מחשבת IBM-PC יחידה 1 – שטיחים ורובוטים

BASIC-1. מחשבת – צעדים ראשונים בתכנות בלימוד עצמי

OCR (הסבר)
צעדים ראשונים בתכנות בלימוד עצמי יחידה ! שטיחים ורובוטים 1 חל איסור מוחלט להעתיק או לעוכפל יחידת לימוד זו בעשלמותה או בחלקה לכל מטרה שהיא או לעשות בה שימוש מסחרי כלשהו, ללא רעשות בכתב מאת חברת מחשבת - מ.ל. בעיימ. 198660 - כל הזכויות שמורות למחשבת - מ.ל. בעיים. ' ת.ד. 48032 תיי א מיקוד 61480. הוצאה לאור - מחשבת מ.ל. בעיימ. תוכן העניינים פתח דבר פרק א - פרק ב - פרק ג - פרק ד - פרק ה - פרק ו - ה-96 כמכפונת כת7כה %%4 25 44: ה-26 כמחשב כיס "7 .וו התוכנילת הראשונה ...... לק תוכנית של שטלחלם........... 0-0 0 אי-ציק עושה התעמלות 8 רשלמת מושגלם נלמדלם ............... סיום 0( 0( 6 תשובות נספח א נספח ב נספח ג רשלמ 0 07 ₪ סדר ביצוע פעולות חשבון .... רשת המסך ברוחב 40 סלמנלם 6 6% 0-09 0 (6 פתח דבר ביחידת כימוד זו ובאלה שיבואו בעקבותיה תלמד לכתוב תרכנלות בתחרמילם שרנים ומגורנים למשל, ציור בעזרת מחשב, פלתוח משחקל מחשב-טלויזיה, פיתוח משחקים דלדקטילים, חלשובים מתמטילם, עיבוד נתוניס ועוד... ורערד... תוך כדי התקדמות בחוברות תכלמד את שפת ה-28516 ורה-05כ של מחשב 1-0 בדרך פעלתנית תורך שימוש מתמלד במחשב שעומד לרשותך. ליחידת הכלימרד הראשרנה שתי מטרות עיקריות: *‏ כהכיר את מרשגי היסרד של תוכניורת מחשב בשפת 28516 ולילילשם אותם בפיתוח תרכניות גרפירת מענלנות. = ללמד אותך את שיטות העריכה המגורנות של א5%פ1. תוך כד? כר תקנה לעצמך שללטה מלאה בהפעלת לרח המקש?לם של המחשב. ולגבי שיטת הלימרד: מההתחלה ועד לסלוס אתה נדרש לחשוב ולפעוכל. המחשב והחורברות יספקר לך את התשובות לכל הפעילוירת הנדרשרת ממך, וכך תוכל להתקדם בבטחון לאורך כל הדרך. נעצה נוספת - כלפנ?ל שאתה פונה לתשורברת נסה תמלד להתמודד עס הבעיות בכוחות עצמך, ואל לך לחשרש מעשיית שגיאות פה ושם - רק בדרך זאת הללמרד ?היה ?עיל יותר רלהפך לחולה. בברכת כימרד מהנה דני קדם ורילצחק קללסקל "מחשבת" - מערכות למלדה פרק א ה-6 כמכונת כתיבה מבוא עיקר כוחו של המחשב הוא בביצוע תוכניות מחשב, שאתה תכתוב לו. אולם, בשלב ראשון, כד?ל לעשות היכרות ראשונלת עם המחשב ועם לוח המקשילם - תלמד כיצד להדפיס סלמנלם שונלם, בצבעים ובמספר גדלים על פני כל המסך. דבר זה ילהווה הכנה טובה לתוכנלות שתלמד לכתוב בהמשך. הדלקת המחשב .) הדלק את המחשב כאשר הכוננלם שלו רלקים - כלומר, ללא דיסקטלם! על המסך מופלעות מספרכותרות, הודעת 0% וכן מסמן מהבהב (צורתו של המסמן הוא "-") וזה סימן שהמחשב מוכן להמשך פעללות... הערה יתכן שהמחשב שלך אלנו מתנהג כך, במקרה כזה עליך לטעון תוכנית הנקראת 6024510 (ראה לחלדה 4, פרק א). הדפסת סימנים הקש כרצונך על כל מלנל מקשים. תחללה אותיות ולאחר מכן מספרלם. אתה רואה כל המחשב צללתן מאוד ומדפלס כל מה שאתה מתקתק. שלם לב! כאשר אתה לוחץ על מקש כלשהו, המחשב מדפיס אותו במקום בו נמצא המסמן. לאחר ההדפסה המסמן קופץ "מקום" אחד ימלנה ומוכן להדפסת הסלמן הבא. אותיות קטנות וגדולות 2 האם המחשב כותב עכשיו באותיות גדולות (4) או באותלות קטנות (8)? - 08 ) ₪ ₪( ₪ המחשב שלך מסוגל לכתוב גם כך וגם כר: לחץ על המקש א6805|00. סם סם המקש המושחר שבאיור מצלין את מקומו של מקש זה על לוח המקשים. סם עכשיו המחשב מדפיס באותלוה לחץ פעם נוספת על 04250008 - המחשב חוזר ומדפיס באותיות חקור את המקשים כיצד תדפילס את הסימן דולר - "6"? סם סם סם סם סם הנה כך: על לוח המקשים תוכל למצוא שנל סם סם מקש: ]5 : /- (אלה הם המקשים עם / ( סם כדי להדפיס פ5ֶ: לחץ על אחד ממקש? ה-58187 ואל תרפה... ואז לחץ גם על המקש עם סלימן ה-5. האם לש הבדל בין שנ?ל מקשל ה-צע581? בדוק זאת על המחשב! מסקנה: תוכל להשתמש באחד משנ?ל מקשילם אלה לפ?ל נוחות השלמוש בהם. פעולתם זהה! כיצד תדפיס את הסימן % הנמצא על מקש 5? כיצד תדפיס סימן שאלה? - 5 ך) עכשיו לחץ לחיצה ממושכת | על מקש כלשהו. אתה רואה כל לאחר השהיה מסוימת המחשב החוזר ומדפלס באופן אוטומטל בזה אחר זה את הסלמן . מה קורה כאשר המסמן מגיע לסוף שורה ואתה ממשיך ללחוץ על המקש לם? נסה ! כמה סימנים נכנסים לרוחב המסך? (תשובה 1 בעמוד 61) מקש המחיקה מה מבצע המקש בדוק בעצמר! אתה רואה כל לאחר להלצה על מקש זה המסמן זז שמאלה ומוחק את הסימן הנמצא שם. מקש זה נבקרא מקש המחלקה (2408528408). הספרה 0 לחץ על המקש המתאלם כדי? להדפלס אפס, בתגובה המחשב הדפלס על המסך: 0( המחשב מדפילס אפס בצורה כזאת כד? ססססס ססססםז להבדללו מהאות 0 (באנגללת). לחץ על המקש המתאים לקבלת האות 0 (נמצא ליד המקש 5) וראה את ההבדל בלנו לבין האפס שעל המסך. (דאג להדפיס 0 גדולה). אגב, בחוברות מחשבת נכתוב את האפס כך 08 כנהוג בסיפרות. מנקים את המסך מנקים את המסך בשלב זה המסך עמוס למד?! אנו מעונינים לנקות אותו. לשם כך עליך להשתמש בשנל מקשים: לחץ על מקש |6% ססססס ססססטם והשאר אותו לחוץ - ואז... 2 ) לחץ גם על המקש 6וחס41): כסכסכססנש ססבסבסש אם פעלת היטב המסך נוקה והמסמו קפץ לפילנה השמאלית העליונה של המסך. אבל בתחתית המסך נותרו 10 מללילם שלא נמחקו. עוד בחוברת זאת תלמד את פילרושן של כמה מהמללילם וכלצד להשתמש בהן. כתוב את שמך 6 כתוב את שמך הפרט?ל ושם משפחתך. אתה בודא? זקוק לרווח בין שמך הפרט?ל לבין שם משפחתך. מקש הרווח נמצא כאן: כיוון שהוא מאוד שלמושל - ה םם הוא ארוך במלוחד. 0 סללמת? - נקה את המסך. סט מקשי המסמן משימה כתוב את שמך ושם משפחתך 2 0585 במרכז המסך: לא היתה לך ברירה, אלא ללחוץ לחלצה רצופה על מקש הרווח ולחכות עד שהמסמן לגליע למרכז המסך בערך. זאת דרך לא כל כך אלגנטלת... דע לך, כל יש דרך קצרה ולעללה יותר לנוע עם המסמן לכל מקום על המסך. בצד למילן של לוח המקשלם לש 4 מקשילם עם חיצלם ל-4 כיוונים. כ]3])כ)] כסכזכ)כ)3] אלה הם מקש? המסמן. ( ) לחץ על מקשים אלה וראה את השפעתם על המסמן. (הערה: אם במקום לפעול על המסמן המקשילם מדפילסים ספרות - לחץ פעם אחת על מקש 206%8-תטא) . (, ) נקה את המסך (לא זוכר כיצד? ראה עמוד קודם). משימה צייר על המסך אלכסון של כוכביות - "*". סימן הכוכבית נמצא כאן: כסנז כ שטננ מה קורה כאשר המסמן מגיע לקצה התחתון ואתה ממשיך להדפיס כוכביות? - נסה! ₪) נקה את המסך. הפקודה הראשונה: 40 וודסו/ש 2 ) לאחר שהמסך נוקה פקוד על המחשב לבצע את הפקודה הבאה: 0 גח (בעברית - רוחב-40) ו כאן צריך להיות רווח (פלרוש המילה 781כ1ח בעברית הוא רוחב). 2) כתוב את הפקודה בדיוק כפי שהיא מופיעה כאן. עדיין לא קרה שום דבר מלוחד על המסך. כדל להודיע למחשב לבצע את הפקודה שכתבת זה עתה: .6 לחץ על המקש -) מקש זה נקרא חם דצ . אם פעלת הלטב, האותיות והמספרים שעל המסך התנפחו נםנסססש כס)בסנ סט בבת אחת. הערה אם ברשותך מחשב שאינו צבעוני, לא תבחין בשינוי כלשהו בגודל הסימנים שעל המסר. 2 האם במקום זאת המחשב הודלע לך: 80%8תת אהדאצפ5 לאחר שלהצת חחדאםח? 10 5= ר) 059 אם זה המצב, סימן שלא הקפדת לכתוב את הפקודה בדיוק כפ?ל שה?לא כתובה בעמוד הקודם. (האם זכרת להדפיס את הרווח?) במקרה כזה חזור וכתוב את הפקודה בדילקנות - ואל תשכח כמובן לסיים בלחיצה על מקש אמדאם. לאחר שהמחשב סיים לבצע את הפקודה הוא מודלע 08 - כלומר - הוא מוכן להמשך פעללות. תקתק על מקשים שונלם. אתה בודאל שם לב לכך כ? הסימנים המודפסים גדולים לותר מאלה שהופיעו קודם לכן. כמה סימנים מדפיס עכשיו המחשב בשורה? בדוק זאת! (תשובה 2 בעמוד 61) האם גם עכשיו המחשב לכול להדפילס אותיות גדולות וקטנות? (8 ו-8, למשל) נסה ! נסכם: כאשר פקדת 40 1218 המחשב עבר להדפיס 40 סלמנים בשורה. כיצד תפקוד על המחשב להזור ולהדפיס 80 סלמנים בשורה? בסה ! אל תשכח ללחוץ על מקש כדי שהמחשב לבצע את הפקודה. (תשובה 5 בעמוד 61) הערה: לתכן כי לאחר שלחצת פמזאא הופיעה ההודעה: הסח אה דא 5 פירוש הדבר, כי המחשב לא הבין את הפקודה! אם זה המצב... חזור וכתוב את הפקודה מחדש ואל תשכח להדפלס רווח במקום המתאים בפקודה. 11 9 6 אם פעלת הלטב המסך נוקה והמחשב חוזר להדפיס 80 סימנים בשורה. האם המחשב לכול להדפלס 30 סלמנלם בשורה? נסה! במקרה זה המחשב מודלע: א6110אחץ 6 זד וזאת מהסיבה שהוא מסוגל להדפיס רק 40 או 80 סימנים בשורה. נסכם: > בעזרת הפקודה אתה ילכול לפקוד על המחשב לעבור ולהדפיס 40 סלימגים בשורה. > לחיצה על מקש אפזאם פירושה עבור המחשב לבצע את הפקודה שכתבת. = אם לאחר שלחצת אמדאם המחשב מגלה כי בפקודה יש טעות כתלב או סימנלם בלת?