ועדת ההיגוי ולתקשוב – תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב – הצעה לתכנית לאומית: פיתוח מערכות הוראה נעזרות מחשב

לאור ההתפתחות הנמרצת של טכנולוגיות התקשוב, נערכו המדינות המבילות בעולם לפיתוח וקידום לאומי ואזורי של נושאי התקשוב. מדינת ישראל סובלת מחוסר במשאבים הנדרשים לפיתוחי יסוד בהם עוסקות מדינות רבות בעולם. עם זאת, עומד לרשותנו מאגר לאומי של כח אדם עשיר בידע, יוזמה ותושיה, המאפשר למדינה יישום וניצול טכנולוגיות קיימות לפיתוח מערכות חדשניות ומתוחכמות.

OCR (הסבר)
.הו ו | 2 מדינת ישראל משרד המדע והפיתות משרד התקשורת המועצה הלאומית למחקר ופיתוח יחידת המדען הראשי עדת ה הוט והל וליתוק שו הב תת הועדה לטכנולוגיות התקשוכ הצעה לתכנית לאומית: פיתוח מערכות הוראה נעזרות מחשכים שבט התשמ"ה 4 ...א פברואר 1985 1 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח טלי 02-277096/7 | הקריה, בנין ג', מזרח ירושלים 1 מדינת 'י'שראל משוד המדל והפיתוח המועצה הלאומית למחקר ופיתוח הרוהה ההההההמהטאמהממטההממההההאה ה הה ה אה הייריה ירהד ידד רהה הד רקה == המועצה ופ'אומיה למוו,ו ופיו רכריה י 1 מ שרד התק שורת ועדת ההיגוי לתקשוב כ' שבט תשמ"ה 1 פברואר 1984 שר המדע והפיתוח שר התקשורת נכבדל, הנדון: ועדת התקשוב - דו"ח תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב אני מתכבד בזה להגלש בשם מליאת ועדת ההלגול לתקשוב את הדו"ח השלישי של הועדה. דו"ח זה שהוכן ע"? תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב מעלה הצעה לתכנית לאומית לפיתוח "מערכות הוראה בעזרות מחשבלם". לאור ההתפתחות הנמרצת של טכנולוגיות התקשוב, נערכו המדינות המובילות בעולס לפיתוח וקידום לאומל ואזורל של נושאל התקשוב. מדינת לשראל סובלת מחוסר במשאבים הנדרשים לפלתות? יסוד בהם עוסקות מדינות רבות בעולם. עם זאת, עומד לרשותנו מאגר לאומ? של כח אדם עשיר בידע, לוזמה ותושיה, המאפשר למדינה יישום ונלצול טכנולוגיות קיימות לפיתוח מערכות חדשנילות ומתוחכמות. תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב בחנה שורת נושאלם בהם יש למדלנת ישראל ענין וסיכוי הן כלפ?ל פנים והן בתחרות העולמית. תוצאות בהחינה זו הביאו לבחירת הנושא: "טכנולוגיות תקשוב בהוראה" כנושא בעל ענין וסיכוי טובים ביותר לתכנית לאומית מתואמת של מדינת לישראל. ועדת ההיגויל" ממליצה בפני הממשלה להקים ‏ "צוות תכנון" לתכנית הלאומית ולהקצות לו תקציב של כ-%500,000 למלמון פעולתו. צוות התכנון יבצע את משימתו בפרק זמן של חצי שנה עד שנה. מורח ירושלים יחידת המדען הראשי ו .====...... ו יוו 01-177096]7 תפקיד הצוות, אשר *הלה מורכב מכ-10 אנש" מקצוע בתהומלם מקצועיים שונים הקשורים לנושא, *הלה לבחון את האפשרולות לכיווני המחקר והפיתוח של התכנית הלאומלת, להעריך את התשומות הנדרשות בכל קטע מהתכנית, להעריך את התועלות הלאומיות הן כלפי פנים והן בנושא היצוא ולהגיש תכנית עבודה מפורטת, הכוללת נושאים, לוחות זמנים והצעת תקציב לבלצוע התכנית הלאומית. אנו ממליצים בפני הממשלה לאשר את הקמת "צוות התכנון" בהקדם האפשרי כשלב ראשון בדרך למימושה של התכנית הלאומית של מדינת ישראל בתהום טכנולוגיות התקשוב. בכבוד רב, ד'יר יאו דאָקלע יו"ר ועדת ההיגול מד'נת ישראל כפשוד הנדע והפ'תות מ שורד התקשורת המועצה הלאומית למחקר ופיתוח יחידת המדען הראשי ועדת ההיגוי לתקשוב תת הועדה דטכנולוגיות התקשוכ הצעה לתכנית לאומית : כיתוח מערכות הוראה נעזרות מחשכים || שבט התשמ"ה : ָ."8‏ 6. א פברואר 85פו | המועצה הלאומית למחקר ופיתוח טל' 277096/7 גבס הקריה, בנין ג', | מזרח ירושלים "כמקום בו הולכלם טס תהלה דרך" פתגם סיני עתיק הקדמה על פי החלסת מליאת ועדת ההיגול לתקטוב מיום 26.5.83 הוקמו מספר תת ועדות לתחומים השובים של התקשוב במדינת ישראל. תת הועדה לסכנולוגלות התקשוב מונתה לחקור ולבחון את תחום "סכנולוגיות התקשוב" (0100185א1808 א08110סעא1) במטרה לאתר ולהמליץ על נושאים בהם לש למדינת ישראל סיכוי וענין להגיע להשגים טכנולוגיים וכלכליים ע"? ריכוז מאמציט והכוונה לאומית מתאלמה (ראה נספח מס' 1 - כתחב מינול לועדת ההיגול). חת הועדה החלה את עבודתה ביוני 1983 וחבריה הם: בנימין פלד - אלביס, יו"ר תת הועדה עד 30 במרץ 1984; לוסף מעין - אלרון אלקטרוניקה, יו"ר תת הועדה מ-30 במרץ 1984; זאב אדלמן - לשכת מדען ראשי, משרד התעשיה והמסחר; ד"ר מנחם טסה - משרד המדע והפלתוח; פרופ' ל. כצנלסון - פקולטה להנדסת חשמל, טכניון; יעקב לורברבוים - הטלויזיה הלימודית; פלג לפיד - אלביס; מיכה רמתי - עורק בע"מ; החברים הפעילים היו: *. מעין, ד"ר טסה, י. לורברבוים, פ. לפיד ומ. רמתי. במהלך עבודת תת הועדה ביקש יו"ר תת הועדה מר ב: פלד להעביר את ראשות תת הועדה למר י. מעין. החל מתאריך 1.4.84 התמנה מר מעין ללו"ר תת הועדה. תת הועדה נפגשה במהלך עבודתה 20 פעמלם. עבודת תת הועדה התמקדה בנושאים הבאים: 1. סקירת הטכנולוגיות הנכללות בתחום התקשוב ואלתור הטכנולוגיות הראויות לפיתוה במדינת לשראל. 2. בחירת נושא מומלץ. 5. גיבוש הצעה לתכנית לאומלת לשם מימוש ההמלצה. תוכן הענינים פסקה 1 - סיכום והמלצות פסקה 2 - מרוץ טכנולוגיות התקשוב במדינות המערב פסקה 3 - התנאים להיערכות לאומית בטכנולוגיות התקשוב פסקה 4 - טכנולוגיות תקשוב בהוראה - נושא מועדף לתכנית לאומלת פסקה 5 - הערכת המתכונת והרמה הנוכחיים של יישומ? מחשבים בהוראה פסקה 6 - מאפיינים פונקציובליים של המערכת להוראה נעזרת מחשביס מאפיינים כללילס | מאפייני התקשורת משתמש-מערכת מאפיינל התקשורת משתמש-משתמש מאפילגל הארכיטקטורה של המערכת | פסקה 7 - ההיתכנות הטכנולוגית לפיתוה מערכות הוראה נעזרות מחשבים פסקה 8 - מתווה טכנולוגי של התכנית - תחומל פיתות תורת החינוך (פדגוגיה) הנדסת תכנה | הנדסת חמרה ארכיטקטורה של רשתות מאגרי מידע פסקה 9 - היתרובות הצפויים למלגזרים השונים מביצוע התכנית החברה הישראלית בכללותה רשויות החינוך | מורילם ומחנכילם תלמידים | המשק הישראלי פסקה 10- פיתוח מערכות הוראה נעזרות מחשבים - תכנית לאומית של ישראל פסקה 11- יישום התכנית צוות תכנון מנהלת התכנלת מסגרת האילוצים מדיניות נספחלם הערות | ורוו . 1. ס*כום והמלצות עבודת תת הועדה לטכנולוגלות התקשוב התמקדה בבושאלם הבאלם: 1. סקלרת הטכבולוגיות הנכללות בתתום התקשוב ואלתור הטכנולוגילות הראולות לפיתוח במדיגת לשראל. 2. בחלרת נושא מומלץ. 3. גיבוש הצעה לתכנית לאומית לשם מימוש ההמלצה. טכנולוגלות התקשוב הכוללות את טכנולוגלות התקשורת, המחשבים, המיקרואלקטרוניקה והטכנולוגיות הנלוות אליהן, מהוות כיום גורם מכרלע בפעילותן הכלכלית של מרבית המדלנות המפותחות. ע"פ ממצאל המשרד להערכה טכנולוגלת (1ַא4558₪55%8 ץד 0 091608 - גךַ0) של הקונגרס האמריקאל מגילע כבר כיום חלקן של טכנולוגיות התקשוב, בהגדרתן הרחבה, לכדי 60% מכלפל הפעללות הכלכלית של ארה"ב. "המרוץ העולמי" להשגת בכורה בטכנולוגיות התקשוב בקרב המדלנות המערביות, בא לידל ביטול בתכניות מחקר ופיתות בקבה מלדה לאומל ובהשקעות עצומות ממקורות ממלכתלים בדרך כלל: א. יפן - "פרוילקט מחשבי הדור החמלש:?". ההשקעה הצפויה עד סוף שנות השמונילם: למעלה ממלללארד דולר. ב. אנגליה - "תכנית צמטג". השקעה מאושרת לחמש שנים: למעלה מ-350 מללון לירות שטרלינג. ג. צרפת - "תכנית ממץטטז'' שמטרתה להתקין מסוף תקשורת בכל בית אב בצרפת. ד. גרמנלה - פיתוח מסלבי של תעשלית עיבוד הנתונלם הגרמנלת. השקעה מאושרת לחמש שנים: למעלה משלושה מלללארד מרקים. ה. השוק האלרופאל המשותף - 'תכנית צזתקפע". השקעה מאושרת: מל?ל?ארד דולר. ו. ארה"ב - תכנלות של גסקגת: סופר-מחשב, מעגלים משולבלם בעל? מהלרות . גבוהה מאוד, ללצור משולב באמצעות מחשב. בנוסף לאלה בולטת התאגדותן של 2 חברות ענק למחשבים ומיקרואלטרונלקה לשם ביצוע מחקר ופלתוח משותף במתכונת "טרוסם תחרותלת" ( 116 00- מפק). לנוכח המרוץ הטכנולוגי הנ"ל, מתרלעה תת הועדה שישראל עלולה למצוא עצמה הרחק מאחור, אם תישאר פסיבית ולא תנקוט יוזמה מתאלמה ומכוונת בתחום זה. תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב סבורה שהיערכות נכונה של לשראל צריכה, כתנבאל להצלחתה, לתת ביטו* מירבל ליתרונות הלחסילם ו/או היחודילים שלה ויחד עם זאת לשקף את מכלול האללוצים והמיגבלות הקילמלם בה: א. קיומו של מאגר כח אדם מעולה. ב. נכונות גוברת להשקלע במו"פ התעשייתי בארץ מצד גורמים מקומיים וזרלם ופתיחות של הממשלה ליצור כלים המעודדלם השקעות שכאלה. ג. נסיון לאומל מצטבר בתכנון ובביצוע פרוייקטים גדולים בהשתתפות גורמלם רבים ממלגזרלם שונים. ד. העדר תשתית ומשאבים שיאפשרו להשיג הבקעות בקנה מלדה עולמל. ה. קשלי שיווק. תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב החללטה בהתאם לנ"ל, להעדלף מלכתחללה תכנלת בעלת אורילינטצלה יישומלת, חהחד-תחומלת, גמלשה למדי ובעלת סיכון נמוך ככל האפשר, אטר תושתת על *כולות מוכחות של לשראל ולא תתיימר להשלג הבקעות טכנולוגיות מן הסוג הכרוך בהשקעות ענק. המסגרת המתאלמה בלותר, לדעת תת הועדה, למימושה של תכנית לשראלית הלבה המסגרת של '"תכנית לאומלת" אשר תאפשר השגת שללוב מקורל של מגוון רחב ככל האפשר של טכנולוגיות תקשוב במערכת שלמה אחת. תחום הללשום המתאלם בלותר לתכנלת לאומית מבין התחומלם בהם לש ללשראפ לתרונות *תסללם ראשוניים הלנו, לדעת תת הועדה, תחום החינוך. הנימוקלם לבחלרה זו הם: 1. תחום החינוך עומד במקום שני אחרל הבטחון מבחינת ההוצאה הלאומלת. 2. תחום זה *עביק ללשראל מיקדמה באשר מדינות אחרות טרם קבעו את הבושא כיעד לתכנית לאומלת. ה - 3. לתחום זה יש שוק מקומל פוטבצלאלי שיצדיק את ההשקעות הדרוטות. 3. בתחום זה יש סלכולי לצוא מבטלחלים. 4. התכנית תביא לקידום החלנוך בישראל. 5. התכנלת נושאת עללה "תו ?הוד? מובהק". כדל להשלג הכללה של מרבית טכנולוגלות התקשוב העיקרלות במערכת אחת, החליטה תת הועדה להמליץ על פלתוה "מערכות הוראה בעזרות מחשבים" כנושא התכנית הלאומית. בין יתרונותיו של בושא זה מונה תת הועדה: א. ההוראה המודרנית מתאלמה מאוד לקללטת מגוון רחב של טכנולוגיות תקשוב ושללובן למערכת ?לחודית אחת. ב. ילישום טכנולוגיות התקשוב בהוראה יביא לידי ביטוי את הכושר והנסיון שהצטברו בארץ בפיתוח פרוייקטלם בין תחומללם. ג. הנבושא מבטיח השגים בהשקעות סבירות. ד. הטשפה העברית לוצרת מלכתהללה את הצורך בפיתוח מקומל. ה. מערכת התהלנוך בכללה, המורלם, התלמלדלם והמשק הלשראלל *פלקו תועלת מקסלמללת מיישומה של התכנית לפיתוח מערכות הוראה נעזרות מחשבים. תחומל הפיתוח המרכזילם ביישומה של התכנית הלנם, לדעת תת הועדה, התחומלם הבאלם: תורת ההוראה, הבדסת תכנה, הנדסת חמרה, ארכיטקטורה של רשתות, מאגרל מידע. לאחר השלמתם של שלב? הפלתוח העיקריים צופה תת הועדה שהתכנית תעמלד לרשות הגורמילם המופקדים על ההוראה, מערכת המבוססת על כח מחשוב ענקי השוכן במרכז אחד או במספר מרכזים; רשת תקשורת מתקדמת ביותר אשר תקשור מרכז זה אל מאגרל מלדע, מאגרל ידע ותכנלות ל?מודלם בכל הרמות ובכל הבושאלם מצד אחד ואל עמדות עבודה משוכללות המותקנות בכל כיתה מצד אחר. העמדות תהלינה משולבות במלגוון רחב של אמצעים ואבלזרים חזותיים וקוליים שלאפשרו למשתמשלהן (התלמידים והמורים) שורה שלמה של אופני ללמוד, החל בתרגופ ושלבון, עבור דרך "דו-שלה" ממשל עם החומר הנלמד וכלה בבלצוע סלמולציות טפ תהליכלם. תת הועדה לטכנולוגלות התקשוב ממללצה: א. הממשלה חקלם "צוות תכנון" לתכנבלת. משימות הצוות תהללנה לתכנן, להעמלק, לפרס ולבסס אא התכבלת ולהציע הצעת תקצלב מפורסת, דפוסי ארגון, בהללם ודרכל פעולה לב?צועה. צוות התכנון ימבה כ-10 ארשים, מהם כ:6-7 מומחים בני סמכא בתחומלם השונילם הדרושים לבלצוע התכנית וישללם את עבודתו בתוך ששה חודשלם עד שנה בתקצלב של 500,000 דולר שלכסו עלויות שכר והוצאות תפעוליות אחרות. ב. אחרל אישור מסמך "צוות התכנון" תכריז הממשלה על התכגית כ"תכנלת לאומית" של מדינת *שראל בתחום סכנולוגיות התקשוב ותקים את "מבהלת התכנית" אשר תופקד על ביצוע התכנית, כפל שתפורס בשלב א' ע"? "צוות התכנון". תת הועדה ממללצה כל "מנהלת התכגלת" תוקם במתכונת של רשות ממשלתלת עם סמכולות ואחרלות חדילם וברורלם. תת הועדה סבורה שההוצאה הלאומלת שיש להקצות לביצוע התכנית צר?כה להלות כ-250 מליון דולר לתקופה של ארבע עד חמש שנלם. הוצאה זו תמומן בחלקה על לד מימון ממשלת?ל ישלר ובחלקה על ידי שלנול יעודים של הוצאות ממלכתלות קיימות. כמו כן תישא התעשיה הישראלית בחלק מן ההוצאה הצפולה על פל המתכונת הקללמת במלמון הוצאות מחקר ופלתות. 2. מרוץ טכנולוגלות התקשוב (האינפורמציה) במדיגות המערב המונח "טכנולוגיות האינפורמציה" נולד *חד עם המונח "חכרת האלנפורמציה" והוא כולל בתוכו את טכנולוגיות המחשוב והתקשורת וכן את הטכנולוגלות הנלוות אליהן, כגון מיקרואלקטרוניקה. המונח העכרי "תקשוב" נגזר מן המלים "תקשורת" ו"מחשוב". בהתאם לכך נבחר הצלרוף "טכנולוגיות התקשוב" להחליף במסמך זה את המונת "טכבולוגיות האלנפורמצלה". כמעט בכל מדינות המערב מקובלת כלום הקביעה שטכנולוגיות התקשוב תהיינה, במשך העשורים הקרובים, הגורם בעל התרומה הסגולית הגדולה ביותר לצמלחתן הכלכלית. כתוצאה לישירה מכך פתחוּ המדינות המערבלות העלקריות במרוץ טכנולוגי במטרה להבטיח לעצמן את חלקן ואת מעמדן הנאותים בכלכלה העולמית. הביטוי העיקרי למרוץ זה הינו בתכניות לאומיות או בתכניות בקנה מידה לאומי טל מחקר ופיתות בטכנולוגיות התקשוב, אשר לשם ביצוען היקצו מדינות אלה משאבים ענקיים. ע"פ הערכות מקובלות במערב, מובילה יפן את המרוץ עם תכניתה הלאומית הידועה בשם "פרוייקט מחשב* הדור החמלשי". זוהי תכנית בעלת מימדים גדולים מאוד שנועדה לפתה מערכות מבוססות ידע (518%8צ5 כ858-מ6סתטסאא) אשר, כפי שהלפנים מאמינים, *היו היישום העלקרל של טכנולוגלות התקשוב בשנות ה-90'. על ידל הקניית "אינטלגנציה מלאכותית" למחשבים שיהיו בעלל כשר הסקה לוגי (מסאמאעעא1 106102) ואשר יופעלו ע"ל שפות טבעיות, מקוים הלפנים לבנות מערכות שיאפשרו לכל אדם, גם ללא מיומנויות מלוחדות, להשתמש בהן להשגת ידע הדרוש לו בכל רמה, בכל נושא ובכל כמות שירצה וכל זה בזמן אמיתי. כדי להשיג מטרה טכנולוגית זו הציבו לעצמם היפנים מטרות ביניים, הנחשבות לטאפתניות ביותר: פיתוח "מעגלים משולבים בקנה מידה גדול מאוד" (צפחט 1 - אדאד ₪ 14260₪); טכניקות הלשוב מקבילל ‏ או מבוזר (86א00%2011 1א00888א60); שפות תכנות עיליות מאוד כמו פרולוג מקבילי וכן בסיסי ידע גדולים מאד. עד סוף שנות השמונים, אמורה הממשלה היפנית, לדעת מומחלם מערביים, להשקיע בפרוייקטים אלה למעלה ממלליארד דולר. "תכנית צמ/1ג" הינה התשובה הברלטית המתוכננת הלטב, ל"אלום" היפנל הצפול. בחלקיה העיקרלים מהווה התכנית הבריטית העתק קרוב של התכנית הלפנית וכמו האחרונה מתרכזת אף הלא בטכנולוגיות 751, ממשקל אדם-מכונה, מערכות מבוססות *דע והנדסת תוכנה. מטרתה המוצהרת של התכנית הינה להקנות לתעשייה הברלטית יתרון משמעותי, אם לא בכורה בקנה מידה עולמי, ביחס לתעשיותיהן של מדינות מתחרות (בהקשר זה ראול לציין שהכרלטים דחו על הסף את הצעת היפנים לשיתוף פעולה הדוק בין שתי המדינות בפיתוח מחשב* "הדור החמלשי"). "תכנית צמטםג", בהיקף כספי של למעלה מ-350 מליון ללרות שטרלינג למשך חמש שנים, אושרה ע"* הממשלה הברלטית בתחהללת שנת 1983. התכנית אמורה להיות מבוצעת במתכונת היפנית של מו"פ טרום-תחרותי (85ת מטך0717ת285-600) שבו ילשתפו פעולה באופן הדוק ומתואם כל הגורמים המעורבים קרי, אקדמיה, תעשיה וממשלה. בנוסף ל"תכנית צמט]" יזמה הממשלה הבריטלת פעולות נוספות שמטרתן להגביר את מודעות האוכלוסליה לטכנולוגיות התקשוב ולהרחיב את תשתית ההכשרה של כח אדם מקצועי. מבין אלה ראוליה לציון מיוחד היזמה להקמתם של 100 מרכזי הכשרה לטכנולוגיות התקשוב בפריסה כלל ארצית ובהשקעה ראשונית של 20 מליון לירות שטרללנג. צרפת וגרמניה הצטרפו אף הן למרוץ. התכנית הלאומית הצרפתית מבוססת על הרעיון שיישום מהיר ומסיבי של טכנולוגיות התקשורת האלקטרונית, עד רמה של בתי אב, יוביל ליצירת ה"סביבה" החברתית והטכבולוגית ההלונילת לפריחתה של תעשיית אינפורמציה תחרותית. לשם מימוש תכנית זו משקיעה הממשלה הצרפתית סכומי עתק בפיתוח ובהקמת מערכות תקשורת המוניות. במסגרת זו יוכנס, ללא | ו תטלום, לכל בית בצרפת מסוף תקשורת פשוט שיהליף את ספר הטלפונים ויקנה לאזרחים גישה לשרותי תקשורת נרחבים (טלטקסט, וילדלאוטקס וכו'). קצב התקנת המערכות בבתי האזרתחים מגיע כבר עתה לשיעור מרשלם של כ-100,000 לחודש (ע"פ סדר אזורל). התכנית הלאומית הגרמנית בחרה לכוון את מרבית ההשקעות (למעלה משלושה מילליארד מרקים) לפיתוח תעשיית עיבוד הנתונים הגרמנלת. מטרתה הראשונה של התכנית הגרמנית הינה להשיג שליטה של תעשיית האינפורמציה הגרמנית בשוק המקומ" (הנשלט כיום ע"" התעשייה האמרלקאלת בעיקר) וכושר תחרות בשוק העולמל. השוק האירופאל המשותף לזם אף הוא תכנית רב-לאומית של כל מדינות השוק שמטרתה להכין את הקהיליה האלרופאית בכללותה להתמודדות עם שני עבקל הטכנולוגיה: ארה"ב וליפן. התכנית הקרולה 7ַזַ8ל₪9 (518210616 אגמקססטם 5 א0דצהאתפסעא1 א 08תהמפ5תת ת0ע 00078₪קק) אושרה רק בחודש מרץ 4, אחרל שעברה מסלול מליגע של דיונים חוזרים שכהם באו לידי בטוי מחלוקות ואלנטרסים מנוגדלם בין מדינות הקהיליה לבין עצמן. לבד ממספר לעדים טכנולוגיים מובהקים (כגון פיתוח טכנולוגיות למיקרואלקטרונליקה מתקדמת, עיבוד נתונים מתקדם וטכנולוגיות תוכנה) מכוונת התכנלת להשיג בכורה עולמית בשני תחומים לשומלים - אוטומציה משרדית (א401082110 08זַחט0) וליצור תעשייתי בעזרת מחשבים (6אצתטך0התטאהא מ78צ55915-תחדטק60%). התקציב הכולל שאושר לביצוע התכנית מגיע לכמיליארד דולר. ארה"ב שאיבדה כבר את בכורתה לטובת יפן, במספר תעשיות עלקרלות כמו תעשיית מוצרי האלקטרוניקה לצרלכה ביתית, ותעשלית המכוניות, שומרת עדיין על עליונות משמעותית בתעשיית האלנפורמציה (מחשכים ותקשורת). יחד עם זאת הגיעו כבר גורמים רבים בחוגי הממשל, התעשליה והאקדמיה כארה"ב להסכמה שללא הערכות מלוחדת אל מול תכנלות הפיתות הענקיות של יפן עלולה להישמט - 10 - העליונות האמריקאלת גם בתחום מרכזל זה. צורת ההערכות האמרלקאלת שימשה בושא לדיון ציבורי רצלנל, הואלל ושיטת הממשל האמרלקאית אלנה מאפשרת התארגנות רלכוזית כמו זו של הליפנים או מדינות אלרופאיות מסוימות. בסופו של דבר החליט הממשל האמרלקאל לפעול בשני מישורים: הגדלה משמעותית של תקציבי המחקר והפלתוח הפדרליים מחד גיסא והתייחסות מקלה (עד כדי התעלמות מכוונת) לחוקים המגבללים התאגדויות (8051ע-11א) מאידך גיסא. ע"פ מדיניות זו ילזם הממשל, בעיקר באמצעות תע (סוכנות משרד ההגנה לתכניות מחקר מתקדמות), פרוילקטים גדולים מאוד בהיקף כספי ללא תקדים בתחום זה. החשובים בהם הינם: א. סופר-מחשב בעל מהלרות חלשוב שתהלה גדולה פל 1000 לפחות מן הסופר- מחשבים הנוכחלים. הפרוייקט נקרא כגב80ת5 (01801קק אמדטקאס6תמקטפ צאמאתקסטטטת כעאג 200855 פסק צאהאדתטקאם מ6חהמפסת). ב. מעגלים משולבים בעלי מהירות גבוהה מאוד - ₪516 (פמסקפ5 מ6זא צתמטל %8 0 0ץא1). ג. ‏ ייצור משולב באמצעות מחשב ‏ - 108 (פמפדה תמצטקא60 פמדגתסמזאד מפטדסעטאהו). הסרת האיום של החוקל ה-71-18057א8 סללה את הדרך להתארגנות של 12 החכרות האמריקאיות הגדולות ביותר (למעט 18%) למחשבים ומיקרואלקטרוניקה במסגרת קונסורציום למו"פ טרום-תחרותי, המהווה בעיניהם את תשובתה של התעשייה האמרקלאית לאתגר היפני. קונסורצלום זה הנקרא ₪66 (16א67180ומסת6זא 00108 אמצט9א00) ומרכזו באוסטין טקסס, בנול על העקרון שמלצול מקסימלי משולב של פוטנציאל המחקר והפיתות הקיים בחכרות הבודדות לוביל להשגים ולהבקעות שלא ניתן יהיה להגיע אליהם אם תמשכנה החברות לפעול באופן עצמאל. .