עולים חדשים מבקשי עבודה בתחום מקצועות מחשב- קובץ תקצירי קורות חיים מאורגן לפי תחומי התמחות

התקצירים מסתמכים על מידע שנמסר ע"י העולים בראיונות עם חברי איל"א – קבוצת ייעוץ מקצועי לעולה. הגדרת היידע והנסיון של העולה נעשתה בהתייעצות עם המראיין, וזאת מתוך הבנת הרלוונטיות לצרכים המקומיים.

OCR (הסבר)
עולים חדשים מבקשי עבודה - בתחום מקצועות מחשב קובץ תקצירי קורות חיים מאורגן לפי תחומי התמחות תשרי תשנ"ב - אוקטובר 1991 איל"א - איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה קבוצה לייעוץ מקצועי לעולה הודפס באדיבות יבמ ישראל תוכן העניינים מבוא 4 0 008 0050 0 שר עולים עם נסיון ב- .551181 20 אש שו סכ רוב 6 5 % עולים עם נסיון ב- "<)" םש םשו ו של 5-2 10 עולים עם נסיון ב- .00001/] צ 0818 .41 2456/ ו1ץ] .וטג/ אאנות 0 20 עולים עם נסיון ב- :26 0 0 50 שא בוט שש 0 6 0 הסיוס 45 עולים עס נסיון ב- 8.5 .0 / .1 א;זךאצ ב 5 47 עולים עם נסיון ב-15!] .זאיד ל 0 55 ל 54200 5 מ 52 עולים עם נסיון ב-1(82] ₪.11).₪()/ פ;)צן] 0 55 עוליס עם נסיון ב- ו ) ו-7)" 8 57 עולים עם נסיון בתחוס תב"מ ל 0 08 505 6008 506 5 0 6 2 61 עוליס עם נסיון בנושאי זמן אמת 8 8 65 עולים עס נסיון בתחום בינה מלאכותית ...... 0 5 5 25 7 עולים עס נסיון בתחוס רשתות תקשוות ... 0 ו 2 ד עולים עם נסיון ב-א')]') או פו! .+ 0 8 7 6 עוליס עם נסיון בתכנות ב-א )1.021 110 - +( 5 ו)כורד\] ]וו-מכו/ :ויויוו.1') 77 עולים עם נסיון ב-:)]11\ ₪.36)' ]:]]| 8% ירררר רב 7 עוליס עם (סיון בנושאי לומדה יייוייווייויייווו.... עוליס עם נסיון בנושאי' רסואה וייייייייוווייויירווו..... 09 וויוו:י:::ו:.:.4... || עוליס עס וסיון בנושאי משרז ממוחשב יייוויי. עולים עס (סיון בתכגות להוצאה לאור יוווייויווייי.ג: יריוווווווויוווויו.י.ו...1..... 07| עוליס עם (סיון בתכנוה מדעי] רסא'] כ'ימ' יווווווייוויוייייייוווויווווו.0.0.1...4..5. 00| עוליס צט וסיון נאפליקציות בחוזום החגווה .+ יווווווו וווווווווווווווווווו:,,..,..... 20| עוליס עג וסיון נתזומי חשנונאוו ננקאות/ גיטוח/ ייצוו יופוווווווווווווויויוווו.ו..... 21| מבוא תקצירי קורות חיים המופיעים בקובץ זה הם של עולים חדשים, מבקשי עבודה בתחום מקצועות מחשב. התקצירים מסתמכים על מידע שנמסר ע"י העולים בראיונות עם חברי הקבוצה לייעוץ מקצועי לעולה הפועלת במסגרת איל"א. התקצירים מאורגנים לפי תחומי התמחות שונים, אינדקס לתחומי התמחות ראה בעמוד הבא. בעלי התמחויות במספר תחומים מופיעים בקובץ זה מספר פעמים, במסגרת כל תחום התמחות בו היה להם נסיון. התקצירים נגזרו מתוך מאגר מידע המכיל קורות חיים מפורטים של העולים. המעוניינים לקבל קורות חיים מפורטים (כולל שם וכתובת) יפנו למשרדי איל"א ויציינו את המספרים המזהים של האנשים בהם מתעניינים (המספר המזהה מופיע בשורה ראשונה של כל תקציר). ניתן לפנות לאיל"א בטלפונים: 03-715770, 03-715772 או בכתב לפי הכתובת: מזכירות איל"א, כפר המכביה, רמת-גן 52109. מאגר הנתונים של מבקשי עבודה מתעדכן באופן שוטף, תוכלו לפנות לאיל"א גם בעתיד, ולקבל קורות חיים של מבקשי עבודה על פי הגדרת התמחויות. ובקליטה ברוכה נתברך. מנות עולים עם נסיון ב- ‏ 4552181.5₪ * ן103 ילידת 1953. שנות נסיון: 13. השכלה: .86.ז, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516,א .078 ,חת.!מוא455 - חומרה: 1-370,707-11₪] . מערכות הפעלה: ₪705 צ8₪ו/1/5א -. בסיסי נתונים: . 1035 * יליד 1918. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8ת.4555181 ,]וק . חומרה: דא/ד4 6 ,81-370! . מערכות הפעלה: 005 5זג ,צ5/!8צוא . בסיסי נתונים: 55ג0%8* 0845811 ,0₪5קג . 1049 * ילידת 1956. שנות נסיוןך: 11. השכלה: .1.56א, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: מערכות מידע. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 6401)0₪,חת זה1ר1,55/. זק, ו6080,א גח דח 0 516,561 . חומרה: דא/ד ₪5 11/70,]8₪1-ק(1ץ ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 18,א5א,צ5/!8ז . בסיסי נתונים: . 1053 * יליד 1957. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.86 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: אוגוך .₪61. שפות תכנות: צ78%ד08? ,24561 6 ,חש והו555 . חומרה: (11/40070-קגןק ,דא/דג 6 וגאו . מערכות הפעלה: ו1-א₪5 ,005 18 . בסיסי נתונים: 0%8455* ,או088ז ,04845 . 1055 * יליד 1958. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45641 ,455518158 ,71/1 ,צגאדחס] . חומרה: 370 - 1841 ,ד/ד 6 ז8! . מערכות הפעלה: 1'5/!8%1ג ,005 8וג . בסיסי נתונים: . 1057 * ילידת 1942. שנות נסיון: 26. השכלה: .1.56, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪516 ,455518158 ,]₪1 (צגחזחס; . חומרה: 76 18.1 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 15 ,15/188 . בסיסי נתונים: 08455 ,115/181 - * |ו106 יליד 1957. שנות נסיון: 10. השכלה: .1.56 | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,8,60801> 561,4555181גק,6,א ג ח דח סש,ו ).וק . חומרה: דא/ד4 6ק 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: ₪005 15ג ,5/1816ז . בסיסי נתונים: !11 0845% ,586ג0%8 ,0455 . עולים עם נסיון ב- אש.355181 4 הדוְוץ"ל"הה ו 1090 * ילידת 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.צ, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0484585 561 ו . חומרה: 1/1ג ₪6 זופוו,וו-שכוו,1-370זו! . מערכות הפעלה: 1305 >ז, א8א,ואנוו/5צוא . בסיסי נתונים: 20%19456 ,פוזוווא . * 1094 יליד 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .86.וא, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: %516:! ,601001 4561 ,1/וע ,אש ]םוא55 . חומרה: דא/ד4 6ש וצגו! ,370-ז1גו . מערכות הפעלה: 120% פזג ,80-ו6?/4 אוו/5עז שפצ . בסיסי נתונים: 111 88 . * 095ן יליד 1958. שנות נסיון 9. השכלה: .1.86ו, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .1א56 21/8 6 אדו סץ טנווא 55 . חומרה: ,וד! ,15-שגוע אד 6 וגגוו . מערכות הפעלה: אוגא ,₪1-11א ,208 8וא . בסיסי נתונים: . 1096 * ילידת 1958. שנות נסיון 9. השכלה: .1.86ג, | מהנדסת-מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 078% ,1/8 561גע . חומרה: ₪007 ,131-370 . מערכות הפעלה: ;]61 . בסיסי נתונים: . 1098 * ילידת 962ו. שנות נסיון 6. השכלה: .6.ו1, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: \א8ד08₪ש ,א ומזגש55 ,1/.וץ 1ג56עץ ,אשעקווס . חומרה: 1881-370 ,דא . 6 וגגו! . מערכות הפעלה: 5>/181 ,6/1 ,05גו סוא . בסיסי נתונים: 12845 119 126586 שפאטאסע . * וסוו ילידת 1949. שנות נסיון: 19. השכלה: .1.56, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,56341ע, 6 ודאס 0/8 .+ חומרה: דא/41 6ש וגו! ,11-א\ ‏ 360/370-וצגו . מערכות הפעלה: 005 8ו ,וצ \/‏ 05/360 . בסיסי נתונים: . * 06!ו!ו ילידת 1964. שנות נסיון: 4. השכלה: .1.56 מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אט.!וא]ש5> .צ אזאסץ ,1/וץ . חומרה: דא/ד 6ק וגטן ‏ 1-370או! . מערכות הפעלה: 005 צוג ,!/5וא . בסיסי נתונים: +11 ₪456 . * וווו ילידת 1957. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.56ו, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 6 ,0818 ,1/1 . חומרה: דג 6 ,1-370גו1 . מערכות הפעלה: 15-1205,15 ,צ' ,05]'5 . בסיסי נתונים: %4128 ,8-2 . עולים עם נטיון ב- אש וזו1רו455 * 3וו1 יליד 1954. שנות נסיון 14. השכלה: .1.86צ, | מתמטיקה ותכנות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכת. התמחות נוספת: תכניתן יישומים. שפות תכנות: ,60801 ,06. 4555181 ,84516 0 . חומרה: וו-ץכץ ,דא/ז 6 וצ - מערכות הפעלה: 6/1 ,005 18 + בסיסי נתונים: 111 08855 . * ו2ו1 יליד 1960. שנות נסיון: 7. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א: .]455541 ,84510 2455641 ,6 ,1/ת . חומרה: ‏ 1א/41 6 18.1 ,8+1-370! . מערכות הפעלה: 1205 15א ,1א5/!8עוא - בסיסי נתונים: 1/0168 . , 1123 * יליד 1948. שנות נסיו: 19. השכלה: .כ.ווץ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 455518128 ,24561 ,אגחדק 0 ,1 . חומרה: 11/70-גוץ ,דא/ד 6ש 1831 ,1-370גנו! . מערכות הפעלה: אא ,סכ 8וא ,אטו/5צוא . בסיסי נתונים: פוצט! 8/2 . * 24וו יליד 1944. שנות נסיון: 24. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,5641 ,6 אאאדאסץ ץע . חומרה: וו-שטש ,ד/ד 6ש 181 ,841-370 . מערכות הפעלה: 85% ,0% 8וא ,5/!83צוא . בסיסי נתונים: +!!1 ש8שגו ,845 - * 28ו1 ילידת 1948. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56 | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 60801 6 /1ץ ,א4אדא0? 551 . חומרה: 71א/47 6ש 181 ,1-370גא1 . מערכות הפעלה: 0% וא ,8%1ו/5/וא . בסיסי נתונים: 111 68458 . * 30ו1 יליד 1963. שנות נסיון 5. השכלה: .1.56צ, | פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 ,4561 ,מ5ג8כ ,אאדתסץ . חומרה: 2/פץ ,דצ/ד4 6ש ן[8! ,181-370 . מערכות הפעלה: אואש ,005 318 . בסיסי נתונים: 0%8%55? ,+וו! 55גפפ . 1133 * יליד 1945. שנות נסיון: 19. השכלה: .ט.ווץ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: 8.516 ,410315 ,1/1 ,ג8ד09ץ ‏ מפגטאסע ‏ מ5גאט ,אפעקווס . חומרה: 11-ש(1ק ,181-370 ,דא/דג 6ש וגו . מערכות הפעלה: 56/18%1' ,5/1831'וא ,008 18ג . בסיסי נתונים: ]וו 06858 . 1136 * ילידת 1960. שנות נסיוך 9. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: \8ד08? ,8516 ,אטקטוו6 ,1]1ץ . חומרה: דא/ד4 ₪6 37081-וצ - מערכות הפעלה: 0% פוא ,צ55/!8' 5/!85צ1א . בסיסי נתונים: 508₪%558 . עולים עם נסיון ב- אש.181ג פה הו וו 1138 * ילידת 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.86 | מהנדסת תעשיה וניחול. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪1.]1 ,₪6 00801 . חומרה: 717א/41 6 1841 ,₪41-370] . מערכות הפעלה: 1205 18 ,84%!/עו . בסיסי נתונים: ₪58 . 1140 * ילידת 957ו. שנות נסיון: ו1. השכלה: .86.ו, | מתמטיקאי שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,אאדא50 ,1/ץ ,א ]ו 55 .- חומרה: 11-ץכו ,1-370צגו1 . מערכות הפעלה: 11,5'8-א₪5,ז5/!8עזא . בסיסי נתונים: 1!₪15א . * 43ון יליד 1949. שנות נסיון: 17. השכלה: .56.וצ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,צ�478ץ ,45631 2/8 + חומרה: 1א/1 6 וצגוו ו 1-ץכוץ ,370-ו - מערכות הפעלה: 20% וא ,1ו-א5א מצטו/5 . בסיסי נתונים: 56108 כוא8!אש . 1148 * יליד 1959. שנות נסיון 5. השכלה: .1.56צ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאאא ,662אם ₪%56א0עץ 5 516 ₪ - חומרה: זיא/ד4. 6 1צ:ו! ,370-וצצו! - מערכות הפעלה: [\/6%15 ו1/5/1ג ,סגו 8וא + בסיסי נתונים: א50וא) ,אטשץץו61 ש8ג4צ0? מצגטט - * |ו5וו ילידת 1949. שנות נסיון: 20. השכלה: .3.86, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1/1 ,אש !מו55 . חומרה: 81/370ו1 . מערכות הפעלה: וצאו!/5וא . בסיסי נתונים: 1א115/18 . 1152 * יליד 1947. שנות נסיו: 22. השכלה: .1.56 | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪%516 ,60101 ,1/1ע ,אט.]טור 55 . חומרה: דא/ד 6ש וצפו! ,1/370צ:ו1 . מערכות הפעלה: 005 185ג גזו!/5צור . בסיסי גתונים: 14ג66(ושוסצא וו ש5גזוע - 1!53 * ילידת 1949. שנות נסיון: א1. השכלה: .1.56, מתמטקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,אאדאסע ,1/8 ₪ ומו1גט55 . חומרה: 1/41. 6 181 ,1-370פו1 . מערכות הפעלה: 120% 315/1841,1,'ו/05. . בסיסי נתונים: 058 ,42845 . 1155 * ילידת 1954. שנות נסיון: :1. השכלה: .1.6 | הנדסת מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות | םוגוך .וגשא. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.0616 ,צ7ד0₪ץ ,אא ]₪ וגפ55 608010 ,6. חומרה: א\ ,11-כ ,1₪1-370 צ/ד 6 וגגון! . מערכות הפעלה: [ג:ו55/1' ,פ1ר/צג ‏ 5גו1-אפא ו-דח ,05 צוג . בסיסי נתונים: 1.616 . עולים עם נסיון ב- 8ש.5%1₪1 1156 * ילידת 1990. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,455518108 . חומרה: וו-טגןק ,דא/ד 6ש 1אנו - מערכות הפעלה: א5א ,005 15א - בסיסי נתונים: !11 088458 . * 62ו1 ילידת ו96ו. שגות נסיון 7. השכלה: .150א, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: - שפות תכגות: (31680-11) 18/08א4555 . חומרה: וו-קטץ - מערכות הפעלה: א₪5 . בסיסי נתונים: . 1!63 * יליד 1947. שנות נסיון: 14. השכלה: .56וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: הוראה. שפות תכנות: 6 ,4561 ,(156-48 ,8086 ,45554181/08)8080 . חומרה: 11-קעק ,דא/דא 6ש ואט . מערכות הפעלה: 81-11 ,005 18א . בסיסי נתונים: . * 64ו1 יליד 1955. שנות נסיון: 12. השכלה: .156, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תיכנות יישומית. שפות תכנות: ₪516 ,1/1 ,א 20878 60801 (841-370,8080!)טט. 555181 . חומדה: ד%/41 6ק [18% ,1-370צט! . מערכות הפעלה: 1ג3/18 ,אטן/1+5ג ,005 פוא - בסיסי נתונים: . * 67וו ילידת 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: - שפות תכנות: אגחדח0; ,1./1ק ,תשטטון6 60801 . חומרה: 0-11 ,1-370ג8! ,דא/ד 6ש וגאו . מערכות הפעלה: א5א ,005 8וג 5/!83עוא . בסיסי נתוגים: 404835 845₪א50 110 08.55 . 1168 * יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .156, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1ק ,4559318128 5641ג2-סמאשד ,אגוזווס, . חומרה: דא/ד4 26 18.1 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 5ואג ,5א5/18+ז . בסיסי נתונים: . * ו7וו יליד 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .156, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. . התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 506 ,אטץץ61 ,84516 ,6 ,₪ !טזפ55ג ,אאחדאס, פוגאטדאא . חומרה: !ו-פטץ ,אגץ 47/4 6ש זרמן ,1-370צו . מערכות הפעלה: פוגץ ,85% ,005 315 ,6ר8ו/8ו . בסיסי נתונים: 1ו1 2858 ,08461.6 ,414845 - עולים עם נסיון ב- א= 555!81ג 8 וו ו * 72ו1 ילידת 965ו1. שנות נסיוןן: 2. השכלה: .50.זצ, | כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,041448 ,₪510 אט.]זאה4556 1/8 - חומרה: 12-11 ,1-370זו]1 . מערכות הפעלה: זאגגו!/פצוא ,א5א . בסיסי נתונים: 08461.6 . 1175 * ילידת 1932. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 1./1/ ,א4 076-ו 245610 456341ק-סטאד ,60801 אט. ]551 - חומרה: 181-370 א/ 41‏ 6 וצ . מערכות הפעלה: 120% 15א ,5/!8עוא . בסיסי נתונים: . 1177 * יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .56.וא, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאשא ,1אאשיאא 1/8 ,חש וא55ג . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 18צ6 ,אנו5/1עוא . בסיסי נתונים: 4248458 . * וַאו1 ילידת 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 041% ,1ו-0א6וא ,1/ק 561ץ ₪ .+ חומרה: זא/1. 6 וגטו ,11-קכוץ ,370-וצאו - מערכות הפעלה: אואש ,11-ו ,05 8ו א11-א5א מאטו/5/צוג . בסיסי נתונים: 45:ו12. 10741 ,5א6או ווסאאס - * 3או1 יליד 1952. שנות נסיון: 16. השכלה: .41.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אץ.]|חואש455 60801 + חומרה: 11,11:1-370-שגוץ . מערכות הפעלה: [א!/5עזא ,וו-דץ . בסיסי נתונים: . * 84ו1 יליד 1965. שנות נסיון: 3. השכלה: .86.ו1ג, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אאדא0סע ,אטוטו 4558‏ ש5טצ0ץ ,סאעצסז ופץקווס . חומרה: 1א/ד 6ש ואוו . מערכות הפעלה: 1ַגו1-א₪5 ,05% 8א . בסיסי נתונים: . 1186 * יליד 1946. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.56 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,₪516 ,0%₪458ע ,+זו1 טפאטע . חומרה: 181-370 ,דא/ד 6ש זגגוו . מערכות הפעלה: 1ג185/18א ,05 פוא . בסיסי נתונים: 0%₪858₪+ ,+11 פצגפע . 1188 * ילידת 1949. שנות נסיון: 13. השכלה: .1.56, | מכונאות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1? ,2078 ,אם.]ט!555 . חומרה: 18₪1-370 . מערכות הפעלה: 1/5/1841 . בסיסי נתונים: 11/18 . עולים עם נסיון ב- 31.:8ו551:1 * 1189 יליד 1956. שנות נסיוןן: 12. השכלה: .1.56צ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: !]וש 008801 . חומרה: 6-100/150ש: ,1831-360/370 ,דא/זא 6 ואט + מערכות הפעלה: 6שא 054 ,8ו/5צוא ,05 15 - בסיסי נתוגים: 40ץא0ע ,שו 0855 . 1190 * יליד 1950. שנות נסיוןן: 18- השכלה: .1.56ג, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 ,08784 ,586 ₪1ואע55 - חומרה: ‏ 41 6ש 1:ו1 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 15 ,31/5/18 . בסיסי נתונים: 0%₪8458₪ע ,צו 08458 וו 655 - 1191 * יליד 1962. שנות נסיון: 5. השכלה: .56.זצ, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א455918]68 ,0878 2456410 0 . חומרה: 1א/41 6ש 1צ18! ,81/370! . מערכות הפעלה: 005 1!8ג ,צ315/!8 . בסיסי נתונים: צו ש5גשע . 1195 * ילידת 1950. שנות נסיוך 16 . השכלה: .1.56ג, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1גג640/6. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: א455641₪].5 ,אשץץו61 45641ע-סמ8אטד ,רגודחסץ . חומרה: ד%/1 6 וצט] ,וו-שגוק ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8ו ,₪58 ,5/!89צזא . בסיסי נתונים: . 1196 * ילידת 1953. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56ג, | מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 01/1 ,08784ץ ,55518158 608010 . חומרה: 1א/דג 6 181 ,360/371-]צ8! . מערכות הפעלה: 005 8וג ,15/183 - בסיסי נתונים: 08458111 ,40845 . 1197 * יליד 1946. שנות נסיון: 24. השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכננות מחשבים אישים. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. : שפות תכנות: 6 ,₪516 ,8080 ,41 ד8086/1 ]א ד1 אעואור55 . חומרה: ,ד/41 ₪6 וגט! . מערכות הפעלה: 00% צוג . בסיסי נתונים: . 1198 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. 4 התמחות נוספת: . שפות תכנות: :6080 ,1.1 ג 8ד831-370,209!, 11-שטץ)מש 181ג455 ,אטץץו 61 ₪ . חומרה: ‏ 41/1 6 181 ,1ו-קטץ ,181-370 . מערכות הפעלה: אואט ,00% 18ג ,גו1-צ₪5 מגטו/5ר . בסיסי נתונים: ט'ואד.דג2 ,+11 8פגפע . 1199 * ילידת 1961. שנות נסיון 7. השכלה: .6.זג, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צאאז08? 6 . חומרה: דא/דג 6ע וגאו ,!ו-סט . מערכות הפעלה: 00% 18 ,א5א . בסיסי נתונים: ש=פגשאסץ . עולים עם נסיון ב- אש.351₪1 והוהההוהההההההההההההההההההההההההההההטהההר רררר | 1200 * יליד 1963. שנות נסיוןן: 4. השכלה: .1.56א, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש.ו1ר4552 ,₪451!6 ,21/0 ,רגאדאסץ ‏ (6-סטאטד . חומרה: 111-370 ,5-2ש/ד4 6 וגשו . מערכות הפעלה: זא5/!8צ1ג ,05 315 . בסיסי נתונים: . 1203 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .86.וצ, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגו ,₪541. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 65% ,6 ,א אאותסץ ,1/1ע ,חש ]ט!55 . חומרה: אצ ,11/40-יוגנש ,11/34-קכןץ ,8080 ₪ דר ,360/370-זנו! - מערכות הפעלה: א\/פור ,+זג11-א5א ,ג11-א5א 8080 5 ד18000 05 צ5!/ואץ . בסיסי נתונים: 115 . . 1204 * יליד 1958. שנות נסיון 8. השכלה: .56.וצ, ‏ מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות ואוד ,₪641. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ,501 ,5וגשוא ,6 םת 1הוא55 .- חומרה: וו-עטץ ,א/ד 6 וצגוו . מערכות הפעלה: 1205 18 ,אוצ 11-א₪5 . בסיסי נתונים: 04461.6 8458₪א20 פע - !205 * ילידת !196. שנות נסיוןן: 8. השכלה: .1.56 | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: רשתות מקומות. שפות תכנות: 8ם.] 4555:1₪1‏ צחדא0? 5610 ףוע . חומרה: דא/א 6 [צ8! ,1-370צגו]1 + מערכות הפעלה: 0% 18 ,6א5/!8צוצ . בסיסי נתונים: 0%8858₪ע ,+!!1 ש5ג₪ט .+ 1206 * יליד 1952. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.86א, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגו .₪641. התמחות נוספת: פיתוח ₪486 גדגנו. שפות תכנות: אש.|₪!35 ,6 4561 רוטס 1/1 . חומרה: דצ/7. 6 וגאו1 ,11/730-א ג ץ ,1₪1-360/370 - מערכות הפעלה: 1205 18 ,15)/אאץ צ8!/פור . בסיסי נתונים: 0%855* ,ט! 8.86 08.61 . 1207 * יליד 1959. שנות נסיון: 11. השכלה: .56.וא, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6412/6%3%1. התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: אש מו1ג55 0א6 גוג ,מג/.1ץ 5/וע א גזודתסץ 561 0. חומרה: 181-360 ,70/א\ ,1ו-עעץ ודא/1 6ש וג8]! ,86א80 .ושצצו + מערכות הפעלה: 05/2 ,20% 18ג ,אזצטש 15-צ₪5 מגנוו/5צו . בסיסי גתונים: אאשעש 611‏ ,58₪|אסע ,+וו1 פפגטע . 1208 * יליד 1952. שנות נסיון: 7ו. השכלה: .1.56 | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 1./11 1/3 ,6 561גע ,א אדעסץ ,אם.וור55 . חומרה: 8080 .ושד1 ,דא/41 שש זגמו! ,151-118 וו-עטש ,צוצו2-שוו . מערכות הפעלה: ]1 1815 ,אוצש וו צסא פאגוופ ,פס וג 1/5גו1ו-א5 הווש בסיסי נתונים: 10705 ,1105/0584 ,אשטעעוו6 ,ו שג ואוסד מג-5גאט ג .- * 2|2ן ילידת 1955. שנות נסיו: 13. השכלה: .1.56 | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .60101 ,6 45610 ,אש ו₪!ג455 . חומרה: ד/ד4 6 ו8! ,370-וגו! . מערכות הפעלה: 1ג52/!8 ,05 18 85ו/5ו . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון ב- .5511801 וו 1213 * יליד 1953. שנות נסיון: 14. השכלה: .56.זא, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. זתמחות נוספת: . - שת תכנות: א אזזא סע ,₪516 ,אאשת ,א 45518 ,1/ץ ב]אאטאא + חומרה: 1א/1 6 1841 ,101-370 - מערכות הפעלה: 1205 415 ,6415 15/18%גץ + בסיסי נתונים: 412445 . * 4ו12 יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .56.וצ, | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות טוזאוד ,וגשא. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .6001 ,3%%א7ד00? 45% 60. חומרה: 111000 ,1ו-שגוץ ,5/2 [אט! ודא/דג 6ע וצו - מערכות הפעלה: שא ,א1ו-א5א ,05 15 + בסיסי נתונים: אשקטו.61 ,845₪א0ת ,וז ₪55 . 1215 * יליד 1953. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 640/64%1. התמחות נוספת: תכנות מערכות מידע. שפות תכנות: 6 ,45641 ,45551808 ,₪516 ,מטעץעו61 ,אודחסץ . חומרה: 11-ע(1? ,181-370 'א/דג 6ש וצאו . מערכות הפעלה: 05-2 ,11-א₪5א ,85-2000 ,005 18 . בסיסי נתונים: סעגראסד ,אסטגאגשץ ,+ווו 0055 . 1216 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .גו.ווי, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות 040/64%1. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0106אע ‏ 0%85₪? ,+11 שפגטט ,אטקץוו6 ,1/1ק ₪ ואאחדחסץ ‏ 5160.א חומרה: 1ו-שגוש ,דא/41 6ש ואצמו ,370 - זגטו . מערכות הפעלה: 11-א5א ,00% פוא ,5/!8%צוצ . בסיסי נתונים: 288%5% . 1217 * יליד 1954. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56, מדעי מחשב. תחום התמחות עיקרי: תכנות 640/641. התמחות נוספת: תכנות של תירגון. שפות תכנות: 6 ,5641 סאד ,1/1ע ,חש ]551 . חומרה: ₪05 18 ,1ו-ץגוש ,1/370צ18 . מערכות הפעלה: 1א11-אפא ,005 18ג ‏ 1'5/!835ג . בסיסי נתונים: 08461.6 ,424845 - 1218 * ילידת 1957. שנות נסיון 11. השכלה: .1.56ג, | קיברנטיקה כלכלית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,אט.181ג4555 ,אגחדאסץ ,1/1 . חומרה: ז'/ד. 6 181 ,1841370 . מערכות הפעלה: 05 18ג ,5/18%5זא . בסיסי נתונים: +111 08₪ ואטע . 1219 * יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: ₪516 48641 ,088 1/5ע ,₪ וט וטורט55 . חומרה: 8086/8088 .₪1 1 ,13-11 ,1₪1-360/370 - מערכות הפעלה: 005 315 ,11-אצא ,5/!8%עו . בסיסי נתונים: אשעץ611 ,58ג20%8 שפגטט . עולים עם נסיון ב- 181.68 55 12 ורטר - 1220 * יליד 1948. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.זצ, ‏ מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנת מערכות. התמחות נוספת: תכנת יישומית. שפות תכנות: 0%1%88%? ,םש .181א455 ,1גאטדגא בוסטס6 1/8 - חומרה: 81-370ו1 . מערכות הפעלה: 5/18%1ע1א - בסיסי נתונים: 1245 . * ן122 ילידת 53פו. שנות נסיון: 15. השכלה: .56.ז, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .601:01 וט.181א455 ,21/1 ,41אשדא - חומרה: 1-370:ו1 . מערכות הפעלה: [צ!/15א . בסיסי נתונים: 4121:%5 . 1222 * ילידת |95ו. שנות נסיון 14. השכלה: .86.ז1, | מתמטיקה ומחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א אז0סץ 6001 ,55158 . חומרה: 8/2 1831 ,370-וגו . מערכות הפעלה: צוצש/אוא ,05 15 ,פ/זא ‏ 88/5ץ ,6וצ0/ואל + בסיסי נתונים: 8-2 . 1223 * יליד 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.86א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות פוגווך ,1שז. התמחות גוספת: . שפות תכנות: אש.181ג4559 56 א ודאס ₪-סמאטד . חומרה: 181-360 ,11/70 שגוש סש מדצ/ 6 זגפ . מערכות הפעלה: 15/18%1א ,81-11 ,008 וא . בסיסי נתונים: אסגוג א . 1224 * יליד 960ו. שנות נסיון: 10. השכלה: .86.וצ, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות ואגשז' .61זן. שפות תכנות: ₪516 ,1 ,031 4561 ו ווואט55 6 . חומרה: 11-שגוץ ,1821-370 אא 6 וגגו! -. מערכות הפעלה: [א8!/צצז ,צוצש ,0% 8וא . בסיסי נתונים: +111 שפגע . 1225 * יליד 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .גו.1וי, עיבוד נתונים לכלכליים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 41.,601201.,4516 456 ,5ורוו,1/.ןץ, 3-6 או (וו-קכוץ) חטש וטו555 60 1 חומרה: 11252400 ,4/62 61! ,370-ו8! ראדר 6ש וגנוו 1-עע - מערכות הפעלה: 2531-11ו ,5/185צוג ,05 8ז מגו1-אפם . בסיסי נתונים: %5ג8. - !צ!וזא ,+11 שפגטע - 1228 * יליד 1951. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,8ש.ז18ג4555 ,אהאדאסץ מ/וע . חומרה: אד 6ש 181 ,360/370-וצגו! . מערכות הפעלה: 1ג51/18 ,05 18 . בסיסי נתונים: 09455 ,אטטץו61 !1 שאגו - 1229 * ילידת 1966. שנות נסיוןן: 7. השכלה: .1.%6, | מהנדםת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪816 ,א 6ד 208‏ 8080 שדצ1)אט.ז ור 55 .- חומרה: 5/2 ,דא/ד 6ע וג . מערכות הפעלה: 05 פוא . בסיסי נתונים: 20%8₪84%8 ,אטקטוו6 ,+זו1 55גמ . עולים עם נסיון ב- ₪ש.5%1₪1 3 1233 * יליד 1957. שנות נסיון: !1. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: - | שפות תכנות: .245681 ,6 ,אש.1₪1ג4555 ,84516 אאדאסץ ,/וץ . חומרה: 8080-.₪1 11 ,17-11 ,181-360 - מערכות הפעלה: ₪1-11 55/88 . בסיסי נתונים: . * 1234 יליד 1955. שנות נסיוןן: ו1. השכלה: .56.ו1צ, | מהגדס מערכות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: (1א4070152/0706 ב|אתטדגא 845160 ₪ ,1/1 אש הוא55ג . חומרה: דא/ד 6ש 81! ,₪41-370! . מערכות הפעלה: זז-א₪5 ,005 8וא ,5/18%1עוא . בסיסי נתונים: 85 וו 083455 ,15א1 . 1235 * יליד 1958. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56ו, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות שזצוד ,1א5א. התמחות נוספת: תכנות מערכות של 6ץ. שפות תכנות: 087 ,84510 ,4561 אק ,גחה סץ 6 תו 55 . חומרה: 8080 ושד! 1.5118 א/דה 6ע אא . מערכות הפעלה: .₪641 ,56088 ,18-א₪5 ,005 8וא . בסיסי נתונים: 2855 . 1237 * יליד 1947. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 6 (805606א)5עא ,455618168 60801 וע . חומרה: 41/%1 6ש 181 ,1₪1-360/370 . מערכות הפעלה: ₪05 8ו ,55/84 ,א5/!8/זאה . בסיסי נתונים: +!11 855 70741 . * 1240 יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56ג, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: אשדגאדפורוורט ג ₪458 זזאם. שפות תכנות: 60801 ,80 ,6 2456810 ,1/8 501 . חומרה: דג/דא 6ש ,181-370 + מערכות הפעלה: 205 8ור ,6315/ג ,]טור . בסיסי נתונים: ! 08458 ,282 66₪אס | 1241 * יליד 1956. שנות נסיון 8. השכלה: .1.56, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש 5594181( ,הס 60801 21/0 ₪ . חומרה: דא/ד4 6 181 ,1841360 . מערכות הפעלה: 005 צו . בסיסי נתונים: 58108 ,4085 . * 1245 ְ . יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, מהנדס מערכות הפעלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 7115 ,51א. התמחות נוספת: תכנות ל ₪5 גידגפ. שפות תכנות: 6 4561 ,₪516 ,1/1 ,באדאסץ מום טוג 55 . חומרה: 1ַו-02ץ ,דא/1 6 181 ,370 - זו . מערכות הפעלה: 1ג₪1-11 ,11-א5ח ,205 315 5או/צצוג . בסיסי נתונים: + 0856 . 1:46 * ילידת :195. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56, | מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .1גאשד\ ,048.55 ,08562 ,1/1 608010 ,א !55 - חומרת: ד/ד4 6ע [1-370,1₪%פו . מערכות הפעלה: 0%ט פוא ,ג8ו/5צוא . בסיסי נתונים: 2485( . עולים עם נסיון ב- :45551₪1.1 ...הממו '><כתזאה. 1247 * ילידת 1958. שנות נסיון: 1!. . השכלה: .56.זצ, | כלכלה ו יבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות א6412/6%. שפות תכנות: ₪516 ,181.:8ג 4555‏ אהאאסץ /וץ . חומרה: ו1א/ 6 זג8! ,1-370צ₪] . מערכות הפעלה: 1205 8וא ,5/!845ז . בסיסי נתונים: 56108 . 1249 * ילידת 1952. שנות נסיוך 16. השכלה: .56.ז, | מתימטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ואוד ,641א. התמחות נוספת: תכנות שיטת הסתברות. שפות תכנות: 6 ,א08718ע ,אש אוא455 . חומרה: !1ו-עגןץ . מערכות הפעלה: 1205 15א ,11-א₪5 . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון ב- .6.181 55 5 עולים עם נסיון ב- "?)" 1053 * יליד 1957. שגות נסיון: 1 השכלה: .86.ז, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: *זאגוד .581א. שפות תכנות: 78%ד08? 45641ק ,6 ,חם.18א4555 - חומרה: (11/40070-ק(וץ? ,דא/ד4 6ץ וגא . מערכות הפעלה: 1!-₪5% ,005 315 + בסיסי נתונים: 0%8455 ,081% ,5גהגסג - 1062 * יליד 1951. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56צ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: |/₪701 ,6 ,845160 ,71.1 .60801 .2561 ,אגחדתס-. חומרה: (80386 ,ופדצו) =.][₪וד 601 6 ,181/370. מערכות הפעלה: 315-005 ,5צוצ. בסיסי נתונים: 61758 8456א0ץ +ווַמ5ג8ס. 1091 * יליד 1949. שנות נסיון: 19. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 .561 ,71/1 ,1.018 ,אגחדחס, . חומרה: ד%א/ד4 76 זוחמו ,ות גא6גק דדטש.זצושוו! ,וו-עתץ ,181/370 . מערכות הפעלה: אוטש ,005 15ג ,81!/פור ,005-150 ,05% . בסיסי נתונים: 1ו1845=1 . 1093 * יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .1.56, | מהנדס. תהום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ן/.₪1 ,60801 תקקו.61 5641 . חומרה: דא/41 6 18.1 ,370-ז18 . מערכות הפעלה: 1205 18א ,5/18%צ1ג . בסיסי נתונים: 1ו! 08455 . * 1094 יליד 1949. שנות נסיו: 18. השכלה: .1.56, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות.- התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪516 .60801 ,45631 ,1.1 ,חש.]אוא555ג . חומרת: דצ/ד 6ק זַו8! ,370-זג8! . מערכות הפעלה: 005 18א ,67/%1-50 ,5/151/ז,5 . בסיסי נתונים: 111 08855 . 1095 * יליד 1958. שנות נסיון 9. השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. , התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45681 ,ו/.1ק 6 גדה סז ,םת וטוגפ455 . חומרה: ‏ ושדצו ,וו-שסץ בדא/דא 6 וגאו . מערכות הפעלה: אואח ,81-11 ,005 8וא . בסיסי נתונים: . 1096 * ילידת 958ו. שנות נסיון 9. השכלה: .6.ז, | מהנדסת-מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: \אד08- ,71/1 7456410 . חומרה: 8080780 181-370 . מערכות הפעלה: ;]וצ . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון ב- "6" טְ הה 22 ...........................יייי-דההוווווווווו ו ([(שש - **‏ ₪ 1098 * ילידת 1962. שנות נסיון 6. השכלה: .1.86ג, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צאד0₪ש ,אש. ]4551 ,1/וץ 561 ,מקטקווס . חומרה: 189%1-370 ,דא/ד. 6 ואנ . מערכות הפעלה: [9>/1₪ט ,א/ץ6 ,05 סזא . בסיסי נתונים: 4124835 !1 2455 מפגטאסע .- * ו0וו1 ילידת 1949. שנות נסיון: 19. השכלה: .6א.וצ, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45681, 6 ,אגעדאסץ ,/ות - חומרה: דא/דג 6 ואוו ,11-אא/ ,360/370-ום! - מערכות הפעלה: 00% 15 ,15ג//א4 05/360 .- בסיסי נתונים: - * 04וו יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.6 מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום כלכלי. התמחות נוספת: 128% תקשורת. שפות תכנות: 1./1ש .60₪01. חומרה: 100/150 שש ג /ידא/ 6‏ 1831 ,11/370. מערכות הפעלה: 05/4 ,15-05א ,₪ עזא. בסיסי נתונים: שקשו.61 ,צו שפגטט ,0ץאס-. 1107 * יליד 1957. שנות נסיון: 15. השכלה: .56.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4561.,6ו,1./1,₪₪4516ץ + חומרה: 6/2 וגאו בדא/ד 6 וצגו! ,1/370ג1 -. מערכות הפעלה: 1,15/00%א5/18זא -. בסיסי נתונים: 0%₪%5₪ץ,אששטו.6, + !וו שפהאטט -. * וווו ילידת 957ו. שנות נסיון !1. השכלה: .56.וג, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 6 ,אא0₪ץ ,1/8ץ .+ חומרה: ד 6 ,1-370צגו1 . מערכות הפעלה: 15צ,415-205 ,אצ ,05/5 .- בסיסי נתונים: 1244845 0-2 . * 3ווו יליד 1954. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56, | מתמטיקה ותכנות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכת. התמחות נוספת: תכניתן יישומים. שפות תכנות: ,60801 ,אש.ן45593106 ,24510 ₪ . חומרה: 1ו-עכוש צ/1 6 זאו . מערכות הפעלה: 1ג/ץ6 ,05 318 . בסיסי נתונים: !11 28858 . * |וכוו יליד 1960. שנות נסיוןן: 7. השכלה: .56.ו, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש |18ג4558 ,54516 245561 62 /ץ .+ חומרה: דא/1ג 6 18.1 ,370-זגו! . מערכות הפעלה: 00% 8וא ,3/!8%5צו . בסיסי נתונים: 0/0175 . * 23ו1 יליד 1948. שנות נסיון: 19. השכלה: .1.1( | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: א45%51815 2.5041 צאאדאסץ 1 .+ חומרה: 11/70-שש ,ד/1א 6 1גפו1 ,370-וגגו1 . מערכות הפעלה: אצפא ,1205 315 85!/צז . בסיסי נתונים: 1015 ,28/2 . עולים עם נסיון ב- "6" 7 1124 * יליד 1944. שנות נסיון: 24. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . : שפות תכנות: .6001 45641 ,6 ,א אדאסץ 1/8 + חומרה: ו1-שגוץ ,דא/דא 26 81 370-וגפו + מערכות הפעלה: א5א ,1205 15 צנוו/פעוא - בסיסי נתוגים: +!!1 28:56 ,404045 - 1128 * ילידת 1948. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 601201 ,6 ,1./1ע ,א אזא 20 55518 . חומרה: 11 א/ד, 6 181 ,1-370ג₪! . מערכות הפעלה: 1205 15 ,5א5/15צוא + בסיסי נתונים: !11 083458 . , * 30ו1 יליד 1963. שנות נסיון 5. השכלה: .1.56א, | פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 ,5641 ,8.58 אאתדאס,ץ . חומרה: 5/2ץ 1א/41 ₪6 81] ,181-370 . מערכות הפעלה: או ,00% 15א . בסיסי נתונים: 0%845₪ ,+1ו1 56גגוע . 1132 * יליד 1943. שנות נסיון: 25. השכלה: .1.86צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 261-370 ,₪0-6א70 ,064 1/8 . חומרה: ‏ %17א/1, 6ש [18 ,1ו-עגוץ ,370-זגט! . מערכות הפעלה: 005 18א ,11-א5א גטו/5/וא . בסיסי נתונים: . * 33ו1 יליד 1945. שנות נסיון 19. השכלה: .ג11.1ץ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: ₪816 ,פטואשו ,1/1 ,אאאדאסץ ‏ מפגמאסעץ ,0845 ,אטקקווס . חומרה: וו-ט(]ש ,181-370 דאר 6ע וגו . מערכות הפעלה: 8/18₪1 ,צ5/18עוג ,05 וא . בסיסי נתונים: 111 084%5₪ . * פִּבּו1 יליד 1947. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.86 מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 00/61 6. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: .861 ,6 . חומרה: ז/ז1 ₪6 וצטו ,וו-שסץ . מערכות הפעלה: או/ ,00% 15ג ,11-צ5ק . בסיסי נתונים: .08.6%1 . 1142 + ילידת 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,5641 ,א4אד08סץ 1/8 . חומרה: ד/41 6 זצ18 ,1ו-קש ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 15 ,11-א5א מגט!/פפ . בסיסי נתונים: . 143 * יליד פַּג4פו1. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,2087864 ,[אס5ע / . חומרה: ד/ד4 6ש ו[8! ,11-עט ,370-|וגט! . מערכות הפעלה: 20% 15 ,₪5-11 אא!/פפ . בסיסי נתונים: 56108 ,עאפוצש . עולים עם נסיון ב- "6" * 48ו1 יליד 959ו1. שנות נסיוןך 5. השכלה: .86.זצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאשא ‏ 2סשאש 5₪.₪א0ץ 5₪גכ 0510 6 . חומרה: א/1,. 6 181 ,370-וצאו1 . מערכות הפעלה: [גצ/15א6 צמו/5צו1ג ,05כו 415 - בסיסי נתונים: אס8ואש ,אשעטו61 5₪.₪א0? מפגפט . 1155 * ילידת 1954. שנות נסיון 12. השכלה: .1.86א, | הנדסת מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות | שוצוך .1גשא. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 14616 ,א 6ד0₪? ,חש )455218 60801 ,6 . חומרה: אט ,12-11 ,181-370 דא/ד 6ש זאו . מערכות הפעלה: [צ55/!8ט ,פוגץ/צגץ מגוו-א5א ,מו-דת ,05 18 . בסיסי נתונים: 14616א . 1163 * יליד 1947. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56צ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: הוראה. שפות תכנות: 6 ,4561 (156-48 ,8086 ,181.0)8080א4555 . חומרה: וו-ץגוץ ,דאר 6 וצמוו . מערכות הפעלה: 81-11 ,005 18א .+ בסיסי נתונים: . 1169 * יליד 1939. שנות נסיוןן: 17. השכלה: .גו.!וש, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: ,41,601 ,6 /.ץ אדא סץ 5610 - חומרה: ז1, 6ין 1א:!! ,370-וצגו! . מערכות הפעלה: 20% 18א ,31/5/1835 - בסיסי נתונים: . * ו7ו1 יליד 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.86, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .501 ,אשעשו.61 ,4516 ,6 ,אש.זטוג35 ,אאזאסץ כוגאטדגא - חומרה: וו-ץנוץ ,אאץ 0דא/דא 6ש וצו 370-וצטו . מערכות הפעלה: 8וג/ ,א5א ,05 8!וג ,זגטו/5עזא . בסיסי נתונים: !11 12855 .061 ,טג . 1172 * ילידת 1965. שנות נסיון 2. השכלה: .1.56צ, | כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א אד4ו0ץ ,84516 ,טטור 455 וע - חומרה: ו1-שגוץ ,181-370 . מערכות הפעלה: 1'8/!8.1ג ,אפ . בסיסי נתונים: 08461.6 . * ואון ילידת 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56ג, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. . התמחות נוספת: . שפות תכנות: 048% ,ו-סא6וג ,1/וץ 256310 ₪. חומרה: דא/ד 6ש וגטו ,11-ץשכוץ ,370-וצטו! . מערכות הפעלה: אוצש ,1-1 ,05 צוג ג11-צ5 מרטו!/5ור . בסיסי נתונים: 4124845 70711 ,פטא6רן 6 אס + * 2א8ו1 ילידת 1964. שנות נסיון 4. השכלה: .1.86, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נגוספת: . שפות תכנות: 6 ,₪516 ,צאדאסץ וע . חומרה: דצ/ך 6ש ווון . מערכות הפעלה: 1205 318 . בסיסי נתונים: צוצש . עולים עם נסיון ב- "6" 9 * 84ו1 יליד 1965. שנות נסיוןן: 3 השכלה: .56ו, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,086184%? ,4551158 ,8455א0ץ ,סאהץא0ץ ,המץץווס . חומרה: ד/1. 6 זגפו! . ו מערכות הפעלה: 1א11-א₪5 ,005 18א - בסיסי נתונים: . 1185 * יליד 1955. שנות נסיון: 10. השכלה: .גו.!וש, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: - שפות תכנות: 6 .245681 . חומרה: ‏ א/ד. 6ש וצגו! ,וו-עטץ . מערכות הפעלה: אוש ,אופא ,005 8א - בסיסי נתונים: 68₪5צ1 . : * 1189 יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 60801 . חומרה: 6-100/150ש ,360/370-וצפו! ודא/ד 6 וצו . מערכות הפעלה: 6ש 054 ,5/!8%צוא ,05 15 . בסיסי נתונים: 8₪0ץ0%? ,שו 56ג₪ע . 1190 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1//1? ,08784 ,68 )8₪וג455 . חומרה: ]ג ₪6 1841 ,181-370 . מערכות הפעלה: 1205 18 ,א5/18וא . בסיסי נתונים: 0%8858+ ,1 55 10 655 . * ופוו יליד 1962. שנות נסיון: 5. השכלה: .156, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש !4555418 ,אאדא0ץ ,45061 ₪ . חומרה: ד/41 6 81! ,1841/370 - מערכות הפעלה: 00% וג ,5/1845ע1א . בסיסי נתונים: צ! ₪5 . * 92ו1 יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .גו.11,, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: צאסטווד 8002א3,6סוא0סדגאו18ס. התמחות נוספת: תכנות 1גג640/6. שפות תכנות: 4070158 ,84ז08ץ ₪ . חומרה: וו-קכוץ ,דצ/ז. 6ץ ווח! . מערכות הפעלה: !1- אפף ,פס 8וא . בסיסי נתונים: =0%₪835 ,אטשטן61 11 0855 . 1197 * יליד 1946. שנות נסיון: 24. השכלה: .1.86, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכננות מחשבים אישים. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: 6 ,8.516 ,8080 1 ד8086/1 (1דצ] אש טו555 . חומרה: ,ד/ד4 6ץ 181 . מערכות הפעלה: 005 418 . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון ב- "6* . הִהוהו'ו''ו'ץ]",'צו‎ 1198 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .50.זצ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1./1ש, א או סש,(181-370, 1 1-שכוץ)ש. 455181 ,אםעץוס ₪ .- חומרה: 1א/. 6 ורפ 1-שכוש ,1-370! . מערכות הפעלה: אואש ,005 18א א11-א5א ,א5/!8עזא - בסיסי נתונים: שטוא1יד124 ,+11 שפגשע - 1199 * ילידת !196. שנות נסיון 7. השכלה: .56.וא, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 208184 60 . חומרה: דא/ד 6 וגאטו מג-קסעץ . מערכות הפעלה: 20%] %זא ,א5א . בסיסי נתונים: 4%6₪:וא0ז . 1200 * יליד 1963. שנות נסיון: 4. השכלה: .56.וא, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪8 455181 4516 ,1/1 ,א דוס 6-סשאטד . חומרה: 1!51-370 ,2-41/9% 6 וטו . מערכות הפעלה: 1א1/5/18א ,05 צזא - בסיסי נתונים: . 1203 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגוד .₪641. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 6755 6 ,א דוס .ו זווא 55 . חומרה: אגט ,11/40-(ו ,11/34-עכו ,8080 12 דצו ,360/370-ו]! - מערכות הפעלה: אגץ/פואץע ,+1ג1!1-א5א 5-1 8080 1800011212 05 15/84 - בסיסי נתונים: 15א! . 1204 * יליד 1958. שנות נסיוןן: 8. השכלה: .86.וצ, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות ט1או1 ,]1 גטא. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ,501 ,1<5אש1 ,6 ,אש.]1₪1ג55 - חומרה: נו-קגוץ דא/. 6 וגאו . מערכות הפעלה: 120% 8זא ,אואש א!1-א9ק . בסיסי נתונים: 08461.6 0%85₪ץ 5 .- 1206 * יליד 1952. שנות נסיון: 15. השכלה: .56.וא, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגו .1₪א. התמחות נוספת: פיתוח ₪456 74'כ. שפות תכנות: אש.]וגש455 6 ,4561 אצ א 5 - חומרה: ‏ ד/ד. 6ש וג8! ,11/730-א ץצ ,1-360/370:ו1 + מערכות הפעלה: 005 8וא ,פוצצ/אאץ מט!/15 - בסיסי נתונים: 0%8|45₪ע ,שו טפט 0861 . 1207 * יליד 1959. שנות נסיו: 11. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6412/64%1. התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: אש.0455%181 3168 1/3 1/8 אדא סץ 5010ץ ₪ + חומרה: 181-360 ,70/צאץ ,₪ו-שגוץ דא/ד4 6 181 ,8086 מא + מערכות הפעלה: 05/2 ,05 פוא ,צזצש 18-אצא ג8!/פצזר - בסיסי נתונים: 618 0₪5₪ץ ,+11 שפגגוע . 1208 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .6א.1א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: ו1/.וש ,8ג//1ק ,6 4561 אא 0ץ ,א ]אוט פה - חומרה: 8080 ₪₪ד1 .דצ/ד4 6ש זג8 1,511-כ ,גוג ו2-קון - מערכות הפעלה: ]1 1815 ,אזצש 1 וסא פאאצודטצ ,05סכו צוא ‏ ,1/5ג11-צ5א מוו-פדה בסיסי נתונים: 1.01%:5 ,צא10₪/0%ג 1‏ ,אפקעו.וס ג 55 סז 5-5 ה - עולים עם נסיון ב- "6" 21 1209 * יליד 1964. שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56, | מתמטיקאי- תחום התמחות עיקרי: תכנות. זתמחות נוספת: . לת תכנות: אאא 60801 ,5641 ₪ ואגאז'חס? ,/ץ - חומרה: 1א/41 6ש 81! ,181-370 . , מערכות הפעלה: אוג ,05 315 ,31/5/83 - בסיסי נתונים: +15 ,845% ,אמץץו6 + * ןו12 יליד 1952. שנות נסיון 14- השכלה: .56.ז, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות %1אג640/6. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .41.601 ,1./1? ,84516 2456410 6 + חומרה: 1א/ד4 6ש זג8! ,181-360/370 - מערכות הפעלה: 1205 415 ,1/!841גצ ,5/!86ע1 - בסיסי נתונים: +!/! 08358 - 1212 * ילידת 1955. שנות נסיון: 13. השכלה: .56.זצ, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .60801 ,6 245610 ,45561808 . חומרה: 1א/41 6ש זג8! 370-וגו] . מערכות הפעלה: ו%5₪/18 ,00% 15 ,5/!838'ו+ -. בסיסי נתונים: . 1214 * יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .56.ז, | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות טואוך .541א. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .60801 ,708764 4545 0 . חומרה: 111000 ,וו-קנוץ ,5/2 וגט! ,דא/1א 6 וצנו - מערכות הפעלה: ₪76 מגוו-אפא ,005 18 + בסיסי נתונים: אשץשו61 ,₪458א0ץ ,! טפגנוכ - * 8ן2] יליד 1953. שנות נסיון 12. השכלה: .56.זא, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 641(/64%1. התמחות נוספת: תכנות מערכות מידע. שפות תכנות: 6 ,5641 ,68 .]455518 ,₪516 ,הטשעו.ו6 ,צחדאסז - חומרה: וו-עגוש ,131-370 ,דא/זא 6ץ וגטון . מערכות הפעלה: 05-2 ,11-₪5 ,₪5-2000 ,05 8זג > בסיסי נתונים: סעגאאסד ,אסטגאגע ,+וו! פע - * 6ו12 יליד 1952. שנות נסיון 17. השכלה: .ו.1!ש, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות 642/64%1. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0106אש ,50%8458 ,+1]] 0455 ,אטעטון6 ,וק ,6 אגחדתסז ,35160 חומרה: וו-שטץ ,דא/1 6 [ופו ,370 - וזגטו . מערכות הפעלה: !1-5א ,005 פוג מרט!/5צוצ - בסיסי נתונים: שפטע . 1217 * יליד 1954. שנות נסיון 14. השכלה: .1.56 | מדעי מחשב. תחום התמחות עיקרי: תכנות %1ג2/6 6. התמחות נוספת: תכנות של תירגון. שפות תכנות: 6 ,805631 אד ,1/1ק ,אט !טור 55 . חומרה: 130% וג ,וו-שטץ 1/370ג₪! . מערכות הפעלה: 1ַג11-צ₪5 ,005 בוג גאו/5ו - בסיסי נתונים: ₪.0861 ,40835 - * 9ן12 יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .56.ז, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: 84816 ,245641 ,צגאדא0סע ,]וע 6 ,חט.!ט!רט 55 - חומרה: 8086/3088 ₪1 ר1 ,11-שפש ,81-360/370! - מערכות הפעלה: סט פזג ,11-צ5א ,1/5/18 - בסיסי נתונים: אטעץ!61 204856 מפגטט . 2 עולים עם נסיון ב- *6- , 1223 * יליד 1949. שנות נסיון: 8!. השכלה: .1.56 | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות שואזד ,61א. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אא.181ג555 6( 204164 ₪0-ספאטד .| חומרה: 18%1-360 ,11/70 שגוע 056 ,דא/דא סש זגאו .+ מערכות הפעלה: [5/18₪צ1א ,11-א ,0% 15 + בסיסי נתונים: אסעאגע . 1224 * יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .1.56 | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות ואש .1שא. שפות תכנות: ₪516 ,18 ,אדא 0 4561 ,חש וט!א5פ55 ₪ . חומרה: 11-קגוץ ,81-370! ,דא/א 6ץ זוטו - מערכות הפעלה: ![%5/!8צוא ,אואט ,005 א - בסיסי נתונים: +!!! 0₪45₪ - 1225 * יליד 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .11.1 עיבוד נתונים לכלכליים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 5,45641.,601:01.,₪4816ש1ר1./1,1ץ,6-סגוחטד,(11-פכוץ) אט. ומוה 55 60 גוא חומרה: 411282400 ,4/62 ,161 ,181-370 'א/דג 6 זגו םו-טטץ . מערכות הפעלה: וו-זג5כו ,1א:!!/'וצ ,₪05 318 גוו-א₪5 . בסיסי נתונים: 424835 - [צווא ,+11 פ5גחע - 1230 * ילידת 0 . שנות נסיו: 16. השכלה: .156, | מתמטיקאיה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .41 ,.]אאטזאא 000010 6+ חומרה: 18%1-370 ,ו1-קגוץ ,דא/וג 6 וצו - מערכות הפעלה: !1-ג5א ,5/!88/וא ,05 18 - בסיסי נתונים: 124845 - 1232 * יליד 1953. שנות נסיון: 16. השכלה: .56.וא, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,601301 ,1/וץ + חומרה: דא/ד4 6ש 181 ,1-360/370:ו]1 . מערכות הפעלה: אוש ,005 15ג ,5/!8%עוא . בסיסי נתונים: . 1231 * יליד 1955. שנות נסיון: 11. השכלה: .56.וצ, | מהנדס מערכות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪ג4701.15/40106 ,]גאטדגא ‏ 6ו5ג₪ > /ץ ,אש !455 - חומרה: ‏ דא/דג 6ש [8! ,370-ואג! . מערכות הפעלה: ו!1-גפא ,05 8וא !/5ור - בסיסי נתונים: 12845‏ !1 ₪455 ,וצו . 1235 * יליד 1958. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6וגוד ,1אשא. התמחות נוספת: תכנות מערכות של 6ץ. שפות תכנות: 087ש ,4510 5631 ,וש אגאדאסעץ ₪ ,את 55 . חומרה: 8080 1411 ,151-18 צ/ א 6ע צטו . מערכות הפעלה: ,|גשא ,56088 ,1-אפא ,05 צוג . בסיסי נתונים: שג . 1236 * יליד 1962. שנות נסיון 6. השכלה: צפצ, . תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,צאזא0ץ . חומרה: 181-370 ,9 .157ג4 ודא/ד 6עץ וצוטו . מערכות הפעלה: וגאו/1ג' ,31'5/!831 ,08 פוצ . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון ב- "6" 1237 * יליד 1947. שנות נסיוןן: 20. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,(₪5)005608₪ ,1₪1.086א4555 6001 ץע + חומרה: 41/41 6ש זצו1 ,1-360/370א8] . מערכות הפעלה: 005 18 ,5/1 א!/5עוא + בסיסי נתונים: +!1!1 456 1אסד .+ 1238 * יליד 1948. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56א, | מהננדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות ₪55 4ד04. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,4561 אגאדחסץ ,1/וץ .+ חומרה: ‏ 41/1 6 ז[צ₪ו! ,360/370-ו1צ] . מערכות הפעלה: 1205 415 ,]רע ,5/!84עוא . בסיסי נתונים: ,10711 ,57145 ,0%ע ,מםקקו61 ,+וון פפאמם -. 1239 .* ילידת 1946. שנות נסיון: 17. השכלה: .כו.11יו, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: .6501 ,א4אד0₪ץ ,6עא 1/0 . חומרה: 47/%1 6ש 1צ8! ,31-370גו1 . מערכות הפעלה: 005 18א ,6315/וגץ מאם!/5צוא מוטו/5ץ . בסיסי נתונים: צון 08858 08461 . 1240 * יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .56.וצ, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: א>ךא51וצו1גוה ₪55 הדגט. שפות תכנות: .601/01 ,₪6 ,60 5610 1/8 5001 . חומרה: 1/4717 6ש ,1-370צצו] . מערכות הפעלה: 1205 315 ,1/6318 ,מג!/5צזר . בסיסי נתונים: 1% 5₪ ₪ 2 .ןטאס . * |24ן ילידת 1956. שנות נסיון: 9. השכלה: .ו.11ץ, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 12601 6 אאדא0סץ 00801 . חומרה: דא/ד 6 ו[א8! ,360/370-וצגו! . מערכות הפעלה: 005 15א 1/5/1846 5א₪!/55ץ . בסיסי נתונים: 314616 . 1242 * יליד 1963. שנות נסיוןך 6. השכלה: .1.56ג, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאטא ,₪516 ,1/1 ,א 0 450610 ,++6 . חומרה: א. ,181-370 ,2/פש 'א/ד ג 26 זצגון . מערכות הפעלה: ]ג ,6/1 ,צוצש ,005 18 . בסיסי נתונים: גדפוצ שע ,שפגמאסע ,)וו שפאטס . * 244ן יליד 1956. שנות נסיו: 8. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש]55618 ,צאאדא0ס? 60801 1/0 6 . חומרה: 41/1 6ש 18.1 1-360₪! . מערכות הפעלה: 005 18א . בסיסי נתונים: 5108 ,40485 . 1245 * יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, מהנדס מערכות הפעלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגו .1גטשא. התמחות נוספת: תכנות ל 8.55 ד. שפות תכנות: 6 ,1ג6ש ,84516 ,]וע ,צאדא0ץ ,חם.וטוגט55ה . חומרה: ון-עעץ ,דא/1 6ש 181 ,370 - !וט . מערכות הפעלה: זאוו-דא ,11-א5א ,סט 8וא ,5/1835זר + בסיסי נתונים: + 0858 . עולים עם נסיון ב- *6" ץ ה ור יו 1250 * יליד 955ו. שנות נסיון 11. השכלה: .56.זצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪%%16,א 4 אזיוסץ 60801 ,1/8 501 - חומרה: 1'א/1 6 ז1 ,1-360/370גו! - מערכות הפעלה: אוצש ,05 8 צ5/18עזא - בסיסי נתונים: ₪%5₪א0? ,41845 - 125| * ילידת 953ו. שנות נסיוןן: 15. השכלה: .56.זצ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אא.18₪1ג455₪ 6 245010 ,א דוודק ס ,1/.וץ חומרה: 7א/41 6 81 ,1-360/370ג₪! . מערכות הפעלה: 120% 8זא מא 5/!8צו - בסיסי נתונים: 611,868 ,+וו1 5₪א₪כ ,1ד0ד ,אוד . עולים עם נסיון ב- "6" עולים עם נסיון ב- .60801/ א103184/ 1 נ1.זק] .זקה] אאפת 1009 * ילידת 1952. שנות נסיון 16 השכלה: .1.%6, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות גוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1ג4704 1/1 60801 . חומרה: 181-370 | . , מערכות הפעלה: 1צ5/!8ו1ג | . בסיסי נתונים: 85ג(41 | . 1010 * יליד 1947. שנות נסיון: 20. השכלה: .56.וצ+, מתמטיקת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 1/1ץ 60801 ,אגאזחסץ . חומרה: 12-11 ,81-370! . מערכות הפעלה: 05+₪ ,א₪5 5/!8/וצ ‏ 5 . בסיסי נתונים: . * 1014 יליד 1953. שנות נסיוןן: 10. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪516,7-80 ,21/1 . חומרה: ד 6 זגו א1.! ,370-זגזו! . מערכות הפעלה: 15-120% ,31גו1/5/1 . בסיסי נתונים: %6ג0%8 11 ₪55 . * 1031 ילידת 1953. שנות נסיון: 13. השכלה: .56.ז, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8.516 אדא סע ,351.66 . חומרה: 1ו-ש(וץ,1₪1-370 . מערכות הפעלה: 0%ש₪ 15/18 . בסיסי נתונים: . 1035 * יליד 1948. שנות נסיון: 14. השכלה: .156, | מתמטיקת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש .4555181 ,1./1ץ . חומרה: ד/ד4 6ש ,181-370 . מערכות הפעלה: 1205 ור ,5/!8%1'ז . בסיסי נתונים: =אג0%₪ץ מ18ש12845 ,חס . 1041 * ילידת 1944. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56, מהנדסת מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטקה. שפות תכנות: 1(1ש ,גאז08? ,60801 . חומרה: 1-370א1 ,(וז-קכןץ)6פצ ד 6 זגו . מערכות הפעלה: 1א!/1'8,צ00 15 ,105 . בסיסי נתונים: !11 0858 | . * 1049 ילידת 1956. שנות נסיון 11. השכלה: .6א.1ג, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: מערכות מידע. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 0₪ו6871,א> ןאור 1./1,55,. 600 אדחה סז 516,561 - חומרה: דא/דג א ו8ו,11/70-שי ,370-ו . מערכות הפעלה: 120% 8ו 5א,3/181'] - בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון ב- .60₪0] צאדא0ץ] .1ג56ג] ויו וש / אצמו 6 1053 * יליד 1957. שנות נסיון: !1. השכלה: .56.ו, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: טשוצוד ,1א. שפות תכנות: א%א1א0ץ 45041 0 ,אם.]ט וא 55 . חומרה: (11/40070-שגוש ודא/דא 6ק ₪91 . מערכות הפעלה: ו1-צ5א ,005 15א . בסיסי נתונים: 0%8455* צוא08ץ ,פהטאטג - 1055 * יליד 1958. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .4861 ,45551808 ,2/1 ,א דוס . חומרה: 370 - ₪%1! ודא/ך 6 זופו . מערכות הפעלה: 1ג5/18/ו1א ,005 8וא . בסיסי נתונים: . 1057 * ילידת 942ו. שנות נסיון: 26. השכלה: .50.זא, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪4516 ,1₪].58א4550 ,1/ק .אגחדא 0 .| חומרה: 6 11 ,370-וצגו! . מערכות הפעלה: 10% 8וא ,1א:!!/5צוא - בסיסי נתונים: ₪455 ,15/1845 . 106! * יליד 1957. שנות נסיון: 10. השכלה: .56.זא, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,1₪1.6,601301א 561,455 ,6,א ידא סש,1/וץ - חומרה: ז'א/1,. 6ש ואגו! ,1-370צ:ו1 . מערכות הפעלה: פסכו וא צנו!/5זר - בסיסי נתונים: !11 138488 ,₪%5₪א0 ,₪45טא - 1062 * יליד 1951. שנות נסיון: 20. השכלה: .86.ז, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: |ו01שא ,6 ,04516 ,1/1ץ 60801 561גע ,אדו סץ. חומרה: (80386 ושדא!) 1₪1.6 וג 60 6ש 1/370:. מערכות הפעלה: 315-1208 ,פצז1א. בסיסי נתונים: אטאשו01 ש8ג₪אסץ +ווש5גטט. 1064 * יליד 1963. שנות נסיון 9. השכלה: .1.56צ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,1/1 . חומרה: 1א/יךא 6 |[א18 ,370-וגנו . מערכות הפעלה: 05 315 א15/!8ר - בסיסי נתונים: 40248845 ,856א20 !וו 55גכ .+ 1089 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56ג, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 13//1 .60801 ,ות . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 1415/18%1 . 1090 * ילידת 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: %₪8%5₪א0ז ,45641 ,1/1 .+ חומרה: דא/יךג 6 וגגוז,11-טכש,370-ז1צנו! . מערכות הפעלה: 205 15,א5א,וג8!/צו . בסיסי נתונים: 0%8%%₪+ ,5!א!1 + עולים עם נסיון ב- .60801/ א דוס .1ג56גק/ וו 4וג/ צצטזו 7 * ו109 יליד 1949. שנות נסיוןך 19. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות גוספת: . , שפות תכנות: 6 561 ,וק 10110 ,א דה ס] . חומרה: ד%/7א 6 וצ8] ואהא6גץ דזש.ושוטוו ,וו-שטש 370/ורו - מערכות הפעלה: אוש ,05 18א ,5/!81זג ,005-450 ,₪58 + בסיסי נגתונים: !21:45₪11 -. 1093 * יליד 1959. שנות נסיון 9. השכלה: .56.זא, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכגות: 1/.וץ ,608801 ,ושץקוו6 4561 . חומרה: 1א/ד 6 81]! ,1-370] - מערכות הפעלה: 120255 315 ,1/5/1841 - בסיסי נתונים: !11 8455 . * 1094 יליד 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .41.86, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: - שפות תכנות: ₪45!6 .60801 ,24561 ,1/1 ,₪ם.וטוג555ג - חומרה: ד%/41 6ש וג₪! ,1-370צגו] - מערכות הפעלה: 05 15ג ,31-80/ץ6 ,1ג5/18/]א5? - בסיסי נתונים: 1/1 ₪888 - 1095 * יליד 1958. שנות נסיון: 9. השכלה: .1.56צ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .4561 ,1/8 6 אד 0 וט !55 . חומרה: .וש ,11-שגוש ודצ/ד. ₪6 זצושו + מערכות הפעלה: אוגא ,1-רא ,05 8וג + בסיסי נתונים: . 1096 * ילידת 1958. שנות נסיון 9. השכלה: .1.>6, | מהנדסת-מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: רגא אדאסע ,1./1] 4561 . חומרה: 800180 ,8+1-370] -. מערכות הפעלה: ש/ו6 . בסיסי נתונים: . 1008 * ילידת :196. שנות נסיון: 6. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: גאדא0ש ,אש.4555181 ,1/8 ,45631 ,מטץקווס . חומרה: 18%1-370 ,דאר 6ש וג8! . מערכות הפעלה: 3/18%1י ,1ג/?6 ,05ע 16 . בסיסי נתונים: 0₪.8 11 0858 ,פצגטצסעץ . 1100 * יליד 1947. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.6 | מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6עא ,₪516 ,21/1 60801 דאס + חומרה: 6-2200\/\ ,11-עטש ,181-370 רצ/דא 6 וגטו ‏ 6/2 זצטו - מערכות הפעלה: אפא ,.1'8/!8ג ,05 ו - בסיסי נתונים: 01%5 1 (1)0₪/2או|אטפד1 ,5/0₪וג 15 616 .וא + * ו0ו1 ילידת 9ַ1944. שנות נסיון: 19. השכלה: .1.56 | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 5641, 6 צתדא0ץ ,ווץ . חומרה: דצ/ד. 6 1₪! ,11-צצ ,360/370-ו8] - מערכות הפעלה: 205 315 ,15'/צג ,03/360 - בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון ב- .60801 צ ארטסץ/ .43631 וטיו ציוג/ צצפא 8 ...יממ -ר... . 1103 * ילידת 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.86 מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪816 . חומרה: שא 6 וצו + מערכות הפעלה: 015-205 . בסיסי נתונים: (6צצו) עפגמספץ מ5הטאס+ מפגטט - * 1101 יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .56.ו, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום כלכלי. התמחות נוספת: 1384, תקשורת. שפות תכנות: 1/1 00₪001. חומרה: 100/150 ששא 6/1/44 זג ,151/370. מערכות הפעלה: 05/4 ,15-005 ,דעוא. - בסיסי נתונים: אטשעעוו6 ,טן 08456 ,סאץאסז. * 05ו1 יליד 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .41.86 [צד5צ5 טטפוג-חפדטקואס6. תחום התמחות עיקרי: מתכנת יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,48681 ,אגאדאסץ 2/8 + חומרה: 1ו-שכו ,41/370:ו1 - מערכות הפעלה: אא מא ,פצוא . בסיסי נתונים: . * 06ו! ילידת 1964. שנות נסיון: 4. השכלה: .1.56ג, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪8 ]₪ו455 אאדא0סת /ץ .+ חומרה: ז'א/ך4 6 1צ1₪ ,370-וצגו! . מערכות הפעלה: 005 8וזא 5/!8%6ז1ה - בסיסי נתונים: +11 שפגטט . 1107 * יליד 1957. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56ג, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1,84516,45641.,6ץ | . חומרה: 6/2 זגו מצ/ר 6 זגו! ,₪1/370 > מערכות הפעלה: 5/1841,418/120%ע1ה = . בסיסי נתונים: 0%₪845%ש,אשעעו61, + ווו פפאטם . * 0ווו יליד 1955. שנות נסיון: 10. השכלה: .1.56ג, | בלשנות סטרוקטורלית ושימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,608₪01, 4 ד5-11,1./1,0₪עוצטור - חומרה: 8%1-370! ,11-ו . מערכות הפעלה: 1ג13/!8א ,1-360א18 005 ,5-1עוגשור - בסיסי נתונים: . * ןוו ילידת 1957. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 6 ,ג א0₪1ש ,21/1 . חומרה: 47 6 ,181-370 . מעדכות הפעלה: %315-005,1 ,אצ ,05/95 . בסיסי נתוגים: 404835 ,8-2 . * 2ווו1 י יליד 1949. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56 מהנדס מחונות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכות. התמחות נוספת: מנהל בסיס נתונים. שפות תכנות: .60801 ,₪4516,45641 ,40458 ש5גטם שפ5הטצסץ .- חומרה: 181-370 4 26 . 5 מערכות הפעלה: 5! ,56 ,5-205א . בסיסי נתונים: 15גו,₪515 ,56,058 ה8א,בוג וט אשישו6 . עולים עם נסיון ב- .60₪01/ \נודא0?/ .וג2456/ || ו ג/ צצפאו 29 * 3וו1 יליד 1954. שנות נסיון: +1. השכלה: .46.ז, | מתמטיקה ותכנות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכת. התמחות נוספת: תכניתן יישומים. שפות תכנות: .601901 ,55181.8 ,24516 65 + חומרה: וו-קגוץ ,דא/א 6 זאו + מערכות הפעלה: 1צ/ץ6 ,05 015 + בסיסי נתונים: 1ו1 456 - * 6וו1 יליד 1950. שנות נסיון: 16- השכלה: .1.56ו, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: ,4861 ,א אד208 21/8 .+ חומרה: ‏ ד%/1. 6ש 1ג! ,370-וגגו! . מערכות הפעלה: 1205 5וא ,5/18%1עוא . בסיסי נתונים: . * ן2ו1 יליד 1960. שנות נסיון . השכלה: .6א.1א, | מתמטיקה שימושית. . תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א435:1₪].64 ,84516 2455641 ₪ ץע . חומרה: ‏ 1א/17 6ש 1צאו! ,370-וגגו! . מערכות הפעלה: 005 אוג ,1/5/18 . בסיסי נתונים: 070% . * 23ון יליד 1948. שנות נסיון: 19. השכלה: .ג1.1וץ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: אש.]45518₪ 561ק ,אג אזאסו 1/5 . חומרה: 11/70-(וץ דצ/1. 6ש וגפן ,370-וגנו . מערכות הפעלה: צפא ,205 315 ,1'3/1835א . בסיסי נתונים: פוצט! ,6/2 . * 24ון יליד 1944. שנות נסיון: 24. השכלה: .1.86, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,245041 ,6 צ אדאסץ 0/5 . חומרה: 12-11 ,ד%/1א 6 נגטן ,370-וגזו! . מערכות הפעלה: צפא ,00% צוג ₪ו/5וא . בסיסי נתונים: +!11] 0856 ,04845( . * 26ו1 יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪816 ,ראדא0ם . חומרה: 1צ/1 6ש וגו ,1ו-יוטץ ,370-וגטו . מערכות הפעלה: 00% 5וג ,אפא 5/!8וא . בסיסי נתונים: . 5 1128 * ילידת 1948. שנות נסיוןן: 17. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. ! התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 60801 6 /1ץ ‏ צאדא0ע ,אע !טור 55 . חומרה: 1/1. 6ש [ג8! ,1-370ו . מערכות הפעלה: 005 8וג ,1!5/18%5 . בסיסי נתונים: 111 68 . עולים עם נסיון ב- .601301] צנזודאסשץ/ .וגסצ] 1 .ןם] צצפא 0 / מ 1130 * יליד 1963. שנות נסיון: 5. השכלה: .1.56צ, | פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 ,45641 ,455 א אדוס, + חומרה: 5/2 1א/ז. שש 1א! ,11-370 - מערכות הפעלה: אואש ,005 18 + בסיסי נתונים: 0%₪8%58 ,+11 56אסס - * ובו ילידת 1953. שנות נסיון: 18. השכלה: .%6.ז, | כלכלה וקיברנטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .600901 ,21/1 . חומרה: א/ד. 6 181 ,1-370גו1 - מערכות הפעלה: 205 8זצ ,315/18% - בסיסי נתונים: 07%5. !1 8455 + 1132 * יליד 1943. שנות נסיון: 25. השכלה: .1.86 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 370-,161 ,8₪0-6ד ,אד 0 ,/ץ + חומרה: 1א/דג. 6 זגגו! ,ו1-שכוש ,₪1-370! . מערכות הפעלה: 005 5וג ,18-א₪5 ,א5/!8עוא - בסיסי נתונים: . 1133 * יליד 1945. שנות נסיון: 19. השכלה: .גו.1ו, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: ₪516 ,פץוגטואג ,1/1 ,א דא0ץ ‏ מ5גםא ,0‏ מפגטס ,אפץקו 6 - חומרה: 11-ש3ו ,181-370 ודא/ד 6 זצט . מערכות הפעלה: [א8ו5=/1 ,1/5/1846 ,05 18 . בסיסי נתונים: !11 ₪458 - 1134 * ילידת 1954. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.86, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: .41.601 ,14516 ,דאס . חומרה: 111 גצ 6 ₪1-370] + מערכות הפעלה: 1205 18ג ,א8!/ש5ץ . בסיסי נתונים: . 1136 * ילידת 1960. שנות נסיון: 9. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צ.אזאוסץ ,₪516 ,אשקקווס ,וע . חומרה: 7/1 6 1-370,8%1ו1 . מערכות הפעלה: 005 8וג ,8%ו/ש3 ,מג₪!/5טוג . בסיסי נתונים: 0%₪45₪ע . 1138 * ילידת 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56, | מהנדסת תעשיה וניחול. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/.!ץ ,6א 60801 .+ חומרה: זצ/41 6ש וגא8! ,1-370מו1 . מערכות הפעלה: 005 8וג ,1ג5/!8וא . בסיסי נתונים: 885 . 1139 * יליד 1947. שנות נסיון 5ו. השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1ג64/64. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: ‏ 1ג456? 6 . חומרה: דצ/ד4 6 וגטו ,1-יופץ . מערכות הפעלה: צוגש ,05 וג 5ו-א5ק . בסיסי נתונים: .08.6%1 . עולים עם נסיון ב- .60₪01/ א אז 0 .זג56ג/ ווק וח ג/ צצשא 31 1140 * ילידת 957ו. שנות נסיוןן: !1 השכלה: .1.56, | מתמטיקאי שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,014 ,1/1ץ ,85510108 - חומרה:: 12-11 ,131-370 . מערכות הפעלה: 11,5%5-א1/5/!81,05 - בסיסי נתונים: 5ואו31 - * 42ו1 ילידת 956ו. שנות נסיון 12- השכלה: .1.56ג, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות גוספת: - שפות תכנות: 6 ,45681 ,א 0 ,/וץ - חומרה: ד/ד4 6 זגפוו ,ו ו-עעש ,370-ז₪] . מערכות הפעלה: 1205 18א ,11-א5א 55/!8ץ - בסיסי נתונים: . * 43ו1 יליד 1949. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,208786 24561 ,1/1 + חומרה: ד/ד 6 זגו ,1ו-שטש ,1-370גו] . מערכות הפעלה: 1205 15 ,11-א5א .55/18 - בסיסי נתונים: 58708 ,עגזאט - 1148 * יליד 1959. שנות נסיון 5. השכלה: .86.ז, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאשא ,%₪062אש ,58ג0%₪8 שפגנוט ,845160 6 . חומרה: ד/1. 6ש [8! ,1-370גו! - מערכות הפעלה: 1 /6315 ,5צ15/1ה ,05 פוא - בסיסי נתונים: אס5וצש ,אשעטו6 ,20%8455 שפגווע . 1150 * ילידת 951ו1. שנות נסיוןן: 17. השכלה: .1.6, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: - שפות תכנות: זג-1ץ ,אאאסץ . חומרה: 81-370] ,ש(1ץ ,8080/8086 ]₪ דא! + מערכות הפעלה: 4315 ,18-א5א ,אווא . בסיסי נתונים: - * |ו5וו ילידת 1949. שנות נסיון: 20. השכלה: .3.56, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1/1ץ ,45518158 . חומרה: 18%1/370 . מערכות הפעלה: 1'5/181 . בסיסי נתונים: 315/18%1! . 1152 * יליד 1947. שנות נסיון: 23. השכלה: .1.56, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. , התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪316 ,6001 ,1 1ק ,45518158 . חומרה: ד/דג 6 18.1 ,1₪1/370 . מערכות הפעלה: 005 8וג ,1'5/18%8א . בסיסי נתונים: ג1ג68(ווסא 110 55 - * 3פוו ילידה 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.86ו, מתמטקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,א אד08ע ,1.]1ע ,45518.6 - חומרה: ד/ד 6 181 ,841-370 . מערכות הפעלה: 00% +05/'5,15/181,1 - בסיסי נתונים: 085% ,424135 - עולים עם נסיון ב- .60801/ צגאד50₪/ 1.1 .1/ צצתא א 8 -...............ווהווההווהההוההההההההוההההההההוההההוההההפטטטה,הה......... | * 54ו1 ילידת !195. שנות נסיוןן: 16- השכלה: .1.56צ, | מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אגאדא0ץ ,1/1ק ,]תשא - חומרה: 411 סי 181 ,370-ואנו! . מערכות הפעלה: 120% 5זא ,1/5/18%א - בסיסי נתונים: ₪855א20 ,412.85 ,15 - 1155 * ילידת 954ו. שנות נסיון: 12. השכלה: .86.ו, | הנדסת מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות | טוצוך ₪.שא. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1616א ,א ₪דא0ץ ,אטש.455181 000010 .+ חומרה: אט ,11-ו(ו ,₪41-370! ורא/1 6ע זוא .- מערכות הפעלה: זג!/55צ ,פואט/אגט אוו-א5א וו-דח ,05 וא .- בסיסי נתונים: 1616א . . * 1156 ילידת 1990. שנות נסיוןן: 12. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,אש.181א4555 . חומרה: וו-שגוץ ודא/1א 6ע ואט . מערכות הפעלה: צא5א ,00% 15 . בסיסי נתונים: !11 ₪456 . * ו6וו ילידת 1961. שנות נסיון 6. השכלה: .56.זא, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א אאסץ ,ווק . חומרה: 320-א.ע ,6/2 181 ,81-370] . מערכות הפעלה: פוצ ,205 15א מגטו/5צוא . בסיסי נתונים: 4041345 - 1163 * יליד 1947. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.86 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: הוראה. שפות תכנות: 6 450641 ,(156-48 ,8086 ,455181.5₪)8080 - חומרה: ןו-עץ א/א 6 ואו - מערכות הפעלה: |ו-1א ,005 פוא . בסיסי נתונים: . * 64ו1 יליד 1955. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.86א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תיכנות יישומית. שפות תכנות: ₪4516 ,1/1ץ ,ג 8ד08* 60801 (1-370,8080ג8!)אט. ןוט 55 - חומרה: דא/41 6 וגטו ,181-370 . מערכות הפעלה: 1ג5₪/18צ ,גטו/5/וא ,פס וג - בסיסי נתונים: . 1165 * ילידת 1955. שנות נסיון: 12. השכלה: .86.ו1א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: |! 8₪או1 ואהאשטדגאא 1 . חומרה: 8086/8086 11151 ,1-370צגו1 + מערכות הפעלה: 20% פזג ,5/1831 ,מג5/!8 וא + בסיסי נתונים: 0₪45א - 1166 * ילידת 1955. שנות נסיוןן: 5. השכלה: .56.וא, | מורה לפיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מלמד. שפות תכנות: ₪516 ,561 . חומרה: |וגזגג צ ,דא/ד 6ש זוטו . מערכות הפעלה: 05% 18 . בסיסי נתונים: (צ!)ו11 55ע - עולים עם נסיון ב- .60!01/ אא1א0/ .561 ו.וץ/ ותה צאחה 33 * 67ו1 ילידת 1960. שנות נסיוך: 8 השכלה: .86.זצ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צ 078 ,1./1ץ ,אשקקו 61 600010 + חומרה: וו-ענוש ,181-370 ,"א/41 סש זאו . מערכות הפעלה: א5א ,0205 15 15/18 + בסיסי נתוגים: 2845וג 845₪א0? וו שגופ - * 1168 י יליד 1956. שנות נסיון: 12- השכלה: .1.56 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 ,55311.6 ,245641-ס8אד ,אגודאס, . חומרה: 1א/1 6ש 8₪1! ,841-370 . מערכות הפעלה: 205 15( ,1/5/1831 - בסיסי נתונים: . 1169 * יליד 1939. שנות נסיון: 17. השכלה: .ט.!וץ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: .41.601 ,6 ,1/1 גאדתסץ .5681ע . חומרה: 41 6ש [ג8₪! ,111-370 . מערכות הפעלה: 005 8וג ,5א5/!8/וא - בסיסי נתונים: . 1170 * יליד 1963. שנות נסיון 5. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אשטץן!6 ,₪516 ₪/1ע זא 561 -סטאטד . חומרה: 1/%1 6ש ו[צפו! ,1-370עו1 . מערכות הפעלה: 1א/?6 ,00% פוא . בסיסי נתונים: אשע611 ,ש5גאא0ע מו1 שפגוע . * ודו יליד 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .56.וא, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: )503 ,אשעטץו61 ,₪510 ,6 ,אש !55.18 ,צגאד .₪ . חומרה: ו!1-קגוץ ,גצ ,דא/ד 6 זוא ,370-ורו! . [ ו מערכות הפעלה: 5ור ,אפא ,005 315 5/!83וג . בסיסי נתונים: !11 08458 ,08.68 ,045 . 1172 * ילידת 1965. שנות נסיוןן: 2. השכלה: .1.86, | כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,208184 ,84516 וט ו1₪ר 53 ,1/1 . חומרה: וו-עטש ,181-370 . מערכות הפעלה: 3/!8%1ו ,אפא . בסיסי נתונים: ש.08%61 . * 1173 ילידת 1948. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.6, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8.516 ,₪1./1 00801 + חומרה: 181-360/370 . מערכות הפעלה: ₪00 15 ,1גפו/צז . בסיסי נתונים: 04858 11 55ג8ע . 1175 * ילידת 1932. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.6, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: !].!ץ ,צ1%ד08? 245641 ,7880-4561 ,60801 ,5 וטו555 - חומרה: 181-370 ד/ד 6ע וגאו . מערכות הפעלה: 0% פוא ,1ג5/!8צו - בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון ב- .(60₪0] רגאדא0ץ/ .361 זי .ושג/ צצפא 3 , עולים עם נסיון ב- 6080 צגאאדאס?] .561 ו.וש/ .ופ ג] אאטא 1176 * יליד 1948. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכגות: ,5641 ,21/1 ,את 60801 . חומרה: ‏ 1א/41 6 181 370-ו . מערכות הפעלה: 005 18 ,5/18%/זא - בסיסי נתונים: +11 שפגכ ,₪45₪א50 ,שאט6 ,סו .+ 1177 * יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .1.6 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאשא ,]אדא ,1./1ץ ,₪ 455518 . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 618 ,1/5/1845 . בסיסי נתונים: 424858 . 1178 * ילידת 967ו1. שנות נסיון 5. השכלה: .86וא, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: .- שפות תכנות: ₪516 ,צאאדא0סץ ,1/1 45641 - חומרה: דא/1 6ש וגו ,1-370א:ו1 . מערכות הפעלה: 7150 ,20% 315 מא!/5/וא - בסיסי נתונים: +!ו! ₪455 . 1179 * ילידת 1948. שנות נסיון: 19. השכלה: .6צ.וא, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1//1ע ,2486481 ,א אדת0סץ 608010 . חומרה: דא/41 6 18541 ,181-360/370 - מערכות הפעלה: 005 18 ,81ו/5/זא ,א6ו/55ץ . בסיסי נתונים: פש! ,+111 ₪458 - 1180 * יליד 1959. שנות נסיון: 10. השכלה: .56.וא, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪4516 ,6 4561 א אדאסץ + חומרה: וו-שגוץ ,370-ואגו! . מערכות הפעלה: 1305 8וצ ‏ ג11-א5א . בסיסי נתונים: +11 56ג₪ט - * ואוו ילידת 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .56.