ספר הפקודות של DOS 5

כל הפקודות של DOS 5. כתוב בפשטות ומלווה בדוגמות. ספר חובה לצד המחשב. במחשבים אישיים PS/2 PC/XT/AT ותואמיהם

OCR (הסבר)
1 +4 4 5 // 41 ₪ - | ג לצד המחשכ ספר חוכה כתוכ בפש טות ומלווה כדוגמות ספר הפקדדות אל במחעובים איעויים 2 0/8 זז ותואמיהם 6זה 6-005 18% 8 2/ 05 א18 דג/ 0ק אם1, דא/ ₪0 אחז .56 אמך הסו3% סק 00 18671865 655חד5ט8 [ההסו8%חז%9ה1 +0 87-85 4730070 הסוס סקס %+050ס1! +0 87% 73067 15 5-005 מהדורה ראשונה בעברית - 1991 הדפסה:8 234567 הוצאת פוקוס רחי חגי 5 רמת-ג| 52246 טלפון: 03-773898 כל הזכויות שמורות להוצאת פוקוס 6 אין להעתיק, או לשכפל ספר זה, או קטעיס ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי, או מכני לכל מטרה שהיא. אין לעשות בספר זה כל שימוש מסחרי, לרבות צילוסם והקלטה ללא אישור בכתב מהוצאת פוקוס. עיצוב השער: רבקה בריסק סדר ועריכה: הוצאת פוקוס * באמצעות מדפסת הליזר8-.!₪ זסת%ס-ם ומעבד התמליליס 5.0 ווח6 סו לוחות והדפסה: דפוס העמק, עפולה רשימת ספרי ה-6 של פוקוס = המדריך למחשכ האישי 20 אד ותואמיו = המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח = ספר הפקודות של 5 05 = ספר הפקודות של 4 05פ (וגרסות קודמות) = ספר הפקודות של 061116165 מס6מסא = ספר הפקודות של ע₪82866 00 מס6צסא = המדריך השלם ל- ץד 5%ת68 = התחל ורוץ עם 5 505 = ספר הפקודות של לוטוס 1-2-3 = מדריך פוקוס לתוכנות החופשיות (ראה כרטים כסוף הספר) 4 = ספר הפקודות של 5 סע תוכן העניינים ה == ה האשהקהאקטמשופטהמו מ 34 ₪ מכוא ל-5)([''''''יייייייייייייייייייייייייייייי 9 מערכת ההפעלה 008 : 5 555 5 ...9.31 0 000 5 5 :וג 9 58 |-87005 א 3 5 5 ו 0 .9 תמיכה בעברית. 0 סוגי המתשבים -......''יי99ייוי.... 5 2 10 מושגים בסיסיים ב-205.......... ו 0 שמ( מ ₪ ₪ 6 5 א בש |" הפעלה אינטראקטיבית והפעלה באצווה............1100000 קובץ התצורה 8צ16.8עא000001111121444..........00 120 הקוב 'ם,35453:220202%0:: :4.5.3 12 פקות 390 536 + 5 5 א 4:3 13 פקודות מלנן (9'ל0) 3% 13 ערבן3 ג7ל(:96+208 5:56 + 5-5 1 עהכון לגרס 05 10 תוכנית המסגרת :2055301 ..........0000020020044. 14/0 תוכנות שירות חיצוניות -::::::1101001.2121244444.:5 140 תיאור הפקודות בספר +.:...........0000611165.14442 15 ל 077 6 ג א 206 הק 6-6 5 1 לת 01229 4 52-65-56 2506 25 8 ג 17 קדו 0073 4 ₪ 5 ג 5 55.3 17 פקה(ת 7149 :354% 95% )יש ב46:.:: 17 פקו( 3%( + 6 5 8 5+ אפ 0 5 5 ה 17 פקודות שוכנות זכ( :+ ₪ 6 5 5% .17.41 פקודות לעבודה ברש ...................6.0011ע00. 180 רשימת הפקודות 58 - מנהל התקן הרחבת תכונות המסך והמקלדת.. 19 ספאעפפת - חיפוש קבצים בספריות .........212222220 200 0% - קביעת שם חדש לכונן............220022044 220 ספר הפקודווג של 5 מע " מזחזיית - שינוי אפיו| הקוכ ..:...:..1..0: ...000.0 24 טטאסתא - גיבוי קסכציט מדיטק אחז לאתר ,::.:0.00..0. 26 אהשא - הרחבת בדיקת הקשה על 1-6ע00.02....,..062 29 המעט - קביעת מטפר מאגרי הויכרון[ ........001414 30 מז - הרצת קונץ אצווה אחד מקוכץ אצווה אחר,.,...... 32 עסו - הצגה ושינוי דף-קוד....4..ו:.ו......1..1.. 34 (טס) מזטווזס - שינוי הטפריה התורנית......:.1....1..1 35 אמטאוס - בזיקת הז'2...0:.:0:...:.00 ...3604111111 8 - מתיקת מס[ וווווגווווו.:::וו:::ו....:.11.0 38 טאה או 0 - טעינת מעבד פקודות נוטף .........390000212 עס - השוואת תוכן קכציט..............400010001002 0 - העתקת קכציט ....0%%יוייו420000111.0.......0 8 צתץאטסס - קביעת נתוני המדינה ..........46050044 עס - שינוי התקני הקלט/ פלט הטטנדרטיים ..........0 47 שדתסם - קניעה והצגה של תאריך המערכת ........480405.5 6"פם - הרצה, בדיקה ועדכון של קובצי הפעלה......... 50 עפס - מתיקת קכצים מהזיטק...........510.551222524.2 מסזטספ - התקנת מנהל התקן....:...222122442444 520 8% - טעינת מנהלי התקנים לזיכרון הגבוה. . ... 54 אזם - הצגת רשימת קכצים וטפריות ..........55555422 550 תפז - השוואה בין דיטקטים.............0552222 58 צטססאפזס - העתקת דיטקטים................0.0512 59 8 צתוקפזס - מנהל התקן לתמיכה כדפי-קוד במטן,.., !6 8 - טעינת חלק מ-05ע לויכרון הגכוה ........630.26222 צפאפסט - תוכנית מקרו ועורך שורות הפקודה........... 64 סס - טעינת ממשק תפריטיס גרפי ...........0 67 פצפ תתטזתס - יצירת כונן לוגי נוטלף.....,....0005...4 680 אפהפטזתסט - שינוי הפרמטרים של כונ[ ............700002 0 - שליטה על הצגת הודעות על המטך,...........71000 דוטת - טעינוו העורן של 000000000041.4..0.....008 73 אזזת - טעיות עורך השורות של 0............008... 74 שצם א - מוהל הוזקן לשמירה ושתזור מטן תיח ....... 75 מאא ההראחח - הוהל הוזקן לויכרון מורתר כבמחזשני 386,. 75 6 את - שדיטה על מוהל ההוזיקן 7 6 ממ .. 4 78 אהת הץ = הוויקו יור ציגז מוודיטין , 3%יווווו4.:. י 9 אוט""א* - הפירוו קורץ מאץ לקורץ ו ב.וובו:. 4 79 צואץ ‏ יציאה ₪ )יוו גגובגו:.. 4ו,, ₪0 6 = ספר הפקודות של 5 5סע סאגפאע - פתיחת קובצי 05 המכווצים.... אפפסע'פתע - זירוז הגישה לקבצים וספריות ....... 7 0 - השוואה בין קבצים .::::1434343335 'יי55..... 8 - קביעת מספר ה-085ע הפתותים............1.. 5% - מנהל את המתיצות בדיסק .....::1.11101310. 89 - קביעת המספר המקסימלי של קבצים פתותים.... סאצע - תיפוש מתרווזת בקוב............ 08 - הרצת פקודת 208 על מספר קבצים ..........1.. [?+גתאת0ע - הכנת דיסק לעבודה.........1.. 0 - העברת שליטה לפכ םפתעעתתס - טעינת דף-קוד גרפי לזיכרון. . 5 - אפשרות הדפסת מסך גרפי ... פעפט - עזרה לשימוש בפקודות 208........ ...+..+...+'' .+......'. 5 - מנהל התקן לתמיכה בזיכרון הנוסף ..... שת - ביצוע מותנה של פקודה............. פא - טעינת פקודות קונפיגורציה.... אס - יצירת ספריה מדומה............. פצעא - טעינת קוד מקלדת ..........24... שפצמא - תמיכה עברית במקלדת ........ 2 - קביעת שם הדיסק .......... 'ייי55.... ......+''' ..ויוו..... אזעס 0 - הרצת תוכניות מסוימות תתת 5 208 ...... תס - טעינת תוכניות 258 לזיכרון הגבוה....... פט 5 - הגדרת מספר מקסימלי של כוננים ...... אפא - הצגת מצב הזיכרון של המערכת ..... 108 - שמירת מידע לצורך שחזור קובץ/ דיסק...... (פא) נסאא - יצירת תת-ספריה.... 8 ₪סא - שליטה על התקנים...... 2 מתסא - הצגת נתונים למסך דף אחרי דף.... א עפבא - טעינת מידע ספציפי למדינה ... 8צ'תת - חיפוש קובצי הפעלה בספריות ..... שפטגת - השהיית הריצה של קובץ אצווה.... צאזתתע - הדפסת קובצי טקסט ברקע ...... ..+..+... .......'.'. ''י'.י'.... ''י.ו.5... 5 תפצאדתע - תמיכה בדפי-קוד ליציאות המקבילות . . דפאסתפ - שינוי צורתו של הסימן המנחה.. . 0 - טעינת תוכנית 510 ......... 5 מטנתסאגת - יצירת דיסק-זיכרו(..... ספת - שיקום קובץ או דיסק פגועים. . . 1 2 4 66 7 68 509 8 2 7 08 99 . 11 11 13 14 166 1-08 199 118 112 13 14 15 16 118 . 19 127 . 128 .. 9 10 131 .4 135 . 137 .. |88 139 ספר הפקודות של 5 05עם = 7 את - הצגת הודעה על המסך - 0 (אפעת) מאתאטת - שינוי שם קוב)........... 7 פס עעת - עדכון קבצים בדיסק ...........005.222 143 תסיפת - שחזור קבצים מגובים ב-פטאסגפ......... 145 (עת) תדספאת - מחיקת ספריה. .. כ שר 1 1 - שליטה על משתני סביבת העבודה.............. 148 מאם, תמ 5 - טעינת טבלת גרסות 05כ לזיכרון....... 150 אפפ - קביעת הגרסה המדווחת לתוכנית. .......... 150 שתתח - שיתוף ונעילה של קבצים ............000..2 152 - הגדרת שם ומקום של מעבד הפקודות הראשי, .. 153 1 - אפשרות ליותר מ-10 פרמטרים בקובץ אצווה .. 155 5 תתא - מגדיר מטמון דיסק (080[8 618%). .. 156 02 - מיו[ 0000 -..::00006551.1..511114555036. 158 858 - קביעת המספר וגודל המחסניות. . . ופיב אס בשו 11153 - יצירת כונן מדומה............00.114..6. 160 5 - אפיון של מקלדת מורחבת כמקלדת רגילה, . 162 5 - העתקת קובצי המערכת לדיסק ............20. 162 מע - קביעה והצגה של השעה במערכת............. 163 פעתץ - הצגת מבנה הספריות .........000002222.. 164 מפצע - הצגת קובץ טקסט על המס[........... 166 מעתסאע - שחזור קבצים שנמחקו בפקודת תמכ...... 167 ץתאתספאט - שחזור דיסק שנמחק בפקודת צגאתסת ... 169 אפ - הצגה של גרסת ה-1700000011220.02..........205 צעךתתט - בדיקה לתקינות הכתיבה לדיסק............ 171 02 - הצגת תווית הדיסק......... מ 1 צפססא - העתקת קבצים בצורה משוכללת ............ 172 נטפחים נספת אי התקנת 5 908 +534%%%6 :21414.4 175 נספת ב: חידושים בגרסת 5 00102..2............205 176 ספת גי הפיכה בל52('(3 253564 ₪5 044 423 414614855 179 נספת ד: ניהול הזיכרון מעל 640% ב-5 205 ........... 180 נספת ה: מילון מונחים אנגלי-עברי ...........0022.. 186 נספת ו: פקודות 205 וחלוקתן לסוגים .........0000.2. 189 נספת זי הודעות השגיאה של 0020................205 192 8 א ספר הפקודות של 5 05 5ב 2 .= הקדמה - ים | 7 שי ] ספר הפקודות של 5 05כ מיועד לכל המשתמשים במחשבים האישיים מסוג עית/ 7א/0ע אפד ו-5/2ע אפ1 הפועלים תתת מערכת ההפעלה 5 505 ולכל השוקלים מעבר לגרסת 5 05פ. הספר כולל את כל הפקודות של גרסת 5 205 מסודרות אלפביתית לנותות ההתמצאות. הספר כתוב וערוך בצורה קלה ומובנת לכל המכיר את דרך העבודה במתחשב האישי ונזקק לעתים להיוזכר במהותה של פקודת 05 או במבנה שלה. ספר הפקודות של 5 205 מתאר את הצד השימושי של כל פקודה ומציג את יתרונותיה ומגבלותיה, בנוסף לדוגמות המבהירות את מבנה הפקודה ושימושיה, מעניק הספר גם טיפים לשימוש יעיל בפקודות ובמידת הצורך, אף אזהרות מפני סכנות אפשריות. בסוף הספר מצויים נספתים המפרטים את התקנת 5 05פ, את החידושים בגרסת 5 05כ, את התמיכה בעברית ואת אופן ניצול הזיכרון הנוסף (עעסתפת 6806ת68א8) והמורתחב (עצעסתסת 666ב08א6). נספת נפרד כולל גם את כל פקודות 58 המחולקות לסוגיה[. גרסת 5 05כ כוללת בתוכה גם את תוכנית המסגרת המלאה סס שאינה מהווה חלק מפקודות 05, על השימוש בתוכנית המסגרת 8ח055סע תוכל לקרוא בהרתבה בספר "התתל ורוץ עם 5 05" בהוצאת פוקוס. אם אתה מתחיל את דרכך במחשב האישי, היעזר תתילה בספר "המדריך למתשב האישי 6ע אםד ותואמיו" בהוצאת פוקוס, בזאת נתונה תודתנו לתיים פיליבה ולרובי גלעד שעברו על טיוטת הספר והעירו הערות מועילות. ספר הפקודות של 5 פסם = 9 | ה | [ש רטש שכ-ב1 ב כל ן ער אתו שיר 2 מערכת ההפעלה 05 מערכת ההפעלה 205 (קיצור של 8מם0062861 15% ת5506) היא תוכנת-על המנהלת את הפעילות הכללית של המחשב, להבדיל מתוכנה יישומית (כמו מעבד תמלילים, או גיליון חישוב אלקטרוני) המיועדת לבצע משימה ספציפית. כיום מערכת ההפעלה 05 היא הנפוצה ביותר ופועלת במיליוני מחשבים ברתחבי העולם., מגבלתה העיקרית בהיותה מערכת למשתמש יחיד, שנועדה לביצוע משימה אחת בו-זמנית. גרסות 05 מערכת ההפעלה 05 עבור המחשב האישי הלכה והתפתחה וגרסותיה הותאמו למערכות החומרה והתוכנה המשתכללות בהתמדה, גרסות 205 מצוינות במספרים עולים, כאשר מספר גדול יותר מציין גרסה עדכנית יותר, השינויים שחלו בין גרסה אחת לשנייה התבטאו בדרך כלל בתוספת פקודות תדשות ובתוספת פרמטרים ומתגים חדשים לפקודות קיימות, כך שתמיד נשארה התאימות לגרסות הקודמות. אי לכך, ניתן להשתמש במבנה הפקודות הישן, גם כאשר עוברים לגרסה חדשה יותר. לנותיותך, בכל פקודת 005 מצוינת (בסעיף שים-לב) הגרסה בה היא נכנסה לראשונה לשימוש. 5) ו-025כ15-1/ מערכת ההפעלה 205 פותחה על-ידי חברת 1620580%6א עבור חברת 189% שהיתה הראשונה שיצאה לשוק עם המחשב האישי. כאשר נכנסו לשוק גם המתשבים התואמים, הוציאה חכרת 16205056 גרסות מיוחדות עבור יצרני מתחשבים אלה שנקראו בשם 5-05א, להבדיל מן השם 05פ-06ע השמור לגרסות המיועדות לשיווק עם מחשבי אפת, יש לציין כי קיימים הבדלים קלים נין תלק מהגרסות המקבילות של 05מ-26 ו-05כ-15. 10 ₪ ספר הפקודות של 5 05 תמיכה כעכרית קיימות שלוש אפשרויות עיקריות של תמיכה בעברית: הראשונה מאפשרת הצגת התאריך במבנה המקובל בישראל (עָע-חת-06) במקום במבנה האמריקאי (עַעַ-686-חת). הצגה זו מתאפשרת על-ידי טעינת הקובץ פצפ,צתע'אטסס (ראה פקודה) הקיים בכל גרסות 3 205 ומעלה. האפשרות השנייה היא הצגת תווים עבריים על המסך מתוך 8, או מתוכנות מסוימות הנעזרות בשירותי 05כ, הצגה זו מתאפשרת על-ידי טעינת הקובץ 00%.אפצמא (גרסה ישנה שלו נקראת א00,אפתמּמ3) הקיים בגרסות 08כ-0ע בלבד ומאפשר גם אופציות נוספות בעברית (ראה פקודה). האפשרות השלישית מעניקה תמיכה רתבה עוד *ותר בעברית באמצעות תמיכת עברית מיוחדת ל-205, שנכתבה על-ידי חברת 050%%מ160א, תוכנה זו עודכנה גם לגרסת 5 05 (ראה נספת). סוגי המחשכים מערכת ההפעלה 205 מיועדת לשימוש בכל המחשבים האישיים הבאים: 5/2-286/386/486ע צג/1א%/26 אמד ותואמיהם. מושגים כסיסיים כ-05ם שמות מסלול הכונן שנמצאים בו ברגע מסוים נקרא הכונן התורן. באופן דומה, גם הספריה בה נמצאים נקראת הספריה התורנית. כאשר מקישים שם קובץ הנמצא בכונן התורן ובספריה התורנית, אין צורך להקדים לשם הקובץ את שם הכונן והספריה היות וזוהי ברירת המחדל של 05כ., אולם, כאשר מקישים שם קוב שאינו נמצא בכונן או בספריה התורנית, יש להקדים את שם הכונן והספריה לשם הקובץ, נבהיר זאת בדוגמות הבאות: = הפקודה הבאה תמחק את הקבצים בעלי שם ההרחבה אתם. מהספריה התורנית בכונן התורן בלבד: אתם,* מס = הפקודה הבאה תמחק את הקבצים בעלי שם ההרחבה את8. מהספריה תדמפצא בכונן התורן בלבד: ספר הפקודות של 5 פסע = 11 אגם * מנפצא ,זמם = הפקודה הבאה תמתק את הקבצים בעלי שם ההרחבה את8. מהספריה 8ד1פצא בכונן ם בלבד: אתם,* תנסצא:ה מס שתי הדוגמות האחרונות מראות שלשם הקובץ התווספה קידומת המציינת את המסלול דרכו אפשר להגיע אליו. לכן נקרא הקוב בצורתו זו "שם המסלול של הקובצ". לצורך פישוט הדוגמות בספר, מתייחסות הפקודות ברוב המקרים לקבצים הנמצאים בספריה התורנית, מן הנאמר כאן יוכל הקורא להרחיב, במידת הצורך, לשם המסלול המלא. הפעלה אינטראקטיכית והפעלה כאצווה (ם5860) הדרך הטבעית לתת פקודות למחשב, היא הקשת הפקודה באמצעות המקלדת. לאחר ההקשה, יבצע המחשב את הפקודה ובסיומה יפנה אליך למתן פקודה נוספת. הפקודה הבאה שהקשת תוצג לפניך בשורת הפקודה על המסך וכשתאשר את ביצועה, יבצע המחשב את הפקודה, הפעלה כזו נקראת הפעלה אינטראקטיבית והיא לפעמים מייגעת, מאחר והיא מעסיקה אותך כל העת. להמחשת הדברים, נתייחס למשתמש המעוניין למחוק מהספריה התורנית בסיום העבודה את כל הקבצים בעלי שם ההרחבה א8פ, ומיד אתר-כך לגבות את כל הקבצים בעלי שם ההרחבה 6סק., מכונן 6 לכונן ג. במקרה כזה יצטרך המשתמש להקיש תחילה את הפקודה: אהם * זמם לתכות עד סיום ביצועה ורק אז להקיש את הפקודה השנייה: 5 :ג 0:*,200 עטאסתם למעשה, קיימת גם דרך אחרת לביצוע משימה זו: כותבים את הפקודות בעזרת עורך (ע66160 - כותב טקסטים בפורמט 1) ומאחסנים אותן בקובץ בעל שם הרחבה ז'תם, הנקרא בשם קובץ אצווה (5118 מססם), 505 מכיר שם הרחבה זה כקובץ הפעלה, לכן כאשר תקיש את שם הקובץ בשורת הפקודה, תתבצענה כל הפקודות הכתובות בו בזו אחר זו,. מספר פקודות ייחודיות לקובצי אצווה הקיימות ב-205 נמצאות ברשימה מיוחדת המופיעה בנספח בסוף הספר. נתזור עתה שנית לדוגמה הקודמת בה רצה המשתמש בסיום העבודה למחוק מהספריה התורנית את כל הקבצים בעלי שם 2 ₪ ספר הפקודות של 5 205 0 ההרתבה אַפ. ומיד אתר-כך לגבות את כל הקבצים בעלי שם ההרחבה ססכ, מכונן 6 לכונן ג. בדרך היעילה יותר *כול המשתמש ליצור קובץ אצווה בשם *יתפ.אטצ51 ולרשום בו את הפקודות הבאות, כשהן כתובות בשורות נפרדות בזו אתר זו אתם.* זמם 8 :ג 0:*.000 פטאסתת בדרך זו תבוצענה כל הפקודות באופן אוטומטי מבלי לערב את המשתמש. פקודות השייכות לקובצי אצווה מצוינות בספר ב-לַ8 מתחת לשם הפקודה. קובץ האצווה הידוע והשימושי ביותר הוא ע'יתם.6מאמ0דטגת ונדון כו בהמשך. בגרסת 5 05 נוספה גם דרך חדשה ומהירה *ותר לביצוע משימה זו: יצירת מקרו שהוא רצף פקודות השמורות תתת שם מסוים בזיכרון וניתן להפעילן יחד באמצעות הקשת שם המקרו בלבד (ראה פקודה צטאפס). קוכץ התצורה 5צ5.א0) הקובץ 9צ216.8א00 נטען ראשונה לזיכרון המחשב, לקובץ %ה אתה כותב פקודות הקובעות למחשב את תצורת (קונפיגורציה) העבודה שלו, הכוונה להגדרת הציוד הנלווה למחשב כמו עכבר, תמיכה בזיכרון נוסף (עעסתפת 662686א6) או מורחב (עמסחסת 082666א6), דיסק-ציכרון (815% תבּת), מספר מאגרי הזיכרון (52629גוס) ועוד, הקבצים המגדירים את הציוד הזה נקראים בשם מנהלי התקנים (8ע6ט1ע62 460106) והם בדרך כלל בעלי שם ההרחבה 5צ5, להלן דוגמה לקובץ 58 (שים-לב לצורת הכתיבה השונה מאשר בקובץ אצווה רגיל כמו יזיגם,סמאפסעיטת): 5 -16טמס אס0=אתעתם 20=פהמעעקטת 5=20זדע פקודות השייכות לקובץ 8צ16,9עא00 מצוינות בספר ב-*א0 מתחת לשם הפקודה. ספר הפקודות של 5 05 ₪ 13 הקוכץ 841.-טנסד זה לקוב 80.881אפסעטת אתה כותב פקודות שברצונך להפעיל אוטומטית בתתילת העבודה במחשב, מאחר והוא קובץ האצווה הראשון הנטען לזיכרון עם אתתול המתחשב, לדוגמה, תוכל לקבוע את מסלול החיפוש של קובצי ההפעלה בעזרת הפקודה גּעתע, או את צורת הסימן המנחה בעזרת הפקודה צפאסתכ ועוד, כפי שתראה בסעיפים הבאים. פקודות הפנייה תו הפנייה (ע8280%66ת0 ת60010ע2601) מפנה את המקום ממנו מקבלת הפקודה את המידע או אליו היא שולתת את המידע, ברירת המחדל של 205 היא קבלת הקלט מהמקלדת והפניית הפלט למסך. כדי לשנות זאת, עליך להשתמש בתווי הפנייה. תו ההפניה < מפנה את הפלט, לדוגמה: 1% < 12 הפקודה מפנה את רשימת הקבצים בספריה התורנית לקובץ בשם 5% במקום למסך, אם הקובץ אינו קיים, הפקודה יוצרת אותו, ניתן להפנות את הפלט גם למדפסת באמצעות הפקודה: :תעכ < 619 תו ההפניה > מקבל קלט לפקודה מקובץ, לדוגמה: > 5016 הקלט של פקודת המיון 509% הוא הקובץ %א612115%.6 במקום המקלדת. תו ההפניה << מפנה את הפלט ומוסיף אותו לקובץ, מבלי למחוק את המידע הקודם, לדוגמה: 011115%,6% << 611 הפקודה מפנה ומוסיפה את רשימת הקבצים בספריה התורנית לקובץ בשם 6א81115%6,6. פקודות מסנן (פילטר) פקודות מסנן מסננות את המידע העובר דרכן. כדי לסנן את המידע, השתמש בתו ההובלה (0106) | לדוגמה: 4 ₪ ספר הפקודות של 5 205 ס6מסת | :0 6:06 פקודת מעתץ מציגה את מבנה הספריות בכונן. הפלט למסך עובר סינון של הפקודה 085א הגורמת לתצוגה להיעצר לאחר כל מסך עד להקשה על מקש בלשהו. ערכוכ גרסות 05 אל תערבב גרסות שונות של 205, כאשר אתה מעדכן גרסה, דאג להחליף את כל קובצי הגרסה הישנה בחדשה, אם תשתמש בקובץ השייך לגרסה מסוימת כאשר המחשב שלך פועל בגרסה אתרת, אתה עלול לקבל תוצאות בלתי צפויות, כמו-כן, דאג לכך שהדיסק שלך יהיה מפורמט באותה גרסת 505 של הקבצים המועתקים אליו. עדכון לגרסת 5 05 עדכון מגרסה ישנה של 05 לגרסת 5 05 אינו מחייב פירמוט הדיסק. ההתקנה נעשית אוטומטית מהדיסקטים המקוריים לדיסק הקשית, או לדיסקטי העבודה באמצעות הפקודה 5820 (ראה נספת). תוכנית המטגרת ,55151.1 במתשבים בעלי דיסק קשית מומלץ מאוד לנהל את הדיסק באמצעות תוכנית המסגרת הנקראת 0883800 הכוללת מערכת תפריטים נוחה וידידותית, או באחת מתוכנות המסגרת התיצוניות האתרות, כגון 205 0016%, 70015 6ע, תס6מסא עס תה תתסס, 66מ6א ועוד. תוכנות שירות חיצוניות לרוב פקודות 205 קיימים תחליפים בתוכנות שירות חופשיות מסוג 508260826 (תוכנות החופשיות להפצה, אך המחייבות תשלום עבור שימוש קבוע בהן) או מסוג נחלת הכלל (ת81ת60 110מטס) עבורן לא נדרש כל תשלום. במקרים מסוימים עשויות תוכנות אלו לבצע משימות בצורה נוחה או יעילה מפקודת 505 מקבילה, לדוגמה, קיימות תוכנות חופשיות לפירמוט ולהעתקה המבצעות את משימתן בצורה יעילה ובלוויית אופציות רבות יותר, תוכנות חופשיות נבתרות מתוארות בספר "מדריך פוקוס לתוכנות החופשיות" וניתן להשיגן בהוצאת ספר הפקודות של 5 פסע ₪ 15 פוקוס, או להוריד אותן באמצעות מודם מרשתות של 25 (1005טע56 מִמַהּס2 ם116%61טם). תיאור הפקודות בספר תיאור הפקודות בספר נעשה בדרך כלל באופן הבא: טם הפקודה ו כב דוי ה סוג מטרת הפקודה סוג הפקודה מתייחס לאחד מחמשת הסוגים הבאים (המפורטים בהמשך): פנימיות (עא1). חיצוניות ('א8). קונפיגורציה (תאס). אצווה (87). פקודות הנשארות בזיכרון (158). פקודות המאפשרות עבודה ברשת (רשת). מטרת הפקודה מגדיר את הפקודה באופן תמציתי. תיאור הפקודה מתאר את הפקודה בהרחבה כולל מטרות הפקודה ושימושיה. מכנה הפקודה מתאר את המבנה התחבירי (סינטקס) של הפקודה עם כל המשתנים (655א82811066ס) והמתגים (5₪15665) שלה, הסימונים כפקודה = שם הפקודה והמתגים שלה כתובים באות אנגלית גדולה, יש להקישם כמות שהם (בהקשה אין כל חשיבות לגודל האות). 6 ₪ ספר הפקודות של 5 05 שמות המשתנים כתובים באות קטנה ונטויה ועליך למלא במקומם את הערכים הרצויים לך. הערכים האופציונליים נמאים בתוך סוגריים מרובעים, אם לא תמלא אותם, תתתשב הפקודה בברירת המחדל שלה (השגח שלא לכתוב בפקודה את הסוגריים עצמם). הסימן,,, מציין שאפשר לתזור על הערך פעמים נוספות. אם לא מצוין אחרת, הפרד ברוות בין הפקודה והאופציות שלה, במקרים מסוימים נדרש לכתוב ; או = מיד לאתחר הפקודה. הסימן | מציין שתי אפשרויות (תלוי בהקשר): 1. בחירה בין שתי אפשרויות משני צדי הסימן. 2. תו הובלה (שם101ק). אם הפקודה ארוכה מרוחב השורה בספר, מופיע המשך הפקודה בשורה הבאה המווחת פנימה, במקרה כזה עליך להקיש את הפקודה למתשב ברציפות. כדי לפשט את כתיבת הפקודות בספר, נמנענו מלציין לפני כל פקודה את שם הכונן והספריה, אם ספריית 005 נמצאת במסלול האיתור שלך (תפּס), לא תצטרך ממילא לציין את שם הכונן והספריה. דוגמות מציג מספר דוגמות מעשיות לשימוש בפקודות, הדוגמות כתובות באות אנגלית קטנה. שים-לב מציין את גרסת 05כ בו נכנסה הפקודה לראשונה לשימוש וכן הערות חשובות נוספות. טיפים מציג טיפים מיוחדים ועצות תשובות לשימוש בפקודה. ספר הפקודות של 5 05ע .= 17 טוגי הפקודות פקודות 205 נחלקות לפנימיות (81מ62סת1) וחיצוניות (81ת662א6), ניתן גם לחלקן לפקודות קונפיגורציה, פקודות אצווה ופקודות תושבות זיכרון (158). בנספת רשומות כל הפקודות בחלוקה לסוגים השונים המפורטים להלן: פקודות פנימיות אלו הן הפקודות הפשוטות והנפוצות ביותר, הן מצויות בתוך מעבד הפקודות 60%.סאהאא0ס6 ולכן הן יושבות תמיד בייכרון המתשב לאחר טעינת ה-05פ ומבוצעות כהרף עין לאחר הקשת הפקודה, דוגמה לפקודות פנימיות הן הפקודות מפצע, שאתאטת, ,זמם, תדע ועוד, פקודות אלו מסומנות בספר באותיות צאד מתחת לכותרת שם הפקודה. פקודות חיצוניות פקודת 205 נקראת תיצונית, כאשר היא איננה חלק מתוך ה-6008.פאגאאסס ויש לטעון אותה לזיכרון בפקודה מיוחדת. דוגמה לפקודות חיצוניות הן הפקודות: צ'האת0ע, צפססא5דס אפסאאס, פטאסתם ועוד. פקודות אלו מסומנות בספר באותיות ע'אע מתחת לכותרת שם הפקודה, פקודות תצורה פקודות אלו קובעות את מצב התצורה (קונפיגורציה) של המערכת, פקודות אלו נמצאות בקובנץ התצורה הנקרא 5 והמצוי בספריית השורש. קובץ זה נטען לזיכרון עם אתתול המחשב ולכן הפקודות הכתובות בו מתבצעות תחילה. דוגמה לפקודות קונפיגורציה הן הפקודות צתצ,אט0ס, פםזדע, פפמעעט, מסשבטפסם ועוד. פקודות אלו מסומנות בספר באותיות עא0 מתחת לכותרת שם הפקודה. פקודות אצווה פקודות אלו מיועדות לשימוש בקובצי אצווה (מ860 8), קבצים אלה הם בעלי שם ההרחבה יתם, ומכילים אוסף פקודות 205 המבוצעות לפי הסדר במהלך הרצת הקובץ, דוגמה לפקודות אצווה הן אמת, מפטתת, 2080 ועוד. פקודות אלו מסומנות בספר באותיות 88% מתחת לכותרת שם הפקודה. 8 ₪ ספר הפקודות של 5 205 פקודות שוכנות זיכרון אלו הן פקודות שלאחר שנטענו בפעם הראשונה, הן נשארות קבועות בזיכרון, | פקודות אלו נקראות פקודות 758 (0מ365100 568 התה 66ה8תנומסע), לכן, כאשר פקודה מסוג זה מסיימת את פעולתה, היא אינה משחררת את הציכרון שתפסה ונשארת קבועה בו לשימוש חוזר (עד לכיבוי המחשב או אתחולו), לדוגמה הפקודות ץ'אדתת, 105צעתתס ועוד. פקודות אלו מסומנות בספר באותיות 158' מתחת לכותרת שם הפקודה. פקודות לעכודה כרשת לא כל פקודות 205 יכולות לעבוד ברשת מתשבים. אם המחשב שלך מקושר לרשת מתחשבים, תצטרך להימנע מלהפעיל אותן פקודות שאינן מתאימות לעבודה ברשת. פקודות אלו מסומנות בספר באותיות "רשת" מתחת לכותרת שם הפקודה. ספר הפקודות של 5 ₪05 = 19 ב 5 א 0 הלקמ == מנהל התקן הרחכת תכונות המסך והמקלדת טעינת מנהל ההתקן 5צ1.5פאת מאפשרת לך לשנות פונקציות גרפיות במסך ופונקציות של המקלדת, מנהל ההתקן מאפשר בעיקר שלוש פונקציות עיקריות: 1 שינוי תפקוד המקשים. 2. יצירת פקודות מקרו. 3., שינויי בבע במסך. מכנה הפקודה א/ א/ 5צ9,דפאת=מסנטאק א/ מתג הקיים מגרסת 4 205 ומאפשר הפרדה בפונקציות של המקשים הכפולים (למשל סוסא) במקלדת המורחבת. */ מתג הקיים מגרסת 5 205 ומאפשר להתעלם מהמקשים הכפולים במקלדת המורחבת. דוגמות = הפקודה הבאה טוענת את התקן 5צפ.1פאת בקובצ הקונפיגורציה: 5 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. = היתרון בשימוש במנהל התקן זה, שיישומים אינם יכולים לשנות את הפרמטרים שנקבעו על-ידו. 0 = ספר הפקודות של 5 05 = ראה גם את הפקודה ע'פאסתע. - - המש שכשבג --5.] [צאפ ] חיפוש קכצים כספריות פקודת פאמפעת מתפשת קבצים שאינם קובצי הפעלה (בעלי שם ההרחבה א60,, זיתם,, או שאם.) ברשימה נתונה של ספריות (לעומת הפקודה א1גע2 המתפשת קובצי הפעלה בלבד). ללא הפעלת הפקודה, יאותרו קבצים הנמצאים בטפריה התורנית בלבד. סדר החיפוש מתחיל בספריה התורנית ועוקב אחר סדר הספריות הכתובות בפקודה, הפקודה נדרשת לתוכניות הפועלות עם קובצי 18נפטס המופעלים מחוץ לספריה התורנית. מכנה הפקודה [[עפס|אס:זא/ ][...2ת1[];62:28%5 ₪1:28%] סאמססת ₪11 / ]ןש עס|אס:גועיתע/ ] 1:1 ציון הכונן והספריה הראשונה לתיפוש לאחר הספריה התורנית. 12 ציון הכונן והספריה השנייה לחיפוש. א/ או אסיא/ גורמים לפקודת פאשפעת להתנהג כמו פקודת אתיתפ, כלומר לחפש גם קובצי הפעלה (00,, מאם., זהם.) ברשימת הספריות. שעס:א/ בטל את פקודת ה-אצַ2, מעתה תחפש הפקודה רק קבצים בעלי שם ההרתבה השונה מ-008,, דַתם., או מאש. אסיאעגע/ גרום לפקודת פאפפעג לחפש תמיד את הקבצים ברשימת הספריות המצוינת בפקודה, ללא תלות אם ספר הפקודות של 5 5סע = 21 דוגמות לפני שם הקובץ מצוין הכונן או המסלול, זוהי ברירת המחדל. עעס:מי'תע/ גרום לפקודת פאמעעת לחפש את הקנצים ברשימת הספריות המצוינת בפקודה, רק אם הושמטה קידומת הכונן והמסלול משם הקוב. ש/ שמור את המסלול של פקודת פסאעעעג במשתנה הסביבה של 05פ ולכן ניתן לשנות אותו באמצעות פקודת עספ. ; כאשר מצטרף סימן זה לסוף הפקודה, מוחקת הפקודה את מסלול התיפוש הנוכתי. הפקודה הבאה תתפש קבצים בכוננים ובספריות 1ש61:ס 2 8 ו-6123:כ: 3 :ס;11:2 :011:1;8 :ס מתסססהּ פקודה זו שימושית למקרה בו אתה מריץ תוכנית מספריה אתרת, כאשר גם קובצי הנתונים (או הקבצים האחרים שהתוכנית נדרשת להם) נמצאים בספריה האחרת. שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 3,3 505 ומעלה, הפרמטרים אס:%/ ו-9ע0:א/ קיימים מגרסה 4 בלבד. 58 מקצה 128 בתים בציכרון להגדרת המסלול. אם לא תציין אחרת, *ישומים המשתמשים בפקודת סאשפפגת לחיפוש קבצים בספריות שונות על הדיסק עלולים לשמור את הקבצים המעודכנים בספריה התורנית, לעתים, אין זו הספריה ממנה נטענו הקבצים לזיכרון (אלא אם כן, הם נטענו מהספריה התורנית), לדוגמה, נניח שאתה עורך קובץ בעזרת עורך (ע60ט601) כלשהו והקובץ שאתה עורך אינו נמצא בספריה התורנית, אלא באתת הספריות המצוינות 2 א ספר הפקודות של 5 05 בפקודת| כאפעעת. אם תקרא לקובץ (לדוגמה, 0 נצעצא) בשמו בלבד, ללא ציון שם המסלול באמצעות העורך ששמו 501 באופן הבא: 2116,006ץמ 601% הקובץ המעודכן לא ישמר בספריה המקורית שלו, אלא בספריה התורנית, כלומר, פקודת סאמעעת אפשרה לך לטעון קובץ מספריה כלשהי, אך את המידע המעודכן היא שומרת בספריה התורנית ולא בספריה ממנה נטען הקובץ. לכן, הפתרון לכך הוא ציון שם המסלול המלא לפני שם הקובץ, לדוגמה: ץד 1 עו 601% עכשיו, כשתשמור את הקובץ אחרי העדכון, הוא ישמר בספריה המקורית ולא בספריה התורנית. * חהסרונה של הפקודה סאמעעת בייתס לפקודת אע'תת הוא היותה פקודה תיצונית הגוזלת ציכרון, לכן בטרם תפעיל אותה בדוק אם אין דרך אחרת להפעיל את היישום מבלי שתצטרך לטעון אותה, לדוגמה, אם התוכנית משתמשת בקובצי ע18%עפטס, טען את היישום באמצעות קובץ אצווה המעביר אותך לספריית היישום בטרם הטעינה וכך תמצא התוכנית את קובצי ה-צ18צ6טס הדרושים לה. ,7-ו אפפ ב ו | א = רשת | קכיעת שם חדש לכונן הפקודה א25516 מנתבת את פעולות הקלט/ פלט של כונן אחד לכונן אחר, לדוגמה, בפקודה ואת משתמשים כאשר ברשותך תוכניות ישנות שנועדו לעבודה עם כוננים 8 ו-8 בלבד ובמתשב שלך קיימים כוננים אתרים, למשל ג ו-6, במקרה כזה תוכל להשתמש בפקודה זו, כדי לנתב את הפעולות של כונן 8 אל כונן 6 למשל. ספר הפקודות של 5 05ע = 23 מכנה הפקודה [,..]