תרגילי מעבדה בחומרת מיקרו-מחשב

לתירגול על גבי הערכה לחומרת מיקרו מחשב 6800 ו-8085

OCR (הסבר)
4 5] יקי ה + לי אורט ישרחל 5 פי ₪ ו | תרגילי מעבדה בחומרת = / מיקרו- מחשר אריה וחום לתירגול על גבי הערכה לחומרת מיקרו מחשב 6800 ו- 8085 תוצרת המרכז הפדגוגי "זז כ ל כ.76477 תכנון ופ?תוח ערכת התרגילים : אריה נחום 5 , כתיבת הניסויים : אריה נחום סרעוט ועריכה גרפית : אביבה בן-דוד עריבה :. אביבה בן-דוד % .4 / הדפסה : אורית נחום : . ל ל שוג 4 הפלפריה 9 כל הזכויות שמורות לאורט ?שראל המרכז הפדגוגי המדור העכנ? 1985 | + / 1 א - : חוכו הענינים עמוד / 1. דיאגרמות זמנים 6800 ו-8₪085 6 1 נושאי הפרקל 6 . רקע עיוני 4 2 דיאגדמות זמנים 6800 5 ְ 183 דיאגרמות זמנים מפפסם 8 ו 4 זיהוי דיאגרמת זמנים 12 5 עאלות הכנה 13 מהכר הניסוי 08 זיהוי דיאגדמת זמנים 14 | 2. פיענוח כתובות 15 : 1 נושאי הפרק 15 רקע עיוני 2 קביעת רכיבי זכרוו 6%ח בתהומי כתובות 15 ן 3 קביעח יחידת אסת בתהומי כתובות 18 ּ 1 בניח מערר יחידות זכרוו בעזרת מפעגהים 19 5 איחור תקלות בחומרה 20 | 6 חיבוד חוצצים ל-8905 20 | 7 עאלות הכנה 2 . מהכפר הניסוי | 8 בנית 65 בעזרדת מפענח משערים 23 9 חיבור 6%ח בעזרת מפענח משערים 24 | 0 חיבור אסא בעזרדת מפענהח משערים 25 + 1 חיבור חמה ןו-אסא בעזרת מפענת 26 1 5. פורטים 27 3 1 נושאי הפרק 27 רקע עיוני 2 2 הסבר כללי 27 2 3 פמורט מוצא פשוט 27 1 4 פורט מבוא פשוט 29 5 מעגכ הפענוח של ערכת הניסויים 31 68 פורטי המערכת 5 7 פורט הניתו כתיכנות 4 8 עאלות הכנה 4 ג מהכר הניסוי - 5 בניית פודט מוצא פשוט 55 / 0 בנייח פורט מבוא פשוט 6 - 1 עימוש במעגל הפיענוח של הערכה 37 2 2 עימוש בפורטי הערכה 37 0 3 חיבור פורט הניתו לתיכנות - 2 1 לוו ו .4 תצוגה 1 נושאי הפרס רקע עיוני 2 ₪05 ואופו היבורם לפורט מוצא 53 בבואה לפורט מוצא 4 חתצוגת .7-50 והפעלתה על ידי ריבוב 5 המרה מצופו .8.0.2 לצופו .7-556 ושימוש בטבכלאות חיפוש 6 תצוגות אחדות ושיטום מיתוג שונות 7 עאלות הכנה מהלר הניסוי 8 8212 כפורט מוצא פשוט 9 ההפעכלח יחידת .7-556 אחת 0 ההפעלת תהצוגה דינמית ב-4 יחידות .7-56 1 הפעלת התצוגה כולל המרה מ-.8.0.2 ל-.7-85₪ מפסקים ומקשים 1 נועאי הפרקס ב ש>שססתסם ₪ א ₪ 5-5 צר עיוני קריאת מצב מפסקים וזיהוי המפסק הנלחץ סריקת מפסקים רגעיים ביטול ריטוט המקשים (6א1א00פ6פ) כוה מקשים (פההספצםא) 9 -- =סמתאמזא1 .8./2157.א = |פהווההססח שאלוח הכנה . סריקת מפסקים רגעיים 1 ביטול דיטוט מפסקים בתוכנה 1 חיבור לוח מקשים במטריצה 2 חיבור חצוגה ומקשים באמצעות 8279 מהל 8 זיהוי מפסק נלחץ 9 0 ע סד 8 ו- 8 סד כ 1 נועשאי הפרק דקע עיוני 2 8 סד כ בעזרת מגבר שרח ורשת נגדים 53 ספ סד 6 בעזרח 8 סד פע 4 פ סד 8 מונוכיתי עם 8 ערוצי כניסה 5 שאלות הכנה מהכלר הניסוי 6 בנייח 8 סד כ 7 בנייח פ סד 8 בעזרת 8 סד עפ 8 דגימת אותות באמצעות פע סד 8 ושחזורם 5% עימוש ב-60808כ 2 5% 9 39 20 41 43 44 55 46 46 46 47 41-( ₪:-( 7. תקשורח ביו מחשבים 1 נושאי הפרק 4 פצר רצ ר ‏ ₪4 ₪ צר עיוני סיווג שיטות תקשורת תקשורת מקבילית אסינכרונית חתקשורת מקבילית על ידי פסיקה תקשורת טורית אסינכרונית מפרוטוקול תקשורת שאלות הכנה מהלר הניטוי 8 תקשורת מקבילית אסינכרונית ל תקשורת מקבילית באמצעות פסיקה 0 תהקשורת טורית אסינכרונית 8 מדידת זמו ועעוו זמו אמיתי 1 נושאי הפרק 4 משששפם 4 עיוני מדידת זמו ביו שני מאורעות בתוכנה מדידת זמו באמצעות פסיקה שעוו זמו אמיתי - שאלות הכנה מהלר הניסוי 6 מדידת זמו מחזור שכל מתנד משתנה בתוכנה 7 מדידת זמו באמצעות פסיקה 8 שעוו זמו אמיתי מבוא חוברת ניסויים זו משכלימה את ערכת התרגול בהחומרה של מיקרו-מחשבים: שפותחה במרכז הפדגוגי. יחד הו מהוות מערכת המאפשרת הוטפת שלב בכלימוד המיהרו-מחשב - לימוד ותרגול חהחומרה של מיקרו-מחשבים. ‏ היא מאפערת להכיר את הבעיות השונות הכרוכות בבניית ההחומרה, איתור תקלות והפתרונות השונים. ‏ איו אפשרות, למובו. כללמד את כל אופני הבניה והפתרונות, אבל המטרה היא לתת את העקרונות שלהם. שכר כלימוד זה, בא כלאחר שלב לימוד תוכנה של מיקרופרוספירים וכתיבת תוכניות בשפת מכונה. אפיוו פתרוו לבעיה במיקרו-מחשב כרור בשכלוב של הומרה ותוכנה. ‏ גם איפור תקלות במערכת מיקרו-מחשב, כרור בכתיבת חוכנית מתאימה. ‏ זו הסבה שאיו אפשרות לתריל הומרה ללא כלימוד הודם של תוכנה למיקרו פרוטטורים. מערכת התרגולס בחומרה של מיקרו-מחשבים באה להשלים מערכות מיכרו- מחשבים הקיימות בבתי הספר ולהתחבר אליהם. כלתחיבת התוכניות תפתבצע על המערכות השונות ותרגול החומרה יתבצע על ערכת תרגול החומרה. מה שהנחה אותנו באיפיוו המערכת היו הנקחודות הבאות: 1. בבתי הספר יש מערכות מחברות שונות. רובו מבוססות על ה-085ם ועכל ה-8800. מערכת התרגול צריכה לאפשר התחברות למערכות הקיימות בבתי הספר. 2. שני המיקרופרוססורים האלה מיצגים את שתי הגישות הקיימות בתכנוו מיקרופרוססורים ובעיקר בתכנוו הומרה למיקרו-מחשבים. כמערכת חינוכית עכלינו כלהראות את שתי הגישות ולא ללמד אחד משני המיקרופרוססורים. ‏ גם אם בבית הספר מלמדים מיקרופרוססור אחד:, על המורה והתלמיד להיות מודעים להבדלי הגישה. 3. חיבור רכיבי החומרה יעשה על לוה תקיעה (מטריצה+). בנוסף לכלר תספק המערכת רכיבים כמו תצוגת .6םפ-7, כדים ומפסקים. המערכת חספק גם נקודות היבור ל-5ש5 המיקרופרוססור ומספר מעגלי עזר שונים כמו מעגל פענוח כרכיבי 1/0, פורטי מבוא, פורטי מוצא ו-2 מתנדים נאחד קבוע ואחד משתנה+). נקודות איפיוו אלה חייבו פתוה מערכת גמישה. התאמת המערכת למערכת מיקרו-מחשב מסויימת. נעשית על ידי בחירת כרטיס פתיאום מתאים וקביעת גשרים במערכת באופו חד פעמי. במקרה של חיבור מערכת מיקרו-מחשב עם 8085, פשפ המיקרופרוססור שיתחקבל במערכת יהיה ה-505 לאחר ביצוע נעילה (סא31שוה) על קוי הכתובת הנמוכים והפרדתם מקוי הנתונים. כלומר, נקבכל 16 קוי כתובת נפרדים ל-8 קוי נתונים. ההפרדה מתבצעת עכ5 כרטיס התיאום במקרה ולא נעשתה במערכת המיקרו-מחשב.במידה וקוי ה-505 יוצאים ממערכלת המיקרו- מחשב ללא הוצצים, יהיו הוצצים על כרטיס התיאום. המערכתח, מרכיביה ואופו השימוש בהם, מתוארים בשלבים בהלקים העיוניים של הניסויים בהתאם לשלבי השמוש בהם. חוברת הניסויים כוללת שמונה פרקים ובהם עערים ושמונה נסויים. בכל פרק חכק עיוני וחלק של תרגול מעשי. החומר העיוני אינו בא במקום שעורים עיוניים. והוא רלוונטי לנסויים עצמם. החומר העיוני נלקת ברובו מספרו של המחבר "יסודות המיקרו-מהשב - החומרה ויישומים". 5 / ביצוע הניסויים בככל פרק יקח מספר שעורי מעבדה. בכל ניסוי קיים חכלק של כתיבת תוכנה. בהלקים העיוניים מוצעות תוכניות. התוכניות מופיעות כתרשימי זרימה או כתובות גם באסמבלי. ‏ על התלמיד להמיר חרשימים אכה לתוכניות. ולכתוב כתובות וצפנים בהתאם כלסוג מערכת המיקרו-מחשב שברשותו. ‏ רצוי לבצע תרגילים בתוכנה מעבר לניתו בחוברת. ‏ יש להקמיד על רישום מפורט ומסודר של כתיבת התוכניום. כדי כהקטיו כמינימום את שלב איתור התקלות בניסוי עצמו. ברוב הניסויים התרגיל הוא בניית מערכת כלשהי, ובדרר ככלל ללא תוצאות לעבוד. השוב שהתכמיד יכיו דו"ח מפורט הכולכל תיאור הניסוי: מעגכ השמלי מלא, תוכניות שרשם בצורה מלאה כולל הערות ותיאור חוצאות הניסוי. הכרת איפיוו רכיב ואופו השימוש בו צריר להתבצע עכל ידי קריאת דפי נתונים. חשיבות רבה יש להעניק לנושא זה. עקב המיגווו העצום שכל רכיבים הקיימים במיקרו-מחשבים וצורות השימוש השונות בהם. נשמח לקבל הערות והצעות לשפור. אריה נחום. פרק 1 - דיאגרמת זמנים 6800 ו-8₪085 1 נועאי הפרק א. דיאגרמות זמנים של ה-6800 ב. דיאגרמות זמנים של ה-8085 ג. אומו בדיקת דיאגרמת זמנים של מחזור מכונה מסוים. רקע עיוני 2 דיאגרמת זמנים של ה-6800 ה-טקשס הוא מערכת סינכרונית. המשנה את מצבה בזמני מעבר של דפקי שעוו. ל-6000 2 כניסוח כלדפקי שעוו. אותות השעוו הם גלים רבועיים הפוכים במופע ולא הופפים (סא:קקה והפטם אסא+ כמתואר בציור. | מחזור מכונה | מחזור מכוגה | ציור 1 - 1 : אותות השעוו של ה-6800 צודרה זו של דפקי שעוו יוצרת ארבעה מצבי מעבר שונים במשר מחזור מכונה אחד. במחזור מכונה מבצע ה-₪50 יהחידת פעולה אחת. ב-6800 מחזור שעוו הוא גם מחזור מכונה (גדבר המאפשר לחשב בקלות זמו בצוע חוכנית)+*. רכיבי התמיכה של ה-8800, במערכת המיקרו-מחשב, מסתנכרנים אכ שעוו המערכת (מחאימים את תזמוו פעולותיהם אליו). הפעולות הפנימיות של ה-שחס במחזור מכונה, מתהילות בעלית 01 ומסתיימות בירידח 02. מבחינתה שכ מערכלת היצונית כ-6800 או רכיב תמיכה כלשהו (8באה, הסח: דתסת וכד'), כ יש כ-שפש שלשה סוגים ש מחזורי מכונה. א. פעולת קריאה (פהבשת), עשבה מעביר ה-טשקס בית (שדצפ) של נתונים נ(הוראה או נתוו+) אליו. ב- פעולת כתיבה (שד1הא+), שבה מוציא ה-שחש בית של נתונים לרכיב תמיכה. ג. פעולה פנימית שכל ה-שתש, שאינה משתמשת במטלולי המערכת, כמו העברת נתוו מאוגר לאוגר, פעולה כלוגית, פעולה אריתמטית וכדי. ביצוע הוראה ב-6800 דודש (בהתאם לסוג ההוראה+ ביו שניים לשמונה מחזורי מכונה המהווים צירופים של שלשת הסוגים שתוארו קודם. הוראות פסיקה יוצאות מכלל זה ודורשות יותר משמונה מחזורי מכונה. כמערכת החיצונית ל-שקס או לרכיב התמיכה איו זה משנה אם הבית שמושר ה-שפס מהווה לגביו הוראה או נתוו מספרי כלשהו. בככ מקרה נכנה בית זה בשם נתוו. א. מחזור מכונה בפעולת קריאה - ₪ שצש =א1הסמויו פבשה האותות השונים והקשר ביניהם במחזור מכונה זה מתוארים בדיאגרמה הבאה. נתון מרכיב תמיכה ציור 2 - 1 : דיאגרמת זמנים במחזור קריאה של ה-6800 עם עכלית 01, עלה קן א/א ל-הסנה. ‏ כו עולה ל-183ה קן החט, המצייו שהכתובת שעל קוי הכתובת הינה "אמיתית" ועל מעגכלי הפענוהח כהתייהס כלכתובת זו. גם הכתובת הנדונה נמסרת לקוי מסכול הכחובות בעלית 01. כדי לאפשר לקוי הכתובת להתייצב, מסונכרו מעגל הפענוה כ02-5. זו הסבה שרכיבי התמיכה מוציאים אח הנתוו מהתא גשכתובתו מופיעה בקוי הכתובת) זמו מה אחרי עלית 02. עד כהוצאת הנתוו נמצאים קוי מסלול הנתונים במצב נתק (מצב שקלישי-םוהזפ-3). ה-שחס אוסף אליו את הנתוו עם ירידת 02. בזמו זה צריר הנתוו כהתייצב בקוי הנתונים. ב. מחזור מכונה בפעולת כחתיבה - = שצם שאזחסמה =דנאא האותות המשתתפים במחזור מכונה זה מתוארים בציור הבא. ב-א הוצאת כתובת 5 ו |מסלול נתוניםן ו מנותק | | ציור 3 - 1 : דיאגרמת זמנים של מחזור כתיבה של ה-6800 גם כאו נמסרת הכתובת לקוי מסלול הכתובות, וקו החט עולה ל-₪163 עם עכית 01. לעומת מחזור קריאה, קן א/אה יורד ל-א%0 ומצייו שזהו מחזור כתיבה של ה-טשקס. ה-טפס מוציא את הנחפוו (גאותו הוא רוצה לכתוב+ זמו קצר אחרי עלית קן שמת כ-הסזה. ברוב המקרים קו שפכ מקוצר כ02-0 ולכו מסירת הנתוו נעשית זמו קצר אחרי עלית 02. מעגכ הפענות, המסונכרו כ-02, דואג לנעילת הנתוו עם ירידח 02 כ- .0₪‏ יש לשים לב, שבזמו זה הנתוו עדייו יציב בקוי הנתונים. ג. מהחזור מכונה בפעולה פנימית - = ץש =אנחהסגוא אס דהתשקם + ומאהםזדאז בפעולה פנימית, איו ה-שסש פונה למסכלולי המערכת. המצב הלוגי של מסכול הכתובות ומסכוכל הנתונים לא מוגדר ואקראי. כדי לסמו זאת כרכיבי התמיכה של ה-שסס, נמצא קו הא/ במצב אסע. קן א/א נמצא ב-₪160, כדי שלא תתבצע כתיבה מקרית באחד התאים. 3 דיאגרמוח זמנים של ה-80850 שעוו ה-80858 יוצר גל רבועי יחיד. תדר מקובל של השעוו הוא קוא 3.125. כליצירת תדירות זו משתמשים בגביש שכל ₪832 6.250, כי השעוו מחלק ב-2 את התדירות. ל-80858 יש יציאת אות ברמת דד המומשת כלסנכרוו רכיבי התמיכה שכ המיקרופרוססור אליו. יציאה זו היא הקו ₪08 ₪008 - מיו 57). ביצוע הוראה מתוזמו על ידי שורה של מחזורי מכונה, שככל אחד מורכב ממספר מחזורי שעוו. ב-80858 (כמו בכל משפהח ה-8080+) קיים הבדכל ביו מחזור מכונה למחזור שעוו. מספר מחזורי השעוו במחזור מכונה משתנה בהתאם לסוג מחזור המכונה ולסוג ההוראה. מחזור המכונה הראשוו של כל הוראה, יהיה בעל אדבעה או ששה מחזורי שעוו. שאר מהזורי המכונה יהיו בעלי שלשה מחזורי שעוו. הסבה כלר היא, שמחזור המכונה הראשוו מבצע אח הבאח ההוראה (אסזדסטחדפאז הסדםת). במחזור זה יהחידת הבקרה צריכה לפענה את ההוראה המובאת ולבצע אותה אם היא לא כוללת פניה נוספת כלזכרוו. שאר מחזוברי המכונה פשוטים יותר כפי שנראה בהמשר. דוגמא כללית מופיעה בציוב 14-. אח מחזורי השעוו מציינים האויתיות ד (...,2ז,נד). מחזור מכוגה ציור 4 - 1 : אותות השעוו במחזורי מכונה של ה-ב8085. על אף האורר המשתנה של מחזורי המכונה, איו ל-80858 יציאה מיוחדת המשמעות כזהוי התחלת מהזור מכונה חדש, אר ניתו להשתמש ביציאת ה-=. כמטרה זו. קן ה-₪2:5₪ (₪:פהאם הסזה 5פםהפפה) עולה ל-הסזו. בכל מחזור שעוו ראשוו של כל מחזור מכונה. קוי 7פ2ה-0סה משמשים הו להעברת כתובת והו להעברת נתונים בזמני שעוו שונים של מחזור המכונה. במחזור השעוו הראשוו של מחזור המכונה. נמסרות בקוים אלה 8 הסיביות הנמוכות (80-67+ שכל הכתובת הדרושה. באותו זמו מופיע דופק השנה בקו 895 למשר חצי מחזור שעוו. דופק זה נועכל את 8 הסיביות הנמוכות של הכתובת ברכיב החיצוני, הכולל תאי הסזה)! והמיועד כלכר (8212 למשל+. בשני מחזורי השעוו הבאים, מוציא ה-050 נתוו או מקבל נתוו על אותם קוים (7כה-0כה). הקוים 888-815 מוציאים, בכל שלשת מחזורי השעוו הראשונים, את ₪ הסיביות הגבוהות שכ הכתובת. מכאו רואים, שכצורר קבכח נתוו או מסירת נתוו על ידי ה-ש₪5, דרושים 3 מחזורי שעוו. בכל מחזור מכונה ב-80858 (מלבד במחזורים של פשם פנוי) קיימת הבאת נתוו או מסירת נתוו. ככו המספר המינימכי של מחזורי השעוו במחזור מכונה הוא 5. כל-0800ם מספר סוגים רב יהסית של מחזורי מכונה. נתאר את אכה הקשורים בזכרוו. א. בד 1 2 5 )4 )5 מחזור מכונה ראשוו - הבאת הורדאה (גאס1דסטתזבא1 הסזם-) מחזור מכונה 2 מחזור מכונה | [ (לא מוגדר) הבית הגבוה של ה 6ק 8-5 הבית הנמוך של הכתובת פענותח ההוראה הבאת הוראה ציור פ - 1 : דיאגרמת זמנים של מחזור הבאח הודראה ב-0850ם יאגרמת זמנים זו יש לשים כב למספר פרטים השלב שבו נועכל קו 895 את הבית (=דצפ) הנמור של הכתובת, הוא בירידה שלו כל-- א0ם5. משר השהייה שלו ב-3183 מאפשר כלקוי הכחובת כהתייצב. הכתובת במחזור מכונה זה של הבאת ההוראה מגיעה ממונה התוכנית (0ק). קן 10/8 הוא ב-208,כלומר, הפניה היא אל הזכרוו לצורר הבאת צופו ההוראה (מסעםם זספנפם). קוים 80 ו-91, המשמשים לזהוי סוג מחזור המכונה, נמצאים ב-3103, כדי כסמו מחזור קריאה מהזכרוו. קו עא נמצא ב-א50 בזמו העברת הנתוו בלבד. ‏ קליטת הנתוו עכ ידי ה-טפס נעשית עם עכלית קו פאה ל-הספזנה. 