וא, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א0₪18%? ,1ו-0א6וא ,1/1 674561 . חומרה: דא/ד 6ש וצטו ,וו-עטע ‏ 370-וא8! - מערכות הפעלה: אוצש ,1-11א ,005 5וג מגוו-א5א ,5/!81וג - בסיסי נתונים: 4124845 70741 ,פפאטאו אס . 1182 * ילידת 1964. שנות נסיון: 4. השכלה: .1.56צ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות גוספת: . שפות תכנות: 6 ,84516 ,אודאסץ ]וע . חומרה: דא/ד 6 וגוט . מערכות הפעלה: 005 418 . בסיסי נתונים: אואש . 1183 * יליד 1952. שנות נסיון: 16. השכלה: .41.56 מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש.ו8!ג4555 60801 . חומרה: 11,18331-370-שגוץ . מערכות הפעלה: 1ג8ו/315 ,ו 1-דע . בסיסי נתונים: . 355 * 1184 יליד 1965. שנות נסיון: 3 השכלה: .1.86א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. : ת נוספת: . 7 6 ודוס ,45551.6 ₪55א0 ,80ץא0ץ ,אטעעווס . חומרה: דא/1א 6ש זונו! . מערכות הפעלה: 1צ11-א₪5 ,05 15 + בסיסי נתונים: . * 1185 יליד 1955. שנות נסיון: 10. השכלה: .גו.וויו, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 .245641 . חומרה: ‏ 1א/ד 6 זגו ו-קטץ . מערכות הפעלה: אוצ ,אואטא ,005 34158 . בסיסי נתונים: %682%] . * 1186 יליד 1946. שנות נסיו: 16. השכלה: .1.56צ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,04516 5₪.ג8א0ץ ,+]!! ש5גע . חומרה: 1-370גו1 דא/ 6 וצו . מערכות הפעלה: 1צ185/18א ,1205 415 . בסיסי נתונים: %885=8א0ע ,+]! שפ5גע . * 87ו1 ילידת 1960. שנות נסיון 8. השכלה: .1.>6צ, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 ,אאד0₪ת ,+!]! 0855 ₪5₪א0ץ 5610 . חומרה: 1א/17. 6ש 181 ,11-360/370 . מערכות הפעלה: ₪005 18ג 5/18%צזג . בסיסי נתונים: 0%₪%58 ,+ון! 084585 ,45 גג . 1188 * ילידת 1949. שנות נסיון: 13. השכלה: .6א.ז, | מכונאות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪1./1 ,04744 ,א 35531 . חומרה: 1-370צ:ו1 . מערכות הפעלה: 1צ5/!8צוא . בסיסי נתונים: 115/18 . 1189 * יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: |ן/1? 60801 . חומרה: 9₪6-100/150א ,181-360/370 ,דא/ד4 6ע וט . מערכות הפעלה: סש 054 ,צ1'5/18א ,05 פוג . בסיסי נתונים: 8₪0ץ0%* ,ו פפגטט . 1190 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .86.ז, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: !]₪1 ,צאדאסע ,אפ וםוג535 . חומרה: 41 6 18.1 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,3/!83וז . בסיסי נתונים: 58ג0%8₪ע ,1 08355 11 פפגטט . * ו9וו יליד :196. שנות נסיון: 5. השכלה: .1.>6, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אא.וו1גטפ3 ,צאזא0ץ ,4561 ,0 . חומרה: דא/ד 6 1ג1₪ ,181/370 . מערכות הפעלה: 205 18 ,5/18%ז - בסיסי נתונים: 1 ₪45₪ע . עולים עם נסיון ב- .ו60₪0] א ארא0:/ .1ג56גיו] יוו שא] אאטא 16 ה וממ -- =-0-> * 92ו1 וליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .ע.!ו, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: צאספווז 0 65,680ואס דג אועוהס6. 5 התמחות נוספת: תכנות 6412/68%%1. שפות תכנות: 8ו. 40701‏ אצא₪זאס? .+ חומרה: וו-ץגוץ ,אד 6 וצו . מערכות הפעלה: ו!- א5א ,005 8וא + בסיסי נתונים: 20%₪4%5 ,אפקטוו6 וו טפגטפ - 1193 * יליד 1947. שנות נסיון: 21. השכלה: .גו.וויו, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצוים. שפות תכנות: .486381 ,1 אדא ,1/1 - חומרה: דא/ד. 6 181 ,₪1-360/370! . מערכות הפעלה: 00% 48 שר ₪3ז/5ז + בסיסי נתונים: 2₪458₪ ,40845 - * 94ון ילידת 9ַ94ו1. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,ואאטש זא ,84516 60801 /ץ .+ חומרה: 11א/1ג. 6 וצגו! ,370-זצגו! . י מערכות הפעלה: 1205 18א ,5ג5/!8ע31 - בסיסי נתונים: 404845 - 1195 * ילידת 1950. שנות נסיון: 16. השכלה: .6.ו, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 640/6441. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: א455518₪1.68 ,אוששקו.61 1 56ש-סאאטד ,א אדס? - חומרה: דא/ד. 6 זגגוו ,11-כוש ,191-370 + מערכות הפעלה: 005 315 ,א5א 15/1 - בסיסי נתונים: . !1!96 * ילידת 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.86 | מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪1./1 ,אג אז'סץ ,אם.]₪1]ג55 ,60801 - חומרה: דא/ד4 6ש וג8! ,360/371-ואגו! + מערכות הפעלה: 205 זאג ,5/!8%צוג - בסיסי נתונים: 2155181 ,₪5 ה - 1197 * יליד 1946. שנות נסיון: 24. השכלה: .56.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכננות מחשבים אישים. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: 6 ,₪516 ,8080 8086/1141 1 דצ אש ]טוג 55 - חומרה: ,רצ/ד 6 וגנו! . מערכות הפעלה: 005 318 - בסיסי נתונים: . 1198 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.ו, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1./1ק,צ דח 1-370(0גפו,1נ-שסץ)פחט.ןמו1ג455 ,אשקקוו 6‏ ₪ . חומרה: ד/ד4 6 וגאו ,וו-עטץ 370-ו . מערכות הפעלה: אורש ,005 וג 5גוו-צ5א מגט!/15ה - בסיסי נתונים: שוואדגדג0 ,+זוז שפאטט . 1199 * ילידת 1961. שנות נסיון 7 השכלה: .1.6 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: �878%? 6 . חומרה: דא/ד 6 ו18 ,!1-שטץ . מערכות הפעלה: 005 15 ,א5א . בסיסי נתונים: 0%858ע . עולים עם נסיון ב- .60808/ אגאדא0]] ,8561 ו.וש] וזה] צאפאו 1200 * יליד 1963. שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56 | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: - / : שפות תכנות: שש 55 ,₪516 ,1/1 ,צאד0ץ ,6-ס0שאטד .- חומרה: 1841-370 ,17/25-2 6 1צ8] . מערכות הפעלה: 5/18%1ש!א ,005 18א . בסיסי נתונים: . 1201 * יליד 1954. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: - שפות תכנות: \א0ץ 60801 ₪ + חומרה: 1841-360/370 . מערכות הפעלה: 1א5/!8ע1א - בסיסי נתונים: . 1202 * ילידת 1947. שנות נסיון: 20. השכלה: .156, | מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: - שפות תכנות: 71/1 60801 ,אשץקווס . חומרה: 7-80 ,ד4/ד4 6ש 8%1] ,1-370ג₪] . מערכות הפעלה: 86צ ,גפו!/5ע1א ,67/41-80 ,005 5זא + בסיסי נתונים: +11 126455 0545 ,אשעקווס . 1203 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .156, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 16א11 .₪₪541. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 678% ,6 ,אאדא0ע ,1/1 ,51 . חומרה: צג ,11/30-שץ ,11/34-שכוש ,8080 .1 דג ,1-360/370ר1 . מערכות הפעלה: אג/8וגץ ,+1ג11-א5א ,ה11-א₪5 80800 180014181 05 15/1830הץ . בסיסי נתונים: 11% . 1205 * ילידת ו196. שנות נסיון: 8. השכלה: .156, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: רשתות מקומות. שפות תכנות: 4558418188 ,0884 וגשגש ,]וע . חומרה: 1א/דג 6ץ 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 0% וא ,א18/עו . בסיסי נתונים: *5ג0%8ש ,+11 0658 . 1206 * יליד 1952. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56צ, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 7116 .641א. התמחות נוספת: פיתוח ₪58 ד1. שפות תכנות: א4552%1818 ,6 ,245641 אד 0 ,1 . חומרה: ד/ד4 6 181 ,11/730-אג ,1-360/370] . מערכות הפעלה: 005 18ג ,פזרצ/צי ,1ג8/!8וגצ . בסיסי נתונים: 55ג0₪8ע ,! 8458 אס . 1207 * יליד 1959. שנות נסיון: 11. השכלה: .156, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות %1ג6420/634. : התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: 1680.55618128 ,1/1ץ ,1/1ץ ,אגאדא 0 ,4561 6. חומרה: 181-360 ,70/אאץ ,|ו-עטץ דצ/ד 6ק !8[‏ 86צ80 פטוצו . מערכות הפעלה: 05/2 ,005 318 ,אוצש ,11-אפח 03ו/5/זא . בסיסי נתונים: 8שץץ611 ,455 50% ,+!ו! פפגטט . 1208 * יליד :195. שנות נסיון: 17. השכלה: .16, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 1.]11ש ,1.41 ,6 .45631 ,08 ,חש וזרע55 - חומרה: 8080 .ושדו 10 צ/ד4 6 181 151-1,וו-שעש ,אוגו2-עוו . מערכות הפעלה: 11 181% ,צואט ,1 וטא פאגודפא ,005 וג 1131/5-צפא מוו-פדא בסיסי נתונים: 1.0.5 ,צ169/088ג1 ,אשעען61 ו טפגווע ידס 5ג-45 הכה - עולים עם נסיון ב- .60₪80] צאודטסץן .61צ=/ וזו א צצאה 38 וה 0-//////מ|[ וו ב3-/ 1209 * יליד 1964. שנות נסיון: 4. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאשא ,600801 2456410 ₪ עאגאדאסץ /וק - חומרה: 1א/ו1 6 1841 370-]1צ+₪] . מערכות הפעלה: אואש ,005 15א מצ5/1עוא - בסיסי נתונים: 15% ,₪458 אשעעווס . * 0ן2ן יליד 1959. שנות נסיוןן: 9. השכלה: .1.56צ, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 6/55-5 ,9%5₪א0? ,561 ואגאדתסץ ,/ק . חומרה: ‏ דא/ 6 [ַא18 ,360/370-ו8] . מערכות הפעלה: 08| 8זא מגטו/וצץ ,1 ן!/5צוא - בסיסי נתונים: 145₪א20 20456 ,5גפגטה . * |וו12 יליד 1952. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1אג0/6 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ,1.601 ,1/1 ,245160 4561 62 .+ חומרה: ז'א/1 6 זא8! ,360/370-ו1א₪! . מערכות הפעלה: 1205 פוא מאטו/נאע א5/!8עזא . בסיסי נתונים: +11 56וכ . 12/2 * ילידת 1955. שנות נסיון: 13. השכלה: .56.זצ, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 608208 ,60 ,4561 ,אט, ]ואט 55 . חומרה: זא/ךרא ₪6 ו18₪ ,370-וצגו1 . מערכות הפעלה: ואגו!/ש5/צ ,פס 415 מצ5/!8עוג . בסיסי נתונים: . 1213 * יליד 1953. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56ג, ‏ מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א018%ש ,8516 ,אאטא ,אש מור455 ,1/1ק בואתטדגא - חומרה: ‏ 1א/1 6 181 ,141-370 . מערכות הפעלה: 120% 318 ,6315 ,6א15/!8צצ . בסיסי נתונים: 4124145 -. * 2|4ן יליד 1951. שנות נסיוןן: 17. השכלה: .56.וא, | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות שואוך .61א. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ,60801 א 707 45% 0 . חומרה: 111000 ,11-ש(ןץ ,2/פע ואטו ודא/דא 6עץ וצטו . מערכות הפעלה: שיא ג11-א5א ,05 8וא . בסיסי נתונים: 61168 שפטאסע ,טז מפגטט - 1215 * יליד 1953. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 2/6441 64. התמחות נוספת: תכנות מערכות מידע. שפות תכנות: 6 ,5641 ,חש !טוגט55 ,₪516 ,אשעעו!6 ,צגודתסץ . חומרה: ו1ו-עעש ,1-370ג8! דצ/1 ₪6 וצו . מערכות הפעלה: 05-2 ,11-5%א ,₪5-2000 ,₪005 8וג . בסיסי נתונים: סקאאאס' ,אסגאגץ ,צ+ווו טפגט . 1216 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .כו.11ו, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6402/6%%1. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 01006אע ‏ 20%₪58 ,+וו1 שפגאע ‏ אטעיןו6 ,]וע ₪ צודהסץ ,84516 חומרה: וו-עעץ ,דא/1ג 6ע [ג8! 370 - וצו . מערכות הפעלה: 11-א5א ,05 15א ,ג1!'3/!8 . בסיסי נתונים: 8458 . עולים עם נסיון ב- .608₪01/ 0 .561 וו וג צא:וו 39 * 1217 יליד 1954. שנות נסיון: 14. השכלה: .56.וצ, | מדעי מחשב. תחום התמחות עיקרי: תכנות %%1א642/6. התמחות נוספת: תכנות של תירגוך שפות תכנות: 6 ,1א86>ס:ואשד ,1./1ק ,55511.5 . חומרה: 1205 315 ,1ז-שץ ,₪1/370] + מערכות הפעלה: 1צוו-א₪5 ,005 15 0צ5/!0עזא - בסיסי נתונים: 08461.6 ,404845 - * 1218 ילידת 1957. שנות נסיון 11. השכלה: .1.56א, | קיברנטיקה כלכלית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,אש,!8וש455 ,אחדאסץ ,ווק . חומרה: דא/דג 6 ז8! ,1841/370 . מערכות הפעלה: 1205 315 ,1גו!/5צוא . בסיסי גתונים: +11 0₪ פואנוט - 1219 * יליד 1951. שנות נסיוןן: 17. השכלה: .1.56ג, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: 84516 45641 ,החד 0ץ 1/1 6 חש וםוא555 . חומרה: 8086/8088 1 דרו ,11-שכוץ ,1-360/370:ו1 - מערכות הפעלה: 005 8וג ,5-11 ,מ5/!8עוא . = בסיסי נתונים: אשץקו.|6 ,5₪ג0%8? 28456 . 1220 * יליד 1948. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנת מערכות. התמחות נוספת: תכנת יישומית. שפות תכנות: %%א04₪1ו ,אם.181ג455 ב|גתשדגצ 60801 ,1 - חומרה: 18₪1-370 . מערכות הפעלה: זצ31/5/!8 . בסיסי נתונים: 40885 . * |ן22ן ילידת :195. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 60801 ,א 4555181 ,1/1 ב!אטדגא . חומרה: 81-370! . מערכות הפעלה: 5/181וג . בסיסי נתונים: 0485 - * 222ן ילידת 1951. שנות נסיוןן: 4!. השכלה: .1.56 | מתמטיקה ומחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: - שפות תכנות: 6 ,0178 ,60801 ,אע ואורש55 . חומרה: 5/2 זַ18! ,370-וגט1 . מערכות הפעלה: צוצ/צוג 35 ,31/5 5/ש5 ,616]זר . בסיסי נתונים: 28-2 . . 1223 * יליד 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגוד .1ג₪א. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אע וט1גפפ5 6 ,צגאד08ץ ‏ 6-ספאשד . חומרה: 181-360 ,11/70 שטץ 6שט הדצןדג 6 וגאו . מערכות הפעלה: 181/צ'1 ,₪1-11 ,00% 418 . בסיסי נתונים: צסטא? . * 1224 יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .56.ו, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות !ג גשד .1₪א. שפות תכנות: ₪516 ,11 ,0876 ,561 ,םש ואורט55ג ₪ . חומרה: 11-שטש ,181-370 דצ/דא 6ץ וג . מערכות הפעלה: 5/181ז ,צוצט ,005 418 - בסיסי נתונים: +11 שצגע . עולים עם נסיון ב- 60₪01/ צאד08ץ] .1ג56]/ ו 1 ג/ צצפא 10 000000000 ..............איייייייייוווווווווממווןןההההההההההוהוהההההההההההההחוק-." * 225ן יליד 1953. שגות נסיון 15. השכלה: .ו.1וש, | עיבוד נתונים לכלכליים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.,601:01.,84516 115,456 1ו/. זק,6-סטתטידו ו-שטץ) א חומרה: 11252400 ,4/62 ,101 ,341-370ו1 ודא/דא 6 ורטו ו-קץ - מערכות הפעלה: וו-זר5כ מאנון/5טזא ,205 כזא א!ו-א5ת .+ בסיסי נתוגים: 4128385 - !צווא ,+11 שפ5גטם - 1226 * ילידת 956ו. שנות נסיו: 12. השכלה: .56.וא, ‏ מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 56א0ץ ,אאאדאסץ 608010 - חומרה: דא/41 6 וטו ,11-עגוש ,370-וצגו]! . מערכות הפעלה: 005 15א ,11-א₪5 1/5/18%0א + בסיסי נתונים: 5₪א₪א0* . * 1227 * יליד 946ו. שגות נסיון: 20. השכלה: .56.זא, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ג סע ,84516 ,1/1 + חומרה: ד/ז 6 181 ,141-370 - מערכות הפעלה: 1205 18 ,1/5/1846 - בסיסי נתונים: ₪455א0/ . 1228 * יליד 1951. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.86א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,אש !אז55 ,אאאדוסת ווק . חומרה: ‏ 1א/ד4 6 ואזו1 ,181-360/370 -. מערכות הפעלה: 1או56/1/ ,05 015 + בסיסי נתונים: 0%₪845₪ע ,אשעטו61 !1 ש5גטט - 1229 * ילידת 1966. שנות נסיון: 7. השכלה: .56.ו, | מהנדםסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,א0₪7₪4? 8080 ₪ ).ו !הט 55 - חומרה: 5/2 ,דא/ד 6ש ואפ + מערכות הפעלה: 1205 15( . בסיסי נתונים: %₪45%₪א20 ,אטץעץווס ,+ווו 56מם . 1230 * ילידת 0 . שנות נסיון: 16. השכלה: .1.56ג, | מתמטיקאיה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,ושג ,.!אאדגא ,00801 6+ חומרה: 181-370 ,1ו-עטץ דא/ד 26 וצו . מערכות הפעלה: וו-א₪5א ,8!/צצוא ,פס 5זא + בסיסי נתונים: 404845 - 1231 * ילידת 1953. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. , התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪4%16 ,צאדחסץ . חומרה: !1ו-שעש ,181-360 . מערכות הפעלה: 52/!8%1 . בסיסי נתונים: . 1232 * יליד 1953. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.56ג, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: .- שפות תכנות: 6 601301 ,1/1 . חומרה: ד/41 ₪6 1ַג8! ,360/370-]ג] . מערכות הפעלה: אוצש ,005 315 ,וגט!/5עור - בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון ב- .ו608₪0/ \ וד 0:/ ,.ו56יו/ ו.ו;/ וק ג] אגא וב 1233 * יליד 1957. שנות נסיוך !1. השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45681 ,6 ,4555418108 ,84516 ,אד 0 ,/ץ - חומרה: 8080-.₪1 1 ,11-קכוץ ,360-[צט1 . מערכות הפעלה: 1-11א ,א8ו/5 . בסיסי נתונים: . 1234 * יליד 1955. שנות נסיון: 11. השכלה: .56.וצ, | מהנדס מערכות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0 40701.15//4%2706 !גאט דגא ,84516 ₪ ,1./1ק אע, !םוא 55 . חומרה: %1/ד 6 1ג8! ,1-370צ8! . מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,205 15א ,1/5/1846 - בסיסי נתונים: 12845 11 20455 ,415 - / 1235 * יליד 1958. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות ואוד .641א. התמחות נוספת: תכנות מערכות של 6ק. שפות תכנות: 087 ,₪516 24561 וע אגאזאסץ ₪ 55158 . חומרה: 8080 ₪5 דצ ,1.5118 0דא/1א 26 אפ . מערכות הפעלה: ,₪641 56088 1-א5ק ,005 8וא . בסיסי נתונים: 08455 . 1236 * יליד 1962. שנות נסיון 6. השכלה: אפא . תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אאאדאסץ .- חומרה: 181-370 ,ג|גא פורג ,דא/ד 6 וצו . מערכות הפעלה: 1צ8!/וגץ ,1א5/!8ו1א ,05 418 . בסיסי נתונים: . * 237ן יליד 1947. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.6 | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,(₪05605א)825 נאט 551 60801 ,]ץע . חומרה: ד%א/ד4 6ש וגגו! ,1841-360/370 . מערכות הפעלתה: 5 15 ,55/88 5/!8ור . בסיסי נתונים: +111 8456 וגידסד . 1238 * יליד 1948. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.50, | מהננדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות ₪55 גדג0. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,861 ,אאדח0? ,11 . חומרה: ד%/ד. 6 1831 ,1841-360/370 . מערכות הפעלה: 005 פוא זר 5/!835טזג . בסיסי נתונים: .10131 ,51185 ,א0ע ,אטעעוו6 ,+ווו פפגטט . 1239 * ילידת 1946. שנות נסיוןן: 17. השכלה: ..!וע, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: ‏ 501 ,6 ,\ד0₪ץ ,26 1/8 . חומרה: ד41/4 6ע 81! ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 315 ,6315/זר' ,15/1831 מצמו/פפץ . בסיסי נתונים: ] ₪858 0861 . 1240 * יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56 | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: אשדא57וו1גע א ₪56 דגם. שפות תכנות: .60801 ,896 6 45610 ,21/1 301 . חומרה: ד%/1א 6> ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 18ג ,615/זג ,81ו/8ו . בסיסי נתונים: +! 0856 ,282 08.61 . עולים עם נסיון ב- .60₪01/ אא אדא0/ .461 וט ששג/ צצפא 42 . ..-- 7-ב‎ * ו4כן ילידת 1956. שנות נסיון 9. השכלה: .גו.וויו, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .41001 ₪ א ודאס 0001 .+ חומרה: זא/ד. ₪6 וג8! ,360/370-זצגו1 . מערכות הפעלה: ₪005 15א .1/5/18 מא8!/טפץ . בסיסי נתונים: 14616א . 1242 * יליד 1963. שנות נסיו: 6. השכלה: .1.56 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאשא ,₪516 ,1/1ע ‏ צ4חא0סץ 45610 ,4 +60 ,6. חומרה: אצ ,181-370 ,25/2 ,א/דא 6ע זאט! + מערכות הפעלה: [אט ,/ץ6 ,אואט ,05 8 + בסיסי נתונים: 157 08 ,8455א0ת (צו)וו 0855 .- 1243 * יליד 1935. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56, | פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ו/.1/ . חומרה: 1-370:ו1 . מערכות הפעלה: [ַא8/!8זא - בסיסי נתונים: . 1244 * יליד 1956. שנות נסיון: 8. השכלה: .56.זג, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אשו45551 ,א4אדסץ 6001 מו 6 .+ חומרה: %1/ד4 6ש זג !]8‏ 181-360 . מערכות הפעלה: ₪005 18א . בסיסי נתוגים: 56108 ,24845 - * 245|ן יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .86.וא, מהנדס מערכות הפעלה. . תחום התמחות עיקרי: תכנות ש1אוד ,1שזו. התמחות נוספת: תכנות ל שג גדכו. שפות תכנות: 6 ,456841 ,₪516 /1ץ ,א אדא 0סץ ,אט, ]55 - חומרה: ן11-קגוץ ,יאד 6 ואפ 370 - וצ . מערכות הפעלה: [צוו-1א ,11-5%א ,05 8וא א!/צטוא - בסיסי נתונים: + ₪8%5₪א0 . 1246 * ילידת 1952. שנות נסיון 17. השכלה: .1.56, | מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1גאש1א 0%845₪‏ 3.552 ,ו/וץ 60801 ,אע )טו4555 - חומרה: דצ/דג 6ש וג370,!8-וצט! . מערכות הפעלה: 005 18 ,!גטו/5ץעוג . בסיסי נתונים: 24885)א - 1247 * ילידת 1958. שנות נסיוןן: 11. השכלה: .1.56, | כלכלה ו יבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 64/6%. שפות תכנות: ₪516 ,אש 4555181 ,אס 1/5 . חומרה: ד/ד4 26 [ג8! ,1-370גו1 . מערכות הפעלה: 05 צוג ,15/1841 . בסיסי נתונים: 56708 . עולים עם נסיון ב- .60₪01/] א אזו0?/ .וג56ק/ וו ,ןםג/ צאשא 3 * 1248 יליד 1961. שנות נסיוןן: 8. השכלה: .56.וו, | מהנדס למערכות הפעלת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות גוספת: . שפות תכגות: 1./1 ,84516 . חומרה: 1715 ₪0₪0780% ,דא/1א 6 וגאו . מערכות הפעלה: 005% 15א . בסיסי גתונים: אששעו. 61‏ ש5טאסץ ,+ווו שגפ . * 1249 ילידת 952ו1. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.56 | מתימטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגוד .8541. התמחות גוספת: תכנות שיטת הסתברות. שפות תכנות: 6 ,20878 ,45518058 . חומרה: וו-שפץ . מערכות הפעלה: 005 15א ,5-11 . בסיסי נתונים: . 1250 * יליד 1955. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516,א 08784 ,60801 /1ץ 4561 . חומרה: 1א/1ג 6ש [צ! ,1-360/370גו! . מערכות הפעלה: אואט ,005 פוא ,5/!8עוא . בסיסי נתונים: 0%8455: ,05גטג - * |125 ילידת 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56ג, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 455518158 ,6 245631 אדא סץ ]וע . חומרה: 1א/41 6ש [8%]! ,1₪41-360/370 . מערכות הפעלה: 005 פוא ,זאץ מא8!/פעזג . בסיסי נתונים: אשץעו61 ,+וו1 פפגאטט וג סד ,אוד . עולים עם נסיון ב- .60₪01] ג:וד0₪] .1ג56ג/ 1-ו ,ג אצצפה 44 ...יווהו 0-0 "- עולים עם נסיון ב- 6 !035 * יליד 1948. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אא.[45551₪ ,ו].זק . חומרה: דא/41 6 ,151-370 . מערכות הפעלה: 1205 15א ,מצ₪ו/5צוצ . בסיסי נתונים: 5048455 מו571ג8כ ,45מגסג .- 1062 * יליד 1951. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ]70611 ,6 ₪510 ,ווק 60801 2456319 ,אא דחסי. חומרה: (80386 .]₪ ד1) =.ומוד ץואס6 6 1/370רמו. מערכות הפעלה: 415-305 ,5צזצ. בסיסי נתונים: 58קי611 ₪%55א0+ +ווש5ג5ס. 1100 * יליד 1947. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6"א ,₪%516 ,ו/.וי 60801 ,אגחדתחס- . חומרה: 6-2200א\ ,1ו-קכץ ,370-וצמו ודא/דג 6 וא5! 6/2 זאמו . מערכות הפעלה: א8א א5/!8עו ,005 8זא . בסיסי נתונים: 1.0705 ,(1)0₪/2ג1א:דאו ,0₪/פוצו מז 16 גוא . 1138 * ילידת 1953. שנות נסיון 15. השכלה: .1.%6, | מהנדסת תעשיה וגיחול. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 71.1 ,₪6 00801 . חומרה: דא/ד 6 ז8] ,1-370צגו] . מערכות הפעלה: 1305 8וא ,צ+5/!8צו . בסיסי נתונים: >5ג0 . 1183 * יליד 1952. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש.]4552!8 60801 . חומרה: 11,11-370-יותץ . מערכות הפעלה: [אמ!/5צו ,וו-דק . בסיסי נתונים: . 1193 * יליד 1947. שנות נסיון: 21. השכלה: .ז.1!, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. . התמחות נוספת: מחקר ביצוים. שפות תכנות: .5681.ש ,.ואמשדגא 1₪/וק . חומרה: דא/ד4 76 181 ,181-360/370 . מערכות הפעלה: 005 8וזג ,מרע ,15/8 בסיסי נתונים: 18455 ,835ג0ג . 1239 * ילידת 1946. שנות נסיון: 17. השכלה: .גו.1!ש, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: .801 ,6 ,אגחדחסץ ,6קח מ . חומרה: דא/דא 6ק 181 ,370-זמ] . מערכות הפעלה: 005 18 ,1/615\ ,1גח]/5ז1ג ,1וח!/5 . בסיסי נתונים: ] 08855 ,08461.5 . עולים עם נסיון ב- 6יןזו 1240 * יליד 1946. שנות נסיוןן: 20. השכלה: .56.זצ, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: 417128 אד1!5אווצטא ₪55 גדגם. שפות תכנות: ,6001 ,₪26 ,6 456412 ,2/8 501 . חומרה: ‏ 1/47א 6 ,1-370אג1 . מערכות הפעלה: 005 315 ,6415]וא/ ,מצטו/5ע1א . בסיסי נתונים: טן 656 ,₪2 0861 - * 1250 יליד 1955. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8516,א אד0₪ז ,60801 ,21/1 561גץ . חומרה: 71א/41 6ש 8.1 ,1841-360/370 . מערכות הפעלה: אוצש ,005 15 ,5/!8%צוא . בסיסי נתונים: 0%8458? ,24845 . " עולים עם נסיון ב- 6 / 46 עולים עם נסיון ב- 445 א/ .41 תד ז 1009 * ילידת 1952. שנות נסיון: 16. השכלה: .56.זו, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות גוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .וגא6דגא ,21/1 00801 . חומרה: 1-370ו 18‏ . מערכות הפעלה: וגא!/5עז -. בסיסי נתונים: 403885 . 1035 * יליד 1948. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכגות: א 4555181 ,1/.ו . חומרה: דא/דא 6 181-370 . מערכות הפעלה: 005 8וצ ,15/181א . בסיסי נתוגים: 8355א0ת ,0845518 ,5ג08סכג . 1053 * יליד 1957. שנות נסיוןך ו1. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: ואוד ,וגתא. שפות תכנות: אאאהזחה0סץ 5641 ,60 ,חת.ןמוא555 . חומרה: (1/40070ו-פגוץ ,דא/דא ₪6 ואאו .- מערכות הפעלה: וו-א5א ,05 18זא . בסיסי נתונים: %8855א0* ,א1א05? ,345 הג . 10913 * יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .86.וא, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ון/.1ש .60801 ,אתקקו61 ,456341 . חומרה: דא/ד4 6ק ו₪! ,1-370! . מערכות הפעלה: 1208 פזא ,1'8/!85א - בסיסי נתונים: !11 0855 . 1098 * ילידת 1962. שנות נסיון: 6. השכלה: .1.86 | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אגאדח0ץ ,8ת .4555181 ,71.1 5631 ,ממקקווס . חומרה: 181-370 ,דא/ד ₪6 ווחו . מערכות הפעלה: 5=/!81 ,67/41 ,05 6זא . בסיסי נתונים: 404845 ,וו 08458 ,58גאאסץ . * 24וו יליד 1944. שנות נסיון: 24. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,245681 ,6 ,גאדת ס? ,וק . חומרה: 77-11 ,דא/דג 6ק [18 ,1-370רמו . מערכות הפעלה: א5א ,005 1!5 ,5/!81זר . בסיסי נתונים: +וו1 08455 ,404845 . * 36ון1 ילידת 1960. שנות נסיון 9. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: - שפות תכנות: אגחז08? ,₪516 ,חמקקוו6 ,ו/.ות - חומרה: דא/ד4 ₪6 [ג370,]8-זגחו . מערכות הפעלה: 005 8וג ,גמו/=5ע ,1ג5/18+זא . בסיסי נתונים: 0%5355] . עולים עם נסיון ב- 12835/ .]א אטדגצ 17 1153 * ילידת 1949. שנות נסיון: 18- השכלה: .1.86א, מתמטקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . 0 שפות תכנות: .608101 ,088% ,71/1 ,א6. 455181 . חומרה: 1א/11 6ש 1אפו! ,181-370 - מערכות הפעלה: 005 05//5,415/!8%1,415 - בסיסי נתונים: 12:56 ,424845 - * 54ו1 ילידת 1951. שנות נסיוןך: 16. השכלה: .56.ז, | מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: \ 20876 ,1/1ק ]אתטדגא + חומרה: 1 6ש 1841 ,181-370 . מערכות הפעלה: 1205 315 ,1א5/18שוא . בסיסי גתונים: 0%8455+ ,420485 ,₪15 - ' 1165 * ילידת 1955. שנות נסיון 12. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: |] 083458 ,]אאטדגא /ץ - חומרה: 8086/8086 .₪1 1% ,141-370 . מערכות הפעלה: 005 8וא ‏ 5/1895 מא5/!8עות . בסיסי נתונים: 4234845 . 1167 * ילידת 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.56ג, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אגאדא0: ,1/1 ,אפקקו61 60801 . חומרה: 11-קגוש ,181-370 ,דא/ד4 26 זג . מערכות הפעלה: א85 ,05 15 ,831!/פעוא . בסיסי נתונים: 145ג ,8455א20 180 58ג8ט . 1171 * יליד 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.6, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .501 ,8ששק611 ,₪510 ₪ ,חש !הורע455 ,אהגחדאסץ (וגחטדגא . חומרה: ו1-עטץ ,צגץ ,דא/41 26 81! ,370-זצטו . מערכות הפעלה: פוגץ ,א5א ,00% 315 ,836!/ו . בסיסי נתונים: 1/1 08458 ,08615 ,42848 . 1177 * יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. / התמחות נוספת: . שפות תכנות: אצשא ,|גתטדגא ,1/1 ,חפ וטור55 . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 15א6 ,31/5/84 . בסיסי נתונים: 424885 . * ןאוו ילידת 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.86, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צ 20818 ,1680-1צ ,1/8 4561 0 . חומרה: דא/1ג 26 זג8! ,11-עעץ ,370-]ג1₪ . מערכות הפעלה: אואש ,11-דא ,005 8וג ג11-א5א ,1 ג8ו/5צו - בסיסי נתונים: 404835 70741 ,5פא6צ1 061 . * 87ו1 ילידת 1960. שנות נסיון 8. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: - שפות תכנות: 1/1ק ,08784%ת ,+]ו1 ₪55 האס 1ה56ק .+ חומרה: ד%/ד. 6ש 181 ,181-360/370 . מערכות הפעלה: 00% 18א ,5/!81,ו . בסיסי נתונים: 0%₪455ש ,+11 0855 ,הט םג .- עולים עם נסיון ב- 845 4134 .1 אטדגא 18 0000000000 ...יווהה )/)/) * 93וו יליד 1947. שנות נסיון: 21. השכלה: .גו.וויו, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצוים. שפות תכנות: ,48031 ,]וטא ץע .+ חומרה: 1א/41 6 זַ18% ,360/370-זא] . מערכות הפעלה: 05 8זא גצ ,5/!83/זא + בסיסי גתונים: ₪458 ,04₪45ג . * 94פון1 ילידת 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.>6, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .ואא אא ,84516 60801 מ/וץ + חומרה: ז7א/א 6 זאנו] ,181-370 . מערכות הפעלה: 12028 415 1/5/1845 . בסיסי נתונים: 41241:45 - 1196 * ילידת 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ץ ,אא אס ,45551158 00801 .+ חומרה: זיא 6 זא₪! ,360/371-וגנו! . מערכות הפעלה: 120% 8וא 1/5/18 - בסיסי נתונים: 08345₪111 ,0485 - 1198 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.86א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,601301 ,1./1, א צודם 1-370(0ג5ו,1ו-ק )מש .181ג455 ,מפעץו וס 6 . חומרה: 1 א/יד 6 181 ,11-עץ ‏ 1-370מו! . מערכות הפעלה: אוצש ,05 8ואג ,א11-₪5% מגט!/5עוא . בסיסי נתונים: ₪ו14118א0 ,+וו1 פפגטע . 1208 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.46, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 111 ,01/48 ,6 45610 שר אדא סי ,אע ]טואע55 . חומרה: 8080 שיא ודא/ד4 6 וצפו ,11,.51-11-עע ,אורו2-קון - מערכות הפעלה: !1 1818 ,אואש וופצטסא פאגווופ ,005 פור ,1/5ג11-א₪5 מוו-פדה בסיסי נתונים: 1.0105 ,צאטש165/0או ,אעעעוו6 וו שפגטכ בוזסז ,9צ-0845 )4 - 1210 * יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .56.ז, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 55-5ע6 ,85₪א0? ,4561 ,א דאס ו .+ חומרה: א/ד 6ץ [ג18 ,1-360/370₪! . מערכות הפעלה: 005 15ב ,מצטו!/זגצ ,5/1 - בסיסי נתוגים: 58₪ג20%8 שפגמכ ,5הט3 גא - * 3ן2ן יליד 1953. שנות נסיון: 4!. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צ 01:18 ,84516 ,אאפא ,אש !מוצ455 1/8ע ,והאטדגא . חומרה: 1צ/ד4 ₪6 וַ18 ,370-ואו1 . מערכות הפעלה: 005 18ג ,6415 מגט!/פצ . בסיסי נתונים: 404845 . 1214 * יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56, | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגו .₪641. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ,60801 ,א0878? 45459 ₪ . חומרה: 111000 ,וו-שש ,5/2 וגון דא/דג 26 זגו . מערכות הפעלה: ₪16 ,5ג11-צ₪5 ,005 318 . בסיסי נתונים: 61178 ,048458 ,וו טצגטע . עולים עם נסיון ב- 845 4124/ .1 אשדגצ פ+5> 1217 * יליד 1954. שנות נסיון: +1. השכלה: .56.זו, | מדעי מחשב. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1ג2/6% 64. התמחות נוספת: תכנות של תירגון. שפות תכנות: 6 ,04561 ,1/1 55181.5 + חומרה: 1205 315 ,11-עכע ,1₪31/370 + מערכות הפעלה: זו1ו-א5א ,05 15 31/5/18 + בסיסי נתונים: 08461.6 ,4245 - 1220 * יליד 1948. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.ו, | מתמטיקאי- תחום התמחות עיקרי: תכנת מערכות. התמחות גוספת: תכנת יישומית. שפות תכנות: 0164 ,45518168 ,|גאטדגא 60801 1/1 - חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: ז8/!8₪צוא . בסיסי נתונים: 41845 . * ן22ן ילידת 952ו. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.506, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ,60₪01 ,4555318158 ,]ץע ,ו|האטרגא - חומרה: 181-370 - מערכית הפעלה: ואנו!/פצו . בסיסי נתונים: 414845 - 1225 * יליד 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .ט.ו!ש, | עיבוד נתונים לכלכליים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1:5,24561.,001/01.₪%516גטזצ,1/. ו ₪0-6אד,(ו1-קטץ) אש וטוא 55 60 גוא חומרה: 31052400 ,462 ,161 ,81-370ו] דצ/ד 6 זאו ו ו-עגוץ - מערכות הפעלה: 11-ז1ג5ט ,!ג5/:8וצ ,טכ פוא מ4!ו-א5ם . בסיסי נתונים: 4034848 - ואווצ ,+11 ₪55 - 1230 * ילידת 0 . שנות נסיון: 16. השכלה: .1.6ג, | מתמטיקאיה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1ק4 ,16841 00808 ₪ . חומרה: 181-370 ,11-שכץ א/1 6 וגג + מערכות הפעלה: 8-11 ,1ג15/18ג ,00% 8וג . בסיסי נתונים: 408485 - 1231 * יליד 1955. שנות נסיון 11. השכלה: .1.56, | מהנדס מערכות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: עג706ג/ץ15 4701 וגאטד הא ₪516 6 1/0 חט.וטוגט 55 . חומרה: ד/דג 6ק וגג ,181-370 - מערכות הפעלה: !1-א5א ,05 פוג ,81ז/5'!ר - בסיסי נתונים: 0485 1 0855 ,פוא - * 44כן יליד 1956. שנות נסיוןך 8. השכלה: .1.56, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א?!₪]ט3% ,צאד08? ,60801 2/0 .+ חומרה: דא/1 6 1841 ,181-360 . מערכות הפעלה: 00% 8וג . בסיסי נתונים: 56708 ,408% - 1246 * ילידת 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56 | מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .1גאשד\ ,0%₪55? ,שצגטס ,1/1 60801 ,5510 + חומרה: דא/ד4 6 91-370,181ו1 . מערכות הפעלה: 0%ש פוג ,315/1836 + בסיסי נתונים: 4248358 - עולים עם נסיון ב- 12.835] .181א 0 לוככ % 1250 * יליד 1955. שנות נסיון: 11. השכלה: .86.זא, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪4516,צ 4 א1:ו0ץ 60801 /ק 561 .- חומרה: 1א/1 6 1841 ,1-360/370צ18 . מערכות הפעלה: אואש ,005 5וא א₪ו/5/וא . בסיסי נתונים: ₪45₪א0%: ,404085 - עולים עם נסיון ב- 4104845 ,וא אשדגצ 51 עולים עם נסיון ב-15א1/ .10141 1064 * יליד 1963. שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1/ץ . חומרה: דא/ד4 6 זגו ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005 15 ,א!/5ע1 . בסיסי נתונים: 404835 048455 מו 55גמכ + 1089 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.86 | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: - שפות תכנות: ו/.ות .60801 8 + חומרה: 8.1-370] . מערכות הפעלה: ז5/18/זא - בסיסי נתונים: 1415/81 - 1100 * יליד 1947. שנות נסיון: 15- השכלה: .1.46 | מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪76 ,₪516 ,]וק ,60801 צגאאדחס + חומרה: 6-2200 גצ ,1ו-שקק ,181-370 ,דא/ד4 6 וצמן ,6/2 זאמו . מערכות הפעלה: א₪5א ,5/!5עזא ,05 5זא + בסיסי נתונים: 1.0765 ,(41)08/2!א8ד1 ,₪ ו/5וגו ₪ 616 א - * וווו ילידת 1957. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. : תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 6 ,08764 .1 + חומרה: ד4 ₪6 ,1-370ג:₪ו1 . מערכות הפעלה: 315-1205,15 ,אצ ,05/5 + בסיסי נתונים: 410845 ,8-2 . * כווו יליד 1949. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56, מהנדס מחונות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכות. התמחות נוספת: מנהל בסיס נתונים. שפות תכנות: .60801 84516,24561 ,80455 מפגחק ‏ מ5הטאס, . חומרה: 181-370 ,ד 6 . מערכות הפעלה: פ'זא ,56' ,8-005א . בסיסי נתונים: 55,115ג8 0% 55₪חכ,5א,5ו גו ה:קקו.וס . * 24ו1 , יליד 1944. שנות נסיו: 24. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,45641 ,6 ,ג דח 0 ,וו + חומרה: ונ-עכוץ ,דא/ד4 6 זגפו ,11-70 . מערכות הפעלה: אצח ,005 18 ,8!/צזר - בסיסי נתונים: +111 08455 ,424845 + * ו5ו1 ילידת 1949. שנות נסיון: 20. השכלה: .3.56, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,71/1 ,4555181.58 + חומרה: 181/370 . מערכות הפעלה: 315/181 + בסיסי נתונים: 1גאו/צז! . עולים עם נסיון ב-13ג1/ .1011 ...הווהה ת'"ץ7כ- 1154 * ילידת 1951. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.86 | מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צ אדא0ע ,21/8 |אתטדא + חומרה: דג 6 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 1205 15א 5/185ע1א . בסיסי נתונים: 20%₪458 ,4124845 ,1315 + 1170 * יליד 1963. שנות נסיון 5. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 01166 ,₪516 ,1/1 ,א ד כ1ג456-סטאטד . חומרה: דא/ד4 6 181 ,111-370 - מערכות הפעלה: 1צ/?6 ,00% 15א . בסיסי נתונים: אשאטו61 ,₪458א20 מוו 0.55 - * ואוו ילידת 956ו. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56ג, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אד סע ,1080-11א ,1/1 245610 ₪ + חומרה: דא/41 76 [א 18 ,11-פכ ,370-וצ1₪ . מערכות הפעלה: אזצש ,11-ד₪ ,0% 18 א11-א₪5 אמו/5/וא . בסיסי נתונים: 424845 10741 ,צטאסאו אס + 1188 * ילידת 949ו1. שנות נסיון: 13. השכלה: .%6.ז, | מכונאות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪1./1 ,א א8ד0₪ת ,45510.6 - חומרה: 161-370 . מערכות הפעלה: 31/8/1841 . בסיסי נתונים: 115/08 . 1207 * יליד 1959. שנות נסיון: 11. השכלה: .56.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א6412/64. | התמחות נוספת: תכנות תערכות. יּ שפות תכנות: א181.68ג0556 168 א/ץ ,8/ץ וא ודאסץ 501 ,6 . | חומרה: 181-360 ,70/אגץ ,נו-עעץ ,דא/1 6 זו8! ,86א80 עדא - ּ מערכות הפעלה: 05/2 ,005 8וא ,אוצש ,11-א5ח א!/5עוא . | בסיסי נתוגים: אשקץו!6 (ש5טאסץ ,+!ו1 טש5גאטט - * 1208 יליד 1952. שנות נסיון: 17. ו השכלה: .1.56ג, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. | התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 111 ,1./41 ,0 45010 ,א דאס מאט,וטר555 . חומרה: 8080 .1שדא1 .דא/ךא 6 1ג18 ,51-18 11-עשכץ ,אורו2-יו! . מערכות הפעלה: 11 1818 ,אוצש 11ע/סא פאגוונפר ,05 וג 5/וג1ו-א5א מו-פדת בסיסי נתונים: 1.0768 ,צאטט65/0גו1גו ,אעעטווס ,שו ש5א4 ,1071 מג-5טגטג - 1214 * | | יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .56.ו, | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות 16אוד .641א. . התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .60801 ,א78ד08ת 4540 60 . חומרה: 1121000 ,11-יווש ,5/2 וגאו דא/דג 6ש וגו . מערכות הפעלה: שדא ,ג!1-א5א ,005 8 .+ בסיסי נתוגים: אטץשו61 ,ע5אטא0ץ ,טן טפגפט . ]234 * יליד 1955. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.56א, | מהנדס מערכות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ע470115,/07064 0]א:דגא ,84510 ,6 1/8 ,חאש טוג 55 - חומרה: ד%/ד4 6ש 181 ,1-370גט1 . מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,00% 18 מגט!/פו - בסיסי נתונים: 85 ג 110 00455 ,ואו - עולים עם נסיון ב-1%ג!] .1 גידסד 3 ב 1251 * ילידת 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8ש.]18א:55 ,6 2561 ,א דחת0ץ ,ו/וץ .- חומרה: 41/41 6 81 ,1-360/370ו1 . מערכות הפעלה: 05 185א ,אצ ,1א5/!0עוא . בסיסי נתונים: אש;ץ]]6 ,+!ו1 שפגטט 10141 ,5שאוגד5 . עולים עם נסיון ב-צוג!/ .1אד0ד עולים עם נסיון ב-082/ 401.5 08₪/ 55 שא 1094 * יליד 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.צ, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 !60801 ,45641 ,1/ק ,חש ]מוה4555 . חומרה: דא/ד4 6 181 ,841-370 . מערכות הפעלה: 005 15‏ 67/31-80 ,15/18א,55ע . בסיסי נתוגים: !וו 08.55 . * 1100 . יליד 1947. שנות נסיוןך 15. השכלה: .56.זא, | מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6קא ,84516 ,ו/.זק 608010 כצגחדחסץ . חומרה: 4\6-2200\ ,וו-קכוץ ,370-ואחו ודא/ד 6ק ואאן 6/2 וגמו - מערכות הפעלה: א₪5 ,א5/!5עוא ,005 8 .+ בסיסי נתונים: 1.0705 (1)28/2ג1אה6דצו ,5/8וגז 1 6וס גו - 1101 * ילידת 1949. שנות נסיון: 19. השכלה: .1.56א, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,1ג56, 6 ,אגזדהסת ,וק . חומרה: דא/47 6ק זצ8! ,11-אג 1831-360/370 . מערכות הפעלה: 005 8זג ,פ1אע/צ% ,05/360 . בסיסי נתונים: . * 0ווו יליד 1955. שנות נסיון: 10. השכלה: .56.וו, | בלשנות סטרוקטורלית ושימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .ו6080,א אד5-11,1./1,?08ק1ווא . חומרה: 181-370 ,11-קכוץ . מערכות הפעלה: 5/!81/זא ,18%1-360 005 ,5-11קוצשוגא -. בסיסי נתונים: . 2 * וווו ילידת 1957. שנות נסיון 11. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 6 ,0 ,ו . חומרה: 47 6 81-370! . מערכות הפעלה: 5צזא,05ס15-0א ,צ ,05/5 . בסיסי נתונים: 04835 8-2 . * 1123 יליד 1948. שנות נסיון: 9ו. השכלה: .ם.11ש, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. . התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 18|,58ר4555 .245641 צגחדחסץ ,ו/וק . חומרה: 0-11/70ץ ,דא/דג 6ת 181 ,181-370 . ן מערכות הפעלה: 5%א ,005 15 15/1836 + ן בסיסי נתונים: 15ו ,08/2 . * ווו ילידת 1953. שנות נסיון 18. השכלה: .1.56 | כלכלה וקיברנטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,ו/.זק . חומרה: דצ/ד4 6 זח! ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 315 5א!/1'5 . בסיסי נתונים: 5טד1.0 1 8455 . עולים עם נסיון ב-0₪2/ ₪.08.61/ פפח6צו 55 1139 * יליד 1947. שנות נסיון: 15- השכלה: .56.וצ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1ג640/64. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: .45641 ,6 - חומרה: ד%/1 26 וגו ,וו-קץ - מערכות הפעלה: אוצט ,005 18 ,5-11 - בסיסי נתונים: 084661 - * 42ו1 ילידת 1956. שנות נסיון: 12- השכלה: .56 1, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,245631 ,אא אדח0ץ /ץ + חומרה: 7א/דג 6 וגחו ,ו-שטץ ,181-370 . מערכות הפעלה: ₪05 18א ,11-א5א ,55/!8 . בסיסי נתונים: . 1153 * ילידת 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56א, מתמטקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: - שפות תכנות: .60801 ,208784 ,21/1 ,חש ]₪ו5 55 .+ חומרה: דא/ד. 6ש 181 ,1-370גגו1 . מערכות הפעלה: 005 15א,05/5,%1%5/18%1 -. בסיסי נתונים: 08856 ,424845 - * ולוו יליד 1960. שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56, | מתמטיקת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .501 ,88ץץ011 ,₪516 ,6 ,אש ]₪ !ג455 ,אה041? .אסא - חומרה: וו-עעץ ,אגצ ,דא/ד 6 81! ,370-וצנו1 - מערכות הפעלה: 8וא ,אפא ,005 185 מצ5/!8'זר + בסיסי נתונים: 111 084586 08616 ,845ו - 1172 * ילידת 965ו. שנות נסיון: 2. השכלה: .1.56, | כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,208784 ,84516 ,חם. !וא 55 ]וע - חומרה: וו-ש(וץ ,1-370ג₪! . מערכות הפעלה: זגא!/5וצ ,א₪5 - בסיסי נתונים: 084616 . * ואוו ילידת 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: \ג8ד08ש ,1080-11 ,1/6 4501 ,0 . חומרה: ד/דג 6 18.1 ,1ו-עט ,₪1-370! - מערכות הפעלה: אוצש ,11-דא ,005 15ב ,מגו1-אפא ,מגט!/5צו - בסיסי נתונים: 404845 10731 ,פטא6%] 08.6 . 1185 * יליד 1955. שנות נסיון: 10. השכלה: .0.ווץ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. : התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,8631 . חומרה: דא/דג 26 18.1 ,וו-קעץ . מערכות הפעלה: או ,צוצשא ,צסט צוג . בסיסי נתונים: 16888 . 1187 * ילידת 1960. שנות נסיוון: 8. השכלה: .6.וג, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 ,צגאד708 ,+1ו1 58שט ,מ8גטאסע ,4561 + חומרה: דצ/דג 6 181 ,1841-360/370 - מערכות הפעלה: 05ט פוא ,315/18%1 . בסיסי נתונים: 0%858 ,+11 פצגטט ,404845 + עולים עם נסיון ב-2ע] 08361.6/ צשא6אן - 339 1206 * יליד 1952. שנות נסיוןן: 15. השכלה: .50.]צ, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות שזגוד .541א. התמחות נוספת: פיתוח ₪45₪ 474. שפות תכנות: א45518₪12 ₪ ,45681 ואהאאדתסץ מ/על - חומרה: 1א/. 6 זגו ,11/730-א גץ ‏ 360/370-זרש1 - מערכות הפעלה: ₪205 8וא ,פוגע/אגט ‏ 5/!8ואץ . בסיסי נתונים: ₪4%5₪א0ע שו ₪835₪ שע6גאס - 1207 * יליד 1959. שנות נסיןן: !1. השכלה: .86.צ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א0/6% 64. התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: אש.צו4551:1 1080 אוש /ש ,אד ס, ,5641 ₪ - חומרה: 131-360 ,70/אש ,1ו-עעש ,דא/41 6 [זא8! ,86א80 דא + מערכות הפעלה: 05/2 ,005 8זג ,אז]אט ,18-א5ח ,זצטו/5עזא - בסיסי נתונים: 61:68 ,₪458א20 ,+11 856 - 1214 * יליד [195. שנות נסיון 17. השכלה: .50.וצ, | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות שואוד .641א. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ‏ 60801 ,08764 45% 0 . חומרה: 111000 ,1-ש ו 5/2ע זהט! בדא/זיא 6 זאמו + מערכות הפעלה: שיא ,א1ו-א5א ,05 18א . בסיסי נתונים: 6117286 ,0.58 ,טו טפגטע - 1217 * יליד 1954. שנות נסיון: 14. השכלה: .6פ.וא, | מדעי מחשב. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1אג640/6. התמחות נוספת: תכנות של תירגון. שפות תכנות: 6 .₪04561אשד ,1.//1ש ,אם.וטור 455 . חומרה: 12028 415 ,11-שטש ,18₪%1/370 + מערכות הפעלה: וצוו-א5א ,205 315 א5/!8עוא - בסיסי נתונים: 04.4.61.6 ,424848 + |222 * ילידת |ו195. שנות נסיון: 14. השכלה: .56.ו, | מתמטיקה ומחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א0144%ץ 60801 ,אש.ו! 55 - חומרה: 5/2 1א1₪ ,18:%1-370 - מערכות הפעלה: אואט/אז ,0% 8וא ,פצוג 5/טצט ‏ 6זג6/]אץ - בסיסי נתונים: 8-2 . 1239 * ילידת 1946. שנות נסיון: 17. השכלה: .גו.1!ש, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: .501 ,6 ,א708784 א 1/8 .+ חומרה: דא/1, 6 ואט ,370-זאנו1 . מערכות הפעלה: 205 15ג ,6315/וג/ 5/!8זג .52/18 + בסיסי נתונים: צ! 28456 ,04461.5 + 1240 * יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.50, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: אשודאד5וצווגע ג ₪55 דגט. שפות תכנות: .6001 ,₪6 ₪ 456810 ,1/1 501 + חומרה: ד4/דא 6 181-370 . מערכות הפעלה: 120% 415 ,18ג1/6ג ,1ג8!/פ'ה + בסיסי נתונים: 1% 28455 ,282 0861 . 1250 * יליד 1955. שנות נסיון 11. השכלה: .36.ז, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516, 078 ,60801 /וק ,5641 + חומרה: דא/41 6 18.1 ,1-360/370צ₪! . מערכות הפעלה: אואש ,005 8וא ,5/1836צו . בסיסי נתונים: 0%₪4585 ,45גג - עולים עם נסיון ב-82(]/ .61 0₪/ פשוסצז 7 עולים עם נסיון ב- א]א) ו-")" * 1053 יליד 1957. שנות נסיוןך !1. השכלה: .156א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: 8ואוד .1א6א. שפות תכנות: טג8הד07? 245641 ,6 ,₪ וםו55 . חומרה: (11/40070-קקץ ,דא/ד 6ש ואו . מערכות הפעלה: 1!-א₪5 ,005 18 . בסיסי נתונים: 55ג0%8 ,צ0081? ,5ג08ג . 1091 * יליד 1949. שנות נסיוןן: 19. השכלה: .1.56, | מתמטיקת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 .5631 ,]וק ,1.018 וצגחדחס . חומרה: דא/דג 6 [צח! ,ות גאס ג דדש וצושוו ,וו-קסץ ,370/וצו . מערכות הפעלה: אואט ,005 15 ,א8ו/5/זא ,005-560 ,8% . בסיסי נתונים: ]0645=₪11 . 1093 * יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .1586צ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1].זק ,.60₪01 ,₪ תקק].!6 5681 . חומרה: ד/ד4 6 [ַצ8! ,370-]8! . מערכות הפעלה: 005 18א ,8א5/18ע1א . בסיסי נתונים: !11 0858 . 1128 * ילידת 1948. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56 | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,6 ,]71 דח 0 ,חם.ומור55 . חומרה: דא/דג 6ק 1ַ8] ,1-370רח! . מערכות הפעלה: 005 18ג ,צ5/!8צוא . בסיסי נתונים: !וו 0855 . 1130 * יליד 1963. שנות נסיון: 5. השכלה: .156, | פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 ,5681 ,0858 יגחדחס . חומרה: 75/2 ,דא/דג 6ק 8[1] ,181-370 . מערכות הפעלה: אואט ,05 418 . בסיסי נתונים: 0%8₪3586* ,+זו1 00455 . * כבו1 יליד 1943. שנות נסיון: 25. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. . התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 161-370 ,760080-6 ,גח דחס, ,ןוק - חומרה: ד/ד4 66 181 ,11-קכןץ ,370-|מ! . מערכות הפעלה: 005 15ג ,15-א8א 5/188ו - בסיסי נתונים: - * 1139 יליד 1947. שנות נסיון 15- השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1ג610/64. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: .74%641 ,6 . חומרה: ד/ד4 6ק וצאו ,וו-סמץ . מערכות הפעלה: צואט ,005 צזג 18₪-א₪5 . בסיסי נתונים: ‏ 0861 . עולים עם נסיון ב- צוצש ו6%* ו[ || 737-ה * ואוו ילידת 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56ג, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 20818₪4% ,1680-18א 1/ק 45041ע ₪ . חומרה: דא/ד 6 זגטו! ,11-שכוע ,370-זרטו - מערכות הפעלה: אוצ ,1-11א ,1205 15 א11-א₪5 5/!8/וא - בסיסי נתונים: 404885 ,70781 ,פשא6אן ם.ו6אס . 1185 * יליד 1955. שנות נסיון: 10. השכלה: .גו.ווע, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 .4561 . חומרה: דא/ד 6 וגטו ,וו-שסץ . מערכות הפעלה: אוזצש ,אוצטא ,005 פוא - בסיסי נתונים: פשא6א! . * |ו9ו1 יליד 962ו. שנות נסיון 5. השכלה: .1.86א, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אשואוג4555 ,אגאדא0ת ,24561 ₪ . חומרה: דא/1 ₪6 וגטו ,1/370ו1 - מערכות הפעלה: 120% 15 ,1/5/1880 - בסיסי נתונים: צו %6%וכ . 1198 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.86א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1./1ש,צ אדא 0ש,(1,]841-370ו-עטץ)ת0 וטוא55 ,אש קעץו]6 ,6 . חומרה: דא/ד ₪6 זגפ ,ו-שכו ,370-וגט! - מערכות הפעלה: צוצט ,פס 8וא ,אוו-א5א מאטו/5עוא - בסיסי נתונים: 78₪1%₪ד0 ,+ו! ט5גאטע - 1204 * יליד 1958. שנות נסיוןן: 8. השכלה: .1.86צ, | מהנדס מחשבים. תחזם התמחות עיקרי: תכנות 16א11 ,₪₪4%1. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .501 ,פעזג נוא ,6 ,אט,טו455 . חומרה: וו-טגוץ ,דא/1 6ע זגטו . מערכות הפעלה: 1205 15א ,אואש מצוז-א5א . בסיסי נתונים: 08%61.6‏ 0%₪%58₪? שפגאא . * 1207 | יליד 1959. שנות נסיון: 11. | השכלה: .1.56ג, | מהנדס. | תחום התמחות עיקרי: תכנות 1ג642/64. התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: אש.ואו555 1.680 ,1/6 ,1/1 א דח סץ 56410 0 . חומרה: 18%1-360 ,70/א4 ,1ו-קטץ בדא/ד 6ש [ג8! ,86א80 טאו . מערכות הפעלה: 05/2 ,₪005 18 ,אוצש 18-א₪5 גט!/5צוה . בסיסי נתונים: אעעש611 ,0858 ,+11 שפגטע - 1208 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56ג, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכגות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 1./11 ,1/4 0 4561 ,דאס ,אטע וטורט455 . חומרה: 8080 ושדצו ,דא/41 6 וגגוו ,151-181 וו-עעץ ,אזרו2-שו! - מערכות הפעלה: ]1 1515 ,אוצש ,1 וסא פאגצוזעצ ,005 5וג ‏ 5/וגוו-א6ת מוו-פדת בסיסי נתונים: 1.0165 ,צ11146/0658 ,אעעעווס רו 5 גכ סד ג-5 הט טא - 1209 * יליד 1964. שנות נסיון: 4. השכלה: .1.56ג, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאאא 60801 ,245641 ₪ אגאדאס? ו .+ חומרה: ד/41 6 11 ,370-וגט! . מערכות הפעלה: צור ,05 8וג ,5/1838ו - בסיסי נתונים: +15 ,0455 ,אטשו. וס . עולים עט נסיון ב- א]צש 6 וה 99 1214 * יליד 1951. שנות נסיוןן: 17. השכלה: .1.56צ, | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות טזאוך ,541א. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .60801 ,208164 4530 5+ חומרה: 111000 ,11-שטוץ ,25/2 וצ ,דא/דא 6ע וא . מערכות הפעלה: ₪דא מא11-א5א ,005 15 .+ בסיסי נתונים: אשץץ!.61 ,208845 ,שו שפ5גפט . 1224 * יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .1.56א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות !גאט .51א. שפות תכנות: ₪516 ,וע ,אא08? 4561 ,אש ו8וא555 6 .- חומרה: 1ו-ק2ש ,₪%1-370! ,דא/ד4 26 ₪1 . מערכות הפעלה: [ַצ8/!8וא ,אואש ,05 18א + בסיסי נתונים: +1!1 08%56₪ . 1242 * יליד 1963. שנות נסיון: 6. השכלה: .1.56צ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אא6א ,₪516 ,1/1ץ וצאז00ץ 450610 ,6+4 6 ב חומרה: אט ,1841-370 ,5/2ץ ,דא/ד 26 וצו . מערכות הפעלה: זאש ,6/4 ,אוא ,005 פוא . בסיסי נתונים: דפוצ טע ,088585 (צוז)ווו 8455 . 1250 * יליד 1955. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.86, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4,8%516א7ד0₪? 60801 ,1/1 5681גע . חומרה: 1/1 6 81 ,360/370-וגגו] . מערכות הפעלה: אורש ,005 315 ,גגו!/'טזא . בסיסי נתונים: 0%8458+ ,4248458 . עולים עם נסיון ב- א[ ו-67" 00 ה .....------ שש "יי עולים עם נסיון בתחום תב"מ * ן04ן ילידת 944ו. שנות נסיון: 17- השכלה: .56.ז, מהנדסת מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטקה. שפות תכנות: ו/.וש ,צגאהדאסץ 60801 .+ חומרה: !5]-370‏ (זו-קץ)6מא ,דג 6ק ואמן מערכות הפעלה: זג5/!8צ1א,205 5ו1א ,5סדו בסיסי נתונים: !11 ₪85 . 1049 * ילידת 956ו. שנות נסיון ו1. השכלה: .56.ז, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: מערכות מידע. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: אסו1 68, 551.6 ,1/1 !סה ס6, א ד 5656 - חומרה: דא/ 5 וג:1/70,1₪ו-קכו ,370-וצמו - מערכות הפעלה: 205( 15,א₪6,ו5/!8'וא - בסיסי נתונים: .- 1062 * יליד |1951. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.%6צ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: וו61 ,6 ,516 .יו 60801 5631 א דה 0 חומרה: (80386 .ודצ!) 5.ומודוגס6 56 370/ור18. מערכות הפעלה: 415-005 ,5צזצ. בסיסי נתונים: 61.26 %₪%55צ0ת +וווש5גאם. 1091 * יליד 1949. שנות נסיון: 19. השכלה: .56.ז, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,456841 ,1/1 ,1.0186 וצ חדאס, . חומרה: דא/41 76 וגא וא א6 דדט.זווטוו ,ו ו-כי ,370/וו . מערכות הפעלה: אזרש ,1205 15 מ₪₪!/5צור ,005-570 ,א5ח - בסיסי נתונים: 456111 . * 33וו יליד 1948. שנות נסיון: 19. השכלה: .1.0ו₪, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 8ש]8וגש455 .5641 ארג חדחס?ץ ₪ + חומרה: 11/70-ץכץ ,דא/ד 6 זגאז ,370-זראו . מערכות הפעלה: א₪5 ,005 315 +8/!8 . בסיסי גתוגים: 5וגוו ,08/2 . 1126 * יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8516 ,צגחדחסץ . חומרה: דא/ד4 6 וגח ,ו-קתק ,370-זוא! . מערכות הפעלה: 005 18ג ,א₪5 ,8ו/5ור - בסיסי נתונים: . * 34וו ילידת 1954. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.86 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: .1.601 ,₪516 ,צגחזחסץ .- חומרה: 411]\.צ 6 ,370-]ח! - מערכות הפעלה: 005 315 .55/18 . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון בתחום תב"מ 4 * 39ו1 יליד דג4פו1. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56ו, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 642/64%1. התמחות נגוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: .245641 ,0 . חומרה: דא/41 6 וגאו ,11-קוץ . מערכות הפעלה: אוצט ,005 18 18-אפת + בסיסי נתונים: .084601 - * 42ון ילידת 956ו. שנות נסיוןן: 12- השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: - שפות תכנות: 6 ,24561 ,א4אד08ע ,ו/וץ . חומרה: ד%/ד4 6 וגו ,02-11 ,1-370ג₪] . מערכות הפעלה: 205 15א ,11-₪5% 52/1830 . בסיסי נתוגים: . 1143 * יליד 1949. שנות נסיון 17. השכלה: .156, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכגות. התמחות נוספת: - שפות תכנות: .60801 ,08784 ,25641 /וץ - חומרה: ד%/41 6 וו ,ו-קכץ ,841-370] . מערכות הפעלה: 005 15 ,11-א₪5 55/18 . בסיסי נתונים: 55708 ,פג8!אט . * 63ו1 יליד 1947. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקדי: תכנות. התמחות נוספת: הוראה. שפות תכנות: 6 4561 ,(2156-48 ,8086 ,66)8080 455161 . חומרה: וו-שטץ ,דא/דא 6ץ וצ₪! . 2 2 מערכות הפעלה: 1-11א ,005 15 . 7 . בסיסי נתונים: . 1168 * יליד 956ו. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1ש ,4559318188 5691ש-ספאטד ,אגזודחסץ . חומרה: ד/דג 6 18.1 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 15א ,15/1831 . בסיסי נתונים: . * ודו יליד 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.56 | מתמטיקת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .501 ,אשעץ611 ,84516 ,0 ,תחת ט45551 ,רגאדתסעץ ,1אשטדגא . חומרה: וו-קעץ ,אא ,ךצ/ד 6ק ]8! 370-וצט! . מערכות הפעלה: 18ג ,צפא ,005 15 ,846ו/5ו4 - בסיסי נתונים: 111 28855 08461.5 ,42485 . 1175 * ילידת :193. שנות נסיון: 16. השכלה: .136, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 61/1 ,ג8ד08* ,24561 ,561גץ-סמאטד 60801 ,חא 45551 . חומרה: 1841.370 ,דא/ד4 6ש וגאו . מערכות הפעלה: 005 וג ,3/1831 ז . בסיסי נתונים: . 1178 * ילידת 1967. שנות נסיון 5. השכלה: .6.ו, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,\אדחסץ ,1/1 4561-. חומרה: ד/ד4 6 181! ,181-370 . מערכות הפעלה: 150 ,005 18 5/!8%ז . בסיסי נתונים: +ו11 08455 - עולים עם נסיון בתחום תב"מ 2 ווה ירי 1185 * יליד 1955. שנות נסיון: 10. השכלה: .גו.18₪ץ, מתמטיקת. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,45041 . חומרה: ו'א/א 6 זגטו (וו-שץ - מערכות הפעלה: אואש ,אואטא ,205 וא - בסיסי נתונים: 196485 . 1192 * יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .גו.ווץ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: צא0עווזי עט00סא165,0א0גאואואס6. התמחות נוספת: תכנות 6412/6%1. שפות תכנות: +40701.15 ,א אוואסץ ₪ - חומרה: 1ו-עטש 10א/1 6 זאו . מערכות הפעלה: |1!- אפא ,005 פוא . בסיסי נתונים: ₪85₪א0ע ,אטעץו61 !1 ₪55 + 1196 * ילידת 952ו. שנות נסיוןן: 17. השכלה: .1.56 | מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/.וע ,א אא 0 !גוא 55 0001 . חומרה: 1 א/י 6ץ 181 ,1-360/371צו1 . מערכות הפעלה: 20% וא ,5/!8צוצ . בסיסי נתונים: 5₪111..₪ ,45 - 1203 * יליד 1952. שנות נסיון 17. השכלה: .50.זא, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות טזאוז' ‏ 641א. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 0/55 ,6 ,א70818 וע (אט, טור 55 . חומרה: א\ץ ,11/40-]כוש ,11/34-עכוץ ,8080 תש דצ ,360/370-נגגו! . מערכות הפעלה: צ\/פוגץ ,+1ג11-אפא ,ג11-א5א 8080 1 !1800 05 מראו/פואץ . בסיסי נתונים: 15צ1 . 1207 * יליד 1959. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.86 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א0/6% 6. התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: אש.556181 160 א/ץ ,/ץ אאאדאס, 561 6. חומרה: 1831-360 ,70/אצ ,1ו-קעטע ודא/א 6ץ 81 ,80886 ששצא . מערכות הפעלה: 05/2 ,005 18% ,אוצש ,11-א₪5 מגטו/5עוא - בסיסי נתונים: אש,ש! 61‏ ש5ט₪אסעץ ,+וו! טפאט .- 1209 * יליד 1964. שנות נסיון: 4. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אצטא ,60801 ,5601 ₪ אצ אדטסץ /וץ . חומרה: 41/41 6 וצט!ו ,1-370צו1 . מערכות הפעלה: אואט ,1205 15א מצט5/1עטוג . בסיסי נתונים: +15 ,56 ,אשקטו.ו6 . * וו2ן יליד 1952. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות וא6/6%. . התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ,41.601 ,1/1 ,₪516 45010 6 חומרה: 41% ₪6 181 ,360/370-וגזו! . מערכות הפעלה: 05 פוא מצטו/וצי 5/!85צוצ - בסיסי נתונים: +!11 083455 . 1214 * יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.50 | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות אוגוז' .641א. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ‏ 60801 ,א16%ד08? 4545 0 . חומרה: 1121000 ,1ו-שוץ ,5/5 וגו ודצ/1א 6 וגאו . מערכות הפעלה: שא ג11-צ5א ,פס 418 . בסיסי נתונים: 61.]:8 ,58₪א0סץ ,וז טבאטט . עולים עם נסיון בתחום תב"מ ₪ 1215 * יליד 1953. שנות נסיון: 12. השכלה: .56.ו, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות -+ .= 7 נוספת: תכנות מערכות מידע. 0 6 4561 ,אע 4553101 ,84516 ,הפץקוו6 ,אגאזחס] - חומרה: 27-11וש ,₪41-370! ,ז'א/דא 26 ואט + מערכות הפעלה: 05-2 ,11-א5א ,₪5-2000 ,005 15 + בסיסי נתונים: סעגצאסד ,אס גאגץ ,+ווו 0855 . 1216 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .גו.1!ץ, | מתמטיקאכה תחום התמחות עיקרי: תכנות 640/64%1. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 801.06 ,8458₪א0- ,+1ו]1 08455 ,אטקץו61 ,1/.ו? ,6 ,אגאודאס?] 84510 חומרה: וו-קץ א/ד 6ץ וצם! ,370 - 81 + מערכות הפעלה: ו1-א₪5 ,005 18א ,5/18%6/וא - בסיסי נתונים: 0855 . 1217 * יליד 1954. שנות נסיון: 4. השכלה: .1.56 | מדעי מחשב. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1ג64/64. התמחות נוספת: תכנות של תירגון. שפות תכנות: 6 ₪04561אטד ,21/1 ,455518158 . חומרה: 1205 315 ,11-עץ ,181/370 . מערכות הפעלה: זג11-א5א ,005 15 אפו/5עוא - בסיסי נתונים: 08461.6 ,0885 ג . 1224 * יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .1.56, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 61 ,861 שפות תכנות: ₪516 ,ץע ,א4 2087 ,24561 ,5551868 ₪ . חומרה: 11-שש ,181-370 ,דא/דא 26 זט . מערכות הפעלה: 1/5/1841 ,אואט ,005 פוצ . בסיסי נתונים: +111 ₪5₪ע . 1242 * יליד 1963. שנות נסיון: 6. השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאשא ,8.516 ,21/1 ,א 0 45610 ,+ +60 . חומרה: צע ,181-370 ,5/2 ,דא/דג 6 וצטו . מערכות הפעלה: זוע ,1ג/ץ6 ,אוצט ,005 צו . בסיסי נתונים: גדפוץ 08 2048556 גטו)ווו 55גפט . * 244ן יליד 1956. שנות נסיון 8. השכלה: .56.זצ, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א45551815 ,גאד08?ץ 60801 1/0 6 . חומרה: זא/ד4 6 18.1 ,181-360 . מערכות הפעלה: 05ע 8וג . בסיסי נתונים: 56708 ,404845 . 1247 * ילידת 1958. שנות נסיון: 11. השכלה: .56.ו, | כלכלה ו יבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות %ג640/6. שפות תכנות: ₪516 ,אש 181פ5%ג ,צאדאסץ ,₪18 . חומרה: ד%/41 6 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 15 ,1/1835א - בסיסי נתונים: 86108 . עולים עם נסיון בתחום תב"מ 4 ה | 0 עולים עם נסיון בנושאי זמן אמת * ו103 ילידת 1953. שנות נסיון: 13. השכלה: .56.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8%5!6,% 08784 ,חם.ומוא4555 .- חומרה: !370,7131-1-זזו1 . מערכות הפעלה: ₪405 א5/!8/זא . בסיסי נתונים: . 1053 * יליד 1!957. שנות נסיון: 11. השכלה: .56.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: אוגוד ,41:וח. שפות תכנות: 744%%ד08? 45641 ₪ ,חם.]הו4555 . חומרה: (11/40070-עץ ודא/ד4 ₪6 וגאו . מערכות הפעלה: ו1-א₪5 ,005 85וא . בסיסי נתונים: %84%5א0? ,או008? ,045 - 1061 * יליד 957ו. שנות נסיון: 10. השכלה: .1.56 | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,6,4561.,455181,51,600801,א ג חדח סש,ו/. וק . חומרה: דא/דא 6 זגא! ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 >זג ,1/5/18%6ג . בסיסי נתונים: 111 055 ,0%₪8458 ,404845 + 1062 * יליד 1951. שנות נסיון: 20. השכלה: .56.וא, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ון01א ,6 ,84510 ,/.1ץ 60801 ,4%61ץ אגזדחסץ. חומרה: (80386 ,וחדצ!) =.ומוד קוצס6 6 ,1/370. מערכות הפעלה: 415-005 ,5/צו. בסיסי נתוגים: אתשקו.61 %₪455א0ץ + ווש5גחס. 1091 * יליד 1949. שנות נסיון: 19. השכלה: .156א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,45631 ,71/8 ,1.011ג ,ג חהדאסז . חומרה: דא/דג 6 וגאו ,כו3א6גק דדץ.דגוטוו ,וו-יסק ,1₪1/370 . מערכות הפעלה: אוצש ,005 15א ,א5/!8עוא ,005-570 ,צפח . בסיסי נתונים: 28458111 . 1095 * יליד 1958. שנות נסיון: 9. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. . התמחות נוספת: . , שפות תכנות: ‏ 861 ,71./1 ,6 צגאדחס? ,8 ]אור455 . חומרה: ,ודצ ,מו-עכוץ ודא/דג 6ץ וגאו . מערכות הפעלה: אוגא ,81-11 ,005 418 . בסיסי נתונים: . 1105 * יליד 960ו. שנות נסיון 8. השכלה: .1.56, וגיד5'צ5 ₪=סוג-פטדטקוגס6. תחום התמחות עיקרי: מתכנת יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,75641 ,ג אדח0ס? ,]וק . חומרה: וו-קפץ ,1841/370 . מערכות הפעלה: א5א מ\ ,פעוצ . בסיסי נתונים: . עולים עם נטיון בנושאי זמן אמת - 1123 * יליד 1948. שנות נסיון: 19. השכלה: .גז.וזי, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 455318168 ,245641 ,א4אואס? וק - חומרה: 11/70-קכוץ 'א/ד 6 1א18 1-370מ + מערכות הפעלה: א>א ,05 15 אגו!/פשוא + בסיסי נתונים: 112415 ,28/2 . * 1128 : ילידת 1948. שנות נסיון: 17. השכלה: .6.זא, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 6 ,1/1ץ ,א אדא0* ,אם.1₪א 55 . חומרה: ‏ 1א/ד. 6 8%1! ,181-370 . מערכות הפעלה: 1205 1!5א ,א5/18עוא + בסיסי נתונים: 111 8455 - 1142 * ילידת 1956. שנות נסיון 12. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 5641עץ ,א84ד08ץ ,/וק . חומרה: דא/זיג 6 וצגוו ,וו-קגוץ ,370-וצ₪] . מערכות הפעלה: 005 18א ,11-א5א 55/1808 . בסיסי נתונים: . 1143 * יליד 1949. שנות נסיון 17. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,אא דך0₪ץ 45601 1/8 + חומרה: ד%א/4 6 [צ8] ,11-עכוץ ,1-370ג₪] . מערכות הפעלה: 005 18 ,11-א5א מאאו/ש5? . בסיסי נתונים: 56108 מ!]אפוצש . 1150 * ילידת !195. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.86, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1ג-1ש ,088% . חומרה: 1841370 ,13 ,8080/8086 1שדא! . מערכות הפעלה: 4315 ,11-א5א ,אואא . בסיסי נתונים: . 1153 * יליד 1947. שנות נסיון: 22. השכלה: .56.וצ, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪%516 ,60801 ,1./1ק ,88.!טוג55 . חומרה: 1א/41 6ש 181 ,1841/370 . מערכות הפעלה: ₪05 וג ,1/5/1841 . בסיסי נתונים: צ]גפסטשוסצא !1 08455 . 1155 * ילידת 1954. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56צ, | הנדסת מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות | סוצזד 5%א. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1616 ,צ 208 ,4555181086 600010 ,60 . חומרה: \- ,וו-עטש ,181-370 ,דצ/דא 26 זגו - מערכות הפעלה: 18%1/ש5 ,פורש/\/ ,1135-אפא ,₪ו-זא ,005 8וזג - בסיסי נתונים: 314616 . * 61ו1 ילידת 1961. שנות נסיון: 6. השכלה: .6.ו1, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,צאדאסט ,1/8 . חומרה: 320-א- ,6/2 18.1 ,370-]ט] . מערכות הפעלה: פוג ,005 315 15/18 + בסיסי נתונים: גא . עולים עם נסיון בנושאי זמן אמת 6 ה | | ו וע * 62ו1 ילידת !961ו. שנות נסיון 7. השכלה: .1.56צ, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: (680-11ג4וצ) אש, ]וצ 55 . חומרה: 11-עגו'ו . מערכות הפעלה: אא . בסיסי נתונים: . 1163 * יליד 1947. שנות נסיון: 14. השכלה: .86.זצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: הוראה. שפות תכנות: 6 ,24561 (2156-48 ,8086 ,8080)ק181,2א4555 - חומרה: 11-ו יא/ז. ₪6 וצנוו + מערכות הפעלה: |₪7-1 ,05 15א .- בסיסי נתונים: . * 64ון יליד 1955. שנות נסיון 12. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תיכנות יישומית. שפות תכנות: ₪516 ,1./1ע ,א גאדת 0 60101 1-370,8080א1₪)ש.1 551 - חומרה: ‏ זא/, 6ש זצו! ,1-370או! . מערכות הפעלה: וצגו!/5₪צ ,אנוו/5עוא ,פס 8וא - בסיסי נתונים: . * ואוו ילידת 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.>6צ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: \ אודאטע ,0-18א16א ,1/1 5610 0 . חומרה: ז'א/ך 6ש וגאו ,11-עגוץ ,1-370גנו! . מערכות הפעלה: אואש ,וו-דא ,005 פוא מאוו-אפא מגטו/5עזא - בסיסי נתונים: 4485 10741 ,אסא וס אס . * 1183 . יליד 1952. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אא.181א555 60801 . חומרה: 370-ו:ו11,1-שטץ . מערכות הפעלה: וצגו!/5ו1 ,11-דץ . בסיסי נתונים: . * 95ו1 ילידת 1950. שנות נסיון: 16. השכלה: .56.וצ, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות %1ג6040/6. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: א181.6ג4558 ,אטעקן61 4561-סטאטד ,צאאדאסץ . חומרה: אד 6 ואט ו-עכץ ,370-[מו . מערכות הפעלה: 005 315 ,א5א 5/!84צו - בסיסי נתונים: . 1198 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.86 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1./1ק, א אד 0 (181-370, 11-שכוש)ו.131ב55. ,אשקקו61 5 . חומרה: דא/41 6 81 ,11-שטיו ,181-370 . מערכות הפעלה: אוש ,0% צוג ,1גוו-צ5א ,גטו/19 + בסיסי נתונים: ש וואיך₪31 ,+11 עפגטע . 1199 * ילידת 1961. שנות נסיון 7. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צא1א0ץ 6 . חומרה: דא/41 6ש וגאו ,11-עץ . מערכות הפעלה: 005 18ג ,צפ₪ . בסיסי נתונים: 0%8%56 . עולים עם נסיון בנושאי זמן אמת - 1203 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .56וו, | מהנדס מחשבים. ,,. תחום התמחות עיקרי: תכנות טוגוך .541א. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 6785 ,6 ,א גא 0 ,1/1 555115 חומרה: א אע ,11/40-שכץ ,11/34-שכק ,8080 א 16070 מערכות הפעלה: אגץ/15/ ,+ 5-11 ,1רונ-א₪5 80800 1 דו1800 05 15/18 + בסיסי גתונים: 15א! - 1204 * יליד 1958. שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56ו, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 16אוד ,861. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .501 ,164178 ,6 ,חש 1₪1א4555 + חומרה: 07-11 ,דא/זג 6 ואם! . מערכות הפעלה: 1205 318 ,אואטש ,א11-א5א + בסיסי נתונים: 08461.8 ,108455 5טת - 1206 * ילידך 1952. שנות נסיון: 15- השכלה: .1.86, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות ש1אוד .5%1ג₪. התמחות נוספת: פיתוח ₪56 4ד04. שפות תכנות: 455218158 ,6 25641 אאדחסץ /וץ . חומרה: ד%/ד4 6 זגוו1 ,11/730-%/ ,₪1-360/370! . מערכות הפעלה: 005 1!5א ,8וצץ/א גץ ,צ15/!8אץ - בסיסי נתונים: 5ג20%8 ,ו! 08455 6₪גאס - 1207 * יליד 1959. שנות נסיון 11. השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 64/64%1. התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: 8ש181ר+55 31680 ,1/4 ,1/1 א גאד סץ 24561 ,6+ חומרה: 81-360! ,70/צבצ ,וו-טעץ ,דא/ך4 6 ][8! ,86א80 וטדאו + מערכות הפעלה: 05/2 ,005 15א ,אזצש ,18-א₪5 א5/!8צוא - בסיסי נתונים: אש;שו61 ,20%845₪ ,+!!] ש5גע - 1208 * יליד 953ו. שנות נסיון: 17. השפלה: .136ג, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 71/11 ,1ג/.1ש ,6 45681 ,א 0 ,א 55181 . חומרה: 8080 ,ודו ,דא/זי. 6 וצו ,1,.51-11ו-שעש ,אואו2-קוו . מערכות הפעלה: ₪1 118 ,א]אש ו וסצ פא ופצ ,פס 15א ‏ ,5/וא1ו-א5 מוו-פדת בסיסי נתונים: %₪ד0. ,צאשט66/0גוגו ,אטעקץו 61 טו 45₪ט ודסי 5ג-4234845 + 1212 * ילידת 1955. שנות נסיון: 13. השכלה: .56.וא,| מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .60801 ,6 ,245641 ,אש.4555101 - חומרה: ד/ד4 6ש זג8! ,81-370] . מערכות הפעלה: 1ג55/18 ,05 418 ₪ו/פעור - בסיסי נתונים: . * 4ו2ן יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56, | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות 16גוד .5%1א. . התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ‏ 60801 ,%78ד20₪ 45% 6 - חומרה: 111000 ,ו1-קע ,5/2ע וגמו ,דצ/דא 6ע וגפו - מערכות הפעלה: ₪זא ,ג11-%א5א ,0 18 - בסיסי נתונים: 611758 ,0%₪34%₪ע ,] פפאטע . 1224 * יליד 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.וג, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6זא! .1גשאז. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 435%18158 056 ,צ�818ץ ,80-6אשד - חומרה: 1841-3609 ,11/70 שעש 6שט 1א/דג 6 ואט - מערכות הפעלה: 1ג318/!8 ,1-11א ,005 318 + בסיסי נתונים: צסטא . עולים עם נסיון בנושאי זמן אמת 08 |224 * יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .50.זצ, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 1 שך ,641 זו. שפות תכנות: ₪816 .21 צאדאסץ 561 ,אט.]ט]א 55 ₪ .- חומרה: 11-כ( ,370-ו1ג! א/יר א 6 זאו > מערכות הפעלה: 1ַ8/18%צזא ,אז]אש ,05 18 + בסיסי נתונים: +11 טפאט . |233 * יליד 1957. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.86, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .4561 ₪ ,חתש ]עור 455 ,₪516 ,אגאדאסת /ו - חומרה: 8080-.1א1 ,2-11 ,1-360א₪! + מערכות הפעלה: |₪71-11 50/18 . בסיסי נתונים: . 1235 * יליד 1958. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.580א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 16אוד ,₪641. התמחות נוספת: תכנות מערכות של 6ש. שפות תכנות: 087ע ,₪516 ,450631ק מצץ אאדתסץ 6 םטוא 55 .- חומרה: 8080 ,₪8 א 1.5118 ודא/ד 6 צגנו + מערכות הפעלה: .81:41 56088 1-א5א ,005 8!וא .+ בסיסי נתונים: 086458 . 1242 * יליד 1963. שנות נסיון 6. השכלה: .86.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צאשא ‏ ₪516 ,1/ץ ואאדאסץ 45010 ,5+ +60 60. חומרה: אגט ,18541-370 ,5/2 דא/זא 6 ורק + מערכות הפעלה: ואט 6/0 ,אואט ,05 8וא + בסיסי נתונים: ג יפו 18 ,₪%55א0ץ (צו)ווו 55אטע .- |245 * יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .56.וצ+, מהנדס מערכות הפעלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגו .!שא. התמחות נוספת: תכנות ל ₪88 גכו. שפות תכנות: 6 ,45681 ,₪516 ₪/ע ,א ודאס .ואט 55 . חומרה: וו-עגוץ "אד 6ע [א !8‏ 370 - וצו - מערכות הפעלה: 1א₪1-11א ,ו-א5א ,005 שוג מאוו!/פצוא - בסיסי נתונים: + ₪%5₪א0] . 1249 * ילידת 1952. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.56א, | מתימטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 16ג71 .₪41א. התמחות נוספת: תכנות שיטת הסתברות. שפות תכנות: 6 ,א.0₪718 ,חט. וטוא 55 + חומרה: וו-שגוץ . מערכות הפעלה: ₪005 18 1-א₪5 . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון בנושאי זמן אמת - 001 9 עולים עם נסיון בתחום בינה מלאכותית 1062 * יליד 1951. שנות נסיון: 20. השכלה: .806.זג, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ]611;₪א ,6 ,₪516 ,]וק .60801 ,1ג56גק ,אגת זה סץ. חומרה: (80386 ,1 ד!) 181.5ד60174 6 ,18%1/370. מערכות הפעלה: 315-005 ,5/וא. בסיסי נתונים: 58שו.61 70855 +וווש5גטפ. * 6וו1 יליד 1950. שנות נסיון 16. השכלה: .1.56 מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: .7561 ,אגאדח0? ,1/1ק . חומרה: דא/דג 6 81! ,841-370 . מערכות הפעלה: 005 5וא ,5/18%5וא . בסיסי נתונים: . * 33ו1 יליד 1945. שנות נסיון: 19. השכלה: .ח.ו4וץ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: 84516 ,פקוגשוצ ,₪/וק ,אאדת 0‏ 45₪מצ0 (מ5גמכ ,ממ קקווס . חומרה: 1ו-07ק ,81-370! ,דא/ד 6ק 1גגו . מערכות הפעלה: 5/18%1' ,15/18%1ג ,005 פוא . בסיסי נתונים: ]11 083455 . 1134 * ילידת 954ו1. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: .1.601 ,84516 ,צגודפסץ . חומרה: !!1ג!1ג ץצ 6 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 5!א ,55/185ץ . בסיסי נתונים: . * 42וו ילידת 1956. שנות נסיון: 2ו. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 .45631 ,אחדח0ץ ,1].זק . חומרה: ד/ד4 76 זגא! ,וו-קסק ,1-370ר1 . מערכות הפעלה: 005 18ג ,11-צ₪5 8ו/55 . בסיסי נתונים: . * 43ו1 יליד פַּג194. שנות נסיוןן: 17. השכלה: .56.ו1, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,ג8דח0? ,4561 ,]1 . חומרה: ד/ד4 6 1ַ18 ,ו-סכוץ ,0קב-]רחו . מערכות הפעלה: 005 8!ג ,18-א₪5 8ו/55 . בסיסי נתונים: 550% ,פ גאוצט . 1169 * יליד פּגַפַ. שנות נסיון 17. השכלה: .ח.וויו, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: .1.601 ,6 ,1.8 ,צג8ד09? 4501 . חומרה: ד 6 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8זג ,5/181ז - בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון בתחום בינה מלאכותית 170 1170 * יליד 1963. שנות נסיון: 5. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אשקשו.01 ,₪510 ,1/1 ,א דאס ב5641גע-סט₪אטד - חומרה: 1א/41 6 181 ,181-370 - . מערכות הפעלה: 6?/%1 ,005 פוא . בסיסי נתונים: אשע611 ,ע₪5א0ע מוו מפאטע - 1185 * יליד 1955. שנות נסיון: 10. השכלה: .ו.11, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,4861 - חומרה: 41/4 6 זגו ,וו-שסץ . מערכות הפעלה: אורש ,אואטא ,005 ₪158 . בסיסי נתוגים: פשפאט! . 1190 * יליד 1950. שנות נסיוןן: 18. השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ו/.וש ,א את ,]5551 - חומרה: ד 6 וצט! ,370-ואטו - מערכות הפעלה: 1205 פוא ,א1/5/!8א - בסיסי נתונים: 208855 ,ט!ן 55גגוט םו1 מ5גאע - !203 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוצוז' .₪41א. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 6055 ,6 ,018 ,1./1ץ ,אש ווה 55 .- חומרה: א.צ ,1/40ו-ץכוש ,11/34-קץ ,8080 ₪ דצ ,360/370-וצגו! - מערכות הפעלה: א /פוצ ,+1ג11-%א5א ,ג1!-א5א 8080 ₪ 180001 005 א5/!8ואץ - בסיסי נתונים: 5וג1 . * 6ו2! יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .גו.זויו, = מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות 640/6481. התמחות נוספת: . שפות תכגות: 0106אש ,5הא0ע ,+ זון ₪455 אתקקווס /ע ₪ ,א אית סץ ,516 חומרה: וו-קקוש ,דא/ד 6 ואג ,370 - זגו - מערכות הפעלה: ו1-צ5א ,05 15א ,5/!831/צוא - בסיסי נתונים: 21:88 . 1217 * יליד 954ו. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56 מדעי מחשב. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0412/6%%1. התמחות נוספת: תכנות של תירגון. שפות תכנות: 6 ,1א456ש80אד ,1/1 אט ]רש 55 . חומרה: 1205 צו ,11-עכוש ,181/370 . מערכות הפעלה: 1ג11-א₪5 ,08 15 18/18 - בסיסי נתונים: 08461.6 ,424885 . 1242 * יליד 1963. שנות נסיון: 6. השכלה: .6.ו, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. ₪ התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאטא ,₪516 ,1/1 ,א%אחדא0ץ 4568 ,++00. חומרה: צגט ,181-370 ,25/2 דא/ד 6 זגט . מערכות הפעלה: וג ,62/31 ,אואש ,005 315 - בסיסי נתונים: גדפו 128 ,55ג8אסע ,(טו)וו שפגגו . עולים עם נסיון בתחום בינה מלאכותית ול עולים עם נסיון בתחום רשתות תקשורת 1031 * ילידת 1953. שנות נסיון: 13 השכלה: .56.זצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516,א4 70878 ,חם.ןמוא555ג . חומרה: 181-370,07-11 . מערכות הפעלה: ₪405 מ5/18₪%/וא . בסיסי נתונים: . 1041 * ילידת 1944. שנות נסיון 17. השכלה: .56.ז, מהנדסת מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטקה. שפות תכנות: 1/.וק ,צ84ד08? 60801 חומרה: 8%1-370] ,(7-11סץ)6שצא ,ד 26 וזוחן . מערכות הפעלה: 1צ5/18צ1צ,05 15 ,5סדו בסיסי נתונים: ]1 8855 . 1093 * יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .56.ז, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.]1'ו ,.60801 ,חאקקו61 45610 . חומרה: ד%/41 06 181 ,1-370₪! . מערכות הפעלה: 005 5וא ,א1/5/18א . בסיסי נתונים: 111 8355( . * 1094 יליד 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.ז, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: 8.516 .60801 ,4561 ,/.1ק ,חם. ]55 . חומרה: ד/דג ₪6 [ח! ,1-370גא1 . מערכות הפעלה: 005 185א ,67/31-80 ,5/1841 צור,5 . בסיסי נתונים: !ו1 0855 . 1095 * יליד 1958. שנות נסיון 9. השכלה: .56.זצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,561 ,1./1ק 6 צגחדח 0 ות .]טור 55 . חומרה: .[שד1 ,וו-קחק ,דא/דג 26 זגפו . מערכות הפעלה: אזצא ,וו-דא ,05 8ז . בסיסי נתונים: . 1104 * יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום כלכלי. התמחות נוספת: ג08, תקשורת. שפות תכנות: 1/1 ,.60₪01. חומרה: 100/150 6שא ,דג/ד/26 ז18 ,370/זראו. מערכות הפעלה: 05/4 ,318-005 ,דיו. בסיסי נתונים: 68ע:61.1 ,! 0855 ,סאקאסז. * 3ווו יליד 1954. שנות נסיון 14. השכלה: .1.56, | מתמטיקה ותכנות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכת. התמחות נוספת: תכניתן יישומים. שפות תכנות: .60801 ,4555181.58 ,84510 6 . חומרה: 1ו-שש ,דא/דג 6 זצמו . מערכות הפעלה: 6/1 ,005 18 . בסיסי נתונים: !וז 0.55 . עולים עם נסיון בתחום רשתות תקשוות 72 ...הר" 1130 * יליד 1963. שנות נסיו: 5. השכלה: .1.56 = פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 ,45681 ,₪458 א דסי + חומרה: 5/2 ,1א/1. 6 1831 ,181-370 > מערכות הפעלה: אוצש ,005 וא . בסיסי נתוגים: 0%835₪8ע ,+11 שפגטט - 1132 * יליד 1943. שנות נסיון: 25. השכלה: .56.ז, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 261-370 ,6-סאאטד ,אגחהדא0סת /וץ - חומרה: דא/ד4 6 זצפוו ,וו-קכוש ,1-370צ8! - מערכות הפעלה: 205 15א ,11-א5א 5/!83וא - בסיסי נתונים: -. 1150 * ילידת ו195. שנות נסיוןן: 17. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1א-1ץ ,א זודזוסץ . חומרה: 81-370ו1 ,125 ,8080/8086 ]שדא! + מערכות הפעלה: 4518 ,!!-א5א ,אזגא . בסיסי נתונים: . 1152 * יליד 1947. שנות נסיון: 22. השכלה: .56.ז, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1:816 ,60801 ,21/1 ,אע !555 . חומרה: ]'צ/ד 6 זגגו! ,370/זרזו! . מערכות הפעלה: 1205 015 ,5/181עזג . בסיסי נתונים: אגוגשטעש ווסאא מוו 58גס - 1155 * ילידת 954ו. שנות נסיון: 12. השכלה: .56.זג, | הנדסת מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות | טזצוד .וטזו. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 31616 ,א חס ,אש 4551 00601 ,0 + חומרה: צגט ,18-כ ,181-370 דא/1ג 6ץ וג - מערכות הפעלה: וג₪!/ש5ש ,פורצ/אגץ ג11-צ5א ,1-ז₪ ,05 8וא - בסיסי נתונים: 314016 . * 64וו יליד 1955. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.86, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תיכנות יישומית. שפות תכנות: ₪816 ,1./1 א גד 0 ,60801 (1831-370,8080)אש וטורב 55 . חומרה: ד/ד 6 וגו ,181-370 . מערכות הפעלה: 1ג8₪/18ע ,8!/זג ,005 וג . בסיסי נתונים: . * ואוו ילידת 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .56.זג, מתמטיקה. . תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0814 ,1680-18ג ,1/8 2456810 6 . חומרה: ד/ד 6 וג8! ,11-שכץ 181-370 - מערכות הפעלה: צוצש ,₪ ו-דא ,205 15 מגוו-צפא מגטו/5צוג . בסיסי נתונים: 4.845 ,70741 ,צפתסר! 001 . * 84ו1 יליד 1965. שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,081% ,אע וםו35 ,0.%455? ,סאעצסץ ,אמעקוו6 . חומרה: דא/ד4 6 ו₪] . מערכות הפעלה: 1ג11-צ5א ,05 315 . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון בתחום רשתות תקשורת 3 ן 00 - * 0און יליד 1956. שנות נסיון: 12- השכלה: .56.זצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . - ות תכנות: 1./1? + 0 הומדה: ו ,70 צ 1 דא 6 זגו - מערכות הפעלה: 6 054 מצוו/5/זא ,1205 5זר + בסיסי נתונים: 0אץא0ץ ,ט! ₪56 + 1198 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60901 ,1.1 גאדו 11,1831-3700-קכץ)אוט.101ב455 ,אשעעווס 0 + חומרה: ד%/ד. 6 זגפו! ,11-עכיו ,1-370גפו! - מערכות הפעלה: או₪ ,005 315 13ו-א5א 83ו/15 - בסיסי נתונים: 174171815 ,+זוו שפאטע - 1203 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .6>וצ, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 11416 ,₪61. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 8%ע6 ,6 אגא אס ,1/8 א וטוג55 . חומרה: א ,11/40- 13 ,11/34- כו ,8080 ,1 דרו 1-360/370פו]! . מערכות הפעלה: גג%/15\ ,+1ג11-א₪5 ,א11-א₪5 8080 180001 105 מצ15/!8אצ . בסיסי נתונים: 15! . * 1204 יליד 1958. שנות נסיון 8. השכלה: .6.וו, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות וגו .1ג₪ו!. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .501 ,31618 ,6 ,א435511.6 + ₪ - חומרה: 11-שגוץ ,ד/1 6ש וגגוו . יש ו מערכות הפעלה: 120% 315 ,אוצש מוו-אפק . בסיסי נתונים: 08461.6 ,20%84585 .א - 1205 * ילידת 1961. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.%6, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: רשתות מקומות. שפות תכנות: אש.!5541₪ ,01 561 ]ויו + חומרה: 41/41 שש זאו1 ,1₪1-370 . מערכות הפעלה: 120% פוג ,5ו3/1'ו . בסיסי נתונים: 0!245₪ש ,+11 שג . 1207 * יליד 1959. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.86, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1ג641(/6. התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: אש ]1680435918 ,1.1 .₪ אא א0ץ 5גע 0 . חומרה: 18841360 ,4/70- ,11-עכוץ דא/דג ₪6 ו[8! ,80%86 ,הדרו . מערכות הפעלה: 05/2 ,05 זג ,אוש ,18-צצא ,5/!83'ו . בסיסי נתונים: אשי 61.1‏ 05 ,+ווו פפגטע . 1208 * יליד :195. שנות נסיון 17. השכלה: .1.6 | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: וו].1ש ,צ/.1'1 ,6 561 א אדא0ץ מק ואור55 - חומרה: 8080 1 דאו ודצ/41 6ין זגו ,11,1.51-1-עכוץש ,צזרו<-יו! . מערכות הפעלה: 11 1418 ,צוצט ,11וס פאגוחש ,20% צו ‏ 3/ו1ו-צ5 מ!-ש ידא בסיסי נתונים: 1.01% אע.65/0גוגו ‏ אעעעו61 ,ו שפג 1071 מר-5 וה + 1210 * יליד 1959. שנות נסיון 9. השכלה: .96.ז, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 5-0"5% ,58₪|10 ,1ג6פ ,צהאדאסץ ףע + חומרה: 1צ/41 6 1ַ18₪ ,181-360/370 . מערכות הפעלה: 0% וג ,1/1881 !/ור + בסיסי נתונים: *5ג0%₪ שפבטכ ,8 א - עולים עם נסיון בתחום רשתות תקשורת 7 +" 1212 * ילידת 1955. שנות נסיון 13. השכלה: .56.וא, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ‏ 60801 ,6 45610 ,5518 . חומרה: 711א/17 6 8.1 ,181-370 . מערכות הפעלה: [א8!/ש5/ ,005 418 8%ו/5'זא . בסיסי נתונים: * 4ו2ן יליד 1951. שנות נסיון: דו. השכלה: .56.]ו, | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגוך .1:641. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .608201 ,אאדא0? א45 6 . חומרה: 1121000 ,11-עגוץ ,25/2 נאו! ורא/א 6ש ואט . מערכות הפעלה: שו ,אוו-א₪5 ,05 185 . בסיסי נתונים: אששק]]6 ,458ג₪א0ת ,טן מפגמע - 12!9 * יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: ₪4516 450641 אגאדאסץ 20/0 ,60 ,אש או5 55 . חומרה: 8086/8088 ₪ א ,11-כוש ,360/370-ואנו! + מערכות הפעלה: 05(! 8ז ,11-א₪5 מא5/!8עוא . בסיסי נתונים: אטץש]61 245₪א20 שפאטס . 1224 * יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .1.56א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות וצגטד אא שפות תכנות: ₪516 ,208 ,א אדא 0ס? 561 וע, ]55 6 . חומרה: 11-שגו ,1-370א:!1 חזא/ויא 6ע וצו . מערכות הפעלה: ואגו!/פצוא ,אואש ,05 18 .+ בסיסי נתונים: +11 ש8גאופ . 1228 * יליד 1951. שנות נסיון: 15. השכלה: .56.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: שפות תכנות: .60801 ,8ת.18א 4555‏ צ ודאס וע . חומרה: 1'א/1א 6 181 ,360/370-וגגו! . מערכות הפעלה: |אגוו/56ץ ,0% פוא . בסיסי נתונים: ₪45%א0ע ,אששעו61 וו 55גגוט . 1235 * יליד 1958. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56ג, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות שואגזד .|אטא. התמחות נוספת: תכנות מערכות של 6. שפות תכנות: 0₪7ע ,₪4510 4561 מע אאזאסעץ 6 א וטזר55 . חומרה: 8080 .וש ] ,51-18 ודא/ד4 6ע צפו . מערכות הפעלה: ,41שא ‏ 56088 ,1-5%א ,00% 18 . בסיסי גתונים: ₪45₪ . 1246 * ילידת 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.50א, | מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. . התמחות נוספת: שפות תכנות: ,41אדג ,8.58א0? 2ש5טט ,1/1ץ 60801 ,אש ואט55 . חומרה: %1/ד4 6ש 1[ג81-370,8 . מערכות הפעלה: 00% צזג ג18/וא . בסיסי נתונים: 4285 עולים עם נסיון בתחום רשתות תקשורת 0 עולים עם נסיון ב-6165 או 115 * 1091 יליד 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.86, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: - שפות תכנות: 6ו5₪ .60801 4561 ,/.וק ,את.]או555 . חומרה: דא/ד 76 ו[גא! ,1-370₪] . מערכות הפעלה: 1305 15 ,67/41-80 ,5/5/18 . בסיסי נתונים: וו1 :08851 - * ו7ו1 יליד 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .501 ,חקקיו.61 ,₪516 ,6 ,חש !חור55 דח (וגאטדגצ . חומרה: וו-שגוץ ,אגצ ,דצ/זג 6 זואון ,370-וגגו]! . מערכות הפעלה: %ו\ ,א₪5 ,1205 %ו 5/!8צור . בסיסי נתונים: !ו 8855( 061.5 ,0845 . 1176 * יליד 1948. שנות נסיון: 18- השכלה: .6א.ז, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמהות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .1ג56 ,1/1 וצגחדסץ 00 . חומרה: דצ/ד4 6ין וגו ,370-זגו! - מערכות הפעלה: 00% 8ו ,81!/אז . בסיסי נתונים: +!!1 8.55( 0\585 60 6% . * 3או! יליד 1952. שנות נסיוןך 16. השכלה: .6א.], מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכגות: אא ]5%518. ,60801 . חומרה: 11,181-370-שנו . מערכות הפעלה: זא!/5ו ,1 !-דץ . בסיסי נתונים: . 1207 * יליד 1959. שנות נסיון ו!. השכלה: .1.%6, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 640/6%%1. התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: את ]אז�392א6 זג ,מז 1/8 ג אדחסץ 568 60 . חומרה: 181-360 ,70/\ ,וו-יוסי דצ/ד 6 וו 80%86 משדצו . מערכות הפעלה: 05/2 ,0% אפוג ,צוצטש ,18-צפא מו₪!/פו . בסיסי נתונים: אש"ש]61.1 ,=5ג₪א0? ,+וו1 שפגוום . * ,לכ ילידה 1951. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56, | מתמטיקה ומחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,\0₪18* 60801 ,אם.]₪! 55 - חומרה: 79/2 [ַ1₪ ,370-ו1₪ . מערכות הפעלה: צוצש/צ!ו ,00% 315 ,פוז 3/פצ ‏ 616/ור - בסיסי נתונים: :-08 . 1251 * ילידת 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .6.ז, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8ץ ]ה!+5 ,6 .4561 .ה דדחסץ זט + חומרה: ד/ד 6 [18 ,1₪1-360/370 . מערכות הפעלה: 00% 18ג ,ז\ ,1א!/8'ז . בסיסי נתונים: אשש7ו61 ,+111 08455 ,7071 ,צסאוגד9 - עולים עם נסיון ב-616% או או! 46 וו הב התה טטהטריחרר'ח- הההנאטהטהההההההה)ההההההההההההה])הההההההההההוהההההאמההההההההההההההההההההההההההההקןןן הה...... ‏ " עולים עם נסיון בתכנות ב-1.02771115/ 0417180ז0/ 5וססאצצזצו) וזז-5כ/ אחקקז 61 * 4ו10 יליד 1953. שנות נסיון: 10. השכלה: .6א.ו1, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪%516,2-80 ,71/1 . חומרה: ד 6 וגו! ,5א1.1 1-370צ1 . מערכות הפעלה: 315-1205 ,1א5/!8צזצ . בסיסי נתונים: 208455 ו] 456 . 1035 * יליד 1948. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 458618168 ,1/1 . חומרה: ד א/ד1 6 ,141-370 . מערכות הפעלה: 1205 18 ,מאאו/5ע1א . בסיסי גתונים: 04858 1204511 ,5זוספג - 1041 * ילידת 1944. שנות נסיון: 17. השכלה: .56.ו, מהנדסת מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטקה. שפות תכנות: 1/1ץ ,אס ,0001 - חומרה: 181-370 (11-(ו)6א ד 6ש ואוו + מערכות הפעלה: וואו!/'1ג,205 5!א ,5סדו .+ בסיסי נתונים: 111 86זו -. 1053 * יליד 1957. שנות נסיון 11. השכלה: .136 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: שוצוד .541א. שפות תכנות: צאאזאסץ 561 ,6 אש. וט וג555 - חומרה: (11/40070-ש(1יו דא 6 וצט . מערכות הפעלה: ו1-צ₪5 ,1205 315 + בסיסי נתונים: ₪458א0 ,אוו₪סץ ,5 גו - 1057 * ילידת 1942. שנות נסיון: 26. השכלה: .1.56צ, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: - שפות תכנות: ₪516 ,א.]₪ 4551 ,/.1ץ ‏ אס . חומרה: ₪6 ו₪! ,370-ז1זו1 . מערכות הפעלה: 00% 18ג ,6א5/!8עזג . בסיסי נתונים: 845( ,115/16 -. * ו06ו יליד 1957. שנות נסיון: 10. . השכלה: .1.56ו, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,8,60₪01ש.6,5641.,5%5181,א אדא סץ, וו . חומרה: דא/ד. 6 זגגו! ,₪1-370 . מערכות הפעלה: 120% 8זג ,5/1 ור - בסיסי נתונים: 111 ₪5 ,0%4455ע ,צהח ג . 1062 * יליד 1951. שנות נסיון: 20. השכלה: .56.ז, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: [ו₪261 ,6 ,₪516 ,ו/.זיו 60001 5610 ,א חדה ס-. חומרה: (80386 .ועדו) ט.ואו שוג 60 שי 1/370גגו. מערכות הפעלה: 30%ו-15ג ,8'ו. בסיסי נתונים: אשעעו61 55 ₪צ0ץ + ווושפגטס. עולים עם נסיון בתכנות ב-5ד1.0/ סאדדה0/ 5אוסנוצוגו ווו-ווכ אשיוו וס 7 1064 * יליד 1963. שנות נסיון 9. השכלה: .1.56 מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות גוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1/8 + חומרה: 11/1 6ש זגגו! ,181-370 + מערכות הפעלה: 1208 415 אגו5/1עזא . בסיסי נתונים: 412435 20884585 מו 55 - 1089 * יליד 1950. שנות נסיון 18. השכלה: .1.56א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: - שפות תכנות: 11.]1 ,601301 ,21/1 + חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: זצא!/פץ!1א - בסיסי נתונים: 1415/18%1 - 1090 * ילידת 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.וצ, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0%8₪45%5+ ,4561 1/8 + חומרה: דא/1 6 וצגוו,11-שכוץ,370-וצם! . מערכות הפעלה: 1205 18,א1,65ג1/5/1₪א . בסיסי נתונים: ₪45₪א0% ,5ואווא . * 1093 יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.]1 ,601301 ,אשעעו 61 .5041 . 5 חומרה: 1/%1 6 זג:ו1 ,1-370גו1 - . "ה מערכות הפעלה: 120% 8וג ,31/5/15 - בסיסי נתונים: 111 8456 . * 1094 יליד 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.86, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: - שפות תכנות: 816! ,.601801 ,561 ,וע אש.]ט !55 . חומרה: ‏ 1צ/ד ₪6 [ג1₪ ,370-וגו! - מערכות הפעלה: 120% צו ,67/41-80 גמו5/1'],ץ . בסיסי נתונים: !11 045% . 1098 * ילידת 1962. שנות נסיון: 6. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: �₪1%84%ץ ,אם,וזר55 ,1/1 1ס>ע ,אטעטווס . חומרה: 1-370ג18 'א/1. ₪6 זגו . מערכות הפעלה: וגאו!/ש3 ,1צ//6 ,05 6זא + בסיסי נתונים: 13155 115 פפגפוע שפגטצסץ . 1100 * יליד 1947. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56 | מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6שא ,416 ,1/1 60801 ד סו + חומרה: 6-2200צ/\ ,1!-עטש ,370-]₪ו1 ודצ/1א 6 וגאו ,6/2 וגו + מערכות הפעלה: 5א ,וג₪!/1!5 ,1205 48 - בסיסי נתונים: 101% ,(128/2) 1אואש דצו ,ו/צוגו 15 616 )זר + 1103 * ילידת 1960. שנות נסיון 8. השכלה: .6צ.ו, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪816 . חומרה: 6\-\ ₪ וזו . מערכות הפעלה: 00%ו-1 . בסיסי נתונים: (6צ\) (וגמס.ושי שפוצסע ,טפאט - עולים עם נסיון בתכנות ב-%:1.01%]/ סאזיד-%/ צוסנורו\/ זוו-גכו/ ייוו 61 38 ווה יי * 04ו1 יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56צ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום כלכלי. התמחות נוספת: ו(1, תקשורת. שפות תכגות: 1/. ,.601901. חומרה: 100/150 ספ ,6/87/41 וצו ,370/וגטו. מערכות הפעלה: 05/4 ,15-00%א ,מ'עוא. בסיסי נתונים: אשעעוו60 ,טן ש5גט ,סאעאסץ. 1106 * ילידת 1964. שנות נסיון: 4. השכלה: .56.זא, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש,|חאוא455 ,אאחהדח0סץ ,/ץ . חומרה: 7א/41 6 וג ,370-וצ₪! . מערכות הפעלה: 005 185א ,מ5/!8עוצ . בסיסי נתונים: +111 8458 . 1107 * יליד 1957. שנות גסיון: 15. השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪1./1,8.516,45641,,6 | . חומרה: 6/2 ואטו 'א/דא 6 וגאו 1041/370 -. מערכות הפעלה: 5/1841,15/1205צוא -. בסיסי נתונים: ₪455א0ע,אשץטץון!6, +!וו! 55גמ -. * 3וו1 יליד 1954. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה ותכנות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכת. התמחות נוספת: תכניתן יישומים. / שפות תכנות: ,60801 ,אש !4551 ,84516 ₪ . חומרה: גו-עגוץ 1א/ א 6 וגו . מערכות הפעלה: 6//1 ,05 318 . בסיסי נתונים: 111 08858 . * וכון יליד 1960. שנות נסיון 7. השכלה: .1.56 | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4555181.₪8 ,₪516 5561 ,6 ו - חומרה: זאד 6 וגנו! ,370-וצגוו . מערכות הפעלה: 00% 15א 1'5/18%8א . בסיסי נתונים: 1/0105 . 1123 * יליד 1948. שנות נסיון: 19. השכלה: .גו.11, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: אש,ו8!ג4556 ,5641 ,זודקסץ ,1/1 . חומרה: 11/70-קעש 10א/1 6 וראו 81-370ו . מערכות הפעלה: א8א ,005 15 ,31/5/1835 . בסיסי נתונים: 11215 ,8/2 . 1124 * יליד 1944. שנות נסיון: 24. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. . התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60101 ,5641 6 צאווסץ וו . חומרה: וו-שעץ ,דא/41 6ש וגו ,370-]וחו . מערכות הפעלה: אא ,00% 8וג מ5/!8צו . בסיסי נתונים: +11 00456 ,404845 - 1!28 * ילידת 1948. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 60801 ,6 ,21/1 ,גד 0 חש וטורו55 . חומרה: דא/47 6ש [18 ,370-זצ! . מערכות הפעלה: 05 8וג ,5/18ו . בסיסי נתונים: 111 5₪גגוכ . עולים עם נטיון בתכנות ב-טדס.1/ 0אדדגט0/ >צוסצזאו ווז-אט/ אשיוקו 61 129 1130 * יליד 1963. שנות נסיון: 5 השכלה: .56 ז, | פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 .24861 ,45% ,0 + חומרה: 5/2ץ ,דא/ד 6ש זגפו! ,1-370אגו1 + מערכות הפעלה: או6 ,120% 315 - בסיסי נתונים: 0484586 ,+!ו1 =5גגו - * ו3וו ילידת 953ו. שנות נסיון: 18. השכלה: .%6.ז, | כלכלה וקיברנטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1./1/ - חומרה: 1א/ד4 6 !8% ,1-370גו! - מערכות הפעלה: 120% 8וג ,5/!81ץ1א - בסיסי נתונים: 1.01%5 ,116 058 - * 33ו1 יליד 1945. שנות נסיון: 19. השכלה: .גו.ווץ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: ₪516 ,>קוצשוא ,1/8ץ ‏ צח]אסץ 5גטא0ץ 5 אשקשו.וס . חומרה: 11-שגוש ,1-370ט! ,ד/ד 6ץ וג . מערכות הפעלה: [51/18 ,1פו!/5זצ ,05 8 - בסיסי נתונים: 111 =5ג8 -. * 36וו ילידה 1960. שנות נסיון 9. השכלה: .56 1, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: \אד08₪ש ,₪516 ,אטעשו.ו6 ,1/1 - חומרה: 1/1 6ש 1-370₪[1גגו! - מערכות הפעלה: 05( פוג ,5/!8' ,!/5צו . בסיסי נתונים: 5₪ג₪�] . * 48ו1 יליד 1959. שנות נסיון 5. השכלה: .156, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צצשא 862צץ 5₪₪א0ץ גו ₪316 6 . חומרה: ד/דג 6ש וגטו ,370-זו! . מערכות הפעלה: זג /5ו6 ,גא!/1!5 ,סגו צוג . בסיסי נתונים: ספו.) ,אשעץו 61‏ 02458 מפגנוע . 1152 * יליד 1947. שנות נסיון: 23. השכלה: .6צ.1, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8516 ,60801 ,1/1 ,אש.]₪]ר45% . חומרה: ז/1 6 וגאו ,181/370 . מערכות הפעלה: 00% פוג ,831!/פצו . בסיסי נתונים: \וג068וסצא 11 58 -. 1!53 * ילידת 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .6צ.זג, מתמטקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,\8ד08ץ ,]וק ,אטט]355 - חומרה: ד/דג 6ש וגט! ,1-370גו! - מערכות הפעלה: 0% פוג,וגא!/3 ו,/05 . בסיסי נתונים: 5₪אט ,פאגא - * 4כון ילידת 1951. שנות נסיו: 16. השכלה: .1.6, | מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: \אדאטעץ ,1/1 ,1גא א + חומרה: ד 6 81א! ,181-370 . מערכות הפעלה: סע צוג ,3/!8ז . בסיסי נתונים: 20₪88₪ ,40.85 ,זא + עולים עס נסיון בתכנות ב-8:%'ד0 |/ ₪0דד0%/ צוסנורד\] זוו-וכו/ זומיויוו61 0 הלה 1166 * ילידת 1955. שנות נסיון 5. השכלה: .50.זא, | מורה לפיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מלמד. שפות תכנות: ₪516 45641 . חומרה: \ווג]גאצ ודא/ד 6ע וצ - מערכות הפעלה: 205 418 . בסיסי נתונים: (צ!)ו11 6856 . 1167 * ילידת 1960. שנות נסיון 8. השכלה: .1.86, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אוזוסץ ,1./1ק ,מטקטווס 00801 . חומרה: 2-11 181-370 דא/א 6 הצ . מערכות הפעלה: אפא ,05 15א ,א5/18/זג + בסיסי נתונים: 412445 ,0%8455ע מו 55גטטע - 1170 * יליד 1963. שנות נסיוןן: 5. השכלה: .80.זג, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א8ש8ץ:61.1 ,₪516 ,1//1ק ,אגמדאסץ 45610<-סחטד . חומרה: 1א/יא 6 ז₪! ,370-וצגו1 - מערכות הפעלה: [ַא/ע6 ,005 פוא . בסיסי נתונים: אטץץוו 6‏ שפהטאסץ וו מפגמע . * |ו117 יליד 1960. שנות נסיון 8. השכלה: .1.50א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,501 ,אטקשו0 ,₪516 ₪ ,אש שוא4556 ,א אואסץ ,ואאטדאא - חומרה: וו-שכוץ ,אגאץ 1 א/זג 6 181 370-וצטו . מערכות הפעלה: פוא ,א5א ,05 %וג צוו/5צוא . בסיסי נתונים: 111 12₪458₪ .01 0 ,545 כו -. 1176 * יליד 1948. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56ג, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ,8681 ,21/1 ,אאאדאסעץ 00801 . חומרה: א/יד4. 6 וג8ו! ,181-370 . מערכות הפעלה: 108 18א ,גגו5/1/וא . בסיסי נתונים: +!11 ₪358 5טאסע ,שאש6 ,0105 . 1179 * ילידת 1948. שנות נסיון: 19. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/.וע 45641 אאדסץ 00801 .+ חומרה: א/1, 6 1ַא8] ,31-360/370ו1 . מערכות הפעלה: 005 8וצ ,1או/5צ!ג 8ו/58/ . בסיסי נתונים: פשצ1 ,+11 שצאמס . 1180 * יליד 1959. שנות נסיון: 0ו. השכלה: .1.56 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. . / התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 245681 א ואס . חומרה: 11-ו ,141-370 . מערכות הפעלה: 008 וג ,ג11-א5א . בסיסי נתונים: +!ן1 שפגטפ . עולים עם נסיון בתכנות ב-פד1.0/ סאדדגש0/ פווססצגזצו/ ווו-ווכו/ זוטיו. וס ו * ואוו ילידת 956ו. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.86 מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0814 ,31680-18 ,1/1 45610 . חומרה: 1/1. 6 זגו ,11-קגוש ,1-370ג₪ . מערכות הפעלה: אורש ,81-18 ,005 15 ,א11-₪5% מאטו/1/5 - בסיסי נתונים: 41248545 7071 ,אסא .0401 - * 4א8ו! יליד 1965. שנות נסיוף 3 השכלה: .86.ז, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,08144 ,חש )18גש 55‏ 0%₪%455 ,סוץא0ץ ‏ אששעטשוו6 . חומרה: ו א/ד. 6*ו וגטו! . מערכות הפעלה: 1ג11-א₪5 ,205 315 - בסיסי נתונים: . 1187 * ילידת 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.56 | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: !/.1; ,צא8דא0ץ ,+ ש8גנו 5ג₪א0סץ 5610 - חומרה: ‏ 41/1 6ש [18₪ ,1-360/370זו] . מערכות הפעלה: 005 8ו ו!/15 - בסיסי נתונים: 0%₪8455 ,+וו1 ₪455 ,₪5 פה . * פּאַון יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .56.ו, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.1 ,60801 . חומרה: ₪6-100/150 ,1831-360/370 דא/ד 6 זצפוו . מערכות הפעלה: 6א 054 צ₪!/5ז ,0%כו 15 . בסיסי נתונים: 0א20% ,ו] ש5גע . 1190 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.6, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ו/.וע ,צגאזאסע ,את ואו55 . חומרה: ‏ 1 6ץ [18 ,181-370 . מערכות הפעלה: סט צוג ,צ8!/צו . בסיסי נתונים: 58₪�ץ ,ו! טפגפ וז 56 . * ופוו יליד 1962. שנות נסיון: 5. השכלה: .1.56ג, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש |]טצפ ,צגחד08ץ .4561 ₪ . חומרה: ‏ 41/1 6ש 1081 ,1841/370 - מערכות הפעלה: צסט צוג ,18%1/צעז - בסיסי נתונים: צו 886 . 1193 * יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .גו.ווי, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: צא0אווד 4108165,680%או1₪גס6. התמחות נוספת: תכנות 1ג641(/6. שפות תכנות: ע8ן.41.101 ,צאזא0? 6 . חומרה: וו-שטוץ ,דצ/ד. 6ש זגגו! . מערכות הפעלה: 1!- צאא ,סע צוג . בסיסי נתונים: 0%₪%8% ,אפטטו61 מוז שצגגוע . * 93ן1 יליד דג4פ1. שנות נסיון: 21. השכלה: .גו.ווץ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצוים. שפות תכנות: .1ג86ש , וגאטדא ,1/1 - חומרה: ד/41 6 [ג18₪ ,360/370-[גו1 - מערכות הפעלה: סגו 18 מר ,1/!85 + בסיסי נתונים: 08.3₪ ,245 - , עולים עם נסיון בתכנות ב-%:1.01%/ סא 'רדג:0%/ צוספצזגו) וו1-ו3ו/ אשיויוו.ו6 :5 ועד" תתו , * 94ון ילידת 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56 | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ וגא;1\א ,4516 60801 וו - חומרה: 1/1 6 וצ18 ,370-וצנו1 . מערכות הפעלה: 120205 18צ ‏ 5צ+1/5/18 - בסיסי נתונים: 4248345 - 1!95 * ילידת 950ו. שנות נסיון: 16. השכלה: .%6.וא, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1 64%12/6%. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: אש.|4551₪ ,אשק1ו.!6 4561<-ס8אט1 ,אאדאס, .+ חומרה: דא/ד4 6ין ואפ ,1-גוש ,370-וצ .- מערכות הפעלה: 0%(! 15 ,א₪5 5/!84 וא + בסיסי נתונים: . * 96ון ילידת 952ו. שנות נסיון: 17. השכלה: .56.וא, | מתמטיקה, שימושית. / תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ו/.₪1 ,א. 04 :ןווא 55 600 . חומרה: דא)1 6ין וא!! ,360/371-וצט! . מערכות הפעלה: 130% בוג ,1/5/!841א - בסיסי גתונים: 128.5₪/11 ,125 - * 98ו!1 יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .156, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .601901 ,1./1/,א :וד 1-370(,0גוו,וו-ץק ש)אש.ו₪!וג55 אוטעיוו!6 ₪ . חומרה: זצ/ד. 6 וגגוו ,ו ו-עכו ,1-370צגו - מערכות הפעלה: אוצש ,205 15א ,מצו1-אפא מאטו/פצוא .- בסיסי גתונים: ₪ וא14 ו ,+1ו1 שבגנוט - * 202ן ילידת 1947. שנות נסיון: 20. השכלה: .56.וא, | מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ו//1ץ ,6020021 ,אקקץן01 . חומרה: 7-80 ,דא/ד 6ש ואנו! ,370-ו1אצו - מערכות הפעלה: ש5 ,גגו!/5עז ,6/1-80 ,20% ו + בסיסי גתונים: +!!1 1:45₪‏ 2.5 א0ע ,אעעיוו6 . 1205 * ילידת ו96ו. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.56ו, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: רשתות מקומות. שפות תכגות: אש |וורפפצ ,0876 501 ,ו + חומרה: ד/ד. 6 ז18 ,1-370וו1 . מערכות הפעלה: 05 18 ,5/!8%6צו . בסיסי נתונים: ₪45₪א0ץ ,+11 55ע + 1206 * יליד 1952. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגו 6%41א. . התמחות נוספת: פיתוח ₪%₪ א1ד�. שפות תכנות: אש ]זו1ג555 ,6 56410 כ ראדאסץ ף/וץ . חומרה: דצ/1 6ש וגו ,11/730-א - ,360/370-וגאו! - מערכות הפעלה: 120% זג ,פואצ/אאצ םגו!/צור - בסיסי נתונים: =5א₪%א0 ,צן 456 .ו אס - 1207 * יליד 1959. שנות נסיון: 11. השכלה: .6א.1, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6412/64%1. התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: אש ₪1ו55 0 6ו מג/.זץ /1ץ ‏ אדא 0 561 .+ חומרה: 1₪41-360 ,70/צ- ,ו1-עוץ ,ד/1. 6ץ |ו8! ,8086 ששדאו - מערכות הפעלה: 0%/3 ,005 8וג ,אוצט ,11-צפא מזו!/5צו - בסיסי נתונים: אשעץ:]61.1 ,5₪צ0ע ,+זו1 שגמ . עולים עם נסיון בתכנות ב-אד1.0/ דד ט0/ פ'אוסנוצוו ווו-ווכ/ טיוו ו 5 1208 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.%6צ, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. %. : שפות תכגות: ו1].וש צ/.1ץ ₪ 5641 צגאדא 0 551 - . חומרה: 3080 וצו אד 6 זפוו ,1,1.51-11ו-שכ ,אוגו2-קוו . מערכות הפעלה: 11 1815 ,א!צש ,זפעטס שאגצווטא ,00% 8וא 5/וגוו-א5ה מוז-פדת בסיסי נתונים: 1.0165 ,צ60/0%8 וצו ,אטקקו61 שו שפגט 1011 א-85 ה - 1209 * יליד 1964. שנות נסיון: 4 השכלה: .46.וא, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צאשא ,60801 ,24501 6 וגאך20₪ ]ץע . חומרה: 1/%1. 6 18541 ,370-וצפו . מערכות הפעלה: או\ ,205 15 ,5/!8צוא - בסיסי נתוגים: +ש5!ו 451 ,אטעעו וס . 1210 * יליד 1959. שנות נסיון 9. הטכלה: .186צ, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 6/55-5 ,0%8458/ 4561 א דוס ו . חומרה: %7א/1 6ש 181 ,360/370-וצגו] . מערכות הפעלה: 1205 8וא ,מצנוו!/ובצ ,וגטן!/5צוא - בסיסי נתונים: 5₪ג0%₪? 5₪גטכו ,085 . + וונו יליד 1952. שנות נסיון: 14. השכלה: .6א.ז, | מהנדס. תהום התמחות עיקרי: תכנות 641(/60%1. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .41601 .₪1 ,₪516 5641 0 חומרה: ד/1. 6ש וזו1 ,1-360/370ע₪]1 . מערכות הפעלה: 1308 8וג ,1/!8%6ג' ‏ 85!/צו . בסיסי נתונים: +111 1456 . * 2ו2ן ילידת 1955. שנות נסיוון: 13. השכלה: .1.6, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .60801 ,6 4561 ,אש !4554 . חומרה: 41/%1 6ש [8ו ,1-370ג! . מערכות הפעלה: 55/!8%1 ,005 5וג 5/!8%/ו . בסיסי נתונים: . . * +ןנן יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .56.], | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות שואזד .!1שא. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ‏ 60801 ,204184 54 0 . חומרה: 11/1000 ,1-שש ,2/צע [ג8! צ/דא 6 ואט . מערכות הפעלה: שדא ,1ג11-צפא ,005 וג . בסיסי נתונים: אשקע] 611‏ שפג8צ0ע ,ון פפאטט . 1215 * יליד 1953. שנות נסיון: 13. השכלה: .1.56 | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1ג6.12/6. התמחות נוספת: תכנות מערכות מידע. שפות תכנות: 6 ,56.1 ,אט ]1₪ 455 ,₪516 ,אטיעו61 ,צהאזאס . חומרה: 12-11 .181-370 ,דצ/ד 6 וצגטו . מערכות הפעלה: 05-2 ,11-5א ,₪5-2000 ,1205 וג . בסיסי נתונים: ₪0ג10%₪ ,צסט האג ,+ווו שפגגוט - 1316 * יליד :195. שנות נסיון: 17. השכלה: .נו.11ע, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות ‏ 0412/641. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 80106 ,04858 ,+ טצגוט ,אטעיו וס 1/8 ₪ ו גאזאסץ וג חומרה: ו1-עעש 10א/1ג 0 !גוו ,370 - [רטו - מערכות הפעלה: 11-5א ,צסט 5ו ,1גאו/פ1 - בסיסי נתונים: ש0₪.8 . עולים עם נסיון בתכנות ב-%:�1% 1/ סאד :ו0/ צוסכווון ווו-וכ1/ ומיועו. וס 4 וה יי - "יי -- 1218 * ילידת 1957. שנות נסיון וו. השכלה: .1.56, | קיברנטיקה כלכלית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .601:01 ,01.:8ו1ר4557 ,אדווסץ ,1/1 + חומרה: ‏ 1א/1. 6 זצגוו ,181/370 - מערכות הפעלה: 120% 315 ,5ו5/1זג - בסיסי נתונים: +:!! 08 .1אגוע - 1219 * יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .86.וצ, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: 4516 456841 צאאדא0ץ /ק 0 ,אש ]טו555 - חומרה: 8086/8088 ,]קוצ ,1-11 ,360/370-זצגו! . מערכות הפעלה: 0%(] פז 1-צ5א מצטו/5/וג - בסיסי נתונים: 611/68 ,58.₪�? גאט - |224 * יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .1.86 | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות ]אשד .1שא. שפות תכנות: ₪516 ,1.0 ,אאדא0ץ 45610 ,586 )םוא555 6 . חומרה: 1ו-שכוץ ,1-370:ו1 'א/דא 6 וצגטו . מערכות הפעלה: זגאו!