חששות ממחשבים

מטרות המחקר: לאתר אצל האוכלוסיה הישראלית הבוגרת מאפיינים המשפיעים על הנטיה לעסוק במחשבים, כמו כן, ללמוד מהו כוון ההתערבות הנכון ומהם ההדגשים שיש לשים על מנת להפיג חששות ממחשבים. נסרק על ידי ספריית מדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב.

OCR (הסבר)
ב ושי לק 0 ל 7 ל * % : . ₪ - 0 ל יכ ל כ | בת .| ו 0 27 .. 1 3 7 קת - 2 : הפיל - שר - 57 :/ ה ח|ם רת 7 0 שוש שש כ על ,6 - 0 ים, ב . / רק 7 |ש|א ₪ "הר שר ה יר 5 ו וא : ל 2 ל 0 7 77 - - 0 | = = ש] | 5 א : / . . : ו , > 88 5 לשור ה . . ו ₪ 5 1 מ - - . = - / / - הו / 2 הב | המה | 51% , 61% לו ו ב 0 ---- 6 ה ו ה 3 = ו | וכ וי ו וו ד אוו 4 000070 רו ו יוו ו 7% א ו = לקש מ רו קוו ישו ו כ ו ו וו + ה על שר וש שש לט על שש ב 5 -- - *- .+ - - . 2 ₪ , יב הקוור הרדה 2 יר ך; ה היב בו דב שה הבגש 0 % ו 2 ו הו 2 77ם2.ב ‏ שש הבחד בר הקד ד שה שו לש לש ספתש מ" קל שאר ל הלטה - | כ שי .בת ג העש סש" בה ללכ" 0 ל הלו על דסי ומס החתפ ו מה מיהפה ללם שע לה ד . בי 5 27 ל בר הילד כ ב ל -הערדד בבש 1 סלפ טי מ רקי "ה -- == ה 2 - ו = ל םש ו | | 1 ו ור 0 כ ו ו ל 2 הר ככ יי יי ו ו : 7 מק יש .7% 48 דר --62 ד" לפמר שת שב ב ₪ 2-5 =- וני מ שש נש - וו וו תו תוי ו . שא יל 2 " - . " ד ₪ + 2 . - . 0 . 4 י - ש -* 2 , 5 ד 5 - .בש שר סק בסנ שש 2/5 שלשם), מ יד/9י | ה סש. ‏ מכטם מש 00 ליבשל שאי ל ₪ - . - .- 4 .-ן ות שב 5 ו 8 005 . י-0- - 5 ל ו ' 7 בו / 2 ו ד 2082 05570 7-0 ה"החחותררלרותה ר-הטוחדוה החד "רוט לופו | לקד :ו - . - . ש . .5 - / . 5 5 . . 5 %. 4 2 0 - 4+ - - 2 , - - - . כ . 2 2% 4 2 077 = - .-. / - ו זו רוידו לח החדה סד ד- ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל הועד הפועל המכון למתחקר כלכל? וחברתי חששות ממחשבים וו '.')41 מאת: משה לאור ינואר 1988 יי כ דוי ויו ייוו וו ויו ור חרי ו ווה " המחקר המדווח בזה נערך בשיתוף עם מכון המתקר האוסטרי להכשרה מקצועית ( 7 ) ועם רשת "עמל", ובמלמון הבנק הלאומ? האוסטרל. כ ורי 5 טי א ר 0 כ 5 / כ 64 ל ]54 ל א ; ינואר 1988 ה ק ד מ ה: בעשור האחרון חל בעולם המערבי תהליך של חדירת טכנולוגיות חדשות המבוססות על מיחשוב, הן במקומות העבודה והן בחיי היום יום. תהליך זה משנה את מבנה המשק, העיסוקים ואפיונים של אורח ההיים בכלל. לצירת קשר עם מכון המתקר האוסטר? להכשרה מקצועית ( 8180) נתנה למכון המחקר הכלכלי חברתי של ההסתדרות, הזדמנות לבדוק את ההת?יחסות שלש לאוכלוסיה בארץ כיום כלפי מחשבים ועיסוק בהם. הבנה בתחום זה תוכל לעזור בתהליכי קביעת המדיניות של ההסתדרות, לזרועותיה השונות, לגבי אופן ההתמודדות עם נושא זה. אנו מודים לד"ר אילן קנפ, מנהל מכון המתחקר האוסטרי להכשרה מקצועלת, על שיתוף הפעולה, לבנק הלאומי האוסטרל שמימן את המחקר, לאורי אגמי, למאיר אביגד, לאסתר דיאמנט, לנתן דרור,ולפרופ' ?וחנן פרס על עזרתם המקצועית ולחברת"מודיעין אזרחי"שביצעה את עבודת השדה. (929%--=/, נירה שמאל מנהלת המכון רשימת הלוחות לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח לוח - 10 11 12 13 14 15 16 17 . . : 8 : 9 :0 התפלגות לפ? מין במדגם ובאוכלוסיה היהודית בגילאי 20-50 התפלגות לפי גיל במדגם ובאוכלוסיה היהודית בגילאי 20-50 התפלגות' לפי השכלה במדגם ובאוכלוסיה היהודית בגללאל 20-50 התפלגות לפל מוצא במדגם ובאוכלוסיה היהודית בגילאי 20-50 התפלגות המדה בה ברורות לפרט השלכות המחשבים בתחומים שונלם התפלגויות ידע לגבי תפקיד? המחשבים ואופן פעולתם התפלגויות ידע לגבי מושגים הקשורים במחשבים אפיונים דמוגרפיים של בעלי ידע רב יותר במחשבים התפלגויות של תפיסות הנבדקים לגב? השפעות המחשבלם על עצמם בתחומילם שמחוץ לעבודה התפלגויות של תפיסות העובדים לגבי? השפעות חדירת מחשבים למקום עבודתם עללהם התפלגויות של תפיסות הלא-עובדים לגבי השפעות חדילרת מחשבלם למקומות העבודה עליהם. התפלגויות של תפיסות הנבדקים לגב? השפעות המחשבים על החברה בתחומים שמחוץ לעבודה. התפלגויות של תפיסות הנבדקים לגבל השפעות חדירת מחשבים למקומות העבודה על כלל העובדים. ניתוח גורמים של פרילטי תחושת הנ?כור ממחשבלם התפלגות תחושת הנלכור ממחשבלם אפיונים המסבילרים את תחושת הניכור ממחשבים מתאמים בין המשתנים הדמוגרפיים ובין ידע ותחושת ניכור לגבל מחשבים גורמים המסבלרים את הנטיה לעסוק במחשבים גורמים המסבירים את הנטיה להשתמש בשרותים ממוהחשבים גורמים המסבירים את העמדות לגבי הכנסת מיחשוב -14- -15- ל -16- =18- 5 -19- -19- =20- -21- =74- תוכן הענינים רשלמת הלותחות סיכום ומסקנות רקע תאורטל מטרות המחקר מודל והשערות שיטה ממצאלם : א. קירבה למחשבים ב. ידע במחשבים ג. תפיסת השפעות המחשבלם ד. תחושת הניכור ממחשבים ה. הנטיה לעסוק במחשבים ו. הנטיה להשתמש בשרותים ממחושבים ז. עמדות לגבי הכנסת מחשבים נספחים : . שבלעות הרצון משרותים ממוחשבים החשילבות המלוחסת לידע במחשבים מטריצת מתאמל פירסון . השאלון = כת 4 = בבליוגרפיה -ב- = 265 -25- -26- -27- -28- 295= סיכום ומסקנות מטרות המחקר והשערות: הכוונה העלקרית במתקר היתה לאתר אצל האוכלוסיה הישראלית הבוגרת מאפלינים המשפיעים על הנטיה לעסוק במחשבלם, להשתמש בשרותים ממוחשבים ולצדד בהכנסת מחשבלם לתחומים שונים בחברה ובעבודה. להלן סכימה כללית של המודל המשוער: מין גיל מס' שנות השכלה ידע במתמטלקה תגובה ריגשית, תחושה| | נטיה לעסוק במחשבים כלפ? מהשבים נטיה להשתמש בשרותים ממוחשבים עמדות בעד/נגד הכנסת מחשבים לתחומלם שונים לדע(עמלמות) לגבי מחשבים תפיסות לגב? השלכות המחשבלם מוצא דתיות הסבר: שוער ש - 1.גברים, צעירלם יותר, משכיללם לותר, בעלי יותר ידע במתמטיקה, לוצאי אלרופה אמריקה וחילונלים יותר הם בעלי לדע רב לותר באספקטים שונים הקשורים לעולם המחשבלם. 2. בעל? לדע רב יותר במחשבים חשים נוה לותר ביהס למחשבים וכן תופסים את השלכות המחשבים בתחומים השונים כהחלוביות לותר. 53. בעלל תהוטות ותפיסות היוביות יותר לגב מתשבים יטו יותר לעסוק במחשבלם, להשתמש בשרותלם ממוחשבים ולצדד בהכנסת מחשבים לתחומלם שונים. בנוסף לכך לועד המחקר לבדוק: באיזו מידה הציבור מכיר מהם מחשבים ומושגים הקשורים לעולם המחשבלם, כיצד נתפסות השלכות המחשבלם על הפרט והחברה, מהל התגובה הרלגשית (קירבה-דחיה) לגבי מחשבים, מדת הנכונות של הציבור לעסוק במחשבלם ולהשתמש בשרותלם ממוחשבלם, וכן מדת הפתיהות לגבי הכנסת מחשבים לתחומים שונים. המטרה הילשומלת של המחקר היא ללמוד מהו כוון ההתערבות הנכון ומהם ההדגשים שיש לשילם על מנת להפיג חטשות ממחשבלם ולשפר את תהליך קללטתם בעבודה ובשאר תחומל החללם. שלטה: נבחר מדגם אקראי של 5 אלש ואשה.הנבדקים רואלינו בבתיהם לפ? שאלון הכולל 216 פרלטים, בחודשלם מרץ-אפריל 1987. בניית המשתנים: 1. ידע במחשבים - נבדק לפי דווח האדם באיזו מדה הוא ?ודע מהו מחשב, מהם שלמושלו ויתרונותילו ומהם מושגים שונים בעולם המחשבלם, כגון תכנות. ?תגובה רילגשלת בלהס למתשבים-נבדקה לפי דווח האדם על תהושתו כלפי מחשבים: חרדה, מצוקה וכד' או להיפך - נעימות, הנאה וכד'. 3. תפיסות לגבי השלכות המחשבלם - נבדקו: א. בתחום העבודה - כיצד לדעתו לשפיעו המחשבים על תנא? עבודתו וכד'. ב. מחוץ לעבודה - האם לדעתו המחשבים לשתלטו על חיי הפרט והחברה וכד'. 4. נטיה לעסוק במחשבים - נבדקה לפ? הנטיה שהובעה לעבוד במחשבים וללמוד מחשבים 5. גטיה להשתמש בשרותים ממוחשבים - נבדקה לפי הנטיה שהובעה להשתמש בשרותל בנק ממוחשבים, לערוך קנלות מהבית במחשב,לקבל טיפול בבי"ח בעל מלכשור ממוחשב וללמוד באמצעות מחשב. 6. עמדות לגבי הכנסת מחשבים - נבדקו עמדות בעד/נגד הכנסת מחשבים לביצוע פונקציות שונות בעולם העבודה (ייצור, פיקוח וכו') ובחי"ל היום לום (בבית,ללימודים וכו'). ממצאלם א. הגורמים המשפלעים על הנטיה לעסוק במחשבים, להשתמש בשרותים ממוחשבילם ולצדד בהכנסת מחשבילם לתחומים שונים: . - נטלה גבוהה יותר לעסוק במחשבים ולהשתמש בשרותים ממוחשבים נובעת בעלקר מתוך התחושה, התגובה הרלגשית כלפל מחשבים, ורק מעט מתוך חשלבה וגיבוש תפיסות לגבי החיוב/שלילה שבמחשבלם. כ עמדות חיובילות ילותר לגבל החדרת מחשבים לתהומלם שונים נובעות הן מתוך התגובה הריגשית כלפי מחשבים והן מתוך המלשור המחשבתי, התפלסות שלש לאדם ביחס למחשבים. 0-3 תחושה, תגובה רלגשית, הלובית יותר ביחס למחשבים וכן תפיסות היוביות 2 יותר לגבי השלכות המחשבילם בובעות בעיקר מתוך ידע רב לותר במחשבים. 5 לדע רב יותר במחשבים יש בעיקר לבעלי ידע רב יותר במתמטיקה ולבעלי שנות השכלה רבות יותר. במדה מסויימת יש ידע רב יותר במחשבים גם לחללוניים לותר, לגברים ולצעירים יותר. ב. תמונת המצב כיום לגבל? שכיחות העבודה עם מחשבים, שביעות רצון משרותים ממוחשבים, אופן ההתייחסות למחשבים והידע לגבל מחשבים. 1. 40% מהציבור שנבדק דווח שהוא עובד במקום שלש בו מיכון כלשהו המבוסס על מילחשוב. מחציתם עובדים בעצמם עם מיכון כזה. נבדקה שבילעות הרצון של הציבור משרותים ממוחשבים שהוא מקבל כיום בפועל; מהשרותים הממוחשבים בבנק, נוחות שרותלם ממשלתיים הנלתנים באמצעות מחשב, ומספר טעויות המחשב שקרו לפרט בחיי היום לום. בד"כ נמצאה . ג שביעות רצון גבוהה מהשרותים הממוחשבלם הניתנים כיום. .5 .4 הנטיה לעסוק במחשבים להשתמש בהם ולצדד בהכנסתם לתהומים שונלם: א. רוב אלה שאינם עובדים עם מלכון ממוחשב מבלעים נטיה לעבוד עם מחשבים. כמחצית מאלה שאינם עובדים עם מ?כון ממוחשב מביעלים נט?ה ללמוד מחשבים בשניט הקרובות. ב. הנטלה של רב הציבור להשתמש בשרותלם ממוחשבים היא גבזהה בתחומים הטכניים יותר (כגון שרותי בנקים או קניות במחשב). נטיה זו הלא נמוכה בתחומים אלשיים לותר (כגון לימודים באמצעות מתשב או קבלת טיפול בבי"ח בעזרת מלכון ממוחשב). ג. הנבדקים הם בד"כ בעד הכנסת מחשבים לתחומים השונים בתחיינו, בעבודה ומחוץ לעבודה אולם, רובם דוהלם שימוש במחשב כמפקת העלקרי על העבודה והעובד, וכן כשלטה העלקרית של הלימודים בבתי הספר. התגובה הרלגשית, התחושה, לגבי מחשבים: רב הנבדקים דווחו שהם חשילם בסה"כ נח עם מחשבים, אינם חשים הרדה או זרות מיוחדת ביהס למחשבים. כמו כן, נמצא שהאדם לכול להרגלש לגבי מחשבלם תחוטשות היוביות (קירבה, נעלמות וכד') ותחושות שליליות(ניכור, תרדה וכד') בו זמנית. תפיסת השפעות המחשבים: הציבור תופס את המחשבים כבעלי השלכות חלוביות ושליליות כאחד. עקר הַתפיסות התיובילות-המהשבים לקלו על היי היום לום, האנשים יעסקו בנוטאים חשובים ילותר, התנאים הפלזיים והבריאותילים בעבודה לשתפרו, יגדלו הענין בעבודה, היכולת ללמוד ולהשתלב בעיסוקים חדשים וסיכויי הקידום בעבודה. עיקר התפלסות השליליות. - המחשבים יחדרו יותר מדל לצינעת הפרט ובמקבלל - בעבודה-המחשבים לגרמו לפיקוח רב מדי על העובד, יהיו פיטורים בהיקף רחב, יגדלו ההבדלים בשכר בין קבוצות עובדים, המחשבים ישתלטו על כיוונל ההתפתחות של החברה, לצמצמו קשרים הברתיים בין אנשים ולרחיקו בין ללדים והוריהם. הידע לגבי מחשבלם: רוב הנבדקים מעריכים שרמת הלדע שלהם לגב? מחשבים היא בינונית ומעלה. לודעים מהו מחשב, מהם שלמושלו ולתרונותיו ומהם מושגים נפוצים, כגון מחשב אלשי. מושגים פחות נפוצים, כגון רובוטילם תעשיתלים, מכירים פתות. מ ס ק נ ות א. את הנטיות לעסוק ולהשתמש במחשבים וכן לקבל את הכנסתם לתהומלם שונים כדאל כיום לחזק בעיקר במישור הריגשי. מה שקובע את התגובה הריגשילת כלפי? מחשבלם הוא בעיקר ידע במחשבים, ולכן צריך להתמקד בהחדרת ידע במחשביט לציבור. יש לבדוק במחקרים נוספים: א. אילו סוגל לדע במחשבים ללמד את הצלבור ב. שלטות הלימוד (ידע תאורטי, עבודה מעשית במסוף וכו').