ועדת ההיגוי לתקשוב – תת הועדה לתקשוב בבריאות – דו"ח מסכם

הנושא אשר הוכר על ידי תת-הועדה ועל ידי מליאת ועדת ההיגוי כבעל החשיבות הגבוהה ביותר הינו הקמת רשת מידע לאומית של מערכת הבריאות לקבלה, העברה ושיחרור חולים אשר תקשר את כל בתי החולים במדינה.

OCR (הסבר)
מדינת ישראל משרד המדע והפיתוח משרד התקשורת המועצה הלאומית למחקר ופיתוח יחידת המדען הראשי ועדת ההיגוי לתקשוב תת הועדה לתקשוב בבריאות דוח מסכם סיון התשמ"ה 5 ..א.6.א מאי 1985 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח טל. 7 הקריה המזרחית ירושלים, בנין ג' 0 מדינת ישטראל מטשוד המדע והפ'תוח מ שרד התחשורורת המועצה הלאומית למחקר ופיתוח יחידת המדען הראשי ועדת ההיגוי לתקשוב תאריך: כא סיון התשמ"ו 0 יוני 1985 מספר : תקשוב שר המדע והפיתות שר התקשורת נכבדי, הנדון: ועדת התקשוב - דו"ח תת-הועדה לתקשוב בברלאות אניל מתכבד להגלש בזה בשם ועדת ההלגול לתקשוב את דו"ח תת-הועדה לתקשוב בבריאות שהלנו הדו"ח הרביעל בדוחות ועדת ההיגוי לתקשוב. תת-הועדה בחנה את המצב בארץ בתחום התקשוב במערכת הבריאות ודנה בשורת נושאים בעלל חשיבות לקלדום מערכת הברלאות בישראל בסיוע מערכות תקשוב. הועדה התמקדה במספר נושאלם עיקריים אשר לדעתה הינם בעל? חשלבות מירבית לשיפור מצב מערכות הבריאות וייעול תפקודה במדלנה. פלתוח מערכות התקשוב במערכת הברלאות החל בארץ מזה מספר שנים אולם לדעת: הועדה כדי להשיג את התועלת המלרבית מההשקעות והפלתוח שנעשו עד כה, לס להשלים את העבודה בהשלמת הפרוייקטים-שהוחל בהם. הנושא אשר הוכר על-ידל תת-הועדה ועל-ידי מליאת ועדת ההיגוי כבעפ החשילבות הגבוהה ביותר הלנו הקמת רשת מלדע לאומ?ת של מערכת הברלאות לקבלה, העברה ושיחרור הולים אשר תקשר את כל בחי החולים במדלנה. ההשקעה הנדרשת להשלמת משימה זו נראלת לנו קטנה יחסית לתועלת העצומה הצפויה למערכת הברלאות בשיפור אלכות הטלפול בחולים ובחיסכון זמועצה הלאומית למחקר ופיתוח טל ₪ , : הקריה, בנין ג', ירושלים סססו9 2525 = 4 מדינת ישראל .משוד המדע והפיתוח מ שורד התקשורת |המועצה הלאומית למחקר ופיתוח יחידת המדען הראשי ועדת ההיגוי לתקשוב | | | ו | תאריך: | מספר: | : במשאבים המוצאלם לרלק כתוצאה מאל זמינותו של מלדע עדכני ומדוליק ברשות בתי החוללם. ועדת ההיגול ממליצה בפנל ועדת השרלם למדע וטכנולוגיה לאמץ המלצות דו"ח זה ולהביא לכך שמשרד הברלאות יכלול בלצוע המלצות אלה בתוכניותיו לשנה הקרובה. בכבוד רב, לו"ר ועדת ההלגול 4-------------------- .בב נועצה הלאומית למחקר ופיתוח ו / 0392500077 2 /ריה בנין ג' יבושלים 2 - 0 01 מדינת ישראל | משרד המדע והפיתוח משרד התקשורת | המועצה הלאומית למחקר ופיתוח יחידת המדען הראשו ועדת ההיגוי לתקשוב תת הועדה לתקשוב בבריאות דוח מסכם ו התשמ"ה 5 .ס.א.6.א מאי 1985 | ועצה הלאומית למחקר ופיתוח ל 277096/7.. | 2-7 תוכן הענלינים הקדמה סיכום והמלצות הגושאים המומלצלם ע"? תת הועדה לתקשוב בברלאות לפיתוח במדינת ישראל בשנים | הקרובות: | 1 מערך מידע לאומל על קבלה, העברה ושחרור של חולים | 1 תכנון מערכת בקרה ושליטה על כת אדם במערכת | הבריאות 1 חינוך רופאלם, אחיות ועוד באמצעות מחשבלם | ץצ מערך מלדע תרופתל | אומדן תקציבי כולל בספחים תת הועדה לתקשוב בברלאות שחבר*ה הם: 1) ד"ר שמואל פנחס - המנהל הכללי של המרכז הרפואל הדסה - *ו"ר 2) ד"ר שלמה בר-נון - ראש המגמה למינהל וכלכלת בריאות באוניברסיטת בן גוריון 3) מר מאיר הנדלסמן - מנהל המחלקה לכלכלה וסטטיסטיקה במשרד הברלאות 4) פרופ' יוסף רביב - מדען ראשל של *.ב.מ. 5) ד"ר אביבה רון - מנהלת האגף לתכנון ומלדע במרכז קופת חוללם פעלה בהתאם להגדרת תפקלדיה כדלקמן: 1. בדיקת המצב בארץ בתחום פלתוה וניצול *ישומ? התקשוב לצרכל ברלאות:- 1 טלפול בחולה 2 נלהול מוסדות רפואלים וארגונ* ברלאות 3 נלהול מאגר? מלדע רפואלים 4 מעקב אחר של*מוש בתרופות 5 שלקום 2. בדיקת הנושאים מבחלנת השפעתם על מערכת הברלאות ותיפקודה:- 1 שיפור השרות הרפואל 2 גלצול משאבים 3 השפעה על תקציבי הממשלה 4 הרשולות הרפואלות וארגוני הברלאות 3. אלתור והגדרת ?לשומל התקשוב בעלי החשלבות לישראל 4. המלצה על ילשום נושאל תקשוב בברלאות לפ" סדר עדיפות, כולל המשאבים הנדרשלם ליישומו. הנושאלם שהסתמבו מהגדרת תפקידלם זו הם:- 1. מערך מידע לאומ"* על קבלה, העברה ושליחרור שַל חולים. 2. תכנון מערכת בקרה ושליטה על כח אדם במערכת הברלאות. 35.| מיחשוב בתחום המחקר הרפואל כולל קשר בין מרכזי המחקר השונלם. 4. | חינוך רופאלם, אחיות ועוד באמצעות מחשבים. 5. מרכזל מלדע תרופתי. 6. מאגרל ציוד רפואי - בקרה מרכזלת. תת הועדה החללטה להתמקד בנושאים הבאלם בהתאם לסדר העדיפות המפורט להלן:- 1. מערך מידע לאומל על קבלה, העברה ושיחרור של חוללם. 2. תכנון מערכת בקרה ושליטה על כה אדם במערכת הבריאות. 3. חיבוך רופאים, אחלות ועוד באמצעות מחשבים. 4. מרכזל מלדע תרופתי. סילכום והמלצות התפתחות הטכנולוגלה על ענפלה השונלם, פיתוח מערכות מתוחכמות בשטת האבחנה והטיפול בחולה מחד גיסא והצורך בריכוז מידע בנושאים הרפואלים הרבים מאידך גיסא, הביאו לצורך החלונל שבפלתוח נושא התקשוב במערכת הברלאות. פלתות נושא התקשוב הן ברובד הממלכת* והן בתת מערכות הברלאות האחרות לתרום רבות לקב יל עת מדלניות נכונה בשרותל הברלאות ולתכנון נאות של שרותי רפואה *ע?לים לרווחתו של הפרט. במסגרת עבודתה מצאה תת הועדה כי אכן כמעט כל תת מערכות הברלאות בארץ (משרד הברלאות, קופת הוללם, בתל חולים ממשלתלים וחלק מבתי החוללם הצלבורלים, בתל ספר לרפואה וסלעוד) כבר נמצאלם בעלצומו של תהליך פיתוה רמות תקשוב שונות באופן עצמאל. חברל תת הועדה ממללצים על המשך פלתוח עצמאל וביזורל זה, *חד עם זאת, לש מקום להגברת התאום בין תת המערכות לבין המערכת המרכזית דהלינו, משרד הברלאות. לשם כך רואה תת הועדה צורך ב: סטנדרטיזציה של התקשורת, תשתית מתאלמה ומשופרת, תכנון הקמת מרכזל נתובילם וניהולם, חקלקה (בעיקר בנושא צינעת והגנת הפרט). באטר לציוד טכנולוגי, אלן לתת הועדה כל דרישות טכנולוגיות נוספות מעבר לדרלשות תת הועדות האחרות. תת הועדה לתקשוב בבריאות ממללצה ע"פ סדר העדלפות הבא על:- א. ב. 1) אלמוץ תכנית הפלתוח של רשת מערך המלדע על קבלה, שיחרור והעברה של חולים של משרד הברלאות, אשר תכלול בסופו של דבר לא רק את בתל? החולילם הממשלתיים אלא את כלל בת? החולים במדלנת לשראל. התקציב החד פעמל הנדרש - 3.5 מליון דולר, לטווח הארוך לדרשו 15.6 מ"ד. 2) מינול גוף מרכזל במשרד הברלאות שלגבלו *לוגדרו תחומל סמכויות ואחרלות לטיפול בנושא?ל התקשוב במערכת הברלאות בכלל ובמערך המידע הלאומל בפרט. פיתוח מערך בקרה ושללטה על כח אדם במערכת הבריאות כפל שהוא תוכנן ע"? המרכז הלאומל לברלאות הציבור בלשראל בשלתוף עם הג'וינט. תקציב חד פעמי משוער - %38,000. פיתוח תחום הוראת רפואה באמצעות מחשבים. תקצילב תלת-שנתי דרוש הוא כ-1.3 מליון דולר. הקמת מאגר מלדע תרופתל אשר *היה קשור למרכזילם הרפואיללם באלזורים השונלם בארץ ואשטר אליהם לתקשרו משתמש?ל הקצה הבודדים. תקציב שוטף רב-שנתי משוער - 5.8 מליון דולר. ו ן ן | | | | | ב | הנושאים המומלצים ע"ל* תת הועדה לתקשוב בברלאות לפיתוח במדינת לשראל בשנים הקרובות מערכת הברלאות מאופיינת כיום ע"* העדר כל קשר ב*ן בתי החולים לבין עצמם. האינפורמציה מועברת בצורה לדנית, פרטנית ולאחר תהליך החיפוש לא משוכלל, | ממושך ובלתל יעיל בארכיונים מלושנים. המידע על החולה איגנו זמין וכדל | להגיע למידע אודות חולה ספציפי יש לגבור בחבילות תיקים שעות רבות. כמו כן, המערכת איננה מאופללנת באהידות. אין אחלדות בין שלוש המערכות הגדולות, ממשלה, קופ"ח ובתי תולים צלבוריים וכן אלן אחלדות בתוך המערכות | עצמן. הניהול השוטף של מערכת המידע בבת? החולים בארץ סובל, אם כן, מבזבוז משאבי זמן וכסף וגובל אף ברפואה בלתל נאותה - חזרה על בדלקות מיותרות ונסילת סיכונים מלותרים בשל כך, אישפוזים ושיחרורים בלתי נכונים וכיו"ב. ברור כל ייעול מערכת המלדע של בתי החולים בארץ תחסוך למשק הלאומ? הוצאות ניכרות. | כמו כן הילא תאפשר מידע זמין לצורך עבודות סטטיסטיות בעלות חשיבות לאומלת. | כיום משרד הברלאות איננו מסוגל לקבל תמונה אודות תפוסה של מחלקות ברגע נתון ו/או כושר האלשפוז שלהן לצרכי הניהול השוסף של מערכת הבריאות בכלל | ובשעת חרום בפרט. ב-1980 הוזמן ארצה במסגרת ההסכם לשיתוף פעולה בין מדינת ישראל וארה"ב | מומחה אמרלקאי למערכות מידע ומיחשוב (ד"ר אנדרסון). מומחה זה בדק לחד עם הנהלת משרד הברלאות ומספר בתי חוללם את צרכי המלדע של משרד הברלאות ויחד איתו נקבעו סדרי עדיפויות של משרד הברלאות בתהומל המלדע והמיחשוב. הוחלט כל בגלל רב-גוניותה של מערכת הברלאות הן מבחלנת רמת השרותים, ספקי ווה וו. השרותים והנזקקים לה וכן בגלל ההלררכיה הגיהולית הקיימת בה, מערכת המלדע בתחום הברלאות צרלכה להיות ביזורית, במובן שבו כל יחידת ניהול בדרג מסוים שיוחלט עללו יהלה לה כח מלחשוב משלה, אשר באמצעותו תנהל את עצמה ותעבלר מידע באופן שוטף לרמות הניהוליות הבכלרות במערכת הברלאות. בגלל ההיקף הכספי הכבד המושקע במערכת האלשפוז הכללי, הוחלט כי מערכת זו תזכה לרמת עדיפות גבוהה ביותר בכל האמור למיחשוב ומידע ועל כן בקבע שתיבנה רשת תקשוב בין בת" החולים הממשלתלים, כאשר הרשת מנוקזת למחשב מרכזי של משרד הברלאות, אשר *הווה גיבוי למאגר מלדע ארצ? למערכת בתל החולים הכלללים והממשלתיים. נקודות המלחשוב ברשת תהלינה עצמאלות במלדה מוגבלת שכן כל תכניות הפיתוח תיעשנה במתואם עם משרד הברלאות. בכל נקודה להלה מלדע מלנלמלל בסיסי שאותו תצטרך לאגור ולהעביר למרכז הרשת. ע"פ המלצת המומחה נקבע כי בכל בית חולים *פותח מערך המידע ע"פ סדר העדיפות הבא: 1. מערך קבלה שיחרור והעברה של חולים בהלותו בסיס הפעילות הלומלומ? של בית החולים, כולל גבית החובות של המבטחים לממשלה. 2. מערך רמות המלאל. 5. "מערך כח האדם. 4. מערך הכספים. הנהלת משרד הברלאות אלמצה את המלצות המומחה וצוות המשרד שפעל אלתו. 1. מערך מידע לאומי על קבלה, שיחרור והעברה של חולים מאושפזים בבתי חולים כלליים* תת הועדה לתקשוב בבריאות השתכבעה כי סדר העדיפות שנקבע ע"י משרד הברלאות הינו הגיונל ובכון ובהתאם לכך החליטה להמליץ בפני מלליאת ועדת ההלגול לתקשוב ובאמצעותה בפנל ועדת השרים למדע וטכנולוגיה לאמץ את תכנית הפיתוה של רשת מערך המל*דע על קבלה, שיחרור והעברה של חולים של משרד הבר?אות, אשר תכלול בסופו של דבר לא רק את בת" החולים הממשלתיים, אלא את כלל בתי החולים הכללילם במדינת לטראל ואשר בטווח הארוך תוביל להקמת מאגר מלדע ארצי לאומל על האלשפוזים בבתי החולים הכלליים כמפורט להלן. א. מטרות 1. שיפור הטלפול בחולה ע"ל הזרמה דו כיוונית ללא עלכובים של מידע נחוץ ואמין. 