ה = 11+ = 3. התנאלם להערכות לאומלת בטכנולוגיות התקשוב לנוכח המרוץ הבינלאומל החרלף להטגת בכורה בטכנולוגלות התקשוב, עלולה ישראל, אם תישאר פסיבית, למצוא עצמה הרחק מאחור. לאפשרות כזו להיו כמובן הטשפעות חמורות ומרחיקות לכת על כושר התחרות של תעשלותיה הצעלרות עתירות הטכנולוגיה אשר עליהן מושתת הסלכול לצמלחתו המחודשת של המשק הלשראלל. תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב אשר בידיה הופקדה המשימה לזהות ולהגדיר את התחומים המתאלמלם ביותר שעל ישראל להשקיע בהם מאמצי" פיתוח מרוכזים ומכוונים, הגיעה למסקנה שתכנית לאומית לשראלית תהווה את המסגרת הטובה ביותר לקיום ולקידום עצמתה הטכנולוגית של ישראל. עוד קבעה תת הועדה שתכנית כזו חייבת, כתנאי להצלחתה, לתת בטו* מירבי ליתרונות היחסיים ו/או הליחודילים של ישראל ויחד עם זאת לשקף את מכלול האללוצלם והמיגבלות הקיימים בישראל. בין אלה מונה תת הועדה את הגורמים הבאלם: א. קיומו של מאגר גדול ליחסלת של כח אדם בעל מלומנויות טכנולוגיות גבוהות הנתמך ע"? קהילית מחקר חזקה. ב. נכונות הולכת וגוברת של משקיעילם ותעשיינים, מקומלים וזרלם, להשקיע במו"פ תעשייתי בישראל. ג. פתיחות ונכונות של הממשלה ליצור כלים המעודדים השקעות במו"פ (תיקון מספר 48 לפקודת מס ההכנסה, חוק "אלסינט" וכו'). ד. מסורת של יהסל" גומלין טובים בין הממשלה לתעשילה המתקדמת בלשראל המאופיינת ע"י גמישות ביורוקרטית מקסימלית. ה. נסיון לאומי מצטבר בתכנון ובביצוע פרוייקטים גדולים בהשתתפות גורמלם רביט ממגזרלם שונלים. ו. העדר תשתית ומשאבים שיאפשרו למו"פ האזרתל להשלג הבקעות בקנה מלדה עולמי בטכנולוגיות העיקרלות. ז. קשלים אוביקטיב?ים בחדלרה לשווקים גדולים. ו וו = 19 = ח. משאבים ממלכתיים מוגבלים ביותר. בנוסף לאלה צרלכה התכנית המוצעת לקלים את הדרלשות הכאות: א. חמורה מקסימלית אפשרית לכל הגורמים שיהיו מעורבים בבלצוע התכנית ולכל המשתמשילם הפוטבצלאליים ב"מוצריה". ב. שוק מקומל גדול ומובטח מלכתחילה ל"מוצרי" התכנית, בעיקר כזה שאם לא ליבוא על סיפוקו באופן עצמל, יאלץ ליבא את המוצרים הבחוצלם לו אפללו במחירים גבוהים לותר. ג. הלזון חוזר בזמן אמיתי וברמה הגבוהה ביותר האפשרית מדרג המשתמשים במוצריל התכנית אל דרג המתכנבים והמפתתים. ברוח התנאלם המנחלם שדלעלל החללטה תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב להעדיף מלכתחללה תכנית בעלת אוריינסציה יישומלת, גמלשה למדל ובעלת סיכון נמוך ככל האפשר אשר תושתת על *כולות מוכחות (אם כי לא בהכרת מנוצלות) של ישראל. משאביה הלאומלים המוגבלים של ישראל מכתיבים את ההכרח במלקוד מירבי של מאמצל המו"פ תחת פיזורם על שטחי מחקר רבים ושונים. לפיכך חיונ? לבסס מלכתחילה את הצלחתה של תכנית כזו על בחלרה של נושא מתאים בתחום אחד ועל תכנון יעיל מאוד ומרחיק ראות של מעט המשאבים סיוקצו לתכנית. תת הועדה סבורה שבחירת נושא רב תהחומל לתכנית כזו תהלה כרוכה במשאבי כח אדס וכסף שהם מעבר ליכולתה של מדינת לישראל. אסור, לדעת תת הועדה, שהתכנית תקרא תיגר על בכורתן הטכנולוגית ועל שווקיהן המסורתיים של המדינות המפותהות היותר חזקות, או של הענקים הרב-לאומלים. היא צרלכה לאמץ תחת זאת תהום או תהומים שהאחרים פסחו עליהם ואשר עדיין הינם בעלי פוטנציאל כלכלי גדול ככל האפשר. יחד עם זאת חלוני, שהטוות הטכנולוגי של התכנית היישומלת יהיה רחב ככל האפשר. טווח טכנולוגי רחב הכרחל כדל להבטיח שלמדינת ישראל יקום, כתוצאה מבלצוע התכנלת, גרעין גדול למדי של אנשי מדע ומהנדסים מיומנים בכל אחד מתחומל המפתח של טכנולוגיות התקשוב. 7 - 2 1% = התכנית לא תנסה להשיג הבקעות טכנולוגיות מן הסוג הכרוך בהשקעות ענק, שאותן לכולות להרשות לעצמן המדלנות המערבלות הגדולות. הלא חייבת להבלא לידי בטול את ה"כשרון" הלשראלי המוכח הלטב, לנצל טכנולוגלות קללמות הנמצאות בחזילת הלדע ולעשות בהן שלמוש טוב לותר מאחרים כדי להשיג הבקעה לישומלת. בנוסף לכל אלה מאמלנה תת הועדה שהתחום המועדף לתכנלת לאומית צריך לשאת עליו גם "תו יהוד?" כרור, אשר *ישקף מרכיב כלשהו ביחודיות המסורתית של הילהדות. 4. טכנולוגיות תקשוב בהוראה - נושא מועדף לתכנית לאומית מסגרת התכנית: לאור השלקולים שפורטו לעיל העדיפה תת הועדה כאמור, להמליץ על תכנית לאומית בעלת אורלינטצילה *ישומלת מובהקת, כמסגרת המתאלמה ביותר להשגת שילוב מקורל של מגוון רחב ככל האפשר של טכנולוגיות תקשוב במערכת שלמה אחת. חחום הלישום: אחר?ל בחירת המסגרת, התרכזה תת הועדה באלתור תחום היישום המבטלח ביותר, אשר בו לש לישראל *לתרונות יחסיים וסיכול ממשלי להשיג תוצאות משמעותיות. כאלה הם, לדעת תת הועדה, תחומל" הבטחון, החקלאות, הברלאות, תעשיית הכספים והחינוך.מבין אלה מצאה תת הועדה את תחום ההלנוך כמתאלם ביותר והחללטה לבחור בו כתחום הללשום לתכנית לאומלת. להלן השיקולילם העלקריים לבחלרה זו: א. תחום החינוך עומד במקום שני אחרל הבטחון מבחינת ההוצאה הלאומלית ומהווה שוק מקומל פוטנצלאלי בקנה מלדה המצדיק את ההשקעות הדרושות. 514 ב. רלכוז מאמץ לאומל ליישום טכנולוגיות תקשוב בתחום החינוך *יעניק למדינת מלקדמה נלכרת, כיון שמדינות אחרות בעולס טרם קבעו את הנושא כיעד לתכנית לאומית בטכנולוגיות התקשוב. ג. מקומו המרכזל של התלנוך וחלקו הגבוה בהוצאה הלאומית בארצות המערביות ובעתיד גם בארצות המתפתחות, *לוצרלם סיכול? יצוא מבטיחים מאוד לארצות אלה. ד. התגייסות למאמץ טכנולוגי בקנה מידה לאומל בתחום זה תסייע באופן משמעותי לקידום התחינוך בישראל. ה. תכנית לאומלת בתחום החינוך תהווה בלטול מוצלהח מאין כמוהו לדגש ששם העם היהודי על הספר ועל החינוך וליחודלותו בתתום זה. נושא התכנית: ברוח השאיפה להשיג הכללה של מרבית טכנולוגיות התקשוב העיקריות בתכנית אחת, החללטה תת הועדה להמליץ על פיתוה מערכת כוללנית בעזרת מחשב להוראה כנושא התכנית. (6אדאםתה₪ פמפ1-חמץטקא60 מטדפ5אמזמתק 00 אתצ) בין השיקולים לבחירה זו נל*תן למנות: א. ההוראה המודרנלת מעצם טבעה מתאימה מאוד לקללטת מגוון רחב של טכנולוגילות תקשוב (חלקן הגדול קילם וחלקן טעון פיתוח נוסף) ו"מזמלנה" את שילובן למערכת *הודית אחת. ב. שילוב טכנולוגיות התקשוב בהוראה יביא לידל בלטול את הכושר והנסיון שהצטברו בארץ בפיתוח פרוייקטים בין תחומיים (במקרה דנן: חינוך, מדע וטכנולוגיה). ג. נושא ההוראה נעזרת מחשב מבטיח השגים בהשקעות סבירות כאשר חלק ניכר מן ההשקעות הדרושות מוצא כבר ממללא ע"* מערכת החינוך והציבור הרחכ. ד. השפה העברית מגבילה את הלכולת להתבסס על פתרונות מלובאלם ויוצרת צורך בלתי נמנע בהשקעות למטרות פיתוח מקומ" או הסבה של רכש מחו"ל לשפה העברילת. פיתוח מקומל יהיה מלכתחללה דו לשוני במתכונת שתתאים לצרכים של 5 מערכת| החלינוך בישראל (אנגלית-עברלת) ולדרישות של מדינות אחרות (צירופים שונים של דו-לשוניות). המיצוי המקסימלל של האפשרויות הטמונות בילשום טכנולוגיות התקשוב בהוראה, מותנה לדעת תת הועדה, בגלבוש המלצות מעשיות העומדות בהתאמה מלאה למצלאות הקלימת ולזו הצפויה במשק הלשראלי מחד גיסא ובמערכת החילנוך הישראלית מאידך גיסא. לאור זאת, מצאה תת הועדה לנכון, עוד לפנל הגדרת התכנית וייעדיה הטכנולוגלים, לסקור את המאפיינלם העיקריים, הבעלות התקציביות ורמת הפעללות הנוכחית של מערכת ההינוך לשללוב מחשבים בתכנלות הלימודים. ממצאי הסקירה מסוכמים בנספחים מס' 2, מס' 3, ומס' 4. להלן תמצלת הממצאלם: א. קלימלם סלמנלם מצטברלם שמערכת החינוך בישראל לא תוכל להתמודד כהלכה עם פער הלדע הגדל והולך של בוגר*ל מערכת החלנוך. זהו פער בין מה שבוגרל מערכת החינוך לודעים למעשה ובין דרלשות הידע שעידן טכנולוגיות התקשוב מעמיד בפנל החברה והמדלנה. אחד הביטויים המובהקים למצוקה הצפולה הלנו המחסור, המחריף בהתמדה, של מורים מלומגים למתמטלקה ולמדעי הטבע האחרים בבתי הספר העל-יסודיים (ראה נספת מס' 2). ב. האילוצים הכספלים הפועלים על מערכת החינוך בישראל מעמידים בספק את לכולתה להעניק, כבר בעתיד הנראה לעין, שירותל חינוך אפילו ברמתם הנוכחית (קל וחומר שיפור אלכותם). בחלנת הנתונילם הרשמיים מלמדת שהגידול המהיר בהוצאה הלאומית לחינוך מגיע כבר עתה לגבול יכולתה של מדינת לשראל לשאת בהוצאה זו. אפללו אם מניחים את ההנחה האופטימית מאוד שעד לשנת 2000 *להלה שלעור הגידול השנתי של היוג %, תגליע אז ההוצאה הלאומית לחינוך החזויה לשיעור בלתל נסבל של כ-15% מן התל"ג. בתהליך כזה אין למעשה מנוס ממהפיכה משמעותית בשלטות, בתפישות ובאמצעים שיעמדו לרשות מערכת החינוך. אם לא תתרחש מהפיכה כזאת, צפויה ירידה רצלנית מאוד באלכות שירותי החלנוך שמערכת ההינוך אמורה להעניק לחברה הישראלית (ראה נספח מס' 5). ג. בחודש אוקטובר 1981 הקים משרד החינוך את "הועדה למחשבים במערכת החינוך" והטלל עליה את המשלמה לשלב את נושא המחשבים בתכניות הללמודים של כל בתי הספר הלסודיים והעל יסודלי?ם בישראל. עד חודש יוליל 1983 צויידו במעבדות מחשבים כ-200 מתוך 800 בתי ספר על-*סודיים וכ-200 מתוך כ-2000 בתי ספר לסודלים בהוצאה כוללת של כ-16 מליון דולר. תכנית הועדה מדברת על השלמת המשלמה של הצטלידות כל בתי הספר בלשראל עד שנת 1988 בתקצוב של 267 מללון דולר (במחירל 1983). השלמת התכנית תצריך איפוא הגדלה של תקציב החינוך בשיעור של 5% לשנה (ראה נספח מס' 4). 5. הערכת המתכונת והרמה הנוכחיים של יישומל מחשבים בהוראה המכון לחקר הטלפוח בחינוך (שליד בית הספר לחלנוך באוניברסיטה העברלית) פירסם בחודש דצמבר 1983 סקר על מצב ההוראה בסיוע מחשב בבת* הספר בלשראל.1 עורכי הסקר (דן דלוויס ושות') בחנו את חמש המערכות המסחרלות העלקרלות הפועלות בבתי הספר מנקודת ראותם של המפיצים ומנקודת ראותם של הצרכנים. הנקודות העיקריות העולות מן הסקר הינן: א. כל החכרות מציעות חמרה (מחשבים וצלוד הקפי) המצויה בשוק המסחרל הרגיל (למעט אחת שפלתהה לוח מקשים פשוט יותר אך מוגבל למטרותיה הליעודיות של המערכת). בארבע מן המערכות אלן אפשרות לעבודה בו זמנית על נושאלם שונים או ברמות שונות, היות שהלומדה מאוחסנת על דליסקטים המוגבלים בקיבולתם. המערכת החמלשית בנויה על תחנות עכבודה בלתי תלוילות, תלמיד אחד לכל תהנת עבודה. במתכונת זו לכול, באופן עקרוני, כל תלמיד לבחור לעצמו נושא אחר (בפועל, לפי ממצאי הסקר, עובדים כל התלמידים במקביל על אותו בושא). אין התאמה ‏ בין תכניות הלומדה המופיעות ברשימות המפיצים ובין אלה הנמצאות בפועל בשימוש בתיל הספר מכיון שחלק מן התכניות הלו עדייו בשלבים שונים של פלתוח, הלדוש ושיפוץ וחלקן היו ללא שימוש עקב מיגבלות של מערכת השעות. ד. כמעט בכל הכלתות שנסקרו הצרלכה הפעלת המערכות מפעיל מיוחד (או שנלים) בנוסף למורה. ה. "המפיצים לא הגדירו בבירור את אוכלוסיות התלמידים אליהן מכוונת הלומדה". במלים אהרות: לא ניתן, לדעת עורכל הסקר, לצפות להתאמת סוג: הלומדה השונים לכלל סוגי התלמידים הקיימים בבתי הספר. ו. נושא המשוב (א6ַאמסמ₪ץ) במערכות שנסקרו "דורש בדיקה" לדעת עורכל הסקר. על חלק מהתכנלות הם אומרלם: "מהראלונות מסתמן כי תלמלדים מתרגלים מהר לחסית לצורות התגובה השונות ובעצם מפסיקילם להתייחס אליהן". ממצאי הסקר של דן דיוויס ושות' אלנם שוגנים במהותם מממצאלם ומנתונים המופיעים במקורות רבים אחרים אשר מתליחסיט לנעשה בתחום ההוראה בסיוע מחשבים במדלנות מערביות אחרות (בעיקר ארה"ב). אלה מלמדים ששלילוב המחשבילם בהוראה הינו עדיין תהליך יקר, בלתי מתוכנן ובלתי אפקטיבל. הוא מובע ע"י שני גורמלם עיקרלים: הופעתם המסיבית של המיקרומחשבים הזולים (המחשבים האישיים ודומיהם) מחד גיסא וקיומם של כוחות תעשליתיים ומסחריים הפועלים במלוא העוצמה לכיבושם של כל השווקים האפשריים כולל "שוק" ההוראה מאלדך גיסא. פרופ' צתמקאק 8 מן המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (יַזַא), מי שקנה לעצמו מעמד בכורה עולמי בנושא המחשבים בחינוך, חוזר ומתריע שלישום בלת:י מתוכנן ובלתי זהיר של מחשבים בתהליכי ההוראה עלול להוביל למציאות שלילית שקשה יהיה, אם לא בלתי אפשרי לתקנה. ע"פ השקפתו, הפוטנציאל הקיים בטכנולוגיות המחשוב לקלידום החינוך הינו עצום ואסור להחמלצו ע"י שעבוד סכנולוגיות אלה לשיסות הוראה מלושנות. בהקשר זה ראוי לצטט דברים שאמר פפרט עוד בשנת 1978 בעדותו בפנל הועדה למדע וטכנולוגיה של הקונגרס האמריקאי;2 2 ₪ 106 = אנו חשלם שעקב הופעתם של המלקרומחשביס תתרגש עליגו מהפיכה בתוך עשר שנים שאין אנו ערוכים לקראתה כלל ועיקר. למעשה, אם לא נפעל מיד, יתברר שעוד בטרס הספקנו להכין את התוכנה והלומדה לציפו הטרמינלים של המלקרומחשכים את בתי הספר שלבו, מן המלא" הכמעט בלתי בדלה של החומרה בעולם. השאלה עתה אלננה, אם כן, האם המהפיכה תבוא, אלא כיצד עלינו להיערך לקראתה לכשהליא תבוא. אני מדגיש: זה יקרה באופן בלתל תלוי בהחלטות כלשהן של רשויות החינוך, הכח המניע מקורו בתעשלה. בקיומו של המחשב טמון פוטנציאל אדיר להשפעה פסיכולוגית כולל שיפור תהליך הלמלדה. זה ישפיע על מבוגרים, ילדים, תינוקות בביה, כמו גם בבתי הספר... לכל ללד תהיה גלשה לעוצמה הגלומה במחשב... דברים דומים אומר במאמר משנת 1983 גם תמצוהע .טח א10%8, המשמט כנטיא חברת ₪%0060 לפיתוה טכנולוגיות הוראה ממוחשבות, ומל שהלה בעבר סגן בשיא חברת 0206 אשר פיתחה את מערכת ההוראה הממוחשבת 70המק.5 טכנולוגית המחשבלם שהיקף *לשומלה הוא הרחב ביותר מבלן הטכנולוגיות פרל המחקר המדעי ב-30 השנים האחרונות, אלננה מנוצלת כראוי בתחום החינוך כיום. לאחר תשע שנות מחקר של מכלול ההיבטלם של למידה בעזרת מחשבים, מסקנותי העיקריות הן: * הפוטנצילאל לשימוש יעיל של מחשבלם בחינוך מוגבל רק ע"* הנטיות והדמיון שלנו. * הנסיה הנוכחית היא לאמץ "מחשבי צעצוע" אשר למעשה מגדילים אך במעט את האפקטיביות של מסורות חינוכיות בנות מאות שנים. מחשבים ‏ לא יביאו לשיפורים מהותלים בחינוך עד שלא נשתמש בהם בתכנית הלימודים עצמה, עבור על התלמידים ובכל המקצועות. * ישנה סכנה ממשית שגם דור זה יחלוף על פנינו מבלי שנשכיל לנצל את ההזדמנות לטימוש אפקטיבי במערכות להוראה בעזרת מחשבים, | ומנקודת מבט של החינוך הממלכתי ‏ יתכן שהזדמנות ‏ זור תוחמץ לעולם. | |] | מסתבר שלמרות הפעילות המגוונת ורבת ההשקעות בעולם ובלשראל ביישום מחשבים למטרות הוראה, לא הושגה בתחום זה עד היום הצלחה משמעותית מכיון שפעללות זו נסתכמה למעשה ב"הכנסת המחשב לתוך הכתה". גישת תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב קוראת, לעומת זאת, לרלכוז המאמצים בכיוון הפוך: "הכנסת הכיתה לתוך המחשב" באמצעות מערכות הוראה *לחודיות בעזרות מחשבים. פיתוחה של מערכות כאלה שישלגו את מטרתן הלנו משימה הנמצאת מעבר ליכולתם של חכרות מסהרלות וגופי מינהל או מחקר בודדילם. לדעת תת הועדה, זוהי משימה בקנה מלדה לאומי והיא דורשת מאמץ רב-תחומל ושלתוף פעולה בלתי שגרתיים בין כל המיגזרלם העשויים לתרום לנושא, קרי, אנשי חינוך, אנש" מדע, אנשי מינהל, מהנדסים וטכנולוגים בכל הרמות. 