לפ? ממצאי מחקר זה נסיון ישיר לשנות תפיסות לגבי החיוב/שלילה הכרוכים במחשבים, נסילון לשכגע שאין מה לחשוש מחשבים, איגו לעיל. ב. מכלוון שידע במחשבים,ידע במתמטיקה ומספר שנות השכלה נמצאו קשורים בינלהם במדה רבה, נוסף לההדרת ידע במחשבים יש להזק את לימודי המתמטיקה ולהעלות בכלל את רמת ההשכלה של הציבור. ג. המבוגרים יותר מדווחים שלש להם פחות לדע במחשבים וכן נטלה פחותה לעסוק במחשבים ולהשתמש בשרותים ממוחשבים. המדובר במבוגרים יותר בתוך גללאי 0; סבלר שבגילאים מעל 50 הרלחוק ממחשבים עוד גדול ל?ותר. מכיוון שהמחשבים יחדרו יותר ולותר לכל תתחום וקשה יהיה להתעלם מהם, חשוב לקרב אליהם גם את האוכלוסיה המבוגרת. פעולה בכיוון זה לכולה למתן במשהו את תהליך ניתוקם של המבוגרים מזרם הח?ים העלקרי; ושעור אוכלוסיה זו גדל בהתמדה. נראה שלש מקום לבצע מחקר לאיתור האמצעים היעללים להשגת המטרה שצויינה. 2 נמצא שלנשים יש קושי רב יותר להסתגל למחשבים; כנראה משום שלש להן פחות לדע במחשבים ובמתמטיקה. על מנת לשפר את השתלבותן של הנשים בעולם העבודה, ההופך יותר ולותר ממוחשב, ועל מנת ליצור אצלן התילתחסות הלובית יותר למהשבים בכלל, לש למצוא דרכים לעודד את הנשים להתעניין ולרכוש לותר ידע במחשבים ובמתמטלקה. ה. התייחסות הציבור למחשבים הלא מורכבת ומבחינה: בד"כ יש התייחסות היובית -------------------דיה הרהה = ה רייה הידוהיה קהההיהה"ה-יהיהה== == == למחשבים והבנת יתרונותיהם. אולם בצד זה יש חששות, ומודעות לגבי השלכות ּ///-]-][]-]).).).).). )הוור שליליות של חדירת המחשבים לגב? הפרט והחברה בכלל. ו. רב הצלבור שנבדק סבור שיש לו לדע בינונל ומעלה במחשבים, חש נוהח עם מחשבים. מעוניין לעבוד עם מיכון ממוחשב, מעוניין להשתמש בשרותים ממוחשבלם ומצדד בהכנסת מחשבים לרוב התהחומים. מה שנובע מכך להערכתנו הוא: לרוב הציבור בארץ יש כיום נכונות רבה לקלוט מלחשוב. אחת ההגדרות מקובלות של עמדות הלא של .2 (6מס%פעגומץ (ראה 08010000 8 צַ65%ע , 601986 : "הערכות כלליות שיש לאנשים ביחס לעצמם, לאחרלם, לאוביקטים ולנושאים. הערכות כלליות אלה יכולות להיות מבוססות על מגוון של התנסויות התנהגותיות , אַפקטיביות וקוגניטיביות, והן מסוגלות להשפיע על תהליכלם התנהגותיים, אפקטלביים וקוגניטלביים". ת61סמפ1ע 8 מ1126 (1972, 1980) הציגו תאורלה ומחקרלם רבלם המאשטים אותה שהעמדות מבוססות על אמונות ( 0611628 ) ורגשות, משפיעות על הנטלה להתנהגות וזו משפלעה על ההתנהגות בפועל. הנטיה לעבוד עם מחשבים, הנטלה להשתמש בשרותים ממוחשבים והמדה בה הפרט מצדד בשלמוש במחשבים בתחומים שונים נובעים, לפי גישתם של מ0061ת18/ 8 מ126 (שם), מתוך שנל גורמים ‏ 1. המלשור הקוגניטיב? - תפיסות ( 8 ,06116+8 ) של הפרט לגבל החלוב והשלילה שילגרום המילחשוב לו או להברה. ‏ 2. המלשור האַפקטיבי- תחושת קירבה או ני?כור שחש הפרט כלפיל המלחשוב, התגובה הריגשית כלפי מלחשוב. המלשור האפקטיבל מת11 (1976) עוסק במושג פובילה מדברים חדשים. הוא מביא לדוגמה את החשש מטיסה, בו בזמן שנסיעה במכונילת מסוכנת סטטיסטית פי 20. הסברו הוא בכך שנסיעה במכונית היא הוויה מוכרת יותר. מ18[קמת 8 ג115שמק (1958) מגדירים את המושג עמימות ( טעה ) כ"נושא או מצב הניתן לפירוש בצורות שונות, מעורפל, קשה להבנה". ע6מ0טם (1962) מגדיר מצב של עמימות כ"מצב שקשה לאדם להכנלסו במבנים ובקטגורלות ברורות משום שחסרלט למצב זה סלמנים המזהים אותו עם מצבלם מוכרלם" . הוא מבתחין בין שלוש קטגוריות למצב מסוג זה: ‏ 1. מצב חדש לגמרל, שאין בו סימנים מוכרילם. ‏ 2. מצב מורכב שיש בו מספר גדול של סימנים שיש להתחשב בהם . 3. מצב של נגודלות, שבו יש אלמנטים או סימנים מנוגדים. טכנולוגיות רבות המוזכרות כיום הציבור מבין מעט מאד, כגון: ביו-טכנולוגיה או הלייזר. הלייזר מהווה דוגמה למה שקרה בעבר ביחס לתחום שאילננו ברור לציבור, ולא טורחים כל כך להסבירו.היה לטכנולוגיה זו דלמויל שלילי, כאללו שימושה הוא בעיקר הרסני. ‏ נכון שלש ללייזר גם שימושים צבאיים, אך עלקר השימושים בו הם לתעשיה ורפואה. מה שגרם לדימול השלילי זה חוסר הבהלרות, העמימות, סבלב הנושא הזה,לאנשים רבים קשה לסבול מצב של עמימות. הלא גורמת להם לפרש נושאים/מצבים בכיוון הפסלמ? והדרמטיל יותר, כפי שיפורט להלן. העיסוק בתכונת הסבילות לעמימות החל בעיקר בעקבות עבודתם של , א10%חפמגוע%861-9מ6עת , סמ60ב 4 8 מס8ם1ט1950(/6) ושל 16%ק8תותם-%61ת6+ק (1951,1949) שמיקדו והובילו את 1 המחקר לגב? תכונה זו לֶקשר שבינה ובין הנטלה לאוטוריטטיביות* .| בעקבותיהם נעשו בשנות ה- 50 עבודות רבות הקושרות בין אי-סבילות לעמימות, נוקשות ( ץוע | ), ודוגמטיזם ובין הנטלה לאוטורלטטיבילות (ראה עסמפגו2 , 1960). ש6מ6גו2 (1962) הסב את תשומת הלב מן העילסוק באל סבילות לעמימות כמסבירה אוטוריטטיבלות לעיסוק בתכונה זו כמשתנה אשיות? העומד בפנ? עצמו, והמסביר תופעות רבות אהחרות. הוא מגדיר את אי הטבילות לעמימות כך; "נטלה לתפוס/ לפרש/ לחוש מצבי עמלמות כמאיימים, כלומר כגורמים לחרדה, אל- נוחות, הדחקה, הימנעות והתנהגות הרסנלת" לפל | 55ת1ס8 (1963)המיתוסים בחברה האנושית הם תגובתה של החברה לדברים שאינה מבינה. מפת[[6ע (שם) מציין את הצורך הריגשי/ פסיכולוגי להבנה כוללת של דברים ולמשמעות. לפ ו, המדע והטכנולוגיה מובָנים לאדם במדה מעטה,ואילו הדת והמלסטיקה מספקים את הצרכים האלה. יתכן כל גם ספרות המדע הבדיוני, המלווה את ההתפתחויות הטכנולוגיות, מספקת צורך "להבין ולדעת" את הלא ידזע עדיין. דוגמה בולטת לדלמויים שליליים ומלסטיפיקציה שנוצרו מתוך מצב עמימות היא לגבי הרובוט. הרובו₪ש הוא מכונה ממוחשבת שפותחה על מנת לבצע עבודות פשוטות או מתוחכמות לותר באמצעות תכנית מפורטת מראט.בגלל חוסר ידע והבנה התפתחה סביב הרובוט "תעשיית דימדיים", ששלאה בכך שהוא יעשה הכל בעצמו ללא צורך בהתערבות האדםןאפילו יהיה בעל רצון משלו. לא ניסו להסביר, לפזר את העילרפול וה"הילה" סביב הרובוט. כך,בסופו של דבר הרובוט לצר בציבור חששות לגבל פני החברה בעתיד (ראה | אתטסצ , 1973 ; בשעסטע26 , פ196). הפרט שומע כילם הרבה על מיכון ממותשב, אך אלנו מבין בדיוק במה מדובר | 3888 (1980) מצלג את המגוון הרחב של יישומי מחשב הקיימים היום, כגון: מלקרו מחשבים, צלוד הלקפי.. פקסימיליה, תקשורת בלן מחשבים, דפוס ממוחשב, לומדה, טומוגרף ממוחשב, מחשבי ענ"א בעלי קיבולת דיוק ומהירות עצומים,"דורות" מחשב ושפות מחשב, תכנון וייצור באמצעות מחשב/תיב"ם, המשרד הממוחשב, וכו'. +ץסס (1982) עוסק בהרחבה בהתפתחות שחלה בשטח האמנולות באמצעות מחשב. ככל שעובר הזמן אנו שומעים על *ישומ? מחשב חדשים ומתוחכמים לותר, כגון : רובוטים הבונים רובוטים , מפעל ללא עובדים, מעון המגורים האלקטרוני וכו'. מס (1980) טוען כל עקב הפיתוח המואץ של טכנולוגיות המחשבים קלימת בציבור אל בהירות לגביהם וחוסר וודאות לגב? כיווני התפתחות עולם העבודה, החלים בבית ובקהילה ואופי החברה. .ו 1 כלומר , שבעלי סבילות נמוכה לעמימות הם חד משמעלים, רואים דברים ב"שחור לבן", פשטביים, ולכן הם טלפוסלם אוטוריטטלביים יותר. חלק גדול מהציבור לתכן ואיגומבין אפילו מהו מחשב, מה הוא מסוגל לעשות, כיצד הוא פועל עקרונית, כיצד משתלב ומפעיל מערכות שונות, מהו שבב הסיליקון/המיקרופרוססור שאיפשר למזער להוזיל כל כך מערכות ממוחשבות, כיצד מפנילים עיבוד במחשב וכו'. אם כן, נראה שקיימת בציבור עמימות לגבי המיחשוב. כאמור לפל עסמהטם (1962) ו- 5א6מ801 (שם), יוצרת העמימות תחושות שליליות ומיתוסים. זכאי (1986) מציין תופעות של ראיית המחשב כמפלצתל והפיכת האדם לעבדו. דורון (1986) מצביע על רתיעה גבוהה לותר ממחשבים אצל מנהלים שלא עברו השתלמות פורמלית במחשבים, כלומר מכירים ומבינים מעט מדי? את מבנהו, פעולתו וללשומיו של המחשב. םמ1978(300298%1) מציג מספר תפיסות שלש לציבור לגבי המיחשוב: 1 המלחשוב כ"בלתי נשלט" - הפיתוח הטכנולוגי ,והמיחשוב כמליצג מובהק שלו בתקופתנו, הוא בלתי רברסבילי. לאחר שהמחשב וישומיו פותחו כבר אי אפשר להתעלם מהם. לשון אחרת, כפי שמציג מהח11סע | (שס): " הטכנולוגיה נתפסת כבעלת החיים משלה". מכאן קצרה הדרך לתפוס את המחשב כשולט על החברה במקום להיות נשלט על ידה. 2. פגיעה בצינעת הפרט - המלחשוב אוסף, מרכז ושומר נתונים רבים מאד על הפרט. נתונים אלה יכוללם להגיע בקלות יחסית ולעיתים מגיעים, לאנשים ולגופים שאין צורך שיגיעו אליהם . 2610508 (1983) מרחיבה בנושא זה. 3 בלדוד חברתל - המלחשוב גורם בהדרגה לצמצום הקשר האישל בין האנשים: א. עובדלם " ליותר ויותר מול מסופים ולא מול הברים לעבודה. | ב. האדם יוכל לבצע את רב פעולותיו מתוך ביתו.בצורה כזו המשפחה תתפקד כלהידה אוטונומית,וקשריה עם החברה סביבה יהיו מעטלם. לפל | 16עט0ט0 (1976) הורלם רבים תופסים את ילדיהם, בגלל המחשבלם, כשליכלם ?"עולם אחר",כלומר, המיחשוב יוצר ריחוק גם בתוך המשפחה. התפיסות שהוצגו לעיל לגבי השלכות המיחשוב הן של היותר פסימיסטים. באותה מידה יש כמובן כאלה המברכים על הקצב המהיר של פלתות המחשבלם, מרוצים משיפור היכולת להשליג מידע לצורד ציבורי ופרטיל, ומן הנוחות שמחדיר המלחשוב לעבודה ולחיים בבית ובקהילה. צ₪0%8 (1973) מציג תפיסות אופטלמיות לצד תפיסות פסימלות לגבי ?ישומ? מתשב בתחומלם שוגלם: ן. חלנוך - מדברלם מצד אחד על העלאת רמת החינוך,כתוצאה מהכנת הלומדות ע"י מורים ברמה הגבוהה ביותר וקצב לימוד אלשל לכל תלמיד. מצד שנל טוענים, שהמחשבים יפחיתו את ההומנלזם בחינוך (צמצום במקצועות ההומניסטים וקשר פתחות אישי עם התלמלדים); וכן שתהיה אינדוקטרינציה רבה מדל כתוצאה מרלכוזלות שיטת לימוד זו. 2. רפואה - המלחשוב ברפואה נתפס בד"כ כמשפר את האמצעים שבלדי הרופא; בעיקר לאבחון. אולם, רבים עדלין לא סומכלם על המלכון הזה וחושטים שהוא מחליף גישה אישלת ומעורבת של הרופא,וכן מחליף את האבחון של הרופא. 