ן062=)1052טס5] [1 08 =1 6סנט0ס5] 55108 1 הוא הכונן המקורי אותו יש לשנות. 1 הוא הכונן שיטפל מעתה בכל המשימות שיופנו ל-08עט0ס5. 2, 62סעט50 וכך הלאה, הם כוננים נוספים שאפשר להחליף ביניהם. הקשת הפקודה ללא פרמטר מתזירה את שמות הכוננים לקדמותם. דוגמות הפקודה הבאה תריץ על כונן 6 יישום הדורש ממך הכנסת התוכנית ל- והנתונים ל-8: 6= 8-6 35812 אם תקיש אתר-כך :8 615 תקבל למעשה את רשימת הקבצים בכונן 6. שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. השתמש בפקודת א5516, רק כאשר היא דרושה לתוכנית מסוימת ולא באופן כללי. אל תשתמש בפקודת א25516 יחד עם הפקודות מתסציפה, אנסק, מפפתת, עטאסתם, 50857, או צאדתע. הפקודות י'תאתסע, צ002א5דס ו-00%82א5%ד מתעלמות מפקודת א5510. 4 א ספר הפקודות של 5 205 = ניתן להשתמש בפקודה זו, כאשר אחד הכוננים במחשב שלך התקלקל ושם הכונן שלו כתוב כבר במספר תוכניות, במקרה כזאה קבע את שמו של אחד הכוננים התקינים במקום הכונן המקולקל. מדאיזיזית ד | [,1: אשב שמכשם = א ] | רשת ] שינוי אפיון הקוכץ פקודת מדתעיי'ת משנה את אפיון הקריאה בלבד (1מס 686ם), אפיון הארכיב (פצ1םסמ8) המציין אם הקוב גובה או לא גובה, אפיון המערכת (ח566ע5) והאפיון החבוי (ת666ם) של קוב. ללא ציון פרמטרים, מציגה פדתעיי'ג את האפיון הנוכתי, פקודת פנתע'ע'ת מאפשרת לך להעביר כל אתד מהאפיונים ממצב א0 ל-את0 ולהיפך. מכנה הפקודה [5/ ][16500צ/ זנ -[₪+511- |5+]ןת - |ת+ זנת- |9+] מצתזיית + שנה את אפיון הקובץ המצוין בפקודה לקובץ קריאה בלבד (צץָ1תס 686ת). 8- אפשר כתיבה וקריאה מהקובץ המצוין בפקודה. א+ קבע אותו במצב אס, כלומר שנה את אפיון הקוב המצוין בפקודה לקובץ ארכיב (מצב שקוב> לא גובה). ת- קבע אותו במצב שעס, כלומר בטל את אפיון הקובצ כקובץ ארכיב (מצב של קובץ שגובה). ספר הפקודות של 5 05ע = 25 5+ שנה את אפיון הקובץ המצוין בפקודה לקובץ מערכת. 5- בטל את אפיון הקובץ כקובץ מערכת. 8+ שנה את אפיון הקובץ המצוין בפקודה לקובץ תבוי. א- בטל את אפיון הקובץ כקובץ חבוי. 1165066ע ציון שם הקובץ כולל שם ההרחבה, אשר עליו תופעל הפקודה, ניתן להשתמש בתווי הכללה, ניתן לציין כונן ומסלול. 8] הרץ את הפקודה על כל הקבצים הנמצאים בספריה ובתת-הספריות שמתחתיה. מתן הפקודה עם שם הקובץ בלבד מציגה את אפיונו הנוכתי של הקוב. דוגמות = הפקודה הבאה הופכת את הקובץ %116.806ע₪ לקובץ קריאה בלבד: 6 ש+ 8660210 = הפקודה הבאה הופכת את כל הקבצים בספריה מ61צת ובתת-ספריותיה לקובצי ארכיב: 5 *.* :011עמ:ס 8+ 6615ב שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 3 05 ומעלה. 6 ₪ ספר הפקודות של 5 סע = הפעלת אפיון קריאה בלבד מאפשרת לך הגנה על קוב חשוב מפני כתיבה, עדכון, או מחיקה. = אפיון הארכיב מורה למספר פקודות 05, אם לבצע פעולה מסוימת על הקובץ, למשל, פקודת הגיבוי עטאסגם עם המתג א/ רגישה למצב הארכיב וניתן להורות לה לגבות קבצים במצב של אס בלבד. 8 קסאסתם סוטקק תטכן 1 גיכוי קכצים מדיטק אחד לאחר הפקודה פעטא06ג2 מגבה קבצים מדיסק אחד לדיסק אחר או למספר דיסקטים לפי הצורך. ניתן לשחזרם אחר-כך באמצעות הפקודה פתּסלפפא, פקודה זו מאפשרת אופציות שונות של גיבוי?: גיבוי דיסק שלם, גיבוי של קבצים נבחרים בלבד, גיבוי של קבצים חדשים או מעודכנים בלבד, או גיבוי של קבצים שנוצרו החל מתאריך מסוים ואילך. ניתן להוסיף את הגיבוי לגיבויים קודמים שנעשו על הדיסקט, או לדרוס את קובצי הגיבוי הישנים. השימוש בפקודה זו מאפשר לך גם לקבל רשימה של כל הקבצים שגיבית בכל גיבוי וגיבוי, היות והפקודה דותסת קבצים אחדים מהדיסק אל קובץ משותף בדיסקט הגיבוי, אינך יכול לקרוא מדיסקט הגיבוי כרגיל, אלא לאחר שתשחזר אותו חזרה לאותו הדיסק, או לדיסק אחר באמצעות הפקודה מִתס0לַפמת, השימוש בפקודה זו חשוב ביותר לכל המשתמשים בדיסק קשית, היות והיא מאפשרת קבלת עותק נוסף של קובצי המידע המאוחסן על דיסקט, לכל מקרה של תקלה בדיסק. מכנה הפקודה [[51268:]ע / ]ןה / ][א/ ][5/ ]0654 50-66 פטאסתמ [[1/:21165066/ ][55:ממ:תת:י'/ ][עע--6- ₪פמ:ס/ ] ספר הפקודות של 5 פסע = 27 508 ציון הכונן אותו יש לגבות, ניתן לציין גם קובץ. % ציון כונן היעד אליו יועתק הגיבוי. 5 גבה את כל תת-הטפריות של הספריה המצוינת בפרמטר 6סטסס. / גבה רק את הקבצים שעודכנו או נוספו מאז הגיבוי האחרון. ג/ הוסף את הקבצים המגובים לקבצים הנמצאים כבר בכונן היעד המצוין בפרמטר 685% מבלי למחקם, ע/ פרמט את הדיסקט לנפת המצוין ב-5128, יכול לקבל את אחד מן הערכים הבאים: 160, 180, 320, 360, 720, 0, 1440, 2880. עע-00-חת:פ/ גבה רק את הקבצים שעודכנו בתאריך זה או בתאריך מאותר יותר (מבנה התאריך תלוי במדינה שנבחרה, לכן במבנה של דף-הקוד העברי בפקודה צתצאטס ,0‏ יש לרשום את התאריך באופן הבא: ץץ-תות-00:כ/). 55:וחות:גג:ע'/ גבה רק את הקבצים שעודכנו החל מהשעה המצוינת (מבנה השעה תלוי במדינה שנבחרה., במבנה של קוד עברי, יש לרשום את השעה במבנה הנ"ל). 2/ כתוב קונבץ מעקב (2116 108) בשם 06ם,עטאסתם בספריה הראשית בכונן המצוין בפרמטר 06עט50, אם תשתמש בפרמטר [1]::1165060/, תוכל לציין שם קובץ ושם ספריה אחרים עבור קובץ המעקב. כאשר הדיסקט הראשון מתמלא, תוצג על המסך הודעה, שעליך להחליף דיסקט, תוכל להחליפו בדיסקט מפורמט או בלתי מפורמט. 8 ₪ ספר הפקודות של 5 05 דוגמות = הפקודה הבאה מגבה את כל הקבצים מכל הספריות ותת-הספריות מכונן 6 אל כונן ה: 5 :3 :0 סגואסבּ זוהי הפקודה השימושית ביותר לגיבוי דיסק שלם, ראה בפקודה תסיפת כיצד לשתזר את הקבצים שעברו גיבוי. = הפקודה הבאה מגבה את כל הקבצים שנוספו או השתנו מאז הגיבוי האחרון מכל הספריות ותת-הספריות מכונן ₪ אל כונן ג: ₪/5/ :ב :0 קגואס3 ₪ הפקודה הבאה מגבה את כל הקבצים שנוספו או השתנו מאז 1 בינואר 1990 מכל הספריות ותת-הספריות מכונן 6 אל כונן ג: 0 נזִב :0 גוסה = הפקודה הבאה מגבה את כל הקבצים מהספריה ע61עץח שבכונן 6 אל כונן ה: :3 מ61ענ:ס קגואסבּס = הפקודה הבאה מגבה את כל הקבצים בעלי שם ההרחבה 6, מהספריה צ61עו:ז שבכונן 0 אל כונן ג: :3 800.* :611ע :ס קגואסהס שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה, אולם אין תאימות בין הגרסות השונות. == הקפד להשתמש תמיד בפקודות עטאסתם ו-מַת0צפמא של אותה גרסה ואל תערבב בין גרסות 05כ-26 ו-15-005. = עליך לרשום ידנית על תווית הדיסקט את מספרו הסידורי התואם למספר שנרשם על-ידי התוכנית, כדי שתוכל לבצע את השחזור באותו סדר, ספר הפקודות של 5 208 ₪= 29 = אל תשתמש בפקודת פטאסגם, כאשר אחת מהפקודות הבאות פעילות: א201, 508987, פאפפפת, או א9810ג. = הקובץ צתגאת0ע תייב להיות באותה ספריה בה נמצאת הפקודה עטאסת8, מאחר ופקודת 8%0%09 מבצעת במידת הצורך פורמט אוטומטי של דיסק היעד. = אם לא תציין את הפרמטר ת/, פקודת 50% תמחק את כל הקבצים המצויים על דיסק היעד. = במקרה בו יהיה צורך לפרמט את דיסקט היעד, הוא יתבצע בהתאם לנפת הדיסקט שקבעת. = הפקודה אינה מגבה את קובצי המערכת ואת הקוב % סא אס = ניתן להשתמש בפקודה זו גם לשם העתקת קוב יחיד הגדול מנפת של דיסקט לדיסקטים אחדים, באמצעות פיצולו של הקובץ הגדול לחלקים אחדים. = המידע שגובה ב-פטא50 אינו ניתן לקריאה מהדיסקטים וגם אינו ניתן לשחזור לדיסקטים אחרים, אלא לדיסק כלשהו, אם אתה רואה בזאת מגבלה, בחר בתוכנית גיבוי אחרת, כגון בפקודה צ609א של 05פ, או בתוכנת גיבוי מיוחדת. ב אתעתם 0 קנ המטהתנהמהתק קשצטטנקההשטאמנחהםה עאז הרחכת כדיקת הקשה על 1-6) פקודת אהתעתם מפעילה מתג הבודק הקשה על צירוף המקשים 6), פקודה זו מאפשרת עצירתה של תוכנית בזמן ריצה. ברירת המתדל של פקודה זו היא עעס, כאשר מפעילים את פקודת אגשתם, בודק 205 הקשה על צירוף המקשים 0621-6 בכל פנייה למערכת ההפעלה, התדירות של הבדיקה בברירת המחדל (כאשר עע0=אתפתם) היא בכל פעם שתוכנית קוראת מידע מהמקלדת, או כותבת מידע למסך או למדפסת. אם אתה 0 =* ספר הפקודות של 5 5סע רוצה שיתאפשר לך לעצור תוכנית מהר יותר, למשל בכל פעולת קריאה או כתיבה מן הדיסק, תוכל לעשות זאת כאשר הפקודה במצב א0. פקודה זו אפשר לטעון בקובץ 5צ16.5עא00, או כפקודת 05כ רגילה, מכנה הפקודה לטעינה בקובץ 5צ16.8עא0ס: [שעס|אס]=אתצתת לטעינה רגילה: [שעס]אס] אתמתם אס אפשר הקשה על 1-2268%ע062 להפסקת ריצת תוכנית. עעס נטרל את המקשים א68%עם-1ע062 (זוהי ברירת המחדל). הקשת הפקודה ללא פרמטרים תציג את המצב הנוכתי של הפקודה. == הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. = מצב אַ0=אעא5 מאט במקצת את פעולת המערכת. בש 5נעטתם וי טוט נה =--ן עאס קכיעת מספר מאגרי הזיכרון פקודה זו מגדירה עם הפעלת המחשב את מספר המאגרים (5+628טום) אשר 05 ישמור בזיכרון. מאגרים אלה משרתים את כל התוכניות המבצעות פעולות של העברת מידע אל הכוננים ומהם, המאגרים מהווים תחנת ביניים בדרכם של הנתונים ספר הפקודות של 5 205 ₪ 31 ליעדם ותפקידם לייעל את תהליך העברת המידע. לדוגמה, כאשר התוכנית מבקשת מידע מסוים, בודק 205 תחילה אם הוא קיים במאגרים ורק אם לא מצא את מבוקשו, הוא פונה לתפש את המידע בדיסק. לכן, מידע שנעשה בו שימוש לאחרונה עשוי להימצא במאגרים ולתחסוך פעולות דיסק מיותרות, כל מאגר זיכרון צורך כ-532 ביט ולכן מאגרי זיכרון רבים צורכים ציכרון מחשב יקר, הגדלתם המופרזת עלולה גם לפגוע ביעילות העברת המידע מאחר ו-05פ יבזבז אמן רב מדי בתיפוש מידע הנמצא במאגרים רבים, לכן, מומלץ לקבוע את מספר מאגרי הזיברון בהתאם לדרישות היישום (בדרך כלל 30 - 10), על-ידי ביצוע ניסוי מוקדם בגדלים אחדים, או לפי הגודל המופיע בסעיף הבא ונקבע אוטומטית בגרסות 3.3 005 ומעלה, כאשר 05פ נטען לזיכרון העליון (הַאא), גם מאגרי הזיכרון נטענים אליו וכך נתסך זיכרון נוסף ליישום. מכנה הפקודה עא=פתעקעטם א מספר המאגרים הנדרש בין 1 ל-99. אם הפקודה אינה מציינת פרמטר וה, יקבע ₪05 את מספר המאגרים אוטומטית באופן הבא (עבור גרסות 3.3 ומעלה): למערכת בסיסית - 2; לכל דיסק מעל 360% - 3; לאיכרון עד 255% - 5: לאיכרון עד 511% - 210 לזיכרון של 512% ויותר - 15. ץ המספר המקסימלי של מאגרי הזיכרון המיועדים לקריאה מוקדמת, ניתן להגדיר בין 1 ל-8 מאגרים, כאשר ברירת המחדל היא 1, פרמטר זה שימושי, אם נעשה עיבוד סדרתי (כמו למשל בסיכום טורי טבלה), במקרה כזה יכול 508 לטעון למאגרים מידע המצוי כמה סקטורים קדימה ובכך להגביר את מהירות הקריאה. המספר ץע יבוא במקרה זה על חשבון א. 2 א ספר הפקודות של 5 05 דוגמות = הפקודה הבאה בקוב> 898 מגדירה 20 מאגרי זיכרון: 10-5=0+גו שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 005 ומעלה. = כל מאגר זיכרון הוא בן כ-532 ביט והוא מפתית בשיעור זה את כמות הזיכרון הנשארת פנויה ליישום, בסיסי נתונים דורשים מספר מאגרים גדול מהרגיל, אם אינך משתמש בהם, אין סיבה לתרוג מעבר לברירת המחדל. אם אתה מפעיל מטמון דיסק (6ם080 א815%) אינך נזקק למספר גדול של מאגרי זיכרון ותוכל להפחיתם במידה רבה. עקוב אחר ספר ההוראות של מטמון הדיסק ביחס לגודל מאגרי הזיכרון. זז דהפ הרצת קוכצ אצווה אחד מקוכצ אצווה אחר פקודת 6211 בקובץ אצווה (ם58%0) מאפשרת להפעיל מתוכו קובץ אצווה אחר. בגמר ביצוע קובץ האצווה השני חוזרת השליטה לקובץ האצווה הראשון לביצוע הפקודה הרשומה בשורה הבאה בתור. ספר הפקודות של 5 05 ₪= 33 מכנה הפקודה [:6601ו 3:נ3כן- [5 3כ ] 21165006 ,ונת או בגרסות 3,2 05 וקודמותיה: 21165066 6/ פאתאאסס 110908₪6ע ציון שם המסלול של קונץ האצווה השני שברצונך להפעיל. ש66סות ה בּס- [8%0ם פרמטר הנדרש על-ידי קובץ האצווה משורת הפקודה, כגון מתגים, שמות קבצים, פרמטרים מוחלפים (...%1) וכו'. דובמות = השורה הבאה בקובץ אצווה מריצה ממנו קובץ אצווה שני בשם 5116.286עה, בגמר הריצה של קובץ האצווה השני תתבצענה הפקודות הכתובות בשורות שמתתת לשורה זוי 6 [1הס שים-לב א הפקודה בצורתה הנוכחית קיימת מגרסת 3.3 005 ומעלה. = אין להשתמש בפקודת םע 62 עם סימני הולכה (1065ס) והפניה (מס2601260%1), 4 ₪ ספר הפקודות של 5 205 ו קסצס | ן רד---- | | רשת | הצגה ושינוי דף-קוד הפקודה 0802 מציגה ומשנה את דף-הקוד המתאים להתקנים ספציפיים למדינה (מסך, מקלדת ומדפסת), פקודה זו מתייחסת לכל ההתקנים יחד, בעוד שהפקודה מפסא בותחרת את דף-הקוד עבור כל התקן בנפרד, ברירת המתדל עם הפעלת המחשב, היא דף-הקוד האמריקאי (מס' 437), פקודה זו אינה מתייתסת לדף-הקוד העברי. מכנה הפקודה [אאא] 069 אאא הוא מספר דף-הקוד. דוגמות = ברירת המתדל היא דף-קוד מספר 437. כדי לשנות לדף-קוד רב-לשוני מספר 850, הקש את הפקודה: 0 פסתס = כדי להציג את דף-הקוד התורן, הקש את הפקודה: קסתס שים-לב = הפקודה קיימת מגרסת 3.3 05 ומעלה. = מנהלי ההתקנים עבור דף-הקוד שנבתר תייבים להיות בנמצא. ספר הפקודות של 5 205 = 35 א יש להפעיל את פקודת 0אטש5.א לפני פקודה זו, = למרות שפקודת 0402 היא פנימית, חייבת להיות לה גישה לפקודת צתצ'אט60. (פ6ס) מפדסעס ה 0 [.ר ישה באו הר ארי ו שינוי הספריה התורנית השתמש בפקודה תּדסאס (או פשוט פס), כדי לשנות את הספריה התורנית לספריה אחרת, השימוש בפקודה זו הכרחי בעבודה עם דיסק קשית במבנה של עץ ספריות. מכנה הפקודה [[0:08%] מדסגוס או: [6:2852] פס ת08%:₪ ציון הכונן והספריה שאליה אתה רוצה להגיע. הקשת הפקודה ללא פרמטרים תציג את שם הספריה התורנית. דוגמות ₪ הפקודה הבאה מעבירה אותך מכל ספריה בה אתה נמצא אל ספריית השורש: 6ס == הפקודה הבאה מעבירה אותך מכל ספריה בה אתה נמצא אל הספריה 6152עת1מ61עת (שים-לב שהמסלול מתחיל ב- ): 2 1 :1 עת 6ס 6 א ספר הפקודות של 5 ₪05 הפקודה הבאה מעבירה אותך מהספריה בה אתה נמצא 1גפעת אל תת-הספריה שלה 61:2עת (שים-לב שאתה מקיש את שם הספריה המבוקשת בלבד): 6 2 הפקודה הבאה מעבירה אותך תמיד לספריית ההורה שמעליה (אם היא קיימת): 0 שים-לב = הפקודה קיימת מגרטת 2 205 ומעלה. = קיימות תוכניות עזר רבות המקלות על הניווט בין הספריות על-ידי בך שהן מאפשרות לך להקיש את שם הספריה ואפילו חלק ממנו בלבד ומבלי להקיש בכלל את שם המסלול, התוכניות עושות זאת על-ידי כך שהן שומרות את מבנה עץ הספריות שלך בקוב ופונות אליו בכל פעם שאתה מבקש לעבור לספריה אחרת. :0 0 הונסנתקיתנתתרנמנםן ---- לאמ כדיקת הדיסק הפקודה 05%א0₪ בודקת את הדיסק ומדווחת על מצבו. היא מציינת את גודל הדיסק, את המקום התפוס על-ידי הקבצים, את גודל המקום הפנוי, את מספר הבתים בכל *תידת הקצאה (ע566גו61), את מספר יחידות ההקצאה הכללי והתפוס בדיסק ואת גודל הזיכרון הכללי והפנוי,. מגרסת 4 205 מדווחת התוכנית גם על המספר הסידורי של הדיסק. פקודה זו עם אופציית התיקון שלה שימושית במקרים רבים בהם קיימת יציאה בלתי חוקית ספר הפקודות של 5 5סע = 37 מתוכנית, כמו במקרה של הפסקת חשמל והיא נדרשת לעתים על-ידי תוכניות גיבוי, או איתוי (תס46528962%8%1) קבצים, כתנאי מוקדם לפעולתן על הדיסק. מכנה הפקודה [?/ ][ץ/ ][60ק21165] א5סאגוס 1560 שם הקובץ כולל שם הרחבה עליו תתבצע הפקודה. ניתן להשתמש בתווי הכללה, ניתן לציין כונן ומסלול. +/ תקן את טבלת הקצאת הקבצים (עיתע). צ/ הצג למסך את רשימת כל הקבצים ושמות המסלול שלהם. דוגמות = הפקודה הבאה בודקת את הכונן התורן: 1% = הפקודה הבאה בודקת את כונן 0 וגם מתקנת אותו: 5 = הפקודה הבאה בודקת את כונן 0 וכותבת את מצבו לקובץ %. 10 שק 6:<109 65%אס שים-לב, שהסימן < מפנה את הפלט לקובץ במקום ברירת המחדל למסך. 8 א ספר הפקודות של 5 208 שים-לב = הפקודה קיימת מגרסת 2 05 ומעלה. = פקודת א28א0₪ לא תעבוד על דיסקים שנוצרו בפקודות אצסט, 5089, או על דיסקים המותקנים ברשת. = אחד הסימפטומים של דיסק בלתי תקין מתבטא ביחידות הקצאה אבודות, תוכל לבצע מעקב אחר התפתתותן בדיסק אם תריץ את השורה הבאה בקובץ ה-לַתם 6עאמסצטת באופן שתוצאות הבדיקה היומית תתווספנה לקובץ בשם עפת אפסאס בדיסק. למא א5סא61<< א5סאאס - - [בב ב יש = = יר = = | רשת ] ₪ מחיקת מסך לפעמים מלא המסך בטקסט, או בצבע כלשהו ואינך צריך עוד את מה שמוצג עליו,. כדי לנקות את המסך, ניתן להשתמש בפקודת 01.5, לאחר מחיקת המסך ממקם 05 את הסמן בפינה השמאלית העליונה של המסך. מכנה הפקודה 145 שים-לב = הפקודה קיימת מגרסת 2 05 ומעלה. ספר הפקודות של 5 סע ₪= 39 = השתמש בפקודת 628 כשורה ראשונה בקובץ אצווה, כדי למחוק את המסך ולהתחיל את הצגת רצף הפקודות וההודעות מהפינה השמאלית העליונה. = קיימות תוכניות שאינן משאירות מסך נקי עם היציאה מהן. תוכל לנקות אחריהן אוטומטית את המסך, אם תריץ אותן מקובץ אצווה שבסיומו תיכתב הפקודה 658. כאתאעס ה הבקנ צאט טעינת מעכד פקודות נוסף פקודת סאתאא00 טוענת מעבד פקודות נוסף. יש לאכור שמעבד הפקודות 60%.פאתאא0ס נטען תמיד עם הפעלת המחשב, אולם יש מקרים בהם נדרשת טעינת מעבד פקודות נוסף, למשל כדי לבצע פקודות 05 מתוך יישום. כמו-כן, ניתן להשתמש בפקודת פאתאאסס לטעינת מעבד נוסף בעל פקודות אתרות המותאמות אישית לצרכיך. מכנה הפקודה [9מ51 6/ ז[ע/ ][166ש06 ][ם 8[ ]]פאתאאסס [156/ ][אאאאא:/ ] ת8%ק[:0] מקומו של ה-008, פאגא60 החתדש, אם אינו נמצא בספריית בשורש. 68 מציין התקן קלט/ פלט שונה (ראה הפקודה צעע'ס). פ/ קבע שהמעבד החדש יהיה המעבד הראשי. 0 =* ספר הפקודות של 5 08 8מ1ע56 0/ בצע את הפקודה המצוינת בפרמטר שַמנצינ66, אאאאאים/ קבע את גודל סביבת העבודה של 05פ, הערכים האפשריים הם בין 160 בתים ל-32%, כאשר ברירת המחדל היא 256 בתים. 6 הורה ל-205 להשאיר בזיכרון כל טקסט הקשור להודעות שגיאה, באופן רגיל, 05ע שומר טקסט זה על הדיסק וקורא אותו, כאשר מתעורר הצורך לכך. דוגמות = הפקודה הבאה מבצעת שלוש פעולות בזו אתר זף היא טוענת מעבד פקודות שני, בודקת את כונן ג וטוענת מחדש את המעבד הראשון. :ה 65%את0 6/ 6תהממסס שים-לב א הפקודה קיימת מגרסת 2 205 ומעלה. = באמצעות הפקודה ;5851 (ראה הפקודה) ניתן לטעון את 0% פאתאאסס כמעבד ראשי עם פרמטרים השונים מברירת המחדל. כקאסס [ הבכש = שכור ב שר--=] [ רשפ ] השוואת תוכן קכצים הפקודה 00% משווה את תוכנם של שני קבצים שווים בגודלם ובודקת את זהותם, להבדיל מפקודת 00%9א015 המשווה שני דיסקטים בשלמותם. פקודה משמשת להשוואת גרסות שונות של מסמך, במיותד כאשר התאריך והשעה של המערכת אינם מעודכנים (ראה גם פקודת 26 להשוואת קבצים שונים בגודלם). ספר הפקודות של 5 05ע = 41 מכנה הפקודה 1/ ][ת=אזן1/ ][ת/ ז[פ/ ][211652662 ][1 0₪ק1165)] פאסס 1 שמות הקבצים כולל שמות הרחבה המהווים את הקבוצה הראשונה להשוואה. ניתן להשתמש בתווי הכללה, ניתן לציין כונן ומסלול. 2 שמות הקבצים כולל שמות הרחבה המהווים את הקבוצה השנייה להשוואה, ניתן להשתמש בתווי הכללה. ניתן לציין כונן ומסלול. פ/ הצג את ההבדלים בפורמט דצימלי (ברירת המחדל היא פורמט הקסהדצימלי). / הצג את ההבדלים בתווים. 2/ הצג את מספרי השורות הנבדלות. מ=א השווה את א השורות הראשונות של המסמכים, גם כאשר אינם בני אותו הגודל. 0 ההשוואה אינה מתתשבת באותיות קטנות וגדולות. דוגמות = הפקודה הבאה משווה בין כל הקבצים בעלי השמות השווים בכוננים ת ו-5 ומודיעה אם הם שווים: * אנ *,*:8 קמסס 2 ₪ ספר הפקודות של 5 205 שים-לב הפקודה קיימת מגרסת 2 205 ומעלה. אם הקבצים שונים בגודלם, תיפסק ההשוואה ותוצג הודעה למסך. אם הקבצים בני גודל שווה, *וצגו ההבדלים במיקום המידע הבלתי שווה. כאשר נמצאו 10 הבדלים תיפסק ההשוואה ותוצג הודעה למסך. השתמש במתג א/ כדי להשוות את השורות הראשונות בקבצים בלתי שווים בגודלם, אולם עדיף לעשות ואת באמצעות הפקודה 6ע. - - שר שש 5 [ רשת ] העתקת קכצים הפקודה צ609 מעתיקה קובץ אחד או יותר לדיסק או להתקן (מסך, מדפסת וכו'). לפקודה צע0ס שלושה מבנים השונים זה מזה, מבנה אחד של הפקודה יעתיק קבצים לאותו כונן או לכונן אתר, מבנה אתר של הפקודה יעתיק קבצים אל התקן אחר והמבנה השלישי של הפקודה מאפשר לשרשר קבצים על-ידי חיבורם זה אחר זה לקובץ אחד. המבנה הראשון של פקודת צ609 נועד להעתקה פשוטה של קבצים והוא השימושי ביותר, המבנה השני של פקודת צע009 משמש להעתקת קבצים להתקן אחר ולכן הוא מאפשר הדפסתם במדפסת, ללא שימוש בפקודה התיצונית י'אדתפ. במבנה זה תוכל גם להעתיק קובץ למסך כדי לראותו, או אפילו לפתוח קובץ חדש (ראה דוגמות). המבנה השלישי של פקודת 009% מאפשר לשרשר מספר קבצים לקובץ אחד, פקודה זאת שימושית לאיחוד מספר קובצי טקסט קטנים לקובץ אחד. ספר הפקודות של 5 205 = 43 מכנה הפקודה להעתקת קבצים: ץז[ / ]ה / 6561 ]3 / ][ת / ]50-01[ / ]ןת / ]פס להעתקת קבצים להתקן: [ל/ זונ/ ][ת/ 650 ][/ ][ת / 6ס-נטס8[5/ ][ת/ ]צפסס לשרשור קבצים: .+31 ][ת / [2082גו1+50 00ננו150[/ זןת/ ]צקסס [?/ ז[ןת/ ז][ / 106501 8עט0ס5 ציון הכונן, שם המסלול ושם ההרחבה של הקוב אותו ברצונך להעתיק. 85 ציון הכונן, שם המסלול ושם ההרחבה של הקובץ אליו יועתק קובץ (או קובצי) המקור. 568 -8656 בפקודה השנייה יכולים לציין התקן או קובץ. 205 מאפשר קריאה של קובצי טקסט (88011) בלבד מהתקן. 1 ו-082ע1ו50 הם קבצים שרוצים לשרשר אותם (הקובץ 5002682 יועתק בסוף הקובץ 861סעט80 וכך הלאה). ג/ אחרי הפרמטרים 12082ו081+50עט50, או 6סעוס50 מורה ל-205 להעתיק את הקבצים רק עד סימן ה-1-2ע06 (סימן של סוף קובץ) הראשון, ללא הסימן עצמו. 05 מתייחס לקובץ כקונץ 011פ5ג. שהיא ברירת המחדל לשרשור קבצים (מבנה פקודה מספר 3). ג/ אתרי הפרמטר 685% מורה ל-205 לכתוב את התו 2 בסוף הקובץ. 4 = ספר הפקודות של 5 205 דוגמות 8 אתרי הפרמטרים 1+90020862 פסעגוס5, או 6סע50 מוודא שמספר הכבתים המועתק יהיה זהה למספר הבתים בקובץ המקור. זוהי ברירת המחדל, כאשר מבצעים העתקת קבצים (מבנה פקודה מספר 1). 8 אחרי הפרמטר 6856 מוודא שלא ייכתב התו 0%21-2 בסוף הקובץ. צ/ בדוק אם כל הקבצים הועתקו בהצלתה. משתמשים בפרמטר זה רק בהעתקת קבצים לדיסק (בדומה לפקודה אס צעדתמט), מבנה פקודה ראשון להעתקה: הפקודה הבאה מעתיקה את כל הקבצים מהכונן התורן אל כונן ג: : *.* צססס הפקודה הבאה מעתיקה את כל הקבצים מכונן א אל הכונן התורן: *,*:3 צַססס הפקודה הבאה מעתיקה את הקובץ 51161.800ע מספריה 1 לספריה אחרת 2ע61צח ומשנה את שמו ל-511862,806ע: 1-2העת 1161,0006?עמ41:1עם עססס מבנה פקודה שני להעתקה להתקף הפקודה הבאה מדפיסה את הקוב 116.800+עת: יתנ 5116.006ע צקסס מצס הוא ברירת המחדל של היציאה למדפסת., הפקודה הבאה מדפיסה את כל הקבצים בעלי שם ההרחבה 6. בספריה התורנית: ספר הפקודות של 5 205 = 45 :תנק 06ף,* צַססס הפקודה הבאה מעתיקה את הקובץ 2116,606ע₪ למסך: יתסס 5116,000צ עססס הפקודה הבאה פותתת קובץ חדש בשם 2116.86060עת ומאפשרת לכתוב לתוכו במסך: יתסס צַסְסס בגמר הכתיבה, יש לסגור את הקובץ באמצעות הקשה על 6ע או 29-2ס, שיטה זו מקובלת בכתיבת קובצי אצווה קטנים. מבנה פקודה שלישי לשרשור קבצים: הפקודה הבאה משרשרת את הקבצים %1161,.806עת ו-1162,006+ע אל הקובץ 51163,806עז: 6 1162.6000+ע + 1161.806+ץָ2 עססס הפקודה הבאה משרשרת את כל הקבצים בעלי שם ההרתבה 6., בספריה התורנית אל הקובץ 5116.800צח: 116,6%+ע₪ 06ף.* צַססס שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. כדי להעתיק קבצים אחדים בין כוננים וספריות, השתמש בפקודה צ609א המהירה יותר, מאחר והיא קוראת מספר קבצים יחד בהתאם לכמות הזיכרון הפנוי וכותבת את כולם יחד. כדי לעדכן קבצים ישנים בחדשים יותר, השתמש בפקודה מעסת קפסת 6 ₪ ספר הפקודות של 5 05 | 5צפ5.צאעאטסט 0202002 -- הרפהשממנטקנאמפהי הלט בו == עאס כקכיעת נתוני המדינה פקודת צתעאט60 מאפשרת ל-05ע מבנה תצוגה ספציפי למדינה מסוימת, התצוגות המושפעות על ידה הן התאריך, השעה, המטבע ועוד, תמיכת הפקודה בעברית היא למבנה התאריך בלבד והיא הופכת אותו לצורה עַץ-תת-68. פקודה זו משפיעה על המבנה של הפקודות הבאות: עטאסתם, מתסדפטה, .מדיתם, מאדי', צפססא, מכנה הפקודה [11657260 ],[עץץ ],אאא = צתי'יאטסס אאא מספר בעל 3 ספרות המציין את קוד התיוג של המדינה במערכת הטלפון הבינלאומית. קְעץ מציין את מספר טבלת תרגום קודי ההדפסה הרצויה. פרמטר זה נחוץ למקרים בהם טבלת התרגום הרצויה שונה מברירת המחדל (ארה"ב). 201165066 ציון המסלול ושם הקובץ המכיל את המידע על המדינות, ברירת המתדל היא 5צ8, צתע'אטסס, דוגמות = הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה קובעת את מבנה התאריך והשעה עבור מדינת ישראל. 5 טסס :605 ,972,862=ץ:>תטטסס שים- לב שהקוב> פּעָ5.עַץ>מטסס נמצא בספריה 805. ספר הפקודות של 5 205 ₪ 47 א הפקודה קיימת בגרסות 3 05 ומעלה. ציניניס | מ ו שינוי התקני הקלט/פלט הסטנדרטיים בהקשת מידע למחשב מניח 05, שהמקלדת היא התקן הקלט שלך והמסך הוא התקן הפלט שלך, אולם ניתן לשנות זאת באמצעות הפקודה צ'6 המאפשרת שינוי התקן הקלט/ פלט הסטנדרטי להתקן אתר, כמו ליציאה טורית (אך לא מקבילית). משתמשים בפקודה זאו לתקשורת בין מחשבים, כאשר מתשב אחד הופך למסוף של המחשב האתר באמצעות שינוי התקן הקלט/ פלט הסטנדרטי שלו, ליציאה הטורית המחוברת ישירות בכבל, או דרך מודם וקו טלפון למחשב אחר, באופן כזה ניתן להקיש על מקלדת המתשב האחד פקודות למסך של המחשב השני. מכנה הפקודה 06 ציינס 68 הוא שם חוקי של התקן כלשהו. להלן השמות התוקיים של ההתקנים: אתע (מדפסת), א0ס (מסך), 1עדע, 2יפם, 3ע, 1אסס 2, ב3אסס, 6084 (יציאות טוריות) אטג (היציאה הטורית המהווה את ברירת המחדל). 8 א ספר הפקודות של 5 205 דוגמות = הפקודה הבאה משנה את התקן הקלט/פלט הסטנדרטי ליציאה הטורית הראשונה (אם היציאה הטורית מחוברת למתשב אחר, תוכל להשתמש בו כבמסוף): 1 סט 066 א הפקודה הבאה מתזירה את התקן הקלט/ פלט הסטנדרטי למסך ולמקלדת: תסס 666 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. = פקודת צ'07 משפיעה רק על תוכניות המשתמשות בשירותי 58, יישומים רבים אינם משתמשים בהם, [ ב שוכ שש ו |] סו השנמ אכ לכ ו] קכיעה והצגה של תאריך המערכת פקודה זו קובעת או מציגה את תאריך המערכת, השתמש בה כדי להציג או לתקן את התאריך, או כדי למצוא באיזה יום בשבוע חל תאריך מסוים, הפקודה מודיעה על שגיאה, אם מנסים להקיש תאריך שאינו קיים. פקודת אע'תס משנה גם את תאריך השעון (אם הוא מותקן במחשב שלך) עד כיבוי המחשב, או אתחולו מחדש, מבנה התאריך תלוי במדינה בה בחרת בפקודה צפצאטסס. ספר הפקודות של 5 05 ₪= 49 מכנה הפקודה [00-מם- עע[עץ- מם- 60|עע- 60 - ממ] מייתס חות ציון החודש בין 01 ל-12. 