10 שאר מחזורי השעוו של מחזור המכונה הראשוז (אחד או שלשה+ משמשים את ה-00 לפענוה ההוראה ולביצועה. בציור מתואר מחזור מכונה ראשוו בו 4 מחזורי שעוו. אם ההוראה המובאת אינה דורשת פניה נוספת כלזכרוו (כמו במיעוו מובכע+, אזי מחזור המכונה יהיה בו ששה מהזורי שעוו. המחזורים החמישי והששי מיועדים לבצוע ההוראה. בזמו מחזורי השעוו הרביעי עד הששי, מנותקים הקוים 7כה-820 והקיים 15ה-8ה כא מוגדרים. נקודה זו צריכה להילקה בהשבוו בזמו פענוח הכתובת. אם ההוראה דורשת פניה נוספת לזכרוו, יהיה מחזור המכונה הראשוו בו ארבעה מחזורי עעוו. ב. מחזור קריאה מהזכרוו (₪= שצש =א1וסמוז פמספת). בציור הבא מתוארת דיאגרמת הזמנים של קריאת נתוו מהזכרוו, הבאה לאחר מחהחזור מכונה ראשוו של הבאת ההוראה. ‏ 301 (מחזור מכונה ראשוו- - 1 5 2/ם מאנהסהה) הוא בו 4 מחזורי שעוו, מכיווו שההוראה כוללת מחזור מכונה נוסף. מחזור מכונה זה (862) הוא בו שלשה מחזודרי שעוו והוא דומה לשלשת מחזורי השעוו הראשונים של 1סח, מלבד קוים 50 ו-51. 50 נמצא ב-א808 ו-51 נמצא ב-הפזה. הו ב מ מ מכ הפ מ מ 1 [ הגית הגבוה של הכתובת הגית הגבוה של ה-6? 0-6 חבית הנמוך של הבית ! [ הו אי )-| חננת ] יר יה 07א-0 0 ו ב םק ק ו ו ו סח נעילת הבית געילת הבית הנמוך של הנמוך של כתוגת התא הכתובת בזכרון -------- קריאה מהזכרון הבאת הוראה ציור 1-6: דיאגרמת זמנים של מחזור קריאה מהזכרוו ב-80056. 11 ג. מחזור כתיבה בזכרוו (5₪ צש =א1ה6 מדנאא+ מחזור ₪52 המתואר בציור הבא, מבצע כתיבה בזכרוו לאחר הבאת ההוראה ב-₪01. במחזור זה קו הא יורד ל-א50 לצודר בצוע הכתיבה. קו 50 נמצא ב-63ה וקו 51 ב-א0ס2. קן א/10 נמצא ב-א0 כדי לצייו פניה לזכרוו. רסה - רא )0-07 7 0 סח הא נעילת הבית גנעילת הבית הנמוך של הגמוך של כתובת התא הכתובת בזכרון ומצע ה תתבנבותתהכיהב :2‏ ושכככר,בטכר, קריאה מהזכרון הבאת הוראה ציור 7 - 1 : דיאגרמת זמנים של מחזור כתיבה בזכרוו ב-₪0858. כ-830858 יש סוגים נוספים של מחזודי מכונה אבל לא נדוו בהם פה. ניתו כלמוצאם בדפי הנתונים של הרכיב. 4 זיהוי דיאגרמת זמנים תנאי הכרהי כלאיתור תקלות הוא זהוי והכרת דיאגרמות הזמנים של ה-90ש. איתור תקכות בהומרה במערכת מיקרו-מחשב קשה, מכיווו שהמיקרו- -מחשב הוא מערכת דינאמית. קעה להסתנכרו על פולסי השעוו שלו ולזהות את הבעיה בעזרח משקח תנודות (אלקטרוסקופם). ‏ קיימים אמצעים מתוהחכמים ויקרים לאיתור תקלות, אבל לא נעסוק בהם. בעיה נפוצה היא, שבפניה לכתובת מסוימת, איו ה-שקס מקבל את הנתחוו הדרוש, או הנתוו שהוא מוסר אינו מגיע כליעדו מסבה כללשהי. 12 השיטה באיתור תקלה מסוג זה היא כלהריץ את ה-₪90 בלולאה אינסופית ובתור הלולאה הוא פונה פעם אחת לכתובת הבעייתית. קשה מאד כהסתנכרו על פולסי השעוו וכלזהות את מהזור המכונה האמור. אם קיים מעגל פענוהח לכתובת הבעייתית, קל להסתנכרו כיציאתו. קו היציאה מגיב רק בפניה לכתובת הנ"ל וזה קורה פעם אחת בכל לולאה. ‏ עם ההסתנכרנות, בודקים בעזרת הערוץ השני של המשקה, את מצב קוי הנתונים וקוי הכתובת של הרכיב המחובר. בשיטה זו של איתור תקלות נטפל בפרק הבא. בפרק זה, כדי לזהות דיאגרמת זמנים של ה-טחש, נשתמש בשיטה הבאה. ‏ נריץ תוכנית שבה ה-0קס פונה לכתובת מסויימת, פעם אהת במהזור. כתובת זו תהיה שונה מכל שאר הכתובות, שאליהו פונה ה-שקש בביצוע התוכנים, לפחות בסיבית אחת. כלדוגמא, התוכנית כתובה בתהום כתובות נמור מ-80003 והכתובת המסוימת היא 8050. רק במחזור המכונה הפונה לכתובת זו עולה קו 15 כ-3163. מכיווו שזה קורה פעם אחת בכל לולאה ניתו להסתנכרו עכ5 קו זה. ב-6800 נריע את התוכנית הבאה: ככ%%חחק | : זחהדם סס ₪6 000 00 המחהזם : קסם !| 50 80 87 002 חםם שאט 2 00 ש7 005 תוכנית זו, לאחר ביצוע הפקודה הראשונה, רצה על תחום הכתובות 0012 עד 0017 בכולאה אינסופית. במהלר ביצוע לולאה זו, פונה התוכנית פעם אחת לכתובת 8050 ומעבירה אליה את הנתחוו 55. בפניה זו עולה קו 5 ל-ה₪10 ומאפשר הסתנכרנות עכ מחזור מכונה זה. ב-80850 נריץ תוכנית דומה לתוכנית הבאה: הספס,ה נש : דחה דם פס 25 2000 הספסם בדם בפסס ו 0 50 52 200% חסם)| קאט ה 0 02 05 2005 חוכנית זו. לאחר ביצוע הפקודה הראשונה, רצה על תהום הכתובוח 2002 עד 2007 בכלוכאה אינטופית. במהלר ביצוע כולאה זו, פונה התוכנית פעם אחת לכתובח 8050 ומעבירה אליה את הנתוו 55. בפניה זו עולה קו 5 ל-3₪103 ומאפשר הסתנכקרנות על מחזור מכונה זה. 5 עאלות הקנה 1 שרטט דיאגרמח זמנים מפורטת, הכוללת את אותות שעוו ה-שקס, קוי הבקרה, ₪ קוי הנתונים ו-16 קוי הכתובת, שמתארח את מצב הקחוים כאשר ה-טקס כותב את הנתוו 88 בכתובת 2155. ₪) שרטט דיאגרמת זמנים מפורטת, כמו בשאכלה 1+, שמתארת את מצב הקוים כאשר ה-שקם קורא נתוו מהכתובת 265ה. בכתובת זו נמצא נתוו 65. 1% מהלר הניסוי 6 זהוי דיאגרמת זמנים מטרת הניסוי כקרוא מצב קוי המסלולים במחזורי וכזהום דיאגרמוחת זמנים של המערכת. המכונה השונים: 1 הרע את התוכנית הרשומה בסעיף 1.4 בהתאם לסוג המיקרופרוססור שבו )2 5 )4 +5 )6 7 אתה מעחמש - חכד את הבחוו (פ0חק) של ערוק 1* לקו 815. כווו את כפתור ה-2055 שא1ד וכפתור ה - ששש: כר שתסתנכרו על אופם זה. בדוס עוהמשקף מכווו על הערוט המתאים ובמצב .0.ע. חבר את בחוו ערוע לצ כקו אתות השעוו של ה-טקס (02 ב-5800 או 8% ב-808560). שרטט את אותות השעוו הנראים בתחום של שני מחזורים של 815. שרטט מתחהת לאותות השעוו את האותות של 815 בהחאם. עבור עם בחוו ערוץ לצ לקו 814 ושרטט בדייקנות את האותות המופיע בו בהתאמה ‏ ל-815. הפור את הגל לגל מרובע והתעלם מהרעשים שמומיעים על הקו. עבור בצורה דומה על הקוים 0ה-8135 עבור על קוי הבקרה הדרושים. אא ן-₪15 ב-80850- זהה וסמו את מחזורי המכונה בדיאגרמת הזמנים שקבלת. החצ ו ו - 0ע-27. - ₪/₪ ב-6800. א/ם, פה, רשום לכל מחזור מכונה אח הכתובת שאליה הוא פונה, הנתוו המועבר וכו האם זה מחזור כתיבה או קריאה. 14 פרק 4 - פענוח כתובות נושאי המרק א. אומו קביעת רכיבי זכרוו 08ה ון-הסה בתהומי כתובות מוגדרים. ב. אופו בנית מערר יהידות זכרוו בעזרת מפענהחים (פ5השפםסשע). ג. איתור תקכלות בהומרה. ד. אופו היבור הוצצים ל-5ש2. רהע עיוני 2.2 קביעת רכיבי זכרוו אמח בתהומי כתובות מוגדרים יהידות הזכרוו מתחברות אל מסלולי ה-ש₪5 - מסלול הכתובות, מסלוכל הנתונים ואל מספר קוי בקרה. ב-6800, מסכלול הכתובות גפרד ממטכוכפ הנתונים וכולל 16 קוי כתובת. ב-8085, הצי ממסכלול הכתובות הוא מסכול מרובב 805 פשאם ושנזדוט) .| בקוים (27ב-820) מוציא ה-שסס כתובת בחלק הראשוו של מחזור המכונה, ובהלק השני זורמים בו נתונים. כדי לקבכל כתובח מלאה של 16 קוים לאורר כל מהזור המכונה, נועלים את הכתובת שנמסרה בקוים 7פה-820 בעזדת קו =)|8, ברכיב הכולל חאי הסזה), כמתואר בפרק הקודם. בפרק זה ובפרקים הבאים, נתייחס אל מסלולי ה-8085 כלאחר הפרדתם, כלומר, 8 קוי נחונים [ו-15 קוי כתובה בנפרד. ליחידת הזכרוו המתהברת, נתייחס כאל יהידת זכרוו אחת בעלת מספר תאים מוגדר וכל תא הוא בו 8 סיביות. יחידה כזו יכולה להיות מורכבת מכמה תת יחידות. כליחידת זכרוו כזו יש 8 קוי נתונים ו-א קוי כתובת בהתאם למספר התאים. מספר התאים שווה ל-2 בהזקת א. לכל יהידת זכרוו יש קו ₪5 (07ם ]50 031₪+, המאפשר ניתוק התאים מקוי הנתונים. כאשר קו זה הוא ב-אם-1, מחובר התא שכתובתו מצוינת בקוי הכתובת אל קוי הנתונים של הרכיב גראה ציור 1-1). כאשרך קו זה הוא ב-160ה, גם אם רשומה כתובת בקוי הכתובת. מנותקים התאים מקוי הנתונים. קוי הנתונים של הרכיב נמצאים במצב נתק הנקרא מצב של התנגדות גבוהה - םסאהפפקמד הסנתה או מצב שלישי - שזהזפ-3 (כלא אפס כלוגי ולא אחד לוגי). ליחידות ה-אהה קו נוסף הא הקובע את כיווו זרימת הנתונים. במצב אסםף, זודמים הנתונים אל ה-₪88. זהו מצב שדנהא (ה-ש"ס כותב בו). במצב 3163 זורמים הנתונים מה-%הת אס ה-ששס. זהו מצב פב58א גה-טשס קורא ממנו). לחכלק מיחידות הזכרוו יש קו נוסף לקו ה-₪5 הנקרא 056 גאו פסם). קו זה מיועד לצורות חיבור נוספות המקטינות אח צריכת הזרם של הרכיב. בחיבור רגיל מחובר קחו זה לקו ה-₪5. נסאר יהידת זכרוו אבה בת 11 קוי כתובת (2>6 תאים). 15 אגא 2000088 +ום ציור 1 - 2 : חבת דזנם בא6ע המספר הנרשם בקוי הכתובת המחוברים לרקכיב קובע איזה תא מביו תאי הרכיב מתחבר לקוי נתונים. קוים אלה מתהבריט ישירות אל הקוים המקבילים ב-טחס. כדי לקבוע את יחידת הזכרוו בתהום כתובות מסוים: מפענהחים בעזרת מעגכל פענוה את סיביות ה-%8.5.25 שאינו מהוברות אליה. נמהם את יהחידת הזכרוו שמופיעה בציור הקודם בתחום הכתובות --5000-75. בתהום זה יש 2048 כתובות. בדוק זאת. כל פניה לכתובת בפחום כתובות זה תיצור צירוף כלשהו בקוים 80-10 אבל הקוים 15מ-11ה יציגו את המספר הבינאדי 01010. 0 ,,,, 9,08,07ה,015,14,013,012,011,010 500075 0001000010 0000000000 00000 % א ל ל א.א א אא אצ'א 0 106004 5 =<:כחובת בתהוה 1-4( 1-5 1 3 + 4 +.1 + 800 .186% 68 =-ם מעגרד הפענוהח יפענה את הקוים 15ב- .811‏ יציאתו תרד כל-א0: כאשר בכניסותיו יופיע הצירוף סגס1נס. מעגל כזה יראה בצורה הבאה: 45 44 05 45 42 וו ציוך 2 - 2 : מעגכל פענוח לזיהוי 01010 16 יחידת הזכרוו המחוברת לקו ₪5 תמותג רק כאשר יתקבל בקוים 11-15 הצידוח המבוקעש (01010+. כמעשה איו די בפענוה הכתובת המתאימה. אח ירידת ₪5 יש להתנות גם במצבם של קוי הבקרה. ב-6800 יש כהוסיף כלמפענה את הקוים החט נכדי שיפענה רק כתובת אמיתית) ו-02 כדי ש-₪5 יתקבל רק כלאחר החייצבות קוי הכתובח. מעגכל עשכלם מתואר בציור 2-5. + 2 האצ לקו 6% 5וג של יחידת הזכרון 8 4 3 2 ווה ציור 5 - 2 : מעגל פענוה מכא כל-חמח ב-6800 בדוק באיזה מצב של הכניסותע ירד קו ה-05 ל-אס]!. ב--808 אין קן מאט אבל כתובת אמיתית מתקבלת רק כאשר חא או פה ב- .508‏ לכו ניתו ליצור קו כזה בעזרת שער פאמא. ציור 4 - 2 : מעגל ליצירת קו 0708 ב-8085 קו 5 יעלה ל-183ה רק כאשר פא או הא ירדו כ-108. קו זה מספק גם את הסנכרוו למערכת, כלומר, יגרום ש-05 יתקבל רק כלאחד התייצבות קוי הכפתובת. במעגכל זה יש להוסיח פענוה שכ קו א/10 כדי להבחיו ביו רכיב זכרוו כלרכיב קלט/פלט. 17 מעגל הפענוח ב-8085 יראה בצורה הבאה: ץ+ סה חש א/10 לקו 65 - של יחידת הזכרון גח 4 3 2וג ווג ציור 5 - 2 : מעגל פענוה מלא ל-מה ב-5ב0ם בדוק באיזה מצבים של הכניסות ירד קו 5ס כַ-אס". ב-6800 מחברים כלקן אא ב-אהה אח קן א/א של ה-טקס, כדי לקבוע את כיווו זרימת הנתונים ברכיב. ב-9085 מחברים לקן הא ב-₪08 את קן חא של ה-טקס. 5 קביעת יהידח אסה בתהחום כתובות מוגדר יחידת אסח בנויה כמו יהידח אהה, רק ללא קו אא, מכיווו שכיווו זרימת הנתונים הוא רק מהרכיב אל ה-0חס. ‏ ככלו איו מחברים אכליה את הקוים א/ת או אהא. לעומת זאת רוצים שקו 05 ירד כל-אסם) רק במצב קריאה מהרכיב. מעגכי הפענוח כמו בציורים הבאים. 18 ץ+ הש > א - 2 ? ]10 האצ 5 -₪ 5 68 658 4 4 3 3 2 2וא ווה וו ציור 2-6: מעגכ פענוה כ-חסת ב- 8085‏ ציור 2-7: מעגכל פענוה ל-מסח ב-5800 4 בנית מערר יחידות זכרוו בעזרת מפענהים (פחשפססשס) את מעגל הפענוה ניתו כממש בצורות שונות. אחת השיטות לכר היא בעזרת מפענחים. בשיטה זו מקבלים למעשה מספר קוי 5ם, כאשר כל אחד הוא עבור תחום כתובום אחר. חיבור יהידות זכרוו לקוי ₪5 אלה יוצר מערר תאי זכרוו על תחום כתובות רחב. 9 2 האצי *ק47 4000 658 פוה 4 605-4800 455 65 5000 575" 5%ת5 5800 65 בוג "675 6000 65 2וג =5ת6 6800 65 ווג "775 7000 65 ",פ7 7800 65 ציור 8 - 2 : מעגכל פענוהח כל-8 יחידות זכרוו ב-6800 19 "47 4000 605 "?42 4800 65 "575 5000 68 "קת 5800 68 "675 6000 65 "ץק 6800 05 =;77 7000 658 ץ5פ7 7800 05 ציוך ל - 2 : מעגל פענוה כ-8 יהידות זכרוו ב-8085 5 איתור תקלוח בחומרה כפי שנאמר בפרק הקודם, השיטה באיתור תקלה בהומרה, היא הרצת ה-שחס בכוכאה אינסופית כאשר בתור הלוכאה הוא פונה פעם אהת לכהובת הבעייתית. ‏ יציאת מעגל הפענוח מספקת אות סנכרוו המסמו מתי ה-שקס פונה לכתובת זו. קן פס של מעגל הפענוה ימצא ב-אם! רק כאשר תופיע בקוי הכתובת כתובת מתאימה וקוי הבקרה ימצאו במצב מתאים. בכל כחובת אחרת ימצא קו פס ב-180ה. כדי כלבדוק את זרימת האותות על קוי המסכוכים בפניה כלכתובת מסוימת, יש כבצע אףח השלבים הבאים: א. הרצת תוכנית הפונה במהככה פעם אהת בלבד לכתובת זו. הדבר ייצור אות מחזורי המופיע פעם אחת בכל לולאה של התוכנית. ב. היבור אחד מבהוני המשקח כליציאת מעגל הפענוה והסתנכרנות ע5 אות זה. ג. חיבור הבחוו השני של המשקף כלקוי המסלוכלים בזה אחהחר זה ובדיקת מצבם בהתאמה כלאות המוצא של קו הפענוח. ניתו להשוות ביו האופות המופיעים על רגלי ה-טקס כאותות המופיעים על הרגכים המתאימות שכר יחידות הזכרוו. 6 חיבור חוצצים ל-805 נושא זה אינו מופיע כתרגיכל במהלר הניסוי. אבל ביו שחס מערכת המיקרו-מחשב לערכת התרגוכל נמצאים הוצצים ולהם חשיבות רבה. ככו הוכנס סעיף זה לרקע העיוני. כאער מחברים מספר רב של רכיבי תמיכה למסכולי ה-שקס, יוצר הדבר העמסה ע0 קוי ה-שחשס. כדי להתגבר על בעיה זו, יש להבד הוצצים ביו יציאות ה-0ח6 למסכלולים. תמפקידי ההחוצצים: 1 לאפשר צריכת זרם גבוהה יותר מאשר יכול לספק ה-טחש והגדלת ה-זשם אם= שכלו. 2) הפרדה ביו ה-₪70 לרכיבי התמיכה, כר שתקלה בחיבור הרכיבים כא תגרום נזצק ‏ ל-שקם. = ערכת המוצא הנמוכה של החוצצים מקטינה את הרעשים עכ הקוים השונים. קיימים שני סוגי הוצצים - חד כיווניים לקוי הכתובת והבקרה. ודו- כיווניים - כקוי הנתונים. להוצצים יש בדרר כלל קו 5ש, המאפשר ניתוקם במידת הצורר. במקרה של שימוש בהם לצורר הגדלת ה-זהנס אם-, אפשר לחבר קו זה באופו קבוע לאדמה. חוצצים מקובלים הם ה-74/9244 כרכיב חד כיווני כלקוי כתובת: ה-74|0565 כרכיב חד כיווני לקוי בקרה (מכיל 6 הוצצים) וה-7415245 כרכיב דו כיווני לקוי הנתונים. חיבור ה-7415244 לקוי הכתובת יעשה בצודה הבאה: 45 4|5 4 4 43 5 42 42 וו 24| וג סואג סוא 19 49 38 48 רכימי - תמיכה <- | > 090 17 7 46 46 5 5 44 44 0 74 9 42 2 וג וג 210 10 -- . ציור 10 - 2 : חיבור הוצצים לקוי הכתובת 21 - חיבוד ה-74)5560 לקוי הבקרה נעשה בצורה דומה לחיבור ה-7415244. בחיבור ה-74)5245 כקוי הנתונים, מהברים אח קןו א/א (ב-6900+ או קן אחא (ב-8005)מלכניסת הכיווו (א/פ5 - פש1פספה/פעאפפ) של הרכיב. כניסה זו קובעת את כיווו העברת הנתוו ברכיב. את כניסת ה-65 של הרכיב ניתו כחבר באופו קבוע לאדמה. החיבור מתואר בציור 2-11. 7 7 66 66 5 5 לרכיבי 4 24 התמיכה ל 3 5 3 1 ל-050 22 2 וס וס 0ם . " 0 5 5 6 א/ת-הא ציוךר 11 - 3 : היבור הוצצים לקוי הנתונים. אפשרות אחרת היא להחליף ביו 8 כ5-5. במקרה כזה מחברים לקו 5/ת את קן פא או א/ה דדרר מהפר. 7 עאלות הכנה 1 תכנו מעגס פענוהח שיציאתו (קנופס) יורדפ ל-אס1 כאשרד קוי הכתובת מציינים כתובת בתחום --8000-87. מעגל הפענוה צריר לפענה גם את קוי הבקרה. 2) תכנו מעגל הקובע אח ה-6116 (חהת 8אא2 - ראה דפי נתונים+ לתהום הכפחובות הנ"ל. ‏ שים לב ש-05 צריר להתקבל גם בכתיבה וגם בקריאה. 5 שכלכל את המעגל שתכננת בסעיפםף 1+ כר שיתקבל פש רק בקריאה מתהום הכפתפובות שצויו. 4) השלם את המעגל על ידי חיבור כקלו זה יהידת אסאקם 2716. היעזר בדפי הנתונים. 