דרכה של איל"א – מטרות, מהות ומבנה ארגוני

מאת ד"ר מיכה חנני. מסמך זה הוכן על יסוד תוצאות עבודתם של צוותי החשיבה של המועצה על "דרכה של איל"א" (1984). נוסף לכך שולבו במסמך קטעים מתוך התקנון הקיים של איל"א, והשלמות מסויימות שנעשו ע"י כותב המסמך, על יסוד דיונים בהנהלה ובמועצה. מטרת העבודה להציע עקרונות ועמם מסגרות מתאימות לפעולה, אשר יהוו את תשתית פעילותה המקצועית של איל"א בשנים הבאות.

OCR (הסבר)
מהות מטרו ת 4 אוה ר.מי | כה חנני ---- אוגוד ישראלי לעיבוד אינפורמצוה ---=- ד"ר מיכה חננו אול"א - מטרות, מהות ומבנה ארגוני מסמך זה הוכן על יסוד תוצאות עבודתם של צוותי החשיבה של המועצה על "דרכה של אול"א" (1984). נוסף לבך שולבו במסמך קטעים מתוך התקנון הקיים של אול''א, והשלמות מסויימות שנעשו ע'"י כותב המסמך, על יסוד דיונים בהנהלה ובמועצה. מטרת העבודה להציע עקרונות ועמם מסגרות מתאימות לפעולה, אשר יהוו את תשתית פעילותה המקצועית של אול''א בשנים הבאות. עקרונות הקדמה מסמך זה מהווה סיכום עבודתם והמלצותי- הם של צוותי החשיבה, במסגרת פעולה של מועצת איל"א להתווית קוים מנחים ל"דרכה של איל"א". בעבודתם התייחסו הצוותים לעבודות קוד- מות שנעשו במסגרת מועצת איל"א, עבודות של ועדות שהשקיעו מחשבה והגישו מסמ- כים הנוגעים בתחום הנדון. בעבודה זו ניתן ביטוי לנקודות שהועלו ע"י אותן ועדות. מטרת העבודה היתה להציע עקרונות, ועמם מסגרות מתאימות לפעולה, אשר תהוונה את תשתית פעילותה המקצועית של איל"א לפ" חות מספר.שנים. בדיקת מסגרות אלה ומידת התאמתן לחיים המקצועיים תיעשה מידי כמה שנים, ושינויים מתאימים ייעשו בהן. איל"א תיבחן בשלושה תחומים מרכזיים: . איל"א מהווה מסגרת המאפשרת לחברי קהילית המיחשוב לבטא עצמם מקצועית, ללא תלות באינטרסים מסחריים, ארגו- ניים ואחרים, מחד, ובדרך הנותנת לביטוי זה השפעה ותהודה גדולים הרבה יותר מהתבטאות אישית - פרטית, מאידך. . איל"א הוא גוף מקצועי ישראלי. עקרונו- תיה ובעיותיה של מדינת ישראל הם מעניינו, והוא משתתף בנשיאה באחריות לאומית בתחומים אשר יש לו נגיעה מקצועית בהם. . איל"א הוא גוף מקצועי הפועל בחברה מערבית, מודרנית, והוא משתתף בנשי- אה באחריות בכל הקשור להשפעות המיחשוב על הפרט ועל החברה. על יטוד עקרונות אלה, תעוצב דרכה של איל"א בשני מישורים בסיסיים: - עם הפנים אל החברה - עם הפנים אל החבר עם הפנים אל החברה על איל"א לפעול לא רק בקרב חברי האי- גוד, אלא גם עם פרטים, ארגונים ומוסדות הפועלים בישראל, ולהביא את מודעות המיחשוב לאלה שיאותרו וימצאו מתאימים ליוזמות כאלה. על איל"א ליצור לעצמו מעמד המוכר על ידי השלטון. יש להביא לכך שיהיה זה מובן שכאשר מתוכננת או מבוצעת תכנית, בעלת חשיבות לפרט ולחברה בת- חום הקשור במיחשוב, יפנו לאיל"א לקחת חלק בפעילות כזו. (לדוגמה: חוק הבזק, חוק למניעת פשיעה באמצעות מחשב ועוד). דרך אחת ליצירת מעמד מוכר זה היא נקיטת עמדות. הכנת ניירות עמדה והצ- עת דרכי פעולה רציניות בנושאים חד- שים, או שנויים במחלוקת, ובהבאתם לידיעת הגורמים המתאימים. להדגיש את חשיבות ההיבט המקצועי של פעילות איל"א, הן כלפי פנים (חברי האיגוד) והן כלפי חוץ. להביא בפני רשויות השלטון את צרכי הענף, בעיותיו והפוטנציאל הגלום בו. יש להימנע מ"לובי" במובן המקובל, אשר עלול לגרור את איל"א למצב בו יהיה מכשיר פוליטי בידי גורמים פוליטיים. יצירת השפעה על גופים כלכליים ותעשייתיים: א. לקידום בנית תשתית לאומית לתחומי המיחשוב. ב. להשפעה על מוסדות השלטון ומוס- דות ציבוריים. להביא בפני המוסדות להשכלה גבוהה את צרכי הענף בהכשרת כח אדם במיח- שוב. אין מקום לכפילות, לחפיפה ("תחרות") עם גופים קיימים, ממוסדים, העושים עבודתם כראוי. מעורבותו של איל"א בתחומים הנוגעים למיחשוב תהיה על פי הקוים המנחים הבאים: אם קיימת פעילות וזו עונה על הצרכים - איל"א ילווה אותה. אם קיימת פעילות, וזו אינה עונה לצרכים - איל"א