הכנס הארצי ה-20 לעיבוד נתונים. הודעה על מושב מליאה מיוחד – "גשר אל התעשייה והייצור"

מושב זה מוקדש להחלפת דעות של בכירי התעשייה הטכנולוגית בארץ בנושא המיחשוב. 23 באוקטובר 1985

OCR (הסבר)
| אוגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה הכנס הארצל ה-20 לעלבוד נתונלם למשתתפ? הכבנס! מושב מללאה מלוחד! "גשר אל התעש?ללה והללצור" לום רביעי, 23 באוקטובר 1985, בין השעות 13.00-11.00, אולם 2, בנליני האומה משתתפלם: מר גורלון מלצר מנכ"ל חטלבת אלקטרוניקה כור מר דן טולקובסק? מנכ"ל חברת טולקובסק? ושות' מר רולנדו אליזן מנכ"ל רים תעשלות מר משה שמלר בנשלא וולשל? ישראל מר עמלרם שור מנכ"ל מל"ל תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ בהנחית: | מר כתרלאל צלמט ר"א מערכות מלדע ובלהול, חברת טלרד לו"ר הנהלת אלל"א מושב זה מוקדש להחלפת דעות של בכיר? התעשייה הטכנולוגית בארץ בנושא המלחשוב. מפגש חשוב של ציבור חברל אלל"א העוסקים בכל ענפ? המלחשוב עם הצרכים המלוחדלם של התעשליה המודרנלת בארץ. א ל ת ח מ ? צ ו ! 0 ו 1 ל 7 ל / אוגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה הכנס הארצל ה-20 לעלבוד נתונלם מושב פתלחה - הרצאת אורת אולם 2 לום שללשל, 2 באוקטובר 1985, בשעה 10:40-09:00 או זקסץ 05 5אסץ 30 4 ,1046 500 ,)180 ,66408] 000 ₪ 5 5 הד דך 800 6 66ווסקה + 08% ₪85 הסוםופסק 56":% 315 .1958 0% שוטנ הן 88| 66הוס[ ה6650]| הבס הפוא ח68ץ 28%8 פוה הו 15 36 .66ו0+1 ה6ה8זפ ץ06"56 ש6א ,אזהש6א 576 תו 6צ|:58ה62"656ה -0870 0ח8 6ז501%08 :655ה51ט2 76 0% 3768 ץז6צ6 8[₪05% הו פהסו:ופ5סק 6[8ה 85ה 6ה8 א8| 5| ₪76 .6ה6ח6פַבההה 6%ט6סחק 6 , הותההזףסזק ,פַהו8"%65ה , הפהקס|6ע66 6ה8 שהוהה3|ק 8-6 -₪680 הסו5ועו0 655ט00:ת [678ה06 ,( 805זפס"ק פַהו:87%6ה ז0* חִ6הפַבּההה ההזפףסחק 8 ץ[1הסחחט6 .חח+ו|608 ,0056 ה58 ,8]:675טף 5068067 065%ף ה66פ ₪85 36 .6[חסש 506 6טסהפָטסחה+ 655ט0סזק 6זהּש6זה 070 הס 506865 ה08 חס[₪8 ץ67ט6 055ה[8 8% 6חב , 61085 %, ,608008 ,00!96 הה6קסזטם ,5685 ,6אהה58 ,60|05 חס 46 וח 05% 6ח8 חב[טקסס )סח 8%'5! 0% 6הס 15 706 .518165 560ות0 6ה8 הו ץ6ו5ח6טוחט ץ6חו 1860 חח טק ס6 ]6 8ה0וז550618 6ה: "10 "6חט66%[| [ַהַהסו8%ה 8 8[50 5| 86 .50684675 /0]09ח6660 6 חב אהחזה0] 0% ץז0ם5וה 6ת: הס 60ז86[|06 פַהו6פ 65זט666! 1985-86! ה:וא 8הו:טקהס6 6ח8 פהוזטקהס6 0% ץ"ס5%וה 6 חס ץ>וחסה:ט8 ה8 15 ה28 .655ט6סחק 5107806 0% 8%! 6ה+ 5166 %67ש600 84| ץז6ט6 60הההזףסזק 85ה 6הה8 665|צ06 0% 8הו680ן 5 6ח% 0% 6חס 8150 5! 86 ,65/ו608%ה8%ה ה! 876 6677665 5'הבם 6|והח 65 6001656 5706 0% ה0ו60!5 שהט[סט 150 6ה% 0% 075:ו60 176 0% 6הס 5] 76 .0|375ה56 86 6ח5 0% 6ח"8ק 5 ,880 , [8556א ,8876061667 ש5 660ט6סחזק פַתו6פ ץ|:ה6"זט6 002876 0% . 058886 0287% סג ד 5 8 ג אההדהס] "0 5ההפץ 30 5 , אה8זה0] 0% ץזסזפות ץ["68 16 5ש6וע6ח %[68 פוהך 856" [68וַהה566 6ח8 655ה|5ש5 5706 6ח8 6ה6ההסץועה6 ה[ו? 6פטחוה 15 8 15 660ט[6ה! .5ה6הקס|6עט66 65| 6תוה6פ אהתזתס; 0% ה0ו66[60785 ץ:6"587טותהחה ה25% 6ה56 זס? 60קס|6ש06 5 .0001676866 "6טקהס6 [8תסו5ב .0.5 1982 586 8% 56 0% 65חש65וק ץח0"8קה56ה60 שסה5 50 66ץ0[קה60 0ס8[5 6ב -סה6וח 6005הב] [₪1566 85 [[₪6 85 5680 >ת6הקס|6ט86 |[ההופוחס 6 .ףהסחקס|66/6 90886'5ה8[| 506 הפוא 35506|3560 ב|||סבח הזוש [668 %סח 6065 5! .[68ו"550וה 6ה8 558[816סה 15 א|8: -5660 שח 866 15 6065 חסה ץ5008 806ט8ה8| 6ה5 0% 6פש 6ה: 8הועט[50 ה6[פסחק [6ט6[-ה8וה ח6ת06 הפוא 5ה50ו"8ק600 [ב6וה [3808865 .