5) שרטט מעגל זכרוו שכ םח 16%, המשתמש ביהחידות 5116, במפענח / 2 ובצערים. תחום הכתובות של כרטיס זכרוו זה הוא =-8000-27. הוסף ככרטיס זה גם מערכתח הוצצים כקוי הכתובת, לקוי הנתונים ולקוי הבקרה. כניסת ה-05 של חוצץ הנתונים יורדת כל-א0: כאשר פונים ככרטיס זה. 66 כתוב תוכנית המאהסנםף את המספר 803 בתא 90103 בלולאה אינסופית. 2 מהלר הניסוי 8 בנית ₪5 בעזרת מעגכל פענוה המורכב משערים מטרת הניסוי היא בנית מעגל פענוה לתהום כתובות מסוים והתבוננות באותות יציאתו כאשר ה-ש-0 פונה לתהום כתובות זּה. 1) בנה מעגכל פענוה על מטריצת החיבורים בעזרת שערים כתהום הלתובות =-4000-47 60, 08,077 15,014,013,012,011,010,09 %(אר .אגא גצ אצאצ 5 5 8 ם 5% -. מעגל הפענוה צריר לפענה את הקוים 811-815 ואת קוי הבקרה. ההתחברות כלקוים היא דרר נקודות החיבוד שבמטריצה העליונה 0 - פ5עסם ++ + ספת חא 02 ₪ אאץ 45 2 5 - 4 4 - 3וג 3 42 42 וו וו ציור 3-18: מעגכלי פענות ל-8085 וכל-6800 לחיבור חםה. 2 כתוב את התוכנית הבאה הפונה פעם אחח בלולאה לכפובת בתחום הכתובות המוגדר. כפסם 00 ח-ם,ה טא :זההדם -₪0%%07 | נזההדםס 439 9 :1קס0| 0 ממחדס ‏ :1קסס 1תסם חמצ 1 מתם 5>) חבר אפ הבחוו שכ ערוץ 1* במשקףח התנודות ליציאת ה-05 של המעגל. הרק את התוכנית והסתנכרו על 1צ*. בדוק קבכת דפקים בערוץ זה. ₪ 4 )4 +5 )65 אם אינר מקבל דפקים בקו ה-₪5, הבר את ערוץ 1צ לקן א/תה (ב-5000) או לקן אא (ב-8085). גם כאו תקבל דופק אחד בלוגיקה שכילית בכל כולאה (מדוע?+). הסתנכלרו עליו. בעזרת ערוט 2צ בדוק אח האותות המגיעים לכניסות שער ה-פאמא בזמו הדפקים המופיעים ב-נצ. אם לא קבלח דפקים ב-1*, בדוק את התוכנית או את חיבורי המערכות. כאחר ההסתנכרנות עם ערוץ 1צ על קו ה-₪5, בדוק בעזרת ערוץ 2צ במקביכל כמ-1* אח מצב הקוים הבאים בזמו קבלח ₪5. ב - 6800 - 7כ-0ע, א/א, מאעט, 80-415, 02, פם. ב - 8085 - 7כ-0כ2, אא, פח, א10/8, 15ב-0ה, אם, פם. רשום מצב הקוים בטבלה. זהה את הכתובת והנתוו שמוציא ה-שטחש בזמו קבכלת אות ה-₪5. הכתובת צריכה כלהיות 4010 והנתוו צריר להיות -0. 9 חיבור 8בח בעזרת מעגל פענוה המורכב משערים מטרת הניסוי היא לחבר יהחידח אבה 6116 (דזם האאע), לתהום הכתובות --4000-47 בעזדת מעגל הפענוה של הניסוי הקחודם. 1 חבר אהח 6116 למעגל הפענות של סעיף 2.8 כמתואר בציור 2-135. דם 66 5 4 3 2 פ 0 ציור 13 - 2: חיבור 5116 - אפחה דזם 8א2<6 24 3 פנה לכתובת 4000 והכנס לשם אח המספר 90. 5 עבור לכתוכ" 4001 והכנם לשם את רהמספר 01. 4) המשר עד כלכתוכת 400% והכנס אח המספרים עך ל0. 65 חזור לכתובת 8000 ובדוק אם הנתונים אכו נמצאים שם. ‏ (%ם דו: סימו שחיבורירר תקינים. 66 איתור חקלה בחיבור ה-%בת. א)+ הדץ את התוכנית שבסעים 2.8 ובדוק קבלת 05 ברגקליים ם! י-21 של ה-6116. ב+ אם קבלח ₪68 סימו שמעגל הפיענות תקיו. אם לא קבלת, בדוק את מעגל הפענוה כלמי סעיף 2.8 - 6)4. ג) הסתנכרו בעזרת ערוץ 1* אל קו ה-₪5. בדוק קבכח כתובת ברגלי הכתובת של ה- אהת. קבלח א בקו םא ונתוו מתאים בקוי הנתונים של הרכיב. 7 שרטט מעגל שכלם הכולל טפס, מעגל הפענוה ויחידת ה-אמח. הסבר את המעגכל. 0 חיבור אסא בעזרת מעגכל פענוח המורכב משערים בחיבור אסת מעוניינים ש-05 יתקבל רק בקריאה מהרכיב ולא בכתיבה בו. אם כי איו הכרה בכר. מטרת הניסוי היא לחברד יהידת מסתקש מסוג 2716 נדנם 8 לתחחהום הכתובות אליו הברנו את ה-%8מא₪. נשחמש ב-אסתקם עם תוכנית המתהילה בכתובה 000 שלו, כלומר בכחובת 4000 מבהינם המערכת כאחר חיבורו. 1 בנה את מעגל הפענוח הבא ץ+ סה 2 א/ח 10 0 אצ - 45 5 65 44 /- 4א 88 3 43 2 2וג וו וו ציוך 2-14: מעגכלי פענוה כל-8085 וכ-6800 כהיבור אסא. 25 )2 )4 7 )8 .1 חבר את ערוץ 1צ לקו ה-₪5. הרץ את התוכנית שבסעיף 1.8. הסבר מדוע אינר מקבל דפקים בקז ה-5ש. שנה את התוכנית כר שתקבל דפקי ₪5 במוצא מעגל הפענוה. רשום את התוכנית שכתבת. שרטט את מעגל החיבור של ה-א0תקם. היעזר בדפי הנתונים של הרכיב. בנה את המעגכל. פנה כתא 4000 ובדוק אם תוקו התא זהה לתוכו שצריר להיות בו. אם התוכו זהה. הדץ אח התוכנית המתהילה בכתובת 4000. אם התוכו אינו זהה, חזור על סעיף ל.2 - 6). שנה רק את התוכנים המורצת, לקריאה מהרכיב ולא לכתיבה בו. 2 חהחיבורך םחה ו- הסה בעזרת מפענת מטרת הניסוי היא לחבר יהידות זכרוו אבה ו-אסה-5 לתהומי כתובות שונים בעזרת מפענה. 1 שרטט מעגל החשמכלי. הקובע את ה-אסתק5 לתהום הכתובות --4000-47 ואת ה-₪89 לתחום הכתובות -5000-575, בעזרת מפענה. היעזר במעגל יצירח ₪5 בעזרת מפענחים שמתואר בסעיף 2.4 ובדפי הנתונים של הרכיבים. כמפענח ניתו כלהשתמש ברכיב 842 74. בנה את המעגל על מטריצת החיבורים. חזור על התרגילים שבסעיף ל.2. חזור על התרגיכים 6+ עד 8+ שבסעיף 2.10. 26 פרק 5 -פורטים 1 נועאי הפרק א. בנית פורטים פשוטים - א ו-דטם. ב. הכרת מעגל הפענוח של ערכת הניסויים. ג. הכרת פורטי הערכה. ד. הכרת פורט הניתו לתיכנות. רקע עיוני 2 הטבר כללי במושג פורט מתכוונים ליחידה המשמשת את ה-ששס כלהתהברות אל העולם החיצוו למערכת המיהקרו-מהחשב. א1-זהאםק קולט מספר בינארי מהעולם החיצוו ומעבירו כ-טחס. דשם דתסח קולט מספר בינארי מה-ששש ומעבירו כעוכדם ההיצוו. בדרר כלל, מכיכל דשם זהסק תאי הסזם". השומרים אח המספר הבינארי ביציאותיו. עד כלפניה הבאה של ה-₪98 אליו. הפורטים נקראים גם יהחידום 1/0 נגדש-דטם/דטקא1+)+. ככ פורט תופס כתובת אחת במפת הזכרוו. מבחינת ה-שחס הוא זהה לתא זכרוו יהיד. ה-670 אינו מבחיו בהבדל. בדרר כלל, מיעדים תחהחום מסוים במפת הזכרוו לשימוש יחידות ה-1/0. ב-8085 קיימת אפשרות נוספת (מקובלת יותר+ לבנית פורט. שבה בונים את הפורט מהוץ למפת הזכרוו. ל-8085 יש שתי פקודות - דשס ו- אד שבזמו השימוש בהם עולה קן 10/8 ל-הס1ה, ובקוי הכתובת 80-87 מופיעה הכתובת של הפורט המבוקש. מעגל הפענוה, במקרה זה, צריר לפענה את עכית קן 10/8 ל-הסזה ומהצית מקוי הכתובת לשם יצירת 05 לפורט. קיימות יחידות הכוללות בתוכו מספר פורטים וככו תופסות מספר כתובות. 53 פמורט מוצא גדשם זהםספ) פשוט כ-זטם זחסת נשחמש ברכיב 7409375. רכיב זה מורכב משמונה תאי אסדהם !| בני סיבית אהת, בעכלי כניסת = תהאם משותפת כמתואר בציור 5-1. 27 ליציאות התאים יש הוצצים ולהם קו 05 (םומהאם זשפדטם). אם רוצים שתוכו התאים יופיע באופו קבוע ביציאות הרכיב, נהבר את קו 05 (רגל 1 באופו קבוע כל-פאס. את קוי הנתונים (7ע-00+ נחבר לקוים של מסכול הנתונים של ה-שקם. יחידת פכט זו היא יחידה בת תא אחד בלבד ולכו תתפוס כתובת אחת. לשם דוגמא, נקבע פורט זה בכתובת --8₪0., אם עובדים עם ה- .8800‏ אם עובדים עם ה-8085, נקבע פורט זה בכתובת -10-5. מעגכל הפענוח צריר להעכות את קו 5 של ה-74/5375 (ך01 11) ל-הסנזה. כאשר כותב ה-ששס בכתובת זו. במצב זה, יעבור המידע שעל קוי הנתונים לחאי הרכיב. עם סיום הכתיבה. ירד קו זה כל-אסם, והמידע שנמסר ישאר נעול בתחאי ה-הסזה! עד לכתיבה הבאה בכתובת זו. מעגכל הפענוה הייב לפענה גם את קוי הבקרה. ב-68900 הקוים החט0, עס [ן-א/ת. ב-8085 קוים 10/8 ו-חא. מעגל הפענוח ל-6800 יראה כר: ס< | 5 4וג 43 וג *. | וו סוג 49 48 7 46 5 ₪ . | 6 2 0 5=כש 6 - < | - -75 4 ה (- וג 20 2 אצ ]5 ציור 2 - 5 מעגל פענוה כ-זטס זחס; ל-6800. מעגל הפענוה כ-₪085 יראה כר: 17 46 5 44 53 42 | 20 א/סז הש רגל 5 של ה-741.5573 4 ציור 4+ - מעגל פענוה כ-זשם זחסץ כ-8085. 4 עורט מבוא (גאז דאסס+ פשוט כפורט מבוא פשוט נשתמש ברכיב 74/9244. זהו, למעשה, חוצץ בלבד. הוא אינון אוגר את נתוני הכניסה. הרכיב רק מפריד ביו קוי הנתונים של מערכת המיקרו-מחשב כעוכם החיצוו. הוא נפתה רק כאשר ה-ש5ס פונה אליו לשם קריאת נתוו ממערכת היצונית המחוברת ככניסותיו. הרכיב בנוי מ-8 הוצצים הערוכים בשתי רביעיות. כאשר לכל רביעיה קן = ופחא= נפרד, כמתואר בציור 5-4>. הורדת קו ה-5|פהבאם כ-אס, מוציאה את ההחוצצים מ-5ובופ-5 ומאפשרת מעבר המידע מקוי הכניסה כלחוי היציאה של החוצצים. ציור 4 - 3 חיאור ה-7418244 גם יחידת קלט זו תופסת כתובת של תא אחד בזכרוו. בדוגמא, נקבע את כתובתה לכתובת של יהחידת הפלט הקודמת (--8₪0 ב-6800 אן ---ם1 ב-8085+, בעזרת מעגכל פענוה. יציאת ה-₪5 של מעגל פענוה זה מתהבר לרגליים 1 ו-ל1 של ה-7415244. קו זה צריר לרדת ל-508 כאשר קורא ה-טחש מכתובת זו. מעגכ הפענוח חייב כפענח גם את קוי הבקרה. ב-6800 אח הקוים החט%, 02 ן-א/ה. ב-8005 את הקוים 10/8 ן-פא. מעגכי הפענוח יראו כר: 0 2 5 44 5 2 (6 וו סוה 9 48 7 46 5 << ו (6 () <-כ : 42 | 20 2 658 .₪ אמצ א/8 ציור 5 - 5 מעגכל פענוח כל-א1 דתסק כ-5800. 27 46 ציור 6 - 5 מעגכ פענוה כ-א1 דחסס ל-8085. 0 5 מעגכל הפענוה של ערכת הנסויים מעגל הפענוהח של ערכת הניסויים מסוגל לפעול עם ה-6800 או עם ה-8085. את התאמתו ל-שקס המחובר קובעים בעזרת שלשה גשרים. מעגל הפענוה עצמו, הכולל ‏ 5 מפענהחים (פתפפס0ששכע), מפענה קוים מהצורה 10. פח ון-חא. כדי כקבל ב-6800 קן י'ס1, מפענחים את שמונה הסיביות העליונות של קוי הכתובת. בערכת הניסויים נקבע תהום הכתובות --0ם-8000 כתחום ליחידות 1/0. ככו יש ליצור קו היורד ל-0₪/ כאשר בקוים 15ב-םם מופיעה כתובת אמיתית ה0סם (10000000). פענוה זה נעשה בעזרת המעגכל הבא. 5 44 5 2 (10)6800 ווה סוג 9 48 4אצ ציור 7 - 5 : מעגל כליצירת קו 10 ל-6800 ב-8085 כדי לקבל קן י10 מספיק כלהעביר אח קו *א/10 דרר מהפר. 10/9 << ציור ם8 - 5 : מעגל כליצירת '10 כ-005ם יש מערכות המספקות ישירות קו י10 וככו איו צורר להעבירו דרר מהפר. הבחירה ביו האפשריויות נעשית בעזרח גשר (השקאטנ). כדי לקבל הוים מהסוג יפת ו-'תא ב-8800, נעזרים במעגל המפענח את הקוים 'א/א [ו-09 בצורה הבאה: (6800) סא א 02 (6800) הא ציור 9 - 5 : מעגכס כיצירת קוים יעח [ו-:אא כ-5800 ב-8085 מסופקים קוים אלה על ידי ה-₪90. הבחירה ביו קוי ה-6800 כ-8₪085 נעשית שוב בעזרת שני גשרים נוספים. בסכומו של דבר נראית מערכת הגשדים בערכה בצורה הבאה: 0---0 6800 ₪ -7 0---0 8085 %/10 0----0 8085 סי א ס-+ 7 0-0 6800 1 ס---0 8085 הא 4-9 0 0---0 6800 סח 0----0 8085 פ ציור 3-10 : מערכת הגשרים בערכת הנסויים להתאמה לסוג ה-שקש. קביעת מיקום שלשת הגשרים נעשה בהתאם לסוג המערכת המחוברת. המשר המעגל מפענח את הקוים *10, יפה, יהא ואת שמונת קוי הכחובת הנמוכים (7ה-80) ויוצר בעזרתם 8 קוי ₪5 בארבע כתובות ם/1 רצופות. קוים אלה נחכקים לארבעה קוי א₪5-1 וארבעה קוי זטס-₪5. פעולת הפענוח נעשית בעזרת שלשה מפענהים, כמתואר בציור 3-11. | 9 5| ך1] | ס ש ו ב זטס - 080 זטס - |608 זטס - 082 זטס- 68% 7 6 45 4 5 2 וא 0 ציור 5-11: מעגכל הפענוח של ערכת הניסויים 5 מפענחה את הקוים '10, 87, 06, ן-85. כאשר *10 ב-הס1ה, נמצאים ככ קוי המוצא של 05 ב-הפנה. כאשר 105 ב-א%0 (בפניה של ה-טקם כיחידת 1/0), ירד ל-508 אחד מקוי המוצא, בהתאם לצירוף הבינארי שבקוים 5-87ה. , בחירת אחד הקוים בעזרדת גשר גורמת לכר, שרק עם פנית ה-שחס ליהידת ם/ז בצירוףח המתאים לקו זה ב-7ה-85 תגרום כלמיתוג 6ש. כדוגמא, קביעת גשר על קו מוצא 2 של 05, תגרום שרק כאשר יפנה ה-ששס ככתובת אאאאא,ס1ס-10 ימותג שש. 6 מפענה את הקו הנבחר ב-₪05 ואת הקוים 82-84. כאשר הקו הנבחר ב-05 ב-3163, נמצאים כל קוי המוצא של ₪5 ב-₪163. כאשר הקו הנבחר ב-א0:; ירד כל-0₪ס! אחד מקוי המוצא, בהתאם לצירוחף הבינארי שבקוים 4. בחירת אחד הקוים בעזרת גשר, גורמת לכר שרק עם פנית ה-ש:₪ ליהידת 0 בצירוף המתאים לקו הנבחר ב-₪5 ובצירוף המתאים לקו הנבחר ב-שש. תגרום כמיתוג ל₪. אם נמשיר אח הדוגמא הקודמת ונקבע גשר ביציאה 3 של ₪6, אזי רק כאשר יפנה ה-0ס לכתובת אא*,10-010,011 ימותג 7ש. לט הוא מפענח המורכב למעשה משני מפענחים מסוג "1 מ-4", בעלי קוי כתובת משותפים. קוי הכתובת המתהחברים ל-₪7 הם הקוים 80,81. לשני המפענחים יש 2 כניסות = המאש לכל אחד, כמתואר בציור 3-11. כאשר ממותג ₪07 על ידי פש ו-₪6, נעשית הבהחירה ביו ₪71 כ72-5ש על ידי הקוים יפא ו-יהא. לעוכלם לא ימצאו שניהם ב-אס!. כאשר כותב ה-שחס בכתובת האמורה, יורד 'הא כל-אס)! וממותג נלש. כאשר קורא ה-טשס מהכתובת האמורה, יורד 'פח ל-אס וממותג 072. הבחירה ביו קוי ה-₪5 עצמם נעשית על ידי הקחוים 80 ו-81. מעגל זה מאפער היבור שמונה פורטים נפרדים לתחום כתובות מוגדר. ‏ 4 פורטי מבוא ו-4 פורטי מוצא. 6 פורטי המערלת במערכת קיימים 2 פורטי מכוא ו-2 פורטי מוצא לשם תרגול יישומים בעזרת פורטים. פורטים אלה משחמשים בקוים ₪50 ו-₪51, כפי שמחואר בשרטוט החשמלי של המערכת. כלרשות המשתמש עומדים 2 קוי א05-1 ו-2 קוי ₪5-007 (עפם ן-055). כדי להשתמש בקוים אלה, יש לקבוע גשרים ביציאות של 5ט ו-06 בהתאם לכתובת הנבחרת וכפנות בהתאם. כלדוגמא, אם הכתובת הנבחרת היא הכתובת מהדוגמא הקודמח (אא,10-010,011) ומחכרים פורט מבוא לקו א₪92-1, אזי כדי כלקבל נתוו מפורט זה יש כקרא אותו מהכחובח 10-010,011,10. אם רוצים להבר פורט דשסם ככתובת זו יש לחבר את קו ה-₪5 שלו לקן ז₪592-00. אם משתמשים בקו 52ס, אז הכתובת שיש כלפנות אליה היא הכתובח 10-010,011.11. אחד מפורטי המוצא הבנויים בערכה הוא הרכיב 7415375, והוא מבוקר על ידי קן זש₪90-0. הוא מכונה 1 דשם דחםץ. אחד מפורטי המבוא הבנויים בערכה הוא הרכיב 7415244, והוא מבוקר על ידי הקן א₪90-1. הוא מכונה 1 א1 זהסק. 5 שני הפורטים האחרים במערכת בנויים משני רכיבים 8212. אחד משמש כפורט מוצא, המנצל את הקו זשס-₪91. הוא מכונה 2 זטס דתסק. ‏ ה-212ם השני בנוי כפורט מבוא והוא מנצל את הקו א:₪91-1. הוא מכונה 2 אז דתסק. שני פורטים אלה יכולים לשמש כפורטים פשוטים מוצא ומבוא בהתאם. כדי כהפעיל את ה-8212 כפורט מבוא פשוט יש לקצר אח קו ה-פזפ לאדמה או כחברו לקו ה-5ס של הרכיב. ב-8912 המחובר כפורט מוצא איו צורר כעשות דבר כדי להפעילו כפורט מוצא פשוט. את המידע האגור ב-8212 ניתו כאפס בעזרת קו א₪. ר-₪212 מאפשר יצידת פסיקה ל-שקסם והעברת נתונים באמצעות פסיקה. נושא זה יתואר בהמשר הפרקים. 7 פמורט הניתו לתכנות בשם פורט הניתו לתכנות (דאסק =|מההההתססתק)+ מתכוונים לרכיב, שבדרר ככלל, יש לו מספר אופני פעולה ואופו הפעולה נקבע בתוכנה. גם קוין ניתנים לקביעה בתוכנה כקוי דשסדשס או קוי דשקא1 או שלוב שלהם. רכיבים מהסוג הזה הם הרכיבים פפכקם, 68921 ועוד. רכיב כזה תופס יוחר מכחובת אחת בזכרוו. שני הרכיבים הנזכרים, תופסים ארבע כתובות כל אחד. ‏ לכו לרכיבים אלה מחברים בכניסת 65 אח מוצא מעגל פענוח שכ כל הקסוים 83-815 (במקרה של מיפוי זכרוו+ או 85-87 במקרה של מיפוי 1/0 ב- .8085‏ את הקוים 80,81 מחברים ישידות כלרכיב עכל מנת כאפשר בחירה ביו הכתובות השונות. ב-8255, נמצא באחת הכתובוח (0,01=11ה) אוגר בקרה. פניה לאוגר זה והכנסת מספר מתאים קובעת את אופני פעוכלתו של הרכיב ויעוד פורטיו (א1 או זשם)+. לרכיב שלשה פורטים - פורט 8, פורט 5 ופורט 6. סה"כ 4 קוי 1/0. ה-6821 בנוי משני הלקים סימטריים. כל הלק כולל אוגר בקרה, אוגר הקובע כיווו קוי הפורטים גא או דשם) (השזפ1סשה אס1דסםה1ס בדהכ-אהפס) ואוגר נחונים. כל חלק כזה תופס שתי כתובות בזכרוו למרום שהוא מורכב משלשה חהחלקים. כל אוגר בקרה בכל הלק תופס כתובת אחת בזכרוו. הכנסת מספר לאוגר הבקרה, קובעת את אופי פעולתו של הפורט הקשור אכיו וכו את יעוד הכתובתח השניה שתופס אותו הלק - כלאוגד כיווו קוי הנתונים (ה.