תערוכת איל"א – 1986 – מדריך התערוכה

המיחשוב לרווחת האדם. מדריך התערוכה במסגרת הכנס השנתי ה-21. האיגוד הישראלי לעיבוד איפורמציה. בנייני-האומה, ירושלים. 28-30 באוקטובר 1986

OCR (הסבר)
4 1 וו - האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה - , בנינייהאומָת; ו מדריך התערוכה במסגרת הכנס השנתי ה-21 0- 28 באוקטובר 1986. 1ח6ז0ו/61 וחסז) 0313 65ז0ז5 0₪01.5) .6ב 015% [63ופעחק 5316 106 חס 180165 006)-1!]צוח 631160 --- 6טףו1חת66+ 5וך 5 ס סע 15והח6קן --- 8חוז6105)6 % ש6חס תו 180165 6!ק1!!טוחז החסז) 0818 5זקוח! 8חוז0[05+0 .חסו)בזסקס 7680 6-ו טוה [[8 חס 66תה4וחזס)זסק 03/01.5 6 ,65וזסטף חוס[ 35 ה506 ,פחסוזבזסקס .6 ,8054611005ז1 ממשקס-1 0 :5< א50בשו ו צדו.ה40= דאס5 תבאסודה זטות ד 25ח דל אסזד 0 עה 6ז) 65וז6טף [3ח6!2110ז 6סח 46 זז ,60קטסזט 06 0418 +בה] !10065 501 [8חז6זח: 5'5/ .501160 156עת6ת01 זס תה 3916031100 5ההס!זסכ ע1861!:0 עופטסוט6זק תב3) ז25)0 ,ע6811 חסוזהחווחו|9 .055106 +חפטסח1 דאמזסוית :6< 5450 ם 1.06 ומטם.1- שסו אסזד 15 5מ2האודק . דנזסנזאצ ך -680ז 3 0חב פַחוא6ס! |סט6ן|-שיסא₪ 5 265%5!ה1זקס [1060ח 60ח60051516 6 זס= .ע6ת6זזט6חס6 ה0ס53601ח3ז1 5/ 5 זטקנותת] ה0ו5461ח3ז1 הףוח ,116 ז5זו1 .65 [החסנזב|סז ע11ג) 3 עס 68ש16ח36 508₪ 4 שדב אד זז שגד [8ח61310ז 115% 16 660ט08זוח: 616בזכ) חסו)בזתסות6|קוח! 5%זו) 6הז 6חג 5ואכ ₪ 001.5 ע1003 .1979 חו 086% .5001 34 פותנוח )0 05ה0₪58ת1 חס 5181|66ח1 תהפטסת)-ת16 זסטס 0ת3 ,65וחבז)חוהות -501 עָ|חס 6תז 15 5 028/01 .5ק 3)'5תז 23815 [3חסגוב!6ז 6ופווסקוחס> ,56 ,65ותבז)חוברח ]113% 367055 10516זסק "פזס6ח6ט זסת!ס 05% 6תג אצ ,6 .6 ]39] 6ה] שחו6ט!6ח! ,5סזסווח חב 5וחוות 38 5חס1זב6ו!קקג = ]008/60 בח 5 600060100])6 6זב 031203505 חוזהזסקס תב 6זהשש0זבת זחסזס))1 6 8 ח!ושש טסץ פחוסוטסזכ ,5510005 הסםההחס)תו זטסע 0) חסו)ט]50 66זטס0תז15 .5 זהחזות56 36!6ז2) חג 31 שג6 2 ות 6חסק5 ח63 טסץ שסת וטס שחו 6ח3 ,עז₪ זטסט חג ,סק 3 )0 066065 106 סטהּת ה . .. 28%65] [8חס1ז6!8ז 016 8קוחס32-6כ זבחורת56 6ה? [[623 .זסזטקוה סש ב ]!בת 5306 4 (551605) 37966 תח0 86 זסזהחו0זסס6 .7 שחשחסת; .1.16 הקאס מש [14ת דתכ) 1 -- 5 אסזפתםש = [:)3) הידש גוסע זס)גוסו 60 6ח1 ]הח 5806 טסץ ,5 חסופז6/ ם. 001 0 הזז 506 . . . "|008וז6|8ז 0ף* סז ז60זס חו 66060ח טסע זתפגוסר+ .6זסוח ח6ט6 6ש58 וסץ 010816ח1 5אזהתתח6חסט ]68 310895 סטבח 23%155] [בּחסוזב|136 16 זט .0818 )0 5615 1091681 הווש זה 66010 [5163עח 6חס ע[חס 4160|טקוחה וז על 680חזסטס 65]בחווחו|6 5 .6וחו1 8 5אטח ]0 5עזז3 פחוזסטו[80 ע|!68ו5עחק .6וחו 3 31 6601065ז ]0 ,058005ת1 חסטס -1ם 11 הק 41 :3< אספהג5א ם 5 6א551 סאק 5005 תהשדזקואס6 .565 ,0 508766 1ה8זח6-9ז 100% 18 5 4חו06655זכ-[ס!|8 זכ 5'ם. 28/601) חב חז06סוח 5)וס!קא6 ע[ט] 6זטז1)60ת6זהּ החסז) 5ז060550זק 3106ז0בט חב 08016 8חו06655זכ-1)[טוות זסת!0ס סחב ,131 65 והחסז] 10056 85 ה500 5ז6)טוח60 6 ||8 565 ₪.11/4001) 50 .5118105 6חבהּ ז66550סזק-3[!6ז8כ חו 5ק]]ון .81005 ףח ס6 =זמה ד-זד זוא :4< אספבהפה ם 05 6אזח ד1.5) .5אזוס4 שש =0ס 5 אסופאתש 15 צטעט אס ד45ת 50 4015 חס אס ,155אב תטאוה ]א אס סאג פואוזא ?וא 5 ד 1 :%1 אס5ג5א ם .06 צממטס 0ז 66ח6!!!86זח! [הוסו]ווזה 65ו[קקה 5 ,68716 זס"] .חסו)23וחחווקס עזסטף .501 עזסטף 16 26וחזווקס ח68 155א ש6) 36 6ט0ז6טס 90-0805 15חט3660 50[061* עוחס זט ".810,000 זסטס 5וחטסססב3ּ 6005 561061" 26וחו)קס ח68 401.5 ₪ זסטס 3660015 זס 6ט6זסטס 90-0805 510,000" צהחח :42 אספה5א ם 5 6אז6555סאק 5 אה 10 00555 .דג פס ץח 81 אא 60 > צח ופה דהסק - צד.זופדדא ואס *= | ] כ6 455 בדה 5 האזזא 08405 הו24 .הסוא שוצ ד 6 זט והטטסצ] טזט/- שד פצהכ 2 אסדד א ד15אזואס ה לה ל כ [.3סט ד - .חס 6 זשלוחשטסא] 17-18 הו27 .נשטך שוג ]6 7 ע החמ (.צטט 1 - .חס 7 עבטתמ!. 5-6 4 הסוא החט!בפנת, 7 ץח (.64-.צשט 1) 7 תסב)א 3-4 4 .סו שוצ/+%ך 7 חתסוזגוא .גגוח -.0/96) 7 עפ 6-7 ו24 .66 שוש 7 וחק 505 6אואוה א ד 1986/87 זאם.1 1505 5צהכ 2 556% .זה אסודג ופה זא פצה כ 4 מפאט 600 4510 ( זאד -. 4 6 זשלותשטסן 26-27 (.פזטר 1 -. חס 6 זל 66 1-4 (093-.צשט) 7 עבטחב1. 13-14 .זגה ד -. חס 7 עפטחה!. 19-22 (.צשט ד -..0). 7 הזבו 9-10 (.פזטר -. חס 7 ע ותל 2-5 (.שט ד -.. חס 7 עטא 11-12 (.פזטות 1 -. סו 7 וקא 2 - ה6זבול 30 .סד 19841 (5ואם ד5צ6) פסצחם אהסנ ,א 41]את האם זפ טסופה 9 1 ואם. [ה5(זתס1 7 ,02(2408189) :]םד ג ₪ מדרדיך לתערוכת איל"א 86' בניני האומעה ירועולים 8 -- 50 באוקטובר 1986 כיה -- כיז בתעורי תעומ"ז האוכן הענינים דבר יו"ר הנהלת איל"א .ו דבר יו"ר ועדת ההכנה 00 רד הד לכמ = 7 3 אינדקס חברות המציגות בתערוכה 0 כ ה תוכנית הכנס וו ל ב 7( 00 רשימת מציגים עברית 22 מפת התערוכה ב ו 2 2 אינדקס חברות מיוצגות בתערוכה (לפי 6, 8, ג) ... 34 -- 31 רשימת מציגים אנגלית וו ור = - םשרנ שב ב במצצב-בב-בנשומנ- רמצה השינ == כז]רי) ₪5 ה דצ ארגון תערוכות בע"םו 4 + ₪ הנסיוןשל המגוון של | האיכות ₪? אהד זהססאוא השרות שז אלדור אלדור. הדור החדש בשיחוק מחעשבים. >אנכדדה הי ... בע"מ בנין שביט גבעתייס תד 0 05-59448 00 8 6הסדקווססואפפא הד :סטוה הש דשטסוא סש 5 תלא (ריר ח0ת קס - עמן אנת | קרמו | |שיפו יז | נוה"צוף מחשבים בע"מ פיתוח 6 מערכות , טכנולוגיה תוכנה משולבות מתקדמת נסיון מוכח בכל שלבי הפיתוח של: מערכות סימולציה תוכנה למערכות ציוד מורכבות. : בדיקה אוטומטי. מעוכות שליטה גרפיקה ממוחשבת ובקרה. : ותיב''מ. תקשורת במערכות תוכנה זמן אמת. מדעית. - " ?רמה מקצועית גבוהה, ידע ויכולת. )פיתוח תוכנה במערכות משובצות מחשב - מהגדרת הדרישות ועד שילוב עם החומרה. ?)הנדסת תוכנה - שיטות מתקדמות. ?) אמינות ?%סודיות . 5 כ נוה צוף, ד.נ. מודיעין; מיקוד 845 44 ; טלפון 087-240150, 08"244256 " מוצרים כחול-לבן עולנו על המפה | | " ו | | | "יו 27 7 * = = ששה בב %-2- == == דב =- = ש- == -- = 9 5 -= 7 = סיבים אופטים אפססוא סודפס 858ות 6אצ5 -- ג6-אס? אםססא סודסס ה856!= 6אצ5 -- 65-אס? אסופפוואפא הד דק1/05-ד 08 ₪ דמפטא 60 סודקס 858 -- 1ד-00? דוחטי נתונים ו 00 ה דהס 0אל5ג -- 182 -- 0ם65508הק 60 5 00 ה דגס אצפ -- אאוואוחד מרבבים קצב גבוה הםאם וק דוטוא 6סוסע סאג ג דגס -- אטווסוא מודמים טווח קצר ומפצלים ואםססוא 0/25%0א5 -- 5-10 אםססוא אם וסטס ווע: שחו 2 סא5ה/0א5 -- 4-א58 םסא 6אצ5 50650 6 -- 58-77 5 6אוה 5 = ופ ושוא ה6סהק סאאה הס 4 -- פפח זוא | . סוד פאסרם-% וס גדום משפחת י.ב.מ. 3270 אטוושס 0/; סאג 603% דחסק 8 -- 1299 חש זחם שא 60 0/; סד 00% -- 1291 איטרנט (דפאהםפהדדם) על זוגות עזורים הםסא קאם זשאתסה ד -- 156 הפסא קא= זפאתםפהזם זה 0ק 8 -- 1-8 הסדואסוא פאו דהאאפחד -- 12-1 .6 סוס 8 8 8סו0/ רעתות דבור נתונים 5 השס ה זגפ -- צסס טתקן .7 פתסם1631תטותותסש ₪303 מוצרים ננסיים הפטוחהס שאו סאצ6 -- 60-אחפ םסוא פאה זה0סח5 סא ץ5א -- ג6-אחפ אפס 65אגה זה 50 סאצ5ג =חוש2 -- אס60-אח5 אפס 65 א דח 540 סם ו וס דא 60 הפוחה 0 סאץ8ג -- 5-66 005 65אגה ז0₪ח5 0אצ5 -- 65-אח5 אס 65אה 50 סאצ5 50550 36 -- ה6-א58 אםססוא 65 5303 0אצ5 שהוצו-2 -- א65-א5 א סו 66 זה 50 6 ו וס דאסס מפוה0₪ סאצפ -- 650-א58 5 אצ 0₪ת הסאם ופוד וטא סאצ5ג זחסק 2 -- 5-אגא השאם וקוד וטוא שסוסע הםטס דגס -- צסוא השאם |קוד וטוא סאצ5 דהסק 2 -- אפא הפאם וקוד וטוא 004 דהסק 2 -- אאא אוה חפ ואפססוא ופאאהתס 8 סד 4 -- ספא החפ אפססא סאאה חס 2 -- פאא 56 דהסק אא 0 8 סד4 -- פפס החפ זהסק ושאא הח 2 -- פקא הסדהאואו ום ואשססוא סאפ -- אא הם דהםעא 60 סאל סד סאצ8א -- הפא הסדקה סא סא6-\אד -- 1-שדוא הסדסהסה סא6-\אד -- 2-שדוא הפאם |קודוטוא 60% וסאא 2-0 -- אסה חש דהם שא 00 הוה סש דפוווד סד 603% -- קזס הפאם |קוד וא 3270 ואו סאג =6וסצ ,א זאס -- וצס (35. 10 5-232ח) 35./ ד 24.ש -- 6-24/35|א (₪5-449 0 ד 85-232) 36./ 0 ד 24./ -- 6-24/36!א 1 0ךד (5-232) 24./ -- 6-24/21!₪ (11.ש/36.ש 0 ד 35./) ₪5-449/422 סד 35./ -- 6-35/36ו 1 סד 35./ -- 6-35/21א (21.א סד 11.צ/36./) 1 ₪5-449/42270 -- 4!6-36/21 הש דהם שא 00 | | וחק סד )!הפפ -- ו ה דח טא 00 גוה55 סד |ם | ואה -- ה פוסססוא 405 םדאו ם | וחק -- 5/ק-אוק סאא 5/פ- הח ה\זנז 8 סודפ\: סגף ירונולים + סגיף היפה % ומודהחיור \03-89%8 רז א: צ: פרופם 8 נצררווד סורה 08 . דה(צ\ך )שבי רעי" שש ראיב" טרס 7פפ3 נז\ת, '-- ם 94525 חיפה 3488 ו בגנב ל-4 תצעבר ביטקו סוכנון ‏ ====== יקור ט%07 פס 41883 טרפו: 900 88-מף . טרפו: 4088 --- המיהועווב לדווחת האדםטו דיר דוד מיטווך -- יו"ר ועדת ההכנה נ.סי.ר. -- י.א. מיטווך ובניו ועדת ההכנה - הכנס הארצי ה-21 מר משה גוטליב, יו"ר -- מנכ"ל איל"א מר שמעון בוקשפן -- עירית פתח-תקוה ועדת האד גון מר אלי עטר -- תנובה מחשבים בע"מ מר ישראל פלד -- אנשים ומחשבים גב' רות קופרמן -- מזכירת איל"א פרופ' מיכה חנני, יו"ר תרכובות ברום בע"מ פרופ' יעקב זהבי - אוניברסיטת תל-אביב ד"ר דני מילין - מכללת בית ברל ד"ר מירה מרקוס הטכניון, מ.ט.ל ועדת התכנית כפר המכביה רחוב אורוגואי 1 ת.ד. 919 ת.ד. 13009 רמת גן 52109 ירושלים 91130 טלפון: 03-715770 טלפון: 027415032 מזכירות איל"א רז יוויש חברת אינטרנציונל בע"מ שדרות רוטשילד 10 ת.ד. 29313 תל אביב 65121 טלפון: 037654541 מארגני הכנם מרים מלץ ארגון תערוכות בע"מ רחוב ה' באייר 30 תל-אביב 62998 טלפון: 037210188 מלאדגני התערוכה צוות הפקות, פרסום גרפיקה והוצאה לאור רבניצקי 7 פינת תושיה 18 תל-אביב ת.ד. 1716 רמת-גן 52117 טלפון: 331832, 037330402 הפקת הקטלוג למרות המאמצים הרבים שהשקענו באיסוף ועידכון החומר קיימת אפשרות שנפלו מספר טעויות בגלל שינויים של הרגע האחרון ומפאת קוצר הזמן לא היה באפשרותינו לעדכן שינויים אלה. אה=ח=""ןו|ה שר 0 0 0 2-5 5 10וננ1+ננס?) 3110641 ש01/ 6יגנרסונג, 1 גנ13+10גונוננכי 0 ]1 51 צ'ס כתזזץץ; ז[אסאץ 1 ד אתא דצ 65זאג אצ שפת הסימולציה הנפוצה והיעילה ביותר. המחשב היחיד לסימולציות דינמיות של מערכות מורכבות, בזמן אמיתי, עם חמרה משולבת (ססס )ו פד או פהגשסםהה) ובדיוק ללא תקדים. לסימולציות של מערכות דינמיות רציפות בתחום רב מאוד של שימושים, החל מתעשית המטוסים והטילים וכלה ברפואה ובחקלאות. = עד 2000 משוואות מצב. ספריה עצומה של פונקציות לא-לינאריות * עד 256 ערוצי ס/ו סיפרתיים ואנלוגיים הפועלים במקביל. אלגוריתמים מיוחדים לאינטגרציה ספרתית. כמו == דפ 054 וג דדטא הסאשח עם צעד זמן ממשק מהיר (5/550סמסעשוא 16) למחשבים 7 ן מהיר ( 0 6) למחש ומתקנים ספרתיים. ממשק ל-5ש5-8ש/ש. אין הגבלה על גודל התכנית. ממשק לשולחנות טיס ספרתיים של 6860 ושל 5 זאסס. תאימות מלאה עם אבגחזחס- 5 שפת סימולציה עילית שופ5סה לתכנות מהיר בשימוש ברפא"ל, התעשייה האוירית, חיל אויר, ויעיל. חסכון עצום בזמן תכנות. תדיראן, אלביט, הטכניון, אוניברסיטת באר-שבע ו בשימוש נרחב ביותר בתעשיית הטילים והנשק בתעשיית המטוסים בתעשיית הספנות והנשק התת מימי בתעשיית המנועים בתעשיית האנרגיה ובתעשייה הגרעינית בתעשיית הרכב בתעשייה הכימית ולבניית מאמנים בזמן אמיתי. קיימות גרסאות למחשבי צה.ַחס6, 606, שפו, פואוםס, ו5א 1ם, | דושופ, 550-60010, מפא₪1 אואםמסס, 5מחהה, |הח=א ה דהכ, סי וסקג, סת. 5 ד צ05ח6ווא אשפ. %6 היא גרסה מלאה של השפה ל-6/ואפו ותואמיו. | 5 1 חס!ו8חז6)ח! 5סווחההע0 ב6וופסג 6 |00ח50 5108 3800 4 וו ,זססזה חחא (5.4. .6ח! 4255001816 ז6וח331) סחג [ו6ח6!ז/ו שווזכ) 508876 חסוזסחטנ. 73 12 ו/ ,6006070 [.5.8. 00000000 לאינפורמציה נוספות: ברוך ד. פקלמן אומיקרון דלתא (1927) בע"מ ת.ד. 616, רמת-ג|ן 52105 טלפו|: 037763679 לאינפורמציה נוספות: ברוך ד. פקלמן אומיקרון דלתא (1927) בע"מ ת.ד. 616, רמת-ג| 52105 טלפון: 037763679 מעבד תמלילים מקצועי. חייב 7300 ₪55. המשרד שלך זקוק ליעול: עומס העבודה הולך וגדל, הניירת מצטברת והלחץ על הכתבניות גדול. כדי לעמוד בקצב העבודה, מבלי להתפשר באיכות, אתה חייב מעבד תמלילים מקצועי. אנו מציעים לך את 7300 455 -- מערכת יעודית מושלמת לעיבוד תמלילים ואוטומציה משרדית. 7300 465 עונה על כל צרכי המשרד המתקדם: ו עיבוד התמלילים בעל העוצמה הרבה ביותר הקיימת כיום. 2 אפשרויות בלתי מוגבלות בתחום התקשורת, הדואר האלקטרוני ושימוש במאגרי מידע 3 יישומים מיוחדים לתפקידים השונים במשרד ותוכנות הניתנות ל"תפירה" בהתאם לצרכיך היחודיים 4. אפשרויות הרחבה לתחנות עבודה נוספות על פי צרכיך. 