2. ניהול רציונלי של בלה"ח. 3. פיקוח מעקב ובקרה על המערכת האלשפוזית. 4. תכנון מערך האלשפוז בהסתמך על מידע ואינדיקטורים זמינים ומעודכנים. 5. חתשתית לתקשורת בין פונקציונלית ובין מוסד?ת. 6. שיפור מערך הגביה הממשלת? מקופות החולים וגורמים אחרים הנושאלם בהוצאות אלשפוז. ב. ההיערכות בטווח הקצר המערכת הממשלתית 1. בעשרה בת? הולים יותקנו מערכות עצמאלות. * ראה נספח 1 ויו בלה"ח שמואל הרופא לחובר בקו תקשורת לאסף הרופא. ביה"ח פלימן חלפה יחובר בקו תקשורת לרמב"ם ובת?ל החולים רוקח ויולדות בתל אביב יחוברו בקו תקשורת לביה"ח אלכילוב. 2. כל בי"ח ממשלת" יפעל כיחידה עצמאית ויהיה אחראל להפעלת המערכת והנתונים הנצברים בו. 3. במרכז יותקן מחשב . כל בתל התולים יתחברו בקו תקשורת למחשב זה. 4. לרשות הנהלת משרד הברלאות *עמוד מחשב שיקושר עם המחשב המרכזי באמצעות מל"מ. 5. נתוגי קבלה ושלחרור חולים ?הלו בנויים מ:- נתונלם מזהים (שם, כתובת, מספר זהות); נתונים דמוגרפיים (גיל, מין, מצב משפחתי וכד'); נתונל אלשפוז (תאריך קבלה, סמל ביה"ח, מחלקה, סיבת כביסה וכד'); נתונים השכונאלים (ימי אלשפוז, גורם מממן וכד'); בתוני אבחנות וניתותחים (כולל תאריך נלתוה); 6. הרשומה האלשית תועבר על ידי מחשב ביה"ח למחשב המרכז? בצורה שקופה למשתמש ובמהלרות האפשרית. 7. התכנה היישומלת והטבלאות המרכזיות כפל שיוגדרו יעודכנו אך ורק במרכז - לדוגמה תקני מיטות במחלקות. 8. המחשב המרכזל יהיה קשור לקובץ מירשם התושבים ויספק נתונים לבתי החולים על בסיס משרדל. 9. הפעלה מלאה משוערת - 10/1985. 0. נפח העברת התקשורת במערכת הממשלתית כ-850,000 תנועות בשנה הראשונה וכ-250 בתים בכל תנועה. ג. הערכה תקציבית מדובר ב-11 יחידות מחשבים וסך הפרוייקט מסתכם ב-3.5 מללון דולר. כח אדם נספג מתוך מערכת בתי החולים. מערכת קופ"ח הכללית 1. מחשב גדול במרכז. 2. קוי תקשורת ממרכזים ב-8 בתי החולים הכלליים אל המחשב המרכזל. 5. מערכות קבלה ושיחרור חולילם דומות פחות או יותר למערכת המתוארת עבור בתי החולים הממשלתיים. .' ההיערכות בטווח הארוך 1. הקמת מרכז ארצל לאומי אשר כל בתי החולים הכלליים בארץ להלו מחוברים אליו באמצעות מרכזיהם. 2. המרכז יכלול את נתוני המאושפזלם בכל בתי החולים הכלליים בארץ כולל:- נתונים מזהים; נתונים דמוגרפליט; נתונים אלשפוזיים; נתונים חשבונאיים; נתונים מינהל?ים; נתונים רפואלים, נתונים לגביה; הכל כפי שלוגדר. 5. מטרת המרכז - לאפשר לכל רופא בבית החולים וחדר המיון לקבל מידע מהיר ומלא עד כמה שאפשר על אלשפוזים קודמים בכלל מערך האלשפוז בארץ. 4. כמות הפניות והתקשורת צרכיה להיות שווה, פחות או יותר, למספר הפניות לחדרי המיון ומספר הקבלות לאלשפוז. הערה: יש לצפות ולתכנן אפשרות התקשרות המרפאות הקהילתיות לביה"ח האיזורל להעברת מידע דו-כיווני בין שתי רמות שרות אלה. הערכות תקצלביות ואפיוני הקובץ גודל הקובץ יהיה 10% א 5 רשומות. מספר אלשפוזלם ממוצע לאלש - 3. מספר העברות ממוצע לאלשפוז - 1.1. מספר אבחנות ממוצע לאלשפוז - 2.5. מספר ניתוחים ממוצע - 1. גודל ממוצע לנתונים דמוגרפלים - 200 בתים. גודל ממוצע לנתונלם אלשפוזיים - 80 בתים. גודל ממוצע לנתונלם מחלקתי?לם - 30 בתים. גודל ממוצע לנתונים אבחנתלים - 30 בתים. הערכת גודל מסד הנתונלם הארצל בסביבות 109 א 4 = 408. קצב גידול בשנה 10%. פיתוח היישום - 10 שנות אדם - 1.6 מליון דולר. מחשב גדול - 6 מליון דולר כולל מסים. ציוד סביבתי כולל ציוד תקשורת - 3 מליון דולר. תכנה כולל תכנת תקשורת - 4 מליון דולר. קוי תקשורת - 1 מליון דולר. סה"כ - 15.6 מללון דולר. לכך יש להוסיף את שלב א' המסתכם בסביבות 3.5 מליון דולר. ד. ביצוע כיום מופקדת על נושא המלחשוב *לחידת האוטומצלה של משרד הברלאות, במשרד גוף שיעסוק בנושא מדלניות המידע ולישומה, כולל האחריות מדיניות המלדע במערכת הברלאות כולה ולכן ממליצה תת הועדה אך חסר לביצוע לתקטוב בבריאות שלמונה במשרד הברלאות גוף מרכז? כזה שלגביו יוגדרו תחומל טמכויות ואחרלות לסלפול בנושאי התקשוב במערכת הברלאות בכלל ובמערך המידע הלאומ? הנ"ל בפרס. ה. מימוך תת הועדה ממליצה כי מקורות המימון לבלצוע ויישום ההיערכות בטווח הקצר ובטווחה הארוךך י*תבססו על מקורות ממלכתילם, דהיינו תקציב?ל ממשלה כמקובל. ההשקעה הראשונית הנדרשת וכן ההשקעה לטווח ארוך יכוסו בבקל ע"ל החסכון בדמי מימון של החוב המצטבר של מבטחים שונים לממשלה, בגין שרותים שהממשלה נותנת למבוטחלם. 1. תכגנון מערכת בקרה ושליטה על כח אדם במערכת הברלאות בנושא זה הוקמה ועדה ממלכתית. המרכז הלאומי לבריאות הצלבור בישראל בשיתוף עם הג'וינט עומדים להקים מערך מידע ממוחשב בנושא כח אדם במערכת הברלאות בישראל. תת הועדה לתקשוב 0 סומכת את ידיה על מערך זה וממליצה על פיתוחו כפי שתוכנן ע"י המרכז הלאומל והג'ולנט. 1. יעדיה של מערכת המלדע הם:- 1 אפשרות לתכנון, ניטור והערכה של כח אדם במקצועות הברלאות במערכת הבריאות. 2 אפשרות להתווית מדיניות כח אדם במערכת הברלאות. 3 ספלוע בניהול מוסדות הבריאות על בסיס מידע עדכנל. 1.4 תכנון ארוך טווח של כח אדס במקצועות הבריאות במערכת הבריאות. 2. מערך 2.1 2.2 20.3 2.4 2.5 המידע לשרת את הגופים הבאלם:- מתכננ* מדיניות הברלאות בארץ. מנהלי רשויות, שרותים ומוסדות במערכת הבריאות. מתכנני מסלולי הוראה במוסדות להשכלה גבוהה. חוקרים בתחומ? הבר?אות וכח אדם. הלשכה המרכזית לסטטלסטלקה. 5. אפיונל הנתונים שלרוכזו במערכת:- 2.1 42 5 אוכלוסיית היעד אשר יכללו במיפוי כ"א של המערכת:- מורשים לעסוק ברפואה (רופאלם - :.8.2.ע ;.84.2); מורשים לעסוק בסלעוד (אחים ואחיות מוסמכים ומעש?ים) ובעלי מקצועות פרה-רפואלים שלוגדרו במפורטש. נתוני כה אדם אלה יהיו אינדוידואליים ומוסדיים ויהיו עדכניים, רציפים, אמינים וסטנדרטלים. הנתונים *כללו: נתונים אלשליים, מקצועלים, השכלה פורמללת, נתונים דמוגרפיים, תעסוקתיים ומוסדיים. 4. המערכת הרצויה למערך מידע כח אדם זה:- 14.1 4.2 כללי מודל מערכת מידע כח האדם הרצול יענה על צרכי צרכני המערך בהווה ויהיה גמיש דיו כדי לענות גם על צרכלם בעתיד. חמרה לדרשו אפיונים לחמרה מתאימה שתעמוד בדרישות המערכת ותענה על המטלות והמיגבלות לעיל. הקונפיגורציה הסופית חייבת להתאים לעבודה משותפת עם מערכות המידע הקיימות ולאפשר שיתוף פעולה עם מערכות אלה. 5. עד למועד סיום כתיבת הדו"ח, בוצע כבר המכרז לשלב הראשון, קרי, ניתוח ואפיון המערכת, ניתוח צרכלם. למימון הקמת מרכז המידע ותכנון כח אדם | | | ן ן גולסו משאבלם מהג'וינט כ-%400,000 (ראה נספח 2). ומהמרכז הלאומל לברילאות הציבור בגובה של 1ך. חינוך רופאים, אחיות וכו' באמצעות מלחשוב* א. (8א61דקעע א1 א6210ט518א1 פמפטה תמצטקא00) 01 - כללי ניתן לחלק א השימוש של 041 בהוראת רפואה לשבל יישומים עיקרלים:- זא01- עפת ו- מעהטכה6פטפאט ג זאד ס. הוראה פרה-קללנית בתחום הפרה-קללבל נעשה שימוש ב-0641 בעיקר בתור כלי ללימוד עצמל של אינפורמציה עבודתית. בשלב הזה של הוראת הרפואה קיים צורך ללמוד כמויות ניכרות של חומר בקצב מהלר. השימוש באינטראקצלה עם המחשב לצורך זה מאפשרת לסטודנט להתקדם בקצב המתאלם ל?כולתו האינדוידואלית, לחזו על חומר ולבחון בעצמו את מידת שליטתו בו. התכנלות שפותחו לצורך זה הן כעין תחליפלם להוראה על לד? מורלם. קיימים סוגילם שובים של תכנלות בתחום זה:- שיעורים בצורה של ₪ מק1עשוו (המשמשים גם למבחן עצמל); שלעורים במבנה של צאחך חמתע שאלות ותשובות. תכניות יותר מורכבות בהם התפתחות השיעור הוא בתגובה לתשובות נכונות או שגויות של התלמלד. 4. רכלשת ציוד לשלב הפילתוח כמו כן מנוצל המחשב למתן הדרכה על מקורות מידע נוספים על החומר וגם זה בהתאם ללכולתו של התלמלד. בדרך כלל נבעשה השימוש ב1ג6 בשילוב עם אמצעיל לימוד אחרים (פ5שקג1, 8).. בראה ש-צ511המט1אט 5178 0810 מובילה בתחום זה ונעשה שימוש בתכניות שפותחו שם גם במקומות אחרים. 1 בספרות יש התייחסות למספר רב של תכניות ספציפיות בתחומים רבים ועל * ראה נספח 3. מלגוון רחב של צלוד. המגמה הזו של "תוצרת עצמלת" בולטת בשנים האחרונות עם מהפיכת ה-1020. הוראה קלינלת בתחום של ההוראה הקלינית מושם הדגש על השימוש במחשב בתור סימולטור של מצבים הדורשים נלתוה וקבלת המזלטות, כמשלים להוראה הניתנת במסגרת בלת החולים. בין היתרונות של קיום של "חולים מדומים" במחשב, כהשלמה לחולילם אמלתיים אפשר למנות:- 1. ניתן להצלג בפנל הסטודנטלם מלגוון מחלות ומצבים מספר רב של פעמלם ככל שידרש. 2. ניתן לשלוט על סדר ההצגה ועל מורכבות המצבים. 5. ניתן לאפשר לסטודנט "לטפל" בחולה באופן מלא במקרים שבמצלאות סטודבט לא היה מטפל כלל (.₪10 , דַפמאאה 0140ג02). 4. ניתן לשלב הוראה והקניית מידע תוך כדי "הטיפול". קיימים שני סוגים עיקרלים של הדמייה: 1. מודל סטטי, כאשר הנתונים הקלימים במחשב אודות החולה הם קבועלם ועל הסטודבט להגיע בעזרתם לאבחנה נכונה. 2. מודל דינמי, כאשר נתוני "החולה" משתנים עם הזמן ובהתאם להחלטותיו של הסטודבט. בחלק מהתכניות מהסוג הזה משולבים אלמנטים של עמחט, כלומר, כאשר הסטודנט לא יודע מה לעשות או עושה שגיאות, התכנית מסוגלת לעבור לשפסע של הוראה או הפבייה לחומר לימוד ולחזור למצב סימולציה. רוב התכניות מן הסוג הזה הם מודלים סטטיים. בקטגוריה הזאת נראה שנעשתה עבודה רבה ב-.41א65 55א. תכבה נבראה לתת הועדה שהבעיה המרכזית בתחום ה61 הינה בעית פיתוח התכבה. יש כמה שפות שפותתו במיוהחד למטרה זו. הנפוצה ביותר היא שפת 10108 של מערכת 410.קע. 410.זע הלא מערכת לפלתוה ושלמוש בלומדה שפותחה במשך שנבלם רבות ב-א108₪164א 0% צצעפפמט1אט והילא משווקת ע"" 026. המערכת הלא בשלמוש גם בארץ. הלא *לעודלת למחשבי 020. שפה אחרת שנפוצה ומתאלמה למחשבלם ביבובלים הלא תמצדתחת00085. מכל מקום, פילתוח לומדה מן הסוג הזה ברמה מתקבלת על הדעת, במיוחד פילתות סימולצילה, הלא בעלה קשה אשר דורשת זמן ומאמץ רב. יחד עם זאת, בגלל המילגוון הגדול של שפות וציוד שבהם פותתו התכנלות הקיימות, התאמתם לסוג אחר של ציוד עלול להלות קשה כמעט כמו פיתוח חדש. אם יש כונה להכנס לתחום הזה, נראה שהשלב הראשון צריך להיות אלסוף מלדע רב ככל האפשר על הלומדה הקלימת. אוסף מגוון שכזה של תכנה ברמה נאותה עשול (עלול?) להכתיב את הצלוד שבו תשתמש מערכת עתלדית. ציוד על אף ההוזלה הנלכרת במחלרל הצלוד עקב מהפלכת ה-1080, ההשקעה הדרושה בציוד להקמת מערכת הוראה בעזרת מחשב עשויה להלות ניכרת. לדוגמה, תחנת עבודה של 2110 עולה (בל? שלוקחים בחשבון את המחשב המרכזל) כ-%5,000. זאאת בגלל התכונות של הצגה גרפית, צבעלם ורזולוציה, מגע, שילוב עם הקרנות של שלקופיות וסרטים וכו'. ככל שלורד המחלר מצטמצמות האפשרויות הולזואליות. לתכניות הדרושות הצגה של טקסט בלבד לעלה מסוף כ-%700. מספר המסופים הדרוש תלול כמובן במספר התלמלדים, היקף ההוראה בשלטה הזאאת ובלכולת לפזר את השלמוש על פני זמן. כח המיחשוב הדרוש תלוי אף הוא בהיקף ובפיזור השימוש. כדי לבסות ולאמוד את המשתנים צריך לנסות ולהגדיר את המסגרת שבה תופעל מערכת כזאת. כלומר, כמה תלמלדלם, אללו נושאים ובאיזה היקף. שאלה נוספת שתתעורר היא הברירה בין הרבה מסופים למחשב אחד או שלמוש ב-1080א בתור תחנת עבודה או שילוב בין שתי האפשרויות. השלקולים כאן הם:- 1. אלזו לומדה קיימת לכל אחת מהאפשרויות. .2 האם ילש רצון לקבל מידע על "הביצועים" של התלמלדים באופן מרוכז. 