השלבים המינהליים שנוקט ארגון בטרם התקנת/החלפת מחשב

עבודת גמר. אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה לנהול, בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנטי. נסרק על ידי ספריית מדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב.

OCR (הסבר)
אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במינהל עסקים ע"ש ליאון רקאנטל ס נושא העבודה: השלבים המינהליים שנוקט ארגון בטרם התקנת/החלפת מחשב. 2 עבודת גמר לקראת התואר: מוסמך למרעי הגיהול - מערכות מלדע (4.56). מוגטת ע'"'י: אליעור וילוז'נל מנחה העבודה: פרופ' ז. נוימן המימצאים והמטקנות המופיעים בעבודה זו הם דעותיו של כותב . העבודה בלבד ואינם מייצגים בהכרח את הש;פותיהם ודעותיהם של מנחה העבודה, הקוראים, או חבוי הסגל האקדמאי של הפקולטה לניהול. ויו ו 1 מבוא וווויווווידוווווויווויייויי .10016.5 פרק א' -- סקירת ספרות 11 .5% 4 4 3:.. -ם 1.2 בל |מנטל 4 6 2% 15 פיטר ייייוו'ויייויויייווויוויייייווו..יו.06ו1100060000 4 דדללוים 0 15 מרריף לבלהול עיבוד גתובלם ‏ ייייציוייייייייייי....1 00 15 16 ארנולד, הלל,. בל קל .18.1 1-7 סגדרט 5 6 5% %-4-8-8:9/9 9 0 0 6% 1 18 נואמפורד, פטיגראו 2 ב 0 הארו ול 26...) 19 5%%%% |. 1.10 פרק ב' - מודל פורמלי לשלבים ופעילויות שעל הטרגון לנסוט בטרם התקנת/ התלפוו מחשב | 2.1 ב 458 2 2.2 שלבי המודל והפעילויות תכלולות בו 2.|1 בלתרת מקדלם י- בג 558 2.242 פ ות הה3לה ‏ 55 5 43 קר הלטלמות י'י'ו'ווויווויויייייי......5 3600 2.2.4 המנת המכרז והפצתו ייייווייוייוייי....... 4300 25 בדיקת ההצעות י'וווויוו'ויוווווו'ויויוויוי+.. 46 2.2.6 הכפנת/בדלקת החוזה ואיטורר . .יי 498 פרק ג' - מתודולרגית. 0 י 241 מבוא 1 םי תתס====-=הס==מישאא 3 ורשימוז טענות היסוד ''יויייויויוויויויווויוי..י...... 300 3 האור האוכלוסיה בה מטפל הבחקר 2 4 הלאל 0 65 45 שיטת מלסוף הגתוגנים 'ייוווויוווווויייי.יי11.....0. 00-00 פרק ז' ‏ - בטפהלם .1 .2 .3 .4 כ. , ממצאל המווקר-: 1 . מבוא 'יוי'ירכייד''ודוויווווייוו'וווווווייו+',.+..... 24.2 הצגת ונלתוח תוצאוח המחקר באמצעות טבלאות אחוזים 'וייווווווווווווווווווויוי.וו9..... סיכום ומסקנות 5.1 כללי 2 בדיקוג ותיזוק/דהיית ההשערות 53 זערות כלליות השאלון. רטימו טענות יסוד והשאלות בשאלון המתייחסוג אליהן. אור גרפ? טל רמת ביצוע הפעילויות השונות לאורך התהליך. טבלאות האחוזים. רטימה ביבליוגרפית. 9 20 השלבים המינהליים שנוקט ארגון בטרם התקנת/החלפת מחשב בסקר מחטבים אלקטרונלים ומסופיט לשנת 1976, שנערך ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נמצא כי בסוף טנת 1975 הגיע מספר המחשביט המותקנים בישראל ל- 477 (*1), מהם 7 זעירים. עוד נמצא בסקר, שבדצמבר 1975 שולמו 18 מיליון % כרמ? שכירות ואחזקה למשמרת אחת, עבור השימוש ב- 477 המחשבים. כיום סכוט זה גדול עור יותר, מה עוד שרכים מן המחשביט הגדולים והבינוניים מופעלים יותר מאשר גשמרת אהת ביממת. אם נקח בחשכון שרוב המחשבים (317) הוגדרו כזעירים, כלומר דמל השכירות והאחזקה החודשיים עבורם נמוכים מ- 4000 דולר, הרי שסךף ההוצאות המחודשיות (לשכירות ואתוקה) למחשבים שאינם זעירים הינן גז'ולות כיותר. נוסיף לכך את עלות כח האדט המפעלל ומשתמש בשרותי המחשב ובגיע לכך 2 נכבדים ביוער מוקצים ע"י ארגונים לנושא עיכוד נהוגנים אוטומטי. טכומים זו 6 ארגון העומר בפני החלטה לעבור לשרותי מחשב, חייב להביא כהשבון אה העוברה שמדובר בתשקעה כספית גדולה ובהתחייבות להוצאות שוטפות מרובות. על כן, על הארגון לכדוץ קפדנות אוו ההשקעה הכספית הצפולה. עיבוד הנתונים יכול להיעשות תוך התבטפות על לשכוו שירות לענ"א או על מחשב עצמאל. ההתייחסות בעכודה זו הינה לשרותי מחשכ עצמאי בלבד. בתוווס הניהול פותחו טכניקות טונות לניתוה* כדאיות של השקעות כספיות. ארגונלם משקיעים מאמצים וכספים לב"יקת תוכניות השקעה וכוירת תוכנית ההשקעה הרצויה. גם בתחוט רכיטת/טכירת מחשכ קיימות טכניקות לבדיקת והערכת מערכת מחשב מוצעת, אולס הצעדים והפעילויות הכרוכות בכך איים כרורים די צרכם. 0 ' 0 *(1) לא כולל טערכות כטחוניות. כדי להקטין ככל האפשר את הסיכון הכספ? הכרוך ברכיטשת או שכירת מחשב, חייב הארגון לנקוט בסידרה של פעולות החל מהרגע בו "מורגש" הצורך במחשב חדש או כהחלפת המחטב הקילס בארגון ועד להפעלתו המלאה טל המחשב. יש הטוענים שמספר המחשביט בישראל בכלל ובסקטור הממשלתי והציבורי בפרט, עולה על הדרוש, וה"בזכוז" חריף במיוחר מאחר והתשלומים עבור מחשבים נעטים במטבע זר. לא אהת נשמעות טענות כנגד מוסך זה או אחר, העומד לההליף את המחטב שברשותוי במחשב אחר וזאת זמן קצר לאחר שהותקן בו המחשב הקיים. נשמע גם על התמוטטות מהלקות ענ"א בעקבות החלטה לרכישת מחשב מסוג מסויים .ולא אזר (כגון זו של משרד החיבוך והתרבות). כל זאת לרוב במוסדות ציבוריים. מקרים אלו ואחרים מעוררים את השאלות: האם מוצדקות תופעות אלו? האם נלתך להמנע מהן? ואם כן, כלצד נמנע תופעות אלו. עבודה זו בערכה, כאשו" ברקע קיימת התחושה, שבעוד אשר נושא ניתוח מערכות המידע "התמסד" בישראל והארגונים פועלים על פי כללים ידועלם פחות או יותר, הרל שלא כן הדבר כאשר מרובר על הצעדים הננקטים בטרם התקנת/החלפת מחשב. להלן תובאנה ההשערוג אשר תבדקנה במסגרת העבודה:- - ההשערה הבסיסית הִיִנָה, שקיימת סררח פעילויות מנהליות טעל הארגון לנקוט בטרם רכישת מחשב כדל להגיע לבהירה (של מחשב) הטובה ביותר. רוביהפעילויות עוקכות ומיעוטן מתבצע במקביל, אך בכל מקרה ק*ים רצף הגלובד בין הפעילויות ואין אפטרות להתזיל בפעילות מסויימת בטרם הושלמה הפעילות. הקודמת לה. - | כל סטיה מהתהליך (סדרת הפעללויות) "האידאלי" מביאה להחלטה טובה פחות. כל זאת כתנאי שההחלטה הינה רציונלית, שאם לא כן, אין השיבות לסדרת הפעילויות. - הארגונים בישראל גוקטים בטדרת פעילויות בטרם רכיטת/טכירת מחשב, אולם אין תמיד מודעות או ביצוע של כל הפעילויות, כך שגדל הסיכוי לקכלת החלטות פחות טובות. - | במסגרת העכודה נוסח מודל לפעילויות שעל הארגון לנקוט בבואו להתקין/לההליף מחטב. ההשערה היגה שסטיה מן המודל מקבלת ביטוי בשני מלטורים: המישור הכספי ומישור "שביעות הרצון" ושקיים קשר בין שני מישורים אלו. במסגרת עכודה זו תבדק "שביעות הרצון" בלבר בגלל קשיים באומדן המדד הכספי, ולכן ההשערה שתבדק היא שסטיה מהמודל מביאה לירידה ברמת "שביעות הרצון" מן | המערכת הנבחרת. ו לאור כיצוע המחקר התעוררה האפשרות לסטיה "חיובית" מן המודל, כלומר ביצוע יתר ופורמליות יתרה של פעילויות. אולם, אפשרות כזו לא גבדקה ולכן אין מסקנות לגבי השלכותלה. עבודה זו באה לשרת שתי מטרות עיקריות בנוסף לבריקת ההשערות רלעיל:- 1. קביעת נהלים לצערים ופעילויות שעל הארגון לנקוט בטרם התקנת/הולבפת מחשב; 2. בדיקת הצעדים והפעילויות שבטרם התקנת/החלפת מהשב המבוצעות בפועל ע"ל ארגוניט בישראל. קביעת הנהלים נעטתה מתוך סקירה רתכה של ספרות בתחום הענ"א אשר בה נדונו צעדים ופעילויות שיש לבצע בטורם רכישת מחשב. בריקת הנעשה בפועל בישראל נעשתה ע"י ביצוע ראיונות וקכלת תשובות לשאלונים מארגונים אשר בתקינו או התליפו מחשב בשניס האתרונות. במסגרת העבודה נעטתה השוואה בין הנהלים שנקבעו לבין המציאות ומתוך השוואה זו ניתן להעריך במה כרוכה הסטיה מן הנהלים הפורמליים שנקבעו וכן נבדקה נכונותן של ההטערות שנוסחו לעיל. . 1. העבודה מחולקת למספר פרקים אשר פלרוטם יובא להלן:- סקירת ספרות. עיצוב המודל, בפרק זה מוצג המודל כפי שגובש מתוך סדרה של מאמרים וספרלם הדנים בנושא. הפעילויות מגובשות לטלבים אשר במטגרתם מתוארות הפעילולות בצורה נורמטיבית. מתודולוגיה. בפרק זה נכללו ההשערות הספציפיות שהועמדו לבדיקה, הצגת המודל ע"י "טענות יסוד" (0705111085ח9) עם דיון כיצד הן "מכוסות" ע"י השאלון, תאור האוכלוסיה בה דנה העכודה, מבנה השאלון ותאור עבודת השדה של המתקר (ראיון, שאלון דואר, התשובות שהתקבלו וכד'). ממצאל השאלון, כאן מתוארים הממצאים העיקריים, בפרק זה מתואר"ות הסטיות מן המודל ונמדרדת מילדת "אל שביעות הרצון" כפונקציה של מידת הסטיה מן המודל הפורמלי. סיכום ומסקנות. נספתיט ורשימת ספרות. ה 5 ר ק אי שק ירת ספ ר רת מערכות עיבוד בתונים אוטומטי הן מן התתומים אשר נתנו את אותותם כבתתוט המינהל המודרני. י עם ההתפתחות הטכנולוגית והרחבת היקף פעילותם של ארגונים הן בתחומל העיסוק והן בהיקף הנתונים,נוצר הצורך בכלים אשר ישמטו את המנהל לצורך קבלת החלטות טובות יותר ושליטה מלאה לותר בארגון אותו הוא מנהל. מערפות עיבוד הנתונים האוטומטל נחלקות לשתל תת- מערכות עקריות: מערכות מידע ומערכות חהומרה. מערכות המירע הראשונות (מבחינת התפתחותן) היו מערכות אשר באו לפתור בעיות בעבודות לבלריות בעיקר. עונה, עט ההתפתחות הטכנולוגית ומתן האפשרות לשילוב גתונים ממקורות טונים והתפתתות טכנולוגיית בסיסל הנתונים, הפכו מערכות המידע לכלי המשמש יותר ויותר את דרג המנהללט הבכיר בארגון. במקביל לכך, הופכת מערכוו המידע לחלק בלתי נפרד מן הארגון ותלות הארגון ומנהליו במערכת המידע הולכות וגדלה. כ'י טמערכת המלדע תספק את הנמ"רט ממנה, יש כמובן לעצכה מכחינת התוכנת ולהותאימה לדרישות הארגון, אולם, מערכת תוכנה מוטלמת ללא תמיכת הומרה מתאימה, אינה יכולה לשרת את הארגון כראוי, אי לכך, נעשים מאמצלם מצד הארגונים להבטיח את מערכת החומרה ולהתאימה לדרישות מערכת המלדע במירה מירבית. מתוך הכרת חשיבותן טל מערכות המידע נעשו מאמצים רבים לבניית נהלים פורמלייט לפעילויות הכרוכות בהקמת מערכת מידע. כמעט בכל ניתות מערכת מידע מרובר בררך זו או אחרת על התומרה אשר תשמש את הארגון לצורך מערכת המידע, אולם הדגש מושט תמיד על מערכת המידע ומעט מאד (אם בכלל) על מערכת ההומרה. מערכת החומווו הדרוטה לצורך עיבוד בתוגלם אוטומטי הינה מערכת *קרה לחסית ולש לבדוק בזהירות מרובה את כדאלות ההשקעת הכספית הכרוכה בה. כדי להקטין את הסיכון (הנובע מחוסר וודאות) מוצעות טלטות אחדות לבריקת הצורך והכדאיות במערכג ענ"א. כפרק זה תוצגנה פעילולות אשר בנמצאו בספרות הרנה בהקמת מערכות מידע ובהקון מערכות חומרה לעב"א, ואשר טינתזה שלהן מהווה את המודל שיוצג בפרק הבא. באופן כללי, ניתן לומר שכל הצעדים המוצעיט בשלבי הקמת מערכת מידע (כולל חומרה) באים להקטין את מידת אי-הוודאות כדל לשפר את ההלטות הארגון בם להשקיע במערכת הענ"א. אולט, יש לזכור שהרצון להקטנת מלדת הסילכון, כרון בהשקעה כטפית בשלבי המחקר (שבטודם קבלת ההחלטה) ועל הארגון להחליט כמה הוא מוכן להשקיע על מנת להקטין את גורם אל-הוודאות. גורם זה תלוי במיזלת רגישותו על הארגון לסיכון. הנסילון הבולט ביותר לעלצוב מודל פורמל?ל בתהליך הקמת מערכת ענ"א הנו זה של |/וז810000 .5 המכפח בהרחבה גישה לבניית מערכות מירע נלהולל ומתאר בפרוטרוט את הפעילויות השונות בשלב? הניתוה והקמת מערכת מירע ביהולי בארגון, ובין השאר אבטתת משאב? המחשטב (או תת-מערכה התומרה). הסעלף ווכא בפרק זה יתאר בהרהבת מה את המודל של בלומנטל להקמת מערכת מידע. המודל של בלומנטל בלומנטל בגה תוכנלת אב, כמודל למערכת המידע בארגון. המערכות מתולקות לתת-מערכות ותת-המערכות מחולקות למודולים שהם המרכיביט הבסיסלים, הנמוכים בלותר בהם הוא מטפל. בספרו (4), מתוארת בהרחבה ההתארגנות לקראת פיתות מערכות מידע ניהולל. הגישה בכללותה מדברת על חמלשה שלבים ב"מתצור החיים" של פיתו]| מערכו!, אשר יתוארו להלן: 7 11 12 1405 14 הארגון המשתמש (0558) , הוא האחראי לביצוע פעילויות המתקר, עם סיוע, אפשר? מבית או מבוזוץ, אשר מביאות להגדרת הצרכלט ולהכנת הצעות. לפיהוח מערכות מלדע אטר תפתורנה צרכים אלה. הצעות אלו מקכלות אלשור מוקדם של וועדת הלגוי הפועלת השם הגהלת הארגון המשתמש. בלומנטל מוובסס על העובדה שקיימת ווערת הלגוי לענ"א בארגון. ברוב הארגונלם בישראל לא קיימת וועדת היגוי לענ"א, ולכן, אחת הפעילויות המנוסחות במודל שפותת במהלך עבודה זו הינה מלנול וועדת היגוי לענ"א (במלדה ואיננה) לבדיקת הצורך במחטב הדש בארגון. וועדה זו מלווה את סררת הפעילויות במטך התהליך כולו עד להתקנת המחשב והפעלתו השוטפת. ההצעות לפיתות המערכוע, מוערכות במשותף ע"י צוותי המסתמש וצווע מנתח? המערכות של כלל הארגון, על מנת להבטיה טכל המלדע לאישור הפרוייקט אכן יאטף. דו"וז המכיל המלצות הנובעות מהערכה זו, מובא בפבי וועז'ת ההיגול לאיטור סופי, ולאחר מכן מוצג בפני ה"וועדה למדיניות מע'כות" הפועלתע לשם הקצאת משאבים לדרישות המשתמשים הטוניט. בבקודה זו מאטרים (או דוחים) פרוייקטים, ומידע מן הז'ו"חות מטפק בסלס לפעולות תקצוב מתאלימות. השלבים הכאלם של פרייקט פיתוח המערכות (כלומר: תיכון, תכנות, התקנה, בדלקה והסבה) מבוצעיט תחת ביקורתו של צוות הפרוייקט, אשר לו הוקצו משאבי כו אדם ממקורות מתאלמים. , ארגון עיבוד הנתונים (מפעיל המחשב) מכצע פעילויות, תוך תאום עם לות הזמנים של הפרוליקט, לתמיכה במאמצל הפיתוה בתתוטם התומרה, אבטתת מערכות, תמיכה בבדיקת המערכות, הפעלה ואחזקה. . 1 5 אהרל שהמערכת החדשה עברה את "טבילת תאש" בצויה תפעולית, בודקים אע ביצועיה ע"י "צוות לבקרת מערכות" במטורה למדוד עלויות ותסכונות ממשיים לעומת אלו שהיו צפולים, וכן לתגריו" את הבסלס לשלפורים במערכת זו ובמערכות שתפותחנה בעתל". בהמשך, מתוארלס בהרהבה האירועים והפעילויות בטלבים הטונים (כאשר שלב 2 לעעלל, מתהלק לטניים ובכך בתאור המפורט מספר השלביט מגלע ל- 6). השלבים מפורטלת להמישה עשר" (15) מהליכלם, בצורה מפורטת המתארת את הפעילות, הלקף הפעללות, מטרות הפעילות, התליהטות לפעילולוע אחרות, הגופים האהראללם לפעילות, המסמכים שבעשה בהט שלמוטש, המסמכים המופקילט במהלך הפעילות, ולבסוף הצעדים הפרוצדורלללם שבפעילות. בסקירה שלהלן, לא לובאו כל התהליכים ברמת הפירצט הג"ל, אלא תמצית הההליכים בלבד. שלב | - נלתוח ראשוני:- תהליך 1: קדם - הצער: תרגוט ההזדמנות או הצורך המוכר בעטת המערכות ל"טיוטא" ראטונית שתשמש בסיס להגדרות וללמוד עתלדלים. תהליך 2: הכנת ההצעה: הטכת ה"טלוטא" שתוכנו; בידי צוותי המשתמש למסמך המתאלט לאלטשור ע"? וועדת ההלגוי של המשתמט, ולשם התקשרות עס הארגון לפיתות מערכות, שלב ]| - חקר היטימות:- תהליך 3: הערכת צוות מערכות המשת הגדרת צורכי הלימוד (אם יש) להסבת ההצעה למסמך פורמלי של אלשור הפרוליקט לשם פעולות הנהלה סופיות. תהליך 4: לימוד גוסף: הכנת המלצות ומלדע לגיבול לאישור ההנהלה של הפרוליקטים (דו"ה .הקד הישימות). 1 . שלב ||ן תהליך 5 / ו 6: שלב ץ| י תהליך ‏ 7: תהליך 8: תהליך ‏ 9: תהליך 10: תהליך 11: שלב ל תהליך 12: הצגה:. מתן מידע המסביר לוועדת תדיגיות מערכות את הצורך והחשיבוע של אישור הפרוליקטים בשטח המערכות המוצע. פעולות ההנהלה: אישור הפרוייקט (דהל?יגו או דרישה למידע נוסף) וקביעת אחראים, הקצאת רמוע משאבים וכד'. ביצוע ובקרת המערכות:- כללי: תכבון הפרויקט ובקרה (של כל הפעילויוה): בקרה של הפרוייקט ומתן מדדים להצגת הפרויקט: כולל לוח זמגים, תקציב, לילזום פעילויות, סקירה טכנית ובקרת תת-פרוייקטלם. פעילות-1: השלמת דרישות פונקציונליות: הכנה של דרלטות פונקציונללות מנקודת ראות המשתמש, תוך תאום עם "מדרלך להכנת דריטות פונקציונליות" ואישורן לאחר מכן ("מה" פעילות-2: הכנת מפרטי המערכות: הכנת מפרטים פורמליים מבקודת ראות טכנית לביצוע המערכת (תיכון המערכת). ("איך"). פע"לות-3: תכנות וכדיקה: ביצוע תלכזן המערכת ובז"לקה בטרם הסבת. פעילות-4: הפכה וניתוק מהמערכו הקלימת: הכנסת המערכת הנבדקת לפעולה מלאה, כולל מבחני קבלה של המשתמש על המערכת הגמורה. פעילויות ארגון עיבוד הנתונלם:- תכנון התומרה, אבטחה טכנית: בזמן תיכון מערכת המלדע, על ארגון עיבוד הנתונים לוודא שקיימים (או לדאוג לכך טיהיו) מטאבי מחשב להפעלת מערכת הנולרע לכשתסתייט בנייתה. . תהליך 13: רכישת הומרה והתקנתה: תאום פעולות הרכישה וההתקנה עם צרישות הפרוייקט ולות הזמבים. תהליך :14‏ 5 הפעלת המערכות ואחזקה: הפעלה המערכות, נלהול יומן של מרידות הביצועים, איתור ותיקון שגיאות והכנסת שלפורלם זעירים. שלב | - הערכת בלצועים:- תהליך 15: מויירת התועלות המושגות כנגד התועלות הצפויות והמלצות לטיפורים במערכת ובפעולות פיתוח מערכות באופן כללל. במסגרת המודל שתואר לעיל, דן שלב אחר בנושא החומרה (שלב צ). בצורה כלליע כיותר נדרש הארגון האתראל לעיבוד הנתונים להבטיו תמלכה של ? התומרה במערכת המידע (תהליך 12) ובמלדה וזה אלגו בידו, מדובר על רכלטתו והתקנתו של הצלוד בתאום עם לות הזמנים של הפרוייקט (תהליך 13). בשנל תהליכים אלו (אשר הינם כלליים ביותר) דנה עבודה זו בצורה הרבה יותר מפורטת. : אמגם, עבודה זו דנה ברכישת ציוד, אולם יט לזכור שהציוד בא לתמוך במערכת המידע וכל שלבי בהירת הציוד הינם הלק בלתי נפרד ממערכת המלדע. אי לכך, חלק מהשלבים לבהירת החומרה הלנס טלבים הכרחיים בפיתון מערכות בכלל והינם מטועפים למערכות המידע ומערכות החומרה. המודל של בלומנטל, שתואר לעיל, הוא מן המפורטים והרחבים בלותר מאלו הדנים בהקמת מערכו מידע ניהולל. מספר פעילויות המפיעות במודל זה, מופלעות גם במסגרת המודל טפותת בעכודה זו (כגון: ניתוח מקדים). .- 15 - 11 - עקב הפירוט הרב אצל בלומנטל, נוצרה מידה מרובה טל פורמליות, אשר אומצה גם כניסוח הבהלים (מודל) המוצגים בפרק ב' להלן. ככלל, כל הטשלבים שעל הארגון לנקוט בטרם רכישת מחשב, מטרתט אחת הלא: הקטנת הסיכון שבקכלת החלטה בתנאים של חוסר וודאות. קבלת ההחלטות בשלבים מקטלנה את הסלכון מאחר ואין מדובר בקבלת ההלטה סופית אלא בההלטות ב?נלים לשלב הבא, כאשר קיימים שלבים אשר בהט לכולה להתקבל החלטה לטלום ההליכים ודחליע הפרוייקט (או במקרה שלנו, דהלית הההלטה לרכישת מחשב). להלן לתוארו מספר מאמרים ופרקים בספרות הדנלם בצעדים טלש לנקוט בטרם רכישת מחשב או תקמת מערכות מידע. כל המאמרים והפרקיט הנסקרים בהמשך, לש | להם בגלעה ישלרה בעיצוב המודל אשר מתואר בפרק נפרד. תוך כדי תאור המודל והשלבים השונים בו, מוזכריס המקורות הספרותלים אשר עזרו בעיצוב השלב. הק50!ת (8) דן בשלקולי העלות בנלתוח בעיות תכנון לטווח ארוך. גט רכישת מהשב הינה תוכנית השקעה לטווה ארוך, כך שהדרך המוצעת לבהירת אלטרנטלבה אחות מתוך אחדות מתאלמת גט לבחירת מערכת מחטב מסולימת מאוך מטפר מערכות אפשרלות. התוו5!ק דן בעיקר בטלש שאלות מפתת: 1 בזמן ניתוה בעיות של תכנון לטוות ארוך, יש להחליט באלזה עקרונות רלבנטיים טל חיטובל עלות יש להשתמש, בהתתשב במשאבים העומדים לרשות הארגון (למשל, עקרון החזר ההשקעה, עקרון שעור התשואה הפנלמי וכו'). 2 לאחר שהוגדרו המטרות בעחום הנברק והוצגו מספר אלטרנטיבות להטגת מטרות אלו, באליזה שיסות אכליטלות יט להטתמש לטט הקצאת המקורות, ואיך נלקח גורט אי הוודאות בחשכון במקרים אלו? "ל 2323 לאחר בלצוע ניתוהל העלות טל האלטרנטיבות השונות, באלזו דרך לש להצלג את תוצאות הניתוחת, כך טניתן יהיה לעשות בהן את השלמוש הרב ביותר בניתוח מערכות גדולות מימדים, ואיןך על סמך תוצאות אלו אפשר יהיה לקבל התלטות טובות לוגר? 558" מציע חמישה שלבים לצורך מתן תשובות לשאלות הנ"ל: א. השלב הקונצפטואלי ב. שלב המהקר ג. השלב האבל?טי ד. שלב השיפוט ה. שלב הבחינה (אלמות) מבה ר את המטרות, תוחם את הבעיה בה דנלם ומחפש קריטריוגים טובים לבחלרה. מחפש אחר נתובים ולתסי גומללן ביביהט, וכן מחפש תוכניות אלטרנטיביות לפעולה שיש להן טלכול לפתור את הבעיה. בנלית מספר מודלים, ניצולט לחלזול התוצאות הנובעות מכל אלטרנטיבוו והשוואת האלטרנטיבות לאור תוצאות אלו. שימוש בתחזיות שהושגו מן המודלים, ובכל מ*דע אתר אשר רלוונטל להשוואה בין האלטרנטלבות, ומתוך כך הסקת מסקנות וקביעת כיוון פעולת. , בדלקה "לאתר מעשה" של המטקנות וההחלטות מכל האספקטים האפשריים לשם אימות דרך הפעולה שננקטה או לטנותה באם צריך. הטלכים המתוארים כאן, מתאימים לכל תהליך של תכנון וקבלת החלטה. בעקרון, השלבים הנ"ל מקבילים לאלו טמתאר [8ה+ח6הט81, אלא שאצל 5858|] אלן התייתסות לארגון ולמינהל שבארגון. אין פירוט טל הטלבים והצעדים ה"מינהליים" כגון אחריות המבצעים לפעילויות הטונות וכד'. .1 14 = 5 ילחד עב זאת, מפורטים בטפף זה שלביט אשר בנמצאו מתאלמים במיוהד לבחירת מערכת מהשב. לדוגמא לצולינו השלב האנללטי ושלבל? השיפוט המקביליט להפנת הטכניקה להשזואה בין מערכות מחשב שונות ובדיקת המעיכות המוצעות באמצעות כלים אלו. מהיות השלבים המתוארים אצל 5/!5%]] כלליים, הם מקביליט לשלבים המנוסח?לם בעבודה זו (פרק ג') לאתר שנוספו אללתט פעילויות מלנהליות המתללחסות לארגון. גיסות של פעולות שלש לבצע בטרם רכישת מחשב במצא אצל 5!ע (7 - פרק 16). סכר זה מתאר גלשה לבדיקה וב|לרת מערכת מחשב רצולה. 5 מחלק את הבעלה לשלושה שלבים עלקרלים: א. קביעת קרלטורלונים להערכת מערכת המחשם; ב. גישה למחקר על נמיצות המערכן; יג. החלטה על מערכת המהשב. 1 השלב הראשון צ"יך לתת תשובה על שאלות המפתה: - האם המערכת החדשת תטפר את מערכת המידע ו/או תבצע בעלויות נמוכות יותר את עיבוד הנתונים? כדי לענות על שאלות אלו, יש לבצע נלתוה שלציג את תרומת המערכת החדשה לעומת המערכת הקלימת. תרומת המערכת החדשה יכולה להמדד בהקטנת עלויות או בהגדלת ההכנסה. 2 השלב השנל מורכב משתי פעללויות: 1. הגדרה של מערכות מהשב אפשרית; 2. הערכוז טל נחיצותן הייחסי של המערכות האפשדלות. שלב זה מתבצע בארבעה צעדים: 14/ .74 2-34 1 מלגנל של צוות חקך הלשימות. 2 האורל דרלשות המידע של הארגון. 13 הגזדרת מערכוע אפשריות ותאור דרישות עיבוד ונתונים. 4 הערכת גלשות אהרות ובתירע המערכת, תוך הכנה רשימת של מפרטים עבור מערכת זו. 43 השלב השלישל הוא התלטה על הצלוד הגבוו", שלב זה נחלק לשתי פעילויות עיקריות: 11 השגת הצעות מן הייצרנים לאח" שכל הדרלשות מן המערכת הוצגו בפנלהם. 