גישה ודרך שיטתית לבחירת מחשב ושיטת מימונו

עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הניהול" – מערכות מידע

OCR (הסבר)
אוניברסיטת הל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי גישה ודרך שיטתית לבחירת מחשב ושיסת מימובר עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הניהול" - מערכות מידע /- 4 - : - "ו קד ל ₪ 00 . 7 4 ; ול 7 -" + + / ק? -₪ א , 2% - ל ל ו 27 0 %6 2 ו 2/7 7 ] > .2 7ב 2% 5 כ -* 7 2 5% *ש 7 | מוגש ע"י : ישראל|רוזן מנחה העבודה: ד"ד ישראל בורוביץ 4 ו[ המימצאים והמסקנות המופיעים בעבודה זו הם דעותיו של , ן כותב העבודה בלבד ואינם מיצגים בהכרחת את השקפותיהם ודעותיהם של מנחה העבודה, הקוראים או חברי הסגל האקדמי של הפאקולטה לניהול. ינואר 1978 תודתי נתונה פד"ר ?לשראל בורוביץ אשר עודד, הדרילך והלנחה אותי בכתיבת עבודה זר. כמו כן תודה לפרופ' זאב נולמן אשר קרא, סילע והעיר הערות מועילות. .4 .5 תמצית. מבוא. גיטות לבחילרת מחשב. 3.1 השואת שלטות המלמון לפל נוימן ובורובלץ. 3.2 השואת שילטות המלמון לפ? תרומת העבודה. הגדרת מושגים והבהרתם. 1 גורם ההתילשנות. 2 5 גורם הלחץ, 3 5 שכירות. 4. 5 קניה. 6.5 חכירה. 5.6 פחת. 5.7 חסכון במס. 5.8 מע"מ בעסקות מחשבים. 9 5 ערך נוכתחל. בחירת שיטת המלמון. 1 6 תמצלת. 2 6 הנחות והערות. 3 6 שיטת המימוז - שכירות. 4. 6 שילטת המלמרן - הנלה. 5 6 קבילעת שלטת המ?למון. 6. 6 מודל גרפל. 6.7 מסקנות. בחירת מערכת מחשב. 1 7 תמצית. 2 7 מבוא. 3 גורס התפוקה. 4 | גלשה ראשונה לפתרון. 7.5 גישה שנ?לה לפתרון. 6. 7 מסקנות. סיכום. תוכנית מתשב. . 527 058 | ו 4 5 46 ה נרלמן ובררובלץ -, מונים שמונה צעדים עיתריים בתהליך בדיקהת הכדאזלות וההחלטה לרכוטש מערכת מחשב. עבודה זאת מתילדחסת לשלושה שלבים בפבד: קביעת שלטות המימון. ניתוח מפורט של המערכת המוצעת. החלטה על הסוג הטפיצילפל של הצלוד. פרק 3 מציג את שיטות המלמרן השונות המקרבלות, תכונרתיהן, וההשראה בזנלהן. פרק 4 מציג הצעה לשלטה שונה לבצרע ההטררנאה בדן המערכות השונות . החדטשוות בשלטה המוצעת בעבודה זאת הלא בנסלון להבלא את המערכות השונות למכוה משותף על מות שניתן להלה לקחת בהשבון את גורם התפוקה של מערכת המחשב. פרק 7 מציג את המרדל המוצע לבצוע ההשטואה הכלכלית בין המערכות המוצעות. א: תהליך בהירת המחשב )8( / בּהילמץ ובודרוביץ, מובים 8 צעדים עיקריים בתהליך בדיקת הכדאיות וההחלטה לרכוש מערכת מחעב: 1. הכנת תוכנית בדיקה הכוללת הצדקה ראשונית לשימוש במחשב. בהצדקה זו יש לפרט את הדדישות לעבוד נהונים ולקבוע יתרונות ערכיינ וכמותיים שיצמתו משמוש במערכת המחשב באופן כללי. 4 ניתוח מערכת עבוד נתונים ק*מת. 35. קביעת שיטות מימון הרכישה . 4. ניתוח מפורט של המערכת המוצעה ( כולל כל שלבי הבחירה של המערכת הספציטית). פ. החלטסה על הפוג הספציפי של הציוד. 6. פרוט מערכת העלויות השוטפות והקבועות,'הוצ' אחזקה וכו'* . 7. הערכה של תוצאות הבדיקה. 8. הכנת המלצות סופיות להנהלה. העבודה מתיחסת לשלבים 5-9 הדנים בתהליך בתירת המחשב ושיסות המימון השונות. מערכתח השיקולים בתהליך הבחירה מורכבת מאד וכוללת גורמים ערכיים וכמותיים וכן גודמים סוביקטסיבים ואוביקטיבים. מערכת שיקולים זו הייבת להיות מסודרת ועקבית, דבר העשוי להקל על מ;בל ההחלטות להגיע להתלטה האופטימלית, על מקבל ההחלטות לקבל 4 סוגי החלטות: - החלטה על סוג הבתחירה העבודה מניחה קיום מכדז תחדותי בין מספר יצרנים% - התלטה על קבלת יעוץ אין התיחתסות לסוג ‏ התלטה זה: - החלטה על שיטת העדבה - העבודה עושה שמוש בשיטת הערך חגבוכחי. 2 התלטה על הקרטוריוגים - עלות מרכיבי התהומרה של המעדכה נבחדה כמדד הערכה. המערכות המוצעות במכרז תחרותי שונות בדרך כלל בהתפוקה בפועל המתקבלת מהן ולכן חישוב העלות של המערכות המוצעות חייב להחחשב בגורם זה. ב % ג 0 שיטות מימוך המחשב מבין שיטוח מימון המחשב נפוצות בעקר 5 שיטות: - שכירות: - קניה: - חכירה: סקירה קצרה המתארת שיטות אלו, תובא בהמשך. בישדראל שיטת ההחכירה אינה מ;ובלת, אי לכך הגישה השיטתית להשואת עלויות המוצגת בעבודה מתיחסת רק לשתי שיטות המימון הראשונות. שיטת השכירות היתה נפוצה בעקר עד שנת 1965, לאחר שנה זו התלו יצרני המחשבים הגדולים למכור גם ציור מחשבים. בתחילה היתה סברה שגרסה כי שיטת השכירות עדיפה על שיטת הקניה בגלל גורמי לחץ והתישנות. ואולם לגורמים אלה אין משקל רב והם מפסריב מחשיבוהם כפי שיוסבד להלן בסעיף 1 ור-90 5 לפי הדוגמאות המופיעות בעבודה ניתן להבחין כי ככל שמס' שנות השמוש במעדכת דב יותר, כן נראה כי האופציה הטובה ביותר עשויה להיות רכישח המחשב ולא שכירתו. ה נב י ה ו תה הניתוח פתחלק ל-8 שלבים: 1 חישוב שיטת המימון הכדאית לגבי כל יחידת מרכיב חומרה של מערכת. כדי להשוות את האלטרנטיבות השונות נקבעו הגורמים הכלכליים המאפיניס שיטת מימון ספציפית וכן גורמים כלליים נוספים שאינם קשודים בשיטת מימו זור אור אחדת:. כלץ חישוב הערך הנוכחי של זרם ההוצאוה הרלונטי לאחר מס לרכישת כל מערכת ומערכת בהתאם למס' שנות השימוש. החישוב מתבצע לפי 8 גישות שונות המתיחסות לגורם התפוקה המשתנית של המערכות ומתבסס על התוצאות שהתקבלו בשלב הראשון. המערכת בעלת הערך הנוכתי המינמלי היא המערכה הכדאית ביותר. ד > דוגמא מיספרית תוצג בעיה אוטנטית של בתירת מערכת מחשב ושיטות מימון בלווי נתונים רלונטים וכן שלוש גישות לפתרון: א. פתרון הבעיה ללא התיחסות לגורם התפוקה. ב; פתרון הבעיה לפי הגישה הראשונה המוצגת בעבודה. ג. ‏ פתרון הבעיה לפי הגישה השניה המוצגת בעבודה. לגוף העבודה ‏ מצורפת תוכנית מחשב כתובה בשפת אג 7 המציגה פתרון לבעית בחירת המחשב ושיטות מימונו. 0 גישות לבחירת מחשב 21 )8( השואת שיטות המימון לפי נוימן ובורוביץ נוימן ובורוביץ ערכו השואה בין שלוש שיטות המימון: שכירות, קניה ושכירות יד שלישיה כאשר הניתוח עסק במערכות כוללות, היינו: מערכת מחשב מלאה. המרכיבים העיקריים של העלוּיות באופציות השונות שנלקתחו בהשבון לשם ניתותה הם .1 6 בדלקמן: ש כ * ר ו ת = תשלומי שכירות חודשיים. - תטלומים נוספים עבור שימוש מעל משמרת אחת ( בדרך כלל משמדת אהת - 176 שעוה לחודש). שכירות יר שלישית - תשלומי שכירות חודשיים ( בלי שעות נוספות). - אחזקה: - השקעה ראשונית בקנית הציוד. - אחזקה - ביטוח - אפשרות להש"מש בפחת מואץ לצורכי מס הכנסה. לשם ניתוח והשואת האלטרנטיבות השונות נעשה שמוש בשיטת העדך הנוכחי של זרם המזומנים,לביצוע ההשואה גבהחר מחיר הון של ₪₪. בשיטה זו ניתן להשוות את האלסרנטיבות השונות ולהגדיר את נקודה הזמן אשד לאחריה קנבית מחשב כדאית יותד. לאחר שנבדקו כ-50 הצעות של חברות מחשבים שונים הוסקו המסקנוה מבאות: מחיר קנית מערכת מחשב שווה ל-48 תשלומי שכירות חודשטיים, אהזקה הודשית במקרה של קניה שוה ל-106 דמי שכירות חודטיים, פרמית ביטוח במקרה של קניה שוה ל-1% דמי שכידות חודשיים, שכירות חודשית מיד שלישית שווה ל-88% דמי שכירות חודשיים רגילים : כדי שהניתוח יהיה כללי נבחרו דמי שכידות חודשיים של 41 כבסיס לכ" האלטרנסיבות השונות כך שמחיר הרכישה הוא 9%48, אחזקה 980.1 , בטוח 0,291 4 ושכירות יד שלישית . 5 טבלה 1 מציגה את הערך הנוכחי בדולרים לשלושת האופציות של שכירות, קניה ושכירות יד שלישית. 0-ל 7 - מ מ' 1 ג קש כדקמ בבצוןי -₪08: .200 .ותב +ה, ממא ההש -שקאה. ,,מר,. ,ור ב:מ1י. -₪ת1 בדצק,ו 2 מבמנ) ב<אמחנו ערך נוכחי - השואה בדולרים אמריקאייט. 0 - | שכירות שכירות יד שלישית קניה+עדך גרט| | 53 18 | 7 17 | 1 | 2 | = 28.25 | 5 | 20.0 | 18.91 | 5 | .012 | 9 || 255 |- 2760 | | 4 | 41.96 | 5% | 9 | .9405 | | 5 | 49.64 | 6 | 1 | 48.80 | | | 6 541 | 1ב | 45.5 | 49.80 | | ל | 64.58 | 0 | 44 | 54.90 | | | 8 | 1.20? | | 0 | 60.58 | | 9 | 77.51 | 50 58 | | 0 | 65.78 | | | 10 | 52.95 | 57.18 | 0 54.86 - | 70.55 0 =2| ויו הוור - 9 | מטבלה 1 מתקבלות המסקנות הבאות: א קניה בלי ערך גרט עדיפה על שכירות לאהר 9-6 שנים. ב: קניה עם ערך גרט עדיפה על טכירות לאחר 8 - 1 שנים. בש שכירות יד שלישית עדיפה על שכירות רגילה. " קניה עם עדך גרט עדיפה על שכירות יש שלישית לאחר 5 - 2 שנים. טבלה מס' 2 מציגה את שלוש האלטרנטיבות לאחר ניכוי מס:כבל ששעור המס גבוה יותר, הניכוי גבוה יותד ‏ וכתוצאה מכך העלות לאחר מס נמוכה יותר. - 6 ההוצאות המוכרות למס כוללות:פחת, הוצאת מימון, דפי ביטוח, אהזקה וכד . לצורך חישוב ניכוי מס נלקת שעור המס ההל על מפעל רדגיל שהוא 53.5% . ערך בוכחי - השואה בדולריב אמריקאיים עם ניכוי מס ש נ ה שכידות ‏ יד שלישית א | 2 | 2 10005 | 41.99 | 8.9 | | 5 | 14.94 | 59.55 | 19 | | 4 | 19.17 | 56.87 | 19 | | 5 | 23.08 | 54.60 | 1 | | 6 | 26.69 3 0090 | 29 | | 7 "50405 1 1.55 | 25.8 | | 8 + 50:11 | 51.67 | 1. 