AutoCAD – חוברת תרגילים

גירסה 11 – צעד אחר צעד

OCR (הסבר)
צ ₪ ] \, % / כה6סזוה חוכרת תרגילים גירסה 11 3 6כוכ 23 ו צעד אחר צעד כגסססגות חוברת תרגילים מותאם ל-פתססעטת גירסת 11 הכנה ועריכה : דפנה מינסטר "אותו-קו - תהנדסת ממוחשבת בע"מ" מרכז החהדרכת קרליבן 27, תל-אביב. טל' 5615156 כל הזכויות שמורות מחדורח שלישית - נובמבר 1991 . הקדמת בידיןך חוברת תרגילי שרטוט, לתרגול פקודות פתססעטת. החוברת תלוה אותך במשך כל שלבי קורס ח-פגססעסת הבסיסי, אשר הינך עובר "במרכז החדרכת" של "אותו קו הנדסה ממוחשבת בע"מ". בצוע קפדני של המטלות בחוברת בכל שלב של חקורס, יעניק לך ניסיון ובטחון לקראת חשלב הבא, להשגת המטרה הנכספת - שמוט עצמאי בתוכנת ה-כתססצטת. חהוברת הינה פרי נסיון רב-שנים של הדרכות בתוכנת ח-פתססצטג (על כל שלבי חעידכונים לאורך אותן שנים), נסיון שנתמך על ידע ומיומנות שנצברו באגף הטכני של חברתנו. למחדורה ‏ זו צרפנו קובץ "פתרונות למטלות" למען הנהותך, צעד אחר צעד, בפתרונות עקרוניים לבעיות נבחרות שבחוברת. מקוים אנו כי תוספת זו תתרום לשיפור יכולת הלמידה שלך. להזכירך, חברת "אותו קו הנדסה ממוחשבת בע"מ" הינח מפיץ ראשי, למוצרי בית התוכנה "א5עפסצסת" האמריקאי באר (ולה סוכנויות ברחבי האר), ומרכז החדרכה ניזון ישירות מחברת האם בארחה"ב. אנו מאחלים לך עבודח מהנה בתירגול, כמו גם בכל שלבי הקורס, ומקווים לראותך בקורסים הנוספים ש"מרכז ההדרכתה" מציע לשוחרי התיב"מ בארץ. בהצלחה ! מרכז - החדרכת מרכז התדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות גליון מס' 1 לתשומת לבך: 1. בגליון מס' 1, בפינה השמאלית העליונה של הגליון (מופרד במסגרת), מופיע שרטוט המתאר את צורת כיוון מערכת חצירים בתוך ה-סגססדצטת, עם ציון חזויות בכל כוון. אנא, השתמש בו ולנוחיותך. 2 תרגילים המסומנים ב-* מיועדים לתרגול עצמאי, בזמנך ההופשי. (תרגילים אלח לא יתורגלו בזמן חהשעור). מטלת מט' 1 א) לפניך שרטוט דו-מימדי של מלבן, במידות 3א4. ב) שרטט את חגוף לפי המידות הנתונות, בשיטה האבסולוטית (הנקראת גם קרטזית). חנתיות: 1. התחל את השרטוט בפינח השמאלית התהתונה, שם הקואורדינטת היא 1,1. בחר לך את כוון השרטוט חרצוי לך ושרטט את הגוף בעזרת הפקודה מאדת, המופיעה בתפריט אתתס. 2. חשב את הקואורדינטות של שאר פינות חמלבן. 3. השתמש בתת-הפקודה 01086, כדי לסיים את הפקודה. מטלת מס. 2 א) לפנין שרטוט דו-מימדי של משולש שוות שוקיים, שגודל בסיסו חוא 3 וגובחו 4. ב) שרטט את חגוף לפי חמידות הנתונות, בשיטחה היחסית. הנחיות: 1. בחר את אחת הפינות והתקדם בכיוון הרצוי לך עס הפקודה פאדע, הנמצאת בתפריט אתתת. 2. שים לב: אין צורך לחשב קואורדינטות. בשיטה חיחסית הנקודה תאהרוגת נחשבת ל-0,0. : 3. השתמש בתת הפקודה 01086. מטלח מס. 3 א) לפניך שרטוט דו-מימדי של משולש שווה שוקיים, שאורך צלעותיו חוא 3 וזויות חבסיס הן 35 מעלות כל אחת. ב) שרטט את חגוף לפי הנתונים הקיימים, בשיטה הפולרית. הנחיות: 1. שים לב: אורך הבסיס אינו נתון. לכן, עליך להתהיל את השרטוט באחת מפינות הבסיס, לשרטט את שוקי חהמשולש ולסיים בתת-הפקודת 01088. 2. תן דעתך לזויות שאתת רושם, כאשר אתה בונת את הקווים. מרכז ההדרכה ‏ - אותו-קו הנדסת ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות מערכת הצירים 3 שיטות עבודה 040682 1 4 ן | חא 11 8. שיטה יחסית 3 שיטה פולרית 9 )-180*( (*90-) / *070 ץצ- ?12 רוב 17 ב31ו בר וב יבז בוו רד רוד ך -ן, רחי קרליבך 27 תל-אביב 67138 20': 5615156 פקסיז 5615155 = (6 ב 10 וגו תאדךו = | מטלת גליון מס' 2 מט. 4 מטלת א) לפניך תרגיל של שרטוט מעגלים, האחד בתוך השני, כאשר כולם ממורכזים כלפי הנקודה 5,5. ב) שרטט את המעגלים לפי חנתונים הקיימים בשרטוט. הנחיות: שרטט את התרגיל בעזרת הפקודת מתסתס. בהר לך את תת-הפקודתה המתאימה ביותר, לפתרון התרגיל. מל. 5 מטלת א) לפניך תרגיל של שרטוט מעגלים, האחד בתוך השני, כאשר כולם משיסים בנקודח 1,4. ב) שרטט את המעגלים, לפי הנתונים הקיימים בשרטוט. הנחיות: 1) שרטט את התרגילים בעזרת הפקודה מתסתז0. 2) בחר תת-פקודה שונת מזו שבחרת במטלה מס' 4. 3) שים לב: אין צורך לחשב את מרכזי המעגלים כדי לפתור תרגיל זת. מטלת מטס. 6 מטלת א) לפניך תרגיל של שרטוט, המורכב משני קווים ושתי קשתות. ב) שרטט את התרגיל לפי הנתונים הקיימים, עם הפקודות פאדע ו-סתת. הנחיות: 1. שים לב: לא לאבד את רצף העבודה, כי עדיין אינך יודע לתזור לנקודהת האחרונה בת היית. באם איבדת את הרצף, עליך להתהיל את השרטוט מחדש. 2. שים לב: איזו תת-פקודת אתה בוחר. ברוב המקרים אתה בוהר ב-טת61ת60. מט. 7 א) לפניך שרטוט של מגן-דוד. ב) שרטט את המגן-דוד בעזרת הפקודה אס6צםסע, והשתמש בנתונים הקיימים בתרגיל. הנתיות: 1. עליך לשרטט 2 מצולעים, שחם בעצם 2 משולשים, האחד עם הבסיס למעלה (כאן השתמש בשיטח היחסית או הפולארית) והשני עם הבסיס למטח. 2. חשוב איזה מצולע אתח בוחר: חסום או חוסם ? מרכז תהדרכה - אותו-קו הנדסת ממוהטבת בע'מ - כל הזכויות שמווות מעגלים קשתות ומצזנ עיםח --25-= אותרריקר הנדסה מבוורשבת ביצ"רז מ שעך רשודר צו רחי קרליבך 27 תל-אביב 67136 20': 5615156 פקס': 5615155 ה 10 כ(ה6ססגות גליון מס' 3 לות מס. 8,9,10,11 א) לפניך שרטוט דו-מימדי של 4 גופים. ב) שרטט את 4 חגופים בעזרת המחשב, עפ"י הפקודות ושיטות העבודה שלמדת. חנתיות: 1. התחל את השרטוט בפינה כל שתיא בגוף, והמשך ממנח בכיוון בו בחרת, לפי סדר חקווים. 2. חשתמש בשיטה היחסית או בשיטה הפולרית, לפי שיקולן. מרכז ההדרכת - אותו-קו הנדסת ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמווות תרגילים אררנו--כקר הבדסה נונוררשבך1 בוביינז בזר כזד ההדרכה רחי קרליבך 27 תל-אביב 67138 20': 5615156 פקס': 5615155 | (6 מסי גליון : 0 1 כג6 ס%גו3 גליון מס' 4 מטלת מט. 12 א. לפניך שרטוט של אסלח. ב. שרטט את האסלה בעזרת שיטות העבודה והפקודות שלמדת עד כתח (פא11, 018015). הנחיות: 1. החל את שרטוט התרגיל בנקודה כל שחיא על היקף תאסלת, .(עדיף בנקודת המסומנת בשרטוט ב-צ,א), ותן לח קואורדינטה ידועה. לדוגמא - 2,2. 2. שרטט את החיקף. כאשר אתה מגיע לשרטוט הקשת, חשוב איזו קשת אתת בוחר (קיימת רק קשת אחת שבנייתה מחייבת מידע על 2 נתונים). 3. לאחר שסיימת לשרטט את חיקף האסלה, שרטט את העיגול הפנימי, תוך הישוב הקואורדינטה של מרכז המעגל, או התיחסות לנקודה האהרונה אלית חגעת כשאתה נעזר בשיטה תהיחסית. מטלה מס. 13 א. לפניך שרטוט דו-מימדי של חלק מכני. ב. שרטט את החלק בעזרת המהשב, בשיטות העבודה והפקודות שלמדת עד לשעור זח. הגנהיות:+ 1. החל את השרטוט בנקודת המסומנת ב-צ,א ותן לח קואורדינטות ידועות. לדוגמא - 3,3. 