5. שימוש של הציוד למטרות נוספות (אם הצלוד נמצא במחלקות בליה"ח למשל). המצב בארץ בתחומים לא רפואליים עוסקים בנושא הזה בארץ בעיקר שלושה גורמים: .1 המרכז לטכנולוגיה חינוכלת (על לד האוניברסלטה הפתוחה). גוף זה עוסק בעיקר בפיתוח אמצע" למידה לבתל הספר. פותח ציוד היקפי זול הקשור למחשב עכע ולאחרונה ל-680זא. 0 משווקת מערכת 420ק. המערכת שווקה לצה"ל ומשולבת במערכת ההדרכה (חיל הקשר למשל). באוניברסיטת באר שבע נעשה שימוש נסיוני ב-10זק. בתחום הרפואל נעשה פיתותח מקורל מבוסס על שפת הפיתוה של 0צאמק (10108) לצורך פיתוח סימולצילה של מקרלם גניקולוגיים בבית הספר לרפואה של אוניברסילטת בן גוריון. המערכת משתמשת במסופים רגילים (ולא במסופים המיוחדים של 2140) ובמחשב של האוניברסיטה. ב. תכניות הפיתות - לוח זמבלט שנה רצשונה .1 .2 בדיקת לומדה קיימת. מציאת לומדה מתאלמה בחו"ל תהסוך הרבה שנות אדם בפיתוח. מערכת כמו זו הקלימת ב-68א: פסהעטא א210הסטפ₪ גגמ פותחה במשך מספר שנים, החל משנת 1970 ומשרתת מספר בתי ספר לרפואה (ראה בספח 5); בדיקת כלים לפיתוח לומדה. כלי תכנה כאלה לדרשו אם לא תימצא לומדה מתאימה וחלקם עשויים עבור לומדה קלימת. | ן ן | .3 בחירת מערכת להפעלת הלומדה. בעקרון קיימות שלוש אפשרויות: 2.1 מערכת 6א58491 7148 ארצית שתיתן שרות לכל בתי הספר לרפואה. 2 מערכת מרכזית לכל בית ספר לרפואה. 3 מערכות מלקרו מחשב בלת? תלויות. בשלב זה בנראה לתת הועדה כל הבחירה תיעשה בין חלופות 3.2 ו-3.3 או שילוב שלהן. הקמת צוות פיתוח ונלהול הפרוללקט. בניגוד לבחירת המערכת (ציוד+לומדה) אנו מציעים ריכוז ההתמחות בלשבי הפלתוח במסגרת הלחידה למחקר ומיחשוב רפואי של ביה"ח "הדסה". צוות זה יעסוק בשנה הראשונה בבדלקת הלומדה, בחירת המערכת וילשום נסיובי. בשנה השביה לוכשרו מרכזל הנושא בבתי הספר לרפואה האחרלם. פיתוח ויישום בסלובל. בשיתוף עם מספר מרצלם של בי"ס לרפואה יבחרו ויוגדרו מספר תחומלם ספציפיים. בשלב זה נראה כל רצוי להתחיל בתחום סימולציה של חולים ולייטמו במסגרת הלימודים של השנה הששלת. משאבים לשנה הראשונה .1 מנהל הפרוילקט. .2 במדעי המחשב עם נסיון במלחשוב רפואל או במדעי המחשב. עלות מוערכת: %30,000 לשנה מ-1.4.85. בדיקת הלומדה. שהליה של כחודש ימים במספר מרכזים בארה"ב. עלות: %7,000. רכישת לומדה כוללת 50,000 - %20,000 רכישת כלים לפיתוח כ- 0+ .2 עם רקע מתאלם 4. רכילשת ציוד לשלב הפילתות והנסול 2.00 5. מדען מחשבים לצוות הפיתוה 0 לפחות במדעי המחשב. עלות: 320,000 לשבה מ-1.4.85 6. רופא בכלר. יועץ לצוות הפיתוח ב-1/4 משרה מ-1.4.85. שנה שביה 1. הפעלת המערכת בשלושה תחומים במסגרת תכנית הלימודים של שנה ששית בבית הספר לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברלת. 2. בדיקה והערכת תוצאות. משאכים לשנה השנלה 1. ציוד נוסף - מספר תחנות עבודה בין 8 ל-12 בעלות של %3,000-5,000 כל אחת (2 עד 5 תחנות עבודה לאוניברסיטת באר שבע). 2. תוספת ציוד למערכת המחשב. העלות תלויה בהחלטה שתתקבל במשך השנה הראשונה לגבי חלופות הציוד. 3. מדען מחשבים נוסף. עלות %20,000 לשנה מ-1.4.86. שנה שללשלת 1. הגדלת מספר התחומים ללימוד. 2. הפצת המערכת בבתי הספר לרפואה בארץ. 5. הקצאת מרכז נושא בכל אחד מבתי הספר לרפואה, יועדף רופא בכיר. משאכים לשנה השללשלת 1. עלות הציוד לכל אחד מבתיה"ס תלויה כאמור בבחירה בין החלופות. 2. עלות של 1/4 משרת רופא בכיר. ש. מערכת מידע תרופתל הפיתוח המואץ במדע? הרפואה סחף איתו גם את מדע? הפרמוקולוגיה וכתוצאה מכך קיים גידול אקספוננציאלי במספרי המכשירים המוצאים לשוק בכל שנה. לכמות העצומה של תרופות המצלפות השוק יש השלכות רבות, מהן קליניות ומהן כלכליות, מהן חלוביות ומהן שליליות. ה-אעק (טשאמהתעעת אפמע 5'א51014עות) היוצא בארה"ב בכל שנה ע"ל לצרני התרופות כולל בתוכו כשלושת אלפים תכשירלם המוצעים למכירה. גם מספר התרופות שקיבלו אישור משרד הברלאות לשימוש בישראל מתקרב למספר הזה. אפילו נסיונות עקשביים, הן מצד משרד הברלאות והן מצד קופות החולים, לצמצם ₪ מספר התרופות מותיר בערך 2000 תרופות שונות המצויות על המדפים. הגידול המואץ אלנו נמדד רק במספר התרופות המגיעות לשוק אלא גם בפוטנטיות שלהן וביכולתן לשנות תהליכי מחלה, או לפחות לנטרל אפקטים סימפטומטיים רבים. אילן ספק שהגידול והפיתוה במדעל הפרמוקולוגיה נותנים בידי הרופא כלים רבי עוצמה להתמודד עם רוב הבעיות הקליניות המוכרות. התרופות משמשות ככלי העזר העיקריים בעבודה התרפויטלת השוטפת ומהוות גם סעיף חשוב בתקציב השלרות הרפואל. על פי מחקרים שנעשו בשירותי האלשפוז ובשירות האמבולטורל בבאר שבע, אפשר להעריך את ההוצאה לנפש לתרופות בכ-22 דולרילם ובסך הכל כ-75 מליון דולר לשבה. מערכת שירות?ל הברלאות בישראל בנויה כך שלרוב האזרחים במדלה יש אפשרות לקבל טיפול רפואי, הכולל גם טלפול תרופתי ללא צורך בתשלום בעת קב לת השירות. מערכת זו, נותנת לרופא תמיכה כמעט מוחלטת בבחירת התרופה הרצויה ורישומה לחוליו. אין מחסומים של זמן, מקום או תשלום ברישום התרופה ע'י הרופא או בקבלתה ע"? החולה. לחד עם הברכה הרבה הטמונה בפיתוח הפרמקולוגי, קילימים גם סיכונים רבים. המספר הגדול של תכשירים פרמוקולוגיים בעצמו מהווה מעמסה כבדה. רופאלם | | | | | ן ן ורוקחים תליבים להכיר את שמות התכשירים השונים בשמם הגנרי? ובשמות החללפלים של היצרנים השונים ולהלמבע מזיהוי שגוי של שמות דומלם. המספר הגדול של תרופות חללפיות שונות מהווה גם עומס לוגיסטי. שמלרת מלאל נכון של הסוגים השונים,,. הזמבת תרופות, זיהוי בעת הצורך והנפקתן למבקש, כולן פעולות המושפעות" ב.אופךן לשלר מכמות התרופות המצויות בשימוש. מעבר לכמות ולמספר הגדול של תרופות, קיימים גם סיכונים רבים הקשורלם בתרופות עצמן הבתטרבההבתן הכימיות. בעוד שתרופה נכונה במינון הנכון לוולה המתאלם, עשויה להיות לברכה, הרל שלמוש מופרז בתרופה זו, או שימוש בה עבור החולה הלא מתאים או כל שגלאה אחרת בצורת השימוש בה עלולה לגרום לנזק רב לחולה. אנשים רבים מקבלים טיפול כנגד תופעות לוואל של תרופות שהם מקבלים עקב מחלות קיימות. למל אלשפוז רבים (כ-15% במחלקות פנימיות) נדרשים כדי לפתור בעיות שנוצרו עקב שגיאות בשלמוש בתרופות בעת הטיפול הרפואל. הרעילות הגבוהה של תרופות מודרניות מגבירה את הסלכונים הכרוכים בשגיאות מסוגילם שונים, וכל מערכת שתמבע שגיאות כדאי שתיבדק ותוכנס לשימוש אם תימצא ראויה לכך. המערכת הממוחשבת למלדע תרופתי המוצעת כאן, אמורה לתרוט רבות למגיעת שגיאות בטימוש בתרופות, בהבטחת שלמוש אופטימלי בתרופות הנכונות ובתמ?כה בניהול ובלוגיסטלקה של רכישת תרופות, אלחסונן והנפקתן. בטווח הקצר אמורה מערכת כזו לתפקד במרחב מחקרי ולתמוך באוכלוסיית התוקרלם בעיקר, בתקופה של כשלוש שנים עד חמש שבים תשמש המערכת רק את החוקרלם ובתקופה זו תובטתח אמינות המערכת, דליקנותה ועדכונה האפקטיבי. בטווח הרחוק יותר, כלומר בתחום חמש שנים יש לצפות לשימוש שוטף ואלנטבסיב: במערכת המידע ע"ל רופאלם וע"י חוקרים. סביר להביח שהשימוש במערכת המידע יתחיל בבתי החוללם ע"ל רוקחלם קלינלים וע"י קליבאים מעונינים ובהמשך יתפשט השימוש גם למרפאות, בלתי המרקחת בהן ולרופאל המרפאה. | ן | ן | מטרת המערכת הקמת מאגר מלדע תרופת*ל ועדכובו השוטף לשימוש הלחידות הקליניות, בתל המרקחת וגורמל הוראה ומחקר. סוגי המילדע במאגר ו את המלדע במאגר נלתן לחלק לשנל סוגים עיקרלים: כללי-נבלהולי, טיפולל. מידע כללי-נ*הול: שמות התרופות - כולל שמות גנרלים, מסתחרללם ותרופות בפיתוה ובמחקר. לכל תרופה - שמות היצרנים צורות האספקה (גלולות, אמפולות, תמל*סות וכד') ארלזת וכמויות לכל ארלזה מחירי התרופות ספקלם דרישות מיוחדות לשמירת התרופה (תנאלים, אעךע ש ַש64) מידע טלפולל לכל תרופה *רשמו בשלב הראטון בטוותח הקצר המאפלינים הבאים ויעודכנו כנדרש: שלב א': מיבון וחלשבוי מלנון לפל גיל, משקל ומשתנלם אחרים. התוויות (אלנדלקציות) לשלמוש בתרופה. התוויות נגד - קונטרה אלנדלקצלות. שילוב (אלנטראקציות) עם תרופות אחרות. תופעות לוואל הקשורות בשימוש בתרופה. רגישויות יתר והצטלבות ברגלשויות. תגובות למצבים מלוחדלם (כגון: הרלון, הנקה, נזקים לעובר, 665 צסא10עמת וכו'). לטווח היותר רחוק לש לפתהת ולהכין עבור כל תרופה רשימות על מאפיינים נוספים שאלנם קלימים כיום בקטלוגים המקובלים, אולם הם גורמלם חשובים בקבלת החלטות קלינלות ופרמקוקללניות. שלב ב': לכל תרופה: מינון ותדילרות ביחס למצבים פתלוגליט: ילעילות *לחסלת. נתונים פרמקוקינטלים (כגון: מחצית היי התרופה בגוף, אערי פירוק וסיללוק וכד'). יעילות דיאליזה מסוגים שונים לסילוק תרופות מהגוף במקרים של מינון יתר (הרעלה, חולי כליה וכד'). ריכוזים של כל תרופה (טרפולטלים וטוקסיים). מבנה המערכת המערכת תכלול את המאגר המרכז?ל שיהלה קשור למרכזים הרפואיים באלזורלם השונלם בארץ ולאלה *היו קשורים המשתמשים והבודדלם. המאגר המרכזל ל*אסוף את הנתונים, לתאלם אותם למערכת, ויעדכן את כל המרכזלם מידל פעם על כל שינוי שנעשה במאגר המרכזל. המאגר המרכזל יהלה מורכב מצוות מומחים, רוקחים, קלינאים ומדעני מהשב, מנתחל מערכות ומתכנתים. לרשות הצוות *עמוד מחשב שתכונותיו העלקריות הן אלחסון, עדכון, שליפה ועלבוד של כמות נתונים גדולה. עיבודים מתמטלים ומהירות חלשוב אלנם נחוצים למחשב זה. המחשב המרכזל להיה קשור לכ-50 מחשבלם בבתל חולים ובאלזורים השונים ויעביר אל להם אחת לשבוע או לעשרה *מלם את העדכונים השונים והתלקונים שנערכו במערכת המרכזית. הטיפולים בחולים והשימוש בתרופות ירשם במחשבים האיזוריים, ואף הם ליעבירו למאגר המרכזי אחת לשבוע או לעשרה *מלם את סלכומ? השלמוש בתרופות כפי שאלו נאספו בשלמוש בשטח. הצוות במאגר המרכזל יקבע את סוג?ל הסיכומלם שידוותו ע"ל האיזורלם. המשתמשים במחשבים האלזורללם, כלומר הרופאים והרוקחים יהיו קשורים למחשבים האיזוריללם בקוים רג*לים, ולוכלו להשתתף בשלמוש בקוים עם משתמשים אחרים ומהילרות ₪.