ועדת ההיגוי לתקשוב – תת הועדה לתקשוב בממשלה – דו"ח מסכם

תת הועדה דנה במצב מערכות התקשוב הממשלתיות ובבחינת הדרכים לשיפורן. הממצא העיקרי של עבודת תת הועדה מצביע על פיגור בהתפתחות ותפקוד מערכות ויישומי התקשוב הממשלתיות בהשוואה לרמות מקובלות בעולם ובמערכות שמחוץ לממשלה בארץ.

OCR (הסבר)
משרד המדע והפיתוח המועצה הלאומית למחקר ופיתוח מדינת ישראל משרד התקשורת יחידת המדען הראשי ועדת ההיגוי לתקשוב תת הוערה לתקשוב בממשלה סיון התשמ"ה דו"ח מסכם 0.5 א .6. א מא" 1985 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח הקריה המזרחית ירושלים, בנין ג' טל. 02-277096/7 מדינת ישראל משרד המדע והפיתוח משרד התקשורת המועצה הלאומית למחקר ופיתוח יחידת המדען הראשי ועדת ההיגוי לתקשוב תת הועדה לתקשוב בממשלה דו"ח מסכם סיו התשמ"ה 5 א מאי1985 רו וי ייוו ורוו ו המועצה הלאומית למחקר ופיתוח טל. 02-277096/7 הקריה המזרחית ירושלים, בנין ג' מדינת ישראל משוד המדץ והפ'תוח מ שרד התק המועצה הלאומית למחקר ופיתוח יחידת המדען : ועדת ההיגוי לתקשוב תאריך; | כא סל 0 לו מספר : תקשוב שר המדע והפיתות שר התקשורת נכבדי, הנדון: ועדת התקשוב - דו"ח תת-הועדה לתקשוב בממשלה אנל מתכבד להג לש בזה בשם ועדת ההלגול לתקשוב את דו"ח תת-הועדה לתקטוב בממשלה שהלנו הדו"ח החמלשל בדו"חות ועדת ההלגול לתקשוב. תת-הועדה דנה במצב מערכות התקשוב הממשלתיות ובבחינת הדרכים לשיפורן. הממצא העלקרי של עבודת תת הועדה מצביע על פיגור בהתפתחות ותפקוד מערכות ולישומי התקשוב הממשלתיות בהשואה לרמות מקובלות בעולם ובמערכות שמחוץ לממשלה בארץ. | ועדת ההיגויל סומכת ידיה על שורת המלצות שמעלה תת-הועדה שעיקר מטרתן פיתוח נמרץ של מערכות התקשוב והעמקת נלצולן במשרד? הממשלה לשם יי*עול ושלפור תפקוד משרדי הממשלה ושרותיהם לאזרח. כתנא?ל ארגונ? דרוש לביצוע ההמלצות על-יד? הממשלה ממליצה תת-הועדה על קביעת סמכות מלנסטריאלית ברורה לנושאי התקשוב בממשלה. הועדה ממליצה בפני הממשלה להט?ל את האחרלות לנושא על משרד התקשורת ולהסב את שמו ל"משרד התקשוב". ריוור ויוי ירונ המועצה הלאומית למחקר ופיתוח טל. 39231 בב [‏ %! | פיוחזרוווז ההת+ ‏ 0 00 מדינת ישראל משורד המדע והפיתוה מ שרד הת ק שור המועצה הלאומית למחקר ופיתוח יחידת המדען הרא' ועדת ההיגוי לתקשוב תאריך: | מספר: תת-הועדה עבדה את המלצותיה תוך הבנה לסודית והתחשבות בהללכים הממשלתיים ומגבלות המערכת הממשלתלת. אנו משוכנעים כי לישום המלצות תת-הועדה הלנו בעלקרו ארגונ? ואינו כרוך בתוספת הוצאות למערכת, נהפוך הוא, אין ספק כל לישום נכון של ההמלצות לביא תוך מספר שנלם מועט לילעול וחלטכון רב למערכת הממשלתית ולשלפור ניכר באיכות שירותי הממשלה לצלבור. ועדת ההלגו?ל ממליצה בפנ? הממשלה לאמץ את המלצות הדו"ח ולפעול מללדית ליישומן. בכבוד רב, ו ור וווווייוי ו ריויו ו ית רייו וורוכוורררנווו ור המועצה הלאומית למחקר ופיתוח טל. 639251 - )| ר 5 "ה 1 הקדמה תוכן העניינים סיכום וההמלצות פירוט ההמלצות נספח א' נספח ב' נספח ג' נספח ד' נספח ה' נספח ו' נספח ז' סקר מצאל תקשוב במשרדי הממשלה שאלון הסקר התפתחות התקשוב במלגזר הממשלתל חוק פדראלל לתאום מדלנלות מידע דגם למערכות תקשוב במשרדל הממשלה רשם מאגרלם - הקמת פונקציה תאומלת מקצועלת במשרד התקשוב מלם מערכות בע"מ - מטרות החברה חת הועדה לתקשוב בממשלה אשר מונתה על *דל יו"ר ועדת ההגו* לתקשוב החלה לפעול באוקטובר 1983. חבר? תת הועדה: - סמל פרלדריך - יו"ר, משרד הכלכלה והתיאום הב?נמשרדי (כיום מנכ"ל שלדור בע"מ). - מלי ברון - אגף התקצלבים, משרד האוצר. - ילשעיהו ברזל - משרד הפנים (כלום ממלא תפקיד ממלכתי בארה"ב). - גדעון מילר - מל"מ מערכות (כלום באלדור מחשבים בע"מ). - קרל קרן - המרכז למלדע מדע? וטכנולוגי (כיום בגימלאות). - שלמה שטנר - כלל, מס"ח. החברלם הפעילים במשך כל תקופת עבודת תת הועדה הלום: ס. פרידריך, מ. ברון, ג. מללר וק. קרן. תפקידל תת הועדה כפי שהוגדרו על ידה: - לשמש ועדת היגול לשלפור וליעול תיפקוד משרד* הממשלה בעזרת תקשוב ולהגדרת מקומה של הממשלה בהתפתחות התקשוב בישראל. - להגיש המלצות בתחומלם הבאלם: 6 1. התהליך האדמלב יסטרטיבי (מלדע, תקשורת, התכתבות): שיפור תהליכי איסוף בתונים, הן בטפסים ידנלים והן *שלרות באמצעות מסופים, עיבוד הנתונים למידע אופרטיבל וניתובו למוקדל החלטה וביצוע. 2. פונקצלות מטה *יעודיות: השגת המטרות הליעודיות של כל משרד ממשלתי בנפרד וכן מטרות ענפלות ובינמשרדלות. 3. אליכות השלרות לציבור: אספקת מלדע הלונל לציבור, איתור מידע ומנלעת טורח מיותר בשל הלעדר מידע זה. 4. הגדרת הדרלשות מן "הרשת". בהיעדר נתונים מעודכנים על אודות מצב התקשוב בממשלה, *זמה תת הועדה את ביצוע סקר "מצאל תקשוב במשרד? הממשלה" (להלן "הסקר" - ראה נספת א'), אשר כלל את הלחלדות לעב"א במשרדל הממשלה, למעט משרד הבטחון, צה"ל והשלטון המקומי. הסקר בוצע בתקופה מרץ-מאל 1984 על *ד?ל ד"ר בועז לזינגר, תוך שימוש בשאלונים מפורטלם וקלום ראלונות עם מנהלל יחלדות ענ"א (נספח ב'). בכדי לבהון את מצב התקשוב בהקשר הסטורל, בחנה תת הועדה את ההתפתתהולות המרכזיות אשר חלו בהיערכות הממשלה בתהום זה, על פנל תקופה ארוכה (ראה נספהח ג'). כמו כן, עשתה תת הועדה שלמוש בחומר נוסף כגון דו"חות מצב התקשוב הממשלת? בארצות אחרות, החוק הפדראללי לתלאום מדינלות מלדע 1981 (ארה"ב - נספתח ד'), פרטיכל כנס מנהל" *חלדות ענ"א שנערך באפריל 1984 ובמרץ 1985. | תת הועדה קלימה במהלך עבודתה כ-20 פגישות. תת הועדה נסתייעה בשיתופם הפעיל של ד"ר *הודה קלע - *ו"ר ועדת ההיגול, ד"ר מנחם טסה, סגן יו"ר הועדה, ד"ר בועז לזלנגר, גב' אסתי נלומן, מרכזת ועדת ההיגוי וגב' צלפי מזרחי מן המועצה הלאומלת למו"פ. על כך נתוגה להם תודת חברל תת הועדה. סלכום והמלצות בדומה לממצאלם של תת ועדות אחרות, מצאה תת הועדה לתקשוב בממשלה שלא ק?למת תשתלת מספקת במערכת התקשוב הממלכתית שעליה נלתן להשתית תכבון *עלל לעתיד. כמו כן, שהמצב הקללם לוקה בחסר בתחומלם בטלסללם ביותר ורוב המערכות אלנן פועלות בצורה לעללה, הללקוללם שנמצאו על *די מבקר המדינה בדו"חותיו השונים וללקויים אחרלם שהמבקר לא הצבלע עליהם הלנם כאלה שללא טלפול מלידל ולסודל בהם, לא יווצר כל בסלס סביר לתכבון לעתלד. תת הועדה מצאה כל המלגזר הממשלת?ל שהלה בעבר המוביל הלאומל במחשוב, מפגר עתה בצורה הולכת וגדלה, לא רק בהשוואה לחו"ל, אלא גם *תסלת לנעשה במלגזרילם אחרלם במשק הלשראל?. לפלגור הזה לש משמעות חמורה בלותר בקשר לתפקוד וללעללות הבלצוע של המשק הממשלתל/ציבור?ל וככל שפער זה בלן הסקטור הממשלת? והסקטורים האחרלם במשק ?לך ויגדל, כן תלפגע *כולת הממשלה למלא את ליעודלה הכלכללים החברתללם והאחרלם. תת הועדה הגלעה למסקנה שללא תלות בעבודת תת הועדה, *ש צורך מללדל בנקלטת צעדים ארגונ?לים ואחרלם בכד"ל להבטלח שמערכת התקשוב הקללמת אמנם תעמוד במשלמות המלנהל והשלרות שלמענם הוקמה. לכן, החללטה תת הועדה לצרף את הטווח המללד? לנושאלם שבטלפולה ולללחס לטווח "הזה חלק נכבד מהמלצותלה. מגמת המלצות אלה הלא לבנות תשתלת תקשוב סבלרה במסגרת משרד" הממשלה, אשר רק קלומה ?אפשר תכנון והתוולת מדלנלות ן למועדים מאוחרלם לותר. ו עלקר? ההמלצות 0 הגברת המודעות והכשרתו לשלמוש בתקשוב של הסגל הממשלתל הבכיר. 2. התוולת מדלנלות כח אדם מקצוע? העוסק בתקשורת ומחשבים בממשלה. 5. הקמת שלושה מאגרל-על לנתונלם : מקרקעלן, אוכלוסלן, חברות ומפעללם. 4. הפעלת רשת תקשורת נתובלם בתוך הממשלה. 5 חלזוק מספר לחלדות תקשוב ממשלתלות המתפתחות באלטלות. 6. הקמת בסלס נתוגים ממוהשב לקבצלם והבילות תכנה שבשלמוש הממשלה. 07 האצת תהללך ההצטלידות בתקשוב משרדל. 8. האצת המעבר להעברה מקוונת (8א11-א0) של המלדע לציבור ובמלוחד בלשכה המרכזלת לסטטלטסטלקה. 9. התאמת המבנה והתהללכלם לקביעת מדלניות למשימות הנ"ל ולהמשך פיתוחו של התקשוב הממשלתל. 10. לישום ולוח זמנים לתשע ההמלצות הב"ל. תת הועדה בחנה את ההלבט יהתקצלב" של המלצותיה מתוך מודעות מלאה לעובדה שאין סבלרות גבוהה שבלתן *הלה להקצות משאבלם נוספלם רבלם לתחום פעללות זה. תת הועדה ג*לבשה את הדלעה שללשום המלצותלה לא לחל?ב הקצאת משאבלם נוספלם, ודאל לא בראלה רב-שנתית. מערכת ארגונית מתאלמה ונלצול באות של תקנל כח האדם וכן הקצאה שובה של המשאבלם הקלימלם עשוללם לתרום באופן משמעותל לשלפור מערך התקשוב מבלל שלהלה צורך להשקלע בו סכומלם שהמשק ממללא לא לוכל לעמוד בהם. תת הועדה רואה צורן" חלונ? בקב?עת סמכות מלנ?ססרלאל*ת ברורה לנושא התקשוב במשרד? הממשלה. תת הועדה ממללצה שהסמכות המלנלסטרלאללת תהלה משרד התקשורת אשר לסב את שמו למשרד התקשוב ואשר לתפקד כגורם מטה בתחום זה. המטלות של המשרד וקשרל הגומללן בינו לבלן רשולות ומשרדל ממשלה שונלם מפורטלם בהמלצה מס' 9. ==[ ה -%[(-%-[=[=₪=<--'" 41 הגברת המודעות והכשרתו לשימוש בתקשוב של הסגל הבכיר הגברת המודעות והכשרתר לטימוט בקלוב ל ולב 5םם- ניצול המחשב והשילמוש במערכות המלדע והנתונים המעובדים בהן, בוצע בהצלחה במטכ"ל ובהנהלת משרד הבטחון. ביתר משרדי הממשלה קלים נתק מסוים בנושא זה בין יחידת הענ"א לבין הנהלות המשרדלם. נתק זה נובע מהלעדר מודעות והכרה בפוטנציאל הגלום בשלמוש במלדע הנצבר במחשב, כמשאב ר*אלל לתכנון ובקרה של פעולות המשרד. קלים אמנם ההיבט הטכנולוגל המורכב של המחשב, אשר עללו מופקדת *חידת הענ"א. על הדרג הבכיר במשרד לבוא בדרלשות ולהטיל משלמות על *חידה זו כד?ל לנצל משאב *קר זה בלתר אפקטלבלות. השלמוש בנתוני מחשב מעובדלם באופן ישיר ובלתי אמצע ע"ל הנהלת המשרד יביא לסבב זמן קצר *ותר בין גיבוש אלטרנטיבות לבין קבלת החלטות. תת הועדה סבורה כי ללא מעורבותו הפעללה של הדרג הממשלתל הבכיר (מנהלל אגפים, סמנכ"לים, מנכ"ללם ושרלם) בהשמת מטלות ופלקוח על מערכות המידע והתקשוב הממשלתללם, *היו הסיכולים לשלפור מערכות אלה וניצולן היאות קלושים ביותר. לצורך הגברת מעורבותו של הדרג הממשלתי הבכיר, ממלדוה תת הועדה שנצליבות סרות המדינה תעכד תכנילת השתלמולות בבושאל עב"א ותקשוב אשר תהללב את כלל עובדל המדלנה הבכירים ותקיף את עובדי הדירוג האחיד מדרגה *"ח ומעלה ודרגות מקבילות בדלרוגלם האחרלם. ב*צוע התכנית ?ושלם בתוך שנה מלום אלשור המלצות תת הועדה.. התכנלת תכלול השתלמויות וקורסים כגון אלו הנ*תנלם ע"ל מי"ל, המכון לפרלון העבודה וכו'. תת הועדה סבורה שרצול להרחיב את מסגרת ההשתלמוילות אף לועדות הכנסת השונות. פעולות אלה לאפשרו לסגל הבכלר להבין את הנעשה בפועל במערכות המלדע עליהן הם מופקדים וכן לאפשרו תקשורת טובה *ותר בין מערכות המלדע במשרדילם השונלם. המלצה זו בצלרוף עם המלצה מס' 7 להאלץ את ההצטללדות בתקשוב משרד? *אפשרו לדרג הבכלר גלשה *שירה לנתונלם ומלדע מעובד הנאגר במחשב ושללטה במערכות המלדע של המשרד. 2. מדיניות כח אדם העוסק בתקשוב הממשלה, בהיותה צרכן תקשוב גדול במשק, משתמשת בשלרותיהם של מספר מסגרות להכשרת כהח אדם מקצועל בתחומ* ענ"א (המכון לפריון העבודה, בי"ס למלבהל של נש"מ, קורסים והשתלמויות של מסגרות מחוץ למערכת הממשלתית). ע*קר ההכשרה מתבצע בלחידות הענ"א עצמן, תוך התאמת כח האדם למטרות המשרד. סבב כח האדם המקצועל המהילר בענף אלננו מצדיק הכשרה בסלסית של עובדלם בתוך לחידות הענ"א. מרבית העובדים מגיעלם עם הכשרה בסיסית מספקת שאותה רכשו במסגרות אחרות, בעלקר מערכת החינוך המקצוע* של משרד החלנוך ומשרד העבודה והרווחה. המחסור הקיים והצפוי בכח אדם בתהומ?ל התקשוב במשק הלשראלי לפל אומדני תת הועדות לתקשוב בחינוך ולתעסוקה וחברה הוא כלום כ-2000 עובדים מקצועלים ובין 250 ל-400 מנהל? יחידות, מנהל? פרוליקטים ומפתחי מערכות. לפל הערכתם ילך ויגדל פער זה בין ההיצע לביקוש מדי שנה אם לא *נקטו צעדים מיוחדלם ומתאלמים. | ו | ו פעולות אלה *לאפשרו לסגל הבכלר להבין את הנעשה בפועל במערכות המלדע עליהן הם מופקדים וכן לאפשרו תקשורת טובה *לותר בין מערכות המידע במשרדלם השונלם. המלצה זו בצירוף עם המלצה מס' 7 להאלץ את ההצטלידות בתקשוב משרד? ?אפשרו לדרג הבכיר גלשה לשלרה לנתונלם ומלדע מעובד הנאגר במחשב ושליטה במערכות המלדע של המשרד. 2. מדילניות כח אדם העוסק בתקשוב הממשלה, בהילותה צרכן תקשוב גדול במשק, משתמשת בשלרות?