יתערב במגמה לשפר. אם לא קיימת פעילות - איל"א ייזום אותה. משתתמסד הפעילות במסגרת ממוסדת מתאימה - ימשיך איל"א בליווי הפעילות בלבד. יושם דגש על טכנולוגיות מתפתחות, עתידיות, ואיל" יהיה גורם בהבאת המודעות לטכנולוגיות אלה בפני הגור- מים שצריכים להיות ערים להן. תהיה מעורבות בבנית | המסגרות החברתיות והתחוקתיות הקשורות בשי- לוב המיחשוב בחיי החברה בישראל. (לדוגמה: צנעת הפרט, בקרת מערכות ממוחשבות, בטחון מידע במחשב ועוד). עם הפנים אל החבר איל"א הוא מסגרת ארגונית-חברתית לכל העוסקים בתחום המיחשוב. מתפקידו לפעול לקידום המקצועי של החברים, לתרום לקידום המקצוע בכלל ובישראל בפרט. איל"א יארגן ויעודד, בדרגות שונות של מעורבות: כנסים, ימי עיון, ואירועים מקצועיים אחרים, בהיקף מקומי, לאומי ובינלאומי. איל"א ייזום, יבצע ויעודר הוצאתם לאור של פרסומים מקצועיים: כתבי עת, מונוגרפיות, ספרים וכדו', ברמה מקצו- עית גבוהה. איל"א ייזום, יבצע ויעודר גיבושן של קבוצות שיעסקו בנושאים ספציפיים בת- חום המיחשוב. קבוצות כאלה תוכלנה להיות במתכונת של קבוצות העבודה הקיימות באיגוד זה שנים רבות, ובמת- כונת אחרת, כמו זו של "ארגון מתמחה" שיהיה בעל אוטונומיה רחבה יותר. איל"א יקדם ויבסס קשרים מקצועיים בין קהילית המיחשוב בישראל ובין זו הבינלאומית. איל"א ישאף לקיים קשרים מקצועיים עם איגודים דומים במדינות אחרות. איל"א ישאף לתיאום עם איגודים וארגד ונים אחרים בארץ אשר להם נגיעה בת- חוס המיחשוב. תינתן תשומת לב לצרכי הציבור בקהי- ליה המקצועית בהשתלמות, ברענון ובעדכון ידע, שלא במסגרת לימודים פורמליים. איל"א יטפל בנושא האתיקה המקצועית בענף המיחשוב, ויתרום לפתרון בעיות המתעוררות בין העוסקים בענף במסגרת של בוררות. בראית העקרונות המנחים אשר גובשו על ידי צוותי החשיבה, נעשתה עבודה לבנית תשתית מסודרת, תוך בדיקת התאמתן למסגרות קיימות והמלצה להקמת מסגרות חדשות. פעילות איל"א תתבצע במסגרת תכנית עבו- דה שנתית, אשר תהווה את הבסיס לתקציב איל"א, אשר יוכן ע"י ההנהלה ויוגש לאישו- רה של מועצת איל"א. הנהגת איל"א הנשיא ייבחר על ידי המועצה, וימלא תפקי- דים בהנחית האיגוד, בדרכו המקצועית ובייצוגו. המועצה היא הגוף הנבחר של האיגוד, וחב- ריה ייבחרו בבחירות כלליות. המועצה תקבע את מדיניות האיגוד ותפקח על ביצועה. בעקרון ישתתף כל חבר מועצה באופן פעיל לפחות באחת המסגרות התפעוליות של איל"א. לצורך עבודתה תמנה המועצה מבין חבריה ועדות קבועות וועדות אד-הוק, לטי- פול בנושאים שבמסגרת אחריותה. בראש המועצה ישב נשיא איל"א. ההנהלה אשר תנהל את איל"א תיבחר על ידי המועצה, מקרב חבריה. למספר תפקידים ביצועיים קבועים יהיו תיקים בהנהלה, וחברי הנהלה ימונו כאחראים להם. יושב ראש ההנהלה ייבחר לתפקידו על ידי המועצה. מסגרות לפעילות מקצועית פנימית איגוד מתמחה קבוצה של חברי איל"א, בת 30 חברים לפ- חות, הפועלים בנושא מסויים בתחום המיח- שוב ועיבוד המידע. > מטרות איגוד מתמחה - לעסוק בחינוך להעלאת הרמה המקצועית של העוסקים בנושא המסויים בו פועל האיגוד המתמחה. - לקדם את הנושא המסויים, את המוד- עות לו ואת שילובו בתחומים אחרים. > שם איגוד מתמחה ייקרא: "איגוד ישראלי ל- <שם הנושא המסויים>, איגוד מתמחה של איל"א". לדוגמה: -‏ "איגוד ישראלי למחשבים בחינוך, איגוד מתמחה של איל"א" "איגוד ישראלי לבינה מלאכותית, איגוד מתמחה של איל"א" "איגוד ישראלי לגרפיקה ממוחשבת ועי- בוד תמונות, איגוד מתמחה של איל"א". תקצוב לאיגוד מתמחה יהיה תקציב עצמאי במסגרת תקציב איל"א. התקציב ינוהל על ידי האיגוד המתמחה, בפיקוח הנהלת איל"א. קבוצת עבודה קבוצת עבודה של חברי איל"א הפועלים בנושא מסויים בתחום המיחשוב ועיבוד המידע. מטרות קבוצת העבודה להוות מסג- רת למפגשים של חבריה, לדיונים ולהחלפת דעות בנושא המסויים בו עוסקת הקבוצה. קבוצת עבודה תיקרא בשם "קבוצת עבודה ב-(שם הנושא המסויים) של איל"א". לדוגמה: - קבוצת