2 בוירה מבין המערכות המוצעות. כאן מופניח תשומת הלב לשנל קרלטרלונים: - שיקולים המתייהסים לצלוד עצמו, כמו: עלות, מודולרי ות, זמן עיבוד, דרישות מלוחרוע של המערכת וכד' . - שיקולים המתייחסים לתמלכת התייצרן בציוד, כגוך: חבילות תוכנה (קומפיילרים, מערכת הפעלה, תוכגניות שירות וכד'), קיום אמצעי גיבו?ל למקרלט של תקלה, רמת השירות וכמות העזורה שאפטר לקבל מן הלליצרן: בטלבים השובים מפורטות הדריטות מכל שלב, תוך מתן שורה של סעיפים שצרלכים להופיע בדוהות וברשימות הדרושות לכל שלב. בפרק הנדון (16) מדובר על הקמת וועדת היגוי אטר מורכבת ממנהלי ררג הבלנללם; המייצגלם את הרונקציות העקריות בארגון.. כן מומלץ על שיתוף פונקציה מינהלית בכירה בארגון בוועדת ההיגול. המחבר ממליץ על מתן הכשרה (כללית) בעיבוד נתונלט לחברל הוועדה. 15 למרות רמע הפירוט הגבוהה בתאור המלדע שיש לאפוף והצגת דרישות עלבוד הנתונלם, אלן אצל 08/15 תאור מפורט של פעללויות שעל הארגון לנקוט. גם הפעולות המלנהליות, כגון הקמת וועדת הלגוי, מוזכרות כבדרך אגב. מכל מקום, הספר מתאר את הפעולות שיש לבצע ולא איך לבצע. אולם, יש לצכור שקלימות שיטות ודרכים רבות לביצוע כל פעילות וקשה לפרט את כולן ובוודאי שקשו; להמללץ על דרך נבהרת. הטפר תרם לעבודה זו במתן רשימה מפורטת של פרטים אשר יש להפנות את תטומת הלב אללהם, ואשר קבלו ביטול בנהלים שבוטסתו במטגות המודל .בפרק ג'. נסיון מעניין לקביעת נהלים לפעללויות שלש לבצע בטרט רכישת מהשב נמצא במדריך לגלהול עיבוד נתונלם (6). הפרק החמלשל בספר זה דן בבתירת הציוד וכו עניין מיוהד לעבורה זו. הפעילויות מנוסחות בתומציתיוע נמרצת והפרק מתהלק למספור פעלפים כמתואר להלך: א. מכוא: הערכת עיבוד הנתונים תיעשה על ידל לימוד מפורט טל הארגון ופעילולותיז: 1 תאור הטיבות ללמזר. 2. תאור מטרות הלימוד. 3. דרישות מוקדמות בטרם הלימוד. הסעיף האחרון (3) מעננין במיוחד, מאה4 ובו מובעת הדרישתה להסכמה כללית טל המנהללם השונים בארגון, לללמוד המערכת. מדובר כאן על הקמת צוות הלימוד וקביעת ראש הצוות. מוצגת הדריטה להקמת ועדה מליעצת (ועדת הגו*ל) וכן הגדרת וקבלעת היצרנים אטר הארגון יטתף עמם פעולה במהלך הללימוד. בשלב זה נקבעיט גם המועדים לדווח על התקדמות הלימור. ... ב. 016 - הדריטות הנ"ל, כנלל מינני ונעדת היגוי (באט איבה קלימת), אומצו בעכנדה זו נקבלו ביטגי במודל המתואר בפרק ג' להלך. עיצוב הדרישות מן המערכת: 1 הכנת תוכנלת עבודה לביצוע המעללולות שפורטו בסעיף השליש? בשלב המבוא. 2. בחירה של שטתחים ופעללויות טביתן לייטמט בקלות. 3 בדלקה מפורטת של כל שטת פעילות שהוהלט עליו. בחירת ושיפור החומרה: 1. הצגת המכרז והפרטים העלולים בו. 2. היכרות עם הצלוד. 3 הערכה מוקדמת של ההצעות. 4. בדיקת ההצעות (כולל כלים לקבלת או זיתיית הצעה). בחלנת המערכות מנקודת ראות כלכלית: 1 גליתות כלכלי. 2. הערכת ההצעות הכוללת: הגדרת קריטרלונלם לדרלטות, הערכת כל הצעה כנגד הקריטריונלם, טיכום כל ההערכות ובחלרח ההצעה המתאימה ביותר. 3. הכנת דוח סופי הכולל המלצות ואלטרנטיבות (אם לש). המדרלך מנסה לתת תוקף לפעללות המתוארות בו, על ל%י ניסוחן בלשון ציווי ("עשה", "בנה" וכד'). . - 17 - עקרון הטוב במדריך זה הלבו מתן השילבות להסכמה טל כלל מנהלי הארגון לפעילות עלבוד נתונים. הסכמה כזו מביאה ל"חשיפת" הארגון כולו בנפי צוות הלימוד, כך טממצאל הבדלקה וההמלצות, מתייחסות לארגון ככלל ולא לפוגקציות בודדות בארגון. המדריך משלב פעילויות של ניתוח מערכת המלדע, עס הצעדלם לרכישת מחשב. לחד עם זאת, ישנן כמת דרישוע הנראות בלתי נוחות לביצוע, כמו קביעת הילצרנלט שלטתתפו במכרזל עוד בטרט בוצע שלב הלימוד. קיימת האפשרות לקבלעת הליצרניט אלזהם יפנה הארגון לשט קבלת הצעות, אך זה מילב להעשות לאחר שהארגון הגדיר לעצמו היטב מהן זריטותיו מן הציוד ובדיקת "שוק המהשביט", כדי לדעת אס דריטות אלו הינן ברות השגה. פעילות אהרת, טל קבלעת הקריטריונים להערכת ההצעות, מוצעת במדריך לכיצוע לאחר קבלוג ההצעות למערכת. אין כל ספק שעל הארגון לתחליט לפי אילןו קריטריונים הוא *עריך את המערכות הנווצעות לו, אולם קֶריטריובנלם אלו חייבלם להקבע בטרט הוגטו ההצעות לארגוו, כדל למנוע הטפעה של מציוד המוצע לארגון על הדרלשות. הגדרת הקריטריונים לפגל קבלת ההצעוג תהן החלטה אובליקטיבית יותר ובלתי משוחרת מאטר לאחר קבלת ההצעות. הסרות במדריך המלצות לפעולות מלנהליות למעט הדרלשה להקמת וועדת הלגוי. חסרה למשל דריטה למלנוי וועדוע לבדיקת ההצעות או מיבוי צוות לביסוה המכרז וכד'. | באופן בללי, ניתן לומר שמושם דגט בעיקר על הצד הטכני ומעט על הצר הגלהולי. יחד עם זאת, המדריךר כולל מספר גדול של פעילולות שמצאו ביטוי בעבודה זו, לאחר שבמספר מיקריט טונת סדר הפעילויות וכן טולכו הפרטלם המלנהלייס, כגון, מינוי וועדות למיניהן וקכיעת האחראי בארגון בכל פעילות, כך שטילוב עבודה זו עם המדריך הנדון יכולים להוות שלמות אהת. . . 146 - 18 - שלבים לללמוד ועיצוב מערכות מלזדע, הכוללים בין השאר גם צעדיט לבחירת הציוד נמצאיט בספרים של - 68015!א, 1₪], 18סאהה (2 - פרק 15). וחבריו מתאריס שמונה שלבים, המסוכמיט להלן: א. תגכגון לימוד המערכת. ב. אמצעי עזר לתכנון המערכת. ג. ניתוח המערכת הקלימת. ד. הגדרת דוי'לשות המערכת החדשה. ה. תלכון המערכת החדטה (כולל צלוד). ו. הצעת המערכת החדשה. ז. תכנות המערכת התדשה. ח. המערכת ההדשה בפעולהה. ראטי פרקלם אלו, אופייניים להרבה מאמרלם וטפרים הדנלם בבוטא פיתות מערכות מלדע, אלא שספר זה מאופיין במחן דגט על תכנון הללמו4 ואמצעל העזר לתכגון המערכת. תכנון מדוקדק מאפשר פיקוח טוב יותר בשלבים מתקדמים של הלזמוד וגלכון המערכו!, זאת מאחר ובתכנון נעשלת חלוקה למשימות, וכאשר כל משלמת מוגדרת היטב, נלהן להערין' בקלות לחסית את התשומות שיש להשקלע בבלצוע המשלמת. הסרונו העיקרל של הספר היבו בכך שהוא מטפל בהקמה (פיתוה) מערכת מלדע ורק כבדרך אגב נידון כו נושא הציוד, מח עוד שהמחכרים בוניט את הטלבים כאשר נקודת ראותם הלגה המערכון וצרכיה ולא הארגון, כך טהפרותע כאן פעילויות ניהול כגון: פיקוה, מלגול וועדות, הפצת מכרז וכד'. מתוך טפר זה אומצה הפעילות של התכבון שבטרט ביצוע וקר היטימות, אשר קבלה ביטוי במודל המתואר בעבודה זו. .. - 19 - סקירה מענזינת של הסיבות לתהכבון לקראת התקבת מהטב בארגון נמצאת בספרו של 500585 (12 - פרק 14). אצל 500685 שימת לב מלוחרת ביתנה לצוות חק" הישימות אשר הוטלו עללו משלמות רבות שפרוטן יובא בהמשך. רוב רובו של הפרק דן בחקר" הלשימות ומוזכרות המטרות של עריכת ההקר. צוות הקר הישימות צריך להעריך את הציוד ולבחור אותו לאור השיקולים הבאים: א. גורמים כלכלללם: 1 השוואת עלויות 2. החזר ההשקעה 3. שיטת הרכישה/שכירה של הציוד. גורמל התומרה; 1. ביצועים, מהימגות, מחיר 2. מודולולות 3. גיבול 4. תאריך אספקה 5. אורך חיים 6. הוואמה למערכות קיימות (צ60₪08%80]111%) גורמי תוכנת: 1. בצועי תוכנה ומחירם 2. יעילות ומהימנות של תוכנה זמינה 3 טפות תכנות זמינות 4. זמינות של חבילות תוכנה שימושלות ומתועדות כהלכה 5. תאריך אספקה של התוכנה 6. קלוח בשימוש ומודלפיקציה. .. - 20 - גורמי שירות: 1. משאבלם המסופקים ע"? הייצרך לבדלקת תוכנלות הדשות 2. הדו'כה מוצעת ואלכות ההררכה הניתנת 3. עזרה מוצעת בתכנות והסבה 4. מושגל אחזקה ואלכות. מוניטלן היליצרן : 1 יציבות כספית 2. קיום הבטתות. בסיכוט הפרק מוגשת רשימה של סעיפיט החייבלם להכלל בדוח שמגיש צוות וזקר הלטימות. מפאת השיבותם ועניינם מובאת רשלמה זו להלן: .1 .2 מטרת הללמוד וממצאיט עיקרלים. התהליכלם והפעולות אשר יעברו שינול בעקבות המערכת החדשה. ההשפעה הצפולה של השיבולים הנ"ל על: המבנה הארגוני; משאכים פיזיים והמידע בארגון. ההטפעה הצפולה על כח האדם בחברה, ומשאבל כח אדם הדרושלם להכנסת הטלנול. בחירת ההומרה והתוכנה, וזסיבות לבחירה והאלטרנטיבות שבלקהו בחשמון. ההשפעה הכלכלית של השינוי, כולל השוואת עלויות, התזר ההשקעה, ניתות טיטת השלכרה/וכיטה. תמצית טל הבעילות הצפויות במתלך השלנזוי. תמצית התועלות טתושגגה מן הטינול. . 18 1 כללית, הסעיפים הנ"ל "מכוסיט" ברמת פלרוט פתותה או מרובה בספרות, אולם הפניית תשומת הלב נלתנה לבעיות כת אדט בארגון ולמבגת הארגוני. דוח היטלמות נדרש להצבלע על ההשפעה האפשריוג של המערכת החדשה על המכנה הארגונל ועל כת האדם בארגון. עם כל השיבותו של נושא זה, אין הוא מטופל במרבית המאמרלם שנסקרו במהלך עבודה זו. ל נקודה מעניינת גוספת הינה הדרישה להצגה תמציתית של הבעיוע הצפולות במהלך הכנסת המערכת החדשה. דרישת זו מכוונת את עורכי תוכנלת ההסבה והפיתוח לקראת איתור של בעיות אפשרלות, ומתוך כך גס לחיפוש פתרונות לבעיות אלו. ביקורתי העקרית הינה על כך טהמשימות המוטלות על צוות הקר הישימות הינן רבות מרי, ורצול היה לפזרן בין מטפר גדול יותר של בעלל תפקידים בארגון. כמו כן, כמעט ואין מוזכרות' פעילויות מ*נהליות טיש לבצע לקראת הכנסת השלנוי במערכת וכן לא מוזכרות הטכניקות והדרכים באמצעותן ?אסוף צוות חיקול הישימות את המידע לצורך הכנת דוה הלשימות (לדוגמא: מפרז, בדיקת הצעות וכד'). ספר זה תרט את חלקו בעיצוב הדריטות בדוח חקר הלשימות המוצגות במודל שבעבודה זו, תוך הדגשת ההשלכה על כח האדט בארגון. רקע תימורטי המשולב בנעשטת בפועל בארגונים בהט עומדלם להבעיל מערכת ענ"א, מגוארים ע"? פא0]הטא ‏ 6 אםא6|זדם?. הספר מתאר אויבעה מקריםט של הפעלת מערכות עזיבוד נתונים אוטומטל רבות היקף. מושס גגט על קבלת ההלטות במצב של חוסר וודאות, תוך הפנלית תטומת ‏ לב מיוחדת לגורם האנוטל בארגון ולא דואק לגורט התפעולי הטכני. אלל בפרק הרקע מוצג מוזל של גורמים בטביבה החיצוגלת והפנימית של הארגון, אטר משפיעים על מטרות הארגון והפתרונות להשגת מטרות אלו. במודל מתואריט בצורה סכמטלת השלבים הבאים: א. הכרת הצורך בשינוי וזמינות המשאבים הדרושים לשינוי. ב. קבלת ההחלטה לשנות. 2 קביעת מטרות הארגון. ד, בדיקה של פתרונות אלטרנטיביים להשגת המטרות. ה. בחירת הפתרון ותיכון המערכת הנבחרת. על שלב ד' (בדיקת הפתרונות האלטרנטיבייט) מטפיעה הסביבה החיצוגית והפנימית של הארגון. כסביבה הלצונית מוגדריס הגורמים הרלווגטיים למטרות הארגון המשפיעים על תהליך המחקר (כגון: טכנולוגיות חדשות, התנהגות המתחרים וכד'). כסביבה פנלמית מוגדרלט הגורמלם הבלתל רלוונטלים למטרות הארגון אך רלוונטיים למטרות של תת-קבוצות בארגון, ואשר משפזעלם על הבחירה ותיתון המערכת (כגון: מכנה ארגוגי, מערכת ערכים והגדרת תפקיד העיטוקים, הטגת תועלת לקבוצה מסויימת וכד'). כל אלו משפיעים כאמור על תהליך בדלקתג הפתרוגות האלטרנטיביים וכתוצאה מכך, לא אחת נקבעות מחדש מטרות הארגון. פרק אחר בספר דן בתכנון כאמצעל להקטנת אל הוודאות. מוצג בו מודל לתכנון "רציונלי" בתהל*ך התכנון הסטרטגי ואשר שלביט כו לובאו להלן: 8. הגדרת המטרות. ב. הכנת אלטרנטיבות וכיווני פעולה שיעזרו להשיג את המטרות. ג. חיזוי התוצאות של כל אלטרנטיבה מהבהינות: כספית, לעילות, !0% צְ8ת, התאמה לחוכניות ארוכות טווח, השפעה על ארגון החברה והטפעה על צוות העובדים מבחיגת מספרם והלחסיט כינלהם. 7 ד. בדיקת ומיבות משאבים לכל אלטרנטיבה (כגון: ידע, בסיון, הומרה, תוכנה וכו'). ה. ‏ איתור מגבלות אפשריות אשר לכולות לגרום לאלטרנטיבה מסולימת להיות קשה או בלתי אפשרית לבלצוע (לדוגמא: מגבלות גקציב, מגבלות טכנולוגיות, העלות כח אדם זכד'). ו. | דרוג האלטרגטיבות במושגים של: 1. לכולת לענות על המטוות במתירות, קלות ולעללות; 2 | זמינות משאבים; 3. | הסכמה על מגבלות. ז. | בחלרת האלטרנטלבה הטובה ביותר. בין כל שלב לזה הסמוך לו, לשגט קשרל גומליך של הלזוף תוזר. לדוגמאת שלב ב' (הכנת אלטרטיבות) עטוי להשפלע על טלב א' (הגדרת המטרות) וכך הלאה, שתל תכונות מאפיינות את הספר. האהת היא שילוב התאוריה עט המעשה. לשנו בספר רקע תלאורטי דל מפורט ובנוסף לכן האור מפורט של ארבעה מקרלם מעשילט ושילוב התאוריה עס המציאות. התכונה השנלה המאפיינת את הספר הלנה בהפנלית מרכז תטומת הלב לגורם האנוטל בארגון. לדעת המחברלט, הגורם האנושל הינו הגורם העקר?ל בתהל ל השלנול העתלדל. המגבלה העיקולת של הספר לגבל עבודה זו הלגה בכך שמתואר בטפר מה נעשה בפועל (או, מה יט לעשות) אולם לא איך לעשות וללא פירוט הצעדים המינהליים שעל הארגון לנקוט. 9 הדגשת" ההשפעה טל הגורם האנושי על המערכת התדטה וחטיבותו הרבה להצלתת המערכת, מצאה ביטול בעבורה זו בדריטה להתייהסות לנושא זה בדוח חקר הישימות. . 9 א%אות8 .2 0708ול (5) מתאר )םת הבעיות והדרכלם להתגבר עליהן בתחום ניהול לחידות המחשב בארגון. שבי פרקים (4 ו- 5) דנים בנושאים הקרובים לעבודה זו. פרק - 4 דן בגורמים שיש לבדוק בניתוח מערכת מחשב. לאהר זאת, בא כיאור של הממצאים העל קריים שיכללו כדוח המסכט את ניתוה המערכת וכן הערכת מגמות בפעילויות ארגון המחשב. , באופן כללי, ניתן לומר שפרק זה דן בבדיקת דרלשות הארגון מעיבוד הנתונים והתארגנות לחידת עיבוד הנתונים כדי לספק דרישות אלו. הפרק ההמישי מוקדש לניהול *חידת המחשב. בעיית המפתה לז'עת המחבר הינה גיצול אופטימל? של משאבי המחשב במצב נתון כלשהו. הפרק מנסת לתת מסגרת אשר תקבע את הניהול הטוב ביותר טל המחשב במצבים עיסקיים שונים של הארגון. כלל ראשון הינו תכנון מערכת המחשב. הצלחת המערכת תלויה במידת ההכנה והתכנון של הפעילויות אשר לש לבצע. לטם כך קיים הכרח לנסת את הדריטות ממערכת המחשב ורק אז לש לבדוק איך להשיגן. אולם, נלצול טוב יותר של המחשב הלנו בעל ערך רק כאשר זה משרת את צרכי הניהול במצב תפעולי מסויים, ולכן תכנון של ניצול המחשב בצורה יעילה חייב להתכסס על התכנון הכוללנ? ביותר לגבי הארגון כולו. חשילבות מלרבית מיוחטת לבהירת מנהל יחידת המחשב. אאזאם טוען שיש לבחור את מנהל הלחידה עוד בטרם המחקר ובחירת המחשב משני טעמלם: | האחד הוא שעצם בחירתו הינו הצעד הראשון בהפעלת התוכנית להתקנת מערכת המחשב. והשני, משום שאיש זה צריך להיות בר-הסמכא בענייני המחשב, ואליו תהיינה נשואות עינל ההנהלה הבכירה בנוטא המהשכ. . 2 הצעד הבא לאחר בחירת מנהל יחידת עיבוז' הנתונים הלגו הגדרת תתום ה"כיסוי" של לישומ? המהשב. הכוונה כאן להגדרת התוכנית לשרות* המחשב הדרושלם. בשלב זה יש להכין תוכנית מוקדמת אשר משמשת כבסיסיראטוני לפעילות המחשב, אולם תמשיך ותפותח ותכלול את שיפוטו של מבהל המהטב החדש. מנהל המחשב יתייעץ עם מנהלים אחרלם בחברה וכן עס ההנהלה הבכיוה, כדי להגלע להטכמה וליצור תטתית לתוכבית העתידית, וכן לשם השגת משאב? כח אדט וכספים. , הטלב הבא הינו הקמת מערכות המידע (הייטומים) ותאום של לחידת המחשב עך משאביה האנושייט והמכניים. לשם כך, לש לארגן קודם כל את יתידת המחשב. יש צורך להגדיר את המיומנויות השונות הדרוטות והגדרת אחריות וטמכות במונחים של מבבה ארגוני ברור. בהמשף מובא מכנה ארגוני מוצע של *תידת עיבוד נתוגים. לאזר שוההלט איך תאורגן *חידת עיבוד הנתונים, לט צורך לגייט אנשים שיאילישו את התפקידים שבקבעו. לאחר מכן, יש לבדוק בעיות בהפעלת הציוד ולבסוף יש לפתח תקנים תפעוליים לכמויות, אלכות ומדיות תפוקה (של אנשים ומכונות). השלבים המתוארים בספר זה מיועדים לארגון אשר עומד להתקין מחשב לראטונה. אין בשלבים אלו תאור לגבל לתידת עיבוד גתונים אשר מעונלינת להחליף את המתשב שברשותה. בספר ישנה התייהסות לצד המינהלי בארגון, דכר שאינו בא לידי ביטול בהרבה מן הספרים, ולותר מסך, לשנן הגדרות ונהלי הקמה והפעלה של לחידות עיבוד נתונים מהבזינה המינהלית. נקודת הראושת הינה ניהול יחידתע עיבוד הנתונים ולא הניהול הרחב במסגרת הארגון. . | / .. 2 1.10 6-5 על סמך ספר זה, בדרשטה מעורבות של איש ענ"א כבור מן השלבים הראטשונים המנוסחים בעבודה זו, ישנה דרישה לנוכחות אי ענ"א בוועדת ההיגוי, ונדרש בכל מקרה לצרף אלט ענ"א גם מהחוץ לארגון, במידה שאינו מצוי בארגון. בשונה מן המומלץ ע"? 881%%6, במקרים בהם אין בארגון איש ענ"א, עבודה זו תומכת בשימוש בשרותיל ליעוץ מן החוץ ולא שכירת אחריןל לענ"א כבר בטלבים הטרומלים לההלטה בדבר הצורך במחהשב. זאת, מאחר ואין וודאות בשלכים אלו שאכן לש צורך בשרותי מחשב עצמאי בארגון. ס יכָורם סררת הספריט והמאמרים שבטקרה בפרק זה הלנת רשלמה נבחו"ת מתוך סררה רחבה ומקיפה של ספליט הדנים במערכות מלדע והתומרה התומכת במערכות אלו. בספרים מוקדש לרב פרק אתר (ולעיתים אף פתות) המטפל בנושא בהירת הציוד. אי לכך, כמעט ואין בנמצא טיפול שיטתי ומטודר בנהלל הבחירה או ההחלפה של המחשב על מרכיביו ההיקפלים. תהליך הבחירה וההתארגנות לקראת הפעלת מחשב חדש בארגון, מטופלת ברוב המקרילם מנקודת ראות מערכת המידע ודרישותיה ופחות מנקודת ראות הארגון ככלל. אמת הדבר שמערכת המידע "מטתכלת" על הארגון ככלל, והצלור בא למוך ולאפשר את ביצוע? מערכת המלדע, אולם לא הוזכרה במפורש מעורבות הנהלת הארגון בכל התהללך. ‏ . , - 27 - אי לכך, מוזכרות פעילויות (ולעיתים סדרת פעילולות) טעל הארגון לנקוט בטרם כחירת המחשב, אולם לא נמצאה סדרת פעילויות אשר מטפלת בכל התהליך מרגע הווצרות הצורך במערכת הומרה הדשה וער החתלמה על חוזה רכישתו. כל זאת באה להשלים עבודה זו. בפרק הבא (ב') מתוארת סדרת הפעילויות אשר גטקרה בפרק זה, ובעשה נסיון לרכזן ולסדרן בשלבלם. יחד עם סידור הפעילויות, נעשה נסיון להגדיר את האחראיים לכל טלב, ולקשור כל שלב לשלבים הבאים לפנלו ואחריו., במסגרת הפעללולות נוסחו במספר מקרלם טכניקות ופעללויות משנה אשר מנוארות בהרחבה רבה בספרות, כגון: טכניקות ושיטות להערכת מחהשבים אלטרנטיביים אשר מתוארות בפרוטרוט במאמרלם ובסטרים רבלם. נועא אתר המטופל בהרחבה הינו חקר הילשלמות, שגם לו הוקדשו פרקים רבים. כנגד הפירוט הוב שנמצא על הנושאים הג"ל בטפרות, אין תאור גרחכב, בנוסגרת המודל הפורמלי שמתואר להלן, אלא איזכור הטכניקות והדרישות בלבד. לא נמצא בספרות ואף לא בעבודה זו המלצה על טכניקה או טכניקות מסוימות לביצוע הפעילויות. את עבודה זו לש לראות כקו מגחה (מה יט לעשות) ולא כהוראות ביצוע (איך לעשות). עם כל זאת, במספר מקרים הוצעו דרכים אחדות לביצוע פעילות זו או אחרת. .. 2 - 28 - העבודה מנסת לגבט את הפעילויות לנהלים, אשר מידת הפורמליות בהם משתנה מאבגון לארגון. במיליט אחרות, המורל המתואר בעבודה זו אריך לטמש כמטגרת לנלסוה נהלי עבודה בטרם כחירת מחשב בכל ארגון לפי צרכליו והנהוג בו. כל הספרים שנסקרו בפרק זה (ואחרים אשר לא נסקרו לעלל, אולם מופיעים ברטימת הספרות) תרמז את הלקם בעיצוב המודל המתואר בפרק הבא: בתאור הסכמטי לפעילויות העקרלות המנוסתות במודל המפורט (עמ' 32) מובאים לייד כל פעילות, מספר? הספרים ברטימת הספרות, אשר תרמו לעלצוב ותאור הפעילות במודל. 7 29 - פר ק - ב' ‏ -- מודל פורמלי לשלבים ופעללויות שעל הארגון לנקוט בטרם התקגת/ההלפת מחהשב. בפרק הקודם, תואו" בהרחבה המודל המופיע ספרו של :91085870 .5 (4). המודל מטפל בפעילויות נלתוח ופיתוח מערכות מלרע. במודל מרוכזות הפעילויות לטלבים ובכל פעילות תוארו הקלט, הפלט והאחראיים לפעללות. לקורו, המכיר תהליכים בתזום מדעי החכרה (או מנתח מערכות המלדע, במקרה שלנו), הנתקל במודל פורמלי מעין זה, נראה שלמעשה אין כל חלדוש במה שהוא מוצא. יש ומתעוררת התבגדות למודל עקב הפורמליות "הליתרה" שבו ויש ומתעוררת התחוטה שהמודל אלבו מתאלט לארגון המצוי, אלא לארגונים ענקיים בגודל. לכאורה טענות אלו נכונות: אלן הידוש בפעילויות המתוארות במוזל, הפורמליות "בלתי נטבלת". | אולם, יט לזכור שתלוקת התהליך לשלבים ופע?לויות, וקבלעת האחראל לכל פעילות מחייבת תאור הבקרה והפיקוח במהלך הפעילות (כולל דיווחי מבצע הפעללות לממונלם עליו). כאשר מדובר על בקרה ודיווח, נתקבל מימד הפורמליות. במציאות, קללמת אותה מערכת בקרה ודיווח, אלא עאין הקשר הרציף בין האהרא? לפעילות לבין הגורם המבקר (או המנהל) את הפעילות, זאת מאחר ובארגונים קטנים ואף בינוניים ממלא אדם אחד מספר פונקציות. כל הפעילויות המתוארות במודל שלהלן, אלן בהן משום חלדוש. כולן תוארו בספרות ברמת פירוט מורובה או פהותה, אולם ההידוט הוא בסידור הפעללויות הבודדות בסררה רציפה, כך שניתן לראות אז הקשר בין הפעילויוע וכל זאת מנקודת ראותה של הנהלת הארגון. : = 30 - הפעילויות במודל קובצו לששה שלבים. פעילויות בעלות אותי משותף רוכוו לשלבים. במספר טלבים, במאפללן הנוסף הינו בנקודת ההלטה, בה קיימת האפשרות להבלא לכלל סיום את תהליך בהירת המחשב. בפועל, חיי היום-יום, *שנן פעילויות הכרוכות זו בזו והמבוצעות כיתידה אהת. במסגרת המודל נעשה נסיון לבודד את הפעילויות ולנסה כל פעילות כיחידה סגורה אחת. הפרדה זו באה להדגיש כל פעילות בפגי עצמה, תוך הדגשת הקשר בין הפעללות לאלו הבאות לפגיה ואהריה. בארגונים גדוליט, כאשר כל פעילות מבוצעת על ידי בעל תפקיד מסויים ישנו הכרח בתהליך של ביקורת ודיווח אשר "נבלעים" כאשר מספר פעילויות מבוצעות ע"י אדם אהד המבצע מספר תפקידיט, דבר הקורה לרוב בארגוגים קטנים. כנגד זאת, ניתן למצוא פעילויות במודל אשר ניתן לפצלן לפעילויות משנה, ואכך בחלק מהמקרים גם תוארו פעילויות משנה אלו. באופן כללי ניתן לומר, שהמודל המתואר להלן הינו סינתזה ועריכה טל הפעלילולות הטונות אשר נסקרו בפרק הקודם. ליד כל פעילות במודל, צויין המקור בו הוזכרה הפעללות בספרות. מספר פעילויות מתוארות בהרחבה ובמספר מקרים מתוארות טכניקות טונות אשר לא נסקרו בפרק הקודם. גם במקרים אלו מצויין המקור ברטימת הספרות הנספחת לעבורה זו. הפעילויות והשלבים אשר נוסחו במודל אמורים לשמש כקו מנחה לארגוניט הבאים לבדוק את הצורך בויפישת או הולפת מחשב. האפשרויות לבלצוע כל פעילות הינן רבות ומגוונות. במידה זו או אחרת, צוליגו לייד כל פעילות הדרכים האפשרלות לביצועה של אותה פעילות. 