הם של מספר מסגרות להכשרת כת אדם מקצועל בתחומ? ענ"א (המכון לפריון העבודה, בי"ס למלנהל של נש"מ, קורסים והשתלמויות של מסגרות מחוץ למערכת הממשלתית). עיקר ההכשרה מתבצע בלחידות העב"א עצמן, תוך התאמת כח האדם למטרות המשרד. סבב כח האדם המקצוע"ל המהיר בענף אלננו מצדיק הכשרה בסלס?ת של עובדים בתוך לחידות העב"א. מרכית העובדלם מגיעים עם הכשרה בסלסית מספקת שאותה רכשו במסגרות אחרות, בעיקר מערכת החינוך המקצוע? של משרד החלנוך ומשרד העבודה והרווחה. המחסור הקלים והצפוי בכח אדם בתחומל התקשוב במשק הלשראל? לפי אומדני תת הועדות לתקשוב בתינוך ולתעסוקה וחברה הוא כלום כ-2000 עובדים מקצועלים ובין 250 ל-400 מנהל? *חלדות, מנהל? פרוליקטלם ומפתחי מערכות. לפי הערכתם ילך ויגדל פער זה בין ההיצע לביקוש מדל שנה אם לא *נקטו צעדים מלוחדלם ומתאימים. השפעת המחסור בסקטור הציבורל מתונה *ותר מאשר בכלל המשר עקב ההקפאה הנוכחית של הקללטה והפיתות. ממצאל הסקר של תת הועדה לתקשוב בממשלה מלמדים כי בעוד שתת הועדות לתקשוב בחלנוך ולתעסוקה וחברה רואות את המחלקות למדע? המחשב במוסדות להשכלה גבוהה כמקור מרכזי לכח אדם במקצועות התקשוב, מסתבר כל אחוז זעום מבוגרל מחלקות אלה מג*ע ללחלדות ענ"א ממשלתיות. רוב בעלל התפקלדים בדרג המקצוע" הבכיר (מנהלים ומנתחל מערכות בכלרלם) הינם בוגרים ומוסמכים במדעי החברה אשר עברו הסבה מקצועית בקורסים שונים בסקטור הציבור? (מל"מ, המכון לפרלון העבודה, בי"ס למלנהל של נש"מ). מרכלב נוסף בכח האדם הבכיר הלנו המתכנתים/מתכננים בעלי נסיון אשר התקדמו במסגרת היחידה לענ"א בה הם עובדים. סה"כ העובדים ביחלדות ענ"א אשר נימנו בסקר המצא? (ראה נספת א') אשר נערך במרץ-מאל 4 עומד על 1300 אלש המתפלגים לפ? מקצועות באופן הבא: 0 מנהלי *חלדות. 7 אנשל תכגון/תכנות. 2 מפעללי מחשב. 9 עובד* קלט/פלט. 2 אבש מל*נהלה. תופעה המאפיינת את כח האדם במערך זה הינה התחלופה המהלרה של העובדים. קיים מעבר חד סטרי כמעט של עובדים מן הסקטור הממשלתי לפרטל בעיקר של אבשל מקצוע בעלי נסיון אשר להם קיים ביקוש בסקטור הפרטל. תופעה זו מתבטאת באל יכולת לשמור על רמה מקצועלת גבוהה של כח אדם בתחום זה במיגזר הממשלתל. הכוחות הסביבת*לם אשר לשפיעו על התפתחות מערך כח האדם הנ"ל הם: 1) התגברות השימוש במחשבלם אלשלים/עסקיים אשר נוחות השלמוש בהם (0588 צזפאמזתץ) תמעיט את הצורך בהכשרה המלוחדת של אנשלי מקצוע המתווכים בין הצרכן לבלן הכח המחשובל. 2) קושי גדל והולך לשמור על רמות שכר ותמרוץ אשר ?עמדו בתחרות עם אלו של הסקטור הפרטל. 3) הפחתה ני*כרת בצורך בעובדים יעודילים לנושא הקלט/פלט. שלושת הכוחות הללו לשפלעו בכיוון של הורדת המספר הכולל של אנשל מקצוע יחודיים בתוך המסגרת הממשלתית, אך *חד עם זאת יגדל הצורך לחזק את הכישורים והמלומנויות של עובדלם אלה. ילש להיערך לקראת שינוי זה ולדאוג ליצירת איים ארגוניים במסגרות רגישות או גדולות במלוחד אשר בהם אל אפשר לוותר על יכולת עצמית (צדז.ז91?ג0 ₪005 א1). בשאר המקומות, כיון שהירידה במספר אנש" המקצוע היעודיים מחד גיסא והגידול הרב בכלל המשתמשלם מאלדך גיסא, הן תופעות בלתל נמנעות, יש להלערך לקראתם בעוד מועד כדי להקל על הסתגלותו של כח האדם המקצוע* המשרת ביחידות אלה למצב חדש זה. תת הועדה ממללצה לשקול צעדי מדיניות כדלהלן: / בחינה מחדש של הגדרות התפקידים, הסמכויות, מאוויידת והדרגות הנלוות אליהם של כהח האדם העוסק בתקשוב במשרד על מנת להתאימם לשינויים המתרחשלם במשרד עקב תהליך ההתמחשבות שלו. - 2) מערך הכשרה מלוחד אשר יכלול התקשרות חוזית של העובד המקבל את ההכשרה ומערכת תגמולים מתאלמה לעובד לפל סוג ההכשרה. על אף שיחידות הענ"א צפויות לקטון בגודלן המספרי, הן עדלין תצטרכנה למלא תפקיד מרכזי בהנחייה, בהחדרת המחשוב לציבור רחב *ותר של צרכנ*ם בתוך המשרדים ובהעברת הטכנולוגיות אל המשתמשלם. תת הועדה ממליצה שנציבות שרות המדלנות תסיל על *חידות הענ"א כולן לערוך הסתלמויות פנימלות לכלל העובדים במשרדים שלהן באמצעות ב?"ס למל?נהל שלה, על מנת להנחיל את המחשוב ולהגביר את ה-1.178840% אמצטע00 של כלל עובדל המדלנה. 5 הקמת שלושה מאגרי-על לנתונים: אוכלוסין, מקרקעלן וחברות ומפעלים תת הועדה מבחינה בילן מאגרים זמלנים המשמשים את הציבור ומשרדים אחרים, לבין מאגרים *יעודיים שנוצרו ע"ל *חידות הענ"א לצורך תיפקוד המשרד עצמו. כילום אין תקנות או הוראות מחליבות באשר להקמת מאגרל נתונלם, עידכונם והפצתם. בפועל, הוקמו מאגרל נתונים לפי הסלווג הנ"ל ללא התחשבות בקלומם של נתונלם אלה או אחרלם במאגרלם השללכים למשרדלם אחרלם. פועל *וצא נוסף הינו כפיללות ושילוש במקורות הקלט הידנלים (טפסלם) שעל הציבור למלא הרף העובדה שנתונים אלה כבר ממוחפבלם במספר מקומות. בסלווג ענפי של *חידות הענ"א נראים הדברים כך: א. מאגרי נתונלם - אוכלוסין מירשם האוכלוסין במשרד הפנים. המוסד לביטוח לאומל. משרד החינוך והתרבות. משרד העבודה והרווחה. משרד הברלאות. משרד התחבורה, אגף הרלישול. מלנהל הכנסות המדינה. ב. מאגרל נתונים - מקרקעין. מינהל מקרקעי לשראל. רשם המקרקעין (טאבו). אגף שומת מקרקעין. משרד הבלנו* והשלכון. עיריות ומועצות מקומלות. ג. מאגרי נתונים - חברות ומפעלים. משרד התעשלה והמסחר. משרד העבודה המוסד לביטוח לאומל. רשם החברות. בנק ישראל. מינהל הכנסות המדלנה. מאגרל נתונלם הלנם בתחום אחריותם וסמכותם של המשרדים המקלמים והמתפעלים אותם, בין אם בעצמם וב?ן אם באמצעות לשכות שלרות לעליבוד נתונים. תת הועדה ממליצה על הקמת שלושה מאגרי-על לנתונים: אוכלוסין, מקרקעין*, חברות ומפעלים, אשר יבסלו אא הכפללות והוסר האחלדות ברישום אותם נתונים במקומות שוגבים, זאת הן על מנת לייעל את התפקוד של המשרדים והן על מנת לייעל את השלרות לצלבור. * יש לתאם את מחשוב תכניות המיתאר ובנין ערילם עם תשתית המלדע של קובץ המקרקעין. טַ כפועל יוצא מכך, ממלילצה תת הועדה שכל הקמת מאגר נתונים חדש בתהומלם הנ"ל 9 תותנה באל קיומו של מאגר כזה במשרד ממשלת? אחר ובכך שהקמת המאגר איננה עומדת בניגוד לתקנה או חוק כלשהו. האחריות לרלשול ותיאום מאגרי הַמלדע תוטל על משרד התקשוב (ר' ס' 9 ונספח ו'). הקמת שלושת מאגרל העל הינה חלק מתפיסה כללית לגבי מאגרל המידע הממלכתיים | אשר גובשה בעבודת תת הועדה (ראה נספח ד'). את מאגרל העל לש להקלם בתיאום הדוק ביותר עם הרשולות המקומלות דרך מרכז השלטון המקומל. משרד הפנים ייקרא למאמץ מלוחד לצורך משימה זו. בעקבות הקמת שלושת המאגרים הנ"ל ממללצה תת הועדה להקים מערכת גבייה מסולבת הבבוייה על שלושה מוקדים: הפרס, העסק והמקום. 4. הפעלת רשת תקשורת נתונים בתוך הממשלה תת הועדה ממללצה על ערלכת תכנון יסודי ומקלף של מערכת התקשורת הממשלתית. בזמן שמערכת הבטחון הצטלידה בעבר ומצטיידת כיום בתשתיות תקשורת ללעודיות וכלל צה"ליות, הסתפקה המערכת האזרחית בשימוש בשירות?ל התקשורת הבסיטלים שסופקו לה ע"?" משרד התקשורת בעבר וחברת "בזק" בהווה. בנושאל תקשורת נתונים מצטמצם השלמוש הממשלתל בנלצול קוו* נל"ן שכורלם המקשרלם מסופים הפזורים במשרדים השונים למרכזל חלשוב המשרתלם אותם. כיום אין עדיין במערכת הממשלתית מערכות המאפשרות תקשורת ממסוף אחד למספר מחשבים או תקשורת בין מסופים. בעולם ובארץ פועלות ככר הרבה מערכות תקשורת מתקדמות בהרבה מאלה המנוצלות כיום ע"* משרדי הממשלה. אחרל %-- חברת "בזק" כחברה עסקלת , מן הראול שהממשלה תיערך ארגונית ובוהלית לקניית שרות* תקשורת מתקדמים באמצעות גורם ממשלת? מרכזי מתווך בין צרכני התקשורת במשרדי הממשלה לחברת "בזק" ולספקל ציוד ושרותילם (דוגמת 4 בארה"ב). גורם זה חייב להלות בעל ידע מקצוע?ל שלאפשר הגדרת צרכים וביהול משא ומתן עם ספקל הציוד והשרותים ברמה מקצועית נאותה הן כדי להביא לחסכון בעלולות התקשורת והן כדל לשפר את בלצועי מערכות התקשורת הממשלתיות. מטרת התכנון תהיה להביא לנלצול מושכל של רשתות התקשורת הצלבורלות, רשת הטלפון ורשת לשראנת, לקישור משרדי הממשלה בלנם לבין עצמם ולקישור מלרב? של כל מסוף למאגר? מלדע במחשב* הממשלה השונלם. תת הועדה ממל*צה על: א) לצירת רשת משתמשילם סגורה או מספר רשתות כאלה בתוך רשת ישראנת לשלרות משרד? הממשלה, לשם גישה למאגרי מידע ממשלתלים ולשם *צירת מערכת משרד ממוכן ודואר אלקטרונל ממשלתיים. ב) הקמת רשתות מקומלות באתרים מרכזיים של משרדל ממשלה (קרית הממשלה בירושלים, הקרלה בת"א וכד') אשר *יעלו את התקשורת ב*ן עובד* המשרדים ויוזילו בצורה משמעותית את ההוצאות לתקשורת. בהקשר זה, יש לבחון את אפשרות ניצול מרכזות פרטלות חדישות המאפשרות תקשורת דלבור ונתונים במערכת אחת. ג) אלמוץ תקני תקשורת בכל הרמות אשר *חייבו את כלל משרד? הממשלה. הלצמדות לתקנים אלה תבטלח אפשרות התחברות כל המשתשמלם במערכת התקשורת בצורה - ₪ מסודרת. ד) אימוץ תקנים מחייבים לבניית מאגר?ל מידע ויישומים משרדיים אחרים כך שעם הרחבת הוג המשתמשלם הממשלתית במאגרל המידע והיישומלם יהיה התהליך מסודר וחופשל מדרלשות שינו* והתאמה של כל משתמש חדש. ה) פיתוח מערכת שמלרת סודיות מאגרל מידע ותכתובת שתבטית גישה מסודרת ואמלנה של כל עובד ממשלה למלדע שהוא נזקק לו במהלך עבודתו. מערכת מסוג זה תלונלת להתפתחות מערכת התקשורת הממשלתית שכן בלעדלה לא תיתכן פתיהת מאגרי מידע לגילשה חיצונית ובדומה לכך מערכת דואר אלקטרונל אמינה. 14 5. חלזוק ההתפתחות של התקשוב במספר משרדים 0 4-06 | מן הממצאלם של סקר *חלדות הענ"א במשרד? הממשלה עולה כל: א. בכל משרד? הממשלה קלימת יחלדה העוסקת בנושא? הענ"א של המשרד. ב. סך כח האדם המועסק ביחידות הללו עומד על 1,300 (לא כולל את מערכת | הבטחון ומשרד הבטחון). ג. קיימלם פערלם גדולים בין הלחידות לבין עצמן במשאב? הכסף, הציוד וכח אדם העומדים לרשותם. פערים אלה אלנם משקפים תמיד פערים אמלתיים בצרכלם של המשרדים השונלם שאותם משרתות היחידות. קיימים משרדים הזקוקלם לשרותל ענ"א מגוונים ורחבי הלקף לצורך מללולי תפקידיהם הללעודיים, אך לרשותם עומדות לחידות ענ"א קטנות בהיקפן שאלנן עונות על צרכל המשרד ולהיפך. ד. בהתאם לכך, מצאה תת הועדה כל מבלן 31 יהלדות הענ"א שהשתתפו בסקר, רמת ההתפתחות של שש לחידות אלננה משביעה רצון ואלנה תואמת את צרכל המשרד שאותו הן משרתות. שש יחידות אלה הן ב: משרד הפנים, משרד החוץ, משרד הבריאות, משרד | החיירות, רשות השלדור והנהלת בת? המשפס (מאז ערלכת הסקר חל מפגה לטובה במשרד החוץ ובהנהלת בתל המשפס). - ו ו ן תת הועדה ממליצה להענלק עדלפות גבוהה לקלדום הפלתוח של <חלדות אלה. ן | | תת הועדה מודעת לקושל בפילתוח יחידות הענ"א הנובע, בין השאר, משלטמת התקצוב הנהוגה במסגרת הממשלתית שלפלה תקציב של כל שנה מתבסס על ת,2.ב השבה 1. הקודמת. לכן, ממליצה תת הועדה שאגף התקציבים במשרד האוצר *פעל לפגירהא הפערלם הללו בין הקיים לדרוש בחלוקה ובהקצאת המשאבלם ב*ך יחש יו | ובתוכם. עם - 15 - זאת, ‏ לש להדגיש כל האחרלות לפילתות ולקידום היחלדות מוטלת בראש ובראשובה על המשרד עצמו, כמובן, במסגרת המדלנלות והקווים המנח?ם המחליבים את כלל המערכת. תת הועדה ממליצה שהמשרדים *בחנו ולשקלו את הדרכילם הכאות להיזוק *חלדות הענ"א שלהם: א. ב. ג. ד. ה. ו. תגבור הלחלדה בכת אדם בהרכב וברמה נאותים - באמצעות המרה של תקנים. שלנול מתח הדרגות ותלאור? התפקלדים השונים לנושאל משרות קלימות ביחידות. שיפור מעמדה של לחידת המחשב בסולם ההלררכ" של המשרד באמצעות שינול כפיפולות והעלאתן לרמה גבוהה *ותר (ר' סעיף ‏ 9 על מבנה ארגונבל פנים-משרד? בדו"ח זה). צעד זה עשול לתרום להגברת כח המשיכה של הלחלדה לכח אדם ברמה גבוהה. פעילות הדרכה נמרצת. שילוב לתר של עבודת *החלדת הענ"א בהליכי העבודה השוטפת של המשרדלים, ע"ל שיבול נהלים משרדלילם שלביאו לשילוב וניצול המחשב בפונקציות השונות של המשרד וכן- ע"ל הגברת מודעותם של המנהלים לאפשרויות נלצול המחשב לפעילויותיהם במשרד. ' חידוש צלוד מתבלה או מלושן והחלפתו בצלוד חדלש - יש לצלין שבמקרים רביט לחתברר שרכישת מערכת ציוד חדשה לעומת המשך החזקת צלוך ישן, היבה 6 י 2 חסכונית יותר. זהו פועל לוצא של ירידה מתמדת במחירל הצלוד במקביל לגועמ הגבוהים של מערכות התכנה החדשות המלוות ציוד מחשב" חדיש. 0 . חידוש הציוד צריך להלות מלווה ע"* בחינה מחודשת של מערכת עיבוד הנתונים בכדי לנצל ביעילות את החמרה והתכנה המשופרים. לש להדגיש שתת הועדה תולה את שלפור התקשוב במשרדים לא רק ביחידות הענ"א כל אם בצרכנ?