ל מובנילם הוא לודלע: "8808 אהדאצפ5" (וזאת לאחר שלחצת על מקש פחתדאם). * הפקודה 80 1218 גורמת למחשב לעבור להדפסת ‏ סלמנים בשורה. חזור ופקוד על המחשב להדפיס 40 סימגים בשורה. שאלה תקתק מספר סלמנלם כלשהם. מה לדעתך יקרה אם תלחץ על מקש אחדאםח? נסה ! כזכור, לאחר להיצה על מקש אשדאם המחשב מנסה לבצע את אשר כתוב בשורה. מאחר שבשורה הלו כתובים סלמנילם חסרי משמעות התקשה המחשב להבין אותם כפקודה ולכן הודליע: פַספפם אגדאצפ. 2) נקה את המסך (אינך זוכר כיצד? ראה עמוד 8) 12 - משימה כתוב את שמך בתוך * %* % א א א א % א א א % א סגרת של (%) / . מסג בלו % דורי * 5 005 , במרכז המסך. לדוגמא: % % % > <% א אא א ל אל א ל א א לאחר שסיימת - אל תמחק את השלט הנושא את שמך ועבור הלאה.. מחיקה ותיקון שגיאות נעסוק עכשיו ביתר פלרוט בשיטות של מחלקה ותיקון שגיאות. החלפת סימן בשורה כתוב, מתחת לשלט הנושא את שמך, את שורת המספרים הבאה: 8 7 6 4 4 5 2 1 ודא" שמת לב כ" "נפלה טעות" ברצף המספרלם: הסלפרה 4 מופיעה פעמלים במקום .... 5 4 . כיצד תתקן זאת? אתה יכול כמובן למחוק בעזרת מקש המחלקה, את המספרים עד 4, לכתוב 5 ולאחר מכן לחזור ולכתוב אותם מחדש. אך יש דרך יעילה לותר: הזז את המסמן שמאלה, בעזרת אחד ממקשי המסמן, עד שלמצא מתחת ה-4 אותו אתה רוצה להפוך ל-5 והקש על הסיפרה 5. 2) עכשיו הזז את המסמן בחזרה מלמין ל-8. 3 מחיקת שורה שלמה עכשיו עליך למחוק את שורת המספרים כולה מבלי לפגוע בשלט של שמך שעל המסך. שיטה אחת הלא, כמובן, ללחוץ להחיצה רצופה על מקש המחלקה אך לש דרך זרלזה לותר... 2 ) לחץ על מקש ₪56. אתה רואה כל כל השורה ה נמחקה מהמסך! םם מחיקת סימנים בתוך שורה ₪ כתוב את השורה הבאה: 8 7 6 5 4 4 5 2 1 כיצד תתקן הפעם את הטעות? הפעם לש פשוט סיפרה 4 מלותרת ועליך למחוק אותה: לשם כך: (,,) הבא את המסמן אל מתחת לסיפרה המלותרת - הסלפרה המלותרת 8 7 6 5 " 4 2 1 () במצב זה לחץ על מקש !6 : 5 הסיפרה המלותרת נעלמה מ והרווח נסגר. יו המסמן הולך הביתה ( ) כעת עליך להביא את המסמן לפינה השמאלית העליונה של המסך בלל למחוק דבר. לכולת, כמובן, לבצע זאת בעזרת מקש? המסמן, אך אתה כבר לכול לנחש שיש דרך פשוטה לותר: 14 / = ₪ - הקש על מקש סוחסו. אם פעלת הלטב סם המסמן קפץ לפינה 6 סם השמאלית העליונה. סם (הפינה השמאלית העליונה נחשבת ל"ביתו" של המסמן) "שתילת" סימן נוסף בתוך שורה כתוב את השורה הבאה: 8 7 6 55 2 1 הפעם הטעות "חמורה". הסיפרה 4 חסרה - וגם אין מקום עבורה. מתכנני המחשב חשבו גם על אפשרות כזאת: הבא את המסמן מלמין למקום בו חסרה הסיפרה: כאן חסרה סיפרה 8 7 6 5 2 1 + הבא לכאן את המסמן במצב זה לחץ על מקש פח! ה (5א1 הוא קיצור ל-5887א1 - הכנס) סט המסמן גדל והוא מהבהב על חלקה התחתון של הסיפרה 5. כעת לחץ על הסיפרה 4 ותראה אלך הליא נכנסת למקומה הטבעי בשורה, וכל הספרות שמימי?ן מפנות לה מקום. מה לקרה אם עכשיו תלחץ על המקש ? בסה ! מחק את שורת המספרים שבמסך. (אינך זוכר איך? - ראה עמוד 14) משימה נקה את המסך. (אינך זוכר איך? ראה עמוד 9) כתוב עליו: 8 וא 50אטע את 2) כעת תקן את הכתובת בלי לכתוב אותה מחדש. (את הכתובת הנכונה תמצא על המחשב) 15 סם ₪ םס 16 סיכום ביניים: * בעזרת מקש | המחשב מוחק את הסימן שמעל למסמן. * בעזרת מקש | המחשב מוחק את הסימן שמשמאל למסמן. * בעזרת מקש | המחשב מוחק שורה שלמה על המסך. * בעזרת מקש המחשב קופץ לפלנה השמאלית עליונה מבלל למחוק את המסך. * בעזרת מקש ניתן לשתול סלמנים בתוך שורה. * בעזרת המקשלם - המחשב מוחק את המסך. נקה את המסך והמשך. הצבעים נכנסים לתמונה האם ה-18% העומד לרשותך הוא צבעונל? אם כן המשך כאן. (אם המחשב שלך אינו צבעונ?ל פנה לשר לפרק ב') ה 60 נקה את המסך. (אילנך זוכפר כיצד? ראה עמוד 9) פקוד עַל המחשב לבצע את הפקודה הבאה: 1 60.0 / כאן צריך להילות רווח סיימת לכתוב את הפקודה? אל תשכח לסלים בלחלצה על מקש על מנת להודיע למחשב לבצע את הפקודה. (אלנך זוכר אלזה? פנה לעמוד 10) אם פעלת הלטב המחשב הדפיס את ה-0% בצבע כחול. הדפס מספר סימנים - אתה רואה כל מעתה ואילך המחשב מדפיס את כל הסימנים בצבע כחול. פקוד על המחשב לעבור ולכתוב בצבע שמספרו הסידור?ל 4. (תשובה 4 בעמוד 61) אל תשכח לסילם בלחלצה על מקש נסכם: לכל צבע יש מספר המליצג אותו, המספר הסידורי של הצבע הכחול הוא ‏ - (1, 2, 3, 4) המספר הסלדורי של הצבע האדום הוא ‏ - (1, 2, 5, 4) בנספח א שבעמוד 65 תמצא את רשימת הצבעים המלאה של ה-א18, ומספריהם הסלדורילם. צובעים את הרקע ₪ פקוד על המחשב לבצע: 1 0005 ו את הפסיק תמצא על המקש הזה: סססססנ ככנ3]3] האם זכרת ללחוץ על אחדאק? אם פעלת היטב האותלות הודפסו במגנטה בהיר על רקע כחול. נסכם: בעזרת המספר הראשון בפקודת ה-600108 ניתן לשלוט על צבע הסימנים המודפסים, ובעזרת המספר השנל ניתן לשלוט על צבע הרקע עליו הסימנילם מודפסלם. העדה: לצורך צביעת הרקע תוכל להשתמש רק בצבעים 0-7! ) פקוד על המחשב לכתוב בצבע אדום על רקע לרוק. (תשובה 5 בעמוד 61) ?% האם המחשב כותב עכשיו בצבע אדום על רקע ירוק? אם כן - 2) מחק את כל המסך (אינך זוכר? ראה עמוד 9) 7 באלזה צבע הוא נצבע? מדוע? 7 המחשב מנקה את המסך בעזרת צבע הרקע הנוכתל. לכן כל המסך נצבע בלרוק. 2 ) צבע את כל המסך באדום. )0 = 18 (תשובה 6 בעמוד 61) צובעים גם את השוליים ודאל הבחנת כי המחשב אלנו משתמש לצורך כתיבה בכל מסך הטלו?זיה אלא משאילר שולללם: המסן השוליים - 808078 האם אפשר לכתוב גם בשוללילם? האם אפשר לצבוע אותם? ובכן - אי אפשר לכתוב בשוליים - אך אפשר לצבוע אותם: פקוד במחשב: 4 ,2 ,1 6008 אם זכרת ללהוץ אתדאת ראית כל השוליים נצבעו באדום. מה יקרה אם במצב זה תנקה את המסך? נסה! מסקנה: כאשר אתה מנקה את המסך אין הדבר משפיע על צבע השוליים. צבע את השוליים בכחול - בלל לשנות את צבע האותיות והרקע. (תשובה 7 בעמוד 61) מסקנה: המספר ה (שני, שלישי) שולט על צבע השוליים. אמרנו כל צבע הרקע יכול לקבל את הצבעים מ- ‏ עד האם מגבלה זאת חלה גם על צבע? השוללים? בסה ! משימת סכום צבעונית בעזרת פקודת 001208, גרום למסך להראות כך: שוליים אדומלס רקע כחול מסגרת | |9%פי94ה., לרוקה------- | % % אפפא 27ב0צ % שם משפחה > % במגול " ל א % א ל א א א % שם פרטל בצהוב הפעם לא נלתן לך תשובה. התמודד בסבלנות עם המשלמה - הלא לא קלה... ולסיום הפרק... בפרק זה למדת כיצד לנצל את ה-26 כמכונת כתיבה ותוך כדי כך למדת להשתמש במקשים שונים כדי לערוך תיקונים שונים. בפרק זה הכרת את הפקודה 1211ח אשר בעזרתה תוכל לפקוד על המחשב להדפלס 40 או 80 סימנים בכל שורה. 9 פרק ב ה-6ק כמחשב כיס ביצוע פעולות חשבון המחשב שלך הוא לא רק מכונת כתיבה אלא גם מחשב-כיס משוכלל. בפעולת חיבור נקה את המסך וכתוב במחשב את השורה הבאה: 5+ דאדחק אל תשכח רווח כתבת פקודה האומרת למחשב להדפיס (%א281) את התוצאה של התרגלל 5פ+2. דאוח: (פַרְיוֶט) משמעותו בעברית -הַדְפָּס. המחשב עדיין אלנו מבצע את הפקודה, כמובן. לשם כך עליך ללחוץ על מקש לחץ אמדאת. בתגובה המחשב ביצע את הפקודה וכתב את התוצאה (7) וגם כתב א0%, כלומר שהוא מוכן להמשך פעילות. שמוש בחלק המספרי של לוח המקשים על לוח המקשים תוכל למצוא שתי מערכות של מקשי ספרות וסלמנל פעולות החשבון. לצורך ביצוע פעולות חשבון נוח מאוד להשתמש בחלק המספרל כזנז זנ ) כ)ככסכ כ של לוח המקשלם. (2) לחץ על הסיפרה 6 הנמצאת בהחלק המספרי של לוח המקשים. 20 - : - קרוב לודאי שהמחשב לא הדפיס את הסיפרה 6 אלא הזיז את המסמן למינה. כדי לגרום למחשב להדפלס את הסיפרה 6 (ושאר הספרות): לחץ פעם אחת על מקש א06)|-הט₪ ואז המחשב ידפיס מספרים. מעונין לקבל את מקשי? המסמן ססססשס סססבטס בחזרה? לחץ שוב על מקש א200%-אשא. אגב, האם אתה מצליח לזהות שגל מקשלם עם סימן החיבור? פעולת כפל ) עכשיו פקוד על המחשב לחשב 3א5. שים לב! הכוכבית * (שהשתמשת אלתה לשם שרטוט מסגרות בפרק הקודם) משמשת במחשב כסלימן הכפל. גם אותה תמצא על שגל מקשים. התרגיל צריך להראות: 5*3 ססססס ססססםס > אל תשכח לכתוב דאזקק לפני התרגיל. > אל תשכה ללהוץ אמזאע אחרל שגמרת לכתוב את התרגיל. * אינך צריך למחוק את המסך בכל פעם שתרצה לכתוב תרגיל נוסף: פשוט המשך וכתוב תרגיל נוסף מתחת להודעת א0 של המחשב. בעולת חילוק פקוד על המחשב לחשב: 4 20 חכה ! סלמן החיללוק במחשב מסומן כך: 4 20 והוא נמצא כאן: ככ )3) סנסטטוסנ) 21 חידה על לוח המקשים תמצא גם סימן חילוק כזה: והוא נמצא כאן: סם מה תפקידו? סם טסם בסה ! |וסם טסם (תשובה 8 בעמוד 61) פעולת תיסור תו למחשב לבצע תרגיל כזה: 21-7 אם אתה מכלר מספרים שללל?