עולים חדשים מבקשי עבודה בתחום מקצועות מחשב- קובץ תקצירי קורות חיים מאורגן לפי תחומי התמחות – מהדורה שניה

התקצירים מסתמכים על מידע שנמסר ע"י העולים בראיונות עם חברי איל"א – קבוצת ייעוץ מקצועי לעולה. הגדרת היידע והנסיון של העולה נעשתה בהתייעצות עם המראיין, וזאת מתוך הבנת הרלוונטיות לצרכים המקומיים.

OCR (הסבר)
עולים חדשים מבקשי עבודה בתחום מקצועות מחשב קובץ תקצירי קורות חיים מאווגן לפי תחומי התמחות מהדורה שניה תמוז תשנ"ב - יולי 1992 איל"א - איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה קבוצת יעוץ מקצועי לעולה הודפס באדיבות יבמ ישראל תקצירי קורות חיים של העולים עם נסיון ב: זאג תד ס 5 ק/ ו זט זקה אאמת 2 ספת וע ךש טר 105 0 0כוט מ סכנל שח וס 0 02ט תטויט 0 שיו ב ₪15 פס כל םושר כ ול בלבר 0" ששה קל שישו טרב 2/0 אצנ" :2-0 2 5 גת דרה א 0 :0 ג 1 47 זז דסדך/655) 9 426 .₪ ל לבק ב 05 שר ₪ 58 מו 4 3 2 5/0801 הטאז :0 לו 030 .ב 56 5 דד נזס/פ5/וסכאזצצעזז-8כ/ אמקקן וס 20 קב 0% רשע 00 ל האר םשר 57 אאא הססתע ואד צ5 :2-0 76 תב"מ ב 0 ד בס 1 סל שו ו זמן אמת 5000 :30500 8 בינה מלאכותית --|/| [ -|[ יוו רשתות תקשורת ו 110 לומדה 0 ל כל 6 שד 0 טי יש 1 1 רפואה - וקו משרד ממוחשב , :3 טסו סרוה הוה :9 0.כט,..2. 24] הוצאה לאור 7- י. |[ -|- | ורי ו רייו / תכנות מד בנק תה" ל ב 130 מבוא תקצירי קורות חיים המופיעים בקובץ זה הם של עולים חדשים, מבקשי עבודה בתחום מקצועות מחשב. התקצירים מסתמכים על מידע שנמסר ע"י העולים בראיונות עם חברי איל"א - קבוצת ייעוץ מקצועי לעולה. הגדרת היידע והנסיון של העולה נעשתה בהתיעצות עם המראיין, וזאת מתוך הבנת הרלוונטיות לצרכים המקומיים. התקצירים מאורגנים לפי תחומי התמחות שונים, אינדקס לתחומי התמחות ראה בעמוד הבא. בעלי התמחויות במספר תחומים מופיעים בקובץ זה מספר פעמים במסגרת כל תחום התמחות בו היה להם נסיון. התקצירים נגזרו מתוך מאגר מידע המכיל קורות חיים מפורטים של העולים. המעונינים לקבל קורות חיים מפורטים (כולל שם וכתובת) יפנו למשרדי איל"א ויציינו את המספרים המזהים של האנשים בהם מתענינים (המספר המזהה מופיע בשורה הראשונה של כל תקציר). ניתן לפנות לאיל"א בטלפונים 03-6715770, 03-6715772 או בכתב לפי הכתובת: מזכירות איל"א, כפר המכביה, רמת-גן 52109. מאגר הנתונים של מבקשי העבודה מתעדכן באופן שוטף; תוכלו לפנות לאיל"א גם בעתיד ולקבל קורות חיים של מבקשי עבודה על פי הגדרות התמחויות. ובקליטה ברוכה נתברך. מבוא 4 בסיסי נתונים: 1/0705 ,(141)8/2אם דא ,15/08אז ,זו סוסא - * וסוו שנות נסיון: 19 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .450641, 6 ,אה4תדמסק ,1/1 . חומרה: 'דא/41 6 1א18 ,11-א 4 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 205 15א ,15א צ/א 4 צ ,05/360 . בסיסי נתונים: . 1103 * שנות נסיוןן: 8 השכלה: .1.50א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84510 . חומרה: סאג שו ,6 ואפ . מערכות הפעלה: 158-205א . בסיסי נתונים: (סא4) 1.084מצ ,8455אסת ,85 - 1104 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום 7 התמחות נוספת: 84, תקשורת. שפות תכנות: 1./1ץ 8 חומרה: 100/150 שמא ,ד4/דא/6ק וא8! ,1/370א18. מערכות הפעלה: 05/4 ,05כ-5וא ,ידצוא. בסיסי נתונים: 61.1275₪ ,צ] 8455כ ,סאקאסת. 1105 * שנות נסיוןן: 8 השכלה: .1.56א, ][אםד5צ5 כמ 41-אמדט קוא 0ס6. תחום התמחות עיקרי: מתכנת יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .45641 ,א חדתס- ,1/1 . חומרה: 11-שכץ ,1/370א18 . מערכות הפעלה: ₪8 ,)אצ ,5צוא . בסיסי נתונים: . 1106 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א4555 ,אאא דחס- ,וו . חומרה: 47/87 0 1א8! ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: +11] 8455 . * 1107 שנות נסיון: 15 השכלה: .56.)א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 450641.,,6ק,84516,]/.זק . חומרה: 26/2 וא18 ,47/87 26 [א8! ,1/370א18 . מערכות הפעלה: 8/005וא,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 8458 אסת, חמ פק 1 01, + ז]! ש5ג8כ . * 0וו1 שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, בלשנות סטרוקטורלית ושימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .801 00 א ג חדדת סת, ו/.1ק, 1ו-5ק!אטוא . חומרה: 1-370א18 ,11-קסץ . מערכות הפעלה: 1א5/18צ!א ,1-360א18 05סכ ,5-11ק!ואטשוא . בסיסי נתונים: . *[2ו1 שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א4555 ,₪4516 ,455641 ,6 ,וק . חומרה: ‏ 47/87 26 1אם1 ,370-ואם1 . מערכות הפעלה: 205 8א ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 10125 . ₪5 801/55 60/אג תד 56810 ]את 1014 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516,2-80 ,1/1 . חומרה: 47 26 1צ8] ,5 א1.1 ,1-370א8! . מערכות הפעלה: 8-0005!וא ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 88458 אס ,111 845₪כ . 103[| * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪26-3 ,.00801 ,6 ,אַ64ד0₪- ,מם81וא4555 . חומרה: 400 11,45-קכץ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 11,05/400-₪5% ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: .8/4 סא . 1053 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: 15צוד .5641א. שפות תכנות: א84 087 ,.45641ק ,6 ,חם.81וא4555 . חומרה: (11,40)70-קסץ , דא:דג 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 8וא . בסיסי נתונים: 088858 ,א0881= ,04845( . 1057 * שנות נסיון: 26 השכלה: .1.56א, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,5 81/א4555 ,1/1ק ,אאמהדחס . חומרה: 6 18% ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5/18/)וא . בסיסי נתונים: 8455 ,1א15.18א1 . 1061 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 5 6,541 א דח ס, ו וק , חומרה: 47/1 6ק 1א18 ,181-370 . . מערכות הפעלה: 005 18א ,%1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 111 =8435כ ‏ 088455 ,04845( . 1062 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0111קא ,6 ,84516 561,080 ,אג דסי חומרה: (80386 .₪1 דא1) 00 סק ,1]370א18. מערכות הפעלה: 58-05וא ,1/5וא. בסיסי נתונים: 258ק61.1 0%8455= +85111ס. 1064 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 60801 ,1/1 . חומרה: 81/81 6 א18 ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 4048915 ,088456 ,111 8455 . 1100 * שנות נסיון 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪20 ,84516 ,1./1ק 60801 ,א4מאדחס; . חומרה: 6-2200אג / ,11-קכץ ,1-370א18 ,דא/ד4 56 ואפ ,6/2 ואמ . מערכות הפעלה: 66% ,1א%5/18)א ,05 א . השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 04. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: ,45641 ,06 . חומרה: דא/47 6קץ ואם1 ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: א1אנ ,05 פוא ,11-אפק . בסיסי נתונים: 0840101 . 1140 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .00801 ,אא אדא סת ,1./1ק ,הם.1םוא555 - חומרה: 11-קכש ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 11,5%5-5%א,]א5/18עוא . בסיסי נתונים: 118₪15א . 1142 * שנות נחיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.2456041 ,אא אדסח ,וק . חומרה: דא/יד4 6 ואם] ,1ו-קכקץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-%א₪5 ,1אם1/ם%5 . בסיסי נתונים: . 1143 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .00801 ,א אדחס- ,45641 ,ווק . חומרה: 47/87 6ק ו1א18 ,11-קכץ ,1-370אמו . מערכות הפעלה: 005 8וא ,11-₪5% ,1א50/18 . בסיסי נתונים: 58708 ,שאמואש . 1148 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א5%א ,02 אם ,2455 אס ,455 מכ ,84516 ,6 . חומרה: 47/87 26 1א8! ,1-370א18 . מערכות הפעלה: ]א//15א6 ,1א5/18/וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: אספז]אש ,0112258 ,8455 א0- ,מ5גמכ . 1150 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1א-/21 ,א4חדחס- . חומרה: 1-370א18 ,וש ,8080,8086 .םידאו . מערכות הפעלה: 4515 ,5-11 ,אואח . בסיסי נתונים: . *ופו1 שנות נסיון: 20 השכלה: .3.56, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,00801 ,1/1ק ,מ181.5א4555 . חומרה: 1/370א18 . מערכות הפעלה: 1א5/18צוא . בסיסי נתונים: /א1518א] . 1152* שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,00801 ,1/.זק , אם.181א4555 . חומרה: 47/81 6ק ]אם1 ,370 וא . מערכות הפעלה: 05כ 8וא ,6א5/18עוא . בסיסי נתונים: אא אפסספוסאא ,וז 8455 . *55ן1 שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, הנדסת מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1ד,541א. 1128 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,6 ,1./1ק ,אאא ד סש ,חם 555181 . חומרה: דא/47 6ק [א18 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005 5וא ,5/]8%צוא . בסיסי נתונים: 111 845 . 1130 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 ,.45641ק ,8455 ,א4מדתסה . חומרה: 25/2 , 47/81 56 181 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: א1אנ ,005 8וא . בסיסי נתונים: 0845 , +111 ₪פ5הסס . *וגּון שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, כלכלה וקיברנטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1/1ק . חומרה: 47/81 6 ]א18 ,370-/א18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א5/18/]א . בסיסי נתונים: 1.0705 ,111 8455 . *32ןן שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 370-,.101 -80אטד, א דמס ,11 . חומרה: 47/87 6 181 , ון-פסץ ,4-370א18 - מערכות הפעלת: 5 פוא ,11-אפת ,1א5;18שוא . בסיסי נתונים: . 1133 * שנות נסיון: 19 , השכלה: .כ.ז?, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: 84516 ,5קואשוא ,א דפס ,55 אס חומרה: 11-פץ ,181-370 ,דא דג 6 ואמ . ו וו מערכות הפעלה: זא ,הווא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 111 8455 . *34ן1 שנות נסיון: 17 השכלה: .56.)א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: .41,001 ,א דתסי. חומרה: 14]14א ץצ 6 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,6א58/18 . בסיסי נתונים: . 1136 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אגא דאס ,84516 ,ממקקוום ,1/1 . חומרה: 1א/47 56 1א1-370,18א18 . : מערכות הפעלה: 05 8א ,וא8!/פ9ט ,וא8!/פשוא . בסיסי נתונים: 08455 . * 38ן1 שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדסת תעשיה וניהול. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,₪26 ,.00801. חומרה: 47% 26 וא18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 8858 . * 1139 שנות נסיון: 15 חומרה: 11-כ ,1-370א18 ,ידא/ידא4 6ץ ואפ . מערכות הפעלה: ₪5 ,005 8וא ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: 24846 ,8455אס0- ,111 8455 . 1168 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 21./1 ,181.58א4555 ,80-2456041 אד ,א4מאדתס . חומרה: 47/7 0ק 1א8! ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,6א18/פ/וא . בסיסי נתונים: . 1169 * שנות נסיון: 17 השכלה: .₪.תפ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. . שפות תכנות: .41,001 ,6 ,1/.זק ,אאאדתס: ,45041 . חומרה: ‏ 7 0 1א18 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: . . 1170 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪םקק0]1 ,4516 ,1/1ק ,אג4מאדתסץ ,.45641ק-סמהעטדך. חומרה: 7א/47 6ק ואם1 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 1א;02 ,05 5 . בסיסי נתונים: 601.1258 ,8455 אס ,זו] מ5גמכ . 1172 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א אדת0ת ,₪516 ,חם.1םוא4555 ,1/1 . חומרה: 11-שכץ ,181-370 . מעדכות הפעלה: 1א5/18/]וא ,5% . בסיסי נתונים: 04401.5 . 1173 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,1./1ק ,00801 . חומרה: 1-360/370א18 . מערכות הפעלה: סכ 8וא ,1א5/18צו . בסיסי נתונים: 038855 ,111 8455 . 1180 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 ,45641 ,אא4אדתס . חומרה: 11-קכץ ,1-370א18 . " מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א11-א5 . בסיסי נתונים: +111 8458 . 1182 * "שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,84516 ,אג4חדחס- ,ווק. חומרה: ‏ 47/87 6ק ואפז]. מערכות הפעלה: 05 68 . בסיסי נתונים: אזאש . 1184 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א03784ת ,חם.1םוא4555 ,8455 א0- ,סמקאסץ ,ממקקוזס . חומרה: 47/87 26 וא18 . מערכות הפעלה: 1א11-א₪5 ,005 8וא . התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4016 )וא ,אג4דתס- ,8ם.181א4555 6,60801. חומרה: אא צ , ון-קקקץ ,181-370 , דא/ד4 26 ואפ . מערכות הפעלה: 181 85 ,5וא שש ,וא1ו-אפת ,זו-דם ,05 פוא . בסיסי נתונים: 4016 ]א . 1156 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .00801 ,58 81/א555( . חומרה: 11-קכק , אד 6 וא . מערכות הפעלה: 45% ,005 פוא . בסיסי נתונים: 111 845 . 1157 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צ] 8455 ,6 ,84510 ,1/1 ,וא 55 . חומרה: 37 6 וצם1 ,8-11 /,6-2200אה שו ,8085.8048 216 1 ,181-370 . מערכות הפעלה: 2.15 11 ₪15 א אוד א .5 פוא ,א]אש ,0א805/18 . בסיסי נתונים: צ] 8455 ,6א5/18וא1 . *ושון שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56צ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א דמסם ,1.1 . חומרה: 42-320 / ,26.2 18% ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 5 ,005 )וצ ,8א18ן5/וא . בסיסי נתונים: 304845 . ו 1162 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56צ, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: (160-11א) חמ 81וא 55 . חומרה: 11-קסץ . מערכות הפעלה: 05% . בסיסי נתונים: . 1163 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: הוראה. שפות תכנות: 6 ,,45641ק .(150-48 ,8086 0 . חומרה: 11-קסץ ,47/81 6 ואפ . מערכות הפעלה: ₪1-11 ,005 5וא . בסיסי נתונים: . 1164 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה, תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תיכנות יישומית. שפות תכנות: 84510 יאדס 60801 ,(370,8080-/א81,68)18/א 455 , חומרה: 4121 26 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלת: ]ופט ,ןפוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: . 1166 * שנות נסיון: 5 . השכלה: .1.56א, מורה לפיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מלמד. שפות תכנות: 84516 ,.45641ק . חומרה: 14114א4 ץצ אד 26 וצמ . מערכות הפעלה: 005 18א . בסיסי נתונים: (צ111)1 8458 . 1167 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אא ד 0 ,1,/1ק ‏ ממספוזס 60801 . 1201 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.50א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אדא סת ,.וסטסס ,1/1 . חומרה: 1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 1א5/18/!וא . בסיסי נתונים: . 1202 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,.00801 , אמקקן וס . חומרה: 2-80 ,'דא/477 6 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 85 ,1א5/18צ!א ,1-80א/67 ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: +11] 8455כ ,8455 אס ,אמפקווס . 1203 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1ד .541. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 0255 ,6 ,אאא דא ס- ,1/.זק ,אם.זןם1אם 55 . חומרה: א ג צ ,40 1ו-שכץ ,11/34-פכץ ,8080 1מ דא1 ,360/370-!1א18 - מערכות הפעלה: 4 /;18אצ , + 1א11-5% ,6א11-5%ת ,(8080 ,1םידא1800)1 5סכ ,ואמו/פואע. בסיסי נתונים: 15א1 . 1208 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 1./11ק ,1א/.1ק ,0 ,.245041 ,א אדחסת ,חם.]םוא5 55 . חומרה: 8080 81 דא! ,ידא/ידא 6ק וא18 ,1ו-151, 1גו-קכץ ,אואו2-קת . מערכות הפעלה: 11 1515 ,א]אש ,₪11 צסא םא ודא ,05 פוא ,5/וא11-א5א זו-דת . בסיסי נתונים: 1.0705 ,צאםט0/ט בהואו ,מםקקווס6 ,צו 8455 41 דסד ,6א-4845פ ג - 1209 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאא ,00801 ,45641 ,6 ,א4אדתסק ,1/1 . חומרה: 47/87 6ץ א8]! ,370-ו1אםו . מערכות הפעלה: א1אנ ,05 וא ,1א5/]8שו/ . בסיסי נתונים: 152% ,8455 ,אמ קקו וס . 1210 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 0055-5 ,038455 ,45641 ,אא4הדתסק ,1/1ק. חומרה: 47/7 6ק 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,1א18/ואצ ,1א5/!8עוא . בסיסי נתונים: 0%845₪- ,8455 ,4845כ ג - *|ון12 שנות נסיון: 14 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6481 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .41,001 ,1/1ק ,84516 .2450641 ,0 . חומרה: 417/87 6 1אם] ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,1א18/ואצ ,וא18/פעוא . בסיסי נתונים: +111 8455 . 1213 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84 ד 0 ,04510 ,אאמת ,תם.]םוא42555 ,1/1 ]אא יד א . חומרה: 47/87 26 18% ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,15א6 ,6א8/18וא . בסיסי נתונים: 4048465 . *5ן12 שנות נסיון: 12 בסיסי נתונים: . * 88ן1 שנות נסיוך 13 השכלה: .1.56צ, מכונאות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,אא4אדחסת ,חם.81וא555( . חומרה: 370-וא18 . מערכות הפעלה: 1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 15;08א1 . 1190 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . / שפות תכנות: 1./1ק ,אאאדתסק ,חם,81וא555 . חומרה: 47 6ק 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 5וא ,5/18%/וא . בסיסי נתונים: 8355 א0ת ,ץ] 8458 ,זז] 8455 . *ן119 שנות נסיוך 5 השכלה: .56./א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58צ5 2455 ,אגא דאס ,561 ,6 . חומרה: 47/1 26 181 ,1/370א18 . מערכות הפעלה: 005 5וא ,1א5/18/]א . בסיטי נתונים: +] 8455 . 1193 * שנות נסיון: 21 השכלה: ..חץ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: .245641 ,1 אשד א , 11 . חומרה: ;ידה 5 81 ,181-360/370 . מערכות הפעלה: 5 8וא ,ואצ ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 8455 ,04845 . 1195 * שנות נסיון: 16 השכלה: .56.א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0,641 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. : שפות תכנות: 181.58₪א 455 ,מםקקו ןס ,45641 ק-80 טדך,אגמדאסץ. חומרה: 47/81 6 ואםו, וו-קסץ ,370-)א18 . מערכות הפעלה: 5 8)א ,5% ,1א5/18/)א . בסיסי נתונים: . 1196 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,אא דאס ,455 ,60801 . חומרה: 471/71 56 1א18 ,1-360/371א18 . מערכות הפעלה: 005 15א ,1א5/18/]א . בסיסי נתונים: 845₪111כ ,54845 ג . 1197 * שנות נסיון: 24 השכלה: .1.56א, | מהנדס. / תחום התמחות עיקרי: תכננות מחשבים אישים. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: 6 ,83516 8086/00 א םוא . חומרה: , 8/7 26 וצ18 . מערכות הפעלה: 005 8וא . בסיסי נתונים: . 1200 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים.- תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: 81.58/א6 ₪455 ,1 ,א4חדתס ,ס-ספטד.. חומרה: 1-370א18 ,41/05-2 6 [א18 . מערכות הפעלה: 1א8/18/וא ,05 8וא . בסיסי נתונים: . התמחות נוספת: . שפות תכנות: א ד סש ,₪516 ,ו 1ק . חומרה: דַא,'41 6ק ואם! ,370-ואםן . מערכות הפעלה: 2005 8וא ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: 0884558 - 1228 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,181.58א4555 ,א מדתס, ,וע . חומרה: ‏ דא/41 26 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 58/18%1צ ,05 8וא . בסיסי נתונים: 8458 0% ,אםקקו01 ,111 8455 . 1229 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 83510 ,אַ ₪78 0 ,(8080 .זט דא1)אם.181א5 55 . חומרה: 8/2 , דא/47 6ק ואפן . מערכות הפעלה: 05 פוא . בסיסי נתונים: 0%8455ת ,מםקקן 01 , +ז]1 8355 . 1230 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,471 ,.841 ד א ,.6,00801 . חומרה: 1-370א18 ,07-11ץ ,דא/דא 26 ואמ . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,1א5/18צ!וא ,5סכ פוא . - בסיסי נתונים: 4846 . * ן23ו שנות נסיון: 16 השכלה: .56.)א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,א דאס . חומרה: 2-11כץ ,1-360א8] . מערכות הפעלה: 1א58/18 . בסיסי נתונים: . * 233ן שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45641 ,60 ,181.5₪א4555 ,84516 ,אה תדתס- ,ו/וק. חומרה: 8080-,81 דא1 , ונ-כץ ,1-360א18 . מערכות הפעלה: ₪1-11 ,1א%55/18 . בסיסי נתונים: . * 1236 שנות נסיון: 6 השכלה: 85% טא, . תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א₪784 0 . חומרה: 370-ואם1 ,₪40 ד5וא א ,ידא/דא 6ק ואמ . - מערכות הפעלה: 1א1/18אצ ,1א5/18/וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: . . * 1237 שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 0 ,(₪05)005008 ,8ם,81/א4550 , וספסס ,1/1 . חומרה: 41/01 6 ]א8! ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,6א55/18ע ,)א5/!8שוא . בסיסי נתונים: +111 8458 ,1 דסד . 1239 * שנות נסיון: 17 השכלה: .כ.ת?, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: .501 ,6 ,א4 07 ,6קת ,ות . השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0,641 64. התמחות נוספת: תכנות מערכות מידע. שפות תכנות: 6 ,.1 456 ,181.56צ4555 ,84516 ,ממקקןו6 ,אא4הזחס . חומרה: [1-קסץ ,181-370 ,דַא/דא 26 וא . מערכות הפעלה: 05-2 ,11-₪5% ,858-2000 ,005 8וא . בסיסי נתונים: ספםגאאסד,א00 454 , +11 8255 . 1219 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות גוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: 84516 .5641 ,א4חדחס- ,1/זק ,6 ,חם.]םוא555ג . חומרה: 8086.8088 ,₪1 דא1 , 11-קכץ ,1-360/370א8] . מערכות הפעלה: 05 18א ,11-א₪5 ,1אם!/פעוא . בסיסי נתונים: 611758 ,8455 א0- ,8455 . 1220 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנת מערכות. התמחות נוספת: תכנת יישומית. שפות תכנות: א 1 0= ,81.58/%א455 ,]עדא ,1סמסס ,ווק . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 181 1/8א . בסיסי נתונים: 404845 . 122| * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .60801 ,181.58א4555 ,1/1 ,]אשד א . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: ]18% 5/!א . בסיסי נתונים: 24845( . 1223 * שנות נסיון: 18 השכלה: .56.]א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5וא1ד .541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181,568א555 ספ ,אגמדתס ,6-ספמטד. חומרה: 1-360א18 ,11.70 סק 6מכ ,דא/דג 6 ואפ . מערכות הפעלה: 1א5/18צ)א ,1-11 ,05 8וא . בסיסי נתונים: אס 4 ג . 1224 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות ואד .51. שפות תכנות: 84516 ,211 ,א84ד0₪ ,745681 5 ,6 . חומרה: 11-פכץ ,1-370א18 , 47/87 6ק וא8] . מערכות הפעלה: 1/5/18%1א ,אזאש ,05 פוא . בסיסי נתונים: +111 8458 . 1225 * שנותּ נסיון: 15 . השכלה: .כ.תפ, עיבוד נתונים לכלכלנים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 35641.,60801.,8516, קוא טוא ,זפ 6-סמ הט (11-ספ) ו ו . חומרה: 10252400א ,4/62 .101 ,181-370 ,אדא 56 ואפ ,וו-קסץ . מערכות הפעלה: 1-11א5 ,15/18%1א ,05 8וא ,וא11-אפ . בסיסי נתונים: 40435 - 1אווא , +111 8455 . 1226 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, | מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08355 ,אג4אדאס; ,60801. חומרה: 41/27 6 ז[אם1 , ןו-שכץ ,181-370 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,11-א5 ,1א5/!8/וא . בסיסי נתונים: 088458 . 1227 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. 10 בסיסי נתונים: 0%8458- ,034845 . 126[ * שנות נסיון: 6 השכלה: .50.א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אד 0- ,חם.1מ1א4555 ,אאתת ,ןוק 51 1 תעד א . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: ואצ ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 501./25 ,24845( . 1262 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1./1ק ,6 ,181.5₪א42555 . חומרה: 47/81 6 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: %58 ,05 8וא ,5צוא . בסיסי נתונים: +1]1! 8455 ,אסת ,אמקקזוס. 1263 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, רדיופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1ד .8541. התמחות נוספת: עבוד נתונים. שפות תכנות: 24516 ,45641 ,א אדאסת ,חםומואם255 . חומרה: ‏ 477/87 26 וא8] ,וו-קסץ . מערכות הפעלה: 05 8וא ,7-11 . בסיסי נתונים: אסת , +111 8455 . 1264 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכומ. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.45641ק ,8458 ,1./1ק ,81.5 וא 455 4030 וא ,חם.וםוא5 155 . חומרה: 47/7 6 ,5,2ק 1א18 ,1-360/370א18 - מערכות הפעלה: 1א/69 ,05 15א ,1525 ,ואצ ,1-370א05/18ם , דצוא ,55. בסיסי נתונים: 8455 474 1א4אסוד1.4א ,8455 . 1265 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, | מתמתיקה. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪516 ,1./1ק ,8455 אס ,00801 . חומרה: 6-2200אג או , ון-קכץ ,1-360א18 ,דא/ד4 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 11-%א₪68 , ד/וא ,5סכ 8וא . בסיסי נתונים: 08458 . 1266 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מודלים סטטיסטיקה. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ₪784 0 ,₪451 ,חם,]םוא2555 . חומרה: 47/87 6 ואמ . מערכות הפעלה: 005 פוא . בסיסי נתונים: . 1267 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: מערכות מיקרופרוצסורים לתיעול. התמחות נוספת: 8₪]אזיד ,541. שפות תכנות: ₪784 0 , א81.58/א4555 ,6 . חומרה: 80*86,8051 ,1 דא1 ,4/7 26 ואמ . מערכות הפעלה: 205 פוא . בסיסי נתונים: . 1269 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 5/א1 .541א. שפות תכנות: 84516 ,037848 ,245641 ,מם ]םאמ 55 ,6 . חומרה: 151-11 ,11-קכק ,דא/47 6 ואמ . מערכות הפעלה: א5ד, 67-11 ,וו-א₪5 ,05 פוא . בסיסי נתונים: +11] 8458 ,אמקפווס . 3 חומרה: 41/97 26 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,15א6 ואש ,5/18%6/)א ,א55/18. בסיסי נתונים: צ] 8455כ ,08465 . 1240 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: 4758 ד15א1]וא 4 8455 4 דגס. שפות תכנות: ,60801 ,₪26 ,6 ,45601 ,1/1 5010 חומרה: 1,47< 26 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 15א ,15א ואץ ,1א5;18ע1א . בסיסי נתונים: צ] 8455 ,82 ,0840.5. 1243 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1ק . חומרה: 1-370א18 . מערכות הפעלה: 1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . 1244 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4555%181.58 ,0784 ,60801 ,1/1 ,6 . חומרה: 1א/477 6 1א18 ,1-360א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא . בסיסי נתונים: 55108 ,48435 . 1246 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .841 דד א ,088455 ,084502 ,1/1 ,60801 ,חפ 55581 . חומרה: 4781 26 1א1-370,]8צ18 . מערכות הפעלה: 005 5וא ,1א8/18/וא . בסיסי נתונים: 4�4845 . 1247 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.50א, כלכלה ו יבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 0.638% 64. שפות תכנות: 84516 ,מ ]18א4555 ,א4חדחס; ,וק . . חומרה: 71/81 56 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 15א ,%1א1/5/18א .. בסיסי נתונים: 50708 . 1248 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מהנדס למערכות הפעלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,84516 . חומרה: 1715 א₪08070 , דא/דג 6ק וא18 . מערכות הפעלה: 05 8וא . בסיסי נתונים: 6112258 ,8455א0- , +]]! 455מכ . 1249 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתימטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ם1א1ד ,541. התמחות נוספת: תכנות שיטת הסתברות. שפות תכנות: 6 ,א08784- ,ממעםוא555) . חומרה: 11-פסץ . מערכות הפעלה: 005 8וא ,11-אפת . בסיסי נתונים: . 1250 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 34516 א דק0- ,60801 ,1/1 .45641 . חומרה: 87/87 6 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: א1]א11 ,05 8וא ,%א5/18/וא . 12 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181,5₪א4555 ,5קואטווא ,.וס8סס. חומרה: 11-קכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 1א58/18ט ,1א5;18עוא . בסיסי נתונים: . 1280 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .501 ,0 ,.41 א דא אצ ,.וסמסס ,ווק . חומדה: 47/87 6 ואםו ,11-פכץ ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: ₪855 ,8458כ ,4845 ג . * ןו128 שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: מודלים לסטטיסקה ומתמטיקה. שפות תכנות: .41001 ,]אשד א ,6 ,1 45641 ,1/1ק ,אאאדתסת ,חם.81וא5 255 - חומרה: 47/27 6ק ואם1 ,1-370אפו . מערכות הפעלה: 0005 8וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 8458 א0ת ,28458 ,24845 . 1284 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א8541.771. התמחות נוספת: תכנות 0/6431 64. שפות תכנות: ,181.58א 455 ,0 ,.45641ק . חומרה: 1-360א18] ,2000-ש)א/ / ,2100-פצן ידא/דא 6ק ואפז,וו-קסק. מערכות הפעלה: 2100-ק!] 05כ ,1א5/!8 ,5סכ פוא ,וא!1ו-א5א . בסיסי נתונים: 845₪כ . 1285 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ₪816 , + +6 ,1/1ק ,אגאדהסת . חומרה: 47/27 56 ואמ ,וו-סץ. מערכות הפעלה: 205 8וא ,11-5%א . בסיסי נתונים: . 1287 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,11דא 0 ,1/1 ,.00801. חומרה: 41/87 0ק 181 ,370 - 1אםו . מערכות הפעלה: 005 5וא ,1א18/פ5עוא . בסיסי נתונים: +111 8458 ,15א1 . 1289 * שנות נסיון: 19 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08455 ,6 ,אה4הדחס- ,1,/1ק ,מם.ןםוא5 55 . חוּמרה: 47/7 6 ואם! ,1ו-אגצ , וו-קפץ. ג מערכות הפעלה: 205 68א ,5!א//אג צ ,ואוו-אפת . בסיסי נתונים: 8458 אס . 1290 * שנות נסיון: 15 השכלה: .כ.ת?, חקר ביבוים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6041 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 ,א4אדאסץ . חומרה: 1-370א18 , וו-קכקץ ,דא/דא 6ק ואמ . מערכות הפעלה: 1א5/18/!א ,11-א₪5 ,5סכ פוא . בסיסי נתוגים: 08455 , +]]] 8455 . 1291 * שנות נסיון: 13 השכלה: .56.)א, מתמטיקה וכלכלנית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. 15 1270 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 58קק].01 ,8-3 ,60801 ,1/1 ,אם.81וא4555 . חומרה: 1/7 26 ]18% ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 5וא ,1א5/18צוא ,1א55/18 . בסיסי נתונים: 04845( . * ו127 שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .4555181 ,84516 ,00801 ,א4מדחסץ ,ו/וק. חומרה: 7:7 6ק [א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 0005 8)א ,ואצ ,וא8ו/דצוא ,אואע . בסיסי נתונים: . 1272 * שנות נסיון 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות ובסיס נתונים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 5פ!ואשוא ,אגאדחס; ,600801 ,1./1ק ‏ אם1ם ואג . חומרה: 47 26 וא18 ,11-קסקץ ,סאג 6 <ק-ת ]15 ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1-11א05 ,5-11 ,וו-דת ,א5/18/)א . בסיסי נתוגים: 0884458 , +]11 8455 ,פואפו . 1273 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה יישומית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,.245641 ,א4מדתס ,6. חומרה: 11-קכץ ,18%1-360.370 , דא ד 6 וא18 . מערכות הפעלה: 67-11 ,1א5/18/וא ,05 וא . בסיסי נתונים: 6112058 ,02855 , +]זו] 8458כ . 1274 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: בסיסית נתונים. שפות תכנות: 84516 ,אאא דחסם; ,1/1 . חומרה: 1א/47 6ק 1א18 ,1-360/370אם] . מערכות הפעלה: 2005 15א ,1א5/18/)וא . בסיסי נתונים: 0%8435₪= , +1]11 8455 . 1273 * שנות נסיון: 30 השכלה: כ.חץ, ]א 6 תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א0;64 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪01.00 ,84516 551 608010 ,אאמדתס. חומרה: 8080-8086 ,₪1 דא1 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: !א/ק6 ,אזאש .05 8וא ,11-אפח ,וא5/]8שוא . בסיסי נתונים: +111 8455כ ,מ 61א אס . 1276 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מתמטיקה יישומית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אגא דאס ,א/זם . חומרה: 1-370א8] . מערכות הפעלה: 05 פא ,181 דשא ,וא8!/ד וא . בסיסי נתונים: + + +8455כ . 1278 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מהנדסת כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: , שפות תכנות: 181.58א5 455 00 ]א ,6 .60801 ,א דפס ,ווק . חומרה: דא/41 26 181 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 205 18א ,1א5/18שוא ,)95/8 . בסיסי נתונים: 1א15/18א1 . * 1279 שנות נסיון: 20 14 חומרה: 1-370א18 ,ידא,ד4 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 1א1,18אצ ,1אם1/ דעוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 088455 ,4845 ג - 1305 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 181.58א5 455 , חם קפווס ,ווק . חומרה: 47/87 6 1א18 ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,5סכ 8וא ,1א5/!8צוא . בסיסי נתונים: 8455א0- , +11 8458 . 1307 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,21/1 ,6 ,אאאדאסש 1ספסס ,אם.1םוא2555 - חומרה: 1-370א18 ,ידא/ידא 6ק ואם. מערכות הפעלה: 1א55;18ט ,1א5/18צוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 8458א0ת ,8455 ,אםקקזוס . 1308 * שנות נסיון: 20 השכלה: .ש.תץ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: עיבוד תמונה. שפות תכנות: .45641 ק-סמ אנד ,אהאדתס- ,ו/וק. חומרה: ‏ 6/4717 1א18 ,1-360/370אםן . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א5/18צוא . . בסיסי נתונים: . 1309 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .45041 ,181.58א4555 ,6 ,א4אדתסת ,חם.ןםוא555 . חומרה: 11/70-קכ> ,11/40-פכץ ,151-11/23 ,11/20-סץ . מערכות הפעלה: א]אש ,1א11-%א₪5 ,005 8וא ,1ו-קסץ פסס . בסיסי נתונים: +1!1! 08458 ,04845 . 1310 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,47841 א ,₪516 ,545 ,0 ,1//1ק ,אאאדתסה . חומרה: 47/87 26 ואם! ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 158א ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 404845 ,4א.241 ,545 . *ון3ן שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 038458 ,8455 ,1./1ק ,א4אתדאסץ ,60801 ,אם.81וא4555 . חומרה: ‏ 7א/417 6 ]א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 5וא ,1א5/18/ו) . בסיסי נתונים: 24845 ,4א.41 . * 3ן[13 שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,6 ,21/1 . חומרה: 47/87 6ק ]א8! ,370-ואמו . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א85/18ע ,א18/פעוא . בסיסי נתונים: 3/[א\ ,8455 א0ת , +111 845 . 1314 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.50א, מהנדס, תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 ,84516 ,5ק!אטוא ,אמא4תדחסע . חומרה: 11-שכע ,דַא/47 6ק וא8ו . מערכות הפעלה: 1א05 ,005 8וא ,וא11-אפת . 7 התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.501 ,1./1ק ,84510 . חומרה: ו1-קסץ ,דא ידא 6 ]א8] ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005 158א ,דחוא , דצוא - בסיסי נתונים: 1.0125 ,08301.5 . 1292 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ]א45)א ,6 ,4555%181.56 ,אגאדחסץ ,[א4תטדגא ,1 . חומרה: 41/1 6 1א8] ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 18א ,ואצ ,דצוא ,ידוא . בסיסי נתונים: א10ו61.45 אסכ 454 8455-, ץז 55המ אםקקן 61 סאץקאס ,455 8 א0-,45 48 . 1293 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .41 א ד א ,11ק ,אם.81 וא555 . חומרה: 7א/'417 6 ואם1 ,370-ו1אם1 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,וצצ ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 28455 ,088455 ,4845( . 1295 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א64,כ 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 85160 ,6 ,45641 ,אגח דחס- ,ווץ . חומרה: 7 47 6ק 181 ,1-360;370אם] . מערכות הפעלה: 005 18א ,)אצ ,6א5,18/וא . בסיסי נתונים: +1]1 8455 . 1296 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,.אאאדחס- ,1./1ק ,561 . חומרה: דא/47 75 1א18 ,1-360,370א18 . . מערכות הפעלה: 005 15א ,50ד ,1א8/18צוא . בסיסי נתונים: 088458 ,8455 . 1299 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,6 ,אִ4 אִדַא0 ,00801 ,חם.81וא4555 . חומרה: דא/7א 6 ואם] , וו-פכקץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: אז]אש ,05 8וא ,ואצ ואפו דצוא . בסיסי נתונים: ₪845 ,8455 . 1300 * שנות נסיון: 25 השכלה: .0.ח?, מטמטיקה שימושית ושליטה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 21/1 . חומרה: דא/41 26 ]18% ,181-370 . מערכות הפעלה: 0005 8!א ,5/18%1צ!א . בסיסי נתונים: 8458-111כ . 1303 * שנות נסיון: 10 השכלה: .41.56, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 .00801 א הדסק ,וק . חומרה: דא 6 1א18 , וו-ססץ . מערכות הפעלה: 1א55/18 ,005 פוא ,אזאש . בסיסי נתונים: 8455 . 1304 * שנות נסיון 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .41 ד א ,את 181אמ455 ,1/1 45641 ,0-84516 . 1327 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 21.:1 ,א4אדתס ₪. חומרה: 181-360 ,47/87 6 וא8] . מערכות הפעלה: 1צ5/18/וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 01.]5258 ,8455א ,8458 ,סתש-אסת - 1328 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק ,8ם.181א4555 . חומרה: 1-370א18 . מערכות הפעלה: ואצ ,55צ ,1א5/18צוא - בסיסי נתונים: . 1329 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמתיקה יישומית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א 4 0676 ,41001 ,245641 ,חם.]םוא555 4 . חומרה: 47/87 6ק ]א8! ,1-6א5םם ,וו-פסץ. מערכות הפעלה: 205 8וא ,5-11 . בסיסי נתונים: . 1330 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 68-.41.0001, 81.5 /א5 455 א אמ ,4510 ם, א חדת סם, 1/ 1ק,6, 45641 - חומרה: 02-11 ,דא/ד4 6 1א8! ,370-וא8ו . מערכות הפעלה: 005 8וא ,11-ד₪ ,ואם18/וא% . בסיסי נתונים: . 1331 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: .80-2445641 אשד ,.45041 ,1/1ק ,א4אדתס- ,חם,]םוא5 55 . חומרה: 47/87 26 וא18 , וו-קכץ ,360/370-וא! . מערכות הפעלה: 205/400 ,05 8וא ,1א5/18/וא - בסיסי נתונים: 04001.8 . 1332 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 88א1ד.8541. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: א4 0078 , מםפפן.וס ,.545641 ,6 ,אם.1םוא555ה . חומרה: [ו-קכץ ,41/7 26 ואמו . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 8וא'. בסיסי נתונים: 8458 . 1334 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,,245641 ,258 ק011 , חם.]םוא4555 . חומרה: 47/87 0 ואמ . מערכות הפעלה: א1אנ ,ואשס ,05 8וא . בסיסי נתונים: 105'ד1.0 ,1/4016 ,8455אסק . 1335 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: חדרכה לתכנות ומפעלים. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84510 ,1./1ק ,אאא 0 ,00801 ,81.58-370/א4555 . חומרה: 47/דא 0 , 4114 וא צ-26 ,370-ואםז -‏ . מערכות הפעלה: 005כ-א18א ,005 8וא ,6א18/פצוא . בסיסי נתונים: . * 1336 ישנות נסיון: 1 19 בסיסי נתונים: וא5!א ,24845( . * 5ו13 שנות נסיוך 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.157 ,84516 ,8ם.81/א4555 ,45641 ,6 ,אא4חדתס . חומרה: 47:81 6ק ואםן ,1/40ו-קפץ. מערכות הפעלה: 005 18א ,א]אש ,א11-א5ת . בסיסי נתונים: . *7ו13 שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6א6;0א6. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אא דאס ,חם.81וא555ג . חומרה: 47/87 6ק וא8] ,12 ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 11-₪5% ,11-דם . בסיסי נתונים: . 1318 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56צ, מהנדסת כלכלת לעיבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 81.58 וא 2455 דא ,60801 ,1/1 . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 181 ואש ,%1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 4048435 . 1319 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56צ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .412841 צ ,אם.1מוא 2455 יאדס 00801 . חומרה: 181-370 . מעדכות הפעלה: 18%1.וצ אא ,וא55/18. בסיסי נתונים: 04845( . 1321 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 ,.45641ק ,ואג . חומרה: 11-פקק ,אדא 26 ואםן ,181-370 . מערכות הפעלה: 11-ד₪ ,05 8!וא ,5/18%8עוא . בסיסי נתונים: %--8455כ . 1322 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תיכנות מדע. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 83516 ,אא דוס ,מם. 2555181 70880 ,45041 ק-ספטד. חומרה: 1-360:370א18 , דא,ד8 6 וא18 . מערכות הפעלת: אואש ,אפס ,ואםן;5צוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: . *:325ן שנות נסיון: 15 השכלה: .4.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 516ם, 81.5 וא 2455 0 . חומרה: 11-קכק ,דא/7א 56 [א8! ,1-370א18 . מערכות הפעלה: א1אש ,1א1/518א ,05 8א . בסיסי נתונים: 084355 , +]!1! 8458 . 1326 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א סק 08006 . חומרה: א צ ,41/27 6 וצם] ,ו1-פס ,370-א18 . מערכות הפעלה: א1אש ,פוא ,5 8וא ,1א55/18צ ,ואם8!/פצוא . בסיסי נתונים: 308 . 8 התמחות נוספת: . שפות תכנות: א85 181.58₪א 455 1.6000א ,אגמדת סש ,84516 5641ק . חומרה: 47/7 26 זצםן ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 1א11-%א₪5 ,005 8וא - בסיסי נתונים: 140016א . 1346 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, אוטומטיזציה של מערכות בקרה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1ד .₪5/1. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4.555%181.58 .5041 ,אאאדתס- ,0 ,50-11 א - חומרה: 18%1-360 ,ידא/ידא 6ק וצ18 ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: %58 ,05 8וצ,11-א5א ,!ו-דם . בסיסי נתונים: . 1347 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מהנדס מערכות מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומים. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: 181.58צ+4555 ,א אד 0 501 6+ חומרה: ו1ן/אצ ,1ו-שסץ ,1-370א18 ,ידא ידא 56 ואםו. מערכות הפעלה: וצצ ,פו|אצ ,אז]אש ,11-א₪5 ,05 158א . בסיסי נתונים: 611558 ,111 83856 . 1348 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס מערכות מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 54181.58 455 ,אגאדחסת 4501 ,6 . חומרה: [1/א 4 ,1-370צ18 ,1ו-קכץ ,דא/ירא 6ק ואםו . מערכות הפעלה: ואצ ,%1א18 1/5א ,פוצצ ,11-א₪5 ,א]אש ,5סכ פוא + בסיסי נתונים: 0115258 ,8455 . 1350 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 80-6 118 ,.545641 ,1/1ק ,1 א טדדגא . חומרה: ‏ 47/87 6 1א8] ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א5/18צ1א . בסיסי נתונים: +1]11 28455 ,סאקאסת ,8455: ,845 ג - 1353 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.50א, מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: !21./1 ,אאאדאס; ,1.15 ,01.06מק .45641 ,6 . חומרה: 1-370א18 ,ְדַא/יד4 6 וצפו . מערכות הפעלה: 1א5/18צ!1א ,05 8וא . בסיסי נתונים: 080955 ,5 הםקקוו0 ,855 . 1354 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: ₪181.58 455 ,אד 0 ,245041 ₪ . חומרה: 1-370א8], ידא 6ק ואמ . מערכות הפעלה: ואצ ,1א18מ5ש ,1א5;18/וא ,5סכ 8זא . בסיסי נתונים: . 1355 * שנות נסיון: 19 השכלה: .₪.חץ, כיברנטיקה מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,41ג דג א ,0-111/45-400: ,55 ]אס ,+ זו! 058 ,1:1 ,01.54 !א פפה . חומרה: 400 פ, ,ידאידא 6 ]צ8] ,1-370א₪] . מערכות הפעלה: 400 05 ,005 5וא ,1צ8] פצ]א . בסיסי נתונים: 2/8:5 . 1356 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערוכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: | .1ק..00₪01 :41.1 וצ 55 צבאז 0:0 . השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.5₪א4550 ,84516 ,אהאדהס- ,ווק 41מט דגא . