95 FOR WINDOWS 97 EXCEL

[תרגום לעברית – ענת קדם בן-צבי] | 445 : איורים ; 24 ס"מ. – ISBN 965-361-131-3

OCR (הסבר)
7 1/0202 0 172. תשובות לבעיות יומיומיות דוגמאות צעד-אחר-צעד טיפים וקיצורי דרך כ590:2כ 2‏ כ'3/3|ו.. 7 |66א- 0 כ (י 0/ו) 92י0ק6 / 26 כ[סקָא 2ל/ול 466 עריכה ראשית : יצחק עמיהוד תרגוס לעברית: ענת קדם בן-צבי עריכה והתאמה לגירסה עברית : זהר עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: אניקה סוא עיצוב עטיפה: סטודיו מצגר שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחריים רשומיס של החברות שלהס. הוצאת =( והוצאת הוד-עמי עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכריס בספר וה ולצייו את שמות החברות, המוצריס והשירותיס. שמות מסחרייס רשומיס (5א87ו17806 601516760) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. אפ 5שצס6חו/ ו- 97 |66א= הינם מוצרים רשומים של חברת +0501ז6ו! הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרוס לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("8 35"). הוצאת 005 והוצאת הוד-עמי אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהדיסקט/תקליטור שעשוי להיות מצורף. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. שירותי תקשורת : ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב) דואר אלקטרוני : !ו.0ס.והז6100-3סזח/ נ אתר באינטרנט : |ו.סס.והבהּ-0סס!.שעשש כ5302כ 2‏ כ'3/3|ו. 7 |66א- ג' נוסיטר הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים זסז 0656060 |" " זא פטוססחו!\ 8 פשוססחו\ 7 |66את +01ס5סזסוו סחופנו זזו55סצ הפסנ עם סהטחוחג -.] :זסזו חסוזו60 6חה טטחה! חפווטָח= 6ח+ ההסזז הסוז3ו5ח8זז 260וזסתחזגוה 9 %ח8וזעץְקס6 ,חסוזהזסקזס 0005 עס ס6חפווסגוס ץצח חו 660והה5ח8ז זס 006060זק6ז 06 צְ8ח אססס פוחז 01 +03 סא .60צ6567ז פוחטה וו פָחועץֶחק8ז00ס+סחק ₪ חוסט!וסחו ,|68וח8 60 זס 6וה0זז6!66 ,5ח68 ץחב עס זס חזסז חו החסופפוח ז6כ +טוסחזועו , הח57516 |8ע6וז61] 806זסז5 הסוזה ה זסזחו צחג עס זס 8חו0ז0ס66ז זסחפו!סטק 16 ההסזז סחוזוח/צ ץס ס60חתפו|סטק חהסוזו60 6ההטסחהּ! שסזוספסח 9 %חףהץק60 .10 | ווחגה-ססרו )0( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 !ו.60.וחזה- 00 6סזחו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 1997 0 פ>זחטו4 ||ה .0+ | ואה8-ססח הּץו|62 ,6108 .0.8.= 7 ,)= ס| מסת''ב 965-361-131-3 אפסו ושכ] |[ 231 .".[.". 7 ./ / . .17- -//-/-/ / |[- הקדמה‎ תק 1 - ק'ככ!ת צט שק0ס4 ה פרק 1: יסודות השימוש בגליונות אלקטרוניים 0 פרק 2: בניית גיליון עבודה | פרק 3: העזרה נמצאת במרחק לחצן אחד (או שניים) 8 חק 2 - '9!0/מ 40₪: שכיכם, 913% [שול פרק 4: הבה נעשה מספר שינויים 0 פרק 5: הדפסת גליונות וחוברות עבודה 0 פרק 6: עבודה בגליונות וחוברות עבודה 0 תצק 3 - [!סמ₪/מ. 91![ק3י/מ 0 פרק 7: לא רק צורה יפה: עיצוב מקל על קריאת הנתונים... פרק 8: נוסחאות: המתכון של אקסל לעריכת חישובים 0 פרק 9: מהן פונקציות ? 7[ פרק 10: פונקציות שימושיות באמת || | חק 4 - 9[!0%תק לס כ6!'איס 8 פרק 11: תרשימים המסבירים את עצמם |[ |[ ///.".,. פרק 12: עריכת תרשימים | /.. שכן שי 5 מק 5 - *59!פת שש 90כ!מ אספכיס 0-0 פרק 13: ניתוח נתוניס בטבלאות 0 פרק 14: ניתוחים מתמטיים נוספים וביקורת 0 תק 6 - 4026 כאסל [מ![יס ל פרק 15: מסד נתונים על קצה המזלג ו פרק 16: שליטה בטבלאות ענק: סכומי ביניים, חלוקה לרמות וטבלאות ציר 0 חק 7 - 4אמקלא'/ע: מ!0כ!מ שַפ1פס, 306 4151ע 0 פרק 17: קישוריות בין חוברות עבודה ושיתוף נתונים פרק 18: מפות נתונים ותבניות, עבור נתונים מובנים פרק 19: מבוא למאקרוס ו פרק 20: החלפת נתונים עם תוכנות אחרות 0 פרק 21: התאמה אישית - עיצוב כבקשתך | .| פרק 22: עולם הנתונים של /צ/שצ/ 0 נספח: תרגול בעזרת הדיסקט המצורף 0 אינדקס עברי ...| /0009090909/0 /0- אינדקס לועזי 0 6 0/0%י 97-2 ]00 שכ] כ [יי|') הקדמה 0[ במה שונה הספר מספריס אחרים בנושא: 0 מה חדש בתוכנת 97 |6ס6אם ? -- 0 עולס שלס של נתוניס ממתין לך ב-86]\ כ המסייע של אופיס : עזרה שחושבת במקומך |[ || 0 תרשימיס נוחיס לעריכה ותרשימיס בעיצוב חדש 0 חישוב אוטומטי: כל סוגי החישוביס במהירות בוק |[ ויש עוד שיפוריס! 0[ כיצד להשתמש בספר! 0 מבנה הספר 0 ל 5 חלק 1: היכרות עס |66א= 0 חלק 2: יסודות אקסל: עריכה, עיצוב ועוד || חלק 3 : נוסחאות ופונקציות 8 חלק 4: עבודה עס תרשימיס 7 חלק 5: עבודה עס סדרות מספריס || חלק 6: אקסל כמסד נתוניס || חלק 7: למתקדמיס: חוברות עבודה, המשרד והעולס ל מידע קל לעיכול 06 ל הררי מידע 0 מסגרות שמציגות מידע מעניין נוסף 0 חמק 1 - כ'ככ!מ עס 4026 --₪--.-.--..-.-.-. ...2 פרק 1: יסודות השימוש בגליונות אלקטרוניים 2 מדוע אני צריך את |6סאם זז 0 אקסל הינה אריזאה מושלמת 0 היכן מתחיליס! 0 היכן מצויה ספרית אקסל ז 0 האס ניתן לשיס סמל על שולחן העבודה! .|| היכרות עס גיליון העבודה || גיליון, גיליוו עבודה וחוברת עבודה - היכרות עס מונחיס באקסל 0 בחר בגיליון כלשהו 0 לשס גיליון יש משמעות 0 ברחבי גיליון העבודה 27.2 שכן פקןיץ = 7 עמודות ושורות 0 מפגש בתאיס ור תווזה בגיליון העבודה 7 גלילת מסכים 0 אז מה בנוגע ל-6פגוסוו!ו6זחו ו יש לי 6פגוסושוו!6זחו 0 הקפאת כותרות - מניעת גלילה ו[ ו כיצד נחצה חלונות 0 תווזה בעזרת המקלדת ב לחצנים, תוויות, סרגליסם ועוד: המסך של אקסל || || כליס באקסל 0 הבא את כליך איתך ב הלחצניס המצוייס על סרגל הכלים הרגיל 0 תחומיס והתייחסויות ו בחירת תחוס ב ל מה קורה אס התא הרצוי איננו התא הבא אחרי התא שבו אני נמצאז ב סידור החלונות על פני המסך 7[ שינוי מימדי החלון והזותו ל פרק 2+ בנלית לל?([ .7739 0000600000 7 שאקסל תעשה את העבודה השחורה 0 הקלדת טקסט 0 הקלדת טקסט בעברית ל כותרות שקשורות בעמודות ובשורות ל כיצד נתאיס את גודל העמודות והשורות ו שורת נוסחאות || השלמה אוטומטית (616!סחחס6סז4) עושה את עבודת הכתיבה עבורך 8 בחירת מונח מרשימת ההשלמה האוטומטית 0 מילוי אוטומטי של סדרות נתוניס (ו!ו0זט) 0 שימוש במילוי אוטומטי || יצירת רשימת מילוי אוטומטי 0 הקלדת מספריס 0 מספר זה אינו מתאיס 0 תצוגת המספריס 7 חישוב אוטומטי, לקבלת תוצאות מהירות || לסכוס עס סיכוסם אוטומטי 0 חישוביס מתמטייס באקסל 0 הצגת הגיליון בצורה נאה ובמהירות! 0 תייק זאת, בבקשה ל פתיחה וסגירה של חוברת עבודה || ]00| 97-2 0/0600 8 פרק 3: העזרה נמצאת במרחק לחצן אחד (או שניים) 0 המסייע החדש שלך לעולס אינו נח || | כיבצד משתמשיס במסייע של 68ו001) || את העזרה ניתן לקחת איתך ב מציאת עזרה 0 אני רק רוצה לעיין 0 לעיתים מגיעה העזרה בשכבות ]||[ | האינדקס - עוד רשימת עזרה 0 הגדרות עבור מונחיס מעורפליס אחריס באקסל 0 קבלת עזרה במקוס הרצוי 0 עולס שלס של עזרה מחכה לך ב-//\: תמצא כאן תמיכה מקוונת לאקסל תק 2 - '9!0/מ ₪ק0+: שכיכה, 913% [ע]?. פרק 4: הבה נעשה מספר שינויים 0 אקסל עוזרת בעיצוב הכתיבה 0 שורת הנוסחאות 0 תיקוניס בתוך התא ]| || | תכולת התא שגויה לחלוטין : נקה ומחק אותו || מחיקת המחיקות: בטל פעולה 0 עריכת טקסט ב טקסט זה טקסט, גס כאשר הוא מורכב מספרות 0[ משחק המספריס 0 מהי הנקודה העשרונית הרצויה! 0 אקסל מזהה תאריכיס 0 קח את הזמן | עריכה מהירה: חפש והחלף 0 חפש אותו תחילה || 0 ...אחר כך תקן אותו /// 0 העברת דבריס 0 תאיס בתנועה .| העתקת תא || גזור כאן, הדבק שס 0 הוספת תאיס ריקיס ו תאיס לא רצוייס! מחק אותס מייד || ו הכנסת תא עס נתוניס 0 1 שכן פקין6 8 בדיקת איות 1 תיקון שגיאות אוטומטי מנקה מהשטח את טעויות ההקלדה 1 שימוש בתוויס מיוחדים: צ (ין) או 8 (שטרלינג), שאינס מצוייס במקלדת 1 פרק 5: הדפסת גליונות וחוברות עבודה 0 הכל או חלק 1 בחירת המדפסת 0 ל הדפסה בקלי קלות 1 הדפסת חלק מגיליון ה[ תצוגה לפני הדפסה 0 הגדל את תצוגת ההדפסה || הגדרת העמוד .| ...| || כיצד מגדיריסם שולייס 1 האס ניתן לבחור להדפסה חלקי גיליון? 0 מהן הערות (65+סצ!) ו הדפסה מסודרת 0 כיוונוו ההדפסה 1-0 כיוון הדפסת העמוד 1 תיקוניס קטניס: רוחב עמודות ושולייס 2 כותרת עליונה ותחתונה לב | ניתן להשתמש במעבר עמוד 1 אין צורך במכונת צילוס: ניתן להפיק באקסל כמה עותקיס שצריך || פרק 6: עבודה בגליונות וחוברות עבודה 1 האס באמת צריך את כל הדפים הללו! 1 מעבר בין גליונות 0 כיצד ניתן להוסיף גיליון רצוי ולהיפטר מגיליון שאינו רצוי? 1 הוספת גליונות 1 מחיקת גליונות || || 7/0 מדוע אני בריך את כל הגליונות הללו: 0 1 העתקת תא מגיליון עבודה אחד לגיליון עבודה אחר | | שימוש בחוברת עבודה מרובת גליונות בעלת כתובות תלת-מימדיות 146 עצור! אינני מעונייו בקישור תלת-מימדי וה 1 העתקת גיליוןו באותה חוברת עבודה 0 העברת גליונות ה העתקה והעברה של גליונות מחוברת עבודה אחת לאחרת 0 עבודה על מספר גליונות בו-ומנית 0 כיצד אמצא את הגיליון שלי! 0/7 היכן גליונות העבודה שלי! 1 0060] 97-2 020% 0 שס הקוב אינו מרמז מספיק על תוכנו 1 פקודת שינוי השם, היכן היא! 1 העתקה ומחיקת קבציס || יגעת ומצאת! חיפוש קבציס 1 אס כך, לשס מה לעבור לסייר חלונות! 0 חמק 3 - [!סת₪/מ 32[!91י!מ ו פרק 7: לא רק צורה יפה: עיצוב מקל על קריאת הנתונים 1 סרגל העיצוב 1 עיבוביס שכדאי להכיר 0 סרגל העיצוב לשירותך 1 לחצניס בסרגל העיצוב אללו 167 מרכוז לרוחב עמודות 0 הוספת גבולות לתאיס 7 גופניס מהודריס: אפקטיס מיוחדיס של +31 0זס/ 0 עיצוב אוטומטי לעבודה מהירה 1 הוספת צבע ותבנית | 17 דוגמת גיליון 1 מחיקת תבנית 0 שחור/לבן או צבעוני? 0 להעתקת עיצוב מאזור לאזור, קרא למברשת העיצוב 1 עיצוב מותנה: הגיליון מתעורר לחייס ל 17 עשה ואת עס סגנון: יצירה, שמירה ושימוש בסגנון 1 יצירת סגנוו חדש 1 הגנה על תאים, גליונות וקבציס ל 77 | נעילת הגיליון מתחילה בביטול נעילה: תאיס ותחומיס בגיליון חשופיס לשינוי 170 הגנת גיליון או חוברת עבודה (קוב>) 1 הסתרת תאים נעוליס 1 הסתרת שורות ועמודות 0 1 הסתרה וחשיפה של חוברת עבודה או גיליון 1 פרק 8: נוסחאות: המתכון של אקסל לעריכת חישובים ו מה נכנס לנוסחה!? || | סימן השווה (=) הינו מרכיב חיוני בנוסחה 0 1 השיגו לי את האופרטור 1 כיצד ניתן לאתר סוגרייס חסריס בנוסחה! 0 סימני השוואה | סימני כתובות 0 שכן כ[ [כ) 1 כתובות תאיס לנוסחאות שימושיות 0 קל מאוד לרשוס כתובת || כיצד משניס כתובות תאיס בנוסחה? ל מה ההבדל בין כתובת מוחלטת ליחסית: 0 כתובות יחסיות וכתובות מוחלטות - מה ההבדל: 0 כתובות תא מסוימות חייבות להיות מוחלטות 7 כיצד מאתריס את מקור הבעיה של נוסחה! 7[ כתובות יחסיות: כתובות בגיר על הלוח || כתובות קבועות : חרוטות בסלע 7 כאשר כתובות קבועות או יחסיות אינן מספקות, השתמש בצירוף שלהן 8 שמות תאיס ותחומיס מקליסם על ההפניה לכתובות //-/)/)/ כיצד יוצריס שס! ְ|[|// 0 עוד על שמות - 0 מערכיס (3178/5) כיצד משתמשיס בהס! ל מערך לדוגמה 0 כיצד יובריס מערך! ...| / 33/32 מה פשר הנוסחה [10-:6-*6:=10==) 0 מדוע להשתמש במערכיסם! 0 ערכיס והים, תוצאות שונות || || 1 1 1 1 ל 8 1 ל פרק 9: מה[ פ(נקצ'(ת 1 :טססטופוווווווווווויווווווויו5יש04ש646541 2011 מרכיבי הפונקציה 0 סכוס אוטומטי 0 משחקי ארגומנטיס ל תן לפונקציות לעשות את העבודה 0 פונקציות יומיומיות 0 חישובי ממוצעיס ל כיצד מוצאיס את הפונקציה הנכונה! 0 הפונקציה =| 0 הפונקציה דא!(ו0) מונה איבריס 0 הפונקציה 4דא()60 מונה כל דבר || פונקציות תאריך ושעה 0 לוח השנה של אקסל מתחיל באחד בינואר 1900 1 האס ניתן להמיר מספריס סדרתייס לתאריכיסם! ל כמה ימיםס מצויים בין שני תאריכים אלה!: 0 רק חלק מהזמן ה כאן ועכשיו - /כסא 0 06] 97-2 0/0 |12 0 ה 0 פרק 10: פונקציות שימושיות באמת 2 פונקציות פיננסיות ל 7 | תשלומיס על הלוואה - דדוש ל הפונקציה דו/₪! מחשבת ריבית 0 הפונקציות צם ו-קצ 0 שא אומר לנו מתי המיליון שבחשבוננו כבר אינו מיליון 7 מלווה או לווה, מה כדאי: 12000 להקב הק הפונקציה =ח! או חחווו || ו ל חישובי פחת 8 הפונקציה א.51 לחישובי פחת בר הפונקציה כ צפ 0 סטטיסטיקה ושקריס אחריס 0 קבלת קו נתוניסם: מגמה לינארית ומגמת עליה 0 כיצד יוברים קו מגמה! ורי מעבר לקוויסם: מגמת עליה 0 סטייה מהממוצע צשס 57 ו-קצסשפ ד5 ||[ הפונקציה צ5 5 0 מתי נשתמש בסטיית התקן: 7 להוסיף עוד פונקציות! הגיוני ביותר! ל כסאח - פונקציה לחישוב מספריס אקראייס 0 תק 4 - ₪9!9% לש מכ6'איס ל פרק 11: תרשימים המסבירים את עצמם 0 כל שרצית לדעת אודות תרשימיס ה מה עלי לדעת אודות ציריס! ל ציר ץ ל ציר * || אנטומיית תרשימי אקסל 7 היכן עלי למקס את התרשים! ל ל מונחיס בתרשימיס 0 נתחיל באשף התרשימיס 0[ כיצד לבחור בנתוניס עבור התרשיסם! | תרשימיס שוניס לנתוניס שוניס ו תרשימי ברירת מחדל: תרשימי טוריס ל תרשימי עמודות 2 תרשימי גליל, פירמידות וחרוטיס 0 תרשים קו || חומר למחשבה: תרשימי עוגה ו שכן ליי[ | 19 תרשימי טבעת, או סופגנייה 0 תרשיס שטח .|| .| תרשימי מכיימ ותרשימי פיוור (+א) 0 ועוד בענייני סבון: תרשימי בועה 0 תרשימיס תלת-מימדיים ְְָ[ 0 תרשימיס מותאמיס אישית להנאה ותועלת 3 מרוב עצים אני לא יודע במה לבחור | הצגת התרשיס והנתוניס וה לצד זה 0 העברת התרשים לגיליון עבודה אחר 0 שינוי התרשיס || || לקבלת שירות מהיר, לחצ על סרגל הכלים ייתרשיס 0-0 הכנסת שינוייס בתרשים - עבודה באובייקטיס 0 שינוי רקע התרשיס ושטח התרשיס 0 תרשיס תלת-מימדי ואזור התרשיס | בחירת אובייקטיס לעיצוב || בחירת כותרות וכתוביות | | עיצוב אובייקטיס ו שינוי הציריס 0[ שינויי ציריס אחריס 0 שינוי כיווו של תרשיס תלת-מימדי 0 לקיחת פרוסת עוגה || | || .. התרשיס אינו ברור!: הוסף תוויות 0 כעת עצב את הפירמידות בעזרת תבניות ומילוייס 0 הוספת נתוניס לתרשיס 0 הדפסת התרשיס 0 הדפסת גיליון התרשיס 0 תק 5 - %פ!פק לט סצכ!מ. אספכיט פרק 13: ניתוח נתוניס בטבלאות 0 כיצד אחשב תשלומי הלוואה כשהריבית רודפת אחרי? ב בניית טבלת נתוניס ...| --. הוספת נוסחאות לטבלת הנתוניס? 0 בניית טבלת נתוניס בעלת שני ערכי קלט 0 כיצד נדע אס השקעה זו כדאית? || הפונקציה צפא עוזגרת להעריך השקעה 0 06] 97-2 00/0 |14 ל 8 0 אליה וקוצ בה 7 שילוב טבלאות נתוניס עס שפצ || | ניתן להוסיף עוד מימד לטבלה | || מחיקת טבלת נתוניס? 0 פרק 14: ניתוחים מתמטיים נוספים וביקורת - ו מתי כבר נפיק רווחיס! שאל את פונקציית החתירה למטרה 0 שבירת נקודת השיוויון || טווח ארוך וטווח קצר 0 פתרון בעיות שוויון |[ || || יצירת תרשיס 0 מה עוד ניתן לעשות עס חתירה למטרה! 0 ידוע לי גובה הסכוס שאני מוכן לשלס... באיזה שיעור ריבית אני צריך להשיגוז 0 פתרון בעזרת פותר הבעיות | מה קרה לגיליון! יש לערוך בדיקה לאיתור טעויות! 0 סרגל הכלים ייביקורת" :|| | || ...| השס: סרגל ביקורת המטרה: איתור טעויות בגיליון || מהיכן הגיע מספר זה! 0 חק 6 - 4026 כאסל [מ!['ט 0 כיצד נגדיר רשימה! .|| ...]|[ כל שיש לדעת על הגדרת רשימה ל ממה להימנע בעת הגדרת הרשימה || כיצד לבנות רשימה בדרך הקלה ביותר! || שימוש בטופס הנתוניס || מה עושיס הלחצנים! 0 מציאת רשומה בעזרת טופס הנתוניס || עריכת רשימה .|| הוספת רשומה לתוך הרשימה 0 רשימה לא ממוינת | מה עושה פעולת המיון? ל מיון נוסף .0 שחזר את הרשימה למצבה הקודם, בבקשה ]|| מסנן אוטומטי מאפשר סינון נתונים על פי הרצוי 0 שימוש במסנן אוטומטי 0 שוכן כ[יי[י ל 26 204 .. 207 .. ו 21+ 216 .. 15 2 סינון אוטומטי של עשרת העליונים - מיון ללא מיון .-/ התאמה אישית של המסנן האוטומטי .| הרשימה נראית איוס || | פרק 16: שליטה בטבלאות ענק: סכומי ביניים, חלוקה לרמות וטבלאות ציר 0 חלוקה לרמות מאפשרת לראות מחט בערימת שחת 0 קבל תקציר מידע בעזרת סכומי בינייס 0 מהו סכוס ביניים, ומה ניתן לעשות בו! 0 מה עוד ניתן לעשות עס סכומי בינייס! 0 הדפסת דוח סכומי בינייס || || .0 טבלאות ציר - מי צריך אותן: 0 יבירת טבלת ציר 0 סרגל הכליס טבלת ציר ו . מדוע טבלאות ציר נקראות בשס זה!: 0 טבלאות ציר ותזריס מזומניס ל מק 7 - 4אמקלא/ע: מ!0כ!מ שַפ/פס, 96 !ש/4ע ל פרק 17: קישוריות בין חוברות עבודה ושיתוף נתוניס מי צריך קשרים! 0 0 קישור קבציס על ידי הצבעה ולחיצה 0 רוציס לראות יותר קבציס בו-זמנית בפחות שטתחז 7 קישוריות בעזרת העתק והדבק 0-7 ניהול קבציס מקושריס ל עריכת קשריס || נמצאיס ברשת! שתפו את רשימותיכס 0 הגדרות רשימה משותפת 0 פרק 18: מפות נתונים ותבניות, עבור נתונים מובנים מהי מפת נתוניס! || || || כיצד יוצריס מפה! 0 גיליון העריס כולל את שמות האתרים הרצוייס ו יצירת מפה בגרירת סמן בלבד | ציור מחדש של חמפה 7 מפה זו וקוקה לכותרת 8 006] 97-2 0206 6 0 0 0 ככ 0 0 0 0 0 מפה זו זקוקה לאיפור 0 מה לגבי צפיפות נקודות פיוור והצללת ערכיסם! 0 מהי מפת סיכות: 0 היי... שכחתי את ניו-יורק! 0 הוספת תרשיס למפה 8 השימוש בתבניות 0 צריך לשלוח חשבונות! נסה את תבנית החשבוניות 0 שאשף התבניות יעבוד על מסד הנתוניס של החשבוניות 0 05-00 0700070 93019 8 ובכן, מה אה מאקרו! .0 מתי נשתמש במאקרו! 0-ה 20 מדוע מאקרו נקרא בשם וה! 0 כיצד יוברים מאקרו! 0 הגדרת הגיליון בעארת מאקרו .| הרצת מאקרו מתפריט ב עריכת מאקרו: רקע | ...]|[ -. מהי ויו'ואל בייסיק! 0 לימוד ויו'ואל בייסיק בסיוע העגרה המקוונת .ו האס חייביס ללמוד את שפת ויז'ואל בייסיק לעריכת מאקרוס! 0 עריכת מאקרו 0 מדוע המאקרו אינו פועל, וכיצד נתקן אותו! ל אני רוצה להריצ מאקרו במהירות ו פרק 20: החלפת נתונים עם תוכנות אחרות ..........66ש6שש6שש111111 397 למה הכוונה באמירה 'החלפת נתוניס: 0 לא פלא שכולס מדברים על :ים ]00 || עלי לגרור אובייקט מתוכנית אחת ולשלבו בתוכנית אחרת, ומהר ! ל שילוב תרשיס מאקסל למסמך וורד! 0 האס אפשר למשש את האובייקט!: 0 הדרך הקלה להעברת גליונות תרשימיס אל תוכנת וורד 0 טקסט הסובב תרשיס ה איך להטביע תרשיס אקסל בתוכנת וורד 0 קישור נתוניס לתרשימי וורד 0 מעייף לדלג הלוך ושוב בין יישומיס 0 שילוב טקסט מתוכנה אחרת לרשימות אקסל |[ שילוב שקף שהוכן בתוכנת זחוסקז6עשס 8 שכן ןיי[ = 17 פרק 21: התאמה אישית - עיצוב כבקשתך 0 התאמה אישית של הפעלת אקסל 0 האס אני חייב לראות את אותס דבריס ישניס בכל פעס שאני מריצץ את אקסל! 0 הוצא את הכליס החוצה 7 ברצוני ליצור סרגלי כליס משלי 0 לידתו של סרגל הנוסתחאות 0 האס ניתן להוסיף לחצן או שנייס לסרגל כליס מובנה באקסל!: ה[ שיוך מאקרו ללחצן ב לשס מה סרגל טפסים! 0 אינך יכול לשרטט קו ישר!ז עכשיו תוכל 0 יבירת צורות יפות באמצעות צורות אוטומטיות 0 גליונות עבודה מענייניס במיוחד: הוספת +וג סזסצ ו- זזה סווס ה יש לך אובייקט + 0זס/ שזקוק לשיפוצ: 0 כאשר מיליס ומספריס אינס מספיקים, הוסף תמונה של ממש 4 פרק 22: עולם הנתונים של /ש/ש/ 2 אקסל היא הקשר שלך ל-66) 0 מהס הדבריס שניתן למצוא ב-86/ וכיצד מוצאיס אותס! 0 868 - תועה במרחבי התקשורת? 0 האס סיימת לעיין בחדשות ובנתוניס פיננסייס! ל-80/ יש עוד הרבה דבריס להציע 0 כיצד מעביריס נתוניס מעמוד 60 לגיליון עבודה! 0 גיליון עבודה זה ראוי לפרסוס 0 כיצד הופכים גיליון עבודה לדף 60//! 0-2 כיצד נראה הדף שלי ב-680//ז 0 חסריס לך היפר-קישוריס! הוסף אותס 0 קישוריס שימושייס גס בגיליון עבודה ארוך 0 נספח: תרגול בעזרת הדיסקט המצורף 0 אינדקס עברי 0 אינדקס לועזי 7 06] 97-2 020 ||8 מ6 א 126 ק!כא 'ק2, ספל 2% א0'3 מ מכ0/'כ' תקפש4קת |[מכ'!ו!ן!ן 46 מ !כנמ 97 [או] חמ א שככמ. 2כ45ק 95 פוטטווו/ן. 5 צשסטוו/|| אמא'אק אמ כאסכ'ע 4מ3!כמתע כמ!אכק [פמ!כ[ם 6א!מק[יע 89מ96 46ק. 4 כן, 'ימכן 6כאסכיע 6מכאק פאסכ 96אמ96 46ק יקי[ 6!['ע 9א6% אש4ק 6אמ!שכ'ע פספל. ממססכיט 0900 אמ''חסיט 6 4אא6ק א6מא6 עסכי 01 46164 אשסר 9[ שפכימ. 46.16(1/מ: 4 6מ' 2696!//מ, כפ' 0/9944 פיי[ שסכימ. 401₪4/מ [פפ'פק . ש/9? 420 !ככ מממ 95 צשטנוו/]: . 0!69 קא6'א!ת, 338 'א'ן, 4מ% 4% כ4ת3]| 6פק [פת2 0 13270. * מק6 49 912:3 פא ק6יס ‏ 906+]/4. שכן |[ 9 06] 97-2 0206 | 0 כ2//97 המחשב האישי הוא כלי עבודה שיודע בעזרת תוכנת אקסל (|08אם) לבצע חישוביס, לצייר גרפים על-פי נתוניס וגס דבריס אחרים. כדי לבצע חישוביס מהיריס ופשוטיס אתה יכול להשתמש במחשבון: הוא נגיש, הוא קל להפעלה ויש לו עוד מספר יתרונות (למשל, אין צורך בסוללה). הרעיון מאחורי הספר 29992 5י19'9/י/ 97 ]1006 הוא לעשות את השימוש באקסל קל ופשוט כמו השימוש במחשבון. הספר כתוב ומעוצב בצורה שמבט חטוף ומהיר יראה לך מהי הדרך הקלה לבנות גיליון עבודה. הספר גס יעזור לך להגיע לפקודה המתאימה או לתהליך הנחו לביצוע משימות כגון עיבוד וניתוח נתוניס והפקת תרשימיס. בנוסף לחישוביס תלמד גס להשתמש באפקטים מיוחדים, כגון הוספת תמונות מאוסף תמונות וכיוון התאורה של אובייקטיס תלת-מימדיים. ובנוסף לכל אלה, תלמד להתקשר לעולס המידע והבידור של האינטרנט או לעמיתך ברשת האינטראנט. 202 20 כיסכק< וסקכיסן 5/6יסן 2[ו)6 הספר מכיל טיפים שיראו לך איך אפשר לעשות את המשימה מהר יותר, אזהרות שיעזרו לך להימנע מביצוע טעויות, ושאלות ותשובות שיתנו לך מענה על שאלות שכמעט ורצית לשאול. לפעולות שביצוען דורש יותר מבחירת לחצן או לחיצה שמאלית בעכבר, תמצא סדרה של פעולות ממוספרות מתחילת הפעולה ועד סופה בלי סיבוכיס מיותריס. הספר כתוב בשפה פשוטה, כך שלא תודקק למילון ולא ייתשבוריי את הראש בפיצוח כתב החידה. אס בכל ואת תיתקל במילה "קשתהיי/לא-מובנת - חפש את ההסבר בקרבת מקוס. אס זהו הספר הראשון שלך בתוכנת אקסל תיווכח לדעת שהלימוד יכול להיות מועיל ומשעשע. משתמשי אקסל מנוסים ימצאו דרכיס נוספות ופשוטות לביצוע דבריס, ואפשרויות/תכונות שימושיות שלא נתקלו בהן עד כה. זהו לא מקרה שתוכנת אקסל הינה הגיליוו האלקטרוני הנמכר ביותר בעולס וגס בישראל. בסעיף הבא תמצא מספר סיבות טובות. 2[ כ9קכ‎ כ 03 2עוכ[< 97 ]1000 מי שמכיר את גרסאות אקסל הקודמות ירגיש בבית. הדבריס הבסיסיים נשארו ללא שינוי, אבל נוספו עוד מספר תכונות שיכולות לעשות את העבודה מהר יותר. לו ₪0 0 [אוןיס ותין /2 20-2/] כבודן של הספריות הציבוריות מונח במקומן, אולס הודות לתוכנת האינטרנט זסזס|קאם 6%חזסזה! הכלולה בחלונות 95 (ולחשבון שיש לך אצל ספק שירותי האינטרנט) תוכל לחפש ולמצוא מידע רב באמצעות העכבר. אקסל מאפשרת לך להגיע למיליוני עמודי מידע בלחיצה אחת או שתיים. בנוסף, לאקסל יש כליס לפרסוס ב-80) ובאמצעותס תוכל לפרססם את גליונות העבודה שלך כעמודי 60/). היפר-קישוריס ישלחו את קוראי גיליוו העבודה שלך לכל מקוס בעולס או ברשת המקומית של החברה. 20/2 / 6ומָ'ס: 25577 2016 קוו תפקידה של עזרה מקוונת הוא לספק תשובות, אולס לעיתיס קרובות קורה שהמידע שאתה מקבל מעלה אצלך שאלות נוספות. האס לא היה זה נפלא אילו יכולת להקליד שאלה במילים שלך ולקבל תשובה בדיוק על מה ששאלת! ובכן, המסייע של 08106 מסוגל לתת תשובות בהירות בעברית (או אנגלית) פשוטה. בעת עבודתך באקסל, המסייע מציצץ מעבר לכתפיך ומציע לך מעת לעת דרכיס טובות יותר לביצוע עבודתך. בכל פעס שתתתיל לעבוד עס תכונה מסוימת של אקסל, המסייע של 00818086 יופעל מעצמו. תוכל אף להחליף את דמותו של המסייע, למשל למסייע בדמות איינשטיין. 00 יק [!א/) ]ליכ וי,כ0י/ויס 213/72 /03 הרעיון הניצב מאחרי התרשימיס הוא פשוט: להבין את המספריםס ממראה עינייס ולהקנות להס נופח והדר. באקסל הפקת תרשימיס קלה יותר מתמיד. עיצובים חדשיס נוספו לתרשימיס: חרוטים, פירמידות, גליליס ובועות, ובנוסף לכל אלה תמצא אוסף חדש של תרשימיס מותאמיםס אישית ומוגדריסם מראש. כמובן, תוכל גס לעצב תרשימיס בעצמך. אי0וכ 66ו6': 2/ סו%'י כיתי)וכיס 2/וכייכוא. 752 יש לך עמודת מספריס. האס תכתוב עבורה נוסחה או שתקרא לפונקציה! לא זה ולא ה. כל שעליך לעשות הוא לגרור את העכבר לאורך המספריס ולהציץ בתחתית המסך. החישוב האוטומטי מציג עבורך סיכומיס מסוגיס שוניס עבור התחומיס שבחרת 06] 97-2 0/0 |12 בגיליון. תוכל להציג ממוצעיס ולספור פריטיסם, למצוא את הערך הנמוך ביותר או הגבוה ביותר ועוד. ויק דָז3 0ַיכוכיס? באקסל 97, עיצוב מספריס וטקסט הוא פשוט וקל. כך גס ההדפסה וניהול הקבציס. תכונות חדשות מסייעות לך לכתוב נוסחאות מושלמות ואס יש לך עכבר מסוג 6 50%ס0זסו/ תמצא שגס הגלילה קלה יותר. אקסל 97 היא גירסה משופרת של התוכנה והיא מהווה סביבת עבודה נוחה ומשוכללת. כ/32 0/0/02 22002 קיימות מספר דרכיס למצוא מידע בספר. תוכן הענייניס המפורט מאפשר לך למצוא במקריס רביס את מבוקשך ואינדקס בסוף הספר מאפשר לך להגיע ישירות לעמוד המכיל את המידע שבו אתה מעוניין. בומנך הפנוי עיין בנושאי הספר השוניס. כל פרק בספר פותח ברשימת הנושאיס שהפרק עוסק בהם. עיין ברשימות נושאיס אלו וכך תדע מראש מה מכיל הפרק או היכן לחפש אחר נושא שמעניין אותך. כל פרק מחולק לסעיפים. תוכל לדפדף בפרק מסויס ולקרוא את הכותרות הראשיות של הסעיפים כדי למצוא את הנושא שמעניין אותך באותו פרק. כמובן שאף אחד אינו עוצר בעדך מלקרוא כל פרק מתחילתו ועד סופו. וו הדרך הנכונה כדי לשלוט באמת בתוכנה. 9002 [2 הספר מחולק ל-7 חלקים, בהתאס לפעולות ולתהליכיםס בהם עוסקים. 24 /: כ'כלוא 7 [00/] מסביר את הנושאיס הכי בסיסייס בתוכנת אקסל וכיצד להשתמש בעזרה. פה תלמד כיצד לבנות את הגיליון האלקטרוני הראשון שלך באקסל 97. כקלו - 29 ...3121 22/7 ,עככיכ7/‎ 7 1210: :2 24 אלו הן הפעולות היומיומיות שתבצע: הכנסת נתוניס ועדכונס, הוספת גבולות, שינוי גופניס, הוספה והסרה של שורות ועמודות, הוספת צבע, העתקה, גוּירה והדבקה ועוד פעולות שכיחות. 8 3: !260 ומָו[ק3יו, בחלק זה תתחיל להתרגש בעת שתתגלה לפניך העוצמה של אקסל. אתה יכול להתחיל לכתוב נוסחה מהתחלה ובתוכה פונקציות מוגדרות מראש או להשתמש במסייע של 6 שינחה אותך צעד אחר צעד בבניית הפונקציות. הפונקציות הפנימיות של אקסל מכסות מיגוון תחומיס גדול. תוכל למצוא פונקציות מתמטיות (כמו סכוס או ממוצע), פיננסיות (כמו ערך נוכחי נקי) ועוד. אק 4: לְכורָת לש 05 ייתמונה אחת שווה אלף מיליס'י ובהקשר של אקסל: יתרשים אחד שווה אלף מספרים'י. אתה תוכל לחולל ניסיס ונפלאות עס הנתוניס על ידי הצגתס בתרשים (גרף) צבעוני, תלת-מימדי, ככל העולה על רוחך. אשף התרשימיס ינחה אותך צעד אחר צעד ובעזרתו תעצב תרשיס שיסחוט קריאות התפעלות. 7 6: כְכוגָתּ ?₪ 21230 /וסכ5יס היופי בגיליון אלקטרוני הוא שברגע שאתה משנה תא בגיליון, כל התאיס הקשוריס אליו ישירות או בעקיפין מתעדכנים. כל וה טוב ויפה, אבל מה קורה כאשר אתה מחפש פתרון לבעיה בגיליון העבודה! לאקסל יש כליס במיוחד לשס כך. ככל שגיליון העבודה נהיה יותר ויותר מורכב, המעקב אחר שגיאות הופך לקשה יותר. לאקסל יש בלש מובנה שתפקידו להציג בפניך את מקור הבעיה ולפתור אותן - ווהי תכונת הביקורת. אק 6: 074/ 3002 ו[ עד כה ידוע לך שתוכנת אקסל מצטיינת בעבודה עס מספרים, ואכן זה נכון. אבל, לאקסל יש גם יכולת לעבד מאגרי נתוניס החל מרשימת הספקיס שלך ועד לאוסף כל החשבוניות שהפקת. תמצא פה יכולות לא מבוטלות לבנייה ותחזוקה של נתוניס. 06] 97-2 00/06 |4 7 7 //./37/י: /521ן. /223127, כ/ 320‏ 1כ/1/) לא משנה איזה סוג נתוניס אתה מחפש, זה יכול להיות נתוני שוק פיננסיים או מחיר התה בסין, הכל נמצא ב- 680/ 68ו/ אחס/ או ברשת האינטראנט בארגון שלך. אקסל תקשר אותך לרשתות אלו בלחיצות ספורות. אס יש לך גליונות עבודה שראוייס לפרסוס, השתמש בכלי הפרסוס באינטרנט של אקסל, כדי להפוך את עבודתך לעמודי 0 מוכניס לשליחה ברשת. מה עוד תוכל לעשות! תוכל אפילו ליצור מערכת שלמה של חוברות עבודה המעדכנות אוטומטית זו את זו. תוכל לקחת נתוניס ולהפוך אותס לרשימות באקסל. תוכל להפוך את הנתוניס שלך למפה או לתבנית ליצירת גליונות עבודה שימושייס עבורך. תוכל לבנות סרגלי כליס משלך ולהניח לאקסל לבצע עבורך חלק מעבודת ההקלדה. לאקסל יש עוד תכונות רבות מדהימות וזה בדיוק המקוס ללמוד אודותן. ובסוף, אינדקס עברי ואינדקס אנגלי מפורטיס. 39 7 //ליכו/ לאורך כל הספר נשתמש בפסיק (,) כדי להפריד בין חלקיה של פקודת תפריט. לדוגמה, כדי לפתוח מסמך חדש, נבחר: קובץ, חדש משמעות הדבר: "פתח את תפריט קובצ ובחר ממנו את האפשרות חדש'יי. כאשר שני מקשיס במקלדת מופרדיס באמצעות הסימן +, כגון א+01, פירושו של דבר: ייהחזק את המקש הראשון (השמאלי) לחוצ, הקש על המקש השני, ולבסוף הרפה משני המקשיס". כאשר אנו מדבריס על גרירה, אין הכוונה שתעזוב הכל ותראה איך גורריס לך את האוטו. הכוונה שתחזיק את הלחצן השמאלי בעכבר לחוצ ותניע את העכבר כדי למקס את סמן העכבר במקוס אחר על גבי המסך. לחיצה ימנית היא לחיצה של הלחצן הימני בעכבר. ב-95 פעוסטחו//, ותוכנת אקסל 97 אינה יובאת דופן בנקודה זו, נעשה שימוש חשוב בלחצן הימני. בלחיצת לחצן ימני יופיע תפריט הקשור למקוס הימצאו של הסמן ויילמצב הענייניסיי על המסך. 25 ולקכ‎ כככי //2/3 בספר זה תמצא מיגוון כליסם מיוחדיס שבהס אנו משתמשים כדי לתת לך מידע נוסף וחשוב: 6ים! הטיפים מתארים קיצורי דרך וסודות קטנים, המראים לןך את הדרך הטובה ביותר לביצוע, ומצביעים על מידע, שלעיתים קרובות לא מוזכר בתיעוד. הערה קשורה לנושא המדובר. תוספת, או משהו ששוה שתשים אליו לב. 2% האזהרות מזהירות מפני בעיות אפשריות (כגון אובדן נתונים, או פגיעה בנתונים), שעלולות להופיע כתוצאה מפעולה מסוימת. 0 ו216! ךְ האס יש לך שאלה? אנו מנסים לצפות שאלות ולענות עליהן, או על בעיות במהלך העבודה, שבהן אתה עלול להיתקלק. ]| 2/5202 כָ500! כאן מתרגמיס מונחי מחשב ושפה מקצועית לעברית פשוטה וברורה. 006] 97-2 0206 6 17 כו9קכ‎ 06] 97-2 00/06 |58 ק'ככתע לס 2% 0 פרק 1: יסודות השימוש עם גליונות אלקטדוניים פרק 2: בניית גיליון עבודה פרק 3: העזרה נמצאת במרחק לחצן אחד (או שניים) 29 20 פָיק / 'סוכו<. :01/0 כ)/יו1. יס 2 02: == על מה להתבונו? סיור ברחבי אקסל תצוגת חלקיס שוניס של גיליון העבודה בו-אמנית מה עושיס כל הלחצניס הללו? אם אתה נמצא בעיר חדשה, מפה ושימוש במספר מיליס בשפה המקומית יכוליס לחסוך בעיות רבות. כליס אלה שימושייס גס בתוכנת אקסל. הבה נתבונן כיצד אקסל מאורגנת ומנוהלת, ונלמד מספר מונחי מפתח. סיץ !: יסופות. פ0ו) יו[ 6/ק96ו[יש 31 ? ] 00] % 2 ' / אקסל מצטיירת בעיני המשתמש כתוכנה בעלת עוצמה אדירה ועס ואת, היא פשוטה לשימוש בחישוביס מתמטיים, או לייעוצ אלקטרוני פיננסי (על כך נלמד בהמשך). היא גם מוסד פרסוס פרטי, סטטיסטיקאי מומחה, אומן גרפיקאי. וכמובן, היא יכולה להיות ארגונית בוררת ומסננת שלעולס אינה מאכזבת. אקסל לוקחת אוסף מבולגן של נתוניס, מארגנת, מנתחת ומציגה אותו בצורה הטובה והאטרקטיבית ביותר. היא פותרת בעיות במהירות ובלי תלונות כלפי המשתמש. אקסל מבצעת עבודות ארגון בצורה טובה יותר מאשר המשתמש יכול היה לבצע. היא מאפשרת זמן פנוי ב יותר למשתמש כדי לעבור על הנתוניס, לנתח אותס וגס להציגס בצורה ברורה ונוחה לעבודה. אומנס, צריך להתרגל להערות הבינייס במהלך העבודה, אבל שימוש נכון בכלי ה יביא לתמורה מלאה ולעזרה רבה למשתמש. 2% פיי[ 0 השימוש באקסל דומה במעט לסעודה במסעדה צרפתית יוקרתית. במבט ראשון התפריט לא מובן. מהו למשל פשר המנה "58008 ט8 6חסזס !| 8 זס!טסק סחִחהּקוחהּת?)יי לאחר מבט מקרוב על האותיות הקטנות המסבירות בעברית את המשפט, מתברר שמדובר ייבעוף ברוטב פטריותיי. וה כבר הגיוני יותר וגס נשמע טוב יותר. מכל המנות בעלות השמות המסובכים, בחרתס במנה אקסלוסיבית וטעימה. בגמר הארוחה מתברר שלא רק היה נפלא, אלא כל אחת מהמנות כאילו השלימה את חברתה ויחד יצרו הרמוניה זו עס זו. תוכנת אקסל כוללת רכיביס רביס, ולמראית עין נראה הדבר עמוס ומבולבל למדי. אולס כל חלק מהתוכנה מסומן בצורה ברורה. המשתמש מתרכז בקבלת התוצאות הרצויות ללא צורך לחשוב כיצד הדבר נעשה על ידי התוכנה. בדומה לשף המכין את הארוחה, אקסל מבצעת ואת עבורך, המשתמש, ובסיוס התהליך אפילו אינך חייב בתשלוס. 06] 97-2 00/00 | 1 כייכ] )וס ? הפעלת תוכנת אקסל פשוטה וקלה. 1 לחצ על התחל ובחר בתוכניות. 2 בתפריט תוכניות בחר ב- |66אם +1ס8סזסוא. 3 תבתין בכותרת החלון |068א₪= המופיעה תוך הרצת התוכנית. אתה עומד להיכנס לעולמס המיוחד של הגליונות האלקטרונייס. אין צורך להדק חגורות, מכיון שזו אמורה להיות טיסה קלה ובטוחה. כיכ] ]גוית ס0ככיי 0% משתמשי 0005 וגרסאות ישנות של חלונות רגיליס לשמור קבציס ותוכנות בספריות ותת-ספריות. רעיון בסיסי ואה נשמר גס ב-895שס0₪חו//, אבל כאן, ספריות ותת-ספריות נקראות תיקיות (5ז00!ס). הן נראות על המסך כציור של תיקיות קטנות, כך שהתצוגה החדשה ברורה ומוחשית יותר. במשרד אינך נוהג לתייק תיק אחד בתוך תיק אחר, אבל אתה שס מספר תיקיס בתיבה, או במגירה. כך נוהגת גס תוכנת חלונות. אס תחפש בתפריט הסייר - זסזס|קא= (לחיצה ימנית על לחצן העכבר כאשר הסמן ממוקס מעל לחצן התחל), תמצא את אקסל המותקנת (כברירת מחדל) בתוך תיקיה הקרויה ![68אם, המצויה בתוך תיקית אב 850181166 (אלא אס בחרת בשמות תיקיות אחריס בומן ההתקנה). 9 |י<ן /0י 05 /0/ 0//א] כ/לכו3קי? אס אתה אוהב את שיטת הלחיצה הכפולה בתוכנת החלונות ואתה מתעתד להשתמש באקסל בכל יוס, באפשרותך להציג סמל קיצור דרך על שולחן העבודה. הדבר יאפשר לך לעקוף את הפעלת התקנה דרך לחצן התחל. ללימוד נוסף ראה את הספר 22992 פי9י9ויי 92 >עשסטוןו/?, בהוצאת הוד-עמי. הנה לפניך סדר פעולות התקנת הסמל של אקסל על גבי שולחן העבודה (ק085%0) של תוכנת החלונות : 1. סגור את תוכנת אקסל ומזער כל תוכנה אחרת הנמצאת במצב הרצה. 6ים! הצעה לדרך מהירה לחזור לשולחן העבודה של חלונות כאשר לפממיכסם מספר תוכמות רצות : לחיצה יממית על שורת המשימות (1850081 הנמצאת לרוב בתחתית המסך, ובתירה במזער את כל החלונות מתוך התפריט המקוצר. יץ !: יסופוא, פ0ו) כ6יו[וא, 6/ק56ו[ייס 33 2 לת לחיצה ימנית על הלחצן התחל ובחר בפתח בתפריט המקוצר. 3 בחלון תפריט התחלה לחצ לחיצה כפולה על התיקיה תוכניות. 4 בחלון תוכניות; לחץ לחיצה ימנית על הסמל |66א₪ 1670504 ובחר בהעתק בתפריט המקוצר (ראה תרשים 1.1). 5. סגור את החלונות הפתוחיס. לחצ לחיצה ימנית על רקע שולחן העבודה ובחר בהדבק קיצור דרך שבתפריט המקוצר. סמל תוכנת אקסל יוצג עבורך על שולחן העבודה. כעת תוכל לחזור לעבודה. 5 תפריט התחלה | | 2 : ו ה קובץ עריכה תצוגה עזרה !ו 1 הר ג שכנים ברעות |< וםן. הי קובץ עריכה תצוגה עזרה - 1 2 ססו] ו46] סו סטש סל מיחזור 2 סזקפק 7 ססוזום 5 ססוזו 3 ססווום |<ום). הו קובץ עריכה תצוגה עזרה 1 4 2 2 זספזס!םא = פתה מבט מהיר קוש סו 03 . 5 עם | יק 5-0 ת עברי שלח אל צור קיצור דרך מחק שנה שם מאפיינים תרשיס 1.1 יש דרכיס רבות להעתיק ולהדביק דבריס בחלונות 95. לדעתנו, שיטת הלחיצה הימנית המציגה תפריט מקוצר, היא הדרך הנוחה והטובה ביותר. עתה, כאשר ברצונך להריצ את תוכנת אקסל, לחצ לחיצה כפולה על קיצור הדרך של סמל התוכנה. תוכל לקייס תהליך זה עבור כל תוכנה שאתה משתמש בה לעיתיס קרובות. אס בעתיד תשנה דעתך לגבי קיצור דרך ה שיצרת, תוכל למחוק אותו ללא כל קושי. לחיצה ימנית על גבי סמל הקיצור, ומייד לאחריה לחיצה על מחק ועל כן לאישור, או פשוט גרור את סמל קיצור הדרך לאתר סל המיחזור שעל שולחן העבודה. יצירת קיצור דרך לתוכנה אינה מזיוזה אותה מהתפריט התחל, ומחיקת סמל קיצור הדרך אינה משפיעה כלל על התוכנה. 4 א0)י 97-2 |06] כ'ככו/. -/( /יו] 231272 שס הקוב. קובצי אקסל קרוייס חוברות עבודה (00085אזס/). שס הקוב הוא גס שס חוברת העבודה. סרגל כלים - סרגל רגיל. לחצני קיצור אלה מיועדיס לשימוש מירב הפעולות במהלך עבודתנו עס אקסל. בהקשה אחת ניתן לפתוח קבצים, לשמור, להדפיס, לגזור ולהדביק, להעתיק לחבר ולמיין. שורת הנוסחאות. אזור עריכת הנוסחאות והנתונים. ניתן לערוך גס ישירות בתא. |<[פ|. ול |< |₪]= [5 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצב כלים נתונים חלון עזרה ו ומווקווווו ‏ תהה : | -90] ₪60 )5 2 0.0066 856 ל 5 ₪ ₪ ם| -8.ל- ,547% = = פע ; 85| ט. וה || -% 8 | 56 2 6 ₪ 5 ₪ = ו 2 3 | הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים גופניס : גופן 0 דוח מכירוו1 לרבעון 2/97 מודגש, גופו 5 5 מכירות ספרים לפי לקוחות גג נטוי, גופן עס 8 ' 1226 ה ל <חצן תת קו תחתון, ₪ ות 5 85 ספרות שינוי יישור 12 סה"נ מנירוהו] ספרים 3 ₪ ל המזהות כל " הטקסט, 14 מכירות אחךות 15 הפקות בש שורה בגיליון עיבוב 6 | עבודות שונות 5 ₪ מספרים 17 סה": מכיבאין אחרות ₪7 . הנתונים. , ₪ סה"כ ממנירות | ₪529388 תוספת רקע - צבע לתאיס. ן ופפ |ץ | !4 ]4|// מכירות רבעוך 2897 (ספרים ,( שונוףת % ' | [+] 0 מוכך | | סכנם= ₪ 42418 | | תו |24] תא. מקום בגיליון שבו מקלידיס מספריס, טקסט, תאריכים, נוסחאות, ונתוניס אחריס. התאיס מתרחביס לרוחב הטקסט המוון לתוכס. חישוב אוטומטי נותן קבלת ממוצע - 06 סיכוס -חזטס, או ספירה של תחוס תאים - 1חטס6. לחיצה על הלחצן הימני בעכבר תגרוס למעבר בין ספירת האיברים, לממוצע, לסכימה. לשוניות גליונות העבודה. לשוניות (1805), מזהות כל גיליון בחוברת העבודה. ניתן לכנות כל גיליון בשס (שס זה מופיע על הלשונית ובעזרתה ניתן לקרוא לגיליון רצוי). לח על לשונית גיליון כדי לעבור לאותו גיליון. פיק !: '0ו3ו2. 0105 2/יון. ןי לד ברכותיי! עכשיו שחינך מכיר קצת מהגיליון הרשה לי להציג את חלקיו השוניס. גו/יו], %//יון /9120י וכל כָכוגָת: - פייככוא, לי או[איס 042/ באקסל, גיליון אלקטרוני (661ח6805זק5) נקרא גיליון עבודה (661ח5אזס/), או בקיצור גיליון 860ח5). כל המונחיס בעלי מובן והה. גיליון עבודה הוא כמו גיליון נייר חלק עליו מבצעיס את העבודה הרצויה. קובצ אקסל כולל בתוכו מספר גליונות עבודה ונקרא חוברת עבודה (>סססאזס/ו). מבלבל! חישבו על כרטסת המלאה בכרטיסיות קרטון. מבנה הכרטסת עצמו מהווה למעשה את חוברת העבודה, וכל כרטיסית קרטון בכרטסת היא גיליון עבודה. ברגע הרצת אקסל, כאילו פתחתס את הכרטסת וקיבלתס את הכרטיסיה הראשונה מתוכה. אקסל מכנה בצורה אוטומטית חוברת עבודה חדשה בשס ₪00%1, שם זה יופיע בראש המסך בכותרת החלון. ברגע שניתן לחוברת העבודה שס אמיתי, השס ₪001 נעלס, לפחות עד להרצת התוכנית שוב. חוברת עבודה חדשה שנפתח תיקרא על ידי אקסל 2, עד למתן שס מאפיין אחר. חוברת עבודה חדשה כוללת בתוכה כברירת מחדל שלושה גליונות עבודה, הקרוייס גיליון1, גיליון2 וכוי. שמות אלה מופיעיס על הלשוניות שבתחתית חוברת העבודה. ניתן לעבור מגיליון לגיליון, ממש כמו בכרטסת. ניתן למחוק ולהוסיף גליונות. ניתן לצמצס את מספר הגליונות לגיליון בודד בחוברת עבודה, או לכלול בחוברת עבודה כמה גליונות שתרצה. והו תהליך פשוט, ממש כמו הוספה והסרה של כרטיסיה בכרטסת ידנית. 2 %!/יו] 0 על חוברת עבודה וגיליון עבודה נרחיב את הדיבור מאוחר יותר. לעת עתה, כדי לקבל תחושה אודות משמעותו של גיליון העבודה, הבה ינטיילי ברחבי הגיליון. הו את הסמן לתחתית המסך ולחצ על גיליון2 (506612). בזה הרגע, כאילו יהפכת דף' בחוברת העבודה. לח על גיליון3 (6613ח5) - עברת לדף נוסף בחוברת. כפי שניתן לראות, הגליונות דומיס ה לזה, לפחות כל ואמן שלא התחלת למלא אותס בתוכן. :/יו] י0 אַא/כו. נבצע תרגיל פשוט נוסף שיעזור לנו להתמודד עס שיטת הארגון של אקסל. כשס שלא תאחסן את קבציך בתוך ספריה ללא שס או ללא כותרת מתאימה, כך גס לא הגיוני לאחסן את עבודתך בגיליון עבודה ללא שס. השס גיליון1 (%1+66ח5) אינו יימנדביי מידע רב עבור תוכן הגיליון. לכן כדאי לשנות את שס הגיליוןו לשס בעל משמעות רבה יותר. 006] 97-2 0/0 6 1 לחצ לחיצה כפולה על לשונית גיליון1 (86%1ח5). פעולה וו תאיר את השס גיליון1. 2 כעת, הקלד שס משלך עבור הגיליון. השס הקיים יידרס ברגע שתתחיל להקליד (ראה תרשיס 1.2). |ץ | ]4 |4|, מכירות סוכן בוסש א( גיליון2 גיליון % מוכך = :| תרשים 1.2 העבודה בגיליון צריכה להתחיל מנקודה מסוימת, אז מדוע לא נתחיל במתן שס! 33 לאחר שתסיים להקליד, הקש על ז%9ח כדי לשמור את השס החדש של הגיליון. באפשרותך לכנות גיליוו בכל שס העולה על רוחך. לצורך ה עומדיס לרשותך 31 תוויס כולל רווחיסם. אקסל לא תקבל מספר תוויס בשס הגיליון, וביניהס סוגריים מרובעיס (( ]), סימן שאלה (?), כוכבית (*) ולוכסניס ( / ). אס בטעות תשתמש באחד מתוויס לא חוקייס אלה, הס פשוט לא יופיעו על המסך. ברכותינו! סוף סוף סיימת בהצלחה את השלב הראשון בבניית חוברת העבודה. עתה נמשיך בלימוד, נפנה לחלק נוסף בגיליון העבודה ונלמד כיצד הוא פועל. 22 %/יו] 231229 וגו ו0וכוי. התנועה באקסל הינה לוגית, ממש כמו הליכה ברחובות אשדוד (שבה רוב הרחובות ניצביס וה לזה). הגיליון מורכב מעמודות אנכיות ומשורות אופקיות. העמודות מסומנות באותיות לועזיות, והשורות מסומנות בספרות. כותרות העמודות מתחילות באות א, וכותרות השורות מתחילות בספרה 1. שים ! בגיליון עברי העמודות ערוכות מימין לשמאל, ואילו בגיליון לועזי העמודות ערוכות משמאל לימין. מה יותר פשוט מזה? סיק !: 'סו3ו<. 065 2/יון. ןי 7 תָ+) 422 כל הנתוניס באקסל מצוייס בכתובות מוגדרות, וכך ניתן לאתר כל פריט ופריט על פני הגיליון. תּא (|ו089) באקסל הוא למעשה מקוס המפגש בין עמודה ושורה. לכל תא יש כתובת מדויקת ומפורשת, המורכבת ממספר העמודה ומספר השורה יישנפגשויי. כך למשל, נקודת המפגש של עמודה 4 ושורה 36, קרויה תא 36א. תיאור זה של תא הינו כתובת התא. בעת לחיצה על תא מסויסם, תא זה הופך לתא הפעיל. כעת, ניתן לערוך בו נתוניס, נוסחאות וכל טקסט העולה על רוחנו. תא כזה ניתן לוהות בקלות על פי המסגרת הכהה המקיפה אותו. אס תוך כדי גלילת החלון ''איבדת"י את התא בו אתה נמצא, הבט בפינה השמאלית העליונה של המסך. התא האחרון שבחרת מוצג בתוך תיבת השם (אסס 6חחהּאז). לת על תא כלשהו ונסה זואת. בנוסף, כותרת העמודה וכותרת השורה של התא הפעיל, מודגשות ונראות מובלטות מהגיליוו. כותרות של עמודות ושורות פעילות מודגשות ונראות פרטיס אלה מוצגיס בתרשים 1.3. מובלטות מהגיליון קווי רשת שורה 5 עמודה 6 תא פעיל תיבת השס |< || ו |< |פן | --₪6|0 2 | ₪ ₪ ם!ן ב= ₪ 9 ז|ש 7 58| ט. || - 8 - ה 4-ה ד 7 0 חן 4 |4]// מכירות סוכך נוסע א ,( גיליון2 ,( גיליון3 % || [14 מוכך | | ₪6 0 7 . 9 0 ג 7 יל = ₪ - = | - - - כ 0080-60-43 שת תרשים 1.3 עמודות ושורות ממקמיס אותנו על מפת אקסל. התא הפעיל מסומן במסגרת כהה. 06] 97-2 00/0 |58 /2512 %2!/יו| כ/כָכוגָכ אס תמלא כל תא פנוי בגיליוו העבודה של אקסל ולאחר מכן תדפיס אותו (אל תנסה זאת!), תודקק למדפסת ולנייר הדפסה יותר גדולים מ'יאיצטדיון בלומפילדיי. גס אס תשתמש בנייר הכי גדול שברשותך, הנייר יכיל רק חלק קטן מגודלו האמיתי של הגיליון. בגיליוו העבודה ניתן לנוע הן בעזרת מקשי החיציס שבמקלדת והן על ידי העכבר. בדרך כלל תעדיף את העכבר לצורך זה. יש שתי דרכי תווזה באקסל, רק בכדי להפוך את חייך למענייניס ומגווניס יותר. ניתן לגלול (|וסזספ) את גיליון העבודה, וכך לחשוף מסכיס מלאיס זה אחר זה. דרך נוספת לואוז בתוך גיליוו העבודה, היא להזיז בו תאיס או תחומיס למיקוס חדש. תחילה נעסוק בגלילת המסך. סכיס ראית את הגירסה הננסית למילון אוקספורד האנגלי! המהדורה הרגילה מכילה למעלה מ-20 כרכים. הגירסה הקטנה דחוסה ב-2 פרקיס בלבד, על ידי הקטנת גודל הגופן. הגופן כה קטן, שצריך וכוכית מגדלת (אשר בוודאי מסופקת על ידי המוציא לאור) כדי לקרוא במילון. אתה משאיר את המילון פתוח על השולחן ועובר על הדף בעזרת זכוכית המגדלת. תיאור זה ממחיש בצורה מדויקת מה שנראה כאשר נבצע את גלילת גיליון העבודה. הדבר דומה להעברת זכוכית מגדלת על פני מגרש כדורגל. הגלילה מתבצעת על ידי תיבת הגלילה והלחצניס בצד ובתחתית גיליון העבודה, אשר זהיס לחלוטין לתיבות הגלילה והלחצניס שבכל חלון של תוכנת חלונות (פעצססחו/ש). תרשים 1.4 מראה את אפשרויות גלילת המסכים בתוכנת אקסל. שים ! במהקך גלילת מסך למעלה, למטה או לצדדים, תיבת הגלילה גדלה ומתכווצת פרופורציונית כדי לרמוז למשתמש מהו חלק הגיליון שנשאר עד סופו. פיק !: יפוגו 05י/ו0 2/יון. ןי 9 |<51)- ו | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | (₪|-00 ₪60 5 66| -6|5-5 5 )| שב ₪ ₪ ₪ ם| -0-8- 0 9%9 9 , 9% 87| םפּ = = ו הרע 7 5 | + א || |ש 410 2 - 8 || 8 8 |--ם | = ה ופ | ומד ₪ ₪ 3 הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 4 דוח מכירות לרבעון 2/97 שה | שורה: 9 9 מכירות ספרים לפי לקוחות הפפ חנויות מחשבים 6 ₪ ספ חנויות ספרים 2 ₪ הו רשתות שיווק 0 ₪ 1 מוסדות חינוך 5 ₪ שו סה"נ מנירות ספרים 3 ₪ 3 4 מנירות אחרות ]7 | םרחל ל גירג 155 [ 0 16 7 ] מעלה/מטה, מספר שורות בו-זמנית. - ו התווית הקטנה מציינת את השורה 3 סה"כ מכירות | ₪52938 הראשונה של החלון. תזוזת עמודה אחת ימינה או שמאלה. דילוג לגיליון ראשון או אחרון בחוברת העבודה, כאשר פס הגלילה מסתיר גליונות גרור לחצן זה לצורך נוספיס. התקדמות ימינה/שמאלה, מספר עמודות בו-זמנית. מעבר מגיליון אחד לשני, כאשר פס הגלילה מסתיר גליונות נוספים. תרשים 1.4 יש דרכיס רבות לטייל בגיליון אקסל. גיליון עבודה הוא שטח נרחב. כ %1[2/ 01000 דוו אס ברשותך עכבר 6פטסווו!וח!, העכבר החדש של מיקרוסופט, יש לך גישה לכמה מאפייניס חדשיס של 97 |68א5 שלא נגישיס למשתמשיס בעכבר רגיל. 6 נראה כמו העכבר הישן, בהבדל אחד: בין שני הלחצנים יש גלגל. לגלגל שתי מטרות עיקריות: == הוא מאפשר לגלול את הגיליון מבלי להשתמש בפס הגלילה האנכי, >= אפשר לשנות את תצוגת הגיליון מבלי להשתמש בלחצן בקרת התצוגה שבסרגל הכליס הרגיל. 1000] 97-2 00% 0 6 /' 56ט0)ו61ווו כמה תפקודי גלילה פשוטים מובניס כבר בתוך 6פטסווו||ו6וח!, והס חוסכיס לך את המאמ לגלול את הגיליון על ידי שימוש בפס הגלילה. * | כדי לגלול מספר שורות כל פעם, הנע את גלגל 6פוסווו|ו1ח! קדימה או אחורה. מספר השורות תלוי בגודל הגופן או בהגדרות בקרת התצוגה. * | אס אתה רוצה לסרוק את הגיליון באופן רציף - טכניקה הנקראת צידוד - החזק את הגלגל לחוצ. מצביע העכבר ייהפך לח דו-ראשי הנקרא מסמן מקור. גרור את המצביע מעלה או מטה, ימינה או שמאלה. מרגע שהגיליון מתחיל להיגלל, אין צורך להזיוּ את העכבר, רק להחזיק את הגלגל לחוצ. הזז את המצביע ממסמן המקור כדי להאיץ את מהירות הגלילה, או מסביבו כדי להאט אותה. * | אינך חייב להחזיק את הגלגל לחוצ, 6פגוסושו!|6וח! מאפשר לגלול אוטומטית. לח על הגלגל ושחרר במהירות, מסמן המקור יופיע בפס הגלילה האנכי. גלול את הגיליוו באותה דרך שאתה גולל בטכניקת הצידוד. תרשים 1.5 הדגמה של הפעלת העכבר המשוכלל הזה, תוכלו לראות באתר האינטרנט של מיקרוסופט, בכתובת: הזח. סרח 6 86/056גוסחווו6+חו/6זה זה ח/6+5ו סוסה ס501.6סזסווח. שצעשוע/ /: קזח פיץ !: סופוא 05יו) כ)/יו[וא 4/ק6מויס - [4 ככ כויעלזא. - 2 /20 כאשר אנו מדפדפיס בעזרת תיבת הגלילה, כותרת העמודות נעה גס היא ונעלמת עס דפדוף הרשומות. לעיתיס כאשר אנו עובדיס על גליונות גדוליס בעלי רשומות רבות, צריך לראות את כותרות העמודות, במיוחד כאשר אנו מוסיפיס נתוניס (אחרת, איך נדע את משמעות העמודות!). גם על בעיה וו חשבה אקסל: ניתן להקפיא אזור מסויס של החלון תוך כדי גלילה של שאר הגיליון. הקפאת כותרות בחלון אקסל נעשית כך: 1 לת על כותרת השורה שמתחת לשורה שאתה רוצה להקפיא. 2 בחר בתפריט חלון, ובתת התפריט הקפא חלוניות. 33 תוכל לראות שהשורות מעל השורה בה ממקוס הסמן, הוקפאו ויישארו במקומן, אפילו אס תגלגל את המסכיס עד לשורה האחרונה בגיליוו. תרשים 1.6 מציג דרך עבודה זו (שיס לב לאי-רציפות בין שורות 4 ו-10. מצב וה אפשרי כי שורות 1, 2, 3 ו-4 ''הוקפאוי). |<]ם)- 7 |א || = [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | 9|-09 ₪60 2 2 686/-6|5-0 ₪ :| ש ₪3 ש ם| -89-8- 9% , 7% 4 ₪ = = וד רש 7 5 + .+ ₪ || 0 = 9 - 8 8 | 6 ]| ם 5 2 6 ה | נ א 3 קטע זה ש ו תעשיות עיר הנוער | ו רווחים עייפ מחלקות החלון - : מוקפא 4 |מחלקה | | 010197 01.02.97 01.03.87 01.04.97 / 01.05.97 01.06.97 01.07.97 01.08.97 ₪ |כלי בית מ 8 785834 2347 מ 1 |שעונים 8 8500 8700 3 5800 0 2 כל מיטה 43300 78500 8500 - 87800 43211 12380 ו 8 |תמרוקים -- 1200 3400 8500 - 58700 8888 35300 0 4 |כלי עבודה ‏ 28400 5400 400 345400 97381 500 וחלק 5 |מתנות 8 2387 45300 89800 5800 45300 45400 8 ף9 8 |קפיטריה - 1298 12300 56500 80| 8800 5400 המוקפא של .7 |הנעלה 0 | 788980 5485 | 78700 58400 7800 החלון נשאר 8 |מכשירי כתיבה ₪ 12340 854 - 7848 2-00 8 |צילום 0 | 345511 85.90 80 12000 במקומו בעת 7 |מכשירי חשמל 123.80 .| 2300 = 54370 0 57800 1 |תמרוקים | 1200 3400 8500 | 58700 = 8888 35300 שגיליון 2 |כלי עבודה ‏ 28400 5400 400 345400 97381 500 -23 |מתנות 8 2387 45300 88800 58600 45300 45400 העבודה נגלל 6 |קפיטריה ‏ - 1298 12300 56500 80| 8800 5400 מטה. 25 |הנעלה 8 ְ 78898 5485 | 78700 58400 7800 - : . תרשים 1.6 הקפאת כותרות השורה מונעת ייבריחתן'י החוצה כאשר גולליס מטה את גיליון העבודה. לצורך הקפאת עמודה, בחר בעמודה מימין לעמודה שברצונך להקפיא, אחר כך בחר בתפריט חלון, ובתת-התפריט בחר הקפא חלוניות. לביטול הקפאת עמודה בחר חלון ולאחריו בטל הקפאת חלוניות. 06] 97-2 0/0 |41 כ'22 (/22 /ו[1/ תהליך ההקפאה שימושי ביותר, אך לעיתים צריך לגלול שני חלקי חלון או יותר, ₪ אשר יגיבו בצורה עצמאית. במקרה וה יש לפצל את המסך. גרור את שורת הפיצול האופקית או האנכית כמוצג בתרשיס 1.7 לצורכי חלוקה אופקית, אנכית, או אף את שתיהן. |<]םן. 7 |< |5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה ו (₪|- 00 ₪6 1 ₪ כ | 66- 8560 ל ₪ ₪ ם| - 0-8- 98 00 , % 9 ה 4 5 ₪ = וע ; 5|* .+ | 4 = 7 גרור כא | 2 0 1 | ו 8 | לצור תעשיות עיר הנוער ' ך שד חלוקת ₪ רווחים עייפ מחלקות | 3 החלון 4 מחלקה 7 01.02.97 01.03.97 | 01.04.97 01.05.97 01.06.97 01.07.97. 01.08.97 נכי = 8 |הלבשה 0 -|- 12388 7800 0 654 70 87800 45800 65400 א ת. 8 |הנעלה 2200 וי 51.5 0 586400 7800 7 | תה | ממממשמשהה השש 0 1234 ]8.54 8 23.00 8 |צילום 0 543 1 ₪598 70 120 8 |מכשירי חשמל 123.60 וו 220 2-0 0 "57800 - 2% |כלי מיטה 70 78500 500 וי 1 -123808 0 1 > -13 |תמרוקים ות 340 0 0 5 0.8 23.00 .14 |כלי עבודה 7 5400 40 70 9738 5.00 -18 |מתנות 43.68 2207 453.0 0 898 5-00 70 454.00 18 |קפיטריה 9 70 56500 5.00 0 86 0 4 .7 |הנעלה 220 0 ד 51.5 0 586400 800זד 18 |מכשירי כתיבה 880 70 ₪54 60 200 8 |צילום 5430 1 "65.58 4230 1200 20 |מכשירי חשמל 123.60 0 220 0 543 1.0 וי 21 |תמרוקים ווכץן 34.0 וו וי 8.8 2200 2 |כלי עבודה 7 54.00 40 70 9738 5.00 | | 4 |4!// גיליון1 / גיליוך2 ( גיליון3 ,( גיליון4 ,( גיליון5 ( גיליון6 ( גיליון7 ( גיליוןף ,( גיץ | + 141 מוכך | | סכום=1/242,70 | | |אשא |[ |[ | גרירת שורת הפיצול הזה מפצלת את החלון אופקית. תרשים 1.7 גרור את תיבת החלוקה כדי לחלק את החלון לקטעיס בהם ניתן לגלול את המסך בצורה עצמאית 6ים! אם אינך רואה את תיבות החלוקה על גבי המסך, הקש חלון, ולאחריו פצל. כעת סמן העכבר ממוקסם על קו הפיצול האופקי, האנכי, או במקוס המפגש ביניהם. לביטול פיצול המסך, יש לבחור בתת-תפריט הסרד פיצוע מתפריט החלון. פיץ !: יסופוא. 09 כ2/יו[א, 6/ק6מוןיי 43 3/0 257/2 2515/ תווזה לאורך גליונות גדוליס תתבצע בצורה הטובה ביותר באמצעות המקלדת. הטבלה הבאה מציגה את רשימת אפשרויות המקלדת. לחץ על מקש זה סוחסרו השס 0306/כ :806 6וחס + |ז2) סחם + |ז20) השס 806ק + ז2) כ 806ק + 6% 5- 6ים! מעבר הסמן לאזור בגיליון מעבר סמן לתחילת השורה. מעבר חלון למעלה / חלון למטה. מעבר הסמן לתחילת הגיליון לתא 1. הסמן ממוקס על התא התחתון השמאלי בתאיס מלאיס. מעבר לגיליון הבא. מעבר לגיליון קודס. מעבר לתא או לתחוס תאים מוגדר. מקש 6וחסחז מביא אותך לתחילת שורה, אולם מקש 0חם אימ מחזיר את הסמן לסוף שורה - לפחות לא בצורה ישירה. הקשה על 0 מאפשרת מספר ממיווטים בגיליון. הקשה על 0ח₪ ולאחריה הקשה על ז16חם, אכן תביא את הסמן לסוף השורה. הקשה על 0ח= ולאחריה על אחד מחיצי התנועה בכל כיוון שהוא, תגרוסם לקפיצת הסמן לתא הבא שבו כתוב דבר מה. הקשה על 0ח₪ ולאחריה על סוחסחו תגרוסם למעבר הסמן לתא האחרון בגיליון שבו כתוב דבר מה, וכך תגרוס גם הקשה על 0ח5+ז0 בו-זמנית. /א3|יס, אעזיוע, 50)/יס 0%ז3: וק 0/ 006/ התמונות הקטנות נראו נפלא, אבל מה מסמל כל ציור! חלק מהציוריס קשיס להבנה. כך היה המצב בשוק לפחות עד שאקסל הגיעה. היוס, התמונות מדברות בעד עצמן! מקס את סמן העכבר על לחצן באקסל (אין צורך ללחוצ - רק הצבע עליו), ותווית קטנה תופיע כדי לרמוז לך על השימוש בלחצן. תוויות אלו נקראות 5ק1ד|ח60766, או בעברית תיאורי מסך. בתחתית המסך, בשורת המצב, מופיע הסבר מפורט יותר, טריק מעניין ויעיל מאיןו כמוהו! שורת המצב מראה לך מה מתרחש בעת העתקה, שמירה, או ביצוע פעולות אחרות באקסל. היא גם מציינת מצבס של מקשים דו-מצביים, כגון 106% 0805, תטצז ו-06%/ ||סזסס. 44| א0/)י 97-2 ]00 תרשיס 1.8 מציג תיאור מסך עבור לחצן ותכונות בולטות נוספות של אקסל. |<51)- ו | |₪|- ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | | |- 0 6 6 ב | 6|- ->| ₪ > | שב 5 | ₪ ₪ ב | | =חו 2 4 - ל - 5 | 5 5% | סליה אוכומכוי 5 = = = | ו זי| םש ; ₪ |+ ם. =| =5010)68:611(‏ א 5 ₪ שר 0 של ס 5 0 תיאור 0 הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים שורת הנוסחאות 40 | דוח מכירות לרבעון 2/97 5 ו מכירות רבעון 2/97 -7| מכירות ספרים לפי לקוחות | הפו חנויות מחשבים | 12,256 ₪ | 16,000 ₪ ופפ חנויות ספרים ! 12 ₪ ! ₪ ₪ רשתות שיווק | ₪8,090 | 0 ₪ וו מוסדות חינו | 7,505 ₪ ו ₪0 12 סה"נ מנירות ו 0 ₪ 13| 0 ₪ 48| מכירות אחרות 0 ₪ 5 | הפקות 0 ₪ ₪ 6 | עבודות שונות 5 ₪ - ₪ 7 | ה"כ מכירות אחרות | |0525! ₪] מוסדות רשתות | חמיות | חמיות 18 ררה = חינמוך | שיווק | ספרים מחשבים ן " שקלים 99 סה כ מכירות 5 ₪ 20 הפ ה 23 4 ו< | ]4 4]// מכירות רבעון 2.97 ,( ספרים ,( שונות % ||:| 11 נקודה | | [-] | ואו | חן תרשים 1.8 הצבע על לחצן לקבלת תווית מידע ושורת המצב תספר לך מה עושה לחצן זה. 2 0/0 באקסל יש מספר רב של סרגליס ושורות עזרה. בין סרגלי הכלים, תיבות הגלילה, שורת הנוסחאות ושורת המצב לעולס לא תהיה רעב, לפחות לא למידע. 22% 4 /6 629 כל סרגלי הכלים צפים. כלומר, ניתן להזיזּ ולמקס אותס בכל מקוס רצוי על פני המסך. על ידי לחיצה וגרירה בכותרת החלון שלהם, ניתן להזיזס על פני שטח החלון של אקסל, בדומה לתיבת דו-שיח שאפשר לשנות את מיקומה כאשר היא חוסמת את שדה הראייה. ניתן לשנות את צורת סרגל הכליס על ידי גרירת מסגרותיו ליצירת מסגרות ארוכות או רחבות יותר. כמו כן, ניתן לעגן סרגל כליס בחלק העליון או התחתון של המסך, או באחד מצדדיו, שס לא יוכלו להפריע לעבודתנו. פיק !: '0ו3ו2. 0105 )/יו[1, ןי 45 / ריא כ0ו6כ! לחצן באקסל דומה ללחצן במכשיר הווידאו הביתי. זהו ציור שנמצא בסרגלי הכלים, ולא רק שם, ונראה כמו הלחצן הפיס: שהזכרנו. לחיצה על לחצן משמעותה מתן פקודה, וקבלת תגובה מהירה. סמלים הס תמוות שטוחות המייצגות תוכמניות, כמו אלה שרואים גם על גבי שולחן העבודה ב-95 פשססחושש. לעיתים, הלחצנים קרויים גסם סמלים. אולס סמלים לעולם אינס נקראים בשס לחצניס. סרגל כלים הוא אוסף של לחצנים בדומה לתפריט גרפי. ולמה סרגל כלים? מכיון שלחצניס אלה נקראיס גסם כלים. הבנת? נקווה שכן. אנו נשתדל להיצמד למונחיס קבועיס ולא לערבב יותר מדי. הבה נחקור יחדיו את סרגל הכלים ציור. כל סרגל כליס ניתן לבחירה, תזוזה וסידור גבולות בצורה דומה: 1. לחצ על הלחצן ציור בסרגל הכליס הרגיל; סרגל הכלים ציור יופיע 4 על המסך. 2 גרור את כותרת סרגל הכליס ציור למקוס אחר במסך. 33 לחץ לחיצה כפולה על כותרת סרגל הכלים ציור. פעולה זו תציב את סרגל הכליסם בתחתית המסך. כעת, כשסרגל הכליס מעוגן, תוכל לגרור אותו או ללחוץ לחיצה כפולה על ידית האחיזה בקצה השמאלי שלו, כדי להפוך אותו שוב לייסרגל צףיי. תרשיס 1.9 מראה את ידית האחיזה של סרגל הכלים. 4. לביטול הופעת סרגל הכליסם ציור, לחצ שוב על הלחצן ציור בסרגל הכליס הרגיל. כאשר מעגניס סרגל כליס מאבדיס את כותרתו. כדי להזיזו שוב בגיליוו העבודה, יש למקס את סמן העכבר על השטח האפור סביב לחצני הסרגל, ולגרור אותו מאזור זּה. ניתן לעשות ואת גם בדרך מהירה: לחיצה כפולה על ידית האחיזה של הסרגל, כדי לשחרר אותו מעגינתו. ניתן לעגן סרגל כליס בצורה מהירה על ידי לחיצה כפולה על כותרת הסרגל. 