לם אז 5 פקוד עליו לבצע 7-21. ה סם םם חידה ל איזה תוצאה תתקבל לדעתך לאחר שהמחשב יבצע את התרגלל הבא: 2 4+10 אם אילנך מבין מדוע התקבלה התוצאה הרשומה על המסך, אנו ממללצלם כי בהזדמנות הראשונה תקפוץ ללמוד את נספח ב "סדר בלצוע פעולות חשבון" שבעמוד 66. קיצורי כתיבה של פקודות מה יקרה אם תטעה בכוונה במללה צאזַפת, או אם לא תשאלר רווח אחרלה? (;) כתוב במחשב: 6 צאדק : כאן הסרה א (₪) ולחץ תמעאם. המחשב הודלע: שספתם א2דאצפ כלומר הוא גילה "טעות כתיב" בפקודה שכתבת לו. הוא איגו מבין את הפקודה, ולכן לא בלצע אותה. 2 6 (אָס ( (ס סס כדי ליעל את העבודה במחשב ולהפהית את מספר הטעויות, לש דרך מקוצרת לכתוב את הפקודות. כדי לכתוב %א81ע2 בקלצור: * החזק את מקש %| לחוץ * לחץ גם על מקש ע (דַאזַתק) ססססט )נש על המסך הודפסה הפקודה 1א21 - ואפילו רווח אחרל?ה! החזק את מקש 807 לחוץ ולחץ על עוד מקשל אותיות. אתה רואה שלש קיצורים לעוד הרבה פקודות. מה הקיצור של פקודת 1078א? למדת 00108? מה הקיצור שלה? (חתשובה 9 בעמוד 61) חידה כתוב את התרגיל הבא: 3342 דַאזפס (הסימן / נמצא על המקש עם הסיפרה 6) ולחץ אמדאת. איזו תוצאה קיבלת? סבסססם בסכססנ) מה עושה פעולה זו? מה תקבל אם תפקוד על המחשב לבצע את התרגילים 5 / 2 : / 4 (תשובה 10 בעמוד 62) חידה נקה את המסך. כתוב על המסך את שתל פקודות 1א51ת הבאות אבל אל תלחץ עדיין על מקש אמדאם: המשך בעמוד הבא... 23 (אל תשכח לרדת בעזרת אחד" ממקשי המסמן ) 8 תאזתק כתוב פקודה אחת בחלק העליון של המסר % 9% | כתוב פקודה שנייה באמצע המסך 2 ) הבא עכשיו את המסמן אל בין שתי השורות כך: 8 א זתק - המסמן 284 ךדאזאק מה לקרה אם תלחץ עכשיו אשצאם? אלזו מבין שתיל הפקודות ?בצע המחשב? חשוב לפני? שתלחץ..... ₪ לחץ אמזאם. המחשב לא בלצע אף לא אחת מן הפקודות והמסמן ירד שורה אחת למטה. פקוד על המחשב לבצע את הפקודה העללונה בל? לכתוב אותה מחדש. (חשובה 11 בעמוד 65) פקוד על המחשב לבצע את החלשוב השנל. חידה אם במצב כזה: "9 ₪ 6) ₪0 -₪ המסמן תלחץ אמתזאם. האם הפקודה תתבצע? (;) נסה. מסקנה: כשאתה לוחץ אפזאע המחשב מבצע את כל מה שכתוב בשורה שבה נמצא המסמן, ואין זה משנה היכן נמצא המסמן לאורך השורה. 24 ועוד קיצור של חווק כיון שפקודת 1ַא81ע2 כל כך שימושית במחשב, יש לה קיצור נוסף. הקיצור הנוסף הוא פשוט סימן-השאלה "?". (אל תשכח להשתמש ב-1ע58₪1 כדי לקבל סימן-שאלה) (, ) הדפס על המסך: 7*0? 2 ) ולחץ פפדאע - המחשב הבין את סימן-השאלה בדיוק כאללו היה כתוב זאזפתק. בהמשך תוכל לבחור באחת משתל הדרכים שלמדת כדי לכתוב את פקודת דאזתע בקיצור. אגב - אין צורך ברווח אחר? סימן-השאלה! כתיבת תרגיל בתוך מרכאות ע' מה לקרה אם תכניס תרגיל לתוך מרכאות: "2+5" דאזפק (אל תשכח לכתוב את הקיצור של דַאדַאק) את המרכאות תמצא כאן: אל תשכח להשתמש ב-1ע511. ככ) ככ 3] כסככ)1)3) המחשב לא ביצא את התרגלל אלא פשוט העתיק אותו. זכור! כאשר אתה כותב משהו בתוך מרכאות, המחשב פשוט מעתיק זאת על המסך! תכונה זאת מאפשרת לנו לפקוד על המחשב לכתוב על המסך גם את התרגיל וגם את התוצאה: ל מה יקרה אם תפקוד על המחשב: כס רכזכ כסכזנכ) 5 "=2+5" דאדקס 2 ) בסה ותיווכח. 25 (/) עכשיו פקוד על המחשב לכתוב על המסך את התרגיללם הבאלים, וגם לחשב את התוצאות שלהם: תחללה: = 14 - 90 > השתמש בקיצור ל-דַאדַתק ולאחר מכן: = 11 : 27 > אל תשכח אמדאם ולבסוף: = 29 א 26 ע' מדוע משאיר המחשב רווח כאן: 76 = 14 - 90 רווח (; ) פקוד על המחשב לכתוב את התרגיל הזה ואת התוצאה שלו: = 90 - 14 האם ברור לך עכשיו מדוע משאלר המחשב רווח? (תשובה 12 בעמוד 62) המחשב טעה לפעמים אומרלם "המחשב טעה!" האמת הלא, שכותב התוכנלת טעה. בוא נראה איך דבר כזה אפשרל: 323 "=2+2" צַאזאק ( ) פקוד על המחשב לכתוב את התרגלל ולחשב את התוצאה. מה קורה כאן? האם המחשב שלך אינו יודע חשבון? כלל וכלל לא. הוא פשוט צילתן וביצע בדלוק את מה שבלקשת ממנו. בתרגלל זה הוא העתיק את מה שכתבת בתוך המרכאות, וללא כל קשר חישב את התרגיל שמחוץ למרכאות וכתב את התוצאה. ( ) בנה בעצמך תרגיל כפל שבו "תעבוד" על המחשב. המחשב הוא תוכי לא רק מספרים מעתלק המחשב מתוך מרכאות. (, ) פקוד על המחשב: "שמך הפרט?" צאדפק * האם כתבת צאזפק בקלצור? > האם לחצת אמצדאםח? 26 ( ) פקוד על המחשב אותה פקודה - אך הפעם ללא מרכאות: שמך הפרט? צַאזַאק בתגובה המחשב הדפלס 0. מסתבר שהוא לא הבין את כוונתך ונלסה לפענח את שמך הפרטל. בהמשך תבין מדוע הדפיס המחשב דוקא /0. מסקנה כשתרצה שהמחשב יעתיק בדיוק סימנים כלשהם - הכנס אותם בתוך מרכאות. בינתיים נראה לך הדבר מעט טפשי: אתה כותב והמחשב מעתיק... אך בהמשך תיווכח לדעת כמה עוצמה מסתתרת מאחורי? פעולה פשוטה זו לסיום בפרק זה למדת להכיר את: * פקודת ה-1א2%1 שהלא אחת הפקודות היסודיות ביותר בשפת ה-24516. * למדת לפקוד על המחשב לבצע תרגילי חשבון. >= ראית כל המחשב מעתיק את מה שנמצא בתוך מרכאות. 11 עכשיו נבקש ממך ללחוץ על שלושת המקשים הבאלם: (, )) לחץ על שני? המקשים 1 ו-816 ואל תרפה ככ רז כםנ )3 ולאחר מכן לחץ על מקש 61כ. המתן מספר שנלות... המחשב מתחיל את הכל מהתחלה כאילו הדלקת את המחשב. לפעולה זו קוראים בשם צ7ַמפ5מת.(או 001פתת). זכור! אם במקרה אתה נתקע ואינך יכול להמשיך תמיד תוכל להתחיל מהתחלה בעזרת פעולת 7מפקת. (007אק ) 7 ₪9 )?( )055 28 פרק ג התוכנית הראשונה שורה בתוכנית פקוד על המחשב לכתוב 40 סימנים בשורה. (40 מַצכ₪1) רשום את הפקודה הבאה במחשב. הקפד לרשום את המספר 10 לפנל הפקודה: 7 "=5+7" צאזפק 107 / אל תשכח לחץ אמדאת. האם המחשב ביצע את הפקודה? המחשב לא ביצע את הפקודה וכאללו התעלם ממנה. אך דע לך כי הוא לא התעלם ממנה כלל וכלל! זה עתה כתבת תוכנית קטנטונת במחשב - תוכנית בת שורה אחת בלבד - שורה /1. כאשר מופילע מספר לפני פקודה, המחשב מבין זאתה כשורה בתוכנית אחרי שלחצת תאמצאת המחשב מעתיק את השורה לתוך זכרונ! | ושם הוא שומר אותה. אך עדיין לא מבצע אותה הרצת התוכנית - וטג מת"ל יבצע המחשב את התוכגנית הנמצאת בזכרונו? לשם כך תקתק אשא (דן) שפירושו: "רוץ בצע את התוכנית" (וסיילם, כמובן, ב-אַמדַא₪) מה קרה? רק עכשיו ביצע המחשב את התוכנית השמורה בזכרונו, ורשם את התוצאה על המסך. נקה את המסך. התוכנית הקצרה (שורה 10) נעלמה מן המסך. האם התוכנית נעלמה גם מזכרונו של המחשב? ₪- ]: - /: כדי לענות על כך פקוד עליו שנלת לרוץ (אטסע) ולבצע את התוכנית. אגב: אינך צריך לתקתק אעת אות אחר אות. תוכל להדפילס אותו בדרר מקוצרת: לחץ על מקש 1% ולאחר מכן על האות ק. האם המחשב ביצע את התוכנית? (כן / לא) מסקנה: התוכנית נשארת בזכרונו של המחשב גם לאחר שהוא בלצע אותה, וגם לאחר שהיא נמחקת מן המסך. הצגת התוכנית - דפו ו האם אפשר לראות את התוכנית הנמצאת בזכרונו? ודאל! פקוד על המחשב: דפוו (לִיסְט) שפירושו - הצג את התוכנית התוכנית הקטנה בעלת השורה האחת הופיעה על המסך. אגב: גם אם כתבת דלַאזַ8ע בעזרת סלמן-שאלה, המחשב לא התעצל וכתב, בשורה 10 שלך, את המילה דאזַאק במלואה! נקה את המסך. מקשי הפקודות - 5צ6א אסודסא: האם המחשב מדפלס את הפקודה 1151 כאשר אתה לוחץ על מקש 416 והאות ,1? בסה ! קרוב לודאי שהמחשב הדפיס את הפקודה: 06278₪. בהמשך תלמד כיצד לנצל פקודה זאת. כיצד ניתן להדפיס בדרך מקוצרת את הפקודה 1151 על המסך? 29 ( )) התבונן בתחת?ת המסך. אם המחשב נמצא ב-40 אצכח מופיעה שורה עם 5 פקודות + [א00 5 "מט54 4 "104 3 - אסת 2 151 1 (ב- 80‏ 18כ1ח - 10 פקודות) תוכל לפקוד על המחשב את כל אחת מהפקודות הללו בעזרת מקשל הפקודות (5צשא א6110אשת) הנמצאים בחלק השמאלל? של לוח המקשים ומסומנלם באות 7. 