/5 וג ,אוצש ,05 8וא . בסיסי נתונים: +81! ₪456 . 1235 * יליד 1953. שנות נסיוןן: 5ו. השכלה: .ו.11, | עיבוד נתונים לכלכליים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 516.:ו,.60801, 1 5,56ורז, ו/.1ץ, 0-6 א;וד,(ו1-קכוץ) .60555181 וא חומרה: 411252400 ,4/62 161 ,141-370 וא/ו 6 וצרט! וע .- מערכות הפעלה: 11-ז25! ,1א5/!8צ! ,1205 פו מגוו-אפא . בסיסי נתוגים: 412.48 - ואוו ,+וו1 56 . * 226ן| ילידת 1956. שנות נסיון ?1. השכלה: .1.56, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 10858‏ אדא 60801 .+ חומרה: 1 א/1 6ש וגזוו וו-עכוץ ,370-וזו! . מערכות הפעלה: 1205 פוא ,11-א5א ג₪!/5צור . בסיסי נתונים: %8₪45₪א0 . 227 * יליד 1946. שנות נסיון 20. השכלה: .1.%6, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 018 ,₪516 ,1/8 . חומרה: ד%/1 6 181 ,1-370ו1 . מערכות הפעלה: 05 18ג ,3/18%ו1ג . בסיסי נתונים: 5%ג0%8₪ . * 228ן יליד 1951. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. : התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,אש.18₪1ג 4551‏ צגאאס? 8 + חומרה: זצ/ד. 6 11 ,1-360/370או1 - מערכות הפעלה: 1ג56/18/ ,120% צו . בסיסי נתונים: 208:45₪ ₪ וץשו61 וו שפגזו . 1229 * ילידת 966ו. שנות נסיוןן: 7. השכלה: .6א.1, | מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8.816 ,אאד08ץ 8080 1 דצ1)ח 55 - חומרה: 5/2 דא/ז1. 6 ואט . מערכות הפעלה: 105 8ו . בסיסי נתונים: ₪%₪צ0ש ,אשיקו61 ,+וו1 טפגטט . עולים עם נסיון בתכנות ב-ד1.0/ ₪0ודדג0%/ >ווסנוצוגה וזו-ווכו/ אעיוקו ו 5 * וכ יליד 1955. שנות נסיון: 1!. השכלה: .86.וו, | מהנדס מערכות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. ;תמחות נוספת: . חפנו ג06דש 5/4 ו0יד)ג 1גאשדהא ₪510 ,0 ,1/1 ,אש. ווה 55 - חומרה: /ז. 6 191 ,181-370 + מערכות הפעלה: !ו-אפא ,005 418 ,1ו!/5עו1 + בסיסי נתונים: 4124848 185 2455 ,וגו + 1235 * יליד 1958. שנות נסיון: 15- השכלה: .56וו, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 16ו1 .61א. התמחות נוספת: תכנות מערכות של 6ץ. שפות תכנות: דא08, ,₪45!60 ,4561 מ.1ץ ‏ גאד 0 ₪ א ]ו 55 + חומרה: 48080 ,ו ד! ,1.5118 'א/ד4 6 אנו. מערכות הפעלה: ,₪641 ,8א560 1-א₪5 ,00% 15 + בסיסי נתונים: 0₪%5₪ . 1237 * יליד 1947. שנות נסיון: 20. השכלה: .56 ז, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,(805605א)50שא ,5553181.68 6001 ,8 + חומרה: ‏ 1א/1. 6ש זג8ו1 ,21-360/370ו] - מערכות הפעלה: 005 8וג ,5/4 מג₪!/5צור - בסיסי נתונים: +1ו1 8456 10741 - * פִבָכן ילידת 1946. שנות נסיון: 17. השכלה: .גו.!ו, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: .501 ,6 ,א%א0₪1ץ ,6ץא ו .+ חומרה: /ז. 6ש זוגו! ,1-370גזו] . מערכות הפעלה: 1205 8ו ,615/וג ,וו/5ו 5/!5ץ . בסיסי נתונים: +! ₪888 0861 . 1240 * יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .36 1, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: אשדאד5וצווג. ₪56 גזג. שפות תכנות: ‏ 60801 ,8/6 6 45610 1 801 + חומרה: ‏ 41/ד 6ש ,1-370טו! . מערכות הפעלה: 205 5וג ,631/ו\ ,מגטו/צו - בסיסי נתונים: ! ₪86 ,₪2 .ואס . * 243ן יליד 1963. שנות נסיון: 6. השכלה: .1.56 מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאשא ,84516 ,₪11 ,20876 2450810 ,+ +06 . חומרה: א. ,18841-370 ,5/2 'צ/ז ג 6 זגו . מערכות הפעלה: זג' ,%1/ש6 ,צוצ ,005 צו - בסיסי נתונים: 'דפו 28 ש85צ0ץ (ו)וו פשפגאע . 1245 * יליד 1956. שנות נסיון: 13. השכלה: .1.56, מהנדס מערכות הפעלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגוך ‏ 61א. התמחות נוספת: תכנות ל ₪%.₪ גגכו. שפות תכנות: 6 561 ,₪516 1./8ק ,אדא 0ץ ,אט.1₪1 95 - חומרה: וו-שגוץ ,דצ/ד. 6 וג ,370 - וגו - מערכות הפעלה: 1ג11-דא ,!1-צ5א ,120% וג ,גא!/'ור - בסיסי נתונים: + 0%8₪%8] . 1246 * ילידת :195. שנות נסיון: 17. השכלה: .6צ.ז, | מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .וגא גא ש5מצסש ,טפט ]וק 6001 ,אש !רפפ - חומרה: ד/ז1. 6 1-370,181טו - מערכות הפעלה: 058 צוג ,1גא!/צ] - בסיסי גתונים: 428% . עולים עם נסיון בתכנות ב-%:1.007%/ 0אזדד�%/ צוסנורגז\/ זוו-זוכו/ אאיו.1 66 הוה וו ור רייר ו * 1248 * יליד 1961. שנות נסיוןן: 8. השכלה: .1.56, | מהנדס למערכות הפעלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.1 ,₪516 . חומרה: 1715 01071403 זאג 6 וצו . מערכות הפעלה: 1205 צוצ . בסיסי גתונים: אשש]61 ,0%8458ש ,+וו1 פ5גטט . * 250 יליד 1955. שנות נסיון וו. השכלה: .6>.ז, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ואס ,60801 1/8 561געץ . חומרה: 41/1 6 1881 ,1-360/370ו! . מערכות הפעלה: אורש ,005 8וג מצאו/פעוצ . בסיסי נתונים: ₪4%5₪א%א0 ,44845 . * ו25ן ילידת 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א.]1א:55 6 245610 דאס 1 . חומרה: [1א/, 6 זגגו! ,360/370-וגו! . מערכות הפעלה: 12305 פוא מרץ מצט!/5צזצ . בסיסי נתונים: ‏ 61166 ,+11 ש5ו סד ,6שאוד5 . עולים עם נסיון בתכנות ב-8'ד1,0/ 0גודדג | ו - 1% 5וסנוצווו] ווו-ווגג] :ושיוו.ן 7 עולים עם נסיון ב-1411%6 00606 ]א 1 5צ5 * 1605 יליד 1953. טנות במידך 14. הניכלת: .156, פיזיקתת תחום התמחדת עיקרי תכנות. התמחית בוספת: . פות תכגר: 0721%: ,6516 ,8 1מ1ו455 ,ן.זץ. זדמ 2 1-376ש) ,11-76 מערכות הפעלת2 176 .116-106 בסיסי בתוניש: 111% 100015 * 1931 ילידת 1953. שגות נכידך 13. זשכלה: .156, | מהנדם. תחדם התגמצדת עיקרת תכגות: התנסצה גדספת: -. שפות תכגר: 0%721%.2%516? ,את |קור]55ג . תומדה 1-378.212-11וא] . מערכדת הפקל 2:05 518% ת . בסיסי גתונים: - = 1935 יקי 1918 שנחת נכיד 14- השכלה: .156 = מהמסיקת. התום התמית עיקרדי: תבנות ייסומית. שפות תבגוה: :1551188 ,1/1 . הומברה< ז זג 26 37%6-מן . מערכות הפעלה: 908 פגר 5/155וז . בסיסי נרונים +אגה �? .12815511 ,300835 . * בכַאַן יליד 957ן, שנות נסיוןך 11. השבלה .6א1. | מהנדס. ההחום התמחות עיקדי: גראפיקת מחשב. התמהוה נוספת: ]ווח !גא שפות הכנות 4%א087? .641פג 6 ,חץ.!ומ!רז55ג . הומרה: (3%78/ן1-קעק זוזג 6ק זווון ב מערכות הפעלה: ז!-אא 00% צז . בסיסי גרונים: תפגא �: ,[הא :0‏ צגח גוג . * זכשן ילידת :194. שנוה נסיון: 6 השכלה: .13%6, פיזיקה. תחום ההמהות עיקדי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות הכנוה: )רוח .את ואזת5ג ,1] וש צגחדאסץ . הומרה: 6 [8] ,גרג-זא1 . מערכות הפעלה: צסו צנג ,זוא]/צז . בסיסי בתונים: +פגאנן 81!;צוצו . * ן96ן יליד דפפז. שנות נסיון: 16. השכלה: .6צז, | מהנדס מחשבים. תחום התמהות עיקרי: תכנות. התמחות נוספתנ . שפות הכנות: 60801,אץ זר זג 6361 אד ,1 וק . ומרה: ז זג שש וגא[ ל3-ז₪! . מערכות הפעלה: צוא צז ,185/ ז . בסיסי נתונים: )11 +פגא אג₪צ0* ,5גגח . * 04ן יליד גסי1, שנות נסיון: 9 לשכלה: ,א.ז, מהנדס. החום ההמחות עיקרי: תכנות. התמהחות נוספת: . שפות תכנות: .00801 ₪ 1 . חומרה: ז/ זג שי זאוז ‏ ?ג-זא] . מערכות הפעלה: 10% צז .זא!/צ'ו . בסיסי נהוגיםא פא !4 =צ₪�ץ ,ו1 פ=5גמט . עולים עם נסיון ב-11!6ר :)אי [1 א וא 98 וו ₪ ות עולים עם נסיון ב-6גו1ג1\ 6 0אין ורשידצ'ופ 1090 * ילידת 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .%6.], | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 20%₪%55 ,5641 ,וע חומרה: [1א/1א 6 זגנוו,ו1-שגו,370-וצנו - מערכות הפעלה: 1205 15 5%א,5/!831עוא . בסיסי נתונים: 0%₪45₪ ,5!אווא .+ * ן09! יליד 1949. שנות נסיון: 19. השכלה: .1.%6, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 4561 ,1/1 1.0110 א ודתסץ - חומרה: דא/1. 6*ו וגגו! ,שאהא6 ג ודדש ]צושוו ,וו-שטש 370/זגנו - מערכות הפעלה: אוצש ,05 318 ,מאט!/5צוצ ,205-520 ,א5א . בסיסי נתונים: !2.5611 . * 1094 יליד 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.86, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪4516 ,60801 4561 2/8 ,55511.6 .- חומרה: וא/ו ₪6 וג:!! ,370-וגצו! . מערכות הפעלה: 1205 15 ,6/%1-80 ,5/18%8צופץ .- בסיסי נתונים: !11 08456 .- 1095 * יליד 1958. שנות נסיון: 9. השכלה: .56.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .45641 ,1/1ץ ₪ אד אש. ווה 55 . חומרה: ,וש! ,1ו-שגויו ברא/1 6 זאו - מערכות הפעלה: אוצא ,₪1-11 ,פס 15 - בסיסי נתונים: . !096 * ילידת 958ו1. שנות נסיון: 9. השכלה: .56.ז, | מהנדסת-מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0₪78%%ש ,1/1 561 - חומרה: צ:₪01:0180 ,370-וצנו! . מערכות הפעלה: ש/ואס . בסיסי נתונים: . 1098 * ילידת :196. שנות נסיון: 6. השכלה: .1.86, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .07% ,אש 455186 ,1/.וש 561 ,אטקקווס . חומרה: 18841-370 דצ/1א 6 זגו . מערכות הפעלה: 5/1881 ,1א/שס ,05 שוג . בסיסי נתונים: 412848 118 8586 ופהטצסץ . * ו0וו ילידת 1949. שנות נסיון: 19. 4 השכלה: .56.וא, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,5681, 6 רע0ץ 1/1 + חומרה: 41/1 6 ו8! ,15-\ ,360/370-וגזו! . מערכות הפעלה: 0% 15 ,15 ו/צ\ ,05/3606 . בסיסי נתונים: . 1106 * ילידת 1964. שנות נסיון: 4. השכלה: .1.86ג, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש ]|55518 ,צאאדאסץ ו . חומרה: ד/ד 6 וו8! ,370-ו . מערכות הפעלה: 05 18 ,5/!8ו1 . בסיסי נתונים: +18 טשפטע . פ> * 5וו1 יליד 1950. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכת. שפות תכגות: ,60801 ,0 ו . חומרה: 1-370צ:ו1 . מערכות הפעלה: זצגו! - 1205 ועזא מל . בסיסי נתונים: . * וכוו יליד 1960. שנות נסיון: 7 השכלה: .1.>6, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 45553188 ,84516 ,455631 ,6 1/1 . חומרה: ‏ 1א/, 6 זג8! ,370-]צ₪! . מערכות הפעלה: 1205 15 צ+5/!8ץז . בסיסי נגתונים: 1.0765 . * 23ן| יליד 1948. שנות נסיון: 19. השכלה: .גו.!!ש, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: אש ]55:18 4561 גד סץ ,8 . חומרה: 11/70-יגוע ,1א/1 6 זגפ ,370-זצווו . מערכות הפעלה: צפא ,סגו 315 ,וצט!/5צוא . בסיסי נתונים: פוגט! ,1/2 . * 24ו1 יליד 1944. שנות נסיון: 24. השכלה: .1.6צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,4561 ₪ האד סט ,1 . חומרה: 11-ש(]ץ צ/1, 6 זגו ,370-ורווו . מערכות הפעלה: צפא ,סגו 415 ,5/!₪3וצ . בסיסי נתונים: +111 122.58 ,4124845 - * אוו ילידת 948ו1. שנות נסיון 7ו. השכלה: .1.>6ו, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 60801 ₪ ,]1 ,א 0 ,אש 5518 . חומרה: 1/1 6ש זצאו1 ,181-370 - מערכות הפעלה: 0%( וג ,5/18%1ו+ . בסיסי נתונים: 111 2856 . * 1133 יליד 1915. שנות נסיון: 19. השכלה: .גו.!1יו, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: ₪816 ,ציוגטוג ,1.]1ש אחדא0? שפהטאסץ שפגנופ ,אפקעו וס . חומרה: וו-עעש ,1-370ג18 רא/ד 6 זגטו . מערכות הפעלה: 18₪1/ש5צ ,וצט!/צצוג ,פס 8וג . בסיסי נתונים: !11 858 . 1151 * ילידת 1949. שנות נסיון: 20. השכלה: .3.86 מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. . התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 60801 .₪1 ,אש 435181 - חומרה: 1₪1/370 . מערכות הפעלה: 13/181 . בסיסי נתונים: 1415/1841 . * 1152 יליד 1947. שנות נסיון 23. השכלה: .1.56 | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . : 20 שפות תכנות: ₪816 ,60801 ,1/1 ,אש 555181 - חומרה: 4/ד. 6ש וגטו ,1/3709 - מערכות הפעלה: 058 וג .31/5/1641 בסיסי נתונים: צזג=6שוסא ,ו שגפ - ו 0 עולים עם נסיון ב-ןז1ג1 .א0א זרז ופ וו" 7 !!53 * ילידת 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.ז, מתמטקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .6001 ,א ודאס ,1/8 ם.וור55 . חומרה: 1 א/1. 6 וגפ! 376-וצגו]! - מערכות הפעלה: 1205 8ז,1ו!/פצו,5//5ס - בסיסי נתונים: 28458 ,5: א . 1155 * ילידת 1954. שנות נסיון 2ו. השכלה: .6>.זצ, | הנדסת מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות | ם6ו71 שזו. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 16!6א ‏ 047 ,אש.ן!א555 00001 6 . חומרה: אט ,11-11 ,1-370₪] חזא/ז א 6ק וטו - מערכות הפעלה: ואגוו/55צ ,פורצ+/צגצ ,גוו-אפא ,ו-דת ,פסע 8וג - בסיסי נתונים: 3140:!6 - 1156 * ילידת 1990. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, | מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .608:01 ,א:ו.4555181 - חומרה: וו-שגו אא 6ש זגו . מערכות הפעלה: צפא ,00% 4158 - בסיסי נתונים: 1!1 56 . * 61ו1 ילידת 1961. שנות נסיון: 6. השכלה: .1.56 מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,010 1/8 - חומרה: 320-צ. ,6/2ש וצגו1 ,931-370 - מערכות הפעלה: פו' ,05 15 פו!/צצור - בסיסי נתונים: 8 4128 . 1162 * ילידת 1961. שנות נסיון: 7. השכלה: .56.ו, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכגות: (14640-11א) 55181.6 . חומרה: 11-שנוץ . מערכות הפעלה: צפא . בסיסי נתונים: . 1164 * יליד 955ו. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תיכנות יישומית. שפות תכנות: 4816:₪ ,ו/.וע ,צגאדתסץ 60801 1-370,8080רט!)אט. זט !55 - חומרה: 1/1 6ש וג8ו ,₪1-370! . מערכות הפעלה: וגאו/ש3 ,1ג8ו/ז1ג ,005 פוב . בסיסי נתונים: . 1168 * יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1].]ש ,אש.וט!ג455 1 56ע- 4₪0‏ צזודאס, . חומרה: ‏ צ/ד. 6 [ג8! ,370-ונו1 . מערכות הפעלה: 0% 8וג ג5/!8וג . בסיסי נתונים: . 1170 * יליד 1963. שנות נסיון: 5. השכלה: .6א.1ג, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . : שפות תכנות: אשש:]61 ,₪516 ,1/1 אי 58 6 חומרה: ‏ רא/41 6 וצפו ל ו מערכות הפעלה: 6/1 ,005 315 . בסיסי נתונים: 61.1 שפגפאצסץ מו! טפגטט . עולים עם נסיון ב-111�\ 20068 וגשדפו> : 1" * ודוו יליד 1960. שנות נסיון 8 השכלה: .56.ז, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . 0 ויו שפות תכנות: .5001 ,6ץקו./6 ,516 ,6 ,א ומוג 455‏ אאו סי אטז א + חומרה: וו-שגוץ ,אגא 10א/ד 6ץ וצו 37-ורמון . מערכות הפעלה: %ו\ ,₪5% ,1205 15 ,%8ק!/1+5א . בסיסי נתונים: |!1 55 .08401 ,45ו גנוג . * 1172 ילידת 965ו. שנות נסיון: 2. השכלה: .56.ו, | כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,08784 ,₪510 ,אע וטור455 ,1/1 . חומרה: וו-עגזץ ,181-370 - מערכות הפעלה: 15/181ג ,₪5% . בסיסי נתונים: 08461.5 . * ואוו ילידת 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56ג, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: \.78ד04 ,8ו-0א168 ,21/8 4561 6 . חומרה: ד%/ד 6ש זגטו ,1ו-קגוש ,370-וצו . מערכות הפעלה: או ,ו-דא ,05 פורג צ!1-א5א מגמו/5וא . בסיסי נתונים: 85ג ,1071 ,צעא6]ז ₪ 61גאס . * 83ו1 יליד 1952. שנות נסיו: 16. השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש ]455518 60801 . חומרה: 11,!81-370-שטץ . מערכות הפעלה: 1'5/!8%1 ,11-זץ . בסיסי נתונים: . * +או1 יליד 1965. שנות נסיון: 3 השכלה: .56.ו, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,20818 ,אט.וטורפצפג ופג₪צסש ,סאשאסץ מטעעווס . חומרה: ד/1. 6 זגזו1 . מערכות הפעלה: 1ג11-אפא ,05 פוג . בסיסי נתונים: . 1185 * יליד 1955. שנות נסיון: 10. השכלה: .גו.ווץ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,45641 . חומרה: ד/1ג 6 זגו ,וו-טטץ . מערכות הפעלה: אוצש ,צורצפא ,סט צואג . בסיסי נתונים: %א16 . 1188 * ילידת 1949. שנות נסיון: 13. השכלה: .56.ו, | מכונאות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. ₪ התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/.וע ,א0%1₪4ש ,אט!ט!פ5% . חומרה: 1881-370 . מערכות הפעלה: זא!/צז . בסיסי נתונים: ₪ט/צוא! . עולים עם נסיון ב-:)�68111אין ]וזו ₪ ₪₪22228חְּּ+הוֶּ ּ‏ םת ₪ ;<< 1190 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.]זצ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 ,017% ,אש וור55 . חומרה: 1 6 1841 ,1-370אפו1 + מערכות הפעלה: 120% 18 ,15/!86 . בסיסי נתונים: 0%89458 ט!] שג מו 58 . * ופון יליד 1962. שנות נסיון 5. השכלה: .6א.1, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אץ. 455₪%191‏ אאא0ץ 561 6. חומרה: ע'א/י. 6 ואפו! ,1/370₪ + מערכות הפעלה: 0%ג! 8ז מג5/!8צוצ -. בסיסי נתונים: צ! שפאטע . 1192 * יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .(ו.11, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: צאסטו ש08105,60800 או ס6. התמחות נוספת: תכנות 1צ62/6. שפות תכנות: 40101.8 ?₪ . חומרה: 1ו-ץכוץ אא 6 וגו . מערכות הפעלה: 11- אפא ,1205 18 . בסיסי נתונים: 5₪גפא0ש ‏ אטשעווס וו שפגטט . 1196 * ילידת 1952. שנות נסיון 17. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ש ,א .04 ,וק זורע55 00801 .+ חומרה: 1א/1. 6 11 ,1-360/371מו1 - מערכות הפעלה: 208 8ז :ו!/5/ו - בסיסי נתונים: !31:45:11 ,13145 - 1197 * יליד 1946. שנות נסיון: 24. השכלה: .1.86, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכננות מחשבים אישים. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: 6 ,1/4816 ,8080 !41 8086/11 / ]א1 א 553101 - חומרה: ,ז'א/ז 6 וצנו! . מערכות הפעלה: 1205 318 . בסיסי נתונים: . 1198 * יליד 1950. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1.1 8ד0ו370(,0-[גם!,11-שש)חם.וו1ג455 ,אטטטו]6 6 . חומרה: ע'א/יך. 6 [18 ,11-שכוץ ,370-ופוו - מערכות הפעלה: אוש ,20% 8ו ,גו1-א5א מגו!/צור . בסיסי נתונים: ₪ צואוי אע ,+זו1 56 + 1203 * יליד 1952. שנות נסיון: 7ו. השכלה: .1.56ג, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות טוזוגו ,₪1 התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 658 6 ,014 1/5 ,אט.וטור55 . חומרה: א ,11/40-ץשץ ,11/34-יוגןץ ,8080 1 ,1-360/370גגו! . מערכות הפעלה: א%/צור ,+1גו1-א5א ,גוו-אפא 8080 ₪ ד))1800 5סע מגטו/צור . בסיסי נתונים: 8וא! . . " מו 1204 * יליד 1958. שנות נסיון 8. השכלה: .1.56, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות וגו .1גשא. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .501 ,עוגש1 ,6 ,אע ]₪1ורט 55 . חומרה: וו-עכוץ ,רצ/1א 6 וצו . מערכות הפעלה: 1205 318 ,וצ גו1-צפע . בסיסי נתונים: ₪ 08461 8עצ0ץ פע . עולים עם נסיון ב-6!]צ1]\. 11068 [טוד ופ 93 1206 * יליד 1952. שנות נסיון: 15- השכלה: .1.56, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות שזאוז' .541א. התמחות נוספת: פיתוח 1:55 גדגו. , שפות תכנות: 0 5610 א אד סץ ₪ + חומרה: ‏ 1א/41 6 זגו ,11/730-א% ,1₪31-360/370 . מערכות הפעלה: 205 8ו ,%וצצ]א אש ,15/!₪1אץ - בסיסי נתונים: 0%₪845₪ע ,שו 084586 ₪ 61אס - 1207 * יליד 1959. שנות נסיוןן: 11. השכלה: .1.86 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 641(/641. התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: אש.640..551:1₪1ז ,1/וץ ,ו/וץ א אס 561 .+ חומרה: 1-360ַגגו1 ,70/א\ ,וו-קכץ ,דצ/ז 6ש ]8! ,80886 וטואו . מערכות הפעלה: 05/2 ,20% 15ג ,אוש ,11-א5א צטו/5ץ1 - בסיסי נתונים: אששע 61.1‏ 845₪א0? ,+11 28855 .- 1208 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.86א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: וו/.וש 1/3 ,6 045610 ,וזח 0 חש 551 . חומרה: 8080 ,ודא אד 6 וגו ,5ו-11,1.51-יוכש ,אוגו2-קוו . מערכות הפעלה: !1 1515 ,אוצש וזטסצ פאצווטר ,05 פוצ 3/וגוו-אפנ מ!ו-פדא בסיסי נתונים: 1.0168 ,צאש65/0ג1או ,מפעשו61 ,ו 55 0 מר-5המגטג - 1210 * יליד 1959. שנות נסיון 9. השכלה: .56.וצ, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 55-5ץ6 ,10%85₪ 561 ,א גאזזוס? ,1/8 . חומרה: ‏ 1א/1א 6 18.1 ,1₪1-360/370 . מערכות הפעלה: 1305 18 מגג!/וג' מרט!/פעוצ . בסיסי נתונים: 10%₪%%5 ש8גט ,145 - * 2ן2ן ילידת 955ו. שנות נסיון: 13. השכלה: .86.וצ, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ,60801 ,6 5610 ,45518 . חומרה: זא/ד 6 181 ,370-וום! . מערכות הפעלה: 1א8!/ש3' ,00% 15 85!/צצו . בסיסי נתונים: . * 4ן12 יליד 1951. שנות נסיון: 7ו. השכלה: .1.56ג, | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות ואוד .61א. " התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .60801 , 1008 56 60 . חומרה: 111000 ,11-גו ,2/צי [ג8! מדצ/ד 6ע וגטו . מערכות הפעלה: שא ,גזו-צפא ,05 פוג . בסיסי נתונים: א=שש!.61 ,55גא0ץ ,צו 55ג6ע . 1217 * יליד 1954. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.6 | מדעי מחשב. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1ג640/634. : התמחות נוספת: תכנות של תירגון. שפות תכנות: 6 ₪01861אד ,]וש ,555181 . חומרה: 130% 8ו ,וו-שטש ,370/ז₪! . מערכות הפעלה: 1ג11-5א ,005 צוג גטו!/5! - בסיסי נתונים: 08461.6 ,404848 + * 8ו12 ילידת 1957. שנות נסיון: 11. השכלה: .6צ.ו, | קיברנטיקה כלכלית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,אט.81!רש95 ,דאס ,ו + חומרה: ד%/ז1. 6ש זגגו1 ,1/370ג1₪ . מערכות הפעלה: 0% 415 ,8/!8%6ו - בסיסי נתונים: +111 08 ,וצווט . עולים עם נסיון ב-116ז א 06₪א זגאזצוצ /........ ו "*:>="="="-מ=שסששש =ששששש שש 2 ) * פו2ו יליד ו95ו. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.>6, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: ₪816 ,245641 צאזא0? 1 ₪ 35 . חומרה: 8086/8088 1וז! ,10-11 ,1-360/370רגו! - מערכות הפעלה: 20% 31% ,18-א₪6 ,מ גו/צ1 . בסיסי נתונים: 8ששו 61‏ 8488א0ע 845 . * 230ן יליד 1948. שנות נסיוןך: 18. השכלה: .86.ו, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנת מערכות. התמחות נוספת: תכנת יישומית. שפות תכנות: %מ08184+ ,אש 4551 ,]אאטדגא 608010 ףע . חומרה: 81-370ו1 . מערכות הפעלה: ו[15/!8א . בסיסי נתונים: 42485 . * ן22ו ילידת 1952. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .60801 ,4584118 ,71/1 !האטדגא . חומרה: 841-370ו1 . מערכות הפעלה: ז[ג18/!8 - בסיסי גתונים: 4124845 . * 224ן יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .6.וג, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות [\שד .1אשא. שפות תכנות: 8!6.₪ ,1.1 ,08 4561 אש ו₪ור55 0 . חומרה: וו-שטש ,1-370או! ,דא/1. 6 וגג . מעדכות הפעלה: זגגו15/1א ,אואש ,0% פוא . בסיסי נתונים: +11 שג . 1228 * יליד 1951. שנות נסיון 15. השכלה: .6א.וא, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .608901 ,אש.]חו455 ,צאדאסץ 1/5 - חומרה: 1 א/ 6 1!81 ,360/370-ונו] . מערכות הפעלה: ואגאו!/ש5' ,05 5וא . בסיסי נתונים: 3₪ג:!�ש ,אששיו.וס מו 55וט - 1229 * ילידת 1966. שנות נסיוןן: 7. השכלה: .1.50 | מהנדםת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8.516 ,20816 8080 ₪ ד)!)אם. 551 - חומרה: 5/2ש ,זא/ז' 6 ואוו - מערכות הפעלה: 1205 פו . בסיסי גתונים: 01:458ש ,אששקו61 ,+וו1 פפגטוט - 1230 * ילידת 0 . שנות נסיוןן: 16. השכלה: .56.ו, | מתמטיקאיה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 1ץ ,|אאשדגאא 600010 6. חומרה: 181-370 ,ו-עעע יצ 6 וגוו. מערכות הפעלה: 11-א5א ,8%א!/3!ג ,0% 8ו . בסיסי נתונים: 1(85 . 1233 * יליד 1957. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.>6ג, = מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,5641עש ,6 ,אש 55181 ,84516 ,צ א דאס: חומרה: 111-8080 וכו 0 . ל מערכות הפעלה: ו₪1-1 ,ג8ו/>5 . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון ב-6!ו1! . 1068 [גדצץ: 55 1231 * יליד 1955. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.86צ, | מהנדס מערכות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . / [ / שפות תכנות: (471701.15/4%2]0641 ,דא ₪510 6 21/8 ,אט.!1₪א 55 - חומרה: ‏ 1א/1. 6 זגפו! ,370-וגו! . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,205 5וא ,₪!/1/5אה + בסיסי נתונים: 12448 118 0456 ,וא + |235 * יליד 1958. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.86, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות טזאוז' .41א. התמחות נוספת: תכנות מערכות של 6ץ. שפות תכנות: 081 ,₪516 245641 30 ,204184 ₪ ,אע םורע 55 . חומרה: 8080 ₪ ד1 151-150 0א/א 6 אנ + מערכות הפעלה: ,61א ,500885 1-א5א ,00% וא .+ בסיסי נתונים: 13845 . 1237 * יליד 1947. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,(8)005608י₪1 ,אש.]םוא:455 60801 ףע . חומרה: ‏ 1א]ז'. 6 1צ:18 ,1-360/370גגו1 . מערכות הפעלה: 005 8וג צגו!/:ו5ץע ,גם!/5עוא . בסיסי נתונים: +11 08₪5₪ 1014 . 1238 * יליד 1948. שנות נסיוו: 20. השכלה: .1.>6, | מהננדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות ₪56 גדגט. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,45641 אאוא0סץ 1 . חומרה: 1א/זג. 6 181 ,1!:1-360/370 . מערכות הפעלה: 05( 8וא ,ואצ ,מו!/5צוא . בסיסי נתונים: .107101 ,5170188 ,אע ,אשעיוו.ו6 ,+ווו ש5טנו . * פַַּכן ילידת 946ו. שנות נסיון: 17. השכלה: .גו.!1יו, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: .801 ,6 ,0704 ,א ו . חומרה: 1א/ז'. 6ש זגגו! ,370-וגם! . מערכות הפעלה: 005 5וא ,618/!גץ ,וגגו!/פצוג מצ8!/שפצ . בסיסי נתונים: צ! 068₪ ,08618 . * 242ן יליד 1963. שנות נסיון: 6. השכלה: .1.6, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאטא ,84316 ,1//1ץ ,אד 45641 ,+ +06 > חומרה: אצ. ,11841-370 ,5/2 דא/]י 6 זגו . מערכות הפעלה: ]אע ,1ג/ץ6 ,צוצ ,005 צוג . בסיסי נתונים: 151 08 ,04856 צו)ו!ו טפגגוט . * 244ן יליד 1956. שנות נסיון 8. השכלה: .56.זו, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. 0 התמחות נוספת: . שפות תכנות: אט.וא!גפצ4 ,צאדא0ץ 60801 1/5 . חומרה: 1צ/1 6ש 18.1 ,181-360 . מערכות הפעלה: 00% צו . בסיסי נתונים: 56108 ,08.5( . 1245 * יליד 1956. שנות נסיון :1. השכלה: .1.56, מהנדס מערכות הפעלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות א1צו1 .1טא. התמחות נוספת: תכנות ל ש8₪ ד. שפות תכנות: 6 ,48641 ,₪416 ,1/1 208 אם.וטור 55 . חומרה: וו-עטש 0צ/1. 6ש 1₪₪1 ,370 - זגו + מערכות הפעלה: 1ג1-11א ,11-צפא ,005 8 ,אוו/5ו - בסיסי נתונים: + פפגוצסץ . עולים עם נסיון ב-6צ)!1ז 06 אי [גמצו> 66 -----------ררהיורהחממחחח || רש |247 * ילידת 1958. שנות נסיון: ו1. השכלה: .1.56 | כלכלה ו יבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות צ6412/6%. שפות תכנות: 816 ,אש וווור4551 ,אאדאסץ ףוע . חומרה: 1 א/1 6 ו8! ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 18א ,או/צצוא . בסיסי נתונים: 56108 . 1249 * ילידת 952ו. שנות נסיון 16. השכלה: .1.>6, | מתימטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות טוגוד .!גטא. התמחות נוספת: תכנות שיטת הסתברות. שפות תכנות: 6 ,0814 ,43318 . חומרה: ו1-וגוץ . מערכות הפעלה: 00% 18ג ,5-18 . בסיסי נתונים: . 1251 * ילידת 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש.:ו1א4555 ,6 45641 0 ו .+ חומרה: וא/ו ₪6 [1צ8! ,1-360/370₪! . מערכות הפעלה: 205 8ו רג ,1א5/!8צזר - בסיסי נתונים: 61166 ,+וו! 5₪ כו סד ,ויר - עולים עם נסיון ב-1116\. 106 ורבד 5 17 עולים עם נסיון בנושאי לומדה 106! * יליד 1957. שנות נסיון: 10. השכלה: .1.56, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .8,60₪01ץ. 455181 6,45641,א גח דח סץ,ו/ וק . חומרה: דא/ד4 6 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 8וצ ,5ו/5עוא . בסיסי נתונים: וו1 08451 ,8456א0- ,5גמ0ג - 1062 * יליד 1951. שנות נסיו: 20. השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכגות: [₪7011 ,6 ,₪516 ,]וק 60801 4561 אדו סץ. חומרה: (80386 ,ודצ1) ₪ זחודא ץור 60 6 370]וצאו. מערכות הפעלה: 15-005 ,>צזצ. בסיסי נתונים: 6112758 0%₪8455ת +וווש5גמקת. * 1094 יליד 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.ז, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪516 ,60801 7561 1/זק ,חץ.וחור55ג . חומרה: דצ/ד 6 ו[5! ,370-זגזו! . מערכות הפעלה: 5 15 617//41-80,‏ א!/5ז,ש . בסיסי נתונים: !1ו1 ₪55 . 1100 * יליד 1947. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56ו, | מתמטיקה.פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪76 ,84516 ,]1 60801 ,אגחדאסץ . חומרה: 0-2200\ \ ,1ו-קנוק ,370-זרמ! ודא/דג 6 זגו ,6/2 וגאו . מערכות הפעלה: א5א ,1ח!/5עוצ ,005 פו . בסיסי נתונים: 1.0765 (1.)12₪/2גו דג ,/5וגו 15 6ו6זר . * 03ון ילידת 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .56.ז, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪516 . חומרה: 6צ\ ,6ץ זוחו . מערכות הפעלה: 15-005 . בסיסי נתונים: (6צו) (₪1.0841 ,0%₪455 ,מפגחת . 1106 * ילידת 964ו1. שנות נסיון: 4. השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 555181?8. ,א חדח0- ,]וק . חומרה: ד/ד4 76 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 צזג ,188/פצו . בסיסי נתונים: +זו1 0.56 . 1107 * יליד 1957. שנות נסיו: 15. השכלה: .1.6, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6, 1,₪516,0%61]. זל -. חומרה: 6/2 זוא! ,ד/דג 66 ו[גומ] ,370]/וראז מערכות הפעלה: 9/181,15/020%'ור -. בסיסי נתונים: ₪58 א0<,אשעטו.61, +ווו 855 עולים עם נסיון בנוטאי לומדה * 3ווו יליד 1954. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56 | מתמטיקה ותכנות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכת. התמחות נוספת: תכניתן יישומים. שפות תכנות: .60801 ,8א:.1081ג:4551 ,624516 . חומרה: 11-שגוץ ,1א/1 6ש זגנו! . מערכות הפעלה: 1ג/6 ,005 פוא . בסיסי נתונים: !11 שפשע . * 24ון יליד 1944. שנות נסיון: 24. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,245861 6 אא081ץ ץע + חומרה: 11-ו 10א/ 6 181 ,370-זאשו . מערכות הפעלה: אפא ,05 1!8 ,א₪!/5צו . בסיסי נתונים: +וו1 00586 ,285ג - 1133 * יליד 1945. שנות נסיון: 19. השכלה: .ג11.1י, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: ₪516 ,פשזגטוא ,₪1./1 ,088 מ5מאסץ שפגווט ,אטשעו וס . חומרה: 1ו-שכו ,8%1-370ו1 חיא/זא 6 זו . מערכות הפעלה: וצגוו/]5ץ ,ו/1/5 ,צסט פוא . בסיסי נתונים: !11 056 . 1166 * ילידת 1955. שנות נסיון 5. השכלה: .1.56 | מורה לפיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מלמד. שפות תכנות: 54516 .4561 . חומרה: ו1אזר אצ מדצ/ז א 6 זאו + מערכות הפעלה: 10% 158 . בסיסי נתונים: (צו)ו11 456 - 1167 * ילידת 960ו1. שנות נסיון: 8. השכלה: .86.ו1, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א�₪ ,1/.ו ,משעיו.ו6 ,וסווסס . חומרה: 11-שגוש ,81-370ו1 אדא 6 וגו . מערכות הפעלה: אא ,005 15 גו!/פצו - בסיסי נתונים: 4124845 ,56₪צסץ וו 55 - 1169 * יליד פִנַפּו. שנות נסיון: 7ו. השכלה: .(ו.11יו, = מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: ,41/6001 ,6 ,21/8 0 561 - חומרה: 11. 6 זגו ,370-וגגו! . מערכות הפעלה: 005 318 גט!/פצוג . בסיסי נתונים: . 1170 * ילידת 1948. שנות נסיון: 9ו. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. . התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 ,61>ש א אדא 0ץ 600 .- חומרה: דצ/ 6 |[צ18 ,360/370-וגנו! . מערכות הפעלה: 0% 8ו ו!/פצוג שוש . בסיסי נתונים: פטשא! ,+!ו! 56גוט . 1184 * יליד 1965. שנות נסיון: 3 השכלה: .1.86 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,\ 0878 ,אע ו8!ע55 5₪גצס: 0% ה 0 שי 8 5 0% ,0ץ%�ץ ‏ אשקו 1 . מערכות הפעלה: 1ג11-5א ,05 פוא . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון בנושאי לומדה 1192 * יליד 1960. שנות נסיון: -- : ק: .גו.1!?, | מתמטיקה. ה עיקרי: וד 665,607 התמחות נוספת: תכנות 641(/6%%1. שפות תכנות: ץ8ו. 4701‏ א אז04? 6+ חומרה: ן1ו-ץגוץ ,דא/זי 6 זצנו . מערכות הפעלה: !1- א5א ,1205 15א + בסיסי נתונים: 0%₪%5₪? ,אשקשו.ו6 !1 56גמט .- 1205 * ילידת !96ו. שנות נסיון 8. השכלה: .1.56צ, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: רשתות מקומות. שפות תכנות: 45554188 ,074 ,561ע ,ו - חומרה: ‏ 1א/ד 6 זגו ,1-370א! . מערכות הפעלה: 05 5וג ,15/18%5א - בסיסי נתונים: 0%₪%55 ,+11ו 55 . 1210 * יליד 1959. שנות נסיון 9. השכלה: .56.זצ, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 655-5 ,0%8458? ,245641 ,אד ו . חומרה: 1/%1 6 1צ8! ,1-360/370ו1 . מערכות הפעלה: 005 8ואג ,מצגוו/ור ,1רפו/5צור . בסיסי נתוגים: 0%8858 ,00458 ,24845 - 1216 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .11.1 | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות 640/6%%1. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 01.06א 85₪א0? ,+זון ש8גו מוטעשוו6 ,1/1 > אמדאסץ 8510 חומרה: ו1ו-עעש א 6 וצו ,370 - וגו . מערכות הפעלה: 11-א5א ,00% פזג ,41/5/18 . בסיסי נתונים: 1:5 - * 9ן12 יליד 1951. שנות נסיון 17. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: ₪916 45641 רמאס ]ץע ₪ אש וטוריפ55 . חומרה: 8086/8088 ]₪ ד! ,11-שט ,1-360/370ג1₪ . מערכות הפעלה: 0% פוג ,15-א5א 8ו/5ו . בסיסי נתונים: אשעץע!61 20845 שפגט . 1251 * ילידת 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .56.זא, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש 355181. ,6 56410ע ,זאד סץ ,1/1 . חומרה: /41 ₪6 1ג1₪8 ,1-360/370₪ו1 - מערכות הפעלה: 005 פוג שר מ8ו/5צו . בסיסי נתונים: אשטט!.ו6 , +1ו1 055 1 דסד ,פטאוד3 . עולים עם נסיון בנושאי לומדה 100 עולים עם נסיון בנושאי רפואה 1009 * ילידת 1952. שנות נסיוןן: 16. השכלה: .6>.וצ, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .וגאטדג ,]₪1 ,60801 . חומרה: 181-370 -. מערכות הפעלה: ז5/1₪עזג בסיסי נתונים: 8408835 . 1062 * יליד 1951. שנות נסיוןן: 20. השכלה: .1.86 מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: !ו₪761 ,6 ,₪516 ,1/.זק 60801 45682 אגוזדתסץ. חומרה: (80386 .ווזצו) =.ומודגיורס6 6 370]וגאו. מערכות הפעלה: 5-0%ו ,5 וצ. בסיסי נתונים: אשקשו.61 50.55 +ווו5ג5ם. 1100 * יליד 1947. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56, | מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪6 ,₪516 ,1/1 60801 ,ג ודחס . חומרה: 6-2200 גג ,11-נוץ ,1-370רח! (דא/ד 6 וגאו ,6/2 וגה + מערכות הפעלה: א6א מגא!/5זא ,205 צוצ - בסיסי נתונים: 1.0765 ,(1)08/2גוחדאו וגו ו 616 גו - * 30ון יליד 963ו. שנות נסיון 5. השכלה: .56 .1, | פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 ,5641 ,8458 אס . חומרה: 5/2 'צ/ד4 6 וגא ,181-370 . מערכות הפעלה: צוצ ,205 5וא . בסיסי נתונים: ?50885 ,+וו! 55גחס . * בוו יליד 1945. שנות נסיון: 9ו. השכלה: .1.0!י, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: ₪516 ,פשוגטוג ,8/.ו₪ ,צגחדאסץ מ5המאסז ‏ מפגחת ,מעקקווס . חומרה: 1ו-ע ,181-370 ,דצ/דג 6ק וגאו . מערכות הפעלה: זגא!/ש5 ,1א!/5ץו ,05 פוג - בסיסי נתונים: 111 =184% . * 42ון ילידת 1956. שנות נסיון: ?ו. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. י התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,561 ,אחז סי ,ו . חומרה: דא/דג 6 וגאו ,1ו-קכ ,370-וגמו . מערכות הפעלה: 005 18ג ,11-צפה מופו/פצע . בסיסי נתונים: . * 43ון יליד 1949. שנות נסיון: 7ו. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,אאד108 ,501 ,1 . חומרה: ד/ד 6 זראו ,1-קכץ ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 15ג ,18-צ₪5 גחו/5צ . בסיסי נתונים: 5270 ,גאזצש . עולים עס נסיון בנושאי רפואה 1 * 1151 ילידת 1949. שנות נסיון: 20. השכלה: .3.86, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכגות: .601501 ,1/1 ,45551810 . חומרה: 1/370צ:ו1 . מערכות הפעלה: זצ₪ו5/1+ו4 . בסיסי נתונים: 1צ415/18! . 1152 * יליד 1947. שנות נסיון 2?2. השכלה: .1.86צ, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪4516 60801 ,1/1ץ ,אט/8ו555 . חומרה: ‏ 1א/1 6 181 ,370/]צגו] . מערכות הפעלה: 120% 15ג ,1צ₪!/5עוא . בסיסי נתונים: אג1א806צוסצא 110 08455 . 1!63 * ילידך 1947. שנות נסיו: 14. השכלה: .1.86צ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: הוראה. שפות תכנות: 6 .4561 ,(156-48 ,8086 ,4550181,018)8080 . חומרה: וו-שגוץ ה א/ד 6 וצנו . מערכות הפעלה: 1-11א ,008 8וא . בסיסי נתונים: . 1170 * יליד 1963. שנות נסיון 5. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אששק]61 ,₪516 ,1/1 ,ראזס 561-סאשד . חומרה: 1א/1 6ש ז[ַג8] ,370-ואו! . מערכות הפעלה: [א/ץ6 ,05 פוזג . / בסיסי נתונים: אשי!.ו6 ,₪55א0 מו1 ש5גווע . 