מדריך יישום מחשב ארצי – מהדורה מדגמית

מוגש לכנס איל"א ה-8. קבוצת עבודה לקיטלוג תכניות. יו"ר הועדה: כתריאל צימט. חברי הועדה: ראובן אלגד, דן גרנות, אברהם טמיר, שאול לביר, יהודה פריעד, מרדכי קיקיון

OCR (הסבר)
0 איגוד ישראלי לע'בוד אינפורמציה ובוצת עבודה לקלטלוג תוכניות מהדורה מדגמית מוגש לכנס איל"א ה-8, נובמבר 1972 עמוד 1. . מבוא א 2. מפתח סיווג נושאים ב 5 רשימת הי"שומים 4. אינדקס מלות מפתח 176 5. טופס ח"אור ""שומי מחשב 55 6. הצעות והערות לפיתוח המדריך 17 א. תכניות העריכה נעשו בהתנדבות ע"י ממר"ם ב. הדפסת השאלון נעשתה בהתנדבות ע"י ק.ת.א בחודש ינואר 1972 התקבלה על ידי הנהלת איל"א הצעה שהובאה על ידי קבוצת הברים לפרסם מדריך של יישומי מחשב בארץ .בנושא עיבוד נתונים מינהלי ומדעי, תכניות ושגרות שנמצאות בשימוש במדינת ישראל. מטרת המדריך תהיה לאפשר להברי איל"א לקבל המונה מהיישומים הקיימים בישראל,המתקן בו יישום זה קיים, האיש במתקן שהוא אהראי לתכנית, וכמובן, הציוד, הקונפיגורציה הדרושה להרצת היישום וכתובת המתקן שאליו ניתן לפנות במידה ולמי שהוא יש ענין בתכנית. מפעל, בוחן או תהכניתן העומד בפני העלאת נושא יוכל, תוך דפדוף במדריך, לראות אם קיימת מערכת דומה אצל מי-שהוא ופרטים מִינימליים לגבי המערכת. כמובן שרק במקרים מעטים ניתן לקהת מערכת שלמה הקיימת אצל מי-שהוא ולהפעילה כמו שהיא לצרכי מפעל אחד, אולם המדריך מאפשר : - - לקבל מיגוון רעיונות באותו נוש*, - לחסוך במאמץ, זמן ואמצעים, - למנוע טעויות שאחרים כבר עשו,ואולי גם להשתמש בקטעים של מערכות קיימות. במידה וחברי איל"א יביעו את הסכמתם למדריך מסוג זה וידאגו לתת פרסום ליישומים של המחשב הקיימים אצלם, הדאג איל"א להוציא את המדריך בהקדם, בצורה נאה שתאפשר גם עדכון שוטף שלו. החוברת הרצופה מכילה: 1. קבוצת יישומים שהצוות ריכז כמדגס, 2. השאלון 5. פניה לחברי איל"א להערות 4. הסכמה להיות מנוי על המדריך, ככל שירבו היישומים המתומצתים במדריך, כן יגדל ערכו . לצורך קביעת הצורה הסופית של המדריך ליטה בזה טופס להצעות והערות לתגובתך. חברי קבוצת העבודה צימס כתריאל - יו"ר - חברת אל-על אלגד ראובן ‏ - עירית תל אביב גרנות דן - משרד הבטחון סמיר אברהם ‏ - מרכז למיכון משרדי לביא שאול - צ.ה.ל. פריעד יהודה - צ.ה.ל. קיקיון מרדכי - משרד הבטחון מפתח סיווג נושאים ו +1 .2 .5 .4 .5 .6 .₪7 .6 .99 .10 .11 .12 .5 .4 5 .6 99 מנהל כלכלה תעשיה מסחר ושווק שרותים ציבוריים חנוך בריאות תחבורה ביטוח בנין הנדסה מתימטיקה וחקר ביצועים מדעי המחשב סטטיסטיקה חקלאות מדעים שונים שונות |01 02 מנהל 0201 02 55 כלכלה 021 0202 0255 כ"* 1 02 5 04 תכנון 0022 משכורת דווח שעות עבודה סטטיסטיקה איוש תקנים הקצאת אמצעים מעקב וביקורת 00 מערכות מידע לנהול וביקורת הנהלת חשבונות 201 202 2.19 בנקאות 21 2 25 אוצר 201 2002 025 הנהלת חשבונות בנקאית הנהלת חשבונות תקציבית כללי נירות ערך מנהל בנקאי מערכות אשראי מטבק זר מכס דואר 0204 0205 206 תעשסשיה 05 024 209 תקציבים 021 אומדן תקציב לשכר עבודה 202 עדכון תקציב עקב שינויים בשכר 209 אומדן תקציב כללי ביטוח 201 גבית תשלום עבור פוליסות 02 ביטוח חיים חשבונות חסכון 0201 חשבונות חסכון להשכלה אלקטרוניקה 1 תכנון היצור פיקוח על היצור 211 בקרה ספרתית נהול מלאי 01 בדיקות תנועות מלאי 029 מללי תמחיר 01 חישוב עלות יצור 02 עלות שוטפת ומצטברת כללי 01 תכנון יצור והרכבה 7 4-+ 6 08 1 12 שירותיםס ציבוריים 01 אגרות מוניציפליות 0 שרותי מים 002 ארנונה 002 שרותים מוניציפליים 01 רשיונות עסקים חנוך 01 ממזיות 0.1 תהזיות תלמידים החבורה 01 תחבורה יבשתית 0.1 תכנון הנדסה 11 הנדסת מטוסיט 111 שווי משקל מתימטיקה וחקר ביצועים 11 שיסות תכנון מתימטי 1 תכנון לינארי 02 אופטימיזציה ללא אילוצים 12 אלגברה 001 משוואות לינאריות 02 אלגברה בוליאנית 5 משוואות לא לינאריות - ה - 13 353 תורת התוריס 1 ישומים בתחבורה מדעי המחשב 11 חכנת עזר למערכת 11 ארגון קבצים 1102 טפול בנתונים 153 תכניות שרות 12 תכנת עזר למשתמש 11 עריכה 102 15 הצגה גרפית 14 מקרו ל-ק/פ 12 שגרות עזר לשפות תכנות 11 אסמבלר 12 קובול 15 14 צוטרץ 15 4 איסוף נתונים 11 רישום נתונים ישיר 12 אוספי נתונים 15 ניסוי וניפוי 11 6 גיבוי 1 תהתגברות על תקלות ק/פ 155 16 17 - ניהול מרכז חישוב 11 ניהול ספרית סרטים מגנטיים חקלאות 11 מטאורולוגיה 11 מיפוי גשמיטם מדעים שונים 11 מכניקה 1 אלסטיות (ס. סוזר 00021 סי7!4 נועא התהכניה 010101 תאריך הכיטלוג 05/11/72 !₪ המוסר / המפגל / הארגוז : מאר''מ מהלכה : ויע הכקשר קלצורךר פניות בעניז התכבנצית : == 5יוח בכתב בלבד --- [ה וגת קצורך רתפשרות : --- אמשהבייט, הקריה ת''א --ד |יאור היישום: :א6):ז ז;םאם|קא] שהד 05 א0זזק1א656 (עוכה להפסת משכורוה לאלשרזי צבא כבע וגמלאות. ונש: נתהוני כ"א בסיסיים כיגוז דירוא ודרגה |ופ5ר"טים על תטלומים ונכויים יצומר ] על גבי טופס המופק צ"י המגרב]. יהלכים: בריקות הקינות,בדיכקוה סבירות וצדכוז ר"ק הישוב שכר,שליפה דוזות, גריד :הם והפקת תדפיס מצטבר. ו7 תלושי משכורת, דוהות ?בנקיתם,דוהוה למוטבים ולהנהלת השבונות. וי לו ה-מפהה: : 5 080 צ שא ' ירט -77-7-7₪--- לשכווה כ"א רנרלת השבונות זאור המצרכת המינימלית שבה הופצל היישום: הרה 9 יה הטרה חח ₪ פיה ₪9 +מחשב: אם] סוא: 360 מורל: 65 צכרון נדוש: א156 רמוה כונני מרטים: 2 ומצעי גישה ישירה: כמות 2 ל>ףוגא 2314 ומצעי מפלש/5לט נוספים: חאוו התכנה: צפוה ההכנות: 01 1% 10% אגאהזאס; לספר תכניות: 15 בחות כרטיסי מהור: 0 ?בקולים מוכנים בשמוש : לערכ] ררפ עלה: 0 455 05 מהרורה: ההכנית הופגלה באופז שוטף מאצ --- 12 5-5 מס. סורר 00025 סימוקל 1ושא רתכנית 610101 האריד הקיט ?וג 05/11/72 רמוסד / רנמפעל / רארגוז : טקיימ מחלקה : איע הלכשר לצורך פניות בגניז הת-ניז] : --- י*הצכקאד צעירא ה0--- בתוםא קצורך התקשרוה : --- רה. סמטס 8 ת''א . = קיאור היישום: :א6זז ז;ם;םתןתאן סז 05 אסזזת]668ס .דצ )|סאז0%ס6 ₪ אגא צא ןק 600:60קק -48) הצא סאג ז 86% ע500ה, 5028655ם 6אזְזסטו6א1] 65 זזוטוז46 5ז6שנאק :ז)קאז .צזזןןי -5-452ז04ק0, 5ז6048-זזאה6 ,צזןט ז20 2268 68= >שזהם שזג| האג צומגם :זטקזטם . צז] ו48[1 |ן])4צג ז5א641 סאגאסס ₪65008655, זאם- . 865008 זא5א5--01 100 .7 8000 סז פע הז]א 5ז₪0266ק |ההם56% :5]26 מיל וח --מפתת: ֶּ :5 080 צ 5 זאהגה6-זזא6 -, 455008655 ,זמם ק,6אן אצג ₪ 60 נ6מק האוו המגרכת המינימלית שבה הופגל היישום: המחשב: 56 סוא: 060 מודל: צ+כרוז נדרש: 130 רמוה בונני סרטים: 2 אמצעי גישה ישירה: כמות 1 לף%וג אמצעי בלש/%לש זוספים: האור התכנה: -רחָה"₪--- שפוה ההתכנות: / 1 455578|6₪ 96% אגהזחם; מספר הכניוה: 23 : כצות כרטיסי מקור: 16060 מבלולים מוכנים גשמוש : מערכ*" ררפעלה: יי מחדווה: .3 התכניה הופגלה באופז שוטף מאד ( -7- > 21 5% = ס. סורר כ%אכככ סימול נוצא התכני=ת" 616101 תאריךר הכליטלוג 05/11/72 ום המוסד / המפוצל / הארגוז : התצציה האוירי] בג"מ מחלכקה : ממ"1 וי₪ והאר לצורר פניותה בעני ז התכניה : --" יעסב נור ו 8 "וגת לצורךר רהקצפרוה : --- נ1ל הגופה לוד --- יאור היישום: :אםזזזתםאםן;:*] שוך 05 האכפןזז 6017 םס עוכת תשקלו5ף שכר גגודר וזרוד הדואות וההחיבויות עוברים. וט: כשיסי גדכוז מרכיבי שכר,ברטיסי צדבוז הזהיבויות,דווה נורדהוחת. 7% חהלושי שכר, דוהות למוטבים,עיהול העבוז אישי. (יל|7-מפתה: :5 00 צ6 = ווכבר צבור; משכורהת ‏ היש!וב משכורז ואור המגרכרת המינימלית טבה הופ5צל היישום: + מח ווב: 06= סוא: 0 6 מודל: צכרו]ז נדרע: א65 ימוח כבונני סרטים: 8 : . ומצעי גישה יטירה: ומצעי כקלט/%לטש נוספים: זאור התכנה: חח -- ופות התכנות: 7 51401 36% 01% א א זווט - לספר הבניות: 5ד -/ בצות כרטיסי מסור: 26060 לכלולים מוכנים בומוש : 68זג)ט]5 1401 לצרכת ההפגל;:: 505 מקרור;: 2.3 7 יה הופצקלה באופז שוטף מארא === 02 תי מס. סורר 06650 סיעלול נושא הת ₪4 רמוסד / המפעל / הארגון המרכצא איט הכשר לצורר פניוה בעניז התכניץ כת וב7 קצ וירך רתפשרות זיאור הייטשום: הכנית הישוב השכר נשירוז המדינה. קלש: כקובץ אב משכור) מכיל אתא הנחונ בי 610101 האריך הכיט;?וג 05/11/72 למיכוז משרדי מחלקה : : --- יוס* שרוך --- הכריה, רוממה ירושלים === :א6זז זא:קאשן,ץ] מהז = אסנ[זפןמ 05% התכנית מחשבת שכר רטרואכפיבי לשנזים. יףם האיציים צל הצובז ופרטי מערתו,וכז נופס שינויים אישיים בקריאה אופטיה. מר לרים: היווב שכר לעונד פקט: והוצאת קבצים לדות הלוש לגובר,איכוי בנכים,גליוןז מילות-מ72%: כורא אופני שכר כ"א כוח אדם ש האור המגרכת הצינימלים"] שבה הופעל המחטב: אםן סוג: במוח כבונני סרשיםס: אמצעי גישה ישירה: אתצעי כקלט/פ5לט נוספים: 5 רמות 2 א;:וג האור ההבנה: -החחח----- שפות התכנות: מספר הכניוה: כ3 . : מכדולים מוכנים נשמוש מערכ] ‏ רר>5 עלה: התרניה הופגלר באופז שוטף מאצ כליטת השינויים בקורא אופטי, עדכד וז רב קובט משכורת וטפול בעגויים, ות- תשדום ודוה תכציב. :5 00אצ 5א כורת הייץשום: מורל: 370 צכרון נדוע: א160 % |555%8|5₪ 90% 0% כמחוה כרטיסי מסור: 25000 5 מהרווה: 6 .20 מס. סורר 00075 סילול נושא רתכני) 610101 האריך הקיטק?וג 05/11/72 ום המוסד / המפעל / הארגוז : עירית ה"א יפ! מחלקה : מרכא למיכוז איש הקשר לצורר פניוה בגניז התכנרת :+ א שאול סומך . == בתוב7 קצורר רתקטרות : --- ככר מלכבי יצראל ת"א -7-- זיאור היישומ: העלום מטשכורת לגוגנדים כבועיף ולעובדים ארעיים באמצעות בנכקים. הקלש:דוו] וצל כ"א וסמלי ניכויים. הפלט: חלו שי משכורה,רשימות קלציכוי בנכים,רצימות ניכויים כולל הלואוה וכן רז]פלגויות תמהיריות לפי סעיפי תקציב. כ-13000 הלושים שנוצרים מכובט אב של כ-14000 רצומות עם כ-50000 הנוגות הדשיות המבוססות צל יומני משכבורת. :א6זזזא;"ם|,א*ן שהז <0) אסזדק]6568ס מילות-מפת]: ממוכורת שכר ניכ:ייס : 05 08 ץ] א חאור המגרכת המינימלית שבה הופעל היישום: -7 ה ה וטיט הי ה 7 הטרה טיה ה ה חק .₪ המח ווב: אפן בוא: 200 מודל: 20 צכרוז נדרט: 696 כמוה כונני סרטים: 4 אמצעי גישה ישירקה: כמות 3 אףוג 2314 אמצעי סקט/מ5לטש נוספים: תאור התהכנה: =. טופוה החהכנות: 7 ₪ 5557058 95% וי מספר הכניות: 150 כזות כרטיסי מסור: 200600 מכלולים מוכנים גשמוש : מערכץ ‏ ררפעלה: . מהדווה: הזבנית רופעקלר גאופז שוטף מא> =-- 4 / מס. סורר 50039 סימול נ!ושא רתכ-נית 610102 האריך הפיטלוג 05/11/72 עם המוסר / קמפעל / הארג!ז : החעשיה האוירי: בצ"ימ מחלכה : מ%מ"ך1 אתו וקטר קצווךר פניות בעניז התכנית : = יעקב נוה -ש בת ובת קצורך רתפשרות : --- נמל הגופה לוד : 7-7 תיאור היישום: :א6:ז ]זהםאם|קאן סוד 05 אס:זק055081ס = ה רה הט חח ה .הפ ₪ 5 שר ₪ 9 ₪ 7 = = - מעוכת דווזה טעות. כקיש: כקובץ שגות, דווהי שצות. מהלכים: שליפ5ה,מי|ו] ודו|ות מילות -מפתה: :5 00 צ6 > -חח------₪ נהו? ב"א כוה אזם נוכהות שעוח עבודה האור המגרכת המינימלית שבה הופוגל היישום: הרפמטב: 56 סוג: 0+ מורל: צכרוז נדרש: 506 רמוה כונני סרטים: 3 אמצעי גישה ישירה: אמצעי סלטש/5לטש נוספים: מסופיח: 200‏ 6קצך תאור הזבנה: החחדר----- עפוה התכנות: % 4555"0106₪ 0% 6% מספר הכניוה: 20 במוה כְַרטיסי מסור: מכלולים מוכנים גשמוש : המערכז ‏ דפ עלה: == מקדורה: 2.3 התכבניה הופגלה נבאופז שוטף מאא שחש 6 -=- <מס. סוזר 606641 סימול נושא ההכנית 010102 תאריך הכסיטלוג 05/11/72 ווס המוסר / קמפוגל / הארגוז : התעשיה האוירית בצע"מ מהקלכקה : ממ"1 איע הקשר קצורר פניוה בעניז רתכנית : ב מ. בונוב --- כת וגה קצורךר התטפשרות : --- נמל הגופה לוד --- תיאור היישות: :א6]ז)ך;אם;שן|קאן 6שהאז 06 אסזזפן605 שם מהקך רווה שצוה גגודר לעבודות שונות. המהלך מאפשר הוצאת דווהיע מרב כובץ עאצו/ צבודה לפי מיוניח שונים גל פי פומט ורים רנכתבים ע"י המשתמש במסוף.. מיל ות-מפהח: : 005 הצ > ניהו? כ"ה כ!וה אזם ‏ דיווה נוכהות שעות עכורה האור המגרכת המינימלית שבה הופצל הייעשום: -חה 97 ה = --- המחעב: 56 סוג: 0 מודל: צכרוז נדרעש: א52 כמות כונני סרטים:. אמצעי גישה ישירה: אמצעי כלט/5קש נוספים: מסופים: 200 םפצז תאור הזכ1;: עפות התכנות: 13% היהי מספר תכניות: כמצות כרטיסי מכקור: מכלולים מוכנים גשמוש : מערכ] ררפ עלה: יי מקרורה:. 