1. - 31 - אין עבודה זו ממליצה על הדרך בה תבוצע הפעילות. כל ארגון יאמץ לעצמו את הדרך והכלים המתאימלם לצרכלו. מידת ההצמדות של הארגון למודל, הלויה במידה רבה בארגון עצמו ובבעלי התפקידים בו. אולם, גם אם אדם אהד מבצע פונקציות אתרות, טוב לעשה אט "*פריר" בין הפעילויות אותן הוא מבצע. "הפרדה" זו כווגתה ללצור מודעות אצל מבצע הפעילויות לכל פעולה ופעולה, ובדרך זו תימנע האפשרות לאל בלצוע פעילות מסויינמת ו"הבלעתה" במערכת פעולותיו של אותו אדם. מטרה שניה ל"הפרדת" פעילולות אלו, הינה בדיקה באם אל% התנגטות בין הפונקצלות הטונות הצריכות להתבצע. כך, שאדם אחד *מנע מלבצע פעילולות טונות אשר לש בהן משום "ניגוד אלנטרטים". הארגונים יפתרו "בע?לית" הפרדת הפעילולות על ידי האצלת סמכויות לארם המבצע מספר פעילולות לחסך מנגנון הדיוות והבקרה ההכרחיים על פי המודל המפורט להלן, אולם יש לזכור שהאצלת סמכויות יתר "שוברת" את מטגרת ביצוע הפעילויות ובכך תמנע הצמדות למורל, על כל הנזקיס העלולים לנבוע מכך. על כך נעמוד בהמשך. שששבכפפפשם חאור סכמטי של פעילויות עיקריות במודל המתואר להלן.. | תאור סכמטי של פעיקויות עיקריות במרד? הבוב = ו-נ-- הערה: , מוותה התחלה הספרות בכל מלבן 1 : מבטאות את השלב / (הספרה השמאלית) | והפעילות באותו שלב (הספרה הימנית). / 2 הבאת כל ההצעות למכנה משותף 1 הכנת מסמך להצגה בפני ההנהלה 5 הכנת קריטריונים להערכת ההצעו 1 מינול צוות להכנת המכרז 3 בדיקה מפורטת של ההצעות 2 הצגת המסמך בפנו ההנהלה סיום ההליכים דרישה להשלמת אשור ‏ פרטים צאנ | ממצא המסמך דחיית ממצאל המסמך 42 המכרז 4 שלקללול הממצאים וסיכומם בדות ניסות 1 מינול וועדת היגול ע'י ההנהלה 2 מינול 0 .5 הצג צוות חקר המכרז בין הדוח בפנל הישימות ע"ל הייצרנים 4 וועדת ההיגול וועדת ההיגול ההצעות החלטה על / הייצרן הנבחר 4 כבירורים של המציעים עם הארגון 1 תכנון חקר הישימות צוות להכנת/ דרישה בדיקת החוזה להשלמת פרטים 5 הגשת ההצעות של הייצרנים הכב 2 ביצוע . בדיקת החוזה חקר הלשימות לחסי גומלין עם הללצרן 6 מינול וועדה לבדיקת ההצעות ע"ל ווערת ההיגוי 3 אישור החוזה ע"ל ההנהלה 53 הכנת דות הישילמות 4 הצגת דוח הישלמות 1 בדיקה ראשונית של בפני וועדת דריטה ההצעות : ההיגוי 0 . -- -- במתחשב הצורך במחשב = 33 - 2 שלבי המודל והפעילויום הכלולות בנ )1*( 1 כנלתוח מקדים 2.|.141 2.2.12 הכנת מפמך להצגה בפני ההנהלה (*1) עם התעוררות הצורך במהשב חדש, או כאשר קללמת הזדמנות לרכישת/שכירת מחשב חדש, יש לבסה מסמך המפרט את לתרונות ' המערכת החדשה לעומת המערכת הקלינת. יתרונות המערכת החדשה יכולים להיות מבוטאים באחד אן בשנל המישורים הבאים: א. עלות נמוכה יותר של עיבוד הנתוגלם; ב שיפור מערכת המלדע בארגון. לצורך הכנת המסמך, יכול מנסח המסמך להסתייע בנלתווים כלכליים ו/או בתחזיות של מהלקות השלווק, ליצור וכד' בארגון. מנסח המסמך המסמך יוכן ע"י האתחראי לעיבוד הנתוניס בארגון, או ע"? מנהל היחידה בה התעוַר הצורך בעיבוד נתוניס אשר מחשב הארגון אלנו יכול לספק (או שעלות ביצועם בלשכת שלרות גבוהה במיווד). קיימת האפשרות טהכנותן המכסמך תיעשה על לד? המחלקה הכלכלית, לאחר שזו הגלעה למסקנה שעלויות עיבוד הנתונים באמצעות מחשב חרט(או עצמאל), תהיינה זולות לותר מאשר עלויות עיבוד הנתונים במערכת הקיימת (כולל לשכת שירות לעג"א). לעיתים, שלב הניתוח המקדים נבעשה במסגרת תוכנית אב, בה בקבעים קריטריונים לרכישת/החלפת מחשכ חדש, כגון: היקף עיבוד הנתונים עלות חודטית בלטכת שלרות וכד'. במקרה כזה, אין צורך בניתות המקדים לפנ* רכישת המחהשב למעשה. ראה מקור מספר 4 ברשימת הספרות. .. - 34 - 23 תצגת המסמך בפנל ההגהלה (*1) הצגת המסמך בפנבל ההבהלת המסמך מוצג בפנ? ההנהלה. מנסת המסמך יכול להקרא על לדל הנהלת הארגון להסבזר את המסמך. הנהלת הארגון תקבל אחת משלוש הההלטות הבאות: א. דחיית ממצאי המסמך בדבר הצורך לרכישה/התלפה של מערכת המחשב הקלימת. במקרה כזה מגיעיט לטוף התהליך. ב. דרישה להשלמת פרטים לצורך קכלת החלטה. במקרה זה חוזרים לפעילות 2.2.1.1 להשלמת הפרטלם הנדרשים. ג. אישור ממצאי המסמך. אם שוכנעה ההנהלה שאכן ישנו צורך ברכישת/תחלפת המחשב, קיימות מטפר פעילולות מלנהליות שיש לבצע. פעילולות אלו מתוארות בשלב הבא. החדהה הרהה -ידדרהההרי ידרה רהה היהיההיהחדחה הההההוהההההחיחזהקדהההה הזה (*1) ראה מקור 4 ברשימת הספרות. ./ מורים 2 פעולות ההבהלה 1 .- מלבוי וועדת היגול (*1) 1 הנהלת הארגון ממנה וועדת הלגוי אשר תפקידה לקבל החלטות 2 . בטלבים השונים של בדיקת הצורן והכדאלות במערכת מחשב ו | חדשה. (באם אין וועדה כזו). 1 ועדת ההלגול כוללת את בעלי התפקלדלם המינהליים בארגון, המליצגים את הפונקצלות העלקרלות בארגון. נוסף לאלו, הוועדה תכלול נציג בבלר של ההנהלה, המוסמן" לקבל הכרעות בקשר למדינלות הארגון ואשר : בסמכותו להקצות משאבים לצורך קידום הפרוייקט. י אל קבוצה זו *ללצורף אלש עלכוד נתונים בכלר, אשר ליעץ לחברל הוועדה בכל נושאי עיבוד הנתונים. אם לא מצול בארגון איש כזה, לצורף לוועדה גורם חלצוני אשר מומחלותו עיבוד נתוגים. 2 מינול צוות הקר ישימות (*2) וועדת ההיגוי תמנה צוות אשר יבצע את החקר הישימות ותמנה רטמילת את ראש הצוות. אם אין בארגון כח אדם מתאיט לבצוע חקר הלטימות, תתקשר הוועדה עם גורם היצונל, אשר לבצע עבור הארגון את חקר היטימות. במקרה זה ממנה הוועדה אדם מן הארגון (רצוי מן הבכירים) אטר ישמש כאיש קשר בין הארגון לכין מבצע? חקר היטימות. הוועדה תקבע מועדים לדיווחי התקדמות של צוות חקר הלשימות . (*1) ראה מקור 4 ברשימת הספרות (*2) ראה מקורות 4 ו- 7 ברשימת הספרות. ./. 2.353 )1*( )2*( - חקר הישלמות 21 תכנון חקר הישימות (ע"ל ראש הצוות) (*1) ראש צוות הקר הישימות יתכנן את דרך הלימוד: א. תוכגית החקר תכלול לוח למנלס מפורט לביצוע כל שלב משלבי החקה. ב. ראש הצוות לגיש את דרישותיו לכח אדם,'לצורך ביצוע החקר. ג. וועדת ההלגוי תבדוק ותאשר את תוכנית חקר היטימות ותקבע קדימויות בשלבי התקר. כמו כן, תקצה ווערת ההיגוי משאבים לצווך ביצוע החקר. 2.,2.|.2 ביצוע חקר הישימות (*2) מטרת חקר הישלמות היא הצגת הדרך הטובה ביותר להקצאת משאבים אשר לביאו לרמה מלנימלית את העלויות ומשך הזמן הדרוטלם לפיתוה, הסבת והרצת מערכת המחשב החדשה. 2.1 לימוד המערכת הקיימת והמערכת הנדרשת: והקר הישימות צריך להציג את מערכת המחשב החדשה מנקודות הראות הכאות: א. מידת ההתאמה של המחשב החדש לדרלשות ההנהלה; ב. הצגת יתרונות המערכת החרטה על הקיימת; ג. הצגת העלויות הכרוכות בהכנסת המערכת החדלשה; ד. הצגת העלויות הכרוכות בהפעלת המערכת החדשה; הצגת מערכות אפשריות.ועלותן; ו. בתירת המערכת המוצעת והכנת רשימת מפרטלם. ראה מקורות 2 ו- 6 ברשימת הספרות ראה מקורות 6 ו-12 ברשלמת הספרות. 7 22.0.35 2.212 5 כדי לענות על הנקודות לעיל, על צוות הקר הישימות להכיר היטב את הארגון אותו הוא בודק, לשם כך, חייב הצוות לבדוק את כל היחלדות הפונקציונללות בארגון, ולעמוד על דריטות עיבוד הנתונים של כל יחידה. על מנת שצוות החקר הלשלמות *עמוד במשימה זו, וליב להיות שיתוף פעולה מלא מצד כל מנהלי היחידות הפונקציונליות בארגון. חקירת שוק המחשבים (*1) לאחר שהצוות למד את דרישות עיבוד הנתונים של האוגון, עליו לוודא שאכן קיימות מערכות מחשב הלכולות לעמוד בדרישות אלו, בעלות הנמוכה ביותר האפשרית.לשם כך, עליו לבדוק את אשר מצוי בשוק המחשבלם. הצוות יבקר במערכות מחשביס בעלי אופל עיבוד נתוגיט דומה, וכן יבקר ליצרנים של מחשבים, ניתן לבצע סקירה ספרותית על המצוי בטוק בטקרים משווים כמו הסטפזסט4 ו- סזכְה%ס. הכנת דוח הלשימות (*2) עם גמר עבודתו, לגיש הצוות את ממצאלו בדוח ישימות, אשר לכלול את הפרטים הבאים: 21 תאור מפורט של המערכת הקיימת א. תאור הארועים היוצרים נתונים; ב. איסוף דוגמאות של מסמכי קלט, פלט וקבצים; ג. תאור השימוש במידע, ועיבודו ע"י כל גורם בארגון המקבל או המפיץ מידע (מסמכים); ד. תאור זרימת המלדע (מסמכים) בארגון; ה. תאור כל הקבצים. (*1) ראה מקור 1 ברשימת הספרות (*2) ראה מקור 12 ברשימת הספרות.. 38 5 2.2 הצגת דרישות עיבוד הנתובים א. עיבוד מסמכי מקור; ב. אחזקת קבצים; ג. הכנת דוחות; ד. הכנת תזכירים לפעולה. 25 ניתוח כמויות וקביעת תדלרות קליטה/עלבוד/הפקה א. אלתור כמויות הנתונים השונלט בפרק זמן מטולים; ב,. אליתור התנודות בכמות הנתונים (עונה, חודש וכיו"ב); ג,. מצלאת מגמה בכמות הנתונלם והצגת תחזית; ד. הגדרת אדירות הצורך בנתוגים עדכניים; ה. קביעת תדירות העיבוד והפקת הדיווחים. 2.|...|4 תיכון מערכת עיבוד הנתונים א. הגדרת שיטות הקלט/פלט והעיבודים שיש לבצע; ב. הצגת אלטרנטיבות ציוד (מצרין סקר שוק מחשבלם); ג. הצגת המערכת המוצעת לאחר תיכונה; ד. הגדרת הדריטות מהציוד עכור המערכת המוצעת. 5 ,"כלתוח כלכלל א. הטקעות הכרוכות בפיתוח המערכת; ב. ההשקעות הכרוכות בהפעלת המערכת (אלטרנטיבוע אם לש)1 ג. חסכונות בר -מדידה של המערכת החדשה (כולל הגדלת הכנסות); ד. מתן ערך בר-מדירה ליתרונום שאינם כרל-מרידה. 7. = 39 - 46 סיכום והמלצות א. תוצאות הגיתוח הכלכלל; ב. הגדרת תוכנלת פעולה מומלצות. במסגרת סעיף זה יש.להצביע על בעיות אפשרלות בתהליך הסבת המערכת וכן השפעת המערכת על כח האדם בארגון (כולל מבנה ארגונל) העשוי להשתנות בעקבות המערכת הוודשה; ג. הגדרת תקציב לפרוילקט; ד. הצגת המערכת המומלצת (כולל אלטרנטיבות). 4 הצגת דוח הלשימות בפני וועדת ההיגול דוח הלשימות מוצג בפנ? וועדת ההיגול אשר בודקת אם ממצאי חקר הישימות משקפים את הפעילויות של הארגון. וועדת ההיגוי יכולה לקבל אחת משלשת התהלטות הבאות: - : א. דחחית הצורך במחשב חדש בארגון. במקרה זה מגלעים לסוף התהליך; ב. דרישה להבהרות והשלמת פרטים. פרושה של החלטה זו, חזרה לפעילות 2:':; ג, אישור הצורך במחשב. לאחר ששוכנעה הוועדה שלשנו הכרח במערכת מחשב הדשה, מבוצעות מספר פעילויות בכיוון של פניה לייצרנים להגיש הצעות למערכת המחשב (מכרז) = שלב 4. [ במקביל, בכיוון אשר אינו מקבל ביטוי בעבודה זו מתחילים בתכנון מפורט ותכנות של מערכת המלדע. ... 5 הכנת קריטריונים לקראת בהירת המערכת (*1) צוות חקר הישימות מכין את רשימת הקריטריונים על פיהם יוחלט באם המערכת עוגנה על הדרלשות שנוחתחו בדוח הלשימות, מטימה זו מוטלת על צוות הקר הישימות מתיותו הגורס המוכזל בארגון, המכיר את דרכי המידע של הארגון והדרכים להשגת (עיבוד) מידע זה, לחד עם זאת, מכיר הצוות את הדרלשות מן הציוד אשר . צריך לתמוך במערכוע המידע של הארגון. מן הראוי לציין כאן, שלא כל הקריטרלוגיט והשיקולים המשפיעים על בחירת המערכת הינם ברורים וברי-מדלדה, בין הטיקולים לכחירת המערכת לשנם כאלו שהינם בעלי אופי פוליטל או מסחרל ואין להם השלכה ישלרה על בחלרת המחשב המתאלם בלותר לארגון (מבחינת עיבוד הנתונים). קבוצת טיקולים זו אופייניים לארגון מסוייט ואלנם מתאלמלם לארגונים אחרים לרוב. , 241 הקריטריונים לבחירת המחשב (*2) בספרות נמצא שילמוש נרחב כאחד או אחדים מן הקריטריוניס הבאים לבחירת מחשב: א. ביצועל המחשב (הומרה); ב. ביצועי תוכנה; ג. תמיכה המסופקת ע"י היצרן; 5 זמינות של תיכניות אפליקציה; ה. חליפיות (/ץ60008%81!1%)עם חומרה ותוכנה קללמים; ו מוער אספקת המתטכ; (*1) ראה מקור 6 ברשימת הספרות (*2) ראה מקורות 11, 12, 13 ברְטימת הספרות. .. - 41 - ז. פוטנציאל הגידול (מודולרלות); ח. עלות; ט. נכונות העובדים בארגון לשינולים במערכמת. לחד עם נציג צוות הישימות תתליט וועדת ההיגוי על חשיבותו של כל קריטרלון וקריטרלון. חשיבות הקריטריונים השובה ומשתנה מארגון אחד למישנהו. המשקלות הניתניט לכל קרליטרלון, חשובים במיוחד בשלבים מתקדמים בהם כשקלה המערכת העתידה להיבחר. 2 בבתירת הטכניקה לבדיקת ההתאמה לקריטריונים (*1) לאחר שסוכם אלו קריטריונים לבחנו ואיזה "משקל" לנתן לכל קריטריון, על צוות חקר הילשלמות להתליט באלזו דרך תבדק מידת ההתאמה לקריטריונים השונים. לטם סלקציה של מחשבים מומלצוו כספרות הטכניקות הבאות, אשר אפשר לבצע את כולן או חלק מהן: א. מדגם תוכניות המאפיין את עיבודי הארגון (6088ה86) ? ב. תוכגנית סלנטטלת אשר מוכנת במלוחד עבור הבדיקה וכוללת בין השאר גם שיקולי קלט/פלט; ג. תוכניות סימולציה; ד. חס%וחס34 לתוכנה והומרה, אלסוף נתונים תוך כדי ביצוע, טל מערכת קיימת מבחינת החומרה והתוכנה. (*1) ראה מקורות 10, 13 ברטימת הספרות . טכניקות מוכרות אחרות הינן: - תערובת פקודות, - מודל אבליטי, - חישוב זמני .סבב וכד'. אם לא נמצאת מערכת אשר ביתן לבוחנה פיזית, ניתן להשתמט בדוהות על ביצועי חומרה ותוכנה טפורסמו בסקרים השוואתיים כגון: 0"? 08%8, שהטפזסטה וכד'. 2.53 הכנת התוכניות טבאמצעותן תבחנה המערכות המוצעות (*1) לאחר שהוחלט באיזו טכניקה תכדקנה המערכות המוצעות, על צוות חקר הישימוון להכין את התוכניות באמצעוען תבדקנה המערכות (באם יש צורך בתוכניות כאלו) בהתאם לטככיקות שנבחרו. הרהה הה ה" היחה הרהה החדהה הק הדיחיה ההזה (*1) ראה מקור 8 ברשימת הספרות. ... 4 - 4 הכנת המכרז והפצתו (*1) 2.||0.1 2.2.12 מינול צוות לניפוח המכרז לאחר בחלרת הטכניקה באמצעותה תבדקנה המערפות המוצעות ובמקביל להכנת תוכניות הבדיקוו, מנוסת המכרז ומופץ בין הייצרנלם. הצזות המכין את המכרז יכלול את בעלי התפקידים המאלם: -‏ נציגי צוות חקר הישימות - נציגי ווערת ההיגול - משפטן. נציגל צוות הקר הישימות לציגו את הדרישות האיכותלות והכמותיות מן המערכת הנדרשת. כמקור לטמש אותם דוח הישימות. נציגי וועדת ההיגוי לוודאו שהמכרז עונה על זרלשות הארגון. המשפטן ידאג לכך שהמכרז ינוסה בצורה ברורה ויוודא שלא תהלינה פגיעות משפטיות באויגון כתוצאה מגיסוח בלתי מתאלים. ניסוח המכרז המכרז יכלול את הפרטים הבאים: - תאור הארגון ופע לויותיו העקריות. - תאור מערכת עיבוד הנתונים הנדרשת (כולל תאור: קלט, פלט, קבצים, מבנה רשומות, ארגון קבצים, מהלכיט בעיבוד הנתונים וכד'). - תאור דרישות עתידיות ממערכת עיבוד הנתונים. - נתוגים כמותללם. (*1) ראה מקור 1 ברשימת הספרות. 1 2.0.3 2.2..|.4 - 44 - - דרלשות מן הציוד המבוקש, (יש לסווג את הדריטות לשת? קבוצות: דרישות הכרתיות ודריטות רצויות. בקבוצה הראשונה כלולות דרישות שאי אפשר בלעדיהן ובקבוצה השגלה שאפשר בלעדלהן). -‏ דרישות כלליות מן המציעים (כגון: נוסח, מספר עותקים, שמירת סודיות, פרק זמן להגשת התצעות וכד'). הפצת המכרז בין הייצרנים המכרז מופץ בין הליצרנים. ניתן להפיץ את המכרז לציבור הרחב ע"ל פירסומו באמצעל התקשורת ההמונלים (מה שאינו מקובל כתחום זה) או שניתן להגישו לרשימת מצומצמת של לצרנים, אשר לז'וע לארגון שמערכות שלהם עשולות להתאים לדרישות הארגון. רשימת ליצרנלט אפשרלת, מוכנת ע"י צוות הקר הישימות במהלך "סקר שוק המחשביט". בירורים של הייצרנים אצל נציגי הארגון בירורים של הייצרנים אצל בציגי הארגוך הארגון מעמלד צוות לרשות המצלעים אשר ליצג את הארגון במקרתה של בירורים או דרלשות למלדע נוסף. מידע נוסף הנמסר לייצון אחד, חייב להמסר גם למצלעים האחרים. רצוי שאנשי הקשר עם המציעים יהיו הברלם כצוות חקר ה*שלמות, המתמצאים הלטב בדרישות ממערכת המחשב. קיימת אפשרות שייצרן ידרוש מידע נוסף, אשר אין לגבלו לדע מספיק בארגון. באם מידע זה חיוני לארגון, קיים צורך ללימוד מחודש (פעילות 2.2.3.2,1) להבהרת הנדרש. ../ 5 2.|.5 הגשת ההצעות של הללצרנים הייצרגיט מגישים את הצעותיהם ואלו נשמרות עד המועד שנקבע כאהרון להגשת ההצעות. במערכות ציוד לעלבוד נתונים אין המועד האהרון קשיח ביותר, אך בכל מקרה, ח?יב להקבע מועד כזה. 2.2.6 מינול וועדה לבדלקו הצעות הליצרנים עִם גמר הפצת המכרז וסלום שלב הבירוריט של הייצרנים, תמנה וועדת ההלגוי וועדה, אשר תבדוק את ההצעות השונות ותמליץ על המערכת שלדעתה מתאלמה בלותר לארגון, הוועדה תכלול את בעל* התפקלדים הבאים: - האחראל לענ"א בארגון. = - נבציגל צוות הקר הישימות. - גורמים אובייקטיביים מחוץ לארגון - במלוחד כאשר הארגון הינו ציבורי, ממשלתי וכד'. הוועדה לומדת את הקריטריונים שנבחרו להערכת המעוכוע המוצעות, וכן לומדת את הדרישות מן המערכת המתוכננת. הוועדה עושה היכרות עם הטכניקה באמצעותה תבדקנה ההצעות וכן תכלר אוו תוכניות הבתינה המתאימות. : .. 2.05 2.2.1 2.2.12 = 46: בדיקת ההצעות בדיקה ראשונית של ההצעות (*1) הצעות הייצרנים נבדקות באם הן ממלאות את הזירישות המוקדמות ההכרחיות. יתכן והוגטו פחות מדי עותקלם או שחסר פרט זה או אהר בהצעה, שבלעדיו לא ניתן לקבלה. במקרה כזה מוחזרת ההצעה לייצרן לשם השלמת פרטלם. אם כל ההצעות נפסלות על הסף לאור הבדלקה הראשונית, אין מנוס מהגעה למסקנה שקלים פגם במכרז שהופץ בין הילצרנים. במידה וישנם ייצרנים אליהם לא פנו בעת הפצת המכרז הראשון, ניתן לפנות גם לילצרניס אלו. הבאת כל ההצעות למכנה משותף (*1) הוועדה להערכת ההצעות עורכת את הצעות הציוד, בצורה שתאפשר השוואה טובה בין ההצעות השונות. לשם כך, מביאים את ההצעות השונות למכנה מטותף אחד, מומלץ לערוך טבלאות המפרטות את הדרלטות השונות ממערכת המחשב בתתום ההומרה ובתחום התוכנה. ליד כל דרישה יש לצלין את מידת ההתאמה של הצעה מסויימת. הפרטלם הנבדקים הלנם רבים, ולכן מומלץ לבנות טבלאות אחדות, כאשר כל טבלה דנה בתתום ספציפל מסולים, למשל, טבלה לציוד היקפי, ליחידת העיבוד המרכזית וכד'. ליד כל תכונה נבדקת (ולתכן במסגרת אגרגטיבית) לש לרשומ את "המשקל הייתסל" הניתן לתכונה זו. ןוו )1*( ראה מקור 1 ברשימת הספרות. .. 55 2.2.4 - 47 - בדיקה מפורטת של ההצעות הבדיקה המפורטת של ההצעות מתהלקת לשני גורמים עקריים: בדיקת ההתאמה לדַרלשות ולקריטרלונים שנבחרו, ובדיקת ביצועי המחשב במידה ומבצעים ברלקות אלו. 1 רבבדדלקת ההתאמה לדרישות ולקריטרלונים בודקים כל הצעה לגופה ומוצאים מה מלדת התאמתה לכל דרלשה ודרישה, רצוי ביותר להשתמש בטבלאוע המפורטות שהוזכרו בסעיף 2.2.5.2, כך טבסופו של דבר תרשמנה כל ההצעות זו בצד זו, דבר שמאפשר הטוואה קלה ומהירה. 2 בבדדלקת הלצועי המערכות המוצעות אם הוחלט לבצע גם בדיקות ביצועים (בנוטף למידת ההתאמה לדרישות), מפעילים את הטכנלקה שנבהרה (או צירוף של טכניקות), על ידל התוכניות שהוכנו לצורך זה. תוצאות השוואת זו נרשמות גס הן בטבלה מתאלמה,כך שנוצר מצב בו ביתן להשוות בין ההצעות השונות. שקלול הממצאלם וטיכומם בדות מידת ההתאמה לדרלשות השונות משוקללת על פ? טבלת המשקלות שהוכנה עבור כל תכונה נבדקת, כך שכל מערכת מקבלת בסופו של דבר "צלון" אשר קובע את מידת התאמתה של המערכת לדרישות האוגון. . 2..5 - 48 - ברור שהעלות היא אחד הגורמים המשפלעים ביותר על החלטת הארגונים. בהטוואת ההצעות השונות, לש להתייחס לדרלשות ההכרחלוח מן המערכת ולבדוק את עלותן. באם ישנה מערכת התורמת מעבר לדרישה התכרחית, ומספקו הלק מהדרישות הרצויות, הרל שעל הצוות לבדוק כאם תרומה זו כדאלת מבחינת עלותה. הוועדה לבדיקת ההצעות עורכת דוח אשר מטכם את ממצאי הבדלקה ואשר כולל את המלצת הוועדה על ההצעה הנבחרת. בדוח תנומקנה הטיבות להמלצה על המערכת הנבהרת. קיימת אפשרות של דחיית כל ההצעות. הצגת הדוה בפנל וועדת ההיגול הוועדה לבדיקת ההצעות תגיש את ממצאיה והמלצותיה בפני וועדת ההגוי. קיימות מספר אפשרויות החלטה של וועדת ההלגוי: - הוועדה לבדיקת הצעות המליצה על מערכת מסויימת וועדת ההלגול סומכת את ידה על ההמלצה או שהיא מחליטה לכהור במערכת אהרת. במקרה כזה, ממשיכים בפעילויות שבהמשך. - וועדת ההיגוי דוהה את המלצת הוועדה לבדיקת הצעות (או מאשורת את ההמלצה לדחלית כל ההצעות) ואינה בוחרת באף מערכת מאלו שנבדקו. במקרה כזה, מאחר וקיים והוכח הצורך במחשב (בחקוי הישימות), יש לנסחת מחדש מכרז ולהפיצו בין הייצרגנים (גט לכאלו שלא השתתפו במכרז הראשון). חזרה לפעילות 2. 4. = 49 - 200.6 הכנת/בדיקת החוזה ואישורו 2.2.01 2... 2.3 מינוי צוות להכנת/בדיקת החוזה (*1) ווערת הזיגוי תמנה צוות הכולל אנטים מצוות הקר הישלמות, אנשי הנהלת ומשפטן. - הצוות יכין (או יבדוק) את חוזה ההתקשרות בין הארגון לבין יליצרן המחשבלם שנבחר.. הכנת התוזה או בדיקתו. התוזה יכלול, בנוסף למתבקש ממערכוג המחשב, גם אתו הבטתות הילצרן שניתנו בשלב בדיקת הצלוד. , הצוות יבטיה שכל הנקודות, בכל התחומים מכוטלם ע"ל החוזה. לרוגמא: - אבטחה טהציוד שנכדק הוא זה טלסופק; - אבטחוי שהתוכנה שנבדקה או הובטתה תסופק; .‏ - אבטחה שאין פגיעה באלנטרס הארגון ושזכויותיו נשמרות וכד'. אם החוזה מוכן ע"י הייצרן, הצוות יבדוק את התוזה ויבטיח שכל, אותן דריטות (טחלק מהן פורט לעיל) תקכלנה "כיסוי" במסגרת החוזה. זאת בתהליך בלרורים אלנטראקטיבי בין הארגון והייצרן. בכל מקרה, הצוות חייב לאבטת שהחוזה יתאים לדרישות האבגון. איטור החוזה הנהלת הארגון תקבל את החוזה לבדיקה ותאשרו. בדרך כלל, חוזה השכירות/רכישה מוכן ע"י ייצרנל המחשב. = (*1) ראה מקור 1 ברטימת הספרות. - 50 - אין הייצרנים משנים בחוזה את הסעיפים הסטנזרטיים, פרט אול? לסעיפל משנה, אשר דניט בתוכנה או בתנאי השלרות וזאת גם כאטר הלקות הינו בעל השפעה רבה. בחתימת הוזוזה, מסתיים שלב זה, מאתר והתקבלה כאן החלטה סופית בתהליך בחירת המחשב. 1 בשלב זה של חתימת החוזה מסתיים גם הטיפול של עבודת זו בנושא. המודל שגכנה ותואו" בפרק זה מטפל בנושא החל מהרגע בו מורגש הצורך במחשב חדש ועד לחתימוו החוזה. 