5 אפשרות עבודה כמערכת מחשב מתקדמת, תחת מערכות הפעלה סטנדרטיות, ליישומים עסקיים ומקצועיים (לרבות 640) משרד מתקדם חייב מערכת המסוגלת לגדול יחד איתו. 84557300 -- המערכת האידיאלית עבור משרדים בהם ההדפסה היא מרכיב חשוב. המערכת משווקת בישראל ע"י חברת במברגר-רוזנהיים בע"מ, המעניקה לך הדרכה מלאה, אחריות ושרות אישי לאורך כל הדרך. זט עשה צעד גדול עבור המשרד שלך -- טלפן אלינו עוד היום. ב | במברגר-רוזנהיים בע"מ | 7% | נציגי משואג ו/455 בישראל. | | החברה המובילה בתחום מעבדי התמלילים בישראל = 4 רח' בן יהודה 72 ת"א 63433, טל: 03-222215 0 55 . הפתרון המשולב למשרד הממוחשב. 2 חושב אואע-חשוב'ידראשונה' דאַדא, החברה שהמציאה את אואש, מציעה תמיד את החידושים המתקדמים ביותר בתחום זה - זמן רב לפני האחרים. בנוסף, מציעה החברה משפחת מחשבי אואט מושלמת - החל במחשב אואט אישי עובר דרך מיקרו ומיני מחשבים כלה במחשבי אואע גדולים. חשוב - את אואט, שאומצה כסטנדרט בתחום מערכות ההפעלה ואת יישומיה השונים - תקשרות, תוכנות וא=ד9צ9 ויישומים- את כולם כדאי לקנות מהאנשים שהמציאו אותה, את אואע. רח' האמנים 7 ת"א 67897 ת.ד. 21222 מיקוד 61211 0ל:2 0-2 ו מבקרים ועציגים יקדים, שנה לא קלה עברה על הענף. המעבר מהאינפלציה המטורפת למצב יציב יחסית גרם לקשיים לא מעטים. הלקוחות בררנים יותר, מבינים יותר. לא די לייבא ציוד בציפיה שיימכר מעצמו בלי מאמץ. חייבים לתמוך במוצר ולהבטיח חלקי חילוף, שירות אמין והדרכה. החידושים רודפים זה את זה, וההתקדמות הטכנולוגית מהירה ביותר. התערוכה המאורגנת ע"י איל"א מדי שנה ואשר כמעט כל הספקים בענף המחשבים משתתפים בה, מציגה את ה- " דחה פחד 0 5 דג דפ" במירב התחומים. אלפים רבים של בעלי המקצוע יבקרו בתערוכה, ומובטח להם מבט על כל המוצע בארץ. למציגים מובטח קהל יעד עצום מכל המגזרים המקצועיים: משתמשי מחשב, אנשים טכנים ובעיקר, מקבלי ההחלטות. אני מאחל לכל המציגים הצלחה עיסקית מירבית, ובטוחני שקהל המבקרים יהנה מההיצע העשיר והמגוון המרוכז בתערוכה זו. 2 כתריאל צימט ו" ו נכבדי, אנו מקיימים השנה את הכנס העשרים ואחד של איגודנו. עשרים ואחת שנה הן תקופת השלמת פרק בחייהם של כל צעיר וצעירה בישראל: לאחדים -- סיום השרות הצבאי, לאחרים סיום שלב בלימודים אקדמאיים או אחרים. השנה ניצב לפנינו דור בוגר חדש שנולד בשנת הולדתם של כנסי איל"א. אם תרצו - איל"א העמידה דור. "משך דור" בעולם בו אנו עוסקים -- עולם תעשיית המידע -- קצר משמעותית ממשך דור אנושי. הפער בין משכי דורות אלה הולך וגדל. אם לנקוט גישת היסק אינדוקציונית ‏ -- הרי שהעתיד יעמיד אותנו בפני "משכי דור" הולכים וקצרים - עד לחוסר האפשרות להבחין במושג של "דור" בתעשיית המידע. במסורת היהודית יש קשר מובהק בין מעבר מדור אנושי אחד למשנהו לבין חנוך והקניית ערכים, כשהאמצעי האנושי המאפשר זאת הוא, כמובן, היכולת לעבד מידע, לאחסנו ולהעבירו. המושג "והגדת לבנך" אינו מתייחס לאמירה בלבד, אלא צופן בחובו מסכת שלמה של קליטה, איחסון, עיבוד והעברת מידע מדור לדור. החשיבות של היכולת האנושית לעסוק במידע עולה באופן מעריכי, והיא חיונית לנו כיום כמעט בכל שטח משסחי חיינו. איננו יכולים עוד להסתפק בכושרנו הביולוגי בנושא, ואנו נזקקים לשם כך יותר ויותר לעזרתן של מערכות -- שאנו מגדירים, מפתחים ומייצרים באופן מלאכותי. מערכות אלה משרתות אותנו כמעט בכל תחום ונועדו לשפר את איכות חיינו בכל אשר נפנה. בנקודת הזמן של המעבר מדור לדור -- הקדישה איל"א את הכנס השנתי שלה להיבטים השונים של תרומות המיחשוב לאיכות חיינו תחת הכותרת "המיחשוב לרווחת האדם", תוך סקירת ההשגים בתחומים אלה "נכון לעכשיו", ואם מבט לעתיד - לעשרים ואחת השנים של הדור הבא. בברכת כנס פורה ומהנה, .. זו יטוו יו"רועדת ההכנה שולחן מחשב הכולל: - מגירת דיסקטים - התקן מיוחד למסך - תא ייחודי לספרים מקצועיים/טכניים - מיקום למדפסת קטנה - מידה: 120*65%73 ס"מ שולחן מחשב עם התקן מיוחד למסך ולוח מקשים. | מידה: 73* 6065 ס"מ (גודל המדף ללוח המקשים 50%25 ס"מ) שולחן למדפסת הכולל: - חריץ להזנה תחתית של הנייר כולל סרגל כיסוי - מדף אחוהי להנחת קופסת הנייר מידה: 6065%73 ס"מ שולחן למדפסת מידה: 40%65%73 ס"מ שולחן למדפסת | מידה: 6573 *75ס"מ ! | שולחן מחשב עם מדף נשלף | מידה: 6065%73 ס"מ (גודל המדף ללוח המקשים | נמ % לשולחנות המדפסת ניתן. להוסיף סלסלה לאיסוף נייר ה ויָא.ת. נציגים בלעדיים בישראל של:. ו / . | 0 מחשב סאוו ד 6 וחאו; אב יזרי מ ח ש ב ב יב 8 0 , ות מגנטיים וקלטות 3480 ת.ד. 37737,בית הלל 1 תל-אב 03- - ל . אתה מחפש פתרון טוב יותר: א אוליבטי, החברה ב זשמי 0ק, מו פתרונות מעולים, הן למערכות עסקיות קטנות. כל מחטבאולבטי הנס מקוחים תואמים ומצטנים בבמצועים מאוליבטי 19/, הקומפקטי והנות, ו אלבו וע תד אל : מחשב מתקדם המצטי מ ו קאלפים, בכל העולם, 3 ו מר. קדיס ום ללא ה הרף על פיתו וח ושכלול פ | מפוציס מורשיט : ירושלי ף ו ייעלגליי - 03-335914; ...יי - 03-204851; ייקומפיוטרלנדי" - 103-202525 יא.דא:. מערכות מתשביםי - 204913- -03+ חיפה: "אליסופטיי - 04-729937; ייקומפיוטרלנדיי - 04-535636 = אילת: יילרנר מתשביסיי - 059-71633 * נצרת: ייסנמאריי - 065-78055 > רמאללה: ייסודתיי - 02-954574. "0 תמצא תשובה טובה לותר. גי ערכות חדנוית. מערכות אל-פסק לכל מחשב כאשר המחשב שלך חיוני לך באמת - אינך יכול לקחת סיכונים. טנסור החברה המובילה בישראל במערכות אל-פסק ובבקרת אנרגיה, מציעה לך את המיגוון הרחב ביותר של פתרונות להגנת מחשבים - כל סוגי המחשבים ממיקרו ועד למחשבי הענק הגדולים ביותר. יחד אתך, נתאים את הפתרון האופטימלי לבעיתך ולתקציבך. וכשמדובר בפתרונות - יש לנו את המבחר הגדול ביותר - ממייצבי מתת ושנאי על-בידוד למניעת הפרעות חשמל, ועד למערכות האל-פסק האמינות והמתקדמות ביותר. התקשר אלינו עוד היוס לקבלת יעוץ הנדסי ללא כל התחייבות. טנסור - נסיון, כישורים הנדסיים, טכנולוגיה מתקדמת ושרות-ללא-פשרות - לשרותך בכל עת. טנסור מערכות בע"מ גרבי גיל מדקת היהודים פינת משכית, שא | אזר התעשיה הרצליה ב', 46766. חי הלרהיי. יול טלפון: 110 556, 052 2 ללסס: וו 5אפד 551 342 זיב ור ליי אינדקס החוברות המפצי גוהה בהעדוכה אבידן ציוד למחשבים ולמשרד בע"מ אבמת מחשבים בע"מ אומניטק בע"מ מערכות חומרה ותוכנה אורנים אי.אי.אס. בע"מ אי.אס.פי. קידום מכירות לתעשיה בע"מ איכות מחשבים (77) בע"מ אינטל סמיקונדקטורס בע"מ איסטרוניקס בע"מ אלנט בע"מ מערכות מידע ותקשורת אלפא מסופים ומדפסות בע"מ אל-שפ אחזקות בע"מ אנשים ומחשבים בע"מ בזק החברה הישראלית לתקשורת בינת תקשורת מחשבים בע"מ במברגרירוזנהיים בע"מ גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניקה בע"מ ג. ברס בע"מ די.אס.בי. הנדסה בע"מ דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ דלתא חברה למסחר בע"מ האחים ר. את ו. זילברשטיין (יבוא) בע"מ טלמוסיקה בע"מ טנסור מערכות בע"מ טריפל-די בע"מ י. א. ת. אביזרי מחשב בע"מ יבמ ישראל בע"מ ידע מחשבים ותוכנה בע"מ יענ"א איסוף נתונים בע"מ ישראדטה ר.י.ק. בע"מ ישרא-טל מערכות בע"מ כור תקשורת והתראה בע"מ כלל מערכות (1969) בע"מ לומן מערכות ממוחשבות בע"מ ליאור מערכות בע"מ ליגד מידע טכני בע"מ מבם מערכות ממוחשבות בע"מ מוטורולה ישראל בע"מ אגף אלקטרוניקה והנדסה מוטורולה ישראל מערכות מידע בע"מ מוטורולה תקשורת ישראל בע"מ מושקטל ריהוט מחשב בע"מ מחשב יצור (1978) בע"מ מידן בע"מ מיניקס מחשבים ומערכות בע"מ מירב תעשיות הפקה בע"מ מ.ל.ל. -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ מסוף מ.ג. תקשורת מחשבים בע"מ (5ואס) סח 0 ק- דדש וצששרו משוב מחשבים בע"מ ניקוב שרותי מחשב (1979) בע"מ נלקו בע"מ נ.סי.ר-- י.א. מיטווך ובניו בע"מ סבידן בע"מ סוטק הנדסת תעשיות בע"מ סוין אלקטרוניקה בע"מ סי.אן.אי.סי. טלקום בע"מ סיסטמטיקס בע"מ סי.סי.אי. ישראל אינק צמ"מ -- ציוד מערכות מחשב בע"מ קומפיוטרלנד רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ ר.סי.מ. מחשבים בע"מ ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ שמר מחשבים בע"מ תדיראן שיווק ושרותים בע"מ תים מחשבים ומערכות בע"מ .סד 5ה=דוסואס6 אהסוצה .סד ) 5ה= דטסואסס דגוששה 8 ד 5 שה עד 50 8 םהה שוסחג/ .סד ו מס דואואס הפסא וו5 אואהחס .סד פוו .סדו אסודסואסחק 541.5 צמדפטסאו .1.5.5 .סד) (77) 85שדטסווסס צדו וטס סד 85סדסטסאססווש55 ושדאו .סד 5סואסה ד5 = 5 דצ אסודגסואטטואסס 8 אסודשהס=או .סד דסא.ו= סדו 5 האושמ6ד הס .וג .סד פ- !4 8 דטק וא 00 8 = ומסשק סד 6085 אסודה סואטואואסס= ושד וס הפו שרוד ,85250 .סדו פאסודה6ואטושואסס דגס זסאצם .סד ואופהא56סה-ה6מספשאם סד ו פשופדפטסאו סואסה דס= .6 סואסמ דגא .סדן85855 .6 .סד ) 6אוח55או6א= 58ס (50ס) 6085 דאפואקוטסם ו זוסום .סד .60 שאוסהחד הד ומס .סדו (דמסקואו) או דפ5ח 51.85 ש 8 ₪ .סד) ₪510 ופד סד 55 ד5צ8 הספאשד .סד ס-= |פומד .סד 55ו40065508 מפדטקושסס .ד.מ.ץצ סדו 5835 שפו סדן פ8ג/וד-50 8 ₪5 דטק וס גספץ .סד אסודסש \סס ג דגס גאגאץ סדו א.ו ₪ דחפו .סד |6ד-584! סדן 5ו5₪ז5צ5 צדוהט550 8 אסודגסואטשוווסס הססא סד 5ואדפצפ וס סד 605 ז5צ5 260ו₪= דטסווס6 דם- דהא אשאט .סז) 6₪5ד5+5 חסו .סד דגס ו64וארוסשד 30 6 סד ו 55 ד5/5 260ומשדטקוס6 שהפגו צוס 6או658או6ם 8 05ואסהד0ש ₪ .סדו 8851 ג וסהסדסוש .סד) 5 ד5צ5 אסודגשהסחאו )החתפו ה וסהסדסא .סד +58 אסודגסואטושואסס ג וסמסדסא ש=מטדואחטת מ=דטקושס6 :םדה אופטסא (6אומעטדסג = טאג/א) ₪5 דטקווסס אהשסס .סד אאספשא .סד ₪5 ד55 8 5חם דטקווס6 אוצווא .סד עמש .סד ) פשוהדפטסאו פההצודז50 8 מש דטקואסס .1.1 א 5 שססחח אסודהסואטוואסס בדגס .סד ו .6.א ספא (5ו0₪) סה א6ק- דד= ושפה .סד ! ₪85 דטקואסס צספגשא סדו (5845ו) 5השדטסוס6 שטאוא .סד ססושא .סד 505 8 הססעצטדדוש .1.6 .סד אגסושא5 .סד! 6אומששאוסאם וגוה זפטסאו א=זס5 .סד פסואסמדסם |ם אוצ5 .סד ) ואס0סם ושד.5.6.א.6 .סד 65ודג שש ז5צ5 .סאוו 5845 וסס .סד) 40655508155 6או6655סחס דאס סאג ומ דטקווסס .סד 6או55₪או6א= 05ואסח ז6ם |ם זסם .סדו ₪5 זטקוש ס6 שאסם .סדן שח 50 .צ.א.ד.ו.5 סדוו ₪85 דטקו 60 5558 .סדן וצ 8 6אוד=אחהש אהמופאד סדן 65אם ז5צ5 8 ₪5 דטקוס6 שפד הוכנית הכנט לתשומת לב: ההרצאות במסגרת הן הרצאות מוזמנות 86 יום שלישי, 28 באוקטטובר, 1986 10.40 -0 11.00 -- 0 13.00 -- 0 14.30-- 0 16.10-- 0 מושב פתיחה ברכות: ד"ר דוד מיטווך, יו"ר ועדת ההכנה דבר נשיא איל"א: פרופ' אברהם גינזבורג אורח כבוד: טדי קולק ראש עיריית ירושלים חלוקת פרסי איל"א חיזיון אוררקולי "שנים ראשונות של המיחשוב בישראל" דבר יו"ר הנהלת איל"א: כתריאל צימט אולם 1 רפאה יו"ר: פרופ' שמואל פנחס, ההסתדרות הרפואית הדסה ד"ר יגאל גת -- בי"ח בילינסון מערכת ממוחשבת לאיבחון והתראה על מצב העובר בתהליך הלידה פרופ' יואל אנגל -- מרכז רפואי שיבא מיכאל גולדשטיין -- מל"ל תעשיות תוכנה אסח0) - מדידה ממוחשבת של צילומי רנטגן באורטופדיה ד"ר איל ברטפלד -- ביה"ס לרפואה של האונ' העברית, הדסה ירושלים מיון ממוחשב של תאי בלוטת השד פרופ' צבי לרון -- בייח בילינסון מרשל רפופורט -- מל"ל תעשיות תכנה אססגוס -- מערכת תומכת לטפול בחולי סוכרת אולם 1 תעשיה יו"ר: יצחק וימן אמריקן ישראל בליידס ד"ר מיטשל שניידר -- תדיראן השימוש בסימולציה בתכנון מערכת ייצור גמישה אריק רגובסקי -- אונ' תל-אביב המחשוב בתעשיה הישראלית ותרומתו לרווחיות הייצור ולרווחת העובדים ד"ר אבשלום אדרת - אלרון תעשיה אלקטרונית הדרכה טכנולוגית והמפעל הממוחשב הפסקת קפה אולם 2 חינוך והדרכה יו"ר: ד"ר דני מילין, מכללת בית ברל פרופ' דניאל גופר -- הטכניון מ.ט.ל. האם משחקי מחשב הם משחק בלבד: שימוש במשחקי מחשב לאימון תפקידים מורכבים תרצה ברץ -- מדיאדיסק וידאודיסק אינטראקטיבי בהדרכה מקצועית אביגדור אולשנסקי -- תלם עתיק השלכת מהפיכת התיקשוב על המשטר הדמוקרטי הפסקת צהריים אולם 2 תרגום יו"ר: ד"ר מיכה חנני אונ' בן גוריון בנגב עוזי אורנן, ודים קזלסק' -- י.ב.מ. מרכז מדעי נתוח מורפולוגי ויצירת מילים בעברית בפרויקט "מן הכתב אל הדבור" ד"ר מיכל אפרת -- י.