2) לחץ על 1ק. המחשב מגלב מלד בהדפסת הפקודה על המסך. שורות נוספות (2) הוסף את השורה הבאה לתוכנלת: "שמך הפרט?" דַאזַאק 20 (,) הצג שנית את התוכנית (השתמש במקש 1ת). ע' כמה שורות נמצאות עכשיו בתוכנלת? | | (3, 2, 1) אם ענית כל רשומות שת? שורות - אתה עובד נכון. כתיבת השורה החדשה, שורה 20, לא באה במקום השורה הקודמת (108). הלא נוספה אללה. עכשיו נמצאת בזכרונו של המחשב תוכגנית בת שתי שורות. הרץ את התוכנלת איזו שורה ביצע המחשב תהילה? ‏ | (20, /1) כתוב שורה נוספת לתוכנלת. "שם משפחתך" צאדאק 5 נקה את המסך והצג את התוכנלת. האם שורה 5 מופיעה בתחללת התוכגית או בסופה? לכן, זכור: המחשב מסדר את שורות התוכגלת בסדר מספרי עולה! ר)=3) ()(₪ (לא חשוב איזו שורה כתבת קודם ואלזו אחר-כך) 20 | ) נקה את המסך והרץ את התוכנית (אשת). 3 ש ₪ ₪ () 5ר) איך נראה המסך שלך - כמו א', ב', או ג'? אם ענית ג' - הכל תקין עד כאן. אנו רואים כי המחשב מבצע את הפקודות לפ? הסדר בו הן מופלעות בתוכנית: תחללה את שורה 5 אח"כ את שורה 10 ולבסוף את 20 פקוד על המחשב להצלג את התוכנלת על המסך. אגב, האם אתה זוכר להשתמש במקשים 1ע ו-2ע עבור 1157 ו-אחםת? לחץ על מקש והמחשב יצילג על המסך את התוכנית הקצרה הנמצאת בזכרונו על המסך. ומה לקרה אם תלחץ על 2ק? בסה ! קרה דבר מענין : לאחר שלחצת על 2ע, המחשב הצלג את הפקודה אזת ומלד המשיך וביצע את הפקודה מבל? שהוא חלכה לכך שתלחץ על מקש אחדאם. 2 מתוכנת כך, שהוא כולל גם את ההוראה אמדאת. החץ המופלע בתחתית: > אעת 2 מציין כי ההוראה כוללת בתוכה גם את פקודת ה-אשדא(. בהמשך תלמד להשתמש בכל "מקשי הפקודות" וגם תלמד לתכנת אותם כרצונך. 1 "שתילת" שורה בתוכנית ( ) הוסף, בין שורה /1 לבין שורה /2, שורה נוספת,אשר תבצע את הפעולה 40 * 5 רמז: השלם את השורה * 5 "405 * 5" - | 2) לאחר שהכנסת את השורה נקה את המסך והרץ את התוכנלת. של מה קלבלת - א', ב' או ג'? אחסת משפחה 5+7=2 פרטל 5400 08 אם תשובתך איגה ב', יש לך איזו בעלה: לא לדעת אלזה מספר לתת לשורה החדשה. הנה רמז נוסף: <+‏ כאן צריכה לבוא השורה החדשה (תשובה 135 בעמוד 62) ש' האם אתה לודע, מתוך מה שעשלת עכשיו, מדוע נותנים את מספרי השורות בתוכנית ברווחים. למשל: 10, 20, 350... ולא - 1, 2, 3...? ובכן הדבר מאפשר "לשתול" פנלמה שורות נוספות בעת הצורך - כפי שעשית עכשיו. זכור: כאשר אתה רושם שורות חדשות דאג תמלד שלהיה מרווח מספר? ביניהן. 2 ניקוי המסך בתוך התוכנית (, )) הצג את התוכנית על המסך. שמת בודאי לב כי ביקשנו ממך לנקות את המסך בכל פעם לפנל שהרצת את התוכנית. כעת נכניס לתוכנית שורה כזאת, שתגרום למחשב לנקות את המסך לפני כתיבת השמות והמספרים. ( )) זאת נעשה בעזרת הפקודה 015. (015 הוא קיצור ל-א50208 015848 = נקה את המסך.) כדי להלווכח שאכן פקודה זאת מנקה את המסך הקש: 625 אות אחר אות, ולאחר מכן לחץ כמובן על המחשב מנקה את המסך. הצג את התוכנית על המסך (השתמש במקש-הפקודה המתאלם). שתול שורה נוספת בתוך התוכנילת שתגרום למחשב לנקות את המסר ₪( )( מלד בתחיללת ביצוע התוכנלת. (חתשובה 14 בעמוד 62) החלפת שורה בשורה חדשה: ש' מה לקרה, לדעתך, לשורה 10 שכבר נמצאת בזכרונו של המחשב, אם תכתוב את השורה הבאה: 6 .| | ">= 6 / 30" צאזתקץ 10 ותכניס אותה לתוך התוכנלת. 2) לאחר שחשבת - הכנס את השורה לתוך התוכנית והצג את התוכנית. אתה רואה כל השורה החדשה פשוט החללפה את שורה 106 הקודמת. עכשיו המחשב זוכר רק את השורה החדשה, ואילו הקודמת פשוט נמחקה מזכרונו. 2 ) הרץ את התוכנילת ותיווכח. ₪ שססס מחיקת שורה מהתוכנית בשלב זה התוכנלת שלך נראית כך: 968 5 "א" דאדתץ 5 6 ">=530/6" דאזאק 10 50 "=5*40" דאזאקע 15 "אהת" דאזפק 20 עכשיו אנו מעוניללנים למחוק את שורה 15 מהתוכנלת. לשם כך: רשום את המספר 15 (מספר השורה) ולחץ אמדאם. הצג את התוכנית. אתה רואה כ? שורה 15 נמחקה מהתוכנלת. המחשב פשוט החליף את שורה 15 שהיתה בתוכנית בשורה 15 רליקה, ולכן השורה נמחקה מהתוכנית. מחק באותה שלטה את שורה 20. הצג את התוכנילת ובדוק אם אכן גם שורה 20 נמחקה. נסה למחוק את שורה 25, שאלנה קללמת. המחשב מודלע לך שאין שורה כזאת! חידה הצג את התוכנלת על המסך. (,|) הזז את המסמן אל שורה 10. ( ) עכשיו לחץ על מקש 850. ל -₪ 34 אם פעלת הלטב השורה נמחקה מהמסך. האם השורה נמחקה מהזכרון? בדוק את השערתר! כתיבת שורה חדשה בעזרת שורה קיימת עכשיו נבקש ממך להוסיף את השורה הבאה לתוכנלת: %6 "=50*%6" דאדתק 20 רגע אחד! אל תתחיל עדיין לכתוב את השורה! לש קיצור דרך! הצג את התוכנלת. האם שמת לב כל השורה החדשה דומה לשורה 10 שכבר קללמת בתוכנלת? כדי לקצר את הכתיבה של השורה החדשה תוכל להשתמש בשורה /10. כיצד? שורה 10 נראית כך: 6 "=50/6" דצאזתק 10 / ו 1 עליך לשנות 3 דברים בשורה 10 כדל לקבל את השורה החדשה: * את מספר השורה (מ-10 ל-20). * את סימני החללוק (/) לסלמני כפל. כדיל לעשות זאת: הבא את המסמן על הסיפרה 1 שבשורה 106 והחלף אותה ל-2: ץ 6 "=530/6" דצאזתק 20 ולאחר מכן שנה גם את סימני החללוק בסלמגי כפל. לאחר הכנסת השלנוללם אל תשכח ללחוץ על מקש ה-אמ7אע כדל שהמחשב *קלוט גם את השורה החדשה. נקה את המסך ובקש מהמחשב להציג את התוכנלת. אם פעלת נכון אתה רואה כל השורה החדשה נוספה לתוכנלת. זכור ואל תשכת כאשר אתה מסיים לכתוב שורה חדשה בעזרת שורה קלימת אל תשכח ללחוץ על פפזאע כדל להכנלס גם את השורה החדשה לתוך התוכנלת. 35 ₪- - - - 6 מחיקת תוכנית שלמה מזכרונו של המחשב הגיע הזמן להתקדם לתוכנלות אחרות. צריך למחוק את התוכנלת הנוכחילת מזכרונו של המחשב. עד עכשילו ילכולת לחשוב על 3 דרכים לכך: * ללחוץ על 5 המקשלם 0000000 00 (אלינך זוכר? ראה עמוד 27) > לכבות את המכשלר ולהדללקו מחדש. > למחוק,שורה-שורה, את כל שורות התוכנלת. דע לך שיש פקודה מלוחדת ופשוטה לצורך זה: נקה את המסך והצג את התוכנית על המסך. כתוב | %₪₪₪(1"1) | שפלרושו - חדש , ולחץ אמדאם. לכאורה לא קרה דבר. למעשה קרה הרבה מאוד. התוכנלת כבר אינה קלימת בזכרונו של המחשב. רוצה להשתכנע? נסה להצלג את התוכנית. נסה להריץ אותה. המחשב מסרב להצלג עוד פעם את התוכנילת ולהריץ אותה מהסלבה הפשוטה שהפקודה אמא מחקה את התוכנית מזכרונו. לכן, זכור! לא כל מה שאתה רואה על המסך קיים גם בזיכרון - ולהיפך. במקרה שלנו - התוכנלת כתובה על המסך אך אלנך לכול להרלץ אותה. תוכנית "אבודה" חוזרת לשירות פעיל אם לאחר שפקדת חמא התחרטת ואתה רוצה להחזיר את התוכנלת לפעולה - לא אבדה תקוותך! וזאת בתנא?ל שהתוכנית עדיין מופלעה על המסך. כלצד תוכל להחזיר אותה פעם נוספת לזיכרון, בלל לכתוב אותה מחדש? (רמז תמצא בעמוד 55) (, ) עלה עם המסמן אל השורה הראשונה של התוכנית ולחץ סמדאק. - המשך ולהץ אחזאת על כל שורות התוכנית (אך לא על ה-אחא, כמובן). הצג את התוכנלת. הרץ אותה. נסכם: בפרק זה למדת להכיר תוכנלת מחשב: * למדת לכתוב תוכנית - להריץ אותה - להציג אותה על המסך - ולמחוק אותה מן הזיכרון. > נוכחת לדעת כל תוכנית מחשב בנויה משורות. לכל שורה יש מספר, שלאחרלו מופילעות הוראות למחשב. > המחשב מבצע את התוכנית לפי סדר המספרים של השורות. *‏ למדת לבצע שינויים בתוכנלת: * להחלילף שורה קלימת בשורה חדשה. = למחוק שורה שלמה מן התוכנלת. = לכתוב שורה חדשה בעזרת שורה קלימת. מה עושה כל אחת מהפקודות הבאות: 37 תוכנית עם פקודת 0010 אנו ממליצים כי בשלב זה תמשיך לעבור ברוחב (11כ1ח) 40. התבונן בתוכנית הבאה: "שמך הפרט*" דאדפק 10 20/00 10 0 | פקודת 6070 (גו-טו) | אומרת למחשב: | לך לפקודה שמספרה... האם תוכל לנחש מה לתקבל על המסך לאחר שתרלץ את התוכגלת הזאת? אם לא, לא נורא! ₪4( העתק את התוכנית למחשב, והרץ אותה. שלם לב! לשנה דרך קצרה לכתוב את פקודת ה-10 60. לחץ על 416 ומקש 6. מה התקבל על המסך, א', ב' או ג'? א ב ג ש האם עכשיו אתה מבין מה עושה שורה 20 בתוכגלת? הסבר * המחשב מבצע בתחילה את שורה | (10, /2) וכותב את שמך על המסך. * לאחר מכן הוא עובר לשורה (10, /2) כאן הוא מקבל פקודה מענינת: נאמר לו ללכת (170 60) לשורה ‏ | (20, (). 