כע.כע) או כלאוגר הנתונים. בפניה כלכתובת השניה שתופס אותו הלק, יגיע הנתוו כאוגר הנתונים או כאוגר הכיווו בהתאם (או יתקבכס הנתוו במידה וקוראים נתוו מהרכיב). הרכיבים פפעם וןו-6821 הם רכיבים מורכבים מאד ומיועדים כלמיגווו רחב שכל יישומים. אי אפשר לתאר את כל אפשרויום הפעלתם בחוברת זו ולכו נמנע מכר. על הקורא כלדעת לקרוא את דפי הנתונים שלהם וכלפעוכל 8 עאלות הכנה 1 תכנו מעגל פענוח לפורט מוצא לכתובת ספססם (ב-%6800 או כלכתובת 0 (ב-89085+ חבר למעגל פענוה זה את הרכיב 74|5575. 2 תכנו מעגכל פענוח כפורט מבוא לכתובח 8050 (ב-6800+ או לכתובת 0 (ב-8005+. חבר למעגל פענוה זה את הרכיב 74:5244. 3 כתוב תוכנית המעבירה נתוו מפורט מבוא לפורט מוצא בלולאה אינסופית. הפורטים הם אלה שתואדו בסעיפים 1) ן-2). 4 האר מעגל מלא לחיבור הרכיב פפלפ בתהום הכתובוח 10-04 (004ם ב-%8800 עד 10-07. כתוב תוכנית הקובעת את פורט 8 כפורט מבוא ואת פורט 8 ופורט 6 כפורטי מוצא. התוכנית גם מעבירה נתוו מפורט 8 כלפורט 8 בלולאה אינסופית. בצע זאת גם אם ברשותר מערכת עם המיקרופרוססור 6800. 5) חאר מעגכל מכלא לחיבור הרכיב 6821 בתחום הכפובות המתואר בסעיף הסודם. כתוב תוכניתח הקובעת את פורט 8 כפורט מבוא ואת פורט 5 כפורט מוצא. התוכנית גם מעבירה נתוו מפורט 8 לפורט 5 בלולאה אינסופית. בצע זאת גם אם ברשותר מערכת עם המיקרופרוססור 8085. מהלר הניסוי 9% בנית פמורט מוצא פשוט מטרת הניסוי היא כלבנות פורט מוצא פשוט בעזרת הרכליב 74/5375 ולחבר את יציאותיו כל-"לדים" של ערכת התרגוכל. 1 בנה את מעגל הפענוח המתואר בציור 3-1 ע5 מטריצת החיבורים, בהתאם לסוג המיקרופרוססור שברשותר. ץ+ ץ+ 5 / % פי ב פ 0 ס '0 ב 5 צ צ/ 6 69 % 016 9 3 ₪ - 8 ץע עו 6 69 69 69 (6 00 ציורך 5-12: חיבור פורט מוצא ל "כדים" של ערכת הנסויים. 5 2 הוסח למעגל הפענוהח את יחידת ה-74/53575 כמתואר בציור 5-1%. החיבור כלדוחפים ול"לדים" נעשה דרר נסודות החיבור במטריצה העליונה > כתוב תוכנית המעבירה לכתובת הפורט את המספר =ם. הרץ את התוכנית ובדוק אם ארבע הנוריות המתאימות אכו נדלקות. אם לא נדלקו, דכג לסעיף 5+ לשם איתור התקלה. 644 העבר מספרים שונים אל הפלט ובדוק אם ערכם הבינארי אכו מופיע ב"לדים". 5) הרע את התוכנית בלולאה אינסופית ובדוק אח האותות המופיעים ביציאופ השערים. בדוק במיוחד אח קו ה-5ש. 66 ערטט מעגל מכא הכולל עפס, מעגל פענוה ומעגל יחידת הפורט שבנית. 0 בנית פורט מבוא פשוט מטרת הניסוי היא לבנות פורט מבוא פשוט בעזרת הרכיב 7415244 ולחבר את כניסותיו לממפסקי ערכת הנסויים. 1 בנה את מעגל הפענוה המתואר בציור 5-2 על מטריצת החיבורים, בהחתאם לסוג המיקרופרוססור שברשותר. שים לב שאינר צריר לשנות הרבה במעגל הקודם, לכו בנה את פורט המבוא ליד פורט המוצא והיעזר במעגל הפענוח הקודם. 2 הוסף למעגל הפענוהח אח יחידת ה-74159244 כמתואר בציור 5-13. החיבור למפסקי הערכה יתבצע דרר נקודות החיבור שלידם- ציור 5-15: חיבור פורט מבוא למפסקי הערכה. 5 כתוב תוכנית הטוענת את הצובר מפורט המבוא וכאחר מכו מוציאה תוכו הצובר לפורט המוצא. שים לב ששני הפורטים הם בעכי אותה הכתובת ---10. קבע מספר בינארי כלשהו במפסקים, הרץ את התוכנית ובדוק אם המספר הופיע בנוריות הפכלט. אם התוכנית אינה מתבצעת עבור לסעיף 4). 64 שנה את התוכנית לריצה בכולאה אינסופית. הרץ אותה. בדוק את האותות המופיעים ביציאות השערים. שינוי במפסקי הקלט צריר לגרום לאותו שינוי בנוריות הפלט. 5 שרטט מעגל מלא הכוכל את פורט המבוא, פורט המוצא, מעגל הפענות וה-טחס. 5.11 שימוש במעגכ הפענוח שכ הערכה מטרת הניסוי היא לתרגל שימוש במעגל הפענוה של ערכת הניטסויים וכחבר אליו את פורט המבוא ופורט המוצא שנבנו בניסויים ל.3 ן-3.10. 1 נתק את מעגלי הפענוח של התרגול הקודם. השאר אח ה-7415373 וה-7419244 מחוברים ל"לדים", למפסקים ולקוי הנתונים. 2 בדוק שמערכת הגשרים ₪351 מחוברת בהתאם לסוג ה-שפס שבדשותר. 3 קבע 2 גשרים ב-₪982 וב-₪355 לכתובת פורט =ק. 4 חבר את קןו זטס-₪53 לכניסות ה-₪05 של ה-7415244. 5) חבר את קו זדטס₪53-0 דרר מהפר לכניסת ה-5ופהא₪ של ה-7415375. 6 חזור על תת-הסעיפים 3) ו-4) של טעיף 3.10. התוצאה צריכה להיות זהה. 7 קבע את כתובת צורע המבוא כלכתובת 10-06 ואת כתובת פורט המוצא לכתובת 10-07 געל ידי שנוי הגשרים ב-₪3₪52 וב-₪455 בלבד). 8 הזור על טעיף 6+ עם תוכנית אחרת. 2 שימוש בפורטי הערכה מטרת הניסוי היא לתרגל שימוש בפורט המוצא ובפורט המבוא של ערכלת הניסויים עס ידי החיבורם אכ ה"לדים" שכ הערכה ואל מפסקי הערכה בהחאמה. 1 השאר את שני הגשרים מהניסוי הקודם ב-₪352א4 וב-55אא. 2 נתק את הרכיבים ממטריצת החיבורים. 5 חבר את יציאות 1-דשם זחםש כלכניסות הדוחפים ל"לדים". )4 )6 חבר אח כניסות 1-א1 זאםסק לתחיבורי המפטקים. מערכת הגשרים שקבעת בתת-סעיף 7+ שבניסוי 3.11 קובעת את 1-א1 זהסק ואת 1-זטם זתםק לכתובה 10-04. בדוק זאת. שנה את התוכנית מהניסוי הקודם כר שתעביר את תוכו המפסקים אל הנוריות בכלוכאה אינסופים דרר פורטי ערכת התרגול 1-א1 ו-1-זשס0. 5 חיבור פורט הניתו לתכנות (דהסק = ופחויוהתסטחק) מטרת הניסוי היא לתרגל היבור פורט הניתו לתכנות אל ערכםח הניסויים והפעכלתו, תור כדי עזר בקו 5ש של מעגל הפענוח שבערכה. )1 )2 )4 )5 )6 7 )8 היעזר ביציאות ₪5 של מעגל הפענוה בערכת הניסויים וחבר על המטריצה פורט הניתו כלתיכנות מסוג 6821 או ססעה. היעזר בדטי הנתונים של הרכיב. חבר את יציאות פורט 8 של הרכיב לכניסות הדוהפים של ה"לדים". פורט 8 ישמש כפורט מוצא. חבר אא יציאות פורט 58 של הדכיב לחיבודי המפסקים. פורע 5 ישמש כפורט מבוא. בדוק כלפי מצב הגשרים ב-52א₪ וב-5פחה3 את הכתובות שתופס הרכיב וכתובות פורטיו. כתוב תוכנים המבצעתה את השלבים הבאים: א) קובעת את פורט 8 כפורט מוצא. ב) קובעח את פורט 5 כפורט מבוא. ג) מעבירה את תוכו פורט 5 אל הצובר (יטוענת אח הצובר במצב המפסקים). ד) מעבירה את תוכו הצובר אל פודט 8 (אכל הנוריות). ה) הוזרת לסעיף ג). הרץ את התוכנית. שנה את מצב המפסקים ובדוק את השפעת השנויים על נוריות הפכלט. שרטט מעגכל של חיבורי הרכיב אל הערכה. 28 - פרק 4 - חצוגה 1 נושאי הפרק א. 5ע5! ואופו חיבורם לפורט מוצא. ב. תצוגת .58פ-7 ואופו הפעכלתה בריבוב (פא:א=וקנדושא). ג. המרה מ- .8.0.2 ל- .68פ7-5 ושימוש בטבכאותח. ד. תצוגת מטריצת נקודות. רקע עיוני 2 505 ואופו חיבורם לפורט מוצא ה-פ5| (שפסנם שאנדדנאם ז180) הוא דיודה הפולטת אור כאשר זורם דרכה זרם. עוצמת האור תלויה בעוצמת הזרם דרכה. כדי לקבל עוצמת אוד סבירה, מספיק להעביר דרכה זרם ביו 588 כל-ב108. את ה"לד" ניתו לחבר ישירות אל פורט המוצא, אבל רצוי יותר לחברו אכ מעגל דוחף שיופעכל על ידי הפורט. מעגכל הדוחף. הנקרא הפטנחכע, יכול כהיות בנוי ממעגל טרנזיסטורי פשוט. 0 06 - << 8 אל סיבית בפורט המוצא ציור 1 - 4 מעגכל דוהף טרנזיסטורי ל"לד". ₪ ןו-85א נקבעים בהפאם לזרם שרוצים שיעבור ב"לד" (ס1)+. נניח שרוצים לקבל ב10=108. מפל המתח בהולכה עכ הדיודה ועל =סט (ברוויה) הוא 1.54 בערר. מכאו שעל סה יפוכל מתה של ש3.5. מכאו סח אחם 350 = ----- = שת 10 מקובל לחבר נגד של אהם 5350 כאשר רוצים כלקבכל זרם בסדר גודל של ב108 ו-אחס 580 כאשר רוצים לקבל זרם של מ58. הטרנזיסטור ממותג כאשר סיבית המוצא של הפורט, המחוברת אכליו, נמצאת ב-₪3108 (הסש). הסט - מתה המוצא ה"גבוה" המקובל ברכיבים המסתיימים ב"עמוד טוטם" הוא 3.7% בערר. 18 הנדרש כמיתוג הטרנזיסטור יחשב כפי אזא -ת. ולכו 8 מתקבל בסדר גודל של אחהם א5 בעדר, כאשר הקטנתו מעבר לכר גורמת כהכנסת הטרנזיסטור לרוויה עמוקה. בתצוגה, בעיית זמני המיתוג לא קריטית בדרר כלל ולכו איו זה נורא. ניתו גם כמתג אח ה"לד" בעזרת מעגל דוחפף משולב, כמו ה-7806 אן 6 בצבצודה הבאה. 6 אל סיבית בפורט המוצא ציור 2 - 4 מעגל דוחף משולב ל"לד". גם כאו ה"לד" מאיר כאשר סיבית המוצא של הפורט נמצאת ב-הפנה. 5 בבואה לטורט מוצא ברוב פורטי המוצא, איו אפשרות לקרוא את תוכנם. לדוגמא, נניח שרוצים כבצע "אור רע" על שורת ה"לדים" המחוברת לפורט מוצא. השיטה היא לבצע זאת בלולאה. מתהחילים בהדלקת הנורית הימנית ומבצעים השהיה. אם הפורט היה מתנהג כמו צובר, היינו פשוט מסובבים שמאלה וחוזרים כביצוע השהיה. אם הפורט היה מתנהג כמו תא בזכרוו, היינו מעבירים את תוכנו לצובר, מסובבים שמאלה ומחזירים לתא. ב-5800 ניתו כלבצע מפקודת "סובב" (שזהדסה+ ישירות על תא בזכרוו. מכיווו שאי אפשר לקרוא תוכו שכל פורט מוצא ולהעבירו לצובר, אין ברירה אלא לקבוע תא זכרוו כבבואה של פורט המוצא. כל פעם שמעבירים נתוו לפורט המוצא, מעבירים אותו נתוו גם לתא זה. הקריאה של הנתוו חיעשה מהתא. 240 4 חצוגח .7-556 והפעכתה בצורה דינמית על ידי ריבוב (פאזא=ם ופזד וש - תצוגת .560פ-7 מורכבת כידוע משבעה "לדים" בצודת הטפרה 8, ו"לד" שמיני כנקודה עשרונית. |5 | וו 0 מ.ם ציור 5 - 4 ארגוו ה-פזא 50%85פ ביהידת .שספ-7 את שמונת ה"לדים" ניתו להחבר דרר מעגכל דהיפה אל סיביות פורט מוצא- העכאת סיבית מוצא ל-הפזה גורמת כלהדכלקת אחד ה"לדים". באשר רוצים להפעיל תצוגה עם מספר יהידות .7-558, ניתו להבר כל יחידה כלפורט מוצא אחר. לשיטה זו שני הסרונות כבדים: א)+ שימוש במספר רב של פורטי מוצא. : ב)+ צריכת זרם גדולה. בשיטה זו כל יחידת תצוגה מופעלת כל הזמו. הזרם הנצרר הוא סכום הזרמים שצורכות ככ היחידות. השיטה המקובלת להפעכלת מספר יהחידות תצוגה, היא הפעלחו בצודרה דינמית. בשיטה זו מחברים את שמונה הלדים של כל יחידות התצוגה במקביל, דרר מעגל דהיפה, אל יציאותיו של פורט מוצא אחד. נכנה פורט זה בשם פורט ה. מספר בינאדי המופיע ביציאותיו של פורט זה, מופיע למעשה בכניסות של כל יהחידות ה- .5₪פ-7. אףח כניסות המתה שכל יחידות התצוגה מחהחברים, דרר מעגל דהיפה, לפורט נוספף - פורט 8. ראה ציור. 4 לפוס 3 2 : | קפופ א 5 ₪4 1 פס 0 . טס סס ס סס ס סט ציור 4 - 4 מעגל דהיפה ליתידות .-6שפ-7 21 השלבים בהפעלת תצוגה בשיטה זו הם: 1 הוצאת המספר מיועד ליחידת התצוגה הדאשונה בעזרת פודט 8. 2 חיבור מתח ליהידה זו בעזרת פורט 5. 5) השהיה קצרה (ניתו לוותר עליה+. 4) ניתוק המתח מיהידות התצוגה (00 לפורט 5). 5 הוצאתה המספר המיועד ליהידת התצוגה השניה בעזרת פורט 8. 6) חיבור מתח ליהידה זו בעזרת פורט 5. 7 השהיה קצרה. 8 ניתוק המתה מהיחידות וכו הלאה. לאחר הפעלת יהידת התצוגה האחרונה הוזרים ליהידת התצוגה הראשונה והוזר הלילה. בשיטה זו, עסוק ה-טקס כס הזמו בהפעכלת התצוגה. ניתו כבנות תוכנית זו בצורה של תוכנית משנה וכלקרוא לה ככ פעם כלשם הצגה פעם אחת ביחידת התצוגה. כלפניר חרשים זרימה לתוכנית. המציגה תוכו שכ ארבעה תפאים בזכרוו. בארדבע יחידות תצוגה. פורט 8 מוציא את המספר לתצוגה. פורטש 8 מפעיל את יחידת התצוגה הדרושה. אוגר 8 משמש כמונה. בתוכנית זו. המפעיכה 4 יחידות תצוגה, הוא סופר עד 4. התוכנית משתמשת בתאי זכרוו מה-88ח. כותב התוכנים בוחר את התאים כרצונו. תא אחד ישמש כבבואה כלפורט 8 ונכנה אותו בשם 18805. ארבעה תאים רצופים אחרים. ישמשו כטבלה לאיחסוו המספרים המוצגים ביהידות התצוגה (טבלה .%8‏ א1 מצייו השפזפנספת אמפא1 (אוגר מצייו) או את 3.5 ב-8005. תרשים זרימה א* 18006 -< ₪ פורט 8 -<‏ ה הלה ב <- 01 משסמאז <-- ב הזז 8 שמאכה 16₪ -<- ב א:1<- כתובת התחלת טבכלה 8 8 <- (א) פורט 8 <- הב 42 במקרה של שימוש בתוכנית כתוכנית משנה. מוותרים עכל ה- דכג בסוף ורושמים במקומו "חזור מתוכנית משנה". 5 המרה מ- .8.0.2 ל- .שפפ-7 והימפוש בטבלאות המספרים הבינאריים הנמצאים בטבלה 8 ומיועדים כלתצוגה. מפעילים את ה"כדים" שבתצוגה. כל סיבית מפעילה זאשמאספפ אחר. נקרא כלצופו זה צופו .56פ-7. כאשר כותבים תוכנים המיועדת כלהוציא מספרים לתצוגה עשרונית. מוציאים מספרים בצופו .כע.ס.ת. נדרשת, אם כו: תוכנית שממירה טבלה של מספרים בצופו .2.ש.פ(יטבלה 25+, כדטבכלה של: מספרים בצופו .6פ5פ-7 (טבכלה 8 של התוכנית הקודמח)+. כדי כלבצע זאח נעזרים בטבלת היפוש (טבלה זו נקראת 5 פהבד קש 2008 - זט)) - טבכה ₪ס. טבלה זו מכילה את המספרים הבינאריים היוצרים את הספרות השונות ביהידות התצוגה. לדוגמא, בתא הראשוו יהיה המספר הבינארי היוצר את ספרה 0 - . בתא השני את הספרה - : וכו הלאה. התוכנים פונה לפא הראשוו בטבלה 58 (גטבלת המספרים להמרה+ ומעבירה את תוכנו לצובר. לאחר מכו, עוברת לתא שמספרו הסדורי בטבלה ₪ שווה ל- 8 כדוגמא. אם 8 שווה ל-3, התוכניפ פונה לחא שמספרו הסדורי 5 בטבכלה ₪ (זהו התא הרביעי כי הראשוו מספרו הסידורי הינו אפס). תא זה יכיכל את המספר הבינארי היוצר את הספרה > בצופו .₪םפ-7. את תוכו תא זה מעבירה התוכנית כצובר ומשם לתא הראשוו בטבלה 8. לאחר מכו פונה התוכנית כתא השני בטבלה פ. כר הלאה עד כלסיום תאי טבלה 8. התוכנית בנויה כתוכנית משנה, מפני שקוראים לה פעם אחת, בכל פעם שנדרשה המרה. כאמור, משתמשת התוכנית בשכוש טבלאות. כותב התוכנית חייב לקבוע אח הכתובת ההתהלתית שלהו ואת אורכו. אורר טבלאום 8 ו-2 הוא כמספר יחידות התצוגה. טבלה ₪ (₪ופהד חע 600% מכילה עשרה מספרים. את טבכלה 6 יש למכא יחד עם כתיבת התוכנית. את טבלה 5 יש למלא כפני הקריאה לתוכנית. טבלה 8 היא הפלט של התוכניפם. טבכלה 8 צריכה כהיהקבע בתהום כתובות מתאים. כר שהתוכנים של תרשים זרימה א' תציג תוכו טבלה זו בתצוגה. חרשים זרימה ב* אוגר 5 - משמש כמונה. 1אםפאז - כתובת איהסוו ל-אז (4,5)+ המצייו של טבלה א. 2אשסאן - כתובת איהסוו ל-א1 (1.1) המצייו של טבלה 8. אז <- כחובת התהלחית של טבלה ₪ |נ2אשסא1)<- אז אז <- כחובת התחלתית של טבלה 8 (1אשפא1)<- א1 א <- כחובת התחכלתית של טבלה 6 ;ד .ש. .6 השווה 8 עם 0 %א1<-(2א06א1) 1+ א: > אך 2אשפאן)<- א1 א1<-(1אפסא1) 1 + אן = אן 1+אן5אך 1 כא |חזור מתוכניח משנה 68 תצוגות אחרוח ושיטות מיתוג שונות הקיימות תצוגות נוספות כמו התצוגות האלפא נומריות. לא נרחיב עליהו את הדיבור, אלא נזכיר הלק מהו בקצרה. א) תהצוגת -0םפ-15. בנויה כמתואר בציור 4-5. מיתוגה דומה כלמיתוג יחידת .56ם-7. ציור םס - 4 תצוגת .16-550 44 ב) הצוגת מטריצת נקודות. חצוגה זו בנויה במערר של נקודות. קיימים מספר טוגים שכ מערכים 7, לא7, 11א9. כדוגמא, מערר 7א5. ציור 6 - 4 תצוגת מטריצת נקחודות 7א5 מיתוג יחידה כזו מחייב שימוש במעגסל מיתוג דינמי שכס כל עמודה בנפרד. מעגכל כזה בנוי בחומרה ונעזר ב-אסא. קיימות שיטות שונות להפעלת תצוגה. השיטה שתוארה בסעיפים הקודמים היא שיטה המשתמשת בתוכנה בלבד. ‏ קיימום שיטות המשלבות תוכנה עם חומרה או פועלות בחומרה בלבד. אהת השיטות נפוצות להפעלת תצוגה בחומרה משתמעת ברכיב ל827. מכיווו שרכיב זה מטפל גם בלוח מקשים נתאר את השימוש בו בפרק הבא. 7 עשאלות הכנה 1 רשום תרשים זרימה ותוכנית ליצירת "אור רץ" בפורט 10-05. האור "רט" מימיו לשמאל. 