ב-מ. מרכז מדעי היחידה הלקסיקלית המזערית ושמושיה מיכאל ליבר -- קונתהל נושאי ישימות בבינה מלאכותית אולם 5 כלי תכנו יו"ר: אלכסנדר אופטובסקי, תעשיה אוירית ד"ר פרץ שובל - אונ' בן גוריון בנגב מערכת מומחה לשימוש במאגרי מידע רפואיים המבוססים על דיסקי לייזר ד"ר ברט ארז -- המרכז לחזוי טכנולוגי מדינית מידע תעשיתי בהתייחס לגישה למאגרי מידע חיצוניים אמיתי ריטר -- תע"א גישת הייצוגים בעיצוב מערכות מורכבות עמי סלנט -- מכון שילוח, אונ' תל-אביב 00₪פוא -- מערך מידע משולב לייצור ואיחזור מידע באוניברסיטת תל-אביב אולם 5 מחשבים חינר יו"ר- משה תלם, אונ' תל-אביב בני פיינשטיין -- משרד החינוך שילוב המחשב בתהליך ההוראה והלמידה לרווחת המורה והתלמיד ד"ר יהודית גל עזר -- האונ''הפתוחה הוראת מתמטיקה משולבת מחשב יהודית וינקלר, שושנה פריאל מל"ל תעשיות תוכנה תקות הצבר -- תכנית לפיתוח מיומנות טרום קריאה באמצעות מחשב 10.40 -- 0 11.00-- 0 12.40-- 0 14.30 -- 0 15.15-- 0 15.30-- 5 17.00-- 0 יום רביעי, 29 באקכוובר, 1986 אולם 1 שיקם רפאי יו"ר: פרופ' יורם לס -- אונ' תל-אביב פרופ' לוי רחמני -- בי"ח לוינשטיין המחשב ככלי לשיפור היכולת האינטלקטואלית של אנשים עם ליקוי למידה. ד"ר אבי קירשנבאום -- הטכניון, מ.ט.ל. המחשב לשרות הנכה שולה פרידריך -- מ.י.ל.ב.ת המחשב ככלי תקשורת חליפי לדיבור אולם 1 הברסת אבו(ט יו"ר: ד"ר אבי קירשנבאום, הטכניון מ.ט.ל ויקטור פרוסטיג -- מכון טכנולוגי, חולון מחשבים -- מעצבים נמרוד סנדלרמן -- אפרת טכנולוגיות ממשק אנוש במערכת דואר טלפוני ד"ר מרים ברקת -- סאיטקס תפקיד הנדסת אנוש במערכות מבוססות מחשב אולם 1 אולם 2 מערכות מומוחה יוזר: עירא פלטי, ראש מערכות חושבות בע"מ פרופ' משה בן בסט -- אונ' תל אביב מערכות מומחה -- יישומים וכלים ד"ר משה לשנו -- אונ' תל-אביב מערכות מומחה לדיאגנוסטיקה באמצעות רשתות הסקה הסתברותיות לב זיידנברג -- דם! מערכת מומחה לעיבוד שבבי הפסקת קפה אולם 2 תעשיה יו"ר: סמי סגול, כתר פלסטיק בע"מ ד"ר יהודית ריכטר -- אונ' תל-אביב עבודה שלא במקום העבודה באמצעות מחשב ד"ר עודד שנקר -- אונ' תל-אביב אספקטים חברתיים של רובוטיקה אבי אנגל -- פילת טיפול אינטגרטיבי ב"נתונים רכים" האתגר החדש של מערכות כ"א, עיון בבעיתיות ודוגמאות לפתרון הפסקת צהריים יו"ר: ד"ר דוד מיטווך, נ.סי.ר -- י.א. מיטווך ובניו ד"ר שלמה קליש -- אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת הוצ'סטר אולם 1 היחודיות בשיווק מוצרים עתירי טכנולוגיה - היבט לשוק האמריקאי הפסקה רב-(ציח- המחשב כאזטו -- היזכ? מנחה: צבי ינאי - י ב.מ. משתתפים: ד"ר גבריאל מוקד; ד"ר אילן עמית; יגאל תומרקין; יהודה אקו. אולם 1 חזי\ אר-קודי "טבים רא(צוב\ד נצל המויח(טב בינטראזד" אולם 5 ממגשטק אבוגט יו"ר: ישראל מידן ד"ר יורם פרידמן -- ידע מחשבים ותכנה ממשק אנוש סא"ל נחמן אגמון -- צה"ל אי-ידידותיות של מערכת מידע דוד רייך -- הטכניון מ.ט.ל. הדפסה במקלדת אקורדית כפולה -- האם ניתן למצוא תחליף למקלדת צדהפטם? אולם 5 כללי יו"ר: אלי עטר, תנובה מחשבים בע"מז יונדב פרי -- טכנולוגיה מתקדמת לקראת ליברליזציה במדיניות התקשורת בישראל עמיקם מג] -- 5א זכרון פנימי וחיצוני ותרומתו לעבודה אינטראקטיבית גדליה קדמון -- רפא"ל בחינת ביזור ענ"א בארגון גדול מג'יד אגבריה -- אונ' תל-אביב ואוניברסיטת דרקסל, פילדלפיה מודל לניתוח והערכה של צריכת משאבי חומרה גג מערכת תוכנה אחת ב ד ו ו ו שלך. איך יוצרים את מערכת התוכנה הטובה ביותר? כשהגינו את תפנית, ידענו שהפתרונות היצירתיים המקוריים כבר נמצאים בטבע - אבל צוות המחקר והפיתוח של ניקוב עבד קשה, עד שלמישהו באה ההברקה על הזיקית המשנה את צבע עורה בהתאם לסביבתה... ההמשך כבר היה די מתבקש: תפנית - מערכת תוכנה אחת שמתאימה את עצמה לכל סוג וגודל עסק, ולמחשבים שונים. השמיים הם הגבול תפנית היא מערכת תוכנה ידידותית, גמישה, מודולרית - ללא תחרות וכמעט ללא מגבלות. טוב לגוליבר וטוב לגמדים: תפנית היא היחידה מסוגה המיועדת לעסקים ולגופים בהיקפים שונים - הן מבחינת העלות הכספית והן מבחינת היקף ה : קונצרן כלל, קונצרן כור, ב בזק, ליאו לדברג, סובארו, אוניברסיטת בךגוריון, אלקטרה, זבורסה לתכשיטים ועוד עשרות עסקים קטנים יותר. תפנית מותאמת למגוון רחב של מחשבים ולמערכות הפעלה מתקדמות, כולל אואש. ניתן להתאים אותה למחשב קיים או לרכוש חבילה הכוללת גם את החומרה הדרושה. * הנה"ח ופיננסים א ניהול מלאי * גזברות * עריכת מאזנים ודו"חות כספיים %* תקציב, תמחיר ובקרה + ניהול רכש וספקים * מט"ח + שיווק ולקוחות + ניהול משרד * ועוד, ועוד. כל המתרונות בכתובת אחת כשאתה רוכש את תפנית, מתלוות אליה מעל 20 שנות נסיון ושרות אמין של ניקוב מחשבים, המספקת לך שרות כולל מא' עד ת': יעוץ וניתוח מערכות, חומרה, תוכנה, הדרכה, שרות ועוד. בוא לראות איך הצבעים מתחלפים קבע פגישה בלתי מחייבת עם צוות ההדגמה במרכז ניקוב בע"מ, ברח' ריינס 6 תלזאביב, טל. 228177 אחרי שתראה את תפנית בפעולה, יהיה לך קשה להבין איך הסתדרת עד היום בלעדיה. ניקוב מחעובי תוצאות דעוימוו מצי גיטו אבידן ציוד למחשבים ולמשרד בע"מ מקבוצת מידן מחשבים אפעל 3 קרית אריה, פתח תקוה 49130 טלפון: 1ו03-922954; טלקס: 381139 מנהל החברה: חיים דנגוט מייצגים בתערוכה את החברות: ,0538 ,45 ווא 6085 אהפצס 5 ד--.0 | ,פשודו וס אסוזגואסדטה דיסקטים ודיסקים, מכסים אקוסטיים, כספות, חומרי ניקוי לציוד מחשבים, כבלים חכמים, סרטי דיו למדפסות, גלגלי מניפות למדפסות דיאבלו. אבמת מחשבים בע"מ נחלת יצחק 58 תל-אביב 67449 טלפון: 252418; 037217957 מנכלל: אבי נוביק מערכת ממוחשבת לסדר דפוס ועיבוד תמלילים. אומניטק בע"מ מערכות חומרה ותוכנה. רח' האורנים 1, רמת-אילן, גבעת-שמואל 51905 טלפון: 03-340962; טלקס: ו34149 מנהל החברה: שלמה תמרי מייצגים בתערוכה את החברות: .6 ,000 ,2אקסד ,ג זהסואם ו ,>זסטססחטה דהס מדפסות, מערכות אל-פסק, מערכות גרפיות, מחשבים אישיים, לוחות מספרתים. אורנים רח' היוצר 40 איזור תעשיה ק. ביאליק 27000 טלפון: 047700206; טלקס: ! 86.) 46549 מנכ"ל: רוני עדי מייצגים בתערוכה את החברות: השא וו5 אואההס משתיקי קול למדפסות מחשב אי.אי.אס. בע"מ קרית הטכניון ת.ד. 1640 חיפה 31015 טלפון: 04-226170; טלקס: | 5וו10וו47 פקס. 047225851 מנהל החברה: יעקב הרבסט אי.אס.פי. קידום מכירות לתעשיה בע"מ רח" ז'בוטינסקי 65 ת"ד 500 ראשון-לציון 75104 טלפון: 03-952331-2; טלקס. 03-957134, 3 אא מנהל החברה: אריאל גולדמן מייצגים בתערוכה את החברות: 5 ,608 הש קוא 60 ג דגס 65ואסה זא66 55607 ,אסה דואוא ,. שאו אפ ד5צ5 406-חם זאו מדפסות, מדפסות למחשבי ופו, מסופים, סרטי דיו למדפסת. איכות מחשבים (77) בע"ימ רח' קיבוץ גלויות 47 תל-אביב 66550 טלפון: 037828104, 037838224 מנהלת החברה: עליזה רוטברד מייצגים בתערוכה את החברות: אפו תכנה לנהול משרד ממוחשב ל-36 שפו, תכנה לנהול עסקי מסחרי ל-36 18₪1, תכניות תקשורת למחשב 8₪ו, מחשב אישי של יבמ תכנה וציוד אינטל סמיקונדקטורס בע"מ עתידים הקריה לתעשיות עתירות מדע ת.ד. 43202 ת"א 61430 טלפון: 03-491099; טלקס: 371215; פקס. 491870 מנהל החברה: אברהם גלבר מייצגים בתערוכה את החברות: 600 ושדאו מערכת סופרר-מיקרו רבת עוצמה המבוססת על מערכת הפעלה 386/ש אואט והמעבד 80386. מערכת זו בעלת עוצמה של 55ווש4 המסוגלת להריץ 2 מערכות הפעלה במקביל: 386/ש אואט |-8005.יוצגו מערכות אינטל עם ישומים שונים | בתחום עיבוד הנתונים הפיננסי, ניהול מאגרי מידע, המשרד הממוחשב ועוד, שפותחו ע"י בתי תוכנה בישראל ובחו"ל כמו כן יוצגו ישומים לזמן-אמת. כל המערכות הנ"ל קשורות ברשת מקומית מהירה דשאא5סס (מבוססת דםאחשו זם). לרשת מחוברים גם מחשבי 0ם-אפו. איסטרוניקס בע"מ ת"ד 39300 תל-אביב 61392 טלפון: 03-475151; טלקס: 342610, 33638 פקס. 037475125 מייצגים בתערוכה את החברות: ,65 801צפ , )םדאו , סד אואסמ זאפז 00 61 ,65 ד5צ5 דאוסק שאודאס ו 0 ,צמט60חמסו ‏ אסס 3 ,סוהס עיבוד תמונות, תווינים, צגים גרפיים, מחשבים אישיים, ניידים, סופר מיקרו מחשבים, מחשבים צבאיים, רשתות תקשורת נתונים, מעבדים מהירים, בינה מלאכותית, מערכות מתקדמות לפיתוח תוכנה. אלנט בע"מ, מערכות מידע ותקשורת קהילת סלוניקי 7 תל"אביב 61240 טלפון: 03-494444 מנהל החברה: מר דן זוהר מייצגים בתערוכה את החברות: ד6א5/ששא ,06155 וסאה6שד אסודג הס-או .8.8.6 אשדסססוע קמססוצ ,וש ד5םט0 ,6/שסא 6שאסנ שססם מערכות מידע ותקשורת, מערכות וידאוטקס, מאגרי מידע מקומיים ובינלאומיים, בנקאות עיסקית, דאר אלקטרוני וטלקס אלפא מסופים ומדפסות בע"מ רח' ארז 5, רמת-החייל, ת.ד. 24133 ת"א 61241 טלפון: 497402, 03(491695); טלקס: 4164 371249 מנהלי החברה: אהרון פרדס, יוסף אזולאי. מייצגים בתערוכה את החברות: שאוד )25 -- דומק6ם ,ץצ וד אאהאפסאא ה ,א20אגח ,סחקוא ,םש -- דשא אססוא65 ,פאסודה ס6ואטשואס6 אאו ציוד הקפי למחשבים: מסופים, מדפסות, כונני קסטות, ציוד עזר למחשב. | אל-שפ אחזקות בע"מ רח" הרוגי המלכות 7 שכון דן תל-אביב 69714 טלפון: 03-493214, 03-483215; טלקס: = 41 :דאם שו אוסס מנהל החברה: אינג. אלכס שפייזר מייצגים בתערוכה את החברות: (58ש) אצ11 הס ופשש , (54ט) אסא וסד ,(58ש) סואסח דצ6א , (58ט) 5ם/טסם 8 צפאדוס (א5/605) אסודאשוסדטג 58 מסופונים -- מחשבים ניידים לאיסוף ועיבוד נתונים, מוצרי ברקוד -- רשתות, מפענחים, קוראים, כרטיסים המתחברים ל-0ש-80ו, מפענחים מתחברים למסופי 8ו ואחרים, קוראי לייזר ניידים. מדפסות ממוחשבות להדפסת תויות בשיטת ה- =00ס88-6 (ניידות+נייחות). לוח מקשים המאפשר קליטת נתונים המסומנים ב-ברקוד למחשב 6ש-8ו או דא-8ו ללא שום שינוי בחומרה ובתכנה. מצלמה ממוחשבת לקריאת בררקוד בקוי הייצור והשינוע. אנשים ומחשבים - מרכז ההדרכה פינסקר 64 ת"א, ת"ד 33325 ת"א 61332 טלפון: 287560, 280640, 037-295148; טלקס: 6פו דדה 341667 מנהלי החברה: יואל נהרי, ישראל פלד קורסים להכרת ותיפעול המחשב האישי (מערכת הפעלה ותוכנות ישומיות), כיתת מחשבים, קורסים פנים -- ארגוניים, ימי עיון, מידע פלוס -- שרותי מידע ממוחשבים, עזרי הדרכה. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ רחוב יפו 29 ת.ד. 1088 ירושלים 91010 טלפון: 02-695375; טלקס: 26264 יו"ר מועצת מנהלים -- צבי צור, מנהל כללי -- צבי אמיד תקשורת נתונים, ישראנת -- רשת ציבורית להעברת נתונים במיתוג מנות, סיפרנת -- קווי תקשורת מהירים, העברת נתונים באמצעות לווין, טלפונים לסוגיהם ושירותים הניתנים באמצעות הטלפון. בינת תקשורת מחשבים בע"מ רח' הנחושת 8, רמת החייל, תל"אביב 69710 טלפון: 03-498811; טלקס: 35517, 342132 מנהל החברה: יהודה זיסאפל מייצגים בתערוכה את החברות: ץש 80401 ,0085 א0סם 840 , פחס6 4578060 6086 575 60 זא6ה5 60 , 5מ60 מסס שז זמ ה66ד4אס ,65 ז55 דגס פהס6אס6 0 חש .סו 5 ג/עהדגם וגזו6וס ,67555 0--| .0086 575765 אסהזסאאו , 5חס0 .5%5 אסודאשהס-או ודו , שאו 6אודאמג ץדתשפו) , שאו אג וחמש זאו , פהסס 06/55 וסצחס5ז מססוש , שאו ,6והד5/5= 1 ,65ואסה זו הגד , שאו מסססחסוש ,שאו ,5 ז65 5 ,00 אגאג . שאו ,5751505 6א! ,6/סגש 4041 סהסס ,1.60 4041 ,6 ווד , שאו אש דצ6 ,+גצסודהמח זאו 1וםשא6סם שאו ,דפאשווד , שאו 5שומדפטסא/ ל וסטוה הוה מה .>.. ינמ ו | 0 מנ 2 ה מודמים מהירים ואיטיים (כל"ן וחיוג), מודמים קצרי טווח | מרבבים, ציוד 25.< מרכזיות מסופים רשתות מקומיות, מודמי דיבור + נתונים, | ממירי פרוטוקולים, ציוד | מיתוג, ציוד מדידה, מסופים, מערכות אבטחה ומצפינות | ו במברגר -- רוזנהיים בע"מ רחוב בן יהודה 72 תל-אביב 63433 טלפון: 03-222215; טלקס: 361220 מנהל החברה: מר אלחנן רוזנהיים מזייצגים בתערוכה את החבות: 5 םא ו עבוד תמלילים, מערכות המשרד הממוחשב ן (אסודגוסדט =סו==0), ציוד הכתבה ג. ברס בע"מ רח' בלטימור 3, ת.ד. 4048 קרית אריה, פ"ת 49130 טלפון: 0379233155; טלקס: 381117; פקס.: 9233145 מנהל התברה: גרשון ברס מייצגים בתערוכה את החברות: םדאה טס .ץש ,858-5186 ,ה66ה85א56ס₪ הסם ד א5ד-א868 כבלים ואביזרים, ציוד מיתוג חשת תקשורת ואביזרים סיבים אופטיים ואביזרים יעוץ והדרכה בהתקנת מערכת תקשורת נתונים. גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ הקריה לתעשיות עתירות מדע, ת.ד. 7369 ירושלים 003 טלפון: 027821777 (4 קוים) מנהל החברה: גורן יוסף מזייצגים בתערוכה את החברות: *גמאטרוניק" -- פיתוח יצור ושיווק של: מייצבי מתח רשת - 5 -- להגנה בפני הפרעות ברשת החשמל מערכות *אל"פסק" -- 21)005 -- להגנה מלאה בפני כל התקלות האפשריות ברשת החשמזל כולל הפסקות חשמל. די.אס.