2 אולם, עוד ארוכה הדרך עד להפעלתו המלאה של המחשב שנבחר, ועל הארגון לעבור עוד הרבה שלבים עד להפעלתן המלאה של מערכות המידע שלשמן נרכש הציוד. , הרעיון לעיצוב המודל ותיאורו כרצף של פעילויות, מבוסס על ספרס של בלומנטל (4) ושל פישר (8), על פיהם נעשה קיבוץ הפעילויות לשלבים. בספרות תוארו הפעילויות השונות לעיתים ברמת פירוט גבוהה למ'י. אולם, סידור הפעילות בסדר בו הן מופיעות במודל, ושימת דגש מלוחד על הפעילויות המינהליות שיש לבצע, הינם תרומתו של עורך מחקר זה. 4 - 51 - / [ 1 מבוא לאחר שגובט הועיון ונוסת במודל שתואר בפויק הקודם, רבה היתה ההתלבסות 0 כיצד תבדק התנהגות ארגונים כמשק הישראלי ומלדת התאמת (או סטללת) ההתנהגוות , מן ההליכים שתוארו במודל. בישראל פותחו מערכות מידע רבות, מהן מתותכמות ביותר. + לעומת זאת, מספר המחשבים (להוציא זעירים *) אשר גרכשו אל פעם, אינו עולה על מאות בודדות וזאוז בכמאה (100) ** ארגונים בישראל. לוצא אם כן, שהיידע, הנסיון וכל הכרוך בהתקבת מחשב אינו נהלת רבים אלא של מספר ארגונים מצומצט בארץ. מגמת העכודה היתה לפנות לארגונים האלו, ולעמוד על הצעדים והפעולות שננקטו בהם, בטרט רכישת המחשב.. בפרק זה תוגדר האוכלוסיה שהשתתפה במחקר, שיטת המחקר, הפונקציה בארגון אליה כוון המחקר וכן הסיבות להחלטת שהתקבלו בנושאים אלו. בנסיון להתחקות אחר הצעדים והפעילויות שנקטו ארגונים בישראל בטרם התקנת/ החלפת מחשב, הוהלט לפנות לארגובים באמצעות שאלון, תוך חיזוק הממצאים במטפר מקרים (אחרים) באמצעות ראיונות אישלים. * להוציא מערכת הבטתון ** על פי סקר מחשביט אלקטרונלים - 1976 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). תל אזניברל כ בִניהול /.. 25 כדי לתאר את המודל והצעדים שבכו בשאלון, צריך היה להציג את המודל בצורת "טענות יסוד" (051:1085ק0:), כאשר ה"טענות" מליצגות את המודל, והתשובות על השאלון עונות על"טענות היסוד". המודל כולל בתוכו עשרות פע?לויות. אי אפשר היה לעמוד באמצעות השאלון על כל הפעילויות ולכן הוחלט להתרכז בפעילויות עלקרלות. בחלק מהשלבים מתוארות מספר פעילויות חשו בות ובשלבים אחרים מספר קטן יותר של פעילויות,זאת בהתאס לדרגת המורכבות של כל שלב ושלב. בפרק זה יובאו: ‏ - רשלמת "טענות היסוד"; - | תאור האוכלוסיה הנהקרת; השאלון ; - | שיטת אלסוף הנתונים. . 2.3 25 6 הנהלת הארגון נוקטת הליכים ומקבלת סדרת החלטות בשלבי התקנת/ החלפת מחשב. הצורך במחשב חדש מנוסה במסמך המפרט את מגבלות המערכת הקיימת, והמתאר את היתרונות הצפויים מן המערכת ההדשה. (שלב 1, פעילות 1 - סעלף 2.2.1.1). המסמך הראשוני מוצג בפני הנהלת הארגון. הנהלת הארגון יכולה להחליט את הההלטות הבאות: א. אישור ממצאי המסמך (המשך התהליך); ב. ‏ דחיית הצורך במחשב (סוף התהליך); ג. דרישה להשלמת פוטים (חזרה לפעילות 3.2.2). (שלב 1, פעילות 2 - סעיף 2.2.1.2). וועדת ההיגול ממונה על ידי ההנהלה. הוועדה תכלול את בעלל התפקידים הבאים: א. נציגי הפונקציות העיקריות בארגון; ב. נציג בכיר של ההנהלת, המוסמך לקכל החלטות בתהוס המדיניות ופעילות הארגון; ג. נציג יחידת עיבוד הנתונים (אס אין - יועץ מכחוץ). (שלב 2, פעילות 1 - סעיף 2.2.2.1). צוות חקר יטימות ממונה על ידי וועדת ההיגול. (שלב 2, פעילות 2 - סעיף 2.2.2.2). חקר הישימות מתוכנן על ידי ראש צוות חקר הישימות. (שלב 3, פעילות 1 - סעיף 2.2.3.1). - 54 - 7 מבוצע חקר ישימות. (שלב 3, פעילות 2 - סעלף 2.2.3.2). 8 צוות חקר הישימות נלזון מן המטמך הבסיסי ומנתונל הארגון. (שלב 3, פעילות 2 - סעילף 2.2.3.2.1). 2.9 תוצאות חקר הישלמות מסוכמות בדוח הכולל הנתונים אלכותיים וכמותיים של הארגון ומציע מספר דרכלם לפתרון. (שלב 3, פעילות 3 - סעיף 2.2.3.5). 0 דוח הלשימות מוצג בפני וועדת ההלגוי. וועדת ההיגוי יכולה להחליט אחת מאלו: א. דחייג הצורך במחשב (סלום התהליך); ב. השלמת פרטים (חזרה לפעילות 3.2.7): ג. אישור הצורך במחשב (המשך פעילות). (שלב 3, פעללות 4 - סעיף 2.2.3.4). 1 מוכנים קריטריונים להערכת מערכות המחטב המוצעות כולל הכלים לבחינת קריטרלונים אלו. (שלב 3, פעילות 5 -.סעיף 2.2.3,5). 2 ממונה צוות להכנת המכרז. הצוות יכלול נציגי צוות תחקר הישימות, נציגי וועדת ההיגו? ומשפטן. (שלב 4, פעילות 1 - סעיף 2.2.4.1). 53 מוכן מכרז. דוח היטימות משמש מקור לנתוני המכרז. (שלב 4, פעילות 2 - סעיף 2.2.4.2). 2.2.4 המכרז מופץ בין הייצרנים. (שלב 4, פעילות 3 - סעיף 2.2.4.3). .. 5 2.2.6 2.2.17 .|8 2.2.19 1 22 - 56 - צנות מן הארגון מועמד לרטות המציעים לצורך בירורים. קיימת אפשרות להשלמת פרטים על פי דרישת המציעים (קשר גומלין עם פעילות 3.2.7). שלב 4, פעילות 4 - סעיף 2.2.4.4). ההצעות מתקכלות מן ה?יצרנים. (שלב 4, פעילות 5 - סעיף 2.2.4.5). ממונה וועדה לבדיקת ההצעות. (שלב 4, פעילות 6 - סעלף 2.2.4.6). נערכת בדיקה ראשונית (עמידה בדרישות המכרז) של ההצעות. אפשרלת פסילת הצעות על הסף. (שלב 5, פעילות 1 - סעיף 2.2.5.1). כל ההצעות מובאות למכנה משותף. (שלב 5, פעילות 2 - סעיף 2.2.5.2). גערכת בדיקה מפורטת של ההצעות: א. בדיקת התאמה לקריטרי ונים שנקבעו (טענה 53.2.11); ב. בדיקת ביצועי המחשב (חלק מסעיף א' לעיל). (שלב 5, פעילות 3 - סעלף 2.2.5.3). ממצאי הבדיקה משוקללים ומסוכמים בדוח הכולל המלצות ונימוקים. (שלב 5, פעילות 4 - סעיף 2.2.5.4). הדוח מוצג בפני וועדת ההיגול. א. קיימת אפשרות לדחיית כל ההצעות (חזרה לטענה 3.2.13); ב. התלטה על הייצרן הנבחר (המשך הפעילות). (טלב 5, פעילות 5 - סעיף 2.2.5.5). 7 27 3 מוקם צוות להכנת/בדיקת התוזה. הצוות יכלול משפטן, נציגי וועדת ההלגו? ובציגי צוות חקר הישלמות. (שלב 6, פעילות 1 - סעלף 2.2.6.1). 4 החתוזה מוכן או נבדק תוך ייחסי גומלין בין הייצרן והצוות להכגת/ בדיקת החוזה. (שלב 6, פעילות 2 - סעיף 2.2.6.2). 5 החתוזה מאושר על ידי הנהלת הארגון (לעיתים גם אלש הכספים של הארגון). (שלב 6, פעילות 3 - סעיף 2.2.6.3). 6 שביעות הרצון מן המערכת הנבחרת, גדלה ככל שהביצוע קרוב לותר למפורט במודל. וההיפך, ככל שהסטיה גדולה יותר, קטנה שביעות הרצון. העוקב אחר "טענות הלסוד" הנ"ל, מוצא הפיפה לסכמת המודל המתוארת בפרק הקודס על כל טעיפיה. כל "טענת יסוד" מתאימה לפעילות עיקרית בשלבים המתוארים במודל. ישנן פעילויות אשר בהן נמצא פעילויות משנה המפורטות במודל, אך אינן מפורטות במסגרת "טענות היסוד". הסיבה לכך נעוצה בכלי שבאמצעותו נבדקה התנהגות ארגונים בלשראל - השאלון. תאור השאלון והסיבות לבתירת כלי מהקרי זה, יפורטו בהמשך. אולם, ביצוע המהקר באמצעות שאלון, הכתיב את רמת הפירוט הנבדק. בשלב מסויים במהלך המחקר הוחלט לצמצם את מסגרת הבדיקה לבלצוע שלביט במודל, מבלי להתייחס לפעילויות משנה. גם הסיבות להחלטה זו יובאו בסעיף (3.4) הדן בשאלון שבפרק זה. למרות זאת, כדי לעמוד על מידת הביצוע של שלב זה או אחר, נכדקו הפעילויות העיקריות בכל שלב. 1 . - 58 - במסגרת המודל לא נעשה נסיון לדרג את השלבים והפעללויות לפי משלבותם וכך הדבו" גם במסגרת טענות הלסוד. הטענה האורונה (הדנה בסטיה מן המודל וההשלכה על שביעות הרצון) נבדקת בפירוט רב למדל. טענה זו מתבססת על ההשערה שככל שהסטיה מן המודל גדולה יותר, הנזק לארגון גדול לותר. ו בניסוח אחר לאותה טענה ניתן לומר, שככל והסטיה מן המודל גדולת *ותר, קטנה שביעות הרצון של הנחקר מן המערכת שנבחרה, וההיפך, ככל שהסטיה קטנה לותר, גדלה שביעות הרצון מן המערכת. רמת שביעות הרצון נבדקה בכמה מישורלם, על ידל סררת טאלות, כדי לעמוד ככל האפשר על שבלעות הרצון מן המערכת הנבחרת. לאחר ביצוע המחקר התעוררה בעלה של סטייה "חיובית" מן המודל, דהיינו, ביצוע מדוקדק וקפדני מזה המתואף במודל. | סטיה כזו לא נבדקה. * במסגרת טענות היסוד, ישנם מספר מקרים בהם מצויין הרכב צוות המבצע (או אחראי) לפעילות מסויימת. הארגונים הנתקרים נבדקו באם הורכב צוות כזה, ובאם אכן הורכב, האם היה "מלא" - כפ? שמתואר בטענות הלסוד, או "הלקל" . כך, אפשר היה לדרג את הטענה בשלש קבוצות: צוות מלא; צוות חלקי; אין צוות כזה. לא ניתנו "מטקלותו" לפונקצלונרלט המרכיבים את הצוות. כלומר, "צוות הלקל" טלא כלל פונקציונר מסוילם, קיבל אותו "ציון" כמו "צוות חלקי" אחר בו לא נכח פונקציונר אחר. השאלון נבנה כך שתהיה אפטרות להעריך באמצעותו את מידת הביצוע של השלבים במודל. המשתנים במודל שנוסה הם הפעילוות השונות המבוצעות במהלך התקנת או החלפת המחשב בארגון. משתנים אלו קבלו ביטוי בטענות היסוד ובדיקת רמת הביצוע של טענות היסוד מלמדת על התאמת הפעילויות שנקט הארגון למודל. ל תאור האוכלוסיה בה מטפל המחקו כפי שצויין במבוא לפרק זה, האוכלוסלה של ארגונים אשר יש ברשותם מחשב או אלו אשר החליפו אי פעם מחשב (שאינו זעיר) פעם אחת או לותר, אינה עולה על כמאה, זאת, להוציא ארגונים ממערכת הבטחון. מוווך אוכלוסיית ארגונים אלו, הוחלט לפנות לאלו אשר החליפו את המחשב שברשותם (או התקינו לראשונה מושב) בשנים האחרונות, זאת מתוך הנחה שהיידע והאנשים אשר השתתפו כתהליך הבחירה והתקנת המחשב, עדיין מצויים . בארגון, רשימת הארגוניט על המחשביט שברשותם (האחרונה מסוגה) פורסמה על ידל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשגת 1975. מן הראוי להעלר, שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפסיקה את פרסום הרשימה הנ"ל, כך שכל הפרטים על ארגונים והמחשב הבמצא ברשותם הינם הסוילם. למרות הפניות, לא הותר הטלמוש ברשימה מעודכנת יותר, כך טלא היתת האפשרות לפנות לארגוגים אשר רכשו מחשבים לראשונה בשנים 1975-1977 באמצעות רשימה זו. על פי הרשימה לטנת 1975 ומלדע מאנשי שיווק של ייצרני מהשביט גדולים, אותרו הארגונים אשר ההליפו את המחשב שברטשותם למן פרסום הרטימה ועד ליום הפצוג השאלון. ממקור זה, התקבלו גם שמות ארגונים מספר, אשר התקינו מחשב לראשונה בטנים 1975-1977. רוב הארגונים אליהם הופנו השאלונים היו לכן כאלו אשר ההליפו את המחשבים שברטותם ורק מי?עוטם התקינו מחשב לראשונה. בסך הכל, הוכנה רטימה של 70 ארגוניט אשר החליפו או התקינו מחשב לראשונה. 7 - 61 - ביתן היה לתרחיב את האוכלוסיה הנחקרת על ידי הכללת ארגוניט שברשותט מחשבים זעירים או מסופים "כבדים" הקשוריס למחשבים מחוץ לארגון. הוחלט להסתפק בארגונים בעלי מחשבים שאינם זעירים (על 5ל הקרלטריונים של הלשכה המרכזלת לסטטיסטלקה), מאתחר וההוצאה הכספית הכרוכה בהפעלת מחשבים אלו מתחייבת צעדים (ופעילויות) מפורטלם לותר, מאשר בארגונים שברשותם מחשטב זעיר. עקב ההוצאה הכספית הגדולה, הנזק הנגרם עקב סטיה עלול להיות חמור בהרבה מאשר זה של מחשב זעיר. כאן חייבת לבוא הסתייגות מן האוכלוסיה הנבדקת. במסגרת המודל מתוארות מספר פעילויות המביאות לסיום ההליכים מבלי שהוחלט להתקלן מחשב בארגון. יכולים להיות מקרים בהם ארגונים פעלו בדיוק כפי שמתואר במודל, ‏ והחליטו שלא להתקין מחשב חדש. ארגונים אלו אינם מופיעים באוכלוסיה הנבדקת, דבר המעוות את תוצאות המהקר. לא נמצאה כל דרך לאיתור ארגונים אלו, פרט לארגון אחד (שתשובותיו אינן נכללות במסגרת זו) אשר ההליט, לאהר בדיקות ממושכות, להתקשר באמצעות מסוף לעיבוד מרוחק במכלול (ץזתה] 305 8000%6) למחשב גדול מחוץ לארגון. " ההיכרות של פעילויות ארגון זה בטורם רכישת מחשב (או מסוף בסופו של דבר) עזרו רבות בעלצוב המודל. | ארגון זה לא נכלל במסגרת המחקר, מאחר והכללתו היתה מביאה לשיבוש המכנה המשותף של יתר הארגונים הנחקולם. לאחר שהוחלט על דרך המחקר (שאלון), וסוכמה אוכלוסלית הארגונים הנהקרים, נשאלה השאלה אל מי בארגונים לופנה המחקר. לאחר בדיקה בכמה ארגונים מקריים (מסקטורים שונים), הוחלט להפנות את השאלות לאחראי על עיבוז הנתונלם בארגון. ברור היה מלכתחילה, שקיימות פעללויות מינהליות טהורות, שאין להן ולעיבוד נתונים ולא כלום. אולם, למרות זאת, הוחלט לפנות לאחראי לענ"א מאחר ובכל הארגונים שנבדקו בתתחילה, היה האחראי לענ"א מעורב בכל הטלבים והפעילויות טל התקנת המחשב בארגון. . . 7 62 - ברםס, העובדג שַהאחראזי לעג"א היה מעורב בשלבי ההחלטות לכבחירת והתקנת המחשב, יכולה להטפיע על עמדתו בלחט לשב?עות הרצון מן המערכת הנבחרת (המותקנת בארגון). מכ עוד טבטאלו הערכותיו למידת שביעות הרצון של המשתמשים ושל הנהלת הארגון. : אין ספק שגורם זה צריך היה להשפיע על מסקנות המחקר ובמקרים אחדים יתכן ואכן השפיע. אולם בדיעבד, לאחר בדיקת השאלונלם, בנראה היה, שבמספר מקרים לפחות, לא השפיעה עובדה זו על התשובות טנתקבלו, שכן הובעה אל שביעות רצון מן המערכת ומתהליך הבתירה של המחשב. במקרים אחרים, הובעה שביעות רצון מלאה מן המערכת שנבחרה אף כי הפעילויות שננקטו סטו בהרבה מאלו שבמודל. ל סי כ ום : האוכלוסיה הינה של כמאה ארגוגלם שהתקיבו אצלם מחשב בשנים .1974-1977. מתוך ארגונים אלו נעשתה פניה ל- 70 ארגונלם, רובם באמצעות שאלון . ומיעוטם באפצעות ראיון. השאלון והראיון לועדו לאחראל לעיבוד נתונים בארגון. הפניה לארגונים נעשתה על פי שני מקורוע עיקרללם: האחד הוא ושימת הלטכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 1975 ואשר ממנה ניתן היה ללמוד על ארגונים אשר החליפו את המחשב שברשותם. הטני הוא פניה לאנשי שיווק של ילצרנל המחשב הגדולים, אשר עדכנו את הרשלמה הבסיסית, וזשר הוסיפו רשימה של ארגוניס אשר רכשו מחשב לראשונה. . 4 השאלון (ראה נספת 1) 1 מבוא רבה היתה ההתחבטות באיזו דרך היאסף האינפורמציה לגבי השלבים והפעילויות שגקטו ההנהלות בבואן להתקין או להתחליף מחשב בארגוניהן . מכלתחילה נראה הלה, שבהיות מספר אורגונים המליצגים את כלל האוכלוסיה הנבדק; ובדלקה מעמיקה בארגונים אלו, תבלא לקירוב הטוב ביותר למציאות. אולם, ברור היה שכל ארגון במרגם הייב היה ל"החרש" ולהברק מכמה כיוונים, כולל: אנשי הנהלה, אנשי ענ"א, עלון במסמכלם ועוד פעולות יסודיות, ובגמר כל אלו, ניתן היה להסיק מטקנות לגבי ארגונים במשק הישראלי בכלל. הסתבר, שהמדגם צרלך לכלול מספר גדול ליתסית של ארגוניט מאחר וקיים היה הרצון לבדוק גס הכדלים בין הסקטורים השונים וטובל בין הליכים כפונקציה לגודלו של המחשב שהותקן. לא היתה אפשרות לבדוק בצורה יסודית את הארגונים ולכן הוהלט לוותר על צורה זו של מחקר. הדרך האחרת לבדיקת האוגו נלם היתה מחקר באמצעות שאלונים. גם כאן, ניתן היה לפבות לארגונים ולשלוח לבעלי תפקידיט שונים שאלונלם המטפלים בתחום עליו הם מופקדים בארגון, אולם לא היה ברור מי הם אלו אשר השתתפו בפועל בתהליך קבלת ההחלטות, ולכן גפלה גם אפשרות זו. נותרה האפשרות לייעד את השאלון לאדם מטויים בארגון. הוחלט לנסות לפנות לאדם הנראה כבעל הילדע הרב ביותר בתחום המהשבים - האחראי לעיבוד הנתונים בארגון. בדיקה שלטחתית בכמה ארגוניט, הבהירה שהאחראי לענ"א אכן הטתתף ברוב המקרים בתהליך קבלת ההחלטות בשלבל בדיקת האפטרות והצורך להתקנת מחשב בארגון. . = 61 = התקבלה החלטה אם כן להפנות את השאלון לאתרא? לענ"א וזאת באמצעות הדואר ולא על ידי חקירה לשירה על מנת להגיע ככל האפשר ליוחתר ארגונים. לאחר נלסוח המודל בצורת טענות יסוד (ראה סעלף 3.2 בפרק זה) נבנה השאלון, כך שלכל טענה נוסחה שאלה אחת לפחות, הבאה לתת את התשובות לקיוט טענה זו בארגון הנבדק ומידת בלצועה. רשימה של מספרל השאלות בשאלון והתייחסותן לטענות היסוד, ראה נספח 2. השאלון חולק לשלושה חלקלם: בחלק הראשון נוסחו שאלות המתליחסות לארגון ולמחשב שברשותו. החלק השני (שהוא רוב השאלון) מתייחס לפעולות המינהליות והטכניות שנבקטו על יד? הארגון בטרט התקנת או החלפת המחשב. החלק השלישי בא לבדוק את מידת שבלעות הרצון מן המעוכת שהותקנה. כדי לנסח את השאלון על שאלותיו כהלכה, חשוב היה להחליט תהילה מה רוצים לבדוק באמצעות השאלון. התברר, טכדי לבדוק באם הארגון ביצע את כל הפעילויות המנוסחות במודל, ואיזו י פעילות לא בילצע, צריך היה לנסח שאלון המכיל מאות של שאלות. מילוי שאלון כזה הצריך פרק זמן של מספר שעות וקלים היה החשש, ששאלון כזה לא יזכה להיענות מצד הנחקרים. על כן, הותלט לצמצם את התהום הנחקר ולעמוד על שלבים כפי שנוסחו במודל. במספר מקרים, הורחכו השאלות לגבי שלביט מסולימים משתי סיבות: האחת היא שהשלב כלל כתוכו מספר פעילויות חשובות ביותר, והסיבה השנלה היתה הרצון לעמוד טוב ככל האפשר על מידת הביצוע של השלב המתואר במודל. השאלון בודק בנוטף לביצוע הפעילויות השונות, גם קשרים לפעילויות אחרות (כפל שהן מנוסתחות במודל ובטענות היסוד). הטאלון נבנה כך שהשאלות בו מופיעות ברצף אחד, ללא הלוקה לשלבים, כדי להמבע מהנחיית הנחקר למסגרת הנבדקת באמצעות השאלון. ... י = 65 - במידת האפשר, נקבעו לכל שאלה תשובות מספר, ועל הנחקר היה לבחור אהת או יותר מבין התשובות שסופקו. היו שאלות אשר חייבו מתן תשובה אחת ("כן" או "לא") והיו שאלות בהן ניתן היה לדשום מטפר תטובות כמו: הטכנלקות שהשתמשו בהן בתהליך הטוואת המחשבים האלטינטיביים ושאלות אחרות מסוג זה. אם הסתבר ששלב מסויים או פעילות מסויימת לא בוצעה, הופנה הנחקר לשאלה הבאה לאחר סדרת השאלות המטפלת בפעילות הנבדקת. השאלות הכודקות את שביעות הרצון נחלקו למספר קבוצות. קבוצה אהת כוונה לבחוך את מגמות הארגון להמלפת המחשב שברטותו בטוות הקצר. מגמה להחלפה של המחשב, פרק זמן קצר לאחר התקנתו קבלה פירוש של חוסר שביעות רצון מן המערכת הקיימת. קבוצת שאלות אחרת, בודקת את הערכת הנחקר לגבי שביעות הרצון שלו, של מנהליו ושל המשתמשים במערכת המחשב. נקבעו 5 דרגות לשביעות הרצון. החל מ"מרוצה מאוד" וכלה ב"בהחלט לא מרוצה". הקבוצה השלישית בודקת את החטיבות שמליחס הנחקר לכל שלב ושלב, כאשר נדרש ממנו להגדיר ולדרג את השלבים שבתהללך התקנת מחשב על פי השלבותם, כאשר עליו לרשום את השלב החשוב ראשון והפתות חשוב אחרון ברשלמה. השאלון נוסח כך שהנחקר יכול לענות על מרבית השאלות מבלי להזדקק לעיון בחומר עזר. באותם מקרים אשר נראה הלה שלהיה עליו לעלין במסמכים, נתבקש הנחקר לענות בצורה כללית על השאלות, מבלי שיהיה עליו לקרוא בעיון את המסמך. לשאלון צורף דף הסבר המופנה לנחקר ובו מתואר הנושא הנחקר. ./ 5 - 668 שיטת איסוף הנתונלם לאזר ביסות ראטוג? של השאלות בששאל ון, הוחלט "לסגור" את התשובות במידת האפשר, כלומר, לאפטר לנחקר לבחור בתשובה או תשובות מוגדרות מראש לכל שאלה. על מגת "לסגור" את התשובות, נערכו פגישות עט קבוצת אנשים מתחום עיבוד הנתונים, אשר כישוריהם המקצועיים דומים לאלו של מנהלי יחידות עיבוד הנתונים. אנשים אלו רואיינו, כאשר הראיון הונחה על ידי טיוטת השאלון. על טמך הראלונות האלו, גובשו התשובות האפטרלות לכל שאלה, אך להד עם זאת, הושארה אפשרות לתשובה שונה מאלו שהוכנו מראש (ראה לדוגמא שאלות: 4, 5, 6, 7 בשאלון = נספת 1). על סמך תגובות קבוצת אנשלם זו, נוסתו מספר שאלות מחדש וכן הוכנסו דוגמאות והבהרות לטאלות מסויימות, כך שהשאלון הושלט מבתינה זו. נראה היה שהכנסת הדוגמאות וההבהרות תמנע את הצורך בהנתיית העונה על הוולון. לחד עם זאת, בדף ההסבר לשאלון, מוזמן הנתקר להיעזר בעורך המחקר לצורך הבהרות ועזרה במילול השאלון. עפ"י רשימות הארגונים שברשותם מתשב שהותקן בשנים 1974-1977, נשלתו 58 טאלונים (במקום 70 הארגונלם שברשימה) מסיבות שאינן תלויות בעורך האחקר. השאלון נשלת בדואר, כאשר הנמען היה מנהל יחידת עלבוד הנתונים (בל? ציון שמו). מתוך 58 הארגונים, הגיעו תגובות מ- 19, כאשר ארבעה מהם לא ענו על השאלות מסיבות שונות (כמו: הרחבה הדרגתית של המחשב ולא ההלפת המערכת כולה, הליכים שונים מהמקובל מהיות הארגון לשכת טירות טל אחד מליצרני המחשבים וכד'). . ₪67-8 לאור מיעוט התטובות, הותלט לפנות שבית לארגונלם. נשלחו מחדש שאלונים ל- 70 ארגונים. "במקרה זה, צורף פתק אשר מבקש מארגון אטר כבר ענה על השאלון, לא לענות עליו שנית. הפעם התקבלו 12 תשובות, מהן 11 שענו על הטאלון. סה"כ התקבלו תשובות לטאלון מ- 26 ארגונים, אשר עליהן ניתן היה לבצע את הניתוחים הנדרשים. במקביל לשנל המשלוחים של השאלונים בדואר, נערכו ראיונות עם שבעה (7) מנהל? יחידות לעיבוד נתונים (רובם מן הסקטור הממשלתי - ציבורל), כך שסה"כ התקבלו תשובות מ- 33 ארגוגים עליהם מתבסטת עבודת מהקר זו. הארגונים אשר נכהרו לראלון היו כאלו אשר קל היה לעורך המחקר "להגיע" אליהם מתוך היכרות אישית או הפנייה של גורם אשר הכלר את מנהלל העג"א באותם ארגונים. על סמך סקר מחטבלם אלקטרוניים לשנת 1976, של הלשכה המרכזלת לסטטלסטיקה, הותקנו בשנים 1974-1976 כ- 95 מחשבים שאלנם זעירים, להוציא מערכת הבטחון. אם ניקח בהשכון שבמתקר נכללו גס ארגוניס שהתקינו או החליפו מחשבים בשנים 1976-1977, שמדובר על אוכלוסיה של מעט למעלה ממאה ארגונלם כאלו. מתוך אוכלוסיה זו התקבלו כאמור 33 תשובות שזה כשליש מן האוכלוסיה האמורה. אפשר לומר אם כן, שהמדגם מילצג את המשק הישראלל (להוציא כאמור את מערכת הבטחון). . ל ס י כ ו ם : מתוך דיווחי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 1976, בראה שהאוכלוסיה בה דן מחקר זה מסתכמת בכ- 100 ארגונים, מתוך קבוצה זו אותרו 70-ארגונים בשמם, השאלונים גשלחו לקבוצה של 58 ארגונים בלבד מסיבות שונות., לאור מיעוט התגובות נשלח השאלון טגית לכל ה- 70. על המשלוח הראשון ענו 19 ארגונים, כאשר רק 15 שאלונים הינם רלוונטים למחקר.זה. | י מן ההפצה השניה חזרו 12 שאלונים אשר 11 מהם רלוונטים לעבודה זו. המחקר מסתמן* על תגובות של 26 ארגונים אשר ענו על השאלון ועל 7 ארגונים נוספים אשר רואיינו על ידי עורך המחקר. (סה"כ 33 ארגונים). ./. - 69 - פ5 ר קל ד' :| ממצא? המחקר תוצאות המחקר כפי שנבעו מן השאלונים והראלונות *סקרו תוך הצגתם בטבלאות אחוזים. מאחר ועל חלק מהשאלות לא נלתנו תשובות, היתה העדפה שלא לנתהן כלל, מאשר להציג תוצאות חלקלות. אולם יש להבהיר, שמספר שאלות מתייחסות לשלב מטויים, ופסילת שאלה זו או אחרת, אינה משפיעה על תוצאות המתקר מבחינת עצם ביצועו של השלב. לאחר הצגת הנתונלם, תוצגנה התוצאות בטבלאות המתייחסות לכל שלב ושלב, וכן בלצוע הפעללויות בכל שלב כנגד הקרלטריונים לשביעות הרצון כפי שנמצאו בשאלונים אלו. לבסוף, תנותחנה התוצאות ותוסקנה המסקנות. ./ 705 2412 הצגת וניתוח תוצאות המחקר באמצעות טבלאות אחוזים הצגת וכיתרה לוכא רתיהה 1 מבוא הצגת שגל משתנים האחד כנגד השנל בטבלת אחוזים, מאפשר ניתות דו-משתני ( = 081515 שדהוההצופ). 