1177 * יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .1.6 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאטא ,|אאטדא ]וש ,אע !53 . חומרה: 1-370:ו1 . מערכות הפעלה: 61% ,5/!8%צוג . בסיסי נתונים: 413488 . * ואוו יליד 1965. שנות נסיון: 3. השכלה: .1.56צ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,2081784 ,45531858 5 ₪�ץ ,040 ,מסץץווס . חומרה: 1/ד 6ש זוגו! . מערכות הפעלה: 1ג11-צפא ,05 וג . בסיסי נתונים: . * כןַ2ן ילידת 1955. שנות נסיון: 13. השכלה: .1.56, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ‏ 660801 ,45861 ,אע )!₪]951 . חומרה: ‏ 1/1 ₪6 [ַ18 ,1-370נו1 . מערכות הפעלה: 1ג8!/פ9 ,05 וג 8/!8וג . בסיסי נתונים: . 1237 * יליד 1947. שנות נסיון: 20. השכלה: .6צ.1, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,(5)80%60%א ,אש ואו55 ,60801 1/8 . חומרה: דצ/1. 6 181 ,1₪41-360/370 - מערכות הפעלה: 0% צוג ,86/8416 ,85ו/5ו - בסיסי נתונים: +111 015% ,1זסיר . עולים עם נסיון בנושאי רפואה "]". .-.3. ./ . ₪. .-.-₪/₪/₪-₪-/-000000‏ ''....'<ָּ909"-"ה=ע שש | 1246 * ילידת 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.96, | מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .ואאשדאא 0%₪51 0.502 1/8 600 ו ור555ג . חומרה: 1א/. 6 1ג1-370,8₪! - מערכות הפעלה: 0% 15 ,31/5/1845 + בסיסי נתונים: 41243 - 1250 * יליד 1955. שנות נסיוןן: 11. השכלה: .סא.ז, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4816,צ 0 60801 1/8 5612 - חומרה: דא/ז. 6 1ג8ו! ,360/370-זגו! - מערכות הפעלה: אוצש ,0% 15 ,1מ!/5/וא - בסיסי נתונים: 08456 ,14245 - עולים עם נסיון בנושאי רפואה 13 עולים עם נסיון בנושאי משרד ממוחשב * 03ו1 ילידת 1960. שנות נסיוןך 8. השכלה: .1.56, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8516 . חומרה: 6צג\ ,6 זוא . מערכות הפעלה: 415-005 . בסיסי נתונים: (6צג\) 2ם084.]פט ,8458א70 5₪גמס . 1104 * יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום כלכלי. התמחות נוספת: 084, תקשורת. שפות תכגות: ו].1ק ,.60₪01. חומרה: 100/150 6א 31/דא/6 וח1 ,1/370גמו. מערכות הפעלה: 05/4 ,15-005א ,וזא בסיסי נתונים: 58קקו.01 ,צ] 8455 ,סאקאסץ. 1106 * ילידת 1964. שנות נסיון: 4. השכלה: .1.56, מהנדסת מחשבים. חתחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 455518158 ,אגאדחסץ ,1/1ק . חומרה: דא/ד4 ₪6 [18 ,370-זאו1 . מערכות הפעלה: 005 8וג צ5/!8טו . בסיסי נתונים: +11 08456 . * וכו יליד 1960. שנות נסיון: 77 השכלה: .%6.ו, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: את ]4555318 ,84516 45561 ,6 וק . חומרה: ד/ד4 6 ז₪! ,1-370מ! . מערכות הפעלה: 005 18ג ,5/184ע1א . בסיסי נתונים: 1.075 . * בוו יליד 1948. שנות נסיון: 19. השכלה: .(ן.11י, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: א5 4555181 ,501 ,א ג דח ]וע . חומרה: 11/70-פכוק ,ד/ד. 6 זצ8! ,370-]צגו! . מערכות הפעלה: ₪5 ,005 8וג ,15/18%1 . בסיסי נתונים: %וגטו ,0₪/2 . * 26ו1 יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,צגמדחסץ . חומרה: דצ/ד3 6 זגאן ,ו1-קכץ ,370-זא1 . מערכות הפעלה: 005 18א ,צ₪5א ,3/!8ו . בסיסי נתונים: . * כב יליד 1943. שנות נסיון: 25. השכלה: .56.ו, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 361-370 ,0-6אאשד ,צגחדחסץ ,1/1 . חומרה: ד/דג 06 ו18 ,1ו-קכק ,370-ו1גאו . מערכות הפעלה: 005 8זג ,11-א₪5 ,5/!8/ו . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון בנושטאי משרד ממוחשב 14 1153 * ילידת 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.86 מתמטקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .608801 ,אאדאסע ,1/1 ,אט.ומוגט 55 . חומרה: 1א/41 6 זאו ,1-370₪! . מערכות הפעלה: 130% 05//5,41/5/18₪41,415 . בסיסי נתונים: 12856 ,424145 - 1169 * יליד 1939. שנות נסיון 17. השכלה: .גו.11י, = מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: .1.001 ,6 ,1/1 04 2560 . חומרה: 41 6 זגו ,1-370א9ו1 - מערכות הפעלה: 0%(ו זא ,15/18%5א + בסיסי נתונים: . * |ו117 יליד 1960. שנות נסיון 8. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .801 ,אשעקו.61 ,₪416 ,6 אק ומוא455 ,אגחדאסץ ,]|אאט הא - חומרה: 11-ו ,אג ,רצ/ד 6ש וצטו ,370-זצו! + מערכות הפעלה: פוצ' ,אפא ,05 18( או!/צצוה - בסיסי נתונים: 111 2458 04461.5 ,40045 - * ואוו ילידת 1956. שנות נסיוןן: 12 השכלה: .86.זצ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .1:06 ,11-סא6וא ,1/.ו 561 5 .+ חומרה: 1א/1 6ין ווגוו ,11-שכוש ,370-וו - מערכות הפעלה: אוצש ,וו-זא ,205 8וג מא1ו-צפא מג₪!/5 ור - בסיסי נתונים: 4121145 107741 ,וא ₪ אס .+ 1185 * יליד 1955. שנות נסיון: 10. השכלה: .גו.11, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,45641 + חומרה: 1'א/ . 6 וגפוו ,וטע . מערכות הפעלה: אוצש ,צואטא ,20% 415 - בסיסי נתונים: 16888 . * פאון יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .56.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכגות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ץ? .601001 . חומרה: 1:0-100/150 ,1-360/370מו! ו'צד 6 ]גנוו . מערכות הפעלה: 6א 054 ₪ו/15ג ,005 315 - בסיסי נתונים: 080 ,וו ט8ג . 1193 * יליד 1947. שנות נסיון: 21. השכלה: .ו.11יו, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצוים. שפות תכנות: .1ג86ע , |אאשדגאצ 1/8 . חומרה: א/1. ₪6 1881 ,1-360/370או - מערכות הפעלה: 0% 8וג ,וע ,18/83 . בסיסי נתוגים: 21:56 ,424845 . 1194 * ילידת 1949. שנות נסיון: 8ו. השכלה: .1.56 | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .1גאטז ג ,₪516 01 חומרה: דא/1 6ש וגג ,181-370 ו 1 מערכות הפעלה: 05( 318 ג₪ו/פווג , בסיסי נתונים: 4.5 . עולים עם נסיון בנושאי משרד ממוחשב 1196 * ילידת 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: !].1ץ? דאס .]551 60001 . חומרה: דא/ז. 6 181 ,₪41-360/378] + מערכות הפעלה: 005 15 ,1א18/פעוא . בסיסי נתונים: 121:.5₪1!1 ,424245 - 1199 * ילידת !196. שגות נסיון: 7 השכלה: .1.86, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0818 ,06 . חומרה: דא/ז 6 ₪1 ,11-קגוץ . מערכות הפעלה: 1205 5! ,₪5 . בסיסי נתונים: 0%₪%58₪ . 1203 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 16ו11 ,641א. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 655 ,6 ,08164 ]וק ,אע.]הור555 . חומרה: א. ,1]40ו-שגוץ ,11/33-ע(וץ ,8080 ₪1 ]א ,360/370-]צח! . מערכות הפעלה: אץ/פוגצ , +1גו11-א5א ,111-א₪5 (8080 ₪ 18001 05 מצאז/5ואצ . בסיסי נתונים: 8וא! . * 4ככן יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .6א.ז, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 7541 ,!גשא. שפות תכנות: 84516 ,201 ,20818 ,561 ,אש ]אואע55 6 . חומרה: 1-11 ,370-ו8! ,דא/ד 6 וגאו . מערכות הפעלה: 5/!8%1ז ,אואש ,005 ו . בסיסי נתונים: +!111 שפגטכ . * 25נן יליד 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .גו.!1יו, | עיבוד נתונים לכלכליים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: %16₪,.45681.,60101,ביורטור,1/ וש 6-סואטד(1ו-עעץ) חש וטורט 55 סאגו חומרה: 52400(ו1 ,4/62 .161 ,370-וצפו! דא/ד 6 וגגוו ו-שטעץ . מערכות הפעלה: 11-]ג5ש ,13/18%5 ,205 ]ג 114-אפע . בסיסי נתונים: 412485 - !אוזג ,+111 פפגטע . * 243ן יליד 1963. שנות נסיון 6. השכלה: .1.6, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צאטא ₪416 ,1/1 ,צגחדת0ץ 5610 ,++6 . חומרה: צ- ,181-370 ,2/צץ ,דא/דג 6ש וגאו . מערכות הפעלה: זט ,ז/ש6 ,אוצש ,005 3158 . בסיסי נתונים: יפוצ 28 ש5ג8א0 ואוו שפגטע . עולים עם נסיון בנושאי משרד ממוחשב 6 ₪/......- 0 ₪-..-₪. ...ד ּ 0 ה עולים עם נסיון בתכנות להוצאה לאור * 32וו יליד 943ו. שנות נסיון: 25. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 261-370 ,880-6ד ,א דח 0? ,ווק . חומרה: דא/ד3 6 [א1 ,ו1-שקק ,370-זצא1 . מערכות הפעלה: 1305 15 ,11-₪5% 5/18%)ו - בסיסי גתונים: . 1170 * יליד 963ו1. שנות נסיון 5. השכלה: .56.ז, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪שתץו61 ,34516 ,ו/.1ק ,אגחדהסז ב4561ק-סמוטד . חומרה: דא/זג 6 זגו ,370-זמו! . מערכות הפעלה: וצ/6 ,005 18 . בסיסי נתונים: 6!77₪ ,08455 מו! 55גמס + * ו7ו1 יליד 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.86, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,501 ,א:וקו.61 ,84516 ,6 ות !455 ,ג חדאס? כ|אחטדגא - חומרה: וו-שגוק ,צג ,דא/דא 6 זגחו 1-370גגו! . מערכות הפעלה: פוגצ ,א₪5 ,005 8זג ,מ₪!/5ו - בסיסי נתוגים: !ו1 455: ,061.5 ,5 גוג - !!85 * יליד 1955. שנות נסיון: 10. השכלה: .גו.וויו, = מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 561 . חומרה: ד/דג ₪6 וגגוו ,ו ו-חגויו . מערכות הפעלה: אוצש ,אואפא ,0% 15 - | בסיסי נתונים: 5שא6צ! . * 92ו1 | יליד 1960. שנות נסיון: 10. 0 השכלה: .גו.וויו, = מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: צ8 סוד 65,680ו08ד4וו60. התמחות נוספת: תכנות 6402/6%%1. | שפות תכנות: 8ו.4101 ,צגאוזחסץ ,6 . | חומרה: וו-שפוש ,דצ/ד 6 וצו . | מערכות הפעלה: ו1- צפא ,005 8וג . בסיסי נתונים: 55ג₪�* ,תתקשוו6 ,זז שפגמ . * 94וו ילידת 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .|אגאשטדגא ,₪516 ,60801 ףןז. חומרה: דא/ד4 ₪6 וטו ,1-370חו . מערכות הפעלה: 005 8זג ,₪!/5צו . בסיסי נתוגים: 404845 . 1199 * ילידת 1961. שנות נסיון: 7. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . | שפות תכנות: צגחז0₪ץ ₪ . | חומרה: דא/ד 6 ווח ,ו 1-קסץ , מערכות הפעלה: 005 318 ,₪5 . בסיסי נתונים: ש5גאצ0ע . עולים עם נסיון בתכנות להוצאה לאור 17 1217 * יליד 1954. שנות נסיון: 14. השכלה: .86.וצ, | מדעי מחשב. תחום התמחות עיקרי: תכנות 641(/6431. התמחות נוספת: תכנות של תירגון. שפות תכנות: 6 ₪0%%641א6 ,1/1 ,אמ 551 - חומרה: 120% 18 ,11-שכו ,1231/3706 + מערכות הפעלה: זצו1-א5א ,205 315 ,אפו!/5שו1א . בסיסי נתונים: 04861.6 ,12845 - 1219 * יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: 516.₪ .5641 אצ ₪דא0ץ /1ק 0 אם.] !ב 55 . חומרה: 8086/8088 .1:"צ1 ,11-ט(ןץ ,31-360/370! - מערכות הפעלה: 1208 8וא ,11-א₪5 ₪!/5/ור - בסיסי נתונים: א>עץ61.1 ,20%₪45₪ שפגטע . |225 * יליד 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .גו.11יו, | עיבוד נתונים לכלכליים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 516.₪,.5641.,6001901,פטזרטשוצ,1/.וש, 0-6 אד( ו-טע) :וו ווווג55 60 וצ חומרה: 311252400 ,4/62 .161 ,370-זזו! דא 6 זצפו! ו1-וטץ . מערכות הפעלה: 11-]5כו ,5/!1'] ,205 >זצ מאו1-א5ק . בסיסי נגתונים: 4124845 - !אווג ,+11 טשפגוע - עולים עם נסיון בתכנות להוצאה לאור 108 הי תממהמה - עולים עם נסיון בתכנות מדעי] רפואי| כימי 1005 * יליד 1953. שנות נסיוןן: 14. השכלה: .%6.ז, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0776 ,84516 ,5 וה1ר455 ,11 חומרה: 370-ז188 ,6-וגגו!. מערכות הפעלה: 05 ,פסת-15. בסיסי נתונים: = גזא שוצסוו. 1009 * ילידת 952ו. שנות נסיוןן: 16. השכלה: .56.ו, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ,ואש גא ,1/.ו? 60801 . חומרה: 370-וגו1 -. מערכות הפעלה: זצא!/פזא | . בסיסי נתונים: 5ג 41(8‏ . 1010 * יליד 1947. שנות נסיון: 20. השכלה: .6.זג, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 1.1 ,60801 ,גחדתס . חומרה: 1ו-שכת ,370-זאו1 . מערכות הפעלה: 8.20% ,₪58 מגח!/5וא מע . בסיסי נתונים: . 1014 * יליד 953ו1. שנות נסיון: 0ו. השכלה: .%6.ז, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪4516,7-80 ,1./1ת . חומרה: דג 6 זגפוו או ,370-ואז . מערכות הפעלה: 18-005 ,415/18%5 . בסיסי נתוגים: 048858 וו 055 . 1035 * יליד 1948. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56ו, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: חא וחוש455 ,1.1 . חומרה: ד/ד4 6 ,181-370 . מערכות הפעלה: 1205 15 ,5/1₪1'זר . בסיסי נתוגים: 0%₪55: ,084511 ,5ג08ג . 1055 * יליד 1958. שנות נסיון 8. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,4861 ,את ןחו55ג ,1/8 וצגאדחס . חומרה: 370 - 81! ,דצ/דג 56 זצטו . מערכות הפעלה: [1'5/18% ,205 315 . בסיסי נתונים: . 1057 * ילידת 942ו1. שנות נסיון: 26. השכלה: .1.56, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪516 ,חץ.]חו455 1/1 גצ חומרה: 6 181 ,181-370 . ו מערכות הפעלה: 005 8זג מחו/5ז . בסיסי נתונים: 0455 ,315/18 . עולים עם נסיון בתכנות מדעי] רפואי| כימי 9 1061 * יליד 1957. שנות נסיון: 10. השכלה: .6א.וא, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: - שפות תכנות: כו ווו 1.455 56,, א ,וו - חומרה: ‏ 1/1 6ש וגגו! ,370-וגו1 . מערכות הפעלה: 05(ו 15ג ,צנו!/פ/זר - בסיסי נתונים: !וו 138451 0855 ,4045 - 1062 * יליד 1951. שנות נסיון: 20. השכלה: .86.ו, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6111ץא ,6 ,₪516 ,]וק 601201 .561 אאא 0 חומרה: (80386 .₪8 !) ₪ 181 ץוג 60 6 ,370/ו!. מערכות הפעלה: 0%גו-15 ,5 צוצ. בסיסי נתונים: אשעאו.61 0%₪456ץ + 5₪טט. 1091 * יליד 1949. שנות נסיון: 19. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,4.861 ,₪1./1 41.0110‏ ואס . חומרה: 41/1 6 זגו ואאא6גש וחש.וצו1 ,וו-שט ,370/]גו . מערכות הפעלה: צו. ,12025 5וא ,ג5/!8צזא ,005-520 ,צ₪5 . בסיסי נתונים: 456111 - 1095 * יליד 1958. שנות נסיוןך 9. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .8641 .₪1 ,6 וס 531 . חומרה: .וז! ,וו-קוץ אד 6 זגו . מערכות הפעלה: וגא ,1-1א ,205 וג . בסיסי נתונים: . | ' * 00ון יליד 1947. שנות נסיון: 15. השכלה: .6א.1, | מתמטיקה.פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית, התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6א 8.816 ,1./1ץ 60801 צגאזאו סו . חומרה: 2200-\-ו ,11-שכוש ,111-370 אד 6 וצטו ,6/2 זצווו . מערכות הפעלה: צפא ,או!/פוג ,20% 418 . בסיסי נתונים: 8:ד0.ו (08/2) וו|א דרו ,08/צוגו 15 וסור . * 03ו1 ילידת 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.86, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8.516 . חומרה: טש\ .ג ,6 וגו . מערכות הפעלה: 0ט-15 . בסיסי נתונים: (4\6\) :1.08.1(‏ 55₪אסע שפגאט . 1105 * יליד 1960. שנות נסיון 8. השכלה: .1.56, ]55 טטטו-אמדטץוגס6. תחום התמחות עיקרי: מתכנת יישומית. . התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 5641גי!ן ,\א8ז0₪ץ 1 . חומרה: ו1ו-שגוי ,1/370ו1 . מערכות הפעלה: צפא \ ,פ! . בסיסי נתונים: . * 3ווו יליד 1954. שנות נסיון 14. השכלה: .6א.ו, | מתמטיקה ותכנות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכת. התמחות נוספת: תכניתן יישומים. שפות תכנות: .60801 ,א |₪]גתצ9 ,8516 6 + חומרה: וו-שכוש א/ז. 6ש וגו - מערכות הפעלה: 6/1 .00% צו . בסיסי נתונים: 111 098 . עולים עם נסיון בתכנות מדעי/ ופואי] כימי 10 וו רוצי - * 5ו1! יליד 1950. שנות נסיון: 6!. השכלה: .6>.זצ, | מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכת. שפות תכנות: .600801 ,א11%4א 0 2/5 + חומרה: 1-370:ו1 . מערכות הפעלה: זאגוו - 005 ,ודצזר מגל - בסיסי נתונים: . * 6וון יליד 1950. שנות נסיון 16. השכלה: .1.56, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: .80681 צאזאסץ 1 - חומרה: 1'א/ז. 6 1א:8! ,841-370 - מערכות הפעלה: 120% 8ו ,גט!/פצזא - בסיסי נתונים: . * וכוו יליד 1960. שנות נסיון 7. השכלה: .1.86א, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. | התמחות נוספת: . שפות תכנות: א5. 45518 ,84516 .2455631 > 2 + חומרה: גא 6 זגגוו ,1-370צוו] - מערכות הפעלה: 205ו >וצ מם!/31/5 - בסיסי נתונים: 2/0168 . * 23ון יליד אַ94ו1. שנות נסיון: 19. השכלה: .גו.11י, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 66 45514131 .4501 ,אגאזא 0 ,יו . חומרה: 12-11/70 א/1 א 6 וגפוו 1-370רו! + מערכות הפעלה: אפא ,1208 15 צ8!/ור + בסיסי נתונים: וצו ,13/2 . * 4כןן יליד 944ו. שנות נסיון 24. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,4 ₪ אא אדא 5 + חומרה: 1ו-טכוש הצא 6 וגגו! ,1-370גגו! + מערכות הפעלה: אפא ,0%( 315 ,5 גו!/8'ו - בסיסי נתונים: +111 255 ,414% + 1126 * יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. ;| התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,סז . חומרה: 1 /1. 6 וצטו 1-כ ,1-370גמו! . מערכות הפעלה: 005 315 ,א5א 5/!84ור - | בסיסי נתונים: . | * 28ןן ילידת 1948. שנות נסיון 17. , השכלה: .56.זא, | מתמטיקה שימושית. / תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 6 .וע אגאד0 ,מע וטו 55 . חומרה: וא/ד ₪6 ואט ,370-וגגו . מערכות הפעלה: 305( 15ג ,ג8!/וג . בסיסי נתונים: 11 5% - . 1130 * יליד 1963. שנות נסיון 5. השכלה: .1.>6א, | פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 45641 ,56 צ אס . חומרה: 2/פין א/1 6 וגגו! ,1-370גנו - מערכות הפעלה: אוש ,05 וג . בסיסי נתונים: 0%84%₪* ,+וו1 פפגסע . עולים עם נסיון בתכנות מדעי/ רפואי| כימי וו -...₪----₪-₪- שש *>*תשתשש733ּ7ּ)ּ)ּ)7)/) 02-34 0-00 1132 * יליד 1943. שנות נסיון: 25. השכלה: .56.וצ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 261-370 ,₪0-6אד ,א גא זז 0 ,וו - חומרה: ד/41 6 זצגוו ,וו-שגוץ ,370-וגמו - מערכות הפעלה: 05 18א ,11-א₪5 צ+₪!/5עו - בסיסי נתונים: . * 33ו1 יליד 1945. שנות נסיון: 19. השכלה: .גו.1!ץ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: ₪516 ,8ץוצש1 ,1/1ץ ,אאזה0? ש5גא0ס] ש5גט מוסקעוו6 .- חומרה: וו-עש ,0ק3-וגטון ,דא/דא 6 זגגו! . מערכות הפעלה: 8]=/!81ט מא₪!/5צוג ,005 15 - בסיסי נתונים: !11 268455 - * 42ון ילידת 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,5641₪ ,אז 0 ,1/1 . חומרה: ד/1 6 ווגוו ,11-שגוש ,370-ורטו . מערכות הפעלה: 120% פו ,11-צפא ,מצ8ו/55ץ . בסיסי נתונים: . * 43ו1 יליד 1949. שנות נסיון: 17. השכלה: .6א.וצ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,�₪7₪%? 5610 ]וש > חומרה: ‏ /41 ₪6 זווא ,1ו-קטץ ,370-וגזו1 . מערכות הפעלה: 1305 פוא ,11-אפא מצ8ו/52 . בסיסי נתונים: 56108 ,ופואש - 1150 * ילידת 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.6, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ז[ו-1ץ ,צגאזאסץ . / חומרה: 1881-370 ,*131' ,8080/8086 ₪1 דא . מערכות הפעלה: 515 ,15-א5א ,צווא . בסיסי נתונים: . * ו5וו ילידת פַּופִו. שנות נסיוןך: 20. השכלה: .3.%6, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,]וע ,אש ופוג55 . חומרה: 81/370ו1 . מערכות הפעלה: זג8ו1/ו . בסיסי נתונים: 15/181א! . 1152 * יליד 1947. שנות נסיון: 23. השכלה: .1.56 | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪%16 .60801 ,1/1 ,8ש.181ג43%9 . חומרה: דג/41 6 18.1 ,1/370₪! . מערכות הפעלה: 00% צוג ,מ8!/ז . בסיסי נתונים: צוגשטוש וסרא 11 שג - 1153 * ילידת 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.ו1, מתמטקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,ג ₪דח0 ,1/1 ,אש.ןם!]רטפפה . חומרה: דא/ד. 6ש [18 .370-ווא! . מערכות הפעלה: 0% צוג,זג5/18 �3/',1 . בסיסי נתונים: ש09 ,42415 + עולים עם נסיון בתכנות מדעי] רפואי] כימי ...ןמייר ה" * 63ו! יליד 1947. שנות נסיון: 14. השכלה: .86.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: הוראה. שפות תכנות: 6 .45641 ,(156-48א ,8086 ,8080)₪₪.1₪1ג455 . חומרה: ו!ו-שעוץ 'א/א 6 וג . מערכות הפעלה: וו-1א ,005 18 + בסיסי נתונים: . * 64ון יליד 1955. שנות נסיון: 12. השכלה: .6י.וצ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תיכנות יישומית. שפות תכנות: ₪816 ,1/1 ,א 08 ,60801 08)!₪1-370,8080. 455181 -. חומרה: דצ/ד. 6 זגו! ,1-370טו - מערכות הפעלה: וג8!/ש8ט ,וגאו/5עזג ,05 315 - בסיסי נתונים: . . * 65ו1 ילידת 955ו. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ו! 56ו .]אדא וע - חומרה: 8086/8086 .₪1 ]צ1 ,141-370 . מערכות הפעלה: 120% 8וג ,אט!/5ץ 5/!8צוצ - בסיסי נתונים: 412485 . * 67וו ילידת 960ו. שנות נסיון 8. השכלה: .56.וצ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6ד0₪ש ,1/1 מוטץיו.61 60801 + חומרה: וו-שנוי ,370-זגגו1 זא/ 6 זאטו + מערכות הפעלה: ₪54 ,1205 31% מצ₪!/פצור . בסיסי נתונים: 412.45 ,0%₪%5₪ש וו שפאטפ - 1!68 * יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכגות: ו/.1ץ 551 4561-סטאשד ,אאדאסץ - חומרה: זדא/זא. 6 וגגו! ,370-וצזו . מערכות הפעלה: 120% בוא ,31/5/18 - בסיסי נתונים: . 1169 * יליד 39פ1. שנות נסיון: 17. השכלה: .(ו.ווש, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: ,1.601 ,6 ,1/1 ,א גחדא0ץ 5081 - 8 חומרה: ד 6ש 18.1 ,181-370 . ו מערכות הפעלה: 05ט 18 ,צ8ו/5עור . / בסיסי נתונים: . | * 1170 6 יליד 963ו. שנות נסיון: 5. ִּ / השכלה: .186, | מתמטיקה. 8 תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אטעקו01 ,₪516 ,1/1 ,אהאד0ץ 561גש-סמאט . חומרה: דצ/ד. 6 1831 1-370גו . מערכות הפעלה: 6/1 ,205 פו : בסיסי נתונים: 611/88 ,048586 וז שפגפט . * ודוו יליד 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.86ג, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . ן שפות תכנות: .501 ואקק ,2510 0 ,אש 4559181 ,צאד0ת (וגאטדגצ מערכות הפעלתה: 5 אפגא ,005 15 גוו/5צוג . חומרה: וו-קטש ,אגא ,דצ/ד 26 זגאפו ,370-ווגו! . | . בסיסי נתונים: 111 45₪גוכ ,08615 ,גג . | עולים עם נסיון בתכנות מרעי] רפואי] כימי 3 וְַ- ו ה הההה 1175 * ילידת 1932. שנות נסיוןן: 16- השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות גוספת: מתמטיקה. . : 0 שפות תכגות: 1./1ץ ,084 1ג56גץ ,00801 ,45511.8 - חומרה: 41-370:ו1 ,1א/ א 6ש ואגון . מערכות הפעלה: 05 זא ,פו!/פעוא . בסיסי נתוגים: . 1176 * יליד 1948. שנות נסיון: 18. השכלה: .86.זצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .5681 /.1ע ‏ אצאזא0ץ 608010 .+ חומרה: 1/%1 6 1ג8₪! ,370-וצגו! . מערכות הפעלה: 205 415 ,5/1₪1/צוא . בסיסי נתוגים: +11 8456 ,₪8458א0ע ,שאט6 ,6108 .+ 1177 * יליד 1959. שנות נסיון 9. השכלה: .86.וצ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאשא ,]האש דגא ]ץע ,אם. !55 . חומרה: 1-370:ו1 - מערכות הפעלה: 615 ,%₪!/41]5 - בסיסי נתונים: 128% . * 78ו1 ילידת 967ו. שנות נסיון 5. השכלה: .1.>6צ, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 516₪ ,087% ,1/ץ 45610 . חומרה: ‏ 1/%1. 6 זג 376-וצגו! - מערכות הפעלה: 750 ,130% 18א ,5/!₪35וא . בסיסי נתונים: +11 13656 . 1180 * יליד 1959. שנות נסיון: 10. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 516₪ ,6 245610 א אס . חומרה: 13-11 ,370-וגו1 . מערכות הפעלה: 0%( פוא ,5או1-א₪5 . בסיסי נתונים: +11 0858 . * ואוו ילידת 1956. שנות נסיון: 13. השכלה: .1.56, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 20878 ,0-11א16 ,1./1ץ 48610 0 - חומרה: ז'א/1. 6ש זגו ,1-עטש ,181-370 . מערכות הפעלה: אוצ. ,11-דא ,פסט 8זג ,5צ11-אצא ₪!/3ו . בסיסי נתונים: 1283.5 ,7071 ,פטא6 0861 . 1182 * ילידת 1964. שנות נסיון 4. השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. 0 התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,816.₪ ,צאדאסש )ו . חומרה: דצ/1 6ש וג . מערכות הפעלה: 00% 8ו . בסיסי נתונים: צוצ . * 3א8ו1 יליד :195. שנות נסיו: 16. השכלה: .1.%6, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש.]3%51₪8 60801 .+ חומרה: 11,181-370- 13 . מערכות הפעלה: וגא!/18 ,11-ז . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון בתכנות מדעי] רפואי] כימי גוו * 84ון יליד 1965. שנות נסיון: 3. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: 6 ,4 01 ,אש ו18ג 455‏ 85₪א0 ,סאעאס? ,מפקקווס . חומרה: [1א/1. 6 זונו! . מערכות הפעלה: [ג11-א₪5 ,005 15 + בסיסי נתונים: . * ופוו יליד 1962. שנות נסיון: 5. השכלה: .1.86, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש ואו4551 ,צאדא0? 745610 6 .+ חומרה: דא/ז'. 6 וגט! ,1841/370 . מערכות הפעלה: 205 15 ,5/!8%5צ1 - בסיסי נתונים: שו שפגשט . * 92|ן יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .גו.ווש, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: צא 0סש6וזד ץ0א65,60ו1א0 ידאו ס6. התמחות נוספת: תכנות 1צ640/6. שפות תכנות: 4010115 אאו]א0ס? 6. חומרה: וו-שקגוץ א/41 6 וצנוו - מערכות הפעלה: 1ו- אצא ,05 015 + בסיסי נתונים: 845₪א0 ,אטעשוו6 זו פפאטם . 1193 * יליד 1947. שנות נסיון 21. השכלה: .גו.ווש, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצוים. שפות תכנות: ,5681 ואאטשטדגא ו - חומרה: 1א/1. 6 1ג8! ,1-360/370ו1 - מערכות הפעלה: 130% וג מצצ אוו/צצ1ה - בסיסי נתונים: 128.86 ,445( - 1195 * ילידת 1950. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.86 מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות %1ג640/6. התמחות נוספת: תכנות יישומית. וי שפות תכנות: אש .ואורש88 ,אטקקוו6 ,.1א456ע-סואטד ,אאחוחס] - חומרה: א/א 6 וצטו ,וו-שטש ‏ 370-וגטו . מערכות הפעלה: 08( 8וג ,אפא ג5/!8צור - בסיסי נתונים: . 1196 * ילידת 1952. שנות נסיוןן: 17. השכלה: .1.56, | מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 ,.1ד08ץ ,חש זוו1ג555 600010 . חומרה: ]דג 6 [ג18 ,360/371-וגו1 . מערכות הפעלה: 1205 18 5/!85צוא . בסיסי נתונים: 5111 ,45ג - 1198 * יליד 1950. שנות נסיון: 8ו. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. . התמחות גוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1].וץ,צ ₪ד181-370(,0 1ו-שטש)ש ו1₪ג455 ,אפקקוןס ,0 . חומרה: 1א/ד 26 וגפו ,11-שכוש ,370-[או . מערכות הפעלה: או₪ ,0% צזג ,1גו1-א5א ,גט!/5צוג . בסיסי נתונים: = צוא011 ,+וו1 פפאט . עולים עם נסיון בתכנות מדעי] רפואי| כימי 15 ותו /ק//'"'"'"*'פ ש/-277ר ב - 1200 * יליד 1963. שנות נסיון: 4 השכלה: .6.ז, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש 455100 ,₪516 ,1./1/ ,א אזא0ץ ₪-סטאטד - חומרה: 81-370! ,417/25-2 6 זר . מערכות הפעלה: 31+5/18%1 ,005 215 + בסיסי נתוגים: . 1207 * יליד 1959. שנות נסיון: !1. השכלה: .56וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות %1ג641(/6%. התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: א16₪0555181.68א ,א/.1ץ ,1/8 א גאאזאס] 65610 . חומרה: 181-360 ,70/צ ץצ ,11-עקכוץ ,דא/ 6 !8[|‏ 80886 טאו . מערכות הפעלה: 05/2 ,005 315 ,א]אש ,1-א₪5 מצטו/5צוא - בסיסי נתונים: אשקטו.| 6‏ 845₪א0%* ,+וו1 פפ5גאטט - 1208 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .6.ו1, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: וו].וץ א ,6 45610 אא 0ץ ,מאשם וצ 55 . חומרה: 8080 דא דא/דא 6ש וגגוו ‏ 51-15 ו-שכוץ ,אוצו2-קו! - מערכות הפעלה: ]1 1518 ,אוטש ,1 ופצסצא פאגשוזטר ,005 8וא ‏ ,1131/5-אפא !ופד בסיסי נתונים: 1/0165 ,+%א65/0%₪וצ!ו ,אטקעוו6 ,וצו טפוט 010 א-245 אפ . 1209 * יליד 1964. שנות נסיון: 4 השכלה: .6צ.ז, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אשא .60101 ,4561 ,6 ,אאאזאסץ ו . חומרה: 1 צ/1 6ש זג ,1-370גו1 . מערכות הפעלה: או. ,0% וג ,ג₪!/] . בסיסי נתונים: +ש8ו ,08.5% ,אטעשו!6 . * 0וַכן יליד 1959. שנות נסיון 9. השכלה: .1.56, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 655-5 ,0%₪858ץ ,4561 ראזס 1 . חומרה: ]ז. 6 181 ,1-360/370:ו1 . מערכות הפעלה: פס צוג ,זצט!/ור ,1ג5/!6ו . בסיסי נתונים: 5₪.₪�+ ,12855 ,₪45 - * וולוו יליד :195. שנות נסיון: 1+4. השכלה: .6א.ז, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6412/6\1. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ‏ 41601 ,1/1ץ ,84516 .5061 6 . חומרה: זז/ז 6 ז18 ,1-360/370:ו1. - מערכות הפעלה: 005 פוא ,וצטו/וג 5 וו/5ר . בסיסי נתונים: +111 ₪556 . * ןכו ילידת 1955. שנות נסיון: 13. השכלה: .56.ו1ג, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. . התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ‏ 60801 ,6 ,4561 ,אש !!ש 33 . חומרה: 41/1 6ש 18.1 ,181-370 . מערכות הפעלה: [א8!/פפ' ,05 צוג מגטו/8ו . בסיסי נתונים: . * 4ו2ו יליד 1951. שנות נסיון: 17. השכלה: .6א.ו, | מהנדס מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות אזג11 ]גטא. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ‏ 60801 ,78%%ך08₪? .45 6 + חומרה: 111000 ,1ו-עגוע ,2/פע וגט! ודצ/1דה שיו וגו . מערכות הפעלה: שזא ,גוו-צפא ,005 18 + בסיסי נתונים: אשששו61 ,0₪458ע ,ו טע - עולים עם נסיון בתכנות מדעי| ופואי] כימי 6 * 15ו2ו יליד 1953. שנות נסיון: 2!. השכלה: .1.86, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 31ג642/6. התמחות נוספת: תכנות מערכות מידע. שפות תכנות: 6 .4561 ,אש.1גע55 ,₪516 מקקקווס ‏ צאאזאסץ . חומרה: 11-שגון ,181-370 ראד 6 זגגוו - מערכות הפעלה: 05-2 ,11-א₪5א ,000וו₪85-2 ,1205 8וא . בסיסי נתונים: 10%41(0 ,אס אגע ,+ווו פפאטט - 1216 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .ו.11, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות 642/6%1. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: 01.060אץ 8%58א0? ,+!ו1 08456 ,אשץטוו6 1/8 6 האס 8516 חומרה: 11-שגו א/א 6 ואמ 370 - ואט - מערכות הפעלה: וו-א₪5 ,05 8ו אטו/פעוא - בסיסי נתונים: 8:5 . * 9ו2ו יליד 1951. שנות נסיון 17. השכלה: .56.וא, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. - שפות תכנות: ₪516 .245641 ,אס ,1/1 ,6 או 53 - חומרה: 8086/8088 ,11:1א1 ,11-ע(וץ ,₪1-360/370! > מערכות הפעלה: 20% 15 ,11-א8א ,וגטו/5עוא - בסיסי נתונים: אטשעץ611 ,8458א0%ץ מפגאטע . 1220 * יליד 1948. שנות נסיון: 18. השכלה: .86.וו, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנת מערכות. התמחות נוספת: תכנת יישומית. שפות תכנות: צ0811%4ע ,אש181ג455 ואאטדגא ,60805 1 + חומרה: 111-370 . מערכות הפעלה: זאזו5/1צוא . בסיסי נתונים: :41.8 . 1223 * יליד 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .56.ו1, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות טואגוד .1א:א. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש.1₪1א4588 6שט ‏ אאדא0סץ 6-סאטד - חומרה: 181-360 ,11/70 שגוע שש 10א/א 6 וגו - מערכות הפעלה: וופוו/פצוא ,1-11א ,05 פוא . בסיסי נתונים: צסנואגע . 1224 * יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .1.56ג, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 1%שד גטא. שפות תכנות: ₪816 ,₪11 ,א אזאסץ 501 ,אע וטורפ 53 6 - חומרה: 11-ע1 ,131-370 צ/דא 6 זו . מערכות הפעלה: 1ג5/18צזג ,אוצט ,005 8וג . בסיסי נתונים: ++/18 טע . * 29כ2ן ילידת 1966. שנות נוןן: 7 השכלה: .1.56, | מהנדםת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,20816 (8080 וטדרו)אש.וזוור55 . חומרה: 2/פש א/] 6 ואוו . מערכות הפעלה: 00% 18 . בסיסי נתונים: 48₪:ו� ,מטעיו61 ,+ווו שפגטע . * ן|123 ילידת 3. שנות נסיון: 16. השכלה: .%6, מתממטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 צאאדפס, . חומרה: 12-11 ,1-360גו1 . מערכות הפעלה: 52/18%1 . בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון בתכנות מדעי] רפואי] כימי 7 וו סח[ ה - 1235 * יליד 1958. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.86, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות טזגו .41:א. התמחות נוספת: תכנות מערכות של 6ץ. שפות תכנות: 0₪7ע ,₪816 45610 .1ץ אוד 0 0 םורט 55 - חומרה: 8080 ,151-111 א/זא 6 אנוו - מערכות הפעלה: ,641א ‏ 5608 1-א₪5 ,005 5 + בסיסי נתוגים: ₪56 . 1236 * יליד 1962. שנות נסיון: 6. השכלה: צ8! צ, . תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,4% 08786 . חומרה: 81-370! 13 פוא ,דא/ד4 26 נצטו . מערכות הפעלה: 81!]וצ ,1ג1+5/!8 ,05 315 - בסיסי נתונים: . * 1237 יליד 1947. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,(005605א)5קא ,א:. ]וא 55 60801 וע . חומרה: 1 א]/ז, 6 1צ1₪ ,360/370-וצגו1 . מערכות הפעלה: 00% 8וג ,5/1831 א₪!/5צו . בסיסי נתונים: +!18 ₪456 בוגדסד . |238 * יליד 1948. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.86 | מהננדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות ₪56 גדג. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,561 ,רב ווואסץ )ו . חומרה: 1/1 6ש ןג8ו1 ,360/370-וגגו1 . מערכות הפעלה: 1205 8ו הגע ₪ו/5וא . בסיסי נתונים: ‏ 10711 ,514185 ,�ע ,אטעיון61 ,+ווו =5גוו . 1239 * ילידת 1946. שנות נסיון: 17. השכלה: .גו.11, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: ‏ 501 ,6 04 ,א 1 . חומרה: ‏ 1א/ד 6ש זגגו1 ,841-370 . מערכות הפעלה: 0%( 15ג ,6315/ור ,גאו!/5'ור מצטו/5 . בסיסי נתונים: ! 0888 ,06461 . 1240 * יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: א>1או8וצוואט א ₪56 גדגט. שפות תכנות: ‏ 60801 ,₪76 6 45610 1/8 501 . חומרה: ]גדא 6ש ,1-370גו1 . מערכות הפעלה: 130% 5וג ,615/ורט ,מזגאו!/5עו . בסיסי נתוגים: ! 0856 ,82 0865 . 1341 * ילידת 1956. שנות נסיון: 9. השכלה: .(ו.ווש, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. . התמחות נוספת: . שפות תכנות: .1.601 ,6 ,צאאזא0ץ 60801 . חומרה: ‏ 41/1 6ש 18.1 ,1₪1-360/370 . מערכות הפעלה: 05 318 ,5/18%'ז ,3/!81 . בסיסי נתונים: 1.616 . * 4כן יליד 1963. שנות נסיון: 6. השכלה: .1.86, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צצפא ,₪816 ,1/1 ,צא0₪ץ ,24561 ,+ +6 6. חומרה: \ ,181-370 ,2/פ ,באירא 6 וגו - מערכות הפעלה: זג ,/ע6 ,צוצט ,0% 8ו . בסיסי נתונים: 1%1 ₪ טשפא�+ (ו)ווו =פאוופ . עולים עם נסיון בתכנות מדעי] רפואי/ כימי 18 * 244ן יליד 1956. שנות נסיון 8. השכלה: ,1.86.‏ מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש 188ג455 ,אצ אד0ץ 60801 2/5 .+ חומרה: 1/1 6 181 181-360 . מערכות הפעלה: 120% 18א . בסיסי נתונים: 567108 ,0₪45 .- 1246 * ילידת 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .1.6, | מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,ו|אאטוגא ₪%58₪א0? 2ש5ט ,]זע 60801 ,4551 - חומרה: דא/41 6 ₪1-370,1₪1] . מערכות הפעלה: 005 8וא ,5/!8%6עו - בסיסי נתונים: 42845 . / 1249 * ילידת 1952. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.56, | מתימטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6ואוך .641א. התמחות נוספת: תכנות שיטת הסתברות. שפות תכנות: 6 ,א 0 ,אט,וטוא555א - חומרה: 12-11 . מערכות הפעלה: צסכו 8זא ,11-א₪5 . בסיסי נתונים: . |250 * יליד 1955. שנות נסיון 11. השכלה: .56.זצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4816ו, אא ,6001 1/8 561 - חומרה: ז/ד. 6 181 ,1-360/370₪! - מערכות הפעלה: צואש ,סגו 315 ,מצו!/צוצ - בסיסי נתונים: 0%₪8%%8₪ש ,0145 - * ו25ן ילידת 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א45583181.6 ,6 5681 צגזאדהס ,וו . חומרה: צ/1. ₪6 וגאו ,31-360/370ו1 - מערכות הפעלה: 1205 וא מרצ 8ו!/3צו - בסיסי נתונים: אעטו.61 ,+111 טשפאמ 1גדסד ,פטאו 5 - עולים עם נסיון בתכנות מדעי] רפואי] כימי פוו עולים עם נסיון באפליקציות בתחום תחבורה 1010 * יליד 1947. שנות נסיוך: 20. השכלה: .1.86, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 1./1ץ .60801 אגאדתס . חומרה: 12-11 ,1]!:1-370 . מערכות הפעלה: ₪105 ,א₪5 1/5/!₪‏ 6 . בסיסי נתונים: . 1057 * ילידת 1942. שנות נסיון: 26. השכלה: .56.ז, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪516 ,28 4555181 ,1/1ע צחטוסץ . חומרה: 6 זגו ,370-זגגו! . מערכות הפעלה: 005 8וג ,צ8ו5/1זא . בסיסי נתונים: 08455 ,4158/1841 . 1062 * יליד |ו195. שנות נסיון 20. השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: !₪611 ,6 ,₪516 ,]וק 60801 5680 צרמדחסץ. חומרה: (80386 .1 ד1) .ואוד יור60 6 370]וצגוו. מערכות הפעלה: 15-1205 ,5צזא. בסיסי נתונים: 61.18 8455א0ת + ווש5ג. 1100 * יליד 1947. שנות נסיון: 15. השכלה: .6א.1, | מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6יא ,%16₪ ,]1 60801 צגאדתסץ . חומרה: 6-2200צ ,18-יונויו ,181-370 דא/דג 6 זגמן ,6/2 ורוו . מערכות הפעלה: א₪5 ,5/!8צוצ ,0% וצ . בסיסי נתונים: 1.076% 008/3) וגוה דג ,0₪/פוגו 15 6ו6גו . 1103 * ילידת 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .56.ז, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪516 . חומרה: 6צ\ ,6 ]וזו . מערכות הפעלה: 005-פו4 . בסיסי נתונים: (6צ\) (1ג08.ן=ץ ,8455א0ת 5גוס . 