95 FOR WINDOWS 97 EXCEL

[תרגום לעברית – ענת קדם בן-צבי] | 445 : איורים ; 24 ס"מ. – ISBN 965-361-131-3

OCR (הסבר)
25302 13/3'2.שיא למתחילים 7 |66א<: חוברת תרגול ספרים נוספים ו הוד-עמי זסז ו הוצאת הוד-עמי 0 הוצאת הודעמי "זא יחו דוו לספרי מחשבים 8 8/ו00חו סוה כתב: זהר עמיהוד ₪ עריכה: ענבל אילני עיצוב עטיפה: סטודיו מצגר שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותים המוזכריס בספר הינס שמות מסחריים רשומיס של החברות שלהס. הוצאת הוצאת הוד-עמי עשתה כמיטב יכולתה למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים בספר וה ולצייו את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחרייס רשומיס %/80608765(‏ 601506760) המוזכרים בספר צוינו בהתאמה. 7 |66אם ו- 98/ 95 5עוסשחו/ הינס מוצרים רשומים של חברת +0501%ו6ו1/ הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("5ו פבּ"). הוצאת הוד-עמי אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהדיסקט/תקליטור שעשוי להיות מצורף לו. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. (6 כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 דואר אלקטרוני : |ו.60.ווְחה3ּ-00 06זחו אתר באינטרנט : |ו.ס6.!וח ב3ּ-00ח.שעשש אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 1999 הקדמה אנו מגישיס לכס בואת חוברת תרגול לספר 22902 9'92ישיא. למתחילים 97 |66א= בהוצאת הוד-עמי. מה מכילה החוברת? החוברת מכילה תרגיליס המסודריס לפי פרקי הלימוד שבספך 299992 992 למתחילים 97 !66א₪. מה מטרת החוברת? מטרת חוברת התרגול היא : + לתרגל את החומר הנלמד * לאתר נושאיס הדורשיס תרגול נוסף ו/או חזרה + להטמיע את החומר הנלמד מעבר לכך, מטרת התרגול היא י'להכריחיי אותך לחזור ולעיין בחוברת. ההמלצה היא לתרגל כאשר הספר 229092 992 למתחילים 97 ]66א5 פתוח לפניך. אהו לא תרגול עס חומר סגור, להיפך. חפש את התשובות בספר - הן נמצאות שס. אילו סוגי תרגילים? בכל פרק תמצא ארבעה סוגי תרגילים: נכון/ לא נכון יש לענות נכון אס המשפט נכון, או לענות לא נכון אס המשפט אינו נכון. יש רק תשובה אחת נכונה: נכון או לא נכון. דוגמה: נכון | לא נכון כ 0 בשבוע יש 7 ימים. בשבוע אחד אכן יש רק 7 ימים, ולכן המשפט נכון. עליך לסמן א בעמודה נכון, כך: נכון | לאנכון א 0 = שבע> לימים. חוברת תרגול 3 סמן את התשובה הנכונה ביותר זהו מבחן בסגנון אמריקאי. עליך לקרוא משפט ולהשלימו על ידי אחת או יותר מהאפשרויות המוצגות בפניך. אס תמצא שיש יותר מאפשרות אחת להשלמת המשפט, יחיה עליך לסמן רק סעיף אחד. לדוגמה: 1. כאשר אתה מקליד מילה שאין לה מקוס להיכנס ברוחב התא : א. 56 מודיעה שאין מקוס בתא. ב המילה עוברת אוטומטית לתא הבא משמאל. ג. = המילה עוברת אוטומטית לתחילת השורה הבאה. ד המילה גולשת לתא הבא, אך למעשה שייכת לתא המקורי. ה. התא מתרתב באופן אוטומטי, כך שנובצר מקוס לכל הנתוניס שהוקלדו בו. בדוגמה וו התשובה הנכונה היא ד, ולכן עליך לסמן עיגול סביב לאות ד, כך: 1. כאשר אתה מקליד מילה שאין לה מקוס להיכנס ברוחב התא : א. |66א5 מודיעה שאין מקוס בתא. ב המילה עוברת אוטומטית לתא הבא משמאל. ג. = המילה עוברת אוטומטית לתחילת השורה הבאה. (ד) המילה גולשת לתא הבא או מוסתרת אס קיימיס נתוניס נוספים, אך למעשה שייכת לתא המקורי. ה. התא מתרתב באופן אוטומטי, כך שנובצר מקוס לכל הנתוניס שהוקלדו בו. דוגמה נוספת : 1. פס הגלילה האנכי: א. מופיע רק בצד שמאל. ב. | מופיע רק בצד ימין. ג. = מופיע בימין או בשמאל, לפי בחירה. ד. | מופיע או לא מופיע, לפי בחירה. ה.- א+ד בדוגמה וו התשובות הנכונות הן א וגס ד, ולכן סמן את סעיף ה כתשובה הנכונה, כך: 1. פס הגלילה האנכי: א. מופיע רק בצד שמאל. ב. | מופיע רק בצד ימין. ג. = מופיע בימין או בשמאל, לפי בחירה. מופיע או לא מופיע, לפי בחירה. ה.- א+ד 4 | 22902 2/9/92 למתחילים 97 |66א= השלם את החסר בשאלות אלו עליך להשלים את המשפט על ידי מילה אחת או שתייס. המשפטיס ברובס לקוחיס כמות שהס מהספר 22992 99/9 למתחילים 97 |66אם, או שניסוחס קרוב מאוד למקור. לדוגמה: מוחק את תכולת התא המסומן. התשובה הנכונה : 616%6. רשוס אותה במקוס המיועד לכך, כך: מקש | 6 | 4 מוחק את תכולת התא המסומן. משימות משימות התרגול יתנו בידך כליס להתמודד עס משימות מהעולס האמיתי (0!זס\ |₪68). בדרך כלל תתבקש להקליד טבלת נתוניס קצרה ואחר כך לעבד אותה לפי הנושאיס שנלמדו בפרק הרלוונטי: עיצוב, חישוביסם, תרשימיס וכדומה. ולסיום? הספר 229092 9/9/9/י. למתחילים 97 |66א5 שימש אותך בקורס מתחילים. להוצאת הוד-עמי יש ספריס נוספיס בנושא 97 |66אם : 7 |66אם תכל'ס - לימוד בשיטת צבעד-אחר-צעד, כולל תרגול. 7 |66אם ישר ולעניין - מדריך ויוואלי. 7 |06אם הסדרה הידידותית - לימוד בשיטת צעד-אחר-צעד למתחיליס + ועד לבינוני +. בנוסף תמצא בהוצאת הוד-עמי ספריס רביס במגוון נושאיס: מערכות הפעלה א9 פאוס6חו/), אינטרנט, תקשורת, טכנאי 6ק, שפות תכנות, 0 06)66, ועוד. פרטיס נוספיס בסופה של חוברת התרגול. בקרו אותנו בא:נטרנט. !11166.1 = 00 1 . א)/צש בברכת תרגול נעים, מהנה וגס ישים! + 50סזסוות זהר עמיהוד ₪ חוברת תרגול 5 פרק 1 - יסודות השימוש בגליונות אלקטרוניים נכון או לא נכון סמן נכון או לא נכון לכל אחד מהמשפטיס הבאיסם. נכון 6 600 לא נכון 600 .10 .1 2 2 .4 9 .6 גיליון אלקטרוני, גיליון ו-גיליון עבודה הס מונחיס בעלי אותו מובן. |5%6 מכנה באופן אוטומטי חוברת עבודה בשס +₪00% (הסימן % בא במקוס מספר). גיליוו הוא מבנה תלת-מימדי של שורות ועמודות המסודרות בשכבות. פעולת הסיכוס האוטומטי *מנחשת'י את תחוס התאיס אותו אנו רוציס לסכוס. בעת הקלדת ערך בתא לא ניתן לתקן טעות הקלדה. בעזרת סרגל עיצוב ניתן לשנות את האופן בו מוצגיס מספריס. תא (וו66) הוא מקוס מפגש של עמודה ושורה. תוצאת החישוב האוטומטי מופיעה בשורת המצב. אס מקלידים 65 בתא, 5666 חושבת שמתחילים להקליד טקסט. אם מקלידים = , וא יודעת שזוהי נוסחה. כדי להקליד את המספר 1000 כטקסט, יש להקליד רווח לפניו. כתובת תא מורכבת מעמודה ושורה. שמות העמודות הם: א, ב, ג, ד וכוי ואילו מספרי השורות הס: 1, ז1, 111, 1 וכו'. בתחתית תפריט קוב מוצגות חוברות העבודה שבהן היה שימוש לאחרונה. לחיצה על לחצן 6וחס1] מעבירה את הסמן לתא ₪1. ניתן לסמן יותר מתחוס אחד של תאיס בו-זמנית. בכל חוברת עבודה יש גיליוו עבודה אחד לפחות. כ30ככ 2/3/92 למתחילים 97 |66א= לשאלות הבאות יש להתאים את התשובה הנכונה ביותר. 