6. מאפיינים פונקציונליים של המערכת להוראה נעזרת מחשבים כיצד תפעל ותתנהג המערכת המוצעת להוראה בעזרת מחשבים ובמה הלא תהיה שונה ממערכות או פתרונות קלימלם לשילוב מחשכים בהוראה? לדעת תת הועדה חייבת המערכת לבטא בעצם מהותה את השאיפה לקיום תקשורת אלידלאלית בין התלמלד המצול ובין המורה הרצוי, זה הראוי להלקרא "אמן ההוראה". מערכת כזו, בדומה לתפישות החדשניות של מערכות מומחיות (518%5צ5 צתמקאם), תהיה אכסגיה לכמויות עצומות של לדע, תורות ושיטות ותכיל בתוכה אמצעים בנויים ומהירים ביותר להקנייתם. הלא תאפשר בסופו של דבר את הקשר הישלר של כל תלמיד לכל אמנל ההוראה, בכל נושא הניתן ללמידה, כאילו התקיימו הלימודים במתכונת של פנים אל פנים. קביעת מאפלינלה הפונקציונליים המפורטים של המערכת הינה משימה שאותה יבצעו צוותי המומחים אשר יופקדו על פיתות המערכת. יחד עם זאת מצאה תת הועדה לנכון לשרטט, במונחים כלליים למדי, דוגמה לסידרה של מאפיינים כאלה על מנת להמחיש את היקפה ויחודיותה של תכנית הפיתוח המוצעת: מאפיינים כלליים א. המערכת תשמש את בבל כל הגילים הכלולים במערכת החלנוך החל מגיל הלימודים הנמוך ביותר. ב. השימוש במערכת למטרות לימודלם לא *היה מותנה בידיעה קודמת או בנסיון קודם של עבודה עם מחשבים. ג. כל תלמיד יוכל לעשות שימוש במערכת בכל זמן ולאורך כל זמן שיחפוץ. ד. גישה לרשומותיו האלשיות של התלמיד במערכת תהיה מותרת רק לאנשלם מוסמכים. דלן הרשומות *היה כדין המחברות האלשיות. ה. השימוש במערכת יהיה מותנה בזיהוי *חוד? וחד משמעי של המשתמש (למשל, באמצעות קולו או טביעת אצבעותיו). מאפייני התקשורת משתמש-מערכת א. זמן התגובה של המערכת יהלה המהלר ביותר שניתן לצפות בהתאם לסוג הפעולה המבוצעת (דרישה קרלטית זו מבטיחה שזמן התגובה לא לאט את קצב עבודתו של התלמיד ולא לקטע את רל*כוזו בעבודתו). ב. התקשורת בין המערכת והתלמלד תהלה באמצעות שפתו הטבעית ולא באמצעות שפות מחשב פורמליות. המערכת תכיר את הכללים והצרופים הלשונילם המקובלים (דקדוקיים ותחביריים) של שפת הלימוד. ג. עמדת העבודה ("מסוף") של התלמיד תהיה רב-תכליתית (12כסמא-ךץעזטא) ותאפשר העברה והצגה של אלנפורמציה כגון, טקסט, גרפיקה, תמונה וקול ובאלכות הגבוהה הנדרשת - תצוגה יציבה, ללא הבהובים וללא החזרות אור בדומה להדפסות איכות על נליר. ד. המערכת תקלוט באמצעות משטח התצוגה כל רלישום גיאומטרל שהמשתמש לשרטט באצבעו, בעט אור או בהתקן מתאים אחר. המשתמש יוכל באותו אופן גם לשנות לפל בחירתו את מיקומו של כל אובייקט על משטח התצוגה בלל לשנות את התוכן של אזורים אחריס (שיש אליהם גישה - 8₪ַםמ554טתסס) ‏ וכן *וכל להדגיש ולהבליט חלקים מוגדרים של התצוגה ע"? שינול הבהלרות, שלנול הצבע ‏ או הבהוב, כפי שיבחר. מאפילנל התקשורת משתמש-משתמש א. כל משתמש במערכת לוכל באמצעות עמדת העבודה שלו לקיים (באופן עקרונל) קשר (בתכתובת או בשלחה קולית) עם כל משתמש אחר הן בצורה הלה (בזמן אמיתי) או באמצעות "דאר אלקטרוג?". ב. המערכת תאפשר קלום "משחקלם" רב* משתתפילם וניהול דלונים רבי משתתפים, באמצעות תצוגות מתאלמות (בדומה ללוח כיתה, למשל) ומערכות שמע רב ערוציות. מאפילני לכולת ההוראה של המערכת א. טשירותל ההוראה והלמידה שהמערכת תעמיד לרשות התלמלדים יהיו בדרגה הגבוהה ביותר של מצוילנות. התוכן הקוריקולרי צריך להיות באלכות שווה לפחות לאיכותם של ספרי הלימוד הטובים והמעודכנים ביותר; ב. למידה באמצעות המערכת צריכה להיות מהירה יותר (בזמן) ומעמיקה יותר (בקליטה והבנה) מכל שלטת לימוד קבוצתית אחרת. ג. המערכת תעמיד לרשות התלמיד והמורה את האינפורמציה הנדרשת בנושא הנלמד, אשר קיימת היום, בין היתר, בצורת ספרל לימוד, אנציקלופדיות, אלבומים, תקליטים, סרטים וכיו"ב. היא גם תאפשר קליטה ואגירה של כמולות גדולות של אינפורמציה הנוצרת כל הזמן מחדש. ד. המערכת תעמיד לרשות התלמ?ד והמורה את ה"כלים" החישוביים, האנליטלים והתכנוניים שידרשו ללימוד כל נושא מסוים (בדומה לקונספצלה של מערכות תיב"מ). המערכת תאפשר למידה באמצעות סימולציה באלכות גבוהה | ה. ו. בילותר של כל נושא הנלתן לס?מולציה (נלסויים בכלמלה, פלזלקה, ביולוגיה ואלקטרוניקה; טלולים מדומלם במסגרת לימודל טבע וגלאוגרפלה וכיו"ב). למידה באמצעות המערכת תהלה איבטראקטיבית. לדוגמה: לרשות התלמיד והמורה יעמדו אמצעים לקליטה ועיבוד של אותות שמקורם במתמרים (טרנסדיוסרים) הקשורים לנלסויי התופעה הנלמדת. אותות אבלוגלים לתורגמו לאותות ספרתלים שלבחנו על ידי מודלים תיאורטיים של התופעה הבנויים מלכתחילה בתוך המערכת. התלמיד מגיב באופן רצוף על התוצאה ע"ל שינוי האותות עד קבלת התוצאה הרצולה. המערכת תספק למורה ולתלמלד עזרים אדמליניסטרטיביים התומכלם בלמלדה אישית, כגון: אבליזה של השגים, בדיקת בחינות, מעקב, הערכה ודיווח על התקדמות (או בעלות) של כל תלמלד. ניתוח האפקטיביות של שעורים, של מחברי שעורים ושל קורסים שלמלם וכו'. מאפיינל הארכיטקטורה של המערכת .7 המערכת תהיה מודולרית בכל רמותיה (חמרה, תכנה ואביזרלם), גמלשה ופתוחה (סמפאם-אמק0). הארכיטקטורה המודולרית של המערכת תבטיה את התפתחותה המתמדת בהתאמה להתפתחות | הצרכלם של אוכלוסיית המשתמשים מצד אחד ולהתפתחויות הטכנולוגיות מצד אחר. הלא צרלכה לענות גם על הדרישה לתחהזוקה שוטפת מהירה, פשוטה וזולה. ההיתכנות הטכנולוגית לפיתוח מערכות הוראה נעזרות מחשבלם הציור הבא מתאר בצורה גרפית את קצב ההתפתחות של פונקצית המחשב העיקרית - מספר הוראות המכונה המבוצעות בשניה אחת (אמת2 5א51800110א1 אסזתמדא = פקז מקור: 1 כ ה כ ביחס לביצועי המעבד מחיר יחסי של מעבד 0 1975 1970 1965 1960 1955 שנה 10. 05 . 0.01 0 1975 0 1965 1960 1955 שנה , אססתוות : אעסצ אסא , פ5ת66טקהסססץעסגא ,ץסתחסת .ת 18התסק ציור מס' 1 פא500). מסתבר שבמשך תקופת זמן של חמש עשרה השנים עד 1980 גדל כושר החישוב של מעבדי המחשבים במונחים של 5ק1א פי 1000 ומחירי המחשבים ירדו אף הם באותו שלעור. עובדה ‏ זו, שהלנה פועל ‏ יוצא של קצב ההתקדמות האקספוננצלאלי של טכנולוגיות המלקרואלקטרונלקה, באה לידל ביטול בחדלרה מסיבית של טכנולוגלות המחשוב כמעט לכל מיגזרל הפעללות של החברה המערבית. למרות תופעה זו נשאר המחשב, ביסודו של דבר, לא יותר מאשר מכונת הלשוב עטורה הללת-יתר. רק בשנים האחרונות על רקע התפתתותן של טכנולוגיות מזעור מתקדמות *לותר החלה להסתמן המגמה של פיתוח מערכות המסוגלות לבצע פעולות דמויות חשיבה אבושית. בין פעולות אלה מהווה כושר ההסקה את אחד הלעדים הראשונים למימוש באמצעות מכונות. טכניקות מתמטיות חדטשות מאפשרות כבר כלום ביצוע פעולות של הסקה לוגית פורמלית על מחשבים גדולים (פ5מאגתקא1א). מחשב גדול בעל מהירות בינונית מסוגל בטכנולוגיות הנוכחיות לבצע כ-1000 פעולות הסקה לשביה (0א58₪00 מע 5מ6אמתמטא1 1128=100103). היפנים, במסגרת תכנלתם הידועה בשס "מחשבי הדור החמלשי" הכריזו ב-1982 על כוונתם לפתת מעבדים בעלי כושר בצוע של אלף מליון (109) 86 תוך עשר שנים. משמעות הדבר הינה פשוסה בעיקרה: גם אם תושג מטרה זו רק באופן חלקל ישיגו מחשבל הדור החמלשי יכולת "חשיבה" (6א1א25450) בקצב הרבה יותר גבוה מן הקצב בו הגיעו מחשבי הדור הנוכתל ליכולת החישוב המדהימה שלהם. התפתחותן של טכנולוגלות נלוות כגון, מאגרל נתונים, תקשורת, תצוגות, מערכות מומחיות (57₪85צ5 דתמקאם) וכו' נמצאת אף הלא, בשנים האחרונות, בתנופה מואצת שהולידה וממשיכה להוללד השגים מרשימים ביותר. כתוצאה מכך מתרחשת כלום מהפיכה טכנולוגית שאת מימדיה קשה לשער ואשר תקלף את כל מגזרי הפעילות בחברה האנושית המודרנית. על פי קצב ההתפתחות הנוכח? והצפוי של ביצועי המחשבים וטכנולוגיות התקשוב האחרות, תוך ירידה מתמדת של מהלרלהם, אלן למעשה ספק, לדעת תת הועדה, בהיתכנותה הטכנולוגית של התכנית המוצעת. בכל מקרה, בסווח זמן קצר יחסית, תתהיל החדירה המסיבית של טכנולוגיות התקשוב למערכות החינוך וההוראה. האתגר בתחום זה הלנו בתכנון נכון ומקורי של מערכות שלמות ולא בפיתות הטכנולוגלות הנפרדות. לאחר השלמתם של שלבי הפיתוח העיקרלים צופה תת הועדה שהתכנית תעמלד לרשות הגורמלם המופקדלם על ההוראה, מערכת המכוססת על כח מחשוב ענקי השוכן במרכז אחד או במספר מרכזים; רשת תקשורת מתקדמת ביותר מסוגה תקשור מרכז זה אל מאגרי מידע, מאגרל ידע ותכניות לימודים בכל הרמות ובכל הנושאים מצד אחד ואל עמדות עבודה משוכללות המותקנות בכל כיתה מצד אחר. העמדות תהיינה מסולבות במיגוון רחב של אמצעים ואביזרים חזותיים וקוליים שלאפשרו למשתמשיהן (התלמידים והמורים) שורה שלמה של אופני לימוד, החל בתרגול ושינון, עבור דרך "דו-שיח" ממשל עם החומר הנלמד וכלה בביצוע סימולצלות של תהליכים. כל אלה כאמור, בשפה טבעלת או כמעט טבעית. 8. מתווה טכנולוגל של התכנית - תחומל פיתות חמישה תחומל פיתוח נראלם כחיוניילם למימוש מאפייניל מערכת הוראה נעזרת מחשבים כגון אלה שפורטו בפסקה 6 ולהצלחתה של התכנית כולה: תורת ההוראה; הנדסת תכנה; הנדסת חמרה; ארכלטקטורה של רשתות; מאגרי מלדע וידע. תורת ההוראה לתורת ההוראה שמור תפקיד מפתח בתכנון ובפיתות המערכת. מוקדל הפעללות בתחום זה יכללו את הנושאלס הבאים: א. בחינה והגדרה של מכלול התהללכים הכרוכים בלמידה ובהוראה כמו למשל, שיטות לימוד חליפיות, מערכי שיעורים מתאלמים, שיטות מעקב והערכה של השגי התלמלדים וכו'. פיתוח כלים לאלסוף ופירוש המשוב (א6פכ8₪₪") שיופק ע"י המערכת לגבי כלל משתמשלה לשם שיפור מתמלד של התהליכים הפדגוגיים. ג. יצירת תכנלות לימודים אלטרנטיביות וגמלשות בהתאם לצרכים של החינוך הפורמל?י והבלתי פורמלי ודרלשות משרד החינוך. ן ד. בחינה של תפקוד המורלם על רקע השינויים שיחולו בארגון הלמידה ובתנאי עבודתם בעיקר בשל העברת מרכז הכובד בעבודתם, מתיווך להעברת ידע, לחינוך במשמעו המקורל. ה. פיתוח שיטות חדשות להכשרה ולהשתלמות של מורים. ו. בחינה של ההיררכיה הקיימת במערכת החינוך לאור הסביבה החדשה שתיוצר עם לישומה של התכנית להוראה נעזרת מחשבים. למחשב היכולת להיות מכשיר העזר הלימודי הגמלש ביותר שעמד אי פעם לרשות האדם. מכשלר זה מסוגל לפעול בשלושה אופנים: כמלמד (10108), ככלי לביצוע משימות (100) וכמתלמד (10188). כדי להוציא יכולת זו מן הכח אל הפועל יש צורך בהעמקה ופירוט של תורות החינוך כדי להגיע לסינתיזה הטובה ביותר והגמישה ביותר של שלוש האפשרויות. הנדסת תכנה התכנה שתתמוך במערכת תהיה גורם עיקרל שלקבע את הצלחתה של התכנית. סבלר גם להניח שבסופו של דבר תצרוך התכנה את מרבית המשאבים שיועמדו לרשות התכנית. התכנית צריכה לשאוף לפיכך לפיתוח השיטות האמינות ביותר והזולות ביותר האפשריות לתכנון התכנה, הפקתה ובקרת אלכותה ותחזוקתה. פרוש הדבר שיהיה צורך להגיע ליישום של כלים אוטומטיים מתקדמים ביותר לפיתוח תכנה. עם אתגר זה תצטרך להתמודד תעשיית התכנה הישראלית שתידרש לפתתח לשם כך יכולת גבוהה במיוחד ואול? אפללו עמדת בכורה בתחום זה. הנדס הרקת מתנהדמהיה = 26 = בסטווח הקצר יש לבחור תחילה בשפה עילית אחת מתאימה (או בכמה שפות עיליות) או לחילופין לפתח שפה כזו ולגבש תקנים נוקשים על מבת להבטיח תאלמות מלאה של התכבה עם האלמנטים האחרים של המערכת. לטווח הארוך יותר לש להציג, בין הלתר, את המטרות הבאות: א. בנית כלל תכנה לפיתוה תכניות לימודלם שיבטיחו שליטה מלאה של המורים על הכנתן עם ידע מינימלי בתכנות מחשבים מסורתי. על כלים אלה להבטיח גם שתהליך השיפור, השלנוי והתחזוקה של התכניות ללה קל ומהלר . ב. בנית מערכות הפעלה לשליטה במערכות ההוראה ברמות ייעוד שונות: ג. פיתוח מערכי תכנה לניהול של רשומות ומעקב אחר השגי התלמלדים, הכיתות, המוסדות וכו'. ד. פיתוח כלל תכנה גמישים לאיסוף ועלבוד נתונים שיאפשרו השגת אינפורמציה על מערכת החינוך בכללה (לשימוש רשויות החינוך בעיקר). ה. הקמת מאגר נתונים שיכלול את כל כלי התכנה למטרות הוראה. ו. פיתות כלי תכנה שלאפשרו תחזוקה ובקרה של התכנה ויבטיהו את אלכותה ועמידתה בתקנים שיקבעו. הנדסת חמרה מרבית המלקרו-מחשבים והמסופלם המשמשים כיום למטרות הוראה "שאולים" משטחי פעילות אחרים שעבורם הם נועדו מלכתתילה. את אלה יש להחל?ף ב"תחנות עבודה" ואביזרים נלווים שיתכוננו מראש למטרות הוראה ושלהלו גזורילם בהתאמה מקסימלית ליכולתם המוטורית וחושיהם של המשתמשלם המלועדים. פירוש הדבר - הנדסת אנוש ספציפית ולא כוללנית. תחתנת העבודה החדשה צרלכה לכלול בתוכה לכולת דלאגנוסטלת מובנית ולהיות בנויה ברמת מודולריות גבוהה ככל האפשר, הן בחמרה והן בתכנה. רמת דיאגנוסטיקה ומודולרלות כזאת תעשה את תחזוקת המערכות לקלה ופשוטה גם ע"* אנבשים הסר* הכשרה טכנית מלוחדת (שליפת החלק הפגום והחלפתו בחלק תקין). היא גם תאפשר את שיפורה המתמלד של המערכת ע"ל סילוקם של מודולילם שהתילשנו ושללוב מודולים חדשים שיהיו תולדה של התפתחולות טכנולוגיות אפשריות (כמו לחידות עיבוד מרכזיות מהירות לותר, וידיאו דיסקים ספרתיים, צגים שטוחים של גבישים נוזליים או אחרים, מעבדל קולות וכו'). הכרח*ל לשאוף מלכתחילה שאלמוץ טכנולוגיות מתחדטות לא יהיה כרוך בהחלפת המערכת כולה. הטכנולוגיה של מעגללם משולבים בקנה מידה גדול מאוד (81מט) מבטיחה, ככל הנראה, את השגת המטרות של מודולרלות ברמה גבוהה ובמחיר נמוך לחסית. תת מערכת שלמה (אם לא מערכת שלמה) תהיה "*צוקה" בודאל על שבב אחד ומובן שבייצור המוניל ניתן להגיע למחירילם נמוכלם יחסית. כבר כלום יש לישראל לכולת מחקרית ותעשייתית המסוגלת להתמודד עם המשימה של פיתוח מעגלים כאלה וליצורם. בתכנון תחנת העבודה יש לשים דגש גם על שילובן של התכונות הבאות: א. טיב התצוגה - רזולוציה ויכולת אנימצלה גבוהלם. ב. אמצע" מלשק (פ5מסַַעַממ1א1) אדס-מכונה המותאמים ליכלתם ולצרכיהם של הלומדים. ארכיטקטורה של רשתות תקשורת טובה ויעילה בכל הרמות הינה חיונית להשגת מטרותיה של התכנית. לשם כך אפשר לבנותה כרשת היררכית. המבנה שלהלן הלנו דוגמה למתכונת אפשרית : א. רשת כיתה: רשת זו אמורה להיות נשלטת ע"? המורה ולאפשר לו בחירה בין קונפיגורציות שונות בהתאם לנסיבות. הלא תאפשר למורה לפקה ולשלוט על עמדת העבודה של התלמלד. לדוגמה: מורה יוכל למנוע מן התלמלד גישה לתכנית מסוימת (או ל"שלעור") או לחילופין למנוע ממנו תקשורת עם חכריו לכיתה במהלך בתלנה: ב. רשת בית ספר: זו אמורה לקשור את כל תחנות העבודה בתוך רשת מקומלת. לתחנות העבודה של התלמידים הקשורות כבר ברשת הכיתה תהיה גישה לרשת בית הספר באמצעות תחנת העבודה של המורה. רשת בית הספר תאפשר ניהול רשומות הישגים, גישה לתכנלות לימודיות, מקורות ובסיסי נתונים שיהיו במאגר מרכזי של בית הספר וכן למטרות דומות אחרות. ג. רשת בין מוסדלת: מטרתה של רשת זו תהיה להבטיח תקשורת מקסימלית מכל הסוגים בין מורים לבין עצמם, בין מורים לרשויות החינוך ובין מורלם וחוקרים העוסקים במחקר לימודל וחינוכי וכן תקשורת לבסיסי נתונים, למרכזל הוראה וכו'. את כל אחת מן הרשתות הללו לש לפתה בהתאמה לדרלשות, אלו שהוזכרו ואחרות שיעלו בודאי במהלך תכנון ופיתוח המערכת. גורם חשוב שיש להתייחס אליו במהלך הפיתוח הינו מהירות השלגור של האלנפורמצילה. למרבית הרשתות הנפוצות כיום יש מהירולות שיגור נמוכות המגבילות את כמות האלנפורמציה הגרפית שניתן לשגר בהן. יש לשאוף לאיזון אופטימלי של רשתות התקשורת: מהירויות תקשורת גבוהות ברשתות הפרטלות הפנימיות של בתי הספר ומהלרויות נמוכות כאשר התקשורת עוברת באמצעות הרשת הציבורית. מאלדך, יש לקבוע כתנאי שתכנון הרשתות *להיה גמיש דיו כדי לאפשר מעבר למהירות שיגור גבוהות ככל הנדרש כאשר עלות הטכנולוגלות הרלבנטיות תקטן. בנוסף, תאפשר הרשת ‏ על *דל התחברות לרשתות ציבורלות גישה מבוקרת למאגרי המידע מכל הרמות וחיבור עמדות עבודה אל הרשת גם מחוץ לתהומי מוסדות החינוך. מאגרי מידע כבר כיום מאפשרת הטכנולוגיה של מאגרי נתונים את הקמתם של מאגרי מידע ענקיים תוך ביצוע מהיר מאוד של פעולות אחסנה, עיבוד ושליפה. משימתו של הצוות שיופקד על תחום זה תהיה לפיכך לבנות מאגרי אינפורמצילה גדולים שלכללו את תכניות הללמודים של המערכת החדשה, לדע כלל?ל וכל אינפורמציה אחרת עם נגיעה למערכת ההוראה. בנוסף לאלה יש להקים בנק נתונים שיכיל את כל האינפורמציה הזמלנה על התכנית כמו כלי התכנה והספציפיקציות האחרות של המערכת | לתועלת | כל הגורמים המעורבים בתכנון, פיתוח והפעלה ‏ של המערכת. קצב התפתחותן של מערכות (מבוססות-)ידע אלנטלגנטיות מצביע על כך שבתוך תקופה של חמש עד עשר שנים ביתן יהיה לשלבן בתכנית המערכת החדשה. שילוב זה יביא את המערכת לרמה טיוטוריאלית אמיתית. אז יוכל כל תלמלד לשאול שאלות באופן חופשי ולקבל תשובות מלידלות בשבתו מול תחנת העבודה. מעבר לדרלשה שכל אחת מן הטכנולוגלות החיוניות, שצולנו לעיל, צריכה להיות מופקדת בידי צוות מיוחד של מומחים, עומדת הדרישה הקריטית יותר לשיתוף פעולה ותאום הדוקים בכל רמות התכנון והביצוע. קרלטלות זו הלנה פועל יוצא מן העובדה שפיתותח המערכת ויישומה כרוכים בחפיפה רבה בין הטכנולוגיות החיונלות (בעלקר בילן רמות החמרה והתכנה). 