3 החכנית הופגלה באופז ש!טף מאצ ( --- 022 == מס. סוזר 60649 סימו? נועא התכניתה 010102 תאריך הכקיטלוג 05/11/72 עם המוסר / המפצגל / הארגוז : התצשיה האוירית בצג"מ מהלקה : %ממ"ך41 איע הכשר לצורר פניות בצניז התכנית : = יעכב נוה >-=- בת ובא 7צורך רהכקשרות : --- במל תצופה לוד --₪ חיאוו היישום: :א6זזזאפאשן;,א] שוח 05 אטסטזדק]0א 56 5ס מצרכה שגות. קלש: כָכשיסי צבודה מל הצוברים. במוח הזשית: כ-566000 כרטיסטים. סדט: פירוטש שגות לכל גונבד קצורך תשד:זם" מש-ור] ודווהים שונים. תדירו] מליטת הזומר: יומית. מילוה-מ7%ה: :05 א מעקב שגות גבודר דוות האוו המגרכת המינימלית שבה הופעל היישעום: המסער: . 56 סואג: 0 מודל: צכרוז נ1נדרש: 100% כמוה כונני סרטים: 7 אמצטי גישה ישירה: אמצעי כלש/פ5לטש נוספים: מסופים: 200 6קצך תאור התבנה: עפוה ההכנות: , 0% וי מספר תכניוה: 60 בכמאות כרטיסי מקסור: מכלולים מזכנים גשמוש + | מערכ? ררפעלה: יּ 08 מהרור;: 3 החכנית הופגלה באופז שוטף מאצ - --- 8 8 מס. סוזר 66658 סימול נושא ההכנית 610102 תאריר הכיטלוג 05/11/72 עם המוסר / המפגל / הארגוז : אד-צל מהלכקה : נג"ן . איע ההקשר לצורר פניותה בצניז התכניץ : -- בתריאל צימט -7- בת ובת לצורךר התקשצרות : --- נ.ת.ד. == תיאור היישום: ו :א6]זהזת;אשו,א*] שגד =0 אסזז )601 שס נוכחות. יצירד ועזכוז כוגבט אב נוכז!ו+ המכיל פרוט שעות גבודת עובר ור-וא מאצ נים ענתי. הקל גבכרטיסים רמכילים רכוא* שתוה עבודה חזדשי וערכוז מאצני הופטה,מהלה,לילוא ים,האונות וכו. רפלט ררדשי רינו רוראות השלום שעוה נוכהות וגלאולים שונים. הפלט השנהי הינןו דותות סטטיסטיים ומאצנים. מיל ות -מפת ה: : 040 צ )> ניהו כ"א כוה אזם ‏ אשכורץ שבר מאצז האור המגרכת המינימליףת שבה הופצל הייעום: המחעב: ואט סוא: 200 מודל: ‏ 25 צכרו] נדרש: א2 כמות כונני סרטים: 4 אמצעי גישה ישירה: אמצעי סלט/%לש נוספים: האור ההכנ;: -₪ 7 - שפות התכנות: 7% 6 633 556/8|62 35% ויוי מספר הכניות: 22 -- כמות כרטיסי מקור: 8000 מכלולים מוכנים בשמוש : מערב] ררפ"עלה: 5 מהדווה: 5 ההכניח הופגלה באופז שוטף מאד ( --- 1 == האריר הקיט?ואג 05/11/72 מס. סורר 06047 סילול נושא ורת-ני/ 610103 4% רמוסד / המפעל /; הארגוז : התעעיה האויריתח בע"מ מהחקלכקה : ממ"1 איע הכשר קלצורךר פניוה בצניז התבניק : =ש= יצכב נוה מו כתו1 קצורך ההפשרות : --- במל תעופה לוד יאור היישום: :א6זז זתסאם|ןזא] שהאז 05 אסזזק01 06% מעוכת כוה ארם. כקלט: פויטים אישיים שד גוברים. דורות פרט וסטטיסטיים של מערכתה כוה אדם. מהלכימם: כקליטת ההומר ובדיכ:!ו0,בדיק|וז ‏ זלינוה,וגדכוז כובט כ"א וד|וז עגויים. ז:זיר !ו+: שבועית. מיל|1-מפוק: : 0805 צ 6א ההחחח-ה--- ר"א כוה ארם סטטיסטיכקה האור המצרכת המינימלית שבה הופעל היישום: המתעב: 06 סוג: 6-00 מודל: צכרון נדרש: א60% כמוה בונני סרטים: 5 יבלעי גישה ישירה: אמצעי קלט/5לטש נוספים: המהסופים: 200 =קצך זתאור הזבנה: " ויפוה ההתכנות: % 455578)6₪ 90% * יי יי מספר הכניות: 80 במות כרטיסי מסור: מכלולים מוכנים גשמוש : מערב] ררצ עלה: 08 מהרוותה: 23 החרנית הופולה באופז שוטף מאר> === - 10 - = לס. סוזר 6653) סימול נועא התכנית 0101064 תאריך הכיטלוג 05/11/72 צם המוסר / המפגל / הארג!וז : הלר-א לאיכוז משרדי מהקלקה : ויע הקשר קלצורר פניוה בגניז התכני; : = --- :ה ובַתה לצורר רתקשרותהת : -7- ההקריה,רוממה ירוצליטםט א ויאור היישוח: :א6ןז זתםאםן;*] שהז ₪5 אםןזסן 05560 ורגוז מירג גל כ"א גשרו] המדינה. עדכוז רב כהובץ עגובוים ובריכז מהיאנ|], ז| צא ה רוחות שגויים ומכרים הריגים. רקגלת וגנט העובדים לנתוני משרות בהכז. ל יל וח -מפת ח: : ₪05 ) שץ 5 א -ררירררדיה----=₪- :"א כוה ארם סטטיסטיקה תכנים ה-ַחַקחדר-- זאור המוגרכת המינימלית שבה הופצל היישום: "פטטטקה .היהי וטיט יה 7 - + מח עב : . אפן סוא: סדב מוזדל: 165 צ+כרו] 1דרש: 90% ימוה בונני סרטים: 3 |מצעי גישה ישירה: כמות 1 א;ף%וג ומצעי סלש/זלש נוספים: ואוו התכנה: יפוה ההכנות: 15% 0% וספר תכניוה: כצות כרטיסי מקור: [כלוליס מוכנים גשמוש : וערכז רופעלה: / מהדורק: חבניז רופעלה באופז שוטף מאד 0 --- : 0 = 11 = מס. סורר 50059 סימול נ1ושא רתכנית עם המוסד / המפצל / הארג!וז 777-ה 7-0 איש רקשר לצורר פניוה בענין התכנית כת וגה קלצורך התקשרות אל-על תיאור הייש!ם: רעומוה אישיות. יצירר יס להשלום משכוות מגודכנת. הקקט הינו בכרטיסים במהלך הביצוע וריכואצ פרטי העובד בסיום במכביל מועברים רשינוייס מילות-מפתח: --קר.- ניהו? כ"ה כוה אזם ‏ משכור*" שכר האוו המגצרכבת המינימלית שבה ועדבוז כ!בט אב עובדים המכיל פרטים אישיית המכילים שינויים בקהובץ האישי. עדכו] רסיסי המשכוות. 04 'האריך הקיטלוג 05/11/72 מחלקה : מע"ז 5% כתריאל צימט ו נ.ת.ד. --- :א6ןזזהזתםאסן;*1] שהד 05 אסטזז 056512 -החחחחטקקטדררהר-רטה". -ירחדחח-.- והמהווה בס הפלט מווכבב רמורלךר המהווה מדוהות שוטפים כרטסת עובדים במנגנ1וז. העדכונים הח שב!צ%מיים. : 5 00 ץצ 6 מצבת עוברים הופצל היישום: ו המח עשב: אםן סוג: 200 מודל: 25 דכרוז נדרש: 406 כמוה כונני סרטים: 4 אמצעי גישה ישירה: אמצעי כלטש/פ5לט נוספים: האוו ההכנת: שפות ההכנות: 2 5% 6 19% 8)68א555 06% 0 מספר הכניות: 35 במות כרטיסי מכור: 20000 מכלולים מוכנים גשמוש : מערכ] ררפ עלה: 055 מהרורת: 25 התכניה הופגלה באופז שוטף מאצא --- -7- 12 - מס. סורר 660564 סילאול נו!וצא הזבנית 6016299 תאריך ההיט ?וג 05/11/72 צם רמוסד / המצעל /? רארגוןז : המרכצ דלמירו זּ משרדי מחקלכקה : התהוז טיטות איףט הקער לצורך פניות בגניז התקבנית : = פטר רוצין --- כת ו קצורך התפשרות : החד ההריה,רוממה ירושלים : = היאור הייטום: :א6ןז ז;םקאתן;ק*ן מהד 05 אםןזו6566ס המטוה: יצירת רסיס מידן אהיד ו|מחייב ‏ למינהל האוכלוסיז קלצורךר אלתז צירוזים 7 פוש ראמצגוה מסועים. בדט ש- שינוייס ‏ פל0 של כל התצודוה ג"י מסור.איתור נהוני הועב יגשה קלפ* שלוה הלאבוק או לפי מספר צהות!. מהלכים: רטב] התיהים האישיים לקובט המיועד קעבורת התקהשור;:. תדירוז:ודכוז יומי ומ%פר הפניוז רדא>ףוז דיום הוא כ-366. ומיל|.-מפתת: : 005 | מרשם אוכלוסיז ‏ מרשףם ]ושגים האור המגרבת המינימלית שרה הופוצל דיייופ: "חרדהט ורד פופה תידיה ד ריירט יידי טי דוט חפה חן חי - המחוב: צםן סוג: 370 מורל: 165 . צכרוז נדרמג א20)0 כמות רונני סרטים: 12 / אמצעיד גישה ישירה: כמות 12 ל%וג 21314 ב%וז 16 מס|!ג33360 אמצטי קלט/+לש נוספים: מט פימם:2740 ><צך תאור הזכ1;: החחחחה.--- שפות ההכנות: 0% ץן אקהא 6051 555*0|5₪ 35% 5% מספר הכניוה: 32 . -במלוה כרטיסי מסור: 100600 מכלולים מוכנים גשמוש : , צן|אהגא מעוכה ההפגלה: 0 05 מהרורה: 20.6 החהכנית הופגלה באופז ש!וטף מאא -== 2 12 - - 13 - מס. סודר 52078 סימו? נושא התכנית 010301 האריך הקיטלוג 05/11/72 שם המוסדר / המפגל / הארגוז : מגרכות כינז (יט)בע"מ מחלכה : 0ל. 775572 איש הקטר לצורר פניות בגניז הת-נית : --- - דוד כקינןז ו י ₪ כקו!ו1ב/ קצורך התקשרות : --- מלבצע קדש 28 ת"א השקי זיאור הייטשום: :א6זזזאםאם)קאן] םרז 05 אסזד]56₪סם .ב ז5צ5 |כמזאסס 86 אס זזה קת6 א] זא5" 66גאגא ספזא ה66זא] ‏ )ג ה א65: 014165 כלקט:הומנות כבלות,הוצאותה,מגות אדם/מב ונה,ושבונוה ,תכציבים,המהאור,מצומנים. %תכניות:קליטה בדיכוה הק נוה, מערר מסמכים,עדכוז רב-קובץ. דותות:תנוגה; ,המתיר,קטלוג השבונות רווה והפסד, לאצז,מצב, רב-קובץל. ? טופסי כקלט,רב-קובץ ן כיבולת 100700 יזר|] ד7מ6' השצג', נירול מהיויח,רמות מלא 0 00 תוים של אינפורמציה הופשית. י מילות -מפתת: . : 5 00 צ: א מ אי עצוה המהיר הנה"ה תסציב זז 65א1 זאע60 46 ז 605‏ 5זא חאוו המצרבת המינימלית שרה הופעל הייטשום: המחעב: אפן סוא: 270 מודל: 165 צכרוז נדרש: 656 כמוח בונני סרטים: % אמצעי גישה ישירה: כמות 1 א;%6וג 2311 אמצעי כקלש/5לט נוספים: האור ההכנה: שפות התכנותה: 13% וידי מספר הכניות: 5 במצות כרטיסי מפור: 5620 מכלולים מוכנים גשמוש : מערכ] ררפעלה: 1 מהדורה: ההבנית הופעלר באופ] שוטף מאד | דד- 03/71 --- - 16 - מס. סוזר 29%כככ סימו? נועא ההכניה 620101 תאריךר הפיטלוג ?05/1177 עם המוסד / המטגל / הארג!וז : רנק הפ וצדים בג"מ מהקלסה : ₪ עב אי)ן הקשר לצורך פניוה רגניז הת-ני] : --- אליה!ו צמנ!אלי = כְחו לצורך רתפשרוה : -ח-ד רהי אקלנבי 115 ה"א --- תיאור הייווח: :א)וז ז.6א;6ןקאן 6ר4ז 06 אסזזק]א6 םפ מוגוכת הנהלת הרשנ ונות בדדיה. : כקקשט: קלדטה ההומר,בריכתו ואיצונו.דווה דלהלקז ביקור] גל מצב החומר. דווה: רדפס, דוהוה ללכוהוה על מצב החשבונות.הרפסת רווזים לסניפים ולהנהדה על מצב המאיון. מילוה-מפוה: : 5 2% צ₪ 6 הנהלף רשב ונות | מאצן ב"י האוו המוגוכת המינימלית שבה הופגל הייטצום: החטחחח לטה דחה דפח ופט חוד טי "רדיל ד ד ד ו ד וה המח וווד : הצ סוא: 6 מורל: 315 צכרו] נדרעת א640% רתוח כונני טרטים: 5 אמצעי גישה ישירוה: כמות 2 לזוג [353 אמצעי הלש/5%לט נוספים: החאוו החכנה: שפוה התכנות: וסכן וג :4 מספר הרניוה: 5 בצות ברשיסי מהור: מכרוליס הוכוזים בטמועש : אירבז רר5ף עקר: סם זפ מקרווק: + מ הוורניה הופגקה באופז שונטף מא+ או 2 6 ל מס. סורר 00072 סילול 1ושא ה891-7 620102 האריך הקיט ?וא 0712 5 המוסד / המףפעל / הארגוז : עירית ת"א יפ9"! מהלקה + מרכר זמדכבוו איף הכשר לצורר פניוה בגניז התכניז : 0 --- רפאל אולהובטקי 7 50ב החד כזוב לצ|רך ותקשרות : --- ככר מלבי ישראל ת"א 7-- יאור היישום: :א6]זגזהפאםןקאן שגד ת0 אשנדת1 055% - הנה"ח תכקצינית גירוני] עד כ- 0 חעשבונות. הדיוג הנוגות כספיות שונוה ופסלודו] יומז. : רפקט: ושטבונות הו"צ ודוה יהרות הקציביות. תדירו:ז חדשית. מיל:ה-מפהה: , . :00 צם א הנה" הו"צא האור המוובת המינימלית שבה הופצל היישצום: המח עב: אםן סוג: 200 מורד: ‏ 30 צכרוז נדרש: 646 בכמוה כונני סרטים: 4 . אמצעי גישה ישירה: כמוה 3 ;שוג 23[4 אמצעי נכלש/פף5לש 1וספים: האור התכנק: יפות ההבנות: : : 13% הידי מספר הכניות: 30 במת כרטיסי מפור: 10000 .2 ים מוכנים בשמוש : מערכז ררצעלה: מהדורק: ר-ז-ני] הופעלה באופז ש וטף מא -=- , =-== 7 16 - מס. סורר 55001 סימול 1ושא הזבנית 626196 החארירךר הקיטלוג 11/72 /5 0 עם המוסר / המפגל / הארג!וז : חב ברוידא יועצצים בעמ מחלפה : ערותי ניהוד איע הקשר לצווך פניות בגניז התבנית : --- הלבורט מרדכי = ב"וגת לצוררךר התקשרות : --- מונטתיורי 39 תל-אביב --- חיאור היישום: :זז זאם;6|קא] 6אז 05 אטזזד ]65608 המטוה:ציבור נהוני הנהלת השבונו] קלקוחות,שונים ומגוונים. הסלט: מסמכי המכור.רשומות:תנוגה, אב, ומדריר. רפ1:07.י ומז:כולל בריקות איאוז ורציפות.2.כרטיסי הטצבוז.3.דוה הנוגה ויתרות 4.דוז כספי:;קכולל מאצאז-בוהז בת:וספ, השוואה זכציבית או הנוגה מצטברה או תנועה חודשית או הכפלק במחיר/זצריף. כובץ-האב צובר יתרות ל-13 הודש. בשימוש:4> שנית גבור לקוהות שונים מכ- רארץ. מילוה-מפתת: . / : 5 080 ץצ 6< הנהלה רעב ונ וח הנ הייח האור המצרכת המינימלית שבה הופצגל היישום: טרה רר טפיט ה היח וח וה יה ה חי ה --- המחשב: אםן סוג: 370 /3606 מורל: 20 יכרוז נדרש: א64 רמות כונני סרטים: 6 אמצעי גישה ישירה: כמות 2 ל5ףוג אמצעי קפלט/%לש נוספים: האור ההרנה: עשפוה ההתכנות: 3% ₪5 55670)6 ב מספר תכניות: 8 כצלות כרטיסי מסור: 4000 מבלודים מוכנים בעומ וש : מערכת ררפעלה: 5 מהרורה: .20 התכניה הופגלה באועז שוטף מא> 5 א / אי - 17 - מס. סודר 06057 סימלוק 1ושא רתכני]/ 620189 האריר הפיש ?וג 7712 , ום המוסד / המפעל / הארגוז : אל-על מחקלקה + מצ"ז . : איע הקשר קצורר פניות בצניז התבני]ז : ===- כתריאל צימט ב 0 בת וב? לצורך ותסשרות : --- נת.ד. = תיאור היישום: :א6זז דאםא6ן;ץ1 סוז =0 אסזןזקןא56 06 מצוכת השבונות כלליה. כקש:פכודות יומז מזוכלות ומאוצנות ש- המשרד הראטצי,נציגויוה|(30) ונציגויות. מענה. מדפיס כושסת העבונות,רטימ!; יתרו],מאצני בוהז,מאצז ורווח הפסר כלל . הקברזי. היתרות משמשות גם קלהשואה תקציבית. מילות-מפתח: ₪ :5 080 צ6א הכקציב הנהלת השגבונוה השבונאות אאצז מאצז בו:זן האוו המצרכת המינימלית שבה הופעל היישום: המחשר: אםן סואג: 200 מורדל: 30 צכרו] נדוע: 42 כמוח כונני סרטים: > , אמצעי גישה ישירה: במוה 2 לש>וג 2314 אמצעי בלש/5ש נוספים: האור התכנה: שפוח התכנות: . 