סת 600 אמורה לספק את צרכיהם. לעומת זאת הקשר בין המחשבים האיזוריים למאגר התרופתי *עשה במהירות גדולה (הערכה ראשונה לגודל המהירות תרשים מערכת .מידע תרופתי מחשב איזורל ו | 4 איזוךי איזור | מחשב איזורל הרצויה הלא .כ52 9600) וגם כאן להיו משתמשלם רבים לקו בנוסף לשימוש המוצע כאן. בטווח הארוך ?לש לצפות לכ-2500 קוים לקישור בין משתמשים במערכת לבין המחשבים ‏ האלזורילם לעומת זאת המאגר התרופת? לקושר לכ-50 מחשבלם אלזורלים. שיטת העבודה המאגר המרכז? *פעל כמערכת עצמאילת/משק סגור, תעסלק עובדים, תפתתה את המערכות תעדכן נתונים ותפזר את התוצאות. *הלדות המחשבים האלזוריות תרכושנה חלק במאגר המרכז? ותקבלנה מהמאגר עותקל המערכת, עדכונים שוטפלם ועיבודילם שובגים של הנתונלם במאגר ע"פ צרכלהן. בכל מחשב אלזורי תתווסף למערכת המסופקת והמעודכנת ע"י המאגר המרכזי גם תת -מערכת לרלשום הנפקות, אספקה ורמת מלאל לכל תרופה באלזור. מערכת זו תפעל בצירוף ובשילוב עם מערכות אלזורלות אחרות (כגון, מערכת מעבדה, רנטגן, קבלה ושלחרור וכו'). המשתמשים העלקרל?לם במערכת *היו הרוקחים והקלינאים. בשלב זה כל מרשם שלובא לרוקח עבור חולה יוכנס ישירות למסוף ויבוצעו עדכונים מ?ידיים ברמת מלאל ובסטטוס תרופות של החולה, כמו כן יתקבלו נתונים מליידיים על הסטטוס הזה, כלומר תרופות אחרות שהחולה מקבל ואלנטראקצלות אפשריות ושאר ומלדע יתקבל אם וכאטר הרוקח או הקלינאי ?בקשו אותו. מערכת כזאת חייבת כמובן להשתלב במערכות אחרות, כגון: קובץ מקבלי שלרות, קבצי מעבדה, רנטגן, אלשפוז וכד'. יש לתכנן ולהתקין מכשיר זיוי פוזלטיבי אישל, כגון: כרטילס עם סרט מגנטיל (דומה לכרטיס אשראל) שעליו הנתונים הרפואיים הבסיסיים של בעליו כולל רגישויות, אישפוזלם ונתוני קבע אחרים. בתנאל שהטכנולוגיה תאפשר זאת, רצול גם שניתן יהיה לעדכן את הכרטלס מלדל פעם, כלומר, להוסלף, לגרוע ולשנות נתוגים בו. כרטיס כזה יעודכן בכל פעם שהחולה לקבל תרופה חדשה, תבוטל תרופה או לשונה המינון וכו'. | | | ן ן שלמוש חשוב נוסף של המערכת *היה במחקר ובהוראה. תלמידים קליבאים וחוקרים בזקקים תדיר למקורות ספרותיים לבירורים שונים. אין לצפות שהמערכת הממוצעת תשמש כתחליף לספריה, אולם המערכת תאפשר מלצול של מידע שוטף להכוונת התלמלד או החוקר לנתיבי מחקר פורלים. שלבלם בהקמת המערכת הקמת צוות חשיבה לקביעת הצרכלם, המשתמשלם, התוכן ומדלניות כללית (כגון:זכאים, שלטות וכו'). קביעת מערכת חמרה ותכנה מתאלמים. קביעת הגוף המפע*ל. מבנה המאגר. זכויות וחובות המשתמשלם. תקציב משוער החמרה הנחוצה אלנה *יחודית למערכת זו ועל כן אין לייחס את כל עלותה רק למערכת המוצעת כאן. מערכת חמרה זו *לכולה לשמש גם את הקבצים האחרלם שהוצעו ע"י תת הועדה, כלומר, אא עיבוד נתוני הקבלה והשלחרור ואת קובץ כח האדם. חמרה המחשב והדיסקים הנחוצים עולים היום 5"0' המרכזיה לתקשורת עם המחשבים האיזורלים 0+ סה"כ זה לא לזקלפה בלעדית למערכת התרופות 0, 2" עלויות העברת נתונילם תקשורת בין המאגר המרכז" ל-50 משתמשילם אלזור?לם במהירות של פשג8 9600. תקשוראע (להלן שתל חלופות): 1. לפי הערכה ראטונית, השלמוש בנל"ן כולל מכשירי הגברה בקצוות, קוי התקנה ושלמוש שנתיים 0+ | ו | | | | 1 | 1 ו | 2. דמל שלמוש שנתלים בישראנת, כולל דמל שימוש ע"פ זמן 0, 0 כלומר, ע"פ הערכה ראשונית זו השלמוש בישראנת עדלף. הצוות במאגר המרכז?ל אמורלם לפעול כ-10 בעלל מקצוע ומזכירות (רוקהים, רופאלם, מפעילים, מנתח? מערכות, מתכנתילם ומזכלרות) בעלות שנתלת 00+,25+ מסחור המערכת כל האמור לעלל יכול להתבצע במערכת מסחרלת. קיימות בעולם מספר חברות וגופלם העוסקלם במערכות מידע תרופת?ל ויתכן שגוף מסחרל *קים את הרשת הנדרשת, *לקנה לעצמו (ויחתום על עדכון) מערכות מידע תרופתי וימכור את השרות. גופלם שבאלם בחשבון הלנם חברות איתור אלחוטיות, חברות למסחר בתרופות, חברות העורכות מלדע תרופת? בירחונים וכד'. הקושי במסחור שכזה הלנו גבלה בגין שרות מרופאל קופות החולים: לצורך מתן שרות זה, צריכה החברה לחתום על החוזה עם קופות התחוללם. לתכן שקופות החוללם תעדפנה לתת את השרות בעצמם, ואז כמובן קצב התפתחות המערכת אינו בקבע עוד משיקול מסחר*. במידה והממשלה תיתן עדילפות והקלות מס ומימון אחרות, יתכן שלמצא גורם מסחרל* מעונלן בדחיפת מערכת כזו. סכום אומדן התקצלב לנושאל תקטוב בבריאות תקציב חד פעמי כח אדם (פיתות והקמת המערך) תשתית ציוד (בדולרים) 1. מערך מלדע לאומל על קבלה העברה ושיחרור חולים 00 00 2, 0 2. תכנון מערכת בקרה ושליטה על כח אדם במערכת הבריאות תקציב חד פעמל כח אדם ,00 (התשתית והצלוד מפרוללקט מס' 1) 45 חינוך רופאים, אחיות ועוד באמצעות מחשבים תקציב תלת-שבת? שבה א' כח אדם 7,000 לומדה ותכנה 0 ציוד (חמרה): חלופה א'1 200000 חלופה ב'2 200000 חלופה ג 5% 200000 4. מערך מלדע תרופתי תקציב טוסף רב-שנתל שנה ב' שנה ג' 0 110,000 360,000 0 480,000 0 780,000 0 ס"ה 0, 257 000 2,0 7.00 ס"ה לפרוייקט ,.00 1200 או 992,000 0 אוה 1,392,000 כח אדם 20000 ציוד (300,000 - שימוש בציוד שלרכש מפרוייקט מס' 1) חשתית: חלופה א'4 00 0 לשנה חלופה ב'ל 5,000 או 630,000 לשבה ס"ה אומדן תקציב כולל (תלול בחלופה שתיבחר) 98 = ו | | הערות 1. הכנת מיקרו מחשבים (3). ( 2. שימוש בציוד קיים + הרחבה. ) האופציה המתאלמה תהיה זו 5. רכישת מחשב מרכזי ) למערכת הלומדה. 4. שימוש בנל"ן, קול התקנה ושלמוש שבתילם. 5. דמל שילמוש שנתילים בישראנת. ו ערך תַבלהָ אשפוז ושחרוך חולִי בתי החולים התתשלתיי סגרת והעקרונות לתכנון ובניית המערכת 1 מסגרת העבודה של הצוות ועקרונות המערכת הוגדרו לצוות במסתכים הבאים: : 1.1 מכתב מנכ"ל משרד הבריאות מה-2.12.80 בנושא: "קונספציות אלטרנטיביות להקתת מערכת ממוחשבת של קבלה ושחרור חולים". 2 החהלטות הוועדה שהוקמה בעקבות המכתב הנ"ל שהוגשה למנב"ל משרד הבריאות ב-16.12.80. 3 נתב מנוי הצוות הנזכר לעיל נסעיף 1.1). *.1. מסחךר ניתוח מערכת "תעודת שחרור" שהוכו ע"י צוות אנשי המרכו לחיכון משרדי ואנשי משרד הבריאות ושהוגש להנהלת משרד הבריאות בדצמבר 1980. 2 טקרונות נלליים לתכנון ובניית המערכות. 1 חעטרה - המערכת תנהל את נושא קבלה, שחרור ואבחנות חולים בבתי-החולים במערך הבריאות לרמותיו השונות. 2 שיטת ההפעלה - 1 המערכת תופעל באמצעות תיני מחשבים, תחשב הרכזי ומערך תקשורת, תוך מתן אפשרות לשיחוש בטפסים במקרה הצורר. העקרון התנחה הוא שיתוש חיני%לי בטפסים. 2 מרכיני המערך: מערכת מרכזית מערכות מקומיות בבתי-החולים. 1 אפיון המערכת - 1 עדכניות - נדרשת רמה גבוהה של עדכניות הנתונים בַבַלַ רמות התערכת - שתאפשרי אספקת הידע אחיד, כוללני ומהיר. 272 גמישות לשינויים - נדרש תכנוו ופיהוח מודולרי שיאפשר הכנסת שינויים בהתאם לצרכי המערכת המנהלית והענות מהירה לדרישות בלתי צפויות. 1+ אצבטחה - גיבוי למערכות ולנתונים שות "הירה בתקרה "נְפִיכָה". * מתוך: בן נתן, א. מערך קבלה אישפוז ושחרור חולים בבתי .ים ממשלתייט מפרסים למיכון המערכת, משרד הבריאות, יחידה לאוטומצ ווח מערכות לענ"א, כסלו תשמ"ב, ספטמבר 1980. 2.|.6 .5 .2 2 46% פודיות הנתונים והמידע ברמות שונות. 5 שחירת נתונים: ּ 7" לת חבחינת הותן וההיקף בבת"ח; וארוכה במערכת התרכזית, בהתאם להחלטות הנהלת משרד הבריאות. 6 נוהלים - המערכת ‏ חייבת לפעול בהתאם לנוהלי משרד הנריאות, כללים מקובלים בתשרדי הממשלה וחוקי מדינת-ישראל. ‏ 7 4 אחריות - 1 בעלות המערכת: המערכת על כל מרכיביה גחמרה, תכנה, נתונים וכד') תהיה רכושו הבלעדי של משרד הבריאות על כל המטתמע ומתתחייב מכר. י 2 אחריות המשרד הראשי: ו - הפעלת המערכת המרנזית על כל מרכיביה. - פיתוח מרוכז | של המערכות המשותפות לְכַלל בתי-החולים. - הריוות נוהלים ומסגרות לפעילות בתי-התולים נתקני מיטות, מחיר אשפוז למשל). 3 אחריות בתי-החולים: - הפעלה שוטפת של המערכת המקומית. - פיתוח מערכות יחודיות - באישור ובפיקוה המשרד 'הדאשי. קייתות רמות שונות של קשרים בין-מערכתיים: 1 הקשרים עם בכ החערכות המקומיות בבתי-החולים הממשלתיים - עדכון חידי של המערכת המרכזית בארועים המקומיים. 2 קשרים עם מערכות מקומיות בבתי-חולים אחרים - עדכון | | תקופתי של המערכת המרכזית בארועים המקומיים. 213 קשר עם מוסדות ללא מערכות ממוחשבות - עדכון נתונים באחצעות טפסים. 68 החאפשרות. לבתי החולים ולמוסדות לשלוף נתונים באמצעות חסופים הקשורים למערכת התרכזית. 7 משטות הפעלה - המערכת צריכה להיות פשוטה להפעלה גם ע"י העובדים העוסקים בשגרת הנושא ואין להם רקע קודם נרחב בנושאי ענ"א. 8 שיתוש בחבילות תכנה - המערכת תכלול או תוכל לקלוט חבילות תכנה לעיבודים סטטיסטיים ונכלכליים. 9 מפיתוח עתידי - המערכת תהיה בסיס לפיתות עתידי ברמת בתי"ח, הוספת מערכות חדשות והרחבת הקייתות בהתאם ובכפוף לאתור בסעיף %.2.2. 3 ההתערבות בהן חדובר: 2.41 מערר מידע ניהולי בנושאי קבלה ושחרור בבתי"ת - מערך זה יקלוט נתוני מאושפוים לפני קבלתם ובקבלתם לבתי"ח, בהעברתם בין המחלקות ובשחרורם מבתי"ח, כולל נתוני אבחנות נאבחנות שחרור, אבחנות סופיות). המערך יאפשר חבור מערכות חוץ ממשלתיות מתור כונה ליצור מערך מידע אשפוזי אךצי, המידע שיסופק תהמערכת הזו יהיה: מידע ברמת התולה: מקום החולה בכל עת. ברמת קבוצות חולים נבחרות: מצכת חולים במחלקות, רשימות חולים לפי פרמטרים נכגון ימי שהייה) רשימות חולים נבהרות לפי פרמטרים (גיל, מין וכד') ובמיונים שונים. ברחת התפעול השוטף: השבונות, רשימות חוליש חסרי פרטים או חסרי סידור נכספי. וברתת בתי"ח: דו"ה תפוסה. דו"ת תנועת הולים, דו"ח ימי אשפוז. פירוט הנתונים והמידע יבוא להלן: 2.142 2.43 מרכז מידע אשפוזי ארצי - מערך זה יקלוט באופן שוטף נתונים מבתי-החולים המחשלתיים נ(חלק מהנתונים שיקלטו בבת"ח ישודרו לקליטה במערך התרכזי), ויקבל נתונים באופן סדיר מגורמים חוץ ממשלתיים נקופ"ח, הדסה ונד'). כגורתים השונים במערכת המערך יספק מידע עדכני ברתחת החולה היחיד שישלף על-פי פרטיו האישיים). התידע יכלול את נתוני אשפוזו -כולל אבהנות בכל המוסדות שמהן הגיעו הנתונים. תקופתית יטפק המערך נתונים אזוריים על אשפוזים והקף המחלות וזאת על סהך נתוני כל המוסדות במערך הבריאות בארץ שיועברו ויקלטו במערכת. המערך ישולב עם מערך הגזברות כדי לבצע מעקב גביה וכד'. מערך חידע להנהלת תשרד הבריאות - המערר יספק מידע שוטף להנהלת משרד הבריאות בנושאי תפוסת החלקות ובתי-הולים וכו אפשרות לשליפת קבוצות חולים הריגות לפי פרמטרים כגון אורר שהייה ו/או גיל ו/או אבחנות נבחרות. חבנה תת-מערכת אשר תאגור נתוניט הודשיים באופן שוטף ומהעבר על מעילות התחלקות ובתי החולים ותאפשר להנהלת משרד הבריאות לקבל מוונים על פעילות המחלקות לאורך זמן - לבד ובהשואה למחלקות אחרות בבתי-הולים אהרים. מערנכת זו - מערך מידע שוטף ומערך המידע "ההיסטורי" - תהיה הסומה: בפני רוב הגורמים במערכת למעט הנהלת תשרד הבריאות או חי שיוסמך על ידה. כל גישה למערכת זו תירשם והמורשים להפעילה או לגישה לנתונים יזדהו בפני התערכת בעזרת כרטיס חגנטי ו/או קוד אישי מתאים אחר. כמשל - בית-חולים אחד לא יונל לקבל מידע על פעילות כית-חורים אחר ואלא אם אושר הדבו ע" הוהלח משרז י: יאות) 06% מערך ההתחשבנות מרכזי - מהעררך זה יבוא במקום התעררך הקיים כיום במרכז למיכון משרדי 2.5 וירכז את כל נושאי ההתחשבנות בנושאי אשפוז בין משרד הבריאות למוסדות המאשפזים. מערר זה - שנתוניו יקלטו ע"י העברת נתונים בתקשורת או באמצעות תו מגנטי כלשהוא (באחריות ביה"ח) יספק מידע לגורחתים שונים בתשרד בנושאי התחשבנות, ברורים וכד'. מערכים נוספים שיופעלו בשלבים מאוחרים יותר גהסדר אינו תחייב) - היחידה לאוטומציה תגדיר צרכים ואפיון המערכות הבאות: 1 מערך מרפאות חוץ ארצי גוחדרי מיון). 