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: [אצ ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 4845 ג . 1338 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 181.58א4555 ,1/1 ,6 ,45641 . חומרה: 370- 1צ8! ,ידא/דא 26 18 . מעדכות הפעלה: 1צ18/)אצ ,05 8וא . בסיסי נתונים: . 1339 * שנות נסיון: 19 השכלה: .1.56א, כלכלן - מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.1 ,6קם . חומרה: %1-360א8] ,אס דספסת ,דא/דא 26 ואמ . מעדכות הפעלה: 1צ55,18צ ,005 8א . בסיסי נתונים: 111 8458 . 1340 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪06-3 ,6 דסי ,וק . חומרה: 400 45 ,0 1-360א18 , וו-פסץ . מערכות הפעלה: דוא ,05-50 . בסיסי נתונים: . * ן134 שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,245641 ,א דחסה . חומרה: 11-קסץ 0 אדא 6 וצ . מערכות הפעלה: 1ו-א5א ,ואצ ,אזאש ,05 פוא . בסיסי נתונים: 1/0105 ,4016 )א . 1342 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,תמ קפן1ס ,6 . חומרה: 41/7 6 ואפ . מערכות הפעלה: א1אש ,005 8וא . בסיסי נתונים: 05דס.1 + פה מס . 1343 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנוּת יישומית. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: אאדאסת 0 חומרה: 11-קכץ ,181-370 ,דא/דא 26 ואפ . מערכות הפעלה: 51 ,אםו/5ץ]א ,א!אש ,05 5וא . בסיסי נתונים: . 1344 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מתמטיקה, תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .45641 ,אגחדססץ 1 ,אאםת ,חם,1םוא 55 . חומרה: 7/1 56 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 5 85וא ,15א;!אץ ,1א8]/פשוא . בסיסי נתונים: .81 סד . * 1345 שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. 20 בסיסי נתונים: 0165 . 1369 * שנות נסיון: 1 השכלה: .1.56א, מיחשוב כלכלי. תחום התמחות עיקרי: תכנותיישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 58קק1 01 ,1./1ק ,.וסמסס. חומרה: 7א/41 26 1א18 ,11-קס> . מערכות הפעלה: 05 פוא ,5-11 . בסיסי נתונים: 11 40016 )א , +111 8455 ,פשפמא . 1370 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪26-3 ,600801 ,1./1ק ,84516 ,א4אדאסת . חומרה: 05-400 ,05 8וא ,1א5/18/וא . / מערכות הפעלה: 45-400 ,181-370 . בסיסי נתונים: 45-400 1א8כ ,82 . * ן137 שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אא 5דאס0- ,ממקקןזס ,4516 . חומרה: 45-400 ,אש ,דא/ד4 6 ואם! ,181-370 . מערכות הפעלה: 15א ,05/400 ,05 15א . בסיסי נתונים: ₪63 ,401.5 א 0 , +8458-111כ - 1372 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מערכות מיחשוב. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,אאמדחס; ,ו/וק. חומרה: 1-370א8] . מערכות הפעלה: 1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . 1373 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדסת - כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 21./1 ,א אדאסת . חומרה: 11-פסץ . מערכות הפעלה: 11-₪5% . בסיסי נתונים: . 1382 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדסרדיו-אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6041 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,45641 ,6 ,וא/.זק ,חמ ]םוא4555 . חומרה: 17/87 6 1א8], 8048/8051 ,8080/8086 1ם ידא - מערכות הפעלה: 005 8וא ,1515-11 ,1א/ק6 . בסיסי נתונים: 845-111 . 1383 * שנות נסיון: 4 השכלה: .56.א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 81,58/א4555 ,1./1ק ,אג4מדתסת ,84510 ,+ +6 ,6 ,45041 . חומרה: 181-370 ,11-פכקץ ,דא/דא 6 ואאו . מערכות הפעלה: א]אש ,1אם5/1צוא ,וא11-5%א ,05/2 ,5סס א . בסיסי נתונים: (845₪א0ת, אםקקוו6)-זו!-8כ ,04845 . 1384 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדס אוטומציה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 8וא]ד .₪541 . התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 1857א 455‏ אתקקן1ס ,1-1 ,4-2 1טפסוא ,45641 ,6 ,אא4מזחס- . חומרה: 370-)א8] ,ידא/ד4 6ק ואמו ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 5אוסס א[ ,5סס-8וא ,וו-אפת ,אזאט 05. בסיסי נתונים: סאץאס; ,אסס 454 ,ו1! 845₪כ . חומרה: 1-370צ18 ,70 11-קסץ, דא;ידג 6 וצם! ,אג* . מערכות הפעלה: 1צ18 5צוצ ,₪7 ,5-11 ,5 8)צ, א]א0/א]אד1ט ,פוא . בסיסי נתונים: (.08)501א . 1357 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות גוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 6 ,8,516 ,1 א טש דא צ , חם.1 וצ 55 . חומ'-ה: דא דא 26 וצ8] , שא 6ק- דדםם/ום !וז ,181-370 . מערכות הפעלה: 56צ ,5/18%1/!א . בסיסי נתונים: ₪85 , - ]11 085 ,845 .ג - 1358 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטקה, כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 545 ,.561ק ,₪ם.181צם455 ,.אגחדחסקץ ,ויו . חומרה: דא ד, 8ק ]+18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,1א5,18צוא . בסיסי נתונים: . 1359 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. "תחום התמחות עיקרי: תכנות 15צזד ,1ג05. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ג1שססוצ ,אגחד 0 6 ,561 ,חמ 81וצ55ה . חומרה: 18%1-370 ,11-כ ,אדא 26 ואפ . מערכות הפעלה: ₪1-11 ,05 8וא ,א]אש ,5-11 ,1א9/18צוצ . בסיסי נתונים: סאקאס; ,צ] 855 . 1364 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,14016א ,5ש ד ,1/1ק ,ואגמדמס . חומרה: דא ד וצ18 . מערכות הפעלה: א]אש ,05 8וא . בסיסי נתונים: . 1365 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות גרפיקה. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 11-פכץ ,אם.181א4555 ,1,1ק ,אאמדחס וט ססוא .5681 ק-ס8טד . חומרה: 181-360 ,15 ,וו-קס> ,דא;דג 6 וצו . מערכות הפעלה: 1א5/18/]א ,55/1891 ,11-א5ח ,5סס וא . בסיסי נתונים: אא סצו]את , -111 0855 ,ם צםוחדם . 1366 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1 0/6 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,1/1ק ,1.180 ,84516 ,אגחדחסה . חומרה: 42 ,ידא; ד 56 וא8] ,181-370 . מערכות הפעלה: 11 - א₪5 ,%1א15/18א ,05 8וא . בסיסי נתונים: 84355( . 1367 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מהנדס אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: שירות מחשב. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א/א ד סת ,181.58 35 . חומרה: דא דג 6 81] ,1-360צ8] ,4-פסם ,וו-פסץ ,קון. מערכות הפעלה: 005 פוא ,1אח! 5צוא . בסיסי נתונים: 0₪:58 . 1308 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56צ, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א.0₪1%₪: ,₪10-3 ,181.8-370א:1 55 . חומרה: 300->; ,181-370 . מערכות הפעלה: 3-300 ,181 פ'ו4 . 4 4ו השכלה: .1.56א, כלכלה ומדעי מחשב. תחום התמחות עיקרי: תכנותיישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪1./1 ,00801 . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 1א1/5/18א . בסיסי נתונים: . 1395 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .101 ,.41א ויד א ממקקזוס ,1./1ק ,.5641ק . חומרה: 11-פכת< ,ידא/ד4 26 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05/2 ,005 15א ,1א5,18צוא . בסיסי נתונים: 11 088455 ,855-111 ,4845 - 1396 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,80-2450641 שד, 1/1 ,.וספסס. חומרה: 47/87 6 1א18 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 205 18א ,ואצ ,1א5/18עוא ,1א18/ם%5 . בסיסי נתונים: 8458 . 1397 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, יבוד נתונים לכלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .00801 ,₪516 ,45041 ,₪ ,אדא סק ,1ו/.זק ,חם.]1מוא5 455 . חומרה: א צ ,47/87 6 ,פצ-שא / ,370-ואמ . מערכות הפעלה: 15א ,05 8וא ,5צ,ואצ ,א5/!8צוא . בסיסי נתונים: 9 א! ,0165 ,65ק . 1398 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08711 , 8ם.181א4555 ,1155 ,06 01סמק ,ןוק ,6,אג אדת סת, 5641גץ . חומרה: 181-370 , דא/ד4 6ץ ,וו-פסץ . מערכות הפעלה: ]א ,פס 5וא ,ואצ ,וא5/!8צוא . בסיסי נתונים: 61.12758/87 ,248435 . 1399 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 21/1 . חומרה: 1-370א18 . מערכות הפעלה: ואצ , א5/18צוא . בסיסי נתונים: 24845( . 1400 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,אםקקו 61 ,]העד א . חומרה: 80-.1מדא] ,ידא/דא 6ק ואם1 ,370-ואמו . מערכות הפעלה: 1אק6 ,05 5וא ,8א5/18/וא . בסיסי נתונים: 424845 ,8455כ ,455 םאסק . 1401 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6341 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,21/1 ,אא4אדתסת ,6. חומרה: דָא/'ד 26 1א8] ,11-קכץ ,1-370א8! . מערכות הפעלה: 05/2 ,05 8וא ,11-₪5% ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: 8/1574 ,8455 א0ת ,04845 ,8455 . 1402 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. 1385 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,1 אשד א ,1/1 ,1ק6 ,ז]]-סקת . חומרה: 45-400 ,181-370 . מערכות הפעלה: 5%5 ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 04895 ג . 1386 * שנות נסיוןן: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 58קק611 ,6 , + ז!! 8455 ,084516 ,1/זק . חומרה: ד 47 20 1א18 ,1-360/370א18 - מערכות הפעלה: 205 88א ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 0112258 , +111 8455 . 1387 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות של תקשרת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 845160 ,אש קקן]01 ,6 ,חם.ז81וא4555 ,אגחדתס ,ווק . חומרה: 25/2 ,477 26 18% ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 5%5 ,05 8וא ,65א6 ,55;ואץ . בסיסי נתונים: 84358 . 1388 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,1./1ק, א אדא 0 ,מם1םואמ55)ג . חומרה: דד 6 ,11-קכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 2005 15א ,11-₪5% ,%1-370א18 . בסיסי נתונים: 5 א] ,04845 ג . 1389 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתצטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות; .45641 ,6 ,1/1 ,60801 ,58 81וא4555 . חומרה: 417 26 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 0005 8א ,)אצ ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: +111 8455 . * |ן139 שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, הנלת חשבונות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות הוראה. שפות תכנות: .60801 .501 ,81.58 ואמ 455 .45641 ,6-ספאטשד. חומרה: אצ ,47/87 6 . מערכות הפעלה: 15אצ ,005 8וא . בסיסי נתונים: 8455,0041180כ ,016גוא . 1392 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדק מכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 1א64/ 64. שפות תכנות: 6 ,00801 . חומרה: 4787 6 ואםן ,11-קסקץ ,370-ואאו . מערכות הפעלה: 05 15א ,11-5% ,וא5/18צוא . בסיסי נתונים: אא ס/ט!וא חת ,08455 ,8455 ,4845 ג . 1393 * שנות נסיון: 23 השכלה: .כש.חץ, מדע תכנות 0/6841 64. תחום התמחות עיקרי: תכנות ם1א]ד ,8541. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 84516 ,א חס ,,245641-ספתטד. חומרה: 11-פכץ ,1-370א18 ,דא/ד4 26 ואפ . , מערכות הפעלה: 11-₪5% ,005 פוא . בסיסי נתונים: +1]' 8455 . * 1394 שנות נסיון: 13 חומרה: ידא/יד ₪6 1א18 ,1-360/370אם1 ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 8וא ,1א5/18צוא - בסיסי נתונים: א0ס1א61.4 ,8455כ ,4845 ג - *וו4ו שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנס רדיו אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: בקרה וטסטים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84510 ,81.58 1א5 455 . חומרה: 1-360/370א 18 . מערכות הפעלה: 1א5/18צוא ,א18/ואֶ . בסיסי נתונים: . 1412 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תחזוקה מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אידתסת . חומרה: 205 8וא ,1א18/מ5צ ,1א5/18/!וא . מערכות הפעלה: דא;47 1א8! 26 ,וו-קסץ. בסיסי נתונים: . * 33ן14 שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדס - אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: יישומים סטיסטי. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א4555 ,א אדקס- ,1/1ק ,84516 ,א4אדהסת,6. חומרה: 7א/47 6 1א8! ,1-360/370א1 מערכות הפעלה: 05 58וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . 1414 * שנות נסיון: 13 השכלה: 15.6א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 58קק01.1 ,08455 ,84516 ,.41אטד א ,00801 ,ות . חומרה: 47/87 6 ]א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,וא5/!8צוא . בסיסי נתונים: 8458 ,424845 . * 5ן14 שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אדאסת ,1/1ק ,.41 דג א ,8455 ,פפואעוא - חומרה: 181-370 ,11-ק סש ,דא/ידא 6 ואפ . מערכות הפעלה: ₪5)א טוא ,1א5/18צוא ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: 404845 ,8455 . 1416 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84510 , אמ אקקן וס ,6 . חומרה: דא/47 6 וא18 . מערכות הפעלה: 05 8וא . בסיסי נתונים: 111 8458 . 1417 * שנות נסיון: 14 השכלה: .56.!א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45641 ,6 ,אם.81וא4555 ,א4אדחס- ,וק . חומרה: 47/87 6ק 1א18 ,370-ואפו . מערכות הפעלה: 05 פוא ,דצוא ,וא5/!8צוא . בסיסי נתונים: 088458 ,8455 ,אמקקווס. 1418 * שנות נסיון: 6 השכלה: ₪.תת, תכנות ומטרולוגיה. תחום התמחות עיקרי: תכונות ותכנון מדעי. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: 181,58א4555 ,₪516 ,6 ,1/זק ,אא4אדתסה . חומרה: 47/7 6 ,370-ו1אם] . מערכות הפעלה: א1אש ,1א5/18/)א . התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א4555 ,א4אדחס- ,60801. חומרה: 181-370 , 181-4381 . מערכות הפעלה: 15א/,05 ,1א//05כ ,05/55 . בסיסי נתונים: 15אכ] . 1403 * שנות נסיוך 25 השכלה: .כ.ח?, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות הנדסי טכני. התמחות נוספת: תכנות 631 0 64. שפות תכנות: ₪3 דאס; ,1/,זק ,0880-8/510ד,45641? ספמתטד. חומרה: 181-370 , דא דא 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 005 18א . בסיסי נתונים: . 1404 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות ם!א!ד .541א. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: א84 087 ,181.58א4555 ,45641 . חומרה: 11-פכץ ,18%1-370 . מערכות הפעלה: ₪405 ,11-א₪5 ,55 . בסיסי נתונים: . 1405 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,1./1ק ,181.58א4555 ,00801 . חומרה: 7א 47 181 ,1-370צ8! . מערכות הפעלה: 005 1!5א ,1צ5,18/)א ,55/18 . בסיסי נתונים: 855 א0- . 1406 * שנות נסיון: 20 השכלה: כ.ח, תכנות לגאופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות הנדסי טכני. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 77 אא דאס . חומרה: דא47 6ק ]18% ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 68א ,1א5,]8עוא ,וא8ו/ם9ץ . בסיסי נתונים: . 1407 * שנות נסיון: 30 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 08784 ,181.58א4555 ,60801 . חומרה: 4% ,11/20-פכת ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,ואצ ,15/1841 . בסיסי נתונים: 15אא ,14%15 . 1408 * שנות נסיון: 15 השכלה: כ.חק, חום לזרם וטורבולנטנוסט. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0 64. התמחות נוספת: תכנות 5]א!ד ,51. שפות תכנות: א784ד0₪- ,01.58/א455 ,6 ,5641 . חומרה: 47/81 0ק וא8! ,וו-פסץ ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א5,18!א . בסיסי נתונים: (8-111)0112258 . 1409 * שנות נסיון: 26 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8455 א0= ,1/1ק ,.41אעד א ,60801 . חומרה: 7א/1 26 1א8] ,1-370צ18 . מערכות הפעלה: 2005 18א ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 4835כג . 1410 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תבנותיישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א01.4810 ,אםקק611 ,4516 ,6 ,41מטדגא ,אגאדחסץ ,וז ממ 1וא555ג ., 1427 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08458 ,א דאס .45041 ק-סמאשד. חומרה: 417/87 26 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א1/5/18א ,1א55/18 . בסיסי נתונים: 088458 . 1428 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א 8ד₪ 0ת ,אם.81וא5 255 - חומרה: דא/417 26 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 8/וסס אוצו ,א!אש ,05 8וא - בסיסי נתונים: 1416א ,404845 - 1429 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,181].58א4555 ,אאא דתס- . חומרה: 11-קסץ ,דא/ד4א 6 ואפ . מערכות הפעלה: 85% ,005 18א ,אואש . בסיסי נתונים: 28458 ,24835 - 1430 * שנות נסיון: 20 השכלה: ש.1ז:, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.45641= ,84510 ,א4אדאסת ,00801 . חומרה: 1-370א18 , 11-קסץ ידא/דא 6 ואפ . מערכות הפעלה: 1א1/518א ,1א,וא11-א₪5 ,005 פוא - בסיסי נתונים: 424846 ,8455 א0ת ,+111 845 - 1432 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א61.4810 ,א4אדתס-; ,1/1 ,6. חומרה: 11-קכץ ,ידא/ד 26 וא8! ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 פוא ,א8!/פצוא . בסיסי נתונים: 85 א! ,111 8455 ,א0סו8א 614 5 0 ,סקאס ,אמקקו1ס. 1433 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית ותכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,1./501ק, !אא = *.5,501ש.1ץ *.501, 0 מ 81 ואמ 6,455 א תד סם, וז 1סמס6 . חומרה: 8 ש ,47/27 26 וא8! ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,8ואצ ,05/4585 . בסיסי נתונים: 082 ,08401.5 ,855 ,סא . 1434 * שנות נסיון: 10 השכלה: .56.)א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 2/6341 .64. התמחות נוספת: . | שפות תכנות: 6112258 ,6 ,אג אדה0סץ ,חם.ן8וא555 0 . חומרה: דא/81 6 ואפ ,וו-קסץ . מערכות הפעלה: 05 8וא ,א]אש ,אוו-א5א . בסיסי נתונים: 61.1275₪ ,8455 0% ,8455 . 1435 * שנות נסיון 5 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות חוקר. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1ד .541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4 06786 ,.245641 ,חם,]מוא4555 ,+ +0. חומרה: 40 11-קכץ ,1-370א18 ,דא/ידא 26 וא18 . מערכות הפעלה: פואצ ,א]אש ,05 8 . בסיסי נתונים: 58קק611 ,088458 . * 1436 שנות נסיוןן: 18 בסיסי נתונים: . 1419 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדיע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,8516 , + +6,6. חומרה: דא/47 26 ,1-360/370א18 ,05-415. מערכות הפעלה: 005 8וא ,א]אש ,0א55/18. בסיסי נתונים: . 1420 * שנות נסיוןן: 3 השכלה: .1.56א, מהנס מעערכת מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק ,181.58א4555 ,6. חומרה: 18%1-370 , דד 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 05/2 ,א]אש ,05 פוא . בסיסי נתונים: 14016 . 1421 * שנות נסיון: 17 השכלה: .56.]א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות ואוד ,0541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אא ד 0- ,84516 ,.45641ק ,חם, םוא 55 . חומרה: 41/7 6 וצו ,סא 246% דדסוצומו . מערכות הפעלה: 205 18צ ,(140) ד . בסיסי נתונים: 6115258 ,8455 אס . 1422 * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה ופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6112058 ,קא ,11 ,60801 ,5 1םוא4556 . חומרה: 47/1 26 ]18% ,370-/א8] . מערכות הפעלה: 005 8!א ,)אע ,פע ,1אם]/פשוא . בסיסי נתונים: 111 08458 ,אס . 1423 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0,641 64. התמחות נוספת: תכנות למכניקה וסימוליציה. שפות תכנות: 6 , ,אאאדאסם . חומרה: דַא/41 26 18% ,181-370 . מערכות הפעלה: ]אפ ,ואמ דצוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: . 1424 * שנות נסיון: 14 השכלה: 56.!א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 5]אזד,541. שפות תכנות: 1/1ק ,א אד08- ,מם.ןםוא555ג . חומרה: 12 ,47/7 26 ואפ . מערכות הפעלה: 005 18א . בסיסי נתונים: אסס 8 4 . 1425 * שנות נסיון 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א תס . חומרה: 1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 1א55/18 . בסיסי נתונים: . 1426 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מודל המתמטי. שפות תכנות: 1./1ק ,45641 ,6 ,84516 ,אא4חדחסה . חומרה: 05-11 ,360/370 ואםן ,דא/ד4א 6 ואפ . מערכות הפעלה: א₪5 ,8-05 ,05 פוא . : בסיסי נתונים: אא0/ם1א ₪4 ,8455כ ,8455 אס . ...תירבבש ! | 8 מערכות הפעלה: ₪5% ,1א5/18צוא ,05 5וא - בסיסי נתונים: 1,07'105 ,(41.)08/2 1אמדאו ,15/08או ,זז סוס א - * 38ן1 שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדסת תעשיה וניהול. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק ,א ,.0801. חומרה: 47/87 0ק 1א18 ,370-ואמ1 - מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 8458 . 1193 * שנות נסיון: 21 השכלה: .כ.חפ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: .45641 ,41 אד א ,ווק . חומרה: 41/27 6 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,1א18/פעוא . בסיסי נתונים: 8458 ,4845( .- 1239 * שנות נסיון: 17 השכלה: .כ.תי, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: .501 ,6 ,א א חס ,א ,וק . חומרה: דא/47 26 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,15א6 :ואצ ,ואםו/5/וא ,6א55/18 . בסיסי נתונים: %] 8458 ,08401.5 . 1240 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: 84758 ד15צ1!א0 א 8455 4דגס. שפות תכנות: 00801 ,₪26 ,6 ,245641 ,1/1 ,50. חומרה: 87/47 26 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,15א0/ואצ ,וא5/!8צוא . בסיסי נתונים: צ] 8458 ,082 ,401.5א0. 1250 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, = מהנדס. : תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 א דאס ,.וספסס,1./1ש ,.5641ק - חומרה: 47/27 0 1אם! ,1-360/370א1 . מערכות הפעלה: א]אש ,05 5וא ,וא8ו/5צוא . בסיסי נתונים: 08458 ,04845( - 1300 * שנות נסיון: 25 השכלה: .ש.ש, מטמטיקה שימושית ושליטה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 21./1 . חומרה: 47/87 6 [א18 ,370-ו1אם1 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 8458-111 . 1355 * שנות נסיון: 19 השכלה: .₪.חפ, כיברנטיקה מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,47841 א ,111/45-400- 26 ,455 מ אסת , +זון 845 ,1/1ק ,חמ ]םוא 255 - חומרה: 45/400 ,47/81 6ק ואפ ,370-ואםן . מערכות הפעלה: 05/400 ,005 8וא ,6א5/18צוא . בסיסי נתונים: 424845 . 1368 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0874 ,2-3 ,370-181.5₪א4555 . חומרה: 45-400 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 485-400 ,1א5/18ע)א . בסיסי נתונים: 6105 . . 1 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אדא ס; ,וק . חומרה: 4781 26 181 ,1ו-קכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 8)א ,11-₪5% ,1א5/18/וא - בסיסי נתונים: . 1437 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.50א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אדקס=; ,ו/זק , אם.81/א455 ,84516 - חומרה: 271.5 ,11-שכץ ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,1א5/18/וא - בסיסי נתונים: . 1438 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.50א, מהדס מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,6 ,181.5₪א4555 ,1/1 . חומרה: 07-11ץ ,דַא,41 6 וא8! ,%4% ,%1-360:370א8] . מערכות הפעלה: א1]אש ,05 18א ,א צ;5ואצ ,ואםו דצוא . בסיסי נתונים: . 1439 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58צ 455 ,111-קא ,561 ווק . חומרה: 27-11ץ ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,%1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . 1440 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, פיסיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 4516 .1גא דג א ,1זק ,60801 ,חם.]םוא 55 . חומרה: ד 47 0 1א8] ,181-370 . מערכות הפעלה: 205 68 ,1א1/5;18א . בסיסי נתונים: 780א0- ,8455א0: ,04845 ג . 144| * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מטמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק ,06-11]1א ,.00801. חומרה: 45-400 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: /א5/18/)א . בסיסי נתונים: 15א1 . נ)קת 1062 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 20111 ,6 ,84516 ,1/1 .60801 ,245641 ,אהמדמס. חומרה: (80386 .51 דא1) 11815 2]א60 6ץ ,1/370א18. מערכות הפעלה: 15-2005א ,5צ1א. / בסיסי נתונים: 611258 0%8455ת +455111מ8. 1100 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . ו שפות תכנות: 20 ,₪516 ,1/1ק ,60801 ,אאאדתסה. חומרה: 6-2200א צ ,11ן-פכץ ,1-370א8] ,דא/דא 56 ואם!ן ,6/2ק ואפ . 120 התמחות נוספת: . שפות תכנות: 20111 ,6 ,84516 ,1./1ק ,60801 .245641 ,א הדתסת. חומרה: (80386 ,81 'דא1) 47181.5 2וא60 56 ,1/370א18. מערכות הפעלה: 05כ-15א ,5/!א. בסיסי נתונים: 58ע01.15 8455 את + ז1ו8451ס. 1101 * שנות נסיון: 19 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות:,45641, 6 ,א4אדחסם ,ות . חומרה: 41/87 6ק 1א8! ,11-אג צ ,1-360/370א18 - מערכות הפעלה: 05 8וא ,5א //א ג צ ,05/360 - בסיסי נתונים: . 1104 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום כלכלי. התמחות נוספת: 84כ, תקשורת. שפות תכנות: 1./1ק ,.00801. חומרה: 100/150 6םא , ד4/דא/סק 1א18 ,1/370א18. מערכות הפעלה: 005.4 ,05כ-158א ,ידצוא. בסיסי נתונים: 01.1225₪ ,ץ] 458מכ ,סאקאס=. 1105 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, וא5ד5צ5 פ5פ41-אם דטקואסס. תחום התמחות עיקרי: מתכנת יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .45641 ,אאאדאס- ,וק . חומרה: 0-11 ,1/370א18 . מערכות הפעלה: ₪5 ,1א ,5צוא . בסיסי נתונים: . 1107 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,,6 4564 ק, 1,516 1ק . חומרה: 6/2 1א8] ,ידא/ד4 6 וא8! ,370/וא18 . מערכות הפעלה: 15/005א,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 8458 א 0ת, אמ קקן1ס, +]!! 8455 . 1121 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.5%א5 455 ,84516 ,.455041 ,6 ,1/1 . חומרה: דא/'47 6 ]18% ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 0005 8וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 107105 . 1128 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,6 ,21./1 ,א4אדת0ת ,181.58א555 ה - חומרה: 47/87 6 ]א18 ,1-370א18 , מערכות הפעלה: 2005 8וא ,1א5/18/)א . בסיסי נתונים: 111 8458 . 1130 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.50א, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 ,.45641 ,8455 ,א4אדחסק; . חומרה: 08/2 ,47/81 6 ואם!ן ,370-ואם . מערכות הפעלה: א]אנ ,205 8וא . בסיסי נתונים: 8458א0ץ , +זו] 55הסס . *32ן1 שנות נסיון: 25 השכלה: .1.50;, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 161-370 ,6-ס8א ד ,אגאדתסקץ ,1/וק. 33 1370 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪76-3 ,60801 ,21/1 ,84516 ,אגתדחסץ . חומרה: 05-400 ,005 5וא ,5/18%1עוא - מערכות הפעלה: 45-400 ,181-370 . בסיסי נתונים: 45400 1א8כ ,82 . * ןו137 שנות נסיון 5 השכלה: .1.56צ, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אאא ד08₪ת ,ממקקוז6 ,84516 - חומרה: 45-400 ,אע ,דא,ד4 6ק 1א18 ,370-ואא1 . מערכות הפעלה: 5ואש ,05/400 ,05 8 . בסיסי נתוגים: ₪26-3 ,08401.8 , +8455-111כ . 1385 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.50, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: .]אא דגא ,1זק ,1ק6 ,11!- קת . חומרה: 45-400 ,181-370 . מערכות הפעלה: 5%5 ,5/18%1/!א . בסיסי נתונים: 4845 - 1422 * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56צ, מתמטיקה ופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אשקק]]0 , 6קא ,ו/1ק ,60801 ,אם.זם ואמ 55 . חומרה: דא 47 26 8%1] ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 05 18א ,ו)צ ,55 ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 111 =08455 ,אס . 1433 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית ותכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,501 .1ק,1אא 0 *-1.05,501ק *.501, סק תמ 81 ]א 6,455 א יד סא ווק וסמס . חומרה: 4 צ , 41/8 6ק 1א18 ,370-ואם! . מערכות הפעלה: 005 18א ,15 ,05/%55כ . בסיסי נתוגים: 282 ,061.5 ,8455 ,סא . 144| * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.50א, מטמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,11!-₪56 ,00801 . חומרה: 45-400 ,1-360,370א18 . מערכות הפעלה: 1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 5!א] . ו 1053 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: 15א1ד .8541. שפות תכנות: אאאדתס; ,.45641ק ,60 , חם,זהוא555 . חומרה: (11/40)70- סק ,דא/יד 6 ואמ . מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,05 8א . בסיסי נתונים: 0%8458ת ,א]088: ,04845(ג . 1062 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. 22 בסיסי נתונים: . 1168 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנו.ג יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,181,5₪א4555 ,.245641-ספ8תטד ,אגא אדתס . חומרה: ‏ 7א/41 6 1א8! ,181-370 . מערכות הפעלה: 205 וא ,1א5/18/!וא . בסיסי נתונים: . 1169 * שנות נסיון: 17 השכלה: .כש.ת?, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה.. שפות תכנות: ,41001 ,6 ,1ן/זק ,אאאדא ס- ,.45641ק - חומרה: 47 26 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 15א ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . 1172 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א4 ₪78 0ת ,045160 , אם.]םואם 455 ,1/1 . חומרה: 00-11 ,181-370 . מערכות הפעלה: 1א5/18צ1א ,5% . בסיסי נתונים: 08461.5 . * 82ן1 שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,84516 ,אג4אדחסטץ ,ווק . חומרה: ‏ דא;47 06 ואם1 . מערכות הפעלה: 05 ₪8 . בסיסי נתונים: א!אש . 1184 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0 ,א4 ₪78 0 ,מם.181א4555 ,8455 0% ,סקאס ,מתקקווס . חומרה: ‏ 47/27 26 ואחן . מערכות הפעלה: 1א11-א₪5 ,05כ פוא . בסיסי נתונים: . 1190 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, | מהנדס. . תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק ,08784 ,חם.1םוא555ג . חומרה: 47 26 1א8] ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 68 ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 0%8458ת ,צ] 8455 ,וז 8455 . 1191 * שנות נסיון: 5 השכלה: .56.א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א₪ 455 ,א הדתס ,45641 ,6 . חומרה: 47/87 6 ואם1 ,370/ואמו . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: צ] 8458 . 1197 * שנות נסיון: 24 השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכננות מחשבים אישים. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: 0 ,84510 ,8080 .41 7א8086/1 .41 דא] חם.81ואמ455 . חומרה: ,47/87 26 1א18 . מערכות הפעלה: 005 8 . בסיסי נתונים: . . חומרה: 41/87 6 ואמ ,1ו-פסק ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 158א ,₪65-11 ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . *33ן1 שנות נסיון: 19 השכלה: .₪.תץ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות ב התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: ₪516 ,5קואנווא ,1//1ק ,אאאדחס- ,55ב8אס- ,8455 ,אמקקן וס . חומרה: 1[1-קכת ,181-370 , דא/דא 26 ואפז. מערכות הפעלה: 1א55/]8ט ,1א5/18/וא ,5 א . בסיסי נתונים: 111 ₪=845כ - 1139 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0,641 6. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: 45641 ,6 . חומרה: 47/7 6ק ואם] ,ון-קסק. מערכות הפעלה: ]אש ,05 8וא ,11-5% . בסיסי נתונים:.084601. 1142 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.45641ק ,א חדתסץ ,וו . חומרה: 41/81 6ק ]18% , 1ן-קסץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 205 8א ,11-₪5% ,055/18 . בסיסי נתונים: . 1143 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,א4אדמסץ ,1 . חומרה: 47/81 6 וא8] ,11-פכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,11-5% ,וא18/םצ . בסיסי נתונים: 55108 ,840ואש . 1148 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א%א5א ,02 אם ,8455א0סת ,0 ,0 . חומרה: 47/87 26 1א18 ,370-/א18 . 2 מערכות הפעלה: ]א'15א6 ,5/18%6/וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: אספ!]אנו ,5 אס ,8455 . 1155 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, הנדסת מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות !אד ,0541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4016/)א ,א חדתסת 551 00801 ,6 . חומרה: אגט ,1ן-פכקץ ,181-370 , דא 26 ואםז . מערכות הפעלה: 1א55/18 ,פואצ/א< אש ,א1ו-א5ת ,וו-דת ,05 פוא . בסיטי נתונים: 40010)א . 1157 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צ] 8358 ,6 ,84516 , 1/.זק ,81.5וא555 . חומרה: 87 6 1א8! ,4-11 /,2200- סאה עו דא ,9216 17 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 2.15 11 ₪15 5 חוד א ,5 8וא ,א]אש ,א55/18 . בסיסי נתונים: 1% 8355 ,1אם5;1וא] . 1163 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: הוראה. שפות תכנות: 6 ,4561 , (150-48/ ,8086 ,56)8080 45581 . חומרה: 11-סש ,ידַא/יד4 6 וא18 . מערכות הפעלה: 81-11 ,05 פוא . השכלה: .1.50א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 1צ./0541.75. שפות תכנות: 84516 ,1.1ע ,אהאדאסת ,45041 ,אם.81וא42555 ,. חומרה: 11-קכ ,1-370צ18 ,41/87 6 ואמו . מערכות הפעלה: ]א18 5/]א ,או!אש ,05 פוא . בסיסי נתונים: +111 8488 . 1225 * שנות נסיון: 15 השכלה: .₪.חץ, עיבוד נתונים לכלכלנים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 801.,84516 41,,00 50 5 ואנו1א, ו זק,6-סם טי (ונו-קסק) חם.81 וא 455 460 א - חומרה: 10252400א ,4;62 ,101 ,1-370א18 ,יְדא/דא 26 ואפן,וו-קסת. מערכות הפעלה: 1-11א5כ ,1צ1/5/18א ,05 15א ,1א11-א5ת . בסיסי נתונים: 04845 - [א!וא , + ז]! 845₪כ . 1230 * . שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .421 ,.41 אדא ,0,00801. חומרה: 181-370 , וו-שסץ ,אדא 06 ואמ . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,א5;18/וא ,5סכ 8וא - בסיסי נתונים: 424846 . 1236 * שנות נסיון: 6 השכלה: 85% /צ, . תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אגא אידאסת . חומרה: 1-370א18 ,₪40 ד5ואא ,דא/דא 26 ואפ . מערכות הפעלה: 1א1,18א ,1א5/18/וא ,05 5וא - בסיסי נתונים: . 1237 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,(₪05)00500 ,חם.81וא4555 ,00801 ,1/1ת. חומרה: 'דא/47 26 18%1 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 8!א ,1א85/18צ ,א9/!8עוא . בסיסי נתונים: +111 8455 ,41 דסד . 1239 * שנות נסיון: 17 השכלה: .₪.ז?, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: ,501 ,6 ,א4אזא 0 ,6קא ,ו/זק. חומרה: 47/87 26 ואם! ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 158א ,15א60/וא ,1א5/18צוא ,1א55/18ט . בסיסי נתונים: ] 08458 ,615 אס . 1240 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: 4758 ₪ 157א1ווצכ0 א 8455 4דהס. שפות תכנות: .00801 ,₪0 ,6 ,45641 ,1/1 ,501 . חומרה: 87/47 6 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 158א ,15א6/ואצ ,1א5/!8צ/וא . בסיסי נתונים: +] 8458 ,82כ ,405 אס . 1244 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 81.58/א4555 ,א4אדתסץ ,0801ס1/1,0ק ,6. חומרה: 47/87 6ק וצ8] ,360-וא18 . מערכות הפעלה: 05 8וא . בסיסי נתונים: 56708 ,2404845 . 1250 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. 1200 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחוס התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4555181.58 ,84516 ,1./1ק ,אגחזתס- ,6-סמהטד. חומרה: 18%1-370 ,05-2/ד 26 ואפ . מערכות הפעלה: 5/18%1צ1א ,005 פוא - בסיסי נתונים: . 1203 * שנות נסיון 17 השכלה: .1.56א, | מהנדס מחשבים. * תחום התמחות עיקרי: תכנות 5]א!ד .541. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 60755 ,6 ,אגא דאסם ,1/.זק ,חם 181א4555 . חומרה: אצ ,40 11-קכץ ,11/34-קסץ ,8080 ₪1 דא1 .360/370-וא18 . מערכות הפעלה: 4 //5!)אש , +1א11-5% ,6א11-₪5% ,(8080 1 דא1800)1 05 ,ואמ1ז/פואצ . בסיסי נתונים: 15א] . 1208 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 1/11ק ,1א ,21 ,6 .245641 ,א4אדקסת ,חם. ]םוא 55 . חומרה: 8080 ,₪1 דא1 ידא/ד4 6ק 181 ,151-11, וו-קכץ ,אואו2-קו . מערכות הפעלה: ]1 1515 ,אזאע ,11 צסא מה ג אודטא ,005 וא ,8ואו1-א5ם ,זז-טדס . בסיסי נתונים: 1/0705 ,צאפט0 405 )או ,מםקקו61 ,צ] 8455 ,ג דסד ,וא-845 סג . 1209 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56צ, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאא ,60801 .245641 ,6 ,א4אדחס ,ווק . חומרה: דא 41 6 181 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: ]א ,005 8וא ,1א518צוא . בסיסי נתונים: 1572 ,8455 , אמפקווס . *|ןן12 שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות !0:64 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .41001 ,1//1ק ,84516 ,45641 ,6 . חומרה: דא. 41 6ק 1א18 ,%1-360/370א8] . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א18,ואצ ,אם]/פצוא . בסיסי נתונים: +1]11 845 . 1215 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: תכנות מערכות מידע. שפות תכנות: 6 .245641 ,81.58/א4555 ,84516 ,מםקקן וס ,אה4מדתסה . חומרה: [1-קכץ ,181-370 ,ידא/דא 26 ואמ . מערכות הפעלה: 05-2 ,11-א₪5 ,858-2000 ,05 וא . בסיסי נתונים: ספם4אאסד,א00 2484 , +11 8458 . *9ו2ן שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: 84516 ,.245641 ,אאחדתסת ,21/1 ,6 ,חם1וא 55 . חומרה: 8086/8088 .1 דא1 ,11-קסץ ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,11-א₪5 ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 011258 ,8455 0% ,8455 . 1223 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות ם!אזד,841. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 81,55/א4555 6מכ ,אאמדתסץ ,6-ס8אשד. חומרה: 1-360א18 ,11/70 07ק 6מפ ,אוד 56 ואפ . מערכות הפעלה: 1א5/18א ,11-ד ,05 פוא - בסיסי נתונים: אס ג 248 . * 1224 שנות נסיון: 10 חומרה: 1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואם1/דצוא ,וא18ד וא . בסיסי נתונים: + + +8455כ . 1278 * שנות נסיון: 18 השכלה: .56.]א, מהנדסת כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א4555 600 וא ,₪ .600801 ,אאאדחסק ,ו)זק . חומרה: 41/87 6 1א8! ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5/18צוא ,1א55/18) . בסיסי נתונים: 1א15/18א1 . . 0 1280 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,501 ,6 ,.41 אדא ,00801 ,ווק . חומרה: דא/4 26 ואמ1 ,וו-קכץ ,370-ואפו . מערכות הפעלה: 05 68א ,ואצ ,1אם1/פ5צוא . בסיסי נתונים: ₪84.58 ,28455 ,04845 ג - 128| * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: מודלים לסטטיטקה ומתמטיקה. שפות תכנות: .41.001 ,.41הד4 א ,6 ,01 ,45041 ,1/1ק ,אאאדחס- ,חם.]מואם 155 . חומרה: 47/1 6 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 5וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 08455 ,₪455 ,04845( - 1284 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5וא!דך 541א. התמחות נוספת: תכנות 1א0/64 64. שפות תכנות: ,181.58א5 455 ,6 .45041 . חומרה: 1-360א18 ,6-2000א/ שו ,2100-קד ידא/דא 6 ואפון,וו-קסק. מערכות הפעלה: 105-2100 05 ,1א55/18 ,05 פוא ,ואון-אפא . בסיסי נתונים: 845 . 1285 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84510 , + +6 ,ו/.זק ,אא4אדחסת . חומרה: ‏ 47/81 6ק ואפ ,וו-סץק. מערכות הפעלה: 05 18 ,11-5%א . בסיסי נתונים: . 1287 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,11דאסח ,1/זק ,.00801. חומרה: דא/יד/ 6ק ואם1 ,370 - ואמ . מערכות הפעלה: 005 18א ,8א5/18/וא . בסיסי נתונים: +111 8458 ,8וא1 . 1289 * שנות נסיון: 19 השכלה: .56.)א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6341 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 088455 ,6 ,א4תדאס- ,1/1ק ,אם.81וא5 455 . חומרה: 47/81 6 ואפ ,וו-אאצ,וו-קסק. מערכות הפעלה: 05 68 ,5!אץ/אג צ ,ואוו-א5ם . בסיסי נתונים: 088455 . 1290 * שנות נסיון: 15 השכלה: .כ.ת?, חקר ביבוים. תחום התמחות עיקרי: תכנות !0/64% 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 ,אג4אדמסת . חומרה: 370-/א18 ,11-קכץ ,דא/ד4 6 ואפן. מערכות הפעלה: 1א5/18צוא ,11-%א₪5 ,05כ פוא . התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516, א₪ דאס= ,60801 ,1/1 ,.5641ץ . חומרה: דא,ד4 26 !18% ,%1-360/370א18 . מערכות הפעלה: א]א0 ,005 15א ,6א5;18עוא - בסיסי נתונים: 0884355 ,04835 - 1262 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1.1ק ,6 ,101.58א4555 - חומרה: 47/7 6 1א8] ,370-וצ18 . מערכות הפעלה: 55ש ,005 15א ,5/וא - בסיסי נתונים: +1!! 08458 ,א0ת ,אפקקן]ס. 1264 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכומ. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 .4561 ,08455 ,1/זק ,הם.181א4555 4630 א ,חם.]ם וא 55 . חומרה: 1א 41 20 ,25/2 1א8] ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 1א: 67 ,05 8וצ ,505 ,וא/ ,1-370א805/18 ,ידצוא ,55 . בסיסי נתונים: 8358 4743 .41אסזד1.4םא ,855 . 1267 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: מערכות מיקרופרוצסורים לתיעול. התמחות נוספת: 8)צזד ,₪541. שפות תכנות: א83% 081 ,8ם.181צ 4255 ,6 . חומרה: 80*86,8051 .₪1 דא1 ,דא .ד 6ק ואמ . מערכות הפעלה: 05 18א . בסיסי נתונים: . 1269 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 15א]ד .0541. שפות תכנות: 84516 ,א0₪784- .4561 ,חם.]8וצ455 ,6 . חומרה: 151-11 ,1ו-קסץ ,דא/דג 6 ואמ . מערכות הפעלה: 6%ד,₪1-11 ,5-11 ,05 8וא . בסיסי נתונים: +11] 8355 ,אמקקווס . 1272 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות ובסיס נתונים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 5פואשוא ,אגחדתס- ,[ס8ס0 ,1/1 ,מם.]ם וא 55 . חומרה: 47 6 [אם18 , וו-קסץ ,סאג 468 ק-תץ ]15 ,370-וא8ז . מערכות הפעלה: 005 8!א ,1-11א5כ ,11-₪5% , 1ו-זדם ,וא18ז/5צוא . בסיסי נתונים: 028455 , +]1]] 08455 ,ואס . 1273 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה יישומית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,.45641 ,אא4אדחס; ,6. חומרה: [1-כק ,1-360/370א18 ,.דא/דא 6 ואפ . מערכות הפעלה: 11-ד₪ ,1א5,18/וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 0112258 ,088458 , +111 8455 . 1275 * שנות נסיון: 30 השכלה: כ.חש, וצ0/68 64. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א.0;64 04. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 801.06ק ,84516 ,6 ,8ם.81/א4555 60801 ,א4תדתסת . חומרה: 8080-8086 ,81 דא1 ,1-360/370א18 - מערכות הפעלה: !א ,אזאש ,05 8וא ,5-11 ,אם!/פצוא - בסיסי נתונים: +11] 8455 ,5 1ס0840. 1276 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מתמטיקה יישומית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אא דחס; ,את . 88 1315 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.157 ,04516 ,181.58א5 455 ,.45641ק ,6 ,אא4אדתסת . חומרה: דא/ד 6 ]א8] ,40/וו-קסץ. מערכות הפעלה: 05 פוא ,אזאש ,ואוו-א5ם . בסיסי נתונים: . * 7ו13 שנות נסיון: 14 השכלה: .1.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6א6;0א60. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א אדא סת ,אם.1ם1אם 55( . חומרה: דא, דא 26 וצמ ,קד ,וו-קסק. מערכות הפעלה: 5-11 ,11-דת . בסיסי נתונים: . 1322 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תיכנות מדע. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,צגאאדאסת ,חם.1םוא4555 ,6-ספמאטד ,.45641ק-סמאטד. חומרה: 1-360/370א18 ,ידא/דא 6ק זאמ . מערכות הפעלה: א1אנו ,1א,60 ,1א5,18צוא ,5סכ 8וא . בסיסי נתונים: . 1326 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א חדמסק ,1//1ק .80245641 א ,6 ,801סס. חומרה: א,ט דא/ד8 6ק ואמ ,וו-קכץ ,1-370אמ1 . מערכות הפעלה: א]אט ,15א ,5סכ 15א ,1א55/18צ ,וצםו/5צוא . בסיסי נתונים: ₪08 . 1327 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 21./1 ,אאאהדאסת ,6. חומרה: 1-360א18 ,ידא/יד8 6ק וצמו. מערכות הפעלה: 1א5/18צ]וא ,05 8וא . בסיסי נתונים: א5קק01.1 ,₪855 ,855 ,סמקץ-אסק . 1330 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 68-,41,0201, 81.58 ואמ 455 א א ,516 8 א החדת סת, ו/.זק, 6,. 45611 . חומרה: 11-קכץ ,ידא/דא 6 [אם! ,370-וא8] . מערכות הפעלה: 05 8וא ,₪7-11 ,1אם1/ )וא . בסיסי נתונים: . 1332 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות ₪)אזד .8541. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: א אדאס0- ,אמקק] 01 ,45641 ,6 ,חם.]םוא0555 . חומרה: [ו-פכק ,ידא/47 6 ואמ . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 פוא . בסיסי נתונים: 8458 . 1338 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 181.58א4555 ,01/1 ,0 ,45641 . חומרה: 370- 1א18 ,דא/דא 6 ואמ . מערכות הפעלה: 1א18/ואצ ,05 פוא . בסיסי נתונים: . *ן134 שנות נסיון: 4 +1 בסיסי נתונים: 5 ,+ 55 + 1291 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה וכלכלנית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.501 ,71/1 ,84516 - חומרה: 11-קסץ ,דא/ד4 26 1א18 ,370-וא18 - מערכות הפעלה: 005 8וא ,זוא ,דצוא . בסיסי נתונים: 07'105/] ,041.5 . 1292 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: /א145צ ,6 ,58 81/א4555 ,א4תדחסץ ,1אתטדגא ,ו . חומרה: 41/81 26 []א8] ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005 18א ,ואצ ,דעוא ,ידוא . בסיסי נתונים: א61.4510, אסכ 484ת,455ם-, ץז מ5פכ, חמקקוו6,סתץאס-,8458א5,0 ג . 1295 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א640;6%. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 ,45641 ,צאחדחסק ,ו/וק. חומרה: 7א47;2 26 18% ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 18א ,)אצ ,6א18;פעוא . בסיסי נתונים: +11 8455 . 1299 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,6 ,אגאדאס; ,60801 ,חם.]מוא455 . חומרה: 47/81 26 1א18 ,1ו-קכקץ ,1-370א18 . מעדכות הפעלה: א]אש ,05 פוא ,ואצ ,ואפו דצוא . בסיסי נתונים: ₪845 ,8455 . 1303 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.00801, א אדמסש ,ועות . חומרה: דא 6ק ו8%] ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 1א8] 55צ ,05 פוא ,אזאע . בסיסי נתונים: 8458 . 1307 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.50א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 45160 ,1//1ק ,6 ,א4אד0₪ץ ,60801 ,חם.]הוא55 . חומרה: 18%1-370 ,41/1 6 ואפ . מערכות הפעלה: %1א85;18ט ,1א5,18/וא ,5סס פוא . בסיסי נתונים: 038458 ,8455 ,אםקקו]6 . 1309 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45041 ,8ם.181א4555 ,6 ,אאא דתס- ,חם.81וא55 . חומרה: 11/70-פ > ,11/40-קכ> ,151-11/23 ,11/20-סץ . מערכות הפעלה: א]אנ ,1א11-%א₪5 ,05 פוא ,1ו-קפץ 5סס . בסיסי נתונים: +1!1 8455 ,04845( . 1310 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,841 ד4א ,84516 ,6,545 ,1/1 ,אאפדתסי . חומרה: דא/'41 06 1א18 ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,6א18/פשוא . בסיסי נתונים: 404845 ,14א.241 ,545 . 20 התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק, 801 00 1.5 ואט 455, א חידת ,6 . חומרה: 181-370 ,11/70-ק סש דא/41 26 ואם! ,אא . מערכות הפעלה: 1א5/18/וא ,₪7 ,11-א₪5 ,5סכ 8וא,אואטש/אזא דוש ,פואץ . בסיסי נתונים: (,8)501 א . 1357 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 6 ,8816 ,₪41 ד א , חם.1םואם 55ב . חומרה: 47/87 6 ואמ ,50 464 פ-דדםם ותו 60 . מערכות הפעלה: 85 ,1א5/18ע!א . בסיסי נתונים: 8.455 +ו 8 ,5. 1359 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות ואד ,541א. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.4סוא ,א4אדת0- 6 ,245641 ,מם.]םואם55ה . חומרה: 1-370א18 , ו1ו-שסץ ,א/דא 56 ואפ . מערכות הפעלה: ₪17-11 ,05 18א ,א]אש ,11-₪5% ,1א5/]8צוא . בסיסי נתונים: 0ס8?א0ת ,צז פ5גמכ . / 1365 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות גרפיקה. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: [1-קכץק ,אם.181א4555 ,1/1 ,אהאדתס ₪ ,2-ה1טכסוא ,.5041פ-סמתטד. חומרה: 181-360 ,1 ,0-11 ,דא/דא 26 ואפ . מערכות הפעלה: 1א18 5צוא ,1אם1 55צ ,11ו-%א5 ,פ5סס פוא . בסיסי גתונים: אא סצ/]צ4 את , +111 845 ,ם צם ]ןאד . 1366 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,1./1ק ,1.152 ,84516 ,אהאאדאסט . חומרה: 17 , 47/87 6ק וצם1 ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 11 - ₪58 ,1א5/18צוא ,5סכ 8א . בסיסי נתונים: 48455 . *ן37ן שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0 .₪788 0 ,אםקקן 01 ,₪516 . חומרה: 45-400 ,4% צ ,47/87 26 ואם! ,370-ואםו . מערכות הפעלה: 15א ,05/400 ,05 פוא . בסיסי נתונים: ₪26-3 ,461.5 0 , + 845-111 . 1382 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדסרדיו-אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 2/6041 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,45641 ,6 ,1א/.זק ,אם.]מואם55( . חומרה: 4/7 6 81], [8048/805 ,8080/8086 .1ם ידאו . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1515-11 ,וא;קס . בסיסי נתונים: 8458-111כ . 1383 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. = תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית: התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א4855 ,1./1ק ,אא4מאדתסת ,84510 ,+ +6 ₪ 245041 . חומרה: 181-370 ,11-פכץ ,דא/ד4 6ק ואפ . מערכות הפעלה: א1אש ,1א8/18ע)וא ,]א11-א₪5 ,05/2 ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: (845₪א0ת, חםקקן61) זזן-8כ ,04845ג . 1384 * שנות נסיון: 7 השכלה: .50./א, מהנדס אוטומציה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5!ואזד.541ק. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 85₪)א4555 , אמקקן 01 ,1-1ץ ,4-2 1טפסוא .45641 ,6,אגףחדתסק . 3 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.45641 ,א4אדחס . חומרה: 11-קכץ ,370-/א18 ,דא/ד4 26 18 . מערכות הפעלה: 11-א658 ,ואצ ,אזאטש ,05 א . בסיסי נתונים: 101105 ,4016 )א - 1343 * שנות נסיוך 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אג אדאסת ,1/1ק .45641 ,6. חומרה: 11-קכץ ,1-370א18 ,ידא/ד4 26 וא8 . מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,1א5/18/]א ,א]אש ,05 א - בסיסי נתונים: . 1346 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.50א, אוטומטיזציה של מערכות בקרה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א]ד .8541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8].58/א4555 ,45641 ,א4אדתס ,6 ,00-11 . חומרה: 1-360צ8] , דא/ד4 56 18% ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 85 ,05 68א,11-אפת ,וו-דת . בסיסי נתונים: . 1347 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מהנדס מערכות מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181],58א4555 ,א4חדמס- ,45641 ,6. חומרה: 11/]אגצ ,1ו-קכק ,1-370צ18 ידא/דא 6 ואפז. מערכות הפעלה: 1צ ,5!אצ ,אזאש ,11-א5ם ,05 8וא . בסיסי נתונים: 6117258 ,111 456 . 1348 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס מערכות מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 181.58אם 455 ,א4חדחס- ,45041 ,6 . חומרה: 11/א4 ש ,1-370א18 ,1ו-קסץ ,דא/דא 26 ואפ . מערכות הפעלה: ]אש ,181 5צוא ,פואצ ,5-11 ,אואט ,05 פוא . בסיסי נתונים: 58קק]61 ,8455 . 1350 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 80-6א ד .45041 ,1/1ק 1האשדאא . חומרה: דא/7א 6ק [א18 ,1-360/370א8] . מערכות הפעלה: 05 15א ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: +111 8455 ,0אקאסת ,8455:₪ ,4845 ג . 1353 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1./1ק ,א דאס ,1155 ,0106ק ,245641 ,6 . חומרה: 181-370 ,'דא/ד4 26 1א8] . מערכות הפעלה: 1א5/18/וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 088455 ,5 58קפן61 ,8455 . 1354 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 181.58א4555 ,א4אדתס- ,45641 ,6 . חומרה: 1-370א18, 87/81 6 ואפ . מערכות הפעלה: ואצ ,1א858צ ,1אם5/1/וא ,05 6א . בסיסי נתונים: . 1356 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערוכות. 4122 בסיסי נתונים: 8/1571 ,8455א0- ,104845 מ5גמכ . 1408 * שנות נסיון: 15 השכלה: כ.ח?, חום לזרם וטורבולנטנוסט. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6342. התמחות נוספת: תכנות 18א1ד .541 8. שפות תכנות: א אד 0= ,₪516 ,8ם,181א4555 ,₪ .45041 . חומרה: 47/87 6 1א18 ,1ו-טכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א5/18צוא - בסיסי נתונים: (8-111)611225₪ . 5 1413 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדס - אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: יישומים סטיסטי. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א5 455 ,א4אדת0 ,1./1ק ,54516 ,א4אדתסת . חומרה: 47/81 6 1א8] ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א5,18צוא . בסיסי נתונים: . 1416 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 , אמ אקקווס ,0 . חומרה: 41:87 56 וא . מערכות הפעלה: 005 18א . בסיסי נתונים: 111 455 . 1417 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות ייעיומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .45041 ,6 ,אם.81וא4555 ,אא4אהדתסק ,ו/עוק. חומרה: 41/87 6ק 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 158א ,דצוא ,1א5/!8צוא . בסיסי נתונים: 08458 ,8455 ,אםקקו וס . 1418 * שנות נסיון: 6 . השכלה: כ.ת, תכנות ומטרולוגיה. תחום התמחות עיקרי: תכונות ותכנון מדעי. התמחות נוספת: . שפות תכנות: %181.58צ4555 ,24516 ,60 ,1/1ק ,אא4אדחס . חומרה: 47/87 6 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: א]1אש ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . 1419 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדיע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,84516 , + +66 . חומרה: 477/87 26 ,1-360/370א18 ,5-415 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,אזאט ,1א5518 . בסיסי נתונים: . 1420 * שנות נסיון: 3 השכלה: .56.]א, מהנס מעערכת מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . 7% שפות תכנות: [/.1ק ,81,5₪/א4555 ,0 . חומרה: 1-370א8] ,דא/ידא 6 ואמן. מערכות הפעלה: 05/2 ,א!אש ,05 8א . בסיסי נתונים: 4016 /א . 1423 * שנות נסיון: 12 השכלה: .56.)א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: תכנות למכניקה וסימוליציה. שפות תכנות: 6 ,א4 דאס . חומרה: 87/87 6ק 1א18 ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 1א85/18ש ,וא18/דצוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: . 55 חומרה: 1-370א18 ,ידא/ד4 6 ואפ ,11-פסץ . מערכות הפעלה: 5טססאוש ,05ס-8וא ,11-א5ת ,אזאש 05. בסיסי נתונים: סא?א0ת ,00% 84 ,111 5456 . 1387 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות של תקשרת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,58קק011 ,6 ,חח 81וא4555 ,אג4חדתסץ ,ו/ק. חומרה: 25/2 ,41/87 26 18% ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 5/5 ,005 68 ,68א6 ,]וא . בסיסי נתוגים: 8455 . 1389 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתצטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .45641 ,6 ,1./1ק ,.00801 ,מם.81וא2555 . חומרה: 47/7 6 18% ,370-וא8] . מערכות הפעלה: 05 פא ,)ואצ ,וא8ו/5צוא . בסיסי נתונים: +]11 8458 . 139[ * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, הנלת חשבונות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות הוראה. שפות תכנות: .60801 ,.501 ,81.5₪/א4555 ,45641 ,6-סממטיד. חומרה: 4% , דא/ד4 6 . מערכות הפעלה: !א ,05 8וא . בסיסי נתונים: 0אדד4 8455,000כ ,016ג וא . 1392 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 0,641 64. שפות תכנות: 6 ,00801 . חומרה: דא/'ד4 6 ואםן ,11-שסץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 15א ,11-א5ת ,8א18,פצוא . בסיסי נתונים: אא סשו]א4 8 ,088455 ,8455 ,845 סג . 1395 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .101 ,.41 א ידה א ,מםקקןזס ,1/1 ,4561 . חומרה: 11-פסת ,אדא 26 וא8] ,360/370-!א18 . מערכות הפעלה: 05/2 ,05 8וא ,5/18%6/וא . בסיסי נתונים: 11 088458 ,845-111 ,404845 . 1397 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, יבוד נתונים לכלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .00801 ,84516 ,245041 ,א דתס ,1/1 ,םוא 55 . חומרה: 42 ץ, דא/ד4 6 ,6-5א או ,370-]1א18 . מערכות הפעלה: 5!אץ ,05 8וא ,5ץ,)אץ ,8%!/פעוא . בסיסי נתונים: פשא] ,165תתס ,65גץ . 1398 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומזת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪11 0- ,חם,181א4555 ,15 ,0106 ,1/1 ,6 א דתסש, 1 56גץ . חומרה: 1-370א18 ,87/87 6 ,וו-פסץ. מערכות הפעלה: א1א ,05 וא ,ואצ ,א5/18שוא . בסוסי נתונים: 55/87קק011 ,4845כג . * ן140 שנות נסיון: 10 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6841 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,1/זק ,אאתדחסת ,6. חומרה: 41/1 6ק ואם1ז , וון-קסץ ,370-ואפו . מערכות הפעלה: 05/2 ,005 8וא ,11-₪5% ,)אם!/פצוא . 1 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות חוקד. תחום התמחות עיקרי: תכנות 18אזיד .541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 00784 ,245041 ,מם.!ם/א4555 ,+ +6. חומרה: 11/40-כ> ,1-370צ18 ,דדא/ידא 26 ואמ . מערכות הפעלה: 15אצ ,א!אש ,5סכ 8וא . בסיסי נתונים: 0112258 ,8455 אס - 1438 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהדס מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,6 ,181.58א455 ,1/1 . חומרה: 11-שסץ ,ידא/ד4 6 וא8! ,א צ ,1-360;370אמו . מערכות הפעלה: א]א ,005 18א ,4% //15אצ ,ואם1/ דצוא . בסיסי נתונים: . 5 תד א 1053 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: 18א1ד .541 8. שפות תכנות: אַ4 0878 ,45041 ,0 ,אם.81וא0555 - חומרה: (11/40)70-שכץ ,ידא,ידא 6 ואפ . מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,005 15א . בסיסי נתונים: 10%8455 ,אוַא8ס- ,845פג . 1136 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאדאסת ,04516 ,מםקקו61 ,ו/וץ . . חומרה: 7א/47 0ק 1א1-370,18א8! . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א55;18צ ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 8458 אסק . 1167 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. / תחום התמחות עיקרי: תכנות. * * התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08784 ,1/זק ,אםקקו וס ,00801 . חומרה: 11-שכץ ,1-370א18 ,ידא/דא 6ק ואמ. מערכות הפעלה: ₪5% ,005 18א ,]אם!/5צוא . בסיסי נתונים: 424846 ,088455 ,111 שפגמכ . 1193 * שנות נסיון: 21 השכלה: .כ.ת, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: ,45641 ,41 שד א ,1/1 . חומרה: דא/47 26 181 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 68 ,ואצ ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: 28458 ,224845 . 1196 * שנות נסיון: 17 השכלה: .56.)א, מתמטיקה, ש*מושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת; . שפות תכנות: [/.21 ,אג4אדתסת ,אם.זםוא4555 .60801 . חומרה: 47/7 26 1א18 ,1-360/371א18 . מערכות הפעלה: 05 5וא ,6א18/פ5צוא . בסיסי נתונים: 845111 ,24845 . 1208 * שנות נסיון: 17 השכלה: .50.)א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 1./11ק ,1א/1ק ,6 ,245641 ,א4 תס ,חם ]555 . חומרה: 8080 1 דא1 ,דא/ד 26 וא18 ,11,151-11-קסץ ,אואו2-קת - 17 1425 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאאד0₪ת . חומרה: 1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 1א50/18ש . בסיסי נתונים: . 1426 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקדי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מודל המתמטי. שפות תכנות: 21/1 ,אד ס. חומרה: 11-קכץ ,360/370 ]א18 ,ידא/דא 26 ואפ . מערכות הפעלה: 5% ,05-כ ,05 8א - בסיסי נתוגים: אאסעו5)א 0 ,8455 ,8455אס0ם . 1428 * שנות נסיון: 4 השכלה: .56.]א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0 ,א4 078 ,מ181.5א555( . חומרה: 41/81 6 1א18 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 5/שספאזש ,אזאש ,05 8וא . בסיסי נתונים: 4016)א ,4845 . 1429 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0 ,81.58/א4555 ,אאאדחסץ . חומרה: 11-קקקץ ,,דא/ד4 6ק ואמ . מערכות הפעלה: ₪5% ,05 8וא ,אזאע . בסיסי נתונים: 28458 ,04845( . 1430 * שנות נסיון: 20 השכלה: ₪.ח?, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.4561ק ,84516 ,אגמדתסץ ,00801. חומרה: 1-370א18 ,וו-קכק ,דא/דא 26 ואפ . מערכות הפעלה: 1א5/18צ)א ,ואש,ואו!-א5ם ,05 פוא . בסיסי נתונים: 4048465 ,8455א0ת , +]ו! 845 . 1432 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א01.4810 ,אגמדתסץ ,וז ,6. חומרה: [1-שכץ ,41/87 6 וא8! ,360/370-/א18 . מערכות הפעלה: 5-11 ,005 8וא ,)א8ז/פצוא . בסיסי נתונים: פפאן] ,111 28458 ,א614510 ,8455א0- ,סמקאס- ‏ ממקקן1ס. 1433 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית ותכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .1./501ק, !א 0 *.1,105,501ק *.501,ק א חם [מוא 0,455 א מידת סש ו/ זק,. ןספסס . חומרה: א צ ,41/87 26 1א18 ,370-|א18 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,5ואצ ,5//58סס . בסיסי נתונים: 282 ,401.5 08 ,8455 ,מסת . 1434 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6481 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 058פ61.1 ,6 ,אאד 0 ,אם.81וא55 . חומרה: דא/41 6 [אם1ז,11-קסץ . מערכות הפעלה: 05כ 68א ,אזאש ,אוו-אפת . בסיסי נתונים: 611925₪ ,028455 8455 . * 1435 שנות נסיון: 5 46 1250 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 אא אדא ס- ,1סמ6008 ,1./1ק .45641 .- חומרה: 47/87 6ץ %1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: א1אש ,05 8וא ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 088458 ,4845 . 126! * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪78 0ת ,181.5₪אם 455 .אאם ח ,1/1 ,521 ,1 ת טוידה א - חומרה: 1-370א18 . | מערכות הפעלה: ואט ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 501/25 ,24845( . 1270 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 58 קק011 ,8-3כ .00801 ,1/1ק ,אם.1םוא5 55 . חומרה: 47/87 6 1א18 ,1-360:370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5,18צוא ,וצם1 55צ . בסיסי נתונים: 42484:5 . 1280 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .501 ,6 .4141 א ,00801 ,ווק . חומרה: 7א/87 6ש וצם1 , ון-קכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,1צ5;18צוא . בסיסי נתונים: 98/5₪א ,8455 ,4845 . 128| * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: מודלים לסטטיסקה ומתמטיקה. שפות תכנות: ‏ 41001 ,1 עד א ,₪ וק ,45041 ,1/1ק ,אאאדתס ,מם,וןם וא 55 . חומרה: 47/87 6 1אם1 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 15א ,1א5,18צוא . בסיסי נתונים: 0%8458- ,8455 ,4845 ג . 1292 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: /א145א ,6 ,181,58א4555 ,א4מדתסת והאטדגא ,ועו . חומרה: 47/81 26 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,ידצוא ,ידוא . בסיסי נתונים: א61.4810, 00% 84 ,845-ה צן 8455כ, תמ קקןו1, סא קא0- 455 א0, 845 ג . 1293 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ,41 א טדדג א , 1/.זק ,חם.]םוא555ג . חומרה: 47/87 26 וא18 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005 18א ,ואט ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 28458 ,8455א0: ,04845ג . 1304 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות..+ ' שפות תכנות: 41 דג א , ח181.5א4555 ,1/1 ,245641 ,0-84516 . חומרה: 1-370א18 , 47/87 26 וצמ . מערכות הפעלה: ]א18/ואצ ,ואפוז ד/וא ,05 8וא . בסיסי נתונים: 08455 ,24845 ג . 1309 * 199 אש ,11 צסא מחג דסא ,005 פוא ,6/וא1ו-א5א ,]ומד . כות הפעלה: 11 1515 ,1% 9 , , 2 לליה 5, צתפטס םס אז ממקקןו6 ,ץז 8455 ,41 דד ,6א-4845א - 1210 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 6255-5 ,8455 א0ת ,245641 ,א4תדחסם ,וק . חומרה: 41/27 6 וא18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א18/ואץ ,1א5/18צוא - בסיסי נתונים: 8455א0ת ,8455כ ,4845 )ג . 1213 * שנות נסיון 14 השכלה: .1.50א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4 אדא 0- ,04510 ,אאמת ,חם.1םוא2555 ,1/1ק והתטדאא . חומרה: דא/ 417 26 1א18 ,1-370אם] . מערכות הפעלה: 005 8וא ,5וא6 ,וא8ז/פואצ . בסיסי נתונים: 404845 . 1220 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנת מערכות. התמחות נוספת: תכנת יישומית. שפות תכנות: 84 ד0₪ת ,₪ם.81/א455 ,41מטדג א ,1ס8ס0 ,וז . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 181 5צוא . בסיסי נתונים: 04845( . 1221 * שנות נסיון: 15 השכלה: .56.א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ,60801 ,8ם,181א4555 ,1/1ק ]המדא . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: ]צ5/18/!וא . בסיסי נתונים: 404845 . 1225 * שנות נסיון: 15 השכלה: .כ.תפ, עיבוד נתונים לכלכלנים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: פוא טוא ו זק,- ספ הט (11-קס?) 055 וא . חומרה: 110252400א ,4/62 ,161 ,181-370 ,דא/דא 56 וא8ו , וו-קפץ . מערכות הפעלה: 1-11א5כ ,1א8/18א ,05 פוא ,אוו-אפק . בסיסי נתונים: 324843 - ]א!וא , +]11 845₪כ . 1230 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,471 .4170841 א ,60801 ,6 . חומרה: 1-370א18 ,11-קסץ ,,דא/דא 6 וא18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,5/18%6/!א ,05 פוא . בסיסי נתונים: 404846 . 1244 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.50א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 81.5₪/א 2455 ,אאתזחס- ,00801 ,1/1 ,6. חומרה: 41/1 6 1א18 ,1-360א8] . מערכות הפעלה: 005 8וא . בסיסי נתונים: 56108 ,404845 . 1246 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .4110841 א ,088455 ,084582 ,1/1ק 60801 ,אם. 415581 . חומרה: 47/81 26 1א1-370,18א18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,6א5/18צוא . בסיסי נתונים: 424846 . תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית: התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 6 ,₪516 ,1 אד א , אם. ]םוא 55 . חומרה: 47/87 26 וא8! ,₪ 6 ק-דדםם /שם1 ,370-ואמן . מערכות הפעלה: 55 ,1א5;18צוא . בסיסי נתונים: 8452עא , +1]11 845₪כ ,94845 - 1383 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181,5₪א4555 ,1./1ק ,ואאחדתס; ,24510 ,+ +06 45641 . חומרה: 181-370 ,11-קפק ,דא/דא 6 ואפ . מערכות הפעלה: א]אנ ,1א5,18צוא ,וא!1ו-א₪5 ,05/2 ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: (845₪אס;, תםקקווס) ווו-8כ ,4845כג - 1384 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדס אוטומציה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1יך .8541. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 18588א4555 ,מםקקן 01 ,1-.1ק ,2-/ ]וכ סוא ,45641 ,6 ,אגאמדחסי . חומרה: 181-370 ,47/7 26 1א18 ,וו-קסץ . מערכות הפעלה: 5וסכ אנזצו ,5סכ-5וא ,11-א5א ,אזאש 05. בסיסי נתונים: 0ס%?א0- ,0% 404 ,111 8455 . 1385 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ]אשד א ,1/1ק ,.1ק6 ,1ו- ספת . חומרה: 45-400 ,181-370 . מערכות הפעלה: 55 ,1צ5/18צוא . בסיסי נתונים: 04846 . 1388 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.50א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. , התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,1./1ק, א84ד 0 ,מאם.1םוא5 55 . חומרה: 47/87 6 ,1ן-קכק ,370-וא . מערכות הפעלה: 05 18א ,5-11 ,1-370א18 . בסיסי נתונים: 85 א1 ,04845 . 1392 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 64.0/64.%1. שפות תכנות: 6 ,00801 . חומרה: 47/7 6ק ואם1 , וו-קסץ ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,11-%א₪5 ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: אא ס/)צ א ,8455 0% ,8455 ,845 ג .- 1395 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .101 ,41 אדא ,ממקקו1ס ,1/1 ,561 . חומרה: [1!-קכקץ ,'דא/47 6ק וא8] ,360/370-ואפן . מערכות הפעלה: 05/2 ,005 פוא ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: 1[] 088458 ,845-111 ,04845 ג - 1398 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 3711 0ת ,58 1םוא4555 ,115 ,סססתץ ,1/1ק ,6, אגא דתסי, 561 . חומרה: 1-370א18 ,דא/47 6 ,וו-קסץ . מערכות הפעלה: או]אש ,05 8א ,ואצ ,א8!/פצוא . בסיסי נתונים: 87 6115758 ,04845 ג . 1399 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . 2 שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחוס התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,4501 ,4550/8158 ,6 ,אגאדת0< ,58 4555/81 . חומרה: 11/70-קסץ ,11.40-קסץ 4 ,.. מערכות הפעלה: אזאש ,1אוו-א5ת ,05 68א ,וו-קסץ 05 . בסיסי נתונים: +111 08455 ,24845 ג . 1310 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,41 אדא ,84516 ,6,545 ,1/1ק ,אאחזחסת. חומרה: 41:81 26 18% ,370-וצ8] . מערכות הפעלה: 05 16 ,%1א18 5צוא . בסיסי נתונים: 224845 ,14א.41 ,545 . *וו3ן שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08355 ,8455 ,21/1 ,אאאדתס 60801 ,אם.1םוא4555 . חומרה: דא ד 6ק 1צם1 ,370-וצפן . מערכות הפעלה: 005 18 ,18% פוא . בסיסי נתונים: 038435 ,14א.41ק . 1314 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ['.1ק ,84516 ,פקוצוא ,אאאדחס . חומרה: [ו-קסץ ,דא 47 26 וצ8ו . מערכות הפעלה: 1א5כ ,05 8וא ,ואוו-א5ת . בסיסי נתונים: וא5וא ,24845( . 1318 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדסת כלכלת לעיבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8ם.181אם 455 ,1 אט דגא ,60801 , נק . חומרה: 18%1-370 . מערכות הפעלה: !18% ואט ,%6א5;18צוא . בסיסי נתונים: 04845( . 1336 * שנות נסיון: 1 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4555%/81.8 ,84516 ,אאהדתסת ,ווק 1המטדגא . חומרה: 18%1-370 . מערכות הפעלה: ואצ ,8א5:18/]א . בסיסי נתונים: 424845 . 1350 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 880-6ד ,45641 ,1/1ק ןג תדגא . חומרה: 41/81 6ק 18% ,181-360,370 . מערכות הפעלה: 205 18א ,1א18 5וא . בסיסי נתונים: +111 28455 ,סאקאסץ ,8455:₪ ,845 סג . 1355 * שנות נסיון: 19 השכלה: .ש.ז?, כיברנטיקה מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4172841 א ,0-111/45-400ק ₪ ,8455 אס +]ו] 845 ,1/.זק ,תם וםוא555ג . חומרה: 45,400 , דַא/ד4 6ק [אם1 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05,400 ,05 8וא ,1א5/18וא . בסיסי נתונים: 424845 . 1357* שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהנדס. תתו מערכות הפעלה: 5% ,005 15א ,אזאש . בסיסי נתונים: 28455 ,04845 . 1430 * שנות נסיון: 20 השכלה: כ.ת?, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,45641 ,84516 ,א4חדחסץ ,.וסמסס . חומרה: 181-370 ,1ו-שסקץ ,דא/דא 26 ואמו . מערכות הפעלה: 1א9/18צוצ ,ואצ,וא!1-א₪5 ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: 4048465 ,8455אס0ת , +זו! 845 . 1440 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, פיסיקאי. 6 תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות.' ''' התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 45160 ,41 א דג צ ,1./1ק ,801 00 ,81.5 וא 55 - חומרה: דא/7 26 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: סא?אס= ,088455 ,4845 - 1-5 1064 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 , 1/1 . חומרה: 47/7 6 וצ18 ,370-וצ18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18!וא . בסיסי נתונים: 424845 ,8455 אס-; ,זז 855 . 1100 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪20 ,₪516 , ן/.1ק ,00801 ,אאאדחסט . חומרה: 6-2200)א ג צ ,11-קכץ ,1-370א8] ,ידא/ידג 6 ואם! ,6/2 ואפ . מערכות הפעלה: 85% ,1א5/18/)/א ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: 1.0705 ,(141)08/2אם ידאו ,8כ/פואז ,11 סשוסג וא . *ן5ו1 שנות נסיון: 20 השכלה: .3.56, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1./1ק , אם.181א5 255 . חומרה: 1/370א18 .= > . מערכות הפעלה: 1א5/18צ)א . בסיסי נתונים: 1א15/!8א1 . *57ו1 שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צ] 8455 ,6 ,84516 ,1/1 ,815 וא555ה . חומרה: 1 6ק 1א18 ,4-11 %,2200-)צ 4 / ,8085/8048 1ם ידא ,9216 ק1] ,370-ואמן . מערכות הפעלה: 2.15 11 515 םח וטא ,05 8וא ,אזאש ,55/18 . בסיסי נתונים: +] 8455 ,1א18/פוא1 . 1170 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8םקק611 ,8516 ,1./1ק ,אאמתדאסת ,245641-ס8אהטד. חומרה: 47/87 6ק ואם1 ,370-ואםן . מערכות הפעלה: 1א/ק6 ,05 8וא . בסיסי נתונים: 6117258 ,8455אסת ,]ז]] 8458 . * 1188 שנות נסיון: 13 השכלה: .1.50א, מכונאות. 3 שפות תכנות: 1/1ץ . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: !אש ,1א5/18/]א . בסיסי נתונים: :42484 - 1400 * שנות נסיוןן: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,מםקקןז 01 ,ןאמ שיד א . חומרה: ₪180 דא1 ,דא/ד 6 וא18 ,181-370 - מערכות הפעלה: 1א67 ,005 5 ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 404845 ,8455 5 . * ן140 שנות נסיון: 10 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מו . התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,21/1 ,אגא'דתס ,6. חומרה: 41:87 6 181 ,וו-קכץ ,370-ואפו . מערכות הפעלה: 05/2 ,05 8וא ,11-5%א ,וא8ז/פעוא . בסיסי נתונים: 4ד8%15כ ,08455 ,04845 ,8455 . 1409 * שנות נסיון: 26 השכלה: .1.56צ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08358 ,1/זק ,1א4אטדגא ,00801. חומרה: 41/7 6 18% ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 24845( . 1410 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תבנותיישומית. התמחות נוספת: שפות תכנות: אסופג.1ס ,אםקקןז ]0 ,845160 ,6 ,.1א4מש דגא ,אגאדמס חומרה: 41:81 6ק 18%1 ,1-360/370א18 ,וו-פסץ. כ מערכות הפעלה: 5-11 ,05 5א אא . בסיסי נתונים: א61.48[]0 ,8455 ,04845 ג . 1414 * שנות נסיון: 13 השכלה: 5.6!א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: שפות תכנות: אםקקווס 55 ,84510 ,]עדא ,60801 ,וק . חומרה: 47.1 6ק 1א18 ,370-ואפ1 . מערכות הפעלה: 0005 8וא ,)אצ וא8ו/5/וא . בסיסי נתונים: 28458 ,24845( . 1415 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אגא אדחס; ,1/1ק ,1 העד א ,8455 ,פקואעוא . חומרה: 1-370א18 ,11-קסם ‏ דא/דא 56 ואפ . מערכות הפעלה: 58]או]א ,1א5/18/]א ,05 8א . בסיסי נתונים: 404846 ,8455 . 1428 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אַ4א0₪78- , אם.81וא555 . חומרה: 1א/47 6ק ואם] ,370-ואם1 . מערכות הפעלה: %5וססאזצו ,אזאש ,05 6א . בסיסי נתונים: 40016)וא ,4845ג . > 1429* שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,8ם.181א4555 ,אא4חדתסת . חומרה: 2-11סץ ,41/81 26 ]אפ . = יייוווו"ו''ווהו‎ 2 שפות תכנות: 181.58₪א 455‏ ממקקן וס ,1/1 . חומרה: 47/81 26 181 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,5סכ פוא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 08455 , +111 5₪גמכ . *9ו3ן שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .81 ד א ,אם.181א4555 ,51/1 ,אא4מדחסץ וספסס. חומרה: 1-370צ18 . מערכות הפעלה: 1א1,18א ,1אם5/1צוא ,1א55/18 . בסיסי נתונים: 424846 . . 1344 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. : שפות תכנות: .45641 ,אה א דאס- ,1/1ק ,אאם א ,מחם.]םוא555 . חומרה: 47/87 26 1א18 ,370-ו1אפ1 . מערכות הפעלה: 205 18א ,15צ/וא צ ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: .41 דסד . 1350 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושיית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: 80-6א ד ,45041 ,1/1ק ןאט דא - חומרה: דא 47 26 181 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 158א ,1צ5/18צוא . בסיסי נתונים: +111 845₪כ ,₪0 ;אס ,8455:₪ ,4845/ג - 1355 * שנות נסיון: 19 השכלה: .ע.ת?, כיברנטיקה מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 41א שד א ,111/45-400- קת ,55 8 אסת ,+ זוז 55 מכ ,1/1 ,מם.]מ ואמ 55 . חומרה: 45/400 ,41/27 6ק 1א18 ,1-370אםן . מערכות הפעלה: 05;400 ,05 8וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 4048445 . 1356 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערוכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 801.,01./1 60 1.58 ואמ 455, א דח סט,6 . חומרה: 181-370 ,11/70-קכש, דא/ד4 6< ואפ ,אצ . מערכות הפעלה: 1א5,18צוא ,ד ,5-11 ,פס פוא אואש/אות דוש ,פואצ. בסיסי נתונים: (8)501 ₪0 . 1370 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6-3קא ,60801 ,1/1ק ,84516 ,אה4מאדתס . חומרה: 005-400 ,005 15א ,1א5/18/!א . מערכות הפעלה: 45-400 ,1-370א18 . בסיסי נתונים: 45-400 1א8כ ,82 . 1386 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: תמ5קק6011 ,6 , +]]! 8455 ,084516 ,1/זק. חומרה: אדא 6ק [א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,%1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 6112258 , +111 8455 . 1387 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות של תקשרת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ממקקן 01 ,₪ ,חם.81וא4555 ,א4מדקסש ,ו . חומרה: 25/2 ,47/87 26 ואם!ן ,370-ואם1 . 5 תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.'1ק , א דתסת ,81.58/א555 - חומרה: 18%1-370 . מערכות הפעלה: !18% 5/וא . בסיסי נתונים: 15;08א1 . 1208 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.50א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 1/11? ,1א/1ק ,6 .245641 ,א חדתסת ,מס ]8וא555 . חומרה: 8080 .₪1 דא1 ,דא דג 6 וצפז ,1ו-151, וו-קסץ ,אואו2-קת . מערכות הפעלה: 11 1515 ,אזאש ,11 סא םת דסא ,5סכ 8וא ,8ואוו-אפת ,זו-דת . בסיסי נתונים: 1.0105 צאפטס 4205 א ,ממקקוו6 ,צן 8455 ,1 דסד,וא-04845. - 1270 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 58קק011 ,8-3כ ,60801 ,1),זק ,אמ ]םוא 55 -. חומרה: דא 41 6 ואם1 ,370 360-!אמ1 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,181 5צוא ,1א55/18. בסיסי נתונים: 424845 . 1278 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מהנדסת כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 81.58/א5 60455 א ,6 ,00801 ,אגאדחסטץ ,ווק . חומרה: ‏ דא 47 6 18%1 ,370 1%1-360 . מערכות הפעלה: 005 15א ,5,18%4צוא ,8%1] פפ . בסיסי נתונים: !15.18%א1 . 1287 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,1דאסת ,1,1ק .00801 . חומרה: אד4 26 1א18 ,370 - ואפ . מערכות הפעלה: 005 15א ,8%1] 5צוא . בסיסי נתונים: +-]1! 8455 ,15א1 . 1292 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 145%1א ,6 ,8ם.181א4555 ,א4מדאסת 1גמטדהא ,ווץ. חומרה: 4787 6ק 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8!א ,ואצ , דצוא ,דחוא . בסיסי נתונים: אס!8א 61.4 אסכ ג א ק, 5 ם-ק, צן ",ןו סקאס 5 אס 5 מס . 1295 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א.0/64 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 .245641 ,אאמדתסת ,וע . חומרה: דא/ 4 6ק 1א8] ,1-360;370א18 . מערכות הפעלה: 05 5א ,)אצ ,%א5/18צוא . בסיסי נתונים: +111 8458 . 1300 * שנות נסיון: 25 השכלה: .₪0.ח?, מטמטיקה שימושית ושליטה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 . חומרה: 41/1 6ק 1אם1 ,370-]אמ1 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5,18וא . בסיסי נתונים: 8455-111כ . 1305 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. ווההוהההה יבנ ", השכלה: .1.56א, כלכלה וקיברנטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .00801 ,1/1 . חומרה: 47/87 0 1א18] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א5,18צוא . בסיסי נתונים: 1.0705 ,111 8458 . 1139 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6481 64. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: ,45641 ,0 . חומרה: 47/27 6ק ואפ],וו-קסץ. מעדכות הפעלה: א1אטש ,05 פוא ,וו-אפ . . בסיסי נתונים: 0840101 . 1142 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,,245641 ,א חדחסת ,1/1ק . חומרה: 7/1 6ק ואם1 ,1ו-שכץ ,370-ו1אמ1 . מערכות הפעלה: 005 18א ,11-5% ,1א%85/18 . בסיסי נתונים: . 1172 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.50א, כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,₪748 0 ,84516 ,חם.1ם1א2555 ,1/1 . חומרה: [1-קכק ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 1א5/18/!א ,5% . בסיסי נתונים: 08461.5 . 19239 * שנות נסיון: 17 השכלה: .כש.תפ, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. / שפות תכנות: .501 ,6 ,אאחדתסת ,6קא ,1/וק. חומרה: 47/21 6 1א18 ,370-ו1א1 . מערכות הפעלה: 2005 18א ,15א0/ ואט ,ואם5/1/וא ,1א18/ם5 . בסיסי נתונים: צ] 8455 ,084615 .- , 1240 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: 47758 ₪ 157א1!]ואכא 8455 4דהס. שפות תכנות: .00801 ,₪26 ,60 ,245041 ,1/1 501 . חומרה: ‏ 17/47 6 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,15א0/ ואצ ,וא18/פעוא . בסיסי נתונים: צ] 28458 ,82 ,401.8 אס . 1250 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84510 א דאס ,600801 ,1/1 ,.45641ק . חומרה: 47/87 26 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: ]אש ,05כ 8וא ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: 0545 ,4845 ג - 1261 * שנות נסיון: 6 השכלה: .56.]א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א/313 0 ,חם.]4555)81 ,אאםת ,1/1ק ,501 31מטדגאא . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: ואט ,1א8/18/וא . בסיסי נתונים: 501/05 ,404845 . 1275 * שנות נסיון: 30 השכלה: כ.ת, 66 תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/0641 64. 7 מערכות הפעלה: 545 ,005 8)א ,15א6 ,8/וא% . בסיסי נתונים: 8455 . 1394 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, כלכלה ומדעי מחשב. תחום התמחות עיקרי: תכנותיישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק .00801 . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . 1402 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א4555 ,א4אדחסת ,00801. חומרה: 181-370 , 4381-א8] . מערכות הפעלה: 15א//05 ,)א//05ס ,5/%55סס . בסיסי נתונים: 5ואפ] . 1436 * שנות נסיון 18 השכלה: .1.50א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4 ד0₪= ,1/1 . חומרה: דא 47 6ק וצם1 , וו-קסץ ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 18א ,5-11 ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . * ן144 שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מטמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק ,111- ₪26 ,00801 . חומרה: 45-400 ,1-360,370א18 . מערכות הפעלה: 1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 5וא] . 2 5/0 תטסאז 1100 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪20 ,₪516 ,1./1ק ,60801 ,אגמדקס . חומרה: 6-2200א4 עו ,ו ו-סש ,1-370א18 , דא/דה 5 ,62 ואם8 . מערכות הפעלה: 65% ,1א5/18/וא ,05 8 . בסיסי נתונים: 107105 ,(141)08/2מפדא1 ,א סז )א . 1101 * שנות נסיון: 19 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .245041, 6 ,אג"דחסת ,11 . חומרה: 47/87 26 א18 ,4-11 ץ ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,5 //א.4 ,05/360 . בסיסי נתונים: . *0ווו שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, בלשנות סטרוקטורלית ושימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,00801 א הדא סת, 1./1פ, ו5-1ק]ואטוא . חומרה: 181-370 ,11-קסץ . מערכות הפעלה: 1א%5/18)א ,181-360 05 ,5-11קואטוא . בסיסי נתונים: . *ונון שנות נסיון: 18 ...ייוו ]| חומרה: 005-400 ,2005 5וא ,1א5/18צוא . מערכות הפעלה: 45-400 ,1-370א18 . בסיסי נתונים: 456-400 1אמכ ,82 . *ן137 שנות נסיון: 5 השכלה: .1.50א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪ ,א4 אדת0ת ,ממקקן וס ,4516 . חומרה: 45-400 ,אצ ,41/87 26 ואם1 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 15אש ,05/400 ,05 פוא . בסיסי נתונים: ₪26-3 ,0461 , +8455-111 . * ן[139 שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, הנלת חשבונות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות הוראה. שפות תכנות: .60801 ,501 ,₪ם.181א 455 ,245641 ,6-סמאשד. חומרה: 84% ,47/87 סץ . מעדכות הפעלה: 15אצ ,05 8וא . בסיסי נתונים: 417180 0,000 0845כ ,016 ]א . 1396 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45041 ק-80 תטיד, 1/1 ,.|ספסס. חומרה: ‏ 47/87 26 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05כ 8וא ,ואצ ,1א5/18/וא ,א5/18פצ . בסיסי נתונים: 8458 . 1431 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית ותכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . / שפות תכנות: ,1./501ק, ]אס *.1,15,501ץ *.51, כ א, חם,1ם ואם 6,455 אק ד סק, ו/.וק, וספ סס. חומרה: 4% צ ,47/87 6ץ ואם1 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,5!א ,5//55סכ . בסיסי נתונים: 82כ ,08461.5 ,8455כ ,הסח . 5 דד זכ פ/וסכ אשזן- כ אמקקן זי 1014 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516,2-80 ,1/1 . חומרה: 47 26 1א18 ,1185 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005כ-8וא ,1אם5/1צוא . בסיסי נתונים: 088458 ,111 8455 . 1053 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: 18א1ד ,8641. שפות תכנות: א אדא 0 ,.45041ק ,6 ,חם,זפוא42555 . חומרה: (11/40)70-קכץ ,דא/47 26 אפן. מערכות הפעלה: 5-11 ,05 8וא . בסיסי נתונים: 05458 ,א]חפסת ,5ה8פג . 1057 * שנות נסיון: 26 השכלה: .1.56א, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84510 ,ח81,5/א4555 ,1./1ק ,אגתדתס . חומרה: 20 /א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 205 פוא ,6א18/פשוא . בסיסי נתונים: 28458 ,1א5/18א] . 1061 * וו ו" התמחות נוספת: . שפות תכנות: 601.06ק ,84516 ,6 ,181.58א4555 ,.אתדתסת. חומרה: 8080-8086 ,81'דא1 ,18%1-360/370 - מערכות הפעלה: 1א/? ,אואט ,05 8וא ,5-11 ,6א5/18א - בסיסי נתונים: +1]!1 8455 ,084015 . 1280 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות:,501 ,6 ,.41אטד א ,60801 ,1 + חומרה: דא/ד4 6 18% , 1ן-קסת ,181-370 - מערכות הפעלה: 005 68א ,)ואצ ,א5/18/וא . בסיסי נתונים: 88455 ,08455 ,4324845 - 1291 * שנות נסיוןך 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה וכלכלנית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.501 ,1./1ק ,84510 . חומרה: 11-קכץ ,47/87 26 ואם] ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ידוא ,ידצוא . בסיסי נתונים: 101105 ,0₪4615. 1304 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ,841 דד א ,אם.81/א4555 ,1/.זק ,45641 ,9-84516. חומרה: 1-370א18 ,דא/ד4 6 ואמ . 