2. המשך ימינה בשרטוט הקווים, עד שתגיע לקשת. כאן עליך לההליט באיזו קשת תבחר. (שים לב: רק באחת הקשתות, מופיעים שני נתונים). 3. לאחר-מכן , שרטט את שלושת המעגלים תוך כדי חשוב מרכזם (שצים לב: המחשב זוכר תמיד את הנקודה האהרונח, עובדה המאפשרת לנו לעבוד עם 6, בשיטה חיחסית). מרכ)ז ההדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות גליון מס' 4 מטלת מט. 14 א. לפניך שרטוט דו-מימדי של הלק של גוף כל שחוא. ב. שרטט את החלק בעזרת המחשב, בשיטה היחסית או השיטה הפולרית ובעזרת החפקודת מאדע. הגנחיות: 1. כאשר אתה משתמש בשיטת הפולרית, עליך לתת את זויות הקו. ענין זח דורש, כמובן, את חהחישוב הזויות מראש. 2. לאחר שלמדת את מתן מידות, שרטט שוב את החלק, והוסף את המידות המצוינות בתרגיל. מטלת מס. 15 א) לפניך שרטוט דו-מימדי של חלק של גוף כל שחוא. זחו תרגיל למתקדמים. אפשר לבנותו לאחר השעור מס. 5 (לערך), או אחרי שבצעת כבר את תרגיל גלגל-השניים. ב) שרטט אותו בעזרת המחשב, שיטות העבודה והפקודות שלמדת עד כת. (עא21 ,012028 ,אנתל). חנחיות+ 1. שרטט קודם את המעגלים. (שים לב, לשרטוט אחד המעגלים, יש צורך לחשתמש בתת-הפקודת 22). 2. קטוםס את התלקים המיותרים (במקרת זה שאריות המעגלים), בעזרת הפקודת אאע. 3. חוסף את הקווים התסרים וקטום שוב את החלקים המיותרים. 4. לאחר שלמדת את שעור מתן המידות, שרטט שוב את החלק והוסף לו מידות, כמתואר בציור. מוכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסת ממוחשבת בע"מ - כל תזכויות שמווות תרגילים 8% -13 הכבדבוע אנוש ות בש יבד ממרכדך ווהדר פה רחי קרליבך 27 תל-אביב 67136 0ל7': 5615156 פקס': 5615155 | ₪ | מחשב: 04 | שוריט עיי: קנה מידה: 0 .21160642( 0‏ | םה שם התרנית : תכנן : בניה דו מימדית גליון מט' 5 מטלת מס. 16 מטלת א) לפניך תרגיל של מילוי שטחים, בשרטוט דו-מימדי. ב) שרטט אותו בעזרת המחהשב, בשיטות העבודת וחהפקודות: פזעס5 ,צטאסס ,מסתתע. הגנחיות: 1. החל את השרטוט מהנקודה המסומנת ב-צ,א, ותן לה ערכים אבסולוטיים. לדוגמא -2,3. 2. התחל בבנית חבית, עס הפקודה פ5001. (שים לב: חמנע מיציאח מן הפקודה. חשב את מהלך צעדיך). 3. חשב את מיקום הקואורדינאטות של העמודים ליד הבית, ושרטט גס אותם בעזרת הפקודות פסתתל ו-עטאספ. מס. 17 א) לפניך שרטוט מעגלים ומצולעים, האחד בתוך השני, הממולאים ב-גס1תע מסויס. ב) שרטט את המעגלים והמצולעים, בעזרת הפקודות פתסת61 ו-אס6צעסק. לאחר- מכן, הוסף דַּ6ַעג₪, לפי הצורות שלמדת. חנחתיות+ 1. לגדלם של המעגלים והמצולעים אין חשיבות מרובח, ולכן חם נתונים לקביעתך החופשית. 2. עליך לשמור על מיקום וצורת ח-אסעגא, וכן לקבוע את חזוית וקנה המידח של ה-מסעתע. מרכ) התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל ת)כויות שמורות מילוי שטחים | 1 | 0 | 1 | עובי 0.1 ב-2 כ >77?, 0-2 אררזו--1וך 321 1 סז בצוצז וש בר ב-עג"נז מרכצז ההדרשהה רחי קרליבך 27 תל-אביב 67138 0?': 5615156 פקס': 5615155 | (6 שורטט עיי: קנה מידה: % שם התכנית : מילוי שטחים גליון מס' 6 מטלת מס. 18 א) לפניך שרטוט של איזומטריה דו-מימדית (החסתכלות על הגוף היא מנקודת , הבניה). ב) שרטט את הגוף בעזרת הפקודות שלמדת (פתא5 ,סד1ת0 ,פאדם ,פפפדעום) , ובעזרת חנתונים חקיימים בתרגיל. | מנחיות: 1. רצוי לקבוע בשרטוט 02515 (רשת נקודות) של 0.5. 2. שנה את מערכת הצירים הקיימת למצב של איזומטריח, ע"י הפקודה פגאפ ותת-הפקודה 5516. זכור: כדי לעבור ממבט אחד לשני, עליך להקיש ביחד 1+8ע06. 3. בנה את המנסרה, תוך שינוי הצירים לצירי חמבט בו אתח משרטט. הוסף את הקדה המופיע בתוכו. בצע זאת ע"י הפקודה 88פ1תתע ותת- החפקודה 180 (תת פקודת זו מיוחדת לשרטוט מעגלים באיזומטריח). 4. לצורןך בניית האליפסה חשניה, השתמש בפקודות צפסס ו-א1%ת15, המופיעות | בתפריט צדסם. מטלת מט. 19 א) לפניך שרטוט של איזומטריה דו-מימדית. ב) שרטט את החלק בעזרת הפקודות שלמדת (עתא5 ,6510 ,מאדת ,מפקדתתם) ולפי חנתונים חקיימים בשרטוט. הנהיות: 1. רצוי לקבוע כ1ת6 (רשת הנקודות) של 0.5. 2. שנח את מערכת הצירים למצב של איזומטריה, ע"י הפקודה עגא5 ו-תת- פסודה 16צ56. זכור, על מנת לעבור ממבט למבט, עליך לחקיש ביחד מע+1עסס. 3. בנה את הקובית, תוך כדי שינוי הצירים, למבט בו אתה משרטט. 4. חוסף את העיגולים על הקוביה, ע"י הפקודת ש8פעפ1עתע ותת-הפקודה 180 (המיוחדת לשרטוט מעגלים באיזומטרית). שים לב: בכל פעם שאתה בונח את האליפסה, עליך לדאוג לכך שחצירים יהיו במבט בו אתת משרטט. 5. חוסף ה-108ת₪ הנראה בשרטוט. גם כאן, דאג לכך שתצירים יהיו במבט בו אתח משרטט. מרכז התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות - 10 - גליון מס' 6 מטלת מס.20 א. לפניך תיק שבחזיתו רשום "אותו-קו מרכז הדרכה". ב. בנח את חתיק לפי כל הכלים שרכשת עד כת. הנחיות 1. רצוי לקבוע 12ת6 (רשת נקודות) ו-פתגאפ של 8.כ. 2. בנחה קודם את הזית התיק בצורה הרגילת, לפי המידות הנתונות בשרטוט. 3. שנח את מערכת הצירים הקיימת למצב של איזומטריה, בעזרת הפקודה גאפ (הנמצאת בתפריט 65אזַ2ע58) ותת הפקודת 16צ80. חערח: אין צורך לשנות בתרגיל זח את הצירים ע"י 8פ+1ע06. 4. המשך את החלק החאיזומטרי בבנית חשרטוט, לפי הנתונים הקיימים בשרטוט. 5. חשוב איך לבנות את חידית בדורך הקצרה ביותר.השתמש בפקודות: אנת ספ פעס מטסא ,צעסס. עובי הידית, בכל הכיוונים יהית 0.2 יהידות. 6. חוסף מעגלים, במקומות המסומנים (תערת: הלקם ב-8ע0120 והלקם ב-2/01258). את חאליפסות בנח כמו בתרגילים 18,19. קוטר המעגל הפנימי 1. קוטק המעגל חחיצוני 2. קוטר חאליפסה 1. מוכז חתדרכת ‏ - אותו-קו הנדסת ממוהשבת בע'מ - כל תוכויות שמווות איזומטריה דו-מימדית אוור-נך וובז שו בזנדו ]נש רך ריבד ממרכד ההדרכה רחי קרליבך 87 תל-אביב 67138 0?': 5615156 פקט': 5615155 יי מסי גליון: שם התכנית : 0 איזומטריה דו-מימדית 9 קנה מידה: שרטט: תכנן: תאריך : - 11 - גליון מס' 7 מטלת מטס. 21 א) לפניך שרטוט דו-מימדי של גלגל שיניים. ב) שרטט את גלגל חהשיניים בעזרת המהשב, בשיטות העבודת והפקודות שלמדת עד כת. הנחיות: 1. התחל בשרטוט המבט ועבור לאחר מכן לשרטוט ההתך. 2. אין צורך לשרטט את קוי חציר, קוי ההתך והמידות (שעדין לא נלמדו). 3. לאחר שעור מתן-חמידות, שרטט שוב את הגלגל וחוסף את חהמידות המצוינות בשרטוט. כמו-כן, הוסף את קוי הציר שנלמדו באחד השעורים חקודמים. מרכז ההדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל תזכויות שמורות ?