1. בחוברת עבודה חדשה, שמות הגליונות הס: א. | גיליון1, גיליון2, גיליוןל.... ב. | גיליון01, גיליון02, גיליון0.... ג. | 20061, 2א00ם, 80063 0 ד | 06|1, 2ו661, 6613 42 2 מספר התוויס המקסימלי בשם גיליון הוא : א 8 3 כ ג. - 255 ד 7 3 | איזו כתובת היא כתובת חוקית של תא ב- |6סאם! א. ₪36 ב 36-₪ ג. - 36/₪ ד. | 54:36 4 כדי להעביר את הסמן לתחילת הגיליון לתא 841 יש להקיש: א. | 000ק+6 ב. | 5-+אוח5+)] ג. = 6וחס+|60 ד =+6₪ 5. | לתא ב- 6%א5 קוראיס תא פעיל אס : א. הוא נמצא בפינה העליונה-הימנית שבחלון הגיליון. ב. | הוא נבחר ומסומן במסגרת כהה. ג. = שמו מופיע בתיבת השס שבשורת הנוסחאות. 2-2. חוברת תרגול 7 .10 8 בגיליון עבודה אפשר לנוע בעזרת המקשיס הבאיס במקלדת : א. ב. . | ה: מקשי החיצים, קעףם, הסנק ו, ש6וחסהז, 0ח= 5 א+ב+ג א+ב התאיס שבין תא 82 לתא 55 נקראיס תחום, וכותביס ואת כך: א. ,3 . |ה' 5 5 2 ב+ג אס בתא 610 רשומה הנוסחה 65-69= . כאשר נעתיק את תא 610 לתא 515 נראה בתא 15= : א. ₪ . 1 = 9 = 4 =) 74 הודעת שגיאה בחירת כל התאים בגיליון נעשית בעזרת : א. ב. 1 תפריט עריכה, בחר הכל. * + 61 בלחיצת עכבר על לחצן בחר הכל הנמצא בצד הימני-העליון, בנקודת החיבור שבין הטוריס והעמודות. א+ג ניתן לבחור מספר תחומיס המרוחקים וה מזה בעזרת מקש: א. ב 2 1 וח 6 6 9 302 2/3/92 למתחילים 97 |66א= 1 .2 2 .4 ;5 גיליון ב- 5% מורכב מ: א. ב. ג | שורות אנכיות ועמודות אופקיות. עמודות אנכיות ושורות אופקיות. עמודות המסומנות בספרות ושורות המסומנות באותיות לועזיות. א+ג הרחבה אוטומטית של עמודה ניתן לעשות : א. ב: . 1 על ידי לחיצה כפולה על הגבול השמאלי של כותרת העמודה. על ידי לחיצה אחת על הגבול חימני של כותרת העמודה. בעמודה שבה נעשה חישוב אוטומטי. בעמודה שבה נעשה סיכוס אוטומטי. בסיוס הקלדת נתון (טקסט, מספר, נוסחה) בתא יש ללחוצ על: א. 1 ג. | "סח או על אחד ממקשי החיצים. ]ףח בלבד. לחצן הזנה שבשורת הנוסחאות. א+ג בתא 610 רשומה הנוסחה 065-09= ובתא 612 רשומה הנוסחה 67-611= . מה נכוןי א. ב. . ה תא 69 מתייחס ל-610 כמו ש-611 מתייחס ל-012. תא 65 מתייחס ל-612 כמו ש-09 מתייחס ל-011. תא 65 מתייחס ל-610 כמו ש- 67 מתייחס ל-612. א+ג בתא 62 רשוס יירבעון 1י. אס זהו התא הפעיל, ובעזרת העכבר תגרור את ידית המילוי עד לתא 2=, הערך בתא 2 יהיה: א. ₪ רבעון 1 רבעון 4 זסזזו= 1 רבעון 2 חוברת תרגול 9 .6 .7 .8 ל. .0 10 בסיוס הקלדת המספר 200,567,498 והקשת זסזחם, רואיס בתא %%4%44%% ולא את המספר כי: א. ווהי שגיאה. המספר הגדול ביותר שאפשר להכניס לתא הוא 65,660. ב. | רוחב התא צר מדי מכדי להציג את המספר. ג. | זוהי שגיאה. אסור להקיש פסיקיס בין הספרות במספר. ד ווהי שגיאה. חסר סימן + או -. איוו אפשרות אינה קיימת בחישוב האוטומטי: א. סכוס. ב. | מקסימוס. ג. | ממוצע. ד. | סטיית תקו. כדי לחסר את הערך הנמצא בתא 09 מהערך הנמצא בתא 65 יש לכתוב את הנוסחה הבאה: א. | 065-09= ב. | 69-65= ג. = (60)9-5= ד 65-69 שס של חוברת עבודה ב- |66אם יכול: א. להכיל עד 128 תויס ללא רווחיס. ב להיכתב באנגלית בלבד ובאותיות גדולות. ג. | להכיל עד 255 תויס כולל רווחיס. ד להכיל עד 255 תויס לא כולל רווחיס. כתיבת נוסחה מתחילה בלחיצה על לחצן ערוך נוסחה ומסתיימת: א. בלחיצה על לחצן הזנה. ב בהקשה על ז%6חם. ג. | בהקשה על אחד ממקשי החיציס. ד. ‏ א+ב כ0כככִ 2/13/92 למתחילים 97 |66א= השלם את המשפט במשפטיס הבאיס, השלס את המילה החסרה (במקומות המיועדים). 1 לעולם, חישוביסם מתמטייס או כל נוסחה שהיא, צריכיס להתחיל בתו 2 בסיוס הקלדת ערך בתא, יש להקיש ופזחם או ללחוצ על לחצן יאשר בשורת הנוסחאות. 3 מעבר בין עברית לאנגלית מתבצע על ידי הקשת + 4 כאשר סמן העכבר מוצב על ידית המילוי הוא הופך לסימן ‏ שתור. 5 | אס בתא 09 רשומה הנוסחה (5)66:68= . כאשר נעתיק את תא 09 לתא 9 תתקבל הנוסחה 6. כתובת = נקראת כך כי היא מתייחסת לכתובת התא בו רשומה הנוסחה, והיחס הוה ישמר כאשר הנוסחה תועבר או תועתק למקוס אחר בגיליוו. משימות המשימות הבאות יתרגלו אותך במה שלמדת בפרק זה. משימה 1 - בניית מודל פשוט לפניך דוח מכירות (בשקליסם): | שלח | |מסה | ממה | | 15 156 9 12 13 1 214 227 2 3 16 24 צודמטרדה |86 | | :20 | 2ב ל א שמויי 29 13 12 2205 1 הקלד את נתוני הטבלה (התחל את הטבלה מתא 84 כדי שישאר מקוס לכותרות). 2 שמור את חוברת העבודה בשס מכירות לפי מחלקה. 3 סכם את המכירות לכל עובד בעזרת סיכוס אוטומטי בשורה מתחת לטבלה. 4 תן כותרת מתאימה לשורת הסיכוס. חוברת תרגול 11 ,5 .6 .7 .8 .9 .0 1 12 סכס את המכירות לכל מחלקה בעזרת סיכוס אוטומטי בעמודה שמשמאל לטבלה. תן כותרת מתאימה לעמודת הסיכוס. שמור את חוברת העבודה. התאס את רוחב העמודות לטקסט. עצב את מספרי הטבלה בתבנית (פורמט) פסיק מפריד אלפים וללא ספרות לאחר הנקודה העשרונית. אס צריך, התאס מחדש את רותב העמודות. עצב את שמות המחלקות באותיות מודגשות. עצב את שמות אנשי המכירות באותיות נטויות. שמור את חוברת העבודה. בתא 41 רשוס מכיוות דני ושולה ובתא 81 רשוס נוסחה שתסכס את סה"כ המכירות של דני עס סה'יכ המכירות של שולה. בתא 82 רשוס מכירות מירי ועמרי ובתא 82 רשוס נוסחה שתסכס את סה"כ המכירות של מירי עס סהייכ המכירות של עמרי. איזה צוות מכר יותר! הגיע עדכון מהנהלת החשבונות שדני מכר חומרי ניקוי בשווי 1500 שקל, ולא כפי שדווח קודם, ושולה מכרה דברי חשמל בשווי 1400 שקל וחומרי ניקוי ב- 3300 שקל. איזה צוות מכר יותר! ממוצע המכירות למחלקת הציוד המשרדי (בצע ללא כתיבת נוסחה): ממוצע המכירות לעובד (בצע ללא כתיבת נוסחה): שמור את חוברת העבודה. ככ 2/13/32 למתחילים 97 |66א= משימה 2 - חישובים פשוטים בתחנת מדידה של המכון המטאורולוגי נרשמו הטמפרטורות הממוצעות במשך חודשי השנה במשך שלוש שניס: 199 1-08 17 20.2 1 הקלד את נתוני הטבלה (הקלד שנה/חודש בתא 1ג). 2 שמור את חוברת העבודה בשס מדידת טמפרטורה. 3 בעורת סיכוםס אוטומטי חשב את הממוצעיס הבאיס בדרך הבאה: 3( ,60ת ,ח3נ)וחט5= רמז - וה אמנס נראה הרבה עבודה, אבל אס תשכיל לכתוב במקוס הנכון את הנוסחאות הנכונות - תוכל להעתיק אותן ולעשות חייס קליס. 4. בשורה 14 חשב את ממוצע הטמפרטורה לרבעון הראשון של השנה (חודשיס ינואר, פברואר ומרצ). 5 בשורה 15 חשב את ממוצע הטמפרטורה לרבעון השני. 6 בשורה 16 חשב את ממוצע הטמפרטורה לרבעון השלישי. 77 בשורה 17 חשב את ממוצע הטמפרטורה לרבעון הרביעי. חוברת תרגול 13 8 איזו שנה היתה הכי ייקרה'יז ו 9 שמור את חוברת העבודה. 0. עצב את המספריס בטבלה עס סיפרה אחת בלבד לאחר הנקודה העשרונית. 1. בעמודה 5 חשב את ההפרש בין הטמפרטורות של שנת 1999 ושנת 1997. 2. בכמה רבעוניס ההפרש בין ממוצע הטמפרטורות בשנת 1999 לעומת שנת 1997 היה אפס! 14 22302 2/9/92 למתחילים 97 |66א= פרק 2 - נוסחאות נכון או לא נכון סמן נכון או לא נכון לכל אחד מהמשפטיס הבאיסם. נכון ס ס לא נכון 0 1. נוסחה תמיד מתחילה בסימן שווה (=). 