7ש מערכות הפעלה: 1א18/ואצ ,וא18 ידוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 08455 ,04845 - *וו3ן שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08455 ,8455 ,1/1ק ,אא4מדתסע 60801 ,חם.1םוא5 55 . חומרה: דא/41 6ק וא ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,א5/18/וא . בסיסי נתונים: 424845 ,4וצ.41ץ . * ן133 שנות נסיון: 10 . השכלה: .1.56א, מהנדס. . תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .45641 ק-80א ד ,.45681ץ ,1/זק ,אאתדחסק ,מם. ןמואמ 55 . חומרה: 41/81 6 ואם8] ,1ן-קכץ ,360/370-ואאן . מערכות הפעלה: 05/400כ ,05 פוא ,6א5/18/!א . בסיסי נתונים: 401.8 0 . 1357 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 6 ,84516 41 הד א , חם,]8ואמ 55 . חומרה: 47/1 6ק [א8] ,4642 ק-דדתם אום1 ,370-ואם . מערכות הפעלה: מש ,1א5/18/)א . בסיסי נתונים: ₪845 , +11] 845 ,24845( . 1359 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5!א]ד ,8541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ב.1וכ סוא ,אגחדתסת 0 ,245641 ,חם.1םוא3555 . חומרה: 1-370א18 ,11-פסץ ,דא/ד4א 26 ואפן. מערכות הפעלה: 61-11 ,05 פוא ,אזאש ,11-א5ת ,ואםז/פצוא . בסיסי נתונים: 080 ,צ] 8455 . 1370 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪06-3 .60801 ,21/1 ,84516 ,א4הדתסה . 8פבג' ות וו 7 תו תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 121.58א5 455 ,24516 ,.455641ק ,6 ,וזש . חומרה: 47/81 26 ואם1 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,0א5/18/וא . בסיסי נתונים: 5עוידס/1 . 1128 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . 9 שפות תכנות: 00801 ,60 ,1/1 ,אג4אדתסק ,חם.]םואם 55 . חומרה: 7א/41 26 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18/)ו/ . בסיסי נתונים: 111 8455כ . 1130 * שנות נסיון: 5 . השכלה: .1.56א, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 ,.45641ק ,8455 ,א4אדתסה . חומרה: 05/2 ,47/87 6 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: א]אש ,05 פוא . ו בסיסי נתונים: 08455 , +11]1 פפ5הסס . *ו3ון שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, כלכלה וקיברנטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 00801 ,1/1 . חומרה: 47/87 6 181 ,370-ואם1 . מערכות הפעלה: 005 15א ,1א5/18/עוא . בסיסי נתונים: 1/0705 ,111 8455כ . 1132 * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 161-370 ,6-סמ א שד ,אאאדתסק ,וק . חומרה: 47/87 6ק וא18 ,11ו-קכקץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-₪5% ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . *33ן1 שנות נסיון: 19 השכלה: .כ.ח?, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: ₪516 ,5ק!אטשוא ,1./1ק ,אגאדחס- ,מפהפאס- ,מ45מכ ‏ אמקקועס. חומרה: 11-פכץ ,370-וא8! ,ידא/דא 26 1א18י מערכות הפעלה: 1א58/18 ,1א5/18צוא ,5סכ 8ו . בסיסי נתונים: 111 8458 . 1136 * שנות נסיון: 9 השכלה: .56.)א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4 אִדח0- ,84510 ,אתקקזוש ,ו/1ק. חומרה: 47/7 6ק ואם370,1-ואמן . מערכות הפעלה: 2005 5וא ,1א18/מ5ע ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 8455אס0- . 1148* שנות נסיו: 5 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אאא ,02 אם ,455 א0ת ,8458 ,₪516 ,6 . חומרה: 47/87 6ק [א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 1א//18א6 ,5/18%1/וא ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: א150א1 ,אמ קקן01 ,8455אסת ,855 . 1152* שנות נסיון: 22 השכלה: .1.50א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . > שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ממא 4564155 ,6 א דסא וק . חומרה: 41/21 26 18% ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 5וא ,5/18%1עוא . בסיסי נתונים: 111 8455 ,088455 ,404845 - 1062 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחוס התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ]220111 ,6 ,84516 ,1/1ק ,60801 .45641 ,א4אדתסת. חומרה: (80386 .₪1 דא1) 41181.5 )00 6 ,1/370א18. מערכות הפעלה: 158-0005 ,5/]א. בסיסי נתונים: 01.1275₪ 0%8455ת +845111. 1064 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .00801 ,1/1ק . חומרה: 47.7 0 18% ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5;18שוא . בסיסי נתונים: 424845 ,088455 ,]זז 855 . 1100 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56, מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪20 ,₪4516 ,1/.זק ,60801 ,אג4אדחס . חומרה: 6-2200א//ו , וו-קכץ ,1-370א18 ,.דא/דא 26 ואפ ,6/2ק ואפ . מערכות הפעלה: ₪5% ,1צ5.18צוא ,05 8וא . בסיסי נתונים: 1/0105 ,(141)08.2אש דא ,08/פוצז ,זו 4616 א . 1103 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.50א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 . חומרה: סא 4 או ,26 ואם] . מערכות הפעלה: 15-005א . בסיסי נתונים: (טאא) 1.0840 צ ,8455א0- 8455 . 1104 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום כלכלי. התמחות נוספת: 284, תקשורת. שפות תכנות: 1./1ק ,.00801. חומרה: 100/150 86א ,יד8/ידא/6ק ואםן ,370/]אמ1. מערכות הפעלה: 05/4 ,05כ-8וא ,ידצוא. בסיסי נתונים: 0112758 ,ץ] 8455 ,סמקאסם. 1106 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58אם 455 ,אדסח ,1/זק . חומרה: ‏ דא/47 26 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 2005 15א ,1א5/18/!וא . בסיסי נתונים: +111 8458 . 1107 * שנות נסיון: 15 השכלה: .56.)א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 45641.6 3516ם, ]ז/1ק . חומרה: 6/2 ]אם8] ,דא/ידא 06 1א18] ,1/370א18 > מערכות הפעלה: 18/005א,1א5,18/א . בסיסי נתונים: 8455 0% חםקק]01, +11 885 . *ן2ו1 שנות נסיוף 7 השכלה: .56.)א, מתמטיקה שימושית. מערכות הפעלה: 205 8וא ,6א5/18/וא . בסיסי נתונים: צ] 8458 . 1193 * שנות נסיון: 21 השכלה: .כ.תש, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: .45041 ,41 אטידג א ,1/זק . חומרה: 7א/47 6ק ואם] ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,6א5/18עוא . בסיסי נתונים: 28455 ,24845 ג - 1195 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א.04.2/64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 181,58א5 455 , א5קק011 ,45041 2-סמתטד ,א תדתסה . חומרה: 7א/47 6 וא8] ,וו-קכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 15א ,₪58% ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: . 1196 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 21.1 ,א84דא 0 ,אם.81וא4555 00801. חומרה: דא/'ד4 6 1א18 ,1-360/371א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 8458111 ,24845ג - 1202 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ש ,.00801 , מםסקן 1 . חומרה: 2-80 ,47/81 6ק ו1אם1 ,370-ואמ1 . מערכות הפעלה: 85ש ,1א5/18צוא ,1-80א;02 ,5סכ 8וא . בסיסי נתונים: +1!]1 8458 ,8458 אסת ,אםקקוןש . 1208 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 1.11 ,1א/.1ק ,₪ ,245041 ,א תידת 0- ,אם.]18א5 455 . חומרה: 8080 ,81 דא1 ,41/87 26 1א18 ,151-11, וו-קכקץ ,אואו2-קת . מערכות הפעלה: 11 1515 ,אזאש ,11 סא פא דסא ,005 פוא ,5/וא11-5%א ,זזו-מדת - בסיסי נתונים: 1.0105 ,צאמט0 40 א ,מםקפו61 ,צו 8458 1 דסד ,1א-4845א - 1209 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אא₪5א ,00801 ,45641 ,6 ,א4אדתסק ,ו/וק. חומרה: 47/87 26 18% ,370-ואמ1 . מערכות הפעלה: א]אנ ,05 6וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 1521 ,08455 ,אטקפווס . 1210 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 0255-5 ,8455 א0= ,245041 ,א4אדתס ,ווק . חומרה: ‏ 477/87 6ק ‏ 18% ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 68 ,0א18/ואצ ,וא5/18צו/ . בסיסי נתונים: 08458 ,08455 ,424845. *|1ו12 שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/641 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .41001 ,1/1ק ,84516 ,45041 ,6 . חומרה: 47/07 6ק א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05כ 68 ,וא18/ואע ,1א18/פעוא . בסיסי נתונים: +111 8455 . 3 שפות תכנות: 84516 ,.21/1,00801 את ]8])א55 . חומרה: 41/81 6< 18%1 ,1/370א18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,6א5,18/א - בסיסי נתונים: אאםססםשסאא ,זוז 8458כ . 1157 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: %] 858 ,6 ,84516 ,1/זק ,81.5 ואמ 55 . חומרה: 47 6 1א18 ,11-2200,/4%-סצ 4 ,08 דא ,9216 ק1] ,181-370 . מערכות הפעלה: 2.15 ]1 ₪15 םא 4 אודםא ,005 8וא ,א]אש ,א5/5/18 . בסיסי נתונים: צ] 855 ,6א5,18וא1 . 1166 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מודה לפיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מלמד. שפות תכנות: 84516 .245641 . חומרה: 4114 ואג צ , דא/דא 26 ואפ . מערכות הפעלה: 05 88א . בסיסי נתונים: (צ111)1 8458 . 1167 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אגאדחס- ,1/1ק ,אהמקקןוס ,.0801ס. חומרה: 11-קכץ ,1-370א18 ,,דא,ד4 6ק ואפ . מערכות הפעלה: ₪5% ,005 8וא ,6צ8] פוא . בסיסי נתונים: 4204845 ,8455 א0- ,זו! 8455 . 1170 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אםשקק611 ,4516 ,1/זק ,אגחדתס ,45641 ק-ס8תשד. חומרה: 47/7 6ק 18% ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 02/41 ,005 88א . בסיסי נתונים: 58קק61.1 ,8455 אסם ,]ז!] 8458 . 1180 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחוס התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 ,.245641 ,א4חדתס; . חומרה: 11-שכץ ,18%1-370 . מערכות הפעלה: 005 15א ,6א11-א6 . בסיסי נתונים: +1]1 8455 . 1184 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס. . תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א08784 ,58 81/א4555 ,088455 ,סמקאסץ ‏ ,ממקקן!ס . חומרה: 41/1 6 וא18 . . מערכות הפעלה: 1א11-א5 ,05 8וא . בסיסי נתונים: . 1190 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,אג4אדחסת ,8 181א4555 . חומרה: 47 6 !18% ,181-370 . מערכות הפעלה: 205 15א ,1א5;18/וא . בסיסי נתונים: 088455 ,צ] 5455 ,11 455 מכ . *ן9ו1 שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 81.58/א4555 ,א אד0ת ,5641 ,6 . חומרה: 41/87 6 18% ,370//א18 - 2 .תויוות רוררררררררר-...רירירריוו7נ;3;נורוה. שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,(05)00500₪ 2 ,חם.181א4555 .008801 ,1/זק . חומרה: "417/87 26 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 15א ,1א55/18צ ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: +111 8458 ,41 דסד . 1239 * שנות נסיון: 17 השכלה: .כ.תפ, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקד ביצועים. שפות תכנות: .501 ,6 ,א אדחסת ,6קת ,ות . חומרה: 41/87 26 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 205 15א ,15א6/ואצט ,1א5/18/וא ,ואםז/5פצ . בסיסי נתונים: + 8455 ,08401.8 . 1240 * שנות נסיון: 20 .השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: 84758 157א1וא0 4 8455 4ידאפ. שפות תכנות: .00801 ,₪26 ,6 ,45641 ,1/1 501 . חומרה: 17/47 0 ,370-וצם1 . מערכות הפעלה: 005 18א ,15א0/ואצ ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: צ] 08458 ,082 ,5 461א0. 1246 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .4841 א ,8455 אס ,845₪2כ ,1/זק ,.801 600 ,אם. ]םוא 55 - חומרה: 47/87 26 1א1-370,18א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 4846 . 1248 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מהנדס למערכות הפעלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 21./1 ,24516 . חומרה: 1715 אסא 807 0א ,דא/ד4 6 אםן. מערכות הפעלה: 05 88 . בסיסי נתונים: 0112758 ,8455 אס , +]]] 45₪מכ . 1250 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 אדא 0 ,00801 ,1/.זק ,5641 .- 7 חומרה: 477/87 26 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: א]אנ ,5סכ 8וא ,א5/!8צוא . בסיסי נתונים: 088458 ,204845 . 1262 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1./1ק ,6 ,181.5₪א5 455 . חומרה: ‏ 7א/47 26 1א8] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 58צ ,05 פוא ,5/וא . בסיסי נתונים: +1!] 8455 ,אס ,אמקקווס . 1263 * שנות נסיון: 20 השכלה: .56.)א, רדיופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5!א]ד ,0541. התמחות נוספת: עבוד נתונים. שפות תכנות: 84516 ,245641 ,א4אדתס- ,אם.זםוא5 455 . חומרה: 47/87 6 ואמ ,ון-פסק. מערכות הפעלה: 005 פוא ,11-ד₪ . בסיסי נתונים: ₪08 , +111 8458 . * 1264 שנות נסיון: 13 השכלה: .56.)א, מתמטיקה. 000 5 1215 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות !א0/64 04. זתמחות נוספת: תכנות מערכות מידע. פד תכנות: 6 ,45641 ,81.58 וא5 255 ,456 ,מםקקן וס ,א4הדתסע . חומרה: 11-קקץ ,1-370א8] , דא/דא 6 ואם . מערכות הפעלה: 05-2 ,11-₪5% ,858-2000 ,005 פוא - בסיסי נתונים: 0ס2ם4א0%ד,א00 484 , +זזז 8458 . 1219* שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. . שפות תכנות: 84516 ,.245641 ,אג4תדחסת ,1/1 ,6 .חם.]8וא 455 . חומרה: 8086,8088 ,51 דא1 ,11-קסץ ,1-360/370א8] . מערכות הפעלה: 0005 5וא ,11-₪5% ,1א5/]8/וא . בסיסי נתונים: 5₪קק01.1 ,088455 ,8455 . 1224 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות ואאמד 541 שפות תכנות: 84516 ,1.1 ,א4אדאס- .45641 , הם.]8/א2555 ,6 . חומרה: 11-קכץ ,1-370א18 , דא/ד 6 ואםן . מערכות הפעלה: %1א%5,18)א ,אזאש ,05 פוא . בסיסי נתונים: +111 845 . 1225 * שנות נסיון: 15 השכלה: .כ.חפ, עיבוד נתונים לכלכלנים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 801.,84516 45641.,00קץ, 5ק ואט )וא, ו/,זק,6-ספ א ד(וו-קסץ) חם,וםוא4555 וא . חומרה: 0252400)א ,4;62 .161 ,1-370א18 ,דא,דא 6 זאפו , וו-קסץ. מערכות הפעלה: 1-11צ5כ ,1א%5,18!א ,005 8וא ,ואון-א5ם . בסיסי נתונים: :484 ג - ][א!]א , +11] 8455 . 1226 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, | מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 088455 ,אא4אדאס ,00801 . חומרה: 41/1 6ק ואם] ,1ו-קסתץ ,370-ואמ1 . מערכות הפעלה: 005 18א ,11-₪5% ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 8455א0- . 1227 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א 8 ד₪ס= ,84516 ,1 זק . חומרה: 47/87 6ק ואם! ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 8)צ ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 8458 א0ת . 1228 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,8ם.181א4555 ,אג4אדחסץ ,ועו . חומרה: 47/7 6 1א18] ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 1א55;18ש ,05 8וא . בסיסי נתונים: 8455א0- ,ממקקן61 ,1!] 8858 . 1229 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 , א אדת0- ,(8080 .1 דא1)אם.81ואם 455 . חומרה: 05/2 ,41/81 6 ]א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא . בסיסי נתונים: 0%8455ת , אםקק611 , +ז]] ם45 מכ . 1237 * חוורו שפות תכנות: 181,586 55 00 וא ,6 00801 ,א4מדתס ,הזל . חומרה: 1א/47 0 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 15א ו ,וא8ו/פצ . בסיסי נתונים: 1א15/18א1 . 1280 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,501 ,₪ ,.1אשדדג א ,ו1ספסס ,1//1ת . חומרה: 47/87 6 ואמ , וו-קסת ,1-370א18 . מעדכות הפעלה: 205 18וא ,וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 8458 ,8455 ,44845 128| * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: מודלים לסטטיסקה ומתמטיקה. שפות תכנות: .41001 41 הטיד א ,₪ וק ,245641 ,1./1ק ,אגהדתס- ,מם.!םוא5 55 . חומרה: דא/'47 6ק 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,%1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 0%845₪- ,8455 ,4845( .- 1284 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5!אזדך ,8541. התמחות נוספת: תכנות 0/0341 64. שפות תכנות: ,181.58א5 455 ,0 .45641 . חומרה: 181-360 ,2000-ש)א / ,12-2100 ידא;ד4 6ק ואפ ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 112-2100 05 ,1א55/18 ,5סכ 8וא ,אוו-א5ת . בסיסי נתונים: 8458כ . * 1287 שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,14דא0ת ,1/1 ,.0801סס. חומרה: 47/81 26 וא18 ,370 - 1אםו . . מערכות הפעלה: 205 5וא ,1א5/18/!א . בסיסי נתונים: +111 8458 ,5וא1 . 1289 * שנות נסיון: 19 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות ]0/6 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0%8455- ,6 ,אאאדתס- ,1/1ק ,אם.ןהואמ 55 . חומרה: 47/87 6 וא18 ,1ו-אגאצ ,נו-קסץ . מערכות הפעלה: 05 8וא ,8ואצ/א 2 ,א11-א5ת . בסיסי נתונים: 08458 . 1290 * שנות נסיון: 15 השכלה: .כ.מ,, חקר ביבוים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 60/64[1. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,0 ,א4תדתס- . חומרה: 1-370א18 , ו1ו-קכץ ,דא/47 56 ואפו . מערכות הפעלה: 1א5/18צ)א ,11-א₪5 ,05 פוא . בסיסי נתונים: 088458 , +111 8455 . 1292 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחוסם התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ]א45)א ,6 ,חם.1םואם455 ,א4חתדתסת ,והתטדאא ,1/זל. חומרה: דא/477 6ק 1א18 ,1-370אם] . מערכות הפעלה: 005 8וא ,ואצ ,דצוא ,תוא . בסיטי נתונים: א510 61.4, אסכ 454 ,455ם-ת צ] 8455 אםקקו וס סאץקאסי ,55 מאסי,5 הסג . 1293 * שנות נסיון: 14 השכלה: .56.)א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 41אטדדגא ,1/1 ,מם ןםוא555ג . חומרה: 47/7 26 1א18 ,181-370 . 7 תחום התמחות עיקרי; תכנות מערכומ. שפות תכנות: 6 4561 ,855 ,ווק 005508188 ,הם1 558 . חומרה: 41/1 6 ,75/2 1841 ,18%1-360/370 . מערכות הפעלה: /א/67 .005 18א ,1577 ,)אע ,370-/א805/18 ,דשא ,55 . בסיסי נתונים: 8458 4ד4כ גאא1.41710ת ,8455 . 1266 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מודלים סטטיסטיקה. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: א0₪784ת ,84516 ,חח ]םוא555ג . חומרה: דא/דא 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 205 8וא . בסיסי נתונים: . 1269 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 5וא]ד,051. שפות תכנות: 84516 ,אגאדתס- ,א ,6 . חומרה: 151-11 , 1ו-פכסץ ,דַא/דא 26 זא18 . מערכות הפעלה: א5ד,11-ד₪ ,11-₪5% ,05 פוא . בסיסי נתונים: +111 08458 ,אפקקן]6 . 1270 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: המקק]61 ,8-3 .וא . חומרה: 47/87 26 181 ,360/370-/א18 . מערכות הפעלה: 005 15א ,אא ,וא 55. בסיסי נתונים: 4204845 . *כ27ן שנות נסיון: 15 השכלה: .1].56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות ובסיס נתונים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 125אזוא ,אאמדמסץ ,60801 ,ו . חומרה: 7 26 ]א18] וס ,0 אק מו ,370-)אמ " מערכות הפעלה: 5 18א ,1-11א5 ,11-אפת ד ,ןוא . בסיסי נתונים: 08455 ,+11] 8455 ,פואס] . 1273 * שנות נסיון: 2 השכלה: 56.]א, מתמטיקה יישומית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,א ,. חומרה: 11-קסץ אדאד 26 ואם] . מערכות הפעלה: ודא ,ואםז5/וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: אמפקן.]ס 0 ,+11 8455 . 1274 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: בסיסית נתונים. שפות תכנות: 84516 ואגאדחס ,ווק . חומרה: 41/81 26 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 205 18א ,6א5/]8צוא . בסיסי נתונים: 08455 , +]1] 55ה8 . 1275 * שנות נסיון: 30 השכלה: פ.חק, ]א 66 תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 20100 ,84516 ,6 ,5 81וא24555 ;א דסי . חומרה: 8080-8086 ,1 דא1 ,18%1-360/370 . מערכות הפעלה: א/69 ,אזא ,05 5א ,11-א5ם ,6א5/18/וא . בסיסי נתונים: +111 8455כ ,08065. 1278 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מהנדסת כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . יישואוווווו.יייוירררווווורווווורר הר '" 1310 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 81 ד א ,24516 ,6,545 ,1./1ק ,אג4אדתס . חומרה: ‏ 7א/41 6 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 24845 ,14א.241 ,545 . *ןון3ון שנות נסיון 9 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: שפות תכנות: : 58 אס ₪ ,ןוק באז 55 . חומרה: 4/1 26 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 !וא א . בסיסי נתונים: 4.2485 ,14א.41 - 132| * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: שפות תכנות: 6 6 ,ןק ,5581 . חומרה: 11-קכקץ ,47/87 26 181 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: ₪1-11 ,05 פוא וא - בסיסי נתונים: צ1--8458כ . 1325 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. 5 התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 84516 181.58א 455 ,.45641ק ,6 ,60801 ,ו/וק. חומרה: 11-שכץ ,47/87 6 ואם] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: א]אנ ,1א5/18/וא ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: 038455 , +111 8355 . 1327 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 21/1 ,אא4אדחס ,6. חומרה: 18%1-360 , 7/1 6ק ואפ . מערכות הפעלה: %1א5/18/!א ,05 8וא . בסיסי נתונים: 58קק011 ,₪855 ,455מכ ,סמץ-אסץ . 1330 * שנות נסיון 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 68-.2001) 41, 81.58 וא 455, א אם ₪ 4516 ם ואאאזא סי ו . חומרה: 11-קכץ ,7/8 26 וא8! ,370-ואםן . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-ד₪ ,0א18/וא. בסיסי נתונים: . 1332 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מ!אזיד ,8541. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: אה0₪784- ,הממקקן ]ןס ,45641 ,6 ,מם,]םוא4555 . חומרה: 11-קכ ,דא/'41 26 וא18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 8וא . בסיסי נתונים: 8458 . 1334 * שנות נסיון: 2 השכלה: .56.)א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0 ,,45041 ,58קק611 ,חם.זמוא555( . חומרה: 47/87 6 1א18 . מערכות הפעלה: א]אש ,ואס ,05 68 . . בסיסי נתונים: 1.0705 ,4016)א ,8455א0- . 1339 * מערכות הפעלה: 005 18א ,ואש ,1א5/18/א - בסיסי נתונים: 084558 ,8455א0= ,404845 . 1295 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות !א0/6 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 ,245041 ,א4חדתסם ,וק . חומרה: 41/87 ₪ 18%1 ,1-360/370א8] . מערכות הפעלה: 005 8וא ,ואצ ,1אם5/1עוא . בסיסי נתונים: +111 8458 . 1296 * שנות נסיון: 5 השכלה: .56.]א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . / שפות תכנות: 84510 ,אגא דחס; ,ווק ,.5641ץ . חומרה: 47787 5 1א18 ,1-360/370א18] . מערכות הפעלה: 005 18וא ,750 ,5/18%6צוא . בסיסי נתונים: 088458 ,8455 . 1299 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,6 ,אגא דאס ,00801 ,חם, !םוא 55 . חומרה: 4787 6ק וצם] , וו-פסץ ,1-370אם1 . מעדכות הפעלה: א]אט ,05 8וא ,)אצ ,וא8ז דטוא . בסיסי נתונים: ₪845 ,8455 . 1300 * שנות נסיון: 25 השכלה: .₪.ח, מטמטיקה שימושית ושליטה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.1 . חומרה: דא 47 26 8%1] ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8!וא ,5/18%1/!א . בסיסי נתונים: 111-845₪כ . 1304 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ,4712841 א )55 ,1/1ק כ חומרה: 181-370 ,411 6 ואפ . מערכות הפעלה: 1א18/!אצ ,1א18 דא ,05 פוא . בסיסי נתונים: פ0%835- ,04845 . 1305 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחוס התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 8ם.181א4555 , אמקקז 61 ,11 . חומרה: 47/07 26 ואם] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 פוא ,וא5/!8עוא . בסיסי נתונים: 8455א0; , +]]] 8458 . 1307 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,21/1 ,6 ,אגאדתס ,60801 ,חם 1םואם55ג . חומרה: 181-370 , 7/7 26 ואפ . מערכות הפעלה: 1א85/18ט ,181 פצוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 0%845₪ת ,8458 ,אמקקן]ס. * 1309 : או 27 שנות נסיון: 17 השכלה: .1.50א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,245641 ,181.56א4555 ,6 ,א דתסת ,חם םוא 55 . חומרה: 1170-שסקץ ,11/40-שכש ,151-11/23 ,11/20-סץ . מערכות הפעלה: א]א ,1א11-א5ת ,05 פוא ,11-פפץ 05 . בסיסי נתונים: +111 28455 ,24845 ג - 8 ריר ה - תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 0 ,₪516 ,41 אוד א ,חם. ]םוא 55 . חומרה: 41/87 26 וא8ו ,₪0 04 ק- דדמם /שם1 ,1-370א8ו . מערכות הפעלה: 88צ ,1א5/18/וצ . בסיסי נתונים: 38458 , +111 8455 ,04845ג . 1358 * שנות נסיון: 16 . השכלה: .1.56א, מתמטקה, כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 545 ,,45641ק , אם,81ואם 455 ,אהאדתסט ,ווק . חומרה: 7א,41 8 1א18 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 205 8וא ,ואצ ,ואם!/5/וא . בסיסי נתונים: . 1359 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 18אזד ,541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4 1טכ סוא ,אא4אדחסת 6 ,45641 ,חם.וםואמ55ג . חומרה: 1-370א18 ,11-שכץ ,דא/ד4 56 ואפ . מערכות הפעלה: ₪7-11 ,05כ וא ,אזאש ,11-5% ,₪א5/!8צוא . בסיסי נתונים: סמץאסת ,צ] 8455 . 1364 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,140016א ,1/0705 ,ו/1ק ,אאאדתסט . חומרה: 47/87 181 . מערכות הפעלה: א1אנו ,05 8וא . בסיסי נתונים: . 1365 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות גרפיקה. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 11-קכת ,181.58א4555 ,21/1 ,אא4מדמס: ,6 ,2-ה וטססוא .45641 <-סמאטד. חומרה: 1-360א18 ,15 ,1ו-קכץ ,דא/דא 56 ואפ . מערכות הפעלה: 1א5/18/)א ,%1א55/18צ ,11-א5ם ,05 פוא . בסיסי נתונים: אא סצוואג את , +1|1 8458 ,₪ צם ואד . 1366 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/0641 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,1./1ק ,1157 ,84516 ,א4חדחס . . חומרה: ק1] ,47/87 6ק [א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 11 - 5% ,1א5/18/וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 48455 . 1369 * שנות נסיון: 1 השכלה: .1.56א, מיחשוב כלכלי. תחוס התמחות עיקרי: תכנותיישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אםקקןז0 , ו/,זק ,,0801. חומרה: 41/%7 6 ואם1 ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 05 פוא ,11-א5 . בסיסי נתונים: 11 40016)א , +111 8455 ,5805 . *ן37ן שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א4אדתסת ,מתקקוזס ,4516 . חומרה: 458-400 ,4% ,47/87 26 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 15א ,05/400 ,05 וא . בסיסי נתונים: 20-3א ,401.5 0 , +8455-111כ . 1382 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדסרדיו-אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות /642/64%. התמחות נוספת: . |מבפר 2 ב שש וד שנות נסיון: 19 השכלה: .1.56א, כלכלן - מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: שפות תכנות: וק ,(6קת. חומרה: 1-360א18 אס דספסת דא/ד4 6 ואמ . מערכות הפעלה: א ,6 8א . בסיסי נתונים: 111 845₪כ . 1342 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,58קקן6,61. חומרה: 87/87 6ק 1א18 . מערכות הפעלה: א]אש ,05 8וא . בסיסי נתונים: 1.015 ,016 ]א , +]]] 8455 , 1347 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מהנדס מערכות מידע. . תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 81.58₪/א4555 ,א4הדאס- ,45041 ,6. חומרה: 11,אצ ,1ו-קכץ ,18%1-370 דאידא 26 וצמ. מערכות הפעלה: וצצ ,8ואצ ,אזאש ,11-א5 ,05 8וא . בסיסי נתונים: 60112258 ,111 8458 . 1348 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס מערכות מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 4555%181.58 ,א00784 ,45641 ,6 . חומרה: 11 א ,1-370א18 ,וו-קסת ,דא דג 6ק וצ . מערכות הפעלה: וצצ ,זאם].5שוא ,5!אצ ‏ וו-אפם ,אזאש ,05 פוא . בסיסי נתונים: 011258 ,8458 . 1350 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 72880-6 ,45641 ,1/1ק ,[מטדג א . חומרה: 47/81 6 1א18 ,370 181-360 . מערכות הפעלה: 005 15א ,1א18 5צוא . בסיסי נתונים: +1!1 8455 ,סמקאסץ ,ו 1353 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1//1ק ,אגאדאס; ,15 6 חומרה: 1-370א18 , דא/41 6ק ואמ . מערכות הפעלה: 5/18%1/!א ,05 6א. ' בסיסי נתונים: 028455 ,5 פםקקן61 ,8455 . 1354 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 8ם.181א4555 ,אגדחס= ,245641 ,6. חומרה: 181-370 דא/81 6ק ואפ . מערכות הפעלה: ]אצ ,1א18,ם5צ ,וא8ו/5צוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: . 1355 * שנות נסיון: 19 השכלה: .כ.ת, כיברנטיקה מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .841 ד א ,20-111/45-400ת ,8455 אס +זןן 8455 ,1/1 ,חמה 55 . חומרה: 45/400 , 47/21 6 ו1אם1 ,1-370א1 . מערכות הפעלה: 05,400 ,05 פוא ,5/18%6/וא . בסיסי נתונים: 424846 . * 1357 שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהנדס. מ רייר וו |" מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 8וא . בסיסי נתונים: +11!1 8455 . 1395* שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,01 ,,41 חא יד א , ממקקן וס ,ו/,1ק ,45641 . חומרה: 11-שכץ ,77א/47 26 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05/2 ,05 18א ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 11 08455 ,845-111 ,224845 . 1397 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, יבוד נתונים לכלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,00801 ,84516 ,45041 ,₪ ,אא חהדחס-; ,1/.זק , הם.1ןם וא 55 - חומרה: א ץ ,47/87 6 ,פש-סאג שו ,370-וא8ו . מערכות הפעלה: 5!אצ ,05 18א ,1,/5א ,1א5/18צוא .> בסיסי נתונים: 85 א1 ,01608 ,405 . 1398 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחוס התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: שפות תכנות: אידסם ,551158 ,1150 ,סס ]סח ,ןוק ,6 א דא סת,.561ץ . חומרה: 181-370 ,ְדא/ד4 6ק,וו-קסק. מערכות הפעלה: א1א1 ,005 15א ,ואצ ,וא5/!8עוא . בסיסי נתונים: 5₪/87ק ק 611 5 ג 1400 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,אמקקן 01 ,1 הטיד א . חומרה: 80-.7181א1 ,47/87 26 ואם! ,370-א18 . מערכות הפעלה: 1א67 ,05 15א ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 424248 ,8455 ,8455אסת . 1401 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6041 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,21/1 ,אא4אדאחסת,6.. חומרה: 47/%7 26 ]18% ,1ו-קכץ ,370-ואפו . מערכות הפעלה: 05/2 ,005 8)א ,11-<₪5 ,1א18/פעוא . בסיסי נתונים: 28/1574 ,088455 ,204845 8455 . 1402 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדט. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות גוספת: . שפות תכנות: 181.58א4555 ,אא4אדתסע ,0801ס0. חומרה: 1-370א18 , 1-4381א18 . מערכות הפעלה: 15א//05 ,וא//05סכ ,55צ]5סס . בסיסי נתונים: פוא . 1405 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪4516 , 1/.זק , א101.58א4555 ,00801 . חומרה: 41/81 1א18 ,1-370א18 . מעדכות הפעלה: 005 פוא וא וי בסיסי נתונים: 845 אסםת . 1407 * שנות נסיון: 30 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 0847848 ,אם,181אמ255 ,.00801. חומרה: א צ ,0-11/20ץ ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 5-11 ,)אע ,1א18/פצוא . בסיסי נתונים: 15אא ,15א14כ . 3 שפות תכנות: 6 ,6 ,1אי,זק ,חם.81/א5 55 . חומרה: 477/87 6 ואם], 805[1 8048 ,8080/8086 1 דא . מערכות הפעלה: 05 8!א ,1515-11 ,1א/ק0 . בסיסי נתונים: ז]1-845₪כ . 1383 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.586צ4555 ,1./1ק ,ואאמדאס; ,84516 ,+ +6 ,6 ,45041 . חומרה: 1-370א18 ,11-קכץ , דא/דא 6ק ואפ . מערכות הפעלה: א1א0 ,וצם5:1/וא ,וא1ו-₪5% ,05/2 ,05 5 . בסיסי נתונים: (845₪ א0=, אםקקוו6) זוו-8כ ,04845 ג . 1384 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדס אוטומציה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 18א]ד .541א. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 1858א4555 , אמקק]0 ,1-1 ,1-2טססוא ,45641 ,6 ,א4מדחסי. חומרה: 1-370א18 דא/ד4 26 ואפ ,!ו-קסץ. מערכות הפעלה: 5שסכ א1/ ,5סס-5וא ,11-5% ,אזאש 05. בסיסי נתונים: סאץא0- ,אסכגאגק ,]]] ₪=5ה מכ . 1386 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0112758 ,6 , +]]] 855 ,084516 ,1/1 . חומרה: דא 47 26 1צ18 ,370 181-360 . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א18 5/וא . בסיסי נתונים: 6112758 , + ]]] 8455 . 1387 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56צ, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות של תקשרת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪4516 ,אםקקן ]6 455 ,אג4מדחס ,1/1 . חומרה: 5/2ק , אד 26 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 55 ,05 18א ,15א6 ,8;וא . בסיסי נתונים: 8458 . 1389 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתצטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .45641 ,6 ,1/1ק ,60801 ,58 81וא0 55 . חומרה: 47.7 20 1א8! ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 205 א ,)אצ ,%א8ו/5/וא . בסיסי נתונים: +111 ₪=845כ . 1391 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, הנלת חשבונות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות הוראה. שפות תכנות: .60801 ,501 ,₪ם.181א4555 .245041 ,6-ס8 שד . חומרה: א4ץ ,81/87 26 . מערכות הפעלה: 5ואצ ,05 8וא . בסיסי נתונים: 8455,0041180כ ,4016 . 1392 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 0/6481 64. שפות תכנות: 6 ,.60801 . חומרה: 1א/47 6ק [אם1 ,11-פסץ ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 205 18א ,11-א5ת ,1א5,18צוא . בסיסי נתונים: א08צו]א4את ,8455א0- ,8455 ,4845 ג . 1393 * שנות נסיון: 23 השכלה: .ס.תץ, מדע תכנות 1א2/64 64. תחום התמחות עיקרי: תכנות 8!א!ד ,6541 התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 84516 ,א84דחסע ,.245641-ס8טד. חומרה: 11-קסץ ,181-370 ,ידא/ד4 6 ואפ . ]) 0 2 שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1ד,541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א4 אזאסת ,24516 .245641 , חם.1םוא5 55 . חומרה: דא/ידא 6ק ואמז ,שאה 246% דדס.וצומע . מערכות הפעלה: 205 18א ,(115)מידת . בסיסי נתונים: 58קק61,1 ,8455 אס . 1422 * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה ופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אה קקן.] ,א ,1/1 ,801 סס ,אם. זפ ואת 55 . חומרה: 417/81 26 1א8] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 2005 15א ,וא 5 ,א ;וא . בסיסי נתונים: 111 8455 ,אסת . 1426 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מודל המתמטי. שפות תכנות: 1./1ם ,45641 ,6 ,8510 ,אג4אדתסת . חומרה: 11-קכק ,360/370 ]א ,ידא/דא 26 ואמ . מערכות הפעלה: ₪5% ,5סכ-אכ ,05 8 . בסיסי נתונים: אא ס/ום1א 4 את ,8455 ,8455 אס . 1427 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 038455 ,אאאדחס- ,.245641-סמאטד. חומרה: 41/87 6 1א8! ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 5וא ,1א5/18צוא ,6א55/18 . בסיסי נתונים: 088458 . 1428 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א₪4ד 0 ,א81,5וא555 - חומרה: 47/87 26 [א18 ,370-ואמו . מעדכות הפעלה: 5/שספאזש ,אואש ,05 פוא . בסיסי נתונים: 14010א ,4845כ ג . * 1429 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0 ,181.58א4555 ,אג4מדתסת . חומרה: 11-קסק ,דַא/47 0< ו[אפו . מעדכות הפעלה: 65% ,05 פוא ,אזאש . בסיסי נתונים: 8455 ,4845כ ג .- 1430 * שנות נסיון: 20 השכלה: כ.תץ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,45641 ,84516 ,א מדחסקץ ,וספסס. חומרה: 1-370א18 ,11-קכץ ,דא/דא 56 ואמ . מערכות הפעלה: 1אם5/1צוא ,ואצ,ואוו-א5ק ,5סס פוא . בסיסי נתונים: 424845 ,2455 אס= , +1!! 845 . 1432 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4810 .61 ,אגא חדתסק ,1/זק ,6. חומרה: 11-קכץ ,47/87 26 1א8] ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 פוא ,וא5/!8צוא . בסיסי נתונים: פפאן] ,111 8458 ,אסן5 61 את ,סמקאסת ,מםקקן)]ס. * 1434 שנות נסיון: 10 השכלה: .1.50א, מהנדס מחשבים. 5 1408 * שנות נסיון 15 השכלה: .הת, חום לזרם וטורבולנטנוסט. תחום התמחות עיקרי: תכנות 642. התמחות נוספת: תכנות 5]א]ד .541. שפות תכנות: א.64 ד 0= ,24516 ,א81.5/א4555 ,6 ,5041 . חומרה: 47/81 6 18% ,11-קסץ ,181-370 . מערכות הפעלה: 205 18א ,1א18 5/וא . בסיסי נתונים: (8-111)61]2?5₪כ . 1409 * שנות נסיון: 26 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8455 א0- ,1/1ק ,.41אשדאא ,0801סס. חומרה: 47/1 6 18% ,1-370אמ] . מערכות הפעלה: 005 15א ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 24845( . 1410 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תבנותיישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א61.4810 ,הםקק011 ,84516 ,6 מגאש דגא ,אא4מדתסק ,וז חם.זםואם 55 . חומרה: 47/87 6 וצ8] ,1-360.370צ18 ,וו-פסץ . , מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,005 5וא ,6א5;18/]א . בסיסי נתונים: אס] 61.4 ,8455 ,4845ג . *3ן14 שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדס - אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: יישומים סטיסטי. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58צ5 455 ,אאא דתסת ,1/1ק ,84510 ,אגא דחס ,6. חומרה: 47/81 6ק 1צ18 ,360,370-/א8[ . מערכות הפעלה: 205 15א ,1א8] 5צוא . בסיסי נתונים: . 1414 * שנות נסיון: 13 השכלה: 5.6!א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8םקק].61 ,8455 041 דא ,וספסס ,ות . " חומרה: 47/81 6ק וצ8] ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 18א ,ואצ ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 08455 ,04845( . 1416 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,אםאקקו ]6 ,6 . חומרה: 41/7 6 ואפ . מערכות הפעלה: 005 8וא . בסיסי נתונים: 111 8455 . 1417 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .245641 ,60 ,8ם.181א4555 ,א4חדתסק ,11 . חומרה: 471/81 26 18%1 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005 8וא ,דצוא ,6א5/18צוא . בסיסי נתונים: 08455 ,08455 מםקקן וס . 1420 * שנות נסיון: 3 . השכלה: .1.56א, מהנס מעערכת מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק ,4555%181.58 ,6 . חומרה: 1-370א18 ,ידא,7א 6 וצמ . מערכות הפעלה: 05/2 ,א1אנ ,05 פוא . בסיסי נתונים: 140016 . 1421 * 34 מה יי בסיסי נתונים: 8455 ,1א15/18א1 . 1061 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,00801 81.58 ואמ 45641,,455 םק 6 א חדח סת, ו/.וקם. חומרה: 47/87 26 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 111 28455 ,0%8455ת ,24845 . > 1064 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .00801 ,1/1ק . חומרה: 47/87 6 1א8! ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 048465( ,8455אס; ,111 8455 . *ןסו1 שנות נסיון: 19 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .5641ק, ₪6 ,אהאתדחס- ,ןוק . חומרה: אדא 6ק 1אמ1 ,11-אג צ ,1-360/370א1 . מערכות הפעלה: 2005 18א ,15א //4 צ ,05/360 . בסיסי נתונים: . 1106 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחוס התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58אם455 ,אגאדחס- ,ווק . חומרה: 47/%7 6ק [א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: +111 845₪כ . *יו112 שנות נסיון: 7 השכלה: .1.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1₪1.58צ5 455 ,₪516 ,.455041ק ,6 ,1/1 . חומרה: 41/7 6ק וא18 ,370-ואן . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 1/0105 . * 28ן1 שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 00801 ,6 ,1./1ק ,.א0₪784- ,מם.1םוא5 255 . חומרה: 47/87 6ק 1א18 ,370-וצם1 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 111 8458 . *33ןן שנות נסיון: 19 השכלה: .כש.?, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: 04516 ,8קואטשוא ,1./1ק ,אאאדחס; ,8455אס-; ,58455 ,אמקקווס . חומרה: 7-11ק ,1-370א18 ,7/8 56 ואו . מערכות הפעלה: 1א55/18ש ,1א5/18/]א ,5סכ א . בסיסי נתונים: 111 8458 . * ן115 שנות נסיון: 20 השכלה: .3.56, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות:.00801 ,1/.זק ,תת 81וא555 . חומרה: 1/370א18 . מערכות הפעלה: 1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 1א15/18א1 . תחוסם התמחות עיקרי: תכנות 1א0/64 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0112256 ,₪ ,אד 0ת ,א1815א4550 - חומרה: 41/81 6ק ואם1, וו-קסץ . מערכות הפעלה: 005 8וא ,אזאש ,א11-5%ת . בסיסי נתונים: 6112255 ,088455 ,8455 . 1435 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.50א, מהנדס מכנות חוקר. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5)א]ד.541א. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אדקסת ,.45641ק ,חם.]8/א4555 ,+ +6. חומרה: 11/40-קכץ ,181-370 ,דא/יד4 6 וא . מערכות הפעלה: פואצ ,א]אש ,05 8וא - בסיסי נתונים: 25₪ץ611 ,8455 אס . 1437 * שנות נסיון: 17 השכלה: .56.)א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6481 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4אדה0= ,1./1ק ,8ם.81וא4555 ,84516 . חומרה: 471.8 ,11-קכץ ,1-360.370א18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,5/18%1/!א . בסיסי נתונים: . 1440 * שנות נסיון: 16 השכלה: .56.!א, פיסיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,]אשד א ,1/1 ,60801 ,את 81וא55 . חומרה: 47/7 6ק ]18% ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 8!א ,5/18%צוא . בסיסי נתונים: 80קא0ת ,8455 אס ,04845 ג . :)אאא תס סתת ]את דצ 1005 * שנות נסיון: 14 , השכלה: .1.56א, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א.0₪784ת ,84516 ,8ם.81/א4555 , 1ק. חומרה: 370-/א18 ,6ם-וא18. מערכות הפעלה: 05 ,5סכ-15א. בסיסי נתונים: 08 )א 5ואסא. 1031 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 26-3א ,60801 ,6 ,א4דת0- ,חםןםואם55 . חומרה: 11,45/400- ,181-370 . מערכות הפעלה: 11,05/400-א₪5 ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 88/4 . * 1053 שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. " תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: 8!א]דך .541. שפות תכנות: א4 8 01 .45641 ,6 ,חם 1םוא1555 . חומרה: (11/40)70- כ , דא/דא 26 וא18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 פוא . בסיסי נתונים: 08458 ,א]0881ת ,4845( . 1057 * שנות נסיון: 26 השכלה: .1.56א, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . : שפות תכנות: 84516 ,חם.181א4555 ,1//זק ,אגאדתסת. חומרה: 6 1א18] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א5/18וא . 26 הזע ו ונ השכלה: .1.56א, כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אאאדאס- ,84516 ,חם.ןםוא2555 ,1/ זת . חומרה: 11-קכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 1א1/5,18א ,5% . בסיסי נתונים: 61,5 08 . 1184 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א אד 0- ,מם.]םוא4555 ,5455 אס ,סמקאסץ ,ממקקןזס . חומרה: דא'47 20 1א18 . מערכות הפעלה: ]1א11-א₪5 ,005 8וא . בסיסי נתונים: . / * 88ןן שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מכונאות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1//1ק ,אא דאס ,מם.זםואם455 . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 1א5.18צוא . בסיסי נתונים: 15;08א1 . 1190 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.50א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.1ק ,אאאדחסת ,אם.]מ ואמ 55 . חומרה: 7 6ק וצם1 ,1-370צמ1 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1צ18 5עוא . בסיסי נתונים: 08855 ,צן 08455 ,]11 8455 . *ופון שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪ם.181א 455 ,אא4אדתסש 45641 ,6 . חומרה: 47/7 6 ואם! ,370 1אם1 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5/18/!וא . בסיסי נתונים: צ] 8458 . 1196 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ['.1ק ,אדא 0 ,אם.