לגל שיניים חתרךר א-א ג שים לב כקו הציר במרכז החתך. תמונת מראה ) 8 פרט ג או1"יק1 (]3ז שו ממודהוש1.ר בת"ם ור ד ו רן רחי קרליבך 57 תל-אביב 67138 20': 5615156 פקס': 5619155 | (6 מסי גליון : 0 640 ס%גות 1-ב |שסירי: ו 2 - ' גליון עשי 8 %) לפגיך שישטוס ור-פימדי של מזרגות לוליניות. ב3) שיסש אל העמורגות חנ"ל בעזרת העקשב, בשישות העבודת והפקודות שלטדת 9+ כה. ה 3 התהל בשוסוס הפגט ועבור לשוטוס התתפך - 2. אין צורך לשרטש אפ קוי הציר, קוי התך והמידות (שעדין לא נלמדו). 3. לאחר שעור מתן-מידות, שרסט שוב את המדרגות הלוליניות והוסף את המידות המצויינות בשרטוט. כמו-כן, הוסף את קוי הציר שנלמדו באחד השעוריט הקודמים. מרכ) ההדרכת ‏ - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע"מ - כל תזכויות שמווות מדרא נוניניות ג שים לב לקו הציר במרכז החתך, תמונת מראה > 8% --8ן 111 ערז ב1בו1] :11 ב עב "בן בזר כזד ההדרכה רחי קרליבך 27 תל-אביב 67138 0?': 5615156 פקם': 5615155 | (6 מסי גליון : 10 (%0068גוה 8 | 99 מדרגות לוליניות = 193, = גליון מס' 9 מטלת מס. 23 א) לפניך שרטוט דו-מימדי. ב) שרטט אותו בשיטות העבודה כפי שלמדת, תוך שמוש בשכבות שונות לאלמנטים. הנתיות: 1. לא מצוינות מידות על השרטוט, ולכן הן נתונות לקביעתך ההופשית. | 2. יש לשרטט את השרטוט בצורח מדויקת ולא בתצבעת. 3. אם אינך רואח את טוג הקו בצורה שבה בחרת, והוא נראח לך כקו אחד ישר, עליך לשנות את הפקודה 8עב1250 (בתוך תפריט 66א1ע5812), לפי קנח"מ בו אתח עובד. 4. חנתונים לבניית השכבות מצוינים ליד השרטוט. | מטלח מס. 24 א) לפניך שרטוט דו-מימדי של סמל "מבט לחדשות". ב) בנה את השרטוט בעזרת הפקודה מאדעע (הנמצאת בתפריט אתתס). | הנחיות: 1. כאשר אתח בונה את העיגול הראשון, אתה נכנס לפקודת מאךתע. ראשית קבע את העובי, ולאחר מכן בחר סעג. 2. חשוב באילו נתונים, מבין אלה הקיימים, יכול אתת לחשתמש בבניית הקשת. (הערה: קשת אינח יכולה להסגר ל-360%, אך אפשר להשתמש ‏ ב- %*. קשת זו תראח כעיגול מלא). מרכ+ ההדרכח ‏ - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות בניה בשכבות שונות ₪9 נתונים לבניית השכבות : אצ | אהעםס | שקצזשו | 1 1 טאזזאם6 3 3 122% כ-= - פ = דםפרפהם 6 6 זםם משטחים ממולאים אותר-קר הנדסה נזנווזהוט ברת בוג"בז מרכד ההדרכצה רחי קרליבך 27 תל-אביב 671938 20': 5615156 פקס': 5615155 | (6 0 2ב000גוה שם התכנית : שכבות ומילוי שטחים |תיד: - 14 - גליון מס' 10-11 מטלת מטס. 25 א) לפניך שרטוט חשמל דו-מימדי. ב) שרטט אותו בעזרת המחשב, שיטות העבודת והפקודות שלמדת עד כח. הנחיות: 1. שרטט קודם את הבלוקים המשורטטים בגליון מס. 10, באופן הבא: קודם שרטט את חחלקים, לאחר מכן הפוך אותם (כל יהידה בנפרד) ליהידה אחת, (הנקראת בלוק) והכנס אותם לספריית האלמנטים. שים לב: עליך לחשתמש בפקודה אססמם. 2. כעת עבור לגליון מס. 11. שרטט את הסכימת ההשמלית המוצגת שם, תוך כדי שימוש בבלוקים שבנית קודם. שים לב: כאן אתה שותל את הבלוק. לכן, השתמש בפקודה עתמפאד. מרכז ההדרכה ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות 2 ₪7 דהה פפרין1 בנדיה א. שם הבלוק: 65% ,// //- -- זאזםק אם1זא55א1 ב. שם הבלוק : >פםזפ הור ב ב ג. שם הבלוק.: 645 2 = 5 ו -702 [ז4ד נ]ן ב]3וךךו 41 2 עב "נד בו הורזו+ ₪|ן רחי קרליבך 87 תל-אביב 67135 0?': 5615156 פקס': 5615155 0 סוט - בנ שב <זתכנית : ץורייט עיי: טספרית בנוקים שמוש בבלוקים | 3-1 [%בד וו בבדר דוש בר "בד מהרהאז ראדר 2 רחי קרליבך 87 תל-אביב 67136 0?': 5615156 פקס': 5615155 0042 10 שם התכנית : 8 שמוש בבלוקים - 15 - מטלת מס. 26 א) לפניך שרטוט דו מימדי של תוכנית אדריכלות. ב) שרטט אותו במחשב בעזרת חבלוקים. הנחיות: 1. שרטט קודם את הבלוקים המופיעים בצד שמאל במסגרת. לעבודה בכיתה, בחר לך 3 בלוקים באופן הבא: קודם שרטט את החלקים ולאחר מכן הפוך אותם (כל יחידה בנפרד) ליהידה אהת (הנקראת בלוק), והכנס לספריית האלמנטים. שים לב: עליך לחשתמש בפקודה אססמם. 2. כעת עבור לשרטוט התוכנית. שרטט אך ורק את החלקים המקווקוים, והוסף את הבלוקים שבנית קודם. : שים לב: כאן אתה שותל את הבלוק. לכן, השתמש בפקודת עתפפא1. 3. לאחר שעור מתן מידות, בצע את כל חשרטוט מחדש, עם כל הבלוקים, והוסף להם את חמידות המצוינות, באופן שלמדת. מרכז ההדרכת ‏ - אותו-קו הנדסת ממוחהשבת בע"מ - כל תזכויות שמווות שמוש בבלוקים שימת הבלוקים וגודלם. 2008 658 5 2008 0 זוזספאח 0 1חספאחו 0 <חספאחו 0 גת 0 0 אאזם דצ-===] [ 2 0 0 אי ה 0 אנפתוע 0 5 0 תת 507( 0 / אד >- זל הו 4 | 8 0 ו ןו י , 1-7 ו - [ 1 0 פופגץ. תו 0 מנםגד אזת 0 סספם 1 |. 0 0 אד אותו-קו הנדסה ממוהשבת בעימ מרקלד ההדרכת רחי קרליבך ?ק תכ-אביר 67135 0ל': 5619156 פקסי: 5619155 | 6 מחשב: 8פ | שורטט עיי: קנה מידה: 100 י 1 כ 0 00040 2ן - 16 - גליון מס' 13 מטלתח מס. 27 א. לפניך שרטוט קונסטרוקציות דו-מימדי. ב. שרטט אותו בעזרת המחשב, ושיטות העבודה שלמדת עד כת. חנחיות: 1. תתילח, שרטט את הבלוקים המופיעים בתחתית הגליון, לאהחר מכן הפוןך אותם (כל יחידה בנפרד) ליחידה אחת (הנקראת בלוק), וחכנס אותם לספריית חאלמנטים. שים לב: עליך להשתמש בפקודה אססתם. 2. כאשר מופיע בבלוק טקסט משתנה, עליןך לבנותו בפקודה ‏ פמפצצת, הנמצאת בתפריט פאסעם או חאתתס (ולא בפקודה לאמע). 3. שרטט את תוכנית התקרה, וחשתמש בבלוקים שבנית בהנהיה מס' 2. שים לב: כאן אתה שותל את הבלוק. לכן, השתמש בפקודת 6ש86ת1. 4. חערת: הבלוק של העמוד הוא בגודל 1א1. כאשר אתת שותל אותו, עליך לקבוע לו את האורכים. לדוגמא: עמוד 40א20 בקנה המידה של ציר א, נרשום 0 ובקנה המידה של צ נרשום 40. 5. הוסף קוקוו בצורח הרגילה - ט, ברוות של 7, בזוית 45%. 6. בנח את הברזלים בפקודת מאצמק. הערה: בפקודה 2152 אפשר לקבל את סה"כ אורך הברזל, ללא צורןך בביצוע חיטובים. 7. חוסף מידות, קווי הציר, כותרת לתכנית, והסמל של קו ציר - 6. מרכז תהדרכהח - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות קונסטרוקציה תכנית תקרה ק.מ. 1:10 בו א. שפד ג. שפזז [) מס עמוד ₪ גודל קורה 2 ך ד פד '‏ =55 עמוד ' 6 מספר ברזכ . אוותו-19 הנכדשר טמטפזור שבר ביבר נזןו-%4. זר | רע רחי קרליבך 27 תל-אביב 67195 0ל': 5615156 פקס': 5615155 ב 0 כ004+גו שם התכנית : תכנו א קונסטרוקציה 65 -- 17 = גליון מס' 14-15 מטלות מטס. 28 ו-29. א) לפניןך חלק תלת-מימדי. ב) שרטט בעזרת המחשב בשיטת מאתתעעתדח. חנחיות: 1. כדי לבנות גוף בעל נפה, יש לבנותו באתד המבטים בצורת מישורית (רצוי להתחיל מתוכנית), ולבצע פעולת "משיכח" לעומק. 