0 2 התוצאה של הנוסחה 8+2*5= היא 18. ס ‏ 3. אם החסרת סוגר אחד בנוסחה או הוספת אחד מיותר בטעות, |66א= תתקן שגיאה זו באופן אוטומטי. 0 4 כדי לעדכן תא המכיל נוסחה יש לסמן את התא ולהקיש 2: או לבצע לחיצה כפולה על התא. 0 5 כתובת יחסית היא כתובת שאס תשנה את מיקוס הנוסחה (על ידי העתקה, למשל), היא תישאר תמיד אותה כתובת. 0 6 כדי להפוך כתובת יחסית לכתובת מוחלטת, יש להצביע על כתובת התא בשורת הנוסחאות ואחר כך להקיש על מקש 8=. 0 77 בסיוס כתיבת הנוסחה יש להקיש זססחם או לבחור בלחצן ההזנה שבשורת הנוסחאות. לשאלות הבאות יש להתאים את התשובה הנכונה ביותר. 1 איזו נוסחה מהנוסחאות הבאות היא נוסחה של |6סאםז א. 1 /צ ה 0-4 (2*15%)-100 /(5%6 %+4-)= 1.17*2)+₪6(*3.59ם+1+83)= מכירות ישראל*1.15 2 איוו נוסחה מהנוסחאות הבאות היא נוסחה של |6סאםז א. ב 5פ+83+04 (03+84+05) = 5 9053+50%4+99%5 חוברת תרגול 15 16 איזה מהסימניס הבאים אינו אופרטור בנוסחה? א ב | 00) ג. - 06 * 3 אס רושמיס בנוסחה את הכתובת 6:5, |66אם - א. מתייחסת לכל התאיס המצוייס בעמודה =. ב. מתייחסת רק לתא 51. ג. = מודיעה על שגיאה. ד. | מתעלמת. כאשר מעתיקיס את תא 05 בו רשומה הנוסחה (4*)52+63"= לתא 8" מתקבלת בתא 8" הנוסחה: א (47*)65+56= ב. | (4*665+56== ג (47*)65+63= ד. | (₪6+4*)2== כאשר מעתיקיס את תא 5כ בו רשומה הנוסחה (4*)52+63-= לתא מתקבלת בתא הנוסחה (11*)69+410כ = 612 .א‎ ד 012 כאשר מעתיקים את תא 87 בו רשומה הנוסחה 53-85*%0%2= לתא מתקבלת בתא הנוסחה 9*%0%2כ-57פ= א. ‏ ₪10 3. .69 ג 011 ד 012 כ0כככִ 2/13/92 למתחילים 97 |66א= .8 כאשר התא הפעיל מכיל נוסחה: א. בשורת הנוסחאות מופיעה הנוסחה ובגיליון מופיעה תוצאת החישוב של הנוסחה. ב. בשורת הנוסחאות מופיע סימן שווה (=) ובתא בגיליון מופיעה הנוסחה. ג. | מוצג סרגל ביקורת ויופיעו חיציס שיקשרו בין הנוסחה לבין התאיס המשתתפים בחישובה. ד בשורת הנוסחאות יוצג מצבה של הנוסחה: 6טזד אס הנוסחה חושבה או 6 אס עדיין לא בוצע חישוב. השלם את המשפט במשפטיס הבאיס השלס את המילה החסרה (במקומות המיועדים). כתיבת נוסחה מתחילה בהפעלה של לחצן עווך את הסימן = בתחילת הנוסחה. שמוסיף אוטומטית כתובת יחסית בנוסחה תשתנה בצורה למיקוס תזוזת הנוסחה. אס בתא 6" רשומה הנוסחה 56<50= ואכן הערך בתא 56 גדול מ-50 אז בתא 6: עדכון תוכן התא נעשה על ידי לחיצה אחת בעכבר על התא ובהקשת מקש הכתובת של תא 62 שנרשמת כך בשורת הנוסחאות: %6%2 נקראת כתובת אס בתא 8 כתובה הנוסחה 4*%0%2= ובתא 02 נמצא הערך 10, כאשר נעתיק את הנוסחה מתא 08 לתא 6304 התוצאה תהיה שס אס בתא 87 כתובה הנוסחה 83-85*%0%2= ובתא 82 נמצא הערך 2, בתא 83 הערך 3, בתא 84 הערך 5, בתא 85 הערך 4, ובתא 02 הערך 8. כאשר נעתיק את הנוסחה מתא 87 לתא 86 התוצאה בתא 86 תהיה חוברת תרגול 17 משימות המשימות הבאות יתרגלו אותך במה שלמדת בפרק זה. משימה 1 - כותבים נוסחה נתונה טבלת ההוצאות הבאה של הפקולטה למדעי החיים : .1 .2 18 אחוקה || 0 0 ספרים-כללו | 456 - עתומסוממונים | |8% ו חומריס - מעבדה 125 100 הקלד את נתוני הטבלה (הקלד את המילה אחזקה בתא 85). שמור את חוברת העבודה בשס הוצאות מינהלה. סכס את סהייכ ההוצאה בכל סמסטר בשורה שמתחת לטבלה. תן כותרת מתאימה לשורת הסיכוס. סכס את ההוצאות בשני הסמסטריס בעמודה שמשמאל לטבלה. תן כותרת מתאימה לעמודת הסיכוס. שמור את חוברת העבודה. עצב את המספריס בטבלה כמו גס את הטקסט כרצונך. בעמודה שמשמאל לטבלה (עמודה ת) חשב את הגידול/קיטון בהוצאות שבין סמסטר א' לסמסטר בי לפי הנוסחה: הוצאות סמסטר ב' פחות הוצאות סמסטר א' והתוצאה פחות 1. עצב את התוצאות בטור = לאחוזיס עס סיפרה אחת לאחר הנקודה. בכמה סעיפים יש ירידה? כרגע סה'ייכ ההוצאה היא 7241. מה היה סהייכ ההוצאה אילו הגידול בסמסטר בי היה רק מחצית מהגידול בפועל (הראה את ההוצאה בכל מחלקה ולא רק את התוצאה הסופית)! כ0כככ 2/13/92 למתחילים 97 |66א= 3. שנה את סדר השורות כך שבסהייכ השנתי, הוצאה הגדולה ביותר תהיה בראש הטבלה והוצאה הקטנה ביותר תהיה בתחתית הטבלה. 4. שים לב אם עדיין נוסחאות הסיכוס נכונות. אס לא, תקן! 5. שמור את חוברת העבודה. משימה 2 - העתקה יחסית במאגזין 5החסו65וסזוק זס+ פחוסטקו 60 - 97 |6סאם התפרסס מאמר שעניין במיוחד את גיני. להלן קטע מגיליון 6א5 שצורף לאותו מאמר: ריבית תזרים 5 (9093:095מו= | טסו (03:05 בם)/יקןן= | 200 מב גיני העתיקה במדויק את הגיליון שלעיל. משיקוליס אסטרטגייס היא בחרה להעתיק את התחוס 42:85 לתחוס שקצהו הימני הוא 57. כשראתה ג'יני מה קרה בעקבות פעולתה, מיהרה והעתיקה את התחוס 57:10 לתחוס 6 03). מה יהיו ערכי התאיס הבאיס: חוברת תרגול 19 משימה 3 - כתובות מוחלטות לחברת 'יפלסט-בלוןיי יש ארבעה סניפים: חולון, בת-ים, חיפה וסביון ושלושה מוצריס : טפלון, פי.וי.סי., וניילון. להלן ההובצאה הקבועה השנתית של כל סניף: הוצאה שנתית קבועה חולון | | 17,000,000 0 10 0 הכמות השנתית הצפויה לחימכר מכל מוצר בכל סניף נתונה בטבלה הבאה: = |חלן | בת-ום | חיפה | סמו | נתוניס המחיריס הבאיס (ליחידת מוצר): |מתל | פל ןס 200 0 1 איזה סניף הוא הרווחי ביותר? 2 מוזילים את מחיר הניילון ב-1,000 ליחידת מוצר, איזה סניף עכשיו הוא הרווחי ביותרז 3 | צפוי גידול במכירות הטפלון בסניף חיפה בהיקף של 6000 יחידות. איזה סניף הוא הרוותחי ביותרז 20 29902 19'9'2./יא. למתחילים 97 |66א= פרק 3 - עיצוב נכון או לא נכון סמן נכון או לא נכון לכל אחד מהמשפטיס הבאיס. נכון | לא נכון 0 0 1 כאשר צריך להקליד טקסט או נוסחאות, שורת הנוסחאות היא המקוס הנוח ביותר לעשות זאת. כ 0 2 הקלדה ישירה בתא תבטל את תוכנו הקודס. 0 6 33 העתקה של תא ב- |5666 מתבצעת על ידי מיקוס הסמן על מסגרת התא, לחיצה על מקש 661 וגרירת התא למיקומו החדש. 0 0 4 לחצן בטל מבטל את הפעולה האחרונה בלבד. 0 0 5. | לגיליון העבודה ניתן להוסיף עמודות ושורות בלבד. כ ס 6. בזמן העברת תאים, |%א5 תוהיר אס התאיס שאליהס רוציס להעביר מלאים, ולא תזהיר בעת העתקה. 0 0 7 הפקודות נקה ו- מחיקה הן פקודות שונות. נקה מסלק את ערך התא או את עיצובו ומחיקה מבטלת את התא לחלוטין ומארגנת את התאיס סביבו. 0 6 8 ניתן להוסיף עמודה ריקה אחת בלבד בכל פעם. 0 0 9 בהוספת תא ריק חייבים לציין להיכן יוסטו התאיס האחריס. חוברת תרגול 21 לשאלות הבאות יש להתאים את התשובה הנכונה ביותר. 1 סימון תא והקשה על מקש 561 משמעותה: א. ב. ג. ו" הוצאת התא לחלוטין מחוצ לגיליון ודחיפת התאיס שמסביבו כדי למלא את הייחלליי שנוצר. מחיקת תוכן התא. מחיקת תוכן התא אך לא את עיצובו. ביטול הפעולה האחרונה שנעשתה על התא המסומן. 