2 מערך כת-אדטם ארצי (חשובי עבודת עובדים). 3 מערךר אספקה ומלאי. 2.56 הערך קטלוג פריטים נעדכון והפצה). יוגדרו גם חערכות אחרות לפי החלטות הנהלת משרד הבריאות והצרכים בשדה. אין זה מן הנמנע שבתי-החולים יפתתו בעצמם תת-מערכות נכגון רנטגן) אשר לאחר תקופת נסיון מתאימה, תשוכפלנה ותופצנה בין יחר הגורמים במערכת. | + הד .1 ההנגכ; 1 - .4 מערך מידע'(ממוחשב)של . / . :)כה-אדם בטערכה הבריאות ביטראל - ממנ המרכז הלאומי לבריאות הציבור בישראל, בסיתוף עם הג'וינט, עומדיפ להקים מערן מידע ממוחסב בנדשא כח-אד5פ במערכת הבריאות בישראל (-ממכ"א). יעדרי הממכ"א הם: א. ל אפ ד תכנון, ניטור והערכה של כה-אדם בריאותי במערכת הברינות. ב. לאפשר התויית מדיניות כח-אדם במערכת הבריאות. ג. לסייע לניהול יידסדורת בריאות על בסיס מידע עדכני. מערך הסידע אמור לענות על צרכיהפ צל הגדפים ונוכאי התפקידים הביוים: א. מתכנני מדיניות הבריאות בארץ. ב. מנהלי רסויות, שירותים ומוסדות במערכת הבריאות. ג. מתכנני כסלולי הוראה במוסדות להסכלה גבוהה. ד. חוקרים בתחהומי הבריא-ה וכח-אדס. ה. הלשכה המרכזית לססטיסטיקה. הממכ"א אמור לענות הן על הצרכים היחודיים של הגורמים הסונים והן על הצרכים המסותפים להם. איפידני הנחרגיק להם זקוקים צרכני הממכ"ט: 1 א. ‏ צרכני הממכ"א זקוקים לנתוני כה-אדם אינדוידואליים ומוסדיים, אטער יהיו עדרכניים, לציפים, אמינים וסטנדרסים. ב. אוכלוסיות היעד אסר יכללו בסיפוי כה-אדם סל הממכ"א הם: מורטשים לעסוק ברפואה, מורסים לעסוק בריפוי סיניים, מורסים לעסרק בסיעוד (אחים ואחיית מוסמכים ומעסיים) ובעלי מקצועות פארה-רפואיים סיוגדרו במפ ג. הנתונים בממכ"א יציינו תכונות טונות סל כח-האדם האמור, כאופן ציתאימו למטרות הממכ"א וכך שניתן יהיה לקבל נתונים איסיים, מקצועיים, השכלה פורמלית, דמוגרפיים, העסוקתיים ומוסדיים. : ד. ממכ"א אמור לספק לצרכנים נתונים בתדירויות שדנות, הן בדווהים סוטפים וּהן בדרווחים מיוהדים. ה. איסוף הנתונים, עיבודם והשימוס בהם יעסו הוך הקפדה ארגונית ומטפטסית על סודיותם ועל הזכות לפרסיות. הסודיות תחול הן על העברה ושימוס במידל אינדוידואלי והן על ה?ככרה וטימוט במידע סססיססי ומוסדי - בכפוף לחוק. ו. איסוף הנתונים, עיבודפ והכימול בהם יעסו תוך הקפדה ארגונית ימספטית על בסזחות הנתונים, דהיינו, הבכחה פיזית ומכנולוגית צלל מאגר הכב יהמידץ ש ירע חוך המכרז לתכנון המערך. ס. = = איפיוני מערכות מידע כה-אדד בריַדתי הקיימיה בארך. מכיון שנתוני כה-טדם בפערכה הבריאות מרוכזים במספר רב של מאגרי מידץ נכברדים, , מחייבת הקמה ממכ"א ; א. בדיקה מאגרי המידק הריימיב הנפרדים, בכיוחד בדיקה הקיים וההסר לעדמת איפיוני ממכ"א. ב. בדיקת האפסרות להגיק לסטנדרכפיזציה בין מערכות המידעל הסונותה. המודל הרצוי לממכ"א. א. כללי ‏ - מודל ממכ"א הרצוי יענה על צרכי צרכני המערך בהוזוה, ויהיה גכביט דיו כדי לענות כב כל צרביטס בעתיד. ב. המרה - ידרסד טיפידנים לחמרה מהאימה כלהעמוד בדריטסות ממכ"א ותענה על המסלות והמיגבלוה טצויינו לעיל. הקונפיגורציה הסופיה חייבה להתגיב לעבודה כפסותפת עם כערכדה הבידע הקיימות ולאפמר טיהוף פעולת עב מערכות אלה,. ג. קלט-פלט ‏ - 1) הזנת ממכ"א דעידכונו ייפסו בצמצעות : א) תרטימי זרימה סל אהריות וסנכזת; ב) הכנה בסיס נתונים; ג) עידכונים לוטפיכ (כולל לוהות זמנים); ד) הבטחה אחידוה המערכה. 2) הכנסה סינויים בבנגנוגי הדיווח הפו:ף סל ספקי הנתונים (ב<מטעות נוהלים, ספסים, סרכסי מהסב וכיו"ב) עסוייה להיהקל בקסיים. לפיבך יס לטשאוף להכנסת מספר מינימלי של שפצדיים בסדרים הקייכבים, באופן שטיטרה לא רק את מערך-העל אלט גס את המערכות הקיימוה. 5) סדג החומר סיופק מהממכ"א ; א) מבחינת ההכנים -‏ נהונים אינדוידואליים, מוסדיים, התפלגויות ססטיסטיות לפי חהכים שונים ועוד. - ב) מבחינת התדירות -‏ דווחים טשוטפים, דווחים מיוחדים במצבי פעילות נורמליה ובסצבים מיוחדים, 4) הסימוט בממכ"א - א) הזכאים להסהמס בתפוקוה הטונות של ממכ"א יוגדרו במפורס, ב) יט להציע נוהלי זהוי לסל המסתמסים בממכ"א. ג) יס להציע נוהלי חיקסורה. ד) יס להציע נוהלי שמירת סודיות הנהונים והמאגר. ה) יס להציע נוהלי סמירה בטיהות הנתינים והמאגר. | | / שר 2 השקי .7 - . 06 .9 מיקום הממכ"א. דכ להביע את מדקרם הממכ"א בגובן שיבטיה הפגה אדפטימלית סל דעדי הטמכ"ט, הוך התחסבות בקריטריוניב ובמיבבלות טפדרטו בסעיפים אקודמים. עלות הממכ"א. בהבגה הכלות יק לפרס; א, עלוה הכנון המםכ"א. ב. עלוה ייסוט התכנית וזהרצה הכמכ"א. חיטובי העלות יהייהסד אל סוג המערכה הממוחהסבה כולל חמרה, הוכנה, היקסורת וכה-אדס. עלוה הטלטמכ"א - תכנונו, הקכתו והפעלהו לאורך זהן - ההיה בכפוף למיגבלוה הקציביוה, התקציב הכדפי להקכת הממכ"א *קבכק לאחר בחינת אלסרנטיבות של עלדויוה טדנוה. ביצוע. א. סלב ההכנון -‏ יכלך 6 הודשאם ממועד קבלת הקבודה, כפי טיבויין בחוזה ההתקלרות בין המרכז לבין הזוכה במכרז. במהלך הקופת זו יוגל דו"ח ביניים מפורס על הבגכות המסהכנות, הקסיים לאובחנו והקסיים הצפויים. בגכר 6 החודכים מקבלת העלבודה תוגס הכניה אופרטיבית להקלה הממכ"א ‏ . 1 ב. טלב ההקמה והרנצה נכיונית -‏ 2: הודסים. נספח 3 ה הדוצמהו ]ו סוסגוץ קסתול? ץוסוהאקוסה וח 3/4 :סו .קט 5 ו :40080685 50 שָהוצוטוא 8890 טָה!וו ה 8946 רו 5 89 !169 ודום זט סזקכן |/0 ₪ 56| 255655 -|סופח כס הזכ וס זוק95 הזוע זהס!זנק ]0 ₪876 הז ה| הס|:הסע/סזה| הם 5 חפ הז!צו +ה6ו)פכ ₪ 0!008ה] 600098 0+ ה6!|ח/ש החס]) 08688 סצטז . עְשָס !זכ 9061 | הס זה ₪ הזו !זכ 8 86 החפוס סזכן ו68ושום ד זס] 550705 טוה גז() 0596 דפ ץג 6%וסחד צוטסו) 2 :פוחו1 .שו | זו :פס חפ/ט1, 7 500 קה/צוטאת 1 26 ,עחוסז ה +00ה6 01 שצפ|שפז |ההסוזקט הפ ה:וצו פהומָפם =ודדסם -080% 86 29/0/0 81700|08 6898 זט0= .עְשַ0|0ה!ו6+ 86!6זסהז 4ה8 =זנפנטום 264 הן818 04/0900 97801!818)/! ה 60ז10ה!6ז סז |8) 10 טסוט 0 8/08ה81!0 שַה|0ה0קסזו60 ז|פה) ,מוה6זוץ8 5ִסָפה|8/ 0/0883 ה סח 01 ה 0!פפט0! 8 פוהפססוק ה0|ז0פם |פה!] פת7 .6876 זהס/וזהק זזש 6 חס 06 6 178]0806 01 1!5501/8018064 0הם !0 8700 ה! הסוז6טז1 ה | 090 קוח 0 ווספפהה וטס 1/2 :סוחד .הג צ ח5)0 ]400/68 :0003ח400/8/ 1חו0/וקחק ההז 08ה00טז8 !90/68 18560 10 60ה02|0 9 והפזשסזק ‏ |03 מוהד זט 01 זהפהופהָהה8 זססמ| שהה שפסוס!נץהקסהזפק ,6:ט:6|8ה6הוסח ץה8 60%ע0זק סז 00וה זט ,ץ!₪640809 5הפהפה סז ץ|הס זסה ,הס!|:8:ה%6טזק 7668 :וש זטססס סז 58/4 6| 6%ה+ ץ:!0!סזסוה |5:ההפזק ה| 68%5ז6ה! זסהזט/) .0068180 40| ה0|ז06 69987600 |00ם!.] .הס!ז8זהפו0זםס (/1ו99 שוח הסזט חותפ 39005 60| זז 0 3/4 :70 .ג 0300081 :005ת400/6, ס ה0וז8ו96 2 60 ת:|צו ז הז03! פח+ 06|טסזכ 10 6+קחיפזופ ההפזטסזק %|הד 68 פסה .0066זס/וה 0% 4!זסף 9600הט 8ה) 0% זה6)א₪ שה 0 שוכ !07 6270! פד ,20680180 זה 94:08 !600170 0) )הגעםו0ז תזשוסז !08619718 זס) פהוט!60וה ע//1ה06) זאטרה ה ה6[העט ה| 8 הסוזפטז/9 חסו ווח זז ]ס 0066 |פוזהסזסם פז הסט)אונטסטה! ה3 . וס וטס 2 :וחד .עו /660978 :083ה0/8ט2/ 8 זפזט וה 60 01 652801!!1!69 8הז סז ה0!ז6ט06זזה| הא :06|טסזם | 26 6טסוזפע ו הַה!!168 8ה986%!0 :ה8ה6קפנה] פטן=] .הסוז6טיזזוה! ;סז וטס 18 8916 :0ט|0ה! 5601|008 .6!ס8!|פטה 875 ההט/0פוה ה+ זהָהואזס ;)0 חס חח וה|הדז0זה6 ;|/02) 01 84020018 |90002%008 .| 5>פזט 60 | 0 ;זה 60 ה !6גה;1 ד 01 580 0086 608 5 1 ;6858 )0 זטסת 1 :פוחדד .ו הפ 0טז5 !60/68 :400/60603; 8 890 חק שחש ח| זפ הטס6ח |68!ח!!6 ה 0 הסוזפ | טוט 8106 0 8 86| 55 זו וכ ו סס הז 8!|האו ה8!סוסשחק פחז !0 0!5: 8ה1 68ו80:00 :88/08 שה1 הפשו וו 8 סז וזכ 15 9516616 98| פד .זהשוזפק שהז 8168! טר פחז הג זה5!ז8ק שת 01 הטוזק!900 |₪!זוה! ה .והפזטסזק פה) !0 :)9:5 186 .6 זז אפ זה6טזפ סת+ הס!זפוהזסוהו ץ!הס 6הז 8| 0ה!ז591 | 16 ,000 50| |ה8זט+8ה 5!₪ ה |פח|חוזה+ שחז הס והס!זופטב טהופעצד !000818 ,זה0וזמכק פהז 01 ע!ז96/! פה0!וטפט 8:95 הפה1 שהן זההזפה 10 6008ה ה 040|:5ז הסוז8 !ואס |68!ועהכ 1!64ו3260 ה .0וז8חוז 10 ה! !9068 560057 זג סז | ה אה 591 א אס .טסה 4 :חוד קוו פחום) | הסוס :08% 400/90 (סההס+ :וטא ץחסזה הק פחז !0 !סז 8 6%!עסזם 4 8 5001!0 100 18!08ה60 0004 / זהטהוזזטק שנס!סופעהקסתזהם 4 עסס!סופצחם הסזסס 0 ל א ; עוה0סזההה :ו 5601005 1 02 הסוזכח ה 60 2 , הסוסה פ1טז עפ 6אסזזז , עְשס!ס!פ ץכ 99106 . . + זז וה 600 אהתזעס ב אטח חוד זו 4 / 0000 ::400/6000, טסה 1/2 1 :וד וי 0% 0 /180168// :005ת400/0 8 0000110081 0 500 .516 ץד שעת וח הס אוספ!= 8 1 6זנסג!טספטו מחטסת בו 1 :אחוד .מ 1 2 -סזכן 18 19501085 הַהוז5| 0116 הק!3 שַָהושוסו!ס] שת חז!83ו] .הו8ז5ץ5 (25) 8 חס זה95/08ז ץ!זחפזזטס :ה וזא :8 1081 018ח !5 585 אזסעשז49 הסוזהסו זס) 9!8353018ז 91ץ 01 5 והבּזססזק 8ה] זההז 018%ה9 -8!985 8 000 |!וש 3 החהזסזכ הט )10 .אפ |הז3 .64 ז פה 18 הו ו * א 6: 100169 0/0/00 1 000- 5% 6 8!צפז ז800/0 שַה|ה1686 ₪ 06 0+ 00800084 4| תופזשסזם 6חז (825חַ8!0ז 01 41/0166 01 58ט פחז הקטסזחז) הָהוזה זז טן!! חפ שהוהוו 0 פטזפט 0ז 0000ה8סה] 8] 6058 6וה7 .68ז8/₪ |07!8ז/8 |מה|והסטסה ז צ זפ 00 010 10 הרו וז 100 |8:א168 02584 !הסוח 0 צפח זטסח 1/4 :שוחו .טש :הט הז!פ6ה 6הז 88!26!|ווה8) סז 64בה8זה] הוהזטסזק )0!זם ₪ 0 6% -8|ע6ז800 |00/68ו 50ט-ע!1ה6ט60ז) זפסיה שה: 01 שוהסם ה:|ש | 0 והס0וזט:!זפה| [הסווה הסיההוס6 4ה500/60|8:|0 פפסה: ה:| 86|0 :| + 60168 מז זכ זפ הו 8 חַה!0800 0ז |1!8ה096 06 680 ת 8 0.6 ה !0 זו6וו] 1 טסה 1/4 1 :וד .