3. שים לב: חתלק המבוקש בתרגיל 28 הינו סימטרי. מצב זה מאפשר בנית מחציתו האחת של התלק והעתקתו, סימטרית, בתמונת ראי כמחציתו השנית. 2. במהלך השרטוט, אפשר לעבור ממבט למבט (בעזרת הפקודות חפצטס, צאנספט), לשרטט את חצורה המישורית ולמשוך אותח לשם קבלת גוף מרחבי. 4. בצע את החיטלים בעזרת פקודת ה-חמצץא. 5. שים לב: בקובית הימנית התהתונה מצוייר הגוף בצורת מאתתתעתזח. זותי הצורח חסופית אליח אתת צריך לחגיע. מרכ) התדרכת ‏ - אותו-קו תנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמורות -[ = 06000 | 0 דוגמא 1 זוהמא 2 בניחוי ננו. [י יר 9 כל הזכויות שמורות לאותו-קו הנדסה ממוחשבת בעימ דוגמא 1 דוגמא 2 בביה. ונבו תי די 9 כל הזכויות שמורות לאותו-קו הנדטה ממוחשבת בעימ = 16 = גליון מס' 16 מטלת מט. 30 א) לפניך שרטוט תלת מימדי של מנסרח. ב) שרטט את המנסרה בשיטת מאתתעעתח (בלי הקווים הנסתרים) והוסף אה"כ את חה-הסלתה. חנחיות: 1. שרטט את חגוף ב-פאתתעתזח. שים לב: אין צורך לשנות את מערכות הצירים-005. 2. אל תוסיף את חקווים הנסתרים. 3. חוסף צורות של קווקו (אסעַת₪), לפי הצורות המצוינות בשרטוט. שים לב: בכל פעם שאתת משתמש ב-אסע2תע - עליך לדאוג שתה-05עט יחית במישטור עליו אתח עובד, או לקצר את התהליך ע"י העתקה (צע60). מרכ) התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחטבת בע'מ - כל תזכויות שמורות מנסרה ארונרר-- הקד בנז שו בזמזדדוות בר 1 ש"ב מרבז ההחחדרכה רחי קרליבך 57 תל-אביב 67138 0כ'! 5615156 פקס': 5615155 | (6 מחשב: 16 | שורטט עיי: מסי גליון : 0 1 0ג6 ססגות שם התכנית : ה 5 7 16 שרטוט מנסרה - 19 - גליון מס' 17-18 מטלות מס. 31-33 א) לפניך שרטוט תלת מימדי. ב) שרטט אותו בעזרת המחשב. תתילה בשיטת מאתתעעתזח, ולאחר מכן הוסף משטחים. הנהיות: 1. בנח תחילחה את הגוף בשיטת ה-מאתתעמתנח. 2. הוסף משטחים באופן שלמדת (פסגעכע3 עתטפתטת). את המשטחים בנת ב-תטצג1 (שכבה) שונה, כדי שתוכל לכבותו (פעס) בסוף העבודת. 3. החוסף מידות של הגוף (זכור לשנות את ה-05סטש, לאותו מישור בו אתת נותן את חמידות). מרכ) תתדרכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות או -3ר |147 שנז הונ ךא ב-/ב"בן בור שד וורודןי3: רחי קרליבך 87 תל-אביב 67135 0?': 5615156 פקס': 5615155 | (6 400 0 שם התכנית : ו בניחה חבת וזימדיה רבש תרגיל ₪93 4-1 311 12 112 | 1-4 2" ב שר כבר) רחי קרליבך 57 תל-אביב 67138 20': 5615156 פקס': 5615155 שורטט עיי קנה מידה: 0 2ב600גוה ב ו מיםיך] 9 - 20 - גליון מס' 19 מטלח מס. 34 א) לפניך שרטוט תלת-מימדי. ב) שרטט אותו בעזרת המחשב, וכל שאר הכלים שרכשת עד כה. חנחיות+ 1. תחילה בנה קו-רציף (פא1תת) של התך הגוף, או חציו. 2. חוסף קו עזר, שמיקומו קו הציר בתוכנית. קו זה ישמש אותך בציר הסיבוב של הגוף כקו חציר בחתך. 3. בנח מתהתך גוף תלת-מימדי, ע"י הפקודה מתטספטפת הנמצאת בתפריט כ3. 4. מחק את קו העזר המיותר. 5. בצע שפז1א. +ווניברטיטת היפה ג הספרית 0 מרכז ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוהטבת בע"מ - כל תזכויות שמורות ו 11 ימרי חתך של גוף זעת מיי 8% ]1 13]1 30ו בן1 ]שו 1 "ב מרכזד ההדרכה רחי קרליבך 27 תל-אביב 67135 70': 5615156 פקס': 5615155 | (6 מסי גכיון : 10 62 ס%גות 19 בניה תלת מיטדית - 21 - גליון מס' 20 מטלת מס. 35 א) לפניך שרטוט תלת מימדי של כוסית. ב. שרטט אותח בעזרת המהשב, והכלים שרכשת עד כת. הנחיות: 1. שנח את חצירים (8סט) בציר א ב-90%. 2. תחילח, בנה אלמנט רציף של חצי הגוף, כמתואר בהתך (בקו עבה) לפי המידות הנתונות. שים לב: את חקו הרציף הנך בונה מהפקודה שאנתע, היות ויש שסם קשת עליך להחליט מאיזה כיוון אתה משרטט את ה-פא1תע (קשת ביניים נגד כיוון השעון). 3. חתזר את הצירים למצב העולמי. 4. הוסף מעגל בקוטר 4, שמיקומו בבסיס רגל החכוטית. 5. חוסף קו עזר, שמיקומו כקו הציר בחתך. קו זה ישמש אותך בציר הסיבוב של חגוף. 6. בנח מההתך של הכוסית גוף, ע"י הפקודה מתטפטפת, הנמצאת בתפריט 35. 7. שנה בפקודת פסאגאס את ה-855אא7310% של המעגל שיצרת מקודם ל-50 (קודם לכן, דאג לכך שהצירים ישבו במצב העולמי (סעתסח)). 8. מחק את קו העזר שבנית בהנהייתה 3. 9. בצע מפ1א. מוכ) התזוכת ‏ - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל ת)כויות שמורות / מוטית חנ מימדיה אד -ר 11/1 סה בדו ב- "בד הרו בדו ב ך כה רחי קרליבך 57 תל-אביב 67135 טל': 5615156 פקס': 5615155 | (6 ה 0 60ס%גותה שם התכנית : תכנן |תכן -- | בניה חבת מיח די = 2 = גליון מס' 21 מטלח מס. 36 א. לפניך שרטוט תלת מימדי של כוס. ב. שרטט אותח בעזרת המהשב, והכלים שרכשת עד כת. הנחיות: 1. שנח את הצירים (08טס), בציר א ב-90%. 2. עליך לבנות שאדתק, מחצי ההתך. 3. חוסף קו עזר, שמיקומ כקו הציר בהתך. קוו זה ישמש אותך בציר הסיבוב של הגוף. 4. החזר את חצירים למצב העולמי. 5. בנה מהחתך גוף תלת מימדי, בעזרת הפקודה עתטספטמת (בדוק קודם את (81 7עת50, 82 צעתט5), הנמצאת בתפריט 35. 6. שנח את פסס למישור של אחד הקוים של חה-פתטספטפת, כמתואר בתרשים. הקפד שה-א101ת0 ישב על קצת אותו קו למטה, ושכוון ציר צ חיובי יחפוף את חקו הנבתחר. 7. שרטט עיגול על אמצע (עאזסע פזא) אותו הקו שבחרת בהנתיית הקודמת, וחזז אותו כלפי מעלת (ציר צ) ב-20 יחידות. 8. חוסף קו עזר מאמצע הקו הנבחר, ורשום לו 50.0 6. קו זה ישמש אותך, לאחר מכן, ציר חסיבוב של המעגל. 9 שנה את הצירים (08ט) בציר צ, ב-905. 0. שוב, בצע את הפקודה פתטפטעת, בזוית של 180%. 1. מחק קוי עזר מיותרים. 2. בצע מספזא. מרכ) ההדרכת ‏ - אותו-קו הנדסת ממותשבת בע"מ - כל הזכויות שמווות 0 <<< % כ 524 0 ג כל ב מ ו גרד בז שם התכנית : 1 אווגר-קר תנו אה מצווררו בו 1 "בו ורוד 5-ו רחי קרליבך 57 תל-אביב 67135 0ל': 5615156 פקס': 5615155 = (6 מסי גכיון : 10 62 ססגות קנה מידה: שרטט: תכנן: בניה תנוז מימדי - 23 - גליון מט' 22 מטלת מס. 37 א) לפניך שרטוט תלת-מימדי של כסא. ב) שרטט את חכסא, תחילת בשיטת מאתתעעת1ח ואח"כ הוסף משטתי מסתעס3. הנחיות: 1. בנח את הכסא בשיטת מאתתקסת1ח. | 2. חוסף את משטחי ה-פסגעס3 ב-תמצת1 (שכבה) שונת, כדי שתוכל לכבות (עעס) בסוף תעבודח. 3. בצע מפזא. 4. בצע את חהתיטלים בעזרת פקודת ה-חפדטא. מרכ) ההדרכה - אותו-קו הנדסת ממוחשבת בע'מ - כל תוכויות שמווות | זיושב : 8פק ₪ ₪ - 086 ב =] םת - 2 ₪ם ‏ | . 