4 ציון היום בין 01 ל-31. ץע ציון השנה בין 80 ל-99, או בין 1980 ל-2099. הקשת הפקודה בלבד מציגה את התאריך הנוכתי ואת היום בשבוע. דוגמות הפקודה הבאה מעדכנת את התאריך ל-31.01.92 ומציגה אותו בפורמט העברי (בתנאי שבחרת בדף-הקוד העברי בפקודה צאע'אט00): 2 48605 בברירת המתדל של המערכת יוצג התאריך באופן הבא: 2 685% הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. אם אין לך שעון במחשב ואינך מעדכן את התאריך, תוצג עם אתחול המחשב ברירת המחדל שלו, שהיא התאריך 90. 0 ₪ ספר הפקודות של 5 08 ב מע ב יש ב הט == דאס הרצה כדיקה ועדכון של קוכצי הפעלה הפקודה 6טשפשס מיועדת לתוכניתנים, זוהי פקודה מקבילה ל- א1.1פע (עבור קובצי טקסט) הבודקת נתונים בזיכרון המחשב או בדיסק עבור קובצי הפעלה הכתובים בשפת מכונה, פקודה זו מאפשרת להריץ ולבחון תוכניות תחת פיקות, ניתן לשנות כל חלק של התוכנית ומיד להריץ אותה, מבלי להדרה (116סוזסס) שנית, תוכניתנים משתמשים ב-6טפשפ לעתים קרובות, כדי לבצע שינויים מהירים בתוכניות. את הרשימה המלאה של פקודות 25806 תוכל לראות אם תקיש ? מתוך התוכנית. מכנה הפקודה [2 81-8כ ][1 מ8נ8ק ][60ק21165] סטממפ 211690606 שם הקובץ כולל שם ההרחבה עליו פועלת הפקודה, ניתן לציין גם כונן ומסלול. [תאעהק (-802ע8ק פרמטרים אפשריים להם זקוקה התוכנית בזמן ריצה. שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 1 05 ומעלה. ספר הפקודות של 5 205 ₪= 51 9 - [ שש = 1 !] |פוט קט מחיקת קכצים מהדיסק פקודת ,זפפ מוחקת (מבחינה לוגית) קבצים מהדיסק. לאחר המחיקה הקבצים עדיין נמצאים פיסית על הדיסק, אך אי אפשר לראות או להריץ אותם באמצעות ה-05פ, ניתן לשתזּר קבצים מחוקים על-ידי הפקודה ₪עמ,תפפאט (בתנאי שלא כתבת עליהם מידע חדש), פקודה זו אהה לפקודת מפתאם. מכנה הפקודה [ע/ 21165066 ,זעס 21105060 ציון שם הקובץ כולל שם ההרחבה אותו ברצונך למחוק. ניתן להוסיף כונן ומסלול, ניתן להשתמש בתווי הכללה בשם הקובץ. ביכולתך לציין רק שם של כונן ומסלול ולהשמיט את שם הקובץ, במקרה כזה, כל הקבצים בספריה יימחקו. 5/ גרום ל-505 לבקש ממך אישור/ ביטול ביצוע באמצעות הקשה על צ או א עבור כל קובץ שבחרת למחוק. כאשר תבצע מחיקה כללית של קבצים מספריה, תתבקש לאשר אותה על-ידי הקשת צ או א. דוגמות = הפקודה הבאה מוחקת את כל הקבצים בעלי שם ההרחבה אתפ. מהספריה התורנית. 661 *% 2 מ ספר הפקודות של 5 סע הפקודה הבאה מוחקת את כל הקבצים מהספריה התורנית. *,* [60 או . 601 כל אחת מהפקודות הבאות מותחקת את כל הקנבצים מהספריה 612עת . *.*11צם 8061 -צגףעת 661 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. אינך יכול להשתמש בפקודת עפפ למחיקת קובצי "קריאה בלבד" (ץָ1מס 2686) או למתיקת ספריות, כדי להתגבר על מגבלות אלו קיים שפע של תוכנות חופשיות המאפשרות לך מחיקה במהירות ובנותיות, אך יש להשתמש בהן בזהירות רבה. אם התחרטת ואינך מעוניין במחיקת הקבצים, תוכל לשתזרם מידית באמצעות הפקודה מע'מ/נמסאט, בתנאי שלא כתבת מידע חדש לדיסק. ב )דט וי לא | פאס התקנת מנהל התקן פקודת 08דט8פ מתקינה מנהל התקן (עשט1ע6 660106) במערכת. ההתקנים הם למשל עכבר, דיסק-זיכרון (615% ח88ע) ועוד, ניתן להשתמש מספר פעמים בפקודת מסדט5כ בקוב ספר הפקודות של 5 05 = 53 ,‏ --- 00000 בכל פעם עבור התקן אתר, מספר הפעמים מוגבל רק בכמות הזיכרון המנוצל על-ידי המערכת. מכנה הפקודה [105[ בשו ]165260 ד =מנ)דטיוס 21165060 ציון שם הקובץ כולל שם הרחבה המגדיר את ההתקן, ניתן לציין גם כונן ומסלול. 8 הסחם המתגים הקשורים לקובץ הגדרת ההתקן המסוים, להלן רשימת מנהלי ההתקנים הסטנדרטיים של 205 (ראה הסברי הפקודות לפי הסדר האלפביתי של כל פקודה): ו 5צ. צת,זפפדס 85 דא 5 מאם, 386אאם ד 8 תפצאזתק 5 מטדתפסאתת מא תפטיתם 8צ. טתסיית 5 דוגמות = הפקודה הבאה טוענת את מנהל ההתקן להרחבת התמיכה במסך ובמקלדת 5צ1,5פ5את: 5 4 ₪ ספר הפקודות של 5 205 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה, אולם כל התקן בנפרד קיים מגרסה אתרת של 05פ. 1 דידי 00 = עאס טעינת מנהלי התקנים לזיכרון הגכוה פקודת 108אמסדטמע טוענת מנהלי התקנים (8601066 5 ) לזיכרון הגבוה (8268 צעסוחסת עסססט) וכתוצאה מכך מאפשרת זיכרון בסיסי גדול יותר ליישומים הפועלים במסגרת הציכרון הבסיסי, לפני פקודה זו יש לטעון את מנהל ההתקן לזיכרון המורחב (₪א386,8 אא8). מכנה הפקודה [8661-5נהק- 00] 86מ116נ?=101ממ0ד1טעס כדי להקצות כמות מינימלית של זיכרון בטרם ייטען מנהל ההתקן לזיכרון הגבוה, השתמש בפקודה הבאה: [5ממ1-3זהכן-010] 211086 5126א16 =512 ודעס 211686 שם מנהל ההתקן. פותהעהק-00 הפרמטרים שיש לטעון עם מנהל ההתקן. 68 מציין את הכמות המינימלית של הזיכרון (בבתים בפורמט הקסהדצימלי) לפני טעינת מנהל התקן לזיכרון הגבוה. ספר הפקודות של 5 05 = 55 דוגמות = סדרת הפקודות הבאות טוענת את מנהל ההתקן 5 מטבתפצע לזיכרון הגבוה של מחשב 386. 5 מנמט=005 306% תות 0007106=0 5 ץ 6671601 שים-לב א הפקודה קיימת מגרטסת 5 05. == = ו ותש הצגת רטוימת קכצים וספריות הפקודה אע משמשת להצגת רשימת הקבצים והספריות הנמצאים בכונן. הפקודה שימושית ביותר ובלעדיה כמעט בלתי אפשרי לנהל את מערכת הקבצים והספריות. מכנה הפקודה [[65גוכ := 3[:]][ת / ][/ ][/ ][60ק21165] הנס [/ ][8/ ז[5/ ][[06:גס6-:0]]:150/ ] 21165060 ציון שם קובץ כולל שם הרתבה עליו תפעל הפקודה. ניתן לציין כונן ומסלול, ניתן להשתמש בתוןי הכללה, ע/ גורם למחשב לעצור את הצגת הרשימה אחרי כל מסך ולהמשיך להציג על-ידי הקשה על מקש כלשהו, . ספר הפקודות של 5 05 ₪/ גורם להצגה של רשימת הקבצים במבנה רחב של חמישה קבצים בשורה הכוללים רק את שמותיהם (במקרה זה לא יצוינו גודל הקובץ, התאריך והשעה בה עודכן הקוב לאחרונה). [2]]:[8%5%521211565/ מציג קבצים בעלי האפיונים שתבחר. ללא שימוש במתג ה, לא :וצגו קבצים תבויים וקובצי מערכת, אם תציין את המתג ת בלבד ללא ציון אפיונים, יוצגו גם הקבצים התבויים וקובצי המערכת, הנקודתיים הם אופציונליים ואילו האפיונים מקבלים את הערכים הבאים: 8 - קבצים חבויים / בלתי חבויים. 8 קובצי מערכת / שאינם קובצי מערכת, פ/פ- ספריות / קבצים בלבד. ב/ ת- קבצים מוכנים לגיבוי / קבצים שלא השתנו מאז הגיבוי האתרון. א5/ת- קובצי קריאה בלבד / ללא קובצי קריאה בלבד. [60062ע0]]:[!50/ קובע את סדר ההצגה על המסך. ללא המתג 0 יוצגו הקבצים בהתאם לסדרם בספריה, יחד עם המתג 0 תופיע התצוגה לפי סדר האלפבית של השמות, כאשר הספריות מוצגות לפני הקבצים, הנקודתיים הם אופציונליים. כאשר משתמשים במיון מורכב, אין להכניס רוות בין הערכים. א/א- מיון לפי שם / מיון הפוך לפי השם. פ/ע- מיון לפי שם ההרתבה / מיון הפוך לפי שם ההרחבה. פ/פ- מיון לפי התאריך והשעה (הישן תחילה) / מיון הפוך לפי התאריך והשעה. 8 מיון לפי הגודל (הקטן תחילה) / מיון הפוך לפי הגודל. 6 הקדם ספריות לקבצים / הקדם קבצים לספריות. 5 מעביר את הפקודה לכל תת- הספריות של אותה ספריה. 8 מציג את שמות הקבצים והספריות בלבד, ללא שום אפיונים נוספים וללא סיכומים. 1/ מציג את הקבצים והספריות באותיות קטנות. 8 ₪ ספר הפקודות של 5 05ע :0 בי 1 09 שוטשט עצאע השוואה כין דיסקטים בניגוזד לפקודת 00% המשווה בין שתי קבוצות של קבצים, משווה פקודת ע5%00%ד0כ בין שני דיסקטים (אך לא בין דיסקים קשיתים). משתמשים בפקודה זו בדרך כלל, כדי לוודא שפקודת צע00א15ע העתיקה את הדיסקט בהצלחה, הפקודה מודיעה איזה מסלולים אינם זהים בשני הדיסקטים, גרסות 4 505 ומעלה מתעלמות מההבדל במספר הסידורי של דיסקטים (ראה פקודת 0 מכנה הפקודה 1 ][[:01:]62] עפאססאפדס 1 ו-62 הם שני הכוננים ביניהם יש להשוות, אם הם אינם מצוינים בפקודה, ישווה 05כ בין שני דיסקטים בכונן התורן. 1 גורם למתשב להשוות בין שני הדיסקטים, כאילו הם דיסקטים תד-צדדיים (אין חשיבות לעובדה אם הם באמת כאלה). 8 גורם למחשב לקרוא ולהשוות רק את שמונת הסקטורים הראשונים בכל מסלול, גם אם קיימים 9 או 15 סקטורים בכל מסלול. דוגמות = הפקודה הבאה תשווה בין שני דיסקטים, שהאחד מהם נמצא בכונן ג והשני בכונן 8: :כ :ה קעס615% ספר הפקודות של 5 2085 = 57 דוגמות הפקודה הבאה מציגה את רשימת הקבצים בכונן ג בצורה רחבה: מנף הפקודה הבאה מציגה את רשימת הקבצים בספריה מ81עח מסך אחר מסך: כ/ מנהצע צנ6 הפקודה הבאה מציגה את רשימת הקבצים בספריה התורנית בצורה ממוינת לפי האלפבית: 0 61 הפקודה הבאה מציגה את רשימת הקבצים התבויים וקובצי המערכת בכל הכונן. 5 פת:3/ 611 הפקודה הבאה המופעלת מספריית השורש שולחת את רשימת כל הקבצים בכונן כשהם ממוינים לפי שם לקובץ בשם 5116.800עו: 2116,006ץ2< 0/5/ מנף שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. טיפים אם אתה מעדיף שפקודת 8דפ תציג את הקבצים בצורה שונה מברירת המחדל, תוכל לשנות את משתנה הסביבה באמצעות הפקודה הבאה: ההק / =01-020 5066 88 הוא פרמטר של הפקודה. ספר הפקודות של 5 פסע ₪= 59 == הפקודה הבאה תשווה בין שני דיסקטים, גם אם ברשותך כונן דיסקטים אחד, לאתר קריאת הדיסקט הראשון, היא תבקש ממך להכניס את הדיסקט השני לכונן: 1500 : = הפקודה קיימת בגרסות 2 505 ומעלה. = הפקודה לא תפעל על דיסק קשיח, או על כוננים לוגיים שהותקנו בפקודות אד20, 5085%1, או א5510ת. היוור צ0ס50נס 2 הפ 4בתשבלשההטטיצע. הנוק אתמקשן העתקת דיסקטים השימוש בפקודת צ009א15ס מאפשר לך להעתיק במהירות דיסקט מלא קבצים, שבאמצעות הפקודות צע0ס, או צפססא היה נדרש לכך זמן רב יותר. יתרונה הנוסף של פקודת צע060א18כ הוא בכך, שהיא מעתיקה את כל הקבצים כמו שהם כתובים על הדיסקט ולכן, אם דיסקט המקור כלל את קובצי מערכת ההפעלה, גם העותק החדש :כלול אותם (להבדיל מפקודות צע0ס ו-צעססא, אשר אינן מעתיקות אותם). תסרונה של הפקודה הוא בכך, שדיסקט היעד הוא עותק מדויק של דיסקט המקור ולכן, במקרה שהקבצים במקור היו מפוצלים, הם יישארו כך גם בדיסקט היעד (לעומת זאת, שימוש בפקודות 6029 ו-צ009א ימנע ואת וידאג לאחותם), בנוסף, מבצעת פקודה זו אוטומטית גם פורמט במהלך ההעתקה, אם טרם בוצע פורמט כזה לדיסקט. 0 ₪ ספר הפקודות של 5 205 מכנה הפקודה [ץ/][1 / ]1656 :סס:נגוס5] צפ60א5דפ טספ ציון הכונן ממנו ברצונך להעתיק. 6 ציון כונן היעד אליו ברצונך להעתיק. 1 גרום למחשב להעתיק רק את הצד הראשון של דיסקט המקור לצד הראשון של דיסקט המטרה, כאילו היו שניהם דיסקטים חד-צדדים, אפילו הם בעלי שני צדדים. צ/ בצע בדיקה, כדי לוודא שההעתקה בוצעה כשורה. פעולה זו מאיטה את התהליך. דוגמות = הפקודה הבאה תעתיק דיסקט מכונן א לכונן 8: יפ :8 צ000ס615% = הפקודה הבאה תעתיק דיסקט מכונן ג לאותו כונן (פקודה שימושית לבעלי כונן דיסקטים אחד): :1 :3 צ000ס615% המתשב יעתיק תחילה את תוכנו של דיסקט המקור לזיכרון ויבקש ממך להתליף דיסקטים בכונן, כדי להעביר את תוכן הזיכרון לדיסקט היעד, בדיסקטים בעלי נפת גדול, או כאשר גודל הזיכרון הפנוי קטן מנפת הדיסקט, תיאלץ להחליף מספר פעמים את הדיסקטים בכונן. שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. ₪ גרסות 4 05 ומעלה מעניקות מספר סידורי חדש לדיסקט היעד ומציגה אותו על המסך. ספר הפקודות של 5 פסע ₪ 61 = אינך יכול להשתמש בפקודה זו להעתקת דיסק קשיח. הפקודה אינה מכירה בכונן לוגי שנוצר בפקודות א5516 או אנסט. = פקודת צע00א5דכ אינה יכולה לקרוא באמינות דיסקטים של 360% שפורמטו בכונן 1.2%8. = הפקודה אינה פועלת על כוננים המותקנים ברשת. = הפקודה צע00א15%כ סובלת משתי מגבלות עיקריות: 1. היא יעילה להעתקה של דיסקט אחד בלבד ולא לשכפול. 2. היא אינה נוחה לעבודה בכונן אחד ובמיותד לא להעתקה = של דיסקט בעל נפת קטן מהזיכרון הפנוי במתחשב. אם ברצונך לשכפל מספר דיסקטים, או להעתיק דיסקט בעל נפח גדול מ-360% העדף את תוכנות ההעתקה והשכפול העושות את הפעולה בצורה יעילה יותר. תוכנות אלו קוראות את המידע פעם אחת, שומרות אותו בזיכרון או בדיסק ומשכפלות אותו לדיסקט היעד. 0 5צ. צת. סנכ ו [4 :"== ז] | כמ א לשב הכוב שמל ריני-1 | [שאס | מנהל התקן לתמיכה כדפי-קוד כמסך מנהל התקן הדרוש למחשבי 0 ו-פס עבור דפי-קוד שונים. מכנה הפקודה 5צ, צת,זקפדס=אדטעס ([[(מ, ][ק6שת ] 6קץ6)=ן:]אס) או: פצפ צת,זע5דס=מסדטעס ([[(מז,בז), ][קשאג ], קןץ+)=[:] 0 ספר הפקודות של 5 05ע 8 סוג המסך שבשימוש, האפשרויות הן: פס ו-86, אם לא תציין זאת, תבדוק הפקודה את המערכת שלך ותמצא בעצמה את סוג המסך. הסוג ₪68 מתאים גם למסכי 068ש, ססות מספר דף-הקוד: 17 1000 2 1500 3 5 טוען את דף-הקוד האמריקאי. טוען את דף-הקוד הרב-לשוני טוען את דף-הקוד הסלאבי טוען את דף-הקוד הפורטוגזי. טוען את דף-הקוד הקנדי-צרפתי. טוען את דף-הקוד הנורווגי והדני. מ מספר דפי-הקוד הנוספים (6 - 0). וזח מספר התת-פונטים הנתמכים בכל דף-קוד. דוגמות = הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה טוענת את מנהל ההתקן של מסך ג60ע עם דף-קוד אמריקאי ואפשרות לשניים או יותר דפי קוד נוספים וללא תת-פונטים: (678,437,2)=:ת00 5ע5, 415013 405 :607106=0 שים-לב = מסכי 0א0סא ו-ג06 אינם תומכים בדפי-קוד ולכן אין צורך להכניסם לפקודה. ספר הפקודות של 5 05ע ₪ 63 עאס טעינת חלק מ-05כ לזיכרון הגכוה פקודת 05 יוצרת קשר רציף בין הזיכרון הבסיסי והזיכרון הגבוה ת3% (68עג עעסמסא מ18א) וטוענת חלק ממערכת ההפעלה לזיכרון הגבוה,. כתוצאה מכך מתאפשר זיכרון בסיסי גדול יותר ליישומים. מכנה הפקודה [מאטסא(פאט, ]0ש] 05-10 אה מאטסא|מוטן, סז מסד]=05 מאטסא/ופאט מציין קיום קשר בין הזיכרון הבסיסי והעליון. 1 ו ברירת המחדל היא מאטסא, שפירושה היעדר קשר ביניהם. 0ם|6דא מציין ש-005 ינסה לטעון את עצמו לציכרון הגבוה, ברירת המחדל היא אסם, שפירושה טעינה לזיכרון הבסיסי. דוגמות = הפקודות הבאות טוענות חלק מ-05כ לזיכרון הגבוה: 5, הסמנב=6106 כמפט=605 שים-לב = הפקודה קיימת מגרסת 5 005 4 . ספר הפקודות של 5 205 כדי לטעון חלק ממערכת ההפעלה לזיכרון הגבוה, עליך לטעון קודם את מנהל ההתקן 5צ5.אטאדא. כדי לשמור על הרציפות בין הזיכרון הבסיסי לגבוה, עליך לטעון קודם את מנהל ההתקן לזיכרון זה (₪א386,2אאם). ח צמאפסם 2 ] = | [רשת] תוכנית מקרו ועורך שורת הפקודה הפקודה צ98א05כ טוענת תוכנית שוכנת זיכרון התופסת 3% בזיכרון ומאפשרת ביצוע כמה פעולות על שורת הפקודה של 8 41 .2 .3 קריאה לפקודות קודמות. עריכת שורת הפקודה בדומה לעורך רגיל. יצירת מקרו, שהוא רצף פקודות השמורות תחת שם מסוים בזיכרון וניתן להפעילן יתד באמצעות הקשת שם המקרו בלבד. מכנה הפקודה [25=5126ד1פעטם/ ][,1,זת 'פאצעת/ ] צמאפסס [מאדתנפהמטס/ |דתמפאד/ ]וצ סדפדט/ ][פסהסתא/ ] [[0א6- ]=6ננהתס-נ₪3] מונת'פאדפת/ טען מחדש את צטאפסכ, אם הוא כבר טעון, יימחקו מהזיכרון הנתונים שכבר נמצאים בו. 08 מנפעטם/ גודל מאגר הזיכרון המוקצה לפקודה. הגודל המינימלי הוא 256 בתים, ברירת המחדל היא 512 בתים. ספר הפקודות של 5 08 ₪ 65 8 5 הצג את רשימת פקודות המקרו הקיימות כרגע בויכרון. ניתן לקצר את המתג ל-8/, ניתן להפנות את הפלט לקובץ באמצעות סימן ההכוונה <. צאסצפצ₪/ הצג את רשימת הפקודות הקיימות כרגע בויכרון, ניתן לקצר את המתג ל-8/, ניתן להפנות את הפלט לקובץ באמצעות סימן ההכוונה <. פאדתדפתפטס/ |דתפפאד/ קבע את מצב העריכה כמצב החלפה, או הכנסה. [%א66 ]=סות ה סנס גות יוצר מקרו תחת השם המצוץ. פקודות המקרו רשומות ב-6א56, דפדוף בפקודות קודמות לאחר טעינת הפקודה לזיכרון, נעשה הדפדוף בפקודות באמצעות מקשי החצים מעלה ומטה. מקש סְטַפַע עובר לפקודה החדשה ביותר. מקש סשת עובר לפקודה הישנה ביותר. עריכת שורת פקודה להלן פירוט מקשי העריכה של שורת הפקודה: מקשי החצים ימינה ושמאלה נעים לאורך השורה בקפיצות של תו אחד. מקש 0621 בלוויית מקשי החצים ימינה ושמאלה נעים לאורך השורה בקפיצות של מלה אחת. מקש 6סא - עובר לתתילת השורה. מקש םש - עובר לסוף השורה. מקש ₪50 - מבטל את שורת הפקודה. 1 - מעתיק תו אתר תו מהפקודה הקודמת. 2 - מחפש ברשימת הפקודות את הפקודה הראשונה המתתילה בתו שהקשת אחרי ה-2ע. 3 - מעתיק את הפקודה הקודמת, או את שאריתה. 4 - מוחק את כל התווים מהתו הראשון ועד לתו המבוקש. הסמן צריך להימצא משמאל לתו המבוקש. 5 - מעתיק את הפקודה הנוכתית לזיכרון הפקודה ומוחק את שורת הפקודה, 6 א ספר הפקודות של 5 פסם 6 - מכניס סימן סוף קובץ (0621-2) בסוף שורת הפקודה. 7 - מציג את רשימת הפקודות ממוספרות לפי הסדר. 7 - מוחק את כל רשימת הפקודות הנמצאת בזיכרון. 8 - מחפש פקודה מסוימת על-פ5י מפתח שאתה מספק. הקש את התחלת הפקודה ולאתריה 8ע. 9 - בוחר פקודה על-פי מספרה, כפי שמוצג ב-7ע. 0 - מוחק את כל הגדרות המקרו מהניכרון. יצירת מקרו 9% - הפניית הפלט (בדומה ל- < בקובץ אצווה). 9 - הוספת הפלט (בדומה ל- << בקובץ אצווה). 1 - הפניית הקלט (בדומה ל- > בקובץ אצווה). %8/%25 - הפניית הפלט של המקרו לפקודה (בדומה ל- בשורת הפקודה). % - הפרדה בין הפקודות בשורת הפקודה. 5 - סימן דולר. 1 - עד %9 פרמטרים מתחלפים (בדומה ל-%1 בקובץ אצווה). *% - מייצג את כל המידע בשורת הפקודה שברצונך לציין כאשר אתה מקיש את שם המקרו. זהו פרמטר מתחלף הדומה לפרמטר אצווה %1 עד %9 בהבדל תשוב אחד: כאן כל מה שתקיש בשורת הפקודה לאחר שם המקרו, מתחלף ב-*% במקרו. הרצת המקרו נעשית באמצעות הקשת שם המקרו משורת הפקודה. מחיקת המקרו נעשית באמצעות הפקודה הבאה: =שוהתס:3ם צ₪א05 דוגמות = הפקודה הבאה יוצרת מקרו בשם 68 המציג את רשימת הקבצים מסך אחרי מסך. כ/ 06=612 605%6 כדי להריץ את המקרו, הקש 66 בלבד, ספר הפקודות של 5 05 ₪ 67 = הפקודה הבאה יוצרת מקרו בשם א8פעפ העובר לספריה אנסצא ומוחק בה את כל הקבצים בעלי שם ההרחבה אתא.. %* 01:96 ענ 66128%=00 305%6 = הפקודה קיימת מגרסת 5 05כ. ו [3 ו חר שי ו גי טעינת ממשק תפריטים גרפי הפקודה ,2088881 מאפשרת למשתמשי 5 05 לטעון ממשק תפריטים גרפי ישירות מ-05כ, פקודה זו טוענת תוכנית מסגרת לניהול הקבצים בדיסק, מתוך ממשק התפריטים ניתן להריצ תוכניות 208 רגילות, מבלי לזכור את המבנה המדויק של הפקודה, כמו כן, ניתן גם להריץ ממנה יישומים בהקשה על מקש אתד, או באמצעות הצבעה על קובץ הנתונים. ב-08585812כ קיימת אופציה של "הסבת משימות" (שַמ1סקה8שפ א688%) באמצעותה ניתן לטעון לזיכרון מספר יישומים בו-זמנית, אפילו נפתם הכולל גדול מהזיכרון הפנוי של המחשב ולעבור ביניהם בהקשת "המקש החם", כאשר עוזבים יישום אחד הוא "מוקפא" במקומו ותוזרים אליו לאותה נקודה שיצאו ממנה, מכנה הפקודה כדי להריץ את .005581 במצב טקסט הקש: [8/ ][[[מ651ת:]צ'/ ] דפס כדי להריץ את .2055881 במצב גרפי הקש: [8/ ][[[מ ]65-:]0/ ] ,זזטו5פסם 88 ₪ ספר הפקודות של 5 05ם 8סע איכות כושר ההפרדה של המסך: 2 - נמוכה. א - בינונית. א - גבוהה. מ מציין את כושר ההפרדה כאשר יש יותר מאפשרות אחת. ברירת המחדל תלויה בתומרה. 8 הרץ את 0558821 במצב שחור-לבן. הפקודה קיימת בגרסות 4 505 ומעלה. אל תבצע את פקודת 2עא055 מתוך מעבד פקודות שני שהופעל מתוך ה-עעעצ055ס עצמו, פעולה כזו תגרום לצריכת זיכרון מיותר. = במהלך ריצה של יישום תופס .055381 4% בלבד, אולם בתוספת אופציית הסבת המשימות מתווספים 30% לזיכרון. 5צ. תמדא הקיטקט כ עאס יצירת כונן לוגי גוטף אם קיים במערכת שלך כונן פיסי נוסף, תוכל להגדיר אותו לוגית באמצעות מנהל ההתקן 8צ8פ, תמטדתס. מכנה הפקודה [2:236602/ ][0/ ] עסמתטם:פ/ 5צ5 המטדתפ=א0ד1טמסם [1:286%8'/ ][5:560%02/ ][05 ה6ת:ג/ ] שסמתטומיס/ מספר הכונן (בין 0 ל-127), לדוגמה, כונן ג הוא 0, כונן 5 הוא 1 וכו'. ₪ מציין שהכונן מסוגל לזהות שהדלת שלו פתוחה. ספר הפקודות של 5 פסע = 69 ----- 0 000 א 2ם ש28060:ע/ קובע את סוג הכונן. 0 - 360%/א320, או 180%/ 160%, 1- א1.2. 2 - א720%. 5 - דיסק קשיח. 6 - טייפ. 7- 8א144. 8 - דיסק אופטי לקריאה/ כתיבה, 9 - 2.8888. 858 המספר המקסימלי של ראשי כונן. הערכים האפשריים בין 1 ל-99. ברירת המחדל תלויה בערכו של 250602יע/, 1/ השתמש בו רק כאשר המחשב אינו תומך בכונן מסוג 3.5 אינטש. א/ בלוק של התקן בלתי נתיק. 9:500508/ | מספר הסקטורים למסלול.| הערכים האפשריים הם בין 1 ל-99, ברירת המחדל תלויה בערכו של 2ע9:28000/. 85 מספר המטילות בכל צד, ברירת המחדל תלויה בערבו של ע2:28060/. דובמות == הפקודה הבאה בקובץ 5צ16.5עא00 תתמוך בכונן חיצוני של 8% 2 75 07ט3007100=010 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 5 205 ומעלה. 0 ₪ ספר הפקודות של 5 פסם אאתפעצדתכ ל שטק 1 עאס ינוי הפרמטרים של כונן הפקודה מיועדת לשנות פרמטרים של כונן פיסי קיים, גם כאשר הוגדר אחרת מקודם, הפקודה אינה יוצרת כונן לוגי חדש. מכנה הפקודה [ד/ ][8:6805/ ][ג0ס366::ת / ][0/ [נסעמגומ:ם/ =אתתפטנמפ [1:536%5/ ][8:5666025/ ] [א/ ] ששמותטמ:ס/ מספר הכונן (בין 0 ל-255). לדוגמה, כונן ג הוא 0, כונן 8 הוא 1 וכו'. 6 מציין שהכונן מסוגל לזהות שהדלת שלו פתוחה. 2:286502/ קובע את סוג הכונן. 0 - 360%/א320, או 180%/ 160%. 1 - בא1.2. .720% -2 5 - דיסק קשיח. 6 - טייפ. .1.4488 -7 8 - דיסק אופטי לקריאה/ כתיבה. .2.88%8 - 9 4658 המספר המקסימלי של ראשי כונן, הערכים האפשריים בין 1 ל-99, ברירת המחדל תלויה בערכו של ע28060:ע/, 1/ השתמש בו רק כאשר המחשב אינו תומך בכונן מסוג 3.5 אינטש. א/ בלוק של התקן בלתי נתיק. 1 ספר הפקודות של 5 205 מו 8ע8:560%0/ | מספר הסקטורים למסלול,. | הערכים האפשריים הם בין 1 ל-99, ברירת המחדל תלויה בערכו של 250602:ע/. 8 / מספר המסילות בכל צד, ברירת המחדל תלויה בערכו של 2ע8060+:ע/. דוגמות = הפקודה הבאה תתאים טייפ לכתוב 10 מסילות של 99 סקטורים כל אחד. 0 5:99/ 1:ת/ 5:6/ 4:3/ =מ-נהקט1:ז שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 3.3 208 ומעלה, ה סחס ול תדמהסהה- המפטטומצעמ/ | הס שליטה על הצגת הודעות על המסך הפקודה ₪080 שולטת על הצגת הודעות למסך בזמן הרצת קוב אצווה (ם8606ס), בדרך כלל אינך מעוניין בהצגת הפקודות המבוצעות על המסך. לכן, במצבים כאלה משתמשים בפקודת עעס ₪080 המונעת את הצגת הפקודות במהלך ביצוע הפקודות שבקובץ. מכנה הפקודה [9מ561] [עעס|אס] סגוסע אס גורם להצגת הפקודות, זוהי ברירת המחדל. 2 ₪ ספר הפקודות של 5 205 עס גורם לכך שהפקודות לא תוצגנה. 8מ55:1 הודעה אותה יציג 205 ללא חשיבות אם ₪040 נמצא במצב אס או עעס. הערה: כאשר מצב הפקודה הוא אעס, מוצגת הפקודה עצמה על המסך, אולם הסימן 6 לפני המלה ₪080 מונע גם את כתיבת פקודת ה-₪0₪0 עצמה על המסך. דוגמות הדוגמה הבאה מציגה הודעה בת שתי שורות על המסך (שורה 2 ושורה 3): 00 5 מנהנסס:כן %תמ10801 סבסס 000 16856 1% סימן ה-6 לפני הפקודה 05% 600 מונע את הצגתה עצמה למסך: 5 6600 סימן ה-6 לפני פקודה כלשהי בקובץ אצווה מונע את הצגתה למסך. הפקודה הבאה תשלת שורת הודעה למדפסת. לדוגמה, הפקודה הבאה תדפיס את ההודעה הס1ָ8ת5. 1 ןס בת סבתסס שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. ספר הפקודות של 5 05ע = 73 זיזסי =שהחש הט טוק אפ 4-ו טעינת העורך של 05 העורך של 5 הוא עורך מסך מלא (בניגוד ל-אז,1ספ שהוא עורך שורות). קיימות בו כל פונקציות העריכה הבסיסיות כולל העתקה והעברה של שורות ובלוקים, פעולות חיפוש והתלפה, הדפסת טקסט ועוד. הפעלתו פשוטה מאוד והיא נעשית דרך תפריטים. העורך אינו מוגבל בגודל הקובץ, אלא במגבלות הזיכרון של המחשב. כב לו [צגוסא/ ז[1/ ]61 / ז[3/ 2116566 יידס 0500ן1ץ שם קובץ הטקסט אותו מעוניינים לערוך, אם קוב בשם וה אינו קיים, ייפתת קובץ חדש באותו שם. 8 הפעל את העורך במצב שחור-לבן (אם הטקסט אינו מוצג כיאות). 6 במסכי 065 גרום לעדכון מהיר של המטסך, 8 הצג את מספר השורות המקסימלי האפשרי במסך הקיים. 1 אפשר תצוגה במסכי 8 צבעים. בדרך כלל ₪08 משתמש ב-16 צבעים. * הפקודה הבאה טוענת את הקובץ 116.400+עת 612ץ : 5116,606ע 61עם 031% 4 ₪ ספר הפקודות של 5 205 שים-לב הפקודה קיימת מגרסת 5 05. הפקודה מתייבת נוכחות הקובץ 8א08810,8 בספריה התורנית או במסלול החיפוש. קיימת תמיכה מלאה בעכבר בכל הפונקציות של העורך. אזזסע 0 הש "בשש רו | 1 | רשת ] טעינת עורך השורות של 05 אנעפע הוא עורך השורות (עס661%6 6ם11) של 05פ, בניגוד לעורך מסך (עס661% ת56200), אין ל-א21פא פקודות עריכה ועימוד משוכללות ועליך לטפל בכל שורת טקסט בנפרד. עורך זה מתאים לכתיבה, או לתיקון של קובץ אצווה פשוט, כדי להציג למסך את כל פקודות העורך, הקש מתוכו ?. השתמש ב-א1כע רק אם אין ברשותך עורך משוכלל יותר. מגרסה 5 קיים ב-505 עורך מסך מלא (ראה עידסע). | מכנה הפקודה | [3/ ]211652060 אזנסע 110ע שם הקובץ כולל שם ההרחבה שעליו תפעל הפקודה, ניתן לציין כונן ומסלול. 8 גרום ל-א1/זפע לטעון בשלמותו קובץ המכיל סימני 2 בתוכו (116+-+ס-86מ6) ולהתעלם מסימנים אלה. שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. ספר הפקודות של 5 205 = 75 5 ב ו פמט עאס מנהל התקן לשמירה ושחזור מסך ₪50 מנהל התקן הדרוש למסכי ₪06 כאשר משתמשים בהסבת משימות ב- עפזּפפסכ, יש לטעון אותו בקובץ הקונפיגורציה. מכנה הפקודה 5 ת6א=מ6דטעס שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 5 05 ומעלה. | 6 | ב =בנה] כ עאס מנהל התקן לזיכרון מורחכ כמחובי 386 שאש,386אאע הוא מנהל התקן המאפשר למחשבי 80386 ומעלה בעלי זיכרון נוסף (צעסחפת ₪066ם56א6) לעבוד באמולציה של זיכרון מורחב (עעסחפת 668מ28א6) לפי תקן 4 5אש ולאפשר טעינת תוכניות ומנהלי התקנים לזיכרון הגבוה (ראה נספח ד). 6 ₪ ספר הפקודות של 5 05 מכנה הפקודה [/סמ6מ][סייטה]עע0|אס] מאא,86 3אאמ=מסצטמס התנק / 05ב =ונתתע)א א זךעע0=א|א0=₪] [ בב בגב - מ נד נמנת = ב ][ דד רדב - רת הנכת = 2 |[ 5)ד3) 2 = בז כ ] [141-605 8 = ][115אנ דע = ][01-056 8=] [פאעסא][אתת][תממ=ס][1165)מבת =ז] [סעיטה|עס|אס] הדלק, כבה והפעל אוטומטית את מנהל ההתקן. הפעלה אוטומטית מתקיימת, רק כאשר יישום מסוים דורש זאת. עעסתות גודל הזיכרון שייתפס על-ידי הפקודה ב-א. ברירת המחדל היא 256% והערכים האפשריים הם בין 16 ל-32768. [2ע0=א|א0=א] הדלק וכבה את המעבד המתמטי 166% עספפסססמקסס. אא מציין את כתובת מסגרת הדף. הערכים האפשריים הם בין 1 ל-14. 8 = מאתתע מציין ישירות את בסיס סגמנט מסגרת הדף. הערכים האפשריים הם בין 8000 ל-מ9000 ובין 0000 ל-ב₪000 בקפיצות של ם400. ותותותות מציין את כתובת מסגרת הדף, הערכים האפשריים ל-ותותוחות הם בין 80002 ל-ב9000 ובין 00002 ל-מ2000 בקפיצות של מ400. 5 מציין את כתובת סגמנט הדף, כאשר מ הוא מספר הדף המצוין ו-802655 הוא כתובת הסגמנט הדרוש. הערכים האפשריים ל-מ הם 0 עד 255. הערכים האפשריים ל-302855 הם בין 80002 ל-ם9000 ובין ב6000 ל-ם5000 בקפיצות של ם400. ספר הפקודות של 5 05 = 77 בממם- תותותות=א מונע שימוש בכתובות מסוימות לטובת דף 3, הערכים האפשריים הם בין מ2000 ו-מעעעת, המתג א מועדף על פני 1. מתמתם-תתתת=1 מציין שימוש בכתובות מסוימות לטובת דף 5. הערכים האפשריים הם בין 2000 ו-מעעעע, המתג א מועדף על פני 1. 8 מציין את הכתובת הנמוכה ביותר ל-5אפ8. הערכים האפשריים הם בין ם1000 ל-ם4000. ברירת המחדל היא םמ4000. 85 צת= מבטית שכמות ה-8א המצוינת בזיכרון הנוסף תישמר גם לאחר טעינת שאש, 386אאם. 58 מציין כמה מערכות רגיסטר יוקצו לפקודה (לצורך1 הסבת יישומים),. הערכים האפשריים הם בין 0 ל-254. ברירת המחדל היא 0. 5 מציין בכמה שגרות טיפול להשתמש, הערכים האפשריים הם בין 2 ל-255, ברירת המחדל היא 64. מתמ=ש מציין כמה א לשמור עבור מאגר הזיכרון של ה-אכ, הערכים האפשריים הם 16 עד 256. ברירת המחדל היא 16, אתת אפשר גישה לזיכרון המורחב ולזיכרון הגבוה. 5 אפשר גישה לזיכרון הגבוה בלבד. שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 4 05 ומעלה. טען כל תוכנית העובדת עם הזיכרון המורחב (8666ת08א6 ץעסותסת) רק אחרי שטענת את מאפ,386אאם. = ראה הפקודה 386אַא8. 