ן8וא4555 ,.00801. חומרה: 47/81 6 181 ,18%1-360/371 . מערכות הפעלה: 05 פוא ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: 28455111 ,54845 . 1197 * שנות נסיון: 24 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכננות מחשבים אישים. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: 0 ,8516 ,8080 ,41 7א8086/1 41 דא1 תאם.]ם וא 55 . חומרה: ,47/87 26 ואמ . מערכות הפעלה: 05 8וא . בסיסי נתונים: . 1203 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5]א!ד .541א. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 60055 ,6 ,א4מדתס- ,1/1ק ,חם.1םואמ455 . חומרה: אש ,11/40-קכץ ,34 11-קכץ ,8080 ,1 דא1 ,360/370-]א 18 . מערכות הפעלה: א /15אט , + )א 5-11 ,6א11-5% ,(8080 1מידאז)1800 05 ,)ואמו/פואץ . בסיסי נתונים: 15צ] . 1208 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. 1529 1152 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,60801 ,1/.זק ,81.58]א5 355 . חומרה: 47/87 6 1א18 ,1/370צ18 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5,18/וא . בסיסי נתוגים: א4)א5סכם/סאא ,זוז 855 . *55ו1 שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, הנדסת מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5וא]ד.0541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4016)א ,א4אדתסת ,58 81וא4555 00801 ,6 . חומרה: אש ,11-קכץ ,1-370א18 , דא/דא 6 ואפ . מערכות הפעלה: 1א95;18ט ,8ואץ,אג צ ,ואוו-א5ת ,1 1-דת ,005 פוא . בסיסי נתונים: 4016)א . 1156 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ‏ 60801 ,181.58א4555 . חומרה: 11-ק0ץ ,47,871 26 ואאו . מערכות הפעלה: ₪5% ,005 18א . בסיסי נתונים: 111 ₪=835 . * ו6ו1 שנות נסיוך 6 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א4אדחס; ,1/1ק . חומרה: 320- ש ,20/2 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 15א ,205 88א ,5,18%0/וא . בסיסי נתונים: 404845 . 1162 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: (1/46₪0-11א) חם.81וא4555 . חומרה: 11-קסץ . מערכות הפעלה: 5% . בסיסי נתונים: . 1164 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תיכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 יאדס ,60801 ,(370,8080-וא18)חם 1 )א 55 . חומרה: 47/87 6ק 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 1א85/18ש ,1א5/18וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: . 1168 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום הת מחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1ק ,181.58א4555 ,45641 ק-ספמטד,אג4מדתסק . חומרה: 41/1 6 18% ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5,18שו -, + בסיסי נתונים: . 1170 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 58קק]0]1 ,84516 ,1./1ק ,א4אדת0ת 245641-ספאטד. חומרה: 1א/41 6 1א18 ,1-370אם1 . מערכות הפעלה: 1א/0 ,05 8וא . בסיסי נתונים: 6112058 ,088455 ,]11 845₪כ . *72ן1 שנות נסיון: 2 ה מא '*'י77 -ק 8 "ה [3כ3- 8 חומרה: 1-370א18 ,11ו-קכק ,ידאדא 6 ואפ . מערכות הפעלה: 85-11 ,וא18 פוא ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: 248465( . 1233 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . .שפות תכנות: ,4561 ,0 , 181.5₪א5 455 ,84516 ,אאמחדתס ,ועו . חומרה: 818080 ידא1 ,1ו-קכץ ,1-360א8] . מעדכות הפעלה: 11-דא ,1א55;18 . בסיסי נתונים: . 1237 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,(225)₪050608 ,אם. ]םוא 455 .60801 ,ו/וק. חומרה: 47/87 6ק וצ8] ,1-360,370צ| . מערכות הפעלה: 05 8וא ,181 85צ ,1א5,18/וא . בסיסי נתונים: +111 8455 ,41 דסד . 1239 * שנות נסיון: 17 השכלה: .₪.ח,, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: 501 ,6 ,א0₪7843- ,סקא ,ווק . חומרה: 47/87 6ק וצ18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 15א ,15א0,!אש ,1א5/18צוא ,1צ18/ם9 . בסיסי נתונים: צ] 845₪כ ,מ.461א0. 1244 * שנות נסיון 8 השכלה: .1.56א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58צ4550 ,אאאחדחסת ,60801 ,וק ,6 . חומרה: 47/87 26 1צ18 ,1-360א8ו . מערכות הפעלה: 05 8וא . בסיסי נתונים: 55708 ,48435 ג - 1247 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.50א, כלכלה ו יבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 64% 6. שפות תכנות: 834516 ,181.58צ 455 ,אא4אדתס- ,ווק . חומרה: 87/87 6ק 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 50708 . 1249 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתימטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 8וצ1יד ,8541 התמחות נוספת: תכנות שיטת הסתברות. שפות תכנות: 6 ,.א0₪784- ,אם.181א2555 . חומרה: [1-קסץ . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-א₪5 . בסיסי נתונים: . 1261 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪78 0 , אם.181א4555 ,אאםת ,1/1 .501 ובמטדאא . חומרה: 1-370א18 . . מערכות הפעלה: וצצ ,5.18%1צוא . בסיסי נתונים: 501./05 ,04845 . 1264 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכומ. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,,45641ק ,8455 ,1/1 ,חם. זםוא455 460/א ,חם ןפוא4555 . חומרה: 47/87 26 ,5/2 18% ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 67/1 ,05 8וא ,157 ,ואצ ,6-370א805/18 ,ידוא ,מע . התמחות נוספת: תכנות תקשורת. כ תכנות: זל 1ק ,אק ,0 245641 ,א תדהסת ,ח0 55581 . חומרה: 8080 1ש דא .ידא/ד 6 ואפ ,1ו-151, 1ו-קסץ ,אואו2-קה . מערכות הפעלה: ]1 1515 ,א]אש ,511 ,סא מחפ דסא ,5סט פוא ,5/אוו-א5ת ,זזז-מדת . ו נתונים: 0705 ,צ58ש0 0 א מםקקווס ,שן 8458 ,1 דסד ,1א-404845 - 1210 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 67285-5 ,088455 ,245041 ,אגחדחסת ,וק . חומרה: 47/27 6 1א18 ,1-360/370א8] . מערכות הפעלה: 005 8וא ,ו18%/ואצ ,8א18/פצוא . בסיסי נתונים: 088455 ,8455 ,424845 . 1219 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: 84516 ,.45641ק ,אהחדחס- ,1/.זק ,6 ,חם.]8וא555ג . חומרה: 8088 8086 .₪1 דא1 ,11-קסק ,1-360/370א1 . מערכות הפעלה: 05 5)א ,11-₪5% ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 258ק011 ,8458 א0- ,8455 . 1220 * שנות נסיון: 18 / , השכלה: .1.56א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנת מערכות. התמחות נוספת: תכנת יישומית. שפות תכנות: א08784ת ,8ם.181צ455 ,.41אט דגא ,600801 ,ו/וק. חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: !18% 5צוא . בסיסי נתונים: 04845 . 122[ * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .00801 ,181.58א4555 ,1ו/1ק ]אא דהא . חומרה: 18%1-370 . מערכות הפעלה: 1א5,18/)א . בסיסי נתונים: 404845 . 1224 * שנות נסיון: 10 השכלה: .56.)א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 541 ד,0541. שפות תכנות: 84516 ,211 ,א4דאס- ,24564 ,חם81א4555 ,6 . חומרה: 11-קכץ ,1-370א18 , דא/דא 26 ואפ . מערכות הפעלה: 5,18%1/!א ,א]אש ,05 8וא . בסיסי נתונים: +111 8455 . 1228 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 00801 ,8ם.81/א4555 ,אגחדחס; ,ועו . חומרה: דא/47 26 1א8] ,1-360/370א8] . מערכות הפעלה: 1א55/18צ ,05 8וא . בסיסי נתונים: 0%8455: , אפקקן61 ,111 8455 . 1229 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדםת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,א0₪784- ,(8080 1ם דא1)אם.81וא555ג . חומרה: 75/2 ,דא,41 6 וא18 . מערכות הפעלה: 05 8וא . בסיסי נתונים: 088455 , אםקק611 , +11] 8455 . 1230 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת:.. שפות תכנות: 41 .0841 דא ,00801 6 . \''''וווווווווווווווויוווייייררירו ה > 1289 * שנות נסיון: 19 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א.64; 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 845₪א0: ,₪ ,אדקס ,1,/1ק ,חם, ]םוא 55 . חומרה: 71א/1א 6 ואם1 , וו-אאצ,וו-קפסץ . מערכות הפעלה: 05 15א ,15א/;אג צ ,ואוו-א5 . בסיסי נתונים: 8458 אס . 1291 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה וכלכלנית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,501 ,1./1ק ,84516 . חומרה: 11-קכץ ,אדא 6 וא8! ,1-370צ18 . מערכות הפעלה: 05 8א ,ידוא ,ידצוא . בסיסי נתונים: 1.0715 ,04618 . 1292 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ]1א145א ,6 ,אם.81ואם 455 ,אהמדתסת ,1 שדגאא ,ווק . חומרה: דא,47 26 וצ8! ,181-370 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,ואצ , דצוא ,דיוצ . בסיסי נתונים: אס[ 61.4, אסכ 54 ,55 ם-א, צ] 455 פכ, תמקסו.וס, סקאס 55 אס 5ה מ סג . 1293 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ‏ 1א4א ד א ,1,1ק ,מם.1מ1א5 255 . חומרה: 7א,471 6ק וצ8! ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1אצ ,1א18 5צוא . בסיסי נתונים: 28358 ,08455 ,4845 ג . 1295 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 6. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 ,45041 ,.אהמדתסם ,ווק . חומרה: 47/87 26 181 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,1צ518צוא . בסיסי נתונים: +111 8458 . 1296 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84510 ,א חדקסם ,1/1 ,45641 . חומרה: 471/87 5 18%1 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 פוא ,50 ,1א8/!8צוא . בסיסי נתונים: =0%845ת ,8455 . 1299 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84510 ,6 ,א4אדחסץ ,00801 ,מם.81וא555 . חומרה: 41/7 6ק ואםו , וו-פסץ ,181-370 . מערכות הפעלה: א!אש ,005 פוא ,)אע ,6א18 דעו . בסיסי נתונים: 08455 ,8455 . 1304 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ,41 עד א ,חמ 81וא455 ,וק .245041 ,0-84516 . חומרה: 1-370א18 , דַא/ידא 6ק ואמ . מערכות הפעלה: 18%1/ואע ,וא18/יד/וא ,05 8וא . בסיסי נתונים: 08458 ,04845ג . * 1305 שנות נסיון: 16 0000 [ בסיסי נתונים: 8455 014 41א10ד ]פה ,8455 . 1267 * שנות נסיון: 18 השכלה: .56.)א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: מערכות מיקרופרוצסורים לתיעול. התמחות נוספת: 15א]ד.541. שפות תכנות: א 078 ,81.58/א4555 ,6 . חומרה: 80*86,8051 .₪1 דא , דא/דא 26 וא8 . מערכות הפעלה: 005 8וא . בסיסי נתונים: . 1269 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 15א]ד .₪541. שפות תכנות: 84516 ,א4אדתס- ,45041 ,אם.81וא4555 ,6 . חומרה: 151-11 ,11-קסם ,אדא 6 אא . מערכות הפעלה: ₪1-11,75% ,5-11 ,05 פוא . בסיסי נתונים: +11] 8458 ,אפקקווס. 1272 * שנות נסיוןך 15 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות ובסיס נתונים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 5ק]אשוא ,אגאדאסץ ,600801 ,וז ,מם.1ם וא 55 . חומרה: 47 6 וא18] , וו-קסץ ,סאג 6% שק 1/1 ,370-וצ8] . מערכות הפעלה: 5 פוא ,11-וצ5כ ,5-11 ,1ו-דם ,6א5,18עוא . בסיסי נתונים: 088455 , +11] 8455 ,פואפן . 1274 * שנות נסיוןן 5 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: בסיסית נתונים. שפות תכנות: 84516 ,אגמדתסק ,1י,זץ . חומרה: 41/1 6ק 1א8] ,370 1-360א18 . מעדכות הפעלה: 05 8וא ,6א5;18/)וא . בסיסי נתונים: 8458א0: , +111 8455 . 1280 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,501 אא ,60801 ,1/1ק . חומרה: 41/81 6ק זא18 , וו-קסץ ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005 15א ,]אא ,1א8] פוא . בסיסי נתונים: ₪845 ,8455 ,404845 . 128| * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: מודלים לסטטיסקה ומתמטיקה. שפות תכנות: .41001 ,1 אטד4א ,56 ,1/1ק ,א דתסת ,תם. פוא 55 . חומרה: 47/1 6ק 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 205 18א ,:א5/18/)א . בסיסי נתונים: 08455 ,8455 ,04845א . 1284 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות ם!אזד,541. התמחות נוספת: תכנות 0:61 04. שפות תכנות: ,181.58א4555 ,6 .5681 . חומרה: 181-360 ,2000-סא/ א ,2100-קת דא/דה 26 ואםז ,וו-פסץ . מערכות הפעלה: 0 פס ,א55/18 ,05 פוא ,או1-אפת . בסיסי נתונים: 8458 . 1285 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א0/6 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 , + +6 ,1/1 ,א4מדתסק . חומרה: 41/81 6 וא18 ,11-סק . מערכות הפעלה: 05 18א ,5-11 . בסיסי נתונים: . 2 התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,א אד 0 ,חם.1ם1א5 455 ,ס-ספ א ד ,.245641-ספתטד. חומרה: 1-360/370א18 ,יְדַא;ד4 6ק ואפ . מערכות הפעלה: א1אנ ,1א/ק6 ,1א18/פצוא ,פס פוא . בסיסי נתונים: . 1325 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 0516, 81.58 וצ 455 ,.5041ק ,6 ,.[סמסס ,ו/וק. חומרה: 11-קכקץ ,אדא 6ק ואפ ,370-ו1אפו . מערכות הפעלה: א1אנ ,1א5,18צוא ,5סס פוא . בסיסי נתונים: 08458 , +1]] 8455 . 1327 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 21/1 ,אאאידתסת ,6. חומרה: 1-360א18 ,ידא;ידא 6ק וצמ . מערכות הפעלה: 1א18 5צ1א ,05 פוא . בסיסי נתונים: 6112758 ,₪055 ,8455 ,סא ק-אס; . 1328 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./[1ק ,%181.5₪ 455 - חומרה: 1-370א18 . מערכות הפעלה: ]אצ ,55צ ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . 1329 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמתיקה יישומית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א 0878 ,41,001 ,.45641ק ,חם.]81וא2555 . חומרה: 47/87 20 181 ,1-6א5ם8 ,1ו-קפץ . מערכות הפעלה: 05 18א ,11-5%א . בסיסי נתונים: . 1330 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 68-/1./001 4 81.55 ואמ 455 אא 4516 ם, א תדה סת, 1/1 6, 561 . חומרה: 11-קכק ,7דא/ד4 6ק 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 68א ,₪17-11 ,1א18,וא% . בסיסי נתונים: . 1332 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15צ1ד ,8541. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: א03788- ,מםקק] ]0 ,45641 ,6 , חם.81וא2555 . חומרה: 11-קכץ ,דַא/דא 6ק ואםן . מערכות הפעלה: 11-%א₪5 ,05 פוא . בסיסי נתונים: 8458 . 1338 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 455518158 ,1/1 ,6 ,45641 . חומרה: 370- 1א18 ,47/87 26 וא18 . מערכות הפעלה: 1א18/וא ,005 8וא . בסיסי נתונים: . 134[ * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,245041 ,את דאקס . 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 55 תםקקו1ש ,ו/זק. חומרה: 47/87 26 18%1 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 8וא ,5/18%6וא - בסיסי נתונים: 088455; , +]11 8458 . 1307 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,71/1 ,6 ,א4תדתס: ,60801 ,8ם.81וא4555 . חומרה: 1-370א18 ,דא/ידא 26 ואםן . מערכות הפעלה: 85/18%1 ,1א5/18/]א ,05 68א . בסיסי נתונים: 088455 ,08455 ,אםקקו61 . 1309 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, פיסיקה, תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,245641 ,א8ם.81/א4555 ,6 ,אגחדתסת ,חם 81וא555ג . חומרה: 11,70-שכץ ,11,/40-קכץ ,151-11/23 ,11/20-סץ . מערכות הפעלה: א]אש ,ואוו-א5 ,05 פוא ,11-קסץ 5סס . בסיסי נתונים: +]]] 8455 ,04845 .ג . 1310 * שנות נסיון: 10 השכלה: .56.)א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,41 א דג א ,24516 ,6,545 ,1/1 ,אאאדחס. חומרה: דא/477 6ק וא18 ,1-370אם] . מערכות הפעלה: 05 68 ,184 5/+א . בסיסי נתונים: 204845 ,241.14 ,505 . *וונ3ו שנות נסיון: 9 השכלה: .56.א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 088455- ,08455כ ,1/1ק ,אג4מדחס; ,600801 ,אם1םואם 55 . חומרה: 41/1 6ק 1א18 ,1-370א8] . > מערכות הפעלה: 005 8וא ,%1א5/18עוא . בסיסי נתונים: 04848 ,14א.41ץ . 1317 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6/26א6. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א4א8 087 ,חם.]מוא555ג . חומרה: 47/1 6ק ואם1 ,א ,וו-קסק. מערכות הפעלה: 5-11 ,11-דם . בסיסי נתונים: . * 8ן13 שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדסת כלכלת לעיבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.5₪א4555 .41 דא ,00801 ,ועו . חומרה: 1-370א18 . מערכות הפעלה: 1א18/ואצ ,]א5/18צוא . בסיסי נתונים: 404846 . 1319 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .41 478 א ,8ם.181א4555 ,1/1ק ,אגתדתסץ ,0801. חומרה: 1-370א18 . . מערכות הפעלה: 18%1/ואש ,1א5/18צ!א ,1א55/18 . בסיסי נתונים: 404845 . 1322 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תיכנות מדע. ב > בסיסי נתונים: . 1355 * שנות נסיון: 19 השכלה: .כ.תץ, כיברנטיקה מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,41 חח יד א ,20-111/45-400א ,455 אס , +1ו] 455 מכ ,1/1ק ,מם םוא 55 . חומרה: 45/400 ,אדא 6ק וצ8] ,1-370אם1 . מערכות הפעלה: 05,400 ,05 5וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 4845 . 1356 * שנות נסיון: 14 השכלה: .56, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערוכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק, 60801 חח 81 וא 455 א דח ס,0 . חומרה: 1-370א18 ,11/70-פ סק, דא/דא 26 ואם! ,אא . מערכות הפעלה: 18%1/פש!א ,דח ,11-₪5% ,05 פוא,אזאט/אומדוט ,פואץ . בסיסי נתונים: (.808)501 . 1357 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 0 ,₪4516 ,.41א ד א ,אם.181א 55 . חומרה: 87 47 6ק [צ8! ,643 ק-דדםט /שם1 ,370-ו1אמ1 . מערכות הפעלה: 55צ ,181 פצוצ . בסיסי נתונים: ₪855 , +11] 28458 ,6בטגכ גג - 1359 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1דך ,8541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ג.1טססוא ,אאאאידתסת 6 ,245641 ,חם.ן8וא555ה . חומרה: 181-370 ,11-קסץ ,דאידא 6ק וצמ . מערכות הפעלה: ₪1-11 ,05 פוא ,אזאש ,11-₪5% ,1א5/18/וא - בסיסי נתונים: 0ס8?א0: ,צ! 8458 . 1365 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות גרפיקה. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 11-קכש ,א181.58א4555 ,51/1 ,אא4אדאסץ ,₪ ,2-ה1טפסוא ,.245641-ספאטד. חומרה: 181-360 ,1 , וו-קכץ ,דא/דא 6ק ואמו . מערכות הפעלה: ]א18 :א ,5/8 ,ו 1-%א₪5 ,05 5 בסיסי נתונים: אמסאוצ א ,+זות 8 שצםואדם. 1368 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: שפות תכנות: אאאדח סי 4 ,1.08-370 ]א 455 . חומרה: 45-400 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 485-400 א , בסיסי נתונים: 6105 . *|ן37ן שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אג אדאס- ,המקקן61 ,04516 . חומרה: 45-400 ,אצ ,אדא 6 ואם1 ,370-ואם1ן . מערכות הפעלה: 15א ,05/400 ,05 פוא . בסיסי נתונים: 26-3א ,08461.5 ,+ ]8455-11כ . 1384 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.50א, מהנדס אוטומציה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5]א1ד,541ק. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 185%א 4555‏ אמקקן 01 ,1-1 ,2-ה1טססוא ,245641 ,6 ,אגאדקסע . חומרה: 1-370א18 ,ידַא/47 6 ואפ , וז-פפץ. מערכות הפעלה: 5/סס אזעו ,05ס-פוא ,11-א5ם ,אזאש 05ס. בסיסי נתונים: 0ס8₪קא0ץ ,00% 484 ,זו 8458 . חומרה: 7-11כ? ,1-370א18 ,ידא/ד4 6 ואפן. מערכות הפעלה: [ו-א₪5 ,אע ,אזאט ,005 5 - בסיסי נתונים: 1/0705 ,4016 . 1342 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 71/1 ,75₪ק0,611 . חומרה: דא/ד4 6 18% . מערכות הפעלה: א!]אש ,05 88א . בסיסי נתונים: 1/0105 ,4616 /א , +זזו 8455 . 1344 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .245641 ,א אדחס; ,1/זק ,אאמת ,מ 181א 55 . חומרה: 41/21 6 !18% ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005 868א ,15א0;ואצ ,1א5/18/וא - בסיסי נתונים: .70141 . 1346 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, אוטומטיזציה של מערכות בקרה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15צ]ד .541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א181.5צ4555 ,.45641 ,אה4אדאסק ,6 ,1ו-46₪0א . חומרה: 181-360 ,דא 47 6 ואפ ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 55 ,005 5וא,11-₪5% ,1ו-דת . בסיסי נתונים: . 1347 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מהנדס מערכות מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4555%181.58 ,א4אדחסת ,245641 ,6. חומרה: 11/א אצ ,וו-שכץ ,181-370 ,דא/דא 6 ואמו. מערכות הפעלה: וא ,5ואצ ,א]אש ,11-₪5% ,05 א . בסיסי נתונים: 6112758 ,]11 8458 . 1348 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס מערכות מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 4555%181.58 ,א4אד0₪ע ,45641 ,6 . חומרה: 11/ צ ,1-370א18 , 1וו-קסץ ,ְדא/ד4 6 ואפן . מערכות הפעלה: ואצ ,1א5/18/וא ,פ)אצ ,11-א5 ,אזאע ,05 פוא . בסיסי נתונים: 58קץ611 ,8458 . . 1350 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 880-6 ד .45641 ,ן/.1ק ,.]א4מטדגא . חומרה: 41/7 26 1א8] ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 5וא ,181 5/וא . בסיסי נתונים: +11] 8458 ,0א2א0ת ,8455:₪ ,04846ג - 1353 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1./1ק ,אַג4אדאס0- ,115 ,0106ק ,245641 ,6. חומרה: 1-370א18 ,דאד4 6 ואמ . מערכות הפעלה: 1א1/5/18א ,005 8!א . בסיסי נתונים: 0%8455= ,5 058פ011 ,8455 . 1354 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 4555%181.58 ,א4תדתסץ ,45641 ,6 . חומרה: 1-370א7,18א/47 6 ואפ . מערכות הפעלה: א ,1א85/18ש ,1אם1/פטוא ,005 פוא . 6 הוה ור השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א 455 ,אאאדאסץ ,1סמס. חומרה: 1-370א18 ,%1-4381א18 . מערכות הפעלה: 15א//05 ,וא צ/05כ ,%55/פסס . בסיסי נתונים: 5!אכ! . 1407 * שנות נסיון: 30 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 0₪1848- , א1.58ם1א455 .00801 . חומרה: 4% צ ,11/20-קכש ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,ואצ ,1אם!;5צוא . בסיסי נתונים: 15אא ,ואו . 1408 * שנות נסיון: 15 השכלה: כ.ח;, חום לזרם וטורבולנטנוסט. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0 .6. התמחות נוספת: תכנות 15א1ד .541. שפות תכנות: א84% 081 ,04516 , אם.1ם1א455 ,₪ ,.5641אק . חומרה: 47/71 26 181 ,11-שכו> ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א18 5צוא . בסיסי נתונים: (25₪ק8-111)6011ס . 1409 * שנות נסיון: 26 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 028458 ,1/1 ,.1ה4א דגא ,ספסס. חומרה: 47/87 6 1א8] ,370-וצאו . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א18 5צוא . בסיסי נתונים: 404846 . *5ן14 שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א 8דא 0 ,1./1ק ,1 םח עד א ,8455 ,פקואשוא . חומרה: 1-370א18 ,11-קכץ ,דא/7א 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 105אנו)וא ,1א5.18צוא ,5סכ 8וא . בסיסי נתונים: 404845 ,8455 . 1416 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 אמ אקקו ןס ,6. חומרה: 47/87 6 1א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא . בסיסי נתונים: 111 8455 . 1417 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .45641 ,6 ,חם.1מוא4555 ,אגהדתס- ,ועו . חומרה: 41/87 26 1א8! ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,ידצוא ,1א5/!8צוא . בסיסי נתונים: 088455 ,8455 ,אס קקווס . 1420 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנס מעערכת מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,81.5₪/א4555 ,6 . חומרה: 1-370א18 ,47/81 26 וצם . מערכות הפעלה: 05/2 ,א!]אש ,05 פוא . בסיסי נתונים: 14016א . *ן142 שנות נסיון: 17 השכלה: .50.א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5!א]ד ,541א. >19 1387 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות של תקשרת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 , ממקקו.01 ,₪ ,חם.81/אמ455 ,א4חדהסת ,וו . חומרה: 5/2 , דא/דה 6 ואם! ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 5/5 ,005 8א ,65א6 ,82/!א/ . בסיסי נתונים: 8458 . 1389 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.50א, מתצטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ,245641 ,6 ,1./1ק ,.60801 ,181.58א4555 . חומרה: דא/'ד4 6 1א18 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005 8א ,ואצ ,א5/18וא . בסיסי נתונים: +11! 845 . 1392 * שנות נסיון: 20 / השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 0,641 64. שפות תכנות: 6 ,.00801 . חומרה: ד 47 6 1א18 ,וו-קסץ ,370-וא8ז . מערכות הפעלה: 005 18א ,11-₪5% ,6א5:18/וא . בסיסי נתונים: אא ס/ו!צ04 ,088455 ,8455כ ,4845 .ג . 1395 * שנות נסיון: 13 השכלה: .56.א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 161 ,.]4א שד א ,אמקקן 61 ,ו'.זק ,5641 . חומרה: 11-קסק ,דא;דא 6ק 1א18 ,1-360:370א18 . מערכות הפעלה: 05/2 ,005 8וא ,%1א518/!וא . בסיסי נתונים: 1] =835אס0=; ,855-111 ,04845ג . 1397 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, יבוד נתונים לכלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,84516 ,245641 ,6 ,אה4חדחס ,ןוק ,מם.]הואם455 . חומרה: 4% ,47/87 26 ,פ5צ-סצג שו ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 15אש ,05כ 8וא ,5ש,ואצ ,ואם!/פעוא . בסיסי נתונים: 5א1 ,165ת0 ,65גץ . 1398 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0₪71ת ,₪ם.81/א4555 ,1157 ,06וסחק , ו1ק ,6,אג דסי 561 . חומרה: 181-370 , דא/ד4 6ק , וו-קסץ . מערכות הפעלה: א]א ,05 8וא ,ואצ ,אם!/5עוא . בסיסי נתונים: 6112258/87 ,4885 ג . 1400 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1 ,אמקק611 ,]אא דגא . חומרה: 81-80 דא] ,דא 26 1א8] ,181-370 . מערכות הפעלה: 1א67 ,0005 18א ,1א18/פצוא . בסיסי נתונים: 42486 ,8455 8455א0ק . 1401 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/0431 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,1/1ק ,אא4אדחסת ,6. חומרה: 41/87 6 ואם] ,11-קסת ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05/2 ,005 18א ,11-₪5% ,ואם!/פ/וא . בסיסי נתונים: 081514 ,08455 ,424845 ,8455 . * 1402 שנות נסיון: 20 ההוהוהי ורוו , יי חומרה: 271.5 ,11ו-קכץ ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 58-11 ,1א18/ פוא בסיסי נתונים: . 1440 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, פיסיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ₪516 ,1 שד א ,1/1 ,60801 ,חם ןפוא 55 . חומרה: ‏ 17/87 6 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,1א1/5/18 א. בסיסי נתונים: 0240 ,088455 ,0845 . תב"מ * 1062 שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪111 ,6 ,84516 ,1 ,1 ,00801 ,450641 ,א אדתס-. חומרה: (80386 .51 '7א1) 5 181ד4 קוא00 6ק ,1/370א18. מערכות הפעלה: 05כ-15א ,5צוא. בסיסי נתונים: 6112758 02884355 +וז1מ5ג8כ. * 1134 שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: ‏ 41,001 ,84516 ,אאא דמס- . חומרה: 414114 צ 6 ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,%58/18%1 . בסיסי נתונים: . *9בון. שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א0/64 64. התמחות נוספת: אלקטרוניקה. שפות תכנות: ,450411 ,0 . חומרה: דא/47 6ק וצם!,וו-פסץ. מערכות הפעלה: א]אש ,05 88א ,1 בסיסי נתונים: 04001 . 1142 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0 ,,245641 ,א חדת [-א5 . סח ,ווק . חומרה: דא/47 6ק ו1א18 ,11-קכץ ,370-ואמו . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-א8 , בסיסי נתונים: . 1143 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחוס התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,א4 דאס א 0. . 1/1, חומרה: 47/87 6ק ואמ ,וו-קכץ ,370-ואפו . מערכות הפעלה: 205 פוא ,11-₪5% , בסיסי נתונים: 55708 ,842!אש . 1157* שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . וא8וןפפט. שפות תכנות: ץ] 8455 ,6 ,84516 ,1/1 ,₪ 1םוא555 . חומרה: 17 26 1א18 ,8-11 /,2200- מערכות הפעלה: 2.15 ]1 15 םת שש בסיסי נתונים: ש! 08458 ,/א5/18וא 1163 * סא ,8085/8048 1מידא1 ,9216 115 ,181-370 . זא ,05 פוא ,אואש ,505/18 . 1. 1 התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אגא דתסת ,84516 ,245641 ,חם.81/א0 435 - חומרה: דא 47 6 זא ,₪ם45א246 דדס שמת . מערכות הפעלה: 05 18א ,(15)ם דת . בסיסי נתונים: 0112258 ,208458 . 1422 * שנות נסיוןך 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה ופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ;1.1 ,₪6 ,1/.זק ,600801 ,8 181א555/ . חומרה: דא/'ד4 6 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,]אע ,85 ,1א5;18/וא . בסיסי נתונים: 111 8455 ,אס . 1426 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מודל המתמטי. שפות תכנות: 71/1 ,.45641< ,6 ,84510 ,א4אד 0 . חומרה: 07-11 ,360/370 וא8] ,,ְדא;ד4 6 ואמ . . מעדכות הפעלה: ₪65% ,0005-אכ ,05 פוא . בסיסי נתונים: אאס/ום]א את ,8458כ ,855אסת . 1428 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א4 אדאסת ,חם.81וא455 . חומרה: 41/81 20 18%1 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: וס או ,אזאש ,05 פוא . בסיסי נתונים: 14016א ,04845 ג . 1429 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,181.58א4555 ,אגא דאס . חומרה: [ן-פכק ,דא,ד 6ק ואפ . מערכות הפעלה: א₪5 ,05 פוא ,אזאש . בסיסי נתונים: 8455 ,4845כ א . 1432 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4₪10 61 ,אגאדחסם ,1/זק,6. חומרה: [1-קסץ ,דא 47 6 ואם1 ,360/370-!אפ1ן . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 8וא ,1א5/18/!א . בסיסי נתונים: פפא] ,111 8358 ,א0סן45 61 ,8455א0 ,סמקאס; ‏ ממקקווס . 1433 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית ותכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,1./501ק,1א 0 *,1,125,501ק *,5001, כ ה, חם. זמ ואם 6,455 א החדת סם, ו זק, וספסס. חומרה: אצ ,41/81 26 1צ18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 205 15א ,ואצ ,05//55ס . בסיסי נתונים: 282 ,00461.5 ,8455 ,פס . 1435 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות חוקר. תחום התמחות עיקרי: תכנות מ]א[ד ,641. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א0814- .45041 ,חמ 81וא4555 , + +0. חומרה: 02-11/40ת ,1-370א18 , דא/47 6 ואפ . מערכות הפעלה: פוא ,א]אש ,005 8וא . בסיסי נתונים: 0115258 ,455 8אסק . 1437 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות /64.0]6. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אמ08₪784: ,1 ,55 ,34516 . 00 תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 81.08/א4555 ,א דאס ,0 חומרה: 477/21 6 1א18 ,1-360א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא . בסיסי נתונים: 5708 ,44845 . 1247 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56 כלכלה ו יבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 0:68 6. שפות תכנות: 84516 ,8ם.181אם455 ,אא4מדחס; ,וז . חומרה: 47/87 6 ]אם1 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 2005 15א ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 55108 . 1266 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מודלים סטטיסטיקה. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: א. 0784 ,04516 ,181.56אמ 455 . חומרה: 47/87 26 וא8] . מערכות הפעלה: 05 68 . בסיסי נתונים: . 1269 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 15א1ד .8541. שפות תכנות: 84610 ,.א0₪784- ,45641 ,חם ]םוצ 55 ,6 . חומרה: 151-11 ,11-קכץ< ,41/87 6 ואפ . מערכות הפעלה: 75% ,₪7-11 ,11-₪5% ,05כ 8וא . בסיסי נתונים; +111 84355 ,אטקקו1ס . 1270 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אםקקן61 ,8-3כ ,00801 ,1/1 ,81.5 וא455 . חומרה: 47/87 6ק 1א18 ,1-360;370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א5/18/וא ,1א55/18 . בסיסי נתונים: 424845 . * ללכ שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות ובסיס נתונים. -התמחות נוספת: . : שפות תכנות: 8קואנווא ,אאאדחס- ,00801 ,1/1ק , הם.1םוא 255 . חומרה: 47 6 |א8] ,1ו-קכץ ,אא 6% ק--ת ]שח ,370-ואםו . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1-11א5כ ,5-11 , וו-דת ,ואם!/פעוא . בסיסי נתונים: 088455 , +111 84855 ,8ואפו . 1273 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה יישומית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4510 ,.45641ק ,אא4אדתסת ,6. חומרה: 11-כ ,1-360/370א18 ,דא/דא 26 וא18 . מערכות הפעלה: 11-ד₪ ,1א5/18/וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 258ק].61 ,8455 אס , +111 8455 . 1275 * שנות נסיון: 30 השכלה: כ.תץ, א תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6481 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪01.00ק ,84516 ,0 ,מם,81וא4555 ,60801 ,אגמדמסי. חומרה: 8080-8086 ,51 דא1 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: א ,אזאע ,005 8וא ,1ו-א5 ,ואםו/פצוא . בסיסי נתונים: +11] 8458 ,08401.5 . 1280 * שנות נסיוןן: 15 השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . הוור ורוי 33 שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. : פת: הוראה. תל 6 ,(150-48א ,06 ,81,28)8080 ]א 455 - חומרה: 11-שכץ ,דא/ד4 6ק וא8 . מעדכות הפעלה: ₪1-11 ,0005 58א . בסיסי נתונים: . 1168 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: [/.1ק ,181.58א4555 ,.45641ק-סמ8תטד,א4תדתסי. חומרה: דא 41 26 ]18% ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005 5!א ,5/18%1/וא . בסיסי נתונים: . 1196 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56צ, מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,1ק ,אא4אדתס- ,אם.1ם1א4555 ,.00801. חומרה: 91 47 6 18 ,181-360/371 . מערכות הפעלה: 05 18 ,1צ5/18/וא . בסיסי נתונים: 084585111 ,248435 ג . 1203 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5)א]ד .541א. התמחות נוספת: תכנות מיירכות. שפות תכנות: 0755 ,6 ,א4הדאס- ,ןיזק ,אם,]8וא4555 . חומרה: אש ,11:40-קכץ ,11/34-ק סש ,8080 .₪1 דא1 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 4% ,ואש , +1א11-א5ת ,)א 11-א₪5 8080(,‏ 1ם דא1800)1 05 ,א8ז/פואץ . בסיסי נתונים: 15א] . 1209 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א%אםא ,00801 ,245641 ,6 ,אא4הדחסם; ,ווק . חומרה: דא 47 6 ואם1 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: א]אט ,005 15א ,%6א8/18עוא . בסיסי נתונים: 152% ,8455 ,מםקקן וס . *|ו12 שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות !0/6 6. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ‏ 41.001 ,1/1ק ,04516 ,45641 ,6 . חומרה: 7א 47 26 %1א8] ,1-360/370צ8] . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א18/ואצ ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: +111 8455 . *5וכן שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: תכנות מערכות מידע. שפות תכנות: 0 .245641 ,8ם,181א4555 ,84516 אםקקן 61 ,אא פדתסק . חומרה: 11-קכץ ,1-370א18 , דא/7דא 6 ואמ . מערכות הפעלה: 05-2 ,11-א₪5 ,85-2000 ,05 פוא . בסיסי נתונים: 0ס2םא70%,%א0כ ג 48 , +111 8455 . 1224 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות ]א ד,8541. שפות תכנות: 84516 ,211 ,אד 0 .245641 ,חם1םוא555 ,6 . חומרה: 02-11 ,1-370א18 , דא/41 26 ואמ . מערכות הפעלה: 1א5,18/!)א ,א]אש ,05 פוא . בסיסי נתונים: +111 84358 . * 1244 שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, | מתמטיקאי. 22 מערכות הפעלה: 1צ18/וצט ,1א18/ידצוא ,05 8א . בסיסי נתונים: 088455 ,4034845 . 1309 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .4561 ,181,58א4555 ,6 ,א חדתסת ,מם.ן8ואי 55 . חומרה: 11/70-כש> ,11/40-קכש ,151-1123 ,1)20ו-סץ . מערכות הפעלה: א!1אש ,1א11-א₪5 ,005 8וא ,1ו-קסץ פספ . בסיסי נתונים: +]!1! 8455כ ,4845 . *ון3ן שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08458 ,5455כ ,1/1ק ,אאאד ס- 00801 ,אם. ןמואמ 55 . חומרה: 47/7 6 1א8! ,1-370א8! . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1צ5/18צוא . בסיסי נתונים: 424845 ,84א/41? . *5ן13 שנות נסיון: 6 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.157 ,84516 ,8ם.181א5 255 .45641 ,6 ,אגאדחס . חומרה: 41/27 26 וצם! ,40/וו-קסץ. מערכות הפעלה: 05 8וא ,א1אש ,א!1ו-א5ת . בסיסי נתונים: . 1319 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .41 אדא ,חם.181א4555 ,1//1ק ,אא4אדחס ,801 0סס. חומרה: 1-370א18 . מערכות הפעלה: 1א1/18אצ ,1א5/18/וא ,1א5/18 . בסיסי נתונים: 24845( . 1325 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 84516, 181.58א4555 ,.45041ק ,6 00801 ,וש . חומרה: 1ן1-קסץ ,דא/47 26 ואם! ,370-וא8! . מערכות הפעלה: א]א2ז ,1א5/18צוא ,05 8וא . בסיסי נתונים: 8458 א0= , +1]11 8455 . 1326 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אדא סע ,1/1ק ,45641 קסם אד ,6 ,0801. חומרה: 4 צ ,47/87 6 ואםן ,1ו-קסץ ,370-וא18 . מערכות הפעלה: ]אנ ,5וא ,5סכ 8וא ,וא18/פצ ,וא5/18וא . בסיסי נתונים: 8 א . 1330 * שנות נסיון: 9 , השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 68-,.41.001, 58 81]א5 455 א אמח 54516 אגהדתסת, ו]/,וק,5641.,6גק . חומרה: 11-פכץ ,דא/47 26 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-דת ,₪א18ז/ ואצ . בסיסי נתונים: . 1331 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .4561ק-80 ד .4561 ,1/1ק ,ואא4מדתס ,חם חומרה: "41/1 6 18% ,11-קסק ו / 0 מערכות הפעלה: 05/400 ,05 פוא ,וא5/!8צוא . בסיסי נתונים: 08401.5 . ו פות תכנות: .501 6 .[4מטדהא ,1/1,00801ק . ש : 6% , חומרה: 47/81 6 ]אחז ,וו-קכץ ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005 8!א ,]אע ,8א5/18/!א . בסיסי נתונים: ₪855 ,8455 ,04845( . 1285 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחוס התמחות עיקרי: תכנות 0,641 04. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 , + +6 ,1/1ק ,א4תדתס . חומרה: 41/87 26 1א18 ,1וו-סץ . מערכות הפעלה: 05 5וא ,11-₪5% . בסיסי נתונים: . 1287 * שנות נסיון: 11 השכלה: .50.)א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,ודאס ,ןק ,,00801. חומרה: 47/81 6 1א8] ,370 - 8 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5.18צוא . בסיסי נתונים: +111 8458 ,5+ . 1289 * שנות נסיון: 19 השכלה: .1.50א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות 641 0 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8455 א0ת ,6 ,אגאדתחס- ,ן/,1ק , מם.]8 וא 55 . חומרה: 7א/47 6קץ וא8] ,11-אאצ ,וו-קסק. מערכות הפעלה: 05 פוצ ,5וא/;אג צ ,)א !ו-א5ת . בסיסי נתונים: 358 8אס: . 1290 * שנות נסיון: 15 השכלה: .₪ש.תפ, חקר ביבוים. -. תחוס התמחות עיקרי: תכנות ]64% 0 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 ,א4מדתסת . חומרה: 181-370 ,1ו-קסץ , דא/ד4 6 ואאו . מערכות הפעלה: 1/5/18%1א ,11-₪5% ,05 פוא . בסיסי נתונים: 8455א0ת , +11] 8455 . 1292 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1א145א ,6 ,181.58א4555 ,א4מדחסת ,וגמטדהא ,ות . חומרה: 47/7 6 1א18 ,1-370א18 . . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ , דצוא ,יזוא . בסיסי נתונים: א0ס[8455,4.5400%,61.48-ת, צ] 855 ממקקן וס סמקאסי, 55 8 אס 5 הפ . 1295 * שגות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחוס התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 ,245641 ,אאחדחסת ,1וק. חומרה: 7/1 6ק 1א18 ,1-360,370א1 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,ואצ ,א8ו;פצוא . בסיסי נתונים: +111 845₪ . 1299 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,6 ,א84 סע ,60801 ,את ןפוא4555 . חומרה: 7/7 6 1א18 ,11-שס> ,181-370 . מערכות הפעלה: א!אשט ,05 68א ,אצ ,וא8!ו/דשוא . בסיסי נתונים: 88455 ,8455 . 1304 * שנות נסיון: 13 השכלה: .56.]א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .4170841 א 1 א55 ,1/1 ,245641 ,0-84510 . חומרה: 181-370 ,41/81 26 ואמ . 4- שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 0/6381 604. שפות תכנות: 6 ,00801 . חומדה: 41/87 6 וא18 , וו-קס> ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 205 18א ,11-א₪6 ,1א5/18שוא . בסיסי נתונים: א<אסצווא את ,מ45םאסץ ,8455כ ,845ג . 1393 * שנות נסיון: 23 השכלה: .ש.תץ, מדע תכנות 1א0/64 64. תחום התמחות עיקרי: תכנות 8וצוד ,8541 התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 8516 ,אא דאס ,.245641-ספאטשד. חומרה: 07-11 ,181-370 , דא/דא 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,05 8וא . בסיסי נתונים: +1]1!1 8455 . 1398 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 07114 ,א181.5א4555 ,1155 ,ססוסתק ,ןוק ,6,אג הדתסת, 5641 - חומרה: 1-370א18 ,.7דא:דא 6ץ ,ןן-פסץ. " מערכות הפעלה: א1אנ ,05 8וא ,ואצ ,1א5/!8/וא - בסיסי נתונים: 01.1275₪/87 ,48435 - 1401 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א64;כ 64. > התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,1./1 ,אאאדאסת ,₪ . חומרה: 47/87 06 וצ8] ,11-פסק ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05/2 ,05 18א ,11-%א₪5 ,1צ5/18צוא . בסיסי נתונים: 8/1514 ,8455א0- ,404845 8455 . 1403 * שנות נסיון: 25 השכלה: .ש.תץ, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות הנדסי טכני. התמחות נוספת: תכנות 1א0,64 64. שפות תכנות: א 078 ,₪1./1 ,84516-ס8אד ,245641 ספהעטד. חומרה: 1-370א18 , 47/87 26 ואאן. מערכות הפעלה: 05 פוא . בסיסי נתונים: . 1408 * שנות נסיון: 15 השכלה: כ.תץ, חום לזרם וטורבולנטנוסט. תחום התמחות עיקרי: תכנות כ 64. התמחות נוספת: תכנות 8]א]ד .541. שפות תכנות: 4 0878 ,₪516 ,חם.181א4555 ,6 ,45641 . חומרה: דא/41 6 ואםן ,1ו-פכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: (0112758)ז1ו-8כ . .- 14[2* שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תחזוקה מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4 אדס; . חומרה: 005 15א ,1א5/18צ ,וא5/18/וא . מערכות הפעלה: דא/41 א18 סק , ונ-קסץ . בסיסי נתונים: . 1417 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.50א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .245641 ,6 ,את ]8ואם455 ,א4מדתס- ,ו/וץ. חומרה: 47/81 26 1א8] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8א , דעוא ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 088458 ,8455 , ממקקוןס . * 1434 שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. 1341 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.245641 ,אַ4אדא0- . חומרה: 11-ק0ץ ,1-370א18 ,דא/ד4א 6ק אא . מערכות הפעלה: 11-א₪6 ,וצע ,א]אש ,05 5א - בסיסי נתונים: 1/0105 ,4016 - 1355 * שנות נסיון: 19 השכלה: .₪.ח?, כיברנטיקה מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,641 ד א ,26-111/45-400ת ,8455א0- , +]]] 5455 ,1/זק ,חם.ז8וא 55 . חומרה: 45,400 ,'דא/'ד4 26 1א18 ,370-!א18 . מערכות הפעלה: 05/400 ,005 18א ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 324848 . 1357 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.50צ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 6 ,84516 ,.41אד א ,אם.]םואם 55 - חומרה: דא 47 6 8% ,₪םא464ק-דדשם צום1 ,1-370אמן . מערכות הפעלה: 5 ,1א8] 5צוא . בסיסי נתונים: ₪855 , +1!1! 8455כ ,04845 - 1359 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5!אזד ,8541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.4ססוא ,.אא4אדתס; 6 ,.45641ק ,חת.]םוא4555 . חומרה: 18%1-370 ,11-קכץ ,דא/דא 6 ואמ . מערכות הפעלה: 11-ד₪ ,05כ פוא ,אזאש ,11-5%ע ,ואם5/1עוא . בסיסי נתונים: סאץאסת ,צז 8455 . 1365 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות גרפיקה. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 11-קסץ ,ם.181א4555 ,1/.זק ,א4אדתס ,6 ,4-2 1טססוא ,.45641ק-סמתטד. חומרה: 181-360 ,קו , וו-קסקץ ,דא,דא 6 ואפ . מערכות הפעלה: 1צ5/18/)א ,1א9518צ , וו-אפם ,05 פוא . בסיסי נתונים: אאסצו!א את , +11] 8458 ,מצםוחדם . 