6% 6 10% 556*%8|58₪ 25% יי מספר הכניוה: 120 בחות כרטיסי מכור: 26000 מבלולים מוכנים בשמוש : מערב]/ ‏ רדףעלה: , 5 מהדורת: = 5 החכנית הופגלה באופז ש!וטף מאצ = 20 --- - 18 - מס. סורר 60027 סילול נושא הת-ני] 620201 האריך הסיט וג 05/11/72 צשם המוסד / המפעל / הארגוז : בנק הפועלים בע"מ מהקלסה : מחשב איש הכקשר קצורר פניוה בעצניז התכני]ז] : == אליהו עמנואלד -7-- כת ובת קלצורךר התקשרות : --- רחי" אקנבי 511 ת"א --- תיאור הייאום: : :א6זזזא:;את|;*1 הז 05 אסזזפן0א56 6 מצוכת נירות גרר. . כקקש: סקליטת המסמכים ובריקתם.דווה ותיקוז תנוע!] שגויות.יצירת תנוגות ורכוז. עדכוז רב קובץ לפי סוגי ניר ותחשבונות לקוהות.דוו: לסניפים וקהנרלה. דווח: הדפסת רוזוה שונים יומיים ותכקופזיים קסניפים ולהנהלה. מיוז: מיוז החומר בין כקליטה לעדכוז. מיל ות -מפתה: : : 0₪05צ 5< דוותח ‏ נירות ערר האור המערכת המינימלית שבה הופצל היישום: המח שטיב: אצ סואג: 6אם מודל: 315 צכרוז נדרש: 40% כמות כונני סרטים: 5 אמצעי גישה ישירה: כמות 1 מ6>וג 3531 אמצעי קלט/%לש נוספים: האור התכנה: שפוה התכנות: 1% ז שא מספר תכניות: 4 בצוה ברטיסי מכפור: מכלולים מוכנים גשמוש : מערכז] ‏ ררדפ עלה: 1 =ם ץ)ן 60 6% 68484 מהדור;: 8 8 התכניה הופגלה באופז שוטף מאצ מב 2 א - 19 - נס, לורר 6020" ]ילול 1 |9%6 רח:ניץ 626202 האריר הקיט?וג 05/11/72 4 וה ולד / התד'טל / ותהרגו] : בנגה הרועלימ בע"מ ץחלהה : מחשר אד ההטר לצוור מנזיוה בגני]ז הושניץ : --= אליהו עמנ!אלי בא ננוום ל |רך ראצ ות 1 ---- רהי אלנבי 115 ת"ו -- ַיאור תהתייגפוו: -- 7000 = -פ-י-.- ג ז;5אםן);אן שוז =0 אטוז 556810 וד" מג;לית, גזדון כונט לכ|וחות. 0-49 : 5 (ימ0 ץצ שא ונכוה כברכסת לרוהוה ‏ >< רכז מנהליץ האור המצרכת - המינימקית שגה הפוגל הייטום: המפנר: -ן סוג: 6 מודל: 315 צדכרוז נדוע: 40% כפוה כו1ני סרמים: 5 אחצצי גיפ5ה *פירה: אמנני ב7ש/%לש₪ נוספים: האור ההב1;: עצפוה ההכנות: 11 זגפ מספר הכניוה: > בצות ברטיסי מקוו: %-דורקים מוכנים בטמוש : מצרבז דר>ף עלה: סם זפ מקרווה: 55 ההכניה הופגלה באופז שוטף מאצ ( --- 012 שש - 20 - מס. סורר 00030 -% סימול נושא הת812 626203 האריד הקיט?וג 05/11/72 צם המוסד , המפ על / הארגוז 5 בנק הפועלים בצ"מ מהקלכקה : מהטב איש הקשר קדצורר פניות בגניז התבנית : = אקיהו עמנ!אדי --- בתוב] קצורךר התקשרות : --- רח" אדנבי 115 ה"א --- זיָאור היישום: . :א6:ז)זאסאם|ןתקאן] מהז 05 מאםודכ]ר55 5 מעוכת אשראי. החישוב נתוני הדואוז ויצירת תנועות צדכוז. היצוב פיגוריס והצלד וח ודווז גל נציילות. מיל ות -מפתח: :לצ סא -₪7777-₪--₪ -הרקחר--- אשראי הלואות רינית 1צילות האור המצרכת המינימלית שמבה הופצל היישום: המח ווב: 6 סוג: 6אם מודל: 315 צכרוז נדרע: *40 במוה כונני סרטים: 5 אמצעד גישה ישירה: כמות 1 מזוג 3531 אמצעי כלטש/5לטש נוספים: האור התכנה: עפוה התכנות: 10% דגסא מספר הכניות: 6 ב?ות כרטיסי מלטור: מכלולים מוכנים גשמוש : מערכז רדפעלה: = ץז 66אם הגה 6 מקרורת: 8 8 התכנית הופגלה באופז שוטף מאצ === . 202 א - 21 - מס. סורר 51ר9ר סימול נושא ה]כני 6020301 תאריך הקיט.?וג 05/11/72 . שם רר!סד / המפעל / רארגוז : המרכצ למיכוז משרדי מחלהה : נתוח תגרכות אייל הקרטר לצורר פניוה בצדיז התבדיץ : א יורם אדלר . == בת וב קלצורךר ותקשרות : --- . הכריה,ר|וממה ירושלימ === תיאור היישום: . :זז זאסאשןא] סצאד 06 אסןז ]065601 פקוחהח גל תמורוה ריצוט:לפי תק נו] אגף מטבע הוט זיב כל יצואז להביא. את המט", זור 6 חדשים מתאריך היצוא וצאכאי קקב7 החצר מם עקיפציץ. הכלט:רשימוני יצוא מהמכס,דווהי התמורנה וההחצרים מהבנכקים העוסקים במט"ה. הפלט: דוה פרוט התנוגה ש7" יצ וא תהמורות ורהצרים,דוה הויגים ‏ ליצואנים שלא מקלא!ו אחר האקנות. מיל | -מפתח: :6+90805א רשימון יצוא תמורות החצרים נשבע הוץ מט"ח מכס האור המצרכת המינימלית שבה הופעל היישום: המח עב : ווח סוג: 270 מודל: 165 צכרוז נדרש: 90% במוה כונני סרטים: 2 אמצעי גישק ישירה: כמות 2 מ6וג 2314 אמצעי כלט/צלש נוספים: האוו התכנה שפוה ההכנות: 1% , ה מספר תכניות: 53 כמות כרטיסי מקור: 5500 מכלולים מוכנים נשמוש : מערכ] רדפ עלה: 65 מהדווה: 206 התכניח הו פגלה באופז שוטף מאצ 0 --- -02 --- מס. סורר 60052 סשסיפאול נבנו]א דזבני] ן[62030 תאריר הסיט ?וג 5/1./72. ם רמוסד / רמפ על / הארגוז : המרכצ למיכוז משרדי מחלסה : נהוה שדטות איש הקשר לצורר פניות בוגניז ההבניץז : - ד --- בזובק לצ ורך רתפשרוה : -חד הכריה,רוממה ירוצקלים 5 תיאור היישומם: :א6:ז ז:אםן,];] מר4זך 26 ממודקו - מטווה:בריקת הישוג רמכס,אלידע למוסדו" הממטקלתיים העוספים בארגוז !!ו₪0:ז שרדר ה וט. 1 קלט: רשומוז יבוא. פדט:שגויים,סכום הגביק,סכוצים יוליים, ס"ה יבוא מצכבר. במויוז:270 רשומונים ליום בכר ביץז לכס עבודק דרך מסופים. . מיל ות -מפתח: 8 5 > מכס ‏ סחר הו יבוא האור האגרכת המינימלית שבה הופצל היישוחה: 7 יו יטיק יה וח יפי יה דוי יי - המחווב: אם] סוא: 270 מודל: 165 צכרוז 1דרע: א65 במוה כונני סרטים: 1 אמצטי גישה דשירה: כמות 1 מ%זוג 3330 אמצעי הקלט/תלט נוספים: מסופים: 2740 םק<צך 3277 שפצז ת"אור רזכנה: שפות ההכנ ות: 0% 62₪8 ₪ %95. ' מספר תהכניות: זן בצוה ברטיסי מסור: 10000 כדולים מוכנים גשמוש : , . אגזם מצגוכח ‏ ההפצלה: 5 , מהדורה: 2066 התכניה הופעלה באופז שוטף מא> ==-= ּ / --- - 23 - 77-77-7777 עקר 23 5 שש לכחט 5-מ מס. סודר 60056 סימו? נועא התכנית 620303 תאריך הכקיטלוג 05/11/72 נס תמופר / המפגל / הארגוז : אל-גל מהלקה : מג"ז איע ההשר קצורך פניות בגניז התכניז :0 00--- כתריאל צימט . --- כקובה קצ ורך רתקשרוהת : --- נ.ת.ד. / 4 --7- תיאור הייטומ: :א6זזגזהםח6ן:א] סהז 05 אסזז;661ס היבים צכור ר ואר-א|ויר. הלט: הוודות מסירה של רתי דואר בארץ ובהול. טבלאות תגריפיה,נתיבים וה-שות . מערר קלכ,תיהוז שגוייפם הדפסה החיובים ורכוצים למשררי רואר צ7 מלשלות שונות . דוזות סטטיסטיים ומ6הריים. מיל|/-מפ5הה: :05 צם א דואר אויר הויו ר המוגרכת המינימלית שבה הופעצל ריישום: ליו ייה ה וידי 797 חק ל קיד ₪ המח וב: אםן] סוג: 100 מורל: 30 צכרוז נדרש: א42 ר"חות כונני סרטים: 4 אמצעי גישה ישירה: כמוה 1 אפוג 2314 גהמצטי קלש/פלקטש נוספים: האור ההכנק: טופוחה הוכנות: %סר 6 30% 5% מספר הכניות: 6 במות כרטיסי מקור: 300 מכקוקים מוכנים גשמוש : מערב] דדפ עלה: 05 מהדווה: 25 החכנית הופגלה 0-ו שוטף מאא שו 206 --- - 26 - מס. סודר 5063 סימול נושא התכנית 620401 תחאריך הסקסיטלוג 05/11/72 שמ המוסד / המפצל / הארגוז : אל-1ל מחקלכקה 5 מע"ז איש וסלצר קלצורר פניות בעניז התכנית : === כתריאל אימט =-= כת וב] לצורך התטשרות : --- 1.ח.7. = קיאור היישום: : :א6זזזא;אםן,א] מהז 05 אסזז5660]5םס *"צירה אמדז תקציב שכר דפי התכז צפוי. הסש:ספר הסז סופי לדשנת הסציב סרובה מצבץ" רצובדים רכוללת שכרם. מהלר 1: האצת המצבה בשנה לשם יצירת הוספת ותכ על כל השפצותיה. מהלךר 2:זיש!ב מזיר לדרגק בחהטיבה,להלקה,פיווג צע)ז עבוזר מטוימים. מהלךר 3:היש!וב תכקציב לאהקקה לפי הזקז והמצבה בהזהטב בסידוה הצצוי-לפי תכן. מהלכים נ!ספים:פיצול ההוצאות דפי 6גיף זקציבי,ריכוצים שונים,שצות נוספופ. מיקלות-מפתת: :5 030+צ םא תהכציב הקז עלוה מצגה האוו המצרכת המינימליה שבה ה פצל היישופם: המחטוב: אפך סוג: 200 מודל: 25 צכרוז נדרש: 32% במוה כבכונני סרטים: 3 אמצעי גדשק ישירה: כמות 1 מ%וג 2311 אמצעי טלט/5%לטש נוספים: חאוו התכנה: ‏ שפות התכנות: 1% 1036 8:58א2555 7:4 הי מטפר הכניוה: 20 כצלות כרטיסי מקור: 10000 | מכלולים מוכנים גשמוש : מערכת רדפעלה: 05 > מקדורק: 25 החכנית הופצלה באופז שוטף מאא --- : 022 --- ה מס. סודר 00079 סימלול נ1ושא רתשני] 626499 האריר הקיטַקוג 05/11/72 שם התוסד / המפעל / רהארגוז : עיריה ת"א יפ!ו מחלקה : נרכצ למיכוז איע הקשר קצורר פניוה בעניז התכבנית : 5 רפאל אולהובספי, . --- בת וא קצורך רתפשרות : --- בכר מלדכי ישראל ת"א . 5 תיאור היישומ: . -. :א6]זגזאםאם|;א] מהז =0 אס:ז 055681 -החקחרק--.--. -חפחלקה ...997797 הכנת ספר הקציב שנתי לפי תקציב כודם,הוצאה בפועל שנה נוכהית והוצאה משוערז 7 האה. - כ-150203 טגיפים פכציביים אדווה עליהם למרלכות המגישות אה הצעות התקציב שדהז . ב1הבוה דיונים מגודכנים התקציבים המאושרים וספר הזקציב המאושר מודפס. כמ כז] מוגגר דיווה לאישורו של משוד הפנים. מי לוה-מפתח: :5 00 צ6.: הקציב ‏ ריווה האור המצרכת המינימלית שבה הופצל היישצום: הייה ה ה ה ה ₪5 ה מח טוב :+ צםן סוא: 100 מודל: 30 צכרוז נדוש: א64% כמוה כבכונני סרטים: 4 אמצעי גישה ישירה: כמוה 3 לףוג 2314 אמצעי הקלט/פלש נוספים: האורו החכנה: שפוח ההכנות: 0 13% 0 מספר הכניוה: 5 . בצות כרטיסי מכסור: 4000 מכדולים מוכנים נגשמוש : מערב+? רר5ף עלקה: מהדווה: רת-נזית רופעקר באופ ןז שוטף מאצא --= . 1 =-=- - 26 - מס. סודר 50065 סימול 1ושא דתכני] 620501 האריך ההיטלוג 11/72 /55. שם המוסר / המפגל / הארג!וז : אד-גל מחלקה : מע"ז איש וקטשר לצורר פניות בעניז התכנית : --- בתריאל צימט --- בח"וגת לצורךר רתפשרוה : --- נ.ת.7. השש זיאור היישום: :א6זז/זאםאשן,*] שו7ד 05 אסזדקן 563 פס העצוה התקציבית -הישוג צלוה הדשה עקב שנוי באחר *!ו יותר גורמים בוכר. מהלך [: קליטת רל הפמגיפים התכקציביים ללגר-כ] הטכר לרב:וח הוברות ידניות. מרלר 2:קליטת שנויים קלתקציב(בכסף או במשכלותהת))לוק;ק עונה ש- התכקציב להודם. מהדר 3:;שואת הקציב מגודכז לביצוג-לציאח ההפרצים, הדפס;ץ כל ההומו. מהלך 4:נת!] ההשואה לפי סציפים תפציביים,ארלכסזיץ, אגצית. מילות -מפתת: : 005 + זא תקציב ‏ סצגציף הקציגי מצבה האור המגרכת המינימלית שבה הופצל היישומ: המחטב: צםן סוג: 200 מודל: 25 צכרוז נדרש: א32 כמות כונני סרטים: 2 אמצעי גישה ישירה: אמצעי סלש/5לש נוספים: האור התכנ;ה: ירי ₪ שפות התכנות: 10% 6 603[ ק8|5א555. 890% 0% מספר תכניוה: 5 במות כרטיטי מקור: 2500 מכ-ולים מוכנים בשמוש : מערבז ררםפ עלה: 5 מההור;: 25 התכניח הופצלה באופז שוטף מאא -=- -2 --= מס. סודר 06067 סימלול 1 ושוא רתבנית 620501 תאריך הקיט?וג 05/11/72 שם המוכלד / המפעל ; הארגוז : מגדל-בנין חב' לביטוה מחלקה :> מהטב איף הכשר קצורךר חניוה בגניז התבניץ : == מיהקו מנחתם --- כזוה לצורך התקשרות : -7-- קרליבך 32 ]"א . וו קיאור היישות: :א6ןז זאסאם|,;א] שהז 056 אסזדפן05568ס דה5:%7 וזקליסות ,שיקים שהוהצרו מהבנק,עינויים, הודומים בכופה. מהלר 1:מהלך יומי-בריקות תכינות. מהלך 2:ודכוז הקוב" המבוטחים והוצאז סטובץ דוהוז (מהלר הודשי). מררקךר 3: הדפסה כובט דוהות. הפלט: 1) שיקים להפהדק בבנק. 2) הודגות דלאבוטהים בדבר שינ!ויים גסכוח שיקים. מילוה-מפחה: -: 5 080 צ 5א עי רותה מטרהים ביטוה ביטוה אלדלננכרי חאור המגוכת המינימליחתח שבה הופגל הייטום: 7 הרהה טדהה-- ה רדרדה הרוה דיו ד קיר - המחנך: אםן סוג: 200 מודל: 45 צ+כרוז נדרש: 90% רמור רונני סרטים: 6 אמצטי גישה ימירה: כמות ן א6>וגא 2314 אמצטי הלש/%לש₪ נוספים: האוו החהבנה: גפוה ההכנות: 20% 6 20% 8]58ת555 66% יי מספר ‏ הכניות: כן במות כרטיסי מסור: מב-ולים מוכנים בשמוש : מגירבז דר>ף עלר: מהרוורה: הזבנית רופעלה בגאופז שוטף מאד 5% .,/ א מס. סוזר 55068 סימול נושת* התכנית 020501 תאריך הכפיטלוג 05/11/72 עם המוסר / המפצל / הארגוז : מגדל-בניז רב' לביטוה מחלקה : מחשב איוי הקשר לצורך פנ "וה רגניז ה/-צי₪א <> = רחל בלומנפלר 5 בזובת לצורר התפשרות : --- : כרקליבך 32 +"א ל תיאור הייש!ום: :א6זזאזהא:אםן,א] שאד =ם מטנןזכ1ל656ס המעצרר: מצרכת גביר כוליס|] היים-5זיחה הכקט: כובט חהיים. הפלדט: קבלות היים לגביה,שיקים גבור פודיסות היים קר5; דה, דוהוה נלוים. מהלךר 4:1לי5ה סרטים בקתאמ לס!