38 * המחשב ממושמע מאוד, ותוזר לשורה (10, 20) ומבצע אותה שוב - הוא רושם את שמך פעם נוספת, מתחת לשם שכבר רשום על המסך, וממשיך לשורה 20. משם הוא מופנה שוב לשורה / וכך הלאה... עד שכל המסך מתמלא. ההחיצים מראים את אשר מתרחש במחשב: אסא ץ "שמך הפרט?" דא1אע 106 | 20 60 10 החיצים מראלם כי המחשב מתרוצץ בין שורה 108 לבין שורה 20, בתוך לולאה. האם ברגע זה המחשב עדיין מתרוצץ בין שורות 10 ו-20? בודאי! הרל אף אחד לא נתן למחשב הוראה להפסיק להתרוצץ, והוא ממשיך וממשיך להסתובב בלולאה אלנסופלת. (שלם לב שלא מופיעה כל הודעה - גם לא א0). קשה לך להבחין בכך שהמחשב מתרוצץ בלולאה כלון שכל המסך נתמלא - אך דע לך כי הוא כותב בכל פעם את שמך למטה - שלם לב להבהוב שעל המסך. כיצד תפקוד עליו לעצור את רלצתו? עוצרים את ריצת התוכנית לשם כך עלין להשתמש בהוראת א08,₪ : * החזק את מקש ע61 לחוץ * לחץ גם על מקש אגתתפת. [₪|₪|₪ ₪ןא כנז זר נסה ! אם פעלת היטב, המחשב הפסיק את ריצתו ומודיע לך: 0 אד חתפת כלומר, הוא הפסיק את ריצתו בתוכנית כאשר הוא הלה בשורה 10. (במקרה שהוא מודלע 20 סימן שפעולתו נפסקה כאשר הוא הלה בשורה 20.) 39 - ₪: - 00 10 נקה את המסך ועבור הלאה. חידה מה לקרה אם תלחץ על מקש הפקודה - פק? לחץ עללו. כ)כר)ונ)3) סבסססט המחשב חוזר להרלץ את התוכנלת, מהמקום בו עצרת אותו. התבונן בתחתית המסך. אתה בודאל רואה: -> 7א00 פ5. אס הוא קיצור ל-אטסא11א00 ו- > קיצור לפקודה אמדאם. פקודה זאת אומרת למחשב להמשיך לרוץ בתוכנית מהמקום בו היא נעצרה. עצור שוב את ריצת התוכנית. קבלת "שטיחים" על המסן עכשיו נעשה שינוי קטן בתוכנלת: נוסיף נקודה-פסיק (;) בסוף שורה 10. (; נמצא לילד מקש "1". שים לב לא לבלבל אותו עם הנקודותיים (:) המופילעילם על אותו מקש.) נסססססט) ססססשס השורה צריכה להראות כך: ; "שמך הפרטי" צאזפק 10 איך תוסיף את השינוי מבלי לכתוב את כל השורה מחדש? פשוט מאוד! הצג את התוכנית על המסך. הבא את המסמן לשורה /1. שים לב! אתה לכול להקפיץ את המסמן לסוף השורה אם תלחץ על מקש שחהם5 . לאחר שהקפצת את המסמן לסוף השורה הוסף נקודה-פסיק (;). כ)כ)כ כ ₪[₪] חןשן ואל תשכח ללחוץ על מקש על מנת להודיע למחשב להכניס את השלינול. לאחר שלחצת תאמזאםת המסמן קפץ לשורה הבאה. -. ועכשיו - הורד את המסמן לשורה ריקה - () ופקוד עליו להציג פעם נוספת את התוכנית על המסך. אתה רואה כ? המחשב קלט את התוספת. אתה בודאי סקרן לדעת אלזו השפעה תהיה לשינוי הקטן שהכנסת: הרץ את התוכנלת! הפעם המחשב ממלא את כל המסך. מאחר שהוא ממשיך לבצע את התוכנלת הוא רושם כל הזמן שורות חדשות בתחתית המסך "הדוהפות" כלפי מעלה את השורות הקודמות! 2 ) הפסק את רלצת המחשב. (לא זוכר כיצד - פנה לעמוד 59) אתה רואה כי המחשב רשם את שמך בזה אחר זה באותה שורה, וכאשר הוא ממלא שורה, הוא עובר וממשיך לרשום את שמך בשורה חדשה! נסכם: ; (נבקודה-פסיק) המופיעה בסוף פקודת 7א1עע אומרת למחשב להמשיך ולבצע את ה-1ַא81ע2 הבא מלמין ל-דַאזַתת2 הקודם (אם לש עדיין מקום בשורה). ללא נקודה-פסיק (;) מתבצעת כל פקודת 1ַא21 בתחילת שורה חדשה, מתחת ל-1א281 האחרון. אתה רואה כל המחשב מדפיס את שמך בזה אחר זה בלי שלהיה שום רווח בינלהם. ש' איזה שינוי עליך להכניס בתוכגית כך, שכאשר המחשב לדפלס את שמרך - יווצר רווח בין השמות. (חשובה 15 בעמוד 62) 1 ₪₪ם ₪ םש 5 ר) () = () 9= 0 לאחר שתכניס את השינוי הרץ את התוכנלת. (אינך זוכר כיצד? פנה לעמוד 31) הפסק את ריצת התוכנית (אלנך זוכר איך? ראה עמוד 59). נקה את המסך. שטיחים מוסיקליים הוסף לתוכנלת השטלח את השורה הבאה: 1 ,0 פאש50 15 האם זכרת להשאלר רווח אחר? ה-כא500? הרץ את התוכנית. המחשב שלך משמלע צליל תוך כדל ציור השטלח! עצור את ריצת התוכנית ונקה את המסך. חקור את הצליל כתוב את הפקודה: 4 ,200 5פא500 ללא מספר שורה לפנליה. לאחר שתלחץ תפמדאת המחשב, כמובן, משמיע צפצוף קצר. עלה עם המסמן חזרה אל פקודת ה-עא500 ושנה את ה-200 ל-900. האם הבחנת בהבדל? שנה, בצורה דומה, את ה-4 ל-10. האם הבחנת בהבדל? מקפיצים את המסמן פקודת ה-9עא500 אמורה "לשבת" בפלנה השמאלית העליונה של המסך. לאחר שלחצת פמש1אםע המסמן קפץ שתל שורות למטה. תוכל להקפיץ אותו בחזרה "הביתה" עַל-*ד? לחיצה על מקש (אינך זוכר? ראה עמוד 15) ְ-) המשך וחקור את פקודת ה-9א800. שנה בצורה דומה את המספרלם המופיעים בה והבחן בשינולים. מה הצליל הגבוה ביותר אותו אתה עדיין שומע? מה הצליל הנמוך ביותר שהמחשב עדיין מקבל? (תשובה 16 בעמוד 62) מסקנות החקירה מספר שני, מספר ראשון פאט50 המספר הראשון בפקודת ה-29א500 קובע את (משך, גובה) הצליל. המספר השנ? בפקודת ה-כא500 קובע את (משך, גובה) הצליל. ((,) שנה את התוכנית כך שלתקבל שטלח מוסיקלי: ...צליל גבוה "שם משפחה" צליל נמוך 'שם פרטייי (חתחשובה 17 בעמוד 62) 62 הוסף עוד שורות ועוד צליללם כך, שיתקבל שטיח מוסיקלי מגוון לותר. (תשובה 18 בעמוד 62) שטיח עדין (2) פקוד על המחשב לרקום את השטלח באותיות קטנות לותר. (חשובה 19 בעמוד 65) [3 שטיחים צבעוניים אם ברשותך מחשב צבעונל: עליך לשנות את התוכנלת כך שהמחשב לדפלס פעם את שמך באדום על רקע ירוק ופעם את שמך בשחור שחור אדום על רקע סגול. וחוזר חלילה... סגול צהוב שים לב! * אל תשכה לשכפל שורות חדשות בעזרת שורות קילמות אם הן דומות זו לזו. (אלנך זוכר אילך? פנה לעמוד 55) רקום שטלחים צבעוניים נוספלם בשלל צבעים וצליללים בגדלים שונים של אותיות - כלד הדמלון הטובה עליך. ולסיום בפרק זה למדת את אחת הפקודות החשובות בלותר בשפת ה-54516: את הוראת ה-10 60 אשר שולחת את המחשב לשורה מתאימה בתוכנית. בעזרת הוראה זאת והשלמוש בנקודה-פסיק ";" הצלחת לצייר שטלחים מוסיקליים על המסך. אמנם, התוכניות שכתבת עד כה היו קטנות - אך בהמשך, ככל שהלדע שלך יללך ויגדל, תדע לכתוב תוכגלות, שילכו ולהיו מורכבות וחכמות לותר ולותר. הפניה לחוברת 60-05 של "מחשבת". האם אתה לודע לשמור תוכנלות על דלסק? אם לא - אנו ממליצים כי תפנה ללמוד בשלב זה את חוברת 05כ-6ק של "מחשבת", הדן בין השאר בשמלרת תוכניות על דיסק. בפרק הבא תוכל כבר לשמור על דלסק את התוכגלות שתכתוב. סס פרק ה ציור רובוטים הפקודה 5ד06 | לפניך הרובוט - "אי-ציק" חבר ממחשב אחר: הזו [[זזן ממממטממפם | |-|-|7|/])|-|-| | שממנזנוגזמ מ מממ | | |1 1 מממממממממ בסוף פרק זה הוא לופיע על מסך הטלולזיה שלך! בפרק הבא הוא אפיללו יעשה התעמלות-בוקר. כל זאת תוכל לבצע בעזרת הפקודה 00478.:: פקודה זאת מאפשרת לך להגיד למחשב היכן בדיוק עליו להדפלס. בשלב זה פקוד על המחשב להדפיס ברוחב 40. הכנס למחשב את התוכנלת הבאה: 5 1 7 , 2 0 20 "ץצ" דאזפץ 50 שים לב! את הפקודה 1008418 תוכל לכתוב בדרך מקוצרת. לשם כך השתמש במקש 87/7 ו-. הרץ את התוכנלת. הסבר המסך מחולק לרשת של משבצות קטנות. בכל משבצת כזאת המחשב *כול להדפיס סימן אחד בלבד. המסך מחולק ל-40 עמודות ול-24 שורות. (רשת מלאה של מסך תוכל למצוא בעמוד 70) הרשח הבאה מליצגת חלק מהמסך עללו כותב המחשב: המחשב הדפיס את צ במשבצת 2,7: פקודת 7, 2 12068418 גרמה למחשב להבלא את המסמן למשבצת הנמצאת בשורה 2 ובעמודה 7. לכן, כאשר מליד בהמשך הוא קלבל הוראת דצַאזַתק, המחשב הדפלס את ה-צ במשבצת זאת. שלם לב! המספר הראשון בפקודת 1006418 מצלין את מספר (השורה, העמודה) המספר השנל בפקודת 100418 מצלין את מספר (השורה, העמודה) כתיבת מספבר בקודות בשורה אחת לנוהותך תוכל גם לכתוב בשורה אחת מספר פקודות בזו אחר זו. תוכל לכתוב את פקודת ה-זא1אע המופלעה בשורה 3/0 בתוך שורה 0 כך: "צ" דאזפק : 7 ,2 10678 20 / שלם לב להדפיס בנקודותלים (:) בין שתי הפקודות. > את הנקודותיים תמצא על המקש עַם הנקודה-פסלק. 2 ) הוסף לשורה 20 את פקודת ה-זַא1ַ8ע שבשורה 30. עכשיו שורה 30 מלותרת - מחק אותה. (אינך זוכר איך? פגה לעמוד 54) ) הרץ שוב את התוכנלת וראה כי מתקבלת אותה תוצאה. (תשובה 22 בעמוד 635) 7 שלם לב לרווחלם בין ה (,) הוסף עוד שורה אחת בלבד כך, שתודפס גם שורת ה-א. 7 (תשובה 21 בעמוד 65) את ה-8, והדפס את 4 האותיות בלחד. רמז המשבצות שבציור. פקוד על המחשב להתחיל לכתוב במשבצת בה אתה רוצה להדפלס (;)) הוסף עוד שורה לתוכנית כך, שהמחשב לדפיס גם את ה-4862 שעל רשת המסך. פקודת =ז1064] מאפשרת לך להביא את המסמן לכל מקום שתרצה על נסכם 9 9 (תשובה 20 בעמוד 63) 0 מופיעה ברשת המשבצות למעלה. (2) הוסף שורה לתוכנילת שתדפיס את האות % בדלוק במשבצת בה הלא . % : 1 . 