2 בחירה בתפריט עריכה, נקה, תוכן והה להקשה על מקש: א. ב. . 4 רווח (50866) 6 |6 6 3 לחיצה על לחצן בצע שוב שבסרגל הכליס הרגיל: א. ב. . ד. מבטלת את הפעולה האחרונה שבוצעה בגיליון. מבטלת את הפעולה הראשונה שבוצעה בגיליון. חוזרת על הפעולה הראשונה שבוצעה בגיליון. חוזרת על הפעולה האחרונה שבוצעה בגיליוו. 4 בעת העברה של תא אחד או תחוס תאיס בעזרת העכבר: א. ב. ג. ד גודל התאיס וצורתס יהיו זהיס לגודל ולצורה שלהס בתחוס המקורי. מסגרת אפורה מקווקוות נעה עס הסמן, בעת הגרירה. הערך בתחוס המקור נמחק. ב+ג 5 העברה או העתקה יכולות להיעשות על ידי גרירה ושחרור (קסזם 8 89זס) כמו על ידי העתקה/גזירה והדבקה. משתמשים בגרירה ושחרור כאשר: א. ב. 22 רוציס להעביר רק תא אחד. אין צורך בערך התא המועבר לצרכי הדבקה. המרחק בין תאי המקור לתאי היעד - קצר. אין מקלדת תואמת |06אם. כ0כככ 2/13/92 למתחילים 97 |66א= 6. כאשר תרצה להוסיף עמודה בגיליון עברי (מימין לשמאל), עליך לבחור ואחר כך לבחור בתפריט הוספה, עמודות. א. בעמודה אחת מימין לעמודה החסרה. ב בעמודה אחת משמאל לעמודה החסרה. ג. = בשתי העמודות שביניהן תתווסף העמודה החדשה. ד. בתפריט תצוגה, גיליון מעוצב. 7 בעת הוספה של תא לגיליוןו (עברי) תתבקש: א. להסיט תאיס שמאלה או למטה או שורה כולה או עמודה כולה. ב להסיט עמודה ימינה או למעלה. ג. | להסיט שורה שמאלה או למטה. ד. | לשמור את הגיליון לפני ביצוע הפעולה. 8 בעת מחיקה של תא בגיליון (עברי) תתבקש: א. להסיט תאים שמאלה או למטה, או שורה כולה, או עמודה כולה. ב. | להסיט עמודה ימינה או למעלה. ג. | להסיט תאים ימינה או למעלה, או שורה כולה, או עמודה כולה. ד. | לשמור את הגיליון לפני ביצוע הפעולה. השלם את המשפט במשפטים הבאים, השלס את המילה החסרה (במקומות המיועדים). 1. כדי לערוך תא יש לסמן אותו וללחוצ על מקש 2 לחיצה על לחצן בטל שבסרגל הכליסם הרגיל והה להקשה על מקש ----- 00₪06. 3 תיקוניס בשורת הנוסחאות מתבצעים על ידי המקשיס 666 ו- ב 4 ניתן לשנות את סדר השורות או העמודות בגיליון בעזרת העכבר ומקש 5. לחצן מבטל את הפעולה האחרונה שבוצעה בגיליון, ומשתזר את תכולת התא קודס לשינוי שבוצע. 6. הקשה על מקש מוחקת רק את תוכן התא. 77 בעת הוספת תאיס ריקיס יש לבחור בין הסט תאיס לשמאל או למטה ובעת מחיקת תאיס יש לבחור בין הסט תאים ימינה או חוברת תרגול 23 משימות במשימה הבאה תתרגל את מה שלמדת בפרק זה. משימה 1 זוג בעיר מתכוון לקנות דירה. לצורך כך הס ערכו סקר לצורך קבלת משכנתא. להלן הטבלה המסכמת תוצאות הסקר: עד5 שנום ג 69 .6 טפחות 8 לאחר עיון בסקר הס נוכחו לדעת כי את בנק משכן הס שכחו. להלן נתוני בנק משכן: עד5 שנום ג 6.706-7.5% | = 6.9%-7.50 | % 1. הכנס את נתוני בנק משכן בין בנק טפחות לבין בנק לאומי. 2 בנק לאומי הודיע על שינוי הריבית לתקופה שבין 6 ל-10 שניס ל- 6.7%. עדכן נתון זה על ידי: א. כתיבה ייעליי הערך הקייס. ב. | מחיקת ערך התא וכתיבת הערך החדש. ג. = על ידי עדכון התא בשורת הנוסחאות. 24 223092 2/9/92 למתחילים 97 |66א= פרק 4 - פונקציות נכון או לא נכון סמן נכון או לא נכון לכל אחד מהמשפטיס הבאיס. נכון 600 ₪ 0 ₪0 ₪ ש לא נכון 0 1. אם הפונקציה מכילה יותר מארגומנט אחד, יש להפריד ביניהס בפסיקים. . הפונקציה ()=1 מחזירה ערך 6טזד או 6פוּ=. 2 0 0 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . פונקציה טיפוסית מקבלת ערך אחד לפחות ומחזירה ערך אחד או יותר. . רק לפונקציה סכום אוטומטי יש לחצן בסרגל הכליס הרגיל. . בפונקציה ()=1 אפשר לרשוס רק תנאי אחד בלבד. . בהפעלת לחצן הדבק פונקציה מופעל אשף הפונקציות. . |6א5% מכירה רק פונקציות הרשומות באותיות גדולות. . ב- |66א5 יש למעלה מ-300 פונקציות. לשאלות הבאות יש להתאים את התשובה הנכונה ביותר. 1 איזו פונקציה לא רשומה כנדרש? א. מ . 1 (65:016)ו50= (1:11,02:010 60₪0%)8= (41:39)טַב3-(04:04)ו50= ("ס]", "65 ץ", 50 <6)]!ו= 2 איזו פונקציה רשומה נכוו? א. ב 0 6156 04=50 תפחך ((20= <0.)64א. (25= >1))64= ("ס", "65ץ", (20= <64). סאה (25= >1))64= ("סא", "65 ץ", (20= <25,64= > 64)ס )2 )זו = ("סא","65/י", (20= <25(8,)64= >64))= = חוברת תרגול 25 26 הפונקציה /קא נמצאת בקטגוריה: א. ב. . | סטטיסטיקה. לוגל. פיננסי. מידע. בתא כלשהו רשומה הנוסחה 56<50=. תוצאה אפשרית היא : א. ב. . 1 1 או 0 6טזדך או 3!56= 5 או סז | 7 אם פונקציה הינה ארגומנט עבור פונקציה אחרת באותה נוסחה, היא נקראת פונקציה: א. ב. . ד ארגומנטלית. אינטרדיסיפלינארית. לוגית. מקוננת (65%60א). כתובת בה השורה מוחלטת והעמודה יחסית היא : א. ה %%5 5 )5 בתא 86 יש ערך כלשהו. אס נרצה שתא 66 יציג 0 כאשר המספר בתא 866 גדול שווה ל-20, ויציג 1 כאשר המספר בתא 86 קטן מ-20, יהיה עלינו לכתוב את הנוסחה: א. ג /צ =26<=20 =1=)86<=204,,( =1=)86< =20,0,1( =1=)86>20,0,1( 02כ 2/13/92 למתחילים 97 |66א= .10 הפונקציה סכום אוטומטי מחפשת בכיוון: א מעלה או ימינה. ב מעלה או שמאלה. ג. = מטה או ימינה. ד. | מטה או מעלה. כאשר שורת הנוסחאות פעילה, תיבת השס: א. מציגה את התחוס שנבחר. ב. | הופכת ללחצן פונקציות. ג. = מציגה את הערך של הנוסחה אס נקיש זוססחם. ד. הופכת ללחצן סכום אוטומטי. כדי לאתר שגיאות בנוסחה יש: א. להפעיל את אשף הביקורת. ב. | לבחור בתפריט כלים, ביקורת, עקוב אחר מזינים. ג. | להקיש 9=. ד. | להפעיל תיקון שגיאות אוטומטי. השלם את המשפט במשפטים הבאים, השלס את המילה החסרה (במקומות המיועדים). הפונקציה חוו והפונקציה א8ו! הן בקטגוריית הפונקציה |5%66 מציגה את הערך אמת (פטזד) על ידי המספר וערך שקרי (8156]) על ידי 0 (אפס). מספר הסוגרייס בנוסחה הוא תמיד מספר הפונקציה /קא מניחה שהתשלום ישולם ב התקופה. אפשר לכתוב את הנוסחה 65+66+67= אבל קל יותר להשתמש בפונקצית. -- > סכום אוטומטי מחפש בכיוון מעלה ו- כדי לסכם את ערכי העמודה או השורה. יש מרכיב משותף לפונקציות ונוסחאות: בשני המקריס דרוש סימן ו בתחילת הביטוי, משמאל. הכתובת %3=, פירושה שכתובת העמודה יחסית וכתובת השורה שש ה בש חוברת תרגול 27 משימות המשימות הבאות יתרגלו אותך במה שלמדת בפרק זה. משימה 1 - נוסחת ()ז נתוניס נתוני מכירות בחנות לתקליטורי מוזיקה: |שאר פבמאר |מוף = |סהיכ |בדיקה | > .₪ א שר | מע פע ער | | | .