8 ₪ ספר הפקודות של 5 פסם = הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה טוענת את מנהל ההתקן לפי ברירות המחדל, עמשש 0 65 386,606 מ 8007100=6 שים-לב, שעליך לטעון את 5ע5.חסז1ם לפני 5386ח0. א הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה טוענת את מנהל ההתקן שיעשה אמולציה ל-א512% של זיכרון נוסף (צעסתסת | 606ת66א6) לעבודה | בזיכרון | מורתב (ץסותסות 082666א6): 2 386.66 ממ 605 :60601006=0 | | דאס שליטה על מנהל ההתקן .386 6 היא התוכנית השולטת על מנהל ההתקן שאש,386 אאם. תוכנית זו מדליקה או מכבה אותו וכן את פעולת המעבד המתמטי 6000200698502 ₪61666, מכנה הפקודה [שע0=א]א0=אז[סעיט ה[ ס|אס] 6 או [סיטה|עתס|אס] הדלק, כבה והפעל אוטומטית (לפי דרישת היישום) את מנהל ההתקן. [ע0=א]א0=א] הדלק וכבה את המעבד המתמטי ₪0166% 50 סקס ספר הפקודות של 5 058ע = 79 שוים-לב הפקודה קיימת מגרסת 5 058פ. , מנהל ההתקן 8א386,8א2% חייב להיות טעון בטרם ניתן להפעיל את הפקודה. = ראה הפקודה שא%א,386אאם, הנשת חי 0 | ו .א :] ה מחיקת קכצים מהדיסק ראה הפקודה עשפ. אזמקשאת וו 3 0 הפיכת קוכץ אא לקוכץ אזם פקודה המיועדת לתוכניתנים, הפקודה א8281א5% מסבה קובצי אפ לקובצי 00% או אזפ, קבצים בעלי שם ההרחבה מאש. ו-א81, הם קובצי תוכניות; קובצי ₪א₪ בדרך כלל גדולים ומורכבים יותר ונזקקים לשירותים של מערכת ההפעלה 5ס0ס. לעומתם, קובצי 60% בדרך כלל קטנים, פשוטים ועצמאיים יותר ונזקקים פחות לשירותים של 05פ. לכן, הפורמט של שני סוגי התוכניות הוא שונה והתוכנית א8281א₪ יכולה במקרים מסוימים להסב קובץ ₪88 לקובץ 00% (שנקרא גם בשם קובץ בינארי, או אזת), 0 ₪ ספר הפקודות של 5 ₪05 ---7---"--"7--7-7---------------------- 0 וש מכנה הפקודה [0656] ססינטס5 אדמ2אע 56 שם קובץ המקור כולל שם ההרחבה אותו ברצונך להסב, ניתן לציין כונן ומסלול, אם לא תציין שם הרחבה, ברירת המחתדל תהיה מאט.. % שם קובץ המטרה כולל שם ההרחבה, ניתן לציין כונן ומסלול, ברירת המחדל עבור שם ההרתבה היא אדפ.. אם אינך מציין פרמטר זה בפקודה, קובץ המטרה יהיה באותו כונן, מסלול ושם כמו קובץ המקור עם שם ההרחבה א1.. הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. קובץ המקור חייב להיות קובץ פקודות מכונה (טלס6נפס 6) לאחר שהופעלה עליו תוכנת אאד, גודל הקובץ לא יעלה על 64%. ===. 0 [רשת ] יציאה מ-00%1.פאואואס כאשר מריצים מעבד פקודות נוסף (למשל, כאשר יוצאים זמנית מיישום כלשהו ל-05כ) ומעוניינים לצאת ממנו ולתזור לסביבת העבודה הקודמת, מריצים את הפקודה '1א. מכנה הפקודה צצאת ספר הפקודות של 5 058 = 81 דוגמות = אם יצאת זמנית מיישום כלשהו ל-05כ2, תחזיר אותך הפקודה הבאה ליישום ממנו יצאת: 1% פאתסאע [ בב ל בשיי | | ות | רשת ] פתיחת קוכצי 05 המכווצים קובצי ₪05 מאוחסנים בצורה מכווצת בדיסקטים המקוריים. בומן ההתקנה הם נפתתים אוטומטית ונכתבים בדיסק, אולם, במקרה בו אתה מעוניין לפתות קובץ בודד, תוכל להשתמש בפקודה זו. מכנה הפקודה % [... ] 21165200 מאתעאע [.. 211850664 שמות המסלול של הקנצים לפתיחה. אין להשתמש בתווי הכללה. % יכול לכלול את שם הכונן, הספריה, שם קובץ היעד, או את חלקם. דוגמות = אם ברצונך לפתות לדיסק את קובץ הפקודה צ602אפדס, עליך לדעת תתילה באיזה דיסקט נמצא הקוב > אם,צ009א9ד, מידע זה נמצא בקובץ 6,151א1אסתפ (שאינו מכווץ) הנמצא בדיסקט השני בדיסקטים מסוג 2 ₪ ספר הפקודות של 5 פסע 5 ורבע אינטש, או בדיסקט הראשון בדיסקטים מסוג 3.5 אינטש. הכנס לכונן ג את הדיסקט בו נמצא הקובץ המבוקש והקש את הפקודה הבאה: 6 01500 5 :0. א6 עקסס015% :הּ 6בהּאס שים-לב = הפקודה קיימת מגרסת 5 05פ. = הקוב המכווץ נושא את שם הפקודה עם שם ההרחבה. א6. = כדי לתסוך את הטרחה בחיפוש הקבצים בדיסקטים, הדפס מראש את הקובץ 6,251א1אסגע הכולל גם את חלוקת הקבצים במקרה של התקנה לדיסקטים. אמפסינפתץ [ שה 2 זירוז הגישה לקכצים וטפריות ארוו הגישה לקבצים וספריות בדיסק נעשה על-ידי כך שהפקודה אשע0צפגע שומרת, באמצעות מאגר ציכרון מיותד המוקצה לכך מראש, את מקומם של הספריות והקבצים שנפתחו לאתרונה וכתוצאה מכך היא יודעת לאתרם מיד בפעם הבאה. בנוסף לכך, שומרת א98פ20פגע מידע על כתובות ההתחלה והטיום של חלקי הקבצים המפוצלים, תכונה זו יעילה במיוחד, כשמשתמשים בקבצים גדולים המפוצלים בדרך כלל בזיסק במספר חלקים. שמירת המידע על כתובותיהם של הפיצולים מונע מראש-הדיסק את הצורך לקרוא מידע זה כל פעם מחדש מה-צגע עם כל גישה לקובץ, ניתן להפעיל את הפקודה באופן בלתי תלוי על גבי כוננים שונים. פקודה זו גוזלת זיכרון רב יותר, ספר הפקודות של 5 205 = 83 ככל שתגדיל את מספר הקבצים, אולֶם אם ברשותך זיכרון מורחב, תוכל לנצלו לטעינת הפקודה, אפשר לטעון את הפקודה כפקודת 05 רגילה, או דרך קובץ הקונפיגורציה באמצעות הפקודה ,ז/זתע'פאד. מכנה הפקודה קיימות שתי אפשרויות לכתיבת הפקודה: [[א/ ][... ][12:=5126 ][1:]=5126 3 אמפסייפתץ או, כתיבת השורה הבאה בקובץ הקונפיגורציה: [1:]=5126 0 אמאמ אמפסצפתע=,,זת יפאד [א/ ][... ][82:=5126] 2 ובכך הלאה, הם הכוננים עליהם תפעל הפקודה. 8 מספר הקבצים או הספריות אותם תשמור הפקודה בזיכרון (ברירת המחדל היא 48). א/ הורה לפקודת א52028ע להשתמש בזיכרון המורתב (צעסתסת 0826606א6) בתקן 4 5א₪ (בתנאי שהוא קיים במחשב). דוגמות = הפקודה הבאה מקצה זיכרון למעקב אתר כתובותיהם של עד 100 קבצים בכונן 0: 0 ב1856000 אם תשתמש בקבצים רבים יותר מאלה שהקצית מראש, יישמרו בזיכרון הכתובות של הקבצים האחרונים בלבד, 4 שא ספר הפקודות של 5 פסע = הפקודה הבאה מקצה זיכרון למעקב אחר מיקומם של עד 0 קבצים בכונן 0 ו-100 קבצים בכונן פ ושומרת אותו בזיכרון המורחב: א/ 100=: 0:=200 מ185%6000 שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 3.3 505 ומעלה. = פקודת אש02עפגע לא תעבוד על כוננים לוגיים שהותקנו בפקודות א201, 50852, או א5516ת. הפקודה עובדת על עד 24 מחיצות בו-צמנית. הפקודה לא תעבוד עם כוננים המחוברים ברשת. סך- כל הקבצים והספריות המצוינות בפרמטר 5126 ינוע בין 0 ל-999. א שמירת כל קובץ בזיכרון דורשת כ-48 בתים, לכן שמירת 0 קבצים דורשת כ-א4.8 ואילו שמירת כל מאגר זיכרון דורשת 16 בתים. = הקפד לבטל את הפקודה (על-ידי אתחול מחדש) בטרם תפעיל תוכנית איחוי (דפרגמנטציה). שו 0 | | רשת ] השוואה כין קכצים הפקודה 0ע משווה בין שני קבצים (שווים או שונים בגודלם) או יותר ומציגה את ההבדלים ביניהם. הקבצים יכולים להיות קובצי טקסט (611פ) או קבצים בינאריים. מכנה הפקודה מבנה הפקודה הראשון מיועד לקובצי טקסט והמבנה השני לקבצים בינאריים. ספר הפקודות של 5 205 ₪ 85 [מ / ][ממד/ ]ןד/ ז[ס / ז[8/ ] סד [211652662] [211652061][ת תת / ][ש / ]ןי / ] [211652002] [1 21165060][כ / ] סע 8 מציין קובץ טקסט. במקום הצגה של כל השורות השונות, תציג הפקודה רק את השורה הפותחת והמסיימת את השינוי. פ/ מציין קובץ בינארי, זוהי ברירת המחדל, כאשר משווים קבצים מסוג אז8, 18, שפ0, 5צ5, 00% ו-פאש, הצגת ההבדלים נעשית בצורה הבאה: 2 ץצ יאאאאאאאא אאאאאאאא היא הכתובת היחסית מתחילת הקוב עבור זוג בתים. עִעַ ו-2 הן אי ההתאמות בין הקובץ הראשון והשני. 6 התעלם מהבדלים בין אות קטנה וגדולה והתייתס לטקסט כאילו הכל כתוב באותיות גדולות. 2/ התייתס לקבצים כקובצי טקסט (ברירת המחדל). מפ1/ מספר השורות שמעבר לו תופסק ההשוואה, ברירת המחדל היא 100. מ/ הצגת מספר השורה בהשוואת קובצי טקסט. 5 אינו הופך טאבים לרוותים. ברירת המחתדל היא לטפל בטאבים כברוותים עם עצירה בכל תו שמיני. ₪ / כיווץ רווחים וטאבים, כך שההשוואה תתעלם מהם, ממממ/ קביעת מספר השורות העוקבות שצריכות להתאים., ברירת המתדל היא שתי שורות. [!21165060] שם הקובץ הראשון להשוואה כולל שם הרחבה. 6 ₪ ספר הפקודות של 5 05 ה ור ופ 1 ו [211050662] שם הקובץ השני להשוואה כולל שם הרחבה. דוגמות = הפקודה הבאה משווה בין שני קונצי הטקסט 1161פעַח ו-51162עת: שים-לכ = הפקודה קיימת בגרסות 3,3 05 ומעלה. 5פץע וו השאי ההקאטחנטו | עאס קכיעת מספר ה-085: הפתוחים 2 [1161+ץ₪ 0+ 3 הם מספר בלוקים לשליטה על הקבצים אותם שומר 05 פתוחים בו-זמנית, אם תוכנית כלשהי תבקש לפתות קבצים נוספים, ייסגרו הקבצים שנפתחו ראשונים. מכנה הפקודה א=025ע א מספר הבלוקים הפתוחים, הערכים האפשריים הם מ-1 עד 255. ברירת המחדל היא 4. דוגמות = כדי לקבוע את מספר הבלוקים הפתוחים ל-10, רשום בקובץ הקונפיגורציה את השורה הבאהי. 050 ספר הפקודות של 5 פסע ₪ 87 [שפא ]הר ה == הפקודה קיימת בגרסות 3 058 ומעלה. = אינך צריך להשתמש בפקודה זו, אלא אם היישום דורש זאת ממך, יישומים מודרניים אינם נזקקים לפקודה זו. אפדסע ישן = ו צא מנהל את המחיצות כדיטק דיסקים גדולים מקובל לחלק למספר מחיצות (1610₪5>מכ), שכל אחת מהן יכולה להיות כונן לוגי אתר, או אפילו לעבוד תחת מערכת הפעלה השונה מ-205 (למשל אזאט). הפקודה אפדסץ קובעת את מספר המתיצות בדיסק ואת גודלן וכן קובעת גם את המחיצה הראשית ואת מחיצות המישנה, יש להפעיל את הפקודה פעם אחת בלבד עם התקנת הדיסק לשימוש, לפני העברת המידע אליו, מאחר וכל הפעלה נוספת שלה פוגעת במידע שעל הדיסק. קיימים שני סוגי מחיצות: מחיצה אחת ראשית, שהיא מחיצת 5 המשמשת לאתחול הדיטק (בדרך כלל כונן 6) ומתיצות משניות (רק מגרסת 3.3 5 ומעלה) היכולות להיות מחיצות של 05כ (בונני ₪, םס וכו') או אחרות, גודלה של המחיצה הראשית מוגבל ל-268. חלוקת הדיסק למחיצות 05 אחדות שימושית במקרים מטוימים, לדוגמה כאשר מספר אנשים משתמשים באותו דיסק. במקרה כזה ניתן להקצות מחיצה נפרדת לכל אחד, כמו גם להשתמש במחיצה משנית כדי לגבות אליה נתונים, כתתליף או בנוסף, לגיבוי לדיסקטים. 8 א ספר הפקודות של 5 05ע מכנה הפקודה אפנסע משלב זה ואילך, מנחה אותך הפקודה בהתאם לתפריטים המופיעים על המסך. שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 2 08 ומעלה. ניתן להשתמש בפקודת א5דסע רק על דיסק קשיתח. יש לבצע על הדיסק פורמט (לוגי) באמצעות הפקודה ייהאתסע אחרי החלוקה למחיצות. שים-לב! לא תוכל לגשת יותר למידע הקיים בדיסק לאתר חלוקה מחדש למתיצות. הפקודה לא תפעל על כוננים לוגיים שהותקנו בפקודות א101, 0852פ, או אסנפפג. קכיעת המספר המקטימלי של קכצים פתוחים באפשרותך להגדיר את המספר המקסימלי של הקבצים הפתותים בעת ובעונה אחת, פקודת ₪5תדע קובעת את גודל הזיכרון הדרוש לטיפול בקבצים, יישומים רבים, כמו בסיסי נתונים דורשים מספר רב של קבצים פתוחים וממליצים לקבוע אותם בין 0 ל-30 קבצים. יש תוכניות הקובעות לעצמן את מספר הקבצים הפתותים שלא באמצעות ה-05כ. ספר הפקודות של 5 05 ₪ 89 ----תתְ)7-7|07|07------------------------------------------ מכנה הפקודה א=פזדע א מספר בין 8 ל-255 (ברירת המחדל היא 8). דוגמות = כתוב את הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה, כדי לאפשר פתיחתם של עד 20 קבצים בו-זמנית: שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 505 ומעלה. = אל תקבע בפקודה מספר גדול יותר מאשר מספר הקבצים המקסימלי שנדרש על-ידי היישום, מאחר וכל קובץ דורש זיכרון של 48 בתים. דרישה זו מגדילה את צריכת הציכרון של 05 ומקטינה את כמות הזיכרון הפנוי עבור היישום שלך. 5 שי [ רשת ] חיפוש מחרוזת כקובץ פקודת פא1ע מאפשרת לך לחפש כל מחרוצת תווי טקסט שהיא בקובץ או בקבצים אחדים ולשלות את השורה שנמצאה אל המסך, הפקודה אינה מעשית לתיפוש תווים בעברית, אם לא תציין שמות קבצים, תהפוך הפקודה לפקודת מסנן (פילטר), כלומר היא תאפשר סינון של פקודת 205 דרך תנאי מסוים (ראה דוגמה). 10 0 ₪ ספר הפקודות של 5 05ע מכנה הפקודה 0011...1ק21165] "סמצצ5"ךד/ ז[א/ זוס/ זנט/ ] סאצץ = צ/ גרום לפקודת פאצש להציג כל שורה שאינה מכילה את המחרושת. 0 ספור את מספר השורות המכילות את המתרושת והצג את הסך-הכול. א/ הצג את המספר היתסי של השורה המכילה את המחרוזת. 1/ גרום לפקודה לא להתתשב באות גדולה או קטנה. 56128 מחרוזת התווים לחיפוש, בשל ההבדלים בין אותיות גדולות וקטנות באנגלית, יש לציין את המחרוזת בדיוק כפי שהיא מופיעה בקובץ. 21165066 ציון הכונן, המסלול, שם הקובץ ושם ההרחבה של הקובץ בו יש לבצע את התיפוש, ניתן לציין מספר קבצים המופרדים באמצעות רווח ביניהם. דוגמות הפקודה הבאה מציגה על המסך את כל השורות בעלות המחרוצת "5310" בקובץ 116.806+עח. 116.006+? "מס1ה8ת5" 06מ1+ דוגמה לפקודת מסנן: הפקודה הבאה תסנן את הפלט של פקודת 18 ותציג רק את שמות הקבצים בעלי המחרוזת 0 " עע", "+" 8מ1+ | 5 1 ספר הפקודות של 5 05ע ₪ 91 ה ו שים-לב 0 הפקודה קיימת בגרסות 2 008 ומעלה. אין להשתמש בתווי הכללה. פקודת מאצת תסיים את התיפוש, כאשר תגיע לסימן 6612 בקובץ (116+-+ס-6מ6). דגם הרצת פקודת 05 על מספר קכצים פקודה למשתמשים מנוסים, הפקודה אסע בקובץ אצווה (ת8601), או בשורת הפקודה, משמשת להרצה חוזרת של פקודה על מספר קבצים (ראה דוגמה). מכנה הפקודה ו לשימוש בקובץ אצווה: 4מהּמנסס 00 (566מסס) אד עהש%% תסע לשימוש בשורת הפקודה: ב4מהמנמסס 00 (566מסס) אד נהש% תסע אש ציון שם של משתנה. %ותסס סדרה של ערכים בהם תשתמש הפקודה. שמהתתסס הפקודה שתתבצע בלולאה תשתמש באחד הפרמטרים מהרשימה המצוינת ב-65פוסס, על-פי ערבו של המשתנה אש. 2 ₪ ספר הפקודות של 5 פסע דוגמות = עהט הוא משתנה פנימי של פקודה המסומן בצורה א%%, כאשר א יכולה להיות כל אות מ-8 עד 2, לדוגמה, אם נרצה למתוק בפקודה אחת את כל הקבצים בעלי שמות ההרתבה אתם. ו-%%%. נכתוב בקובץ האצווה את השורה הבאה: 3+ 661 00 (%%%.,* %בם,*) תנ %%3 צס+ במקרה זה המשתנה 8 קיבל את הערכים %%%,* (-א8כ,* ופקודת המתיקה תתזור ותפעל כמספר הפעמים הנדרש למחיקת כל הקבצים, הפקודה 208 חוסכת ממך להקיש כל פעם בנפרד את הפקודה םאפ עבור כל אחד מהקבצים האלה, = הפקודה הבאה בקובץ אצווה תפעיל את הפקודה מפצע' (הצג למסן) בכל הקבצים בעלי שם ההרחבה עגם, בספריה התורנית: מ%% 6פע> 80 (28%*) תג פ%% צס+ פקודה זו שימושית, כדי להציג על המסך את הטקסט של כל קובצי האצווה בספריה התורנית. שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. = שם המשתנה המצוין בפקודה אינו יכול להיות שם שמור של 5 = 'תאאסץע 1 0 קט דאס הכנת דיטק לעכודה פקודת 1ת0%%ע מכשירה את הדיסק לעבודה עם 05כ. יש להבדיל בין שני סוגי פורמט: פורמט פיסי ופורמט לוגי, באשר מדובר בדיסקטים, מבצעת הפקודה את שני סוגי הפורמט גם ספר הפקודות של 5 05 ₪ 93 יחד, בתחילה היא מתלקת את הדיסקט למבנה הלוגי המוכר על-ידי ה-505 של מסילות (6280%5) וסקטורים ואחר כך, היא בודקת באופן פיסי כל סקטור וסקטור בדיסקט, כדי לוודא את תקינותו, אם סקטור מסוים בלתי תקין, היא רושמת את כתובתו, כדי שלא יאוחסן בו מידע, כמובן שבמקרה כזה קטן הנפת הפנוי של הדיסקט, אך אין בכך כל נזק. בדיסק קשית מבצעת פעולת הפורמט של 05 רק פורמט לוגי ולצורך ביצוע פורמט פיסי מוקדם משתמשים בתוכנית 6טמפמכ או בתוכניות מיוחדות המסופקות בדרך כלל על-ידי *צרן הדיסק. פקודת ע'גא08ע מגרסת 5 205 מבצעת פורמט בטות ומאפשרת שתזור הקבצים המתוקים באמצעות התוכנית צלגאתסעאט הקיימת ב-05, באמצעות המתג ש ניתן לבצע פורמט שאינו מאפשר שחזור, כפי שהיה מקובל עד לגרסה 5. כמו כן, מבצעת פקודת צ'תאתסע בגרסה 5 גם פורמט מהיר הנמשך שניות ספורות בלבד, אך הוא אינו מסמן את הסקטורים הפגומים בדיסק. המשתמשים בדזיסק קשית נוהגים לפעמים לשנות את שם הפקודה, כדי למנוע ממשתמש זר לפרמט בטעות את הדיסק. הם נוהגים לפרמט דיסקטים בכוננים ג, או 8 רק באמצעות קובץ אצווה, שמונע טעות בהקשת הפקודה. מכנה הפקודה קיימים מספר מבנים אפשריים של הפקודה: 1 ז[5/ ][5120:ע / ]נט/ ][ס/ ][1 3נ:ץ/ ]₪ ייתאאסע [מ/ ז[5/ ז[עע:צ'ז[אא:אז[ט / ז[0/ [182611:ט/ ]₪ יתאתסע [/ ז[5/ ז[4 / [[1 / זנט/ זןס/ ][131:ט/ ]3 דיתאתסע [פ/ ז[5/ ז[8 / זנ4 / ]1 / זנט/ זנס/ :3 ציתאתסע 0:85 שם הכונן והמסלול של קובץ הפקודה, אם אינו נמצא בספריה התורנית. ₪ ספר הפקודות של 5 205 :1 הכונן עליו יש לבצע את הפורמט. 1 מתג המופיע מגרסת 4 505 הרושם אוטומטית את תווית הדיסק (18561) ונותן לו מספר סידורי ייחודי, שם הדיסק ומספרו הסידורי נרשמים ב-860%602 00% בזמן ביצוע הפורמט, המספר הסידורי מוצג על המסך בסיום הפעולה, אחר-כך תוכל לראות מספר זה בפלט של פקודות 5 שונות, כמו פקודת א05א08, מאחר וגרסת 5 05 דורשת שם ומספר סידורי לכל דיסק, תתבקש להקיש שם לדיסק, גם אם שכחת לציין את הפרמטר בפקודה. בצע פורמט מהיר של דיסקט משומש, פעולה זו אינה מסמנת בדיסקט סקטורים פגומים. ט/ בצע פורמט ללא יכולת לשתזר אחר-כך בפקודת ייגאתסעאט, השתמש במתג זה, אם קיבלת הודעות שגיאת קריאה- כתיבה בשימוש בדיסקט. 68 מפרמט את הדיסקט לנפת המצוין ב-8126 היבול לקבל את אחד מן הערכים הבאים: 160, 180, 320, 360, 0, 1200, 1440, 2880. 8] העתק לדיסקט המפורמט את מערכת ההפעלה. 8 השאר בדיסקט המפורמט מקום לקובצי המערכת. מיועד לגרסות קודמות של 08כ. אא:א/ מבצע פורמט לדיסקט עם אא סקטורים בכל מסילה (6280%), פרמטר זה שימושי, אם אתה משתמש בסוגים של מחשבים ומפרמט דיסקטים בכונן של מחשב אחד עבור שימוש במתשב אחר. עְעי/ מבצע פורמט לדיסקט עם עץ מסילות, פרמטר זה שימושי, רק אם אתה משתמש בסוגים שונים של מחשבים ומפרמט דיסקטים בכונן של מחשב אחד עבור שימוש במתשב אחר. ספר הפקודות של 5 05ע = 95 0% בב .00ב 1 גרום לביצוע הפורמט רק על צד אחד של הדיסקט. (מהדורה א,1 של 505 יכולה לטפל רק בדיסקטים של צד אחד). 4 גרום לכונן 1,2%8 לפרמט דיסקט בתכולה של 360%. 8 פרמט דיסקט ל-8 סקטורים בלבד במקום ל-9 כמקובל בדיסקט 360%. מהדורה א%.1 של 05 יכולה לטפל רק בדיסקטים בעלי 8 סקטורים, 18% בתרה בעבר בהגבלה שמרנית, כדי לצמצם את הטעויות הנגרמות בעקבות אחסון מידע רב מדי בכל מסילה. דוגמות = הפקודה הבאה תפרמט דיסקט בכונן ג: 100086 1: אם ברשותך דיסק קשיח, מוטב שתפעיל פקודה זו מתוך קובץ אצווה בשם צתפ,ת, באופן כזה שהקשת האות ע בלבד תבצע פורמט בכונן ג, ללא חשש של פירמוט הדיסק הקשיח, אם הקשת בטעות על כונן 6. = הפקודה הבאה תפרמט במהירות דיסקט משומש הנמצא בכונן ת: 1 :8 6המ:ס+ = | הפקודה הבאה תפרמט דיסקט הנמצא בכונן ג ותעביר אליו את קובצי המערכת: 5 :8 8%מס+ אם תעתיק לדיסקט גם את הקובץ הסס,6תהתוזסס, תוכל לאתחל את המחשב באמצעותו. א הפקודה הבאה תפרמט דיסקט א360% הנמצא בכונן מ בן 8 4 :8 58%נס+1 או 360:)/ :3 28%נס+ 6 ₪ ספר הפקודות של 5 05 = הפקודה הבאה תפרמט דיסקט הנמצא בכונן ג ותיתן לו את השם 6111%6ג: עטג[נ6ט:ט/ :ה 8%6מעס1 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 505 ומעלה. = הפקודה לא תפעל על כוננים לוגיים שהותקנו בפקודות א201, 5085%7, או א5510ת ובכונני רשת. = דיסקט של 360% שנוצר בפקודת ע'גא08ע בכונן של 1.288 לא ניתן תמיד לקריאה אמינה בכונן של 360%. = אם עליך לבצע פורמט לדיסקט של 360% עבור כונן אחר, בצע אותו בכונן האחר ואז תוכל לכתוב עליו באמינות. = דיסקט שעומדים להעתיק עליו בפקודה צ009א5דס אינו חייב להיות מפורמט, מאחר והעתקה ממילא מפרמטת אותג. לכן, תוכל לחסוך זמן יקר, אם לא תפרמט מראש כל דיסקט חדש, אלא רק דיטקטים שאתה מעתיק עליהם מידע בפקודת צפסס. = אם יש לך צורך לפרמט כמות גדולה של דיסקטים, תוכל להשתמש בתוכנות פירמוט מיותדות המפרמטות בצורה יעילה יותר. קיימות תוכנות פירמוט (כגון %1ג08%ע2) המפרמטות בשני הכוננים בזה אחר זה (לא בו-זמנית) וכן תוכניות המפרמטות ברקע, בעוד אתה עובד עם *ישום כלשהו (כגון 1אַעא0ס0). ספר הפקודות של 5 05 ₪ 97 = | = עתם העכרת שליטה פקודה למשתמשים מנוסים, במהלך ביצוע קובץ אצווה (ם8%50כ) מתעורר לעתים הצורך לבצע פקודות, שלא לפי סדר הכתיבה, או לחזור בשלב מסוים ולבצע פקודות קודמות בשנית, פעולה כזאת נקראת בשם לולאה (ססס1). הפקודה 6010 מאפשרת לך להעביר את הפקודה לשורה מסוימת בקובץ, לצורך זיהוי השורה משתמשים בתווית (18061), שאיננה מהווה פקודה (מאחר והיא מתחילה בתו נקודתיים משמאל), כפי שתראה בדוגמות שבהמשך. מכנה הפקודה 00 1 1 תווית זיהוי השורה אליה יש להעביר את ביצוע הפקודה. דוגמות = הפקודה הבאה תציג את רשימת הקבצים בכונן ג, תעצור עד הקשת מקש כלשהו ותתזור לבצע את הפקודה מחדש ותוזר חלילה, הפקודה תסתיים, רק עם הקשה על 68%מם-1מ06, ש5%1: 61: ספטהם 9060 56 8( א ספר הפקודות של 5 2058 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 505 ומעלה. ב זמתיזץת תס ו בי [ עשר הכ סוכ שא טעינת דרי-קוד גרפי לזיכרון פקודה שימושית רק למשתמשים במסכי צבע מסוג 068 (עס1סס ע6סקה6ת 105תק028) במצב רזולוציה של 200א320 ולא במצב של טקסט. פקודת ,נםהע'עתת6 תציג למסך את התווים הגרפיים (בערכי 5011 בין 128 ל-255) ותמנע את הצגתם המשובשת, ניתן לבחור באחד מבין חמישה דפי-הקוד (המפורטים בהמשך) של 5011 למסך, עליך לטעון את התוכנית פעם אחת לזיכרון והיא תישאר בו עד לאתתול הבא של המחשב. הפקודה תופסת א1 בזיכרון. מכנה הפקודה [אאא] .זמתייץעתתס או פטעיתינס/ עמתזץתתס [אאא] אחד מדפי-הקוד הבאים: 7 טוען את דף-הקוד הגרפי האמריקאי (ברירת המחדל). 0 טוען את דף-הקוד הגרפי הרב-לשוני. 2 טוען את דף-הקוד הגרפי הסלאבי. 0 טוען את דף-הקוד הגרפי הפורטוגזי. 3 טוען את דף-הקוד הגרפי הקנדי-צרפתי. 5 טוען את דף-הקוד הגרפי הנורווגי והדני. ?+ מסך עזרה. 8958 הצג את מספר-דף הקוד הנמצא כרגע בשימוש. ספר הפקודות של 5 05 = 99 דוגמות = הפקודה הבאה טוענת לויכרון את דף-הקוד הגרפי האמריקאי (ברירת המחדל): 1 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 3 205 ומעלה. = 5 | ו אפשרות הדפטת מסך גרפי מקש ה-66ע0פ >מנעע מאפשר כרגיל הדפסת מסך עם תווים בלבד, אולם, אם פקודת 68228105 טעונה, תוכל להדפיס במדפסת את תצוגת המסך הגרפי שלך (ג6ץ, ג6ע, ג6ס, או הרקולס) באמצעות הקשה על אותו מקש. עליך לטעון את התוכנית פעם אחת לזיכרון והיא תישאר בו עד לאתחול הבא של המחשב, תוכל להדפיס אחריה גם מסכי טקסט רגילים. מכנה הפקודה [/ ז[/ ][ת/ ] [6[]21165260קץ5] פסדזופתתס [סס:אסמצ'אדתע/ |סע'פ:אסמיאודתע / 8ע מציין את סוג המדפסת, להלן שמות המדפסות של אפזי 05דאעג69 (עבור | מדפסת עססתנעסס:כ), 01 (עבור ע66םנ1נססמע רתבה), תהאתפמץ, 1, 4 000, 001:088. להלן שמות המדפסות של עא: צמנאפפם, ת,זטתעפטססם ,1מטנמדטס, עלעטצלאדתע, דדעשנתספתת, צתנתספתד 0 ₪ ספר הפקודות של 5 05 דוגמות שים-לב צמנאאדטע, מסדאתפצנתאסעססטת, העע1תחסעססשת, 5 21195066 פרמטר אופציונלי המציין כונן, מסלול ושם קובץ המכיל מידע מיותד עבור המדפסת, ברירת המתדל היא הקוב 80פ.65זזּזפ 03 8 הדפס בצבעים הפוכים (1860ט 6258ט6ם), לבן במסך מודפס לבן ושתור במסך מודפס שחור. 8 הדפס את הרקע בצבע, כאשר בפרמטר 6סץ8 מצוין 4, או 00088. 162/ הדפס את אשר מוצג במסך 02 (6275%81 16גו11 צַ1518כ) בייחס ממדים נכון של גובה לרותב (השונה מייחס הממדים של מסך 068 שהיא ברירת המחדל). סס1:אספציאד הפ / |פעיפ:אסמעיאד תפ / קבע את גודל תמונת ההדפסה, האפשרויות הן פע'ס או פסם, ניתן לכתוב מע במקום א80עאצאע. כדי להדפיס תווים גרפיים במדפסת בעלת אמולציה של מדפסת עפטסתנעקסעק %ז (ברירת המחדל), עליך לתת תחילה את הפקודה הבאה ולאתריה להקיש %מגעע ב60נספ: 5 הפקודה קיימת בגרסות 2 08 ומעלה. הדפסה גרפית אורכת זמן רב יותר מהדפסת טקסט. הפקודה תפעל כשורה, רק אם ברשותך מדפסת תואמת לאלו הקיימות בפקודה. ספר הפקודות של 5 208 ₪ 101 כ זות ו קנט פטתבפהת קבמאק [רשת ] עזרה לשימוש כפקודות ₪05 מכנה הפקודה [10ז8מנסש] פ.זטון במפתותסס הפקודה עליה מבקשים עזרה, אם לא תציין שם של פקודה, תוצג רשימת הפקודות המלאה עם הגדרה קצרה של כל פקודה. דוגמות = כל אחת מהפקודות הבאות מציגה מסך עזרה של הפקודה 6 צססס ס[סת או: ?/ עססס שוים-לב == הפקודה קיימת מגרסת 5 05. ב 5. ואד - קנט עאס מנהל התקן לתמיכה כזיכרון הנוסף מנהל התקן לתמיכה בויכרון הנוסף (עמסתסת 666ת66א6) המאפשר לנהל את הזיכרון על-פי תקן פאא במתשבים מסוג 2 ₪ ספר הפקודות של 5 פסע 6 ומעלה, מנהל זה גם מאפשר לכלול במאגר הזיכרון שלו את 8 הראשונים לאחר ה-5א1 הידועים כ- גאט (ראה נספת ד). אם ברשותך כרטיס זיכרון 5אפ, תוכל לייתד חלק ממנו ל-5אא. מכנה הפקודה [ = אדו תו / ] 5 ודוד ימנ [אאאא:מואדוו) תא / ][<אאא =5 1 צ'אב / ][ מ =25,זסאתטאטא/ ] :ות הזופ / ]סע 200 / [ [עפס|אס:אסס.נסטפס/ ] מ=אצאתאט/ הגודל המינימלי (ב-א) של תוכנית שוכנת זיכרון (58) שתיכנס לזיכרון העליון. תוכניות קטנות מערך זה לא תיכנסנה אליו, מינימום הגודל הוא 0 והמקסימום הוא 63. ברירת המתדל היא 0. מ=1/85סאהאאטא/ המספר המקטימלי של בלוקי ציכרון נוסף (ב-א) בשימוש בומן נתון, המינימום הוא 1 והמקסימום הוא 128, ברירת המתדל היא 32. כל מספר נוסף גוזל 6 בתים בזיכרון. אאאא>5ועא1/ תופס כמות זיכרון (ב-8א) עבור פסיקה 5. אאאא:פאנגסתא/ קוד של סוג המתשב, רשימת קודים מעודכנת מצויה בקובץ צא2,פאפגפת המצורף לדיסקטים של התוכנה, ברירת המחדל היא 1 והיא מתייחסת למחשב 20/1 אםד. שע0]א2901:0א32000%/ במצב עס הפקודה שולטת על השורה 220 (השורה השולטת על הזיכרון הגבוה) אם היתה במצב עעס, כאשר הפקודה נטענה לזיכרון. ברירת המחדל היא אס. עס אס:ותתזוסס ה5₪/ פרמטר הנתמ רק במספר מחשבים ומאפשר לבטל טעינת ה-אגתחססגטפ (זיכרון ספר הפקודות של 5 05 ₪= 103 קריאה בלבד) לזיכרון הגבוה ולהקצות את כולו למאגר הזיכרון, ברירת המחדל היא עעס. עעס|א0:א00/סטפס/ מאפשר תיקון בעיה הקיימת, כאשר הפקודה משפיעה על מהירות השעון במחשב, אם התרחשה בעיה כזו, הפעל את הפקודה במצב אס. שים-לב א הפקודה קיימת בגרסות 4 058 ומעלה. * ראה דיון בניהול הציכרון בנספת ד. דוגמות = הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה טוענת את מנהל ההתקן לפי ברירות המחדל: 5 סנ 405 :86106=0 צהם כיצוע מותנה של פקודה הפקודה 1 היא פקודת תנאי ובעלת תפקיד חשוב בכל סוג של תכנות, פקודת תנאי קובעת בפשטות "בצע דבר אחד אם התנאי מתקיים ואם התנאי אינו מתקיים, בצע דבר אחר", תכונה זו מאפשרת להשתמש בה בקובץ אצווה, כדי לבצע דבר אחד אם מתקיים התנאי ודבר אתר אם התנאי אינו מתקיים. ברוב שפות התכנות המתקדמות פקודת תנאי נקראת אד, מכנה הפקודה 1)מהתתסס מס1+1תססש [י'סא] עד 4 א ספר הפקודות של 5 05 צסא בדוק אם הפקודה אינה מתקיימת, הפקודה תתבצע, אם התנאי אינו מתקיים. מסנ₪16מסס התנאי לביצוע הפקודה, ניתן להגדיר את התנאי באחת מהצורות הבאות: 8 ממעמתתסתתע משמשת כדי לקבוע אם התוכנית או הפקודה שהתבצעה קודם התזירה קוד סיום שווה ל-6066 או גדול ממנו. 2 91==5ת1ע55 מציינת ש-1שמ1ע5%5 תייב להיות שווה ל-5521292, כדי שהתנאי יתקיים. 21165060 לדאע התנאי יתקיים רק אם הקובצ המצוין בפרמטר 21165060 קיים בספריה. 