28 | | 9 | 55.95 | 51.99 | 16| | | 10 | 38.58 | :52.20 | 9. 52 | | מסבלה מס' 2 מתקבלות המסקנות הבאות: 0 קביה עדיפה על שכירות רגילה לאחר 8 - 7 שנים. ב< שכירות יד שלישית עדיפה על שכירות רגילה. לאחר השואת התוצאות בטבלה מם. 1 לאלו שבטבלה מס. 2 נראה שניכוי המס משפר את האלסרנסיבה של שכירות לגבי קניה. / תופעה זו נובעת משיטת הפתת של 150 לשנה המותרת בחוק. בארצוה אחרות מאפשרים להשתמש בפחת מואץ המשפר בהרבה את אלטרנטיבת הקניה. אילו נעשה שמוש בפחה מואץ כי אז ‏ קניה היתה עדיפה על שכירות לאחר 6 - 5 שנים. התוצאות שהתקבלו מהחיעובים ילעיל נובעים מהמסקנה שכאשר כל הגורמים שוים וככל שאורך התיים הכלכלי או הפיזי של ציוד המחשבים ארוך יותר, כן כדאית יותד האלטרנטיבה של קנית הציוד ואולם ככל שסתיר ההון גבוה יותר , כן כדאית יותר אלטרנטיבת שכירת הציוז השואת שיטות המימון לפי ו 3 2-1 ערך השואה בין חמש שיטות מימוך: שכירות, חכירה פיננסית 'בה יש לחוכר זכות לקנות את הציוד),חכירה אופרטיבית ) בה אין זכות זר). קניה ללא ערך גרט וקניה עם ערך גרל. אף כאן עסק הניתוח במערכות כוללות בלבד. המרכיבים העיקריים של העלויות באופציות הסונות שנלקהו בהשבון לשם ניתוח הס כדלהלן: 4 ש כ י ר ו ת : - תשלומי שכירות תודשייס-. כת חכירה פננסית : תשלומי חכירה חודשיים.: - ביטות: - מס רכוש >: - אחזקה חודשית. 6 הכירה אופרטיבית : - | חשלומי חכירה תודשי*ם. 4 5 קניה ללא עדך גרט: - מחיר הקניה. - בסותה. - מס רכוש, - אחזקה, - אפשרות להשתמש בפתת מואץ לצורכי מס הכנסה. 9; קניה עם ערך גרט: --‏ אותם המרכיבים הקיימים בתת סעיף 4 לדבות ערך גרט. לשם ניתוה והשואת האלטרנטיבות השונוה נעשה שמוש בשיטת המזומנים לפי ארבעה מחירי הון שונים כאשר כל החישובים הערך הנוכהי של זרם נעשו לתקופה בת 8 שנים. לצודך קביעת העלויות השונות נבהרה מערכת מחשב טיפוסית מסוג 5 %.ך נקבע כי מחיר קנית המערכת הנו ‏ %41,151,855 ואילו תשלומי השכירות , החכירה הפיננסית והאחזקה( במקרה של חכירה פיננסית! הנם 1 0 פסגטטם, 17 ר-008. 92 בהתהאמה> תשלום החכירה האופרטיבית בחודש הראשון הינו 90% דמי שכירות חודשיים. התשלום בהודש השני הינו 88.50 רמי שכירוח הודשיים. התשלום בחודש השלישי הינו 87% רמי שכירות הודשיים וכך הלאה. פרמית הביטוח ומס הרכוש במקרה של תכירה פיננסית וקניה שוים הציוד. חשלום אחזקה במקרה של קניה שוה 56 הערןך שיופחת בסוף השנה הראשונה במקרה של קניה | הינו 8/56 הערך שיופחת בסוף השנה השניה במקרה של קניה הינו 6 הערך שיופחת בסוף השנה השלישית במקרה של קנ*ה חינו 6/56 בהישובי הערך הנוכחי לתחמשה שיטות המימון נלקח בחשבון ניכוי לצורןך חישובים אלה נקבע כי שעור המס הינו 480. כמו כן נלקח המוכר בחוק האמריקאי. % עדכו המופחת של ערכו של הציוד. ערכו של הציוד. ערכו של הציוד וכך הלאה, המס המותד בחוק. בחשבון אשראי מס השקעות טבלה 5 מציגה את הערך הנוכחי לפי אדבעה מחירי הון שונים ‏ בדולרים להחמשת האופציות של שכירות, תכירה פיננסיתה, חכירה אופרטיבית, קניה בלי עדך גרט וקניה עם ערך גרט. 5 41 שב ל ה[ מ סי 5 כו נור | מאעה (מנג, --29ה בר -470- 2 + = ג ₪82 2 -0ור מש - 7 מה ו 11 עמשו ערך נוכי עם ניכוי מס- השוּאה בדולרים אמריקאים לתקופה בת ₪ שנים | | | מהיר הון שכירות ‏ | הכירה || תכירה פיגננסית אופרטיבית קניה בל? ערך גרט המ--| התה | ----"שםה | שעמ אטרף קניה עם ערך גרט | | | ו | | | | 645,820 | | 679,902 | 741,789 | 698,675 | 0 6% 667,998 | | 697,545 | 687,062 | 645,889 | 4 7 | 687,968 | | 713,308 | 688,114 | 598,814 | 0 10% | 706,005 | | 727,940 | 594,105 | 556,406 | | 788,844 | 1% | | מסטבלה ₪5 מתקבלות המסקנות הבאות: א 5 שכירות הינה שיסת המימון הכי פחות עדיפה > ב > חכירה פיננסית עד"פה על הכירה אופרטיבלת. ב6 קניה עם ערך גרט עדיפה על קניה בלי ערך גרט: ד 6 קניה עס ערך גרט עדיפה ‏ על הכירה פיננסית אם מחיר ההון הינו 6% או נמוך מזה, אחרת - הכירה פיננסית עדיפה על קניה עם ערך גרט.: מסקנה זו נובעת מכך ששיטת הקגיהא טומנת בחובה הוצאה גדולה בעת רכבישת הציוד בעוד שבשאר השנים ההוצאה הינה קטנה וְלעתים | חיובית , עקב שיטת הפחת המוכרת כהוצאה לצורך מס). ככל שמתיר ההון גבוה יותר, מדגיטה שיטת הערך הנוכחי את ההוצאה הראשונית ומפחיתה את השפעת הערכים של השנים המאוחרות. הרומה העבודה עבודות המחקר שנצשן ‏ בעבר בנושא בחירת מחשב ושיטות מימונו לא התיחסו כלל לגורם התפוקה + בחישוב הערך הגוכחי של זרם ההוצאות הרלונטי לרכישת מרכיב במערכת וכן לרכישח מערכת שלמה על כל חלקיה , נלקתה בחשבון הַהוצאה הכספית ה קבועה במחירון של יצרני המחשבים. 59( ואולם גורם התפוקה הינו גורם חשוב שצריך לבוא לידי ביטוי בחישוב הערך הנוכחי. לעיתים מערכת א' עדיפה על מערכת ב' אפילו שזו זולה יותר בגלל שתפוקתה של מערכת א* גדולה לאין שעור מזו של מערכת ב'* ומשתמטש העשוי לעמוד בפני צמיחה והגדלת הדרישות מהמערכת וכן בפני מצבי עומס בלתי צפוי חייב להתחשב בגורנ זה בבואו להתליט איזה מערכת מהשב יבחר.: העבורדה מציגה שתי גישות הבאות אף הן לענות על בעית הבהירה בין מערכות מחשבים עם התיחסות ישירה לגורם התפוקה ומכאן יחודה: הגדרת מרשגים והבהרתם 1 גודרם ההתישנות לכאורה מהוה גודם ההתישנוא גודם המצדד בזכות שיטת השכירות. ההנהה היא שהגמישות הרבה בשיטת השכידור מתירה החלפת ציוד בצורה מהירת וקלה במקרה של התישנות > עם זאת יש לצין שהחלפה מהירה יכולה להיות בעוכריו של השוכר באם לא קימת השקעה גדולה בתכנון מערכות. נושא ההתישנות מקפל בתוכו שלושה מדכיבים נפרדים: א ס התישנות פיסית כאשר מכונה מתבלית יש חובה להחליפה במכונה חדשה. ואולם יש לזכוד כי מערכות מחשבים מתוכננות כך שחייהן יעבדו את הזמן הדרוש כדי לכסות את הוצאות ה קביה. להלן אודרך החיים המשוער של מרכיבי מעדכת אפינית: צאפסעו + 6 6 - 12 שנה דיסקים 4 - 10 שנה כונני ריסקים 4 - 10 שנה סרטים 8 - 8 שנה כונני סרטים 8 - ₪ שנה מדפסת, קוראת כרטיסים 0 - 8 שנה יחירות בקרה אתרות 4 - 10 שנה כך שהתישנות פיסית אינה צריכה להצות גורם אם ה-- 8שת1סק ב6ט6-868% בין כל הקומבינציותה של שיטות מימון המחשב ה"נן פחות מ-8 שנים. ב ס ג 0 התישטנות טכנולוגית ב- 20 החשנה האחרונדודת תלו שינויים טכנולוגיים דרמטים במה שקטור להתפתהות עולם המחשבים אשר העלו את האפקטסיביות של המחשב מדוד אתד למשנהוי ואשר מתהזקיס לכאורה את הסברה שקנית המחשב על חלקיו השונים היא שיטה מסוכנת מדי . ואולם, בתי החדושת חיבים להשטקיע כסף רב במחקר הנדסי ובפיתות חומרה וזמן רב הדרוש לביצוע מחקרים אלה (חמש שנים ומעלה לכל מערכת חדשה) , כך שגורמים אלה מקהים את חהשיבותו של גורם ההתישנות: זאת ועוד - קצב הההפההוה הטכנולוגית נמצא בירידה מתמדת עם הזמן. עבר הזמן של הידוסים מהותיים ששינו אה הטכניקה בצורה משמעותית 5 כיום מדבריפם בעולם המחשבים במונחים של נבו-שניות, היינו-מהירות האור, דבר המצביע על התקרבות ממשית לשיא הסהירות האכשדית,. ניתן איפא לצפוה כי טשינוי דרטסי בציוד המחשבים לא יקרה ולכן אין הסתברות גרודה שקניה של מחשב ממודל חדש תתקל כיום בההישנות טכנו?לוגית ברת משמעות במשך 6-8 השנים הקרובות: בנוסף התישנות טכנולוביה אינה צריכה להשפיע על המשתמש אם מערכת המחשב ממשיכה לספק לו את השידותים אותם הוא דורש: התישנות כלכלית המרכיב האחרון בנושא ההתישנות הינו התישנות כלכלית. הכוונה היא לציוד תדיש ימשובזל הגורם לכך שהשימוש בציוד הישן יהיה בלתי כדאי מבחיוה כלכלית. אולם רצוי לזכור כ* נקורח זו תלודיה בתוכנית ההשקעה המתוכננת של המשתמש יותר מאשר במחיד הציוד , באופן כללי, מערכה מחשב מתוכננת ובנויה כר שתחזיר את מחירי התכנון תכנות, הפעלה, הרצות - בדיקה וכד'. פמאחר ומחירים אלו גבוהים בדוב המקדים ממתיר הקניה, הופך גורם ההתישנות הכלכלית לגורם מישני,. 