| ו 28 קלסי היפ הופ "מממ "יי יייקטו "יתטו וטו המחטט הקלד את נתוני הטבלה (הקלד את המילה ג'או בתא 65). חשב את סהייכ המכירות לפי סוג מוזיקה בעמודה 6. שמור את חוברת העבודה בשס מכירות תקליטורים. בדוק את מכירות הרבעון. אס המכירות מעל 500 תופיע ההודעה א0, ואס לא תופיע ההודעה דחם |. לכמה פריטיס צריך לשיס לב! בדוק את מכירות הרבעון. אס הגידול באחוזיס בין ינואר לפברואר גדול מהגידול באחוזיס בין פברואר למרצ - אז תופיע התוצאה 1 אס לא, תופיע התוצאה 2. בכמה פריטיסם הגידול באחוזיס בין ינואר לפברואר גדול מהגידול באחוזיס בין פברואר למר? - .| האס אלה אותס פריטים כמו בבדיקה הראשונה! כן / לא שמור את חוברת העבודה. בשורה 12 חשב את סך כל המכירות בחודש. בשורה 13 חשב את ממוצע המכירות בחודש לסוג מוזיקה. בשורה 14 חשב את חציון המכירות החודשי. כ0כככ 2/13/92 למתחילים 97 |66א= 12 .4 .5 .6 .7 בעמודות נ, א ו- ] חשב את תחזית המכירות לחודשיס אפריל, מאי, יוני בהתאמה כאשר אחוו הגידול הצפוי הוא 12% (כלומר, המכירות של חודש אפריל גדולות ב-12% ממכירות חודש מרצ, מכירות חודש מאי גדולות ב-12% ממכירות חודש אפריל וכך הלאה). הנתיות: הגדר את אחוז הגידול בתא נפרד ולא כמספר בנוסחה. מהו סהייכ המכירות הצפויות ברבעון השני? הגדר אחוז גידול נפרד לכל חודש מהחודש הקודס לו ובנה את התחזית מחדש. מהו יהיה סהייכ המכירות הצפוי ברבעון השני אס אחוז הגידול הצפוי בחודש אפריל הינו 10%, בחודש מאי 20% ובחודש יוני 116% שמור את חוברת העבודה. משימה 2 - חישוב צקא להלן תזריס מזומניס של פרויקט: הקלד את נתוני הטבלה (הקלד את המילה שנה בתא 64). שמור את חוברת העבודה בשס חישוב ערך נוכחי נקי. בתא 52 רשוס ריבית. בתא 53 הכנס את הערך 0.05 ועצב אותו בתבנית %. בעמודה 5 נחשב את הערך הנוכחי הנקי של כל תשלוס ותשלוס (הערך הנוכתי בשנה 0 של ההשקעה שווה להשקעה, הערך הנוכחי של 100 שקל בשנה 1 הוא (100/)1+0.05= והערך הנוכחי של 200 בשנה השנייה הוא 200/)1+0.05(*2= וכך הלאה. חוברת תרגול 29 6 סכס את סך הערכיס הנוכחיים וקיבלת את הערך הנוכתי של הפרויקט: 7 האס הערך הנוכחי של הפרויקט חיובי: כן /לא 8 שמור את חוברת העבודה. 9 שנה את הערך בשנה השביעית מ-1000 ל-500. האס עדיין הערך הנוכחי הנקי חיובי: כן / לא 0. בתא 515 חשב את הערך הנוכחי הנקי עס הפונקציה ()קא. מה קיבלת! 1. האם הערך הנוכחי שחושב ידנית שווה לערך שחושב על ידי הפונקציה ()קא! אס לא, למה! 2. שמור את חוברת העבודה. משימה 3 משה, איש המחשביס של המועצה המקומית אוס-אל-נור, הכין גיליון אלקטרוני ב-|66א5 שיקל על חישוב הארנונה לתושבי המועצה. להלן הטבלאות בהס נעזרת הפקידות במועצה: תשלום ל"ר עד 100 מלע | | | המשמעות היא שלדירה בשטח של 125 מייר יש לשלס 3*100 + 4*25 סהייכ ₪375. ועכשיו להנחות (אנחות): רק משפחה מעל חמש נפשות מקבלת הנחה בשיעור של 5% לילד השישי, 5% עבור הילד השביעי, 5% עבור הילד השמיני וכך הלאה. להלן הנתוניס של משפחת אבא-חול: שטח מייר מספר ילדים 4 30 29902 19'9'2./יא. למתחילים 97 |66א= מהו תשלוס הארנונה? במזל טוב נולדו תאומיס במשפחת אבא-חול. כמה ארנונה תשלס המשפחה עכשיוו לאור מצוקת הדיור, בנה אבא-חול (האבא) צריף בחצר (באישור, כמובן) לילדיו הגדוליס בשטח של 19 מייר. כמה ארנונה תשלס המשפחה עכשיוז הסבתא עברה לגור ביחד עס המשפחה. מהו גובה תשלוס הארנונה? המועצה יזמה הקלה בארנונה. למשפחה בגודל ארבעה אנשיס ומעלה תינתן הנחה נוספת בסך ₪50. כמה ארנונה תשלס המשפחה עכשיו: חוברת תרגול 1 פרק 5 - תרשימים נכון או לא נכון סמן נכון או לא נכון לכל אחד מהמשפטיס הבאיסם. נכון | לא נכון כ ס 1. במרבית התרשימיס ב- |66א₪ מאורגנים הנתוניס בין הציר האנכי, ציר ץ, ובין הציר האופקי, ציר א. 0 0 2 אפשר להציג את התרשיס בעמוד נפרד, המכונה גיליון תרשים 50660 +זהח6). 0 0 3 אם לא נבחר תחום, אז אי אפשר להתחיל לצייר תרשיס בעזרת אשף התרשימיס. 60 0 4 בתרשיס מסוג עוגה ניתן להראות רק סדרת נתוניס אחת. לשאלות הבאות יש להתאים את התשובה הנכונה ביותר. 1 כדי להציג בתרשיס סדרות נתוניס שאינס נמצאיס וה לצד זה: א. יש לסמן את התחומיס בגרירה + מקש אוח5. ב. | ניתן לעשות ואת רק באשף התרשימיס. ג. | לא ניתן לעשות ואת. ד יש לסמן את התחומיס בגרירה + מקש |שס. 2 ניתן לשנות את גודלו של תרשיס באמצעות : א. גרירת ידיות האחיזה המצויות סביב התרשים. ב. | תפריט עיצוב, גודל תרשים. ג. | יש לחזור לשלב השלישי באשף לשם כך. ד. | לחיצה כפולה על התרשיסם. 3 | כדי להציג את כותרות הציריס בתרשים יש: א. לשנות את ברירת המחדל של |66אם. ב לסמן אותן יחד עס הנתוניס לפני הכניסה לאשף התרשימיס. ג. = לציין ואת בשלב השני של אשף התרשימיס. 3-3. 1 32 299022 19/'9'2./יא. למתחילים 97 |66א= השלם את המשפט במשפטים הבאים, השלס את המילה החסרה (במקומות המיועדים). 1 | ציר ץ מייצג תמיד את המשתנה ה (משתנה שערכו תלוי במשתנה אחר). 2 התרשים יכול להיות ממוקסםס כאובייקט בגיליון העבודה עס הנתונים או 3 לתרשיסם ניתן להוסיף כותרת, כמו גס כותרת לציר א וכותרת לציר לעריכת השוואה בין סדרות נתוניס. 4. | תרשיס מציג נתוניס רק של סדרה אחת ולכן אין הוא מתאיס משימות במשימה הבאה תתרגל את מה שלמדת בפרק זה. משימה 1 - גרפים || 1999 | | 0-0 | |סמסטרא'|טמסטרב' כלי כתיבה |65.00 0.000 ציוד עזר = |125.00 10 0 +0 מעבדה = |90.00 0.00 אחר | |5000 = |5000 1 הקלד את הטבלה (המספר 1999 בתא 63). 2 שמור את חוברת העבודה בשס הפקולטה. 3 בעמודה 5 חשב את סהייכ ההוצאות של הפקולטה בשני הסמטריס. 4 צייר גרף של סעיפי ההוצאות השוניס של שנת 1999 (התחוס: כותרות + עמודת הסהייכ) הצב את הגרף כחלק מהגיליון. 5 התברר שבסעיף הוראה חל שיבוש: בסמסטר א' צריך להיות 270 ובסמסטר בי צריך להיות 292. מה קרה לגרף! חוברת תרגול 3 .10 34 צייר גרף נוסף המשווה בין ההוצאות השונות של סמסטר א' מול סמסטר ב' . בבדיקה שגרתית התגלה שלא נרשמו ההוצאות של סמסטר הקיצ שנערך אותה שנה. הוסף את סמסטר הקיצ בעמודה 5: הוראה 280, ספריס 250, צילומיס 375, כלי כתיבה 70, ציוד עזר 85, כיבוד 62, מעבדה 120, אחר 50. בדוק מה קרה לעמודת הסהייכ (כעת עמודה =)! האס היא כוללת את סמסטר הקיצ! כן / לא. אס לא - תקן. הוסף את נתוני סמסטר הקיצ לגרף ההשוואתי שעשית בין סמסטר א' לסמסטר בי מבלי למחוק וליצור את הגרף מחדש. שמור את חוברת העבודה. כ0כככ 2/13/92 למתחילים 97 |66א= פרק 6 - מסד נתונים נכון או לא נכון סמן נכון או לא נכון לכל אחד מהמשפטיס הבאיסם. נכון | לא נכון ס ס 1. אוסף פרטים שיש ביניהס קשר ויחד הס מתאריס פריט - נקראיס רשומה. ס ס 2 רשימה חייבת להכיל שורת כותרת. 0 0 3 מיון רשימה ב- 66א5 יכול להיעשות לפי הנתוניסם של עד שלושה שדות. כ כ 4 שימוש בסינון אוטומטי יימחביאיי חלק מהנתוניס מהעין, אך הס לא נמחקו (חס וחלילה) מהקובצ. 