6מאתותסס שם הפקודה לביצוע, אם התנאי מתקיים. דוגמות א הפקודה הבאה בקובץ אצווה תציג על המסך את ההודעה: "116 8מ1+ 6'ת8ס" אם הקוב 5116,600עח אינו קיים. 6 16 6'ם03 סג[00 ₪2116,000 6156 6>סת +1 שים-לב == הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. ה זז סאד 0 ב שב שבי עאס טעינת פקודות קונפיגורציה פקודת 11ג51א1 מאפשרת לטעון לזיכרון מספר תוכניות שרות של 205 מגרסה 4 ומעלה בקובץ הקונפיגורציה של המערכת. הפקודות הן: מאם,אמפסעלפתע, 008 מצפא, מאם,סאטעפזא ספר הפקודות של 5 05ע ₪= 105 ו- שא מתת53. את הקבצים האלה אפשר לטעון גם דרך קובץ האצווה ע'גם.6טאעסעטת או משורת הפקודה. מכנה הפקודה 1165065 =,ז,דת יפאד 21165066 אחד מבין ארבעת הקבצים הבאים אותם ביכולתך לטעון דרך ה-5צ16,5עא00: 008% מצסא, מאם אעעסעפתע, פאט,סאטעפא ו-מאש עתתחפ. דוגמות = הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה טוענת את הפקודה אפק0עפתע המקצה זיכרון למעקב אחר מיקומם של עד 0 קבצים בכונן 0: 0 66₪א0 בת35%000+=115%811 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 4 05 ומעלה. טיפים קיימים שני יתרונות לטעינת מנהלי התקנים בקובץ הקונפיגורציה, ראשית, אינך צריך לטעון אותם בנפרד אם אתה משתמש בכמה קובצי ע'גם,סמאפסיטת, שנית, אתה צורך כך קצת פתות זיכרון, מאחר והתוכנית נטענת ללא משתני הסביבה שלה. 6 ₪ ספר הפקודות של 5 05 ב אזסט מב | | לא יצירת ספריה מדומה השתמש בפקודת אעסנ, כאשר ברצונך להתייחס לכונן כתת-ספריה של כונן אחר, פקודה זו שימושית רק במקרים מסוימים בהם אינך מעוניין להעתיק את המידע מן הכונן לספריה בה תשתמש, אין לעשות בפקודה זו שימוש כללי, מאחר ופקודות אחדות (ראה בהמשך) אינן עובדות אתה, שים-לב, כי אסור ששם הספריה שתבתר יהיה קיים בכונן. לפקודה אנדס שלוש צורות עיקריות: הצורה הראשונה מציגה את כל הספריות המדומות, הצורה השנייה הופכת כונן לספריה מדומה והשלישית מבטלת את הספריה המדומה. מכנה הפקודה אזסט או 50-66 065% אנסט או: פ/ אנסט 6 הכונן ממנו יוצרים את הספריה המדומה, או משחררים אותה ממנו. 508 הכונן והמסלול של הספריה המדומה. פ/ בטל את הספריה המדומה, הצגת הפקודה ללא פרמטרים תציג את שמות הספריות המדומות. ספר הפקודות של 5 05 ₪= 107 דוגמות אם תוכנית מטוימת שולחת את נתוניה לכונן 8 וברצונך לנתב אותם ישירות לספריה בשם ש63עו הנמצאת בכונן 6, הקש את הפקודה הבאה: עפ :ס :₪ תגסך הפקודה הבאה מבטלת את הקודמת: יס תנסך הפקודה הבאה מאפשרת להשתמש בדיסק-יכרון (015% תתִה8ם) שהוגדר בכונן ₪, כך שיהיה ספריה רגילה של כונן 6: % :0 ננסך הפקודה קיימת בגרסות 3,1 505 ומעלה, ניתן להשתמש בפקודת א201 רק עבור כוננים פיסיים הקיימים במערכת. אינך יכול להשתמש בפקודה זו, כדי לאחד כונן שנוצר באמצעות פקודת '5085. אינך יכול לפנות לשם הקודם של הכונן המאוחד, אלא לשם הספריה. אתה יכול ליצור ספריה בפקודה, רק ברמה אחת מתחת לספריית השורש. אינך יכול להשתמש בשם ספריה הקיים כבר בכונן. 8 ₪ ספר הפקודות של 5 05 - - 0 > -==:] [3-שה =שש", חי 26---ב---י0] רשת ] טעינת קוד מקלדת פקודת מצעא טוענת טבלת תרגום תדשה למקלדת המותאמת למדינה מסוימת, במקום טבלת התרגום הקיימת (ברירת המחדל היא המקלדת האמריקאית). באפשרותך לבחור טבלת תרגום אחת מבין טבלות תרגום של מדינות שונות, שים-לב שמבנה הפקודה משתנה בגרסות השונות של 05פ, אפשר לטעון אותה בקובץ הקונפיגורציה באמצעות הפקודה מתתעפא1, פקודה זו אינה מתייחסת לקוד המקלדת העברית (ראה מפצמא), מכנה הפקודה [[1צ:סד/ ][/ ][[2116560]/[עעע ] ]אא ] מצגא או: הרץ את הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה: [[צצד:כס1/ ][₪/ ][[1657260:)],[עעע ],]א<א] מצמא=.זזתדפאד אא קוד בן שתי אותיות של המדינה, קְעִץ מספר דף הקוד המגדיר את מערכת התווים. 21105060 שם קובץ המגדיר את המקלדת. ניתן לציין כונן ומסלול, ברירת המחדל היא הקוב 9צ8,פתתסמצסא, [₪/ ] ציין אם מותקנת מקלדת מורתבת (עבור מחשבי 8086 בלבד). צצניסד/ מציין את המקלדת שבשימוש. ספר הפקודות של 5 205 ₪= 109 דוגמות = הפקודה הבאה טוענת את קוד המקלדת הצרפתית: + שים-לב א הפקודה קיימת בגרסות 3,3 205 ומעלה, = הפקודה בגרסות 3.2 205 ומטה (אאפצמא, כאשר אא הוא קוד המדינה) אינה תואמת את הפקודה החדשה (פצפא). מז וציו ו | ה [צאפ | תמיכה עכרית במקלדת פקודת מאפצטא קיימת בגרסות 6-205ע 188 בלבד, הפקודה מעניקה תמיכה עברית במקלדת עבור 05, או עבור תוכניות הנעזרות בשירותי 205, הפקודה מאפשרת את הפעולות הבאות: הקשת תווים עבריים (וגם אנגליים), התלפה בין מצבי הקשה מימין לשמאל ומשמאל לימין, היפוך כיוון המסך או שורה בודדת (מבלי שישתנה כיוון המסך כולו) מימין לשמאל ומשמאל לימין, מצב היפוך בו עובר הסמן לצד ימין והטקסט מוכנס מימין לשמאל, מצב דחיפה בו הסמן נשאר קבוע והטקסט מוכנס בדחיפה ימינה, לצורך התמיכה העברית במחשבי 25/2 אם1, יש לטעון בקובץ הקונפיגורציה את הפקודות צתעצאט60 ו- צתע19ס המתאימות ובקובץ לַתם,סמאפסיטג לטעון את הפקודה סא המתאימה המופיעה בסעיפי הפקודות האלו. (הנתונים באדיבות יבמ ישראל בע"מ). ₪ 0 ספר הפקודות של 5 205 מכנה הפקודה שתמצטת כאשר התוכנית טעונה בזיכרון, ניתן לבצע את הפעולות הבאות: דוגמות % סמסמףגת + 216 הופך מסך וכותב עברית מימין לשמאל. % 656 + 11% מחזיר את המצב לקדמותו. % 166 + 0621 מעביר את הסמן לטור הימני וכותב עברית מימין לשמאל. % 2655 + 0621 מחזיר את המצב לקדמותו ומשאיר את הטקסט במקומו, 32 + 216 מעביר את הסמן לטור הימני וכותב עברית מימין לשמאל. הקשה נוספת מחזירה את המצב לקדמותו ומצמידה את הטקסט לצד שמאל. 8 + 6621 עובר לכתיבה עברית בדתיפה, הקשה נוספת מחזירה את המצב לקדמותו ומשאירה את הטקסט במקומו. | + 21% עובר למצב עברית במקלדת, הקשה נוספת מחזירה את המצב לקדמותו ומשאירה את הטקסט במקומו. 0% 56201 + 1% הצגת חלון סטטוס של מצב הפקודה. הפקודה הבאה טוענת את התמיכה במקלדת העברית: תע שים-לב הפקודה קיימת בצורה הנוכתית ללא שינוי מגרסות 3.3 89 ומעלה. הפקודה תופסת 13% ציכרון את ולכן לא כדאי לטעון אותה שלא לצורך. בכל מצבי הפקודה, האותיות העבריות מתליפות את האותיות הקטנות באנגלית. ספר הפקודות של 5 פסע ₪ 111 שאם קכיעת שם הדיסק פקודת עפ מאפשרת לך לתת שם לדיסק, לשנותו או למתוק שם קיים, שם הדיסק יופיע בכל פעם שתריץ פקודת דפ או עס לדיסק. מכנה הפקודה [9מ0:[]55:1] ,זממת.ד :4 הכונן בו נמצא הדיסק אותו ברצונך לשנות או להציג את שמו. 9מ:ש56 השם החדש של הדיסק הנמצא בכונן :6. הפקודה ללא פרמטרים תציג את שם הדיסק התורן. דוגמות = הפקודה הבאה קובעת את השם 615% לדיסקט בכונן : 8% יה 18061 שים-לב הפקודה קיימת בגרסת 3 208 ומעלה. הפקודה לא תפעל על כוננים לוגיים שהותקנו בפקודות אנסט, 5085, או א9510ה. = אין להשתמש בתווים הבאים בשם הדיסק: * ? | + = 80% = שם הדיסק יכיל עד 11 תווים. ספר הפקודות של 5 05 ₪ 2 .--,] | = | דאס הרצת תוכניות מסוימות תחת 5 05 קיימות תוכניות שאינן רצות כאשר מעבד הפקודות 5 05כ טעון בזיכרון העליון, במקרה כזה תקבל הודעה למסן: בַסַאסַב2" "%קטעעסס 5116, תוכל להתגבר על בעיה זו אם תריץ את התוכנית שלך באמצעות הפקודה הזאת ועל-ידי כך היא תיטען כולה לזיכרון הבסיסי. מכנה הפקודה 11586 אצשסת סד 116 שם התוכנית. דוגמות = הפקודה הבאה טוענת את התוכנית 06תעצא לזיכרון הבסיסי. 9סנקץ₪ א108051 שים-לב = הפקודה קיימת מגרסת 5 05. ספר הפקודות של 5 פס ₪= 113 (18) הסזסת סע | 000 [ שרשי הריטפ = עאז טעינת תוכניות 158 לזיכרון הגכוה פקודת 10208168 מיועדת למחשבי 386 ומעלה, היא טוענת תוכניות שוכנות זיכרון (258) לזיכרון הגבוה (עעסחסת עסססט 8) במקום לזיכרון הבסיסי וכתוצאה מכך מאפשרת ציכרון בסיסי גדול יותר ליישומים, לפני פקודה זו יש לטעון את מנהל ההתקן לזיכרון המורחב (₪א386.8 אַאע), הפקודה קיימת מגרסת 5 205 ומומלץ לטעון אותה בקובצ י'גם,6מאמסעטג, מאחר שלא כל תוכנית 258' יכולה להיטען לזיכרון הגבוה תוודא זאת על-ידי בדיקת מצב הזיכרון באמצעות התוכנית 15% מכנה הפקודה [661-8ו8 81 ] 86מ10 1נ161=2הסת 1.0 או [316608-זהכ ] 21108 =ז.ז 211686 שם התוכנית לטעינה בציכרון הגבוה. 385 פרמטרים הדרושים לתוכנית הנטענת. דוגמות == הפקודה הבאה טוענת את התוכנית צשא05כ לציכרון הגבוה. 1031 הפקודה תתבצע רק בתנאי שנטען מנהל ההתקן לזיכרון המורחב בקובץ ה-5צ16.8עא00 בסדרת הפקודות הבאה: 165 למג ת1ב=05 01006 4 ₪ ספר הפקודות של 5 05ע מטדתסינפת.ד | עאס הגדרת מספר מקסימלי של כוננים | פקודת מט1תפלפת .1 מגדירה את המספר המקסימלי של כוננים במערכת. הכוננים מסומנים באותיות 2 - ג (עד 26 כוננים). הפקודה שימושית גם במקרים בהם מותקנים במערכת יותר מ-5 כוננים (ברירת המחדל), בין אם המדובר בכוננים פיסיים רגילים, או בכוננים שנוצרו בפקודה 5085. מכנה הפקודה 1=מטדתסינפת 4 מגדיר את הכונן האחרון במערכת שלך. ברירת המחדל היא ₪ (5 כוננים). דוגמות = הפקודה הבאה מגדירה כונן אחרון 6, כלומר 7 כוננים יהיו במערכת: 137 שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 3 205 ומעלה. אם תציין בפקודה אות קטנה יותר ממספר הכוננים המותקנים פיסית במערכת, הפקודה לא תתקבל, לדוגמה, אם תגדיר את 5 ככונן האתרון ובמערכת מותקנים יותר מ-4 כוננים, הפקודה 250810 לא תתקבל. = 05 מקצה מבנה נתונים עבור כל כונן, לכן אל תגדיר יותר כוננים מהדרוש. ספר הפקודות של 5 5סע ₪ 115 מ | אאא | | שש קש הנ רשת ] הצגת מצכ הזיכרון של המערכת פקודת אמא מציגה את מצב הזיכרון במערכת, כולל הפרטים אודות כמות הזיכרון הכללי וכמות הזיכרון הפנוי כולל זיכרון נוסף (צעעסחסת 5026606א6), זיכרון מורתב (86606ם8א6 צשסתסח) וזיכרון גבוה (פאט). כמו כן, היא מציגה את שמותיהן של כל התוכניות הטעונות באותו רגע בזיכרון ואת המקום שהן תופסות בזיכרון. מכנה הפקודה [צע551ת.6[]01טממע/ ][את ת6סתע/ ] אע אג206/ הצג את רשימת כל התוכניות הטעונות בזיכרון בנוסף לתצוגה הרגילה של כמות הזיכרון הכללי והפנוי, ניתן להקיש ע/ במקום 280088%/. 86 ספק מידע נוסף על כל הכוננים המותקנים במערכת. צע551ת01/ הצג את מצב התוכניות בזיכרון הבסיסי והגבוה בתצוגה דצימלית והקסהדצימלית. ניתן להקיש 0/ במקום צא551ג01/. 6 ₪ ספר הפקודות של 5 ₪05 דוגמות = הפקודה הבאה מציגה את כמות הזיכרון הכללי והפנוי, את כמות הזיכרון הנוסף והמורתב, את הזיכרון הגבוה ואת רשימת התוכנות הטעונות באותו רגע עם כתובותיהן בזיכרון: סנס | 6 תסת המסנן סעסת | מציג כל מסך בנפרד. שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 4 505 ומעלה. מידע על הזיכרון המורתב (עעסתסח 08666א6) מוצג רק כאשר מוגדר ההתקן המתאים (4 9%5ם). = מידע על הזיכרון הנוסף (עעסתסת 6066ב06א6) מוצג רק במערכת בעלת זיכרון מעל פא1. = מידע על הבלוקים של הזיכרון הגבוה (פאט) יוצג בתנאי שמנהל ההתקן ₪%%386 טעון (במחשבי 386 ומעלה). = אין להפעיל בו-זמנית את שלושת המתגים %(28008/ צע0851/ ו-806מפ/. לפרטים נוספים פנה לנספת ד העוסק בניהול הזיכרון. == מסמפד ה [[ רנ ב שמירת מידע לצורך שחזור קוכץ/דיטק התוכנית 18808א כותבת לדיסק קובץ המכיל מידע על טבלת הקצאת הקבצים (ע'תע) ועל ספריית השורש, תוכנית זו מאפשרת בשעת הצורך לפקודה צתאתסעאט לשחזר דיסק שעבר פורמט בשגגה, כמו-כן, מאפשרת התוכנית גם את האופציה לטעון אותה כשוכנת זיכרון, לשם שמירת מידע על הקבצים שנמחקו לצורך שחזורם בפקודה שיש,זפפאט. בנוסף, מאפשרת התוכנית לשמור ספר הפקודות של 5 05 ₪ 117 את המידע אודות המתיצות של הדיסק על דיסקט, למקרה שנגרם נזק לטבלת המחיצות. מכנה הפקודה -לפקודה שלושה מבנים אפשריים: [[... ][108)מס- [סטצ-נסי/ ][1/ ז[[... ]-6] הסאודע או: [ט/ ] פסמתדע או: [אזיפג2/ ] הסתצדא :1 ציון הכונן שאת המידע עבורו ברצונך לשמור. 1 שמור רק את המידע האחרון. אל תגבה את קובץ המידע הקודם. [108ע5מס- ]0216ע/ טוען את התוכנית לזיכרון, כדי לבצע מעקב שוטף אחר מחיקות הקבצים לצורך שתזורם באמצעות התוכנית מץשתמפאט, 108ע6מ8 הוא מספר הקבצים שהתוכנית תעקוב אחריהם והוא נע מ-1 עד 999. גודל קובץ הנתונים תלוי במספר הקבצים במעקב. ברירת המחדל תלויה בגודל הדיסק באופן הבא: בדיסק 360% יישמרו 25 קבצים וצריכת הזיכרון עד 5%. בדיסק 720% יישמרו 50 קבצים וצריכת הזיכרון עד א9%. בדיסק 1,288 יישמרו 75 קבצים וצריכת הזיכרון עד 14%. בדיסק 1,448 יישמרו 75 קבצים וצריכת הזיכרון עד 14%. בדיסק 2088 יישמרו 101 קבצים וצריכת הזיכרון עד 18%. בדיסק 328 יישמרו 202 קבצים וצריכת הזיכרון עד 36%. בדיסק מעל 3288 יישמרו 303 קבצים וצריכת הזיכרון עד %. ט/ הורד את התוכנית מהציכרון. אעיתתע/ כתוב לדיסקט מידע על חלוקת הדיסק למתיצות לצורך שימוש של הפקודה ז'האפסעאט. 8 א ספר הפקודות של 5 פסם דוגמות = השורה הבאה בקובץ *'תם,0מאמסצטג תעדכן את הקובצ עתפ תסתתזא עם כל אתתול של המחשב, כדי לשמור מידע הדרוש לתוכנית י'גתאתפסעאט: עסנצגנת הפקודה הבאה כותבת לדיסקט מידע על מחיצות הדיסק: משנבּק/ מסמזוםת לאחר הפקודה תתבקש לציין את מציין כונן הדיסקטים והמידע יירשם בו בקובץ בשם תדע טגפאי'תתת. שים-לב = הפקודה קיימת מגרסת 5 05פ. א .הפקודה לא תפעל על כוננים לוגיים שהותקנו בפקודות א201, 50891, או אס1פפת. (סא) מדסאא ב ".2 [ שר יצירת תת-טפריה פקודת תדסאא (בקיצור פא) בונה ספריה חדשה תחת הספריה התורנית, או במסלול אחר המצוין בפקודה. הפקודה שימושית מאוד בעבודה בע הספריות בדיסק קשיח. מכנה הפקודה [מ8:085] ודנסאוע או: [ת+8ק:0] פא ספר הפקודות של 5 פסע ₪= 119 0:85 ציון הכונן והמסלול של הספריה החדשה שברצונך להקים. דוגמות = הפקודה הבאה יוצרת טספריה תדשה בשם ענבצעת תחת הספריה התורנית: -זנסעת םת = הפקודה הבאה יוצרת ספריה חדשה בשם ענג6צח תחת ספריית השורש: -ננענ 6ת = הפקודה קיימת בגרסות 2 005 ומעלה. == ב | רשת | שליטה על התקנים פקודת עססא שולטת ב-4 התקנים של המערכת: ביציאה המקבילית למדפסת, ביציאה הטורית לתקשורת, במסך ובמקלדת, צורת הפקודה שונה בכל אחד מההתקנים. מכנה הפקודה לשליטה ביציאה המקבילית למדפסת הקש את הפקודה הבאה: [11],1], ][6][:]תייפ.ז מספסא או: [1=צתעע][1=פמאנ ][0015=0=[:]מייע.ז מפסוע 0 ₪ ספר הפקודות של 5 פסם מ מגדיר את מספר המדפסת (1, 2, או 3) ביציאה המקבילית. 6 קובע את מספר התווים בשורה (40 או 80 עבור תצוגה על המסך; 80 או 132 עבור המדפסת). 1 קובע את מספר השורות באינטש (6 או 8) עבור המדפסת. = קובע כיצד יגיב המחשב לדרישה חוזרת לשלות מידע לאותה יציאה במקרה של שגיאה, שימוש בפרמטר זה גורם לחלק של התוכנית להישאר קבוע בזיכרון. הערכים האפשריים הם: ₪ - הצג הודעת שגיאה. 8 - הודע תפוס. פ - נסה שנית עד שהמדפסת תקבל את הפלט. 8 - הודע "מוכן". א - (ברירת המחתדל) אל תנסה שנית. דוגמות = הפקודה הבאה קובעת שבמדפסת המחוברת ליציאה 1*פ1 יודפסו 132 תווים בשורה ו-8 שורות באינטש: 8 015=132ס :1061 1006 (ברירת המתדל היא: 11165=6, 6015=80, 10%61). מכנה הפקודה לשליטה ביציאה הטורית לתקשורת: [נר[[, ז5, ז0, זקן, זכ ][: זה 0%) מססא או: [₪=תזיתפ][ק=ציידתתע כ=סטתם][:]שאס אספסע [ = צגיניטת ][02=5י'5] ות מספר היציאה הטורית (1, 2, 3, או 4). ספר הפקודות של 5 205 ₪ 121 5 שתי הספרות הראשונות של קצב יציאת הנתונים (ַגוע 6) ביציאה הטורית: 1 - עבור 110 באוד. 5 - עבור 150 באוד. 0 - עבור 300 באוד. 0 - עבור 600 באוד. 2 - עבור 1200 באוד. 4 - עבור 2400 באוד. 8 - עבור 4800 באוד. 6 - עבור 9600 באוד. 9 - עבור 19,200 באוד. םש מספר ספרת הביקורת (510 עַט1מהם) ביציאה הטורית לצורך בדיקת שגיאות, יכול לקבל את הערכים הבאים: אפטע = ₪ (ברירת המחדל). פפס > 0. שעאסא = א. אתגא = א. עפ = 5. ב מגדיר את מספר הבתים המייצגים יחידת מידע ביציאה הטורית, הערכים האפשריים הם 5 עד 8, ברירת המחדל היא 7 בתים. 8 מגדיר את מספר הבתים המייצגים את סוף יחידת המידע (ביציאה הטורית),. הערכים האפשריים הם 1, 1.5 ו-2. ברירת המחדל היא בית אחד, למעט כאשר קצב הבאוד הוא 0, במקרה כצה, ברירת המחדל היא שני בתים. = קובע כיצד יגיב המתשב לדרישה. חוזרת לשלוח מידע לאותה יציאה במקרה של שגיאה, שימוש בפרמטר זה גורם לחלק של התוכנית להישאר קבוע בזיכרון. הערכים האפשריים הם: ₪ - הצג הודעת שגיאה. 8 - הודע תפוס. 5 - נסה שנית עד שהמדפסת תקבל את הפלט. 8 - הודע "מוכן". 2 ₪ ספר הפקודות של 5 205 .8 כ רו ב א - (ברירת המתדל) אל תנסה שנית. דוגמות הפקודה הבאה קובעת, שקצב שידור התווים ביציאה הטורית השנייה יהיה 1200 באוד, בלי ספרת ביקורת. כל תו מורכב מ-8 בתים ובית אחד לסיום. הפרמטר האחרון קובע ש-05כ ינסה לגשת שנית, אם יציאת התקשורת תפוסה: 5001 68%8=8 ם=ע16נהּ 6=1200גו3כ :0082 66סמ ע=צעססע מכנה הפקודה לשליטה בפרמטרים של המסך: [[ז ]5146, ][-נ ב30- 137ק015] מפסא או: [מ, ][ְנס5כְה0ַה- 0152137] מססא או: [מ=אא601.5=0[]1][:] אסס מפסע 0660 08ה-ץ015018 סוג המסך שבשימוש, ניתן להגדירו באמצעות אחד מהערכים הבאים: 40אם, 80ַאם, 0040, 0, או סאסא. % כיוון תנועת הסמן על המסך, 2 עבור שמאל, או ת עבור ימין (עבור מסכי 008 בלבד). ע' הצג על המסך צורה לצורך בדיקת הכיוון של הסמן. [:]א00 הפרמטר קובע שפקודת מפסא תשלוט על המסך בלבד. ₪6 קובע את מספר התווים בשורה, הערכים האפשריים הם 0 ו-80. ספר הפקודות של 5 פסע = 123 מ קובע את מספר השורות שתוצגנה על המסך. הערכים האפשריים הם 25, 43 ו-50. דוגמות = הפקודה הבאה מציגה על המסך שורות בנות 40 תווים בלבד: 086 0 = הפקודה הבאה מציגה על המסך שורות בנות 80 תווים לבדיקת המסך משמאל לימין: 0% ₪006 מכנה הפקודה להפניית הפלט ממדפסת מקבילית למדפסת טורית: [:]00=[:]מ יז מססוע מצעת מציין את מספר היציאה המקבילית. הערכים האפשריים הם 1 עד 3. 00% מציין את מספר היציאה הטורית, הערכים האפשריים הם 1 עד 4. דוגמות א הפקודה הבאה מכוונת את ההדפסה מיציאה 1עפת אל היציאה הטורית 60%1: 1מסס=1061 086 4 ₪ ספר הפקודות של 5 5סע מכנה הפקודה לשליטה בקצב ההקשה במקלדת: [ש=צת.זעס ז=אייתת] [:]00₪ מססע + קובע את קצב ההקשה של המקלדת (טוות הערכים האפשריים הוא 32 - 1 המייצגים קצב של 2 - 30 הקשות בשנייה)., ברירת המחדל היא 20 במחשבי זג ו- 21 במתשבי 2 כאשר אתה קובע את הקצב, עליך לקבוע גם את הזמן. 4 קובע את זמן ההשהיה עד שמתתילה חזרה אוטומטית על התו האתרון שהוקש (הערכים המותרים הם: 1, 2, 3, או 4 שמשמעותם היא השהייה של 1/4, 1/2, 3/4, או 1 שנייה). ברירת המחדל היא 2. כאשר אתה קובע את הזמן, עליך לקבוע גם את הקצב. דוגמות = הפקודה הבאה קובעת מהירות ההקשה המרבית: 001371 2366=32 תסס ₪066 מכנה הפקודה לתמיכה בשפות שונות עבור מדפסת מקבילית ומסן: להכנה: (5116560]([... זעץץ ))=מת תקעתע מסתעע 000 106ש10 מססא לבתירה: עעץ=51 0002 106ש00 מססע לעדכון: גותעת מסת 0 0 00108 מססע להצגת המצב הקיים: ספר הפקודות של 5 5סע ₪= 125 דוגמות [פטע'תיפ/ ]תת קתע סק 0 60 0106 מססא 68 שם כונן חוקי (אסס, 1.21 וכדומה). שתתעעתע 68עע0 00 מספר דף-הקוד שיש להכין בטרם בותרים בו בפקודת 5₪801, הערכים האפשריים הם: 437, 0, 852, 860, 863, או 865. 21165060 שם קובץ המכיל את המידע של דפי הקוד (קובצ בשם הרחבה צפס,), הערכים האפשריים הם: 1 עבור מדפסת ע66מנעססמע אם1. 01 עבור המדפסות מסוג עס66>ת1עקסעע אפד ו-24א ע66מ1עססמע אם1. 1 עבור מדפסת 111 2ע1662166גו אמ1, 1 תס עבור מסך 02 1 עבור 00 6116עפטתסס 18%. ₪ 0 00 בתירת דף-הקוד, לאחר שהכנת אותו תחילה בפקודת מתתפשתק. צפעתעעת סתפטפסס קובע מחדש את דף-הקוד, אם הוא נפגע בטעות בגלל תקלה. 5 הצג את דף-הקוד הפעיל ודפי-קוד אפשריים נוספים עבור המתקן המוגדר בפרמטר 081086. הפקודה הבאה טוענת לזיכרון את דפי-הקוד מספר 850 ו-437 עבור שימוש צפוי בהמשך ומתאימה אותם לתצוגת הסני (636=))850,437: 3460086 תסס ₪086 (גק405603.0 :ס 6 ₪ ספר הפקודות של 5 05 א הפקודה הבאה בקובצ ז'תם,6מאמסייטג טוענת לזיכרון את דף-הקוד העברי במחשבי 2/ 25 אמד: (001, 1050608 (6=))862נ3ק0:נק קט תסס 086 כאשר 60608.001ת הוא קוב התווים העבריים. א הפקודה הבאה בוחרת את דף-קוד מספר 850 עבור התצוגה על המסך: 0 6008608760 תסס ₪086 הפקודה הבאה מציגה את רשימת דפי-הקוד הפעילים עבור ההתקנים במערכת: 5/ 086 מכנה הפקודה להצגת הסטטוס של כל ההתקנים במערכת: [פטעיתי5/ ][10ש06] מפסע == 6 ההתקן שרוצים לדעת את הסטטוס שלו. 55 הצג את הסטטוס עבור מדפטת מקבילית שעברה הכוונה, א הפקודה הבאה מציגה את סטטוס המסך, [שפ ‏ רה 0000 * הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. ספר הפקודות של 5 205 ₪ 127 ב = [ רשת] הצגת נתונים למסך דףף אחרי דף פקודת אתסא מציגה מידע על המסך ובסיום כל מסך היא משהה את התצוגה ומדפיסה " - ₪05 - " בתחתית המסך עד להקשה על מקש כלשהו, הפקודה משמשת בדרך כלל לאחר סימן המסנן (פילטר) | כדי להציג את הנתונים מסך אחרי מסך, בהצגת תוכן כונן למשל, פקודת מתסא פועלת באופן דומה לפקודת 2/ אפדס המשהה את תצוגת רשימת הקבצים לאחר כל מסך ומבקשת ממך להקיש על מקש כלשהו להמשך. מכנה הפקודה 36מ110?)> מהסא און: ₪0 0מהממסס 218 שם הקובץ של הנתונים להצגה. בתאתותסס שם הפקודה שמציגה את הנתונים. דוגמות = כל אחת משתי הפקודות הבאות מאפשרת לך להציג קובץ ארוך על המסך, דף אתרי דף: 6106 6עסם סנס | 116,600+ע סע 8 ₪ ספר הפקודות של 5 05 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. 0/0 - טעינת מידע ספציפי למדינה הפקודה שאטסעפתא (סעססקטפ-ססַהטפת28 [התסגסהא 5מ10טסאטע) טוענת מידע ספציפי למדינה באמצעות טעינת דף-הקוד המתאים, ברירת המחדל היא דף-הקוד האמריקאי שמספרו 437. אפשר לטעון אותה בקובץ הקונפיגורציה באמצעות הפקודה תגצלפא1, פקודה זו אינה מתייחסת לדף-הקוד העברי. מכנה הפקודה קָיימות שתי אפשרויות לטעינת הפקודה: [211657200] סאטעפ.זא או כתוב את הפקודה הבאה בקוב> הקונפיגורציה: [21165260] מא 6אט ע1.5א=.ז.זת יפא 21105066 מיקום ושם הקובץ המכיל את דף-הקוד של המדינה המבוקשת (ברירת המחדל היא 5צ5, צתז'יאטסס). דוגמות == הפקודה הבאה מריצה את הפקודה סאטעפ5עא: 5 לט טטסס:405 0תט+15ת שים-לב, שהקוב 5ע5.עע%מטסס נמצא בספריית 605. ספר הפקודות של 5 205 ₪ 129 בר 0000000000 > שוים-לכ = הפקודה קיימת בגרסות 3.3 205 ומעלה, חיפוש קוכצי הפעלה כספריות פקודת אעגע מתפשת קובצי הפעלה (בעלי שם ההרתבה מאם,, 0%8ס. או ַגם.) ברשימה נתונה של ספריות (להבדיל מפקודת סאפעעג המתפשת את שאר סוגי הקבצים). ללא הפעלת הפקודה, ייעשה התיפוש בקובצי הפעלה בספריה התורנית בלבד. סדר התיפוש מתחיל בספריה התורנית ועוקב אחר סדר הספריות הרשומות בפקודה, הפקודה היא פנימית ולכן אינה גוזלת זיכרון נוסף כמו הפקודה סאשעעת, הפקודה שימושית מאוד בעץ הספריות של הדיסק הקשית, מאחר והיא מאפשרת הפעלת תוכניות שונות ובמיוחד קובצי אצווה מתוך הספריה התורנית, אפילו הן מצויות בספריות אחרות. מכנה הפקודה .2ת8%5ק:02;]ן1 ת85כ:11] גוית 1 ציון הכונן והספריה הראשונה לתיפוש לאתר הספריה התורנית. 2 ציון הכונן והספריה השנייה לחיפוש וכך הלאה, פקודת ציגת ללא פרמטר תציג את המסלול התורן. ; אע'תפ מציין את הספריה התורנית בלבד כספריית החיפוש. 0 א ספר הפקודות של 5 5סע דוגמות א הפקודה הבאה קובעת מסלול חיפוש לפי הסדר הבא של הספריות (משמאל לימין): סְט:ס, 611גו:ס, 605 :ס, קש:ס;611ט :605;0 :ס בשה == הפקודה הבאה מציגה על המסך את מסלול החיפוש הנוכתי: תס = הפקודה הבאה מבטלת את מסלול התיפוש הנוכתי: ;תש = הפקודה קיימת בגרסות 2 005 ומעלה. = אורך פקודת הפקודה מוגבל ל-127 תווים. פקודה זו אינה מחפשת קובצי נתונים, קובצי צ18:סטס, או קבצים אתרים שאינם ניתנים להפעלה, לכן היא אינה מפעילה תוכניות הנזקקות להם, במקרה כזה יש להשתמש בפקודה סאשפפת. = אל תשתמש ברשימת ספריות ארוכה מדי, כדי שהתיפוש לא יימשך זמן רב מדי. ערוך את סדר הספריות בסדר יורד של תדירות השימוש, כאשר הספריה השימושית ניותר תהיה הראשונה והשימושית פחות תוצב האחרונה. צגם השהיית הריצה של קוכצ אצווה פקודת 2055 משהה את ביצוע הפקודות בקובץ אצווה (ם28%0) עד להקשת מקש כלשהו להמשך, הפקודה מאפשרת גם הצגת הודעה כלשהי בזמן ההשהיה. הפקודה שימושית מאוד ספר הפקודות של 5 205 ₪ 131 בקובצי אצווה, מאתר והיא מאפשרת להפסיק את ביצוע רצף הפקודות ולבקש מהמשתמש לבצע דבר מה, כגון "הכנס דיסקט נתונים לכונן ג והקש כל מקש להמשך". מכנה הפקודה [55:129] מפטתע שתגע55 מחרוזת תווים אשר תוצג על המסך לפני ההודעה: 6גות61תסס 60 צ86 עב8 658מס דוגמות = הפקודה הבאה תודיע לך להכניס דיסקט לכונן ג: 3 31106 1260 01566666 שסגת 3 15016 ספגוה אם אתה במצב של מס סם60 ההודעה הנ"ל תופיע לפני ההודעה הבאה: שגומ61תסס 60 ע6א צַתה פפסעק = הפקודה קיימת בגרסות 2 505 ומעלה. = המחרוות תוצג על המסך, רק אם ₪640 יהיה במצב אס. ב בה [רשת] הדפסת קוכצי טקסט כרקע הפקודה ע'אדתפ שולחת קובצי טקסט (5011) למדפסת תוך כדי עבודה ברקע בעוד אתה עובד במקביל ביישום אחר, להבדיל מהדפסה באמצעות הפקודה צפסס, אשר אינה מאפשרת עבודה אתרת במקביל. הפקודה יכולה גם ליצור תור הדפסה של כמה 2 ₪ ספר הפקודות של 5 05ע קבצים באה אחר זה, לשנותו תוך כדי עבודה, להוסיף קבצים ולהשמיטם. מכנה הפקודה 1 0:16 / ][5126:/ ][106ש06:/ ] יאנתל [ע'/ ][0:5120/ ][5:516%53/ ][616%52:/ ] 1ע/ ז[ס/ ][... 111656 68 מגדיר את ההתקן אליו מופנית ההדפסה. ברירת המתדל היא מעס. התקנים אחרים הם למשל: 1 סס, 1 וכו'. 898 מגדיר את גודל הזיכרון (5ע96טכ) בבתים. ברירת המחדל והגודל המינימלי הם 512 בתים, לזירוז הפעולה ניתן להגדיל את מאגרי הזיכרון עד 16,384 בתים, 1 מגזדיר כמה פעימות שעון (בקצב של 18 פעימות בשנייה) תחכה הפקודה, כאשר המדפסת תפוסה בהדפסה אחרת. הגדלים האפשריים הם מ-1 עד 255. ברירת המחדל היא 1. 12 מגדיר מספר מקטימלי של פעימות שעון שבו יודפס תו בודד, אם זמן ההדפסה ארוך מדי, תוצג הודעת שגיאה, הגדלים האפשריים הם מ-1 עד 255. ברירת המחדל היא 2. 3 מגדיר את מספר פעימות השעון שנתפסים בהדפסת רקע, הגדלים האפשריים הם מ-1 עד 255. ברירת המתדל היא 8. 8 מגדיר את המספר המקסימלי של קובצי הדפסה בתור. הגדלים האפשריים הם מ-4 עד 32. ברירת המחדל היא 10. ספר הפקודות של 5 פסע ₪= 133 דוגמות 2?/ הפסק את ההדפסה ובטל את תור הקבצים להדפסה. רשימת הקבצים להדפסה מבוטלת וההדפסה הנוכתית מופסקת. 6 מחק את הקבצים מרשימת תור ההדפסה ממקום הפקודה ואילך. המתג לפני שמות הקבצים מתייתס לכל הקבצים הכתובים אחריו, המתג לאחר שם קובץ מתייחס לקובץ שלפניו ולכל הקבצים שאחריו, המתג יהיה בתוקף כל עוד לא צוין המתג ע/ בשורת הפקודה. פ/ הוסף קבצים לתור ההדפסה, המתג לפני שמות הקבצים מתייחס לכל הקבצים הכתובים אחריו. המתג לאתר שם קובץ מתייחס לקובץ שלפניו ולכל הקבצים שאחריו. המתג יהיה בתוקף כל עוד לא צוין המתג 0/ בשורת הפקודה. ]...]1165060ע רשימת הקבצים בתור ההדפסה, ניתן לציין מסלול עבור כל קוב. הפקודה הבאה מדפיסה את קובץ 5116.606ע₪ ליציאה המקבילה 1562: 9116.000ע %תצמק הפקודה הבאה מבטלת את כל הקבצים בעלי שם ההרחבה 00ף, מתור ההדפסה: 6 4060,* >תנצ הפקודה הבאה מוסיפה לתור ההדפסה את הקוב 6+ ולאתריו יודפסו יתר הקבצים בתור שנקבע: סִ/ 24116.4006 >תננק הפקודה הבאה משלבת יחד ביטול של הקובץ 51161,000עח מתור ההדפסה והוספה של הקובץ 51162,800עח לתור: ק/ ₪1+1162.406 6/ 11161,406₪ע₪ 6>תנצק 4 ₪ ספר הפקודות של 5 05ע = הפקודה הבאה קובעת את גודל תור ההדפסה ל-32 קבצים: 2, סתצ שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. פקודת עאצאכע יוצרת תור של שמות קבצים ולא של נתונים. אם שינית את הנתונים בקובץ אחרי פקודת י'אדתת, אך לפני ההדפסה עצמה, יודפס התוכן החדש של הקובץ ולא תוכנו בעת ההקשה של הפקודה י'אצתפ. = כאשר תור הקבצים מודפט, אינך יכול להשתמש במדפסת בפקודת הדפסה שונה מפקודת ע'אצאק. = אין להוציא את דיסקט הקבצים מהכונן עד סיום הדפסת כל הקבצים שבתור. 5. תעדאדאק פאס תמיכה כדפי-קוד ליציאות המקכילות מנהל ההתקן 8צפ,תעצאנתע תומך בדפי-קוד ליציאות המקבילות 71ק,1, 2ייפ, 3'ק ו-אתע. מכנה הפקודה ([[מ, ][קסשת ], זע )=א ,1 5צ5. המייא תק=א6ד1טעס אז'פ ציון מספר היציאה המקבילית. 6מע> סוג המדפסת: 1 עבור עא/ 111/ 11 ע66מ1עסס:ט אם1. 8 עבור 24₪א/ 245א ע66ת1:קסמע אם1. 2 עבור 111 ע1662:ש6גגו0 א18, ספר הפקודות של 5 205 = 135 ססשת מספר דף-הקוד: 217 00 2 00 3 5 טוען את דף-הקוד האמריקאי. טוען את דף-הקוד הרב-לשוני טוען את דף-הקוד הסלאבי טוען את דף-הקוד הפורטוגזי. טוען את דף-הקוד הקנדי-צרפתי. טוען את דף--הקוד הנורווגי והדני. מ מספר דפי-הקוד הנוספים (6 - 0). דוגמות = הפקודה הבאה בקובץ 16.85עא60 טוענת את מנהל ההתקן לשימוש עם מדפסת מסוג ע66ת1עקסתע אמד' ₪ טוענת דף-קוד 850 ותומכת בשני דפי-קוד נוספים. (10%51:=)4208,850,2 5ע601,5ת1:ק=3067106 ₪9 ייסואספק 5 .]