1105 * יליד 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .86.ז, [אד5ו5 פמוג-אתדי ו ס6. תחום התמחות עיקרי: מתכנת יישומית. . התמחות נוספת: . שפות תכנות: .1ג%6 ,ד0₪ ,1 . חומרה: וו-וגזץ ,181/370 . מערכות הפעלה: אפא רצ ,5זא . בסיסי נתונים: . * וווו ילידת 1957. שנות נסיון: 11. השכלה: .6א.1, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 6 ,08784 ,]תק . חומרה: 471 6 1₪1-370 . מערכות הפעלה: %ו,15-00% ,צ' ,05/5 . בסיסי נתונים: 0485ג ,6-2 . 20 עולים עם נסיון באפליקציות בתחום תחבווה 1 * 2ווו יליד 1949. שנות נסיון: 15. השכלה: .56.וצ, מהנדס מחונות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכות. התמחות נוספת: מנהל בסיס נתונים. שפות תכנות: .6020601 ₪516,4561‏ 0455 5 5המאס, . חומרה: 1-370א18 1 6ץ . מערכות הפעלה: פץוז ‏ > ,5-005א + בסיסי נתונים: 18ג0%₪.5:,1],א:845:,005ח,5ורג1ם,אטץקוו6 . * 3וו1 יליד 1954. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.86, | מתמטיקה ותכנות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכת. התמחות נוספת: תכניתן יישומים. שפות תכנות: ,601201 ,אש .455181 ,84510 6 . חומרה: ון-עעש רא/זג 6 ואוו . מערכות הפעלה: וא/ץ6 ,005 18א . בסיסי נתונים: !11 ש8גגוע . * 28ו1 ילידת 1948. שנות נסיוןן: 17. השכלה: .1.56, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 60801 6 1/8 ג חדהסץ ,55518158 + חומרה: ו1א/1 6 ז8! ,1-370צגו . מערכות הפעלה: 120% פוא גנוו/פעזא . בסיסי נתונים: 111 856 . 1152 * יליד 1947. שנות נסיון: 22. השכלה: .56.ו1, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4816 ,60801 ,1/1ץ ,551.5 - חומרה: א/41 6ש וגגו! ,370/זצאו - מערכות הפעלה: 00% צוג ,צ5/!8ץעזג . בסיסי נתונים: אוצשטגוע סרא וו טפגנוס - 1153 * ילידת 1949. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.>6, מתמטקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,א אז08 ,1/1 ,חט.ואור535 - חומרה: ע'א/ז. ₪6 ]גוו ,370-וצט! - מערכות הפעלה: 0%( 8ו,81!/צו,05/95 . בסיסי נתונים: 126452 ,42485 - 1164 * יליד 1955. שנות נסיון: 2ו. השכלה: .56.זא, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תיכנות יישומית. שפות תכנות: ₪4816 ,1.1 ,אד סע ,60801 (1-370,8080גם!)אט.וט1ג 55 חומרה: א/ד4 6 וצ8! ,1-370ג₪ . מערכות הפעלה: 5/1841 ,ג5/!8צ!1 ,5ס 8ו . בסיסי נתונים: . 1175 * ילידת 932ו. שנות נסיון 16. השכלה: .1.56, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. . התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 1/1 ,1080 ,245081 ₪0-4561אשד ,60801 ,ם וו 55ג - חומרה: 18%1-370 ,דא/1 6ש וצגוו . מערכות הפעלה: 00% צוג ,5/!8ו . בסיסי נתונים: . 1180 * יליד 1959. שנות נסיון 10. השכלה: .1.86 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8.516 ,6 5641 ,צאדאסץ . חומרה: 11-שש ,181-370 . מערכות הפעלה: 00% 18ג ,ג1ו-צ5א . בסיסי נתונים: +111 טפגע . עולים עם נסיון באפליקציות בתחום תחבורה ולו 1205 * ילידת !96ו. שנות נסיון 8. השכלה: .1.56 | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: רשתות מקומות. שפות תכנות: אש ₪1ו455 ,0414 4561 .ו . חומרה: ד/1 6ש וג8! ,370-וצטו! . מערכות הפעלה: 1205 15ג ,5/181עוא . בסיסי נתונים: 0%845₪+ ,+1ו1 56ע . 1210 * יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .1.56 | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 655-5 ,0%₪458] 564%10ע ,רהאדאסץ ו . חומרה: 1א/41 6ש !גו! ,1-360/370גו] . מערכות הפעלה: 1205 15ג ,מצג!/וגע ,5/!88/וא -. בסיסי נתונים: 08%55? ,08456 ,גגה - 1216 * יליד 952ו. שנות נסיון: 17. השכלה: .ו.ווע, | מתמטיקא. תחום התמחות עיקרי: תכנות %1ג640/6. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 801.06 0%₪458ץ ,+וו1 פפגחט מטעשו וס ,1/8 ₪ צגאדאסץ ₪510 חומרה: וו-עגוץ ,דצ/דא 6 זגפ ,370 - וצנוו . מערכות הפעלה: 11-צ5א ,00% 8וצ 41/5/1846 . בסיסי נתונים: 28586 . * 8ו12 ילידת 1957. שגות נסיון: 1!. השכלה: .1.56, | קיברנטיקה כלכלית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,אש 45553181 ,צ ודאסץ וע . חומרה: 7 /41 6ש 8.1 ,370/]או1 . מערכות הפעלה: 1205 8ו ,ז8ו/5צוא . בסיסי נתונים: +!ו1 08 ,ואט . * 1250 יליד 1955. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.56 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6916 �₪18ע ,60801 1/8 1אספגץ . חומרה: ד/41 6ש וג 18 ,31-360/370ו1 . מערכות הפעלה: או. ,צ0! וג רנו!/פצור . בסיסי נתונים: 0%8%56* ,42845 . עולים עם נסיון באפליקציות בתחום תחבורה עולים עם נסיון בתחומי חשבונאות] בנקאות] ביטוח] | ייצור | 1009 * ילידת 1952. שנות נסיון 16. השכלה: .80.ז, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .41 אדא ,1/1 600801 .+ חומרה: 181-370 -. : מערכות הפעלה: 5/!₪881עזא -. בסיסי נתונים: 412.45 1010 * יליד 1947. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56ג, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 1./1 60801 ,א אדאס + חומרה: 12-11 ,370-וצפו1 . מערכות הפעלה: ₪705 ,א₪5 א5/!8טוה 5 - בסיסי נתונים: . 1031 * ילידת 1953. שנות נסיון 13. השכלה: .1.86 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכגות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪4516, 01 ,חאש.זווור55 . חומרה: 81-370,12-11ו1 . מערכות הפעלה: ₪05 מאח!/5צוצ . בסיסי נתונים: . * 035ו / יליד 1948. שנות נסיון: 14. / השכלה: .1.86 | מתמטיקה. . תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 45511.8 ,1/1 . חומרה: צ/. 6 ,1-370צגו1 . מערכות הפעלה: 1205 18 ,מגגו8/1'ז - בסיסי נתונים: 09885 51:11 ,015 - * ו04ן ו ילידת 1944. שנות נסיון: 17. | השכלה: .56.זג, מהנדסת מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטקה. שפות תכנות: ₪1./1 ,אאא 0 0005 חומרה: 131-370 ,(11-ץכוע)סטא ,דג 6 ואו . | מערכות הפעלה: 005,41'8/1841 15 ,105 . | בסיסי נתונים: 111 ₪56 -. ָ / 1047 * ילידת 952ו. שנות נסיון: 12. . / השכלה: .1.56, מהנדסת. | תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: . חומרה: . מערכות הפעלה: . בסיסי נתונים: . 1053 * יליד 1957. שנות נסיוןן: 11. השכלה: .56.ז1, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: שוגוך .2%1אא. שפות תכנות: \% 081 4561 ,6 ,אס וור55 . חומרה: (11/40070-עגוש ,דצ/דג 6 וגאו . מערכות הפעלה: 11-₪5 ,00% צוג . בסיסי נתונים: 0%₪84%5? ,צו0ץ ,5גוגה . עולים עם נסיון בתחומי. חַשבונאות/ בנקאות/ ביטוח/ ייצור ו 1057 * ילידת 943ו. שנות נסיון: 26. השכלה: .א.ו1צ, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 5!6.:₪ ,₪6 וווג455 ,8/וץ א אזוס - חומרה: 6 וצגו 1‏ 37-וצזו! . מערכות הפעלה: 1205 פוג ,מו!/פצוא - בסיסי נתונים: 2:45 ,15/1₪85! - |06! * יליד 1957. שנות נסיון: 0!. השכלה: .יאא.וא, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .0008801,₪:.1עו1:1 6,561,455 אא סש,ו/ ו - חומרה: ‏ 1א/ד4 6:ן וגגו! ,370-וצ! - מערכות הפעלה: 2008! 8ו ,5/!₪38צ4 . בסיסי נתונים: 11|‏ 12:51 ,0455 ,5 טג - . 1062 * יליד 1951. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.%6, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: !וו0'וא ,6 ,4816 ,1/8 60001 4561 א ווזוסץ. חומרה: (6אג₪א .1 1) ₪. וו 60 6 370/וגגוו. מערכות הפעלה: 008(ו-15 ,5צואג. בסיסי נתונים: 611,186 58₪אסש +וו56ה. 1064 * יליד 1963. שנות נסיון 9. השכלה: .6א.ו1צ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .]60090 ,!ן/.וץ .+ חומרה: צ/. 6 וזו ,370-וצזו! . מערכות הפעלה: 1205 פוג 8%!/>צוצ . בסיסי נתונים: 121:.5‏ 855צ0 !1 שפגוט - * שאוו! יליד 1950. שנות נסיון: א1. השכלה: .1.6, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ו/.וגו ,60101 1.1 + חומרה: 1-370:] . מערכות הפעלה: ז:ו!/%'1 . בסיסי נתונים: 315/181] . 1090 * ילידת 1950. שנות נסיוןן: 18. השכלה: .86.וצ, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: %%:|�? ,561 .1 + חומרה: ]1 צ/1. 6 וגאו 1-כוע,370-וגו! . מערכות הפעלה: 0%ג! 15ג, 5א,3/!81ו . בסיסי נתונים: =0!:5+ ,אואוו - 1091 * יליד פַּ1944. שנות נסיון: 19. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,4861 ,1.1 1.011 אא + חומרה: 1/1 6 ו8! ואא6גץ זז רושוו ,ו1-שכויר ,1/370גזו - מערכות הפעלה: או ,0%( בוג ,ו!/5] ,580-205 ,אפ . בסיסי נתונים: 128.8/111 - 109 * יליד 1959. שנות נסיון 9. השכלה: .1.%6, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 60801 ,אאץק]ו61 ,!6פגעץ + חומרה: 77צ/1. 6 18.1 ,1-370ו1 . מערכות הפעלה: 130% 8ו ,5/!06'] + בסיסי נתונים: 111 ₪85 . עולים עם נסיון בתחומי חשבונאות/ בנקאות/ ביטוח/ ייצור ו וד צנ ...- 1095 * יליד 1958. שנות נסיון 9. השכלה: .1.86, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45641 ,1./1 ₪ ,אס ,ואט 551 + חומרה: .ועו ,11-עגוש ארג 6 זגו - מערכות הפעלה: אוגא ,1-11א ,005 8וא + בסיסי נתונים: . | התשושק שהום 1 עצנאחיז 1096 * ילידת 1958. שנות נסיון 9. השכלה: .1.86, | מהנדסת-מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: \ 04 ,1/1 5610 - חומרה: 01:0180%א ‏ 181-370 . מערכות הפעלה: ש/וזס . בסיסי נתונים: . * 00וו יליד 1947. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.56א, | מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6:א ,₪516 ,1/1 6001 ודאס + חומרה: 6-2200צ\ ,11-נוץ רו אד 6 ואם! 6/2 זגו + מערכות הפעלה: אפא אוו!/5צוא ,0% 5 + 4 בסיסי נתונים: 1.0165 ,(1)0₪/2ואטזאו ,וצו ,1 14016 + * ו0וו ילידת 1949. שנות נסיון 19. השכלה: .6א.1, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,8681, 0 צגעדאסץ 8/ץ + חומרה: /1 6ש ₪1 ,15-צ- ,360/370-וגנו! - מערכות הפעלה: 005 פוא ,15א+/\ 05/360 + בסיסי נתונים: . * 03ו1 ילידת 960ו. שנות נסיון 8. השכלה: .1.56, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪516 . חומרה: שר \ ,6 ואוו . מערכות הפעלה: 318-205 . בסיסי נתונים: (6ר/צו) עס וט שפגטאסץ 56 - * 04וו יליד 1956. שנות נסיון 1!2. השכלה: .1.56 מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום כלכלי. התמחות נוספת: 1(8%, תקשורת. שפות תכנות: 1./1ץ ,.60₪01. חומרה: 100/150 שש 0רג/א/6 וגג ,370/וצו. מערכות הפעלה: 05/4 ,315-005 ,דצו. בסיסי נתונים: אשעשו61 ,צו 56ו ,סאעצס:. 1105 * יליד 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.56, וגשד5צ5 טטכו-אטזשיווגס6. תחום התמחות עיקרי: מתכנת יישומית. . התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,8641 ,ראאדאסץ 1/8 . חומרה: ו1-שגוש ,18₪1/370 . מערכות הפעלה: צ5א ג ,פצוג . בסיסי נתונים: . 1106 * ילידת 1964. שנות נסיון 4. השכלה: .56.ו, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש .ו1₪גש55 ,צגאדאסע ,וו . חומרה: דצ/ד4 6ין וגאו ,181-370 . מערכות הפעלה: 00% 15ג 9/!8%5'ו . בסיסי נתוגים: +111 טפאטע . עולים עם נסיון בתחומי חשבונאות/ בנקאות] ביטוח/ ייצור 5 הווהה ל----.... | * קטון יליד 1957. שנות נסיון: 15. השכלה: .6.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6, 516,4561:ו,/.1ץ |- חומרה: 6/2 זצווו 41/1 6 וצו ,1/370גו + מערכות הפעלה: 5/!1,15/120% וא -. בסיסי נתונים: 0%1:/45₪],אששץו.61, +וו1 =5זוע * וווו ילידת 1957. שנות נסיון: !!. השכלה: .1.%6א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 6 ,א.א ךסש ,0/1 .+ חומרה: 1 6ש 1-370:ו1 - מערכות הפעלה: 5-1205,18] ,צ' ,05/5 . בסיסי נתונים: 412.45 ,2-ו . * כווו יליד 1949. שנות נסיון: 15. השכלה: .56.ו, מהנדס מחונות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכות. התמחות נוספת: מנהל בסיס נתונים. שפות תכנות: .60901 516,561 ₪510 5 מפהמוצסץ . חומרה: 1831-370 ,1 6 . מערכות הפעלה: גוג ,5> ,5-205א . בסיסי נתונים: 5..5,1%15 58,20 8,455,025 וכו אטעיוו.וס . * 3וו1 יליד 1954. שנות נסיון: +1. השכלה: .6א.1, | מתמטיקה ותכנות. תחום התמחות עיקרי: מנתח מערכת. התמחות נוספת: תכניתן יישומים. שפות תכנות: .600801 ,455218168 2910 0 . חומרה: 11-ש(ו ,1/1 6 וגנוו - מערכות הפעלה: 60/41 ,0% צזג . בסיסי נתונים: !11 145% . * 5ווו יליד 1950. שנות נסיון: 16. השכלה: .6א.ו, | מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכת. שפות תכנות: .60801 ,אאא 1.8 + חומרה: 1-370או1 . מערכות הפעלה: ואגו! - 5סט ,דצוג ףא . בסיסי נתונים: . * וכו יליד 1960. שנות נסיון: 7 השכלה: .1.6 | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8 5%181 ,₪516 45561 0 1 . חומרה: ‏ 1א/1. 6 1:1 ,1-370גגו! . מערכות הפעלה: 120% 18 ,5/1841 זג . בסיסי נתונים: 1.01% . * 26ון יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.%6, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. : התמחות נוספת: . שפות תכנות: 816 ,ְ08₪18ץ . חומרה: 1/1. 6 [8ו ,ו ו-טעש ,1-370וו1 > מערכות הפעלה: 0%( צזג ,צצא ₪!/ו - בסיסי נתונים: . * 30וו יליד 1963. שנות נסיון 5. השכלה: .6א.ז, | פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 861,‏ פצגוט רא 0 .+ חומרה: 2/אץ /. 6 וגג ,1-370גטו - מערכות הפעלה: צוצ ,00% צו + בסיסי נתונים: שצ.₪צסע ,+1ו1 פפגגום . עולים עם נסיון בתחומי חשבונאות/ בנקאות/ ביטוח/ ייצור ה ..................... ... .... . ...הוושש . * ודוו ילידת 1953. שנות נסיון: 18. השכלה: .1.56א, | כלכלה וקיברנטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,601801 ,1./1? + חומרה: א/ז, 6 וצגו! ,370-זגטו . מערכות הפעלה: 120% וצ ,מו!/פ'זר - בסיסי נתונים: 1.01%;8 115 שפגטע - * 32ןן יליד 1943. שנות נסיון: 25. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 370-.261 ,6-סטאשד ,א 0 ץע . חומרה: דא/ז 6 וגט! ,11-שגוץ ,370-זצטו . מערכות הפעלה: 00% 18א ,11-א₪5 אט!/8וא . בסיסי נתונים: . * 33ון יליד 1945. שנות נסיון: 19. השכלה: .גו.ווש, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: 84516 ,פשוגטוג ,1/8 אצגאזזאסץ ש5₪אסץ שופגוכז ,אטץקווס . חומרה: ו1-ש(וש ,370-[8! ,דא/דג 6 זגו . מערכות הפעלה: 1ג5%/1₪₪ ג גטו/פצוג ,פס פוא - בסיסי גתונים: 111 שפגטע . * 36ו1 ילידת 1960. שנות נסיון 9. השכלה: .6א.1ג, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: \ 08778 ,₪516 ,אטעעו 61 ,/ץ . חומרה: א/. 6 [צג:370,1₪-וזו! - מערכות הפעלה: 120% 8וג ,מצאו/58ץ ,מוגט!/פצוא . בסיסי נתונים: %₪458א0] . 1138 * ילידת 1953. שנוה נסיון: 15. השכלה: .1.86, | מהנדסת תעשיה וניחול. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ץ ,6יוא ,60801 . חומרה: ‏ 1א/1. 6 וגגו! ,370-וגנו1 . מערכות הפעלה: 120% 18 ,1'5/18%6 . בסיסי נתונים: 11:56 . * 42ו1 ילידת 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.56 | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.861גש ,א פדטסץ ,וו . חומרה: א 6 וצטו ,1 1-טגויו ,370-זגזו! . מערכות הפעלה: 00% 415 ,11-אפא ,גו/56 . בסיסי גתונים: . * 1143 יליד 1949. שנות נסיון: 7ו. השכלה: -1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . 7 תכנות: ,אד סץ ,21/1 .. 7 ה: זצ/זג 6 וו 1-כ ,1-370רוו . עך בת הפעלה: 05גו 5 5-15 וו בס סי נתונים: 5108 וט . עולים עם נסיון בתתומי.חשבונאות/ בנקאות/ ביטוח] ייצור . לו * 1148 יליד 1959. שנות נסיון: 5. השכלה: .56וג, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאא;א ,₪62א] 5₪.₪א0] 5₪ום ‏ ₪516 .+ חומרה: ד/ד, 6ש וגט! ,370-[צגו! . מערכות הפעלה: ז%/6315 ,זג:ו!/1/5ג ,205 8וא + בסיסי נתוגים: אס8ו� ,אאע;טו.61 2.5₪א0ץ שפגאע - גוו !)ו מרד 1150 * ילידת !ו195. שנות נסיון: 17. השכלה: .56וצ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת:". | שפות תכנות: ![ג-.1? ,א אדאסץ . | חומרה: 141-370 ,126 ,8080/8086 .וצ + ו מערכות הפעלה: 4515 ,11-א5א ,אוגא . 1 בסיסי נתונים: . * 51וו ז ילידת 1949. שנות נסיון: 20. | השכלה: .3%6, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1./1ש ,ם.]הור55ג . | חומדה: 1/370:ו1 . זֶּ מערכות הפעלה: [אאו5/1עו . | בסיסי נתונים: 1ג1/18א1 . ]. * 1152 יליד 1947. שנות נסיון: 22. השכלה: .6.וו, | מתמטיקאי. החום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8.816 .60801 ,1/1 ,אט.ו₪ור53ג . חומרה: ז/ד. 6ש 1831 ,1/370ו1 . מערכות הפעלה: 1205 38 ,1אאו5/1ט1 - בסיסי נתונים: אגזגשסע>וסרא 11 טצגגוע . 1153 * ילידת 1949. שנות נסיון: א18. השכלה: .1%6, מתמטקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 60801 ,אגאדא0ש ,1/1 ,אש.ואור35 . חומרה: /ד 6 ו[גגו1 ,1-370גגו1 . מערכות הפעלה: 1205 1,18ג05/5,15/!8 . בסיסי גתונים: 1:8 ,8.5 413 - * |6ו1 ילידת !96ו. שנות נסיון 6. | השכלה: .1.56, מתמטיקה. | תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. | התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,צ�₪78 ,וי .+ חומרה: 320-\- ,6/2 [ג:!1 ,1-370או! . מערכות הפעלה: וג ,1208 18 גו!/פצוצ - בסיסי נתונים: 12845 . 162 * ילידת 1961. שנות נסיון: 7. השכלה: .1.56, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: (14680-11ג) אש 9551₪1 . חומרה: וו-שטץ . מערכות הפעלה: צצא . בסיסי נתונים: . 1161 * יליד 1955. שנות נסיון: :1. השכלה: .1.6, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תיכנות יישומית. שפות תכנות: 516: ,1/1 ,א 0 ,601101 (1:1-370,8080!)א:₪1.1 951 + חומרה: דצ/ד3 6 1:1 ,181-370 . מערכות הפעלה: 1ג8!/ט> ,5/!81'ז1ג ,005 ור + בסיסי נתונים: . 8ו עולים עם נסיון בתחומי חשבונאות/ בנקאות/ ביטוח/ ייצור ה ּ /-₪-ש- 0 ₪0 אש 0 , 1166 * ילידת 1955. שנות נסיון 5. השכלה: .1.56 | מורה לפיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מלמד. שפות תכנות: 14516 .5681 + חומרה: !!או1ג אצ א/. 6ץ וגטו + מערכות הפעלה: 120% 18א . בסיסי נתונים: (צואו1 טפאטע . 1167 * ילידת 1960. שנות נסיון: 8. השכלה: .1.80ג, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ג או)וסש ,1] וע ,מטעטוו6 60801 - חומרה: 22-11" ,831-370 ,זאד 6 וצטו - מערכות הפעלה: אא ,05 8זג ,86א31/5/18 - בסיסי נתונים: 412348 ₪5₪א0? 110 55גחעט - 1169 * יליד 1939. שנות נסיון: 17. השכלה: .ג1.1!, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: .1.601 ,6 ,₪11 ,אאא 0ץ .561 - חומרה: א 6 1א:18 ,370-ופו . מערכות הפעלה: 20% פורג ,1ט!/5ץזה - בסיסי נתונים: . 1171 * יליד 1960. שנות נסיון 8. השכלה: .56.וצ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .801 ,אוטיועו.61 ,24516 6 וור55 ,אאזאסץ !וטא - חומרה: וו-שכוץ ואג א 6 נאטו ‏ 370-וצם! > מערכות הפעלה: פוגצ ,א5א ,205ו. 15 מ גו!/פצוא - בסיסי נתונים: 111 12.45% ,03401.6 ,א וה - 1172 * ילידת 1965. שנות נסיון 2. השכלה: .56.וצ, | כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,04% 6 ,אט.ןט!אט 35 ,1/1 - חומרה: 11-ו ,1!:1-370 . מערכות הפעלה: |צ:ו1'8/1א ,אפא . בסיסי נתונים: 08601.6 . * 1175 ילידת 32פו. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.50א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. 0 נוספת: מתמטיקה. ות תכנות:.1./1? ,רא 08 .45641 ,.861ש-סטאש , 7 חומרה: 18841370 ,ז'צ/1ג. 6 ואו . " ו מערכות הפעלה: 008 8וג ,1ג₪8ו/3ו - בסיסי נתונים: . * 1176 יליד 1948. שנות נסיון: או. ו .6 מהנדס. חום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: הנוה מערכות ל 9 כנות: .461 ,1.8 צגאזאסץ - חומרה: ד 6 זגו ,370-זומו | 0 מערכות הפעלה: 08 צור מפוו/ווג - נתונים: +11 455 048488 6 ,וס . ו יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .1.56, מתהטלקת תחום התמחות עיקרי: תכנות 0 נוספת: . פות תכנות: אצשא ,1אשךג; : 2 אדא ,1/5 ור55ג . מער / כות הפעלה: 6.15 מגזוו/צעוג בסיסי נתונים: 413.8₪.5 + ו עולים עם נסיון בתחומי חשבונאות/ בנקאות/ ביטוח/ ייצור 39 1178 * ילידת 967ו. שנות נסיון 5- השכלה: .506.]צ, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: .- שפות תכנות: ₪54516 ,צודא0? ,1/8 561ע - | חומרה: ‏ 41/1 6 וצט! ,370-וצגו! - מערכות הפעלה: 7150 ,00% 8וצ ,צו!/פצוא . בסיסי נתונים: +11 0545₪ . 1179 * ּ | ילידת 948ו. שנות נסיון: 19. השכלה: .46.ז, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכגות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1ץ ,1ג2456 ,אגאד04? 60801 . חומרה: ]'א/ד 6 81! ,1-360/370₪ו1 . מערכות הפעלה: 1205 15ג ,15/18%1 מצא!/ע5 . | בסיסי נתונים: פש! ,+!11 0855 - * 1180 יליד 1959. שנות נסיון: 10- | השכלה: .1.56, | מהנדס. | תחום התמחות עיקרי: תכנות. | התמחות גוספת: . שפות תכנות: ₪516 ,6 ,2456841 ,רגתדאסץ . חומרה: 11-ש(וץ ,81-370ו1 . מערכות הפעלה: 00% וא ,11%-א₪5 . בסיסי נתונים: +11 שְפֶג₪ט . | | | | * ואוו | ילידת 956ו. שנות נסיון: 2ו. | השכלה: .1.6 מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א גא0₪ש ,1680-11 .21 45610 + חומרה: 1/1 שש וגטו ,ו ו-טגוץ ,370-וגגו! . מערכות הפעלה: צורש ,1-דא ,צס0 פוא ג11-א>א מאטו/5טוצ . בסיסי נתונים: 138.8 .1071 ,פטפא6א!ו ₪ אס . * בא8!| יליד 1952. שנות נסיון 16. השכלה: .6א.ז, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש .]ו5561 6001 . חומרה: 1-370ג11,188-שגוץ . מערכות הפעלה: [5/!8צו ,11-דק . בסיסי נתונים: . * 4א1|8 יליד 1965. שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.0₪18ץ ,88 5%5181‏ תצהמצסע ,0אוצסץ משיטווס . חומרה: ז/1. 6 וגוו! - מערכות הפעלה: 1גו1-צ5א ,005 !3 . בסיסי נתונים: . 1186 * יליד 1946. שנות נסיון 16. השכלה: .56.וא, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. - התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,₪416 ,855א0ת ,+וו1 שפגווע . חומרה: 181-370 ,ד/דג 6ש ווא! . מערכות הפעלה: וגא!/צג!ג ,צסט פו . בסיסי נתונים: %5₪�+ץ ,+11 ₪55 - * אַ8ו1 ילידת 1949. שנות נסיון: 13. השכלה: .6א.ז, | מכונאות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 ,\.6ד0₪ץ ,אש !ח!ט 55 - חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 8/181! . בסיסי נתונים: 38₪ו/צזג! . עולים עם נסיון בתחומי חשבונאות/ בנקאות/ ביטוח/ ייצור ור ה * פא יליד 1956. שנות נסיון: 12. השכלה: .1.86 | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.]1/ .00801 . חומרה: 6-100/150:] ,1₪1-360/370 דא/יד 6ש וגו . מערכות הפעלה: 6שא 054 ג5/!8עוא ,פס 8ו . בסיסי נתונים: 0אשא0ע ,שו שפגע . * ופוו יליד 962ו. שנות נסיון 5. השכלה: .1.>6, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש ואזש85 ,צאדא0ס? 45641 6 + חומרה: זא/1. 6 וג8! ,1₪1/370 . מערכות הפעלה: 130% 8ואג ,1ַ5/!8צוא - בסיסי נתונים: ! שפגגוע . 1192 * יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .גו.ווי, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: צאסטוו ע65,680ואסאוטוא60. התמחות נוספת: תכנות 1צ0/6% 64. שפות תכנות: >8ו.4/101 ,צאאזאסץ 6 . חומרה: וו-שטש אא 6 וצו . מערכות הפעלה: 11- אא ,05( 18 + בסיסי נתונים: %₪455א0ע ,אטטשו61 וו שפגטט .- * 1193 יליד 1947. שנות נסיון: 21. השכלה: .(ו.ווץ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצוים. שפות תכנות: .4861 ,| אדא ,1/1 + חומרה: /1. 6 1ג:ו1 ,360/370-וצגו! - מערכות הפעלה: 20% וג ,1אץ ,8/1846 ו - בסיסי נתונים: 1256 ,24845 - * +9וו ילידת 1949. שנות נסיוןך 18. השכלה: .6.וא, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .ואאדאא ,4516 60801 8 - חומרה: זדצ/ז1. 6 וגגו! ,370-זאו! . מערכות הפעלה: 120% 8ו ,5/!81 וא - בסיסי נתונים: 045 . 1195 * ילידת 1950. שנות נסיוןך 16. השכלה: .56.וא, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 640/6%%1. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: אש.|ט!55 ,אטשעו.!6 ,040-6561 ,רודאס: חומרה: 41/4 6 וגפוו ,וו-שטיו ,370-זרווו. 0 מערכות הפעלה: 005 פוג ,א5א ,5/3 ו . בסיסי נתונים: . * 1196 8 2. שנות נסיון: 17. זשכלה: .1.56, | מתמטיקה, שימושי תחום התמחות עיקרי: תכנות. 0 התמחות נוספת: . ו אס שרע 001 . כ דודג 6 זגו ,360/371-[רגו . ו מע הפעלה: 5 318 8ו/5ו . ס סי נתונים: ו5₪11ו ,545 - ו י 5 יד 1950. שנות נסיון: 8ו. השכלה: .6.ו, מ תחום התמחות עיקרי: תכנות התמחות נוספת: . | שפות תכנות: צגו תכנות: 60804 ,]וצ ג קדס 370- . שוג : חומרה: 41/1 שיו וגפו עפוש ד ו ל ל מערכות הפעלה: צוגש ,: [פעלה: ]) ,00% 8ו ,גוו-צפו , 5 בסיסי נתונים: ש'ואד גד ,+ווו ו 0 עולים / לס נסיון בתחומי חשבונאות/ בנקאות/ ביטוח/ ייצור וגו 1199 * ילידת [196. שנות נסיון: 7 השכלה: .1.86צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: \א0ץ ,0 . חומרה: ד/1 6ש וגגו! ,ו-קץ . מערכות הפעלה: 1205 15 ,₪5 . בסיסי נתונים: 0%8₪45₪ע . * ן120 יליד 1954. שנות נסיון: +1. השכלה: .1.86, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . 2 שפות תכנות: \ 048 60801 ו + חומרה: 1831-360/370 . מערכות הפעלה: 1'8/1841א . בסיסי נתונים: . * 1202 ילידת 1947. שנות נסיוןן: 20. השכלה: .1.56, | מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 601301 ,אש יקוס . חומרה: 2-80 ,א/1 6 זצגו] ,370-וגפו1 . מערכות הפעלה: =8 אגו!/צוצ ,6/41-80 ,2058 פוצ . בסיסי נתונים: +11 128456 ,08451 ,מטץטווס . 1204 * יליד 1958. שנות נסיון: 8. השכלה: .56.ז, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 16א111 !1 טזו. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .3001 ,118 ,6 אש וטור35 . חומרה: 11-עכוש ,1/1 6 וצו . מערכות הפעלה: 130% וג ,אואש ,מא11-צצא . בסיסי נתונים: ₪.08₪4061 ,0%88%58ע ,0458 . 1205 * ילידת 961ו. שנות נסיון 8. השכלה: .1.>6ו, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: רשתות מקומות. שפות תכנות: אא. ]4335318 ,אדא 561 ו . חומרה: 1/. ₪6 1גו1 ,370-וגזו1 . מערכות הפעלה: 20% 8וג ,5/1₪₪%צו . בסיסי נתונים: =0%88%ש ,+11 טפגגוע . 1206 * יליד 1952. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.86, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות ש>זצוד .61א. התמחות נוספת: פיתוח שא₪ 1114. שפות תכנות: אש ]₪!5551 ,6 2456410 ראדאסץ ]וע . חומרה: ‏ /1 6 ו18 ,11/730-צ\ ,360/370-וגו!1 . מערכות הפעלה: ₪08 פזג ,פוג /א- ,81!/פור . בסיסי נתונים: 208458 ,] 855 .08.61 . 1207 * יליד 1959. שנות נסיון: 11. השכלה: .1.56, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1גא641/6. : התמחות נוספת: תכנות תערכות. שפות תכנות: אא.וגו]ושצ.0א6 גוג ,1.3 1/8 צאזאסץ 561 6 . חומרה: 1881-360 ,70/אג- ,11-עכוץ דצ/1 6ש 18.1 .8086 וטואו . מערכות הפעלה: 05/2 ,1205 זג ,צוצש ,15-צצא ו!/צצו - בסיסי נתונים: אאץק611 ,%5ג0%8 ,+זו1 שפגגוע . * 1208 יליד :195. שנות נסיון: 17. השכלה: .6י.1, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. . ו שפות תכנות: 1./11ץ ,1% ,0 1 שג א גאד0ץ ,אש !ריופ . חומרה: 8030 1שדא1 ,גד 6 וטו ,1-11פ 1 ו-עטש ,אורו-שו! + | ו מערכות הפעלה: 1 181% ,צואש .1 ופצסא פאטצוזטא ,פס וג 4/וגו1-צפא .18 בסיסי נתונים: 1.01%5 ,צאש65/06 וגו ,אטעיון.ו , אפגווט 01 ג-א - עולים עם נסיון בתחומי חשבונאות/ בנקאות/ ביטוח/ ייצור עולים עם נסיון בתחומי * 209ן יליד 1964. שנות נסיון: 4. השכלה: .56.ז, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאשא 60801 45610 6 אגודסץ ,וע - חומרה: צ/1 6 וצגפוו ,370-וצנו . מערכות הפעלה: אוצטש ,120% 15 ,צ₪ן/5/ו - בסיסי גתונים: +15 ,455 ,א>עעווס . * 0ו2ו יליד 1959. שנות נסיון: 9. השכלה: .1.56 | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 5-65% ,858א0ץ 45610 אגאודאסץ ]וע - חומרה: דא/ר. 6 ו1ג8! ,1-360/370צ:ו1 . מערכות הפעלה: 0%( 8וג ,מגט8ו/1גע ,1צוו/5צור - בסיסי נגתונים: ₪858₪א0* ,שפגכ ,₪5ג - * וו?ו יליד 1952. שנות נסיון: 14. השכלה: .1.56, | מהנדס. 2 תחום התמחות עיקרי: תכנות %1ג64/6. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .1.601 ,1.1 ,54516 450810 6 - חומרה: ז'/דא 6 וגו ,1-360/370:ו1 - מערכות הפעלה: 20%ו 18 ,188/ואץ מצטו/5'וצ - בסיסי נתונים: +111 2858 . * 2ן12 ילידת 1955. שנות נסיון: 13. השכלה: .56.וא, | מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .601901 ,6 ,4561 ,555!₪1.08 - חומרה: צ/ז. 6 וגו ,370-וצזו1 - מערכות הפעלה: [ג:ו5₪/1? ,005 וג ,5/!83וא - בסיסי גתונים: - * 3ו2ו יליד 1953. שנות נסיון: 14. השכלה: .56.וא, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 014 ,₪516 ,אאטא מזט. וטורפ 53 ,1/1 בואאטדא - חומרה: 41/41 6 81ו1 ,1-370:ו1 . | מערכות הפעלה: 120% 1% ,צוא6 ,8!/צוצ' . בסיסי נתונים: 41241:5 . | * 1214 יליד |195. שנות נסיון: 17. ן השכלה: .56.ו1, | מהנדס מתכנת. ן תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגזד ,1 אשא. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 0 54 0 . 000 1-טכוץ 5/2 ורפ מיצזד ה מערכות הפעלה: שיא ו 05 6 - 7 בסיסי נתונים: ₪ש/י61.1 ,8456א0 ,וו טצגווע . * 5ו2! יליד 1953. שנות נסיון: 12. ה .>1.5, | מהנדס מחשבים. ותמחות עיקרי: תכנות 00/61 .6. שיק תכנות מערכות ל : 6 4561 ,1808 55. 216 שץי ₪ ו 0 370-ור! ודצ/ז ג 6 | ₪ 0 ות הפעלה: 5-2 1-א5א ,₪5-2000 ,005 8ו . גתונים: 10810 ,אס אגץ ,דוו פצגנוט . חשבונאות/ בנקאות/ ביטוח/ ייצור 3 1216 * יליד 1952. שנות נסיון: 17. השכלה: .גו.ווש, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות ‏ 6412/6%%1. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 01.06אץ 04580 ,+ וו ש5גפ ושייווס .וע ₪ גנוס 516 חומרה: 1ו-גויו ידא/ז. 6 זגו ,370 - זגנו . מערכות הפעלה: וז-א5א ,1205 וא מצם!/5צוא . בסיסי נתוגים: ₪486 . * 8ן12 ילידת 1957. שנות נסיון 11. השכלה: .%6.ז, | קיברנטיקה כלכלית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: - שפות תכנות: ‏ 60801 ,אש.]551₪ א ואסץ ו . חומרה: דצ/ז1 6 181 ,1841/370 - מערכות הפעלה: 05(ו1 15ג ,6צ5/!8צוא - בסיסי נתונים: +1!1 16 !אטע - . 1220 * יליד 1948. שנות נסיוןן: 18. השכלה: .1.56, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנת מערכות. התמחות נוספת: תכנת יישומית. שפות תכנות: 4 0878 ,55.18.68 !אגא 60801 ו + חומרה: 881-370! . מערכות הפעלה: 81!/: צוא - בסיסי נתונים: 40248.5 - * ן122 ילידת 1952. שנות נסיון: 15. השכלה: .1.6, | מתמטיקה שימושית. ן תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ‏ 60801 ,אש.4556181 ,21/1 1האש א . חומרה: 81-370ו1 . מערכות הפעלה: 1א!/>+ז . בסיסי נתונים: 12.8% . 1222 * ילידת ו195. שנות נסיון: 14. השכלה: .96.ו, | מתמטיקה ומחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,078% ,60801 ,אע.]טור556) . חומרה: 5/2ש ז8! ,151-370 . מערכות הפעלה: אוא//צו ,0% 15א ,פ'זג 55/5 16ג6/וצ . בסיסי נתונים: 6-2 . * 4נכן יליד 1960. שנות נסיון: 10. השכלה: .56.ז, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות ! שד .!גטא. שפות תכנות: ₪%816 ,18 ,0418 4561 ,את.]₪!רם 55 0 . , חומרה: וו-טטש ,181-370 ראד 6ש וגג . מערכות הפעלה: [אא!/5ו ,צוצש ,005 318 + בסיסי נתונים: +11 ש5ג8ע . * 25ן יליד 1953. שנות נסיון: 15. השכלה: .גו.!!ץ, | עיבוד נתונים לכלכליים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8.816 561.,60101ש,פטורטור,1/.זץ, 0-6א:ז(11-שץ) אא ונורטפ 5 0 א6 גוא חומרה: 411282400 ,1614/62 ,131-370 ודצ/1. סי זגזוו ו ו-שכוץ - מערכות הפעלה: ז1-זצ( ,3/181-1 ,צטכו 315 !גוו-אצצא . בסיסי נתונים: צג8ג412 - וצווג ,+111 פצאגוט . 126 * ילידת 1956. שנות נסיון: 13. השכלה: .סא.ו, | מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ש9%ג8₪א0ע ,08784 60001 + חומרה: ד/ד סש וגא ,וו-עטש ,370-[גגו! . מערכות הפעלה: 008 צז ,11-צ5א ,גו!/5ור + בסיסי נתונים: שצגא�ץ . עולים עם נסיון בתחומי חשבונאות] בנקאות/ ביטוח/ ייצור 4 שי יה ו 1227 * יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .56.זצ, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אא0₪ץ ,₪516 ףע . חומרה: ‏ 1א/, 6 ואנו! ,370-וצ1₪ . מערכות הפעלה: 1205 18צ ,8/18%8/וצ + בסיסי נתונים: 0%₪%88₪ . ]228 * יליד [195. שנות נסיון: 15. השכלה: .56.ז, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,601%01 ,א45551₪!.6 ,אאאדאסץ ף/עוץ .- חומרה: זא/1 6 !צ!! ,360/370-ואט! - מערכות הפעלה: ןצאו5₪/1 ,0% 8וא - בסיסי נתונים: %₪8%₪א0 ,אשעטווס 11 55אטט - 1231 * ילידת 1953. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.86צ, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪516 ,208784 . חומרה: 12-11 ,1-360צגו1 . מערכות הפעלה: 36/1881 . בסיסי נתונים: . 1232 * יליד 1953. שנות נסיון: 16. השכלה: .6.ו, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,601301 ,1/1 + חומרה: 1א/1 6 ואפו! ,31-360/370ו1 . מערכות הפעלה: אואט ,05 18 5/!89צוא - בסיסי נתונים: . 1233 * יליד 1957. שנות נסיוןן: 11. השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: - שפות תכנות: .1א86ש ,60 ,551₪1.686 ,4516 ודה סץ ו - חומרה: 8080-.1צגו ,11-ש(ו ,1-360אנו! - מערכות הפעלה: |1-11א מג!/עפ . בסיסי נתונים: . * 234ן יליד 1955. שנות נסיון: 11. השכלה: .6צ.וג, | מהנדס מערכות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0ג0106א/0118ד4₪ פוגאשזגצ שוג : שצפג חומרה: 1א/ג. 6 זגו 370-ו ' 0 מערכות הפעלה: ו1-א>א ,005 צזר גאוו/פו . בסיסי נתונים: 5גט. 11 שפגוט ,פוגו - * 235| יליד 1958. שנות נסיון: 5ו. תת מהנדס מחשבים. התמחות עיקרי: תכנות שואוד ,4:ו₪. ה תכגות מערכות של 6עץ. נות: 2081 24510 4561 מרוץ ‏ צגאשוס: 0 חומרה: 8080 ,ושדצן 7 הצא 6ע אנוו . 1% מערכות הפעלה: ,₪61 שאס -: נ נ בסיסי נתונים: 45ט , ישיש ל * 1237 - 2 שנות נסיון: 20. ז ה .1.56 | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. 4 נוספת: תיכגות מערכות. ה תכנות: 6 (05602א)יו אטו ור 55 ,60801 ו . . ה: זצ/ז 6 1 ,1-360/370ר! . ו הפעלה: 05נו 5/5 . סי נתוגים: + פפ וע ג . עולים עס נסיון בתחומי חשבונאות/ בנקאות/ ביטוח/ ייצור 5 1239 * ילידת 1946. שנות נסיוןן: 17. השכלה: .גו.וו, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: ,501 ,6 ,א 0418 ?א וע - חומרה: 1א/1 6 [8! ,370-וגט . מערכות הפעלה: 1205 315 ,6415/וג ,וג!/5צו מצמו/ט5ץ - בסיסי נתונים: צן 55אט 460₪אס0 - * 240ן יליד 1946. שנות נסיון: 20. השכלה: .6א.1, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: א76 א 51ורווג א ₪56 גזאט. שפות תכנות: .601901 ,826 ,6 5610 ,1/8 501 + חומרה: ‏ 41/ד 6 181-370 . מערכות הפעלה: 1205 315 ,1/6315 ,41ו/5ז . בסיסי נתונים: צ! 08458 ,082 0846 . * 1242 יליד 1963. שנות נסיון: 6. השכלה: .6צ.1, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א5א ,₪516 ,1/ע ,דסי 45610 ו++6 ₪ . חומרה: אגט ,181-370 ,5/2 41/0 6ץ זגפ . מערכות הפעלה: זגצ 6/4 ,אוצט ,005 318 . בסיסי נתונים: ג51ו 28 ש5ג₪א0 (טו)ווו פפגטע . * 43כן יליד 1935. שנות נסיון: 20. השכלה: .1.56, | פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ו/וץ . חומרה: 370-וצו! . מערכות הפעלה: [ַ5/!8ו . בסיסי נתונים: . 1246 * ילידת 1952. שנות נסיון 17. השכלה: .1.%6, | מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ואדגא ‏ 858א0ע 2ש65כ ,1/1 60801 אש נורע55א . חומרה: ץא/ז 6 1ג:ו1-370,1גו! - מערכות הפעלה: 005 8וא ,5/!8%5צ1 . בסיסי נתונים: צ88ַ.(1 . * 47ין ילידת 195%. שנות נסיון 11. השכלה: .1.56 | כלכלה ו יבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות %.640/6. שפות תכנות: ₪%816 ,אש.45564181 ,ראאדאסץ ף/ץ > חומרה: 1/1 6 זג8! .181-370 . מערכות הפעלה: 005 8ז צ8!/זר - בסיסי נתונים: 8₪108 . * 1248 יליד 1961. שנות נסיון: 8. השכלה: .6>.וצ, | מהנדס למערכות הפעלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.1 ,₪516 . חומרה: 1715 צטסאדסטסא םצ/ד 6 וגאו . מערכות הפעלה: 1205 418 . בסיסי נתונים: אשץעץ!61 ,ש%:וצ0? ,+וו1 שפאטט . 1349 * ילידת 1952. שנות נסיון: 16. השכלה: .1.>6, | מתימטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות שוגו .1שא. התמחות נוספת: תכנות שיטת הסתברות. שפות תכנות: 6 ,\ 088 ,5518158 + חומרה: ון-עטץ . מערכות הפעלה: 0% 8זג ,15-אצא - בסיסי נתונים: . עולים עם נסיון בתחומי חשבונאות/ בנקאות/ ביטוח/ ייצור 6 הַמ !250 * יליד 955ו. שנות נסיון !1. השכלה: .56.וצ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 וס 60801 /.וש 561גץ .+ חומרה: /1 6ין 1גו! ,11:%1-360/370 - מערכות הפעלה: אוגצש ,05 18 ,1א8!/פצו - בסיסי נתונים: 0883458 ,1.85 + לולים עם נסיון בתחומי חשבונאות/ בנקאות/ ביטוח/ ייצור