האסיפה הכללית השנתית. יום עיון. החדשנות בטכנולוגיה

איגוד המשתמשים בציוד חברת יבמ בישראל. 17 במרץ, 1986

OCR (הסבר)
ויז יפויו | | 1 | ₪ 2 | ו | ו / ₪ :[ ףר 5% אדר. בי תשמייו 7 מרא 1986 מלון הילטון תל אביב שד ו | ו 1 ן "דפ - - ₪ - - - - 7 -+ +-7-1 וו ל 1 -- : - ב 9 1 שז 6 - : אכא 0 ו איגוד המשתמשים ‏ [ ךר שר כ ו וה שי בצירהי תב הרו ב פה ו = ו ]| 0 ה םב ו | אוו 5 2 5 , רמת -גן ‏ 522 : לו 1 0% | זה וה 2188 0-ו 5 ב -03 | 03-908320 ו /) . 20( ה | 6 . האסיפה הכללית. | השנתית - יו עיון | ו ו החדשנות בטכנולוגיה. - 5 8 ב | ו | [ ו יוס שני ו/ אדר ב' תשמי'ייו, 17 במרץ 6 ו ו מלון חילטון תלדאב?ב. ד ד ןי ו בתאריך ה-17 במרצ 1986 אנו עומדיס לקיים את האסיפה הכללית השנתית של" איגודכר. 2 0 : 2 במסגרת יו האסיפה. הכללית. אנו עוּמדיס-לקייס .יום-עיוך מקצועי-שיעסוק בחדשנותה---7 7 ה 5- טכנולוגיות מחשבים ותוכנה, נושא בעל חשיבות רבה לנו המופקדים על מערכות המידע. 1 2 והמחשבים בישראל. 1 ב = ב יוס העיוו כאמור. נועד לפתוח + צריח מוסה לחדשנות בטכנולוניה העתידה להשפיע על הי | קבלת ההחלטות שלנו כממ מרכצי חישוב המופקדיס על מערכות המיקדע ו ן | | יוס העיון מיועד למנהלים, מנתחי מערכות, תוכניתנים, אנשי מינחל ומקצועות אחרים. ו במרכזי חישוב ועבוד הנתונים. 1 0 דמי ההשתתפות הס בסד .45 שקלים חדשים למשתתף. ו ל אמצ" -- איגוד המשתמשיס בציוד יבמ בישראל, מתכבד 8 - לה:מינך לקחת חלק גם באסיפה הכללית שתתקיים באותו, | 5 / 0 ₪ היוס באותו מקום בשעות אחה"יצ. ּ | ו | תכנית הארועיס ווה ן ו 8 : 0 התכנסות ורשום ו 1 0 דברי פתיחה. > . - מר עמירם שור, :ייר הנחלת האיגוד ו 1 ב ב רש 5 תהשתית תקשורת הנתנים בישראל. - מר צב? ו א הבוק ב ] ה : 0 הפסקת קפה ו ו ב דש | ילכב )כ בש כנצנ יבד חר א כ ימי 0 חדשנות בטכנולוגיות יבמ 70 הרצאת. אורח ואו 7-0 ן | - 5-0 2 0 בטוח מערכות ממוחשבות.- 2--- = מה לונתן ה מנכויל מכללת ו 0 ארוחת צהרים ו ו = | : | ב : 0 הרצאת אורח שש לב גדעון פתץ -שר המדע והפית וה הרהה החדה רדת ההל ה רלודה דבה? בהכה : -מר *הושע מאזור, מנפייל חברת) יבמ | - 1 ה 62 ב ו 1 הכללית. השנתית " ו ו 0 2 הבתירות למוסדות האיגוד ב טופס הרשמה ב ו | ב | לבוה ו 5 ו כו 5 ו בו הרב הבפקןץ בקכ בהר קה התה וכח עו רבדי ל יי אגוד המשתמשים. בציוד. יביימ. | | שס המוסד . ן 2 ן | | / ת.ד. 2188 | ו 1-1 ו תתה -ן = 4 רמת-גן 52121 > | | ן כתובת | ב 8 יכ כ ה במ בכיכ )הניד 5 (ן 2 מו מ ה . נא לרשוס את הריימ כמשתתפים ביוט העיון במלוןּ הילטון תי'א, ן | ה | ב-17 במרא 1986 ומתחיובים לשל -ך .45 שייח למשתתףן: | ו חן 1 ב ו מ תי > 1 1 3 ל נש ב ה מיפל ששכ סיה רש ל סיפ סח ששב הלהו לת = | 5 > שס המשפחה. 5 ו 8 ו 2 0 סָ 3 5 6 הדו 7 0 5: הששו / | ] ן ב לפקודת -אמציור - == אלגוד. המשתמשים בצלוז ד יביימ, המאה 3 בסה . ב 45 | | ץ | ו | ז | ן 1