5 8 י . | ור" + ה 00 ₪ כצמ 9 0 2-6 000 כצ מ 5 4 4 צנ 3 4 74 44 4 4 4 4 ו הרשת הבאה מליצגת חלק מהמסך אשר בו כותב המחשב: 0 אגב: האם אתה משכפל שורות דומות או כותב אותן מחדש? - כדאי שתשכפל (אלנך זוכר? ראה עמוד 55) הוסף לתוכנית עוד 3 שורות כך, שפילרמידת ה-2 תופיע על המסך שלך. (ראה את מלקומם ברשת שבעמוד הקודם). (תשובה 23 בעמוד 65) הוסף לתוכנית עוד שורה אחת כך, שאחרי ציור כל האותיות על המסך המחשב למחק את האות צ בלבד! רמז: רוצה למחוק משהו? - הדפס עללו רווח... (תשובה 24 בעמוד 65) ועוד לגבי עריכה ותיקון שגיאות בתוכנית הצג את התוכנית. עכשיו נבקש ממך לשנות את שורה 40 כך שהמחשב לדפלס 8 במקומו של 8 ולא לדפיס את 646ס. אתה ילכול כמובן לעלות עם המסמן לשורה 30 ולהכניס את התיקונלם הדרושלם. עומדת בפנילך אפשרות נוספת: פקוד 40 ₪17 הקפד על רווח לאחר שתלחץ אתדאם המחשב לציג את שורה 40 ואתה יכול להכניס בה שלנולים. מה? הדרך הקצרה בלותר להביא את המסמן מתחת לאות 1 כד? להחללפה ב-₪? (חשובה 25 בעמוד 65) לאחר שהחלפת את האות 8 באות 5 עליך למחוק את שאר האותליות. עלין להעביר את המסמן אל מתחת לאות 5 ולהשתמש במקש נסכם: בעזרת פקודת 211ע אתה יכול לקרוא לשורה כלשהי בתוכנית כדל להכניס בה שלנוללים. משימה עצה מועילה: לפני שתיגש לכתוב את התוכנית עלין ברשת שבעמוד 70. תוכל לרשום עלילה את הספרות ואח"כ לכתוב את התוכנלת. (תשובה 26 בעמוד 65) משימה כתוב תוכנית, בת 7 שורות, שתצייר במרכז המסך, בערך, את הצורה הבאה: שורה 20.. שורה 30 .. שורה 40 ו שורה 0 00 ואות "ךז" שורה 777.60 שורה 71:70 הסימן מינוס (פחות) לפגל שתיגש לכתוב את התוכנלת צליר את הצורה עם עיפרון על הרשת המתאלמה בעמוד 70. הדבר יקל עליך לכתוב את התוכנלת. שים לב כל?: * שורות 30, 40, 50 ו-60 כמעט זהות - נצל זאת בשעת כתיבת- התוכנלת (לא זוכר איך? - ראה עמוד 55) (חתשובה 27 בעמוד 65) (.) מחק כל תוכנית קודמת מהמחשב. עבוד ברוחב 40. כעת אפשר לחזור לרובוט איציק: כתוב שורה שתציליר את ראשו של אי-ציק במרכז המסך, בערך: בשורה הראשונה בתוכנית דאג למחלקת המסך. לפני כתילבת התוכנלת אנו ממלילצים כל תצייר תחילה את הרובוט על הרשת שבעמוד 70. 10 20 הערה: ראשו של אל-ציק להיה בנו? מאות 0 גדולה. (חתשובה 28 בעמוד 61) (.) המשך לכתוב את התוכנלת המציירת את הרובוט: 020 ידילו בנויות מהסלמן מלנוס: "-" גופו בנול מהסימן: "+" (נמצא על מקש 5) רגליו בנוילות מהאות 1 גדולה. לאחר כתיבת כל שורה בתוכנית הרץ אותה ובדוק את רצונך. אם לא, תקן אותה: צבע את הרובוט האם ה-125% שלך צבעונ?ל? אם כן - צבע אותו כרצונך. 20 40 0 00 הממממממפמפטמ ממממנמפמפם 0-ו | | ]| | | | | | | | | ו | | | | ו ו ]| ]| ]1 אם התוצאה משב לעה (תשובה 29 בעמוד 64) כתיבת הערות בתוך התוכנית (5א הוופח) התוכנית המציירת את אי-ציק הלא תוכנית דל קצרה. בדרך כלל, בתוכנילות ארוכות יותר, רצוי להכנלס לתוך התוכנלת הערות שיסבירו את תפקידו של כל קטע בתוכנית. כמובן שאסור שהערות אלו ישפיעו על פעולת התוכנלת: ( ) שנה את השורה המציירת את ראשו של אל-ציק, כך: עפ ' "0" צאנתע : 18 ,10 00218 20 : את הסימן הזה תמצא כאן: 0 ם 0 0 ּ טַ (,)) הרץ את התוכנית. שמת לב כל לתוספת זו לא הלתה השפעה על התוצאה. () הצג את התוכנלת. הסבר ברגע שהמחשב מגיע בתוכנית לסימן " ' ", הוא מדלג לשורה הבאה () הוסף בסוף שורה /3 את ההערה: צ500 פאה 8ַת4. שים לב! כדי להכניס את השינוי תוכל לבחור באחת משתי הדרכים: לקרוא לשורה בעזרת פקודת 211 ואז להכנלס את ההערה בסוף השורה - או: כס)סבססםט לעלות עם המסמן לשורה /35, לקפוץ לסוף השורה ולהכנלס את ההערה. נבקש ממך ללכת בדרך השנלה! ע' אתה בודאי? שם לב כי ההערה גולשת לשורה הבאה. ג מה יקרה כאשר תסללם לכתוב את ההערה ותלחץ תחדאם? (, )) לאחר שתלחץ תפזאע הצג מחדש את התוכנלת. 1 סס 0 ר)3) ₪05 2 אתה בודא? רואה כל המחשב הכנלס לתוך ההערה את כל מה שהליה כתוב בשורה השנלה! כיצד תמחק בצורה היעילה ביותר את התוספת הבלתי רצויה בתוך ההערה? קרא לשורה לעריכה (30 צזַכם). הבא את המסמן עד לסימן הראשון אשר ממנו והלאה אתה מעונין למחוק. לחץ על מקשל 6621 ו-פאם. כל הקטע ממקום המצאו של המסמן ועד סוף השורה נמחק. זכור! כאשר אתה מאריך שורה בתוך תוכנלת והיא גולשת לשורה חדשה מחק את השורה אללה גלש המסמן בעזרת מקשל 0621 ו-פאם. הוסף לתוכנילת עוד הערות כך, שיסבירו את פעולתה של כל שורה. הוסף את השורה הבאה בתוכנלת: דפס את 1 האם שורה זאת תשפיע על הרובוט? מה תפקידה של שורה זאת? המחשב מבין את הפקודה ]₪85 בדיוק כפל שהוא מבין את הסימן !. כאשר הוא מגלע לפקודה את הוא פשוט קופץ לשורה הבאה בתוכנלת. אתת הוא קיצור למללה אתהאתת. תוכל להשתמש בפקודה אתת או ב-' כד?ל להכניס הערות ומשפטל הבהרה בתוכניות שתכתוב. שאלות חזרה לסיכום * נלתן למקם את המסמן בכל מקום על המסך בעזרת פקודת > ניתן לכתוב מספר פקודות בזו אחר זו בתוך אותה שורה בעזרת * ניתן לקרוא לשורה בתוכנית לעריכה בעזרת + ניתן להוסיף הערות הבהרה לתוכנית בעזרת או לסיום... בפרק זה למדת כיצד להדפיס על פנל כל המסך בעזרת הפקודה 068218₪. והצלחת אף לצליר רובוט. בפרק הבא הוא יעשה התעמלות! לכן, אם אתה מתכוון לעבור לפרק הבא אל תמחק אותו מהזכרון. תוכל כמובן לשמור את התוכנית על דלסק וזאת כמובן אם למדת כבר להשתמש ב-205 של ה-18%8. חוברת 4 של מחשבת, הנקראת 05כ6-2ע, מוקדשת כולה ללימוד השלמוש ב-505 של 18%, המשמש, בין השאר, לשמילרת תוכניות על דיסק. פרטלם על מחשבת 4 תמצא בעמוד 71. 3 פרק ו איציק עושה התעמלות תנועה על המסך לדידנו אי-ציק אוהב לעשות כל בוקר התעמלות: מצב א: ‏ ידילים לצדדים חחזר למצב א מצבב: ידיים מקופלות (את סלמנל "ה לך?לילם המקופלות" תמצא ליד סלמן -השאלה ) אתה עומד לכתוב תוכנלת אשר תפקוד על אי-ציק לבצע התעמלות על המסך. אך לפני שתרוץ לכתוב את התוכנית, בוא נתכנן מראש כיצד הלא תהיה בנולה. (אגב, גם מתכנתים מקצועיים מתכנתים מראש את מבנה התוכנלת לפנל שהם כותבים אותה.) שאלת תכנון האם, כדי? לעבור ממצב א (ידיים לצדדים) למצב ב (ידיים מקופלות), לש צורך להדפיס את כל הרובוט מחדש? - ₪ - בודאי שלא! מספיק לכתוב שורה (עם 106818) שתדפיס לרובוט רק את הידיים המקופלות - ותמחק באותה הזדמנות את "שאריות" הידיים לצדדים. כתוב שורה, בהמשך התוכנית המציירת את הרובוט, שתצייר לרובוט את הידיים המקופלות (מצב ב) והרץ את התוכנלת. (תשובה 30 בעמוד 64) "אי-ציק" עבר במהירות למצב: "?לדיים מקופלות". כעת עליך להעביר חזרה את הרובוט למצב א, ידלים לצדדים. האם הפעם תכתוב שורה המדפיסה לדיים לצדדים או שתהזיר את המחשב לציור הרובוט כולו במצב א? (תשובה 351 בעמוד 64) לכן, מבנה התוכנית צריך להראות כך: אי-ציק עם ידיים לצדדים הדפסת ידיים מקופלות (ומחיקת שאריות ידיים לצדדים) השלם את התוכנית כך, שתבצע את התיכנון הזה. (תשובה 32 בעמוד 64) הרץ את התוכנלית. אם פעלת נכון, הרי שעל מסך הטלויזיה שלך מבצע עכשיו אל-ציק התעמלות במהירות על-אנושית. ממש רואלם את "הידיים-לצדדלם" ואת "הידילים מקופלות" בעת ובעונה אחת! עצור את ריצת התוכנית. (אלנך זוכר? - ראה עמוד 359) 55 66 לתוכנית יש בג כתבת תוכנית והלא א?נה מבצעת את מה שתכננת. עליך להיות סבלגי, לחפש את הטעויות ואת המקומות הטעונים שיפור! גם מתכנתים מקצועיים אינם בונים תוכנית "במכה אחת"! לרוב אחר? שהם כותבלם את התוכנית ומריצים אותה הם מגלים כל מלני תקלות, שבשפת המקצוענים נקראות "206" (בג). הם אלנם מתליאשים! ליושבים ושוברים את הראש עד שמוצאים את הבג. גם אתה צריך להיות סבלני. לאחר שסיימת לכתוב תוכנלת, או חלק ממנה - הרץ אותה. אם אתה מגלה שהלא אילנה מבצעת את מה שרצית - מצא את "הבג לם" שבה. (אגב - הרבה מתכנתים רואים בפילצוח הבגים את אחד האתגרים העיקריים של המקצוע.) לתוכנית שלנו יש בג רצינל: אי-ציק מבצע התעמלות בקצב רצחני, והתוצאה על המסך אינה משביעת רצון. שיפור התוכנית לש לפקוד על אי-ציק לעבור לקצב אלטי יותר. כיצד? עליך להכניס, במקומות הנכונים בתוכנית, פסק זמן (השהילה), שלגרום לאי-ציק להמתין לפנל שהוא עובר למצב הבא. לפניך התיכנון המקורי: באיזה מקומות בתכבון הילת מכנלס הפסקות בהתעמלות: אי-ציק עם ידיים לצדדים האם כאן תכניס הפסקה? -> הדפסת ידיים מקופלות , | האם כאן תכגניס הפסקה? ‏ --> שאלת חזרה לסיכום (רשימת מושגים נלמדים) לפניך רשילמת המושגים שלמדת ביחידה זו. עבור על כל אחד מהם ובדוק אם אתה זוכר אותם. (תוכל לרענן את זכרונך בעזרת מספר?