וגי גביה. מהלכים נוספים: הדפסות שוענות בהזאם דסוג גביה. תפ דיר וז הזשית. י מיקות -מפתחה: . : 065 6 א אביה ‏ ביטוה פוליסה תאור המערכבת המינימלית שבה הופגל היישום: המח עב : אםן סוג: 200 מודל: 20 דכרוז נדרע: 16% כמות כונני סרטים: 4% אמצעי גישק ישירה: אמצעי סלט/5לט נוספים: האור התכנה: הרהה ₪ שפות התכנות: 1% מו מספר תכניות: ‏ כצות ברטיסי מכור: מכלולים מוכנים בשמוש : מערכז ררפעלהר: | מהדורק: הזבניחת הופעלה גאופז שוטף מאאצ 7--- / =-= - 29 - מס. סוזר 00069 סימו? נושא ההכנית 020502 תאריר הכק<טלוג 05/11/72 עם המוסר / המתגל / האראוז : מגדל-בניז הב' לביטוה מחקלקה : ממחעב איע הקהשר לצורךר פניות בצניז הת-נית : = רחל בלואנפלד == בת וה לצורךר התפשרוה : --- > קרקיבך 32 ז"א : חחח תיאור הייצום: 2 :א6ןזזאסאסןאן =הז =0 אם:ז 6816 םס המער: חהחישונ רצרבות לפוליסות היים. הכפלדט: כובט חיים. הפלטש: דוהקות חשוב רצובות. מהלךר: שליפת סרטים לי הגריפים. מהלכים נוספים: הישוב רצרבות והדעסת דוהות. הדירוז שנתית. מיל ות-מפת": :05 08 א פוקליסה ‏ ביטוה רצרבות האור המגרכת המינימלית שבה הופצל היישום: החחחחדהה-דה 9777 י--- המהעב: צפן] סוא: 200 מודל: 20 דצכרו) נדרש: א6ן1 רמות כונני סרטים: % אמצעי גישה ישירה: אמצעי סלש/:לש נוספים: האורו ההכנה: שטפות ההכנות: 5% 555578%)6₪8 4 מספר תהכניות: כצות כרטיסי מקור: מכרולים מוכנים בשמוש : מערבז ררף עלר: מהדווה: רוכנית רופעלה באופז שוטף מאצאצ --- / --- - 30 - מס. סודר 50071 סיאול 1ושא רתבני]ת 620601 יפ| עח המוסר / המפגל / הארגוז : -יר 9-ה דיה היד הרה דד יד --- ₪ אי% הכקטשר לצוררךר פניות בגניז התבנית :+ כתובת לצ ורר התקשרוהת : ציריז; ת"א בכר מלכי זיאור היישום: :א6וזגזא65חם|;ן האריך הקיט?וג 11/72 /05 מהחלכקה : נמרכ> למיכוז רפאל אולהובססי ישראל ה"ף =ווז 05 מהוזק]5%ס לצדד בכר רלימוד. ניהול העטבונות הוסכים ב-"גהלה" -התסכוז להיכון ניהול חשבוז הזוסר הוך תישובי ריבית והצמדה רדפסה רשבונות לתשלום בבנקים וקליטה התלושים ששולת!. המצא ח מילות -מפתה: חסכו, שכר לימוד גהדה | ריבית .האור המגרכת המינימליה שבה הפוצל רייטום: המחשר: צטן סוג: ₪ בכרוה כונני סרטים: % אמצעי גישה ישירה: אמצעי קלט/פלש נוספים: האורו התכנה: --79- שפוה התכנות: מלפר תכניות: כ3 מכלולים מוכניט בשמוט : מטרכז ‏ ררפעלה: רזבנית הופעקה באופ ז שוטף מאצד --- - 31 - ביטיטי דוחהום יתרק ותנוגה וכז גיבודיםז שנזיים גל"גומרי הסכוז" ואכהים לתילום : 0005 םא צ+כרוז נדרע: א64 6 מתדיר;: מס. סודר 90023 סימול 1ושא רתכנית 630101 האריך הפיטלוג 72ע05/1 עם המוסד / המפצל / הארגון : טכ"ם מחלפה + - אישו הקצר קלצורך פניותהת בגניז התכנית : = מאיר בורשטיז = בת ובח קצורר רתקשרות : --- ; רה* סמטסם 8 ת"א : ה.שטם תיאור היישום: :ןז דאסאםן|,א] שהד 05 אסנזק]5568ס .77 ססשזא1הק הםצג |-1 ז וטא 05 דעס צ ) 16 זא ד .א 5א6אזם שא ז5]! 5ז40ק,ז]6]₪00 2 06 56035696 6זא0סאז156ם :ז0)קאן זסוק א 6‏ ז618601 סשזא1אק 5הסצגן א00- מם 81 א 0 ם45פה56 16צ0:060קםז : זטפזטם .זא ]8ק 08/ סאג הסד .ככז 005518%6 15 זטפקא] 6א46:1א )א | מיל ות-מפתח: 0 : 5 080 ץצ 6א צר | ]זןטא ז 6180600 ם: זא זאק האור המצורכת המינימלית שבה הופצל הייטום: המחטב: 006 סוא: 6000 מודל: צכרוז נדרש: א50 במוה כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: רמות 1 אסוג אמצעי סלש/פלש נוספים: האור ההכנה: שפוה התכנות: 1% אחז 08" מספר תכניות: 6 כמות כוטשיסי מקור:. מבלולים מוכנים נשמוש : מערכז דרפ עלה: , ב יי . מהדור;:: החכנית הופגלה באופז שוטף מאא == 2 /. --- = 122 - מס. סודר 00035 סימול נושא רזכני] 630201 האריו הפיט לוג 05/11/72 שם רמוסד / המפעל / רארגוז : רפאל מחחלכה : ורכצ הזישוב , איש הקשר קצורר פניוה בוניז התכדנית : --- חח בת וגת לצורר התקשרות : הדח ת.ד. 7063 ]"א = תיאור היישום: :א6]ז זהוספאםן;ץן] הז 05 אסזז 651 6ס 1 16זהפץ 5[אה-3 א6 5ז05: 6א0)! ס6אזא1ה6גא מס" 5אסזזז 05ק מססז אאזאם: זשם .א 041 6א ם סצ .|צ6הגד זקה "כ זעסזאהק 4ם8ת העזה צמט6 סאה 510755 א ]זהזםם : שאס אטם אג א6ןז]א]-פה 6 8ז65045 צמגן ןא( 08₪] םא6 אשק 05 5זוע55א שפט :ספז אטם הזזא 1ססז 5ן:כא1] 55 164% זמספט,פאם ||54 08= 5א6זז]05ק 61)ז 5516 50665 א זגדמס .(15א8-4 6) צ|א60 צז]|]28ק60 15]א -3 מיל ות-מפת ח: .‏ ' : 5 00 צ= א 7 = ב זא 0 6 אםאעא ‏ 15 א -3- ז 206‏ 6א חאור המצרכת המינימלית שבה הופגל הייטצום: המח וב : 56 סוג: 00 מודל: צכרוז נדרש: א66 במוח כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: אמצעי טלט/ז+צלש נוספים: האוו ההכנה: שפוהת ההכנות: 1% זסג מספר הכניוה: 2 כ*ות כרטיסי מכור: 110 מכרולים מוכנים גשמוש : מערכ] הרפ עלה: זי , מהדרור;: התכנית הופגלה כאופז שוטף מאא --- ו | / --- מס. סורר 06043 סיאול נושא רזכנית 636201 האריןך הכקיט ?וג 05/11/72 שם רמוסד / המפעל / הארגוז : התטעיה האוירית בצ"מ מחלקה : ממ"ך1ב איש הכקעשר קצורר פניוה בעניז והבנית : == מ. ברנוב --- בת וגת קצורך התפשרות : --- נמצמל תעופה לוד 7-7 תיאור הייטשום: 0 :א6זז זא:קאםן|;א] שהז =0 אסזזק55681ס ביצון מקל7כי בקרר ספרזית עבור מכונו; ב;רה ספרתית. הפצלת המצרכת ממסופים. מיל|ו7-מפתה: :5 080אץ 6א -ההחחר-.--- -פדרר--- פיכקו] יצוור בקוה ספרתית 60 16 א6א א 6א האור המגרכת המינימלית שבה הופגל הייש!ום: המחשב: 6 סוג: 0 מודל: צכרוז נדרש: א65 רמוה כונני סרטים: , : אמצעי גישה ישירה: אמצוי הלטש/פלש נוספים: מסופים: 200‏ םקצד ז]אור הזכנה: שפות התכ ות: | 157% אגאזחס- מספר הכניות: ו במות כרטיסי מקור: מכלולים מוכנים נשמוש : מערב] הרצעלה: 58 מהדורק: 3.3 התכנית הופגלה באוכז שוטף מאא = 12 --- - 36 - מס. סורר 50064 סיררול 1ועא התכנית 030301 תאריך ההיטרוג 05/11/72 עם המוסר / המפגל / רארגוז : התעטיה האוירית בצ"מ מחלכה : מא"ך איע ההשר קצורר פניוה בצניז התבני)+ : ה מ. ברנוב --- כבק7]ובז לצ|רך ראקגצרוה : חחח נב- תגופה לוד , ==- קיאור היישום: :ג6ןזגזאסאשן,:א] מוח 05 צט1 6012 5ם -החחרחחה"---- 7 97-9979777 ה7.--- בריקה קלט תנ וגוה אקלאי גמסוף. ביצוע פיקוח סדרות, בדיקת הקינות ת1 וע|] ללאי ה%רנז ת1ועות מלאי הקינות לודכוו רב קובץ מלדאי. כמות ההנון1וה- ככפן תנוגות ליום בכל מסול. מיל ות -מפת): :ץצ א הנוגוה מלאי מלאי האור המגרכת המינימלית פטבה הופעל הייצום: המחשב: 56 סואג: 0 מודל: צכרוז נדרש: 60% כמוה בונני סרטים: אמצעי גישה ישירקה: אמצעי סלש/%לש נוספים: מסופים: 200 םקצז ז[אור רזבנה: עצפוה ההכנות: 1% |55678)5₪ 90% 00% מספר תכניות: בצות כרטיסי מכור: מ-דודים מוכנים גשמוש : מערכ] ‏ רד5 עלה: 5>6 מהדווה: 2.3 ההכניח הופגלה באופז שוטף מאצ> --- 2/ --- - 35 - מס. סוזר 00642 סימו? 1ועא ההכניה 630399 שח המוסד / קמפצל / הארג|ןז : התעשטיה האוירית בצ"מ = איץש הקשר לצורך פניות בצניז הת-ניז : === בת ו לצורך רתקשרות : --- זיאור היי6!ם: מ. בונות נמל תעופה לוד זאריך הקיט?וג 2 מחלקה : ממ"ג :א)זזוזהםאתן;אן שגד חם הזז קן 0609 מצרכה מלאי גבור לכקוהות מיוהדים. כקלט: הנוגות פתיחת פריט ושינויים דוגיסטיים,קבלות פקט: דוהות קליטה, שטדכוז שגויים ומטקב שובוים. המגרכבז מופולת ממסופים. מילוה-מפהחת: -לחח == ניהול מלאי מלאי ניהול האור המגוכת המיניללי" שבה הופעל הייעמום: המחשב: 056 סוג: 650 מודל: במוה בונגי סרטים: אמצעי גישה ישירה: אמצעי כקלש/5קש נוספים: מסופים: 200 6<צז כמוה 1 מסוג ת<אור רזכ1ה: שפות ההכנות: נזוקים ספירוה ותכינות. :5 0ק0)צ = > צ+כווז נדוש: א110 > 16% 55008|68 90% 0% מספור הכניות: במות כרטיסי מקור: מכדולים מוכנים גשמוש : | מערכז | ררפעלה: כיב מהדורה: 2.3 התכניח הופגלה באופז שוטף מאד ( --- 2 8 - 36 (- . מס. טוזר 66655 "ימו? 1ועא התבניה פְכִּבמַב3ה תוריך הכי. לוג 05/11/72 שח המוסר / תמאפגל / הארגוז : צד-71 אי] ההער ללזרר פציוה הגל"ז דת-1ץ 1 7-- צגי ברלי בצומ לצורך רתקגרות : הד- | מחלקה : מצ"ז חיצור היישום: :הא אם)תץ] מא תח מז ן 06565 %:% ו הכקי1וץז הנועות,עדרוז הובץ אב,יצירז דוח שגוייע. פלט:ברטיסי תא למהטוים,כרטיסי הלחיר, כרטיפי איטור הצמנוה,כרמפיני הגודות מע 3-5 הדעוי וענתי:דוהות תנוגות בלילונים לוניה,רטימוה לנסירה מקאי,החרוה 2 וץ,סכוט ערד קמלאי גרר פסילות, רצילות דהצ%מנוח מרוכאות, הטלוגים הימנות,רשיאה היוב,פכודוה עצבודה ואגקב אור 5ק<ודוה גבודק. מיל|ת -מפתתה: מלצי ניה|7 מלאי מוכהב תמאהיר :5 ץצ 6 חאור המגרבת המינימליז שבה הופגל הייוום: המח ווב: אםן סוג: 200 מודלד: 3 רמות כונני סרטים: 4 אצצעד גישה ישירה: אמצעי קלדט/פ%לטש [וספים: צ*כרוז נדוש: א42 כמות 1 מ%וג 2311 האוו התכנה: החחחדקר--- שפוחה ההכנות: ה 6 20% 2556"6)68 5%ד 0% ממפר הכניוה: 152 כבץלות ברטיחי מקור: 45600 מבדולים מוכנים נשמוש : מערכז] ררפעלה: 5 מהדורה: ההכניח הופגלה באופז שוטר מאצ ( החד / --- - 37 - | מס. סורר 006046 סילול 1וש₪א הקכנין 630401 האריר הכקיטלוג 05/11/72 ₪4 המוסד / המפעל / רארגוןז : התעשיה האוירית בע"מ מחלכקה : ד.ס.סי. איצט הכעשר קצורר פניות בצניז התכ-ני] : == אריה רסכדך --- כבזוב] לא|רך האתפשרות : --- נמל הופה לוד --- ן תיאור היישום: :א6זז זת6רשן,א] שהך תש מט(זפ]6609ם 55578|[]5%5 =0 ז400060ק א5ואט60 05 ז605 05 צסש]זה(נש 64 :5 5שקפטט 8 סשפטז6ג"טאוה צהפטם 06 שש געט 25068 465ק:ט2 םא אמטהאהתתג ז 00%6ק סד .זא5א 000 50 |8א)465 .ב5ז%םאם:]00םה סעז6עחז5 ז6עם0הי (2 .85שהאנא זק2ק צה 5]|]: ז605 ו1 :זשץאן .ז09ק8 ז605 60 508%2812 |2 ב ז665 260 ]הטז] (1 :זטקזם ו מיקות-מפה7: : 6505 אצ6 % 56 +%+0%א555. שאשז60ואז5 | ז6טם סאק 6 ש)העצ 30060 ז665 האור המגרכה - המינימקי] מבה הופול היישום: | ו הרחשב: 56 סוג: 0 מודל: דכרו] ודוע: 76% ן במות כונני סרטים: 2 אמצעי גישה ישירה: אמצעי כלט/%לש נוספים: האור התכנקה: צפוה התבנות: 0% 36% 5557006₪ 7 מספו הכניוה: % | בצות כרטיסי מטלור: 1500 מבלולים מוכנים בגשמוש :‏ 5 +65 - 625606 מגוכה ההפגלה: אי 5008 מהדורת: 24.3 . ההכנית הופגלה באופז לט מאצ --- 02 = , . צי אלל אלל % 5 דהה לש יוור ריר ורוו רה מס. סורר 606024 שיאוק נושא הזבני] 636901 תארירך הפיש לוג 05/11/72 ום רמוסד / המפ על / רארגוז : טכ"ם מחקלבה : איע ההשר לצורךר פניות בוצניז התקבניז : = *הצכאל צעירא --- ב/7]!וב] לצ ורך רתטשרות : --- רהי סמטסם 8 ה"א --- זיאור הייטצום: :וזהזא:אשן;א] שהז 05 מסזזקןז 6 06 5% 0%אז60% צ6380 455 445 אטז ז6 טם סחס 5 86 סז 40 אשזג% אגא סאג 080505, 22600 םאז 5 6א0ז4%0ז5 צן55608 4 :זפמן ]ץ6פםה מא זא55 פזאהק,5אהסהז -א,5 15 ו55500 ג |האמםזא], 5אםקטז6 הטאגא שז זא 6 .סם 5 05 ףהשז ז08ז5 מאג 6א6/ 08; אג)?] מא 65 01008 :זוקזסם .א :56 צ|8א555ג, |6אזא60 צאסזאפצטאן מיל7|7-מפה): . :05ק0צ א ו כאזאיז | סאג הש , צמסז וש צאז וז צץ) 00 455 , האור המצוכת המינימלית שבה הופצל הייטום: המחעב: 056 סוג:; :6000 מודל: צכרוז נדרע: א140 כמוה כונני סרטים: 2 . אמצעי גישה ישירה: כמות 1 מ)וג אמצעי בלש/5לש נוספים: האור התכנ;: -ַטחטק---- שפוה התכנות: 1 ק8%06₪א4556 95% אגמזאס; מספר הכניוה: 3 בצות כרטיסי מסקור: 5500 מכלרולים מוכנים גבשמוש : מערכץ ררצ עקלה: 0-006- מהדווה: החכנית הופגלה באופז טוחף מאצ+ --=== 02 = מס. סודר 06076 חימול נושא הרקכנו8ת 650101 האריו הקיט?וג 05/11/72 צם רמוסד / המפעל / הארגוז : עיריה ת" א-יפ! מהלקה : מרכאצ למיכבון איש הקשר לצורךר פניוה בגניז ותבני] : = יחיאל ושרי אש בת וא קצורך התקצרות : --- ככר ללכי ישראל ת"א --- - זיאור הייצשום: :א6]ז זה.םאם)ק*ן] =הד =0 אט[ז19א650ם 2 ---ללרט.