35 עבודה - הציבור מבין שהמיכון הממוחשב עוזר בעבודות מסוכנות, קשות פלזית וחוזרות על עצמן. אולם , לש גם בלקורת רבה על המחשב בעבודה: יצירת תפקידים שאינם דורשים מלומנות, אבטלה,סיכונל בריאות חדשלם, ופערים נלכרים (בסטטוס , בשכר וכו') בין המתמצאים במחשב ובין האחרלם. משתנים דמוגרפלים מעניינת אותנו השאלה באיזו מדה עומדים משתנים דמוגרפיים בבסיס התגובה הריגשית ובבסיט התפיסות לגבי מחשבים . כללית, אנו מוצאים בספרות שיחס האנשים כלפי המחשבים קשור במשתנים דמוגרפיים, כפי שיפורט להלן: מין ‏ - מפמשגח (1983) בדק הבדלים בין עמדות נשלם וגברים לגבל? מחשבלם.הוא מצא כל "ה -- לגבריט עמדות חיוביות ילותר כלפי מחשבים, בכל התחומים שנבדקו. גיל -לפ5ל 00ע2 (1984) ככל שעולה הגילל האנשים פחות למדו מחשבלם, הם פחות עובדים ומשתמשים במחשבים, וקשה להם לותר להסתגל למחשבלם. השכלה - דורון (שם) מצא כי מספר שנות ההשכלה הוא המשתנה הדמוגרפי העלקרי המסביר את החשש ממחשבים. השכלה מעניקה כנראה יכולת, ו/או בטחון עצמל לגבי היכולת, ללמוד ולהתמודד עם נושא חדשומורכב כגון זה. רקע במתילמטלקה - 6056 (1967) מצא כל ככל שלאדם לש פחות רקע מתמטי הוא לותר חושש ממחשבים. מוצא ‏ - לפי אלזנשטט (1967) אחד הגורמלם העיקרלים שהפרלעו לעולילם מארצות המזרהח להשתלב בחברה הלשראלית, ובמודרניזציה המדעלת/טכנולוגית שהתפתחה בה, הוא פתיחות מועטה לשינוי: באורח החיים, במקצועות וכו'. עדות המערב, לפלו הלו תמיד פתוחים לותר לחידושים. דתיות- 6מ6מ685א (1970) וכן מטזטמנוס6 (1966) עוסקים בנושא דחלקת הטכנולוגיה את רגלי הדת .הטכנולוגיה לפיהם מבלאה לשנוי חברתל, אמשרוילות חדשות וערכים חדשים, ומערערת בכך את הסדר הקיים ואת האמונה הדתית. הנפגעים מכך הם בעלקר הדתייט; לכן הם הרואלם יותר את הטכנולוגיה כגורם שלילל. מטרות המחקר מטרות המחקר הן כדלקמן .1 להבין באילזו מדה הנטיה לעסוק במחשבים, להט)גמש בשרותים ממוחשבים ולצדד בהכנסת מחשבים לחברה ולעבודה בישראל כיום, היא על רקע של רגש, תחושה, ובאלזו מדה היא נובעת מתוך חשיבה, השקפות והערכות רציונליות. איתור אלפיונילם אישלים המסבלרים את נטליתו של הפרט לעסוק במחשבים ולהשתמש בשרותים ממוחשבים. זאת, על מנת לדעת יותר כיצד לעודד עיסוקושלמוש במחשבים. איתור איפיונים אלשלים המסבירים את עמדתו של הפרט לגבל הכנסת מחשבים לחברה ולעבודה. זה יעזור לנו להבין כיצד נוצרת האוירה כלפי מחשבים ואיך כדאי להשפיע עליה. ללמוד באיזו מדה יש לציבור בישראל כיום נכונות לעסוק במחשבים (להשתמש בשרותים ממוהשבים,ופתיחות בלחס להכנמת מחשבום לתחומים שונים בתלינו. כמו כן ללמוד מהן התחושות, התגובות הריגשלות . כיום לגבל מחשבלם , כלצד נתפסות השָלכות המחשבלם על הפרט ועל החברה, ובאיזו מדה ברורזם לציבור פרטים שונים הקשורים לעולם המחשבים. מודל הו מין גיל לדע במתמטיקה מוצא דתיות שגות השכלה .1 סבילות לעמימות נטיה לעסוק במחשבלם עמימות תחושת ניכור אי הרש" = | לגבי לגבי מחשבלם מחשבילם בטיה ב ב . להשתמש בשלרותים ממוחשבים תפיסות לגבי אופן השפעת| על עצמו המחשבים בעולם העבודה ווה לפ החברה תפיסות לגבי אופן השפעת|על עצמו המחשבים בתחומל?ם שמחוץ | לעבודת... בעד/נגד הכנסת מחשב לם מחוץ לעבודה לש פחות עמלמות לגב? מחשבים ותפיסות הלוביות יותר לגבי השלכות המחשבים, בכל התחומים, בקרב הקבוצות הבאות: גברים, צעירים, בעל? יותר שנות השכלה, פרוט ההשערות: בעלי ידע רב יותר במתמטלקה, מוצא מערבי, חללוניים. ככל שהעמימות שיש לפרט לגבי מחשבים נמוכה יותר: קטנה לותר תחושת הניכור שלו ממחשבים, וכן הוא תופס את השלכות חדירת המחשבים לתחומלם שונים כחיוביות יותר. ככל שגדולה יותר הסבילות לעמלמות קטנה לותר תחושת הניכור ממחשבים. ככל שקטנה תחושת הנ?כור ממחשבים, הפרט ליטה לותר לעסוק במחשבלם, להשתמש בשרותלם ממוחשבים ולצדד בהכנסת מחשבים בתהומים שונלם בהחברה ובעבודה. ככל שהפרט תופס שלהדירת המחשבים יהיו השלכות חיוביות לגבי עולם העבודה, שלו או של הכלל, הוא ליטה לותר לעסוק במחשבים. ככל שהפרט תופס שלחדירת המחשבים יהיו השלכות תיובלות לגבל התחומים שמחוץ לעבודה, שלו או של הכלל, הוא ייטה לותר להשתמש בשרותים ממוחשבים. ככל שהפרט תופס שלהחדירת המחשבים יהיו השלכות חיובילות לגבי עולם העבודה, מבחילנתו או מבחלנת הכלל, הוא ליטה יותר לצדד בהכנסת מחשבים לעולם העבודה. ככל הפרט תופס שלחדירת המחשבלם להלו השלכות חיוביות בתתומלם שמחוץ לעבודה, מבחינתו או מבחינת הכלל, הוא ללטה לותר לצדד בהכנסת מחשבים בתחומים שמחוץ לעבודה. ש ל ט ה א. אוכלוסילה אוכלוסילת המחקר היא האוכלוסיה היהודית העלרונית בארץ בגילאי 50 - 20. 3 מ ד.גיםח רואיינו בבתיהם 505 איש ואשה שעלו במדגם אקראי?, מתוך האוכלוסי?ה היהודילת העירונית בארץ בגילאל: 50 - 20. ג. | הראלון הראיונות בוצעו במרץ-אפריל 1987 ע"י חברה המתמחה בבלצוע סקרים. תחילה הועבר פרל-טסט על 50 נבדקים. נבדקו התפלגויות ומתאמים של השאלות, והשאלון תוקן. כחודש לאחר העברת הפרל-טסט רואיין המדגם בגודל 505. ד. השאלון בשאלון 216 פרלטים. הוא כולל את הנושאים העיקרילים הבאים: נתונים דמוגרפיים, פרטים על העבודה והקירבה למחשבים במסגרתה, נטלה לעסוק במחשבים, נטלה להשתמש בשלרותים ממוחשב?ם, עמדות בעד/נגד הכנסת מחשבים לתהומים שונים בחיינו, מידת הילדע לגבי מחשבים ולגבי השלכותיהם, כל? לבדילקת סובלבות לעמלמות, תפיסות הפרט לגבי אופן השפעת המחשבים עליו ועל הכלל, ותחושת ניכור כלפי מחשבים. הּ. לצוגיות המדגם להלן התפלגויות המדגם מול התפלגויות האוכלוסיה היהודית בגילאל 0, במשתנ לם דמוגרפילים עיקרלים. לוח 1: התפלגות לפי מין, במדגם ובאוכלוסיה היהודית בגילאי 20-50 (באחוזים) מין . , נתון נשים גברים סה"כ || מדגם | | 58 | 2 | 100 | | אוכלוסיה | 1 | 19 | 100 | לוח 2: התפלגות לפל גיל, במדגם ובאוכלוסיה הלהודלת בגללאי 120-50 (באתוזים) | ל | 2-4 29 4 | 35-44 0 - 45 | סה"כ | נתון [ | מדגם | 11 |[ 19 |[ 20 | 1 | 17 | 88 | | אוכלוסיה | 19 | 20 |[ 20 | 10 | 11 | 0 | וו 1 ממוצע 1985, מתוך השנתון הסטטיסט? לישראל | 1986. לוח 3: התפלגות לפי השכלה,במדגם ובאוכלוסיה היהודית בגילאי 20-50 (באחוזים) סה''כ |מדגם | 10 | 15 | 20 |[ 18 | 17 |[ 100 | |אוכלוסלה | 16 | 15 | 2 | 19 | 16 | | 98 | או יליד הארץ אב יליד הארץ || מדגם | 1 | 19 | 100 | | אוכלוסיה | 2 | 18 | 100 | מסקנה לגב? לצוגלות המדגם: המדגם מליצג היטב את האוכלוסיה מבחינת גיל, השכלה ומוצא, ופחות טוב מבחלנת מין ( יש במדגם 7% יותר נשים מאשר באוכלוסיה). א. קירבה למחשבים בעבודה 6 מתוך 505 איש שבמדגם דווחו שהם עובדים (שאלה א'16). 58% מתוך העובדים דווחו שיש במקום עבודתם מיכון המופעל על ידי מחשב (שאלה א' 13). מתוך אלה שדווחו שלש במקום עבודתם מיכון ממוהשב,48% דווחו שהם עצמם עובדים כיום עם מל?כון כזה (שאלה א' 14). כלומר - 96 איש דווחו שהם עובדים עם מיכון ממוחשב כלשהו. הם מהווים 28% מכלל העובדים. % מהנבדקים שאינם עובדים עם מל?כון ממוחשב דווחו שקיבלו בעבר הכשרה כלשה? במחשבים (שאלה א' 18). לדע במחשבלם (עמלמות לגב? מחשבלם) כוונתנו היתה לבדוק את רמת העמלמות שלש לפרט לגבי מחשבים, מה מסביר אותה וכילצד היא משפיעה. את העמימות לגבי מחשבים רצינו לבדוק באמצעות המדדים 3 - 1 להלן: 1. צרוף תשובות הנבדק על מידת הלדע שלו במחשבים בתחומים הבאים: תפקידי מחשבילם ואופן פעולתם? (ראה לוח 6), מושגים הקשורים במחשבים (ראה לוח 7), שאלה כללית על הידע במחשבים (ראה לוח 8). 2. צרוף מספר התשובות "לא ?ודע" שניתנו בשאלות על התפיטסות לגבל השלכות המחשבים בתחומלם שונים (פריטלם ב' 24-56 בשאלון). 3 צרוף מספר פריטים השואלים באיזו מלדה ברורות לפרט השלכות המחשבים בתחומלם שונלם בחלינו?(ראה לות 5). במדדים 3,2 לעיל לא השתמשנו, משום - לגבי מדד 2: מעט מדל ענו "לא יודע" על פריטים ב'56 - 7 ולכן לא נלתן היה לבנות מדד המבוסס על כך. לגבי מדד 3: המדד הזה נמצא לא מוסבר ע"י משתני רקע ולא מסביר משתנים אחרילם במודל. לכאורה ניתן להשתמש במדד זה ולהסלק שאין קשר בין העמימות לגבי מחשבים ובין ההתייחסות למחשבים. אולם: אנו תופסים את דיווח הפרט על הידע שיש לו במחשבים (מדד 1 לעיל) כחלק ממדת העמימות לגב? מתחשבים, ומצאנו באופן ברור,כפי? שיפורט בהמשך, שהמדווחים על ידע נמוך מתלילחסים שלילית יותר למחשבים בכל התחומים. אין ספק שאת הידע הנתפס במחשבים מדדנו בצורה טובה. לא כך לגבי מדד 3. מכיוון שכך איננו נוטים להוצילא מסקנה לגב? מה שניתן להסיק מהממצא של חוסר קשר בלן מדד ‏ 35 ובין שאר המשתנים במודל. העדפנו שלא להשתמש במדד זה. ------ ְ<- ריוור ורוו .וו" 1 הכוונה לשאלה 6 ב- ‏ 1 עשת בשאלון. בצורה דומה | 2 קטק ‏ יכונה ב' ו- ‏ 3 פטכ *כונה ג'. נערך נילתוה גורמים על פרלטי שאלה א' 50 - 41. לפיו נבנו שני משתנים: 1 ידע לגב? תפקידי מחשבים ואופן פעולתם. 2. המדה בה ברורות לפרט השלכות המחשבים בתחומים שונלם בחיינו. כ-5% מהתשובות. מכילוון שכך, נשארנו עם מדד 1, הבודק את תפיסת הנבדק באלזו מדה לש לו ידע במחשבים. אנו מניחים שכללית מדד זה בודק גם את ההבדלים בין הנבדקים בידע האמיתי? שיש להם במחשבים, ולכן נתייחס אליו מכאן ואילך כידע במחשבים. בדקנו את ההשערות שנוסחו עבור עמימות לגב?ל מחשבים באמצעות הידע במחשבים. מדת הלדע במחשבים מהווה להבנתנו הלק מרכזל במדת העמימות לגבי מחשבים, אך לא בדיקה מלאה של העמימות הזו?. לוח 5: התפלגות המדה בה ברורות לפרט השלכות המחשבים בתחומלם שונלם (באחוזים) (מתוך שאלה א' 41-50) נכון גכון סה''כ בחלקו אני מבין כיצד תשפיע הכנסת מחשבים למקומות עבודה על העובדים | 63 | 26 | 11 | 100 | לא ברור לי אם חדירת המחשבים להחברה תהיה בסופו של דבר לרעת או לטובת רב האוכלוסלה | 35 |[ 38 | 27 | 100 | לא ברור לי מה תהיה השפעת הכנסה רבה מאד של מחשבילם לחברה על החלים הלום לומללם ‏ . | 32 ] 36 | 32 | 100 | לאחר כל הדברים ששמעתי על מחשבים גיבשתי לי דעה ברורה עליהם | 40 | 435 | ג | 10| ברור לי היטב מה יהיו התוצאות של חדירת מחשבים לעולמנו | 44 | 41 | 15 | 100 ]| אם כן, ברור לרב הציבור מה להלו השלכות המחשבים על עולם העבודה, ופחות ברורות לו השלכות המחשבים על החברה, חי? היום לום. אי סבילות לעמלמות שאלות א' 79 עד ב' 23 מהוות מבחן פסיכולוגי לכושר התמודדות עם מצבי עמלמות, סבילות לעמימות. המבתן כולל משפטים המביעים נטיה לחד משמעיות, צורך בתכליתיות ברורה וכד'. על הנבדק לענות "נכון" או "לא נכון" (מתוך 4 ,1970) מבחן זה היה נחוץ לבדיקת השערה מספר 35, לפיה ככל שגדולה יותר הסבילות לעמלמות קטנה לותר התחושה השלילית, תחושת הניכור, לגב? מחשבים. לא נמצאו מתאמים משמעותילם בין הציון על מבחן הסבילות לעמימות ובין תחושת הניכור ממחשבים, התפיסות לגבי? השלכות המחשבלם או המשתנים התלויים. אם כן, השערה מספר 3 לא אוששה. 