006] 97-2 0206 |46 |<51)- ו ₪ |א |5|=. [ % קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | 9-9 60 ₪ ו = 2 ₪ 6 -6|9-0 ₪ 8 ל 5 ₪ ₪ ם!ן -4.- 958 , 9% םב = שש 7 ₪|י - ]| סה"כ מכירות אחרות או 2 בו הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 3 דוח מכירות לרבעון 2/97 5 המו מכירות רבעון 2/97 8 מכירות ספרים לפי לקוחות ו חנויות מחשבים 6 ₪ 16000 ₪ וו חנויות ספרים 2 ₪ 0 ₪ 10| רשתות שיווק 0 ₪ ₪0 ו מופדות חינוך 5 ₪ ₪0 .12| סה"נ מנירות ספרים 3 ₪ 0 ₪ 3 0064 ₪ 14| מכירות אחרות 0 ₪ 5 הפקות 0 ₪ 0 ₪ 16 עבודות שונות 5 ₪ ₪ - ₪ 7 סה"נ מנירות אחרות 5 ₪ מוטדות- רסתות. ‏ המות - ומיות 18 חימך | שיוק | ספרים מחשבים 19 סה"כ מכירות 8 ₪ 20| רק ו | 4 4 // מכירות רבעון 2.97 ( ספרים ( שונות. || | 14 . ₪ = ₪ = - 2-4 -> 4 ₪8 ס ם א * = צורות אוטומטיות | 6 > + שיר | מוכן | | ]7 ]|אשא ‏ ] ]| | גרור את ידית האחיזה של סרגל הכלים, או לחצ עליה לחיצה כפולה, כדי שהסרגל יצוף על פני המסך. תרשים 1.9 סרגלי כליס נוחיס לשימוש כאשר הס מעוגניס מחוצץ לשטח עבודתך. 3/0 יי 3/5וייין 0 50)/ כי0/יי כי:)/ מהן הפעולות השכיחות ביותר תוך כדי עבודה! סרגל הכלים הכללי מספק לך המשתמש את הכליס השמישיס ביותר. לחיצה אחת על הלחצן הרצוי, ומלאכתך נסתיימה. משתמשי 6זסצ יזהו לחצניס מסוימיס על פני סרגל הכליס הרגיל באקסל. להלן פעולתם. שם הלחצן הלחצן הפעולה חדש - פותח חוברת עבודה חדשה. פתח 2 פותח חוברת עבודה קיימת. שמור ₪ שומר את חוברת העבודה. עשה את להרגל - השתמש בלחצן זה לעיתיס תכופות, זה 'מציל נפשות'. פיק !: '0ו9וא. 0105 )/יון1, ןי 27 שם הלחצן הדפט הצג לפני הדפסה בדיקת איות גזור העתק הדבק מברשת עיצוב בטל בצע שוב הוסף היפר- קישור סרגל הכלים )6+ סייכום אוטומטי הדבק פונקציה מיין בסדר עולה מיין בסדר יורד 06] 97-2 00/06 |18 הלחצן הפעולה הדפסת הגליונות (האיור נראה עדייןו כמדפסת סיכות, למרות שכיוס כבר אין משתמשיס בהן יותר). מאפשר לראות את תמונת הפלט קודס להדפסתו על הנייר (באמת חוסך המון נייר וזמן). בודק איות. גוזר טקסט, ספרות או נוסחאות, מגיליון העבודה אל הלוח (0זהסססווס). מעתיק טקסט, ספרות או נוסחאות, מגיליוןו העבודה אל הלוח. מדביק מידע מתוך הלוח אל גיליון העבודה. מעתיק עיצוב מתא נבחר לתא אחר. מבטל פעולה אחרונה לאחר טעות (שימושי ביותר אבל יש להפעילו מייד). מבצע שוב את הפעולה האחרונה שבוטלה. מאפשר לקשר תא אל קובצ כלשהו בדיסק, או לקשר עמוד כלשהו אל 60/ 6סו/ פ!זסצש. מאפשר גישה ל- 60/, ישירות מאקסל. סוכס ספרות בתחוס תאיס. אס לא נבחר תחוס תאיס כלשהו, התוכנה ממליצה על תחוס כזה. מנחה את המשתמש במהלך כתיבת הפונקציה לתא רצוי. ממיין טווח תאיס רצוי מהנמוך לגבוה. מיון אלפביתי עבור טקסט. ממיין טווח תאיס רצוי מהגבוה לנמוך. מיון אלפביתי של טקסט בסדר יורד. שם הלחצן אשף התרשימים מפה ציור מרחק מתצוגה המסייע של 6 הלחצן 10 הפעולה מאפשר למקסם גרף במקוס רצוי על פני גיליון העבודה ומוביל את המשתמש, דרך אופציות בניית גרף, ליצירת גרף עבור נתוניס רצוייס. תוספת של מפה לגיליון העבודה. מציג את סרגל הכליס ציור המכיל כלים ליצירת אובייקטי ציור. מכוובת או מרחיבה את שדה הראייה של גיליון העבודה. מסייע מונפש המנחה אותך תוך נתינת עצות והצעות לביצוע פעולות ותהליכיס שוניס באקסל. נקרא בעבר עזרה. ]וס וכייעיותסויזי. תאיס יכוליס להכיל מספרים, טקסט ונוסחאות. ניתן לעבוד עס תא אחד בודד, או עס מספר תאיס בעת ובעונה אחת. קבוצה של מספר תאיס נקראת תחום (06ח48). במקוס לכתוב יתחוס התאיס בין 1 ל- 29" נשתמש בביטוי המקוצר לתחוס "1:39". תמיד נצייןו תחוס על ידי התא הראשון והתא האחרון שלו, כשביניהס מפרידים נקודתיים. 2 ול אפשר לבחור תחוס במספר דרכיסם. לחיצה על ראש העמודה (הכותרת) תגרוס לבחירת כל העמודה. בצורה דומה ניתן לבחור שורה שלמה על ידי לחיצה על ראש השורה. בחירת עמודה שלס מוצגת בתרשים 1.10. סיץ !: 'סו3וי. 065 2/יון. ןי 29 |< ]ו ו |א |פ|=. [ % קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | ( -09 ₪60 5 360-0066 שב 8 ₪ ₪ ם| -0-4- 488 8 % ₪ = = ₪ | זי ש 7 ₪|> 0+ ובוזה | הר המווווותהה מו 00 | 1 5 - 6 4 | 4 4 | ישן | וא | ]4 ]14 // גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % מוכך | ו [יחן | א ||[ ]| תרשים 1.10 לחיצה על כותרת העמודה הינה בחירה בכל העמודה. כעת נסה זאת: בחר תא 52, המשך ללחוצ על העכבר וגרור את הסמן לאורך השורה עד שתגיע לתא 52. התחוס שבחרת הוא 82:5=2, כמו התחוס שמוצג בתרשיס 1.11. אס אתה מעדיף להשתמש במקלדת במקוס בעכבר, הקש על צירוף המקשים אוח5 + מקש חא כלשהו, כדי לבחור תחוס תאיס. אס בחרת תחוס תוך שימוש בעכבר וכעת אתה רוצה להרתיב את התתוס, השתמש בצירוף המקשיסםס %וח9פ + מקש התא המתאים, כדי לצרף תאיס לבחירה הנוכחית. כמו כן, ניתן לבחור את כל גיליון העבודה על ידי לחיצת לחצן בחר הכל (ן| 56166%). הדבר לא מצוין במפורש, אך ניתן למצוא לחצן זה בצד הימני העליון, בנקודת החיבור שבין הטוריס והעמודות (ראה תרשיס 1.11). 0 ו216! ך בלצוני לעבוד עס תא בודד אחד הנמצא בתוך תחום הבחירה שלי. כאשרד אני לוחץ עליו, סימון התחום מתבטל. כיצד אס כן, אני יכול לבחור תא בודד מבלי שתחוס בחידת: יתבטק? להזזת תא בודד שמאלה בתוך תחום שבחרת השתמש ב- 80ז. להזזת תא בודד כלפי מטה בתוך תחום שבחרת השתמש ב- ז16ח=]. להזזת תא בודד ימינה בתוך תחוס שבחרת השתמש ב- 86ד+אוח5. להזזת תא בודד כלפי מעלה בתחום שבחרת הקש זסוח= +₪וחפ. שימוש במקשי החיצים או בעכבר לבחירת תא בתוך התחום, תבטל את בחירת התחום. 06] 97-2 0/0 |00 ו ₪]|-| 4 - |66א] ])ספסזסו!ו | |₪)= [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | -09 60 ₪ 5 2 ₪ 0-6 -6|0 ₪ 3 ל ב ₪ |₪ ₪ ם| - 9990-09-84 , 9% ה|3 ב ₪ ש| ו זי ע ; ₪|- .+ וב || לחצן בחר הכל = ] = - - -20-20-20- 2-/2-)>- 0-0 2 | כ | כ כ 0 0/4 93-60 60 כ = כ רש - 6 4 ]14// גיליוך1 ,( גיליון? ,( גיליון3 % || |14 - 5 8 תרשים 1.11 בחירה בתא וגרירה לאורך השורה, בוחרת תחוס אופקי של תאיס סמוכיס. !% בחירת כל גיליון העבודה עשויה להיות מאוד מסוכנת. אס אתה תד ₪ | מתכוון לשנות את גיליון העבודה באמצעות עיצוב אוטומטי (81חוס-]10וו). לדוגמה, אל תשתמש באופציית בחר הכל. בחירת אופציה זו תגרור לשינוי כל התאים בגיליון, בין אם התא מלא ובין אס לא. שימוש זה עלול לגרור תוצאה לא רצויה. כ קוכת 4 4/5 355וי 1[[6 4 425 )אי 49 כו 6 1630 לפעמיסם נרצה להזין נתוניס בתאיס שאינס צמודיס זה לזה. אל דאגה - ניתן לבחור בו-1מנית גס תאיסם, או תחומיס, המרוחקיס זה מזה בצורה די פשוטה. 1 גרור את הסמן לאורך החלק הראשון של התחוס המרוחק וסמן אותו. 2 הזו את סמן העכבר לתחילתו של התחוס המרוחק השני. 3 לחצ על |01 ותוך כדי לחיצה גרור את הסמן מהתא הראשון של התחוס עד לתא האחרון. פיץ !: יסופוא. 09 כ2/יו[וא 6/ק6מוןי₪ 91 4. חזור על פעולה זו (לחיצה על |01 תוך כדי גרירה) כדי לסמן תחומיס נוספיס המרוחקיס זה מזה. עתה ישנס שני תחומיס מסומניס המרוחקיס וה מזה. תוכל להוסיף תחוס נפרד מהשנייסם האחרים, אס רצונך בכך. רק אל תשכח ללחוץ על מקש 611 בומן בחירת תחוס או תא נוספים. כאשר תרפה לחיצתך מן העכבר, כל התחומיס שבחרת קודס לכן יישארו מסומניס, כפי שניתן לראות בתרשיס 1.12. |<[ו. ו |א |5|=. [ % קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | |( 0 ₪6 2 6 0-06 6 ₪פ ;| שב ₪ ש םן |- 0.5.84 99% %ש הם| 5 = שו וע ; 58| ט- ]| ו | ]4 ]4/ גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליוןם ||<| |+1 | תרשים 1.12 לאחר בחירת תחומיס מרוחקים, ניתן להתייחס אליהס כתחוס אחד. 6ים! אס נמאס לך לסמן תחומים בעזרת העכבר, באפשרותך לציין את כתובת התחוסם בתיבת שם (אסס סהופח). לחץ על תיבת שם והקלד בה ₪3:63 /או כל תחום כרצונך) והקש ז16וח₪. מיתן לעשות זאת גס עבור תחומים לא רציפים. עליך רק להפריד בין תחום לתחוסם בפסיק בצורה הבאה: 2-:83:63,52. 06] 97-2 0/0 |11 20 פפ/ו[1, / פַן' 20 בדרך כלל, המשתמש פועל על מסך נתונים אחד. לעיתים צריך לפעול במספר מסכיס או גליונות שמצוייס בו-זמנית על מסך אחד, כמו למשל, כאשר לפנינו גרף בגיליון אחד ונתוניס בגיליוו אחר. שינוי שחל בנתוניס משפיע מייד על הגרף המוצג. הנה לפניך דרך לפעול בשני גליונות בו-1מנית על המסך: 1. בחר בתפריט חלון ובתת-תפריט חלון חדש. על המסך יופיע גיליון עבודה חדש. אס למשל, אנו מתחילים בחוברת עבודה הקרויה משלוחים, אזי ייפתח חלון חוברת עבודה נוסף שייקרא משלוחים:2. וכן הלאה עס פתיחת חוברות עבודה חדשות. כולן תקראנה בשס חוברת העבודה הראשון בתוספת מספר (אינדקס) רציף. אומנס בפעולה זו אין הרבה דימיון, אולס כך נוח יותר לעקוב אחר גליונות העבודה בחוברת העבודה. 2 אס ברצונך לראות שני גיליונות עבודה שוניס באותה חוברות עבודה, בחר בלשונית שונה בחלון החדש. 3 מהתפריט חלון בחר סידור, ובתפריט סידור חלונות (ראה תרשיס 1.13) בחר באחת מהאפשרויות האלו: פרוש, אופקית, אנכית או מדורג לסידור החלונות בהתאס. לחץ על סימן השאלה ?ו ואחר כך לח על אחת האפשרויות בתיבת ו הדו-שיח. פעולה זו ה תציג הסבר אודות האפשרות הנבחרת. 7+ אנכית = מדורג = ] חלונות חוברת העבודה הפעילה תרשים 1.13 קבע את סידור החלונות בהתאס לצורת הנתוניס שלך; למשל, תוכל לטפל בנוחות בטבלאות צרות וארוכות אס תעבוד בחלונות אנכייס. 6ים! כאשר תיבת הדו-שיח מסתידה חלק חיוני מהמסך, אל דאגה. גרור אותה הצידה : לחץ על כותרת התיבה וגרור לאזור רצוי בגיליון. סיץ !: סופוא 0יו) כ)/יו[וא 4/ק6פוןי 53 / 2 60ו26! תיבת דו-שיח היא ביטוי התוכנה עבור *אני עומדת לבצע את בקשתך, אך אני צריכה לקבל נתונים תחילהיי. תיבות הדו-שיח צצות אוטומטית ברגע ביצוע פעולה הדורשת יותר נתונים. לעיתים יש להוסיף נתונים לתיבת הדו-שיח ולעיתים יש לבחור פריטים בתפריטים או להשתמש בלחצנים המוצגיס בה. חלק מתיבות הדו-שית מכילות אפשרויות רבות מאוד ולכן הן מופיעות תחת כרטיסיות נפרדות. בחירה בלשונית /180 לקבלת תפריט בחירה שונה, דומה לבחירת גיליון עבודה שונה. תיבות בהן מקלידים נתוניס נקראות תיבות טקסט (65אסם 1א16). לחץ על תיבת טקסט, או השתמש במקש 108 כדי להויו את הסמן מתיבת טקסט אחת לשנייה. 4 בעת מעבר מחלון לחלון, כותרת החלון נצבעת בצבע כחול, כדי לסמן למשתמש את החלון הנוכחי שבו הוא פועל (החלון הפעיל). קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עורה ו 9-0 0 6 ₪ | = 2 90-00-66 ₪6 8 ש 8 ₪ ש ם! -0.8- ₪ % 3389ב = שו זוע ; 5|- ט. א | ₪ 21 - ו יי | ה 8 | | . 1 | | מ | שי | ₪ מכירות רבעון 2/97 הוצאת הוד-עמי לספרי מח דוח מכירות לרבעון 2/97 מכירות ספרים לפי לקוחות חנויות מחשבים 6 ₪ חנויות ספרים 12 ₪ רשתות שיווק 0 ₪ מוסדות חינוך 5 ₪ סה"נ מנירות ספרים 3 ₪ ה - ₪ - - - כ מוסדות רשתות | חניות = חניות מכירות אחרות חינור שיווק ספרים מחשבים הפקות 0 ₪ שקלים עבודות שונות 5 ₪ סה"נ מנירות אחרות 5 ₪ ]ב תס = |[ 5% 34|ש| 60 סה"כ מכירות 8 ₪ 5 - | ]4 /4]// מכירות רבעוך 2.97 ,(גרף סק | + | מוכך | [-] | א 3 תרשים 1.14 שני גליונות עבודה שוניס מצוייס על המסך בו-זמנית, ומאפשריס עבודה קלה ונוחה עליהסם. לסידור גליונות עבודה כמו בתרשים, בחר חלון, סידור, אנכית ולח על אישור. מרגע היבחרו, מתפקד החלון ככל חלון רגיל באקסל. ניתן לעדכן בו נתוניס, לערוך תאיס ולעבוד עס נתוניס כבכל גיליון רגיל. תרשימיס 1.14 ו-1.15 מציגיסם שתי אפשרויות להצגת גליונות עבודה. 06] 97-2 00/00 |54 |] <| עיצוב כלים נתונים חלון עזרה ₪ 8 ₪ 5 - | 3 | קובץ עריכה תצוה הוספה 5 5 |<ום) . גשה - | הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים דוח מכירות לרבעון 2/97 מכירות ספרים לפי לקוחות חנויות מחשבים 56 ₪ חנויות ספרים 2 ₪ רשתות שיווק 0 ₪ מוסדות חינו 5 ₪ סה"נ מנירות ספרים 3 ₪ - 4 מכ מכירות אחרות הפקות 0 ₪ עבודות שונות 5 ₪ סה"נ מנירות אחרות 5 ₪ סה"כ מכירות 8 == | [+ חצ 4 ]4 // מכירות רבעוך 2.97 ( ספרים ]] + = | |+) מוכך תרשים 1.15 ₪ % , 0 88%. | פ ->- | ₪ 2 | 3 ₪ | ₪ ₪ ם| א הרע ; ם|+ + ו || 6 6 חנויות ספרים 2 ₪ רשתות שיווק 0 ₪ מוסדות חינוך 5 ₪ סה"נ מנירות ספרים 3 ₪ 5 5% מכירות אחרות הפקות עבודות שונות סה" מנירות אחרות ₪ 0 ₪ 5 ₪ 5 סה"כ מכירות 8 ₪ ₪ 455 ₪ בבטטפפה ₪ 4 ה ד 4 4 / מכירות רבעון 2.97 ( ספרים א שונות | | - תצוגה שונה של חלקיס שוניס של אותו גיליון עבודה. לסידור גיליון עבודה כמו בתרשיס בחר חלון, סיידור, אנכית ולח על אישור. שים ! כדי להציג יותר מחוברת אפשר להשתמש בשיטת ההצגה של חלונות אחדים בו-זמנית, גם עבודה אחת בו-זמנית. יש לפתוח חוברת עבודה נוספת ולבחור בסידוד מתפריט חלון כדי לארגן את החלונות על פני המסך. זי 9 כית/] 3291יעו כמו בכל תוכנת חלונות ניתן להויז ולשנות את מימדי החלון על ידי גרירת גבולותיו. לפעמים כדאי ורצוי לשנות את מימדי החלון, כפי שתיווכח בהמשך הלימוד. יכ ! לחיצה כפולה על כותרת תוכנת אקסל תיצור חלון אקסל מוקטן. לחיצה כפולה חוזרת על כותרת אקסל, תגרום להגדלת החלון למסז מלא. פעולה זו פועלת על כל חלון במערכת חלונות 95. פיץ !: יסופוא. 09 כ2/יו[וא 6/ק6מוןיי 55 06] 97-2 0/0 |56 2 70 כ[ /יו] כו כיצד להקליד טקסט ומספרים! שונאיס להקליד טקסט! תנו לאקסל לעשות ואת עבורכסם! מה וה 484% סיימת! שמור גיליון כקובצ! תוכל לקרוא את כל הספריס שבעולס הקשוריס לשחייה, אבל כדי ללמוד לשחות, אתה ח*יב לקפוצ למים. כדי ללמוד אקסל עליך לפעול על פי אותו עיקרון. כדי לדעת אקסל צריך להשתמש בתוכנה! יש לקחת בחשבון עובדה אחת פשוטה. למרות כל כוחה האנליטי החזק והטכני של אקסל, ללא נתוניס לעבוד עליהס ולנתתסם, מה התועלת בה!! ניתן לדמות ואת למכונית יוקרתית משוכללת להפליא, שלעולס לא תיסע ללא דלק. אולס, לאחר מילוי טנק הדלק - תענוג לנהוג בה. עבור אקסל, 'הדלקי הוא למעשה טקסט וספרות. בלעדיהם, ניתן לעלות באותה מידה שומר מסך. אולס איתס, עולס האפשרויות נפתח לפניך. מק 2: <[ייא, %/יו| 99127 57 251402 23122 .6 202/* 4 הכנסת נתוניס הינה פעולה פשוטה למדי, שמעורבות בה פעולת הקלדה וקורט של חשיבה. משתי פעולות אלו, אנו משתדלים להימנע ככל שניתן, אלא אס חובה עלינו לעשותן. אקסל מקלה עלינו את הזנת הנתוניס. יש קיצורים וכלים מיוחדיס המקלים עלינו את עבודתנו. 0006 09 רוב גליונות העבודה מתחיליס בהקלדת הטקסט. אנו, בני האדס, נוטיס לחשוב במונחיס של תיאוריס וכותרות, מכיון שהס עוזריס לנו לעשות סדר בבלגן סביבנו. על ידי תיוק הדברים, אנו כופיס עליהס מעט סדר. אקסל כופה עלינו לחשוב על הנתוניס שבידינו במושגי חוברות עבודה, גליונות עבודה, עמודות, שורות ותאים, ולכן היא כופה עלינו מראש סדר מסוים. תיוג וסימון נכון של חלק מאלמנטיס אלה לפני תחילת הכנסת הנתונים, עוגר לנו למקס את הנתוניס הנכוניס במקוס הנכון. 2/02/22 6 2 לפני שאתה מקליד טקסט, מספר, כותרת או נוסחה, שלח מבט לצידו הימני התחתון של המסך, בקצה שורת המשימות. לחצן השפה מראה לך אם אתה פועל בעברית או באנגלית. כדי לעבור מעברית לאנגלית ולהיפך, תוכל להשתמש בצירוף המקשיס +51++4 (הצמד הימני - כדי לעבור לעברית, והבמד השמאלי - כדי לעבור לאנגלית). לחילופין, תוכל לבחור בלחצן בעזרת העכבר, ורק או לבחור את השפה המבוקשת. כויעכו2. 006וכו. 2/וגוא. ו02ָוכוי. בחר בתא שליד ראש גיליון העבודה, כדי להקליד בו את שמות העמודות והכותרות. היכן בדיוק! אין כל חשיבות לכך, למרות שלעיתים נשמע אנשים מתווכחיס על הנושא. בדרך כלל נרצה להתחיל את מילוי גיליון העבודה קרוב לראש הגיליון, כי פעולה זו תחסוך גלילת מסכיס רביס. רצוי בכל מקרה להשאיר שורה או שתייס בראש הגיליון עבור כותרת. אולס, מכיון שניתן להזיז כל דבר לכל מקום, אין וה חשוב היכן להקליד את הנתוניס, אבל מדוע לא לחשוב תחילה ולחסוך טרחה אחר כך: 8% | )אי 97-2 [%000] ביודענו ואת, נתחיל בתא 04. בחר בתא זה על ידי לחיצה עליו בעזרת העכבר. כעת הקלד רבעון ראשון והקש ז16ח= לאישור. ,200 ו/2216! ך מה קורה? הקלדתי את אשר הייתי אמור להקליד, והטקסט גלש לתא שאחריו. מה עלי לעשות עכשיו? אינך צריך לעשות דבר. תא באקסל הימ כמו קופסת קסמים שבתוכה מצויים דברים רבים. בדומה לכך, תא נראה קטן, אך הוא מתרחב. אס הטקסט המוזן לתוכו אינו מתאים לרוחב התא, נראה הדבר כגלישת הטקסט לתא שאחריו. אולם, זה רק למראית עין. התא הסמוך עדיין ריק לחלוטין מנתונים. כ'32 [ ד צר || | | ואו | תרשים 2.1 סמן העכבר מצוי בין כותרות העמודות, לחיצה כפולה מתאימה אוטומטית את רוחב העמודה לרוחב הטקסט המצוי בה. 6ים ! תוך כדי כיוונון רוחב העמודה, ערך רוחב העמודה מוצג בתיבת תיאור הכלים. ערך זה מייצג את מספר התווים שיתאימו לאותה עמודה. ערך ברירת המחדל הוא 8.43 תווים. כדי לכוונן גובה שורה ורוחב עמודה עבור מספר שורות ועמודות בפעולה אחת, יש להשתמש בתפריט. יש לבחור את התאים, ואחר כך לבחור עיצוב, שורה, התאם אוטומטית או לבחור עיצוב, עמודה, התאם אוטומטית לבחירה. 1000] 97-2 00% 0 )כ [16/1/, ודאי שמת לב לתופעה נוספת המתרחשת תוך כדי כתיבה. כותרת העומדה מופיעה בתא. היא מופיעה גס בשורת הנוסחאות מעל כותרות העמודות. ניתן להשתמש בשורת הנוסחאות לעריכת התאים בטקסט, מספרים, או נוסחאות. על-פי-רוב נעשה ואת בנוסחאות. תרשים 2.2 מראה לנו היכן נמצאת שורת הנוסחאות. |<]5)- ו |א |5|=. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | |8|- ]8/0 ₪ 0 = כ|₪ 6|-= --/| א ₪ ב ; | ש ₪3 5 | ₪ ש ם | |- 8י0.9| | 2 ₪ ₪ | ף]| ₪3 = = == | וז זי | שק מ |* 6]. א || 102 כי ורג ו 4 4 // דוח מבכל ,( גיליון2 ,( גיליון % ו 14 ב ₪ ם 9 = יי ₪2 -?| 4 כ | * * רות אוטומטיות | 6 + *איר | הזנה | | | -] | |אא- ה ה ]| 1 - |66א ] | התחל18 תרשים 2.2 עריכת תא בשורת הנוסחאות. בתחילת כתיבתך, יצטרפו שני לחצניס לשורת הנוסחאות (בצידה השמאלי, בנוסף ללחצן ערוך נוסחה : - לחץ על לחצן ערוך נוסחה (פ!|טווחזס- 6) כדי לכתוב נוסחה. 4 לחץ על לחצן הזנה לאישור הכתיבה, במקוס להקיש על מקש ז6)ח=. % אס מה שכתבת אינו מוצא חן בעיניך, לחצ על לחצן ביטול. לחצן אה מבטל את אשר כתבת בתא. אס התא הכיל דבר כלשהו לפני שהתחלת להקליד, הוא ישחזר אותו. לאחר הקשה על זפזחם, או תזוזה לתא חדש, ישאר בשורת הנוסחאות לחצן עווך נוסחה בלבד. מק 2: כ[ייא, %/יו] כו 61 2/0 2/601614, (1001010ו401000 ) ?ו0כ 4 /(4312. כיִכיעי22 2127 הקלדה הינה כמעט תמיד מעמסה, אך הקלדה החוזרת על עצמה מספר פעמים עלולה לגרוס לתסכול. האס יצא לך פעס לומר לעצמך לאחר הקלדת קטע החוור על עצמו, יאני לא מאמין שאני צריך לכתוב את אותו הדבר פעס ועוד פעס?'י. אל דאגה - לאקסל יש פתרון לכך: כאשר תכתוב באקסל קטע החוזר על עצמו, עליך לכתוב אותו פעס אחת בלבד. פקודה זו נקראת השלמה אוטומטית (616!קוחס6סזגוה). לאחר הקלדת מספר אותיות של אותו הערך, פעולת השלמה אוטומטית ממלאת את שאר האותיות והספרות עבורך. תרשים 2.3 מציג לפניך את השיטה הזו. |<]5)|- ו : | || = [ % קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עורה | - > - | ₪ ב > | ש ב) 5 | ₪ ש ם | 1 = 100% 0% | | זל ו? < םע ₪ ₪ |-4-%-|פ | , 2 ₪ ]| גא 5 = | | ו זיש 7 מ |= 6 וו || ויהיו 7 1 צ 3 כיש3כת: כִ'ג'גָ)./ 07 06 4 והְהְה ו ו 5 | שם הספר עורך | הסדרה הידידותית 97 0זס/% | אניקה | הסדרה הידידותית 97 |06א= אניקה | הסדרה הידידותית 97 460855 קרן : הסדרה הידידותית 97 607108 צור ו | הסדרה הידידותית 97 אססוושכ). |א ה 12 13 וג 4 |4!// דוח מבכל ,( גיליון2 ,( גיליון3 % [|:| חו = 62 . * צורות אוטומטיות | 6 + דצשר | הזנה | | | |אטא ]7 ] | תרשים 2.3 הקלד את האות ייאיי בתא 610, ופעולת השלמה אוטומטית תמלא ותדגיש עבורך את יתרת המילה 'יאניקת'י. אס תכתוב מספר תוויס ראשוניס של מושג הקייס במאגר השלמה אוטומטית, תוסף כל המילה, אף אס זו אינה המילה אליה התכוונת. במקרה זה עליך להמשיך להקליד את שאר המילה, והמילה החדשה תעלה על המילה שאותה מציגה השלמה אוטומטית. לדוגמה, אס התחלנו לכתוב את האות י'א'י בתא 610, השלמה אוטומטית תייבא את המילה ''אניקה'י, לאחר כתיבת האות הראשונה בלבד (מכיון שמילה זו נמצאת קודס ברשימה (ראה 2.3)! אולס, ברגע שנקיש את האות 'יייי לאחר ייאיי, כי התכוונו לכתוב ''אילנה'י, תוחלף המילה י'אניקהיי במילה שנכתוב. 06] 97-2 00/00 | )12 2 תוספת של טקסט לאקסל, כמו או שנעשתה בתרשים 2.3, מפריעה זגמנית בסדר האלפביתי. למיוו מחודש של רשימה בסדר אלפביתי עולה או יורד, יש לבחור . ברשימה ובלחצן מיין בסדר עולה או מיין בסדר יורד שבסרגל הכלים הרגיל. + עייו בפרק 15 ו-16 ליתר פירוט על יצירת וניהול רשימות באקסל. 2 ו[ 05 ככ0/כ: כ60ו//6יא, רשימת ההשלמה האוטומטית הינה כלי נוח לעבודות הקלדה חוזרות. אבל, מה קורה במצב הדומה לזה שבעמודה 6! בתרשיס 2.3 נתוניס מסוימיס כולליס אותה אות ראשונה ולאחריה הס משתנים. כדי שההשלמה האוטומטית תתבצע כראוי, יש להקליד מחצית מאותם נתוניס שמוריס לפני שההשלמה האוטומטית נכנסת לפעולה. אולס, אינך חייב להקליד כל ואת. ההשלמה האוטומטית בונה רשימה של כל הנתוניס בעמודה, ואז ניתן להזין נתון על ידי בחירתו מהרשימה. בחר תא בעמודה ולח לחיצה ימנית לקבלת תפריט הקיצור. בחר בפקודה בחירה מרשימה מתפריט הקיצור ורשימת הההשלמה האוטומטית תוצג כמו בתרשיסם 2.4. |< ]5-ו |א |5|=. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | 9-9 68 ₪ = 2 | שש ---|6 ₪ פ )| > ב | ₪ ₪ ם| -9.8- 98 90 % םה 5 ₪ ₪ וזכש ק 5 ד 96. ווה || ו רה ו 300 222 כל'3/פ!י// 07 06 ו .וו מו 5 | שם הספר עורך | הסדרה הידידותית 97 6זס/ אניקה ד הסדרה הידידותית 97 |06א= אניקה | הסדרה הידידותית 97 24006559 קרן | הסדרה הידידותית 97 27!06) צור 10 הסדרה הידידותית 97 אססו)שכ) אילנה ₪ הסדרה הידידותית 97 שְִבק)חסז- 2 אנוקה . 3 ו< | 4 14 דוח מבכל ( גיליון2 ,( גיליון3 % ||.] 4 ב ₪ = 5 = - 4 -2. - ?4 ₪ ₪ [] א י * רת אוטומטיות | 6 > + ציר || מוכך | | |[ ] |אשא- ה ה | תרשים 2.4 בחר את המונח המתאיס מרשימת השלמה אוטומטית והערך יוכנס לתוך התא הנבחר. יש לבחור במונח הרצוי מרשימת השלמה אוטומטית ולעבור לתא הבא. מק 2: כ[ייא, %/יו] כו 63 ! 2210 0 ךְ כיצד מבטלים את פעולת השלמה אוטומטית? בזמן הקשה מהירה של נתונים, לא נבחין ביכולת השלמה האוטומטית לחסוך בעבודה ובזמן. פעולת ההשלמה האוטומטית מבוטלת בעת הקשה של נתון השונה מנתוני הרשימה. אולם, כדי לבטל את פעולת ההשלמה האוטומטית לחלוטין, יש לבחור בכלים, אפשדויות, ובכרטיסיה עריכה. יש לבחור בהגדרת אפשר השלמה אוטומטית של ערכי תאים כדי לנקות את תיבת הסימון, ולבחור אישול. וי 606 0/ 9 [>ו[י ]401011 ) באקסל ניתן להקיש נתון מסוים, המהווה חלק מסדרה, והתוכנה תשכפלו בצורה רציפה ולוגית. כל שצריך לעשות הוא להקיש ערך או ערכיס ראשוניס בסדרה, ואלה יכוליס להיות ספרות או טקסט. פעולת המילוי האוטומטי משלימה את הסדרה עבור המשתמש. הבה ניצור גיליוו עבודה חדש. בתא 64 נרשוס רבעון1. יש למקס את הסמן בתא זה. כעת והו התא הפעיל בגיליון, הוא מוקף במסגרת כהה. שיס לב לפינה השמאלית התחתונה של המסגרת, שס מצויה קוביה קטנה הקרויה ידית המללוי (0|6ח16 ווו=), כמצוין בתרשיס 2.5 (תרשיס וה מצוי בהגדלה של 200% כדי שנוכל להבחין בידית המילוי בצורה טובה יותר). תרשים 2.5 היכרות עס ידית המילוי (מסומנת בעיגול) - כלי שימושי ביותר באקסל. כאשר סמן העכבר מוצב על ידית המילוי הוא הופך לסימן פלוס שחור . כעת יש לגרור את ידית המילוי עד לתא 4=. התאיס בתחוס זה מוקפיס במסגרת אפורה ותיבת המצב מציגה כל פריט בסדרה בעת הגרירה. כפי שנראה בתרשים 2.6. 006] 97-2 00/00 | 4 <ופ|- ו > |פ|. [8 ₪ 8/0 | 5% > 6 38 :5 | 5 56 | - == ה ]אהת תרשים 2.6 סמן העכבר משתנה לפלוס שחור כאשר ממקמים אותו על ידי ידית המילוי, תחוס התאים מקבל מסגרת אפורה. יש לשחרר את לחצן העכבר. ומה דעתך על זה!:! כותרות העמודות מולאו, כפי שנראה בתרשיס 2.7. |<ןפ|- ו < |פ|. [8 8 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 0 | תרשים 2.7 מילוי אוטומטי מביט על תכולת התא הראשון ויימנחשיי את שאר איברי הסדרה. מָיץ 2: כ[ייא, %/יון 99 65 ! 2210 0 ךְ סמן העכבר מופיע בידית המילוי, בצורת פלוס שחור, אולם בעת גרירת המסגרת דבר לא מתרחש. מה עלי לעשות? יש להמשיך בפעולת הגרירה. גבולות התא המרמזים על מילוי בתחוס תאים בעזרת המילוי האוטומטי אינם מופיעים, עד שהגעת למחצית התא הראשון! ו 6/0612 בעזרת מילוי אוטומטי ניתן לבצע פעולות רבות. ניתן להשתמש בו לחזרות של ערכיס, סדרות, או רשימות. הוא פועל על מספרים, ימי השבוע, חודשיס ותאריכים. כל שצריך הוא להקיש ערך רצוי, לגרור ולשחרר את הסמן. אם הפרות באורך הסדרה, אין בעיה. גרור את תיבת המילוי חזרה למקוס הרצוי. המילוי האוטומטי מוחק את נתוני הסדרה המיותרים, ומשאיר תאים ריקיס. פעולת המילוי האוטומטי מתוחכמת ושימושית כאחד. הנתוניס שהוכנסו לתחוס תלוייס כמובן, בנתוו ההתחלתי, שבראש הסדרה. כדי למלא את את ימות השבוע נתחיל עס חט5 ונגרור את תיבת המילוי; המילוי האוטומטי ימשיך עס חססחח, 6ט וכו'. בדומה, נבצע מילוי אוטומטי של תאריכים: נקליד 18/6/97 ונקבל סדרת תאריכיס 7, 20/6/97 וכוי. פעולה דומה מתבצעת עבור שמות החודשים. הקלדת החודש ינואר, סימון וגרירה תביא למילוי התחוס במיליס פברואר, מרצ, אפריל וכוי. אולס, אם נקליד מילה אחרת, כמו למשל הוצאות, נקבל בעזרת המילוי האוטומטי שכפול של המילה (כמספר התאיס שבחרנו בתחוס), מכיון שהמילוי האוטומטי מזאהה מיליס מסוימות כחלק מסדרה, אולס המילה יהוצאות' אינה ביניהן. למרות ואת, ניתן ללמד את המילוי האוטומטי (כן, למרות שאקסל חכמה כל כך, היא עדיין לומדת מאתנו המשתמשים, ומתאימה עצמה לצרכנו) סדרות של מונחים חיוניים. על פעולה זו נלמד מייד. כדי לראות מהס אותס מונחים שפעולת המילוי האוטומטי מכירה כבר, יש לבחור בכלים, אפשרויות, רשימות מותאמות אישית. הסדרות המופיעות ברשימה זו אינן כוללות סדרות כמו רבעון 1, רבעון 2, וכוי. אולס המילוי האוטומטי מספרר בצורה אוטומטית מונחיס הנראיס כרציפים. !% גרירת תיבת המילוי על פני תאים בעלי נתונים, תגרוסם לדריסת ד | הנתונים (6זמשוסטס) שנמצאיס בהם! ראה הוזהרת/ 6 )יש כ-97 ]%000] ו 2 כ616כ! למה מתייחסת המילה ערכים? כאן אנו מותירים בצד את המונחיסם המקצועיים של המחשב וחוזרים לעולס המוכר של המונחיסם המתימטיים. כאשר אנו מדבריסם על ערכים מהסוג שהמילוי האוטומטי מסוגל לשכפל או להרחיב, אמו משתמשים בקצרנות. בפועל, אלה הס עדכים קבועים והם מכוניסם כך מכיון שהם אינס משתנים עד שמשניס אותם. המספר 5 הוא ערך כזה, וכך כך *ום ראשון. ערך כזה שהוקלד לתא מכונה ערך קבוע ובקיצור *ערך. קיימים גם סוגים אחרים של ערכים. לדוגמה, עדכים לוגיים, שהס 6טזד (אמת) ו-38156] (שקר), למשל. אס תכתוב נוסחה לא הגיונית, אקסל לא תפתור אותה; במקוס זאת תקבל ערך שגיאה. ,200 6/1ו2כ! הכל טוב ויפה, אבל נניח שהוכנסו נתונים שהמילוי האוטומטי חושב שברצוני להמשיכם כסדרה זהה, כמו למשל 4000, אבכק ברצוני שהתאים הבאים יהיו 4001, 4002 וכו:. אין בעיה. לחץ על מקש 018 במהלך גרירת תיבת המילוי. הצלב שכ סמן המילוי מקבל סימן פלוס קטן, והמילוי האוטומטי ממשיך את הסדרה. 01 בשילוב עם פעולת המילוי האוטומטי מורה לאקסכק לקחת את ערכו ההתחלתי של התא ולהעלותו ב-1. נפלא, אבל ננית שהוכנסו ערכים כמו *:ום דאשון, שברצוני לשכפל בתחום מסוים? כיצד אמנע מאקסל מלמלא את הסדדרה: יום דאשון, שני וכו?? גס כאן נשתמש במקש 8זס. לחיצה על מקש זה בזמן גרירת תיבת המילוי מונעת מאקסל מילוי ערכים סדרתיים, שבדרך כלל היו נכתבים אוטומטית. 6ים ! ייתכן שפעולת המילוי האוטומטי מבלבלת כמעט: מה הוא עושה, ועסם איזה סוג נתונים? הנה לפניך דרך קלה להשלטת סדר בגיליון. גרור את תיבת המילוי בעזרת הלחצן הימני בעכבר הסמן מקבכל צורה של חץ) ותפריט הקיצור של המילוי האוטומטי יופיע עם שחרור לחצן העכבר (תרשים 6.8. כעת ניתן לבחור בפעולה הרצויה מתוך התפריט. מק 2: <[ייא, %/יו| 99127 67 <[פ|- ו 6 |א |5|=. [ % קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | ₪ - 60% ₪ 5 כ 66|- 5-0 ₪6 | שג | ₪ ₪ ם| =|וזי|ש ; ם|י 5+ || 0 מלא עיצובים מל ערכים | !4 |4]// דוח מבכל ,( גיליון2 ,( גיליון3 % || ה ו ר ₪ = ₪ =. 2-4 -* 4 8 ס ם " * צורות אוטומטיות | 6 > ד ציר || גרור מחוץ לקטע הנבחר ושחרר כדי להציג אפשרויות מילוי; גרור לתוך | | | ואש | = תרשים 2.8 גרירת תיבת המילוי בעזרת הלחצן הימני בעכבר מציגה תפריט מקוצר מקוצר, וזוהי הדרך הקלה לבחירת האפשרות הרצויה עבור המילוי האוטומטי. /כ'כא. 705 וי 6016 נניח שאנו משתמשיס בכותרות קבועות של עמודות ושורות, שאינן מוכרות על ידי המילוי האוטומטי. אין הכוונה שעלינו להקישס כל פעס מחדש. עלינו רק ללמד את המילוי האוטומטי למלאן עבורנו. הבה נחזור לגיליון שיצרנו קודם. עד כה יצרנו גיליוןו ובו ארבע עמודות בעלות כותרת. כעת נוסיף כותרות לשורות. בחר בתא 5, הקלד מכירות, ולחצ על מקש חצ למטה. שים ! לאחר הקשת נתוניסם בתא, הקשה על מקשי החיצים תשפיע כהקשה על מקש ז6וח₪, אלא שבממסף לכך הם יזיזו את התא הפעיל לכיוון שתבחר. בעת מילוי שורות, נוח יותר להשתמש במקש החתץ למטה, ובעת מילוי עמודות נוח יותר להשתמש בחץ השמאלי. בתא 86 הקש עלות מכירות, לח על מקש חא מטה כדי להגיע לתא 87, והקלד הוצאות מכירה. בתא 58 הקלד הוצאות שונות. בתא 89 הקלד סה''כ הוצאות ובתא 0 הקלד מכירות נטו. אל תשכח ללחו לחיצה כפולה על מסגרת הכותרות בין עמודה 8 ל- 6 להתאמת רוחב העמודה באופן אוטומטי (ראה תרשיס 2.10). 06] 97-2 00/06 |8 כעת בחר בעמודה 8 על ידי לחיצה בכותרת העמודה, במטרה ללמד את המללוי האוטומטי סדרות חדשות : 1. מתפריט כלים בחר באפשרויות. 2 לחיצה על לשונית רשימות מותאמות אישית. 3 התחוס שבחרת בו, עמודה 5, מופיע בשדה יבא רשימה מתאים (תרשיס 9). לת על יבא. 4 מופיעה לפניך הסדרה המבוקשת. לתצ על אישור. בפעס הבאה שמתעורר הצורך בסדרה זו (מכירות, הוצאות מכירה, הוצאות שונות, סה''כ הוצאות, מכירות נטו) כל שעליך לעשות הוא להקליד מכירות, לגרור את תיבת המילוי לאורך תחוס רצוי, והמילוי האוטומטי ימלאס בעת שחרור העכבר. נסה זאת! | עברית | צבע | תרשים ב'יוודודפרדופדדויודופודירדרוודרדוריודרוורורודויודירררוררירודרווירווייק רשימות מותאמות אישית ] | מעבר [ כללי | עריכה |[ חישוב | תצוגה 550פדדפפודיפודידדרודדיפדדיפוריוודיפודודורפדייפודייוייוויווייייייייש1 רשימות מותצזמות אישית: ערכי רשימה: רשימה חדשה - | הוסף ₪ ב,ג, ד, ה, ה ש יום ר4לשון, יום שני, יום שכ מחק ינואר, פברואר, מרץ, אפו | מחק . ימואר, פברואר, מרץ, אפו 3% , עבבחפוי] , שְבבחו5 הזבו , ץזבּטזס6= , ע"והטחבּר + = הקש זפפח= להפרדת ערכי רשימה. יבא רשימה מתאים: 1 8 | יבא אישור | ביטול לחץ על לחצן כיווצ תיבת הדו-שיח כדי להקטין את תיבת הדו-שיח ולהסיר אותה מדרכך; לחצ שוב על הלחצן כדי להגדיל חזרה את תיבת הדו-שיח. תרשים 2.9 הקלד רשימות מותאמות אישית עבור מילוי אוטומטי ישירות בתיבה רשימות מותאמות אישית, או בחר את הרשימה מגיליון העבודה וייבא אותה. תרשיס 2.10 מציג גיליון עבודה עס כותרות השורות. מק 2: <[ייא, %/יו] כו 69 |<51)|- ו % |א |5|=. [ % קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עורה | |- 68 ₪ < 2 ₪ 6)|--6|5 ₪ )|ש ב | ₪ ₪ ם! -0.8. 988 % ₪ | 5 שש פע ;|2 - 5. ₪ || עלות מכירות הוצאות מכירה הוצאות שונות סה"כ הוצאות מכירות נטו | 2 |3| ₪ רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 5 | מכירות | |62 7 ו בח ₪ ו | ]4 ]4]// דור מבכל ( גיליון2 ,( גיליון3 % ||*| [4ן ב ₪ ₪ 9=. 2.4 - |4 8 10] א + אחתאטמטית | ₪6 ₪ שיר | מוכן | | ] |אאאי ] ה | תרשים 2.10 כעת, כאשר הכותרות נמצאות ברשימת המללוי האוטומטי, לעולס לא נצטרך להקלידן שוב. 3/9 יס אקסל היא תוכנה אשר נועדה לעבוד עס מספרים, ועל כן כתיבתס צריכה להיות פשוטה ביותר. כל שעליך לעשות הוא להתמקס על תא כלשהו, ולהקליד בו מספריס. אוהי למעשה התורה כולה. ניקח את גיליון העבודה שלנו, נבחר את תא 05 ונקליד לתוכו את המספר 8 (תוכל להקליד את המספר עס או בלי פסיקיםס; אין כל חשיבות לכך). הקש על 6+חם, או לחצ על לחצן הזנה לאישור הפעולה בשורת הנוסחאות - כרצונך. 50 5 6ין יס משהו לא תקין. במקוס לראות את המספר שהקשנו, אנו רואיס 44944%%. אל דאגה. זו דרכה של אקסל לומר לך בפשטות: יימספרך מכיל ספרות רבות מדי עבור תא זה, ואס אין ביכולתי להציג לך את המספר כולו, לא אראה לך חלק ממנו בלבד.י מה שנותר לנו לעשות במקרה זה הוא להגדיל את רוחב העמודה על ידי לחיצה כפולה על הגבול השמאלי של הכותרת שלה. אקסל יכולה אף להתאיס מספרים גדולים כדי שיתאימו לתאים שמוגדריס לתצוגה מדעית. אס תסדיר התא (פורמט) הוגדר לתצוגה מדעית ונקליד את המספר 88 נקבל בתא זה את הכיתוב: 09+ם.3. זוהי צורה נוספת לבטא את 06] 97-2 0206 0 המספר, ייקת 3 וכפול אותו ב- 10 המוכפל בעצמו 9 פעמים'י. אפילו אני מנסה להימנע מתצוגה צו, ועל כן אני קובע את תצוגת גיליון העבודה שלי כדי שתבטא מספריס באלפים יינורמלייס'י, או שאני משתמש במספריס קטנים יותר. /13:<. כלווסככיס) אקסל מאפשרת להציג מספריס בתסדירים (פורמטים) שונים. הצגת המספריס בערכיםס דצימליים, או הוספת פסיקיס המפרידים בין אלפים, תצוגה באחוזיס ועוד כמה וכמה צורות, הן רק חלק ממה שניתן לעשות על ידי שימוש בסרגל הכליס עיצוב (ראה תרשיס 2.11). ראה פרק 7 ללימוד נוסף על עיצוב בכלל ועל השימוש בסרגל הכליס עיצוב, כולל אפקטיס שימושיים נוספיס לעיצוב. 3% כ = וע ק 5| 5. הז תרשים 2.11 שימוש בסרגל הכליס לעיצוב מאפשר שינוי מהיר בעיצוב המספריס. לעת עתה, חזור לעבודה. הקלד מספרים בגיליון העבודה כמוצג בתרשיס 2.12. אס טעית בומן ההקלדה, הקש 6580806א280, או השתמש במקש 6!8%18, כפי הצורך. |< ]5-ו | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה [ ₪ -09 ₪80 כ 69-05-66 3 שב 8 ₪ ₪ ם! - 0.8- 900980 , % ₪9 ]5 = ש| | ע ; 5|- >. || ₪ 2 ₪ ₪ רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 5 | מכירות 7 2354 2514 2609 ו עלות מכירות ‏ 1284 1177 1257 1305 70| הוצאות מכירה 513 - 471 | 503 | 522 8 הוצאות שונות 128 118 126 130 | סה"כ הוצאות ₪ מכירות נטו 11 2 |13 4 וא | ]4 4]// דוח מבכל ,( גיליון2 ,( גיליון3. ₪ 4 . ₪ ₪ 4.9 -2 -5 |4 8 0 1] א + שחת אטמטית | 6 ₪ שיר | מוכן || | ]- |אשא ‏ ה ה ]| תרשים 2.12 כך צריך להיראות גיליוו העבודה שלך עד עתה. סיק 2: 2[ייא, ג/יון לכו 71 אי0וכ 06ו6י, /2/27. 2163 /וכייכוע יש לנו גיליוו עבודה מלא בנתוניס. כעת, כל שנותר לנו לעשות ה לסכס אותס. תחילה, נסכס את כל ההוצאות. לחצ על 66 וגרור עד 68 לבחירת התחוס. הפעס אנו מסמניס תחום (58006) - הסמן צריך להיות צלב לבן שמן תף . ברגע בו התחוס מסומן, הבט לצידה השמאלי של שורת המצב שנמצאת בתחתית המסך. החישוב האוטומטי מציג סיכוס מהיר עבור התחוס שנבחר. |<]5)|- ו -9.8- 9% 7% 3574 = = זע 7 5 - %. א | 34 רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 מכירות 7 2354 2514 2609 סה"כ הוצאות מכירות נטו ו 2 3 + 5 6 עלות מכירות |1284 1177|‏ 1257 1305 / 7 7 3 22 8 הוצאות שונות |:2ו 18 156 10 | ₪ ללא ממוצע בן ספירה 14 ספירת מספרים הי מקסימום ו מינימום א | |4 ]4] // דוח מבכל ,( גיליון2 ( גיליון3 % מוכך | | הוה | [24] החישוב האוטומטי מאפשר בחירת הפונקציה תרשים 2.13 לחיצה ימנית בכל מקוס בשורת המצב תצי את התפריט המקוצר של החישוב האוטומטי. כדי לשנות את סוג החישוב האוטומטי המוצג, לחץ בעזרת הלחצן הימני בעכבר על שורת המצב לקבלת התפריט המקוצר - כמוצג בתרשיס 2.13. כעת קיבלת מספר אפשרויות לביצוע החישוב האוטומטי, שמהן תוכל לבחור: > ממוצע (806ז6ע) - ממוצע הערכיס הנמצאיס בתחוס המסומן. > ספירה %מ000) - ספירת מספר התאיס המלאיס שנמצאיס בתחוס המסומן. כולל תאיס המכילים טקסט או מספריס בלבד, אך לא תאים ריקיס. * ספירת מספרים (פוחטח %חט00) - ספירת מספר התאיס בתחוסם המסומן המכילים ערכיס מספרים. פקודה זו סופרת תאים שבהס מספרים בלבד. תאיס ריקיס ותאיס המכילים טקסט שנמצאיס בתחום לא יילקחו בחשבון. 06] 97-2 0/0 |12 + מקסימום (א0!8) - הערך המספרי המקסימלי בין הערכים המספרים שנמצאיס בתחוס המסומן. > מינימום (חו!) - הערך המספרי חמינימלי בין הערכים המספריס שנמצאים בתחוס המסומן. ₪ סכום (הזטס) - סכוס המספריס הנמצאיס בתחוס המסומן. /סכוסן לס סיכוסן 61616 השתמש בחישוב האוטומטי לטיפול מהיר במספרים. דבר וה נועד בעיקר כאשר ברצונך לבחון השפעת שינוי ערכיס, אך אינך רוצה להכניס לגיליוו העבודה שלך את התוצאות עצמן. במקרה של גיליון העבודה שלנו, אנו רוציס שהסכוס יופיע בגיליון העבודה, בתא 69. עמודת ההוצאות בגיליון שלנו נמצאת במצב בחירה, 66:08 (חזור לתרשיס 2.13). = | להכנסת פעולת סיכוס לתחוס שנבחר (ולכן הוא מסומן), לחצ על לחצן סכום אוטומטי שבסרגל הכלים. תאיס 66:68 יסוכמו אוטומטית, ותוצאת הסיכוס תתקבל בתא 09. נוכל אס כן לחזור על פעולה זו עבור כל העמודות בגיליון העבודה, אך לא נעשה ואת. אנו שונאיס לכתוב, ווכרים! במקוס זאת, נשתמש בידית המילוי. בחר תא 09, סה'כ הוצאות. יש לשיס לב לנוסחה המופיעה בשורת הנוסחאות. הלחצן סיכוס אוטומטי מבצע זאת עבורנו, ואנו נעתיק את הנוסחה לאורך כל שורה 9 בעזרת ידית המילוי. כאשר נבצע ואת, נראה לפתע את כל התאים בעמודות השונות כשהס מתמלאיס - בערכי סכוס העמודות. טריק מגניב, לאז! הצבע על ידית המילוי בתא 09 וגרור עד תא 9:. תרשיס 2.14 מראה כיצד לבצע זואת. 6ים! הסיכוסם האוטומטי די יחכסי. אמ בוחריסם תחום עבור הסיכוסם האוטומטי כדי לסכום מספרים, אך אין לנו צורך בכך. הסיכוסם האוטומטי מנחש מה אנו רוצים לסכום, תוך שהוא ממסגר את התחום בגבול מקווקו. אס המחוש נכון, כל שעליך לעשות הוא להקיש זסזחם. אס הסיכום האוטומטי טועה, גרור את התחוסם כרצונך. הגבול המקווקו נע עם הזזת הסמן. לאחר שתחמת את התחוס הרצוי, הקש ז6זח=]. מק 2: <[ייא, %/יו| 27ו99 73 |<]5)- ו 2 | |5|- ₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | 0-9 ₪6 0 2 66 -6|9.5 ₪ 8 שג 8 ₪ ₪ ם| - 8.9.8 ,9% 53>ש =₪ זע ; 5|-- 5. ₪ || 1 2 ₪ ₪ רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 5 | מכירות 7 2354 2514 2609 60| עלות מכירות ‏ 1284 1177 1257 1305 ו הוצאות מכירה 513 - 471 - 503 522 : הוצאות שונות 128 | 118 | 126 130 | פ| = סה" הוצאות |1925 ].- 1 גי מכירות נטו ו 12 |13 4 5 וא | ]4 ]4]// דוח מבכל ,( גיליון2 ,( גיליון3 % [|*ן [14 גרור מחוץ לקטע הנבחר כדי להרחיב סידרה או לבצע מילוי; גרור לתוך | | 43| | וש | - תרשים 2.14 אנו ממש מעתיקים את פונקציית הסכום (חחט5) לאורך תחום תאים. איקָוכיסן ייק 2 אקסל מגיעה להישגיס מרשימיס בכל הקשור לחישוביס מתמטיים. היא סוכמת, מכפילה ומחלקת ללא כל מאמצ. אבל כמו אצל כל גאון, גס לאקסל יש מגבלה. לעולס, חישוביס מתמטייס או כל נוסחה שהיא, צריכה להתחיל בתו שווה (=). אס לא תוסיף תו וזֶה, אקסל תחשוב שמדובר בכותרת עמודה, בתווית, או בכל דבר אחר שאינו נוסחה. אקסל מתחילה נוסחאות עס הסימן = באופן אוטומטי, לכן אינך צריך לדאוג גס אס אתה שכחן. ו 2 2660 מהי נוסחה? 2+2=4, זו דוגמה טובה. נוסחה היא למעשה מספר פעולכות חשבון המבוצעות זו אחר זו. נוסחה זו למשל, אומרת לנו: קח את המספר 2, הוסף לו 2 וקבל את המספר 4. בצורה מקוצרת מיתן לכתוב ביטוי זה כך: 2+2=4. באקסל נכתוב זאת כך: 2+2= והתוצאה 4 תופיע בתא שבו נכתוב את הנוסחה (ניתן ללמוד עוד על נוסחאות בפרק 8). 006] 97-2 00/0 |74 קיבלנו את סיכוס ההוצאות בשורה 9. אס נרצה לדעת את ערך השורה מכירות נטו (מכירות פחות הוצאות), כל שעלינו לעשות הוא להחסיר סה''כ הוצאות ממכירות. נתוני המכירות נמצאיס בתא 65, וסה''כ ההוצאות, נמצאיס בתא 09. אנו יודעיס שעלינו להתחיל את הנוסחה בתו שווה (=). אס כן, הנוסחה שעלינו להקיש בתא 60.10 היא: 05-09 = 7 |06 7 כל שעלינו לעשות הוא להקליד את הנוסחה. מהן אס כן, החדשות הטובות!: את רוב הנוסחה אין אנו צריכיס להקליד כלל וכלל! ולהלן סדר הפעולות בהן ניתן לכתוב במהירות נוסחה באקסל. 1. עבור לכתיבה באנגלית, אס אתה במצב כתיבה עברית. 2 לח בעכבר על התא שבו ברצונך להקיש את הנוסחה (במקרה שלנו, אהו תא 0) ולתצ על לחצן ערוך נוסחה בשורת הנוסתאות =" . 33 לחצ על התא הראשון בו אנו צריכיס להכניס את הנוסחה, 65. ניתן לראות את 65 מופיע גסם בתא וגס בשורת הנוסחאות, מייד לאחר הסימן =. באותו הזמן גבול בשס 66טףז3ּ! (קו מקווקו) מופיע סביב תא 05. 4 הקש את סימן המינוס (-), אחר כך לחצ על תא 09 כדי להכניס תא זה לנוסחה, כמוצג בתרשים 2.15. 5. הקש זפזחם, והנוסחה הושלמה. אקסל תעשה עבורך את החישוביס המתמטייס ותכניס את התשובה לתא 610. 3 - ₪] <| |א |8) = ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | |₪ |- 9% | ש ₪| 00 ₪ כ |ש 6|-> -35(|א ₪ פ> 8 | ש ₪3 5 |₪ ש ם | יפ | 5 | האם ברצונךר בעזרה לתכונה זו? רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 מכירות 7 2354 2514 2609 עלות מכירות ‏ 1284 1177 1257 1305 הוצאות מכירה 513 11 3 2 הוצאות שונות 128 8 16 10 1957 18866 6 כן, אנא הצג 60 עזרה לא, אל תציג ‏ 0 עזרה כעת לח על התא שאתה רוצה להזין לנוסחה; כתובת התא תופיע בנקודת הכניסה. ו | !4 ]14 // דור מבכל ( גיליון2 ,( גיליוןב % נקודה | ₪ ו | | ו | תרשים 2.15 בחירת תא או תחוס תאיס בעזרת העכבר היא הדרך המהירה ביותר להכניס תא כלשהו לנוסחה. מָיץ 2: כ[יי, ג/יו] 7כוגּת ‏ 77 ! 2216 0 ךְ עשיתי כל שהוטל עלי, אך איני רואה נוסחה כלשהי בתא 610. מה שאני רואה זוהי התוצאה בלבד. במה טעיתי? הנוסחה נמצאת בתא 010, וכך גם התוצאה. בל נשכח שתא מכיע יותד ממה שאנו לואים בו במבט דאשון. המסחה תמיד תימצא בשורת הנוסחאות. כאשר תלחץ על תא שבו יש נוסחה, הנוסחה תוצג בשורת הנוסחאות ותוצאת הנוסחה תופיע בתא עצמו. כדי לערוך נוסחה שכבר קיימת בתא, בחר בתא, ולחץ על חלק הנוסחה שאתה רוצה לערוך בשורת הנוסחאות. כמעט סיימנו. עוד חזרה קטנה אל ידית המללוי וגמרנו. בחר בתא 610 וגרור את ידית המילוי אל תא 10=. הנוסחה החדשה שלנו הועתקה כעת לאורך השורה, ותוצאות החישוביס מופיעות בכל התאיס (ראה תרשיס 2.16). |<]5)- ו | |₪|- ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | ₪ - 99 0 ₪6 )5 2 6 69.06 ₪פ 38| לב ]₪ ₪ ם| -.8%8|0-5.8 4 , % 89| 35| ש ש₪ש| ד |ש ; 5|י 5+ א | 0 ו 2 0% | רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 58| מכירות 7 2354 2514 2609 גו עלות מכירות ‏ 1284 1177 1257 1305 -שן הוצאות מכירה 513 - 471 - 503 522 | הוצאות שונות 128 118 | 126 130 9 סה"כ הוצאות 1925 1766 1886 1957 ₪ מכירות נטו | 642 | 588 | 628 [652 =] 1 2 3 14 15 ו< | ]4 ]4]// דוח מבכל ,( גיליון? ,( גיליון3 % ||*1 מו מוכך | | | ]| |אשא- ה הת ] תרשים 2.16 התוצר המוגמר! אולי עוד לא ממש. חסר ליטוש ויזואלי. 06] 97-2 0206 6 2 כ יו] 2 (26 וכ/וכי'כוע ! כל הנתוניס נכוניס, כל המספריס במקומס והנוסחאות עובדות נהדר, אך הגיליון בכללותו לא נראה יפה במיוחד. טיפה ליטוש לא יזיק לו. עבור לתא 82, עבור לכתיבה בעברית והקש מכיוות חברת א,ל.נ. בע'ימ. כבר טוב! אך ניתן להמשיך ולשפר. לצורכי ליטוש אחרוניס נשתמש בעיצוב אוטומטי. 1. בחר תא או תחוס תאיס שברצונך לעצב, למשל תא 05. 2 מתפריט עיצוב, בחר עיצוב אוטומטי. 3 מרשימט עיצוב טבלה, בחר אפקט תלת-מימדי 2. אם כבר אתה נמצא כאן, התבונן בשאר אפשרויות העיצוב. אס ברצונך לבחור עיצוב אחר, אל תהסס לנסותו. 4 לח אישור לקבלת עיצוב גיליון העבודה כפי שבחרת. אס שינוי העיצוב האוטומטי לא מוצא חן בעיניך, הרגש חופשי לשנותו כראות עיניך. כפי שניתן לראות בתרשיס 2.17, השינוייס המהיריס שביצענו בגיליון העבודה גורמיס לשינוי דרמטי ומרשיס של הגיליוו. <]ם)- ו | [₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | 9-9 0 6 ₪ 2 65-05-66 23 ב 8 ₪ ₪ םן - 09-4- 80990 , % = שש ; 5|- 9. א | 8 1 | שש מכירות חברת א.ל.נ. בע"מ 3 8 5 מכירות 7 2354 2514 2609 | עלות מכירות 4 7 1257 1305 7 הוצאות מכירה 3 471 503 522 מ הוצאות שונות 8 118 126 130 ו סה"כ הוצאות 5 17606 1886 1957 ₪ מכירות נטו 12 588 628 | 652 1 12 3 4 15 וא | !44| // דור מבכל ( גיליון2 ,( גיליון3 [|<ן חו מוכך | | |- ]₪ ]אאא - הת ]| תרשים 2.17 תודות לסיוע קטן מעיצוב אוטומטי, גיליון העבודה שלנו נראה לגמרי אחרת. סיק 2: 2[ייא, ג/יון לכו 77 עייץ 245, 20022 את המסמכיס החשובים ביותר שלי אני מאחסן במגירה שבה הס מחולקים לפי שמותיהם, ועס חוצציס המפרידיס בין סוגי המסמכים השונים. אני משער שכך גס אתה נוהג. אקסל אף היא מבצעת פעולה דומה. צריך לתת למסמך שס שיהיה בעל משמעות, כך שגס בעוד כחודש ימיס נדע מה הוא מכיל. הו נוהל עבודה נכון. דבר וה מאפשר איתור מחיר ומיידי של מסמך רצוי כלשהו. האס ניתן לתת כל שס שהוא למסמך שאותו בנינו! 95 פ/שססחו/, מאפשרת שימוש ב-255 תוויס עבור שס המסמך, כולל רווחיס. ₪ מתן שס יעיל למסמך אינה משימה קשה. לחצ על לחצן שמור (6צ58), הנמצא בסרגל הכליס. תיבת דו-שיח שמירה בשם תופיע לפניך. הקלד את שס המסמך בתיבת הטקסט שם הקוב>, ואחר כך לחצ על שמור. כברירת מחדל, המסמך נשמר בתיקיה פוחסוחטססכ עו, אך כאמור תוכל לשמור בכל תקייה אחרת. אס אתה שומר, על ידי שמור מסמך קיים ולא מסמך חדש, השמירה תהיה אוטומטית באותו שס ללא כל שאלות שהן. אכ וסג%'כת: 0/ וכל 23127 ברגע שהמסמך קיבל שס ונשמר, באפשרותך לסגור אותו או לצאת מהתוכנה. כדי לפתוח מחדש חוברת עבודה, לתץ על לחצן פתח בסרגל הכלים. תוכל להשתמש בתפריט קובץ, פתיחה כדי לפתוח את המסמך. בתחתית תפריט קוב מוצגיס שמות ארבעת המסמכיס האחרוניס בהס השתמשת. לחצ על שס קובצ כדי לפתוח אותו. 06] 97-2 00/06 |58 3 7 2559 63/0 02 /3] 9% (16 0(יי) אני צריך עזרה, ועכשיו! כיצד אמצא עזרה לשאלה מסוימת! חייבת להיות דרך טובה יותר לעשות זאת! אקסל יכולה להראות לי מה בדיוק לעשות! תיבת דו-שיח זו דורשת הסבר! עולס שלס של עזרה מתכה מעבר למודס. אפילו מומחי אקסל מגיעים לעיתיס למבוי סתוס. הדרך המהירה לצאת ממנו, עבור מומחים ואפילו מתחילים, היא תפריט העזרה המקוונת של אקסל. אנו עלוליס לקחת ואת כמובן מאליו, אך כולנו נגקקיס לעזארה מפעם לפעם. בין אס זו עמדת קריאת חירוס בצידי הכביש, או לחצן האזעקה במעלית. העזרה תמיד לצידנו. צריך רק לדעת היכן לחפש אותה. הודות למסייע של 040166 החדש, אינך צריך לחפש אותה כלל. העזרה תגיע גם מבלי שתתבקש ואף כאשר אינך חושב שאתה זקוק לה. אקסל נותנת לנו המון עזרה ודרך פשוטה להשיג אותה. תמצא תשובה לבעיה מסובכת בגיליוו העבודה או להדרכה לעיצוב נוסחה. אקסל מספקת מענה מיידי ויעיל לפניותיך. סיץ 3: 25279 (263/9 כחק//א3] 996 79 כווס''2 032 /? 0/0 יו |א 77 = / 9 המסייע של 016066 עובד 24 שעות ביממה, והוא יודע יותר ממה שתוכל 5 לשאול. תוכל להעלים אותו ולקרוא לו בלחיצת עכבר. המסייע החדש של 6 פועל באקסל כברירת מחדל של ההתקנה, והוא יישאר בסביבה עד שתסלק אותו. הוא יצוץ שוב כאשר תנסה להפעיל תכונה אחרת כלשהי באקסל. המסייע של 6 מצויד בעצות תכמות לייעול עבודתך והוא יספק לך גס הנחיות צעד אחר צעד לביצוע פעולות באקסל, אס תרצה בכך. חשוב מכל, אס אינך אוהב את הדרך שבה המסייע מופיע לעבודה, תוכל לשנות אותו לבלי היכר. אס אתה חושב שאטב (כן, מהדק ניירות פשוט) אינו בדיוק המראה המתאיסם למסייע כוה, תוכל לשנות אותו לחלוטין ולהציג משהו יותר מענייןו. כדי לשנות את צורת המסייע של 06ו028), בצע את הצעדיס הבאיס: 1 הכנס לכונן את תקליטור ההתקנה של אקסל או של אופיס. 2 אם המסייע אינו מוצג, לחץ על הלחצן המסייע של 0111606 בסרגל הכליס הרגיל. לחצ על המסייע עצמו (ראה תרשים 3.1). ש 3 לח על אפשרויות בתיבת הדו-שיח של המסייע. בתיבת הדו-שיח המסייע של 081106 לח על הכרטיסיה גלריה. 4 לחצ על הבא או על הקודם, כדי לגלול את המסייעיס השוניס של 6086ו0₪. בין המסייעיס השוניס, תוכל למצוא כדור חייכני המכונה יהנקודהי 02 8ח7), דמות איינשטיין המכונה 'הגאון' (05וח6כ) 6חד, אשר תמורת גאוניותו יזלול קרוב ל-4!/5 משטח הדיסק שלך)), כלבלב המחצ ימיציי, ירחפתי ועוד (ראה תרשיס 3.2). 5 בחר בכרטיסיה גלריה את המסייע המועדף עליך ולחץ על הכרטיסיה אפשרויות. כאן תוכל לכבות את אפקטי הקול אס תרצה בכך ולהתאיס את האופן שבו המסייע יגיב לתוכנה (ראה תרשיסם 3.3). 6. לאחר שתבחר את המסייע ואת האפשרויות הרצויות לך, לת על אישור בתיבת הדו-שיח המסייע של 011166, כדי לשמור את ההגדרות שקבעת. 006] 97-2 0206 |00 9 100% = |]? 616% חפח? חב , חפווהַחם חו פופח הפספפטם וטפץ סקעד 7 | | || | 0 | , | 4 1 1 1 | 4 |4/ גיליון1 / | ה 0000 ררה ] ]אא ה ה ] תרשים 3.1 אס אינך מרוצה מצורת האטב המתנועע, תוכל לבחור צורה אחרת, כרצונך. <ו? ו אס אתה מתקשה לבטוח באטב, מצא לך מסייע עם אופי אחר. תרשים 3.2 אס תרצה, הוא יחיה כלב השמירה שלך סכ 3: 99272 (2630 ולאק /39] 34 [8 |<ן? ו | אפשרויות | גלריה יכולות המסייע ש]ןהגב למקש 1= ש] זוז בעשת התקרבות ש]]עזרה לשימוש באשפים ש] נחש נושאי עזרה 0 הצג התראות . %- מש לליה כבה את הצ לי לי ס אס ]|חפש עזרה הן עבור מוצר והן עבור תיכנות בעת תיכנות 77 ] הס מפריעים לך הצג עצות אודות ש]|שימוש יעיל יותר בתכונות ש] קיצורי דרך בלוח מקשים ש]|שימוש יעיל יור בעכבר אפשרויות עצות נוספות ש]|הצג עצות בעדיפות גבוהה בלבד אפס את העצות שלי ]|הצג את העצה היומית בעת ההפעלה 2 אס אתה רוצה שתיבת הדו-שיח עזרה תופיע לאחר אס אתה נוהג להשתמש במקלדת לקיצורי דרך, המסייע יציג לך את מקשי הקיצור עבור פקודות אקסל הקש על מקש 1=, סמן את תיבת הסימון הזו תרשים 3.3 שנה את אופיו של המסייע של 21166), כדי שיעזור לך בדרך שאתה מעדיף. 6ים! כדי להעיר את המסייע של 6סחזס, לחץ לתיצה ימנית על חלון המסייע של 01086 ובחר הנפש מהתפריט המקוצר. כ/32 00 0י) 20/2 40 01006 אס אתה רק מתחיל את דרכך באקסל, בוודאי תשאיר את המסייע של 66ו011 על המסך בעת עבודתך, לפחות בהתחלה. גרור את חלון המסייע של 0011166 אל פינה לא שימושית במסך והמשך בעבודתך. מעת לעת תופיע נורה מוארת בחלון המסייע; לתצ על הנורה לקבלת טיפ מועיל בהקשר לעבודתך הנוכחית. נסה זאת. כאשר חלון המסייע מוצג, הקלד יוס ראשון והקש על ז6)חם. אחר כך הקלד יום שני והקש ז6+חם. כעת, לחצ על הנורה המוארת בחלון המסייע. המסייע יציע לך דרך יעילה יותר לבצע את הפעולות האחרונות שביצעת (ראה תרשיס 3.4). % אס סגרת את חלון המסייע של 666ו011, הוא יצוצ שוב כאשר תפעיל תכונה חשובה באקסל. כדי לבחון ואת, לחצ על הלחצן הדבק פונקציה. המסייע יופיע ויציע לך עורה. לח על לחצן המסייע בתחתית הימנית של חלון הדבקת פונקציה. בחר עזרה לתוכנה זו בבלון הדיבור של המסייע של 00161166. אס עליך להשתמש בפונקציה בחישוביס שלך ואינך יודע באיזו פונקציה עליך להשתמש, המסייע של 028108 יוכל לעזור לך בכך (ראה תרשיסם 3.5). 06] 97-2 0/0 |11 |<]₪)ן. ו |< |5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | | ₪|-09 60 ₪ 520 66 0-00 ₪6 )| ש ב | ₪ ₪ ם| |-4ז9- ₪ % 47ב = ש=|ו זה ע ; 5|ז .+ א || 55 יום ראשון יום שני קיצור דרך: כדי להגדיל בהפרש קבוע חודשים, ימי שבוע, רבעונים או סדרות אחרות, בחר צ 11 , בפריט הראשון מתוך הסידרה ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה למילוי בפינת הקטע הנבחר. 12 0 סגור 6 13 ו 155 16 << ]4 ]4 גיליוך1 ( גיליון? ( גיליון3 % ||.| [+ו מוכך | [=] | אוה ]ד ]| תרשים 3.4 למסייע יש עצות טובות יותר וטובות פחות; ווהי למשל עצה טובה. |<|₪]ן. ו | |₪]=. ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עז 2-8 -4ילים ,2 ₪ | חן 33 אתה משתמש בתכונה, לח על לחצן לחץ על קטגוריה, ולאחר מכך . המסייע של 0011166 בתיבת הדו- שיח 0 3 לחץ על שם פובקציה. = לקבלת עזרה אודות הפונקציה הנבחרת, לחץ על הלחצן למטה. ו 1 וציה עזרה אודות הפונקציה (* שנבחרה אם אינך יודע באיזו פובקציה להשתמש, הקלד תיאור קצר || |[<[? יי של הפעולה הרצויה לך בתיבה, ולאחר מכן לחץ על חפש. קטוורייון. הפונקציה: שם הפונקציה: בשימו! לאחרונה - הכל פיננסזי הארי ושעה מתמטיקה וטריגונומטריה סטטיס טיקה הפניות ובירור מידע מסד|נתונים טיקסו לוגי ---] מיד /. ?| 12 (... .12 רחטח, 1 זט רתטח)1(ו5 3ן סיכום כל המספרים בטווח תאים. 14 מק | אישור | ביטול - 16 ץ |4 ]4 / גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 ואו. ה א ו | | שאו | ]| |אא ה -- | הקלד כאן את התיאור של נשוא החיפוש ולח על חפש; המסייע של 0111606) ימצא עבורך את הפונקציות המתאימות תרשים 3.5 המסייע של 06ו211) מציג אוטומטית עזרה הקשורה למשימה שאתה מבצע. סיק 3: 252779 2439 וכח /א3] 396 83 יכ ! אס עצות המסייע של 01166 אינן פועלות בעת עבודתך, נסה לאפס אותן. לח על לחצן המסייע של 010166 ובבלון הדיבור שיופיע, בחר אפשרויות. בתיבת הדו-שיח, בחר את הכרטיסיה אפשרויות, לח על אפס את העצות שלי ולחץ על אישור. ייתכן שדבר זה יוביל להצגת עצות שכבר ראית, אולס לפחות תדע שהמסייע שלך בסדר. 22% // | 29277 באפשרותך לגרור את עזרת אקסל לכל מקוס. הצב את הסמן על אחד מסרגלי הכלים, הקש על 1-+אוח5, ותראה שלסמן יצורף סימן השאלה. ל גרור את סימן השאלה, הצבע בעזרתו על כל לחצן בסרגל הכליס והבט במסך . העזרה המוצג עבור אותו לחצן. אס תלחצ עס סימן השאלה בכל מקוס אחר, תקבל את מסכי העזרה הכלליים של אקסל, על כל הנושאיס במערכת. לחצ על כל נושא עבור פרטים נוספיס. |<]5)|- ו | |5|- ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב | כלים נתונים חלון עזָרה | ₪ |- 0 9 2 2 ₪ 0-0 ₪7 | 8 ₪ ₪ ם| |% 0 = ב = = אש ק 58| 5+ א || עיצוב אוטומטי... עיצוב מותנה... סגנן... " 1 4 4 / היליוך1 ( גיליון2 ( גיליון2 כדי להגדיר נושא, בחר בפקודה או לחץ על אובייקט | תרשים 3.6 לחיצה אחת וסימן השאלה עוקב אחר הסמן. לחץ על כל דבר שהוא במסך, כדי לקבל הסבר מפורט. 06] 97-2 00/00 | 4 ניתן למצוא שימוש רב בסימן השאלה עבור מסכי התפריטיס השוניס וכדי לקבל הסבריס רחביס בנושאיס השוניס. אס תלחצ לדוגמה על עיצוב, גיליון, אתה עשוי לשאול למשל מה עושה הפקודה רקע. עליך לגרור את סימן השאלה למקוס הנכון. תרשיס 3.6 מראה את סימן השאלה בזמן פעולה. 29257 0'3% המסייע של 016666 וסימן השאלה הס כלי עזר נחמדים, אך אס אתה מעדיף את העזרה הישנה המוכרת לך, תוכל להשתמש בה. לדוגמה, נניח שאתה חייב להדפיס מסמך, אך המדפסת אינה מגיבה. נסה תחילה להשתמש בחלון המסייע של 00166: הקלד את שאלתך בתיבת הדו-שיח ולח על חפש. בדרך זו תקבל את נושאי העזרה שהמסייע בוחר עבורך. כדי לקבל עזרה מקיפה יותר, לח על עזרה, תוכן ואינדקס. בדרך זו תיגש ישירות לתיבת הדו-שיח נושאי עזרה. כדי לחפש מידע עבור נושא מסויס, לחצ על הכרטיסיה חיפוש. פעולת החיפוש סורקת בכל נושאי העזרה באקסל כדי למצוא מילה או ביטוי שכתבת. לפני שתוכל לעשות ואת, אקסל בונה רשימת מיליס בנושאי העזרה שלה. לכן בפעס הראשונה שאתה משתמש בחיפוש מופיע אשף התקנת חיפוש (סז28ו\ ק50%0), כמוצג בתרשיס 3.7. אשף התקנות חיפושם חיפוש מאפשר לך לחפש מילים וצירופי גילים חפציפיים בקבצי עזרה, במקרם לחפש מידע לפי קטוגורירת. לפני שתרכל להשתמש בחיפרש, 2ל פאיסטחו/* ליצוך תחילה רשימה[אר מסד נתרנים). המכילה כל מילה מקבצי העזרה שלך. בדי ליצור רשיימה זר בעת לחץ על לחצן הבא. ₪7 הגדל את אפשרויות החיפרעז 7 התאם אישית את אפשרריות החיפרעז תרשים 3.7 ברירת המחדל עבור גודל בסיס הנתוניס אמורה להיות מספיק טובה. אך אס יש לך מספיק זיכרון, שנה את בסיס הנתוניס לגודל מקסימלי כדי שעבודת החיפוש תהיה מהירה יותר. סיק 3: 252079 2439 וכח /א3] 394 85 הפעלת החיפוש פשוטה מאוד. נדרשיס שלושה שלביס בלבד: 1. הקלד מילת מפתח בשדה העליון. כל מילה בעלת קשר לנושא מתאימה לחיפוש, אך ככל שהמילה תהיה מדויקת יותר לתיאור הנושא, כך היא יתניבי תוצאות טובות יותר. לדוגמה, אס יש בעיה עס המדפסת, הקלד יימדפסת'י. 2 החיפוש סורק דרך כל נושאי העגרה באקסל ומחפש מילה או ביטוי שכתבת, ולאחר מכן מכניס אותס לרשימה. קבצי העזרה בהס נמצאו המילים הללו נרשמיס בחלק התחתון של המסך, כמוצג בתרשיס 3.8. 