ה ו ₪-- -7₪777-79--- גריה אגרות מים רז לפי מזידה עם מד מים והז לפי צורות חישוב אחרות. מהקלכים:הדפסת חשבונותהת לקריאה אופטיז ג"י האהטב,זצכור|-,התראות וצוי ניהוג. ניהול השבוז הזייב והמצאת דווחים גל יתרוז ההטבוז והתפלגויות צונות לקביצגת רמזיניות קלגבית פיגורים בתשלום. כמויות:כ-60 16000 השבונוע דו-הדטיים מילוז -מפתח: : 6₪25אץ :> העבונוה גכביר כקורא אופטי מדידה. חיוב האוו המגרכת המינימלית שבה הופגל היישצום: 97-77 יה דיה חי תה תי - המחעב: אםן] סוג: 200 מורר: ‏ 30 +צכרוז נדוע: 664% רמוה כונ1י סרטים: 4 אמצעי גישה ישירה: כמות 3 מ>וג 2314 אמצעי קלט/פ5פלש נוספים: האורו התכנק: שפוה התכנות: 383 56₪)אא556 95% הו יי מספר הכניוה: 100 בצות" כברטיסי מקור: 15000 מכלולים מוכנים גבשמוש : מערבז רר5ף עלה: מהרורה: ראהכנית הופעקלר גאופז שוטף מאאצ --- ,/. ו - 40 - מס. סורר דזככ5כ סיאול נושטא ותכניי %56162 תאריר הקיטקלוג 65/11/72 ער המומר / קמפגר / הארגוז : גירי] ז"צ-י5 | מחלסה : מרר+ קמיכו ץ אי הקשר לצורך פניות בגניז התכניז :0 הדד יצחק בהן ו בת ובת לצורך רתהגרוה : --- כרר מדבי יוראל ה"א = תיאור הייבובר: :א6ןז/ זאםאםן|זא] חבז ₪5 מז ק] 600 06 אביה ארנונות ‏ מס נסהים למי -רמורים מאוביסטיבייה (שטח טנת בניה,אצור :כדין ולפי גטומות. מהקלרים:יטירהת היוב שנזי גףמ ובלדי הנקה קתשלום מראש וכז מילוה הערונוה דו-הדטייףמ לצלה עלא שלמ!ו מרצצש.העבונוה,וצכור וח והתראוה לקריאה פופטית צ"י הלועצב. ניהול הטרוז ההייב והמצאת ד|ו!תהיםח גל י חזרוה הערוז והקתפמלגויות לקביגה צ+*דיניות. רמויות:כ-2ככ135 הטרונוח לגורים,ב- 0 תעטבונות גסהים. מיל וח --מצת ח: , :5 סיפ ץצ =א אוריה השטלומים | מיסינ ארנונה כווא אופטי חאור המגרכת המינימ-דית" טבה הופגל רדיישום: 99-הו 9 7 חיוי- המה (צב: אםן סוג: 200 מודל: רב צכרו] 1דרש: 646 כמוהת רונַני סרטים: 6 אמצטי גישה ישיר;: כמות 31 לזוג 2314 אמצעי כקלש/:ל₪.נופפים: האור ההכנה: עצפות התכנות: 1% (5₪ )4556908 90% = מספר הכניות: פזס בואה כרטיסי מסור: 16000 מבלולים מוכנים גשמוש : מטרכז ררפ עלה: מהרווה: רזבני] רופעלה גאופ ז שונמף מאצאצ -ח- / --- -ו ₪ וו מס. מורר 90073 סימול 1 זוא רת-נית, 650201 האריך ההיולוג 11/72 /5 0 עם המוסר / קמפגל / הארגוז : צירי] ת"א יפ| מהחלכה : וררצאצ למיכדון איש הכצר לצורך פניות בגניז התכניות : 7 --- יצחק כרן ד כת וגה קצורךר ותקשרות : --- ככר מל-י ישראל ת"א = תיאור הידשום: :א6זז/ז6א6|וקאן םאז א )זז ק]%64 06 הוצאת רשיונוה לגסכקים שונים כאצשר האיצור מוהנה ברשויות פונוח ורבות כיגוז: מצנרר,כיבוי-אש,התגר ואה, משרז הבריאוה וכד'. הכקקלט: דד*!ו!ו] רשויוה על אישורז או צי איטשור] את הצסקה. הפקלט: דשיונות גסקים לגסקים מאושרים, רצימ] צסקים לכל רשות שוליה רמטר,רטימ וק צם יזרות של אגרה רשיוז שיש דשד:]. / מילת-מפתה: / :5 00 ץצ % ריווי עצסכ אישור האור המגרכת המינימליתה שרה הופגל היישום: 7 יי תי ₪ המח ווד : אםן סוג: 200 מודל: ‏ 39 צכרוז ודרש: 64% במוה בונני סרמים: 4 אמצעי גישה ישירה: כמוה 3 מ;ףוג 2314 אמצעי סלט/%לש נוספים: האור התכנה: שפוה התכנות: 17% 5% מספר הכניוה: 30 בצות ברטיסי מכור: 5000 מכלולים מוכנים בעשמוש : מצרכה רדפגקלה: מהדורה: דזכני/ רופעלר באופ ז שוטף מאצ --- '. --- - 42 - מה. פורר 21176 סיפוק 1וטאצ ההבזות [65010 תוריר ההימקוג 605/|1/72 עמ המוסר / הקמפגל / הארגוז ‏ : גיריז "א י> | והקקה : מרכ% למירו ] אי%1 הקשר לצור פניוה בגנין התכ *ה : ₪ מאוקל נומן -- כתוור לצ |רך רתהטרוה :5 חדךד דרו מדכדי ישראל ה"ףא -חח ז]יאור היישוו: :8 םן,א] 45 6 ןוןז7] 560 6סם החציה מספר הלאיזים לפי כביתות" באצוריתה עונים של העיר לפי תה ועצוה דמוגרפיו] וועויי בני;,גפי נוסחתאוה סטטיסטיו] הונ|ח. רהקה: [ז]וניםמ על ראורלוסיה הקימה להי גילים,וישויים והתקק7לו7 מל וניה. הפלש: תזאית מספר התדאידים ב-די;]|ו] גונוז בכ- אצור. מילקות -מפתח: :055 ץצ א ההציה הכנוז חינור ‏ הלאידים האור המגרכה המינימקליז שבה הופגנלד רייצום: הרטדר .ידייה רר וטוה יד ד דר = המחער: צטן סוג: 20 מודל: 0 ציררו] נדוש:? 66% כבמות כבונני סרטים: 4% אמצעי גישה ישירקה: כמוה 23 מ%וג 21314 אמצעי הקלט/%לט נוספים: האור התכבנה: שחות ההכנות: 6% 0 מספר הכניוה: 5 בצות כרטיסי מקור: 3000 מכדולים מוכנים בשמוש : מטרכז ררפ עלר: מקרורה: הזכני] רופעקר נאופז שוטף נאצא שחש / חחח - 43 - מס. סודר 00000 פם המוסד / המפגל / הארגוז : מלר''ל איע הכקשר לצורר פניות בגניז הת-ניק : בתובז לצוררךר התכשרות : זיאור הייש!ם: --קחחק"---- **%% הכבנית להדפסטס] בטלוג תכניות -מימ''א-‎ %%+ רווזים גל תכניות מהשב. , אג60605אק אםץך%0ק1 02 : ך)קאן‎ : טלק‎ מהקך : בריכקה הקינוהת,צריכה,מי|], 6א] ז5 6א]זז]50, א)]זהטן]|ג" : 5 56 ההק‎ גימוד,רוצאת אינדהס. .באז א פםהק אסא ], סא ] כהק‎ פ : מונה לפניר. .6 606 זא6:ת א] זהכ]ה : זטקזטס‎ מילו7"-מפתה: מי מא מימ''א, סטלוג תכניות חאור המגוכח | המינימלית שבה הופגל היישום: 7 המחשב: צםן סוג: 00 מודל: 65 +כרוז נדרש: א50ן במות כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: כמוה 1 מ%וג 2316 אמצעי בלש/+לש נוספים: > האור ההכנה: פוה ההכנות: 1/); מספר תכניות:. בצות כברטיסי מכפור: 200 עץ 1 מכלולימ מוכנים גשמוש : 6 65 240 | עו / | : 1 מצוכח ההפגלה: 50 +05 מהדווק: 21 : || , הבניז הופעלה באופז ש!טף מאצ ( ד-- 2 --- 1 ) ו | | ָ+ 7 4 1 1 סימול נושא רתכניץ 8) האריך הקימולוג 72/ען/05 מוולקה : ל פףפניות ברתב בדבר --7- משהב''ט, הקריה ת''א 5 0 | :א6]זזה6ק6ן6ץ] שהד 06 א6וד06%03%19 :005 אצ א אש6סא] 6 08אצם א,06 ןג זה 2,6 אזת מט. סוזר 666645 סימו? נועא התבני] 1רויען זאריר רפי4 ?וג 05/11/72 עצם המוסר / המפנצל / הארגוז : הזומיה המוירי] בן"מ מחלכה : ד.ט.די. אי% הקשר קצורר פניוה בגוניז התכני : = אריה דמרך --- כזו|וב/] לצורך רתקשרוה : --- נתאל הגופה לוד --- תיאור היישום: :גש6ןז;זא:אשן:א] פות אק משזז 6219 שס ה]זלםא] 5 זאפא6א כאג צז ]צהאה6 -() 6:06 זה60ן]45 05 0:8 זה ₪01 602 :5 05ק אנת זסט0ס6הק ב ס6א]5ט כצג גזהם פזאבגס צא:4]:ק אש 84558 55 ]ן| 255690‏ זז 47מ5ק]ה 05 5 כב ₪5 )], 6,ז 65 12א60902 4]60ה ק 265תהא 5ן]ת מפזאם] קמ 0606 60שאד5 1 25 5)ג60]אז 6 מילוה-מפהה: :5 וי דצ 6א זאסאסא ‏ ג[ז63מן צז] / א צזן] שה א68 ₪5 ₪א] זא, 6 האור המגרכה המינימלית שבה הופגל היישום: הפסחחַ--רהה.- 7-7 7 יד 7 קר ןי == המחוויב: 056 סוג: 00 מוררל: ציכרוז נדוע: 76% רמוח כונני סרטים: אמצעי גישה ישירקה: כמות |[ אל%6וג אמצעי קלט/5לש נוספים: האור התכנה: יריה .-- שפוץ הזבנות: 01 10% א גמד ום: מספר תכניות: 6 כצ*ות כרטיסי מקור: 2060 מכלולימ מוכנים נשמוש : 8% מגורת ‏ ההפגלה: 505 מקדורק: 2.3 החכניה הופגלה באופז שוטף מאצ - --- 012 --- - 45 - מס. סורר 06020 סילול נושא העקכניז 120101 תאריו הפיט ?וג 05/11/72 צם המוסד / המפעל / רארגוז : ממרי'ימ מחלקה : איע הקשר לצורר פניות בגניז ותכנדה : --= פניות בכז?ב בלבד -"-י- בת ואה לצורר רתטשרוה : --- ל<עשוהבי'ט, הקריה ה''א = זיאור היישום: :א6]ז זתפקםן|;אן ארז 05 אסוז0]5א656ס 180606 508 5א508/5ק 84]%85:ג1008ק ההפצ] | 500455 .05600340 04ב068קס א 6085 6)מ4ן] גצ מםם6אם זסא 0055 :6]הא 66 54630 ,5א0106 6זא] 6082054616שת | .באהזןק60ג א60זז609051םם שהז כ>אזפט סאטכ= 15 אס זטוט5 הא] זיס ם:%זז .צאסא . 6א 0 כגק בהפצן %/ ₪ 420 :6א1אאת606,] תגס ][ו/0סהגא060 ]5 :5 66א5 660 מ יל ות-מפת ה: - :05 ץצ א אסזזאק ז[אוזקם אכ ז 6 6א] אה מ6סהק 628א[]| האוו המגרכת המינימלית שבה הופצל היישום+ המחשב: 4 סוג: 360 מורל: -‏ אצכרווז נדרשק א. במוה כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: , אמצעי כקלט/ז+זל6 נוספים: האור התכנה: שפות ההתכנות: 1% אגחז הס" מספר הכניותהת: 1 במות כרטיטי מקור: 100 מכלולים מוכנים נגשמוש : מערבז רדצעלה: . מקדורת: רזבנית דופעלה באופז שוטף מא% -דך > ,יי > ְּ --= - 46 - מס. סורר 32ככ5 סילול נוצא דקבני] 20101ו האריר ההכינלוג 2ז/11 /05 עפ המוסר / המפגל / הארגוז : רסאל מחלסה : מדצגי המחטב איע הקשר לצורך פניוה בגניז התכנית : --- --- כת ובת קצורךר רתקשר|93 : --- תבד. 7063 ת"א -7- חיאור היישום: :ןז זאםחתן,א] םהז = ]ד ק] 65 ₪5 מינימיצדוציה של פונקציה לינאריז באטר מותניה מוגבקלים ע"י אילוצים לינ אריים. עיטת הפתרוז היא סימפלכס ומגיגים 7פזרוז אופמילקי במספר כופי שק איטרציות. מיק|ת-מפ:ח: : 0305 ץצ א אופטימיצציה תכנוה לינארי האור המגרכת המינימלית שבה רופול הייטשום: הרחרדרד הדי דיחיה וח די דררד הירי ה 99 7 ל - קהמחער: 6 סוג: )+ מודל: צכרוז נדרש: א*2 כתור רונני סרטים: אנצעי גישה ישירק: אמצעי קלט/5ל6₪ נוספיע: האור התכנה: =-קרחטט-..-- עצפוח התכנות: 1% א מז 0 מספר הכניות: במות כרמיסי מקור: 250 מכַדולים מוכנים גשמוש : מערכז דרפ עקלר: מהדורה: הזבני רופעלה באופ ז שוטף מאא --- 3 --- - 47 =- מס. סורר 509031 עמ המוסד / המפוגל / הארגוז : רפאד איע הכקשר קצורך פניוה בגניז התכנית ב"וגת קצורך רתקשרות + תיאור היישום: מינימיצדציה שד ייצוג הפונקציות נגמהשב גארזדינט צמ:וד, ואל!ו עיטוה בכרה אופטימקליה גמ משתני מיל ות -מפת ח: סיאול 1ושא התב פונכקציונל על פתהום נהוז של פונקציות רציחותהת קוא בטבד? נגרבי=ם" גם די!ת איטרטיביות. מצב הנטורים ני?" 126102 האריר ההקיטלוג 11/72 /05 מהלקה : ףמד:י המחשב ת.ר. 3 ת'"א :א6]ז)זא6אם)ת*1] מר4ז 05 צאשוז י1ַ56 06 ברווח ס:ופי. רצוי. השיטה היא גודי1ש א!ו בעיות התכנית ניתז לפתור צ] הבעיה ש-7 לבקרה ג"י משואוה דיפרנציאליוה. : 0605 לצ5א א!שימיצציר בכרה גרדינטש האור המגרכה המינימקלית שבה הופול היישוח: המח טוב : 656 סואג: 00 מודל: צרורוז נדוע: א11 כמות כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: אמצעי הקלט/מלש נוספים: האור ההכנה: עפוה התכנות: %סן אחז אס; מספר הכניות: כצמות כרטיסי מסור: 1000 מ-לדוקים מוכנים בשמוש : מערב] ררפ עלה: 0 56006 מתרור;: . ההכניה הופגלה באופז שוטף מאא> --= 6-6 = הדל. סודרר 609035 סמיצלול נוטה 4-7 |2020! תאריך ההיט לוג 72/ון/05 צב רמוסד / רמפעל / רַרגוז : רפאל *הקהה : מרבצ החיגוב איע ההטר קצורר פניות בגני] הק-:ני]ק : --- --- בזוב] קלאורךר רתקטשרות : -7-- ת.ד. 7042 "א --- חיאור הייטום: :7 א;),;] שא אס אט"ז 601 םס צם, כבאה6%ת0) א הז]ה 5א6]ז001ת בה5א]| 6]ה09632ה א וא 45 ז5 צ5 28565 5 ש 5 07 |וז/א 655 ק<זה4 508 54005 6007 2066555 5-ז .א60[ז342ן5ק - שט(ו מע ]55 5%65 4054 זאש ז15 6005 קוחה צזקם כ6ז 61600 15 06555הק 6,ז 65 א6ן זהא:ן660ג 52ק מ6ז6ה" א6)]ז הג הן|₪5-הסצה חווד 1 )901 ,]הא 10 השז 208020 אמ ).ג.ם 05 מס4ז6א שד צה מיקוו-מפתהת: : 5 04 צ א ב 00 אהא | מטז זו אה וה -50 07 האוו המגרכת המינימלית שרה הופגל הייטום: המחעב: 56 סוא: 60 מורל: -‏ צכרוז נדוע: א210 רמוה רונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: אמצעי מלט/5לט נוספים: האוו ההכנה: עפוה ההכנותה: 1% אגאזווס = מספר הכניות: 2 כחות כברמיסי מסור: 200 מכלולים מוכנים געמוש / מערכץ דופ עקה: | 0:5 מקדווה: ההכנית ק!פגלה באופז שוטף מאצ עו : 1 == - 49 - סורר 60037 סימול 1ושא הת-כני 120202 האריר הכיט ?וג 05/11/72 *י" רמוסד / המפעל / הארגוז : רפאל מהקלקה : מר-א החישוב איע הקשר קצורךר פניות בצניז התכני] : = = כזוה לצורך ותקשרות : --- ה.ד. 7063 ת"א = תיאור היישום: :א6:זגזאםאםן,אן] שאז 05 אסנןזק]6%68ס פישוט פונכקציוה בוליאניוה בעלו? מספר משתנים גרול בשיטת כוויין-מקקלרסכי. כלט: מספר המשהנים ומ%פר הפונכציות. פד רביטוי רמכורי והביטוי המצומצם,אחת ניהתן לצמצום. מיל ות -מפתה: :5 040 צם 6 צלגברק בוליאניה ‏ צמצוםס האוי המצוכת המינימקלית שבה הופצל היישומ: הררחדרדרלר- 9 ה ₪ ₪ ₪ - המחשב: 56 סוא: 00 מורל: צ+כרוז 1דוע: 1006 במוה כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: אמצעי מלש/פלש נוספים: האור התכנה: עפות התכנות: % 60824208 906% אחז אס - מספר הכניות: בצות כרטיסי מכור: 500 מכלולים מוכנים גשמוש : מערכ] ‏ דרפעלר: >= מהדורה: התכניח הופגלה באופז שוטף מאא -== 2 -ח-- - 50 - -----= 77-ב ב מס. סודר 00060 סימול נושא רת-נית 120301 תאריור הפיט?וא 05/11/72 ומ רמוסד / המפעל / הארגוןז : אל7-על7 מהלסה : מצ"ן איש הקשר לצורך פניות בגניז התבנית : =<== בכבתריאל צימט --- בח ובא לצורך ותסשרוה : --- נ.ת.ד. --- היאור הייש!