1366 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6341 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0 ,1./1ק ,1.157 ,84516 ,אג4אדתסח . חומרה: ק1] , דא/47 6ק זא18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 11 - ₪5% ,ואם5/1צוא ,05 5 . בסיסי נתונים: 48455 . 1384 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדס אוטומציה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1ד,541א8. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 1858א4555 , הםקק611 ,1-1 ,2-ג. 1 ססוא ,45641 ,6 ,אא4אזחסת - , חומרה: 1-370אם1 , דא/47 6 ואפו ,וו-פסץ. מערכות הפעלה: פ%)וסכ אוש ,05ס-8וא ,11-א5א ,אואש 08. בסיסי נתונים: סקאס ,484208% ,זז] 8458 . 1388 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: 84516 ,1/1 אגת ךס ,חמ 551 . חומרה: דא/41 6 ,11ן-קסץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,5-11 ,181-370 . בסיסי נתונים: פשא1 ,3845כג . 1392 * 6 ה בסיסי נתונים: 0112258 , צ! 8458 ,סתקאסט. 1105 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.50א, [אם ד5צ5 שמספ41-מתמדטקואסס. תחום התמחות עיקרי: מתכנת יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,245641 ,אאמדתסק; ,1/1 . חומרה: 11-קכץ ,1/370א1 . מערכות הפעלה: ₪5 ,ואצ ,פ5צוא . בסיסי נתונים: . 112|* שנות נסיון: 7 השכלה: .1.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.5₪א5 455 ,₪516 ,.455641ק ,6 ,1 זק . חומרה: 47/87 6ק ואם1 ,370-ואםן . מערכות הפעלה: 05 פוא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 1/0705 . 1128 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,6 ,21/1 ,אא4חדאסת ,מם. ]םוא 55 . חומרה: 417/87 6ץ 1א8]! ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 05 15א ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 111 845₪כ . 1142 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . : שפות תכנות: 6 ,.245641 ,אא מדתסק ,1/1 . חומרה: דא/47 6 ואם18 ,וו-שכץ ,1-370אם1 . מערכות הפעלה: 005 8וצ ,11-5% ,1א5/18 . בסיסי נתונים: . 1143 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,א34אדאסץ .45641 ,1/1 . חומרה: דא/'41 6 ואםן ,וו-פסץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 18וא ,65-11 ,1א55/18 . בסיסי נתונים: 55108 ,842ואש . 1150 * שנות נסיון: 17 השכלה: .56.)א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: |א-,21 ,א4אדתסע . חומרה: 1-370א18 ,0 ,8080/8086 .₪1 דא . מערכות הפעלה: 4515 ,11-₪5% ,אואת . בסיסי נתונים: . *52ו1 שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,00801 , 1/.זק ,אם.]מוא2555 . חומרה: 47/7 6 1א18 ,370/וא18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,א5/18עוא . בסיסי נתונים: אא4ואםססם/שסאא ,זז] 8455 . *55ון שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, הנדסת מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א71ד,80541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 40010/א ,א אס ,5 ז8וא4555 00801 ,6 . חומרה: 4 ,11-פכץ ,1-370א18 ,דא/ד 26 ואפ . מערכות הפעלה: ואפ ,פואץ]א הצ ,אוו-א5ת , וו-דת ,5סכ פא . בסיסי נתונים: 140016 . | םל ל ו 7 תחום התמחות עיקרי: תכנות 0,631 0. התמחות גוספת: . שפות תכנות: 58קק].01 ,6 ,א תס ,8ם.81/א4555 . חומדה: 47/87 6 וצ8],וו-קסץ. מעדכות הפעלה: 005 18א ,אזאש ,5-11 . בסיסי נתונים: 60117258 ,088455 ,8455 . 1437 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56צ, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות /א64%/ 0 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84 דאס ,1.זק ,₪ם.]8וא4555 ,84516 . חומרה: 71.5 4 ,11-קכץ ,18%1-360/370 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,1א518צוא . בסיסי נתונים: . 1440 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56, פיסיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 .]הא טש דג א ,1/1 ,60801 ,אם.81וא5 55 . חומרה: 41/1 26 181 ,%1-370א8] . מערכות הפעלה: 0005 15א ,1א5.18/]א . בסיסי נתונים: 08780 ,088455 ,2404835 . זמן אמת 1031 * שנות נסיון: 13 השכלה: .4.50צ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪26-3 .60801 ,6 ,אג4חדתס- ,חם.ן8ואם 55 . חומרה: 400 11,345-קכק,8%1-370] . מערכות הפעלה: 11,05/400-₪5% ,%6א5/18/וא . בסיסי נתונים: א 8סא . 1053 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: מוצזדך.541א. שפות תכנות: א83 081 ,245641 ,6 ,חם.81וא555 . חומרה: (11/40)70-פכץ ,דא/דא 6ק וצמ . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,005 8וא . בסיסי נתונים: 0%84358ת ,אומפס= ,845 סג . 1061 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: "5 6,561 א דח סם, ו/.1ק 0 חומרה: דא, 41 26 ]18% ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א8] 5/]א . בסיסי נתונים: 111 84858 ,8455א0- ,845סג . 1062 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56צ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ]11 ,6 ,84516 ,1/1ק .60801 ,245681 ,אאפדמסת. חומרה: (80386 .1ם דא1) 41181.5 !60 6 ,1/370א18. מערכות הפעלה: 15-205א ,41/5 בסיסי נתונים: 6112258 088455 +8458111. 1104 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום כלכלי. התמחות נוספת: ב83כ, תקשורת. שפות תכנות: 1./1ק ,.60801. חומרה: 100/150 6ם א ,847 דא/6ק א ,370 א מערכות הפעלה: 05/4 ,05כ-5א , דצ]א. 08 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות !אד ,.6541. התמחות נוספת: שפות תכנות: 55 6 ,אגאדתס ,(80-6אטד. חומרה: 18%1-360 ,11/70 קת 56 ,דא/דא 26 ואם1 . מערכות הפעלה: 1א5/18/וא ,7-11 ,05 פוא . בסיסי נתונים: אס 4 45 . 1224 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 1א₪ד.0541. שפות תכנות: 04516 ,11ק ,א אד ס- ,245641 ,מ 181א4555 ,6 . חומרה: 11-כ ,1-370א18 ,דא/1א 6 ואפ . מערכות הפעלה: 1צ1/5/18א ,א1אע ,05 8וא . בסיסי נתונים: +111 8458 . 1233 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .245041 ,0 ,₪ם.181אם455 ,24516 ,אאמדתסח ,וו . חומרה: ₪1-8080 דא1 ,11-עכק ,1-360א18 . מערכות הפעלה: ₪1-11 ,1א%55;18 . בסיסי נתונים: . 1249 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתימטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות םוצ]ד.1א5א. התמחות נוספת: תכנות שיטת הסתברות. שפות תכנות: 6 ,א./018- ,אם.81ואם455 . חומרה: 1ו-קסץ . מערכות הפעלה: 05 8וא ,5-11 . בסיסי נתונים: . 1202 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 21,/1 ,6 ,₪ם.181א5 455 . חומרה: 47% 6 1א18 ,370-וצם| . מערכות הפעלה: 58צ ,05 8וא ,5צוא . בסיסי נתונים: +1!11 8458 ,אסת ,אםקקווס . 1263 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, רדיופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 8!א]ד,8541. התמחות נוספת: עבוד נתונים. שפות תכנות: 84516 ,.45641ק ,א4 0078 ,חם.]םואם55 . חומרה: 47/87 26 1א18 ,11-פסץ . מערכות הפעלה: 05 פוא ,11-דם . בסיסי נתונים: אסת , +111 =845כ . 1267 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: מערכות מיקרופרוצסורים לתיעול. התמחות נוספת: ₪]אזידך .0541. שפות תכנות: אד 0ת ,58 81וא4555 ,6 . חומרה: [80*86,805 ,₪1 דא1 ,דא/ידא4 26 ואפ . מערכות הפעלה: 05 8וא . בסיסי נתונים: . 1269 * שנות נסיון: 14 השכלה: .56.)א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 8!א[ך ,541א. שפות תכנות: 84510 ,א אדמתסת ,55 ,0 . חומרה: [151-1 ,1ו-קסץ ,דא/ד4 26 ואמ . מערכות הפעלה: א8ך , 11-דת ,1 ו-אפת ,5 5. בסיסי נתונים: +111 08458 ממקקן )ןס . 1271 * שנות נסיוןן: 3 השכלה: .56.וא, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. 11 * 1157 שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי; תכנות. ב 1 ₪5 ,6 ,84510 ,וק ,55081.5 ש : צ] 455 2% / : . , ל ד | 0-1 0-2200 א / ,80858048 ,[פידא1 ,9216 147 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 2.15 11 ₪15 מ אוזםא ,005 פוא ,אזאש ,6א505/18 . בסיסי נתונים: 1% 08455 ,15/18%6א! . *ו6ו1 שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א4אדחס- ,וק . חומרה: 4-320 צ ,20/2 18% ,181-370 . מערכות הפעלה: 15א ,5כ 8וא ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 24845א . 1162 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: (1!-4680/צ) 8ם.181צ 455 . חומרה: 11-קסץ . מערכות הפעלה: ₪5% . בסיסי נתונים: . 1|63* שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: הוראה. שפות תכנות: 6 ,.41 456 ,(156-48א ,8086 ,181.08)8080א5 455 . חומרה: [1-קכץ , דא.דג 6ק וצו . מערכות הפעלה: ₪1-11 ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: . 1164 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תיכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,1.'1ק ,אגא דחס- ,00801 ,(1-370,8080א18)אם. 81וצ 55( . חומרה: 7/1 26 ]+18 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 1א18 5 ,1א5,18צוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: . 1195 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6381 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 181.58א 4555‏ אשקקן]0 ,,45641ק-סמ8מטד ,אהאמדתסה . חומרה: דא/דא 6ק וצם! , וו-קכשץ ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 005 8וצ ,5% ,1א5/!8צוא . בסיסי נתונים: . 1203 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מ!א!ד ,541. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 0055 ,6 ,אג4אדאס- ,11ק ,חם. ]םוא 55 . חומרה: א ט ,40 11- > ,11/34-ק > ,8080 .₪1 דא1 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 4 //5)צט , + א11-א5ת ,וא11-א5ם ,(8080 ופ ידא1800)1 05 ,א18/פוא . בסיסי נתונים: 5!א1 . 1208 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 1//11ק ,1א/1ק ,6 245641 ,אד 0 ,מם. םוא 55 . חומרה: 8080 1ם דא1 ,דא/ד4 6 1א18 ,11-11 וו-פסץ ,אואו2-פו . מערכות הפעלה: 1 55 ,אזאט 11 סא ממ אודפא ,05 פוא ,8/ואוו-א5ם ,זוז-דת . בסיסי נתונים: 10705 ,1405/0058 ,מטפקן61 ,צז 8455 ,1 דסד ,א-4845 ג . * 1221 שנות נסיון: 18 10 ה וש חומרה: דא/47א 06 וצם1 ,11/40-פסץ . מערכות הפעלה: 005 8וא ,א]אש ,אוו-אפת . בסיסי נתונים: . 1317 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחוס התמחות עיקרי: תכנות 6א6/2א6. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אאאדתסת ,1,58םוא:455 . חומרה: 47/27 26 ואם!ו ,12 ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 5-11 ,11-דת . בסיסי נתונים: . 1322 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תיכנות מדע. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,א84 007 ,חם.ן8וא4555 ,6-סמאטד ,.45641ק-ספַאעשד. חומרה: 1-360/370א18 , דא/ד 6ק ואפ . מערכות הפעלה: א1א2 ,1א/62 ,1אםו/5צוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: . 1329 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.50א, מתמתיקה יישומית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4 078 ,41001 ,.45641ק , אם. ]םוא 455 . חומרה: 41/87 20 181 ,1-6א05 ,וו-קסק. מערכות הפעלה: 005 8וא ,11-אפא . בסיסי נתונים: . ו שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 68-.41.001, 81.58 א 455 א א ,516 ם, א תח דח סם, ו/וק, 6 , חומרה: 11-שכץ ,41/87 26 [א18 ,1-370צ1 . מערכות ה 5 פוא 1 -ד₪ ,6א18/]וא. בסיסי נתונים: 1332 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.50א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1ד .8541. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: א4 0878 ,ממקקן וס .45641 ,6 ,חם]1םוא555 . חומרה: 02-11ק ,41/87 6 ואפו . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 פוא . בסיסי נתונים: 8458 . 1340 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪026-3 ,6 .00801 ,אג4אדחסם ,1/1 . חומרה: 45;400 ,1-360/370א18 ,11-קסץ . מערכות הפעלה: דצוא ,05-4520כ . בסיסי נתונים: . 1346 * שנות נסיון: 12 השכלה: .56.]א, אוטומטיזציה של מערכות בקרה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1!5א]ד ,₪541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א4555 ,45641 ,אאמדמסע ,6 ,0-11ת6גוא . חומרה: 1-360א18 ,דַא/ידא 6ק ואםז ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 55 ,05 8וא,11-א5ת , וו-דק . בסיסי נתונים: . 1348 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס מערכות מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 181,58א4555 , א4תדחסץ 0 >. חומרה: 11/אג צ ,370 -וא8, 1ו-קסץ , דא/דא 26 ואפ . מערכות הפעלה: !א וא/ו ,פואצ,11-א5א ,א!אש ,05 פוא . 13 התמחות נוספת: . שפות תכנות: ו 455 ,84510 ,60801 ,אגתדתסק ,ו . חומרה: 417/81 6 1א18 ,360;370-/א18 . מערכות הפעלה: 005 68א ,)ואצ ,1א18/ דצוא ,אזאש . בסיסי נתונים: . 1271 * שנות נסיוך 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות ובסיס נתונים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 155אוא ,א4מדחס ,600801 ,1/זק ,הם.81וא5 55 . חומרה: ד 6 1א18 , וו-קסץ ,סאג א6ק---. ]15 ,181-370 - מערכות הפעלה: 005 18א ,11-וא5כ ,11-א₪5 ,1ן-ד₪ א8ו/5צוא . בסיסי נתונים: 8458 א0= , +]1] 8455 ,פואפן . 1275 * שנות נסיון: 30 השכלה: כ.ח", ]46 תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 01:00אק ,84516 ,6 ,חם.81וא4555 ,60801 ,אגאדתס . חומרה: 8080-8086 ,₪1 דא1 ,1-360/370א8] -. מערכות הפעלה: וא 07 ,אזצטש ,05 וא ,11-א5ם ,ואםז/פצוא . בסיסי נתונים: +11] 8455₪כ ,084015. 1284 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5!א]ד,₪541. התמחות נוספת: תכנות 64%1 0 64. שפות תכנות: ,4555181.58 ,6 ,45641 . חומרה: 181-360 ,2000- )א / או ,2100-קו , דא/דא 6ק ואאז ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 112-2100 05 ,1א55/]8 ,05 8וא ,אוו-א5 . בסיסי נתונים: 8455 . 1285 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6441 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 , + +6 ,1/1ק ,אאמדאס . חומרה: 1/1 6ק ואמ , וו-סץ . מערכות הפעלה: 205 18א ,11-א5 . בסיסי נתונים: . 1296 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . / שפות תכנות: 84516 ,אגא דאס ,1/1ק ,45641 . חומרה: דא 47 05 וא18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 15א ,50 ,8א5,18/וא . בסיסי נתונים: 0%8458 ,8455 . 1304 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: ,841 דד א ,אם.81/א4555 ,1/1 ,45041 ,0-84516 . חומרה: 181-370 , 47/87 26 181 . מערכות הפעלה: 1א18/!אט ,1א18/ד/וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 088455 ,034835 ג . 1309 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45641 ,8ם.81/א4555 ,6 ,א מדתסץ ,חם זןםוא55 . חומרה: 11/70-קסק> ,0-11/40ת ,151-11,23 ,11/20-סץ . מערכות הפעלה: אזאש ,ואוו-אפת ,05סכ פוא ,וו-פפץ פסס . בסיסי נתונים: +11] 8455כ ,404845 . 1315 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.157 ,84516 ,₪ם 4555181 .245641 ,6 ,א דפס . 112 1384 * שנות נסיון: 7 השכלה: .56, מהנדס אוטומציה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1ד ,80541. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 555%1858/ | ממפקן.וס ,1-.1ק ,2-אמטסס חומרה: 1-370א18 ,דא/יד. 6 1א18 ,11-קסק ' 0 מערכות הפעלה: 5\סכ אז/ו ,05ס-8וא ,11-א85 ,אואט 05. בסיסי נתונים: סא?אס: ,540% ,וז 8455 . 1387 * שנות נסיון: 11 : השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות של תקשרת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8510 ,0112268 ,₪ ,מם,81/א4555 ,אגדתסק ,ו זק . חומרה: 25/2 ,ְדַא/47 6 1אם! ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 545 ,005 15א ,15א6 ,8%/ואץ . בסיסי נתונים: 8455 . *|39ן שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, הנלת חשבונות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות הוראה. שפות תכנות: ,]6080 ,501 ,8ם.181א 455 ,45641 ,6-סמתטד. חומרה: אצ ,47/81 סק . מערכות הפעלה: 15א ,05 8וא . בסיסי נתונים: 41180 ₪455,00כ ,14016א - 1392 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 0:64.1 64. שפות תכנות: 6 ,00801 . חומרה: 41/87 6ק ואםן ,11-קסץ> ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-₪5% ,1א5:18צוא . בסיסי נתונים: א8ס/וא 8 ,8455 א0- ,28455 ,4�4845 . 1393 * שנות נסיון: 23 השכלה: .כש.?, מדע תכנות 1א0/634 64. תחום התמחות עיקרי: תכנות 8]א]ד.541א. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 84516 ,א4דחס- ,.45041ק-ספאטד. חומרה: 11-שכץ ,1-370א8! ,ידא/ד4 6ק ואפן. מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,205 88א . בסיסי נתונים: +111 8455 . 1397 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, יבוד נתונים לכלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,600801 ,84516 ,.245641 ,6 ,אאאדתס- ,1./1ק ,מם.81וא4555 . חומרה: 48 צ ,47/87 26 ,פ5)-סצזג שו ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 15אש ,5סכ 8וא ,פצ,ואצ ,וא5/18צוא . בסיסי נתונים: ₪5 א1] ,165תת0 ,65 . 1398 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08711 ,אם.[18א4555 ,1157 ,שסנ1סתק ,ו//1ק ,6,אג מדת סי 4561 . חומרה: 1-370א18 , דא/7א 6ק ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: א]אט ,05כ 8וא ,ואצ ,וא8ו/5צוא . בסיסי נתונים: 55/87קק011 ,0845 ג . 1400 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק ,אמקקן 61 ,.1ה4מטדאא . חומרה: 1-80 דא1 , דא/ד8 6 וא18 ,370-ואם] . מערכות הפעלה: 1א62 ,005 פוא ,6א5/18צוא . בסיסי נתונים: 424845 ,8455 ,5455אסק; . * 1401 שנות נסיון: 10 5 בסיסי נתונים: 611225 ,8455 - 1355 * שנות נסיון: 19 השכלה: .₪.ח,, כיברנטיקה מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. ;תמחות נוספת: . 7 5 .ג דהא ,11/45-400]-0קת ,028455 , +]ז] 8455 ,1/1ק ,את ןמואמ 55 . חומרה: 45,400 ,47/81 6 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05,400 ,005 8וא ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: 24845ג . 1356 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערוכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק,.00801, את 81וא4555, א תדה ס-,6. חומרה: 1-370א18 ,11/70-קכץ, דא/דא 6ק ואפ ,%אג. מערכות הפעלה: 1א5,18צוא ,₪7 ,11-5%א ,5סכ פוא אואט/אזת דוש ,פואץ. בסיסי נתונים: ((08)501א . . 1357 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 6 ,84516 ,.41 מש דגא ,חם. זוא 55 . חומרה: 47.1 6 18 ,46482 ק-דדמם 15 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 55צ ,1צ8] 95וא . בסיסי נתונים: ₪845 , + ]]] 8455 ,04845ג . 1359 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות ם!א]ד .0541. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: ג.1טכסוא ,אאאדתסץ 6 ,245041 ,חם1מוא555 . חומרה: 181-370 ,11ו-קכץ ,דא דג 6 ואפ . מערכות הפעלה: ₪1-11 ,005 8)א ,אזאש ,11-אפת ,ואםו/פטוא . בסיסי נתונים: 0ס28א0ת ,צז 8455 . 1365 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות גרפיקה. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 11-קכק ,אם.81/א4555 ,1/זק ,אאחדמס ,6 ,2-ה זט ססוא .45641 <-ס8תטד. חומרה: 181-360 ,17 ,ון-פסק ,דא/דג 6 ואפ . מערכות הפעלה: 1א518/)א ,1א55/18צ ,11-א5ם ,005 8וא . בסיסי נתונים: אא סשו!אג את , +זו] 8458 ,מ /םזאדם . 1366 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות !0/6 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,1./1ק ,1.157 ,84516 ,אגאמדחסי . חומרה: 1 ,דא/47 26 וא8] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 11 - ₪5% ,1א5/18/וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 438458 . . 1367 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מהנדס אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: שירות מחשב. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4 08786 ,56 81וא4555 . חומרה: 47/1 6 !18% ,1-360א18 ,8-פכץ ,ון-קסץ ,ג . מערכות הפעלה: 0005 58א ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 8455 . 1382 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדסרדיו-אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6041 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,.4561< ,6 ,וא/,1ק , חם זפוא 55 . חומרה: 477/71 26 1א8], 8048/8051 ,8080/8086 ,זמ ידא1 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1515-11 ,אק . בסיסי נתונים: 8458-111כ . 14 --‏ כ -..סחחחרררררבר התמחות נוספת: . שפות תכנות: א61.4810 ,אא תס ,1/1 ,₪ . חומרה: 11-פכץ ,41/81 26 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 18א ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: ₪5 א[ ,111 8458 ,אס61 01.4 ,088455 ,סקאס ממקקווס . 1435 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות חוקד. תחום התמחות עיקרי: תכנות ]אד ,8541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א ₪78 0 ,45641 ,חם.]םוא455 ,+ +6. חומרה: 07-11/40> ,181-370 ,דא/ידה 6 וא8 . מערכות הפעלה: פוצ ,א]אט ,05 8וא . בסיסי נתונים: 0112258 ,8455 א0ע . 1436 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אדא סת ,ווק . חומרה: 7א/47 6 18% , וו-קכץ ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 18א ,11-א₪5 ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: . בינה מלאכותית 1062 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0111 א ,6 ,84516 ,1/1 ,אד סי חומרה: (80386 1 דַא1) 5 ץק ,%1/370צ18. מערכות הפעלה: 005כ-18א ,5/וא. בסיסי נתונים: 61.12758 088455 +8450111כ. 1133 * שנות נסיון: 19 השכלה: .כש.תץ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: 84510 ,5קואטוא ,21/1 ,אג4אדתסת 55 אס ,8455 ,תםקקן1 . חומרה: 11-קקץ ,1-370א18 ,ְדא/דא 6 ואפ . מערכות הפעלה: ]55/18 ,1א5/18/וא ,205 וא . בסיסי נתונים: 111 8458 . * 1134 . שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: .41.001 ,84516 ,אאאדתס- . חומרה: 14114א4 צ 0ץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 68 ,%55/18% . בסיסי נתונים: . 1142 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,45641 ,א4חדחסק; ,ווק . חומרה: 17/87 6 ואם1 ,ןו-שכק ,370-ואאו . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-65%א ,6א55/18 . בסיסי נתונים: . * 1143 שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . " שפות תכנות: 60801 ,אג4 חדתס- ,45641 ,1/1 . חומרה: 47/87 6 [אם1 ,1ו-קכץ ,370-ואמן . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-א5ת ,6א55/18 . בסיסי נתונים: 55708 ,1840אש . 17 מו השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/64%1 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,21/1 ,א4מז0₪ם ,6. חומרה: 41/7 26 ]א18 ,1ן-קכץ ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 05/2 ,005 18א ,11-א₪66 ,518% . בסיסי נתונים: 8%1514כ ,088455 ,4835 ,855 . 1404 * שנות נסיון: 16 השכלה: .56.)א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות ₪]א]ד,541א. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: ₪4 08₪1- ,81.58/א4555 ,,5641ץ . חומרה: 11-קכק ,181-370 . מערכות הפעלה: ₪405 ,5-11 ,55 . בסיסי נתונים: . 1408 * שנות נסיון: 15 השכלה: .ח, חום לזרם וטורבולנטנוסט. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0 68. התמחות נוספת: תכנות 115 ,51 . שפות תכנות: א84 01 ,84516 ,5 4555181 ,6 ,4561 . חומרה: 47/21 26 וצם] ,1ן-קסץ ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א5/18/א . בסיסי נתונים: (5₪קק8-111)611כ . *2ן14 שנות נסיוןן: 12 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תחזוקה מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אא דקס; . חומרה: ₪05 5א ,1א8] 55 ,186 5/וא . מערכות הפעלה: 41/01 1א8] 6ק ,11-קסק . בסיסי נתונים: . 1416 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,אמ אקקן1ס ,6 .' חומרה: 47/87 6ק וצ8] . מערכות הפעלה: 005 8 . בסיסי נתונים: 111 8455 . 1420 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנס מעערכת מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: .. שפות תכנות: 1./1ק ,4554/8158 ,6 . חומרה: 1-370א18 ,41/81 6 זאם] . מערכות הפעלה: 05/2 ,א]אש ,05 פוא . בסיסי נתונים: 14616 . 1421 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות ₪!א]ד ,זמ התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א84ד08ת ,561 ,םוא 55 . חומרה: 47/81 26 [א8ן ,את דדסוומו . מערכות הפעלה: 05 68א ,(פצ)מדת . בסיסי נתונים: 611278 ,8455א0 . 1424 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות ם1אוד ,51. שפות תכנות: 1//1ק ,א ג א דסת ,55 81וא155 . חומרה: 15 ,דַא/41 6 וא18 . מערכות הפעלה: 005 18א . בסיסי נתונים: אסס ג 48 . 1432 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.5%6א, מהנדס מחשבים. . תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. 16 שנות נסיון: 16 השכלה: .1.50צ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,6 ,בא דאס .60801 ,4255518155 . חומרה: דא 41 6 ז18 ,1ו-קכץ ,181-370 . מערכות הפעלה: ]רצ ,05כ פוצ ,וצצ ,18 דצוצ . בסיסי נתונים: ₪855 ,8455 . 1322 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56צ, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תיכנות מדע. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 834516 ,ג דחסת ,8ם.181צ4555 ,80-6אד ,.24561.ספהטד. חומרה: %1-360:370צ18 דא דג 6ק זצם . מערכות הפעלה: א1אנ ,זא קס ,181 פצוצ ,05 8א . בסיסי נתונים: . 1355 * שנות נסיון: 19 השכלה: .₪.ת,, כיברנטיקה מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .41841 ,45-400 ₪20-111 ,55 8אס- , -1!! 55ה מכ ,1.1ק ,הס 555181 - חומרה: 400 45 ,ידא 47 6 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 400 05 ,0005 15א ,181 פצוצ - בסיסי נתונים: 4248465 . *357ן שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56צ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 60 ,8.3516 אצ ,518158 455 . חומרה: דא 41 6 181 ,50 46ק-דדטםצופו ,0 . מערכות הפעלה: 85 ,1צ18 1/5 . בסיסי נתונים: ₪835 , -11! 8455 ,04845 ג . 1367 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56צ, מהנדס אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: שירות מחשב. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א 8ד0₪- ,8ם.181א5 455 . חומרה: דא 41 26 181 ,18%1-360 ,8קםץ ,וו-קכץ ,קת . מערכות הפעלה: 05 15א ,18% פצוצ . בסיסי נתונים: 8355 . 1384 * שנות נסיון: 7 . השכלה: .1.56צ, מהנדס אוטומציה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15!ך .541 א. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 455541855 ,ממ קקו 61 ,1ו-1ק ,4-2 1טססוצ ".אא דהס,. חומרה: 181-370 ,דא ד 26 181 ,וו-קסץ . מערכות הפעלה: 5וססא !וא ,5סס-18א ,11-₪5% ,א!אטש 05. בסיסי נתונים: ס%ץא0 ,אסכ 484 ,1ו1 פבה8ס . ]392* - שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 6441 0 64. שפות תכנות: 6 ,.00801 . חומרה: 41/87 6 וצמו ,1ו-קכץ ,370-וא8ו . מערכות הפעלה: 005 18צ ,11-₪5% ,וצ5.]8צוא . בסיסי נתונים: א1/05א 4 5 ,455 8אס- ,8455 ,5ה8 גכ .ג - 1393 * שנות נסיון: 23 השכלה: .₪.ז?, מדע תכנות 64%1 0 64. תחום התמחות עיקרי: תכנות 18צ!דך ‏ 5341א. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 84516 ,צג4חדתס- ,.45641ק-50אטדך. חומרה: [1-קכקץ ,181-370 ,ידא ד 6 וצפן. מערכות הפעלה: 11-%א₪5 ,05 18 . בסיסי נתונים: - 11! 8355 . * 1397 שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56צ, יבוד נתונים לכלכלה. 1099 1169 * שנות נסיון 17 השכלה: .כ.ח?, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: ,41,601 ,6 , 1/זק ,אא4אדהס ,5641 . חומרה: 47 6 וצ18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 2005 5!וא ,1א5/18/)וא . בסיסי נתונים: . 1170 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 011755 ,84516 ,1/1 ,אג4אדאס ,.45641<ץ-סמהטד. חומרה: 411 26 18% ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 62/1 ,05 8וא . בסיסי נתונים: 6112258 ,8458אס0- ,זו] 845₪כ . 1190 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56צ, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 01/1 ,אַ0₪784- ,181.58א055 . חומרה: 47 20 1צ8] ,370-וצם1 . מערכות הפעלה: 005 פוא ,181 5/וא . בסיסי נתונים: 088435 ,צ] 8455כ ,]ו 5₪גמס . 1203 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5)א1ד,541ק. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 0085 ,6 ,אגדאס- ,1/1 ,חם.ןםוא555 . חומרה: א % ,11;40-קכץ ,11/34-כץ ,8080 .1 דא1 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 48 ש/18אש , + א11-א5ת ,וא 5-11 8080(,‏ 1םדדא1800)1 5סכ א18ז/פואץ . בסיסי נתונים: 5!א] . 1263 * שונות נסיון: 20 השכלה: .1.50א, רדיופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5!)א]דך ,80541 התמחות נוספת: עבוד נתונים. שפות תכנות: 84516 ,245641 ,א4אדתסת ,חם.זם וא 55 . חומרה: 7א:47 6 ואם1 , וו-פסץ . מערכות הפעלה: 205 18א ,11-ידא . בסיסי נתונים: אס , +11 8455 . 128| * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56צ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: מודלים לסטטיסקה ומתמטיקה. שפות תכנות: .41001 ,41 אשד א ,6 2 45041 ,1/.זק ,אגמדקסת ,ממ םוא 55 . חומרה: 41/7 6ק 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,6א5/18/וא . בסיסי נתונים: 8455א0ת ,8455 ,04845 . 1285 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 4516 , + +6 ,1,/1ם ,אג4מדמחס . חומרה: 81/1 6ם 1א18,וו-סץ . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-א5ת . בסיסי נתונים: . 1287 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,4דא0ם ,1/1ק 00801. חומרה: 411 6 1א8!] ,370 - וא18 . מערכות הפעלה: 205 15א ,1א8] פעזא . בסיסי נתונים: +111 8458 ,5א1 . 1299 * 18 בסיסי נתונים: אא1אם ספ /שסאא ,111 8455 . *55ן1 שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, הנדסת מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1ד,8541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4016]א ,א ךס ,8 81וא455 (6,00801. חומרה: אא צ , 11-קכץ ,1-370א18 ,דאוידא 6 ואפ . מערכות הפעלה: 1א18/מ5ט ,8ואץ]א צ ,א!ו-א5ת ,וו-דת ,5ספ פוא . בסיסי נתונים: 14016א . |] * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צ] 8458 ,₪ ,4516 ,1/1 ,01.5/א4555 . חומרה: 47 6ק ואם] ,11-א4 %,2200-א 4 / ,8085/8048 .1 דא1 ,9216 15 ,1-370או . מערכות הפעלה: 2.15 11 ₪15 מא וזא ,05 8וא ,אז]אש ,595/18 . בסיסי נתונים: צ] 8455 ,181 5א1 . 1164 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תיכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,21.1 , אג א דקס; ,60801 ,(1-370,8080א18)₪ם.181א 455 - חומרה: 47/81 6 1א8] ,1-370אם1 . מערכות הפעלה: 1א55;18ש ,1א5;18צוא ,05 א . בסיסי נתונים: . * 84ןן שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א דקסץ ,מם.1םוא4555 5 א ,סקאס ,מםקקן1 . חומרה: 47/7 6 וצמ . מערכות הפעלה: 1א11-₪5% ,05 פוא . בסיסי נתונים: . 1203 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, | מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א541.71א. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 0255 ,6 ,.א4מדהס- ,ווק 0 - חומרה: 4% צ ,40 11-קכץ ,11/34-קכץ ,080 ,0 . . מערכות הפעלה: אגצןפואע - ]אוו-א5ק ,1א11-א₪5 ,(8080 1ם דא!)1800 05ס ,וא5/!8ואל . בסיסי נתונים: 5!א] . 1208 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: ₪1./11 ,1א/,1ק ,₪ ,245641 ,א4חדתס: ,תם 4555181 . חומרה: 8080 ,81 דא1 ידא/דא 6 18% ,1ו-151, וו-קסץ ,אואו2-קת . מערכות הפעלה: 11 1515 ,א]אט ,11 צטסא מחה אדא ,05כ פוא ,5/וא1ו-%א5ם !ומד . בסיסי נתונים: 1.0705 , צאם 0 2/0 וא] ,מםקקן61 ,צן 8458 ,1 דסד ,0א-4845ג - * 0ו2ו שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. . התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 02055-5 ,8455 א0= ,.45041ק ,אג4חדתסק; ,ווק . חומרה: 47/87 6ק וא18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וצ ,1א8!/ואצ ,1א5,18צוא . בסיסי נתונים: 0%8455- ,8455 ,2404845 . 1219 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: 284516 ,245641 ,א4מדתסץ ,1/1 ,6 ,אם]פוא55ג . חומרה: 8086/8088 ₪1 דא1 ,11-שכץ ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,5-11 ,וא5/18צוא . בסיסי נתונים: אפקק011 ,8455 0% ,8455 . 11 תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,84516 ,.45641ק ,6 ,א4מדתס- ,ן]/זק ,חם.]וא555ג . חומרה: א צ ,47/81 6 ,5/-סאג שו ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 5!אש ,005 5וא ,%5, ואצ ,]א8ו,5וא . בסיסי נתונים: 5 א] ,07165 ,מ . 1398 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 11ד08- ,181.58א4555 ,1159 ,6סוסמקץ ,וק ,6,א הדא ס, 561 . חומרה: 1-370א18 , דא/דג 6ק ,וו-קסק. מערכות הפעלה: א1א ,05 15א ,ואצ ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 87 258ק].01 ,04845( - רשתות תקשורת * ן103 שנות נסיו 13 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 26-3א ,600801 ,6 ,א4דסת ,חם, ]םוא 55 . חומרה: 45/400, 11-קסק,370-וא1 . מערכות הפעלה: 400 11,05-₪5% ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: א צ,8סא . 1104 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום כלכלי. התמחות נוספת: 284, תקשורת. שפות תכנות: ₪1./1 ,.60801. חומרה: 100/150 6 א ד דא/6< ואם! ,370/ו)א18. מערכות הפעלה: 05/4 ,15-005א , דעוא. בסיסי נתוניס: 258ק611 , צ] 8455 , סמקאס:. *30ן1 שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 ,.245641 ,8455 ,אגאדקסט . חומרה: 05/2 ,41/7 26 וא18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: א]אש ,05 68 . בסיסי נתונים: 0884355 , +11] 455סס . 1132 * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. . שפות תכנות: 161-370 ,0-6 אד ,אא4חדחסס ,1/1 . חומרה: 41/81 6ק וא18ז ,1ו-קכץ ,181-370 . מעדכות הפעלה: 205 8וא ,11-5% ,1א5/18ע)א . בסיסי נתונים: . 1150 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ]א-.1ק ,.אגאאדחס; . חומרה: 1-370א18 ,07 ,8080,8086 ,₪1 ידא . מערכות הפעלה: 4515 ,5-11 , אואם . בסיסי נתונים: . *52ן1 שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84510 ,.60801 ,1,/1ק חם. 555181 . חומרה: 81/1 6 1א18 ,1/370א18 . מערכות הפעלה: 205 15א ,1א5/18ץוא . 110 =/-/ 7-ו השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,0111 ,1/1 .00801 חומרה: 477/87 6 181 ,370 - ואםן . מערכות הפעלה: 2005 18א ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: +11] 8455 ,15א! . 1292 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות גניקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1א45 וא ,6 ,אם.81ואם 455 ,א ח ]תס המהטדהא ,ווק. חומרה: דא/ד 6 וצ18 ,1-370אם1 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,ידצוא ,וא . בסיסי נתונים: אסןוא 61.4 אסכ 454 ,8-2455, צ] 55 מכ הםקקווס, סקאס 8455 אס 5ה8האסג 1295 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6/41 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪4510 ,6 ,.245641 ,אגחדחסת ,ועות . חומרה: 41/87 6 וצם1 ,360,370-ואחן . מערכות הפעלה: 2005 15א ,!אצ ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: +111 8455 . 1299 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,6 ,אגאדחס; ,.00801 ,מם.81וא555 . חומרה: 47/87 26 1צ18 ,1ו-פכץ ,370-וא18 . מערכות הפעלה: א1אט ,005 5וא ,ואצ ,ואפ דצוא . בסיסי נתונים: 845₪א ,8455 . 1305 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 181.5₪א 455 , מםקקוון0 ,ו/ק. חומרה: 47/7 6ק 1א18 ,370-ואמן . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 8וא ,1א5/!8צוא . בסיסי נתונים: 0%8458: , +11 8455 . 1307 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,1/1 ,6 ,א4מדתסץ ,600801 ,חםזםוא555ג . חומרה: 18%1-370 , דא/47 6 ואפו . מערכות הפעלה: 1א85/18ע ,%1א5/18/)א ,05 פוא . בסיסי נתונים: 088458 ,8455 , ממקקווס . * 1309 -. שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: .. שפות תכנות: ,45641 , 58 181א5 455 ,6 ,א מהדחס- ,8158 וא 55 . חומרה: 11/70-קכץ ,40 11-פכץ ,151-1123 ,1/20ו-סת . מערכות הפעלה: א]אש ,1א11-%א₪5 ,05 פוא ,1ו-שס? 5סס . בסיסי נתונים: +111 8455 ,04845 . %% שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,84516 ,5קואשוא ,א4מדתסם . חומרה: 11-קסץ ,דא/47 56 ואפן. מערכות הפעלה: 1צ5כ ,05 פוא ,ואוו-אפם . בסיסי נתונים: !א8וא ,424845 . 1329 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמתיקה יישומית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. 13 וו 1224 * שנות נסיון: 10 . השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות ]6 ד.54%1א. שפות תכנות: 83516 ,2141 ,א4מדחס; ,45641 ,חם.81וא555 ,6 . חומרה: 07-11 ,1-370א18 , דא/דא 6ק ואפז. מערדכות הפעלה: %1א5/18צוא ,א]אט ,05 8וא . בסיסי נתונים: +111 8455 . 1228 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,181.58א4555 ,אא4חדחסת , ווק . חומרה: 41.1 6 18% ,1-360/370א8] . מערכות הפעלה: 1א55,18 ,005 15א . בסיסי נתונים: 088455ת ,אםקקן61 ,111 8455 . 1246 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .41 ד א ,8455 אס ,84552 ,1/1 ,00801 ,מם.81וא 455 . חומרה: 41/7 6ק 1א18%1-370,18 . מערכות הפעלה: 005 8וצ ,1א5,18צ!א.. בסיסי נתונים: 404845 . 1262 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1.'1ק ,6 ,אם.181א5 455 . חומרה: דא דא 6 וצם1 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 55 ,05 15א ,5צוא . בסיסי נתונים: +]]1 08455 ,אסת ,אםקק ]וס . 1263 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, רדיופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5!א]ד .541 התמחות נוספת: עבוד נתונים. שפות תכנות: 834516 ,.245641 , אגאדתס- ,חם,ןםואם55 . חומרה: דא/47 6ק וצמ , וו-קסץק. מערכות הפעלה: 005 48צ , 11-דא . בסיסי נתונים: א0= , +11 8455 . 1269 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 5!אזד .541. שפות תכנות: 84516 , א 8ד0- .245641 ,אם.1םוא4555 ,6 . חומרה: [151-1 ,1ון-קכץ דא/7א 6 ואפ . מערכות הפעלה: 75% ,07-11 ,11-₪5% ,005 8וא . בסיסי נתונים: +1]] 8455 ,אמקקווס . 1284 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15א1ד,541. התמחות נוספת: תכנות 0/6481 64. שפות תכנות: ,181.58א5 455 ,6 .5641 . חומרה: 1-360א18 ,6-2000אג צ ,2100-ו דא/ד4 26 ואפ , וו-קפץ . מערכות הפעלה: 0 05 ,1א55/18/ ,5 פוא ,ואו1-אפם . בסיסי נתונים: 8455 . 1285 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א0/68 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ₪45160 , + +6 ,ן//1ק ,אגמדתסק . חומרה: דא/ד4 6 וא18 ,וו-סץ. מערכות הפעלה: 205 8א ,5-11 . בסיסי נתונים: . * 1287 שנות נסיון: 11 112 חומרה: 18%1-370 ,דא/ידא 26 וצט1,וו-קסץק. מערכות הפעלה: פ/וסכ אזצ ,05כ-8וא , וו-א5ם ,אזאט 05. בסיסי נתונים: 80?א0- ,אסכ 284 ,111 8455 . 1387 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות של תקשרת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 8516 ,0112258 ,6 ,חם.1םואם455 ,א4חדמחסק ,וו . חומרה: 5/2 ,477/87 06 181 ,1-370א1 . מערכות הפעלה: 5/5 ,05 15א ,15א6 ,85;וא . בסיסי נתונים: 285₪. . 1397 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, יבוד נתונים לכלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .00801 ,84516 ,45641 ק ,6 ,אאתדת0סת ,1/1 ,מם.81וא2555 . חומרה: אצ ,47,877 6 ,%5-סצרב או ,370-ואםן . מערכות הפעלה: 15א ,05 פוא ,5צ,וא ,1צ5,18/וא . בסיסי נתונים: 5 א1 ,0105 ,05 . 1408 * שנות נסיון: 15 השכלה: כש.תפ, חום לזרם וטורבולנטנוסט. תחום התמחות עיקרי: תכנות כ.64. התמחות נוספת: תכנות 15א1ד ,541. שפות תכנות: א.08₪184- ,8516 ,אם.181אצ4555 ,6 561 . חומרה: דא. 47 26 וצ8ן ,וו-פכץ ,370-ואא1 . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א5;18צוא . בסיסי נתונים: (8-111)6112258כ . *7ן4ן שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45641 ,6 ,₪ם.81/א4555 ,אג4אדחסם , העוק. חומרה: 47.87 26 1צ8] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ד/וא ,1א8!/פצוצ . בסיסי נתונים: 0%8455- ,8455כ ,אםקקו61 . 1420 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנס מעערכת מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,1ק , 181.58א4555 ,6 . חומרה: 1-370א18 ,דא 47 26 וא . מערכות הפעלה: 05/2 ,א!אש ,05 68א . בסיסי נתונים: 40016)א . 1421 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות ם]אוד.8541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א 0078 ,84516 ,45641 , חם.81וא2555 . חומרה: 47/87 26 ואו ,א 246% דדס ןומ . מערכות הפעלה: 205 8א ,(ש1)פידא . בסיסי נתונים: 60112758 ,8455אס0- . 1430 * שנות נסיון: 20 השכלה: כ.זץ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.45641 ,84516 ,א4מדתסץ ,.00801. חומרה: 18%1-370 , 11-קכץ ,47/8 6 ואפ . מערכות הפעלה: 1א18 פצוא ,וא+,וא!ו-₪5% ,05 6א . בסיסי נתונים: 2204845 ,מ5ב8אסת , +111 845 . 1436 * '* שנות נסיון: 18 השכלה: .1.50א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אגא דאס ,ווק . חומרה: דא/7א 6ק ואם1 ,11-פכץ ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-א5ת ,181 פצוא . 15 התמחות נוספת: . שפות תכנות: אא ד 0= ,41001 ,245641 ,58 81/א5 55 - חומרה: 41/87 6 זא8] ,1-6אפםם ,ו1-קסץ. מערכות הפעלה: 05 18א ,11-א5ת . בסיסי נתונים: . 1330 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 68-.41.001, 81.58 וא 455 א א ,516 ם, את ד סת, וז 6, 5641 . חומרה: 11-קכקץ ,דא/ד4 6 וא18 ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 5 5א,וו-דא ,וא8]ז/ואצ. בסיסי נתונים: . 1332 * שנות נסיון 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5ואוד,541א. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: אגא דאסת ,אמקקן 61 ,,45641ק ,6 ,חם ןהוא555ג . חומרה: 1ן-קכקץ ,דא/דא 6 ואפ . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,05 פוא . בסיסי נתוניס: 84558 . 1346 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, אוטומטיזציה של מערכות בקרה. תחוס התמחות עיקרי: תכנות 5!א!ד ,80541. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4555%)81.58 .245641 ,א4תדתס; ,6 ,60-11 א . חומרה: 181-360 ,דא 47 6ק וצפו , וו-פסץ. מערכות הפעלה: 55ש ,005 68א,11-₪5% , ו ו-דם . בסיסי נתונים: . * 1356 שנות נסיון: 14 השכלה: .56.)א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערוכות. התמחות נוספת: שפות תכנות: 71.1 00801 181.88א8 458 אד 0 ,6 . חומרה: 181-370 ,70 11-קסק, דא ד 6 181 ,4 . מערכות הפעלה: /א8] טא ,ד ,1 1-א₪5 ,005 8וא,א]אט/א1מד1ש ,פואץ . בסיסי נתונים: (-8)501 0 . 1359 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5]א]ד .1. התמחות נוספת: שפות תכנות: גזטססוא ,אגאדחס 0 ,45641 ,חם,81וא555 . חומרה: 18%1-370 ,11-קכץ , דא/דא 56 ואפ . מערכות הפעלה: 87-11 ,005 8וא ,אואט ואפ א וא. בסיסי נתונים: סמקאסת ,צז 8455 . 1367 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מהנדס אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: שירות מחשב. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0184 ,אם,81וא555( . חומרה: 47/81 6 181 ,181-360 8ק ,ו-ססץ ,תו. מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5/18/]א . בסיסי נתונים: 28458 . 1382 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדסרדיו-אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות !0/6 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4516 .45641 ,6 ,1א/,1ק ,.חם. זםוא55ג . חומרה: 1א/41 26 1א8], 8048/8051 ,8080/8086 ,1 דא1 מערכות הפעלה: 205 88א ,1515-18 ,)א/ק0 . בסיסי נתונים: 845-111 . 1384 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדס אוטומציה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 8!