ועדת ההיגוי לתקשוב – תת הועדה לגופים כלכליים – דו"ח מסכם

עקב גדלו וגיוונו של הסקטור בו טיפלה הועדה הצטמצמה עבודת הועדה לטיפול בנושאים משותפים לכלל הסקטור. המלצות הועדה מתמקדים בשני נושאים עיקריים: 1. שרותי תקשורת מתקדמים בזמינותם, איכותם, וגיוונם כנדרש למשק מתקדם ודינמי. 2. עידוד נושאי התקשוב במשק, הן כענף כלכלי נושא פירות בזכות עצמו והן כגורם מסייע ליעילותם ותחרותיותם של ענפי המשק השונים.

OCR (הסבר)
מדינת ישראל מ שרד התקשורת מהשרד המדע והפיתותה יחידת המדען הראשל המועצה הלאומית למחקר ופלתוח העודית ‏ ה!הל ג/ןיל .ל תיקש הב תת הועדה לגופים כלכליים דו"ח מסכם 5 א נובמבר 1985 בסליו תשמ"ו שכר קרש תיטטס 0 קר +- שור ל המועצה הלאומית למחקר ופיתוח טל. 02-277096/7 הקריה, בנין ג , מזרח ירושללם זשרד המדק והפ'תוח המועצה הלאומית למחקר ופיתוח מד'נת ישראל מ שורד הת ק שור זמועצה הלאומית למחקר ופיתוח יחידת המדען הראש ועדת ההיגוי לתקשוב תארירי ה כסלו הת 1 נובמבר מספר : שר המדע והפלתותח שר התקשורת ..--- הנדון: ועדת התקשוב - דו"ח תת-הועדה לגופים כלכללים אגל מתכבד להגיש בזה בשם ועדת ההלגוי לתקשוב את דו"הח תת-הועדה לגופלם כלכליים שהינו התשלעי והאחרון בדוחות תת-הועדות של ועדת ההלגול לתקשוב. תת-ועדה זו התקשתה בעבודתה עקב הלקפו הנרחב של הסקטור בו עסקה ועקב קשלים אלשלים שנבעו מתחלופת הברל ועדה ויושב ראש הועדה. עקב גדלו וגלוובו של הסקטור בו טלפלה הועדה הצטמצמה עבודת הועדה לטלפול בננושאים משותפים לכלל הסקטור. המלצות הועדה מתמקדות בשנל נושאלם עלקרללם: 1. שרותי תקשורת מתקדמים בזמלנותם, אלכותם, וגלוונם כנדרש למשק מתקדם ודלנמל. 2. עלדוד נושא? התקשוב במשק, הן כענף כלכלי נושא פירות בזכות עצמו והן כגורם מסליע ליעילותם ותחרותיותם של ענפי המשק השונלם. ועדת ההיגול ממליצה בפני הממשלה לאמץ את המלצות הועדה ולפעול ללישומן באורת נרחב וגמרץ במשק. העמקת יישומי התקשוב במשק העסקל והתעשייתל בישראל מהווה אחד המרכלבים החשובלם לפתיחת אפשרויות צמיחת המשק והעלאת כושר תחרותו בשוק העולמי. בכבנד רב, | | מדינת ישראל | | |משרד המדע והפיתוח | המועצה הלאומית למחקר ופיתוח | משרד התקשורג יחידת המדען הראשי ועדת ההיגוי לתקשוב תת הועדה לגופים כלכליים דו"ח מסכם סליו תשמ"ו 85 א נובמבר 15 זועצה הלאומית למחקר ופיתוח | 5-ב ת ו כ ן ה ע גנ ל ל גב ל ם מב ו א תמצית ההמלצות פסקה 1 - שלמוש במערכות להפצת מלדע לגורמים רביט פסקה 2 - פעולות ממשלה דרושות נספחים תת הועדה לגופלם כלכליים מונתה ע"ל יו"ר ועדת ההיגול לתקשוב ב-10 בלולל 53 (ר' כתב מלנול - נספת א'). חברל תת הועדה הם: מר כתרלאל צלמט, לו"ר - טלרד. ד"ר רוני עסר - בנק דיסקונט (כיהן כלו"ר תת הועדה עד 28.3.84 ושוהה עתה בחו"ל). מר יצחק אלש הורוביץ - תדלראן (בחו"ל). מר יורם אלסטר (כיהן כחבר תת הועדה עד למלנויו כמנכ"ל משרד התקשורת): מר ארצי בן כוזר? - אגרקסקו. מר לוסף מעין - אלרון אלקטרוניקה (בתו"ל): מר אבי פרל - כלל מערכות:; גב' עליזה רוטברד - הבורסה לניירות ערך: מר שמל שאלתלאל - שקם: מר עמלרם שור - מל"ל; חת הועדה קלימה הרבה דלובים, אולם הרכבה השתנה במשך הזמן כתוצאה משלבוללם אישיים רבלם.: הואלל והמלגזר של הגופים הכלכליים מאוד הטרוגני וקשה לכנס קבוצה מללצגת; > החללטה תת הועדה לנקוט שלטה של אלסוף נתונים באמצעות שאלון שנשלח ליותר ממאה ושלושים מנכלי"ם של החברות והגופים