42 = 2 ₪1 - : 5 . הרה = חף -] -₪ 8 ₪3 = -. ₪ - ב = -[1 - 4% ₪ - - 0 פב סו - ₪ 5 = 9 הח ₪ ב ז ₪ 6% מטלת מט' מטלת מס' מטלתח מס' מטלת מס' 1 2 5 3 = 4 = פתרונות למטלות 1 :מנסס הסעע מא1 :בתהתתסס 5,1 :6תנסס סל 4 :6תנסס 0ס? 1,4 :מס 0ס? 1008 :פת1סס סל 5% :תוס מספע פא1ת :6תהתחהסס 0 :תס סל 4 :תנסס סץ 4 אן! 01086 :פתגסק סץ 6% :תנססם מסמע טא1ם :6תהתחסס 555>*. :תנסס סל 5 :6תגסס סל 100% :סק 0ל 22 :<סתגסק מ62ס6ת06>/א32/22/77 מתסת61 :בתהתחסס 14 :3180 תס סתגסקש 86ע1גק 0 או 6250 שתתת :8418066608 מס סתנגסק 86ת5600 22 :<שת1סק ע6מת225/778/>06/ע3 מעסת61 :0תהתמסס 1.4 :180 תס סת1סק סהענגקע 0 או 64>0 :1% תס סת1סק 6ת5600 22 :<6ת1סק ע66ת32/22/722/>06 פתסת01 :6תהתתסס 1.4 :81806605 תס 6ת1סש ספעגק 0 או 67640 :13 תס סתנ1סק 8ת5600 מרכז ההדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמווות - 25 - מטלת מס' 6 אסום :<פתנסק %6ע568>/ע66ת00 שתת :6תמהתחסס 0( :ע66ת06 6:<ש6ת1סק 8מ0/>5600ת682/82ת06 0( 6גתת :<6>ת1נסס 6תםע>/0עסתס +ס ת06ת16/26סחת פעאזם :6תהתחסס %תסס :6תנסס תסעע 3 :1 +0 ב06ת26 עססתע א1 *001םב03* :סק 60 >מסס :<פת1סק 6ע568>/ע66ת66 6ה2 :6תבתהס0 0 או 82>0 6גתת :>תנסק תע מאז :בתהתתסס %תסס :סת1סס תסעע 3 :1 +0 מ06ת16 עססתע :תנוסס סל מטלח מס' 7 3 :1 05 מסמתטא אסס6צעסק :במהתחסס 4 :<מסשצ1סס +0 ע66ת676/>00ע פמפנתספאך :(1/0) 016ע01 6טססה 66מ10מ802ט0ע016/01ע01 ם1 66כ1עספתך 2 12 05 32801085 3 :1 05 מפמחמטא אס6צעסע :60תהההסס 54 :<מ0שץ1סק +0 מ66ת606/>00ע פטפנפספאך :(1/0) 016ע01 סטסמ8 66כ1ע80(ט0ע016/01ע01 מ1 1066עספת1 0 א 2-,60 או 90->62 :1 05 328641085 מטלת מס' 9 :ףמוסם תסעע פא21 :6תהתתסס 0 או 63.5,0 :מס 0ס? 0 או 60,2 :תוס 0סך 0 או 6-1.3,0 :תוס סל 0 או 60,2.6 :מגסס 0סל 60 א 6-2.2,0 :סקס סץ 1008 :תוס 0ץל מוכז התדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל ת%כויות שמווות מטלת מט' ₪ 06 = 13 143 :>תנסק תמסעע מא1ם :6תהתהסס 0 או 63.2,0 :6מגסס סע 0 או 60,2.6 :תוס סל 0 או 6-2.4,0 :שתגסס סל 8 :>מגסס סך מעספתע או *61סת08* :פמנסק סל >%מסס :<פת1סק %6ע568>/ע662ת06 סתת :בתבתתסס 43 6תתת :6ת1ססק 6מע 3 או 6-1,0 :<6ת1סק ע66ת22/228/>06/ע3 מפתס012 :במהתהסס 5 6גתת :<8(ג28010>/ ע666הה3גם 9 או 61.5,0.9 :<סת1סק ע66ת32/22/275/>06 מפתסתד1ס :6תבתהסס 1 :עסססתה1ת 2 :<280108>/ 1306602 8 :<>ת1סק ע56מ22/772/>06/ע3 מתסת01 :0מהתתסס 1 :ע660ה1ת כ :<230118>/ 13006602 מורכ! תהדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל תזכויות שמורות מטלה מס' 18 או = 27 = 610: התבּתהסס 5" :<0.0000> סססס3ת/כְהּת5/עעס/אס מס (א) שַתגַסק8 62186 עתאם :6תהחחסס 5 :<1.0000> 5616/ 20%866/ סססקפת/ עעס/אס מס שְתְנַסבק8 כְבּת5 עהתא5 :הסתהתתסס ב 5 :<1.0000> 186ע856/ 20666 סססספ2/ עעס/אס מס שֶתְנַסב803 כְבּתפ ספך :<8> 10ע180066/ 568208286 05 :<1.000> שַת80801 070261081 5% :מגסס תסעע 8פא21 :6תהתחסס 1% <תס 88ע000> :6תנ1גסס סל אסום :6תוסס סץל 6% :מנסס סל 5% :מוסס סל <%ת310 68ת180018> <קסע 8ת180018> פד :6תנ1סק 0? 1% :מנסס סל 5% :6תוסק סל 5% :תנסס 0ל (מסי 18036) (%ע18 8מ180018) 72 :ממ1סק מסטע מא1 :0מהתחסס %ום :תנסס סל %סו :מס 20 אסום :6מגסס סל 8 <6+6 8ת180018> <6תש1ת 6ת180018> 78 :6תהתחסס ספ 1 "0 1 0% :1 065 ש6ס6ת06 3 :ע6108 צמסס תהממסס 56160₪ 2: 1% פינה הכ'י תהתונת - +0 תע 68שטטו/ ( 6ת818218006₪6 עס 6ת1ססם 8886) נקודה ימנית קרובה לנקודה הקודמת - 05 בתע 6ת7180006ק318 0% 6ת1סק 6מ5600 ת1ע6> :0תהתחס6 ... (58) 60606 06ת0₪661 861606 4מטס+ 1 ,881606868 1 <++ס0 כְהַת5> :1 5616060 העות: האליפסה הקוובת מבין השתיים או זו טנבנתה ואטונת עססתע :1 861600 :1 <ת1ע6 60 02[806ס 561606> :1 <ת1עם 60 02[806 561606> מוכז תהדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמווות מטלת מס' 21 1נת 0[ :<פת1סק ע66ת22/772/>06/ע3 015008 :בתהתהסס 76 :עסספתה1ק כ :<5גו2381>/ ע186%606 0% :6תהתתסס :<(פא/א) 50818>/ שסת1ח/ אהחט/ פטס 26 / 1.6+6/ 68מ66א / ס ותה תץ2/ ע66ח06/ ננת .0ת81מ0 שֶת1סבע6ת6שסת 0 :<6ת1סק ע60ת728/>06/ 35/22 מנסת01 :6מבתחסס 00 :עסספתהגת כ :<פּגגַהַבת>/ ע666הַה1 0 :<שת1סקש ע66ת22/778/>06/ע3 ₪ס012 :6מהתחסס 4 :<18ו2301>/ ע0666ת13 םש 16602: 15 0 :<>ת1ססש ע66ת06>/ תעץ/ ע2/ע3 012075 :בתהתחסס 25 :<8גו3831>/ 1376662 0 :<סת1סס ע66ת32/22/778/>00 012008 :במהתחסס 15 :<8גו2381>/ 1370602 0 :<פת1סק ע66ת32/22/778/>00 מפתסת012 :בתהתהחסס 6 :<8גו3801>/ 36662 1 10 :6סתהות 0 :<6ת1סק מ668ת2/22/178/>06ע3 פתסת01 :6תהתמסס 10 :ההג 2 :<8גו2881>/ ע1876%60כ עעס | :(אס) שעס/אס סעצטתאמסעת :0מהתחסס % : בתהתהסס :<(פא/א) 607/>50816ם₪1/ אהחץ/ פטס ש26/ 1,6+6/ %8ת66א2/ ס.נההּתצע2/ ע66ת06/ נ1ת .סת1שהתה שַת61התסת6ש6ת 6% :עספתעסס מ6ת 06‏ 216% :עשתעסס ס8עגע פאךת :בתהתחסס 0( :מוסם מסעקע מעל המעגל האחרון - %ס1סש :תגסס 0ך עססתע :6ת1סס סל מטסא :התהתחסס 4מטס+ 1 ,2886 :1 ס5616060 עשסתע :1 561606 2,0 :0130130006 עס סת1סק 586 עססתע :מס 06ת5600 מוכז תחדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תזכויות שמורות 1נת - 29 - שאנ :6תהתחסס הצטלבות בין הקו והמעגל מסנ1ַסססבע6עלאך :מגסס מסעק 5 :תנגסס סל 2(0--. :פתנוסס סל 75 :שמנסס סל א :<02180%ס 86ע1+ 8/>561606ט6/28010ת11צ201 למדע :התהתחסס 5. :<0.0000> 8ט610בע 111166 עססתע :<02[606 5%6ע1+ 56[606>/פּטגהַה6/2ת11צ1סק לפעתתדע :בתבתתסס 4% 8600₪ 861606 :<606[מ0 86ע12+ 561606>/פּטְנַבַב6/2ת11ץ1סק לשתתדע :התהתחסס 1% ש6ו6ת8600 581806 שפתתם :בתהתהסס במגס+ 1 ,881606806 1 :1 58160₪0 יש לבחור את קו העזר שתזזנו בשתי יתידות ימינת עססתע :1 581606 צתתתת :6תהמחסס אססת1 :1 ס561606 הבמס 5 :עסתעסס מע6ת00 :מעפתעסס ס8עגע עפסתע :1 ס56160 צה[סכ :(ע/3) צְהּעעה8 ע18סע עס מ13%ג0ש0ת60%68 + מפס6אמס :צהעעה 0% 6ת1סקש ע66ת06 10 :11 0% מסממטא עססתע :<360> (06=- ,ש00ס=+) 1111 סם 168טחת עססתע <צ> ?000160 6ע8 צָפת6 88 6068(כס ססה6סת 20% :בתהתתסס :<(תא/א) 50816>/ ש60ת₪1/ אבחץ/ פטס 1ט6נע/ 1/6+6/ 68מ66א2/ ס1תהתץ2/ ע66ת06/ נ1ת .צת1ש8ע0 שַת1ס6העסת70סת 81 שתג1ש028 ת1 סִסָתהּת6 עַכע 6001200ת צְב13קפ01סת** 0 או +0 ע66אפעס :שתנססם מסעע 8א21 :6תהתחסס 2010 :פתוסס סץל עצססתע :סקס 0 0 או 0% מעססאמס :תוס תסעע 5א1 :6תהתחסס 20-20 :תוסס 0ל עסשתע :מ 20 מרכ) תהדרכת - אותו-קו תנדסת ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 30 - 8% :6תהתהסס ...