6 54 גורם הלחץ בשיטת השכירות יכול שוכר הציוד ביתר קלות להפעיל לחצים כדי לזכות בתמיכא מירבית ושירותים טובים ב במקרה והשירות אינו משביע רצון אפשר לדוגמא להשיג תשומה לב על ידי פיגור בדמי השכירות: ואולם נראה כי הבסיס לההלטה צריך להיות כלכלי ומבוסס על הערך ה נוכח:י המינימלי של זרם ה מזומנים הרלונטי לאחר מס. שכירות בהתאם לחוזה השכירות על ה משתמש לשלם מחיר קבוע הנקבע מראש עבור כל חודש של שכירות. מחיד זה משולם עבור שמוש בכמות מסויימת של שעות מחשב הנקבעת מראש. לפעמים, שמוש יחר מעל מכסה זו מצריך תשלום מיוחד שאינו כלול בתשלוס החודשי הרגיל ואולם דבר זה תלוי בהסכם הנחתם עף היצרן. בהתאם לחהוזה השכירות, הבעלות על המחשב שיכת למשכיר ולכן המשתמש פטוור" מתשלומי דמי ביטוח ואתזקת הציוד ועליו לשלם מם ערך מוסף ומס שירותים. יש לציין עוד כי מ"סים אלו אינם כוללים מס רכוש משום שאין הרכוש ‏ בבעלות השוכר. הגמישות הרבה הינה, קרוב לודאי, הגורם ה יעיל הטמון בשיטת השכירות. אם למשתמש יש תערובת משתנית של עבודות הדורשות קונפיגורציות שונות של הציוד יתרונו ‏ הגדול הוא ביכולת לשנות את הציוד באופן קל ומהיר ובמחיר סביר .: ק 1 י ה בהתאם לחוזה הקניה, נושא הקונה בכל התשלומים הנובעים מעצם היותו בעליו של הציוד . תשלומים אלה כוללים את מחיר הקניה, דרמי בטוח הציוד ואחזקתו וכן מיסים שונים. קונה הציוד זוכה לאותם השירותים מהמוכר כפי שהנם קימינ בהסכמי השכידות והחכירה: ארבעה גורמים עיקריים משעיעים על שיסת מימון זו: א > תשלום מלא מתבצע ברגע שהציוד נשלח לקונה. ב חוזה שירות אחזקה נפרד נתתם מאחר והשירות הניתן לציוד אינו נחשב כחלק בלתי נפדד מחוזה הקניה: ב. תשלומי הביטות, מס ערך מוסף, ומיסים אחרים מתבצעים ע"י קונה הציוד. ר. שלטונות המס מכידים בפחת כהוצאה מוכרת לצורכי מס. - 11- 569 ח כ י ר ה שיטת החכירה מכילה מאפינים של שתי השיטות האחרות. בארצות בהן שיטה זו גנהוגה מקובל לבצע את החכידה דרך "צד שלישי" או באופן ישיר מהמוכר. "הצד השלישי" קוגנה את הציוד מביח ההרושת ומחכיר אותו למשתמש. תנאי החכירה יכולים להיות גמישים והדבר תלוי בסיכון המוטל על המחכיר. ככל שפרק זמן החכירה גדול יותר, מקבל החוכר תנאים טובים יותר. אם ההסכם הוא לזמן קצר יחסית, חייב המחכיר לחפש משתמש אחר אשר יחכור את הציוד בתום התקופה. הסיכון כאן רב יותד וכך נהיים התנאים פחות טובים. בשיטת החהכירה אין השמוש בציוד מוגבל בזמן ולכן אין תשלום נוסף עבור שמוש מעל מכסה קבועה מראש. נהוג להבחין ב-8 קטגודיות בשיטת החכירה: 1. חכירה פיננסית. 2. חכירה אופרטיבית. בהתאם לקטגוריה הראשונה לחוכר ישנה הזכות לקנות את הציוד בתום תקופת החכירה . תשלומי החכירה מתוכננים כך שיכסו עבור המחכיר את ההוצאות הבאות: א % המחיר המלא של הציוד. -% הוצאות המימון 5 . דמי שימוש אשר נקבעים בדדך כלל ב-0-5% ממתיר הציוד. בתום התקופה המהכיר מחזיק בבעלות על הציוד ולחוכד הזכות לקנות אותו. החהכירה הפיננסית באה כדי להשיג תועלת פ"ננסית להוכר. תשלומיו נמוכים יותר בהשואה לתשלומי השכידות. בהתאם לקטגוריה השניה אין לחוכר הזכות לקנות את הציוד בתום התקופה . לחכירה האופרטיבית מאפינים רבים של שיטת השכירות וההבדל העיקרי הוא באורך תקופת ההסכם. התקופה המינימלית בשיטה זו הינה שנתיים והמכסימלית הינה עשר שנים. תשלומי החכירה החורשיים נמוכים ב-10-80 אחוזים בממוצע ממחיר השכירות. לפי תנאי החכירה הפיננסית על החוכר לשלם בדדך כלל: (הדבד תלוי ביכולת המיקוח של שני הצדדים במסגרת המשא ומתן). א. תשלומי הכירה. ב'; דמי ביטות. ב: מס רכוש. ד. דמי אחזקה. 5.6 לפי תנאי החכידה האופרטיבית על החוכדר לשלט : -/ חשלומי הכירה. 2 מיסים שונים. פ הפחת נקבע על פני תקופח זמן מסוימת ומוכדר על ידי שלטונות מס ההכנסה כהוצאה לשם חישוב המס המשתלם על ההכנסות,בשל כך דבה השפעה הפחת על הישוב זרם ההוצאות לאחר מס:. אם החוק המקומי מתיר מספר שיטות פחת,על הקונה להיות מודע לשיטה הנותחה לו ביותר. אסקוד בקצרה כמה משיסות הפחת הנהוגות: א 5 ב > 2 ל פחת בקו ישר הסכום המושקע בציור מחולק במס' השנים שמתעתרים לההזיק בציוד. הסכום המתקבל מהווה את הפחת השנתי. לדוגמא - ציוד שנקנה במחיר 15,000 7 למשך 5 שנוה שמוש יופחת מידי שנה בסכום של 3000 לי ( 15,000/5). אחוז שנתי לפי שיטה זו הפחת השנתי הינבו אחוז מסויים ממתיר הציוד. לדוגמא - ציור שנקנה במחיר 15,000 לי יופחתת בכל אתת משש השנים הראשונות ב- 2250 לי באם האחוז השנתי לצורך חישסשוב הפתת הינו 156, בשנה השביעית יופחת הציוד בשארית ערכו, היינו - 1500 לי . התל מהשנה השמינית אין פחת כלל > פחת מואץ בשנים הראשונות להפעלת הציוד קיים פחת גדול יותר מאשדר בשנים האחהדונות. בתחילת הייהן של תעשיות ינוקא למשל , ישנה נטיה להראות במאזנן פחת מוגדל כדי שמס ההכנסה יהיה קטן ככל שאפשר [ְבמרוצת הזמן, עטם התבססותן, מופיע במאזנן פחת קטן יותר. ואולם "אליה וקוץ בה" - בשנים הראשונות יראה המאזן דוח קטן יותר כתוצאה משיטת הפחת המואץ ותופעה זו עלולה ליצוד תדמית שלילית בקדב המשקיעים הפוטנציאלים המחפשים אפשרויות להשקעת כספם. שיטת הפחת המואץ מורכבת מ-8 וראציות עקריות: :1 פחת כפול יתרת עדך הציוד מחולקת במספד שנות השמוש והערך המתקבל מוכפל ב-₪ :> נדרשום זאת בצורה כללית: ץ+ : מחיד הציוד . 1 ; הפחת בשנה ה- 1. 1 : יתדת עדך הציוד בשנה ה-1. א מס' שנות השימוש. הפחת השנתי יתקבל לפי הנוסהה: 1 , ,1,2 = 1 א/2 א 01 = 1ק אף = אע כבאטשר: 27 77 9 1 - ץצ = 01 לדוגמא - בהתיחס לנתוגים המופיעים בפיסקה א' יופחת הציוד בשנה הראשונה ב-6000 7" . בשנים ב',ג',ד', ו-ה' יופחת הציוד ב- ,3600‏ 2160, 1296, ו-1944 לי בהתאמה. סכום הספרות הפחת השנתי לפי שיטה זו מתקבל על ידי סכימת כל שנה מהיו המשועדים של הציוד וחילוק כל שנה בעדך זה בסדר הפוך. לאחדר מכן מוכפל הערך המתקבל במהיד הציוד. לדוגמא - נשער כי מחיר הציוד הינו 715,000" וכי חייו המשוערים הינם 5 שנים . סכימת כל שנה מחייו של הציוד הינה 6 : (1+2+5=6) . הפתה בשנה הראשונה יהיה 0 3/6 . הפחת בסנה השניה | יהיה 0 א 2/6 . הפחת בשנה השלישית יהיה 0 א 1/6 . 0.8 5.9 חסכון במס - 6 5-אגד / לשם הבהרת מושג זה אציג דוגמא: ‏ נניח כי ציוד שנקנה, מופחת במשך 8 שנים. אם ההוצאה הכספית השוטפת לרבות שעור הפחת הינה 100,000 ?יי לשנה אזי הרוה של החברה יפחת מידי שנה בסכום זה. | נשער כי החברה משלמת מס הכנסה בשעור 48% על דוהיה. אותן 100,000 ל" מקטסינות את התשלום של החברה לממשלה בשנים הבאות ב- 439,000 לי לשנה. גם אם הציוד שכור קיים חסכון המס. ננית כיהחברה שוכרת ציוד ל-8 שנים וננית גם כי דמי השכידות + ההוצאות השוטפות האחרות בכל אחת מהשנים הנן 750,000 הרוה של החברה יקטן מיידי שנה בסכום זה. אם מס ההכנסה זהה, אותן 70,000 מקטינות את תשלום המס ב- 24,000 ל" (48/100 א 50,000) מידי שנה. מס עדך מוסף בעסקות מחשבים 1 החל מה - 1.7.76 חל מס ערך מוסף על כל עסקות קניה ומתן שידותים כפי שהוגדרו ב- " בחוק מס עדך מוסף תשל"ו 1975". 5 מס עדך מוסף כעקרון הינו מם המוטל על העדך המוסף של הגוף החיב במס דהיינו על ההפרש בין ערך המכירות והקניות. 9. מע"מ חל בין השאר על העסקות הבאות בין ביבוא ובין בקניות תוצרת האדרץ כולל קניות שירותים: א > קנית ציוד מחשב. 3 הורזי שכפירות של ציוד מחשב. ערך נוכחי כדי לערוך השואה בין שיטות מימון המהשב השונות עושה העבודה שימוש בטכניקה הנקראת - עדך נוכחי ( אעוהט צאתפעפק / בעזרת שיטה זו, זדס כספים ( תיובי - תקבולים או שלילי- הוצאות) המתבצע על פני מספר תקופות, הופך לסכום יתיד המצין קבלה או הוצאה של כספים בזמן הנוכחי: חישוב העדך הנוכחי מסתמך על מחיד ההון של המשתמש. העבודה מניחה מחיר הון קבוע במשך כל התקופות. שיטת החישוב משתנה במקרה ומחיר ההון משתנה מתקופה לתקופה ואולם שינוי קל בנוסחת הערך הנוכחהי יכול להעשות כד' שהחשיטה תהיה תקפה גם במקרה האמור:% 7 - 15 -- ןי הרתיה את שיטת החהישוב למציאת ערך נוכתחי של זרם כספים , ערך נוכחישל זרם כספים על פני מספר תקופות. תחקבול או הוצאה כספית בתקופה ‏ | 5. מחיר הון קבוע % מספר התקופות * נקבל אלפא : , = = | סטס יר נוסחה זו מניחה כי 0% מתבצע בתחילת התקופה. במקדה ומחיר ההון משתנה מתקופה לתקופה ‏ נקבל: 2 הוונ 7 . = סל 0% , 2 ב ", [ : %+ ( / מש 4 | הי מפתלה הרן בתקופה . .0 ניתוח ו סט בחירת שיסת המימו) 6.1 0-0 תמצית תהליך א. ב% ג. בחירת שיסת המימוןשל יחידת מרכיב מורכב מכמה שלבים עקריים: קביעת המרכיבים העיקדיים של העלויות באופציות השונות. קביעת זרם העלויות של מרכיבים אלה. תישוב הערך הנוכחי של זרם המזומנים לאחר ניכוי מס לפי האופציות השונות בשיטה זו ניתן להשוות את האלטדנטיבוה השונות ולהגציר את נקודת הזמן אשד לאחריה שיעה מימון אחת עדיפה על השניה. הנחות .1 5 3 > 4 5 6 57 .9 רהערות שיטת המימון הכראית ביותר נקבעת לגבי כל יהידת מרכיב חומרה בכל המערכוו! המוצעות. אם קיימים במערכת מספר יהידות של אותו מרכיב, שיסת המימון תהיה זהה בבולם. הגישה המשתמשת בטכניקת העדך הנוכחי תוצג לגבי שתי שיטות המימון: קניה ושכידרות. לצודך הסבר הגישה תנתן דוגמא מיספרית ‏ אשר תתיחס לגבי מרכיב אחד במעדכת - מדפסת. בעזרת טכניקה רומה ניתן להתיחס לכל שאד המרכיבים. יוצגו מתירים שונים כגון : מחיר קניה, רמי שכירות, רמי אחזקה וכר'. המחיריט הינם בדולדרים אמדיקאים למעט הוצאות אהזקה שהנם בל"י. אין המהירים מיצגים אה המציאות והם לצורך הדגמה בלבד. העבורה מניחה מחיר הון של 8% . כל החישובים מתיחסים לעדך זה. הניתוח מתיחס ל-8 שנים ואולם בעזרת טכניקה דומה ניתן להדחיב את משך הזמן לתקופה כל שהיא. מחירים יכולים להשתנות במשך הזמן בגלל מדיניות מחירים של היזם לדוגמא ,. אין הגישה לוקהת בהשבון גודם זה ומניחה מחירים קבועים. לצורך הדוגמאות להלן נקבע שעור מס ההכנסה ל-40% ושער החליפין 10 לי ל דוּ ל34 9 שיטת המימון - שכירות א . הנחות והערות 1 לפי שיטת מימון זו על השוכר לשלם: א > דמי טכירות. 