3 בחר באחד מנושאי העזרה, אחר כך לחצ על הצג. דבר זה יציג את מסך העורה המבוקש (ראה תרשים 3.9). <|? :ור ב | .סוק ו הזב 50 זווסע אוטזזברו כל פזטעיש החורוי!ובוח שחח5 1כ5|50 2 מדפסת > | ב][וטופפת 2 טב|ק5ו אשוום השר ‏ שושפז ב אסוום 3 בעת נסירן הדפטה עול מסמך דבר לא קורה. | הגדרת מדפסת חדשה הגדרת מדפמת ברירת המחדל הדפטת התוברת עבודה לקובץ מפרטי יצירת תרשימים הכותרת העליונה והכותרת התחתונה המודפטות אזנן נראות כפי שרצית. - פוב , סונוב .הו , >הזטויו || -- וטו ] 5סוםס ד 6 ה | ביטול תרשים 3.8 תיבת הדו-שיח נושאי עזרה 006] 97-2 0/0 |06 = ודן= (בט ו ו 2 אפשרניות העאודם נושאיעזרה תרשים 3.9 אס לא קיבלת את מסך העזרה שרצית, לחצ על לחצן נושאי העזרה ובחר נושא אחר. שים ! כברירת המחדל, ככ משא של עזרה אותו בחרת נשאר על גיליון העבודה בזמן עבודתך. אס ברצונך להיפטר ממסכי עזרה אלה, לאחר בחירה באחד מנושאי העזרה המצוייסם בתיבת תפריט נושאי עזרה של ][66א= זספסוסו, לחץ על אפשדויות. בחר הצג עזרה כחלון עליון ולאחריו בחר לא עליון. 6 כ 2310 //3י!] המסייע של 02111666 ופעולת החיפוש מתאימיס לענות על שאלות ספציפיות, אך ניתן למצוא מידע שימושי רב על ידי עיון בנושאי העזרה שמצוייס כחלק מתוכנת חלונות. בחר עזרה, תוכן ואינדקלס כדי להציג את חלון נושאי העזרה |66א= 050ז₪16, ואחר כך לחץ על הכרטיסיה תוכן. כל קבצי העזרה של אקסל מאורגניס לפי נושאיס באותס ייספריס קטניסיי המוצגיס בתוכן הענייניס של נושאי העזרה. לחיצה כפולה על כל אחד מהס תספק מידע רב אודות אותו נושא, כמוצג בתרשיס 3.10. נושאי עזרה מסוימיס יציגו בפניך מעין דפי מידע אלקטרוניס, המשמשים כמדריך ויזוואלי לתכונות חשובות באקסל 97. אס נושא העזרה שבחרת מתגלה ככזה, לתצ על נושא כלשהו בתצוגה לקבלת הסבר אודות התכונה, כמוצג בתרשיס 3.11. מָיץ 3: 292792 2630 /3] 7% %7 |<|? רב | חיפוש | אינדקס | תוכן לחץ על נרשא ולאחר מגכן לחץ על הצג. לחלופין. לחט על כרטימיה אחרת. בגון אינדקט. רדע מפתח קבלת עזרה 6% התקנה רהסרה ₪ל ופסא !ספסזסו 0% יצירה, פתיחה ושמירה של קבצים ב יצירת חרברת עבודה₪1)) יצירת חרברת עבודה חדשה [?. יצירת טרופס ירת מחדל המופיעה בתיבות הדו-שיח פתיחה רשממירה בששם צים מתרכנירת אחררת כחרבררת עברדה ₪ |פסא ספסזסו! פתיחת חוברת עבודה 6% זיהרי קבצים בעזרת מאפייני קובץ 6% חיפוש וטקירה מקדימה ש? קבצים 6% יצירה ושימוש בתבניות חוברות עבודה 6% ארגרן מטמכי פסווום באוגדן 6% - + מגור | הדפסה.. | ביטול תרשים 3.10 ניתן ללמוד רבות על אקסל מעיון בכרטיסיה תוכן. <וטו. ו אפעוניות [הקודם נושאי עזרה תרשים 3.11 כאשר תלחצ בכל נושא שבחלון, תקבל הסבר אודות התכונה המוצגת. 06] 97-2 0/0 |58 //ייעיס ַכְתִי כ/559כ 02ככו לעיתיס נושאי העזרה מובילים שלב אחר שלב בהסבירס נושא מסוים. תרשים 3.12 מציג חלון נושאי עזרה בעל שני לחצני יימה עליך לעשותנזיי. לחץ על אחד מהס להוראות שלב אחר שלב. |< וםו= במ ו ה אפעשוויות |הקודם [נושאי עזרה 0 ל /- 0 הטקסט ה בדי למלא עותק. לחיצה על אחד מהלחצניס הקטניס הללו מובילה אותך להוראות והסבריס נוספיס. תרשים 3.12 לעיתים מסכי העזרה מובילים למסכים נוספים. לחצני ייחוס קטניס אלה יעילים להפליא. 6ים! אס חלון העזרה מפריע לעבודתך, הצבע על כותרת החלון וגרור אותו הצידה. אי[9קס - 3107 2/0 2557 אס אף אחת מהגישות הללו אינה עונה על דרישותיך, נסה את האינדקס. לחצ על הכרטיסיה אינדקס בחלון נושאי עזרה |66א₪ 67050%ו₪, הקלד מספר תוויס ראשוניס של הנושא שאתה מחפש, ורשימת הנושאיס תופיע בראש הרשימה. לחיצה כפולה על כל אחד מהנושאים המופיעים ברשימה, תפנה אותך למסכי העזרה המתאימיס. סק 4: 25575 |/243 לק /ה3] 30% 89 13% כו ואי זי יס 2 כשסוף סוף כבר הגעת למידע שהמתנת לו ואמן כה רב, חקור את ההגדרות של אקסל, אשר מסומנות בקו תחתי שבור ובצבע שונה. לחצ על הגדרה כלשהי וחלון קטן יצו לפתע עס הסבר מפורט על מונח זה, כמוצג בתרשיס 3.13. |<]₪ן. ו |< |5]- ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | ₪9|-99 ₪60 00 25 9-66 6 ₪ 3 ל 9 ₪ ₪ ם| 2 | ₪ | 3 ₪ , > פ| םן ₪ |כש 7 5|י 6+ || = % | הגדרות מסומנות בקו תחתי שבור. 16 | < 4 ]14 גיליוך1 ,3 מוכך תרשים 3.13 לחץ על הגדרות כדי לקבל הסבר נוסף אודות מונח לא מוכר לך. 130 2 2550 7 תיבות דו-שיח באקסל הן בעלות לחצני עזרה משל עצמן - אלה הס אותס סימני שאלה קטניס המצוייס בפינה הימנית עליונה של התיבה הקטנה. לתצ על סימן השאלה והוא ילווה את סמן העכבר, כמוצג בתרשיס 3.14. בחר עריכה, מלא, סידרה. לחצ על לחצן סימן שאלה בחלקו הימני העליון של תיבת דו-שיח סידרה. לחצ על לינארי בתיבת הדו-שיח בעזרת סמן שנוסף לו סימן השאלה הקטן, ותראה שהסבר מפורט עבור אופציה צו יופיע לפניך. דבר זה מומלצ בעיקר כאשר אתה מבצע משימה דרך רצף של תיבות דו-שיח ואינך רוצה להריץ את עבודתך בצורה שגויה בגלל בחירה לא נכונה באחת האפשרויות בתיבת דו-שיח האחרונה (דבר שנובע לרוב מחוסר הבנת התיבה). לכן, עבוד תחילה עס סימן השאלה מה זה?, וכך תחסוך הרבה שערות לבנות על ראשך. 0060] 97-2 020% |00 תרשים 3.14 כאשר אפשרויות חלון הדו-שיח לא מובנות, לחצ עליהן עס סימן השאלה מה זה? ותקבל הסבר מפורט. שים! לחיצה ימנית על אפשרות תיבת הדו-שיח, נותנת הסבר זהה לזה שהיית מקבל אילו השתמשת בסימן השאלה מה זה? + לחיצה שמאלית בעכבר. מדוע אס כן, שתי פעולות שונות מביאות לאותו מצב? אקסל מנסה להתאים עצמה גם לאלה המעדיפים להשתמש בלכחיצות ימניות וגם לאלה המעדיפים את הלחיצות השמאליות. לעומת ואת, לחיצה כפולה על לחצן סימן השאלה המצוי בתיבת הדו-שיח, מוסיפה סימן שאלה לסמן העכבר. סמן מיוחד זה אינו מציג מסכי עזרה כלשהם, בניגוד למה שציפית ודאי. לקבלת עזרה כללית בתיבת הדו-שיח, לח על לחצן המסייע של 01166 בתוך תיבת הדו-שיח. 7 0 / 2557 אכ /? כ<- /]/]/]: 03 כ6ן <איכפי קוו[ //074/ 7 2 - אס התקנת את סייר אינטרנט בגירסה א3.0 זפזסוקאם ז6חזסזח! או את סייר נטסקייפ (זסהּטְוצה] 146150806) ויש לך חשבון גישה לאינטרנט, תוכל לבקר בספריה העצומה ב- ////. לא תצטרך אפילו לסגור את אקסל. בחר עזרה, 1167050 ב- 60צ, תמיכה מקוונת. תופיע תיבת הדו-שיח התחברות אל של ספק שירותי האינטרנט שלך. לחצ על התחתבר. פעולה זו תסיע אותך במרחבי האינטרנט, הישר אל עמוד הבית ₪806 6חחסר] אחססקטס |6סאם אספסזסוו. תוכל להפעיל את האשף 6ז28ו/ הְחו0%סח65וסטסזד: סיץ 3: 25509 2430 2להק/3] 99 [9 1. בעמוד 6 סוחס 1ססקטפ |66א= וו בחר 0זה2ו/\ סחוזססח65וסטסזד ולחצ על זאפצוז. 2 בחר את האפשרות פעשססחו/ זסז |66א= מהרשימה הנגללת ולחצ על )א6צז. בחר בנושא מתוך רשימת בעיות אפשריות ולח על +א6אז. 33 מהמסך הבא (תרשים 3.15) בחר מרשימת הבעיות את זו המתאימה לך ולתצ על 6%%א. נווט בדפי השאלות והתשובות שיופיעו לפניך. רוב הסיכוייס שתמצא לבסוף פיתרון לבעייתך. | | ₪ > 68 ]3 ₪ 6 9 8 ₪ ₪- ₪ 0 8פוסטב- | 0 פוש 08ם ‏ 6ום [+ רחזר].]רזוזכן/ זססר151/]זסיכ סופ החסכי.+]50 סזסורח. שיוא :זר 5 ! | 5 שזוחא | <סא5 | 080008 | אסהה55 | >זסטססה? | ז:50סקטי ]1 6 6זה טסצ ב :הווש 5% ₪3 56150 9 001067 65!כוטס"ו | מהבוא 5118 +וסטטטפ 9 זטוסד 5168 +וסקקטפ 9 5 הח ססח5ב!טוסזם פה חםוהוהסספי 565ו| זפסססה5פוטטפזוד שחחזס החד 0 חש טוסץ 60 005% 835% חב זו חספ |ב סהסססם 85ב זט + זטטום פחס חו 5 >שסחועצ (157 פחזסו] +וסקקטפ 9 בזי: | 5זסצופחה הו ס) שסרו 8 660₪8פ!שסה> 9 ?וצח טסע סוה חז6!פסיוק 01 6קצ+ +החצ הַחוזססה85!טטפוד % ||3 35 לחחזכ ז'חטום זהפותגוססם ץצ 05 65ננ .6 וססחו זס 855|קהתססחו אסס]| פסוחקבזס 6 טסט 508 8 חס הו צר 35 אסס!| סח 80 זזס מַהו55וח פזב פסחס; 05 ' 24 - הַהָב0370 5חוב6חסס זם הספוטזובם 5 סטוססחוזם החד 65 ו טאפ 1 פב 8 זט +וב0 ססם צוחם ז 05 5 180 . 510 !וב טוח 15 סחהסחחק 65 ל ,03085 06ועו59 9 פוסוא | ו 5 טשפ 9 = ה3ּ 1רחוו!|ווםף | תרשים 3.15 00] 97-2 00/00 |12 אס אינך מוצא תשובה לבעיה המסוימת שלך ברשימה זו, אל דאגה, לתמיכה המקוונת של אקסל יש מקורות מידע רביס אחריס: או או קרא את 400 - 5ה0ו20651) 45660 ץוח6ף6זת (שאלות נפוצות) כדי לקבל תשובות לבעיות נפוצות באקסל. שאלות שנשאלות (59ח65000ט0) 5660) מכונות לעיתיס 4005=. אלו הן שאלות נפוצות שהתשובות עליהן התקבלו ממומחיס. אס השאלה שלך באקסל מופיעה בין שאלות 02=, תוכל לסמוך על התשובה המוצעת. עיין ב-05גוסז0פ/וסצ1 (קבוצות דיון) כדי לקרוא על שאלות ותשובות של משתמשי אקסל אחרים. קבוצות דיון הן קבוצות המתמקדות בנושאיס מסוימים. קיימות מספר קבוצות דיון שכל עניינן סב סביב אקסל. כדי להצטרף לדיון שלח לקבוצת דיון הודעות משלך. משתמשיס שמצטרפיס לקבוצת דיון כדי לאכות במענה לבעיות, עשוייס עס הזמן לענות על שאלות של משתמשיס אחריס. חפש ב- ₪856 6006|שסחא כדי למצוא מאמריס על נושאיס קשוריס לתוכנה. 5856 6006!|שסחא אספסזסוו הוא אוסף עצוס של מאמריס ודפיס אודות תוכנות מיקרוסופט. מאמריס רביס הס טכנייס מעיקרס; סביר שתמצא בהס יותר מהדרוש. מצד שני, מאגר עצוס זה הוא נוח לחיפוש; עס מעט התמדה, תוכל למצוא בדיוק את שביב המידע הנחוצ לך. סיץ 3: 252775 (2639 להק /א3] 396 93 06] 97-2 00/00 | 4 'ס/9/מ. אק 40: שכ'כק, 013 [ש]!? 9 %: הבה נעשה מספד שינויים פרק 5: הדפסת גל:ונות וחוברות עבודה פרק 6: עבודה בגליונות וחוברות עבודה ל 00 סיק 4 225 (200 508 )'[ו'י לעיתיס רוציס להשתמש בסרגל הנוסחאות, ולעיתיס לא. טקסט הוא טקסט ומספריס הס מספרים, פרט למקריס שאין וה כך. כיצד מבטלים עמודות ושורות. אופס! כיצד אני מבטל פעולה שנעשתה? הזוזת דבריס על פני הגיליון האלקטרוני. תיקון אוטומטי מסדר הכל! פַּסֶּל חייב להיות מאוד מאוד והיר. טעות אחת עס המפסלת שבידו, ועליו להתחיל הכל מחדש. לא כך הדבר באקסל. הדבריס אינס חרוטיס בסלע... בדומה ללוח ניקוד אלקטרוני, אקסל יכולה לעקוב אחר שינוייס מהיריס במהלך המשחק. לאקסל יש כלי עריכה חזקים ביותר, המאפשרים עריכת שינויים גמישיס והפיכיס לנתוני המשתמש. וכאשר היתה טעות, יש דרכיס רבות לתקן אותה. אמנס איננו חוצביס בסלע, אולס בעזרת העכבר והמקלדת, יש בידינו כליס חזקיס לתיקון. מָיץ 4: 529 (209 אסכ" 6']וייש = 97 2% 25517 כְ'כָו2 כיכיעיכ2 אקסל יכולה להתאים עצמה לסגנון עבודתו של כל אחד: הצגת נתוניס ומידע, הקמת בסיס נתונים, עריכת חישוביס ועוד. )וכע כ[1ס/6/, הקלדת נתוניס ישירות לתא בגיליון הינה פעולה נוחה ביותר, למשתמש היודע בדיוק מה הוא מקליד. אולס, אס הנתוניס וקוקיס לשינוי וארגון, לפני לחיצה על אישור, אזי שורת הנוסחאות הוא פתרון טוב יותר עבורך. מקוס זה מותיר למשתמש שטח עבודה נוח. = | כאשר צריך להקליד טקסט או נתוניס, שורת הנוסחאות היא המקוס הנוח ביותר לעשות ואת. לאחר לחיצה על לחצן עווןך נוסחה, שורת הנוסחאות מתעוררת לחייס ומוסיפה כליסם חיונייס ביותר ממש מתחת לאצבעותיך, כפי שנראה בתרשיס 4.1. לחצן הביטול לחצן ההזנה מאשר מבטל את פעולת ההקשה בחן במהירות את קבלת נתוניס, בדומה האחרונה ומשחזר את תוצאות הנוסחה שלך למקש ז0ח= . שהיה בתא קודס לכן סם-05= = | , זו 5 |" | וצו הנוכזרזה. = 0% | שור היכוול לח על לחצן עווך נוסחה כדי להתתיל כאשר שורת הנוסחאות מופעלת, תיבת השס הופכת לתיבת הדבק להזין נוסחה כלשהי פונקציה; בחר פונקציה מתוך תיבת הרשימה הנפתחת הזו תרשים 4.1 שורת הנוסתחאות. עריכה בסרגל זה, נותנת שטח עבודה רב, לעומת עריכה ישירה תא. עריכה בסרגל הנוסחאות מתבצעת על ידי לחיצה בתא והקשת הנוסחה. הסמן (הקו האנכי מהבהב) מופיע בתוך השדה. כל שנותר הוא להקליד. תיקוניס מתבצעים על ידי המקשיס 61866 ו- 50806א2886. 06] 97-2 0/0 8 אעיקו[י 212 4/9 אינך רוצה להסתבך עס שורת הנוסחאות! לחיצה כפולה על תא רצוי ממקמת את הסמן בתוך התא. כעת ניתן לערוך את התא בקלות. לביצוע או ביטול פעולת העריכה, בחר באפשרויות, מתפריט כלים. שס בחר בכרטיסיה עריכה ובאפשרות ערוך ישירות בתא. שיק מקס את הסמן ישירות בתא הפעיל על ידי הקשה על מקש 2=. 2/0 0.9 (אויפ //א/ו)י]: [קפי אק אוו כאשר תכולת התא איננה משביעת רצון, יש מספר אפשרויות לשינוי המצב: + הקלדה ישירה בתא תבטל מיידית את תוכנו הקודס. * הקש על מקש 81816. תכולת התא תימחק כליל. * | מתפריט עויכה, בחר בתפריט משנה נקה, הכל, כדי למחוק עיצובים, נוסחאות, נתוניס או כל הערה ותוספת שקושרו לתא (בחירה בתוכן, תגרוס לפעולת מחיקה זהה, למעט מחיקת קישוריות, תוספיס והערות). תרשיס 4.2 מציג את אפשרות הניקוי מתפריט עריכה. ו יא כ0ו6כ! באקסל, נקה ו-מחק הן פקודות שונות. זכור, כי תא דומה למסגרת המחזיקה תמונה. נקה (ח0!68) מסלק לחלוטין ומוחק את כל התמונה, או חלקה. הקש על מקש 081, הקלד ישירות בתא רצוי, או בחר נקה מתפריט עריכה. מחיקה (0חו06161) מתפריט עריכה, מבטלת את התא לחלוטין, או את תחום התאים שסומנו, ואז מתרחש ארגון מחודש של סביבת העבודה כדי למלא את המרווח שנוצר. אם יש נוסחאות בגיליון, הן יעודכנו בעקבות הסידור מחדש של התאים בגיליון. מָכץ 4: 29 (207 ווסם? )וי 99 עריכה | ר= בטל נקה א+]ז 32 חזור על נקה לה 6 גזור ןחה העתק 16 5 הדבק לה הדבקה מיוחדת... ההק כהופר-קמטור מלצא הכל עיצובים תוכן פס הערות מחיקה... בזרזק ג יליון העברה 1 העתקה של גיליון... 8 חיפוש. .. וה החלפה... ה+ מעבר אל... בי+-) שוש דיו תרשים 4.2 בחר מתפריט עריכה באפשרות נקה למחיקת תכולת התא. ר 0 ו2216! אחד ממקש* המקלדת הוא 061 (מחק). האס פעולתו זהה לפעולת המחיקה? לא. מקש !091 מנקה את תכולת התא. פעולת מחיקה בתפריט עריכה מוציאה את התא לחלוטין מחוץ לגיליון (מבטלת אותו), ודוחפת תאיס מסביבתו של התא כדי למלא את הייחלליי שנוצר. ויק כ'/איקויע: 2/0/05 זה עתה יצרת נוסחה. הטלפון צלצל, וממש בטעות ללא כל כוונה לחצת על מקש |6ס. האס הכל אבוד! האס נמחקה הנוסחה לתמיד!: + ₪3 אל יאוש! לחצ על לחצן בטל (ססחנו). לחצן אה מבטל את הפעולה האחרונה שבוצעה בגיליון, ומשחזר את תכולת התא קודס למחיקתו. + ₪ למרות הדמיון בין השנייס, אין לבלבל בין לחצן בטל לבין לחצן בצע שוב. לחצן בצע שוב, בניגוד לחברו (בטל) חוזר על הפעולה האחרונה שבוצעה בגיליון העבודה. בעת מחיקת דבר מה בטעות, פעולת לחצן זה היא האחרונה שדרושה לך במקרה של מחיקה בטעות... 00 | א6יש 97-2 ]00א] אס ברצונך לראות בדיוק מהי הפעולה שאתה מבטל, לחצ על החצ הנפתח בטל בסרגל הכליס הרגיל. הפעולות האחרונות שביצעת יוצגו בתפריט הנפתח. הפעולה האחרונה תופיע הראשונה בתפריט. לחיצה על לחצן בטל מבטלת את הפעולה האחרונה שלך. כדי לבטל מספר פעולות, בחר אותן מהרשימה הנפתחת של הלחצן בטל, כמוצג בתרשיס 4.3. " ב- 65 "=05-06+06" ב- ₪7 "375" ב- 6 "1250" ב- 5 "יום שני" ב- ₪6 "יום ר+לשון" ב- 5ם "שלישי" ב- 8ם "שני" ב- זם "ר4לשון" ב- ₪6 "יום רבישי" ב- פם הקלדת "יום שני" ב- 7ם בטול פעולה 1 | תרשים 4.3 הרשימה הנפתחת בטל מציגה את הפעולות האחרונות שביצעת, בסדר ההפוך. אינך יכול לבטל פעולות לא רציפות. לדוגמה, אס ברצונך לבטל פעולה שביצעת לפני ארבע פעולות, עליך לבטל את כל ארבעת הפעולות האחרונות. הרשימה הנפתחת בצע שוב פועלת בדיוק כמו הרשימה הנפתחת בטל. היא מאפשרת לחזור על מספר הפעולות האחרונות שביטלת. אס לא ביצעת דבר כלשהו שניתן לבטל אותו או לחזור עליו, הלחצניס בטל ובצע שוב לא יהיו זמיניס. 6ים! אס התבלבלת בין בצע שוב לבין פעולת בטל יותר מפעם אחת, יש פתרון קל ומהיר. להניח את העכבר בצד, ולהקיש 2+חוזס. זוהי פעולת המקלדת עבור בטק. ?ל'כ. 71 לאקסל יכולת טובה לניהול טקסט או נתוניס מספרים, כל שצריך לעשות הוא להצביע על התא. אין בורך במיומנות גבוהה כדי להתחיל בואת. נסה ותיווכת! 6ים! אס ברצונך לשלב תוויסם מיוחדים, כמו סמלי מטבע, כסמל - ין יפני ₪, לירות שטרלינג (₪ וכמובן שקליס (₪), הסתכל בסוף פרק זתה. מכ 4: 229 209 200 ןיי [ן0ן 6 25 6006, :6 כ006 כיו6 אולככ כו אקסל י'חכמה' מאוד במה שנוגע להזנת נתוניס. התוכנה מזהה מיליס כטקסט, ומיישרת טקסט בעברית לצד ימין וטקסט באנגלית לצד שמאל. ספרות מיושרות לימין. כאשר המשתמש בוחר בפקודה שקשורה לוגית למספרים, התוכנה מתעלמת מטקסט שנמצא בתא. לדוגמה, אס בחרנו בעמודה שלמה לביצוע סיכוס אוטומטי, אקסל תתעלס מכותרת העמודה, ותתייחס לתאיס שבהס יש מספרים בלבד. ! 2216 0 ך כותרת העמודה שלי היא "סטט שח'י, אולס אינני מעוניין שאקסק תתייחס לכותרת זו כערך, ותחשב אותו כאיבר בנוסחה. מה עלי לעשות? הקלד את המספר כטקסט. הקש גרש ₪ קודס להקלדת הכותרת, בדומה לדוגמה הבאה : ססטשייחי, ואקסל תחשוב שמדובר בטקסט. אס כתבת ערך בדולרים, כתוב זאת כך : 81500'. אס לפניך כותרת עמודה או שורה, שרצונך למקס בתא אחד, אבל לאורך שורה אחת, שתייס או יותר, הרחב את התא הרצוי. פעולה זו גורמת לזארימת הטקסט משורה אחת לבאה אחריה בצורה אוטומטית, ברגע שאורך הטקסט עולה על אורך השורה. לתצ לחיצה ימנית על התא ובחר עיצוב תאים מהתפריט המקוצר. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים לחצ על הכרטיסיה יישור ובחר את האפשרות גלישת טקסט. - גלישת טקסט מוכרת למי שעובד עס מעבד תמלילים. כאן תוכל לבצע משהו ]₪ = שאפילו מעבד התמלילים שלך לא יכול לבצע: בתיבת הדו-שיח כיוון, גרור וסובב את יימחוגיי הכיוון בוווית כלשהי. הטקסט יסתובב בתוך התא, כנראה בתרשיס 4. אס אינך מרוצה מהשינוייס שביצעת, לח לחיצה ימנית על התא ובחר עיצוב תאים. לחצ על הכרטיסיה יישור והקלד 0 בתיבה מעלות. הטקסט יחזור להיות אופקי. לחיצה על הטקסט האנכי תבחר או תבטל את הבחירה שלו. לבסוף הקש על אישור. 6ים ! כדי להוסיף סימן שודה קש:ח (חזטזסז סזהה) בסוף שורת טקסט בתוך תא, הקש ז16ח=+)|ג. לרווח טאב הקש 8]1+180+חז6. ]000] 97-2 00% 2 |<]]. ו | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | וצ ו ב מה | > 3 9 ₪ ₪ ם | - 4 -ל -0 | ₪ ₪ | 3 ₪ 5. 7 יַ גרירת המחוג מעלה או מטה תטה את הטקסט בזווית : וזה | <]? (םו רו | הגנה | תבניות | גבול [‏ גופן |[ יישור טקסט | כיוון אופקי; כניכזה: ₪ ₪777 אנכי: למטה | . בקרת טקסט + (ו 0000000000 | ט 1 . 5% ש] גלישת טקסטו -] כווץ להתאמה = מעלות = ] מזג תאים כל מה שתרצה | עו למ גג ית כיוון קרייאה: להכניס | בתא זה - אנכי. 5 | אכן יכנס | - < |4 |4]// גיליון1 ( גיליון? ,( גיליון3 % מוכך הקלדת 0 בתיבה מעלות תתחזיר את הטקסט למצב אופקי אקסל יכולה להרתחיב טקסט בתא, לגלוש בין שורות התא, לסובב אותו, או להציג אותו אנכית. תרשים 4.4 0 כ/ 0 כ'ס) אקסל נותנת למשתמש שתי אפשרויות לעריכת מספריס: הדרך הקלה והדרך הקשה. הדרך הקשה היא לשחק עס הסימנים, תוך כדי הקלדת המספריס לתאיס. אס באמת רוציס לעבוד קשה, ניתן להקיש 60%, 500.00 שייח או 1,000,000. כלומר, להוסיף פסיקים, סימן מטבע, או אחוזיס במהלך ההקלדה. אנו מעדיפיס את הדרך הקלה יותר. שימוש נאות בסרגל העיצוב עבור ערכיס מספרים, מספק את התשובה הרצויה בדרך הקלה, המדויקת והנוחה ביותר. הטבלה הבאה מציגה את הלחצניס הפונקציונלייס. התוצאה הקשה לחיצה על... 6% 6. = 10 0 ₪ ₪0 00 - מכ 4: 222 200 וסם? )י[וייש | 103 /וכיי כי[ק31כ כ'ל0לו|/א. 2/1355 לעיתיס אנו צריכיס לדייק ביותר, ולהציג עד 7 ספרות לאחר הנקודה העשרונית. לעיתים אין אנו מעונייניס בספרות לאחר הנקודה. בכל אחד משני המקרים, ניתן להגדיל או להקטין את מספר הספרות המופיעות לאחר הנקודה העשרונית. עושיס זאת בעזרת שני לחצניס שימושייס שבסרגל העיצוב. + לתיצה אחר לחיצה תביא להוספת ספרה אחת לאחר הנקודה. שינוי המספר 5 "| ל-5.0 ל-5.00 ל-5.000 וכן הלאה. חא = לחיצה אחר לחיצה תביא להורדת ספרה אחת לאחר הנקודה. שינוי המספר 0 ל-5.00 ל-5.0 ל-5 וכן הלאה. 0% תכ <6כיכיס] אקסל היא תוכנה יחכמה' ביותר, כפי שכבר נוכחנו לדעת. בעת הקלדת 20/10/97 לדוגמה, היא מזהה ואת כתאריך ומתייחסת אל הביטוי בהתאם. כך הדבר לגבי 7, 20 באוקטובר 97, או אפילו 20/10, שבו אקסל משלימה את השנה הנוכחית, למרות שאינה מציינת ואת. אבל אס תקליד אוקטובר 20 97, אקסל תתייחס לביטוי כטקסט, ולא כתאריך. מהי חשיבות הדבר! באקסל קיימות פונקציות המזהות תאריכיס. למשל, התוכנה יודעת לחשב את מספר הימים בין שני תאריכים, אבל עליה לזהות נתוניס אלה כתאריכיס לפני שמשתמשיס בהס. יכ ! אם אינך מעוניין בהצגת היוסם, הקש אוקטובר 27. הדרך הקצרה להזין תאריך היא להקליד אותו כפשוטו : 20/10/97. אחר כך השתמש בתבמניות התאריך של אקסל כדי לשנות אותו באופן הרצוי לך. 1 לחץ לחיצה ימנית על התא ובחר עיצוב תאים מהתפריט המקוצר. 2 תיבת הדו-שיח עיצוב תאים שתופיע כבר תבחר מעצמה את הכרטיסיה מספר ואת הקטגוריה תאריך. בחר את תבנית התאריך הרצויה לך מהרשימה סוג. לחץ על אישור כדי להחיל את התבמת החדשה עבור התאריך. ]000] 97-2 60020/% 4 0 ו216! אינני מעוניין בתאריך, אבל אני רוצה שהערך 20/6 *וצג כנוסחה, ובמקרה זה, שבר. כיצד אומר לאקסל שאינני מעוניין בתאליז 0 ל:וני? ובכן, ערך זה אכן נראה כתאריך. ניתן להקיש נוסחאות, אבל כדי להבדיל ביטויים אלה מתאריכים, יש להקליד מספר שלם לפנ הביטוי הרצוי עם רווח בימיהם). לדוגמה, הקלד 3/5 2 ואקסק תתרגם זאת כ- 2.6. ועבור הדוגמה שבשאלה, הקלד 20/6 0. +9 א 26 55] אקסל יודעת לטפל גם ברישוס זמן. הקלד ק 5 או 17:00, ואקסל תציג זאת כשעות. יש לזכור להציב רווח ו-חח8 או חזס כשפועליס בסימון של 12 שעות. 0 ו2216! ך האס קיימת דרך מהירה להקליד תאריך ושעה נכונים? ודאי!: בחר תא והקש בו ';+|זוסיי עבור התאריך הנוכתי. לקבלת הזמן הנוכחי הקש /*:+|ווס/. כדי לקבל את הסימן: יש להיעזר במקש זוחפ. ?לככ /ככת: 00/7 וכ בכל מקוס שתלך ברחובות עיר תבחין בחנויות ובנייניס. האס לא יהיה יפה יותר אילו נוכל בלחיצת לחצן פשוטה להפוך את כל הבנייניס והחנויות לעצי דקל משגעים!?! ובכן, אמנס לא ניתן לבצע ואת בעולם, כי עוד לא נולד האיש שהמציא לחצן זה, אך לשמחתנו הקדימו באקסל את שנות ה-2000. אפשרות חיפוש והחלפה באקסל מחפשיס אחר מיליס או צירופי מיליס כלשהן ומחליפיס אותן במשהו טוב יותר, הכל בעזרת לחיצה או שתייס על העכבר. 00 6ועו אא/2 מתפריט עריכה, בחר חיפוש. תיבת הדו-שיח חיפוש, צצה לפתע, כמוצג בתרשיס 4.5. בחלון ה אתה רשאי לכתוב כל ביטוי שתרצה לחפש. ניתן לכתוב בחלון טקסט, נוסחה או חלק של נוסחה. פעולת החיפוש יכולה לאתר כל ביטוי שהוא. מָיץ 4: ככ (207 וסט" )'[ויי₪ש = 109 חפיש את חפש את הבא | כזגור | החלפה... חפיש: לפי שורות [=] = ] התאאם לכלל תוכן התא ] התאאם תווי בקרה ו [=] ] הבחן בין אותיות רישיות לקטנות = ] התאים ניקוד תרשים 4.5 אפשרות החיפוש מהווה כלי עריכה חוק מאוד באקסל. מתי כדאי להשתמש באופציה זוז נניח שעבדת עד שעה מאוחרת בהעתקת נוסחאות בגיליון העבודה שלך. למחרת בבוקר אתה פותח את הגיליון ורואה שהמספריס לא תקיניס. אתה חושד, אס כן, בכתיבת הנוסחאות, כי עבדת עד מאוחר בלילה. על כן, היכנס לתיבת החיפוש (בחר עריכה, חיפוש) והקלד בתיבת הטקסט חפש את אפילו חלק כלשהו מהביטוי שאתה זוכר. אס העתקת את הנוסחה לאורך השורות, חפש על פי האפשרות לפי שורות. מכיוןו שאתה מחפש נוסחה, עליך להשתמש באפשרות חפש בתוך נוסחאות. לח על לחצן חפש את הבא, והתא הראשון המכיל את הנוסחה הלא תקינה יהפוך לתא פעיל. .. 2/6 כל <ק] > לשינוי מבנה הנוסחה, הקש החלפה. בתיבת הדו-שיח החלפה, כתוב את הנוסחה הרצויה בתיבת הטקסט החלף ב, ובחר באפשרות החלף הכל (כמוצג בתרשיס 4.6). הנוסחה הקיימת תוחלף על ידי הנוסחה המעודכנת. כ322. 523 בדרך כלל כוללת אקסל מספר אפשרויות לביצוע פעולה מסוימת: כתיבת הנוסחה בצורה עצמאית או שימוש בהדבקת נוסחאות, העברה חופשית בעזרת תיבות הגלילה או בעזורת המקלדת וכוי. האפשרות בה תשתמש, תלויה בהרגלי עבודתך ובהעדפותיך. גם לביצוע העברה (פחוטסח), גזירה (פַחוט6) והדבקה (סַחופ8ס), לפניך מספר אפשרויות. לדעתנו, הבחירה כלל לא קשה. להעברת דבריס מתא אחד לאחר נשתמש בעכבר. אין בכך כל חידוש עבורך, כי ווהי פעולה בסיסית של תוכנת חלונות. 06| א60שיש 97-2 ]00א] ו 4 | ₪ הנוסחה צריכה לכלול פעולת חיסור, ולא חיבור, כפי שחיה בתחילה / |ךח רת / ]אא ה תיה החלפת סימן "+" בסימן ''-יי, תפתור את הבעיה בכל תא שבו כתבת את הנוסחה תרשים 4.6 פעולות חיפוש והחלפה באקסל דומות לפעולות אהות בתוכנות מעבדי תמליליס. מָכק 4: 229 207 00 )'[וייש = 107 יס 277[/2 תרשיס 4.7 מציג שלוש שנות הכנסה של חברה. ו<ןם]ן- ו |א |5|=. ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה ₪-00 ₪60 2 66 ₪79.00 8% ₪ ש ם| וו || - .0-2 489 % 98| 5 5 = ןש ;7 א|י 6 - 1 2 חברת אלום-עץ בע"מ 14 |: 4 5 מכירות 0 150,500 ₪ 151,000 ₪ | עלות המכירות 5 ₪ 26,865 ₪ 27,165 ₪ מ רווח גולמי 5 ₪ 123,635 ₪ | 123,835 ₪ 8 שכירות 0 ₪ 12,067 ₪ 12,134 ₪ 2 | שכר ומשכורת 0 ₪ 1058 ₪ 1116 - ₪ ₪ קבלני משנה 0 ₪ 2,532 | ₪ 2,564 ₪ 11 הוצאות 0 ₪ 15,657 ₪ 15,814 ₪ 12 רווח תפעולי 5 ₪ 107,978 ₪ 108,021 ₪ 13 4 5 2 ו | ]4 ]4]// גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % [|*ן חו מוכך | סכום=5985 - | | הזוה | מ | תרשים 4.7 ארגון מחודש של תצוגת גיליון העבודה והעברת תוכן תאיס נעשים על ידי העכבר בפשטות רבה. נוסחאות התאים: 1-6 6 6 0+ 017-080 0+ = 1 21 1 = 1 בחר בתא או בתחוס שאתה רוצה להעביר. 2 הצבע על המסגרת הכהה של בחירתך. הסמן הופך לחצ לבן - 3 לתצ וגרור את בחירתך לתא או לתחוס החדש. מסגרת אפורה מקווקות נעה עס הסמן (תרשים 4.8). גודל התאיס שעברו וצורתס יהיו והיס לגודל ולצורה שלהס בתחוס המקורי. המסגרת האפורה משנה מיקומה בעת העברת תאיס בגיליון. ]000] 97-2 090% | 8 4 שחרר את לחצן העכבר כדי שהשדות הנבחריס יועברו למיקוס החדש על פי בחירתך. 2 -)51<| [< |5)= [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה ּ 09-90 ₪60 224 570-0066 % 3 ₪ ש םן |-98|0.9.84 90 ,% הש 5 שח | ע ‏ א[ 8+ 0 אאן 8 | 8 6 ןוו - ₪ 1 2 | חברת אלום-עץ בע"מ 4 . . 5 |מכירות | | 150,000 ₪ | 6454500 ₪ 151,000 ₪ " 3 עלות המכירות 5 ₪ 6 ₪ 27,165 ₪ ₪ רווח גולמי 5 ₪ 123,635 ₪ | 123,835 ₪ | שכירות 0 ₪₪ 12,067] ₪ 12,134 ₪ | שכר ומשכורת 0 >₪ 1058 | ₪ 1116 -- ₪ ₪ קבלני משנה 0 ₪ 2932 | ₪ 2564 - ₪ וו הוצאות 0 ₪ 15,657 | ₪ = 15,814 ₪ 12 רווח תפעולי 5 ₪ 107,978] ₪ = 108,021 ₪ 3 | 14 בעת העברת תאים בגיליון עבודה, 6 א 44 03 ן]ן יב צב מצי ס ו | תיבו המרב מריוה תת הח היעד שאליו יועברו התאים נעה עם הסמן תרשים 4.8 גודלו וצורתו של השטח אליו נעביר תאים, זהה לגודלו ולצורתו של השטח שממנו נלקחו התאיס. 4< 27/2 העתקת תאיס מתבצעת באופן דומה. הקש על 61 כאשר הסמן ממוקס על המסגרת = האפורה של התא. לסמן הלבן יתוסף סימן פלוס (+) קטן 5 / כאשר תעביר את התא המועתק או את תחוס התאים, המסגרת האפורה המקווקות תעקוב אחר הסמן. שחרור לחצן העכבר ימקס את התא המועתק במיקומו החדש. 6ים! לעיתים אנו עלוליסם לשכוח מה עלינו לעשות תוך כדי ביצוע פעולת העתקה או העברה. זו הסיבה שבגללה רצוי לגרור את התא בעזרת הלתצן הימני של העכבר, אשר מציגה את התפריט המקוצר כשמגיעים אל מיקם היעד. תפריט זה מהווה תזכורת לפעולות האפשריות באותו מצב. תרשים 4.2 מציג את התפריט המקוצר. מכ 4: 929 209 200 )ןיי 09ן 2 -)51<| | |₪|- ₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | 0-0 60 ₪ כ 66 .05| 4 5 ₪ ש םן - 08-08 , % ]5ב = ש|וד ה ע ; 58| 6+ ו || 4 ₪ 6 יש חברת אלום-עץ בע"מ 3 14 15 16 ₪ % גזר ₪ מכירות 0 ה | 151,000 ₪ 6 עלות המכירות | 27,165 ₪ 0 רווח גולמי 0 || 123,835 ₪ ה שכירות 1000 מחיקה... || 12,134 ₪ | שכר ומשכורת 10 ב | 1,116 ₪ ₪ קבלני משנה 2:0 הוסף העבה | 2,564 | ₪ 1 הוצאות 0 5 שצבתם ין | 15,814 ₪ 12 רווח תפעולי 5 ד סש דטיד שו | 108,021 ₪ 13| 14 15| חר ]4 ]14 גיליוך1 ,( איליון2 ( גיליון3 ₪ [+1 : מוכך | | ₪] |ושא- ה תה ] תרשים 4.9 לחץ על הלחצן הימני של העכבר לקבלת תפריט מקוצר להעברה או העתקה. 5%וכ כ6], 232 0 תוכל להעביר את כותרות העמודות על ידי גזירתס מהתאיס הקודמיס והדבקתס בתאיס החדשים. פעולות גזור והדבק, פשוטות יותר מפעולת ההעברה, כי אינך צריך לדאוג למיקוס השטח המקווקו. בחר בגבול הימני העליון של תחוס התאיס שאליו תעביר את הנתוניס או הנוסחאות, לח על לחצן הדבק, וזהו... כדי לגזור ולהדביק תחוס, בצע את הפעולות הבאות: 1. בחר תא או תחוס תאיס. 2 לחצ על לחצן גזור. מסגרת הבחירה הופכת למסגרת הזזה אפורה / מקווקוות. 3 לחצ על התא שבפינה הימנית העליונה של התחוס שבו אתה רוצה להדביק את התאיס שבחרת (בגיליון שכיוונו משמאל לימין לחצ על התא שבפינה השמאלית העליונה של תחוס ההדבקה), כמוצג בתרשיס 4.10. 4 לחץ על לחצן הדבק והתאיס או התחוס שבחרת יועברו למיקומס 5 החדש. ]000] 97-2 00% |00 |<]5)- 2 א | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון ערה | ! 2216 0 מת: עלי לגרור ולש חדר, ומתי עלי לגזוד ופהדביק? שתי שיטות אלו מניבות תוצאה זהה, אך נשתמש בהן במקריסם שוניסם. העברת תאים יעילה למרחקים קצרים בגיליון העבודה. פעולות גזירה והדבקה יעילות להעברה למרחקים גדולים בגיליון העבודה, העברה מגיליון עבודה אחד לגיליון עבודה אחר, או לחוברת עבודה אחרת. המושג י*מרחקיי מכוון במקרה זה לכך שתא היעד אינו מוצג במסך בעת העברת התאים אליו. הזזת תאיס על :די גרירה אינה אפשרית בין יישומים שונים. זוהי הפינה הימנית-עליונה של תחוס היעד להדבקה - 09 0 ₪6 ו 2 9.5066 ₪6 3 ל 5 ₪ ₪ ם| - 0-08 98 9 , % 9 ₪3 םּ ₪ ₪=| ו זה ע 7 5 | + א || 8 הפא יה 5 9 ₪7 ₪ 1 ₪ חברת אלום-עץ בע"מ | + > 199% | 1995 | 1996. | 4 50| מכירות 0 ₪ | 0 ₪ 151,000 ₪ | עלות המכירות 5 ₪ 26,865 ₪ 27,165 ₪ 70| רווח גולמי 5 ₪ 123,635 ₪ | 123,835 ₪ | שכירות 0 ₪ 12067 ₪ 12,134 ₪ | שכר ומשכורת 0 ₪ 1,058 ₪ 1116 - ₪ ₪ קבלני משנה 0 > 2,532 | ₪ 2,564 | ₪ ₪ הוצאות 0 ₪ 15,657 ₪ 15,814 ₪ 12| רווח תפעולי 5 ₪ 107,978 ₪ 108,021 ₪ 3 14| 15 8 1 ו | |4 ]14 /,גיליוך1 ( גיליון? ( גיליון3 % בחר ביעד והקש 55 זם או בחר בהדבקה תרשים 4.10 ||*ו | בחירת התא בחלקו העליון הימני (בגיליון שכיוונו מימיו לצמאל) של תחוס היעד להדבקה. ככָ2. כ'כ/ק %ועו בעת גזירה של נתון (או שטח בחירה כלשהו), נוכל להדביקו פעס אחת בלבד. אס עליך לחזור על תא או תחוס תאים בגיליון העבודה או במספר גיליונות עבודה או חוברות עבודה, עקוב אחר הפעולות שביצעת לגזירה והדבקה, אך השתמש בלחצן העתק במקוס בלחצן גזור. כך תוכל להדביק את תחוס התאיס שבחרת כמה פעמיס שתרצה. מָכץ 4: 222 (200 וסם? )יי |ןןן ניתן להעתיק, לגזור ולהדביק נוסחאות כמו טקסט. להפתעתך, ובוודאי גס תגלה לשמחתך, שכתובות התאיס והתחומיס בנוסחאות השתנו באופן יחסי בצורה אוטומטית, ללא התערבותך. !% העתקה, העברה והדבקה לתאים שכבר מלאים בנתונים כלשהם תד | תהליף את הקייס בחדש. אקסל תזהיר על מחיקת תוכן התאים, אך היא תעשה זאת דק בזמן העברת תאים. לביצוע פעולות אלו מבלי למחוק נתונים קיימים נשתמש באפשרות הוספה /567ח1, תאים ש הועתק /66|15 000160). 6יק! אל תשכח שלחלונות יש מקשי קיצור עבור הפקודות גזור, העתק והדבק. מקשי הקיצור פועלים גסם באקסל. הקש א+018 כדי לגזור; הקש 011+6 כדי להעתיק ; הקש על +01 כדי להדביק. 2% כ/, 6[ | כו3ת /15%ל, שיק 6 ]ככ | ! + ₪ אס שינית את דעתך אחרי פעולת העברה, חיתוך או הדבקת תאים, לח על לחצן בטל, המצוי בסרגל הכליס של אקסל. כך תוכל לבטל את הפעולה האחרונה בלבד. פי, כ (פ/י אקו! וס 0וכוא. ולוו כרגע סיימת לבנות גיליון עבודה, סיכמת הכל, וברצונך ללכת לתגוג מאורע זה. אך אוי, שכחת להכניס עמודה שלמה בגיליון העבודה! מה עליך לעשות!: כל שעליך לעשות הוא פשוט להכניס עמודה נוספת במקוס הדרוש. תוכל לבצע ואת באופן הבא: 1 לתצ על כותרת העמודה כדי לבחור בכל העמודה. בחר בעמודה אחת משמאל לעמודה החסרה לך (עבור גיליון עברי) כדי להוסיף עמודה אחת. אס ברצונך להוסיף יותר מעמודה אחת, בחר במספר העמודות רצוי. 2 בתפריט הוספה, בחר עמודות, כמוצג בתרשים 4.11. בתרשים זה נוסיף עמודה ריקה אחרי שנת 1994. 33 עמודה ריקה חדשה נוספה במקוס הרצוי. כל הנוסתחאות הקיימות בגיליון העבודה הותאמו אוטומטית. תרשיס 4.12 מראה כיצד תהליך וה נראה בפועל. 2 | אי 97-2 ]00א] כדי להוסיף שורה אחת או יותר, יש לפעול בדרך דומה עבור שורות. כלומר, לבחור בשורה שמתחת לשורה שברצוננו להוסיף, ובתפריט הוספה לבחור שורות. |< ]5 - בה 6 | |₪|- ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה | עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | 5 1 תרשים... * פונקציה... מכירות עלות המכי אובייקט... שכירות שכר ומשכורת קבלני משנה הוצאות רווח תפעולי וא | 41 ]714 גיליוך1 ,( גיליון2 ,( גיליון3 % מוכך תרשים 4.11 גליון עבודה מעבר עמוד רווח גולמי 6 היפר-קישור... | 6+ ₪ 5 ₪ ₪ םן | זהכ ש ק ₪|ז 6+ || = 1ם 1 =ן ₪ 5 ₪ מךך₪₪]| | 1996 ₪ 151,000 |] ₪ ₪ [2::ן:עה]]| 27,165 ₪ ₪ 123,835 |]: ₪ 0 ₪ 8 וקשה]| 12,134 ₪ 0 ₪ ]| 1,116 = ₪ 0 ₪ ]| 2,564 = ₪ 0 ₪ ]| 15,814 ₪ ₪ 108,021 |] ₪ 5 סכום= 442287‏ | | ואו | |[ ] הוספת שורה ועמודה לאחר עמודה 1994, כמוצג בתפריט הוספה. |<51)- ונ 4 | |₪|- ₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עקרה | 0-0 6 ₪ 2 שש -6|9 ₪ )| םב 5 ₪ ₪ ם! - 36-00-84 42 ₪ 3 שורת הנוסחאות 1 2 חברת אלום-עץ בע"מ 3 4 5 מכירות 6 עלות המכירות 7 רווח גולמי 8 שכירות 9 שכר ומשכורת 10 קבלני משנה 1 הוצאות 12 רווח תפעולי 3 14 15 16 | |4 |4!/ גיליון4 ),גיליון1 ,( גיליון2 ( גיליון3 מוכך תרשיס 4.12 0 % ₪ 3 34 ₪ ₪ = וזכש 7 5 * 6+ בו || = 1 = 6 1 =ן - ₪ 16 1995 | | 4 ₪ 151,000 ₪ 0 ₪ 0 ₪ 27,165 ₪ 26,865 | | 8 5 ₪ 123,835 ₪ 123,635 | | ₪ 5 ₪ 12,134 ₪ 7 ₪ 0 ₪ 1116 ₪ 8 ₪ 0 ₪ | 2,564 ₪ | 2,532 | | ₪ 0 ₪ 15,814 ₪ 15,697 | | ₪ 0 ₪ 108,021 ₪ 107,978 | | ₪ 5 - 4 , | ו-] ‏ |אא- ה ה ] העמודה החדשה מתוספת מימין, לפני העמודה הנבחרת (כך בגיליון שכיוונו מימין לשמאל). מָיקץ 4: 222 (267 200% 0[ יי 33 כו00< אי הוספת תאיס דוחקת הצידה את התאיס הקיימיס. כּוסמָ<. <6י כיקי הוספת תאיס ריקיס בעזרת תפריט הוספהת: 1. בחר בתא שתחתיו או מימינו צריך להוסיף תא ריק. 2 בתפריט ההוספה בחר תאים. תיבת דו-שיח הוספה מופיעה לפניך (ראה תרשיס 4.13). |<|פן.. ו | |5)=. ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה ז 9-8 0 ₪6 | = 2 6 0-06 ₪ 8 ל ₪ ₪ ם| שכר ומשכורת חברת אלום-עץ בע"מ מכירות עלות המכירות רווח גולמי שכירות הסטת תאיס למטה, תוסיף תא ריק במקוס זה. ₪ 16 ו | < ]4 |14/ גיליון+ ) גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % מוכך תרשים 4.13 -9.8ל.53,%8|3, 14 ₪ 0 ₪ 5 ₪ 5 ₪ 0 7+ השורה כולה 7 העמודה כולה בחר בתא, והוסף תאיס ריקיס בעזרת תיבת דו-שיח הוספה. 3 בחר בהסט תאים למטה. 4 לחצ אישור. ו ו 15 ₪ 0 ₪ 5 ₪ 5 ₪ 7 ₪ - 8 ו₪ | 532 27 וח הוספה % ₪ 5743 = שו זי|ש ; 85|- %. 16 ₪ 0 ₪ 5 ₪ 5 ₪ 4 ₪ 86 ₪ 64 ו || להוספה של יותר מתא אחד, התחל את התהליך עס תחוס תאיס מסומן, במקוס תא בודד. מספר התאיס שנבחרו בתחוס יהיה גס מספר התאיס שיוספו. כדי להוסיף שורה בטבלה יהיה עליך לסמן את התחוס 29:59 ורק אז להוסיף את התאיס. 4 | 00% 97-2 ]00א] !% הוספת תאיסם משנה את כתובות התאיסם במסחאות שהועברו ד | ממקומן. אס נוסחה מתנהגת מעט מוזר לאחר הוספת התאים, שנה בה את כתובות התאים. איש /4 35וייק? אק וס ייג זוכריס את פעולת הניקוי (ח0|68) לעומת המחיקה (06!6%6)! למחיקת שורות, עמודות או תאיס לא רצוייס, בחר מחיקה מתפריט עריכה. בתיבת הדו-שיח מחיקה בחר את האפשרות השורה כולה, העמודה כולה, הסט תאים לימין או הסט תאים מעלה, ואז לח אישור. פכ[39 4 לש |[ ניתן להוסיף תאיסם, שורות או עמודות שלמות שבהס כבר נמצאיס נתונים. פעולה זו שימושית ביותר, כמו לדוגמה, כאשר ברצונך לשנות את סדר השורות או העמודות בגיליון. הבה נזיזּ את שורת קבלני משנה ונוסיף אותה מעל שורת שכירות בדוגמה שבתרשיס 4. 1. בחר בשורה, עמודה, או תא להוספה. במקרה וה בתחוס ₪10:510. 2 הצבע על מסגרת התחוס. הסמן אמור להשתנות לחצ לבן א 3 לחצ על מקש אוח5 וגרור את המסגרת בעזרת הלחצן השמאלי בעכבר. 4 סמן העכבר הופך לקו אפור אנכי או אופקי. מקס אותו בין העמודות, השורות, או התאיס במקוס שבו אתה רוצה להוסיף את השורה, העמודה, או התא. במקרה וה מקס בין שורה 7 ל-8. 5 שחרר את מקש העכבר, והנתונים יועברו למקומס החדש, תוך דחיפה של השורות, התאים, או העמודות. תרשימים 4.14 ו- 4.15 מראים כיצד להוסיף שורות. 6ים! ניתן להשתמש בקיצור דרך לביצוע פעולה זו. ככ שעליך לעשות הוא לגרור את התחום בעזרת הלחצן הימני בעכבר, ולבחור מהתפריט את הפקודה הרצויה (התפריט נפתח כאשר עוזבים את לחצן העכבר). מָכץ 4: 222 200 ופסם? )ןייש פון 2 -)51<| | |₪|- ₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה 5% ב | +:0 0 00 +0 ₪ - 9-4 - קבלני משנה חברת אלום-עץ בע"מ וו ההווו הקוור ה ההות המקה ב ₪- 009 ₪60 2 66 -.6|9 35 שב 2 ₪ ₪ ם! : % | ה 3 3 = = זה ש ; ם|* .+ 10 = 5 זה | | 8[ ד 14 15 16 מכירות 0 ₪ 150,500 ₪ | 151,000 ₪ עלות המכירות 5 ₪ 26,865 ₪ 27,165 ₪ רווח גולמי 5 ₪ 123,635 ₪ 123,835 ₪ שכירות 0 ₪ 12067 ₪ 12,134 ₪ שכר ומשכורת 0 ₪ 1,058 ₪ 1116 ₪ קבלני משנה | | ₪ן:השש קשה 1 הוצאות 0 ₪ 15,657 רווח תפעולי 5 ₪ 107,978 1: 164 ₪ 1 תיבת המצב מציינת את *| 3] הפס האפור, מרמז על מיקוס הוספת השורה מיקומו המדויק של הפס תרשים 4.14 לחיצה על אוח5 וגרירת התחום או התא המסומנים נותנת פס אופקי או אנכי. מקס אותו בין השורות שביניהן אתה רוצה להכניס את השורה החדשה. |<51)- 2 > | [5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | |- 090 ₪60 כ 66 -6|5-0 ₪ > | שב | ₪ ₪ ם| +0 0 - 0.9.4 9,998 ₪539 =ש ‏ ש ; 5|- 5. || 2 8 .- - ה .2 חברת אלום-עץ בע"מ 3 16 15 14 |40 5 | מכירות 0 ₪ 150,500 ₪ | 151,000 ₪ | עלות המכירות 5 ₪ 26,865 ₪ 27,165 ₪ 7 רווח גולמי 5 ₪ 123,635 ₪ | 123,835 ₪ 6 | קבלני משנה שו ה ה | | שכירות 0 ₪ 12067 ₪ 12,134 ₪ ₪ שכר ומשכורת 0 ₪ 1,058 ₪ 1116 - ₪ 11 הוצאות 0 ₪ 15,657 ₪ 15,814 ₪ 12 רווח תפעולי 5 ₪ 107,978 ₪ 108,021 ₪ בו 4 5 חור 4 !4 / גיליון4 ),גיליוך1 ,( גיליון2 ,( גיליון3 ||.| |+1 - מוכך | | סכום=96פ 7‏ | | ואו | שא ותא תרשים 4.15 כאשר תשחרר את לחצן העכבר, השורה תיכנס למקומה החדש. 6 | 090% 97-2 ]00א] 2 %וי איות נכון של טקסט כבר אינו מהווה בעיה בעידן המחשב. בדומה למעבדי תמליליסם גס אקסל מתמחה בבדיקת איות של טקסט. 0 לחץ על לחצן בדיקת איות, לבדיקת איות בכל הגיליון. תוכל לבחור בתחוס ולבדוק בו את האיות. בדומה למעבדי תמלילים, ניתן ללמד גסם את אקסל מיליס חדשות שאינה מכירה, להחליף מיליס הכתובות בצורה שגויה על פי המלצותיה של אקסל, או להתעלס מהשינוי. בדיקת איות הינה דרך בטוחה להימנע מטעויות מביכות. מי כמוני יודע ואת. ישקו] או 61616 א[ק2 360 36 שיוא 3/9 אפילו מומחה עולמי לאיות אינו בהכרח מומחה בהקלדה. לכן, אקסל מספקת כלי עזר חשוב - תיקון שגיאות אוטומטי (66זזס6סזט). לעיתים (בעת הקלדת טקסט לועצי), אנו מקלידיס ץ08ח0ו5 או ץ08ח50 גס כאשר איננו מתכווניס לכך. התיקון האוטומטי משנה הקלדה זו למילה בעלת אות גדולה בראשיתה, והוא גס קובע אות גדולה בראש משפט. ניתן ללמד את תיקון שגיאות אוטומטי לתקן טעויות אישיות נפוצות. בחר בתפריט כלים, ובתפריט משנה תיקון שגיאות אוטומטי לקבלת תיבת הדו-שיח הרצויה, כפי שמוצג בתרשיס 4.16. |< ?יי | הזינקוך שו קורז +<קןכוורזכוי ₪] תקן שתי אותיות רישיות בתחילת מילה | חריגים... ] הפוך ות ראשונה במשפט לרישית ] הפוך אות האשונה בשם יום לרישית ש] תקן שימוש מקרי במקקש 100% 5קם ה =] החלף טקסטו בעת הקלדתו החלף: ו ו [635ום] 5הפחזסם 5פהּחזסם <הבחבותזסק "השחבותזסק "הפחווחזק "השחבותזסק [ץ|החספוטם ש|והחספוטם :ח35שום זחב5ב6ום ב|סטכים ב|ססטם - הוסף | מחק תרשים 4.16 אנו מלמדיס את אקסל לתקן עבורנו טעויות נפוצות. מָכץ 4: 229 200 וסם? )ןייש 7ןן הקלד את רשימת הטעויות הנפוצות בשדה החלף ואת התיקון בתיבת ב-. לתחץ על הוסף, ולאחריו על אישור. בעת כתיבת מילה שגויה, תיקון שגיאות אוטומטי יחליף טעויות נפוצות אלו בטקסט הנכון. אס אינך מעוניין בעזרתו תיקון שגיאות אוטומטי, או שאתה מוצא ששיטה זו יותר מסורבלת ממועילה, בטל את הסימון בתיבה החלף טקסט בעת הקלדתו. פעולת תיקון השגיאות האוטומטי תנוטרל, עד לבחירת תיבת הסימון הזו שוב. 6ים! מיתן להשתמש בתיקון שגיאות אוטומטי גם לכתיבת קיצורים. הקלד את הקיצור, כמו למשל אנצ בתיבה החלף, ואת המילה השלמה, אנציקלופדיה בתיבה ב-. בחר הוסף ואישורד. כעת, בעת הקלדת אנצ תוצג המילה אנציקלופדיה בצורה אוטומטית. 0 כ :עויס איותניס: + (ץ) 6 + 0 0 כוייי 23/0005 בעולס התקשורת והמחשוב של ימינו לא קיימיס גבולות, ולכן תרצה לעיתיס לנהל עסקיס באנגליה, יפן או צרפת. אולס - כיצד נוסיף תוויס מיוחדיס כמו 8 או צ בגיליון העבודה! תוויס אלה ורביס אחרים, בתוספת לסמלים, תבליטים וסימני פסקאות מהוויס חלק מטבלת !51אג. 51א4 פירושו 51016ח! 08705ח8+ס והּחסוזבּא! ההסוזסחחה, זהו ארגון שהוקס כדי לקבוע תקניס בהנדסה ובנושאיס אחריס סטנדרטיוציה, יישור קו עבור תצוגת פריטים למהנדסים. אנו מתייחסים כאן לקוד תווי 48 אשר כוללים את כל האותיות, הספרות והסימניס המצוייס על המקלדת, ובנוסף תוויס מיוחדיס. תוויס אלה כלוליס במערכת חלונות. להוספת תוויס מיוחדיס בגיליונות אקסל יש שתי דרכיס: האחת, להשתמש במפת התוויס של חלונות : 1 לחצ על לחצן התחל ובחר בתוכניות, עזרים, מפת תווים. לפניך תיפתח תיבה כמו בתרשים 4.17. 2 בחר בגופן רצוי מרשימת הגופנים. הגופן 5]0ז5צ5 הינו בעל התוויס השמישיס ביותר. הגופן ‏ 801]צ5 בעל אותיות יווניות, סמלי קלפיס ופריטיס מענייניס אחריס. 3 בחר בתוויס הרצוייס. התוויס הנבחריס מוקפיס בתיבה. לחיצה ממושכת על תו תגרוס להגדלתו כדי שניתן יהיה להבחין בו בצורה קלה יותר (תרשיס 7 8 אי 97-2 ]000 1 - הרז 4 תווים להעתקה: ן גרפן: ב החלפ 5 | סגור | | :| :| 9 8 7 6 5 4 13 2 ד 10 -] -] ,]יי ג | 8 6 5] יי העתק הקשה:5ם 5101 הצגת תווים זמינים בגופן הנבחר. קוד 485 עבור התו הנבחר מופיע כאן לחיצה כפולה על תו רצוי, כדי שיועתק לתיבה לח והחזק את לחצן העכבר לקבלת תצוגה מוגדלת של תווי הטבלה. תרשים 4.17 4 לחיצה כפולה על התו הרצוי. חלונות מציבה את התוויס הנבחריס בתיבה תווים להעתקה. ניתן לבחור ביותר מתו אחד. 5. | לח על העתק כדי להעתיק את התוויס ללוח של חלונות. חוור לאקסל ובחר בלחצן הדבק המצוי על סרגל הכלים. התוויס הנבחריס יודבקו לתא הפעיל. הדרך השנייה להוספת תוויס מיוחדיס בגיליון אקסל היא הקשת קוד !851 בצורה ישירה. בפינה הימנית התחתונה במפת התוויס ניתן להבחין בתיבה קטנה שתוכנה משתנה בהתאס לתו הנבחר. לכל תו !851 יש קוד מספרי או ערך. בעת בחירת תו ממפת התוויס, מופיע הערך המספרי בתיבה שבפינה הימנית התחתונה. כדי לשלב תו בנקודה הרצויה באקסל עליך ללחו על מקש +|4 ובו-ז₪מנית להקליד במקלדת הנומרית (קבוצת הספרות שבימין לוח המקשיס) את קוד התוויס הרצוי. בעת שחרור מקש )|4 מוסף התו הרצוי לגיליון, במקוס שבו נמצא הסמן. למשל, כדי להוסיף את סמל היין היפני, לחצ על מקש )| והקלד את הספרות 0165 במקלדת הנומרית. התו + מוסף לתא בעת שחרור מקש ז|. שיס לב! אפשר לבצע פעולה וו רק בעת הקשת ספרות באזור המקלדת הנומרית (מימין), ורק כאשר מחוון 100% וזא מופעל (הנורית דולקת). אס המחוון אינו פעיל, לחצ על מקש 06% |וחטצז כדי להפעילו. 6ים! פעולה זו קיימת גם במעבדי תמלילים, פנקס הרשימות, הכרטסת, (כל יישום חלונאי אחר כמו מאסש לחלונות. מכ 4: 222 200 וסם? )ןייש 9ןן 0 | א0ע)יס 97-2 ]000] מָכק 6 099 )יזוא והוכפו כו הדפסה בקלות בשישה צעדים. לחיצה על לחצן ההדפסה אינה מספיקה? גיליון הנתוניס הקטן תופס פינה קטנה בדף גדול. גיליון הנתוניס הגדול אינו נכנס לדף. הערות תאיס הן כלי לתוכורת חשובה. מה עס הדפסות איכותיות! גיליון העבודה יכול להיות קטן, בינוני, או גדול, אבל גודל המדפסת אחיד וקבוע. למרות מגבלה זו, אקסל יכולה לתפור עבורך, המשתמש, את ההדפסה בגודל הרצוי ולפי מידותיך. הדפסת עמודיס בעזרת מעבד תמלילים הינה דבר של מה בכך. כתוב עמוד, לח על לחצן ההדפסה ולך להפסקת קפה. מעבד התמלילים מתמקד כל פעס בדף אחד. כך הוא פועל, לפי עמודים, ומכיון שמדפסות פועלות בשיטה והה, נוצר צירוף מושלס. גליונות אלקטרונייס הס בעלי ראייה רחבה. עולמס מורכב מרשת ענקית בגודל של מגרש כדורגל. עכשיו נסו לשכנע את המדפסת לראות את העולס כך, ולא בדפיס מוקטניס בגודל 44 או קווארטו (ז1.6866) למשל. סיק 5: 20039 +/יו[וא ואוכלוא, כָכוק 111 כל 6 7 הדפסת גיליון גדול באקסל, כמוה כהדפסת ספר אמנות. ניתן להדפיס קטעי עמודיס בכל דף. או להקטין את כל הגיליון לתבנית של עמוד אחד. לא תוכל להדהיס אף אחד בתמונה אמנותית ממווערת, וכך גס יקשה עליך להרשים מישהו עס גיליון שאינו מעוצב ומודפס כהלכה. 2/2 ק'/30כ0 כאשר משתמשיס בתוכנת אקסל, אנו משתמשיס למעשה בתוכנת חלונות לשירותי קלט/פלט. ומאחר וכך, קרוב לוודאי שמותקנת מדפסת במערכת החלונות בה אתה פועל. הבעיה היחידה כאן היא כאשר במערכת שברשותך יש יותר ממדפסת אחת (או אפילו פקס-מודסם, שחלונות מחשיבה כמדפסת בפני עצמה). רק כדי לוודא שאכן אתה משתמש במדפסת הרצויה, בחר בתפריט קובצ, בפריט הדפסה. מדפסת ברירת המחדל מופיעה ברשימת המדפסות בתיבת הדו-שיח הדפסה כמו בתרשים 5.1. <|? הגו -מדפכזת 5וסש וקו 4 | מ)קפייניםם בוח ס=]זנטור] הסהופטקםוק ] הדפס לקובץ וז הדפסה ₪ 1 . . מכזפר עותקים: = 7 עמודים ‏ מ: = עד: = הדפ ךש לופו 7 בחירה 7 חוברת העבודה כולה בליונות פעילים | תצוה מיקדימיה תרשים 5.1 פתח את תיבת הדו-שיח הדפסה כדי לוודא שאכן הינך עובד במדפסת הרצויה. כאשר המדפסת המופיעה ברשימה אינה המדפסת המבוקשת, בחר מהתפריט הנפתח בשס המדפסת הרצויה. 12 | א0)0י 97-2 ]00א] כלִמָסכ 72/י 1/0 גליונות קטניס אפשר להדפיס בצורה אסטטית במינימוס עבודה. כיצד עושיס זאת: 1. כאשר סיימת את עבודתך בגיליון ואתה רוצה להדפיסו, לחצ על לחצן הצג לפני הדפסה בסרגל הרגלל, פעולה זו מציגה לפניך את הגיליון הפרוש על פני הדף טרס ההדפסה, ומספר לחצני כלים כפי שתראה בתרשיס 2 22 האס הבחנת בתרשיס 5.2 שהגיליון מוצמד לפינת הדף! לחצ על לחצן הגדרה המצוי בסרגל הכלים לקבלת תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. אחר כך בחר בכרטיסיה שוליים כפי שמוצג בתרשיסם 5.3. |<]םן- 2 | הבא | תקודם | מרחק מתצוגה הדפסו ₪ - לחצן תצוגת מעברי עמוד מציג עמודיס מרוביס של גיליון עבודה, המסודריס לפי סדר ההדפסה; גרור את מעברי העמודים כדי להעביר אותס לחיצה על לחצן שוליים מציגה ידיות הניתנות לגרירה ולסידור שולי המסמך לחצן הגדרה פותח את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד - הצגה לפני הדפסה: עמוד 1 מתוך 2 לחצן הדפסה פותח את תיבת הדו-שיח ההדפסה עיין בשורת המצב לקבלת מידע על לח על נתוניס במקוס כלשהו בעזרת זכוכית המגדלת, כדי לראות מספר העמודים אותס בתצוגה מוגדלת; לח שוב כדי להקטין חורה את התצוגה המופיעים בגיליון הפעיל תרשים 5.2 השתמש בפקודת הצג לפני הדפסה כדי לכוון, לסדר ולשלוט בפעולת ההדפסה. 33 בכרטיסיה שוליים במקטע מרכוז בעמוד (בתחתית החלון), בחר בתיבות הסימון, אופקי ואנכי. פעולה וו תמרכו את הנתוניס בדף במקוס להצמידס לפינה העליונה הימנית. מָכלץ 5: 20039 יו( ואו2לוע 231277 | 113 4 הדפסת קווי הרשת של הגיליון מיותרת במרבית המקריסם. לחיצה על הכרטיסיה גיליון בחלון הגדרות עמוד ההדפסה, וביטול בחירת תיבת הסימון בהדפסת קווי רשת, תגרוס לביטול הדפסתס. 5. | לחיצה על אישור בחלון הגדרות עמוד תציג שוב את הגיליון. כפי שנראה בתרשים 5.4 פעולה זו משפרת את עיצוב ההדפסה. 11 ד תרשים 5.3 ברירת המחדל עבור שולי המסמך מספקת בהחלט, אלא אס יש לך הכרת לשנות. |<|םן- 2 | שליים. | תצואת מעבריעמוד. [ פאר | [ עורה , 5 4 1 ₪ 271865 ₪ 26866 ₪ 6 ₪ 123835 ₪ 123835 ₪ 6 ₪ 5 ₪ 158667 ₪ 0 ₪ 108221 ₪ 107878 ₪ 56 ה תרשים 5.4 מרכוז הנתונים על גבי העמוד וביטול הדפסת קווי הרשת מביאיס לפורמט הדפסה נאה יותר. ]00] 97-2 00% | 4 6 לחץ על לחצן הדפסה בסרגל הכלים לקבלת תיבת דו-שיח הדפסה. אס ברצונך עותק בודד מהגיליון הנוכחי, לחצ אישור. תוך אמן קצר יופיע הגיליון הרצוי כשהוא מודפס. כברירת מחדל, אקסל מוסיפה את שס הגיליון ככותרת עליונה ומספר העמוד ככותרת תחתונה. אס חוברת העבודה בנויה ממספר גליונות, או אס אינך רוצה בברירות המחדל עבור כותרות העמוד, המשך לקרוא בעמודיס הבאיס. 660 2 / נתחיל בכותרת תחתונה, כפי שתוכל לראות בתחתית עמוד זה. קיימת כותרת עבור כל עמוד, עס שם הפרק, מספר העמוד, וכני. כותרת עליונה היא בעלת תפקיד זהה, אולס כשמה כן היא: מידע המוצג בראש העמוד. בדף המודפס של אקסל, מודפסות הכותרות בצורה אוטומטית כל עמוד ועמוד. שם הגיליון מופיע ככותרת עליונה, ואילו מספר הגיליון מופיע ככותרת תחתונת. במהלך פרק זה תלמד כיצד לשנות, להוסיף או לבטל כותרות. ! 216 0 ךְ האס ניתן לקצר תהליך ארוך זה על ידי לחיצה על לחצן הדפסה? בלחיצה על לחצן הדפסה, אכן מיתן להדפיס את הגליונות הרצויים, אולס התוצאה תהיה בלתי צפויה. כזכור, אקסל והמדפסת המצויה = ברשותך הס בעלי יהשקפות עולםי שונות. לחצן הדפסה מדפיס ככ מה שמופיע בחלון הנוכחי, בצורה ישירה ללא כל שאלות. אס הנתונים נכנסים לדף אחד, ללא התעקשות על מיקום מסוים בדף, אין בכך כל רע. אחרת, יישר והצג לפני ההדפסה. פעולה זו תחסוך לך המון עבודה ונייר. והעיקר - עבודתך תוצג בצורה הראויה לה. !% בעת לחיצה על לחצן הדפסה, אקסל מדפיסה כל דבר המצוי בין ד | התא הראשון (המכיל נתוניס) ועד התא האחרון (המכיל נתונים). אס מיקמת נתון כלשהו בטעות (בדרך כלל) בתא 2545 ואז לחצת על לחצן הדפסה, תדפיס המון דפים לבנים. דרך טובה ובטוחה יותר הינה לבחור תחוסם תאים להדפסה, או להשקיע עוד מספר דקות ולהשתמש בנוהל הצג לפני הדפסה. בדוק בשורת המצב הנראית בתרשים 52 כמה עמודים ישנס במסמך ההדפסה. אס תבחין ב- 1 מתוך 200 במקום 1 מתוך 1 תוכל לחסוך דפים לבמים רבים, וגם זמן רב. מָכק 8: 20099 יו( |או2לו/ "23127 | ל1ן ככ 7 /יו] כאשר ברצונך להדפיס חלק ממסמך: סמן את השטח הרצוי, בחר קובץ מהתפריט הראשי והדפסה, ואז תוצג תיבת הדו-שיח הדפסה. לחצ על בחירה בשדה הדפס ובחר בלחצן אישוו. מיקוס הדפסתו של השטח הנבתר על פני הדף תלוי בהגדרות בכרטיסיה שוליים שבתיבת דו-שיח הגדרת עמוד. לאחר שתבחר את תחוס ההדפסה, לח על לחצן הצג לפני הדפסה כדי לראות בדיוק מה תקבל בפלט המודפס. שים ! בחירה באמצעות העכבר של חלק הגיליון המיועד להדפסה יכולה להיות לעיתיס משימה קשה למדי בגלל רגישות ומהירות תגובה. זו הסיבה לכך שעדיף לבחור תחומים בגיליון בעזרת המקלקדת, במיוחד כאשר התחומים גדולים משטחו של מסך אחד. לחיצה על ]וח ועל אחד ממקשי החיצים (ימין, שמאל, למטה, למעלה) דומה לגרירת העכבר. 222 / 2%13/ תצוגה לפני ההדפסה מאפשרת לראות את התוצאה המוגמרת לפני ששולחיסם אותה להדפסה. כאשר התצוגה שלפניך אינה נראית לך, תוכל לשנות הכל בעזרת הכליס העומדיס לרשותך. 4 | לח כעת על לחצן הצג לפני הדפסה. כי3%/ 6 *3וי. כ200425 העבר את סמן העכבר מעל הדף המוצג, והוא יהפוך לוזכוכית מגדלת קטנה. לת במקוס רצוי על העמוד המוצג, כדי לקבל הגדלה של האזור. לחיצה נוספת תחזיר את התצוגה לגודלה הטבעי. לחיצה על לחצן מרחק מתצוגה בראש החלון, נותנת תוצאה זהה. כזגכ3. כ/ל31 רוב הכליס הנחוציס לעבודתך מצוייס בחלון הגדרת עמוד (תרשיס 5.3). לקבלת חלון הגדרת עמוד בחר מהתפריט הראשי בקובץ, ובהגדרת עמוד, או לחצ על הגדרה מחלון הצגה לפני הדפסה. ]%00] 97-2 020% | 6 כ/22 3:8'כיס יש לחץ על הכרטיסיה שוליים כדי לקבוע את מיקוס ההדפסה על פני הדף. כדי לראות את הכרטיסיה שוליים עיין בתרשיס 5.3. בשדות עליוניס/תחתונים נקבע את המרחק מחלקו העליון והתחתון של העמוד שבו יופיע ויסתייס המלל המודפס. מדפסות מסוימות אינן מדפיסות ברבע האינצי הראשון והאחרון של העמוד. לכן, אס תגדיר את השולייס לאפס, המדפסת לא תדפיס בפועל מהקצה העליון ועד הקצה התחתון. השדות שמאליים/ימניים יציגו הגבלה וגהה על השולייס במדפסות רבות. בכל מקרה, אתה בוודאי מעוניין במרווח כלשהו בין קצה הדף לשטת המודפס, נכון? השדות כותרת עליונה/כותרת תחתונה קובעיס את מרחק הכותרות העליונות והתחתונות משולי הדף (למעלה או למטה בהתאמה). כותרת ברירת המחדל העליונה היא שס הגיליון, והכותרת התחתונה היא מספר העמוד. מרכוז בעמוד ממרכו את תוצר ההדפסה, אופקי או אנכי או משני הכיווניס, אס סומנו תיבות הסימון אופקי ואנכי גס יחד. %! המרכוז משווה לגיליון המודפס מראה מאוזן, אולם יש לשים לב תד | לכך שככל שנדחוס יותר מלל לדף, השוליים גם הם :היו יותר קטנים. 9 |יין //כאוכ /95מָסכ ת/קי %/יון: לאחר קביעת השוליים, עליך להחליט מה לכלול בהדפסה. הכרטיסיה גיליון של חלון הגדרת עמוד מאפשרת לבטל את כותרות השורות והעמודות כפי שהן מופיעות על המסך ולמנוע הדפסה של כל טקסט שנקשר לגיליון, או לכלול ואת בהדפסה, על פי בחירת המשתמש. 6ים ! גליונות אלקטרוניים, מורכבים, מרהיבים וערוכים היטב, לעיתים נראים נפלא על המסך, אך לא על הנייר. הצללה רבה מדי, תבניות וצבעים, עלוליסם להקשות על הקריאה כאשר הס מודפסיס בשחור לבן. אם יצירתך אינה נקראת בבהירות בעת ההדפסה, נסה לבצע פעולת תיקון מהיר: לחץ על תיבת הסימון שחור-לבן שבכרטיסיה גיליון של תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. לק 8: 20099 יו( |או2לו/ 232 | 17ן אס ברצונך שכותרות השורות והעמודות יחזרו בכל עמוד, עליך להיות במצב תצוגה, רגילה, לבחור בתפריט קובץ, הגדרת עמוד, ולבחור בכרטיסיה גיליון ובה לבחור: שורות חוזרות בראש כל עמוד או עמודות חוזרות בצד כל עמוד. לאחר בחירה באחת מתיבות סימון אלו, בחר בתחוס המכיל את כותרות השורות או את העמודות הרצויות. לחצץ בנקודה כלשהי בתוך התחוסם, וכתובת התחוס תופיע בתיבות. תקן את כתובת תחוס התאיס אס יש צורך בכך (תרשיס 5.5). [< [5]- ה 1 זו | [5|. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה ן 1. לח על לחצן כיווצ תיבת ₪ | |₪ ש ₪| 0 5 <|₪ 6|-= -5| ₪ > א | ל 3 45| ₪ ₪ חן - 4 + 9 5 | 5 ₪5 |29 ₪ , % ₪ | ₪ ||₪3 5כּ שּ| = | ₪4 זי|ש ; מו מז הדו-שיח, כדי להסתיר את מפ' קטלוגי | | = - | | שר ב תיבת הדו-שיתח כולה, פרט "דן כותר תיאור פרטים נוספים | מחיר % רגיל | הנחה לחלק המציג את תיבת --- יצרן / סביבה הטקסט שאתה עובד עימה 3 % רי תמונות: הדוה : | 12,000 +ו8קו! | גיליון | כותרת על']תח'י | שוליים | עמוד 5 ה מ 5 / 13 | הדפסה... 0 בש שששש ‏ - שכותרות של עמודות ושורות | תש 8 =] קווי רשת = ] כותרות שורות ועמודות יחזרו בכל עמוד : ו ו :)| הנומאה 15 2 6 - 0 66 למטה ולאחר מכן לרוחב 1 7 לרוחב ולאחר מכן למטה 15 0 3. לאחר מכן בחר בתחוס וש | ץ !4 |4] 4 קטלוג6-97 ( קטלוגדחו מהגיליון על ידי לחיצה בתא הנה המצוי בתחוס תרשים 5.5 הדפסת כותרות עמודות ושורות בכל עמוד. אס תשאיר את התיבות ריקות, כותרות העמודות והשורות יודפסו בעמוד הראשון בלבד. 6ים! נא לא להתבלבל בין כותרות (05חו7680] של שורות ועמודות, לבין כותרות ראשיות /(11615) של שורות ועמודות. - כותרדות מופיעות כחלק מהתוכנה: ה, 8, 1...0, 3,2... וכוי. כותרות |66א= 2 דאשיות הן טקסט שמוקלד בתוך הגיליון כדי לתת משמעות, או תיאור, לשורה או עמודה. אם אתה מעוניין להזיזּ את תיבת הדו-שיח כדי לבחור בתחוס, לחצ על לחצן כיווצ תיבת הדו-שיח שמימין לתיבת הטקסט שאתה עובד עימה. פעולה זו תכווצ את תיבת ]000] 97-2 090% |88 הדו-שיח ותותיר רק את תיבת הטקסט על המסך. כדי להחזיר את תיבת הדו-שיח, לחץ שוב על לחצן כיוו. אס ברצונך להדפיס אזור והה בגיליוו בכל פעס, השתמש בתיבת הטקסט אזור להדפסה המצוי בכרטיסיה גיליון בתיבת הדו-שיח הגדרת העמוד (כדי לעשות זאת, יש לבחור בהגדרת עמוד מהתפריט קובץ, במקוס הגדרה מחלון הצג לפני ההדפסה). הקלד בשדה את תחוס כתובות התאים לציון שטח הגיליוו שאתה רוצה להדפיס, או לחץ בתיבת הטקסט אזור להדפסה ובחר בתחוס בעזרת העכבר. ייתכן שתאלצ לגרור את חלון הגדרת העמוד הצידה כדי לצבוע את התחוס. כאשר ברצונך להדפיס מאוחר יותר אזור שונה, חזור להגדרות העמוד ושנה את התחוס בהתאס. ! 