ג חפ )20 :₪001 0 ץז0ז8ז0ם 1 טז5 /190/68 וטא -צוסחד ץזס)ג קת גוו ץ סה א ק8זשָסוזפדז ה [8הוהו0 פה טסה ]1 :7/6 40 .6 86!0-0558 ה 16%ש!0/ז96| ]0 שש|ע0] 8 8% 90/64 דומ זקסזט !0 >6הפ:זסקהו] שה+ 01 שפ|ט6ז 288/60 8 8ה|8זה60 0 הס הןחזוצש 0818056 |8!0!00168ץ הכ 8 הז !הג ה/פוהו ה| 10008ט 50 ,65+ץוסז זה זג | ה עצס!!ם הש| השש ופט | 8 8:ה69זק 8 ה0|ז566 .צנסי 4 66וץ|0/ו6|00 +טסם8 6006|שסהא :וה 6/:8הזהץ) 80 6:ע|פה. 6. 8 6.858 . הו צזעטסת 1/2 1 :פוהו7 .קָ4 | |פההסנול) ץוסזפ/300] :661ה9 צז 51000 400/69 ו ה טז5 פַה/צזטא וח /סוושת? ,ואט 6 01 ז86[פ 86ז סז ה086זקק8 ₪886 ₪ 06%|טסזק 312 4 זזצסוה 188 0+ 10206 |8)השוהה הט! 6%סה 186 והס:! מַָה|9 0 הזז 00| 884 ה0ו052|)8/ ;60066018 |88ה05 :סַה| ;6 0-5 ]0 808!79|8 0/80270|6 ;818068 86/1-0848 שץ]51:!% 1 ,מה ,6ו!] 0 1 ה ספות * וס ה | %8גזה! מופוסזק צוטסת 1/2 1 :פוחוד7 .סי )0/0 :008ה 9 -0ז5 0/0/08 090/09 חפ 01 860086 06 00 1 ה6וה 8049 800078%6 ,!2ן8] ₪ 486 0+ ץ)/וסט שחז זס! |!א8 ז 18 וסק ה ה5 8| ה|016 זכ 870 /סז ה ,4טו) /ס שאפזה] וו סז 50060 | רקס זכ ה ד !4811 6 ש90!8ק שתז ה| ה16|8ח!!6 שהו6ו1 שה זס) 6681857 8!/|א4 |68!זהתו8=ה:4וה שה: ה|] 861|68זכ 800 |//7 006 שחז ה| 86168זק 16!|ע0זק 8ה0)ז8|ט/ג זה8|זם] .2/0060078 זהפוום [- 2 כ סוכה 9ה) 890000 0ז ש:5פ4ו566ה ו)||א8% שה !0 )הסההקסו 4 .5 וס 0875 56 סז 0 הח חפ 01 068וו טס 0 המ 019 ה זא זט זס] צטס 3/4 1 :7700 וי יי חל 50 טה/צוא הסוז ט!פש59!1-5 דוס 8 ₪0 8ה9561!0 68זהז 01 60006/918 ופ וססזט | .סז :חן והפזפץ? 4:00 הס 861!9|!56 הַה|הז8פן 8% 204 4 ;ה16/80100ה| והשזהץ5 מָטז ;6ז660 6|זהה1ספה :6 פחסו ,056 18!0] ,6 ה!זפזטסססט ד-0 0!006ה| 15604990 אטטזכ) .= הסוזפטןו5 ההוט!506 ,06!א 0 וטסזו!₪ ,6ה!חקזסו ,85 זט!! עא סחזסוא ,ופצ 2 פס הז ד ה! הסו61 :0 +86 ד רו הפוה:|ת 06 ,טס 1 :וחד .טש והפו6/וץחק :ה הירד ס= 6 סוד 0+ :הוונ 0+ 900000 ו ,ו שה :3 .הזסם שפה 178 ה! פהס!זשטו4טס זז :חפה 5 6 או 186 עפ אש הז ,0/5090 !סוכ פה: 5 2 ּ סוט %. ץוה110ה 0חג!] זהאה צעטסה 1/2 1 :ד .קיה 5ח 5 ]060/08 :065ח0/0ט4/ . ץז ד /8ה0ו00060080 7 -510 ע80זפד /08ו1עחק 5 1 6006סהא 5 הַהו80200 ה| זשהזם8! פהז 815/88 0+ 80ה4050 | דג אה 41 907% |68|ה|!6 0ה8 ,הס|זטם!זאוט זס+סהה 0ה8 ץזס:הפא ,הסןז008| פה+ 0 הפשו 5! הסוזפ8 זו 00 .ג6זפה |8! + 8 זפה|ט ,ה90|!8 פחז סז 8806 הז 01 58ה0וז₪6 60|ז8/ה500זה5 הא 8ה0!ז86 80/6ו870הץ5 ,הסוז068! מהז 806 ה 68!כ|6הוזק הס|ז8 ז0ה0כ9ז סץזפ4 ,והטזפה פנפהז עס טפו|קקטפ 1 ָ 4:0 ₪78 6בָ78ו08 פטזפה 01 16518 צם הפוה ות טו5 מַחוצזט/ :פ8סתפ/סט ח0סוז0008= זח8/זפע ,1ה00)ה60 8 0!|טם הז שפה פהז כופת סז 60ה₪990 :0 צההפוה חז ::|ההזסכן 600788 ד .עספס עשפה זפה הזש כוהפהסו:ם!6ז עהזוסטזנטו+ 6 חס 66/1005 407 מַח/![68 8ח1!0 510 |₪ 8 הן 56|1זפח 66הוכ 10 זסתזסוח .6080 חה טה!עץזם +הג1ח! ,םחש ,6 ה זסרה הג זם [ט1כ|פה 85 והְהוה+ ץ 1100 ופוח צוטסח 4 :חוד .כ 500 /₪60/08 :400/60065/ שַחו?וה6600ז ח! זה06טז5 6חז 8105 1 ד1!5! ,5!!06% 01 זפרטה 06ז8! 8 שַה2:|וזע הז !0 ץ:!זס|פוה הד .8האהָזס 0140 8616:/8:|05ז8ת6 מָהוץ!|זה6ו הבה 6 6ח+ 01 :ח82ש0ז6!הוס+סכ סשז עם 90והפקוה 60סג פם |!!ושש 4הסוזפפטם .0%!ז500/168וו זה0ז9)/ו זטט חםשָזס סז הץ5 8060165 !הח:ט1שָה 1.0 [הו * פעמשאו פטס 2 :76 .קש זז 607081 :005ח200/6/ 88 עְמְס!סוח/8תזתק0 5 פתפוסופץת התחש 8 זקסזכן 5!חז חן 80!6!|הט8 :₪ שפטהז8ק 680המ809 8 סופפט ב (;.א) וה|0טזוהַהס.] |80/8וא שהז ה:ועש זפפט סחה: זהו8 8600 10 :] |וא )ס 65קץז פ>טסוזפט אחז 01 ה00:וה9000] 8%ה986ז ₪6/35]| .פהוסזשהעפ וטו 8 01 1 חס!וז064! |08|ר0ז8ה8 85900!8:00 6ה: 9|819%: 0ה8 6והסושהץ5 שתז 01 הבַָהו0ה8ז5ז6סחט חפ ה|8ק זפהזזט) %:068) .פהוסזשהץ4 שהז הָהוגַ680 ץזו6זטוהש זה זז ) .פההסזסהץו שהז !0 :/פסהמַסזם הא שקסוסוזפ (השָזטס::זוק ץג וו זטסח 1/2 :חוד .קַ וז 881 = 5 דאו צוטס 1/2 1 :6חלד .90 1900081 = /0600ז06= :0/60065ט2; 0/805ו0ח796 5 זט בחפוסובקתק 0800 68767! 8ה+ סך חהסוז זזה :008!ז06 8שו1 01 600015 דא 0 660 1081 4 וו ח! |810/168ה8 01 שש8וטשז 8 ;הסוזפטטצה! !0 98|פה0וזם! ;ו |!0101/86768ה6 הם !0 %ה868000! |60059!0ט5 ז0ס1 0601060 שש ַ .סז ט!8ש190!1-5 8 ה ;681:00%6 !חח 60 ;1 הפרחוקן 9 וםטנ 0000781 :4000/6065 חס/ופטט0= ות6וזפ ץ ות זכ 0168858 106 !0 זה 01 5!908ה60 [0ש4 8 הוא% 0ה8 1661/00%ה/ ;(0118615 8דווז-6)!/ ה בצ וסעה! 5ח8פָזס ,1801075 חן 9ה|808 נזפטם 1:0 5%) : זט 6ה8 ה!|טפה! ;(הס!ז6 ו וו ה וי 10| חס 19 הר ה 60 |8ח1!0/ וק זס! 350195 8! הפטט3 וסט צוטסמ 1/2 1 :77006 .סי 2/5/0805 :400080665 - 60140006 01 ע1!!החוזסחטה שהוזס0ה9 זס(פהה 8הז הזוע שלרל ו 43 הסו הח 1000 680 10 6| 56סקזטם 0895 -. ו ות 68 ח!!6 8 סקט חַחופ = .100105 6 השטסזח1 018061864 וט הו!|נטפה! ,68|והסם שהז 15508588 8 זט 60 שה1 ,00806108 10 הסו 1 חה90!80ז |8הח8ז ,וה:||ספמ91חו 80| ! הט ,6050:8ץו0 , כ מ ה 808166 01 ה 08 ה ו 9 מַח0ס! הפ 181% אפאסן שוש "0-7 0 4 ב /160/68/ :4000/60605; 0 -שז5 79182 [3ופעת] + ד 5 חס + 6890780 ג אפשס) זפעם! פה+ 01 עה07ז8ה5 ואה ,69הא ,ם!ח שחו ט!6ח! אטפטטן 5/0805 :5 חפופזם ואטפאש) 0 זסוהט1 זז זה 0 800 010618 * הדהא ]078ת66 :400/00065, 0 מח!פזט טוט ו דודגו חח !0 !1 6 !העט ז ] וטס 1 :7/9 1 ! הז !01 שפועשז ₪ 55 995 0 68הו|6 80 000ז₪ שה+ - ו וו (₪001 וטס! 816 6ופטם ₪6 0 1 = וט צווסת 2 :חוד .סיג דוס 00800 68908 081!6 זסוהט+ |/69 +ה8ו0 שזם פפזט0ם !הצ ופסודזסם וטס/ 1!5‏ 818ץ0 פהסט ע50!8 * !0 550 5 15 וזו וטו ברע זה . וז הפץז צוהטאאצף: 1 ו זו צ'שסח 10 :ד .כ !0 סזחו 08 5 ופ :81168 חחטה 1 מ 00 ;וטע !הפה 806 %|הז ה| 6ה866::0 שַה|וס!!10 6ה: 01 670/68 8 הפטוק :| זההזם;! ל 8חז !0 808788 :זהוס( שספ!6 6חז !0 8זטז8! ספרה הז 1 8 |טפז |פוזס - 00 ז0ס!/8018) ההט!ה86זספזה8 שה: ;(רוזם אהן) והט|ה6פזם פת: ;שו ץוכקקטפ זה|ט6פפש ;(זהשהוד/אקוה60 ]ס!זשזקסק) ההט|ה86ז60וה8 פתז ;(זה .1 ₪ שח ; (הוט!1807807ה8 ₪ ההט|ה56 55161 98-4181500 הזז 00 = פד 00 צוטסה 1/2 1 :7/9 .טי 51009 0901081 :1/0000 6 ה-6ה!ז006ה6 6ה1 ה0 שו6|ט8ז זה80:0%406-!|59 ₪ 066!טסזק 0 חא :הס'וצסטף ג0|טסזק 60858 פחז ,הסוהוג! וה40ה8ז 8 ה| .וה6ן |ההסותזס!] .6ה0|ז80 ]|פהז 0ה8 ופהסהוזסה ,800%!₪ וטס!זפט חס הס)!זפווזנ ₪8 ₪0₪5:08781!008 |68!ח!!6 ה פהוהזעחז וה6ומָסוסופ ,6הופ!חפת: !סז 18 00ו080ו255/1! ,00ו1/):081ה86! :והץ?ה=י 25 58 הג צוטסת 1/2 1 :776 .מ | |6ההס:זש) עוסזפזסם] ::06ה1/0 ; ץשס|סה|הוזז :879 עד .8ה0!|ז₪86 8/9!!80!6 והז :01/6 והפזטסזם % 8 ץ62 חס 195088078 צז0ז6טסזזה| 5 486ט!6ה| ה0!ז990 :|הד) 00!66! שהז שההוהז08:6 ז1|"8 סז זההכ|ש|זזפק 8הז 8ז|9ז ו00!6ו8הם אהד .%ץו -00:00ג 08 48|טסוק השהז 0ה8 %ז80:0+ הפטוק פהז !0 כ|הוה0!ז8|ז זפם 84 ע!|1ה06! 0ז ז8הז92! 8הז :עצ8|!0) :ה:8:זגק :ז|טו9ז הג ;(8פהסק% 0 9 חא עסָס!סוהץ?חס 00800086 הו בהטס) :הז:זהק :!ט8%ז הסוההו0ש פגץ! . (הזשזז8כ 6חז הזוע 5510018180 8 ז ז0סוום ץ)וזה 8 ו הו 5100065 58 * סא זטסת 1/2 :776 .שג חס טו5 /00/09 :91סח1/0 . פתפוסו1ץקת] הפ !0 ץזזה8 8ה+ הא ,18:80ט7ה/4 8| וה 0סז 006067 הו הפ ,ד זחסזק %וה. קפזם עם 4100 8 זס) 8:88 8ה+ :48!טסזק ההו61|ש זה806/06 8|!סחוכ -ק8|0ש₪8 הסקט 56080)כ :| ההקרה= .זהפהו8הָפהאוה אההט8:ן 01 הסופפט | עזו0וסזסוח זפהזוט) זפהז ה106 זהפרוז88:ז 01 80080668 |65ומָ0! 8 01 זר .סהוזט+טג 1 6%!כו6הוזק 080 סז הפטוק 58| סז זו ה 00 5296/16 .1160 8 זז טא 6ז! 000 וק 41 :7/9 .קט יי זוז :160 -8ז5 6וזש)0/0 !006 וי ץם פוהשוזהק זנשהז ‏ 800 :הז0/ 810021 סז 08900860 ספא 505 נח8 סַה(ההאום טהשוה ה( 80006 68!00!81)07% :164/00 פהז שַה!הוזס! זסו 95ט!פט 1ח6!זטה 14 !0 059 818 5 01 4/815ה60 הההזהָסזק שהד .הַהונץו חס|חצעש החפ וטסזם שח 01 הסוז96 שַהוה1686 8 ה 808:! 1006 1,000 01 ר 680 וס 6 80 0815 68 ז81 107 עצסה 18106 חסו הס 16 05600 חק 0 ופצ צוטסח 4 :6וח79 .עפש :ו ה00 510 /460/08 :1/0000 חם 1 :060:86זק %הכַטסה1 6הז |ה6ט6ז 10 81160216 הסוופוה6וטזק % שהוזטסז ה:80 .וטהט! 8 6%ה!וה9א6 שה 8% ז:!סס|סה!פהזהק0 660ה87!6 6 ₪ 0 25)א/= .080טו6ה! 8ז8 008000988 6!מַס!סהזפק ה8 הס !זט שטס,טפזכן 6%:ו900ז זטס 6005!סהא וטס|טפזכ 8:/] הַה|ההטנום %6ז פהז ה| 086008-ה!8ה1הק0 הז !0 פפט |8ט861 שחז ה| 06ה0/0קאם |פ6וזכ .5 01 ה0!ו חחח ט5011-8 ץוה0ז8ה 7085 *ודהא ₪ טסה 12 :חוד .קש | -שז5 68/08] 41/00 :6%סה0) צז ₪ 00/08! 8 =!כ;ז!טחז ₪ הזוש 6808 ,8ה0!ז190 10 !0 0:80קוה60 :]| ודא ,ףוצופם , הרת 80 ,|| פא |8הווה800 ]0!|ז6זה8 שהז 6/006ה| :5001/00 . ,4 ,0500 ,11!68 91760 זסקקט 0ח8 זפאצס! ,א8זסח1 ,רחא |08/הו!6 וי .6 חח ,א * ₪ דוט :665 +וחפשטז5 מְתוצוט/ -פופהך //סזם:/34:0 צונו ץק תד שהסזפו/ק:סת הסט שס!! 80 |[הפההק!ט60 הז !0 8וע8 |8|זסזטז 8 8% 40320060 5 39 והפזוץ: הפסצאס סו עשס! פד .ץ82ופה: השסץאס זפטו|8 סז 80 וה 06-60 581 2 60 1 1)8טפז |ההס!זסהט) 5 ו8שט|6ה! הסן 1 16966 סחע11! ונה 80 ץ הסור 60 8 01 עוש6 8 0הם :ז016 ע הסהַעאס ששס!1 חס!ח 8ח ד .זהסוחכ !6 שכןפ ופחז השהצאס הזש הסוז6הט[חס 0 8 זהשרוקן! ו 6590000100 0 רוט ]וקוט ץקפזפ ה ד האפְאַצָא0 זטסת 1 :חוד .טי 5 ה 0 וס . ץע פוטסה 2 :חוד .סי 80065: 09/9 1609102 01 ץז0ה+ 8'ץ108 חח 60!08% זט קטכ מטסזם 1 שה|הפשפסזם הא הזטסזם פהז 186/!!:8:6 ה6|ה ,זט 60 פחז זטסח טסה ד .4206066 !8 הרק 0/6!0 8 הן |ון ה סז 9605 8ה 80 כה!זז98 6!וז2|ה6ץוק ₪ ה| זופת .ח9פ!זפכ 8 זם) עכם זפחז 6זפ!זקסזוקקה שחןז +פטסזטס !א הסוזספ? . ז אטע ו סיט חכ 00 01 8001 6 ד ה6פסזקקם התה אוהקהס טסה 3 :חוד .עה 50 !0618 :00/6009 9 סז 8 +300א0ז₪ שח ד 8 !610168 או 01 ה0!ז הזכ ₪ :| אוה הס 4 ₪01040816 הא הה!הופזסס הסטסזהז ₪856 ה856 ז0! 088ה80! ₪ זה טַה!הופזסס בהם ,ורד א 6021616 8 0ַהוהזס)זפכ ,+ץזס:פוה הטטסזסחז 1ס 8% !00708 זטם? שה7 -6000!85 ץזסזה:ססג! ץ900:%87ה 6ה+ 65 (6187706 800 81/1681 ,ומס סזטפה , ([8ה90/0ז) הופק |8ו50)סזס "65% אפ ₪ה+ ה[ ו ד 0106006 1ם וסוקוסחוזק סו 1/2 ! :שוח/7 .קט 6ההזחס סוט :40/0/8665 5 קָה/בוטש ,00 דוס 01 193קו6ה/זכ שח 07 0 ₪ 85 694060 5 0ב ה דגס חן 09000 04 6876 880 ה0!ז80ז1 סז ו 8 8 0%ו/ 0 ,08! ה הוה 80 זט ] קסד +50 "וטס 3/4 :770 .קיו =ההסהס 03000781 :100/00005 ח0וז0009= זחסוזפש ]ופה .6007986 16ה1-07!6ה8%8ק זזסת: 01 ה80!קוה 60 8 %! 46ב 6הס +ה!טקסם 6/8001 0: 86 ה60068%|0 זה8וזפק זסוזק 66זס!