בי הנדסה בע"מ רח' ליבריה 11, דניה, חיפה 34980 טלפון: 04-254401; טלקס: ) 058--46665; פקס.: 047254622 מנהל החברה: מר סמי בנבנישתי מייצגים בתערוכה את החברות: או 015076 דסה דאש ₪ סאה0ס5 8 אהשס הגנות בפני ברקים ומתחי יתר על מערכות מחשב ותיקשורת. דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ | צומת אכדיה, הרצליה 46733 טלפון: 052-548222; טלקס: 342563 מנכ"ל: גיל ויזר מייצגים בתערוכה את החברות: (050) אסוד083ק608 דאשואקוטס6 וא זוסום דלתה חברה למסחר בע"מ -- אוליבטי רחוב בצלאל 50, רמת-גן ת.ד. 3299 ר"ג 52130 טלפו|: 0377516879; טלקס: || 0501 371709 מנכ"ל: שלמה סובלסקי, מנהל שווק: מיכאל ברגמן מזייצגים בתערוכה את החברות: ודדסטו וס מיקרו מחשבים, רשתות תקשורת על מיקרו מחשבים, מדפסות. האחים ר. את ו. זילברשטין (יבוא) בע"מ רח' הרכבת 12 ת"א 61014 טלפון: 037-613889; טלקס: 5931 מנהלי החברה: ישראל זילברשטיין, אפרים טנדלר מזייצגים בתערוכה את החברות: פסיט ציוד הקפי למחשבים, מדפסות מטריצה, מדפסות לייזר, מדפסות איכות ומנקבים וקוראי סרטים. טלמוסיקה בע"מ רח'" כורזין 1, ת.ד. 45, גבעתיים 53100 | טלפון: 03-765071; טלקס: ₪ פואוד 32330 מנהל החברה: א. רושגולד מקרנות להקרנת נתוני מחשב על מסך ענק בצבע או מונוכרום, צגים (מוניטורים) לתצוגת נתוני מחשב, בעלי מסך צבעוני או מונוכרום. טנסור מערכות בע"מ מדינת היהודים פינת משכית 46766 טלפון: 052(5567110); טלקס: 342551 מנהל החברה: יגאל ינאי מייצגים בתערוכה את החברות: 05 |ם 06וא6 ,168 דפ5טסאו מספאסד ואס 01 ,ד54 ,אשמו ,אוה65 או והש שאוסא6 אה ד69/ הם | וום ,פסוח דדג8 סחג ו וו מערכות אל-פסק, מייצבי מתח, מערכות ליצוב וסנון מתח, ממירי תדירות, מצברים סטציונריים, מטעני מצברים, מוטורגנרטורים, ציוד בטיחות. = | לחדרי מצברים. | טריפל-די בע"מ היצירה 29 ר"ג 52521 טלפון: 03-7510914; טלקס: 342427 מנהלי החברה: אלדור שמי; פלד יעקב מייצגים בתערוכה את החברות: או .א50סם ,סשסועם וד , וגדוסוס חומרה ותכנה המותאמת, לציוד המיוצר ע"י החברות הנ"ל י.א.ת אביזרי מחשב בע"מ בית הילל 1 תל-אביב 67018 טלפון: 332074, 03-333444; טלקס: צדאם 18וו34 מנהלי החברה: מישל סקלי, תגר יהונתן מייצגים בתערוכה את החברות: שאו זהסוהצ ,שאו 5סו ד.א ואההההס דא. ץצ אופואט וס סרטים וקלטות מגנטים, ציוד וכספות לחדרי ידע מחשבים ותוכנה בע"מ יגאל אלון 127 ת"א טלפון: 03-254227; טלקס: 361466 מנהל החברה: ד"ר יורם פרידמן -- מנכ"ל מייצגים בתערוכה את החברות: וא 00 = .)פסה מחשבי מקינטוש פלוּס וציוד היקפי כולל רשת תקשורת מקומית. יענ"א איסוף נתונים בע"מ המסגר 80 תל-אביב 67217 טלפון: 322468, 322446; טלקס: 371384 מנהל החברה: מר מאיר זורע מערכת אסוף נתוני נוכחות, נהול רצפת ייצור, מסופי בטחון ישראדאטה ר.י.ק בע"מ שביל החלב וו, ת"א 67449 טלפון: 256978, 03-262934; טלקס: ו37138 מנהל החברה: יעקב רייזר מייצגים בתערוכה את החברות: דוא4ד46] ,5ואם ד5צ5 ג דגס חאזוא26 מחשבים אישיים זג/דא/60פ, תואמי ₪.8.ו ישרא-טל מערכות בע"מ האומנים 7 תל-אביב טלפון: 03-339712; טלקס: 342407 מנהלי החברה: א. מרדור, י. אשכנזי מייצגים בתערוכה את החברות: 805 צשאדום ,. ד 6.8 ,ה דטספ-. דהם ,ד דה מחשבי אואש סופר מיקרו, מחשבי אואט אישיים, מדפסות לייזר, מדפסות ל-י.ב.מ. 8, מכשירי פקסימיליה. כור תקשורת והתראה בע"מ ת.ד. 13022 תל-אביב טלפון: 03-492661; טלקס: .וו סש!וא 341743; פקס: 972)3(481261 מנהל החברה: עמי אראל מייצגים בתערוכה את החברות: צסשה אאו וג דגס ,אסס םשש ,אס ד5950 ,אש וקפואוד .855 אא2אחסטאטש ש=אצפהמגס ,ה0ס6דודושא אש דצם ,05ודהואם וסד מודמים לקווי חיוג, מודמים לקווי נל"ן, מודמים לקצבים מהירים מאד, מודמים עם אפשרות לריבוב נתונים, מרבבים סטאטיסטיים, מרבבים לנתונים ודיבור, מרבבים בעלי גיבוי עורקים, מרבבים לרשתות תקשורת, מרכזיות נתונים אלקטרוניות, רשת מרכזיות נתונים אלקטרוניות, מחשב, סרטיידיו, שולחנות מחשב יבמ ישראל בע"מ וייצמן 2 תל-אביב 61336 טלפון: 03-618111; כולקס: 33615 מנהל החברה: יהושע מאור מייצגים בתערוכה את החברות: ואפו מחשב חדש בתחום הבינוני והמחלקתי -- יבמ 0, המחשב העסקי יבמ/36, מחשב תעשייתי יבמ 7531, מבחר מדפסות חדשות, מצג חדש וסורקים יבמ 3117/8, מחשבים אישיים של יבמ, מוצרי תקשורת ומודמים, מערכת מחשב יבמ 0, מחשבים לאימון קול ללקויי שמיעה, דחיסת תמונות בעזרת מחשב, רשתות תקשורת מקומיות, מערכות לומדה לבתי ספר. מטריצות מיתוג אלקטרוניות, משקפי ונתחי נתונים לקווי תקשורת, סימולציות לרכיבי מערכות מחשב, סימולציות לציוד תקשורת נתונים, מערכות ניתוב, מערכות ניתוב מיתוג ובקרה לקווי מידע, מעבדי תקשורת, ממירי פרוטוקולים, ממירי ממשקים, ציוד בדיקה לקווי תקשורת, מערכות תקשורת לסביבת 8₪!, רשתות תקשורת מקומיות אג!. כלל מערכות (1969) בע"מ רח' כורזין 1 גבעתיים 53583 טלפון: ו03-77706; טלקס: 32188 מייצגים בתערוכה את החברות: דאוסט א דאס ,65שסהחטם השגיו של בנק דיסקונט במחשוב באמצעות מוצרינו. לומן מערכות ממיחשבות בע"מ קיבוץ גלויות 73 ת"א 61050 טלפון: 826488; טלקס: 35771 מנהלי החברה: בני זנד, מלכיאל זנד מייצגים בתערוכה את החברות: מ.ס.י. -- ארה"ב, סיסטל, ס.ר.ד., סאהו, בנזינג, סנסינטי, ניפו, ני רקה מסופים לאיסוף נתוני נוכחות, ייצור ובקרת כניסות, תוכנות לניתוח שעות עבודה על מחשבים שונים, מסופים ניידים לאיסוף נתונים, ספירות מלאי, קריאת מונים, וכו', אמצעים לקריאה והדפסה של ברקוד, ציוד למיגנוט וקריאת כרטיסים מגנטים, שעוני נוכחות קונבנציונלים. ליאור מערכות בע"מ ת.ד. 89 מגדל העמק 10550 טלפון: 47761 065-42845; טלקס: 8374 894 46400 מנהלי החברה: איתי דינרמן, עודד ליסק ציוד לאסוף נתונים + תוכנות אפליקציה קוראי ברקוד קוראים מגנטיים. רשום שיחות טלפון. ליגד מידע טכני בע"מ אפעל 17 פתח"תקוה וו495 טלפון: 03-9243555; טלקס: 6ו ם64)!! 381189 מנהלי החברה: דורון עומר, גדעון דוד מייצגים בתערוכה את החברות: .0081000 ,0 וססהפדאו ,06% וסאהס6ד וגטפוצ דחא -=ואוד ,צ06.וסאו60ד זטקדטס +58 דהס 070805 אסודע וסעש שאוא .סא ססאס - 56 ציוד היקפי למחשבים, מסופים, מדפסות, מערכות גראפיות 6ס-18₪, מערכות עיבוד תמונה, מערכות ציור דו ממדיות מבם מערכות ממוחשבות בע"מ סוקולוב 60 רמת-השרון 47235 טלפון: 03:481720 טלקס 361579 פקס. 037497363 מנהלי החברה: ד"ר דוד בירן -- רנסנברג נינו מייצגים בתערוכה את החברות: ,.0א! 5אש ז5צ5 דאשואעח דפאו זפםצשה זהסא ,.6או אסודה אואשפ ,.7ה00 23% ,055 (5 ,.סאו ₪05 ג זפ .85 ג דה0 צם. ]אע ,וג וסש2חטא .סא 55480 60 דסמסוא נתחים לוגיים, נתחי תכנה לשפה עילית, אמולטורים ותכנות פיתוח מערכות בדיקה אוטומטיות 5ד4), מערכות פיתוח למיקרו מחשבים, מודמים לתיקשורת דיגיטלית, מחוללי תבניות דיגיטליים, מערכות זיהוי דיבור, מערכות פיתוח סביב ₪6 8ו. מוטורולה ישראל בע"מ, אגף אלקטרוניקה והנדסה. רחוב הרקון 6, רמת-גן 52521 טלפון: 0377518333, טלקס: 341674 1₪ מנהל החברה: מר פאול בירו מייצגים בתערוכה את החברות: טפדונטף, פואס, 85000 איסוף נתונים, תיב"מ, מדפסות לייזר, דיסקים מוטורולה ישראל מערכות מידע בע"מ רחוב הרקון 6 רכזת-גן 52521 טלפון: 03-7518333; טלקס: פווא:סו דאהא 361579 מנהל החברה: מר יאיר היינסדורף מייצגים בתערוכה את החברות: 5 מוצרים ומערכות לרשתות תקשורת נתונים מוטורולה תקשורת ישראל בע"מ רח' קרמינצקי 3 תל-אביב 67899 טלפון: 037-388388; טלקס: 33569 מנהל החברה: חנן אכסף מייצגים בתערוכה את החברות: מוטורולה ישראל בע"מ מערכות השקיה ממוחשבות, מערכות התראה לקשישים, מערכות לשיקום ועזרה לנכים, מערכות פיקוד ובקרה מתקדמות, מסופי נתונים ניידים ונישאים מושקטל ריהוט מחשב הנגר 3 חולון 58816 טלפון: 80114578 (03); טלקס: ו ד אהחפטסוא/דדא דוואא .ם 35317 מנהלי החברה: י. מושקטל י. מושקטל ד. מושקטל ריהוט לחדרי מחשב, שולחנות למיקרו מחשבים, לצגים, ולמסופים. שולחנות למדפסות, ריהוט לאיכסון מדיה מגנטית. מחשב ייצור (1978) בע"מ מרכז ספיר ת.ד. 3781 ירושלים 91035 טלפון: 027528058; טלקס: 7674 !ו אנאם 26144 מנהל החברה: משה פלמאי, יצחק טוכטל מרבבים לתקשורת נתונים, מרבבים סטטיסטיים, מרבבים לפי חלוקת זמן בעזרת סיבים אופטיים, ממירי משטרי תקשורת, ממירים לרשתות מיתוג צבוריות. מידן מחשבים בע"מ אפעל 3 קרית אריה, ת.ד. 3005 פתח-תקוה 49130 טלפון: 03-9229541; טלקס: 381139 מנהל החברה: לאון מוזיקנט מייצגים בתערוכה את החברות: םאס מחשבים עסקיים סופר מיקרו 6/20 5סם, מיני מחשבים 6/75--6/40 5ו0, סופר מיני 5 פסם, מחשבים גדולים סדרת 8 055, מחשבי .6.=₪ | ופשץשאסה, תוכנה תעשייתית, תוכנה פיננסית, תוכנת המשרד הממוחשב ועוד. מיניקס מחשבים ומערכות בע"מ רח' משכית, בית מרכזים, א.ת. הרצליה 46733 טלפון: 052-552444; טלקס: | אואווא 342594 מנהלי החברה: יצחק גלייכר, יהודה קלצ"קו. ציוד הקפי למיקרו ווקס 2, מערכות מחשבים, זכרונות למחשבי דיגיטל. דיסקים למערכות דיגיטל. -- כונני סרטים למחשבי דיגיטל, מסופים תואמי 220-דש מירב תעשיות הפקה בע"מ רח' תושיה 6 תל-אביב 67218 טלפון: 0373307804/6 מנהל החברה: פלמון אהרון מייצגים בתערוכה את החברות: מחשבים, רשת מחשבים, קטלוגים מ.ל.ל. -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ הבונים 9 רמת-גן טלפון: 7515511 מנהלי החברה: עמירם שור, אריה שמש מייצגים בתערוכה את החברות: (508-סוסאה) צסאג ד ,פדאפואטה דפאו 5אאפד ,5 ד59 0085 ,שפו ,6או 5‏ סאסוסס 5 השקק )8 ,60 ד 06 ,355 ,ו ומשסא מחשבים אישיים, סופר מיקרו מחשבים, מיני מחשבים, רשתות תקשורת מקומיות, אביזרי תקשורת (מתאמים), מדפסות, תוכנה, עיבוד נתונים מסוף מ.ג. תקשורת מחשבים בע"מ וינגייט 142 הרצליה פיתוח 46762 טלפון: 0527555388; טלקס: 5א:סו + דסאהא 361579 מנהלי החברה: רמי אורפז, מיכאל מנור מייצגים בתערוכה את החברות: החו-64כ , מססאסה תקשורת מחשבים, ממירי פרוטוקולים, חיבורי מחשבים אישיים למחשבים מרכזיים (6₪5) ס8הא6בק-דדם ושפח מסד 11 תל"אביב 67060 טלפון: 03-388405; טלקס: 371234 מנכ"ל: נתן רסקין מייצגים בתערוכה את החברות: רקם ,סה א0אק-דדש ואפוו פתרונות "ו לניהול הייצור באמצעות מפעל טקסטיל לייצור בגדי ילדים -- רקם, 0 סו -- וופחוו -- מערך משולב של מידע ובקרה על פעילות המפעל משוב מחשבים בע"מ רח' בצלאל 3, רמת-גן 52521 טלפון: 7517-1914/5/6/7 (03) מנהלי החברה: דוד אסיא, יעקב דוניץ מייצגים בתערוכה את החברות: םסא ,6ואא מערכת לפיתוח תוכנה, רשתות מקומיות - חומרה ותוכנה ניקוב שרותי מחשב (1979) בע"מ בן-יהודה 1, ירושלים 94623 טלפון: 027245160 מנהל החברה: זאב הוקס *תפנית" -- תוכנה לניהול פיננסי, מלאי, שווק, משרד ממוחשב, שרות, מאפיה ועוד. דרו נ.סי.ר. -- י.א. מיטווך ובניו בע"מ רח' דרויאנוב 5 תל-אביב 63143 טלפון: 037209511; טלקס: 32160 מנהלי החברה: י.ד. מיטווך ול.א. מיטווך מנהלים כלליים משותפים מייצגים בתערוכה את החברות: נ.סי.ר. קורפורשיין, דייטון אוהיו ארה*ב .8.4.ט -- סוחס אסדצגס אסודגהסקה 00 המסא מחשבים ומערכות ייעודיות של ציוד ותוכנה לאיסוף, לעיבוד ולתקשורת נתונים. סבידן מחשבים בע"מ מקבוצת מידן מחשבים אפעל 3 קרית אריה, פתח-תקוה 49130 טלפון: 03-9229541; טלקס: 381139 מנהל החברה: חיים דנגוט מייצגים בתערוכה את החברות: וא דפ 0 ו8גום ,88 דאוחק ואסס -- | ופשצסאסם אסתפא אאגה ,5+5ג0 ,אמאהספיס ,.סאו מדפסות מטריצה תואמות לכל מחשב, מדפסות איכות (מניפה), מדפסות שורה, מדפסות 3 ), צגים למחשבים, מחשבי דפוס והוצאה לאור. סוטק הנדסת תעשיות בע"מ רח" ליבריה 9, דניה, חיפה 34980 טלפון: 04-254404; טלקס: .)| 46665 פקסימיליה: 04-7254622 מנהל החברה: מר מוני בנימין. מייצגים בתערוכה את החברות: .סאו אסודג6ואטואואסס= וסד ססג2 תקשורת מחשבים וטלפוניה. סוין אלקטרוניקה בע"מ הירקון 8 בני-ברק 51261 טלפו|: 037708225/6; כולקס: 361360 מנהל החברה: מאיר פורטנוי, מנהל מכירות: טדי קשת מייצגים בתערוכה את החברות: סו דסם ו1ם אס5השוא= מערכות אלי-פסק, מייצבי מתח, ספקי כח/מטענים סי.אן.אי.סי. טלקום בע"מ שדי החשמונאים 6, תל-אביב 67018 טלפון: 037330881-5; טלקס: 371586 מנהל החברה: מ. אידלסהיים ציוד "19, מערכות תשתית למסופים, ציוד עבור תשתית למסופים, ציוד בדיקה לכבלים. סיסטמטיקס בע"מ בית הקרן ביאליק 155 רמת-גן 52523 טלפון: 03-7510351; טלקס: 8:13( 5-83 265871 א מנהלי החברה: יואב ועודד לבנטר מייצגים בתערוכה את החברות: אסוז 00303 דפס , סאו הסדטקואס6 פואוהס סדרת ה-50 משפחת מחשבי 32 דו8, מוצרי תיב"ם של חברת =!שוחם, אסודגואמסתאו ששווחס -- בסיס נתונים טבלאי המיועד גם למשתמשי הקצה, 001 -- מעבד תמלילים והמשרד הממוחשב. | צמ"מ - ציוד מערכות מחשב בע"מ | ובדיקה של אמצעים מגנטים, נייר רציף, סרטי סי.