ל העמודים המופיעים בסוגריים ליד כל מושג.) מס מן :0 7 מקש מחלקה 0 מקש ל -מסמן אז'ס זא אמא 0 זט ו 5 8 0 ,35 ,2 60008 צאזאת 1-08 א % / 1% "2+3" צאזאק 1 + 41 )6( )7( )7( )8( )8( )9( )10( )10( )14( )14( )15( )15( )16( )18( )20( )21( )21( )21( )22( )25( )25( )27( אטוא 1 צפא א6210אטץ 45) שמא 60 0 לולאה מקש פא 502 1 וגו א 16 )28( )29( )29( )55( )56( )58( )39( )39( )40( )40( )40( )42( )45( )46( )49( )51( )56( הודעות מחשב 08 אא א18 אצס 4 את אגסתם 99 020 ולסיום הגעת לסופה של ילחידת הלימוד הראשונה. אנו מקווים כי כבר עכשיו "טעמת" קצת מהנושא ואתה מתחיל להרגיש שיש ביכולתר להשתלט על ה"שד" שבעצם אינו נורא כל כך. למדת לצייר שטיחים ורובוטלם, אבל למדת הרבה יותר... * כתבת תוכניות פשוטות במחשב. = למדת את כל רזי העריכה. > תיקנת ושיפרת תוכגיות. = הישכת כאמצעות המחשב. אם כל העניין עדיין מרתק אותך... עבור ללמוד את יחידה 2. (פרטים על יחידה 2 תמצא בעמוד 71) תשובות בשלב זה נכנסים 8/0 סימנים לרוחב המסר. תשובה 1 מעמוד 8 תשובה 2 מעמוד 11 כעת המחשב מדפיס 40 סלמנים לרוחב המסך. תשובה 5 מעמוד 11 לש לפקוד: 0 נדפזטח וללחוץ אאדאם תחשובה 4 מעמוד 16 לש לפקוד 4 00.0 תשובה 5 מעמוד 17 יש לפקוד 2 ,4 6008 תשובה 6 מעמוד 18 לש לפקוד 4 ,2 600008 ולמחוק את כל המסך. תשובה 7 מעמוד 18 1 ,+ 6008 תשובה 8 מעמוד 22 סימן החילוק הנמצא בקצה השמאלי של לוח המקשים נותן תמלד תוצאה של מספר שלם. נסה, למשל: 227 יתקבל 3. נסה, לעומת זאת 22/7 ותראה מה תקבל. תשובה 9 מעמוד 25 * הקיצור של מדפזח הוא הז- ז > הקיצור של 60008 הוא 6 ז/ בדרך כלל הקיצור נמצא באות הראשונה של הפקודה. 1 2 תשובה 10 מעמוד 25 הסילמן / הוא סימן החזקה במחשב: תשובה 11 מעמוד 24 עליך להביא את המסמן אל השורה בה כתובה הפקודה העליונה וללחוץ א תשובה 12 מעמוד 26 המחשב משאלר רווח למקרה תשובה 15 מעמוד 52 תשובה 14 מעמוד 55 תשובה 15 מעמוד 41 עליך לשנות: תשובה 16 מעמוד 45 5 / 2 = שהתוצאה תהיה שלילית. 70 "=5*40" דאזפץ 15 ; "שמך הפרט? [] " ָ רווח * אנהחנו שומעים עד גובה של 15000. > המחשב מקבל את המספר 37 כצליל הנמוך ביותר. תשובה 17 מעמוד 45 תשובה 18 מעמוד 45 אפשר להוסיף: ;" 1] אגס" 94 ,100 ;" [] פאעמס" ,900 20 ;" [ ] אגס" 9 ,500 :" [] אמעמזס" 9 ,500 5 6 זאזתקץ 10 1 58 צאזתק 20 פאט0פ 50 זאזתפץ 40 עא500 50 0 60 60 דאזפץ 52 עאס5 54 דאזאץ 56 כעא500 58 הדרך הקצרה ביותר להביא את המסמן אל מתחת לאות תשובה 19 מעמוד 43 לש לשנות: תשובה 20 מעמוד 47 "א" צאזתץ : 24 תשובה 21 מעמוד 47 "56" צאזפת : 15 תשובה 22 מעמוד 47 "אנ []אר1]א|[]אא" צאזתץ : 12 תשובה 23 מעמוד 48 "2" דאזאע : 27 "?| ]2" צאזתת : 26 "? [] ]] 2" צאזת? : 25 תשובה 24 מעמוד 48 "[]" צאזפץ : 7 תשובה 25 מעמוד 48 ואח"כ ללכת עם המסמן שמאלה עד . תשובה 26 מעמוד 49 תשובה 27 מעמוד 49 / אש - // 5 זאזפע : 10 נאזתץ : 15 זאזתץ : 10 צאזתץע : 15 שא 2 2 2 )| [1 || ץ" 11 ]] ז" [11]] ץ" 11| ת" 0 וזש 7 10 2 10 6 10 8 10 9 10 20| 10 2 10 : 40 מתסזשט 10| 10 10 10 30 15 10 40 15| 100 50 65 צאזאעץ : 18 דאזגץק : 18 זאזתץ : 18 צאזתץ : 18 זאזפץק : 18 זאזתץ : 18 1 10 50 00 // = 0 10 20 8 היא ללחוץ פאח : 40 גודסזא 10 10, 20 ₪ 350 0 40 50 7% 6 70 3 50 תשובה 28 מעמוד תשובה 29 מעמוד תשובה 50 מעמוד תשובה 51 מעמוד לותר קל להחזלר תשובה 52 מעמוד 5 : 40 מדכזטח 10 "ס" צאנפק : 18 ,10 10678 20 0 "- - 4 4 4 - -" דאעתת : 15 ,11 1₪ה100 30 "+ 7 4" דאדתע : 17 ,12 1065 40 "ז[]1" צאדפת : 17 ,13 10678 50 "ז|]ז" דאדפק : 17 ,14 06218 60 5 "[.]< 4 4 4 >]" דאנפע : 15 ,11 10618 70 5 את המחשב למצב א. 5 0 10 80/60 7 תשובה 55 מעמוד 9 ,400 פאע50 65 9 ,900 פא500 75 רשימת צבעי ה"6ק מספר סדורי 6 00 1 0000 30 2 6) 99 2000 ב 0 7-2 0 ב-] 0 ב-] 0 7-2 | .₪ 0-0" 4צ) + ת) הצבע שחור 1.8 כחול סז לרוק א טורקלז א 6 אדום סעחת סגול א חום 0 לבן מ זז אפור 0 כחול בהלר ₪ ד לרוק בהיר א הז טורקילז בהלר אצ 7ט0 אדום בהיר עפת חס סגול דאס דד צהוב ס יצ לבן-בהיר ‏ 1178 צ517אמדא1 סז 65 6 נספח ב סדר ביצוע פעולות חשבון אתה כבר לודע כי המחשב יודע לבצע 5 פעולות חשבון: 1. החלבור: ‏ "+" 2. החיסור: ‏ "-" 3. הכפל: א 4.| החילוק: ‏ "/" 5 והחזקה: ‏ "א" מה לדעתך ידפיס המחשב אם תפקוד עליו לבצע את התרגיל הבא: %4 ת<תאזטאק 0 או 14? נסה ! בתגובה המחשב הדפיס את המספר איזו פעולה חשבונית הוא ביצע קודם: 3*4 או 2+5? צזבכן, כדל להגיע לתוצאה 14 המחשב היה חייב לבצע תחילה את פעולת הכפל: 3*4-12 ואחר-כך את פעולת החיבור: 2+12-14. (אם הוא היה מבצע תחיללה את פעולת החלבור היינו מקבלים את התוצאה: 20.) מסקנה! כאשר המחשב מבצע תרגיל חשבוני הכולל פעולות כפל וחיבור הוא תמיד יבצע את פעולות הכפל תחילה ורק לאחר מכן את פעולות החיבור. ואפילו פעולת הכפל באה לאחר פעולת החיבור בתרגיל. איזה תוצאה תתקבל לאחר שהמחשב יבצע את התרגיל הבא: 5+4*5+53 בדוק עצמך במחשב! 2 ומה לגבי פעולת החילוק? בוא נבדוק את התרגי?ל הבא: 3 +53 האם יתקבל, לדעתך, 2 או 4? בדוק זאת במחשב. מסקנה כאשר המחשב מבצע תרגיל בו משולבות פעולות חילוק וחיבור הוא תמלד יבצע את פעולת החילוק ואפילו הלא באה אחרי פעולת החיבור בתרגיל. חקור את בעולת החיסור ע' מה קורה כאשר בתרגיל משולבות פעולות חיסור וכפל? פקוד על המחשב לבצע תרגיל הכולל כפל וחיסור וקבע אלזו פעולה המחשב ביצע תחילה: כפל או חיסור. מסקנה אם ביצעת את הקירותיך בדקדקנות בודאי הגעת למסקנה כי בתרגיל בו משולבות פעולות כפל וחיסור המחשב תמיד יבצע את פעולת הכפל ללא קשר למקומה בתרגיל. וכך גם לגבל החילוק - הוא תמיד קודם לחיסור. שילוב פעולות כפל וחילוק לפי איזה סדר מבצע המחשב תרגיל בו משולבות פעולות כפל וחילוק? ( ) פקוד על המחשב לבצע את שני התרגילים הבאים: 16 5 6* 5 2 איזו פעולה ביצע המחשב תחילה בתרגיל הראשון? (כפל, חילוק) איזו פעולה ביצע המחשב תחללה בתרגיל השנל? (כפל,חילוק) 8 מסקנה: כאשר פעולות כפל וחילוק משולבות באותו תרגיל המחשב מבצע אותם לפי סדר הופעתן בתרגיל. בתרגיל הראשון הוא ביצע תחילה את פעולת החילוק ולכן התקבלה התוצאה: 18. בתרגיל השני הוא ביצע תחילה את פעולת הכפל ולכן התקבלה התוצאה: 2. ומה קורה כאשר פעולות חיבור וחיסור משולבות באותו תרגל?ל? כמו בחילוק וכפל כך גם חיבור וחיסור - המחשב מבצע אותם לפל סדר הופעתן בתרגלל. תרגיל שתול פעולות חשבון מתאימות בין ארבעת המספרים הבאלם: 4 5 5 7 = 2 כן שתתקבל התוצאה 12. בדוק עצמך במחשב. וכך גם לגבי התרגיל הבא: בדוק עצמך במחשב. חקור את החזקה: איזו תוצאה תתקבל כתוצאה מביצוע התרגיל הבא: 5/2 * 2 8 או 56? בדוק זאת במחשב! מסקנה:פעולת החזקה תמיד קודמת לפעולת הכפל. האם אתה לכול לשער מה יהלה לגבי החללוק? בדוק עצמך בעזרת המחשב. תרגיל: האם תוכל לשער מה תהיה תוצאת התרגלל הבא: 17 = 2+3%8/2/2-8 בדוק עצמך במחשב! [לכם:כאשר בתרגיל מסוים משולבות פעולות חזקה, כפל, חילוק, חיבור וחיסור, יבצע המחשב תחיללה את פעולת ה לאחר מכן לפי סדר הופעתן את פעולות ה וה ולבסוף לפי סדר הופעתן את פעולות ה וה פעולות עם סוגריים מה תהיה התוצאה של התרג?