9. היתרונות הצפויים למלגזרים השונים מביצוע התכנית מערכת החינוך בישראל ה "מוסד" לאומיל מרכזי. כל שינול פתאומל ובלתי זהיר יכול לשבש את פעילותה ולזעזע את המכנה החברתי בישראל. לכן, סבורה תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב שיש לבנות את התכנית הלאומית המוצעת ביסודיות ובקפדנות ולהכניס את מערכות ההוראה החדשות לבתי הספר תוך בחינה מתמדת וזהירה של תוצאות השילוב. כמו כן, יש לבצע את התכנית באופן כזה שהיא תענה לצרכים של כל הגופים שיהיו מעורבים בה ותציע להם את מקסימום התועלת האפשרית. לק הפל מז תהק הפפ המכל לטבמההצהט ילותקה = 50 > להלן, תיאור היתרונות והתועלת שליפלקו כל הגורמלם שלהלו מעורבים ביישומה של התכנית המוצעת. החברה הלשראלית בכללותה התכנית לפיתוח מערכות הוראה נעזרות מחשבים תתמוך באופן ישיר בשאיפתה של מדינת ילשראל להמשיך ולהתפתת כחברה של טכנולוגיה גבוהה ותעמיד לרשותה כלים טובים לותר להשגת המטרות הבאות: א. מערכת חינוך יעילה ואפקטיבית המנצלת בצורה מיטבית את המשאבים הלאומיים המופנים לחינוך. ב. פתיחות, מודעות והבנה של הציבור במדע בכלל ובטכנולוגיות התקשוב בפרט. ג. הכנה של בוגר"ל מערכת החינוך ליילשום מושכל של כל*י תקשוב בעבודתם ובביתם. ד. יצירת מאגר רחב של מדענים, מהנדסים ועובדלם טכניים המשתמשים באמצעל תקשוב. ה. העמדת בסיס *דע רחב ביותר לרשות הלומדים, בכל תחומל הלימוד: ללמודלם הומאניים, *צירתיים, מדעיים וטכנולוגיים. ו. הקניית טכניקות והרגלים של לימוד עצמי, חיפוש במקורות ובסיסי מידע, ניסוי והסקת מסקנות. ז. סיוע באיתור ובזיהוי כשרונות בגיל צעיר מאד, עידודם וטיפוחם בהדרכה אישית ומותאמת. כמות הידע בחברה המודרנית גדלה בקצב דרמטיל ורק מעטלט יכוללם להדביקה באמצעות הכלים הקילמים. עובדה זו *וצרת פער *דע בקרב האוכלוסין. הוראה באמצעות מערכות נעזרות מחשכבים תעצור ותשנה התפתחות שלילית זו. היא תסייע לאנשילם לצמצם או אפילו לבטל את פער הידע ותטפה את יכלתם לחשוב בכוחות עצמם; 0 - פלטסקתושהקנילאף<יהזהכ ה = 81 = רשויות החינוך התכנית המוצעת לפיתוח ולישום מערכות הוראה נעזרות מחשבים תסייע לרשויות החינוך להתמודד בהצלחה גדולה לותר בבעיות העיקרלות העומדות בפניהן: א. הקטנת ההוצאה הישירה לשעת תלמיד לשם צמצום הגידול הגואה בהוצאה הלאומית לחילנוך, תוך שמירת אלכות החינוך ואף שיפורה. ב. התגברות על המחסור החמור במורים למדעלם מדויקים (פיסיקה ומתמטיקה בעיקר). ג. יישום מהלר ומכוקר של שלנולים בתכנים הנלמדים ובשלטות ההוראה. ד. הפעלת מערכות נלהול ממוחשבות, לנ*הול יעיל של אדמיניסטרציות בתי הספר (תכנלות לימודים, כספים, רכש ורכוש וכו'). ה. יצירת רשת להזרמת אינפורמציה בין מרכיב* מערכת החינוך. ו. הדרכה ועדכון של מורים והסגל החלנוכי, לרבות הקניית הידע על מערכות תקשוב לסגל החינוך. הצרכים שנמנו מחליבים את המתכננים להבטיח שעלות ההוראה באמצעות המערכות החדטות תהילה יקרה פחות מעלותה של ההוראה כיום. ההתפתחות המתמדת של טכנולוגיות התקשוב המלווה בירידה עקבית של מחלר* הציוד והתכנה מאפשרים השגת מטרה זו. התכנון המודולר*ל של המערכות יאפשר את הרחכבתן ושיפורן באופן מתמלד ויקל על רשויות החינוך את תהזוקתן השוטפת והזולה. יהיה צורך לגשר על חוסר הידע והנסיון המועט של המורים בהפעלת אמצעי התקשוב. תכנון המערכות יכלול פתרונות בנויים ללימוד והכשרת המור*ם וכלי עזר משוכללים נעזרי מחשב שלסייעו למורים להכין את תכניות הלימודים השעורים והמבחנים. שב תי ורב ו נפשנכפישט = 42 .- השלנויים המהירלם בהם מתנסה החברה המערבית בכלל והחברה הישראלית בפרט מעמידים את מערכת החינוך בפני הצורך הקבוע להתאלם את תכניות הלימודים לדרישות המטסתנות. מערכות ההוראה החדשות תהיינה לכן גמלשות במלדה מקסלמלית מבחילנה זו, אפילו עד כדל" אל תלות בתכניות הלימודים. באופן כזה לא תעמוד מערכת החלנוך בפנגל קשייס מלוחדים כאשר יתעורר צורך בשלנויים של נושאים, שיסות פדגוגלות וכו'. כל הסימנים מעלדים שלא צפוי שיפור במחסור ההולך ומחמיר במורלם מלומנים למקצועות המדעים המדוייקים בעתיד הקרוב. אחד הפתרונות לבעילה זו יבוא באמצעות המערכות המתוכננות "להוראה בעזרת מחשבים" אשר ייבנו על פי תפיסה של מערכות העומדות בפני עצמן, קרי, מערכות שתאפשרנה גם למורים מלומנים פחות במקצועות הללו, לנהל, לפקח ולהעביר בהצלחה קורסים כאלה. התכנית תציע תשובה מספקת לצורך הגדל והולך של משרד החינוך כשיפור זרלמת האינפורמציה בתוך מרכיבי מערכת החינוך ומהן אליו וזאת על רקע הגידול הכמותל המתמלד והגידול במורכבותה של מערכת החינוך. כאן, תוך תכגון מושכל לניצול יעיל של כח המחשוב האדיר שלעמוד לרשות מערכת החינוך, יספקו מערכות ההוראה החדשות לרשויות החלבוך מידע והלזון חוזר בזמן כמעט אמיתי על כל פעילויות בתל הספר ויאפשרו גם הפצה יעילה, זולה ומהירה של אלנפורמצלה לבתי הספר (כמו למשל בצורת בוליטינים וכתבי עת אלקטרוניים). מורים ומחנכים התכנית תציע למורים שיפור משמעותי בתנאי עבודתם. מטרה זו תושג ע"? כך שתכנון המערכת וביצועלה יתרמו: א. לקידום מעמדם החברתי ויוקרתם המקצועית של המורים. ב. לשיפור התקשורת המקצועית בין מורים עמיתים. 0008 533300 ה ₪ 0% = ג. לרכישה קלה ופשוטה של המיומבנות הנדרשת לללשום המערכות. ד. לעידוד הפעללות הלצירתית של המורלם. ל הדעיכה ביוקרתו של מקצוע ההוראה אומר פלאג'ה, מגדולי התיאורטיקנים של ע ז החינוך בדור האחרון את הדברים הבאים:4 מה שחסר המורה הלא אותה יוקרה אינטלקטואלית | שממנה | נבהנים ‏ בעלל מקצועות אחרים. הסיבה לכך נעוצה בשילוב נדיר ומטריד למדי של נסיבות. בעיקרו של דבר ניתן להסביר זאת בכך שהמורה בבית הספר אלננו נחשב לא ע"ל אחרים ומה שגרוע לותר גם לא ע"* עצמו למומחה מנקודת המבט ‏ הכפולה ‏ של טכניקות ויצירתיות מדעית, במקום זאת הוא נחשב ללא *ותר מאשר מערכת ממסר להעברת מן *דע שהוא למעשה בהישג ידו של כל אחד מאתנו. התכנית המוצעת תשקם את מעמדם החברתי והמקצועי הנשחק של המורים ע"* חיזוק תפקידם הפעיל בתהליכים החינוכיים. מערכות ההוראה בעזרת מחשבים תשחהררנה את המורים מביצוע חלק ניכר של עבודתם השגרתית הכוללת למשל תפקידי שינון ותרגול, תיקון בחינות, מעקב ורישום השגל תלמלדים, תפקלדל אדמיניסטרציה וכו'. הן תבצענה משימות אלה ביעילות גדולה, תוך מתן היזון חוזר מהיר ושלס לותר על המתרחש בכתה מזה העומד לרשות המורה כיום. המערכות תצגנה את האינפורמצלה הנדרשת בצורה הברורה והמפורשת ביותר. המורים יזכו בעקבות כך בזמן פנוי רב יותר שינוצל לקיום קשר קרוב *ותר עם התלמידים ע"י מתן ייעוץ, הנחייה והדרכה שיסייעו להם להגביר את השגלהם. תכלול מערכת תקשורת שתאפשר למורלם גלשה קלה למאגרי אלנפורמציה ולפרסומים מקצועילים, שימוש בדאר אלקטרוני, בוליטלנים בין-מוסדיים וכו', כך יוכלו מורים לקבל בקלות ייעוץ בנושאים פדגוגיים שונים (כולל שימוש וניצול המערכות החדשות עצמן). טי קפסמל סע קרמ אהיתהמחקי = 34 = התכנית תאפשר למורלם לקחת תפקיד פעיל ביותר בכתיבת תכניות לימודים בעזרת כלים מתאלמים (עמדות להכנת תכניות לימודים), ולהפיצן במהירות בין עמיתיהם. תלמידים חלק מסוים מן השחיקה באלכות ההוראה והלמידה ניתן לזקוף להצלחתם הגדולה של אמצעל הבידור "האלקטרונלים" בתחרות על זמנם הפנוי של התלמידים . עובדה זו בובעת מהתקדמות טכנולוגילת מהירה מאד בטכניקות הבידור המתוחכמות, בהן מושקעים מאמצים רכ-תחומלים ומשאבים אדירים. התכנית המוצעת תהפוך את ה"כיתה" לסביבה מחשבית עשלרה אשר תציע לילדים הלומדים לימוד שיהא גם מוע*ל וגם מהבה : א. המערכת תהיה מכולילת עם מבנה הגלרוילם והלכולת המוטורית של המשתמשים בה. לדוגמה: ילדים קטנים פועלים הלטב עם מקלות צבע, טלולזיה צבעונית, בובות ורכבות צעצוע ולאו דוקא עם אותיות קטנות או ספרים עבים. למרות זאת, מרבים המחשבים הקילמלם, מציעים גרפיקה גסה מחד גיסא ואותיות קטנות ומעודנות מאידך גלסא. ב. המערכת תהלה מופעלת ע"*" שפה טבעית ותאפשר לילדלם לקלים תקשורת וליצור תכניות בשפתם הם. ג. המערכת תהיה בעלת זמן תגובה מהיר מאד (בלי "זמן מת" האופייני כל כך למערכות הנפוצות כלום). הנסיון מלמד שההמתנה לתגובת המחשב פוגעת מאד בכושר הריכוז של *לדים. ד. למידה באמצעות המערכת תהלה אינטראקטלבית כך שהתלמלדלם יהלו פעללים בתהליך ולא צופים פסלביים. תהליך הלמידה *היה דו-שיח בין התלמיד לבין "המורה" שהכין ועיבד את השלעור ולא בין התלמיד לבין המחשב כפי שהדבר מתרחש כיום. ה. המערכת תקנה לתלמיד שליטה על קצב ותוכן השלעור ובכך תוביל לאינדוידואליזציה של תהליך הלמידה ולהתקדמות אלשית המותאמת ליכולת. תלמידילם מוכשרים יוכלו בדרך זו להגיע לרמת השגלם גבוהה ביותר בלל להיות תלולים, כפי שהדבר קורה היום, ברמה הממוצעת של כיתה שלמה. תלמידים המתקשים *וכלו לקבל הדרכה משלימה המתאימה לרמתם ומכוונת להביאם להלשגלם מספיקים. המערכת תוביל לטיפוח הכשורים הקוגניטיביים בתלמלדים, קרי, טיפוה היכולת לחשוב ולפתור בעלות ללא תלות לשירה בהקשרן. המערכת תאפשר את לצירתם של "עולמות הינוך זעירים" (ר' ספרו של פפרט "סערת-מח") בהם לוכלו תלמילדים לשחק ולחקור בתוך מגוון רחב של אפשרויות תוך בנית לכולת ההעמקה וטיפוח האינטואלציה שלהם לגבי הנושא בו לעסקו. התכנית תעניק ללומדים מודעות והכרה מכלי ראשון של טכנולוגיות התקטוב. ע"י כך יתחזק בסיס הכשרתם לתפקידים ולמקצועות מגוונים יותר. המשק הלשראלל ביצוע התכנית בהלקפה המלא *שתלב היטב במגמה המקובלת על כל גורמל המשק, להרחיב, לחזק ולבסס את תעשיותיה עתירות הידע והטכנולוגיה של לשראל, כמנוף עיקרל להשגת עצמאות כלכלית. תרומותיה הצפויות של התכנית למגמה זו *בואו לידי ביטוי בהשגים הבאים: אִ. הרחבה משמעותית של תשתית המו"פ המקומי בכח אדם וכתחומל פעילות, כבסיס ליצירתן של תעשלות חדשות. סיפוק צרכיו של שוק מקומל גדול למדי המתפתח בהתמדה. סיכויי יצוא טובים מאוד של מערכות שלמות או תת מערכות עיקריות. "תגובת שרשרת" בטוחה בצורה של הרבה מוצרי לוואי (8ע"0-א5?1) מתוחכמלם שימצאו את דרכם לשוק המקומ? ולשווקי חוץ. הנסיון המוצלח של מדיניות התמיכה הממשלתית במחקר ופיתוח בעשור האחרון, מלמד על כדאלותה של הגלשה המבקשת להעמיק את הלשענותה של התעשיה המתקדמת בישראל על מו"פ מקומל. הרחבת תשתית המו"פ באמצעות התכנית לפיתוח מערכות הוראה נעזרות מחשבים תגדיל ללא ספק את הלקם היחסל של המוצרים פרל מו"פ מקומיל בסל המוצרים של התעשיה הישראלית. פירוש הדבר - חיזוק כושר התחרות של מוצרילם אלה והגדלת הערך המוסף בעלות ללצורם. השוק המלידי למוצר?ל התכנית הינו השוק המקומי. על גודלו של שוק זה ניתן לעמוד מהיקף תכניתו של משרד החינוך לצייד את כל בתי הספר בישראל במעבדות מחשבים. | ההוצאה | הצפויה להשלמת | תכנית | זו, שבלצועה | החל לפנל כשנתיים, אמורה להגיע ל-300 מליון דולר בקירוב, עד לשנת 1988 (ראה נספה מס' 4). לדעת תת הועדה יש להתיחס לסכום זה כאל הערכה מינימלית הלות שתכנית משרד החלנוך מכוונת בעיקרה להענקת ידע בסיס לתלמלדים בנושא? המחשב (צ00%2078₪8-1.178840) ולא להפיכת המחשב למרכזה של שיטת הוראה חדשה. לפיכך סבורה תת הועדה שאם תוצע למשרד החינוך מערכת אשר תהא מסוגלת לשפר באופן מהפכנ?ל את אלכויות ההוראה בכל הנושאלם ותוך הקטנה משמעותית של העלוילות לטווח ארוך, אזל אין ספק שלמוצרל התכנית לפיתוח מערכות הוראה נעזרות מחשבים צפול שוק מקומל גדול מאוד בהיקפו. יתרה מזו, תת הועדה סבורה שהמגמה לשילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה הינה תהליך בלתי נמנע שרק ילך ויגבר בשנים הקרובות. אם התעשיה הישראלית לא תהא מסוגלת להציע פתרונות מקומיים למגמה זו תאלץ מערכת החינוך בישראל לייבא אותם ממקורות חוץ על כל הקשיים הכרוכים בהסבתם ובהתאמתם לדרישותיה ה?יחודיות. לפיכך, חיוני מאוד, לדעת תת הועדה, שמערכת החינוך תשתלב מלכתהילה בפיתוח וילשום התכנית כשותף וכצרכן "גדול וחכם" באותה מתכונת של יחסי הגומלין הקי?מלם בין מערכת הבסחון ובין התעשיה הבטחונית בישראל. מימדיו של השוק העולמל הקלים והצפוי למערכות הוראה ממוחשבות נבדקו בסקרי שוק רבים. וכלה הסקרילם מצביעים על אומדנים ענקיים המגלעים לביליוני דולרים לשנה כבר בשנים הקרובות. מבין אלה בחרה תת הועדה כהערכות מייצגות את המסמכים של ארתור מלמד ( פמאזטא תטאצתה), מנהל המטה למדע וטכנולוגיה בתינוך במחלקת החלנוך של ממשלת ארה"ב ושל כתב העת 0000108א1808 - .ם.ם.ך א0ז סע א1 5א₪08120 (ראה נספה מס' 5). על פי מסמך מלמד תהיה בשנת 0 ההוצאה הלאומית לשילובם של מחשבים בבתי הספר (היסודיים והעל יסודלים) בארה"ב כ-4.6 ביליון דולר לשנה ועל פי מחקר השוק של .7.8.8 תגיע הוצאה זו בשנת 1988 ל-3.6 ביליון דולר. אין ספק שאם מדינת לשראל תבצע את התכנית המוצעת לפיתוה "מערכות הוראה נעזרות מחשבים" ללא דהיות מיותרות, תקנה לעצמה התעשייה הישראלית מלקדמה טכנולוגית משמעותית, אשר תאפשר לה לכבוש נתה רציני משוק זה ומשווקים דומלם בארצות אחרות, הן לגבי מערכות שלמות והן לגבי תת-מערכות מסוימות שגם בהן תהיה גלומה המלקדמה הטכנולוגית. 0. פיתוח מערכות הוראה נעזרות מחשכים - תכנית לאומלת של ישראל תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב מאמינה שבידל מדלנת ישראל והעם היהודל מצולים כל הכלים והאמצעים הדרושים לפיתות מקורי, חדשני וייחודל של "מערכות הוראה נעזרות מחשבים": תעשייה עתירת לדע מתקדמת ודינמית; מו"פ תעשייתי מתפתה; קהיליית מחקר אקדמל חזקה ובעלת מוניטין הן בתתומי המדע והסכנולוגיה והן בתחום תורות החלנוך ומעל כל אלה - מקומו הראשון במעלה של הלימוד במסורת היהודית. שיתוף פעולה הדוק ומתואם בין כל הגורמים הללו בתמיכה מלאה של ממשלת ישראל תעניק לתעשיה הישראלית את ההזדמנות להפוך את הטכנולוגיות להוראה נעזרת מחשבים לתעשיה מובילה בקנה מידה לאומל ואפילו בקנה מידה עולמל: בשוי כ כל הלק בעסקהכטוי בנ - = 88 = תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב מציעה, איפוא, לאמץ את משימת הפלתות של "מערכות הוראה נעזרות מחשבלם" כ"תכנית לאומית" של ישראל בתחום טכנולוגלות התקשוב. בהמשך המסמך מציעה תת הועדה דרכים לביצועה של התכנית. 1. *לישום התכנלת תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב ממללצה: א. הממשלה תקלם "צוות תכנון" לתכנית. משלמות הצוות תהיינה לתכנן, להעמיק, לפרט ולבסס את התכנית ולהצלע הצעת תקציב מפורטת, דפוסי ארגון, נהלים ודרכי פעולה לביצועה. ב. אחרי אישור מסמך "צוות התכנון" תכריז הממשלה על התכנית כ"תכנית לאומילת" של מדינת ישראל בתחום טכנולוגיות התקשוב ותקים את "'מנהלת התכנית" אשר תופקד על ביצוע התכנית, כפל שתפורט בשלב א' ע"ל "צוות התכנון": צוות התכנון משימותיו של צוות התכנון תהיינה: א. הערכת היתכנותה הכלכלית של התכנית והסלכונים הכרוכים בביצועה. ב. פירוט וביסוס הצרכים של מערכת החינוך. ג. זיהוי ברור של הטכנולוגיות ומוקדל הלדע הדרושים לביצוע התכנית תוך איתור אלה הקיימים ואלה הטעונים פלתוח נוסף. 7 -- ד. פירוט תכנלות המחקר הדרושות באונלברסיטאות ומכוני המחקר. ה. פירוס תכניות הפיתוח הדרושות במערך המו"פ התעשלייתי. ו. זיהוי המשאבים הדרושים לבלצוע התכנית במערכת החינוך, במערכת המחקר האקדמל ובתעשלה. ז. שילוב תכניות המו"פ לתכנית-אב כוללת. ח. הכנת נהלים, שיטות ומתווה ארגוני, שיכלול בתוכו כפיפויות, סמכויות ואחריות "מנהלת התכנית". | ט. זיהול כל המקורות האפשריים לתקציבים הדרושלם לביצוע התכנית. י. הכנת הצעות להקלות ותמריצים לשם עלדוד השתתפותם של גורמ" התעשיה בתכנית. ילא.הכנת הצעת תקציב רב-שנתי (ארבע עד חמש שנים) לקראת הגשתו לאלשור הממשלה. תת הועדה ממליצה להפקיד את משלמת התכבנון של התכנית הלאומית בידלו של צוות שימנה כ-10 אנשים, מהם כ:6-7 מומחים בני סמכא בתחומלם השונים הדרושלם לביצוע התכנית: תורת ההוראה, הנדסת תכנה, הנדסת חמרה, תקשורת מחשבים, מאגרל מלדע וניהול תכניות. תת הועדה סבורה שיש לגליס לצוות ההקמה את האנשים הטובלם ביותר אשר *יענו לאתגר מבל"ל לקבוע מסמרות מראש לגבל השתייכותם הארגונית (מומחים שיושאלו משרות המדינה, מן האקדמלה או מהתעשלה באמצעות חוזים מתאלמים עם חברות האם). בנוסף לכך ממללצה תת הועדה לקבוע מראש שקבוצת התכנון תהווה את הגרעיו שסביבו תוקם "מנהלת התכנית" (ראה להלן) אשר תופקד על ביצוע התכנית. באופן זה צפוי שהמתכנבלם יפעלו מתוך מוטיבציה גבוהה יותר ובנוסף לכך יהיה המעבר לשלב הפיתוח מהיר *ותר וחלק לותר. תחת הועדה ממליצה שהאחרלות להקמת הצוות לתכנון התכנית תהיה בידי שר המדע, או בידל שר החלנוך, או בידי שבניהם. להילופין יכולה הממשלה.: להפקיד אחרלות זו בידיה של ועדת השריט למדע וטכנולוגיה. הפיקוח וההכוונה על עבודת צוות התכנון וההקמה יהיו באמצעות ועדת היגוי. תת הועדה ממליצה שחברי ועדת היגול זו יבחרו מבין חברל מליאת ועדת ההלגול לתקשוב. תת הועדה ממליצה להקצות 500,000 דולר לפעולת צוות התכנון (שלב א') שיכסו עלויות שכר (כ-50,000 דולר לשנה למומחה, וכ-30,000 דולר לשנה לכח עזר טכני או מנהלל) וכן הוצאות אחרות (דיור, תקשורת, נסיעות, *יעוץ, הוצאה לאור וכו'). פרק הזמן שיוקצה לבלצוע שלב התכנון צריך להיות קצר ככל האפשר. לדעת תת הועדה יש להקצות לצוות התכנון פרק זמן של ששה חודשים להשלמת משימתו ובכל מקרה יש לקבוע ששלב זה לא ימשך יותר משנה אחת. מנהלת התכנית מנהלת התכנית תהיה אחראלת בפני הממשלה לביצוע התכנית כפי שתאושר. משימותיה של מנהלת התכנית תהילנה לתכנן, לפרט ולהנחות את תכניות הפיתותח וההקמה של המערכות להוראה נעזרת מחשבים. מנהלת התכנית היא שתקבע את תכנית העבודה המפורטת ותתקשר בחוזלם לביצועה. מנהלת התכנית לא תעסוק בשום אופן בביצוע עצמל של התכנית או חלקים ממנה ולא תקים כלים או מסגרות המלועדים לכך. יי = 41 = צורות הארגון האפשריות למנהלת התכנלת הלנן: ועדה ממשלתית בין משרדית, הברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה, רשות או חברה ממשלתית. בגלל חשיבותה, מורכבותה והלקפה של התכנית, ממליצה תת הועדה לקבוע כבר עתה כי "מנהלת התכנית" תוקם במתכונת של רשות ממשלתית שלה סמכויות ואחרלות חדים וברורים. למנהלת התכנית תמנה הממשלה "מועצת מנהלים" שסמכויותיה תהיינה דומות לאלו של מועצות מנהלים בחברות ממשלתיות. מועצת המנהלים תורכב מנציגים בכלרים ביותר של משרדי הממשלה הנוגעים (כמו: חינוך, מדע, תעשיה ומסחר, אוצר ותקשורת), בציג ארגוני המורים, נציגי המחקר האקדמי וההשכלה הגבוהה, בצלגי התעשיה ובציגי ציבור. מועצת המנהלים תמנה את ראש מנהלת התכנית. ראש מנהלת התכנית יהלה אחראל להקמתה של המנהלה ולהפעלתה באמצעות משנים לראש המנהלה שיהיו מופקדים על התחומים הספציפיים כמו פדגוגיה, הנדסת תכנה, הנדסת חמרה, מאגרי מידע, תקשורת, ניהול כלכלי, ניהול משפטל וכו'. המשנים לראש המנהלה לשאו גם באחריות לתאום כל התכניות והפעולות בין התחומים הנפרדים ובתוכם. מן הראוי שלתפקיד ראש המנהלה יבחר אדם בעל נסיון מוכח בניהול פרוייקטים גדולים ובעל רקע מדע* וטכנולוגי ברמה גבוהה ככל האפשר. סמכויותיו צריכות להיות רחבות ככל האפשר בעיקר בכל הנוגע להתקשרויות חוזיות ושלילטה על תקציבים. התקציב הדרוש לפעולת מנהלת התכנית עצמה מוערך ע"?