סי.אי. ישראל אינק. רחוב תע"ש 1 רמת-גן 52521 טלפון: 7510255; טלקס: !| (00 361202 מנהל החברה: ג'ק מרק מזייצגים בתערוכה את החברות: | .6או וסס יוניקס, אסרנט -- אומנינט, יוניפי, גרפיקה, המשרד הממוחשב | עיתוני אנשים ומחשבים -- אנשים | ומחשבים (הפקות) בע"מ | פינסקר 64 ת"א, ת"ד 33325 ת"א 61130 טלפון: 287560, 280640, 037295148; טלקס: 6פו .דד 341667 מנהלי החברה: ישראל פלד, דליה פלד, רענן רוגל מייצגים בתערוכה את החברות: (ס )ה סעשמם דטסו סס) .סאו/פאסודה סואטואואסס אס עיתוני אנשים ומחשבים -- שבועון החדשות ן והמגזין הדו-שבועי, 20/80 -- העיתון למנהלים על מחשבים, סיפרית אנשים ומחשבים - סיפרי מחשב ומינהל (דליה פלד מו"ל), מועדון אנשים ומחשבים, מועדון התוכנה. היצירה 28 רמת-גן 52521 טלפון: 03-7516425; טלקס: 0600 371274 מנהלי החברה: ח. קליין, אמיתי צירמן מייצגים בתערוכה את החברות: אסם ,06 ,50/48 , דסג דאס60 ,חפו דיסקים, כספות חסינות אש למדיה מגנטית, דיסקטים, תוכנות ל- סם, סרטים מגנטים, ניקוי דיו, חומרי ניקוי למחשב, ריהוט למחשבים, אביזרים למחשב, כריכות לנייר רציף -- אבטחת מחשבים. קומפיוטרלנד קרליבך 43 ת"א כל. 03-202525/6 הלל 24 טל. ירושלים 027227381/2 | המגינים 58/60 חיפה כל. 047535636 | טלקס: 00850 342614 מנהלי החברה: שלמה בן-ארדטה, אמיל כוריאל | מייצגים בתערוכה את החברות: אספקם ,שאצ50צ5 , סגקואס) ,ואפו דיסק שליף, רשת תקשורת מקומית, התחברות מחשב לטלטקס, שפוע סס, סגסו. רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ *עתידים", קריה לתעשיות עתירות-מדע, תל-אביב כלפון: 1ו03-4832; טלקס: 371452 מנהל החברה: מר אבי קוריס. מייצגים בתערוכה את החברות: הסה הפשה סודאא ודא ,פואם דפצ5 אהסצודשא דפסה דהסא ואס60ג דגס ,האוצ םדצםם ופד , ))|האסס דשאוחאו ,אפאפה , ופדטגא ,5008ו5 ,טפדונט= מודמים מהירים, מודמים חיוג, מודמים טווח קצר, נתחי פרוטוקולים, ציוד לקווי 1-ד, מרכזיות, רשת תקשורת מקומית, מערכות מיתוג וניתוב, מערכת בקרת רשת, תשתית למחשבים. ר.סי.מ. מחשבים בע"מ דרך פנחס רוזן 16-18 ת"ד 39844, תל-אביב 61397 טלפון: 495853, 498430, 03-476225; טלקס: (שאסה.ס.ו.) ו דפאהא 361580 מנהלי החברה: אדי ויגנפלד, משה בונג'ק. מייצגים בתערוכה את החברות: ,(0858א) 006-560 ץאאשף ,(א ששו ד)--ואסו דאםואטהדפאו אסדפטסו ‏ (4פט), שהסס אש דואהם (אאקהנ) +4אסודהאמשדאו סואם ,(₪900) ומפס , (94ט) (058) דם ו וטם -- 6דהואםטא שש מסופים גרפיים צבעוניים, תוויני עטים (פלוטרים), מספרתים (דיגיטיזרים), מעבד מערכים (0655508ח0 צההחג), מדפסות, מוניטורים, מסופים אלפא/נומריים, מחשבים אישיים ועסקיים, כרטיסי הרחבה ל" 6ס-8₪! ותואמיהם. ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ ת"ד 6074 חיפה 31060 טלפון: 047256195; טלקס: 8430 .דא= 46400 מנהל החברה: ד"ר יצחק בוסל מייצגים בתערוכה את החברות: 6 !ו 58% ,.6או פוא דפצ5 ס6והפספאגס .סז 0610 )הש דצו ,. 007 ואש ד5צ5 אהגואסאה ו ,.6א! פזסטססחק סה שצוד-50 ,אואחסאו ה6 6אודהסקשה דוס דטס ,.6או פואם דפצ5 6 ו64סמסד .6או מוצרי תוכנה למחשבי אפו -- =גמ= אוהו 5/34-38 שמר מחשבים בע"מ רחוב הרצל 12 רמת-גן ו5243 טלפון: 03-724287 מנהלי החברה: לורנס ברגמן, יצחק בריגבע כתיבת תוכנה, התמחות בתוכנת זמן אמת, שרותי ייעוץ, מערכות הפעלה, דרייברים, עבור מערכות ההפעלה הבאות - סג ,אח,אואט ,5/5ד₪5 95% ,1ו-זם ,אע תדיראן מחשבים רח' הא' באייר 44 תל-אביב 62150 טלפון: 8 -- 03-217256: טלקס: 361439 מנהל תדיראן מחשבים: חזי אספיס מייצגים בתערוכה את החברות: הפדטקוא00 טהסססואואסס אמיגה -- מחשב אישי מתקדם, רב משימות; גרפיקה ברזולוציה גבוהה (עד 640400); עד 6 צבעים בו זמנית על הסמך; 4 ערוצי קול סטריאופוניים; חיבורים לוידאו ווידאודיסק; ממשק למשתמש המבוסס על עכבר וחלונות. תים מחשבים ומערכות בע"מ מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905 טלפון: 03-340962; טלקס: 341491 מנהלי החברה: תומס גרנות, יגאל ירון, מאיר ליפשס מייצגים בתערוכה את החברות: 6 הזאס תיקשורת, שלוב דיבור/תקשורת 555ס, מערכות סופר מיני זו328 מחשבי שוא, ציוד היקפי, מערכת תוכנת אפדפץ5, מערכת תוכנה יישומית, 050 מערכת המשרד הממוחשב, סשד המשרד הטכני הממוחשב 1 ןוו 0 2 ו /// י 'ד| מחוצבים בעיימ מקבוצת לאומי השקעות.חוב קר תקוה 49130 05-9229541.78. תערוכת ‏ ) איל"יא 86' איגוד ישדאלי כלעיבוד אינפורמציה סרים סלע ארגון תערוכות בע" = תצוגות ₪ אולמי הרצאות = מזנונים ₪ מוסדות שרותים, מעליות וטלפון ציבורי כתובת אחת. בחובה | אחת. כחובת אהו בתובת אחח. בחובת אה בחובת אחת. בחובת א אחת. כחובת אחת. כתובת אחה. כחובת אחת. נחובת אחת. | כחובת אחח. כחובת אחו. ן בחובת אחת. נתובת אחת. ןְ נחובת אחת. נתובת אחת. נתובה אחה. נתובת אחת. | כחובת אחת. נחובת אחת. | נחובת אחת. נתובת אחת. | נחובת אחת. נחובת אחת. | כחובת אחחת. נתובת אחת. נו,. כתובת אחח. כתובת אחח. כתובת אחת. כחובת אחת. כחובת אחח. כחובח אחח. כתובת אחח. נחובת אחת. כחובת אחח. כחובת אחת. כתובת אחה. כתובת אחת. ן ן | ן כמה פעמים אמרת לעצמך: שוב נפלתי בין הכסאות. אילו רק היתה לי כתובת אחת לפנות עיבוד הנת תוני ים שלי... י.א. מיטווך ובניו בע"מ אצלנו תמצא הכל בכתובת אחת. ך | [ו2095 -03 אלפא מסופים ומדפסות בע"מ גאה לשווק ולשרת את הדור החדיש של מסופי: ד ]60 220- דש מסוף "14 בעל רזולוציה, גבוהה תצוגה 80 או 132 תווים בשורה באיכות מעולה 252817 -- (55 -5 א המסוף הינו בעל פרוססור מהיר המאפשר לו להסתנכרן ולהציג את הודעות המחשב במצבי עבודה 85557 או 1 1 ד10א5 המסוף יכול להחליף כל מסוף 101 דש, 0 דש, 52 דצ, 220 ד/, 102 דצ מהירות תקשורת עד 0 84 38400 שליטה ותצוגה של כוון תנועת הסמן/עברית/אנגלית ע'י המחשב או המפעיל * פנה עוד היוס לתאום פגישה/הדגמה מומלץ להשוות את ביצועי המכשיר לפני כל החלטה. הז |ג אלפא מסופים ומדפסות בע"מ ת.ד. 24133 ת"א מיקוד 61241, טלפונים: 03-491695/497402, טלקס: 371249 אלפא מסופים ומדפסות בע"'מ גאה לשווק ולשרת את הדור השני של מדפסות הלייזר 0 צצ זז אאג אפאאג א את דאזתץ 65 הז זאקע 10 0 דפים בדקה 2 מגשי כניסה - 2 א 250 בשליטת מחשב 2 יציאות - פנים למעלה או למטה כניסה ידנית לשקפים או מעטפות אינטרפייס אופציונלי לשרת 4 מחשבים אמולציה מלאה: + 167 1.4568 פד ,אש אספקם מפדאזתקסתק -- ואםז, 11 פואטס, 630 0ס.זפה וס סט אותיות פנימי קבוע או ניתן לטעינת מחשב שליטה על זווית האות או עובי האות במספר רמות ע"י קוד מחשב. גרפיקה 100, 150, 300 נקודות באינטש לפי סטנדרט 50 8 א.8.ז ו התחלתי של א 512 לטעינת אותיות או טפסים (אופציה 9 9 "ו ה 0 לוח תצוגה דגיטלי להודעות מפעיל או מחשב נננוושנצכ. פנננננ כ ועוד תכונות יחודיות רבות נוספות. 2 7 > פנה עוד היום לתאום פגישה/הדגמה אלפא מסופים ומדפסות בע מ + מומלץ שתבחן את הדור השני של מדפסות הלייזר לפני כל ת.ד. 24133 ת"א מיקוד 61241, החלטה. טלפונים: 2, טלקס: ,ז1 41.24 371249 .% % . ואפו, די טל [ואטה ג'נרל; שווטרול דאטה?? שצים אחרים?? בכל מקדה צריך תעוחיתי נ[צל נסיוץ בן שנים רבות בתחום זה לקבלת הצעה ללא התחייבות פנה ל- דרור מערכות תקשורת בע"מ, טל. 05-6504117 מרבב מרבב עד 260 סיב אופטי או קואקס או 2 זוגות חא מסופים ‏ ] 6 או 28 ערוצים 2 76 5422 קופסאות מיתוג -- טווינקס, ₪5232, קאקס ‏ - >* מתקן מוכר ע"י חברות המחשבים, מערכות לוחות מיתוג למחשב -- זזעם 5קלמ]ז כ הבטחון, משרדי הממשלה ומאות מפעלים בארץ. כולאי ברק -- טווינקס, ₪5232, קואקס + מרבבים טווח קצד הכנת כבלים לפי מידה - טווינקס, קואקס, 72, 80-00-77 ולכל סוגי המחשבים. דרור מערכות תקעוורת בע" התקנת תקעוורת למהעובים וציזד היקבי א כחול לבן קנה תוצרת ישראל לקוחות 3270 לקוחות 36/38 = ד5+5 אי.אי.אס. מציעה מגוון רחב של ציוד היקפי/ תקשורת: ₪ תאימות מלאה ל-יבמ 6 אופציות ייחודיות 8 חיסכון משמעותי מסופים: מדפסות: משפחת 3270: 7 --8! (תואמת 3287) 075 200 8 8! (תואם 3178 |-3278) 8 -85! (תואמת 3268) 400005 1/ 380 5! (תואם 3180) 1 5 (תואם 3179) משפחת 36/38 8%8: , 4 (תואמת 5224, 5256) 005 200 2 (תואם 3180-2) 5 (תואמת 5224, 5225) 6005 400 %0 (תואם 5291, 5251) "מדפסוף" בקרים: בקר 5-674! (תואם 3274, 3276) אי.אי.אס. היא החברה הישראלית המובילה בתחום הפיתוח, הייצור והשיווק של ציוד תואם יבמ. מעל 15.000 מסופים, מדפסות ובקרי תקשורת מותקנים בכ-450 אתרים ברחבי הארץ ובעולם. אי.אי.אס. היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסת "מעבר לדלפק" בניו יורק. לאי.אי.אס. חברות בנות באנגליה ובארצות הברית ומפעל הרכבה בניו ג'רסי ומשרדי מכירה ושרות ברחבי ארה"ב ואירופה. החברה סיפקה מאות מסופים ומדפסות לחברות יוקרה אמריקניות. ו -- תאימות בטכנולוגית-על הנהלת החברה והמפעל: קרית הטכניון ת.ד. 1640 חיפה 31015 טל. 221558, 293020, 04-226170 משרד מכירות: רח' בן יוסף 26, גבעת שמואל 51905 טל. 03-5322470 בסיס נתונים 65 סביבת פיתוח ]גח דג א +כ) | מוצריםט פיננסיים מו הבירי הםא |ה// 0 שנים בשרות ענף ענ"א בארץ 2 איש 0 שנות נסיוץן מקצועי בממוצע לאיש מבטחים לי ברק 4% ,, 1 מל"מ %% 0 סולתט /,. ו כ 6% שרותי תמיכה פיתוח תוכנה לייצוא שרותי פרוייקטים ב ל ₪ שילוב ייחודי של: א אנשי מקצוע מעולים ו + מוצרים מעולים * לקוחות מרוצים .סד | (584₪!) אוו סק פוש דצ דרך פתח-תקוה 53, תל-אביב 67138, טלפון: 037268241, טלקס: 342459 ו 1 0/. ...0-ה אינדקםש הנרוחו ;יוצ גוח ואססאסהג מסוף מ.ג. תקשורת מחשבים בע"מ ס6או אסודה6ואטאאס6ם ופד ססב סוטק הנדסת תעשיות בע"מ 5% במברגר רוזנהיים בע"מ סמסואה אלפא מסופים ומדפסות בע"מ 5 דטקוא 60 ם וקסה ידע מחשבים ותוכנה בע"מ 607 אס6סה דפה בינת תקשורת מחשבים בע"מ ה סודאה ודה רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ דאדה ישראיטל מערכות בע"מ 5ודו ו0סא; אסודהאסדטה אבידן מחשבים בע"מ .600 23% מבם מערכות ממוחשבות בע"מ 5 סבידן מחשבים בע"מ ה וה5-אחפה ג. ברס בע"מ אשז-אחהפה ג. ברס בע"מ .60 80% א6ג.ום בינת תקשורת מחשבים בע"מ (אאפגה1) והאסודהאחהםדאו 6אם ר.סי.מ. מחשבים בע"מ .60 600% שד צם ןפגה בינת תקשורת מחשבים בע"מ ץצ סאה 6שד אסודגאהס;או .8.8.5 אלנט בע"מ, מערכות מידע ותקשורת 5 כלל מערכות (1969) בע"מ אםדצם כור תקשורת והתראה בע"מ .6.8.6 אומניטק בע"מ מערכות חומרה ותוכנה קאסס וג איסטרוניקס בע"מ | .6א! פדסטפסאק פמג שוד-50 הואהסק<ו וה ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ .6או וסס סי.סי.אי. ישראל אינק. | .603 הפדטקואס6 ה דגס פסואסה זא5 אי.אס.פי. קידום מכירות לתעשיה בע"מ 6 דוה מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ 5 דצ דגס 640805 ליגד מידע טכני בע"מ 600058 מוטורולה ישראל מערכות מידע בע"מ | .60 פואם ד5צ5 .אאס6 דאפהפהסס | בינת תקשורת מחשבים בע"מ הופואע 60 | י.א.ת. אביזרי מחשב בע"מ | אש דטקו 60 פהספסאאסס תדיראן שיווק ושרותים -- תדיראן מחשבים 5 דצ ה דגס 60086080 בינת תקשורת מחשבים בע"מ ד זא צמ"מ -- ציוד מערכות מחשב בע"מ | סגשואסס מ.ל.ל. -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ וס קומפיוטרלנד 5 דפצפ 6035 מ.ל.ל. -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ .60 ד סיסטמטיקס בע"מ (.0.5.8) וק5ס ר.סי.מ. מחשבים בע"מ קואססופטס ליגד מידע טכני בע"מ .6א! פאסודה6ואטוואס6 שס עיתוני אנשים ומחשבים אםאאהפהצס סבידן מחשבים בע"מ א הדהס תים מחשבים ומערכות בע"מ דאוסק דגס כלל מערכות (1969) בע"מ .6או פסגה הדפ מבם מערכות ממוחשבות בע"מ המדט0ס5 דהפ ישראיטל מערכות בע"מ ד5ם שור דה סא ואס6א דהפ רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ צסגשה אאו וה דהפ כור תקשורת והתראה בע"מ פ5דסטססהס דאס אומניטק בע"מ מערכות חומרה ותוכנה אהו -- ה6ם מסוף מ.ג. תקשורת מחשבים בע"מ אה 50 8 אהפס אוה8ג] 505וא66 דסה דאם ו5 די.אס.בי הנדסה בע"מ אסס ופטספס כור תקשורת והתראה בע"מ אפדפצ5 ס.ו8הוס סבידן מחשבים בע"מ (50ם) .608 דאשואקועט0ס6 וגדו6ופ דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ דופום טריפל-די בע"מ .