עבודה באבטחת איכות, של איל"א. - קבוצת עבורה בשילוב מיקרו מחשבים בארגונים, של איל"א. קבוצת עבודה בהנדסת תוכנה, של איל"א. קבוצת עבודה באספקטים משפטיים של המיחשוב, של איל"א. צוות טכני : קבוצה מצומצמת של חברי איל"א, לכל היו- תר 25 חברים, ששמו להם כמטרה לפעול פעילות אינטנסיבית לקידומו של נושא מסו- יים בתחום המיחשוב. > מטרות צוות טכני מטרות צוות טכני תעוצבנה בידי הצוות, ותובאנה לאישור הנהלת איל"א. דוגמה למטרות כאלה: - להביא למודעות ציבורית התפתחות חדישה בנושא מסויים. - להביא למעורבות של ישראל בפעו- לות בינלאומיות בעלות חשיבות לענף המיחשוב ועיבוד המידע בארץ. - להוות שדולה במוסדות השלטון בישראל לקידום נושא בעל ענין לענף המיחשוב בארץ. תקציב צוות טכני יוכל לקבל אישור מהנהלת איל"א לפעול במסגרת תקציבית עצמאית בתוך תקציב איל"א. צוות טכני יוכל לה- יות בעל תקציב עצמאי, אם יבנה מקורות של הכנסה שיממנו את הוצאותיו. מסגרות כלל-ארציות ואיזוריות הפעילות המקצועית של איל"א תהיה במס- גרת כלל-ארצית ואיזורית. הפעילות במס- גרת הכלל-ארצית תהיה באחריותו הישירה של חבר ההנהלה, הממונה על הפעילויות. הפעילות האיזורית תהיה באחריותו של רכז איזורי, בכל אחד מ-4 האיזורים: - תל-אביב - ירושלים - חיפה והצפון - באר-שבע והדרום. הרכז האיזורי ימונה על ידי ההנהלה מבין חברי המועצה שבאותו איזור. (אם אין חבר מועצה מאיזור כלשהו, ימונה לתפקיד חבר איל"א מאותו איזור). הרכז האיזורי יהיה איש הקשר של איל"א באיזורו. חברי איל"א באיזור יוכלו לפנות אליו בכל ענין הקשור באיל"א. הרכז יטפל בפניות, או יעבירן לטי- פול המוסדות המתאימים של איל"א. הרכז יהיה אחראי בפני הפונה אליו לטיפול בפניה. כנסים ואירועים הכנס הארצי השנתי של איל"א. כנסים ארציים שנתיים של איגודים מתמ- חים. ימי עיון וערבי עיון. כנסים משותפים עם גופים אחרים. הכנס הארצי השנתי של אול"'א הכנס הארצי השנתי הוא האירוע המרכזי של איל"א, ויתקיים פעם בשנה, בדרך כלל , בסתיו, אחרי החגים אך לא יאוחר מסוף אוקטובר. הכנס יימשך יומיים, בימים ג' ודד' בשבוע. מבנה בעל התפקיד המנהלי הבכיר באיל"א יהיה אחראי לביצוע הכנס על פי הנחיות עקרוניות של ההנהלה. הגורמים שיסייעו לו יהיו: ועדה מארגנת - יו"ר הועדה ימונה ע"י ההנהלה ויביא לאישור ההנהלה את רשימת החברים הנוספים. הועדה תיכנס לתפקידה כשנה לפני מועד הכנס. החלק הטכני בארגון הכנס יתבצע על ידי אחת החברות לארגון כנסים. ועדת תכנית - הועדה תיבחר על ידי הנהלת איל"א כשנה לפני מועד הכנס. תפקיד הועדה להכין קול קורא, לבחון תקצירי הרצאות ו/או הרצאות מלאות, ולאשר הצגתן בכנס. תפקיד הועדה לבחור מנחים לקבו- צות הדיון בכנס (יו"ר קבוצות דיון). מנחי קבוצות הדיון יוודאו טיב ההרצאות לפני הכנס ויהיו רשאים לקבוע סופית את רשימת המרצים ולהאריך את משך ההרצאות שאושרו על חשבון הרצאות שיפסלו. קובץ הרצאות - יוצא לאור קובץ הרצאות של הכנס, אשר יהיה זמין למשתתפים בעת הכנס. תערוכה > בכלל, התערוכה תהיה חלק בלתי נפרד מהכנס השנתי, פתוחה לחברי איל"א - יצרנים וספקים של מוצרים ושירותים בעלי זיקה לענף המחשבים. מועד התערוכה בשבוע בו יתקיים הכנס יוקצו ימים א' ו-ב' להכנות לתערוכה. התערוכה תיפתח ביום ג' בשעות הבוקר, ותישאר פתוחה עד יום ה' בערב, יום ו' מיועד לפירוק התערוכה. ביצוע בעל התפקיד המנהלי הבכיר באיל"א יהיה ממונה על ארגון התערוכה בעזרת חברה לארגון תערוכות אשר תיבחר ב67 חודשים לפני מועד הכנס. בעל התפקיר המנהלי הבכיר באיל"א יפקח על עבודת החברה שנבחרה, ויוודא שהיא עומדת בתנאי החוזה. החברה תכין סיכום פעילותה עם תום התערוכה. הסיכום יוע- בר להנהלת איל"א לשם דיון והסקת מס- קנות. כנסים ארציים שנתיים של אוגודים מתמחים 6 איגוד מתמחה יקיים כנס שנתי במועד קבוע, שיימשך יום או יומיים. בעל התפקיד המנהלי הבכיר באיל"א יהיה אחראי לביצוע הכנס, עפ"י הנחיות עקרוניות של יו"ר