י התקשוב בכל דרגי המשרד. *ש לכן, לספק לצרכנים אלה הדרכה ב 16 2 נאותה, להגביר את מודעותם לשימוש במלדע ממוחשב ולהעמיד לרשותם את הצלוד המתאים. מובן שתפקלד מוביל במשימה זו צרלכלם למלא *לחידות הענ"א במשרדים. 6. הקמת בסילס נתונים ממוחשב לקבצים ותוכנות הקמת בס?0 בורה---------- 7 מאחר והתחומלם של אוכלוסין, מקרקעין, חברות ומפעללם שהוזכרו בסעיף 5 אלנם מסורים למשרד ממשלתי מסולים, אוסף כל משרד את הנתונים הנחוצים לו בלבד. תת הועדה סבורה שלש לאמץ גישה כלל ממשלתית של חסכון בקליטת נתונלם. ע"?ל כך ביתן *הי*ה למנוע הרבה טלרדה מצרכנ" המלדע בממשלה ובציבור. הלות שטכנולוגלות המחשוב (חמרה ותכנה) מאפשרות כלום אהזקת נתונלם מבוזרת, תוך שיללבם זה בזה במידת הצורך, עלקר המאמץ שידרש הינו בקבליעת מסגרות פשוטות ונהלים ברורלם לתמסורת נתונים ב*ן משרדל הממשלה לבין עצמם. אחת המסגרות ההכרחלות לשלנול המצב הנוכח* של היעדר מידע וחוסר ת*אום, צריכה להלות, לדעת תת הועדה, מיסלקה ממשלתית של קבצל נתונים וחבללות תכבה. תת הועדה ממליצה לבצע סקר צרכ?ל מלדע בקרב אוכלוסי"ת המשתמשלם (משרדל הממשלה) לשם, לצירת טבלת מקורות ושימושלם למילדע. טבלה זו תשמש ‏ בסלס למסלקת נתוניט ממשלתלת. בשלב ראשון מומלץ על הקמת בטיס נתונים ממוחטב לקבצים וחב?לות תכנבה. יש להתמיד במאמצל התיאום הנעשלם בשלטון המקומל לצורך שימוש *עיל בתוכנות הניתנות להעברה מרשות לרשות. כן *ש לצרף את השלטון המקומ? למאמצ? התיאום של השלטון המרכזל. = 17 = בהקמת בסלס נתונים ממוחשב לקבצים, *ש לשמור "מחוץ לתחום" נושאלם רג*שלם מבחינה בטחונלת ומדלנית. 7 האצת ההצט?ללדות בתקשוב משרדל תת הועדה ממלילצה על נקיטת *וזמה למחשוב הנהלות המשרד הממשלתי. נושא זה המוכר בשם 40101108 108עע0 מכלל את המרכלבים הבאלם: א. עלבוד תמלילים. ב. תיקיה אלקטרונלת. ג. דואר אלקטרונל. ד. שליפה מקוונת ממאגר* מלדע. הנהלת המשרד הלנה המקום בו תהיה תרומת המחשוב מלרבית. מאחר ופיתוח נושא זה אלנו בתכבית העבודה של אף אחת מלהידות הענ"א, לש לבדוק את האפשרות לפיתוהח כמה דגמים למחשוב הנהלת משרד ממשלתל. בהקשר זה רואה תת הועדה את התכנית להקמת מערכת נסיונית של משרד ממוחשב אשר | עובדה בלשכת| המדען הראשל ‏ של משרד התקשורת ‏ כיוזמה נכונה. . % - 8. האצת המעבר להעברה מקוונת (8א11 א0) של המלדע לציבור מידע הינו משאב והפקתו והפצתו צורכים משאבים אף הם. יש להכלר בכך שדליית מידע מקוון הלנו שלרות כלכלי כאשר תג המחיר צמוד אליו. מצד אחד שירות זה מסובסד בצורה משמעותית ומצד אחר אלן הוא ניתן בהלקף ובאלכות מרשלמים. רלכוז נתוגנים בחתכים ענפייס שונים עשוי להגביר את השלמוש בהם ואת ההכרה בערכם כתחליף 'למשאבים אהרלם. תת הועדה גלבשה תפלסה כוללת לסלווג השרותים הנ*לתנלם לציבור אשר בה המעבר ל-8א1] א0% במספר מוקדים היבו אך שלב ראשון בלבד (ראה נספת ה'). תת הועדה ממללצה על קבלעת סדר קדימויות להסבת מאגרי נתונים לע?בוד מקוון הן לעבודת הממשלה והן לשירות לציבור. תת הועדה סבורה שהלשכה המרכזית לסססלססלקה הינה *עד ראשון לקוונון המידע לציבור. בטווח הארוך לותר סבורה תת הועדה שיש לפתה תפיסה של מסוף אונלברסל? אשר לשמש לדליית המידע מן הממשלה על לדל הציבור בעזרת תעודת זהות מגנטלת. 9. מבנה ותהללכי קביעת מדיניות התקשוב הממשלתל תת הועדה התחבטה רבות בשאלת המבנה הארגונל הרצו ברמה המשרדית והבינמשרדיףם לצורך טלפול וקידום נושא התקשוב בממשלה בכלל ומלמוש ההמלצות הספציפיות שלה בפרט. לאחר דלונים גיבשה תת הועדה את המלצותיה בסוגלה זו כדלהלן: 2% רמה בינמשרדית ₪. -- תת הועדה רואה צורך חיוני בקביעת סמכות מלבלססריאלית ברורה לנושא התקשוב במשרדל הממשלה. תת הועדה ממליצה שהסמכות המלניסטרלאלית תהלה משרד התקשורת אשר יסב את" שמו למשרד התקשוב ואשר לתפקד כגורם מטה בתחום זה. משרד התקשוב לשא באחריות למטלות הבאות: 1) תקינה וקביעת תקנות בלצוע עבור כלל משרד? הממשלה בנושאלם: א. רישוי ותאום בין מאגרי מלידע. פונקציה זו היא לדעת תת הועדה חשובה ביותר והלא מפורטת בנספת ו'. ב. תכנון ותאום רשת התקשוב הממשלתלת (ר' ס' 4). ג. רכישת חמרה, תכנה וצלוד נלווה ונלסוח חוזים. 2) הקמת מלסלקה ממשלתית ממוחשבת לקבצים וחבילות תכנה (ר' ס' 6). 3) הפעלת ועדת תאום בינמשרדית לתקשוב. כמו כן, לש להעבלר את חברת המל"מ, חברה ממשלתית העוסקת בתחום המחשבים ואשר לעדלה מוגדרילם בנספח ז', לאתרלותו המלביסטרלאלית של שר התקשוב בנוסף לטר האוצר. לש להתליחס בזהלרות להגדרת קשר"ל הגומלין בין המל"מ למשרד התקשוב לאור העובדה שהמל"מ איננה נהנית (ואלנה צרלכה להנות) ממעמד מונופוליסטי | כלפל הממשלה בתתום עלסוקלה (להבדיל למשל מחברת 'בזק" המתואמת אף הלא על *דל משרד התקשוב). רמה משרדלת תת הועדה ממלילצה להפקיד את נושא התקשוב במשרד בידל עובד בכלר הכפוף ישירות למנכ"ל, אשר להיה נצלג המשרד בועדת התאום הבינמשרדית לתקשוב. 10. לישום ולות זמנים המלצות 1 עד 9 נופלות כולן במסגרת המשלמות המוגדרות של משרד התקשוב והוועדה הבינמשרדית לתקשוב על פל הסלווג שלהלן: המלצות ,1"*‏ 2 ו-5 העוסקות בהגברת המודעות לתקשוב בקרב הסגל הבכיר, במדינלות כח אדם העוסק בתקשוב ובחיזוק יחידות ענ"א במשרדי הממשלה בהתאמה, למומשו במסגרת הועדה הבינמשרדלת לתקשוב. המלצות 4 ו-8 העוסקות בהפעלת רשת תקשוב ממשלתית ובהאצת המעבר ל-8א01 אס :> של המידע לציבור בהתאמה, בופלות במסגרת המשלמה של תכנון ותלאום רשת התקשוב הממשלתית של משרד התקשוב. המלצה 7 העוסקת בהאצת ההצטלידות בתקשוב משרד" גופלת במסגרת המשלמה של רכישת חמרה, תכנה וצלוד נלווה ובלסות חוזים של משרד התקשוב. המלצה 3 העוסקת בהקמת שלושה מאגרי-על לנתונים תוטל על ועדת התיאום הבינמשרדית לתקשוב במסגרת המשימה הליעודית של רשוי ותיאום מאגרל מידע. לכן, ניתן לראות את הסבת משרד התקטורת למשרד התקשוב כנובעת מן המסלות הכלולות בדו"ח וכחיונית למלמושן. חת הועדה ממליצה לבצע את ההסבה בייעוד של משרד התקשורת למשרד התקשוב בשנת : התקצלב 85/86 תוך הגדרה מדוייקת של ארגון הלחידות, *הידות הסמך וחברות ממשלתילות קטורות. ועדת התיאום הבינמשרדית תקום במקביל בראשותו של מנכ"ל משרד התקשוב ויהלו חברים בה סמנכ"לים של המשרדים העוסקים בתחום התקשוב במשרדם ואשר ימונו ע"י משרדיהם הם. נספה א' סקר מצאי תקשוב במשרדי הממשלה מסרות הסקר, מבנה ואיסוף הנתונים סקר מצאי התקשוב (תקשורת, מחשוב ומידע) במשרדי הממשלה נערך במסגרת פעולתה של תת הועדה לתקשוב בממשלה, במגמה לבסס את המלצותיה על מצאי התקשוב הקיים כיום במשרדי הממשלה. הסקר בוצע בהודשים מרץ-מאל 1984 ע"י ד"ר ב' לזינגר. מטרות הסקר 1. רישום מערכים עיקריים וקבצל" נתונים במשרדי ממשלה וגופים שלטוניים אחרילם. 2. בדיקת מצבת החמרה, התכנה ותקשורת הנתונים במשרדי הממשלה, ועלותם בשנת 1983/4. 3. דרכי ניהול, כפיפות אירגונית ותהליך קכלת ההחלסות בנושאל ענ"א. 4 כח אדם מקצועי ורמת נילדותו. 5. בדיקת האפשרות להקמת מאגר מידע קבוע ושוסף על אודות פעילות התקשוב במשרדי הממשלה. סקר זה מתייחס אף לכמה מתפקידי תת-הועדה לתקשוב בממשלה כפי שהוגדרו בכתב המינולי" שלה: בחינת מצב נלצול יישומי תקשוב ע"" משרדי ממשלה לניהול פעולותיהם, וכן איתור נושאי תקשוב בעלי חשיבות למערכת המלמשל הישראלית. דגש מיוחד ניתן בעת ביצוע הסקר לנושא של זרימת נתונים וחילופי מידע בין-מערכים, וקיום הפוטנצלאל לשילוב מערכים לביצוע פונקציות בין-משרדיות. כמו כן נבחן נושא השימוש בחכילות תכנה מסחריות ופיתוח עצמ" של תכנה לשימושים זהים או דומלם. מבצעי הסקר נתבקשו להקפיד על מינוח אחיד על מנת לאפשר הסקת מסקנות כוללות על אודות התקשוב במשק הממשלתי. אופן ביצוע הסקר אלסוף נתונ* הסקר נחלק לשני שלבלם: .1‏ משלותח שאלון (נספח מס' 1 לסקר) בצירוף מכתב מאת מנכ"ל משרד הכלכלה (יו"ר תת-הועדה) אל המנהלים הכלליים של משרדי הממשלה בבקשה למנות אחראי לענ"א מטעמם למלוי השאלון. ו ראלונות בעל פה שנתקיימו עם ממלאי השאלונים לשם הבהרת מלוי השאלון | במקרים מסולימים וכן נושאים אשר לא נכללו בשאלון כגון שילוב מערכים עם גורמים מחוץ למשרד ופירוט חבילות התכנה בשימוש. כמו כן נסבו | הראיונות על אודות מדיניות או היעדר מדיניות המשרד בנושא ענ"א ן והיחסים בין יחידת הענ"א והנהלת המשרד. במהלך הסקר חלו מספר עיכובים כנראה כתוצאה מאי בהירות מכתב ההפניה. (חלק מן השאלונים בשלחו חזרה למבכ"ל המשרד או למזכירות משרד הכלכלה ולא המתינו לקיום הראיון). במשרד התקשורת, משרד הברלאות ובבנק ישראל | נתעכב ביצוע הסקר עד לאישורו של המנכ"ל לעצם קיום הראיון. במשרד ן האוצר וברשות השידור לא אותר האחראל לענ"א וכל תת-יהידה נסקרה באופן נפרד. ביזמת תת הועדה לתקשוב כונסו בתקופה הסקר מנהלי יחידות ענ"א במשרדי ממשלה ליום עיון (2.4.84) בו הוחלפו דעות בין המשתתפים. הרושם שנוצר ביום זה ואשר התחזק בעת ביצוע הסקר הוא שאין יד מכוונת בתחום התקשוב הממשלתי. פעילותה של כל יחידת ענ"א מבטאת את הכרתו של המשרד בחשיבות הנושא , וכן את יכולתם האישית והמקצועית של מנהל5 לחידות הענ"א. 5. הסוקרים פנו אמנם לכל משרדי הממשלה, למעט מערכת הבטחון, אך חלקם לא השיבו או שמסרו נתונים חלקיים בלבד. לוח הזמנים הגביל את הזמן שבו נדרשו הסוקרים למסור את תוצאותיהם. אי לכך יש להדגיש שהסקר איננור שלם, הן במספר המתקנים והן בנתונים שנמסרו עבור כל מתקן. יחד עם זאת אנו'מעריכים שהסקר משקף נאמנה את המצב במשרדי הממשלה והמידע החסר לא משפיע משמעותית על הממצאים הנובעים ממנו. 4.| הממצא הבולט בפרק זה נוגע להעדר כל רישום מצאי, הן הססורי והן מעודכן, של מערכת הענ"א במשרדי הממשלה. לא קיים רישום של חמרה ותכנה במשרד ממשלתי כלשהו , וחשוב מזאת, אין כל ריטום ומעקב אחר פעילות איסוף המידע, עיבודו והפצתו במינהל הציבורי. כל משרד, ולעתים כל יחידה במשרד, נוהגת בתחוט הזה ללא כל התייחסות להיבס הממלכתי. יחידות הענ"א שהשתתפו בסקר הש להלן. רשלמת פחידות ענ"א במשרדי ממשלה אשר נסקרו. אופן ביצוע הסקר וכמות הנתונים החסרים (הקושי המרכזי הינו בחלשוב ההוצאה הכספית לענ"א חרף סעיפי התקציב) מצביעים על הצורך בהמשך פעולה זו דרך קבע תוך שימוש במאגר נתונים ממוחשב. עד כה בוצעו שני סקרים למעט הנוכחי - בשנת 1972 ובשנת 1975. הכנסת. | 2. משרד ראש הממשלה. 1 מזכלירות הממשלה. 2 גנזך המדינה. 3 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 3. משרד החוץ. | 4.| משרד האוצר. 1 החשב הכללל. 2 אגף תקציבים. 3 נציבות שירות המדלנה. 4 מינהל הכנסות המדינה (שע"מ). 5. משרד הפנים. 1 האגף למלרשם אוכלוסין. 2 המשטרה. 6. משרד המשפטלם. 7. משרד התחבורה. 1 אגף הרשוי. 2 השלרות המטאורולוגל. 8. משרד האנרגיה והתשתית. | 9. משרד החינוך והתרבות. 0. משרד החקלאות. 1. משרד התעשיה והמסחר. 2. משרד התלירות. 3. משרד הבינוי והשיכון. 4. משרד הברלאות. | 5. משרד הדתות. 6. המוסד לביטוח לאומי. 7. מינהל השלטון המקומל-החברה לאוטומציה. 8. מלנהל מקרקעי לשראל. 9. רשות שדות התעופה. . 0. בנק לשראל. 1. משרד העבודה והרווחה. | 1 משרד העבודה " 2 משרד הרווחה ב. 2 רשות השלדור. 3. משרד התקשורת. הערה: בכדי לקצר את זמן הסקר החליטה תת הועדה לא לכלול בו, במועד זה, מתקנים של מערכת הבטחון על כל שלוחותיה. עיקרי הממצאים ניתן לסווג את מערכי ענ"א במגזר הממשלתי לשלושה סוגים: א) מערכים פנים משרדיים לביצוע משימות המשרד. ב) מערכים המשמשים בין השאר משרדי ממשלה אחרים וגופים חיצוניים. ג) מערכים לשירות הציבור. המערכים מסוג א' מכילים קבצי רשימות (רופאים, תיירנים, מוסכים) מעקב אחר ביצוע תטלומים או פעולות של פיקוח. הפעילויות העיקריות בקבצים אלה הינן רישום הקלט בטפסים, מיון והדפסת הרשימות. הפעללות החישובית בהם מועטה. קבצים השייכים למערכים מסוג ב' נגזרים בדרך כלל מקבצי אב (אוכלוסין, נהגים, גוש/חלקה) ומועברים על פי בקשת המשרד המזמין על גבי סרטים מגנטיים, פרט ליחידות החשב במשרדים שחלקם מעבירים נתוני ביצוע לחשכ"ל בדיסקסים. המחלקה לענ"א במשרד הפנים היא היחידה המאפשרת למספר גופים גישה מקוונת למאגר האוכלוסין. בעיית התמסורת של נתונים הנאגרים במבנה שונה נפתרת רק אם היחידה המקבלת הינה בעלת ציוד מחשבים דומה, או באמצעות תכניות אמולציה. לא קלים תקן להעכרת נתונים ורישומם, שבאמצעותו ניתן היה לייעל במידה מרובה את תמסורת הנתונים. מערכים מן הסוג השלישי (מערכים לשירות הציבור) הם רובם ככולם מערכי גבייה ודיווח על שינויים, פרט למקרים בודדיט בהם קיים שירות מידע לציבור כדוגמת רטם החברות או קיום אג"ח ומלוות מדינה בבנק ישראל. במקומות כגון אגף הרשוי (משרד התחבורה) ניתן לקבל מסמכים ומידע מקוונים. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בולס היעדרו של שירות מידע מקוון למרות הדרישה הרבה לשירות טשכזה. מספר העובדים אשר דווח עליהם במסגרת סקר זה הינבו 1267 איש מתפלגים באופן הבא: הכנון/תכנות מפעילי מחשב עובדי קלס/פלס מינהלה 1407 2 99 2 אל המספרים הללו יש לצרף כ-50 עובדים המוגדרים כמנהלי יחידות ענ"א או סגניהם. בשאלון הסקר לא נעשתה הבחנה בין ניתוח מערכות, הנדסת מערכות, ניתוה שיסות, תכנון, תכנות ותכנות מערכות הפעלה. אילו נעשתה הבחנה כזו גם אז לא היה הסיווג מספק נתונים טובים לאור המלנות השונה, שבו משתמש כל מתקן וכן בגלל מעבר עובדים מתפקיד אחד למשנהו בהתאם למשימות ומערכים (במסגרת הכוללת את הפונקציות תכנון ותכנות). את מספר המפעילים הרב *חסית ‏ יש לייחס לעובדה, כי רובם ככולם עובדיט במישטמרות. בין עובדי קלט/פלט ישנם כאלה העובדים כמפעילים (לפהחות חלקית) וכן כאלה המוגדרים כסמלנים או מקודדים. מרבית העובדים בקסגוריה זו הן קלדניות. במשרדיט בהם מספר עובדי קלט/פלט נמוך, נמסרת העבודה ללשכות ניקוב. בקבוצת תכנון/תכנות ישנו מספר זעום (פחות מעשרה) בוגר* אוניברסיטה במדעל המחשב. = הכפיפות האלרגונית במרבית היחידות לענ"א היא לסמנכ"ל למינהל, למעס ביסות לאומי (מנהל היחידה הוא משנה למנכ"ל) ומספר מצומאט של יחידות שבהן הכפיפות היא למנכ"ל המשרד (ממ"לי, חקלאות). חלק מן המרואיינים ראו לנכון לציין את היעדר המודעות של הדרג הבכיר במשרד לנושא שהם אמונים עליו. ביה"ס למינהל ליד נציבות שירות המדינה מקיים מזה זמן סידרת השתלמויות קצרות בנושאל תיקשוב שונים עבור מנהלי אגפים ומחלקות במשרדי ממשלה שוניםט (חוץ, תיירות, משפטים, מבקר המדינה). תכנה ---- | המכנה המשותף הבולט והלחיד בתחום התכנה ביחידות הענ"א הינו שפת התכנות ן 1. פרט לכך, השונות היא גבוהה בשימוש בחכילות תכנה, פיתות עצמי, שירותי חברות תכנה ובמערכות צמאאתטד. עד כה לא נעשה נסיון על ידי שום [. גורם ממשלתי לגרום לאחידות או לשיתוף פעולה בנושא זה פרט לרכישת מעבד תמלילים 'תמליל" עבור כל משרד" הממשלה (במחשב* דיגיטל) ורכישת תכנה לאיחזור מידע לפ" אותו בסיס מחברת תכנה אחרת. בעוד שבמחשבי 18% שפת התכנות 00900 הלא המקובלת הרל" שבמחשבל דיגיטל השפה הרווחת היא 84516 58. כל *הלדת ענ"א בודקת באופן עצמאי חבילות תכנה לצרכיה למרות שכמה מהן מותקנות כבר במשרדים אחרים. רוב המשרדים רכשו או נמצאים בתהליכי רכישת מיקרו מחשבים כציוד קצה, אם כל ו;לצע התכנה במשק הישראלי עדיין מאד לא יציב ונעדר תמיכה ממשית בעיקר בנושא העברת מידע. מרכית המרואיינים ציינו כי אין את מי לשאול, פרס לאנשי המכירות של חברות קטנות. בכמה משרדים בודקים עתה תכנה לתקשורת ורשת מקומית. המחשכים במשרד האוצר תואמים אמנם מבחינת הציוד אך אלנם קשורים זה לזה. קבצי נתונים מועכרים לפי הצורך באמצעות סרסים מגנטיים. תמסורת נתונים מרבית היחידות מעבירות קבצי נתונים בסרטים מגנטיים לפי הסדר לא פורמלי במדה והדבר אלנו מהווה הכבדה רצינית על היחידה המספקת את הנתונים. הסיבה לאי-העברת נתונים מקוונת מנומקת עפ"י דוב בהיעדר תקציב. תכנית העבודה של מרבית היחידות לענ"א מבטאת מישאלה לביזור עובדי הקלט/פלס במחוזות. ייתכן כי מילמוש תכנית זו יפנה משאבים ביחידות המרכז לתמסורת בין יחידות, במקביל לתכנון הוראות נוהל ותקינה בתחום זה. חמרה במשרדי הממשלה פועללם 15 מחשבי 12% מסידרת 43500, ובספטמבר 1984 יצטרף מחשב נוסף חדש יותר 4381 לחטשכ"ל. בנוסף נמצאו 5 מחשבי 6גא תואמי תכנת 18% וכן 12 מיני מחשבים מסידרת ה-82? וה-א0 היותר מתקדם. מחשבי בורוז מותקניט בשני מקומות וכן 4 מינ" מחשבים מתוצרת 68א. למעלה מ-1000 מסופים מחוברים למחשבים אלה, אולם רק כמה עשרות קוי נל"ן. אף יהידה אינה משתמשת בקוי חיוג רגללים, פרט למסוף למשפט עברל במשרד המשפטים הקשור לפרוייקט השו"ת באוניברסיטת בר-אילן. תכנית עבודה תכנית העבודה לשנת 1984/5 בכל המשרדים (כמעט ללא יוצא מן הכלל) מורה על כוונה לכלזור מערכי הקלט במחוזות, אם באמצעות מסופים וקוי נל"ן, או ע"ל התקנת מיני-מחשבים וחיבורם למחשב המרכזי ביחידת הענ"א של המשרד. התכנית המקיפה והמפורטת של משרד המשפטים מצביעה על שאיפה להינתקות מוחלטת ממל"מ וכך גם תכנית העבודה של משרד הפנים. ייתכן שמגמת הביזור מכילה גם כוונה לטפר אא השירות לאזרת אם כי באף יחידת ענ"א לא ניתן לכך בטוי מפורש, לא בכתב ולא בעל פה. כמהצילת ממנהלי היתחידות הביעו שביעות רצון מיחס ההנהלה ומעורבותה בעוד שהשאר סבורים שאין הם מקכלים את הגיבוי והתמיכה הראויים. בהקשר זה ראוי לציין כי נושא מחשוב המשרד א80104%710 0108 אינו מוזכר כלל בתכניות העבודה. במילים אחרות, מחשוב התהליכים המינהליים בדרג הבכיר אינו קיים. עם זאת, נערכות בדלקות אינטנסיביות, לרבות רכישה נסיונית, של מיקרו מחשבים שונים בעיקר לחשכי המשרדים (באופן מרוכז ע"ל החשכ"ל - 10פגת 508 באמצעות מ.ל.ל), ובעיקר כמעבדי תמלילים. עם החדרתם של מיקרו מחשבים למשרדים השונים יש לצפות להקמת מאגר* מידע מחלקתיים ואגפיים ללא שליטת יחידת הענ"א. לדוגמה: - רשם מאגרי המלדע במשרד המשפטים רושם את נתוני הקבצים המגיעים אליו על פי החוק בכרטסת *דנית ואין באפשרותו לספק נתונים מלצרפיים בחתך כלשהו. - בגנזך המדינה קיים קובץ מגנטי של רשילמת קבצים חלקית במשרדל הממשלה. - אגף החשב הכללי החל לפני כחודשיים באפיון והגדרת צרכים של מאגר נתונים על אודות מחשבים במשרדי הממשלה. פירוס הממצאים לפי היחידות הכנסת מערכיט - דכרי הכנסת, איחסון ואיהזור כרטסת חוקים והצעות חוק (5000 חוקים). מערך שאילתות. - התכתבות ורשימות תפוצה. - סדר צילום ממוחשב. | כה אדט היחידה לענ"א מונה מנהל, תכניתן בחצי משרה ומפעיל. עיקר עבודת התכנון ן ותיפעול המערכת נעשה ע"* חברת ג'ון בראייס. כפיפות היחידה היא למזכיר | הכנסת. תכגה היתידה משתמשת ב-18%11 כמעבד תמלילים ומחולל יישומים למחשוב משרדי, ובחבילת תכנה 08008 כבסלס לפיתוחה המערכת לאיחסון ואלהזור מ*דע. מערכת זו מאפשרת כיום אלתור מסמכים לפ" נושא, מחכר ותאריך. קיימת תכנית לניתוה שרשי מילים מבחינה דקדוקית. שפת התכנות - 84510. תמסורת נתונים הצעות חוק מועברות כקו נל"ן ותכנת דטא6טע למשרד המשפטים. חמרה מצבת הציוד כוללת שני מחשבי דיגיטל 2011/44 בקיבולת זיכרון כוללת של 8 ונפח דלסקים זמין של 650%8, 30 מסופים ו-7 מדפסות. תקציב סך ההוצאה לענ"א בשנת 1983/4 הלנו 300,000 דולר. סכום דומה הוצא בשנה הקודמת. החכנית עבודה תכנית העבודה כוללת המשך פיתוח מערכת האיהזור, מחשוב וועדות הכנסת, ושללוב הצבעה אלקטרונית בציוד הקיים. נבדקת האפשרות להתקנת מיקרו מחשבים עבור הסיעות השונות. בכוונת היחידה להתחבר באמצעות צמא6מע למזכירות הממשלה, משרד האוצר ומשרד התעשילה והמסחר בנוסף לחיבור הקלים למשרד המשפטים. משרד ראש הממשלה מזכירות הממשלה מערכים " - מעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה.* - אינדקס החלטות הממשלה. - תקיון סטנוגרמות. סנ גנזך המדינה מערכים - ניתוב דואר, 19 קבצים בעברית ו-3 באנגלית. - מיפתוח חצי אוטומטי של חטיבות הגנזך. - מדריך לארכיונים צלבוריים - מפתח משולב. - רישום ומפוי משלוח? חומר למאגר הגנזך. כח אדם היחידה מונה מנהל מקצועי ותכניתן, הכפופים לגנזך הראשי. הכנה שימוש במחולל ומעכבד תמלילים 11א128₪ ותכנות ב-24516. תמסורו נתונים הגנזך קולט באופן ידני רשימות שמות של קכצל נתונים מכל משרדי הממשלה לגניזה. | חמרה מחשב 11/24קק? ומיקרו 11/151צַעק. תקציב ההוצאה למחשב בשנת 1982/3 הלחה 60,000 דולר ובשנת 83/84 16,000 דולר. הכנית עכודה חכנית העבודה כוללת פיתוח מערכת אלחזור מידע, קלט מסיבי תוך הוספת מחשב 53 ושנל מסופים. הלחידה מתפקדת בצורה עצמאית לחלוסין חרף קירבתה הפיזית ליחידות ענ"א אחרות. הלשכה המרכזית לסטטלסטלקה מערכים - מפקד אוכלוסין. - סדרות עתיות בכל ענפי המשק. - סטטיסטיקת תאונות דרכים. כח ארם מנהל, 23 אנשל תכנון/תכנות, 3 מפעילים ו-11 אנשי .קלס-פלט. תכנה שפת תכנות 60802. הבללות התכנה ברובן סטטלסטיות - עקאת, מקך, 518, 5255 תמסורת נתונים הלשכה קולטת נתונים חלקם בסרטים מגנטיים ורובם בטפסי קלט. פרט להנפקת השנתון הסטטיסטל ודוחות אחרים אין הלשכה ערוכה למתן שירותים מקוונים. חמרה מחשב 18%44331/2 בעל זיכרון של 4%8 ונפח דלסקים זמלן של 68 2.5. 5 כוננל סרטלם, שתי מדפסות ו- 25 מסופים. תכנית עבודה החל נסוי של שימוש במלקרו מחשב 26/א188. משרד החוץ מערכים - הנה"ח של הנצלגויות הדיפלומטיות. - מערך. הפצת מברקים, מחלקת הקשר. - עיבוד תמליל בתכנת קודנית. כה אדם מנהל, שני תכניתניט ושבני עובדל קלט/פלס. הכפיפות לסמנכ"ל לתיעוד ומידע. תכגית עבודה תכנית העכודה לשנת 1984/5 אשר אושרה, כוללת יישום מערכת לאיחסון ואיחזור מידע מדלני בהיקף קליטה של כ-30048 לשנה. חוזה רכישה עם חכרת דיגיטל ישראל וחכרת 2001 בע"מ מכיל שני מחשבי 750/א)ץ, מחשב 750/אג/ לאגף ההסברה ועיבוד חומר לא מסווג; ו-50 מסופים. חבילת התכנה והמחשב יסופקו כ-צמאאפטך אץצם - אלחסון ואיחזור באמצעות 62%5 ועיבוד תמלילים כתמליל 2. סך ההוצאה המתוכננת לשלול שנים הינו 1,400,000 דולר. יש לצייןאת תכנית המשרד להעסקת גימלאי משרד החוץ למיפתוח מיגנזת המשרד באמצעות המחשב. משרד האוצר החשב הכללל מערכים - הלוואות מדינה. - ניהול חשבונות חשכ"ל בבנקים. - מלוות חו"ל ופקדונות מט"ח. - הנה"ח חשכ"ל - תשלומים. - מערכות התקציב. - מערך ערבויות מדיגה. תכנה : שפות התכנות: .60800,848510‏ 62 (8מ6עש1 מגפסא05) מופעל במל'מ, 5 (510%8צ5 א164110וקק) של א18, 8קע1 מערכות תומכות החלטה. תמסורא נתונים חילופי נתונים מתכצעים בסרטים עם רשות החברות, משרד הכלכלה, היחידה לתכנון כלכלי, היחידה להסכמי שכר ומינהל הכנסות המדינה. כמו כן נקלטים נתוני ביצוע התקציב באמצעות דיסקטים מ-7 משרדי ממשלה שונים. שאר המשרדים (פרטלאנרגיה וקליטה שפועלים ידנית) מועברים למל"מ בדיסקטים ומשט בסרטים מגנטיים לחשכ"ל. חמרה המחשב הנוכחי בהשכ"ל - א0817₪810 מתוצרת 0.8.א יוחלף בספטמבר 84 ב-4381/2 של 1884 חוק התקציב ושנוייו מבוצעים ע"ג 8270. 6.5.א הממוקם אף הוא בחשכ"ל עבור אגף תקציבים. כמו כן הותקנו כ-30 מערכות מיקרו מתוצרת 580% 0נעגאת עם תכנה של חברת מ.ל.ל. בחשבויות של כ-30% ממשרד" הממשלה ביזמת החשכ"ל. מערכי הלוואות מדלנה וקופה יומית מופעלים במחשב הנש"מ. הקצלב סך ההוצאה לשנת 1983/4 הסתכט ב-1,200,000 דולר לרכישת ציוד מחשבים ו-2,400,000 דולר עבור תכנה. תכנית עבודה תכנית העבודה בחשכ"ל עיקרה ההסבה למחשב 18% החדש והתארגנות כח האדם ביחידה בהתאם, וכן המשך התמיכה בכיזור פעולות חשכי המשרדיט באמצעות חכרת מ.ל.ל. אגף תקציבים מערכים - הצעת חוק התקציב. - בקשות לשנויים בתקציב. - תכנון וקביעת מסגרת התקציב. כה אדם שני מתכננים/תכניתנים ושני אבשל קלט/פלט. תכנה תמליל-2, 84516, תכנון כלכלי ב- 2 על מחשב | | | | ו תמסורת בתוניםס העברת סעיפל התקציב להשכ"ל במהשב 088270א. חמרה מחשב 211/70? בעלקר לעיבוד תמלילים, 211/23 למעקב אחר ביצוע החלטות הממונה על התקציבים. נציבות שירות המדינה מערכים - קוכץ נתובים אלישיים. - הסכמי שכר. - ניתוח דרישות. - מערך קורסים והדרכה. - סלמולציה לפרופיל ותקן. - סבלאות סטטלסטיות. כח אדם היחידה מונה מנהל, 4 אנשי מינהלה קלט/פלט ו-12 תכנון/תכנות. תכנבה שפת התכנות 00800 תוך טשימוש בבסיס נתונים 281 ו'תפוז" (תכנה לניהול כת אדם של צה"ל). תמסורת נתונים היחידה מקבלת בסרטים את נתוני השכר ממל"מ ומעבירה נתונים בסרטים. חמרה המחשב ה 6 מדפסות ו-3 קוי נל"ן. ינבו 4341 של אפז בעל זיכרון 488 ונפח דיסקים זמין 468, 30 מסופים, תקציב ההוצאה בשנת 1982/3 לענ"א היתה 600,000 דולר. תכגית עבודה ‏ תכנית העבודה ליתידה לנושא כח אדם במסגרת משרד האוצר. כוללת יצלרת קשר מקוון עם היחידות לכח אדם במשרדים וכן יזמה המתוכננת במטרד האוצר בשנת 1984/5 הינו 3,500,000 סך ההוצאת דולר. משרד הפנים | האגף למירשם האוכלוסין מערכים - מירסם התושבים, רישום מעמד אלשי ושירותים למוסדות. - מערך דרכונלם. - ביקורת גבולות. - מירשם תושבי יו"ש. - רישום כלי יריה. - רשם העמותות. כח אדם יחידת ענ"א מונה 4 מנהלים, 43 אנשי תכנון/תכנות, 10 עובדי קלס/פלט ושבל אנשי מינהלה. תכנה שפת התכנות 6080₪. התכנה לטיפול במלרשם פותחה ומופעלת במל"מ על בסיס 145, לרבות תכנת בקורת הגבולות. תכנת רשם העמותוח סופקה ע"* חברת 2001 בע"מ. תמסורת נתונים חמסורת מקוונת: - אגף המשטרה. - צה"ל. - משרד הברלאות. - רשות השידור. תמסורת בסרטים מגנטיים: - ביטוח לאומי. 