הכלכליים בארץ (לפי דאן אנד בראסטרלט). ההיעבות היתה מעל למשוער ומאפשרת לתת הועדה להציג חתך מהימן של ציפיות המלגזר הכלכלי בתחום התקשוב. תמצית הדרישות הללו מוצא בטול בדו"ח זה. תמצלת ההמלצות תת הועדה לגופלם כלכלללם ממללצה בפבל הממשלה לאמץ את הלעדלם הבאלם בקבלעת מדינלות התקשוב במשק א. זמלנות שרות* תקשורת מגוונים באלכות גבוהה ובעלות סבלרה לכלל המלגזרלם במשק. במו עלההה ו עשבף התפקשוב במשק בכדל לאפשר לוה לממש במלואו את התרומה הפוטנצלאלית שלו לכלכלה הלאומלת. כדל לממש *לעדלם אלה ממללצה תת הועדה לנקוט את הצעדלם הבאלם: 1) שיפור שרותל התקשורת למשתמשלם עסקללם (באלכות ובמהלרות) (ראה עמ' 6). 2) שיפור זמלנות השרותים הקללמלם (קצב הענות לבקשות התקנה, תלקונים), (ראה עמ 9-6). ) פלתוח שרותים חדשלם (הרחבת *שראבת, שרותל בל"ן ספרת? במחלרלם סבלרלם), (ראה עמ' 9-6). 64 אלמוץ מדלנלות גמלשה בבושא של שרותלם פבלם ארגוגללם. הפחתת הקשללם לקבל קוי בל"ן לצורך פלתוח רשתות פרטלות ארצלות. 5) הכרה בענף התכבה כענף לצרג? לכל דבר (מתן תמרלצלם לפלתות ולצוא תכבה בדומה לבעשה בתעש?לת סחורות). 6) מתן סלוע להחדרת בושא התקשוב למשק באמצעות מלוולם, הקלות במסול וזיכויים, (ראה עמ' 12-11). 7) הקמת מאגרל מלדע ממשלתיים בנושאלם כלכללים לשרות המלגזר הכלכלל. 8 תמלכה בעבף המחשוב באמצעות חקלקה מתאלמה (רלשול, תקלבה, נהל? בדלקת ציוד, אישור צלוד לקותות, תערלפלם, שמלרה על פרטלות), (ראה עמ' פסקה 1 - שימוש במערכות להפצת מלדע לגורמים רבים כללי מסתמבת דרלשה למערכות כאלו משבי סוגלם: * מערכות לשרות מנויים, למשל ללקוחות בנק לבלרור מצב חשבונותיהם, לספקלם, לסוכנים ועוד. * מערכות למשתמשים מזדמנים, למשל מידע שגוף כלכלי חפץ להעמיד לרשות הציבור הרחב. שרותים אלה יועמדו לרשות הצלבור הרחב הן באמצעות רשת הטלפון בתיוג והן באמצעות חלבור לישלר לרשת. עם התפתחות שרותים אלה הולכת וגוברת הדרלשה לטימוש בשרותים כאלה מחו"ל ובשרותלם דומלם לחו"ל, במקרה זה קלימת עדיפות טכנית וכלכלית ברורה לניצול רשת לשראנת. השרותים יפותחו ע"ל גופים כלכללים על בסיס עסקי. דרושה גישה אוהדת של משרד התקשורת ברלשוי הפעלת שרותלם אלה ובשיתוף פעולה מצד חברת בזק להתפתחותם. פרילחתם תלויה בהרבה גורמלם ורווחלותם תקבע את הלקפם. מערכות אלנטראקטיביות ללקוחות רבלם ולדאוסקט הולדאוטקס מעניק לציבור הרחב שרותים של אספקת מידע על ביצוע עלסקאות, דואר אלקטרובי ושרותלם רבים אחרלם בחיוג טלפונל ממסוף הולדאוטקס או ממקלט הטלולזיה הבלתל; כיום לא ניתן לראות בוידאוטקס שרות להפצת מלדע בלבד. רוב שרותי הוידאוסקס הקיימים כולללס שימוש אלנטראקטלבל וזה כיוון הההתפתחות המסתמן כיום. ההצלחה לל פרוייקטים מסוג זה תלולה בעיקר בתנאלם הכלכליים במדלנה, אבפ כמובן דרושה תשתית תקשורת מתאלמה שתאפשר הקמתם: מן הראו? שחברת בזק תכשלר את ישראנת להעברת וידאוטקס הן מבחלנת קלבולת והן מבחינת נתונים טכנלים. בנקאות עסקלת זהו שרות שהבנקלם נותנים ללקותותיהם העסקלים לנלהופל חשבונותיהם אצלם, כולל מידע על היצעלם שהבנק מצלע ללקוחותלו וכן התכתבות אלקטרונית בין הבנק ללקות. שרות זה מאופיין בשלאל שלמוש חדים ובדרישות לזמלנות גבוהה, זמן תגובה קצר ופרלשה גאוגרפית רחבה. ביצנים ראשונילם לשרותים אלה התחהללו לפעול בארץ. הרחבתם מותנית באקלים הכלכלי, בזמינות התקשורת ובמחיר השרות עצמו. (515 עס צאד0ע/ממעפאהפד פאטע 10אספדסמוע) 05ע/צעק