(6606)5 שַת1ססטס 561606 םס :0 561605 המ00ס+ 4 :עפתמסס מעסת06 :עסתעסס 86ע1ק :1 561605 :ססתט/<תנעס 60 05606 5818606> :ססמט/<תנעס ₪0 606[כס 561606> :ססמט/<ת1עף סם 606[כ0 581860%6> :ססמט/<ת1ע> 60 001606 8561606> :ססט/<ת1עף סם 00606 856160%6> צתתתת :התהתחמסס שססת1א :1 ס86160 בתטס+ 4 :עסתעסס עסת06 :עפתעסס ספעגקת עססתע :1 85616050 עהּ[סע :(פ/ת3) צְהּעעה עה18סק עס עה1טש0ת6068ת + מ6ס6אתס נצהעעה +0 סת1סק ע66ת06 12 :0 0% עסמחטא עססתט :<360> (שס=- ,שסס>+)%111 סם 16שתת עססתם <צ> ?000160 שעה צַ26ת6 38 6068[כ00ס 6ס6הטססת 200%' :במהתמסס א :<(קא/א) 50816>/ שס6ת₪1ח/ אהחט/ 8גוס 1 ט6נע/ 6+6/ %68ת66א / סנתהתצ2/ ע66ת06/ נ1ת 5% :צשתעסס ע6ת06 | 210% :מסתעסס מ8טגת פפתהס-0 :בתהתמחסס <צ> ?20008 5886 טתהט טסץ סם .שת1ש8ע שַת02361ת600ת 500 :<100> (1-20000) 6ת66סע6ק 2008 016ע012 מססתע 5 עשס6תע :מס תסעע 8א21 :סתהתחסס 6 או 60,6 או 686690 :תס ₪0 6 או 62,0 או 62>0 :תוס 60 עססתתע :מס 60 שטסא :6מהתהסס 881600 : 0 2 האלמנטים האהרונים ששור100 - 6תגוס+ 2 :עפתעסס משתסס :עפתמסס סהעגק עססתע :1 ס561606 0- :19010 עס סת1ססם 5886 עססתע :מס 28886 6מ85600 אסתתזא :בתהתחסס הבמטס+ 1 ,881806606 1 :1 86100 מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות י? = 31. = עססתע :1 5616050 5 שת1סספדצא :1 מסמענגת 0% סתנססק ש8עגק אסוק (םס סםסעס) 8ע :תס 56006 עססתע <א> ?02[6068 0186 261666 8% :בתהתתסס ...(6006)8 שַת61פטס 861606 הַם1הסמס :1 561600 8מט0ס+ 3 :עסםת06 :עסתעסס ספעגק עסשתע :1 86160650 :ססתט/<ת1עם 0ם 021608 5818606> :מ <ת1ע> 0ם 003606 561806> : 60ת0/ <> סף 001606 581606> :ססתטע/<ת1ע> 60 01608 581606> תסס2 :6מהתחסס 1גת :<(2א/%)50816>/ ש60ת-₪/ א החץ/ גוס שמת / 6+6/ %8מ66אע / סנתהּתצ2/ ע66ת05/ ונת .0ת8₪1ע0 שֶת61הע6ת6שסת 6 :6תהתמסס מטלה מס' 24 פאזעתק :בתהתחסס או :מס ותסעקע 0 ₪ ב166ש-6ת11 סת6עעטס תא :<6ת11 +0 שת1סק6תש>/ ת7166/ ססמט/ ת66ת6/ 166 131/ 01086/ סצת 0-1 :<0.0000> ת1066 שַת61ע5682 5 :<0.0000> ת166ש שַמ1התע סמב :<שת11 05 6ת1סתם>/ ת₪166/ ססתט/ ת06ת6/ מ181+0186/ 01086/ סצת סק מם>/ ת₪106/ ססתט/ סכ 6ת5800/ 08ג01ב23/ 6מ1/ מ83126186/ מ0. 0086/2606 / עס>תמס / 16סחת (ע08ת )00‏ 08 :<סתה 05 %0- :מס ע6סת06 8נלתת :<6ת1ס 6מש>/ ת06ת6ע/ 16שחת 1.09 :1 6010640₪0מך 6 סק >> 6 1/ ססמט/ 6 86מ5800/ 08ו3481ת2/ 6ת21/ מ5018% 181/ מ2126060/ 01086 / ע66ממס/ 16שחת עססתע :<סתת 0% 2פעעס :בתהתתסס 1 :<תסטסעם?> תשטסעת? עס 06ת618%68 05%866 :1 סס 001606 561606 ?27 סם 8166 מרכז תהדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל תזכויות שמווות = 82 = 1 סם ?1 עססתע 1 סם 1גת :< (2א/%)56816>/ שסחם.1ח/ אהחץ/ פגוס טצכ / 6%6/ %68ת66א2/ ס נוחבת %ססרסס 561606 6 סם 5166 60%רסס 561606 הסס2 :6תהתהתסס ץצ ע68ת06ס/1נ1ת 0317 סַם851ת6ת6ס6ת מטלת מס' 28 0(0 מפטתם :6תהמחסס 6 :6תהתהסס :תגסס מסעע 0( :6תמג:סס סץ 2-8 :תנסס 0 0 :מס סץ 6 :תגוס סל %תוסקט :6תהתחסס 9 ב :<6<>0.0000,0.000,1.0000ת01סק 16%/>/ ססה6סת 25 :<270> 18א8 א מסע+ שתה18ק צ-א ת1 16צתה עסס6תםע 10 :<90> ת18ק צ-א 08סם+ 16חָתה עשסתע .סת1ש8ת0 סֶת61העסת600ת א9. :<(2א/%)50816>/ שסת₪1/ אהחט/ הגוסנ 2:6 / 1,6+6/ 68ת66א2/ סנ וחגת א... +0 פאם 4 4+ 4 8 עססתע מרכ) ההדרכה - אותו-קו הנדסה ממותחשבת בע"מ - כל הזכוי הסס2 :6תהתהסס צ5/ע66מ11/06ת 8 :6מהתחסס :תסס מסעקע :6תעסס 0סל :מס 0ס?ץ :תס סל :תס 0סץ :תמנסס סע ות שמוורות = 3 = צפסס :סתהתחסס צלע 6ב .טס 1 ,80180660 1 :הבמס 561606 צלע א0 + 1 ,88160660 1 :0016088 561606 עססתע :1 מ56160₪ 70 6שתע :וטו ( 5מ81801300008 עס סת1סק סַהַבם) 8 פאס :%ת61980180000 0% 6תנסק 6מ5600 צקסס :6תהתהסס צלע גת .טס 1 ,881860660 1 :00[6068 561606 עפסתע :1 561605 ג...+ס התע :תוסם 8886 4 :016ש161טת/ (%מ8180130008 עס שתנסק 8886) 08 פאש :ת818013066 0% 6ת1סק 6מ5₪00 א...+ס פאט :8193013000 +0ס סת1סק 86ת5600 עססתט :3190130906 +0ס 6מ1סק 8מ58600 עא1ת :התהמחסס 71 פספאע :תנססם תסעקע 04" :מנגסס סל 5 :מנס סץ 8 כפאתם :תוס סל עססתע :תוס סל אסתתזא :סתהתהסס א 1 568160₪ .מטס+ 13 :עסת06 :עשתעסס ט8פע1ק א :1 8616060 צלע סג .סע 1 ,6תט0ס+ 1 ,86160860 1 :0216068 סטסתסת צלע מב .סע 1 ,6תט0ס+ 1 ,86160660 1 :006068 6טסתסת עססתע :1 סעסחפסת צלע 06ם2...+0 פזא :1 מסמעגתה 0% סתגסק ס8עגק צלע סת...סם המק :סט 560026 עססתע <א> ?0016068 016 261666 % : סתבּתווסס ₪ :<(פא/א)50816>/ שססת1ח/ אהחט/ פטס נטסמק / 1.62%6/ %68מ66א2/ ס1ההתץ2/ ע66מ65/ ננת .01 שַת61בע6ת00ס2 שאזת :בתהתחסס 0ְ פאתם :מס מסעקע ...+ פאם :מוסס סל עססתת :ת1סס 0ס? מרכז תתדרכה - אותו-קו הנדסה ממוהשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות = 34 = 1: 1% עסטתע :ם 0 ש6תע :תס 2856 א :016ש161טה/ (6ת61801800606 ע 2 ספספאעא :ףתסהטסה315013 +ס 08 פאפ :1130ב +ס 40 פאס :41801300 +ס עססתע :11 0% 3 :<16עסה>/?/6/061ט58/ 86ע68%02ת/ טסמם / 2/ צ/ א/ שסגץ/ צ616ת/ 6ת1סק3 צעסס :6תהתמסס מספ[סס 861606 .טס 1 % ₪ 86160 0 6ת1סס 588956) %תגססם 560006 %תגסס 6ת5600 ס6תגסס 6ת5000 >מגסם 6מ8600 58 :בתהתתסס /18את2/ת161עס 0 שתע :<0,0,0> 6ת1סס מ161עס פ...+ס סאע <3.800,0.400,0.940> 18אה8-א 6ת6 0% תס61עסק שט61 020...%2 סאפ <1.800,0.400,0.940> פת18קש צ-א 008 6ג6 0% מסגטעסס צ-616 8 :<160ע0סח>/?/261/ 6ט58/ 6ע0800ת/ טסמק / 2/ צ/ א/ שסגץ/ צ616מ5/ 6מ01כ3 1 : סותהת 1 תס סתנ1סק 1 מס סתנסק 58 :6תהתחסס /18את2/ת1ש1עס 5 66ע2681/? א00ס51סט :בתהתחסס תס :<אס> ת141ע0/ת141עס עם .פטסנטסס 06 שסת צָ₪ 680168ע המהתתסס .008 ס6> תה1 1 :<תסָטסעת?> תשטסעת? עס 06 צלע...פס :1 סם מעל לקו תנתון 2 עססתע :2 סס ₪ קו תעזר האתרון ששורטט - 0% פצא :<6ת1סק עס6ת 108<: 0-7 מ קו העזר תהאתהרון ששורטט .0+ 1 ,86180000 1 :5 2 סשסמתהעבתטס 5-,,2 סא 11ג/ ץעס/ אס 58 :6תהתתסס ק >סת 18 טסנט ת31368 01+866 .88160₪ % 6 סם 5166 % 86160606 0 :0תהתחסס 6 22/ק3 > 137666 5גתם :0במהתחסס % 5616060 שא :6ת8תתסס :מס מסעקע 6 :מס סץ עססתע :תס 0סךל מרכ)ז התדרכת - אותו-קו תנדסה ממוחהשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות - 35 - צ0סס :התהתמסס 561600 1: 1% .טס 1 עססתע :1 5616050 2 מְ0 :פתנגסם 2888 א :161016טת/ (6ת180008ק815 עס סתגססק 8896) הצבע בין 1 ל 5...2ס תטסס :ףתסתסס19013 +0ס ס6ת1סק 6ת56₪00 1 תטס :%6ת8150180000 0% סתנ1סק 6ת5600 הצבע בין 1 ל 0%...2 תסס :6ת6180180006 05 סתנסק 58006 עססתע :ת0190180008 +0 סמנסק 86ת5600 8 : תהתמתסס 3 :<18ע261/?/>00/ 6ט58/ 6ע26560/ טסכק / 2/ צ/ א/ ש16ט/ צ616ת8/ 6ת1סכ3 / 18את2/ ה11עס .