6 (3) מציג דרך לניתוח כזה, ועל פיו לנותהו ממצאל המחקר. לא נותחו כל המטתנים אשר נאספו מן השאלונים, אלא אלו אשר נראה היה שלש להם השלכה על אופי בלצוע שלבי הפעילות בטרםס התקנת/החלפת המחשב. . | כל המשתנים המתייתחסים לפעילויות טנקטו הארגונים בטרם התקנה/ החלפת המחשב, הוצגו כנגד המשתנים אשר אמורים למדוד את שביעות הרצון מן המערכוג שנבחרה. (בכלל, בשלטת נלתוח באמצעות טבלת אתוזלם, לש להציג משתנה תלול כנגד מטתנה בלתי-תלוי; לדוגמא: טבלה המציגה את מיבו של הנתקר כנגד דעותיו על התבועה לשחרור האשה. ברור שמינו של הנחקר הינו המשתנה הבלתי תלוי בעוד שדעותיו הן המשתנה - התלול). נאספו חמלשה משתנלם הבאים למדוד את שביעות הרצון, והם: א. האם המחשכ עונה על הציפיות ממנו? ‏ (שאלה 55 בשאלון). ניתנה האפשרות לבחור באתת מארבע התשובות הבאות: "עולה על הצפוי"; "עונה בצורה מלאה'"; "עונה פחות מהצפוי"; "אינו עונה". התשובות דורגו כסדר זה כמעט, אלא שלדעת עורך המחקר, התשובה "עונה בצורה מלאה" עדיפה על "עולה על הצפוי", וזאת משום שלו בוצעו על השלבים כהלכוו, לא צריכות להיות "הפתעות". . - 71- מתוך מבחר תשובות זה, אף ארגון לא ענה שהמחשב "אינו עונה" על הציפיות ממבו, ולכן לא נראית אפשרות זו בטבלאות האחוזלם שתוצגנה. 5 מהנחקרים דיווחו שהמחשב "עונה על הצפוי"; 1 מסרו שהמחשב "עונה בצורה מלאה" על הציפיות ממנו; 9 דיווחו שהמחשב "עונה פחות מן הצפוי". ב. האם קיימת כוונה להחליף את המחשב בעתיד הקרוב? (שאלה 54 בשאלוך). היתה האפשרות לבהור אחת מ- 7 התשובות שפורטו בשאלון. מתוך מבחר זה נרשמו רק ארבע (4) תשובות אשר גרשמות להלן לפל סרר עדיפותן: "לא" (אין כוונה להחלפת המחשב); "כן" - מסיבות כלכליות ;)1*(‏ "עומסיט בלתי צפויים"; "תוספת יישומים בלתי צפויים" . 1 ארגונים מסרו שאין בכוונתם להחליף את המחשב שברשותם; 6 חושבים להחליף אונ המערכת מסיבות של התפתהות טכנולוגית והוזלת דורות חדשים; / 6 מתכוונים להחליף את המחשב עקב יישומים ועומסים בלתי צפויים. חוסר כוונה להחלפת המחשב, או כוונה להחליפו עקב ירידת מחירים של "דורות" מתקדמים, נראים לעורך המחקר כהבעת שבלעות רצון מן המערכת שנבחרה. - עומסים וילשומים בלתי צפויים נראים כהבעת אי-שביעות רצון מן המערכת. ףְְְְְְְְְְְְְְְ הממו (*1) במסגרת ה"טלבות האחרות" בתטו בה לשאלה הנ"ל, התקבלו 6 תשובות טההחלפה תיעשה עקב הוזלת המתירים של הדורות החדשים. גורם שלא נלקח כאפשרות בזמן עריכת השאלון. ... ג. ה. 25 האם מנהל? המחלקות מרוצים משרותי המחשב? (שאלה 55 בשאלון). כאן הדרוג היה: "מרוצים מאוד"; "מרוצים"; "אדישים"; | "לא מרוצים ביותר"; "כהחלט לא מרוצים". בין התשובות נרשמו רק שלוש הראשונות. 4 מסרו שמנהלי המחלקות "מרוצים מאוד": 3 מפרו שמנהלי המחלקות "מרוצים"; ובייתר (6) גמסר על "אדישות" מנהלי המחלקות. מהי מלדת שביעות הרצון של ה"משתמשים" (מקבלי שרותים) מן המחשב? (שאלה 56 בשאלון). כאן, בדומה לשאלה הקודמת, הדרוג היה זהה וגם על שאלה זו התקבלו תטובות רק לשלוש האפשרויות הראשונות. ב- 6 מקרים דווח שהמשתמשלם "מרוצים מווד"; ב-20 מקרים המשתמשים "מרוצים"; ב- 7 מקרים הינם "אדיטים" למערכת המחשב. בשאלה האחרונה הדגה בשביעות הרצון, בשאל האחראל לענ"א, האם היה חוזר ובוהר במערכת המחשב עם כל המלדע העומד לרשותו לאחר מעשה. התשובות האפשרלות היו ארבע: "כן בהתלט"; "כן"; "איני משוכנע"; "לא". 0 מן הנשאליטם משוכנעים בהחלט שבחירת המחשב מוצלחת; 6 הודיעו שהיו בוחרים שנית באותה מערכת; 7 אינם משוכנעים שהיו חוזרים ובוחריט באותה מערכת. כאמור, אלו הן השאלות שבאו למדוד את מידת שביעות הרצון מן המערכת. וכנגד אלו, תוצגנה התטובות המתייחסות לפעילויות שנבדקו. ... 1.12 =73.= הצגת הצורך במחטב בין התשובות על צורת הצגת הדרל"שה הראשונית למחשב (שאלה 4 בשאלון) ניתנו התשובות הבאות: - תזכיר מפורט הכולל נתונים כמותיים - תזכיר קצר בלתל מפורט - שיחה בעל-פה (בדיון, ישיבה וכו'). מנלתות תוצאות התשובות על השאלונים התברר כל: 6 ארגונים (48.5%) הוצג מסמך מפורט הכולל נתונים כמותיים; 0 (30.3%) הוצג מסמך קצר; 7 (21.2%) וווצגה הדרישה למחשב בעל-פה. ו || שש כש על פי המודל, לש להגיש מסמך מפורט הכולל נתונים כמותיים. אל לכך, ההשערה הינה, שבארגונים אשר הגישו מסמך מפורט, תהיה יותר שביעות רצון מן המערכת מאשר בארגונים אשר הגישו מסמך קצר ובלתי מפורט, וכן שבארגוגים שהגישו מסמך קצר, שביעות הרצון תהיה רבה *ותר מאשר בארגונים בהם הוגשה הבקשה בעל-פה. להלן תוצאות הניתוח הדן בשאלה זו: 1 הצגת הצורך במחשב לעומת הציפיות מן המחשב שנבחר הצגת הצורך במהטב כו ורויה ם-י מן הטבלה (%2 כנגד %31‏ - עמ' ), ניתן לראות שמתוך הארגונים אשר המחשב עונה על ציפיותיהם במלואן, 68.8% הגישו מסמך מפורט לעומת 10% שהגישו מסמך קצר, ו- 14.3% שהצלגו את הדרישה בעל-פה. מבין הארגונים שטענו שהמחשב "עולה על הצפוי", 25% הגישו מסמך מפורט, 30% הגישו מסמך קצר ו- 28.6% הציגו את הדרלשה בעל-פה. ./ 22 - 74 - מבין הארגונים אשוי המערכת עונה על ציפיותיהם פחות מן הצפוי, 5% הגישו מסמך מפורט, 60% הגישו מסמך קצר ו- 28.6% הציגו את הדרישה בעל-פה. מטבלה זו נראה שהצגת מסמך מפורט אכן גורמת לשביעות רצון רבה לותר. רואים זאת באחוז הגבוה ביותר מבין אלו שהמחשב עונה על ציפיותיהם במלואן והאחוז הנמוך ביותר מבין אלו שהמחשב עונה על ציפיותיהם פחות מן הצפול. הדרך הבאה בסדר העדיפויות להצגת הצורך במחשב, הינה בעל-פה (על פל טכלה זו). כאן ישנה סטלה מן ההשערה שנוסתה. אולם, נלתוה הטבלאות הבאות, הבודקות קריטריונים אחרים לשביעות רצון כנגד הדרך בה הוצגה הדרישת למחשב, נראה דרוג אחר מזה שהתקבל בניתוה טבלה זו. הצגת הצורר במחשב כנגד כוונה להחלפת המחשב , כאמור במבוא לניתוח זה (=:4.2.1), באם אין כוונה להתליף את המחשב בעתיד הקרוב, או באם הסיבה לרצון להחליפו הינה כלכלית, הדבר | מעיד על שביעות רצון מן המערכת. בעוד אשר כוונה להחלפת המחשב עקב ללטומים בלתי-צפויים ועומס ייתר, היגם עדות לאי שבלעות רצון. אי לכך, את הטבלה הבאה ( 2 % כנגד 32 / = עמוד ) יש לחלק לשנלים. שתי השורות העליונות כמביעות שביעות רצון מן המערכת, ושתי הטורות התחתונות כמביעות חוסר שביעות רצון. ./. - 75 - אם נסכם את התוצאות הרטומות בטבלה, נראה ש- 81.8% מן הנשאלים הביעו שכיעות רצון לעומת 18.2% שהביעו הוסר שביעות רצון. (בשאלה זו). מבין הארגונים אשר הבלעו שביעות רצון מן המערכת, 93.8% הגישו מסמך מפורט, 80% הגישו מסמך קצר ו- 5% הצלגו את הדרישה בע"פ. לעומת זאת, מבין הארגונים שהביעו הוסר שביעות רצון, 6.3% הגישו מסמך מפורט, 20% הגישו מסמך קצר ו- 42.9% הצלגו את הדרלשה בע"פ. מטבלה זו ניתן לראות אם כן, שהדרך הטוכה בלותר להצגת הצורך במחשב הינה כפי שנוסחה בהשערות. כלומר, ניתן חלזוק להשערה שמסמך מפורט עדיף על מטמך קצר, וזה האחרון עדיף על הצגה בע"פ. דרוג זה מסתמן גם בניתות יתר הטבלאות המצלגות נושא זה, עם סטיות קלות בטבלה המתארת את הדרך להצגת הצורך במחשב כנגד שכיעות רצון המשתמשיט ( 2 / כבגד ‏ 34 + = עמ' ). ..76/.- 14435 = 76 - מינוי וועדת היגול ב- 21 מן הארגונים (63.6%) מונתה וועדת הלגוי, לעומת ‏ 12 (36.4%) בהם לא מונתה וועדה כזו. במודל נדרש הארגון למנות וועדה כזו באם אלננה קלימת. ההשערת הינה שארגונים אשר מינו וועדת היגול יהיו יותר שבעי רצון מן המערכת הנבחרת מאלו שלא מינו וועדה כזו. הטערה זו נמצאה מחוזקת בניתוח כל הטבלאות המציגות נושא זה. 1 מינוי וועדת היגול כנגד מילוי הצלפלות מן המחשב שנבהר מלנוי וועדת היגוי כנגד מילול הציפיות ב טר----ההריה מהטבלה המצלגה טאלה זו ( 6 % כנגד ‏ 31 ץ = עמ' , ניתן לראות שמבין הארגונים אשר המחשב עונה במלואן על הציפיות ממנו, ב- 47.6% מהמקרים מונתה וועדת היגול לעומת % בהם לא מונתה וועדת היגול. בארגונים בהם המערכת עונה מעבר לצלפיות ממגה, אותו שלעור (33.3%) היה בארגונים אשר מלנו או לא מלנו וועדת היגול. בארגונים בהם המחשב עונה פחות מן הצפוי, ב- 41.7% מהמקרים לא מונתה וועדת היגול, לעומת 19% בהם מונתה וועדת היגוי. כאן רואים העדפה ברורה בשביעות הרצון בארגונים בהם מונתה ווערת היגוי לעומת אלו שלא מונתה בהם וועדה כזו. . 52 - 77 - מינוי וועדת היגוי כנגד כוונה להחלפת המחשב מיגרי וועדת היגרל כבגד כררכה קההל?כ הברת-. כאמור לעיל, חוסר כוונה להחלפת המתשב, או כוונה להוליפו עקב סיבות כלכליות נראו כהבעת שביעות רצון, לעומת כוונה להחלפה עקב יישומים ועומסים בלתי צפויים שנראו כהבעת אי-שבלעות רצון. מטיכום שתל השורות הראשונות בטבלה, נראה שמבין הארגונים בהם הובעה שביעות רצון, 85.7% מינו וועדת הגיוי, לעומת 75% בהם לא מונתה וועדת הלגול.. לעומת זאת, בארגונים שהוכעה בהם כוונה להחליף את המחשב (= אל שביעות רצון), ב- 14.3% מהמקרלם מונתה וועדת היגוי בעוד שב- 25% מהמקרלם לא מונתה וועדה כזו. גם כאן אנו רואים נטיה לשביעות רצון רבה יותר במקרים בהם מונתה וועדת הלגול. : תופעה זו חוזרת על עצמה פחות או יותר גם בניתוח יתר הטבלאות הבודקות את השלכת מלנוי וועדת ההלגוי על שביעות הרצון. . 1.2.4 3 ביצוע הקר היישימות בכל הארגונים אשר ענו על השאלון בוצע חקר ישימות. אי לכך, כדל לעמוד על הטפעת שלב זה על שביעות הרצון, נותחו מספר פעילויות במסגרת חקר הלישלמות. בין הפרטים שגבדקו ונותחו היו: מבצעי חקר היישלמות; האט הוצגו קונפיגורציות אלטרנטיביות? האם דווח על התקדמות חקר היישימות במהלכו? האם היתה דרישה להשלמת פרטלם בדוח היישימות? במסגרת המודל נדרש הארגון לכצע חקר ישימות. ההשערה הלא שככל שביצוע חקר היישימות שלם לותר, כך רבה *ותר שביעות הרצון מן המערכת הנבחרות. להלן ניתוח הטבלאות הדנות בפעילויות שנרשמו למעלה. 1 מבצעל חקר הילשימות מבצעי חקר הייטימות את הקר היישימות נלתן לבצע באמצעות צוות מן הארגון, גורם חיצוני לארגון (לשכת שירות), או צוות משולב של שנל הראשונים. / ההשערה הינה שצוות מן הארגון עדיף על צוות משולב, וצוות משולב עדיף על גוף חלצובל. תוצאות השאלונים והראיונות מראים שב-.19 ארגונלם צוות חקר היישימות היה של עוכדי הארגון, ב- 6 הצוות הלה חלצונל וב- 8 ארגונים הצוות היה משולב. ./ -79- " 1 מבצעל חקר הילשימות כבגד הציפיות מן המערכת / ד רהדת הח הטבלה שמציגה זאת (9 % כנגד 31 % עמ' ), מראה שמבין הארגונים אשר המחשב עוגנה על ציפיותיהם במלואן, 52.6% ביצעו חקר יישימות באמצעות צוות מן הארגון, לעומת 37.5% בהם בוצע חקר היישימות על ידי צוות משולב, ובאף אחד מהם לא בוצע חקר היישימות על ידל גורם חלצוני. ה של מבין הארגונים שהמחשב עונה על ציפיותיהם מעל הצפוי, ב- 26.3% מהמקרילם בוצע חקר היישימות על ידי צוות מן הארגון לעומת 50% מהמקרים בהם בוצע הקר היישימות על ידי צוות < משולב, ו- 33.3% על לדל צוות חיצוני. בארגוניט בהם המחשב עונה פחות מאשר ציפו ממנו, ב- 66.7% מהמקרים בוצע חקר היישימות על ידי צוות חלצוני, ב- 12.5% על ידי צוות משולב וב- 21.1% על ?די צוות מן הארגון. מניתוח טבלה זו, ביתן להסיק שביצוע חקר היישימות על לדל צוות מן הארגון עדיף על צוות משולב, וצוות משולב עדיף על צוות חלצונל. ' ניתוח הטבלאות האחרות הבודקות את שביעות הרצון כנגד פעילות זו מראה תוצאות שונות. 2 מבצעי חקר היישימות כנגד כוונה להחליף את המחשב 2 מן הטבלה המציגה משתנלם אלו (9 % כגגד 32 % - עמ' ‏ ) רואים כי מבין הארגונים אשר בתשובותיהם ניתן לראות הבעת שביעות רצון מן המערכת (אלו שאין בכוונתם להחליף את המהשב בעתיד הקרוב וכאלו אשר מתכוונים לההליפו מסיבות כלכליות), בכולם (100%) בוצע חקר היישימות על ידי צוות משולב של אגטים מו הארגון ומגורם חיצוני. זאת לעומת 89.5% בהם בוצע תקר הייטימות על ידיל צוות מן הארגון ו- 33.3% על לדי צוות תיצוני. .. מבין הארגוביס טלש בכנובתט להחליף את המערכת עקב יישומים ועומסים בלתי צפויים (חוסר שבלעות רצוך), לא היו כאלו שתקר ה?ישימות בוצע אצלט על ידי צוות משולב, לעומת 10.5% בהם בוצע חקר הייטימות על ידל צוות מן הארגון ו- 66.6% על ידל צוות חיצוני. / טבלה זו מצבלעה על העדפה של צוות משולב על צוות מן הארגון בלבד, וזה | עדיף על צוות חלצונל. ממצאים אלו החוזרים על עצמם בטבלאות המתארות את מבצע? תקר היישימות כנגד שביעות רצון מנהלי המחלקות ושביעות רצון המשתעמשים עס סטלות קלות. (פ9 % כנגד 33 ? ו- 9 + כנגד 34 ל - עמ' ‏ ). עובדה זו בסתרת על ?די הטבלה המציגה את מבצעי חקר היישימות כנגד קכלת אותה החלטה (9 % כנגד 35 צ ), אשר על פלה לא ניתן לדרג את הצוות המומלץ. אם כך, מסיכום הטבלאות הדנות במבצעי הקר הללישימות, מתברר שביצוע חקר היישימות על ידי צוות משולב עדיף על זה המבוצע על ידי צוות מן הארגון, וזה עדיף על ביצוע חקר היישימות על ידל גורם שמחוץ לארגון. תופעה זו יכולה להיות מוסברת על ידי כך שצוות הוקרל היישימות מן הארגון, מושפע במהלך חקר היישימות עקב היותו מורכב מעובדי הארגון, שראייתם את הארגון אלנה אובל?קטיבית לגמרל. סיבה נוספת יכולה לנבוע מחוסר כח אדם מקצועי ברמה גבוהה היכול לבצע את חקר היישימות מבין עובדי הארגון, כך שבמקרים בהם בוצע חקר היישימות על ידי עובדי הארגון בלבד התגלו שעורים גבוהים יותר של חוסר שביעות רצון לעומת ביצוע על ידיל צוות משולב. , אולם, צוות מן הארגון נמצא עדיף על צוות מתוץ לארגון, אשר הארגון זר לו לחלוטין. השילוב של ראלה אובייקטיבית (ואולי מקצועית יותר) עם הכרת הארגון, מושגת על ידי צוות מעורב, של גורמים מבחוץ ומתוך הארגון. . 2 (3 12.4 ₪ 81 - תכנון חקר היישימות - ב- 21 (63.6%) ארגונים הוכנה תוכנית מוקדמת לחקר היישימות, בעוד אשר ב- 12 (36.4%) לא תוכנן חקר היישימות. בכל הטבלאות המציגות את תכנון חקר היישימות כנגד ה"קריטריונים" לשביעות רצון (%10 כנגד 31 צ עד 35 צ - עמ' ‏ ), להוציא הטבלה המציגה את תכנון חקר היישימות כנגד שביעות רצון מנהלל המחלקות (10 + כנגד 33 /), ניתן לראות שארגונים בהס בוצע תכנון הקר היישימות בטרם ביצועו בפועל, הביעו שביעות רצון גבוהה יותר מאלו אשר לא בוצע בהט תכנון חקר הללשימות. הצגת תצורות (קונפיגורציות) אלטרנטיביות בדוח היישלמות הצגת הגורות. עקונפ"בררציוה. אנסררטיביות בדו ה בכל הארגונים טנבדקו, דווח על הצגת תצורה כלשה? בדות הלישימות. ב- 27 (81.8%)ארגונים הוצגה יותר מאלטרטיבה אחת. מן הלוחות המצלגים שאלה זו, כנגד הקריטריונלם לשביעות הרצון (14 צ כנגד ‏ 31 % עד 35 ץ - עמ' ], ניתן לראות שביעות רצון גבוהה כאשר הוצגו מספר תצורות מאשר בארגונים אשר הוצגה בהם תצורה אחת. בטבלאות המצלגות שאלה זו כנגד שביעות רצון מנהלי המחלקות והמשתמשלם ביתן לראות סטלות קלות, אך בסה"כ נראה שלשנה העדפה להצגת מספר אלטרנטיבות. דיווחי התקדמות במהלך חקר היישימות 4 (42.4%) מהעוניס על השאלונים מסרו על דיווחים שוטפים במהלך חקר היישימות על התקדמותו. בין מקבלי? הדיווחים היו חבר?ל ההנהלה, מנהל ענ"א ואחרים כגון מנהל מחלקה אחרת וכד'. 9 (57.6%) לא דיווחו במהלך חקר היישימות. . ₪ 82 - מניתוח הלוחות הבודקיט פעילות זו עם הקריטריונים לשביעות הרצון (15 % כנגד 31 % עד 35 /), נראה שקליט חוסר עקביות בנתוני הלוחות, כך שלא גיתן לראות את השפעת פעילות זו על שביעות הרצון. 5 דרישה להשלמת פרטים בדוח היישימות כדי לעמוד על מידת המעורבות של מקבלי דוח היישימות וכן לעמוד על איכות חקר היישימות, נשאלו הנחקרים באם היתה דרישה של מקבלי דוה הללשימות להשלמת פרטים ההסרים לדעתם בדוח הלישלמות. 2.0% דיווחו על דריטה להשלמת פרטלם לעומת 78.8% אשר לא נדרשו להשלים פרטים בז'וח הילשימות. עובדה זו מעידה על אחת מן השתללם: או שדוחות היישימות הלו במרבית המקרים טובים ושלמים, כך שלא נדרשה השלמה, או שמקבלי הדות אינם מעמיקים בקריאת הדוה וסומכים על מבצעי חקר היישימות שהממצאים אכן משקפים את צרכי הארגון. בכל מקרה, לא נראה מניתוה הלותחות הדנים בשאלה זו (18 צ כנגד 31 % עד 35 /), שלשנה השפעה על שביעות הרצון מן המערכת שנבחרה. ב- 39.4% מן המקרים הוגש דוח היישלמות להנהלת הארגון. ב- 18.2% הוגש הדוח לאתחראי לענ"א בארגון וב- 42.4% הוגש הדות לגורמים אחרים כגון: מנהלי מחלקות שאלנם אתראים על ענ"א בארגון, וועדת ההיגוי שנכללה גס היא בקטגוריה זו. - . 87- 5 כהכנת קריטריונים להערכת המחשבים המוצעלם ב- 17 (51.5%) שאלונים דווח על הכנת קריטרלונים להערכת המתשבים המוצעים, לעומת 16 (48.5%) בהט לא הוכנו קריטריונים כאלו. על סמך הטבלאות הבודקות פעילות זו כנגד הקרלטריונים לשביעות רצון (19 צ כנגד 31 / עד 35 +), ניתן לראות שבארגונים בהם נמסר על שביעות רצון גבוהה יותר, דווח על הכנת קריטריונים להערכת המערכות המוצעות, לעומת רמת שבלעות רצון נמוכה יותר בארגונים שלא הכינו קריטריוגים כאלו. זאת ניתן לראות בכל הטבלאות הנ"ל, להוצלא את הטבלה המצליגה את הפעילות האמורה כנגד עמידת המחשב שנבחר בציפיות ממנו (%19 כנגד 1) , שבה לשנה הצבעה הפוכה לעובדה זו. 2 16 הפצת המכרז 1 25 (69.7%) מהנחקרים הפיצו מכרז בין *יצרני (סוכנל) מחשבים אחדים. 10 הנותרים (30.3%) לא הפיצו מכרז כלל. בכל הטבלאות המציגות את הפצת המכרז כנגד הקריטרלוביט לשביעות הרצון :(20 % כנגר 31 % עד 35 ץ) ניתן לראות בצורה ברורה שארגונים שד?ווהו על שבלעות רצון רכה לותר הפיצו מכרז, בעוד אלו אשר ךדיווחו על רמת שביעות רצון נמוכה, לא הפיצו מכרז. 2 2 עורכל המכרז הנשאלים נתבקשו לציין מי השתתף בצוות אטשר נלסה את המכרז. מן התטובות נבנו שתי קבוצות: "צוות מלא" ו"צוות הלקי". כלומר, צוות אשר כלל את כל בעלי התפקידים אשר נכללים במ סגרת המודל בעכודה זו, לעומת צוותים שחסרו בהם בעלל תפקידים אלו או אחרים. לא יוחסה מטמעות לבעל התפקיד התסר בצוות. .4/. 227 43 = 84 - ב- 15 (65.2%) מהמקרים ערך את המכרז צוות שכלל נציג צוות חקר היישימות, בציג הנהלה ומשפטן (צוות "מלא") ב- 8 (34.8%) חסר היה אחד או לותר מבעלי התפקידים המוצכרים. מבדיקת הטבלאות המתייחסות לשאלה זו (21 ץ כנגד 31 ץ עד 35 ץ). לא ניתן לומר בצורה פסקנלת שארגונים בהם ערכו את המכרזים צוותים "מלאים" היו שבעל רצון יותר מן המערכת, מאשר ארגונים בהם נערך המכרז על יד? צוות "חלקי". יחד עם זאת, ישנה נטלה קטנה ביותר לשביעות רצון גבוהה יותר בארגוניט בהם ערכו את המכרז צוותים "מלאים". דרישת הייצרניט למלידע נוסף באף אחד מן הארגונים המופיעים במחקר זה, לא נדרש מידע נוסף על ידי המציעים אשר הצרלך איסוף נתונים שלא נאספו קודט לכן. (22 ) כבגד 31 / עד 35 +). דחיית הצעות לאחר בדיקה ראשונית 4 (60.9%) מן הארגונים דלווחו על דהיית הצעות לאהר הבדיקה הראשונית, לעומת 9 (39.1%) בהם לא היתה פסילת הצעות על הסף. בכל המקרלם בהם נפסלו הצעות, הסיבה היתה אל עמידה בתנאי המכרז. מהשאלה הנ"ל ניתן היה ללמוד על טני דברים: א, רמת הביצוע של הבדיקה הראשונית כפי שנררש במודל; ב. שלמות במכרז המונעת מלכתחילה אפטרות לקבלת הצעות שאינן עומזיות בדרישות. ./ 5 גבהיר בקודות אלן: פסילת הצעות על הסף מעידה על בדיקה ראשונית כנדרש במודל. אולם, אם המכרז הוכן כהלכה ונוסח בצורה בלורה, הרי שלא צריכות להגיע הצעות שאיבן עומדות בדרלשות להוצלא אולל פגמלם טכנלים, אשר אינם צריכים לרוב להבלא לפסילת ההצעה. כך שאי פסילת הצעות אינה מן ההכחז מעידה על חוסר ביצוע של הבדיקות הראשוניות. , מאחר ושתי נקודות אלו עומדות בסתירה אחת לשניה, לא נלתן לבדוק על סמך התשובות לשאלה הנ"ל את מידת השפעת הפעילות על רמת טביעות הרצון מן המערכת שנבחרה. גם מניתוח הטבלאות הדנות בשאלה זו (24 ץ כנגד 31 / עד 3 +), לא ניתן לעמוד על השלכות הפעילות על שביעות הרצון. ../. = 86 - 8 בביצוע בדיקות (הערכות) ביצועים +1 12 3 ב- 27 (81.8%) מן הארגונים בוצעה הערכת ביצועים, בעוד שב - 6 (18.2%) לא בוצעה בדיקה כזו. בכל הטבלאות המציגות את ביצוע בדיקת הביצועים כנגד שביעות הרצון (26 כנגד %31 עד 35 +) להוציא הטבלה המציגה את בדיקת הביצועים כנגד קבלת אותה החלטה לבחירת המחשב (26 / כנגד 35 ), ניתן לראות שבמקרים בהם היתה שביעות רצון מן המערכת, נערכו בדיקות לבלצועי המושב לעומת שביעות רצון ירודה במקרים בהם לא בוצעו בדיקות כאלו. בכל המקרים בהם בוצעו בדיקות ביצועים למערכות המוצעות, מונתה וועדה מיוחדת לצורך זה. (27 )). ב" 1 (77.8%) מהמקרים קיבל המחשב שנבחר את ה"צלון" הטוב בלותר בבדיקות הביצועים. זאת לעומת 6 (22.2%) בהם לא נבחרה המערכת שעמדה בצורה המוצלחת ביותר בבדיקות הביצועים. בכל הביצועים להוציא זו המציגה את השאלה כנגד קבלת החלטה הוזרת לבחירת המערכת (28 / כנגד 35 /) נראה שבמקרים בהם היתה שביעות רצון מן המערכת שנבחרה,. נבחר המחשב שעמד טוב ביותר בבדיקות הביצועים. לעומת זאת, במקרים בהם נבחר מחשב אחר, הו בעה אי שביעות רצון בשעור גבוה ביותר. ./ 24.9 החוזת 1 2 - 87 - בכל הארגונים שנחקרו, החוזה הוכן על יד* הייצרן (29). הארגונים בדקו את החוזים על ידי צוותים אשר חולקו לשתל קטגוריות על פי איוש הצוותים כנדרש במודל: צוות "מלא" וצוות "חלקי". ב- 23 (69.7%) מהארגונים, נבדק החוזה על יד? צוותים "מלאים" שכללו נציגי: צוות הקר היישלמות, ההנהלה ומשפטן. בטאר 10 המקרלט (30.3%) הצוות היה "חלקי". לא היתה התלחסות לפונקציה החטרה בצוות. מבדיקת הטבלאות (33 ל כבגד 31+% עד 35 +), לא נלתן לומךף מה? השפעת הצוות הבודק את החוזה על טביעות הרצון מן המערכת הנבחרת. ₪ ./. 