0-ו ו ויו וו ור 1 לא זלהינו את קושל מדידת העמימות בפרי-טסט, אך בכל מקרה אלה הצורות היחידות שמצאנו למדידת עמלמות לגב? מחשבלם. לוחות 6, 7, 8,מציגים את התפלגויות הפריטילם ששימשו למדילדת הידע במחשבים. לוח 6: התפלגויות ידע לגבי תפקיד? המחשבים ואופן פעולתם (באחוזים) (מתוך שאלה א' 41-50) אנ? יודע היטב מהו היתרון של מחשב לעומת מכונות אחרות | 57 | 32 | 11 ]| 100 | ברור לי פחות או יותר מה מחשב מסוגל לעשות ומה א?נו מסוגל לעשות | 59 | 31 | 10 | 100 | אינני יודע בכלל כיצד פועל מחשב | 7 | 23 | 0 ן 1000 | אני ?ודע מעט מאד לאלזה צרכים משתמשים במחשב | 21 | 20 | 19 | 1000 | אם כן, רוב הציבור מדווח שהוא יודע מהו היתרון של מחשב, מה המחשב מסוגל לעשות, כיצד הוא פועל ולמה הוא משמש. חיברנו למשתנה אחד את ארבעת הפרלטים האלה, שנמצאו בנלתוה גורמים שליכים לאותו עולם תוכן. לוח 7: התפלגויות ?דע לגב? מושגילם הקשורים במחשבים (באחוזים). (מתוך שאלה א' 535-66) שמעת? אני יודע | אני יודע אך איני | | כללית למה זה משמש סה''כ יודע עליה |מושג זה לתרונותיו דבר ואופן פעולתו | רובוטים בתעשיה 5 |[ 30 | 42 | 23 | 100 | | מחשב אלשל 2 |[ 15 | 34 | 18 [- 99 | |מסוף מחשב 6 | 20 | 30 | 5 | 101 | | זכרון מחשב 9 | 25 | 31 | 55 || 100 | |[מיקרו מחשב 20 | 34 | 25 | 21 | 100 | |מעבד תמלילים 16 || 30 || ->2 | 1 | 100 | [שפת מחשב 3 |[ 31 | 28 | 29 |[ 101 | |[תכנות 11 | 29 | 30 | 20 |[ 100 | אם כן,רוב הציבור מכיר היטב מושגים נפוצים כגון מחשב אישל ומסוף מחשב, אך מכיר מעט את המושגים כגון מל?קרו-מחשב או רובוטים בתעשלה. ניתוח גורמים הצביע על כך שכל המושגים שנבדקו מהווים אותו עולם תוכן. נבנה משתנה המחבר אותם. התפלגות ההערכה העצמילת של רמת הילדע במתשבים (באחוזים) (מתוך שאלה א' 78- ) פריט בודד בו הנבדק מתבקש להעריך כללית ידע | ידע ידע את רמת ה?דע שלו במחשבים, במסגרת שאלה רב בינוני | מועט על רמת הידע שלו בתהומלם שונלם(ע"מ לתת לו קנה מלדה להשוואה), מתוך לוחות 6, 7 והפרלט הבודד של ההערכה הכללית עולה כי רמת הידע (הנתפסת) של הצלבור במחשבים היא בלנונית ומעלה 2. רב הציבור מדווח שהוא ?ודע מהו מחשב, שלמושלו ומושגים בסיסיים במחשבלם. ידוהה החדהה דהה ההה הח הח החדהה חהזה==== = 1 ממצא מענלין: נמצא מתאם גבוה בין הידע המדווח במחשבים ובין הידע המדווה בתתומלם האחרים, שנשאלו בפרלטים א' 71-77. עפ ידע בתוליטיקה נמצא מתאם פירסון ‏ 5.51'] , עם ידע בספורט 28.="] עם לדע בספרות תיאטרון ומוסלקה 22.-"], עם לדע בכספים 30.="], עם ידע בניהול או עבודה משרדית 36.>*],עס ידע במתמטיקה ומדעלם מדוייקים 46.=י], עם לדע בנושאים טכנלים 544. (כל המתאים שלוצגו בדו"ח מחקר זה הם פירסון). נראה שההסבר לכך הוא כדלקמן: בעלל ידע רב יותר במחשבים הם בעלי יותר שנות השכלה (42.= י/ ), ולכן גם בעל? ידע רחב בתתומיס רבלם אחרלם. ו 2 בדקנו גם את החשלבות ממליחס האדם לידע לגבל מחשבים (שאלה א' 67-70). נמצא שמלוחסת השיבות רבה לידע במחשבים ולידע כיצד הם לשפיעו על העבודה, על הפרט ועל החברה. ראה נספח 1. ' א ₪ מחשבים ואופן פעולתם, משתנה ידע לגב? מושגים הקשורים במחשבים ומשתנה ההערכה העצמית של רמת הידע במחשבים. מצאנו קשרים חזקלם בין שלושת משתני הלדע האלה ולכן חיברנו אותם למשתנה ידע כולל, והמתאמים שלו נמצאו גבוהים מאלה של כל אחד משלושת מרכיביו. משתנה הלדע הכולל הוא שלשמש אותנו בהמשך (יכונה "ילדע במחשבלם") . על מנת לבדוק באילזו מידה קובעים המשתנים הדמוגרפל:ם1 את הידע במחשבים בוצעה רגרסיה. ממצאיה בלוח 8. לוח 8: אפלונים דמוגרפילם של בעלי ידע רב יותר במחשבים בעלי ידע רב יותר,במחשבלם | . על 7 במתטביט' | מאופליגים כדלקמן": = ₪2 ידע רב יותר במתמטיקה | 5" לותר שנות השכפה1 5.* חילוניים יותר 6 | גברילם | 3 * צעירילם יותר 1 * ן לוצאל אירופה-אמרלקהל 8. רגרסיה זו מצביעה על כך שמשתני הרקע העלקריים הקובעים את רמת הידע במחשבים הם ידע במקצועות המבוססים על מתמטיקה והשכלה בכלל. יש בממצאי רגרסיה זו אישוש לטענה בהשערה מס. 1 שהילדע במחשבים נקבע במידה רבה ע"י משתנים דמוגרפיים - ו ו וה אהת ה ה ה = = הקוח שו ד ה ה וו 1 למשתנים הדמוגרפילים + שנות השכלה + לדע במתמטלקה ומדעים מדוליקים נתליחס בהמשך כ"משתנים דמוגרפיים". הוכנסו לרגרסיה המשתנים הדמוגרפיים. ידע במתמטיקה נבדק לפי שאלה א' 76 (שאלה ילשירה על הידע במתמטיקה). ניסינו לבדוק זאת גם באמצעות שאלה ג' 53 (האם אהב מתמטלקה בביה"ס); מתאמי מדד זה עם שאר המשתנים נמצא בכיוון של מתאמל? א' 76 אך משמעותית יותר נמוכלם, ולכן ויתרנו עליו. בשאלון נבדקה גם ההכנסה (ג' 45, 44), אך מכלוון שההכנסה לא נכנסה כמעט לרגרסיות ומכיון שרבים לא ענו על פרילט זה, החלטנו להוציא את המשתנה הזה מהרגרסיות. הנתונים המוצגים כאן ובהמשך הדו"ח הם 8 סטנדרטית ו- 2 46 עיבוד מתוך שאלה ג' 49: 1. עד השכלה עממלת. 2. בי"ס הנילכות ותעשיה. 3. בי"ס מקצועי בלי בגרות. 4. בי"ס מקצועי עם בגרות לא סלים או תיכון עלוני לא סילילם. 5. בי"ס מקצועי עם בגרות סלים או תיכון עיוני סיים. 6. על תילכוני? או אוניברסיטה חלקית. 7. אוניברסיטה סלים. פריט ג' 54 עובד למשתנה דיכוטומ?: לליד או בן לאב מאסיה-אפריקה (לכונו להלן - 'ייוצאי אסי?ה-אפריקה") לעומת האחרים שילכונו להלן, לשם פשטות,"יוצאי אירופה-אמר?קה" מובהקיב-05. ג. תפיסות לגבי אופן השפעת המחשבים בתחומלם שונלם בדקנו את הדעות /התפלסות של הנבדקים לגבי ההשלכות של המחשבים על עצמם ועל החברה ככזו, בעולם העבודה ומחוץ לעבודה. פרלטים ב' 24-56 עוסקים בכך. הממצאים בלוחות 9-13. לוה 9: התפלגולות של תפיסות הנבדקים לגבי השפעת המחשבים על עצמם בתחומים שמתוץ לעבודה לוח 9: התפלגולות של תפיסות הנבדקים לגבי השפעת המחשבים על עצמם בתתומים שמהוץ לעבודם- (באחוזים) | | 44| 2 לא יודע | סה'כ| | להיה ל? יותר מדל -/ להיה לי זמן החופשי כמה | חופשל 2 |16 |28 |20 |18 |5 9 שנחוץ לל |המחשבים יגרמו לי | | | |[ 0 [/0 00| ן | | ה [/ 03000000 | | המחשבים יחזקו את הקשרלם| ולהפגש פחות ע החברתלים שלל |חברים ומשפחה |[ [24 |35 |14 |10 |7 [9 | | |אעסוק פחות בתחומלם | | | | | | | | |תרבותיים(כגון קרלאת. | | | | | | | | אעסוק יותר בתתומים | ספרים) " " ₪ = , - חרבותילילם | להיה קל לותר להסתדר בעולם 1000 יהלה לי קשה לותר להסתדר בעולם ויו ו ו ל ו ו וו ו יוו אם כן, רב הנבדקים סבורים שחדירת המחשבים לא תשנה את אורח חייהם מחוץ לעבודה. עם זאת סבורים הרב שהמחשבים לקלו על חליהם. לוח 10: התפלגויות של תפיסות העובדים לגבי השפעות הדירת מחשבים למקום עבודתם עליהם(באחוזים) |- הרה ,הלחה יה-ה-ה-ו-ה-ההההההה"הה. ההה-ןחה-ה"ההדזהההה ==" "ה "ה הייה ה-------------ת - הרהה ההיהי הייו הח דיה "ד ה "יוו יחה חי<---------- 2 הסלכויילם 2-0 הסיכויים שלפטרו שיפטרו אות?ל /- / " 4 2 , - אותל | שכרל לעלה לחסלת שכרי ירד לחסית לשכרי הקודם 1 |13 |52 |9 7 9 1 |לשכר? הקודם הקידום שלי בעבודה הקידום שלי בעבודה להיה ליעצר 6 10 21 20 18 6 11 טוב יותר להיה ל? קשה לעבור להיה לי קל לעבור הכשרה למלכון החדש 7 9 0 |24 |35 |4 9. הכשרה למלכון החדש החופש שלי? בעבודה 0 על עבודתל לגדל 3 |14 |37 |14 |16 |6 1000 לגדל התנאים הפלזיים התנאים הפיזיים והבריאותים והברלאותיים בעבודתל בעבודתי לורעו לשתפרו 7 4 6 99| עבודתי? תהילה יותר עבודתי תהיה לותר מענלנת משעממת אם כן, העובדים סבורים בד"כ שקליטת מיכון ממוחשב במקום עבודתם תביא להשלכות היוביות לגבי עצמם; בעיקר מבחינת התנאים הפיזיים והבריאותיים, הענין בעבודה,היכולת ללמד ולהשתלב בעיסוקים החדשילם וסיכויי הקידום בעבודה. מצד שני, מביעים הנבדקים חשש מסויים שהפיקוח על עבודתם יגבר עקב המיחשוב. לוח 11: התפלגויות של תפיסות הלא-עובדים לגבי? השפעת חדירת מחשבים למקומות העבודה על?הם (באחוזים) -ד---==-"-----ההההה" ה ההד"ההההההה-ה-ההההה-ההחהת דהה חה"-הההה-ה====ההה == [5 []4 |3 ]2 |1 |לא יודע|סה"כ | עקב חדירת המחשבלם סיכוייך להשיג עבודה 0 |21 |16 3 |7 0 |להיו נמוכים יותר עקב חדירת המחשבים | עקב חדירת המחשבים | סיכויך להשיג עבודה להיו גבוהים לותר 13 עקב חדירת המחשבים העבודה שתוכל להשלג העבודה שתוכל להשלג תהיה פחות חשובה 16 211 9. תהיה יותר חשובה עקב חדלרת המחשבים להיה לך קל לעבור הכשרה מקצועית לעבודה|22 להיה לך קשה לעבור 0 |הכשרה מקצועית לעבודה עקב חדלרת המחשבלם תוכל לקבל עבודה שיש בה 0 |חופש רב יותר עקב חדירת המחשבים תיאלץ לקבל עבודה משעממת לותר עקב חדירת המחשבלם תקבל עבודה שהפיקוח עקב חדירת המחשבילם | עליה רב מדל 16 | 6 , , , 8 | | 11 כ - 3 עקב חדלרת המחשבלם תוכל לקבל עבודה מענילינת יותר אם כן, הנבדקים שאינם עובדים סבורים בד"כ שעקב חדירת המחשבים העבודה שישיגו תהיה מעניינת יותר,ושיהיה להם קל לעבור הכשרה מקצועית לעיסוקים הממוחשבים. מצד שנ? סבורים רובם שחדירת המחשבלם תקשה עליהם את עצם השגת העבודה. לוה 12: התפלגויות של תפיסות הנבדקים לגבי השפעות המחשבים על החברה בתחומים שמחוץ לעבודה (באתוזים) וו ורוו יריו ויו ריוור | לרב האנשים לא להיה רב האנשים ידעו לנצל את ן | | מה לעשות בזמן החופטי הזמן החופש? בצורה שיתווסף להם 8 |23 |22 |20 5 |2 0 |טובה יתחזקו הקשרים לצטמצמו הקשרים החברתיים החברתילים בין האנשים |10 |18 4 |22 22 5 1 |בין האנשים המחשבלם יעשו את הלל המחשבים לעשו את החללם היום יום פשוטים למסובכים יותר וקלים יותר 3 |32 |17. |8 6 4 1000 |המחשב ישתלט על החברה[23 |24 [22 [12 | |14 |4 |[99 |החברה תשלוט במחשבלם אנשים לעסקו יותר 11 23 20 19 11 5 9. אנשים יעסקו פחות בתחומל בתחומים הקשורים תרבות וחינוך לתרבות וחינוך (המשך הלוח בעמוד הבא) יגדל הריחוק בין לתחזקו הקשרים בין הורים וילדים | 2 , 0 | | 0 הורים וללדלם המחשבלם ילגרמו לאלסוף לדע רב מד? על האזרת לאזרח יהיו יותר החופש ולחדירה לתחום הפרט 9 |28 |17 |7 35 4 88 ופרטיות המחשב לאפשר לרב האנשלם בגלל המחשב רב האנשלם לעסוק בנושאים חשובים לעשו דברים פחות חשובים לותר 100 המחשבילם יבלאו לחברה המחשבים לביאו לחברה גרועה יותר 3 |16 |36 |16 2 |6 99 לחברה טובה יותר אם כן, רב הנבדקים מעריכים שהמחשבים ?