2 המר את תדרדשים זרימה א' לתוכנית כאשר פודט 8 הוא בכתובח 10-04 ופורט 5 הוא בכתובת 10-05. את כתובת טבלת המספרים המוצגים קבע כרצונר בהתאם כל-%מ₪ במערלת המיקרו-מחשב שברשותר. 5 המר את תרשים זרימה ב' לתוכנית כאשר את כתובת טבלת המספרים להמרה קבע כרצונר בהתאם ל-בחה במערכח המיקרו-מחשב שברשופר. את המספרים המומרים העבר לטבלה שהשתמשת בה בתוכנית שבסעים 2). קבע גם את כתובת טבלת החיפוש. את טבלת החיפוש תמלא רק לאחר ביצוע ניסוי ל.4. 4) שרטט מעגל מיתוג שכ ארבע יהחידות תצוגה מסוג מטריצת נקודות 7א5. מהלר הניסוי 8 8212 כפורט מוצא פשוט מטרת הניסוי כלהפעיכל את שמונת ה"לדים" בעזרת ה-8212 המחובר כפורט מוצא. לשם שימוש ב-212ם כפורט מוצא פשוט איו צורר לעשות דכר. מכבד להתהבר ליציאותיו. קוים ₪8 ו-פזפ מהוברים עם נגדי משיכה כל-/+. 1) הבר את יציאות 2-דשם דהסם לכניסות הדוהחפים של ה"לדים". 2 הבר גשרים לקביעת הפורט בכתובת 10-05. 5) שרטט מעגל החשמלי הכולל את ה-8212, הדוחפים, ה"לדים" והנגדים המחוברים אליהם 64 רשום תוכנית ליצירת "אור רץ" בנוריות הפלט והרץ אותה. 9% הבפעלת יחידת ‏ .7-556 אחת מטרת הניסוי היא להפעיל יחידת ‏ .8מפ7-5 אחת באמצעות פורט מוצא. ולזהות איזה סיבית מוצא מפעיכלה כל זא55005. 1 חבר את יציאות 1-זטס זאס= ככניסות המקביליות של יהידותח ה-.7-568. 2 תקע את יחידת התחצוגה ללות התקיעה. הבר אח כניסת המחה של יהחידת התצוגה הראשונה ל-/+. 5>) מערכת הגשרים שכ הניסוי הקודם קובעת את 1-דטם דתסת בכתובת 4. הוצא לפורט זה את המספרים הבינאריים המפעילים כל אחד ואס אחדר, בזה אחר זה. המספרים הם 01, 02, 04, 8ס, 10, 0, 40 ן-₪0. 4 רשום ליד כל זאמאספפ את הסיבית המפעילה אותו. למשל סם - ם 1 - 8 וכו'.- 5) הכו לעצמר את טבלה 6 (טבלת החיפוש - .ד.₪.62). בטבלה רשום לפי הסדר את המספרים הבינאריים שיש להוציא ליחידות ה- .56פ7-5 כדי כקבל את הספרות השונות. 66 הוצא אתה המספרים האלה אל יחידת ה- .7-55 המחוברת, ובדוק אם אכו קבלח את הספרות הדרושות. , 0 ההנעלת תצוגה דינמית מטרח הניסוי להפעיל אח ארבע יחידות ה- .56פ-7 שכ המערכת בצורה דינמית על ידי ריבוב (סאזאם תד )+ . לשם כר נעזדרים בשני פורשי 26 מוצא ובתוכנית שנכתבה לתחרשים זרימה א'. בשלב זה עדייו איו ממירים מ- .כע.ש.ם 2- .50פ-7. המספרים הנשלהחים לתצוגה (גנמצאים בטבלה %8,: הם מספרים להפעלת תצוגת -6ש7-8 שמצאנו בניסוי ל%.4. 1 קבע כתובת לטבלה 8. טבלה ב היא בת ארבעה תאים. 2 קבע כתובת ל-65מ18. 5 רשם את התוכנית לתרשים זרימה אי שבסעיף 4.4. 4 מכלא את טבלה 8 בארבעה מספרים בינאריים שמצאת בסעיף 4.9. 5' הרע את התוכנית ובדוק אם הספרות המתאימות אכו מופיעות ביחידות התצוגה. 1 הבפעכת התצוגה כולכל המרה מ-2.₪. 8‏ ל- .8שט-7 מטרת הניסוי להפעיל את ארבע יהידות התצוגה של המערכפת כמו שנעשה בניסוי הקודם, יחד עם המרה מצופו .8.0.2 לצופו -7-556. המספרים המיועדים לתצוגה יהיו מספרים בצופו .8.0.2 בטבלה 8. הרצת התוכנית כלתרשים זרימה בי תחמיר אותם כלצופו .7-55₪, לטבלה 8. הרצת התוכנית לתרשים זרימה א:* תציג אותם ביהחידות החצוגה. 1) קבע כתובת כלטבכה 8 (ארבעה האים). מכלא את התאים בארבעה מספרים (לדו גמא - 04, 06, 07, 09). בדוק שטבלה 5 אינה הופפת לטבלה ב או לתוכנית מהסעיף הקודם. 2 קבע כתובות כל-1אשפא1 וכ-2אםפא1. זכור שכל אשפא1 תופס שני תאי זכרוו. 5 קבע כתובח התהלתית כלטבלה 6 (עשרה תאים)+. מלא אותה במספרים הבינאריים שמצאת בסעיף 9ל.4. 4 רשום תוכנית לתרשים זרימה בי שבסעיף 4.5. דשום תוכנית זו כתוכנית משנה. 5) הוסף בתחילת התוכנית שבסעיף 4.10 קריאה לתוכנית המשנה. קריאה זו תגרום להמרת המספרים מצופו 5.-₪.2 שבטבלה 5 לצופו .7-566 בטבלה 8. כלאחר ההזרה מתוכנית המשנה התוכנית תציג בלוכאה אינסופית את המספרים שבטבלה 8 בתצוגה. 6) הרש את התוכנית עם מספרים שונים בטבלה 5 ובדוק אם אכו היא פועלת. 27 פרק 5 - מפסקים ומקעשים 1 נועאי הפרק א. קריאח מצב מפסקים וזיהוי המפסק הנלחץ. ב. סריקת מקשים. ג. ביטול ריטוט (סאז6אשספ+ בתוכנה ובחומרה. ד. כוח מקשים וסריקה דינמית בתוכנה. ה. הכרף ה-9ל827 רקע עיוני 2 קריאח מצב מפסקים וזיהוי המפסק הנלחץ בפרק 5 ראינו כיצד לחבר מפסקים אס פורט מבוא, וכיצד לקרוא את מצב המפסקים וכהעבירו לפורט מוצא, המוציא אותו לנוריות. כדי להגיב כלהפעלת מפסק כלשהו. יש לזהות עכליה כ-"1" בסיבים המקבילה לו, במספר הבינאדי שהתקבל מהמפסקים. הבדיקה נעשית בעזרת הפעולה הלוגית פאה. כדוגמא, נניח שרוצים לבדוק סיביתח 21 (הסיבית השניה) והמספר נמצא בצובר. מבצעים פעוכלת פאה על הצובר, במיעוו מיידי, עם המספר הבינארי 00000010. האפסים יאלצו אח הסיביות המקבילות להם בצובר כרדת ל"ס", לכא משנה מה היה מצבו הקודם. רק סיביה 21 תישאר במצבה הקודם. אם לאחר הפעולה הצובר מכיל אפס (דגל האפס עלה ל-"1") אזי 1 היה "ס".- אם לאחר הפעולה בצובר יש מספר השונה מאפס (דגל האפס נמצא ב-"ס0") אז 1ע היה "1". בדיקת מצב הסיבית תהיה בהתאם לדגל האפס- נכחתוב תוכנית המוציאה לנוריות הפלט את מספר המפסק הנלחל. כדוגמא, לחיצה על המפסק הרביעי תגרום שיופיע בנוריות הפלט המספר 04 (ולא המספר הַ08ס שהיה מופיע שם, אילו העברנו את מצב המפסקים ישירות אל הפלט). ב-6800 קימת פקודה הנקראחת דזע (דפמד ד81)+), המבצעת את הפקודה. הכוגית פאה על הצובר, אבל מבלי לשנות את הצובר. ב-8085 לא קיימת פקודה כזו, לכו יש לשמור את תוכו הצובר באוגר ולאחר כל בדיקה כלטעוו את הצובר מחדש. 48 חרשים זרימה א* 200 סססם טעו 8 מהמפסקים טעו 8 מהמפסקים העבר 6 כ6-5 <- טעו 8 ב-00 ועו 8 ב-00 טעו תא (0000+ ב-01 בצע בדיקת טי בי ת(0000). הזז שמאלה (0000) שים לב שהתוכנית בודקת שמונה מפסקים, בזה אחר זה בלוכאה אינסופית. חשוב מה קורה כאשר שני מפסקים מופעכים. סג ₪3 טריקת מפסקים רגעיים מפסק רגעי (הסד1אם צאהזאםאסא)+ הוא מפסק שיש לו מצב נורמלי מסוים (סגור או פתוה+ ומצב רגעי - המשלים של המצב הנורמלי. בלחיצה על המפסק הוא עובר למצבו הרגעי ונשאר במצב זה עד לשחרורו. דוגמא כמפסקים רגעיים הם מקשי מחשב. ‏ לצודר נוהיות. נניה שהמצב הנורמלי הוא מצב 509 והמצב הרגעי הוא מצב הסזה. כדי כהגיב כלפעוכלת מקש, יש לבדוק עכלית מקש ל-ה16ה ולפעול בהתאם כמקש הנלחט. לחיצה על מקש במחשב, גורמת כלהדפסת אות מתאימה במסר. כחיצה כפוכה על אותו מקש, גורמת להדפסת כפולה של אותה האות: בהמשר אותה שורה. פעולת המחשב. בתגובה לעכליית המקש כל-₪180, מסתיימת כפני ירידת המקש ל-%08 נגהמחשב מהיר מאצבע אדם והמקש המיכני). במקרה כזה, הוזר המחשב לסרוק את המקשים ומוצא את המקש הלחוץ עדייו ב-3167 ושוב מגיב. כתוצאה מכר. נקבל שורה של חוים עקב לחהחיצה אחת. פתרוו פשוט לבעיה (קיימים פתרונות נוספים+ הוא לרשום את עכלית המחש המסוים כל-3פ1ה3 ולהגיב רק לאחר ירידתו כל-אס!. נשככלל את התוכנית מהסעיףם הקודם. במקום להוציא את המספרים הסידוריים של המפסקים הנלהצים אל הנוריות, תאהסו אותם בשורת תאים בזכרוו. התוכנית רצה בכלולאה אינסופית. ניתו כהוסיף תנאי כזה, שלהחיצה על מפסק מסוים תגרום להפסקת התוכנית. במחשב, לחיצה על מקש א.₪ (אהעטזפה מסה1ההתה0)+ גורמת למעבר לשורה חדשה ולפענוח השורה הרשומה. כלסימנים ‏ 1 ו-2 שבתרשים הזרימה נתייחס בסעיף הכא. חתחרשים זרימה ב:* כלשם השפעה עס הדגכלים 1 טעוג 8 מהמפסקים ₪ הם 8 =ב לא 2 <-- 8 11 005 כו התחלה טבכלת האיחסוז טעו 8 מהמפסקים 6 <- ב 00 -< 8 פ <- 01 ₪ -< 6 בצע בדיקת סיבית 2.ב=ה ו לא 1ם=9 4 <- 8 השווה א8-עם 08 0 דכג כו 1 200 התחלה טעו א1 בכתובת התחלתן טבלת האיחסוו טעו 8 מהמפסקים טעו 8 ב-00 טעו תא (%0000 ב-01 בצע בדיקת סיבית(0000).₪ כא הזז שמאלה (0000+ מהמפסקים . כא השווה 8 עם 08 (א1) <- 2 1=אך 4 ביטול ריטוט המקשים (סא1שאטסם) בכל מפסק קיימת בעית ריטוט, המופיעה בזמו מעבר שכ המפסק. ‏ להיצה על המפסק, גורמת למגעיו לרטוט (להתהבר ולהתנתק) מספר פעמים עד להתייצבותם במצב החדש. גם שחרור המפסק גורם לתופעת הריטוטים. אם נריעץ את התוכנית שבסעיף הקודם כמו שהיא, נקבל שלהחיצה אחת על מקש גורמת להדפסת מספרו הסידורי בטבלה מספר פעמים. המחשב מהיר יותר מזמו ההתייצבות של המפסק. ‏ קיימות שתי שיטות לפתרוו הבעיה - בחומרה ובתוכנה. השיטה לפתרוו הבעיה בהומרה, היא על ידי חהיבור קם - 18 לכל מקש, בצורה הבאה: ציור 1 - 5 מעגס לביטול ריטוט של מפסק אם השערים הם מסוג "דד, הדי שהדק כניסה באויר מהווה "1". אם משתמשים בלוגיקףח 05א63 יש לחבר לכניסות 8 - ו-5 נגדי משיכה ל-6שש. בזמו מעבר, מתקבלים הריטוטים ביו המגעים (8 או 68 כלמירווהח:, אבל לא ביו המגעים עצמם (ביו 8 ל-8+. במצב המתואר בציור 8 ב-"0" ו-8 ב-"1". ₪ במצב זה ב-"0". בזמו מעבר של המפסק, הדק 8 נפתה ונסגר חכיפות. הדק 8 נשאר כל הזמו ב-"1", בזמו ש-5 רוטט. למרות ש-8 מחכליף מצב מספר פעמים מ-"0" ל-"1" וחזרה ל-"ס", ₪ נשאר ללא שינוי (בדוק זאח). ‏ רק כאשר 8 מתקצר לאדמה בפעם הראשונה, ₪ מחליף מצב כל-"1". ריטוטים נוספים ב-8 שוב לא יגרמו לשינוי ב-6 והוא ישאר ב-"1" עד לקיצור 8 כאדמה שנית. כל זאת בזכות המשוב הקיים ביו השערים. לפתרוו זה של הבעיה, יש מחיר גבוה. הפתרוו מחייב שימוש במפסקים מחכליפים והיבור מעגל אלקטרוני לכל מקש. כלפתרוו הבעיה בתוכנה, קיימות שתי שיטות. שיטה אחת מבוססת על כקיהת שורת דגימות מהמקשים. רק כאשר מבחינים שסדרה רצופה של דגימות נותנת אותו המצב מתייחסים לשנוי מצב זה. בשיטה זו: התייחסות היא רק כמצבים היציבים של המפסקים ולכא למצבי הריטוט שכלהטם - השיטה השניה פשוטה יותר, אבל גם היא אמינה למדי. שיטה זו מבוססת על הוספת לוכאת השהיה לאחר כל הבחנה בשינוי מצב למשר זמו ארור יותר מזמו הריטוטים.שיטה זו מהחייבת הכרת משר זמו הריטוטים של המפסק. איון טעם לתת זמו ארור מדי. כי אז לא יובחנו כהיצות מהירות על המקשים. את לולאות ההשהיה יש להוסיף כתרשים זרימה ב* במקום המסומנים ב- 1 וב- 2. , 5.5 לוה מקעשים - כההספצ=< בשיטות שתוארו לסריקת המקשים, היברנו כל מפסק אל סיבית בפורט. הדבר מהייב שימוש בפורטי מבוא כמספר המקשים הלקי שמונה. לוח מקשים מורכב ממספר רב של מפסקים ושיטה זו של סריקה בזבזנית כמדי בהומרה. למשל, 54 מקשים (כוח מקשים מכלא+) מהחייב שימוש בשמונה פורטים. כדי כהתגבר על בעיה זו, עורכים את לוה המקחשים בצורה של מטריצה. משתמשים בפורט מוצא ובפורט מבוא. לדוגמא נתאר מטריצה של 16 מקשים. כהפעכלת מטריצה זו, זקוקים 4-5 סיביות של פורט מוצא ו-4 סיביות של פורט מבוא. ניתו גם כלהשתמש ב-5 סיביות פורט מוצא ו-8 סיביות פורט מבוא וכלהיפר. נשתמש בצורתח הארגוו הראשונה. פורט מבוא פורט מוצא > עקרוז סריקת המקשים מבוסס עכ האלגוריתם הבא: א. הוצא "1" לקו 00 שכ פשורט המוצא.- ב. סרוק את קוי הכניסטה של פורט המבוא לפי התוכנית של תדשים זרימה ב'. אם כל המקשים בשורה זו אינם להוצים, כל הכניסות תהיינה ב"ס". ג. אם אחד המקשים בשורה זו להוץ יתקבל "1" בקו שכלו, עבור לסעיף וי. ד. הוצא "1" לקו ₪1 של פודט המוצא. ה. חזור עכ סעיפים בי ו-ג'י. ו. מספר המקש הנלחץ הוא מספר הקו בפורט המוצא המחובר למקש הנלחץ כפול 8 פכלוס מספר הקסו בפורט המבוא שם נמצא "1". בשרטוט הנראה בציור 5-2 קל לראות את אופו הרהחבת לוה המקחשים לעד 4 מקשים, על ידי הוספח שורות מקשים נוספות. ניתו כלחסור בסיביות פורט מוצא עכ ידי שימוש במפענה (הפ5פססשע). כדוגמא, כדי לקבכל 8 שורות מפסקים, מהחברים > סיביות מפורט המוצא כמפענה "1 מ-8", ואת יציאות המפענה נחבר לשורות. כפניר תוכניות המבוססות עכ תרשים זרימה בי ומבצעות את האלגוריתם הזה. חרשים זרימה ג' ל - 6800 תרשים זרימה ג' ל - 0085ם 0 <- א1 דהסקן החחלה 41 | | ! 8 <- 8 השווה 8 עם 04 זטס זאםש <-₪ הזז 6 כו 0 0+1 -< ₪ הזז 8 שמאכלה 2 פעמים א <- 8+ (3,0) <- ם 4,.+1--< 6 (ע כ דכג 6 227% - שסה-הםזא1 ץצ וקפזפ / פההספצ=א = ופמווזההססהק ה-8279 הוא רכיב המתהחבר אל 505 ה-ש65 ומאפשר הצגת תוים בתצוגת ה-.56פ-7 וסריקת המקשים בו זמנית. הוא מבצע את הצגת התווים וסריקת המקשים בהחומרה מבכלי להיעזר ב-שחס לשם כר. בצורה זו הוא משחרר את ה-שקס לריצה על תוכניות אחרות. השימוש ברכיב מפשט במידה ניכרת את תוכנת המערכת. הרכיב תופס שתי כתובות במפת הזכרוו או במפח 1/0 בהתאם למעגל הפענוח. מעגכ הפענוח מפענה את קוי הכתובת מכבד את קו 80. קן סה מתחבר ישירות לרקכיב. בצורה זו מתקבל ₪5 בפניה כלשתי כתובות. הפורט הגבוה (כאשר 80=1+ משמש להעברחת פאהבאאסס או שטזדהזפ והפורט הנמור להעברחם דהפ בהתאם. דיאגרמת המלבנים של הרכיב וצורת השמוש בו מתוארים בציורים הבאים: ו ₪5 9 80 7 זפ א 0 זא60 סו 0/36₪508]ו+ גה פטזגזפ / 4 508 10/5 אאה סאג +0א זאסס שאואוד 858 צג )וס 5 85 80980+)א נט אהטזוה צא תפוס 8 ות ות9 5 זט נְבא זטס ציור > - 5: דיאגרמת מלבנים שכל ה-ל₪27. ס8%א50+)א אוהזאא ו 5 )0660060( .8 868 18 !0 58 6ה) התואו 066000 1ה8ס ץ6א 8ח! 07198 סח סם* ציור 4 - 5 אופו היבור ה-8279 ללוח מקשים ולתצוגה. כַ- 82979 מצבי הפעלה שונים ומגוונים. נתאר רק שניים מהם. השאר ניתו כמצא בדפי הנתונים של הרכיב. א- פניה לתצוגה כ-8279 אהח פנימי בו דזם 8א16 המשמש את החצוגה. הוא מציג את תוכו חאי ה-₪098 בצורה דינמית, בזה אחר זה בחצוגה ה-.6םפ-7. יחידות ה-.7-5956 מחוברות כמתואר בפרק הקודם. בכל יחידת תצוגה יש 8 לדים (פזא5ה7-550 ונקודה עשרונית). 8 הלדים מחהחוברים במקביל. כניסות ה-אסאאסס של יחידות התצוגה מחוברות כליציאות מפענה "1 מ-16" של קוי ה-.8.8 (פמא1] אהספ). הרכיב,:, בעזרת קוי ה--5.1, פונה כל פעם כיחידת תצוגה אחרת ומעביר אליה מה-4בה את תוכו התא המתאים. כל סיבית בנתוו המועבר, מדכיקה או מכבה (ג1- מכבה, 0-מדליק) את הלד המתאים. לדוגמא, הנתוון 8; (11111011) מדליק את הקו האמצעי בכלבד. ניתו כחבר אל הרכיב תצוגה שמספר יהידותיה קטו מ-16, על ידי שימוש בחלק מיציאות המפענה. אי אפשר להשפמש ברכיב לתצוגה בעלת יותר מ-16 יחידות. כדי כהציג נתוו מסוים באחת מיחידות ה-.6םפ-7, יש כלפנות לפורט הגבוה ולהעביר אליו את הנתוו 4 ב 8 הב 1 0 10 .- 0 מצייו את כתובת התא אליו פונים. לאחר מכו פונים לפורט הנמור ומוסרים את הנתוו שרוצים שיכנס לתא הנ"ל. ‏ ה-8279 יציג כל הזמו את חוכו התאים בתצוגה. כאשר מעבירים שורה של נחונים לתאי ה-אַהא, בזה אחר זה איו צורר כפנות כפורט הגבוה בכל פעם גלשם העברת כתובת תא הדש' מספיק שבפעם 7 הראשונה, נכניס בסיבית 81 - "1" כלוגי. לאחר כל עפניה לפורט הנמור: תגדל הכתובח בב80 אוטומטית ב-1. אם 81=0, אזי הכתובת אינה משתנה אלא לאחר פניה לפורט הגבוה עם כתובת אחרת. כדוגמא, תוכנית המדכיקה את הקו האמצעי ב-4 מיחידות התצוגה. נניה, שמעגל הפענוח קובע את כתובת הפורט הגבוה ל-05 וכתובת הפורט הנמור כל-04. 