האיגוד המתמחה. = האיגוד המתמחה ימנה ועדת תכנית בת כ-10 חברים, יו"ר קבוצת ההתמחות יהיה יו"ר ועדת התכנית, אשר תפעל בדומה לועדת התכנית של הכנס הארצי. = קובץ הרצאות - יוצא לאור קובץ הרצ- אות של הכנס אשר יהיה זמין למשתת- פים בעת הכנס. ימי עיון וערבי עיון בללי נוסף לכנסים הארציים השנתיים ולתערוכה, יבוצעו במסגרת איל"א אירועים נוספים משך שנת הפעילות. אירועים אלה הם במסגרת ארצית או איזורית, ומתחלקים לימי עיון ולערבי עיון. מסגרת = הנהלת איל"א תמנה מבין חבריה ממונה ארצי על כל הפעילויות, הכוללות ימי עיון, ערבי עיון ואירועים מזדמנים. = ערבי העיון ייערכו במתכונת איזורית, באחריות הרכז האיזורי. ימי העיון ייערכו במתכונת ארצית, באחריות הממונה הארצי. > ערבי העיון ייערכו לאחר שעות העבודה הרגילות, בדרך כלל ללא דמי השתתפות. ימי העיון יימשכו בדרך כלל יום, ולעתים יומיים, וההשתתפות בתשלום. > תדירות הפעילות: אחת לחודש וחצי עד חודשיים במסגרת הארצית ובמסגרת האיזורית. כנסים משותפים עם גורמים אחרים איל"א, או איגוד מתמחה של איל"א, יוכלו להיות שותפים עם גורמים אחרים בקיום כנסים מדעיים-מקצועיים. הגופים האחרים יוכלו להיות ישראליים או לא ישראליים. הכנסים יוכלו להיערך בישראל או מחוצה לה. מידת המעורבות של איל"א תוכל להיות באחת מדרגות המעורבות המפורטות להלן. ההנהלה תחליט בכל מקרה על מידת המעורבות של איל"א בכנס, ותוודא קיום תנאי דרגת המעורבות. במסגרת אול"א הכנס נערך באחריות הארגונית המלאה של איל"א. תקציב הכנס מוכל בתקציב איל"א, יו"ר הועדה המארגנת ממונה ע"י הנהלת איל"א, ונציגי איל"א משתתפים בועדת הת- כנית. בחסות איל"א איל"א מהווה תומך ראשי בכנס, תמיכה כס- פית, מקצועית או אחרת, ומאשר שימוש במונח "בחסות איל"א". איל"א ממנה נציגים לועדה המארגנת ולועדת התכנית של הכנס. חברי איל"א יהנו מכל הנחה בדמי הרישום הניתנת לקבוצות משתתפים מועדפות. מספר עותקים של קובץ המאמרים שיוצא לאור = -< הכנס יימסרו ללא תשלום למזכירות איל"א. בשיתוף איל"א איל"א מהווה אחד התומכים בכנס, תמיכה כספית, מקצועית או אחרת, ומאשר שימוש במונח "בשיתוף איל"א". מספר עותקים של קובץ המאמרים שיוצא לאור במסגרת הכנס יימסרו ללא תשלום למזכירות איל"א. המרכיב התקציבי-כספי כל אירוע, למעט ערבי עיון ואירועים מזד- מנים עליהם תחליט ההנהלה שאינם בתש- לום, צריך להיות מאוזן מבחינה כספית (ההוצאות יכוסו במלואן, כולל תקורת מזכי- רות איל"א, על ידי הכנסות), יש לשאוף שייוותר עודף הכנסות - לאפשר מימון פעו- לות שאינן בתשלום. לקראת כל אירוע יוכן תקציב שיוגש לאישור ההנהלה. דו"ח כספי מסכם יוגש להנהלה לאחר האירוע. האחראי על ביצוע האירוע (בעל התפקיד המינהלי הבכיר באיל"א, יו"ר הוערה המארגנת של כנס, או הממונה האר- צי על ימי העיון), יורשה לבצע פעולות כספ- יות במסגרת התקציב שאושר, ועל פי הנח- יות ההנהלה שתתלוונה לאישור התקציב. ההנהלה תהיה רשאית לדרוש דיווחי ביניים כספיים לפני קבלת הדו"ח המסכם. צבירת לקחים הנהלת איל"א תקיים תוך חודש מסיום הכנס הארצי השנתי דיון מיוחד לסיכום הכנס/ התערוכה והסקת מסקנות. לקראת דיון זה תקבל ההנהלה דיווח מפורט מכל הגורמים המעורבים בפעילויות האלה: בעל התפקיד הניהולי הבכיר באיל"א, הועדה המארגנת, ועדת התכנית והחברות שביצעו את ארגון הכנס והתערוכה. מסגרת לפעילות מקצועית כלפי חוץ דובר איל"< ההנהלה תמנה את אחד מחבריה לתפקיד דובר איל"א. הדובר יהיה אחראי לקשרי איל"א עם גופי השלטון, עם העתונות ועם גורמים ציבוריים ופרטיים אחרים, שאינם בהכרח בתחומי המיחשוב. הודעות מוסב- מות של איל"א לגופים כאלה יוצאו בידי הדובר. ועדות משימה במידת הצורך תמנה ההנהלה ועדות משי- מה, שתטפלנה בנושאים בני חשיבות מיו- חדת, ואשר לאיל"א יש ענין בהם. בין תפקי- דיה של ועדת משימה: לימוד מעמיק של הנושא לשמו הוקמה הועדה, והפעלת ההשפעה של איל"א להתפתחות הנושא, כך שהאינטרסים של