עשו את היל היום יום של כלל הציבור קלים לותר, ושהאנשים יעסקו בנושאים חשובים לותר. מצד שני סבורים הרב שהמתשבים להדרו יותר מדי? לתחום הפרט, לשתלטו על החברה, לצמצמו קשרים חברתיים בין אנשים ויגדילו ריחוק בין ילדים והורלם. כלומר,הרב סבוריט שהמחשבים יועילו לחברה בחלק מהתחומים ויזיקו לה בתחומים אחרלם. זה בא לידי ביטוי בפריט האחרון: 29% מהנבדקיט סבורים שהמחשבים לביאו לחברה גרועה יותר, ו28% מהנבדקים סבורים שהמחשבים יביאו לחברה טובה יותר. לוח 13: התפלגויות של תפילסות הנבדקים לגבל? השפעות הדילרת מחשבים למקומות העבודה על כלל העובדים (באחוזלם) לצירה של הרבה מקומות להיו פלטורים בהיקף // 5 | עבודה חדשילם 2 2 08 רחב השכר של רב העובדלם השכר של רב העובדלם לקטן 11 19| 3 20 11 6 100 לגדל רב העובדים לעבדו רב העובדים יעבדו . בעבודות משעממות יותר|16 19| 24 20 8 4 11 בעבודות מעניינות לותר! | רב העובדים יעבדו פיזיים ובריאותיים פחות טובים 6 בתנאים פיזיים וברלאו- תיים טובים יותר |[30 |32 |20 |7 6 -|4 99 3 העובדים יתקשו לעבור | 2 העובדים לעבדו בתנאלם 2 העובדלם לא יתקשו ן הכשרה מקצועית למחשב |15 לעבון הכשרה מקצועיתלמתטבי הקשרים החברתיים בין הקשרים החברתיים בין העובדים יהיו טובים העובדים יהיו גרועלם לותר 7 6 |40 |19 0 |7 09| לותר הפיקוח על העבודה לעובדים יהיה בדרך כלל והעובד יהיה רב מדל 4 |27 |26 |17 1 |4 99 לותר חופש בעבודה לקטנו ההבדלים בשכר לגדלו ההבדלים בשכר בין בין קבוצות העובדים 8 4 |32 |19 9 |8 0 |קבוצות העובדים אם כן, רב הנבדקים מעריכים שהמחשבים יביאו לכלל הצלבור תנאים פיזיים ובריאותיים טובים ליותר בעבודה, אך מצד שני מעריכים הרב שהפיקוח על העבודה והעובד ?היה רב מדי, שיגדלו ההבדלים בשכר בין קבוצות עובדים ויהיו פיטורים בהיקף רחב. כלומר, הרב סבורים שהשלכות חדירת המחשבים לעולם העבודה תהיינה שליליות בד"כ עבור כלל הציבור. יש לשים לב לשינוי בתפלסות הנבדקים לגבי השלכות המחשבים בעבודה על. עצמם (חיוביות בד"כ. לוח 10), מול התפיסות לגבי כלל ציבור העובדים (שליליות בד"כ. לוח 135). באמצעות ארבעה מבחני ניתות גורמלם נבנו ארבעה משתנים של תפיסות, כדלקמן: 1. תפיסת השפעת המחשבים על עצמו, מחוץ לעבודה1 2. תפיסת השפעת המחשבים על עצמו, בעולם העבודה? 3. תפלסת השפעת המחשבים על הכלל, מחוץ לעבודה* 4 4 . תפיסת השפעת המחשבים על הכלל, בעולם העבודה בוצעו רגרסיות לבדיקת המשתנים המסבירים כל אחד מארבעת התפיסות האלה. הוכנסו לרגרסיות המשתנים הדמוגרפלים וידע במחשבים, ממצא? הרגרסיות:נמצא שבעלי ידע רב יותר במחשבים תופסים משמעותית באופן חיובי לותר את השפעות המחשבים על עצמם ועל הכלל, בעולם העבודה ומחוץ לעבודה.במלוחד מסבלר ?דע רב יותר במחשבים תפיסה חיובית יותר של הפרט לגבי השפעות המחשבים על עצמו בעולם העבודה (40.= )6 אוששה אם כן הטענה בהשערה מספר 2 שלדע רב יותר במחשבים תורם לתפיסה היובית יותר של האדם לגבי? השפעות המחשבים. יוצאי אירופה, אמריקה נמצאו תופסים משמעותית החיובית יותר את השפעות המחשבלם על עצמם מחוץ לעבודה (13.= 2 6 בעלי יותר שנות השכלה נמצאו תופסים משמעותית חיובית יותר את השפעות המחשבים על עצמם בעולם העבודה (10.= ₪ 6 . בסה"כ לא נמצא אישוש לטענה בהשערה מספר 1 שהמשתנים הדמוגרפיים מסבירים את התפיסות לגבי השפעות המחשבים. ./]ח[/ח-/4-./../::::... ו וו ווה 1 בוצע ניתוח גורמים בתוך קבוצת הפרלטים ב' 53-356. המשתנה שנבנה הוא חיבור הפרילטים ב' 35, 54, 35, 356. 2 בוצע ניתות גורמים בתוך קבוצת הפריטים ב' 56 - 45. המשתנה שנבנה הוא חיבור הפריטים ב' 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56. 5 בוצע ניתוח גורמים בתוך קבוצת הפריטילם ב' 24-32. המשתנה שנבנה הוא חיבור הפריטים ב' 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 4 בוצע ניתוח גורמים בתוןך קבוצת הפריטלם ב' ‏ 44 - 37, המשתנה שנבגה הוא חיבור הפריטים ב' 37, 38, 39, 41, 42. ד. תחושת הניכור ממחשבים (התגובה הרלגשית כלפי מחשבים) את התגובה הרגשית שנמדדה כלפי מחשבים נכנה מכאן ואילך "תחושת הנלכור ממחשבים". תחושת הניכור ממחשבלם נבדקה באמצעות שאלה ב' 57-71 : "כאשר אתה חושב על מחשבים, האם אתה חש....(סידרת מללים המבטאות נוחות וקירבה)".אח המללים המבטאות את מדת הנוחות לקחנו מהמחקר של פישר (1987)אנו הוספנו את המללים המבטאות את מדת הקירבה: זרות , ריחוק, הזדהות, ניכור, קירבה. בניתוה גורמים על 15 הפריטים בשאלה זו נמצא שהם מתחלקים לשני גורמלם: פרלטים בעלי קונוטציה חיובית (פקטור 1), ופרלטים בעלי קונוטציה שלילית (פקטור 2). לוח 14: נלתוח גורמלם של פרלט תחושת הנלכור ממחשבים פקטור 1 פקטור 2 פריט | 163 פרלט | 10 נהנה | 79 חרדה | 79 נעימות |[ 78 ניכור | 77 התלהבות | 77 מבולבל || 76 קלרבה | 75 במצוקה | 76 הזדהות | 74 רלחוק |[ 73 מצליח |[ 71 זרות | 68 שולט במצב | 70 נוחות | 66 בטוח בעצמך |[ 64 המשמעות של ממצא זה הוא שאדם יכול להרגיש לגבי מחשבים תחושות חלוביות של קירבה ומשיכה ותחושות שליליות של ניכור והלמנעות, בו זמנלת. חלברנו שנל משתנים נפרדים, "משתנה חילובי?" ו"משתנה שלילי", ומצאנו מתאימים משמעותיים בין כל אחד משניהם ובין שאר המשתנים במודל.מכיוון שאין לנו השערות נפרדות לגבי כל אחד משנל משתנים אלה חיברנו את כל הפרלטלם למשתנה אחד . המתאימים של משתבה זה עם שאר המשתנים במודל נמצאו גבוהים בהרבה מהמתאמים של שנל המשתנים החלקלים. החלטנו להשתמש בו כמדד תהושת הניכור ממחשבים (ולא בשנל המשתנים החלקיים). להלן ההתפלגות של המשתנה. לוח 15 : התפלגות תחושת הנלכור ממחשבלם: ציון | שכיחות (1= ניכור רב מאד) 19 | 6% 22.9 | 2% 5-9 | 1% (5 =אין ניכור כלל) 1-5 22% סה"כ | | 1% מתוך התפלגות זו ניתן ללמוד שאצל רב הציבור קיימת תחושת ניכור מועטה ממחשבים. ממצאיה בלוח 16. לוח 16: איפיונים המסבילרים את תחושת הניכור ממחשבים בעלי ניכור נמוך יותר ממחשבלם | ₪] על ניכור ממחשבים מאופיינים כדלקמן 1: 2-9 ₪ לדע רב יותר במחשבלם 7 לוצאי אסיה אפריקה בי לדע רב יותר במתמטלקה | 3 * המל 7 ו ה 06 7 לש כאן אישוש של הטענה בהשערה מס' 2, שלדע רב לותר במחשבים מפתחית את תהושת תחושת הניכור מהם . תאורטית ילתכן שהניכור ממחשבילם הזא המסביר את מדת הלדע במחשבים. אנ מבינים שהכיוון הוא ידע ניכור לאור בדיקת המתאמלם בין המשתנים הדמוגרפיים ובין שני המשתנים המדוברים (ראה לוח 17). לוח 17: מתאלמלם בין המשתנלם הדמוגרפיים ובין ידע ותחושת נילכור לגב? מחשבים לדע במחשבילם (י] פלרסון) תחושת נילכור ממחשבים (ת פירסון ) גיל מין שנות השכלה מוצא דתיות לדע במתמטיקה לוח 17 מצביע על כך שהמתאמים בין המשתנים הדמוגרפיים ובין מדת הלדע במחשבלם גבוהים יותר באופן עלקבי. מכאן שהמשתנים הדמוגרפיים קרובים לותר לידע מאשר לניכור , והסלבתיות היא כדלקמן: משתנים דמוגרפיים >--‏ ידע במחשבים --> ניכור ממחשבים. נחזור ללוח 16 : הסבר לממצא שלוצאי אסיה אפריקה הם בניכור נמוך ?ותר ממחשבים: יוצאי אירופה אמרלקה הם בעלל ידע רב יותר במחשבים (24.=.") ולכן למעשה הם, בתיווך הידע, בניכור נמוך יותר ממחשוב. אולם,אלה מלוצאי אסלה אפריקה שיש להם ילדע רב יותר במחשבים מנוכרים פחות ממיחשוב מאשר אלה מיוצאי אירופה אמריקה שלש לום ידע רב לותר במחשבים. - הרהה ןהה .== ------- 1 הוכנסו לרגרסיה משתנים דמוגרפיים וידע במחשבים * מובהק ב- 05. ה. הנטיה לעסוק במחשבלם לש בשאלון מספר פריטים בנושא הנטלה להתעסק בפעילויות שיש להן קשר עם מיחשוב. לפל .1 לוח 18: ניתוח גורמים חולקו הפרלטיט האלה לשני עולמות תוכן: הנטיה לעסוק במחשבים, בקרב אלה שאינם עובדים במחשבים: נטיה לעבוד במחשבלם ונטלה ללמוד את נושא המחשבים (שאלות א' 19,16, בהתאמה) הנטיה להשתמש בשרותים ממוחשבים: לקבלת שרות? בנק, קניות במחשב, טיפול בבי"ח בסיוע מיכשור ממוחשב ולימודים באמצעות מחשב (שאלות א' 27,24,23,21,בהתאמה). מתוך אלה שאלנם עובדים במחשבים: 5% בטוחים או חושבים שהיו מעוניינים לעבוד במחשבים. % לש בכוונתם בהחלט או נוטים ללמוד מחשבים בשנים הקרובות. הנטיה לעבוד במחשבים וללמוד את נושא המחשבים הם במתאם %55] וקשורים באותה צורה וסדר גודל עם המשתנים האחרים במודל. בנינו מהם משתנה "הנטיה לעסוק במחשבים". נערכה רגרסיה על משתנה "הנטלה לעסוק במחשבים" (לוה 18) גורמים המסבירים את הנטיה לעסוק במחשבלם אלה הנוטלם לותר לעסוק במחשבים, בקרב ג על הנטיה לעסוק במחשבים בקרב מ? שאינם עובדים במחשבים, הם בעלל | אלה שאלנם עובדים במחשבים האפיונים כדלקמן 1: 6 ₪ תחושת ניכור ממחשבים נמוכה לותר | 8 צעירים יותר | 7 * סבורים שהשלכות המחשבים לגביהם | בעבודה יהיו חיוביות לותר | 4 פתות שגות העכלה? | | | 0 ג" ידע רב לותר במחשבלם | 1. ₪ לוצאי אירופה-אמריקה | 10. מתוך הרגרסיה עולה שהמשתנה העיקרל המשפלע על הנטיה לעסוק במחשבים הוא תחושת הניכור ממחשבים. יש בכך אלשוש לטענה בהשערה 4 שניכור נמוך יותר ממחשבים מגבלר 50-0006800 ומר ההוב 07-01-00 לינ ב 4000000 א סיו את הנטיה לעסוק במחשבים. בולט גם הממצא שהנטיה לעסוק במחשבים גבוהה יותר אצל הצעירים. כמו כן מושפעת הנטלה של האדם לעסוק במחשבים מן התפיסה שלו מה יהיו ההשלכות של המחשבים עליו בעבודה; יש בכך אלשוש מסויים להשערה מס.5 הטוענת כי ככל שהפרט תופס כחיוביות יותר את השלכות המחשבים לגבי עולם העבודה, לגביו או בכלל, הוא ליטה לותר לעסוק במחשבים. 1. הוכנסו לרגרסיה המשתנים הדמוגרפלים, ידע, ארבעת משתני התפיסות לגבי השלכות המחשבים ומשתנה תחושת הנלכור ממיחשוב, 2. הסבר: בקרב בעלי פחות שנות השכלה שתחושת הניכור שלהם ממחשבים נמוכה, הנטיה לעסוק במחשבים היא גבוהה לותר מאשר בקרב בעלי יותר שנות השכלה שתחושת הנלכור שלהם ממחשבים נמוכה. * מובהק ב - 05. . 77777 ההזה = ל שרות? בנק - 67% מהנבדקים אמרו שהילו רוצים בעתיד להשתמש יותר בשירות? בנק ממוחשבים כגון בנקומט, כספומט. ‏ 33% אמרו שלא היו רוצים להשתמש בשרותים אלה לותר ממה שהם כבר משתמשים. הנטיה להטחמש בטלרותל בנק אוטומטילם הלא גבוהה לותר למעשה, משום ש 73% מן הנבדקים ציינו (בשאלה א' 20) שהם כבר משתמשלם בשירותים אלה. קניות - 37% אמרו שאילו הלה באפשרותם הלו מעוניינים לבצע את כל או רוב הקנלות שלהם מבלתם במחשב. ‏ 40% צלינו שלא היו מעונלינים לבצע קניות כלשהן באמצעות מחשב מבילתם. 23% הלו מעוניינים לבצע הלק מקנלותיהם במחשב מביתם. טלפול בביל"ח - 29% הלו מעדיפים טיפול בבית הולים הדיש שלש בו צלוד רפואל ממוחשב. % הלו מעדלפים את בלה"ח הותיק עם רופאים המוכרים להם והמכלרים אותם. 22% ציינו שאין להם עדיפות. לימודים - 31% אמרו שה?ו מעדיפים ללמוד נושא החשוב להם באמצעות מחשב. 45% היו מעדיפים ללמוד נושא זה בכתה רגילה, 24% ציינו שאין להם עדיפות. כלומר, הציבור מעוניין במדה רבה להשתמש בשירותי בנק ממוחשבים וקניות באמצעות מחשב, אך מעונלין במדה מעטה לקבל טלפול בבי"ח בפיוע מ?