ל תת הועדה בכ-1.5 מליון דולר לשנה לתקופה של ארבע עד חמש שנים. ב 2 2 5 49 = מסגרת האללוצים על הדרג הממשלתי להחליט בהקדם על גודל התקציב שיוקצה לביצוע התכנית. זהו אילוץ שיחליב את מנהלת התכנית לבנות את תכניות העבודה בהתאם לגודל התקצלב ולפריסתו על פני תקופת הביצוע. תת הועדה סבורה שההוצאה הלאומלת שאפשר יהיה להקצות לביצוע התכנית תהלה כ-250 מליון דולר בפריסה על פני תקופה של ארבע עד חמש שנים. תת הועדה ממללצה שהשתתפות הממשלה בתכנית תהיה בשעור של לפחות 25 מליון דולר לשנה במשך ארבע שנים לפ? המפתח הבא: א. המו"פ התעשליתי בישראל נתמך כיום ע"י לשכת המדען הראשי במשרד המסחר והתעשליה בסכום שנתי של כ-50 מליון דולר (כאשר התעשיה משקיעה מצידה כ-50 מליון דולר נוספים במתכונת של 1:1). ע"פ הערכות מבוססות מסוגלת תשתית המו"פ להרחיב את פעילותה ב-30% בקירוב. פרוש הדבר שהמו"פ התעשייתי מסוגל לקלוט משלמות נוספות במלמון ממשלתל של 15 מליון דולר לשנה (ואם מאמצלם באופן עקרונל את מתכונת התמיכה של לשכת המדען הראשי תהא התפוקה הנוספת של המו"פ התעשייתי כ-30 מליון דולר לשנה). ב. תת הועדה צופה השתתפות של כ-50 חוקרים (על בסיס שנות אדם) מן המו"פ האקדמי בתכנית. אם מניחים שעלותה הכוללת של שנת אדס ברמה זו הינה כ-000, 50 דולר אזי יידרשו לשם כך 2.5 מליון דולר לשנה. ג. תת הועדה מאמינה שהתכנית תעורר ענין במידה כזו שתביא לעלייתם ולשיבתם ארצה של לפחות 100 מהנדסים ומדענים. עלותו השנתית הכוללת של כל אדם כזה תגליע לכדל 60,000 דולר לפחות או כ-6 מליון דולר לשנה. ד. תקציב התפעול של מנהלת התכנית מוערך בכ-1.5 מליון דולר לשנה. ה. על סכומים אלה יש להוסיף לפתות עוד כ-50% להקמת תשתית הפיתוח (ציוד מתקדם מסוגים שונים, שטחל עבודה, מבנים וכו'). שטק אלמיש 7 - = 43 - לדעת תת הועדה יכולה הממשלה להשיג חלק ניכר מן המימון הדרוש ע"ל" שינולל ייעוד טל חלק מתקציבילה הנוכחלים כגון תקציב צה"ל לחינוך בלתל צבאל (המוערך בכ-80 מליון דולר לשנה), תקציב משרד החינוך למחשוב בתי הספר (ראה נספח מס' 4), תקציבי התמיכה בתעשיות חדשות של לשכת המדען הראשי במשרד התעשלה והמסחר ועוד. על הדרג ה להחללט בהקדם ובהתחשב בתכנית המוצעת על מימד? המשך ביצוע התכנית של משרד הח?נוך למחשוב בתל הספר בישראל במשך השלב הטרום-מבצעי של התכנית לפיתוח מערכות הוראה נעזרות מחשבלים. להמשך בילצוע התכנית במתכונתה הנוכחלת, קרל, התקנה מוקדמת של ציוד להדרכה בעזרת מחשב, יש מספר יתרונות: א. בתי הספר יזכו בהכרות מהירה עם טכנולוגיות המחשוב. ב. הלחץ על התכנית להפיק תוצאות מלידיות, יקטן. כך אפשר *הלה לווסת את מאמצי הפיתוח ולכוון את מימוש התכנית לזמן בו תהפוכנה המערכות הקיימות למיוטשנות ולהלה הכרח להחליפן. ג. הנסיון שיצטבר משלמוש בקנה מידה נרחכב במחשבים בבתי הספר בישראל יסייע למתכננים להג*ע לפתרונות טובים ומעשיים יותר. כנגד ילתרונות אלה עומדים שנל חסרונות משמעותיים: א. הוצאה כספית ענקית על תשתלת ומערכות שיהיה הכרח להחליפם ממלילא תוך שנים אחדות בגלל התישנותם הטכנולוגית. ב. חשש רצינל שהתכנלת תיאלץ (בעיקר עקב לחציט כספיים) להתאים עצמה למערכות הקלימות ולהפוך ע"* כך למעין מהדורה מורחבת שלהן במקום להלות פתרון עצמאל, מקורי וחדשני. לאור האמור לעיל ממליצה תת הועדה לטכנולוגיות התקשוב לרסן ולמתן ככל האפשר את המשך ביצוע התכנית הנוכחית למחשוב בתי הספר בישראל. *חד עם זאת יי םכתא האנ 0 - = 44 - ממלילצה תת הועדה להתחלל מיד בהקמת רשת תקשורת לאומלת למערכת החינוך שתכסה את כל בתי הספר *חד עם בנק מידע מרכזי אשר יספק באמצעות הרשת חומר בנושאלם פדגוג*ללם (ובעיקר בנושאלם הקשורים להוראה באמצעות מחשבים) ויכיל גם תכנילות לימודלם בנושאלם נבחרים. הרשת תשמש גם להפצת מידע מקצועל ומינהלל (כתבי עת מתחום החיבוך ובולטינים של רשויות החינוך למשל). לשם מימוט מקסימלי של תכונות הרשת יש לעודד התקנה בכל בית ספר של מחשב וציוד פלט מתאימים על פי הנחיותיה של מנהלת התכנית. כתנאל להצלחתו של שלב זה חייב משרד החינוך להלות שותף מלא הן בהחלטה לשלנול הגישה של מחשוב בתי הספר והן בהקמת הרשת ובנק המידע. מדיניות תת הועדה לטכנולוגלות התקשוב ממללצה לאמץ את קול המדינלות הבאלם בביצוע התכנית לפיתוח מערכות להוראה בעזרת מחשבים: א. התכנלת תחתור לשללוב וניצול מקסימליים של משאבי המו"פ הישראליים. לטם מימוש מטרה זו יש להחליט מראש על שורה של הקלות ותמרלצים שלעודדו בעיקר את גורמל התעשייה לרתום את מלוא יכולתם לתכנית (כמו הקלות במסוי, מתן מעמד מועדף וכו'). ב. המחקר הבסיסי (אשר רובו יבוצע במוסדות האקדמיים) יקכל תמיכה מלאה או כמעט מלאה. בשלב הפיתוח (אשר רובו יבוצע ע"ל המו"פ התעשליתי) יש לדעת תת הועדה להבחין בין תהומים עם סיכון גבוה וכאלה עם סיכון נמוך. בראטשונים יש לתמוך בשיעור של לפחות 60% ובאחרונים בשיעור שלא יעלה על %. בפליתוח רכיבים המלועדלם להחליף רכיבים קיימים ואשר אלן בפיתוחם סיכון ממשי, יש להציע תמלכה כספית מינימלית. - ו ג. 2 - ד. התכנית תאפשר לתעשייה המקומית לעשות ניצול מקסימלי של השגים עקיפלם (5עע0-א5?1) שלושגו במהלך בלצוע התכנית (כמו למשל עידוד התפתחותה של תעשיית התוכנה המקומלת בכללותה). לשם כך לש להבטלתח את הפצת תוצאות המחקר והפיתוח לכל הגורמלם בתעשייה הישראלית העשויים להפיק מהן תועלת מיידילת. בכל מקרה בו תהל*ה התמלכה במו"פ בשעור הגבוה מ-50% יש לקבוע שהגורם המבצע יהלה חייב להעביר את התוצאות תוך קכלת תמורה הוגנת. בנוסף יש לקבוע שתוצאות המחקר האקדמל או כל מחקר שימומן בשיעור של % ל*היו נחלת הכלל. יש להעניק לתכנית כיסול נרחב ביותר באמצע*ל התקשורת ולהציגה כאתגר ציוני חדש, כדי להגביר את הענין של הציבור ושל ייזמים שונים בתכנית ובעיקר כדל להגיע אל מומחים ובעלי מקצועות חשובים מבין יהודי התפוצות שתרומתם לקלדום התכנית, אם תתממש, עשויה להיות מכרעת. שה קב טסל לוקלק -רהק :0 -מקתבמקפפט-ש בק יביש שש ש "שדקה כקבטמלכם יתאבה נספה 1 שר התקשורת אל .1 .2 שר המדע והפיתוח ירושלים הנדון : כתב מינול - ועדת הגוי לתקטוב בעקבות החלטת ועדת השרים למדע ולטכנולוגיה מיוס 3.1.83 הגכם מתסגים כחברים במליאת ועדת היגוי לפיתוח טכ;ולוגית התקטוב. תפהידר הועדה להציע עקרונות למדיניות הַסמסלה בנושאי תקטוב. לשם כך טמתבקשת הועדה : לבחון את הטעב הקיים בישראל כתחום פיתוח, ייצור וישום טכנולוגיות וישוסי התהשטשוב. לבחון את ההשלכות בישראל של הפיתוחים בתחוס התקשוב על המסטלה, השלטון המקומי, התעשיה, המשה, התעסוקה, החברה והתרבות בהווה ובעתיד. להמליץ על נושאי מחקר ופיתוח בעלי חשיבות לאוסית, לטווהח הבינוני והארון, ולהציע דרכים לקידומם, בין היתר בססגרת קרנות הטחקר של הפועצה הלאוסית לסו'פ. להצביע על היקף המימון המומלץ לכל נושא. להציע סולם עדיפויות למספר פרוייקטים סטרכזיים שעל הטפטלה לקדם ולפתח בתחומי התקשוב, תוך התחשבות ביוזסות ופעילויות לא סמטשלתיות (כגון : תעשיה, סוסדות השכלה גבוהה, מוטדות בריאות, חברות הספקת שרותום) . ולהתוות עהרונות בביצוע פררייהטים אלה, להצביע על היקף השיפון הטוסלץ לכל פרוייקט . להציע התארגנות ממטלתית הבועה לקידום ותיאום נוטאי התיקטוב. . 4 לקדם את המודעות ומעורנות הצנור בנושאי התקשוב על ירי ייזום וסיוע לקיים ימי עיון וסמינריט לאנשי - מקצוע בשטחים טונים של התקטוב -. מליאת הועדה תקבע מספר חנריס מתוכה אשר יכהנו בועדה מתטדת שתשטש גוף מבצע לבצוע החלטות מליאה. הועוה המתמדת נפעיל, תסייע ותנחה את תת- הועדות בפעילותן ותקיים את הקשר הנדרש עס המועצה הלאוסית למו"פ ועס וערת השרים למדע ולטכנולוגיה באמצעות שני השרים החתוסים על כתב טנוי זה. תה ועדות המליאה תטפלנה בנושאים מקצועיים מוגדריםס; הצעה לרשיטמת תת הועדות מצורפת בנספח לכתב מינוי זה. - תת הוערות תורכבנה מ-5 עד 8 חברים כ"א כאטר בכל תת וערה ישתתפו מספר חברי מליאת הועדרה לפי התמחותם וענינם. לתת הועדות יצורפו אנשי מקצוע מומחים בשטחי אחריות תת הועדות אשר אינם חנכרי ועדת ההיגוי. תת הועדות תזמנה מומחים לסייע להן בעבודתן . תת הוערות תמוננה על ידי ועדת ההיגוי , תתואסנה על ידי הועדה הטתסות ותדווחנה למליאה." הועדה תסתייע רעבודתה על ירי מזכירות שתרכז את פעילות הטליאה, הועוה המתתדת ותת הועדות. מזנכירות הועדה תפעל במסגרת המועצה הלאומית למו"פ אן תונחה נעגבוותה על ירי מליאת הועדה. מליאת הועדה תגיש המלצותיה להתארגנות הסממטלתית ההבועה בנושא התהקשונג תוך ששו, הווושים מיוסם טינוי הועדה. תת הוערות יגישו את ממצאיהן והמלצותיהן לסליאה החל בתום ששת ההודשטים הראשוניס ולא יאוחר מתוך שנה. מליאת הועדה תדון, לפי הצורך, נבדו"חות הביניים של תת הועוות. מליאת הועדה תגיש את ממצאיה והמלצותיה לטר המדע והפיתוח ולשר - התקשורת באמצעות ו(טועצה הלאוסית למו"פ אשר תצרף הערוהיה, נסיות הצורך. 4 ו הננו מורים לכם על הענותכם להרתם למשימה השובה זו וטאחלים לכם הצלחה וסיפוק בענבוות הועדה. 4 ו 1 << , שר התקשורת שר המרע ורכָפיתוח 3/6 7 - תת ועדה לטכנולוגיה | יו"ר: ב. פלד תפקידי תת הועדה: 1. בחינת אפשרויות פיתוח התעשיות למוצרי תקשוב, חמרה ותכנה לצרכי השוק המקומי וליצוא. 2. בחינת השפעת חדירת שרותי ומערכות תקשוב למשק הישראלי על צרכי השוק הישראלי למוצרי תקשוב (חמרה ותכנה). 3. | המלצה על מספר נושאים עיקריים כפרוייקטים לאומיים לפיתוח תעשית התקשוב הישראלית בפרוט סדרי, עדיפות והנמקות. 4. | המלצה על מדיניות ממשלתית בהקשר לפיתוח תעשיית התקשוב בנושאי השקעות, מיסוי, סיוע הממשלה לשיפור כושר התחרות של התעשיה הישראלית וכדומה. ה - יי 2 - 3 נספח 2 הלחץ הגובר על מערכת החינוך בישראל עם החדילרה הגוברת והולכת של טכנולוגיות האינפורמציה לכל רמות הפעילות הכלכלית והחברתית בישראל מתרחב בהתמדה גם המעגל של מועסקים במקצועות בלתי הנדסללם ובלתל מדעיים הנדרשים לגלות הבכנה ומיומנויות גדולים יותר בסכנולוגיות האינפורמצלה כדי שיוכלו למלא את תפקידיהם בהצלחה. הקניית כישורים אלה מופקדת במדינת ישראל בידל מערכת החלנוך אולם, למרות השלפור היחסי המתמיד ברמת החינוך בישראל, הולך וגדל הפער בין מה שיוצאי מערכת החינוך צריכים לדעת ובין מה שהם יודעים למעשה. יתרה מזו, קיימים סלמנלם מצטברים שמערכת החינוך בישראל לא תוכל להתמודד הלטב עם דרלשות אלה ואחרות שעידן טכנולוגיות האינפורמציה מעמיד בפני המדלנה. בין סימנים אלה ניתן למנות: א. ועדת דבורצקי" מוצאת שמספר בוגרי בתי הספר התיכובניים המסיימים לימודיהם במגמות המתמטיות והמדעיות נמצא בירידה מתמדת. כל הראלות מצביעות, לדעת הועדה, שלא צפול שינוי במגמה זו בעתיד הנראה לעין. ב. עמוס חורב" נשלא הטכניון לשעבר, מתאר (בהרצאה שנשא בקיץ 1983 בפני סגל הטכניון ותעשלינלם בכירים) תמונת מצב עגומה על רמתם וכישוריהס של בוגרי בתי הספר התיכוניים בישראל כפי שהיא באה ליד" בטוי אצל המבקשלם ללמוד בטכניון. לדבריו, פחות מ-25% מן המועמדים עוברים בהצלחה את בחינות הכניסה בפיסיקה. רבים מן המועמדים מצלגלם אמנם צלובנים גבוהים מאוד בתעודת הבגרות אולם מתקשים מאוד בביצוע פעולות אינדוקציה פשוטות. כתוצאה מכ מגיעים פחות ופתחות סטודנטים ללימוד" המדעים המדוייקים (למעט מדעי המחשב). ד. ה. ו. ג: דו"ח ברודט7 (ראה טבלה 2) ודו"ח כש8 (ראה סבלה 3) (ובעקבותיהם גם דו"ח תת הועדות לתקשוב בחינוך ולתעסוקה וחברה של ועדת ההיגוי לתקשוב) מצביעילם על מחסור צפוי גדול מאוד בכה אדם מדעי והנדסי במשק הישראלי, והם קוראים להערכות מחודשת של מערכת החינוך לפתרון הבעיה. בענין זה קיימת הסכמה רחבה שמחסור זה עלול לעכב את צמיחתן של התעשיות המבוססות על סכנולוגיות מתקדמות (בהן רואים רבים את המנוף העיקרי לשיקומה של כלכלת ישראל). עם השנים הולך ומחריף המחסור במורים למתמטיקה ולמדעים הפיזיקליים בבתי הספר התיכונלים בישראל. ע"פ דו"ה דבורצקי, בין השנים 1975-1981, ?רד שיעור המורים במקצועות אלה מ-7.6% (מתוך כלל אוכלוסיית המורים) ל-4.5%. אחד ההסברים לתופעה זו הינה השחלקה המתמדת (במונתחים רלאליים) בשכרם של המורים במשך העשור האחרון והתחרות בתנאי התעסוקה האלטרנטיביים המפתים שמציע המשק למורים. מסיבה זו נוטשים מורים רבים את ההוראה ועוברילם תמורת שכר גבוה יותר, לעיסוקים אחרילם (ראה גם דוחו"ת ברל וסמט19). לאורך כל העשור האחרון היתה עליה מתמדת בשיעור ההוצאה הלאומלת לחינוך. בשנים 69/70 היתה ההוצאה בשיעור של 7.3% מן התוצר הלאומל הגולמי והלא הגיעה לשיאה בשנים 78/79 - 8.7% מן התל"ג. מאז ירדה במעט ההוצאה הלאומילת לחינבוך והילא עומדת בשנלם האחרונות בשלעור של 8.2-8.4% מן התל"ג. (הנתון האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתייחס לשנת 82/83 - 8.4% מן התל"ג) (ראה טבלה 4). ע'"פ דו"ה בר11 פוגעים הקיצוצים של השנים האחרונות יותר במשימות ההוראה. | בהוצאות | האחרות | שאינן | מתללחסות יסלרות | להוראה (ם8א0ז18061פא1-אסא) לא ניכרת כמעט ירידה. תחזית ביקוש והיצע למהנדסים, הנדסאים וטכנאים 1992-1983 סך תוספת ביקוש (נטו) בתעשיה1 בענפי משק אחרלם סך תוספת היצע (נסו)2 מחסור סך תוספת ביקוש (נטו) בתעשיה1 בענפי משק אחרים סך תוספת היצע (נטו) מחסור (מתוך דו"ח ברודט) א. תחזית מהנדסים ב. תתזית להנדסאים וטכנאים 1100 1-00 1,000 110 20000 10 2,000 1,000 1 בהנחה של צמיחת תעשלות "מתוחכמות" של 18 אהחוזים בממוצע. 2 בהנחה של עליה לישראל של כ-700 מהנדסים לשנה (התואמים את הדרישות המקצועיות הנהוגות בישראל). טבלה מס' 2 ביקוש והיצע לכח-אדם הנדסי לשנים 1987 ו-1992 (מתוך דו"ח כץ) התוספת נטו - אלפים שיעור גידול שנתי ממוצע (אהחוזים) 7 | 1987/92 ]| 1982/92 17 2 | 1982/92 * . סה"כ המועסקים 8. 10 18 10 11 0+ 2.4 2% 2% ביקוש לכהח-אדם הגדסל . מהנדסים 88. 6 105 1.0 1.5 17.5 5.2 [ 48 5.0 הנדסאים וטכנאים 3 45.4 6 - 11 12 2.3 58| | 48 5.3 היצע כח-אדם הנדסל מהנדסים 4.4 7 8 הנדסאים וטכנאים 10 22.5 ההפרש בין ביקוש והיצע הצפויים מהנדסים הנדסאים וטכנאים * האומדנים ל-1992 מבוססים על החישובים כלליים בלבד בניגוד לאומדנים ל-1987 שנערכו על סמך חישובים מפורטים. טבַלָה מס' 3 | הלל קט הנחטה תובאב / הוצאה לאומית לחינוך | לוח כ"ב/4.-- הוצאה לאומית לחינוך, עיקריום ו ץס מקצד צא ,אסוד6טפם אס פ5אטזופאם יא אסודה6טפם אס פמנוחסאמקאם .1אסדדאא לפי סוג הוצאה ושירותים ₪ .]אאסודא--.4ואא =, זאד 5 ץצ אזג/וא פאג מאטדופאקץאת מיליוני ש': שנות תקציב 63 ז6קטטח :חסו!!ווח 1% וו בו] , : / מ 8 ₪ ו ב 5 57 ₪ . 4% 2 1 כ פס % הוצאה 555 א שוטפת-- מוסדות | ב 9 7 8 - א סך כולל || סך הכל | גני ילדים | של החינוך | * 8 ₪ ץ | 97 5 5% 0 800ז)| | |ח6זזט) -זס וא היסודי -% 5 3 " ם םק -06001אס 5ת6)והק עזוחה? | 235 ם תח 58 5 935 --6זטן בל .. בל| 58%ת 8 * 10 55 55% - 5 33| 58 : 8 79 20 5 כ 5 8 | 2>"ם % 8 ₪ ₪ 8 במחירים שוטפים 5 %חס:זט6 31 13 8 31 2 12 8 4 7 00 / 17 6 2 3 10 5 זג 2 4 15 57 4 3 6 12 6 33 7 16 58 01 4 2 16 10 7 6 99> 2 5 27 פ> 3 17 19 107 , פד 18 90 66 6 46 21 2 2 / 09 13 6 6 28 4 1 / 8 100 12 66 6 11 16 2 + 101 141 16 7 37 311 8 2 2 2 1 13 10 0 41 17 2 : 2 46 48 5 13 2214 16 2 66 5 2 , -- 14 224 27 7 0 2 0 1 | 5 109 207 7 15 97 פ5> 2 , 5 3+ 2 ₪ 114 1 % 1 1 - 16 13 216 2 13 7 3 17 יְ 5 7 158 26 02 22 197 2 - - 18 14 17 00 3 202 -/ -- - 9 56 2004 18 17 3| 2 2 + האת 0-2 ל 0 הי ל 2213 4 92 0 17 5 / 7 4 225 93 ו ל ו -- << 4 - 00 7 במחירי 1970/71 4 ₪ שר 1 "= 1972 11 17 8% - = ה + 71| 13 15 ב 5 כ 35 39 74 15 16 0 3 5 - 5 55 14 13 1 / - 0 8 ? שו .