שאו 5צת שחודהץ וג זו6ופ בינת תקשורת מחשבים בע"מ 5שפא 5שאסנ שספ אלנט בע"מ מערכות מידע ותקשורת אמם צמ"מ - ציוד מערכות מחשב בע"מ 1 5 דצ ג דגס ה6סםדאאצס בינת תקשורת מחשבים בע"מ .6080 אגפצס אבידן מחשבים בע"מ קסם צמ"מ -- ציוד מערכות מחשב בע"מ 6וד0= 1ם אספהשוא> סוין אלקטרוניקה בע"מ .6080 פואם ד5+5 ם וגאשאם בינת תקשורת מחשבים בע"מ אספסם טריפל-די בע"מ א0פקם קומפיוטרלנד וחפם סיסטמטיקס בע"מ שאוד 251 -- דומק9ם אלפא מסופים ומדפסות בע"מ 5 ד ום שסואם טנסור מערכות בע"מ דוסא; האחים זילברשטיין (יבוא) בע"מ 5אם ד צ5 דאוספ אוד סו איסטרוניקס בע"מ טפדונט; רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ טפדונט; מוטורולה ישראל בע"מ אגף אלקטרוניקה והנדסה ...6 ישראיטל מערכות בע"מ 5 מבם מערכות ממוחשבות בע"מ וא 51600 אלפא מסופים ומדפסות בע"מ .6א! 65וז5א6א אגההח י.א.ת. אביזרי מחשב בע"מ פוחסף איסטרוניקס בע"מ אומניטק בע"*מ מערכות חומרה ותוכנה אסקאגה אלפא מסופים ומדפסות בע"מ פפצגת מ.ל.ל. -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ דואה דגפת ישראדטה ר.י.ק. בע"מ סאג אסגק דדם.וושג (0%5) 082380 דדם .וששח | וםשצםאסת | מידן מחשבים בע"מ 5דאוחק אפס -- | ופשצפאס | סבידן מחשבים בע"מ (.5.8.ט) פדאםואטה דפאו אסדפטסה ר.סי.מ. מחשבים בע"מ הפו | יבמ ישראל בע"מ ואפו מ.ל.ל. -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ אפו איכות מחשבים (77) בע"מ ואפו טריפל-די בע"מ אפו קומפיוטרלנד הפו צמ"מ - ציוד מערכות מחשב בע"מ (אגשווגד) אסו ר.סי.מ. מחשבים בע"מ דפאו;או רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ .6080 5אם ד5צ5 אס דס;או בינת תקשורת מחשבים בע"מ ₪ םדאו ליגד מידע טכני בע"מ 607 ושדאו אינטל סמיקונדקטורס בע"מ םדאו איסטרוניקס בע"מ .שאו אג.וחם דאו בינת תקשורת מחשבים בע"מ 6 דאו ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ .שאו 6אודםאחגוא ס-ו בינת תקשורת מחשבים בע"מ ואשהו טנסור מערכות בע"מ 5 אא ד .ו אבידן מחשבים בע"מ .6א! אםד5צ5 05-ח= דאו ופו אי.אס.פי. קידום מכירות לתעשיה בע"מ שקןק 90 סיסטמטיקס בע"מ .60 06155 סאה שד אסודג אהס<או ודו בינת תקשורת מחשבים בע"מ (.0.5.4) סואסמדצםא אל-שפ אחזקות בע"מ אסהדואוא אי.אס.פי. קידום מכירות לתעשיה בע"מ .41 2וםש2חשא מבם מערכות ממוחשבות בע"מ .6080 55 ד5צ5 אהה פאה ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ השואה ו במברגר רוזנהיים בע"מ .6או 6וחדאה645. בינת תקשורת מחשבים בע"מ הדהסואפ ןו אומניטק בע"מ מערכות חומרה ותוכנה 5א סה ד0ם .ו= צדהשפו בינת תקשורת מחשבים בע"מ 66 משוב מחשבים בע"מ ץצ ואד אא א5שאאהא אלפא מסופים ומדפסות בע"מ 5560 מוטורולה ישראל בע"מ אגף אלקטרוניקה והנדסה פפגס -- ספא ליגד מידע טכני בע"מ םוא -- ₪6 ואש אלפא מסופים ומדפסות בע"מ צהעסהפא איסטרוניקס בע"מ אוה6 אווחפא טנסור מערכות בע"מ .6או פוא ד5צ5 ואס6וא בינת תקשורת מחשבים בע"מ .6או אס6סמ6וא בינת תקשורת מחשבים בע"מ .6א! 55580 66 דסה6וא מבם מערכות ממוחשבות בע"מ 5 ו אבידן מחשבים בע"מ .6א! 555580 66 דסה6וא מבם מערכות ממוחשבות בע"מ הסםדודוטא כור תקשורת והתראה בע"מ +מדטהא רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ .603 ה6א נ.סי.ר. -- י.א. מיטווך ובניו בע"מ .6א! פואמד5צ5 ₪ ד55א בינת תקשורת מחשבים בע"מ ד5צ5 הסדא רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ דםא5שפא אלנט בע'"מ מערכות מידע ותקשורת אסודע וסצפח פאוא .סא ליגד מידע טכני בע"מ . 6 ד5צ5 5 דאםואטה ד5א!ו ד5םצצר דהסא מבם מערכות ממוחשבות בע"מ וםצסא משוב מחשבים בע"מ ופצסא מ.ל.ל. -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ 5צס סבידן מחשבים בע"מ ואהתפוס טנסור מערכות בע"מ ודדפצו וס דלתא חברה למסחר בע"מ .6או 6אודהסקפה דטקדטס ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ צ6ס סאה סד דטפדטס ליגד מידע טכני בע"מ .4₪ק6 אה:האהס בינת תקשורת מחשבים בע"מ 6או פאם ד5צ5 6והקספ5אפ ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ סאצסגחהק כור תקשורת והתראה בע"מ שומאפק רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ אם וק טנסור מערכות בע"מ (.0.5.4) 8055 8 צפאדוק אל-שפ אחזקות בע"מ 5 צפאדוק ישרא-טל מערכות בע"מ .6או מש דטקוא 60 שאומק סיסטמטיקס בע"מ 65 מוטורולה ישראל בע"מ אגף אלקטרוניקה והנדסה ד אלנט בע"מ מערכות מידע ותקשורת .6א! 808105 ז55ט0 בינת תקשורת מחשבים בע"מ 60שווא +6גה בינת תקשורת מחשבים בע"מ סוסגץצ ו64ה בינת תקשורת מחשבים בע"מ אסחשא אאגה סבידן מחשבים בע"מ אפאשה רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ 5 אפסה אבידן מחשבים בע"מז (.5.4.ט) .608 אם דואגה ר.סי.מ. מחשבים בע"מ |אאסודגאחם דאו וש שא6סה בינת תקשורת מחשבים בע"מ ₪ פא5פסה ג. ברס בע"מ (א5סש/ש5) אסודגואסדטא 538 אל-שפ אחזקות בע"מ ד-537 טנסור מערכות בע"מ 8 צמ"מ - ציוד מערכות מחשב בע"מ 5 אי.אס.פי קידום מכירות לתעשיה בע"מ 500 איסטרוניקס בע"מ שופ רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ .6א! אפ ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ אס ד כור תקשורת והתראה בע"מ ופ מ.ל.ל. --,תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ .6או אסודהאאט5 מבם מערכות ממוחשבות בע"מ (54ה0א) 5%0 -- שא -- סצאאט5 ר.סי.מ. מחשבים בע"מ 5 מ.ל.ל. -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ 58 איסטרוניקס בע"מ =אצספצ5 קומפיוטרלנד .6א! אםד5צ5 בינת תקשורת מחשבים בע"מ (5868 -- סוס א) צפאהד מ.ל.ל. -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ ₪ וטו ו ש פודר לדוי ₪ ל"ר רו רז "= אואסאדאפד איסטרוניקס בע"מ אס ופד ג. ברס בע"מ ש=דצפם ומד רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ 5 אם וסד כור תקשורת והתראה בע"מ סשסוצם ופד טריפל-די בע"מ (-5.4.) אסא ופד אל-שפ אחזקות בע"מ 5 דפטסאו הספאפד טנסור מערכות בע"מ פ5דאפואטה דפא! 5האפד מ.ל.ל. -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ .6א! פשוה דפטסאו ווד בינת תקשורת מחשבים בע"מ .6או פשוחדפטפאו ווד בינת תקשורת מחשבים בע"מ | הלו! מה עם השיבושים בחצי השני? | הפותר את כל ההפרעות ברשת החשמל רהקורדייידון אנקטרוויקה בעי רח' בזל פינת רח' בלטימור1, | קרית אריה פתח-תקוה ן השיבושים נעלמים לאחר חיבור המחשב למכשיר / אל פסק הפועל בשיטת שאו ואס (לא צפסצג ד5) ת.ד. 915 בני ברק 51108. טלי 03-9230091. טלקס: אסקוחסה :דזג ! אוסס 35770 60% 3 חוצ איסטרוניקס בע"מ רדט הנדסת אלקטרוניקה בע"מ דח ג -- =ואוד צ6ס סאה 6=ד וגעפוצ ליגד מידע טכני בע"מ. | ליגד מידע טכני בע"מ אם וקפואוד שדאאטס .שש כור תקשורת והתראה בע"מ | ג. ברס בע"מ 2הססד | (5.8.ט) דם. 11 -- דה ואפעהש אומניטק בע"מ מערכות חומרה ותוכנה. | ר.סי.מ. מחשבים בע"מ .סא 5אד9צ5 6 641קסד (0.5.8) אצ11ג חס ופצש ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ. | אל-שפ אחזקות בע"מ .סאו דאשואצד | שאוסאם אחם ד5פש בינת תקשורת מחשבים בע"מ טנסור מערכות בע"מ 58 | 58 דד סאג | וש מוטורולה ישראל מערכות מידע בע"מ טנסור מערכות בע"מ 5 אאהאהפטאט 5או! דסומ כור תקשורת והתראה בע"מ 5 דצ ג דבכ צם.ו ואצ .ד.ה.צ מבם מערכות ממוחשבות בע"מ אלנט בע"מ מערכות מידע ותקשורת י.א.ת. אביזרי מחשב בע"מ י.א.ת אביזרי מחשב בע"מ אםדסםסוצ סהס6וצ 55 דגס הדואפ? ישראדטה ר.י.ק. בע"מ דו6) - החברה העולמית לציוד היקפי בעלת אמינות ואיכות עולמית סוכנים בלעדיים האחים ר. את ו. זילברשטיין (יבוא) בע"מ רח' הרכבת 12 תל-אביב טלפון 03-1613889 עוצמה וחידושים במערכות אינטל בואו לכנס איל"א לביתן אינטל (119, 120) לראות מערכות אינטל המבוס סות על מיקרו מחשב המסוגל להריץ שתי מערכות הפעלה במקביל: 5 386/ע אוא- למערכות רבות משתמ שים > 005 5ו- להרצת תוכניות ₪6 הכרהיום את המיקרו מעבד של המחר ! מערכות הסופר מיקרו של אינטל המבוססות על השילוב של מעבד 80386 ומערכת הפעלה 385 //ע אוט/ (גירסת ה- אואט'המתקדמת ביותר כיום), מצטיינות בג חישוב של סופר מיני, 5פוא 3-4 ויכולת הרצת מספר עצום של חבילות תוכנה שפותחו עבור ה- אואט'מצד אחד וה- 05 פוא'מצד שני. מערכת עם יכולת של סופו מיני במחיר של מיקרו!! * אואט הוא סימן רשום של ד ₪ זא * 8005וא הוא סימן רשום של דוס5סחסווא ו אינטל סמיקונדקטורס בע"מ עתיחים, בנין מס' 3, ת"א. טל' 498080 בייל ל ל-*%זאש הרבה אבוו אבל הוא הבייבי שלנ כולם מרברים על אואש האמריקנים משחרים לפתחנו אך אנחנו המומחים ב-אזאש הידיעה 1 ישראל משמשת כמרכז-פיתוח-עולמי עבור חברת למעלה משלושים מוחות - אנשי סיסטם, פועלים ב-ן)) | האם האמריקנית. ישראל אך ורק בטיפוח ה-%]א₪ ובפיתותר. במרכז מפתחים תחת 1% מערכות הפעלה, מהדריס זהו צדות מומחי ה-א1א!) הגדול ביותר בישראל. וצוד. ה-55]אא]א/ של 661 גם המרכז לפיתוח א1א1) של אוניברסיטת ברקלכ בקליפותניה מביר בייחודם של מחשבי 0 של [60, ומשתמש בהם לפיתוח %4.2[א0 ו-4.3, בתערוכת איל"א תמצא אותנו בביתן 14. לכל הממלא גלוית התעניינות יוענק שי הירחון שופוופת אזאט/פ.ופסצו אזאט (המספר מוגבל, החלוקה עד גמר המלאי) סי סי צי. ישראזל. | | | בסו , 3 =!-וכ)כ) 0 רחוב תע"ש 1, רמת-גן 521 52, טלפון: 03-7510255 המסופים הגרפיים החדשים מסדרת 4220 של אמדז 4 מציעים לך יותר ביצועים תמורת השקעה קטנה יותר מאשר הדגמים הנפוצים 4125, 4128 של אזאסת דאמד. כושר הפרדה של 1280%1024 פיקסלים, סקירה ב-602 למניעה מוחלטת של ריצזד, עד 256 צבעים בויזמנית מתוך 16 מיליון לבחירה, זכרון לבסיס נתונים פנימי של עד 5 מיליון בתים, טרנספורמציות נקודה צפה בשלושה ממדים, מימשק סטנדרטי 852320, מימשק 4זאכ לרוב המחשבים הנפוצים (כולל 17 /6-זמ1), אפשרויות עבודה בתאימות לתוכנות א1אסת דאא1, 6%5 או אמזוזהת, אלפא נומריקה תואמת 1-100'ע ומבנה היררכי לתוכנה הופכים את סדרת 4220 של א3411₪ לאחד המסופים הגרפיים המתקדמים ביותר בעולם בעשור זה. תצוגות צבעוניות של רמטק משמשות כבר היום במעל ל-1000 התקנות ברחבי העולם ליישומים בתיביימ, עיבוד תמונות, שליטה ובקרה, בקרת תהליכים, גרפיקה עסקית, הדמאה רפואית, הדמייה ועוד. 9 1 ₪ ו ו 6 ואס הדאפד וס אהא א =סאחד 501515850 א 5! אואסהדאפד וג זו6וס צ55זט 0= ו 6 +41 ז 15 ן 2 0 אד 601515850 ג 15 א6דואתה ונן 8 אש ₪ | מובילות בתחומן בשטח הגרפיקה הממוחעובת, ] איסוף נתונים ובקרת תהליכים בתטעויה, מעבדי | מערכים להגברת מהירות חיעווב במיני מחעובים, ו מי ה התשרוה רו ר.פי,.מ. מחשבים בע"מ ררן אש / וו המחשב האישי היוקרתי בעולם א 5 א = ראודריר יותן ודפדוגגרב-ירו תל-אביב: ככר המדינה, ה' באייר 44, 03-217256/7/8 בימים א'-ה' בשעות 10.00 בבוקר ו-16.00 אחה"צ. חיפה: רח' היוצק 6 מפרץ חיפה טיל. 04-728763/5. ב"ש: רח' הבדיל 30 עמק שרה טל. 057-36561. ובחנויות המחשבים המקצועיות. בחיפה ובב"ש ניתן לקבל הדגמות בתאום מראשש. פתרון לניהול פיננסי מתקדם * אינטראקטיבית בכל מרכיביה * משולבת בבסיס נתונים אחד * גמישות בהתאמה לצרכי המשתמש בעזרת כלי פיתוח + ניהול ספר ראשי * פקודות יומן אוטומטיות וקבע א תמיכה בחברות רבות א עצי סיכום ושאילתות בכל חתך * איחוד יחידות חשבונאיות * מעקבי ביקורת כלי פיתוח למשתמש הקצה וטס ח60זסס * ]66 !וטס סק * זס)חסוהטססכ * זסזוטסח! * + מערכת תומכת החלטות > תקציב א הקצאות + פיקוח תקציבי * תמחיר * ניהול התחייבויות א מערכת רב מטבעית * מותאמת לתנאי הארץ + תמיכה מלאה בעברית אי תלות בסביבה תפעולית: א מערכת ההפעלה * בסיסי הנתונים % מוניטור התקשורת זי ם | ₪ שילוב ייחודי של: + אנשי מקצוע מעולים + מוצרים מעולים + לקוחות מרוצים 6/וו הינו מוצר אינטראקטיבי של חב' 8שא.וגאו למחשבי יבמ. סד ( ₪חפו) 6אווששו4 הסח דפ צפ דרך פתח"תקוה 53, תל-אביב 67138, טלפון: 03-268241, טלקס: 342459 וו ₪ -- 1 סואסהד0=.₪ שש 0000" = 5 שסוס סואסהד60.= וגשואת6ש5ד -- סשז 6 05160 וד 0 והווץ913שו3) ,45 02.20% ,517666 חו82זסא ,1 | 15א.1ד 32330 :א6!6ד , 03-765071 :וד 6 .ם :זסס6זום ופוס 4/07457/65ד04 א50855 4065 (1 ₪ 00108) 05 ז0פ5נסחק סאג 575755 (=וסהה6סאסא 044 פוסהה6סאסא 08 00:08 (2 .5הסזואסא .6 55160085 50אד 6 ו!162] 2006 |3ווזפטשח! , הוושטחה6ץ13] 31ח60וא | 8א=ז ,342551 :א6!6ד ,556-110-(052) .וד זף/ ו8ז6ח36) -- ובּחבץ |98וץ :זסו6פזום :והז קפסת ,65ואסחדסם |= שסואם ,פשוח דפטסאו הספאשד ואהחס וס ,5 ,אשמו ,אומ65 או ומסוא אחם דפטש ,חש 51 ,6שוהם דד83 0 אוסא 5 ד ץ וקמקמש5 מם/עסטק = ופודקמטמתם זאואט 5 071605 שאו סאג 560141085 07465 5תשאסודופאס6 5 דשא 00 צ6א5 ₪500 5 שת האסודז5 0 55וח5 דד/8 5 התהסזסא פוססח .