חשוב רפואי, וללמוד באמצעות מחשב. נראה שההסבר לכך הוא ששרותי בנק וקניות הם לותר אלנסטרומנטליים. משתנה "הנטלה להשתמש בשלרותים ממוחשבים" נבנה ע"? היבור שלושה פרלטים1: נטיה להשתמש בשרותי בנק אוטומטיים?, בטיה לבצע קנלות באמצעות מחשב, ונטיה לקבל טיפול רפואל במיכשור ממוחשב. בנערכה רגוסיה על משתנה ‏ "הנטלה להשתמש בשלרותים ממוחשבים" (לוה 19) לוח 19: גורמים המסבירלם את הנטלה להשתמש בשירותים ממוחשבים לוח 19: גורמים המסבירים את הנטיה להשתמט בטירותים ממוטשר ב אלה הנוטים לותר להשתמש בשירותים ממוחשבים | 8 על הנטיה להשתמש הם בעלי האפלונים כדלקמן5 : | בשרותיט ממוחשבים 2 1 י , לדע רב יותר במחשבים | 3. * תחושת ניכור ממחשבים נמוכה לותר ן 2. * צעירים יותר 10. סבורים שהשלכות המחשבים על הכלל מחוץ לעבודה *היו | 7. חיוביות ?לותר חללוניים לותר 07. ב . " // 1 פרלטים שנמצאו קשורים בלניהם לפי? ניתוח הגורמים שפורט בסעיף "הנטיה לעסוק " במחשבים . 2 חיבור של פרילטלם א' 20 עם א' 21. 5 הוכנסו לרגרסיה; המשתנים הדמוגרפילים, ידע במחשבים, 4 משתני התפלסות לגבל השלכות המחשבלם ותחושת נלכור ממחשבים. ₪ מובהק ב-05. בולט המימצא שהידע במחשבים כשלעצמו משפיע משמעותית על הנטלה להשתמש בשלרותים ממוחשבים. ראוי לציון גם המימצא שהנטיה להשתמש בשרותים ממוחשבים מוסברת ע"ל תחושת הניכור, המלשור האפקטלבי, ומוסברת הרבה פחות ע"י המישור הקוגניטיבי, כלומר לש כאן אלשוש לטענה בהשערה מס. 4 שתחושת ניכור ממחשבים נמוכה יותר מגבלרה את הנטיה להשתמש במחשבלם. אוששה במידה החלקית מאד השערה מס. 6 הטוענת שתפיסה לב ה יננע שנ יור ג הבשי הלב לוד ייב שו ----- חיובית יותר את השלכות המחשבים בתחומים שמחוץ לעבודה מגבלרה את הנטיה להשתמש בשרותלם ממוחשבים. עמדות לגבי הכנסת מחשבים לתתומים שונלם עמדות אלה נבדקו בשאלה א' 40 - 33. להלן המלמצאים: % מהנשאלים סבורימ1 שאת העבודה בתעשיה לש לבצע בעיקר באמצעות מיכון ממוחשב ורובוטים. % סבורים שאת העבודה המשרדית כדא? לבצע בעיקר ע"י מחשצים. % סבורים שככל שישתמשו יותר בציוד ממוחשב לרפואה כן יהיה טוב לותר לחולים. % סבורים שיש לפתה במידה רבה אמצעי קומוניקציה שיאפשרו לציבור לערוך סידורים שונים מתוך הבית (כגון ניהול חשבון הבנק). % סבורים שכדאי להמשיך ולשכלל מכשירים ביתיים אלקטרוניים ורובוטלם לעזרה בעבודות הבלת. אולם, רק 36% סבורים שאת הפיקוח על העבודה ועל העובדים כדאי לעשות בעיקר . ע''י מיכון ממוחשב, ורק 52% סבורים שהלימודים בבתי הספר צריכים להלות בעיקר באמצעות מחשבים. על השאלה הכללית "באלזו מידה אתה מסכים שיש להשתמש במחשב בתהומים רבים ככפ האפשר בחיינו", 56% ענו "מסכים" או '"מסכים בהחלט'. כללית, ברוב התחומלם לש עמדות ה?וביות לגבי הכנסת מחשבים. במלעוט התחומלם העמדות הן שליליות: לגבי פיקוח על העבודה ועל העובדים ע'י מיכון ממוחשב ולגבי לימודים בבתי'ס באמצעות מחשבים. נראה שהעמדות השליליות הן בתחומים בהם לש יותר מקום לחשוש שהמחשב יפגע באספקטים הזמנלים. ניתוח גורמים על הפריטים א' 40 - 35 סיווג את כולם לגורם אחד. לא נמצאה הבחנה בין פרלטים המתייחסים לעולם העבודה ובין כאלה המתייחסים לעולם שמחוץ לעבודה, או כל הבחנה אחרת. בנינו משתנה המחבר את כל הפריטים א' 40 - 33 שיכונה "עמדות לגבי הכנסת מיחשוב". נערכה רגרסיה על משתנה "העמדות לגבל הכנסת מיחשוב" (לוח 20). --------------- שו 1 סבורים הכוונה לאלה שענו '"מסכים" או "מסכים בהחלטיי לוח 20: גורמים המסבירים את העמדות לגבי הכנסת מיחשוב בעלי עמדות הילוביות יותר ביחס להכנסת | ] על עמדות לגבי | | מיחשוב לתחומים שונים הם בעלי האפיונים הכנסת מלתשוב | כדלקמן*: | 6 תחושת ניכור ממחשבים נמוכה לותר | 4.* | תפיסה שלמחשבים יהיו השלכות חיוביות על עצמו, מחוץ לעבודה 5.* | תפיסה שלמחשבלם יהלו השלכות היוביות על הכלל,מחוץ לעבודה 1.* גברים 9.* | | תפלסה שלמחשבים להיו השלכות חיוביות על עצמו, בעבודה לפי הרגרסיה עמדות היוביות לותר לגבי הכנסת מיחשוב נובעות מתוך א. תהושת ניכור נמוכה יותר ממחשבים יש בכך אישוש לטענת השערה מס, 4 בענין זה , שניכור נמוך ?ותר ממחשבים מביא לצלדוד רב לותר בהכנסת מיחטוב לתחומים טובים. ‏ ב. תפיסה שלמחטבים להיו השלכות חיוביות על עצמו ועל הכלל מחוץ לעבודה ועל עצמו בעבודה ? . השערות 8,7 טוענות שתפיסות חיוביות יותר לגבי השפעות המחשבים גורמות לעמדות החיוביות יותר לגבי הכנסת מחשבים לתחומלם שונים. השערות 7 ו-8 יצאו מהנחה שלש הבדל בין עמדות לגבי הכנסת מחשבים בעבודה ומחוץ לעבודה, וכאמור לעיל לא נמצא הבדל כזה. לכן קשה לנו להתייחס לגבי מידת אישושן של השערות אלה. המימצא שלנו הוא שתפיסות חיוביות לגבי השלכות המחשבים (בעיקר מחוץ לעבודה) תורמות ליצירת עמדות חיוביות כלפי הכנסת מחשבים כללית, המימצא הוא שהעמדות לגבי הכנסת מילחשוב נקבעות הן מתוך תהושת הנלכור ממיחשוב והן מתוך התפיסות על השלכות המחשבים. סיכום הרגרסיות על שלושת המשתנים התלולים הנטיה לעסוק במלחשוב, הנטיה להשתמש במיחשוב והעמדות בעד/נגד הכנסת מחשבים בתחומלם שונים, נקבעות במידה רבה ע"י המישור האַפקטיבי (תחושת הנל?כור ממיחשוב). השפעת המלשור הקוגניטיבי: העמדות בעד / נגד הכנסת מיחשוב נקבעות במידה רבה גם לפי התפלסות לגבל ההשלכות שיהיו למחשבים. הנטיה לעסוק במחשבים נקבעת במידה מסויימת גם לפי התפלסה של השלכות המחשבים על עצמו בעבודה. מבחינת המשתנים הדמוגרפיים בולט ברגרסיות אלה המימצא שצעירים יותר נוטים יותר לעסוק במחשבים ולהשתמש בהם. ורוו ויוי ,ורתווי ,ותו 0 1 הוכנסו לרגרסיה: המשתנים הדמוגרפיים, ידע במחשבים, ארבעת משתני התפלסות לגבלי השלכות המחשבים, ומשתנה תחושת הניכור ממיחשוב. 2 התפיסה שלמחשבלם להיו השלכות חיוביות על עצמו בעבודה לא נכנסה משמעותית לרגרטיה משום המתאם הגבוה שלה (46.= ]) עם משתנה תחושת הניכור ממחשבים. למשתנל? התפיסות בתחומים שמחוץ לעבודה מתאמלם נמוכים בהרבה עם הניכור. לתפיסה שלמחשבים יהיו השלכות שליליות על הכלל בעבודה אין מתאם גבוה עם הניכור. כלומר משתנה זה אינו משפיע על העמדות לגבי הכנסת מיחשוב. * מובהק ב-05. גב ספ ה ל ם נספח מס. 1 תחושת שבלעות רצון משלרותים ממוחשבים קיימים בשאלון שלושה, פריטים העוסקים בשביעות רצון משירותים ממוחטבים1: 1. אלה המשתמשים בשלרותי בנק ממוחשבים, המהווים 73% מכלל הנבדקים, נשאלו באיזו מידה הם מרוצים משירותים אלה (טאלה א' 22)ענו כך: מרוצה מאד - 4% מרוצה - 45% לא כל כך מרוצה / %. סה'יכ 1% 2. 'האם היו לך בעבר בעיות בקשר לטעות שעשה מחשב כגון: בחשבונות מים, חשמל, משכורת או מסמך כלשהו " (שאלה א' 28).ענו כך: הרבה - % במידה בינונית - 15% מעט - 20% לא - 5% סה''כ 1% 3. "האם בדרך כלל המחשוב שיפר או קילקל את טלב השירות שקיבלת במקומות כמו: ביטוח לאומל, משרד הרלשוי או חברת ביטוה" (שאלה א' 32).ענו כך: שיפר במידה רבה - 4% שיפר במלדה מסוימת ‏ - 5% לא השפיע - 20% קילקל - 5% סה''כ 15% מתוך שלושת הפריטים לעיל ניתן ללמוד שבד"כ לש שביעות רצון מהשירותים הממוחשבים הקלימלם. חיברנו את פרלטים 2, 3 כמשתנה "התנסות עם מחשבים"? . נמצאו מתאמים נמוכים בין משתנה זה ובין שאר המשתנים במודל, למעט: קשר שליל? שנמצא עם תחושת הנלכור ממחשבים (9521/) , וקשר חיובי שנמצא עם העמדות לגב? הכנסת מחטשבים לתהומים שונים (18.="). | בדקנו אם משתנה "ההתנסות עם מחשבים" נכנס ברגרסיה על משתנה העמדות לגבי הכנסת מחשבים. נמצא שהוא נכנס במידה קטנה מאד. 1 חשבנו תהילה לכלול פריטים אלה כחלק ממשתנל? הרקע. הוחלט לוותר עליהם, משום שהכיוון לגביהם אינו ברור כמו לגבי משתני הרקע האחרים. 2 לגבי שביעות רצון משרותי בנק ממוחשבים ענו כאמור רק חלק מהנבדקיט,; לכן לא השתמשנו בפרלט זה למשתנה ה"התנסות עם מתחשבלם". בספת מס. 2 החשיבות המלוחסת ללדע במחשבים נשאלו בטאלון מספר פרלטלם לגבי החשלבות המלוחסת לידע במחשבים (שאלה א' 0). להלן ההתפלגויות . (באחוזים) במידה| במידה | במידה הנבדקים התבקשו לציין באיזו מידה חשוב להם: בינוגית מועטה במידה | טה"כ | |לדעת יותר על מחשבים | 26 | 335 | 29 |[ 12 | 100 | |[להבין יותר כלצד ישפיעו המחשבים על העבודה | 25 | 40 | 23 | 11 | 099 /)| |להבין יותר כלצד ישפיעו המחשבים על הפרט |[ 29 ] 37 | 23 | 11 | 3100 | |[ להבין יותר כיצד ישפ?עו המחשבים על החברה | 29 ] 38 | 24 | 9 | 100 | ההתפלגויות לעיל מצביעות על כך שבד"כ מיוחסת חשלבות רבה לידע במחשביט ובהשלכותיהם. 1 היה בכוונתנו לשקלל את המשתנים המרכיבים את העמלמות/ידע לגב? מחשבים בחשיבות שמיליחס האדם לידע הזה. ההנחה הלתה שידע נמוך במחשבים עם חשיבות (רלבנטיות) גבוהה של ידע זה עבור הפרט יצור תחושת ניכור גבוהה יותר ממלחשוב מאשר כשהחשיבות עבור הפרט נמוכה. נבנו משתנ? ידע אשר משוקללים בחשיבות. המתאמים של המשתנים המשוקללים בחשיבות עם תחושת הניכורועם המשתנים התלויים נמצאו נמוכים לותר ממתאמל הידע כשלעצמו. ההסבר לכך מצוי אול? במלמצא אחר שלנו (ראה נספח 5): עצם התחשלבות שמליחס האדם לידע שלו במחשבים מפתיתה את תהושת הניכור שלו ממחשבים ומגדילה את נטליתו לעסוק במחשבים, להשתמש בשירותים ממוחשבים ואת עמדתו בעד הכנסת מחשבלם לתחומים טונים בחיינו. ו ו ו ו + אא *םשא ₪ ש|נש א ד | ₪ || . ג 7 00 7" : | | ₪ ₪ טיט 0 לד ס ב 1 אע ' ן .+ ספ | ל - / 7 ו 7 כ מי | 2 - ה הש -80 | 0 2 שטוו א בשדרך 6 0+ - ו ₪ א | ו א ו 1 - ו ו 3 , [ ! ל : מו לו = 8 | שק ₪ - יש א - ו 3/ ל | ל 17 הל זל אש וזו /5ע ‏ /2 2 ₪ מ ו .ו > ו 2 | 0 -- 7 --2%2 ו ל ל ל 8 0 9% ו ו 1 י , ₪ ]כ, 60000 טפאט יי[ 4 ג -/ ן 90 406 אובי ש /< | 7% ט)|66שין עיך שש - לוג א 0-2 2 1 2 ל 0 ו א / | כ | -2 ו / טוג | זז 4 ופי - 69 6 ,> קלש %3.,6[% יצ ו )₪0 76 6% ₪666 כ צןג)שט 0% 66ט זף טן)זקט םגש טל יש ש4)ט 66 טא *ן הדי ו יי 6 600₪א ₪406 %ש6ת 6 ₪604 שא 0א6> 0%6646ם ש66ש סאש י ₪ ₪2 66 63 '5ף תס *? 5אס טאושם *ז 1% 6₪6שסשש 6ש202₪% טא:6ם טשת 6428 +41אם 660 00006 800000 6 ₪8 1% 8860 א6ש06ף ‏ :40)אל 86% שוםם זל א2ם ספוט יס 6םוט 2 טוםס *ן 12 6% 'ם₪0:0064 ₪56 ₪₪0406 שש2% 600008 :₪604 טא ₪460 םאט *א) יש 'ששש> 16546%6 ם::₪11)0 602401 ₪6 4 . ₪ , . * שחו וט א םו602₪:2600ט :6%:1 ישן106: ₪1:0:.0':6661614 602:61 יז הסוסה והש 0 ל חנ 4 5-ְ-₪₪660%)0600 02402 טטא באט א6 ם)6שטם 2 א) טםום יפ טם:: יק 61 ם6טטס *ז ₪ :₪005 060% 6641)₪5 באש טסט ם)4%ט ₪ם41 יפ רו 3 ₪4 ₪ א4 2 7 1ב יז 660065 ₪606 ₪666 66₪64 םבאט זב 6 אש "5 א א |:א "ל 0-00 'פ ו *? 