ום: :א6זז זה6;אש|קא] מהז 05 אסזז :5680 םס חישוב כ"א תררוש נתהנת לוד כפונכקציה של לוח צאמנים נתו] ורמ] צשירוז נדרשצ]ז. קלש: ק|] טיסות שבוצי ב-נ1.ת.7. פרנן: דוה תנועתה מטוסים שבועית עם פירוט מספרי טיסה,צמני טיסה ומם.נוסצים. פ27)מספר רלפקים להתיצבות לטיסה. 759: ס"תה כ"א הדרוש בתהנת לוד לדפי הפונקציות רשונות בכל 20 דסוה לכ7 יום בע בוע. . מילות-מפתה: | : 0805 ץצ שא ----77 7 -- ₪ הורת ההורים הורים ‏ כ"א כוח אדם לו] צמנים האור המגרכת המינימלית שבה הופוגל היישום: המתעב: אםן סוג: 200 מודל: 3 צ+כרוז 1דרש: 64 כמות כונני סרטים: > אמצעי גישה ישירה: כמוה 2 ל%וא 2314 אמצעי סלט/:לש נוספים: . האור ההוכנה: שפות התכנות: 15% אחז אט = מספר תכניוה: 11 בצ*ות ברטיסי מקור: 2500 מכדולים מוכנים בשמוש : מערבז ררפ עלה: 05 מקרורה: 5 התכנית הופגלה באופז שוטף מאא =-= 2 5 - 51 - מס. סודר 60064 סימול 1ושא רת-1ת 130101 האריר הפיט ?וג 05/11/72 שם רמוסד / המפעל / רארגוז : ממריימ מחלכקה : איע הכשר קצורדךד פנזיוה בעניז הת-נית :+ ==- פניות בכתב בלבד 7 בתוב, לצורך התכשרות : --- מלשהבייט, הסריה ת''א הבה תיאור היישום: :א6זז זאספקאם=|פאן] שחהז 05 אסזד<]06568ס עגוה %אצ! מאפשרת קגעדכז באופז דינמי טבלאות בספריהת הברים ולטעוז צות: הצרה באותה הרצה תהוך שימוש בלכדדים. בניז הטבקדה בסצריז החברים 1נגשית במבנה התכקני על מורולים המוגלים גל ידי המקשר. סאגזפ 6-ז א1] 5] 05ק שהז א] 6ן|האז שחמחד 2ב 0606 אא ] 6:זז צם 104056 %55ש00קא 06 אג5ם= פאג מילות-מפהה: : 5 082 צ5 א -=-777 - --₪₪7-777-7- ,זז סיט %54858-6,205אן זם כ( 5 )28 ז-05ק האור המגרכת המינימלית שבה הופצל היישום: -7- 9 יה ה יה ה דח ה = == ₪ המחשב: אםז סוג: 360 מודל: 5 צכרוז נדרש: א1 כמוה כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: כמוה 1 אלף)וג 2314 אמצעי הקלש/5לט נוספים: האור התהכנה: שפות התכנות: 9 8% 55578|6₪ ג מספר הכניות: במות כרטיסי מטור: מכלולים מוכנים בשמוש : מערכז ‏ רדפ עלה: 8 ]] א 05 מהדורה+ ההכנית הופגלה נבאופז שוטף מאצ+ = 22721 --- - 52 - מס. סורר 00015 סימול נושא רת-ני: 130101 האריר הקיט?וג 05/11/72 עם המוסר / המפצל / הארגוז : מלר''ל / מהחלקה : איש הקשר לצורר פניות בעניז הת-1י : --- פניוה בכתב בלבר 6 בחובת לצודר התפשרות : --- משהב'ייט, הקריה ת''א --- חיאור היישום: . :א6זזהזא>אםןקץק] שצז מם אסנז?]5500ם מטוה: ‏ הרפסת כבצים מלסרטים מגנטיים יצירות על גבי מדפסת בכל שרטרז הדפסה. הדפסה במסביל של מפפר קבצים, כ-ד אחד ע> אלדפסז נפרד] על פי פכודות המפגיל. הקלט: פקורות המפציל דרך מכונת הכתיבה; כבצים להדפסה,במבנה רשומות כלצה!. פלט הכומ מודפס על מדפסת. מיל ות -מפתחה: : 005 אע > הרפסה סרט לגנטי האור המערכת המינימלית שבה הופעל היישום: 9 די - המחטוב: צםן סוג: ‏ 360-370 מורל: צ+כרוז נדרש: א16 בכמות כונבי סרטים: 1 אמצעיר גישה ישירה: אמצעי קלט/5לש נוספים: האור התכנה: שפות התכנות: 5% 555708)6₪ ג מספר הכניות: 25 / בצות כרטיסי מקור: 3000 מכלולים מוכנים נבשמוש : מערכז ‏ ררפעלה: זא 05 מהךורה: .התכניח הופצלה באופז שוטף מאצ. == 4 01 --₪ - 53 - מס. סורר 05007 סימול 1ושא רתכני? 130102 האריר הספיטלוג 12 / 9 . עם המוסד / המפצל / הארג!ז : ממר''ל מחלקה ץצ * איש ההשר לצורךר פניות בעניז התכנית : 0 --- פניוח בכהב בלבד = כז וגח לצורר התפקשרות : --- משהב''ט, הכריה ת''א 8 --- תיאור היישום: :ה6:זגזאםאשן,א] הז שם אסזז 05001 .₪ --פרפחטרררה.. 97-79 95--ק--- הכניה יו מיוגדה קלנגצע העלאת כרטיסים לסרט באו:5ז ישיר דווה: התכניה אינה מבצגה ההדפז כרכים" ולדכז גמידה וכמות רכרטיסים היא מצל סרט אחד יש לפצלה לשהי העקלאות נפרדות. : מיקו1-מפתה: : 0805 אצ א זז6 6 קגז-0ז-60400 ז56 016 ,0 ק ז-0 ז-240 6 האור המצרכת המינימליה שבה הופצל הייטום: ב -קחחחרר ה ר-רר הדרי יד 9 יי - ג המח טב : אםן סואג: 360 מודל: 503 צכרוז נדרש: אן במוה כונני סרטים: ן 2% אמצעי גישה ישירה: אמצעי כלטש/5לש נוספים: האור התכנה: עלפוח ההבנות: 6% 8)5₪5א5565 ג מספר הכניוה: 1 בצות ברטיסי מסור: מכלולים מוכנים בשמוש : מערכ;ז ררפ עלה: 1 ז 6 א, 05 מהדורה: 1 החכבניה הופגלה באופז] שוטף מאצא = 0-5 == מס. סורר 06008 סימלול נושא ראכניז 130103 האריךר ההיט ?וגא 5/1!1/72ס שם המוסד / המצעל / רארגוז : ממר''ת מהקלקה : איש הכשר קלצורר פניוה בצניז התכבניק : = *ניוה בכזב בדבר -7-- בתוגה לצורך התפשרות : --- משהבי'ט, הכקריה ת''א --- תיאור הייצשום: . :א6]זזאטאםןקאן מהד 05 אנוןדהן 609 שםם הכניה המיוגדת לשהרור אאורים בלעתי צמיטצים שנוצרו כתוצאה ההתחפלז הברים בקובץ חבוים. הכקובץ שב! מטפליףם אינן לואא לקכוק! ותופ5ש4, עטם סיופ הגבודה , את האותו שבר שזרט כודם לכז. הצוה: הפגלה התכנית דורשת מיצד הלגדיר אז גודל הצכרוז הפנוי. .. מ יל ות -מפת ה: : 5 0( צ= 6 ה -חחחחר-- עהורוו מקום על דיסק, כוו", צוצום ריסק-שזרור מקום על האור המצרכת המינימלית שרה הופגל הייש!ום: -רטח רה הי -דיטוט ירייד ויה הו וד ה חי ה דט 7-7 7-7 - המח טיר : אםן סואג: ‏ 360 מודל: 5 צ+כרוז נדרש: א1 כמוהח כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: כמוה 2 א:%וגא 2314 אמצעי טלט/פ5לש נוספים: האוו התכנה: -י הייריה -- עשפות התכנות: 6% .| :0 5% מספר הכניוה: ן כמות כרטיסי מקוור: מכדולים מוכנים בשמוש : מטרכז דרפ עלה: 1 א 05 מהדווה: 06 החכנית הופגלה באופז שוטף מאצ ( --- - 06/68 --- - 55 - תאריר הקיש קוג.05/11/72 ' -0. סודר 60009 סימול נושת התב-ני 130103 :₪ המוסד / המפעל /; הארגוז : ממריימ מחלקה : איע המשר קצורר פניותהת בעניז התכבני] : -- פניוה בכ:ב בלבה יח בת וח לצ|ורך ותקשרות : -חח מעשהבי'ט, הקריה ת''א תיאור הייש!ום: / . :א6:ז זאסאם)פא] םרז 06 אםזדק]568 05 מהינה סלקטיבית של הגצים מלעל אנמצעי גישה ישיוה. קש:הודגוה מפגיל. פדט:הכבצים השיכים לקבוצה שנבהרה-נאהכו ה יל ות-מ5אח: 5 סא ץש % קב" מחיקה הייי המצרכת | המינימלית שבה הופעל היישום: המח טיב: אפ סוג: 360-370 מודל: +כרוז נדרש: א רתות כונני סרטים: וצעי גישק ישירה: המצעד פלט/+לש נוספים: האור התכנה: פוה ההכנות: . 8% 8]6₪א556 ג מספר תכניוה: 1 כצמות כרטיסי מסור: 300 מכלקולים מוכנים גשמוש : מערכז ‏ רר> עלה: זצא/ז:א 05 מהדורה: ההכנית הופגלה באופז שוטף מא> --- 200 -7= - 56 7 מס. סודר 12כככ סיףמו7 נושא התרנית 3513 האריך הכיטלורא 2ד' 65721 עם המוסר / קמפגל / הארגוז : ממר''ל . מהלנכה : איש הקשר לצורר פניות בגניז התפכני]ק : --- פניות ברתב בלרר --- בז ובת קלצורך רתקשרות : --- לטורבי'ט, הקריה ת''א --- תיאור היישוח: :א6וזאזאםאשן,אן חבז 05 וד :6 6 המטוה:מציאת מסילות פגומזה על גבי דיסכים מגנטיים , כתובהז וכתובת הא%יד|1 המיהקליפ(ת. כקלט:כרטיסי פקות גבור הדיסקים. פדט:טבלה ובה כתורות המסילות המחהליפו:ז. מיל|1-מפתץְ: : 05 ץצ א תקליט מסילות האור המגרכת המינימלית שבה הופצגל היישוח: ו המחער: 188 סוג: ‏ 260-370 מודל: צ+כרו]) ודוע א בכמוה כונני סרטים: אמצעי גישק ישירה: אמצעי קלט/פלש נוספים: האור התכנ;ה: עשפוה ההבנות: % 5אמשן)אא-55 ג מספר הכניות: 1 בצות כרטיסי מהור: 200 מבדולים מוכנים גשמוש : מערכז ררף עלה: זצו-זם א-602ק 05 מהרווה: התכניה הופגלה כאופז שוטף מאצא> = 012 == - 57 - מס. סודר 900214 סימו7 1 וצ רת-נית 130103 האריך הטפיטלוג 172 / עס המוסר / המפגל / הארגוז : מלר''ל מחלסה : י איע ההשר קלצורך פניוה בוניז הת-ניץ]ן :+ 5 פניוה בכתב בלבד =-== בחוב3 לצורךר רתקעשרות : החח, משהגי'ט, הקריה ת''א . , -== חיאור היישום: :א6זזזאםאםן]קא] מהז 05 אםזז ;650801 מט ה: תאוו מבנה רסבצים וסידורם על גבי דיסק מגנטי בצורה טבלה המאוינ] דפי בחובו] ההתזלק של הטצטהים הרציפים גל גבי הדיסם. . קלש: כוטיסי פיכוה עצרור הדיסקים. פלט: הדפסת הלוכת הדיסטים בצור; טבלה והדפסז סיבומים שוזית. מיל|!]-מפתה: : 0005 אצ א מיפוי הכקליט האור המגרכת המינימלית שבה הופעל היישום: המחצר: אסן סוא: ‏ 360-370 מודרל: צכרוז נדרש: א במוה בונני סרטים: אמצעד גדשה ישירה: אמצעי ;לט/5לש נוספים: האוו התכנה: שפות ההכנות: 5% 55608)6₪ ג מספר הכניוה: 1 במות כרטיסי מכור: 500 מכלולים מוכנים גשמוש : מערבז רופ עלה: זצא ז<א 67ק 05 / מהרורה: ההכניה הופגלה באופז שוטף מאצ> --- - 60/71 --- - 58 - 4 1 1 | | | מס. סורר ז0001 סימול נושא רתכניז 1301063 תאריךר הכיט?וג 05/11/72 שם המוסר / המפצל / הארג!ז : ממר''ל מחלקה : איש הכקשר לצורךר פניות בגניז הת-ני] : --- פניות בכהתב בלבד --- כת וגת לצורךר דתקטשרות : --- משהב'י'ט, הקריה ת''א --- זיאור היישום: :א6זזזאםקםן;ח*ן שצז 05 מכןד ]6 5ס מטוה: בצוע פגולות על האיקלוז שד ספריז חבוים. הפעולות הז: ן)הוספ; שם נרדפ להגר. 2)ההלפת שם הגר. 3)מהיקה כניסה מהמילו]ז. 4)ההחלפת שמות שני הבריח צה ב צה. 8 * י 970 כרטיסי פיק:ה. - פלט: מיקוז הספריה מעורכן, דוה על פגידוז הזכני]. מיל ות -מפתח: :05 א ספריה חברים מילון תאור המצרכת המינימלית שבה הופצל הייטשום: המחעב: אפםן סוא: 360-370 מודל: צכרוז נדרש: א כמות כונני סרטים: אמצעי גישה ישירק: אמצעי קלט/5לטש נוספים: החאוו ההכנה: שפות התכנות: % 86₪א556 ג מספר הכניות: 1 ב%ות ברטיסי מסור: 300 לכברולים מוכנים גשמוש : מטרכז רופ עלר: זצא אתא 05 מהרווה: ;הכנית הופצלה באועז שוטף מאצ ו | 1ר/ן0 / שו - 59 - מס. סוזר 50061 הימו 1ושא ההכנית 130104י האריר הּקיטל!ג 72 05 עמ המוסר / המפגל / הארגו!ז : 71-70 ה איש דקור לצורר פניות בעניז התכנית : -=- בת ו לצורר רתקשרות : --= מחלקה : מע"ז בתריאל צימט . --- ב.ת.7- , 6 תיאור היישום: . = :א):זז) זא:;ם)תק,ן שוד 05 אסזז ]אס 8 85שזא:6ק,65קגז א 5 5/2648 ד א 1 05 5 הש ] חן 8 42680 זאםםסאם לפסא] 65 זז ם "יו וי . > ₪8ד644646 | 01מזא60 4 1566 5 +00ס0א 7 מילות-מפתת: 0805:0אץ א = -/ זז אא 6אז57000 האור המצרכת המינימלית שבה הופעל היישום: ורי ו -===-=-₪- המחעב: א8ז סוג: 300 מודל: 25 דכווז נדוש: א32' נמוה כונני סרטים: אמצעי גישד ישירה: במוחת 2 מסוג 21 אמצ עי קלט/5לש נוספי0: חאוו התכנה: , -₪=-==--=== שפוה התכנות: = 0% 88)5₪א555 4 מספר תכניוה: 1 בצות ברטיסי מסור: " מכלולים מוכנים גשמוש : מערכ] הרפעלה: 05 מהרווה ההכניה הופגלה באופז שוטף מאצ == . 26 - 60 - דר 00002 8% סילול נשא רתכני 136201 האריך הכקיטלוג 05/11/72 וסד / המפעל / הארגוז : ממרי'ימ מחלכה : הט א 0% מע שא א קמ א לא א א 0 = 0 סה ה ה == == == השר לצורר פניות רגניז התכניז : --- פניות ובזב בלבד --- קצויך רתסשרוה : --- אטוהבייט, הקהריה ה''א --- ששד היישום: :א6זז זאםאתן;ץ] מר4ז ₪ אנסתזפן566םס 777----- -7-לחל"-9-קררקר---- -7-ה:הפיכת תארירך עגרי לתאריר דועצי או הפיכת האריך קלועאי לזאריךר עברי. הוגרק; מקבלת את כתובת התאריךר באוגר לספר 1. == הצגרה מחצאיר: את ההאריך הלגביל בטטה רמס!5; על יזי רצרכז. :> 00 צם א --הקקרי- --ות -מפת]: -ריר-עברי תאריךר-ל!בצא* ,ש1זת?-שמע, ‏ טנת-יר] ,לוז ש1. שור המצוכת המינימלית שבה הופנגל הייש!ום: פמ עב : אםן] סוג: 360-3709 מודר: 40 צכרוז גדרש: א2 מות כונני סרטים: מצעי גישה ישירה: מצעי בלטש/%לש נוספים: חאוור התכנה: שפות התכנות: % 01)6₪א555 ג מספר הכניות: 2 כצות כרנמיסי מסור: 650 מכלולים מוכנים גשמוש : מערכת רו עלה: זצו/ ז א-05 מקדו רה: 20/6 התכנית הופעלה באופז שוטף מאצ ו - 61 - מס. סודרר 60603 סילוקל 1ושא האכניה 130201 תאריר הסיט.?וג 2 םס המוסד / המפעל / הארגוז : ממר'ימ מחלכסה : איש הכקשר קלצורךר פניוה בעניז התכנית : ==-- - פנצדיות בבזב בלבר * --- כזובה לצורך התכקשרות : --- , משהבי'ט, הקריה ת''א ה תיאור הייטשום: :א6זז ז;ס6קאםן|]א] שהז 05 אסזזקןמ 05% עויכת מספרים שבורים קלהדפנה. המטה: הסבת מספרדם משיטה נקסודה צפה לציטה גטרונית המוכנה להדפטסה. הקקנ:מספר בטיטת נכודר צפה, רגי? או כפול. פדט:מספר גשרוני כולל נכקודה וסיקאז הל*וכז דרזפסה. --7----לט--- 999799997 = מילות -מפתת: 2/0 + 0805 ץצ > נקודה צפו -, נהקודה גשרונית זא 0 1446 066 , זא1 0 6אן ז4 26 תאור המצוכת המינימלית שבה הופגל הייש!