5 0 טעו 8 ב-10010000 9084,ה נש :זההדם 0 נ:דההדם העבר 8 לאוגר הבקרה הפס דטם 5 ד טעו 8 ב-11111011 םה זע 4%=8ממס ו טעו מונה (8) ב-04 ₪1 4 ו הוצא תוכו 8 לפורט נמור 043 דטם :1שסס ו 4 ממד5 :1=סס ן חסר 1 מהמונה 8 אסע פחסת אם שונה מאפס דכג כל-1ק100. נסססן קאנ ]סו =טם התוכנית אינה מסתיימת כי היא יכולה לשמש כהכק מתוכנית כלכלית. ב. מניה למקשים כמתואר בציור 7-4, יש כ-8279 קו בקשת פסיקה. קו זה מחהברים לאחהד מקוי הפסיקה של ה-שתס בהתאם לעדיפות שרוצים כלהעניק לו. את המקשים מחברים במטריצה אל קוי ה-- 42 (פספא1)| אהטזפה) מצד אחד ואל יציאות מפענה "1 מ-8" מצד שני. המפענה מפענה את שלשת קוי ה-55: של קוי ה-55א1)18 אמספ של ה-ל827 (גראה ציור). טר הכל, ניתו לחבר מטריצה של באם מקשים. ה-8279 סורק את המקשים שכס הזמו, בלי תלות בעבודת ה-₪ק6. לחיצה על אחד המקשים גורמת כיצירת בקשת פסיקה על ידי הרכיב: והכנת מספר המקש הנלחץ בפורט הנמור. תוכנית הפסיקה של ה-שחש צריכה לפנות כלפורט הנמור ולקחת משם את מספר המקש - 7 שאלכות הכנה 1 המר את תרשים זרימה אי לתוכנית, כאעשר המפסקים מחוברים לפודט 1 בכחובת 10-04. כתוב את התוכנית בהתאם לסוג המיקרופרוססור שברשותר. 2) המר את תדשים זרימה ב' לתוכנית. המפסקים מחוברים כמו בסעיף 1. 5 הוסף לתוכנית שבסעים 2+ לוכלאות השהיה במקומות המסומנים ב-1 וב-2 בתרשים הזרימה. 4 המר את תרשים זרימה גי לתוכנית, כאשר גם פורט א1 וגם פורט דטס הם בכתובח 10-04. 5 שרטט מעגל חשמכי מפורט בהתאם כמעגל המתואר בציור 4-4. =1-( מהלר הניסוי 83 זיהוי מפסק נלחץ מטרת הניסוי היא לקרא את מצב מפסקי הערכה ולזהות את המפסק הנלחץ.: עכל ידי העברת מספרו הסדורי לנוריות הפלט. כל זאת בעזרת התוכנית לתרשים זרימה א". 1 חבר את מפסקי הערכה ל- 1-א1 זהסק. 2) חבר את יציאות 1-דעום דחסס כלכניסום ה"לדים" של הערכה. = קבע כתובות הפורטים בעזרת מעגס הפענותח. 4 כתוב תוכנית לתרשים זרימה א*. 5) הרע את התוכנית בלולאה אינסופית. שנה את מצב המפסקים ובדוק אם מספר המפסק המורם אכו מופיע בנוריות הפלט. 66 בדוק ורשום מה קורה כאשר שני מפסקים מורמים. ל סטריקת מפסקים רגעיים מטרת הניסוי היא לקרוא אח מצב מפסקי הערכה ולזהות את המפסק הנלחץ כמו בניסוי הקודם, כלאשר במקום להעביר את מספרי המפסקים הנלהצים כלנוריות, להעבירם לטבלה בזה אחר זה, בהתאם לתרשים זרימה ב', וכלזהוחתח אח בעיתח הריטוט (ספאזשאטספ) .- 1 חבר ל- 1-א1 דתסס ול- 1-דשם דתסק את המפסקים וה"לדים" בהתאמה. קבע את כתובות הפורטים בעזרת מעגל הפענות. > כתוב תוכנית לתרשים זרימה ב', כאשר הנר קובע כתובת התחלתית לטבלה שלשם תעביר התוכנים את מספרי המקשים הנלחצים. 64 הרע את התוכנית בלולאה אינסופית. 65 הרם בכל פעם מפסק אחר והורד אותו הזרה. רשום כלעצמר את סדר הרמת המפסקים. 6) הפסק את התוכנית. פנה לטבלה ובדוק אם המספרים הרשומים שם מתאימים לסדר הלחיצה על המפסקים. קה יש טכוי סביר, שתקבל על כל להיצת מפסק, את מספרו הסדורי מספר פעמים. הסבר מדוע. 0 ביטול ריטוט מפסקים בתוכנה מטרת התוכנית היא למצוא אח אורר לולאות ההשהייה הדרושות כדי לבטכל את תגובת המחשב לריטוט המפסקים, והוספת כלולאות השהייה בהתאם כתחוכנית מהניסוי ל.5. 1 שפר את התוכנית מניסוי %ל.5 על מנת לבטל את התופעה שתוארה בסעיף 7. הוסף כולאת השהייה. התחל בכלוכלאות השהייה קצרות מאד. 2) הרטע אח התוכנית ובדוק אם המחשב מגיב עדייו לריטוט המפסקים. 3 אם כו, הגדל את ההשהייה וחזור על סעיף +, עד לביטול תגובת המחשב לריטוט המפסקים. 64 חשב אח גודל ההשהייה הנדרשת ב-05 ורשום אותה. 1 חיבור לוחת מקשים במטריצה מטרת הניסוי היא לחבר מטריצה של 16 מקשים אל פורטי המערכת וזיהוי המקשים הנלחצים בהתאם לתוכנית של תרשים זרימה ג'. 1 חבר את 1-דשס דחסש אל ה"לדים" בערכה. 2 חבר מטריצה של 16 מקשים המאורגנים בצורה של 4א4 אל 2-דטם זאסץ ואל 1-א1 זחםסק בהתאם לציור 5-2. המר תרשים זרימה ג' לתוכנית. שנה אותו כר, שיחד עם העברת מספר המקש הנלחט לטבלה, יוציא אותו אל נוריות הפלע. התייהס כלכתובות הפורטים בהפאם למעגל הפענות. 4 הדץ את התוכנית. 5 לחץ על אחד המקשים ובדוק אם מספרו הסדורי מוטיע בנוריות הפלט. 66 לחטץ על מספר מקשים ודרשם לר את סדר להיצתם. 7 הפסק את התוכנית. פנה לטבלת האיחסוו ובדוק אם מספרי המקשים מופיעים שם. 8 בדוק אם תופעת התגובה לריטוט החזרה על עצמה. ל5) שפר את תרשים זרימה ג' והתוכנית כדי לבטל את תגובת המחשב כלריטוט. 0 חזור על סעיפים 5) עד 6+8. 2 חיבור תצוגה ולוח מקשים באמצעות 8279 מטרת הניטסוי היא לחבר אח תצוגת ה- .7-556 של הערכה ולוח מקשים אל פשם המיקרו-מחשב בעזרת הרכיב 827% והפעלתם. 1 הפור את המעגל המתואד בציור 5-4 למעגכל חשמלי מפורט. 0 2 )4 )6 )7 )0 ל9) )0 עכל לוח הניסויים בעזרת ה-ל₪27 ושני .6פ-7 בהתאם. את במערר של 4א4. בנה את המעגל החשמלי מפענהים. ‏ את היציאות לתצוגה הבר כלכניסום ה- היציאות ללוה מקשים הבר כלוה המקשים המאורגו חבר את קןו 80 אל ה-ל8₪27. חבר את קו 5ש לכניסת ה-₪5 של הרכיב. ‏ קו ₪5 מפענה את הקוים 7ב- 2, כלומד קן 81 לא מחובר כלל. בצורת היבוד זו, יתקבל ₪5 בפניה לכחובת מתאימה כלפי 7ה-82, גם כאשר 81 ב- "1" וגם כאשר 1ה ב- "ס". אין זה מפריע למהלר הניסוי. כתובח הפורט הגבוה וכתובת הפורט הנמור ב-9ל₪27 יקבעו בהחאם ל-80. קבע את מעגל הפענוה לתהום הכתובות 04 ו-05. את קו הפסיקה הבר לקו פסיקה המיועד כלמשתמש במערכת המיקרו-מחשב שברשותר. הרט את התוכנית שבסעיף 4.6 - א6). סיים את התוכנית בעצור. בדוק אם נדלק הקו האמצעי בכל ארבעת יהידות התצוגה. כתוב תוכנית פסיקה האוספת את הנתוו מפורט 04 גהפורט הנמור) ומוציאה אותו אל התצוגה. הרק תוכנית ראשית כלשהי. לחץ עכ מקש ובדוק את המתקבל בתצוגה. שנה את תוכנית הפסיקה כר שתאסור אח הנתוו, תמיר אותו בעזרת טבכת החיפוש מבסיס 16 ל- .סשפ-7 ותוציא אותו אל התצוגה. היעזר בחוכניות הרשומות בפרק הקודם. חזור על סעיף ל). 1 פרק 8 - 8 סד עת ו - פע סד ב 1 נושאי הפרק א. הכרת 06 באה סד והדזסזע (ג8/כ2) בעזרת מגבר שרת + רשת נגדים. ב- בנית אדנסנע סז 106באה (כ2/ה+ בעזרח ה/כ. ג. הכרת השימוש ב-8/2 מרובב עם מספר כניסות אנלוגיות. רקע עיוני 2 8 סד פע בעזרת מגבר שרת ורשת נגדים מעגל 06 באה סד הדז6זע הוא מעגל המקבל בכניסופיו מספר בינארי ככשהו ומוציא ביציאותיו מתח העמלי. המספר הבינארי מורכב מספרות בינאריות (סיביות+ שיכולות לקבל ערר לוגי "ס" או "1". כלאשר "ס" שווה ל-ש0 ו-"1" שווה למתהת ייחוס מסוים - א/. המתח במוצא המעגל שווה לערר העשרוני של המספר הבינארי מוכפל ב-א ומוכפל במקדם שהוא פונקציה של המעגס. לדוגמא, נניח שהמספר הבינארי הוא 01001100 השווה כל-78, מתח הייחוס הוא 5% ומקדם המעגס הוא 0.01. במוצא המעגל יתקבל המתת 0ל.> = 78 א 5 א 0.01 = 0 בניח מעגס 8/פ נעשים בדרר כלל בעזרת מגבר שרח + רשת נגדים. בשיטה זו בונים למעשה מגבר מסכם כמתואר בציור 6-1. 0 7 6 5 4 5 2 וץ סצ ציור 6-1: מעגכל 5/8 בעזרח מגבר שרת ורשת נגדים בעלי שקלול בינארי נחשב את מתה המוצא 00 כפונקציה שכ %7 - 0/. 2 . 2 . . . . 8 +1/---+2/----+3/----+4/---+5/---+6/---+07--) -=0 ג 1 ובג 175 חם 43 2 11 0( נצמצם ב- ה 1 1 1 1 1 1 1 /0=- )/7+-06+-/5+-0/4+---/5+---/2+---/1+----0( 2 4 8 16 2 4 1-28 2 נכפיל ונחכלק ב - 128 1 (120/7+64/6+520/5+16/4+0/3+4/2+2/1+0 ) ----=סש פען אם כל כניסת מתה שווה למתה הייחוס אל כפול ערר הסיבית המחוברת אכדיה ("ס"או *י 1 '' + 1 = ךש אזי נקבל (0ם.ה+21.ח/2+2כ .₪/5+4כ2 -.ה/24+0 .5+16%₪כ -₪/6+32כ -.₪/7+64כ . חעם12 ) (12007+6426+35225+1624+223+402+221+120 ) חש----=סש 12 בצורה כזו מתקבל מתת המוצא שערכו המוחלט הוא פונקציה של המספר הבינארי מחובר לכניסות המעגל. המקדם במעגכל זה שווה ל - 1 9. המתח במוצא הוא מתח שלילי. כדי כלקבכ מתה היובי ניתו לחבר למוצא המעגכל מגבר מהפר. ניתו לתת לו גם הגבר מסוים כדי לשנות את המקסדם הכללי של המעגל. במעגל 8/פ השיבות מרובה לדיוק הנגדים. הבעיה במעגל זה היא השמוש ברשת נגדים שונים החייבים כלשמור עכל ערר יהחסי מדויק זה מזה. כמתואר בציור. בנית מעגל מדויק כזה היא קשה ויקרה יחסית. פתרוו לבעיה זו ניתו למצא במעגל המתואר בציור 65-2.. מעגל זה משחמש ברשת של נגדים זהים 2 סוגים בלבד+). רשת זו מכונה רשת סולם. סזצ 0 6 0 0ס4צ+ סב סנצ סוצ 0 ציור ש-6: מעגכל ה/ע עם מגבר שרת ורשת נגדים מסוג סולם של א ו-א2. גא-] מצא את הקשר ביו מתהח המוצא למתחי המבוא. לנוחיותר השתמש בשיטת הסופרפוזיציה. 3 ם סד 8 בעזרת 8 סד מ מעגל והדנסזע סד 06 באה הוא מעגל בעכל כניסת מתהח אנלוגי וקוי מוצא בינאריים. מעגכל זה מוציא בקוי המוצא שלו את הערר הבינארי של מתה הנמדד שבכניסתו כפונקציה של מתה ייחוס מסוים. מעגכל 8/5 כוכלכל בדרר כלל, מגבר משווה. שלכניסה אחת שכלו מחובר המתת הנמדד. ‏ לכניטה השניה מספקים מתח הגדל בצורה הדרגתית כפונקציה של מספר בינארי גדכל. ברגע שאות זה גדוכל מהמתה הנמדד, מהליף המגבר המשווה מצב ועוצר את העכלאת המתה. שנוי זה גם גורם להוצאת המספר הבינארי שהתקבכל ליציאות ה- כ2/ה. אחת השיטות לקבלת אות הגדל בצורה הדרגתית היא שיטה הנעזרת ב-8/כ שתפואר בסעיף הקודם. ‏ ראה ציור 6-5. מונה 00 בינארי 1 0% ציור 3 - 6 : מעגכל 8/2 בעזרת 8/כ. ההמרה מתחיכה במתו פולס ₪3 כמונה. איפוס המונה גורם להוצאחת 0% ביציאת ה-8/ע שגורם לירידת קו ₪00 כ-א .208‏ ירידה זו מאפשרת העברת פוכלסים למונה שמתחהיל כלמנוםת. 4 המספרים הבינאריים הגדלים שבכיציאות המונה, גורמים להופעת מתה גדל בצודה הדרגתית כניסה הלא מהטכת. שכ המגבר המשווה. ברגע שמתת זּה. עובר את המתה הנמדד, עולה קו 506 ל-הפנה. עליה זו עוצרת את העברת הפולסים למונה ומסיימת את הספירה. וכו גורמת להכנסת המספר הבינארי שביציאות המונה לתאי ה-.".ש-ע. קן ₪06 משמש גם כקו המסמו למערכת המפחברת ל-8/2 שההמרה הסתיימה (הס1פהםטאסס -ם פאם). אם רוצים לחבר 8/2 כזה למיקרו-מחשב יש לחבר אח יציאותיו לפורט מבוא או לחוצטץ שיצא מ-=זהזס-5 רק עם פנית ה-ששס אכליו. אנו רואים שהמרה מתקבילי לספרתי מתרחשת במשר זמו מסוים. זו הסבה שככל מערכת 8/2 יש מלבד כניסת מתה נמדד ויציאות בינאריות, קו כניסה המתהיל אח ההמרה וקו יציאה המודיע על סיום תהליר ההמרה. איו כדגום את יציאות ה-8/2 לפני תום תתהכליר המרה. ניתו כוותר על החלק ממרכיבי ה-8/2 המתואר, ע"י המרת חומרה בתוכנה. במקום לחהחבר מונה, מתנד ותאי .-.=" מחברים את כניסות ה-5/0 ליציאותיו של פורט זטס ויוצרים את המספר הבינארי הגדכל בתוכנה. מעגכל זה יראה בצורה הבאה. ציור 4 - 6 : 2/ה באמצעוח 8/כ ותוכנה. מוציאים לפורט המוצא מספרים בינארים גדלים בזה אחר זה, המתהחילים מ-0. כלאחר הוצאת כל מספר לפורט בודקים אח סיבית 27 בפורט המבוא. ברגע שמוצאים שסיבית זו עלתה כל-"1" מפסיקים את הספירה. המספר האחדוו שנשלהח הוא הערר הבינארי המבוקש. 4 8/0 מונוליתי עם 8 ערוצי כניסה איו כסיים דיוו ב-8/2 מבכי לתאר את רכיבי ה-8/2 המונוכיתיים המותאמים למיקרו-מחשב. רכיבים אלה כוללים בתוכם את כל מעגל ההמרה, המתואר בציור 5>-6, כוכלל הוצץ ביציאה. כל שהם זקוקים לשם 65 הפעלחם. הוא פולסי שעוו במדר מתאים ופולס זההזפ להתהלת ההמרה. בסיום ההמרה הם מוציאים אות 00ם. ‏ פניה לחוצטץ היציאה גורמת להוצאת הנתוו לקוי המוצא.- היום מקובל להשחמש ברכיבים מתוהכמים יותר מ-2/ה כמתח כניסה | בודד. משחמשים ברכיב המרבב (א= תנדוע)+ מספר כניסות. נתאר רכיב המרבב ₪ כניסות אנלוגיות. לרכיב זה יש, מכלבד הקוים הרגילים שכל כ/, 5 כניסות כתובת. ניתו להחבר אליו 8 כניסום אנלוגיות שונות. פניה לרכיב עם כתובת מתאימה ב-3 קוי כתובת אכה, ממירה מתקביכי ' (טס-ומצום ) לספרתי (08%ז2101) את הערוע שזוהי לחובתו. / רכיב כזה הוא ה-8200808 של והאטנזמא והוא מתואד בציור 6-5. א זהגזפ אסוכה: 60 0 (דזטההזאוו 5אאג סו וו 6 5 5דט?או 06אאג ו 5זט?זטס זופ.! זז 5 א6זג| 2 ה זוב 4 דטזדטס |-)לשח ד----₪007777 ₪ שצ ₪ אא 5 ציור 5 - 6 : תיאור ה - 8סםססכה / חיבור רכיב כזה נעשה כמתואר בציור 6 - 6. %| ₪ 0 = "5 דה 1 ו זאו 2 ג" - סָ +צט צ ואוצ א- 6אאג = סאט880 גה זט?או ואוצ 6 קו פס מתקבל מפענוח הקוים 815 - 835 כאשר עובדים במיפוי זכרוו: או מפענוהח הקוים 7 - 05 כאשר עובדים במיפוי 10. את הקוים 0,81.82ה מחברים ישירות כרכיב. צורה זו של חיבור תיצור ₪5 ב-8 כתובות רצופות שונות. כתיבה באחח הכתובות האלה (כא משנה עם איזה נחוו+ תבצע עכיה כ-31796 בכניסת ה-זחהזפ של הרכיב וההמרה התחיל. ההמרה ההבצע רק על הכניסה האנלוגית שמציינים הקוים 80,01,82. כאשר הרכיב מסיים אח ההמרה, עולה קו 00ם כ-הפזה, ניתו להבר אותו, כמו בציור, כקו פסיקה (בכלוגיקה היובית או שכלילית), וכו ניתו כחבר אותו כלסיבית בפורט א1. כאשר ה-606 מבהיו בעליה זו של קו 6 (בתגובה לבקשת הפסיקה או בדגימה בלולאה אינסופית של קו זה), הוא קורא מהכתובת שכתב בה את הנתוו. הקריאה מוציאה מ-75ה7פ-5 את החוצץ המוצא. רכיב זה הוא מספיק משוככלל כר שניתו לחבר אותו ישירות לקוי מסלול הנתונים ללא צורר בפורט כלשהו. כניסת ה - 825 מאפשרת לחבר אופו ישירות גם כ-8085 ללא צודר בהפרדת קוי הכתובת מקוי הנתונים. 5 שאלות הכנה 1) עשרטט מעגל חשמכי מפורט של 5/8 בהתאם כלציור 5-1. כלמעגכל המוצא חבר מגבר מהפר בעל הגבר שכל 1/5- והתנגדות כניסה שכל 2 - העותמעו במגבר שרח 741 כאשר א הוא בעל ערר של 6008א2. 2 שרטט מעגל השמכי מפורט של 8/ע בהפאם לציור 5-2. כלמעגל המוצא חבר מגבר בעל הגבר שכ 1/4- והתנגדות כניסה שכל םא - השתמעש במגבר שרח 741 כאשר א הוא בעל ערר של אהםסאפ. 3 ערטט מעגל חעשמכלי מפורט של 8/2 בהחאם לציור 5-5. כ-5/6 השחמש במעגל של סעיף 2). כמונה 8 סיביות השתחמש ברכיב 40940. כרכיב בעכל 8 חאי .=.=-2 השתמש ברכיב 7415574. בנה את המתנד בעזרת פכפ. 4 שרטט מעגל חשמלי מפורט של 8/2 בהפאם לציור 5-4. כ-5/0 השחמש במעגל של סעיף 2+. 5 שרטט מעגל חשמלי מפורט כוכלל מעגכל פענוהח כלרכיב 60808כ8. חבר אח יציאותיו ישירות כמסכול הנתונים. את יציאת 506 הבר כסיבית סע של פורט 1-א1. 66 כתוב תוכנית הפונה ככתחובת ערוץ 35 ב-8/2 שחיברת בסעיף הקודם לשם התחלת ההמרה, לאחר מלו בודקת בלולאה אינסופית את סיבית 20 בפורט 1-א1. ברגע שהיא מבחינה בעלית קו זה כל-₪3₪183 היא קוראת מכתובת ערוט 5 את הנתוו ומוציאה אותו דרר פורט 1-זטס לנוריות. בצע תהוכנית זו בלולאה אינסופית. 