10 = 88 - סכ ורם לא כל המשתנים שנאספג, נבדקו ובותחו בפרק זה. הלקם, אלו המנתהים את הפעילות כפונקציה של הסקטור אללו משתייך הארגון, יעשה בפרק הסיכום. החלק האחר מוצג בגספחים ללא נלתוח מהסיבות הבאות: - | התוצאות אלנן ברות ניתוה מהלות הטבלה בת משתנה אחד לפעילות (כלומר, כל הגהקרים פעלו בדרך מסויימת אחת). - | הטבלאות מציגות פיזור שאינו נליתן לניתוח, עקב חוסר העקביות כתוך הטבלה עצמה או בין הטבלאות המציגות פעילות מסויימת. - | הפעילות הנבדקת אלנה משמעותית בהשלכתה על שביעות הרצון, ובכל מקרה הוצגו פעילויות אחרות באותו שלב, מהן ניתן ללמוד על אופל ביצוע השלב. את תוצאות המחקר והנלתוח נלתן לרכז באפיון "פרופיל של הצלחה" אשר כולל בתוכו מספר פעילויות שתאורן יובא להלן. לגבי יתר הפעילויות (המופיענת במודל) או שלא נאספו נתונים או שהתוצאות אינן חד-משמעיות כך שאלו לא תופענה ב"פרופיל" טלהלן: 1. יש לבצע ניתוח מקדים ולהגיש מסמך מפורט המתאר את הצורך במערכת מחשב חדשה. 2. ההנהלה תמנה וועדת היגוי (באם אינה קיימת) לבדיקת הצורך במתשב. ./. - 89 - יט לבצע הקר יישימות, בטרם ביצועו, יש לתכנן את חקר הלישימות. חקר היישטימות יבוצע על ידי צוות משולב של עובדי הארגון וגורמים מהוץ לארגון. בדוח חקר הילשימות לש להציג מספר תצורות חליפיות למערכות המהשב. יש לקבוע קריטרלונים להערכת המערכות המוצעות. לא נמצא חיזוק להשערה שיש להפיץ מכרז. במקרים בהם הופץ מכרז, היתה השפעה קלה ביותר לעובדה שהצוות אשר הכין את המכרז כלל את כל בעלי התפקידים הנדרשים במודל. ילש לבצע בדיקת ביצועים למערכות המוצעות. לשט הערכת הבלצועלם לט למנות צוות לצורך זה. אין חיזוק להשערה שחוזה הרכישה חייב להיבדק על ידי צוות כפל שהוגדר במודל. .. 5.1 - 90 - פ5 ר ק ה" : סיכום ומסקכות במסגרת המחקר נעשה נסיון ללמוד מהם השלבים והפעילויות הננקטות על ידי ארגונים במשק הישראלי בטרם התקנת/החלפת מהשב. בשאלון (שאלה 58), נתבקשו הנחקרים לרשום את הצעדים שיש לדעתם לנקוט, לפי הסדר הכרונולוגי של התרחשותם. מנתונים אלו אפשר היה לראות באם הביצוע נערך בתאום עס המודל שנוסח בעבודה זו. | - בשאלה אחרת בשאלון (שאלה 59), נתבקשו הנשאלים לללתס חשיבות לכל שלב. מתשובות אלו ניתן הלה להדגיש פעילויות בשלבים הנראים כקריטיים וחשובים. בשתל השאלות הנ"ל לא נתנו לנחקרים אפשרויות בחירה בין תשובות אפשריות ("שאלה פתוחה") וכנראה שזו הסיבה למספר הקטן מאוד של תשובות (3) שהתקבלו על שאלות אלו. לכן, אי אפשר באמצעות מחקר זה לעמוד על סדר הפעילויות שננקטו או על חשיבותן של הפעילויות השונות. ו במסגרת ניתות התוצאות שהוצג בפרק הקודם, נבדק כל שלב (או פעילות בו) כנגד שביעות הרצון מן המערכת שנבחרה. אולם, לא ניתן באמצעות דרך ניתוח זו, לעמוד על עקביות בביצוע הפעילויות, דהיינו מידת הביצוע לאורך התהליך כולו (בשונה מכל פעילות בנפרד). נספח 3 מציג תאור גרפי של דרוגי הביצוע לפעילויות שנבדקו באמצעות הטשאלונים. דרוגל הביצוע נקבעו כך, טהביצוע הטוב ביותר קיבל את הערך הנמוך ביותר בעוד אשר הביצוע הגרוע בלותר קיבל את הערך הגבוה ביותר. . - 91 - בגרפים תוארו ה"הישגים" של 29 משתנים אשר רובם נותחו בפרק הקודס. נבחרו ארבעה שאלונים אשר מהוים "קצוות" מבחינת הבעת שביעות רצון מו המערכות שנבתחרו. שני ארגונים הביעו את שביעות הרצון הגבוהה ביותר מבין הארגונים שנבדקו ושנייט הביעו את שביעות הרצון הנמוכה ביותר. מן הגרפים ניתן לראות שארגונים אשר הבלעו אל שביעות רצון, נרשמה עלייה חזקה בדרוג המשתנים הראשובים (2 /, 5 % , 6 ץ, 9 ץ ו- 10 ש) ולאחר מכן ייצילכות מסויימת בדרוג נמוך, ושוב עליה לרמת דרוג גבוהה לותר. לעומת אלו, בארגונים אשר הבלעו שביעות רצון מן המערכת, כל המשתניט הראשונים (2 % עד 15 /) נשארים ברמת דרוג נמוכה, ולאחר מכן נראות "קפיצות" במשתנים 16 / עד 19 +, ושוב יציבות ברמה נמוכה להוצלא שתי סטיות במטתנים 23 ו- 29/. משתי קבוצות גרפים אלו (אשר צוילרו כרציפים למרות הלותם בדידיט), ניתן לומר שביצוע ברמה גבוהה (דרוג נמוך) של הפעללויות, מביא לשביעות רצון גבוהה לותר מן המערכת הנבחרת. (זאת בהסתייגות המתייחטת לסטיות שתוארו לע*ל). הפעילויות ה"סוטות" מתייחסות לגורמים, להם מדווח צוות חקר היישימות, ואלו אשר להם נמסר דוח הישימות. בנוסף לאלו, מתברר מן הגרפים טלהרכב הצוות העורך/בודק את החוזה, אין השפעה על שביעות הרצון מן המערכת הנבחרת. . לעומת זאת, ביצוע ברמה נמוכה של רוב הפעילולות מבלא לשביעות ו'צון במוכה מ% המערכת.. גם כאן ישנן סטיות (הפעם לכיוון החיוב?) בביצוע הפעילויות, ומסתבר שגם אם נעשה שימוש בנתונים קודמים במהלך חקר היישימות, ובדוח הלשימות הוצגו מספר קונפיגורציות אטלרנטיביות אין בעובדה זו כדי לשפר את שביעות הרצון מן המערכת. מתוך דרך הצגה זו (אשר כאמור אינה מסכמת את כלל תוצאות המחקר) ניתן לראות שאין זה מספיק לבצע פעילויות אלו או אחרות כהלכה, אלא לש לבצע רצף של פעילויות ברמה נאותה. עצם הדיווחים במהלך תחקר הישימות נראלם הכרהיים ומביאים לשיפור דרך הביצוע של חקר הלשימות. לעומת זאת, מתברר שאין זה משנה למל נמסר הדיווח מאהר ולא חלה לרירה ברמת שבלעות הרצון עפ"ל קרלטרלון זה. פעילות נוספת אשר איגה משפיעה כנראה על שביעות הרצון הינה של בדלקת החוזה והפורום העורך בדיקה זו. כפי שצויין במהלך העכודה, כל הארגונים דוותו על הכנת ההוזה על *דל ייצרן המחשבים, עובדה המקובלת גם בעולם כולו. אין בעוכדה זו משום השפעה על שבלעות הרצון מן המערכת. ₪93 - 2 בדיקה וחיזוק/דתיית ההשערות ד ררל בטעיף זה נסקור את ההשערות שנוסחו בפרק המבוא. 5.2.1 5.2 ההשערה הבסלסית היתה שקיימת סדרת פעילויות מנהליות שהארגון בוקט בטרם רכישת מחשב. תוצאות המחקר הוכיחו שאכן קיימת סדרת פע:לויות שהארגון בוקט. לא כל הפעילויות אשר פורטו במודל בוצעו על ידי כל הארגונים שנבדקו. בהרבה מן המקרים ניתן הליה לראות שמבין הארגונים אשר הביעו אי שביעות רצון מן המערכת, אחוז גבוה היה מאלו אשר לא בצעו פעילויות אלו או אחרות. (לדוגמא: ראת סעיפים 4.2.3, 4.2.8 בפרק ד'). כל סטיה מהתהליך (סדרת הפעילויות) "האלדאל?" מב?אה לההלטה טובה פחות.,החלטה פחות טובה גורמת לירידה ברמת שביעות הרצון מן המערכת הנבחרת. ביתוח התוצאות מוכלח שברוב הפעילויות שנבדקו, סטיה מן הפעילות ה"אידאלית" המנוסחת במודל מביאה לירידה ברמת שביעות הרצון. ניסוח מדוייק יותר לקביעה זו הינו, שבארגונים בהם הובעה אי שביעות רצון מן המערכת, הלתה סטיה מן המודל בעצם ביצוע פעילות זו או אחרת, או סטיה בדרך הביצוע מן המוצע במודל. ‏ . - 94 - / , 3 הערנת כללינת מתוך סררת הראיוננות אשר נערכו עם מנהלי יחידות הענ"א, אפשר היה להווכת שאין השאלוך מספק את מלוא המידע על אשר התרחש בפועל במהלך הפעילויות שבטרם רכישת המחשב. להלן תובאנה טתי דוגמאות אשר באות להסביר את הקביעה הנ"ל. 1 משרד ממשלתי המפעיל מחטב המוגדר כבינוני (על פי הקריטריונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), הזה במשך שניט רבות צרכן של לשכות שירות (או מערכות מחטב אתרות). היקף עיבוד הנתונים של משרד זה הצדיקו בדיקת האפשרות להתקנת מחשב עצמאל. האווראי לעיבוד הנתונים הכין תזכיר מפורט הכולל נתונים כמותיים ואשר כלל בין השאר שיקולים כלכליים ושיקולי נוחות יהידת עיבוד הנתונים, שאנטיה חייבים היו ל"רוץ" למחשבים שונים כדל לבצע את עיבודיהם. התזכיר הוגש להנהלת המשרד וזו מצידה דרטה השלמת פרטיט אשר הוגשו. הנהלת המשרד אלשרה את ממצאי התזכיר ומצאה לנחוץ להמשיך ולבדוק את הצורך במחשב עצמאל . . מונתה וועדה לבדיקת הצורך במחשב, אשר ניתן לראות אותה כוועדת הלגוי. הוועדה כללה את כמנכ"ל המטו"ד למינהל, מנהל יחידת עיבוד הנתונים, סגן מנהל יחידת עיבוד הנתונים, נציגי אגף תקציביט לענייבל כספים לאוטומציה וכן נצלג נציבות שירות המדלנה. בסמכות הונעדה היה לקכל התלטנת רחבות בתתום הכספל ומשאבי האנוש. הוחלט על ביצוע חקר יישימות על ידל גורם ציבוול אחר, אשר כלל גם נציגים מן המשרד עצמו. הוכנה תוכנית עבודה לחקר היישימות על ידי ראש הצוות (אשר היה מן הגורם הציבורי). תוכגית העבודה לא נבדקה ולא קיבלה אישור. חקר היישימות כלל בתוכו בדלקת ביצועים של מערכות אלטרנטיביות (6708%6ה86), כך ששלב חקר היישימות כלל למעשה גט הפצת מכרז, בדיקת ההצעות וכאמור, בדיקת ביצועל המערכות המוצעות. על כן, דוח היישימות שכלל את תוצאות ה- %"08ת6ה86, הכיל מספר אלטרנטיבות לתצורה המומלצת לארגון. במהלך חקר היישימות לא נמסרו דיווחים על התקדמותו. דוח היישימות הוגט בסופו של דבר להבר? הוועדה ולהנהלת המשרד. לאחר הגשת הדוון היתה דרלשה להשלמת פרטים משני הגורמים שלהם נמסר הדוה. נקבעו קריטריונים להערכת ההצעות והופץ מכרז למערכת המחשב. עורכי המכרז היו אנשי אגף התקציבים, והמכרז עבר ברליקה של היועץ המשפטל , של המשרד. 3- המכרז הופץ ל- 10 ליצרנים והגיעו הצעות מ-*7. היו הצעות שבפסלר על הסף מאחר ולא עמדו בדרישות המכרז. כאמור, נערכו בדיקות ביצועים של המערכות המוצעות, לאחר שמונה צוות מיוחד למשימה זו. הצוות כלל אנשי עיבוד נתונים מן מהשרד הממשלתל ומאגף התקציבים. לאחר סדרת הב.'יקות הומלץ לבחור במחשב מתוצרת "א'' על סמך התוצאות של בדיקת הביצועים, שיקולי עלות ושדקולי מדינלות החדרת ייצרנל מחשבים חדשים לסקטור הממשלתי. . 2 96 - כנגד מחשב זה התבלט במיוחד מחשב של חברה "צ'י, העומד באותו סדר גודל של כח מיהשוב. מסיבה לא ברורה, אטר הוגדרה כ"סיבה כלכלית של חברה "'', הוחלט לבחור במחשב של הברה "ץ" . בסופו של דבר גרכש אמנט מחשב מחכרה ‏ "ץצ" , אך בעל עוצמה גבוהה יותר מזה אשר עמד במבחני הבלצועים. חוזה הרכלשה הוכן על ידי הייצרן ונבדק על ידי אנשי ענ"א ומשפטנים. בסיום הראיון הובעה שביעות רצון מלאה (של כל הגורמים, לדברי מנהל היתלדה) מן המערכת שנבחרה. הראיון הונחה כפי שצויין על ידי השאלון ונרשמו בו תשובות המרואיין. התשובות על השאלון. (ללא ראיון אלשי) לא היו מראות את העובדות הבאות: א. | שלב הקר היישימות כלל בתוכו בדלקת הצורך במחטב על פל עיבודלים קיימלט, בדיקת אלטרנטיבה לעבודה בלשכות שירות, הכרת הצורך במחשב עצמאי, קביעת קריטרלונים למערכות המוצעות, הפצת מכרז, קכלת הצעות ובדיקתן, בדיקת ביצועי המהשבים המוצעים והמלצה על מעוכת המחשב הרצויה. כל הפעילויות האלו חייבות להתבצע ואכן התבצעו. אולם, כולן בוצעו על ידי קבוצה די קטנה של אנשים מבלי שעורבו בכך חברי וועדת ההיגוי, אלא בסיום התהליך. ב. | המחשב שנכתחר לא היה כלל המחשב שנבדקו ביצועלו. ג. | מתוך הערה של המרואיין "שלמזלו" בחרו במחשב גדול יותר, אחרת היתה המערכת "נסתמוו" מהר מאוד, ניתן ללמוד שלא נלקחו בחשבון לישומים עתידיים וההערכות וההמלצות נבנו על סמך היקף העלבודים הקיימים בלבד. . 2 -=07 >< ד. | למרות שמנהל היחידה לעבַ"א דיווח על טביעות רצון מלאה מן המחשב שנבתחר (על לדי כל הגורמיט), נמסר לעורך הראיון משלתות עם אנשים שונים בארגון, על בעיות בהפעלת המחשב ועל עיכובים בביצוע העיבודים. ה. התהליך על כל פעילויותיו נמשך כשנה וחצ? מהרגע שהחלו בו. כל אלו אינם מקבלים כל ביטוי בשאלון. בניתוח תוצאות המחקר, הוכנסו העוכדות כפי שגמסרו על ידי האחראל לענ"א וההתייחסות אליהן היתה כאילו ענה על השאלון, תוך "התעלמות" מן המידע הנוסף. זאת, כדי להביא את כל השאלונים למכנה משותף אחד. דוגמא נוספת (אשר לא תתואר בפרוטרוט) הינה של מוסד פיננסי, אשר ביצע את כל תהליך רכישת המחשב כמעט כפי שמתואר במודל שבעבודה זו. התברר שבוצעה בדיקת ביצועי ההצעות למחשבים בצורה מדוקדקת על ידי וועדה שכללה בנוסף לאבשי עיבוד נתונים מן הארגון גם יועצים מגוף ממשלתל (על אף היות המוסד הפיבנסי פלטל). , הוועדה הכינה דוח מפורט ובו המליצה על מחשב מסוג מסויים, אולם הנהלת הארגון החליטה לרכוש בסופו של דבר מחשב שונה מזה טת ומלץ עליו מאחר והחברה המייצגת את ייצרן המחשב בארץ הינו לקות מכובד ביותר של המוסד הפיננסי. ההחלטה הינה לגלטימית ועניינית מבחינת המוסד (אם כ? לא בהכרח מנקודת ראות עיבוד הנתונים). בארגון זה מונתה וועדת היגוי אשר כללה איש הנהלה בכיר וזה לכאורע תואם במלואו את המודל המוצג בעבודה זו. אולם, נשאלת השאלה באם ההליט המוסד להעדיף ייצרן מסויים, מדוע היה צורך בהשקעה של סכומי כסף נכבדים לביצוע פעילויות של השוואת ביצועים על כל הכרוך בכך? מה עוד שייצרנים אחרים הוצרכו להשקיע סכומי כסף רציניים להכנת המערכות שלהם ל- %ז66008ה8 ? על כך לא התקבלה תשוכה במסגרת הראיון. (במסגרת השאלון לא היתה אפילו מתעוררת שאלה זו). נכבדי ! שאלון זה נערך במסגרת עבודת הגמר לתואר שני בחוג למערכות מידע בבית הספר למינהל עטקים שבזווניברסיטת תל-אביב. עבודת הגמר מונחית על ידי פרופ. זאב נוימן, דיקאן בית הספר למינהל עסקיט. מטרת הטאלון לעעוד על הצעדים הקינהליים הננקסיט ע"י ארגונים בטרם רכיעת מחשב, אנו מקויט שבעזרתך, נוכל לבדוק מהן הפעולות,סנוקטים אירגונים במשץ הישראלי. . הטשמלון מופנה לאחרטי על עיבוד הנתוניס בארגונכם, אולם, באש האחראי לענ"א לא ליוה את תהליכי קליטת המהשב שבארגונכם, אנא, החזירוהו אלינו בציון עובוה זו. התעובות לשאלון חשובות לבו ככלל, מבלי להתייחס לארגון כפרט, יומובטח לכש ' קוומידע בסאלונים יסמר בסודיות מוחלסת. באס הגכם נתקלים בבעיות במילוי השאלון, נשמת לעמוד לרשותכס להבהרה ואף לבקר אצלכם לפי נוחיותכע. לבירוריט ולהחזרת השאלון גא לפנות ל: אלי וילוז"ני טלפון בעבודה: 8 (03) טלפון בבית: 4 (03) רח" אלי כהן 21, רמת-השרון. תודה עבור שתוף הפעולהף בטידרת השולות סבעמרד זע אנור מבקטיס (עמרד על פרטר המחטר שברטרהבט רלעמרך על השתייברפר הטקסוריטלית בעוסרקרר הפוקרי+ם ל אררגרנכם. 1 ציין את הענף העיקרי בו עוסק הארנון: כזיוגמא: העטית, כניה, מסהר, בנקאות: בטות, חסםל, מיס, הובורה, לשכת שירוזת לענ"א, חנוך, טדע ומד": 46 העתייכות סקטוריאלית לפי בעלות עיקרית על הארגון! [.] פרטי, ₪ ציבורי, [] ממטלתי. 3 | פרסי המחשב סברעות הארגון: א עוצרת , וו ה, זגם ג. תאריך התקנה רו 4ב מתיר קניה (972) 2 , . ה. ‏ דמי טכירות תוושייט (כולל אתוקה) למסטוית אחת בלבד (כ-0) > ל אם הארגון ההליף טמחשב בתקופה טאזרי 1.1.74, פרס להלן את הסעימיש שלטעלה לגבי המחטב הקודט: ור 9 ו ג. תאריך התקנה 22-בש- דב מחור קגיה (073) שששטט-ח----. ה דמי שכורות תודעייט (672) שפחיסדרר : 2. בסידרת העאלרת הבאה, ונר מבקשרם לעמדד על הטלבים רהפמערלרת טנקס אררגרגנכם לקראת דברשון/ עבררות המחטב הנמצא ברשרתבם. הפאלוות מרפיערת ברצף אהד, עם אפטררת של דרלרג על טיררת שאלר5 רב הטאלרת בקרת לברר ערבדרת. אנא, העזר במסמכדם אשר בודטר מררכזרם בהרגרנכם ‏ "בתדק המחטה". קוו תהרלה את כל התטרברת האפטרדרת לכל שזולה, רבתר במתגרמה ביותר ע"ר סרמרן -" < " במטבצת המתארמה. 2 .6 7 באיזה דרך הוצגה לראטונה הדריסה למהשב הדס?. ם תזכיר מפורט הכולל נתונים כמותיים, ב תזכיר קצר בלתי מפורס, 8 ₪ חה בעל פה (בדיון, יטיבה וכד") 71 אחר-בב (נא לפרט! 4 מי הכין את התזכיר חאו העלה הנוטא לדיון ? ₪ דריסות ארגון הגג. 7]) מנהל זמיךצה(לאיבו קעור לע5"א) ב מנהל הארגון. = איזה ו דד מנהל יהידת קנ"ט 3 אטר (בק לטרס) ךָ ! ב בנ אילו פרסים הודגסו בתוכיף/טיחה 7% איין 2-2 מתמפורטים להלן:- יחת , ₪ :תונים כמותיים ₪1 אי שביעות רצו] מהמערכת הקודפת [.7] "הוושה" טל עומס גדול. | הזכיר/סיהה כללייט ללא פרעים. ן ] שיקולים בלכליים ₪ אהרים (פרט) 4 וס בפני מי הוצגה הדרישה הראטונית לרכיטת/התלפת המהשב? ן ] ארגון הגג. ] | מנהל ית" ענ"א: 4 [] מנהל הארגון ב מנהל בתלקה (איזה) , ["] הנהלת הארגון [ ]י אתך (פרט) 1 0 ו האס נדרש מגיס התזכיר/סיהה להשליש פרטים 1 דט 1 א 99 11 12 האם מינה הארגון וועדה כלשתי לצורך בריקת הצורך במהשב תדע 7 (עבור לשאלה 16) ם לא. ך] ט ציין את הפסירם בארגון של תכר*ל הוו? את המומסד אותו הוא מייצג. סמונתה,אה הלתתף גורט חיצונ', 4 . +, במה פעמים (בקרוב) נפגטסה הוועדה מרגע הקעתה ועד פיזורה? . (ציין מספ4ף) היההה-הה- אילו החלסות עקרוניות קכלה הוועדה הנ"ל? ציין אחדות:. דוגטא להחלכות: ביצוע חקר ישימות, השלסת פרטיט בחקר היגימות, ררישה לבדיקת אלטרנטיבות גוספוה, קביעת קריטריוניט לפערכת,סיקלול תקריטריוניםס וכו". האס היה בסככות הוועדה להתליט בטם הנהלה הארגון, לבצע עעולות אלו או אתרור, הכרוכות בהוצאות כספיות מרובות? 77 5 ב לא +. ₪ 4 ציין מספר מקרים מאפיינים בהפ נזקקו להכרעוה הוועדת. הדהדהדהההההה וד הדוודהה החדה ההה.*<= ההחהה5-=<. "הההייה "ד ההיה"ההה- ,== == ידייה החדהה דיחיה דד הדחה הד זהקיה.. דח החדהה הייחדה ההחה-ה == - שש דד הד זר ההחיה-= הוה הקהדידיה הח" הלחה ריודדוה.=ה=-==. 5 תי הביא את בעיותיו להכרעת הוועדה. ציין את תפקילו. דוגמא לתטקירדים: חבר בצוות הקר עישיתות, האתראי לפרוייקט,מנהל ית" קנ"א וכ% . דדההידה החדהה והדודזה-הה= הההה= החדהה הההההקרר רקה "חווטה הדרחה תוחיחה. , 6 האם נערך חקר ישימות בטרם רביסת המחטב ? ה לא, ‏ - עבור לסטלה 34 ב כן. 7 מי בצע את חקר היטימות (סקר) 7 ה צוות מהארגון, + = צוות של גורם חיצוני + ₪ צוות משולם (מהארגון ותכחוץ) גבל 3 ₪ / 1 5 צב 2- 8 ואש הוכנה תכנית עבודה מוקדכה לבצוע חק ב לא. (עכור לשאלה 21 ). י ך] 3 9 מי הכין את התכנית הכוקדמה 1 " | | ראש צוות חקר הישימות. ה הוועדה הנ"5. ₪ אזר (פרט) 0 פיז אשר את תכנית העבודה + ציין תפקיד (הוועדה, האהראי לענ"א,וכר'). 8 לא היה צורך באשור, : ל ₪ 2 .3 .4 .5 .6 האם נעזר צווה חקר הישימות בנתונים שנאספו קודם לכן, או שכל הנתונים גאסעו 4 . ונבדקו מחדש 7 ה נעטה סמוע בנתונים קודמים, 4] רוב הגתונים נאספו ונכדקו מחדש. האם הומלץ על סוג מהשב מטויים בדו"תח היסימות 1 8 כן. ] לא - עבור לשאלה 24. מה היו השיקוליס העקרייס להמלצה על המחשב המסויים 1. ציין "מספר" המאפיין אונ מידת חשיבותו סל כל גורט, כאעשר "1" - חשוב ביותרן "9" - בלתי חסוב לחהלוטין. ה בצועי המושב . יכולה להרהבת המערכת . ד בצועי התוכנה. רמת העירות של הייצרן. זמן אספקה. התאמה לייצומים בארגון. ₪ חבילות תוכנה שמספק הייצרן. נסיון קודט עס מחשב מאותו סוא. אמריט (פרט) ---ה היחה ו [: עלות מערכת המהשב, האם הוצגה בדו"ח הישימות, הקונפיגורציה הסוכלצת לארגון ? ₪ כן. ה לא. האט הוצגו מסטר אלטרנטיבות אפשריות 1 2 ] כו. ב לא -- עבור לטאלה ‏ 27. איך הגיעו האלטרנטיבות ה.ונות לידי עורכי חקר הישימות 1 | | נסיי:ם המישי של עורכי הטקר. | ן פניה לייצרנים. | אטוף מידע ככקורות שסונים כגון: ספרות, תערוכות, בערכות דופות וכוד", רַָ דרכים אהרות (לפרט) ,. 0. 7 7 רסום את שמות הפרקים של דו"ח היסימות. הד ההחה דה החדהה וי ה-ההההויהה-ח ה-- ו הדחה היח ‏ הי הדוד הההחיה דיה <=-הה החל החדהה הקדה "ד דחה -%+ דד דהה היה קל 8 האם במהלך חקר היסימות, נמסר דווח שוטף ?ל התקדמותו 1 ₪7 כן. ] [ לט -- עבור לשטלה 31. 9 למי נמסר הדוות הטוטף 1 ציין תפקיד/יט. החיחיהה-ידהדההה == 0 פה הזיתה תדירות הדווה 1 [-] יוסית. [7| תלת טודטית. 0 7) 3 שכועית / דו שבועית. [7] עם סיוס כל טלב. 4 5 דן חודשית. ₪2 עם התעוררוה בעיוה עיוחדות. 1 למי נכסר דו"ח הישיטות 7 ציין תפקיד/ים . ורי 2 האם התקבלה דריעה להטלטת פרסים לאחר מסירת דו"ח היטימות? . 6 ר|גז. . זד| לא - עבור לטאלה 34. 3. מי דרי את הצלפת הכרטים 7 (ציין תפקיד/ים). 4 האס נקבעו קריטריונים להערכת הטערכוה האפעריות 1 ר] כן. [ |[ לא, - עבור לסאלה 36. | 2 ו .7 5 מה היו הקריטריוניט ואיזה "מסקל" (החשיבות הקריטריון 6 האם הופץ מכרז למערכת המחטב 7 2 :ו. ך] לא. - עבור לשאלה 44 7 ציין את תפקידם טל עורכי המכרז 1 דח 8 אילו טעיפים מרכזייט הופיעו בטכרז 7 ידדהה הזחהיחוה דיה ה ההדהחייה=. 9 בטיזה דרך הופץ המצרז 1 1 | פומבי (מעל דפי העתונות,או כל צורה פומבית אתרת) ₪1 למספר יארניט מוגבל (ציין טספר היצרנים) ב-%), נקבעו לכל קריטריון 1 המטקל ב-% *-לדהדרהה דלו הח הדחה וההחדה ההחדה יה "חקיי וההידחה רה ההיהחיקיה=->+ = לטרה /לצורליה > היה וחיחה. וההלקחטי>ה הדח חדלת ו הדוה "הההההההז לחה הההההחיה היה היה הד הד הייה זקלריה*הדדהיההוהדהייייהי הז רדיהדיחד ידוהיה היקי. 0 האם היתה דריטה של הייצרנים לנתוניש, אשר היה צורך לאספם בטיוחר 1 ₪ כן. וו לא. 1 כמה הצעית הוגסו 7 ציין כספר 2 האם היו הצעות שנפסלו על הסף 1 1] כ 0 לא - עבור לטאלה 544 7 4] 64 .7 49 מרוע גפסלו ההצעות 7 7050 : ד לא עמרו בדרישוג המכרז. | ] ההצעה וזיהה יקרה מאד, [ | המציע לא מוכר, [7] סיבות אחרות ל ד המציע מובר כבלתי מהימן. האס נערכה בדיקה של בצועז ההצעה/ות 1 ךז גו. ₪ ל - עבור לשאלה 50. אילו בדיקות נעטו לבצועי המערכות? ציין אתחרות אם היו. | 7] הטוואוו בכועיס תטורסיים (ע"פ פרסומים) .60005 |] 1 2 / ] ן תכנית טימולצית. | תערובת פקודות. ו = 1 : ; 4 ן / מודל מתימטי. [7 זייטות אחרות.(ציי]). ב 9% | ו הכנת תכנית סינטטית. האם הוקם צוות מיוחף לכריקת התאעות 1 [ | כז. : 0 | ₪ לא. ‏ - עכוף לשאלה 48. מח היה הרכב הצוות לבדיקת ההצעות 1 (ציין תפקירים) < האס הכחטב שנבתר הוא הסחטב טקבל ת ה"ציון" הסום ביותרד בכסגרת ההצקות 3 /] כן. - עבור לשאלה 50 | ֶ לא, > טאילו סיבות נבחר המחשב האאר 7 (ציין את הסבוה העקריות). ---הה ררה ההחרטויה-ה-ההה הד רדחה הוה זה החדייחההיההה-הה היחה "-ה=החה== == : | ל 0 מי הכין את חוזה הוכישה/שכירות 7 [] הארגון. [,] הייצרן (ספק). 7 > 1 מהו הרכמב האוות שהפין/בדק את החוזה 1 2 מי חתם על ההוזה? [ | מנכ"ל 7 ממנכ"ל ] [ מנהל ית" עג"ט. ציין תפקירים, ₪ א (075) 2 ברש ה 1 עד כאן שאלבר שאלרת בקטר לערבדרון יר התרתטר בארגונכס. בקברצת השהלרת הבורת, הגך מתבקט לחררת את זעתך רלהברע ות הונרלמרוור הגרסדת על הנרטהרם הנטאלרט, 3 4 6 האם לדעתך, המהסב עונה על הציפיות ממנו 1 | עולה על הצפו*. [ 7[ עונה באורה סלאה. =-ן עונה עחות מהצפוי, = 1 איגו עוגה, : . י האם קייסת כוונה לההליף את המחפב בעויד הקרוב 7 2-3 טנים, ₪3 ל ן כן. - מהן הסבות? (ציין מספר אפשרויות), תוספת ייעומים בלתי צפויים, | | עומטים לא צפויים. ר]ן אי טביעות רצון מבצועי המחשב. 