₪ .₪ 1.43 1-4 וז 56 +29 במחירי 1975/76 18 156 זכר 6 17 3 7 2 - ה וגו 9 1.88 9 - 2 7 134 ₪ - 19 77 6 4 חן שו 132 10 6 -. 9 ל שו 12 07 1 77 3 . ו וק [980/8! )3 ן במחירי ו" - "- בל 7 2 ו ל /- - 0 . 3 0 :8 . -ח0ו01ט00ז1תו 566 :501065 אסא 1 1 סידרה תדשה ראה מבוא. 8 אסדרדה6טסם ן טבלה מס' 4 נספח 5 האילוצים הכספיים הפועלים על מערכת ה חינוך בישראל במהלך שנות השבעים המוקדמות חל גידול הן בהוצאות הקבועות והן בהוצאות הסוטפות של מערכת החינוך בשיעור שנתי ממוצע של 7% ו-9% בהתאמה. מאמצע שנות השבעים החלה להסתמן ירידה בשיעור ההוצאות הקבועות שגרמה במקביל לירידה באיכות הפעילויות הבלתל הוראתיות (85א57800210א1-א0א) של מערכת החינוך. העליה בשלעור ההוצאות השוטפות נשמרה. מתחילת שנות השמונים הופעלו על מערכת החלנוך קיצוצים שהשפיעו גם על רמת ההוצאות הטשוטפות וגרמו לפגיעה בפעילויות ההוראתיות הישירות, קרי באיכות ההוראה עצמה. על מנת להעריך את שלעורו של הפער המתמשך והצפוי בתקצלב החינוך בין הרצוי למצול יש להנלח מספר הנחות: א. אילכות הפעילות ההוראתית של מערכת החינוך תישמר ברמתה משנת 1975 (אם הנחה זו הלתה מתקיימת, היה בכך שיפור משמעותי של איכות ההוראה בלחס לאיכותה הנוכחלת). ב. ההוצאות הקבועות ממשלכות לגדול בשלעור שנתי ממוצע של 7% כפי שהיו עד שנת 1975. ג. השכר הריאלל של המורים לשמר ברמתו משנת 1975 (אם הנחה זו היתה מתקיימת היה שיעור הגידול השנתי בשכר המורים צריך להיות גבוה משיעור הגידול השנתי בתל"ג ובעקבותיו עלית אחוז הוצאות החינוך ב*חס לתל"ג). ד. מספר התלמידים במערכת החינוך גדל בשיעור דומה לשיעור הגידול הכללי של האוכלוסייה העומד על ממוצע שנתי של 2.5%. כתוצאה מכך נדרש גידול דומה גם במספר המורים (זאת ללא שנוי ביחס מורלם לתלמידים, שגם הוא יצטרך לגדול בטווח ארוך). ה: כמעט כל ההוצאות השוטפות של מערכ ת החינוך מיועדות לתשלום שכרם של המורים. ההנחות שלעיל מובילות למסקנה המיידית ששמירה על רמתה של מערכת החינוך כפי שהיתה בשנת 1975 הלה מותנה בגידול שנתי בשיעור של 2.5% בחלק ההוצאות השוטפות של מערכת החינוך. אם עושלם אינטרפולציה של הפער בתקציב החיגוך לכל שנה משנבת 1975 עד 1981, על בסיס ההנחות שלעיל, מוצאים שבשנת 1981, למשל, היו חסרים 500 מליון דולר מעבר לתקציב האמיתי שהיה באותה שבה 1433 מליון דולר (ראה טבלה וציור 5). אקסטרפולציה המבוססת על שעורל גידול שונים של התל"ג מלמדת כיצד ילראה הפער בתקציב החינוך אם תמשיך הממשלה לקיים את מערכת החינוך ברמת הוצאה כפי שהיתה בשנים 1980/81: א. במקרה החמור ביותר, אם לא להלה גידול בתל"ג, תהיה ההוצאה לחינוך בשנת 0 בשלעור של 25% מן התל"ג, פל שלוש ויותר מן ההוצאה הנוכחלת. ב. אם *להיה גידול בשיעור אופטלמל של 10% בתל"ג, תהיה ההוצאה הלאומילת לחינוך בשנת 2000, גם הלא בשיעור בלתי נסבל של 15.4% מן התל"ג. בשיעורי צמיחה ריאליים יותר תגיע ההוצאה לכ-20% מן התל"ג (ראה ציור .)6 די בקירובים ובהנחות שלעיל כדי להראות שהגידול המהיר בהוצאה הלאומית לחינוך במונחים כספיים רלאליים מגיע כבר עתה לגבול יכולתה של מדינת לשאת בהוצאה זו. אין מנבוס לפיכך, ממהפיכה משמעותית בשלטות, בתפישות ובאמצעים העומדים לרשות מערכת החלנוך. אם לא תתרחש מהפיכה כזו, צפויה ירידה רצינית ביותר באיכות שירותי החינוך שמערכת החינוך אמורה להעניק לחברה הישראלית. -= ו -1981 | : מיליארד % 77/0 7 . וו 1-0 5 , 0 [ ד 12 1 1 1 17 [1976/7 7-ו 7 שנים תקציב החינוך בפועל (במליוני +) סך תל"ג אומדן תקציב התחינוך* (במליונ? %) (במליוני %) * ב פ הו צאה שהית . : התקללמו ההנחות ו , ₪ ו ו ה מת 1 מת א ו . ו ו יַ " טבלה וציור מס' 5 | סנקה תלכ פמסה5ב- מש ענמגמצנ 4 פערי מימון צפויי : : כתקציב החינוך עבור לעורי גידול שונים בתל"ג תקציב חינוך חזול: קו לא רציף תקציב חינוך כ-8.2% של התל"ג: קו רציף | | % גידול שנתי בתל"ג + | % גידול שנתי בתל"ג + | % גידול שנתי בתל"ג א + , + . / , . / / ץ/ . / . /; + ' . / , "ש '. א ע , + .- 2% %* 2 . + % 0 א 50 > 7 מיליון % ב. פתוח 10 סרטי וידאו לפי 50,000 % לסרט. ג, פתוה סדרה טלויזיונית, כנ"ל. רן סיוע (חישוב לשנה) א. סיוע לכ- 30 מרצים קיימים ועוד סיוע לכ-590 מרצים נוספים לפי 500 % לחודש. = 8. ב. ספרות לפי 20,000 % למוסד לשנה - %. ג. הצטיידות, 50,000 % למוסד לשנה = ככ. 7. יתך י וור מתוך סכום של מיליון % לשגנה, תשתתף הממשלה בחצי מיליון דולר,והיתר יינתן ע שיב משוער של 100 % לעובד לשנה, גורמ-ד המשק המעסיקים כ"א במהשבים לפי תח 0 עובדים. השכלה בכחב ס. א. עבור 20-25 קורסים לפי 120,000 % - 180,000 % לקור ב - ד הערכה. הירע להפפרת הקארעית *. 500 מלגוה של 1,200 % לשנה. ב. תוספת 200 עמדות לפי 0 %* לעמדה. א. | לאחרונה אושרה משרה למפקת מרכז על המחשבים בחלנוך נבדקות הדרכלם לגיבוש צוות מרכז מצומצם, מקצועי ומנהלל להכונת פעילות הועדה למחשבים . כמו כן נכדקת האפשרות ואת נילהול פעולות הועדה. ; למחשב את המלדע ב. | הנחלה לפעולות בתחום המחשבים בחינוך העל יסודי ניתנת למסגרת הפרולקטים לפיתות וקידום הנושא. עיקר העבודה נעשית על ידי צוות במרכז לחינוך טכנולוגי, חולון, צוות אשר פועל בתאום הדוק עם המפקח המרכז . הצוות כולל מנחים לכל המחוזות בארץ, מנחה לפעולות ההשתלמות בתחום המחשבים ויועצים לנושאים מתמחים. ג,. | נבדקת האפשרות להקלם צוות הנחיה גם לפעולות בחינוך היסודל. ד. | הטלפול בבחלנות הבגרות והגמר - ערלכת שאלונים והערכת הבתיגות - בכל התחומלם הקשורלם במחשבים נעשה על ידי ועדות וצוותים המתמנים על ידנו ופועלים בהדרכתנו. ה. סקר הלקף ההוראה - מורלם, בתי ספר, כיתות, תלמידים וכו' יסתיים בתחילת תשמ'ד. | | / | ] | | | | / | םה( חקציב משוער למחשוב מערכתה החנן )1( 1. הצטיידוה - חטיבות 2 הצסיידוה - יסודי 2. רכוז, הפעול, תחזוקה = הטיבות 0 בהתי"ס 3 0 בתי"ס | 7.6 0 בתי"ס | 13.8 0 בתי"ס 148 .2 0 בתי"ס | 13.5 0 יי" | 25.6 | 1800בהי"ם 3.32 . 00 מו 0 משרוה | %.5 0 משרות .9 2.9 |%. רכוז, הפקול, תהזוקה - יסודי 0 בהי"ס 9 הראה -7' שא 68 0 משרות 06 משרות .1 4 משרות 1-5 45 8. הכשרה מורים ורכזי מחשוב ₪ | | 92 8 אן | ו 6. הוראה - עליונה 8 משרות סה"ב (1) בפליוני דולארים ובפחירים סל היום. הסבריס לסעיפי התקציב - מחשוב החנוך נתונים תקציב משרד החנוך - תשמ"ג + במיליארד דולר מספר הלמידים במערכת החנוך השמ"ב : 32,000 מספר מורים במערכת ההנוך - השמ"ג : 60,000 מספר בתי ספר י ירי : פורדיים : 2,000 - מהם כ-200 כבר מצויידים. מספר בחי ספר תיכוניים וחטיבות- : 800 - מהם כ-900 כבר מצויידים. ביניים. הסברים 1. לפי 67,000 % למעבדה של 20 עמדות לבת - ספר. 2. לפי 40,000 % למעבדה של 20 עמדות לבח -ספר. 25. לפי:; 0 % תהזוקה 0 % חמרים וציוד עזר - 00000 2-08 השונות. ₪20 שו. 0 % 00 +% חצי משרה - רכז מחשוב ואחראי מעבדה 0 + עבור 84/85, 85/86 0 % התהכרות לרשת הקשרת לאומית החל מ- 80/87 0 >% עבור 80/87 - 87/88 . לפי: 0 % תחזוקה 0 % חמרים, ציוד עזר ושונות 0 % 0 % חצי משרה - רכז ואחראי מעבדה 0 % עבור 84/85 - 85/86 0 % התחברות לרשת הקשרת לאומיה החל מ-07/08 0 *% 5. לפי: 2.6 שעות לכהה לשבוע עבור 2,500 כתוה ז* ו-2,500 כתות ה', סה"כ 13,000 שעות הוראה = כ-500 משרות, 6. לפין החוספח שעה ל-00/ כחוה קיימות ועוד תוספת 400 כתות, % שעות סה"כ 9,000 שעות = 8 משרות. 7. לפי תוספת 2/3 שעה ל-790 כתות = 500 טעות = 21 משרות. א. ב. 000 משרות הוראה + 2,800 רכזי מחשוב (בחצי משרה), תוך ההחשבות בעבודה בחלקי משרה מצד אחד ונפל מצד שני. הכשרת 2000 עובדים לפי 1,200 % לעובד = %. מיליון דולר הכשרת מורים של בי"ס היסודי לשלוב המחשב בהוראה, 2%0 % למורה, פמורים לבי"ס, 2,000 בתי ספר הנחות והערות נוספות ה. כל העלויות הם במחהירים דהיום. ידוע שהמחירים הולכים ויורדים בצורה נכרת. לא נלקח בחשבון גדול משמעותי במספר בתי הספר בתקופה ה נדונה . בתי הספר המצויידים כעת לא נלקהו בהשבון מבתינת הוספת ציוד וההזוקה. אין צורך כחתוספת תקציבית למשרות הוראה בכי"ס היסודי כתוצאה מפעילויות של הכרת המחשב ושלוב המחשב בהוראה. הכנח המרי למוד, פהות למדה, תכניות לימודים וכד' לא תוקצבו כאן, וייכללו בתקציב הרגיל של המשרד. לפי המספרים דלעיל, התוספת התקציבית הדרושה למשרד ההנוך היא כ-/2, רההשקעה במחשוב היא כ-90 8 לתלמיד לשנה. נספת 5 7 וד וב 636067ד 6+ 100 ,17.7 .5 4077118 קז 11 10 6 560 דדונ 6 ו ו סט ו טכ .115 קחואוסזק !וכ 20 וו 116 או 6הוטז11 טח 60 ,הז בר 01 )גת 66156זק 106 הקטסתז1 .5600 שת הז קוח 60 01 6פג ששח וו 466618066 065690 1116 ,000101 ג אחוות6 פוחהזקסוכ עותשו1 זס וטק קט שו 15 ונת הת 5 560015 6 כ 0 0000 5 506 0 56100 זההזוסקוהו 10 ז6זטקוח סש 6ח1 ]0 005ו631ו1קקג טחוס חק טא .ש10שו00061זכ 1660 60טסיקום? 6ח3 קהוחז6! 510061 =טסקותג [ג)חטות שחו ג 6 זסת 6606 קהוסתגח [00ת56 )בת1 [בסט6ז 565ץ41חג 10200 ש6פשם1 ]0 6311241100 טו!! 10 )ה6ות:60קתוג 1 %ח6זט חב 15 ץ60736! ז06+וו ס6 1 161051 זת6קזט ו05וח[4 ,8000 6[ [6063ז '6068זט50 פטסוזגט וחסז] בוג זוסת! זט 11167467 6 ט קוח סש ח! 1167651 [בזמ6זגכן 206001 חז א[סטת96 6606 שטבת 07ג167!! ז6וטקותסט !הג 65 קת 60 ,1167061660-00165א .ה6ז))ווש אהו 6ו11 .5000058 שנותת 660 הגטוזשחו. זט] 6הווח טו[תטק טן[ז הו זטווקו:61וח ב מ 18 שחג 88שחופו הו 000560505 קהושוסוק 3 שב 6סת6ט6 6ות50 או שזשו הוזותג 10 טא 6ח) ,שוח0ה660 260ו!8ת10זחוטזחו קהועוסזק 3 חו והו!ז ץזופטטהו ג 615ט0סתכ ‏ 6-36060ט[גץ קור 265ופהו!קחו6 41 ץנ סהססט תב 18 פפססשטפ 1 32560066 106 ם] .ששוס)אזסשט 61062160 הג תס חזוטו תו (4ח666 גסו/ט ,8071065 ג 60106160 שת 40 636] ץג 1גת) ג[טסתוש 16 ]0 חסווגט!גשס 63161 עחה לוחת 600 ששח שת) ענ 066חגוח6 066)אס 66166-תש וו ה :66ח506 ח6זטקותס6 קתו6ט!שה1 ,פסטתשוס5 106 10%!הות6ו!1הות 01 60868 61/6 1016 ח1 .6561260זכן !שוש שהווש 6ז הסווסוו5חו 6קהווקתה! הקוטזט ]0 וטס תג הו 502010166 36 פוחו:זקטזק ע6ת16ו1 ז6)טכןו 0 5 קוח 60 05108 ח!חו03 .1 +ה6ט55 שהוטסזוכוחו 8 תטפושכ !]הוח ]0 זטסוחוות 6קזה! 106 ]0 608 ₪6 אהו 4 קט הת ]0 6 שוח 4 אה 1980 566 5610018 406 עכ 616 1 שש 560001 01 10605 16 סה 6!ה6טש ת6ותעט 5106060 טכ 63 5064700 תו קחוחזו;6ן 5 קהושסזקות! 01066ח! 10 |66תבכא6 שכ תג 601678 ]ג ואת ,5016068 וז 10 60110:5ר[)הרת 15: 50 3635 נחט])וזתו> פשו הצ ]0 אאשתטטוו6166 16 שחו+זסקקווף זה תיזה 176" .חס 50 3061 ,א6שהוקחו:! הקוטזס) :]01 38 ע1600זכ| 126זו:ותותט5 6כ] הגש וקכ אגו| תח 01 וזשכ והז הסוווטוח: סקטה 666066 ]וקו (1) .ה ח6ש116: 6טספכןוח: זת5106 שו[ז על שהוהותוגש! 0 !הווה -1חה-111ז [1126זנוס םה 65חובק 1660ע 01 והז שו הו 16וכןת 0 שו (2) זו 16ו חח 60 10 ע611הכב זט גוסכ ה 0000512166) 338 ,166ושו זו ה 4 36001 6 ח 16800 קחו!ו גו 3 66318 ששתש טש ש!נותא (5) .50061 6 עכ קנוזהז6] 0 1:00ה116ו: [613164ת60 01 668 ה 6)ו: 1ה016ו511 6שסכקות! 10 זכר 60 ]1 1156 561160001 6166 כןא6 שת ועט ץג 6 ה טותגז ו וזשכ טנ!) קתוהה6זשח: ל 6 חן אז16ווכןות 60 01 ה110ו 2660 6 הטנןוו 65ה6כן!> שהותוגשן שו 2 חס 506 הו ץ)שגקהש קתו!טקות 60 ןה ]0 08) ווה תה ,1607 מה הט ןו 50 1101 1 חטו)1או 6 1 ץג 5 636+!! 'ז6)ווכןוח ס6 זס+ וס ן6+3וח 3 6וה₪660 6והח סח ס66 הבּס!זסוח גת .55 לחכ אדוניקו ‏ ו6וטקוה טיא 04 1965 001ח5 // ,דואו .1 ולו( ?1 31/1 ברוהוומוו/1) .2 וו שטרר! .ץשרונוא ונחאה וגא ב ]יו ווטוווןנ!נובֶ + ₪41 א זכ דו)ודו + ירוובדצוומו1 5 הלואו)]1 יוגו], באאאל4 וו 5 16 1988 87 6עהת !וש 560015 +3%+ 5 "ז0)ווכןוחס6 1,250,000 וְוו זג 1 לו הו לוואר ו 7 ה 2 / וו הנ ) זש ןוה ) אהווב .ואה !וג אניהוזוה! 4+ 1 ]קוו )4 רודו :]וג וד יוו !4 ששב | א[ ]ואה 0 ו1 יונו 4 ,)וא 78 סטס!שש הא +%ח50006 ססשוססיזכן 0+ 6%15%5 + 6זב +50 31ה60063%10 בסשסזכןוהו! ץ30612!1+5₪95% .ץ103//6 ראת + אוד > גוז וטק !אל ,.12 ,ה הפצהדג], 0 ודזיו .יררוווא 4 =1600 ב הווהה ושוא 107 0 .44 121 | ליחוצוציום 1 וו וצ א + .2 ןמזו 1 ו .וצרא 6 חוו!וג !1 רהוט )+ חב הווה )יה! וה ו ]ריווגא : :6 כ1 , זווואהלפמוזו ץטווול זווא ו/פד? 1979 דאשזדו9. ,0.7849%65א040) ו -חוו!'ארא1 ג ₪ .12 חוא/קוו ווה הו יוות וגאוז ל ]1 קוח ה2) 1410-3010 ול > הוור 6 וח וה וא חוכ )והטהוהט:) טהב קה הזש .קה/וופ:ה הן 7[ יונו .240021 0400 + יאוג + 13 וה6ת)ג31 [אח חש ₪ אוד ודו זוא 1 27 וקא ז >]וי |וחג )הו א ] שוזוון ,40021 2 אוו 0 :חקור הג 1 וד 0 ג 1 ו הקוטזוו 1 זג !2 א זו קל ןקזו הו החכות ו*ח! וקגווקהג 1 שחו 22 או ו זווא 11 9 .זאאאנס .ת.זיד % 0 !ווה ]זכ 5 !הווא זסטס ץו!]בגו) 66שסזקוח: ץוכתהח5 6הז תו 6ז4 50 1 סהשי]הו! ]0 סוחס 6ח) וטסכה שטסחא ץ!והס65וק 4 5100610086 0 ]5 26 חה6 הסוזבנזם) )הט ;300!ק61אז3וח 6ח) 306 860015 6 6 0760665)ח 06 [ה 61 הח )בוט 41ב ;₪56 640666 ]0 56030 ?56603710 06] החו0סז) הגו ץופטחהה טח!וסטסס 056 ז6+ קוח ס6 זס] 5600015 שה) מו 1016]והוג: 5זשוטוקח 0 [הח50זטכ וס ז6טוחטה 6ודר שו חן 90,000 0ו 1980 זט |[ וז תו 31,000 וחסק]) 056ז ה0וו516חו 15500 5 .250,000 15 1983 ]0 ]31] 1:6 חן זססותטת [3166וח:65 6ודד .1982 ]0 קחוזק5 16ות/ .05)ח0חו 12 661 קחו!טווס0 3 235 0166ח656זק6] 26 עגות 6356ז6ח1 קחוקהג? והשנחק:טן6 )0 6011661:08 3/01/67 זת656זק6 )!גוס סח 5ווחט 250,000 זט 61386 חג ]0 הסווקהזט255 16 ,)וחט 3 22,000 6ח3 2300 ה66שס06 ס6וזק חז ]0 560015 1116 ל 6בט גת 0 661100765 [03106חו650 10 16365 51,000 וס ץוח ו1 .1983 הו חסו!!וח 5124 הג ,1982 הז הסו!!וחו 562 ,1981 ח: חסוו!!ונח %31 6 015 חז3וחזבוח 60 6טתו1ח60 קחט! הג> 5600015 86 1041 קו6א!!חנו ו[קטסווו 6 6חט 6351 ה )0 0551011107 506 6035/0600 ץכ זט .610065ה6[אס ח! 6356זסחו וס זס) ,חסון!נוה (250+ )0 |[6עס] 076]ו61תקאס )5 תג 0) קחו!כ000 שזסות -16] 486זסעג חה זט [0חה 00704068] [6ש16 טוח א6 31 זה 66ח3ח6וחוגוח [תטסזג 6וח!) 6315 ₪06 הז 0[665זכן חב6 שד ,פזהשץ סט 01 )וחט זסכ ע6ההז66קאס 6ודד .6)וחט ז6וטקוחס6 1,250,000 ]0 0256 וח6והקוטף6 504|!006ה: חג 1988 ו!זועו והסץ הזו קחו!וה] 250,000 6/3608 26 6+ ₪טסש 5600015 ]010 ₪356 518]!66ה1 1815 01068 ה0וב6]קוח! וג .65ח0 סח 250,000 ?7 )56 165ח הת 330 זס ,סח ₪311 3 הח שש ]0 37> 56001 6קגז6עה חב קהוותו55 05 0 ,5106!6015 ח0:]!!נח 40 01 הסוזג[טקסק ]560 3 36 ז0) עה זסם שו תוס 01 105טת!וח ח6) טסה ]0 סקגזסטה חג זס! ₪65הוסזק חש ,65)טחוות שטם ז6ם ץותס זס 606 ץוחס 15ה51006 50006 ]1 .6ה51006 630 וקהו זסו!וסתג )6 ]0 011/07ו055ק 6חז קה1ו56ח60 87 .15 שעג חג6 פוטתוס סח ,16305 1015 ,עו [הווחחב 5)וחט ז6זטקוחס6 500,000 ]0 36 הסו)ופוט60ה חב 165טחזנת 20 01 3/07326 חג 10 ,1989 שהטסזג ץכ ,פהסווקת 3550 6ות53 6שתז ץח 50006015 זסקתנוסץ 506 )! |4ח3 ,6ת500016 וטק 37 ז6ק שוחו זס קוח 60 זס ,6קגז6עה חס ,3117 חח 30 396 620 15ת5)006 ז0106 ח6ה] ,65זטחוות ת6] הז 6066זס/ח: 1635003016 4 .63 56001 06 /0 +ח66ז6כ ח6) הגת) 1655 קוותק51 6חג1 ו[6גורת 5 05 *+616600 1806וח/] 2601116601 הקטסרז31 6!כוג1והטג 16 חן 15ה50006 0167 [0ח3 ז6קהטסץ על קחהוה63] ז6זטוקוחט6 173066ח60066 ח! והסקף ו חן 00076060 1ה868והקו5 3 6אגת ה63 37035 500[606 סש) 08 6ח0 0 חווט ע!066055311 ₪01 תקנוסהזוה ,5 61 כ 63501661 )36016616 .50/0076 4/31]20016 5 שוכ 6!0ע06 3706 ש++50 סו 3006 7000 50006 60631 *-560101165%7 6166]קוח0 ע11ה3606 6מוג ןווג 2,100 ג [6חה ,חדוה [!הוח> זע ה 5311 !51 ,5חסוזהקותוקזס תג 3)1161411165 וח חן 1,600 הקח/)וז 0ח2 קה(030ז םחו 500 :1105 5046 6 וס ץתהוא הווח 6ק3טקחג! הקו6זס! ה: 500 400 ,6010631000 6טת5010 ץ3זח6ותט! חן ש6506013]1 3616ז0111-3001-0 |6קוהווטטז 1ת656זקסז 6ס]|)1 וט 5106110001 15012100 1ח656זק>? שהגחז ;56185 קח60 הבמוב ג ץכ 361 066ח56[06 [160003ה51ח 1116 10 ₪ /63501 06 הגש 1636167 טח והז זססכן קח:!6ט!6ח1 ,ץזו!4טן) זססק 1 18 50476 115 01 ה6טוח ,600560505 !הזכ הג ]ה6)אשעהו ז6.50010)הטוזק ]0 |טטש| |הווחחב 76 .ץו!הט [63וק0ק שק 5 0 1 6ו1ט ,50/1186 [3ת0ו6006-20 קחוז6אזהוח תה עחוכ66!0 החנ קט ,1110 (140 !36 ח0/!]!ווח (520 ח66ע61כ ,1983 ה ,שוטקה 3 ץוו3כוסזק 15 ]ווח 20 [חג חסו!!וח 510 ונוג /ס 1982 תג 1981 ה 65זווק וקמ 60 ]0 ]6ש16 ]ת56ספת 6 5416 0 ו]6ו]ט וחס:] )הכ .165660 -ו[קזוסת 4/ .26ה!1ג3 ע63011 1 6 6זב 500 !6010630003 ז0] 65זט)ו])+ת6קאט 5 ו שזטק 0 16 5130101165 ץ! 66131 05 1ח1ה ]הו|) 651101216 66[7- חב .חטג]!ווח 525 10 ח1!0! ווח ( 30 ישא הנכ 1171140 ור ) ( 111 01 ) ץע 6 .- ו 3 ו 6 8ג וט 0010 0050 00) העוסש תו קחופט 01 8 ל 6 %0 6 1 ואט 506 0 עו 4 סג ו 6 5061 6עספקוון 10 תות 0 6 10 5 ששח 6026[שטסת! 14 60אהוה6ז סכ מהש 6 )גח זטעס ץונ]הטף ו 5 01 5026 [0 ב 6 ץוחז0סנח5 061416 ]]ו )1024 50276 6106 1106טג ]הטשוק 6וחאו סז מ ותגזקק סוה 6 0 1ה50006 !