הבנקלם בארץ החלו לפעול בכיוון של לישום רשת חיוב ישיר של חשבון הלקותה בעת ביצוע הקניה, או כרטיס אשראל אלקטרובל. להיה צורך בעתילד לחבר לרשת אחוז ביכר של העסקלם הקמעונאיים והסיטונאיים בארץ. השרות דורש זמינות גבוהה בילותר, זמן תגובה קצר מאוד ופרישה גאוגרפית רחבה: בנקאות ביתית זהו שרות שהבנקים נותנים ללקותותלהם הפרטיים לבירור מצב חשבונותיהם, מלדע על הלצעים שהבנק מציע ללקוחותלו, וכן התכתבות אלקטרונית בין הבנק ללקוה. שרות זה מאופלין בשיאי שלמוש ובצורך בפרישה גאוגרפית רחבה ביותר. האמור לְעלפל בקשר לוידאוטקס ובנקאות עסקית מתללחס במשנה תוקף לבנקאות ביתית. תקשורת נתובים בין מחשבים במהלרויות גבוהות בפחל התקשורת עולים בקצב מהליר, הן בקשר לריבוי מספר המסופים והשימושלם והן בקשר לפיתוח ללשומלם הדשנלים הדורשלם נפח תעבורה גבוה יותר - עלבודי תמלילים, עיבודלם גרפיים וכו'. התפתחויות אלו גורמות לגידול הביקוש להעברת נתונים במהלרויות גבוהות. מספר חברות וקונצרנים מעוגיינים בקטר מחשב אל מחשב בין המשרדים הראשיים והסביפים/חברות בת וכו'. למספר חברות גדל והולך יש כיום מרכזי תקשורת מבוזרים. מרכזים אלה בבויים בתלקם מציוד תקשורת כגון מרבבים ומרכזים, בחלקם בקרל תקשורת ובחלקם | | | | מבוססים על מחשבלם. מרכזים אלה מחוברים כיום למחשב בעזרת מספר קולם של %5. בכבר הלום לשנם חברות הזקוקות לקוים מהלרלם לותר. המהלרות המקובלת במקרה זה הינה מ-64% ומעלה. צפול גידול מואץ בביקוש לקוים מהלרלם בעלי רמת אמלנות גבוהה. בנושא זה אמנם חלה התפתחות בשרותים המוצעלם ע"ל חכרת בזק, אולם זמלבות הקוים ומחירם אינם עומדים בציפיות. מן הראוי שבושא מחלר? קול התקשורת להעברת נתונים *בהן מחדש באופן יסודי, שכן לש הבדל לסודל בין עלויות אספקת הקוים ברשת האנלוגלת לעומת הספרתית ומן הראול שהחסכון *ועבר בחלקו הגדול למשק. מערכות דליית מלדע ממאגר? מידע בכלכלה המודרנית הולך וגובר השלמוש במאגרל מידע מתוקשבים - הן בסיסי מלדע לאומללם והן בסלסל מלדע בלנלאומיים. קילמים כיום מאות רבות של בסיסי מידע כאלה, בארה"ב ובאלרופה, הן במסגרת שרותי וידאוטקס, הן במסגרת לשכות שרות והן כאלה העומדים בפנל עצמם. השימוש בשרותים הנ"ל הולך וגדל ועדות לכך היא הפעילות של לחידות המילדענים בחברות גדולות ובלנונלות: | הוזלת השימוש בהעברת נתונים למטרה זו והגדלת מהלרות ההעברה שתקצר את זמנל ההתחברות (6א11 01מאא00) יקלו על הגישה של מנהללם ועובדים הזקוקלם למלדע למאגרל המידע הללו: התרומה של אפשרולות דלללת המידע העדכני לא ניתנת לכימות אבל אין ספק שהלא מהווה מרכלב חשוב בתהליכל קבלת החלטות בכלכלה המודרנית. קיימלם נושאל מידע רבים הנחוצים לגורמים שונים במשק ואשר אלנם זמינים במאגרי מלדע. דוגמה לפעולה שמשפיעה בצורה חיובית על המשק היא מערכת מחשוב סחר החוץ של לשראל. ניתן לייעל מערכות כלכליות נוספות ולשפר את תפקוד המשק הלשראלי ע"י הקמה מרוכזת של מאגר? מלדע לאומיים ובינלאומלים באתריות ממשלתלת. דואר אלקטרונ? ושרותים דומלם דיאר אלקטרובל פנימל בארגון מאופיים על לדל נפחים גבוהלם, זמן תגובה קצר ואמינות גבוהה. דואר אלקטרוני בין ארגו:יה הלבו בדרך כלל הרחבה ש* הדואו האלקטרובל הפנימי ודורש קשר בין המערכוא של ושיג:ניט הנוגעיס בדבר. קשר לזה כרוך לעתים קרובות בהמרת מבנלם ופרוטוקולים. בווחום הדואר האלקטרוני והשרותים הדורמים לו יש דרישה לשרותים פנימיים בתוך הארגון ולשרותים בין ארגוג"ם. <ועיון של דואר אלקטרונ" ציבורי צריך להתקבל בגישה זהלרה יותר. ק?