+ תע :<0,0,0> סתנגססם םתגש1מ0ס 8 פאם <3.800,0.400,0.940> 18אב3-% 6ת6 +0ס תסגפעסק 8ט161פסק תס סתנסק 06 פספאם <1.800,0.400,0.940> פשתה18ק צ-א 005 פת6 +%ס מס1טעסם צ-6טש08161סק תס סתגסק אתתע :6תהתחסס עססתע :0 005/ <005 6מ6עעטס> .שמ1ש8: 6מ6861ח0ש6ת אנת :6תהתחסס ...(6006)8 סַת661טס 58618606 צלע סא .0+ 1 ,86160600 1 :6068[כס 881606 צלע מת .מטס+ 1 ,881860600 1 :00[6068 561606 עססתע :1 5681600 את :0 <ת1ע6 0ם 003606 58160%6> כל :1 ק<ת1ע6 60 00606 961606> הקוים :1 ת<ת1ע6 60 023606 561606> המשופעים :סט /<ת1עס 60 001606 5618606> :ססתט/<תגעט 60 05606 5881606> עאנספט :בתהתתסס *** ₪08 שת6 סס שַת1ת5₪160 *** א :<1.000,0.000-,0.000> <6ת1סםש 6/>/160₪סב6סת 15 :<270> 18א8 א התסע+ 6תה1ק צ-א מ1 16שתה8 עססתם 10 :<0> שת18ק צ-% מסע+ 16שת8 עססתם *** ₪08 שת 60 שת1תעטססת *** .ת1שהע3 [ת61העס6תס6קסת 00%ס2' :בתהמחסס א :<(קא/א) 50218>/ 600םת1ח/ אהו פטס טע / 626 / 68ת66א2/ 10 תהתצ2/ ע66ת06/ נ1ת 6% :עסתעסס מע6ת06 0% :מסמעסס ס6פסעגע מרכז ההדרכה - אותו-קו הנדסה ממותשבת בע'"מ - כל הזכויות שמורות = 36. = 5 : תהתוסס :<16עסטא>/ ?/ 281/ 5886 65026 / צסנפ / 2 / צ/ א/ שסנט/ צץ616ת2/ סתגסס3/ 19את2/ ת191עס מפפךעם :התהתהסס רבע האליפסת - 0% סאע :6סת6ס/<1 סתנ1נסק6ת6 18את> רבע האליפטת - 0% פאע : סת1סקת6 13את רבע האליפסה - +0 פאםע :1 <060ת818%83 18אה3 עסת06> אנת :בתבתחסס .פטסנ1טכמס 6 טסת צה₪ 168ט65ע התה0ח60 .58סטע ס6 תה18ק ססם 18 שסנע 1% ...(6006)8 שַםת661ט0 8618608 .מוס+ 1 עפסתע :1 5616050 :ססתט/<ת1עס 0סם 0606 5961606> :ססתמט/<ח1ע6> 0סס 023606 581606> 8% :0תהתתסס .פטס1טפס 06 ססת צ₪8 26950168 בתהתמסס .005 60 ת18ק ססת 18 שפנט ...(0006)8 שַת61סט0 561806 צלע עת .+ 1 ,88160666 1 :006068 561606 צלע מם .+ 1 ,86180068 1 :0216068 8618606 עססתע :1 861606 :ססתטע/<ה1ע> 60 051806 8581606> :ססתט/<1ע> 60 001606 861606> פאנת :6תהתתסס ת...+ס 6תע או 0,0 :תס מסעע 0.4 :מוסס סל עס6תע :מס 20 58 :ת3 00 :<016>/ ?/ 561/ 886 / 680 / סעכ / 2 / צ/ 3/ ש16/ צ616תם/ טמ1ספ3/ 18את2/ה141עס 0 :<0.0> 18א8 א סטססה 16שת8 מס61ב6סת פאפנאם :6תאתחסס .פטס1טסס 26 ססת ע08 650158ת 6תהתח0ס .005 סם מ18ק שסת 18 שפ1ט ...(6006)8 צַעההתטסס 561606 8% :1 561600 .תוס 1 עססתע :1 561606 הקוים :1 <0מ69א6 60 051606 561606> המשופעים :0 /<0ת69א6 60 053606 561606> :0תע/<0מ66א6 60 051606 561606> מוכ) תהדוכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל תוכויות שמורות צִ = 37. = 5 : בתהתהסס :<> ? / 0 / 58 / 686 / טסט / 2 / צ/ א / שש / צ616מפ/ סמ סכ3 / פגאה2 / מ161עס 00 :<0.0> 18א8 צ סטסס8 16שחה8 תס61ה68סת ₪ :6תהתתסס רבע האליפסה - +0ס כפאםע :ע66ת1 ורבע האליפסת - +0 פאע : סתנ1סק6ת6 18את רבע האליפסה - +0ס פאם :5 8185800 18אה ע6ת06> %אץ :6תהתתסס .פטס1טסס 6ס שסת עבת 650168ע 6תהתהסס .008 60 מב1ק ססת 18 שפגט ...(6806)8 שַת61ס6טס 581606 צלע עבת .טס 1 ,88180686 1 :00386088 561606 צלע מס .טס 1 ,86180600 1 :0016088 8618056 עססתע :1 861605 :ססתט/<תנעםס 60 :0 /<ת1ע6 60 >58160₪ 0% >561606₪ שפתתם :6תהתחסס קוי תעזר 1 1 ,88160086 1 :0016068 8061606 המשופעים בין .0+ 1 ,88180060 1 :6068[ע0ס 5061806 האליפסות .טס 1 ,88180880 1 :0016068 561806 לשתי הקשתות .טס 1 ,861806866 1 :036068 561606 8816066 036068: 1 88160560, 1 +. עססתע :1 8616065 פטתם :בתהתתחסס אסצת :בתהתחסס 6 :1 226620 / סתַעָ12/ עס 00 / עס / אס/ שסא / 866 / ס%ה3א/ ? 2-1 :<> 18768 טתסעעטס שסא עס1סס :1 226620 / פקץ/1/ עס 001 / עעס/ אס/ אסא / 56% / ס%ה₪3/ ? 1 :ססס עססתםע :<32-1> (60ע) 1 עס001 ע0ס+ (8)שחהת מפצבםת עססתע :8 / 226620 / סע / שס01סס/ עעס/ אס/ שסא/ 56% / 6ב1/ ? תגאס :6תהתחסס 6ת1סספאע :1 כִה8ת8 003606 מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממותשבת בע'"מ - כל הוכויות שמורות - 38 - עסתעכ3 :6מהתחסס :6מ1סם ספעגק :תס 56006 :ת1סס בענגתץ :מנגסק תסעטסק שש ₪ ₪6 2 :שת1סס בענתץל 1 :מגסס תסעגטסק 0 181218טםמך :שתגססם 6ע1תך 90 :ת1סס תסעטסק 5 :ףתגסס ענת ע :מס ת6עוסק עססתע :שתנססם בענתץל פסתעס3 :התהתמסס 8ַּ :תנ1סם ספענק 6 :מס 6ת5600 א 181216טתך :>ת1סס 6ע1גתל אּ :מס תסעטסע עססתע :תוסס בעגת פסתעס3 :6תהתמסס 0 :>תוססם ספעגע כ :6ת1סס 86006 ט 18מ181טתך :ת1סק בעגתץ 1 :מוססם ת6עטסקע עס6תע :מס 6ענתץל פסתעק3 :6תהתתסס / :תגסם 86עגע % :מס 6ת5600 צ :מוסס בענתל 8 :מ1ססם מ6עטסק ס :מנסם 6ע1תץ ג :תס תסעטסע עס6תע :תס 6עג1תך פתאפס :בתבתחסס פמסא :1 כִ89ת8 1605מ0 58 :6תהתתסס אּ :<> ?/ 01 / 536 / 68% / טע / 2 / צ/ א / 16 ט/ עס תפ / 306 / 238 / מ161עס מרכז ההדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'"מ - כל הזכויות שמווות - 39 - ת-א :0תהתחסס משטחה סבעאמת .טס 1 ,56160568 12 801600 משטחה אצאס .בתגטס+ 1 ,01860668 :1 881605 משטח א0סס1 .טס 1 ,58160660 :1 ס56160 = ₪ ₪ ₪ משטחה 0520 .מטס+ 1 ,50160660 :1 ס86160 עססתע :1 561600 צלע 05...86 פצא :1 מסעענ1ת +0 טמגסם טפעגע צלע סת...סם תטק :תס 6מ5600 עססתע <א> ?8ַסס6נמס 016 618668 אעצתת :התהתחסס ו :1 226620 / 06ע1/1/ עס 1סס / עס / אס / שפא/ 866 / 8%6א/ ? 0-2 :<0> ע6צ18 סמתסעעטס שסא עס1סס :1 226620 / 6שע1/1/ עס 1סס / עפס/ אס/ שסא/ 56% / 2/6 2 :עס01ס0 עססתע :<32-2> (686ע) 1 מס601 ע0ס+ (8)פתהת עסשצ18 עעס :26/7 66ע/ 6 עע1/ עס1 00 / עעס/ אס/ שפא/ 506 / 8%6/ ? 10-11 :1 מסטטטס 0ם (8)שחהת ע76ץ18 עפסתע 26620 / 6סץ12/ עס1 00 / פעס/ אס/ שפא/ 866 / 36 ? 58 :6תהתמסס תּ :16 סא>/ ?/ 21 / 588 / 68600 / סש / 2/ צ/ 2 / שסגץ/ 616 / סמ סכ3 / 18את2/ מ141שס 1 :1 ססם 005 05 שתבא/? (שבירת המעגל לקשת) אתספתם :6תהתחסס . פטסנטסס 8 ססת צעָ8 680[88ע 6תהתחסס .008 סם תה1ק שסת 18 טסגט (בחר את המעגל) 1 561600 ש :(סת1נסם 8%6ע1+ מע0ס+ ע עס) 6ת1סק 8ת8800 עססמםע הצבע בין 1 ל 05...2ס סתהעבתטס :מס 86ע1+ עסשתםע הצבע בין 1 ל 2...+0% שתהעבתטס :מס 6ת8600 עס6תם אסתת-א :6תהתחסס חצי המעגל הנותר טס 1 ,861800686 1 :02160%8 8061606 עססתת :1 561600 הצבע בין 1 ל 05...2ס פאע :1 מסטעע1ת +0 6ת1סקש ס8ע1ק הצבע בין 1 ל 60...2 פאםע :מס 6ת5600 עססתע | <א> ?0016068 016 61666 אתטע55' :6תהתהסס 1מתעעתט5 : מס שתהת 18016ע08 15 :<6> 1מתלעת50 ע0ס+ סגו1אט שסא מרכ) ההדרכת - אותו-קו תהנדסת ממוחשבת בע'מ - כל תזכויות שמורות ט (2 קשתות של האליפסה התהתונת) - 40 - שתספעתטת :6תהתחסס חצי מעגל 1 :טס שת1ת60+1 86ע1+ 561606 צלע פס :טס שםת1ת0651 6ת5600 881606 עתטסטפספתטת :0תהתחסס חצי מעגל 2 :טס 6[םת1ת86+1 86ע1+ 561606 צלע אל :סצעטס 6ת1ת88%1 8ת8600 861606 58 :6תהתתסס :<16עסא>/ ?