א1ד,51. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 1858א4555 ,הםקק611 ,1-.1ק ,2-ה 1טפסוא .245641 ,6 ,אאמדתס . 14 תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מלמד. שפות תכנות: 8516 ,.45641 . חומרה: 14114א4 צ ,דא/ד4 6 ואמ . מערכות הפעלה: 05 8וא . בסיסי נתונים: (צ111)1 8458 . 1167 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התננחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א ידק 0 ,1/,זק ‏ מתקקו וס ,00801 . חומרה: 07-11 ,1-370א18 ,41/87 26 וצמ . מערכות הפעלה: ₪5% ,05 8וא ,6א1/5/18א . בסיסי נתונים: 24545 ,088455 ,111 85 . 1169 * שנות נסיון: 17 השכלה: .כ.זת, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: ,41/0001 ,6 ,1./1ק ,א4אדחס- ,45041 . חומרה: 47 26 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 68 ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . * 84ן1 שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א אדאסת ,חם.81ואם 2455 ,אס ,סקאס ,המקקוזס . חומרה: 47/87 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 1א11-א₪5 ,05 8וא . בסיסי נתונים: . 1210 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 0055-5 ,8455 0% ,45641 ,.אהחדחסק ,וע . חומרה: 477/81 26 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א18/ואצ ,ואם!/5א . ' בסיסי נתונים: 088455 ,8455כ ,224845 - 1219 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: 84516 ,.45641ץ ,אתדתס- ,1/1ק ,6 ,חם.81וא 55 . חומרה: 8086/8088 ,81ידא1 ,11-שכץ ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-₪5% ,1א18/פצוא . בסיסי נתונים: 6112258 ,088455 ,8455 . 1267 * שנות נסיון: 18 השכלה: .6.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: מערכות מיקרופרוצסורים לתיעול. התמחות נוספת: !אוד 8541. שפות תכנות: אא דאס ,את 81וא555 ,6 . חומרה: 80*86,8051 ,₪1 ידא , דא/ד4 6 וא8. מערכות הפעלה: 05 8 . בסיסי נתונים: . 1285 * שנות נסיון: 18 השכלה: .50.]א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/64%1 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 4510 , + +6 ,1/1ק ,א4אדתס. חומרה: 47/87 26 1א18 ,11-סץ . מערכות הפעלה: 05 8וא ,5-11 . בסיסי נתונים: . 1290 * שנות נסיון: 15 השכלה: .כ.ת?, חקר ביבוים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א640/64. התמחות נוספת: . 17 םְ -..:ב'"*.*שסס-ו בסיסי נתונים: . לומדה 1061 * שנות נסיוך 10 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: זם וא 455 6,245641, א דסא וק . חומרה: 417/81 6 1צ8] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,%1א5/18/!וא . בסיסי נתונים: 111 08458 ,088455 ,404845 - 1062 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪20111 ,6 ,84516 ,1/זק ,א אד ס=. חומרה: (80386 זדאז) 181.5ד ]001 6ק ,1/370א18. מערכות הפעלה: 15-05 ,5/!א. בסיסי נתונים: 0112258 08455 +8455111. 1100 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪76 ,84516 ,1.1 ,00801 ,אגא דחסת . חומרה: 6-2200א ;4 שו , וו-קסץ ,1-370א18 , דא/ד4 6 ואםן ,6/2 וצמ . מערכות הפעלה: ₪5% ,1א8] 5צוא ,005 8וא . בסיסי נתונים: 1.0105 ,(141)08/2א5 דא] ,א ,11 4016 !א . 1103 * שנות נסיון: 8 השכלה: .56.]א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יָישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 . חומרה: סאג א ,6 וצ . מערכות הפעלה: 18-005א . בסיסי נתונים: (סא4) 1.084ם ,08455 ,8455 . 1106 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181,55א4555 ,א4אדחסם ,1/זק . חומרה: 47/81 6 18% ,1-370א18 - מערכות הפעלה: 2005 15א ,1א5;18/!א . בסיסי נתונים: +11] 84355 . 1107 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.5%6א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 450641.6ק,4516ם,1/ק . חומרה: 26/2 ]א8! ,41/81 6 1א8] ,1812370 . מערכות הפעלה: 15/205צ,/א5;18/וא. . בסיסי נתונים: 8455א0ת, אמ קפ 61, +]ו] 455מכ . *בבו1 שנות נסיון: 19 השכלה: .סש.ת?, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: 84516 ,25!א1!0א ,21/1 ,אא4חדתסת ,088455 ,8455 ,אמקקווס . חומרה: 07-11 ,181-370 ,'דא/'ד 6 ואמ . מערכות הפעלה: 1א55/18ש ,1א5/18/וא ,005 א . בסיסי נתונים: 111 8458 . * 1166 ' שנות נסיון: השכלה: .6 מורה לפיסיקה. יירו ורוק * 116 [0-0 מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,05 15א . בסיסי נתונים: 8458 . 1335 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: חדרכה לתכנות ומפעלים. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ₪516 ,1./1ק ,אא4אדחסץ ,00801 ,370-חם. 81 וא 55 . חומרה: 7/847< 60 ,411 וא צ-6: ,1-370אפ1 . מערכות הפעלה: 005כ-א18א ,05 8וא ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: . 1384 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדס אוטומציה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1₪א[ד.8541. התמחות נוספת: תכנות מדע. : שפות תכנות: 1858א4555 ,אםקקן1זש ,1-1 ,14-2טפסוא 5641גץ ,6 ,א4חדמס . חומרה: 1-370א18 ,ידא/1א 26 ואפ ,וו-קסק. מערכות הפעלה: %5וסכ אזצו ,5סכ-5וא ,11-אפא ,אזאש 05. בסיסי נתונים: 2%0א0- ,אס 48 ,זו! 55ה מס . *ן39ן שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, הנלת חשבונות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות הוראה. שפות תכנות: 60801 ,.5001 ,4555%181.58 ,.245641 ,6-ס8אעד. חומרה: אצ , ידא/דא 6 . מערכות הפעלה: 5!אצ ,05 8וא . בסיסי נתונים: 41180 845₪,0כ ,016 וא . 1395 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . , שפות תכנות: .161 ,.41 תדג א אמפקו וס ,ווק .45641 . חומרה: 11-קכק ,47/87 26 18% ,360/370-ואפן . מערכות הפעלה: 05/2 ,05 8וא ,1א18/פ5צוא . בסיסי נתונים: 11 08455 ,8455-111כ ,04845ג . 1396 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .80-245641 0ד, 21/1 ,00801 . חומרה: 477/87 26 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,1א18/פצוא ,ואם/פפצ. בסיסי נתונים: 8455 . 1397 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, יבוד נתונים לכלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,00801 ,84516 .45641 ,6 ,א4אדתס; ,1/1 ,חמ 81וא555 . חומרה: 4% צ ,אד 26 ,פ/-סאג או ,370-ואפו . מערכות הפעלה: 8ואש ,005 פוא ,פצ,ואצ ,וא8!/פצוא . בסיסי נתונים: פפא1 ,07165 ,מק . . 1398 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0₪1- ,א81,5וא4555 ,115 ,6סוסמקץ ,ווק ,6,אגאדתס- 561 . חומרה: 1-370א18 , 7/7 56 ,וו-קסץ . מערכות הפעלה: ]אש ,05 8וא ,ואצ ,וא8!/פצוא . בסיסי נתונים: 87 58קק01.1 ,4845 0 . 1406 * שנות נסיון: 20 השכלה: .ח, תכנות לגאופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות הנדסי טכני. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 77 א אדתסק . חומרה: 47/87 0ק ]א8] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,6א5/18ש)א ,55/18 . בסיסי נתונים: . 119 שפות תכנות: 84516 ,6 ,אא4אדחסת . חומרה: 18%1-370 ,11-ק0ץ ,דא/ד4 6 ואפ . מערכות הפעלה: 1צ1/5.18א ,11-א₪5 ,05 8וא . בסיסי נתונים: 088455 , +1]1 =845כ . 1299 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,6 ,אאא הס ,60801 ,אם.181א4555 . חומרה: 47:87 26 ]18 , 1ו-קכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: א]אט ,005 8וא ,ואצ ,א8ו דטוא . בסיסי נתונים: ₪858 ,8458 . 1300 * שנות נסיון: 25 השכלה: .ם.תץ, מטמטיקה שימושית ושליטה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1 . חומרה: 411 6ק וא18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א8] פוא . בסיסי נתונים: 8458-111כ . 1308 * שנות נסיון: 20 השכלה: .ש.ז?, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: עיבוד תמונה. שפות תכנות: ,45641 ק-80אשטד,אגמדחסם ,ווק . חומרה: 6/47ק 18%1 ,370 1-360צ8] . מערכות הפעלה: 005 5וא ,/א5.18צוא . בסיסי נתונים: . 1310 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56צ, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .841 ד א ,84516 ,6,545 ,1/1ק ,אחדתסט . חומרה: 1א,47 6 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8!א ,1א518/!וא . בסיסי נתונים: 424845 ,14צ.241 ,545 . *זון שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 6א/6א6. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א דאס ,אם.181א4555 . חומרה: דא,47 56 ואםן ,שו ,וו-פסץ. מערכות הפעלה: 11-₪5% ,11-זדם . בסיסי נתונים: . 1321 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 ,45641 , 1/.זק ,מם81וא55ג . חומרה: 11-שסק ,אדא 56 וא18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 1ו-דה ,05 8וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: ]--8458כ . 1327 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 21/1 ,אִגאד08ם ,6 . חומרה: 1-360א18 , דא/7א 06 ואפ . מערכות הפעלה: 1א41%5/18 ,05 פוא . בסיסי נתונים: 6112088 ,₪845 ,8455 ,סמק-אסק . 1332 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות ם!אזד .0541. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: א.08₪154- ,אםקק]011 ,245641 ,60 ,חם,1םוא555 . חומרה: 07-11 ,דא/ד4 6 וא18 . 118 רפואה 1062 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 70111 א ,6 ,₪516 ,1/.זק ,60801 ,24561 ,אג4מדתסה. חומרה: (80386 ,₪1 דא1) 81.5 ]דג ק1א60 6ץ ,1/370א8ו. מערכות הפעלה: 005כ-15א ,5/!וא. בסיסי נתונים: 6112258 8455א0ת +85111ס. 1100 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪20 ,84516 ,1/1 ,.00801 ,אג4אדתס . חומרה: 6-2200א ,שג , וןן-שכץ ,181-370 ,ידא/דא 6 ואפ ,6/2 ואמ . מערכות הפעלה: ₪5% ,1א5/18צוא ,005 8וא . בסיסי נתונים: 1.0715 ,(8/2) 141אפ דא] .8 ןג וא . 1130 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. | שפות תכנות: 6 ,450641 ,8458 ,אגאדתסת . חומרה: 5,2ק ,דא,יד4 6 וא8! ,1-370אמן - מערכות הפעלה: א]אנ ,05 8וא . בסיסי נתונים: 088458 , +111 ם5סס . * נכוו שנות נסיון: 19 השכלה: .כש.תי, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: ₪45160 ,155אשוא ,וק ,|אאאדתס ,8458א0- ,08455 ,המקקוס . חומרה: 11-ק ץק ,1-370א18 ,ידא/ד4 6 ואפ . מערכות הפעלה: 1א95/18 ,1אם5/!8צוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 111 8458 . 1142 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.45641 ,אג4חדתס- ,ווק. חומרה: דא/יד4 6 ואמו ,11-שכץ ,370-ואחו . מערכות הפעלה: 005 8וא ,11-₪5% ,1א55/18 . בסיסי נתונים: . *43ן1 שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת:. . שפות תכנות: ,60801 ,אג אדחסץ ,45641 ,ות . חומרה: 477/87 6 18 ,11-קכץ ,181-370 . מערכות הפעלה: 205 18 ,11-א₪5 ,1א%55/18 . בסיסי נתונים: 551708 ,ם84ואש . *ן115 שנות נסיון: 20 השכלה: .3.56, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1./1ק ,81.58/א4555 . חומרה: 1/370א18 . מערכות הפעלה: 1א5/18/)/א . בסיסי נתונים: 1א15/18א] . 1152 * שנות נסיון: 22 השכלה: .56.]א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84510 ,60801 ,1./1ק ,א ו1םוא555ג . : חומרה: 7א/7א 6ק ואמ ,1/370א18 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,6א5/18/וא . 11 1407 * שנות נסיון: 30 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: א.06784= ,81.58/א4555 ,00801 . חומרה: א .4 ,7-11/20קץ ,18%1-360/370 . מערכות הפעלה: 5-11 ,ואט ,1א5/18עוא - בסיסי נתונים: ₪15 ,15א14כ . 1408 * שנות נסיוך: 15 השכלה: ₪.חק, חום לזרם וטורבולנטנוסט. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0 .64. התמחות נוספת: תכנות 15אזד .6541. שפות תכנות: 4 6 ד0- ,₪516 , חם. 4555181 ,6 .45641 . חומרה: דא 47 6 ואם1 ,1ו-קכקץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,1841 5/]א . בסיסי נתונים: (8-111)611225₪ . *7ו14 שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .245641 ,6 ,181.58א4555 ,אא4מדתסם ,וק . חומרה: ד 47 6 ]18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 0005 18א ,דוצ ,1א18 5צוא . בסיסי נתונים: 08458 ,08456 ,אםקקן61 . 1426 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מודל המתמטי. שפות תכנות: 1.1 ,.45641ק ,6 ,04516 ,אאא דתחסת . חומרה: 11-קכץ ,360,370 18%1‏ דא דא 6ק וצ8ו . מערכות הפעלה: א₪5 ,005-כ ,05 8וא . בסיסי נתונים: אא0אש]א את ,855כ ,8455 אס . 1427 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0%8355- ,א4אדחס; ,.45641ק-ספ8אטד. חומרה: דא 47 26 1א18 ,18%1-360/370 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,18% 1/5א ,6א9₪/18ש . בסיסי נתונים: 088455 . 1435 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56, מהנדס מכנות חוקר. תחום התמחות עיקרי: תכנות ₪)אוך ,541א. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אִדַ0₪- .45641 ,חם.]םוא4555 ,+ +6. חומרה: 11,40-קכץ ,181-370 , דא/דא 26 א8ן. מערכות הפעלה: פ!ואץ ,א]אש ,05 8וא . בסיסי נתונים: 6112758 ,088455 . 1437 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0,641 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אג אדא ס- ,1/.זק ,חם. ]וא 455 ,516 . חומרה: 271.5 4 ,11-קסץ ,1-360/370אם1 - מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,5/18%1/]א . בסיסי נתונים: . 1440 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, פיסיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ₪516 ,.1ג ת עדא א ,5/1 ,60801 ,אמ 81ואם55א . חומרה: דא 31 26 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 8)א ,/א5/18/!א . בסיסי נתונים: 08750 ,0288455 ,24845 ג - 120 1322 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תיכנות מדע. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 8516 ,א חידתס- ,א 81וא4555 ,80-6א0ד,45641ק-ס8תטיד. חומרה: 1-360/370א18 ,'דא/7ד 6 ואט . מערכות הפעלה: א]אנ ,6א/67 ,1א5/!8צוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: . 1334 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית: התמחות נוספת: שפות תכנות: 6 41 ,מתקקןוס 5581 . - חומרה: 7א/47 26 ואמ . מערכות הפעלה: א1אש )אפס ,6 8א . בסיסי נתונים: 1.0705 16 ,5 את. 1345 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . ו שפות תכנות: א₪5 81.58/א4555 460 א ,א4אדתסת ,84516 ,45641 . חומרה: 47/87 26 ואםו,ון-פסץ. מערכות הפעלה: 1א11-א₪8 ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: 140016א . 1357 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 0 ,₪516 ,41 דג א , חם.1םוא555 . חומרה: 41/87 26 וא8] ,₪0 464 ק-דדםם/ום1 ,370-וא18 . מערכות הפעלה: מש ,1א518צוא . בסיסי נתונים: ₪84.55 , +111] 8455 ,4845 ג - 1358 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטקה, כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 545 ,.45641 ,8ם.181א4555 ,א חדתס, ,ות . חומרה: ‏ דא/'47 8ק 1א18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 68א ,ואצ ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . 1365 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות גרפיקה. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 11-שכץ ,181.58א4555 ,1/1ק ,אגמדתסת ,4-26 1טססוא ,.245641-ס8הטד. חומרה: 1-360א18 ,5 ,וו-קסץ ,דאודא 6 ואם. מערכות הפעלה: וא ,ואם!/55 ,11-א5ת ,0% 5. בסיסי נתונים: א סו)א את , +!!! 8458כ ,םצפוחדם. 1384 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדס אוטומציה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5וא1ד,541א. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 1/858א4555 ,מםקקן 61 , ו-.1ק ,4-2 1טפסוא ,45641 ,6 ,א4אדתסץ . חומרה: 1-370א18 ,דא/ד4 6ק ואם18, וו-קסץ. מערכות הפעלה: 5/וססאואו ,5סס-8וא ,ו1-א5א ,אואע 05. בסיסי נתונים: 0סא?א0: ,אס א גץ ,111 8455 . 1389 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתצטיקה. תחוס התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ,45641 ,6 ,1,/1ק ,.00801 558 . חומרה: דא/47 6 !18% ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8א ,ואצ וא . בסיסי נתונים: +111 8455 . * 1392 שנות נסיון: 20 13 בסיסי נתונים: א14אמ6סםשסאא ,זז 8458 - 1163 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחוס התמחות עיקרי: תכנות. קתמחות נוספת: הוראה. לספו תכנות: 6 ,.456/41 ,(150-48א ,6 ,10 א 455 . חומרה: 07-11? ,דא:ד4 6 וצ8 . מערכות הפעלה: 11-ד₪ ,05 8וא . בסיסי נתונים: . 1170 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0].]2758 ,84516 ,21/1 ,אא4אזתס- ,.5641ק-ס8מטד. חומרה: דא, 47 6ק 18%1 ,181-370 . מערכות הפעלה: ]%/67 ,005 58וא . בסיסי נתונים: 01.1275₪ ,8458אס0; ,ז]] 8455 . 1184 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56צ, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.אמ08164- ,181.58א4555 ,8455א0- ,סאקאסק- ,אתקקווס. חומרה: 47/87 26 וצ . מערכות הפעלה: /צ11-₪5% ,05 פוא . בסיסי נתונים: . 1237 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,(₪25)₪0560 , 181].58א4555 60801 ,1 . חומרה: 7א,41 56 ]18% ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 0005 18א ,1א8518 ,וא18 5צוא . בסיסי נתונים: +111 8355 ,41 דסד . 1246 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .841 ד4 א.- ,088455 ,84552 ,1/1 ,60801 ,את וםוא2555 . חומרה: 47,%7 26 1א1-370,18א18 . מערכות הפעלה: 2005 15א ,1א5/18צ]א . בסיסי נתונים: 424845 . 1250 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 א דח ס; ,1/1,00801ק 45681 . חומרה: דא/47 6 1א8] ,360/370-א18 . מערכות הפעלה: ]אש ,05 8וא ,1א5;18טוא . בסיסי נתונים: ם0%8435- ,04845 . 1269 * שנות נסיוןן: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 15א1ד,0541. שפות תכנות: 84516 ,א ד0- .45641 ,חם.]8וא4555 ,6 . חומרה: 151-11 ,11-קכק ,47/8 6ק ואפ . מערכות הפעלה: א%ד,₪7-11 ,11-א₪5 ,05 8וא . בסיסי נתונים: +1!] 8455 ,אמקקו !וס . 128| * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: מודלים לסטטיסקה ומתמטיקה. שפות תכנות: .41001 .]אדא ,6 ,21 45641 ,ןק ,אא4אדתס- ,חם]זםוא555 . חומרה: 1/7 6 1א18] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 205 18א ,1א5/18טוא . בסיסי נתונים: 0884355 ,08455 ,324845 - 12 מערכות הפעלה: 05/4 ,005כ-8וא ,ידצוא. בסיסי נתונים: 0112258 , צן 8455 ,סאץאסת. 1106 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.568א5 455 ,א4מדחסקץ ,וש . חומרה: ‏ 47/87 26 181 ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5,18צוא . בסיסי נתונים: +111 8455 . *|12ו1 שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181,858 455 ,04516 .2455641 ,6 ,ווק . חומרה: 37/87 6ק 1א18 ,370-ואםו . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5,18צוא . * בסיסי נתונים: 01105 . *32ן1 שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 101,370 ,80-6 אוד ,אג4מדאסת ,וות. חומרה: 47/87 6ק ואם1 ,ו1ן-שסץ ,370-ואחן . מערכות הפעלה: 005 18א ,11-₪5% ,1א5/18צוא - בסיסי נתונים: . 1169 * שנות נסיון: 17 השכלה: .כש.תש, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: .41001 ,6 ,1./1ק ,אאאדתס- 45641 - חומרה: 47 26 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א18/פצוא . בסיסי נתונים: . *93ון שנות נסיון: 21 השכלה: .כ.ץ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: ,45641 ,.1אאטדג א ,ויו . חומרה: 7א/41 6 ]18% ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,1צ5/18צוא . בסיסי נתונים: 28455 ,4845 ג . 1196 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 71./1 ,ג דאס ,455518158 .00801 . חומרה: 477/27 6 18%1 ,1-360/371אמ1 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א5/18צוא . בסיטי נתונים: 845₪111כ ,04845ג . 1203 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5!א]ד .541א. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 0255 ,6 ,א4אדאס- ,1,/1ק ,אם. 81וא555ג . חומרה: א צ ,11/40-קכץ ,11/34-קכץ ,8080 ₪1 דא1 ,360/370-וא18 . מערכות הפעלה: 4 %/18אט , + א11-א₪5 ,וא11-א5ת ,(8080 1 דא]!)1800 05 ,ואם!/5ואץ . בסיסי נתונים: 5א1] . 1224 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.50א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 1א54ד,541ק. שפות תכנות: 84516 ,1.1ק ,א4אדתס- .45641 ,חמ 1םוא555 ,6 . חומרה: [1-קכץ ,1-370צ8] , דא/ד4 26 ואם . מערכות הפעלה: 5/18%1צוא ,או]אש ,05 פוא . בסיסי נתונים: +11] 8455 . 15 ו הרתכוה השכלה: .1.56צ, מהנדס מכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 0/6431 6. שפות תכנות: 6 ,.00801 . חומרה: 41/21 6 וצאז , וו-קסץ ,1-370אם . מערכות הפעלה: 005 18צ ,11-5%א ,1א18 5צוא . בסיסי נתונים: א*א0ס/וא א ,8455 אס ,8455 ,0845 .א . 1397 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, יבוד נתונים לכלכלה. תחוס התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,84516 ,.456/1 ,6 ,אג4מדתס- ,ן/1ק ,אם.81וא555 . חומרה: אצ ,87 47 6 ,5ע-סאג שו ,181-370 . מערכות הפעלה: 5ואצ ,005 8וא ,5צ,ואט ,א5/18צוא . בסיסי נתונים: 5 א] ,0"7165 ,אק . 1415 * שנות נסיוך 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א דהס0- ,ןיזק ,1 א דג א ,8455 ,5קואעוא . חומרה: 181-370 ,1ן-פסץ דא/דא 26 זאו . מערכות הפעלה: 1!55צש1צ ,%1א5,18צוא ,05 8וא . בסיסי נתונים: 4234845 ,8455 . 1420 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנס מעערכת מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1ק ,181].58א4555 ,6. חומרה: 181-370 ,דא דג 6ק וצםן . מערכות הפעלה: 2 05 ,א1אש ,005 8וא . בסיסי נתונים: 414016 . 1426 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מודל המתמטי. שפות תכנות: 1.'1ק ,245641 ,6 ,84516 ,צגאדתסט . חומרה: [1-קכץ ,360/370 181 , דא ד 6 ואפ . מערכות הפעלה: ₪5% ,005-כ ,05 פוא . בסיסי נתונים: א08/ום)א₪4 ,8455 ,8455אס- . 1435 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות חוקר. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15אזך .541 התמחות נוספת: . שפות תכנות: .08784 45041 ,8מ81/א4555 ,+ +6. חומרה: 40 11-> ,18%1-370 ,דא/דא 6 ואם. מערכות הפעלה: 5ואצ ,א]אש ,05 וא . בסיסי נתונים: 58קק].61 ,8455 08 . משרד ממוחשב 1103 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 . חומרה: 6א שו ,6 1צ18 . מערכות הפעלה: 15-005א . בסיסי נתונים: (0א ג ) 080 1מע ,08455 ,8455 . 1104 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום כלכלי. התמחות נוספת: 283, תקשורת. שפות תכנות: 01/1 ,.00801. חומרה: 100/150 א ,דג/דא/26 ]18% ,1370 18. שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,157 ,84516 ,58 1ם1א6 455 ,245641 ,6 ,.אג4אדתס, . חומרה: 41/87 56 1א18 ,11/40-פסץ . מערכות הפעלה: 05 8וא ,א!אש ,וא!ו-א5ת . בסיסי נתונים: . 1342 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק ,אקפן 01 ,6. חומרה: 47/87 26 וצמ . מערכות הפעלה: א]אט ,05 פוא . בסיסי נתונים: 1.0705 ,40016)א , +11! 8458 . 1350 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . : שפות תכנות: ₪80-6 ד ,45641 ,1/1ק ,.1א4אעדגאא . חומרה: 47/81 06 181 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 18וא ,5/18%1/וא . בסיסי נתונים: +111 8455 ,סקאס ,8455: ,424845 . *5פבן שנות נסיון: 19 השכלה: .כש.תזש, כיברנטיקה מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,1 דד א ,111/45-400- סקא ,+11 8458 ,1/1ק ,05551815 - חומרה: 45,400 ,41/87 6 וא8! ,181-370 . מערכות הפעלה: 05/400 ,5סיכ 8וא ,1א18/פ/וא . בסיסי נתונים: 04845 . 1357 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 6 ,84516 ,41 שד א ,אם.81וא5 55 . חומרה: ‏ 47/87 6 וא ,80 464 ק-דדמם ומת ,370-ואם - מערכות הפעלה: 55 ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 8455( , +1]]1 8455 ,04845ג - 1367 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מהנדס אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: שירות מחשב. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א/ ₪78 0ת ,81.58/א4555 . חומרה: דא/'41 6 1א18 ,181-360 ,8-פסץ ,1ו-פסץ ,תת . מערכות הפעלה: 205 8וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 845₪כ . 1387 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות של תקשרת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 מתקק] 01 ,6 ,5 81/א4555 ,אגחדחסת ,ו/וק. חומרה: 5/2ק ,41/8 6 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 5%5 ,05 8וא ,15א6 ,)וא . בסיסי נתונים: 8455 . *ן139 שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, הנלת חשבונות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות הוראה. שפות תכנות: ,00801 ,501 ,4555181 ,45641 ,6-ספאעד. חומרה: אצ ,דא/ד 6 . מערכות הפעלה: 5ואצ ,05 פוא . בסיסי נתונים: 845₪,0041180כ ,016ג/א . * 1392 שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות. 127 1225 * שנות נסיוך 15 השכלה: .ס.ח?, עיבוד נתונים לכלכלנים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 45641.,60801.,84516ק, 5קואט)/א, ו/ 1 6-סמ חטיה(וו-ץסק) 815 וא 55 00 וא - חומרה: 1052400 ,62 4 .61] ,181-370 ,דד 6ק ואמ ,וו-פסץ. מערכות הפעלה: 1-11א05 ,1צ5/18/וא ,005 8וא ,א11-<5ח - בסיסי נתונים: 40845 - [אזוא , + ]זו 845₪כ . 1262 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1,'1ק ,6 ,181.58א6 455 - חומרה: 31/81 6 18%1 ,181-370 . מערכות הפעלה: %56 ,005 8וא ,6צוא . בסיסי נתונים: +1]] 08455 ,אס: ,אמקקווס. 1263 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, רדיופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 8וצ]יד,541א. התמחות נוספת: עבוד נתונים. שפות תכנות: 84516 ,.245641 ,אגא דתס- ,חם. ]וצ ₪55 . חומרה: דא ךא 6ק וצ8ז ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 05 8!וצ , 1ו-דת . בסיסי נתונים: 0% , -111 845 . *"72כן שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות ובסיס נתונים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 5קוצש]א ,אגא חס ,60801 ,1/,זק ,חם,ןם וצ 55 . חומרה: 7 6 ו8%] ,ו1ן-קסץ ,סאג א6בק--ץ |/שם ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8וצ ,51-11 ,5-11 ,1 ו-דם ,ואםו/5וא . בסיסי נתונים: 0884355 , - 1/1 8455 ,פואסן . 1295 * שנות נסיון: 21 השכלה: .56.!א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0,641 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,6 ,245641 ,אהאדחס ,הו . חומרה: 41/7 26 1א8] ,370 1-360א18 . מערכות הפעלה: 005 48צ ,]אצ ,5;18%1/וא . בסיסי נתונים: >]]] 8455 . * 1307 ' שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4516 ,1//1ק ,6 ,אג4אדתס; ,60801 ,אם.זם 55 . חומרה: %1-370א18 , דא, דג 26 וצאו . מערכות הפעלה: ]א5518צ ,1צ8] 5עוא ,005 פוא . בסיסי נתונים: 084355 ,8455 ,אםקקז וס . 1309 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,24561 ,4550181.58 ,6 ,א דתסת ,ממ ןםוא555 . " חומרה: 1170-פסש ,11,40-קכ> ,151-11/23 ,11/20-סץ . מערכות הפעלה: א[אש ,1א11-₪5% ,05 8וא ,11-קס? 5ספ . בסיסי נתונים: -1!1 28455 ,048435ג . 1310 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .81 עד א ,84510 ,0,545 ,1/1ק ,א4מדפסת . חומרה: דא/417 76 1841 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 18א ,1א5/18/א - בסיסי נתונים: 04845 ,241,814 ,55 . *5ן13 16 הוצאה לאור 1132 * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 101,370 ,6-סמטד ,אג4אדחסע ,ועו . חומרה: דא/41 6 ואם] ,1ו-קסץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,65-11 ,1א5/18/וא בסיסי נתונים: . 1170 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחוסם התמחות עיקרי: תכנות יישומית. . התמחות נוספת: . שפות תכנות: אמפק011 ,4516 ,1//1ק ,אא4מדתס; ,.45641ק-ס8אטד. חומרה: 477/87 6ק [א18 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 1א/67 ,005 8וא . בסיסי נתונים: 011058 ,8455 אס ,118 45₪ מס . 1219 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: 84516 ו ,אאףדתס-; ,1//1ק ,6 ,אם.81ואם55) . חומרה: 8086/8088 ,1 דא1 ,11-קכם> ,1-360/370צ1 . מערכות הפעלה: 05 5וא ואפ אא 2 בסיסי נתונים: 6112758 ,8455 אס ,8455 . 1225 * שנות נסיון: 15 השכלה: .₪.ח?, עיבוד נתונים לכלכלנים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: שפות תכנות: 6 ,801 45641.0 ק,5ק וא ט1]א, ויזק, 6-סמחט הו ?0 ואו . חומרה: 1252400)א ,4.62 .101 ,1-370א18 ,ידא,דא 26 ואפ וו-קסץ. מערכות הפעלה: 1-11א5כ ,1א5/18/וא ,005 8וא ,אוו-א5ת - בסיסי נתונים: 4304845 - [א!וא , +11 845₪כ . 1285 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א0,64 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84510 , + +6 ,1//1ק ,ואא4אדתס . חומרה: 47/81 6 ואםו ,וו-סץ . מעדכות הפעלה: 05 8וא ,11-א5א . בסיסי נתונים: . 1299 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,6 ,א חדחסץ ,600801 ,אם. ]םוא 55 . חומרה: 7/7 6 ואםו ,1ו-פסץ ,370-ואפו . מערכות הפעלה: א]אנ ,5סכ 8וא ,ואצ ,ואפו/דצוא . בסיסי נתונים: ₪845 ,8455 . 1350 * שנות נסיון: 12 השכלה: .56.)א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 80-60 אד ,45641 ,1/1ק 1א4מטדאא . חומרה: 47/87 6 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: +111 8455 ,סקאס ,8455:₪ ,04845( . 1365 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות גרפיקה. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 11-פסץ ]8)א4555 ,1/.זק ,אה4חזתסת ,6 ,14-2טססוא ,45641 ץ-ספתטד. חומרה: 1-360א18 ,17 , ונן-קכץ ,אדא 26 ואפ . מערכות הפעלה: 05/8 א ,ו ן-אפת ,05 65. ..-₪-₪" תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 6/.0;63%1. שפות תכנות: 6 ,00801 . חומרה: ד%,41 6< וצ18 ,1ו-קכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 205 18א ,11-₪5% ,18% ,5 . בסיסי נתונים: א05\וא = ,08455 כ ,5.. 1397 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.50, יבוד נתונים לכלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,84516 ,245641 ,6 ,אאמדחסקץ ,1/,זק ,מם.81וא555ג . חומרה: אצ ,41.81 6 ,%5-שא ג א ,1-370א8] . מעדכות הפעלה: 5ואצ ,005 68א ,5צ, ואצ ,וא5/18/וא . בסיסי נתונים: 5 א] ,0108 ,שאק . 1398 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 11ד08₪- ,8ם.181צ4555 ,1157 ,ס6סעסחץ ,ו]זק ,6,אג מדא סש 45641 . חומדה: 1-370צ18 ,דא דג 6 , |ו-פסץ . מערכות הפעלה: א1א2 ,005 8וצ ,ואצ ,א8'18/וא . בסיסי נתונים: 87 5₪קק61.1 ,4845 . 1403 * שנות נסיון: 25 השכלה: .₪.ח?, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות הנדסי טכני. התמחות נוספת: תכנות 0,641 6. שפות תכנות: אגא 087 ,1.'1ק ,0880-84516ד ,245641 ספמטד. חומרה: 1-370צ8! , דא 41 26 וא8! . מערכות הפעלה: 05 8וא . בסיסי נתונים: . 1427 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0884355 ,אגמדאס ,.245641-ספ8משד. חומרה: 47/7 26 18%1 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 5וא ,5,18%1/וא ,55/18 . בסיסי נתונים: 08845 . 1430 * שנות נסיון: 20 השכלה: כ.ת?, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,45641 ,84516 ,אגמדחסץ ,00801 . חומרה: 1-370א18 ,11-פסץ ,דַא/ד4 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 1א5/18/]א ,1א/,)א 5-11 ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: 034845 ,8455א0ת , +]]] 845 . 1432 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א810 014 ,אאמדחסם ,1/1 ,6 . חומרה: 07-11ת ,דא/ד 6 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,2005 8וא ,1אם5/1צוא . בסיסי נתונים: טפ אן] ,11! 84355 ,אסן5 614 ,8455א0- ,סמקאסת ,ממקקו וס . * 1437 שנות נסיון: 17 | השכלה: .1.56א, מהנדסת. | תחום התמחות עיקרי: תכנות !0/6 64. התמחות נוספת: . | שפות תכנות: אהד 0 ,1./1ק ,81.58/א4555 ,84516 . | חומרה: 471.5 ,29-11 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 11-35% ,1א5/18/)א . בסיסי נתונים: . 158 תחום התמחות עיקרי: תכניתן יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪700111 ,0 ,₪510 , 1/.זק ,60801 ,245641 ,אהאדהס:. חומרה: (80386 דאן) 15 ד קוא 60 6 ,1/370א18. מערכות הפעלה: 15-005א ,5צוא. בסיסי נתונים: 61.12258 8455 סק +8455111. 1064 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .00801 ,1/1ק . חומרה: 477/87 6 ]א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18וא . בסיסי נתונים: 404845 ,8455אסת ,111 8458 . 1100 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.586א, מתמטיקה-פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪20 ,₪516 ,1/1ק ,א תס . חומרה: 6-2200אן/ /ג , 11-שכש ,1-370א18 ,ידא דא 6 8 ,26/2 ואפ . מערכות הפעלה: ₪5 ,1א5;18צוא ,05 58 . בסיסי נתונים: 1.0775 ,(8/2 )58141 דא1 ,18:08 ,11 3016 - * וסוו1 שנות נסיון: 19 השכלה: .56.)א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45641, 6 ,אגא=דחסת ,1/1 . חומרה: 7א;477 26 1א18 ,4-11 ,360/370-ואם1 .> מערכות הפעלה: 05 18א ,15א צ/א ג צ ,05/360 . בסיסי נתונים: . 1103 * שנות נסיון: 8 השכלה: .56.!א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84510 . חומרה: סא( ו ,6ק זאםן . מערכות הפעלה: 8-05וא . בסיסי נתונים: (0א 4 /ו) 084 1פצ ,8455א0- ,8455 . 1104 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות בתחום כלכלי. התמחות נוספת: 84כ, תקשורת. שפות תכנות: 1,/1ק ,.00801. חומרה: 100/150 שפצ ,ד4/דא/6ק וא18 ,1/370א18. מערכות הפעלה: 05/4 ,5ס0כ-18א ,ידצוא. בסיסי גתונים: 6112258 ,צ] 8455כ ,סתקאסת. 1105 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, ]א ד5צ5 סמ ןג-אםידטקוא 60. תחום התמחות עיקרי: מתכנת יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .45641 ,א4מדחס- ,וק . חומרה: 11-קכץ ,370/וא18 . מערכות הפעלה: ₪5% ,ואט ,פוא . בסיסי נתונים: . 1106 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחוםס התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א181.5א 455 ,א תדחסק ,ו/וק. חומרה: 7א/7א 6ק וא18 ,370-ואפן . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18/)א . בסיטי נתונים: +111 8458 . 1107 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . 11 ---]-+צ ‏ תח בסיסי נתונים: א05/וא חץ , + ז]] 08458 ,ם צם וחד . 1388 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. ;תמחות נוספת: . ות תכנות: 8516 , 1,/1ק, א חדח 0 ,חם.]8וא555ג . חומרה: 41/87 6 ,11-שקקץ ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 18א ,11-₪5% ,181-370 . בסיסי נתונים: 5 א] ,4845 . 1398 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56צ, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08114 ,מם.181צ4555 ,1157 ,06 וסחץ ,ןק ,6,אג אד סי, 5641 . חומרה: 1-370א18 , דא/ד 26 ,ןו-קסץ. מערכות הפעלה: אזאש ,05 668א ,ואצ ,וא8]/פ5צוא . בסיסי נתונים: 258/87ק611 ,04835 ג - תכנות מדעי/בנקאות/ביטוח/ייצור 103| * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6-3קא .00801 ,6 ,אא דקסת ,אם. וצ 55 . חומרה: 400 45, 11-ק כץ,181-370 . מערכות הפעלה: 400 11,05-₪5% ,181 %5)א . בסיסי נתונים: 4% ;₪08 . 1047 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.50א, מהנדסת. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: . חומרה: . מערכות הפעלה: . בסיסי נתונים: . 1053 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: גראפיקת מחשב. התמחות נוספת: 15א]ד .541. שפות תכנות: א4 0818 .45641 ,6 ,חם1ם!וא555 . חומרה: (11/40)70-קכץ ,דא,דג 6ק ואמ . מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,05 8וא . בסיסי נתונים: 08358 ,צ1ו088 ,04845 . 1057 * שנות נסיון: 26 השכלה: .1.50א, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84510 ,8ם.4555%181 ,1/1ם ,אאמדתס . חומרה: 26 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א1/5.18א . בסיסי נתונים: 84355 ,15/18%1א1 . 1061 * שנות נסיון: 10 השכלה: .56./א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,0801 81.8 אם 6,245641.,455, א דה סם, ון1ת . חומרה: דא/41 6 1א18 ,%1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,1א518צוא . בסיסי נתונים: 111 08455 ,83455א0ת ,4845כג . 1062 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס. / 10 מערכות הפעלה: 05 15א ,11-₪5% ,8א5/18. בסיסי נתונים: . 1143 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,א4אהדחסת ,45641 ,2/1 . חומרה: דא/47 6 ואפ ,11-פכת> ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-₪5% ,1א55/18ש . בסיסי נתונים: 55708 ,2 84ואש . 1148 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . , שפות תכנות: 5%% ₪ ,02 את ,455 8א0ת ,8455 ,84516 ,6 . חומרה: 47/27 6ק 1אם1 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 1א//15א6 ,%1א5/18/וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: אספו]א ,0112258 ,8455 אס; ,8455 - 1150* שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: וא-,1ק ,אג אִדאס- . חומרה: 181-370 ,27 ,8080/8086 ,1ם ידאו - מערכות הפעלה: 4515 ,5-11 ,אואא . בסיסי נתונים: . *|5ון שנות נסיון: 20 השכלה: .3.56, מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 ,1./1ק ,181.5₪א4555 . חומרה: 1/370א18 . מערכות הפעלה: 1א5;18/וא . בסיסי נתונים: 181 15א1 . 1152* שנות נסיון: 22 השכלה: .56.)א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,60801 ,1,/1ק , חם.81וא4555 . חומרה: 47/87 6 1א18 ,1/370א18 . מערכות הפעלה: 205 8וא ,1א18/פצוא . בסיסי נתונים: אאִ1)4אמססםוסאא ,111 8458 . *57ו1 שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ]1 8455 ,6 ,84516 ,1./1ק ,181.5א555ה . חומרה: 7 6 18%1 ,4-11 /,0-2200צ4 \ ,8085/8048 ,1 דדא] ,9216 17 ,181-370 , מערכות הפעלה: 2.15 11 ₪15 אא /ודטא ,05 5א ,אואש ,9/5/18 . בסיסי נתונים: ץ] 8455 ,1א5/18א1 . *ו6ו1 שנות נסיוןן: 6 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א4חדתסם ,1/זק . חומרה: 420-320 ע ,26/2 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 5ואש ,5 5וא ,6א5/18/וא . בסיסי נתונים: 24846( . 1162 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: (14680-11א) חם,1םוא555ג4 . חומרה: 11-פקץ . מערכות הפעלה: 85% . בסיסי נתונים: . 13 ו שפות תכנות: 1..1.84516,745641.,6ק . חומרה: 6/2 181 ,דא דא 26 ו . מערכות הפעלה: 005 18צ,1א8] 1%5א . בסיסי נתונים: 5 א תמ קקן01, +]זן ש5א8כ . 112[ * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.55א4555 ,4516 ,455641 ,6 ,1/1 . חומרה: ד 471 6 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 5וא ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: 0705 . *30ןון שנות נסיון: 5 השכלה: .1.50, פיזיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: פיזיקה. שפות תכנות: 6 ,.45641 ,8355 ,אגאדאסק . חומרה: 5:2 ,דא ד 26 וצם] ,370-וא18 . מערכות הפעלה: א]אנ ,05 8 . בסיסי נתונים: =845א0ת , +זזן 5₪גסכ . *ו3ון שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56צ, כלכלה וקיברנטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 60801 ,1.1 . חומרה: דא 47 6 וצ18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 18צ ,181 5/!וא . בסיסי נתונים: 101155 ,111 8355 . 1132 * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 161-370 ,80-6 טד,א4חדחסם ,ווק . חומרה: דא 47 6ק וצ8] ,11-פסת ,181-370 . מערכות הפעלה: 205 5וא ,11-₪5% ,6א5/18עוא . בסיסי נתונים: . * בו : שנות נסיון: 19 השכלה: .ס.תץ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות בשביל רפואה. שפות תכנות: 83516 ,105אש)א ,81/1 אמידמסת ,55מא חומרה: 11-כ ,1.370א18 א 6 8 . כ מערכות הפעלה: 55.18% ,181 וא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 111 8458 . 1136 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, ‏ מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות זישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: גאדת ,84516 ,תמקקן 01 ,1/1 . חומרה: דא 47 6ק 1א1-370,18צ18 . מערכות הפעלה: 205 88א ,50/1844 ,1/5/1881 . בסיסי נתונים: 08458 . *38ון שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדסת תעשיה וניהול. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: [/,1ק ,₪26 ,00801 . חומרה: דא/47 6ק 18% ,181-370 . מערכות הפעלה: 205 18א ,/צ5/18/וא . בסיסי נתונים: 8455 . 1142 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 .45641 ,א אדחסת ,1/1 . חומרה: 41/1 6 181 ,11-קסץ ,1-370א18 . 12 שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מכונאות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 21,/1 ,א0₪784ת ,חם.1ם]צם 55 . חומרה: 1-370א18 . מערכות הפעלה: 1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 18/08א1 . *ופון שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א4555 ,א מאדתס- ,245641 ₪ . חומרה: דא/יד 6ק ואם1 ,1/370א18 - מערכות הפעלה: 005 פוצ ,1א18/פצוצ . בסיסי נתונים: צ] 8458 . *93ון שנות נסיון: 21 השכלה: .ש.תפ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: ,45064.1 ,]אדא א ,וק . חומרה: 47/7 6 וצם1 ,1-360/370אמ . מערכות הפעלה: 005 8וצ ,ואצ ,וצ18 פוא - בסיסי נתונים: 28458 ,24845 - *95ון שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א0;64 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 8ם,181א 4555‏ מםסק ןז וס .45641 ת-80אטד,א ד 0 , חומרה: ‏ 47/27 6 ואם1 ,11-פכץ ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,₪5% ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . 1196 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה, שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 51./1 ,א4אדאס- ,אמ ן8וא4555 .00801 . חומרה: 41/7 6ק 1א8] ,1-360/371צ1 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 8458111 ,04845 - 1201 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4אדתס- ,.וספסס,1/וק. חומרה: 1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 1א5/18)/ . בסיסי נתונים: . 1202 * שנות נסיון: 20 השכלה: .56.)א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1 ,60801 , אמקקווס . חומרה: 2-80 , 41/1 6ק 1א18 ,1-370אם1 . מערכות הפעלה: 85 ,1צ5/18/)א ,80-וא/ק6 ,05 פוא . בסיסי נתונים: +1]11 8458 ,8458 אס ,אמ קקווס . 1208 * שנות נסיון: 17 השכלה: .56.]א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: 1,/11ק ,1א/.1ק ,6 ,.45641ק ,א מדתס- ,חס 81וא555ג . חומרה: 8080 ,₪1 דא1 ,ידא/דא4 56 ואםו ,1ו-151, וו-קסץ ,אואו2-קת . מערכות הפעלה: 11 1515 ,א]אטש ,11ם צסא מאה דשא ,05 פוא ,5אוו-א5ם ,הזו-טדת . בסיסי נתונים: 1.0705 צאם 40/0 א] ,מםקקן61 ,צ] 8455 ,1 דסד,א-45 8 ג . * 1209 שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. 15 1164 * שנות נסיון 12 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. זתמחות נוספת: תיכנות יישומית. שסות מצסו, 6 ,ו ,אמדתס ,60801 ,(1-370,8080א18)א181.5אמ 55 . חומרה: דא/417 6 1א8] ,181-370 . מערכות הפעלה: 1צ55/]8צ ,1א5/18/וא ,005 פוא . בסיסי נתונים: . 1166 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מורה לפיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מלמד. שפות תכנות: 84516 ,.5641ץ . חומרה: 4114 ואג צ , דא/דא 6ק ואמ . מערכות הפעלה: 005 68א . בסיסי נתונים: (צו)11] 8358 . 1167 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א חדא0- ,1,1ק ,ממקקו וס ,.60801. חומרה: 11-קסק ,8%1-370] ,ְדְא;דג 6ק ואפ . מערכות הפעלה: ₪5% ,005 18א ,5.18%1/וא . בסיסי נתונים: 04835 ,8455 אס ,זו] 8455 . 1169 * שנות נסיון: 17 השכלה: .ש.תץ, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: מתמטיקה. שפות תכנות: 41001 ,6 ,1.1ק ,אגחדחס ,45641 . חומרה: 37 6ק 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 15א ,1א8] 5צוא . בסיסי נתונים: . 1170 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אםקק]. ]0 8 ,ו/זק ,אגמדתסת ,,245641-סמ8מטד. חומרה: 1א,47 26 18%1 ,181-370 . מערכות הפעלה: 62/1 ,0005 8וא . בסיסי נתונים: 8םקק611 ,8455א0- ,111 8458 . 