ענף המיחשוב בישראל יקבלו ביטוי הולם. ועדת משימה תמונה בדרך כלל לשנה. במידת הצורך המינוי יוארך בשנה. דוגמאות לנושאים שיביאו להקמתן של וע- דות משימה: - תקשורת מחשבים - תחיקה תוצר עבודה אופייני של ועדה טכנית יהיו ניירות עבודה וניירות עמדה, שיועברו לגור- מים המתאימים באמצעות דובר איל"א, במגמה להשפיע על התפתחות הנושא בו מטפלת הועדה. קשרים עם איגודים מקצועוים אחרים איל"א רואה בחיוב יצירת קשרי גומלין של תיאום ושיתוף פעולה עם איגודים מדעיים- טכניים, שמהותם ומסגרות פעולתם קרובים לאלה של איל"א, בישראל ומחוצה לה. מסג- רות קשרים אלה יכללו, לדוגמה, את המרכי- בים הבאים: - תיאום אירועים מקצועיים. - חברות משותפת של אנשים ואירועים באיל"א ובאיגוד האחר. - מינוי נציגים ו/או משקיפים של האיגוד האחד בפעולות האיגוד האחר. - פרסומים של האיגוד האחד בעתונים ובכלי פרסום אחרים של האיגוד האחר. - מתן תנאי השתתפות מועדפים לחברי האיגוד האחד באירועים של האיגור האחר. קשרים עם איגודים אחרים יופעלו על ידי הנהלת איל"א או על ידי איגוד מתמחה, כשמדובר באיגוד זר שתחום פעילותו קרוב לזה של האיגוד המתמחה. הנהלת איל"א תמנה את אחד מחבריה לתפ- קיד של אחראי על קשרי איל"א עם איגודים אחרים. האיגודים המתמחים ידווחו לחבר הנהלה זה על פעילותם בנושא. איגודים איתם יש לאיל"א כיום קשרי גומלין: - איגוד מנתחי מערכות (תיאום אירועים). - איתי"ם (איגוד ישראלי לתיכון וייצור בעזרת מחשב) תיאום אירועים, שיתוף פעולה באירוע. - פחוזטקוח0) | זס]| ת200ו3500/) | 01 /1(5 עז6חות6ג]א). הנחות בדמי חבר, תמיכה והשתתפות באירועים. - 1016:648 |00/8ק5) 5100/4211 / ואה וקהזל) זסוטקוח6 חס קטסז)). קשרי גומלין עם האיגוד המתמחה לגרפיקה ממוחשבת ועיבוד תמונות של איל"א. - ז0] ה0ו45500181/ ח68קסזט) פסוחהק4זפסזט 65 ז) ז6וטקוחס)). קשרי גומלין עם האיגודך המתמחה לגרפיקה ממוחשבת ועיבוד תמונות של איל"א. - -טקוח600 זס] |ו6הט0ס2) [החסוז4חז6וה]) 106 ח0וז68ט6= חו פז6ו). קשרי גומלין עם האי- גוד המתמחה למחשבים וחינוך (מו"ח) של איל"א. - 66ה16|!!86ח1 [110618ז4/ זס] ח0וז8ו45500/ קשרי גומלין (בהקמה) עם האיגור המתמחה לבינה מלאכותית של איל"א. - (ע500161 ז6)טקוחס6 ת8וזוז) 8560. קשרי גומלין (בהקמה). - מכון התקנים הישראלי. קשרים עם 1712 ]1 (-הוחזס)חה] זס] הסו)8ז600- |החסוזבּחזטוה[ 8חו00655זק חסו) הוא פדרציה בינלאומית למיחשוב, בה מאוגדים איגודי מחשבים לאומיים, כל מדינה מיוצגת ב-?11 על ידי איגוד מייצג. איל"א נמצא במעמד של ארגון המיחשוב המייצג בה את ישראל. פן] פועל במסגרות העיקריות של אסיפה כללית, מועצה, ועדות טכניות וקבוצות עבו- דה. נציגים רשמיים של האיגודים החברים מייצגים את מדינותיהם באסיפה הכללית ובועדות הטכניות. החברות בקבוצות העבו- דה היא אישית, וחברי המועצה נבחרים מבין חברי האסיפה הכללית. הנהלת איל"א תמנה את נציג האיגוד לאסו- פה הכללית של 5]. המינוי ל"5 שנים וניתן להאריכו ב-5 שנים נוספות. הנציג שיתמנה ירכז את קשרי איל"א עם 119 וימליץ בפני ₪--=₪‏ .תע ההנהלה על מינויים של נציגי איל"א לועדות הטכניות. ההנהלה תמנה את נציג איל"א לועדות הטכניות על יסוד המלצת הנציג לאסיפה הכללית. מינוי של חבר בועדה טכנית יהיה לשנתיים וניתן יהיה להאריכו בשנתיים נוספות. מימון נסיעות - איל"א יממן את נסיעתו של הנציג לאסיפה הכללית של 1515 בתדירות ממוצעת של פעם בשנה. איל"א יממן חלקית, כפי שייקבע על ידי ההנהלה, את נסיעתם של הנציגים לישיבות הועדות הטכניות, בתדי- רות ממוצעת של פעם ב-9 חודשים. במידה שנציג איל"א בועדה טכנית ייבחר כיושב ראש הועדה בה הוא חבר, יממן איל"א את נסיעותיו של הנציג לישיבות הוע- דה בתדירות ממוצעת של פעם ב-9 חודשים. מוסד בוררות מועצת איל"א תקים מוסד לבוררות, בראשו יעמוד נשיא איל"א. המוסד לבוררות יאפשר טיפול בחילוקי דעות בתחומים הקשורים במיחשוב ובעיבוד מידע. המוסר