ום: הניר טוב : אפ סוא: 370 /360 מודל: צכרוז נדוש: אן במוה בונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: אמצטי קלט/זלש נוספים: האורו התכנה: הרט = שפוה ההכבנות: 7% 8)56₪א556 ג מספר תכניוה: 1 במות כרטיסי מקור: 250 מכלולים מוכנים גשמוש : מערכ) ‏ ררפעלה: , זצא/ז; א-05 מהדווה: החכניה הופנגלה באופז שוטף מאצ --- 5% --- - 62 - מס. סודר 55006 עם המוסד / המפעל / הארגוז : איע הקשר לצורר פניוה בעניז החבנית : כת וגת קלצורךר התקשרות : תיאור היישום: שארה המיוצרת קקבלת דאמז והתאריך בי ציאה מהשגר;ק אוגר 1 מכיל כתובת מ יל וה -מפת ח: == שעוז-מהשכ האריך שעוז ‏ >מז ‏ האור המצרכת המינימלית שבה סימול נושא רת-נית 130201 מלר'יץ האריר הטיטקלוג 95/11/72 מחלקה 1 פניוה בכהב בלבד משהב'ייט, הקריה ה%''א :]ןז ז.:אםןק*ן שוח =0 אסזזסן68 םס ערוכים להדפסה. טבקה ש7 שחי מלים כפולוה גוכקבות. : 0805 צ א הופעצל היישום: המחשב: אם] כמוה כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: אמצעי סלש/פלש נוספים: סוא: תאור התכנה: שפות התכנות: מספר תכניות: 1 מכלולים מוכנים גשמוש : מערנת רר* עלה: ההחכנית הופצלה באופז שוטף מא> 200 דןא ]ןז ז6א 05 מודל: 50 צכרוז נדרש: א1 % 55600%6₪ ב כמות כוטיסי מקור: מקרווה: 66/76 - - 63 - מס. סודר 03016 סימול נושא רתבנית עם המוסד / ומפעל / הארגוז : ממר"'מ איע הלשר לצורר פניות בעניז התכניץ % כחות לצ|רך התפשרות : --- אתיאור הייש!ום: נשרה: הדפסתהת פרסומים בגברית באנגלית או מודים,הוכז ענינים,אינדכס,הדפס; כותרוז 11 האריר הכְיָט?וג 05/11/72 | מחלקה : ==- פניות בכתב בלבד ו | משהב'!ט, הקריה ת''א . | :א6]דגזא>אש|קץאן שרז -0 אסזזת651 056 -=-פחקקטטפרפ-רטרט.7?777>999.₪-₪- בשפה מעורבז. התכנית מאפשרת ספרור ע והדפסה במספר גותקים. קלט: כרטיסים או ספרית ברטיסים. כאוק ה;לט בלתי מוגבלת. פלדט: הדפסת הפרסום במספפר צותםים. מילות-מפתֶ: העור הרפסות פרסומים עריכה, האור המערכת :05 צ6 א המינימלית שבה הופעל הייטשום: ₪ = 0 0- המחשב: אםן בתוה כונני טסרטים: אמצעי גישה ישירה: אמצעי קלט/פ5לט נוספים: סוא: 360-370 האוו ההכנה: עפוה התבנות: מספר הכניות: במ מכלולים מוכנים גשמוש :+ מערב] ררפעלה: 5 ההכנית הופצלר באופז שוטף מאצא == - 66 - מודל: צכרו] נדרש: 20% 7% 555088)56₪ ג וה כרטיטי מקור: 3000 מס. סודר 66 000 סימול נושא הת-ני] 130201 תאריךר הכיטלוג 1/72ן/6ה עם המוסר / המפצל / רארגוז : אד-עד מהלכה : מג"ן איע הקשר לצוורר פניות בגניז התבני] : == כהריאל צימט א כת ונת לצורך רתקשרוה : --- נ.ת.ד. === היאור הייצ!ום: :א6]זזא:;6|ת*1 שהז 05 אסזזקן05 םם =] 4א] 6560:תא כ51]= פםדצמ 6 5] סאגהפקט ₪א2 א5:א (6 5)740,20,5א6]זההפשסם |גא ]:6כ 5=ד66א ₪ הז]א 05 ₪], 5םזצהם 3 5] סאגהפקס ז15 מא2 5א6:זַז6051 (גא1-:םס 2 זוא 50א5ג,5 .א]ז]5,ק ‏ |גא ]965 סא (פצכ]זז]5כק ‏ גאן₪56 טא הז!]א)ס6סאטסא,מאגגםלסם ז15 אז 50 ז8םפ5א] 15 ז|550א 6:ז 13 ז|₪50ג (8=7.85, 2555) 8,,קב =|גו םןקא גא ם מ יל | -מם ז) :5 080 ץ 6א 60 אס זג א6ק0 20א]16ם האוו המגוכת המינימלית שרה הופגל היישום: המח עיב: 184% סוא: 200 מורל: 25 דוכרוז נדרש: א)6ן כמוה כונני סרטים: אמצעי גדשה ישירה: אמצעי סלש/זלש נוספיע: האור ההתכנה: חוד = עפוה התכנות: % 55588|6₪5 ב מספר תכניוה: 1[ כבאות כרטיסי מסור: מכרולים מוכניח גשמוש : מערכר]ז ררפ עלר: 055 מהרורה: 25 התכניה הופגלה באופז שוטף מאצ+ אשי 05 *וחיש מס. סודר 00062 סימול נושא התכנית 130204 עם המוסד / ומפצל / רארגוז : א7-על איע הקשר לצורךר פניוה בעניז הת-ני: בת ובא לצורר ותקשרות : --- תיאור הייש!ום: - מחלקה : מצ"ץך --- כהריאל צימש ‏ . --=| :א6]זזאםקאםןקא] מצד 06 אהזז ;]05508 א 620 68 פשקגז אםמ- הזגס 05205 .5 5058 מ60 6 |עםסא זא6סא; קפסאן 1:65 ₪ם שאם מז ₪654 צגא אס זע זפא1 8:40 663 אסרהח 5ב6הג אמסה 1065]זהגט מם סאס סד מילוה-מפתה: האור המצרכת .שא]זדטסא 5)ןת-05-סאם זא1:"=585ס 08 . :0805 א 6 6א60)1 5 המינימלית שבה הופעל הייש!ום: המחעב: אם] סוא: 200 מודל: 25 צררוז נדרש: א12 במוה כונני סרטים: , אמצעי גישה ישירה: כמוה 2 מ6וג 2311 אמצעי מלש/5%לש נוספים: האוו התכנה: עפוהת ההבנות: מספר תכניות: 1 מכלולים מוכנים גשמוש : מערבז דררצעלה: התכנית הופעלה באופז שוטף מאאצ 66 - 05 7% 8)56₪א555 ג בצות כברטיסי מסור: תאריך הסיטט לוג 05/11/72 " > מס. סורר 00034 סיאול נושא הז-נית 130303 תאריך הפיטלוג 05/11/72 ' שם המוסד / המפעל / רארגוז : רפאל : מחלכה : מרכא הא6ישוב איע הקשר לצורר פניות בצניז התבניץ :+ == ג חחח .בת ובת לצ ור רתפשרות :3 --- ת.ד. 7063 :"א --- יתיאור הייש!ם: :א6זזגזא5;ם|;א]ן שהאז =0 אסזז ]05560 -=החחק-ר--- - 7 7777990 ר--- 6 ₪%ם5 אשדפצ5 םהגאז-50 4 5] (א6ז5צ5 שאזזטכההט5 םע ז6ההת:זא] 0316 6155068 שט1ז6ההםזא] שהז ש5ט סז 585 5ט אגה זה06? אסוןג סז,א6:זהט6ן-60% ןזה 6000/60 4 . . וגא אאפ'ז 6810 2 0% 65]:ק/68 אט= כא% 80.0 >, ₪ 67| ;1 זנלא] 5םט]565א אג668אק א6ןך 6ן:קקג :ז)קא . / . . .5צ5א א0זז60 - .(פ5ז1אט הםז45א >1202א1024) |גא]אקקז 60274316 שהז א6 60צ):ת5 וכ :ז)<דטפם מילות-מפתת: :5 0 צ6א ס=צזז6גהשזאן 620027816 צ+ 2157|2‏ 6155 האור המגרכת המינימלית שבה הופעל היישום: המחעב: 056 סואג: 500 מודל: צכרוז נדוש: א5 במוה כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: אמצעי קלש/5לש נוספים: מסופים: 6 6קצז צג גרפי: ‏ ]₪ האור רתכנה: שפוה ההכנות: . 1 455588)6₪ 50% אגאזחהס, מספר תכניות: כמות כרטיסי מסור: > מכלולים מוכנים בשמוש : 2 סאפזאם .ז08-+0155 מעוכת ההפעלה: "00" מהדורה: התכניח הופצלה באופז שוטף מאד == 12 ב - 67 - מס. סוזר 60010 סימו? נושא ההכנית 130305 תאריך הפיט לוג 05/11/72 עמ המוסר / המפגל / הארגוז : ממריימ מחלקה : איע הכשר לצורךר פניות בגניז ותכנית : הח פניות בכזב בלבַר בב בת וגה לצורר התקשרות : --- . משהבי'ט הכריה ת''א . --- תיאור הייצום: . :א6זזאזאםץשןק*1 שהז 06 אס:דק]6568ס ------7₪?7₪ 7779977. 797977-------- -₪---7---7--- פונכקציה החכקבלת בפרלטרים מהרוצ] תוים. היא מאתרת את המהרוצת הטשנזיה בכד מכום בהור הואשונה ומזליפק אוהה בשדישי: תוךר -ווט או הרהבה של המחרוצת הראשונה. פונקציר רמכבלת כפרמטרי]ז מהרוצה הוים,מאהרה את השניה בתוך הראטונה ואוהכק; החור כווץ המחרוות. : פונכציר רמכסבלה שתי מחרוציות,מאתרת אה השניה בראשונה ומחצירה א* המקום אחרי הוצף הוראשוז של העניה בתוךר הראצונה. מילות-מפתת: | 00 + שא ז505 6אזז0515 6א65,4671461א]גד5 65 ז6 ההה6 ,פאס זסא | ןוק תאור המגרכת המינימלית שבה הופצל היישום: המחשב: : אפן] סוג: ‏ 360 מודל: צכרוז נדרש: א1 כמוה כונני סרטים: אמצעד* גישה ישירה: אמצעי הלש/פ5לש נוספים: האוו התכנה: שפוה ההכנות: % 556506)6₪ 4 מספר הכניות: 3 במות כרטיסי מסור: 120 מכבלולים מוכנים גשמוש : מערבת ררפ עלה: 0 ]1 א 05 מהדורה: התכנית הופצקלה באופז שוטף מאצ 0 071 == - 68 - מס. סודר ן001כ0 סילול נושא ותכני" 130401 הארירך הכיטלוג 11/72 /09 עם המוסד / המפגל / הארגוז : מאר''מל ' מחלקה : איע הכלשר לצורר פניוה בצניז התכנית : == פניות ברתב בלבר לתאה= בתוגתא לצורך התקשצרות : --- משהבי''ט, הקריה ת''ףמ --- תיאור היישום: . :א6:זהזא;"תן,חאן מחהז 05 אסְזקן]ל56סם מצודר רישום נתונים יטיר (רנ'י). המטוה:קליטה נהוניםמ בצורה סלה, וחה,מה ירר ויעילר,תור כזי גצוע בדיסות סבירות והכינות ע7 הפלט,אפשרויוה קבדיגות מ ול קבצים וגרכוז ישיר: הפסז דוהות ומצכב צוף אהר בצוצוד המגרר,1והוהת בהפצול והגנר מתכלות. מהקיח את מכונת הנסוב. ' הקלש:מכל סוג שהוא לא מוגבל באורר ועובר בדיכקות סרג משוכללות. הפלט:+7 קבצים מיוזדים או ישירוז דגדב|וז. מי 7! ה-מפתח: ו :5 0ח ץצ 5 --חר---- רישום נתונים ישיר, קליטת נתונים מכונת נכקוב, ניקוב, סרגל, רישום, האור המצרכת המינימליה שבה הופגל הייעום: המחוווב: ו סוג: ‏ 360-370 מודל: צכרו: נדר): 246 כמות כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: כמוה [ מזוג 2314 אמצעי בטלט/פ5לש נוספים: מס פפים: 2 ם=קצז צג גרפי: ‏ 260 7אור רזכנה: -7חחרר--- שפוה ההכנות: 6% ם%וא 555 ג מספר הכניות: 150 כצ*ות כרטיסי מכור: 25000 מ-לולים מוכנים בשמוש : מערכז ‏ ררפ עלה: זצא- א 05 מהר דרה 6 .20 התכניחת הופגלה באופז שוטף מאצא === 01 -- - 69 - | :ול ושצה | . המחשב: מס. סוזר 06026 עס המוסר / קמפצל / הארג!ז : פס''מ איע הכשר קצורר פניוה בגניז בזוגבָה לצורך ותכפשרוה : --- התכנית היאור הייש!ום: סימו? נושא התרנית 30402ו :אריך הקיטלוג 05/11/72 מהלקה : --- יוום רוצנפלר --- רח. סמטםס 8 ת''א כ :א)]ז זאם;ם,אן| שהז =0 וו0ןד 661 5ם 0 606 סז 0571655 אשזז560ןן60-גדגס 6ב זאםא/ 6 זזה 608 560ע 6א) אזת56 0 סז <ע) 5אאצז 4מם ז %00286 1004 6א051 6)65גא5 מפהאז "50 5 זוז 604א ]| ₪ | הס]ת א]).ב>טהה6ססק א6ן זק 6]|קק -6%00תהז צגא 5|קח]5 ג אן 5% א₪א60]:ַז660)|)56-גז0 6א]5 . 5 צ+ן)געטז6ג ססה זם א פ[הז אן וי (6406 (655 סז אא ט0קק,טק6 צס סאכ. |גאזאזא 55 5ט62 סא2 אפזטקא66 מו זטפטאהתזא: זסא- מילות-מפתה: <<. 7 האורו המגרכת אן]2א :5 080 צ 66 י 5 אא אמ ד באז ז60 601% א זק ] המינימליתח שבה ה!ו5צל היישום: ₪579 56 סוא: כמוה כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: אמצעי סלש/*ש נוספים: האור התהכנ;: יחודטיי--- שפות התכנות: מספר הכניוה: 5 מ-דולים מוכנים נשמוש : מערכז רר5 עלר: החכנית -!ומגלה באותז וטר מאא = = 76 = 000 ב מוזל: צכרוז נדוםת א %‏ 55678)6₪ ה כאוה ברטיטי מכור: 5600 עו . כ מהרווה: --- 26 --2ע. 2 נש הנה בב 7 170 וע ממאקחשה-2 = ע מס. סורר 00013 סימול 1ושא רתכני 130501 האריד הקיט לוג 5/11/72 פ שם המוסד / המפעל / רארגוז : ממריימ / מהלסה : יאיש הקשר קלצורךר פניוה בצעניז הת-ניה : === פיוה בכזב בקבר == בזובת קצורך רתקשרוה : --- <שהבייט, הקריה ה''א --- זיאור היישום: :א6זזזאםאםן;*] שהז 605 מס:זקןת6 סשס ריפים. . קלטש: המחיצה או התכנית המרוקפש:. פלט: 0!77ת5 המתיצהיבצור] טבלה וסיבוקים צונים. מילו"-מפתת: : 0805 אצ > מחיצה ‏ מיפ"וי האור המצרכת | המינימלית שבה הופגל היישום: המחשב: אטן סוג: 360-370 מודל: ציכרוז 1דרע: א כמוה כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: אמצעי הכלט/פמלטש נוספים: האור התכנה: שפות ההכנות: % ₪ 55678)6 4 מספר. תכניוה: כמות כרטיסי מקור: 500 מכבדודים מוכנים גשמוש : מערכדז ררפ עלר: זא 567 05 מהרווה: יהתכניה הופצלה באופז שוטף מאצא> == 2 --- = 71 = מס. סודר 00018 - סיול 1ושא הת-ני₪א 130601 האריך הפיט ?וג 05/11/72 שם רמוסד, ‏ המפ"על / הארגוז : ממרי'מ , מהלקה : איע הכשר קצורר פניוה בצניז התכנית :+ == . פניות בכתב בלבד חי בזובו לצורךר התקשרות : החח .| משהגייט, הקריה ית''א = ₪7 % חיאור היישום: . | א7 גזאםחשןקא1 שגד + אסן ]050 מט רה:ההגברות צל בגיות של שחצאצור עבודות גדולות במקרה של תפלת כסלט/פקלט עד את ד מהכנבצים שאיתם צוברים. עם כ- כבזיבה עד הו!ונץ,-וקהז התכנית מבדק המכיל נתונ ים על הרשומה האחרונה שנכתבה בכוב". מתיך מברק אה ניהז לשהצר את העבודה על ידי הצמדת הכובץ במקום שבו הופסכקה הגבודה. זזיר!ו] לקיהת רמבדק ריא לפי בכקשת ההכניתז. רשומה רמגדה יכולה להמצא על הכקובץ קמצובר. מילוה-מפהה: : 5 02 ץצ 6א מכרנ מהצר שחצור , האוו המגוכת המינימלית שבה הופגל היישום: טי יתחה 77 --- המח טוב : א8] | סוג: 360-370 מודל: ".> צכרוז נדושע: 66 כמוה כונני סרטים: ₪ אמצעי גישה ישירה: אמצעי טלט/5לט נוספים: האוו התכנה: -רקחרר-ת--- עפוה התכנות: , , 4% 6א8)6א556 ג מספר תכניוה: 10 כצ*ות כרטיסי מסור: 1500 מכדולים מוכנים נשמושי: מער-ז ‏ רופ עלה: זקא 05 . מהרורה :+ התכניה הופגלה באופז שוטף מאצ ו - 03/71 - 72 - מס. סורר 00064 סימול נ1וצצ רת-ני] 130701 האריך הקיטקלוג 05/11/72 שם המוסר / המפצל / הארגוז : א7ד-ג7 מחקלקה : מע"ז אישו הקצר לצורך פניות בענר! התכנית + --- כתריאל צימט 0 כת וגה לצורך רתקשרות : --ח נ.