2 לסכה מרכזית לסטטלסטלקה. - משרד הבינוי? והשיכון. - משרד החינוך והתרבות. - אוניברסיטאות. - מל"מ (שכר). - סחר חוץ. - תמ"ס. - משרד חוץ (מיקרופיש). - משרד הקליטה והסוכנות. מס הכנסה. - שירות? הבטחון. חמרה מערכי המלרשם מופעלים במחשב מל"מ. מערך ביקורת הגבולות על שני מחשב* גדא 0 [א01ק. בחשב המשרד מופעל מלקרו מושכב 85. תקציב ההוצאה בשנת 1982/3 היתה כ-2,000,000 דולר מחצית מזה למל"מ מערכות. הוצאה בשנת 1983/4 היתה 2,274,000 דולר מזה 1,622,000 דולר מל"מ. היהידה שוקלת רכישת מחשב 18% 4331 לאור סקר ישימות שבוצע ע"? חברת תכ"מ. אגף המשטרה מערכים - מערכת תעבורה. - מערך תעבורה. - מודיעין משטרתי. - כח אדם ותקן. - פיקוח על התקציב. - ניהול מלאי (בפלתותח).. כח אדם מענ"א כולל מנהל, 50 אנשי תכנון/תכנות, 15 מפעללים, 200 עובדי קלט/פלט ו-אנשל מלנהלה. תכנה שפת התכנות היא 1ת. חבילות התכנה בשלמוש - 572185, 8אמע, 1מע, 281.תכנת 5אא נמצאת בבדיקה. כמו כן נבדקת תכנת "דרור" (מחולל יישומים) ע"ג המסורו נתונים מענ"א מספקת לבתי המשפט גליון הרשאות קודמות. למטרד הפנים רישום פלילל למתן אלשור אחזקת נסק. לשגרירויות - אישורים לאזרחות. נערכת הקבלה מול קובץ המלרשס כדי למבוע "הדבקרת" הרשעה פלילית לאדם בעל שם זהה. קובץ קנסות מועבר לאגף הרשוי במשרד התחבורה. אגף הרשו? מעביר למשטרה קובץ בעלות רכב לזהול. חמרה | מחסב 1884. 4341/2 ומחשב 7000 5א בקיבולת זיכרון של 8%8 כ"א נפח דיסקים זמין של 11.5068. 5 כונני סרטים ושתי מדפסות תכנית העבודה כוללת התקנת רשת ארצית של צמאא00. משרד המשפטים מערכים - כרטסת פסקי דין. - מערך עיכוב הליכים. - רישוי ואגרה לחוקרים, שומרים ונוטרלונלם.. - איחזור מידע משפט עכרי (שו"ת). - רשם החכרות. - האפוטרופוס הכללל. - שומת מקרקעין. - רישום מקרקעין (טאבו). כה אדם היחידה לענ"א במשרד הראשל כוללת מנהל, סגן, 3 אנשי תכנון/ תכנות. רשם החברות מוחזק ע"* מל"מ מערכות, שומת מקרקעין ע"" חברת "*על" וכן חכרת ג'ון בראילס. תכבה שפת התכנבות 84510. חבילות תכנה ומהוללי יישום 11א1₪ ו-00פץ. המסורת נתונים חוקים והצעות תוך מועברים בקו נל"ן בין הכנסת למשרד המשפסים. איחזור מידע משפס עברי בחיבור עם פרויקט השו"ת באוניברסיטת בר-אילן. חמרה משרד ראשי - 2011/70 0.548 זכרון ו-150%8 נפח דיסקים זמין, 32 מסופים ו- 7 מדפסות דיאבלו. רשם החכרות - מופעל במל"מ בתכנת 5א1%,ותקשורת 6105. אפוטרופוס כלל* - 0688760א סומת מקרקעין - 11/44קסת, כונן סרטים ו- 5 מדפסות. חקציב ההוצאה לעב 0 דולר עבור רשם ה מתוקצבת ב-500,000 דולר. תכנית עבודה תכנית הפיתוח של משרד ה להסב אותם למלני-מחשבים על בסיס צחאאתטד עם חברות תיצונית. כמו כן ישנה "א באחזקת מערכים קיימים בשנת 1983/4 הינה 400,000 דולר בתוספת חברות וטאבו פתח-תקווה. עלות הפלתוח לשנת 1984/5 משפטים מניפה ומקפת את ריב המערכים הקיימים במגמה תכנית למחשב את רשט הפטנטיט, פרקליטויות מחוז ורשס מאגרי המידע. משרד התחכורה אגף הרשו? מערכימם - קובץ נהגים. - קובץ רכב. - מור" נהיגה, מבחני נהיגה, הוראות רישום. - קובץ מוסכים ומפעילי גרר. - בתי מסחר לחלפי רכב. כח אדם מנהל, 18 אנשי תכנון/תכנות, 7 מפעילים, 46 קלט/פלט, 8 מ*נהלה. תכנה שפת התכבות 60800. הכילות תכבה - 85גק4, 1עם (5א1), 81ע, 0165. תמסורת נתובילם משטרה - קובץ רכב גנוב, קוכץ עיכוב רשיונות בהיגה. הנהלת בתי המשפט - עיכוב רשלונות נהגים שהורשעו, פסילת רשיונות נהיגה. משרד הפנים - קובץ נפטרים. שע"מ - הודעות על עיקולים. חמרה מחשב 455000א בעל זיכרון 488 ונפתה דלסקיס זמין שלת3.56. 73 מסופים, 31 מדפסות ו- 10 קול נל"ן לשכות רשוי מחוזיות. תקציב ההוצאה הכוללת לענ"א לשנת 1983/4 - 1,000,000 דולר. השירות המטאורולוגל מערכים - חזוי סיפרתי של מזג האויר. - עיבוד ובקרת נתונלם. - נתונים סטטיסטיים. כא אדם שני מנהלים, 17 אנשי עכנון/תכנות, 8 מפעילים ו-3 אבשי קלט/פלט. מכנה שפות התככות אג0878ץ ,4550%87068. המסורת נגתונים מחשב 0+888170/720 מווצרת 0.2.6. 40015 נפת דלסקים, 3 מסופים, 2 תויינים ומדפסת. 15 קוי נל"ן. מהם אחד לאלרופה. חמרה ההוצאה הכוללת לענ"א במשרד לשנת 1983/4 היא 1,000,000 דולר. תכנית 1984/5 כוללת רכלשת מלקרו מחטבלם בסך 70,000 דולר לבסיס נתונים ועיבוד תמלילים. תקציב בתכגנית היחידה להרחיב את פעולת מחשב 0 במשרד הראשי לשימוש החשב, כח אדם ומדור שכר. משרזי האנרג*ה והתשתית משרד האנרגילה משחמש כלום בשיחת מל"מ בתכניות 2 באופן מצומצם מאד. בתכנית המשרד לרכוש מחשב עבור המשרז הראשי וכן מיני-מחשב עבור מינהל הדלק בחיפה. משרד החינבוך והתרבות מערכלם - משכורת מורים. - תסלומי שכר לימוד. - קובץ ציוני בגרות. > קובץ מוסדות חלנוך. כּת אדם 3 מנהלים, 35 אבשל תכנון/תכנות, 11 מפעללים, 4 קלט/פלט ו-4 מינהלה. הכנה שפות תכנות אאדַא0סק ,,60801. חבילות תכנה - 5-2אפ, 6אזם, 08185ת. המסורוו נתונים , הקבלת קבצים בין מירשט האוכלוטין לאוכלוסיית תלמלדים לפי ת.ז. חמרה מחשבי בורוז 8-35910, 0 מסופים, 3 מדפסות וקו נל"ן אחד. הכנית עבודה נבחנת אפשרות לביזור מעוך כח אדם בהוראה ושכר במחוזות. מטרי החקלאות מערכים רשוי להפקת מלם ומעקב הידרולוגל. מעקב וטרינרל. הלוואות פיתוח. מעקב אחר איכות *צוא חקלאי. תכנון הקלאי, נתונים פיזיים. ספריית הצלומי אויר (בתכנון). כח אדם מנהל, 16 אבשי תכנון/תכנות, 3 מפעלים. תכנה ספת תכבות 60800. חבילות תכנה - 5אפך הנה"ח. 281 תכנת בסלס נתונים של חב' תמסוראה בנתונים חמסורת נתונים - קבלת נתונים מ"מנורות" וכן הזנתו. אגרקסקו כבתחום ילצוא פרי, המועצה לשווק פרל הדר. חמרה מחשב 18% 370/125 בעל 0.588 זכרון ומחשב 86630א בעל זכרון 8א4. קיבולת דיסקים זמינה של 2.508, 33 מסופים ו- 11 קול נל"ן. תקציב ההוצאה בשנת 1983/4 הלתה 1,000,000 דולר וסכום דומה מתוכנן ל 84/5. הכנית עבודה בתכנית העבודה בדיקת חבילות תכגנה סטטיסטיות 5%5, 0005ע, 18505 כמו כן (מאגר נתונים) של קונתה"ל מהפ"ך - א.א.א., אהת, צםםמסט, אה1תההמז. נבדק השימוש במיקרו מחשכים בלשכות המחוזיות. בתכנית היחידה להקים בשנה זו את מערך נצלבות המים, שימור הקרקע, ייעול ההשקייה וּכּן אא ספר הבקר. משרד התעשיה והמסחר מערכים - רישום מפעלי תעשיה. - מערך אומדנ? ייצוא. - מעקב ביצוע ותשלומלם. - מפעלים מאושרים. - תכניות השקעה. - מערך התחליכולות (ומל"ג). כה אדם שני מנהל"ס, 8 אבשל תכנון/תכנות, 4 עובדל קלט/פלט, 1 מינהלה. תכנה 1 לעיבוד תמלילים, 45ת לתכנון טפסים, 845 למאגרל נתונים. עיקר התכנה בפיתוח עצמי בשפת 105-2ס 8516. חמסורת נתונים קבלת נתונים מלמ"ס, מל"מ ומערך המכס. חמר'ה מחשב 11/70ת0ק בקיבולת זיכרון %א5%.! ו-80048 קיכולת דלסקים זמינה. 10 מדפסות דיאבלו, 9 מסופים, חיבור כ-87א80ע למעבדה לפיזיקה. מחשב 1/4%8 1 זכרון ברשות המרכזית לקניות גומלין. חקציב ההוצאה לענ"א כשבת 1982/3 הסתכמה ב-123,000 דולר, ובשנת 1983/4 בסך של 0 דולר. תכנית עבודה תכנית העבודה לשנת 1984/5 היא לצירת רשת תקשורת לנספתולות המסחריות בחו"ל בהכנת ע8א6מע וכן התהכרות למחשב 750/א8%? במעבדה לפיזיקה באוניברסיטה העברית. משרד התיירות מערכים - קובץ מורי דרך. - תיירן מצטיין. - דירוג מסעדות. - ניהול כח אדם ורשלמות תפוצה. כח אדם, ביחידה 3 עובדים הנעזרים בשירותי חברת "יעל", "ניקוב" ו-"מחשב 72". תכגה התכנות ב- 005 88510 ו- 1₪%11. זמרה 2 מסופים המחוברים בקו נל"ן למחשב ת.מ.ס. הקציב ההוצאה כשגת 982/3! הסתכמה ב-35,000 דולר וכ-1983/4 ב-110,000 דולר. תכגנלת עבודה לישום מערך תקשורת ללשכוח התיירות בישראנת. פיתוח מערך חידוש רשיונות למורל ז'רך, החזר מע"מ לת**רים, מעקב אחר תימלון ומחשוב הבהלת המשרד. משרד הכינוי והשיכון מערכיט - מערך איכלוס, קביעת זכאות. - מעקב אחר עבודות תכנון ובינול. - מערך חישוב כמויוע. - שיקוט השכונות - מעקב אחר פרוליקטים. - מערך אפסנאות. כחה אדם מנהל, 6 אנשל תכנון/תכנות, 5 מפעלים ושני עובדי קלט/פלט. תכבה חבילות תכנה - 081, 545, 069 (עיבוד תמלללים והכנה לדפוס), 0105. המסורת נתונים - קובץ מס רכוש (שע"מ). - קובץ יישובים (למ"ס). - הזנת משרד הקליטה במאגר דירות ריקות. חמרה מחשב 18% 4341/2 בעל זיכרון 8א1 ונפת דיטקים זמלן של 568, 4 כוגני סרטים, 6 מדפסות, 30 מסופים. תקציב 7 ההוצאה לעב"א בשנת 1983/4 היא 2,250,000 דולר, מהם 1.5 דולר לרכישת המחשב. תכנית עבודה תכנית עבודה - פיתוח מערך תקשורת לעבודה עם המחוזות, עבודות מע"צ ושילוב המערכים הכספיים של המשרד. היחידה נעזרת בתכנון ותכנות בחברות הבאות: א.א.א., החכרה המרכזית לתכנה ואוטומציה, 18% ואלעד מערכות. משרד הבריאות מנקצרכלם - ניהול המרכז הרפואל ע"ש שיכא. - התחשבנות אלשפוז ומרפאותע חוץ. - רשומות רפואלות, ססטיסטלקה ומעקב. - מערך מלאי, קטלוג פריטים. 2 - קובץ בריאות הופש. - קובצי רופאים ואחלות. - מערך אישפוז גריאטרי. - סקר ברלאות הציבור. | כח אדם מנהל, 7 אנשטי תכנון, מתכנת ומזכירה. תמפורת נתובים - ביטוח לאומל. - משרד הפנים. - צה"ל. - משרד החינוך והתרבות. - להודה ושומרון. - משרד העבודה. - גורמים בינלאומליים (או"ם). חמרה מחשבי מרכז שיבא - 18% 370/148, 58₪81851, 550008א. לאחרונה נרכש מחשב 46 לעיבוד תמלילים במשרד הראשי. חקציב ההוצאה לעב"א כשנת 1982/3 היתה 1,550,000 דולר לכשנת 1983/4 כשני מליון דולר בקירוב, לא כולל הוצאה ישלרה בכתל חולים ולשכות ניקוב. תקציב 1984/5 הינו 1,500,000 דולר. תכבית עבודה תכנית העבודה כולל תכגנון מערר מירע רפואי אבחנתי ארצי שיהווה בין השאר גבוי למערכת הקיימת. מינהלת אגף תכנון ומלדע בקופת חוליס הכללית מבצעת מפוףי המערכות בבתי החולים לקכיעת ומת האישפוז מבתחינות שונות. (מערך המידע של קופ"ח זו הינו מרכזי וכל בתיה"ח מקווגים למרכז ענ"א בתחל-אביב. משרד הדתות מערכיט - קבצי משרות ועובדים. / - רשימת מועצות דתיות. כח ארם מנהל ומפעיל. תכנה שפת תכנות 5106גת, באחזקן ווברת מ.ל.ל. חמרה מיקרו מחשב 580% 10עת. תקצלב ההוצאו; לרכישת המחשב בשגת 1983/4 היא 12,600 דולר. תכנלת עבודה מילכון התקציב והכנסת מעבד תמלילים להנהלת המשרד. המוסד לביטותח לאומל מערכלם - מערך גבייה, מעבידים. - מערך גבייה, שכירים. - תשלומל גימלאות. - מערך הנהלת חשבונות. - ניהול כח אדם. - סטטיסטיקה ומחקר. כח אדם - 5 מנהלים, 90 אנשי תכנון/תכנות, 27 מפעילים, 120 עובדי מינהלה. חכנה - 428885 מאגר נתונים. - 0108 תקשורת. - 5405 בטלחות נתונים ורשות גלשה. - ת1088א שליפה ממאגרלי נתובים. - 07,02 הנהלת חשבונוע. קלט/פלס ו- 6 אבשי - שפות תכנות 00800, 1(ע. תממסורת בתוכניט - קבצי מירשם האוכלוסין. - משו"ד המטריאות. - משטרה - בקורת גבולוח (פנים). - אוצר - מס הכנטה ומע"מ. - תחבורה - אגף הרשול. - משרד המשפטים - רשם החברות. - משרד העבודה - אוכלוסיית סעד. - צה"ל - שירות מללואלם. כל הקשרים הינם יומיים באמצעות סרטים. המוסד מבצע כמליון תשלומים בחודש בנוסף ל-400,000 תשלומל גימלאות וכו'. חמרה מחשכי א18 1303, א3033 בקיבולת זכרון כוללת של 18%8 ונפח דיסקים זמין של 8. כוננגל סרטים, 7 מדפסות ו-400 מסופים. 