הופז ס) 5 שצ+ססזום .ןס הזס סז 0!8100 ה ,1891 ח] ץ]!ז חס הג 8! הס!ז6שו 686 .25 6060 !0168 ה| 86:06 א8!ה ;הַה!אסוה5 8%0 :8שט!0ה| הופזקסוק שהז ה| 5901008 שה ץ 50%6 2700 א86ז1 05%)] הַה!30000) הב ;250808 ז/68! ץזפהסזסס .1 נס א 000% פחד ]הו הנק צזטסח 3 :חוד .עו וסהאהג? /200/80005: 008781 ח0סוז0008= 1ח0ו)8ע זטס צ 4ח8 טס :2!800108) וטס :688ז8 6|ק0: |8ז9ט99 8ה|פזה0ס6 וכו ובס 6 ;6₪1!008/ק0000 ;68ה0ז66/ ז0= הַה!ז4ך ;פה|:( זטסצ שהוזופד ;600 !078 ;008!ז86[ה! חווט ח]| זטס ץצ ;חה!|טו הו )0 6%קצד ;)ופצזטסצ 01 0376 00006 ;001ו402040/-]/50 3 - 5:ה0!האו1ז ;ז6וכו עוומכ %'6ו8091ו) פהז נפסטזם הסו זר זס)ח! ס זסוא ץז 68:ח10טוצעהץ * 1וה6₪5? צוטסח 8 ;חוד .קט 5100 160/081// :665ח4000/6 זו .הופזססזכק הַה|ה686+ ₪ השה+ זשה:אז הס!:זהט!ט6.)ו90 8 8! הה8זש0זק פוה ד /+זץ !66 (68וָס!ס!נ ץח 106 10 ז ה9!698 066 0) 6!%!1260 8 הו8 60 6 ץ!!מגש 0 .טוקסז 8וחז ]0 9!/שז 8 זס! 5זטהזס 0: |ט!קופה 6ס עפ זטס ווה 0ז השצו א פח) עס זפעעוה8 זסקסזק שה: סז 70:49 8 :000608 הט 0ז 5640666 הַה|ה6086 |[8ז0ה) / .58ה8%20ז ז00:ז60ה! זכ 529681 הו הס ו 95 סז זו 0 אש סע :'0זום ה 58 צוטסח 2 :7/6 .כ 505 !60/08 :00/6000% חפ הה0ז) 6016158 ה0|ז ט!פ/ט-!99 +השטטזם ₪ !0 ה0ז8זווהסוה49 8 15 וחד -6וק 000758 שתד ,וחהטוטס!זזט |80!68 ץזפ8ה!0!36/0-ז9)ה! זו !8זה60 6ה8 צ0ו )0 6טסיה פהז ה| ה0וז8:8קוק זהטסט)% 6%:סהקט+ 0 סח א :' הסט 8חז 6!קרה8: סז 06::7080 8/6 ה6ות א 8 סוט :ו | 2 !89 :ו 50008 .הזש )0(66 0 0%/078190 :הס!ז8זץ 806 הסווזזטה 00 %:5078/₪ ( חספ ; [ (9 0 !סכ 8046 8 ו נוםו+) 6ח) 8 655ה!!/ ה ה עְחָ הס ד 06581 85/6 . ו :אחוד .סָ3 | עקפזפתד [8ה2060081/0) :00/80005 וטס 1 :חוד .9 ל 1 6045סזק 6ה) - ה0ס!ז69זפק 10 הסוז6טסזזה] הג 2709!06% 600748 7 .הוה פפט. שה!ז6זק פוה 50 = א כ . וק /0 שסט:ז: שחז ה| וט ץחַס!סה|והז6ז 6(% אפר = 4 א הק ד /0 מו זשסת 3/4 :9וח?ד .מ ה ,א הפקקה 6+ 01, שחז )0 6זסההטץ ;0/6!%88ה6כה :חצ 01 הסוזפח! חפ אם ו68ופעתכ 6+ סז ת תפ סונצעתק :00/87069 זס וו 5 0000681 :665ה4000/6; וטנסחז והטנ:טוה: פחד 3 1 00906 ץזו וה ה זם) 0%:ו9:0א6 הסוז 16/1080 די 2 7 הד סה !הו וס סט 7 הט 16 41 !600 !90068 הזל 5108 +ה40הסקוהו צוטסח 90 :הלד .99 68 ספוהת2) שה+ הצ פהםזטַסזת 0 הודפומָסז 5:04 )ההק וק 8 5100/60 שטפה סהצצ זט הסוזזסכ ק !חגא !טסוק פהז 559% ופזוץו עטסס עם 90:וההָז0 8:5 41007 ;הסוזפ זז ה/רה81 ה8/681!0 הו! הס!זפ6! ככ ?0 69ו סזכן ;000 1905 .69/0080 00/8176 81 ;10 1 !10068 ג 'זהסנד ה פה 7 אה 6 צוטסו 1/2 3 :פחוד .כ | -0ז5 2/0806 04008 :604ה [) ופ ס1! ץ:!שזפטוה( 5:88 ס!הכ) שַה|שסו|ס) 8הז ,00098 !₪ 8/0 6הז ו חהסום זז 90 :זה8!6ק |08!זסה)סקעת ₪ הַה|8ט 0!5009880 8:8 ווחז0) + ,=006ה %6%זטה ,8%זסה 65%זהַסזק ,הס!זפההזס)ה| ה8!0/ה/84 :|הט ,ז 6אפזהו זהם!זצטה ,8זזסז עזסזמזס800! ,)הפוהז68זז ₪780 ה060!68:!0 שות ש! 5 ה0!ז6|8זטסם 86פט-ץ!ח סרחה 60 06 !0 ה0|ז₪96 4/ .ץוסזווה ץז8ז6ו₪ .זכ זחפ!זפכ 8 הַהוכ166!0 ח! ז ה טז4 6 ה) 8104 88 סש שהד .160 טוט = -551 08 זט * סח והטסח 5 :6ח/7 .טיו 500 600081 :00608 [ הסוח :זוה א! 0 91818 60 ה6! חא 6058 הס ט|0-//90 8 5| כ)₪! -0ז פה פט]כן !ה , !8 זוה ) |8ה0ו90ז ;(8ה0כ ,940)!8וה ,0ז0ש |ו ;80 :8904984 |₪260|8 פט|כן וש:1/4 ץז90ה8 ;רהסזפ/8 וסצסוה ;(ע00) עס !סע סרח טס זה ₪ וט רדו8| הז ץע חק ,ודופז 5 16 00 66 7 19:0188 זהסו6וון! 66 ]סח 1/2 :1/6 .סג | -1סהת790 | 6/כ₪90/0/0 :₪066 וט לפס -ה06ז 8ה!60|0וה ]6!65ה ₪58/0 ה| 60096 ץזסזשטסחהן הא 58| 0שך: זה . שהטסז 560 84:|חז!| 8 85ה סה/צש 6הס 08ז08סז 0/6606 86| 0ה8 ץש .רכ זפ !שור 85| 64ז0000 100216 ץ|הס שח ,91 סו זט ]₪ 50 6ח0 סוחסוסופ ץק 0 צוטוסח 8 :שוחו .כ זוז :100005 שק 1 .הסוזוזז טח 890 ץ:8/ח/6ה6 6מַס!סופעהק 89/0 01 8וט6) 55| סז 8 5 ]זזה !0 6זטזה |68| ה= 8ה) )0 אחַ80|ס הא מַה|אזסצא ₪ 18% 1 666 |8ה0!זוזזטה הַה|0ה8ז0זטטהט זסו: א /060678) ::0060/ ו 5000000 טח וצזטא 4 שַהו0ה55וסהט ש|ה ה| ז6ה:85! 6הז 899/06 0+ 06890066 6/ וא שי -6 0 הזחש 2068906 ₪ זט 60 הד . עחַס! סח ו68| 0019 !0 הס!180 שה !0 הסוצפט-0!8 89/6 8 הַהו0|טסזק 6!8ץ₪ ץ:(הזסוגהה שה: הקטסזהו %והז6ז 6ה: 01 שפט |אהס|:זשהט! שהא הס!ז68||קקה שה הזוצו עְשָס!|סחוו .קט-של ץז ד 001 צוטסת 1/2 ! :6וד .טי ץח ךז ]0 פווהטאסד , א0]ז זטסת ]1 :726 .שָ4 1וחססט)5 שָחוצוט/ ::095חטוו ודו !6 050/88 1//6780664) 8ה] הזש1!0 10 410008 0898 586 0)ז 5 ה06: 4והסזקהוץו ‏ ₪700 00% הד .6/8קה696!80]כן 89806 8700 1!|ח !טרוט ס!8 8 %ח80! טע 60 ,609676 , 10| 6זזט|ט ,וק 20 ₪ ה 81/6408 878 8!ו0%60ז 0] :ז0ז86! הַה!ז'6/פ 8ה) ,190 .001 ז פה 01 ץ:!||ס8:הפעטז? .8!6ה || 8וה0סזקרוץו 8/8 הס הסוווט .1 ₪ זו סוא5 צוטוסת 1/4 1 :7706 .מ :חש סח;צצס!!ס ה הזוש +הפסטזו פהז 8:/:8!!|ה8) ס+ 4000760 :ו פוה 5 ,006% ,1860000 :8|4 :8! 806וקסזקק8 00/00090816%‏ ה 8/1006 סז 008 66|ט|ה] 80 66|זט(ה| |8!618א860|01ט ,6בהטסאש , ץזט|הו 34 040001807 ץע זוה ה סחו!טכ 0/0 687 זשצ60 )סה 1066 :| .20!0 זם 884% 6ש|941 :6506 הו 90זשסס עווטו וו 4וה ד 0 808 וטס 1/2 3 :6חזוד .סי הווזן 500 !60068 :104 צ חססטו5 ץווטוהסו00 פהפוט/נשת/ 6ה) %ה946ו2ק 0+ 461!0760 86| "פט0הט] 8ה1 ]0 ה8!0ה]|ו80 אש" 000/98 ו וס הס)!זאופזקופוה| 6ה) ה עקס6וסיה|הה:זהקס 01% 860188 6הט) סן 2 ,ודו ץז 86 00| ₪8 8068 0%ה68:0.) .00|ת18 !468ק0! 8 ה] 6 קרו זזה 4 ,8!ז|ה|זסזס!זסה6 ,806%ה וסיהפה 01 64קץז %ה6ז4/))6 זפ | וז סח 06 870 86 ,096043 190 6 65009 טָהוג, הס ;החָ660 ₪1 פס הג 0781 ו 64 ,טסה 3 :חוד .ָ ג הפטטז5 891)ח00 :הש צצוזחטם ופוסו חק .+ 6 א ה 9-0 64ע!0ע0+ סו 3660 050689 | זכ זכ סז שַה[שס!01) ,36801891 00 זסז 0 6 שפח 4 9+ עכ 5 ה!060 18] .650667 |פזם 96000!:8ז 0 ווח 008016 14 0 84 :זוסז עזסופוססג! הטס!ופט 01 650!:5' סו ךב ם, ו חסן , 009 שו ההָטסזה: +זה81!9ק שהז | 1 לט 9 0 הסוזפ הוודא [₪68 עה 0 405 8 +ה1006 פת: ,02108760 ה265 4פה וו 5 000 6 *חספו ₪ |חז .(פהס 0הסוזם ₪ 0068ח6 |!ו'טסץ ,הס 8ש8ה ז'ה40 טסץ !0 וסז זטסץ תוס 6 |!/ש ז8הז ו6הַהפת6 מחז )0 עחפוחה טסץ הזע 1150056 !וט 60090 6 ה 809זט60ה9 80 00/66 .6ש|1 ₪ה8 סז !0 סמָ8 6ה1 הפסטשזסם 9 - .עפ 0+ 5!ו18ז!כ 0 חחח זפעשזסו 08 !זוע סַחס!8 019760 ד זט קָההח18) 1ה6וה681ז ד חוג? |החסומָ9ח 01 צזטסת 3 :7/9 .קש תזזםהד 510005 260081 :4000600605 ₪ סז 850 ש!טסת 8ַ0/!60הא התס+כחו ץג |פוס: ופחז 95ו698סעבא קדםהדך הו ]הפוהז8 4+ זפקסזק סז 08| ע!6ז8הו%/ט ||)ש הז ה 800080%ו0 זסזוסטם ומ זסטטזזו הזוע סָחו|₪88 רופ 78 6866% !68:ה:!6 760 .01:08ה 980000 חשטוק 5! זהפשטז] ההז ה0ס!ז8:ה650זם 6 ה6אפ ה| .הומכ |0!68מוזסש חב קוטס |ה/0ס8זזא 01 650!:2] ,זה6)ופם שחז 01 ץ:סזפות שח ,זה/8!קה 60 זה8ווא] פהז 0 60 הסח ₪ 30 .90098 הפ זז טש סז 866 הס:זם הור א6 !8 זסםזזה! ה 10 878 011681!00% חח 1 הסהוזזפה! ,0688/הה156 ]הפרוז1:68 ה6|ה/עש !161 פוט 00 1 הזח ואהעחד + טס 2 :700 .מ בח8/ש/פק 2 :400/60665/ |וא החד ,8ה0!ז300 !שפז אוו 80 4100/88 6858 68/הז ה|הזט 8₪ה0006 66זהז 76 .ה01!681/0 זחפ!טט8 סזה8 !0 פפט הז 16816 0ה8 6%ת1886 (2 ;60!1/6!חכ ספ והסזת+ זט (1 :זס! 801ה808ה8ה 80160800!800 60961 ף! .הס:ז6ז18ה) |06870/8/ זאסס (3 0ה5 ,הסוז8/6/ת) |8ו0ז068עוה 56018 וס פפט פה] ה| 1:09970065ה60 :160100 וטשז פהז ,ה00ו:5000 0+ :זה טְבָסזהה 1 פפט שה ה; 005:ז0:68הו-8זזה60 ;1הם!ט0ם60ווהמ 6)אסץ ;(91806 1) זז פהה!ז ה!סההסזהזסזק 6 ;6008 80| עכ 806!5] שו1 חזוש %חס0/861זה! זו 80 ;0990068 וס 19810601 ה8 %ה0ז080ז .900 ח)ז8) זפ =ופאאט צזטסח 1/2 1 :6חורד .סי /879חה66 :085ת0/6ט/ 15 01 עז/16 שוחו ותז !0 4% 0ה0זם8 670816 סז ₪65:07860 ₪ 6 ואס אגטט 1 שח 4 שסה ,סח אחז .681:07%ה 00 |מזוקפסה ה( ספטוסטהו 606 ה ס6חט !8 סח ,הו זס+ וג * |האט צוטסת 1/2 1 :6חוד .סש | |6ה00:// 8 !2//0/08) :400060005 שהד 4ופץ!פהוזט 1 6%ומסז צטס!זפע חס 0006 צשטז1 8 85 0160060 09 ₪1 7 ץז זו 60 ;56709000 0 00!!86707 :8 5867/0075 !898 4חם ;1/1620 00 901 ;681:005ו0הו 8 0001:608768ו5 וה6וסָס!סחזפס .סז 6705600 =אפחט 560781 :400000085 5 50 סח וצו 8 1 186% סחז סז ה6מסזמקה [ן6זק ,ז0!98 5 סז 5א5 אש סח :06ושסזם פ8זטסס :)הד .:זהשוזהם 1 זטמזטס עזפחוזט הז 0ַ0ו0ז660/ 200 פחז סוה זטם ,1:8 186 הס:ואהיזס/ה? הז ץ!הס 6הז 8:6ו66זקקה נחג 0ה%18/פשהט קז ץ:6600:8ה הסוזפוהז0ותו סחטסזס 866 .1% 5 !0 018066קוחו ו קט עופחוזט 1 ַה:6600ה 1085096 ,שסת 1 :06ח/7 .3/0 8 9:0 ] 0 6 פאופצ 4 וטס 6 :חוד .490 (060/64 | 679606 ₪ :400000065 %ח8ו7600/6 /060063/ 515 5 7 מהוצזטש וע 6006601 פה חס זט הט 6וסהוזפע !0 006 וז 60 ו 0 ההוהופוזק הס!זפחזס1ה! זס) ה0ו1ז00ס שהז הזו 9868 ,עפ 1 עסס!סווץחק טחם ץוה8:0ה8 :ו .הסוז590 .חזסס זס :₪1 סה זכ 5616766 6 ;106 נחם ;פ ו וס ה 1681ח:!6 :סו וס 5 נפת ;10 [68וה! וז 8 טסהפעפזזה! 01 סק 66 סַהופזטה ה הגזא;צ 5 :00/0000 8 :ו ג דאפע זז זפ!טסוזו הג צזוסת 2 :הזע - 7-ל (3 הא ;א!הההוזעה:'ה זם !)הפש (2 +60 מַָה( 606 ווק * 1 06הטסושַָא56ם !אש ווה5] וי ו 06008 :000065 צזטסח 2 :חוד .הלל" 1 צוהפטטו5 וד !208צע/ - -שז5 /0ג/ 0 |וט5 אחז 01 עָהופזפהה זטסת 3/4 :7/6 .0 4 5106 /4480/09 :005 תי ץז ד 108 00 5 -0ז5 776/50 !09/ג/תק ₪ ג 0 ₪ זהשטז; ע81077ח מה ההוטפם ]ו נוטם !8 זסזטז 5 ₪ הפ זפסזק !ופ זפכן ₪ה8 !68:פו 186 הו זפ ט ז0) שפ|ש6, 88/6 5 85 59/6 ה ופהסם 6 0 00006 4 שה 101 0 930060 8 +! .8 ה0ו9 .ווטאו הפדוטה 8ה+ 01 צמַהו+ ויו חש תת76 ₪000 ::00ה . 5 5)חפסט)5 פְה/1זט/ 1 8ה] !0 וה4/::8 הסוז6ט60700 8ה1 10 זפהז09! פחז ו66טסזזהו ו=! 5% 6 זטסש 6ז|זחס פה ד ,כ!זו₪ הההזעחז פחז 00 85ע!8ה8 שהז 10 -8ו6זקז6זה! 6 סז 8ה887! הז 00066]וה! סז עו 0!טסח ה ע86 עו קז 0 זט 0 50 1 9505 +ווסת 1/4 1 :7/6 .סי ץז ו 5 צשסח 2 :חוד .מ /4460/08 | 0716/0606 = ::66ה? 7605 5100 /00/09א 1 | 5 חשסט51 סח/מ טא זזפ6ה סהם ;זפ!ט6!זזהפש ;|פוזז8 :8ה0!ז00 6 זחז 0סזה! 060/ע!6 8| 200786 וז סוט זה הז ה0! 39 68 חן 180 הזכ 9 הוהההזץהזז8 556 הפ ות 6א0זו5 צוטסת 6 :%ח/7 .3 אאנ :הו פוהטטסטז5 טְחוצ/טא ץד 00000 1 -שז5. ק80ז6ד /08וגקתע וח 6הד .זהסווהק 8:09 פה+ 1 חס:ופז!וםפת9] |68ווצחם שהן 1 ע0ס6 2 א( זסזסוה מַהוסט!6ה! 91100 ז אוו 01 8026011 !