2216 0 ך ברצוני להדפיס מספר עמודי נתונים, אולסם הפלט שהתקבל הוא לק חלק קט( של הגיליון. מה עלי לעשות? נראה שעשית פעולה נפוצה, אך שגויה. קבעת את התחום המיועד להדפסה בתיבה אזור להדפסה, אבל שכחת למחוק אזור זה כאשר רצית להדפיס חלק אחר של הגיליון. ?)!]0105( 122/25 ]4 הערות (0+65) הן הודעות, או תזכורות עבור עצמך או משתמשיס אחרים, שקושרו לתא כלשהו בגיליון. תא שמקושרת אליו הערה מציג משולש אדוס קטן בפינה השמאלית עליונה שלו. ההערה עצמה אינה נראית כלל. ליצירת הערה חדשה, או לקריאה או מחיקה של הערה קיימת, בחר את התא ובחר הוספה, והערה. פעולה זו פותחת לפניך חלון הערות לתא. יש להקליד את ההערה, או לקרוא הערה קיימת. לח מחוצ למסגרת הטקסט עס סיוס הפעולה. משולש קטן ואדוס מופיע בתא שמקושרת אליו הערה. הצבע על התא (אין צורך ללחו עליו) וההערה תופיע, כפי שמוצג בתרשיס 5.6. כאשר תרצה להציג את ההערות גס בעת שאינך מצביע על התא האמור, בחר כלים, אפשרויות ובחר את הכרטיסיה תצוגה. בחר מחוון הערה ולחצ על אישור. כאשר תרצה להשאיר הערות בגיליון, אך מבלי שאחרים ידעו ואת, עליך למחוק את המשולש האדוס המרמז על הימצאות הערה. בחר בתפריט כלים, אפשרויות ובכרטיסיה תצוגה. במקטע הערות סמן את תיבת הסימון ללא ובחר אישור. פעולה זו מסתירה גס את ההערות וגס את מחוון ההערות. סיק 6: 20039 +/יו[וא ואוכלוא, כָכוה ‏ 119 |<]5) - בה >< |א |5|=. ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | |₪|-09 0 6 ₪ 000 כ|₪ 6]|-6|5.5 ₪ 0 0 |ל ב | ₪ ש ם| - 4 -9|0-8| 0 , 2 | ה|בן5|ש ש| זי|ש ; ם|י %. סד || 8 0 2 | חברת אלום-עץ בע"מ 3 4 14 15 16 5 | מכירות 0 ₪ 150,500 ₪ 151,000 ₪ 5 |עלות המכירות 5 ₪ 26,865 ₪ 27,165 ₪ 7 רווח גולמי 5 ₪ 123,635 ₪ 123,835 ₪ 8 | שכירות 0 ₪ 12067 ₪ 12,134 ₪ 9 שכר ומשכורת 0 ₪ 1,058 ₪ 1116 - ₪ ו קבלני משנה 0 > 2,532 | ₪ 2,564 | ₪ 1 הוצאות 0 ₪ 15,657 ₪ 15,814 ₪ 2 רווח תפעולי 5 ₪ 107,978 ₪ | 108,021 ₪ ו ₪ אני חושב שדובר על 14 | פר אחר!?! 15 ל ה 14/41 / גיליון4 ), גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון % ||* | |+1 | הערה לתא ₪10 נוספה על-ידי צור לוין | תרשים 5.6 הערות התאיס מיועדות לתוכורת, או להוספת מידע לגיליון העבודה. ית כדי להדפיס את ההערות בתחתית כל עמוד, בחר קובץ, הגדרת עמוד. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד לחץ על הכרטיסיה גיליון. לחץ על החץ הנפתח העדות ובחר את האפשרות בסוף הגיליון. כגכָסכ 5210 כאשר הנתוניס שלך אינס מתאימיס להדפסה בדף בודד, עליך להדפיס מספר דפים. עליך רק לקבוע את סדר הדפים שיודפסו. סדר הדפיס נתון לשיקול דעתך. אתה יכול להדפיס את הדפיס לרוחב, מימין לשמאל (עברית) כותרת אחר כותרת ואחר כך לרדת לשורה הבאה ושוב לנוע מימין לשמאל; או שאתה יכול להדפיס לאורך העמודות. בגליונות שוניס אתה עשוי להחליט על סדר הדפסה שונה. את תחוס הנתוניס בגיליון ניתן לפצל לעמודיס כפי שכבר הסברנו, ועליך להחליט על סדר הדפסתס. בחר הגדרת עמוד מתפריט קוב. בכרטיסיה גיליון (במקטע סדו עמודים) ציין למטה ואחר כך לרוחב או לרוחב ואחר כך למטה. הדפסת עמודיס למטה ואחר כך לרוחב תדפיס דף אחר דף לאורך הגיליון. לאחר שהודפסה שורת הנתוניס האחרונה, ההדפסה חוזרת שוב לראש הגיליון וממשיכה מנקודה זו ומטה (דף אחד שמאלה), עד להדפסת השורה האחרונה וכך הלאה, עד לסיוס תחוס הנתוניס כולו. 0 | א0י 97-2 ]00] הדפסת עמודיס לרוחב ואחר כך למטה תדפיס את הפלט הרצוי לרוחב הגיליון. כאשר הודפסה עמודת הנתוניס האחרונה, ההדפסה ממשיכה מהעמודה הבאה, עמוד אחד למטה. תרשימים 5.7 ו- 5.8 מציגיס את (על פי כיוון גיליון עברית: מימין לשמאל). סדר עמודים הררה ₪ למטה ולאקחר מכן לרוחב -] | סם 7 לרוחב ולאחר מכן למטה - -|5 - 5ם תרשים 5.7 הדפסת עמודי נתוניס. התחלה מהשורה העליונה ועד לאחרונה, אחר כך מעבר לעמוד הבא כלפי מטה והדפסתו, אחר כך מעבר עמוד אחד שמאלה והדפסה מראש הגיליון לתחתיתו וכך הלאה, עד הדפסת כל תחוס הנתוניס. דר עמודים 7777 7 למוה לחר מכן לרוחב בב 6 רורב ולאחר מכן למטה - 68% תרשים 5.8 ניתן להדפיס מתחילת העמודות מימין, עד לסיום כל העמודות, עמוד אחר עמוד, וירידה בשורות לעמוד הבא וכך הלאה. שים ! ברוב המקריס תשתמש בהדפסת הנתוניס למטה (אחר כך לדוחב. עבור גליומות עם שורות רחבות במיוחד, ניתן להשתמש בהדפסה לרוחב ואחד כך למטה. כאשר קיים ספק לגבי כיוון ההדפסה, יש לבחון את שתי האפשרויות, ולבחור בטובה יותר. כיזו(ז] 200329 אחת הבעיות העומדות לפניך הינה הצגת תכולת הגיליון בנייר. בדרך כלל תכולתו תהיה גדולה מקיבולת של עמוד נייר אחד, אלא אס תקטין את התצוגה, כדי לכלול אותה בעמוד אחד או יותר. בחר בכרטיסיה עמוד שבתיבת הדו-שיח הגדרת העמוד. בחר התאם ל: % מהגודל הרגיל, או בחר שנה ל: 1 עמודים לרוחב על 1 לאורך, ולח על אישור. האפשרות השנייה מקטינה ודוחסת את הנתוניס לעמוד אחד או יותר (במקוס הערך 1, ניתן להקליד ערכים שוניס). כדי לראות בכמה צומצמו הנתוניס, עבור לתצוגה, הצג לפני סק פ: 30039 +/יו[וא, ואוכלוא, קוק [3ן הדפסה, לחצ על הגדרה ובכרטיסיה עמוד. תיבת הטקסט התאם ל: % מהגודל הרגיל, מראה בכמה הוקטן (באחוזיס) הפלט שיופיע (תרשים 5.9). פעולה זו טובה עבור גיליון הגדול במעט מעמוד אחד. אס נשארת עמודה אחת מחוצ לתחוס ההדפסה, פעולה וו תחסוך לך עבודה רבה. |< |שפ|. 2 5 | הבא | הקודם | מרחק מתצוגה | הדפסה... הגדרה... | שוליים | תצוגת מעברי עמוד | סגור | עזרה - כיוון ₪ לאורך ₪7 להוחב שינוי קנה מידת <> | אפשרויות... 6 התאם ל: % 5 מהגודל הרגיל 7 שנהל: = עמודים לרוחב על = לאורך גודל הנייר: [+ חחח 297 א 210 ] איכות הדפסה: [+ וסט 500 מספר עמוד ראשון: = אוטומטי הצגה לפני הדפסה: עמוד 1 מתוך 1 | |[ ] ]אא ה = ] תרשים 5.9 כיווא פלט ההדפסה, במטרה להתאימו לעמוד מודפס אחד או יותר. להדפסת גליונות ארוכים, כיווצ לעמוד אחד לא ישיג את המטרה. עבור מצביס כאלה, נסה להתאיס את הנתוניס למספר עמודיס רצוי בתיבת הסימון, שנה ל: % עמודים לרוחב על + לאורך. ניתן גס להתאיס את קנה המידה לעמוד. לאחר מספר ניסיונות בשילוב שתי האפשרויות, תגיע לתוצאה הרצויה לך. כיוו| 20099 כ לאוג קח דף נייר, והחזק בו בצורה רגילה, מלמעלה למטה. והו כיוון לאורך (?ו8ז1זסס). כעת, הפוך את הדף על הצד, כך שאזור הנייר שקודס לכן היה צידו השמאלי, הפך לחלקו התחתון. והו כיוון לרותחב (056806ח18). בחירת כיוון ההדפסה נעשית בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד בכרטיסיה עמוד (תרשים 5.9). עבור טבלאות רחבות יותר יש לבחור בכיוון לרוחב (76ק[80568 )). 12 090% 97-2 ]00א] שיקז[יש ק6|י: 215 לאופות, ו0)/ייק לעיתים, למרות הזמן שהוקדש לארגון וסידור ערכי השולייס בחלון היישור, העמוד אינו נראה מסודר כראוי. לחץ על לחצן הצג לפני הדפסה, המצוי על הסרגל הרגיל. בחלון ּה, לחצ על לחצן שוליים. כעת, תוכל לראות בבירור את תוצאות השינוי שערכת בתצוגה (תרשיס 5.10). 0 סימנים אלה את שורת גבולות הכותרת מצייניס את גבולות גרור מעלה או מטה העמודה להקטנת או הגדלת השטח הריק בין הכותרת לראש הדף, בהתאמה 1 - ץר ש : לי , ם הבא הקודם | מרחק מתצוגה | הדפי ה שוליים | תצוגת מעברי עמודד | סגור עזרה ימנייס ו שולייס שמאליים שולי הכותרת התחתונה מתפקדים כמו שולי הכותרת העליונה שולייס תחתוניס | = השגה לפני הדפסה: עמוד 1 מתוך 1 | || תרשים 5.10 ניתן לשנות רוחב עמודות, ולהתאיס שוליים מהחלון הצג לפני הדפסה. עליך ללחו על שוליים. הצב את סמן העכבר על אחת השורות המקווקוות. הסמן הופך מזכוכית מגדלת לת שחור דו-כיווני + 2 כעת, ניתן לגרור את השורה מעלה או מטה, ומצד לצד, כדי לקבוע את מיקוס השולייס. הצב את סמן העכבר על קו מקווקוו המצוי בחלקו העליון של העמוד, כדי לקבוע את רוחב העמודה. כ|י/כ. יו [(2 |יא עו [2 ניתן להוסיף כותרות איכותיות ומשמעותיות הרבה יותר משסם גיליון ככותרת עליונה ומספר העמוד ככותרת תחתונה. ערכיס אלה ניתנים כברירת המחדל, אולס ניתן מָכץ 5: 20039 יו( ואו2לו 231277 | 1323 לשנותס. הכרטיסיה כותרת על'/תח'י, בתיבת הדו-שיח הגדרת העמוד, מאפשרת למשתמש מיגוון אפשרויות. בחר בתפריט קובף, הגדרת עמוד, ולחץ על כרטיסיה כותרת על'/תת'!. אס ברצונך לשנות את הקייסם, לח על הרשימות הנפתחות ובחר מבין ההגדרות הקיימות עבור הכותרות העליונות והתחתונות. אס תרצה להגדיר אותן בעצמך, לת על לחצן כותרת עליונה מותאמת אישית, או על לחצן כותרת תחתונה מותאמת אישית. תיבת הדו-שיח כותרת עליונה מוצגת בתרשיס 1 סהייכ עמודיס הוסף קוד עבור הוסף קוד תאריך הוסף שס קובצ הוסף קוד |< | ? יל עבור מספר כדי לעצב טקסט: בחר את השפסט ולאחר מכן בקחצן הגופ כדי להוסיף מספר עמוד, תאריך?שעה, שם קובץ או/שם לשוטת: מקם את נקודהאהכניסה העמוד בתיבת העריכה ולאחר מכן בחר צן המתאים 5 | [8 | ₪ אזור שמאלי;: אזור אמצעי: זור ימני: שינוי גופני הכותרות העליונות או התחתונות הוסף קוד שעה תרשים 5.11 צור כותרות עליונות ותחתונות בעצמך, בעזרת לחצנים אלה. בתוך תיבות העריכה ניתן להוסיף כל טקסט ונתון רצוייס. לחצ על הלחצניס להוספת קודיס עבור תאריך, שעה, וכוי. אחר כך לח על לחצן הצג לפני הדפסה בכרטיסיה כותרת על'/תח'. 21/2 52/2 0/0 '( כאשר מדפיסים גיליון על פני מספר עמודים, אקסל קובעת בצורה אוטומטית את המעבר לעמוד חדש כאשר היא מגיעה לסופו של עמוד קודסם. קוויס מקווקוויס המופיעים בגיליון קרוייס מעברי עמוד. הס מראיס למשתמש היכן מסתייס עמוד אחד ומתחיל עמוד חדש. תרצה בוודאי לקבוע בעצמך היכן יעברו העמודים, כמו לדוגמה לפני התחלת טבלה חדשה. 4 | אי 97-2 ]00א] - כדי לראות היכן ממוקמיס מעברי העמודים בגיליון העבודה, בחר תצוגה, 9% תצוגה מקדימה של מעברי עמוד. כעת תוכל להבחין בקלות היכן אקסל מתחילה עמוד חדש בגיליון. הבט על הקוויס המקווקוויס בתרשיס 5.12. [<]5) - כ ו ספסזסו) >|]=. ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה [ ₪600 . כ 66/--₪6|90פ (3| ל ב | ₪ ₪ ם| 9 , % ₪ | 5 5|=|ו זה ע ; 5|* .+ א || מספרי העמודים האלה מיועדיס רק להצגה על המסך, הס אינס מופיעיס בהדפסה ואף לא בתצוגה רגילה כדי להוזיז את מעבר העמוד, גרור אותו באמצעות הת הדו-ראשי |+ מוכך | הררה ] |אטא- ה הת | תרשים 5.12 הופעת קווי מעבר העמוד על פני הגיליון, תלויה כמובן בנתוני השולייס והגדרות אחרות. אס התחוס המיועד להדפסה, נכנס לעמוד אחד, לא נראה את קווי מעבר העמוד כלל. במצב תצוגה מקדימה של מעברי עמוד ניתן לגרור את מעברי העמודיס של מקטעי הגיליון. או, אס תרצה בכך, תוכל להוסיף מעבר עמוד נוסף בעצמך: 1. בחר בתא כלשהו, שנמצא שורה אחת מתחת, למעבר העמוד המבוקש. 2 בתפריט הוספה בחר במעבר עמוד. 3 מעבר העמוד הידני שהוספת מופיע כקו מלא בתצוגה מקדימה של מעברי עמוד, כפי שתראה בתרשים 5.13. למעבר עמוד בעמודה רצויה, סמן עמודה המופיעה לאחר מעבר העמוד הרצוי (לחצ על כותרת העמודה), בחר בתפריט הוספה, ובמעבר עמוד. כדי להסיר מעברי עמוד ידנייס בחר את השורה שמתחת למעבר עמוד, או את העמודה שאחרי מעבר עמוד. לחצ על הוספה, הסר מעבר עמוד. פיץ 8: 29099 2/יו[1א, ואוכלוא, 997 135 ! 2210 0 ך קווי מעבר העמוד בגיליון העבודה אינם ממוקמים באזורים רצויים. כיצד מוחקים אותם? קשה מאוד להבחין בין קווי מעבר עמוד אוטומטיים לידניים. לכן, בצע זאת בדרך הקלקה ביותר המוצעת להלן. לחיצה על לחצן בחל הכל, שאימו מסומן כלל, אולסם מצוי במפגש בין השורות והעמודות בגיליון (תרשים 5.13). בחר בהוספה, אפס את כל מעברי העמוד. פעולה זו מוחקת את כל מעברי העמוד הידניים. 1 ]₪ 5 1א.ו0697 ד5 1 - ופסא 50סזס:וא |< |₪|= [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תונים חלון ערה | ]| 69 60 ₪ 2 2 66/-5.5 ₪6 5 : שב ₪ ₪ פן |- 5-4 - | ₪ ₪ 8 % ₪ 3 = ₪ = זי( ש ; 8|* + א || ₪7 לחצן בחר הכל יליןן+ |+| || ד ה | מו תרשים 5.13 קווי מעבר עמוד ידנייסם הס קוויס מלאים. קווי מעבר עמוד אוטומטייס נראיסם יותר כקוויס מנוקדיס (קשה להבחין בכך בהדפסה זו). אין 3ו-? <מכו[א, 3י/וס: |ייען /פסיץ 9762 כווכי קז/קיס 536י2 כמה פעמים בחייכס ביצעתס פעולה זוז לפניך ערמות של דפי נייר שעליך לאסוף לחבילות מסודרות. עס התקדמות הטכנולוגיה הומצאו מכונות צילוס שביצעו עבודה זו עבורך. גס אקסל עושה זאת. כשלפניך גיליוו בעל מספר רב של עמודיס ואתה צריך מספר עותקיס ממנו, בחר בתפריט קובץ, הדפסה לקבלת תיבת דו-שיח הדפסה. השתמש בחיציס לבחירת מספר עותקים רצוי, ולחצ על תיבת אסוף להדפסת מסמך כפי שמוצג בתרשיס 5.14. 6 | 090% 97-2 ]00א] |<|? םגו תרשים 5.14 לחיצה קטנה חוסכת עבודה רבה במיון והשוואה, כאשר צריך להדפיס מספר רב של עותקיס. פיץ 8: 29099 %יו[1א, ואוכלוא, וק 137 8 | א0)י 97-2 ]00] פָלק 6 22127 כ)/יו1. 1521 /23122 :02 2 + | מדוע לשבור את הראש עס מספר גליונות עבודה? * | עלי להוסיף גליונות. אינני מוצא את חוברת העבודה! האס אוכל להעביר נתוניס לגיליון עבודה אחר עלי להעביר נתוניס לחוברת עבודה אחרת שמירת חלקיס שוניםס ומאורגניס של חוברות עבודה הינה פעולה קלה בעזרת שיטת גליונות העבודה המרובים של אקסל. אנו רוציס שכל המידע החיוני בו אנו משתמשיס יהיה מאורגן ומסודר. חוברות עבודה (פא)סססאזסו) חייבות להיות בהישג יד, וגליונות העבודה (6619ח5 אזסעו) שבתוכן חייביס להיות מאורגניס ומסודריס בסדר מופתי. דרישות גבוהות מדי! לא בהכרח. באקסל, ארגון וניהול הנתוניס הינס דבר בסיסי. סיץ 6: 59127 2)/יו[וא, ואוכלוא, כָכוק ‏ 139 כ 62// 2 כ 2 1/2 בוודאי לא תכניס את כל המידע החשוב הנמצא ברשותך לקובצ אחד בלבד. במקוס זאת, אתה מארגן את כל המידע בקבציס שוניס הממויניס בתיקיס או קלסריס ואחר כך מסדר אותס במגירות וארוניות לסוגיהו. אתה יכול להכניס סוגי נתוניס שוניס בגיליון עבודה בודד. גיליוו עבודה אחד יכול להכיל כ- 4.2 מיליון תאיס, דבר אשר צריך להספיק לך עבור כל בסיס נתוניס שהוא. אך ברור שאין או הדרך הקלה והנוחה ביותר להחזיק את כל הנתוניס שברשותך! חשוב על אפשרות אחרת : לחיצה על לשונית גיליוו העבודה נוחה יותר מאשר גלילה שלו. בשיטת גליונות מרוביס, ניתן לשמור את כל הנתוניס בצורה קלה להשגה. ניתן ללא כל קושי לקשר נתוניס בין תא בגיליוןו עבודה אחד לבין תא בגיליון עבודה אחר. ניתן להשתמש בגליונות עבודה שונים, אשר כל אחד מהס יציג פן אחר עבור הנתוניס. לדוגמה, בגיליוו אחד יפורטו ההוצאות, בגיליון השני ההכנסות, ובגיליון השלישי יהיה המאזן בין ההוצאות להכנסות. ניתן לשמור חלקיס שוניס של חוברת עבודה, כמו למשל תרשימיס ומאקרוס, בגליונות נפרדיס. ללא קשר למספר הגליונות איתס עובדיס בו-וּמנית, חוברת העבודה היא קובץ אחד בלבד, וכל הנתוניס מרוכזיס במקוס אחד. //5222 2י] ,יו( ניתן לעבור ללא כל קושי מגיליון אחד לגיליון בחוברת העבודה. עליך ללחוצ על הלשונית הנכונה של הגיליון שאליו אתה רוצה לעבור. 6ים ! המומחים שבינינו בקרוב גם אתה תהיה ביניהם!) יכולים להקיש מטפק+חז0 או הסק+חז0 כדי לעבור מגיליון אחד לאחר. תוכל לראות את מספר גליונות העבודה הפעיליס בזמן עבודתך, כמוצג בתרשיס 6.1. 10 0אשיק 97-2 ]06 לחף כאן להצגת הגיליון לח כאן להצגת הגיליון הראשון בגיליון העבודה האחרון בגיליון העבודה לחצניס אלה מאפשרים דפדוף גרור את החץ הדו-כיווני קדימה או אחורה בין הגליונות כדי להציג או להסתיר את השוניס, גיליוו אחד כל פעס לשוניות הגיליון תרשים 6.1 הצג או הסתר את לשוניות הגליונות שבחוברת העבודה על ידי לחיצה על לחצני הגלילה, או על ידי גרירת הח הכפול קדימה ואחורה. עבור מגיליון לגיליוו על ידי לחיצה על לשונית הגיליון. 6ים! על תשכח ללחוץ לחיצה כפולה על לשונית הגיליון כדי לתת לו שם. כי33 [י] 7/זס1 %//יז] -35ז! 50/1 7 יז 30 כברירת מחדל, חוברת עבודה חדשה באקסל, היא בעלת שלושה גליונות עבודה. אס השתמשת בכולם, תוכל להוסיף גליונות ככל שתרצה. אך אס בקובצ העבודה שלפניך יש גליונות רביס מדי, תוכל למחוק אותס. כוסכע ,יו( זה ממש פשוט: 1. גליונות חדשיסם נוספים בצידו חימני של הגיליון הפעיל, ולכן לחצ על לשונית הגיליון שמשמאלו אתה רוצה להוסיף גיליון (הכיוון מותאס לגיליון ימיו-שמאל. בגיליון לועזי הכיוון הפוך). 2 בחר הוספה, גיליון עבודה - ולפתע יתוסף גיליוו חדש בחוברת העבודה שלך. מספר הגיליון החדש הוא 4 (שלושה גליונות אתה מקבל תמיד, זוכר!) או גבוה יותר, אס כבר הוספת גליונות קודס לכן. מָיץ 6: 59157 2)/יו[וא ואוכלוא 29127 = 41| יק יו( זה אפילו פשוט יותר: 1. לחיצה ימנית על לשונית הגיליוו שאתה רוצה למחוק, תגרוס למחיקתו מחוברת העבודה. עתה נקבל תפריט מקוצר המוצג בתרשים 6.2. הוכזפה... זרז שנה שם הזזה 1 השתקה... בחר את כל הוגליונות הצג קוד תרשים 6.2 לקבלת תפריט מקוצר יש ללחו על לשונית הגיליון בעארת הלחצן הימני בעכבר. אס לא דייקת בלתיצה על לשונית הגיליון, ייפתח לפניך תפריט שונה לחלוטין. 2 לח על מחק. 3 תקבל חלון דו-שיח המזהיר אותך שאתה עומד למחוק לצמיתות את הגיליון שבחרת. לח אישור, בתנאי שזוהי באמת כוונתך. !% כשאקסל אומרת ילמחוק לצמיתותיי, היא מתכוונת לכך. פעולת תד | בטל (ס0ח)) לא תוכל לבטל פעולה זו??? לפני מחיקת גיליון, ודא כי אכן אתה אכן רוצה למחוק אותו. למחיקה של יותר מגיליון אחד בעת ובעונה אחת, לת על הלשוניות תוך כדי לחיצה על מקש |0%. כל לשונית שבחרת תודגש. אחר כך לח על הלחצן הימני בעכבר לקבלת תפריט מקוצר ובחר מחק. בצורה דומה, בחירה בהוספה, גיליון עבודה - תאפשר להוסיף גליונות מרוביס, כמספר הגליונות הקיימיס שנבחרו. 12 | %א0)י 97-2 ]00א] ! 2216 0 ידוע לי כמה גליונות דרושים לי כעת (הכוונה, יותר מ- 3 גליונות). האם אוכל לחסוך את פעולות ההוספה והמחיקה בכל פעם שאכנס לגיליון עבודה חדש? ודאי! בתפריט כלים, בחר אפשדויות. בכרטיסיה כללי ובחר במספר גליונות בחוברת עבודה חדשה. כעת, בכל פעם שתפתח גיליון עבודה חדש, תתחיל עם מספר הגליונות אותו בחרת. +9 /ג2 %' 2 כ כי)/י1[, 1/2 גליונות עבודה מרוביס מאפשריס לעשות דבריס רביס. שימוש אחד נפוצ הוא גיליון אחד המכיל סיכוס נתוניס כללי שנלקח מנתוניס המופיעים בגליונות אחריס (להזכירך, כל הגליונות נמצאיס באותו קובצ'!). לעבודה בצורה זו יש יתרונות מסוימיס. ניתן להדפיס או להציג רק את גיליון הסיכוס שלך, מבלי להציג את גיליון הנתוניס. כאשר חלק מהנתוניס חייב לעבור שינוי כלשהו, ניתן לערוך את השינוייס בגיליוןו הנתוניס ללא כל פגיעה בגיליון הסיכוס (אשר עבדת על עיצובו שעות רבות), פרט לערכיס המספריס שאתה רוצה לשנות. עבודה בדרך וו מאפשרת הגנה טובה יותר על הנתוניס, כי לא אבד דבר מכיון שהס עדייו נמצאיס, אולס - בגיליון אחר. כליעק/ + /יו] 27 2/6 /יו] /3127כ 2/6 תרשיס 6.3 מציג את גיליון המאון הכספי של חברת א.ל.נ. בעיימ. שיס לב שתא המזומניס ריק (בינתיים...). מה שנותר לנו כעת וה להשליס את הנתוניס בתא המזומנים. לכן, נעבור לגיליון המזומניס על ידי לחיצה על הלשונית מזומן, כמודגס בתרשיס 6.4. כעת, כל שעלינו לעשות הוא להעביר את סהייכ המזומניס שלנו לתא הנכון בגיליון המאזן. כדי להעתיק תא מגיליון אחד לאחר תוך שמירה על קישורו לתא המקורי, נפעל כך: 1. נתתיל בגיליון היעד (גיליון מאזן). נלחצ על התא הרצוי (06), שאליו נרצה להעתיק את סכוס המזומנים, ונלחצ על לחצן עווך נוסתחה בשורת הנוסחאות. 2 כעת נלתץ על לשונית הגיליון ממנו אנו שואביס את הנתוניס (מזומן). הגיליוו שבו התחלנו את עבודתנו נשאר מואר, וכתובת הגיליון ממנו אנו מעתיקיס מופיעה בשורת הנוסחאות של הגיליון החדש. סיק 6: 9127 2)/יו[וא, והוכלוא, כו 143 |< 7-1 [א |5)= [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עורה ₪- 09 ₪60 .2 565-066 :| ש 80 ₪ ש פן - 0.8 %8 9 9% 4 ב ₪ ₪ וכע ק 5( 9. א || ₪7 | ו | ה | | | 0 ל חברת א.ל.נ. בע"מ - 2 3 יולי 1997 (באלפי שקלים) 5 רכוש שוטף 6 מזומן 7 לקוחות 3 ₪ 8 חייבים שונים 0 ₪ 9 מלאי 0( ₪ 10 סה"כ ערך רכוש 3 ₪ כאן ייכתב ערך 1 המזומניס ברגע 12 רכוש קבוע שיהיה זמין 3 כלי רכב 0 ₪ 14 ריהוט וציוד 0 -.‏ ₪ 15 סה"כ ערך הרכוש 0 ₪ 16 177 סה"כ רכוש 3 ₪ | |4 ]14 / בתובי מאזך ,( מזומך ( גיליון3 % וו = 141 7 מוכך | ה ררה ] ]אאא הק הת ] תרשים 6.3 שיס לב לשמות הגליונות שעל גבי הלשוניות. שיס לב גס לתא הריק שבו אמור להירשס ערך המצומניס. נוסחאות התאיס: 610 = 50 )66:09( 015 = 50/ )013:014( 017 = 0 | |< |5|- ₪1 קובץ עריכה תצוכה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה ₪ | - 09 ש 06 < <|₪ 6 - ₪ - 2 | ₪ 4 | ל 3 5 |₪ ש | - 4 -5 - | 59| 0 ₪ , % פ| ם]| ₪ = = =| וז | ע ; ם|- + | 8ומזומן= | | 6 | 58 | מש ו תת - תתו תוצאת הנוסחה = 16,500 ₪ | אישור || בשל > 2 הברת א.ל.נ. בע"מ ב יולי 1997 (באלפי שקלים) 4 5 מזומן 0000 8 מזומן בקופה 0 ₪ 7 מזומן בבנקים | 8,500 ₪. 8 סה"כ מזומנים | | | 16.500 ₪ | פ 10 1 12 3 14 15 - וא | 4 ]714/ מאוך ) מזומך ( גיליון3. אעעוו'''ו'ו''ווהה" ₪) נקודה | ה ררה ]| ]אא - ה ה | תרשים 6.4 בעל מניות החברה ישמח לדעת שיש בידינו סכוס כסף נכבד ביותר. 00] 97-2 ₪0/0% | 4 33 נלתחץ על התא שאנו מעתיקים (68). התא מקבל מסגרת אפורה, כמוצג בתרשיס 6.4. 4 נלחץ על אישור בשורת הנוסחאות (או נקיש זסזח= לאישור), ובוה נסייס. ערך המזומניס נמצא כעת ביעדו כפי שנדרש. תרשיס 6.5 מציג את מקוס הופעתו של התא המועתק. אין מה לדאוג בקשר לכתובות היחסיות והמוחלטות של התאים. בהתייחסות לתא שהעתקנו, כתובת התא של המזומניס 68!מזומן= היא בדיוק הכתובת שאנו צריכיסם, כי היא כוללת את שם גיליון המזומניס !מזומן. עיין בפרק 8 לקבלת מידע נוסף על כתובות תאיס. ו<[5)- ו 4 | |5|- ₪1 קובץ עריכה תוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | |₪| -99 0 6 ₪ 5 כ 66/-6|9.0 ₪ |ש ג ₪3 ₪ ם |-%8|0-5.8 08 , % ₪ ה|3 5 ₪ וש ; ת|- 3. | 8 מזומן= |= 6 = ה 2 חברת א.ל.נ. בע"מ הב יולי 1997 (באלפי שקלים) 5 רכוש שוטף מ מזומן | 0 -‏ ₪ | לקוחות 43 ₪ יפו חייבים שונים 00 ₪ | מלאי 10 ₪ ₪ סה"כ ערך הרכוש 3 ₪ ו 12 רכוש קבוע 6 כלי רכב 0 ₪ ₪ ריהוט וציוד 0 ₪ 55| סה"כ ערך הרכוש 0 ₪ 16| ה סה"כ רכוש 3 ₪ . ו | 41 |714/ מאזך ( מזומך ( גיליון3 % || [14 אא תרשים 6.5 שורת הנוסחאות מציגה את שס הגיליון שממנו נלקח ערך המצומנים (יימזומן'") ואת כתובת התא באותו גיליון (6:8). ראה תרשיס 6.4. % העתקה ישירה מתא אחד למשנהו, תגרום לשינוי כתובת התא. אס מ נעתיק את תכולת תא 68 בגיליון העבודה מזומן על ידי כפחיצה על לחצן העתק, לחיצה על לשונית גיליון היעד, והדבקת הנוסחה, אזי פעולת הסיכום (וחופ) לא תפעל. ללא כתובת הגיליון, הנוסחה המודבקת כוללת הפניות לכתובות תא בגיליון היעד בשעה שאו רוציסם שתישאר התייחסות לתאים בגיליון המקור. מסקנה: בעת העתקת נוסחה מגיליון לגיליון, חובה לכלול גם את שם הגיליון (או את כתובתו). מָיץ 6: לכות כ)/יו[1א, |אוככוא, 59127 = 49| כאוככי. /20ו23: /5וכ. יו( 72 כישכות. <). - ביוא כתובות מצטלבות כמו אלו הנראות כאן, עלולות להוביל אותך לתוצאות שגויות (הן גס יכולות לשגע אותך ולהדיר מנוחה מעיניך). כתובות גליונות באקסל, כמוהן ככתובות מצטלבות. 47 !מזומן, וגה ממש כמו להורות לאקסל לחפש בגיליון יימזומן" תא 77 ולהשתמש בנתוניס שבו. אס רצונך לפנות לאותו טווח תאיס בגליונות רביס בקובצ (חוברת העבודה), ניתן להשתמש בכתובות תלת-מימדיות (כ3). למשל, כלי הרכב של חברת א.ל.נ. בישראל מתועדיס בשני גליונות נפרדיס על פי חלוקה לרכב פרטי ורכב מסחרי. את סיכוס שווי הרכב יש להציג בגיליון שלישי, כמוצג בתרשים 6.6 ו-6.7. ליצירת כתובת תלת-מימדית : 1. לחצ על התא המיועד לכתובת תלת-מימדית, תא 65 בגיליון רכב, והתחל בהקלדת נוסחה. מכיון שאנו מסכמיס שני סוגי רכבים, ‏ .< נשתמש בלחצן סכום אוטומטי של אקסל. לתץ על לחצן סכום אוטומטי שבסרגל הכליס הרגיל. 6ים! כאשר לוחצים על לחצן סכום אוטומטי, אקסל מחפשת תחום המיועד לסיכום, מעל התא הנבחר, מימינו או משמאלו, על פי מיקוס הנתונים. יש להתעלם מהצעה זו. בעת בחירת תחוס שונה מזה שמוצע על ידי לחיצה על לשונית אחרת, הטווח המוצע על :די הסכום האוטומט* נעלם. 2 לחצ על הלשונית הראשונה בתחוס, למשל רכב מסחרל. 33 לחצ על מקש אוח5 ובחר בלשונית האחרונה בתחוס הרצוי, רכב פרטי (תוך כדי לחיצה על המקש). אס הכתובת התלת-מימדית כוללת יותר משלושה גליונות, לחצ על מקש אוח5 ובו-זמנית בחר בגיליון נוסף (בלחיצת עכבר, כמובן). בדוגמה שלפנינו, שתי הלשוניות נבחרו, כמוצג בתרשיס 6.6. 4. בחר בתא או בתחוס הכלוליס בנוסחה, בדוגמה שלפנינו 65. 5 הקש ז%6ח= לסיוס. תוצאות הפעולה מופיעות בתרשיס 6.7. כתובות תלת מימדיות כאלו, פועלות כאשר אותה כתובת תא מופיעה בכל הגליונות. בדוגמה שלפנינו, 05 זו כתובת תא משותפת לכל הגליונות. אס הנתוניס החיונייס לנו היו נמצאיס בתאיס שוניס מ- 05, אוּי אקסל תתעלס מהם. כאשר מכינים גיליון עס כתובות תלת-מימדיות, ודא שכתובות התא והות. ]000] 97-2 020% | 6 בחירה בתא או בתחוס מתוך הגיליון הפעיל מוסיפה מסגרת סביבו |< || 1 | |5|- ₪1 קוב עריכה תצוגה הוספה עיצ[ב כלים נתונים חלון עזרה | 2 - = - - | 2 כ <- 0-2 2-/20-2-/2-)|>-|(4] 0-40 0 ש א | < !4 ]4 / מאוןך ( מזומן ) רכצ ( רכב מסחרי ( רכב פרטי מוכך תרשים 6.6 חברת א.ל.נ. בע"מז יולי 1997 (באלפי שקלים) רכב 0 ₪ רכב פרטי 0 ₪ רכב מסחרי 0 ₪ הנוסחה בתהליך בנייתה מופיעה בשורת הנוסחאות | - 09 ₪6 | ₪ 2 ש6%/- 0-0 ₪6 :| שב 5 ₪ ₪ םן 9% 53/7 = שו זע 7 5|- %. || | -- | | (5)!רכב מסחרי:רכב פרט")/(= = 5 0 5 6 ה | 1 | ב ב ל ל מקש )5111 ועל הגיליון האחרון בתחום. כך תגרום לבחירת כל הגליונות בתחום א ₪3 יצירת כתובות תלת-מימדיות על ידי בחירה בגליונות הרצוייס. פעולה או הרבה יותר קלה ממה שהיא נשמעת. |<]פ). ו | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב % | ₪ % , ₪ ₪ ערכיס בכל אחד מהגליונות מסוכמיס לתוך תא 625 כלים ותונים חלון עזָרה | 0 6 ₪ 0 5 2<| 9-66 ₪ 8 ל 5 ₪ ₪ ם | ]| 174 זירט 17 םמ ||: 6 וו || (65!רכב מסחרי:רכב פרטי)1א(5ס= |= - 5 3 8 4:3 חברת אלג מאזן 6 5 8 8 | 0 מו ה ופ < חהברת א.ל.נ. גנ" < חהברת א.ל.נ. בע"מ 2 חברת א.ל.נ. בע"מ 3 |יולי 1907 (באלפי שקלים) ולי 7 (באלפי שקלים) 3 |יולי 1907 (באלפי שקלים) 4 4 | 4 5 |רכב 0 | | 5 רכב מסחרי 0 | 5 רכב פרטי 0 ו 8'] רכב פרטי 1100 8 |רנו אקספרס 0 || > |סוזוקי מנכ"ל 0 ו "?| רכב מסחרי 110 7 מאזדה צקן₪ 0 | ד סוזוקי מנהל שי 57,000 צ 8 5 8 |פ'זו חשב 0 ו דחו יו 10 ו כו 13| 14 שלושת הגליונות פרוסיס באופן זהה 4 | 7 |= | 19 8 4 4( מזומך ) רכב (]] + | [+] = | | ]4 ]44 רכב מסחרי ( רכב פרטי ו 1 ]4 ]4 4 רכב פרטי מוכך | | | |ואטא ]77 | תרשים 6.7 הנוסחה (65!ירכב מסחרי :רכב פרטיי)50= נותנת לנו את הערך של סהייכ שווי כלי רכב. מיץ 6: לופכ כ)/יו[1א, |אוככוא, 5927 147 ו 6 (י ללו[יין כקי0ול > - 9+ 25 שינית דעתך לגבי תחוס הגליונות שבחרת! בחר בגיליוו אחר שמחוצ לתחוס הגליונות הנבחר, כדי לבטל את הבחירה הקודמת. או בחר בגיליון בתוך התחוס שנבחר, אבל תוך לחיצה על הלחצן הימני בעכבר, לקבלת תפריט מקוצר שבו יש לבחור בפקודה פרק קבוצת גליונות. 2 /יו] 2ויעכ אוככ. /23122 העתקת גיליוו באקסל הינה פעולה נפוצה ביותר, והיא אפילו פשוטה יותר משימוש במכונת צילוס. הנה כך: 1 לת על לשונית הגיליון שברצונך להעתיק. בדוגמה זו: מזומן. 2 לח על מקש 68 ובו-ומנית גרור את לשונית הגיליון הרצוי לאורך שורת הלשוניות שבתחתית המסך. הסמל הקטן של הגיליון עוקב אחר סמן העכבר במהלך התנועה, ובאותו ומן משולש שחור קטן מופיע בין כל שתי לשוניות כדי לסמן לך את מיקוס שילוב עותק הגיליון (תרשיס 6.8). <ום)- ו | [₪|. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | (₪| -099 ₪60 20 2 ₪6 5-6 ₪70 3 שב ₪5 ש םן - 080-048 % ,₪ 4 ב = ש| ו זיוע 7 5|ז 6+ א || 2 חברת א.ל.נ. בע"מ ו יולי 1997 (באלפי שקלים) יי .5 מזומן -5 | מזומן בקופה 0 ₪ כ מזומן בבנקים 0 ₪ 8 סה"כ מזומנים 0 ₪ | ₪ וו 12| 3 | 3 5 - |< 4 4 / מזומך ( מאון רכב ו/כב מסחרי ( רכב פרטי ||*| [14 מוכך | | [-₪- ]אא ה הת ]| תרשים 6.8 לחיצה על |ז61 + גרירת לשונית הגיליון יוברת עותק של הגיליון הרצוי. | אי 97-2 ]00] 3 שחרר את סמן העכבר, כדי שהעתק הגיליון ייכנס למקומו בין שני הגליונות. אקסל משתמשת בשס המקורי של הגיליון, אך מוסיפה לגיליוו ההעתק את הספרה 2, להבדילו מעותק המקור (כפי שנראה בתרשיס 6.9). למניעת בלבול, כדאי לשנות את שס הגיליון. וא < 4/4 / ממזובוך ,ג באזך ג רכב 4 מזומך (2 מוכן 1 תרשים 6.9 עותק של הגיליון המקורי, נכנס אל בין שני גליונות שכניס. 27/2 יו( כדי לשנות את סדר הצגת הגליונות, צריך להעביר גיליון או גליונות ממקוס למקוס. למעשה, גורריס את לשונית הגיליון הרצוי אל בין שתי לשוניות של גליונות אחריס. המשולש השחור מציין את מיקוס השתלבותו של הגיליון בין גליונות אחריס. כ7י/7כ 1כ/22227 0 ,יו( 521 רְכוגָּתִ 56/6 העתקת גיליוןו מחוברת עבודה אחת (ולמעשה מקובץ) אל חוברת עבודה אחרת פשוטה למדי: 1. פתח את שתי חוברות העבודה (חוברת המקור וחוברת היעד). 2 מתפריט חלון, בחר סידור, אנכית, ואישור. פעולה וו מסדרת אנכית את שתי חוברות העבודה הפתוחות, על פני החלון (המסך). 33 לח על הלשונית של הגיליוו שאתה רוצה להעתיק, לחצ על 611 וגרור את הלשונית אל חוברת העבודה החדשה. הסמן השחור מרמז על מיקוס השתלבות הגיליון בקובצץ היעד, כמוצג בתרשיס 6.10. כדי להעביר גיליון מחוברת עבודה אחת לאחרת, גרור את הגיליון (מבלי ללחוץ באותה עת על מקש |0%). והו, העברת הגיליון הסתיימה. 6ים ! זוכרים כיצד מעתיקים ומעבירים קובץ מתיקיה לתיקיה בחלונות? העתקה והעברה של גליונות בין חוברות עבודה הינה פעולה דומה. מץ 6: 9157 כ)/יו[וע, ואוכלוא, 2317 49| |<]פ|- ו קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | (₪ - 09% 0 6 ₪ | < 2 ₪ 6 0-00 ₪ ,| שב 5 ₪ ₪ ם| - 0-08 ₪ 44% 5 ₪ = רע ; ת|ז 3. א || 6 = =|ןמוזמ‎ 3 <ז ו 2 בו 8 חברת א.ל.נ. בע"מז יולי 1997 (באלפי שקלים) רכוש שוטף 6 מזומן ו לקוחות 3 | חייבים שונים 0 | מלאי 0 סה"כ ערך הרכוש ו 9 | בש ן - - | - כ | ₪ רכוש קבוע כלי רכב ריהוט וציוד -2|-2|-2|-2|-|- %0 0-4 0 = כ ₪ 5 סה"כ ערך הרכוש ל 88 -- = - -.- 6 ד ]4 ]4 / גיליוך1 ,( גיליון2 רל וא | ץ 4 !14 / מאזך ( מזומן (רכב רכב מסן | + | > |14 מוכך | רת | ]אש ה רק ]| תרשים 6.10 העתקת גיליון מחוברת עבודה אחת לאחרת דורשת עבודת חלונות. !% פעולת בטל (ס0ח/)) אינה ישימה לאחר תמרונים אלה. אס ברצונך יתדד | לחזור לנקודת ההתחלה, עליך לגדור חזרה את הגיליון בצורה ידנית, או למחוק את העתק הגיליון הלא רצוי בעזרת התפריט המקוצר. לְכובָּ /0) 500 ,יו( כו- 5 | לעריכה או לעיצוב של מספר גליונות בבת אחת, קבא אותס. לחצ על מקש אוחפ לבחירת תחוס הגליונות, ממש כפי שיצרת כתובות תלת-מימדיות (זוכר איך מסמניס קבציס רצופיס בתיקית חלונות! בדיוק כך!). פעולה שתיעשה בגיליון אחד, תתבצע גס בתאיס הזהיס בגליונות האחריס. כדי לקבצ גליונות שאינס רצופים, בחר בגיליוו הראשון (לשונית רצויה), לתצ על |6 ובו-1מנית על גליונות אחריס רצוייס (גס ואת למדנו בראשית עבודתנו בחלונות). 6ים! אם שינית דעתך, פרק את הקבוצה. לחץ על הלחצן הימני לקבלת התפריט המקוצר, ובחר פרק קבוצת גליונות. ]000] 97-2 00% 0 כי33 4306 24 כע!/יון 0/י: כשאנו אוספיס קלטות שמע, וידאו או תקליטורים, אנו שולטיס בתחילה על הכל, אולס במשך הזמן, כשהכמות הולכת וגדלה אנו חייביס להשליט מעט סדר כדי שנמצא את הקלטת או התקליטור האהוביס עלינו במיוחד. אנו נוקטיס בשיטות שונות לעריכת סדר: תאיס או מגרות נפרדיס בארונות, או סימון מספרי בצירוף רשימה ועוד. כך גס כאשר מספר הגליונות הולך וגדל - יש צורך להשליט סדר בבלגן. כי'כ] ,יו( 22122 0 חלונות 95 מציגה ספריות ותת-ספריות כתיקיות ותת-תיקיות. מהו ההבדל!: אין הבדל! רק השמות שונו. הרעיון המרכזי והה, יצירת היררכיה של תיקיות אב, הכוללות בתוכן תיקיות משנה. בעת שמירת קוב, אקסל מתייקת אותו בתיקית שבחרת. התוכנה עצמה שומרת נתוניס אודות הקוב שנוצר ומה כלול בו, ממש כפי שספר מקוטלג בספריה. בנוסף, אקסל שומרת תמונה של גיליון העבודה, פעולה שאינה מקובלת בספרית ספריס. שים ! תוכל לשנות את תיקית ברירת המחדל של אקסל, במקום התיקיה 5חסותוסס ץו. בחר כלים, אפשדויות. בחר בכרטיסיה כללי והקלד בתיבת הטקסט מיקום בוירת מחדל לקבצים את שסם התיקיה החדשה. ו 2 60ו6כ! % ₪ אק שומרת מידע מגוון כאשר יוצריסם חוברת עבודה (קובץ), כמו למשל גודל הקובץ, ואפילו משך זמן יצירתו. מידע כזה קרוי מאפיינים (65וח6ססזס), וניתן לראותו מתיבת הדו-שיח פתיחה. לחץ על לחצן מאפיינים שבסרגל הכלים בתיבת הדו-שיח פתיחה לקבלת תקציר מידע, או לחץ על לחצן פקודות והגדדרות ובחר במאפיינים לקבלת פירוט נוסף. ₪ לקבלת קטלוג הקבציס של אקסל, לחץ על לחצן פתח המצוי בסוגל הכלים הרגיל, לקבלת תיבת הדו-שיח פת'יחה המוצגת בתרשיס 6.11. 720 6: 23127 יו[ |או2לו/ לוכ | [5ן רמה אחת מעלה, להצגת התיקיה המכילה את תיקיית המשנה הנוכחית הבט במועדפים, להצגת תיקיה מיוחדת הנקראת 65זוזסטצה;, בה מצוייס קבציס מועדפיס שהשימוש בהס שכיח הוסף למו עד פים, הוספת : = |[+) | |רצ [* 5חטוחנססי עו ב] חפש ב פריט לתיקיית מועדפים 5 ו 5 5 .5033 35 בה 5.וום זס[ 55 מכ ל בא סחזה = על 65 ם-2 5 035 35 5 סנה [ 5 קז 35 5 ספ 5 4 זסשו50 35 מתקדם.., 5 ו ₪ 5, זב[ 5 תצוגה מקדימה, הצצה בתוכן 6 ו 5-65 5 חברת ;לנ מא<ון₪ 5 55 חס[ 9 הקוב, בפינה הימנית-עליונה 5 תסו" 35 5 חס | 5% 5 |65 65 של גיליון העבודה הראשוו 5 35 ו בחוברת העבודה ופש קבצים התואמים לקו[טריוני חיפוש אלה: | * | קוקסוטו או מאפיין [+ |שם הקוב בזמן כלשהו [* נה לאחרונה "ד 8<.* ;2015 * ;*[<.*) 65 [סם<= >ספטיסוויז| קבצים מסוג פרטים, הצגת רשימת הקבציס בתיקיה כולל פרטיס 7 קבצים נמצאו. רשימה, תצוגת שמות הקבציס תרשים 6.11 חלון פתּח, מאפשר שליטה על קבציס במקוס אחד. כאשר תרצה לעבור לתיקיה אחרת, לח על התיבה חפש ב:, בחר בסמל הכונן הרצוי, המכיל את התיקיה הרצויה, ודפדף עד לקבלת התיקיה הרצויה. לחיצה על לחצן תצוגה מקדימה בתיבת הדו-שיח פתח, תציג את תכולתה בתיבת הדו-שיח פתח. אס עדיין לא השתמשת בתיבת הדו-שיח פתח, לחיפוש קבציס ו/או תיקיות אחרות, יוצגו בתיבה זו תיקית :חפחחטססכ עו ותכולתה, כמוצג בתרשיס 1. 0 2172? 6[ 5058 וסס'ק / שכן! ב-95 פ/שססחוצ תוכל לתת שס ארוך לקובא. כעת ניתן לאהות קובצ בעזרת שס מפורט יותר מאשר אותס שמונה תוויס שאליהס התרגלנו במשך שניס כה רבות. למרות ואת, לעיתיס מתעוררת השאלה יימה כולל הקובצ'י. לחיצה על לחצן תצוגה מקדימה בתיבת הדו-שיח פתח, מציגה תמונה חלקית של הגיליון ‏ (02ח805ח5) הנבחר. בפעולה זו ניתן לראות רק את הפינה העליונה-ימנית של הגיליוו הראשון בחוברת העבודה, אולס תצוגה זו נותנת רמז על תכולת הקובא. ראה תרשיס 6.12. 12 | אי 97-2 ]00א] | מתקדם. '' 0-5 ן₪ 5 ן₪ 50 ן₪ ו ן₪ 5 אלום ע)ץ מאזן רב-שנתי 8 = 5 חזברת אלנ מיאזן 8 חפש קבצים התואמים לקריטריוני חייפוש אלה: | חפש כעת [* | טקסוכו או]מאפייך [* [שם הקובץ | חיפוש חדש בזמן כלשהו [- | שה לאחרונה [* 6 נ05.* ;*1א.*) 65ון= 68 סוי קבצים ממכזה2 7 קבצים נמצאו. אוהי רק תמונה חלקית של הגיליון, אולס תצוגה זו, נותנת רמו לגבי תכולת חוברת העבודה מעבר בין גיליון לגיליון, כדי לראות תצוגה מקדימה שלו בתיבת הדו-שיח פתיחה. תרשים 6.12 ! 2210 0 ךְ כיצד ייתכן שכל מה שאני מקבל זוהי ההודעה *תצוגה מקדימה אינה זמינת?/? דרושה פעולת תיקון פשוטה ביותר. לחיצה כפולה על הקובץ כד: לפתוח אותו, ואחר כך בחירת קובץ ומאפיינים. בחר בכרטיסיה תקציר (ץוה הווחגו6), וסמן את תיבת הסימון שמוד תמונת תצוגה מקדימה. לחץ על אישוד ושמור את הקובץ. בעת פתיחה הבאה של הקובץ, תבחין בתצוגה מקדימה של הקובץ, בתיבת הדו-שיח פתח. 6ים ! כדי להפיק את המירב מאפשרות התצוגה, ודא שחלקו העליון-ימני של הגיליון הראשון בקובץ כולל מידע המרמז לגבי שאר הגיליון. תרשימים, למשל, מספקים תצוגה שאינה ברורה לצופה, אלא אס כן מוסיפים כותרת עבור התרשים בפינה הימנית-עליונה של הגיליון. סק 6: 91277 52/יו[וא. ואוכפוא 99127 153 מקו, )וי 6)9, פייכן פיז לשינוי שס קובץ באקסל, בחר בקובצ הרצוי ברשימת הקבציס בתיבת הדו-שיח פתח. לחיצה נוספת תגרוס להופעת נקודת הכניסה (חוסס חסוזזספחו). הקלד שס חדש והקש זסזחם. וזה הכל !!! שיס לב לכך, שאכן לחצת שתי לחיצות נפרדות: פעס אחת לבחירת הקובצ ופעס נוספת, לקבלת נקודת הכניסה. לחיצה כפולה ורציפה תגרוס לפתיחת הקוב, וזה לא בדיוק מה שרצית לעשות. 6ים! אם הקובץ נפתח בכל פעם שאתה מנסה לשנות את שמו, נסה להשתמש בלחיצה ימנית במקום בשתי לחיצות. לחץ לחיצה ימנית על שם הקובץ ובחר מהתפריט המקוצר את האפשרות שנה שם. כעת הקלד את השס החדש של הקובץ. כ/ל/ק ו/אאיק2. 327י לפעולות העתקה או הדפסת קובצ, בחר בקובצ הרצוי ולתצ על הלחצן הימני בעכבר. פעולה זו תגרוס להופעת תפריט מקוצר המאפשר לבצע פעולות שונות שכיחות על הקובצ הנבחר. ליצירת גיבוי מהיר אל דיסקט, לחצ לחיצה ימנית על שס הקובצ הרצוי ותקבל תפריט מקוצר. בחר בשלח אל, ובכינוי הכונן הרצוי כמוצג בתרשיס 6.13. ₪ 3 חב האן שנה שם מאפיינים תרשים 6.13 גיבוי קובץ חיוני מתבצע בצורה קלה בעזרת התפריט המקוצר. לחיצה ימנית בעכבר, והתפריט מוצג לפניך. 4 | אי 97-2 ]00א] 5 = 5 , || בשל . 5 5[ 35 5 6 5 מתקדם... פתח ו 5 ננ ו 5 ב 5 >.אוסוך 5 5 ו 5-ו פתח לקריאה בלבד ו ור --שנתין ₪ 6 ו 6 זז פתח כעותק | נ מאון₪ 5 55 זז הדפס 5 5.פטחפויך 35 15 מבט מהיר 65 5 קוש ס) 00 5 39 5, שב זם המזוודה שלי 8% גזור נמען דואר ₪4 חפש כעת - [שם הקובץ העתק תקליטון 3% [₪ חיפוש חדש >" ,15 * *], *) 85!ן= [%08= קבצים מסזה2 = צור קיצור דרך 5 7 קבצים נמצאו| | מחק האווווווהווהההוווווווווזן שים ! לבחירת שני קבצים או יותר להדפסה, העתקה, או שמירה בכונן רצוי, בחר בקובץ הרצוי, לחץ על חז6 ובאותה עת בחר בכל קובץ רצוי מוסף. לאחר בחירת הקבצים הרצויים, לחיצה ימנית תציג את התפריט המקוצר, שבו יש לבחור בפקודה הרצויה. כ 36301 אִימו) 327י6 למי מאיתנו זה לא קורה! שומריס קובצ בשס כלשהו ופשוט שוכחיס את שמו. מה גס שעל פי חוקי מרפי הידוע, לשכוח שס של קובצ וו ערובה לכך שבעתיד נודקק לו (נכון?). - למזלנו, אין צורך לזכור את שמות הקבציס באקסל. כל פרט מידע שקשור לשס הקובצ ותוכנו יכול לספק לצורך איתורו: שס הלקוח, כותרת הגיליון, או אפילו כותרת עמודה. לחץ על לחצן פתח המצוי על סרגל הכלים הרגיל, הקש בתיבה טקסט או מאפיין כל נתון שקשור לקובצ הרצוי, ואחר כך לח על לחצן חפש כעת. לחץ על חיפוש חדש למחיקת תכולת התיבה טקסט או מאפיין והזנת נתוניס מחודשת. 2 כק, /) כ //2כוכ //סייפ /ו[1? אוהי באמת שאלה טובה. לכאורה אפשר לעשות את כל פעולות הניהול של הקבציס מבלי לצאת מאקסל. זה כמעט נכון - לא כל הפעולות, אלא פעולות רבות בלבד. למשל, כדי להעתיק קוב על ידי גרירה ושחרור עליך להיעזר בשירותי הסייר. 720 6: 23127 יו ו/ו2כו/ "23127 לְלַן 6 | א60א)י 97-52 ]00א] [!סת6!מ. 91!],ק3י!מ פרק 7: לא רק צורה יפה: עיצוב מקל על קריאת הנתונים פרק 8: נוסחאות המתכון של אקס? לעריכת חישובים פרק 9: מהן פונקציות? 9 10 : פונקציות שימושיות באמת 17 1% פ?7 7 / לק 2513 'מָכִ: 22/7 7 2 6/7 כין/ | אס סיכוס המספרים נכון, למי איכפת איך וה נראה: כיצד לעשות סדר בבלגן? גופניס! בבעיס! כיצד אדע במה להשתמש!: ערכתי גיליון למופת. כיצד אעשה זאת שובי כיצד אוכל למנוע ממישהו לבלבל ולהרוס את הנתוניסם בגיליון שלי? אתה משקיע הרבה כדי לקבל תוצאות מדויקות בחישוביס שאתה עורך בגיליון. עס מעט תשומת לב לעיצוב הגיליון, עבודתך גס תעשה את הרושם הנכון. גליונות אלקטרונייסם אמוריס להעביר מסר מסוים לצופה, והנתוניסם הס אלה שנושאיס מסר וה, מכיוןו שהס בעלי משמעות מסוימת. המסר המועבר מכוון אל המנהל הממונה, למנהל בכיר, למפקד, ללקוח, או אפילו לעצמנו. אבל גיליון 'יצעקנייי או ייחלבייי, יאבד מהמסר אותו אתה רוצה להעביר (תרשיס 7.1), וחבל. השתמש בתבונה בכלי העיצוב, בגופנים, בצבעיס וברקעיס, כדי שהמסר יועבר בצורה ברורה. מָכץ 4:7 כץ 3וככ יִפָכ | 9פן <ןם)- ו [א [5]= [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | -- ₪00 0 2 ₪ 650-006 ₪ 3 ל | ₪ ₪ ם| - 4 - 9 - ב | 5 5 | 7 | הז 3 | - | ("", "| אהו שוא")ס םוא-= אובייקט 3 : 8 5 2 חברת א.ל.נ. בע"מ ו יולי 1997 (באלפי שקלים) 50| רכוש שוטף יי 60| מזומן 10 . אש לקוחות 3 ו פה חייבים שונים 0 |\ ו םם מלאי 100 ו 1 סה"כ ערך הרכוש 3 ₪ | ₪ רכוש קבוע 2 13| כלי רכב 00 ₪ ו 4 ריהוט וציוד 0 ₪ 15| סה"כ ערך הרכוש 0 ₪ 88 - ר-רי 4 ר4 4 4 - ו 4 ]4 / מאזך ( מזומן רכב % רכב מסחרי ( רכב פרטי ||+ | 141 מוכך הרה 000 ררתֶ ]‏ |ואאעא ‏ קה ] פו קה חדד - |6סא= !)ספסזט:ו || 015 עז (ג. | התחלמ תרשים 7.1 הדבר הגרוע ביותר שאפשר לעשות לגיליון הוא הגזמה, המסיטה את תשומת הלב מהעיקר. 50 כ2!2'2 הסתכל סביבך, בדבריס שמונחיס על השולחן ובמגירות. כמה מהדבריס באמת דרושיס לך! אפשר בהחלט להשליך לאשפה כמה מהס מבלי להרגיש בחסרונס. לעומת אלה, יש דבריסם חיונייסם ושימושייס מאוד, כמו למשל המחרר, המספרים וכמובן העט, המחק ובלוק הכתיבה. מכולס בולט האולר השוויצרי המיוחד עס אפשרויותיו המגוונות: סכין, מספרים, מברג, חולצ פקקים ועוד. סרגל העיצוב של אקסל מספק גם הוא כלי עיצוב רביס בצורה פשוטה וקלה לשימוש. הבה נתבונן בו מקרוב. ליכו2י 0כ63' כל גופנים הס סוגי האותיות. לסוג, או משפחה של גופנים יש שס כמו למשל אהרוני ומרים אך כותביס ואת באנגלית : סְוצהּכ, וחסזהחה, וחפוזווש. אלה הס גופניס בעברית. משפחות של גופניס לועזייס הס למשל מגגתסת שס6צ פ68מזוד, |וזה. גופניס בעלי ונבות (ו50) נחשביס לקריאיס יותר, כי כאילו נוצר רצף מאות לאות. זו הסיבה שגופניס אלה משמשיס לרוב בגוף הטקסט. גופנים ללא ייזנבות נקראיס 5611 פחאס. ]000] 97-2 00% 0 גבול (ז06זס0ם) או קו (6|₪₪) הס למעשה קוויס שניתן להוסיפס מעל או בכל צד אחר של תא. ניתן לבחור בין קוויס בעובייס שוניס או קוויס כפוליס. תבנית היא אוסף שאפשר לבחור ממנה צבעים (או גבולות). 7/10/2130 50 רוב הלחצניס המצוייס בסרגל העיצוב מרמזיס על פעולתס. בחר בתא, ולח על לחצן לקבלת פסיקים, סימני דולר וכוי. מספר לחצניס וקוקיס להסבר מעמיק יותר. 7?9? 7 כק וכ 'פָכ | [16 /3|יי) 6502 213/05 + 18 * בו ב; גופן, גודל גופן יישור לחץ על החץ הנפתח ובחר בסוג הגופן לח כאן ליישור לשמאל, למרכו, או לימין של תכולת תא או תחוס תאיס שנבחרו. מזג ומרכז מאפשר לקבוע כותרת לטבלה. ובגודל הרצוי. שינוי זֶה משפיע על תא או על תחוס תאיס נבחר. חָ. | הַ,+ ח 7 כ םת .00 +. מיקום הנקודה העשרונית הזוזת הנקודה העשרונית ימינה או הדגשה, קו נטוי קו תחתון שמאלה בתא הפעיל, או בתחוס תאיס נבחר. לחיצה על לחצניס אלה תגרוס לחיצה בודדת על לחצן הוסף מקומות עשרונייס או הפחת מקומות עשרונייס תביא לתוספת או הפחתת התוויס שמופיעים אחרי הנקודה העשרונית. ו 95 עם מטבע, סגנון אחוזים, סגנון פסיק תוספת של סימן סוג המטבע, סימן האחוז, או פסיקים המפרידים בין ספרות האלפים בתא או תחוס תאיס שנבחרו. +2+ ++ הגדל כניסה, הקטן כניסה דוחף את תוכן התאיס הנבחרים פנימה או החוצה. כל לחיצה על לחצן הגדל כניסה דוחפת את תוכן התא פנימה ברווח השווה לעובי אות אחת. כל לחיצה על לחצן הקטן כניסה תקטין את הרווח מתחילת העמודה באותו אופן. ]000] 97-2 00% | 2 להדגשה, להטייה או לקו תחתון של התא או תחוס התאיס שנבחר. הקשת 5+]017, |+!017, ()+011, הן פעולות והות בהתאמה. גבולות, צבע מילוי, צבע גופן לחיצה על הח הנפתח תאפשר בחירה בעיצוב גבולות תאיס, צבעי רקע, תבניות וצבעי הגופנים, בתא או תחוס תאיס שנבחר. לחיצה על לחצניס אלה בלבד מאפשרת שימוש חוזר בפרמטריס שנבחרו קודס לכן. שים ! לחצני פקודות שעל סרגל הכלים נראים כלחצנים בולטים. בעת בחירה בלחצן רצוי, ייראה הדבר כאילו לחצמ עליו. הוא יופיע לחוץ עד לסיוס הפעולה הרצויה. בעת בחירה בתא אחר או בתחוס שונה, הלחצן חוזר למצבו הרגיל. 6ים! להדגשה, הטייה או מתיחת קו תחתון על חלק מתכולת תא, לחץ לחיצה כפולה על התא הרצוי, או לחיצה על שורת הנוסחאות. בחר את הטקסט הרצוי על ידי גרירת סמן העכבר או שימוש ב- אוח5 ומקשי החיצים, ולחץ על לחצן העיצוב המתאים. פעולה זו אינה פועלת על מספרים או נוסחאות. אס ברצונך להדגיש, להטות או למתוח קו מתחת לחלק של נוסחה או מספר, הפוך אותו לטקסט על ידי תוספת סימן הגרש ₪ לפניו (משמאל). /ככו5 215 וגו פשוטו כמשמעו, מרכוזג הטקסט לרוחב מספר עמודות. וכך עושיס זאת: 1 בחר בתא הקיצוני ביותר בתחוס שלאורכו אתה רוצה למרכז טקסט (בגיליון עברי - הימני ביותר, ובאנגלי - השמאלי ביותר). בתא הזה הקלד את הכותרת, או כל נתון אחר שברצונך למרכז ככותרת העמודות. 2 הקש ז%6ח₪. בחר בתחוס העמודות שלרוחבן צריך הטקסט 'להתמרכנ'". התא לתוכו הוקשה הכותרת הינו הקיצוני ביותר בתחום זה (בגיליון עברי - הו התא הימני ביותר ובגיליוןו אנגלי - והו התא השמאלי ביותר). 3 לת על לחצן מזג ומרכז ננייח שעלינו למרכז כותרת לטבלה שיצרנו. אס הטבלה מתפרסת מעמודה 82 עד עמודה 2=, הקש את הכותרת בתא 52, בחר בתחוס 82 עד 52, ולחצ על הלחצן מזג ומרכז, בדומה לתרשים 7.2. 729 7 כק 2512 'פָכ | 163 לג לג יל - 7-ו מ-ל- ו עץ בע"מ > | 2 5 4 כו עלות המכיר 5 ₪ 26,865 ₪ 27,165 ₪ הקלד את כותרת 5 : 5 ₪ 123,635 ₪ שכירות 0 ₪ 12,067 ₪ הטבלה בגבול שכר ומשכורת 0 ₪ 1,058 ₪ עממנע1ט] | קבלני משנה 0 ₪ 2532 ₪ 7 הוצאות 0 ₪ 15,657 ₪ 12 רווח תפעולי 5 ₪ 107,978 ₪ שו וריז 2 ו כלים נתונים חלון עזָרה || 0 6 ₪ ות +0 200 | 55 ,8 ₪ ₪|02-9- 4 - | < 4 |4| / גיליון4 ),גיליון1 ( גיליון2 ,( גיליון3 תרשים 7.2 כיוסכטָ. %כ0/ו ).יס 6-6 3 ל ₪5 ₪ ם! ה || ₪ =|שו| זי | שיק |" 5 | | ₪ 151,000 | ₪ 150,500 ₪ 0 ₪ 5 ₪ 4 ₪ 6 ₪ 4 ₪ 4 | 1 בחר בתחוס התאים עד לגבול השמאלי מרכוז לרוחב עמודות משווה לכותרת מראה מאוזן. לפניך התוצאה. |בוזם ן גבולות - קו תחתי, קו תחתי כפול, או אפילו קוויס המקיפיס תא או תחוס תאיס שלס, גורמיס להבלטת הטקסט המצוי בתא או בתחוס התאיס. באקסל מוצע מיגוון עיצובי גבולות. להוספת גבול לתא או לתחוס תאיסם, עקוב אחר הפעולות הבאות: .1 ,2 בחר בתא או בתחוס תאיס. לחצ על החצ הנפתח הצמוד ללחצן הגבולות , לקבלת תבניות שונות של גבולות. בחר בתבנית הגבולות הרצויה. התבנית הנבחרת מוספת מיידית לתא, או תחוס התאיס שנבחר. תרשיס 7.3 מציג אפשרויות שונות לגבולות תאיס. תצוגת קווי הרשת בוטלה כדי להבחין טוב יותר בסוגי הגבולות הקיימיס. 14 6ים! בחיצוניים. אחרת, הגבולות החיצוניים יימחקו. 0אשיק 97-2 ]06 אם רצונך בתאים או תחוסם תאים בעלי גבולות פנימיים דקים מקווי הגבולות החיצוניים, בחר קודסם בגבולות הפנימיים ואחר כך כדי לנתק את תבנית הגבולות, כדי שניתן יהיה למקמה בכל מקוס על פני הגיליון (תרשיס 7.3), תפוס את הפס האפור העליון של לוח התבניות וגרור אותו מסרגל העיצוב אל גיליון העבודה. כדי להסיר את הלוח הצף, לחצ על לחצן סגור בשורת הכותרת של הלוח. שיס לב שהגבול המצוי בפינה השמאלית עליונה בתבנית הגבולות אינו גבול, ‏ אלא משמש לביטול הגבולות מתא או תחוס תאיס רצוי. 6ים! לביטול עיצוב כמו גבולות, מרכז לרוחב עמודות, סימן השקלים (₪), והפסיקים, לא יעזור מקש 061616. בחר עדיכה, נקה, עיצובים. 2 -|)5|<| |א |5|=. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה [ ||-09 0 ₪6 00 5 2 6 0.006 ₪6 80| ל ₪ ₪ םן - 9-84 07 98 00 , % ₪ 7 4 ₪ ₪ = וד ש 7 58|* 6+ | 1% גרור מכאן כדי שלוח התבניות ₪11 ₪ ₪ ₪ / ו חברת אלום-עץ בע"מ 'ייצוףיי על פני 3 גבול, גיליון העבודה 4 4 15 5 מכירות 0 ₪ 150,500 ₪ ות 6 עלות מכירות 5 ₪ 26,865 ₪ :)ה 1 רווף גולמי 5 ₪ 123,635 ₪ :וקה לביטול גבולות 8 שכירות 0 ₪ 12,067 ₪ ה התא או תחוס 9 שכר ומשכורת 0 ₪ 1058 ₪ 45 התאים לח כאן 10 קבלני משנה 0 ₪ 2,532 ₪ :ות 1 הוצאות 0 ₪₪ 15,657 ₪ | 15,814 ₪ 12 רווח תפעולי 5 ₪ 107,978 ₪ :ה 13 14| 15 0 / !4 !14 / גיליון4 0 גיליוך1 ,( גיליון? ( גיליון3 [|<| חו מוכך | | סכום=443645 | |ואטא- ‏ ]7 הק ] תרשים 7.3 בחר בגבול הרצוי על ידי לחיצה עליו. סרגל הכליס עיצוב אכן כלי נהדר, אבל הוא מועיל במקריס נפוציס בלבד. לאפשרויות עיצוב נוספות בחר בתאים מתפריט עיצוב. תיבת הדו-שיח עיצוב תאים והכרטיסיות שבה כוללות את כל הפעולות המצויות בסרגל העיצוב, והרבה יותר. בחר בעיצוביס שוניס עבור מטבע, תאריך, שעה, ונתוניס מספריס שוניס בכרטיסית מספר; גלישה או יישור טקסט בכרטיסית יישור; וכמובן כרטיסית גבול הכוללת אפשרויות רבות יותר מתבנית הגבולות. תוכל להשתמש בגבולות אלכסונייס החוציס את התא ובתפריט המכיל סגנונות שוניס של קו גבול. תוכל אף לשנות את צבע הגבול. לח על החצ הנפתח צבע. 729 7 כק ככ 'מָכ2 | 16% 6ים ! אס רוצים להכניס מעבר שורה קשיח לתא (כדי להקליד טקסט בתא בשורות אחדות), הקש על ז6זח=+!|3 בסוף כל שורה. הכרטיסיה גופן שימושית ביותר. בעורתה נקבל תצוגה מקדימה של הגופנים הזמיניס, כנראה בתרשים 7.4. כדי להחליף גופניס, בחר תחילה את התאיס המבוקשים. תאיס אלה יכוליס להיות ריקיס או מלאיס. אחר כך לחץ על החצ הנפתח גופן בסרגל הכליס עיצוב ובחר גופן מהרשימה. או, בחר את התאיס המבוקשיס ולחצ לחיצה ימנית. מהתפריט המקוצר בחר את האפשרות עיצוב תאים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הזו. לחצ על הכרטיסיה גופן ובחר את הגופן והגודל הרצוייס לך. אחר כך לחצ על אישור. <|? ו | הגנה | תבניות | | גבול | גופן שור | מספר כזגבוך הופן: גודל; זונס ] 6 11 בש5חטטחס-> 5זט וח ו ב 12 חולב | שםן% בוספן ‏ 14 18₪ ₪4 . קו תחתון: צבע: ללא [=] ובלכ וי [=] =] גופן רגיל לקי | ] קו חוצה = ] כתב עילי תצוה מקדיה שי 058 86058 | ] כתב תחת גופן זה ה מזוג ספעזפטוד. ותו הגופן ישמש הן בהדפסה והן במסך. תרשים 7.4 תמיד רצית לראות איזה סימניס מסתתריס מאחורי הגופן פ5פְחוסִפָחו//. כעת אתה יכול לעשות זאת. 6ים! הצבע על תא כלשהו ולחץ בלחצן הימני בעכבר לקבלת תפריט מקוצר. בחר בעיצוב תאים ותגיע ישירות לתיבת הדו-שיח הזו. 06| 00% 97-2 ]00א] ות | ופזגליש: 4פ שי תפיכ 0/ +4וס// = גליונות עבודה פשוטיס יכוליס להותיר רושס רב על המתבונניס בהם, וזאת ==" בעורת תכונה פשוטה לשימוש באקסל - +וסזס/). תכונה וו ממחישה את האימרה ייאותה גברת בשינוי אדרתיי. +1סזס/\ משתמשת בגופניס הקיימיס ומחילה עליהס אפקטים מיוחדיס. כדי ליצור כותרות מדהירות בגיליון העבודה, פעל בדרך זו: 1 השאר מקוס רב בראש גיליון העבודה ובחר תא ליד מיקוס הכותרת המיועד. ניתן להזיוּ בקלות אובייקט +זזס//, כך שאינך חייב לדייק בבחירת התא. 2 בחר הוספה, תמונה, +ו031זס//. פעולה זו תפתח את גלריית וג סזס/, כמו בתרשיס 7.5. |< ?זו בחר כזגנוך :+זהםזסאו; צטרבכי" -- שש ו = תרשים 7.5 גלריית +/00ס// שופעת אפקטיס צבעונייס מיוחדיס שתוכל להשתמש בהס בטקסט שלך. 3 בחר אפקט מבין סגנונות + 0זס/ המוצגיס ולחי על אישור. 4 בתיבת הדו-שיח עריכת טקסט +והזס/צ, הקלד את הטקסט המתאיס עבור הכותרת שלך. השתדל לקצר; ככל שהטקסט יהיה ארוך יותר, התוויס ייראו מעוותיס. לחץ על אישור. הכותרת שלך תופיע בגיליון העבודה כאשר היא לבושה בסגנון + 0זס/ שבחרת (ראה תרשים 7.6). 5 גרור את הידיות כדי למתוח או לכווצ את אובייקט +וגסזס/. תוכל לגרור את האובייקט בעזרת המצביע בעל ארבעת הראשים. לחיצה מחוצ לאובייקט תבטל את בחירת האובייקט והידיות יעלמו. כדי להציג שוב את ידיות האובייקט, לחי עליו. פי? 7 כק ככ 'מָכ | 167 6. בעזרת סרגל הכליס +41וסצ תוכל לשנות את הכותרת שיצרת. אס אינך מכיר את תפקידם של לחצניס מסוימים, הקש על 1-+אוח5 ולחצ על לחצן רצוי לקבלת הסבר אודותיו. לאחר סגירת סרגל הכלים, תוכל להציגו שוב אס תלחצ לחיצה ימנית על סרגל כליס כלשהו המוצג על המסך, ותבחר מהתפריט שיוצג את האפשרות + ג 0זס/ץ. 77 לאחר שתסיים את כל פעולות העריכה, העיצוב והמיקוס הרצויות, לת במקוס כלשהו בגיליון מחוצ לאובייקט. פעולה זו תבטל את בתירת האובייקט ותעליס את הידיות שלו ואת סרגל הכליס +641זס//. אל תשכח לשמור את השינוייס. אס תרצה לשנות שוב את כותרת +ו 0זס/ שיצרת, לחצ עליה. ידיות האובייקט וסרגל הכליס +ז6זסצ יוצגו שוב על המסך. אס תרצה למחוק את הכותרת לחלוטין, לתצ על אובייקט +וה1סזס והקש על מקש 61816. |<|5|- נ 2 גרירת מעוין זה |--5=55 יצוב כלים נתונים חלון עזָרה | | 0,080 כ כ<|6 06 -6|5 ₪ 38 ל ₪ ₪ ₪ ם| וצ | הר תשנה את -4י0|]%9|0-9 > , לים]| = = =| וז זי| ע ; ת|- .+ | זוויות התוויס : 1 זס/ו 6 6 0 - 2 6 ח ם ם גרירת ידית זו ה ה . תמתת או תכוו שו - | ם א ם 24 ם את הכותרת < ]זבבזס/ ₪5 6 ₪ ל אציי 04 1995 | 1996 ]| ו ]| הגרירה + 5 מכירות 0 ₪ 150,500 ₪ | 151,000 ₪ ו ם ו בהתאם לכיוון רווח גול 5 ₪ 123,635 ₪ | 123,835 ₪ | גרור את המצביע שכירות 0 ₪ 12,067 ₪ | 12,134 ₪ בעל ארבעת שכר ומשכורת 0 ₪₪ 1,058 ₪ |1116 - ₪ הראשים, כדי ₪ קבלני משנה 0 ₪ 2532 ₪ | 2,564 | ₪ וו הוצאות 0 ₪ 15,657 ₪ | 15,814 ₪ להזיו את 12 רווח תפעולי 5 ₪ 107,978 ₪ אובייקט חנ 4 714 איליון4 ") גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % ||*| 1 7 + זס/\ על פנכ | מ | הגיליוו תרשים 7.6 לאחר שמוסיפיס אובייקט +0/1זס/ לגיליון עבודה, סרגל הכליס +/0זס+/ מופיע אוטומטית. 6ים! כדי להסתיר את קווי הרשת של גיליון עבודה, בחר כלים, אפשדויות ובכרטיסיה תצוגה. נקה את תיבת הסימון קווי רשת ולחץ על אישול. 70 | א0י 97-2 ]00] //212 61616 //23122 /וכייכ ניתן להשקיע שעות בעיצוב של כל פרט בגיליון שבנית. אבל לאלה מאיתנו שאין להס עודף וזמן, אקסל מציעה שירות של עיצוב אוטומטי. עיבוב מושלס עבור טבלה, רשימות וכל נתון אחר, והכל - במהירות רבה. בחר בתחוס רצוי. בתפריט עיצוב, בחר עיצוב אוטומטי ותהנה מעזרתה האוטומטית של אקסל בעיצוב הגיליון (תרשימים 7.7 עד 7.8 מציגיס במה מדובר). 2 -)51<| |< |5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה ו | 0-9 ₪60 20 66 ₪69.00 8 >> ₪ ש םן - 79-09-84 90989 , 9% | ב = = 5 הרע ; 5 * 3+ א || 1 כ חברת אלום-עץ בע"מ 3 | | ]1 15 1006 5 | מכירות 10000 10020 1000 | עלות המכירות 25 205 205 8 רווח גולמי 5 5 15 ₪ שכירות 100 1077 14 | שכר ומשכורת 100 18 16 ₪ קבלני משנה 2000 202 2004 11 הוצאות 10 17 14 12| רווח תפעולי 15 18 11 13| 14 15| 5 ב 4 !714 גיליון4 ) גיליוך1 ( גיליון2 ,( גיליון3 [|,| 14 ם מוכך | הח 0000 רת ] |אשטא- ה ה ] תרשים 7.7 הגיליון לפני הייטיפול הקוסמטייי. הטבלה הנראית בתרשיס איננה זאוהרת, או מסוגננת במיוחד. לכן, סמן את הטווח 24:=12 והפעל את פעולת העיצוב האוטומטי. בחר בחוות חדשה עבור הטבלה. החל אחד מהעיצוביס הקיימים עיצוב טבלה; 5 על תחוס מסוים, או על הגיליון | בשל כולו. אפישרחוות >> חשבונאות 1 חשבוניזות 2 חשבונזות 3 4 ₪ ף ב=] לח על אפשרויות>> ואו תוכל צבעוני 1 לפעול על תיבות הסימון. בחר -. או בטל כל אחת מתיבות סימון רשימה 1 - | עיצובים להחלה אלו וראה מייד את השפעת הגו שן יישור השינוי בחלון תצוגה מקדימה ₪] תבניות ₪] הוחב/גובה תרשים 7.8 לח על לחצן האפשרויות בתיבה זו, כדי שתוכל לבחור מתוך עיצוב טבלה. פי? 17 כק ככ 'מָכ | 169 לחץ אישור עס סיוס הפעולה, ועיצוב אוטומטי יעצב מיידית את הטבלה כנדרש (תרשיס 7.9). אס העיצוב אינו מוצא חן בעיניך, לחץ על לחצן בטל (ספחנ/ו), או בחר בתחוס הרצוי, בתפריט עריכה, נקה, עיצובים. |<]5)- 2 | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה ₪|-09 60 ₪ )5 כ 60-00-66 ₪ 8 ל ₪ ₪ םן -4.%-₪83|,%8|2, % 99| ה|ה | ש ₪|ודז|ע ; 5'|- 5+ א | -----4 - 4 ו ו ה 0 2 חברת אלום-עץ בע"מ 3 | 4 1995 | 1996 5 | מכירות 0 151000 50| עלות המכירות |26565 26865 27165 ב רווח גולמי 5 1236355 123835 בו שכירות 7 12134343 | שכר ומשכורת |1000 | 1058 1116 ₪ קבלני משנה |2500 | 2532 | 2564 1 7 15814 12| רווח תפעולי |107935 107978 108021 13| 14| 15 ל / 4 |14 / גיליון4 ),גיליוך1 ( גיליון2 א( גיליון3 ₪ ו . מוכן | | | ₪ |אא ‏ חח ה | תרשים 7.9 הטבלה לאחר פעולת עיצוב אוטומטי. רְ 0 ו16כקי! " לאחר ביצוע עיצוב אוטומטי, כל רוחב העמודות שונה. מה עלי לעשות? אס ביצעת עיצוב אוטומטי לטבלקה בעלת כותרות רחבות, בוודא:י תתקל בבעיה זו. יש שלוש דרכים לפתרון : 1. נקה את תיבת הסימון דוחב/גובה המצויה בשדה עיצובים להחלה המצוי בתיבת הדו-שיח עיצוב אוטומט: (מתפריט ראש: עיצוב) לאחר לחיצה על לחצן אפשל!