דד84 0 זאשקוט0ש +ד54/5 שו ם-= וסומד 1 347081-03 .51 137615178 29 7 :666 ,03-7510914 6 00 06!60 ;ווח8ח5 ז00-|5 :661078זום :6656 6 ,אספקם ,ספסו/ם וד ,ג דוסוםס שה 50 8 שהגשסחא חסוו0!!90) 0318 4א4 מ 7 שצוצ/-161 .51 137045007] 80 4 :| ך ,324468 ,03-3324446 :)ד 8 חזוסוא .זוא -זסוס6זום :חה656זק6ת .סד אסודסם | וסס ג דגס האהאצ ז575 וסהזא60 ₪00 505 5שאגסאשדדג סאג פשוד 5 +ד/55008 6 400858071685 ז9)וקוחס6 -ד.ץ 8 ,וט -61 7 .51 !6!!ו זו ,1 צדאם 34118 :א6וס ד ,332074 ,03-333444 :וד 33 ד ה8)החסה!. ,ו!568 |פחסוו :פוסזס6זום :וזה ,שאו זהוסוהצו ,שאו פסודםא גוא אאחההס .ד.א.צ , אופואט 6001 5 סא 055 ד 4657165 אוססה חש דש 00 סאג 545 דאס 6 05ספפות פאסודג זפ5אהסע ₪ 6ז3השו/501 8 פזפוטקוחס6 גסשץ צוצה-! ד .51 חס|ג ו 127 6 :אוד ;03-254227 :61 חח סו וחהזסץ .זם זסוס6זום :זה 5 ד !60 ם וסק ש6אוסט וסאו ,85 דטפ 60 ₪05 הפסזאוסגא אה ) 8 5 1אחשהשות5ק = ופטג 6 50/1878 /.7.4ד..5 0 גווב1] ,6074 א0.80.₪ 0 .א 46400 :א6!6ד ,04-256195 .!6ד 1 8880 .זכ :זס!ס6זום :סקס 6או א5% ,.6או פוא ד5צ5 6וחקספאהס 6ו06 וח דאו ,. 6037 5אם ז5צ5 אמהאסאה 5דסססחק שה וד-50 הואחס-ו ואס ,.פז דטקדטס ,.סאו פואם דפ צפ 6 וא6ססד..6או .6או 6אוזמסקפה שמגהאוהט טפו הס פדסטססחק 5הד/50 .8 ,36 ,5/34 8₪! 08= פזשטססאק 50/85 6 פחוזססחופת= !4וזו5טח! א5 507 0 43ו43] 517661 8וזססו | 9 2 :א .]| ,46665 :א6|6ד ,04-254404 :|ד חוחו8[ח6 וחסוא :זסוספזום :הקט סאו פאסודא 6אטואואס66 ושד ססג סאג אסודגס6ואטששוסס הדגס אסודגסואווווסס6 וז 5767547165 4 3 43 337141 ,517601 או!3/₪ 155 ח6ז6א13 ופוח :+ 6 ו6זהסו ,265871 א( :א6ו6ד ,03-7510351 :וד 3 :זט 83 זה66 | 000660 0ח8 6ש516 :5זס601זום :הקסה .אסודגחסקה 00 ד605 ,. שאו ה דטקוא 60 ששוהק דו8 32 =0 ץ ןוג 55155 50 וחק .6005 .5דשטססחם 040/04 שוחם 60 זאשוהס ה55ט אסודגטמסשאו פטוחס .0.8 +גאסודו שה 65ו-/655508/0סחק סהסעו זפ .>זסטססת: אסוזגשסזטג 5זסוטקוחס6 א4הוסוד 0 שוג |76 .51 ז3ץ0' 46] ,44 9 א6!6₪ 1 ,03-217256-8 :61ד 5 1627 : פז6)טכוח0?) הגזוטב ד 01 זס)86זום :6656 חש דטקו0ס6 שהסססואואס סחסוש סאוא5 גדוד וט ס650אגשסג -- 464 65 אסוזט 5501 6 ,מ5זטסטוסס 5 4096 סד סש ;(400א 640 סד שש) 4 יא50055 אס + 50051אגד וטש/5 סשסוש ;5 מא 6 סאעס5 סואסתק50ה5ז5 ח56 ;4055=חם זאו א5ופספסוש פאג4 5שססאוש 55טסא אס 84550 405=חם זאו 5אססו סאג 055ח5/516 8 פזסוטקוחס6 ו4₪ד וסטוחח5 )3שו3) ,176ה26) |3ו0ז6וחר 0 חה|! ובג 555 1 :7666 ,03-340962 :]ד חסזב3ץ |08ץ ,65ח5כ] | זוסוא ,)37800 וחסד :פזסו0פזום :656 קת 5 800 657 .0088 [4הםא5 ל .5.8 אסוד64ואטשטסס דכ שסוסש 50 ד4ח6ש זאו 0555 הַ5ה5גם ]אא/ושותשד 5 זטטו 600 עשו דו8 32 ואוש ח5ש5 דאםמוט0ש 1גתפהסותפק אסוד64ו וספ -- אש ז5ץ5 6אוד4ה5ס 50/5 דם | ועם-ם דג םא שש ,(54ש) |האסודה אחם דאו (גםה0א) סאסצאאטפ ,(אאצווהד) ואסו ,(54ט) 5 |האושטחשד דא66ו וו זאו 47/6ה6ה0 00 65 דוס אש 5 דוו 0-5 לחה 5חםדאוחם 5 ואס 5 וחד א/ג 5 דש 60 8005/8555 0 6ס-8! 08= 40055508/55 1 פחוזססתופח= פסוחסזוס6/= דסא 0 שוטה-|0ד ,53701 פטסא ,43137 0.8.ס וו ₪01 371452 :א6ו6ד ;03-483211 :וד פוזטא וצג זוא :זסוספזום 6: 5 דונ= , דפםעשטה דהא ואס6ג זחא , דשאוזאו ,אא , ום זצאא ,915008 ,556400 סוזאה וזה ,5אם זפצ5 אהסצודסא הוצ = דצםם ושד ,|האפק ,דמש פוטס ז--ד ,5ח6אש ומוד וטו 4461 106 סאג 046 זוש5 .דא5טופוט60 ד557ד אהסשדשא ,1486 5םססא ,6אוחסזדגם ,585 5757 דא465אא 5 םאס שו (דוסקוח!) ,05ז₪ חו516ז6ם//5 / 8 חח 4 56 61ש1378%0 12 1 :668 ,03-613889 .!ד וחד חו8ז/= ,חו516זפפוו2 |86ז5! :6זסוספזוס :הזת אפ -- זו0ג- :דאשקוט0= 41ח=הקוחס 57 ) אוחדגטו 5ח₪ זאוחס 5 דאוחק צדו וטס ,5חם דאוחס .5065 גד ,5שהסאטס .6 פסוחסזו60/= א//654 1 0788-ו6ח₪ .51 הסאזבּערו 8 0 168% ;03-708225/6 :91ד ע600ד ,ץְסחזזס זוסוא .פ'זסוספזום :ו קת סוחז0סם ו|ם אספחשאם שאו ,שו ומ50 ח5/שסט 5 וה 4דקטתתם זאו-אט השס ,50014708 105 סע 05 50 603 זס זססוח6 8 ,.קוחס6 54/04 .קוחס6 0 האעטאוד ח06180 .51 |5/8 3 9 6!66 ;03-9229541 |8ד )8090 וחוגו] :זסוססזום בג 0 ]גוס ,₪6שדאוחק אפס -- +ופשצץפאסת אא ,0455 ,אםאחשמצס .8.0.6 ,.סאו אפזפצפ .אסחסא 5 דאוחם 61שהש ץ2ו4ס ,5חם דאוחט אוחדו הש דטקוסט ,5חש דאוחק הת455) ,5חש זאוחס שאו 6אוחפו ןפטס קסד א055 ,5.ואאושחשז אסודהטוסדטג 0-65 סאג 5סשזטקווסס מוטסם .4 פזס)שקוחס) 5-8 1 38-07 .51 |20זסרן 12 , 7 :ופד 8 ז3 א3ח2)וץ ,ח8 3670 66חה6זצוה.| :5זסז60זום =חושד 50 פד ₪541 50/85 מסדפטס 6סו05 .557585 אד הפטס ,60506 06 סוס 6011 פד הס פתפעומם ,04 אוה אואט .₪575/5 85% ,5 :555 1ו-זה 8ז50/)8 8 פזהשז3] .110 השש דואטוס 5ח)5ץ 5 ופטהחח5 81שו3) 51 ההוההזסגרן 1 :6א6!6 ;03-3400962 :|ד וזהחז3 ד סוחס!ח8 :זס801זוסם :7 חה5זקפת ,00 ,2 קסד ,4 דהסואש. | 5ח דאוחם 5 657 60/1/05 5 )50%41חה5ק 5 דוו ז6ח5/60 ₪|ואה4הס 0 אוו8ו8.> 6ה20 עזופטשח! .51 ז20וסץ3 40--39 .| ₪0.) 46549 :*6!6ד ,04-700206 :וד ץ40 שחסג :זסוספזום :הקסה מםסצם וו5 ואואחס 5 דאוחק ה0= 65/0585 5 דטקו 0 8 = וקספ 2 שוצג-| ד 33325 א0.80.ש ,(0 ,280649 ,03-295148 |6ד 6ש| , דד 341667 :אסופד (0חָ30 ה3חב'33 ,26|60 |80ז5! ,26!60 8:|ח08 :זסוספזום :חקפ .סאו/5אסוד סואטואואס6 שוס (כ והסשח6דטקס60) -ודו 61 50 חוד -- 5 דטקשו60 8 = ומספק 62/6 8 ץ 1א5ם/ש5/ששא הס5ז חש 40/2/₪5 הש דט 60 5הז -- 20/60 5 -- אסופוספסם 8 5 דשקו60 -- 81151585טק כם םק גו וחגם 008 ז655% א 8 א800 פד 8 50-75 שד פחוהובזד ₪5= דעקו 60 8 = וקסשק 69 2 שוג -! ד 33325 א0.80.ש ,0 ,280640 ,03-295148 :)ד 6 .11 341667 ;א6ופד 6 |86ז8! ,וזההבּא וס :פזסו6פזוס 8 5/5755 שאוד משטס) 6אואומחז סם 5 זטקטוס6 ,(5השד/50 אסודגסו ופקג -- ₪51.05 0=א! ,55/45 ,601455 ,55/05 אסוזגטהסיאו 260וה5זטקש 60 דאשוקוט0ם 6אואוגחזד 4 (77) פזסוטוקוחס0 ץ'"דו.004 0 צוצג-|ד 47 .51 זסוט!3 לוטסו> 4 ,03-838224 :81 0 28| .פזוא :זסוספזום :ו ה65זקטה ואפו 6 טום! חס שה שץד/50 אסוזגטסדזטג 5סוס 45104705 555או805 5 0 404655 אסודגסואטשיסס 605 אפ .4 5פזפ)טקוחס6) 0 .1 ח3056 85ח0חוק 16-18 7 ,וצה-|6ך ,39844 .0.8.ם 5 ,495853 ,03-498430 :61ד (ואסה.ס.!) )! ופחזא 361580 :א6ופד 80% [ח80 6ח05!/ ,16!0ח606/// 0006 :פזסוספזום :ו ה656זק6 אסדפטסו ,(58ט) 00 אםדואאא סואם ,(058) ו6055 ,(54ט) דאסואטח דפאו 5 50/0376 8 זסוטקוחס) ..1.1.ות 66 3331 .51 ההוהסס ברו 9 1 :ד ח65וח6ח5 ./ ,6זסח6 .4 :זסזס6זום 5 )5001 5 זט 60 סחסוט 50058 5 דטקו60 ואוא 8 474 0056 157861 הסוו4סותטוחוחס6 001 דסא 14 9 .1 וא015ה676ז6 3 9 !ד 388399 (03) :|ד 01 הבחגר :זס1ס6זום :קת .סדן 58451! ג וסהסזסא ,5אסוד63ואטשטוסס סוסגח צצש סעית 65 6א6וק 5 הד דכ ₪ ופדהסט סאג 08.5 ,5751565 801זא60 סאג 448% סוסגה אסוד64וחחו 250וה5 זעק60 חסווהוחזס/ח! 861ז5! ה.וסמסדס .60 5וח55)6 1 3881-6307 517661 ח0א3473 ,6 5 :0 דא א 361579 :א6ו6ד ,03-7518333 5001ח/16] זובּץ :זסו66זום :חה656זק6ה 0-5 אסודגשואטטוסס 4דאם 8 פסוחסזוס6!= .1/0 |36ז5] 4וסמס דסא חסופוש/0 פַחוזסַפַתוּפַת= 1 3381-0030 ,517661 ח3878%0 6 4 | :א9|6ך ,03-7518333 .61 סזום .ד |טב: .זוא :זסוספזוס :0 ה65זקסת פדונש- ,5ואס ,5560₪גא אסוז ו / 2 דאס ו 5 או 57 %%5ו2] סזט!!חזט=] זסוטקוחס6 ושדהאה5עטסא 6 חסו0ס1] .51 ז804ח4רו 3 ווחג .0 35317 :א6|ד 03-801145-8 .ד [6והאתפטסוטשזה [8)6אתפטסו .כ וסוהּאתפטסו .| :זסוספזוס |816אתפטסא .ץ שתטדואחשץ ה5זשק60 פדואש 5708466 שגד 6וז5א46א 5 חם דאוחק .6 (]5786!) פז6וטקוחס0 שש א/וא 1 .1 655ח/₪6 6 2 :6!66ד ,03-2832236 ,03-228177 :61ד סאג וגוסאאאו פעופאו השס 57008 שאוסט וסאו 465א0 6אוזאשס2460 5 45 ,0004 6אודאאה ג סאג .558055 אסודההדפואוסג סאג שסו:0 5 )אא 0ו106 50/5 5 5 |ןופואס6 סאג פ5הסז4 וטום דאשטקוט0= ד5שד סוזהסזטג 5 .5006 שסוסעש .55 ך₪א=ומ0 ושעש0 0 8₪! 555 דאשטוקס םש 8ה65550סמקסח6וא 5וםססא 5ת0ז ה אחם דדגם 5ז6וטקוחס6 ןמשו 0 השאו 61807 3005 .8 ₪0 ,.51 | 3 9 :6!66ד ;03-9229541 :ד ]ח6ו2טו/ הס6.ן :זסזס6זוסם :6656 1 | שצםאסו 5 דטט 60 ואוש ,6/20 5מם סחשוט 50058 5 !או 60058 ,6/75--6/40 55 ד 50-א (אואט) .8 5מס 455אה<א/4א .05וו-ם 5757 וו קמ , 6 1 ם/עצלפאסת סאגו 575758 אסודגמסזטג 5סו:ס 576 5 ז575 עשאמשוע 8 שועט;/-61 ד ,661ז51 8וחפטד 6 6 :וד חסזהח/ הסוח!03 :8ז6610זום 1108 55107855 6 136% ו908ווא 89 .0.8.ק 61: 065-42845, 1, 4 00060 811 46400 .א6!|פד 558%] 2060) ,ח8וחזשחוכ ו18! :זסוספזום .סד) 5וא6 זפצ5 ₪ סאג זא5קו500 ו - 2 5 בל 2 .05 04805 46576 אסודגטחסאו 804805 6מוהסזו/וס 5000 4 ,פזס)טקוחס) 145/10 1 034)-81וח33 ,.51 ו6ו8628 3 7 (03) :|8ך 2וחט0 0%ג!. ,59/8 0וש28 :זס661זום :ו ה656זק6 םסא ,וא 5757 דאקס .ושעש אסודגסו ומס (אג)) 5אמסעשד5 4854 10641 ₪450] ₪.6. ]) 8 5 ח6810/חטוחוחס 6 2 167263 .51 סובַחו/ 142 5 :6)! || והז 361579 :א6!6 ד 052-555388 :וד זסחה!/ |86ח6ו!/ ,82כזכ) וו3ח :זסוספזום :| ה656זק6ה הוחו -- 064 ,ואססאסא אסודגסואטושוסש חם דטפ60 5 וסא0סדסחק שטואח-אוגא סד סמסוא .4 5וח5/5)6 8 פזסוטקוחס) אואו 3 ₪ו2!8ז46] .51 45%/1!₪ , וחו2באזסו/ חזו6ם ו אוחוו( 342594 :א6/6ד ,052-552444 :וד 0ח310!) 08טח6ץ ,ז6ח0ו6!6 אהתקו| :זסוספזום וו אגש-סמסוא 08= ץמ=הקותשק .5 ץמ0ספא גד 465760 ]והז זה0 605 סמסו 50058 -- אואש .₪5 דשקוס6 0685041 -- אואש 5ד ווק 1455 8 ₪.8.! הס= צדטס לעש -- 5ח5 דאוהם .05/9/1155 ע1/זו590 8 חסו641וחטוחוחס6 008 .6 55197085 0 שוצ-|6 ד 13022 0.80%.ם || 666 341743 :א6) ד 03-492661 :ו6ד 1 (3) 972 :א8- |8ז₪ וג :זסז60זוס :ה זקסת ,05ו ד האש ושד ,4ז0ם דוד וטוא ,= וספואוד ,אסס ו5/ש0ס ,אש דצם ,ש=אצסג הג ,אסםזס5ספ +50 אאווב דגס ,8455 אאהאהפטאט פששסס דאוסק סז דאוסש ,5אשססא ואום 4 דודו/ע אשססש ,5שםססש 50550 סוה 57715716 ,השא וקוד וטש אודווטם == סוד וט ש6וסע/דגס 5₪אם וסוד וא אתסעודשא ד04 ,5השאם וסוד וט אאוו ואס ,015 047/17 ,5משאם וסוד טא סואסח דש = אהסעעושא 05 דוש5גדגס שאו גזגס 047450056 א6זוש5 אוחמדגא / אוד / וה ד5 ,5מסואסא .5 דו/) ומס זואסא שאו 04585 05<חם דאו ,₪85 זה5שאס6 אהסעשדשא 205 061 ,דא5שקוטס0= ז55ז 600/07 סש זאשוה0 8! .4 0818 081/חת60ד 11640 אוד 06180 ,.51 |₪1-8 17 9 :666 ד ,03-9243555 :ד 6 6/0070 ,זפח כ הסזסס :זסז6פזום :חה636זק6 ,66008 דאו ,06% סאת6שד והטפוצ -שואוד , צ06 ןוסאה 60שד זטם דטס שואסס6ופטס שאוא .סא ,5ואם דצ 4 דגס 5טמסת6 ,פדחת 00 4-6םוא ,אסודט וסצפה 0-5 5 דאוחם 5757 8/6 3-6 וס סו501 ס-3 אס דאוגם 20 55165 1871260ווחס) 1=-₪131 חסוחט.] שו 0 שוצה-61ד 73 .51 1סץט!33) טטס:> 1 6/6 ד ,826566--826488 :/ד 530 |6וא!18 ,6ח58 צחח86 :פזס)ס6זום :הקסה ,6א21א₪5 ,510 ,₪80 .5 ,₪1 65 ,1.. 63וסוא ,סדדוא ,ודהאאוסואוס ₪ 5 ז575 אסוד60 6011 דגס סאג סש 85 סאג ז005 108 50465 דדג פוד 8. סאג ששוד 08= =השד/50 , וסהזאס6 5 0 515ץ 41 וסהזאס6 אסוז50 0011 דגס = ו8הזחסט ,85 זטטשוס6 .00701 צמס דא=עאו הס= 5 וגאושהשד הדש ץזועוד40 55 51 סאג 5הַ5סַה0 וגח ד2467/001 .5/0/55 דםאה ג 6אוסושה .50057 8406005 ..16ש ,פאסודגסו ומקג סיג 6אוס גשה חס= פאסודט 501 עש/5 סאג שה הס= ז5%ו00= ,600055 848 שמודאוהם 5 67660 גו 6או0 גשה סא שאודות/ע 5 זו דודא05! 055 וסם .63805 דופ5ה60) 66אגסא=דדג סוד וגאסוזאפטאסס ,(76 .60685 56080186 .₪ 55100155 167120₪שקוחס) 841 ג 5 ח81-71850870ו38 .51 צסוסאס5 60 3 (03) :8% 361579 .א6/6ד 03-481720 :ד סחוא חַז09ה56ח38 -- הגזום 0וצ08 .זם :זסוספזום :הזת ,שאו 5ואם ד5צ5 דא=ואטח דפא! זפספעשח זהסא גה ה דגס ,.6או אסודהואשפ ..שהסס אג? 4 זגס צם ון ואצ ,.וה ומש2 הא ,5515א65 ,.סאו .6אז שה 0 דסהסוו₪ ,-5+5 .4]] ]5786! ום! 6 שוצ |6ד .51 ח8208/// 2 5 :76166 ;03-618111 :81 זס3ו 8טח05!. :זס861זום :ה קה אפו 0 8 -- ה=6007 65 ח-סוש שסא (מסז 055 סאג 07 פשוסס) 836 005 וגוה זפטסאו -- 7531 8 ,5 דאוחק קפא %ש 5757 6000758 סחקסוש 6150 שםו | 0/5 =6גו סאה אסוד3ד5 ץג וקפוס שפא | אסוד 5,004 זטקשוס6 0505041 שםו = 585 דטפשו60 ,5שססא סאג 55סועסם 0%סו55שהקשוס6 דואמ דמסש,סש=מוגסט/ 6אוחגשת 0'85 08 50710015.‏ אהסעשדפא 486 10041 .6 05ח50 8 תססש))/₪ =.] 3 |!5736! צוצג |6ד ,.51 צסחהץטזס ,5 0 :8686 ד 03-209511 :|ד [360678) ה6סשאז/ו .=..! 8 הססאאוווא .ם.! :5זסוספזוס 65 א 3080075 /! :ו ה656זקסּ .5.4.