3 מס שירותים בשעור של 45/0 מדמי השכירות. גּ. מס ערך מופף, מס זה מוטל על הסכום המצטבר של דמי 4 השכירות בצרוף מם השירותים ולפיכך מע"מ הינו 11.6% מדמי השכידות : 8% מע"מ על מלא הסכום המהווה את דמי השכירות בצרוף מס השירותים המהוים כאמור 450 מדמי השכירות . אי 0.08>11.6א(100+45). . התשלומים הינם חודשייט ומשתלמים בתהילת כל הודש. ב פיתותה הגישה - נוסחאות ערך נוכחי של זרם הוצאות רלוונטי לאחר מס לפי שיטסת השכירות מתקבל לכי הנוסחה: , / (ע - 1)א (2 א 7 + 2 +17 + 1) 12% א נת 2 0 ו ל. 6 0 (1) 1( + 1) ₪ כאשר: 0 : ערך נוכחי של זרם הוצאות רלונטי לאחר מס. נת : דמי שכירות בחודש נקוב בדולרים > א : מחיר הון באחוזים.: ס : אחוז מס הכנסה. 7 : אחוז מע"מ: 1 : אחוז מס שירותים. ז . שער חליפיןך ; א : מספר חודשי שכירות. ב 6 דוגמא מספרית לצורןך הדוגמא נניח כי: -- המרכיב : מדפסת. - דמי השפידות : 100 דולר להודש. הטבלה בעמוד הבא ( מס' 4 ) מציגה ניתוח ערך נוכחי של זרם ההוצאות לפי שיטת השכירות: +-6 ו זנ 0007 נ-00 00-07 00-71 דשסס | ד00₪ ה ה ה 00 ו ₪0(|-- 0 ₪ + שא 6ב | שזה 0001 0001 0001 00 ד 00 000 ד 00 000 (₪)=(ך)א*ד0 גטזם 26 104 *(ך) טעסן: > שן41ש6הט 2.06 464 טן|אבעעט ם11 84 .8 40 עוש.: | | | | | | | לס | 1 | 221 | 98ז8*9 | זזק80יא | *9098 | 99פסים | 2*99909 | פילסס ‏ | 7 | 2 | 899768 | ז7ז600י2 | י0008 | 0989י9 | 9ד0ס6י2 | | :1 | 2 | 8*9706 | 78ק80יק | *099 | 6996 | 40095יס| "לס | 2% | 1 | 89188 | זזקפיק | *9089| 8*0966| 2*2799% | "לס | 1 | 2 | 89166 | זזפיק | *0890| 9798י2 | 29008יש| 0% | | 71 | 1 | 8*9188 | זז/פיק | *9964| 9096*₪| 08שזסיפ | "פסס ‏ | 7 | ד | 62ז9י8 | זז600יק | *9090|ז0900י6| 608דסיפ| פס | 51 | :1 | 89180 | זז0פיק | *6826|ז000/י+| ך600/ים| | (2(=)9)אל9| (ץ)=((9)+(90*))8| (8(=)9)+(9)+(פ)| (9)=פאיפ| (4)-(8)-(9)| (8) (6) (דס) :2 .66 ו 74 65 0 0" %עא | 606.0 5% 0 6060 - 1 ש|א|ט ₪ש,טם :סט | 60640 | םששץ 1% 8 םם1 שעם:: - -.26425%:6ק 2.1 > 6 6 .)| ל 0 העור מ הסבר ניתוח ה ערך הנגוכחי של זרם ההוצאות נערך ל-8 שנים.: דמי השכירות החודשי = 100 דולר מוכפלים ב-12 כד" לתת דמי שבירות שנתי בסך של 0 דולר > טור (1). בהישוב ניכויהמס נלקח לצורך הדוגמא בלבד ‏ שעור מס של /60. יוצא איפא שההסכון במס בכל אחד מהשנים הינו 40% מסך כל ההוצאות (דמי שבירות+ מס . שירותים + מע"מ) וכך מהקבל סכום של 11275.8 לד בבל שנה כזרם כספים אחר מס-טור (?). באופן רגיל הערך הנוכחי של זרם ההוצאות בשנה הראשונה (טור (9) ) לפי מחיר ההון של % מושג על יד" הכפלת ההחוצאה הכספיה לאחר פס בשנה הראשונה (טור (?) ) בגורם הערך הנוכחי שהוא 0.9899 > הערך הנוכתי של זדם ההוצאות בשנבה השניה מושג על ירי הכפלת ההוצאה לאחד מס לשנה זו בגורם הערר הנוכהי לשנה השניה שהוא 0.8575 וכו*, במיליפ אחרות - הערך הנוכחי של זרם ההוצאות בכל שנה מושג על ידי הכפלה ההוצאה הבספית לאחר מס באותה שנה בגודם הערך הנוכחתי של אותה ‏ צנה: כדי לחשב בצורה מדויקת את הערך הנוכחי של זרם ההוצאות בכל ענה בשיטת השכירות יש צורך להחשב את דמי השכירות ( טור (1) ) על בסיס הודשי ולא שנתי כפי שמופיע בטבלה משום שתשלרמי השכירות הנם תשלומים תודשיים: ואולם למען הפשטות יתד עם מידת דיוק די סבירה משתמשת הטבלה לצורך חאישוב הערך הנוכח:* בכל שנה בטכניקה של ממרצצע: ההוצאה הכספית השנתית לאהר מס (טור (7?) ) מוכפלת בגורם העדך הנוכתי של אותה שנה. ההוצאה הכספית השנתית לאתר מס מדכפלת שוב בגירם הערןך הגוכחי של השנה הקודמת. סכום שתי התוצאות מחדולק ב-2 וכך מתקבל ערך מהוצע. טבלה מס' 5 משוה בין גורמי עדך נוכחי לפי בסיס הודשי אשר חושבו לפי נופחה (1) ובין גורמי ערך נבוכחי אשר חושבו לפי טכנביקה של ממוצע ‏ כפי שההקבלו מטבלת מס* 4 בשגבים %1 45 /. 8-1 > 0.4 ו ו מוס". 5 א 03 ככ כיומונו כקכרע:) בנגו אקקא: וקב20 כנמד> קאגה שק אהת :אמ גשקש מתגא כ-אא. -100, תי שמא גאקעג. :)גג הקוק = ערןך נוכחי לפצ+י בסים חודשי וממוצע שנתי- השואה בלירות ישראליות. אחוז השגיאה ערך נוכחי - בסיס ערך נוכתי -בסיס שנה ממוצע שנתי חודשי | שש || 0.0018 | 17.4 | 10877.2 | 1 | | | | | | | 0.0001 | 9 | 10051.6 [-80 | | | | | | | 0.0102 | 5 077002 [ 7 | | | | | | | 0.0188 | 5 55 | 62559.1 |-- 8 | | | | | | | | מטבלה מס' 5 נראה כי טכניקה של ממוצע לפי בסיה שנתהי, מתקדבת לגורמי הערך הנוכחי לפי בסיס חודשל*. מתקבלת שגיאה מכסימלית של 1.50 כאשסר משוים אותה לזרם הכספים המנוכה ‏ החודשי לגבי כל שנבה. בהתיחס לטבלה מס' 4 , זרם הכספים המצטבר ( סור (10) ) בכל שנה הינו סכום זרם הכספים המנוכה ( טור (9) ) עד לאותה שנה. השיטה תעשה שמוש בטור (10) בבואה להשוות בין שיטות המימון השונות: שיטת המימוןך - קנדיה 1 קנחתות והערות 1. השלום מחצר הקניה של הציוד מתבצע בזמן מסירתו לידי הקונה. 45 שיטת הפחת הנהוגה בארץ לגבי ציוד מחהשבים הינה פחת שנתי קבוע של 197 4 ( דאה סעיף 5.6 פיסקה ב') | לפי שיטה זר, הפחת על הציוד המוכר על ירי שלטונות המס כהוצאה הצינו 15% מעדרך הציוד בכל אחת משש השנים הראשונות. .4 פּ. 0% ו 7 בשנה השביעית מופחת הציוד ב-10% בלבד - סה"כ /1000. אם הוהזק הציודר פתות מ-? שנים, מחושב הפחת לפי בסיס של 19/0 בהתאם למספר שנות השמוש.: ערך הציור בתום תקופת השמוש בו נקרא : "ערך שיורי",ערך זה מיצג הכנסה כספית מאתר ובעל הציוד יכול למכור אותו ולקבל בתמורה את הערך השיורי. העבודה מניתה ערך שיורי = 0. העדך לצורכי מכס והיטל ביטהון של ציוד קנוי נקבע כמחיר המחירון לצרכן: לגבי ערך זה, הישוב המכס הינו 5% והיטל בטחון 150 - יחד 2008 . ערןך הציוד לצורכי מס קניה הוא העדך לצורכי מכס בתוספת תשלום המכס ותשלום היטל בטהון < 1.05 (תמ"א). מם הקניה הקים הינו 52.5%. לדוגמא - ציודר שערכו -.:.1,000 לי ערכו לצורכי מכס והיטל בטחון הינו ‏ -.1,000?י . המכס והיטל בטחון הם -.200 לי , לפי כך ערכו לצורך מס קניה הינו -.1200 לה ומס הקניה החל עליו הוא 409.5לי. סך המיסים :+ 609.5 ל 5 המיסים משולמים עם מסידת הציוד לקונה. מע"מ מוטל על הסכום המצסבר של התמורה למוכר בצדוף כל המיסים האחרים ( מכס, היטל בטחון ומס קניה ) כך שמע"מ הוא בבהינת "המס האחרון". לפיכך מע"מ הוא בשעור 1 מערך העיסקה - 4% מע"מ על מלוא המחיר ללקוח בצרוף המיסים המהוים 60.90 מהמהיר ללקוח. או - 12.8= 0.08 א (60.9 + 100). על הקונה חלים דמי הביטוח והאתזקה. דמי הביטוח מהוים בררך כלל 0.1% ממהיר העיסקה. התשלום עבור אחזקת הציוד הינבו תשלום קבוע וגודלו נקבע על ידי החברה המתחזקת. כמוכן קיים מס שירותים על דמי האחזקה בשעור של 0% התשלומים הינסם תחורשייסםס ומבוצעים בתתילת החודש. הדוגמא המיספרדרית מניתה תשלוםמים שנהיים. הישוב הערך הנוכחי של זרם ההוצאות יערך בהנהה כי דמ" הביטוח, האחזקה ומס השירותים משולמים בסוף השנה. כפי שנראה מסעיף ג.6,53גורמ"* העדך הנוכחי לפי בסיס שנתי מתקרבים לגורמי העקרך הנוכחי לפי בסיס הורשי.שגיאה מכסימלית בשעור של 1.5% מצביעה על מידת דיוק די סבירה אשד כדאית למען הצגה נוחה ופשוטה של הרוגמא המיספרית. פיתוה הגישה - נוסתאות הערך הנוכחי של זרם ההוצאות הרלונטי לאהר מס לפי שיטת הקניה מתקבל לפי הנוסחה: דה : ₪3 ,5 ד ,13 7 ל שי | *<צ א ו 6 ש א ו 6+ א ו 2:. להלן נוסחאות ביניים המופיעות בנוסהה (2) :| ופ - (7 + ן)אהד + (7 + ן)הד + (גז+ו)א + (7 + ד + !)6 א 1 = וזה (72 + וד)6 א !| >= אגד 3 א 1.05 א (אהז + 6 א )) = הך ? א [(2 + ן)אד + (2 + ןו)אהד + (מך + ן)א4 + (7 + |) 6 א |] = ופד 2 - (9ז + 1)א + 1 א 6 א = 72 ץ א [(אד + |)א + (כן/0.15 + |606 א 5] >= %2ד 3 - (4)1+78 + | א 6 א ]| > 73 ס א [(וד + |ן)א + (-./0.10 + |)6 א 1] = 53ך (ק - ו) א [(ודך + [)א4 + | א 6 א 1] = גדה (2, /6 + |) = או ₪0 %: ערך נוכחי של זרם הוצאות רלונטי לאחר מס. ;< 6‏ מחיר קניה נקוב בדולרים. אחהוז מכב0:% % - =< כ אחוז היטל ביטחון. 75 :]; אחוז מס קניה. + :; אחוז מס שירותים. אתוז מע"מ. . אחוז מערך הציוד לצורך תשלום ביטוהח. 