22 קוי נל"ן. תקציב ההוצאה הכוללת לענ"א בשנת 1983/4 היתה 7,230,000 דולר. ההוצאה לשנת 5 הלא 5,000,000 דולר. תכנית עבודה מעבר לגיטת בסלס נתונים, אלנטראקציה בין בסיסי נתונים, בחינת נושא מיקרו מחשבים, פיתוח מרכז סליקה ארצי. היחידה מסתייעת באנשל א18 וכיועצים היצוניים אד-הוק. מינהל השלטון המקומל - החברה לאוטומציה מערכים - מערכות כספיות: הנה"ח תקציב, מערכות גביית ארנונה ומים, שכ"ל וקנסות, עבור 160 עיריות ומועצות מקומיות. - מערכות בתחום ההלנוך: ניהול תהליכי רישום גנים ובתי ספר, שיבוץ חלמידים, חכנון מערכת שעות מעקב אוור הישגי תלמידים. - מערכות מידע למקרקעין: מאגרי נתונים לילעודל קרקע, שמוש בקרקע, מעקב אחר רשיונות בנייה. מערכת גראפית למקרקעין כולל דיגיטייזר ושרטוטים, מפות תכנית בנין ערים, מערכת לנלהול נכסים. ו מערכת שכר וניהול כמ אדם עכור 85.000 עובדים, לרבות מורים וגימלאים. מערכות טומכות החלטה ועיבוד"ש סטמיפטיים, עבור משרד הפנים והעלריות הגדולות. - מערכות מלקרו-מחשכים לעיבוד תמ"ללים ומעקב אהר החלטות כמועצות. כה ארם 5 מנהלים, 65 אנשל תכבון/וככות, 30 מפעילים, 150 אנשי קלט/פלט ו-25 אנשי מילנהל. תמסורת נתובים - קובץ רלשום לגבני *לדים ובתי ספר נקלט ממירשם האוכלוסין ומעבר בסרט למשרד ההלנוך. - קובץ מורים בבחל ספר עיכוביים. - קובץ שימוש קרקע בשיתוף עט מנהל מקרקע* ישראל. חמרה מהשכ 56050א כמרכז החלשוכ בת"א. 3 מחשבי 18% 4341/2 במרכזי התישוב בירושלים, חיפה ובאר שבע. רשת המסופים לכלל המערכת - 480. חקציב ההוצאה החדשלת לענ"א במו"כז השלטון המקומי הינה 1,000,000 דולר. תכנית עבודה חכנית העבודה מתרכזת בהרחכת רשת המסופים הרף ההוסר כקוים. המשך פיתות חבילות תכנה ליישומים סטנדרטים בעיריות ובמועצות מקומיות. מילנהל מקרקעי ישראל (ממ"*) מערכים - קובץ בעלות מקרקעין. - קובץ תכניוח ומגרשים. - קובץ עיסקאות לפי גוש/חלקה. - קובץ כספי. - קובץ ארכיבים. כח אים מנהלת, 12 אנש?ל תכנון/תכנות, 6 עובזי קלט/פלט, 20 סמלניט במחוזות. תכנה - 0885 למאגרי נתונים. - 1!א₪ עיבוד תמליליט. - 248 תכנות מסכים. - 187181808 אלחזור ושליפה. חלק ניכר מן התכנה בפיתוח עצמל לרבות תכנה לטלפול סלפרת* במפות. תמסורת בהובלט - רשויות מקומיות. - חברת החשמל. - רשות שמורות הטבע. ₪ - משרד החקלאות - שימור הקרקע. - אגף המדלדות. - חברת מבגבי תעשיה. ממרה שני מחשבל 750/א0 בעלי 3418 זיכרון כל אחר ונפה ריסקים זמין של 45048, 4. תכבלת ההצטלידות לשנתיים הבאואע כוללת עוד מחשב 750/א2ט למחוז חל-אביב ו-3 08%/730 למחוזות. תצורה סופית של רשת המסופים - 150, ברשת צטאא ה פכניה עבורה פיתוח מערכת מיפול ארצית לאור נסול מוצלו במחוז הצפון ונסולים חלקיים של רישום המקרקעין במשרד המשפטים. קלימת בע?יה רצלנית של חוסר תיאום דרישות בין הגופים השונים. רשות שדות התעופה מערכיט - מערך חשבונאי, שערל מטבע תמחלר וניהול ספרקים. - מלאיל ורכש, תחנות ומחסנים. - הנפקת חשבוניות ללקוחות לפי דגמי מטוסים. - מעקב סטטלסטל אחר תנועה מטוסים. - עובדים, משרות ותקנים. כ ארם מנהל, 2 אבשי תכנון תכנות ומפעיל. מכנה , "שתף" להנה"ה ו"נתיב" למלא? מחכרת השב-גן. הלחידה שוכרת זמן מחשב מאוניברסיטת בר-אילן (124 3081) וממל"מ. המרה מחשב 19%. 5/38 בעל זכרון של (א2 ונפת דיסקים זמין של 8א840%. כונן סרטים, שתי מדפסות ו-10 מסופים. תכנית עבודה יישום פלקוח על נבוכחות עובדים במחשב 5881851 של אפ1]. בנק *לשראל מערכיט - קרנות אשראל, בלהול הלוואות. - פיקוח על מט"ה, מצכת חובות. - פיקות על הבנקלם. - מילוות מדינה. - שוק ההון. - ניהול רזרבות מט"ח. - הנהלת חשבונות מרכזית. - מלאי הכסף. - מזכירות, משק, כ"א וגיזברות. כח ארם 7 מנהלים, 7 אבשל תכנון תכגות, 24 מפעילים, 12 קלט/פלט, 3 מינהלה. תכנה 1 (8מ6סו מהתמא06), 845הכ, 545, עסם. תמסורה נתונלס בנק יטראל חבר ברשת 58171 המאגדת למעלה מ-1000 בנקלם בעיקר באלרופה וכן ב"מיסב" מרכז סליקה בין בנקאל. חמרה מחשב 19% 4341/2 בעל זכרון של 8א8, 18%. 4 בעל 8 זיכרון וקיבולת דיסקים זמלנה של (76 סה"כ. 6 כונני סרטים, שני מחשבי 51518434 של 18% עם 6 מסופים וכן 0 מסופים המחוברים למחשבים הגדולים. וקציב; . ההוצאה בשבת 1982/3 הלתה 11,935,000 דולר. בשנת 1983/4 הוצאו 12,125,000 דולר. ההוצאה המתוכננת ל-1984/5 הלבגה 13,705,000 דולר. . משרד העבודה והרווחה משרד העבודה מערכים - מערך הכשרה מקצועלת. - מערך כח אדם לשעת חלרום. - מערך נוער מנותק. - מערך שכר פועלל השטחים. - מערך פיקוח על מפעלים. - קובץ מעונות יום. - קובץ אגודות שיתופיות (שיעבודים והלוואות). - מערך קבצי מקצועות. כח אדט מנהל, 16 אנשל תכנון/תכנות, 2 מפעילים, 6 מעבדי קלט/פלט, 1 מבהלה. תכנה שפות התכנות - 60800 ,אתצה0ע ,45508088. חבילות תכנה - 545, 5755. 5 - ע"ג מלקרו. תמסורת נתונים - צה"ל. - מוסדות חינוך (נוער מנותק). - עליית הנוער. - ביטוח לאומי. - שירות התעסוקה. - מל"ח. - חשכ"ל. - מל"מ. חמרה מחשב 18% 4331/2 בעל זיכרון של 488 ונפת דיסקים זמין של 3025. שבי כונני סרטים, 3 מדפסות ו-25 מסופים. כמו כן, 10 מחשבי צ12ע של אלביט ו-10 מיקרו 26 15%4. מחשבי ה-%צ₪419 משמשים אף כמסופים המחוברים למאגרים ב-081. בשירות התעסוקה (לשכת העבודה *-ם) מָותקן מחשב 1800 מתוצרת בורוז הפועל באופן עצמאל. תקציב סך ההוצאה לעב"א בשבת 1982/53 היתה 330,000 דולר. בשנת 1983/4 207,000 והתקציב לשנת 1984/5 הינו 330,000 דולר. תכנית עבודה תכנית העבודה לחמש השנים הבאות כוללת פריסת רשת מסופים של עד 280 מסופים. נבחתנת רשת תקשורת אז[ע לעומת תכנת התקשורת של 184. משרד הרווחה מערכים - תשלומים למעונות ומסגרות יומיות. - ביטוח רפואי. - מערך מעקב עבריינים. - תכנון תקציב ובקרה. - קובץ עיוורים. כח אדם מנהל, 8 אנשי תכנון/תכנות, 11 קלט/פלט ושגני אנשל מינהלה. תכנה שפות התכנות - 00800 ,52510 ,2500, חבילת לוטוס 8. חמסורת נתונים - שלטון מקומי. - מירשם אזכלוסין. - ביטוח לאומל. - בנק הדואר. - קופות חולים - כללית, לאומית, מכבי. - סוכנות, עליית הנוער. - רשות השידור, פטור מאגרה. כל תמסורת הנתונים מבוצעת בסרטים מגנטיים. הקשר למלירשט האוכלוסין הוא מקוון. חמרה מחשב 2801 של אלביט ומערכת 18 מחוברת למל"מ. חקצלב ההוצאה לענ"א בשנת 1983/4 הסתכמה ב-385,000 דולר. תקציב 84/5 הינו כ-450,000 דולר. תכנית עבודה התכנית כוללת פיתוח מאגר נתובים משולב ופריסת רשת תקשורת מבוססת על מיקרו מחשבים. רשות השידור מערכלם - מערך גביית אגרות, קובץ חייבי אגרה (בהסבה). - סרטיית הטלולזיה - איחזור מידע. - תקליטיית הרדיו, מערך השאלה. - מלאל מחסן טכבל. כח אדם ברשות השידור אין יחידה לענ"א. פרט למנהל מערך הגבייה והאחראי לתקליטיה ברדיו אין אנשל תכנון/תכנות. ישנה יחידת קלט/פלט בת 30 איש. תכנה מערך הגבייה וסרטיית הטלויזיה פותחו ומנוהלים במל"מ. התקליסייה מופעלת בתכנת 02%5 של חכ' 2001 ונמצאת בשלבי הקמה. מערך המלאל מופעל ע"י לשכת שירות 18%4. חמסורתה נתונים מערך הגבייה ניזון מקובץ מירשם האוכלוסין, קובץ פטורי אגרה של ביטוח לאומי ומשרד הבטחון וכן קלט בסרטים מגנטים מחברות הייבוא למקלסי טלויזיה חמרה מחשב 2011/44 בתקליטיית הרדיו. שאר המערכים בלשכות שירות. תקציב ההוצאה לענ"א בשנת 1983/4 הינה 350,000 דולר. משרד התקשורת מערכים - מערך בנק הדואר. - מערך רשת הטלפונים. - קובץ מינויים וקובץ בקשות. - מערך גביית חשבונות טלפון. ג. ריכוז הממצאים מערכים ומאגרי נתונים .2 אוכלוסין למ"ס - מיפקד אוכלוסין. נטש"מ - קובץ נתונים אישיים. פנים - מירשם התושבלם, יו"ש, בקורת גבולות. ו משטרה - מערכת פלילית. תחבורה - קובץ נהגים. שיכון - מערך איכלוס. בריאות - קובץ רשומות רפואיות, בריאות הנפש, אישפוז גריאטרי. ביטות לאומי - מערך גביה - מעבידים, שכירים, גימלאות. שלטון מקומי - רישום תלמידים, כח אדם מורים וגימלאים. עבודה - הכשרה מקצועית, כ"א מל"ח, נוער מנותק, פועלי *ו"ש. רווחה - מעונות יום, ביסוח רפואי, עבריינים. מקרקעין ממ"ל. רישום מקרקעין. שמאות מקרקעין. שלטון מקומל. אגף המדידות. חברות ומפעלים למ"ס - קובץ מפעלים. תמ"ס - קובץ מפעלים. עבודה - קובץ מפעלים. ביטוח לאומי - קובץ מעסיקים. שע"מ - קובץ מפעלים. משפטים - רשם החברות. כח אדם ביחלדות ענ"א מערכות תכנון/תכנות הפעלה כנסת 1 1 גנזך 2 למ"ס 23 3 חוץ 2 חשכ"ל אגף תקציבים 2 בש"מ 12 פנים 43 משטרה 20 15 משפטים 3 תחבורה 8 מטאורולוגל 17 חינוך 5 11 חקלאות 16 5 תמ"ס תיירות בריאות 8 ביטוה לאומי 00 07 שלטון מקומ? 55 0 ממ"י 12 תעופה 2 1 בנק ישראל 7 24 עבודה 16 2 רווחה 8 ה 2 קלט/פלט מינהלה 00 ₪009 ₪ סה"כ 2 2 8 5 כנסת - 18%11 ,0₪4078, חכרת תכנה. גנזך - 11א18%, פיתוח עצמל. חוץ - תמליל, 5אפס. חשכ"ל - פיתוח עצמי 00800, הבילות תכנה הנה"ח. אגף תקציבים - תמליל, 0285 ,מקג. נש"מ - 60800 ,81כ2, "תפוז" ניהול כ"א. פנים - 185 ,00800, שירותי מל"מ. מטטרה - 201 פיתוח עצמל, 281 ,2845 ,51185. משפטים - 11א18%, חכרות תכנה, 84810. תהבורה - 608900 ,81 ,185 ,5ג42048. מטאורולוגי - אגא7ק0ט ,08 5500. חינוך - ע6080 ,א08184ת ,2%5 ,08185ק. הקלאות - 00800, 10%45, מהפ"ך, 81כ. תמ"ס - 11אע] ,84510 ,פאת. תיירות - 11א18, 34510, חברות תכנה. בריאות - 00800 ,5255. ביטוח לאומי - 60800 ,1ת ,5גפהכה ,ח0גת ,60 ,?0. ממ"י - 11א₪ ,אמ ,מטשןתצאד5 ,84510 ,אגא081?. שדות תעופה - שחף - הנה"ח, בתיב - מלאל. בנק ישראל - 00800 ,354845 ,00 ,548 ,עמס. עבודה - 00802 ,1 1 ,528585 ,0105. למ"ס - 00800 ,5255 ,518 ,ססאת. משרד כנסת מזכירות הממשלה גבזך למ"ס חוץ חשכ"ל גש"מ פנים. משטרה משפטים תובורה רשוי מטאורולוגל אנרגיה ותשתית (מלמת"מ ) תינוך הקלאות תמ"ס בריאות ביסוח לאומי ממ''ל שדות תעופה בנק ישראל עבודה ורווחה 00 4 2 0 2%04%/7 1 2 0 פאגא 0 טע 4 0 8פאא ג 1-00 175 0 פאא 8 1 וד 3 (0צ1נ(ץצ:2 8 ץצ 2 11 4 2% 2 1-00 דסאל זכרון משרד | מחשב 8 8 מסופים | קוי גל"ן 24 5 50 0 1 דיסקים 4 2000 בהזמנה 2 1884381בהזמבנה 4 100 8 10 5 10 2000 4 200 2 2000 3 2000 4 100 5 (בי"ח שיבא) 22000 18 150 00 000 12 1000 4 3 25 20 2 75 20 33 29 10 15 11 2 100 10 106 25 שג שיל ג'ל ו" ,- :ןז שו 75 0 תחבורה - מקלאות - תמ"ס 0 תיירות - בריאות - דתות - ביסוח לאומל - סלטון מקומל - בנק ישראל - עבודה - רווחה - 3 00/0 "ר:"רלט ,300 (י .16 טווינ 250 -.200, 00 0, ו 0,, יז 22,000 10 90 ,2 00 0, 7 0 ,1 1190 0, 207 2,000 לכמ לט רובאה לכה-אדס) בכלגי המטרוייםף. -שש שש ד ד ד ביבליוגרפיה . ו 24 דו"חות ביקורת ענ"א - משרד מבקר המדלנה . דו"ח 34 על רשות השידור ועל בנק הדואר. הפיקוח המרכזל על ענ"א במשרד האוצר - דו"ח 27 ודו"ח 32. 2. | ריכוז נתוגנים על קבצים ממוחשבים במשרדי ממשלה - גנזך המדינה. 3. ועדת הגוי לתקשוב - הגדרת תפקיד ודרכי עבודה. 4. ועדת ההגוי לתקשוב - פרטיכל יום עיון שנערך ב-26.5.83. 5. כנס מנהלי יחידות ענ"א במטשרדי ממשלה ורשויות שלטוניות ב-2.4.84. הְנוו|י הוראות ןגהלו ו 1 שאלון על מדיניות עיכוד נתונים אוטותאטי שחר ל דהה א ה הווחה דא ה הוה לייחה הש אמקה דהל ג--שה בנתת; הטופס: נספח ב' (ענ"א) במשרדי הננושלה טופס נפרד 'מולא עבור כל אגף/יהידה המועסק ותסגרת המשרד בענ"א בנל השאלות שכהן מוצגת בחירה בין אפשרויות שונות, יטומן ; א בכד המשבצוו המוואינוות התשובות תהיינה נכונות לגבי המצב הקייש בינואר 1984 מידע כללי 0-7 רת וו השרר:.....יי+...ייירייייו'ייווויייייי'יוווייי......... אגף 202% :אא 0:6 9 5 2:5 1 % 1.2 עיבוד נתונים אוט ענ"א מבוצע באמצע ומאטי: היים [] בהכנון [: מיכון פעולות המשרו/אגף בצורה: ריכוזית [] הבוורת/מפוצלת [] ות: יחיות מיכון באגף ‏ [] יחיות מיכון במשרד/אגף נעושלוי אוו . שט המשרד:............. ..'....... האגף:...:.......יי.וייי'י'ייי....... רכישת שרותים מלשכות שרות [] נוהחשנ המשרד מופעל שיטה ארגונית אחר ענצ"י קבו ין חיצוני (058האהא צזנונסא-) [] תח - נא פר0:ז .+..++.י.ווויווווווווווויויייייוייוייויויויייויויייי':י ו הישומים העיקריים של מערכת הענ"א הם: ניהול כח-אדם חשובי שכר [] ניהו [] תכנו ל תקציבי [] אחסון ואחזור מיוע ו [] הנהלת חשבונות ניהול מצאי טובין [] רשימות סטאטיסטיות [] מערכת תמדיד עיבודים מדעיים [] רישום אובלוסיןו נ] רכוש דלא ניידי אתחר (נא פ9ר0):...+.יווויויויווויויויייוזיוויוייייי 148 קבצי נתוניט עיקריים שעליהם מתנבסס ע(נ"א של ה יעדים/שמו עקרי'ים חשוב לרשום את כל קרצי חשרד/אגף: שים | מספר רשומות | רמת העדכון | מקור | קונאצ , בקובצ + שועף | הלט | גנשלוי | באלפים(000) | ++ | תקופתי ‏ | עדכון המוה ן [ +46 לא קבוע | ,| ]1 4 | בפוטל קובצ | עוטס | . וממובן | יווי | ו וו[ | ==[ 1 . 