יפעל על פי חוקי הבוררות של מדינת ישראל. המוסר ירכז רשימה של אנשי מקצוע בעלי מעמד מקצועי, ציבורי ואישי, שיביעו נכונות עקר- ונית לכהן כבוררים. כאשר תהיה פניה אל המוסד בבקשת שירות בוררות, הוא ימנה בורר מתוך רשימה זו, לאחר שהבורר יביע הסכמתו לטפל בבעיה. המוסד לבוררות יי- צור את הקשר בין הבורר ובין הפונים וכך יסיים טיפולו בענין. המוסד לבוררות יביא בפני החברים הכלולים ברשימת הבוררים את כל -המידע, החוקי והאחר, שעליהם לדעת כדי לשמש בתפקיד של בורר. המידע יועבר בכתב בימי עיון או בדרך אחרת. פרסומים מועצה לפרסומים מדעיים- טכניים תוקם מועצה לפרסומים מדעיים-טכניים של איל"א. נשיא איל"א יכהן כיו"ר המועצה. הנשיא ימנה למועצה כ-ס1 חברים. המועצה תהווה את הגוף המנחה והמבקר את כל הכרוך בפרסומים מדעיים-טכניים של איל"א. תחומי עבודת המועצה > קביעת הנחיות לרמה מדעית-מקצועית של מאמר המתפרסם ב"מעשה חושב", ולתכניהם של המונוגרפים. קביעת הנחיות לשמירה על רמה נאותה בתרגומים של מאמרים לעברית. קביעת המנגנון שיפקח על הרמה הנדר- שת, כפי שנקבע לעיל. המלצה על מבנה "מעשה חושב" ותדי- רות הופעתו. המלצה על דרך בחירת הנושאים למונוגרפים, והמבנה שלהם. > יצירת זיקה בין המוסדות להשכלה ובין פרסומי איל"א. המסגרות הקבועות לפרסומים מדעיים- טכניים תהיינה: "מעשה חושב" - תקופון בעל אופי טיוטוריאלי המאמרים בעתון זה יהיו בדרך כלל מוזמנים ממומחים בשטח לו תוקדש ההוצאה המסויימת, מאמרים מתורגמים מתאימים, מאמרים המבוססים על עבודות מחקר לתא- רים גבוהים שייכתבו בידי החוקרים ומאמ- רים המבוססים על הרצאות בעלות ענין מיו- חד שניתנו במסגרת האירועים של איל"א. מונוגרפים פרסום דיוני קבוצות העבודה והאיגודים המתמחים של איל"א. פרסום מאמר או קבו- צת מאמרים המוקדשים לנושא מסויים, ואשר מפאת ההיקף אינם מתאימים לפרסום במסגרת מצומצמת יותר ב"מעשה חושב". מונוגרפים יוצאו לאור בתדירות בלתי קבו- עה. פרסומים שוטפים המטרה להפיץ בין חברי איל"א אינפורמציה חיונית / מעניינת בצורה סדירה ובתדירות גבוהה. פרסומים אלה ייעשו באחת משתי דרכים: > בביולטין חדשות של איל"א שיצא לאור ויופץ בתדירות של פעם בשבוע או גבו- הה יותר. > ב"פינת איל"א" בעתון חדשות מסחרי מקצועי היוצא לאור בתדירות של פעם בשבוע או גבוהה יותר. מימון הפרסומים .> קבצים של כנסים וימי עיון ימומנו במס- גרת תקציבי הכנסים וימי העיון המתאי- מים. מונוגרפים ימומנו על ידי מכירתם. תערי- פי המכירה יהיו כאלה שיכסו את הוצ- אות ההוצאה לאור. "מעשה חושב" ימומן מפרסום מודעות בו. כדי לשמור על צביונו המדעי-טכני, ולא מסחרי, של העתון יוקדש למודעות לכל היותר שליש ממספר העמודים. במי- דה ומחירי המודעות בשוק יהיו כאלה שלא ניתן יהיה לממן את הוצאת העתון במלואה ממודעות, יסובסד ההפרש מתקציב איל"א. פרסום שוטף: בי חדשות שיצא לאור ע"י איל"א, ימומן ממודעות שיפורסמו בו. "פינת איל"א" בעתון מסח- רי תמומן, אם לא תיתרם על ידי העתון המסחרי, במסגרת תקציב איל"א. איל"א מציב כמטרה להביא בבוא העת להוצאה לאור של עתון מדעי בשפה האנגלית בתחום המיחשוב. העתון ייקרא 6 ז6זטק וח ס<) ]0 [התזטס1 157361. שירותים לחבר > במזכירות איל"א יוקם מאגר מידע ממו- חשב, מודרני, שיכיל רישום מלא של חברי איל"א. המידע על הפרט יכלול פר- טים אישיים ומקצועיים ויוגן כיאות. חבר איל"א יקבל כרטיס זכאות אישי, שיונפק מחדש פעם בשנתיים ויהווה אי- שור חברות וזכאות לשירותים הניתנים על ידי איל"א לחבריו. איל"א ישאף להגיע להסכמים עם מוס- דות להשכלה גבוהה, לפיהם תינתן לחב- ריו האפשרות להנות משירותי ספריה, מהשתתפות בהרצאות ובסמינרים ואף ללמוד לימודים סדירים בתנאים נוחים. איל"א יוודא שמידע על אירועים מקצוע- יים 'ומדעיים, שהם בעלי ענין לחברי איל"א, המתקיימים במוסדות להשכלה גבוהה, יגיע בזמן לחברי האיגוד, אשר יהיו זכאים להשתתף בהם. מילגות מטרה: לאפשר לחברי איל"א