2 / א .ב דמי אחזקה. 0 | שער החליפין. א 3 מס' התודשים של השמוש בציוד. א -% מחיר הון באחוזים. ק :) אחוז מס הכנסה. הסבר א מצין את סכוב המכס והיטל הבטחון לפי פיסקה 4.א בסעיף זה. 0 מצין את מס הקניה לפי אותה פיסקה. כפף מצין את ההטכון במס הנובע בתחילת החודש הדאשון , סה"כ ההוצאות 4 מוכפל באחוז מס ההכנסה כדי לקבל את החסכון במס. המכס , היטל הבטתון, מס קניה ומע"מ מטסולמים בזמן הקניה ומכאן ההפרדה הקיימת לגבי התודש הראשון. 1 מצין את סה"כ ההוצאות לאחר מס בתהחילת החודש הראשון בניכוי החסכון במס בחודש זך > פיד מצין את ההסכון במס הקים החל מההורש השני ועד לחודש ה-75 ( סוף השנה השישית). ההפרדרה הקיימת לגבי תקועה זו נובעת עקב אתוז הפחת השנתי הקבוע בסך 1% בשש השנים הראשונות לחיי הציוד - פיסקה 28.א. בסעיף זה. בנוסחה (2) מצין העדך 0.15/12 אח אחוז הפחת ההודשי בכל אחת משש השנים. 2 מצין את סה"כ ההוצאות לאחד מס בניכוי התסכון במט החל מהחודש השני ועד לחודש ה-75. 3 מצין את החסכון במס הקים בכל אחד מחורשי השנה השביעיה. בשנה זו אחוז הפחת החודטי הינו 10/18 בלבד. 5 מצין אח םסה"כ ההוצאות בניכוי ההסכון במס בכל אחד מהודשי השנה השביעית, 4 מצין את סה"כ ההוצ.ות בכל אחד מחודשי השנה השמינית ואילך, בתקופה זו אין הציוד מופחת. 26 י|ק) עעהן: - 84:48 8.8 664 שוא:וטט 100 86 4ע16: !4%ע טוש.; | כ 4 ₪ = מ | | וי | יי ו ה6סס* || | 4 | 7 | 0099! 9 | זזספי ‏ ! *סמסס| | סּ ‏ | ו | 8קסס | 5 סספפיס | *9פס<ו ו 6 || גו 0008 :1 | יי | *9009! | ץףּ ‏ | בי ו 0008 2 , פססים | */ססס! | פ ‏ | בב | 008 | :1 פספים -' *8564! | 8 . ] 07 | 0099! 2 | סספיס ‏ | *000פ| | ד | 4 | 0005 | 9 | יי | *086ה! ו 0 | 9 !| = | 6 | סי |ז*םס - | | | (1(=)6)+(9)+(8)+(9)+4)+(8) | (ד0) (דד)-((6) )דל ן ו 3 . | ו 8 6% | ו | | ן 0% | | .טזם| | סט שא | .46ש | | ₪: 2 || ₪0 6:4 ₪064 120 | טצ6 טסם 611בע | 0 סם1 | םשגץ | | | ו - צ).וא)ה. ש4.1:8ם עג+)8ש עם.הם .46 בטםן] 6.5 9 ,00 0000 |מסע '(ק) עטםן] - ע.:4ע 2.08 464 טןאתועט ם1 86 .ע6ן: 661 טגט.ז | 08 !| - || ]ה )| - - | 89% | 0805| 6 | ₪01 !| - || - |[ - | - | - | ₪99 | 088₪] 06 | | 090 | - || - !0 - | - | - | 99ה | שספס] 6 | 61 || - || - |[ - )| - - | 20% |" 00| 6 | | 3 | - || - !0 - | - - | 09ק | אספס| 06 | | 090 )| - |000-000- ]| %. "| - | ספ | קפסס| 56 ו ו = )| - | - | - )| - ו - | א | שספס| 6 ך )| - || - 00 - | - ן - [| 09ם | 00| 6 | | 0 ! 000'95!| 0ק00! זףסק! | 76ַ78ק ‏ || יס !0-1 !0 043₪0)| - | ן | | | | 01 | ן | קקממו ץ | | '- וך) ! ום) | (6) |(>(ק)+(פ)ו 5)-1)+(00-519 | (9) | (2) (0(=)9)אי089 | ן ₪ =! 1וטם6| | ן | | | ₪ 5 8 | ע.:4ט! 66ע1! -ש.:4| | |עום.= | ט14עת ְ ++שס !- ₪60 | סש |₪84.0 6/שם[| | > - | .0ע 4 0 00 | | ו == = ו פווי שמ שי פוה שו יצ == שמשמה חאה מה שי עו === שק ישן שרי שיש עול חח כ הו 9 ,0 םע 42 5 6 ירהל סלפ *6 06 9*86 %*2 9 פפפים 6*9 סזשספיל (דץ)=(ז₪)א(פ) ע6:)5 160 קדך נגוכחי של זרט ההוצאות לפי סיטת הקניה. סבלה מס' 6|(המסהרעת קל פני סתי טבלאות המובאות להלז) מציגה ניה ן ו פמהיר האהזקה: 0 לי להודשט. ו ן ן ן | 56ב1ש | | סיס סיס שפפ*6! סשחשסים! 6 65 2 | )61( 46 0 ו ו 4 ּת - - -] בם | : ₪ 1 5 -. - - - [2 - " - = רו 2 + 41 [4] .% + ו" ₪ 5 ּ" .% - . ה -.] 8 5 = ₪ כ * . בא % - - -צ4 - . דרוגמא פספרית הסבר ניתות הערך הנוכהי של זרם ההוצאות נערך ל-8 שנים. מחיר הקניה בדולר מוכפל ב-10 כדי לתת מחיר קניה בל בסך 56,000 - פור (1). סור (2) ו-טור (5) מחושבים בהתאם לפיסקה א. 4 בפעיף זה. טור (5) מחושב לפי פיסקה א.פ בסעיף זה. מע"מ משולם עם הקניה ולכן בטבלה מחושב מס זה רק לגבי שנה 0. תשלום הביטוח התודשי מחושב לפי פיסקה א.6 ומוכפל ב-18 בדי לתת תשלום ביטות שנתי המשתלם בסוף השנה - טור (6). תשלום האחזקה התודשי מוכפל ב-12 ומתקבל תשלוט שנתי - טור (7). זרס הכספים לפני מס בכל אחת מ-₪ השנים, למעט שנת 0, הוא סכום תשלומי הביטוח , האחזקה ומס השירותיט . בשנת 0 הוא סכום תשלומי הקגניה, ההיטלים ומע"מ - טור (9). בחישובי ניכוי מס נלקת לצורך הדוגמא בלבד ‏ שעור מס של 4002 , לפיכך ההסכון במס חושב בכל אחת מ-8 השנים, למעט שנת 0, כב-408 מסכום הגורמים: פחת, דמי ביטות, דמי אחזקה ומס שירותים. החטכון במס בשנת 0 חושב ב -40%0 מההיטלים וממפ עדך מוסף - טור (11). זרם הכספים לאחר מס ( טור (12) ) חושב על ידי הפחתת החסבון במס (טדר 13) ) מזדס הכספים לפני מכ (צור (9) ). זרם הכספים המנוכה ‏ ( טור (14) ) הוא מכפלה של ורם הכספים לאחר מס בגורם הערך הנוכחיב כאן אין טנניקה של ממוצע בגלל ההבנחה שתשלומי הבטוח, האתחזקה ומס השירותי6> משולמים בסוף השנה: השאלה היא - מה תהיח שיטת מימון יחידת מדפסת אם הגוף הרוכש מתכון להחזיק בה במשך שנה אחת, שנתיים, של רש וכו*ל כאמור הקריטוריון לבחירה ‏ הוא ערך נבנורכתי מינבימלי של זדם ההוצאות לאתחר מפפ ובעזרת הטור"ם 10, 15 בטבלאות מס. 4, 6 בהתאמה אפשר לתת תשובה לשאלה זו: לרוגמא - נניח כ" משך תקופת השמוש במדפסת הינבו 4 שניב, לפי טבלה מס 4, העדך הנוכהי של זרם ההוצאות במשך 4 שבים בשיטה השכירות חינו 58,327.20 ל :' לפי טבלה מספ. 0 הערך המקביל בשיטת הקניה הינו 0 55,252 לד . לפי הקריטוריון הנ"ל שיטת המימון שתבהר הליא - שצירות. אם משך תקרפת השמוט הוא 6 שנים, נדאה לפי אותה שיטה כי שיסת המימון שתבהר היא - קניה ( 54,207.4 לי בשיטת הטכירות לעומת 5742.5כלי בשיטת הקניה). - 0" 6 67 נצין כאן כי הישוב הערך הנוכחי של זרם ההוצאות לאתד מס, בהתאם למספר שנות שמוש משתנה , תחת שיטות המימון השונות, מבוצע לגבי בל יחידות מרכיבי המעדרכת הדרלוונטיים בכל המעדכות המוצעות, בהתאם לדוגמא שהוצגה לגבי המדפסת. כך ניתן לקבוע את שיטת המימון של כל המערכות המוצעות בהתחשב במשך זמן השמוש בהן: מודל גרפי הגרף בציוד 1 להלן מצ"ג את התוצאות שהושגו בהישוב הערך הנוכחי של זרם ההוצאות לאחר מס לרכישת יחידת מדפטת, בהתאם למספר שנות שמוש משתנה, תחת שיטוה המימון השונות - טורים 10, 15 בטבלאות מס. 4, 6 בהתאמה. לאחר קביעת מספר שנות השמוש ניתן לקבל את הערך הנוכתי של זרם ההוצאות בשיטת הקניה והשכירות בעזרת שדטוט קו אנכי ממשתנה הזמן ועד לנקודת הפגישה עם כל אחת מהעקומות המציגות את שיטת המימון.: בעזרת השמוט במודל הגדפי ניתן לקבל תשובה לשאלה בסע*ף 6.5 . כמסו כן ניתן להבחין במגמות של זרם הכספים המנוכה כפונקציה של משך זמן השמוש במרכיב. לעי ציור 1 נראה כי ככל | שמשך זמן השמוּש במרכיב המדפסת גדל, שיטת הקניה נראיה יותר כדאית מבתינה כלכלית - ערך נוכחי של זרם ההוצאות לאחר מס קטן ירתר. נקודת פגישת שהי העקומות היא בין השנה החמישית והשישית. עד לטווה זמן זה כדאי יותר לשכור את יהידת המדפסת מכאן ואילך שיטת הקניה - עדיפה% ם ס ק נ ו ת מפדרק זה מתקבלות המסקנות הבאות: 58 גורם התפוקה אינו משפיע על תהליך בחירת שיטת המימון. ב. הערך הנוכחי של זרם ההוצאות לאחר מס לרכישת יהידת מרכיב לפי האופציות השונות קובע את שיטת המימון הבדאית. ."- , ו י . זַ דנ / 446466 אש צ 6 ' 65 ₪ 8 > די א . + ו ָ : 1 . י , ן . 1 / % י ז . / . ד 1 % .+ | : 1 , | ז - ] + 5% מן שר . ו + . | . ,0 4 : , / . + - " . : 1 . "יו ₪ 2% 3 גו ב ב 0% / מטורים 10 , 55 בטבלאות מס' 4 , 6 מתקבל כי השנה השישית היא נקורת הזמן אשר לאהריה שיטת הקניה עריפה על שיטת השכירות. בל נשכח כי העדכים שבטבלאות אלה ניתנו לצורך הדגמה בלבד ואולם מהתוצאות שהתקבלו קל להבחין כי: א . כאשר כל הגורמים שוים וככל שאורך החיים הכלכלי או הפיזי של המרכיב ארוך יותר, כן כדאית יותד האלטרנטיבה של קניה המרכיב . ב. האפשרות להשתמש בפחת מואץ משפד בהרבה את אלטרנטיבת הקניה. בחירת מערכת מחטב 1 תמצית 5 תהליך בחירת מערכת מחהשב מורכבב מכמה שלבים עקריים:; א. קביעת מרכיבי החומרה הרלוונטים השונים של המערכת. ב: חשוב הערך הנוכחי של זרם ההוצאות לרכישת מערכת עם התיחהסות לגודם התפוקה לגבי כל המערכות המוצעות בהתאם לשתי גישות: 1. הערך הנוכחי מחְשב ליחידה תפוקה מבלי לאמץ הגדרה ספציפית של המונח - "יהידת תפוקה": 5 הערך הנוכחי מחושב למערכות בעלות תפוקה שוה. בשיטה זו ניתן להשוות את האלטרנטיבות השונות ולקבוע את המערכת הכדאית ביותר:% 7.5 4 מב רא השאלה המרכזית היא - כיצד לבחור מערכת מחשב אחת מתוך כמה אלטרנטיבות מוצעות. משתמש המעונין לרכוש מערכת מחשב מפרט את כמות התפוקה הנדרטסת מכל מרכיב במערכת בהתאם לניתוח סטטיסטי שערך. המשתמש מקבל הצעות שונות מיצרני מחשבים, כל הצעה צריכה לכלול בין השאר את מספר היחירות מכל מדכיב ‏ אותו יש לרכוש, בהתאם לתפוקה בפועל הנוצרת מיהירת מרכיב אחת והתפוקה הנדדשת ע"י הפירמה מאותו מרכיב. אפשר לנסח זאת בצורה הבאה: יהי: 3% : התפוקה הנדרשת על ידי המשתמש ממרכיב 1. 