ש -- 010 אסדו4ס אסוזהחסקה 60 השא 05 5050/41 8 655841 ,55 זטקשוסס דגס 08 50/85 סא 55 57/57 אסודג4סואטששס6 סאג 6או6555סמק שו וו 5 913 1640 אסם.0.ם | 5!! 471110 :א8|ד ;04-226170 :וד 1 י*אפ= 1 8000 :זסוספזום .6 פזס)סטשחססווח56 1=דא] 0 שוצג-|9ד 43202 0.80% םס 0 ...א 371215 :א6!6 ד ,03-491099 :]ד 39 .4 :זסוספזוס :ה 6זק6ה .6000 וש זאו אואש אס 84550 ,סחסוש הפסטט וט=ה5שסס |אשח סד לדו 48/1 ,55 4 ,80386 00 =הוד 8 386/ש | | | .05 3865/ץ אואש ץצ ודא=ההט6אסס .6 חסווסוחסזקו 58/6 ץזופטטחו .1.5.5 031 6צ6 .36 עאפהוזססג. 65 4 |5786! ח0ו2 6 1 הסתפוה 500 .0.ם 3 :38 03-957134 :א6!6 ד ;03-952331/2 :81ד 80 0!00) |6וזג :זס801זוס :הקסה 9 , 00 68 דוקואס6 ג דגס 65ואסה דאפס קוא55860 ,אס דואוא ,שאו ואם זפצ5 405 :חש דאו 5 דאוהם 5 דטטו 60 8ו חס 5חם דאוחס אספפוח 15גאושחשד שו .א..ה 4ד404ה5ו 9 שצוטה-61 ד .51 צ1808!8] |וצח5 11 1 :6א!6 ד ;256978 03-262934 :61ד ₪62 8600 :זס1ס6זום לג דודה ,5 ד5צפ ג דגס הדואפ?. 5 וד 60 .8.0 זה/דא/סס 85 זטטוסס 6 וז - 1584 צוצ-|6 ד .51 וחוחהוחסא3ז 7 7 :6!]886 7 ;03-339712 :!8ד 82 ח6אח5/ .(. , זססזהוא .ג :זסוספזום :ח קה .805 צסאדום ,. ד.6.8 ,ה דט 50- דגס ,ד דה :)חקפ 6אוד 0 = ,05 וספו צפ ,ו דאו ,אואסה דאסד ,וא0סס 3 ,סוה 60005 ,5 ז5צ5 דאוסק 0 ,צהמטסחפא 0 בו ה 5 וחד 07/05 8 זאו וגוסוו7דח2 5 87 5 טטסס 00874815 55041 605 סחסוש 50058 ₪ זאו 8 50505 א 5אהסעדשא הדהס 5575 דאשופס 055 85 50/7 שחה חסוואוחזסזח! .00 ד5א.]1= 5 חסו681/חנווח וח 6 0 צועה |6ד .זו5 ואוחס!58 81!וח6> ,7 4 03 :|6ד זח 20 חכ .זוא :זסוספזוס :ח!!ה65זקסה ,065 )סא סד אסודהאהס-או.5.ה.ב , עשוה ד5ה/5/ששא 65אסנצוסס ‏ דסא5פא אש דספסוע פמססוצ ,שש זפפטס 5578 אסודג6ואטשס6 8 אסודגשהס-או 85 0/5555 6 50511 אאא ₪555ו805 אשד 8 )ואש סואסח ד0ם ום 5 5757 אש ז0סשסוע 8595 סוחסז601!= 6!א ד 6/4 2 א 68/ז0051ח| 5016006-88560 43 ח87058!8678. ,7369 0.30%.ם 7 :ד ח6ז30 .1 :זס601זוס :קפסת 8 דאסואקס וסצסשס -- 6ואסה זא וא :0 סאוסטססחס .5 וסססוא -- הפאסוזוסאס6 865 ד וסצ שאו הםצצסק = וחודקנוהחם דאואש =ואוד 2580 7% וסשססוא -- ואש דפצ9 6. 897085 6 0 אצאו201800-7 ,4048 א0ם.00.ק .זו5 זסוחוזואם 3 5 86 ,381117 :א9|6ד ;9233155 :וד .58 חס0ח3978) :זס801זום :סח ה656זקפה = דאס .ל ,5785-אה5 ,הפ סהפפא56סם הססוסד א6ז-אחפם 0-5 סאג 048155 הדהס אהסעדפא אסודהס6ואטששסס גדהס 500 5 אהסעדשא 05 1.0641 65 0 6048155 857000110 דגס +0 אסודסטה דפאו סאג 6אודוט5אס6 אהסעשדשא אסודהס6ואטטוסס (6₪5) ס48א6גם-דדם .ששו 0 שווטא -|16 .51 8580 11 4 :י:78!886 ,03-388405 :81 :הקסה אםא6ה ,סח א0ה- דדש ושפה 6557 פחד 08 פאסודט 501 פיפ (1 50 45 45 555סס0 אסודסטססתק מהד = 85 דד צ0708= = ודאשד 3 או םאש -- 0107716 5אשחם.וחס || סח -- 3000 5 (2 אסודגשחס-או 05 םש ז75ץ5 5684750 זאו אג פשחהסזסג = 4 08ס= וסהזא60 סאג 5 וו 57 0 5 = 55 5751 8 8זא5אסקו 00 באופס ושטפס ,אוהש ד6ו<שהש ,פאסודהסואטשישסס דגס ,אסופועום פשוד ,5747151044 .5חשאם וסודוטא 0816 ה0= 40 ,585 זה5טא0סס וסססדסאק 01 08 047585/ ,פ5אהסעשדפא דגס .אהסעש דשא 4854 סאה זטקווסס 5 .6 טוצ-|6ד .51 ח6080!ז28) 43 2 .:ך וח1870158!8. .51 |8|ורו 24 46 .ד 18ו18] .51 וחוחוףָ8וח'48ז 58/60 4 :888 ו6וזטס) |ווח= ,0818-ח36 סוחס!ת5 :זסוספזום 6704 וגססא א5ו0 סחגה 8.5ושספה .סאפו שפוע ס6ם 5%זש סז .4 42006550716085/ 8ח006551זש 047 5 שצועג-1ד 37569 אסם.0 ש 00 סס 371274 :6 ד 03-7516425 :וד ההוחזוק ד עזה)ווח ,חו6!א .₪4 :זסוספזום 8 אסכ ,סשסם ,אה 50 , דסא זאס6 אסום לה 20% "דשאפום בב שמטזואהט- 4585 50/85 08 6 השסאו8 45710 וס סאג ₪858 עשז/55008 575755 [ו)שו!0 -- .110 .60 פַחוס3זד 4ד51ס 0 381-067 3290 .00.8 ,.51 |89128|9 50 וו ו080 371709 :א6/6ד ;03-7516879 :וד ץא5!האט6 סוחסוח5 :זסוספזוכ פָחוהַּחגּוא ה 3 |6ה תסו :זסףְהחג ו חַחוו6אזהוא :הקסה ודדששווס ,5אהסעדשא 0 ,₪35 זטק 60 סהסוא .5חש דאוהק חסוו3זסכןזס?) וח6וחק/ט4= .16/41 (50ס) 3 16128 ,חסו!סחט!. 0808 3 :6א6!8ך ;052-5482222 ז הח( |978ח39) ,ז50ו6// |ו) :זסוס6זוס 0ח!!ה686זקטה (060) אסוז4הסקה 60 דאשושסו0= דוטשוס .₪ (6ש0) וחסותקוט= 41דו6ום 3 הג )402 ,חסווסחט. 8ו2680 3 :6686 ד ;052-5488222 :ד זו / |וב) :זסוספזוס פחוזספחופַח= 058 0 ]18 ]51:86 8ז6טו 1 11 2 :א ..)! 250)-46665 :א6!6ד 04-254401 (081ה8ח86 עוחוח68 :זס)80זום :הקסה אוה 015045 דסה דא ום פאס5 8 אחסס אסודסש דסחה 166 וסשה5שס סאג 6אואז 6 סאג אסודגסואטשטשוסס הדוס 08 שאסחקש שד 45780865 4. 2 שצוצג |6ד 39300 .0.8 םס 0 ,33638 :6|8%ד ;03-475151 :ד 5 :א 5אסודגסואטשוסס בדגם ד 570750 זד5א040 סטמטט- זשא 504 בכ .5שאו1 דגס 41דו6/ם -- ד84₪5-/5 שזוו 57 וע אסודהסואטשטס6 הדוס .₪ פחס!81ס!חטוהוח0ס) 0818 דא צוצג-!6 ד ,|8ץ81-18008 33 ,.51 61ה5סחס6חג3רון 8 כ ]| 1חץ₪ 342132 ,35517 :א6|ד ;03-498811 :ופד [215806 08טח8צ :זס861זוס :| ה656זקסה .0030 א0ם אס 81 ,08 ואסססחז5ב ואואסס דא 60 , 0085 60% שד צם וסאחם .₪5 ד5/5 ג דאס חא 0 . מהסס 5צ5 דוו ,5וא ד5צ5 ג דגס 60 דאאצס .0037 .55 כ ואמשואם ,.סאו , 6צהשחדהס ,שאודםאהגוא ס-ן , קמ60 5אם ז5צ5 אס דס-או 5 אד אסודה/אהס-או ודו ,. שאו צדהשפו ,. שאו ,אב והש זאו ,.שהסס ואססווא ,.6או ,שוח זשואה5 = | ,5סואסח זס6 ו= ה זשא ,.6או ‏ ואסססחסווא ,.6או ,595 זפצפ .0030 אהא , שאו ,5אם זפצ5 ]₪04 ,30 וא )₪404 ,.6או פסואסח זפפטטט |האסודהאחם דאו 06051 ,.6או,סשוסגצ .שאו ,5שוה דפוסאו ווד,.6או א5דצפ .סאוו , דאפואצד א8גם |גאות6ד אג9ן 58 הד + 505508 005 ו00סזסאק 578 א!הד א 600/57 88ו508ש 6 וחד 5 5757 אסודפומסץאם 4 צזו55008 5ושססש 50550 6/0 005 465 זה0סח5 58 )ודוא 5אהסעדשא סאג סג 25 4% .סח] 881ז15 661 ה ]38 1 885 ד | 00 361202 :א8!6ד ;7510255 :וד :הקפה 6או ו6ס אואט ץשואש דשאל]אס -- זדשמחשודם 5 השס 0-05 .6 05ח5/516 .60141 3 חוווץ818ש/63 .51 חו?8זסא 1 1 :ן8ך :ח!ה656ז דאוסם ג זג ,6ה6טסחח אא זאט00פוס 0 05/5575 שד .5דסטססת השס ה6טסהד וח0ס9/6ד .5.0.א.0 8 ,צוטא/-|6 ד .46 הווההסרח85ה180] ,6 .]| וח660 ד 371586 :6/6% ד 330881-5 (03) :וד וחו8ח₪0615 .וא :זסו60זום 6 6 א 5 55 08188 .2 3.0 5 (9ח!זט801/ח8) זסוטקוחס6 60 5 ח 18708867 3781 .0.8 ק 4 וו ח[א8 26144 :א6!6 ד ;02-528058 :ו6ד 10081 86ח2)! ,056 ו8ח|08 :זס!ספזום .6 5!הח/וחז ד /1]כן. 11 1 .ד 24133 .0.8. .51 ,5 0ַזגר'ת 9 :666 ך 497402 ,491695 (03) :וד ו20!8ג/ 0561" ,28:0655 הסזהח :זס601זום :ו ה63זק6 צ ואד אא אפסאצאא ,פ5אסודאסואטששסס אאו ,ם;וא--6ם דואשוא ,שאוד ו425-- זומק65 ,א20אג. .סהקשאה 5.4% שססוא65 ,5 1גא!וח= ד :5 ]הקוח ח= דוס וד 04556775 ,₪85 דוח 56 -- 80480 = .ודדו.1 58 ד 600 5 דאוחק אשד 004% 8! ו = --- ]4 4 .ד .51 1טח8!0// פפָטז48ז 7 4 ::8ך = ןג :דאם ו אוסס 341177 :א8וד 506150 6%( .זוא :זסוס6זוס 5 56 8 צסאדום ,(54ט) אצ וא חס ופש ‏ (הפט) אסא וסד 8 ,,(054) סואסח דצ6א , (54ט) 8055 (א5505) אסודאאסזטה אסוד540א החד -- = שד ₪ 481 זחהסק -- .7.6 .00 ₪ ,5אהסעדא -- 6דסטססאש 0005 -- 848 .50535 ,8540585 0005 = 604% ה6ווש 05000585 + 804805 5 סא 0ס-8ו סז 50 604507 -סא או ד₪5ו= פ'ס.ומסעעש שד -- השסאו=ה דגס (₪35 דאוחק . 8.6) .₪5 דאוחס ושרד ס.וש 80/7 000056 ,5411 4 110 -- 5/5 65448 או 84860055 6אוסושת ח0= 6584 .5אסוד64ו וקקג ומהזפטסאו 1ס 67סוח6 8 ,.1.10 5זסוטקוחס6 404 .קוחס) ח608/ 0 אאצאוד ח26180 .61 |₪18 3 9 :61886 ,03-9229541 :61ד 1 החור :זס)60זום :חן ה656זקפה ,055 ,5ג וא , 608 אהפצס .0 ,8שודווו6= אסודהואסדטה .06|55 ]סא 0ד 5 2000560 ,55 דד6א5ו0 סאג פאפום 6 02 ,048156 5407 ,5-56 הו .8805 .4 5ז6)טקוחס6 447 9 .שוש -|6 ד ,51601 8%ת20!! ו|הַת6ג4 ,58 8 ,217957 (03 אוצסצ וצ :זס)ס6זו :ח!ה656זק6ה .סדן פה דטקוס6 דאשצה ו ₪ /785א84858658-8055 3 שווטא/-|6ד .)5 0608ח6+ץ-ח86 72 0 :6א8!8ך ;03-222215 וחו6ת30560 ההההתס!ם .זוא :זסוס6זום : ל הפוא |,.5.5. 86ו0555סהק-סהסעץ אסוזאשסזטג 0-05 65 ]האש אסודדסוס ח0סו)68!חהטוחהוח600/ ד //80ז5! 6חיד 85202 60. 0 חח6705867(. 1088 0.80%.ק .0ב 8108 29 4 :6166 ך 02-695375 :9 :זו 01 80870 8ח) וס הה זוה זט? וצ 6 וצ2 ה אתה המקצוען חייב לאירגונך תשובות על השאלות הבאות: 31 מדוע ה/פואסו הינו מסד הנתונים הנמכר ביותר בעולם? 2 מדוע אפילו בישראל נמצאים אירגונים שנטשו את מתחריו ועברר ל-ח/פווסו? 2. מדוע היה להם קל כל כך להסב את מערכות המידע 7 8/פואסו? 4. מדוע אינד מכיר אף ארגון שעשה את הדרך ההפוכה ועבר מד ה/פואסו לאחד ממתחריו? 5 מדוע נחשב מחולל היישומים של 8/פואסו לטוב מסוגו? 6. מדוע רק 8/פואסו נותן לך "תוכניתן אוטומטי" המפתח בשבילך מערכות מידע שלמות? 7 מדוע ם/פואסו הצליח להביא את דפאווטס למעמד של יצרנית מסדי הנתונים הגדולה ביותר בעולם? שבע שאלות אלו יכולות להשאר פתוחות או לחילופין לקבל תשובות בפגישה עם נציגי קונתהל. חייג 03-7497111 לקביעת פגישה ל-תמי שקד. תוכנה בחשיבה יוצרת תהדו משרד ראשיי סניף ירושלים: סניף חיפה: גבעתיים 55585 שדרות הרצל 104 רח' ברל 86, נוה שאנן רחוב כורזין 1 ירושלים 69187 חיפה 52769 טל. 057749711 טל. 027520055/6 טל. 047257127 אש מדיד מש זה אנחנו : וו 4 5 2 טמפרטורה (סוח6ד) 9 -%- תקשורת ₪5232./422 / 2 00 ₪ שופ שש == ש מו סּ סד שר | זרם מתח 6 ]זז | ה ₪ וגו / 600-0665800 ל מערכת איסוף נתוניס מבוזרת רב-תכליתית מתאימה לכיסך. | ספיקה > ישגיח וישמור על חדר המחשב, קוי הייצור, / שס= המתקניס האוטומטיים, התנורים וכו'. / > יבקר, יווסת, יזעיק, יציג, ירשוס ואפילו יפסיק פעולה. > ידווח ויגלה לך (גס בעברית...) בדיוק מה קרה ר-----, בהעדרך: | 0 1600-0658 - רשם/בקר ממוחשב וקומפקטי. 6 56וטק מהווה יחידת בקרה עצמאית או משתלב כיחידת קצה חכמה במערכת מבוזרת. מתחבר למחשבים ו/או בקרים מתוכנתיס. צ.ל. ושות' הנדסה אלקטרונית בע''מ 8 ת.ד. 182 גבעתיים 53100 טל. 251228, 03-259920. (1ח6/6) המובילים במערכות איסוף נתונים, בקרה ואוטומציה. | 6 תסו פסוט6 אסודופוו]א= מש דא65 אסודאשטא60 אש 541טח45 6 000858 30--28 ו הח == ד בדו 5/0255 אסודופוטכו 5 ל החברה הישראכית לתקשורת בטיים בטל חחצב איצי אר ףסוף ווראוח ינטראות בחיוג הוא הנטירות ההיר הווח וחוור ביותר צבורר רנות תקנטורת ציבורית נהנוברת תוים ונר 5 . 03 ||[ = אה יבול לוחל טיחות וס מחשבים בארץ ובטולה = האגרי המיד הגדולים בוול ופחחים בפניר לסְבל ידט חיווי לויהול עססיר > הווחשב האישי בביתר א במשררר מלשר אזר אל יוור ם-30 מדינות > וטְצר א וחזי, חיירי אטיג ידע נוסףי בתצוגת "בוך" בביתן מס 15 או באגף לויווך ולשירותי - קהל רח' מווסיפיורי 3 "א 6298 ל 08577?-05, לקי 95605 1: 5 אפוג = מדפסות מסך ותואמות 3287 זאמו > כרטיסי תקשורת 6ץ ואפו > בקרי תקשורת > ממירי פרוטוקולים = אאזזפא -- מודם למסוף זאא]. ו * 095 3270 ואמז סק אהס/ודחא אמא 001 > רשתות מיתוג = > מרבבי 60% וסיבאופטיים > = דא 450 תואם 3174 ואפז. == אדאקום טכנולוגיות בע''מ הינה חברה עתירת-ידע מוצרי החברה, *חודיים וחדשניים פותחו ביקנעם ישראל, בתחום תקשורת 3270 וא18. אדאקום מפתחת, מייצרת תוך שימוש בטכנולוגית ז5.ז מתקדמת ומתן פתרונות ומשווקת מוצרי חומרה ותכנה ייחודיים המאפשרים ומכלולי תקשורת ללקוח. עשרות רבות של משתמשי ציוד למשתמשי 3270 זא8ז להתחבר למערכות המחשבים אדאקוס בארץ נהנים היוס מבסיס טכני רחב ושירות | בגמישות רבה, ביעילות מירבית ובעלות זולה. מסור של 100 עובדי קבוצת אדאקום בישראל. ' בין מוצרי החברה ממירי פרוטוקולים, מרבבים על לקוחות החברה נמנים התעשיה האווירית, תדיראן, קואקסיאליים, רשתות תקשורת מקומית למשתמשי מפעלי ים המלח, טלרד, משהב'ט, צים, מוטורולה, 0 ואמז, ורשתות 25.א/גא5 הכוללות מיתוג וגיבוי אשר | אוניברסיטאות, בתי הזיקוק, אל-על, ועוד. מאפשרות התקשורת מסופי 3278/9 אליהם. > מסופים תואמי 3178/9 ואפז > חיבורי מסופי זאפז למחשבי אאו, קז אדאקום טכנולוגיות בע''מ - - ו מסוף בע'/מ -- מפיץ מורשה של מוצרי אדאקו אש אזור תעשיה יוקנעם, ת.ד. 118, יוקנעם עילית 20692 | שד ווינגייט 142, ת.ד. 532, הרצליה פתוח 46105 4 : טלפון: 04-892444; טלקס: זו זוסאפא 471456 > טלפון: 052-555388; טלקס: ו זואאא 361579 8 > %*" 4-0 ' 0 י% א 2 5 = ב 7 אע = | שי 7 7 ש 2 ב"ע