0 0 5 בעוזרת טופס הנתוניס ניתן להקליד נתוניס חדשיס וגס לחפש אחר נתוניס קיימיס. כ 6 6. רשומה חדשה שהוספה באמצעות טופס הנתונים, נכנסת פיוּית למקוס המתאיס לה לפי מיון הרשומה. 0 6 7 סינון אוטומטי ניתן לבצע רק על שדה אחד בלבד. 0 כ 8 | כדי למיין רשימה יש לבחור תא אחד ברשימה ורק אז ללחוצ על נתונים, מיון. חוברת תרגול 5 לשאלות הבאות יש להתאים את התשובה הנכונה ביותר. 1 רשימה ב- |6א5 מכילה את המרכיביס העיקריים הבאיסם: א. שורת כותרת, שדות, רשומות. ב. שם הרשימה, יוצר הרשימה, תאריך יצירת הרשימה. ג. = עמודות שהן שדות ושורות שהן רשומות. ד. | שורות שהן שדות ועמודות שהן רשומות. 2 רשימה ניתן למיין: א. רק לפי השדה שהוגדר כשדה מפתח. ב רק לפי השדה הימני ביותר. ג. = לפי כל שדה שתבחר. ד. | רק לפי השדה השמאלי ביותר. 33 אס תשמור רשימה במהלך סינון אוטומטי ולא כל הנתוניס נראיס על המסך: א. מה שלא נראה גס לא נשמר. ב כל הנתוניס (אלו שנראיס ואלו שאינס נראיס על המסך) - יישמרו. ג. = תופיע הערת אזהרה מפני אובדן נתוניס. ד הנתוניס שאינס נראיס יישמרו בקובצ נפרד. 4 מחיקת רשומה דרך טופס הנתוניס: א. משאירה שורה ריקה ברשימה. ב. מוחקת את השורה בה נמצאת הרשומה. ג. = מסמנת את הרשומה בסימן מיוחד ורק בעת יציאה מהטופס נמחקות הרשומות שסומנו. ד. | מעבירה את הרשומה לגיליון מיוחד הנקרא יימחיקה1". 5 הוספת רשומה חדשה דרך טופס הנתוניס מוסיפה את הרשומה: א. בראש הרשימה. ב- | לפי סדר המיון של הרשימה. ג. | לסוף הרשימה. ד לאחר הרשומה האחרונה שעודכנה. 6 29902 19'9'2./יא. למתחילים 97 |66א= א. ב. . | א. ב. . ה" א. ב. . 1 מה לא נכון לגבי רשימה!: כדאי להשתמש בגופן שונה עבור שורת הכותרת. רצוי לתת שס לשדה שירמוג על תוכנו. שדה יכול להכיל נוסחה/פונקציה. יש להפריד בשורה ריקה בין שורת הכותרת לנתוניס. בטופס הנתוניס מופיעים: השדות בסדר בו הס מופיעיס בשורת הכותרת. שדות המוגדריס מראש על ידי חברת 6-050%ו₪. רק שלושת השדות הימנייס בשורת הכותרת. השדות בהס ניתן להזין מספריס בלבד. מה לא נכון לגבי מיון רשימה: את הרשימה ניתן למיין לפי שדה אחד, שנייס או שלושה. לכל שדה מיון ניתן לקבוע בנפרד מיון עולה או יורד. כדי למיין רשימה מספיק לבחור תא אחד מתוכה. לא ניתן למיין רשימה בעזרת שדה שיש בו נוסחה. כאשר שדה ברשימה מכיל נוסחה הקשורה לשדות אחרים, אבל מחוצ לרשומה בה הוא נמצא, בעת המיוו: א. ב. . ה סדר השורות עשוי להשתבש והנוסחה תיתן תוצאה שגויה. סדר השורות עשוי להשתבש והנוסחה לא תיתן תוצאה כלל. כתובות התאיס בנוסחה מתעדכניס והיא נשארת נכונה. א+ב השלם את המשפט במשפטים הבאים, השלס את המילה החסרה (במקומות המיועדים). 1. בעזרת טופס הנתונים ניתן לערוך את השדות בתיבות הטקסט, אבל לא את 2 בעת הפעלת מסנן אוטומטי מופיעים בכל שס שדה בשורת הכותרת. 33 בהתאמה אישית של מסנן אוטומטי ניתן לקבוע עד = תנאיסם. חוברת תרגול 37 4 בעזרת טופס הנתוניס ניתן להזין נתוניס חדשיס, לערוך נתוניס קיימיס ולבצע 5 מחיקת רשומה מהרשימה בעזרת טופס הנתוניס מוחקת את ה ה ד שר ןלה 6. | אוסף של תוויסם נקרא שדה, אוסף של שדות נקרא רשומה, אוסף של רשומות נקרא ב גנד :הנוק 7 השם המופיע בכותרת חלון טופס הנתוניס הוא שס ה %. משימות במשימה הבאה תתרגל את מה שלמדת בפרק זה. משימה 1 1 2 - .4 38 בנה טבלה המכילה את הפרטיס הבאיס: שס תלמיד, ציוןו ושנת לימודיס. מלא פרטים, כרצונך, ל-10 תלמידים לפחות : ציון (1-100), שנת לימודים (1-4). לכמה תלמידים ווהי שנת הלימודים השנייה! כמה תלמידים קיבלו ציון מעל 70 מיין את טבלת התלמידים לפי הציוניס שקיבלו. מייו את הטבלה לפי מספר שנות הלימוד שלהס בסדר יורד, ומיון משני לפי הציון שלהס בסדר עולה. הוסף עמודה לטבלה בה יחושב מקדס לציון לפי הנוסחה הבאה: מקדס = 2 בחזקת הערך המוחלט של (שנת לימודים - 3) הוסף עמודה שבה יחושב הציון החדש. מיין את הטבלה כעת בסדר יורד לפי הציון החדש. ככ 2/13/32 למתחילים 97 |66א= גיליון תשובות בחלק זה תוכל לבדוק את תשובותיך וכן למצוא בקלות את הנושא בספר בעזרת ציון מיקוס התשובה בספר ''הסדרה הידידותית למתחילים 97 |66אם'י. פרק 1 - יסודות השימוש בגליונות אלקטרוניים נכון/לא-נכון מספל תשובה | מיקום התשובה מספל תשובה | מיקום התשובה שאלה שאלה 8 | |ב | פרק1, עמוד 31 | ב א ד שה | | | | 6 | |נכון | | פרק1,עמוד 25 | | |13 | |ד | || פרק1,עמוד 22 | 7 | |כון | פרק 1 עמוד 11 | | | | 14 | | ד = | פרק1, עמוד 31 | 8 | |כון | פרק1,עמוד6? | | | 15 | |ב | | פרק 1 עמוד 27 | | | | | | | | ב | פרק 1, עמוד 11 | א | | פרק 2 עמוד 22 | | | | / ד / ב % | |נכון | | פרק 1, עמוד 23 | 2 ג / | | ג פרק 1 עמוד ג פרק 1, עמוד 32 פרק 1, עמוד 23 לא נכון | פרק 1, עמוד 13 0 מספל תשובה | מיקוס התשובה שאלה 1 | >= | פרק1, עמוד 28 | ב ו ו ו ו ו ו ו ו ו התשובה הנכונה ביותר מספל תשובה | מיקוס התשובה שאלה פרק 1, עמוד 10 ב א , 8 | פרק 1, עמוד 31 ]6 = | יחסית | פרק 1, עמוד 31 | -! ב | | פרק 1, עמוד 11 | א | | פרק 1 עמוד 11 | | -! | -! ו ו ו ו | | = | פרק 1 עמוד 27 | ו ו , ו 0 ל + |ג 0 | > חוברת תרגול 19 פרק 2 - נוסחאות פרק 3 - עיצוב נכון/לא- נכון נכון/לא-נכון מספל תשובה | מיקוס התשובה שאלה 2 | | נכון | | פרק 2, עמוד 33 | מספל תשובה | מיקוס התשובה שאלה 4 2 לא נכון | פרק 2, עמוד 35 פרק 2, עמוד 38 לא נכון | פרק 2, עמוד 39 - = | לא נכון | פרק 2, עמוד 40 | 8 = | לא נכון | פרק 3, עמוד 52 | 0 - = | נכון | | פרק 3, עמוד % | מיקוס התשובה התשובה הנכונה ביותר שאלה ו [ ןְ / , , |ג | | פרק 2 עמוד 34 | | א 1 21 8 | + |נכון | | פרק 3, עמוד 45 | - = | לא נכון | פרק 3, עמוד 48 | 6 |ב || פרק3, עמוד52 | השלם את החסר 8 | |ג | | פרק 3 עמוד 53 | מספל תשובה | מיקום התשובה השלם את החסר שאלה מספל תשובה | מיקום התשובה שאלה השמש ורייש רד 1 | = | = פרק 2, עמוד 36 4 2 פרק 2, עמוד 38 2 |פרק 2 פרק 3, עמוד 44 = חפ | | פרק 3, עמוד 55 = 5 פרק 3, עמוד 45 | ₪68 | | פרק 3, עמוד 45 למעלה | פרק 3, עמוד 54 | 6 | |40 | | פרק ?, עמוד 40 | 10 29902 19/9'2./יא. למתחילים 97 |66א= פרק 4 - פונקציות נכון/לא-נכון מספל תשובה | מיקום התשובה מספל תשובה | מיקום התשובה שאלה שאלה 1 | |נכון | | פרק 6 עמוד 61 | 2 = | לא נכון | פרק 4, עמוד 65 | 0 3 = | לא נכון | פרק 4, עמוד 57 | 8 6 [קבתה [פרק4עמוד מל | | נכון פרק 4, עמוד 60 ורוו פרק 5 - תרשימים לא נכון | פרק 4, עמוד 60 8 = | נכון | | פרק 6, עמוד 57 | נכון/לא-נכון מספל תשובה | מיקוסם התשובה שאלה התשובה הנכונה ביותר מספל תשובה | מיקוס התשובה שאלה נה ל הקוור 1-5 פרק 4, עמוד 65 מספל תשובה | מיקוסם התשובה שאלה ד = | פרק 6 עמוד 66 | ה ג ///|פרק - עמוד 65 פרק 4, עמוד 58 2 פרק 5, עמוד 84 השלם את החסר 9 | |ב | | פרק 4 עמוד 64 10 | |ב | | פרק 4 עמוד 76 כמספל תשובה | מיקוס התשובה שאלה פרק 5, עמוד 80 השלם את החסר מספל תשובה | מיקוס התשובה שאלה פרק 4, עמוד 62 3 | |חמר | 000000 | סוף חוברת תרגול 1 פרק 6 - מסד נתונים נכון/לא-נכון השלם את החסר מספל תשובה | מיקום התשובה מספל תשובה | מיקום התשובה שאלה שאלה פרק 6, עמוד 88 פרק 6, עמוד 93 2% | | נכון | | פרק 6, עמוד 88 פרק 6, עמוד 98 3 | | כון | | פרק 6, עמוד 9% פרק 6, 2 3 עמוד 101 6 = | לא נכון | פרק 6, עמוד 93 | , לא נכון | פרק 6, 6 = | רשימה | פרק 6, עמוד 88 | "ו 8 = | נכון | | פרק 6, עמוד 94 | התשובה הנכונה ביותר מספל תשובה | מיקוס התשובה שאלה 1 |א | | פרק 6 עמוד 88 | 2 |ג | פרק 6 עמוד % | אהו 2 2 / + |ב | | פרק 6 עמוד 92 | נן 5% |ג = | פרק 6 עמוד 93 | 00| פרק 6, עמוד 89 .7 ]א | פרק, עמוד 91 | | 9% | | א = | פרק 6 עמוד 97 | ש| 34| ל| 4 2 2 253092 2/9/92 למתחילים 97 |66א= 8 5/צסחו+/ תכל'ס ספר למתחילים בו מוסבר בצורה פשוטה, ישירה ועניינית - תכל'ס - כיצד לעבוד עם 98 פ5ששססחו//: שולחן העבודה, הסייר, עבודה עם מספר חלונות, הפעלת יישומי ₪05 ועבודה באינטרנט עם =1. [4) תרגול 0 עמ', ₪69 מחבר: גיא בן סימון שנה: 1999 == ישר ולטנייו )2 4 7-2 8 6/צססחו// ישר ולעניין מדריך ויזואלי על מערכת ההפעלה 98 פשוססחו//. ניתן להתמקד בפעילות מסוימת, וללמוד צעד-אחר-צעד כיצד לבצעה. ]צץ/צצ// 2 ע,מ', ₪119 מחבר: 2655 +ספסזוסוו שנה: 1999 8 6צצססחו// קוראים > יודעים מהדורה שנייה למעוניינים ללמוד להשתמש במערכת ההפעלה בצורה יעילה: מהבסיס, התכונות והמאפיינים, כולל טיפים וטריקים. 9 תוכניות שירות ]צץצצ/צ/ 2 ע,מ', ₪125 מחבר: 95 שנה: 1998 --->% ₪ למשתמשי = גרסאות קודמות | הצא של ג ₪ וט 8 0 יהי 8 5/שססחוצ למשתמשי גרסאות קודמות מדריך קל ופשוט לעוברים מ- 3.11/95 5שוססחו/\ ל- 8 פצוסוסחו/', ללא איבוד הגדרות סביבת עבודה וללא איבוד קבצים. 9 תוכניות שירות [צץ/צצ// 6 עמ', ₪99 מחבר: א=5ץ5 שנה: 1998 פיטר נורטון ו / ניהול מערכת 8 6/וססחו// (עבודה ברשת) ספר זה יספק לך עצות מומחה - פיטר נורטון - ליישום מערכת ההפעלה 8 פ/שססחו//, תוך תשומת לב מירבית לבעיות קישוריות, אבטחה וצווארי בקבוק ועוד. דגש על עבודה ברשת. 9 תוכניות שירות ]צץ/צצ// 0 עמ', ₪199 מחבר: פיטר נורטון שנה: 1999 --4+ | 5 8 פעצוססחו+/ למקצוענים נושאים מתקדמים ב- 98 פוססחו+/: ארכיטקטורה, התקנה, ץו6, הה6ז5ץפ 5 גישה מרחוק, עבודה ברשת עם 6זהּ \זס', תמיכה ב- 6חפוו) 98 פעוססחו//, 56% /, ושדחפ, 1 8חוסוזס6, טיפול בתקלות, התקנות חומרה, בקרת דיסק, הפעלת יישומים מיושנים (05כ) ועוד הרבה. ייעוץ מקצועי: נגה קרטס, ד₪6 60 ו008ו01655זק] וסחוה3ּוד 9 תוכניות שירות עשצ/צ 8 עמ' , ₪249 מחבר: אזבּו ופבּחווא שנה: 1999 -->% למרכז ההזמנות התקשרו עכשיו: 09-9564716 מ-08:30 עד 17:00 (לאחר 17:00 ניתן להשאיר הודעה במזכירה האלקטרונית או לשלוח פקס 09-9571582) יניג כ 0 .]= 6)א= תכל'ס ספר למתחילים בו מוסבר בצורה פשוטה, ישירה ועניינית - תכל'ס - איך לעבוד עם 2000 |8סא=: היכרות, הדפסה, עבודה עם תאים, חישובים ונוסחאות, פונקציות, תרשימים, חלוקת חוברת העבודה וכו'. תרגול ]צשצצ/ש 0 עמ' ₪9 מחבר: הוד-עמי שנה: 1999 קוראים > יודעים אשדה 0 = ו 0 אש תכל'ס ספר למתחילים בו מוסבר בצורה פשוטה, ישירה ועניינית - תכל'ס - איך לעבוד עם 2000 זס//: לערוך מסמכים משרדיים וביתיים, עריכה ועיצוב, טבלאות, מיזוג דואר וגרפיקה עסקית. תרגול ]צ/ץ/צ/ש 0 עמ' ₪9 מחבר: הוד-עמי שנה: 1999 --4+ 0 אש קוראים > יודעים להכניס ולערוך טקסט במהירות ובקלות, ליצור טבלאות, לבצע איות ודקדוק, לשלוח מסמך לרשימת תפוצה, ליצור דפי 66/ מתוך סזסצו, וזוהי רק ההתחלה... = תרגול ובונוסים 2 עמ' 9 מחבר: 905 שנה: 1999 0 סחאסצצ ישר ולעניין כיצד ליצור מסמכים: פשוטים, מיוחדים, מורכבים ועוד, למזג מסמכים, לדעת את הקשר בין סזס) וה-60/ ולהיות המוציא לאור של עצמך - וכל זאת בעזרת 0 וזס)/. ]צש/צצ/ש 8 עמ' 9 מחבר: 0655 +ספסוסוו שנה: 1999 % 0 =6--0 קוראים > יודעים לדעת לעבוד עם 8 פ6פשגשס)חו/, ללמוד כיצד ליצור מסמך, גיליון אלקטרוני, מסד נתונים, מצגת גרפית, יומן פגישות וספר כתובות אלקטרוני ולשלב ביניהם. לשלב את האינטרנט עם מסמכי 6. 2 בונוסים 9 מחבר: 95 שנה: 1999 ן 4 1 4 וו וש [50כחטו 3% . = 6 - | 0 0-60 ישר ולעניין מדריך ויזואלי על תוכנות המשרד של מיקרוסופט. הספר ייתן לך אפשרות ללמוד על כל אחד מיישומי החבילה: סיוס/ש, |60א=, 66655/, אסס!זטס, זמוסקיז6שוסש והשילוב ביניהם בצורה הקלה והטובה ביותר. ]צש/ץ/צ/שש 4 עמ' 9 מחבר: 0655 +ספסזסוו שנה: 1999 % 0 6₪--0 תכל'ס ספר למתחילים בו מוסבר בצורה פשוטה, ישירה ועניינית - תכל'ס - איך לעבוד עם חבילת 0 תסו -0: חלונות 8, 6"ס/, |66אש, +חוסקיו6שוסק דואר אלקטרוני, 5 16והשילוב ביניהם בצורה הקלה והטובה ביותר. > תרגול ובונוסים עשצ/צ 0 עמ' 9 מחבר: גיא בן סימון שנה: 1999 למרכז ההזמנות התקשרו עכשיו: 09-9564716 מ-08:30 עד 17:00 (לאחר 17:00 ניתן להשאיר הודעה במזכירה האלקטרונית או לשלוח פקס 09-9571582) 0-16 7 7 |66א ישר ולעניין ללמוד לעבוד עם גיליון אלקטרוני: פעולות בסיסיות, עבודה עם נוסחאות, עיצוב הגיליון, הוספת גרפיקה וציור, יצירת תרשימים ומפות ועוד הרבה יותר. 0 עמ' 9 מחבר: 2655 +01ס5סז6ו! שנה: 1997 הסדרה הידידותית 7 |66א- ליצור גליונות מרהיבים, לעבד נתונים רבים, לבצע חישובים מורכבים, לייבא נתונים מהאינטרנט לתוך |66א=, ויש עוד המון... [ תרגול 8 עמ' 5 מחבר: = שנה: 1997 7 וס ישר ולעניין כיצד ליצור מסמכים: פשוטים, מיוחדים, מורכבים ועוד, למזג מסמכים, לדעת את הקשר בין 6יוס/ וה- 65 ולהיות המוציא לאור של עצמך - וכל זאת בעזרת 97 6יוס//. 0 עמ' ₪9 מחבר: 2655 +)ס5סזס6וו שנה: 1997 3 / סדנת לימוד 8 6 |[סו מדריך ייחודי ללימוד ניהול פרוייקטים עם +66[סיוק 8, כולל דוגמאות רבות ותרגול, החל מניהול פרוייקט בסיסי וכלה בניהול פרוייקט גדול ומורכב. (₪' קבצי תרגול ובונוסים ]צץש/צצ/צ/ 8 עמ', ₪149 מחבר: 5₪!15 שנה: 1998 --4+ 8 שדב ליוד 7 6זס)/ קוראים > יודעים להכניס ולערוך טקסט במהירות ובקלות, ליצור טבלאות, לבצע איות ודקדוק, לשלוח מסמך לרשימת תפוצה, ליצור דפי 60/ מתוך ףיוס//, וזוהי רק ההתחלה... 