1 : התפוקה הנוצרת מיחידה אחת של מרכיב 1 במערכת (6 1 % מספר היחידות של מרכיב 3 במעדכת ,4 = ו- 2(1‏ הנם נתונים חיצוניים ומשתנה ההחלטה הינו6(1 : משתנה זה יקבל ערכים שלמים בלבד . כדי למצוא את ערכיו יש צורך לפתור מעדכת אי-השויונות הבאה: א = 02 2312 6 נש לאחר קבלת ההצעות המפודטות מיצרני המחשבים, יש צורך לקבוע את ההצעה הכדאית ביותר : השאלה אם כן - באיזו דרך תפול ההכרעה? שתי הגישות המנסות לענות על שאלה זו הן גישות להשואת עלויות המתהיחסוה לגורם התפוקה של המעדכות. גורם התפוקה המערכות המוצעות שונות בדרך כלל בכמות התפוקה בפועל הנתנת להשגה. קיימות מספר שיטות לפיהן ניתן למצוא כמות זו אחת השיטות המקובלות היא, לדוגמא, שיטה ה- א48א620/08 לשוני האמור יש משמעות במצב" לחץ בלתי צפוי על המעדכת וכן בטוח העתידי בו יש סיכוי להתרהבות ולהגדלת הדרישטות מהמערכת ולכן חישוב הערך הנוכהי של 31 המערכות המוצעות חיב להתחשב בגורם זה כדי למנוע עוות . נניח לדוגמא כי יחידת מדפסת תיצג מערכת מחשב ‏ וכי הגוף המשתמש מתכנן להחזיק במדפסת שש שנים. בפניו עומדות להצעה 2 מדפסות מסוגים א'ו-ב% המשתמש ערך ניתוה לקביעתה שיטת המימון הכדאית הן לגבי המדפסח מסוג א' והן לגבי המדפסת מסוג ב'* לפי השיטה המוצגת בסעיף 6. נניח כי הערך הנוכתי של זדם ההוצאות לפי שיסת המימון הכדאית המהאימה ל-6 שנות שמוש, לדכישה מדפסת מסוג א' ומסוג ב' הינו 5000 ו-6000 לי בהתאמה , כמו כן נניח כי תפוקת המדפסות מסוג א' ומסוג ב' הינה 1000 ו-2000טסורות לדקה בהתאמה, אם אבן הבוחן לבחירה הינו ערך נוכהי מינמלי - מדפסת א' היא שתבחר ואולם תפוקתה של מדפסת מסוג ב' כפולה מזו של א' בעור שמהירה גבוה רק ב-1/5. יש צורך אטם כך להתחטב בגורם התפוקה בחשוב הערך הנוכחי של זרט ההוצאות. גישה ראשונה לפתרון א. ערך נוכחי ליתידת תפוקה יחסית לפי הגישה הראשונה הערך הנוכחי של זרם ההוצאות לפי שיטת המימון הכדאיה לרכישת כל יחידת מרכיב במערכת בהתאם למספר שנות השמוש, מחושב ליתידת תפוקה יחסית, אבהיר זאת בעזרת הדוגמא המובאת בסעיף 7.5. ע"י חילוק 1000 ב-5000 נמצא כי הערך הנוכחי ליהידת תפוקה של זרם ההוצאות לפי שיטת המימון הכדאית המתאימה ל-6 שנות שמוש לרכלישת המדפסת מסוג א* הינו 5 לד 4 ע"י חילוק ₪000 ב - 6000 נמצא כי הערך המקביל לגבי מדפסת מסוג ב' הינו 5 ל . אפשר לאמר גם כי הערך הנוכחי של זרם ההוצאות לשורת הדפסה אחת במדפסת מסוג א* ומסוג ב' הינו 5 ו- 5 ל בהתאמה. קיימת אי בהירות מסוימת בהגדרת המונה -"יחידת תפוקה", מדוע יהידת התפוקה בדוגמא הינה שורת הדפסה אחת ולא 53 שורות או 5 שורות הרפסה ? נניח כי "יחידת התפוקה" מוגדרת כ-5 שורות הדפסה. יהידת מדפסת מסוג א' מיצרת , אס כך, 200 יחידות תפוקה ויהידת מרפסת מסוג ב' - 400 יחידות תפוקרד, ע"י חילוק 200 ב-5000 נמצא כי הערך הנוכחי ליחידת תפוקה של זרם ההוצאות לפ" שיסת המימון האופטימלית המתאימה ל-6 שנות שמוש לרכישת מדפסת א' הינו 25 לז . ע"% הילוק 0 ב-6000 נמצא כי הערך המקביל לגבי מדפסת ב' הינו 15 ל'. - 32 - ב 5 אפשר לאמר גם כי הע"נ של זרם ההוצאות ל-5 שורות הדפסה במדפסת א'ו-ב' הינו 25 ו-15 לי בהתאמה. לתוצאות השונות המתקבלות עקב הגדרה שונה של המונח - "יהידת תפוקה" ישנה תשיבות רבה בהמשך הניתות כאשר מחשבים ערך נוכחי של זרם הוצאות רלונטי, עם התיחסות לבעית התפוקה , לרכישת כל מרכיבי המערכת, לצורך בחירת מערכת אחת מתוך כמה מערכות מוצעות. כדי להתגבד על הבעיה נהשב הן לגבי מדפסה א' והן לגבי מדפסת ב'* את הערך הנוכתי ליחידת תפוקה יחסית של זדם ההוצאות לפי שיטת המימון האופטימלית המתאימה ל-6 שנות שמוש, בצודה הבאה: נבחר מערכת מסוימת כ"מערכת בסיס", נניח לצורןך הדוגמא כי מעדכת ב* נבהחרה כ"מערכת בסיס", נחשב את הע"נ ליחידת תפוקה של זרם ההוצאות לפי שיטת המימון הכדאית המתאימה ל-6 שנות שמוש לדכישת מדפסת ב* כש"יחידת התפוקה" מוגררת בצורה שרירותית.הערך המתקבל מחישוב זה נקבע ליהידה אחת. הערך המקביל של מדפסת א'("יחידת התפוקה" מוגדרת באותה צורה ) נקבע באופן יחסי לעדך שנקבע ליחידה אתת. נניח כי "יחידת התפוקה" מוגדרת כשורת הדפסה אהת.הע"נ ליחידת תפוקה של זרם ההוצאות לרכישת מטפסת ב' הינו 5ל'בערך זה נקבע ליחידה אחת. הערןך המקביל של מדפסת א' הינו 5 לי. ערך זה נקבע 7 1] יחידות, ע"י חילוק 6 ב- 5. ביתן, איפא, לאמר כי הע"נ ליחידת תפוקה יחסית של זרם ההוצאות לפי שיטת המימון הכדאית המתאימה ל-6 שנות שמוש לרכישת מדפסת א' ו-ב' הינו 2 ור-1 יחידות בהתאמה. תוצאות דומות תתקבלנה אם נגדיר "יחידת תפוקה" כ-5 שורות הדפסה. הע"נ ליחידת תפוקה יחסית של מדפסת ב' נקבע ליחידה אחת לפי הגדרה, בעוד שהערך המקביל של מדפסת א' הינו 1/3 יחידות ( 25/15). בצורה זו נקבל יתירת מדידה אחידה ללא קשר עפ הגדרה ספציפית של המונח "יהידת תפוקה": מערכת הבסיס אוהה מערכת אשר נבחרה פעם אחת להיות "מעדכת בסיס" , היינו אותה מעדכת אשר הערןך ‏ המתקבל מחישוב הע"נ ליחידת תפוקה של יחידת מרכיב כל שהיא מתוכה ‏ נקבע ליחידה אחת, תמשיך להיות "מערכה בסיס" בחישוב עדכי הע"נ ליחידת תפוקה *תסית של שאר מרכיבי המערכת בכל המערכות המוצעות. = ג 0 ד. התיחסות לשאר מדכיבי המטערכת הערןך הנוכתי ליחידת תפוקה יתסית של זרם ההוצות לפי שיטח המימון הכדאית בהתאם למספר שנות שמוש משתנה, *חושב לגבי כל יהידות המרכיבים הרלוונטים+החשובים יבוצעו לפי הדונמא שהובאה לגבי יחידת המדפסת: ערך נוכחי ליחידת הפוקה יהסית של זרם הוצאות לרכישת מערכת ערך נוכהי ליחידה תפוקה יהסית של זרם הוצאות לרכישת מערכת יתקבל כשי הנוסתה: + : ערך נוכחי ליחידת תפוקה יתסית של זרם הוצאות לרכישת מעדכת למשך ‏ + שנות שמוש.: 1 5% ערך נוכחי ליחדת תפוקה יחפסית של זרם הוצאות לפי שיטת המיטסון הכדאית לרכישת יתידת מרכיר 1 למשך % שנות שימרש, ץָ - :% מספר מרכיבי המערכת. רוצה לאמר כי הערך הנוכחי ליחידת תעוקה יחסית של זרם ההוצאוח לרכישת מערכת הינו סכום ערכי הע"ג ליחידת תפוקה יחסית של זרם ההוצאות לרכישת כל יחידדות מרכיבי אותה מערכת. לפי נוסחה (5) ולפי פיסקה ‏ ב' בסעיף זה נמצא כי 12%% של מערכת הבסיס הינרק לכל + זאת משום ש נש כמערכת הבסיס הינו 1 לכל 4 הלכל %0-‏ לפל הבדרה; יש לשים לב כי ן%6] מחיחס אך ורק ליהידה אחת של המרכיב ה- 51 לעיתים מרכיב מסויים במערכת מירבב מכמה יהידות, כפי שמבואר בסעיף 7?.8₪. ב+וק מתיחס כאמור ליחידת מרכיב אחת משום שהוא מודד ערך נוכתי ליחידת תפוקה יהסרת ‏ של זרם הרצאות. לפי נתוני הדוגמא המובאת ב סעיף 7.52 מצאנו כי הע"נ לשורה של זרם ההוצאות לפי שיטת המימון הכדאית המתאימה ל-6 שנות שמוש לרכישת יחידת מדפסת א' הינו 5 לי ( יהידת תפוקה מוגדרת כשודת הדפסה אהת -ע"י חילוק 1000 ב-5000 ל נניח בי מרכיב המדפסת מודכב מ-5 יחידות זהות. כדי למצוא כעת ערך זה יש צודך לחלק 1000א5 ב- 0%5000 , אם נצמצם מונה ומכנה ב-5 , נקבל תוצאה זהה. נמצא, איפא , כי מספיק להחיתחס ליחידת מרכיב אחת על מנת למצוא ערך זה. בחירת המעדכת כדי לקבוע את המערכחה הכדאית למשך זמן שמוש רצוי % מתוך כמה אלטרנטיבות מציעה הגישה את האלגוריתם הבא: 1.| חשב הפכ 2 > ם ההישוב יעשה בהתאם לנוסחה (5), לגבי כל אחת מהמערכות המוצעות. מצא שק 18 8 מערכת | המקימת את המינימום, היא המערכת שתבהר. כאשר: מ%צטץ: | ערך נוכחי ליחידת תפוקה יהסית של זרם ההוצאות לרכישת מערכחת למשך % שנות שמוש. ג םְ מספר המערכות המוצעות. מרכיבי חומרה של מערכת מחשב סבלה מס. 7 מציגה מרכיבי חומרה של מערכת מחשב עם הגדרת "יחהידת תפוקה" המתיחסת לכל מרכיב. פאה = ,מק מ קחה, אמא "שא האר המחה ימממא הרקח מחתמת -=אקה -ממ שמא הממח פחאאה =מקמ. קה = קמה סא מרכיבי חומרה ויחידת תפוקה - תאור והגדרה ב " יחידת תפוקה " | | | | | 5 1 | הסשת >< 670 40 )| | 8 1 | 50 בהא [/3 | | א !| | אס פקגץ 608116 א 3 | | | | סא 689 4 | | 6 1 | 68 | ל | | 8% 1 | 8 אהמםכגה 6442 | 6 | | אק 1 | | אאשאדהת .004801 | / | | וס 1 | הפעופה הסקתל | 8 | 0 4 | שק שגפ | 9 | | אפת 1 | 3 ץק | ו | | אפכ - 1 | אמכהשה 16 עס הא | 11 | | אפס 1 | ו | 40 | | ז: ד ו בגב מ א להלן דוגמא לבחידת מערכת אחת מתוך שתי מערכות מוצעות. לצורך פשטות הרוגמא גבניח כי מערכת מחשב מיוצגתהת ע"י שני המרכיבים: א. נא ה ב. ‏ . ש₪סאשא + [פס. הפירמה מעונינת להחזיק במערכת 6 שנים ב כל החישובים להלן יתיחסו לפרק זמן זה. -- הפירמה ממדכיבי המעדכת, הינן: א. | 0% 25000 ב. 5ל ו 4350 הפירמה מקבלת שתי הצעות משתי יצרני מחשבים - ההצעות מפורטות בטבלה מס* 8 : מה == -השסט 00 א ה רת -קקקה המאאתן שמחה הואה.. 5ש-ה .