ללמלם ספיקות רבים ושאלות רבות לגבל מהות השרות, בעלות הפצה, פרטלות וכו'. פסקה 2 - פעולות ממשלה דרושות תשתית תקשורת כללל סוגל שרותיל התקשורת המבוקשים ע"* הגופים הכלכליים מתוארים בפירוט רב בהמלצות של תת הועדה לתשתית תקשורת של ועדת ההיגוי לתקשוב. השרותלם המפורטלם להלן באלם להמחלש את צרכלהם ודרלשותיהם של הגופים הכלכלללם : קווי בליין יט להבטלח אספקת קווי נל"ן לכל דורש, באלכות מספקת ובזמן תגובה התואם את צרכי המשק (כולל קווים בינלאומלים). תערלפל הקווים הבינלאומלים גבוהלם מדל; קווי נל"ן מהלרלם באירופה ובארה"ב מוצעים שרותים של קווי נל"ן מהירים מאוד; נפח?ל התקשורת עולים בקצב מהיר, הן בעקבות ריבוי מספר המסופים והשימושלם והן בעקבות פלתוח יישומלם חדשנלים הדורשים בפח תעבורה גבוה לותר - עלבוד: תמלילים, עיבודים גרפללם וכו'; לכן, דרושים קוולם מהלרלם בקצבים של 64% ושל 2%. קוולם בתחום של 6% דרושים גם לתקשורת נתונים בלבלאומלת: תקשורת בתונלם בהלוג בסלפון לש להתיר שימוש בטלפון לתקשורת נתונים בחיוג, כולל תלוג אוטומטי (.141כ-400 , פמחפאה-010ב). תקשורת נתונים בתיוג חלונית לגופים הכלכליים, וזאת בעיקר למטרות הבאות: * גיבול לתקלות בקווי נל"ן * תקשורת לפרקי זמן קצרים * תקשורת מזדמנת בין ארגובים שאין ביניהם קשר קבוע חיוג צליל: (קאז) שלטת חיוג זו, בנוסף להיותה לעללה יותר מהתוגה המקובלת, מאפשרת מתן שרותים רבלם נוספים באמצעות הטלפון. יש צורך לקדם מעבר לשלטה זו בקצב מירבל הניתן ברשת הצלבורלת וללא ספק מתבקשת פעולה מכוונת למתן אפשרות ניצול השלטה במרכזות פרטלות, רדיו - סלפון דרוש שרות רדלו-טלפון לצורך קלום קשר בין החברה לבין אנשילה בשטת - טכנאלם, נציגי מכירות וכלו"ב: לשראבת לש להמשיך בפיתוח ושלפור לשראנת, אשר לה חשיבות רבה כחלק ממגוון ההיצע בתחום שרותי התקשורת. בפרט לש לשפר את השרות בתחומל התקשורת לרשתות תקשורת אירופאלות ואמריקאיות; סלוע ושרות למנויים; פישוט תהליכי קבלת המנוי; פרסום מדריך למנויים. טלסקס זהו שרות תקשורת אשר מלועד להחליף את שרות הטלקס. שרות זה הינו בתהללכ: ייסטום ברוב ארצות אירופה וגם בארה"ב. בחלק מהארצות הוא מבוסט על רשת 21.א ובארצות אחרות הוא מתבסס על רשת הטלפונים ורשת מיתוג מנות (25.א). השרות כולל הן תקשורת פנלם ארצלת והן תקשורת ביבלאומלת. מצפים שתוך מספר שנלם השרות לחליף את רוב מכשלרי הטלקס באלרופה ובארה"ב. על לשראל להתארגן במהירות להקמת שרות טלטקס. בעדיפות ראשונה שרות לועזי, לצורך תקשורת בינלאומלת. גם את השרות העברל אילן להזנלה. בעתיד יהיה שרות זה פתרון לצורך הנוכחי בשני מנויי טלקס נפרדים לאנגללת ולעברלת. יש לפעול להגדרת תקן עברל לטלטקס, במסגרת מכון התקנים ו-150 מצד אחד ובמסגרת משרד התקשורת ו-00171 מצד אחר. שילוב טלולזיה בכבלים הפעלת טלולזיה בכבלים באלזור מסוים פרושה תשתית תקשורת אשר מגלעה לכל בית באותו אלזור. לכבלי הטלויזיה קיבולת העברת נתונלם עצומה - עשרות ערוצי טלויזיה - ובלתן לבצפ קיבולת פנויה להעברת נתונים מהלרה, יעללה ואמלבה. יש לעמוד על כך שמפעילי טלולזיה בכבללם לספקו למבוליהם שרות של העברת נתונים בלניהם, כלומר בתוך הרשת המקומלת וכן לרשתות הציבוריות - רשת הטלפונים וישראנת - באמצעות חלבור (צג0180) מתאלם: מערכות משולבות של העברת נתוגבים, דלבור ותמונות בעולם ניכרת מגמה ברורה לשללוב