| ן | רשת | שינוי צורתו של הסימן המנחה פקודת 2802 משנה את צורתו של הסימן המנחה על המסך לכל סימן שתרצה, ניתן להציג את השעה, התאריך, או הודעה פשוטה, הסימן המנחה יכול לעזור לך לדעת באיזו ספריה אתה נמצא ברגע מסוים, מידע זה שימושי מאוד בעץ הספריות של הדיסק הקשיח. מכנה הפקודה [...]551291] ייפאסתע 98מ856 ציון תו מיוחד מבין התווים הבאים: 56 ₪0 7 > רס פם % ₪ ספר הפקודות של 5 05 מקש ₪56 הספריה הנוכחית. הסימן <. שם הכונן. תאריך המערכת. שעת המערכת. מספר הגרסה של 05פ. הסימן >. הסימן |. הסימן =. מקש ה-6סהִסִ6אסַבּם, הרצף 1126+666- עס6תש. הסימן %. ניתן להכניס גם הודעה כלשהי במקום אחד הסימנים הנ"ל או בנוסף לו. דוגמות = הפקודה הבאה מציגה את שם הספריה התורנית ואת התו < בסימן המנחה: 9 ספמסצ = הפקודה הבאה מציגה את השעה העדכנית ואת התו < בסימן המנחה: 9 טספמסצק == הפקודה הבאה מציגה את ההודעה "68%עע 8 6ַאהת" ולאחריה < בסימן המנחה: % 63%תכ 38 ₪3%6 4 סקצסנק א הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה, = אם טענת את פקודת 5צ1,5פ5את (ראה הפקודה), תוכל להשתמש בפקודת צפאסתכע לשינוי תכונות המסך ולשינוי ספר הפקודות של 5 פסע = 137 תפקוד המקשים, לדוגמה: הפקודה הבאה תשנה את צבע הטקסט במסך ללבן מודגש ואת צבע הרקע לירוק. 50]1;37;42 >קמסנסש ו 0 2 בשה הפכ ששכ בכ | 0 [רשת] טעינת תוכנית 84516 טעינת תוכנית המספקת סביבת תכנות מלאה בשפת 6דַפת₪, המבוססת על תפריטים ומסכי עזרה מקוונים. מכנה הפקודה [צסא/ ][עמא/ ]ןא ][0/ ז[סיידסע/ ז[ם/ ] סצפתטס [165266 0 ][אטת/ ] 21165066 שם הקובץ שהפקודה תטען. 8 הצג בשחור-לבן במסכי צבע. אסיידסע/ העלה את עורך המסך של 05. 6 אפשר עדכון מהיר של מסך 66. 8 אפשר מספר שורות מקסימלי בהתאם לסוג המסך. עפא/ הפוך את הפונקציות הפנימיות פט6, 5ש6,%פאא ו-58א1 ל- עמאפטס, עמאפטס, פעפאכאא ו-4עמאו. טסא/ אפשר שימוש במסך שאינו תומך בתווים זוהרים. אינו מיועד לשימוש במחשבי ירך של "קומפאק". אטת/ הרץ את התוכנית לפני הצגתה. 8 ₪ ספר הפקודות של 5 05 שים-לב = הפקודה קיימת מגרסת 5 05 ומתליפה את 6דַפַה078-5 שהיתה קיימת בגרטות הקודמות. 5 תות ו | העט עאס יצירת דיסק-זיכרון דיסק-:יכרון הוא התקן המאפשר לך לאחסן מידע בזיכרון, להשתמש בו באופן דומה לכונן, אולם בזמן גישה מהיר *ותר. דיסק-זיכרון משלב בתוכו את היתרונות של דיסק חיצוני וזיכרון פנימי ולכן ניתן לאחסן בו קבצים אליהם אפשר לגשת במהירות גישה גבוהה כמו לזיכרון הפנימי. מומלצ לאחסן בו קבצים לא גדולים, שהיישום נזקק להם לעתים קרובות בזמן הריצה. החיסרון הוא, שכיבוי המחשב מוחק את המידע ולכן מקובל לאחסן בו רק תוכניות או נתונים קבועים. דיסק-זיכרון מפחית את כמות הזיכרון הפנוי ליישום, אם לא תטען אותו לזיכרון הנוסף (צַמסתסת 60606מ58₪א6) או המורחב (0666ם08א6 צעסחתסת), מכנה הפקודה [ת/ ][₪/ ][100 ][555 ][מככ ]5צ5 מטשדתפות ה₪=א1טשמס מפפ גודלו של דיסק-הזיכרון ב-%. הגדלים מתתילים מ-16% ומגיעים עד 4096%, ברירת המחדל היא 64%. 5 גודל הסקטור בבתים, מספר קטן מנצל את הזיכרון טוב יותר ואילו מספר גדול משפר את הביצועים, הגדלים נעים בין 128, 256 ו-512, ברירת המחדל היא 512. ספר הפקודות של 5 205 ₪ 139 מספר הרשומות (62168מ6) בספריית השורש שיבול דיסק-הזיכרון להכיל, המספרים נעים בין 2 ל-1024. ברירת המתדל היא 64. ₪/ התקן את דיסק-הזיכרון בזיכרון הנוסף (28666ב6%656 צעסחסת) שמעל פא1. / התקן את דיסק-הזיכרון בזיכרון המורתב (668ַת08א6 צעסתסת). דוגמות = הפקודה הבאה מתקינה דיסק-זיכרון בגודל 128% בזיכרון הנוסף (ץנסחסת 5020066א6). ו ע/ 128 6ש600106=2:820110 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 3 205 ומעלה, בגרסות 26-05 היא נקראה בשם אפדפנץ. בשע ב שי 2 אעטססטת | ה צאם שיקום קוכצ או דיסק פגועים פקודת תּפּט00מ3 מאפשרת ל-205 לשקם קוב בודד או דיסק שלם שהסקטורים שלו ניזוקו, מבנה הפקודה הראשון פועל על קובץ בודד והשני על כל הקבצים בכונן, השתמש בפקודה זו רק כמוצא אחרון לשיקום קבצים שניזוקו ואל תפעיל את הפקודה בשום אופן על קבצים תקינים. השיקום של כל קובץ נעשה קטע קטע, כאשר כל קטע משוקם נרשם כקובץ בעל שם עם מספר שונה 6פה,אאאאםדע, אאאא הוא מספר עולה התל מ-0001. הקבצים המשוקמים נרשמים בספריית השורש, עדיף לשקם בל 0 ₪ ספר הפקודות של 5 פסם קובץ בנפרד, אתרת מקבלים אוסף גדול מדי של קבצים מתוקנים מבלי יכולת לזהות לאיזה קובצי מקור הם היו שייכים, יתר על כן, ספריית השורש מוגבלת גם במטפר הקבצים שהיא יכולה להכיל ולכן ייתכן ולא תוכל לשקם חלק מהקבצים. לאתר שהקטעים שוקמו, יש לעשות מלאכת בלשות ולטדר אותם בסדר הגיוני. אם הקוב הוא טקסט, קוראים את תוכנו בעארת הפקודה מפצץ, אם הקובץ הוא בינארי, משתמשים בתוכנית 6טמפס או תוכניות דומות אחרות. | ממההפקזה ה 0 6סעגוס5[ת+0:3] פעטססצת או: 01] אפטססת ב8%ס: הכונן והמסלול בו נמצא הקובץ אותו ברצונך לשקם, 56 שם הקוב4 כולל שם ההרחבה אותו ברצונך לשקם., ניתן להשתמש בתווי הכללה. :4 ציון הכונן ממנו יש לשקם. = הפקודה הבאה משקמת את הקובץ 4316,600עה: 00 = הפקודה הבאה משקמת את כל הקבצים בכונן : 16000 ספר הפקודות של 5 פסע ₪ 141 שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה, אינך יכול להשתמש בפקודת תתטססַטת על דיסק המותקן ברשת. ' == הפקודה משקמת את הקובץ הפגום לספריית השורש, לכן יש לוודא שהיא איננה עמוסה מדי. דתם הצגת הודעה על המסך שיבוץ הערות בקובץ אצווה (ם866כ) מסייע לך בכמה אופנים עיקריים: מחד, הוא מציג הודעה על המסך בזמן הריצה של קובץ האצווה ומאידך, הוא עוזר לך לזכור את מטרת הקובץ והפקודות שלו באמצעות כתיבת שורות הערה בתתילת הקוב ו/או בין הפקודות שלו, בקובצי אצווה פקודת ההערה היא אפת (קיצור של א%מהַת6ם), כל שורה שמתתילה במלה אפ הופכת לשורת הערה ואינה מתבצעת, אם מתג ה-₪0₪0 הוא במצב אס, ניתן לקרוא אותה מן המסך בזמן ריצת קובץ האצווה, כאשר ה-080ע הוא במצב עעס, היא לא תוצג למסך, אך ניתן לקרוא אותה בעזרת הפקודה פפצע, החל מגרסת 4 05כ ניתן להשתמש בפקודת ₪4 גם בקובץ 5צ16,5עאסס, מכנה הפקודה 9מ51 או שמנ:56 הערות שאינן לביצוע. 2 ₪ ספר הפקודות של 5 05ם דוגמות = הפקודה הבאה מכניסה שורת הערה העוזרת לך לזכור את תפקידו של קובץ האצווה, 8 0106 60 ע1נסעת צס:+ 1108+ 63%8 קגואסבּס מס 5 :ב *,* :נגבעמ) כגואסהס = הפקודה קיימת בגרסות 2 008 ומעלה. = בכל פקודת אשת ניתן לציין עד 123 תווים של הערה. הקף סימנים מיוחדים עבור ה-005 (כגוף | בגרשיים כפולים ('"). (אתת) מאתאטת ה ה ב .] [ רשת] שינוי שם קוכץ פקודת פאגאמת (או בקיצור אעת) משנה שם קובץ או קבוצה של קבצים, מאחר ש-05כ אינו מתזיק שני קבצים בעלי שם זהה בספריה אחת, מתעורר לעתים קרובות הצורך לשנות שמות של קבצים, כדי שניתן יהיה לאתסן אותם באותה הספריה. מכנה הפקודה 6 0100118 מאתאעת אוי 1116שסת 0100116 אחת 216 שם הקונץ כולל שם ההרתבה, אשר את שמו ברצונך לשנות, ניתן לציין כונן ומסלול. ניתן להשתמש בתווי הכללה. ספר הפקודות של 5 05 ₪= 143 שים-לב 8 השם החדש עבור הקובץ כולל שם ההרחבה. ניתן להשתמש בתווי הכללה, אין להוסיף כונן ומסלול. דוגמות הפקודה הבאה מחליפה את שם הקובץ 51161.806ע₪ ב-51162,606ע. 1162.000+ץ₪ 91161,406ץ₪ מס הפקודה הבאה מחליפה את שמם של הקבצים בעלי שם ההרחבה 8%., לשם ההרחבה 606.. 8%,* מס הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. אינך יכול להשתמש בפקודת מאהאשת, כדי לשנות שם של כונן או ספריה. כדי לשנות שם ולהעביר קובץ לכונן או ספריה אחרים, עליך לשנות תתילה את שמו ורק אחר-כך להעתיקו לספריה או לכונן אחרים. מל)ת,זסעת הפק המאת מע עדכון קכצים כדיטק פקודת מסתקסת מאפשרת לך לעדכן בקלות גרסה ישנה של קבצים בגרטה אחרת (בדרך כלל גרסה עדכנית יותר), הקבצים חייבים להיות בעלי שם זהה ולהימצא בכונן או בספריה אחרים. פקודה זו מרחיבה את פקודת 605 באופציות נוספות. 4 ₪ ספר הפקודות של 5 פסע מכנה הפקודה [א/ זנט/ ז[5/ ז[ת/ ]ז[פ/ ][ת / ]1651 66-נטוס5 מסת.זפעת 6עטספ רשימת הקבצים בהם תשתמש, כדי לעדכן את | הגרסה האחרת של הקבצים, הכרתי לציין את שמות הקבצים, אולם שמות ההרחבה, המסלולים והכוננים הם אופציונליים. % הכונן בו נמצאים הקבצים אותם יש לעדכן. ניתן לציין גם מסלול. ה/ הוסף ל-0₪856 את כל הקבצים המופיעים ברשימת 5066 ואינם מופיעים ב-08656. פ/ בקש אישור לפני ביצוע העדכון. 8 התלף גם קובצי ע1מס-686 ב-0655 בנוסף לקבצים רגילים. 5 החלף קבצים בשם זהה לקובצי המקור, ללא חשיבות למיקומם בדיסק. ט/ החלף רק קבצים שתאריך העדכון והשעה בהם עודכנו לאחרונה, מוקדם יותר מהתאריך והשעה של קובצי המקור המתאימים להם. / המתן עד להכנסת דיסקט לכונן. דוגמות = הפקודה הבאה מתליפה את כל קובצי ה-205 בכונן 6 בגרסה חדשה וגם מוסיפה את הקבצים החדשים שנוספו (כדי לעדכן גרסה, עליך להעתיק קודם לכן את קובצי המערכת בפקודה :0 8צ8): ספר הפקודות של 5 פסע ₪= 145 101306 8:*,* 0: /5 8 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 3.2 08 ומעלה. = אין להשתמש בפרמטר 2/ בשילוב עם הפרמטר 8/ או ט/. ב תסיפת 0 הא שי טיו של טבה ייר = | [רשת ] שחזור קכצים מגוכים כ-0א83)0 פקודת 8ת0ע2פעת היא הפקודה ההפוכה ל-פטאסתם, היא משחזרת קבצים לדיסק ולספריה ממנה הם גובו, שים-לב, שבעת השחזור אתה "דורס" את הקבצים הקיימים בספריית היעד, אלא אם תשתמש במתג המתאים (או לחילופין בפקודה מסת,קמא). הפקודה המופיעה בגרסות 4 205 ומעלה משתזרת גיבויים שנעשו גם בגרסות קודמות של 05. מכנה הפקודה [עע-01-₪מ:ה/ ][ע/ ][5/ 111652661 ססינטס5 מתסייפעת [55- מנמנ- ב[ג[ :1 / ][5- ננמנ- ]ד / ][עץ - 00 - מעמ:ת / ] [ם/ זנא/ זנ ] 8ט0ס5 הכונן בו נמצאים הקבצים אותם יש לשחזר. 6 רשימת הקבצים כולל שמות הרחבה הנמצאים על 66עגו50, אשר אותם יש לשתנר, ניתן לציין כונן ומסלול ולהשתמש בתווי הכללה. 5 שחזר קבצים גם מספריות המישנה המצוינות בפרמטר בבככ 2 6 שח ספר הפקודות של 5 5סע פ/ בקש אישור לפני שחזור קובץ שעודכן אחרי הגיבוי האחרון. עץ-ותת-5:00/ שחזר רק את הקבצים שעודכנו לאחרונה בתאריך המצוין או לפניו. (עע-תמת-00 מציין תאריך במבנה: שנה-חודש-יום, כפי שמקובל בעברית, בתנאי שטענת את פקודת צתעאט60 של עברית בקובצ הקונפיגורציה). עץ-ותת-66י2/ שתזר רק את הקבצים שעודכנו לאחרונה בתאריך המצוין או לאתריו. א/ השווה בין הקבצים בדיסקט הגיבוי ובין הקבצים בדיסק היעד ושתזר רק את הקבצים שהשתנו, או נמחקו מאז הגיבוי האחרון. א/ שחזר רק קבצים שאינם קיימים יותר בדיסק היעד. פ/ הצג על המסך את רשימת הקבצים המיועדים לשחזור. 5 ותות- 1:2 שתזר רק את הקבצים שעודכנו לאחרונה בשעה המצוינת או לאחריה. (55-ותות-21 מציין את השעה במבנה: שנייה-דקה-שעה), 5 ותות- :₪ שחזר רק את הקבצים שעודכנו לפני השעה המצוינת או לאחריה. דוגמות הפקודה הבאה תשתזר את כל הקבצים מדיסקטי הגיבוי בכונן 8 לכונן 6 (זו הפקודה השימושית ביותר לשחזור הדיסק הקשית כולו): 5 *,*:ס :8 1036026 (הפקודה משחזרת את הקבצים מספריית השורש וכל תת-ספריותיה). ספר הפקודות של 5 205 ₪= 147 == הפקודה הבאה תציג למסך רק את רשימת הקבצים שתשתזר על-פי הפקודה: 4 5/ *,*:0 :9 10560120 = הפקודה הבאה תשתזר את כל הקבצים של ספריית ע1עת: *,* 11ע :ס :8 056026 = הפקודה הבאה תשתזר קובץ בודד בשם 5116.4806עת מדיסקט הגיבוי בכונן ג לכונן 0: 116005 ענת :ס :8 1056020 = הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. == הקפד להשתמש בגרסה של הפקודה התואמת לגרסת ה-פטאסתם. = הפקודה אינה משחזרת את קובצי המערכת. (עפ) אדסאת טקאה הט קשנו הק | רש ] מחיקת ספריה פקודה או מבצעת מתיקה של ספריה, שים-לב, שכאשר אתה מעוניין למחוק ספריה, עליך למחוק תחילה את כל הקבצים ואת כל ספריות המישנה הנמצאים בספריה זו ורק אחר-כך להשתמש בפקודת 13סאה, הפקודה שימושית מאוד בעץ הספריות של הדיסק הקשית. 8 ₪ ספר הפקודות של 5 208 א מכנה הפקודה סמהּתננס[ב0:28] מדסאת או: סְתהמ::011[ת0:085] פת ג85ס:0 ציון הכונן והמסלול של הספריה אותה רוצים לבטל. 012286 הספריה אותה ברצונך לבטל. דוגמות = הפקודה הבאה מוחקת את הספריה ע61עו : צ1העע 26 שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. ₪ אינך יכול למתוק ספריה עד שכל הקבצים וכל ספריות המישנה שבה נמחקו. = אינך יכול למתוק את הספריה התורנית (הספריה בה אתה נמצא). טיהר -==2כ-%!!] |בב- לשמאויייעל קביי ש )| | רשת ] שליטה על משתני סכיכת העכודה במשתני סביבת העבודה של 05 נשמרות הגדרות שהתוכניות משתמשות בהן, פקודת 2ע5 מציגה או משנה את ההגדרות במשתנים אלה, בפקודה 582 מוגדרים מעבד הפקודות אסס,סאאאאסס, הסימן המנחה (6קתסמס) ועוד. השימוש ספר הפקודות של 5 05 ₪= 149 בפקודה מאפשר גם לך וגם ל-505 להשתמש בהגדרות החדשות של משתני הסביבה, באמצעות פקודת 51 אתה יכול להציג על המסך את הגדרת משתני הסביבה הנוכחיים של 05כ, לבטל הגדרה מסוימת, להוסיף הגדרה חדשה, או לשנות הגדרה קיימת. נהוג להשתמש בפקודה זו בקובץ ע'תם, סמאמסצטת. מכנה הפקודה [[ש3-נ8כ ]=6נא8ת] 57 שאמ המחרוות המוגדרת על-ידי המשתמש, או אחת ההגדרות: שעאסתק, אדיתע, פטנתסלפת, או 00520 וזהנ8ס הערך החדש. הקשת הפקודה ללא פרמטר תציג על המסך את ההגדרה הנוכתית של משתני הסביבה, הקשת הפקודה עם =שוצמ וללא פרמטר תמחק את ההגדרה הנוכתחית של אותו שם ממשתנה הסביבה, דוגמות = הפקודה הבאה משנה את ה-אי'גע במשתנה הסביבה: 1 ט:ס; :ס=ס ה 56% שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. * רק 256 בתים מוקצים כברירת מתדל עבור סביבת העבודה של 208, באפשרותך לשנות זאת באמצעות פקודת סאגאאסס והפרמטר ₪/ (ראה פקודת פאתאאסס). 0 ₪ ספר הפקודות של 5 05ע באד הנד קויד שש 2 בנ הפנהה פאס טעינת טכלת גרסות 5סכ לזיכרון הפקודה טוענת בקובץ הקונפיגורציה רשימה של תוכנות ואת טבלת הגרסות של 05 שאיתן הן עובדות, כדי להציג או לשנות את הטבלה מריצים אתר-כך את הפקודה אמטעע5 משורת הפקודה או מקובץ אצווה. ממכנה הפקודה בקובץ הקונפיגורציה כתוב את השורה הבאה: אא תעטעיע16=5טמכ שים-לכ = הפקודה קיימת מגרסת 5 05כ. = ראה גם הפקודה תמטץ'א8, == ==-- [רשת] קכיעת הגרסה המדווחת לתוכנית הפקודה תעעעמ5 קובעת את גרסת ה-05כ המדווחת לתוכנית. הפקודה 2/₪8ש5 דרושה לתוכניות שאינן רצות עם גרסת 5 05 ובאמצעותה ניתן לדווח לתוכנית, כאילו קיימת במחשב גרסת 5 הקודמת לגרסת 5. תוכל להוסיף בעצמך את שמות התוכניות לטבלה., ספר הפקודות של 5 פסע = 151 מכנה הפקודה כדי להוסיף רשומה לטבלה או לשנות רשומה קיימת, הקש: [תת,ת 3₪6מ2116] תמי'מם כדי לבטל את ערך הגרסה מקובץ, הקש: [[ייבבט0/ ] שייטזטנס / 0 8מ110)] הממטיישם כדי להציג את טבלת הגרסות, הקש: [ 0:8 ] המטייש5 3:86 שם הכונן והמסלול של הקוב מאם, תמ שימם, 211986 שם תוכנית הביצוע הדורשת את שינוי מספר הגרסה. נם,ם מספר הגרסה (לדוגמה 3.3, או 4.01). מעים,זמפ/ (או פ/) בטל את הערך של הגרסה. 0012/ אל תציג את ההודעה הקשורה לביטול הנ"ל. שים-לב הפקודה קיימת מגרסת 5 05פ. הפקודה אינה משנה את עותק הטבלה שבזיכרון, אם ברצונך לטעון את הטבלה החדשה עליך לבצע אתחול מחדש. ראה גם הפקודה אש אפטמפ. דוגמות כדי לראות את טבלת הגרסות בכונן 0, הקש: :0 50607 נניח שהתוכנית מאמ,6ספצא יכולה לעבוד ב-3.3 05כ. כדי להריץ אותה עליך ליצור רשומה מתאימה בטבלה, כדי 2 ₪ ספר הפקודות של 5 05ע שאותה התוכנית תתשוב שגרסת 5 205 היא למעשה גרסה 3 פסם, לשם כך הקש: 0 4,0866סכעת -01ש506 כדי לבטל את הרשומה מהטבלה הקש: 6 4,.60806סכעו 5060 0 שר --==| | 0 | רשת ] שיתוף ונעילה של קכצים פקודת מִתּגא5 מאפשרת שימוש של מספר משתמשים בקוב וכן נעילת דיסק או קובץ, הפקודה משמשת בעיקר ברשת ומונעת ממספר תוכניות לכתוב לקובץ אחתד בו-זמנית, לאחר שנטענה, היא בודקת ומאשרת כל בקשת כתיבה וקריאה מקובץ, אפשר לטעון אותה בקובץ הקונפיגורציה באמצעות הפקודה .1תפא1. מכנה הפקודה [1:106%5/ ][מ1100/:ק/ ] שתתזום טען את הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה: [1:106%5/ ][50306:ק/ ] שאנ התתזז5=,תייפאד 6, הקצה גודל זיכרון למעקב אתר השימוש המשותף בקובץ (ברירת המחדל היא 2048 בתים). 359 הגדר את מספר הנעילות שניתן להפעיל בו-זמנית (ברירת המחדל היא 20). ספר הפקודות של 5 פסע ₪= 153 דוגמות = הפקודה הבאה טוענת את הפקודה עם ברירות המחדל שלה: 6זה שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 3 05 ומעלה. ניתן לטעון את פקודת פתּתא5 רק פעם אחת. ניסיון לטעון את הפקודה פעם נוספת יגרום להודעת שגיאה. = עליך לאתתל מתדש את המתשב שלך, כדי לבטל מהזיכרון את פקודת פהג54. = אינך צריך לטעון את הפקודה במתיצה גדולה מ-3288, כפי שנדרש היה בגרסת 4 05פ. הוויה "מנו: ב בלקפה אנ המקהקטבטחם: הנהנ וקוק המקנו הגדרת שם ומקום של מעכד הפקודות הראשי הפקודה 84822 מגדירה את שמו ומקומו של קובץ מעבד הפקודות הראשי, אם אתה תוכניתן, או שברשותך מעבד פקודות שונה, פקודת 54822 היא עבורך. כאשר 05 נטען, פקודת עעפא יכולה להגדיר ולטעון מעבד פקודות אחר במקום ה-00%. פאגאא00. ניתן גם להשתמש בפקודת תתמטפ, כדי להגדיל את סביבת העבודה של 05פ, כדי לעשות זאת, עליך לציין את שם מעבד הפקודות ולהוסיף את המתג הקובע את גודל סביבת העבודה (ראה דוגמה בהמשך). מכנה הפקודה [5מנ3-זהכן] 1165260)=,ז, זה 4 ₪ ספר הפקודות של 5 פסם 21165060 הכונן, המסלול ושם הקובץ של מעבד הפקודות החדש. 885 הפרמטרים עבור מעבד הפקודות המסוים, לדוגמה אם אתה משתמש ב-604,פאתאא60, תוכל להגדיר שני פרמטרים: אאאאאים/ מגדיר את גודל סביבת העבודה של 05 בבתים. פ/ טען את מעבד הפקודות לזיכרון לפני ביצוע הקובץ עיתם, ס6מאמסיטת. דוגמות הפקודה הבאה בקובץ הקונפיגורציה טוענת את ה-008 פאתאאסס לפני הקובץ ע'תם,6מאמסיניטת ומגדילה את הזיכרון של משתני הסביבה ל-256 בתים: 6] כ סט 6תבמםסס=11011 הפקודה הבאה טוענת מעבד פקודות חדש בשם תס תססשסת: 0 0 שסמ= 5611 הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. ספר הפקודות של 5 5סע = 155 כ אלכ בשיו .רוי אפשרות ליותר מ-10 פרמטרים כקוכץ אצווה פקודה למשתמשים מנוסים בקובצי אצווה. הפקודה נזקקת לעתים קרובות למידע חוזר מהמשתמש כמו ציון כונן, שם קובץ, תשובת "כן או לא" וכדומה, את הערכים הזמניים האלה ניתן לאחסן במשתני זיכרון המסומנים בצורת %0 עד %9, בדרך כלל מוגבלים קובצי אצווה לטיפול בעשרה משתנים כאלה, פקודת 7ע51 פותחה עבור יישומים הזקוקים ליותר מעשרה משתנים. בכל פעם שהפקודה מופעלת, היא מסיטה את כל המשתנים במספר אחד כלפי מטה, לדוגמה, ביצוע פקודת 8412 יגרום לכןך שהמשתנה החדש %0 יהיה שווה למשתנה הישן %1, המשתנה החדש 81 יהיה שווה למשתנה הישן %2 וכך הלאה. במקרה כזה המשתנה %9 יכול עתה להכיל פרמטר נוסף. שימוש נוסף לפקודה זו הוא למקרים בהם יש להעביר כמות בלתי ידועה של משתנים לתוכנית בעת הרצתה, נוח להשתמש בפקודה בקובצ אצווה, אך ניתן להפעיל את הפקודה גם ישירות מ-05ם, מכנה הפקודה צעדוום דוגמות ₪= התוכנית הבאה מבצעת העתקה של מספר בלתי מוגבל של קבצים מהספריה התורנית בדיסק לכונן א: 0 + 4 060 .==,%1 3% :3 1 צססס 6 תס ₪ 6 ספר הפקודות של 5 205 הסבר לשורות הפקודה: שורה 1: שורה 2: שורה 3: שורה 4: שורה 5: ביטול הצגת הפקודות למסך. פקודת הלולאה המעבירה את הפקודה לשורה של 66 כאשר נגמרו הקבצים להעתקה. פקודת העתקה לכונן ג. הפקודה המסיטה את המשתנים במספר אחד בלפי מעלה, תווית של שורת הסיום בשם 6ת6. הרצת הפקודה: נקרא לקובץ האצווה הנ"ל בשם פצע00. בדי שיעתיק את כל הקבצים עם שמות ההרחבה ע'אעי. ו-06פ. מהספריה התורנית אל כונן ג, הקש את הפקודה הבאה: 000,* %6א6,* 6עקסס בדרך זו ניתן לבצע העתקה מורכבת של קבצים. שים-לב == הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. | 5צ5.צטאכעא א | 2020 . ] 0 עאס מגדיר מטמון דיסק (080₪6 815%) מטמון דיסק הוא שטת המוקצה בזיכרון, כדי לאחסן את הסקטורים האחרונים אליהם נגשו בדיסק. כאשר נעשית פנייה נוספת לאותם סקטורים, הם נקראים ישירות מן הזיכרון במהירות רבה וגם חוסכים גישה נוספת לדיסק, התוכנית מיועדת רק לבעלי זיכרון מורחב/נוסף (666ת08א6/ 66626066 עעסוחסת) ודיסק קשית, טעינת התוכנית מזרזת מאוד יישומים הפועלים עם מספר רב של קבצים קטנים, כמו בסיסי נתונים. ספר הפקודות של 5 פסע = 157 מכנה הפקודה [3/ ][5120מדע ][1+5120מ1] 5צ5 טתסידיהת6=5דטקם 6 גודלו ההתחלתי של מטמון הדיסק (ב-א). הגדלים נעים בין 128 ל-8192, ברירת המחדל היא 256. 6צות הפקודה נחוצה רק בעבודה תחת 3.0 פששסשתג1 ומעלה, פקודה זו קובעת גודל מטמון דיסק מינימלי עבור תוכניות המקטינות את גודלו. / הקצה מקום בזיכרון המורחב (עַ:סוסת 6ַסַהַתַ08א6). ברירת המחדל היא בזיכרון הנוסף (עעסוחסות 5628606א6), דוגמות = הפקודה הבאה מתקינה את מנהל ההתקן לזיכרון הנוסף (עעסחסת 5620066א6) ומקצה בו מטמון דיסק של 512: 65 2 5 ש-607106=5281-601 התקנה זו היא המומלצת ביותר. שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 4 005 ומעלה. אין להשתמש בה יחד עם תוכניות 6806 אחרות. יש לאתחל את המחשב ללא מטמון דיסק בטרם מריצים תוכניות איחוי (דפרגמנטציה) לדיסק. 8 ₪ ספר הפקודות של 5 05ע =- ב [רשת ] מיון טקסט פקודת 502% היא פקודת פילטר הממיינת את הקלט המגיע אליה ומעבירה את הפלט הממוין להדפסה למסך, לקובץ, או להתקן אחר, הפקודה נכתבת בדרך כלל אחרי סימן המסנן (פילטר) / או לפני פקודות ההפניה < ו- >. מכנה הפקודה ניתן לכתוב את הפקודה בשתי צורות: [6גו1160][<] [מ1161 זן>]ן1ס+ / זנת/ ] 50 או: [21160₪06][<] [נסש+ / ז[ת/ ] 10 8ממסס] ₪/ מיין על-5י סדר אלפביתי הפוך. 1, התחל את המיון החל מהעמודה המצוינת בפרמטר (ברירת המחדל היא 1). מ21181 שם המסלול של הקובץ אותו רוצים למיין. 11600%ע שם קובץ הפלט לאחר המיון. במהתתסס הפקודה שאת התוצאה הממוינת שלה מעוניינים להציג. דוגמות = הפקודה הבאה מציגה על המסך את רשימת הקבצים בספריה התורנית, כשהיא ממוינת לפי סדר האלפבית: 06 | זג ספר הפקודות של 5 05ע ₪= 159 == הפקודה הבאה קולטת את הטקסט של קובץ 51161,800עח, ממיינת אותו לפי סדר אלפביתי מהטור השמאלי ופולטת אותו לקובץ 51162,600ע: דצ 00 1 116+ץ2> +:501 = הפקודה הבאה קולטת את הטקסט של קובץ 21161,306עח, ממיינת אותו לפי סדר האלפבית מהטור השמיני ופולטת אותו לקובץ %11862.806ע₪ (הפקודה שימושית למיון בטורים של טבלות): 1162,006+עת< 1161,000+ץ2> 8+/ +סם שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. = ניתן למיין קבצים בגודל של עד 64%. יב 5 נמ-בככ--<=--- ב שמת מה ממנטה עאס קכיעת המספר וגודל המחסניות פקודת 8220%5 מיועדת למשתמשים מתקדמים, היא מאפשרת לך לשנות את המספר וגודל המתסניות (5586%5) המוגדרות עבורך. 05% משתמש במחסניות לטיפול בפסיקות (59קטעת66ת1). מכנה הפקודה 5 =5א6ת מ מספר המחסניות, האפשרויות הן 0, או מספר בין 8 ל-64. ברירת המחדל היא 9. 0 ₪ ספר הפקודות של 5 05 5 גודל כל מתסנית בבתים, האפשרויות הן 0, או מספר בין 2 ל-512, ברירת המחדל היא 128. דוגמות = הפקודה הבאה מגדירה 8 מחסניות של 512% כל אחת: 12" שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 4 205 ומעלה. בדרך כלל מספיקה ברירת המחדל, אך אם מופיעה הודעה בנוסת: אס1+תסטס 5080% [8תע662ם1, או תס56צַ5 68, לש לנסות להגדיל את מספר המחסניות ואת גודלן. דאס יצירת כונן מדומה השתמש בפקודה 50552 כאשר ברצונך לדמות ספריה לכונן. פקודת 5089 יוצרת כונן מדומה המתפקד כספריה, על-ידי-כך מאפשרת לך פקודה זו לגשת לקבצים באמצעות הקדמת שם הכונן בלבד ולא דרך שם המסלול המלא של הספריה, אין לעשות בפקודה זו שימוש כללי, מאתר ופקודות אחדות (ראה בהמשך) אינן עובדות אתה, אסור ששם הכונן שתשתמש בו יהיה כונן הקיים כרגע בדיסק שלך, לפקודה 5085 שלוש צורות עיקריות: הצורה הראשונה מציגה את מצב הפקודה במערכת, כלומר את כל הכוננים המדומים המצויים כרגע במערכת, הצורה השנייה מבצעת דימוי של ספריה לכונן והצורה השלישית מבטלת את הדימוי. ספר הפקודות של 5 205 ₪= 161 מכנה הפקודה ['פמטפ אן: ססינטס5 065% 50857 או: 2/ 165% 5051 56 שם הכנן המדומה עבור הספריה המצוינת בפרמטר פסענוס5. 506 שם הספריה אליה יפנה 05, כאשר יצוין שם הכונן המדומה המופיע בפרמטר 0656. דוגמות הפקודה הבאה גורמת ל-05 להגדיר כונן מדומה ₪ שתוכנו הוא תוכן הספריה ע61עוז הנמצאת בכונן 0: צנע :ס :6 6פסגום הפקודה הבאה מבטלת את ההגדרה של כונן פ: 4 :6 51056 שים-לב הפקודה קיימת בגרסות 3.1 208 ומעלה. כאשר יהיו במערכת יותר מ-5 כוננים תצטרך להגדיר כוננים חדשים באמצעות הפקודה שץדתסיפת.1. אין להשתמש בפקודות הבאות על כונן שנוצר בפקודה צפפטפ: צ005א15ם, עאססאפנכ, אפכאמס, עטאסגם, אסנפפת פפטססמת, תסתהדא, מעפגת, צהאתסע, פצפ5, אפדסץ מתסלפסת. 2 ₪ ספר הפקודות של 5 05ע ו 5 ה כ | ב עאס אפיון של מקלדת מורחכת כמקלדת רגילה פקודה זו נועדה לשימוש עם תוכנות שאינן מכירות את המקלדת המורחבת, לאתר שתכתוב את שורת הפקודה בקובץ הקונפיגורציה, תשתמש המקלדת המורחבת בפונקציות של מקלדת רגילה. מכנה הפקודה 8/ =פמסיידוום שים-לב = הפקודה קיימת מגרסת 5 08פ. = אם השתמשת בפקודה זו וברצונך לטעון גם את הקובצ אשת עליך לעשות זאת עם המתג א/. - 4 5צם 0 ו 1 דאס העתקת קוכצי המערכת לדיסק פקודת 9צ8 מעתיקה את הקבצים החבויים של מערכת ההפעלה (18%₪8105.,008 | ו-184205,008 | ב-05כ-0ע ו-8צ10.5, 8 ב-05פ-5א) מדיסקט ה-205 לזיסק אחר. החל מגרסת 5 205 פקודה זו מעתיקה גם את קובץ מעבד הפקודות 0%ס6,פאתא 00 לדיסק המטרה, עד גרסת 3,3 205 היו הקבצים החבויים חייבים להיות כתובים ראשונים בספריית השורש ולכן קיבלת לפעמים הודעת שגיאה המדווחת, שאין מקום בדיסק. החל מגרסת 4 05כ מגבלה זו אינה קיימת עוד ולכן אין עוד צורך ספר הפקודות של 5 05 ₪ 163 לפרמט לפעמים את הדיסק מחדש, כאשר מעתיקים עליו גרסה מעודכנת של 05פ, מכנה הפקודה פצם % הכונן אליו יועתקו קובצי מערכת ההפעלה. דוגמות = הפקודה הבאה מעתיקה את הקבצים התבויים של המערכת ואת מעבד הפקודות מהכונן התורן לכונן 6: :₪ פצם שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. == הפקודה לא תפעל על כוננים לוגיים שהותקנו בפקודות אדסנ, 50857, או א5510. ב שר [רשת] קכיעה והצגה של השעה כמערכת השתמש בפקודת מאצע, כדי לשנות ולכוון מחדש את השעה של המערכת, עדכון השעה שימושי בעיקר למקרים בהם מעוניינים ששעת יצירת הקבצים או עדכונם תירשם יחד עם שמותיהם, או לצורך השתלת תאריך בקובצי הנתונים, הדבר חשוב לפעמים, כדי לדעת מי מהקבצים הוא הקובץ המעודכן יותר. במתשבים 4 ₪ ספר הפקודות של 5 05ע בהם אין שעון פנימי, מומלץ לעדכן את השעה והתאריך באופן ידני בכל פעם שטוענים את המערכת. מכנה הפקודה [פ|]11[אכא, 55: ומויב ] הנורדיי גת השעה במבנה של 24 שעות. תות מספר הדקות. 5 מספר השניות. אא מספר מאיות השנייה. [פ|ה] קבע את השעה בפורמט אמריקאי של ,א.