5 * 152 4606 )4% 21₪440-860 0118 41000 42 04646 18ות 71 "066660 8010 05 65 ם₪114 6%א :6 11 גוס 8[ - 010%1שם 0661616668 תשא 06 260 006 מע [4- ו 7 ,06 א₪0 55 ₪065 8:6 ,25 |166ת 868 ש₪0% "ץ א86 ספוט "= 1 ספוט "7 כ יז הרה 6 140860 060 |א ם00266 00 66₪%2 00%664% ט4טש םבאט א86 ש)םס *ף 68 ₪05 "ל 6 א שר 1 6פוט יק 1 טוסס *ן )60 )א 2640 0 םוש 404% 004 20ב שוטם 26:₪ טטא סאט (91 68948 601₪) >--68 י? (00 60968 6616) +-- ₪1 *ן ,₪6 )א ם:,₪026 60 ם681 155 וי טטא באט ([6 68860 66%6) - אש יק ₪ *ז 16 6 ם)06ם באט 2% 0,646 ₪0%6606 046%% א ם:₪026 40 )מס זפ ₪ טעומס *? טס טעגםס "ז 1 0₪ טטאם 120סאט 6ם ש]ש6 טשא ₪456 41% מו 4 ₪6ת)ש₪4 ב:₪0ם טם)61 טצא טם :1 ('טא '4161 6 זץ ₪ 40% : 2050 *? רז 1 ט6אם6 4616 6% -ך הדע 6% זפ םס '6% *? טא6ם טפס '!₪ *זי 2 ₪66 0062 טטצא נאש 8 (0אב6 4616 0 ]₪60 608046 3:00 ₪146א6;מ‎ 1 "₪665 ש41 )6 600%₪ ט6מספט 6:0 6₪שססט אא 4 "'"ץש)00שם 066161410 06 ט6אם 65 צואא הד 2 | ופי 60606* 1 4 ז ם)+סבטם ט))פט 06 שאתוטט 4ט4 טם שא,ש 66 16שם 4 1 6 מם006ט00 ם64שת 416א6 אש 00 4426 66א 5 ל 1 6 6%66 .648 ₪666 626 666%א *םטו46 ט%6ם | ל ז ₪ 66 40046ץ םוש 66 800666 ם+%סתט 66 6טא6 *ם:+0). םו4ט ם+4טט 66 'טשסט6 ם4סבטס 5 ל 1 6 םאם 66 שם6%ט ₪660 ט4טט טם 66 616 אש 6 6צ₪01 +6גא . 4 ז טסן ע660 6צם שבטם טם 4186 א טושס 66 %ושס טןם6שואט סו עםם6 א 6666 166 , 7 ]1 06 +₪0:6 ט4טט ט%סט6 ם4םפטסט ט4%גש סא 6% ₪546 אא םג-םאט 6 ין ? ]‏ 46%)26₪ ש₪606 ם)+מבטם טסשסט 6460ב ₪25 64% גא + ? ] ט1ששא שן:₪61 שם60 מקב 06 |ט:ש 06% 4156 +שא סתיט ישסאט ₪64 4126 46:4א1 ם)סבטסט פּ ? ז 6 טןא6כטט 66 ם4עצן:₪ ם:26% םו6600 8106 %)א .₪00 א6 0 |\: 0 61%: ם)סנסט 0 ם₪066 טשא ₪450 61אם = 64)5%טם ך ל 9 ל סאט 666 ם₪56 ם)מוטטם 60025 בסט0ט6 0 ב 0000 650 אע זָ ?7 5 ל 20ם/ה6 8% טעומדהש 66 טן₪ > שע (0]סט |:5.₪ 1016: 21) ט)סשט 5)%ש₪ ם016%4 ם04210% 66515 650516 1 4 ַ ץ 606א04 0:א16:₪6 64אסא טם 042₪8ם ש66 ב+ ם+6בטם ט)אתסאם ז ל 9 ל % 60%41 ם20464 ט(שסט 4טסם ם₪6+0124 1 * ש,וע )424 "ושסן ם)סגעם 66 ז ? 5 ל טסט ש11ס4ט שא 4אם6 ,61008 6286 םו6וט6 שט4% שום 4646 ₪1 ז ? 9 ל שא6%6 סבטסם 5ן4א5 ₪ בסטם+ם 666 צוסט ש₪40612% 64018 ם06)םט ם600%1:44א 1 2 פ ל 0400 ם₪0604%4 168666 !)בסט0 ₪26 )0 סהטוסם 01611 זָ 4 5 ל צ|))אסאם 64606 6ת66 40 46באשם טע2וסאט טא 06% ם₪064 בס 66 68 06 ₪064 א6 6 : ו₪)₪00)0 64661 סט 045 שא 0606 %א 2666 0)00%₪ט 666 ₪265 םאט םאט ם)םסמסט א ם2066 טשא ₪428 1%)אס | 'ם₪00066 שם)0% ב000% ₪" שטש+אם ם44006טם ם8164 ם:ב:א 6 "ל 46 א יפ ג)%ס ש46סם 200% "ל | שש) ₪456ם 46₪ב | יך טסט )א ₪046 הש '00וא6 ש6401 | 7% 565 א "ל 600 זפ 2 ₪ טם)ס 75 : טסט *ז 1 ₪0%066.50 666428 ₪4%4 %א ₪66158 ₪040 6₪ / 10 א זל .ב "ך 1% מ)4100646 שבא ₪540 ם64צ₪ 00006 ₪64 48 טא אל ל צטא 300 + 4 טםס 5 *ז הו 6% ם66ןאט ם044:א ם6.06 2066461 606 מס א0606 46466 "₪00067 אף זל +" 0-0 ו 6ת)מס ₪ . טסט יז 0 )א 26000 02007 )06 000 00000 6000 04%₪> 6060 65 ₪6 באש ט6%6%שם : %צ טטסס 66015 06560 יס ₪ |וא *? שנס שן4תסאם 660152 64:0 * שש )א ₪26 ₪))תסאס 6 =)הסט א0:] 600% שא ₪060 46% א 0005 4060 ש6וש סאט א6ם טופס יל 68 06ט ' 1% ספוט "ל ]ףש יך בוט טנא אש 610666 41שבטס א 4 (2/ 64860 666) 1-3 *ן ה 2 ₪005 664%1ט 6%%) ₪064 ם₪0064ם 4406 טטצא סוט : 025 ₪406' 2004 ₪05'6% =גטוססט )ותש םא ₪,₪46 שא 4-0 ד |וא יק וסט ,שוש טא 40100 יז ב תה שש דרת | ל ההוש 00 6086 ם4%א 56 262 ₪60 םוט ש66ם )א תטוא 10060640 65 60שש)סט :16% םא 106 660וע 6000 ₪000 מאט '04660 60םם 04646 6066 ₪410 40שת ₪666 6וא | מ 7 אק 1500 ? 1 טם)0 45666 66 06 שוטסט |6גט ם₪126 0266 +%%:ם '60ט)ס |10 :6615 מט4% שטואם ם6%צטם ל ] סט בא 46%סא 'םג0:ט שן:66 םא4 6בשבט6 סט:א :שא יש64סהם-1ט טששם טשןהט6 60646 ש:6ם6א ? זַ ו מא אש6א ₪648 |שטסם 66016 סטוא 66גא 'םט660% שוסא א6 4זאם 4 1 20040 ש166001 ם₪6664 צ606% טפטם 24 4זא ם:54060 *))סטאט 60טט ? 1 שא %ם םג60 אוט 616 16א4שם שט4ם 441:)<בט 40טט *שם 4041 06% 00 4126 ? זַ םא םא שצאתום טשגשס טססט 48צ%₪ 4:א ט:געם 665% *(ם4)ט ם4644ף 42סש ג40 ₪026 64) ם6הוט ? ]1 א4 ם6616 4ש0002 4טןא 00642 טגט ₪261 .ם64ט סא 'טו4060061%400א: ל 1 שן060:.66 טן)םט6 טםא4:ם 00666 צסאם 6% 40 *|ץם?60 טטסום א טט6ם 60% 040061 7 6 שם6ט)סט) טףןטסט 26ןסאט ₪64 46 ש0א66)+ססש ? 1 ₪6 שואעוט 406ש טא טג62ם )שגגש 'אשןם .ט44ש סא *ם++₪0406 ם%64ט ₪006% ? / 1 00040 666ם |₪8160% 25% ם60%04 שמא שת *+6א 02 ] םג:םגצם ם4טא ם:ב)א 1.א 4156 4%6א62 6שוא ₪0665 וי 2 1 0\6) 26א 641ם מ04ם 6עסט ₪42 גטבט ת4סט יט)נט ₪6 ? ז טסהטסט בוש שא ם660 4616 464א68 וטא 0045ם ? 1 *6000 644% 666 !686% 42 60600 *ו6 טםו6ם ? ] 5 +6 41אה 4טמסט 6את0ם אאם: 0864 6014 >אעום ג6ת 'ם)₪06 ם04ף6%1 6666 ם6ם םאסטשט )ט1סס)+טס ? 1 1 אאט ש1שסוסם טש64%ם 66041 ם%:ע '6 ₪4 ₪6 6061140 א 'ש6161 +בסם .006 64 0:2 260 66 מסט6 פאם '9 5% 6%0:40: ? 1 6164 66% 04644 64 248 106 66 6006 4260ם 6:א 66 ? ך 0 ש640% ]גא ₪100.80 1201 6156: 265 שם):04 [608 % | 'מטן|צט%טט טא 68641 4616 464אב 4+ ? ]1 +6א 2₪א₪ ם:ב)א םא< טושןם גא 26 טם 42 בט 64א *|)סטס 6% ? 1 ו םגש 4:%4א 6בא ט4אשם 660:0 .טוא ₪185 אא 7 יו )א ₪))טוסת שושוגם 1% ש6אהם זא *6%647 ש66:6+ בבא) 06 20066 ט)בא-₪ ש6ובטט שא 646א6 606₪א₪ 666 שטם ש6661 זה )אש ם)ססגסטם שא 66 06 1600 א6ן 6א ₪600 466 1 ? 5 ל 6 ? 5 ל 1 ? 5 ל 2 זָ ? 9 ל ג ז ? 5 ל 2 ּ ל 4 1 ָ? 5 ל 6 08| 464640 | שם 6% 6 | 456 66 626 ₪ :1 6650טשם 3 0 00 ' 2 1 פ 5 זָ 2 1 פ ? . זי" 1 5 ? 1 6 ל 9 ? 1 א טסא)ם ‏ 66:ן40ם טס ₪ף זל טס | טס 446םם 426שס א ל 5 ל 6 4 ל פַ 2 ז ל 5 ָ? 1 זז ל פ ָ? 1 1 ל 5 ? 1 ל 9 1 זָ 2 ] 9 ? [ <---- 5 8 ל 34 ז ל פַ 2 ז ל 5 ָ? 1 . ל פ ? זַ %ש- ל 5 2 ך ל 9 ? ז ל פּ ָ? 1 == 5 1 הד ל ָ? - 1 5 ? 1 ט)א ם₪64%6% כ :א ן:ש:%ע:| ט1 %ם)ש 105 ט6% ₪66 טם'00ם 18 |06 66668 2120 6ז4א | 1% ₪466 שס6 4126 4)א| 4126 4)א א 00004 | 2606ם א6 6 םא 666000 20410 םאט 606% 6046460 60006 6640)0* ב (,6 5568 ם401:6ש שוףן₪0056 ט)סט) םו06644 םואם|6 .10206 66)בסטס 00 :א 16066 (,6%) ש1:)שסט *ש)|6%|:0:6)ם:606 064466 ,6) 010460 '0:11א₪4 'טושסס 6 ₪456 000 שא 606045 005 ₪562 6 )66)טשם שש41 ם415606 ם01:5 ם6ג:את 5 66 ם)םבטסט 60046 5ת₪4 604% 65 םבט ₪456 41אם 1 066 ם)שמטסט 4004601 4ת04 א |שט6 61 ם)פט 418 1גאס 66 ם)סבטסט 480440% ₪155 וא 4ש60 65 םןכטש 0428 1.אם 2 שא 6100 62 ם81ט ₪256 41%אם ו 00 סט 061 6-).046 שוזט )זא ₪260% 1% סט 10% + 00 000 ,אבא ₪010 סמו שש ם:16:0 1 6)06)ת 666 6%4166ם ויד 2 טשא 426 61אם 0% 99 > 439 99 39 פל 99 9 פּז 09| 65 56 156 055 5 75 5 65 5 'ו410 000020 ₪ 6066 ג6א4ט םוסמטסט ש4%ש 4066 0 ז ? 6 ₪6064%0 56ו00 6 66ש ם)סהטסט ט4%גט 606 ₪6), 65 68)₪ ₪6 040 : ₪ 6606 66ש ם)6בטסט ש4%ט 666 0( ץז 0 ₪ 4 )ל 5 *ט6662 א ט0ב6ט 66 600 65 ש466 םש 6646 266016 45126 6 ם)םסהטסט ט)4עש 006 טסט 66046 66 ם)סהטסט ט)שט 666 0 ז ? 8 5% 1 טוט םוסבטסט ט546ט 406 *טשבט שש41 טוטט . *טספט ץהט6 1:66 ט1)סא4ט צטס ט4טט צ6004 08:66 ם)סהטסט טטושט 405 0 ז -? -*% ?ל 5 צגן6)ט'ם)םהטסט טטג4גע 606 *פט: םוש] 4₪4 612% - 4116 ישו 0461445 5% םוט)סץ 404 45126 60266 עצ>)שש 6006 0 ץז -? 5 5% 1 .ים)סהטסט ש66פט 666 :ט)אסט שן)טסטס 41שץ6 ₪86:00 טטוט טגנסאט ש606:01 ם)4מבטסט ט46-ש₪ 1005 60% 6:55 הביק הברו == = 1% מ046אב ש6א6 56 1% ט6אם א4ש600 :460א-60 ישז40:4ם שטן)ג שוטשט 401284 0 ז ָָ ,5 ל 5 '|4106 661184 א.)סטן חםץ6א;נט 0 1 ? 5 ל 5 מס 6ע)4% טוגטט 65)58% .ש6ש8)+ 450:264ם םגו+ט1א:יסט: ם4144שט םגא6צט *)+ץ+ 4 66 ש66%ש 70 60 50% *במטט 600611 טטםש6ט 665 06 66 4010 'שע|4 015 40.0 66ב ם)6:5ט 0 [ 2 5 5% *ם061 60666 ₪ 5 6-6 0( ז- ?7 5 4 ל *16ץ) ₪416 064 ב6:שט *בועט 60.611 1)60:0א20 6₪ט 60016 טם0 61 4646 0% טס0ם 064 ם06411 6 ם61ש 60024 טגסט) 4668 04ב *+)טא 840061 - ₪ 4606%6 1 ? פ ל 6 +טא 2:60%% ם046%44 - 2 א6 . י(ם)אסט ם)םוטטם .46158 146 ]464 10646 טג 1605 6% 'ם:אט םטוא םג201762 טסם 6ט)4 26ט01ש ]₪461 וא ם64הטש םא 6%ם טסט ם|06ס בא - 61 16א60 2: ם64בש₪ 46 6:65 065 46) .:םואסט םגם)טטם '|ש4011 166 6641 106:6 ט1 2405 606 6:5 'שבטוסם |₪461 א םגסבטםס טתסאם 66015 |₪6א4 86% ט1וםאט ם:₪06 מא ד טסט 666% 0 א6 ם)עסואט סוכ הש כ ן 7 ז 6 % 'םוםן|ם ט60 ם4+טא+.ם ב ם+א:שם )5+ ם4בשואט 6ו 0 ן| -ל 0+ ץ 5 7-5 *'%ט)+ ש|ז0046ם טוםסאס |0א, םג2ם₪4 םן% 00[ 20 -% ל 5 *6עץ) % םו1ם)אט ם6% 6 ששפט 0 ] 7 0+ ל 5 *סטם 00שם םג060%% 484 00[ 20 950 ל 5 5 '"(ם₪0)6 06 45 ם)אטסט מסססט שא )וא טס 0648 10 62006 6682 '8ם41 ש%₪)606 טשש)ף 60456 ם6660% ם₪0264 *ם6אם 5 סט 4186 006 66 שגט4 00 ן[ 2 5 ל 5 *ם++ט)סטט םוסוטטם 6ש). 40|6א 0 ן ? 5 ל 5 *+06 םגש )סטט בבט טא +40106% ם)סהטסט 0 ן[ 6 5 ל + גוטזם סש 04604 101 66 טגטג ן ?+ 5 ל 5 *שט)4 צסום 65 |א:ם). םגסנטסט 0 1 6 5 ל 5 *ם:םכט ש%ש6 ם.1₪% 460 םו8)אט 16 סבטסט %66ס 0. ן ?ל 5 ל 5 *טן)00 5 4 46 404% 6100 0[ 5 5 ל 5 '*ם65%+) ם)%%וט |ום ם₪6004 400166 0 |[ 2 5 ץ 5 '!ןפ4ט) טוסשט וש 4406% םוגזא 0 |[ 2 5 ל 5 'ם)סהטסם 610בט טנסטט 0 - 1 2 5 ל 5 *ו4 םו600166. וא 440% םו6פטסט 0 [ ? 5 ל 5 ו *םו:בזאט 54% | |םא44טטסטט ם+000ט |0א00ת: 0 | 2 5 ל *שסם|4.6+ טשאס 4ב6טש |סנט [אן א6 1% 426 ם:8)אט 6ו₪ 0[ 2 5 ל 5 (₪01)60 556 6 .ה :ם)אסט ם4ם)טטט 66 ם)ףבעסט )406460 2688 66% *ם00044 ם4ש6₪ טאן ₪000 86 0ם:₪6 6485 '00000ם 06) 265 ם)4טט 66 064% ובע 5 ם 4% ם)00600 11% 66 6866 ש%ב6ט 66₪%6 00 ם4עם)₪0 שוש '+)ט)+ ם6ם0% ם44שא64ם: ם),אשס ג4664 ם6%ם)₪61 ₪16 ט00א2ס 6661210 םו₪0₪5 ₪) + בנט 6 26 וסמט 'ם)םוט 05158 שןםן0ס טסטט 06 456606 6אם > 6%6%):ם)אסט *'ם₪4%6 600026 שש 06 64 40:86 1 *ם006 צא404 |261) ם44ט:סמט ו))ש6 4010 'טטע00ם) ם4סט ם6 60 בצ6ט6 ט:סטם טושס 6 טאאת6 64 ם%ף4 ם)+םמטסע 16, 60:6 6% 4186 ₪04 | - :4א6ש ם64)ש0 *שטן4 ט6)סז טסט א4ם4 ם+סעוסט "וטו םוסוגע םש 6604 ם80)אט 5 .660 סעתסט *םוסט םוטט) ט16-4 צאט 66 04 ₪% 414 )א םשףג ם)סנאסט 'םו65+| ם:9:6 שש ם:)גטט ם:ם)תס ו |600+ ם:8]א 'טשסשטט 66 0060)+ ממאחסט יחו 6) ם,02 ם):-ם1:ט 4 נא :02: ם)סאסט *ם)בזאט |:₪ וסט ם0064ט 16%תו: *סט טם))ב + 10ם ט600 טם וט א) םוםזאט 616 ל בסה 00024 '-00 :664 *ם60604 ם0)6606 ם:שגטם מט) סם): 1 660 ₪6 1% טש6אם א4 406 | :6:06 7-7 -/-]-]----- *ם)65אט ש%ת:05 |4ם *ם)1םו01ט ש)א)06 ]₪4 660עסטט 6% 70 רן 0877747767 7870 ₪60 ם6)4עסטט 26084 על -- יטאס ; 8 0+ ₪66 'ושם ש 466 ם6)ט1 5 טוט םועסו 66‏ 0 )| 2 %‏ ל 6 )םאט 66 ש06+6% | ?