ו שסו1ג סה 00ב ,351 תג 216] וז |!ו 121 שזבש/50 ;התוש 164617 ו0התה6 ]5 עס שת 506 ;הוחו זז 18 הח ג 500 6 העות 5 ח6טוות זג .הז 51600וח ![הוח/תננה 61 0666 15 600601 |והחסוזטזו5ת: 166 תא 6151008 קחזפט 65חוח )ת6ותכקט!66 3060316 זג שה 01 ]הו וו ו 0 6 ]תא 6ז 5 1!7ה656זכן 16ג]!הטג ע[16הטון306 וס 5 וו/צ ג 5 11131 .5811]5 קהנחזה6| 300 ₪665ווקה ות6ז86: !)ועו 15ה50006 זט 6ב 500% .6ותק)!6ש16) [ותג: 16563767 ושח ]ו וס זשווגות 56001 6000060 056 0061 6 ז6)טקנת 60 56001 01 0061 ,6!קחוו5 ץ[ושטס 001 0 !קוו ה ג 013 4 65)נוחוגח (20 )0 26הז6עו; חג 31 ,5600108 ]0 628ץ 12 חו 141 פשואטסזקם 5 5016 זגו .50/0/00 10031ו6נרו)5ח! 01 פוטסה 720 1601865 500061 1 0006758 6|נחל ,₪56 זט קוח 60 זוטת? תו 561165 316 576 הקוח6 10 466 ]וי ג 07ו9ו 01 ,865הווקחג! הקו6זס) זס ,6סח6ו5 2361 65וז וחטת)גוח 6לופהחקותט 0 שחו|עקנרוז5 06 |1/שי 06015ש/5 5006 .חס 50 206 טופגוות 07 ,5000166 500141 8 פחוטפזטק 6 ]ואי 01615 16 ,/4516וח 50601 2356 סש6ות6ה ץכ 10601860 56 קבוח 50/16 01 פזווסת 720 65וה:1 א51 0 זטס) פק וט .506 סקוה 10 5ז6ונוקות 60 קהופט 01 616 0560קסזכן 564110 שוף זט 8610015 סז ווק 8 .8זטוסת 4,000 10 3,000 זגוססה 01 0131 4 זס ,5100615 311 וט! קהוחזב6ן 6 ]0 פוטסו! 01 זו6מותטח 2764167 106 הווש 60566 6 0 50 501 6 וס הסוווושקוה 60 1031 66ג!כז6אזבתו 6חז הו 6זב/50 0104010031 .66גו1)זכן זו[קורת 101131 6 6זה500 [4ח60062110 מתוזטסוו5ו0 ג קהוק6!0ש00 ]0 60518 6ת שוחה 16 6016 0 06655317 36 5ה10זק 355 506 6חג ,חוהו66חט 506 .50/4106 )0 5זטסת 4,000 0 3,000 01 5010015 116 10 6054 )ת6וח01366ק16 5 |6תה ,זטסו] תה 0,000 1 10 53,000 ]0 60505 +ח6וחכן1676!0) 0[66תכן 15 6 5חו) 6ע] 06 ץח קהוהוהוגזקסוק מ80וט616) ץז!!הט)-הקו11) .זטסו! חה 350,000 0% 16 300 ,6ע51ח6זח:-זס3] 5 5016 )0 61:08ט00תכ 1116" (.ג]טוונה 48 ח31ק3 6 |]!]וש 50/0816 ץו:!הט-חקות והסותקט[6טט זס) זווסותן מ 530,000 01 ה26066 ₪06 01 36107 זט:]קוז!טוה ה ,ה10זה )ןו 60 11 זט 66 5560ב חתות 1 6058 06 60068 40 66וזק 54165 806 60505 )ת6והקס661 1 6זגע 3 דוו קהונתט55 והסזק רת גח 506 זס] 2/6 0005010506006‏ 861והת :0 0620603067 שת) 4% פוה6ץ שטם 0 0 1ה6 והוז טא 106 ,ותזש: קחס] 16 הו 506 0631/0041 6 שגות 50076 ץ)ו1בטף-ווקות 1 פונוסם 4,000 10 3,000 01 5000015 שוש 6 .תס:!!ווה 5100 3006 זס ,חטון!וות 0 100 הטו|!וות 490 20 !וס תג (8זסקאס התט ]טוט 560001 3 5ז6ה1626) ₪5675 86ג5080 הוסם החש ח! 6יזווס קחוהזש! 3 01 5|006 חג 16 גוס ץ]!/ת656זק 36 אזססטוסזת 6 355161 1!16 ,קתוקתצה6 !310 שג ץזו!בטן) !)חב 4516) !0 65זהתגו5 0 ש6ינוקח 6 שחג קהסן 0 661 51סחו!ו: 6 פוט 66 01 1806 .16 וזסה8 6ו!1 הג שס! 00) חס!]וזות 5 = 6605 031ו+0063= 6 הג 1 וש ]0 רזוח ותו 3 :קחואשט!ו0] ו חסו!!וות 40 46שטזק 10 ,1990 ע₪ (1) 6 קוחו כ 56 כ > 61117 01 חור !)וה 101 65זט)/1)ח6כש ]טוחב 6 110166 31515 הקטוסז 1318 הז 66ה6| 20 ]0 46ז6שג: תג זוא תו 51וה 5630015 ,שהוחוג הזוס 10 0 ז0 טסט 01 3007 3 עמ 0 6)11165יז )51010011 3 1 ס6ז+5! +ס 5זווסון .6זה +50 5 "ץש )אסה ץ8 600097 676356ו]! 5%וו 65 וס אס סיוב שסיזבת .ץ!ו3ימחזה הסווווחז 5500 0+ 4 וא 80 2720036 ז+10ו +ס ₪56 6716 6075101075 -זס+נוכן1ח66 +16/110060% '.75ז1)0! מיוזע ול ד הז [)1 142 ו ות שווד 9 11 דר ]ולי )ל וזגואת ‏ -אנ1 ווק שה שסיבה ובטוחתת 36 60565 +חסוה360!כסיז החסוו!!ט 53.6 +3 65%1182%60 וזו זר וזרוו 1 ה שוד 10 7 1 זנ זר ווה -.16 40 1 1 אהוס .ם.זז יד .5 ח: סו!!ונח 45000 ה 10 1983 הו חסוו!ווה 5125 66)הוחוופ חה וחס ז וס 6 שה 50 6 56001 )הזכ קחווחוו5 ]טס 00 3106 0501650000 166 חג 6חה !]ווח 2.5 51 ]0 שזטק 4 . 506 זס] 05טו)ו)חטקאט ]הנותח 6פהשזשחו ]וטוה 50100018 ,פוהשץ ששח 0 וטו 10 1983 חן ה 2.5 51 ות ו !ו וס חק 0 00 506 )6 50001 656זק קחזוחווא5 .1986 חז חסג!!ווח 006000 שו 38 חסו!!ווח 525 ]0 6זטק 66)הוה/ו₪5 זסווקות ] 6006ק 6-6 שו11 קהושוו00ז טןוחו ‏ סטטז 0 5קח 001 1 קוחה זוז זומת 11060 0 6565 זבשץ ]31 ה |אחג סצוו ט 1 506 [1206ה16) 1601[ 6 6356 ששם!ו6 ח] .6סזו! 0+ הוהקה ששח 5קחו!קט 0 50116 זט 131 חהת) 6 והשזק ע1/311ח3)קווה אז שזהעו|והון חס 61/0165 השקאס [הגוחחו זט חסון[ות 35140 0000 ]0 6זטקה )ה6זוטס שת! קהופש (2) 0 06 1001 6ו]) ,2486 3 85 6606100865 הט 6163-5000 ה שה ]אהת זס] 65ז0:ו|)ה6קאס חז ששו66(סזק חהטו!!ווח 5700 0 הסו₪!ווה שו הו 017 זה 4105חו51 שפטון) ]! )ג :1ח6שוטכן 0.5 200 15ח656כן6ז 506 50000 ה הזג קר 0 זכ[ .)הוששט6כן שח ,סש 01 סוסה ג ץכ שוהקטיוסקה 665 חסו]!ווח 2.3 זט ?518,000 ]0 עָזה531 [הוחחג 6קהזשט2 ות6זזט6 6 הו 8 1011 1116 תו 1070686 586 116) 15ה6656ז 05 חתופש צָ6ט!6%ט סק זס סד סהוטסיוקוחו קחופוו ]0 66%ק08וק וחזש)-ז6קה0] 1]6 5תזש606 300ת566 |ה6זש0ו₪ 3 6הו67035ח1 ץכ ץזוו61ט!0ור 63667 שטסזכות! 10 6058 וסהקות 313 פזטוווקוחסט ץק 15 ]0 16ח50 01 6611 16 קהוזטקה6 ]0 [ח3 ,5176 61355 6קהסעטה |הטמת) .8ז634006) זס] 5שוזה]ה5 ז6הקוו ]0 ותזס] שהז הו הוהם .06 637167 6ו[) חו הגו!! שזסוח עח3 156 01 661 710החה566 1016 ח! !)הקאס 166 )שח 116 חן 16ה1ז16ו50 6251016! 6606 ץהחז השורי ,5003110 פוודד !ה" 50-6311606 תס ו[26502476 תו )ח6ות)א6עה: ות6פשזק הסקט א61ה6ק6 ץם 65ו[קוהו שוחהת 106 35 60668 תוסו() 076366 [6והט "אזסוט) ז6וקוח 60 שחוזה]נוותוז5 עכ 35 [|6ע 45 ,5106006 636 זס] ה0וו6וו50ה: 6ח1 מחולו!הט)ועו!חו חו 38 ,קהוהז63! ו ה0ו1ה16ז3 וו[ 6061706 0 6ה51006 106 קחווהיא וטוה |[וחה חו [16567106) זה 500 1116 )0 5015162110 ז16ה6זק 1716 .5603700 ]6:11 שתז 5 עחגוח ץכ ווחש |ה67טסק שזסוח 6זווון []וש 3150 566710 וו .56110018 106 ח: 1]3116הטג ץ!1ה656זכ שזו: ההוז שחושיס!] [חטץס |[שו 2065 616 5021 הווה !הט!וטוטתו 01 66זק6 שודר -ץ001:ע00ה תה )3 והט|ט6תוש 16 תקטסזו!) א=שזקסזק 0) זה1006א שהו 8 ט ,500006 | "ק[שו[" [8ה0ו060635 התה ת! 6זהז ]0166 85 | 1606שנ)ח 5 51006 [הט!)טו61ת! 106 0 [(1612) 166 הו הו !]תס 5חווו !1 זס] הסופוטסזק קהושט!שהו ,הוהתוט!|) |תסוו6והופהו שה) הג ות 975+ וח 60 וז וסט סיזסות 5 ]61 25 16368 השוא 1015-6135 00 ₪018 זכ 6תוטו50 6 וטוקוחט) זה ,1ה51006 116 לכ עהוחז 0/1 2010065 6661 זט הווה 6!)ועסזק 6 תו )תוס ץ!1ת6אטוקן זש )ווח 060ז6וות ]0 61455 6ת) ו[ו 015161 וסת ח6ז ה6ז6! קהושחהו ה0וו36ז)חו 0 5 ושכ 61211 סקזט טג חונ סח ,50015 ]סק שוח ו)ווות השש )0 שא 6ה) 6ע(וון6%, ע6ת) :6ווהווה 30 חב והזוח 30 0616 קהוקהגז ח0וזזש1ח! 01 6!)וזשר +6שח0)! זט והשותקוטןש 5076 10 |1:186%ן) 366 )הסוחקוטן ]0 15ו הגו ותו ,אטו1] .-וו1ה1) הזו וז נחה ששזת !ותו זטו]קוו! 3 31 -- קההות 5ב 68ח/1 זנוס? 10 ששחו 547 -- 5)ת6])ווו5 1ב .66!) 61 1116 01 66])ות 6) יט תשקו )טוח 31ח) וח 6 ץוח וגוה טוח ש!4011241)מוטא 6 100 642660060 6 הבש שזהעו500 ץוה%ה6שטה שודור וא 5 ח 50/6 אתה 6זהשי!)זוגה! זכ 6051 1ה136+ 11266 טחחג שו פטודר 5 חהסג!!וות (46 הזו זגו .סתס ז6ו[זה6 16| הו הג סק 15 5600 5וטחוות (50 616 קתוו 6065 115 זי זכרה הו [6% פוה ]6005 40 55116 6 5016 וו .03 56001 6ו!1 קחווט!) פזווטון סו 6חה ה תג ".0116 היוה הז 16 הג 0 ז510061-16-16 טעב זסלהן ( 32 ששו כו וול ) 2 6זנוק +ת656זק 36 0 5 טח 606 סו ה 6+ 00-30-07 4 ,35511005 51011860 יו זט הנוח 2.3 )וסנו 6 0 6ז וס 6 ה פסטו )102 6016660 6 הג 600 16016356 ו 6 ג !סח זט 6 שג 06 65 ג 25 608661066 26 ₪01 5016 וז 00 815 )0 165 שודך ,זססגג 6 16 01 014552000 6) קס1 0 ז0] 1106 260656 67זטקות 60 011 05 הסוזוטוו115 1ג6חו! 3 קתווהט55 ה ח0ו!!וח ת6ז 109 מו 30 -- 501 שח!טסו01) 6ח+ 00 50006015 חסוווות חסו||וות ה6) 07] 65+טתותז 90 5 חסין!ונ הש זט 65וטחומז 60 ,51065 4 10 16205 -- 5:06060%5 08!!|ות ה6 זס] 65)גותווה 120 20 ,%:ת50₪06 6 1613066 2121 הג זס ,)הט ז6זנוס ו 60 חסוו1ונת 6ת 0 6+ .0 ז601]/0 106 חן פווחט 500,000 )0 66ג!ק ח: פמט תסו]!!וחו 1.8 )וס 5 תו 1016גח 01 6056 שו זט] סא ]0 3601 זסו!קנז1טנח 3 קהגוםוופ5ה זגו ,2110ח506 פותז חן 61160 15 210/076ו! נט4ו6שסק תפסות הסטת) -- פססע |בטחתג הג 10 163805 -- ( 761 617ט6 106464565 ז6שוסק 85 6ח/0601 00855 6זובשו/גת .11:00 63.6 ]0 4200316 05] 005 וח6ות6טגוקט? 06 [6006301009 01 6056 186 הו ח6 )0 260% וטו!קוזטו ג קה 550 6 ג הזו 0016 6295 טע )0 5040/216 0+ 116-6066000 3 וחב ) 613666 [בטותחתה הג 10 6305 ( ]6אגות 6160060 6% סה 600ח202 |גטתחג 6 65רח/) ה6ש56 01 וס , גגסו!11 54.6 01 500/276 6ח2 סובשוזהה תוס 6 חן חסו!ןוחז 6700 0+ הסו]1וחז 5600 01 01007תו66 06 6051 1ת160130606 0551016 5+006%+ 00 76060 5 0 32001 זס) ח0ו61גת)5ח! 66!טסזק 16260616 חטו]!וות 2.3 זגוספג ,ץ1זה650וק 3110 ז6ה636)-1ה51006 36376 חה ,63117 65זטהוונח 530 +10 15ח5006 תסגו!ו רז 6 300 )0 1620067 קש 1086 זטוסה-1ה51006 3636 /0311 ג זס ,18 וטססב .ץ!!טוחתה 518,000 3000 15 6ק3אי ז0ג[1636 שה 8 6%טקות 0 ש!31 ]0 הסוזקוהט355 [ההסווטטרוו05 536 06ז ז66הט ות 60 31 15ה0006ו5 31תו הסווקומט255 106 )חב ,ז1:6[זב6 85 15ה57006 זס] >6חזוז ג 10 16305 99 01 6101 1030 16 פחוץ!קקג ,הסופו6קט5 סת 16116 >)וחט 6) הו 616356 תג חב ,500,000 +30 ץכ 5ז6ה636) זס! 161166 1600660 תו פקתוטג5 6וד1 .23 0ז 18 מוסז! ,₪96 זטספג עפ 79110 07ו!4-1636ה50006 6עַגז6טב 6 166 זטוסג וס 11:08 59.1 ]סג 15 פתסווקו 4550 10056 זס] 65אגע 16360 56 0 118617 15 5קח1ש53 6031ב עת4 ) .חסו!ו1ם 44.6 01 עק010הת166 זס] 6051 5 טסוק 2602056 6ה)] זסטס 86 10 6ה6) ₪305 164008 פה 5 0 פהוטה5 6 שד ( .ות סח 600 6 560105 016 הו 13007 0+ 311062106 -- 66110100 זס! 6051 106 תה 5קהב5 6 6/6 06ה6ז0/86 סמ -- הסוגוו 4065 1030001 10 411062160 ץו1גת 11 .45 פטסוזבט הו 311062166 06 חג6 6כ ו הא6 40118 חן קב 63067) [הטחחה 6שגפ6/ה 6] ח! 10662056 הג 15ת656זק16 .0 6 'וסמוכ0 סטט!הו ג קחחיסזקות! זס] עזומטוזסקקס 6טןוחט 4 1ה056יק6ז 0 וב6קקה 1615טכו > ג 5106 )טקוטס 6 תס זה6הו6ש36[6 :ה51006 קתוטסזקוהו עט 600021500 לס 1 6 תתה תה 706 .8166 :טסה:) 106 חס 6088 התש קחוש 60 ו[0/14 [01₪606עק 0 הג +03 50/9026 1161-0411 הז 601 2 65201051 1 תו 566ה6זסה) |ההוקתהוה 2 ]0 6088 שת) 26 ששש|עטסתא :וס 6 07 7656370 חן זת0נח651עח! צסועכן 2 6001205 506006 16 .6001765 זחק!![6זהג ז) >חוקו)הזגק חס26ז6)חו 5010276 קסוץ!61חט 606ושסתא -01/10031ח1 01 00760 6 1636ה1 /61311ה500512 חג6 11131 ( פזס4ו) ק6וטקותסס תא ו וא 606 חה0 ספתו 00 תסוו123 0 6416 סח ששח 115 0 3500 506 1 2361116 1ה66גוז3 פתמוסזקותו .20551016 4865 6 66 86 סטג 3150 ₪16 [השחחב סטב3ּזסעב סחד 6 606 ספבשש זסח036+ .0 7 1663560 6+ זס+ ח6זב₪650 פחוץ/!זסחט 696! סחא הסו36%:ז9+ח! 316 ש50+6 ?606957 15 5וחושטונ3זבּכן 4 ,וא 82 ד-וד-- א סד6וסס או פאסעוהסון ---=-=--- = 5 0812/01 01-81 וסאוו6פיד |האהטס ו ון וגווס 80 60אז3ו וסחהגּ 5 4 605 . ג 4... %%: 1150/0376 30 5... .. הססטסט0סטת! .. הסם6טם5ח! 1355/0007 . ..... ₪ח706655/ 0תס/ 1 4 .... 53165 ז6)טקו 060 א 4.. ... 07800685 וו 06 ₪ 5 6 ...1 ..... 46500056 010030005 5 ... *6ץ5 שַההסתוטא , ו 6 0 5606 6 ..... תס 5תורח 0 185500 , לי - קַחותטץ 6 ...חחח [₪3ת06 + / אוי 0 א 8 0 הסטטס רפוס 6 , 5671065 /1ח6וחקוטס הסקקט6. 57 שיש" - - 16 ו[ ... 90200665 0900 ם 5 תס - 9 4......: ה0ג6ט6ם ח! פהסטוגסווקקא ח 6 סע 70 77 . התחסטפה! זס] , ו ל ל ג ...> ה5300ח|וח0 זס 7 ..... 2006655/0/0!65 שַת!5התסזטץ ץ] + 336 055 .. 8 .... .- 14866/-ה260090 ע6א של 13 יידי .41.. 65ש06!א ה0ו5ה6 9 ..ָ 56006 110 8 עזב)ה6וה6ם | 7 12 4!5ה!החסך ח6300ט0ם זסחעוו] 3.. ......0....-.:44..0. 05)|הסו? ... . קַתוח(3זד /507וח1 3 יויוי4וידויזי.5.. / 2 4 א ...₪ עו1וחא ו 4ן ...1/0 806 0655ח/5 פסוס : 4 4). ₪ 626 הץ5 שפגוו! 23 -4...... 5000655 0] 5ע146 חש = 44 .. 00400 6]30006וח/פהתמופעפ סי +00 567001 06 | 05ז6!וזז 24,000 "זס+ 6 131905% 6+ 0 6356'זווכן 601-1561 ץוג ץס 08%6 [הטוטוטחז ה0סו+23]ההיזס 6זסו ץחב ה דק 6 חש ז6+טכןו ס6סז6וו .5 0+ 5)וזסוחכן51 5 36 5600!5 31 17341 00 אוה זס) > )חן 5516 ששָזסוג 53,000 1 5וקקטו5 תה 6ובאת)ס5 .61805חקוזק 6 ,הסקַהותפג/ .הסט ₪00 ז0 6וטוםפח! ובחסווגא 2 .6 .06( חב5 ,300031 6וח! 503060005 6שו691ז 2 4 ופט ,65טוחטדסקק) 0חה 51131665 וסאזהוא הסו+6טסו+חו 5 5 0 8560ח6זנוק סור 606 | הסט 5 6 5 זז 6 חו .5. 1 .5 | ]ס ]חק 20 הגוז וסרה קַהווה056זק6ז ,6065ו601 חב 5 .815ז6חקן!זסק .זר סזור ]0 הזזסש , 0 : סז6ורת 0 חתהו סזסרה .1984 חז : חסוווום 52 הגו 6זסוה ]0 |013ז 8--58165 " --] 60 565 ת6זטוק 6 .5010876 300 65ו1קק5 וחט חסוווורת 2 0 856 518/!60ח1 ]חוטש 6חז שהופחוזם ,פזסונוק --01605חטח 6ח) סחו פַָחוְפַח8ז ,65הוההטף 6 חו 806 6ז6עו 8505 ח6זטכ 656חו .וחט ]0--65חה8פטסחז עוזחסטף 67060 0 הסוזק רטפ ס6 5 0 עו .1984 0ח6ז63ץ עפ 5ז -6] 6ח4 5 ו 24,000 זס 856ח6זטכ 6חו זס] 86166זו 06 5 /6עו/06 655106ז06ז .5זסזח6 ץחה עכ 0816 0 856ח6זטוק ז56גו-0ח6 16 אטח 3 שחו!|5139חו שסת 15 חסופטסו ] חס ה0וז068ו0= ]0 0ז03ם 8וחוקזו ופסע סחד 6 והוז [הסו6סט חב 6016865 ,560015 115 זס! שַחופ ז865ז8! 106 15 פוחד .5זה6ץ זגוס] ואסח 6חז זסטס 0 עופז6טוח(! 6חד .6זהשוחהּ ,הסוו23וה63זס [4ט0ושו6חו 5 זקר ס6וחורתז6ק טפ אש הווש 5סוטקר 60 ששססחוג3 חב [3ח0ו055]סזק 86 4.500 זס 6 סז 080|6ח28א6 6פ |וועע 806 אזסשח6ח 1181 .א6!קוחס6 5ק630-זטס) 3 ונוסהקטסזחז ץהת6וח66 חז וטק ס06זסורת ]0 זסס ותטת 6הד .פזסזטוק ור ס06זסווח 20,000 חגת] 6זסוח הזו וק ה6א6 860005 656חך |( 6871 566) ?פתו)חסרח 18 זסט6 שחזוקוו 5 0005ח56 560000817 חב -86ז8| ]0 ע8אי עפ (עוחטוזסקקס 5 6060 0ח8) תושסזש 6עופסוקא6 ]0 סחסט 8 60 75 .50/0876 6חבּ 5 קת 060ז0ורח 01 8565ח0זגוק |ההסטטסטפתו קוטחהטף .68 זגוס] ]אטח 16 זסטס פהסטב!|9ז5חו [חסמו300 ]ס פחסוו!ורח חז זוגופסז |ווש 0 16851 ]8 0065 8ז6זטז86]וח8 וח 5516005 ז6זטקוהס6סזסורת שַהו630! זטס] 6תז ]0 536 זו זוז זס 566000 6 שסת ,56601 ח0וז6068 6 חן 655חו5ט0 .10.5 6זוזח6 זו זס זה66זסק סש חהּו!]ז 6זסרח ]0 2856 518|!60ח! 1ה656זכן 76 .05 ת6ט 5וח5/516 זס(3ח ז5סרח זס] ז6א]זהרת 9 חהּת)] 6זסרח חזוש , ( זזהת) 566) 1988 01 0ח6 6חז קס 6וקזז עווהטוזוט |וצצ פזוחט חסוווורת אסוד 6 סש סד 5דאםואקו53 דואע אשדקואתס6סא6ווא (פאסוווווא אוו 856 סם ווגזפאו ה אאאאאאשאשש ו הההההההההההאהההאאאאאאאאאאאיייייייי..-.,., ₪0 ----.- (נוחחג 0הטוסקוחס6 8 15ה656זק6ז 5וח1 ,לסוח 34 זוחט-ט!טרת זס] !03ת6זסק תפות 6 תו 6000166 %ח66זסק 40 ] 6 365 6ז3] הסופחה8קא6 פוו , טוחט 1 ז58165-605 זסעוסן 6 60 01 6075סזק 5 וה ז05 עס 6030 סו 60סקוח5 פוחט חסווןווח 0 6%6055 חו 3816 תזשסזם 605 0חב) 5 וק וח 6וז 06 560107 60068100 6 0 5ז6חקוזסק -66ז3| זס] ₪65והטזזסקקס ה506 5ז6וס 618556800 1000 6חט -ה60סז6וח שַחו36וק ץ[וקגז 6 166ו5ז]6טוחט 0חה 5600015 5' -ז6 0 .65 תסזוטת6 6עו 5והורחגּ 6 סי 6 06ופוטס ז6אזהוח סא חסוזבּח 6חך .5חסווקות5 עטוההּטף 3 6185570075 חו פ|8 חן סו 6 0ח8 פזסוטוק 6 06ו5)וס 6 ,5006060 סח 015ז186 8 וח 056 זס .6166 5 8146001866 שַהוססוקא6 ותו חו חס קטסזף 1000 6הט+'וס] ו פס 37 5 שהואוסווס] סוד .הפוה סז 3105וסז סו ,65!וזה2ןוחס6 +ס 5 35 3160 יזסו+ס פס 01 065הבטו 6שזה! הטפ העוט עוהספסזק זה 5זסוה606 קתש | 1ח6+סכן 53165 חסטוח 0 6 חן 6ע0וקט ש וט הפוק 15 ]הסהתסוום 6ם: "אי זס6וכןוחסס "וס / . ה 0 ההּח+ +ה6והקןווון6 500810 חן 6768505ח1 5וסרחזסח6 6חופט68 5זסז6ם= . הזו זה 5610015 5 6חה 5 חן 66165 שחוץווס 800 ז6קסגום 6ווד ‏ .שו .5 עו 6006300 ]0 6פה8ת6זטק 6תז זס! 5ט ו שהועטס 0877ח5660 0ח8 ץזבוחוזק ‏ ש יי בח :טג 8זוז6א3 וה 66-60 ץזבּ!|ו6חמ | .וש .3ח6ז3ּ ח0ו]600063 6חז חו סז וח 500605580 10 5ע16 .וו 030 ||8 ",66008 6 ]0 קם" 16 566 ץ|חס 6 66ופוטס 6חו וחסז 008 ווח 0 חבו+ 6זסוח ,1986 ץ8 ]ח6וחותז6ט0ש 30 ל 5טסח 35 |[סש 85 ,65וזוז5חו [8ח6300סט ,60116865 ,5600015) פחסוזטו50ה: / , :שחוט!סטתו הסווט!סט6ז ג .הסוזט|סט6ז 8 שַהוספזס0חט ע!וגזסזו! זה (1615ח66 שַהוחוהזז וח +0 סוס :0ז6ז5ח! 36 686675 חסו!!ווח סח הז 6זסרח ]0 שהוהו3זוסז סז (.1) סשּח !!!שש 60/1665 6 :8107815 החט]גוס גוס ]0 5686 זסן 9 ב ]0 הסו3זה6והפגובּ 6ח3 הש/16065 סח (.2) )טוח ס6 05+30/157060 65 ו ז6] ששח 01 165וז חבט [18ח0513ט5 1ס החסחופוטוף46 6חז (.35) .003165 501006 אסוד6וסם ח| 55ם דוקו 0ס6סא6וא זס+ זםאחהא .5 והודאשדסק 5 8 ט ו זסטוהטא ּ, 0 טוח ח ארי % 0 זסק 5 וססת50 06 סקץד 5 [ 0000000000 508/3000₪ת|!3ה600ט0פמן 6 7 77 7 | | 605 | 00 | 286 | 006 ו | 8 6 6%א זו .0.5 וב13+ח6+סק 5 ו סיווא זס+ 63 חו | ] אש ה 8 0888 8 ו | 68 77 | | 5 0 הר | 66 | מס ה וו 2 5 | | 70 ]| 06 ] | 0 ה | [ 7 | ₪ 000 ]| || | 076 ] סט 77 ] (00 5 100 065ז !51| 80106 חורא * 00 3 2 100 065 5131!3ח| 10050316 0 או [ אאא ] |0ד000 - 0063000 ה| 65 טס וה 60ס וו 6 ,.5.