ת ו-,8,פ. שים-לכ = הפקודה קיימת בגרסות 2 08 ומעלה. = אם אין לך שעון במערכת ואינך מעדכן את השעה, יתתיל מניין השעה משעה 00:00. ב 5 = | רשת ] הצגת מכנה הספריות פקודת עשתל מציגה את מבנה הספריות, ספריות המישנה והקבצים בדיסק, הפקודה שימושית במיוחד לחיפוש תת-ספריה מסוימת בתוך עץ הספריות בדיסק. בגרסות 3.3 05 ובקודמותיה הציגה הפקודה רק את מבנה הספריות בצורת ע. החל מגרסת 4 05כ ניתן לנווט בו ולבחור ממנו את הספריה הרצויה. ספר הפקודות של 5 058 ₪ 165 מכנה הפקודה 1ת/ ][ע/ ]:0] ממתע :4 הכונן ממנו יוצג עץ הספריות. / הצג את שמות המסלולים של הקבצים בספריות. ג/ הצג את עץ הספריות בתווי טקסט במקום בתווים גרפיים, השתמש באופציה זו, כאשר אין לך דף-קוד עם תווים גרפיים, או במקרה בו אתה מדפיס את העץ למדפסת שאינה גרפית. דוגמות הפקודה הבאה מציגה על המסך את תת-הספריות מהספריה התורנית ומטה: 6 הפקודה הבאה מציגה על המסך את כל הספריות בכונן, אפילו אינך נמצא בספריית השורש: 6206 הפקודה הבאה מעתיקה לקובץ 612.8606ץ₪ את עץ הספריות ורשימת הקבצים בכונן 6: + :ס 6:66 הפקודה קיימת בגרסות 2 505 ומעלה. 6 ₪ ספר הפקודות של 5 05ע הש שב ר] שא שר = = :] רשת ] הצגת קוכץ טקסט על המסך פקודת פפצע' מציגה את התוכן של קובץ טקסט (נ1ספם) על המסך, הפקודה שימושית לצורך עיון בקובצי אצווה ובכל קובץ טקסט הכתוב בפורמט 611פג. קובצי טקסט אינם מכילים תווי בקרה המשפיעים על תצוגת המסך ולכן הם מוצגים כרצף של נתונים. מכנה הפקודה 86ת116ץ2 מס צן 1886 שם הקובץ כולל שם הרחבה אותו ברצונך להציג, ניתן לציין כונן ומסלול. דוגמות = הפקודה הבאה מציגה על המסך את תוכנו של קובץ הטקסט צעת: 1+116,000ץ₪ 6כע> = הפקודה הבאה מדפיסה את תוכנו של קובץ הטקסט צע: מנק< 9116,800צת 6סע> שים-לב א הפקודה קיימת בגרסות 2 205 ומעלה. ספר הפקודות של 5 05 ₪ 167 לופר הרק 0 רש = אין להשתמש בפקודה זו עם סימני ההכללה (*, ?). = הפעלת פקודת מעצע על קובץ שאינו קובץ טקסט יכולה להציג על המסך סימנים .בלתי קריאים, יתר על כן, עלולה פעולה זו גם לנעול את המתשב. במקרה כזה, יש לאתחל (009פ) מתחדש את המחשב. טינז סאט לופר באה 1 צאט שחזור קכצים שנמחקו כפקודת .זט פקודת מש,זשפאט יכולה לשחזר קבצים שנמתקו באמצעות הפקודות עשפ ו-מ5גאע של 205, השחזור מתאפשר הודות לעובדה שהמחיקה מהדיטק היא לוגית ולא פיסית והיא מתבטאת בשינוי התו הראשון של שם הקוב. מכנה הפקודה [ייפ/ 08 ]ודד 1.181 / ][ק 1165 ] מיימ.זעסאט 211650066 שמות הקבצים לשחזור, ברירת המחדל היא כל הקבצים בספריה התורנית. 1/1517 / הצג את רשימת הקבצים הניתנים לשחצור. ,זזת/ שחזר את כל הקבצים האפשריים ללא בקשת אישור לכל קובץ בנפרד. השתמש ברשימת מעקב הקבצים המחוקים (אם היא קיימת). 58 שתור את הקבצים שנמחקו, אל תתייתס לרשימת מעקב הקבצים המחוקים, צפ/ שחזר רק את הקבצים מרשימת מעקב הקבצים המחוקים של הפקודה תסתהדוע. 8 א ספר הפקודות של 5 205 ₪ ררש ה ה שב דוגמות הפקודה הבאה משתזרת את כל הקבצים האפשריים בספריה התורנית. 6 הפקודה הבאה מציגה את רשימת הקבצים לשחזור ומשחזרת רק את הקבצים הנמצאים ברשימת מעקב הקבצים המחוקים. 6% 1156/ 1666סבתטט שים-לב הפקודה קיימת מגרסת 5 05פ. הפקודה אינה יודעת לשתזר ספריה מתוקה, כדי לשחזר את קובצי הספריה המחוקה, עליך לשתזר קודם את הספריה עצמה באמצעות עצגאתסעאט ורק בהמשך להשתמש ב-5'מפפאט לשחזורם של הקבצים, הדבר נכון רק לגבי תת-ספריות ראשונות של ספריית השורש ובתנאי שפקודת דא היתה פעילה בטרם מחיקת הספריה. שחזור קבצים שנמחקו אינו מובטת אף פעם, אולם תוכל להגדיל את סיכויי השתזור, אם תשתזר אותם מיד לאחר המחיקה ובטרם נכתב מידע נוסף לדיסק. פעולת השחזור תהיה קלה יותר, אם פקודת תסת1א שכנה בזיכרון ברגע המחיקה, ספר הפקודות של 5 058 ₪= 169 באיבי". >. 'האאסעאטס הפקצקקאקבאטשנראפות! אמט לאמ שחזור דיסק שנמחק כפקודת ד4]אחסע פקודת עגאתסעאט יכולה לשחזר דיסק או דיסקט שנמחקו באמצעות הפקודה ז'תאתּסע, או שנעשה ניסיון לתקנם באמצעות הפקודה תעטסס6פ, הפקודה מסוגלת לשתזר גם את טבלת המחיצות של הדיסק, אם שמרת אותה מראש באמצעות הפקודה אייתת2/ פסתהדו. מכנה הפקודה [נ/ ]₪ צ'האתסעאט או: [2/ ][דפעני/ ז][1/ ][ט/ ]:₪ ייתאתסעאט או: [,1/ ][אייתת2/ ]0 נ'תאתסעאט ₪ מציין את הכונן אותו מעוניינים לשתזר. 2 אשר שקובץ המידע שנכתב על-ידי הפקודה תסתחצוען מתאים למצב הדיסק. ט/ שתזר ללא שימוש ב-א0תתדא. 2/ הצג את רשימת הקבצים והספריות שנמצאו על-ידי +גאתסעאט, כאשר המתג מופיע בהמשך של אצתתפע/, תוצג טבלת המתיצות של הכונן התורן. צפפע/ בדוק כיצד תוכל הפקודה לשתזר את הדיסק. מתאים לשימוש במקרים בהם אינך מעוניין לשתזר באמצעות 12808 ע/ שלח את הפלט למדפסת ביציאה 1ייפ, 0 ₪ ספר הפקודות של 5 פסע אניתתע/ שתזר את טבלת המחיצות, בתנאי שקיים הקובץ בשם ‏ מדע,טגפאצתגת שנוצר באמצעות הפקודה אדדתתפ/ פסתאדו. דוגמות = הפקודה הבאה משתזרת את כונן ג בעזרת קובץ פסתאפדא (במידה שקיים): : 36מ:ס+תנטט = הפקודה הבאה מציגה את הקבצים והספריות שישותזרו בכונן ג ללא קובץ פסאהזא: 1 :8 3%ם:נס+תגו שים-לב הפקודה קיימת מגרסת 5 05, אם הפורמט נעשה באמצעות המתג ט/ אין אפשרות שתזור, לכן מומלץ שלא להשתמש במתג זה. = צתאתסעאט אינה יכולה לשחזר קבצים מפוצלים. במקרה הטוב, היא תוכל לשתזר את החלק הראשון של הקוב. ב ב | רשת ] הצגה של גרסת ה-05 פקודת תמט מציגה את מספר הגרסה של ה-205 במחשב. השתמש בפקודה אצו, אם אתה עובד במחשב זר וברצונך לזהות את גרסת 05 הטעונה בו. ספר הפקודות של 5 2058 ₪ 171 מכנה הפקודה שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 008 ומעלה. - - [ שש אבי ] | | רשת ] כדיקה לתקינות הכתיכה לדיטק כאשר מופעלת פקודת צשדצפמט, היא גורמת לבדיקת התקינות של כל פעולת כתיבה הנעשית לדיסק (למשל, שהכתיבה אינה נעשית על סקטור פגום), פעולה זו שימושית מאוד, אך היא מאיטה את קצב הכתיבה, השתמש בפקודה א0 צעצהמט רק, כאשר חשוב מאוד לוודא את תקינות המידע הנכתב, לדוגמה בזמן פעולת עטאסתם. מכנה הפקודה [שעס]|אס] צעדתעט אס הפעל את הפקודה. עס הפסק את הפקודה, זוהי ברירת המחדל. הקשת הפקודה ללא פרמטר תציג את המצב הנוכתי שלה. 2 ₪ ספר הפקודות של 5 פסע שים-לב = הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. - -- צר בבר .] ]| [רשת ] הצגת תווית הדיטק הפקודה 70 מציגה את תווית הדיסק (שנקבעה בפקודה נעפתת) ומספרו הסידורי של הדיסק (אם הוא קיים). מכנה הפקודה 1 :]סט 4 הכונן בו נמצא הדיסק, אם זהו הכונן התורן, אין צורך לציינו בפקודה. שים-לב == הפקודה קיימת בגרסות 2 05 ומעלה. = מספר סידורי ניתן לדיסק רק מגרסה 4 05 ומעלה., צפססא = בש שק ל ג] [רשת] העתקת קכצים כצורה משוכללת פקודת צפססא היא גרסה מעודכנת ומשוכללת של פקודת צפסס, במו פקודת צפסס, היא מבצעת העתקה של קבצים, אך בצורה יעילה יותר, במקום לקרוא ולכתוב את הקבצים בזה אחר ספר הפקודות של 5 5סע ₪= 173 ב 0-ו ה זה, קוראת פקודת צ009א את הקבצים למאגר הציכרון הפנוי של המחשב ואחר-כך כותבת אותם בבת-אחת, כמו כן, מאפשרת הפקודה גם העתקת ספריות ותת-ספריות ואם הן אינן קיימות, היא יוצרת אותן בעצמה. עדיף להשתמש בפקודת צ602סא (לעומת צ009) להעתקה של מספר קבצים. קיימים מספר מתגים אותם ניתן גם-כן לשלב בפקודה, ביניהם מתג המאפשר אופציות גיבוי. מכנה הפקודה [עע-00-ממ:ס/ ][1[]211652602 21165060] צפסא< [א/ זנע/ ז[5/ זנע/ זנ זנט/ זנת/ ] ב ככ שמות הקבצים כולל כונן ומסלול אותם ברצונך להעתיק. ניתן להשתמש בתווי הכללה, 2 שמות הקבצים, כולל כונן ומסלול אליהם יש להעתיק. ניתן להשתמש בתווי הכללה. ג/ העתק רק קובצי ארכיב (קבצים שטרם גובו). עע-תת-00:ס/ העתק רק קבצים שנוצרו או עודכנו בתאריך המצוין או מאוחר יותר, מבנה התאריך תלוי בקוד המדינה הפעיל (במקרה זה הקוד העברי). ₪/ בנה ספריות מישנה מתאימות בכונן ובמסלול המצוין בפרמטר 2116526062 לפני העתקת הקבצים (אפילו אין קבצים להעתקה). %/ העתק קובצי ארכיב ובטל את סימן הארכיב בקובצי המקור (מתג זה משמש לגיבוי). פ/ בקש אישור לפני ביצוע ההעתקה של כל קובץ. 4 ספר הפקודות של 5 205 דוגמות שים-לב 5] העתק גם את כל הקבצים מספריות המישנה המצויות בספריה המצוינת בפרמטר 2116506061, הפקודה תבנה את הספריות המתאימות ב-211652662. ץ/ הפעל את פקודת צעדתמט בזמן ביצוע פקודת צ602א, א/ בקש להכניס את הדיסקט המתאים לפני ביצוע הפקודה. הפקודה הבאה מעתיקה את כל הקבצים מכונן 3 לספריה שג עו בכונן 0: -צנסענ :ס :3 עקססת פקודה זו עדיפה על-פני פקודת 5 00. הפקודה הבאה מעתיקה את הקבצים של ספריית :61עח ואת תת-ספריותיה אל כונן 8 ויוצרת מבנה ספריות זהה בהעתק: 5 :ה :01ענ עססטסא הפקודה הבאה מגבה את הקבצים שהשתנו או התווספו מאז הגיבוי האחרון מספריית מִג6עת ואת תת-ספריותיה אל כונן ג ומכטלת את סימן הארכיב, הפקודה יוצרת מבנה ספריות זהה בהעתק: ם/ 5/ :ה צנהעג צסססא הפקודה קיימת בגרסות 3.2 005 ומעלה. הפקודה צ09סא לא תעתיק את הקבצים התבויים של מערכת ההפעלה. הפקודה לא תכתוב על קובצי קריאה בלבד (ץ1מס-2086) הקיימים כבר בספריית המטרה, ספר הפקודות של 5 5סע ₪= 175 נספח א: התקנת 5 ₪05 בטרם תתקין את התוכנה לדיסק, בדוק את הדברים הבאים: 1 שקיימת במתשב שלך גרסת 205 מעל 2.11. 2 שיש לך זיכרון מינימלי של 512%. 3. שבדיסק שלך לפתות 2,8%8 פנויים. לפני ההתקנה בצע את הפעולות הבאות: 1. גבה את הדיסק לכל מקרה של צרה. 2. הסר מהמחשב כל תוכנות שוכנות זיכרון. התקנת 5 05 היא פעולה פשוטה מאוד ואינה דורשת פירמוט הדיסק, או כל פעולה העלולה להיות הרסנית למידע. התקנת 5 205 לדיסק נעשית בפקודה פטעפפית מדיסקט מספר 1, ההתקנה לדיסקטים נעשית בפקודה ש/ פטעשפ :ה. משלב זה ואילך, פעל לפי ההוראות המוצגות על המסך. במהלך ההתקנה תתבקש להכניס שני דיסקטים בעלי השמות: 1 פאזאט ו-1211/2פא1אט עליהם *ועתקו חלק מנתוני המחשב וזאת למקרה שתרצה להתחרט ולתזור לגרסת 08 הישנה, חלק אחר מן ה-205 הישן שלך יישמר בספריה בשם 8 אותה תוכל למחוק לאחר שתוודא שההתקנה הצליתה. אם החלטת לתזור לגרסת 5 הישנה, הכנס את דיסקט 1 ינאט לכונן ג ואתחל את המתשב, משלב זה פעל לפי ההוראות המוצגות על המסך. בסיום ההתקנה, הכן לך דיסקט אתחול למקרה שלא תוכל לאתחל מן הדיסק: הכנס דיסקט מפורמט לכונן ג, עבור לכונן ₪ והקש: ית פצם שמור את הדיסקט במקום בטות לעת צרה. 6 ₪ ספר הפקודות של 5 פסע הרה הפ הרה הרה שנד הלקונת של 5 פס נטפח כ: חידושים כגרסת 5 05 בגרסת 5 205 שלושה תידושים עיקריים: 1 הכללתן של מספר תוכניות שירות חדשות בתוכה, 2. ידידותיות רבה יותר למשתמש. 3 ניהול משופר יותר של הזיכרון, המאפשר עד א622 פנויים ליישומים. פקודות חדשות כ-5 08 זע - שומר מידע לצורך שחזור תוכנית זו נלקחה מתוכנת 26-20015 ונרכשה על-ידי מיקרוסופט יתד עם שתי התוכניות הבאות לצורך שילובן בגרסת 5 05. תוכנית זו שומרת מידע חשוב בדיסק העשוי לעזור בשתזור דיסק שפורמט בשגגה, או קובץ שנמחק. התוכניות ע'האתספאט ו-₪25פפאט נעזרות בה לצורך שחזור המידע. ₪ טפאט - שחזור קוכץ לאחר מחיקה הפקודה מבטלת מחיקה של קובץ, פקודה זו קיימת במרבית תוכנות המסגרת והוכנטה בפעם הראשונה לתבילה של 05, אם תקיש מעתה: (שם קובץ> מי'מ,זמפאט יוצג הקובץ שנמחק מחדש ברשימת הקבצים שעל המסך. דבאת סעאט - שחזור דיסק לאחר פורמט התוכנית משחזרת, במידת האפשר, דיסק שעבר פורמט. התוכנית נעזרת בתוכנית תּסתת1א, אשר שומרת מידע על הדיסק. סיכויי ההצלחה גדלים, כאשר השחזור נעשה מייד לאתר הפירמוט וכאשר מצויה רשומת 13808 עדכנית בדיסק. כדי להריץ את הפקודה הקש: :כ נגאתסעאט כאשר ספ הוא שם הכונן. סש - עורך טקסטים לגרסת 5 005 התווסף עורך טקסטים (681602), העורך הקודם, א1עפא, היה עורך שורות בעל יכולת מוגבלת מאוד ומעטים בלבד השתמשו בו, רוב המשתמשים נעזרו לצורך זה ספר הפקודות של 5 2058 = 177 בעורכים חיצוניים,. מעתה, אם אין לך דרישות עריכה מיוחדות ואתה מסתפק בפעולות הבסיסיות, כגון הזזה והעתקה של קטעים, חיפוש והחלפה של מחרווות וכו', אין לך צורך להשתמש בעורך תיצוני, העורך אינו מוגבל בגודל הקובץ לעריכה, אלא במידת הזיכרון הפנוי במחשב, כדי להריץ את העורך הקש: 680% 11+> צידסט כאשר <816מ116?> הוא שם קובץ הטקסט לעריכה, הקשה על 1 מתוך התוכנית תציג לך מסכי עגרה להמשך העבודה. צש אסכ - צורך שורת הפקודה כאשר הקשת פקודה שגויה ורצית לתקן אותה, היית מוגבל עד כה ביכולת העריכה של שורת הפקודה הקודמת וברוב המקרים היית מקיש את הפקודה מחדש, בגרסת 5 205 אינך מוגבל עוד בעריכה ותוכל לתקן כל פקודה, כמו שאתה מתקן טקסט בכל עורך רגיל, לצורך זה יהיה עליך לטעון תוכנית חיצונית חדשה בשם צטאפסכ., התוכנית שוכנת זיכרון ותופסת בו 3% בלבד, כאשר היא נטענת בברירת המחדל שלה, תוכנית זו מאפשרת שלוש פעולות יעילות נוספות כמפורט להלן: 1 אפשרות להקיש מספר פקודות באו אתר זו באותה שורה (עם סימן מפריד מתאים). 2. דפדוף בפקודות הקודמות ("היסטוריה") ואפשרויות שונות להגיע לפקודה המבוקשת, לערוך ולהריץ אותה, 3 יצירת מקרו, שהוא רצף של פקודות השמורות תחת שם מסוים בזיכרון הניתנות להפעלה יחד באמצעות הקשת השם בלבד. ידידותיות למשתמש בגרסת 5 05כ שופר לאין ערוך ממשק המשתמש והוכנסו בו אלמנטים רבים המקובלים היום במרבית התוכנות המסתריות. קזח --מסכי עזרה אם שכחת את תתביר הפקודה, תוכל להציגו למסך באמצעות הקשת שם הפקודה בתוספת לוכסן וסימן שאלה, לדוגמה: הקשת ?/ אד תציג מסך עגרה על הפקודה 8דס, אם תקיש פ,זפא, תוצג למסך רשימת כל פקודות 05 בלוויית תיאור קצר שלהן. 8 ₪ ספר הפקודות של 5 05ע 1 - תוכנית מסגרת גרפית תוכנית המסגרת (0552611כ) היתה קיימת כבר בגרסה 4, אולם היא היתה עדיין דלה בביצועיה לעומת המסגרת החדשה. באמצעות תוכנית המסגרת המשופרת תוכל לנהל עתה את הקבצים בדיסק בקלות רבה, על-ידי בחירה בין אופציות מתפריטים (גם באמצעות עכבר), הצגת רשימת הקבצים בכמה ספריות בעת ובעונה אחת, ביצוע פעולות העתקה והעברה בין ספריות, הרצת תוכניות ויישומים ועוד, ממשק המסגרת דומה לוה של תוכנת ₪5ססאעא ומקל על המעבר מתוכנה לתוכנה. שיפורים נוספים = גרסת 5 205 מאפשרת הרצת מספר יישומים בשיטה הידועה בשם החלפת משימות (שתנסקהטפ 585%). בהתלפת משימות עובר המחשב ממשימה אחת לאחרת בהקשת מקש, מבלי לצאת ממנה, יש לציין, שאין שתי המשימות רצות בו-זמנית, כמו בתוכנות של ריבוי משימות (161טת מ685%1), פעולה זו נעשית מתוך תוכנית המסגרת בלבד. = נוספה אופציית פורמט חדשה עבור דיסקטים משומשים., זהו פורמט מהיר המתבצע באמצעות הפקודה 0/ צתאתסע במהירות הגדולה פי חמישה מאשר בפורמט רגיל. = בגרסת 5 05כ ניתן להגדיר עד 268 של מתיצות ואין צורך לטעון את התוכנית מתּת58, כשהמתיצה גדולה מ-32%8. = פעולת תיפוש הקבצים הפועלת מתוך תוכנית המסגרת מחפשת בכל תת-הספריות. = פקודת דכ הורתבה והיא מאפשרת מעתה מיונים שונים של התצוגה למסך: לפי שם קובץ, לפי שם הרחבה, לפי תאריך ולפי גודל, ניתן למיין גם, במהופך וניתן גם להציג קבצים חבויים וקובצי מערכת. על המסך מוצג לא רק הנפת הפנוי בדיסק, אלא גם הנפת הכולל של הקבצים בספריה. = לתוכניתנים תשוב לדעת שגרסת 088510 משופרת מחליפה את התוכנית 68-2510 הישנה, התוכנית כוללת מערכת עארה רגישה לטקסט והיא מותאמת לעבודה בעכבר. = גרסת 5 205 תומכת בכונני דיסקטים חדשים בנפת של מא . = תוכנית התקנה (פטע55) פשוטה וידידותית ביותר. היא מבצעת את כל ההתקנה באופן אוטומטי ומאפשרת לך אפילו להתתרט בסיומה ולהחזיר את גרסת ה-05 הקודמת. ספר הפקודות של 5 05 = 179 נטפח גב: התמיכה כעכרית 6נסככן5 16010 05כ-פ 1 %עסקקטפ אסעכמ6א 5-05 היא התמיכה בעברית למערכת ההפעלה 05כ-₪5 בכל הגרסות מ-3.3 ומעלה. התמיכה בעברית דרושה להפעלת מספר תוכנות ידועות, כגון: 6תסטא, ‏ 14 52ג82, הַַתסחת, ‏ 1-2-3 פגססם1 8 185, אעסשסתתהּעע ועוד. יתרונותיה של התמיכה בעברית למשתמש הם: = מערכת תפריטים עברית נותה לניהול הדיסק הקשית. מערכת זו חוסכת ממך את הצורך לזכור את מבנה הפקודה ועליך לבתור בה מתוך תפריט כתוב בעברית. = מערכת של חלונות עזרה בעברית שנועדה לסייע לך בכל בעיה הקשורה בהפעלת המערכת באמצעות התפריטים. = מערכת התפריטים מופעלת באמצעות המקלדת, כמו גם באמצעות עכבר 050%%6ת16א, או תואם לו. = יישומים מסוימים שנכתבו באנגלית יכולים לרוץ באופן חופשי בעברית. = המערכת מאפשרת מעבר קל (באמצעות הקשה על זוג מקשים בלבד) ממצב עבודה עברי למצב אנגלי ולהיפך. א התמיכה הפעילה בעברית פועלת כתוכנית שוכנת ציכרון התופסת בין א28 ל-א35, תלוי בסוג המסך. ניתן תמיד להדליק, או לכבות את התמיכה מבלי לאתחל את המחשב מחדש. = ניתן להריץ את התמיכה בעברית בכל מחשב אישי המריא גרסת 005 מעל 3.3 המצויד בדיסק קשיח. את התמיכה בעברית מתקינים במחשב לאחר ה-05. התמיכה בעברית מוגנת מפני העתקה באמצעות מחבר ("פלג") המתחבר ליציאת המדפסת המקבילית הראשונה בגב + המחשב (221), כבל המדפסת מתחבר אל המחבר ולכן אין בו כדי להפריע בצורה כלשהי לפעולה התקינה של המחשב. ערכת התמיכה בעברית כוללת: 2 דיסקטים 360%, או דיסקט אחד 720%. מדריך למשתמש הכתוב עברית ואנגלית. מחבר להגנה מפני העתקה. 0 ₪ ספר הפקודות של 5 205 7 78 רפ שש הרוי הה שת .שש שרי לבונ נספח ד: ניהול הזיכרון מעל 640% כ-5 05 בגרסת 5 205 חל שיפור משמעותי בדרך בה 005 מנהל את הזיכרון. כתוצאה מכך הוא צורך פחות זיכרון בסיסי ומשאיר כמות זיכרון גדולה יותר ליישומים. אתד מזוללי הזיכרון הגדולים הוא מעבד הפקודות 0 את אס של 05 עצמו, עד לגרסת 5 05 הוא היה נטען לזיכרון הבסיסי בלבד וכתוצאה מכך השאיר כמות קטנה יותר של זציכרון ליישומים. בגרסת 4 205 לדוגמה, נשארו 565% בלבד ליישומים. בגרסת 5 505 נעשה צעד חשוב קדימה באמצעות פינוי כמות זיכרון גדולה יותר ליישומים על-ידי כך שמעבד הפקודות א60.פאגאאסס *כול לטעון את עצמו לזיכרון העליון וכתוצאה מכך נותרים ליישומים 622%. כדי שתוכל לנצל את יכולתו המשופרת של 5 05כ, יהיה עליך להשתמש במספר פקודות חדשות שטרם היכרת ולכתוב אותן בעצמך בקובצי האתחול 5 ו- ייתם סמאפסטת. 5 205 אמנם מתקין עצמו באופן אוטומטי במחשב במטרה לפטור אותך מלעשות זאת בעצמך, אולם בפועל הוא מבצע בעצמו את כל ההתקנה, מלבד ההתעסקות בבעיות סבוכות אחדות, אותן הוא משאיר לך לעשות בעצמך. סוגי הזיכרון להלן סוגי הזיכרון הקיימים במתשב שלך (ראה איור): זיכרון כסיסי ציכרון בסיסי, או זיכרון קונבנציונלי הוא הזיכרון הקיים בכל המחשבים ממחשבי 8088 (עא) ומעלה וכל היישומים מנצלים אותו באופן רגיל. גודלו של הזיכרון הבסיסי תלוי בכמות רכיבי הויכרון הנמצאים במחשב ובכל מקרה, הוא אינו יכול לעלות מעל 640%. זיכרון נוסף זיכרון נוסף (ץעסתסת 86606ם66א6) קיים רק במתשבי 286 ומעלה בעלי רכיבי זיכרון של 8א18 ומעלה, ומאפשר ניצול כתובות זיכרון שנמצאות מעל 1%8. כדי לנצל אותו זקוקים למנהל התקן מיוחד. 5 205 מספק מנהל התקן לזיכרון הנוסף ספר הפקודות של 5 205 ₪ 181 בשם 5צ5.א₪א₪1 הנטען בקונ הקונפיגורציה. בהמשך נראה כיצד מנצל 5 05 את הזיכרון האגה בהטענת 008 פאהאאסס אליו, יש לציין, שניהול הזיכרון הוא דינמי, כלומר אם הוקצה זיכרון לתוכנית מסוימת ולא נעשה בו שימוש, הוא יועבר לתוכנית אחרת המבקשת הקצאת זיכרון. זיכהון. נוסף זיכרון נוסף 5 בזיכרו ל יישומים 0( | וי תיאור סכימטי של הזיכרון. למעלה - מחשב 386; למטה - 286. משמאל - 3.3 505: מימין - 5 005. יי זיכרון נוסף יישומים יי שו ו 8 הרוח ארח וי כ רגי לי 3 005 (כ-656) 12 חא ספר הפקודות של 5 05 זיכרון מורחב זיכרון מורחב (עעסחסת 666ם082א6) פועל על פי מיפרט 4 5אם., ניתן לנצל אותו בכל מתשב, החל ממחשבי 8088. זיכרון אה דורש כרטיס הרחבת זיכרון ומנהל התקן תואם לו, 05כ אינו ניגש לזיכרון וה במישרין, אלא מעביר מקטעים של 16% אל אזור אחר בזיכרון הנקרא האש (ראה בהמשך) וקורא אותם משם. זיכרון מורתב מוכר על-*די יישומים רבים, אולם 05 אינו מספק מנהל התקן לזיכרון נוסף, מאתר וכל כרטיס זיכרון מורחב מסופק עם מנהל ההתקן שלו, ב-5 05 קיים מנהל התקן שעושה אמולציה של זיכרון נוסף לזיכרון מורחב, מנהל התקן זה מיועד רק למתשבי 386 ומעלה ונקרא בשם מאם,386אאם, אין להשתמש בו בו-זמנית עם מנהל התקן אחר לזּיכרון מורתב. אזור הזיכרון הגכוה (18אש) במרבית המחשבים קיים אזור זיכרון הממוקם מייד מעל ה-640% ונקרא אזור הזיכרון הגבוה גאט (עעסתסא מסססט 8), זיכרון אה משמש לטיפול בחומרת המתשב (במסך למשל) והוא בדרך כלל אינו מנוצל במלואו, הניצול שלו אינו רציף ומשאיר חללים הנקראים בלוקים של זיכרון גבוה פאט (עפססט 8 עשסעסת16), קיימות תוכנות המסוגלות לנצל מידע הכתוב בבלוקים אלה. במתשבי 386 ומעלה ניתן להעתיק לבלוקים אלה את מנהלי ההתקנים והתוכניות שוכנות הזיכרון (1589) אשר באמצעות מנהל ההתקן ₪א8386,8א₪ מסוגל 05 להשתמש בהם, מתשבי 286 ומטה אינם יכולים לנצל את ה-גאש. אזור הזיכרון העליון (18א1) אזור הויכרון העליון גאה (268 עמסתסא מ016) הוא כינוי ל-64% הראשונים של הזיכרון המורחב (קיים במחשבי 286 ומעלה). בגרסת 5 05 ניתן לטעון תלק ממעבד הפקודות 0%סס.פאת אא 00 לזיכרון העליון, קיימות גם מספר תוכניות היכולות לטעון עצמן לאזור זה. ספר הפקודות של 5 05ם ₪= 183 ניהול הזיכרון כמחשכי 286 אם ברשותך מחשב מסוג 286, ודא תתילה שקיימים בו רכיבי ויכרון מעל 640%. רצוי שיהיו לך לפחות מא1 של ויכרון. במצב תומרה זה תוכל להרווית עד 64% של זיכרון בסיסי, על-ידי כך שתטען את ה-א60,פאהאא0סס לאזור הזיכרון העליון. לשם כך, בתתילת קובץ הקונפיגורציה 5צ10,9עא00 הוסף את שתי השורות הבאות: 1. 5צ5 אמאד=אסדטטת 2. 05-10 השורה הראשונה טוענת את מנהל ההתקן של הזיכרון הנוסף והשורה השנייה טוענת את ה-א600.סאגאא0ס ל-64% הראשונים של הזיכרון הנוסף הנקראים זיכרון עליון (גאא). באופן מעשי מרוויחים מעט פחות, מאחר ש-05 משאיר כ-18% בויכרון הבסיסי וטוען רק את השאר (כ-א45) לזיכרון העליון. באופן אה יישארו לך רק כ-א622 פנויים ליישומים., אם תוסיף עתה את פקודת ה-פתמעעטם, תיטען אף היא לזיכרון העליון ובכך תרווית זיכרון בסיסי נוסף. בהנחה שאתה טוען 30 מאגרים (פתמעעטם), הרוות שלך הוא כ-א16 נוספים של זיכרון בסיסי. בואת תמו אפשרויות הגדלת הזיכרון הבסיסי של בעלי מחשבי 286, האפשרות הנוספת להגדלה של הזיכרון הבסיסי שמורה למחשבי 386 ומעלה בלבד (ראה בהמשך). ניהו? הזיכרון כמחשכי 386 ומעלה אם ברשותך מחשב מסוג 386 ומעלה, ודא תתילה שקיימים בו רכיבי איכרון מעל א640%. רצוי שיהיו לך לפחות 188 של זיכרון. את הזיכרון העליון תנצל לטעינת מעבד הפקודות בדיוק כמו שתואר עבור מחשבי 286. היתרון של מתשבי 386 ומעלה ביכולתם לנצל גם את אזור הזיכרון הגבוה (מאט), או ליתר דיוק, את הבלוקים הריקים של אוור הזיכרון הגבוה (פּאט) לטעינת מנהלי התקנים ותוכניות שוכנות ויכרון (258), כדי לנצל את אזור הזיכרון הגבוה, יש לטעון בהמשך לפקודות הנ"ל את מנהל ההתקן לזיכרון המורחב מאש,386 אא ולאחריו להוסיף את הפקודה שתטען את 05 ל-פאט. 4 ₪ ספר הפקודות של 5 205 כדי לבצע ואת כתוב שתי שורות נוספות ב-5צ16.5עא00: 3 פאמסא מאם,386אאת-102טמפ 4. מאט-05 הפרמטר פאמסא בשורה 3 מונע זיכרון מורחב (8668א6 צעסתסת) ויוצר זיכרון נוסף (צמסתסת 666ת56א6) בגודל המקסימלי האפשרי, זהו המצב המומלץ כרגיל. אולם, אם ברשותך יישום המחייב זיכרון נוסף, התלף את הפרמטר פאפסא בפרמטר אתת ואז יקטן הזיכרון הגבוה הפנוי לטעינת ההתקנים באותם א64 שגוול הזיכרון הנוסף. במקרה זה שורה 3 תיכתב באופן הבא: 3 תת מאם, 386אאמ=מסדטעפ ניתן לעשות שינוי קטן מורחב בפקודות: את שורות 2 ו-4 ניתן לאחד לפקודה אחת משותפת כך, ששורה 2 תיכתב עתה באופן הבא: 2 מאט,10ע-05ע לאתחר שטענת את מנהל ההתקן 8א386.8אאפ, תוכל להשתמש בשתי פקודות נוספות: אסדוּמסדַטמס, כדי לטעון את מנהלי ההתקנים לזיכרון הגבוה ו-א68ד0858ע, כדי לטעון תוכניות שוכנות זיכרון (259) לזיכרון הגבוה, לדוגמה, כדי לטעון את מנהל ההתקן של דיסק-גיכרון מטדתסאתת לזיכרון הגבוה, כתוב את הפקודה הבאה בקובצ ה-58צ16,8עא00: 5. 5צ5.מטדתסאתת :3103=0סנטעס שים-לב, שלא כל מנהלי ההתקנים יפעלו בזיכרון הגבוה, אם בשל דרישתם לכמות זיכרון גדולה יותר, או מאחר שאינם תואמים לו. בכל מקרה, אל תנסה לטעון לשם את מנהלי ההתקנים 386 אאש ו-אפאדט. עתה תוכל להריץ תוכניות שוכנות זיכרון מתוך הקובץ עיתם,ספאפסנטג (או משורת הפקודה). לשם כך השתמש בפקודה 02₪1011ע, לדוגמה, הפקודה הבאה טוענת את תוכנית המקרו של 08פ לזיכרון הגבוה: ספר הפקודות של 5 505 ₪= 185 0% צעאפסס: סז סתס שים-לב שפקודה זו אינה נכתבת בקובץ ה-5צ16,5עא60. סדר טעינת מנהלי ההתקנים ניצול יעיל של הזיכרון, כמו גם תפקוד נכון של ההתקנים, יתקיים רק אם הם ייטענו בסדר הנכון. הדברים מתייחסים לטעינה | באמצעות הפקודה שסבטעע או באמצעות יו 1 טען תחילה את מנהל ההתקן לתמיכה בזיכרון הנוסף 5 אמאה 2. אם ברשותך זיכרון מורחב, טען את מנהל ההתקן שלו. 3 טען את מנהלי ההתקנים המשתמשים בזיכרון הנוסף. 4. במחשבי 386 ללא מנהל התקן אחר לזיכרון המורחב, טען את מנהל ההתקן של 05כ לזיכרון המורחב מא 386 אאם, 5. טען את מנהלי ההתקנים המשתמשים בזיכרון המורחב. 6. טען את מנהלי ההתקנים והתוכניות שוכנות הזיכרון הנטענים לזיכרון הגבוה בעזרת הפקודות 68₪זאמסדטפם ו-028108₪ לפי סדר הגודל (במידת האפשר): נסה תחילה את הגדולות ולבסוף את הקטנות, או נסה מספר אפשרויות של טעינה, עד שתגיע לניצול האופטימלי של הזיכרון. נסה זאת בעצמך 5 מעניק לך את כל העזרה הדרושה להתנסות בתהליך ההתקנה בעצמך. הפקודה אפא הקיימת למעשה כבר מגרסת 4 05, היא כלי יעיל ונוח לבדיקת מצב הזיכרון. כל שעליך לעשות הוא לאתחל את המחשב כל פעם בקונפיגורציה אחרת ולבדוק את מצב הזיכרון בפקודת אפא, אם תקיש את הפקודה ללא כל פרמטר, תקבל רק את מצב הזיכרון ללא כל פירוט של רשימת התוכניות הטעונות. בתוספת הפרמטר 6/ תקבל את רשימת התוכניות ואת כמות הזיכרון הנצרכת על-ידן. 6 ₪ ספר הפקודות של 5 205 נספח ה: מילון מונחים אנגלי-עכרי 2 : יי זמן גישה לדיסק 618 800085 יישום וה8עפָסנס ם1108%10ססב3ּ תו אפיון 266 86610066 גיבוי 7ו80%ס זיכרון בסיסי עשסוזסוז 8886 קובץ אצווה 5116 מס6ס סיבית 1% אתחול %ססש רשומת אתחול 60026ע 00% מאגר (זיכרון) ש226גוס בית 66צכ תו 08280662 יחידת הקצאה 01058662 תצורה ת51028%10ת60 שרשור ת8%10ת08%0ת00 העתקה עַסְסס יחידת עיבוד מרכצית 020 כונן תור( 62106 %מסעעטס ספריה תורנית צע01266%0 %מסעענגוס נתונים 68%8 מסד נתונים 2886 68%8 איחוי ת662:8002%8%10 ברירת מתדל 1%6ג66%81 מחיקה 661668 מנהל התקן ע62ש821 660106 התקן 660106 תיבת דו-שית אסס 618108 רשימת קבצים צ61:60602% ספריה 61260602 דיסקט 815%66%66 מטמון דיסק 6ם080 615% תצוגה צ615018 דיסק 615% הצגה 615018 כונן 62106 ספר הפקודות של 5 205 ₪= 187 ובו ו . מק ג ו עורך עס661% סביבת עבודה %תפתתסע1טתס חריץ הרחבה 510% מס1פמהקאס %יכרון מורחב עַעסחסת 6086066 מקלדת מורחבת 620826א 60606א6 ציכרון נוסף ץצסתסת 665620666 שם הרחבה שחת ת0ג%ת%6א6 טבלת הקצאה לקבצים תע קובץ 1116 מאפיין קובץ 8662166 1116 מסנן ע11166 פורמט 8%ע0ס+ בקר דיסק ע0116ע6תסס 615% סנאת מסך עזרה מ50266 61 הקסהדצימלי 86601081א6ת זיכרון עליון (מ4%) 8:68 עעסחסת תש1ת אתתול חם 00% 0% מקש חם צ6א 6סת קלט 6גוסם1 הכנסה 1562%6 התקנה 1086811 פסיקה %6קגו%62ת1 מקלדת 6ע08סצ%6 תווית 18061 לולאה 1000 מקרו סשסהח ציכרון עצמסתסת תפריט גומסת העברה סטסת ריבוי משימות 6ת161%85%1גות ו פלט 6>טוססגוס ספריית הורה צע61260%60 >%מסעה פרמטר מַסססתבעה טבלת מחיצות 58016 מ0ס%161ע8ש החניה צַת1אעהס יציאה מקבילית %מסס 8281161 מחיצה ת0ס61%1ע 8 ₪ ספר הפקודות של 5 5סם מסלול חיפוש ם8% שם מסלול סוז8מ סה הובלה פַת1סג סימן מנתה %6קחסצם דיסק ויכרון 615% חפל ציכרון לגישה אקראית אתה ראש קריאה/ כתיכה 2680 166ע₪/ 1086 שיקום ע600%8ע2 הפניה ת0061760%10- החלפה 601806 שחזור 686026 זיכרון לקריאה בלבד אס ספריית שורש 61200602 פססע שורה טסץע יציאה טורית %עס 507181 מדפטת טורית ע66מ1ע 567181 התקנה קגו565 תוכנית מסגרת וז8משסנכ 5611 מקור 6סעגוס50 מנהל תור הדפסה 500162 תת-ספריה צע8126060- סגום מתג ת5₪1%60 תחביר פקודה א%8מצ5 דיסק מערכת 615% 515668 יעד 682066 הסבת משימות שַת1קַק58 %895% מסילה 686% מבנה עץ של ספריות צע8126060 66עטוססגוע6ם 2066> תוכנית שוכנת זיכרון 58 הקשה סַתגסצעס זיכרון גבוה (אט) 8 עמסחתסת עססקט בלוסי זיכרון גבוה (ה08) 106%5 עעסתחסת עסססט תוכנית שירות 611167 משתנה 18016עבש כונן מדומה 6ש621 1[ה8גוסצגש תווית כרך 18061 6חט1סט תו הכללה שַסססבּמ8ת0 0826 118 ספר הפקודות של 5 05 = 189 נספח ו: פקודות 05 וחלוקתן לטוגים פקודות פנימיות אגעתם - הרחבת בדיקת הקשה על 1-60ע652............ 