1172 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . 5 שפות תכנות: 6 , א אדאסת 856 ,חמ 181א5 255 , 1/1 . חומרה: 11-פכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: %1א5/18/וא ,אפ . בסיסי נתונים: 08401.8 . *80ן1 שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84510 ,0 ,245641 ,אאמדחסה . חומרה: 11-שכש ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,1א11-אפת . בסיסי נתונים: +1]11 8458 . 1184 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,0784 ,56 181א4555 ,088455 ,סמקאסת ,ממקקועס . חומרה: 47/87 6 1א18 . מערכות הפעלה: 1א11-₪5% ,05 8וא. בסיסי נתונים: . 1188 * שפות תכנות: ₪516 , 1.זק ,אא אדתס- ,45641 ,חם. 55581 ,>. חומרה: 11-שכץ ,181-370 ,ידַא/דא 6 ואםז. מערכות הפעלה: 1א5/18צוא ,א]אש ,5סס 6א . בסיסי נתונים: +11] 8455 . 1225 * שנות נסיון: 15 השכלה: .סש.תץ, עיבוד נתונים לכלכלנים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 801.,85816 41.,60 456 ק, 5ק]אטוא, ווק 6-ספ הט ד(1ו-קסץ) חםןפוא55 0 וא . חומרה: 1252400 ,4/62 .101 ,1-370א18 ,ידא/דא 6 ואפ ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 1-11א5כ ,1א5/18צוא ,005 18א ,ואו1-א5א - בסיסי נתונים: 4845 א - [א!וא , +111 8455 . 1226 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, | מתמטיקאית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08455 ,א4אדאס- ,00801 . חומרה: ‏ דא/דא 6ק ו[צמז ,וו-קסקץ ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,11-%א₪5 ,ואם!/פצוא . בסיסי נתונים: 8455 אס . 1227 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.50א, מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אג אדא סת ,₪516 ,1/זק . חומרה: ‏ 47/7 6ק 1צ8] ,370-וצמ1 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5,18צוא . בסיסי נתונים: 8458אס- . 1228 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .60801 , 8ם.81/א4555 ,אה חדאס- ,וווק. חומרה: 71/87 6ק וצ8] ,1-360/370אמ1 . מערכות הפעלה: 1א58'18 ,05 8וא . בסיסי נתונים: 8455א0ת , אםקקןזס ,111 8455 . 123| * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,א4אדתס; . חומרה: [1-קכץ ,181-360 . מערכות הפעלה: /א%55/18 . בסיסי נתונים: . 1233 * שנות נסיון: 11 השכלה: .56.)א, | מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,456/41 ,0 ,8ם.81/א4555 ,84516 ,אגאדתס- ,וק . חומרה: 8080-,781א1 ,11-קכץ ,1-360א18 . מערכות הפעלה: ₪07-11 ,1א%85/18 . בסיסי נתונים: . 1237 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תיכנות מערכות. שפות תכנות: 6 ,(0560₪א)₪05 , אם.81וא4555 ,60801 ,ווק . חומרה: 41/87 0 181 ,1-360,370א18 . מערכות הפעלה: 005 8)א ,1א18/פצ ,א5/!8צוא . בסיסי נתונים: +111 8458 ,1 דסד . 1239 * שנות נסיון: 17 השכלה: .₪.תץ, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מחקר ביצועים. שפות תכנות: ,501 ,₪ ,א4ד 0 ,6פא ,ו/זק. חומרה: ‏ 47/7 6ק [א18 ,181-370 . 17 - יי | תחום התמחות עיקרי: תכנות. התמחות נוספת: . למ תכנות: אאפח ,600801 ,245641 ,6,אג4אדחסק ,וז . חומרה: דאוד4 6 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: ]אש ,005 8וא ,5/18%6/וא . בסיסי נתונים: ץ?1!5 ,8455 ,אמקק011 . 1210 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: פיתוח בסיס נתונים. שפות תכנות: 6055-5 ,088455 .245641 ,א4מדתס , וק . חומרה: ד 47 6 18% ,1-360/370א8] . מערכות הפעלה: 0005 18 ,18%1/)א ,6א5.]8/וא . בסיסי נתונים: 088455 ,8455 ,404845 - *ןן12 שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחוס התמחות עיקרי: תכנות 1א0/64 64. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 41001 ,1./1ק ,84516 ,45641 ,6 . חומרה: 47/7 26 18%1 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א18,ואצ ,וא8] 5וא . בסיסי נתונים: +11! 8455 . 1213 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.50א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צ4אדאסת ,84516 ,אאסת ,חם.181א4555 ,1/1ק .]אדא . חומרה: 41.1 6 1צ18 ,1-370א8] . מערכות הפעלה: 05 15א ,15א6 ,)צ18/פוא . בסיסי נתונים: 404845 - 1215 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6441 64. התמחות נוספת: תכנות מערכות מידע. שפות תכנות: 6 ,.2456041 ,181.58א4555 ,4516 ממקקן 61 ,אא4מדחסה . חומרה: 11-קכץ ,1-370א18 , דא/דג 6 וא . מערכות הפעלה: 05-2 ,11-א₪5 ,85-2000 ,005 8וא . בסיסי נתונים: ססםגאאסד,אסס 4 , +זו! 8455 . *2|9ן שנות נסיון: 17 השכלה: 1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מתמטיקה שימושית. שפות תכנות: 84516 ,.45641ק ,.אגחדחס- ,1 זק ,6 ,חם,]םואמ55ג . חומרה: 8086/8088 .₪1 דא] ,11-קכץ ,1-360;370א18 . מערכות הפעלה: 05 18א ,11-₪5% ,6א5/18/וא . בסיסי נתונים: 0112758 ,0%8455= 8455 . 1220 * שנות נסיון: 18 השכלה: 1.56א, | מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנת מערכות. התמחות נוספת: תכנת יישומית. שפות תכנות: 08784 ,8ם.181א455 ,]העד א ,זספסס ,ווק. חומרה: 1-370א18 . מערכות הפעלה: 1א5/18/]א . בסיסי נתונים: 04845( . 1221 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .00801 ,8ַם.181א4555 ,1./1ק ]האטדהא .- חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 1א%5/18]א . בסיסי נתונים: 234845( . * 1224 שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקאי. | תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. | התמחות נוספת: תכנות 7541 541. 16 ומר ד 1262 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1.'1ק ,0 ,חם.81וא4555 . חומרה: ‏ דא/47 6 181 ,370-ואמו . מערכות הפעלה: 5₪ ,05 8וא ,%5וא . בסיסי נתונים: +111 8458 ,אסת ,אםקקווס . 1263 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, רדיופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5)אזד .541א. התמחות נוספת: עבוד נתונים. שפות תכנות: ₪516 ,245641 ,אה4מחדאסת ,חם.1םואם55 . חומרה: דא/'41 6 ואפ ,וו-פסץ. מערכות הפעלה: 005 8וא ,1ו-דא . בסיסי נתונים: אס= , +1]] 8455 . 1264 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. . תחוס התמחות עיקרי: תכנות מערכומ. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,45641 ,8455 ,1/זק ,את ]םוא 4455 460 א ,חם 55581 - חומרה: 47/87 06 ,5:2ק ]א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 1א/67 ,05 5וא ,575 ,ואצ ,1-370א₪05/18 ,ידצוא ,55 . בסיסי נתונים: 858 414 אאסוד זט ,8455 . 1265 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, | מתמתיקה. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪516 ,21/1 ,8455 אס ,.00801. חומרה: 6-2200א שו , ו1-קכץ ,1-360א18 ידא;/דא 6 ואפו. מערכות הפעלה: 11-₪5% ,דצוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 8455 אס: . 1266 * שנות נסיון: 8 השכלה: .56.]א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מודלים סטטיסטיקה. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: א84ד0₪ת ,04516 ,אם.81ואם 55( - חומרה: 47/87 6 ואםז. מערכות הפעלה: 0005 8וא . בסיסי נתונים: . 1267 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: מערכות מיקרופרוצטורים לתיעול. התמחות נוספת: 8]אזד .541. שפות תכנות: א אדת0ת ,אם.81וא4555 ,6 . חומרה: 80*86,8051‏ ₪1 דא1 ,דא/ד4 6 ואפן. מערכות הפעלה: 05 פוא . בסיסי נתונים: . 1269 * שנות נסיון: 14 השכלה: .56.)א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות 5)אזד ,541א. שפות תכנות: 84516 ,אאאדחס- ,45641 ,א ן8וא4555 ,6. חומרה; 151-11 ,11-קכק ,דַא/דא 26 וצח . מערכות הפעלה: א5ך, 1ו-דת ,11-א5ם ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: +1]11 8455 ,מםקקו וס . 1270 * שנות נסיון: 14 השכלה: .50.)א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: המקק011 ,8-3 ,60801 ,1/1ק ,את 1םוא4555 . חומרה: 7א/'דא 6 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18צוא ,וא55/18 . בסיסי נתונים: 404845 . 1272* 19 הווה יי 000000000 מערכות הפעלה: 205 8א ,15א6 וצע , ]א8ז/פ/וא ,א8 55 . בסיסי נתונים: צ] 08455 ,4615 א0 . 1240 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: 84758 ד15אזוא0 א 8455 ג דהפ. שפות תכנות: ,60801 ,₪26 ,6 ,.45641ק , וק 501. חומרה: 1/37א 26 ,1-370צח1 . מערכות הפעלה: 05 18א ,15א6;ואט ,וא8] פוא . בסיסי נתונים: צ] 208455 ,82כ ,0₪4615. 1243 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1',]ק . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: /5,18%/)א . בסיסי נתונים: . 1246 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה ומכניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .841 ד א ,08455 ,84552 ,1/1 ,60801 ,אם.1םוא 255 . חומרה: 411 6 1-370,]8%1צ18 . מערכות הפעלה: 005 15א ,5,18%1צוא . בסיסי נתונים: 34845 . 1247 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56צ, כלכלה ו יבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 64% 0 64. שפות תכנות: 834516 ,181.58א4555 ,א4מדתס ,ווק . חומרה: 1א47 6ק וצ18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 205 68א ,%1א5,18/וא . בסיסי נתונים: 55108. 1248 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מהנדס למערכות הפעלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./'1ק ,84516 . חומרה: 1715 א₪0 ₪080 ,דא,דא 6 וצו . מערכות הפעלה: 005 18א . בסיסי נתונים: 61]2258 ,8455אס; , +ז]] 8458 . 1249 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתימטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ₪!אזד .541. התמחות נוספת: תכנות שיטת הסתברות. שפות תכנות: 6 ,081848 ,אם.]םוא2555 . חומרה: 11-קסץ . מערכות הפעלה: 205 88א ,5-11 . בסיסי נתונים: . 1250 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, | מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 א 018 ,60801 ,1/1 ,.45641 . חומרה: 47/7 6ק 18%1 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: ]אש ,05כ 88א ,5,/18%1שוא . בסיסי נתונים: 0%84358- ,04835 . 126| * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08184 ,חם.81/א4550 ,אאמת ,1/1ק 501 1 מטדה א . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: !אצ ,1א5/18/!א . בסיסי נתונים: 501/83 ,324845 . 1388 תחום התמחות עיקרי: תכנות םוא]ד ,1א5א. התמחות נוספת: תכנות 1א68;כ 64. שפות תכנות: , 181.58א4555 ,0 ,.245641.. חומרה: 1-360א18 ,2000-)א או ,2100-קדן ידא/דא 6 ואמו ‏ וו-קסץ. מערכות הפעלה: 115-2100 05כ ,1צ55/18צ ,5סכ 68א ,אוו-אפת . בסיסי נתונים: 8455כ . 1285 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6481 6. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 , + +6 ,51/1 ,אא4מדתס . חומרה: 47/87 6 ואם1 ,1ו-פץ . מערכות הפעלה: 005 פוא ,5-11 . בסיסי נתונים: . 1287 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,דד 0 ,1/1 ,.וספסס. חומרה: 47/87 6 ואם1 ,370 - וצםו . מערכות הפעלה: 05 ₪15 ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: +111 8455 ,15א1 . 1289 * שנות נסיון: 19 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 08455 ,6 ,אא4אדחס-; ,1/.זק ,םוא 55 . חומרה: 47/87 6 ואם1 ,1ו-אגצ ,וו-פס?. מערכות הפעלה: 05 וא ,פו|אצ/אג צ ,ואוו-אפת . בסיסי נתונים: 8455א0 . 1290 * - שנות נסיון: 15 השכלה: .כ.ת,, חקר ביבוים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 2/6481 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84510 ,6 ,אא אדחסק . חומרה: 181-370 ,1ו-פסץ ,דא/ד4 26 ואפן. מערכות הפעלה: 1א5/18/וא ,11-₪5% ,5סכ 8א . בסיסי נתונים: 088455 , +111 8458 . 129! * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה וכלכלנית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,501 ,1/1 ,84516 . חומרה: 1[1-שכץ ,7דַא/7ד4 26 181 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 18א ,ד וא , דצוא . בסיסי נתונים: 1.0705 ,001.5 . 1292 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1א45 )א ,6 ,אם.זפוא4555 ,אה4מדתס- ,והאטדאא ,ושל. חומרה: 7א/41 6 [א8] ,1-370א1 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,דשא ,יוא . בסיסי נתונים: אס[8 01.4 אס0 8 8455,4-, צז 8455 תמקקו וס סאץאס 55 8אסי,5 ה הסג . 1293 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .41 אשד א ,1/1 ,מם,1םוא555ג . חומרה: 41/87 26 1א18 ,370-ו1א18 . מערכות הפעלה: 5 8)א ,אא ,ואם1/פשוא . בסיסי נתונים: 28458 ,8455א0: ,404545 . 1296 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . הרת ּיי9111!ֶ8ֶ0ר 0000000000 שונות נסיון 15 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחוסם התמחות עיקרי: תכנות מערכות ובסיס נתונים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 5!אש/א ,א מדחס; ,60801 ,וק ,םוא 55 . חומרה: 41 6 18%1 , וו-קסץ ,שא א6 ק--ת ]ומת 0 2 מערכות הפעלה: 005 18א ,1-11צ5כ ,5-11 ,וו-דת ,ואפ5/1/וא . בסיסי נתונים: 028455 , +]1] 8455 ,פואס1. ]271 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה יישומית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,.45641 ,א4מדה0 ,6. חומרה: 07-11 ,18%1-360:370 , דא;דא 6ק ואא . מערכות הפעלה: 11-ד₪ ,%1א18 5צוא ,05 8וא . בסיסי נתונים: 0112255 ,028455 , +]]ן 855 . 1274 * שנות נסיוןך 5 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: בסיסית נתונים. שפות תכנות: 84516 ,אאא דאס ,וו . חומרה: 41/81 26 18%1 ,8%1-360/370] . מערכות הפעלה: 005 15א ,%1א5,18צו/א . בסיסי נתונים: 088455 , +111 8355 . 1275 * שנות נסיון: 30 השכלה: כ.חץ, וא64 40 6. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א0:63 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ₪01.00 ,834516 ,6 ,מם.81וא4555 ,60801 ,א4חדתס . חומרה: 8080-8086 ,₪1 דא1 ,370 181-360 . מערכות הפעלה: וא 67 ,א]אט ,05 פוא ,11-₪5% ,1א5,18/וא . בסיסי נתונים: +]1!1 8458 ,01.5א0. 1276 * שנות נסיון: 8 השכלה: .1.56א, מתמטיקה יישומית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,אאאדחסץ ,א/זץ . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 005 15א ,181 ד/)א ,ואםז/ ד וא . בסיסי נתונים: + + +-8455כ . 1278 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מהנדסת כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 81.58 וא 455 60 46 וא 6 .א דתס ,1/1 . חומרה: 87/07 6 ו8%] ,18%1-360/370 . מערכות הפעלה: 5 8וא ,5,18%1/)א ,1א55/18 . בסיסי נתונים: !א15;18א] . 1279 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א4555 ,85ואנוא ,00801 . חומרה: 11-סת ,181-370 . מערכות הפעלה: 1א8₪/18צ ,1א5,/18צוא . בסיסי נתונים: . 5 1280 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .501 ,6 .41 א דגא ,60801 ,1/1ק . חומרה: דא/ד4 26 !18% ,11-פת ,1-370א18 - מערכות הפעלה: 005 18א ,1א ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: ₪84.55 ,28455 ,04845 ג . * 1284 שנות נסיון: 16 השכלה: .1.5א, מהנדס מחשבים. 10 מערכות הפעלה: א]אנ ,וא11-א₪5 ,5סכ פוא ,וו-קסץ 05 . בסיסי נתונים: +1]! 28458 ,4845 ג . *0ו3ן שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תיכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0841יד א ,04510 ,6,545 ,1/1 ,אאתזתס. חומרה: 7/7 6 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 0485 ג ,14א.41 ,55 . *3ן3ן שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .00801 ,6 ,וק . חומרה: ‏ 47/87 06 ]א18 ,1-370אמ1 . מערכות הפעלה: 205 18א ,1א55/18צ ,1אם5/1/וא . בסיסי נתונים: 1/3א\ ,0855 ,+11 ט5גמכ . 1314 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחוסם התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: [/,1ק ,84516 ,5ק]אטשוא ,אא4אדאסת . חומרה: 07-11 ,דא/7ד4 6 ואמ . מערכות הפעלה: 1א5כ ,05 8וא ,וא11-א5 . בסיסי נתונים: |צפוא ,04845ג . 1315 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.157 ,84516 ,181.58א5 455 .45641 ,6 ,אא4אדאס . חומרה: 477/27 56 וא18 ,40 11-קסץ . מערכות הפעלה: 05 8וא ,א]אש ,א11-אפת . בסיסי נתונים: . *7ן13 שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחוס התמחות עיקרי: תכנות 6א/6א6. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א ₪78 0 ,חם.81ואמ55ג . חומרה: 47/87 6ק ואמ ,פד ,וו-פסץ. מערכות הפעלה: 5-11 ,11-דת . בסיסי נתונים: . *אַוַבָּן שנות נסיון: 20 השכלה: .%6, מהנדסת כלכלת לעיבוד נתונים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181,5₪א4555 ,,41א דגא ,60801, 1/1 . חומרה: 1-370א18 . מערכות הפעלה: 1א18/ואצ ,וא18/פצוא . בסיסי נתונים: 404845 . * 9ו3ן שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .01 א ,חח 81וא4555 ,1./1ם ,אא4מדתסץ ,00801. חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 1881/]אע ,1א5/18/וא ,א 55 . בסיסי נתונים: 4845 0 . 132|* שנות נסיון: 16 השכלה: .56.)א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,0 ,45641 ,1/1 ,חם.ןםוא455 . חומרה: 11-שכץ ,47/87 6ק וא8! ,370-וא8ו . מערכות הפעלה: 01-11 ,05 68א ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: +1--8455כ . 13 שפות תכנות: 84516 ,א4אדתסת ,1/1ק ,5641 . חומרה: 47/1 75 181 ,1-360/370צ8] . מערכות הפעלה: 005 15א ,750 ,1א5/18/וא . בסיסי נתונים: 08458 ,8455 . 1299 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 845160 ,6 ,אאאדאס- ,600801 ,181.58א42555 . חומרה: 41/87 6ק ואם1ז ,11ו-קסץ ,370-וא8]. מערכות הפעלה: ]אש ,05 8וא ,ואץ ,181 דצוא . בסיסי נתונים: ₪845 ,8455 . 1300 * שנות נסיון: 25 השכלה: .₪.ח?, מטמטיקה שימושית ושליטה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 21/1 . חומרה: 47/7 6 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 15א ,6א8/18/)א . בסיסי נתונים: 8458-111כ . 1303 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 .00801 א חדתסת ,ווק . חומרה: דא 26 18% , וו-קסץ. מערכות הפעלה: 1צ18 55 ,005 8וא ,אזאש . בסיסי נתונים: 8455 . 1304 * שנות נסיוןן: 13 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: .41841 א ,181.58א 455 56 ,4510 0-8 . חומרה: 18%1-370 , דא ד 6ק וא8] . מערכות הפעלה: 1,18%1אט ,1א18 וא ,05 8וא . בסיסי נתונים: 08458 ,04845 ג . 1305 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחוס התמחות עיקרי: עיבוד נתונים. התמחות נוספת: תכנות תקשורת. שפות תכנות: הם.]18א 4555‏ אמקקן 61 , וז . חומרה: 7א,47 26 1א8] ,181-370 . מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,05 8וא ,6א5/]8שוא . בסיסי נתונים: ם0%835 , +]11 845 . 1307 * שנות נסיון: 21 השכלה: .1.56א, מהנדסת. -תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 0 ,אא דסי 60801 ,חם. ןוא 55 . חומרה: 1-370א18 , דא,דא 6 ואפן . מערכות הפעלה: 1א85/18ש ,1א5/18/]א ,05 8וא . בסיסי נתונים: 0835 ,8455 אמפקן ]6 . 1308 * שנות נסיון: 20 השכלה: .כ.ת?, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: עיבוד תמונה. שפות תכנות: .45641ק-80טד,אגח דחסם , וק . חומרה: ‏ 26/3471 1א18 ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 005 88א ,1א5/18צ!א . בסיסי נתונים: . 1309 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .245641 ,181.5₪א4555 ,6 ,א חס ,חם. ]ןוא 55 . חומרה: 11/70-ק: ,11/40-קכק ,151-11/23 ,11/20-סי . 112 שנות נסיון: 2 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.4560/1ק , ממ פפן 01 ,מם.81/א5 455 . חומרה: 'דא/1 6 ואפ . מערכות הפעלה: א1אנו ,1אק0 ,05 פוא . בסיסי נתונים: 1/0705 ,140016א ,8455 אס; . 1335 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: חדרכה לתכנות ומפעלים. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,21,/1 ,א4אדחס; ,60801 ,556-370 181א5 55 . חומרה: 27/47 0 ,4114 וא צ-6ק ,370-ו1אמן . מערכות הפעלה: 005-א15א ,05 8וא .1א5/18צוא . בסיסי נתונים: . 1336 * שנות נסיון: 1 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181,58א 455 ,4516 ,א אדחס; ,ווק ,1גאטדאא . חומרה: 1-370א1 . מערכות הפעלה: ואט ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 4845 . 1338 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מהנדסת מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 181.58א₪ 455 ,1/1 ,₪ .45641 - חומרה: 370- 1צ8] ,47/97 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 1א1/18א צ ,05 פוא . בסיסי נתונים: . 1339 * שנות נסיון: 19 השכלה: .1.56א, כלכלן - מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק ,₪26 . חומרה: 1-360א18 ,אסא דספ8 סת ,דא/דא 26 ואפ . מערכות הפעלה: 1א58/18/ ,05 68 . בסיסי נתונים: 111 8458 . 1340 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 20-3א ,6 ,60801 ,א4 דאס ,ווק . חומרה: 45/400 ,1-360/370א18 ,11-קסץ . מערכות הפעלה: דשא ,05-4520כ . בסיסי נתונים: . 1341 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.50א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,.450641 ,אג חדתסת . חומרה: 11-קכק ,1-370א18 ,ידא/ידא 6 ואפ . מערכות הפעלה: 11-א65א ,ואצ ,אזאש ,5סכ 5א . בסיסי נתונים: 1.07'105 ,4016 )א . 1343 * שנות נסיון: 6 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א4 0878 ,1,/1ק .45641 ,6 . חומרה: [1-שכץ ,181-370 ,47/87 6 ואפ . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,וא8!/פצוא ,אז]אש ,05 8א . בסיסי נתונים: . * 1344 שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. 15 1322 * שנות נסיוך 16 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תיכנות מדע. נוספת: תכנות יישומית. ל 6 ,א דתס ,חם1ם וא 55 45641.,70880-6ץ-ס8הטד. חומרה: 1-360/370א18 ,דא/ד4 6ק זוא8 . מערכות הפעלה: ]אנ ,6א/ק6 ,6א5/18/וא ,005 5 . בסיסי נתונים: . 1325 * שנות נסיון: 15 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 84516 8ת.181א5 455 ,.45041ק ,6 ,60801 , ו/זק. חומרה: [1-קכץ ,דא דג 26 וא8! ,1-370א18 . מערכות הפעלה: א1א1] ,1א5/18צוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 08455 , +11! 8455 . 1326 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: צ4אדמס; ,1'.זק ,.0080745641ד,6 ,60801. חומרה: אאט ,דא ד4 6ק 18% ,וו-קכק ,181-370 . מערכות הפעלה: א]א0 ,5ואצ ,05 8וא ,6א55/18צ ,)אחז פוא . בסיסי נתונים: 808 . 1327 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 21/1 ,4 דאס ,6. חומרה: 181-360 ,ידא 47 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 1א18 1%5א ,005 פוא . בסיסי נתונים: 611258 ,₪855 ,8455 ,סאץ-אס- . 1328 * שנות נסיון: 15 השכלה: .56.)א, מתמטקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1.:1ק ,181.58א42555 . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 1א ,מע ,1א5.18/]א . בסיסי נתונים: . 1330 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 68-.001/ ]4 חם.81 ואש 455 א אמח 516 ם, ארח דתסט, |ו/1ק, 45616 . חומרה: 11-קכץ ,אדא 6ק ואם! ,370-וא8] . מערכות הפעלה: 205 18א ,11-ד₪ ,6א18/וא" . בסיסי נתונים: . *וגּבּן שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .45641 ק-80 אד .245641 , 1/1ק ,אאאדתסת ,חם ]ואמ 55 . חומרה: דא47 6 ואם! ,ון-קכץ ,360/370-ו1א18 . מערכות הפעלה: 400 205 ,05 18א ,1א5:18/וא . בסיסי נתונים: 08401.5 . 1332 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5!)אזד ,0541 התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 08184 ,מםקק]61 ,.245641 ,6 ,מ 81ואם 55 . חומרה: 11-פסת ,דא/דא 6ק ואפ . מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,05 וא . בסיסי נתונים: 8455 . 1334 * 14 שפות תכנות: 0 ,84516 ,41 ידג א ,חם.81וא0555 . חומרה: 417/87 0 וא8! ,₪ 6 ק-דדתם 15 ,181-370 - מערכות הפעלה: 88 ,1א1/5/18א . בסיסי נתונים: ₪845 , +111 8458 ,24845 ג . 1365 * שנות נסיון: 22 , השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות גרפיקה. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 11-םכק | 8ם.181א4555 ,1/1 ,א4מדחס ,6 ,4-2 1וטססוא ,4561?-ס8הטד. חומרה: 1-360א8] ,112 ,11-קסץ ,דא/דא 6 ואמן. מערכות הפעלה: 1א18 5צוא ,1אם5/1פצ ,11-א₪5 ,05 8וא . בסיסי נתונים: אאסצו]א4 את , +1!! 8455כ ,מצםואדם. 1366 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0/6431 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,1,/1ק ,1.150 ,84516 ,אא4אדחס . חומרה: 15 , דַא/477 0ץ 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 11 - ₪5% ,1א1/5/18א ,5 8וא . בסיסי נתונים: 48455 . 1367 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מהנדס אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: שירות מחשב. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א0₪784ע ,55518158( . חומרה: 47871 6 [א18 ,1-360א18 ,8-פכק ,1ו-פסץ ,םח . מערכות הפעלה: 005 פוא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 8458 . 1368 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: א 4 ₪78 0 ,20-3 ₪ ,370-181.5₪א5 055 - חומרה: 45-400 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 45-400 ,1א%5/18!א . בסיסי נתונים: 0165 . 1369 * שנות נסיון: 1 השכלה: .1.56א, מיחשוב כלכלי. תחום התמחות עיקרי: תכנותיישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אש פפן 01 ,1/.זק ,.0801ס . חומרה: 47/87 26 וא18,וןו-קסץ. מערכות הפעלה: 005 8וא ,68-11 . בסיסי נתונים: 11 14016א , +111 8458 ,805םא . 1370 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתכנתת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 26-3א ,60801 ,1/1 ,54516 ,א4חדתסת . חומרה: 005-400 ,05 פוא ,1א5/18צוא . מערכות הפעלה: 45-400 ,1-370א18 . בסיסי נתונים: 45-400 1אםכ ,82 . 1372 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מערכות מיחשוב. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,00801 ,א4אדתסת ,וז . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 1א5/18/]א . בסיסי נתונים: . 1373 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מהנדסת - כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 21/1 ,אא4מדתס- . חומרה: 11-קפץ . 117 תחוס התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: .2456/41 ,א דחסת ,1/1 ,אאמת ,55 181א4555 . חומרה: 47/81 26 |צ18 ,181-370 . מערכות הפעלה: 005 8!א ,15א6;ואע ,%א18/פץוא . בסיסי נתונים: .41 ד0סד . 1346 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, אוטומטיזציה של מערכות בקרה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5וצ1ד.541א. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 181.58א4555 ,.45641ק ,א4חדחס; ,6 ,11ו-60א וא . חומרה: 18%1-360 ,דא/47 6ק זאם! ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 55צ ,005 18א,11-א5 ,1 ו-דת . בסיסי נתונים: . 1347 * שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מהנדס מערכות מידע. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומים. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 5%181.58 455 ,.אאאדאס- ,45641ק ,6 . חומרה: 11 אצ ,11ו-פכץ ,181-370 דא/דא 6קץ ואם]. מערכות הפעלה: וצצ ,5ואצ ,אז]אש ,11-א₪5 ,05כ פוא . בסיסי נתונים: 58קק6011 ,]11 845₪ . 1348 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס מערכות מידע. תחוס התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 4555%18].58 ,אג4אדחסת ,45041ק ,6 . חומרה: 11:אג ש ,181-370 ,וו-קסץ ,דא/דא 6 ואפן . מערכות הפעלה: וצצ ,181 פשוצ ,פ!)אץ ,11-א5ם ,אזאע ,05 פוא . בסיסי נתונים: 6112258 ,8455 . : 1350 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ס-80שד .45041 ,1//זק ,.1אאטדגא . חומרה: 87/7 26 181 ,360./370-/18% . . מערכות הפעלה: 005 8וא ,18%1 5/!א . בסיסי נתונים: +111 08355 ,סקאס ,0:8455 ,4845 ג . 1353 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.56א, מתכנת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: 1//1ק ‏ א4אדא08סת ,0100 ,5641 ,6 . חומרה: 181-370 ,דא ,דג 6 וא18 . מערכות הפעלה: 1/5/18%1א ,05 8וא . בסיסי נתונים: 088458 ,5 ממפקו 61 ,8455 . 1355 * שנות נסיון: 19 ָ השכלה: .₪.חפ, כיברנטיקה מתמטיקי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .410841 א ,111/45-400- 6 ,455 מאסץ ,+11] 8458 ,1/1ק ,את זם ואמ 155 . חומרה: 45/400 ,47/87 06 וא8! ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05/400 ,05 8וא ,1א5,18/!א . בסיסי נתונים: 404845 . * 1356 שנות נסיון: 14 השכלה: 6 מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערוכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1./1ק, 801 81,86,00 א 455 א יד סם,6 . חומרה: 1-370א18 ,11/70-פכץ, דא/ד4 26 18% ,אאץ. מערכות הפעלה: 5/18%1/]א ,₪1 ,11-אפם ,5סם 5!א,א]אט/אזמ דוט ,פואצ . בסיסי נתונים: (.₪08)501 . 1357 * שנות נסיון: 17 השכלה: .56.א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מדע. 146 139|* שנות נסיון: 13 השכלה: .1.50א, הנלת חשבונות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות הוראה. שפות תכנות: 000801 ,,501 ,81.58 ואמ 255 ו ,80-6אטד. חומרה: אצ ,47/87 סק . מערכות הפעלה: 15 ,05 5א . בסיסי נתונים: סד 84550 ,416 ]א . 1392 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדס מכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 1א0/64 64. שפות תכנות: 6 ,00801 . חומרה: דא/477 6ש זאמ ,וו-קכת ,370-ואמו . מערכות הפעלה: ₪05 5 ,51 וא/ו בסיסי נתונים: אמסא ₪ אס ₪ ,8.. 1393 * שנות נסיון: 23 השכלה: .כ.תץ, מדע תכנות 0/6481 64. תחום התמחות עיקרי: תכנות 15צ1ד .541א. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 84516 ,אג ךס ,.245641-ס8אטד. חומרה: [1-קכקץ ,181-370 ,ידא/דא 6ק ואפן. מערכות הפעלה: 11-א₪5 ,05סכ 8וא . בסיסי נתונים: +111 8458 . 1394 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, כלכלה ומדעי מחשב. תחום התמחות עיקרי: תכנותיישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק ,00801 . חומרה: 181-370 . מערכות הפעלה: 1צ5.18/)א . בסיסי נתונים: . 1395 * שנות נסיון: 13 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. . תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,101 ,41 שידג א מםקפווס ,1/1ק .5641 . חומרה: 11-קכץ ,4787 6ק 1א8! ,360/370-וא18ו . מערכות הפעלה: 05/2 ,05 8וא ,1א18:פצוא . בסיסי נתונים: 11 088458 ,8455-111כ ,4845 )א . 1396 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .45641 ק-ספ א ד ,1/1 ,1ס8סס. חומרה: 87/87 6ק 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,א5/18צוא ,וא8 55 . בסיסי נתוניס: 8458 . 1397 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, יבוד נתונים לכלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,60801 ,₪4516 ,45641 ,6 ,א4מחדתסק ,1/זק ,חמ ]םוא 55 - חומרה: 4 צ ,47/87 26 ,פ/-שאג שו ,370-ואמו . מערכות הפעלה: וצ ,05 8וא ,5/,ואצ ,ואם]ז/פשא . בסיסי נתונים: 5א1 ,165תת0 ,465 . 1398* שנות נסיון: 2 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות ישומית. התמחות נוספת: שפות תכנות: 111 0 ,חם )555 ,115 ,6ס:זסתק ,1]/זק ,6,אה4אדתס 1ה56ץ. חומרה: 1-370א18 ,47/87 6 ,וןו-קסץ. מערכות הפעלה: א1א ,05 פוא ,ואצ ,ואם!ז/פצוא . בסיסי נתונים: 58]/87קק011 ,034845 . 1399 * יי מערכות הפעלה: 11-₪5% . בסיסי נתונים: . 1382 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מהנדסרדיו-אלקטרוניקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א/64.0/6. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,.45641ק ,6 ,)וא/.1ק , חם,]8ואם455 . חומרה: 87 47 26 181 8048/8051 ,8080/8086 .₪1 דא . מערכות הפעלה: 005 5וא ,1515-11 ,1א/ץס . בסיסי נתונים: 855-111 . 1387 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . / שפות תכנות: 81,6₪/א4555 ,1//1ק ,אג4אד 0 ,24510 ,+ +66 ,5641 . חומרה: 181-370 , 11-קכץ , דא/ד 6ק ואמ . מערכות הפעלה: א]א0 ,1צ5:18/)א ,וא1!-₪5% ,05/2 ,05 פוא . בסיסי נתונים: (845₪ אסת, אםקקןוס) [[ו-8כ ,4845ס .ג . 1384 * שנות נסיוןן: 7 השכלה: .1.56א, מהנדס אוטומציה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5!א!ד,5641ק. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: 1858צ4555 ,אםקק]61 , 1-1ק ,4-2 1 ססוא ,45641 ,6 ,אגמדקס . חומרה: 181-370 , דא,ד 6ק וצ18 , וו-קסץ . מעדכות הפעלה: 5וסס ]ץש ,05ס-18א ,11-א5ם ,אזאש 05. בסיסי נתונים: 0280 ,400% ,זוו 8455 . 1385 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: .1 דג א ,1/1ק ,1ק6 ,ז]ז-6ק . חומרה: 45-400 ,1-370צ18 . מערכות הפעלה: 545 ,%1א45/18!א . בסיסי נתונים: 4034845 . 1386 * שנות נסיון: 9 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . / שפות תכנות: אםקקן]6 ,6 ,+]]! 8455 ,084516 ,1/1 . חומרה: דא/ 471 26 ]18% ,360/370-/צ18 . מעדכות הפעלה: 205 18א ,1א5/18/!א . בסיסי נתונים: 6112258 , +111 8455 . 1387 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות של תקשרת. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 88516 ,אםקק] זס ,6 ,את 1מואם2455 ,(אא4חדחס ,1]זק . חומרה: 5/2ק ,47/1 26 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 5/5 ,205 68א ,וא ,5/ואצ . בסיסי נתונים: 8455 . 1388 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,1/1ק, א הד 0 ,חם,]םואם55ג . חומרה: %7א,ד4 6 ,11-קכץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 15א ,11-₪5% ,1-370א18 . בסיסי נתונים: 5פא] ,4845ג . 1389 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מתצטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: ,45641> ,6 ,21/1 ,60801 ,18158א4555 . חומרה: דא/41 26 1א18 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 פא ,!אץ ,1א5/18/וא - בסיסי נתונים: +111 8458 . 108 קוושו שששא פון חדוג ו ויה פופ ו פום: הוחו ה וו וו ו ו תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות מערכות. שפות תכנות: א 8ד01ת ,אם,81ואמ455 00801 . חומרה: 4 צ ,11/20-ק כו ,1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,ואצ ,1א5/18/וא . בסיסי נתוניסם: 5|אא ,5ואג וס . 1408 * שנות נסיון: 15 השכלה: פ.תץ, חום לזרם וטורבולנטנוסט. תחום התמחות עיקרי: תכנות 0 64. התמחות נוספת: תכנות 8]אזד .80541. שפות תכנות: אא ₪78 0 ,84516 םח וא455 ,₪ .45641 - חומרה: 47/87 6ק וצמ ,וו-קכקץ ,370-ואפ1 . מערכות הפעלה: 05 5וא ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: (8קקן.זס)1ז8-11כ . 1409 * שנות נסיון: 26 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . : שפות תכנות: 0855 ,1 זק ,]אדא ,00801 . חומרה: 47/87 6ק וצמ ,370-ואמן . מערכות הפעלה: 005 פוצ ,1א5/18וא . בסיסי נתונים: 04865 . 1410 * שנות נסיון: 7 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תבנותיישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 810% .61 ממקקן וס ,84516 ,₪ ,1 מטד א ,א חדתסק ,הק ,55581.5 . חומרה: 47/87 6ק וצמ1 ,1-360/370צם1 ,וו-קסץ. מערכות הפעלה: 11-₪5% ,5סיכ 8וא ,ואם1 שא . בסיסי נתונים: אס]ןא 614 ,8455כ ,4845כ .א - * 2ן14 שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תחזוקה מערכות. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א דאס . חומרה: 05 פוצ ,1א18/ם פע ,1אם1/פצוא . מערכות הפעלה: 47/7 ואם] 6ם ,1ו-קסץ . בסיסי נתונים: . *4ן14 שנות נסיון: 13 השכלה: 15.6א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . . שפות תכנות: אמ קק011 ,8455 ,84516 ,ואאטדגא ,1,60801/ . חומרה: 47/87 6ק וצ18 ,370-ו1א1 . מערכות הפעלה: 05 8וא ,ואצ ,ואם5/1עוא . בסיסי נתונים: 8455 ,4845כא - *5ן14 שנות נסיון: 16 השכלה: .1.50א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א אד סת ,1/1ק ,1 דג א ,5455 ,פקואטוא . חומרה: 1-370א18 , 11-שכץ ,ידא/דא 26 ואפ . מערכות הפעלה: 5ק]אנוא ,1א5/18צוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: 2204845 ,8455 . 1417* שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, | מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,45641 ,₪ , חם.1םוא4555 ,אה4תדתסץ ,1/1ק. חומרה: 47/1 26 1א8] ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 005 פוא ,ידצוא ,וא18/פצוא . בסיסי נתונים: 088455 ,8455 ,ממקקווס. 14[8 * שנות נסיון: 6 השכלה: ש.תש, תכנות ומטרולוגיה. תחום התמחות עיקרי: תכונות ותכנון מדעי. התמחות נוספת: . 11 שנות נסיון: 10 השכלה: .1.50א, מהנדס כלכלה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 21.1 . חומרה: 1-370א18 . מערכות הפעלה: ואצ ,1א1/5;/18א . בסיסי נתונים: 4845( . 1400 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1ק , אםקק1ו6 ,.41אש דא . חומרה: 81.80 דא1 , דא 47 6 וצ8] ,370-ואם1 . מערכות הפעלה: %1ק6 ,0005 15 ,1א5/18צוא . בסיסי נתונים: 4248465 ,28455 ,088455 . 1401 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות ]64% ג התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84510 ,1//1ק ,אג4אדתסת ,6. חומרה: ד%;ד3 6ק וצ8ז ,ןו-קסץ ,1-370א18 . מערכות הפעלה: 2 05 ,005 18א ,11-₪5% ,1א5/18עוא . בסיסי נתונים: 8%1514כ ,08455 ,04845 ,8455 . 1402 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.50א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 4555%)81.58 ,אגאדתס- ,60801 . חומרה: 18%1-370 , 181-4381 . מערכות הפעלה: 5)צ 05 ,וצ%,05כ ,5;%55סס . בסיסי נתונים: 5וצפ] . 1403 * שנות נסיון: 25 השכלה: .כ.תץ, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות הנדסי טכני. התמחות נוספת: תכנות 0.63%1 64. שפות תכנות: 08784 ,1/1ק ,880-84516ד ,245641 ספאטד. חומרה: 1-370א18 , דא/דג 6ק וצם] . מערכות הפעלה: 005 58וא . בסיסי נתונים: . 1404 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות 5]צ51,71. התמחות נוספת: תכנות מדע. שפות תכנות: א4 0878 ,8ם.81/א4555 45641 . חומרה: [1-קכץ ,%1-370א8] . מערכות הפעלה: ₪405 ,11-א5 ,55 . בסיסי נתונים: . 1405 * שנות נסיון: 14 השכלה: .56./א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,1./1ק ,%181.58א4555 .00801 . חומרה: 41/87 1א8] ,181-370 . מערכות הפעלה: 5 18א ,1א518/]א ,1א55/18 . בסיסי נתונים: 088455 . 1406 * שנות נסיון: 20 השכלה: ₪.ת, תכנות לגאופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות הנדסי טכני. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 77 א 07 . חומרה: 41/87 26 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 2005 18א ,1א5:18/]א ,1א%55/18 . בסיסי נתונים: . * 1407 שנות נסיון: 30 השכלה: .1.56א, מהנדס. 10 דדח הר ודקר ןש "ץר ז חו ץעו שומוושע שור ערו מערכות הפעלה: פאוספאו/ ,אז]אט ,05 8וא . בסיסי נתונים: 016)א ,4845 ג - 1429 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0 , 81.58 1א4555 ,.אאמדתסת . חומרה: 11-פכץ ,47/8 26 ואפ . מערכות הפעלה: ₪5% ,05 פוא ,אזאש . בסיסי נתונים: 20458 ,4845 כג - 1430 * שנות נסיון: 20 השכלה: ש.תש, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. : התמחות נוספת:. * שפות תכנות: 0 ,45641 ,84516 ,אגאדתחס- ,.1ס8סס. חומרה: 1-370א18 ,11-פכץ ,דא/דא 6 וצפ . מערכות הפעלה: 5/18%1צוא ,1אצ,ואוו-א₪5 ,5סכ פוא . בסיסי נתונים: 424845 ,845₪אס0ת , +111 845 . 1432 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.86א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א0ס81 61.4 ,אא4אדאסק ,ווק .₪ חומרה: 11-שכץ , 7דא,ד4 6 181 ,1₪1-360/370 . מערכות הפעלה: [1-%א₪5 ,05 8וא ,ואמ 5צוא . בסיסי נתונים: פא ,111 8458 ,אסןא 61 ,55ה8אס- ,סהקאס- ,אםקקווס . 1433 * שנות נסיון: 22 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית ותכנות. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: ,1,501 א 0= * 1,125,501 *.501, 6 חם, ]8 וצמ 6,455 א חידת סש ווק 301 60 . חומרה: א צ , 7א/ד4 6ק ואם! ,181-370 . מערכות הפעלה: 05 15א ,5ואצ ,5₪צ/5סס . בסיסי נתונים: 282 ,08401.5 ,8455 ,סא . 1434 * שנות נסיון: 10 השכלה: .1.56א, מהנדס מחשבים. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א0;64 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 0112258 ,6 ,א אדאסת ,א181.5אם55ג . חומרה: 47/87 26 1א18 , ון-פסץ . מערכות הפעלה: 005 18א ,א]אש ,א11-א5ת . בסיסי נתונים: 611775 ,088458 ,8455כ . 1436 * שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, פיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אג אדאסת ,1/1 . חומרה: 47/87 6 ואם! ,11-פכץ ,370-וא18 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,5-11 ,)וא8ו/פצוא . בסיסי נתונים: . 1437 * שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהנדסת. תחום התמחות עיקרי: תכנות 1א0/63 64. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א ד ס= ,1/1 , אמ 81וא4555 ,84516 . חומרה: 21.5 , ון-קסץ ,1-360/370א18] . מערכות הפעלה: 5-11 ,5/18%6שוא . בסיסי נתונים: . * 1438 שנות נסיון: 17 השכלה: .1.56א, מהדס מתמטיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . -- תכנות: 0 ,5581 ,11 . רה: וו-פסץ ,דא/דה 6 וא8ן ,%ה ,1-360/370א18 . מעדכות הפעלה: א1א ו , בסיסי תה ,05 פוא ,אה ץ]פואץ ,א18 דצוא . 13 שפות תכנות: ]55 ,84516 ,6 ,1/1ק ,אא4תדחס . חומרה: 41/87 6 ,1-370א18 . מערכות הפעלה: ]אש ,5/18%/וא . בסיסי נתונים: . * 9ן14 שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדיע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 84516 ,84510 , + +0,6 . חומרה: 7א,41 6 ,370 181-360 ,05415 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,אזאש ,55/18 . בסיסי נתונים: . 1420 * שנות נסיון: 3 השכלה: .1.56א, מהנס מעערכת מידע. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1,/1ק ,181,5₪א4555 ,6. חומרה: 181-370 ,41/87 6ק ואם . מערכות הפעלה: 05/2 ,א]אט ,05 8וא . בסיסי נתונים: 140016א . 1422 * שנות נסיון: 25 השכלה: .1.56א, מתמטיקה ופיסיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: אםקקן]./0 ,26א ,1/1ק ,60801 ,אם.81וא555ג . חומרה: 411 26 ]18% ,181-370 . מערכות הפעלה: 0005 8!צ ,]גצ ,55צ ,6א5/18צוא . בסיסי נתונים: 111 835 ,אס . 1423 * שנות נסיון: 12 השכלה: .1.56צ, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות !64% 0 64. התמחות נוספת: תכנות למכניקה וסימוליציה. שפות תכנות: 6 ,אג4אדקס- . חומרה: 47/7 26 181 ,181-370 . מערכות הפעלה: 1א55/18ש ,1א18 דצוא ,05 פוא . בסיסי נתונים: . 1424 * שנות נסיון: 14 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: תכנות 18א]ד .541. שפות תכנות: 1./1ק ,אג08₪784- ,אם.!וםואמ55ג . חומרה: 12 ,4/8 56 וא18 . מערכות הפעלה: 005 18א . בסיסי נתונים: אסס 2484 . 1425 * שנות נסיון: 5 השכלה: .1.50א, מתמטיקה. תחום התמחות עיקרי: תכנות מדע. התמחות נוספת: . שפות תכנות: א גדחסת . חומרה: 1-360/370א18 . מערכות הפעלה: 1א55/18ש . בסיסי נתונים: . 1426 * שנות נסיון: 20 השכלה: .1.56א, מתמטיקה שימושית. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: מודל המתמטי. שפות תכנות: 1/1 ,45641 ,6 ,84516 ,אג4חדחסה . חומרה: 07-11 ,360/370 1א18 ,ידא/דא 6 ואפ . מערכות הפעלה: 85% ,08-05 ,005 8וא . בסיסי נתונים: אא0ס/ם1א 4 8ת ,8455 ,8455אסק; . 1428 * שנות נסיון: 4 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 6 ,א0784- ,8ם.181א4555 . חומרה: 41/81 6 1א8] ,1-370א18 - 12 1439 * שנות נסיון: 11 השכלה: .1.56א, מהנדס. תחום התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: %181.58א4555 ,26-1]1ת ,45041 ,זוז . חומרה: 07-11 ,1-360:370א8] . מערכות הפעלה: 11-₪5% ,5/18%1/)וא . בסיסי נתונים: . 1440 * שנות נסיון: 16 השכלה: .1.56א, פיסיקאי. תחום התמחות עיקרי: תכנות מערכות. התמחות נוספת: תכנות יישומית. שפות תכנות: 84516 ,.1אאט דגא ,1/זק ,.60801 ,חם.ז8וא5 455 . חומרה: 7א,47 26 1א18 ,1-370צ1 . מערכות הפעלה: 005 8וא ,181 5צוא . בסיסי נתונים: ₪0קא0- ,855א0- ,04845 ג - * ן144 שנות נסיון: 18 השכלה: .1.56א, מטמטיקה. תחוס התמחות עיקרי: תכנות יישומית. התמחות נוספת: . שפות תכנות: 1/1ק ,]]26-1א ,.0801. חומרה: 45-400 ,18%1-360/370 . מערכות הפעלה: %1צ5,18/וא . בסיסי נתונים: 5א] . 14