מערכות באמצעות תקשורת הן במסגרת רשתות תקשורת מקומיות (אג) והן במסגרת מתגים פרטיים וציבוריים. מגמה זו קשורה להתלכדות טכברל וג לח של תקשורת בתונים ותקשורת דיבור ותמונות ולהסכון המושג בעלויות. עד סוף העשור ייושמו מערכות משולבות ציבורלות - א158 - במספר ארצות. אין ספק כל יש להתכונן בארץ למגמה זו על היתרונות הרבלם שהיא מציעה למשתמש., יש דרישה גוברת לשידור תמונות בצורה ספרתית, הן באפליקציות גרפיות והן באפליקציות של פקסימיליה. לש גם מגמה של אחסנת התמונות באמצעי אחסון מגנטיים ושליפתן בצורה דומה לנתונים רג*ללים; לש התפתהות של הטלפון הספרתי, במלוחד בקשר עם מרכזות פרטיות מודרניות. טלפון זה מעמלד לרשות המשתמש מספר רב של שרותים שקשה לתיתם - אם בכלל ניתן - במחיר סביר בטלפון האנלוגי המקובל. לארגון מבוזר רצויה האפשרות להתקין רשת תקשורת אחת בין מתקניו, שתשמש גם לתקשורת בתונים וגם לתקשורת קול. כלום נדרשות רשתות נפרדות וזוהל כפילות מילותרת הן במשאבל חמרה והן בכה אדם לניהול ותפעול הרשתות. בטלב הנוכחל לש לאפשר פתרונות אד-הוק לשילוב רשתות דלבור ונתונים כשלב מעבר לקראת ללשום א1595. דרישות בתתחום התקלקה המועצה המללעצת לשר התקשורת במועצה המללעצת המוקמת בהתאם לתוק הבזק, אין ילצוג לגופים כלכליים כצרכנים. חשוב שההיבטילם הכלכלללם של השרות לקבלו ללצוג הולם, על לדל נציגים מבין המלגזרלם שהם המשתמשלם הגדוללם בתקשורת - הבנקאות, לשכות שרות, החלגוך הגבוה וכו'. רישול עיבוד נתובלם נראה לתת הועדה שיש צורך לקבוע כ? למתן שרותל הפצת מלדע לא לדרש כל רשיון משר התקשורת או מחברת בזק, זולת קבלת מנול לקוול התקשורת. לש לשנות בהתאם את תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) התשמ"ה 1985 (ק.ח. 4787 מיום 95)) ובפרט תקבה 24. תקנים מסתמנת מגמה לקבוע באופן שרלרותל תקנים לציוד תקשוב. חשוב לחזור לשיטה שַפ קביעת תקנים באמצעות מכון התקנים ובהשתתפות בצלגל היצרנים והצרכנים. חשוב גם שהתקנים התקפים בישראל יהיו זהים במלדת האפשר לתקנים המקובלים בעולם לאותם סוגי ציוד, שאם לא כן יתקל צלוד מתוצרת לשראל בקשיי יצוא. גם נהלל הבדיקה והדגלמה של התאמת ציוד מיובא לדרישות התקן מתאימים לותר למוצרל צרלכה מאשר לציוד מקצועל. בהלל הבדלקה מסורבלים ויקרלם. חשוב לציין כל העלות המלותרת ברובה נופלת על כתפי המשק הלצרני, שכן הוא הצרכן הסופי של רוב המוצרים הללו; כמו כן, יש להביא בחשבון שלשראל מלבאת כמויות קטנות של רוב סוגל הצלוד ועלות הבדילקה הנפרדת לכל סוג ציוד הינה לכן לקרה יחסילת לארצות אחרות. לדעת תת הועדה ניתן לסמוך על אישורל מכונל תקנים מוכרים בארצות אירופה ובארהייב וכן ניתן לסמוך על הצהרות של יצרנים מוכרלם. באשר לצלוד תקשורת, הרל אם הוא משמש לרשתות פרטלות ואלבו מתחבר לרשת הציבורית, אלן סיבה לחליב אותו בקבלת אלשור משרד התקשורת. בעתיד נראה יותר ולותר שלמושים כאלה. איטור ציוד לקוחות למדיביות אלשור ציוד לקוחות חשיבות כלכלית רבה. בתחום שבו קצב ההתחדשות הטכנולוגית גבוה ואף עולה, אם לא נוכל להשתמש בארץ בהקדם האפשר? בציוד חדיש, בקלע לפיגור טכבולוגי, אשר נוסף לנזק הכלליל, יפגע הן באפשרויותנו לייצא והן ברמה הטכנולוגית של הלצרנים המקומלים בתחום התקשורת. תקנים הייבים להיות בהתאם למקובל בעולם. מדלניות אילטור ציוד לקוחות צרלכה להלות מונחית על לדל עקרון אחד: הגנה על הרשת ועל עובדיה מפנל בזק אפשר?. אלמבט של פיקוח על טלב המוצר והגנה על הצרכן רלבנטי אך ורק למוצרל צרלכה. | משך הזמן שאורך אלשור ציוד לקוחות הינו גורם כלכלי רב חשיבות. ככל שהוא ארוך לותר, הציוד מתיישן. ליברליזציה בתקטורת שרותי התקשורת הינם צורך בס?