השק 7 .המא + יממאאא הא -שחיקה הק 300 שמחם 0 א .שח-- בחירת מערכת - פררט ההצעות ן מספר | ע"נ של - של זרם התפוקה ליתידת יהידות| זרם ההרצ-| ההוצאות בל"| מרכיב ה מ כר כ * ב המרכיב| אות בלי ש-| טשיטת השכי- | יטת הקניה|דות | )4( )5( )5( | עך | | 1 | 4500 | 4400 | 10 | | 5 | | | | | | צתטאסו + 690 , . א 2 00 0" | 0 אטזאזות | | | | | | קב ]| , . ר | 1 | 5000 | 5500 | 50 לוא + 020 | 0 2-ו | אש יאט [ 5 00 0 10 / | התוצאות המצגות בטור (5) ו- (4) התקבלו לפי סעיף 6. התוצאות הנוצגות בטוד (5) התקבלו לפי םעיף 7.2. אין התיחסות לטור (5) לאור האמוד בסופה של פיסקה ד" בסעיףזה. נהשב ע"נ ליחידת תפוקה יחסית של שני המדכיבים, בהתאם לפיסקה א* סעיף זה , התוצאות מפורטות בטבלה מם* 9.: ---= ...א שאל -א פמק -אאא וק שאק שח תחיש שה כמ שחו וצו שו :קל .ו פ-- בחירת מערכת - בישה א ע"נ ליח* הפוקה שיטת של זרס ההוצאות|המימון בל"ר הכדאית ע"נ ליח' תפוקה יהסית של זרם ההוצאות )4( | | מ | 1 | 110 | שכירות | | סשת + עש6 | רב | | . | | | | | | | 1 | 5 | קניה | תיא זה? | א' | וו הו הוור הו | | | | |פ, ‏ | | | . | ו | 100 | קניה | | צססאטא + עפש | 2 | | | . | | 8 1 | 5 | קניה | | אמסאנתל | | שר | בשק ב ב ברק בב | הסבר נערוך השואה בין טור (3) וטור (4) בטבלה מס.: 8. לפי הקריסודיון - ע"נ מינימלי של זדם ההוצאות נקבע את שיטת המימון שתבהר - טור ₪ נגדיר את "יחידת התפוקה " של 2 מרכיבי המעדכת בהתאם לטבלה מס. 5,היינו: . תא 0274 - באסם-א 1 " המיאזאץ ‏ * %פם - 1 ע"י חהילוק התפוקה ליחידת מרכיב ‏ ( טור (2) בטבלה מס. 8) בערך הנוכחי של זדם ההוצאות ‏ לפי שיטת המימון שנבחרה , נמצא ע"נ ליתידת תפוקה של זדם ההוצאוה - טור (5). נקבע את מערכת א' כמערכת בסיס. לפי הגדרה, ערכי הע"נ ליהידת תפוקה יחסית של שני מרכיבי מעדכת הבסיס נקבעים ל-1 יחידה. העדכים המקבלים של שני המרכיבים במערכת ב' נקבעים יחסית לערכי מערכת הבסיס - טור (4). 7.0 ע"י חילוק 110 ב- 100 נקבל כי הע"נ ליחידת תפוקה יחסית של זרם ההוצאות לרכישת ה- דהסאסא + עקש במערכת ב' , הינור 1 10 יתידות. ע"י הילוק 3 ב-5 נקבל כי אותו ערך לרכישת א8זאוקא? במערכת ב', הינו 153 יהידות. בעזרת סכימת ערכי טור (5) המתיתסים למערכת א' נמצא כי הע"נ ליהירת תפוקה יהסית של זרם ההוצאות לדכישת מעדכת א'* הינו 2 יחידות. בצורה דומה נמצא כי הערך המקביל לרכישת מערכת ב' הינו 3ב יהידות (10/11+17/3), לפי קרטסוריון המינימום - מערכת א' היא המערכת שתבהר. גישה שניה לפתרון א. תפוקה שוה של כל המערכות הגישה השניה מביאה את כל המערכות המוצעות לבסיסם שוה מבחינת תפוקתן . בנושא די את ,ןז | נתקל המשקיע בבעיה דומה. לעתים מוצעות לפניו השקצות השונות זו מזו באורך חייהן וכדי לעדוך ניתוח השואת עלויות המבוסס על ערך נוכחי של זדם כספים , על המשקיע להביא תחילה את כל האלטרנטיבוה לבסיס שוה מבהינת הזמן. להסבדת הטכניקה הטמונה בגישה השניה , אביא דוגמא המתיחסת למדפסת.: נניה כי יחידת מדפסת במעדכת א' מדפיסה בפועל 300 שודות בדקה ומחידה -.1000 לי ואילו יחידת מדפסת במעדכת ב'* מדפיסה 400 שודות בדקה ומחירה -.1500 לי . החברה יכולה לרכוש 4 יחידות מדפסת מסוג א' ‏ עם תפוקה של 1800 שורות בדקה (300א4) ובמחיר 4000לי (1000א44 האלטדנטיבה השניה היא לרכוש 5 יתידות מדטפסת מסוג ב' עם תפוקה של 1200 שורות בדקה(400א5) ובמחיר 6500 (1500א5) . כך עומדות בפני התברה שתי ‏ אלטרנטיבות שמתירן שונה ואולם תפוקתן - שוה. טכניקה זו מבוצעת לגבי כל מרכיבי המעדכת כך שבסופו של דבר כל המעדכות המוצעוה יובאות לבסיס שוה מבחינת גורם התפוקה. לשם מציאת מספר היחידות של מרכיב,אותו יש לרכוש מכל מערכת מוצעת צדי שתפוקת מדכיב זה תהיה שוה בכל המערכות , יש להפעיל את האלגוריתם הבא: להל: תפוקה יחידת מרכיב במערכת ‏ תס = 09 מכ + מספר יחידות המרכיב במערכת 5 4 : מספר המעדכות. 8 : קבוצה של גודמים ראשוניים בתחילת האלגוריתם, 8 הינה קבוצה ריקה, - 39 = 1 מצא מכנה משותף מינימלי - 1 של | 65 (1, ,1.9 = ה)לפי הצעדים הבאים: א 0 -=> 8. ב. ‏ 1 + ה -> ת. ג. אם ן < לך לצעד ט' >. ד. ‏ פרק 6 לגורמים ראשוניים. ה. ‏ מצא את כל הקבוצות המכילות גורמים ראשוניים זהים. ו. בצע צעד ה" לגבי ‏ % 6 ז. לגבי כל אחת מהקבוצות שנוצרו בצעד ה' הפש קבוצה שנוצרה בצעד ו' שמכילה אברים זהים, אם קיימת קבוצה כזו, לך לצער ת'. אחרת,הוסף את אבוי הקבוצה ל-86 לך לצעד ב'. ח. ‏ אם מספר אברי הקבוצה שנוצרה בצעד ו' לא קטנה ממספר אברי הקבוצה שנוצרה בצעד ה' לך לצעד ב'. אתרת,הוסף ל- ₪ * אברי קבוצה, כאשר א הינו הפרש שני המספרים. הזור לצעד ב. ט. ₪] יתקבל ע"י מכפלת הגורמים הראשונים ב- א. 92 הפעל את הנוסחה : תא > מ2 8 20,) = ה ה מצין מספר יחידות מרכיב, אותו יש לרכוש ממערכת 5 כדי להביא מרכיב זה לבסיס שוה מבחינת גודם התפגהקה. בדוגמא המובאת בתחילת פיסקה זו נמצא לפי צעד 1 באלגוריתם כי המכנה המשותף המינימלי של הערכים 400,200 הינו 1200. לפי צעד 8 נמצא כי מספר יחידות המדפסת ממערכת א' הינו 4 (1800/300) וכי מספר יחידות המדפסת ממערכת ב* הינו 5 (1200/400). ספורק הדרישה מהמערכת האלגוריתם בפיסקה א' בסעיף זה מותנה בכך כי המכנה המשותף המינימלי עונה על דרישת החברה לגבי כושר הביצוע של המרכיב. ננסח זאת : יהי 8 - דרישת החברה לגבי כושר הביצוע של המדכיב. התנאי, איפא, הוא: א = 8 אם תנאי זה אינו מחקיים,%] , המופיע בצעד 2 של האלגוריתם ‏ יהיה כפףלה מינימלית של המכנה המשותף המינימלי, כך שמתקיים אי השויון האמור:% לדוגמא - אם דרישת החברה מהמדפסת הינה 5000 שודות לדקה, הכפולה המינימלית של ה מכנה המשותף המינמלי (1200) כך שמתקיים ‏ א = 8 הינו 3600 (5 א 1200). בתום ביצוע צעד 2 טל האלגוריתם נקבל כי 12 יחידות מדפסת מסוג א' ו-9 יחידות מדפטת מסוג ב' יביאו לתפוקה שוה של 2600 שורות לדקה. ערך נוכחי של זרם הוצאות לרכישת מערכת הערך הנוכחי של זרםההוצאות לרכישת מערכת אשר תפוקתה שוה לזו של שאת המערכות המוצעות, למשך + שנות שמוש, יתקבל לפי הנוסחה: : ג 3 א > )| << > > -(4) + - %אץ 3 ערך גוכחי של זרם הוצאות לרכישת מערכת אשר תפוקהה שוה לזו של שאר המערכות המוצעות, למשך %‏ שנות שמוש. 00 ,: + 4. ערך נוכחי של זרם הוצאות לעי שיטת המימון הכדאית לרכישת יחידת מרכיב 1‏ , למשך * שנות שמוש. גה 5 מספר היחידות של מרכיב ‏ ןג אותו יש לרכוש כדי שתפוקה מרכיב זה תהיה שוה בכל המערכות המוצעות: 1 : ? מספר מרכביבי המערכת. %: משקל ממוצע של מרכיב 1 במערכת מבחינת ע"נ המתיתס ל- 6 שנות שמוש. 4 % מתושב לפי הנוסתה הבאה: ו 1 תמצע - כל 8( ב 42 55 ₪ --] ד כאשר : מג%%קם : ע"נ של זרם הוצאות לרכישת כל יתידות מרכיב 4 בסערכתרן למשך % שנות שמרש. ממצא ‏ ' ע"נ של זרם הוצאות לרכישת מערכת ₪ למשך % שנות שמוש. תּ :+ מספר המערכות המוצעות. 4+ םס מיצג, איפא,משקל ממוצע של מרכיב 1 במערכת וא" עשית שמוש בו בנוסהה (4) היה עלול לתת ל- ₪?/ א 21 מתוך 720% משקל בלתי מציאות?: + ₪ לפי נוסחה (5) נראה כי 4+6% יהיה שוה בכל המערכות המוצעות. בהירת מערכת כדי לקבוע את המערכת הכדאית למשך זמן שמוש רצוי מתוך כבמה מערכות מוצעות, יש להפעיל את האלגוריתם הבא: להי: ול 5% עדך נורכתי של זרם הוצאות לרכישת מערכת %‏ אשר תפוקתה שוה לזו של שאר המערכות המוצעות, למשך % שנות שמוש. 4 % מספר המערכות המוצעות. 1. חשב מ+לסץ ןב ,1,0 =( מ החהישוב יעשה בהתאם לפיסקה ג' בסעיף זה לגבי כל אחת מהמערכות המוצעות. ₪. מצא מ+שקין 8% מערכת חמ המקימת את המינימום, היא המערכת שתבהר. דוגמא להלן דוגמא לבחירת מערכת אחת מתוך שתי מערכות מוצעות. נניח בי המערכת מיוצגת ע"י שני המרכיביסם: א. זף40שה | + 66070 ב: כ הפירמה מעונינת להחזיק במערכת 6 שנים, כל ההישובים להלן מתיתסים לפרק זמן זה. דרישות הפירמה ממרכיבי המערכת, הינן. אי פסוזם-א | 530 ב. או ססל3: הפירמה מקבלת שחי הצעות משתי יצרני מחשבים המפורטות בטבלה מס. ₪. המכנה המשותף המינמלי של העדכים 40, 50 (המרביב:א0א₪? | + טלש ) הינו 200. כדי להשיג תפוקה זו משתי המערכות יש צורך לרכוש ‏ 5 יהידרות ממערכת א' ו- 4 יחידות ממעדכת ב'. המכנה המשותף המינמלי של הערבים 2000 , 1500 (המרכיב: אעַתַא1קע ) הינו 6000. כדי להשיג תפוקה זו משתי המעדכות יש צורך לרכוש 5 יהחידות ממערכת א' ו-4 יחידות ממערכת ב'. נחשב ערך נוכתי של זרם ההוצאות לרכישת שתי המערכות שתפוקתן שוה. החישובים מפורטים בטבלה מס. 10. בחירת מעדכת - גישה ב |ע"נ של | ע"נ ו / של | מספר | |ע"נ של זרם | שיטת ה ם ר כ י ב | זרם הה-| זרם |השקלול |זרם ההו-|היהידות|ההוצאות בלי | המימון וצאות | הוצאות | צאות בל'| להשגת ‏ | (יחידת מרכ-|הכדאית | לרכישת | משוקלל | תפוקה ‏ |יב אחת) | המערכת | שוה )8(‏ | (07 | | | | | 28,000| 0.414 | 9080| |‏ | 5 | 4400 | שכירות | ץ6008 + 668 | ,2 | |19,460 | | | | | | | 0-3 18,000| 0.586| 10440| |‏ | 5 | 6000 | קניה | | ואת | אי | | | | | | / | | ב- 44 !20,000 !5-4 5000 קניה | סש + טעש | 2' | |25,600 | | | | | | | 0/4 )כם| 1. 