0 .| == ו ----| הש | הה----|ההההההההההההה-[777---| [ 25| שב בלוש 0/0 200 ישן ו ו ונל המוט ל הו וו יי =הלהסכלההרקוזה< | הזל מו 35:03 --] וו וי הד היווה אל חי ,| וההודיגה או הו יי ב ו 5[ לומ 5 0 וו ]₪ ו יפ סבב ₪ ישן ו יר כ====>= | | 2 - 1 בחיוה ואין מקום בטרלה, נא צרף דף ווףף. מספר עובדים המועסקים במשרד/אגף כענ"א תקציב ‏ 4 ומועסקים בהחוזה: לא כולל עובדי קרלן יפ 5 8 (כודר עובדים תקוייט, אוט | עובודי קלט/פרעט 1 ירהו ו . 1 [ 2 מספר העובדים שפרשו מיחירות ענ"א ב-83/84 | נ[+ַ מספר העובדים שנקלעו ביתידות ענ"א ב-83/84 נ ) מספר משרות מאושרות לא מאוישות (ינואר 88) [ ] 3 מספר ימי העבודה שהושקעו ב-83/84 בהשתתפות עובדי ענ"א בננסיט/השתלמויות/המווו באר [ ] בחו"ל נ- ןז האם נערכו ב-83/84 השתלמויות בוושאי ענ"א לעובדים אחרים במשרו?: כן: ננ] הערך נא מספר ימי ערודה [- )‏ זלא: ( ] 4 היקהף ההוצאות לענ"א בשנות התקציב 82/8 |-82/84 הסכום ירשם ב-אלפי (000) 8 ארה"ב לפי השער: 82/83 - 30 שקל > 1 5 : 4 - 82 שקל >= 1 8 | סוג ההוצאה | רכישה/שכירת | רכישה/שכירה | הוצאות תפעוליות | הוצאות נדוות | | שה חנ | זהדחחה-- 0 | ציוד (המרה) |שרותים ותכנה |שוטפות (כולל שכר |(כולל ביטות ו |שנה / ו | [ועובזים) |[חקשורת, חמרי | |עזר,נייר וכו')|! [ ,| ן | ב ררה שה הו םוחה התה ההחההההההההההההההההההההההההההההההההההר-ה, | 82/83 | | יַ , | אלפי 8 ו | : יְ וו '/ המר חר יחה החהההההההההההההההההההההההההההההההההרחה [ ו ו | 82/84 ו ו ' ו | אלפי 8 [ ו ב ו ו ו 7 ה התחייבויות | | ו ו | 84/85-7 ו ו | / | : |' אלפי א | ו וו ויר ו ו ו | | כד ההוצאה | ו / [ ו | המתוכננת | ו / ו ו : 7 84/85 | [ ו ו ו ו באלפי 8 תקשורת רוט החמרה (ציוד מחשב) המועסק. במידה ויש כמה מחשבי טבלה זו ולצרף טבלה נפרדת לכל מחשב). שבים, נא לצלם -- ו המחשב ו רכוש הממשלה | שכור ו / םוג המחשב / | י/ וצון ומספר דגם ] ן | מסי תקליטונים [ | ן (081065 0156) ו 1 סה"יב קבולח ומינה ו | / ן על תקליטונים בא ו ן / ' חספר רבונני סרטים ו [ [ ' ו מספר תויינים ו ו | (מ=זזס |ן6) ו | | יגט מעונת ההפעלה ו מס' קוי נל"ו מח וצרים.. 5-4 ה לחקשוות בתוך המשרד..:+יייייייייוייייי תחכנון לישראנט יש 1 ] איה 1 ] תקשורת אחרת (נא פרט): .+.:-+יייייייוין ו ץז | האם התקשורח ב-1983/84 בקשר מקו!! (6אזו אם) להו"ל? | ג ו .... האם מתוכנן שנוי מערך תקשורת ב-84/85 נא פרט: : . ₪ ₪ ₪ 56 5 6 576 5 5 ו ו - 0 . 7555 ....יייי ......'.. י הוצ 1 ] ה מגורם ו וםף פתות עצמאי ‏ ! ] 31 כל התוכנה היעודית חלק מ|ן התוכנה היעווית:נרכש % התכנה היעודית פותחה במשרז ‏ 1 0 בו א נ: קשר שוטף (בתשלום) עם בתי חוכנה: ! נם: 2 שפות תחכנות עקריות: ₪ 55581 = , 0 אאחזחס* נם 50 נם ₪1 נם ננ:] 2 האם קייםי תעוד מקיף ‏ ש! מבנה/כפיפות ארגונית ב ה רוי תו רוצית 5.1 יחידת ענ"א כפופה ל 6.2 החלטות הנוגעות לטשבוךד נחוניט אוטומאטי במשררד/אגף מתקבלות בדרג מנכב"ד מגב 1 נ] סמגנכ"ל למנ נן ראש % אחר, נא פרט:... ה 23 האם המשרד נוהג להשוייע ביועצים חיצוויים: בו [ ן דא [( ן אם תשובתר חיובית, לאיזה צרכים: בחינת מערכות נף בחירת ציוו ורכישתו נף] הוכנות נ] מעקב ובקרה נ|] אחר (נא 2 68 היועצים באים מתוך: חברות המחשבים [ ] בחי תוכנה [ ] חכרות יעוצ [ ] אחרים חבנון האגף מתכנן שנוייס במערך ענ"א ב-1984/85: כן לא כף נ] האגף מחכנן שנויים בענ"א בשנים מאותרות יותר: כן [ ] לא [ ) נא פרט בקצרה עיקרי מדיניותך לתכנון ופתוח בגושא ענ"א: סיווייייייייייי........(תאר המשרה) 1 [ ההדוסלתדשפ 09558555 ההידל ל .יע קהבג.. הסטטה דהפ חי 9% 5558 יד מ א לי לש 2 ה ו 9-ו פרטים נוספים: שם איש הקשר במשרד לקכלת הרפים 1ו5%0'80תו5תי1):8.56-.=:צמאית :82 ו4ק)., ---סחתהס-|₪₪ְְ₪ץְָ ו כתובת ה77 -הדדדדך0 )055190038 2.948ו-.--וא2 :הוה ה רואהוה..אדולוולג.. ו אם צרפת דפים נוספים סמן א נ ] שם מחלא א( 1 606568 5 ב 2 5 60 א שש שש ל פא וא ל שי 0 תודה על טתוף הפעולה. מספר רשומות רמת העדכון << > בקובץ * שוטף ל ₪ ו (דים / שמושים באלפים (000) ** תקופתי קובץ בשלבי עקריים *** לא קבוע הקמה סמן א 2/2 נספת ג' התפתחות התקשוב במלגזר הממטלתל מידע הלנו משאב או אמצעי ייצור האמור לשמש בגיבוש אלטרנטיבות בתהליך ביצוע משימות או קבלת החלטות. בתור שכזה, מהווה המידע מרכיב נכבד בעבודת הממשלה כרליבון, בקשריה עם הסקטורים השובים במשך ובמתן שירותים לאזרחיה. יצירת המידע (עיבוד הנתונים), איהסונו וביתובו בערוצי תיקשורת הופכים בעלל חשיבות רבה *ותר וצוברים עצמה עם הגברת מלושובם, בשל סבב הזמן (מחזור החיים) המואץ של המידע במערכות האירגוניות, וכן בשל מורכבות המערכות הממוחשבות. בראטית שנות החמלשים הוקם מאגר הנתונים הממוחשב הראשון עבור משרד הפנים כרטסת האוכלוסין. המאגר תוכנן והופעל עבור משרד הפנים על-ידל המרכז למיכון משרדל - מל"מ, אשר מפעיל מאגר זה עד הלום בצורה משוכללת יותר. עד לסוף שנות הששים התבטאה פעללות המיחשוב במשרדי הממשלה ע"ל מחלקות או"ש | אשר חלקן הפעילו כרטסות המל"מ ובציוד קובונצלונלי (ניקוב, מיון והדפסה). עם כניסת מדינת ישראל לדור המחשבים השליש" (סדרת ה-360 של 8%4ע1) הורגשה תנופת מה בפעילות המלחשוב הממשלתי והוקמו *חידות לענ"א אשר החלו פעולתן באמצעות תחנות קצה (818) המחוברות למחשב המל"מ, ומאמצע שנות ושבעים נותקו ן רובן מן המל"מ והפכו ליחידות עצמאלות בעלות מחשב משלהן - משרד החינוך, בנק ישראל, משרד החקלאות, תמ"ס ועוד. בשנת 1969 פתה המל"מ בסידרת קורסים אינטנסיביים להכשרת מנתח? מערכות במחזורלם שנתיים אשר תוך זמן קצר הפכו לדרג הבכיר במל"מ עצמו ובמשרד* ממשלה אחרים. כפי שנראה בעלליל, היה המל"מ גורם דומיננטי ובפרקל זמן ממושכים אף אבסולוטל במיחטוב המלגזר הממשלתי. מדיניות המל"מ וקול האסטרטגיה שלו הלו | ברורלם וחד משמעלים - מאחר וישנם יתרונות לגודל במיחשטוב, יש לרכז את אמצעל המיחשוב, כח האדם המקצועל, מאגרי הנתונים והמערכים השוניםס במקום אחד. שתי סיבות חשובות גרמו לו למל"מ לאבד את בהגמוניית התיקשוב. כפי שיפורט להלן פעלה הלחידה לאוטומציה באגף ותקציבים במדיניות ראטית, הפוכה לחלוטין, אם בסירוב לאשר צלוד מרכזי נוסף ואם באיטור התקנת מינל-מחשבים ביחידות ענ"א חדשות. ּ התפתחות טכנולוגיית המיקרו-מחשבים, רשתות תיקשורת וכן מחוללי [ 0 | שבית, | לישומים ושפות תכנה עיליות הפצו את תוק גרוש (620508₪) בדבר יתרונות לגודל אירגונית לריכוזיות התיקשוב | על פניו. אין כיום שום הצדקה טכנלת או בממשלה. במאי 1971 החליטה הממשלה להקים ליד משרד האוצר מועצה להכוונת ענ"א. הממונה על אגף התקציבים מונה כאחראי לכל הפעולוע במינהל הממשלתי בנושא ‏ זתו. לפי התחלטת משרד האוצר הוקמה באגף התקציבים יחידה לאוטומצלה ומלנהל מערכות שמספק למועצה שרותים מקצועיים ומינהליים. מקור הסמעות של היחידה לאוטומצלה נבע מקירבתה לאגף התקציבים, ללא סמכות אכיפה לשלרה על המשרדים. בשנת 1975 גיבשה ועדת מיטנה מטעם המועצה עוי מדיניות לארגון ענ"א ומערכות ניהול במשרדי ממשלה. בינואר 1974 אלשרה הממשלה קול מדיניות בתתחום ענ"א לפי הנחלות המועצה. בקבע שהמועצה תפעל ליישום סטנדרטים בנושאי כח אדם מקצועי, בסיסל נתונים, רכש, שיטות הפעלה, בטיחות מידע ונהלים להקמת יחידות עב"א. בשנת 1976 דיווה האחראל ליחידה לאוטומציה על מנוי ועדות ויועצים מקצועלים בתחומלם השובים בענ"א במלגזר הממשלתי. מאז ראשית 1977 לא התכנסה המועצה לענ"א ויו"ר המועצה הגיש התפטרותו לשר האוצר. כמו כן התפטר האחראל ל?הידה לאוטומציה והיחידה פוזרה. באוקטובר 1978 הגישה ועדה לבדיקת המל"מ את סיכומלה והמלצתה להסבת הומל"מ לחברה ממשלתית. יישום המסקנות בוצע בשנת 1985, לאחר עלצומים ממושכים של עובדי המל"מ. הודיע בינואר 1979 על גיבוש נהלים פשוטים לותר אגף החשב הכללל ציוד ענ"א והותיר סמכויות נרחבות *ותר בתחום ההתקשרות עם ספטל למשרד* הממשלה. באפריל 1979 מינה מנכ"ל משרד האוצר צוות מומחים לחוות דיעה על אירגון המילושטוב במשרד? ממשלה. באוקטובר 1979 הגיש הצוות דו"ה הממליץ על הקמת *חידת מטה מרכזית לענא בראשות סגן הממונה על התץציבים בתחומים הבאלם: תכניות פיתוח במיחשוב משרדי הממשלה. 1 תיאום בין משרדים בהעמת מערכות עב"א בין משרדלות. 2 3. הקמת רשתות תקשורת בין מחשבים. וויתה שהאחריות והסמכוע בנושאל מלחשוב והבסיסית של הצוות יערכותם לכך. התפ לסוג צריכים להלות בידי כל משוד ויש להבטיח ה - בינואר 1982 הודיע הממונה על הו!קציבים למב;ר המדינה כי נוכח בריכוז היתר של סמכויות יתחידת המלחשוב במשרדו, והחליט על שנוי המבנה , ו האירגוני של היחידה. תקציב הפיתוח לענ"א הועבר לתקציבי המשרדים השונים. ניתן לסכם את התפתחות המיחשוב במיגזר הממשלתי בעשור האחרון לאור העובדות שתוארו לעיל כאופן הבא: המאבק הממושך בין יחידת מיחשוב מרכזית (המל"מ) ויחידת תכנון ופיקות מרכזית (היחידה לאוטומציה באגף הת;ציבים) גרמו לאנטגוניזם במיחשוב המיגזר הממשלתי כולו, כאשר שני הגופים הללו פעלו במסגרת משרד האוצר. תופעה זו הינה הוכחה לקונפליקט במדיניות התיקשוב אשר לא הוכרע בדרג המתאים, ולא להיעדר מדלניות כפי שסבורים אחדים. מאחר ונושא התיקשוב הינו בעל הכרה מצומצמת מאד בקרב הדרג הבכלר במרבית | משרדי הממשלה, נמצא הנושא בתחום אחריותם של סמנכלים למינהל, בצד נושאי משק ומלאי. כתוצאה מכך אין נושא התיקשוב ומערכות המידע עולה על הפרק במסגרת קביעת יעדים ותכנון משימות המשרד כאמצעי ראשון במעלה להשגתם. יוצא מכאן, שקווי מדיניות תיקשוב נדונו וכוצעו בצורה זו או אחרת בקרב יחידות האוצר (כשלעימות הצטרפה בשנים האחרונות יחידת ענ"א של נש"מ) אך ללא השפעה והנחיה לשאר משרדי הממשלה. | היעדר נתונים שוטפים ועדכניים אודות התיקשוב הממשלתי אף הוא תוצאה של | הזנחת הנושא, והסיבה לכצוע סקר מצאי מדי כמה שנים (סקרי מצאי בוצעו בשנים .)1984 ,1976 ,2 במסגרת המשק הישראלי אין הכרה וסיווג נאות לנושאי התיקשוב במשרדים האמורים לעשות כן כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטל;ה, משרד התעשיה והמסחר, משרד החינוך ומשרד העבודה. התיקשוב במגזר הממשלתי אינו תמונת ראי של התיקשוב במשק כולו. אין בו יישומיס הנדסיים, גראפיים, מלחשוב ייצור וניהול עסקים. אין גם לגזור גזירה שווה לגבי רמת כח האדם המקצועי, אשר רובו ככולו אינו מקרב הפקולטות למחשבים באוניברסיטאות. המאפיין הבולט של התיקשוב במשרדי הממשלה הינו הקמה וטיפול במאגרי נתונים ומידע גדולים או בינוניים בהיקפם, וכמות תנועות העידכון. בהנחה שזוהלא אכן תמוכה בכוכה צימך היה בממך עפרים וחמש שבות פיהסרב ממשלתי להגיע לאיזו שהיא מתכונת אופטימלית לתהליך יצירה ואחזקת מאגרל נתונים. נצירת תכנית רב שנתית וכין משרדלת בנושאל התיקשוב הממשלתל. במדינות המפותחות הוכר נושא התקשוב כתכנית לאומית אשר מושקעים בה משאבי פיתוח בהתאם. מן הידועות הוא שאנו נמצאים היום בשנות השמונים בעידן הבתר-התעשלית? אשר בו תופסים מרכיבי השירותים והמלדע נתתח גדל והולך בתפוקה הלאומית. פיעוח מואץ של תהוט זה, צפוי שיעמיק את הקיטוב בין מדינות מפותחות למדלנות אשר לא ידביקו את הקצב. דוגמה בולטת הינה "כסף אלקטרונ"". כלום מאוחסנים אמצעל תשלום על גבי סרטים ודיסקים מגנטיים יותר מאשר בשטרות. רשת 7ע5%81 מאגדת למעלה מאלף (!) בנקים בכמות טרנזקציות השונה בסדרי גודל מאשר אי פעם. התשתית לעידן המלדע חייב להיבנות לקראת שנות התשעים באופן אינטרדלסציפלינרי החל במערכת החינוך, ההכשרה האקדמית והמקצועית דרך התעשלה, מערכת הבטחון וכלה בספריות והוצאה לאור ממוחשבים. החדרת טכנולוגיית הולדלוטקסט חייבת להיבדק לפחות כפי שנבדק נושא הטלויזיה בכבלים. על המיגזר הממשלתי להיערך לקראת הבאות בין אם כסקטור מוביל או כסקטור משלים. כפי שיתואר בפרקי הדו"ח העוסקים במבנה האירגוני וכהתווית מדיניות, התלבטה הועדה רבות תוך ויכוחים עזים בשאלה איזה הוא הגוף המתאים לכוון את התיקשוב הממשלתי, מה אופיו והיכן ימוקם. נספה ד' חוק פדרראלי מס' 96-511 פרק 5: תלאום מדיניות מלדע 11.12.1980 מסרות החוק: 11 .2 .3 .4 .5 סעיף סעיף .9 הפחתת עומס העבודה המשרדית והניירת מעובדל הממשל והציבור. הגברת הייעול, והשימוש הנובע מאלסוף מידע. הפחתת עלות הטיפול באיסוף והפצת מידע. תיאום ושילוב מערכות מלדע, אחידות באלסוף הנתונים במסגרת הממשל. להבטיח הצטיידות ושימוט נכון במחשביס ותקשורת במשרדי הממשל. 