ויות>>. 2 בעת עיצוב אוטומטי אין לכלול את הכותרות בתחום. יש לעצב אותן בנפרד. 3 יש למרכז את הכותרת לרוחב העמודה, לפני העיצוב האוטומטי. ניתן לשנות ולתקן עיצוביס לאחר פעולת עיצוב אוטומטי. 0 | אשי 97-2 ]00] !% העיצוב האוטומטי פשוט ומהיר, אבל בהסתייגות אחת: אס התחוסם ית ₪ | הנבחר כולל עיצוב קודם, עיצוב זה יימחק לחלוטין. כדאי לבצע עיצוב אוטומטי, ואחר כך להוסיף עיצובים ידניים כנדרש. כך נוצרת הדוגמה הבאה בתרשיסם 7.10. כו00/ 222 2/1[ גליונות אלקטרונייס 'ימנומסיס'י אינס מכווניס למשוך תשומת לב. עס זאת, אין אנו רוציס שעבודתנו לא תמשוך תשומת לב כלל. תוספת של צבע ותבנית (חז6א838ק) לכותרת מהווה חלק חשוב בהצגת הגיליון לפני אחריס, בצורה מכובדת, כמובן. גא %/יו] נתוניס המצוייס בשורות ועמודות טבלה הס פרטיס די משעממים. צבע ותבנית ישברו מעט את המונוטוניות ויגרמו בכך לענייו רב של הקורא. תרשיס 7.10 מציע דרך אחת מתוך רבות להצגת הטבלה באור מעניין ומושך יותר. |<ן)- 2 4 ל | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | 0-0 6 ₪ < 2 69-06 )| םב | ₪ ₪ ם! - 4 -2.ה|%8 908 , % ₪| ה|3 | ש ש|ח זה|ע ; 85| 6 + א | 3 + | 5 וו עלות המכירות |26565 26865 27165 -7| רווח גולמי 5 1236355 123835 | שכירות 0 12067 12134 | שכר ומשכורת |1000 | 1058 | 1116 ₪ קבלני משנה |2500 | 2532 | 2564 15814 15657 0 11 12| רווח תפעולי | 107935 107978 108021 3 4 5 ל 4 |4) / גיליון4 ),גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון || 141 מוכן | | [-] | אסא ץז - ] | תרשים 7.10 תוספת של צבע ותבנית לשורות ועמודות חשובות, מיפה ומבליט את המסר. פי? 17 כק גוככ יִמָכ | [17 1. בחר בשורה או עמודה שברצונך לצבוע או להוסיף לה תבנית. 22 בחר בתפריט עיצוב, תאים, תבניות (או לחיצה על תא רצוי בעזרת הלחצן הימני, לקבלת התפריט המקוצר). 33 בחר בצבע מלוח הצבעים המוצג: הצללת תא צבע. 4 לח על תבנית להוספת נקודות, קוויס וכל תבנית שהיא. ובחר צבע לקבלת תבנית צבעונית. תרשיס 7.11 מציג את הכרטיסיה תבניות מתיבת הדו-שיח עיצוב תאים. הופן | וישור | ממכזפר תרשים 7.11 תבניות וצבעיס מצוייס בתיבה הצללת תא. תבניות צבע יכולות לתרוס לרושס שהגיליון עושה, אך לא צריך להגזיס. יק /כ[/ אס התבנית והצבע השייכים לתא אינס מוצאים חן בעיניך, מחק אותס. בחר ללא צבע למחיקת הצבע מהתא. התיבה הלבנה שבפינה השמאלית העליונה של לוח תבנית הדוגמאות, מבטלת את תבנית התא. פעולה והה תתבצע על ידי בחירה בתפריט עריבה, נקה, עיצובים. אבל שיס לב! פקודה גו מוחקת את כל שאר עיצובי התא. 12 | א00י 97-2 ]00א] שים! גופנים צבעונייס ורקעיס בצבעים שונים נראים יפה על המסן, אולסם לא בהכרת מודפסים כראוי. השתמש בפעולת הצג לפני הדפסה, כדי לבחון כיצד שינויי העיצוב האמנותי שלך ישפיעו על איכות ההדפסה. וכ / /] ו 23| באקסל, צבע ותבנית קרוייס צללית (חַחוְטִ8ח5). על פי אקסל, גם גווני האפור הס למעשה צבעים. הס קרוייס צבעים אכרומטיים סווהחחסזח86), בניגוד לצבעים כרומטיים (800חסזהס) כמו אדוסם וכחול, או צבעים שאינם כרומטיים (סו)8וחסזהסהסח) כמו חוס וורוד. בעניין וה יש להאשיסם את ניוטון, אשר היה הראשון שעסק בצבעים ובאור. יק וכ //5154 //2154, 07 ///052א,. //213 מברשת העיצוב (ז6זחו8 זהוזזס-) מעתיקה עיצוב מאזור אחד בגיליון לאוור אחר. ניתן להעתיק עיצוביס מתא בודד אל תא אחר או אל תחוס תאים. איך עושים זאת!: טובליס את המברשת בתא מעוצב ואחר כך יצובעיס'י תאיס אחריס באותו עיצוב. בדוגמה שלפנינו (תרשיס 7.12) הוספה שורה מוצללת לטבלה בעזרת מברשת העיצוב. האס ראית אי פעס ילד מצייר! כיצד הוא מורח את הצבע על פני הנייר, ואחר כך טובל שוב באותו הצבע וצובע חלק אחר של הנייר! כך מקבליס לבסוף חלקיס שוניס של הנייר צבועיס בצבע והה. 1. בחר בתחוס המכיל את העיצוב הרצוי (55:56). לחצ על לחצן מברשת עיצוב. . 2 כעת בחר בתא או תחום התאים שאתה רוצה לצבוע על פי עיצוב אחר (212:=18). בעת שחרור לחצן העכבר, יופעל העיצוב הרצוי. התוצאות מוצגות בתרשיס 7.13 להלן. אס העיצוב אינו מוצא חן בעיניך, לחץ על לחצן בטל. אבל, אס אתה רוצה לצבוע מספר תחומיס באותו עיצוב, לחצ לחיצה כפולה על מברשת עיצוב. הלחצן יישאר כך עד שתלתצ עליו שוב, לאחר שתסייס לצבוע תחומיס כאוות נפשך. מָיץ 7: /4 5 3וכ 'מָכ 73ן 2 -)5[<| |< |5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון ערה | | | -9% ₪90 = כ 66,-5.- קפ 23| שב 5 ₪ ₪ םן , % )3 5 ₪ = ו זי ע|; ם|ז 6+ 5677 בבס 1 1 חברת אלום-עץ בע"מ 3 40| 4 1995 1996 5 לחצן מברשת עיצוב מו עלות המכירות |26565 26865 27165 ₪ רווח גולמי 5 1236355 123835 ו שכירות 0 12067 12134 ו שכר ומשכורת |1000 | 1058 1116 1 קבלני משנה |2500 | 2532 | 2564 1 הוצאות 0 15657 15814 ₪ רווח תפעולי :ילייה 5 14 15| . / 4 !714 גיליון4 ) גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 ||.| 14 השתמש בעכבר כדי להחיל את העיצוב המועתק על אובייקט אחר | כסכום=323934 א = תרשים 7.12 בעת בחירה בתא או בתחוס תאיס ולחיצה על לחצן מברשת העיצוב, התא או תחוס התאיס הנבחר מוקפיס במסגרת נעה. 2 -)51<| |< |5)=. [₪ קובץ עריכה תוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה ו | (₪| - 09 0 ₪6 0 5 2 ₪6 6 0-00 ₪ 8 ש 8 ₪ ₪ םן . 9.4.₪ ,9% 4ב ₪ ₪ וכע ק ת|- 9. | 8 0 ₪3 חברת אלום-עץ בע"מ 3 | 4 1995 | 1996 5 | עלות המכירות |26565 26865 27165 ל רווח גולמי 5 1236355 123835 | שכירות 0 12067 12134 | שכר ומשכורת |1000 | 1058 1116 1 קבלני משנה |2500 | 2532 | 2564 11 0 15657 15814 ו ו 14 . ק 4 !14 גיליון4 ") גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 ||.| |+1 מוכך || 0 תרשים 7.13 השימוש במברשת עיצוב, כדי להעתיק עיצוב קיים לתא או תחוס תאיס אחר, חוסך עבודה רבה. 4 | 00% 97-2 ]00א] 217 אוי/[כ: כש!/יו] 512 / יו אקסל תוכננה להקל על שינוי נתוניס בגליונות. כאשר תרצה להדגיש שינוייס בנתוניס מספרים, תוכל להיעזר בתכונה החדשה של אקסל, עיצוב מותנה. 2 עיצוב מותנה מאפשר להחיל אוטומטית עיצוב על נתוניס שמקיימיס תנאיס 7 מסוימיס. לדוגמה, נניח שאתה רוצה להדגיש בצורה מסוימת את כל המספריס שערכס מעל 10,000 בטבלה הבאה. 1 בחר את התא או תחוס התאיס שעליהס יוחל עיצוב מותנה (605:=12). 2 בחר עיצוב, עיצוב מותנה. בתיבת הדו-שיח עיצוב מותנה, הגדר עוך תא הגדול או שווה ל-10,000, כמו בתרשיס 7.14. 33 לח על הלחצן עיצוב. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, בחר את רכיבי העיצוב שאתה מעוניין להחיל, כגון גופן, תבניות, או גבול. לאחר שתסיים לתחצ על אישור. 4 בתיבת הדו-שיח עיצוב מותנה, לח על אישור. כעת, בכל פעס שהערכיס שיוזנו לתאיס בשורה יהיו גדוליס או שוויס ל-10,000, הס יעוצבו אוטומטית בעיצוב שנבחר. העיצוב המותנה עשוי לסייע לך במיוחד בגליונות עמוסיס בנתוניס צפופים. בעזרתו תוכל להדגיש כרצונך ערכיס חשוביס במיוחד. <|ם]. מה |א |5|=. ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | | |- 09| ש 04 כ|6 6|-9.5|, 5 פ / | ש ב 5 | ₪ ₪ | - א - 2 - | 5 | כ עפ | מן]| בא = = == | ו זי| שיק מ|* 6+ ₪ || 1 .2 חברת אלום-עץ בע"מ 3 4 -תנאי 1 5 ערך התא האוא [=] גדול או שווה ל- 0 ו 6 עלותן | עצב 7 רווח 8 שכי ויוי := | מחיקתי | ביטול 9 שכר ומשכורת 8 יו 10 קבלני משנה |6 :ייל 11 הוצאות 0 15657 15814 | לחץ על 12 5 107978 108021 33 לחצן ₪ עיצוב כדי ו להגדיר . 0 4 ]4 / גיליון4 ),גיליוך1 ,( גיליון2 ,( גיליון3 % ו ₪ עיצוביס מוכך | | סכום=1320876] 7 | |ואטא 7 || ]| נוספיס תרשים 7.14 לאחר שהוגדרו פרמטריס עבור עיצוב מותנה, בכל פעס שהתאיסם יקיימו תנאיס מסוימיס, העיצוב שלהס ישתנה. 729 17 כק וכ יִמָכ | 179 7 262 70 סג[!]: 'ג'ככ, ככ ו0'ו0 2 |!] לאחר שלמדנו לייפות ולהבליט גיליון בעזרת גופניס, תבניות, צבעיס וגבולות, נראה שאכן אלה כלים יעילים ושימושייס ביותר. בוודאי תיישס זאת גם בגיליוו הבא שאתה עומד לבנות. המתן, כל שעליך לעשות הוא לשמור את עבודתך ואת כסגנון (5/!8) ולהשתמש בה שוב בכל עת : 1. בחר בתא בעל עיצוב שאותו אתה רוצה לשמור. 2 בחר בתפריט עיצוב, סגנון, כדי לקרוא לתיבת הדו-שיח סגנון. 33 קבע שס לסגנון שיצרת, ובחר איה חלק מעיצוב התא לשמור (תרשיס 7?.15). 4 לת על הוסף, ועל אישור לשמירת הסגנון. |< |5|. 2 א | |5|- ₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עקרה | |-009 0 6 ₪ 2 66)-6|5.0 ₪ 3 0 ₪ = םן - 8|0.2.4 908 , % 09| = ש ש| 9 ש ; 8|- 5. ₪ מ | חבן שםהסגון | מש חס | הסגנון כולל (בהתאאם לדוגמה) | ביטול 4 ₪] מספר 68 5 ש] יישור כללי, מיושר למטה, כיוון קריאה לפי | שש > הק 56| עלות המכירות| | שגופ 6 | | הסף 4 רווח גולמי ש] גבול ללא גבולות | מחק | שכירות ₪ תבניות | עם צללית | מיזוג | שכר ומשכורת ש] הגנה נעול ₪ קבלני משנה ד 12 ₪ ₪ 15 16 | ]4 ]14 גיליו+ 0 גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % || חו מוכך | | | ]| |אן- ה הת ]| תרשים 7.15 יצרת אוסף של עיצוביס! רוצה להשתמש בהס שוב בעתיד!: שמור אותו כסגנון. / 2 כ06ו6כ! סגנון הוא אוסף עיצוביסם שמור, המכונה בשם וניתן להשתמש בו שימוש חוזר. אקסל כוללת סגנון מובנה (ברירת מחדל) בו משתמשים בעת התחלת בניית גיליון חדש. צורת התווים הנראית בגיליון חדש כלולה בסגנון הנקרא |החזזוסא. 6 | 00% 97-2 ]00א] בפעס הבאה שתרצה ליישס עיצוב ששמרת על תא או תחוס תאים, בחר תחילה בתא או בתחוס התאיס ואחר כך בחר בתפריט עיצוב, סגנון, שם הסגנון, בחר מהרשימה של הסגנון את הסגנון הרצוי, ולחצ על אישור. ! 2210 0 ךְ בחרתי בתחום מעוצב, שמדתי אותו כסגנון, וכל העיצובים נמחקו. היכן טעיתי? ראשית, לחץ על לחצן בטל, לביטול פעולת המחיקה. כעת, למד את הכלל הבא: שמירת סגנון פועלת רק על עיצוב בתא בודד, או על תחוס תאים בעלי עיצוב זהה. שמירת סגנון של תחום תאיס שכל אחד מהם בעל עיצוב השונה מחברו, מכוונת לשמירת העיצוב המשותף של כל הקבוצה, ואם העיצובים שונים לחלוטין, אזי לא *ישמר דבל. 03/ ]1| .0/2/ ניתן ליצור סגנון מהתחלה. בחר בתפריט עיצוב, סגנון. בתיבת הסגנון, הקש את שם הסגנון, ובחר שינוי. פעולה זו תעבור אותך מייד לתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, שס ניתן להוסיף צבעים, גופניס, תבניות, הצללה, ורקע על פי הצורך. כדי לשמור את הסגנון החדש ולהחיל אותו על התאיס הנבחרים, לחצ על אישור בתיבת הדו-שיח סגנון. כדי לשמור את הסגנון החדש מבלי להחיל אותו, לחצ הוסף ואחר כך לחצ על סגור. פן|פ /0/ +,4יס, +/יו[וא, וקכ3יס אבטחת מידע הינה נושא חשוב ביותר בימינו. אנו נוהגיס לשמור, להגן ולנעול כל דבר כדי למנוע פריצה, שינוי או גניבה - רחמנא לצלן. קבציס וגליונות - גס הס וקוקיס להגנה. לכן, אקסל מאפשרת לנעול אותס. ומדוע צריך לעשות זאת! > לאחר כל המאמצ הרב המושקע ביצירת עיצוב, חישוביס מתמטייס מורכביס וכדומה, לא כדאי שהכל ירד לטמיון עקב חוסר זּהירות מצד משתמש שימחק (ואפילו בתוס לב) את תוכן הגיליון. > | אס ניצלת את אקסל ליצירת טפסים, יש למנוע מהמשתמש אפשרות לשנות את הטופס המשמש עבורו כאמצעי להזנת נתוניס בלבד. + חלק מהגיליון כולל נוסחאות שמורות, סודיות, או בעלות ערך כלכלי, אשר צריכות להיות מוסתרות מהמשתמש. פי? 7 כץ 3וככ 'יפַכ | 177 (/// כא!/יו] 2 1022/ (/2/00: /איסן ומויס כג/יון תשוכי /0יזי הגנת גיליון נועלת בו את כל התאים. מרגע ההגנה, לא יהיה ניתן לבצע בו כל שינוי, עד לביטול ההגנה, כמובן. לרוב, צריך להשאיר תאיס או תחומיס מסוימיס לא מוגניס, כמו למשל, עבור נתוניס שהמשתמש יזין לטופס. שאר חלקי הטופס יישארו מוגניס משינוי. לפני נעילת הגיליון יש להגדיר ביטול נעילה לתא או תחוס תאים. הנה כך: 1. בחר בתא, או בתחוס תאיס ובפקודות עיצוב, תאים, הגנה. 2 כברירת מחדל מופיע כבר סימון בתיבה נעול. בטל את פעולת הנעילה על ידי לחיצה בתיבת הסימון לביטול הסימון. התאיס הנבחריס נשארו לא נעוליס, בעוד שהגיליון כולו נעול. פג[א. %)/יון 1 וכ כָכו3פ: ( קו5/) מתפריט כלים, בחר הגנה, הגנת גיליון. לרשותך מספר אפשרויות : > סיסמה (אופציונלי) - אפשרות להוסיף סיסמה על פי בחירתך. בחר מילה או צירוף מספריס שלא תשכח. ללא סיסמה זו לא ניתן יהיה גס לבטל מאוחר יותר את ההגנה. אין חובה להשתמש בסיסמה להגנת הגיליון שלך, אך אס עשית זאת - שמור על הסיסמה לבל תאבד. > תוכן - נעילת התאים בגיליון. לא ניתן לשנות או למחוק דבר בגיליון. = אובייקטים - מניעת שינוייס לתרשימים, או לאובייקטיס גרפייס אחריס. > תרחישים - נעילת התרחישיס שיצרת. בחר בכל האפשרויות או בחלקן, ולח אישור להגנת הגיליון. אס החלטת להגן בסיסמה על הגיליון, מופיע חלון שלתוכו יש לחזור ולהקליד את הסיסמה הכתובה, ולאשרה. להגנת חוברת העבודה (הקובצ) כולה בחר בתפריט כלים, הגנה, הגנת חוברת עבודה. 1% | א60)י 97-2 ]00] כ20//. 6 (7/') לעיתים יש למנוע ממשתמשיס אחרים חדירה לאזורים מוגניס בגיליון. נוסחאות יקרות ערך, לדוגמה, ניתן לנעול ולהסתיר בעזרת הפקודה מוסתר. בחר בתאיס אותס אתה רוצה להסתיר, בחר בתפריט עיצוב, תאים ובכרטיסיה הגנה. לח על תיבת סימון מוסתר. בעת הסתרת תאים בגיליון, הנוסחאות בתאיס שנבחרו תוסתרנה מפני המשתמש. 6ים! הסתרת תאים על :די עיצוב, תאים וכרטיסית הגנה, מסתירה נוסחאות, ולא ערכיס או תוצאת נוסחאות. אס תא מוסתר כולל בתוכו את הנוסחה (2+2)=, נוכל לראות את הערך 4 בגיליון אך לא את הנוסחה עצמה. סרגל הנוסחאות, בו אמורה להיראות בדרך כלל הנוסחה, יהיה ריק. להסתרת תכולת תאיס בחר עיצוב, שורדה או עמודה והסתל. 502 0וכוא. וכְאוגו כדי להוסיף גיווו בחייסם, אקסל מציעה דרך נוספת להסתרת חלקי גיליון. למשל, כאשר אין אנו רוציס שהמשתמש יראה את פירוט ההוצאות, או ההכנסות, אך מתיריס לו לראות את הסכוס המצטבר. בחר בעמודות או בשורות הרצויות, לחצ על עיצוב, שורה (או עמודה), הסתר. הנתוניס עדייו מצוייס שס, אבל הס בלתי נראים. כדי להציגס שוב, בחר בתפריט עיצוב, שורה (או עמודה), ובטל הסתרה. תרשיס 7.16 מדגיס זאת, בהצגת טבלה זהה עס הסתרת שורות והצגתן. 6ים! גיליון שבו מוסתרות שורות או עמודות, יודפס ללא אותן שורות, או עמודות. לא ניתן להסתיר שורות בגיליון נעול. לכן בטל את נעילת הגיליון, הסתר שורות או עמודות רצויות, וכעל אותו שוב. 729 7 כקץ וכ יפַכ | 179 |<]5) - בה ) | [5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון ערה | |9|-09 60 ₪ 00 2 6 -6|5-0 ₪ )| ש ב .₪ ₪ ם| - -7.8 9,898 9 ם|3 ב ₪ ₪ וכע ; ת|- ג. | 5 1686 15 14 |4- שי מכירות 0 ₪ | 150,500 ₪ | 151,000 ₪ חן עלות המכירות 5 ₪ 28,888 ₪ 27185 ₪ 9% רווח גולמי 5 ₪ 123,035 ₪ | 123,835 ₪ 8 | שכירות 70 ₪ 12,087 ₪ 12,134 ₪ ₪ שכר ומשכורת 0 ₪ 1058 ₪ 1118 - ₪ ם קבלני משנה 70 ₪ 2932 - ₪ 2984 ₪ 8 הוצאות 70 ₪ 15,857 ₪ 15,814 ₪ 12 רווח תפעולי 5 ₪ | 107,978 ₪ | 108,021 ₪ ₪ 4 10686 15 14 /5 | 16| מכירות 0 ₪ | 150,500 ₪ = 151,000 ₪ 18| רווח גולמי 5 ₪ | 123,835 ₪ | 123,835 ₪ יש הוצאות 70 ₪ 15,807 | ₪ 15,814 ₪ 3 | רווח תפעולי 5 ₪ | 107,978 ₪ | 108,021 ₪ 24 |< |4 4 / גיליו4 ),גיליוך1 ( גיליון2 ,( גיליון3 || מוכך | |[ =] | שה [ד הק ]| תרשים 7.16 אותה טבלה, חזות שונה. שורות 19-21, 17 בטבלה התחתונה נמצאות (שיס לב לדילוג מ-16 ל-18 והדילוג מ-18 ל-22) אך הן מוסתרות מעיני הצופה. כ05*עכ2 6%1'כ2 / /521א. /(312כ2 6ו /יו] כאשר עובדיס עס מספר חוברות עבודה בו-ומנית, המסך עלול להיות ייעמוס'י במספר רב של חוברות עבודה, וספק אס ניתן להבחין במה שדרוש. כדי להסתיר חוברות עבודה, בחר בתפריט חלון, הסתר. כדי להציגה שוב, בחר חלון, לח על ביטול הסתרה ובחר בשס חוברת העבודה. נוהל עבודה וה אפשר ליישס גס לשס הסתרת גליונות וחשיפתם, אך להשתמש בפקודה שונה. כדי להסתיר גיליון: בחר עיצוב, גיליון, הסתר. כדי לחשוף גיליון: בחר עיצוב, גיליון, ביטול הסתרה. 0 00% 97-2 ]00א] 79 4 (!6//: כלא+עכו] / 0% //כ'כ., א/'210'ס) אקסל היא מחשבון גאוני, אך כיצד גורמיס לה לחשב!: כתובות התאיס מיוחסות לתאיס הלא נכוניס מדוע לקרוא לתאיס בשס! הנוסחה נכונה אך התוצאות שגויות! כיצד פונקציית מערך אחת מבצעת את העבודה עבור פונקציות רגילות רבות אחרות: נוסחאות מכוונות את אקסל לחשב את הנתוניס שברשותנו. כתיבת נוסחאות אינה קשה כלל וכלל, רק צריך לדעת איך... נוסחה, כמוה כמתכון: 1. קח כפית חומ), 2 הוסף שתי כפיות שמן זית, 3 הוסף מלת ופלפל לפי הטעם, התוצאה היא רוטב לסלט. סלץ 2: ((א0ו 2‏ [%ן 1. קח את המספר 6, 2 כפול במספר 5, 3. לתוצאה שהתקבלה בסעיף 2 הוסף את המספר 4, התוצאה היא 54. כפי שאתה רואה, והו תהליך דומה, מלבד העובדה שבנוסחאות אנו משתמשיס בקיצוריס במקוס כתיבה מפורטת. במקוס המלל בדוגמת החישוב שלנו נכתוב בקיצור: 4=34+(6*5). ממש כמו במתכון, נוסחאות יכולות להיות פשוטות, בינוניות או מורכבות מאוד. אבל בין אס וה מתכון סושי יפני, או חישוב של ערך מספרי, יש לעקוב אחר סדרת הוראות צעד אחר צעד להשגת התוצאה הרצויה (ולעיתיס זה גס טעיס). כתיבת נוסתחאות באקסל, כמוה כהעברת מתכון לטבח אחר, ואקסל היא ייטבחיי שבהחלט ניתן לסמוך עליו. כ [כ[ס /01א/9? כולנו יודעיס שכאשר רוציס בתוצאות הנכונות, יש להשתמש במרכיביס הנכוניס ולתת את ההוראות המדויקות מה לעשות בהס. בנוסחאות אקסל, המרכיבים הס הערכים (פ5סַטַה/), וההוראות הן האופרטורים (15ס06781ס). + הערכיסם הס "השמן והחומציי של הנוסחה. מספרים, תאריכים, שעות וטקסט, המוכנסיס לגיליוו העבודה הס ערכיס. כאשר מחבריס 5+2, המספרים 5 ו-2 הס הערכיס. > האופרטוריס הס ההוראות המורות כיצד יש לנהוג עס אותס ערכים. מכיון שאיננו יכוליס לומר לנוסחה ייערבבי היטב עד לקבלת מרקס אחידיי, נשתמש בצורת קיצור. כפל, חילוק, חיבור ותחיסור, הינס אופרטורים. אלא שאנו תמציתייס עוד יותר ולכן אנו משתמשי בסימניס עבור פעולות אלו. ו ריא כ06ו6כ! ערכים קרוייסם גס אופרנדים (05ח8ז6סס, נפעלים). למעשה, הס יכולים לשמש כקבועים, או כאדגומנטים כאשר הם נמצאים בסוגריים. רוב הזמן, הנוסחתאות תשתמשנה בכתובות תא כמו למשל 01 או 018, כדי לציין שמתייחסים לערכים שנמצאיסם בתאיסם אלה. כולם מתייחסים, או פונים, למרכיביסם המצויים בנוסחה, בניגוד להוראות השימוש במרכיבים אלה. 12 | א0/)י 97-2 ]00] סיו] שופ (=) פיץןז //ככ'2 איו[! 2/%01[2 מבלי להתייחס למרכיביס שיהיו בנוסחת אקסל, פריט אחד יופיע שס תמיד. נוסחאות תמיד מתחילות בסימן שווה (=). כדי שאקסל תחשב 2+2, הנוסחה צריכה להיכתב כך: 2+2=. ניתן לבנות נוסחאות כיד הדמיון הטובה, אך אין לוותר על סימן השווה בראשן. ניתן לסייסם את הפרויקט האחרון עליו עבד אינשטיין וניתן לכתוב נוסחה עבור ייתאוריית השדה האחידיי, אולס אס לא תתחיל את הכתיבה בסימן שווה (=), אקסל תפיק עבורך שדה ריק. | לפני שתתחיל לכתוב נוסחה באקסל, לחץ על לחצן ערוך נוסחה הנמצא בשורת הנוסחאות. פעולה זו תפעיל את שורת הנוסחאות ותוסיף אוטומטית את הסימן שווה בתחילת הנוסחה. איגו /י 6 65וכל6ול לאקסל סוגיס רביס של אופרטוריסם. אופרטוריס אריתמטייס יבצעו רק את מה שאתה מצפה מהס: חיבור, חיסור, כפל וחילוק. להלן רשימת אופרטוריס אריתמטייס ופעולותיהס. לח על מקש או על עבור חישוב מסוג זה להשגת התוצאה לחצן זה הבאה 8+ 00000 548 יור) 80 ה 50 00000 9008 000 ה ה 0/0 99 (תלוט) 300000000 0 6. (חלק מהשלס, 6% ה את = סלץ 2: ((0א 210‏ 83ן ! 210 0 ךְ הקלדתי פעמיים מספדים ואופרטורים זהים, וקיבלתי תוצאות שונות. אקסל אינה מסוגלת לבצע פעולות מתמטיות פשוטות? כן, אקסל יכולה לבצע זאת, ועוד איך?!??: אך היא פועלת בחישוביה על פי סדר פעולות החשבון. אס התקבלו שתי תוצאות שונות, תוך שימוש באותם אופרטורים ובאותן ספרות, פירוש הדבר שהסם הוקלדו בהבדלים מסוימים. אקסל מחשבת על פי סדר העדיפות של פעולות החשבון: כפל וחילוק קודמיס לחיבור וחיסור. למשל, אס הוקלדה הנוסחה הבאת: 8+2*5, התוצאה היא כמובן 18. אקסכק כופלת תחילה 5*2 ומוסיפה 8 לתוצאה. אולסם, אס הוקלדה הנוסחה כך: 8+2/*5), התוצאה היא 50, כי פעולת הסוגרייס קודמת לפעולת הכפק. כי93 |'/] 54/7 סוגפייסן הספיסן 2[וסא/כ: אס נוסחה שנכתבה כוללת מספר זוגות סוגריים, קל מאוד לפספס, ולהקליד סוגר אחד ללא בן זוגו (וכפי שראינו קודס לכן, פעולה כזו משנה את התוצאות). לאקסל טריק שיכול לעזור במעקב אחר סוגר חסר. כדי לוהות את זוגות הסוגרייס, סוגרייס מקונניס מופיעים בצבע שונה. הזוג החיצוני ביותר הוא שחור, הזוג הבא בתוכו הוא ירוק והבא אחריו סגול וכך הלאה. כדי למצוא סוגר חסר, לחצ על שורת הנוסחאות, ובעזרת מקש החיציס הזו את הסמן תו אחר תו, לאורך הנוסחה. אקסל מציגה את זוגות הסוגרייס בהדגשה בשעה שהסמן חולף על פני התוויס בנוסחה, כמו בנוסחה זו: =))68+64(/2(+))05+3(1 אס החסרת סוגר אחד, או הוספת סוגר אחד בטעות, הסוגר הבודד בנוסחה לא יודגש. סי |! כ6וו26 סימני השוואה הם: =, <, >, =< (גדול שווה ל-), => (קטן שווה ל-) ו- <> (שונה מ-). בעת שילוב סימן השוואתי בנוסחה, התוצאה המתקבלת היא נכונה (6טז1), או שקרית (8!50=). אלה הס ערכים לוגיים. ומה עושיס איתם: נניח שיצרת גיליון הבודק אס לקוח שילס את חובותיו. על פי החלטתך, נניח שאס מאזנו של הלקוח 50 ש'יח או פחות, לא נשלח לו הודעה לתשלוס יתרת חוב. נוכל לכתוב את שס הלקות בעמודה ראשונה, את החוב בעמודה הבאה, ובעמודות הבאות את התשלוס על חשבון החוב ואת חובו החדש. בעמודה האחרונה יש להוסיף 4 | %א00י 97-2 ]00א] נוסחת השוואה - ייגדול מ-50'י, להחלטה אס לשלוח ללקוח הודעה. ערך 6טזד יכול לשלוח ללקוח הודעה בצורה אוטומטית. גיליוו כזה מוצג בתרשיס 8.1. |< || ול |א |5|=. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | 80-90 ₪ ו 5 2 65-05-66 4 ש ב | ₪ ₪ ם! א זה ש 7 5 * 6+ | - א -7-8 | 98 90 , 3% כ 1 2 3 דוכן הפיתה של מעה םמ הצוהמווווהתתתוו התוו הו 5 לקוח יתרה קודמת תשלום אחרון 'תרה ‏ גביה? 6 יודה | 300 ₪ 280 ₪ 20 ₪ [81.55=] ד שרית | 265 ₪ 265 ₪ -‏ ₪ ₪5 |4: | יקוב | 625 ₪ 536 ₪ 89 ₪ ששאך -8|]55 ₪ 14 ₪ 500 ₪ 514 7תב‎ ₪ ₪ רובן | 422 ₪ 350 ₪ 72 ₪ =שאחד 1 |12 |13 4 5 16 | 4 |4]// גיליוך1 ,( גיליון2 ,( גיליון3 % || | 141 מוכך | | | ]| |וא- - רת ] תרשים 8.1 אופרטור ההשוואה בפעולה. שורת הנוסחאות מציגה את הנוסחה 6<50== המחזירה ערך חיובי (6טז1) או שלילי (56ו;). סי |! כיעו12ע סימן נקודתיים (:) שבו משתמשיס להגדרת תחוס תאים, קרוי סימן התחום (זסז8זסקס 6פְָח8ז). 41 ו- ₪04 הס כתובות תאיס. התחוס 41:24 מכיל את כל התאיס מ- 41 ועד 04 (כולל!). אופרטור התחומים הוא אחד מאופרטורי הכתובות, שאנו משתמשיס בהס לחישוב ערכי תאיס או תחומי תאיס המשולביס בנוסחה. אם רוציס לכלול בנוסחה את כל התאיס המצוייסם בשורות או עמודות מסוימות, יש להקליד 5:₪ עבור העמודה = למשל, או להקליד 3:8 עבור כל התאיס בשורות 3 עד 8 (כולל!). סימן פסיק () הינו גם כן אופרטור כתובות. הוא קרוי אופרטור האיחוד, כי תפקידו לאחד שני תאיס או כתובות תאים. 41,204 פירושס תא 41 וגם תא 04. ובדומה, אס נכתוב 1:74 ,41:04 פירוש הדבר התחוס 1:24 וגס התחוס 1:744". סלץ 2: 210 %9ן שים ! כאשר נשתמש בעכבר לבחירת תחוס האמור להשתלב בתוך מוסחה, אקסל מוסיפה בעצמה את אופרטור התחום (6. כאשר נבחריסם תאים בודדים אחדים או מספר תחומים, אקסל משלבת אוטומטית את אופרטור האיחוד /ש. כעוכו. 6 /(10/0, ויו כתובת הינה ערך חשוב, ולכן צריך לדייק בכתיבתה (ממש כמו בשליחת מכתב לכתובת מסוימת). בנוסחה כמו (2+2)=, אין אנו משתמשיס בכתובות. נוסחה זו גס אינה שימושית במיוחד, וניתן לחשבה בקלות גס ללא מחשב. אולס פעולה כמו (62+603), מחייבת מעט יותר מחשבה. כשמשתמשיס בכתובות תאים, ניתן לקבוע ערכיס בתאיס 2 ו- 03, אשר הנוסחה שבנינו מקשרת ביניהס. עלינו לוודא שכתובות התאיס נכונות, אס אנו רוציס לקבל תוצאה נכונה. 2/ 31 /5שוס כיעוכ מהי הדרך הבטוחה והקלה ביותר לציין כתובת תא או תחוס בנוסחה! צריך לגרור את הכתובות בעזרת העכבר: .1 בחר בתא שבו תרצה לכתוב נוסחה. למעשה, זהו התא שבו אתה רוצה לקבל את התוצאה! ₪ בחר בתא שברצונך לציין בגוף הנוסחה. עבור תחוס תאים, בחר בתחילת התחוס וגרור את העכבר לקצה התחוס. מסגרת אפורה מופיעה סביב לתא או לתחוס התאיס שיצוינו בנוסחה. לחצ על לחצן ערוך נוסחה בשורת הנוסחאות. כעת הקש את האופרטור (+, -, *, // א), סימן ההשוואה (=, >, <, =>, =<), או כל סימן רצוי הדרוש בנוסחה. בחר בתא או תחוס נוספים. אס והו התא או התחוס האחוון הצ בנוסחה, הקש ז6+חם, או לחצ על לחצן אישור שנמצא מתחת לשוורת --- הנוסחאות, או לח על לחצן הזנה בשורת הנוסחאות. אס אין זה התא או התחוס האחרוניס, חזור לפעולות 4 ו-5, עד לסיוס עריכת הנוסחה. כתובת התא או תחוס יופיעו גם בתא וגס בשורת הנוסחאות, בעת שתלתצ על התאים הרצויים. תרשים 8.2 מציג נוסחה שנבנתה בשיטת בחירת תאים. 16 0אשיקן 97-2 ]06 |< ]1-5 ד | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | |( |- >= | ש ₪ ₪ 5 |ש₪ 6|- -> | * ₪ ב ; | ש ב 5 |₪ ₪ ב | - 4 -2 + |9 0|%5 0 , % ₪ | ף]| ₪3 = = == | ו זי| ם ; מ |- 1. |1. רוצה למקס את 8 8 6 ₪ = 2 מ הנוסחה כאןז בחר ו ד בתא 2 ₪ חנות הקפה של מיקי 4 5 2. לח על לחצן 5 קפה עלות | מחיר לקוח יחידות | ליחידה ערוך נוסחה כדי 6 8 5.29 מס.8 0, 3.26 | להוסיף את סימן החסא |6.32 16 6 / 5.28 השווה (=) בו וסוס |4.63 1 1000 1.4 | 33 |5.15 5 10 1 333 | 4.89 6.55 5 66 ו 12 3. בחר בתא או 8 תחוס שישולב 14 5 . בנוסחה, לחצ על וע | ₪ 41 /14// גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון 3‏ || 41 סימן הכפל | (*, בדוגמה שלפנינו) ובחר תרשים 8.2 בתא נוסף הדרך הבטוחה ביותר לשילוב כתובות בנוסחה היא על ידי סימון או לחיצה על התא הרצוי. כ'33 יש כעוכו/. 6 122/1[2 גזור או העתק את הנוסחה והעבר אותה למקוס אחר בגיליון. הכתובות משתנות בצורה אוטומטית. אס תרצה שהנוסחה תישאר במקומה אך עס כתובות אחרות, עליך לערוך אותה כרצונך. הקש 2= או לחיצה כפולה על התא המכיל את הנוסחה. הזו את הסמן למקוס בשורה בו יש לבצע שינוי כלשהו, והשתמש במקשי המחיקה (ש28|816 או 280650806) לניקוי כתובות התאיס הקיימות. כעת בחר בתא חדש בעזרת העכבר. 2 9229/ 2'] כ*/21+*/ וע //0/? נוסחאות בעלות כתובות תאיס מוחלטות, תמיד יפנו לתאיס אלה, גס אס תעביר אותן למקוס אחר בגיליון. כאשר מוקלדת כתובת תא לנוסחה על ידי לחיצה על התא הרצוי, ווהי כתובת יחסית (כמובן עד שתשנה מצב זה). כאשר תשנה את מיקוס הנוסחה (תעתיק או תעביר אותה לתא אחר בגיליון), תשתנה כתובת התא שכלולה בה בצורה יחסית למיקום תזוזת הנוסחה. כלומר כתובות התאיס יתייחסו לתאיס אחרים!!! יש בכך יתרון עצוס, אך גם קושי מסויס. סיץ 8: |9א6ו2 = 187 ו 2 ככיא. כ6ו6כ! כבר שמעת את הביטוי כתובות יחסיות. ובכן, יחסיות למה? הנה כך זה פוע2 : כשהכתובת נבנית בתא מסוים, אקסל מציינת אמנס כתובת תא, אך היא מתייחסת לימרחק היחסיי של התא מהתא שבו כתובה הנוסחה. כך למשל, בתרשיס 8.2 רשומה בתא 06 הנוסחה 6*₪6-]+=06. תא 6 מתייחס לנוסחה שבתא 06, על פי מרחק יחסי של שני תאים ימינה. לכן, אם נעתיק את הנוסחה מתא 06 לתא אחר, נמיח 012, אקסל תשנה אוטומטית את ₪6 ל-012. תא 812 נמצא שני תאים ימינה למקוס שבו נמצאת הנוסחה עכשיו (כלומר, ב-012). נחזור ונשנן: המרחק והכיוון היחסי של התאים נשמר בעת הזזת הנוסחה, אך הפעם אלה כמובן תאים אחרים. כדי להעתיק, סמן את התא, הצב את הסמן על מסגרתו, לחץ על חס וגרור אותו למקוס היעד. פעולה זו יעילה כאשר הנוסחה אינה משתמשת באותס תאים כל הזמן. אולס, אס הפונקציה דורשת ערך מתא מסויס קבוע, יש להפנות את הנוסחה אל כתובת מוחלטת. כיעוכוא. !אסיוא. וכווכות. וא/ו - /כי ככ:כ9/? אנו משתמשים כל הזמן בכתובות יחסיות ובכתובות מוחלטות, אך לא מקדישים לכך כל מחשבה. כאשר חברך מגיע למשרדך ושואל אותך היכן מכונת הפקס, אתה אומר לו לפנות ימינה ואחר כך לפנות שמאלה. זוהי הפנייה יחסית. אתה יכול לתת הנחייה כזו כל עוד שניכס באותו המשרד. אבל אס חברך יהיה בקומה אחרת, נניח בקפיטריה, ההנחייה להגיע למכונת הפקס תהיה שונה: "רד קומה, פנה שמאלה, וליד לוח המודעות הקומתי פנה ימינה'י. במקוס זה, תוכל לומר בפשטות: יימכונת הפקס נמצאת במסדרון מול חדר 365". זוהי הפנייה מוחלטת. הפנייה וו תקפה ואחידה מכל מקוס שבו חברך נמצא, במשרדך או בקפיטריה. כיעוכו. 6 /וסוי/וות. הייכו /כייוא. אות/6וע תרשים 8.3 מציג מצב בו צריך להשתמש בכתובות מוחלטות. נחשב לדוגמה ערך נוכתי נקי (%צשא) של סדרת תשלומיס שנתיים. שיעור הריבית נמצא בתא 65. את הנוסחה נבנה עבור שורה 8, אך נרבצה להשתמש בה גס עבור שורה 9, ולא לכתוב אותה מחדש. כיצד נעשה ואת? 8 | אי 97-2 ]00] <1ם). מה תי יי % | |₪|. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | ₪ -0|09% 8 ₪| 0 כ 68₪|-5-5| ₪6 23| שב | ₪ ₪ ם| - 7.8.4 09% , 9% 38 5 ₪ ₪ ו זה ע 7 5|- .+ ₪ || (08:00, 05)/ק)]= |= 8 חַ 8 6 ₪ = 8 ץק 8 - | 4 שיס לב לאופרטור 2 ם תזרים מזומנים של מוצרי חלב התחומיסם (:) | שאקסל מוסיפה -5 | שער הריבית 50%; כאשר בוחריס 6 ₪ מוצר | שנה 1 ש2/0 שנה 3 שנה 4 שנה 5 צסצ ה | שוקולד חלב |800- | 150 1807 190 210 |128.18- ₪ ם שוקולד מריר|1200- 270 290 320 360 הנוסחה שלנו פונה אל המקוסם הנכון. 3 תא 05 מכיל את שיעור הריבית א | !4 ]14/ גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון ||,| מוכן | | תרשים 8.3 כל עוד הנוסחה נמצאת בנקודה הנכונה ביחס לכתובות התאים, הכל תקין. כתוב את נוסחת %קא בתא 78 עס הפנייה לכתובת 65. אנו נמצאיס בתא 8ח, ולכן נוכל לראות שהנוסחה מפנה את אקסל לכתובת התא 05: תא זה נמצא שלוש שורות למעלה, וחמש עמודות ימינה. והו המקוס היחסי של 65 ביחס ל-48. תרשים 8.3 מציג ואת. כעת יש להעתיק את הנוסחה לתא 79 לחישוב ערך פא עבור המוצר השני. אקסל יייודעת"י שהתא המכיל את ערך שיעור הריבית נמצא שלוש שורות למעלה וחמש עמודות ימינה ביחס לתא 49. בדוגמה זו, והו תא 06, אך בתא זה אין כלל ערכים!! בכל ואת, ולמרות שבתא 06 אין ערך התקבלה התוצאה 40. אס לא נבדוק בקפידה, לא נבחיןו שקרתה פה תקלה. אני חוזר ומדגיש ואת, כי הדבריס מאוד חשובים. הנוסחה שבתא 9 כתובה היטב מבחינה תחבירית והתוצאה שחושבה נכונה, אבל... וה לא מה שהתכוונו. בתא 66 אין ערך, אבל... לצורך חישוב פונקציית סא, אקסל התייחסה כאילו רשוס שס אפס, ולא לזה התכוונת!!! תוכל לרשוס את הערך אפס (0) בתא 066 ולראות שהתוצאה בתא 79 נשארה ללא שינוי. אס בתא 06 היה טקסט ולא מספר, היה מופיע הערך !5₪!( |4/א בתא פה ומורה שיש פה טעות. במקוס תוצאה שימושית, התקבלה תוצאה סתמית כמוצג בתרשים 8.4. כלומר, שיטת הכתובות היחסיות אינה טובה עבור החישוב שרצינו לערוך בשורה 9 (תא 49). סלץ 2: ((א0ו2 = 89ן <ןםן- ו |א |5|=. ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | 0-0 6 ₪ 2 69-06 :]> םב | ₪ ₪ ם! - 7.9.4 9% % םב = = ד עש ; 5|- .+ || התזרים מזומנים של מוצרי חלב שער הריבית 3.50% 3 8 ₪ ₪7 5 ו = מוצר שנה 1 שנה 2 שנה 3 שנה 4 שנה 5 צקא 8 שוקולד חלב -800|‏ 150 180 190 210 128.118- ₪ | שוקולד מריר|1200- 270 290 320 360 |40.00 ₪ 1 ב | |4 |4]// גיליון1 ( גיליון? ,( גיליון3 % מוכך אקסל מחפשת את שיעור הריבית בתא 026), שנמצא שלוש שורות למעלה וחמש עמודות ימינה ביחס לתא ₪9 הזות הנוסחה משנה את הכתובת היחסית ובהתאס לכך, התקבלה תוצאה. תרשים 8.4 כי33 /4 בעזרת שמות תאיסם ניתן לנוע ברחבי הגיליוןו בצורה נוחה ומהירה הרבה יותר. בחר בשס התא או התחוס הרצוי מתוך תיבת השמות, והשגת את מבוקשך. כ'כ3 'וכ5י 0ס? לרשותך שתי אפשרויות. תחילה נלמד את הדרך המהירה: 1 בחר בתא או בתחוס התאיס שאתה רוצה לכנות בשס. 2 לח על חצ תיבת שם, כמוצג בתרשים 8.8. סלץ 2: ((0א 210‏ 93ן 33 בתיבת שס הקלד שס רצוי. לרשותך 255 תוויס: ללא שימוש ברווחיסם, התו הראשון אינו ספרה, ללא סימני פיסוק (פרט לנקודה), וכמובן דאג לקבוע שס שאינו דומה לכתובת תא רגילה. 4. הקש ז%6ח₪ לאישור. 5. עכשיו, עליך לאתר את כל הנוסחאות עס 65 ולהחליף כתובת זו בשס שקבעת: שער הריבית. קל ופשוט, אבל בשביל מה!ז בדוגמה שלפנינו (חישוב ערך נוכחי נקי - שא), התעוררה בעיה בכל הקשור לכתובות יחסיות וקבועות. לפתרון בעיה או השתמשנו בשס התא. כאשר כינינו את תא 65 בשס "שער הריבית", הנוסחה המועתקת תפעל בצורה מדויקת. מכיון שקביעת שס לכתובת יוצרת תמיד כתובת מוחלטת, היא מתאימה לציון ערכיס קבועים, כמו ערך הריבית שמוצג בתרשיס 8.8. 6ים! דרך נוספת לכינוי שמות תאים או תחומים: בחר בתא או בתחוסם הרצוי, לחץ על 3=+זס, לקבלת תיבת הדו-שיח הגדרת שם. בעזרת תיבה זו תוכל גם לבטל שמות. <ןםן- ו - | |[₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | ₪ -009 0 86 ₪ כ 569-066 3 שב 3 ₪ ₪ ם! -4. .| 9 , % ₪ | ש ש ₪ | זי | ש ; ם|- 6+ | (69:09, שער הריבית)/ק= |= 2 3 = 5 ₪ 5 קן 5 שער הריבית תיבת השם. לאחר הקשת תזרים מזומנים של מוצרי חלב השם, יש לבחור בו כדי להעבירו לנוסחה רצויה שער הריבית 3.50% מוצר שנה 1 שנה 2 שנה 3 שנה 4 שנה 5 צם 0 2 מ ל 5 מ 7 8 שוקולד חלב -800|‏ 150 180 190 210 128.18- | שוקולד מריר|1200- 270 290 320 360 1 הנוסחה קריאה כעת הרבה יותר :] | ]4 ]14// גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליוןב % ||<| חו ו מוכך | תרשים 8.8 נוסחת ם);. על ידי שימוש בשס יישער הריבית'' עבור תא 25, ניתן לפנות אליו מכל תא בגיליון, ללא צורך בציון כתובת, וללא חשש משגיאה או אי בהירות. 4 | אי 97-2 ]00א] שים ! אפשר להשתמש בשמות עבריים לתאים גם במוסחאות הכתובות משמאל לימין! לאחר שכינינו תאים או תחומיסם בשמות בעלי מובן, כדאי לשלבם בנוסחאות בדרך הבאה: יש להקליד את המסחה כרגיל (משמאל לימין). כאשר רוצים לשלב שם של תא או תחום, צריך לבחור בשס הרצוי מתיבת השמות, ולהמשיך הלאה בכתיבת הנוסחה. בסיוסם כתיבת הנוסחה יש להקיש ז6זח=]. /ו3 0 וו הפקודה הוספה, שם, הגדרה, היא דרך שנייה לכנות תאיס ותחומיס בשם, והיא כוללת אפשרויות נוספות. לאחר בחירת תא או תחוס תאים, לח על הוספה, שם, הגדרה כדי לקבוע שס. אקסל מציעה שמות על פי כותרות השורות והעמודות, אך אינך חייב לנצל ייטובהיי וו. מתפריט הוספה, שם. .1 7 בחר הגדרה כדי להוסיף שס לרשימת השמות. לתץ על תיבת מפנה אל:, ובחר בתא או בתחוס רצוי. הקלד שס בתיבה שמות בחוברת העבודה. לת על לחצן הוסף וסגור. בחר יצירה (מתפריט המשנה שם) כדי להשתמש בכותרות העמודות או השורות או בשניהם, לכינוי תחומיס בשס. בחר הדבקה (מתפריט המשנה שם) לשילוב שס בנוסחה. בחר בתא שעבורו אתה רוצה לקבוע שס, ובחר בשס הרצוי מהרשימה (פעולת הדבק רשימה משכפלת את שס התיבה בלבד). קביעת שס לתא או לתחוס תאיס בנוסחה קיימת אינה מחליפה את הכתובות הקודמות. הפקודה החלה פועלת לחיפוש והחלפה. קבע לתא או לתחוס שס רצוי, בחר הוספה, שם, החלה, ולחצ על השס שברשימה. פעולת החלה מחפשת אחר הנוסחאות, ומחליפה את הכתובות הקיימות בשמות החדשיס שקבעת להן. למחיקת השמות ניתן להשתמש בהוספה, שם, הגדרה. בחר בשס תחוס או תא, ולתצ על לחצן מחק בחלון הגדרת שם. 2% מחיקת שם אינה מוחקת אותו מהנוסחאות. בעת מחיקת שם תד | המשולב בנוסחה, אקסל מזכירה קך עובדה זו על :די ההודעה ?7 /, המופיעה בתאיס בהס אמורה להיות התוצאה. מק 2: 269 = פפן ללכיסן (8ץן4 ), וכ/93 0/0יס) ככין: בנוסחאות שנלמדו עד כה, השתמשנו בשני ערכים או יותר, וקיבלנו תוצאה אחת בלבד. נוסחה מערכית (8|טחחזס1 עְ8זז8) עושה שימוש בתחוס ערכים, ומחשבת תוצאות כמספר הערכים בתחוס. המערך (ע8זזה) משתמש בנתונים תואמים, מבצע חישוביס ומציב תוצאות בתחוס שנקבע. את השימוש במערכיס אפשר לדמות לריקוד יייש לנו תישיי, שבו שני טוריס של רוקדיס נעיס בנפרד, מתאחדיס לזוגות ויוצריס טור שלישי. 22/19 250 תרשיס 8.9 מחשב רווח כולל עבור כל סוג של קפה: מספר יחידות * רווח ליחידה = רווח כולל השיטה היא לכפול את כל הערכיס בעמודה 5 בערכיס שבעמודה =, ולכתוב את התוצאות בעמודה . כל זה - עבור כל אחת מהשורות בתחומיס שנבחרו. ניתן להקיש את הנוסחה 6 * 6== בתא 66, ועל ידי גרירת ידיות התא ניתן להעתיק אותה לכל אורך העמודה (רק בשורות הדרושות, כמובן). או, ניתן להשתמש במערך לקבלת תוצאה והה, אך יותר יעילה. נוסחאות מערכיות מוקפות בסוגריים מסולסלים <|ם). מה תי יי 99-90 ₪60 0 כ 66 5-00 | -.8|0-5.4 48 , % ₪ | ש ש ₪ש| | ; מ חנות הקפה של מיקי מחיר רווח עלות לקוח ליחידה רווח 5 קפה (ק"ג) (ק"ג) יחידות (ק"ג) (ש"ח) 6 3ז]הוחוס| 5.29 ₪ 8.55 ₪ 300 6 ₪ | 978.0 ₪ | חן החס9| 6.32 ₪ 11.60 ₪ 176 8 ₪ 9293 | ₪ | 3ווחסוס2)| 4.63 ₪ 6.10 ₪ 800 7 ₪ 1,176.00 ₪ ₪ | 9920 ₪ 0 320 ₪ 8.25 ₪ 5.15 |38 | ₪ | 755.5 ₪6 455 ₪ 6.55 ₪ 4.89 |33 ₪ ו 12 3 |14 חנ ]4 ]4]// גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % ||*| [14 מוכן | | | |אטא | ]| | תרשים 8.9 שימוש בנוסחה מערכית לחישוב תחוס שלס של ערכים. 6 | אי 97-2 ]000] כי33 'ו0'53] 1207 שלוש עובדות עליך לדעת על מערכים: גודלו וצורתו של התחוס שבו משולבות התוצאות חייב להיות ואהה לגודלס וצורתס של התחומיס שעליהס פועליס. נוסחת מערך מוקפת בסוגרייס מסולסלים (( )) שאינס מוקלדיס על ידי המשתמש. אקסל עושה זאת עבורך. הקשה על ₪16 אינה יוצרת נוסחת מערך. עשה ואת בהקשה על ]סח +ו++א וחס. כעת, מצוידיס במידע וה, הבה ניגש לערוך חישוב מערך כמוצג בתרשיס 8.9. 41 2 .2 .4 .5 בחר בתחוס שאליו ישולבו תוצאות החישוב (תחוס 56:610), בדוגמה). לחצ על הלחצן ערוך נוסחה שבשורת הנוסחאות. = בחר בתחוס הראשון של הנוסחה (6:510ם) וכתוב את אופרטור הכפל *, כמוצג בתרשים 8.10. בחר בתחוס השני (10 ::6ת), כמוצג בתרשיס 8.11. הקש זסזה=+|0%)+אוח5 כדי להודיע לאקסל שהקשת נוסחת מעוך ולא נוסחה רגילה. בתגובה מופיעות התוצאות בעמודת התוצאות 6 בליווי זוג סוגרייס מסולסליס החובקים את הנוסחה, כמוצג בתרשים 8.9. |< [5ן- יי |= |8|=. ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | | | יי | ש ₪ | 0 51 5 כ |₪ ₪ |- = - 0 | א ₪ ₪ א | = 3 65| ₪ ש | ₪ | |ף]| 3 = = = | ו | םק | א || יחידות ₪ 8.55 176 ₪ 0 800 ₪ 0 320 ₪ 5 455 ₪ 6.55 5 6 וטס 7 3חס= 8 3 וסוחס!ו0ס<) 9 38 333 תרשים 8.10 התחל חישוב מערכי על ידי בחירה בתחוס עבור תוצאות החישוב. שיס לב שתחום וה חייב להיות והה בצורתו ובגודלו לתחוס הנתוניס שבנוסחה. מָכץ 8: (16/1/, 7ן |< |ש]. הווהי |א |5|=. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | | |₪ | -0|09 ש ₪ 20 | 6]|-=-5|* ₪ > / | ש 3 5 | ₪ ₪ ם| - 4 + 9 + | 5 5 | 2 0 || ]| 3 = == | ו | 1 אפ|- 6. א || מחיר רווח עלות לקוח ליחידה רווח (ק"ג) (ק"ג) יחידות (ק"ג) 5 ₪ | 10-:6-*10: 2 ₪ 11.60 ₪ 176 3 ₪ 6.10 ₪ 800 5 ₪ 8.25 ₪ 320 9 ₪ 6.55 ₪ 455 5 קפה 6 3]זז3וחטס 7 3ח0ס= 8 9 3וסוחס|ס<) 33 333 ו | |4 ]14 /,גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 % נקודה | (33=] | ואת | |[ ] תרשים 8.11 בחר בתחומי הנתוניס לחישוב והפרד ביניהס על ידי אופרטור. ויפ 200 ק[וסחק |0*76:110 76:81= |? נוסחת המערך שכתבנו כמוה ככתיבה קצרנית. היא מורה לאקסל לכפול את ₪6 ב- 6- ואת התוצאה להציב בתא הראשון של התחוס הנבחר (בדוגמה שלנו 036). אחר כך יש לכפול את 57 ב- 7 ואת התוצאה הזו להציב בתא השני (בדוגמה שלנו 07), וכוי. !% ניתן לערוך נוסחת מערך ממש כמו כל נוסחה, אך לא מיתן לערוך תדד 20 | תאים בודדים המצוייסם במערך. יש לבחור בתחוס המערך כולו. כמו כן, לא ניתן למחוק או להוסיף שורות למערך ללא עריכה מחדש שכ הנוסחה. יש לזכור שאקסל מתייחסת למערך כיחידה אחת. 0/0222 2/ו/כככוסן? חישוב במערך הינה שיטה לחישוב פעולות רבות בעזרת נוסתה אחת. כאשר נתבונן בדוגמה שלפנינו נאמר, ובצדק - ייאו מה! לא הרווחנו הרבה". בגיליון אקסל יש יותר מ-16,000 שורות. העתקת נוסחה בעזרת ידיות המללוי אפילו לעשירית ממספר השורות הזה, תהיה פעולה ממושכת, מסורבלת וחשופה לטעויות. אס הגיליון כולל חישובים רביס, המחשב שלך עלול לייקרוסיי מעומס החישוביס. 8 | אי 97-2 ]00] נוסחת מערך אחת יכולה לבצע את העבודה עבור 16,000 שורות הגיליון. היא חוסכת זמן וזיכרון רב כאשר עורכיס חישובים מורכבים. מָכץ 8: ((216/0/, 1.99 0 | 60%ע)יס 97-2 ]00א] כלק 7 ] מו(3יו; מדוע פונקציה (ולמה לא נוסחה)! קל ליצור פונקציות, אך מדוע הן אינן פועלות? סכומיס מיידיס עס סכום אוטומטי! זה באמת פונקציונלי עבודה עס תאריכיס ושעות (ומדוע חישוב הזמן מתחיל בשנת 11900). פונקציות מתוות את הדרך המהירה והבטוחה להצגת עוצמתה של אקסל בחישוביס. וכאשר ברשותך למעלה מ-300 פונקציות, יש לך בפועל פונקציה לכל אירוע... בידנו הכליס לחישוב שורשיס של משוואה ריבועית, או לחישוב הריבית על הלוואה שלקחנו לפני שניס אחדות. פעולות החשבון הרגילות ידועות ומספיקות, אך מחייבות מספר צעדיס רב, עס חשש לטעות. אנו י'ימתחמקיסם'יי מטורת זה על ידי שימוש בפונקציה לעריכת חישוביס אלה ואחריס. בפרק 8 למדנו כיצד לכתוב נוסחאות. אולס בעת כתיבה מפורטת של נוסחאות קל לטעות, כפי שכבר הסברנו. לעומתן, פונקציות מאפשרות פעולה אוטומטית: מזיניס אותן בנתוניס רצוייס, לוחציס לסיום וזהו! התוצאה מופיעה מייד! ה אינו קסס אבל נוח ביותר. אנו מפניס את תשומת לבך לכלי עזר חשוב ומועיל: |68אם - ספר הפונקציות, בהוצאת הוד-עמי, שבו פירוט, הסבר ודוגמאות של כ-300 הפונקציות המובנות של התוכנה. פיק ?: ] פו(ק3יי | |10 //ככ'כי כקו [(ק2'2 כפי שראינו בפרק 8, לנוסחה יש שני מרכיביס בסיסיים: עוכים וסדרת הוראות (אופרטוריס) כיצד לנהוג באותס ערכים. פונקציות הן בעלות הגדרות דומות. = הפונקציה עצמה (על פי שמה) מורה לאקסל מה לחשב, כמו האופרטוריס +, -, / ו- *, בנוסחאות, אך בהבדל חשוב אחד: פונקציה בודדת כוללת אופרטוריס רבים, והיא עורכת תמיד את החישוב בסדר הנכון. > הארגומנטים. אלה הס כינוייס אחריס לערכים, כתובות התאים, או הטקסט. הארגומנטיס הס הנתוניס המשולבים בפונקציות לצורך קבלת תוצאה. פונקציות שונות מכילות סוגיס שוניס ומספר שונה של ארגומנטיס. עבור פונקציות מסוימות ארגומנט הוא ערך מספרי או טקסט, ובאחרות דרושיס תאריכיס ושעות. פונקציות אחרות אינן כוללות ארגומנטיס כלל, ויש כאלו עס ארגומנטיס רביס. יש מרכיב אחר משותף לפונקציות ונוסחאות : בשני המקריס דרוש סימן שווה (=) בתחילת הביטוי, משמאל. בלעדי סימן השוויוו לא תקבל כל תוצאה. את הפונקציות מוסיפים לגיליון על ידי לחיצה על לחצן הדבק פונקציה או באמצעות רשימת הנוסחאות בשורת הנוסחאות. בדרך זו הסימן שווה מתוסף לפני שס הפונקציה באופן אוטומטי. אס תקליד פונקציה בעצמך, התחל זאת בלחיצה על לחצן ערוך נוסחה שבשורת הנוסחאות, כדי להוסיף את הסימן שווה. לעיתיס רצוי ונוח לכתוב נוסחה, ולא להשתמש בפונקציה. אבל וכור! ככלל, הרבה יותר פשוט, בטוח ומהיר, להשתמש בפונקציות במקום בנוסתחאות כאשר ניתן. סכום אוטומטי (וחטפסזטה) היא הפונקציה הפשוטה, המהירה והקלה ביותר הקיימת באקסל. סכוסן 616ו6י האס ראית אי פעס מכונות חישוב שולחניות, שהיו גדולות כמו מחשב אישי ועשו עבודה של מחשבון ידני! פונקציית סכוס אוטומטי עושה את פעולתו של מקש |פוסד (או שס אחר) שנמצא במכונות סיכוס אלו. לחצן פונקציית סכום אוטומטי נמצא בסוגל הכלים הוגיל. יש להשתמש בו לסיכוס מהיר של עמודות או שורות של מספרים. אז איך נעשה זאת! הנה כך: 1 בחר בתא המצוי שבתחתית עמודת המספריס שברצונך לסכם, או בחר בתא שמשמאל לשורת מספריס שברצונך לסכוס. לעתיס נוהגים להציב את הסכוס בראש העמודה, או בראש השורה, ולא בסוף, כפי שהסברנו וה עתה. למעשה, אפשר לבחור בכל תא שהוא רצוי כדי להציב בו את הסכוס המחושב, אבל נלמד ואת בהמשך. 2 לחצ על לחצן סכום אוטומטי (וחגופסזוה). 5 1 | א0/0י 97-2 ]00] פונקציית סכום אוטומטי מחפשת בכיוון מעלה או לימין, כדי לסכוס את ערכי העמודה או השורה, ומציעה תחוס ערכיס עבורו יש לבצע את הסכימה (התחוס המוצע מוקף במסגרת מקווקוות). אס הצעתה של סכום אוטומטי מתאימה לצרכיך, לחצ על לחצן סכום אוטומטי, הקש על ז6+חם, או לחץ על לחצן הזנה בשורת הנוסחאות. כל אחת מהשיטות משלימה את פעולת הסכום האוטומטי ומוסיפה את הסכוס לתא שנבחר. מדוע נחוצות דרכיס רבות לביצוע אותה פעולה! כדי שתוכל לבצע דבריס בדרך שנוחה לך. אס התחוס המסומן אינו וה שרצית, בחר בתחוס הרצוי ולחצ על לחצן סכום אוטומטי. ניתן לסכוס שורות או עמודות רבות כפי שדרוש. פונקציית סכום אוטומטי כותבת את הפונקציה 58508 עבורך, וסוכמת את הערכיס בתחוס שנבחר. סיכוס העמודה מוסף בתחתיתה של כל עמודה. תרשיס 9.1 מציג הצעה לתחוס עבור פונקציית סכום אוטומטי, בנוסף לכתיבת הפונקציה 5. 6ים ! שיטה זו פועלת גם עבור תחומים שאינם רציפים. בחר בכל תחום רצוי, לחץ על לחצן סכום אוטומטי וסיכוסם התחום יופיע בתחתית העמודות, או משמאלן של השורות. 6ים! נמאס קך לטייל ברחבי הטבלה ולתור אחר תחומים מיועדים לסכימה? הצב את הסמן באחד התאים, בחר בכל הטבלה על :די לחיצה על *+ות5+חז0, לחץ על לחצן סכום אוטומטי לסיכוס כל עמודה. הפונקציה סכוסם אוטומטי מתעלמת מכל ערך שאינו מספר. מַיץ ל: ויפ פַו(קגיוא | 103 הפונקציה סכום אוטומטי הפונקציה סכום אוטומטי כותבת את הפונקציה 54/1 באופן אוטומטי, ומשתמשת בתחוס המוצע כארגומנט מקיפה במסגרת מקווקות את התחוס המוצע לסיכוס |<1ם)|- ב | [5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב] כלים נתונים חלון עזרה | | - >= | 6 ]| 3 5% |--9|0 ₪ | | ל 3 5 | ₪ ₪ ם| + 4 + 9 + | 5 ₪ | 7 , ₪ שו החש = = = | וז זי | ₪ 7 ם |+ 6+ ו || 0 (05:012)ו50= =|‏ א 2 - ה 8 | ו ₪ 5 9 6 ה ₪ 1 | ערימה של ברזלים 3 ₪ קוד מוצר ינואר | פברואר | מרץ אפריל 5 | 9 !80.26 ₪ | 8.03 ₪ 51.74 ₪ 17.49 ₪ | 0 | 23.00 ₪ | 51.24 ₪ 92.58 ₪ 31.84 ₪ 7 1 :| 11.21 ₪ | 26.05 ₪ 30.83 ₪ 29.86 ₪ 88| 12 | 0 ₪ | 7 ₪ 22.51 ₪ 34.66 ₪ | 3 !20.31 ₪ | 73.07 ₪ 45.08 ₪ 17.32 ₪ ₪ 4 | 35.41 ₪ | 37.90 ₪ 90.43 ₪ 71.72 ₪ 11 5 | 18.25 ₪ 7 ₪ 13.17 ₪ 52.90 ₪ 12 | 7 ₪ 26.80 ₪ | 76.22 ₪ 3 | )= ו ב ו ₪ |4 |4! / גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % ||.| [14 . נקודה | | | ₪ ]וא ה הת ] הקש על ז6זחם, או על לחצן סכום אוטומטי פעס נוספת, והסיכום יופיע בתא שנבחר תרשים 9.1 הפונקציה סכום אוטומטי מסכמת שורות או עמודות במהירות. בדוגמה שלפנינו פעולת סכום אוטומטי מוסיפה פונקציה לסיכוס העמודה. שאק 1556 26 הפונקציה סכום אוטומטי שנכתבה בתרשים 9.1 נקראת כך: (65:012) |(5= (סימן שווה, אחריו שס הפונקציה ואחריו הארגומנט בסוגרייס). זוהי צורת הכתיבה הכללית. אס נוסחה מכילה יותר מארגומנט אחד, יש להפריד ביניהס בפסיקיס. ניתן היה לכתוב נוסחה זו גסם כך: (9+010+6011+612)+28)+05+06+607)= והתוצאה היתה זהה לחלוטין. עס ואת, קל להיווכח שפעולה זו ארוכה ועלולה לגרוס לטעויות. 4 | 00% 97-2 ]00א] 6ים ! כתוב פונקציה (₪/50 למשק) באותיות לועזיות קטנות. אם שם הפונקציה הוקלד נכון, אקסל תהפוך אותו אוטומטית לאותיות גדולות (רישיות). ₪ /ו [37'!/, 0 6 22431272 פונקציות רבות באקסל מורכבות ומתוחכמות למדי. הן דורשות מספר ארגומנטיס שחייביס להיות מהסוג הנכון בלבד, המוקלדיס בצורה נכונה וללא טעויות כמובן. ככל שהפונקציה מורכבת יותר, קשה יותר לעקוב אחר הפרמטריס השוניס הדרושיס לה. אקסל מאפשרת לכתוב פונקציות בקלות ומנחה אותנו, צעד אחר צעד, לכתוב כראוי פונקציות פשוטות ומורכבות כאחד. ₪ | לח על לחצן הדבק פונקציה. פעולה וזו תפתח את תיבת הדו-שיח הדבק פונקציה. כאן נמצא מאגר הפונקציות. מה עושה תיבת הדו-שיח הדבקת פונקציותי = | מציגה את רשימת הפונקציות ותיאור השימוש בהן. * | מציינת את מספר הארגומנטיס וסוגיהס בכל שלב של עריכת הפונקציה. * | מספקת תיאור מהיר של כל פונקציה ושל כל ארגומנט בפונקציה. * עוזרת לערוך פונקציות שנמצאות כבר בגיליוו. > כותבת את הפונקציה עס הארגומנטיס המתאימיסםס, ומציבה אותה בתא נבחר. תרשיס 59.2 מציג את תיבת הדו-שיח הדבקת פונקציה. |< |? (ם יי קטכוריית הפונקציה: שם הפונקציה: בשימוש לאחרונה הכל פיננסי תאריך ושעה מתמטייקה וטריגונומטריה כסטטויכטייקה הפניות ובירור מידע מסד נתונים טיקסטו לגי מידע (...,2 וסט רחטח, 1 יז טרהטח)1י! 51 כיכום כל המספרים בטווח תאים. [ אשב ]| בטל תרשים 9.2 לחץ על לחצן הדבק פונקציה להצגת רשימה של כל הפונקציות הזמינות. פיק ל: 54] פו(ץגיו2 | 105 רשימת הפונקציות המנוהלות על ידי אשף הפונקציות כוללת פונקציות בקטגוריות שונות, כפי שתוכל לראות תחת קטגוריות הפונקציה שבתרשיס 9.2. שמות הפונקציות. הקטגוריה בשימוש לאחרונה המופיעה ברשימה קטגוריית הפונקציה מציגה תחילה את הפונקציות הנפוצות ביותר. לאחר שתתחיל לעבוד עס פונקציות, היא תציג את רשימת הפונקציות האחרונות שהשתמשת בהן. ניתן לכתוב פונקציות על פי הרצוי, אולס קל הרבה יותר להשתמש בתיבת הדו-שיח הדבק פונקציה. הבה נראה כמה זמן וצרות ניתן לחסוך בעזרת תיבת דו-שיח זו. פון קכיו<. יואיואיוי. סביר להניח שבפונקציה 50 תעשה שימוש רב, והדרך המהירה ביותר לשימוש בה היא על ידי לחיצה על לחצן סכום אוטומטי. כדי להשתמש בפונקציות אחרות (או כל פונקציה רצויה), יש ללחוץ על לחצן הדבק פונקציה. א'קו2' 31/0( בחר בתחוס ערכיסם, לחץ לחיצה ימנית על שורת המצב ובחר ממוצע. פעולה זו תגרוס להצגת הממוצע בתיבה חישוב אוטומטי שבשורת המצב (ראה תרשים 9.3). |<1ם)|- ב | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | 8 - ד 2 רך 2 8 ן ₪-09 ₪60 כ 66 0.0 507 8 ₪ > פםן |-4-%-3|₪ | % , % | ₪ 34 5 = = 4 זי ט 7 ₪ * 6 * |הוזם -- ה 0026000000 = 65 ערימה של ברזלים ו 2 ₪ 4 קוד מוצר ינואר פברואר מר אפריל | 9 | 50.26 ₪ שאו:ששו- :של ןו ₪ 0 0 ₪ 5124 ₪ 92.58 ₪ 31.84 ₪ ו 1 1 ₪ 26.05 ₪ 30.83 ₪ 29.86 ₪ | 12 0 ₪ 8777 ₪ 22.51 ₪ 34.66 ₪ 1 3 1 ₪ 7307 ₪ 45.08 ₪ 17.32 ₪ ₪ 4 1 ₪ 3790 ₪ 90.43 ₪ 7172 ₪ 1 5 5 ₪ 5017 ₪ 13.17 ₪ 52.90 ₪ 12 6 0 ₪ 93 |פ)סד 332.04 ₪ שממשמ26.80 ₪ | 76.22 ₪ ללא .ו ממוצע ספירה ו כל עוד פעולת חישוב 5 ₪ אוטומטי מוגדרת - | ממוצע= ₪ כבממוצע, היא תציג ממוצע של כל תחוס ערכים שייבחר בגיליון ₪ 332.01 ₪ 54 16 ו ₪ 4 |14/ גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליוןה % מוכך תרשים 9.3 חישוב ממוצע של תחוס מספריס. 06 | %א60ע)י 97-52 ]00] נניח עכשיו שאנו רוציס לחשב את החציון של תחוס ערכיס - הו הערך האמצעי של התחוס. בתפריט הקיצור שבשורת הסטטוס לא מוצגת פונקציה זו, ולכן צריך להשתמש בפונקציה ₪518 שבתיבת הדו-שיח הדבק פונקציה. כדי למצוא במהירות את החציון של סדרת איבריס בצע את הצעדיס הבאיס: 1. בחר בתא לכתיבת תוצאת הפונקציה. 2 לחצ על לחצן הדבק פונקציה, ובחר סטטיסטיקה, מרשימת קטגוריית א הפונקציה. עייןו ברשימת שם הפונקציה, ובחר בפונקציה ₪514 (תרשיס 4). לת% על אישור. |< |? םוי קנוג ריית הופונקציה; שם הופונ2צירו: בשימוש לאחרונה הכל פיננכזו תאריך ושעה מתבזכייקו וכוריגונוזטורייה הפניות ובירור מידע מכד נתונים כוקכזכו לוכי מידע (..., יז סרחווח, 1 וטיט רהווחוווית זכו-ו1י הוחזרת הוהציוך, או המכדפר ב+קחצ קבוצות מוכיפרים נתונים, [ ]| בשק תרשים 9.4 התחביר של הפונקציה ותיאורה מוצגיס בתחתית תיבת הדו-שיח הדבק פונקציה. 3 תיבת הדו-שיח א₪5018 תיפתח מתחת לשורת הנוסחאות, כאשר הסמן מוצב על השדה 1ז6פוחטח (אס הסמן אינו נמצא שסם, לחצ בשדה זה). השתמש בעכבר לסימון תחוס התאים הרצוי לחישוב הממוצע - התחוס 5 בדוגמה שלפנינו (תרשיס 9.5). ניתן להקליד ערכיס בודדיס בתיבות 1 והטח, 2ז6 וחצות וכוי (אקסל מוסיפה תיבות כנדרש לפונקציה), אך קל יותר לבחור בתחוס. אס תיבת הדו-שיח מסתירה את התאיס שאתה רוצה לבחור, גרור אותה למקוס אחר. 4 תוצאת הנוסחה מופיעה בפינה הימנית-תחתונה של תיבת הדו-שיח. כעת, לחץ על אישור. ערך החציון משולב בתא הנבחר, כמוצג בתרשים 9.6. פיק ל: 54] ןגיוא | 107 |< |פן. ב |< |5|- ₪1 קובץ עריכה תצוכה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | ₪ 5 5 | מו שו הז | 9 | - 9% |0 ש 006 ₪|<|ש 6|->-95|ש ₪ 5 לחץ על לחצן |- 4-ל -₪/9 | 9 , % | ם]|| ₪ = 5 =|וז ה|שם ; ם|- .+ ה || כיווצ תיבת (5ז:65)או1=0= = | א אגזספו - |ז, 4 8 6 ₪ 5 6 | ו ה הדו-שיח כדי 1 להציג רק את. | 2 ערימה של ברזלים תיבת הטקסט | 3 הפעילה, 4 קוד מוצר ינואר | / פברואר | מרץ | אפריל ו =| | 88709 | 8026 ₪/803 ₪ 5174 ₪ 1749 ₪ ב 8 0 | 23.00 תיבת הדו-שית | 7 1 1 כולה 3 2 | 82.40 בו 3 20.01 ₪ 4+ 1 הצבע על מקוס ך- ד "דום? 15 כלשהו בתיבת 5 6 . ו -החציון, או המספר באמצע קבוצת מספרים נתונים. 133 03 4 : . : הדו-שיח וגרור | + הפות לי מספרים עבור צנ א תות אותה למקוס 15 תוציאת הנוסיחה = 55 [ אישר ]| ביטול 16 - ו א | /4 ]14 // גיליוך1 ,( גיליון? ( גיליון 3‏ ||<| [ן נקודה | ץק ררה ] ]אאא ה הק ] תרשים 9.5 תיבות הדו-שיח של פונקציות אינך כוללות שורת כותרת, אולס אין וה מונע את האפשרות לגרור אותן למקוס אחר במסך. |< || ו אקסל כתבה -5---42 = י - עצוב כלים נתונים חלון עזרה | ו 8 8 ₪ ₪ םן 6 ₪ 2 = ₪ 6 ₪ 09-- ( ו ---- - ג % | ₪ יי זי| ש 7 ₪ |* 6. || עבורנו, ושמרה :)ספא שו 5 | על חוקי כתיבה | |] . ַ . שמ ה נכוניס של 2 ערימה של ברזלים הנוסחה ₪ 4 קוד מוצר ינואר פברואר מרץ אפריל | ₪ 2 | ₪ 1749 ₪ 5174 ₪ 803 ₪ 6 +9 | 5 ₪ 31.84 ₪ 92.58 ₪ 51.24 ₪ 0 0 | ₪ 29.86 ₪ 30.83 ₪ 26.05 ₪ 1 1 |70 ₪ 34.66 ₪ 22.51 ₪ 8777 ₪ 0 2 | ₪ 17.32 ₪ 45.08 ₪ 7307 ₪ 1 23 | ₪ 71.72 ₪ 90.43 ₪ 3790 ₪ 1 4 | ₪ 52.90 ₪ 13.17 ₪ 50.17 ₪ 5 5 11 ₪ 76.22 ₪ 26.80 ₪ 61.17 ₪ 0 6 |12 3 |9)ס0 332.04 ₪ 395.40 ₪ 373.14 ₪ 332.01 ₪ 4 15 5 88 וממווווווווווווו | ₪ מוכך | ה 00000 ררה ] |אאא ‏ ה הת ] תרשים 9.6 לחיצה על אישור בתיבת הדו-שיח של פונקציה, מזינה את התוצאה לתא הנבחר. ]00] 97-2 0/0 8 אס נחזור לתיבת הדו-שיח א5514 המוצגת בתרשיס 9.5, נבחין ש- 1זו6סוחטח מודגש ואילו 672 טח נכתב בכתב רגיל. לפונקציות יש ערכים נדרשים, וערכים אפשריים (אופציונליס). ערכים נדרשים מסומניס באותיות מודגשות. הס חייבים לקבל ערך להמשך בניית הפונקציה. ערכים אפשריים אינס הכרחייס להמשך בניית הפונקציה, ולכן אינס מודגשיס. כאשר שורת הנוסחאות פעילה, תיבת השס הופכת ללחצן פונקציות. לחיצה על לחצן זה מוסיפה את הפונקציה המוצגת שס; לחיצה על הח הנפתח מציגה את רשימת הפונקציות האחרונות שהיו בשימוש. 6ים ! אס מספר האיבריס בתחוס הוא זוגי, החציון מחושב על פי (2/ח) כאשר ח מייצג את מספר האיבריס בתחום. אך כאשר מספר האיברים בתחוס הנבחר אי-זוגי, החציון יחושב לפי 1(/2+ח), זאת אומרת שתוצאת חישוב זה היא מיקום האיבדר המייצג את התציגון. כי33 /או63י 24 כּפו[קגִיפ כ[כו[2? אתה בוודאי יודע את אשר עליך לחשב, אולס כיצד תוכל לדעת באיזו מבין 3500 פונקציות אקסל עליך לבחור כדי להשיג את מבוקשך! לפונקציות יש שמות, אך לא תמיד הס ברוריס במידה מספקת. בספר ''אקסל - ספר הפונקציות'י שבהוצאת הוד-עמי תמצא תיאור של למעלה מ-300 פונקציות, כולל הסבריס מפורטים, תחביר, דוגמאות חישוב והפנייה לפונקציות דומות. כּמָו[קְִיכ ]ן הפונקציה =! הינה כלי נוח לבחינת הערך של תא והחזרת ערך לוגי המבוסס על תוצאות בחינה זו. / 2 60ו6כ! עדך לוגי (6ט!פש ו[פסופָסו) זוהי דרך אלגנטית לאמירת אמת (₪6ח) או שקד (8/56;). אז מדוע לא לומר אמת או שקד? מכיון שמדובר בערכים באמת. אקסל מציגה ערך אמת (06) על ידי 1 וערך שקרי (8150=]) - על ידי 0. כך למשל, נניח שתא 04 מכיל את הערך 2 והתא 5 מכיל את הערך הלוגי *אמתיי. התוצאה של הביטוי ₪05+04 תניב את התוצאה 3, מכיון שערך אמת הוא 1. מיץ ל: וופ] פַו(קגיוא = 109 יש להשתמש בפונקציה =! עבור כל הצהרת 6/8!56טזד. בתרשיס 9.7 מנסה משה (בעליו של דוכן פלאפל ידוע בעיר) לעקוב אחר חובות הלקוחות. בצר לו, פנה משה למנהל החשבונות ונתן לו הוראה מדויקת לגבי נוהל הטיפול בפיגורי תשלוס. |< |פ|. :ו | [6]= [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | ₪ 0% ש | ]| <|ש 6|->.