לס? לצילבור כולו ומהוולם מונופולין טבעל בדומה לשרותל מלם וחשמל. בעולם המערבי ניכרת בשנים האחרונות מדלניות שפ "ליברללזציה" בנושאלם שונים ובכללים תקשורת. הרקע באלרופה הוא תערלפים גבוהים ופיגור טכנולוגי של שרותל התקשורת, אשר גרר קשלים ביצוא ציוד מתוצרת מקומית מחד ושרותי תקשורת בלתי מספקים לצרכנים העסקיים מאלדך. ארה"ב מקלימת ליברללזצלה בתקשרות מזה מספר שנים, במדיניות אלשור צלוד לקוחות, בתחום שרותל ערך מוסף ובנושאים אתרלם. בברלטניה הפכו שרותל התקשורת לחברה, בדומה לבזק אצלנו ולאחרובה במכרו מגלותיה בבורסה ובכך הפכה לחברה פרטלת. ‏ גם בגרמנלה החלו פעילויות בכיוון הליברללזצלה' בתקשורת. מטרת המאמצים הללו הלנה כפולה - לאפשר הדשנות טכנולוגית ולאפשר הפחתת העלויות. השוב שיהלה חתופש להעברת כל סוגל המלדע, חופש לחלבור ציוד לרשת, תחרות פתוחה בשרותל תקטורת מורחבים ובציוד הלקוחות, תחרות הוגגת עם חברת בזק בתחומים שאלנם תחת המונופול שלה - תעריפלם המבוססלם על עלות. במועצה הציבורלת המללעצת לשר התקשורת חשוב שלהלו מיוצגים גופים כלכליים. שמירה על פרסלות לש לברך על הצעדים הראשונים שנבנקטו כדל להגביפ את השלמוש במלדע תוך שמירה על זכויות הפרט ע"ל חקיקה מתאלמה. קהללת משתמשי שרותל תקשוב בקראת לתרום את הלקה בשיקולים שעומדים מאחורי החקלקה המתוכננת באמצעות הגופים המקצועיים המליצגים אותה (איל"א- האלגוד הישראל"? לעיבוד אינפורמציה, ארגון מנתחי מערכות, אמצ"י - ארגוני משתמשי ציוד י.ב.מ.: וארגונילם אחרלם). פעולות הממשלה הדרושות בתחום המלסו:ל אחד הגורמלם העלקרלים בקשר עם פיתוח וקידום נושא התקשוב במדינת ישראל הוא ללא ספק גורם המלמון שהמלסים הן הישירים והן העקיפים, הם הלק נכבד ממנו. הקלת המסוי על ציוד תקשוב תאפשר הן למלגזר הצלבורל והן למיגזר הפרטל לרכושט ציוד חדיש ומתקדם. ו וו מסים עקלפילם תת הועדה ממליצה על : א. ב. ד. פטור או הפחתה משמעותית של שעורי מכס ומס קניה הקיימים. ביטול ההכבדה במסוי על תכנה שהופעלה לאחרונה ושמתבטאת בהטלת מסים על תכנות. ביטול מס קניה על שרותים של אחזקת מהשבלם - זהו שרות האחזקה הלהלד שמוטל עללו מס כזה ומקורו בעידן שבו הוטל מס הקבייה על שרותי מותרות כגון, מועדוני לילה ואולמות חתונה. המס על כל אותם שרותים בוטל עוד מזמן פרט לשרותל אחזקת מחשבים ואין לכך כל הצדקה. החלת והרחבת הפטור ממסים לתחומלם מילוחדים שיש ענין לעודדם כגון בתחום החינוך, התעשלה; החקלאות וכלו"ב: כמו כן יש להחיל פטור זה לא רק על המכונות אלא גם על האביזרים והחלקים הבלוולם; נספח א' ושוד המדעץ והפ'תוה |!מועצה הלאומית למחקר ופיתוח מדינת ישראל מ שורד התק שווו יחידת המדען הראש ועדת ההיגוי לתקשוב תחר'רי כט תמרוז התט 0 יולי 983 | מספר: | | דר' ר. עטר = לו"ר | מר ?. איש הורביץ - חבר | מר ?. אלסטר - חבר | מר א. בן כוזרל - חבר | מר י. מעין - חבר ן אל"מ א. פרי - חבר מר כ. צימט - חבר גב' ע. ררטברד - חבר מר ש. שמל - חבר מר ע. שור - חבר הנדון: תת - הועדה לשרותי תקשוב בגופים כלכלייס - מינוי הנכם מתמנים בנזה כחברי תת - ועדה לטררותי תקשוב בגופים כלכלנים של ועדת ההיגוי לתקטוב. תפקידי הרעדה הס: .1 בחינת הנעשה באהץ, קיים ומתרכנן, בנרשאי