השתלמות וקי- דום מקצועי במסגרות שונות. ביצוע: חבר הנהלה ימונה כאחראי לנושא המילגות. חבר הנהלה זה יקים צוות המורכב מחברי מועצת איל"א, אשר יקבע מסגרות של מילגות ויבטיח מימונן, ממקורות חוץ ומתקציב איל"א. צוות זה יקבע את התנאים הנדרשים ממועמדים למילגות השונות, ויה- ווה הגורם הבוחר את מקבלי המילגות. סוגי מילגות > מילגה ללימודים אוניברסיטאיים, לתואר שני. מילגה להשתלמות שנתית במוסד להשב- לה גבוהה או בחברה מסחרית מתקדמת בארץ ובחוּ"ל. מילגה לנסיעה לכנס מקצועי בחו"ל להצ- גת עבודה. > מענק לרכישת ספרות מקצועית. מילגת חביון , הנהלת איל"א תפעל להקמת קרן למימון "מילגת חביון". וְעדה מקרב חברי המועצה, ובראשה נשיא איל"א, תבדור במקבל המיל- גה. תקנון מילגת חביון נמצא בהכנה. פרסים איל"א יעודד הישגיות מקצועית על ידי הענקת פרסים לעבודות מצטיינות בתחום המיחשוב ועיבוד המידע. פרסים יינתנו בתחומים הבאים: > הפרס השנתי של איל"א במערכות מידע. = הפרס השנתי של איל"א במדעי המחשב. > הפרס השנתי של איל"א במערכות יישומיות. הפרס השנתי למאמר שפורסם ב"מעשה חושב". פרס על ההרצאה הטובה ביותר במסגרת הכנס הארצי. > פרס על ההרצאה הטובה ביותר במסגרת כנס שנתי של איגוד מתמחה. לכל פרס יהיה תקנון. נספח א' - נוהל קבוצת עבודה באיל"'א המטרה: הסררת תפקידיה ומטלותיה של קבוצת עבודה באיל"א. רקע: תקנון איל"א החדש, בפרק אי סעיף 5 פיסקה יי"ב קובע: "קבוצות עבודה תאורגנה במסגרת האיגוד ותמננה לפחות 10 חברים מאוגדים, במטרה לעסוק בנושאי ענ"א ומיחשוב. חברי קבוצת העבורה יפעלו לפי הוראות תקנון איל"א והחלטות המוסדות הנבחרים של האיגוד". אמצעים: משרדי איל"א ומזכירות איל"א לתיאום המפגשים, הכנת מִקום המפגש ועז- רה בדואר, הדפסות והוצאות. מדווחת: לממונה מטעם איל"א על קבוצות עבודה ואיגודים מתמחים ולמזכירות איל"א. הקמת הקבוצה חברי איל"א המבקשים להקים קבוצת עבודה יפעלו כך: - יפנו בכתב להנהלת איל"א ויציינו את הנושאים בהם תעסוק הקבוצה, את האוכלוסיה העשויה להתעניין בנושא ואת גודלה. - יפרטו. את שמות המועמדים לרכז את קבוצת העבודה. לגבי כל מועמד יימסרו הפרטים: שם, כתובת, עיסוק, מקום עבו- דה, טלפון, רקע מקצועי ושמות ממלי- צים. - לאחר קבלת אישור הנהלת איל"א להק- מת הקבוצה תיעשה פניה למזכירות איל"א אשר תתאם את המקום והמועד ותפיץ הודעה לחברי איל"א על מפגש ההקמה. - במפגש ההקמה ישתתף חבר הנהלת איל"א, ייערך רישום המשתתפים וייבחרו החברים המבקשים להיות פעילים בקבו- צה. - במפגש ההקמה ייבחר רכז הקבוצה מבין המועמדים. בחירתו תובא לאישור הנהלת איל"א. - במפגש ההקמה יוצגו ויידונו הנושאים שלמענם מוקמת הקבוצה, לצורך גיבוש תכנית העבודה. תכנית העבודה לשנה תסוכם ותוגש במפגש השני של הקבוצה. התכנית תימסר לאישור הנהלת איל"א. על קבוצות העבודה להכין תכניות עבודה לשנה המקבילה לשנת הפעילות של איל"א. נוהל עבודה קבוצת עבודה של איל"א או קבוצת עבודה בקבוצת התמחות של איליא תקיים את פעולותיה לפי הנוהל המפורט: 1 | הקבוצה תיפגש כ-10-6 פעמים בשנה. 2 הקבוצה תקיים רשימת חבריה הפעילים ורשימת מתעניינים בנושא. 3 הקבוצה תכין תכנית עבודה שנתית שבמסגרתה יוגדרו הנושאים שיטופלו וההתקדמות שתושג. 4. הקבוצה תרשום פרוטוקול מכל ישיבו- תיה ותעבירו להנהלת איל"א. 5 הקבוצה תתכתב עם קבוצות מקבילות בחו"ל או בארץ ותזמן מומחים בארץ בנושאים שבטיפולה להרצאות, לדיונים ולהתייעצות עם חברי הקבוצה. 6. הקבוצה תקים יום עיון אחד בשנה לחברי איל"א, בו יוצגו הנושאים שנדונו משך השנה, הלקחים שהופקו וההמל- צות שיש לקבוצה בנושאים שבטיפולה. 7 הקבוצה תקיים קשר שוטף עם החברים המתעניינים בנושאים שבטיפולה ותד- ווח להם על ההתקדמות. 8 הקבוצה תכין מאמר מסכם, לפחות אחד בשנה, שיפורסם ב"מעשה חושב", בטאון איל"א. 9 כל הפעולות תנוהלנה ע"י רכז קבוצת העבודה, והוא אחראי אישית כלפי הנהלת איל"א על קיום הנוהל. 