7 מהלר הניסוי 6 בניתח 0/8 מטרת הניסוי היא לבנות 8/כ בעזרת מגבר שדת + רשת נגדים מסוג סולם של ₪ ו-ה2, וכליצור אותות שונים על ידי המיקרו-מחשב. 1 בנה אח המעגל המתואר בציור 6-2. השתחמש בנגדים של 5% ו-א106. אח יציאת המעגל חבר לכניסת מגבר מהפר בעל הגבר יחידה. 2) את כניסות המעגל חבר כליציאותיו של 1-דטשם דתסת. 3 קבע את כתובות הפורטים בעזרת מעגל הפענות. 64 הוצא מספרים בינאריים שונים ל- 1-דשם דתסק ומדוד אם המתת שביציאת ה-8/כ. 5 כתוב תוכניח המוציאה מספרים בינאריים גדלים ל- 1-דטשם דחסח עם השהייה.ביניהם. הרץ אח התוכנית בלולאה אינסופית. 66 חבר את יציאת ה-2/8 לכניסת משקה התנודות. בדוק את האות המתקבל. ‏ צייר את האוח בקנה מידה מתאים. בדוק את הליניאריות שכלו. חשב גודל מדרגה באות זה. 7 כתוב תוכנית כלקבכלת גל משוכלש. 7 בניח 8/2 בעזרח ה/כ מטרת הניסוי היא כבנום מעגכל 0/2 בעזרת הב/כ, כאשר את המספרים הבינאריים הגדכים והבדיקה של המשווה מבצעים בתוכנה. 1 בנה את המעגל המתואר בציור 6-4. ה-8/כ2 הוא המעגל שבנית בניסוי 6.6. 2 כפורט מבוא השתמש ב-1-א1 זאהסק 3 חבר את יציאות 2-דשם זהסק כ"לדים" של הערכה. 4 כחוב תוכנית המוציאה מספרים בינאריים גדלים המתהחילים מ-0 כ- 1-דשם זחםש ובודקת את סיבים 7ע2 ב- 1-א1 דתסק. ברגע שסיבית זו עוכה כל-3164, מוציאה התוכנית את המספר שב- 1-דשם דאסק כ"מדים" (כ- 4-דטם זהםק). 5) הרע את התוכנית בכולאה אינסופית. 66 חבר מתחים שונים לכניסת ה-8/2 ובדוק את התוצאות. )-1=( 8 דגימת אותות באמצעות 8/2 ושחזורם מטרת הניסוי היא לדגום אותות בעזרת כ/8 ולאגור את הערר הבינארי של הדגימות בזכרוו. לאחהר מכו לשחזר את האותות על ידי העברת הערכים הבינאריים של הדגימות כלמעגכל 8/כע. 1 חבר למבוא המעגל שבנית בניסוי 6.7 גכ סינוס בתדירות של 0.107 כאער לס=אמחט ן-טס=אתחקט. 2 כתוב תוכנית כמו בתת סעיף 4+ שבניסוי הקודם, הדוגמת את הכניסה ומוציאה כלפלט. ‏ יחד עם ההוצאה לפלט, מוציאה התוכנים את המספר לטבלה. ‏ ביו דגימה לדגימה בצע השהייה בתוכנית של 0.5 שניה. > הרטע תוכנית זו למשר 10 שניות והתבונו בפלט. 4 העתק למחברתר את המטספרים שקבלת בטבלה. המר אותם לעשרוני. שרטט גרח על ניר מילימטרי. 5 כתוב תוכנית המוציאה את המספרים האגורים בטבלה, בזה אחר זה,. כ-8/ע מבלי להתייהס כלסיבית לפ שב-1-א1 זתסק. בין הוצאת כל מספר מתבצעת השהיה בתוכנית של 0.5 שניה. 66 חבר את כניסת המשקף למוצא ה-הב/כ. 7 הרע את התוכנית והתבונו בצורה המתקבלת במסר. שרטט צורה זו. 8 שנה את ההשהיה ביו הוצאת המספרים להשהיה של 0.05 שניה. חזור על סעיף %7. כאיזה מסקנה אתה מגיע מתוצאות ניסוי זה. 5% צשימוש ב-8000808 מטרת הניסוי היא להשתמש ב-8/2 מונוליתי בעכס כניסות מרובבות - - ה-₪000008₪. 1 הבר אח ה-8200808 ל-805 המערכת בהתאם לשאכלת הכנה מס' 5+. שים כב שאינר יכול להשפמש במעגל הפענוה של הערכה. הבר מתחי ייחוס (-קמח) מתאימים (ראה דפי נתונים). 4 חבר את יציאות 1-דשם זאסאק כל"לדים" של הערכה. 5 חבר מתה נמדד לערוע 5 שכ הרכיב. 64 הרע את התוכנית שכתבת בשאכלת הכנה מס' 6. > השווה ביו התוצאה הבינארית שהתקבלה ב"לדים" כמדידת מתחת שתבצע בעזרת מד מתה. שנה את מתח הייהוס עד לקבכת מדידה זהה. 5) שנה את המתה הנמדד והשווה שוב את התוצאות מבלי לשנות הפעם את מתח הייחוס. 9% פרק 7 - תקשורת ביו מחשבים 1 נועאי הפרק א) הכרת הסיווג של שיטות התקשורת. סנכרונית ואסינכרונית, מקביכלית וטורים, על ידי סא1וום; ועכל ידי בקשת פסיקה. ב+ ביצוע תקשורת מקבילית אסינכרונית באמצעות פורטים. ג)+ ביצוע תקשורת מקביכלית עכ5 ידי פסיקה. ד) ביצוע תקשורת טורית אסינכרונית. ה+ בנית פרוטוקוכל תקשורת. רקע עיוני 2 סיווג שיטות התקשורת בתקשורת ביו מחשבים, קשורים המחשבים ביניהם דרר קוי תקשורת. בככל שלב בתקשורת קיים מחשב משדר ומהשב מקבל. המשדר שולח את האינפורמציה שלו דרר פורט מוצא והמקבכל מקבכל אינפורמציה זו דרר פורט מבוא. ‏ יתכו מצב שהמהשב המשדר ישדר ולאחר מכו יעבור למצב קכליטה ולהיפר, אבל, לא יתכו שיהיה בשני המצבים בו זמנית. ‏ כל מחשב אינו רואה אח הנעשה אצל משנהו. הם מבחינים רק באינפורמציה הנמצאת בפורטי הכניסה שכלהם, לכו הלק מהאינפורמציה המועברת הוא הודעות הקשורות למצבי המחשבים המשדרים והמקבכלים, הודעות כמו "מוכו לקבכלת הודעה", "קבכ הודעה", "סופם הודעה" וכו*. שיטות התקשורת למיניהם מסווגות בשלש צורות מיוו: א. סינכרונית ואסינכרונית בתקשורת סינכרונית, קשורים המחשבים כקו משותף המספק אותות סנכרוו כשניהם. אותות הסנכרוו מאפשרים כמחשבים כלדעת מתי לשדר ומתי כלצפות כלהודעה בקוי התקשורת. כל מחשב, לפני שהוא משדר הודעה, הוא ממתיו כלהיווצרות אות הסנכרוו ואז שולה אותה. מחשב, שאמור לקבל את ההודעה. ממתיו להופעת אות הסנכרוו ואז אוסםף אליו את הנמצא בקחוי פורט המבוא שלו. בתקשורת אסינכרונית הוסכים את הקו של פולסי הסנכרוו ומהוכלכל הפוכסים. על קוי האינפורמציה שולהים בתהילת כל הודעה אוח התחלה. המהשב המקבל ממתיו כלקבלת אות התהחלה זה. כאשר הוא מוצא אות זה הוא אוסף את ההודעה בהמשר. תקשודרת זו מקובכת יותר. ב. מקבילית וטורית בתקשורת מקבילית שולחים את המידע במקביל. נתוו בו 8 סיביות נשכה דרר כבל בו 8 גדים כאשר כל סיביה נשלחת עכל גיד נפרד בו זמנית. שיטה זו מחייבת כבכ בעכל מספר גידים רב. / בתקשוּרת הטורית משתמשים במספר גידים קטו. את הנתוו שוכלחים דרר קו אהד, סיבית אהר סיבית. המשדר והמקבל הייבים צהיות מתואמים מבחינת קצב השידור והקליטה. ג. סאנווסק או פסיקה הבעיה בתקשורת היא כדעת מתי מתהיל הדו-שיה. אחת השיטות היא כלקבוע את אחד המחשבים כשולט (הםוזפהה) והאהרים כשלוחות (פפטה .+)5‏ השולט חמיד יוזם אח התקשורת. הוא פונה אל השלוחה ושואל אם יש לה מה כלמסור, וממתיו זמו מסוים לקבלת הודעה מהשכוחה. ‏ אם לא קיבל, חהחוזר כלתוכנית הראשית שלו. הפניה שלו אל השלוחה נעשיםת כל מירוות זמו מוגדר. כאשר לשלוחה יש מה כלמסור, היא ממתינה כלפניה של השוכלט אכיה, ושולהת לו הזרה הודעת פתיהה. השוכסט מגיב הזרה ומתנהל הדו-שיה. שיטה זו נקראתה שיטת תקשורת על ידי 6א1|וםק. שיטה אהרת להתהלת שיחה היא בעזרת פסיקה. משתמשים בפורטי מבוא בעלי קן פזס (שפסתזפ+). כאשר מחשב אחד רוצה כלפנות למהשב אחר. הוא שולת כפורט הכניסה שלו את ההודעה יחד עם דופק םפסתזפ. פורט המבוא אוסף אכיו את הנתוו ומבצע פסיקה למחשב המקבל. האחרוו עובר לביצוע תוכנית הפסיהקה, המטפלת בנתוו הנמסר. שיטה זו מהירה ונוחהה אם כי מחייבת שימוש בפורטים מתאימים ובתוכניות פסיקה. מושג נוסף שקיים בתקשורת הוא המושג פאההפעאהה - כהיצת יד. במושג זה מתכוונים ששולה הודעה ממתיו לאישור ממקבכס ההודעה על קבלתה. לכא אישור זה איו הוא ממשיר בתוכנית. נתאר הלק מהשיטות בעזרת דוגמאות שייבנו במהלר הניסוי. 53 תקעורת מקבילים אסינכרונית נתאר תקשורת ביו שתי מערכות מחשבים. האהת יוזמת התקשורת ומשדרת והאחרת מקבכלת. ‏ זו שמשדרת. משדרת נתונים מטבלה בזה אחר זה. כאשר כסמוו נתוו אחרוו משמש הנתוו עם (אם - אחשזשת 5סההקתהםס). המערכת המקבכלת, הקוכלטת את הנתונים ומעבירה אותם לטבלה. ברגע שנמסר הנתוו האחרוו, מסיימות שתי המערכות. הגישור ביו המערכות יראה בצורה הבאה קןו 8 משמש את המערכת המשדרת כלהודיע על מסירת נפוו. קןו 8 משמש את המערלף המקבלת להודיע על קבלת הנתוו ועכ נכונותה כהבל נתוו חדש. 21 הקוכלט ציור 1 - 7 : נוהל חתהקשורת 1 1 )2 מקבל קובע א1 (4,2) לכתובת ההתחלה של הטבלה לקליטת הנתונים. מוריד קו 7ע ב-1-דטם כ-אם: (מוכו לקבלת נתוו+. ממתיו כעכית קו 7ע ב-1-א1 דאסק כ-₪16. (משדר מסר נתוו)+. מבצע כולאת בדיקה. אוסף נתוו מ-2-א1 זהסק. מעביר אותו לטבלה. מעכה קו 27 ב-1-דטם זהסס ל-הסזה (אישור קבכלת נתוו)- בודק ירידת 27 ב-1-א1 זאסק כ-שס1ו (סיום שדור נתוו). כלולאת בדיקה. בודק האם הנתוו האחרוו שהתקבל היה פם. אם כו דכג ל - 11). מגדיל א1 (64,1 ב-1. חזור כ - 2). סי ים. תיאור מערכת תקשודת ביו שני )0 22 מחעבים. משדר קובע 1% (93,1) לכתובת ההתחלה של טבלת הנתונים לשדור- ממתיו לירידת קו 27 בפורט 1-א1 כ-אסן (מקבל מוכו כלקבלת נתוו+. מבצע כוכלאת בדיקה. מוציא נתוו כל-2-זטם דתםס. מעכה סיבית 7ע ב-1-זטשם דהםק ל-הפזה (נמסר נתוו+. ממתיו לעכית קן 7 ב-1-א1 זחםק ל- הפנה (אישור קבלת נתוו+. מבצע כלולאת בדיקה- מוריד קו 27 כ-10₪ גסיום שדור נתוו). בודק האם הנתוו האחרוו ששודר היה פם (.0.8). אם כו דכג ל- 10). הגדכל א1 (4;0) ב-1. חזור ל - 2). סיים. יש כזכור שנוהל התקשורת נקבע שרירותית על ידי מתכנו המערכת. ניתו להוסיף כמערכת שתוארה בציור 7-1 את 2-א1 זהסש למשדר ו-1-דשם דחסק כלמקבל.את שני הפורטים כלהבר ביניהם ב-8 חוטים. להוסיף לנוהל התקשורת כר, שכאשר מערכלת אחת מסיימת כהעביר טבלף נתונים כשניה הו מתהלפות בתפקידים. 4 תקעורת מקביקית על ידי פסיקה השיטה הקודמףת מחייבת את המחשב המקבל כטפכס רק בפניות של המחשב המשדר. עד לסיום כל ההודעה הוא ממתיןו כקבכת נתונים ואינו יכוכד כלעשות כל דבר אחר. המחשב המשדר, כיוזם התקשורת, יכול לעסוק גם בדברים אחרים. תקשורת על ידי פסיקה משחררת את המחשב המקבל לטפל בתוכנית אחרת מלבד תוכנית התקשורת, אבל היא מחייבת שימוש בפורט היוצר בקשת פסיקה. פורט שמסוגל לעשות זאת הוא הרכיב 89212, המתואר בציור 7-2. >" ז₪60058 05ו868% זא סגו זאו 558 518 (כ5,09ס) 018 ו 9 0 0 ו [ ו 1 0 ו ו |[ 0 ו ו ו ו וסזאוגזאם סס*-קן; 58 האח6דאוי או גדהם ו - 50058 דטס אזאס (כ52סן5 סא מד6 סּ 6מזפ 7 0-0 0 << | | 7: סדה | ה פ" 8 הזג גזג - 0 | ן | 2 - הזו גזאס - | 0-0 0 . א גזום !ו 00 | : א | | וס <₪6 , .| הזהס 5ד555א 08 <7 2 וה [ 00 ן- קן ן= 58 פז65 [ ₪ העט דטק זטס ד60;₪ סא | <סין ל 1 ₪ ו דופ <6] | ב רמ || << ד [ ו . - ו / ו ו ו ו ו ו ו 1 - ופ<ל] 8 1 ו ו 1 ו ו[ ו ו ו ו ו ו ו | || [ - דוו ציור 2 - 7 : תיאור ה - 8212. 25 ךר - 8212 כולל חאי מסד! שיציאותיהם נשכטות על ידי הוצצים. לרכיב 2 קוי ₪ (51כ ו-2582). מכלבד מרכיבים אלה המאפיינים פורטים, יש כו קוים נוספים. קו ₪8 הגורם לאיפוס תוכלו תאי ה-סזם. קו סא הקובע אם הוא עובד ב-דשם =פסא (ססט=פא) או ב-א מפסא (0=פד - הקוים המאפערים ביצוע פסיקה הם הקוים פדפ ו-זא1. אףח קו זא מחברים כקו פסיקה שכ ה-000. אם קו הפסיקה מופעל ב-3163, מחברים אותו דרר מהפר. הורדת קו פז5 מ-3164 כל-אס) גורמת לבקשת פסיקה בקו זאז. 6 חזטַקזטס 8 זטקאו זטיזטס גוז אש זפצ5 זט?זטס 6 5 גזגס 5 גזגס סאם ציור 7-4 : ציור 7-3 : חיבור ה-8212 כפורט מוצא חיבור ה-8212 כפורט מבוא בציור 7-5 מתואר החיבור ה-8212 כפורט מבוא. במקרה זה, ירידת קו פזם כ-08)! גורמת כלנעילת האינפורמציה שבקוי הכניסה לרכיב (דשקאך אםזפצס)+ בחאי ה-השסזה! ולבקשת פסיקה. את האינפורמציה מספקת מערכת חיצונית. ה-טחס בתוכנית הפסיקה פונה לפורט, אוספףפ את הנתוו, מעבד אותו במידת הצורר ויכול לחזור ולהמשיר בתוכנית הראשית. בציור 7-4 מתואר החיבור ה-8212 כפורט מוצא. ‏ ירידת קו פז5 יוצרת בקשח פסיקה, אבל לא מכניסה דבר לתאי ה-השזה!| (1=סה, ראה ציור 2-. בתוכנית הפסיקה, מוסר ה-₪00 נתוו כלפורט. אז יוצר ה-פ8זדם אוסס אליו את הנתוו. קו פז5 מחהובר בכל מקרה למערכת החיצונית כל-טפס גם בשמוש בפורט מוצא וגם בפורט מבוא. צורת החיבור לתקשורת מהסוג הזה תיראה כמו בציור 5פ7-5. 24 קן 8 גורם קן 8 נחוו נוהל נוהל רקו בקשת פפיקה ציוד ₪ 7 : לבקשת פסיקה אצל המקבל. חדש. התקשורת יהיה כדלקמו. חקשורת 2 מקבל קובע א1 (6)34,1 לכתובת ההתחכלה של הטבלה כלקליטת נתונים. מאחסו את א1 ((,3) במקום מוגדר. הורדת דגל הפסיקה. חוכנית ראשית. ריצה בלוכלאה אינסופית. תוכנית פסיקה העכאת דגכ הפסיקה. העכאת קו 7ע (תפוס) ב-1-דטם דחםפ כל-הסזה. אוסף נתוו מ-2-א1 זהםסס. הוצאת 1% (!,3) ממקום האיחסוו. הכנסת הנתוו לטבלה. העלאת *1 (4,1)+ ב-1. אחסוו 1% (34,1) במקום המוגדר. הורדת קו 7פ ב-1-זטם זהסק כ-אסם!. הורדת דגל פסיקה. חזרה לתוכנית הראשית. משמש את המשדר לביצוע פזפ בפורט המבוא של המקבל. משמש את המקבל כלהודיע על אישור קבלת הנתוו 1 )2 )5 משדר מעגל לתקשורת באמצעות פסיקה. פזפ זה ונכונותו כלקבכל מודר קובע 1% ,63 כלכתובת ההתחלה של הטבכלה לקכליטת נתונים. מוסר נתוו דרר 2-זטם דהסק. מוסר פזפ דרר 1-זטס דהםק. ממתיו כלעכליח קו 27 ב-1-א1 דהסק כ-1673ה (אישור קבלת נתוו+. מבצע כולאת בדיקה. ממתיו כירידת קו 27 ב-1-א1 זהסק כ-אס. (מוכו לנתוו נוסף). מבצע כלוכאת בדיקה. בדיקה האם הנתוו האחרוו ששודר היה פס(.א.). אם כו דכג ל- 9). הגדכל א1 (4,29) ב-1. חזור ל- 2). עצור. רצוי שהתוכנית הראשית במקבל תהיה תוכנית המציגה ערכים משתנים בפלט. כדוגמא, היבור 2-זשם זהחסס במקבס לנודיות והתוכנית הראשית תבצע ספירה בינארית בנוריות הפלט עם השהיה. הרצת תוכנים המשדר תראה שאיו הפרעה כמעט בתוכנית הראשית. לאחר שהמשדר מסיים את השידור ניתו כעצור את התוכנים הראשית של המקבל וכבדוק את הנתונים שנמסרו לו. 5 תקשורדת טורית אסינכרונית חקשורת טורית היא תקשורת בה מתרגמים את הנתוו בו 8 הסיביות לסדרה של דפקים טוריים, אפס ואחד. המשודרים דרדר קו תקשורת אחד. המקבל יודע את משר הזמו של כל דופק שמשדר המשדר. בתקעשורת טורית אסינכרונית קיימת בעיה של זהוי ההתהלה של כל נתוו. ככו קבעו את הנוהל הבא: סיבית התחלה - דזפ דההזם הקו במצבו הנורמכלי נמצא ב-184ה. ‏ לפני כל נתוו, הנשלח בצורה מפורית, הייבת כלבוא סיבית אפס למשר זמו המוקצב להעברת כל סיבית. סיבית זו נהראת סיבית התחלה. מקבל הנתונים מזהה התחלת שדור תו על ידי זהוי המעבר מ-"1" ל-"0". סיביות הנחוו - פדזע בדהכע עם סיום השדור של סיבית ההתחלה, משודרות 7 סיביום הנתוו בזו אחר זו. כל אחת במשר זמו מוגדר וקבוע. מכיווו שמהבל הנתונים יודע מתי התחיל השדור, הוא מבצע את דגימת סיביות הנתוו באמצע של ככל טיבית. ‏ זאת כדי להתגבר על הבעיה של תופעות מעבר. סיבית בקורת - דזם צד1אחהק בדרר כלכ, ממירים ככ נתוו לצופו 85011 ואותו משדרים. צופו זזספה הוא צופו בעכל שבע סיביות. בסיבית השמינית משתמשים לבדיהת זוגיות. סיבית זו משמשת את המקבל לבדיקת הנכונות של הנתוו שקיבל. ערר הסיביח ("0" או "1"% נקבע לפי מספר ה-"1" שבנתוו. קיימות שתי שיטות. ביקורת זוגיות וביקורת פרט. בביקורת זוגיות, מספר ה-"1", כוככל סיבים הבקורת חייב להיות זוגי. כלדוגמא, אם בנתוו יש שלשה "1". קובע המשדר את סיבית הביקורת ל-"1". אם יש אדבעה "1". תהיה סיבית הביקורת "ס". בביקורת פרט, מספר ה-"1", כולל סיבית הביקורת, יהיה פרע. סיביות סיום - 8175 קסזפ בסוחף ככ נתוו, משודרות שתי סיביות של "1" לוגי. סיביוםת אלה מעומשות כלהעברת הקסו כמצבו הנורמלי, למשר זמו המאפשר למקבכל לעבד עבוד ראשוני אח הנתוו עאסח וכלהסתנכרו מחדש על התחלת שדור התו הבא. כסכום, שדור תו בודד (הפפ) נדאה בצורה הבאה: 76 6% מצב נורמלי של הקו סיביות 1 77 56 5 04 ₪5 52 |ופ 0ם סיבית התחלה [ ו 0 ו ו 0 0 0 > שן58 סיביות זוגיות == ציור 6 -7 : שדור התחו 5816 בתקשורת טורית אסינקרונים. קצב שדור נמדד ביחידות של פטשטהפ שהם טיביות משודרות לשניה. יחידת קצב שידור אחרףפ היא סיביות השניה שבה הכוונה לסיביות הנחתוו המועברות בשניה. לדוגמא אם משדרים בקצב של 10 תוים לשניה מקבלים פטפם 110. כל תו דורש לשדורו 11 סיביות שדור (כולל סיבית ההתחכלה וסיביות הסיום). קצב זה גם שווה כל-80 סיביות לשניה (סיביות נתוו). נתאר מספר תרשימי זרימה של תוכניות העוסקות בשידור וקכיטה בתקשורת טורית. חרשים זרימה א* תרשים זה מתאר תוכנית משנה המשדרת תו אחד הנמצא בצובר 8. הנתונים יוצאים מסיבית ה-.2.9.8 של פורט מוצא. : (כשם שי יבי . ו ם שידור סיביה זהדפ) *כנס כִ-6% (כדי שהצובר יתמלא ב- "1" כאתר סיביוה הנהוו). בתוכנית קכליטה קיימת בעיה שהיא עלולה להתהחיל לקלוט מאמצע של שדור בכלוק נתונים. קיימות מספר שיטות לפתרוו הבעיה. האחת, כלקבוע נתוו מסוים שתמיד ישמש כנתוו ראשוו. עד שהקוכלט לא מזהה נתוו זה. הוא אינו אוסף אכיו את שאר הנתונים. אפשרום שניה היא להשתמש בדגל שיעלה ל "1" כאשר הוא מוכו כלקלוט. כל זמו שדגל זה למטה, לא ישדר המשדר. נשתמש בשיטה השניה. נחבר סיבית ספ בפורט מוצא של המקבל, לסיבית סע בפורט מבוא של המשדר. חתרשים זרימה ב* חרשים זה מתאר תוכנית המשדרת בלוק נתונים המסתיימים ב - פם. התוכנית ממתינה כלקבכחת אות "מוכו" מהמערכת המקבכלת. האות מתקבל דרר סיבית סע בפורט מבוא. כלאחר קבכלת האות, עוברת התוכנית לשדור בלוק הנתונים. כלא טעו א1 (4,2) |בכתובת התחלתיו| 4<- את פורט מוצא <-8 השהיה ארוכה א <- 1+א1 (העברת הקו כמצבו הנורמכלי) (מתו שהות למקבל לעבור לחפוכנית קכיטה). 