17400 !0.586 !50,000 4 0 22 | | 09 | . טור (5) מציג ערך ‏ נוכחי של זרם הוצאות לפי שיטת המימון הכדאית לרכישת יתידת מרכיב אחת לפי טבלה מס' 3. טור (5) מציג ערך נוכחי של זרם הוצאות לפי שיטת המימון הכדאית לרכישת כל יתידות המרכיב. הערכים בטור זה הנם מכפלה של הערכים בטורים (5) ו-(4). טור (6) מצין משקל ממוצע של מרכיב במערכת. לפי נוסחה (5) נקבל כי המשקל הממוצע של ה- ‏ /%900% + 600 במעדכת הוא 0.414 - 5000/12,500(/2 + 4400/10,400) ואילו המשקל הממוצע של ה- ץ;זקאַָקק במערכת הוא 0.586 . טור (?) הינו מכפלה של הערכים בטורים (5) ו-(6) . טור זה מציג ע"נ של זרם הוצאוה עם שקלול: בעזרת סכימת ערכי טור (?) המתיחסים למערכת א' נמצא כי העדך הנוכחי של זרם ההוצאו לרכישת מערכת א' הינו 19,460 לי . בצורה דומה נמצא כי הערך ומקביל של מערכת ב' הינו 5,600ללי: לפי קרטוריון המינימו מצרכת א' היא המערכת הכדאית.: 3 4 א 5 מ ס נ ו ת מפרק זה מתקבלות המסקנות הבאות: א. גורם התפוקה משפיע על תהליך בחירת מערכת מחשב. בש חישוב העדך הנוכחי של זרם ההוצאות לרכישת מערכת עם התיחסות לגורם התפוקה מספק ‏ כלי עזר המאפשר לקבוע את המעדכת הכדאית ביותר: ס כ ר ם בודוביץ ועין רוד (1) מראים שמכרז תחרותי בין מספר יצרני מחשבים נפוץ ביותד בחברות צבוריות, מקובל באותה מידה בערך במשרדי ‏ ממשלה ומוסדות אקדמיים ופתחות נפוץ בחהברות פרטיות אם כי עדין אהוז הפונים ליצרן בודד נמוך באופן משמעותי מאחוז הפונים למכרז תחרותי. המערכוהת המוצעות שונות בדרך כלל מבחינת כמות התפוקה שלהן.: כל המערכות חייבות לעמוד בררישות התפוקה של הגוף המשתמש במערכת המחשב ואולם לשוני האמור יש משמעות בטוח הרחוק בו יש סיכוי לצמיתה ולהגדלת הדרישות מהמערכת וכן במצבים של עומס בלתי צפוי על המערכת: כך, עומרות בפני גוף המעונין לרכוש מערכת מחשב שתי בעיות: א. מהי המערכת הכדאית ביותר מבין כמה מערכות מוצעות בהתחשב בעובדה כי כמות התפוקה משתנית ממערכת אחת לשניה. ב מהי שיטת המימון הכדאית ביותר של כל מדכיב מתוך המערכת שנבהחרה. מערכת השקולים מורכבר מאד וכוללת גורמים ערכיים וכמותיים וכן גורמים סוביקטיביס ואוביקטיביס. עלות מרכיבי החומרה של מערכת המחשב נבחרה כמדד הערכה ואילו גורמים אחרים כמו * וא נכללו במערכת השיקולים של הגוף הרוכש בגלל אופים אמינות, שדות, שם וכד הסוביקטיבי. הגישה השיטתית המוצגת בעבודה מנסה לענות על שתי הבעיות הנ"ל בעשותה שמוש במודל הערך הנוכתי כאשר הקרטוריון לבחירה הינו ערך נוכחי מינימלי של זרם הוצאות רלונטי לאחר מפ: ‏ 2( שתי הגישות שבסעיפים 7.4 ו- 7.0 מציגות חישוב ערך נוכתי של זדם הוצאות לרכישת מערכה מחשב עם התיחסות לגורם התפוקה. לפי הגישה הראשונה הערך הנוכתחי של זרם ההוצאות לפי שיטת המימון הכדאית לרכישת כל יחידת מרכיב במעדכח ‏ מחושב ליחידת תפוקה, מבלי לאמץ הגדרה ספציפית של המונח = "יחידת תפוקה" . הגישה השניה מביאה את כל המערכות המוצעות לבסיס שוה מבחינת תפוקתן על ידי כך שלגבי כל מרכיב במעדכת מוצאים את מספר היחידות אותו יש לרכוט מכל מערכת מוצעת כדי שתפוקת המערכות תהיה שוה. כןך מנוכה העדרך הנוכחי של זרם ההוצאות לרכישת מערכת מחשב מהשפעת גורם התפוקה הן לפי הגישה הראשונה והן לפי הגישה השניה. המערכת הכדאית מבין כמה מערכות מוצעות היא זו בעלת הערך הנוכהי המינימלי. הגישה שבסעיף 6 מציגה חישוב ערך נוכחי של זרם הוצאות לאחר מס לרכישת מרכיב לפי שיטות המימון השונות. שיטת המימון בעלת הערך הנוכחי המינמלי היא השיטה הכדאית. הגישה השיטתית שתואדה בעבודה מספקת למשתמש כלי עזר בבחידת מערכת מחשב מבין כמה מעדרכות מוצעות וכן בבחירת שיסת מימון מרכביבי המערכת שנבחהדה. ת ו כ הר ד ת ם ח ש ב א 5 מ ב ר א מוסד מרכזי בארץ קבל ₪ הצעות מ-5 יצרנים לרכישת מערכות מחשב מסוגים: 5 .1.8.0 זאטזקם אא , [- 4700 ל תוכנית המחשב הלוטה לעבודה פותרת את בעית בהחירת המחשב ושיטת המימון בקובעה את המערכת הכדאית מבין שלושת ההצעות כפונקציה של זמן השמוש בה וכן את שיטת המימון הכדאית של כל מרכיב ומרכיב במעדכת שנבהרה. 3 נתוני הקלט נתוני הקלט שסופקו לתוכנית הם: 241 מספר חודשי השימוש המכסימלי במערכת. -ל מחיר ההון.: 6 שער החהלדפין בין הדולר האמדיקאי והלי . 4 אחוז הפחת השנת?ל: 9 מסההכנסה החל על המוסד הרוכש. א מרכיבי המערכת השובנים כפי שהופיעו בהצעותיהם של 3 היצרנים הינם: - יתידת עבוד מרכזית + זכרון. יי קוראת כרטיסים: - קונסול ויחידת ‏ בקרה. 9 4 6 = ג 0 כונני סדטים (9 ערוצים) ויחידת בקרה. כונגי סרטים (7? ערוצים) ויחידת בקרה. כונני דיסקים ויחידת בקרה. כונני דיסקים עם ראשי" קריאה/כתיבה קבועים. מדפסת ויחירת בקרה% נתוני הקלט שסופקו לתוכנית לגבי כל אחד ממרכיבי המערכת הנ"ל בכל אחת מ-5 ההצעות,הינם: הפלט התפוקה מכל יחידת מרכיב. מספר יחידות המרכיב. מתיר הקניה. דמי שכירדות. דמי אחזקה. דמי ביטות.: כמות התפוקה הנדרשת ע"י המוסד מכל מרכיב במערכת. כל הטבלאות מתיתסות ל-53 המערכות המוצעות. % פס גב: מסבלה מס* שאר מגו הטבלה שכותרתה: "ה ב 0 אאשפ מציגה לגבי כל אחד ממרכיבי המערכת את הערך הגוכחי המצטבדר של זדם ההוצאוה הרלונטי לאחר מס בשיטת השכירות לפי נוסחה (1) בסעיף 6.5 ובשיטת הקניה לפי נוסחה (2) בסעיף 5.4 : טבלה מס. 1 מציגה לגבי כל יתידת מרכיב את מחירי הקניה, שכירות והאחזקה כפי שנקראו מנתוני הקלט. בלה מם.. 2 מציגה. אותם נתונים כשהם מהולקים במס' יחידות התפוקה של כל יחידת ‏ מרכיב: טבלה מס. 5 מציגה לגבי כל מרכיב במעדכת את שיטת המימון הכדאית בהתאם למס' שנות השמוש לפי סעיף 6.5, בעוד שטבלה מס. 4 מציגה את הערך הנוכהי המצטבר של זרם ההוצאות הרלונטי לאחר מס לפי השיטה הכדאית. טבלה מס. 5 קובעת אהת המערכת הכדאית למס' שנות שמוש רצוי לפי הגישה המתעלמת מגורם התפוקה בחישובי הערך הנוכחי של זרסם ההוצאות לרכישת מעדכת מחשב 5 פ מתקבלת המסקנה כי מעדכת 500 צהטדאק א% עדיפה על מ 4 ] 4 יפה ע פבנבל המ יסמערכות המוצעות ללא קסר עם זמן השמוש כאשר יש ה רם התפוקה, התעלמות מוחלטת ךר שי מה ב יב ל י ו בר פ ית בורוביץ, ישרא?ל ועין דור, פיליפ . בחירת מחשבים בישראל., תל-אביב, אוניברסיטת הל-אביב, אוגוסט 41975 נוימן, זאב ובורוביץ, ישראל . מחשבים ומערכות מידע . הפקולטה לניהול, ביה"ס למוסמכים במנול עסקים ע"ש ליאון רקנטי,- צ'ריקובר מוצאים לאור בע"ם , ת 4 א , תש ל וו ז 2 1. 25 ד 5 שח ח! 55605 [8ו1ה6556 610% 5%ו| (2) 72ך|/80₪0 הב א2ה%ט6א .ת5%6ץ5 0%67קה60 8 שָחו"וטףסב זס 52 85וה 0% 25ק5%6 66חה% 50 ץ[הס 6[8%65" ז6קהק פוהך הסו+ופוטף6ה +ס 6סתה₪6% 5706 מהוה|הז6+6ס 5 556 שו 6ח% +0 6ה|ו|00% 60|ו3+06% 2 :הסחקוט6 0% 6קץ+ 6ו%ו66ק5 6ח5 פְַהו066|0 2 +ה8"8ז+ו0 6ה% , הסו%ו860015 0% 617005 %ה676++ו0 6שה% 665ש00סח"%ה! 3 חְ6אכהה6 .וה6ה+ ה66ש26% ה60028"|50 8 60ה8 675+0% 6חס תה636 %78% 165+|!008 6+ שחהוהזס+ז6ק ז0ס ₪6%706 %ה6ז6++ו0 8 10 ז6+0%ס חב 000665סח"+%ה! 5 חִ6זקה8ה6. 0 שח הו הסו1הטסהה+% 6ה 7‏ .551605 %ה676++41 6ה: ה66ש26% ה0ס5|]בקהס6 5 תמה676++ו0 506 שהו6הוזס +0 [8ן"5 6ה5 ה| 5! חז6קבּק 5וה+ הו 0סקה+6%ה הסו:06"8ו05ה60 ספתו %8%6 5:0 6[פופפסק 6ם |ו|וש %ו תבה 50 5ו585 הסהחהסס 8 0+ .ח5%6ץ5 "00%6ה60 6ה+ 0% 36%07+ 66הַהה"0ס+"6ק 6ת+ 6606 6ה+ 0705+ז6ק ה6וה₪ [|₪066 5606סקסחק 6706 665ש00ס"+הו 7 חִ6+כְבה6 . 5וה5+6ץ5 6767%++!0 1%76 ה66ש56% ה0ס8"|5קה0ס6 צד|פה;עטואעט צוצה וסשד +ח6וח6הְהּחה3! ז0ס צתוְטַ6בּ- הסוזה"5%והוה0ה 655הו5ש8 +0 [0סה56 078003%6 |[%ז8ה₪668 הס60| שקהך '"005הד₪א א0וךו600!5ה 6 א551567|0 הפדטק604 סד ה6ה0הקקה 6 | דהא ד6+5 הי ₪ טר = שח שש שש ה חש ₪ ומר פצי שק ושח אש שה א ₪0 עשי אא א אא הש שא קהי קון אאא שמ ש.י = 45 05 מק לשט השא שא פקה ו מ מק ה שמא ממא .פא פחך חא ו 0 שאה מש פאה יקא פחק וח וח א ו 5 = ₪ א פמ= ה = 5 5 5 == -- 65 חסו!8%ה07+ה] -‏ '66ה56!6 %הסהםִהַההה4 ת| 485%67!' 0% 060766 6ה+ "0+ 6515חהך ה056ס3 [5786! - :צץם %606+ו₪פש5 2וצסזספ [5786| .07 :80%!507 5!ו65תך 4 פתסותוקס 6ה+ %5ה656חק ח6קבק פוהך - 81006 84%70% 6ה% 0% 61₪5!075ה607 6ה+ 5 6ח% חס , [000ה56 6ה+ +0 56סה+ %+סח "0 וצ0בּ 8 ץ "הטחב3ּ0