-5-|* ₪ פ> ‏ | ש 3 5 |₪ ₪ ם| - 4 1-9 |9 9 | 0 ₪ , % | ]| ₪3 = ₪ = | ו זי| ע ; ם |+ 6+ בוו || ("שלח חשבון","לא לשלוח חשבון",86<50)-]= 5 וו 2 וי 2 ₪ דובן הפיתה של מעה מ האוהאווווהתתותותוותתווחווו 5 לקוח ‏ יתרה קודמת תשלום אחרון 'תרה ‏ גביה? 6] יודה | 300 ₪ 280 ₪ 20 ₪| ("שלה| 70| שרית 265 ₪ 265 ₪ - -₪ 8 יקוב | 625 ₪ = : /פ | בת 7‏ 514 ₪ פא ]5 0000000000 65,]5658) |ַאמַ10 10 רו בן 122 ₪ "שלח חשבון" = ₪ שחחשבך]שא )]. בו חק "לא לשלוח חשבון" = "אלשלחחשבך]39] . 6ב 12 ל שציינת מוערך ל- פד וערך אחר אם התנאזי מוערך ל- 55 ו=. 13| הערך המוחזר אם 655 |בּסוחַס1 הואא 155ה=. אם 356 ]] סטוב/י מושמטו, מוחזר 56ה] ]/ 6טו 4 בו 5 תוצאת הנוסחה = לא לשלוח חשבון | ביטול 16 א | ₪ |4 |14// גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליוןב % עריכה תרשים 9.7 אקסל מוסיפה גרשייס בשדות 706 ו 6ַטו88/, ו- 18156 ]| 8]06/, ולכן אין צורך בהקלדתס. בעל הסוכנות מעוניין לפנות שוב אל לקוחות שחובס מעל 50 שייח. הוא יצר מבחן קטן לבדיקת התנאי: 6<50ם. כדי לאפשר למנהל החשבונות לדעת בדיוק מה לעשות, נעשה שימוש בפונקציה =! לקבלת ערכים שלח חשבוןיי כאשר הלקוח עונה על התנאי, או ייאין לשלוח חשבוןיי אס לאו. לאחר שכתבת את הפונקציה !| בתא 6: בעזרת אשף הפונקציות, יהיה עליך להעתיק אותה לתחוס 7= עד 10=. כּמְו(ק3יכ ]000 או[ 6'כפי כאשר עורכיס טבלה וממלאיס בה ערכים, רוציס לעיתיס להתייחס רק לתאיס שבהס יש ערכים. כך למשל, את הממוצע אפשר לחשב לפי מספר התאיס שבעמודה, או להתחשב רק במספר התאים שאינס ייריקים'י. ווהי טרחה מרובה, אבל יש פונקציה שיכולה לעזור בכך. 0 | אשי 97-2 ]00] הפונקציה ספירת מספרים (פמטא %חטס6) מונה את מספר הערכים המספריס שנמצאיס בתחוס שנבחר. בחר בתחוס רצוי, לתץ בלחצן הימני בעכבר על שורת המצב, בחר בפונקציה ספירה חט00), ופעולת החישוב האוטומטי תציג את מספר האיבריס בתחוס. הפונקציה ספירת מספרים מונה גס תאריכים, שעות, ערכיס לוגיים, וכל פריט שניתן להמיר אותו למספר, אך מתעלמת מטקסט או מתאיס ריקים, שלא ניתן להפכם למספרים. !% לעיתים, מספרים אינם נראים כמספרים, אבל הפונקציה ספירת ה | מספרים מונה אותם בכל מקרה. בתרשים 9.8 הפונקציה ספירת מספרים כוללת את תא 7ם, בספירת האיברים למרות שתא זה מכיל רק את סימן המינוס (-). למעשה ערכו של תא ₪7 הוא אפס, אך הקטגוריה מספר של הפקודה עיצוב, תאים מציגה אותו כך /כלומר בסימן =). <]ם)- ונר % | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | 9 שג 5 ₪ ₪ ם|ו -4.-2| 90% , % 99| | ש ש ₪| ד |ע ; 5'|- 5+ ₪ | ₪ 1 5 % א - <א 3 = 6 וב - ₪ן 9 3 8 6 0 6 5 ה 1 2 3 דוכן הפיתה של מעשה 4 לקוח יתרה קודמת תשלום אחרון | יתרה | - 5 גביה? 6 יודה | 300 ₪ 280 ₪ ]לא לשלוח חשבון 7 שרית 265 ₪ 265 ₪ ןלא לשלוח חשבון 8 9 יקוב | 625 ₪ 536 ₪ || שלח חשבון בת ?7‏ 514 ₪ 500 ₪ | ןלא לשלוח חשבון 10 רובן | 422 ₪ 350 |תיקעדין] שלח חשבון מקסימום מינימום סכום 16 | ]4 ]14 // גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % מוכך מ | || ספירת מספרים=5 | | | התוזה | 3] תרשים 9.8 הפונקציה ספירת מספרים (פוחוא +חטס6) אכן מתעלמת מהתאים הריקיס ומהטקסט שבעמודה =, ומחזירה ערך של 5 מספריס בעמודה. 6ים! כדי לקבל את תוצאת ספירת המספרים בתא כלשהו, יש להשתמש בפונקציה ](601 בתיבת הדו-שיח הדבק פונקציה. פונקציה זו מקבילה לשימוש בספירת מספרים של תפריט החישוב האוטומטי. ככ ?: ] פון7גיו2 | |11 ! 2210 0 ךְ כיצד ייתכן שכאשר אני משתמש בפונקציה זדא60, כדי לדעת את מספר האיברים בעמודה, מתקבלת הודעה על הפניה מעגלית? בעת לחיצה על לחצן הדבק פונקציה, התא הפעיל היה בעמודה שעבורה ביקשת ספירת איברים. הפונקציה ז60 אינה יכולה לספור את עצמה, ולכן היא מציינת מצב הפניה מעגלית (ז8!טסזוס 6 פקו[ק3יפ 0008114 ו[ 2/ 523 האס רצית אי פעס למנות פריטיס השוניס ממספרים, כמו למשל, מספר שמות הלקוחות שרשמת בטבלה! לספירת כל תא יימלאיי, בתחוס מסויס, לח לחיצה ימנית על שורת המצב ובחר ספירה מתפריט החישוב האוטומטי. פונקציה וו מונה ספרות וטקסט, אך מתעלמת מתאים ריקים. כדי להזין את ספירת התאיס המלאיס לתוך תא או תחוס תאים, יש להשתמש בפונקציה ג דא!()60 בתיבת הדו-שיח הדבק פונקציה בקטגוריה סטטיסטיקה (ראה תרשים 9.9). [< | - ו | |₪). [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עורה | ר] = 100% |8 9% חן וצ 1 3 ₪ 2 1 וצ יי | ₪ ₪5 % - ₪ 5 | ₪ ₪ ₪ | / 84| 2 ₪ ]| ג = = = | ו | 7 ₪ | 6. א || ו - 0 הזאטס 6 -‏ | 8 צשן 3 דוכן הפיתה של מעשטה ו 5 | לקוח | יתרה קודמת תשלום אחרון | יתרה גביה? [ ו [] הז [] ה א ה ר 1 ודה | 200 ₪ | ב וש רית י 205 ₪ | יקוב";"בת7";"רובן) = ]> [56:810] 1שטובע | " !ב | 5 ₪ -1 [2פנ8/ פַ ובת7 | 514 ₪ = | 1 י מנייות מספר התאזים שיזינם ריקים והערכים בתוך רשימת האארומנטיים, 10 ירובן ! 422 ₪ ו 4 --15--) 2 61עי,... אחד עד שלושים ארגומנטים המייצגים את הערכים :ב 1 והתאים שברצונך למנות. הערכים יכולים להיות כל סוג נתונים. 2 | (0 1 | תוצאת הנוסחה = 5 | ביטול 4 3 8 5 6 4 /4]/ גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 % ]|| [ן נקודה | | תרשים 9.9 הפונקציה 4 דא/)600 שונה מהפונקציה דא()002, כי היא סופרת את כל התאיס המלאים בתחוס. 2 | %א00י 97-2 ]00] פו [1'27/, 22 ו270 כאשר נוסעים לחוייל, נוהגיס להמיר מטבע אחד למטבע אחר. אתה מוסר שקליס ומקבל דולרים, מוסר דולריס ומקבל פרנקיס או לירטות וכדי. ערך הכסף שבידך נשאר ללא שינוי (בתוספת העמלה ש'יהפסדת'י), אלא ששיטת ייצוגו (סוג מטבע) שונה מדי פעס. בעת הקלדת תאריך ושעה, אקסל מתרגמת ערך זה למספר סדרתי (זססחטח |568). אותה שעה, אותו תאריך, אך צורת ההצגה שונה. 2 60ו6כ! מספר סדרתי עמססתטח |5008) הוא איבר בסדרת ספרות. 25 זו סדרה. כל ספרה בסדרה זו הינה מספר סדרתי. .יי % /וא 5109 0/ 006 .)342 כי[ו56 00פו כשמקלידיס תאריך באקסל, הוא מופיע בצורת ייצוג רגילה, אך לגבי אקסל, התאריך שהואון הוא למעשה מספר בסדרה מ-1 ל-65,380. ומדוע דווקא 165,380 מכיון שמתאריך 1 בינואר 1900 ועד 31 בדבמבר 2078, ישנס 65,380 ימים. אנו כבר יכוליס להתכונן ליימשבר שנת 2078'' בדומה למשבר התאריכים של שנת 2000 העומד לפנינו (החלפת סימון 2 ספרות לשנה בסימון של 4 ספרות). פירוט נוסף אודות נושא ה תוכל למצוא בספר משבר המיחשוב של שנת 2000 בהוצאת הוד-עמי. הקלד תאריך כלשהו בתחוס 01/01/1900 ועד 31/12/2078 ותיווכח שאקסל תשמור ערך וה כמספר סדרתי. למשל, התאריך 31/5/57, שמור במערכת כ-20,971, כי מ- 1/1/1900 ועד לתאריך זה (31/5/57) עברו 20,971 ימיס. תאריכיס הנשמריס כמספריס סדרתייסם מאפשריס לאקסל לערוך חישוביסם התלוייסם בתאריכיס, ומאפשריס לה להציב תאריכיס שיתפקדו כקבועיס בנוסחאות. כ | ויל ]וס0כיסן 30כ.עייסן /]4כוכיס? הפונקציה 0815 מבקשת להזין לה שנה, חודש ויוס. הפונקציה מחזירה את התאריך הרצוי. צורת הצגת התאריך בגיליון תלויה בעיצוב התא שבו מופיע נתון צה. אולס, ללא קשר לצורת הופעת התאריך בגיליון, אקסל שומרת אותו כמספר סדרתי. תרשיס 0 מציג את הפונקציה פדמס. להצגת מספר סדרתי כתאריך, לח על התא בעזרת הלחצן הימני בעכבר ותקבל תפריט מקוצר. בחר עיצוב תאים, בחר בכרטיסיה מספר, ובחר מהרשימה קטגוריה את האפשרות תאריך. כעת, בחר בסוג עיצוב ואישור. פיק ל: 54] פו(קג'י 1193 |< |₪פן. ו |א |5|=. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | |( | - 9 |0 ש 006 =₪] כ |ש 6|-> -05|* ₪ > א | > ₪ 5 | ₪ ש ם | - 4 -% -3 |% %|2 ₪ , % !| ף]| ₪3 5 = = | ₪ זי| ם ; מ |- 6. ו || תא זה מעוצב כמספר סדרתי 6 5 8 10 1 .-7>7>7>7₪>--* תאריך סדרתי: 2204 | (04,04,84)ם דס=] תאריך טקסטואלי: תא זה מעוצב כתאריך כפי 0 =[ 4 | חשחסו ו 20 = [% |84] 3 שניתן לראות בתוצאת הנוסתה שָהּם 6 1 [ אשר | ]| ביטל א | ]4 ]14/ גיליוך1 ,( גיליון? ( גיליון ||*ן [צן נקודה | | | ₪] | |אש- ה הת ]| תרשים 9.10 אקסל מציגה תאריכים בהתאם לעיצוב התא. להצגת תאריך כמספר סדרתי, בחר מהרשימה קטגוריה בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, את האפשרות מספר. תוכל גס לבחור עיצוב, תאים מהתפריט הראשי. כווי וין ו/וייס כין 0(י >6פיכי .0/0 אתה מתכנן פרויקט חשוב. יוס תחילת הפרויקט וסיומו ידועיס לך. אבל, כמה ימיס לשריין לכל שלב בפרויקט! תוכל לדפדף ביומן ולספור את הימיס עד ליוס האחרון, אך ראוי שתחסוך זמן יקר ותשתמש בפונקציה 5360+. פונקציה זו מחשבת את מספר הימיס בין שני תאריכיס כלשהס. תאריך סיוס של שלב כלשהו בפרויקט יהיה תאריך התחלה של השלב הבא. תאריך הסיוס המתוכנן של הפרויקט הינו תאריך הסיוס הכולל. כשמגדיריס כך את לוח הזמניס, קל לבנות לוח זמניס עס 5360צגס. תרשיס 9.11 מציג כיצד דוגמה של ציר זמן בפרויקט כלשהו. להלן הסבר לחלק מהנוסחאות שבגיליוו שבתרשיס 9.11. בתא 84 נמצא התאריך הנוכחי, אשר תוכל לקבל אותו בעזרת הפונקציה /שכסאוז. 4 | אי 97-2 ]00א] הנה שמות התחומים בגיליון: תא 4 4 4 שס תחוס תאריך נוכתי תאריך התחלה תאריך סיוס בתא 57 נמצאת הפונקציה (56,תאריך התחלה) 5360 =7= בתא 7= נמצאת הפונקציה (6,=6ם) 5360 =7= תוכל להעתיק את הפונקציה מתא 7- לתאיס 057 ו-7. בתא ₪8 נמצאת הנוסחה (6ם,תאריך נוכחי) 5360צ = 8 שאותה תוכל להעתיק לתאיס 8", 028 ו-8. |< |₪]. וי |< |5|- ₪1 קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עקרה | | = 0% - 9-4 - ₪ |9 | 9 , ל | ף]| ₪3 = = =| ו זי| םש ; ₪ |- .+ | הפרוייקט של שמיל תאריך תאריך תאריך כ נוכחי התחלה סיום | 7 04/06/97 7 שלב א' שלב ב' שלב ג' שלב ד' סיום משוער סיום משוער | סיום משוער ‏ | סיום משוער 5% עד- עד- עד- 8 0יוני 0שולי 5-אוגוסט | ו ימים לשלב | 6 20 15 שו | 5360 פ 7 = 1 6 םו 4 = 1 6 = ב = [% 16 1 ופ החזרת מספר הימים בין שנו תאריכים, בהתבסס על שנה בת 360 יום (שנים-עשר חודשים + ח3 יוה 13 ו ן- 368 בח8 הם שני תאריכים שברצונך לדעת את מספר הימים | 43%6 6ח] שכר | ביניהם. ץ ]4 |4]// גיליוך1 14 נקודה | תוצאת הנוסחה = 6 [ אשר ]| ביטול ּ [ | ואטאה ₪1 תרשים 9.11 ש ₪ ₪] < | ₪ 6 |-= -> | ₪ 2 | ש 3 5 |₪ ₪ ם| 0 שימוש בפונקציה 4+5360 לחישוב מספר הימים בין שני תאריכים. 2% חישוב ציר הזמן י*כול להיות מועיל מאוד, אך יש להשתמש בו להערכה בלבד. הפונקציה 035360 משתמשת ב-360 ימיסם בשנה וב-12 חודשיס בעלי 30 יום לצורך חישוביה!!!: היא אינה מתחשבת בחודשיס קצריס ובשניס מעוברות. ככ ?: ] פו(37יו2 | 115 ] 5 7 0 אקסל נוקטת בגישה זהה לרישוס זמן. שעות, דקות ושניות נשמריס כמספריס סדרתייס בין 0 ל- 0.99999999. סדרה זו של שבריס עשרוניים מייצגת פרקי ומן בשניות בין 00:00:00 לבין 59 :23:59, בשעון של 24 שעות. הקלד 13:52 (או /1.52₪) ואקסל תשמור ערך וה כ- 0.5777....8. הומן מוצג כמספר סדרתי, אס התא שבו הוא מוזן מעוצב כמספר. השתמש בפונקציית =₪!ד להקלדת הזמן ללא טעויות. פונקציה וו מבקשת ערכיס עבור שעות (0 עד 23), דקות (0 עד 59), ושניות (0 עד 59). הפונקציה 115 אוגרת את התוצאות כשבר עשרוני, ומציגה את הזמן בצורה הרצויה. כא] 1ככ0יו - 0 לקישור השעה הנוכחית והתאריך לגיליון העבודה, עליך להשתמש בפונקצ:ה צוסא. השעה והתאריך יעודכנו בכל פעס שהנוסחאות בגיליון יחושבו מחדש. 6ים! למניעת עדכון של הפונקציה סא בכל פעם (כשרוצים לשמור על תאריך כקבוע) צריך 'להקפיאי את השעה והתאריך. לשם כך :יש לשנות את התא מפונקציה לעדך. לחץ לחיצה ימנית על התא ובחר העתק מהתפריט המקוצר. לחץ שוב לחיצה יממית ובחר הדבקה מיוחדת. בתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת בחר ערכים ואישול. הפונקציה סו תחושב והערך שלה *יודבקיי לתא הרצוי. ]%00] 97-2 00% | 6 מָיץ 6! ו( קיו 0או0ָיו. 262 חישוב תשלומי הלוואה! ניתוח השקעות! אלו פונקציות שארצה להשתמש בהן. יש פונקציה אפילו לחישוב ערך הנכס שלך. פונקציות סטטיסטיות, ומה עושים בהן. הפקת מספרים אקראיים עס סאזגח. פונקציות סטטיסטיות ופיננסיות נראות מורכבות ומסובכות במבט ראשון. אשף הפונקציות בא לעזרתנו, מפשט את השימוש בהן, ומאפשר למשתמש להתמודד איתן בקלות, גס מבלי להיות מומחה פיננסי. כאשר דבר מה סביבנו מחייב תיקון, מייד ניקח את ארגז הכליס שבו נמצאיס כליס שיכולים לעזור לנו בעבודות אלו. הכליס של אקסל הס הפונקציות שלו, שעבור כל אחת מהן נקבל הנחיות שימוש מפורטות. כמעט לכל בעיה נמצא פונקציה מתאימה שתעזור לנו בפתרונה. פו [37'!/. סִ'((סיו; חישוביס פיננסייס כמו למשל, חישוב ערך נוכחי נקי (צסא), שיעור תשואה פנימית (ריבית, ₪!), עשוייס לגרור סריקה של טבלאות ארוכות וחישוביס רביס. הפונקציות הפיננסיות של אקסל מקלות עלינו את ביצוע הפעולות האלו. סיק ש!: מַו(ק3יוא. וטיו 262 | 117 /0י /0) וו - ]]/ןץ] רוצה לרכוש מכונית או דירה! הפונקציה ₪0 היא כלי נפלא לניתוח הלוואות ותשלומיס קבועים. כל עוד נוהגיס בעקביות ברישוס הערכיס המוזניס לפונקציות כארגומנטים, החישוב עצמו נעשה ללא קושי וכהרף עין. ובמקרה זה, שימוש בפונקציה ד יחסוך לך המון זמן וכאבי ראש. למשל, חידשת משכנתא ב- 9% (ללא הצמדה! באמת עסקה כדאית), למשך 15 שנה. ההלוואה היא בגובה של 150,000 ש'"ח. כל שנותר הוא לקרוא לפונקציה דוש ולבקשה (יפה!!!) לחשב את התשלוס החודשי. שיס לב, שקודס לכן עליך לשנות את הערכיםס (הריבית, או מספר התשלומים, במקרה וה), כדי שיתייחסו לפרקי זמן חודשייס. = שיעור הריבית הינו ערך שנתי, ולכן יש לחלקו ל-12 כדי לקבל ערך חודשי (בהנחה שאפשר לעשות זאת כך): ‏ 9/12=0.75 או בגיליון: 2/12:+ = 3- > | לפנינו משכנתא ל-15 שנה, עס 12 תשלומיס קבועיס בשנה, ולכן לפנינו 180 תשלומיס חודשיים: 12*15=0 הגדר את הפונקציה ₪1 כמוצג בתרשים 10.1, והתשלוס החודשי יופיע מייד בתיבת הדו-שיח של פונקציית דווםס. כיקָו[2'37 |/|/)]‏ אא/0כ. ליכי הבה נעמיק יותר בנושא המשכנתא. הפונקציה ₪₪7! מאפשרת לחשב את סכוס הריבית בכל תקופה נתונה. הגדר את הפונקציה הזו בדומה לפונקציה דום. בשדה זי (התקופה שעבורה ברצונך למצוא את הריבית), הקלד את מספר התקופה שעבורה אתה עורך את החישוב. בדוגמה שלפנינו אהו ערך בין 1 ל-180, אשר מייצג כמובן את תקופות התשלוס במשך חיי המשכנתא. הפונקציה דום! מוצגת בתרשיס 10.2. היא מחשבת את הריבית בתקופת התשלוס ה-95, ומציגה ואת בתוצאת הנוסחה בפינה הימנית-תחתונה של תיבת הדו-שיח. 8 | אי 97-2 ]00] ריבית שנתית: ריבית חודשית: 0.75% מספר תשלומים: 180 גודל ההלוואה: 0 ₪ תשלום חודשי: | (4.=5= 3=)דווק= ורא או | און |"און |"א /[ 55 תוצאת הפונקציה תרשים 10.1 הפונקציה ]₪ נוחה לשימוש, אולס שיס לב להזנת נתוניס עקבייס. כאשר עליך להמיר ערכים שיתאימו לחישוב חודשי, למשל, אל תשכח דבר. (5-,4-, 95, 3-) ד ק|= ריבית שנתית: 2.0% ריבית חודשית: ‏ 0.75% מספר תשלומים: 180 גודל ההלוואה: ו ונ ו תהה|תק|תקט|תט|- תשלום חודשי: ריבית בתקופה ח: (פ-.4- 3.95 5 וש | ו 4 ]4 גילי % | הח ררה ר] |אשטא- ה הת ] תרשים 10.2 לחישוב תשלוס הקרן בכל תקופה, החסירו את סכוס הריבית מהתשלוס הכללי, ובמקרה זה: 9:-7=. סיץ ש!: כַוְּקגיו )ושיו 262 | 119 כּמו[קכיו< ץץ. ו-/ץ])! ערך נוכחי - ם (ערך נוכחי של השקעה) ועוך נוכחי נקי - צסא (ערך נוכחי של השקעה בהתבסס על סדרת תזרימי מזומניס), מבוססים על רעיון פשוט: שקל (₪) של היוס שווה יותר מאותו שקל בעוד שנה. וכך גס דולרים: דולר של היוס שווה יותר יחסית לדולר בעוד שנה. 2522 161060 ְָ ערך נוכחי (שס), הינו הערך שנקבע היוס לסכום שיתקבל בעתיד, בניכוי הריבית לתקופה זו. ערך עתידי (ש=), הוא ערכו של הסכוסם הנוכחי בעתיד, בתוספת ריבית שתשולם. עדך נוכתי נקי (שסא מבוסס על היסור ההשקעה ההתחלתית מהשווי הכולל שכ תשלומים עתידיים. שסא עונה על השאלה *כמה שווה ההשקעה באמת/. ץקןן ‏ 6וי/[ו אי כא/יון 6כה20ו[[1 ככ5 16 א)/יון מזל טוב, וכית במיליון שקל בלוטו! (הלוואי, אבל זו וכיה זמנית בלבד לצורך הדוגמה, עדיין אינך צריך לפתוח בקבוק שמפניה). מיליוו שקל אלה ישולמו במשך 10 שניס (כך נוהגיס בארהייב). בחמש השניס הראשונות תקבל 50,000 שייח בכל שנה, ובחמש השניס הנוספות תקבל 150,000 שייח לשנה. מה לא בסדר כאן?! הרי 50,000 כפול חמש ו-150,000 כפול חמש נותניס יחד מיליון שקל! תרשיס 10.3 מציג תמונה שונה מעט. וכ 16 //ווכ, אכ כ63י? קיבלתי מחבר 1000 שקל והפקדתי אותס בחשבון החיסכון שלי. הבנק משלס לי ריבית שנתית של 12%. לאחר שנה יוספו לחשבוני 120 שייח. פעולה זו קרויה ערך עתידי. וכמה 1120 שייח אלה שוויס היוס! 1000 שייח. והו ערך נוכחי. לכן, אס אומר שאחזיר לחברי את 1000 השקליס בעוד שנה, ווהי בעצס תרמית. למה! מפני שערכם הנוכתי של 1,000 השקליס שינתנו בעוד שנה הוא רק 880 שייח!! לכן, החבר צריך לקבל 1120 ש'יח, ולא 1000 שייח. 0 | 60%ע6יס 97-2 ]00א] |< |שן. ב תובאת הנוסחה 1 ₪ - ומפב--צגג,. כלים נתונים חלון ערה | ; || - 9 |0 ₪ ו =] < | ₪ ₪ |-> -5 | ₪ > 8 | 5 5 | ₪ ש ם | מציגה את הערך - 4 -% -3 |% 0|%5 ₪ , 2 | ף]| ₪3 = = =| ₪ זי| ם ; ₪ |- 2. א | הנוכחי של סדרת . , . (18,)06:6-15-))/ק)]= |= |/4 6 1 . התשלומיס 1 7 = 4 8 וכו ;0000 = [% 5 1 שה ידיי העתידיים | מיליון בטוטו וצ-----₪5 4 ותקופה | תשלם - | 75 החזרת ערך הנטו הנוכחי השקעה המבוסס על שיעור הניכיון וסידרת תשלומים כ לל - ------1; מ ה כ ו ם והכנסות, במרווחי זמן = :61טוהע ש|ב, 61ט|ה .+ 2 ַ ים וה . י :טוה נסמן תחוס ה [ 5 ד י 8 2 שווים והמופיעים בסיום כל תקופה; , 7 שנה 2 : ₪ את טוות | ה3 0 ₪ תוצאת הנוסחה = 5" || בשל > התשלומיס 90 שק 4 : 50,000 ₪ ים שנה / י 500 ₪ | השנתייס 11 שנה 6 /: 150,000 ₪ | 4 שנה 7 | 150,000 ₪ 13| שנה 8 ! 150,000 ₪ 40| שנה 9 150,000 ₪ ! נניח תשלוס 5 שנה 10 ; 150,000 ₪! 18 שמ" | 1.000.000 - ₪ ריבית של 7% ה (0.07) ולכן זהו 8 | ריבית שנתית: 7% במבן [ (51866615] שיעור הריבית יש . שתנוכהת | ]4 ]4]/ גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליוןב % 7 .ו מו נקודה | תרשים 10.3 שקל של היום שווה יותר משקל של מחר. מיליוו שקליס שמשולמיס במשך 10 שניס אינס מיליון שייח, אלא הרבה פחות! 7 שי'יח אינס בדיוק מיליון ש'ייח, נכון? אנו מעונייניס בערך הנוכחי הנקי של השקעתנו בלוטו, כי הרי השקענו 5 שייח בכרטיס. לכן, החישוב הנכון לוקח בחשבון את ההשקעה הראשונה (5 שייח) שצריכה להיות בסימן מינוס (-), והתובאה הסופית היא 643,512 ולא 643,517 שייח. ערך נוכחי של רצף התשלומים + (השקעה ראשונה) = שצקצז 2 = 643,517 + (5) = קא חישובי פא מוגדריס בדרך כלל בצורה זו. ההשקעה (אותסם 5 שייח הידועים) זהו הסכוס ששילמנו, ולכן הו ערך שלילי (בחשבונאות מקובל לסמן ערך שלילי בעזרת סוגריים). איננו כולליס ערך ה בחישוב:י צ%פא כי כבר שילמנו אותס. הפונקציה צקא מחשבת השקעה עתידית והכנסה במרוותי ומן אחידיס. 6ים! צריך לכלול את ההשקעה הראשונית בחישובי הפונקציה צסצו, אס אנו עומדיסם לפני ביצוע ההשקעה, כאשר אנו רוצים לבצע את ההשקעה בסוף השנה הראשונה. הפונקציה שא הינה אחד הכליס היעיליס ביותר להערכת השקעה. ניתוח כלכלי בדרך כלל מסתכל על פרויקט תוך שאלה וקביעה: ייאס פא הוא ערך חיובי, בריך סיץ ש!: כַוְּקגיו )ויו 22| [11 לבצע זאתיי. כלומר, כאשר המסקנה היא שההשקעה מניבה פירות מעל העלות ההתחלתית. אס נחשוב על פרס הלוטו שבו וכינו, לא בריך להרגיש שלא בנוח על אי קבלת הפרס המובטח כולו. אבל עדיין ה אינו מיליוו. וןקז3כ2 (ו0/ מתי משולס הסכוס! בתחילת השנה או בסופה! זה חשוב מאוד, כי ההבדל הוא 7% שנתי, לפי נתוני הגיליוו בתרשיס 10.3. הפונקציה %שא חייבת לדעת את מועד התשלוס - בתחילת התקופה או בסופה. נעשה בדיקה פשוטה: נניח שמישהו רוצה לתת לך 1,000 שקל. הבה נבחן כיצד מתייחסת לזה הפונקציה עחצו. רשוס את המספר 1,000 בתא 5=. הריבית נמצאת בתא 618 והיא עדיין 7% שנתי. רשוס בתא 26) את הפונקציה %שאא המתייחסת לאותו תשלוס בודד של 1,000 שקליס. מהו הערך הנוכחי! התוצאה שהתקבלה היא 935 שקל. כלומר, הפונקציה קאז הניחה, שהתשלוס הבודד ישולסם... בסוף השנה, כי אס היא היתה מניחה אחרת (כלומר, שהתשלוס משולס בתחילת השנה), היית צריך לקבל תוצאה של... 1,000 שקל. וככ] 15125 הפונקציה שא מחשבת ערך נוכחי של סדרת תשלומיס המשולמת בסוף התקופה. ומה עושיס כדי לקבל ערך נוכחי של סדרת תשלומיס המשולמיס בתחילת כל תקופה: יש לכפול את התוצאה ב-(שער הריבית השנתית +1). פפו(ק3יפ קקן 16 קוו : ניקח את גישת ההשקעה הבאה: איזה שיעור תשואה צריך (כלומר, מהו שיעור הריבית) כדי ש- %פא של ההשקעה יהיה שווה לאפס! שיעור תשואה וה נקרא שיעור תשואה פנימי - שת"'פ 00 4816 |החזסזח! - או חזט46%=). ₪א! משמש לקבלת החלטות פיננסיות. הוא נותן השוואה של התשואה על ההשקעה לעומת מחיר ההון. אס ערך אח! עולה על שיעור התשואה (הריבית) שניתן לקבל בשוק, ההשקעה הינה כדאית. פשוט וברור. תרשיס 10.4 מציג דרך אחת להגדרת הפונקציה ₪ףו. 161060 2522 / מחיר ההון הוא שיעור התשואה שניתן לקבל בשוק (ריבית למשק) שעליה אנו מוותרים, כאשר אנו משתמשיסם בכספנו להשקעה כלכשהי. 1 | א0/0י 97-2 ]00] הדרך היחידה לחישוב 18 היא על ידי ניסוי וטעייה חוזארים. צריך להמשיך ולהציב בנוסחה את שיעורי הניכיוןו (שיעורי התשואה שבהס מנכיס את תוריס המזומנים) עד ש-צקא שווה לאפס. ואת אנו מבקשיס מאקסל לבצע עבורנו. לגבי השקעת הלוטו שלנו, שיעור התשואה יהיה גדול בצורה בלתי הגיונית. אקסל תרים ידיים לאחר תריסר ניסיונות, ותצעק ?וו(צא. בתיבת הדו-שיח של הפונקציה ₪א!1 המוצגת בתרשיס 10.4, בשדה 60855 (נחש, מהמילה ניחוש) תוכל לתת הערכה כלשהי לגבי שיעור הריבית. אבל אינך חייב לתת כל הערכה שהיא, כי אס אינך מספק ערך זה, אקסל תשתמש ב- 106 כניחוש הראשון ותתחיל בניסוי וטעייה מנקודה צו. 3 .]₪]<[ | |5|- ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | |(₪|- 9% | ש | 0 ₪] < |₪ 6|-> --|* ₪ > >< | ש 3 65| ₪ שר םר - 4 -ל -3 |% 02|%5 ₪ , % !| ף]| ₪3 = = = | זי| ם ; מ |+ 16. א || 1 == 1 ]טוב = ] | 055 9 = החזרת שיעור התשואה הפנימי עבור סידרה של תזרימי מזומנים. חישובי =א|ו ( | מערך ו הפניה לתאים המכילים מספרים עבורם ברצונך לחשב את שיעור | 65ט|ה? השקעה התחלתית | 50,000- ₪ | | 70 , | תוצאת הנוסחה = 0 ₪ אישור | ביטול הכנסות שנה 1 | | 10,000 ₪ הכנסות שנה 2 | 0 ₪ הכנסות שנה 3 | | 12,000 ₪ | הכנסות שנה 4 | | 15,000 ₪| הכנסות שנה 5 | 14,000 ₪| היוישייהיוישיין יהיישייטירי ישיו | החו| (05:010)] ו | |4 |14/ גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליוןה % [|*| חו נקודה | | ]₪ ]אא ה תה ]| תרשים 10.4 הפונקציה 4₪] מחשבת את שיעור הריבית שיגרוס לכך ש- %₪א של ההשקעה יהיה שווה לאפס. אוו קיימות מספר בעיות לגבי הפונקציה ₪א!. האחת היא האפשרות ששני שיעורי ניכיון שוניס יכוליס ליצור חישובי %פא השוויס לאפס עבור אותה השקעה. אקסל מנסה לחפש את ערך אא ההגיוני ביותר במקרה וה, אבל עדיין - מקבליס שתי תשובות שונות. בעיה נוספת נוגעת לנושאיס אקטואלייס. אס קיבלת הלוואה לבניית בניין משרדים, תשלס לבנק לפי תעריף ריבית אחד. כאשר השוכריס מתחיליםס לשלס דמי שכירות עבור משרדיס בבניין, הכסף מועבר לקרן הפועלת בשיעור ריבית שונה. סיץ ש!: כַוְּקגיו )ושיו 262 | 112 כיצד ניתן למצוא את הערך 15 שמשקף את שני השיעוריס! לא ניתן! במצב כזה יש להשתמש בשת''פ משתנה (חזטז6 01 4316 |החז6זח! 001860ו/), או בקיצור = חוא. הפונקציה ₪א!₪ של אקסל מבצעת חישוב 4%4], אבל מאפשרת להצין בנפרד את שיעור הריבית עבור ההלוואה, ואת שיעור התשואה שאתה מקבל בהשקעת ההכנסות מהנכס. /'או2' ט// בעסק שלך יש מספר כלי רכב שנהגיס אחדיס מפעילים אותס והס באמת הולכיס ומתבליס בגלל העומס. אתה עומד לפני חידוש צי הרכב, או חלקו, אך אויה, וה עולה בכסף רב. אל דאגה, הפחת אשר מחושב כל שנה על הנכס חוסך לך מיסים רביס. ו יא 161060 פחת /חסו81ו790ז06) מקצה את עלות הנכס על פני תקופת החיים היעילים שלו. הכוונה בחיים יעילים, היא הזמן שחולף עד שיש צורך להחליף את הנכס. כלומר, כאשר משתמשים בנכס לאורך חייו, מביאיסם בחשבון את עלות השימוש ההדרגתי בנכס בכל תקופה. הפחת הוא "תרגיליי חשבונאי המנסה לשקף את העלות האמיתית של הנכס על פני זמן. ערך הפחת המחושב מפחית את ההכנסה החייבת במס, וכך נחסך תשלום מס. |< |ש|.. 7 |א |5|=. [ % קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | | הו 10% 4 ש ₪ | + 1 ₪ 2: |ש%.: + רכָש | ₪ % | ₪ 5| ₪ ₪ ם | - 4 1-9 |9 95| 0 0 , % | ]| ₪3 = = = | | ע ; ם |- 6. ו || (65,05,07)א 51= 0 = + ו 0 = + 33066 5 = + 7 5 0 = החזרת פחחת קו-ישר של נכס עבור תקופה אחת. פחת קו-ישר מספר התקופות שבמהלכן פוחת ערכו של הנכס (נקרא לעיתים אורך החיים 6/ו1 האפקטייבי של הנכס), טויוטה 110 | תוצאת הנוסחה = 100 [ אישר ]| ביטול ערך גרט (שייר) 59000 אורך חיי הנכס 5% 5 ₪ 5 6 3 8 5% | פחת קו-ישר | | (51.)05,06,07=] 1 15 וע | 41 //14// גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליוןה % ||.! [14 | נקודה | תרשים 10.5 הקלד את הערכיס לשדות הפונקציה א.51 כדי לחשב כמה שווה כעת הנכס שברשותך. 4 | %א0/0י 97-2 ]00א] כִּמָו[קְכי2 //אי0וכי 9 שיטת חישוב הפחת הישיר, לוקחת בחשבון את ההפרש בין עלות המכונית לבין ערך הגְרָט (שייר, 6ט|8צ 6פָצצ!58) שלה, המחולק במספר שנות ההפעלה של המכונית. הפונקציה א.51 חוסכת את החישוביס המתמטיים, כמוצג בתרשיס 10.5. ּפו(קי9 67 הפונקציה ס+5 (%8ו0ו5-0ז68צ-1-106ס-וחטפ5) או בשמה הישראלי סכוס ספוות השנים, הינה דרך מעניינת יותר לחישובי פחת. על פי שיטה וו מחושב פחת גדול יותר בראשית חיי הנכס, ומקבליס חיובי פחת גבוהיס מוקדס יותר. מכיון שחיסכון במס היוס שווה יותר מחסכון מס מחר, פצ5 ושיטות אחרות לפחת מואצ, פופולריות בקרב החשביס ומנהלי החשבונות. הפונקציה פצ5 מחשבת פחת עבור כל תקופה בדרך נפרדת. התבונן בהבדליס בין הפחת בשנה הראשונה, לבין הפחת בשנה החמישית, כפי שמוצגיס בערכי פונקציית פצפ בתרשיס 10.6. כפי שתיווכח לראות, מתקבל פחת גדול יותר בשנה הראשונה מאשר כעבור חמש שניס. |<[פן. 7 | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה ז | - > | 0 ש ₪| 0 =| = |₪ 6]|->-9|9פ א | 3 5 |₪ ₪ | - .1-8 | *9| 0 ₪ , % פ| ם]| בק = = =| ₪ | ק ; ם|- 6. א || (%7,810-560, 50.)96%5,560%6= 8 ו , =[ 0000000000 ₪05,]6646 ה = 0/0000 546866646 = 5 0000000000--64]שן 3 פחת סכום ספרות הש ו- ₪ | 0 החזרת 0 השנים עבור נכס לתקופה שצויינה, המ טויוטה 110 התקופה, חייבת להשתמש באותן היחידות כמו 1158, ו 8 ערך גרט (שייר) 56000 ₪ אורך חיי הנכס 5 תוצאת הנוסחה = 7 ₪ | בשל > בו | פחת שנה: ₪₪ | 8 1-7 (0)8095,8096,8087,810ץ5=] 2-8 22| 5 ₪ 4 54 15 4 |14// גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון % || 141 נקודה |- ₪ |[ ] |אשא- ה ה ]| תרשים 10.6 בעזרת הפונקציה +5, כל שנה של חיי המכונה היא שנה נפרדת. סיץ ש!: כַוְּקגיו )ושיו 262 | 115 0 ו0קכיס >/כוס) מרק טווין כתב באוטוביוגרפיה שלו: יייש שלושה סוגי שקר - שקרים, שקריס נוראיס וסטטיסטיקהיי. אל תדאג לכבודס של הסטטיסטיקאים, כי הס אומריס זאת בעצמס, אס כי לא באותו נוסח. בעזרת פונקציות אקסל תוכל גס אתה 'לבשלי כל סוג של חישוב סטטיסטי במספר צעדיס קליס. 7 קז [ו[י: או /[96/, 5 /0/יכ נניח שיש לך חנות חדשה לרהיטי משרד. העסקים היו טובים בחודשיס האחרוניס, אולס אתה תוהה לגבי העתיד. איך יהיה הרבעון הבא! כלי סטטיסטי מקובל יתן לך תשובה. ווהי תחזית (הערכה) בלבד, אך אתה תצטרך לדאוג לביצועיס בחנות. אס סימנת על נייר את מכירות החודשיס האחרוניס בצורת גרף וניסית לשרטט קו העובר במרחק הקרוב ביותר לכל נקודות הגרף - המשך לצייר את הקו יילתוך העתידיי. זו התחזית לחודשיס הבאים. קו כזה נקרא קו מגמה (6חו! 0ח1"6). כי33 יו3כי קו /%כ ? אס תנסה בעצמך לשרטט קו שמותאס לכל נקודה על פני התרשים, הדבר עלול להסתיים בכאב עיניים. אקסל שומרת על הראייה שלך ומחשבת קו זה עבורך. אקסל משתמשת בחישוב גה בשיטת הריבועים הפחותים (61000וח 65ז3 50 6851)). אקסל חוסכת לך הרבה נייר שרטוט וזמן. כאשר תרצה ליצור קו מגמה, השתמש בידיות המילוי. להלן תיאור התהליך: 1. בחר בתחום המקיף את הנתונים, 84 עד 810, כמוצג בתרשים 10.7. 2 בתחתית התחוס הנבחר, גרור את ידית המילוי בעזרת הלחצן הימני בעכבר אל סוף התחוס המכיל את התאיס הריקיס שאליהס יוספו נתוני החישוב. אלה הס תאיס 211 עד 213, כמוצג בתרשיס 10.7. שחרר את לחצן העכבר ולפניך יופיע התפריט המקוצר (בתרשיס 10.7). 3 לחיצה על מגמה ליניארית, מביאה לתוצאה המוצגת בתרשיס 10.8. התאיס הריקיס שנבחריס בתחתית התחוס מתמלאיס במספריס המתאימיס להמשך קו המגמה. 6 | %א60ע6י 97-2 ]00א] |< || ו |< |5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון ערה 09-60 ₪60 ₪ 2 6 569.06 ₪ ₪ ש פםן = | ₪ ₪ | 5 9 , % 9 ₪ ₪3 א ₪ = | + זי | ע 7 5 |- 6 א || 0 ש ה > |- מ ה ו מ ו מו | סי מס הב ה ו ה | | חנות בול-עץ 1 2 מכירות 8 4 מרץ : 5 אפריל 5 ₪ - 1 מלא סדרות 6 מאי ות מליא עיצובים , יוני | 13,854 ₪ מלא עבכים 8 יולי : לעש ו ה מלא ומ 9 אוגוסט 8 ₪ 0 : מל רוד שוב 10 ספטמבר | 1-5 מ 0 4 מגמה ליניארית קפ מגמת גידול 13 | סידרה... 14 | 23,338 ₪ 155 ו 4 ]14 // גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון ||*| מו גרור מחוץ לקטע הנבחר ושחרר כדי להציג אפשרויות מילוי; גרור לתוך | סכום= ₪ 2,222 | זוה [-] תרשים 10.7 גרור את ידיות המילוי בעזרת הלחצן הימני עד לתחתית התחוס שברצונך לחשב. |<]₪])-| 85 - ][06א= ])ס5סזסו! |< |5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | -09 ₪60 כ 66 55-00 :| ש 8 ₪ > ם!ו 9-4 - ₪ ,9% 4ב ₪ ₪ וע ק | 9. א || - 20 שו ₪2 ₪ | | חנות בול-עץ 51 5 1 2 מכירות 3 4 מרץ 0 ₪ 5 אפריל 5 ₪ 6 מאי 4 ₪ 7 יוני 4 ₪ 8 יולי 2 ₪ פ אוגוסט 8 ₪ 10 ספטמבר 18,959 ₪ 1 אוקטובר | 19,915 ₪ 12 נובמבר | 21,627 ₪ 3 דצמבר 8 ₪ 14 15 ול א ]4 14// גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % | 0 4 מוכך |<- םי 0000 ררה ] |אשא ‏ ה ה | תרשים 10.8 בחירה במגמה ליניארית מהתפריט המקוצר, מורה לאקסל לחשב את קו המגמה המתאים ביותר, או קו הרגרסיה (כפי שתבחר לכנות אותו) לתחוס הנתוניס הנתון. סיק ס!: פָו(קגיוא )ושוא 2062 117 / 2כככע. 16100 המתמטיקאי קארל פרידריק גאוס העלה את שיטת הלדיבועים הפחותים לפני מאתיים שנה, והשתמש בנתונים אלה לגילוי האסטרואיד הראשון (687658). שיטה זו מודדת כמה מרוחקות נקודות נתונים מקו המשורטט בין אותן נקודות, תוך יצירת משוואה המתארת את הקו. קו מותאם זה מוכר יותר כקו רגרסיה, או קו מגמה. כל התהליך קרוי ניתוח 7 8081/5153 חה0ו607655]). ! 2216 0 ךְ ניסיתי ליצור קו מגמה, אך שורת המגמה הלינארית בתפויט המקוצר אפודה. מה עלי לעשות? נראה שבחרת בתא האחרון בתחום וניסית לגרור מנקודה זו, במקוס לבחור בתחילה בתחום המקיף את הנתונים הרצויים, ואז לבצע את הגרירה. ניתן לבצע פעולה והה על ידי סימון התחוס כולו, גסם תאיס ריקים, ולבחור בעריכה, מלא, סדרות. בחירה במילוי אוטומטי בתיבת הדו-שיח, תמלא את שאר הערכיס. !% בחירת לינאדי, או סימון בשדה מגמה בתיבת דו-שיח סידרת (ע2כ2 יתדד 0 | :די לחיצה על עריכה, מלא, סדרת) מחליפה את הנתוניסם המקוריים בנתוניסם מקו המגמה, המחושב מהנתונים הקיימים. ייתכן שתקבל קו מגמה, אך תאבד את הנתוניסם המקוריים. 2 / קוויסן: > /0/ית: ייתכן שאתה אופטימיסט. ציפית ליותר מצמיחה לינארית ברכישות מחנות הרהיטים שלך. אס אתה צופה עלייה חדה במכירות הרהיטים, צור קו צמיחה כפי שמוצג בתרשים 10.9. המגמה הלינארית המוצגת בתרשיס 10.8 צופה מכירות שתעלינה בעתיד בערכיס קבועיס. קו גידול מבוסס על צמיחה בשיעור (גורס) קבוע, או אקספוננציאלי, כאשר ערך הצמיחה עולה מתקופה לתקופה. למשימות חישוביות מורכבות יותר, כולל מציאת קו מותאס למערך, יש להשתמש בפונקציות סטטיסטיות נוספות, כמו למשל פא=אד, או חדצוח63. ]000] 97-2 00% 5% |<1ו- ו | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | 9-9 0 ₪6 2 65-05-66 > 3 |ש ג | ₪ ₪ ם! -4-ל-%8|0 98 , % 89| ש = ₪| ד זי ע ; 5 |- 5+ | ה - חנות בול-עץ -ן מכירות 3 2 4 מרץ 5 אפריל | |25:: חן העתק תאים : | מליא סדרות 6 מאי 114 ₪ ב 7 יוני :6 ות מלא ערכים 8 יולי : 2 1 | בלל ובוב] 9 אוגוסט | |:22ות]: לוחל 10 ספטמבר ::א:]פיתן: 0 1 אוקטובר : אוו / מגמה ליניארית 12| נובמבר : 3 דצמבר ]| 14 8 ₪ 5 וג 4 ]4]//,גיליון1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % || [14 גרור מחוץ לקטע הנבחר ושחרר כדי להציג אפשרויות מילוי; גרור לתוך | | סכום= ₪ | ]91,472‏ ] | תו ןי תרשים 10.9 ההבדל בין קו מגמה לינארי למגמת גידול, הוא אקספוננציאלי. סייק כ/ו3: ץקעז5 ו- ץץ]עז6 להמחשת סטיית התקן, נחשב תחילה ממוצע של נתוניסם מסוימיס. כעת, יש לחשב כמה מרוחק כל נתון מהממוצע. והו מדד לפיזור הנתוניס. כּמו[קכיכ :]9 אנו יכוליס לחשב סטיית תקן בשתי דרכיס. האחת, לאסוף את כל הנתוניס הקיימיס, או את כל האוכלוסיה, במונחיס סטטיסטיים. דרך ו מתאימה למספר פרטים, אך לא עבור אוכלוסיה רבה מדי. עבודת הניתוח הסטטיסטי רבה מדי. לצורך וה יש להשתמש בדגימות אקראיות מהאוכלוסיה כולה ולחשב את סטיית התקן עבור אותו מדגס. החישוב יכול להיות מדויק למדי, וגם לחסוך עבודה רבה. שתי השיטות דורשות חישוביס מרוביס, שניתן להתחמק מהן, אס ניתן לאקסל לעשות את העבודה עבורנו באמצעות הפונקציה צםפ ז5. עו (0/) 2)/, כיעק]? הבה נניח שאתה מייצר כדי חרס בתפוקה של 100 יחידות ליוס. אין חשיבות לכך שכולס יהיו שוויס לגמרי, אבל חשוב שקיבולתס תהיה זהה. כמובן שאי אפשר להשיג ואת ב- 100%, וכאן באה לעזרתך הסטטיסטיקה. עד כמה שונה קיבולת הכדיס השוניס מהממוצע. סיץ ש!: כַוְּקגיו )ושיו 262 | 119 סטיית התקן הינה מדד המצביע כמה רחוק ערך מסויס מהממוצע. ככל שסטיית התקן קטנה יותר, כך קרוב יותר הפריט הנמדד לגודל הממוצע. לכן אתה לוקת מדגס של עשרה כדים, מודד אותס, ומחשב את סטיית התקן עבור מדידות אלו (תרשיס 10.10). |< |ש|. ו ב | [5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | |( |- = | ש 68| 0 ₪] | ₪ 6|- - 02| ₪ > ; | ש 3 5 | ₪ ₪ ם| - ₪ + 9 + | ₪ ₪ | ₪ , % | ף]| גא = = =| ו זי| םק ; מ |> 6. א || (64:013)ד5= 4 ₪ | | -ם | )אפפ 18.27.9878 = [ מצש ו ו כלי החרסינה של א ---[-‏ - |ששתא 2 1 = ב הערכת סטייות התקן בהתבסס על מדגם (הפונקציה מתעלמת מערכים לוגיים וטוקסט 6 היקף (ס"מ) רתדגח). : . --- 2פפוחטח, 1 וססוחטח,.. . אחד עד שלושים מספרים המתאזימים למדגם של :וטרחטו 4 דוגמה 1 1 8 אוכלוסיה, יכולים להיות מספרים או הפניות המכילות מספרים. ₪ דוגמה 2 2 | תוצאת הנוסחה = ל | בשל - ₪ דוגמה 3 9 2 7 דוגמה 4 8 | דוגמה ל 1.8 ₪ דוגמה 6 7.7 ₪ דוגמה 7 1 11 דוגמה 8 9 12| דוגמה 9 2 3 דוגמה 10 7.8 ₪ סטיית תקן | (4:013] 5 ו /ע 4 /14 / גיליוך1 ( גיליון2 ( גליו הווה ₪] עריכה | |[-₪] | |אא- ח ה | תרשים 10.10 כאשר סטיית תקן הינה פחות משתי עשיריות הסנטימטר, תוכל לומר שכלי החרס אכן זהיס. 2% הפונקציה שםסז5 מתאימה למדגם מתוך אוכלוסיה. עבור אוכלוסיה שלמה החישוב שונה, ובהתאם לכך גם הפונקציה משתנה. אס תמדוד את כל אוכלוסיית הכדים שנוצרו באותו יום (100), יש להשתמש בפונקציה מששם ז5. סטיית התקן איננה עיקרון אינטואיטיבי, אולס סטטיסטיקאיס פרסמו מספר חוקי אצבע, לעזור להבין ואת. חוקי האצבע אומריס שעבור כל סדרת ערכים, יותר מ- 90% מהערכיס שבה (יהאוכלוסיהי) נמצאיס בתוך שלוש סטיות תקן של הערך הממוצע של הערכיס. 0 0/0%י 97-2 ]00א] 0/7 27 מָון37יו/? כזיו [! כו[י/5! הפונקציה =! מאפשרת להוסיף מבתניס לוגייס לתאיס ולהחזיר ערכיס על פי בחירתנו. לדוגמה: ("חבל", "נפלא",012<10)=|= על פי משפט וה תתקבל התשובה "נפלא'י, כאשר 612 גדול מ-10 (מצב 'אמת'), וי'חבליי כאשר הוא קטן ממנו או שווה לו (מצב ישקרי). אקסל מאפשרת למקסם פונקציה בתוך פונקציה כדי לאפשר החלטות מורכבות הרבה יותר. בפונקציה =1 אפשר לשלב אופרטורים לוגיים, כמו למשל סאג ו- 0₪8, ליצירת פונקציות מקוננות, שבהן פונקציה אחת הינה ארגומנט עבור פונקציה אחרת. למשל, אתה עוקב אחר מצב המניות של חברת כוכב לכת. אס מחיר מניה מצוי בטווח 0 שי'יח, כדאי לרכוש מניות אלו, אך מחיר גבוה מ- 25 שייח למניה יקר מדי. אס המחיר יורד מתחת לערך 20 שייח, יש סיכוי שמניה זו תצנח, ולכן אין טעס להסתכן ולרכוש אותה. הפונקציה סא המקוננת בתוך הפונקציה =1 עוזרת בהחלטות מסוג זה. הקלד את המחיר הנוכחי, והפונקציה תייעצ לך אס לרכוש מניה זו או לא. 1. יש להתתיל בבניית הפונקציה הראשונה, הפונקציה =!. בחר בתא שבו יופיעו ייערך אם נכוןיי ו- 'יערך אס שגוייי, ולחצ על לחצן הדבק ו פונקציה. תחת קטגוריית הפונקציה, בחר לוגי, ולחץ לחיצה כפולה על הפונקציה ! בשדה שס הפונקציה. תיבת הדו-שיח של הפונקציה =1 מופיע לפניך, כמוצג בתרשיס 10.11. 2 לח על החץ הנפתח פונקציות בשורת הנוסחאות (ראה תרשיס 10.12). אס הפונקציה םא מופיעה ברשימה, בחר אותה. אחרת, בחר פונקציות נוספות כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הדבק פונקציה. ברשימת קטגוריית הפונקציה, בחר לוגי, ולחצ לחיצה כפולה על פא ברשימה שם הפונקציה (תרשיס 10.12). 3 בתיבת הדו-שיח פא הקלד את התנאי הנבדק על ידי הפונקציה המקוננת (תרשיס 10.13). 4 לחצ בשורת הנוסחאות והקש על המקש 6חם כדי להעביר את נקודת הכניסה לסוף הנוסחה. תיבת הדו-שיח =! תופיע שוב. 5. הקלד י'כדאי לרכוש מניה זויי בשדה 6טזז זו 6ט!ּצ, ו-"יאין לרכוש מניה זו" בשדה 18158 ]ו 6גוואצ, כמוצג בתרשיס 10.14. 6. בשורת הנוסחאות המוצגת בתרשיס 10.14 תמצא פונקציה מקוננת מושלמת. לסיוס, לח על אישור בתיבת הדו-שיח =]. סיק ס!: מָו(קְ3יוא, ויו 262 | [13 | | ש 8 | ₪ ₪ | זו לוגי חברת הברוקרים הכוכוו- מחירי סגירה של מניות לתאריך ה 4 וד = 4 - 9 וו הו הו ה| תות לחיצה על הח הנפתח פונקציות בשורת הנוסחאות, מאפשרת להוסיף פונקציות כוכב לכת 0 ₪ מקוננות (פונקציות המשמשות כארגומנטיס של פונקציות אחרות) | ץרה ] |אעא ה ה ] תרשים 10.11 פונקציות מקוננות מתחילות בבניית הפונקציה הראשונה. | | ש 3 56| ₪ ₪ סן לוגי חברת הברוקרים הכוכווב מחירי סגירה של מניות לתאריך 2 | | הק|תט| כוכב לכת פונקציות נוספות.. משל. ן = ₪ | ררה 7 ]ואה ה ה ] תרשים 10.12 אס השתמשת לאחרונה בפונקציה המבוקשת, היא תופיע ברשימה. אחרת, בחר פונקציות נוספות. ]000] 97-2 000% 1 חברת הברוקרים הכוכ מחירי סגירה של מניות לתאריך כוכב לכת 0 ₪ 4 ]4 גילי ה [ ₪]) | ה 0000 ור |אטא ‏ ה רת ] תרשים 10.13 מחיר המניה בסגירה, שנמצא בתא 24 חייב להיות 25=> וגס 20=< כדי לענות על התנאי הנדרש. | 8 ₪ ש פן ("נדאי לרנוש מניה זו" | חברת הברוקרים הכוכ מחירי סגירה של מניות לתאריך כוכב לכת 0 ₪ תרשים 10.14 מבחן לוגי הינו שימוש בפונקציה 48 ובארגומנטיס שלה. מניות כוכבי לכת שערכן בין 20 ל- 25 שייח למניה יחזירו ערך ייכדאי לרכוש מניה זו". כל מחיר אחר למניה יחזיר ערך י'אין לרכוש מניה זו". סיץ 6!: כַוְּקגיו 0ואָיוא, 62א | 112 7 - וקיפ /אי)וכ סי יי אקסל מציעה פונקציות רבות ומעניינות, אך למרבה הצער אין מספיק מקוס בספר זה להכיל את כולן. כדאי להזכיר פונקציה מעניינת נוספת. בין הפונקציות המתמטיות יש פונקציה ליצירת מספריס אקראיים, שנוהגיס להשתמש בה רבות. הפונקציה אא אינה מקבלת כל ארגומנט, אלא יוברת מספר אקראי חדש בין 0 ל-1 בכל פעס שהגיליון מחושב, או בעת הקשה על מקש 9=, כמוצג בתרשיס 10.15. |< |5]. בהי יי | |₪|- ₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | | - 0% |0 ש | 0 ₪] < |₪ 6]|-= -9|* ₪ פ 8 | ל 3 5 |₪ ש ם| - ₪ - 2 -1 | ₪ ₪ | 0 ₪ , % | ם]| פאק = = =| ₪ זי| םק ; ם|+ 1+ || - מספרים אקראיים 77 -00 1 )4 1 2 ₪1 4 5 | מספר אקראי | )סאהה=] (0כסאג= 5 4 ו ו [ ספות נדיף = החזרת מספר אקראי בהתפלגות אחידה הגדול או שווה ל- 8 וקטן מ- 1 (משתנה בעצת 10 חישור מחדש). כ לפונקציה זו אין ארגומנטים. 12 | | תוצאת הנוסחה = ו | |4 ]14 גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון || [14 | עריכה | תרשים 10.15 ליצירת ערכיס הגדוליס מ-1 יש לכפול את הפונקציה ₪480 בערך, כמו 100 למשל. כדי להזין מספר אקראי לתא נבחר, לחצ על אישור בתיבת הדו-שיח פאח=. שים ! כדי למנוע עדכון הערכיס בפונקציה פא בכל חישוב מחודש של הגיליון, יש להעתיק את הערך, לבחור עריכה, הדבקה מיותדת. ולבחור ערכים כדי להדביק את הערך בתא. 4 00% 97-2 ]00א] שסוצת שלש מכש6!איס פרק 11: תדשימיס המסבירים את עצמס 9 12: עדיכת תדשימים 4 00 סיק !/ 00 'ס) כ20//2'כ'ס] %/ 27 2 22: * | כל שרצית לדעת אודות תרשימיס. = באיזה סוג תרשיסם עלי להשתמשז הצגת התרשיסם לצד הנתוניס בתוך גיליון העבודה. האס ניתן להעביר את התרשיס לגיליון עבודה אחר: אשף התרשימיס מאפשר ליצור תרשימיס בקלות. תרשימיס מציגיס באמצעות תמונה צבעונית בודדת את הסיפור הטמון בנתוניס. יצירת תרשים יעיל בעזרת |06א= הינה בעלת חשיבות רבה ביותר, וכבר נאמר שתמונה אחת טובה מאלף מילים... כאשר אתה יוצא מבניין משרדיס אל הרחוב העירוני, אתה נקלע אל מהומת התחבורה וההמון הרועש. איןו אה קל לקלוט כל שמסביבך. אך אס תעלה אל הקומה השמונה-עשרה, העיר נפרשת לפניך, וכעת אתה יכול לקלוט הכל במבט אחד. כך גס תרשימיס מאפשרים לראות את הנתוניס מהקומה השמונה-עשרה. כמו מראה הנשקף מקומה גבוהה. הס מספקים מראה שלא תוכל לראות מהקומה הנמוכה. מהקומה השמונה-עשרה תוכל לראות את היחסים בין העיר העילית והתחתית, ובין צידה המערבי וצידה המזרתי. תרשימיס יאפשרו לך לראות בפשטות את היחסיס שקיימיס בנתוניס שבגיליוו. מכ !(: יכ0י/וי כ/וסכיליס 24 37 137 02 2/3/2350 6וגָּוא. ע05/ יס במרבית התרשימיס מאורגניס הנתוניס בין ציר אנכי, ציר , ובין ביר אופקי, ציר א. ציריס אלה דומיס לשורות ולטוריס שפגשת באקסל, וכפי שאתה ממקס את הנתוניס בגיליון העבודה על פי שורות וטורים, כך גס כל נתון בודד בתרשיסם, נמצא בשטח שמוגבל על ידי הציר האנכי והאופקי שלו. כל הנתוניס החלקייס שבתרשיס קרוייס נקודות נתונים (פזחוסכ 08%8). מספר נקודות נתוניס יוצרות סדרת נתוניס. למשל, הנתוניס החלקיים יכולים להיות ציוניס של כל תלמיד ותלמיד (ינקודות נתוניס'), אשר יחד מהוויס את ציוני הכתה כולה (יסדרת נתוניסי). מצלצל מוכר! נכון, תאיס וטווחיס. 2 // // 6וגָוא. 2/כיס? שני צירי התרשיס מייצגיס סוגי נתוניס שוניס: קטגוריות וערכים. קטגוריה היא הפריט שאתה מעוניין להציג בתרשיס והערכיס מייצגיס כמויות של אותו פריט. על ידי הצבת קטגוריות וערכים לאורך ציר א וציר ץ, התרשימים מציגיס את יחסי הגומליו ביניהס במבט אחד. כדאי שתקדיש מחשבה לסוגי הנתוניס השוניס שברשותך, כדי שתוכל לדעת איך להציב אותס כראוי בציריס השוניס. / 3 ציר צ משמש גס כציר הערכים. ציר צ בתרשימיס הבאיס מציג מכירות בשקלים. כל אחד מהקוויס הקטניס המצוייס לאורך הציר, הקרוייס סימוני שנתות (5אזהּוח 066), מייצג ערך. בדוגמה שלפנינו, ערכיס אלה הינס פונקציה של חודש המכירות. בחודש מרצ, לדוגמה, היה היקף המכירות 8,000 שייח. מספר זה משתנה בכל חודש, ובפברואר היה היקף המכירות 9,625 ש"ח. ניתן לומר שכל אחד מהערכיס תלוי בחודש שבו בוצעו המכירות. לפיכך, כל ערך מכירה משתנה, כתלות בחודש. והו משתנה תלוי. ציר צ מייצג תמיד את המשתנה התלוי (משתנה שערכו תלוי במשתנה אחר). 2 ציר א הוא ציר הקטגוריות, הנקרא גס ציר המשתנה הבלתי תלוי. באפשרותך לקבוע מה יהיה בו. אמנסם, אינך יכול לשלוט בחודשי השנה, אך אתה יכול לקבוע איזה חודשיס ייכללו בתרשיס. באותו אופן, ניתן להציג את היקף המכירות של אנשי מכירות, ולבחור את מי מהס לכלול בתרשיס. במקרה זה, היקף המכירות יהיה המשתנה התלוי, ואיש המכירות יהיה המשתנה הבלתי תלוי. 8% א0/0י 97-2 ]00] יי 00 2% נקודת הנתונים ציר צ הוא בדרך כלל הציר האנכי מתייחסת לתא בגיליוו העבודה אך אפשר להופכו לציר אופקי סימן הנתוניס הינו ביטוי גרפי של נקודת נתוניס. בדוגמה זו, אהו יהלוס קטן. כל סמני הנתונים בסדרת נתוניס מוצגיס באותה צורה ובאותו גודל כותרת |< [5) - ו התרשיס | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב'/עלים תרשים חלון עורה ₪ |₪0%8 - 4 0-8 |% 5 |5 8 8 8 6 המקרא | הבור /בול-עץ (0ח606) |5: ציר ץצ ליי | צפון 0 ₪ 4 מרץ 000 - מסומן ו 0 משמעותו |5 אפריל 5 ₪ < בשנתות ו 0 5 של סמן | |6. מא 4 ₪ 6 מייצגות ים | יוני 4 ₪ ₪ הנתונ . 0 2 ₪ ערכיס ₪ אוגוסט 8 ₪ ב'! ₪ ספטמבר 18,959 ₪ 52 11 אוקטובר | 21,667 ₪ 12| נובמבר | 24,814 ₪ 3 דצמבר | 28,418 ₪ ו 2 5 וב !4 |4| / תרשים1 ( תרשים2 ( תרשים:3 ) גיליון1 ,( \ליון2 ,( גיליון3 ||*| 1 2 מוכן | 7-7 ]אאא ה ה ] על ציר % מסומנות שנתות דקות, ציר א הוא בדרך כלל אופקי, אך סדרת הנתונים מתאימה המציינות קטגוריות שונות כותרת ציר < אקסל מאפשרת להופכו לאנכי לטווח המוצג בגיליון העבודה מָיץ !/: י-6וי כ/וסכיליק 26 37 139 כיכ] /0/י //ק0ן 26 0522יס? באקסל עומדות לפניך שתי אפשרויות לקביעת מיקוס התרשיס. התרשים בעמוד הקודס הינו תרשים מוטבע (871ח6 6060060). שילבנו אותו ישירות בגיליון הנתונים (661ח5אזס/ 0818). צורה זאו של הצגה טובה להכנת דוחות, או כאשר צריך להציג את התרשים ואת הנתוניס זה לצד זה. אפשרות שנייה היא להציג את התרשים בעמוד נפרד, המכונה גיליון תרשים 57660 אַהַח6). בצורה זו מוצג התרשים על גבי גיליון עבודה נפרד מה שבו מוצגיס הנתוניס. צורת הצגה זו טובה כאשר אין צורך להציג את הנתוניס ואת התרשים זה לצד וּה, או כאשר ברצונך להכין שקופית או שקף של התרשים בלבד. בהמשך נשתמש בשתי צורות הצגה אלו. או (א/' 002/ יס אס אתה מתקשה להבדיל בין משתנה תלוי ובלתי תלוי, המשך לקרוא. ככלות הכל, קשה לומר שחודש הוא בלתי תלוי, שכן הוא משתנה בהתאס לזמן בשנה; שנה תלויה, למעשה, בשנה שקדמה לה, וכך הלאה. דרך אחת לצאת מהבעיה היא להבין, שכאשר משניס את ערכי המשתנה הבלתי תלוי, ערכי המשתנה התלוי משתניס גס הס. המשתנה הבלתי תלוי אינו ממש ייעצמאייי, אולס ערכיו של המשתנה התלוי תלוייס בו. 052 062 | ביוס מן הימיס כל אחד מאיתנו ישא איתו לכל מקוס מחשב שגודלו כגודל ארנק. בכל זמן שנבטרך להחליט החלטה חשובה, נזדקק למידע, לעצת מומחה, לספרית עובדות, וכלי עזר נוספיס אחריס - הס יימצאו בקצות אצבעותינו. בינתייס נבטרך להסתפק באשף התרשימים של אקסל. האשף מנחה אותנו בצעדיס ליצירת תרשיסם. כל שעלינו לעשות הוא לבחור את הנתוניס, ולהשיב לשאלות האשף (יהחלטותי) בכל שלב. כי33 12/0 2[ןו[י 127 כ:05וס? ₪ השאלה הראשונה שנשאלת כאשר יוצריס תרשיס היא שאלה פשוטה ומתבקשת: מה בדיוק יש להציג בתרשים! אקסל הופכת גם את התשובה לפשוטה ומובנת : + בחר טווח, * לתצ על לחצן אשף התרשימים. 0 | 0%עי 97-2 ]00א] 60 ו6וכק:! ךְ מה עושים כאשר רוצים להציג בתרשים נתונים שאינסם נמצאים בגיליון זה לצד זה? היזכר בטווחים הבלתי-סמוכיסם בהס עסקנו בפרק 1. בחר את הטווח הראשון, לאחר מכן בחר טווח-לא-סמוך נוסף על :די חזס+גרירת. טווחים בלתי סמוכים אינסם מפריעיסם כלל לאשף התרשימים. אס ברצונך לכלול כותרות לשורות ולטוריס בתרשיס (וסביר להניח שתרצה בכך), כלול אותם בטווח הנבחר. ניתן לשנות בקלות את הטווח בשלב 2 של אשף התרשימים. )יי 0ו[יסן ו[ 10[ לאחר בחירת נתוניס והפעלת אשף התרשימים, יוצגו צורות תרשימיס שוניס, כפי שתראה בתרשים 11.1. באיוה סוג תרשיס תבחר! קיימות ארבע עשרה צורות שונות להצגת תרשימים, ולכל צורה בסיסית יש תת-צורות נוספות. בנוסף לכל אלה, תמצא עיצובי מדהימיס לתרשימים, בכרטיסיה סוגים מותאמים אישית שבתיבת הדו-שיח אשף התרשימים. ובכן, מה תעשה! ול ו | כזכים בזהרז4<בזינ 4קיישיו | כוגים רגילים כזוג תרשים: וג משנה של תרשים; עמודות קו שוגה נפיזור) א שטח כובעת מכ"ם פני שכות בועות ביניות כוורים מקובצים ב>אשכולות. השוצקת ערכים על-פני קטוגחריות . | החזק לחוץ כדי להציג את הדוגמה | ביכוול | < הקודם הבא ₪ | כיום תרשים 11.1 החלטות, החלטות. בחירת תרשים מתאים אינה קשה, אס נוהגים לפי מספר קווים מנחים. מכ !/: י-6וי כ/וסכיליק 26 037 [14 לשאלה זו יש שתי תשובות, האחת קצרה והשנייה ארוכה. התשובה הקצרה היא: בחר בתרשיס המתאים לסוג הנתוניס שברצונך להציג. אולס מכיון שתשובה זו אינה עוזרת במיוחד, המשך לקרוא. 05 52'כ. 9 *עכ0//! 6וכיס ברירת המחדל הינה בחירה בתרשים טורים זח6 חוזטוסס ), כמו שתראה בתרשיס 1. לחצ על תרשיס כלשהו מבין סוגי המשנה של הקטגוריה תרשיס טורים. כעת לחץ על לחצן החזק לחוץ כדי להציג את הדוגמה. כך תוכל לראות את התרשיס שייווצר מהנתוניס שלך (ראה תרשיס 11.2). <ן? ו | בוג ים] בצורז<רזים] יקרשיות כוגים] רגילים כזוג רנר שים: עמודות קו עוגה (פיזור) א שטח כובשת ממכ"ם פני שכוח בועות ביניות תרשים 11.2 לח על החזק לחוצ כדי להציג את הדוגמה, כדי להחליט אס תרשיס מסויס מתאיסם להצגת הנתוניס. 0 ו2216! ך מדוע חלון הדוגמה של אשף התרשימים אינו מציג דבר? תרשים הדוגמה מבוסס על הנתומים שבחרת, לכן עליך לבחור נתוניסם תחילה. לחץ על הבא בתיבת הדו-שיח אשף התדשימים. בשלב 2 של האשף, לחץ על הכרטיסיה טווח נתונים ובחר את הטווח שמכיל את הנתונים. תיבת הדו-שיחה אשף התרשימים תישאר על המסך בעת שתבחר את הטווח בגיליון העבודה. לחץ על הקודם כדי לשוב לשלב 1 ולחץ על לחצן החזק לחוץ כדי להציג את הדוגמה. כעת תראה את התרשים בחלון הדוגמה. 1 %א0/0י 97-2 ]00א] תרשימי טורים יעילים להצגת השוואות בין פריטיס שוניס בנקודת ומן מסוימת, או שינוייס בפריטיס שוניס למשך פרק ומן מסויסם. ניתן להשתמש בתרשימי טוריס להשוואת היקף מכירות שנתיות עבור כל אחת מחמש השניס האחרונות. ניתן גס לכלול את ההוצאות ולהציג נתוני מכירות והובאות וה לצד זה, עבור כל אחת מחמש השניס. *עכ0//' /(/31וי. תרשימי עמודות (פזַַהַח6 ז8ס) דומיס לתרשימי טורים, מלבד העובדה שהציריס התהפכו. ציר הקטגוריות (ציר א) הוא כעת אנכי, וציר הערכים (ציר ץ) הינו מאוזן (תרשיס 11.3). לתרשימי עמודות יש שימושים דומיס לאלה של תרשימי טורים. מכיון שהעמודות נראות כמתחרות זו בזו, סוג אה של תרשימיס יעיל להשוואת ערכיס של פריטיס שוניס בנקודת ומן מסוימת. לדוגמה, למי מאנשי המכירות היה היקף מכירות גבוה ביותר בחודש מסויס. תרשים עמודות נוח להצגת תשובות לסוג וה של שאלות. 1]] אשף התרשימיע- שלב ו מתוך4- טוג תרשים | כזוגים מותאמים אשית | כזכים רגילים כזןג תרשים: כזות בלישנר של תרשים: = עוגה (פיר) א שטח כובעת בכ" פני שכוח בושות בזביותת שכ===] עיודות מיקובציות ב<+<שכולות. השוקת ערכים על-פני קטוגוריות. החוק לחוץ כדי להציג את הדוגמיה | ביטוול | < הקודם ובר > | כזיום תרשים 11.3 תרשימי עמודות הס ייקרוביהס'י של תרשימי טורים, אלא שהציריס התחלפו. מיץ !(: י-6וי כ/וסכיליק 26 37 143 )וי +///, כָ'כגָו<. והכושיסן א תרשימי טורים ועמודות הס פשוטים ויעילים, אולס הס ירקיי יוצאיס ידי חובה. אקסל מוסיפה עניין למראה המוכר של תרשימיס אלה. כמו תרשימי הטוריס והעמודות, גס תרשימי גליל, פירמידה וחרוט (סח8 , סוחזה8זץס ,זססחוועץס 5 פשחסס) מציגיס השתנות פריטים על פני ציר הזמן - תקופה, או מספר תקופות. אולס, הצורות החריגות של החרוט, הפירמידה והגליל, מוסיפות דרמטיות לסדרות הנתוניס. בתרשיס 11.4 נראיס שלושת סוגי התרשימיס האלה. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים תרשים חלון ערה [ שי | 5 כ39.5-6₪|5| א > 3 | ל 3 ₪ |₪ ₪ ם| | -י9 + ב | 5% | , % | ₪ 3 = = = | וז זי | ש₪ 7 מ |= ס. ו || = אזור התרשים - מוכך | ה ררה ] ]אאא ה ה רת תרשים 11.4 תרשימי גליל, פירמידות וחרוטים, הס למעשה תרשימי טוריס ועמודות בלבוש מרשיס יותר. עכ6יס קז תרשימי קו (81159ח60 6חון) מתאימיס להמחשת השתנות פריט או מספר פריטיס לאורך זמן. התרשיס המציג את אנטומיית תרשימי אקסל, בתחילת הפרק, הוא דוגמה לתרשיס קו. איזה שינוייס חליסם במלאי במהלך פרק וזמן מסויס! כיצד הוא משתנה בהשוואה לממוצע במשק! אלה הס שימושיס נפוציס של תרשים קו. סוג וזה של תרשימיס משמש להדגמת שינוייס שחליס במשך תקופת זמן בפריט אחד או יותר (ראה תרשיס 5).. 4 00% 97-2 ]00א] וכ ///220: עכ0יאי ות ברצונך לראות איזה חלק מהתקציב שלך מבוזבו על הוצאות כלליות! צייר תרשים עוגה. אהו כלי מצויןו להמחשת מצביס כאלה. תרשימי עוגה (פַַח6 6וק) מראיס את היחסיס שבין השלס לחלקיו. פריטיס כגון תקציב כללי ותקציבים פרטיים, תיק השקעות שלס לעומת השקעות ספציפיות. תרשימי עוגה עוניס ביעילות על השאלה יימהו החלק של נתח פרוסת העוגה מתוך השלסזיי אס ברצונך להדגיש חלק אחד או יותר מהשלם, ניתן למשוך חלקיס אלה החוצה מתוך העוגה, כפי שתראה בתרשיס 11.6. 1 אשף התרשיתיע. שלב ו מתוך 4 טוג תרשים | כזוגים מותאימים אשית | כזכים רגילים מוג תרשים: וג משנה של תרשים: טורים עמודות בוו עוגה (פיר) א שטח כובעת מכ" פני שנוח בושות בזביותת קו עם סמנים המוצגים בכל ערך של נתון. | החוק לחוץ כדי להציג את הדוגמיה | ביטוול | < הקודם ובר > | כזיום תרשים 11.5 תרשים קו הינו כלי פשוט ביותר, שיעילותו מתמקדת בעיקר בהדגמת שינוייס לאורך ומן. מָיץ !//: י-6וי כ/וסכיליק 26 637 149 תרשים 11.6 1 אשף התרשימיע. שלב ו[ מתוך4 - טוג תרשים | כזוגים מותאמים אשית | כזכים רגילים > 2 עוגה. הצגת התרומה של כל ערך לזכום כולל, | החוק לחוץ כדי להציג את הדוגמיה | ביטוול | < הקודם הבא ₪ | כיום כזוה תרשים: כזוג בלישנר של תרשים: (פיר) א שטח טובעת בכ" פני שכוח בושות בזביות 5 השתמש בתרשימי עוגה כדי להשוות בין השלס לחלקיו. , 0 ו2210! מדוע לא מופיעות פרוסות בתדשיס העוגה? בתרשימי עוגה מיתן להראות רק סדרת נתונים אחת. חשוב על נתונמיס בטבלה: בתדשים עוגה ניתן להראות שורה אחת ובה ערכים מטורים שוממים או טור אחד ובו ערכים משורות שונות. בתרשימי עוגה לא מתן להראות שורות רבות וטורים רבים של ערכים בו-זמנית. לדוגמה, תוכל להראות את מרכיביו השונים של התקציב בשנה אחת, אך לא במספר שנים. כמו כן, תוכל להראות את כל התקציבים הכלליים לאורך מספר שנים, אך לא את מרכיביו השוניס של התקציב בכל אחת מהשניסם שבחרת להציג. אם תנסה להראות יותר מסדרת נתונים אחת בתרשים עוגה, תקבל עוגה שאינה מחולקת לפרוסות. 6 | 60%ע6י 97-2 ]00] 05 20/ת, 6ו סוםָ:('יכ מלבד העובדה שסופגניות מהוות קבוצת מזון חשובה ונפרדת, תרשימי טבעת (15ז8ח6 חח 00) זהיס לתרשימי עוגה במובניס אחדים. גס הס מראיס את היחסים ביו החלקיס השוניס לשלס כולו. עס ואת, יש הבדל גדול ובולט בין שני סוגי התרשימיס (עוגה וטבעת). בתרשימי הטבעת ניתן להראות סדרות נתוניס שונות על ידי הוספת טבעות קונצנטריות. בתרשיס 11.7 מוצגות התשואות של תיק השקעות במשך שנתיים, כל שנה מוצגת בטבעת נפרדת. /00'ל) 0 תרשימי שטח (פזַהַח0 הַ6ז8) דומיס לתרשימי קו ומשמשיס לצורך זהה, כדי להראות שינוייס במהלך הזמן. תרשימי שטח דומיס לתרשימי עוגה, בכך שהס מראים יחסיות של ערכים. נניח שברצונך לבדוק כמה יחידות אבקת סבון וסבון נוזלי אתה צורך במשך פרק ומן מסוים. הקו העליון מייצג את סך כל היחידות שנצרכו. שני השטחיס מציגיס את יחידות אבקת הסבון ויחידות הסבון הנוזלי שנצרכו (ראה תרשיס 11.8). |< || ול ו |א |5|=. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תרשים חלון עזרה | |₪|- 0|7% ש ₪|0. = כ ₪ 60| =-9| ₪ > ₪ | ל ב ₪ | ₪ ₪ ם| + 4 7 + | 5 | 7 0 , ₪ | ם] | 3ש = = == | וז זי| ₪ ; 5 |= סן. וו || זור הותרשים . התיק של אלי אג"ח₪ | מניותם מזומן ם | זור התרשים .₪ . . ₪.ן| [+1 / גיליון3 ), גיליון2 ), גיליון1 '), תרשים1 ו | | 4 4 מוכך | | | ] ]וא ה הת ] תרשים 11.7 בתרשימי טבעת ניתן להציג סדרות נתוניס רבות, אולס קשה יהיה לקרוא את התרשים. מיץ !/: י-6וי כ/וסכיליק 26 637 147 |< || - מתנץ הי [א |5)= [* קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תבשים חלון עזָרה ן 9|- >-|0 ש ₪| 0 < <|ש 6|-= - 95| א ₪ פ > | ל ב ₪|₪ ₪ ם|ן + 4 | | | חן | = = = | וע | | משלוחי אבקת סבון וסבון נוזלי | אזור התרשים אבקת סבון ם חא 000 7 ה | ןאוק תרשים 11.8 בתרשימי שטחת ניתן להציג שינוייס ביחס לזמן ויחסיס בין השלס לחלקיו. 