9 תרגול ובונוסים 4 עמ' 5 מחבר: = שנה: 1998 --->% 7 66ו01) קוראים > יודעים לדעת לעבוד עם 8 פ6פששססחו//, ללמוד כיצד ליצור מסמך, גיליון אלקטרוני, מסד נתונים, מצגת גרפית, יומן פגישות וספר כתובות אלקטרוני ולשלב ביניהם. לשלב את האינטרנט עם מסמכי 6. ?2 תרגול ובונוסים מחבר: = שנה: 1998 ---> ביוגיליון, ביולוגיה בעזרת |66א- ספר ייחודי המיועד לתלמידי מגמת הביולוגיה המשלב את הגיליון האלקטרוני בלמידה ובהוראת המגמה. בדיסקט המשימות - מעל 0 פעילויות חקר בביולוגיה. [4) תרגול 8 עמ' 9 מחבר: טובה מיכלסקי שנה: 1997 למרכז ההזמנות התקשרו עכשיו: 09-9564716 מ-08:30 עד 17:00 (לאחר 17:00 ניתן להשאיר הודעה במזכירה האלקטרונית או לשלוח פקס 09-9571582) 0-16 7 ואש | ₪ ד סדנת לימוד. ב-, ] ₪ ה ז. ₪ וד 7 |66א= תכל"ס 7 6זוס/ תכל'ס | 2/4 97 460655 | 97 266655 ספר למתחילים בו מוסבר | ספר למתחילים בו מוסבר | סדנת לימוד סדנת לימוד בצורה פשוטה, ישירה בצורה פשוטה, ישירה ללמוד על עולם התכנות מדריך ייחודי ללימוד ועניינית - תכל'ס - איך ועניינית - תכל'ס - איך באמצעות םע ועל התוכנה: טבלאות, לעבוד עם 97 |6ס6א=: לעבוד עם 97 6זס//: הכלים ששפת התכנות שאילתות, טפסים, דוחות, היכרות, הדפסה, עבודה לערוך מסמכים משרדיים מעמידה עם97 608655/ פקודות, פקודות מאקרו עם תאים, חישובים וביתיים, עריכה ועיצוב, תוך שילוב אובייקטים כמו | ושפת תכנות. כולל גם תרשימים, חלוקת חוברת | וגרפיקה עסקית. /8/. הספר מציג גם את | הסברים על מחלקות, העבודה וכו . תרגול שפת 501 ושימושיה ב- = אובייקטים והקשרים [צ! תרגול 0 עמ' 4ם/ ועוד. ביניהם ועוד. 4 עמ' 9 9 קוד מקור ובונוסים ?2 תרגול ובונוסים ₪9 מחבר: הוד-עמי 0 עמ" ו מחבר: הוד-עמי שנה: 1997 ₪9 8 עמ' שנה: 1998 מחבר: א. אנגלברג 9 % שנה: 1999 מחבר: א. אנגלברג שי----- ו שנה: 1998 7 +חוס<ווסעצסק %---- % מה חדש הסדרה ב-97 6זוס// הידידותית 7 600655// הסדרה למד להכין מצגות ישר ולעניין ודו : שיסחטו קריאות הידידותית ה מיסודות העבודה עם מסד אם אתה יודע 7 6זס/ ו הנתונים ועד התאמה ורוצה להתקדם 2 עמ' אישית לצרכיך, תוך כדי ל-97 סזס//ש. רק השינויים 09 יצירת המסד בניית 0 עמ'" שנה: 1997 הוספת גרפיקה, גישה 9 לאינטרנט והכל בצורה מחבר: הוד-עמי ויזואלית וקלה. שנה: 1997 6 עמ' 9 מחבר: 2655 )+1ספסוסו₪ שנה: 1997 למרכז ההזמנות התקשרו עכשיו: 09-9564716 מ-08:30 עד 17:00 (לאחר 17:00 ניתן להשאיר הודעה במזכירה האלקטרונית או לשלוח פקס 09-9571582) ויהי אינטרנט עם א.5 זסזס|ןאם +6חיו6+חו קוראים > יודעים מהדורה ראשונה ללמוד להתקין את הדפדפן, להפעיל אותו בדרך יעילה ולנצל את שירותיו באינטרנט וב- 5. להכיר מנועי חיפוש, דואר אלקט' עם 6 אססטוס, שד ועוד. > 5 =! + בונוסים 6 עמ', ₪59 מחבר: צור ריכטר-לוין שנה: 1999 לפטפט ברשת עם 6+זווו לשוחח ברשת בזמן אמת עם משתמשים אחרים/ות בערוץ ץ]468 61חז6זח|ו 0 56וחח + תוכניות שירות עשצ/צש 4 עמ', ₪55 מחבר: אופיר לייטנר שנה: 1998 - | מא + סכה עה [ ו י, | שש" ",,,' ₪ / 2 +כווססהּעה3 למפתחי אתרים באינטרנט זוהי השפה הפופולרית ביותר מבין שפות ה-0%ו56 לעבודה באינטרנט ולהעלאת האינטראקטיביות של האתר. בעזרת 1 5/ה., תוכל לנהל דו-שיח עם המשתמש: לבקש ממנו נתונים, לשלוח לו הודעות וכו'. 2 עמ', ₪79 מחבר: ירון לייפנברג שנה: 1999 הפנה היניןז ות %.4 26ן46+563! הסדרה הידידותית מדריך קל ופשוט לאינטרנט ולדפדפן א.4 16156806]. = 6 + בונוסים 6 עמ', ₪69 מחבר: צ. לוין, ז. עמיהוד שנה: 1998 2 3/3 למפתחי אתרים באינטרנט מבין שפות התכנות לעבודה באינטרנט, זוהי השפה הפופולרית ביותר. בעזרתה תוכל לבנות תוכנית של ממש ולהריץ אותה במסגרת דפדפן, או במסגרת סביבת הפיתוח של הּאה4. ש' קוד מקור צאצ/ש 2 עמ', ₪99 מחבר: פיני כהן שנה: 1999 אני ו האינטרנט בבית ובבית הספר הכרות מהירה עם רשת האינטרנט, דואר אלקטרוני: 6ק0:508/ ו- =ו, שיחות ברשת, קבוצות דיון, האינטרנט בחינוך ועוד. (3) %6150306+!+בונוסים 4 עמי, ₪69 מחבר: ויליאם פרג'ון שנה: 1998 4 |ושהדו למפתחי אתרים באינטרנט אם אתה רוצה להיות באמת באינטרנט, עליך לבנות אתר בשפת ההגדרות הנקראת ]דה. בעזרת ווזח תוכל להציג מסמכים עם טבלאות, תמונות, קישורים ואנימציות, ליצור מפות תמונה, לשלב תוכניות 8/8 .. 8 עמ', ₪129 מחבר: זהר עמיהוד שנה: 1999 ---->% למרכז ההזמנות התקשרו עכשיו: 09-9564716 מ-08:30 עד 17:00 (לאחר 17:00 ניתן להשאיר הודעה במזכירה האלקטרונית או לשלוח פקס 09-9571582) 6 ++6 ובהּטפו סדנת לימוד ספר לימוד למי שכבר יודע ++6 ורוצה לבנות יישומים בני 32 סיביות בסביבת פששספחוצ/, ביניהם יישומים לניהול מסדי נתונים, יישומים שיפעלו בסביבת אינטרנט, שיסתמכו על א6עוזס, ועוד. 9 קוד מקור | מתאים 2 עמ' לרמה 9 בינונית מחבר: ₪ ומעלה שנה: 1999 ₪ המדריך השלם 150 + 5 ++6 [הּט5ו המדריך השלם מהדורה שנייה מדריך מפורט ומעמיק לפיתוח תוכנות המבוססות על ++6 |808/ במערכות של 2 סיביות. כולל 6%שעוז0/ ותכנות לאינטרנט. 9 קוד מקור 2 עמ', ₪219 מחבר: 2655 +0501ז6ו! שנה: 1997 0 >< ]₪ == המדריך השלם ה 6 ++6<6 |15₪03ו/ המדריך השלם מדריך מפורט ומעמיק לפיתוח תוכנות המבוססות על ++6 |808ו/ במערכות של 2 סיביות. בספר: יסודות, ספריית המחלקות 6=!/, <6עוז6ה, תכנות עבור האינטרנט ועוד. 6 23516 |הטפו תכנות משחקי מחשב בשיטת תכנת ושחק, תוכל לכתוב בכיף ובקלות רבה משחקי מחשב ולהפעילם מיד! מיועד לצעירים ולמבוגרים שמעולם לא כתבו תוכניות מחשב. קוד מקור, תוכנת 8 2 קוד מזוירי רמתאים לרמהבגירסה מיוחדת לתרגול באנגלית גבוהה | שש 0 6 עמ', ₪79 6 עמ 229 מחבר: ו.קיפניס, י.נחמנסון 0 שנה: 1999 מחבר: 77655 +ס8סזסו שנה: 1999 שפת אסמבלי למחשב האישי - מהד' 2 ללמוד את שפת התכנות בשיטת צעד-אחר-צעד כולל דוגמאות פתורות ומוסברות. מנושאי הספר: הכרת מבנה המעבד, לולאות, משתנים ומערכים, ניהול זיכרון, אסמבלי מותנה, מאקרו, עבודה בסיביות ועוד. 9 קוד מקור עצ/צ/ש 2 עמ' 9 מחבר: אלי כהן שנה: 1999 ערכת כלים ללומדים לראשונה שפת תכנות ולמתכנתים בעלי נסיון בגירסה 85 הרוצים להתעדכן ביכולות ./5 6 9 קוד מקור + פ/ בגירסה מיוחדת לתרגול אעשצצצ 2 עמי', ₪119 מחבר: יוסי שריקי שנה: 1999 50! 6 6 23516 |בטפו סדנת לימוד ספר לימוד מקיף ביותר, מיסודות התכנות ב- 86/ ועד לפיתוח יישומים מבוססי אינטרנט. כולל נספח בנושא ‏ 501, תרגול, קבצי תוכניות והסברים מעמיקים. 9 קוד מקור, תוכנת 8 בגירסה מיוחדת לתרגול צעצ/צ/צש 0 עמ', ₪249 מחבר: 95 שנה: 1999 5 |0ש5ו/ 56 סדבת לוממ 5 23516 |ב150 סדנת לימוד מהדורה שנייה מדריך ייחודי, בשיטת צעד-אחר-צעד ללימוד 5 פ: משתנים, אופרטורים, לולאות, פקדים ועוד. כולל דוגמאות, שאלות לחזרה ותרגילי תכנות ועוד. עוצעצ 4 עמי', ₪159 מחבר: 95 שנה: 1998 למרכז ההזמנות התקשרו עכשיו: 09-9564716 מ-08:30 עד 17:00 (לאחר 17:00 ניתן להשאיר הודעה במזכירה האלקטרונית או לשלוח פקס 09-9571582)