ל - - *ט)+ ם146ש6+ץ *טטו. ם)געסו)ט 4%ש םום)ם 4841 םג2שאט סט ם4שב6ט 0-0 1 2 3 ל ₪675 ם44שטסטט ם:(ה6ט | ל? -- - ה- 16 06 זן כ 65 5 5 % 5% % 5 5 1% יז 7 4 1 972 4 לל ד 6 ס זָ -ן 51" ל ַ 8 ז ש1ן|6א שן00%0 - 91 *ם)6עא ם₪44 4מוטטם מץ ם4%44ם + 6ש:0 ףסא 666 ט1 גא 'בטא סוטטס ט6טפם םעא סא *? ל 5 4 ו 8 :| יוא ל 9 ? ז %א%%)60ם::א 1 'ם)וא ם44ט 4ם(טטם ם4ג846 ₪1 60400'2:0%6'וםוא 16 מטא סוטטס %%ש8ם םעא 86א6 יז - 65% ל 9 ל ז 6664 ₪664 | ןל 7-7 7777 הו ודודו באד הדא *|00% אאט וא 4126 61גא מא 641טט6 6:0: טטא 45א 4126 טטא:!6סם 5% סט ם846:א ם14:6ז04 יל ל פַּ 4 1 =סטטט 1 :וא : ל 5 2 ז |[ ישסןם) ט6ום טגוט 1 " . ָ טש וסט 6 טשט,ט'םםת0ם +5: 26066 ם+ב)א ם4 6%184ט1 866 04164:ם יגסשוט 166 סט ם846:א ם46%64ם יז 5ל ל *אם 864% 604 צ)וט6 666 ₪261 ם4ש1וט ל 5 . זַ ו א6 ם0א₪60 ₪00084 %4% |060 ם:ב:א יטם טתו4ססן ם:6 ם)סוטשטם |שנט 66 ם:ף%טפם םובזא ז? ל פַ ? [ טם)ססט ט|שגא , :)א '₪0₪ 8644 604 ש6%) 500 86 .₪046 טנט 'ססת6ם ל 5 ? זַ ופיו ל + 24666 2660% טש4ט טא060 םג0)א םץ ים+%ש₪0 א6ן 60600 םם4שסם ם84:זא '2₪0 06 ט)4בא6 *ז -%8 60 + *+)45ט ש40ת+6 ל , ? 1 1 08 אא םאט 26 ט:ן\06 1)₪66016% ש20:ם טס6טטם טאת 6 266ם ם)בט0טם באאס 04614.6 '? 6 66%ם) 1 6 ₪ 66 = ב 1 ? / : ? 1 7 *+45 ₪1 66ש00ם 4126 אוטם ו + 6460%5א 66% !₪161 666ם אט8 64שס'ם,600 טמטט 61 ם0|6%4 םפאם ם4ג₪200:8 ם46%:0 יז 90 ל 5 ? 1 )סא שום6ם - 8/4 ה ,77-ה לחה ההההקה--הה--ה-חה-ההההההה--חדה=.---==|<=7===?- *ם)60 ם:66א₪ א66 םץ 000ש60 4616 םתאם +6%:ם :2 ל 5 ? 1 טואה :1/2 :וא *ם)00 ם164ת ם:66א₪ ₪64 םגאם 24614 |וא יז 8 ל 5 . 1 9-4 'ם64" א6| 008 '₪6042 10% 666 161ם ז4ט םאם 04%4 26 641טט יל ל ם . 1 50 ד :שא ל 9 ? 1 ןש4בא שגצ()א ‏ /ל *)|122 064% 'ם64: 569 ₪115666 %גט םתאם 4ן|2145 6ב ם64טט : 5 4 לי 1 ל 5 .47 צשגום 50 'ם , , בצ . א 250 ב6טטם אוט 4טגמא ₪044 84614 540606 ם:ב:אט ₪644 646 ? " / , 1 טוסואש ‏ /? 2% *)משא ₪684 260 646א '/6|א *וש60 |4אם 806 200 אוט 4טגסא 6:04 4614ב 5016061 םגב:אט ט4םשם ₪646 * 6 א 6)מט 65 66 66 אש םוגט סוגט 4 ₪3 'טס 4שט 4006 161א₪ ם:₪06 טטא ם644בט |ם ₪260 ט1.א ם< טבשסם 5441 'ם1םסהסט מטא םא טק + 0 6 717 066.5ש א6 םא םץ 'אב6%ם 26% 65645 שש1ג ם:אטם ₪260 ט1.א 'ף1 ₪66 1 1 1000 וג י'0)טם םש) ם6ם)הש *ם)4עם ם+2%0ם טש0%ם 8451 ם)+שבט ם₪44 64צפטם 54:בם '65%4ם שס6טט 6 בט6 ם4םובטם ם2004 42 ם8|64 ם606אא % סטש 66א6 םג60:54 טואסצו1 י'םג4שם ם2|64 ם)+םוטטם ם:612 םגב:אם םגג%:624 ₪00% ם64ום םא 248 שןסםטסו: ט)סא '61608 ם+סט1).טסט םו060ם 86 טוצו1 [0 66661 צ4ת: טגט 66טם 5 ל 1 2 / ₪ -2ן | טשוסט - 5 ל 5 ָ? 1 שוסט)טט - 00 ל 6 1 צסצט) ג 46 7 5 ל פַ 1 1 6% 69 ₪ 5 ל 5 ל ז 6% 5- 89 ל ל ז 8 456 - : , : : 1 0 / הייה כו 6 "7 ₪ ]סש 8160 59 , ו ל 5 -? 5 ? 1 ששענט -59 4 ]| ו ו %? 1 | שם.6ס פל 0.9 ל 0005 רת ]| 6 9פ , 1 ל 5 -: פ--? 1 6 29 ל 6 ל ]| (:0סו64ם - ל 5 ל ? זָ םס 19 . ל %-? ז סוט 00 5 ל . ? ז + טסט 0 09 ל 5 כ -? ז םוטוסם םגו 8 - 5 ל 5 ? 1 גה םס - 65 ל 9 -? ז שסט 7 5 ל 1 ז שגצש ‏ 895 | ל 5 7? 1 שוטטסנש |גסט ‏ 28 - 5 ל 9 ? ז טו16 - 15 א 01606 ₪461)6640 ט₪5 5 ל ב 6 6" טנס 0456 406םםש שס ט2ובם א6 666 66 א6 םובט סובט :₪0 טנות מאט 'ם)6בטש 00 ₪106 טנא הבאש סנ ם06%%6%% ש,א06 ( 164 6ו0ו6 טגצן6ום:|ןצ6)א4ססט הי (,6) ט4)ססט'ט)סם 0 ז 4 ב > 4 1 0 0 ז 2 5 0 ז 4 5 8% ₪ 466660 טםם + אא ₪406ם ‏ 00426 ט45שם | :)ם);סוט טשןאא4ס סם טשטא ₪ |1)אם ו ₪ סוט . ₪ (0)00ם):וא )א 06-8606164 (6000096א2 66צ ₪0 60 ( ם5.07)6 ₪ אל טשצש 6464 |46ש (ם44ם א6) 64164 |ש4ש (ם+04)טן%צם םא 164א0ם (ם44ם א6)ט)מצם 60 4606א₪6 שו6צס ₪66 166א₪0 ₪ ט:6).:ט (ם044) 16450040%א מכ 6 6 'ה. | 2 וד תת (05) א6 00048)6466 ט6ספט ( *ם טפא "2 ש=ס+ יז . הש שג 7 4060 שש 0 +1092 "ןז 107 - 0097 "זך 0 1002 - 0072 *ז0 65 0075 - 100? 0 85 -- 0002 - 081 ₪ 3 ז09ז - ז008 -- 21 ₪4 זל0ז - ז009 | *9 ז00 - 0078 55 0 00 - ]002 | "ל 108 - ז000 'ף 2-0 008 - 109 ₪ / ₪ 009 05 *ן ()ושטאט ב1וטם %0 0₪,0) )20% +%א 0066 ]1 26 660ו6ש 6600ע₪ 6טם -3- : ₪ +1020 -*0 . 1000 - 0022 '6 ₪ 08 - 0002 87 09 - ]008 27 55 ₪ זל0ז - ז009 יפ 5 - 0008 570 == ₪ 11 ג זל "ל 5 . 0% 109 - ז000 פ צר - ₪ 9 - 008 25 ₪ 09 5 "ז ( )סטאט 8 )0 60א00ם וא ₪ וא 0000066 060:אט 40בעוטט ש60שטט 06 | 0 כיץ א -י0 2 :%א%46ם 46260 60 40 באט (00א0 ששא 66400)6466 6%)א6 ₪ש06% ם+ש% ם+64א 606 ₪ 6 8 ---- בא 150 6410460 ב6ט6% *ף ם)%%4סא םוש0%6 --'5 ו 00054 'שןא)6ם '0םם יל טןב6ט: טףוסטט | 'ש ל 006ט 4זם + 0066 "תק ששא6שט ‏ 'ך ₪06)2₪ ם₪01 666660546 לד *ם4ז0מם םואם םאס ם84544 150 86 ₪016 *ם:א 86% ם44םת)ט ם)םאגסט 97 > | טאוטש 560460 ם4צ8ם םאס םגגש2060ם םג4ז4ם 4506 ית , : :וא 'טם)ססט ם6 ₪6%0 6ב טאת%ש 105 26 ₪010 סט םאס ם:04%%4 ים4טא ם84:א 26 א טא םא 06 00416ו ₪ '₪00%0 טאאטש ם4\4 םבאם ם)4ט)אסמם םו4%)ב 42684 | יך *|)או 0166 46441 אוט +שן4סבם .בוא 24564 ים:אם 4|%:ם 6, 0:10.66 4 "םס 10% 646% ם:6600 '|10 40 ית . :א *ם661 שפזטם, א6 '200 06 86040 '1₪1'064% %5א6 0 466ם םא - טגט) ט4%שם טףןאם ט60400 41 םתאם 4טוסא 1זום | יך ')₪2060 4)ז24 4040 א= 'צ0ם +4זו4ם א66 *)בז 6|זום 6 ם בטםמשטף 646 40אם 0604א 464% 4046 04 יש :וא ו *א)ס4 ₪464 181 ששטא: טםפש ט=)תט 60266 6 66 םן1) וא אוט םתאם )ש4סא 24:66 טגטגב 604 יק :וא 'אס4 4|ת4גט 1א] ₪600 )טוסט)טטם 266 6%אם >שתט6 לץ-ל6 6 66 !שת אוט ם2אם 6ש4א 2404 4668 ₪46 ך 42 - 5 טם: %% =- הר מו ה מיבןיב) הר ------------- :ואט םה -----------7-7-7-| 6: :ו 3 רתכ :אס םם 0-ה :א 001 :א )%אט :גא 0-5 חן 65 סוט יל בוט 95 ו *? "ך 04656 :אא שא 246₪ץם שא 6625 שש טם הפע שש 25 טעמם ‏ יך א6 ₪666 05 6016 א600% 28:: טטא באס.55 גוא 1+א-(406א-160)וא 4645 שוש) חש 2645 *ף :גא 41א-(400משא-040א 4642 סאט) חש 645 | יל (4ט 4645 סוש)חש 4665 יש 2 ךז :גא 41%.א-406שא-1)60:א 0 :גא 41א-06+טא-0)סא 0 = *טא1 ם:8/%% 06 ,אס)ואט א )4)א4סאט 66טטס אוט |44א)מסט סא ₪216 -סבטשם או6 אתוסט ג(א) ₪410 *2\ססס אתוסט גא שא 441א6 טסוט :440-ה בבפיוגרפיה. אילזנטטט נ. החברה היטראללת רקע התפתחויות ובעיות, ?לררשלים. הוצאת הספרים ע"שט מאגנס. ‏ 1967. דורון ר. עמדות מנהליס במפעל תעטילת? המביעות רתלעה מחשבית וחשט מאבדן תגמולים בעקבות תהליך המיחטוב. אונ?ברסלטת תל-אביב. התרג לל?מודל עבודה. עברדת ‏ .0.4" 1986. זכאל ך. חרדת מחטשב.בעיות פסלכרלוגיות בהחדרת מערכות ממוחשבות. מחשבים 1986, 46, עמ' ‏ 68 - 65. פלשר ר. חרדת מחשבים. קורלטים אטלותלים ונסיון העבר בתחום המחטביס: אוניברסילטת תל-אביב. החוג לפסלכולוג?לה. עבודת .1 7. [18ע5פט4תד מ1 8802606 06 01 6מ6011ע 6םמל 6 ,17 6 ,3180107611 28811 .8ע202א0 6ע%0מ88 8 20,070 (מתספת1ט6ת ,.₪ 0 1קפתגונם-[%6מ6עק , סמ 0ב 0 ,משססע 18‏ :%₪[ ב811%7מ80ע26 ב18ץ1%8עסתפגטוה 6מ7 6 47 ב6פפ :ם1 .8מ10ם01ק0 8 2561600068 0 מ1ססב13ע 8 14 ,ם21320 2 ,100סהסעפק 0% טסדטפת [הפטממת (.688) ,ת.1 618חתמספסת ,23 .ע10ט8ת26 600181 קמת26010%1ק 8םמ8 165100068 8שת01ם8%8ע6הת 0‏ .1 ,םת61ט0ם18ע2 8 .1 ,מ2120 4 ,%106-1811מ6ע2 :.1,1[ ,011228 168006שמת 6עגוסטץ עטס מס 8מ61160%10ת3 . ץקס1סתם660? 0% 110סגק6ת 6מךק 53 ,מ61פעסס3 4 |, 8ע11826סגת זוסת 8 עשקע8 . :.+4 בע16מטמתס0 במ0ס1סו[סטסת ע0%6קת00 6ג% 01 0055 מהתט1 716 8%26585סם7602 5 ע6סע2 1% ,000 6מ1מ118סט2 צ76816 - ב248180 רטסמ .01₪01%7/ 0% 66מ12%010628 +0 מ685188%610צת1 םב 6 , ע6מסגום ,017628157 00102018 ,מ213862%8%610 1העס%ססע ש202808110 8 88 צ1%ג0ש1טמ 02 18 , ע6מסגו2 4 ,30 ,1962 ,811%7ת26280 0% [המעטסך סל 6טם!] 18%10מ8ַ10 56 2068 86ם7- :8מ16ס0לק 228661081 6מך 4, ,0006 :מ ,מ218008810 61ם28 | 87ע00000%56 086 50 סע 8מ8 חטסמת (00ע6868ת 18610מהתט ם1 5ע56טקמ 00 (.86) 2420 200168 ,%5166-181[1ת6ץ2 : .11 011228 1060000שמת מ1000 (.0068) 814 65 0.0 ,860262 :ַם 1‏ .128060%8 1המס1סהסג6ת .ב 160עגו0 6 ,22088 מסת8שע6? :,6.2 ב6קמהת0 0102108[1םתת760 1 העספספק 8מ11801טגות עספמע7 8 2078 :1800סתה8ע72 מ58 .מה 0ם8 6628גקת00 4 ,עס 4 ,60% 1 9 0 עע8מ010%10 8176מ626עקםס6 1 .0.( ג118שמע 6 .1,23 , מ18+שמע 4 ,0084 :2+ ,המע 61081ץ1מתהס6צבק במם 081ק06ע6ק 6םמ8 81ם10>סמ₪ מה 88 1001%7ס 02 06מ601628מד , 15טהתגועת-%61מ6עע 4 ,18 ,1929 צ811%מ20280 02 [המעטס00 .18016ע78 11%המספעסק 6 ,7 :ם1 .ב%610ק6206ק םמה עעססם1 צ811%ם80ע6ק ‏ .₪ , א1טהפמגתם-61את6עע ץק 10 086עסק ם 2‏ :מ060600010ע6קע (.688) ספת ₪ 4 ,1951 ,18המסת :.צ. 4 ,סמ 00074 6ם8 המהטם ,18 :.+,א .18ססתקסתם260 5 , מ8מ1011 ץ110ס 02 18ץ[המ1 8176מ6מ000026 ב :6עטלטת %26 ע0ס? 8מ610כ0 , פ6מסט | 4 ,ע6660סעל 17.:‏ .7202608868 0216660 6 .עעט[םך 10₪1081סמם60? (.66) .7 3086 :םמ1 6פעססטקת 00 | ,040 , קָהאסג 7 8 0196 , למסתמסינ1טמע תס 668מ2078 [010₪2108מ760(2 09 2226068 4 ,8ע6מ118סות 06מ8018 22680 8 ת0ס6עס) :,צגא 8% ,80מ 206‏ :מ1 :7217807 4מ8 108%1028מגמע00 ,8ע066ק 00₪‏ .0 ,10%58שלהא 8 /ש8150ע176ם 0‏ ./80016% 1 2055 (.808) 4א , סעטון .14 , 1262108 0% במ 3611801115 :101698006 צ19ג1סת ע0ס+ 80816 26718066 ,.ע7 .1.0 8186ת640גע 4 ,26 ,1970 ,3620268 1081קס1סבסצ29 :71186167 4 ,22688 0ח1מ0 6ע8ע 18‏ .6קמ8ם6 1 0 ְ +40 , 1080266 במסנטהטפעסק +0 10861 18611008 מ0ס61העסס180ע סמ 4 ,08010000 8 .2 , ע6%%ק 1 611861687 םז 608מ1078 (.66) 12 26207152 :מך ,19 ,1986 (עשס1סםסעפק 1..0., 0‏ :678מ00 105מ0ע116200160%2 02 6סבסמך 6מך .5 ,את '.1963 ,.156 .00 ₪ מסגם6% :מ60מס 1‏ ,תסנקזוסת המה קשס1סתסקפק | .0.8 , פאמ1קט 8 צע06מ1801 : .240 מ660ם 78821‏ 178%6218 מתס61>המס6ות 6מך 4 ,156ל8%1מ1 22080068 1166סס 83 237601081081 016 02 8508 817%10ת1 עס%סהקע 4 שס1טצ8ת26 ,ק80016%0 6מ8 101710081 6ם% ע0ס+ 0000562 626 +ס 4 , (15)5 ,1983 ,מ68610ת6תמנ85תד ₪ 11652008 680876 5 >*5ם0ע0חע5%6ט 2‏ : מסה6מסםע ‏ .6105סססת , [שעסט6י 6 ומד 4 , שתגוס++ .