תקשוב במערכת הכלכלאת, בנקאות, מסחר, ביטוה, תעטיה, שרותים ועוד. לימוד כווני ההתפתחדת בעולם רהנסיון שנרכט מייטומים שמומשו באורת נסירני או מסחר?. 1 בחינת נושאים המיוטמים, ערמדים להיות מיושמים או עטויים להיות מיושמים בארץ מבחינת השפעתם על המשק והכלכלה, על גיצול מטאבים, על הפריון ריעילות המשק, על דריטות תשתית כח אדם, על דריטות תשתית התקשורת רעוד. זיהוי נושאים בעלי השפעה רבה על המשק והמלצה על מדיניות ופעולות הממשלה וגורמים מרכזיים במשק בהקשר לנושאים אלה. המלצה על מדיניות הממשלה בקשר לפיתוח יישומי תקשוב בגופיס הכלכליום בנושאי חורקי מיסוי, עידוד השקעות, מדיגיות תמיכה בפרוייקטיס, תקינה פיקוח ממשלתי, שרותי תקטררת ועוד. 20. | ל המועצה הלאומית למחקר ופיתוח טל. ו3191, ג תת - הועדה מתבקשת לדון בהקדם בשאלות צרככד תטתית התקשורת המידלים רצרכי כח אדם לתקשוב המידיים רלהגיט מסקנות והמלצות ביננים לתת - הועדה לתשתית תקשורת ולתת - הועדה לחינוך עד סוף אוגוסט 1983. תת - הועדה מתבקשת להגיש ממצאיה רהמלצותיה המסכמים עד סוף אפריל 1984. אני מודה לכם על נכונותכם לשרת כחברי תת - הועדה ומאחל לכם הצלחה וסיפוק במלוי תפקידכם. . אלע ועדת ההיגוי העתק: שר המדע והפתותח שר תתקשורת בספת ב' מטרד המדע והפתוח מטרד ההקשורת המועצה הלאומ?לת למהקר ופהוה : להידת המדען הראשל ועדת ההיגו" לתקטוב בצעות. לנעדם במטגה לגנפים הבלכליים הערה: איז כל כוונה להגב?ל את הצעותיך אך ורק לנקודות דלהלז, אלא להפרות את ההש?בה המטותפת עם מירב הרעלונות המעט?ים האפטר?ים. 1. מה דריטותיכם לתטת?ת התקשורה? 2. האם תרצו להעתמש במערכות להפצת אינפורמציה לגורמים רבים, וכגון ו?דאועקסע)? 3 האס אתם הורטבים על מערנת איגטר-אקע?ביה ללקוחות רבים כגון 6 =שחסה 1%6%>א8 שהסה ? 6. האח אתם הושביט על הקמת רטתות תקטורת 0 מחטבים ‏ להעברת נתונים במהירויות גגוהות? 5. האם אתם הוטגים על להוש גניערכוח להעברת נתוגניט, קול ותמונות במערכת מטולגת? קמועה 5==מכי-925) גנד שה 2/7 איזה פעולוה תמטלה נראות לכם זרוטות: הצענת לועדת המשנה לגנגפים הכלבל??ם (המלד) 6. האם אתם הוטב"ם על דואר אלקערוב?ל או שרות?ם דומ?סם? >= בתחום החקלקה? % בחהחום המז?סן?? *= בתהחום עדוד השקעוה? רעיונות אחרים? היה == ---=-- דהה הדהדטרר- רהה רקרקה- ה == ו --הדידרהרד רה ה הרהה הדרי = --------- דדיה ההרה הירי רק רדר.--- --- 2-ו ל ו בספח ג' סלכום התשובות לשאלון שהופנה אל כ-150 מנכלי"ם של החכרות המובילות במטע (לפיל דאן אנד בראדסטרלט). השאלון הופנה אל המנכלי"ם של הגופים המובילים בכלכלת *שראל כד? לערון מעלן סערת מוחות (6א5109%1 אדגא2) באמצעות הדואר; התקבלו 46 תשובות שהם כ-55%, תוצאה שהלא בהחלט מליצגת: לשאלות שלגביהן נדרשו תשובות לשלרות ניתן בלטול באחוזים המדגישים את עוצמת הדרלשה. לעצם השאלות היו גם התייחסויות ענייביות והבולסות ביביהן צוסטו תתת הכותרת: "מללות מפתח מתוך התשובות". להלן תמצית ההתילחסות של המשלבים.: דרישות הגופילם הכלכליים לתשתית תקשורת מללות מפתת מתוך התשובות * * * קווי נל"ן אמינים ובמהירויות שונות בעיקר 9600. יסראנת - רשת תקשורת ארצית סינכרוני וגם אסיכרוני עד 9600 ב'; מחיר נמוך עבור השלמוש. כתובת אחת מרכזלת להענות לצרכנל המחשוב. דרישה להקמת רשתות פרטיות (%תסחעטא 609820878₪): תקטורת אלחוטלת. תקשורת בין מחשבים מהירה מאוד בין הקמפוסלם השונים של אותה הברה כתשתית פרטית עד 848: סיבים אופטיים, העברת נתונים, קול ותמונות.: 0 וביזור העיבוד: רשתות בלן אוניברסיטאות בעולם. העברת מסמכלם בתקשורת: אמינות גבוהה, גלבוי ושיקום.: .5 זמינות חופשית; שיפור רמת השרות: קשלים בלתי נסבלים בהשגת 0 ו- 00: 7 - שלמוש במערכות להפצת אלנפורמצלה לגורמלם רבלם % מהבשאלים מעוניבלם בסוג שרות כזה. מללות מפתה מתוך התשובות * מסגרת בלן-קלבוצלת. * מערכות בנקאלות. * צלבור מבוטחלם. * דרוש מגוון שרותים רחב. * מחלר נמוך לשרות זה. * בתל מרקחת. מערכות אינטראקטיביות ללקוחות רבלם % מהבשאללם מעוביגים בסוג שרות כזה. מללות מפתח שמתוך התשובות * קשר בין קלבוצים. * אוניברסלטה פתוחה לצרכי לימוד. * קופת חוללם - קשר בין מרפאות. * מוצרל צרלכה בלתילם. 5 הזמנות גז לשלמוש בלתל. * הברות שלווק. * בנקאות עסקלת וביתלת. תקשורת נתונלם בין מחשבים נתונים במהירולות גבוהות % מהנשאללם מחייבים שרות מסוג זה. מיללות מפתה מתוך התטובות * היבור מחשבים קטנים לרשת כלל עולמלת ובארץ. * גישה למאגר? מידע מבוזרים בארץ ובחו"ל; * מהלרויות בלנוניות בלבד: * בין חברות ביטות: * תקשורת מהירה מאוד בלן מחשבלם אזורלים למרכזללים. * ערוצים 1.8/5 בין עירוניים. * אלכות טובה דרושה. * מערכת בין אונלברסיטאלת. 0 תס ד |] שימוש במערכות להעברת בתונים; % מהבשאלים מחייבים שרות מסוג זה: מילות מפתה מתוך התשובות * +* * קשר עם רשתות בלנלאומלות; פקסימלליה. הוראה מרחוק. מערכת מידע רפואלת כוללת;: וויעוד וידאו (08אמפפעא00 סתפצט). דואר אלקטרוני או שרותלם דומלם % מהבשאללם מחליבים שרות מסוג זה: מללות מפתח מתוך התשובות * * א ביהול עצמל. שלרות צלבורל. מחיר נמוך: במסגרת אוניברסלטה. חיוגי בכל ארגון גדול. חשוב לחברות תעופה. חשוב לשלטון המקומל: קשר עם מאגרי מידע בעולם. קשר עם ספקים. פעולות ממשלה דרושות הקיק ה מילות מפתח מתוך התשובות * * בעלות על נתונלם: ניהול רשתות תקשורת. למנוע ריבול רשתות מקבילות. לאפשר תשתיות פרטיות כמתחרות לבזק: זכויות לוצרלם. הגנה על צרכנים מפגל חברת בזק. הגנה על סודיות נתונלם: לחייב את חברת בזק כמובופול לעמוד בלוחות זמנבים. עדיפות לקווי תקשורת נתונים. קול ותמונות במערכת משולבת * מ חדלרה לתחתום העסקל: דינים שיתעסקו בכל המגוון של ספר? חשבונות ממוחשבלם: הגנה על תוכנות. סטנדרטים אחלדים. לאמץ תקבלם מחו"ל, אמרלקאלים או אלרופאללם. ל ס ו ל מללות מפתה מתוך התשובות * ג 4 אי ₪ הכרה בתעשלת אלנפורמצלה כ'תעשלה". נגד אפליה במלסול. ביטול מסול* על צלוד מחשבלם ותקשורת. להתליחס לציוד מחשבים כהשקעה וכגורם *?לצור. שעורי פחת מואצלם. ביטול המלסול על תוכנה. הכרה בהוצאות בגלן התחברות לרשת תקשורת כהוצאה מוכרת.: י ד ו ד ה ש ק ע ות מללות מפתח מתוך התשובות א אי * הטבות וסיוע כמו לתעשלות עתירות ידע. סבסוד התקשורת. השתתפות גופים פרטלים בתשתלות. רעלונות אחרלם מללות מפתח מתוך התשובות * ' .א אי * מתן שלניים לועדת התקשוב. תכנון לאומל לתקשוב: תכנית רב-שנתית לתקשוב. הקמת ועדת מעקב:; עידוד הקמת מאגרי מלדע. אפשרות לֶהקמת רשתות פרטלות. מדיניות תערלפים כפונקציה של עלות רלאללת. לבצע סקר דומה לשאלון הנ"ל אך רחב *ותר מלדי פעם. ריכוז נותני שרותי מידע דומים (כגון הקמת גוף מרכז? הבנקאות של הבנקים השונים). הדרכה בתחומ? התקשוב. * * למנוע עלדוד לצוא תכנה כקבלנות משנה: ריכוז מאמצים ברמה לאומלת בשטח התכנה ולצלאה באופן שלבטלח שתכנה תהלה מנוף ליצוא בעל הלקף רב.