/ [06/ 886 / 368%026/ סש / 2 / צ/ א/ שסגט/ ע616תפ/ 6מ1סס3/ 18את2/ ת161מס עצ1ספעע :בתהתחסס (קשת של האליפסה התהתונת) :תנצס 561606 :<א> 816א0/8ס0מט/6טעטסס2/פטעטס 6םת11ק5/פטעטס 16ע/אספעסט 2016/ת₪166/ם01086/001 אּ :1 561600 .+ 2 :עסתעסס ע6ת06 :עפתעסס ספעגע עססתםע :1 5616005 6ת11צ1סק ס6 800686 %68ת86006 2 עססתע :<א> 0/6%816ס6תט/6טעטס26/פטעטס 6ת6/50211טעטס 16ע/ אס6עפט 8016/ת08186/ם01086/001 משטח בין 1 לצלע פס משטח בין 2 לצלע אל 5% עעס עססתע מרכז שפתתם :0תהתחסס 861606 00[6068: 1 8381606866, 1 +. .טס 1 ,88100666 1 :6068[כ0ס 561606 עפסתע 1% 8816065 אתעעעפ' :6תהתחסס 1מתעת טפ : מס שחהת 18016עה7 20 :<15> 1מתעלעת580 עס+ 6ט1הט שסא עתספעתטת :6תהתחסס 1 :טס [ת1ת86+1 8%6ע1+ 561606 נפטעטס [ת1ת1+8₪ 6ת8600 561606 עתספעתטת :התהתתסס 2 :טעטס ש[ת1ת86+1 86ע1+ 861605 4 :טס ש[ת1ת66+1 6ת8600 561606 (מהזיר 2 המשטתהים שמהקנו קודם) 5 :בתהתסס אפצתם :6תהתחסס :ד 266206ע/ פסץצ1/ עס1 0 / עס / אס/ שפא / 56% / %6ה₪/ ? 2-1 :<30-2> 1862 ס6תסמעטס שסא :1 226626 / 1/1706 / שס 01 / עס / אס/ שסא/ 56% / 18%6/ ? 2-2 : תמסמגס 0ם (8)שחהת מ6צ28 :ב 228620/ 08ע2/ עס 00/ עעס/ אס/ וסא/ 566 / 36/ ? ההדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחהשבת בע"מ - כל הזכויות שמורות 5% עעס עססתע אס עססתם - 41 - עגאפס :התהמתהסס 6מ+סספאע 2 התה 001606 פסתעכ3 :0תהתהמסס 0 :שמגסס ספענע 2 :תס 56006 הצבע בין 1 ל 2 :שתנססם 6ע1תץ עסטתע :תגסם תסעטסק מססתע :תס בענ1תץ שסגעס3 :6תהתחסס 4 :שתגססם ספע1ק ב :תס 58006 תצבע בין 1 ל 2 :מנ1סס 6ע1תץ עססתע :6תוסס מ6עטסק עסשתע :שתגסס 6ע1תל עהאפס :6מהתחסס פתסא :בת 051606 התפעצת :6תהתחסס :20020 / ץד / עס1 00 / עפ ס/ אס/ שסא/ 56% / 16 ? 0 :<32-1> 18462 סתשעעטס שסא :1 26620 / 08ץ1/ צס.1סס / עפס/ אס/ שסא / 506 / סא/ ? 1-1 :1 תעגם 60 (8)שחגת ע6צץ28 :ד 226620 / 1708 / צס1סס / עס / אס/ שפא / 566 / ₪36 ? עפזגא :6תהתמסס . סַת81ע0 סֶת61הע6ת6שסת 0 :פ6ת11 ת1086ת שטסחסת עטתפ :הסתהתחסס אצת :בתהתהסס :ת1/ 226620 / 6סְץ11/ עס1 סט / עעס / אס/ שסא/ 566 / 18% ? * :תס מעט6> 60 (8)פחאת עפצגע : שת 228820 / 6סץ/1/ עס 00 / עעס/ אס/ שסא/ 566 / 8% ? פסאתזס :התהתמחסס משטח בין 1 לצלע פס . מגוס+ 1 ,0 1 :0016088 861606 משטח בין 2 לצלע אךף .מס 1 ,88180660 1 :0218058 861608 עססתע :1 סמ56160₪ עפצת :<6ת1סק סִסַתַב3ת0>/ 61068ע6קסמק 3-1 :<30-2> ע1876 שסא מרכ) תתדרכת - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע'מ - כל הזכויות שמווות .סמ1שהמה עגוסץ כ = 49, = תסצת :סתהתתסס עפס 26020 / 6ץ12/ צס1סס / עפס/ אס/ שסא/ 56% / בא ? 2-1 : תממטטם 50 (8)שחת ע1876 עססתע / 26020 / ץעי / עס סס / עס / אס/ שסא/ 566 / 6אה₪/ ? עאנספט :6מהתמסס א :<1.000,0.000-,0.000> <>ת1סש 716₪>/ 305366 150 :315> 18אה % מסע+ 6מ18ק צ-א ת1 16חַת8 עפסתע 0 :<30> 6ת18ק צ-א% מסע+ 16חתה עסשתם . 02810 שַת1סהעסת6טסת שפפנזא :התהתמסס .028010 שַת61בע6תסססת 0 :פס6ת11 ת118066 שטסחסת שטתפ :6תהתהסס הפצ :התהתחסס אס :28020 / ץד / עס סס / עס / אס/ שסא/ 56% / 186 ? * :תס מתעטס 60 (8)שחהת ע6צ18 עססתע :1 260620 / 16 / עס טס / פס / אס/ טסו 565 / 186 ? אגתת :0תהתחסס עססחם :ה 008 | . 0ת31ע0 שֶת1>העסתסשפת פץתנסת :6תהתמתסס 0 :1 8616060 (בחר את כל תגוף) 008 53 :ע6תעסס ע6ת06 :מסתעסס 86עגע עססתע 1 8616060 0( :תוס 53586 0 :9 6ת/<16סת8 מס6861ס2> מטסא :6מהתחסס פִּ :1 881600 .תטס+ 53 עססתע :1 8816050 5% :130180 עס סת1סק פַהַב5 8, :19130 +0 סתגסק 86ת5000 עטת5 :6תהתתסס (נמצא בתפריט פטאסם, מגירטה 11) עטסעמפטא :6תהתחסס " ו 8 -- 85ע.עטלמפטאפתסת:2 0ת10881 ט 866 ₪0 פטצמפפטא עס 408 06ע2 .108068 קג0:40566 מרכ) התדרכה - אותו-קו הנדסה ממוחשבת בע"מ - כל הוכויות שמורות עססתע אחד מארבעת החלונות עססתע - 43 - : וס 6 111 86600 18ס 6 .81882180 18 0801980800א/ ססהסַפמסמבע :<ץ> ?4000180806/עפקהּע 6[מבתם .הַ1כהת0 18 165 1858תגו 6סאסטם1 .פסעסקטס1ט 30806 6461סא >עספת1 60 אשדטא8 056 .82806 עססבת סַת1עססתם .0תמ8₪1ע0 שַת1סה8תסת6טסת .תת ,אפסבססגת צַס 1990 (6) ,1.000 מס1נפעסט , קטסספ>טא :ססתט/אסס1ס 11616/ פ6עסקטס1ט 8 סט 0868ע0/ פטעסקטפנט מש11ת 06 :<68ע0ס180ט 6866ע60/>0ם0238068/0 261866 :תסנטקס סטסצ18 סמסקש18ט שטסגטא סכב11אטת 6מסא :0 6 :1 שַם1עססת1שתע .868 201 8עסקטסגט +0 צהעעת :3 2 :<1080 60 עעטתס 0% עססתטא>/ צ13ס6618ת 5% :מס מפעוע .68ע180ט ע0ס+ 68ע שַת1התוסם 6%וע :תס 6ת5600 עססתע :<0.0> .א מ1 68עסקשט16ט מססשטםם 68סת21868 עסטתם :<0.0> .ץ ת1 8ס6עסקשטס1ט תשפש66ע 6סת21868 :ססתט/אסס1ס 968 ְ 50816 פ6עסקטפנט 026868/ 68עסקטס1ט משונת קפא פאן פא1 פא :<(פא/א) :<(פא/א) :<(פא/א) :<(פא/א) 5 : תאתחסס מפסתפפו % :6תהתתסס 8 או / 8 טוס.נ טסעק / 1,666/ 68ת66א2/ ס נה מץ2/ ע66מ06/ ננת .0810 שַת61בע6ת6ססת 0% :6מהתחסס 8 או / גוס טמ / 1656 / %8ת66א5 / 0 8 תכ / ע66ת06/ גנת .0810 שַת61העסת606ת 2% :6תהתחסס 68 אק / 8 וס 26 / 1656 / 2668 / סנה תעכ / צ66ת06/ נ1ת - 0מ02891 שת861ע6ת606ת 2% :6תהתמסס 6 א / 8 טס 2:0 / 1,655/ %8ת66א2/ ס.נתהתצכ / ע66מ06/ 11 . 0מ891ע0 שַת1>הע6ת6שסת מרכז התדרכה - אותו-קו תנדסת ממוחשבת בע'"מ - כל הוכויות שמורות - 44 - 5 :6תהתמסס מסתפפק פץסו : התהמחסס 2 חלונות .מטס+ 1 ,801806606 1 :0010068 561606 תהתונים .סמטס+ 1 ,80100600 1 :0516008 561606 עססתע :1 56160 (פינה ימנית תהתונה)...+0 פאע :10180 עס שת1סק 8586 (נינח ימנית עליונת)...+ס סאע :1901800 +0 >תנסק 8ת8600 0% : 6תהתתסס :<(פא/א) 6 ]א / 8 טס 2:0 / 1,656/ 8 חא / תה תצפ/ ע%66ת06/ ג גת .תע שַמנ61הע6ת6שסת 2 :6תהתתסס 2" פאע :6תגסם 86ע1ק 72" פאעם :מס 86006 0 = 6ת18ע2 ע-א תסע? 186שחת ,82 = 8מ18ע2 צ-א ת+ 16שחג ,1.7145 = 66מ1868ע 0 = 2 26168 ,1.6957 צ 6168 ,0.2533 = א 6168 פטסא :6תהתחסס חלון עליון שמאלי .טס 1 ,881800860 1 :0016068 861606 עפסתע :1 881606 1% :13130 עס סתגסק 586 0. 1-0 :18010 0% סתגסק 86ת5800 שטת5 :6תהתחסס ב ה צ ל ת ת 4 | מרכ) ההדרכת - אותו-קו הנדסת ממותשבת בע'מ - כל הוכויות שמווות אוניברסיטת חינה - הספריה שים לב ! | תאריך ההחזרה מופיע במחשב הספריה. ן | איחור בהחזרת ספר גורר אָנֶל. |