29 פסאס - הצגה ושינוי דף-קוד. . ו 30606 (פס) 618 - שינוי הספריה התורנית שש 5 - מחיקת מסך ..... 0 ו 00% - (העתקת קבצים 46% 6:95 )4 %:5:+ק .1442 22 צעעס - שינוי התקני הקלט/ פלט הסטנדרטיים .......... 47 מעיתפ - קביעה והצגה של תאריך המערכת ............5 48 עפפ - מחיקת קבצים מהדיסק........ 3 5 אדפ - הצגת רשימת קבצים וספריות ...........112.212 55 0 - שליטה על הצגת הודעות על המסך..........710202 ₪ - מתיקת קבצים מהדיסק - יי עדאע - יציאה מ-0084,פאתא8002.1.222.............00% סע - מנהל את המחיצות בדיסק ...........0522..24 87 8 - טעינת תוכניות 158 לזיכרון הגבוה....... 114 (פא) 1פאא - יצירת תת-ספריה.................0 118 התע - חיפוש קובצי הפעלה בספריות ............... 129 לפאסתע - שינוי צורתו של הסימן המנתה............. 135 (אעת) פאתאעת - שינוי שם קוב................22 142 (כת) תנסאת - מחיקת ספריה..................000. 147 2 - שליטה על משתני סביבת העבודה.............. 148 טאצ - קביעה והצגה של השעה במערכת............. 163 שפצע - הצגת קובץ טקסט על המסך....... 166 עפצ - הצגה של גרסת ה-205........ 170 צע1תתט - בדיקה לתקינות הכתיבה לדיסק............ 171 2 - הצגת תווית הדיסק............1222...2222. 172 פקודות חיצוניות פדתלצת - שינוי אפיון הקוב ........022222222246444 240 פאס - גיבוי קבצים מדיסק אחד לאתר ..... 8 260 8 - בדיקת ה00'7:..יייייווווווווו.1....222 36 סאגא 0 - טעינת מעבד פקודות נוסף ........111111 פס - השוואת תוכן קבצים.........:...11221122144 400 6 - הרצה, בדיקה ועדכון של קובצי הפעלה......... 50 סאנ - השוואה בין דיסקטים......... :2 58 0 ₪ ספר הפקודות של 5 05 צ00א15ת - העתקת דיסקטים. . ג 5 ל 4 מל 8 מש > שו 597 - טעינת ממשק תפריטים גרפי ............02 67 עפש - טעינת העורך של 000001120.............205. 730 אעפש - טעינת עורך השורות של 505 1 6 - שליטה על מנהל ההתקן שאמ,386אאם ....... 78 אא - הפיכת קובץ פא לקובץ א81 ..........552 79 פאגקאע - פתיחת קובצי 205 המכווצים. 8 81 0 - השוואה בין קבצים ........ :2.3 81 פאצע - חיפוש מתרוזת בקוב...............00002204 89 עצתאתסע - הכנת דיסק לעבודה.............. 92 פתפא - עזרה לשימוש בפקודות 05 2 107 א01 - יצירת ספריה מדומה.......... מ 5 100 מצפא - טעינת קוד מקלדת סו לפ אבי וס אק טפ שחש 07 1:0 פאפצטא - תמיכה עברית במקלדת ..... 1/0 עמעפתת - קביעת שם הדיסק .........11100000000001.42 א1עסתסת - הרצת תוכניות מסוימות תחת 5 ₪05....... 113 אפא - הצגת מצב הזיכרון של המערכת...........0... 115 8 - שמירת מידע לצורך שחזור קובץ/ דיסק...... 116 ₪ - הצגת נתונים למסך דף אחרי דף.............. 127 עצ'אנתע - הדפסת קובצי טקסט ברקע ...........1310.20.0 0 - טעינת תוכנית 8810 ........00200022.4/ 137 0058 - שיקום קובץ או דיסק פגועים............. 139 שסתתעפעת - עדכון קבצים בדיסק ...........000500.5 143 מתסיפעת - שחזור קבצים מגובים ב-עטאסת8......... 145 5 - קביעת הגרסה המדווחת לתוכנית........... 150 מפתתח - שיתוף ונעילה של קבצים ....... 152 097 - מיון טקסט .... - ו 7 8 2 - יצירת כונן מדומה...........000000.1..444 160 5 - העתקת קובצי המערכת לדיסק ..........2220.0 162 מפשאץ - הצגת מבנה הספריות ............000002202 164 שי'ם,זפפאט - שחזור קבצים שנמתקו בפקודת ממכ...... 167 ץגאתסעפאט - שתזור דיסק שנמחק בפקודת עגאת0ע ... 169 צפססא - העתקת קבצים בצורה משוכללת ............ 172 פקודות קונפיגורציה 5 - מנהל התקן הרחבת תכונות המסך והמקלדת. . 19 פ5פמעעטם - קביעת מספר מאגרי הזיכרו[..............300 5 צאט 00 - קביעת נתוני המדינה ............ש0222 46 ספר הפקודות של 5 205 ₪ 191 ₪ - התקנת מנהל התקן. ... 2 8 - טעינת מנהלי התקנים לזיכרון הגבוה. . . .. 54 5 צ קדס - מנהל התקן לתמיכה בדפי-קוד במסך.... 61 8 - טעינת חלק מ-05כ לזיכרון הגבוה ..........0522 63 5 עצבתת - יצירת כונן לוגי נוסף..............2122 68 אתתתטצתס - שינוי הפרמטרים של כונן ... 0 5 - מנהל התקן לשמירה ושתזור מסך 6 . . 75 ,386 אא - מנהל התקן לזיכרון מורתב במחשבי 386.. 75 58 - קביעת מספר ה-085ע הפתותים............05.2 86 85 - קביעת המספר המקסימלי של קבצים פתותים. . .. 88 5 - מנהל התקן לתמיכה בזיכרון הנוסף ...... 101 נ1עתעפא - טעינת פקודות קונפיגורציה.............. 104 מטדצתפצפתע - הגדרת מספר מקסימלי של כוננים ...... 112 6אטעפעא - טעינת מידע ספציפי למדינה ............. 128 5 תעעאצתע - תמיכה בדפי-קוד ליציאות המקבילות . . 134 5 פטדותת - יצירת דיסק-זיכרון............... 138 מאם תפט 5 - טעינת טבלת גרסות 05כ לזיכרון....... 150 - הגדרת שם ומקום של מעבד הפקודות הראשי. .. 153 5 יתאפ - מגדיר מטמון דיסק (6ת080 615%). .. 156 85 - קביעת המספר וגודל המחסניות............ 159 5 - אפיון של מקלדת מורתבת כמקלדת רגילה, . 162 פקודות אצווה 1 - הרצת קובץ אצווה אחד מקובץ אצווה אחר....... 32 8 - הרצת פקודת 205 על מספר קבצים ..........910000 שד - ביצוע מותנה של פקודה...........002000022.. 103 0 - העברת שליטה ....:.1.133533 ...4 97 פפטתת - השהיית הריצה של קובץ אצווה.............. 130 את - הצגת הודעה על המסך...........0000000000. 141 5192 - אפשרות ליותר מ-10 פרמטרים בקובץ אצווה .. 155 כפקודות שוכנות זיכרון סאפפפת - חיפוש קבצים בספריות ..........200000...222 אפ - קביעת שם חדש לכונ|............222222222 220 צעאפסכ - תוכנית מקרו ועורך שורת הפקודה........... 64 א09ע5ת2ע - זירוז הגישה לקבצים וספריות ............ 82 עפתץ'עתתס - טעינת דף-קוד גרפי לזיכרון............. 98 5 - אפשרות הדפסת מסך גרפי .........020222 99 שפסא - שליטה על התקנים...............00000002. 119 2 א ספר הפקודות של 5 05 נספח ז: הודעות השגיאה של ₪05 מערכת ההפעלה 05 מציגה הודעת שגיאה על המסן, כאשר אינה יכולה לבצע את הפקודה שביקשת. הנוסת המדויק של ההודעה משתנה במקצת מגרסה לגרסה, אולם משמעות ההודעה היא חד- משמעית. הודעות השגיאה מסודרות כאן בסדר אלפביתי אנגלי. בהסבר המלווה כל הודעה תמצא את הסיבות לבעיה וכיצד ניתן לפתור אותה. קיימות בעיות קשות שדורשות הבנה עמוקה לפיתרונן. תוכנת השירות 061116165 מססעסא נועדה לפתור אותן באופן אוטומטי, אולם כדי שתדע כיצד לעשות זאת, היעזר בספר הפקודות של 051118165 תססעסא של הוצאת פוקוס הכולל מדריך מהיר לפיתרון בעיות בדיסק. הערות כלליות: 1 המלה דיסק מתייחסת הן לדיסק קשית והן לדיסקט. המלה דיסקט מתייחסת רק למקרה ספציפי בו אופיינית התקלה בעיקר לדיסקטים. 2. רוב הודעות השגיאה מסוג הקריאה או הכתיבה, נפתרות בקלות בעזרת הפתרונות המוצעים כאן. אם אתה משתמש בכונני דיסקטים והבעיה לא נפתרה, נסה לנקות את הכונן באמצעות דיסקט ניקוי מיותחד (ניתן להשגה בחנויות לצורכי מחשב). 3. בבעיות המתייבות פתרונות מסוכנים כמו הפעלת הפקודה +/65%א%מ6, או שימוש בתוכנת השירות 65 תבססמסא, יש לגבות תתילה את המידע במלואו לפני שמבצעים את הטיפול. 1 ,1900 ,067 )יס ה הודעה זו מלווה בדרך כלל הודעות אחרות ומציינת ש-05כ אינו מכיר את הפקודה, או שהפקודה אינה מתבצעת משום שההתקן אינו קיים. עתספת, או ה, מחזירים אותך ל-08ם, = צתצעה, או א, מנסים שנית, אולם רצוי להשתמש בהם רק כאשר אתה יכול לתקן דכר מה, אחרת תקכל אותה הודעת שגיאה מחדש, ספר הפקודות של 5 8סע = 193 60₪ע, או ד, מתעלמים מן השגיאה, דבר שעלול להיות מסוכן. מדתע, או ע, מבטלים את הפקודה שגרמה לשגיאה, אם הפקודה אינה חיונית, אין כל סכנה בביטולה. 7 00055 מערכת ההפעלה אינה יכולה לפתות קובץ, עלול לקרות כאשר מאבטתים גישה לקובץ מסיבות ביטחוניות. שת 2116 ינס תהמונסס 330 מערכת ההפעלה אינה מוצאת את התוכנית שביקשת, בדוק אם הקשת נכונה, או אם הקובץ נמצא בספריה, או במסלול החיפוש. 1601000 ₪ 3נו 00 155129 זנס 380 מערכת ההפעלה אינה מאתרת את הקובץ 04ס6.פאגאאסס., בדוק אם הקוב נמצא בדיסק האתחול, או אתחל מדיסק אחר שהקובץ נמצא בו, או העתק את הקובץ מהדיסקט המקורי של 05 אל דיסק האתחול. 36 מ2110 פת551דת עס 330 שגיאה בשם מנהל ההתקן בקובץ 5צ16.5א00. בדוק אם הקשת נכונה, או אם קובץ מנהל ההתקן נמצא במקומו. ת551זות 2116 3860 מערכת ההפעלה אינה מאתרת את קובצ האצווה. נסתנינט %סס מערכת ההפעלה לא מצאה את אתד ההתקנים שאמורים היו להיבדק בשלב האתחול, עליך לבדוק את ה-פטע'ש5 של המחשב ואם הכל תקין, קרוב לוודאי שזו בעיית דיסק העשויה להיפתר בעזרת תוכנת השירות 0611116165 תס6עסא, 1 55-00 ,כא609 1080 >%סמת 3 מערכת ההפעלה אינה מצליחה לטעון מחדש את הקובץ פא אאסס, אתחל את המחשב מחדש, 4 שא ספר הפקודות של 5 205 שב 2-ב - הר ה 6 במ0ס81106361 1116 1630 690% ה-*בת השומר את כתובות הקבצים בדיסק נהרס, בטרם תנסה לשתזרו, בצע גיבוי לכל הדיסק. קרוב לוודאי שתצליח לפתור את הבעיה בעזרת תוכנת השירות 0611116165 מסס6מסא. שמנשנאס ,כאתא 00 5681-6 +סמתמב3ס מערכת ההפעלה אינה מצליתה לטעון עותק נוסף של 60% פאגאאסס. עליך להגדיר מספר קבצים גדול יותר בקובץ 8,, או להגדיר נכונה את מסלול החיפוש של הקוב אס פאתאאסס, או להגדיל את הזיכרון הפנוי על-ידי הורדת תוכניות מיותרות מן הזיכרון. הש נ0ףתס1 סמ 15 סט1נ 6מסינ:נטו6 הכונן התורן שלך פועל ברשת, או שאין בתוכו דיסקט, בדוק אם קיים דיסקט בכונן שלך וודא שדלתו סגורה. נא סטד- ()מ1+ז'נט נס) תד הסינ זנסינינס אד מערכת ההפעלה אינה מצליחה לקרוא נתונים מהדיסק, כתוצאה מפגם בדיסק, הקש מספר פעמים על מקש ה- כדי לנסות שוב. אם נכשלת, הקש ת ליציאה. העתק את הנתונים לדיסק תקין אחר וקרא ממנו את הנתונים, 6 שת תב נסינזת קובץ הפעלה מסוג שאם, בלתי תקין, נסה לטעון אותו שנית, או להחליפו בעותק חדש מהדיסקט המקורי. 57560 9ת8+1נסקס 1080129 נסינית קובצי מערכת ההפעלה נהרסו, או שאינם קיימים. העתק קבצים חדשים לדיסק האתחול באמצעות הפקודה 8צ5, אם הבעיה לא נפתרה בדרך זו, קרוב לוודאי שתצלית לפתור אותה בעזרת תוכנת השירות 0611116168 מס6>מסא. ץע1160%01 1/6801 זנסינית ה-ייהש, או מבנה הספריות נהרס, קרוב לוודאי שתצלית לפתור את הבעיה בעזרת תוכנת השירות 0611116165 מס6:סא, ספר הפקודות של 5 205 ₪= 195 006 60 1 נש ונסיית מערכת ההפעלה לא הצליחה להעביר את הנתונים להתקן, מאחר ושלתת נתונים רבים מדי. 6זגו1811 6עאת מערכת ההפעלה מצאה שגיאה בעת קריאת הפקודה, או מספר הקבצים הפתוחים גדול מדי. הגדל את מספר הקבצים המוגדרים בפקודה ₪5/דש בקובץ 8צ16.5עא00. 4 8016+ מ311008%10 16ניע הדיסק פגום. הרץ ע/ א05א60₪ כדי לבדוק אותו. 15901% ס6מס 160קסס 06 6סממבס 16נע בפקודת העתקה ציינת אותו שם לקובץ המקור ולקובץ היעד, נסענינס ת008%10 16 גע מערכת ההפעלה לא הצליחה להוסיף קונבץ לספריה. אם זו ספריית השורש, יתכן שהיא מלאה, אפשרות אחרת היא ששם הקובץ זהה לשם הכרך, שם של ספריה, או שם של קובץ חבוי הקיימים בדיסק. 4מגס+ %סמ 116ע מערכת ההפעלה לא הצליחה למצוא את הקובץ שקראת לו, או שניסית לשנות שם קובץ לשם שקיים כבר באותה ספריה. בדוק אם הקשת נכונה את שם הקוב. זא שד (ת1+1שש עס) 9ת0301- 6:זגו911+ 01:31ת60 זוהי שגיאה בלתי שגרתית הדורשת טיפול בידי אדם מקצועי. נסה תחילה לבדוק אם דלת הכונן סגורה. מ0סנפינפט 005 606ננססת1 ניסית להפעיל קובץ 5 השייך לגרסה שונה מזו שנטענה באתתול המחשב, התאם את כל קובצי ה-05פ לאותה גרסה. 6 שח ספר הפקודות של 5 205 נא 6ש1 נז 00%),כאתאא00 בפנש 015% 591-6מד מערכת ההפעלה אינה מצליתה למצוא את הקוב אסס,פאתאאסס. הכנס לכונן התורן דיסקט עם הקובץ אסס פאה אאסס. 6 866 ת[>1ש 0156666 5016מד ץע מסג[ש 6 ענה 055נ 820 מערכת ההפעלה אינה מצליחה למצוא בכונן התורן את הדיסקט עם קובץ האצווה שהחלה להפעילל, הכנס אותו לכונן. 86 0158 5ס1ש1נו5 מ הדיסק מלא ואין בו מקום לביצוע הפעולה המבוקשת. מחק קבצים מיותרים מהדיסק ונסה שנית. ץ-נסנסם 21010%6גו5 תד במחשב שלך אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה המבוקשת. 6קנק פתניזט נסינינס 116 56 018סונ5מד קובץ זמני שנוצר בתהליך של הוכבלה (8ם1ס1ס) נהרס, יתכן שמספר הקבצים הפתותים גדול מדי, יתכן שהדיסק מלא, או שקיימת בעיית חומרה, הרץ אפסאאס על הכונן כדי לאתר את הבעיה. נסתנינס 10:81 קיימת בעיית זיכרון, או בעיה טכנית אחרת במחשב, נסה תחילה אתתול מחדש של המערכת ואם הבעיה לא נפתרה, העתק מחדש את התוכנית שגורמת להופעת ההודעה מהדיסקטים המקוריים. אם גם זה לא עזר, אתחל מדיסקט 05כ נקי, ללא כל תוכניות שוכנות זיכרון והוסף את תוכניות האתחול בזו אחר ז, עד שתגלה את מקור הבעיה. אסכה 00 8110טמד שטנ 00031116 מצ 15% אס,מא הא 0 5-מ 08017 מס[ ע6א עת8 6א51% תה מערכת ההפעלה אינה מצליחה לטעון מתחדש את הקובץ אסס פאתאאסס, מאחר ואינה מוצאת אותו, או שגרסתו שונה ספר הפקודות של 5 פסם = 197 ב--06 2 4-12 .0 מזו שבה אותתל המחשב. הכנס דיסקט עם הקובצ 0%ס.פאהאאסס לכונן התורן. עץ 1000 8110טמד הספריה שציינת בפקודה אינה קיימת. בדוק אם הקשת נכונה את שמה. :א 016 (9מ1)1נש זנס) פַת1ְהסנ ססתבבת6 015% 3110טמד החלפת את הדיסקט בכונן התורן, בזמן שהיו קבצים פתותים במערכת. התזר אליו את הדיסקט המקורי. 8% ת0נ508 מג סטזנם 116הטמד הכונן שהקשת בלתי קיים. בדוק אם הקשת נכונה. מ500011108+10 סטנזם 8110טמדב שם הכונן אינו נכון, או בלתי קיים, הקש שם חוקי של כונן. 605סו הפק +0 נסענגות 110הטתד במבנה הפקודה חסר מתג, או משתנה, או שהקשת מספר שגוי של אופציות. (מ8+10ת1כמסס זס6סה-נהכן נס) ע8650נ3כ 8110טתד הקשת שם מתג בלתי קיים, או שגית בהקשה, ת8% 8110טתד מסלול החיפוש אינו נכון, ודא שאין בו יותר מ-63 תווים ולא שגית בהקשה. ץ5קתס 05מ עעס0ס6ע01 עס עעספסס:ננם ,ב86 8110טתד אינך יכול למחוק את הספריה בשל אתת הסיבות המפורטות בהודעת השגיאה. 6 מס6161נ8 3110טמד טבלת המחיצות של הדיסק נהרסה, אם אין לך גיבוי שהכנת לה מראש למשל בעזרת תוכנת השירות 0611116165 מס6עסא, יהיה עליך לגבות את הדיסק, להריץ עליו א5זסע ולשתזר את המידע מחדש. 8 ₪ ספר הפקודות של 5 205 ₪ == אה%נץ5 11הטמד מבנה הפקודה שהקשת, בלתי חוקי. מנסינינס מ10+311003% ץ-נסווסו 1 נ550ק5 ,5-05 1080 690% הקובץ 60%.פאגאא00 נהרס, כנראה על-ידי התוכנית שהפעלת. העתק קובץ 00%.פאגאא0ס חדש מהדיסקט המקורי של 005 ודאג להחליף את התוכנית שהרסה אותו. +מספס-נכן 015% 1601 סא מערכת ההפעלה לא מצאה דיסק קשית במחשב. בדוק את ה-פטעע5 של המחשב, אם הבעיה לא נפתרה, קרוב לוודאי שתצלית לפתור אותה בעזרת תוכנת השירות מס6צסא 6898 5 1116 00 סא שת11אס ,008,008 5+81-5 :סממ אין מקום לפתיחת קובץ נוסף. בצע אתתול מחדש., אם השגיאה חוזרת, הגדל את מספר הקבצים בקובץ 5צ16,8עא00. 015% מ0ס8+1מ005%1 מס 550ע5 101 מססי סא אין די מקום בדיסק היעד לקובצי המערכת. מחק מספר קבצים ונסה מחדש., יתכן שתצטרך לפרמט את הדיסק. 011-6007 תג מססע סא מילאת בספריית השורש יותר קבצים מכדי הקיבולת שלה, העבר חלק מהם לספריה אחרת. סטז-ז0 06431116 מס 556ע5 סא עליך להשתמש בדיסק שקובצי המערכת נמצאים עליו. נא סט11 (9ת1> בש נס) 0319 נסעס 015% 205- מס מערכת ההפעלה אינה מכירה את הפורמט של הדיסק. בדוק את הדיסק באמצעות אפּסאא0, או פרמט אותו מחדש. ספר הפקודות של 5 205 ₪ 199 זנסתנינס 115% ונס 15% 560₪ע5- תסא 103807 מסתש 267 עמה 501186 8201 1306ססת הדיסקט פגום, החלף אותו בדיסקט תקין. :א סט01 (שת1)צנש ענס) 9מ0301נ נסינינס 20807 >סע ההתקן שמצוין בפקודה אינו מוכן. אם מדובר בכונן דיסקטים, בדוק אם הדלת סגורה, אם מדובר במדפסת, בדוק אם היא דלוקה. 56 )מסתמסננטתם 02 6גו0 בסביבת העבודה תסר מקום לקליטת נתונים נוספים. כדי להגדיל את סביבת העבודה, השתמש בפקודה 5₪. עסנתנינס 1560ב היקשת פקודה שגויה ומערכת ההפעלה אינה מאתרת את ה-60%8.פאתאאסס כדי לתת לך הודעת שגיאה יותר ספציפית. שמנס+ >סת 28% שם המסלול של הקובץ שגוי. בדוק אם הקשת נכונה, ואם אכן קיים הקובץ במסלול שציינת. מנסוענס 601 תננע מערכת ההפעלה אינה מצליחה לשלות נתונים למדפסת. ודא שהמדפסת מחוברת ודלוקה, ושלא ניתבת את הפלט להתקן אחר. ץזסותפנ מז 216 ס6 1 00ם וזבנפסנע כדי להריץ את התוכנית, דרוש לך זיכרון גדול יותר. יתכן שתוכניות שוכנות זיכרון (259) תופסות את הזיכרון, או שהתוכנית דורשת זיכרון גדול יותר מהקיים במחשב שלך., אתחל את המתשב מחדש ללא תוכניות אלו והרץ את התוכנית מחדש. זא סט1) 9ם03001ע ענסענס 29115 בת מערכת ההפעלה אינה יכולה לקרוא נתונים מהכונן, בדוק אם הדיסקט הוכנס היטב למקומו ודלת הכונן סגורה. 0 א ספר הפקודות של 5 05עם (1+ד:זש נס) 10301120 נסענינס )מנגוס+ 05 560501 נא סטניס קיים פגם בדיסק ולכן מערכת ההפעלה אינה יכולה למצוא את המידע המבוקש, העתק את הקבצים שבדיסק זה לדיסק אתר ופרמט מחדש את הדיסק הפגום, זא 6ט1: (ת1+1שש נס) 9מ10801 סנס 500% מערכת ההפעלה אינה מצליחה לאתר את המידע על הדיסקט. ודא שהדיסקט מותקן היטב בכונן ונסה שנית. ת18610סנט צתזיזהּת5 בעיה נפוצה ברשתות מחשבים, כשמנסים לפתות או לכתוב לקובץ פתות, דאג לסגור את הקוב לפני שתפתת אותו מחדש. 84 ץ1ס6ס0יז1 ג[5081:0 שמהמתסס 11160ססק פקודת 5611 בקובץ 5צ16,5עאסס בלתי תקינה. סנס אא8+מתץש מבנה הפקודה שהקשת בלתי נכון. 5 נבנסכס קתגם ססי קבצים רבים מדי פתותחים במערכת בעת ובעונה אחת. סגור כמה קבצים, או הגדל את מספר הקבצים הפתוחים בפקודה 1185ע בקובץ 5צ16.8עא00, 0011006105 עיבהו ססי קיימות יותר מדי הפניות לפלט, או לאמצעי פלט שאינו קיים. בדוק את פקודת ההפניה וודא שקיימת הפניה אחת בלבד לפלט. 6טות1+)תסס %סמתהס ,3001560 פפסססנס 61ע10 קס מערכת ההפעלה לא הצליחה לתחזור לנקודת המוצא בסיום ביצועה של תת-תוכנית, אתחל את המחשב וערוך מחדש את הפקודה המפעילה את תת- התוכנית. ספר הפקודות של 5 205 ₪= 201 ץ-111-60%01) 56 08נס 60 16 המש מערכת ההפעלה לא הצליחה ליצור את הספריה שביקשת מאחר ושם הקובץ כבר קיים, או שקיים שם קובץ דומה, או היות והדיסק מלא. 5ע16.8ץא0) מצ שתהננסס 1260מתפססס-נגמט בקובץ 5צ16.5א00 מצויה פקודה שגויה. האתתול נמשך, אולם הפקודה השגויה אינה מתבצעת. :א סשנ0 מס עסנש (166 נס) 080 216 3נסשססס:נתט מערכת ההפעלה אינה מצליתה לקרוא או לכתוב מידע לכונן. בדוק שהדיסקט מוכנס היטב ונסה שנית. זג סש1יז) 6ת1+1ינש נסנ:נס 181116 66דינע מערכת ההפעלה אינה מצליחה לקרוא או לכתוב מידע לכונן. בדוק שהדיסקט מוכנס היטב ונסה שנית. :א 6ץ11 9ת61דינש זנסעננס 66%>סננכן 66 צנ הכתיבה לדיסקט אינה מתאפשרת, מאתר ועל הדיסקט מודבקת מדבקה נגד כתיבה. הסר את המדבקה ונסה שנית. ספר הפקודות של לוטוס 1-2-3 6 עמודים, (39 ש"ח) 5 | 5| | | 0 1111 וס ופם = ב אס )| = כלהנקחפ השקריה בנרספו ג.ב ו ]| | החמשה המיכיו להמהקארעך לכת: ג-- !]| || = סמ חנה לההתדויח כלה האירה הח<וק]| במחעובים איעויים ‏ = 2 הד 1אפ! ותואמיהם ספר חוכה לכל משתמשי לוטוס 1-2-3 ספר הפקודות של לוטוס 1-2-3 הוא מדריך שימושי להתמצאות קלה ומהירה ככל נבכי תוכנת גיליון הנתונים האלקטרוני הידוע לוטוס 3 בברסות 2,3, 2.2 ו-2.01. = ספר הפקודות של לוטוס 1-2-3 אינו כא במקום ספר לימוד מסודר לתוכנה זו, אלא כנוסף לו. הוא מתאים למשתמש שעבר את שלב הלימוד הראשוני של התוכנה ומעוניין להיזכר במכנה פקודה מסוימת וכאופן השימוש כה, * ספר הפקודות אינו מאריך בהסכרים של מושגים כלליים למתחילים ו"ניבש ישר לעניין" בתיאור הפקודות והפונקציות. * ספר הפקודות כולל את כל הפקודות והפונקציות של התוכנה ואינו פוסח על אף אחת - ככחינת תחליף צכרי ל"מניואל" האנגלי. = הסדר האלפביתי ההגיוני של הפקודות והפובקציות וממדיו הקטגים עושים את החיפוש כספר קל ומהיר. = כולל נספח מיוחד לגרסה העכרית החדשה, המדריך לצילוס ‏ | ] לסו = בווידאו והפקה בווידאו מאת ג'ראלד מילרסון (מועד הופעה: דצמכר 1991) המזריץ להמקת תונניות בקצוליות במצלפת וידאז ניתית המדריך להפקת תוכניות מקצועיות כמצלמת וידאו כיתית = מדריך מעשי להפקת תוכניות וידאו מקצועיות, גם כאשר אינך מצויד באולפן מודרני, כאמצעים משוכללים וכתקציבי ענק. = המדריך מיועד לכל המתחילים דרכם כצילום והפקת תוכניות וידאו, לתלמידים הלומדים בקורסי וידאו ולבעלי מצלמות וידאו ביתיות המעוניינים להפיק תוכניות ככוחות עצמם, הן לצרכים אישיים והן לצורכי מחקר, הוראה תיעוד וכדומה. = המדריך עובר שלכ אחר שלב על כל תהליכי הצילום וההפקה בשפה פשוטה וכהירה ומלווה בשפע של איורים. המדריך עוסק כנושאים הכאים: = הכרות עם המצלמה והשימוש כה = תאורה א קול = רקעים = עריכה ₪ צילום אנשים = ארגון ההפקה וטכניקות הפקה. ג'ראלד מילרסון מחכר הספר, ג'ראלד מילרסון הוא מרצה מכוקש ואחד מסופרי הווידאו הפוריים ביותר. ספרי הווידאו הרכים שכתב יצאו לאור בהוצאת הספרים היוקרתית 2688 0081ע, אנגליה. וטלפון 103773898 המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח מאת ג'ונתן קאמין 5 צמודים (69 ש"ח) * המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח הוא מדריך מעשי לשימוש יעיל במחשב אישי בעל דיסק קשיח. הספר ילמד אותך כיצד לנצל את משאבי הזיכרון ביעילות, ויוביל אותך צעד אחר צעד לכניית סביבת עבודה אוטומטית ויעילה שתאפשר לך לנהל את ענייניך האישיים, או את המשרד והעסק כהקשות מקש אחדות. * המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח ילמד אותך את כל פקודות 005 הדרושות לניהול הדיסק הקשיח וידריך אותך בכתיכת קובצי אצווה, בשימוש יציל בתפריטים, בגיכוי אוטומטי של מידע ושחזורו ובשימוש בתוכנות השרות למיניהן. * המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח ידריך אותך בהתקנת הדיסק, בפירמוטו, בארגון הספריות והקבצים, בתחזוקתו ובהתאמת תצורת המחשב לצרכיך. * המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח ילמד אותך דרכי עבודה בטוחות שלא יגרמו לאובדן נתונים, או לשיכושם. תלמד דרכים לשקם מידע שנמחק או נהרס, להתגבר על תקלות של חומרה ותוכנה ודרכים להצפנת מידע שרק אתה תוכל לקוראו. * המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח יסיר בפניך את מחסום הזיכרון הנוסף שמעל % כדי לנצלו כ-עספח 086ח28א6<%67060/6 לעבודה עם דיסק זיכרון ( 30156) !-167סספף, או לנצלו ליישומים התומכים כזיכרון הנוסף. *" המדריך כתוב בפשטות וכשפה שאיננה טכנית- התחל ורוצ עס 5 005 מאת אלן סימפסון אלן סימפסון למשתמש החדש ב-א לניצול יעיל של הזיכרון הנוסף ללימוד תוכנית המסגרת 0555 = להכרת כל טודות השימוש בתוכנית המסגרת. הידידותית 1 לניהול הפצילות כמחשב, = לניצול כל משאבי הזיכרון של המחשב להפקת מהירות עכודה מקסימלית בעזרת הפקודות החדשות של 5 05כ. = להכרת דרכי ה-05 לשחזור קוכץ שנמחק, או דיסק שפורמט בשגגה, א להכרת כל סוגי הזיכרון, | כמו עעסחפת 8666מ08א0 ]- ץמסחסות 68662666 וניצולם לזירוז יישומיך. = לעריכת קכצים כעורך (עס661%) החדש והיעיל של 05, = לשימוש בפקודת המקרו וכעורך שורת הפקודה צ8א05כ לביצוע אוטומטי של סדרת פקודות ולחיסכון כהקשות מיותרות. = הוראות התקנה מלאות ל-5 05פ וחלוקת הדיסק למחיצות. [בטלפון 033773898 המדריך למחשב האישי מהדורה שלישית (33 ש"ח) הספר הנפוץ ביותר למתתילים. מיועד להכרת המחשב האישי לתחסרי רקע קודם, כדי להפיג את פחדם הראשוני מפני המתשב. מהדורה מעודכנת ל-5 5058 המפרטת את השימוש בתוכנית המסגרת. 0055861 וב-008א1. ניתן לרכוש (ב-15 ש"ת) דיסקט הדגמה של מעבד התמלילים "וורדמיל 5.0", לתרגול עיבוד תמלילים בעזרת הספר (203 עמוד). התחל ורוץעם 5 505 ספר למשתמש שעבר את שלב ההיכרות הראשונית עס המתשב ומעניין לנצל את המחשב ביתר יעילות בעזרת הפקודות החדשות לניהול הזיכרון ועוד. תיאור מלא של תוכנית המסגרת 5 וו9ח0055 ושל הפקודות החדשות של 5 005 ספר הפקודות של 5 05 (33 ש"ח) תחליף יעיל בעברית ל- וטא של 5 05פ. כל הפקודות מסודרות בו אלפביתית ומלוות בהסבר, בתתביר מלא, בטיפים ובאזהרות. בספר נספתים על ההתקנה, ניצול הזיכרון הנוסף. הודעות השגיאה של 005 והתמיכה העברית. ספר חובה לצד המתחשב (202 עמוד). המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח (69 ש"ח) ספר חיוני ויחיד במינו לכל המשתמש בדיסק קשית המצעיד את הקורא ביסודיות מן הקל אל הכבד. הספר מתאים למשתמש המתתיל ולעתיר הניסיון. בספר מידע רב על פקודות מערכת ההפעלה, טיפים וטריקים לשימוש יעיל ועוד (365 עמוד). שהזמנותיבכהטיסוואשהאוןבּטלפון 73898 א ספר הפקודות של 4 05 (15 ש"ח=כבמכצע!) תחליף יעיל בעברית ל-וַטא4א של 4 505 וגרסות 005 קודמות. הסבר ודוגמות מעשיות של כל הפקודות, כולל טיפים, אזהרות והודעות השגיאה של 005 (138 עמוד). המדריך השלם ל- 1 68858 (89 ש"חו₪ במבצע!) ספר חובה לכל המעוניין ללמוד את מתולל היישומים הידוע, או לתכנת בו. מיועד למשתמשים ולתוכניתניס. ניתן לרכוש את דיסקט התוכניות שבטפר, כולל אפליקציות מושלמות להרצה. הספר מעודכן לגרסה 1.1 וכולל נספת על השמוש בעברית (624 עמוד). ספר הפקודות של ע86מהת00 מססשסא (25 ש''ח) תחליף יעיל בעברית ל- וגטאגא של תוכנת המסגרת הידידותית ביותר לניהול הדיטק הקשיח (וגם הדיסקט). הספר ילמדך לשלוט במחשב בקלות ובידידותיות והוא כולל את כל הפקודות והאופציות בגרסה 3.0 (96 עמוד). ספר הפקודות של 061116168 מססעסא (33 ש"ח) תחליף יעיל בעברית ל- ואטאגא של תוכנית השרות התזקה ביותר. הספר מפרט את כל הפקודות אלפביתית וכולל מדריך מפורט לפתרון בעיות בדיסק הקשיח (148 עמוד). ספר הפקודות של לוטוס 1-2-3 (39 ש"ח) תחליף יעיל בעברית ל-גטאגא של לוטוס בגרסות 2.3, 2.2 ו-2.01 כולל העברית התדשה. ספר עבודה המשלים את ספרי הלימוד ומאפשר גישה מהירה לכל הפקודות והפונקציות המסודרות אלפביתית ומלוות גם בדוגמות (296 עמוד). % ספר הפקודות של 5 55!?! מיועד לכל המשתמשים במתשבים האישיים הפועלים תחת מערכת ההפעלה 005 ולכל השוקלים מעבר לגרסת 5 65::, הספר כּולל את כל הפקוהות של גרסת 5 55 מסודרות אלפביתית לנוחות ההתמצאות. -! הספר כתוב וערוך בצורה קלה ומובנת לכל המכיר את זרך העבודה במתשב האישי ונזקק לעיתים להיזכר במהות של פקודת 005 או במבנה שלה. |" ספר הפקודות של 5 %5:י! מתאר את הצד השימושי של כל פקודה ומציג את יתרונותיה ומגבלותיה. בנוסף להוגמות המבהירות את מבנה הפקודה ושימושיה מעניק הספר טיפים לשימוש *עיל בפקודות ובמידת הצורך, אף אזהרות מפני סכנות אפשריות, " בנספתים מצויות הוראות ההתקנה של 5 60%5, אופן ניצול הזיכרון המורחב, השימוש בתמיכה העברית וריכוז כל השינויים בין גרסות 4 05 (-3' 005 רו גרסת 3 פ! כוללת בתוכה תוכנית מסגרת מלאה, שאינה מהווה חלק מפקודות 05. על השימוש בתוכנית המסגרת ‏ ממאפפס, תוכל לקרוא בהרחבה בספר "התתל ורוץ עם 5 65" בהוצאת פוקוס. רשומה ספדי ה- 6 ול פופו המהריך למתשב האישי 26 אמד ותואמיו ספר הפקודות של 5 ₪05 ספר הפקודות של 4 05 (וגרסות קוהמות) המדריך השלם לניהול הדיסק הקשית שפר הפקודות של 061116165 מסטנסא ספר הפקודות של שִסְבְִת₪3 60 תס6סעסא המדריך השלם ל-ט1 3858 התתל ורוץ עם 5 05 ספר הפקודות של לוטוס 1-2-3