0 אי שביעוה רצון כרמת הפירות. | כח האדם טל הארגון, 3 סבות אחרות (פרט) ₪ האם כנהלי הכחלקות פרוצים לדעתך החרוווי/בצועי המתשב 1 [ ]| פרוצים מאד. | | טרוצים. 5 + | ] ארישים, לא מרוצים ביוחר, דדה] 1 | בהתלט לא טרוצים. 1 מהי לדעחך סידת שביעות הרצון של ה"כשתטלים" (מהבלי הצירותים) משרותי ובבועיו 1 1 1 3 ₪ פרוצים לאד . | | לא מרוצים ביותר, 1 | פרוצים % בההלס לא מרוצים, 5 כ 1 | אדיטים, 4 המחשב . 7. לו היה בידך כל העיד העומד לרצותך כיום, האם היית חוזר ובוחר במערכת המחק הנוכתית 71 ב] כן - בההלט. 1 כן. ] אינני מקותנע. צחות 41| לא. מחפ לדפווך ההעדים העיקריים אר ההלביםס סיש לבלע בטרם בחזרת מערכת מחבב הדסה. 7 רטרט גת מסלביט לפי הסדר הכרוברלרב? שר לרעתך כריך להתבצע, ראש ל בב ב ב הקוחרה החידה --הההיקה-ה-= הליהק הקד חודה , אחרון. כתור כדרת הפעדים והטלביםס הב"ל, גלך כתש גרגים לך קריטיים והטרבים ביותר ? , בטת לדרגס כ" מתן בירן מ- 1 עך 90 כאטר "1" הזיבר ההטרב בירקר, ה- "9" טיותר. חשלב: הציוך: גם אם לא ענית על חלק מהכאלות כסיבה צו או אחתרה, אנת, התזר אלינו את הטאלון. 0 1 כל חאלון, הבכיל ולו רק הסובות "לקיות, חצוב לנו כאד. תוד: על עתוף הפעולה . בספת מס' 2 : רשלמת טענות לטוד נהשאלות בשצלון המתליוסות ;ליהן ה טע ב ה השאלות בטוע וך ה"מכפות" את הטענה (ראת בספה 1) 2.2.1 עצס התשובות על השאלון ,21( 6 ,5 4 2.2.2 7 2.2.3 30 ,29 ,28 ,20(,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 2.|2.4 : 17, 2.2.5 20 ,19 ,8 2.26 30 ,29 ,28 ,23 ,22 6 2.2.7 21 2.2.8 ,26 ,25 ,24 ,2 2.2.9 ,35 ,32 1 2.2.0 35 ,4 2.11 ,7 2.0 ,8 6 5 59 ,6 2.2.4 ,0 2..5 ,1 2,216 ,47 ,6 - 22.17 435 ,2 2.8 ,15 ,4 2.1.9 :ו‎ ,49 ,8 2,200 . 7 21 1 2.2 ,0 25 ,2 2.2.24 59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,3 2.2.55 המשתנה הב (פעילות) צנ תאור גרפי המתאר את רמת הביצוע של הפעללויות השובות לאורך התהלכ - 1 ייצל ו" בביצוע בספח מס' 3 הצגת הצורך במחשב כנגד סקטוב - "* ז ו ג [יש [ 0% דרך הצגת הצוויך במחשב 5 זט : 6 - שוכר תזכלו : יד קפ ! מפורט 1 0 1 1 ,2 1 -% 041/ן 7 2110 , 1 : 0 , .מש 1 פרטל 3 3-4 1+ 0-1 1 2 סקטור 6 1 40.7 0[ 10000.0 37.90 -ן צלבורל 1 החהחרההרן החההההחה1--- 77---|- 3 1 1 5 1 0 1 3 8% 1 -+.42 -] 60.00 1-0 0 37.5 | ממטלתל 1 הההההה--ן הההחהדה-1 ההדדררר-ן- 33 / 0 סי 60 10 12 20.3 4.3 שא זשז הצגת מצורך במחטב כבגד ציפלות מהמערכת ( , דרך הצגת הצורך במהטב זז א 1 6 60 שא זטז תזכיר תזכיר ו 1 3בע"ם 1 20 קצר 1 !מפווט 1 1ההרהרדה1ההדרהההה1החטרדרר-|[-4- הח--- 14 1 1 4 1 1 11 1 1 3 84 1 10.2 , 0 1 98.8 10 במלואן האם המחטב 1ההההחהה-1--- ההחחה!ההרהררר-1- 1 1 4 3-4 1 > 1 עונה על 2 3 1 7-1 1 30.00 10 25.90 10 מלל 11948 הצלפיות ממבו? 1דההדההה1ההההרדהה1רהרדהרר-]- 9 1 6 1 ס 1 1 1 4 4 11 00.60 10 060.0 ]| 0.3 | פחות מן הצפול 5[ 5-72 ] קה [= 4 / 10 6ן 0 170 1.6 3 4540 זו הצגת הצורן" במחשב כנגד כוונה להוללפו.: דרך הצגת הצורך במחשב % וו א 1 זש< 600 זז תזכיר תזכירן 1 גבע"פ 1 -2 קצר 1 1 מפורטן (מם ופ וכ נ ‏ כי םי ה םב ל ו ו ו ו ו מ ג0 31 1 31 1 . 0 [ 40.7% 0[ 050.0 0] 031.30 0] לא כווגה להחלפת 1 <פחה--כת] ששחה = ה ]ה המהשב בעתיר הקרוב ס 101 3-1 01 1 6 ] 18.43 ]10030.0 0 95.א1 1-0 כן-מסיבות כלכליות 1 דשרסררררן > כ מ := 4 1 1" ]1 | 1 ל 1 1 08.0 0[ 10.00 10 0.30 ]1 לישומים נוספים 1 ב 7[ ל 0 4 ן 1 1 ב 90 1 ז 1.ם 1 5[ 10.0 ]| הט 1 עומסים בלתי צפויים 1 הווהה = | הה-הה7ר=] ה[ 23 / 10 0ן 0 190 בו 0.3 45.5 ו הצגת הצורך במחשב כנגד שביעות רצנן מנהלל המהלקות א( 8 1 264 3 8 3 10 הצגת הצורךף 3 10 2צ דרן הצגת הצורך במחשב 11 שטס [ זשש 6060 תזכיר תזכיר [ 1 4 בע"ם "1 2 קצר 1-‏ |[מפורט 1 1 ההרחר---1 הד77ח7--1 הפהההה-הן יי 6-1 1 3 9-1 ו0: 1 28.0 -] 30.0 10 50.3 1[ מאוד 1 חלהדדה--15 ה-החדה--1 החדדד9ר-1- שבלעות רצון 11 5-1 1 7 7" 4 1 110.3 050.00 10 43.00 [ כף מנהל? המהלקות 1 77-7-----1 ד-7ד7---1 --ד77דד7---71 1 > 21 1 0 31 1 157.1 20.0 0[ |ט [ אדלשלם 1 החחהררר-1 ה-הדדדרה| 7-7777--91 / 70 6ן 60 2-4 13 45.5 שא זז במהשב כנגד שביעות רצון המשתמשלם אצ דרך הצגת הצורך במהשב ]| ז 600 , , 1 6 600 תזכל ר עזכיר1 21 1 1 מפורט1 1 [דהדהרהר-! החסהדהה- 1 3-1 1 ן וצ 1 1 - 15.6 1 מאוד 1 1 הרהה שביעות רצון 1 1 1 [-- 8 1 ה 45 המשתמשלם 1 1 החההחהדדד1- 31 [ 2 01 4-1 ]‏ %.42 -][ 20.0 1 18.5 1 אדישים 1 7ה7דחר-19 הההדדרהדן חחדהרהה-1- / 10 16 0 -211 200.3 4.5 שאזטז הצגת הצורך במחשב כנגד קבלת אותה ההלטה לביתץ 000] 1 60) 1 1 1 1 1 בהחלט כן קבלת אותה החלטה ו .דרך הצגת הצורך במחשב תזכיר תזכיר ]1 בע"פ ‏ ] 2 קצר 1 [ מפורט 1 -777ד-7--1 =שהרההתקן החהדדרהר1 1-1 3-4 6-1 1 14.3[ 30.0 0[ 437.5 1 >מדךְהסה-ן = 1 הד ]ה 31 1 5 7 1 42.4 ]1 50.0 ] 50.0 1 --77רר-17 = == דדד----717 31 24 6-1 1 42.9% 1 0 1 18.5 1 הלהה----1 1-7 ]ית / 10 מן +5 (3 21.6 4 מינוי וועהז היגוי כנגד סקקוך 0 1 א מינו? וועדת היגול 1 ]0 606 שגזטו 1 . . 5 ל ן / 21 ז 5 7 16 1 171 1 ₪9 1 ברטל 1 הפתההררקן לקה 19 סקטור כן ] 5 1 תה 01 4 ]1[ 44.70 10 38.10 | ן צלבורל 1 חדהרד-ר-ן קש ]= ב4ן | 5 נרכת 1 3 9 1 91.70 10 36.10 10 ממשלתי 1 קד = ההרהההסט1ת 4 12 21 0 1000 20% 010 | [שז מינוי וועדת היגול כנגד ציפלות מן המערכת 6 מלנוי וועדת היגול - 1[ 600041 אא 1 ז6ק₪ 600 זו 1 21 לא 1-10 כו ן [הרטררחרה1רדרלרההר|רהררדטהה . . תל 1343 1 :3 1 ט1 11 3.5 0[ 09.0 | 47.60 )ן . ו האם המחטב עוגה ה ל 1 ! - על הציפלות ממנו? 2 1 33.3 10 - 33.3 ן מעל הצפול 1ההחרחחר1רחחר----1- 3 1 2-1 5-1 : 3 ]1 41.7 10 19.00 ן פתות מן הצפול 1רהרדדדה|הרההררט-1- 4 12 21 60 170% 6% 6 זז מלנו? וועדת היגול כבגד כוונה להחלפוג המחשם / ₪ מינוי וועדת היגו? ‏ 1 60098 אסא 1 ₪61 60 שהזטן 1 1 2 לא ]כ ן כך ן 1ד-הדהההה1ההחהחדרר-ן קט 01 1 ך 1 18 1 1 הק 0בבם -] 53.3[ 90.7 10 לא כוונה להחלפת המחשב 6 . . : 4 , 2 בעתיד הקרוב? 8 1 10.7 10 19.0 [כן-מסיבות כלכליות [ 1 הדרדדרר-1- חחדק-כהות 5% 1 3 1 0 1 5 [ 1‏ 7.ם! 1 -5,? [כן-לישומים נוספים 1 ב ל | שו כל ₪ 1 1 1 1 1 7 1.ס 1 .ה 1 4.8 ]כן-עומטים בלתי צפולים 1 ו | ב ל 4 א [ק אוו ₪ 6% 0 68 109 מינוי וועדת היגול כנגד שביעות רצון מנאלי המחלקות . מינו? וועדת היגול6ץ 0 1 0 ] ז₪6 60% זט 1 ]0 לא 1-10 כךן ן 1דרחדחד-ה1דהררדר-ר-1 ג .1 5-1 1 יש 01| 3 4 ] 41.7 ]| -ל.40 | מאוד שביעות רצון 0 0 ל , ה 2 / מבהל? המתלקות [ %.-+‏ 7.ן| .1 1 1 כן 1 חהדההדחה1 הדד7----1- 0 4 1 ₪ 1 3 1 1 10.7 1 19.0 1 ארישיט 1 דדדדדה--1 777----15- 24 12 1 ו 100 16 0 0 מינול ווערת היגוי כנגד שבלעות רצון המשתמשלט וצ מינוי וועדת הלגוי 1 60091 9 ן ] ן0 6000 שגזטן 1 2-1 לא 1 וכן 1 1 -כדדדקדה- 1חרדהררדרח1]- הררד 0 2-1 1 -% 1 1 זנ 1 16.7 -] 19.00 1 מאוד 0 1 7 13 : 5 טבלעות רצוך 0 ] 008.3 10 9 | כו המשתמשלט 1-- החהחה]החרדהההה]- / 1 :3 1 -% 1 ל 1-0 1 .לש 1 טבפן 1 1 הד-הדדר-14 ו הו א " 4 18 01 או , 190 3.4 046 שגזוז / מינול וועדת היגול כנגד קבלת אותה מחלטה שבית 6צ מינוי וועדת הלגוי ‏ 1 0 א( ] ז₪06 006 שגוסו 1 1 א פא 1010 15 [ההההדחד]רחדדררה-) החטררחדה 10 4 > 1 םת 1 1 > ית , 7 / 2014 7 ] 3.1 1 בהוולט כן 1 חהךההתקפהור הליו ל קבלת אותה סן 4 7 1 9 1 4 [- 48.5‏ 008.3[ -20.9א ] כך החלטה 1 הדדחרחההן 77ח79ר---91 ז 1 3 1 6 3-1 .| 1[ 20.0 10 19.00 [לא משופנע 1 הההההה] =-הה-ר19ה 4 12 [< 0 0' 68 0 זו מבצע?ל הקר הלישימות כבגד סקטור שפצ / "604 ₪ מבצעי חק היישימות 61 608 וז צוות צוות צוות 1 31 הלצוב? 7 משולב! | נהארגון! וד הד 1י הלח--[] 5% לפ הרז ז "די - = 1 --- יי ו 101 6 1-18 989 - 1 10% ע שי טטר 1 ההההטט-ה[ח2- הדדח-1 הרחחרהר-1- 3 61 ו0ן 0 19 201 טקטור 8% 1 3 1 0% 1 ו [ציבורי 1 חדרחה-ה-| חדדדדרר-1 ההחדרר---1- 4 01 601 8-1 3-1 8 1 33.34 10 10/9400 20430 | ממשלת?ל 1 ההדהה---1 הדחחררח-ן 97777---₪1 3 סט 8 %9ן צ ]6 1-0 מו 22 7.0 זז מבצעל חקר הליטלמות כבגד צלפלנוג מוומערכת 9צ מבצע? הקר הייטימות 1 זאט0ס שטא ז ו60ק 600 וז צוות צוות : בהיצרב! 2 מטולה 13 1 ט 3-1 01 0ן 1031 [ג 2 8 1[ 0 1 3705 ]1 58.6 במלואן האט המהשב עונה על בה אל ב ו ו ל העיפיות ממכו? ון 1 0 1 4 1 ₪ 1 ₪ 3 1 33.3 10 50.0 10 00.30 מעל הצפול 1-ההדרדרר1י- היוס חו[ירדדררח-ו- 9 1 4 1 1 4-1 || = 4 1[ /.06 0[ 12.50 0[ ןבו פחות מך הצפול [החידהחהה1ההדרחרה-1רטההר-ה-1- 3 4 8 9ן 0 0' 1 בוול 0 וטו מבצעי החקר הלישימות כנגד כוונה לההלפת המהשב עפצ 1 ]60 א 5 מבצעי הקר הלישימות 1 ₪61 000 וס צוות - צוות צוות ! 1 >היצובי 1‏ 7מטולב !1 שתארגון ][מלהפת-רר/ההרתהה9[הה-- הפרהן ו 21 1 ה 1 8 4 1 101 1 כוובת להתלפת המחשב ] 100.6 - ]- 33.20 1 0‏ ל.זל 10 לא 1 ן ל ב בעעיד הקרוב סְ 1 0 1 0 1 ₪ 1 :0 8 |] טש 0-1 1 31.8 בן-מסיבות כלכליות י 1 דהדחה---1 הזהחחדר-ן ההחהדרר19- % 1 6 1 ט 1 0 1 ל 11 1 טיו 1 0 1 לופטן בןו-עומסים בלתי צפוליים 1 -צדדדדיר 1 77-דווחדר- גדדחדדר--1- 6 61 0-1 1 0 ב ז7 1ם [ 3323 0[ 0 1 0 1 1 הדחלדהדרן ה-ההדטחרן - 2 33 / ה ן ו 0' 18 0% 0 שה זטן נובצעל חקך היישלמות כנג+ שביעות רצנן מנהלל המהלקות 0 3 של מבצע? הקר הילשלמות 1 + ז6ק₪ | 1 הצוות צוות צוות 1 יהלצובל 1 למטולב 1 |מתארגוף של ב 2 2/5 כ = [ ב 1 0 1 5 1 3' ןָ 1 ג 1 1 1 0 1 [4 3 !1 מאוד 1 חחךזהחהה|רררהרטררן החההה---1- 1 3 1 4 1 / 1 0 1 143 1 9 1 8 1 כן 1דהחדררחי|דררהרהד-| החרהרררט|- 1 6 1 0 1 % 1 1 4 2ב 7-1 ן |.1-‏ | אדישים 1 החדדדרר-ן ההחהרה--1 ההדחרחה-]- = % 19 0 ₪.םן 0 76 וז מבצעל הקר הלישלמות טנגד שביעות רצוןךן הנשוומשים יצ : ]| | זאש60 ו מבעעל הקר הזלטימות 1 ]6 60 וע צוות צוות צוות ! 1 חצני > משולב , מהארגוף . 1 ן 3-1 21 1 1 הא מע 1 1067 1 375 1 10%5 תואור 1הרררר--1 ההההרלה-2-1 הרדרה-91 00 3-1 5% 1 16 [- 6 0 1 0 1 37.5 1 ז.3ון ] כן 1 חדדר-ן חהדדהדדר1יהט-ררר-1- זְ 6-1 21 3-1 1 4 > 8 ][ 37.20 0[ 00.00 10[ 9.60 ] אדישים 1 החררה--10 ח-הדרהה-1 ההחההרהרר/]י 3 ₪ ה לן 4 10 6 20 ל./פ זז מבצעל וקר היישלמות כנגד קבלת אותה הוולטה שבית 601 א מבצעי חקר הללשלמות 1 ₪6 600 זט צוות צוות צוות ! 1 3 היצונד ‏ 6 משולב 1 |מהארגוף 1--רהחרה--]1- דחחד|ררד----4-[ = - טן 1 + 20 1 )+ ו 1 ו 3 |] 10.8 ]25.00 0] 0 36.8 בהתלט כן 1 + 7-9 לה אה 4 7 הר - 1 דדדדדחר- 1- 10 1 4 51 ו / 1 0 5[ 06.70 ]| 07.50 010 30.80 רן כך 1 ההההחחר-! החלההחח-ן 777-----71 ז 1 1 1 1 1 ל 1 3 1 1647 1 1.12.85 2053 תא משרכגע 1 הכהה-הרקן הההרטדחרן החהההחטה1- 33 סט 8ּ פן 7 0' 170 6% ט.ז5 הזז שבלעות וצון הנהלל המהלקות שביעות רצון המשתמטים קבלת אותה ההלטה , תכנון חקר הלישימות כנגד סקטור 0צ תכנון הקר הייטימות ן 6 1 2 א -ן [הדדדה- --| / 4-כ 1 |[ 16.7 ]| 1 -6-7-7--17 4ן 5-1 8 [ 1.7 10 1 החהדדרה-] 14 5-1 1 4 ]1 10001.7 1 ==-1 33 12 100.0 6% 1 1 1 זי 60 , סקטור ציבורל 4 שהזטן תכנון הקר הלישלמות כבגד הצלפיות מהמערכת 10צ 001 תכגון הקר היישימות כןץ [₪6 600 וטו 1 1 2 לא 1-1 כךף 0 0 ן [ל--הרלה-ן הרה הרטפ[ ההכה כן 1 ₪ 1 !1 ז ה 39.4 [ 16.7 -] 50.8 [ במלראך האם המחשב עובת 1ה-דדהדהה1רחהרהר--91 על הצלםל ומנו? 11 61 5-1 1 / על הציפיות ממבו? 12 1 9040 10 03.8 [מעל הצפוי [הדחחרחטק[טרטדחהרה--[- ל 5 31 2.3 8 1פהוהת מן הצפול י- [- 3 01 7 10 0-10 ו הכנון חקר הללשילמות כנגד כוונה לההלפת המחשב טןצ תכנון הקר היישימות .1 1 0מה 1 1 לההההה--] 4 3 | 1 -0.1 1 3.3 1 1 ההחדדרהר1 גר 12 0.4% 100. . 1 ]ו כוונה לההלפח המהשב בעתיד הקרוב? ) כן-ייטומים גוטפיט ו שרוטן תכגון וקר היישלמות כנגד שבלעות רצון מבהל? המחלקות ו וי 10צ תכנון החקר הלישימות 7 לא0 1 + 4 == - . 1 זי 1 | ]6 605 1 1 1 3 מאוז שביעות רצון 0 2 כן מנהלי המחלקות 3 אדישים 10 תכפגון הקר הלישלמות כנגר טשביעות רצון המטתמנשים א א שה זטו 146 41 00 טגצ וופנון חקר הזילשיפות 1 מ לא זָ 1 כן [הדטדררט-] 2 1 1 4+ כל 5.31 1 | 0369 1 חדחדחדדהה1] ידדה 1 3% 61 1 10000.7 (.57פ [הפדרדהדה|ההחררדר 3-1 1 % 1 20.0 0[ 13.0 1 הההררחה-]הטטרחד-ר 10 1 בי 9 0 1 6002 0[ ] 1 1 [ד-- ההדרת 101 1 מאור שבלעות רצון 1 2 1 כו המשתמשים 1- 1 : [ אורלטיט. 41 ו שו תכנון חקר הילשימות כנגד קכלת אגתה החלטת שנית שא זז ט0ןצ תכנון הקר הלישלמות , ] 2 לא 1-1 כן [דרהררה--1 = 4 3 1 / 01 ]30 1 1 ו ו ו ב 0-1 4 -10 1 90400 -] -0.]: ל וא קיו וי <קרנ הל דד ד 4 3 4-1 1‏ -340 ה ין סרן תו ליה 1 הח וח 61 10 4% 6% ו 0 1 ז6 600 1 1 1 ו לשל 1 1 ג קכלת אותה החלוה 4-1 לא משוכנע שהזטז >וצ הצגת קונפיגורציה 1 זנוטס אנ אלטרבטלבלת 1 זזש 00 שו 1 יק לא ירד כף)- -1 1ה-הרחדטה דרה-רה-19 - ריד ץצ 7 ן 6-1 יע 4 1 10010.7 00-20 00 פמרטל . [פדדחדדדה|דדה-- 4-0[ שקט וו 13 1 2 1 נן 1 2 בל[ - 23.3 0] 40.7 -] צלבורל 1 הדרה.--] החדדחקיה-|- 12 1 3 1 0ן 1 3 ]1 005040[ 47.00 ן ממטלתי [.-. -ההר--1 ל 90 + שו 1- 5 0 27 0 10 12 8-ו | זז ץע הצגון קונפיגורציה זז א שלטרנטלבלוו ] זסק ]00 שהזטו 1 1 2 1-9 1 כן 1 1,-- ב 1-7 חר פד תוצד ]= -- ו 13 1 0 131 1-1 0 4% 1 0 1 1 ו ל האם המחשב עונת על 11 4-1 %- 2 הצלפלות טמכו? 4 1 07 1 0 על" הצפול [ההרחדרד-1>הח-ר---1= של 8-1 ג הז 1 4 1 3 1 29 הרת מן הצפ ]הרדה 1 טטר 1 - 3 6 1 60 0 12 18 זז 4צ זפגת קונפיגורציה 1 1 ו אלטרנטיבילת .6 ו 1 1 2078 לא -1 ככ5ך 1 1 ה-ן ]22 נש 21 1 9 [ 1 90 כגונג לההלפת המהטב , : 1 ז 0 . כ ב בעתיר הקרוב 4 1 2 1 + 1 0 / 14.%- 10 33.30 1 ]8.₪‏ ]כן-מסיבוח כלכללות 1 | ], 5 4 1 1 1 43 1 ג 1 [ 18.7 10 11 [כן-ייטומים נוטפים 1 דהה דודר 1 וחרחהדד-|- - ו ן נן ן | ו . ו וכן-עומסימ בלתי צפויים 3 6 7 ו ש.ט10 בי 8% זו . ב שאזשן אה והזטןז טן 30 16 4% 43 10 4+ הצגת קוגפיגורצלה 1 |]שסט אלטרנטיבית 0 1 יי יש 1החדדיטררי1דררדררררן סה ד 7 ה 31 4 ל 1 0.0 ]| 0.7 | מאותר 1 ידיד -- 1- -. > 1- 1 6 1 גן 0-1 ה 1 1 1 5 1 43 1 17 1 18.5 || אילשלם ] ההחדה--1 7 = == -1]- 6 1 60 12 ה.ןה ןז ץצ הצגת קונפיגורטית ב [9שס6 אלטרנטיכית 1 זשט 606 [ 1 2 לא 1 1 כן 1 1 הררדדחד]! הדדחדהדה93"[חיחהרררחד א 1 ד 1 1 3 [ 10.7 ]| 18.90 -] מאוד נדדדטדיח1ירהרטהה-]- 1 ₪ 1 סן ין 0 1 10000.7 -3.טם כן כך 1 ההחחההדה1רחהררהר-1- 1 1 ז 0 31 1 160.7 1 006406 ]אדיטים 1 ה-הרדהרה|-- החהחה-]- 0 1ק ו 0 ו שהזטז 1צ 1 0 הצגת קובנפיגורציה 1 זשש 6060 אלטרנטיבית 1 1 קלא -2 1 ההחחה---| חהההררחח[9חהחטחר- 001 1 6ן ו 9-1 1 0 1 בההלט כו 1 חדבדדדדי(ד-- *-החרד- 1- 41 1 אן 1 בר ז 7 1 8 1 1 החחרהרר-ן החדההרר-!- 1 2 1 5 1 3 1 -] .לשב ולא משוכנע ז ההחהחחה-ן הההה--ר-|- מ 1 צנ 12 18 זז שב:עווג רצון מנהלי המתלקות טביעות ראון המשתמשיט 1 קבלת אותה הוולטה דיווח במהלך חקר 1 . 7 היישימות 1 ₪6 600 שהזש)ו 1 21 לא 1010 כךן: [הרטחרררח1רהר-הרר-1 ל / 1ב 5 21 0 464 1 13 14.31 ! פרטל 1 1 > ה[ת 14 1 7 1 0 1 סטטור 9% -] 30.6 |[ - 42.0 | ציבורי 1 7 ה - 1 -9 דל = [- כן 7-1 1 םס / 39%[ 38.8 1 - 4209 | ממעלתי 1 ההחהההדדר] חהחחרהרה|- 4 9 ₪ 0 0 7.6 + שו פוצ 0 זז "יווה במהלך וקר , . 0 2 ז ]₪6 6060 ו "+ ]2 לא -1 0 כן 1 ] הכתאפספה | הלרהה-ר | של 13 1 6 1 7 דר|! | 6% ] 31.0 1 - 50.9 ובמלואן [הררטדחרר71דרד--ר--1- , 11 8-1 4( 3 1 6 על הצלפיות ממבו? 3 1 40.1 10 01-40 |מעל הצפדל [חדדסרהטט1]חחדחהדהה)- + 9 5-1 5-1 3-1 2 [] 000.3 0[ 2.0 פחות מן הצפול [הרדטלדרר]ידדרחקה-]- האם המחשב עונו 3 9ן 18 6 10 76 24 וו מןצ דיווח במהלך הקר 1 ]0 אטא" | הללשימות 1 זה 0 | 1 1 לא 13 ככ | ו מ ה בכר םק כ ב = ל ,4 הו 21 131 8-1 1 1 ג כוונה לההלפה 0 1 07.4% -[ ובל [ לא [החטרדדטרה]רחרררר--|- המערכת בעולד הקרוב 0 1 1 -% "יש , 0 ] 10-59 1 68.6 [כן-מסיבות כלכליות 1 | ו + 1 םש 1 0 1 ל 1 ] 5.ט) 1-0 19.30 [כן-ילטומים נוספלט 1 הדדד-19-7 ו 0 ד 2 0-1 1 ז 1.ס 1 10.5 -] 0-0 [כן-עומסים בלתי צפויים 1 = רה[ הימל ל הי[ קד 2432 9ן -ן ה | 100.90 5.6 4% שהזטז אנת באזטן צטצז שה ושן| 0% 00.0 אא שא זטוןו ןק 42 100.0 . ₪ 1 דיוות במהלך תקר 600 הלישיתות ז06 606 [ 1 ₪ לא 1 1 כן 1 ו ל ישן ו 7-1 71 101 ב 1 30.8 10 0 1מאוד 1סדטדרהרהה1]טהח--ר1-7ה זָ 9 1 4% 1 ₪ / , כו 1 47% 1 206 וקל ו המה ]1 הקטהלררה]- 3-1 1 3 ל 1 19.8 | 0 8.ן2 | |:דיטים ו פחהדדרררוה >ן 4ן 7 7.6 0-18 >זש] : פנ[צ דלווה במהלך הקר 1 ]600 הלישלמות 1 [ש₪ 606 1 ג > לא 1-1 כן | הרל לד הקהלל ]. אחיידיויריְ[דחדחיר רפת 1 5 1 1 41 .1 ₪ 4 660 1 5 + מאוד 1 החחרדרר-1 )ה [₪ 1 1 01 1 40.1 10 09.70 1-0 כן 1דחחדח--ה1רחררחר--[- 6-1 4+ 1 4 1 4146[ -1.] 1 ארלטים 1 לתהק-ר9ף] ה : צן 14 )+ 5.6 ו 0 פע דיווון במהלך הקר 1 ]60 היישימות ]1 ]₪60 606 1 ל ה [חהדדדחחה1רדרדררר-ן ההחדרדר- 0-1 6-1 0% 5 1 -3[.6 10 046 |[בהחלט כן 1 הדהדחחרר1ררררדרר-1- 1 10 1 60 1 0 1 5.0 1 4% ז כךן 1 הדחחדררר1חטטטה--ר1- 1 3 1 4 ז 4 1 15.8 10 3.80 0 [לא מטוכבע 1 ההההדדרה|הרהה77רה19- סן 19 60 סבזפ 4% שגזטן טשביעות רצון מנהלל המהלקות שכיעות רצון הומשתיוגים 1 לרפ קבלת אותה החלטה אא זט ו זו 4 19 ו ישן 3 10 00 [ ]96 606 1 ו 1 ו 1 ן ופרטל 1 סקטור 1 0 [ציבורי 1 3 ; ממשלתל 1 1 7 ו / 1 ] [₪6 6002 1 1 [ = ספה רס רד (10 00 : *במל ואר 9 האט המחשב עוגנה 2 [מעל הצפול על הציפיות ממנו 0% ופתות מן הצפזי יו זטז 1 0 1 61 60 1 | 1 מ דש ה 1 1 1 : כוונה לההלפת המחשב 014 1= בעעיד הקרוב 1 : וכן-מסלבות כלכליות / 1 (כן-5 לטרג לט נוספיט דרישה להטלמת פרטים 1 ג( לא ן ן כו 1הלההההרה] החחדחדרה 4 1 0 1 20.9 -ן 0 71------[ 9 בי שאי אלל 1 10 1 3 1 3.95 1 2 1 הההרדטטר1טדחקהר-- 3-1 1 4 ] 19.0 1 [.זכ [האטדד---ן 357 וי 06 / 4 2 3 דרלטה להשלמו פרטים זָ 8 לא ן -ן כךן [ זריט סד ד] וד פיטה וה ד 1 | 1 1 1 10000.6 140.30 1 -- -ן - ה 1 8 1 3 1 .0 1 0 [חקדחרהר-]1 ₪7 וו ו - 1 סט 1 3 1 1 [ 2.9 1 הרדהההר-] הההחחדרר 26 ז 83 בור צ דר שה להשלמת פרטים 5 77 ל ה ד-הרחחר-ן ה 5-1 1 -ם 1 7.7 1[ ]גל |ד-דדדדקדי] -יח יר 1 5 1 1 ] 1.0 1 13 1ההדדדר-| ההחדטדרת 1 5% 1 9 1 -%.5ן 1 0 [דדדי----ן = ₪ 22 ב' )ו 1 ד.! 1 0 1 הההההחהר1טחרחררדר 20 7 7 0 1- 1 , 1 ' וכן-עומסים בלעל צפולים 1= צ ו | 0 שה[טו מ[צ דרישה להשלמת פרטלם - 1 | 60091 אנ 1[ ז[ש 60% ו 1 ז 2 לא !| ן כן זָ [ הת תפדור ד | ו [ חדחדטטדה 14 1 0| 1 4 1 1 (ן ד64ו 1 23.9 1-0 57.10 | מאוד ] חדטטהחטן החהההרר-|- שבלעווג רצון 4ן 1 0ן 1+ 7 ו 0 1 קר של מנהל? המחלקות 1 --ההד----1 --פרטחדר -- [- 0 1 6 ]1 | 6 41 46 1 231 9.7 [ אזדישים 1חדחרהררחן ----9-- 1- 3 מ 7 ו ל.0ע1 ו 2-72 שאזטז א צרלטה להשלטת פרטים ‏ | 00497 אש ( ]שק 6 שו 1 ]2 לא )40 כך ן ]ח-רררהרר1טטחררררר! = הי כ 1 3 1 3 1 1 -₪ .1 1 15 1 9% ' מאוד ָ הההחדדדר1רלרה1-7-7- 64 161 4-1 3 טפיעות רצון | 1 01.50 ]27.10 | כך [ה-דה-ה--1 החחדה---1- המשתמלים / 1 7 1 0 1 0 4 1[ 20.9 |[ 9-0 | ארלטים 1 ההחחחחרדהן החחד-ר--71 ו 45 6 / 0 10 83 10 7 ץצ דרילשה להטלמת פרטים ‏ [ ]000% אנ 1 ]0 ]60 שגזטן 1 1 כן | -3------1[ -₪- רה רה 10 1 .- ו / 0-43 5 ז 0 ב ו כהחלט כן קבלוג אותת החלטה 10 5 [ 0 כל[ 76% ו בן ה וד ד ד [- 1 1 /- 1 3 לא משוכבע = 4 7 6 10 1 הז הכנת קרלטרנלוניט לבחלררוג המערכת כנגד סקטור יע הכנת קרלטרלוגים לבחלרת 1 זע הנכה 1 1 1 כ 1 7-7--5--| / + 1 21 1 17.0 0: 1 החחטחהחר| כן 1 0 1 8 1 ו.3 0ן |[ ד7ר--00-[ 13 1 1 34 1 47.1 ן [דחחרדדר-| 23 1000 ל.(ל הכנת קרלטריונלם לבחלרת ומערכת : פוצ 1 4 הכנת קרי טרלובים לבתלרת ן 0 המערכת 1 1 6 לא 1-1 כן 1 ו ו 43 4 7 1 -₪ 1 3004[ 63.8 10 39.30 הן | ו נש | ררקל א שאו | 6 1 3 | + - ירט --₪7- 1 9 1 8 ]1 ₪ -ֶ] זן 519 ו ]6-1 ש ציבורי סקטור 3 ממשלתל או ןי זוז כנגד הצלפלות מהמערכת זס 600 1 41 במלוטוך האס הטווטב עוכה על הצלפיות ממנו? מעל הצפוי או 60 ש<זטן הכנת קריטריונלם לבהלרת המערכת כבגד כרונוו לההלפת המהטב צןצ | הכנת קריטרלונלם לבתירת 1 0.3:1) 0% המערכת ]1 [₪60 600 שאוטו 1 1 לא 1 1 כן 1 [הרטדררדר|חדדררר--ן הההרהרדר ₪ 1 9 1 | 1 1 יו 5 00 1 3.סל 1 00 1 לא כוונה להוולפת 1 התה הר ו המחשב בעתיד הקרוב , 0 | בך-צסיבות בלכללות , בו 1 0 1 1 ו , 1 ההחהרחרטדן הההחדרד-|9 - 5 , מל נוספים 11 1 3 1 1.6 [ 5 1 הההחרררר] החדר9י--1- 2 7-4 1 0 1 / 1.ס ב 105 ו 0 יכן-עומסים כלתל צפויים 1 דסחטדהר-1 חחרהדרה-|- 241 106 7ן 7 100% ל.%+ ל.[ל זו הכנת קרלטרלונים לבחירת המערכע כנגד שביעות רצון מנהלי? המהלקות גצ הכנת קרלטרליובלט לבתלתת ]שש א 5 המערכת [ ]90 001 4[ 1 09 1 כ לא 1 1 כן ז | ו 14 1 3 1 !11 ] 1 3 ה 8 וצ אוד ל 2 + ו שביעות רצון 4 1 5 1 90 ו6 מנהזלל המזלקות |[ 20.00 כן 24.80 0ן כך ז ) 1 - 1 5 -0ן 1 1 3 1 31.30 ]1 %.כ [ אריטים ו החרדדהרה-1דטרררדהה|- 3 106 7 7-ו ט.טט1 3 2% וזו הכנת קרלטרלונים לבחלרת המערכת כנגד שביעות רצו המטומשילם . 9ןצ הכנת קרלטריובלם לבהירת] | 600041 אא נמערכון 6611 000 1 1 1 ל פא 1 ו כך 1 1 - רדר 7--/|רח 7% הדי 1- 7-7 7-7 ₪3 6 ]18.5 1 00.90 10 מאוד 1ד- ₪ - דח דטד-----91 / 4 1 10 7 שבלעוה: רצוך טצקס [‏ 62.5 10 58.40 -ן כן 1 2 ישן ומשתמשים / 1 4 41 0 ₪ ] -2%.0 10 17.60 | אדישים, 1 ההחטחדטרן חהחדררטר1ר 4 סן 17 7 . 10 5 ל.