₪ 6+ הו - 600 +0 זז 5 075 078 3%0ז0)]] 0 05וזו+ 10 שסיום 51% הזת+!ש 50,000,000 .5 09 15 26206113 60087 160 6₪סיוס+ 616018 /ן6736)]] +0 067037005 6+ 4 1167163%/ 5 30 100100507'/. ץ/9 זססק 106 ..* 5 1167/0371 +0 שו 0103001777 5/ ש/וזוסוזס06 /37+//ו שוז/סם-!/6/ט /500/3 870 ' 36/0 וס +0 " 6זסרח סז חסון|ווח 5 ] ?צהש 0 660 6 6 ו 66ז6 רחוס ]0 חק .₪5 6תז חב ץזו5ט0חן הה6וזסוח ה ו |5 ]0 856 ו 6 החסז] 615 זסצו ה 166- חפות .10.5 01 זסס וחטה 6תו 6356ז6 הו . -- 6 2 1 56 .סע ב 6 ]5 רו סופ ות 6זוא6 חב חו חסו₪!!וחז 50 הבז [וסחוזק 6 6 5הסווגו5חו 031 630טם .60665 806 5600015 5'חס80ח 06) 6ו36] צוסח 50 58115 681 טסרה סח 6 6ה60זסטס 0 30813016 66ז650ז [החסוהח -86 80 08180856 חו ,שהוסץו )0 5/6320 8וו06655זק זסעו חן 669610060 6 זפטחח 581115 .א זסש666וכן 6חו! 556 05 חן 09 66076 גוח ]5/6200 הס בי 000 .8ח 3 | חסווח6טח ס6 ]0 75/60 השו65 060ובּ-זסוטק ו 60 חו חב -50 0 360160 06 50| זוה הסו3ז6קס חב זו608ז ,שַהורהרחבּזפסזק .ה00518 זסזטקהוסס הו .שסזזסוחסז 0 6 6 חן 60616 סו 066א6 סח ]ו 65 6אי ,68565ז6חן חסוז3וטקסק 60זבקו6וזחהבּ ווווש שחוטו! ]ס 5180870 זה6זזט 6 זטס הוהוחובוח סד 6 5 50 00 10 .|6ש16 |ה הסה חזסזתו 16 חס עו5066655101 600616 זפוווח ןסו |060673) .806זז ]0 36 6טו1ה60ח זה6זזוו6 06 606756 סו קוושו )סז הו 68565זחו הסוז6ג ]0 6816 סחס וזב .06655 115 6086ושס 36 5זחגוש [הוזופווטחו זסחוט ו5וה טוחב חטוז6 ו סזק 816 חסונו זסחזזו ה סז 5זבווס וס פחסווווט ]0 זה6וחופסטחו 16 5 שחו3) שסח 376 ק6ז 8 והוז ]ס 6303016 6015חו ח6 01 הסוזהז6ח6 שו6ת ץ|6זוזה6 הב 660ח וצו סז ,ץווחס/ ות 6 ח60 0 8016 5ז66חו8וו6 . . . פסססז 100,000 ]0 קוחזג 5181!60הו-0-06ז-זסץ. עו6שזהו זג הה6חז 6/7 הסור . . . ז66קפוזו 3 ע6טתס6 מחוהכ .ה!סצ ,![ורח ,]זט סז 14665 ששח 5זס0ז .זה ץוסש6 16851 5 חווש זהסץ וחד .ח308[ 5ה 5החוזהח הו ער זו635 36 זסת 5 [₪03 וח ₪ תויסוחשת 33 ,סז [החסוזהּח 055ז₪ זטס ]ס 6זוחז-6חס ע|חס חב הסוזג!טוקסק 6635/ג ]ס ]|ון הבחז ]16 .5חסוזטוז5ח! 6000630003 .1.5 0/0 85 5זס6חוּשַח6 הברח 35 66וע הבח 6זסר 308106 סז חסוווום 550 הווש /ז5חו חב 601!6665 060ח1 35 ת6ותש , ההוהזפסזק והחסווגח ז8סץ-20 | 5005 3 0חהוז8ז6ה66 31630 5 ,.עְשָסו0הח66 השוח 0ח3 5זסזנוקו 60 6זס!קא6 0ח3 366זס וחס .056 606 60 3016 0רחזס] 8 תו שחו[05ז ,0 5'ח3ק3] חו 6856ז6חו - 600 ,ע! 30 עז51חו 6וזוו6ק וח 60 1316ו361] 0ח3 5137 0 ,08505 03007זט ה6טווח 3 חכ) 5ז6ו0זכ 30 6875 6] חז 65שַָחה8ת6 160ה66606זקחט קַתו0ה06008 816 5ז6406| 6ו4ז ץו5 36 8!|ו6וזזנו6 ששח 61066חו 76405 76 .6חוז ]0 ח503 זוסח5 ץ וסט 3 חו ח0ו00063 ח68 סח 5ז6)זס-6006!וסחא" 6זה פוסטשסזק 6חד .5וח6ו5/5 עזסטו!06 שַהוחז63! 60טסזקוחו .6 חסוזהוחזס]ה! 6חז הו 66גו0סזק !61166106 | חסוו3 16 ]0 1630615 916זסקז60 300 5זסהז6טס00 51306 41 עט 60זהק6זק מזסק6ז ה 5ו רה ]0 וט זססק 6 8 518166 הזוס חס ₪60 זס] ה0630ו50 חס 66זס 2 הסוח זטוס ]0 שחו6ס-!!6 [50013 6חה 6וההסה 6600 ,עז3ווורחז 6 6ַהות6ז68זח 15 6 5חסוז בח זסה!זס 6ח3 ההכה[ בח ז306] 6חז חס 03560 85 זזסקסז 9 ]0 6הז6ת] זסןבוו ה 5 ץו6ו3 חואסזכ כ א" -166]36) 5זסו!וגוב 15 ,ח6וט406 ז3ח) ח] .5/5165 071ו0630ו60 זסוזסקו5 ]ח66ז6ק 74 הזו 60ז קרו 60 60 חשוו] הזסז] 300316 ז₪ שוסח 30615 660 8656 קב[ ]0 זה66זסס 5 66וווז( 6ת] חו 6 06686156 ה 668 3 0875 ז1ה-ב-0ח6-8ט 565507 חן 376 5670015 5 323[ 86631056" 65 56001 תשוה 6תבּסבּ] |63וקע 6] .5זווס חבז זסטהס! 5 זבסץ 56001 656ההכגן ה0וז63ט60 6זסוח 6875 זטס] ע|תקָטוסז זס זה6והעונוף6 6ת) ו 1 חה הבּתן 5600 חשות 663 כו [בחזטס! = .ד עס ה₪656276 60א הוה ₪ ו 6 חן 06זסו ה 6 טס זוז וו חח |8סו0חת6סדי- בושש 6תז 0 631 זס(9 רת 8 605016 600 ו 0 1 .זנ 6 פוחז 0 שַחו6ס סז הס זק רהו 30 --668רח ה ו סז סח ס6 סח זטס תו :1 שוחו חור 0 08505 זגוס חן 6655 זוז 3 6ח3 שחוטו! ]0 50800876 6ח0666 3 ח6זווח> זר 6 1 .6006800 שחוטסזקוחו זוטסט3 5טס 6 80001 56710005 876 6ע ]ןי וז 60 שחו 66 זנוססהּ וס 0 87301668 וגוסב ,100051865 6 וגרח 6 חשתן--16 וס עזווהטוף .שסח 6513018066 , ח₪0106800 חו 06 חס ח0ו55ו רחס 30 6חז 1983 וקה חו 6ז 6 600 ו זוסק 5וו 155060 ,₪011 יז 06300 0 500037 .5 בו 5חסבּח 6ח] חז וס 6 פחופוז" 6 56 0 וס חס 1660605 0 6 עס 6 ור 1660 זגו 05 06 ]0 6ח0) .6016665 סח הקוח ככ 0 6. .7 זז 606100665 סק 6 ,זזהק ח] ‏ זה6והס6 והט|ט6חזט6 תווש 663 31 וחהטוחוחוות 3 81 30 .50096060 06 וח 5ה6 6 ווף6ז 6780008000 |ססת50 ץס 885005 ש6] סו 6 תו כ 6חז ץג סז זוז 6 הוחסוקו0 8 6חו5668 15ח50006 ₪ 85 זטס] (8) :560001 הצוח 65 זטס) זוסתן פחוזגו ההטוטסזגו6 שהוטוס!וס) 6 תוהז 50004 ]0 6875/י 66זת (6) :015016006 6815 66זתז (6) :816781065 ]0 615 6זחז (מ) :תפוופחם ".5616066 סזנק 60 01 זה6ץ זוהת-6חס (6) 300 :5100165 =0063%00'5 6 איסת 5 1110186 זסזטוקרח 60 .630016 וס 1650006 5 ץוהטחהוס> 606300031 6חד סח חבתז 6סוא +ת6וה6זוגו6 הסופפורח30 601666 6ח3 הסטבּטו30ּזק 56001 תשוח 3 שהווהס66ט 6 עס 5660665 חסוזהוחזס]חו 16 חן 60הו3זו6ז 06 סז 666ת 5זסזסטזו5חו חב 6360615 חסוו!וות 883 ]0 51806 16 ,687 1.351 .00[660%6 15 8601606 סז ז06זס חן 666806 וז 01 66 6 ]8 0ח8 5616066 ]0 6375 סא ,הזח ]0 5זה6ץ 66זת) שהחוטף6ז 38| 8 05560 65 חן 1610660 .6780008765 [ססח56 חשוח |31 זס) 566066 זסוטקו 60 ]0 5665167 30/0008 5 הסוח רג ותוזק 056 זז ה66 זסז קר 60 [8הסוש6ז 19 ח5ו[65)30 סז 05חג₪ 6זסעצ חסו16915180 65 ,הוהושזו/ 657 ,7685 .675ת686ז 175,000 5965 ז8חז הן8זו6] עו655106זשסזכ סז 8חוק66צע5 ,זג|ורזו5 שַהותחבּ! סח 6זבּ 513065 זסחזס 2] 6ח3 אזסץ שסא ,סו ,65566חח6ך .הח0וז8:!!ו30] זסזנוקר 60 36 שהוחו3זז 567/106-חו , רהט[גו6וזזו6 הו 65 6 030 ות 035607 10015 27355" 3150 15 "הסוזט!סט6ז" 5ותז ,3165 30 ץזפגוסח! 300 51316 סו הסזו00ב חן | חסוז3] 6 זס) ה0וז63ו0 שחו66הושח= חב 566066 ]0 זסז66זוכ ,זהּחוסוא ש6זחה .זס 35 חן 60 סח 5 עשס!סחת66 זס] הפגוק 6 ,וז ז5זח 6 זסי" .00567465 ,הסווב63הטס:] 66ה5616 5 זב בוחזס]ו|63 ]0 ופז6טוח( 76 .3005 6ח ",500065 0ח3 5זה6זבּק ]0 פאחגז 6חז וחסז] 58 501666 ז6זגק רת 60 קוח 06 15ה006ז5 6זסרח 4,000 בח ,6וקרח3א6 זס] ,65ו6שח 5 ,10500 6ד .316 חר 3660 63 !גו36] חב 65ו8611] זה656זכ הבח ז6ז567165 636 6וסרת שחוטף36 עס 6זנו655זק פוססז 355ז₪ 5וחז סז 65000060 85 ז6וזזפוכ 56001 זה06ה6ק6חן סז שַהוחחבּ!ק שסח 15 0ח3 ,635 סט 35| 6חז זגו[ חו 5זסזטקרת 60 והססז6!355 2.000 הבתז 506 זו6תז זס] 3011165 30600316 6זגו55ה 0ז 65ח1ח186ח [8ח0וז3001 ]0 053005ח1 856 ח6זנוק ,חפו[שת 35 500660 הסט5 66חו0( 85 ע0786ז11 זסזטקוהס6 .200,000 עוז68ח ]0 זה6ו!סזחס 6 חו 06766 פוזה 01 455001816 חב זס] 5 ח6וה6זוטף6ז 06 חן 06ה566 800 465 ח6ח)3רת .68078 חן 21517161 6011666 ע הטרח רחס בז[673< 5גורח6-68ט חצוס זס זס 15 טגה סז זה50066 שח 6זה6 ח686 שהווגוף6ז שסח 6זה 6016865 6זבּטוז עו | -6וא חואו [6א6ז ,0% 18% תוא הסוו16א-8706016) 01006חו 65|ק רחא זר 0ס06ז6ורח -חסו0)655זק 56 תזוא 600 6זטזוז5ח] 5ח5166 ,2-100'5 תזוח26 תזוי 3 ותו סח לוט 6 הו זוגופ שסווס! |וואו 60116865 ]0 605וםחטוז .010% חספכם חזווש שסזם 6ב .3!5 ל חב זה6רקס[4606 16 שחו 63 חט 6 60|!6665 656ח1 01 ז5סרח ,300100 חן .6זטזט 0 6חגב 0318 ,6סוסט שחוזזסקקט5 5516005 הסוח טר 161660 8שו5ח6ח6זקרח 60 ]0 חס -5חורח0 86 5 ,6 /10ג801] 6 זו 0 15 הסםנזוז5 חן 686 01 03 76 .501065 לסוהזסט חרז חז החסז] 65 9 1 קוח 60 635 0 866655 תזוש ו 6צוזהזז 331 שחוזגו 3 . 00 6 5 - ה₪063%0 ח! 6זסזוומוחס606וו == זכ סד 0 0% ₪356 !וש 500015 חז 65]חוו בח 6+ עס סוכוז? .8 0% ,3חזף'זו/ +65/ע ,33 עןן5החסק ,4 ,665566 2 סחוג א'זס+ שסא "וס 36 5+3605 0001 פוזוהה3וכ סיזהּ /'ז0ס+33וח 9ח1ק66/ע5 וס חן 63165 +0 3505 ח6'ווכ סופַָח/5 5 +0 10053005+ השס /031זו3 ששב 6 ו63 וזה 36וח 6 0+ 62006000 הזה 5126 זשס חזז "הווח ₪ :וה ששתה, ה" סז ה698ס ז5זח 5 חח ,50/5 06ז 506 חסו)6 לצ : 0 חן ח6 8005 8הו686) 5076 6חג 656370 , הסווב ו 305 זס! [00ז |גזסשוסכ 3 85 זו ₪56 63 :460 חס זסת זס וח 81 הז00סז355ו6 8 ה -68%/ 36 56005 520010 הסח :66חה וחזס) - סוק 0 85 העשסח6 .הסוזסטופחו 1 ו 680 16860 ה63 8זסוטוקות 60 זסס 50006065 6 68]0876 סחהּ 306ז6 .6והוטוטהז ו זסטן 0 0166/60 60/8161 הרו ז05וח|ה 306 :65565ח שב זט 6 עה חוטוזס 95 הסוו63ווקק8 15 ,(1א0) הסו6טופח! 5515000 ללה פּ הזחו מ 066076 זסח 6/0 ₪56 115 306 .05ח5/516 זסוטוק ו -. 60 ו 5 8:6] 6 חו פזסזגוקרה60סזסורח 6וסה!והטה ץ חס 3 30 6]355700715 חו וססז שַחוחז03] 8 35 5זסזטקוחס6 56ט סז עשוחגווזסקקס 5. ץ66נוכוחס6 ,1984 וז] : 2 ץ|606זו6 הו 76501060 ₪85 5ז63ץ 66זח]ז ז35! 6חז חו 6זהשו0ז3 ה 6וטהשזס!זבּ ]ס עזוווסה|והית 5 זכ 30/3176 זס) 1982 תו :הסט 6ז6ש 5ז6וטקו 00סזסורח 6זסוא .פזסזטוסוס6סז6ורח 01 565הת6זטכן סוקבּז +5סוחז!3 5600075 עם -0080 3|77051 8505 ח6זטק .1984 חן 806 ,60חוטוח60 6815 פטסוטסזק || חן הבז ה0ו60690 + 056 6₪וןויז 3 (3 זזה 566) 65ו67טו!06 1982 10056 66וקח .2 6 6ח +0 56006 שַחושח8|!6 6 5 5זס קרח 60 ]0 56 666006 זס) 0ח8 ה0ו063ו60 זסזטקוח60 זס] 660ח שח .65 חה הגו 0ח3 1165ו36] ,ב|טסוזזט6 01 [נוהּחזסטס זסןה3רוו 8 הגו 0ז 5זסז63ט001 -005ח ה0וז60068 6חז 01 60זוטו6ז |גטבחזסטס זס[3ח 6 הו 60ט|סטחו 5105ו06! 06 ז6 6-05 :ץז :5 וחב 5600015 !81 חן זה6וח!|סזח6 זה006ז5 56.300.000-- (0]655075זכן 6ח3 075ז16וו5ת! ,16867675) עזו96] ופוסו 2.100.000 -- השרה אה סקקג5 3180 806 03178:075ח1ה 30 200,000 -- (56600087 24,000 ח8ת] 6זסוח שהוסג[6חו) 560085 87,000 -- :ו | 17,000 -- (60116865 /ם הור רחס6 1.200 שַתוסט|6ח!) 51065ז6טוחט 300 60116865 2.284 -- 0 :65ז500חו |חסוזה6סט 6והטזק 394.-- והוז הסרה ה ז6ש0 חב ופטחו 8.000-- 5 הסוח 6ח] סז 58165 זח6וחקוגוף6 זסזטוקו 60 זס) עותטזסקקס 655חו5טט 6ח) 60051067 150 (6 631 566) /ז5ו0ח: שתושוסז 35005] פחוסחט- 211161163 זו ה200163%70 5 500063000 מקטז חבט 6 560001 81חז הסוזק06ז6ק "סוופטק" שַחו!ו8ט6זק 6ח) סז עז8זוחס> חגח] זסקזה]--- 5126 85 ]|6 85 65זוזו0ח6קאס ]ס 675 הז 010507165חו ז31865! 5 חסוזבּח זטס זס סחס 6+ הז 13%60ח65+1 35 ץוחס 8 5 חן [60חהזטפחו הבז ז0ז63זט 0ח3 הסנו13זסק5ה3זו הבז זסטשוס .שהואחגס 03 ]56 1983/84 5 86 ,ע|3 חס 6050 5 5670605 6006811003 ]0 הסופוטסז .2616056 ]0 0606 .0.5 6תו סז ב הח066 סשת 0+ 5 66וח/ 6 חו ו .650050 6והוזק 0חהב |063] ,51806 3 .66 עו סוו זז 2 שחוזטוז5הס6 ,6607186 ח2/0 5230 8 06 0ו זה6ץ |ססח56 983/84! 136 חו 6573060 85 4.000 + חסון!ום 5215 :605 זו ,1982/83 חז 0001 |3חסוז3א 07055 16 ]0 ה66זסק 6.9 זטוסטהּ !3 -- 56!זכןז60+0 06 600 560 6 066306 851 6ח] זסטס 6768560 ע!ו51680 5 60063000 זס] קהוסחג [3ז606= 6וותעט אס 5 הסוח 0 6סח51 תואוסזש 5וח] ]0 50376 1876651 6 .6זסוח ח6ע 6‏ 68566ז6ח1 35 שַהוחג [068| חה 64630 זס! 65חט 731560 ע!ז6רחזס! שוח ,015171605 5600 1.0681 .שחוסחט] 51816 חו ח66כ 35 .5 זסתשות 0 חסווופססקס 680ז0650וש זט 660 ,65א8) עזסססזק הקטוסזתז ץוז3 וחוזוק שחסוחב3ּ שחוסחהח 6006311003 01 5וזונף .הוח 6 6וטסוזוחס6 10 508165 זס] 6 8 זב 67816קס 0ז 81!060 01 876 + 5 6טח6ש6ז 6 זס] 616165 הסרת ו .8006861 זב6 21903 60063000 / אס % ט 6 60חו 316ז0כזס6 ה 4 0 ]05 7116 .6768560ח! 06 0 360 166065 51876 3 |8ח50ז6ק חס 1365 0ח3 ,1865 53165 ח066 36 [בחזוס! = 4.ד עס 05036 6%אבו שש וו זס] 65זגוקח תזוש שַח0ס!3 ,שַהוחט ה0ו600630 03 חן הזשסזט 6תז 8 פח 50876 51306 106 פוסת5 זו ,1970 6 .65] 6 זקו6 305 עט 070060 5 50876 10681 6חז 6[וחז 505 שס|06 13016 סחד 3 |60673] 0 |063! ,51316 ש .טחוס 6 566 .חוסק 5 ודאסא אסודג6טס 5 ו הדסק (פחסוווום חו פזגווסס) 6 זקהו6 הסן₪0063% ח! ה+/צסיוס *065ט+ סכ א רהש 15ח6 +ס 6חנונ ץש 5 ו זווא +ס הסוצטסהספו +6א ובוא ששה !וזש 5680015 6 עס 66ז8והואסזקק3 ח66ם 5 506800 חז 5ז6זטוסוה060זסווח ]0 לוסוה6טחו 1984 6חד 0-00 36 וחק זס 4550557 זה6 זז 05 76 .הסוס ה816 656 +86 זה06ח6ק6 ו 5 :-".1607'5וח 60 60 0150165 [00ח56 .00.5 6תז ]0 זח66ז6כ 86" .5!וא.1ה ד עס 6סתפווסטוק 15 (12-א) פוססח56 .5.₪ חו סשהו ץ30סזובּ 30 806 |!ושו 560015 ,1985 סחט[ ץ8 .1984 6חט[ עס פזסוטקוחס6 730,000 164גו860 5זטו 500,000 1 65 3,284 ]0 זה66ז6ק 100 31 016306/ 8150 5100165 1ה₪666 ".פזסזטק 60 1.200.000 9 | , 8 ז0] .4 6חגו[ עס 5זסזטק ו 060ז6ורח 5.000 - 100 8560ח6זטק 6800 036 ₪65ו5ז6אוחגו חב סח זפ[ 6ז8 5ז6זח66 שהוחו3זז ]הסרה הזסטסט חב ץזופטוסח! .פווחט 1,500,000 ]0 0081ז זה6זזט6 סח ,681 5ו] 5076 560הת6זטוק 6 עס 6|וח/ . עאח06חנ 8565ח6זטכ 60חחגוק שחהחוסט .0 066 ז6ץ 35 6זגושח 61/3016 וא17 5 דוקו 060א6ווא ס= ו וה דפאו דועש 5ד6וחדפוס ו0סס4ז56 - כ 63 5 !5600 וו ח)ו/צ 5 קוה ס6סו6ווא וא10 אפם 8 8 = ל 5 5 5 50 2 1 203 8 5 -- 600637108 ת! 5זס+טק ו 6060 ,5 6סיוח+ הז61//ע 00630705 +ס 3505 סו זב עע זה ז6>שכוח 60 סז3 %0/316+50 2700 קס+ 60 60006060 .23/17 = דאה6 ז6+כןוההס6 +ס אווא הסו+3 ?1+ 0630031 !וועט וזס1+בז+15זוח30 35ח6'זווכן 0+ 16וח+60 ח+זסעט 51,000,000,000 5זס+ווכןההס16ו!ווז +ס 6201 65וו3ז+ח!ב3תז 301 יזהסץ % 63%1005ו0ןם +חה6וטס | |ן ץד 6 ס6ס סוה וז חסוו!ופ 53.6 0 56 50/0876 חב 6 סק 060ז6ורח ]0 856 ח6זנום 6חד 6 סק !סח 605% 866 זה 53,000 א פווחט חסון!ורחז 1.2) 1988 עט ע/8ותח -15חור307 ]0 3565חכ |31 800 חסוו6ופחו זס) 5660 6 ||וואי חסחז עס פזסזנוקוחס6 .(65ו1קקט5 חב -6ח1] 510655 אחוזז0ק6ז 406008766 ,שחוסגזש .568 .ח0ו3007055 ,ה0וו6015178ז) הסוז3זו .5 .56160665 [50018 .6600065 ,211510655 חו ה1656876 זס] 35 |וסש 85 (6זסרח חב פחסט .5חסוזו51ח: 6006811008 ]0 65וזסובּזסס3! חב ההוז 063 זסחוס הגרח 6ב ,שחוזס6הופהס שחוסט 15 זכ הזוחו זט 5רזווכ 66ווההוכן |אחה והזו ]0 עוחס(הוה 6שזבּ! ב השטחוו -8ז8010010057 זס] זטו הס ה 65 הז הח ]0 565הת6זטק סו 0 0 05ו ןח חתופו 5ה ‏ זסשסשוס11 ע![הווהוחה הסו![וכו 51 6ווו66א6 [סע6 ג וה זוהרוסז וו חוורו ה הו ורד הרוי 0/70/7007 אלל סו הזסוזה !קה וג קוסהוזכן ב 5ה וזש .5 16763500 ץ]|הוזהה)ו5כווו5 6טהון |!ו הסוזהזז5וחזוזזו)ת .ווה והז שהושההו 6 |ואו ||וש 5חסוז6זוח 1666 זט .זסצוסק והוז ]0 הסווהלוווט והטוודוואה וז חהּ זסשסכן זסוטקוזוס6 זס והזש קט 1606 3 שהוטטוו[6הּ טסופו הוושש הוסווה?ו|ווו// תי ]0 66ה1ו66זסק זסווה 5 8 זכ זר 50 סז אסוזה ?ווודט חם דוקו 60 חס אווא וו חסו3 זז5!ח|רח0ת 5 הו 15 הס ה6וו!) הו >זסוטוק וס ]0 56 1-56 הז 116 וה 3 : 11 שחות זה עשסוסו 166 זסונוק ודוס זוז זכ הריזה וכה 5 תו ו 6זה 5זסזווןוהט-סז6ווח [הווסווו!ה ]0 פחסו[וורוו פת זי 115006 06 0) 62601668 6זב ]ה60וסכן 80 ץוסוה ותואסזןוזה .>זהסץ שוסח ,ע6זה ]וזו .ץווה1) ירהו ]וזו אה זו ם] 61 16[ ו 55 .1565 וכן ]הטוש זו5 רו [|החזווס 6 3 ד ץם ה6זה₪556 זסא זגו חוררר-. . הערות 1. א. בר, מגמות התפתהות באוכלוסית המורלס בחינוך היסודי במגזר היהודי, 7 וי טיו "ם בהינוך היסודי במגזר היהודי משרד החינוך והתרבות, האגף לתכנון ותקצוב, המחלקה לתכנון, אוקטובר 2. 2. סמט מרכז למחקר, סקר מורלם בבתי הספר העל יסודיים, יולי 1976. 3 בר, שם. 4. ב.צ. ברטה, דו"ח הועדה למחשבים במערכת החינוך, משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, 17.7.85 (גספח). 5. ד. דיוויס ושות', הוראה בסיוע מחשב, סקירת חמש מערכות, האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, דצמבר 3. 6. ,5מסך מטעתטחסק פאה 5תמצטקא00 ( אמפקדט6 "5708%85-פאד' ( דתחקהתק .5 01 ,א0צ-אסא ,.0א1 80085 58516 7 מג61אאא1ע ‏ 08 - 6א1את)א1 5519 - טק ס0יי פטצעהת ‏ .1.8 14 , .פמק ,.צ.א , קזַ58א8סק5 מהא110ה6טכם ,"פטץ5 דכ 8. אמא ,כםז08 מחך ע0 צ08₪01060צ5ק מטך פאה אסצדג6טכם 08 05א 5015‏ דמסאדק 4 ,פפמתע א0810 :א08צ 9. דבורצקי, דו"ח הועדה המליעצת בתחומל מדעל הטבע והטכנולוגלה (1982), מוגש לשר החינוך והתרבות. 0. חורב, הרצאה בפנל פורום של אנשי אקדמלה ותעשיה בטכניון, קיץ 1983. 1. ברודט, צרכי כח אדם הנדסל וטכנולוגי בתעשיה ובמשק 1983-1992, משרד התעשיה והמסחר, היועץ הכלכלל, פברואר 1983. 2. כטץ, האם אמנם צפול מחסור בכח-אדם הנדסל בעשור הקרוב? משרד העבודה והרווחה, הרשות לתכנון כלכלי, ?ונל 1983.