ו 10815 % זו .סחוט:! ץוו₪8 1 9/6%ו561 ,הסוז8ה06ו0 18 |[מטזק66ושק ,1081/00 סז 2690 הר ז6 ד 1981691 5 0 1 :9רח/7 .4/0 000078 :061 5 50 !חש שק !1580168 !60068 25 1:0 690580 08 15 - ץח חח 60 ןוסיח 108 0ה[86000/2! חן 085 1 זפ 00 5 וג שמחו 19 !50/68 ץסם 0 6 ץ08ו0ו5ץחץ 86 ות ד פס 1/2 ]1 :לד .4 /0000/9 ::00ה . ץ0 6 0 6 ו בהוזפ!ט0ט' 6 טפ זס קוו חז הוושש !0085 ואו זהפוו8ק ה: 64ע!סעחו וחספ זפ הז!88 !8 סז זה8 00 :| ה0/ו886 %%! -- 060 6 ה6והעע ז8!והוז ה ]0 :080188 6 .5% 1 55 הת 6 בח ,ופ ץצטסםס 1 600608 ,680%ה60 |(סהה נהו ץְטסם 60 00 הד .0 :הפה !0 הסוזר הפוהז68זו 1 66!כו6חוזוט 00 ו8|ז1ה8ז1|)16 ₪0 || 68 6 זט)8 זי 0 - זנ וו 1 פוט 0) נחת 005 8 ד 185 01 הסופפטספום טס 2 :6ח/7 קי !5* -51₪. /1/110106000/00 :001ח 1 5101 !60/09 1 0ש6ז 8ח% זם1 ו|חט ה0וז99!].08!08 ₪ 84 55790 0ז 0800080 :| 35 16 :0 86607000 901006 סזחן 090:ע:0 :| ז! ‏ !₪8 6יַס!סוות | ;0 וח וטסטזפחה ;הוה ה פוהשיהקוק ;8168ועו וו ה 8 דד הו הו וטס 3 :7 קש :5004 !חס :סו סחעש זח0וזפם ₪ החוש 66ה8!ז28 אש !08/ה!!6 8 !0 ה0/זא!ט/8 8 68| 4/2 ההז ,160ה9:0זם 0" וז הז !0 ה686 ה] .8ה26ה001) 8 ה חן ו סז 0ח8 81601 8 עצסוטזפוה: 10 ץזוהטזוסמס ה8 השצום ₪ + ה6 הזו 0618180 זפסוהטה הז ה! הַהוקעץו1 עש הס0ו!הה|ר8אם | .| ץז החשוק קט 6 ה) | :וט 5 הו ₪09 הח סז ט ו הק 0 14 68 חת סאד בושסת 1/4 1 :תד .40 ./-- 22 ההס:1 א 0 הש 01 000 !| 0 ופ וטזזחשוופט 0 0% 0 אסס 0 ;58006006 ז6 .ח/ות 25 :78 .חָא | +)משסטז5 50/ 0//0/081 = :6סהפטטב 9 ת)/ "21/0015" 39 פמוטחוזה60 ה08ו1ץקהק / 7 חסוז008+ 8 8 שה 81| זט 091 8 ]הזכ 10 696₪ה16ח/ 5 וחפזחָסזק פוה ד ההוז ץ6הק/9הח6 198 10 +ה693זק 5)ה6)זמק 67 85 ]ה6וזמק סחָס!טזוטפה ץזחוזק הזספ ההוט!סהן ,6005066786 6ז9 8ות0ש ]0 20565 חוחזוא |גסאָ 9 706 . 5ה0/ה60 00-81800|6א10 ₪ה8 68:5ז₪00 ב 0/0 8 ₪1 !61/0001 מה8 ץ|אסוטף סאזזה 10 ₪5 וחםזמסזק 8 68 זפ קוח 60 8ה1 7600951 סק .ץק חשת1 16הוזקסזקקפ הושָפם 10 הפ 1 1הטסחום אחָז8]) 1הפפפזק זה 18מוזק0/קקם ה8 0] זפפט פה+ 88 90 האס 5 סו דוס פס 9 זפ .חקו 30 :8וד .סט + חטטטז5 480 0//0/081) | :08ח6ט מָה/טמ/זח60 ח5/0/8עת₪ ח00081/0 חק" ד -1ח6ו1הק ₪8 8185]טח:5 !הס הוהח/6 הזפזםסזק פוחד חס 8586 80ז08קט 5 6 1005 ;089 1081 8הטו1ה 8 עם 62095160 "1'5ח0ו1הק'' 188 888 ,5ה0ו1ה6ע8זה: זפ 880 1:06 ]0 5ה8100ז9/00ה60 5 0ה8 85088 זו :0089000 .עוהַה:860076 5ְהַמַהה6 ת0ו00הסס .:ופָח= 5 הו 80ז06זס קדס א חק סאווו6ה=ד 15 דוסום ₪ ח08 ;טסה 2 :8;ד .חצ 51005 160 /08/ת//0 | :6סחפוט צהסוז60: ה|- ה18%6 פַחוטת/1ח00) 8 וסו5עת (.חווח 15-20) חסוז20009 60 ה0ו1ה816ז ‏ %/מפש ו 86 0185 חס הסוומוזס/ה; 15ח698זק 10 והז ]ה 5 1 חַחו1800ז6םחט 6ום הספוצטסה 5 אואססום / : ד.מ | 500005 ₪ 0/0/08 :08ח016ט 268008 6 .חמ 10 :18 .9 ל ילייא פָחוטתוזח 0 ₪ 0ו5ץ ₪ ח0וז20008 80 ,ה0ו1קז80:0 חואסקו ]105 וא האוסחא 05ו1קה וחהזמסזק ד 8 הז וח הַה;080! 6זפוזקסזקקה חא ז65הְאַ59 10 וא ג .זה 8660 10ח 6זט!וג! !הפז חפ זו שופ מַחוא18 ,1הפוזהק ו 0+ חסצום 8 ההסז! הוא0שו ] 5106 ?₪00 טס 5' הו 16 63!60|318 680 6 1/8188 הא 3160218 50| 6 והגזמַסזק 6הד 6 ב .טפ זס 08והו081ז6 ה הק הז החסז) ז0ח6/1 010318766 זהם שח וו |האפה או הפ 1 אתו : וו וע ששכ .חח 15 :החד -פ )5 - 0 6 תוזח ח0/8/:ש תל .- 2 חסוז50003 5 הגו 8 הזג 0 00 חו -- ד סז 4 10 סח +50 1חו1פק !הז 60זופקות; ]0 68ה698זכק 8 ה; פָטז א א זס/₪60 ום] ד ההא 55 8 סו - , יו ;250008 6 .ונח 20 :ד .סשת זמ 7 [68/ח:ו0 :חפ 8 ה ":%ה7281/8 4 1 : 0 7 8 ו ₪ הווא הת שַחוזם 10 ₪ ו זה 06% 1 -סזכן 108 285/ז0050 חַחגז5!! 0ו61החק!8 פַחהוצוס!!ס1 :55 1004 6+ 01 5זספט 0 6טהווהע8 5 ספה אובג? והאוו ;58008006 זט .וח 20 :8 חוד הח | 5 ה006ז5 ₪080 0/8 5 8 חן ")ה0פעי 8 פהוטה/:ה00 ת6/נעתע 71 20064100 5 .חוגק חח 80 01 )חו8!ק 60 חאו זהזפק ו שָהו/₪086 עכ !501 059106ה8,80 88 זהפוהפטָהטן |אהו|ם 2 חס 88586 5 !006 פד .ה0ז601!801 ח0וז8וחזס/הו 10 ה6הסזקק: | 980 ]0 6001601 חסותוזסוה; |108ה6ו0ק 6ה] !0 ת00100פזק 6 הז ה ]הוסק 68 81 ?87|טפמססצ 8 הו הסוהקטף 0 58 8000 וגו ;6סח6סָסע 067 .תונח 5 :)ד .סט %ח סז 90 081וח/0 1 86 ח 60)57/זפק? 10 מההשת/זחס6 הסונקתע 0 ח0וו20009 5 זס 15ח8/זהק וח 0 05 01 55ץ!חפ ח8 ה מָטסזתז ז 68 נחה תסוזההזט!הו |8סוהו!6 הופם 10 0 א:גד .זמפט ץפ 86 01 58202 108 חס 8861/05 סו 65 | סדה ועואו5 דא 2001 8 0 .חחח 20 :פוחוד -0ַ זז !901/08 זפפט 106 6אש 10 86ה950ם .81080815 מַהו18% ]הזאק 8 :₪58 הופזהָסז? .:00000!801ו1ה8 1 ח0ו)גז1 הוהז₪ג 6+ תו 8 515 .ה107801/0ה שָטז8 ]הווהת "סז !000 !108 זט 058 חוזג]ז מ 00515 ג 5 ץו₪8 ₪ הס ד? :'והפווהק - 88 5 ואו דצוומחה 6 ;26006006 .חח 20 :וד .פט צז תשפסטז5. 190 הסוח 8 תו "5זה0ז725 4 פה/שתוזה0ס0 הסונשתק ו ו חסוז6000 5 6 -58685ז510/₪ הת1ץהז החור 0ם ]0 /81וזפע )ואו ה א1גק .וחההזץז 4 8 זוגפת 1 0107088665 >הַפהפהו 0ה8 סה הו הו זפפט הס 58:06 :06ה688 הסוהשהס 1 80 0090 ואפ אסודה וטופ 6 68 ו .הוח 25 :פחוד .סט 51 /460/08/ שַחו זזה ץם הת .18 זג| 8 20/0 - סוד דו5056ח צחההאסו ועק :56606 זפכן .הוחו 5 :חוד .חָא | 51006004 50 ופסוח/ם) הו "15ה6ו281'" 5 פה/טתוזחס6 680/וקתק 54 הסט 2 חסווג00+] .הסח 9 +וזטא 100 8 186 10 הופזפטז ה 1 הפ הזז חאה זו זט חק ה ופט 701655008 הו 18 זפת+ וא ]זט 8 ו וחגזקסזק 6ה7 :2/6 627086 86016 ]0 תו 6-ו 8 חן 068865זק הפת] זפפט 78 .הסו)פט1/פ |8שאהוןם פב- 0 ונ מנייי אוה זאוסצ וסנ :00068 זסכן .הווח + :חוד .מ 0 "100" כ 7% פזת6סטז5 181 0//0/081/ :66ח8ו0ט שחוטח!זחס0 ה8|סוצקת ח0וז0068 "₪ 1 68 החמ 0 ₪ 5%מ1 ;חופק 0/1[ 80016 הזו זח6ו81ק 8165!טחוו5 אה גת ,או 01 ץזם!טטפססט 0585 .1הפהוןפ6ם הוּחָסם ה הופק )הוסן 4 "קוו-זסאו" תוא 09908זק 10 אוסה ה0 זשפט 6מ90% ה68 .0 הה .4 1 0818 801081) ץ!ק קש 1 ;6ְתאָטסָספ זכ .הנח 20 :חווד .חא ָ 1 4 1 ו ה סחץ הסדה וטחו5 דט ד פה 1 שסחַפטַחָ זכ הח 30 :וד .ה | + הפסטז5 80 /03/ת//0 :68ח6וט 8 ח] "זתפ/ופק* 2 פחוטח/ותס0 ת608/פקתק 65 חסוז0008 | 8 88| הז 55 ,חסוזטהתזס]ה! הזמו [68:פץחק 6ח8 ץזםז5ה 5'זהפוזהק הסטום סק 801905 10 01 08058/080595 108 הַהופהאָ8/ 10480 19515 זא ?0 '555מטא ;06ח36000 26 .ה 25 :6וחו7 .הט | |6הה50ז8ק ‏ ]160/68 :68ה6ובטת 8 חן "תופי" 3 זט 15 5תסטז5 פחוצזטת -ז6] | ]0160008 | 378 1 0 5 15% ;זפסזזה 0870086 50010/0₪ סצה] עפו סהעט +הפוואק 8185|₪ו5 48 זסם |/68 6088) 018ז 56'5זטה 108 והסז1 ה0/1/0ח60 5'זה6וזהק 8הַהההוח 5 01 800% 00 800 1 וטק ופסכ סחס ,45ת6וומק 801 סאד .(68!1 5 0 זה ;26008008 זסכ .הווחו 30 :8חווד .ה | 5 חה6סטז5 ₪6 /08/מ//0 | :08ה6ט 8 חן ":זת0ז8" 3 פחוטה/זתס0 תפוסופעתק 5 ח0וז0008= זה זת טח חפ;מט 5הו6!ט0זק 6והפזה6 ז0/0ה8 80016 ת זוא זה6וזהק 8165!טוופ חפ 8000050 10 ₪5 185% 0597'5 .הספחָזטפ 88006ק0ה1זס ה8 עם ה588 סז 4 ;ץז סאה 6006₪ סומ דהוספ:ק 5)ת06טז5 ₪60 081/ה//2) :668 86 ₪ ")תהק 65 שָחוטת/זח00 תוסובעתק 5 חסוז0008 לט 058ההָ800 10 05 5% ;זסעס] 6ה8 תמָטסס ההעט ₪!680 8185!נופ ש קוטס ופה אסודה וטו חס דה תוקפה שח זכ ווח 25 :החוד .ה :זה6סטו5 /60/08/₪ :ססהפוסט וז 00/5)ה00 זשפט וטס וי ₪ סופ הטש 0601 על וח16פץ ץז0 9581 186 8165!טו5 ו הפל 01 !600 6ח8 +זטק5ה9/ז 0ה8 5הַהאה6אס האטהחד שר" ,החד 25 :חנ חא + 5)השסטז5 680 /08/ח/01) :פסחשונטה ו 7 מחוטתוזח00) הפוסופקת₪ ו > הסוז20008 טפ והסז/ז/טו שסהוגופטע ₪85 סחצו [זת65זפק 65ז8|טתוו5 זכ 6 680816 החחו; ז94זז טחפ 3060111 א 8 / יבב 56006062 087 ,ח/חח 20 :8חוד .חָת | 5]תטסטז5 0ש) /08/ה2/כ :08ה8ו 8 חו 157ה81/0ק" 14 מח/טה!זה00) ח1/69/ן 1065 חסוז 06 -6)ההאות 10 השהסזקק8 5/510081/6 8 10857 10 ו8הקָו805 5) השפזקסזן 8 05 סח והפזהָסזק 8ה7 .הַהו8|666 |0 ]0 68585 ה| 0502ה02 הפ | !1 חש 15ח56זק סח ]הווה ₪ הזו הַהו!068 הן 5ק5ע5 שהוע (3) ,05| 86188 ]0 888] 8הוווז₪010 (2) ,5בס| ]0 ]ה16א8 פפפמאז10)0 8ותוז8ז6 (4) , שָק8ז6ה1 +ה8ו08ג|ק8ז 8וט|1 ץ8558ספה ששש ₪15 91 ז0515-1 00870 080:915וה; עה8 8הוהוז0618 (5) ,הַהו₪4960 ]₪ הסו .חפט זכ 188 050ה ([6) חפ הז ₪6 מ +6ז₪ קפת 5 ו א0ו5ש דח פ'י 560060002 6% .ח/וח 25 :סווך .ה | 65ה008ז5 ₪60 ]68ה/וכ) :8סה9 8 תחת "5זתפוזפכ* 11 שחוטה/זח0) ת08ו:שקחת 05 ח0ו500081) 08 |08ח 5'ז250! . הסוצהפדו6קץה 0586ח30ו₪ ץ!שפ ה הזו זה פגוגפן 15| 18 זסההגוה ‏ !8618זק' 8 הו הסופה8דוסכץו| 108 01 עְמָס|סגפש את1 8 .סו 60 |809ח !8 הס חם 6שָ8 81/0015 תא 1000084 שד ;58008006 ז6כ .חוחז 20 :חוד -פטת 8 חו 7281/0097 3 5 5025600801 ;1/6 ע/חוס0חפז עפש 5 +עו5אם זה5 510615 ₪60 !62/08 בפסהף מחוטהוזתהס) ה8ס):שמע 000 שסח ₪ הסוהצ ע6חפמָזסוה6 |90:08 005ו587 8 5 הסו5ה16ופק/ץ₪ זהגה ₪ וחפזהַטזץ 08ו0ה9-6|קו!!מוח עוהד הזה !0 ץ0זהט 5 האש 6ופו ,חסופה16זפקץת 55018 01 6זט81ה 6ח1 חזוצו זפפט 18 6<וזהו!והופ6 ₪: 60ה 8 5פָ 1 6 ה 01 הז 01 לְחַ0 זפ חק !םאה וז 195 0 הו ה16טק ץ ה 1 ההשו 0 9814 ד ו האג אסו5א זה ;56006006 זכ .חונה 15 :8חוד .ה | זזהטסט:5 160 /08/ת//2) | :8סחו 86 חן "15ת6ז8" 4 פהוטהוזהס ה0ו:/קין 7 חסוז08 600 ואד הק 96 חחח 10 5 185% ;וה דוס ץח זו הנוצק 8185 צחם דהה וספת 6ווודהץ א םא פד א! בשחי ;56000008 67 .הווח 15 :אהו .מע | <)הפשטו5 0 /2//0/05) :66הו 6 תח "15ה1/6פק'* 18 מָחוטחוזהס6 0 ג ה0וז0069+ פס ([) :פהסו5661 םע סזה) 284הגמָזס 6זא הופזקסזק פת1 הוה:ה 28985 ץגתפההוטק (2) ₪ח (405) 8זד ₪ ץ זז זוז חה עשָ !95310 !ופ ]585 | חש הוושו ₪9905 5661/0₪ זז 9 ד - עְחַס|סתזגק 6הא עְצאָסו0 | הזו ₪835 5860000 580000 ד .הזספאופה 188 10 )₪8משסק 05 01 68585 ]₪700 6 זט ,ששַס!סופעחק ץז0ו8זוק5ז ₪0 5וקי .6 1 10 זה || 26 065 זטה/9 ץזהחט 0 ופא ;580068006 זסק .הווח 25 :חוד .חא | :5100681 ]2/60/69 :68ה9 8 תן) "80/00" 6 (/08/ח//2)-9/) 15 ,6 1 0:80:55 |גו1ה6ז6!/ו0 108 ה 58ו0ז0א8 ה8 5] תאפאקטזק זס) צץ160בז9 8 00008זהן 10 6ה8 5005 106ץ|9ה8 8800|02 ₪8 660 וח עְאַ8)6ז1? 6 6 7 .8400585/₪ |108ה31/1076 ופוט וח 58 סו50!06ץהקסהוהק שחוץו ונ הש ופ ופפוק או 886 ה 0019100 0 ו 1 ץוווקוח שן (פין 8 ;0 ה8ה90ה %ה: עפ ץוק א הא 905850 01 0 5 00300585 |08ה018ק ]0 1ה]| 6ה+ 0 פוה 5ואקק שח הו 64הוטסזק :0258 8ה] ]0 006 6זפט|גצ6 ה68 זפפש שמך .88 ה 6 0 10 80 ו 0 0 ה וש ,פה המו וי