ן|ל שגזטז הכנת קרלטריונלם לבחלרת המערכת כנגד קבלת אוהה התלטה גצ הכנת קרלטריונלט לבמלרג | 60051 אא המערכת ] ז₪6 0090 שהוטז 0 טן .10 0 קכלת אותה הולטה 4.0 -] 90.0 1 37.10 ]1 כן 1 השרה רד | 7 [ ]1 -% 1 3 1 5 6 ]1 20.0 0] 17.00 0 לא משטוכנע 1 ןאפ התה ד הקשה[ 43 106 דן - ו 109 5+ ל ו וופצת מכרז כנגד הסקטור 0צ 1 1 ו הפצת מכרז 1 זי 0, ו 1 4 קלא 1 [5>ך 1 1 = | א | ו הד / 1 2 5 1 1 5 ה סקטור 3ן 1 4 4 2 1 ₪ 3 1 10000.0 1 1 צלבורל - 1 6 א = 4 % 1 <דאדדר-- 1 ן 4-1 1 % 3-1 4 ]1 40.0 0[ 39.10 [ממשלתי 1 = החהדלקר-1- 3 10 03 0 1000 3 לס שהזטזד הפצת מכרז כנגד הצלפיות מהמעורכת טקצ הפצו מכרד ךז 60 7 ך ז6 600 | . 1 + הרקה ,| [החרטטר-הן דדדלדררדן ₪ 97 -- 14 1 3 1 10 1 1 געט ור - ל האט המחטב עובה 11 3-1 ]1 תח [-6 על הצלפיות על 1 -4 1 41 3 ]1 40.0 00|0 8157 [פמות מן הצפול 1 השלשה ה=] דק שכ ה ]ה 3 10 3 ו 10% 13 7 זז הפצון מכרז כנגד כוונת להתלפת המושב 0צ הפצת מכרז 1 ]000% אטאז ] [₪6 600 זו 1 1 2 לא 1 ן כו ז [הרדחרחט|רחררר-ר-ן ההרחדדרר 1 1 5 1 סן ה0ן 0 1 50.0 10 09.50 0[ לא כוונה להחלפג המהטב 1 ו ו בעתיד הקיוב סט 1 9 1 0 1 5 4 0 1 1 | כן-מסיבות כלכליות 1 ההחרטרחר1 שח קש %:1. ה 1 ב 1 | | הס 1 |-] 0.0 0[ 8.30 כן-ייטומים בוספים 1 דדדדרר--| החחדרר--1- 8 201 1 0 1 ז 1 1 20400 10 00 כן-עומטים בלת? צפולים 1 קר ל ]1 כ 431 10 3 0 100.90 2.3 ]לוס ו הפצת מכרז כנגד שבלעות ורצון מנהלי המחלקות שו שוזטו 1-4 4 + 13 4% גי 100.0 הפצת מפרז כנגד אא ו 0040 0צ הפצת מכרז הר | 09410 1 ]₪6 606 1 ןכ לא | 0ן כר 0 ן | חהחהר-ה-1 החדחחרררן הההדדטר- 1 1 11 1 1 3 1 מ.טן 1 50.9 ][מאוד 1 פס תה הלט 1 -% 0% ו 60 1 10090.0 34.80 ןכו 1 ההטדהדטר|- החדרחרר1- 1 -% 2% 7 3 1 0+ ן ].% |א'ישים 1 ------.- 1 -----7--[- 9ן 234 0 3 7 ןז שבלעות רצון המשתמשלם . טשצ 1 0 הפצת מכר+ 1 ₪07 60 1 8-1 1 41 ] ו -=דחדדרי-ד- 0-1 1 6 1 1 ג 0-1 1 .61 1 ו 1 6 1 1 1 4 1 0-0 1 59.כם ו כן 1-הטרדטין ההחרהררי|- ]1 -4 3-1 ו 0 7 300 ו 1 ה-הההחהה| הההרדהרר|- 10 03 7 203 7 זז קבלת אותה ההלטה שנלת וצ 1 0 הפצת מכרז 1 ו6 606 1 1 0 לא | ן כו ן [הרדדה-ד-ה1רדיה-ה--1 ב כ מ 1 1 9-1 1 1 1 10.0 10 39.10 0 בההלט ב / הדדר---19 חהההרחט-1- [ 0 1 טן 24 1 00.00 10 100%1.50 כן 1 י-ייי-- דרדה---ר-- 1- ייב 1 -% 3 1 30.0 0[ 17.60 ]לא משובגע 1 1-7 =-ק= הלל : 1% 3 7 10.3 ]לס זז שבלעות רצון מנהל? המהלקות שכלעווו רצון המשתמשלט קבלת אותה ההלטה מכיגל המכרז כנגד סקטור . 1[קצ 1 )+ לכיבל . אנא מכלבגי המפהז 1 | ]₪60 6060 א ל צוות! ו הלסרן, .2 מלמ בי כ ל ל 0 2 = 2.1 31 1 1 17 0 ן[ 0 1 פרטל 1 ההדרדדרר] חההההחחה). ו צ 21 1 | [ 2 הקטור 41 ]1 29.0 - 4847 1[ טלבורל ל 1 4 ו 5 1 4 1 1 50.0 1-0 0 33.3 1 ממשלתל 1 ה-חהר--+1 החהההדרה1ה 4 8 מן | 70 2% כ זו מכיגי המכרז כנגד ציפיות מתמערכת 1צ מכיבל המכרז ג ז0000 6 1 [6ק 600 זו צוות צוות 1 1 2 חלקי1 -! מלא 1 17[ אוחדדדה|] דחטרדחחד טן 8-1 [ כ ם וד0ן 4 43.3 [] - 50.6 [ 0 בפלוא האם המהשב עונה 1 1הדדדדחרה]דטטט- ה ר-[ס על הציפיות נמבו? : 3 ו ו 0 | 1[ 347.5 )| [מעל הצפדי 1 --רררר- 1. פדדדדדח 1- = 1 1 1 4 3-1 7% 1 1% 1 7 ]| : 1 בכבבן 4. ות מן הצפול 34 8 1% א 10 2% 000 שהזסן מפינ* המכרז כנגד כוונה לווהלפת המחש 1צ מכיני המכרז - ו א או ן [6ש 60% 0 צוות צוותן ] 2 החלקע ‏ [ן מלא ן 1 הוחדדדדט]טטדה--הרן| -------- כוונגה לההליף את הכ ם 0% = - 1 977-200 המטב בעתלד הקרגב 6.0 -] 00.5 10 71.80 ]| לא 1 ההיחהררהן חחדרחררר1- ס 1 5 1 3 1 0 1 ] 4725 0 ] 20.00 ען-מסלבות כלכליות 1 ההחהררררן1 וההההחחה|- 1 1 0 1-3 1 ספ בל ְ 'י 9‏ כן-ילטומים נוספים 3 ו 8 לו ו 10% 8 .לס וו מכינל המכרז כנגד שבלעות רצון מנוולל המחלקות מכלבל מפינל [קצ ! 0 1 ]0 7 . מכל ני המכרז 1 61 0060 ו ' צוות ן צוות ב ב ₪ 201 01| 1 1 :א ל,אה 8 -(%92ק - 7 744% | מאוד 1 ה-הרדהרד| הטחחדררה|- ג' [ +34 1 + 1 5 1 20.0 70 967 | [כן 1 ד-ההרד-ה] הדחדחדחדוד /- 1 2 1 0 1 ו ]ג 1 0020 [ אדישיס 1 החדהדהר-ן הדחדררר-1- 3 6 כן 7 10 2.3 .לס יז שז המכרז כנגד שביעות רצון ה מכיני המכרז [ | זי א [ ז6י 4006 הי צוות צוות | 2-1 הלקל ] 1 מלא 1 [דההחחרה-| ההחההדרה1ה- ההלרר- 0 1 ן 1 - [ 1‏ 2.5ן 0[ 33.30 | מאור שה : הפהרהחה-7-1- 7177777 +4ן 1 0 1 ₪3 1 3 צ.בטס -[ 79.0 ]1 53.3 1 כן 1- הההרה-ס1לרחטטררר|- 3 1 1 1 2 1 3 0 7[ 18.5 1[ 13.3 1 אדישלט 1 החההחרהר] החהחה---71 ו 3 א לן 7 100.0 .2% .פס שא וז המכבז כנגד קבלת אותה החלטה שנית 1צ מכיני המכרז ]1 ]0 אטת 1 |6ש 6064 ו צוות צוות 1 1 2 ולקי1 1 מלא 1 [רדה-הטהה!הדרהההררן חרלרהרה- ₪ 1 ב 1 6 1 1 ?גצ 1 ]1 37.5 0[ 30.0 [בההלט כן 1 הדחדררר-1 הדדרדה--1- טן 1 6 0-1 ו .רא 1 0 950.0 10 0 40.0 כן כר 1 הדדהרהה-| ההחדרחה-1- = 1 1 1 3 1 -% 17.4 1 9.ן 1 0 ]1 לא משוכפבנע 1 ההחההדררן החחררהרר|ה 32 8 9ן 0 10 3 0.לס זז טביעות רצון מנהל? המחלקות שבלעות רצון וומטתמשלם קכלת אותה החלמה דחיית הצעות על הסף כנגד סקטור 6% . | דחילת הצעות על הסף . ו ו 1 ₪1 לא 0-0 -[כך 1 הההחחטה-1 ההדדטהה-ן קה 2 1 1 1 -% 1 1 71| 1 1141 1 .₪2 ] פרטל 1 *-דררחרד| החחדלה--!- סקטור 2 1 5% 1 9 1 ש 1 ] 44.6 0] 30.70 ] צלבורי 1 ההחהדררהה]רההרטררט]- 2 8-1 7 3-1 1 |[ 10000.8[ 30.0 1 ממשלתי 1 הדהדרד--1 7-777---91 43 9 1% )+ 10090 31 (9ב0ס זו דחיית הצעות על הסף כנגד צלפיות מהמערכת 6 1 7 0 דתיית הצעות על הסף( 661 6905 | 1 1 2 לא 1-0 1+ פן | [ד-ד ₪ דר 1ההדחרטרדרן רהדהרדרח 0ן 8-1 0-1 ב 5 1 5ב 3‏ 1 44.8 0[ 42.4 זבמלואן באט המחשב עובת 1 ד ור ו על הציפיות : 3-1 5-1 [ 8 8 1 33.3 10 30.70 10 מעל הצפוב | מטנו? 1- הדדהרדר|החחהררר-|- | מ 0-1 .3 ב30 ]ןק -] 02.2 10[ -%.01 10 פהות מן הצפול 41 הההרט-1-- חהררר-[ה 6 242 9 16 0 170 30.1 ל.טס שגזטן דחיית. הצעות על הטף כנגד כוונה להחלפת המחשב +04צ דתיית הצעות על הסף ]1 ]000% 7 ]1 1 02 בו 1 1 2 לא 1 | כו ן 1 1 ד שהה- קה ל נמחלם 6 5-1 1 -- % כוונה לההלפת ש.לם . 0% , , .] וא המחשב בעתיד % 1 4 1 / 1 2 הקויוב 1 1[ 00444.8[ 14.30 [כן-מסיבות כלכליות 1 ה-הדד-7-| הדדדרהה-ר91 1 1 ט 1 1 1 5 בי 1 0 1-1 ][כן-ילטומלם בוספיט 1 הדקדררה--] החחחההרה|]- 2 ₪ 1 6 100% 1 פ.טם זו דחיית הצעות על הסף כנגזד טביעות רצון מנהלל המהלקות את 7 03 ע-0ט1 זיחלית א שא ו 10 4 10 דהלית הצעות ו שהזטו 4 טַ 0% דהיית הצעות על הטף [1 >< לא 1 1 ו 2 1 5 1 1 -8שלפ 1 1 הש יד = הל ,1 1 1 1 3303 1 1 לה 1 1 1 1 1 | 1 1 5 ] 4 31 1 זו [ ]שש )60 1 1 1 ה 1 [ ננצ ] מאוד 41 זָ 0 שביעות רצון 0% מנולל הממלקות ו 3 | אדיטים זז הצעות על הסף כנגז' טביעות וצון המשתמשים %צ [ 1 דחיית הצעות על הסף |[ ]6 )60 1 41 ₪ 1 1 | הרט רה רחררהה-] ופ 7 4 4 - 1 1 0 0 1.8 / 0 0 שביעות רצוךן 5-1 1 ל 61 קמשונמ לב 1 ו 1 מ 1 כך 2 - <-יחר- 1רהדה-רר-1ר 1 1 61 3-1 . 1 19 1-18 ו לטל 1 חדדדדררד|רהררררר-|- י 9 4ן ו 1 0% זז ץצ דהיית הצעות על הסף 1 2 לא 1 1 ההחרדחחחן 1 1 1 1 ע.נב 1 1 ההחדדרר-] 1 5 1 1 59.6 10 1 ההטרחחרה] 3-1 1 ל על הסף כנגז' קבלת אותה ההלטה שנית 600%] 1 65 1 1 1 1 חחדרדחרר 1 1 פנש בהחלט כן 1- 1 6 קבלת אוגת 1 כו החלטה 1 1 3 לא משוכנע 1 ו שגזטז הערכת בלצועים כנגד הסקטור שח זט הערכת 6 1 1 ביצועים -] [06 601 1 1 כך ז 0 ו | דחי דר- ץ 0 ור ן 50 79 || פרטל חדררחדרה)- סקטור ון 1 97 1 ציבורי 10 1 ₪ | ממשלת? ]דרה -+ = ==-- ]- 7 0 .| שהזשו הערכת ביצועים כנגד הציפלגון מהמערכת א שגזטז 4 '0 צ 1 0 ווערכת ביצועים כ כ ן 0067 600 : 1 ל יו 1 ---טָדת []-7ד-----]- הט ורוד הד -7 1 ן 7 01 ) / 7 1 10.7 8% [במלואן 0 0 1-ההדדדדדה1 דהחדחדדחר1- על הצלפיות 2-1 9 21 0 1 33.3 3 מעל הצפול ו [החפדטרררן הדדהההה-|- 1 2 ס 71 1 40 70 -1פחות מן הצפול [חזהחרחטהדרדידהה-1- 0 27 + 14 שגזטן 708 הערכת בילצועים כנגד כוונה לההלפת המהשב > טא זו 1 0.0 .םס חצ 1 זו ן] ]₪60 טס 1 1 1 ההחחדרדר ו0ן 1 כווכה להחלפת -, המהטשב בעתיד %%- הקרוב כן-מסיבות כלכליות -1 5 1 בן-יישומלם בוספלט 1 ז , כן-עומסים בלת? צפולים 7 זז הערכת ביצועיט כנגד שביעות רצון מנהלל המחלקות יצ -- הערכת בלצועלם ו / 1 2 לא 1001 כן :ה-חר----1 כ דרד- -ן 1 1 1 3 + 1 7 1 [.9 = 1 ו ל כן 1 3 1 טן 4 -] 0.0 ]| 37.00 [חחדר דדדדן 5-8 = 0 41 [ 4 16 1 > ץ ב 1597947071 ל א 6 1 109 10 3[ ו [6ש 8( טביעות רצון מנהלי המחלקות ו 4% הע"כת ביצועים כנגד שבלעות רצון המשטתמשיט הצ הערכת בלצועלט 1 ו 8% זז 00 !62 ו 1 1 2 לא ]0 ן כן | ו[ שי יי ו ג כ מ 0 4 > 1-ל ו01ן 4 1 18.7 10 18.90 [מאוד - אע ]₪5 חח | קול חי ]ו ₪ 1 3 1 17 1 2 שביעות רצון 00 -][ 10050.0 03.00 0 כן המשונמטלם 1 כ ות ונ ל נם) שק / 1 2 4 3-1 [] 33.3 1 ל.טן []אדלשלט 1 ה-הדרדחר1 ו קר ורי רו / 5 טּ 7 0 100% 10 11-08 ו הערכת ביצועים כנגד קבלת אותה הוולטה שנלת וצ הערסת בלצועלם וא ןז 43 100 ו 00% 0[ |] 1 1 1 חרפ חדוק לד - ור ן 1 בהחלט 5" |- קכלת אותה ל 1 כן ההלטת 1 / 1 ] לא מטוכנע ₪[ 600 זו אא זז 13 1 7 ט.טטן זם 10 2 70 וועדה 7צ 5 ]1 ז 00 כו |[ ]0ק 600 1 ו 1 1 ] ספחטסטה--ן יש בו כ 1 גן 1 ן - 1 401.1 1 1 החחרהר1-7- 1 פין 1 4 1- | 706 | >] 1 ההחהד-ר-[- 1 4% 1 ₪ 1 1% 1 1 החההההרר1- + 0 10 הז ןז 7צ זז 60 1 [₪6 600 1 1 ן 1 1 = ]תשקה 1( 5 1 1 - 1 8.5 10 ]- - 5195 1-41 8-1 1 0-10 1 1-הדדר--1ה 51 1 3 1 18.5 1 1 = 1 7 1%0 שאזסז ]כ : 6001 1 ]6 602 1 1 1 1 1-1 החחדדהר- 6-1 3% | ] 29.60 | ן - 1 שק ל 1 3ן 1 ו 1 1 1 בו ה מל למל 1 ס 1 3 1 .0 (ן 1 -חדדר-7 7-7 1]- 0 00 0" וגזטז בלצועים 271 ]צ . / 0 כן ןז 6 4% , 1 1 ו 1 1 1 1 20270 1 1 הדפ חוד הירד 1- 1 וג 4 1 7 [ ] הדדדדרה-[- 1 10 21 1 30 1 1 יד ה ₪ ]- 21 0 0טטן ד 7צ 1 0 1 ₪67 :60 1 1 1 [ 1 אאייחלחו- 1- ד + 1 אן 1-01 - 1 4% כן 1 7-7 1- 1 9 31 1 .3 1 ל 1 6 1 3 :1 | ה ו ל ל זם 0 0 ו צ 1 0 [ ]₪6 606 1 1 1 1 | 2-2 פ ה 1 1 1 1 1 1 ב 1 1 ל שב וכ ונ 1 -% '- 1 ל.רן 1 1 ב ב ו ו כ 1 3 1 . 1 (.11 ו 1 175 1 1 1 [ 4 ]1 1 ו התה ויה ללשה 1. :מה דש ו טבטטן שהוטו בחירת המחשב ה"טובי' שכהצעות כנגד סקטור המחשב שנכבחר ה"טוב" אטטאח שבהצעותג וטו 61 לא 1 התקתהתד-ר - 1 5 6 1 33 [ ימי לוסיפה חן ון ]2 7+ 1 33.3 1 "ה" 10 1 עו[ 33.3 1 החקררררר 1 6 100.0 20.2 בהירת המהשב ה"טוב" שבהצעות כנגד וציפיות בה 3צ המחשב שגבחו' ה"טוכ" 8 שבהצערת שאזטז 2-1 לא [- ₪ רה 2-1 16 4 -] 33.3 1 וד "דפ חרי גי 21 4 |[ 33.3 [ה-סדדיחר ג 1 2 206 1 1.3 1 החחהרקטחה 0 01 20-02 100 בחלרת המהשב ה"טוב" שבהצעות כגגד כוו 1 1 1 1 1 1 1 ן כ טן ךְ 3 10 1 0, [ ₪08 0060 1 1 ו הרדרר-. 7 1 1 1 פרטי 1- 1 5 סקטור ן צלבורי 1 1 3 [ ממשלתל [- ד מערכות 1 )+ 1 ך₪6ק 6904 1 1 [יחידריטח 1 1 )₪ ו הי ו האם המהשב עוגה 2% על הציפיוה ממנו? מעל הצפול 1- 1 3 ופתות מך הצפוי ]חטירד. --[- ו, 61 .וד בת 5 בה 2 3 ו זז החלפת המהטב ל המחשב שבבתר ה"טוב" 1 ]601 "ה טבהצעות 1 וטת 6000 שגזטו 1 ([ 2 לא | 1כר 0ן 1 הי ה ] ל מוו'\ת 0 1 0% 11 7% כוונה להתלפת המחטר |[ 50.0[ 71.40 0ן לא 1 הרחדדד--1 חדרררטר-|- בעגיד הקרוב מ 1 2 1 43 1 0 כ 1 - , ויד כן-מפיבות בלכליות 4 1 1 ]ו א | כ ג1ב11 10 10.70 |[ 9.50 (כן-ייטומים בוספים 1 חחחררחדדן לטחחחחטר1ה 1 1 1 1 ןב ז .3 0-1 1 4.6 בן-עוטטים בלתי צפויים 1 הההדררררן הטחהדד--|- ₪1 0 [6 ו 10040 20170 8 אוו בחילורת המתשב ה"טוב" שבהצעות כנגד שביעות רצון מנהל? המהלקות בצ / | ו כו 1 זה 00 ו 1 1 1 1 01 כן [ההדדטטטה|דרהררה--ן[ן שש של ב 4 1 4 1 1 41 1 ו 1 (.]ב [מאה 13 1 ו ב ל ט(ן 1 3 1 7 | מ שביעות רצון 0 |[ -209.0. ]| 13.30 וכן מנהל? |ומחלקות 1 ו ו לק ]ה 4 1 1 קת ו 1.5 ז 11 | ו ] אריטלם [חהדררטר-1 ל 4 6 061 0 100.0 | ה.]! זז בחלרת המהשב ה"טוב'" שבווצעות כנגד שבלעות רצון המשוומשים רצ 01 1 . | המהשב שנבחר ה"טוב 1 01 606 זו טבווצעות 1 1 אא 1[ כך 1 [הרידיחטה] דלרטדדחהה]-דדררקדד- כ 1 0 , 1 כל 1 1 ו 1% ]₪ 4 3% 1 מאודך 1 ו ו טביעות וצון /ן 4 4% 4 "13 ור > ו 09 1 7 1 ל.1ס ‏ ] ו הפהמ 5% ההז לק אי ל כ ו רכ וס 5 21 304 ור 0ל.] ]1 33.3 10 -1%.3 10 אדלטיט 1- -וו 7 -| - יר לח ד ה דח 1- 2 ס 01 ציש 60 0" 0 7.8 זו בחלרת המהשב ה"טוב" שבהצעות כנגד קבלת אועוה ההלטה שבלת וצ המהשב טבכחר ה"טוב" 1 60001 א 0 שבמצעות 1 זט 69 שה זטן 1 1 2 ל ן 1 כר ן 1דיחרדהדר]רחה--.--1 -רלוחד-- 0 1 < 1 6 1 1 0 || 33.3 10 69:00 [בהמלט 5ן3* : 1 ו קבלת אותה גן 11 181 ןש 2 -1של ד החלטת גדה החחדה9ר1טרדרה---1]- ם 1 3 1 3 1 3 4 1 90.0 10 0 14.3 ןלא מטוכנע 1 = ]ל לד ]= 1 ס . 60 100.0 מ 8 ד 5 טנא שהזטך 3 מ 43 10 1 ו ו 1 זו 62 הייצרן 1 1 0 1 6 1 ה 1 18 ן 1 3+ 10400.4 1 1 החדחדדטר[ה ב-13 2-1 1 4% 1 = [== 1 1 0 ו 3 1 130.06 | 1 יסד לד 7 לק = [- 43 00 ט.עטטן ןז 3 צ 0 1 00[ ₪0[ 1 1 21 1 1החרדחההה] רה --- 0-1 1/1 /- 1 18.20 0ן 9 שוכ 1 60 0-3 1 0.6 1 | לקי [ שי 1 | ז-34 + .ןו 1[ 1 = | 3 ו 0 זז 9קצ 1 זט 1 ז₪6 600 1 1 ל 1 1ההסד-ה-ן -77₪----- 1 טן [0ן 1 30.3 ן כ דדדדדה-- 1- 41 1% 0-1 3 ו 0 שהזטן : ו שאזטו 3 | 0ן 3 1 3% 0.פטן צ 1 ו הייצרן 1 61ק 60% 1 ז 1 4 [דדרהד----ן חדדד- = - -- - 3 4 46]י 1 1 א 3 1 27.1 1 בו 1 = 5 4 גן 3 4 1 בוו 1 [ההחרהדהה[- 43 ו 10 זז 53צ ג ז 00% 1 ז6 606 ו 1 0 ] .חר הדרד1]טרר- -.. - 1 גן 1 | ו 1 1 ל 1 14 4 1 1 |הדדדטרה--1- 4 20% 3-31 1 2794 ן 5-7 ידו ו 1- 35 0 10 זז רצ וז ניוסת 1 1 1 = חן 7 הרה - - ו 21 4 1 1 3.0 כן 1 == 1 סְּ 1 6 4 1 = ין 1 לכיש ל ץק | 1 + 1 כ 1 1 1 1 ודוי ולש ל | 04 ן ] ו 1 1 1 ייל[ ל 1 ה ט.סטטן שזן בדלקת ההוזת כנגד סקטור 7 בדילקת החוזה ע"י 8 ] < צוות] כ ן צוות ל / 1 ט ו ך 8 ][ 0 0-1 30.4 1ההחררהח-1 דהרהדדדה- 3 1 4 3-1 8 |[ 10000.0 39.10 1-דרררה-1 החחסחטחר 13 1 6 1 7 4-ל 1 0 1 10.4 1רההדרדת-ן רד חודה 3 19 3 100% 1.3 םס בדלקת החוזה כנגד הצלפיות מהמערכת בצ בדיקת החוזה ע"ל נוא א זטז צוות צוות ן 2 חלקל ז] ‏ | מלא [ה- חיר -ן הור גן 4-1 1 10 8 1 0.0 1 53.0 [דחיריהריט1 רדר רדת וג 1 3+ 1 3 3 1 48:80 1 40.0 [ה-תדרד--| של לי 1 + 1 9 || |[ 000050 0|.70 1 ידמש 43 10 3 10 3 7.צס בדיקת ההוזה כנגר כוונה לההלכת המהשםב טטצ . בדיקת החוזה ע"ל ו . ו צוות צוות 1 מלא -/ ה כ'ס 3 :12 142 % 141 -- 5 ן -% 4 1 1 0 1 ]1.7 [ט-דדהדררן -=ידר-9-- 43 טן 3 0 3 ]ויל 60 פרטל זקטור בור 3 ממשלת? שה זטז ו 1 ] זש 6060 1 1 וע האט המוטב עונה על הציפלות ממנו? 2 1 שא בש צחוג מתהצפוי א שא זטז 1 0 ו ן₪6 60 1 1 כוונה לההלפת המחטב בעתיד הקרוב 1 כל ןְכן-ייטומים נוספים 4 כן-עומסים בלתל צפןוילם 1 | שו בדיקת החנזה כנג ו זט 4 1000 בזדיקג החוזצה כבגד א אאזטן 10% 4 4 109.0 ד שבלעות רצון מנהל? המחלקות 0צ בדיקת התוזה ע"ל 0 ₪ 1 ]6 6060 צוות צוות ן ]‏ א<ףלקל |[ ןמלא כן 1ט-ההיחדחד]רה->----ן] דר 7=- [ 8 6-1 1 1 3 י 0 1 1 ן מאוד 1 ו כ 1 1 1 12 זָ ₪ 1 10 1 0 1 כך 1 מ | ו ו ו כ 1 1 5-4 3-1 1 19.00 1 7 ן אדישים 1 החהדחרררן החחטררהה]- 10 3 60 2013 7 שאזשז שכלעות רצון המשתמשיט ילפז התוזה ט" 1 0 בז'לקו! התוצה ע"ל 1 60 צוות צוות [ 1 2 הלק 1 1 מלא 1 1 "7 ספ ה 1 הפזדידרוהרפי] חחח הרד" 24 1 -% 11 1 0040 0[ 0 1/8 | מאוך 8 ]ה ]רה 5 1 6 1 14 1 מף 1 0 1 60.9 0 ] 1 ]= -> קשה 21 1 5 1. 1 20.0 | 7 ][ אדישלט 1 לתה ההכ-] ו 10 03 0 2.3 ].לס שג זשז קבלת אותה ההלטה שנית בצ 1 ]ו בדיקת החוזה ע"כ 1 ז6 60 1 1 צווה צוות ₪1 הלקל גולא 1הרטדדהד-1 *חדויחדיי[חררלירר- ]3 1 ו 10 91 430-707 [בהתלם כל" 1 הדחררחחטן חחהרדררה91 6-1 1 0ן ז - 1 60.0 10 43.50 כן כן 1 ב 1 ידופ רוד ]1- 1 1 1 ₪3 |[ 3 1 40 1 0.1 ולא השוכנע 1 הפלק יי | שק וש ו לק 0 3 10 3-3 ]ו וז שכלעות רצון מונהל? המהלקות שביעות רצון המעונמטלם קבלת אותה הוולטה רטימה ביבליוגרפית אחיטוב, נ; שטבגל, פ: מכרזים וחוזים למחשבים. קובץ הרצאות הכנס הארצי של איל"א, תשל"ו - 1975, כרך א'. .א הדהס 0ד אסודס6טססהדא! ;68015וא ,]!ה ,פסאהה 1 ,ץם1! ,אא0ץ שא ]03 .556 |הו506 05 65|וד6התק קחד ;6.8 ,5ו88ה 8‏ .1 .60 .08ק הזחה 50סת 67567 86 .5/5755 א0| דהאהס;א| דא6א06הואון : .5 , ההזאפאטום ,65-11 דאםאץ ץ167506. א6א .דא650האא סאה 5ה=דטתא60 : .2./ ,אאותם .1 ,11ה-65!דאפהת - הדהס 0ד 65א!00!971 ;סדה 455061 דא0545האה 0א!060555אק הזהס .= אחה? ,015א111! .דא0ו 0 00 ]200255 (%זסצ-ש6א .600007585 6]א80ד6|00 סך אס|דסטפסהדאו ; .0.3 ,פועאס .1 ,60-11 . 5|צ)]אה 55755 אן 5א0|דהת5|25א60 6057 ; .6.4 ,(השת5פן; .1 .600 .08ק הם!ל 5156 4581608 ,א-ס+-א6א ,(הס0הס] .655א805 א] 5!5צן|האת אםךפצ5 ; .[ ,האב .1 ,א !אא 6 אה .6 .אד ואס סאה א0|דהטןהטם 605אהאה20-0ק : 1 .3.6 ,1065 ,3 .901 ,50₪/5%5 או 600 ,הת .5 016 דד שאו דאפאם קוו : 4 ,א 0!דדסק [5 ,00;אשא ,0 הס0הס| .א0|ד0006הדאו אה ,555א!805 א| ₪5שדטק604 : .0.86 ,5ה5פאה5 1 ,1 !ה-60 | סץאסד .א0|ד55]56 68ד608?0 06 67|65התק שהד : .5.א ,פא!שספ!;אה56 1 .58 ,א0|זהאהזהס ,05885 חס ץםשהט5 ה .7. 1. 1. 1214 לתה הטלחהה הרהה ה הקחדה חדיההה-ה-ה-חהה" דה דהה -ה"ההדהה -ל-- 1וקס-חסת 8 %0 1686 [[₪1 066ה50006 "[1668" פת6 0% 8ת60671חס-8ז עתת 5 [851008" 15 ה0ז06615 שה% מהת+ %66ת0"8 "ס+ ה1866 15 15) .ה6661510 (.1776[8080% 15 50006806 6[סתא פתש 05060156 5 0% 50006066 5006 תפטסמה+ 90 00 [15%788 תו 5ה128%10ה0798 1 5סח 85 6"0ש6א₪0 .5/5%60 6%סטקה60 8 פתוסה[ק6ץ/0הוחו8600 0ס% מסזחקם הסה 8 +0 ע1%ז028511חק 506 פט0 08797166 פעהא[8 876 8105וש86%1 70001860 .ו 15 66615108 [המופקס 5 +0 %ח8ק 5+ 65ו%וזש8651 66ת0ו%ת₪6 82046 6ת% "ס+ [₪006 פתות"6קס הת ה0%פ 885 [₪006 5זת% תסץ+ הסו%גוצ40 עח3 5הה+ 15 תסוסקהט55 שתך .חססהק 6זה %90 %0656 "076006 :06+106%5 "8156 "ה0ו54%15+86%" 6ה3 [618הההד+ 6 850605 "ה0ו58%15186%" 8ה% ה%וא ע[הס 66815 "6קהק 5ות7 .618%66"-%67ה1 הסזשקו 3550 4 שמח .85066% [618ה8ה1+ 6ה% (ה8556551 +0 ע%[60ו1זו6 6ת% 60 8 0+ 1680 [ו1א [₪066 560סקס"ק 6ה% מסע+ הסו8%וצ06 עה8 108% 67010%6ת+ 15 . 550 ץ6קח60 ה60056 6ת+ 0% "ת0ו58%15%86%" 0% 06006856 . 5 יפקאק 515 , 8550051075 ה 6 56 פַת05%1+ 0+ ה%610ו806 חך +1: 6 ע5 00% 08160 26 60 6165וזַש86%1 84 06060765זק 6ת% 6תו6%ש .1 .5/5560 6000565 8 פַת861וק6ץ "0 8הוץוטף46 50 מס1חק הס28%1ות08"ס עפ 5טס 0877160 ע[[36%08 85ו865101% 0ת8 06600765"ק שת% פתוסהט|העם .2 6%ל0קה60 8 פַה1861ק6" חס 8ַתוחו8600 %0 "סזטק 5ה0ו28%ות0"08 15"86[1 .ח55%6 8 2 806 1 מ56%5066 ה50ז"הקה60 8 610065ת1 6%קהק פות% +0 56026 שהך +0 50006066 0566ק0"ק 538 מסץ+ 5ה06018%10 0% 86%קת1 6ה% פַת61הטו8צ6 800 15 56008006 566סקס"ק 6ה% 0% /81161%/ 6ת% ,ה0ו%ו800 ה1 .65ו%וצו30% 0 צ8 ספווחסזת5ק 5קםד5 משזדתהד15אנווסת םאד 68 655 085ז6%8%ק0 1%5 6000056"126 0 ת06615%10 8 9ה861+ הסו86?וההףזס עתת ה50% 25 .605%5 [הותתטץ 6"ש%ט+ 6ה% תה %ת6הס5שטה1 06018%6ה1 6ת+ %תט8660 ס%ת1 .1 85565566 26 ₪55 /%06 ,6005106782[6 6תבם 6 חמה "0ה61% ₪56 ע₪8 הסו246וְתהא0 תה 58505 הַתו68551סץק 08%8 1%5 "ס] ,ה0ול128חפזס 6%ת0%ה8 ה%וא %ת3476606 תה הפטסץה+ 8081[8216 6ת0 "0 5/5%60 0%6%קח60 .הזת 5677166 8 עו[טפט 5 .65%000%8עת1 60810816 %0 5660010065 8"1005/ 665ע0[קה6 6 ת8066ח18 [חו%ה6הסוקת1 6תג פַתותתגוק 8ַתדא80%ה6 תסתא 65007665" 0ת8 6+10%% +0 10% 8 0ה506 . 65%060%5שת1 810% "61ת% 6 ,"6ע006 .5%80ע5 0%6%קה60 566סקס"ק 8 פַתוצ8ט[608 0+ 065ף1תת566 876 6תבהך 4 [[₪6 500 0% 15 208565 615606%6 %0ת1 ה00%א68%תע 8 %0 5/5%60 6000056% 8 ףת16851 "0 פתועטק תו %ת6"6הת1 715% 8ה+ ק86> 60 06%" הך 6 500016 10656 .5ה0ו06615 +0 567165 8 ₪886 5%טח ה0ו128%ת0"08 הה ,הטהותות ."65" 15 5/5%00 "6000056 8 ,866[ק6ץ "0 80001760 60 660ת 855-506 ת00ס5 85 466וק הז 65%85[15066 0156 15 515ע81ת8 575%80 585 8550060 15 15 6תד% %ה656חק 606 %ת 0 00% ;1% 8601606 %0 6600065סמק 65%82[15766 תפטס"ת+ 60 פחסוּסַכוְּתהּחָזס 0תה [15%86 6 60000568 8 פַתו60186ץ/0הותוטף86 108 06000765"ק 6ל6הא :זסקהק 5ו%01+ תו 608108166 6" פהסו6קהט855 פֶתואסןו0+ שהך 5 5ְ5 התא 01 56006866 8 15 6חסה 8%ה% 15 הסוסקהט855 8516 6תך - 6 0% 16856/00760856 [86508 %06 %0 לסזחק 866000115(66 56 ₪05% ת6והט .הסז5ו066 [חו%ק0-הסת 8 50 1680 ||דש 50 60 60 פְתוו81] .575%80 "ססטקה 00 .1 65%" 506 ,[8ו%ה56000 876 80%1%1%165 656ת% +0 05% 5 פד 5085 50 /6וטתוףהס6 [100108 8 810875 15 676ה% .6[655ת%ץפעפון 71%0% ץ[חס 5587866 15 40510615 0% 568 8 חס עצזטש86%1 תס תת+ סעטושט6קחד 8 14 15 06 פטסוט6תק 6ת+ 2 צד5תםצזאט צזצה- ופד םאהו 0 צד 60 10 ד15ו1ווסת. 8051555 0% 560001 =דהטסתחס זדהאה6תת א0שן סאד :5 ד 0 508050 הפ 60 0ד 251005 אס 0612 צם ססווחסזתפק 5ק5ד5 פטדדתהד5זאזווסה פד 0 וק זזה ווה דפא1 . 5755605 ה0ו0708%+ה1 665ה5616 תְחסהספְהּתג!! תו 060766 .6.56 ההל 0%+ 6515ת+ [התוץ 105 קז :צם ספדד1ו509 אוהאטפה .2 .זסהל :( 50050/1508) 1508)שה 515שד חצוס 5 6 00%5[165 6515ת% 6תך % 6065 6ת8 ,60061051005 886 5פַתוּ0תו+ , 6 0% פש16ט %06 6096560%ץ ע[66055871ח ת יל . 5ז6ס ע8601%+ 6ה% "ס (50%ו80%) 150%ע60ק50 יכל "בה יה ההז = אל בול 0 סיס ה 0 4 רְ הל - 0 ₪ , כ מָכִיס ל כנאל