0. הקבוצה תמנה רכז לתקופה של שנה. המינוי טעון אישור הנהלת איל"א. נספח ב' - נוהל איגוד מתמחה באיל"א המטרה: הסדרת זכויותיו וחובותיו, תפקידיו ומטלותיו של איגוד מתמחה באיל"א. רקע: תקנון איל"א החדש, קובע (פרק אי סעיף 5 פיסקה י"ג) "איגוד המונה לפחות 30 חברים שמטרתו לקדם נושאים מוגדרים בתחומי הענ"א והמיחשוב, והמבקש להצ- טרף לאיל"א כקבוצת התמחות אך להמשיך ולקיים פעולותיו באורח אוטונומי במסגרו- תיו, יוכל לעשות זאת לאחר אישור תנאי ההצטרפות ע"י מועצת איל"א. חברי איגוד כזה יהיו חברים מאוגדים, יחולו עליהם הוראות תקנון איל"א, והחלטות המוסדות הנבחרים של איל"א". אמצעים: משרדי איל"א ומזכירות איל"א לתיאום המפגשים, הכנת מקום המפגש, עזרה בדואר, הדפסות והוצאות. מדווח: לממונה מטעם איל"א על קבוצות עבודה ואיגודים מתמחים ולמזכירות איל"א. הקמת אוגוד: חברי איל"א המבקשים להקים איגוד מתמחה יפעלו כך: > יפנו בכתב להנהלת איל"א ויציינו את הנושאים בהם יעסוק האיגוד ואת מספר החברים באיגוד. = יפרטו את שמות חברי הנהלת האיגוד או את המועמדים לרכז ולנהל את האיגוד. לגבי כל מועמד יימסרו הפרטים הבאים: שם, כתובת, עיסוק, מקום עבודה, טלפון, רקע מקצועי ושמות ממליצים. > לאחר קבלת אישור הנהלת איל"א להק- מת איגוד יפנו למזכירות איל"א אשר תתאם את המקום והמועד ותפיץ הודעה על מפגש ההקמה לחברי איל"א ולאנשים העוסקים בנושאים הקרובים לנושא ההתמחות, והעשויים להצטרף לאיגוד ולאיל"א (מתוך רשימת חברי איל"א ורשימות נוספות, במידה וישנן). * על סמך מספר הנרשמים וההתרשמות ממפגש ההקמה תחליט הנהלת איל"א אם ההתארגנות תיעשה במסגרת איגוד מתמחה או קבוצת עבודה. * במפגש ההקמה ישתתף הממונה על קבו- צות עבודה ואיגודים מתמחים באיל"א או נציג הנהלת איל"א וינהל את המפגש. > במפגש זה ייערך רישום המשתתפים וייקבעו מביניהם החברים המבקשים לה- יות פעילים באיגוד. * באותו מפגש ייבחר יו"ר האיגוד מבין המועמדים. בחירתו תובא לידיעת הנהלת איל"א. > באחר המפגשים הראשונים תיבחר הנהלת האיגוד. רשימת חברי הנהלת האיגוד תובא לידיעת הנהלת איל"א. אוגוד קוים > איגוד המבקש להצטרף לאיל"א כאיגוד מתמחה יפנה להנהלת איל"א ויבקש לדון בתנאי ההצטרפות. = תנאי ההצטרפות שיתקבלו על דעת הנהלת איל"א יובאו לאישור מועצת איל"א. נוהלי העבורה > הנהלת איל"א תפעל לקידום הפעילות באיגוד, הן ע"י טיפול באמצעות סגל המזבירות והן ע"י הקצבת בספים למימון פעולות האיגוד המתמחה. חבר ההנהלז ילווה את פעילות האיגוד המתמחה. פעם בשנה תתקיים בחירת היו"ר ובחירת ההנהלה. לאחר בחירת יו"ר האיגוד והנהלתו, יוצגו ויידונו הנושאים שלמענם קיים ופועל האיגוד, לצורך גיבוש תכנית העבודה השנתית. תכנית העבודה תימסר לאישור הנהלת אילי'א. הנהלת איל"א לא תקיים פעילות כלשהי בתחומי ההתעסקות של האיגוד המתמ- חה ללא תיאום מראש עם הנהלת האי- גוד. מטרת התיאום היא לשתף את האי- גוד בפעילות זו או להטילה עליו במידה וירצה בכך. איגוד מתמחה יכול לקיים במסגרתו קבו- צות עבודה ואז חל עליהן נוהל קבוצות העבודה הנהוג באיל"א. האיגוד ינהל פרוטוקולים מישיבותיו ויעבירם לידיעת איל"א. האיגוד יקיים כנס שנתי לסיכום שנת העבודה. יש לשאוף שבכנס זה יוצגו הנושאים שנדונו משך השנה והלקחים שהופקו. חבר הנהלת איל"א יהיה חבר בועדת"ההכנה של הכנס. כל עוד לא הוחלט בהנהלת איל"א על בטאון נפרד, ישמש "מעשה חושב", הבטאון הרשמי של איל"א, את האיגוד לפרסום מאמרים, הודעות ועוד. במידה ויוחלט על בטאון נפרד יש לוודא ששייכותו של האיגוד לאיל"א תוזכר באופן בולט על כריכתו. מזכירות איל"א תסייע בהפקת הבטאון. נציג איל"א יהיה חבר במערכת הבטאון. האיגוד לא יפעל בשום צורה העלולה לפגוע באיל"א, בשמו הטוב ובמוסדותיו. על חברי האיגוד ככלל וכבודדים חלות הוראות תקנון איל"א. מזכירות איל"א (כ ר יי רמת גן 52109 טל' 03-715770-715772 פקסימיליה 03-5744374 או במזכירות ירושלים טל' 420257, 02-415032