9 תרשים זרימה ג* חדשים זה מתאר תוכנית משנה כלקכיטת תו בתקשורת טורית דרר קו ה-5.5.! של פורט מבוא. =-משמש כאיחסוו ארעי של הנתוו במקום ב-5 נותו להשפמש בתא זכרוו ב-6800. 06 ופסת התחלה 8 6 (מונה סיביות הנחוו) 8 <- 01 . ב לא 8 <-פורט מבוא השהית סיבית 8 <-פורט מכוא בדיקת מצב "1" שכס הקו הזז 0 שמאלה כר שייכנס 0 כ-58| בדיקת ירידה ל"ס"- סיבית זחדפ השהיה למשר החצי מזמו עשדור סיבית לכא השהיה חזור מתוכנית מטונה בדיקה החוזרדת של סיבית זההזם באמצע הסיבית ספל חרשים זרימה ד* חתרשים זה מתאר תוכנית לקליטת בלוק נתונים. התוכנית מוציאה אות "מוכו" בתחילתה ומסתיימת עם קבלח פס. 0 וה החחלה טעו א] (0,א4) כתובה התהלחיה| 4 <- 01 פורט מוצא <-6 קרא לתוכנית ששח השווה 8 4 <- 00 פורט מוצא <-6 6 ערוטוקול תקשורת כאשר שני מחשבים מנהכים דו-שיה ביניהם, נמצא האחד במצב שדור והאחר במצב קכליטה במשר זמו מסוים. לאחר מכו הם מתהלעצים. כל מחשב צדיר כדעת בצורה כלשהי מתי הוא יכול לשדר, מה כלעשות עם הנתונים המגיעים אליו, כלזהות אם ההודעה שקבל נכונה או שגויה ואם היא מופנית אכיו בככלל. שדור בצופו 85611 מאפעשר עמוש בצפנים מוסכמים כלהתחכלת הודעה. סיום הודעה, איעשור קבלתה או אישור אי קבלתה (קבלתה בצורה שגויה) וכד'. שדור מספר בינארי נעשה על ידי כר שמפרקים אותו לשתי ספרות הקסאדצימליות, ומשדרים אותו בצופו 5011 זו אחר זו. בככל תקשורת יש יוזם התקשורת, שנקבע על ידי בקשת פסיקה שהוא מבקש או מקביעה מראש של אחד המחשבים. נדגים זאת בשרוטוקול הבא, שיתאר דו שיה ביו שני מחשבים. מחשב 8 נקבע כיוזם התקשורת ומחשב 8 כשלוחה של .8‏ 5 אינו יכול לשדר לפני ש -8 מונה אליו ומשדר לו הודעת פתיחה. הצפנים הראשונים של צופו 8011 (-0-1) משמשים כצפני הודעות מקובכות - תוי בקרה. הודעת הפתיחה של 8 תכלול בדרר כלל: 1 תו בקרה 2) מספר ש-5 ישייר אותו אכליו (מספר מנוי למשל). 5 תו בקרה המסמו "קבל הודעה" או "מסור הודעתר". 64 תו סיום הודעת הפתיחה. כאחר שדור הודעת הפתיחה, עובר 8 למצב המתנה להודעה מ-5 למשר זמו קצוב. ‏ 5 בודק ומפענח כל אחד מהמספרים המקבלים. הוא מזהה שהודעת הפתיחה מכוונת אליו והוא מפענה את סעים %5. כלאחר מכו הוא ממתיו זמו מסוים כדי לאפשר כל-8 לעבור כלקליטה לפני שהוא משדר: ואז משדר אכיו את הודעתו. גם הודעתו מתהחילה ומסתיימת בתוי בקרה בצופו 1 8 מקבל את ההודעה של 5, מפענה אותה ומשדר לו הודעת =סקם ואסאאסה או 05קת₪ ואסאאסה זסא (מאער או לא מאשר+ בהתאם לבדיקת נכונות ההודעה. 8 חייב לאשר גם הוא את אישורו של 8 לפני שמסתיים הדו-שיה. נוהכל החקשורת, נקבע על ידי מתכנו המערכת. הוא כותב את תוכניות התקשורת שכל 8 ושל 5. בנושא זה איו נוהלים וכללים מוסכמים ואיש הישר בעיניו יעשה. במצב היום, איו מערכופת של חברות שונות יכולות כלדבר זו עם זו, אלא אם יתאימו אחפת אל האחרת- 7 שאלות הכנה 1 רשום תרשימי זרימה למקבל וכלמשדר בהתאם לנוהל תקשורת 1. 2 המר את חרשימי הזרימה של שאלה 1+ לתוכניות מחהשב, בהתאם לסוג המיקרופרוטססור שברשותר. 3 רשום תרשימי זרימה למקבל וכלמשדר בהתאם לנוהל תקשורת 2. 64 המר אח תרשימי הזרימה של שאלה 65 לתוכניות המחשב, בהתאם לסוג המיקרופרוטסור שברשותר. 5 המר את תרשים זרימה א* כלתוכנית מחשב בהתאם לסוג המיקרופרוטסור שברשותר. 6) המר אח חרשים זרימה ב' לתוכנית מחשב. 7 המר אח תרשים זרימה ג' לתוכנית מחהשב. 8 המר אח תרשים זרימה ד' לתוכנית מחשב. 1 מהלר הניסוי הניסויים בתקשורת יתקיימו ביו שני צוותים על שתי ערכות נסויים, כאשר צוות אחד משדר והצוות האחר קולע. 843 תקעורח מקביכלית אסינכרונית מטרת הניסוי היא לקיים תקשורת מקביכית אסינכרונית ביו שני הצוותים, בהתאם לנוהכל תקשורת 1. צוות אחד משדר בלוק נתונים והצוות האחר קולט ומאחסו בלוק נתונים זה. 1 קבע ערכת נסויים אחת כמשדרת וערכה שניה כקולטת. בצע היבורים ביניהם כמתואר בציור 7-1. 2 כתוב תוכניח למערכת הקוכלטת בהתאם לנוהל תקשורת 1. 3 כתוב תוכנית למערכת המשדרת בהתאם לנוהל תקשורת 1. 644 הכנס 2 נתונים לטבלת הנתונים במערכחת המשדרת. כנתוו אחרוו הכנס את המספר פ5ס. 5) הרע את התוכניות בצעד יחיד. שיטת ההרצה היא כדלקמו. א) הרטע אח תוכנית המשדר עד לשלב שבו היא ממתינה לתגובה מהמקבל. בדוק שאינה ממשיכה מעבר לכר. ב+ עבור להרצת חוכנית המקבל עד שהיא מגיעה כלשכלב שבו היא ממתינה כתגובה מהתוכנית המשדרת. בדוק שאינה ממשיכה מעבר ללר. ג+ המשר בתוכנית המשדר וכו הלאה עד לשלב בו שתי התוכניות נעצרות. 66 כלאחר בדיקת שתי התוכניות, מלא את טבלת הנתונים שמספר גדול יותר שכ נתונים. הרט את שתי התוכניות. 7 בדוק שהנתונים מהמשדר הגיעו לטבלה המתאימה במקבל. 8 הוסף בהמשר לתוכנית המקבל תוכנית שדור מטבלת נתונים אחרת. ל) הוסף בהמשר לתוכנית המשדר תוכנית קכליטת נתונים והעברתם לטבלה. 0 הבד את 2-דטס זאסס בערכה הקוכטת כ- 2-אז1 זתםק במשדר. 1 שרטט את המעגל השלם. 2 הרץ את שתי התוכניות, כר שהמשדר והמקבל מהחליפים תפקידים בסיום שלב א'.- בדוק את שתי הטבלאות שהתקבלו במקבל ובמשדר. 4 רשום בצורה מסודרת, כולל תיאורים ותרשימי זרימה. את תוכניות השדור והקליטה. 12 9 תקשורת מקבילית באמצעות פסיקה מטרת הניסוי היא כלבצע תקשורת מקבילית ביו שני הצוותים בהתאם לנוהל תקשורת 2. ה-טחשס המקבל קשור גם בעזרת קו פסיקה לפורט המבוא שלו. טחם זה רץ על תוכנית ראשית. עם קבכלת בקשת פסיקה אוסף את הנתוו אכליו וממשיר בתוכנית הראשית. 1 וודא שקו זא: שבמערכת גורם לבקשת פסיקה במערכת המיקרו-מחשב שברשותר. כו וודא שיש באפשרותר כלכתוב תוכנית פסיקה, אליה יפנה המחשב כאשר תוריד את קו זא: כל-א20. 2 בנה אח המעגל המתואר בציור 7-5. הבר את יציאח זא1 של 2-א1 דחסק עשבמקבכל לקו זאז1 שבמערכת. במידה ובמערכת שברשותר קו זא1 מגיב כ-הס1ה, הבר קו זה דרר מהפר. 35 חבר את 2-דשם דחסק של המקבכל לנוריות. 4 רשום תוכנית ראשית למקבכס בהתאם כלנוהל תקשורת 2. תוכנית זו תבצע בסעיף 4+ שכב הוצאת מספרים בינאריים גדלים בלולאה אינסופית כנוריות. ביו הפניות לפורט המוצא תבצע השהיה. 5 רשום תוכנית פסיקה למקבל כמתואר בנוהל תקשורת 2. 66 דשום תוכנית שדור למשדר. 7 הרע את תוכנית מקבל. הנוריות צריכות להראות ספירה בינארית אינסופית (לאחר == ממשיכה ב-00+. 8 הרץ את תוכנית המשדר. הרצת תוכנית המשדר עד לסיומה לא תראה כל השפעה על הספירה הבינארית. ל) לאחר סיום תוכנית המשדר, עצור את המקבל ובדוק אם הנתונים התקבלו לטבלה. 0 תקשורח טורית אסינכרונית מטרת הניסוי לבצע תקשורת טורית אסנכרונית ביו שתי ערכות נסויים בעזרת פורטים מקביליים. המערכת המקבלת מודיעה ע5 "נכונותה" בעזרת קו מיוחד לשם כר. את הנתונים המתקבלים מוציאה המערכת המקבלת כלנוריות- 53 1 בנה את המעגל הבא מקבל משדר 0 0 0 0 0 0 0 0 ציור 7-7 ג מעגל לתקשורת טורית באמצעות פורטים מקביליים. 2 דשום במערכת המשדרת תוכנית המבצעת את תרשים זרימה בי. תוכנית זו נעזרת בתוכנית המשנה המתוארת בתרשים זרימה א*. קבע את ההשהיה שבתרשים זרימה א' ל-1 שני לפהות. 3 רשום במערכת המקבלת תוכנית המבצעת את תרשים זרימה ד'. תוכנית זו נעזרת בתוכנית המשנה המתוארת בחרשים זרימה ג'. קבע את ההשהיה בתוכנית זו לאותה השהיה של תוכנית השדור. הוסח לתרשים זרימה ג' הוצאה כלנוריות הפסלט של תוכו 8 לפני העברה לאוגר 5. בצודרה זו תוכל לראות בצורה איטית את ההעברה של הנתונים. 4 קבע טבלת נתונים להעברה במשדר. נתוו אחרוו יהיה 02. 5) הרע את תוכנית המשדר. 5) הרע את תוכנית המקבל ובדוק זרימת הנתונים בצורה טורית אל המקבל. 7 בסיום ההעברה, בדוק את בלוק הנתונים במקבל. 4 פרק 8 - מדידת זמו ושעוו אמיתי 1 נועאי הפרק א. הכרת מדידה של זמו ביו שני מאורעות בתוכנה. ב. הכרת מדידה של זמו ביו שני מאורעות באמצעות פטיקה. ג. הכרת שעוו זמו אמיתי ואופו בניתו. רקע עיוני 2 מדידת זמו ביו שני מאורעום בתוכנה אחת השיטות לביצוע מדידת זמו היא על ידי הרצח ה - שחש בלוכלאות אינסופיוםת. מדידה זאת נעשית בתוכנה בלבד. ‏ לוכלאה אחת היא לולאה בעכלת אורר זמו קבוע, שבסיומה מועכלה מונה ב-1. נכנה לולאה זו בשם =אזד והיא נראית כר (5 משמש כמונה). חרשים זרימה א* טעו א*1 (/,4) בערר התחכלתי כדי כראות את המונה ניתו להשתמש בתוכנית הבאה חרשים זרימה ב* נראה מדידת זמו ביו שני מאורעות בעזרת תוכנית =הזנד זו. נמדוד זמו מחזור של מתנד גכ ריבועי. מחברים את יציאת המתנד כלכניס מבוא. נניח לקו 0כע. שד התוכנית תיראה לפי תרשים זרימה גי. חתרשים זרימה ג* התחלה קרא כ-שאנד קכוט ממתנד כ6-5 בדיקת מצב "1" כלוגי בדיקת מצב "0" כוגי כא העבר 8 כלנוריות בתוכנית זו, לאהר כל לוכלאה פנימית, דוגם ה-שקש את יציאת המתנד. ברגע שהוא מזהה עליה של האות, לאחר שהיה ב-אס5, הוא מעביר את תוכו המונה כיציאה, מאפס אותו ומתהחיכל במדידת זמו מחדש. התנאי בתוכנית שהתוצאה ב-5 קטנה מ-205. בשיטה זו, עסוק ה-שקס בחישוב הזמו. שנוי תוכנית העיבוד גורמת כשנוי במדידת הזמו, ויש כשנות את אורר לולאת =א1ד בהתאם. אי אפשר גם להפנות את ה-0ק6 לביצוע תוכניות שונות. 6 5 מדידת זמו באמצעות פסיקה כדי כהתגבר על הבעיה שתוארה בסעיף הקודם, משתמשים בשיטה הבאה. מוסיפים למערכת מתנד היצוני. מתנד זה נותו דופק כל פרק זמו ידוע מראש. ‏ את יציאתו מחברים למעגל גוזר, על מנת לקבכל פולסים צרים יותר המסמנים אח תופעת המעבר בלבד. ‏ אח יציאת הגוזר, דרר קוטם שיאים שליליים מחברים לקו הפסיקה שכ ה-טשפס. כמתואר בציור (גהדיודה קוטמת את השיאים השליליים). מתנד קבוע ציור 1 - 10: מעגל שעוו (א00 ₪). מעגכל המתנד מוריד את הצורר בביצוע הלולאה הפנימית. תוכנית הפסיקה מבצעת את המניה ועבוד התוצאה (גכמו במקרה של מניה מעבר לתא בודד). בצורת עבודה זו משוהחרר ה-שקש לביצוע תוכנית ראשית כמו דגימת המאודעות או כל דבר אחר. התוכנית כמדידת זמו המחזור של המתנד המשתנה מהסעיף הקודם תיראה כמו בתרשים זרימה ג) רק ללא הפניה לחוכנית משנה שא1ז. ניתו להוסיח בדיקות נוספות ובכל זאת מדידת הזמו תהיה מדויקת. למשכל, לשם חהחישוב התדירות, יש להחשב ד/1 = ת. ככלומר, להוסיף תוכנית הילוק מתאימה. בשיטה זו איו בעיה להוסיף זאת. 4 עעוו זמו אמיתי שעוו זמו אמיתי הוא למעשה המערכת שתוארה בסעיף הקודם. תוכנית הפסיקה מבצעת, בדרר כלל, מניה ביותר מתא אהד. שעוו העובד עכ בסיס השעוו הרגיל, צריר להתחשב גם בהכלוקה שכ ששים שניום בדקה, ששים דקות בשעה ועערים וארבע שעות ביממה. כמערכת כזו מקציבים מספר תאים כאחסוו הערכים השונים. תוכנית הפסיקה, דואגת להוסיף כל פסיקה לתאים את הערר הדרוש. תוכנית כזו מראה את הצורר בפסיקה חיצונית. הזמו הדרוש להישוב שונה מחישוב לחישוב. זמו החישוב, כאשר יש נשא מספרה לספרה, ארור יותר מכאשר התוכנית מעכה רק את הספרה הפחות משמעותית. 7 5 עאלות הכנה 1 המר את תרשימי הזרימה אי בי ג' לתוכניות מחשב בהתאם לסוג המיקרופרוטסור שברשותר, כאשר פורט מוצא ופורט מבוא נמצאים בכתובת .4 2 כתוב תוכנית פסיקה לסעיף 10.35, המונה ומאחסנת מספרים בני 16 סיביות. 5 כתוב תוכנית פסיקה לסעיף 10.5, המונה עד לל בצופו 8.6.2 בשני חאי זכרוו. מהכלר הניסוי 6 מדידת זמו מחזור של מתנד מעתנה בתוכנה מטרת הניסוי היא לדגום יציאה של מתנד, וכמדוד את זמו המחזור שלו. ה-טתס רץ עכ תוכנית שגם דוגמת וגם מבצעת לוכלאות השהיה למדידת הזמו. 1 חבר אח יציאת המתנד המשתנה לכניסת 20 של 1-א1 זהסק. 2 חבר אףח יציאות 1-דשם דאםש ל"לדים" של הערכה. 3 רשום תוכנית בהתאם לתרשים זדימה ג'. 64 הרץ את התוכנית. >> חבר משקףח תנודות כליציאת המתנד. 6) שנה את ההשהיה בתוכנים =אתד כר שתקבל קריאה מתאימה לזמו המחזור. 7 שנה בעזרח הפונציומטר את תדירות המתנד. בדוק אם הקריאה החדשה מתאימה כמדידה במשקח.- 7 מדידת זמו באמצעות פסיקה מטרת הניסוי היא כדגום יציאה של מתנד וכלמדוד את זמו המחזור שלו. בניסוי זה עסוק ה-₪"₪ בדגימת מוצא המתנד והוצאת התוצאה לפכסט בלבר. מדידת הזמו נעשית בעזרת פסיקות המתקבלות ממתנד קבוע. 1 חבד את יציאת המתנד הקבוע למעגכ גזירה וקטימה כמתואר בציור 1-. <) חבר את יציאח המעגל דרר מהפר לקו זא1 בערכה (יאם מערכת המיקרו- -מחשב שלר קו זא מופעל ב-₪184 ותר על המהפר+. 3 רשום תוכנית פסיקה המבצעת העלאת 8 ב-1 והזרה. 64 רשום הוכנית ראשית בהתאם לתרשים זרימה ג', ככא קריאה לתוכנית =אזד. 8 5) הרע את התוכנית הראשית. 66 חזור על סעיפים %5 עד 67 שבניסוי הקודם. 8 עעוו זמו אמיתי מטרת הניסוי היא ליצור מערכת מניית זמו המתבצעת בעזרת תוכנית פסיקה הסופרת דפקים בתדירות 13?7, המגיעים ממתנד קבוע. תוכנית הפסיקה סופרת ואוגרת שניות, עשרות שניות, דקות ועשרות דקות. 1 חבר את יציאת המתנד הקבוע למעגל גזירה וקטימה כמתואר בציור 1. : 2) חבר את יציאת המעגל דרר מהפר לקו זאז בערכה (או ללא מהפר במקרה שקו זא1 מופעל ב-4פזה). 5 רשום תוכנית פסיקה הסופרת ואוגרת בארבעה תאים שניום, עשרות שניות. דקות ועשרות דקות. 64 חבר את יציאות 1-דשס דהסם ן- 2-דשם זחסש לתצוגת ה- .6₪םפ-7, כמו בניסוי המתואר בפרק 4. 5 רשום תוכנית ראשית הממירה את תוכו ארבעת התאים לצופו .7-550 ומציגה אותם בתצוגה בצורה דינמית, בלולאה אינסופית. התוכנית מתחילה באיפוס התאים או בקביעת ערר התהלתי כלשהו להם. 66 הרץ אח התחוכנית הראשית. בתצוגה עכליר לקבל שעוו. פם