ל הבא: 2+5(*5) בדוק במחשב! מסקנה כאשר מופיעים סוגריים בתרגיל, המחשב מבצע תחילה את כל פעולות החשבון אשר בתוך הסוגר?;ים! האם תוכל לשער מה לקרה בתרגיל הבא: 2) (*(1+5)) במקרה זה המחשב ביצע תחילה את פעולת ה לאחר מכן את פעולת ה ולבסוף את פעולת ה "שתול" סוגריים במקומות המתאימילם כדל לקבל את התוצאה: 6 = 2 4 * 9/3 + 2 0 = 5 * 2 1 + 5 4 + 16/4 - 2 * 4 = 2 רשת המסך במצב 40 וזדפועש מסך 1 -*---עמודות 0 9 38 3 36 35 23-24 32 3 3 29 8% 277 26 25 24 23 2 !21 20 9ו 0 18 17 160 5 030050000000000900000002003004 1 זז | | | שורות --=-> -דךך-רררדדדדדדדד-רההררךךהררךךהררררךךדהה" ||[ | |[ | | | |[ | | | | | | 1 | י |[ | | | | | | | | | | | |* | | | | | | | | | | 1 |] |] | | | סידרת מחשבת, המיוחדת ללימוד שפת ה- 845916 וה- ₪05 של 6ק-אםו ותואמיו, נ(מצאת על מדפי חנויות המחשביס והספרים המובחרות. להלן תיאור קצר של היחידות: יחידה 1: שטיחים ורובוטים ביחידה הראשונה תכיר את מושגי היסוד של תוכניות מחשב בשפת 4516 ותלמד את שיטות העריכה המיוחדות של מחשב ה-6ק-ואםו: כמו כן תשלוט בהפעלת לוח המקשים של המחשב. יחידה 2: שעונים דיגיטליים ופירמידות ביחידה זאת תעסוק בלימוד כמה מהמושגים החשובים ביותר בכל שפת תיכנות: משתנים מספריים ומחרוזתיים ולולאות סופיות. יחידה 3: פיתוח משחקי מחשב-טלויזיה ביחידה זאת תעסוק בפיתוח תוכניות של משחקי מחשב-טלויזיה. תוך כדי כך תוסיף ותלמד מושגים חדשים ב-6ו849 כמו: הוראות תנאי, תהליכים אקראיים, קליטת נתוניסם ומערכים. יחידה 4: 5סכ-< החוברת הרביעית של מחשבת תכניס אותך לעולס ה-005 של ה-6ק-שחו. לאחר שתסיים יחידה זאת תכיר כמה מהפקודות החשובות של ה-05, וכך תוכל לנצל ביתר יעילות את מגוון האפשרויות שמעמיד בפניך ה-6ם-שפו. יחידה 5: גרפיקה עדינה יחידה זאת היא הראשונה בסדרה של 3 חוברות המוקדשות לפיתוח תוכניות בתחום הגרפיקה העדינה (אסודט וס5=ח-חסוה). ביחידה 5 נגלה בפניך את עולמסם של הפיקסלים (6 1=אוק) וננצל ידע זה לפיתוח תוכניות מגוונות. יחידה 6: גרפיקה מתקדמת יחידת הלימוד השישית מוקדשת להמשך לימוד ה-אסודט וספשח הסות. תוך שמוש בכלים תכנותיים חדשים שתלמד תוכל לגשת לפיתוח תוכניות מגוונות כמו: עיצוב אותיות ענק ופיתוח מעצב תמונות משוכלל. יחידה 7: גרפיקה מתמטלת יחידת הלימוד השביעית מוקדשת לפיתוח תוכניות גרפיות מרהיבות. כדי לעשות זאת לא נוכל להתחמק משימוש בכמה מושגים מתמטיים מתחום הטריגונומטריה, כמו הסינוס והקוסינוס. אל דאגה! אינך צריך להכיר מושגים אלה. לפי מיטב המסורת של מחשבת נלמד אותך צעד אחר צעד כל מושג מתמטי חדש שנעשה בו שימוש. יחידה 8: עיבוד נתוניס יחידה זאת מוקדשת ללימוד אחד התחומים החשובים ביותר שבעבורם נוצר המחשב - עיבוד נתונים. נלמד אותך מהו קובצ ותיישם את הידע שתצבור בתחומים שונים כמו: בניית ספר טלפונים, שמירת תמונות על דיסק, תוכניות מעקב להגרלות לוטו ועוד.. יחידה 9פ: אנימציה ממוחשבת יחידה זאת מוקדשת לפיתוח סרטי אנימציה משוכללים תוך ניצול כלים מיוחדים כמו ד ו- זטס בשפת ה-4516ם שיאפשרו לך לעשות ז%את. "סנאית" היא הראשונה בסדרת לומדות חדשה, שמפתחת חברת "מחשבת". "סנאית" מיועדת לתרגל את הלומד בכתיבה וקריאה של מילים בעברית ובאנגלית בדרך יצירתית. הדיסקט כולל ספריה של מילים, כאשר לכל מילה יש ציור המתאים לה. הספריה פתוחה והתוכנה מאפשרת לכל אחד להוסיף מילים וציורים מתאימים כרצונו. מתוך מאגר המילים הנמצאות בספריה ניתן לשחק במספר משחקים המתבססים על הציורים והמיליס: 6 משחקי התאמת מילים לציורים. משחקי פאצל מגווניס. בנוסף להנאה שיש ביצירת הספריה המצוירת והמשחקים, תגבר גם מיומנות הקריאה והכתיבה בעברית ובאנגלית. מבוא חברתנו סיימה לפתח קורס כתבנות בשפות עברית ואנגלית על <6ם-ו/וםן. המערכת כוללת: תוכנה (על דיסקט). 6 חוברת הדרכה ותמלילים. התוכנה בנויה כך, שתוך כ-12 שעות לימוד עצמי תוכל כבר לתקתק על המחשב שלך ועל כל מכונת כתיבה או מעבד תמלילים תוך שימוש בכל 10 אצבעותיך. אגב, שיטת הלימוד שפיתחנו נוסתה בהצלחה על מספר רב של לומדים. שיטת הלימוד חילקנו את הלימוד ל-20 שיעורים. להערכתנו משך כל שיעור הוא 30-15 דקות. בכל שיעור תלמד לתקתק 2 סימנים חדשים. לכל שיעור יש מספר אופציות ללימוד: 8 לימוד בסיסי: תקתוק סימנים חדשים תוך שילובם בסימנים קודמים שלמדת. 68 מירוץ נגד "הארנבת": %הו משחק קצר- "הארנבת" רצה לאורך השורה ועליך להשיג אותה - אתה מתקדם רק אם הקשת על אות נכונה. 6 מבחן עצמי: כאן עליך לתקתק בדייקנות 3 שורות. בסיום, יודיע לך המחשב גם מה הקצב שבו כתבת את המבחן. % מעבד-תמלילים: במצב זה עליך לתקתק על המסך את אחד הטקסטים המופיעים בחוברת, בגמר כתיבת הטקסט המחשב בודק אותו ומודיע לך אם נפלו בו שגיאות כדי שתוכל לתקנן. אם אין שגיאות - המחשב מודיע לך על מהירות הכתיבה שלך. בינואר 1987 יצאה לאור ערכת לוגו של מחשבת עבור 6ס-ואפו ותואמיו בגירסה עברית. ערכת הלוגו של מחשבת, הנקראת "עולמו של הצב", מכילה: 68 תוכנה מיוחדת של לוגו גרפי בשפה העברית שפותחה ע"י חברת מחשבת מל בע"מ - מערכות למידה. התוכנה מאפשרת לכתוב תוכניות (הליכים) בשפת התיכנות לוגו (080)) בעברית, דבר אשר יאפשר ללמוד את שפת הלוגו מבלי שהשפה האנגלית תהווה מחסום. תוכנה זאת מאפשרת לפתח תוכניות גרפיות מתוחכמות הכוללות הליכים רקורסיביים מלאים. 8% חוברת הדרכה: "מחשבת-1" - הראשונה בסדרת חוברות מחשבת המוקדשות ללימוד שפת הלוגו בגירסה העברית. ליחידת הלימוד הראשונה יש מספר מטרות: 6 לעשות היכרות עס "הצב" ועם הפקודות הבסיסיות הקשורות אליו, כדי לשרטט צורות. 6 ללמוד כיצד לכתוב הליכים (תוכניות). 6 ללמוד את שיטות העריכה המיוחדות ל-080/. כדרכה של מחשבת תעשה זאת בדרך פעלתנית, תוך כדי בצוע משימות מגוונות ותוך כדי כך תלמד את עקרונות התכנות בשפת לוגו. בהמשך יופיעו יחידות לימוז' נוספות אשר ירחיבו ויעמיקו את יכולת התכנות שלך בשפת לוגו, תוך שימוש מתמיד בתוכנה "לוגו גרפי עברית" של מחשבת. שים לבו ביוני 1987 יצאה לאור החוברת השניה של מחשבת ללימוד לוגו גרפי עברית. בחוברת זאת, הנקראת "זוויות ומעלות", תלמד לסובב את הצב בכיווניס שונים על המסך. דבר זה יאפשר לך לשרטט צורות מרהיבות על המסך, להשתתף במשחק מחשב ואף לפתח משחק כזה. : 0 , , 4/ . / ה 20 0 זהו משחק פעולה אסטרטגי, בו אתה שולט על מטוס קרב עתידני, המצויד בטכנולוגיה שתהיה קיימת רק בעתיד. הפעם אינך יושב במושב הטייס, אלא צופה בביצועים המדהימים של המטוס, כאילו אתה טס מאחוריו. עליך להטיס את ה-=זא במשימות התקפיות מסוכנות, על מנת לסייע לכוחות הקרקע והיסם הפועלים להדוף את האויב, המתקדם בעקשנות. המשימות שלך הן אתגריות ביותר - תוך כדי הטיסה לעבר המטרות, עליך להתמודד גם עס מטוסי יירוט של האויב. זהו משחק פעולה אסטרטגי תלת-ממדי. המטרות האסטרטגיות כוללות שדות תעופה, בתי חרושת ומרכזי קשר. המשחק כולל 8 מפות כלל עולמיות, המתארות יבשות, איים ונהרות. מטרות ממונעות כוללות: טנקים, אניות, צוללות וארטילריה. מנועי ה-=זא פועלים - חבוש את קסדת הטייס והמרא אל עבר השמיים האכטריים.. משחק הרפתקאות תלת-מימדי במצולות ים יצורי ים אכזריים, המעונינים להפוך אותך למנה העיקרית שלהם, מופיעים בשדה הראיה שלך. אתה מתחמק ימינה, מרים מכסה של תיבה ישנה - והנה זהב האזמרלדה לפניך! דגים טורפים בעקבותיך. מלאי האויר שלך אוזל - מה עוד יכול לקרות לך? - הרבה מאוד... אהו משחק הדורש מחשבה וזריזות על מנת לזכות באוצר הגנוז ולהשאר בחיים. "מלכודת המטמון" כולל 100 חדרים תלת מימדיים. כל חדר הוא אתגר בפני עצמו. עליך לאתר את מטילי הזהב ולתכנן היטב מסלול תלת מימדי, בכדי להגיע למטמון הנכסף. לעיתים אף תצטרך להעזר בחפצים השונים הנמצאים בחדרים. יתכן שתקלע למצבים קשים ביותר, במקרה כזה יבואו לעזרתך הדגים הידידותיים. יתכן שהדלת לחדר נוסף מסרבת להפתח! אל תשכח להרים בדרכך מפתחות, אשר יועילו לך להתגבר על מכשול זה. 9% 4% טרטי מחשבת "סרטי מחשבת" תאפשר לכל אחד ליצור סרטי אנימציה (הנפשה) כמו אלו המוצגים בטלויזיה ובמשחקי. המחשב המתוחכמים, לא נדרש שום רקע בתכנות או ידע קודם בעקרונות סרטי האנימציה. "סרטי מחשבת" מכילה: 1 דיסקט המכיל מחולל ואנימציה המשוחח בשפה העברית, אשר מאפשר, בין השאר, ובאופן ידידותי מאוד: 8 ליצור דמויות כמו אנשים, חיות, מטוסים ועוד ועוד. להניע את הדמויות על המסך באופן כזה שיתקבל סרט אנימציה. 8 לשמור את כל הציורים והסרטים על הדיסקט, וכך תוכל להציג את הסרט שתיצור בכל עת שתרצה. 8 לשלב מנגינות בסרט. 2 חוברת לימוד אשר בעזרתה: 8 תלמד לנצל את כל האפשרויות שמחולל הגרפיקה והאנימציה מעמיד לרשותך. 68 תלמד את עקרונות סרטי האנימציה כך, שתוכל לביים וליצור בעצמך סרטי אנימציה. כדרכה של ממחשבת תעשה זאת בדרך פעלתנית תוך כדי ביצוע משימות מגוונות וכך, אנו מקווים, פיתוח סרטי אנימציה יהפוך לחויה יצירתית ממדרגה ראשונה. שיס לבו תוכל לשלב בסרט ציורי רקע שתיצור בעזרת התוכנה "ציורי מחשבת" (ראה עמוד קודם). כך, לדוגמא, תוכל לגרוס למטוס לחלוף בשמים, כאשר ברקע מרחפים עננים. כמו כן תוכל לשלב מנגינות שתיצור ב"צלילי מחשבת". %% 3% 99 960% (-