ה.ד. 5 תיאור הייש!ום: :א6זז זאםאם|,א] מוז 05 אסנזק1מ 5% 1 0 054606 צ)|]0 5] זטפאן . ןוסהזא60 צהבגם] | 65 סםת ז 6 זא .זז 5 כז פט-זאם ז]68 56א85066-1ק סז 6א]ז66650 65קגז 5א]גז ₪6 אשז5 צ5 8 אן] 5םשקגז ש|8הן|]הט|2 .5768 4561 5םקגז פ'אסזז 6 ו|סקג|(ן: 5זמסק6ה צ)|זגס :אק 45|5550-05 85 סז 5 קהז 050א₪א4(256604 .ז5ן| צא6זאסטא ] צההה5זן|(3 .צ: .]6 א6קע 6א .זז 0016 אש 162 ז5 זג זפ מילוה-מפתה: : 5 040 צ=< 5 ]ג אס זא זשא - 5 קג ז 26610 האור קמגרכת המינימלית שבה הופעל היישום: פיט טר 9 יה ה וט וטוה הרו רה רט יט יי חר ו יי ₪- המחשב: אפן סוא: 200 מודרל: 25 צכרוז נדרש: א32 | כמות כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: כמות 1 מסוג ן231 אמצעי קלט/%5לט נוספים: האור התכנה: שפות התכנות: 5% 6 20% 455578162 25% + מספר תכניות: סן כצאות כרטיסי מסור: 4000 מכרולים מוכנים גבגשמוש : / מערכז ‏ דרפעלה: 5 מהרורה: 25 החכנית הופעלה באופז שוטף מאא אש 69/7127 פנט מס. סורר 00022 סימול 1ושא הת-ני] 150101 האריך הקיט?וג 05/11/72 צם רמוסד / המפעל / הארגון : ממריימ מהלקה : איע הכקשר קצורר פניוה בצניז ותכבנית : 5% פיוח בכתב בדבד -7- כחוה קצורך התפשרוה : --- משהב'י'ט, הכריה ת''א -=-= זיאור היישום: :א6ןז ז;םקאם|קאן 6וז 06 אסזז819ַ556ס הלרקר---7---- הפטחקחקחל-טר-לה-77₪7-77?79797777?777-7-- מטוה: עירורים סטטיסטיים והצגה גרפיז] של כמויות גשם יואיות בזהנות מדידה. כדט: כמויות הקגשם,ליקום התהנות פרט: מתאמים בין כל >אוג התהנות,לאוצצים וסטיות זקןז. -יקוז-מפ5תח: סטט יסטיקה מטרולוגיה, גשםס,איפ:י :5 00 צם > האור המגוכת המינימלית שבה הופגל הייטום: החחרררקה- ...9777777 77-7₪------. ה מחוינ : אםן סוג: ‏ 360 מודל: 59 צ+כרוז נדרש: 150% במוח בונני סרטים: ן אמצעי גדשה ישירה: אמצעי סלט/פ5לש נוספים: האור ההכנה: עפוה התכנות: 6% אגאזאס; ממפר הכניות: 5 בצוה כרטיטסי מקור: 1100 .ו" ה מכ-ולים מוכנים גשמוש : מערכת רופ עקלה: זתא 05 ההכניה הופצלה באועז שוטף מאא === - 74 - מהדווה: 22 מס. סודר 606033 סימול נושא רתכנית 156101 הארירך ההיט לוג 05/11/72 ם המוסד / המפעל / רארגוז : רפאל מחלכה : מרכא החישוב איע ההקשר לצורר פניוה בצניז התבנית : == --- כת וגה לצורך רתפשרוה : --- ת.ד. 7053 ]"א --- תיאור הייצשום: :א6)זזזא6אםן|)א] 46ז 795 0%4]זפן 0-6 מטוה: התנהג ות הומר אלפטי הה]7 דהץ משזנה. קלט: אינפורמציה על הגיאומטריה ותכונוק ההומר והגומם כ5 ונכציה על הצמז. מהלר: בנית מטריצת הקשיהות ש- הלבנה ופזיר] מצגרכז רמשואוה לבויו דינמית א! סטטי]. פלט: הדפסה תאצואות וצומסים בנסודות שונות של המבנק כפונקציה של הצמז. מילות -מפתתה: : 05 הנ ד א אלסט יוה קשיחוה הומר האור המגרכת המינימלית שבה הופצל הייש!ום: המחטב: 56 סוג: 6%0 מודל: ציכרוז נדרע: 20% כמוה כונני סרטים: אמצעי גישה ישירה: אמצעי הלש/%לש נוספים: האור התכנה: הי --- טופות התכנות: 13% אגאזקס; מספר הכניות: כמ*חות כרטיסי מקסור: 500 מכלולים מוכנים גשמוש : מערכ] ‏ דרפעלה: יי מהדווה: ההכניה הופגלה באופז שוטף מאצ --- 0/2 --- - 75 = | | אא אא אא ירירדרי אאא דריי אא אאאא כ י אאאא אא י אא אא אא א אא אא אא אא מממם %ם מממממצזם מם מם מם *ם מם מם מם מם מצצמם לם ממממם *ם מממם לם מממממממם מם מם מם מם מממממם אם ממממם מם נננז דדדדדדדד כסכססלשצסלס נננון דדדדדרדד 5588%5::: נז דד ג דד נן דד נו דד נבנן דד ננבז דד יייי ‏ 77777777 !!!| ו יייי ללדדדדדך 77 . פפפפזם:: פפפפפפפף פף- פף פפפפפפפף - 76 - סססססססס סססססססס - סס סס ככ הק סס סט ל לק 00 סס ככ קק ססס | 5ס קקס הלק סלססססססס ל סססססס תי בס דל 7ל התתתתתהה 1 התתתתתתת וו הת | תת וו חת | הה / תת | הת וו תת | הת וו תחת | תהת חת | תהת זזזזזז:] הההההההה תתההתההת ‏ הקהההתתה תת | הת | הה | הה זז 5ז 0 הה | הה תת( תה 77 הה תת | התה | התה התה זת | :זז ההה | הה חת | ההה הז | זה - 77 - 6 ססססג צפא 255 6 סאז צ]5-0 5ב ז] 005 6 ז-0ז-6)/40 6 .וז 60 צזז ץג 05-68 א זא65 5 סא 1קז5 א שז 0046 ד 60 זז 066 ז5 60 זו6 צ)]] אסוז6ם)ן60 גזגס א)]ז.הסקהם +גק;ן-6ס זאהסק 3א!6:ם אטזז 51 סק 660ס אזזסוםם א 6גז-0ז-0₪0 ז 156 צהןק זכ זא]0ק 6א] זא 0; זה -דז אה6 5 ו צזןצ4ג0 א ]זא ז הנשב ןיטקה -==ביבמיי= כב הרד ינ דס 39 23% 36 34% 3 וו | ........-.-------- 65 זא ] צס זאם עא1 א בסא1 040 צם א 5א6]זג00ם הגסאז] 6 א אוא 5064 24:א | זתפ| 60 באז 15 זא 6 סא הש ץצ + ] דווטא 6א 16הסהאטא אסן זא 2ז אז זסם א6 ]זא ג ₪51-אסס 6 דה סקט ₪ 86 6 -5 סק 6 זג 6 קט 8 ז- 05 ק זהסק 5אס זסאום ן/וק סא]אאג וק זו ספזא ןאק זסנסםספס 6א ]או | ז ₪066 ב1יוצ רו 6 6 ₪5 50465 5 אסן זא? ₪ ₪ 3 0 250% 29. 8 29, 404 1 - 79 - אופ טימיצציה אישור אדגברה בוליאניח אקסטיות ארג ונ ה א שראי ביטוח ביטוה אלמנטרי בנק א וח בקרה בסרה ספרתית גביה גחלת אגרדינט אשם דואר אויר דווה זי יוזה דיווה נוכהות 8 6 6 א 5 16 דפ 59 5 6 גד 5 ]]ך 6 טש מ ]א 5 א -3 16'% 16% 11 15 1 ו ,4 '6 .ד 127% 1 ,9 6 > 12 וכן ,9 12 15 :1 - 80 5 3 ,ד 1% 3 16 5 10 33 3 31 18 40 23 2 51+ 10.7 דיסכק-שחרור מכום עצ7 הדפסה הדפסות החצרים הלואות הנ היי ח הנהלה השטבונות צמז הו"+ חומר חיוב חינור הישטוב משכורת הסכ וז הצבונאות חשבונות יבוא יצוא בכ" א בוט כוחה אדם כברטס] לק;וה|ות לוה צמנים דוח שנה מאדז מאצז בוהז 1, 14 י5 12 76 46. 9, ,וד 2 277 9, 7. 2 10 72 וַד 56 2 2 9 6 464 1 5% 23% 27.) 25' מבדס מרירק מחצר מחיצה מהיכקה מ טיי ח מטבג הט מילון מ יל א מי מ''יא מיזיס מיפוי מ-6 מ עס ב מגרם-ז מנהלית מצבה מצבז עובדים מרצם אוכלוסיזך מרצץ ]עשבים משכורת נהור בובחות נציל|] ניהול ניהור מדאי ניכויים = = וסינו סבנק הקיוה ר'יוהוהיסמהטהיקהההמההההה.ההההטהממחתהם<ה,,, הו הווהתמה הווח . ז א 10 350 50 40% 4% 21. 15 9 19 2 2 23 11, 76 207 9 9 |53 25 42 6 2% 36 4 55' 6 41% 46 9 5 10 3170 42 9 (9 - 82 - ניקוב נירוז צרר נכודה עשרונית נקודר צ+ה סזר הוץ סטטיסטיקה סטטיסטיקה מטרולוגיר סגיפ תכקציבי ספרי] חברים סרגל סרט מגנטי עלות עסק צריכר פוקיסה פיק וה יצור פרטומים צמצ ום קבץ כורא אוצטי הטלוג תכניות קלינה נתונים מכונה פציהות וירבות ריביץ רישוי ריצום רישום נהונים ישיו נהוב 12 י'4 י'5 18 57 2 2 רני מוז עו הצור עהרור מכום על דיסס שיר!ו] שיקלים שבר צנ -טקט שעו ז טוצוז-מחטב צצות שעות עבור; ת אר יר הארי -ל!עצי ה אר יך -וגרי הורים תור" ההורימ זהצית הכנוז תכנות דינארי תקמידים תמ ורות המהיר תהנועות מלאי תצוד תכקליט תמסן + (י:) וד 2-25 1% 1% 25% 27 26 תסציב 1 תקנים 7 מ'מ | מדדריך "שומי מחשב ארצי ו לח וכחוב בסשגצות "ה (ג ו ג ג | ן מספר ב כ סימול ד כ שס הכפעל / הכוושד /, הארנון ₪ ו ו 33 %* הסחלקה 3 ₪ שש איש הקשר . תיאור היישום: מטרה, קלט. פלט, תמצית מהלכים, כמויות, תדירויות, תקשוות וכו" ל ל-ל-ל- ל -ל-ל---ל 1% 4-1 41-20 רת 4-4 | ג-4- ג ב-, ג-ת-ו--ג-=-+-=--ץ| .אלש 10 80 4040/.5!28/ וטקיה60 | 4>|ע6ה הס!!סזטה!)הס6 >הסצישוטו! [8] נ->> ב ] ג שג ] כ7 2 ₪ ם * ץז 20 " וז וו ועו 56 אסא אפו | 1-ה שי 2-ה 2-ב | ?7 ||060) 54 ה0ס4הםק !0 .סא ' |046)) 3% וה40הםה !0.0 | קז !0 .סא 3 ץ סח 30 2% ואו ב 5 0605 600 סצוזם גו כ ₪2 3 זסווסוץ זסוהוזק 08 זפסקםץ 9%4-=") פקפד האוש /00 ץטוקנום 6)הקטז0 :|שה|או,:ז 50 0040 9 | 7 ₪060 6 9 ₪048 4 סזט )50 (9] ב + ב-א ב4 1 41 [ | י' מו ה % הבזוזס] % �80> % 5 ] 1 | ימסק !0 .סא ן 1 | 40 וטס !0 .₪40 ב ₪ 3 ב 0-8 חסו ד | 4 | . , ו [ 2 א שבכה יש ל ----] (₪06 )ן) זספצ הוהסן 47 סא 32 [ 2-ב 9-0 בג 4 ב 1 8 5 הס|וזטש בל ₪ ו איל"א - קבוצת ענודה לקטלוג יישומי מחשב הודפט לי המוכו העירוני למ'כון - עירית ‏ ת ח-ל, הוראות למילוי השאלון 1. גא לרשום במשבצות את הפרטים הנדרשים ולא לעבור מעבר לשדות המוקצבים. ניחן למלא כרסיסים 7-0 בקברית או אך לא במעורב. כרטיסיס 9-8 באנגלית בלבד. כל פרס, הנראה לך חשוב ולא יכול למצוא ביסוי במשבצות, נא לציינו בתיאור היישום. כווגה השאלון לתת תמונה כלליח של היישום, לעורר ענין, ולאפשר התקשרות ישירה בין ה6עונינים, 1 2 תיאור היישוס | דוגמאות; 1 א, הכנית מעקב מלאי מהסנים הקלס:. הֶעודות כניסה ויציאה של פריטי מחסן. מהלך ראשון: בדיקת תקינות של הקלס מהלך שני: מעקב אחר אסמכחאות ודווה אסמכתאות שנתקבלו ואסמכהאות הסרוה (ע"פ מס" רמיף). מהלך שלישי: עדכו; רב קובץ מלאי והוצאת דוחו"ת. מהלך רביעינ מיון רב הקובץ על פי ה-א-ב. הפלס: דו"ה מצאי, דו"ה היוב סעיפים תקציביים, דו"הח פריסים שהיגיעו לנקודת מינימוס, דו"ח שמחירס עלה ביותר מ-15%. מילוה מפתח: מעקב, אפסנאות, מלאי, רמת מלאי, החיוב סעיפים הקציביים. ב. הדפסת פרסומים המטרה: הדפסת פרסומים באנגלית, בעבריה או בשתיהן, תוך מתן אפשרות לספרור עמודים, כריכו | תוכן ענינים, ססטיסטיקות שונות, הדפסת קסעי פרסוס במספר בלחי מוגבל של העתקים; ן קלס: . כרטיסים בעברית, אנגלית, "סינית", ועברית פונסית. כמות קלט: בלתי מוגבל. ] פלס: הדפסת הפרפום בצורה נאה, במספר בלתי מוגבל של העחקים. / גודל: 0 כרסיסי בקור. זמן אופייני לריצה (ללא הדפסה) 2 דקוח ל-2000 נחונים. מילות מפתחז תעוד, הדפסות, עריכה הדפסות, פרסומים, עריכת פרסומים. ג. תכנית למציאה לוה זמניס בשיטה פ.א.ר.ט. קלס: רשימת פעילויות עד 4000 - . פלס: דו"ה קלס פ.א.ר.ט. זמן. דו"ח ממויין לפי מרווה, דו"ח גאנט. מהלך: בדיקת קלס, נתוח זמן של הרשת, תכניות הדפסת דוחו"ת. גודל: 0 כרטיסי מקור הדירותז לפי הזמנה מילוה מפתח: פ.א.ר.ם. גאנס, לוה גאנט, פ.א.ר.ס. זמן. ד. יישום מרעי באגגלית אוד 07 בלנעגבותוסט צתגד,בהפנגע |( ותיזח בקגדתגץ א אס פפפופקעע אסנצסתוע ג קס אסדדג?זום ותו צוהואמווספית ע ונד גמד אג ]₪ א10ד 801 ,נצותזק0 תות 3פוב)גטפקעג מו צטטת עות , צואס 5<צב צקוד אוו 08 סנצתפון 5'אספ1צום ץצ פעזסטפאטס 15 ובענוע3 עום .25 הטע 014 ג 41 סו צתגדט , (פנופזט גופס כו 5ג) פנעמפוו 1ו1פג פדגגאטס .םאסק ובועות5 או ו זותסע פשננפפת צוג דג אסדצגנגנג/ש הטץ מותידעס ג צועלט3 סד 5 נצאבט חווד , . פמ זונאץ 113 |וסטסגות 15 תוננצטסג אוו א) עעותואטס את .אס ד? ונק ו 8כשמסט צנ תעפות בשאאעג!! הכוונה לציוד המינימלי הדרוש לביצוע היישום ולא כל הציוד הנמצא ברשות המפעל. כמו כן לגבי גודל הזכרון. 50 + לגבי שפות הכוונה לשפות העיקריות ביישום כאשר לצורך קבלח חמונה כללית אפשר לדווח על כל סוגי הקובול או הפורסרן במסגרח אהת. ציון האחוזים אתרי השפות יאפשר לקבל חמונה של הרכב השפוח ביישום. מספר כרטיסי מקור משוער ייחן בסוי, אמנס גס, לגודל ריישום. הצעות והערות לפתוח המדריך היות ומטרת קבוצת העבודה בנושא מימ"א הוא לתת מכשיר למנהל היחידה, לבוחן ולתכניחך 'שיוכל להעזר בו בשעת הצורך בבחינה ויישום מערכים ותכניות, אנו פונים אליך ומבקשים . את עזרתך בקביעת הצורה של המדריך לפרטיו. אנא בדוק את השאלון והמדריך ותן הערותיך לשאלות המנוסחות והוסף במידת הצורך. גזור ושלח -------.- הריד הד ד ה ,הריד ר דריי ה-א ----. אל: מזכירות איל"א-עבור קבוצת עבודה לקטלוג תוכניות, ת.ד. 13009 ירושלים מאת: 1. האם יש לך הצעות והערות לתאור היישום? ( 6 - 7-01 2. האם יש לך הצעות והערות לשיטת מלות המפתה? (.7 77-60 4 ףוה '3, האיש לך הצעות והערות להגדרת הציוד? ( 7-68 הדהאה ןוו וו 4. האם קש לך הצעות והערות להגדרת התכנה? (9 ): ?7-כ >ל- 7" - וו 5. האם.יש לך הצעות לשיטת סיווג של התכניות? ₪ כ תתתתהרתהכברר תרבד בהההתכקוי-קתהכרתהכהבכת בביכיהההתתררר-ר ו . --------ת--כ------------- - 6. האם אתה חושב שמדריך מסוג זה יכול להועיל לך? - 7-0 -------7-7-7--7--7 -רררררר---ר-ר'-'-ר--ר---------'-'-'-'ד-'ד--'--'דד-ד-רד-ד----'--דר'-ִ'ִ'--'-'--''-ר'ר'ִרִר-- ---- ס 7. האס יש לך הערות נוספות שלא נכללו בנ"ל? ₪- 7-7] 7-7-7-7-7-777000-777-------------------------------------------------0--7-- 9% האם'תטכים להיות מנוי על הקטלוג? חתימה + 287 / --7--7----6| 0-0 - 67 7-00 השם והמשפחה התפקיד המפעל הכתובת