2 - הגדרות. "נתון" - יחידת רלשום מוגדרת כגון שם, מושג, מספר או סמל. "מילון נתונים" - מערכת מונחים אחידה עבור נתוגים כשימוש נפוץ. "מילון משאבי מלדע" - קטלוג שאילתות, בקשות לניתוח מידע ממקורות רשמיים. 3 - תפקידי מנהל הרשות למידע. פיתוה ויישום מדלניות לניהול משאבי מלדע, עקרונות, סטנדרטים וקולם מנחים. 2. יישום הצעות לשנויים בחקיקה ותקינה, ביקורת ודיווח לראשי המדינה. (סנט ונשיא). חיאום ובקרה תקציבית בנושאל מידע. קידום השימוש במידע ע"י הגדלת התקציב בנושאי מידע במשרדים השונים. ביקורת והערכת ביצוע ביחידות ענ"א. תכנון לטווח ארוך לשיפור מערך הפעללות הססטיסטית. הערכה ותיקצוב של תכניות סטטיסטלות הקשורות לניתוח מידע ותיפקוד הממשל. טיפול במ*דע בהקשר לחוקל סודיות וצינעת הפרט; מתן הדרכה לסוכניות הממשל בדבר איסוף, עיבוד והעברת מידע. בסמכות המנהל לאשר או לדחות בקשה לאיסוף מידע, במידה והגוף המבקש אותו עומד בקריטריונלם וההוראות שחוק זה קובע. החלטת המנהל בדבר אישור או דחיית בקשה לאיסוף מידע אינה נתונה לערעור משפטי. 7-0 -2> סעיף 5505 - תפקידים ותאריכי יעד. במשך השנה הראשונה לביצוע ה ב-15%. חוק תודה מטרה להפחית את עומס איסוף הנתונים ל בשנים שלאחר מכן תוצב המטרה להפחתת העומס ב-10% לשנה, יצירת תקן ומסגרת צרכיס לבקורת כספית של כל מערכות המידע הממשלתיות , בבטחון וביון ובפלילים. למעט אלה העוסקות זהוי מקומות בהם מתכצעת כפילות באיסוף נתונים. פיתוח ואלתור יזמות אשר ישיגו 10% הפחתה כאמור, ויצירת מערכת ניהולית אשר תבצע ניהול רשומות תקין, תכניות לשלוב מערכים וכו'. פיתוהח תכנית חמש שנתית להשלג ילעדים בתחום עיבוד נתונים ותיקטורת עבור הממשל הפדראלי. סעיף 3506 - אחריות. כל יחידה פדראלית תקצה תוך 3 חדשים אדם בכיר אשר ידווח למנהל אותה ?חידה אודות הפעילות במסגרת חוק זה. כל יחידה תירשום באופן שיטתי את מצבת המצאל של מערכות המידע אשר ברשותה כולל תכנון, תקציב, אירגון, ניהול והדרכה, וביקורת המתייחסים לאיסוף, עיבוד והפצת מידע. לוודא שמערכות המידע אינן חופפות זו את זו. סעיף 3507 אילסוף מידע ציבורי; האצלת סמכויות המנהל. יחידה פדראלית לא תבצע סקר או אלסוף נתונים בטרם נועדה עם מנהל הרשות למידע. תכן מערך לפורמליזצלה ולדיווח המידע. מתן הסברים, התאמה וייעוץ משפטי ורישום. מנהל הרשות אינו רשאי לעכב אלשור לאלסוף נתונים מעבר לשלוש שנים. מנהל הרשות רשאל להאציל סמכות להקמת מערכות מידע במידה ונוכח כי קיים ידע, משאבים ונכונות לעשות זאת. סעיף 3508 - בחלצות המידע. בטרם יאשר המנהל הקמת מערכת איסוף מלדע, יוודע באם האיסוף נחוץ לפעולתה של היחידה המבקשת ויאפשר לה להשמלע את טענותיה. סעיף 299 הצבת יחידת איסוף מידע מרכזית. המנהל רשאל להקים יחידה מרכזית לאיסוף מידע עבור שתי יחידות פדראליות או יותר במידה וישוכנע כאפקטיביות של הפעולה וכן ששיתוף המידע לא יפגע באף אחת מהן. סעיף 3510 שיתוף מידע בין יחידות. המנהל ראשי להורות על יהידה פדראלית אחת להעמיד לרשות יחידה אחרת מידע הנחוץ לפעולתה. סעיף 3511 - יצירת רשימה של מערכות מידע. במסגרת הרשות תוקם רשימה (מפתה, אלנדקס) לכל היחידות הפדראליות העוסקות באיסוף מידע. כל יהידה פדראלית תספק פרטים אודות מאגרי המידע שברשותה על גבי טופס אחיד. סעיפים 3512-17 - דיווח לקונגרס ולנבשלא. טעילף 3520 - התקציב לביצוע החוק. 0 דולר ב-1981, 8,5 ב-1982 ו-9,000,000 דולר ב-1983. - מנהל הרשות למידע כפוף לממונה על התקציבים. 7 4 נספח ה' | י' באדר א' תשמיר 3 בפברואר 1984 .זא | ןתת הועדה לתקשוב במשרדי הממשלה ואוו קרל קדו הנדוו! דגם למערבות תקשוב במשרדי הממשלה נללי 1 בהמשר לדיוו שהתנהל בנושא בתת הועדה אני ממליץ שבחינת המערכת הקיימגת תציב לעצמה כממרה לעתיד את: 1 שפור השרותים לאורה. 2 שפור העבורה ביעודית במשרדי הממשלה. שתי המטרות הנ"ל אינו סותרות, בהכרה, וו את זו. שפוד השרותים לאזרח תכברול בבר מקרה הקפדה מירבית גבמידת האבשר) על טר מביר לרבניםסה לצנעת הברט. 2 בהתאם לממרות תעשה הפרדה:, מוחלטת בכל האבפשר, ביו מאגרי נתונים שהט ברשות ררבים נמאגרים מסוג *אי), כביו מאגרים אחרים גמסוג *בי)%. יתבו והפרדה זו תחייב גם ארגוו מחדש של מאגרים קיימים ופצולם. שוגי המאגרים 3 מאגרים שהם ברשות הרבים יקראו מאגרים מסוג יאי. מאגרים אלה בוללים: 1 רשום אוכלוסיו גכולל: שם ושמ קודם, בתובת נוכתית, מיו, מספר זהות, תאריר לידה, שם האב וארץ לידה.) 2 רשום מצאי רכב (בולל: יצרו/טוג,שנת יצור, נתונים טבניים; מסכר מנוע/שלדה + שנויים;, תאריר יבוא, רמת מסוי בכ" | מועד, מגבלות העברה בבל מועד.) | 3 רשום הברה/עמק גבולל: שם מספר מזהה -זהות ומספר מעים-, אביוו | עסוק, אפיוו ארגוני, מועד רשום ומקום, בעלים רשומים: בתובת משרד; במידה ובחברה צבורית מבנה ההוו,; דירקטורים;, בעלי עניו.) 4 3 רשום מקרקעיו/דיור גבולל: רשומי משרד הטבו.) 5 נמאגרי נתונים ספציפיים הבוללים מידע שמתברסם, לדוגמה: 1) רשום עמותות 2) רשום רופאים 3+) רשום חוקרים פרטיים רשום עורכי דיו 6 רואי חשבוו מוטמכים ויועצי מס מאושריש 6) פנקם הקבלניש 7?) ספר הטלפוניט/טלבט 8) סביר טרפונים מסווג מקצועות (גדפי 9) רשימת מקומות/רהובות (מיקוך) | 10) וש מ תעריפים ירמשר מרַס), הקנות, הוקים 11 ו מ רע נרלייה (כלבריים, טכניים ואחרים) (למים, מוו כי מכלמטים, רשימת בטנטים, סימני מטחר ורו') זהב) | אורה: רשימה וו, נמו * רשי . | 1 | בל רש מת מאגרים אחרת במכת ברבד,. הרשימה אינה מלאה ובההלט ו נוסף. . יש כרראותה בהדגמה תבנו בה שנויים ראחר דיוו ושקור 4 הבללים אשר לפיהו יבל ( | . / י לב בלל מאגר נאונים בל שהוא ברשימה הני יה 41 שַ לצנוו עניו בזמינות המאור. "ו 2 איו בתאגו ברטים הפוגעים בנוהלים/נוהגים הקיימי . 7 ויימים בישראל בתהום .4 זמינות הנתונים אושרה ע*י ג . 0% : ו ה ע גורמים במחוניים/משפטיים מוסמבים. 4 . / . 1 * 3 - דר : מ נות המאגר אינו האציל, לבאורה, ובויות ויתרונות ₪ ואחרים לפרג. ל והוי הנתונים במאגר הוא חד-עובי,. מוגדרהת במדויק ובאובו מתייב סמכות ואהחריות ממלכתית להקמת המאגר ועשית שנויים בו. 7 מוקמת סמבות ממלבתית שרפניה נתו לערער על נהוו בל שהוא הרשוט במאגר. 5 בנוסף למאגרי הנתונים המצויים ברשות הצבור נמאגרים מסוג *אי) אובחנו מאגרים מסוג *בי אשר תפקידם העקרי הוא יעודי למלוי משימות משרד ממשלתי. במאגרים אלה אני מבהיו ביו שלוש קבוצות עקריות. 1 מאגרי נתונים אשר זמינותם מוגבלת בגלל צנעת הפרט או הנעדרים ענין צבורי כללי אר זמינות רצבור דרושה בתנאים מוגדרים ומבוקרים. לדוגמה: 1 מאגר נתוניט על מהזיקי רשיונות נהיגה. 2 מאגר נתונים בעלות רכב. 3 מאגר נתונים בעלות רכוש דלא ניידי. 4 פרטים אישיים במרשם האוכלוסיו בגוו: מצב משפחתי, דת/כאום. אזדחות, ובד'. 5 רשום מוגבלים בחשבונות בנק. 6) הובץ תרופות מאושרות לשמוש. מאגרי נתונים אשר מתפקידם לשייע בהשגת תפקיד/משימה יעודי של משרד. לדוגמה: 1 בקורת הגבולות - נכנסים ויוצאים. 2 2) רשימת אסירים בבתי מעצר. על .6% אובלוסשית מקבלי הטבה סוציאלית. . 4) רשום ציונים בתעודת בגרות. 5 ירשום עובדי המדינה. 6) רשום ובויות מיט. " 7) מצאי ארביוו.האדינה; 8 קובץ מביעת אצבעות. מאגרי מידע יעוריים לרשום פעולות תפעוליות שוטפות באשר הקובץ ההישטורי אינן בהברח בעל סווג וצורה זהה. לרוגמה: 1 הבקה ספה התקציבים. 2) הרטי-ל ישיבות וערות הבנסת. 3 יבוא/יצוא טוביו. 4) רשום ממטבע במחזור גבנק ישראל). 5) נהור החשבונות של משרדים ממשלתיים. 6) רשום תי'בי מ0. ה% שרדיי" "שה [ רכ המאגרים הניל יסווגו 5% בל המא - יסוונו טווג נוס3 לפי רמת השרדום הנתוני "0 רשום קבוע ומתעדבו נלדוגמה: רשום אסירים) ורשוה ו 0 (כלרוגמה: נתוני שחר חוץ). 7% 0 היבטים ארגוניים ל מומלץ שהמנהל המחשלתי יקים רשות לרשום ואשו טובּם הרשום והאשור יבלול לפחות נתונים אכלה: 41 משרד/אגר אהראי להקמה. 7 שם קובץ ויעדי הקמתו. 7 במות הרשומות ההתהלתי והמתוכנו. תבו השדות. 7 רמת העדכוו וגורמים מוערבים בו. 7 7 ר מאגרים מכל סוג שהוא. קשרי גומליו ביו הקובץ לביו קבצים אחרים. רמת הומינות של הקובץ ועבור מי הוא זמיו. 7 סדרינו לאמות הנתונים ולשמירת צנעת הפרט. 9 ₪1 ₪ 58 65 צר 8 הרשות המוצעת רשאית לתבוע שנויים בקובץ, כסרב אשור, להתנות תנאים, ועוד. הרשות תהעל בסמכות ביו-משרדית. סמבות הרשות תקבע בתקנה/חוק. לגב' קבצים קיימים ידרש אשור בדיאבד תור טמכות כלתבוע שנויים בהם וקביעת מועדי בצוע, לגבי קרצים חדרשים ידרש האשורך למפרע. רשם הקבצים הקיים במשרד המשפטים - במידה ולא יבוטל - יפעל במסגרת הרשות המוצעת ובאחד הפונקציות שבה. 90. אני מעריר שהמרצה בבווו הנאמר לעיל עשויה לתרום משמעותית להשגת המטורות הבאוה: 1 קביעת כלכלים מהייבים וסבירים לנהול מערכות מחוכנות ושתירת צנעת הפרט. 02 שרצוד במערכדת התקשוב הממשלתית עיי הסדרת אסורף הנתונים הררושים לבעירות משרדי הממשלה השרות הנתו לאזרת והטפול השוטף והמצטבר בנתונים הרשומים במאגרים. 3 וחסבוו ניבר במשאבים נדרשים עזי צמצום הדווחים והרשומים במאגרים. אנטמגראציה מירבית של הנתונים תור שפור ברמת האמינות. 4 שפור ניבר במערבות הבקרה, הו אלה הדרושות לבקרת יעילות מערבת התקשוב ולבקרת ההקפדה על צנעת הפרט. שפור פוטנציאלי של התהליבינ לשתור בעולה בינמשרדי. שפור הכלים העשויים לסייע למבקר המדינה ולבנסת בעבודתם. 0 יצירת מהסום יעיכר בנגד האנארביה הצפויה במערכת השלטונית עם רבו' מערכות התקשוב והביזור הצפוי בדרגי הבצוע. ב ב ר כב ה + קךרל ‏ קרו נספח ו' רסם מאגרים - הקמת פובקציה תיאומית מקצועית במשרד התקטוב ית מקצועית במשרד הפקטוב בבחינת ההתפתחות שחלה במערכת הענ"א הממשלתית (מאז הקמת המועצה להכוונת ענ"א ב-1971) נמצא כי הנסיונות לתכנן ולאכוף מדיניות ממלכתית נכשלו כשלון חרוץ. אחת התוצאות של כשלון זה, ואולי החמורה מכולן, הינה חוסר בתאום בין מאגרי הנתונים הנאספים ומעובדים ע"י המשרדים ולעתים אף בין השלוחות השונות של אותו משרד עצמו. חוסר התאום גורם לכפילות מרובה בנתונים מחד והעדר נתונים חיוניים מאידך. חסרים תקנים ונהלים מחייבים ברישוט מידע וסיווגו, יש פרצות בכל הנוגע לסודיות הנתונים ושמירה על צינעת הפרט וחסר כמובן כל תיאום של מערכות התכנה המנהלות את המאגרים. יצויין גם העול המיותר (והכבד מאוד) המוטל על כל אזרת שיש לו נגיעה למאגרים ובזבוז המשאבים בכח אדם וכסף של המשרדים המפעילים אותם. על פי החוק להגנת הפרטיות פועל במשרד המשפטים "רשם מאגרים", אך הוא איננו מופקד ולכן גם נעדר כל כושר ארגוני ומקצועי בכדי להתמודד עם בעית התיאום הנ"ל (כשם שרשם החברות אלננו אלא רושם ולעומתו רשות החברות היא זו שטעוסקת במדיניות). תת הועדה ממליצה למנות במשרד התקסוב "מתאם מאגרי מידע" אשר יוענקו לו סמכויות תיאום והכוונה לגבי כלל מאגר? המידע הממשלתיים. תת הועדה גורסת שביצוע המלצה זו חיונית לייעול מערכת התקשוב הממשלתית, אשר אחד מלעדיה הוא יצירת מערכת מאגרים מבוזרת אך אינטגרסיבית. פונקציה דומה או זהה הופעלה מזה זמן ברוב המדינות המערביות 0כולל ארה"ב) והוכיחה את חיונלותה. למלול תפקידיו, יש להעניק למתאם המאגרים כושר ארגוני ומקצועי נאות וכן סמכויות מלנהליות מתאימות במערכת הממשלתית. המתאם, כאמור, להיה כפוף למשרד הנושא באחרלות לתקשוב הממשלתי והוא יפעל במסגרת המדיניות הממלכתית שתיקבע. המתאם יפעל כסמכות-על בכל הנוגע לרישוי מאגרים והרישומים הנובעיס מכך ויפעיל תקנות אופרטיביות שמטרתן לתאם בין מאגרי המידע של משרדי הממשלה. .ישש 2 שחית1 נספח ז' הממשלה בלשיבתה ב-26.4.82 החליטה על הקמת מלם מערכות בע"מ כחברה ממשלתית: בהגדרת מטרות החברה קבעה הממשלה כלהלן: | ן "ב. מטרות החברה - החברה תעסוק בפיתות ומכירת מערכות מידע ממוחשבות ושרותים מחשביט אחרים. - החברה תתן שירותים למשרדי הממשלה, מוסדות ציבור וגורמים אחרים. - החברה תשמש כלל ביצוע למשרדל הממשלה להשגת *עדיהם בתהום המחשוב ומערכות המידע. במסגרת זו תתן עדיפות למתן שרותי מחשב במחירים סבירים למשרדל הממשלה."