0י' ‏ אכ" ועכשיאי כ15- 0 ) תרשימי מכ''מ (פהַהּח0 ז3ב890ז) נראים כמו אנטנות טלוויזיה המוצבות על גג, לאחר שפגע בהן ברק. מלבד מספר מוגבל של שימושיס מיוחדים, תמצא שהס גס שימושייס באותה המידה. תרשימיס אלה מציגיס יחסיס בין סדרות נתוניס שונות, ובין כל סדרה לכל הסדרות, בו-ומנית. מכיון שבתרשימיס אלה מוצגיס נתוניס רביס מאוד, הס לעיתיס מסובכיס להבנה. תּרשימי מכיימ משמשיסם לעיתים עבור יישומיס בפרויקטיס ניהוליים מורכביס. תרשימי פיזור (צא או פ5ַהַח6 ז56806) נפוצים לצרכים סטטיסטיים. הס מראיס את עוצמת היחסים בין הנתוניס, ואת עוצמת היחסיסם בין הנתוניס לממוצע. בתרשיס 9 מוצגים וה לצד וה תרשים מכ''מ ותרשים פיזור (הנקרא גס ה8ז5081160). שני התרשימיס בתרשים 11.9 נוצרו על ידי בחירה באפשרות כגיליון חדש בשלב 4 של אשף התרשימים. פעולה הממקמת את התרשיס החדש בגיליון חדש. לשינוי גודל גיליון התרשים, כך שיתפוס חלון שלם, כפי שמוצג בתרשיס 11.9, יש לבחור בתפריט כלים, אפשרויות בכרטיסיה תרשים. יש לבחור בגודל התרשים משתנה בהתאם למסגרת החלון. כעת, ללא תלות בגודל החלון, התרשיס ימלא את החלון כולו. 000] 97-2 00% 4% ! 2210 0 ךְ ביצעתי את התהליך כפי שהוסבר, בחדתי בתפדיט כלים, אפשדויות ובכרטיסיה תרשים. אך החלון אפור כולו ללא *כולת שינוי של אף אחד מהפדמטרים המוצגים בו. היכן טעיתי? כל שעליך לעשות הוא לעבור לגיליון תרשים ואז תראה שהפרמטריס בחלון תרשים יקבלו חזרה את צבעם השחור. 6 אס תבחר באופציה גודל התרשים משתנה בהתאס למסגרת החלון, תדד 0 | שינוי גודל החלון עלול לעוות את התרשים. אס נתקלת בבעיה זו, יש להזיז את הכותרות ואת הכתוביות ולהתאים את גודל שטח התרשים, וכך למנוע את המראה המעוות. כדי להתאים את גודכ התרשים לגודל גיליון התרשיסם עליו הוא מוצג, בחר בתפריט קובץ, הגדרות עמוד. בחר בכרטיסיה תרשיס ובחר מותאס אישית בשדה גודל תרשים מודפס. לחץ על אישוד וגרור את המסגרת שמופיעה סביב התרשים כדי לשנות את גודל התרשים. <[ם) .ו קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תרשים חלון עורה | |- | |0 0008 כ|ש6|-9.5|ה ₪ )| ₪|₪ ₪ םן - 4 - 9 - 5 | ₪ ₪ | 22 8 % | ₪ | ₪3 5ב = == | + זי|ש ; מ|: 4 א || |< ובו בי 1 ] [5:2א.מכם ופיזור . % = זור התרשים . . . : 4 גיליון2 / גיליון1 / תרשים 4‏ תרשים3 / תרשים? / תרשים1 המ * 4 | 4| ].יליון2 / גיליון1 ), תרשים4 ( תרשים? / תרשים? , תרשים1 את ,4 4 מוכך | םי 0000 ררה ] ]אא ה ה ] תרשים 11.9 תרשימי פיזור יעילים להדגמת מגמות; קשה יותר להבין תרשימי מכיימ. מיץ !(: י-6וי כ/וסכיליק 26 37 149 בתרשימי פיזור ניתן לראות גסם שינוייס עס הזמן, דבר ההופך אותס לקרובי משפחה של תרשימים קווים. מתי יש להשתמש בתרשים קו, ומתי עדיף להשתמש בתרשים פיזור! == השתמש בתרשים קו כאשר ברצונך לעקוב אחר שינוייס החליס עס הזמן ונמדדיס במרווחיס קבועים, כגון מספר קצוב של ימים, שבועות, או חודשיס וכך הלאה. + בתרשים פיזור כדאי להשתמש כאשר מרווחי הזמן בין המדידות אינס קבועיס. אס ברצונך לעקוב אחר צריכת הסבון בכל יוס, הסוגיס השוניס של הסבוניס אינס נצרכיס בימיס קבועיס, ולכן כדאי להשתמש בתרשים פיזור. התרשיס מראה מרווחיס בלתי קבועיס בעוד שתרשים קו יובר תמונה מטעה של המשכיות. 3 2כ['י[ ס2ז]: /כ0//! 2212 4 תרשימי בועה (85ח0 6|ספטס) דומיס לתרשימי פיזור בכך שהם מלמדים על == היחסים בין סדרות נתונות שונות. בשונה מתרשימי פיזור, תרשימי בועה מציגיס גס את ערכי הנתוניס; כאשר בועה גדולה יותר, פירוש הדבר שהערך שלה גדול יותר (תרשיס 11.12 מציג דוגמה של תרשים בועות). )יס 0 -/3יי ההבדליס בין תרשימיס דו-מימדייס ובין תרשימים תלת-מימדיים (פַהַח60 כ-3) הס קוסמטייסם בלבד, כך ברוב המקרים. תרשימיס תלת-מימדייס אמנס מרשימים יותר, אך הס מספקים בדיוק את אותו מידע בצורתס הדו-מימדית. יוצאיס מן הכלל הס התרשימיס התלת-מימדיים הקרוייס תרשימי פני שטתח (89ח0 5017806) המשמשיס להמחשת היחסים בין מספר משתנים, או בין כמויות נתוניס גדולות שקשה להבינס בצורת הצגה אחרת. בדומה למפות טופוגרפיות, הס מראיס גבהיס ועמקיס של סדרת נתוניס גדולה. בתרשיס 11.10 מוצג תרשים פני שטח. עכ6י/יסן /אוי.4ויס 06 /[20 2/0 = את התרשימיס המדהימיס האלה מתתחילים ליצור בכרטיסיה סוגים == מותאמים אישית בשלב 1 של תיבת הדו-שיח אשף התרשימים. כאן תוכל לבחור מבין תבניות משוכללות מוגדרות מראש. כל התרשימיס האלה הס תרשימיס רגיליסם שקושטו ברקע ובצורות ייחודיות עבור סדרות הנתוניס. בתרשיסם 11.11 נראית אפשרות אחת לתרשים מותאסם אישית. 0 | 0%ע0י 97-2 ]00] <51)- בהל מ נ [א |5)= [* קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תבשים חלון עורה ן ₪|- ]0 ש ₪| 00 2 2 ₪ 6]|-=--|ש ₪ פ > | שב | ₪ ₪ ם| | ה | = == | ו שק | סגא || = זור התרשים |*= . פב 2+ . . - משלוחי אבקת סבון וסבון נוזלי =- 0 ש = ₪ ₪ 5 5 ₪ ש ו ש ₪ 5 שש סבון נוזלי פברואר אפריל אבקת סבון - חודש ולי .ו הההההההההההההההההמוה] 7 רגר יב ה ואו מוכן חפ | שהואהטהמהטיתמום מנות [ המשותן [ יה [ היפ יוק לס תרשים 11.10 תרשימי פני שטח מציגיס בבהירות סדרות נתוניס גדולות, וכן הס גס נראיס מתוחכמיס יותר. כס< אלכנסדר שולחן מרינה פבר|אר תרשים 11.11 תרשיס חרוטיס כפי שעדיין לא הכרת! מָכק !(: -6יי פ/וסכיכיס 26 377 221 וסוכ ביס 6(י6/7 יז 2//20/2תוכ מגוון רחב הוא דבר טוב, אולס אשף התרשימים של אקסל מציע מספר כה גדול של אפשרויות עד שבאמת אפשר ללכת לאיבוד. המסייע של 00211166 יכול להועיל כאן. אס תתקשה להחליט באיזה תרשיס לבחור, קרא למסייע של 0016666: .1 .2 סמן טווח נתוניס (וכותרות במידת הצורך). ₪ הפעל את אשף התרשימים . בחר תרשיס מהרשימה סוגי תרשימים בכרטיסיה סוגים רגילים בשלב 1 של אשף התרשימים. לחצ על לחצן המסייע של 01166 בתיבת הדו-שיח אשף התרשימים. | בבלון הדיבור של המסייע, בחר עזרה לתכונה זו. -- בחר דוגמה של סוג התרשיס הנבחר. כעת התבונן בחלון דוגמאות של סוגי תרשימיס (ראה גס תרשיס 11.12). החלון דוגמאות של סוגי תרשימים מדגיס וממחיש את מראה התרשימיס תוך שימוש במדגס נתוניס. כך ניתן להבין טוב יותר את ההבדל בין סוגי התרשימיס השוניס. כאשר תתקשה לבחור תרשיס מתאיס לנתוניס שלך, עיין בדוגמאות של המסייע של .]6 |<וםן. 3 שו תרשים 11.12 לחץ על סוגי תרשימיםס שוניס בחלון, כדי להציג דוגמאות נוספות. 1 0/0 97-2 ]00א] 3+ כעכ6יס ופן[ש[י₪ 35 25 תרשימיס מאפשריס הצגה ברורה ומרשימה של הנתוניס הגולמייס. בתרשיס 11.13 מוצג אחוז הנכשליס בבחינת הבגרות במספר מדינות בשניס 95 ו-96. |< || - 7 | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | (₪|-09 0 ₪6 500 כ 66 -6|5-0 ₪ | ש ב 8 ₪ ₪ ם| -2-5.4| 90% , % | ה| ש ש ₪ ז|ע ; 5|י 5 א || אחוז נכשלי בחינות בגרות ישראל ברטיניה קנדה צרפת | גרמניה יפן ארה"ב 10.6%%6 5‏ 9.8% 11.2% 12.4% 8.1% 2.8% 6.4% 6 8.97% | 8.6% 9.6% | 12.6% 8.2% 2.8% 5.4% ופ 2 | ה |5- |5- |77 8 פן ו[ ]| ₪ + |* |4 |4| / תרשים1 ( תרשים2 ) ,גיליון1 ( גיליון? ( גיליון3 ||.| תרשים 11.13 נתוניס על אחוז הנכשליס בבחינות בגרות בארצות שונות בשניס 1995 ו-1996 כעת נציב נתוניס אלה בתרשים, וננסה להפוך את הנתוניס היבשים לנתונים מרתקים ומענייניס. 1 אס אשף התרשימים עדיין פתוח, בחר ביטול או הקש על ₪50 כדי ₪ לסגור אותו ולהתחיל מחדש. בחר בטווח שברצונך לכלול בתרשיס (4:76), ולח על לחצן אשף התרשימים. 2< שלב 1 של אשף התרשימים הוא שלב ההחלטות. ננסה תחילה תרשים עוגה (ולו רק כדי לספק את הסקרנות). בחר את סוג התרשים עוגה מהרשימה סוג תרשים. לחצ על לחצן החזק לחוץ כדי להציג את הדוגמה. כפי שנוכל לראות בתרשיס 11.14, בחירה זו לא עזרה לנו לקבל את מבוקשנו. 3 מהו סוג התרשיס המתאיס: אנו משוויס שתי סדרות נתוניס, אחוז נכשלים בבחינות בגרות בשנים 95 ו-96 ועלינו לכלול נתוניס משבע מדינות. איננו מעונייניס בהשוואת החלקיס לשלס, ואנו עוסקיס בשתי תקופות בלבד. במקרה זה, סוגי התרשימיס שעשוייס להתאיס: טורים, עמודות, חרוטיס, גליל, או פירמידות. בחר אס כן באחת האפשרויות האלו מהרשימה סוג תרשים ולתצ לחיצה כפולה על אחד מסוגי המשנה של התרשים. מיץ !/: י-6וי כ/וסכיליק 26 ₪37 1953 1 אשף התרשימיע. שלב ו[ מתוך4 - טוג תרשים | סוגים מותיזמים ואישית | | סוגים רגילים כזןוגה תרשים: (פיר) א שטר כובעת מכ"ם פני שכור : רק 1995 נוצר כאן, מכיוון ג שתרשים עוגה מסוגל לטפל רק ביניות בסדרת נתוניס אחת בכל עת | ביטוול | < הקודם | ובר > | כזיום תרשים 11.14 תרשיס עוגה מציג רק סדרת נתוניס אחת, ולכן לא ניתן להציג בתרשיס וה השוואה בין ערכיס של מספר שניס. 4 כעת נגיע לשלב 2 של אשף התרשימים. התחוס שנבחר מוצג בתיבת הטקסט טווח נתונים. כאן ניתן לבחור תחוס חדש, במידת הצורך. 5. התחוסם המבוקש הוא טבלה שלמה. לחצ על הכרטיסיה סידרה בתיבת הדו-שיח של אשף התרשימים, כדי לראות את סדרות הנתוניס השונות בתחוס הנבחר. כדי להסיר סדרת נתוניס כלשהי מהתרשים, בחר את הסדרה מהרשימה סידרה ולח על הסר (ראה תרשיס 11.15). 6. לח על הבא בשלב 3 של אשף התרשימים (ראה תרשים 11.16). כאן ניתן להוסיף מקרא (אס הוא לא הוסף אוטומטית). ניתן לשנות גס את כותרות הציריס ואת כותרת התרשיסם. תרשים טוב הוא תרשיס שמדבר בעד עצמו ואינך צריך לתהות מה הוא מנסה להביע. במקרה כזה, רצוי להחליף את שמות הציריס למשהו ברור יותר. 7 לת על הבא כדי לעבור לשלב 4 של אשף התרשימים. התרשים יכול להתוסף לגיליון העבודה בגיליון נפרד משלו, או כאובייקט מוטבע ליד הנתוניס. בדוגמה שלנו נבחר את האפשרות השנייה. בחר כאובייקט ב (גיליוו התרשיס הנבחר), כמו בתרשיס 11.17. 4 | %א0/0י 97-2 ]00] ו /=-= ו | 0 / בו ₪ כתובות התאים הן כתובות ב מוחלטות, לכן הזות התרשיס לא תשפיע על תחוס הנתוניס הנבחר 1% 1% 3% 206 שקה ידרה 15 |>| שם: 5 יליון! = 1 9 שמות הסדרות כאן | שרכים; = 5:5 גיליוך1 = | נלקחו מתחוס הנתוניס | הוסף | הפר שנבחר 0 תויוות צייר קכוגוריות (₪): 1 9:4 גיליוך1 = | | ביטול | < הקודם הבא > | כיום תרשים 11.15 אשף התרשימים של אקסל, מאפשר להסיר ולהוסיף סדרות נתוניס בקלות. 1 אשף התרשיתיע. שלב3 תתוך4- אפשרויות תרשים | פובלת ברזוניו | תויוות נותונים | בל | קזוי רשות | צירים | כותרות כותרת התרשים: תחוז נכשלי בחינות בגרות אחוז בכשלי בחינות בגרות ביר קטוגוריות (₪): ציר ערכים 1 אחוז נכשלים ציר קטוכוריות מישני ₪ ציר שרכים משני ו | ביטול | < הקודם | הבא > | כיום תרשים 11.16 תרשימיס ללא כותרת ראשית וכותרות ציריס, אינס אומריס הרבה למתבונן בהס; הוסף כותרות בשלב ה של יצירת התרשיס. מיץ !/: י-6וי₪ כ/וסכיליק 26 ₪037 199 << ?ו 7+ כגיליון חדש: תרשים3 | ₪ כאוביקט ב מקהאואווווווווון -] | ביטוול | < הקודם | הבא > תרשים 11.17 כאשר תרשיס ממוקס ליד הנתוניס שלו, ניתן לראות את הנתוניס המפורטיס וגסם את המחשתס בתמונה. 8 כעת לחצ על סיום. בתרשיס 11.18 מוצגת התוצאה הסופית, כולל כותרת התרשיס וכותרות הציריס שהוגדרו בשלב 3 של אשף התרשימים. לחצ במקוס כלשהו מחוצ לתרשיס לביטול הבחירה, וכדי להיפטר מידיות האתיזה (אותס מרובעיס שחוריס המצוייס סביב התרשיס ושבעזרתן ניתן לגרור את התרשיס, או לשנות את גודלו). 7 - || <| |< |5|- ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תרשים חלון עזָרה | |0 8 ₪ 2 | 60|--0|* ₪ פ>פ > | > 3 ₪ | ₪ ש ם | ₪ | 5|8|9%ּ5ּ 5| ₪ י|ש₪ ; 5|- . || ה תרשים 3 3 5 6 ס = 5 6 ₪ | 4 4 כדי להזט את כ אחוז נכשלי בחינות בגרות תרשי הפב במקוס כלשהו |ישראל ברטיניה קנדה | צרפת >גבמים 9םו -- עבה"ם בתוכו, וגרור 5 10.6% 9.8% | 11.2% 12.4% אחוז נכשלים בבחינות בגרות למקוס הרצוי 6 86% 9.6% 12.6% ְ | הצבע על ידיות אחיוה אלו וגרור אותן, כדי לשנות את גודל ו 5 ו 4 5 8 תי -8| 90| :₪ 11 12 3 ה 55 88 1% 1% 5% 10% אחוז ננשלים התרשיס ץ |* 4 |4!// תרשים1 ( תרשים? ),גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % ||* | 1 8 |-₪ | ]7 |אא-- ה ] תרשים 11.18 התרשים מוסיף עניין לנתוניס המספרים. הוא מראה שהיפנים יכולים ללמד את הצרפתים רבות אודות שמירה על שיעורי כישלון ואי-הצלחה נמוכיס בבחינות הבגרות. 6% %א0/90י 97-2 ]00א] ! 2216 0 מדוע אשף התרשימיס קבע מספרים כתוויות ציר א |פ|- [* | אהרהתרשם | , 3 + י בחינות בגרות | | |||ישראל ברטיניה קנדה | צרפת .גבממם יפו עב" | % 124% אחוז נכשלים בבחינות בגרות -. של רנלו בלב דורי 1% 1% 5% אחוז ננשלים / ! | ו תרשים 11.19 כדי להכניס שינוייס בתרשיס קייס, יש ללחוץ לחיצה ימנית על התרשים, פעולה שתגרוס להופעת התפריט המקוצר. ]000] 97-2 00% | 8% סיץ 2/ ליכ .עכ0י/ יס :22 2 . שינוי סוג התרשיס. סרגל הכליס הופך את החייס לקליס יותר. שינוי תוכן התרשיס. הוספת צבעיס וצורות לתרשיס. הוספת נתוניס לתרשיס. תרשימיס טוביס מביעיס את אשר ברצוננו לומר, ובמרבית המקריס דרושה מחשבה כדי לעצב את התרשיס המתאיס כראוי. באמצעות כלי עריכת התרשימים של אקסל, תוכל לערוך את התרשיס כראוי, ובקלות... איזהו ספר ההיסטוריה הטוב ביותר שנכתב עד כה! אדוארד גיבון כתב את ספרו ייעלייתה ונפילתה של האמפריה הרומיתיי לפני למעלה ממאתיים שנה. כתיבתו מהווה דוגמה למופת וללמדנות עד ימינו. למעשה, הוא התגאה בשליחת הטיוטות שכתב ישירות להדפסה. יחד עס ואת, מהרגע בו הגה את הרעיון ועד כתיבת המשפט האחרון, חלפו למעלה מעשריס שנה. למרות שברצוננו לקבל תרשיס מושלם, לא עומד לרשותנו ומן כה רב כדי לבצע זאת. מכיוו שאקסל מאפשרת יצירה ועריכה קלה של התרשימים, ניתן להכניס שינוייס בפשטות, כדי לקבל תרשיס מושלס בומן הקצר ביותר. 729 2.: (כיכי ע-6'ויש - 1959 2 2/כ0יס)] 6 (כו] ן האס הזמנת סופגנייה כאשר עוגה היא תאוותך האמיתית! העמודות הדו-מימדיות נראות שטוחות משהו! שנה אותסם. השינוי הגדול ביותר שתוכל לבצע הוא שינוי סוג התרשים, וזהו גס השינוי הקל ביותר לביצוע. האס אתה מגיע לעבודה ברכבך הפרטי או באוטובוס! היעד והה, אך בחרת בדרכיס שונות לכיבושו. אקסל מציעה לך את אותה הבחירה, כאשר ברצונך לשנות את התרשים שיצרת. עליך רק לבחור באפשרות המתאימה לדרישותיך. ה ) ככ 24/0 02/ יק כדי לראות את כל סוגי התרשימיס הזמינים, לחצ לחיצה ימנית על התרשים ובחר סוג תרשים מהתפריט המקוצר. תיבת הדו-שיח סוג תרשים נראית בדיוק כמו שלב 1 של אשף התרשימים. תיבת הדו-שיח סוג תרשים מופיעה בתרשים 12.1. בחר סוג תרשיס חדש מהרשימה סוג תרשים ולח לחיצה כפולה על סוג משנה של אותו התרשים, כדי להמיר אותו במהירות לסוג אחר. | < | ? ו םי | לדגי בזהר>בזיר +>קרישיו | כוגים רגילים כזוג רנר שים: כזןג. בשנרו = תור שים: קו עוגה (פיזור) א שטח נובצת מכ"ם פני שטוח בועות ביניות האפשרויות עמודוות מקובצות ב>לשכולות. השואת ה שרכים של-פני קטוגוריות . =] עיצוב ברירת מחדל החזק לחוץ כדי להציג את הדוגמה | קבע כברירת מחדל תרשיס 12.1 תיבת הדו-שיח סוג תרשים מכילה את כל התרשימים האפשריים באקסל. 0 | 0%ע0י 97-2 ]00א] // שיו כי'כ, /א / 0 ככ 'ס] "כשוס" הצג את סרגל הכליס תרשים. לח לחיצה ימנית על סרגל כלים כלשהו ובחר את האפשרות תרשים מהתפריט המקוצר. סרגלי הכליס יספקו לך שירות מהיר. לשינוי סוג התרשיס שלך, לחצ על התץ הנפתח סוג תרשים המצוי על סרגל הכליס תרשים, כפי שמוצג בתרשיס 12.2. לחץ כאן כדי לשנות את סוג התרשיס לאחר בחירת התרשים, לת לחצן דו-מצבי זה מסתיר כאן לעיצוב סדרת הנתוניס ומציג את המקרא |< || - 7 | [₪|. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תרשים חלון עזָרה | 2 ב ₪8 ₪ ₪ ם! התיבה אובייקטי (₪|- |8 9 ₪ <|ש 6 - 4 - ל -3 |% 5 | 2 ₪ , % | 5 | ₪3 : -= - ו זי( 6 7 ₪ |: 0ב. | תרשיס מאפשרת ₪ 5 | 9 | לעצב בנפרד את ל ₪ 5 /: 9 ₪ שו אזורי התרשים - / ]; השוניס 4 אחוז נכשלי בחינות בגרות | 4 ישראל ברטיניה קנדה צרפת 5 |10.6%|1995 9.8% 112% 124% 8 |8.9%|1996 | 8.6% 96% | 12.6% 8 ם 3 חק לחצן דו-מצבי ₪ זה, מסתיר ומציג 12| את הנתוניס / בתחתית 5 התרשיס וע | 4 ]14 / תרשים1 ( תרשים2 ),גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 ||*| מו ₪ מוכך | | [-] |אטא |[ ]| | ניתן לשנות את זווית הטקסט לחצניס אלה מתוויס את סדרות הנתוניס למעלה או למטה של התרשים, לפי שורות או לפי עמודות תרשים 12.2 סרגל התרשימים נוח לשימוש, ומאפשר להמיר תרשיסם מסוג אחד לסוג אחר. לחיצה על אחת מצורות התרשימיס הקטנות תאפשר לך לשנות מייד את סוג התרשיס. מעבר וה, מסוג אחד של תרשיס לסוג אחר, אינו כרוך במתן תשובות לשאלות או בשימוש בתיבת הדו-שיח; גס לא כל סוגי התרשימיס מוצגים, אך ווהי הדרך המהירה ביותר לשנות את התרשיס. בלחיצה אחת קיבלנו תרשיס קווי תלת-מימדי, כפי שתוכל לראות בתרשיס 12.3. מל 2/: ליכי :₪76 [16 <|פ)- 7 |= |₪]= [* קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים תרשים חלון ערה | 3 8 9 ₪| 290 2 ₪6 6|->-9|5 ₪ 38| ל ₪ | ₪ ₪ םן - 4 9+ | ]0 0 , % | 8 | ₪ ₪ = | ו זי| ש ; 5 |* 8+ ₪ || ₪ ב ₪ ב - ₪ ₪: אזור התרשים || זור התרשים + . אחוז ננכשלים בבחינות בגרות לחיצה כפולה על כותרת סרגל הכליס ּ תרשים, תקבע - / | אותו; לחיצה - | כפולה על ידית האחיזה של סרגל הכלים, 0 זה | גוסמה > תחזיר אותו [ אזור התרשים שוב למצב צף . גיליון3 ), גיליון? ), גיליון1 ), תרשים4 ו | ? | 4 | 4 | א החפ תרשים 12.3 אותם נתוניס, מראה שונה. שינוי התרשיס בעזרת סרגל הכלים תרשים היא הדרך המהירה ביותר לבדוק מהו סוג התרשים המתאים ביותר לצרכיך. אס תתקשה להחליט איזהו התרשיס המתאים ביותר להצגת נתוניך, סרגל הכליס יאפשר לך לבדוק את האפשרויות בשיטת ניסוי וטעייה. כדי להיפטר מסרגל הכלים יש לסגור אותו כמו כל חלון אחר ב- 95 פ/צססחו//. 6ים! לחצן התרשים שנמצא ליד החץ על סרגל הכלים מציג את בחירתך האחרונה. כיכ[20. )'[זייס 05/2יס. - כְכוַגָת: 42וכייק)י התרשיס מורכב מאובייקטים (עצמים) המסומניס בתוויות. את מרבית הדבריס המופיעיס בתרשים, ניתן לשנות. ציריס, סמני נתוניס, כותרות ומקרא (05ח8986!) הס כולס אובייקטיס. צבעס, גודלס, קנה המידה שלהם והגופנים, ניתניס לשינוי בכל דרך שתבחר. ]00] 97-2 0/0 1 0[ 705 כעכ6יס] 601 055 שני האובייקטיס הגדוליס ביותר בתרשיס הס הרקע, או אזור התרשים (ַסזה 81חס) ואזור התוויה (68ז8 +ס!כ), השטח שנמצא בין שני הציריס. יש שלוש דרכיס לשינוי חלקיס אלה של התרשים, ולשינוי כל אובייקט בו: * תוכל לשנות את הצבעים, הצורות והגבולות על ידי לחיצה כפולה על האובייקט המבוקש. הזו את סמן העכבר אל בין הציריס ולחצ לחיצה כפולה כדי לשנות את שטח התרשיס. הצבע על מקוס כלשהו מחוצ לצירים, אך בתוך הרקע, כדי לערוך שינוייס באזור זה. לחיצה כפולה אל אובייקט פותחת תיבת דו-שיח שמאפשרת לעצב אותו. * | הצבע על אובייקט כלשהו בתרשיס כדי להציג את שס האובייקט בתיאור הכליס. כעת לח לחיצה ימנית, ובחר מתפריט הקיצור את האפשרות עיצוב (ראה תרשיס 12.6). פעולה וו תציג את תיבת הדו-שיח לעיצוב האובייקט שבחרת. * לחץ על החתץ הנפתחה אובייקטי תרשים ‏ | בסרגל הכליס תרשים ובתר את מהרשימה 03 את האובייקט שאתה רוצה לעצב. לח על לחצן עיצוב [אובייקט] כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב. שלוש הדרכיס מובילות לאותו מקוס: תיבת הדו-שיח לעיצוב האובייקט. השתמש בשיטה הנוחה לך. לחיצה כפולה על אובייקט מאפשרת לעצב אותו ישירות, אולס יש פריטיס קטניס או צפופיס בתרשיס שקשה לדייק בלחיצה עליהם. במקרה זה, בחר את האובייקט המבוקש מסרגל הכליס תרשים. בתרשיס 12.4 תוכל לראות במה מדובר. */62'ס)] 2 - 3 ו515 02 בתרשימיס תלת-מימדיים קיימות אובייקטיס נוספים שיש לערוך. קייס בהס אזור התרשיס ואזור ההתוויה, וגס קירות ורצפה אשר שייכים לאזור ההתוויה. ראוי לציין שאפשר ילשפצי כל אחד ממרכיבים אלה על ידי מרקמיס וצבעים. לחיצה כפולה על אחד מאובייקטיס אלה תגרוס להופעת תיבת דו-שיח עיצוב, לחיצה ימנית תפתחת את התפריט המקוצר. דוגמה לכך תמצא בתרשיס 12.6. 729 2.: (כיכי. :60 | 169 ו --ן הרשימה הנפתחת | <ז? דוד אובייקטי תרשים | מאפשרת לבחור אובייקט באופן מפורש לחצ לחיצה כפולה על אזור התווית הנתוניס כדי לעצב אותו לחץ לחיצה כפולה = | | על אזור התרשיס -7-----ה ]| ₪ | !2 8 כדי לעצב אותו לח לחיצה כפולה על לחצן עיצוב [אובייקט] כדי להציג את תיבת הדו-שיח . כל תרשים 12.4 לעיצוב האובייקט הנבחר לחיצה כפולה על כל עצס בתרשיס תגרוס להופעת תיבות דו-שיח עיצוב, שבעזרתה תוכל לשנות צבעיס, גבולות או צורות. <[ם)- ו %א |< |5|. [4 1 | ₪ ₪ > | = ב 3 חן| אחוז נכשלים בבחינות בגרות | ה ררה ] |אשא ‏ ה רת ] תרשים 12.5 בתרשיס תלת-מימדי, תוכל לקבל תרשיס מרשים ביותר על ידי עיצוב הקירות והרצפה. עס זאת, זכור כי האפקט משתנה כאשר ההדפסה מבוצעת בשחור-לבן. ]00] 97-2 090% | 4 2יכא. 6וכייק)י ///2וכ הטוריס, העמודות, או הקוויס שיצרת מהנתוניס הינס תמונות של סדרות נתוניסם, שנוצרו מנתוניס. הס מתאימיס לתאיס ולטווח הכולליס את הנתוניס המוצגיס. מלבד זאת, אלה הס גס אובייקטים ולכן ניתן לצבוע, לסמן או להזיו אותס כנדרש. + סמני הנתונים (פז6אזוה 08%8) - אלה הטורים, הקוויסם או העמודות שבתרשים - ניתניס לעיצוב, כל סמן נתוניס בנפרד, על ידי בחירת נקודת נתונים ועיצובה. כמו כן, ניתן לעצב את כל הסמניס בסדרת נתוניס אחת, על ידי בחירת סדרת נתוניס בשלמות ועיצובה. השיטה וזהה בשני המקרים, אך הביצוע תלוי רק במקוס שעליו תצביע: * | כדי לעצב סדרות נתונים, לחצ לחיצה כפולה במקוס כלשהו לאורך הקו, העמודה, הטור, החרוט, או כל אובייקט אחר ואז יופיעו ידיות סדרות נתוניס (0!69ח8ח 561165 0818). לח לחיצה ימנית לקבלת תפריט הקיצור. תפריט הקיצור נוח יותר לביצוע תמרוניס. כעת תוכל לבחור עיצוב אזור התווית הנתונים מהתפריט. תוכל גס ללחוצ לחיצה כפולה על נקודת נתוניס נבחרת. תרשיס 12.6 מסביר זאת. 7 - || <| |< |5]=. ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תרשים חלון עזָרה | | 3 8 צ ₪ 200 | 6|--0-|9 ₪6 )9 )| שב | ₪ ש ם| -9.4-| 9 0% > , % | ה |₪ 5 = = | ו זי| צ ; ת|- + | (5895:57185.1!גילון 1 94:8194 כדי לעצב ש ₪ ב פיף)-8 ש: "סידרה "1995 ע אחוז נכשלים בבחינות נקודת נתונים, לחץ על חרוט לחיצה בודדת, כדי לבחור בסדרת הנתוניס. לאחר מכן, לח על חרוט כלשהו בסדרות, כדי לבחור את נקודת הנתוניס 5 6 1686 אחוז ננשלים - 1935 גיליון3 4 גיליון2 1 מוכך | | |אטא | |[ | לחיצה כפולה, או לחיצה ימנית על חרוט, תאפשר עיצוב סדרת הנתונים תרשים 12.6 עיבוב נקודות נתוניס וטסדרות נתוניס דורש הצבעה מדויקת. 799 2: (2כ'כ 05 2-00 לאחר סיוס ההצבעה, תמשיך בבחירת קווי הרשת, אזורי התרשים, או הקירות. אין זה אסון, אך תצטרך לנסות שוב. 6ים ! לאחר שתסיים לעבוד עס התרשים, תוכל לבטל את בחירתו על :די הקשת ₪86. 2 כ ן[ן*עכן3, [כעו12ןא. שיטת הבחירה והעריכה של האובייקטים מתאימה גס לבחירת כל התוויות שבתוך התרשים. יש להצביע על הכותרת או על הכתובית וללחוץ לחיצה כפולה לקבלת תיבת דו-שיח עיצוב. אפשר לעשות ואת גס על ידי לחיצה ימנית לקבלת התפריט המקוצר. יכו 6וכייק)י לאחר שבחרת אובייקט כלשהו תוכל לבצע בו פעולות רבות. ניתן לבצע שינוייס קוסמטיים, או שינויי הבהרה. שתי האפשרויות יסייעו לך לקבל תרשיסםס שימושי ומועיל יותר. ןוי לי ייתכן שאחד ממוצריך לא נמכר בנקודת הזמן שממנה החלו להימכר מוצריס אחריס, ונרשמו עבורו אפס מכירות בחודש מסוים. כמו כן, ייתכן שאיש המכירות חלה ולא נרשמו לו מכירות במשך מספר שבועות. במקריס כאלה, תראה שהתרשים ריק באותו פרק ומן (ראה תרשיס 12.7). ]%00] 97-2 020% | 6 <[ם)- ו |< |₪]. [8 כו |4[ ינואר פברוארמ אפריל מאי יובי | 175 152 110 0 145 190 186 175 135 156| דינה‎ מכירות מוצרים טואלט - אזור התרשים צק תרשים 12.7 וו | | = | אזר התרשים || תרשמו | |- | או אפריל מרץ = פברואר ינואר 5 ! רישוס סדרת נתוניס שביניהס ערכי אפס יניב את התוצאה הבאה: תרשיס עמודות ובו חסרה עמודה. ניתן לתקן ואת בקלות. כל שעליך לעשות הוא לשנות את סקלת הצירים. לחיצה כפולה על ציר + תגרוס להופעת תיבת דו-שיח עיצוב ציר, כמוצג בתרשיס 12.8. 1 :1<[ 1 | ₪ ₪ תרשים 12.8 חלון עיצוב ציר. לח על כרטיסיה סרגל לשינוי יחידות המידה של הציריס. 9י? 2: ליכא אכ0יאי- 167 כברירת מחדל, אקסל מפגישה את הציריס בנקודת האפס. לח על תיבת ציר קטגוריות (%) חוצה ב, כדי לבחור בה, והקלד ערך חדש. ציר א יוזז, ויחצה את ציר ץ בערך שבו בחרת. כך, ערכי האפס יוצאו מן התחוס החיובי של הציריס (תרשיס 12.9). <1ם)-. בו א | [5|. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תרשים חלון עזָרה | ₪ |%8 | כ|66]|.-9|9.6 6 )| ל 8 ₪ ש ם| - 9-4-|9 3|9% 9 , % 98| ה | כ = = | וז זי| ש₪ ; 5 |- 2+ || | ₪ ₪ ו ₪ בי - 68 | : ציר ערכים || ציר ערכים ה | 4 - שי ינואר פברוארמרץ אפריל מאי יובי 3 | יוסי 0 110 152 175 יי דינה ‏ 156 135 175 186 190 145 5 ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 3 14 5 | ]4 ]14 גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון % || 14 מוכן | | | ]₪‏ |א ‏ ח = | תרשים 12.9 הזות ציר א כך שיחצה את ציר + בערך 150, מאפשרת הוצאת ערכי האפס אל מחוץ לתחוס החיובי של הציריס. לאחר ביצוע פעולה זו, כדאי לוודא שקוראי התרשים יידעו כי הציריס הוזזו. כדי לאפשר לקוראי התרשיס לדעת שבוצעה בתרשיס הזוזת צירים, יש ללחוץ שוב לחיצה כפולה על ציר א (קטגוריות) וללחוצ על כרטיסיה תבניות. שינוי סגנון, צבע, עובי יבליטו את השינוי. 0[זי! 3'כי 2% בעת ביקורך בחלון עיצוב ציר בחר בלשוניות אחרות לשינוי עיצוב הגופנים, או המספרים. , 0 ו2216! מדוע כל העמודות שקי*בלקת: ה( באותו גובה? משוס שהערכים שהכנסת לתרשיס קרובים זה לזה בערכם. כדי לתקן זאת, יש להתאים את קנה המידה של ציר ץ. לחץ לחיצה כפולה על ציר ץצ ובחר בכרטיסיה סרגל. לאחר מכן, הזן הפרש קטן יותר בתיבות הסימון מזערי ומירבי. 8 0/60%י 97-2 ]00] !% תרשימיס עשוייסם להטעות כאשר מגזימיס בשינוי קנה המידה של ציר ץ. כאשר אתה משנה את קנה המידה של ציר ץצ עשה זאת בהדרגה, בקפיצות קטנות. כאשר אתה מתבונן בתרשים עבור השקעות, אשר נראה טוב מדי מכדי להיות אמיתי, העף מבט בסקלת ציר ץ. 0[וי כיוון 0/ 05יס .42 -/א3י התבונו בתרשיס המוצג בתרשיס 12.10. הגליליס הקדמייס מסתיריס את אלה שאחריהס. אוהי תקלה שכיחה, הנוצרת כאשר בוחריס בתרשיס תלת-מימדי להצגת סדרות נתוניס מרובות. ניתן לבחור בסוג אחר של תרשים, אשר יתאיס טוב יותר להצגת הנתוניס. אך גס אס רצונך להשתמש בתרשיס תלת-מימדי, ניתן לתקן את המעוות. הצבע על פינה כלשהי של דפנות או רצפת התרשים, יופיע הסבר קטן שאומר פינות. בנקודה זו לחצ לחיצה אחת. לפניך יופיע סמן בצורת פלוס. כעת גרור. התרשיס הופך לתיבה ריקה, כמוצג בתרשיס 12.11, שניתן לסובב אותה בכל כיוון. |<[ם)- ו |< |5|- ןש קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תרשים חלון עזרה 9|י "| ש ₪ <|ש 6% = 3 | 8 | % , ₪ | 2-9 -4 - תרשים 12.10 -₪-5| ₪ | | ל ₪ 8 |₪ ₪ ם| |פ זה|ע ; מ|. . | | ₪ ₪ ₪ פן|- 6 | + - | ה 00000 ררה -] |אשא ‏ ה רת ] כאשר אובייקטיס קדמייס מסתיריסם את אלה שאחריהם, נראה כי מרוב יער, לא רואיס את העצים... 729 2.: (כיכ2 ע-6'יש - 169 <ןם]- ו 3 < |פ|. [6 | 6|--0| ₪ ,| 5 חן || פטת - | ₪ | ו / ) תרשים1 ! ו | 4 4 | הח רות 7 ]אעא ‏ התה ] תרשים 12.11 סובב את מסגרת התרשים בכל כיוון שתרצה. שחרר את לחצן העכבר, ותוכן התרשים ישוב ויופיע בתוך התרשים. מזווית אחרת ניתן לראות את כל הגלילים, כפי שמוצג בתרשיס 12.12. <ןם|- ו > |פ|. [8 > |מ/ם | פףן|> 68| | פת| | פטת ]2 אזר התרשים , +ן : | ה 0000 רת |אטא- ה הת ] תרשים 12.12 / תרשים1 ו | < 4 4 סיבוב התרשיס מאפשר לראות את האובייקטיס המוסתרים. עס זאת, עדיין נראה כי הנתוניס יוצגו טוב יותר על ידי תרשיס מסוג אחר. ]000] 97-2 00% 0 שים ! אם מסיונותיך לעיצוב התרשים לא הצליחו, תוכל להשתמש בלחצן בטל שבסרגל הכלים הדגיל. לחץ על החץ מטה של לחצן בטל ובחר את כל השינויים שאינסם רצויים. יא 0150 זכ תרשימי עוגה מציגיס ביעילות רבה את היחס שבין החלקיס לשלס. אך אס אחד החלקיס/הפרוסות קטן מאוד, יקשה עלינו להבחין בקיומו. סיבה נוספת ויותר נפוצה, הינה הבלטה של פרוסה אחת כלשהי או יותר, לעומת שאר הפרוסות. כדי להתגבר על בעיה זו, יש למשוך את הפרוסה אל מחוצ לעוגה: 1. לח במקוס כלשהו על תרשים העוגה, כך שיופיעו ידיות סדרת הנתונים. 2 לחץ על הידית שנמצאת על הפרוסה שברצונך למשוך החוצה, כמוצג בתרשיס 12.13. 3 משוך את הידית עד למרחק בו תרצה למקס את הפרוסה (ראה תרשיס 4).. |< ]ו ו |[ |5)= [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תרשים חלון עזָרה ו ₪ | > | ₪ ₪ | 50 << | ₪ .6 | = - | כ ה - 3 + | | 25 0 , 2 ₪ | ₪ = = =|וז זי | ש 7 םת 2 - 5% - ם | 5 5 | | | 4 | | ₪ 3 ב + ₪ | 88] = ה "מכירות" נקודה "יולי | ו = סידרה "מכירות"נ... ₪ 8 ₪ 5 ₪ 4 ₪ 4 ₪ 8 ₪ 9 0 מוכך בב 300 תרשים 12.13 משיכת הפרוסה נעשית בקלות כאשר בוחריס בידית הנכונה. כ 2!: ליכא :₪6 171 6ים ! מיתן גם לפרוס את העוגה כולה. לחיצה אחת תגרום להופעת ידיות סדרת הנתונים. כעת גרור פרוסה כלשהי, כדי להפריד את הפרוסות זו מזו. |<1ן- ו |[ |5)= [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תרשים חלון עזָרה ו - | ₪ ]38 | 3 בח - 68 |₪9* "סידרה "מכירות || (1, 5694:90913!גיליון1, 50813 :94>!גיליון1, 9693וגיליון1)סם/ת5= |= סידרה "מכירות" | | ₪ 8 ₪ 4 ₪ 2 ₪ 8 ₪ 9 -ן אזור התרשים ו - מוכן בחר --- הר ]אאההתה ןה תרשים 12.14 אס תרצה להשיב את הפרוסה למקומה, כל שעליך לעשות הוא לדחוף אותה חזרה, ולהקיש ₪56 כדי להיפטר מידיות האחיזה. )יק -6י[1 5152? כיו0 זיוא, ישנס תרשימיס שזאועקיס "יהוסף לי תוויותיי. התרשיס המופיע בתרשיס 12.15 הוא מסוג זה. להוספת תוויות, יש ללחוצ לחיצה כפולה על אחת הפירמידות, כדי שתופיע תיבת הדו-שיח עיצוב סידרת נתונים. לחצ על כרטיסיה תוויות נתונים, בחר הצג תווית ולת על אישור. כפי שתוכל לראות בתרשיםס 12.16, עדיין לא התקבלה תוצאה מושלמת. אס לא התקבלו מספרים במקוס תוויות, ה הזמן להפעיל את אשף התרשימיס ולקבוע מחדש את תחוס התרשים, שבו גס כותרות לסדרות נתוניס. יש ללחוץ לחיצה כפולה על אחת התוויות הקטנות, כדי שתופיע תיבת הדו-שיח עיצוב תוויות נתונים ואחר ללחוצ על הכרטיסיה יישור, כפי שתוכל לראות בתרשיס 12.17. 1 0/06%י 97-2 ]00] לחץ על כרטיסיה גופן. הגדל את התוויות, הדגש או שנה את צבען. לחצ על כרטיסיה יישור, כדי לשנות את הכיוון של התוויות, ולחצ על אישור. כעת התוויות קריאות, אך ייתכן שהן אינן במקוס הדרוש. לחצ על תווית, ומייד תופיע סביבה מסגרת אפורה. אחוז בשולי המסגרת וגרור את התווית למקומה. בתרשיס 8 תוכל לראות תוויות מעוצבות שנמצאות במקומן, ותווית הנגררת למקומה. |<1ם)- בתנ הי < |פ|. 5 |%₪ ₪ אזר התרשם || | אזר התרשים ]+ . מ / / / ), תרשים3 / ו 4 | 4 || מה ו 8 8 תרשים 12.15 מעט הסבר יועיל להבין תרשים מעין זה. |<51)- וי |< |₪]| . [6 + יק 1 || פפ|-ש|א. 7 | מממ 5 ! , ) ), תרשים4 / / 4 || | בכרהה כ בכ ההק הק הלה הו תרשים 12.16 השיפור עדיין אינו ניכר, אך ניתן לתקן זאת. 9י? 2: כ'כא. אכ0יאי - 173 <ו ?ו רס למ גרירת המחוג משנה את זווית הטקסט של התווית לחיצה פה מציגה את הטקסט אנכית בתווית לפי הקשר - תרשים 12.17 זה המקוס שבו ניתן לתקן את התוויות ולהצמידן לעמודות. אולס לפני כן, יש לשפר את התוויות. <1ם)- מו הי |< |5|. [5 + 6 אאן בי | | שולחן מרינה"נקי<. ב" | : שולחן מרינה ם סא אלכנסדר ₪ י ! / / ) תרשים4 / 7 הור תרשים 12.18 הטכניקה הבסיסית להזות אובייקטיס מסוג תוויות וכותרות בתוך התרשים, הינה ללחו על האובייקט, לעצב אותו ואו לגרור אותו למקומו. ]00] 97-2 090% | 4 שים! הזזת תוויות ושינוי גודלן הן פעולות שעלולות לבלבל מעט. אס טעית, לחץ על התווית לחיצה ימנית לקבלת תפריט המקוצר. בחר נקה למחיקת התוויות, או בחר עיצוב תוויות נתונים מהתפריט המקוצר, כדי לנסות שוב. 292 237 4 מ'כ/י9וא, 2527/2, עכ[יז2, זו 1ייכן עצב את סוג הגרף שמוצג בתרשיס 12.18. תוויות עוזרות, אולס כדי להחיות את התרשיס אפשר לנסות להוסיף לאובייקטיס שלו מילויים ותבניות. לחצ לחיצה כפולה על סדרת נתוניס בתרשיס לפתיחת תיבת הדו-שיח עיצוב סדרת נתונים. בחר את הכרטיסיה תבניות (פחזסַא8כ) ולחצ על לחצן אפקטי מילוי כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הזו. כדי לגשת לאפקטים בעלי נוכחות חזקה, בחר את הכרטיסיה הדרגה ולח על האפשרות קבוע מראש. כעת, לחץ על הח הנפתח צבעים מוגדרים מראש כדי לראות את האפשרויות, כמו בתרשים 12.19. |< ]? ההשתום הבז ם | תמונה | תבנית | מרקם | הדרגה שור | ביטול צבצים מיוג דרים ירש 7 צבע אחד שקיעה מוקדמת ‏ |* 7 שני צבעים ן שקיעה מוקדמות | |= | ₪ קבוע מראש שקיעה נשאוחרת 85 אופק 7 אנכי 7 אלכסוני מעלה 7 אלכסוני מטה 7 מהפינה ₪7 מהמרכז תרשים 12.19 אקסל מצוידת בכמה אפקטים אומנותייס צבעונייס במיוחד, המאפשריס לה ליצור תרשימים אומנותייס ומרשימיס. 799 2: (כ'כ /כ0/ יס 295 אס המראה של שקיעה מאוחרת או בין-ערביים הוא קצת יותר מדי בשבילך, לתצ על הכרטיסיה מרקם (6זטזא6+) ובחר במרקם כלשהו. לחצ על אישור ולח שוב על אישור בתיבת הדו-שיח עיצוב סדרות נתונים. הפירמידות (העמודות, או החרוטים, או מה שבחרת) שתחזור אליהן יהיו בהחלט מעניינות יותר (ראה תרשים 12.20). |<[5)- ו |< |5]=. ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תרשים חלון עזרה | | >< 9 8 ₪ 2-00 <|6 6|--0-| א ₪ יפ > | ש ב | ₪ ₪ ם| |- % - 4 - ל - ב | ₪ 5 | 3 8 | ₪] | 3 = = = 4 זי| םש 7 מן. ₪ | שָ > | ₪ 3 || 33 ]| + מש | = "סידרה "שולחן מרינה | תרשים 12.20 אקסל מספקת מגוון עצוס של עיצוביס לתרשימים. כדי ליצור במהירות תרשימיס עס נוכחות חזקה, הוסף לסדרות הנתוניס מילוייס ותבניות. כו20 [>[י יס סיימת ליצור תרשיס ולעצבו, אך רגע לפני העברתו להדפסה וסיוס יוס העבודה, אתה מגלה כי נתוניס נוספיס הוסתרו מתחת לספל הקפה שלך. למרבה המזל, אתה משתמש באקסל. הוספת נתוניס לתרשיס מתבצעת בקלות על ידי פעולות מסוג גרור ושחרר. תרשיס 12.21 מדגיס את המצב. להוספת נתוני ימראה שיריי לתרשים, יש לבחור בתחוס, להצביע על הגבול התחתון, ולגרור אותו לתוך התרשיס. כאשר תשחרר את לחצן העכבר, הנתוניס יתוספו לתרשים. אס אקסל איננה בטוחה במערך הנתונים, תופיע תיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת. בדוק אס אקסל ניחשה נכונה, ואז לחצ אישור. בתרשיס 12.22 מוצגת התוצאה הסופית. התרשיס הושלס במהירות וללא קושי, כך שאפילו תספיק לתפוס את ההסעה העומדת לצאת בתוך דקות אחדות. 6 090% 97-2 ]00א] <51)- ו הי %- [א |5)= [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | מראה שירי | | | ב | ו | | ב | ינואר פברוארמרץ אפריל שולחן מרינה ‏ 125 150 115 135 כסא אלכנסדר 100 100 100 150 מראה שירי [= 15 'ץ: 5% = ₪ ₪00 | 440 ש| 9 בחר את התחוס ו שולחן מרינה / כטא אלכנסדר ₪ ואז גרור אותו 12 5 לתוך התרשיס 14 יל מרץ פברואר יואר 155 16 ו | < |4 |4!// תרשים1 ,( תרשים? ( תרשים:3 ( תרשים4 ) גיליון1 ( גיליון2 ,( גיליון3 ]|*| + מוכך | ]7 סכם= 806‏ ]| |אשא- ה הק ] תרשים 12.21 בתרשיסם מוצגיס נתוניס אודות כיסאות ושולחנות, אך שכחנו את הנתוניס אודות הימראה שיריי. אס אתה עובד על תרשים בגיליון נפרד וברצונך להוסיף בו נתוניסם, לחצ על כרטיסיה גיליון התרשיס. כעת בחר תרשים, הוספת נתונים בחר בנתוניס ואשר בתיבת הדו-שיח הוספת נתונים. |< |[ - ו זי |< |₪]. [% קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים תרשים חלון ערה |* 0 ץ ₪ 50 כ|ש 6|-=.-39-|* ₪ פ > | ב | ₪ ש ם| + י9. ה כ לש | וש | שָ ₪ ו ₪ ב - א 9 * אזור התרשים || ₪ | אזרהתרשם |-, [ | ה ל 122 1 2 ינואר פברוארמר אפריל 3 שולח|ן מרינה |125 | 150 115 135 4 כסא אלכנסדר/100 | 100 100 150 5 מראה שירי |56 3 12 3. 8 7 8 פ 10 שולחן מרינה 1 כסא אלכנסדר ₪ 12 מראה שיר ם 3 14 , מרץ פברואר ינואר 15 יי וו | מוכך |- ה 00000 ררה ]| ]אאא ה ה | תרשים 12.22 פעולת גרירה מוצלחת איפשרה את הוספת הנתוניס החסריס במהירות ובפשטות. 9י? 2.: (כיכ2. ע-6'ויס - 177 כ20095 כ>/כ6יס)] כאשר תצטרך להעלות את העבודה על נייר, תיווכח כי הדפסת תרשימיס כמוה כהדפסת גליונות עבודה. אותו כלל תקף גס במקרה זה: בדוק את התוצאה על ידי הצג לפני הדפסה (צוסוצסזק), לפני שאתה שולח את התרשיס להדפסה. אס התרשיס מוטבע (670060060) במסמך, הוא יודפס יחד עס גיליוו העבודה שלך. במקריס אחריס, בחר באחת האפשרויות והשתמש לעריכת הדף בפקודה הגדרה, או בפקודה שוליים במצב הצג לפני הדפסה. ימס :/יו| 052 לעיתיס תרצה שהתרשים יודפס על פני כל העמוד. תוכל לעשות זאת כך: 1 לת על לחצן הצג לפני הדפסה בסרגל הכלים הרגיל. | 2 בחר הגדרה, ולחצ על כרטיסיה תרשים. 3 בחר בפקודה השתמש בעמוד מלא ואשר. 4 אס התוצאה שהתקבלה עונה על דרישותיך, לחצ על הדפסה, ולאחר מכן על אישור שבתיבת הדו-שיח הדפסה. אס התוצאה אינה עונה על דרישותיך, התאס את השוליים כפי שהיית עושה בעת הדפסה של גיליון עבודה. % %א60ע0י 97-2 ]00] שס[צק 0% סצכ!ת. אספכל!ט 9 13: ניתוח נתונים בטבלאות פרק 14: ניתוחים מתמטיים נוספים וביקודת 9 200 סי 3 (ייעוא יש[ 4/965ו2/ 2 22: > | מהי טבלת נתוניס! שיעורי הריבית המשתניס עושיס לי כאב ראש מהו ניתוח רגישות (ומי בכלל צריך את וה): הערכת השקעה. החלטות עסקיות מבוססות על ניתוח של נתונים. לאקסל יש כלים לניתוח קל, מהיר, ומדויק של נתונים... לפני עידן המידע, איסוף נתוניס עסקייס פשוטיס היה עניין שבשיגרה. ניקת לדוגמה את בנק רוטשילד בלונדון, שעמד לרשותו מערך דואר פרטי. כאשר התחולל קרב ווטרלו ובבאות נפוליאון הובסו, יאיש הדואריי של רוטשילד דאג לשלוח מייד את הידיעה הזו אל מרכז הבנק בלונדון, וזו הגיעה לשס הרבה לפני שאחריס הספיקו לעשות ואת. מרווח הזמן שעמד לרשות בנק רוטשילד איפשר לו לעשות עסקאות פיננסיות - רכישת אגרות של ממשלת בריטניה. כאשר הגיעה לבסוף הידיעה על הניצחון ללונדון, הייתה התנפלות על שוק האגרות, ורוטשילד ייחגג'. גם היוס, עסקיס מבוססים על מידע, המתקבל מתוך נתוניס עדכנייס ועל ניתוח מיידי שלהם. בימינו, הנתוניס וורמיס בדרכיס אלקטרוניות והשגתס קלה. עס זאת, הבנת הנתוניס זו כבר '"אופרהיי אחרת, שבה כלי הניתוח המתמטייס של אקסל יכוליסם לעוור לך. מיון והערכת מידע הס כלי העבודה הבסיסייס בעסקים, ואקסל תוכל סייע לך בכך: לחלצ משמעות מנתונים גולמיים - להפיק מידע. מק 3!: [ישוא ([או(יש 0/565ו2 = [1% כ'32 20/6 /1/0// כ/וו6כ2 כ0כ:2/2!0. 2(310א. 5/6/? שיעורי הריבית משתניס לעיתיס קרובות ולכן, דחייה של שבוע או אפילו יוס בקבלת הלוואה, עלולה לגרוס להבדל בשיעור הריבית. בתשלומיס שוניס, תוכל לראות שכל הערכיס המספרייס השתנו. כיצד ניתן לעקוב אחר שינוייסם אלה? כ[ייא, 23/26 יע[ התשובה לבעיית הינה טבלת נתונים, כלי של אקסל, שפועל כמפעל מילוי של בקבוקיס ואריותס למשלוח. בחר בתפריט, ואקסל תיקח שורות ועמודות נתוניס, תבדוק אותס בעזרת נוסחאות ולאחר מכן, תוסיף את התוצאה בעמודה, או בשורה הרצויה. למשל, אנו מעונייניס בהלוואה לרכישת חנות חדשה. מצאנו אתר מתאים, אך מוכר החנות אינו מתחייב עדיין למכירה. לבנק יש שיעורי ריבית שוניס להלוואות הניתנות לתקופות שונות. בינתייס עלינו לדעת מהו גובה התשלוס החודשי שנצטרך לשלס בשיעורי ריבית שוניס. נתבונן בתרשיס 13.1. <ןפן. ד כ |א |5)| = [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | |₪| -09 0 ₪6 2 2 6 6)-₪6|0-5פ 23| ל ב 9 |₪ ש ם| -84י%.8%8|3 9 % ₪ ה|3ש ש ₪=|ו זי|ש ; ם|- 6+ || 3 ו 2 השפעת שיעורי ריבית שונים על תשלום ההלוואה ב ₪ קרן 0 ₪ 5 | תקופה (שנים) 5 | ריבית 5% 7 ריבית תשלום הח ₪ 0% ₪ 2% וח 5% 2 9% 3 0% 14 5 ור |4 4 גיליון1 ,( גיליון2 ,( גיליון3 ||,| [14 | מוכך | תרשים 13.1 על פי הצעת הבנק, בשיעור הריבית המשתנה מדי יוס, קצת קשה לחשב את התשלוס התקופתי (חודשי) שיהיה עלינו לשלס. 1 | א0/0י 97-2 ]00א] נתחיל בבניית טבלה על ידי הזנת הנתוניס לתוכה. בדוגמה שלפנינו, נתוניס אלה הס למעשה שיעורי הריבית המפורטיס בעמודה כ (09:213כ). כמו כן, עלינו לבנות נוסחה שתחשב את התשלוס לפי כל אחד משיעורי הריבית האפשריים, וזאת נעשה בעורת הפונקציה שוכ : 1. בחר בתא שיכיל את הנוסחה. בטבלת נתונים, הנוסחה צריכה להיות בשורה שמעל עמודת הערכים, ותא אחד משמאל לערך המספרי הראשון. בדוגמה שלפנינו, זגהו תא ₪8 (בגיליון עברי). 2 לחץ על לחצן הדבק פונקציות. בקטגוריית הפונקציה בחר פיננסי. וברשימה שס הפונקציה לחץ לחיצה כפולה על הפונקציה ד6ם (חישוב 2 התשלוס עבור הלוואה בהתבסס על תשלומיס קבועים ושיעור ריבית קבוע) לקבלת תיבת הדו-שיח של הפונקציה דוק. 3 הקלד את שיעור הריבית (8%6ז), מספר המועדים או המרווחיסם בהס משולמת הריבית (ז6סח) והערך נוכחי, או הסכוס הנוכחי (צס). זכור לחלק את שיעור הריבית השנתית ל-12 ולכפול את מספר השנים ב-12, כדי שכל הערכיס יוצגו במונחי חודשים (מכיון שכך אנו רוציס!). הפונקציה נראית בתרשיס 13.2. !% אחת המכשלות העיקריות בעבודה בנוסחאות העוסקות בתשלומים יתד | הינה עירוב של *חידות מידה שאינן תואמות. על כן, אם החלטת לפעול ביחידות של שנים, שים לב לכך שהריבית, מועדי התשלוסם (תקופות) והסכומים יהיו לפי שנים. אס אתה רוצה לפעול לפי חודשים, דאג לכך שהריבית, מועדי התשלום (מספר תקופות) והסכומים יהיו לפי חודשים. 4 לת על אישור בתיבת הדו-שיח 71 כדי להשליסם את הנוסחה. כעת, בחר בתחוס הכולל את ערך הקלט והנוסחה, 28:513 בדוגמה שלפנינו. התאיס הריקיס בתחוס ימולאו בערכי תשלוס שיחושבו מיד. 5. בחר בתפריט נתונים, טבלה. ערכי הקלט, שיעורי השינוי, נמצאיס כבר בעמודה. בחר בשדה תא קלט לעמודה. 6. בחר בכתובת התא בנוסחה, שאת שינוי הערכיס בו אנו רוציס לנתח. בדוגמה שלפנינו והו התא 06. בתא וה נמצא שיעור שהנוסחה שבנינו בעזרת הפונקציה דו/₪ (עייןו בתרשיס 13.3) מתייחסת אליו. 77 לחא אישור, והטבלה תתמלא בערכיס המחושבים, כמוצג בתרשיס 13.4. אלה הס תשלומים, ולכן הס מוצגיס בערכיס שלילייס. סיק 3!: [יעוא או[ 24/0565 183 |< |פן. ו |< |5|- ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | ו ₪ | ₪ 6 |₪ שים]| | אם תיבת | - 9 |8 + 4 | ₪ ₪ ₪| < | ₪ 6|- = - ₪ - 8-ל + |9 95| ₪ , ל פ| ם]| נא = 5 =| ₪ | ם ; מ|+ 6. | /-/ (5"12,)64-),006/12)) דוק = |= | 6 זוז היה טוק 8 8 6 ₪ מסתירה את 1 7 = 12 3 מ 0 = [% 62| ופסא התאיס שאתה ₪ השפעת שיעורי רי ו - צריך לבחור, 3 ק צ מ | .-.. ...| גרור אותה 4 קרן + 325,000 ₪ ו . שר שומיטם 7 00 , | תקופה (שנים) 5 חישוב - ו בהתבסס על/קשלומים קבועים ושיעור ריבית קבוע. 2 8 ריבית 5% הערך הנוכחי: הסכום הכולל שהוואא שויה העכשי של סידרת תשלומים ץש על לחצן כיווצ עתידיים. 7 5 | תוצאת המוסחה = 73 [ אשר ]| ביטול תיבת דו-שיח של 5 0% קן כ| ש| תת הטקטט ₪ 2% המתאימה ₪ 9% 2 9% 3 0% 14 15 ₪ ץ |4 ]14 גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 ||* | [4ן ₪ נקודה | ה 0000 ורתי ]אא ה הת ] תרשים 13.2 השתמש בפונקציה 1/1 לבניית הנוסחה. עליך לוכור למקס את הנוסחה בשורה אחת מעל ותא אחד משמאל לתא שבו רשוס הערך הראשון. |< |פן.. ו |< |5)- [ ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה ו | - 0% ש ₪ 500 < ₪ 6|->-9|9 5 פ > | ש 3 5 |₪ ₪ ם| ו לי , % ₪ | ף]]| ₪ = = = | ₪4 זי| ע ; 5 |- 6+ || (06/12,05*12,64)/וק= 6 נ2: קרן 0 ₪ | תאקלטלשרה: | | | [ אשר ] תקופה (שנים) 5 08 |תאקלטלעמדה [ר %6] | ו ריבית 8.75% [ - 999 --- ריבית תשלום 0- ₪ נקודה | ה 00000 ררה -] |אשא ה רת ] תרשים 13.3 תא קלט לעמודה הינו כתובת התא שבנוסחת טבלת הנתונים, שאת ערכיה השונים אנו מנתחיס כעת (תשלומים על פי שיעורי ריבית שוניס). 4 | 020% 97-2 ]00א] 6ים ! הכנס את הערכים לתוך הפונקציה דש|פ על ידי לחיצה בשדה הרצוי בתיבת הדו-שיח דוום, ובחר בתא המכיל את הערכים המתאימים. <]ם)- ו ו | |₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | -09 0 ₪6 = כ 6 0-06 ₪6 :| שב 5 ₪ ₪ םן -9.8- 9% , 7% 4 5 = = וזש 7 5 + 9+ א || ((06,)= |םגד=) = 3 - 8 6 6 0 2 5 ה הת 1 2 השפעת שיעורי ריבית שונים על תשלום ההלוואה 3 40| קרן 0 ₪ /5| תקופה (שנים) 5 | ריבית 1% 4 ריבית | תשלום מ 7- ₪ | % 6,746- ₪ רז % 6,786- ₪ טבלת הנתוניס 11 % 826 ,6- ₪ חישבה את ערכי 12 % 6,865- ₪ : יס 3 % |6,905- ₪ 0 14 ן התקופתייס לכל 15 אחד משיעורי ו | 14/41 // גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 ]|| הריבית מוכך | | [-7 |אשאן | תרשים 13.4 לאחר הגדרת תוויות הנתוניס, הן מספקות מידע במהירות ובאופן אוטומטי. כעת ניתן להתאיס את התקציב שברשותנו למכסות תשלומיס שונות. ייתכן שלא נסגור את העסקה כאשר שיעור הריבית נמוך, אך לפחות נדע מה יקרה בשיעור ריבית גבוה יותר. 001 |1ס6וי /0/ כי[.ו|יס1 כדי לדעת מהו מרכיב הריבית בתשלוס הראשון עבור ההלוואה, ניתן להשתמש בפונקציה דו=! בטבלה שלפנינו לחישוב מרכיב הריבית לכל שיעור ריבית בנפרד. הפתרון יהיה על ידי הוספת נוסחאות משמאל לנוסחה המקורית, באותה שורה. הוסף את הפונקציה דו/! לתא 8=. כעת, נבחר בכל הטבלה, כולל הערכים הקודמים. ואת אומרת, יש לבחור בתחוס 28:=13. בחר בתפריט נתונים, טבלה, הקש את כתובת תא קלט לעמודה (והו תא 66 המכיל את שיעור הריבית), ולחץ אישור. תרשים 13.5 מציג זאת. לחישוב שיעורי הריבית עבור תקופות של 2...6(0, יש להוסיף נוסחאות דואס! רבות נוספות (על פי הצורך) בדומה לנוסחה הראשונה. פיק 3!: ישא ןיש וא 1%%5 <[ם)- ו | |5|- ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | 0-0 6 ₪ < 2 ₪ 69-06 :]ל םב | ₪ ₪ ם! - 0.9.8 9% % םב = =‏ ש ; 5|- 5+ א || 3 = 2 השפעת שיעורי ריבית שונים על תשלום ההלוואה 3 | קרן 0 ₪₪ 5 תקופה (שנים) 5 | ריבית 1% תשלום ריבית 7 ריבית תשלום לתקופה 1 | 7 ₪ [ 2,370- ₪ ] ₪ % 6,746- ₪ 2,438- ₪ םד % 6,7866- ₪ 2,505- ₪ רז % 6,826- ₪ 2,573- ₪ 12 % 6,8665- ₪ 2,641- ₪ % 3‏ 6,905- ₪ | 2,708- ₪ 4 15 - | |4 |4]// גיליון1 ( גיליון? ,( גיליון3 % [|.! [14 מוכן | | תרשים 13.5 הוסף נוסחאות משמאל לנוסחה הראשונה, בחר בתחוס הרצוי, בחר בתפריט נתונים, טבלה ותראה שהערכיס החדשים יוצגו בעמודה משמאל. 6ים! הפונקציה דוס מחזירה ערך שלילי, כי מדובר כאן בסכוסם שאתה משלם. כדי להציג ערך חיובי, יש להשתמש בפונקציה 8₪5, המחזירה את ערכו המוחלט של מספר. הנוסחה תיראה כך : ((606/12,1,05*12,64) דו/!ק!)5ם = הקלד זאת או השתמש בהדבק פונקציה. כ ייא 26// [ש| 2 )ןי לכ 0 שיעורי ריבית שוניס משפיעים על התשלוס החודשי של ההלוואה. בחפשנו אחר הלוואה, אנו שוקליס למתוח את ההלוואה על פני חודשיס רביס יותר, כדי להקטין את הסכוס החודשי שאמור לרדת מחשבוננו. אהו רעיון טוב, אבל יש לוכור שגס הריבית שמציע לנו הבנק או חברת המשכנתאות, משתנה כתלות במשך התזר ההלוואה. כדי לפתור בעיה כזו, יש לבנות טבלת נתוניס בעלת שני ערכי קלט: האחד עבור שיעורי ריבית שוניס, והשני עבור תקופות הלוואה שונות. שיס לב לכך שטבלה בעלת שני קלטים וקוקה לשני משתנים, אך היא מבוססת על נוסחה אחת בלבד. 6 | %א0/י 97-2 ]00] 1. בנה טבלה כמו וו המוצגת בתרשיס 13.6. עליך לזכור שנתון אחד צריך להיות בעמודה, והשני - בשורה. נתון שמוזן בעמודה חייב להיות מתחת לנוסחה, והנתון שמוזן בשורה, חייב להיות משמאל (מימין, בגיליון אנגלי) לנוסחה. בדוגמה שלפנינו הנוסחה נמצאת בתא 8. <[ם)ן. ו | |₪)=. ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה ז הנוסחה עצמה 0-9 ₪69 52 66 69.0 9458ב ₪ אם]||, -0.4- 0 9098 , 3% 5 = ש| זה ש ; 5|- 6+ מ | הינה הפינה (06/12,05*12,04)דו/וק= |= 8 *| | הימנית 8 60 |משישתו. הטוא 5 - 6 ה | ₪ 1 (שמאלית, ! בגיליון אנגלי < השפעת שיעורי ריבית שונים על תשלום הה | ן - בתחוס קרן 0 ₪ 5 |תקופה (שנים) 5 נתוני השורה, שריבית ור נמצאיס משמאל 0 תקופת הלוואה (שנים) | תשלום ראשון[6,707- ₪ = 10 15 0 | 25 (מימין, בגיליון | ריבית 9% אנגלי) לנוסחה ₪ 2% ו 9% 2% 12 (ן (ל - 0 נתוני העמודה, 14 נמצאיס מתחת 5 לנוסחה ו | |4 ]14/ גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % ||* | מוכן | | 1-/] |ואטא ]7 ] | תרשים 13.6 נתון קלט אחד נמצא בעמודה והאחר - בשורה. אהו המפתח לטבלת נתוניס בעלת שני נתוני קלט. נתוני קלט העמודה נמצאיס מתחת לנוסחה, ואילו נתוני קלט השורה נמצאיס משמאלה. 2 בחר בתחוס 8:13. 3 בחר נתונים, טבלה. מספר התקופות לתשלוס ההלוואה נמצאיס בשורות משמאל לנוסחה. עבור תא קלט לשורה, לחי על תא 65. ווהי כתובת התא המכיל את תקופות תשלוס ההלוואה המשולביס בנוסחה. 4 עבור תא קלט לעמודה, לח על תא 066. ווהי כתובת התא המכיל את שיעור הריבית. לביצוע המטלה המקורית, הנוסחה חייבת להכיל את שני תאי הקלט האלה. 5 לח אישור. איזה יופי! אה פועל. הערכיס מתמלאיס אוטומטית בטבלה, כמוצג בתרשים 13.7. שיס לב לכך שהטבלה מכילה את כל נתוני הקלט, ואת הנוסחה, בצורת משולש. לדוגמה, בריבית של 9.50% לתקופה של 20 שנים, התשלוס החודשי יהיה 3029.43 שייח. ודאי תחשוב על סידור אלגנטי הרבה יותר עבור נתוני הטבלה, אך אלו הן הדרישות לביצוע התהליך. סיק 3!: |יוא |[ 16/0652 187 [< |םן. נ 7 | |₪|. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | | - | ש 006 = כ|₪ 6]|--9|9 ₪פ 0 |ש 3 5|₪ ש | - 4 - ל - 3 |95 5 | 2 ₪ , % !| ף]| 3 = = =:י| ו זי| ם ; מ |+ . || 2 | 4 |קרן 0 ₪ תאקלטלשרה: | ]5 -‏ - ₪45] 5 תקופה (שנים) 5 000000 תא קלט לעמודה: = [% 6+ | ביטול ₪ |ריבית 7% - 0 תקופת הלוואה (שנים) 8 תשלום ראשון 10 15 20 9 ריבית % 4116.965- |3296.37- |2924.11- 10 % 4161.06- |3344.87- |2976.57- 1 ויו לי ונץ יי [אן<ין> > ןא ילו 12 ו אוו יי [איע :ל 33 ןמיל וי >1י/: > ג 4 15 זוב 4 |4]// גיליון1 ,( גיליון2 ,( גיליון3 % ||* | מו נקודה | תרשים 13.7 באמצעות פקודות התפריט נתונים, טבלה, ממלאיס את ערכי התשלומים השוניס עבור שיעורי ריבית ומספר תשלומיסם שוניס. 4 ויוכק! ךְ מדוע התקבלה הודעת השגיאה הבאה: 5| 301676006 !061 )וסחו וש סא ? הנוסחה קשורה לשני תאי הקלט המועבריסם לפקודות נתונים, טבלה. יש לוודא שכתובות התאים האלה תואמים לכתובות התאים שמרכיבים את המוסחה. כ'33 [79 66 2700 15 כ1//63 קבלת הלוואה במטרה לרכוש מחסן לעסק שלנו, הינה פעולה מורכבת. אך האס באמת דרוש לנו מחסן כוה, ומה זה יתן לנו1 הבה נבחן אס כדאי להשקיע את הכסף ומה נקבל בתמורה. אהו סוג השאלות שהפונקציה ערך נוכחי נקי ( =א) עונה עליהס. 8 %א60ע0י 97-2 ]00] כו [ק2'2 /]ק)] ‏ 5517 1 כ2700 הפונקציה שא מחשבת את הערך הנוכחי של הכנסות, או של תזריס מזומנים עתידי. אס נסכס את תוריס המזומניס שנקבל בניכוי הריבית הצפויה, הסכוס שנקבל הינו למעשה ערך ההשקעה. אס זה גדול יותר מההשקעה ההתחלתית, פרוש הדבר שאנו מרוויחיס יותר ממה שאנו משקיעים, וההשקעה כדאית. 2% וקו 22 קיימת בעיה גדולה אחת בשימוש בפונקציה צשא. תזריס המזומנים ידוע לנו, ההשקעה ההתחלתית ידועה, אך באיוה ערך נשתמש עבור שיעור הריבית, או הניכוי! השימוש בפונקציה %שא בטבלת נתוניס מאפשר לבחון כל בעיה ושאלה עתידית. / א כ6ו6כ! בחינת האפקט של שינויים קטנים, כמו שעשינו בדוגמה הקודמת, קרויה ניתוח רגישות /8ו5ץוהחה עזושוזו5ח60). טבלת התוצאות קרויה לעיתיס טבלת התשובות (5ז6/שפחה זס 8016)). 0 21006 |עו[יש לש קוו הבה נבחן את ההשפעה של שיעורי ריבית (או ניכוי) שוניס על הערך הנוכחי הנקי של השקעה כלשהי. יש לוודא תחילה שהפונקציה מוגדרת בצורה נכונה. תרשים 13.8 מציג את הדרך לבניית הפונקציה. לדוגמה, אנו מתכנניס להשקיע 1,600 שייח ומעריכיס את ההכנסות במשך 4 שנים, כפי שמפורט ברשימה. האס עבור זרס הכנסות כזה, השקעתנו כדאית! וכיצד ישפיעו שיעורי ריבית שוניס על מסקנתנו: נבדוק זאת יחד! 1. בנינו טבלת נתוניס של שיעורי הריבית השוניס ולכן, נוסחת פא צריכה להיכתב תא אחד מעל ועמודה אחת שמאלה מהערך שאנו בוחניס (תא 11- בדוגמה שלפנינו). לכן יש לבחור בתא 11". כעת, נלחצ על לחצן הדבק פונקציה. 2 ברשימה קטגוריית הפונקציה, נבחר פיננסי. כעת, יש ללחוצ לחיצה כפולה על הפונקציה שא מהרשימה שם הפונקציה. 3 לח על שדה 8+6ז, ובחר בתא 64, שבו הקשנו את ערך הריבית. 4 עבור 61ַט1א8?, נשתמש בערך ההשקעה ההתחלתית, 03. מכיון שאת ההשקעה איננו מתחילים היום, יש בורך לשערך גס אותה (לנכות ממנה ערך כלשהו שיחושב). מק 3!: [ישוא ([או(י 4/565ו2 = 189 |<]פן- ו זו | |₪)= [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה || - 0 ש ₪ 50 כ| 69-66 ₪ 3 |ש ב ₪ ₪ ם| 2 2 | -0.8. 9% 52% = ₪5 9 ש ק 58| 5. א | - 1 = ה ו ניתוח רגישות - %ק\ 2 בי השקעה ראשונית | 1,600.00- ₪ | ריבית 2.0% 5 | תזרים מזומנים 8 שנה 1 410 ₪ "ל שנה 2 460 ₪ בו שנה 3 480 ₪ 9 שנה 4 560 ₪ 10 ריבית צסצ כו 2% 4% 33 .% |14 5 .% 15 ד וא | |4-/14// גיליוך1 ,( איליון2 ( היליון3 % ₪ מו ן מוכך | תרשים 13.8 ההגדרות שלפנינו דומות להגדרות בבעיות של הערכת הלוואה. יש להקליד את כל הערכים הידועים, לארגן בעמודה את הערכיס שבוחניס; ואז - לחשב את התוצאות. 5 כעת, בחר בתחוס הכולל את תזריס המזומניס (תחוס 66:09, בדוגמה שלפנינו), עבור 62ט1אצ. בחר את התחוס ולחצ אישור כדי לשלב את הנוסחה בתא, כמוצג בתרשיס 135.9. 6. האס כל זה נראה מוכר! בחר בתחוס המכיל את הנוסחה, שיעור הניכוי, ותאיס ריקיס. כעת בחר בתפריט נתונים, טבלה. 77 הפעם, תא קלט לעמודה הוא תא 04. ווהי גס כתובת התא המשמשת אותנו בנוסחת %פא, כמוצג בתרשיס 13.10. 8 לחצ אישור, וערכי צפא יחושבו וימולאו בתאים כנדרש. הקדש מחשבה לעיצוב נאות והס יראו כמו בתרשיס 13.11. אס אתה עובד על תרשים בגיליון נפרד וברצונך להוסיף בו נתוניס, לחצ על כרטיסיה גיליון התרשים. כעת בחר תרשים, הוספת נתונים בחר בנתוניסם ואשר בתיבת הדו-שיח הוספת נתונים. לסיכום הדוגמה, ההשקעה נראית כמבטיחה. הבה ננסה לבחון שוב את ההשקעה והפעס על פי שיעורי ריבית שוניסם. בתאיס 512:515 הקלד את שיעורי הריבית הבאיסם: 5.5%, 7.8%, 8.2%, 9.5%. עכשיו, האס ההשקעה כדאית בריבית שנתית של % התשובה היא לא!! אי-שם, בשיעור ריבית שבין 5.5% לבין 7.8% ההשקעה חדלה להחיות כדאית. מנקודה גו ערך ההשקעה גבוה מערך ההכנסות הצפויות במשך 4 שניס. אקסל אינה יכולה לבחור בשיעור הניכוי עבורנו. את ואת עלינו לעשות בעצמנו, אך לפחות ניתן לדעת מהו ערכו של הגורס שישפיע על ההחלטה. 0 | %א0ע)יס 97-2 ]00] [<|5]. ו | |₪5|= [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | || 9 0 ש 06 ₪]| | 6|-=-9|ש ₪ פ 0 | 5 | ₪ ₪ ם| |- 8-8 -5|1 | ₪ , % > | ף]| ‏ ו | שק ₪ | 6: א || =|=| א ה ו 4 ה ו 5 = + ושי 1 ניתוח רגישות - / 0 מממ רהה כ [410;460;480;560+ =[ 69: :66] 392 1-ה =[ ]893 / 3 השקעה ראשונית | 600.00, 1 = | ריבית 0% החזרת ערך הנטו הנוכחי של השקעה המבוסס /- שיעור הניכיון וסידרת תשלומים שחזידייח ושרכריח שלילייח/ והרוחוח ושרריח חיורי 5 תזרים מזומנים 2 061 ... אחד עד עשרים ותשעה תשלומים והכנסות , במרווחי זמן | :62ט ו שנה 71 שווים והמופיעים בסיום כל תקופה. ו , -- 1 2 . = : אישור ביטול 7 שנה 2: 460 | תוצאת הנוסחה חח | ₪ שנה 3! 480 ₪ | ₪ שנה 14 560 ₪ 10 ריבית צסצ 1 | (06:09,] 2 4% 3 5% ו %.. 5 %.. 9 4 141/ גיליוך 1‏ ( יליו ילופ % || 14 נקודה | םרת 7 ]אאא ה ה ] תרשים 13.9 אס כבר השקעת במשהו, השאר אותו בצד לעת עתה, אחר כך הפחת אותו מהסכוס שיתקבל מ-שקצו. אס נרצה לבחון משתניס נוספים, נוכל לערוך כל נתון רצוי בטבלת נתוניס. נסה למשל סכומיס שוניס של תזריס מזומניס, או מספר שניס אחר לחישוב תוריס מזומנים. תוכל גס לערוך את הנוסחה בשורה העליונה, בנוסחאות צקא או דאס המוצגות בדוגמאות שלפנינו. פקודות התפריט נתונים, טבלה, מוסיפות גס הן מערך נתוניס משלהן עבור כל אחד מהערכיס הנמדדים (כזכור לך מפרק 8). הס נראיס כך: [(64,)= ןפ ד=) |< |פן. ב |< |8]=. ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה ז 2( ו ו שו ו 2 ו 4-ל -3 |9 99| 9 , % פ | ]| ₪3 א ה|ע ; ם|+ 6+ ]| (06:09 63 04)/יקןאן= 2 ניתוח רגישות - :א השקעה ראשונית 0 - ₪ יחדדדדדדדרדר יררה" היגית 7% |סטפשה ב | תזרים מזומנים דדוויייויויייייי = | תא קלט לעמודה: + 4 | ביטול שנה 1 410 ₪ שנה 2 460 ₪ שנה 3 480 ₪ שנה 4 560 ₪ ריבית צסא ו | ]4 |14/ גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 % ||*ן [14 בקודה | מ₪] 7717 ]אא ה הק ] תרשים 13.10 תא קלט לעמודה הינו המשתנה הנבחן על ידנו. כתובת התא מוצגת בנוסחת צקצ. סיץ 3!: (ישא [ש[יש וא | |19 <ןפן- ו | [5|. [* קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נַתונים חלון עזָרה | ( - 099 ₪60 2 66 0-00 ₪ )| שב 5 ₪ ₪ ם!ן |-0-0.8 998 , 549% = 5 וע 57| 5 = ו ניתוח רגישות - %ק 2 | השקעה ראשונית 1,600.00- ₪ 4 ריבית %. 5 | תזרים מזומנים ן שנה 1 410 ₪ מ שנה 2 460 ₪ ו שנה 3 480 ₪ | שנה 4 560 ₪ ו ריבית צקא | ₪ 1 | 1 ₪ 99.33 % |12 ₪ 89.15 % |13 ₪ 79.11 % 14 ₪ 67.25 % |15 וג 4 |4]!/ גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % | || [14 | מוכך תרשים 13.11 כדי לדעת כיצד לערוך חישוב וּה, רביס משקיעיס שנות לימוד וכסף רב בבתי ספר למינהל עסקים, ואתה עושה ואת בקלות רבה עס אקסל. (' /כו0 /כו3 30 //2/26 ייתכו ששיעורי הריבית משתניס בצורה תדירה יותר מהרגיל. ניתן להוסיף נתוניס לטבלת הנתונים, לאחר הגדרת הטבלה, כך שניתן יהיה להתחשב בנתונים נוספיס. 4 7 בנה את הנתוניס כמוצג בתרשיס 13.12. כעת בחר בכל הטבלה : 11:118=. בחר נתונים, טבלה, וציין את כתובות תאי הקלט המקוריים. לתא קלט לשורה בחר בתא 09 (הכנסה בשנה הרביעית) ולתא הקלט לעמודה בחר בתא 4 (שער הריבית). הטווח המסומן מוצג בתרשיס 13.13. לחץ אישור, והטבלה תחושב מחדש עס הערכיס החדשיס. תרשיס 13.14 מציג ואת לאחר מגע של מעט עיצוב. ,200 6/1ו2ק! מדוע חישוב מחדש של הנתונים נמשך זמ( כה רב? בכל פעם שנעשה שינוי בגיליון, אקסל מחשבת מחדש את כל נתוני טבלאות הנתוניס שנמצאות בו. כאשר יש טבלה גדולה, שבה יש לחשב תאיס רבים, הדבר עלול להימשך זמן רב. חישוב חוזר של ככ התאים עלול להאיט את המערכת. כדי למנוע זאת, יש לבחור בתפריט כלים, אפשדויות ובכרטיסיה חישובים. יש לבחור 1 | א0/)י 97-2 ]00] אוטומטי למעט טבלאות משדה חישוב. כל דבר בגיליון, פרט לטבלאות הנתונים, יחושב בצורה אוטומטית. לחישוב חוזר של נתוני הטבלה כאשר דרוש, יש להקיש על מקש 9= - מקש חישוב מחדש. יק 6 |ישו |'? הנתוניס בטבלה כתוביס כמערך, ולכן אקסל מתייחסת למבנה זה כיחידה אחת. לא ניתן למחוק תא בודד מתוך טבלה. עס ואת, ניתן למחוק את התוצאות. יש לבחור בכל הערכיס שהפקודות נתונים, טבלה חישבו. כעת, בחר בתפריט עריכה, נקה, תוכן. 2% בעת מחיקת התוצאות (על פי המוסבר דלעיל) אין לכלול נוסחאות 20| או תאי קלט. אחרת, תמחק כל טבלת הנתונים, אלא אס לזה התכוונת. ואס כך הדבר, עשה זאת! |<ןםן- ו | |5|=. ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | --0 ₪6 3 שב 5 ₪ ₪ םן אזיוש 7 ם|- 3+ || 1 = א רו ו וו ו ₪ ₪ א | / 9 >< | ניתוח רגישות - /ק) פן וב השקעה ראשונית 0.ָ ₪ | ריבית 5% ו תזרים מזומנים מו שנה 1 410 ₪ ב שנה 2 460 ₪ הו שנה 3 480 ₪ 3 שנה 4/ 560 ₪ 10 הכנסה שנה רביעית 11| שסא|11 ₪79 | ]500 520 - 560 - 600 2 ריבית 4% ב 42% 14| 5% 15 5% 16| 6% מ 8% 8 1% 19 א | ]4 |4! / גיליוך1 ( גיליון? ( גיליון3 % [|*| |+1 | תרשים 13.12 הוספת נתוניס לטבלה הינה קלה ופשוטה. מקס את הנתוניס החדשיס מתחת או משמאל לנתוניס הקודמיס, או עשה את שתי הפעולות. סיץ 3!: (ישא [ש[יש ו -193 |<]םן.. ו |< |5)- ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | (|- | ש 006 = <|₪ 6]|->-9| ₪ פ 8 | ש 3 5 | ₪ ש ם | ]| בק == | | קמ | יפו = 8 (06:09, ב6, 64)/יק)]= 3 1 ניתוח רגישות - צקצ 2 | 3 השקעה ראשונית | 1.80000-₪. רבת 0 טלשה 1 9 8 5 תזרים מזומנים אוב 7: + -8| שנה 1 410 ₪ תא קלט לעמודה: 4+ | ביטול | שנה 2 460 ₪ 8 שנה 3 480 ₪ ו שנה 4 560 ₪ הכנסה שנה רביעית 79 ₪ וע 50 000 ריבית : 4 מ מו או נקודה |<- םר ]‏ ]אש הח ה ] תרשים 13.13 אנו משתמשיס באותה נוסחה ובוחניס את אותס משתנים, ולכן אנו גס משתמשיס באותס תאי קלט שבהס השתמשנו בתרשיס 13.7. |<ןםן- ו |< |5)- ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | (| - 09 0 6 ₪ 00 5 2 6 6 0-00 ₪ )| שב 5 ₪ ₪ ם|ן = חש ק ם|-2. ה || 9-3 , % | םי ב ניתוח רגישות - :א השקעה ראשונית 0.-.-ָ ₪ ריבית 5% תזרים מזומנים שנה 1 410 ₪ צּ שנה 2 460 ₪ ב שנה 3 480 ₪ האלו בוודאי שנה 4 560 ₪ הכנסה שנה רביעית מוכרות לך. שקאן11 ₪79 [500 20 00 00 ראה תרשיס ריבית 4.25% 3 (₪ 7717 ₪ | 10965 ₪ | 142.14 ₪ 25% 7 ₪ 5743 ₪ 8915 ₪ 120.86 ₪ 0% 0-. | ₪ 477 ₪ 7911 4 ב %..ל 1 ₪ 3636 ₪ 6725 ₪ 9815 ₪ 0% 8 | ₪ 1047 ₪ 4036 ₪ 7025 ₪ 4 8% 0 ₪ 5809- ₪ 3087- ₪ | 3.65- ₪ | 1% 9- ₪ 11937-₪ | 54 94- ₪ | 6970- ₪ = | | ₪| =| | =| | ₪| | | ב| ₪| ₪| ₪| | 5 19 | ]4 |4! / גיליוך1 ( גיליון? גיליון3 % ||* | [+ן מוכן | םר ]‏ ]אשן- ה ה ] תרשים 13.14 הערכיס הקודמיס נמצאיס במקומס, וערכיס חדשיס מצטרפיסם. 4 00% 97-2 ]00א] סיק 4/ | .ייל (01' זכיק!0/ :22 2 + מהי חתירה למטרה, ולמה צריך ואתז = האס אקסל יכולה לפתור בעיות עס נקודות שוויון? מציאת נקודת השוויון ותיעוד בגרף. התקציב מצומצס, כיצד אחשב את ההלוואה הנכונה? היכן הטעות בגיליון שערכתי? ממש כמו יועצ פרטי, אקסל עוזרת לך בפתרונות של בעיות ניהול. אקסל גס פותרת עבורך בעיות של טעויות בגיליון. מחבריס של ספרי מסתורין יימבלפיסיי לעיתים. הס יימפברקים'י הוכחות כדי להציג הצלחה, או כישלון, במאמציך להגיע לחקר האמת, או שלפעמיס הס ייסוחטיסם'י את סבלנותך עד תוס, לפני שהס חושפיס בפניך את הפתרון. מחבר הספר הרי יודע מראש מהו הפתרון, או התשובה הנכונה, וסביב אלה הוא בונה את כל הסיפור ואת המסתורין סביבו. מסתורין, בסיפוריסם או בעסקים, צריך להתחיל אס כן, בידיעת היעד או הפתרון - התשובה. אקסל מסייעת לך בכיוון האה. היא מתחילה בתוצאה קיימת, או רצויה, ומחשבת עבורך את הנתוניס שבעזרתס תגיע ליעד הרצוי. במהלך וה היא גס מסייעת בתהליך הפתרון. וחשוב לא פחות, לאקסל לא אכפת אס תדלג לתשובה מבלי לחקור את שלבי הביניים. מָיק 4!: שואי (01 0 וכיקולי; 205 אי ככל מיק כוואיס? 4 כו[27י/ כ/יעיכק ///256 לפנינו בעיה קלאסית. הוצאנו כסף רב בהוצאת מוצר לשוק. עלות ייצורו ידועה לנו, ולדעתנו ניתן למכור אותו במחיר מסויס. אס כך, כמה יחידות ממוצר זה יש למכור עד לקבלת רווח! כאשר מספר היחידות הנמכר מכסה את ההוצאות שהושקעו בייצור וכוי, אנו מגיעיס לנקודת השוויון עחוסק ח6צ6-68%זס). הפקודה חתירה למטרה (566% |008) של אקסל משקיעה מאמציס רביס לפתרון הבעיה ומציאת התשובה שאתה מצפה לה (אס כי לא זו שרצויה לך תמיד). הפקודה חתירה למטרה מתבוננת בנוסחה, מחפשת ערך רצוי ומוסיפה ערכיס משלה לנוסחה. היא אינה מפסיקה לבצע זאת, עד שהיא מגיעה למספר שמפיק את הערך שביקשת. 0 [קז9/ כשיזויו] הבה נפעיל את הפקודה חתירה למטרה כדי לגלות את נקודת השוויון. לנוסחת שוויון ישנס שני חלקיס : פונקציית הוצאות ופונקציית הכנסות. + פונקציית ההוצאות נראית כך: סהייכ עלות = סה"כ עלות קבועה + (סה"כ עלויות משתנות א מספר היחידות) > פונקציית ההכנסות נראית כך: סהייכ הכנסות = מחיר ליחידה א מספר יחידות נגיע לנקודת השוויון כאשר (סה'יכ הוצאות) = (סהייכ הכנסות). או אחרת: (סה'יכ הכנסות) פחות (סהייכ הוצאות) שווה 0. מכירת מספר יחידות מתחת למספר נקודת השוויון, משמעותה הפסד. כאשר מספר היחידות עולה מעל מספר זה, אנו מרוויחיס. 161060 5272 / עלויות קבועות (00518 60א0 הן אלו שאינן משתנות בעת שינוי בערכים. עלויות משתנות /60515 878016 משתמנות תוך שינוי בערכים. מיקח למשל עלויות נסיעה ברכב פרטי, אשר מורכבות משני סוגי העלויות. הביטוח ותשלומי הרישוי הן עלויות קבועות, ואינן תלויות במספר הקילומטרים שנוסעת המכומית, או במספר הנוסעים היושבים בה. עלויות אלו הן כל כך קבועות, שגם אס לא תיסע במכונית, יהיה עליך לשלם כספים אלה. לעומת זה, הדלק שצורכים תוך כדי נסיעה הוא עלות משתנה. ככל שנוסעים יותר, כך ההוצאה על הדלק גבוהה יותר. 6 | %א60ע6י 97-2 ]00א] כעת לפנינו נוסחת השוויון. יש להשתמש בחתירה למטרה כדי לחשב כמה יחידות יש למכור כדי להגיע לנקודת השוויון, שבה: סה"כ הכנסות - סהייכ הוצאות = 0. התבוננו בתרשיס 14.1. סה''כ עלויות קבועות נמצא בתא 028), סה''כ עלויות משתנות נמצא בתא 8=. סה''כ יחידות שנמכרו נמצא בתא 24. סה''כ הכנסות נמצא בתא 08. אתה וודאי תוהה מדוע בתאיס 8: ו-08 יש ערך אפס! הסיבה לכך היא, שכפלנו את סך העלויות המשתנות במספר היחידות שנמכרו, וערך זה הוא אפס בשלב זה. מספר היחידות שנמכרו מצוין בתא 4כ. להלן הנוסחאות שמוצבות בתאיס השוניסם: 92054*9= 608 124 -:9-) |(ו5= 8- (09:612) |/(5= 08 408+* 25 ולכן, הנוסחה היא: 8--68-08=. ואותה נכתוב בתא 5. 6ווא וק זשווא 537 כלכלנים מסתכליםס תמיד בראייה לטווח ארוך ולטווח קצר. ברור למה הכוונה (פחות או יותר), אך ראוי לומר שאלה הס מינוחיס טכניים בעלי מובן מסויס ביותר. טווח רחוק הינו פרק הזמן במהלכו כל הנתוניס עשוייס להשתנות. הטווח הקצר הינו פרק הזאמן בו חלק מהנתוניס קבוע וחלקס משתנה. חשוב למשל, במונחי מפעל ליצור רכב. בטווח הקצר, עלות הרצת המפעל עצמו קבועה, והיא נשארת כך, ללא תלות בכמות כלי הרכב המיוצריםס. העבודה והחומריס המושקעיס בייצור הינס עלויות משתנות המבטאות ייצור של יותר כלי רכב, רכישת יותר מתכת, תשלוס עבור יותר שעות עבודה. אך לטווח רחוק, המפעל עלול להיסגר, ובנקודה זו הוא גס יכול להיהפך לעלות משתנה. סיק 4!: (יעואיש (וסכיש וכיקוכ2 - 197 |<]5)- ו | |₪|. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | |-09 0 6 ₪ 5 2 |686|--6|5 ₪ )| שב 3 |₪ ₪ ם| -9.8- 99% 7% 354 = = דש 7 5 - %. א || 9 = 8 ₪ ₪ 8 פ 5 0 6 [ 4 ₪ 3 נש נקודת שוויון 5 -| מספר יחידות 4 שנמכרו 0 5-5 | בקודת שוויון 0 1- | עלות משתנה 7 הכנסה מחיר ליחידה הוצאה ליחידה עלות קבועה | סה"כ. [0 סה"כ 0 10 | 5.ל חומרים 06 ₪ עבודה 15 11 הוצאות כלליות 0.25 00 12 הוצאות מכירה 0.06 40 3 14| 5 : | !4 |4]// גיליון1 ,( גיליון? ,( גיליון3 % || [4| מוכן | | [1-₪/ | ואט ץח ] ]| תרשים 14.1 נקודת השוויון מוצגת (16,500-) לאחר שהנוסחה הפחיתה את ערך ההכנסות מסך כל העלויות. לא יוצרה אף יחידה עד כה, ולכן אין הכנסות כלל. סה''כ הכנסות (תא 08) הינן (הכנסות ליחידה * סהייכ היחידות), או: 56084*09. כעת, ערך משוואה זו שווה ל- 0. ערך ה ישתנה, כאשר פונקציית החתירה למטרה תחשב מהו מספר היחידות הכולל שיאזן את המשוואה. 1 הצב את הסמן על התא 5 בו מחושבת נקודת השוויון. 2 מהתפריט הראשי, בחר כלים, חתירה למטרה, ועיין בתרשיס 14.2. 3 קבע בתא, ווהי הנוסחה שהפונקציה חתירה למטרה תשתמש בה. בדוגמה שלפנינו היא נמצאת בתא 5כ. נכוון את הפונקציה להגיע באמצעות הנוסחה לערך מסויס. אס תא זה יכיל נתון שאינו נוסחה, תתקבל הודעת שגיאה. 4 את הערך, הינו התובאה שאליה צריכה הנוסחה לשאוף. בדוגמה שלפנינו ערכו 0, כי נקודת השוויון מחושבת לפי: (סהייכ הכנסות - סהייכ הוצאות) = 0. 5 על ידי שינוי התא הוא הערך בתא 4כ. רוציס שערך תא זה ישתנה למספר היחידות שעלינו ליצור, כדי להגיע לנקודת השוויון. תא זה חייב להיות קשור על ידי נוסחה, או תא המקושר לתא אחר שקשור על ידי הנוסחה. הפונקציה חתירה למטרה תוסיף ערכיס עד לקבלת מספר שיאזן את המשוואה (יגרוס שוויוו ל- 0). 6. לח אישור כדי להפעיל את חתירה למטרה. כאשר הפונקציה מגיעה לפתרון, נפתחת תיבת הדו-שיח מצב חתירה למטרה ומציגה את התוצאה שהתקבלה, כמוצג בתרשים 14.3. 8% א0ע0י 97-2 ]00] נקודת שוויון מספר יחידות שנמכר!ו בקודת שוויון הכנסה מחיר ליחידה סה"כ 0 פכם נקודת שוויון מספר יחידות שנמכרו בקודת שוויון | הכנסה מחיר ליחידה סה"כ 29565 5.25 הוצאה סה"כ חומרים עבודה הוצאות כלליות 0.25 הוצאות מכירה 0.06 הוצאה סה"כ חומרים עבודה הוצאות הוצאות 1066 15 |<|? 11 טוח יה עלות משתנה ‏ | 8 6 15% כלליות |0.25 מכירה 0.06 1 | | ₪ 8] 5 | ₪ ₪ ם | ליחידה עלות קבועה 10 0 מושריממו | = . ! השתמש בעכבר לבחירת התאים עבור הפונקציה חתירה למטרה. אס תיבת הדו-שיח עומדת בדרכך, יש לגרור אותה בכותרת החלון לאזור מתאיס יותר, או ללחו על לחצן כיווץ תיבת דו- שיח. | | 53| ₪ ₪ ה | ליחידה עלות קבועה 0 12000 4500 | 1 . ! פונקציית החתירה למטרה פתרה את הבעיה. לחץ אישור בתיבת הדו-שיח מצב חתירה למטרה להוספת התוצאה לגיליון. סיק 4!: |'עוחיס (וסמיש וכיקוכ | 199 מכירת 5,631 יחידות או פחות, תגרור הפסדים. נקודת השוויון עומדת על 5,631.40 יחידות, וכאשר נוצרה היחידה ה- 5,632 , נפתח שמפניה ונשתה לחיים. יש לציין שבעיות שוויון, בדומה לבעיה שהצגנו, ניתן לפתור גס בצורה אלגברית : סהייכ הכנסות - (עלויות קבועות +(עלויות משתנות*סה"כ יחידות)) = 0 אוהי נקודת השוויון המחושבת עבור סך היחידות : 5 =ם |םה!ה ה / (5ד605 כסםאות - ס6פטאם/₪)4) = 6זואש 0 ו216! ךְ ניסיתי לבצע חישוב זה וקיבלתי את תוצאה: 7.285-12- (או כל מספר מוזר אחר). היכן טעיתי? הפונקציה חתירה למטדה מדייקת עד כדי הגזמה ומציגה מספר רב של ספרות עשרוניות. מספר זה הוא 00000000...728.-, אשר למעשה קרוב לאפס. מאחר ותצוגה זו די מבלבלת, לחץ לחיצה יממית על התא ובחר עיצוב תאים מהתפריט המקוצר ובחר את הכרטיסיה מספר. בשדה קטגוריה בחר מספר ולחץ אישוד. פעולה זו מעצבת את המספר בצורה קריאה יותר. 6ים! לעיתים, הפונקציה חתירה למטדה תגיע לערך שאינו הגיוני כלל וכלל, ללא קשר לעיצובו. תוצאה זו תלויה כמובן בנוסחה ובערך שציינת. במקרה כזה, בחר בתפריט נתונים, טבלה. תוכל ליצור תחוס של תוצאות בדרך זו, כאשר אחדים מתם :יראו הגיוניים יותר (עיין בייפתרון בעיות שוויון?" המוצג למטה). פ<ו] 2נ ןי ויו רצונך בדרך נוספת לתקוף את בעיות נקודת השוויון! מקס אותן בתרשים. על ידי שילוב תפריט נתונים, טבלה, כפי שלמדנו בפרק 13, עס פונקציית הוצאות והכנסות, תוכל ליצור תחוס של סה''כ עלויות וסה''כ הכנסות. אם נמקס ערכיס אלה בתרשיס קווי, נקודת המפגש בין שתי סדרות ערכים אלו היא למעשה נקודת השוויון. תרשיס 4 מראה כיצד לעשות זאת. להלן הנוסחאות בתרשיס 14.4 : 8 = 15- 8+ = 15= ]000] 97-2 00% 0 כעת נשתמש בתפריט נתונים, טבלה למילוי הערכיס עבור הכנסות והוצאות ברמות שונות של יחידות. 1 בחר בתחוס הכולל את כל הערכיס המוזניס למערכת ואת שתי הנוסחאות (והו התחוס 015::19 בדוגמה שלפנינו). 2 בחר בתפריט נתונים, טבלה. הנתוניס שלפנינו רשומיס בעמודה, ולכן בחר בתא קלט לעמודה, כמוצג בתרשים 14.5. 3 בחר בתא 4כ. הפעל את הפקודה טבלה מתפריט נתונים. עליך להזין ערך התחלתי לתא זה. התא הנבחר עבור עמודה צריך להיות בנוסחה של טבלת הנתוניס, וחייב להיות מחוץ לתחוס הערכיס והנוסחאות שנבחרו עבור הטבלה. כל עוד נשמריס תנאיס אלה, הפונקציה תופעל. 4. לח אישור כדי שהערכיס יחושבו, כמוצג בתרשיס 14.6. |<]ם)- ו | [5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | |₪)|- 5 ₪60 5 66 -6|5-0 ₪ | ל 8 ₪ ₪ ם| - 98-08 , 9% 53 ₪ ₪ ו זה ע ; 5|- 5. א || 1 5 נקודת שוויון 5( | מספר יחידות 4 שנמכרו 2000 .5 נקודת שוויון ‏ | 710 /- | עלות משתנה 7 הכנסה מחיר ליחידה הוצאה ליחידה עלות קבועה וו סה"כ | 15750 סה"כ 0 0 | 5 חומרים 0% 10| עבודה 5 1 הוצאות כלליות | 0.25 10 27| הוצאות מכירה | 0.06 40 בה 14 הכנסות הוצ+זות 15| יחידות שנמכרו | 750 15 | 23.0 ן 6 2000 7 0 18 00 נש 00 | < ]4 ]14 גיליוך1 ( גיליון2 ,( גיליון % [|*| 14 = = = 4 2 ט תרשים 14.4 תחוס היחידות שנמכרו נמצא בעמודה ₪. שורה אחת מעל ועמודה אחת משמאל לערכים אלה מייצגות את פונקציית ההכנסה ופונקציית ההוצאה. מָכץ 4!: |'עואי [וסמָיש וכיקו-2 301 |< |פ]|.. ו |< |5|- [ ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון ערה 9|- 9 |8 * 6 <|₪ 6 | | יפ | || 3 = = | - | ₪ ₪ 2 | 3 | ₪ ₪ ם| א ה|ע ; ת|- 6. | 1 -פן נקודת שוויון 3 ב 4 0 0 0 | | תאקלט לשרה: ]4 ן 56| נקודת שוויון | 7,710- תא קלט לעמודה: = [> %4] | ביטול - עלות משתנה ל הכנסה מחיר ליחידה הוצאהת ליחידה עלות קבועה -8| סה"כ |15750 סה"כ 0 0 | 5.25 חומרים 0-06 ניו עבודה 15 ו הוצאות כלליות | | 0.25 1000 12| הוצאות מכירה | 0.06 10 3 הכנסות הוצאות החד 1415 ₪ ו 0% | ויה הידד או ה |-=-------ן-הן- ]אאא ןה תרשים 14.5 ערך סתמי של יחידות שנמכרו נמצא מחוצ לטווח טבלת הנתוניס (תא 204), אך הוא קשור על ידי הנוסחאות בתחוסם, המקבלות נתוניס ממקומות שונים בגיליוו. |<|5)- ו |< |5)- [ ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עקרה | 55 ז 9-4 + 3 , 9% ₪ כ = = 1 2 | נקודת שוויון 5 המ מספר יחידות 4 שנמכרו 2000 5 | נקודת שוויון = 110 /- ו עלות משתנה ₪ הכנסת מחיר ליחידה הוצאת ליחידה עלות קבועה ו סה"כ | 15750 סה"כ 0 0 0 5 חומרים .0% יו עבודה 5 3 הוצאות כלליות | 0.25 1000 12| הוצאות מכירה | 0.06 200 13| 4 הכנסות הוצאות שו יחידות שנמכרו | 750 15 2.00 16 2000 2000 200 20000 2200 000 17 201 100 00 ₪ 19 00 0( 220 - וע | |4 |4!'/ גיליוך1 ( גיליון? ( גיליון3 ממממווווווייי ה א מוכן |- ₪ |-] |אשא- ה ה ]| תרשים 14.6 נקודת השוויון שבה הכנסות = הוצאות נמצאת בין 5,000 ל- 6,000 יחידות שצריכות לחימכר. 2 090% 97-2 ]00א] 'כ'כ3. יעכ0יס) כעת ניתן להשתמש באשף התרשלימים ליצירת תרשיס מהנתוניס. בחר בתחוס הכולל ערכיס אלה, 516::19. לחצץ על לחצן אשף התרשימים והמשך בעקבות צעדיו של אשף התרשימים, ולבסוף יתקבל תרשיס בדומה לתרשיס 14.7 (עיין בפרקיס 11 ו- 12 לפרטיס נוספים אודות יצירה ועריכה של תרשימים). נקודת החיתוך של הקו המייצג את ההכנסות והקו המייצג את ההוצאות, הינה נקודת השוויון. השטח בין הקוויס מעל נקודת השוויון מייצג רווחים, והשטח שבין הקוויס מתחת לנקודת השוויון מייצג הפסדים. |<]5)|- ו % | [5|. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תרשים חלון עזָרה | ₪ | + ₪ <|ש6₪]-9|9.5 יפ | ל ₪8 ₪ ם| -8-%-|9 %|0 > , ל פ| | כ 5 =| זי|ש ; פ|י %. א || 1 > ₪ ב > ב -₪ לי אזור התרשים || זור התרשים נקודת שוויון 1000 וו הכוסות נקודת ש יוניון הוצאה מול הכנסה 100 500 00 0 מספר יחידות שנמכרו : ּ. / גיליון3 ), גיליון2 ), גיליון1 ), תרשים1 |ץ | ?4 7 מוכן | | ₪ ]אא ח הת | תרשים 14.7 סקלת ציר ץצ בתרשיס זה הותאמה לנוחות הקריאה של התרשים, שגס הוספו בו כותרות לנתוניס. החיציס הופקו בעזרת כליס בסרגל ציור. לח על לחצן הציור שעל הסרגל כדי להציג אותס. ופי 30 | 2107 ל" יפכ ///256? הפונקציה חתירה למטרה תפעל עבור כל נוסחה שבה נדרשת תוצאה רצויה כלשהי, אך היא תעבוד קשה כדי להגיע לתשובה. שילוב של חתירה למטרה ומבחר הפונקציות הרבות של אקסל מהווה מנוף רב עוצמה ככלי הפותר בעיות. מָיץ 4!: |'עואיש [וספָיש וכיקו-2 - 303 '22 / ז[22 כסכו) 0[ אוכ] /. 2 1% 2'5/י/. ' 22 /כ לו נניח שעלינו ללוות מהבנק 125,000 שייח לבניית מבנה חדש במפעל, מחסן למשל. התקציב מאפשר החזר ההלוואה בגובה של 1,000 שייח לחודש. בנק אחד הציע הלוואה בת 15 שנה עס שיעור ריבית קבוע של 7%. בנק אחר הציע הלוואה בשיעור ריבית נמוך, אך משתנה. במקרה זה נשתמש בפונקציה ₪1 ובפונקציה חתירה למטרה, כדי להחליט לאיזו הצעה להיענות (שיס לב! יש לחלק את שיעור הריבית ב-12 כדי לקבל ריבית תקופתית). תחילה, יש לחשב את התשלומים עבור הלוואה בשיעור ריבית קבועה. נתבונן בתרשיס 8. הפונקציה דש מציגה תשלוס חודשי של 1,124 שייח. ערך ה גבוה מדי עבור התקציב שלנו. וכאן אנו מחפשיס את שירותיה של הפונקציה חתירה למטרה. 1 הצב את הסמן על תא 09. 2 בחר בתפריט כלים, חתירה למטרה. 33 בשדה קבע בתא סמן את תא 69 בו נמצאת הפונקציה דועום. 4 בשדה את הערך, הקלד 1,000- (וּהו תשלוס שאנחנו יכוליס לשלס, ולכן הוא מוצג בערך שלילי). 5 הערך בשדה על ידי שינוי התא צריך להיות 06, התא שבו נמצא שיעור הריבית. אין צורך לדאוג לשינוי ערך וה לבסיס חודשי, כי עשינו ואת בעת שהזנו את הפונקציה. עיין בתרשיס 14.9. !% אל תחזור על שגיאה נפוצה: כתיבת ערך חיובי בשדה את הערך. אנו תדד 4 | מחפשיסם אחר ערך לתשלום, ולכן יש לבקש מהפונקציה חתירה למטרה לחפש ערך שלילי. במקרה של ערך חיובי, הפונקציה ימתבלבלת'י. 6. לח אישור כדי שהפונקציה חתירה למטרה תחשב עבורך את התשובה, כמוצג בתרשיס 14.10. לצורך לקיחת ההלוואה ועמידה בתקציב יש צורך בשיעור הלוואה נמוך מ-5.18% לשנה. הבה נקווה, שהבנק לא יעלה את שיעור הריבית בקרוב. ]%00] 97-2/₪00204% | 4 <[ם)- ו |> |פ|. [* 9 00% | סכום כללי תקופה (חודשים) שיעור ריבית תשלום חודשי מחשב ההלוואה ₪ 0 100 7% ₪ .4 תרשים 14.8 / ו | 0 . ! הנוסחה נמצאת בתא 69: (66/12,05,04)דו/ק=. הקלד ואת ישירות בתא, או השתמש בלחצן הדבק פונקציה. סכום כללי תקופה (חודשים) שיעור ריבית תשלום חודשי 8 --.-₪ | 0000 7 ]ואה ה הת ] תרשים 14.9 מחשב ההלוואה ₪ 0 100 ₪ .4 | 700% > + צ) א | 4 זי| שיק מן ' (08/12,05,04)דוק= ו תשלוס חודשי של 1,000- והו הסכוס שאנו יכוליס לשלס. מָכץ 4!: |יעואיש [וספָי וכיקו-2 = 3059 |< [5) - ו | |₪|- ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | ₪ ש 6 כ<|ש 6|->.95|* = פ> ‏ |ש 3 5 | ₪ ש ם | 4 9 -1 | | 0 , ₪ ף| ]| בק = = =| וז | חיק תה | 6. | 4 5 - 4 2 מחשב ההלוואה ב | חותר למטרה עם תא 9 אישר | 40 סכום כללי 0 ₪ ₪ 3 תקופה (חודשים) ‏ 180 7 : 6 שיעור ריבית %. 5 ערך נוכתי: ₪ -1,000 ה 8 | תשלום חודשי [1,000- ₪ | | ]4 ]4]/ גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % [|*ן [14 מוכך | תרשים 14.10 יש בורך בשיעור ריבית של 5.18% (ולא 7.00%) כדי שהתשלוס החודשי יהיה נמוך מזה שהוקצב (1,000 ש'יח לחודש). ]| 20272 קול 25יוא, הפונקציה חתירה למטרה הינה כלי עזר חיוני, אך יש לה מגבלות אחדות. הפונקציה פועלת עס משתנה יחיד בלבד. אס הפונקציה לא מצאה פתרון, צריך להתחיל מחדש עס תנאי בעיה חדשים. באקסל יש כלי רב עוצמה לפתרון בעיות בעלות משתניס רביס. כלי אה קרוי הפותר (ז6צ!50 6ח7), וכדי להפעילו יש לבחור בתפריט כלים, זפצו|50. ךְ 0 שוכ ! % אינני מבחי( בתפריט הכלים ב- זסט!50, מה עלי לעשות? זסש!50 הינו תוסף. התקנתו הייתה אופציה בעת התקנת אקסל. אם זסש!50 אינוה מופיע בתפריט כלים, בחר בתפריט כלים, תוספות ולחץ על תיבת הסימון ח!-200 זסט]50. אס זסטוס5 אינו מצוי גס שם, צא מהתוכמית והרץ שוב את תוכנית ההתקנה. אין צורך בהתקנת כל התוכנה מחדש, אלא בחר בהוספת הפותר בלבד. 06| 090% 97-2 ]00א] זסצ|ס0ש עונה על סוגיס רביס של בעיות אופטימיומיה מורכבות, כמו למשל: = | מציאת שילוב של מניות, אגרות חוב ומזומן להפחתת הסיכון ולהגדלת ההכנסות. > חישוב בניה אופטימלית של מוצריס מתוך מלאי קייס של חלקיס וחומרי גלס. > ניתוח משלוחי סחורה למציאת הכמות האופטימלית שיש לשלוח בנתיביס הזוליס ביותר. > תכנון הקצאת כוח אדס כדי להשיג את הניצול הטוב ביותר ובעלות הנמוכה ביותר. = | מציאת השילוב של השקעות לתקופה קצרה הטובות ביותר, הן מבתינת הנזילות והן מבחינת ההכנסות. זסע|50 הינו כלי יעיל אך מורכב. על כן, רצוי שתעיין בדוגמאות להפעלת ]50/6 בגליונות דוגמה. לח על לחצן פתיחה שעל סרגל הכליס הכללי, ובחר בתיקיה זפצ!|ס6 שבתיקיה 65!|קחהאם שבתיקיה |68אם, שנמצאת בתיקיה הראשית 68 (מערך התיקיות במחשב שלך עשוי להיות שונה מזה המוצג כאן). כעת יש לפתוח את קוב 45%ם/501 ואת קובצ ?)501/54 כדי לתרגל את יישומי זסצוסס. אכ 297 //יו]; 4 1 2:2 /איעוכ %זיוא | בבניית גיליון מורכב המכיל נוסחאות המקושרות לנוסחאות אחרות ופונקציות מקוננות המצויות בתוך פונקציות אחרות, הסיכוי לטעויות עולה מנוסחה לנוסחה. טעות אחת בנוסחה בודדת יכול להביא לשגיאה בכל הגיליון. כיצד ניתן לאתר טעויות כאלו! חיפוש ובדיקת כל אחת מנוסחאות הגיליון עלולה להימשך ימיס רביס. למזלנו, אין צורך לחפש ידנית אחר טעויות בנוסחאות, כי לאקסל יש גלאי שגיאות. הוא פועל על ידי איתור כל התאיס הקשוריס לתא אחד כלשהו. ביקורת ו80) זו מציגה בפניך את כל התאיס הקשורים לנוסחה מסוימת. ומהי השיטה! פשוטה ביותר, הביקורת פועלת על ידי מתיחת קווים על גיליון העבודה, כדי לסמן כיצד קשור כל תא לתא אחר. 0 ככ יס] "כיק!2: שימוש בסוגל הכלים ביקורת הינה הדרך הקלה ביותר להפעלת אקסל כחוקרת פרטית... יש לבחור בתפריט כלים, ביקורת, הצג את סרגל הכלים ביקורת. ניתן גס להציב את סמן העכבר על סרגל כליס כלשהו, וללחוץ לחיצה ימנית בעכבר כדי להציג תפריט מקוצר ומשס לבחור בביקורת. סיק 4!: ואיש |וסמיש וכיקו-2 = 307 כק6: 20 כיק0/; כ6ככ: 6'עוכ )זווא %!/יו] - ם ם ם + ם ם ₪ -+4 ש עקוב אחר מזינים (866זד 5 ) לח כאן כדי לקבל חיציס המצביעיס על כל כתובות התאיס המקושריס באמצעות נוסחה אחת. לחיצה נוספת תציג חיביסם המצביעים על כל קישורי הכתובות אל אותס תאיס שקודםס לכן היו החיציסם מופניס כלפיהס. כל לחיצה נוספת מציגה קישוריות נוספת של תאיסם וכתובות הקשוריס לתא המקורי הראשון. הסר חיצי מזינים (6צסוחו6= צשוסזזו 3 +666060זק) לחיצה על לחצן זה גורמת להיעלמות החיציס שהופיעו כתוצאה מלחיצה על לחצן עקוב אחר מזינים. כל לחיצה נוספת מסירה רמה אחת. עקוב אחר ניזונים (866זדך 5 כ) בחר בתא ולח על לחצן זה, כדי להציג חיציס המצביעיס על כל הנוסחאות הקשורות לתא. לחיצות נוספות על הלתחצן תגרומנה לקבלת חיציס עבור נוסחאות הקשורות לנוסחה הראשונה, רמה אחר רמה, לחיצה אחר לחיצה. הסר חיצי תאים ניזונים (0/6סו46 צוסיזז %5+0ח06ח6קס) לחיצה על לחצן זה גורמת להיעלמות החיציס שהופיעו כתוצאה מלחיצה על לחצן עקוב אחר ניזונים. הסר את כל החיצים (||8 6צסהו6= 5צסוו מ ) אינך זוכר מהי הנוסחה שאתה מנסה לעקוב אחריה? לחיצה על לחצן זה, מוחקת את כל החיציס והקישוריס המופיעים על המסך. ]000] 97-2 00% 0% 0 ב מ עקוב אחר שגיאה (זסזום 866ז7) קיבלת הודעות שגיאה! בחר בתא שבו מופיעה השגיאה ולתצ על לחצן זה. לפניך יופיעו חיציס לתאיס שעלוליס לגרוס לשגיאה. אס לפניך מספר תאיס המכילים שגיאות, החיציס מסתעפים. ניתן לבחור בענף (חצ) אחד כדי לעקוב אחר קישוריו. הערה (016ס1 עש6א) בעזרת לחצן זה תוכל לכתוב הערות לתאים מסוימיס, שתרצה להתייחס אליהן במועד כלשהו. נקה מעגלי אימות להסרת העיגוליס שהופיעו כתוצאה מלחיצה על לחצן הקף בעיגול נתוניס לא חוקייס. הקף בעיגול נתונים לא חוקיים להגדרת תנאיס עבור הערכיס בתא נתון. תאיס שהערכיס שלהס אינס מקיימיס את התנאים, יוקפו בעיגול. כ''כ 2% 900 125 = | ייתכן שכתבת נוסחה שיש בה הפנייה לכתובות תאיס שבהס יש כבר נוסחאות. . אס הנוסחה המחושבת נראית מוזרה או בלתי הגיונית, עליך להפעיל מייד את סרגל הכליס ביקורת. כדי להציג את סרגל הכליס ביקורת בחר כלים, ביקורת, הצג את סרגל הכלים ביקורת. בחר בכתובות התאיס אשר משולביס בנוסחה, לחצ על לחצן עקוב אחר מזינים, שעל סרגל הביקורת. כעת, בחר בנוסחה עצמה, ולח שוב על לחצן עקוב אחר מזינים. חיצי סרגל הביקורת מציגיס בפניך בצורה מהירה וברורה מהיכן לוקחת הנוסחה (זו הגורמת לך ייצרות'י) ערכיס ונוסחאות. כך תוכל לעקוב בקלות רבה אחר טעויות. הנוסחה וכל קישוריה מוצגיס בתרשיס 14.11. |<]5)- ו מספר יחידות 4 שנמכרו 20 הק תו 7 ₪ ₪ 9 )5-54 | תב הל מק עלות משתנה 7 הכנסה מחיר ליחידה הוצאה עלות קבועה ]| סה"כ |15750 סה"כ יְ 0 | 5 חומרים 0 עבודה 1 הוצאות כלליות 27| הוצאות מכירה 3 4 הכנסות 5 יחידות שנמכרו | 15,750 48 6 | 200 22000 20 ה 2000 20020 2000 | 00 00 220 ₪ 00 0 240 נש 20| הצ . | 4 |4!/ תרשים1 ) גיליון1 ( גיליון2 ,( גיליון3 || |14 מוכך | | סכום=23460 | | |אשא - | |[ | תרשיס 14.11 מעקב אחר הנוסחה המקורית הינה דרך נוחה למצוא כיצד מחושב הערך של הנוסחה. הנוסחה בתא 15 מבוססת על הערכיס שבתאיס 608 ו-8=, כמוצג על ידי מבנה ענף החיציס הראשוני. תא 8" הינו סיכוס תאים 9:=12= כפול תא 4, כמוצג על ידי מבנה ענף החיציס המשני. ניתן להבחין בקלות כיצד נוצר הערך המספרי. תרשיס 14.12 מציג תשובה לשאלה ייהיכן השתמשתי בערכיס אלה?'י. גס מערך הביקורת לא יכול לאתר את כל הבעיות ואינסוף המצביס הקיימים בגיליון חישוביס. פעולת הביקורת מתעלמת מקבועיס ומתוצאות מעריכיות. אך בכל זאת, פעולת הביקורת נותנת אפשרות לעקוב ולאתר בעיות בצורה נוחה, ברורה וקלה. מָיץ 4!: |'שואיש [וספָי וכיקו-2 = 309 |<51|- ו *[ -|5| >| תרשים 14.12 פעולת עקוב אחר ניזונים מציגה את הערכים שמהם ניוונה הנוסחה ומסייעת לאתר בעיות. נקודת: שוויון 90% *|₪ | : מספר יחידות יחידות שנמכרו 2000 000 00 00 00] 97-2 020% | 0 הוצאה | סה"כ חומרים עבודה הוצאות כלליות הוצאות מכירה הכנסות 0 22000 20000 020 20 עלות משתנה הוצאות 2,100 20 2000 2220 2220 || עלות קבועה 00 | 12,000 | 40 . ! שק0ס4 כאסל [מ!]'ס פרק 15: מסד נתונים על קצה המזלג פרק 16: שליטה בטבלאות ענק: סכומי ביניים, חלוקה לרמות וטבלאות ציד 211 212 פָיץ 5 90 וי 237/00 59/5 מהי רשימה! כיבד מגדיריס רשימה! הזנת נתוניס בדרך הקלה. מיון, דרך לעשות סדר ברשימות ארוכות. שאילתה - קבלת המידע הדרוש ממסד הנתוניס. במשרד וגס בבית, שמירת מידע חיוני הינה פעולה שגרתית. שמור את רשימותיך בגיליוו אקסל ותוכל למיין, לנתח, ולנהל רשימות בכל צורה רצויה. הבה נכיר בכך שרשימות אינן דבר מלהיב ביותר. אבל אי אפשר בלעדיהן. כמה מועילה תהיה ספריה ללא קטלוג ספרים! או טלפון ללא ספר טלפוניםס! בתחיוג אקראי תמיד נגיע לאדס הרצוי... לבסוף. אבל עיון ברשימה הנכונה, המאורגנת בצורה נכונה, יאפשר לנו להגיע מייד למידע הרצוי! החלט על צורת מיוו הרשימה שברשותך ואקסל תעשה עבורך את השאר. מסידור אלפביתי של הרשימה, ועד שליפת נתון רצוי מרשימה אין סופית של נתוניס, אקסל גורמת לכך שהמידע יהיה שימושי, גמין ונוח לשליפה. סיק 5!: 90 || // קגת 605 214 22 לייס ככשוב רשימה (1!80), היא גיליון בעל שורות ועמודות, טקסט ומספריס. אבל אס נגדיר לאותה רשימה מספר כללים, אקסל תתייחס אליה כמסד נתונים. מה אפשר לכלול ברשימה! בעצס, כל סוג של נתון רצוי: רשימת עובדים, אנשי מכירות, רשימת מלאי, רשימת טלפוניס וכתובות, רשימת שיריס וקלטות, דיסקיס וכל נתון שעולה על דעתנו. כל מידע שנשמר, הינו מועמד לרשימה. 30 (ש | כו ///202 כ ! אס לדעתך רשימה היא מסד נתונים, זה נכון. למעשה, גירסה קודמת של אקסל, מכנה ואת מסד נתונים. או מדוע וו רשימה כעת? ניתן לחשוב שהחלפת שם וה קשורה בעובדה שחברת מיקרוסופט מוכרת תוכנה נפרדת למסד נתונים (אקסס), אך לא כך הדבר. המדובר הוא פשוט בעקביות בהגדרת מונחיס בתוכנת אקסל המחודשת. כי33 (9'3% כ0י///2? רשימה מורכבת משלושה אבני בניין עיקריות: = רשומות (₪660705) דומות לכרטיסיות נתוניס ידניות. כל רשומה כוללת את כל הנתוניס אודות פריט אחד. למשל, אם נכין רשימת דיסקיס הנמצאת ברשותנו, נכלול בה את שס הדיסק (כמובן), שס הזמר, שנת הוצאת הדיסק, שס ההוצאה שהפיקה את התקליטור, ואולי גס נתוניס אחריס. ברשומת סטודנט נכלול את פרטיו האישיים, הפקולטה שבה הוא לומד, שנת תחילת הלימודיסם, שנת הלימודיס בנוכחית ועוד. > שדות (16!65=) הס פרטי נתוניס אשר מרכיביס יחדיו את הרשומה. למשל, שדה שס זמר, או שס תקליטור, שס הפקולטה, שנת הלימודים וכוי. אפשר לחפש נתוניס ולמיין על פּי כל שדה ברשומה. רוצה לאתר תקליטור משנה מסוימת, או דיסק של ומר מסויס! התוכנית תחפש בשדה המתאים ותיצור דוח בו יופיע שס הזמר המבוקש (כמספר הפעמיסם בו הוא מופיע במסד הנתוניס), ואחריו שס הדיסק, שנת הוצאת הדיסק, מיקומו באוסף וכוי. ככל שירבו השדות ברשימה, כך יהיה מסד הנתוניס גמיש יותר באפשרויותיו להציג חתכי נתוניס לפי דרישה. + שורת כותרת (שס₪א ]76800) כוללת את היא שמות העמודות בראש הרשימה. אקסל משתמשת בכותרות השדות למיון, לאתזור ולהצגת הרשימה. שורת הכותרת יכולה לכלול שם פרטי, שם משפחה, כתובת, וכו'. כדאי לעצב את שורת הכותרת בצורה כזו שתהיה הבחנה בינה לבין שאר השדות והרשומות. 4 | אי 97-2 ]00א] שים ! יש להגדיר שדות עבור כמות המידע הקטנה ביותר שניתן לצבור. במקוס שדה אחד עבור שם, בחרו שדה שם פדטי ושדה שם משפחה. כתובות הניתנות לפיצול שס רחוב, מספר הרחוב, מיקוד וכןי. פיצול שדות מאפשר חיפוש ומיון נוחים יותר במסד הנתונים. ברשימת אקסל, כל עמודה מציינת שדה, וכל שורה וו רשומה. שורת הכותרות, ממוקמת בתחילת הרשימה, בדומה לתרשים 15.1. <[פ|- ו 7 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עקרה 2 ₪60 09% - | שורת הכותרת מגדירה שמות לכל השדות | 6|->--|7 ₪ > > | ל ב ₪8 | ₪ ₪ ם|ן 8.4 א , 9% )3 כ ₪ שו וע 1 ₪ 6 ש----- 6 ארנולד שוורצנגר /בניו כל עמודה היא |מגפיים 100 7 שדה 3 |ארנולד שוורצנגר ובניו 4 | סטיבן סיגל במצור ימי כובע | 75 19/4/97 5 |דמי מור והמיליון דולר חצאית 89 | 1/4/97 8 |גו'ליה רוברטס אכן יפה מגפיים 129 22/4/97 כל שורה 7 |מל גיבסון וחבריו חגורה ‏ 25 | 30/4/97 היא רשומה 8 סידני קרופורד עושה קסמים שמלה 97 22/4/97 9 | פמלה אנדרסון על החוף בגד-ים 26| 17/4/97 ו סילבסטר סטלונה בזירה חגורה ‏ 32 | 8/0/97 11 גולדי הון בטירונות מגפיים 198 17/3/97 2 האחים בלוז בשחור כובע ‏ 75 6/6/97 3 שרון סטון והחצאית חצאית 67 | 6/5/97 4 אל פאצי'נו במאפיה כובע ‏ 30 31/3/97 - ופ 41 141//גיליוך1,(איליון2 א( גלופ ]אי | מוכך | ררה ]7 |אשא ה הת ]| תרשים 15.1 כל רשומה יכולה להיות מפורטת ככל שיידרש. כל שדה נוסף מאפשר חיתוך ומיון טוביס ופרטנייס יותר של הרשימה. כ 2/3/00 כש53ת. 05/א2 למרות שרשימות הן למעשה נתוניס רגיליס בגיליון, להלן מספר עצות לבניית רשימה שימושית יותר: > | כדאי להשתמש בגופן שונה עבור שורת הכותרת. הוסף לה גבולות, תבנית, הדגשה או גופניס נטויים, וכל שינוי שהוא מגופני גוף הטבלה. + תן שס לשדה שירמוו על תוכנו. בשדה (עמודה) שנקרא שם משפחה יוזנו שמות משפחה ובשדה שנקרא מספר רישוי יוזנו מספרי הרישוי של מכוניות החברה. טלק 8!: 30 [ו[₪ // קגָת 099 215 אפשר ליצור רשימה קריאה ומובנת יותר על ידי עיצוב שונה עבור העמודה (השדה). וזכור שעיצוב מסויס עבור שדה כלשהו, יופיע בהדפסת הדוח. בעת הזנת נתוניס לועזייס השתמש באותיות יגדולות' להבלטת נתונים. ניתן לחפש ולמיין נתוניס באקסל על פי אותיות רישיות. נוסחאות פועלות יפה גס ברשימה. הגדר את הגיליון על פי הנחיות אלו ותיווכח לדעת שאקסל היא תוכנת מסד נתוניס יעילה, שיכולה לנהל ולנתח מסד נתוניס בצורה נוחה ואוטומטית. .2 21 2 ככ :265 הקפד על מספר חוקי יילא תעשהיי בעת הגדרת הרשימה: איו להשתמש בשורה ריקה או בקוויס מקווקויס להפרדה בין שורת כותרת לבין רשומות. אין להשתמש בעמודה ריקה להפרדה בין כותרות עמודות שבשורת הכותרת. אקסל אינה מתמודדת עס מצב כזה. אפשר להוסיף רווחיס בשדות, אולס לא רצוי להתחיל שדה בתו רווח. רווח זה מהווה בעיה בעת מיון ושליפת רשומות. יש להימנע מלהוסיף נתוניס אחריס כלשהם בגיליון הכולל ברשימה. אס תוספת נתוניס זו בלתי נמנעת, יש להקיף רשימה זו בעמודה ושורות ריקות, כדי לאפשר לאקסל להבחין בין מסד הנתוניס לבין מידע נוסף. כדאי גס לייחד רשימה אחת לגיליון אחד. כ'22 /, 2005 2 2/9 25/2 הנה לפניך שישה צעדיס קליס ופשוטיס ליצירת רשימה: 1 2 הקלד את שורת הכותרת. בראש כל עמודה קבע שס שדה לאותה עמודה. הקלד את שורת הנתוניס הראשונה. לח על תא כלשהו בשורת הכותרת, בחר נתונים, טופס. נפתח טופס, הכולל תיבות להכנסת נתוניס עבור כל שדה שבשורת הכותרת. לחץ חדש. הקלד בכל שדה את הנתון המתאים. למעבר בין שדות בטופס הקש על פַּז. מלא את פרטי הרשומה החדשה. לחצ על לחצן חדש. טופס הנתוניס ממקס את הרשומה במקוסם, כל נתון בעמודה המתאימה וחוזר חלילה, ועכשיו אתה מוכן להכנסת רשומה חדשה. לחצ חדש בגמר הזנת הנתוניס, והרשומה תוכנס בתחתית הרשימה (תרשים 15.2). לסיוס לח סגור. 6 | שאי 97-2 ]00] <]: הת טופס הנתוניס שולף את שמות ה 2 1 מתוך 1 השדות ישירות משורת יוצר | רזג פיים | ו מלזיר 100 ברו הקלד נתון עבור כל שדה תאריך הזמנה 2 16/05/1997 | שחזר בטופס הנתוניס | חפש את הקודם | חפש את הבא גרור את תיבת הגלילה כדי לדפדף ברשימה | קהשרשם | | כגור לח כאן כדי להתקדס 10 רשומות בפעס אחת | תרשים 15.2 טופס הנתוניס משתמש בשם הגיליון ככותרת החלון. אם שכחת לבחור תא בשורת הכותרת, אקסל תשאל לפני הפעלת טופס הנתוניס אס להשתמש בשורת הנתוניס הראשונה ככותרת. 0 62וס ןיעו[ ניתן לבנות רשימה על ידי הזנת נתוניס בכל שדה, תא אחר תא. אס הרשימה כוללת נתוניס ואהיס, פעולת ההשלמה האוטומטית יוצרת נתוניסם הנבניס ישירות בתאיס בצורה מהירה ונוחה (עיין בפרק 2 להסבר נוסף על פעולת ההשלמה האוטומטית). אחרת, השתמש בטופס הנתונים. גס עבור רשימה חוזרת, טופס הנתוניס משפר את דיוק הזנת הנתוניס. בעת הקשת הנתוניס בגיליוו מלא ועמוס ניתן לבלבל בין העמודות, ולהזיו בטעות את הנתוניס לעמודות סמוכות. טופס הנתוניס מונע טעויות הזנה כאלו. כמו במבחן רב-ברירות, הטופס ייכופהיי עליך הזנת נתוניסם בתבנית. 6ים! כאשר דרושה תיבת שדה רחבה בטופס הנתונים, תוכל להרחיב את אחת מעמודות שורות הכותרת, על ידי גרירת הגבול השמאלי (ימני, בגיליון אנגלי) של כותרת העמודה. הטופס משתמש ברוחב עמודת הכותרת הרחבה ביותר עבור רוחב השדות בטופס הנתונים. מָכץ 8!: 90 |אוןי // 7 609 317 כ ושי 3/0 [יסן? לחצני הפקודות שנמצאיס בצידו של הטופס, מקניס יכולת בקרה על הנתוניס. התבונן בתרשיס 15.3. !% היזהר במחיקת רשומה באמצעות לחצן מחק. לחצן זה פועל כמו תד | פקודות עריכה, מחק. מחיקת הרשומה והשורה שבה היא נמצאת. כל שאר השורות מתקדמות שורה אחת כדי לכסות את הפער. אס מסד הנתונים כולל רשומות ממוספרות, אקסל תמספר מחדש את הרשומות שלאחר זו שנמחקה. 2065 29202 0016 ןו[ בעת לחיצה על לחצן קריטריונים, הטופס משנה צורתו לכלי חיפוש. השתמש בתיבת העריכה לחיפוש רשומות על פי שדות, או בירוף של שדות, כפי שדרוש (תרשיס 15.4). <|? זו הוספת רשומה לקו | פמלה אנדרסון על החוף | 7מתוך6! משצר | בגד-ים ן |[ מדש א מחיקת רשומה מזיר 6 | בורזקן שנבחרה תאריך הזמנה 17 997 /17/04] | שחזר ביטול שינוי שנעשה ברשומה רשומה אחת אחורה רשומה אחת קדימה חיפוש רשומה על פי קריטריוניס חש גקת רורצ קריטוריונים תרשים 15.3 שימוש בלחצני הפקודות, לשליטה ברשומות. להקשת קריטריון חדש, לחצ נקה והתחל שוב. לחיפוש קבוצת רשומות, ניתן להקיש קריטריון השוואה. יש להשתמש באחד האופרטורים < ,> ,= (כמו בתרשים 15.4). לחץ חפש את הקודם או חפש את הבא, כדי לעבור בין הרשומות העונות לקריטריון. 8 | אי 97-2 ]00] לקוח ]| |.= בוזססוז מחיר ה 0000000000 | בקרו תאריך הזמנה 0000000000 5פוףםס2>| | שחזר | חפש את הקודם | חפש את הבא | טופכז | כמגור | תרשים 15.4 בדוגמה וו מחפשיס לקוח שהזמין פריט מסויס בתאריך הקטן מה-20/5/97, במילים אחרות - עד 7. לת על לחצן קריטריונים, והקש את הקריטריוניס הללו בשדות המתאימיס. /?כ'כ/. 205 קרא לרשומה בעזרת טופס הנתונים (וחחזסז) ותוכל לערוך את השדות בתיבות הטקסט (אך לא את הנוסחאות, אס בבסיס הנתונים שלך ישנו שדה שהינו תובאת חישוב). הערך המחושב על ידי הנוסחה מופיע בטופס, אך לא קיימת עבורו תיבת טקסט, וכך גס לגבי שדות מוגניס. כיוסק 29/05 וק 2/0552 טופס הנתוניס מוסיף רשומה חדשה לסוף הרשימה. להוספת רשומה לשורה כלשהי במסד הנתונים, מקס את הסמן ברשומה שמעליה תוסף הרשומה החדשה ובחר הוספה, שורות. כל הרשומות שאחרי הרשומה החדשה יתקדמו (ובמסך - :ירדוי) בשורה אחת. 205 / /אוין< אס ספר הכתובות שלך דומה לספר טלפוניס ממוצע, אזי הוא בוודאי התחיל את דרכו כאשר כל השמות מסודריס בסדר אלפביתי, וכתובות ומספרי טלפון קליס לאיתור. במהלך העבודה נוספיס כתובות, טלפוניס ונתוניס שוניס שגורמיס לספר הכתובות להיראות מבולבל. ארגון, מיון וסידור הנתוניס מחדש יועיל להשלטת הסדר במסד הנתוניס שלנו. גזירה והדבקה לא יועילו במצב זה! המיון התכוף הוא יתרון גדול של אקסל על פני ספר כתובות רגיל. ללא תלות במספר השינוייס שיבוצעו בנתוניס, ניתן למיין ולסדר את הנתוניס כל פעס על פי הרצוי. סיק פ/: 30 או[ "0 937 6/5 = 319 ופי 90 00/0 כליו]? מיוו רשימה באקסל, כמוהו כסידור חפיסת קלפים, החל באס וכלה בנסיך, מלכה ומלך וכך עבור כל הצורות. אקסל תארגן את הנתוניס בסדר עולה, או יורד, על פי הרצוי לך. בחר בתא כלשהו ברשימה ולחצ על נתונים, מיון. מופיעה לפניך תיבת הדו-שית מיון. מייך לפי ₪ דר עולה ₪ דר עולה 7 סדר יורד | | ₪ סדר עולה 7+ סדר יורד לרשיביה ₪ יש שורת כותרת ‏ 6 אין שורת כותרת | גת ערויותי.. יעור | ביכוול תרשים 15.5 המיוןו מאפשר לסדר את הנתוניס בכל סדר רצוי על פי השדות הקיימיס. 1 לחץ על הח בתיבת הרשימה הנפתחת מיין לפי, לקבלת רשימת השדות במסד הנתוניס שלרשותך (ראה תרשיס 15.5). בחר בשדה מתוך הרשימה, ותיווכח שכל הרשומות ימוינו על פי שדה זה כקריטריון המיוו. 2 בחר סדר עולה או סדר יורד כדי לקבוע את סדר המיון. סדר עולה, ממיין מספרים מ- 1 עד 10 ואותיות מ- א' ל- תי. תאריכיס ושעות - ממוקדס למאוחר. מיון סדר יורד הופך את הסדר. 3 השדה לאחר מכן לפי, מאפשר שימוש בשדות נוספים (על פי הבחירה), ומיון פנימי נוסף של הנתוניס. בדומה לסידור חפיסת הקלפים על פי צבע ואחר כך מיון נוסף על פי סדר יורד ממלך לאס, או מיון ספר הטלפוניסם על פי שס משפחה וייבתוכויי לפי שס פרטי. תרשימיס 15.6 ו-15.7 מדגימיס את הפעולה. 0 | %א0ע0יס 97-2 ]00] תרשים 15.6 מיוו בסדר עולה של רשימת מציג רשימת מוצריס על פי סדר עולה של האלפבית (מ- א' עד תי). בתוך כל מוצר יש מיון נוסף, על פי שס הלקוח בסדר עולה (שיס לב, למשל, שספר הטלפוניס של כל אזור חיוג ממוין עלפי שס משפחה ובכל שס משפחה - על פי שס פרטי). |< || יי > |פ|= = |* 100% 9 אדי מרפי בבורפה | 3 |אדי מרפי בבורסה בגד-ים 32 | 14/3/97 גרי סנייפלד וחבריו בגד-ים 24 | 14/5/97 פמלה אנדרסון על החוף בגד-ים 26 | 17/4/97 מל גיבסון וחבריו חגורה 25 | 30/4/97 סילבסטר סטלונה בזירה חגורה 32| 8/5/97 דמי מור והמיליון דולר חצאית 89 | 1/4/97 שרון סטון והחצאית חצאית ‏ 67 | 6/5/97 אל פאצי'נו במאפיה כובע | 30 31/3/97 האחים בלוז בשחור כובע ‏ 75 6/6/97 סטיבן סיגל במצור ימי כובע | 75 19/4/97 ארנולד שוורצנגר ובניו מגפיים 100 16/5/97 וברטס אכן יפה מגפיים 222007 ב | י | חי ררה 7 |אשא ‏ ה רת ] תרשים 15.7 כעת לפנינו רשימה הממוינת בסדר אלפביתי עולה לפי המוצר (שיס לב לעמודה 5 ולעמודה ), ומציגה את הלקוחות שהגישו הומנה לכל מוצר. סיק פ/: 30 או[ 0 937 6/9 [31 רוצה לראות את הלקוח שקנה לאחרונה את הרכיב היקר ביותר!: מיין את הרשימה על פי מחיר בסדר יורד, ועל פי תאריך הזגמנה בסדר יורד, כמו שתראה בתרשיס 15.8. מיון 9-ו | מחר 7 ]|+] 7+ סדר עולה ₪ דר יורד לחר מכן לסו תאריך הזמנה [=] "+ סדר עולה ₪ דר יורד לקחר צכן לפ 7 0000000 ]+ ₪ סדר עולה 7 סדר יורד לרשינוה ₪ יש שורת כותרת 6 אין שורת כותרת | 4תסערויורי.. יעור | ביכוול תרשים 15.8 פעולת המיון שולפת מידע חשוב מהרשימות בצורה מהירה. מיון על פי קריטריוניס אלה מספק מידע מיידי אודות לקוח שהזמין את ההזמנה החיקרה ביותר ואת תאריך הקניה. פתיחת תיבת הדו-שיח מ*יון ברשימה ממוינת, תציג את קריטריון המיון האחרון (כמו תרשים 15.8). איון (/0 לחצ על אפשרויות, להגדרת שיטת המיון. סימון תיבת הסימון תלוי רישיות, תביא למיון שיבחין בסוג האות (רישית או רגילה - בלועזית). כיוון, מאפשר למיין מימין לשמאל, במקוס למיין מלמעלה למטה. סדר מיון מפתח ראשון מאפשר מיון על פי חודש או יוס, או על פּי כל רשימה שנוצרה על ידי שימוש בתפריטיס כלים, אפשרויות, רשימות מותאמות אישית. 1 | א0/0י 97-2 ]00] ! 2210 0 מיינתי את הרשימה על פי מיון מימין לשמאל (משמאל לימין, בגיליון אנגלי), וקיבלתי לאורך העמודה הודעת שגיאה - -]שח !/ מה עלי לעשות? הודעת שגיאה כזו מופיעה כאשר שדה אחד ברשימה קשור לשדה אחר. תחילה לחץ על בטל, כדי להחזיר את מיון הרשימה למצב הקודם. שנה את כיוון המיון מלמעלה למטה לפני מיון חוזר של הנתוניסם. כאשר ברצונך למיין רשימה מימין לשמאל, עליך לבטכ את הקישוריות היחסית של התאים ולהפוך את כל הכתובות לכתובות מוחלטות. +9 0 6 2230/2002 כיקו9ן, 20722 המיון מאפשר לך דרכי הסתכלות רבות על מסד הנתונים, אך בגמר יוס העבודה עליך להחזיר את הרשימה למיון הראשוני. הדרך הקלה לביצוע: בנה את הרשימה והוסף בראשה עמודה הקרויה י'מספר רשומת'י (או כל שס דומה). הפעל את ידית המילוי (גרירתה כלפי מטה), למילוי השורות במספר סידרתי נניח ש1, ש2, ש3, וכוי. כעת, לכל רשומה יש מספר סידורי, שבעזרתו תוכל לשחזר את סדר הרשימה המקורי בגמר יוס העבודה (או מתי שמתחשק לך). מיון הרשומות על פי עמודה וו מלמעלה למטה, יציג את סדר הרשומות המקורי. תרשיס 9 ממחיש פעולה זו. 6ים! זל %% למיון מהיד, בחר בעמודה הדצויה שלחץ על כותרת העמודה), לחץ על לחצן המיון הרצוי, מיין בסדר עולה, או מיין בסדר *ודד והשתמש בלחצנים שבסרגל הכלים הרגיל. פעולה זו ממיינת את את הרשימה כולה לפי העמודה /השדה) הנבחרת, בסדר עולה או יורד. פי? 5|: 20 |אוןי // 237 2 74% |<ופן. וי יצירת שדה ₪] = [% קובץ עריכה מצוגה הופפה עצוב כלים נָתונים סלון שרה 0 - ,הר ס- [ ₪-00 ₪80 5 5870-50-66 שב8 ₪ שם]ן הממספר כל -0-8- 8098 , 9% ₪ 3 5 ₪ ₪ ו רע ק 5 ז 56 וו || | 1. 33 . ו ְא ך 1-9 ןה האשמממעעמעשמשמממששה > ה 9 7 7 לך למיין את . מיין פו הרשימה לפי 1 מ[ כפכ!כפיט מספר [=] "+ סדר עולה -- 6 סדר יורד סדר זה, לאחר מכן לפי , | 1<< 5-5 ₪4 , 2 - 8 בלוז בשחור 5ב - פדרוב לאחר מכן לפי הרשומות לסדר ארנולד שוורצנגר ובניו ענ ]₪ > סדרעלה המקורי גרי סנייפלד וחבריו מע כרשמה 2 סילבסטר סטלונה בזירה חגוו שרון סטון והחצאית חצא מל גיבסון וחבריו ₪ |אפשהות.. [ אשר ]| בשל . גו'ליה רוברטס אכן יפה מגפיים | 129 | 22/4/97 סידני קרופורד עושה קסמים שמלה |97 | 22/4/97 סטיבן סיגל במצור ימי כובע ‏ 75 | 19/4/97 פמלה אנדרסון על החוף בגד-ים ‏ 26 17/4/97 וופי גולדברג במנזר שמלה 135 15/4/97 דמי מור והמיליון דולר חצאית .89 | 1/4/97 | ץ 4 |4] //גיליוך1 ( גיליון2 ,א( גיליון3 , מוכך | ו |אטא |[ ] | ₪ יש שורת כותרת ‏ 67 אין שורת כותרת | =| | ש| 44| שן| שש תרשים 15.9 ברגע שהגדרת שדה הממספר את כל הרשומות, תוכל לשחור את סדר הנתוניס המקורי, על ידי מיון על פי עמודה וו (בסדר עולה). וס[ 66ו/שי /966 סיו (ו[יסן 00/7 ' יכוי המסנן האוטומטי (זסזווסט), מסנן נתוניס על פי כל חתך רצוי ומאפשר לך לעיין בנתוניס רצוייס בלבד. אל דאגה, כל הפריטים נשאריס בגיליון, אך אתה תראה רק חלק מהם, כפי שרצית! 00 2 6 מתפריט נתונים בחר סנן, סינון אוטומטי. בשורת הכותרת מופיעיס חיציס נפתחיס. לח על חצ ולפניך תופיע רשימת כל הפריטיס הכלוליס בשדה, כמו בתרשיס 15.10. וזוהי רק ההתחלה. נניח למשל, שרוציס לשלוף את הלקוחות שהזמינו בגדי-ים. בתיבת הרשימה הנפתחת של המסנן האוטומטי בשדה מוצר בוחריס בפריט בגד-ים. תרשיס 15.11 מציג את התוצאה. 4 | %א0/)י 97-2 ]00א] לחץ על חצ שבראש | עמודה ותקבל את ( "סי 0 רשימת כל הפריטים 1-0 א הקיימיס בשדה מרפי בבורסה = אל פאצי'נו במאפיה = 1 וופי גולדברג במנזר 0 פמלה אנדרסון על החוף סטיבן סיגל במצור ימי גו'ליה רוברטס אכן יפה מל גיבסון וחבריו שרון סטון והחצאית 4 גיל % % 5 גולדי הון בטירונות ברוק שילדס עיתונאית | = דמי מור והמיליון דולר סידני קרופורד עושה קסמים ו 2 עליונים) 2 7 /3 /14 | 198 17/3/97 חצאית שמלה. 135 15/4/97 בגד-ים 26 | 17/4/97 כובע ‏ 75 19/4/97 שמלה 97 22/4/97 מגפיים 129 22/4/97 חגורה 25| 30/4/97 7 6/5/97 / 0 | תרשים 15.10 הסינון אוטומטי מציג תפריט הכולל את כל הפריטיס השוניס המופיעיס בעמודה (שדה) מסוימת. |< || יי |< |פ|. [8 ₪ | - 0 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ : 163 |אדי מרפי בבורסה בגד-ים 39 פמלה אנדרסון על החוף בגד-ים - גרי סנייפלד וחבריו בגד-ים 4 !4 / גיליון1 / % / | | | 07 7 |אעאן הור ] תרשים 15.11 מוצגות רק הרשומות העונות על הקריטריוניס. 26 24 ₪ 7 107 17 . 79 5|: 30 (ש[ / 237 5 225 אקסל מציגה רק את הרשומות המכילות את המוצר בגד-יס. ניתן לשנות את הסינון על ידי בחירה בפריט אחר מתוך רשימת המוצרים, או יצירת חיתוך נתוניס אחר. למשל, הצגת הלקוחות שהזמינו פריט זה בתאריך או במחיר מסויס. לאחר הסינון, מה קורה לשאר הרשומות ברשימה! הרשימה קיימת במלואה ורק מוסתרת בחלקה. כדי לאחזר את הרשימה, בחר נתונים, סנן, הצג הכל, או בחר (הכל) מהרשימה הנפתחת של השדה בו נבחר הקריטריון. סיו 6106 0/ -כ0כת, )ןיס - איון 4 ]ויון פעולת המיון מסדרת את רשימת הנתוניס על פי קריטריון המוגדר על ידי המשתמש, כפי שלמדנו קודס לכן. אבל, נניח שרוציס לראות את הערך הגבוה, או הנמוך ביותר ברשימה! בעזרת אפשרות הסינון האוטומטי עליונים, ניתן לבצע פעולה זו ללא מיון הרשימה. לחצ על החצ הנפתח סינון אוטומטי בעמודה בעלת ערכים נומריים, כמו למשל מחיר. מהרשימה הנפתחת בחר עליונים. לפניך תופיע תיבת הדו-שיח סינון אוטומטי לפי עשרה עליונים, כמו תיבת הדו-שיח שבתרשיס 15.12. מספר הפריטיס העליוניס או התחתוניס הוא 10 לפי ברירת המחדל, אך תוכל לשנות ואת כרצונך. לחץ על חיצים אלה כדי להציג יותר (או פחות) מ-10 פריטיס <ן? 7 | בחר פריטיס או אחוזּים של הרשימה 5 ו בחר 10 (או מספר אחר) : - - עליונים (או תחתונים) 10 פריטים ‏ || עליונים --= | צשושאך -‏ אחוזיס או פריטים ברשימה תרשים 15.12 השתמש בסינון אוטומטי לפי עשרה עליונים, לתצוגת הערכיס הגבוהים ביותר, או הנמוכיס ביותר ברשימה. כאמור, למרות שתיבה וו קרויה עשרה עליונים, ניתן לחלוצ ממנה כל מספר פריטיס רצוי, העליוניס ברשימה או התחתוניס ברשימה, שייבחרו לפי ערכס המספרי. 6 | 60%ע)י 97-2 ]00] ככ 0'6י2 0/ כ ]] כי1616// 6 ניתן לבמצס את רשימת המסנן האוטומטי בעזרת האפשרות (מותאם אישית). הבה נבחן את הלקוחות שהזמינו בין 17/4/97 ל-22/4/97. 1 לחצ על הח הנפתח של המסנן האוטומטי בעמודת תאויך הזמנה ובחר מותאם אישית (תרשים 15.10). 2 עתה תיפתת תיבת דו-שיח סינון אוטומטי מותאם אישית. בתיבה הימנית-עליונה של השדה הצג שורות בהן, לחצ על החצ הנפתח. שורה זו כוללת רשימת אופרטורים: =, <, >, <=, >= ו- <>. בחר גדול מ- (<) ואז הוא יובצג בתיבת הטקסט. 33 לח על החץ של התיבה השמאלית-עליונה לקבלת רשימת כל הפריטיס המופיעים בעמודה. כעת לחצ על 17/4/97, לקבלת ערכים הגדולים מתאריך זה. 4 לחצ על וגם (סחג), ולחצ על הח של התיבה הימנית-תחתונה, כדי להוסיף אופרטור השוואה. בחר קטן מ- (>). 5. כעת לח על הח של התיבה הימנית-תחתונה לקבלת רשימת הפריטיס. בחר בתאריך 22/4/97 להשלמת הגדרת קריטריון וגם (כמוצג בתרשיס 15.13). <ו ?ו רוצ שורות ברוך: לח כאן, לקבלת +תאריך הזמנה רשימת כל הפריטיס 0 שו | = בעמודה ₪ וג 7 אן בינוול קטון מ- [= | 7 | | בשל > לח כאן, לקבלת רשימת אופרטוריס השתמיש בסימן ? כדי לייצג תו בודד כלשהו השוואתייס השתמש בכזימן * כדי לייג סזידרת תחזים כלשהי תרשים 15.13 השימוש באפשרות מותאם אישית במסנן האוטומטי פשוט וקל. כדאי ומומלצ לנסות פעולה זו. 6. בגמר הפעולה, לח אישור בתיבת הדו-שיח סינון אוטומטי מותאם אישית, לקבלת רשומות העונות לקריטריון שנקבע. לסיום פעולת המסנן האוטומטי בחר נתונים, סנן, סינון אוטומטי. פעולה וו מבטלת את הצגת החיצים הנפתחים בראש כל עמודה ומחזירה את הרשימה לתצוגה המקורית, קודס לפעולת המסנן האוטומטי. סיק פ/: 36 או[ 0 937 6/5 317 = 6ים ! לקבלת דוח מהיר לגבי נתונים הנשלפים בעזרת המסנן האוטומטי, לחץ על לחצן הדפס בעת הופעת הסימון הרצוי. רק הרשומות המסוננות יודפסו. כ22/055 [2/69. 6יול) האס הרשימה שיצרת נראית כבליל של טקסט ומספריס! רוצה לעשות סדר בבלגן: השתמש בעיצוב אוטומטי. בחר עיצוב, עיצוב אוטומטי ודפדף ברשימה עיצוב טבלה לרשימה1, רשימה2, רשימה3, שהן שלוש אפשרויות העיצוב המתאימות לרשימה. ניתן להציג את העיצוב קודס ליישומו על הרשימה (בחלון הדוגמה). כל הרשימה נבחרת בצורה אוטומטית. לעיצוב חלק מהרשימה, יש לבחור בעמודות הרצויות קודס להחלת העיצוב. תרשיס 15.14 מציג את אחת האפשרויות ליצירת רשימה נוחה לקריאה. עיצוב אוטרמטי עיציב כטובלה: - ּ | דה2בה 4קשור חשבוטות 1 חשבוטות 3 פבר מרץ סה"כ | בשל > חשבונ<ות 4 צבעוני 1 בוני > צבעוני 3 'נז מזרת | + / 5 5 )קפשרויות >> 5 דרום 0 / 9 4 ם ה"נ ‏ 21 הןך -|2 םס רשימה < רשימה 3 (אפקט תלת-ממינידי 1 אלסקנו תלת-מימדי < | תרשים 15.14 עיצוב אוטומטי מחולל פלאיס לרשימה. אולס אס העיצוב אינו נראה לך, לחצ מייד על לחצן ביטול. ]000] 97-2 0/0 8 סיק 6/ 0 34/2025 ל[ק: סכו/וי כיןיין, ת/וקק //א21, ו 3 חלוקה לרמות מסייעת לכווצ רשימות! כיצד נתמצת רשימה ענקית זוז כיצד נדפיס דוח סיכוס! מהי טבלת ציר!: כיצד לדלות מידע שימושי מנתוניס אלה? כהרף עין תיווכח שמסד הנתוניס יצמח מרשימה קטנה לרשימה ענקית. לאקסל כלים מתאימיס להחזיר את הענק הזה למימדיס פחות מאיימים, שיאפשרו לשלוט בו.... הזנת רשומות למסד נתוניס הינה פשוטה ביותר; היא אוטומטית במידה רבה, אינה דורשת מאמצ ונעשית במהירות. על כן, לא יחלוף ומן רב עד אשר הגיליון כולו יתמלא באינסוף נתוניס. למולנו, רשימות אקסל תמיד נשמרות מסודרות ומאורגנות. פקודות מסד הנתוניס מאפשרות להפיק מידע חיוני מנתוני הגיליוו. מל 6!: 20/0 ןק 229 וו 0 50 207/20 0 כאשר עוד ועוד דפיס נערמיס של השולחן, קשה למצוא ביניהס משהו. הפתרון לכך הוא תיוק הדפיס שהצטברו, אבל למי יש ומן לכך. מה שהיינו באמת רוצים, שהכל ייעלס עד הפעס הבאה שנזדקק לו. עס דפיס אמיתייס הדבר אינו אפשרי, אולס לאקסל יש פטנט שמטפל בערימות נתוניס. חלוקה לרמות מקבצת נתוניס בעלי מכנה משותף ומוציאה אותס מהתצוגה. כאשר תודקק להס שוב, תצטרך רק ללחוצ בעכבר לחיצה או שתיים כדי לאתזר אותס. כאשר הנתוניס שלך מתחיליס להידמות לערימת שחת, צור חלוקה לרמות : 1 לתצ על כותרת עמודה (שדה) ברשימה. כדי לקב מספר שדות, לחצ על הכותרת הראשונה, אחר כך התחזק את המקש אוח5 לחוצ ולתצ על כותרת העמודה האחרונה המבוקשת. בדרך גו נבחרת העמודה הראשונה, האחרונה וכל העמודות שביניהן (בעברית פשוטה - ייכולליי). |! % לא ניתן לקבץ נתונים שאינסם סמוכים זה לזה, כך שלחיצה על 618 תד | + לחיצה על עמודות שאינן סמוכות לא תועיל לך. אס תנסה לקבץ נתונמיסם שאינס סמוכים, אקסל תציג הודעת שגיאה. 2 בחר נתונים, קבץ וחלק לרמות, קיבוץ. בתיבת הדו-שיח קיבוצץ בחר שורות או עמודות, בהתאס לרצונך לקבצ ולח על אישור. סימני החלוקה לרמות יופיעו בגיליון העבודה, כמו בתרשיס 16.1. 3 כדי להסתיר נתוניס מקבציס, לח על שורת כותרת העמודה, או על לחצן כיווץ. כל הנתוניס המקבציס ייעלמו מהתצוגה (ראה תרשיס 16.2). ניתן לחלק את הגיליון ליותר משתי רמות, על ידי בחירת עמודות מקובצות (או עמודה אחת) ובחירה שוב בנתונים, קבץ וחלק לרמות, קיבוץ. קיבוצ של נתוניס שכבר מקבציס מאפשר להגדיר מחדש את רמת הפירוט שתוצג, על ידי לחיצה על סימני הרמות החדשיס שיופיעו. מספרי סימני הרמות (1, 2, 3, 4 וכוי) שיופיעו, יהיו בהתאס למספר הרמות שהוגדרו. חלוקה לרמות פועלת באופן ואהה על שורות. יש ללחו על כותרות שורות כדי לבחור שורות לקיבוץ, ואו לבחור נתונים, קב וחלק לרמות, קיבו. ]%00] 97-2 00% 0 לח על 1 כדי לבחור חלוקה לרמות ברמה 1. לח על 2 כדי להציג חלוקה לרמות ברמה 2. רמה זו מציגה חלונות 95 בקלות טדרה ידידותית - חלונות 95 טדרה ידידותית - וורד 7 צעדים ראשונים בחלונות 95 כ את הפירוט טדרה ידידותית - אקסס 7 סדרה ידידותית - המחשב האי המלא אקסל 7 למי שכבר יודע קצת סדרה ידידותית - !7/1 חלונות 95 בשליטה מליא שורת רמת עמודה מציינת איזה נתוניס מקובציס יחד; לחיצה על שורה זו מכווצת את החלוקה לרמות קיוטקסט לחלונות סדרה ידידותית - אקסל /ם/י וורד 5 - צעד אחר צעד אופים בצעד בטוח אופים בצעד בטוח + 60 אקסס פיתוח יישומים ללא קוד אקסל לא למתחילים מוכך תרשים 16.1 <[ש|. ו [< |5|- ₪1 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה 66 2 0 ₪6 0 0-8 סדרה ידידותית - אינטרנט אקספלורר סדרה ידידותית - אקסל לחלונות קורל דרו 6 למשתמש המקצועי לונות 95 - א םסה 95 לחלונות 95 טדרה ידידותית - פוור פוינט לחלונות 95 המחשב האישי לשירותך - תוכנות אופים " + 4 |4| / גיליון2 א גיליון3 א גיליון1 4 נתונים ל > ₪ ש פםן , 9% ]4 = = =₪| יז זי | ע ; 5|* . ₪ || קבוצה /תארי ₪ ואר-]9 | רכגולד ₪ יאר-]9 | רכגולד ₪ |ינואר- ]9 רכגולד 8 ואר-/9 | רכגולד ₪ |ינואר- 9/7 | רכגולד ₪ |ינואר-7 רכגולד ₪ יואר-7 | רכגולד ₪ |ינואר-7ף רכגולד ₪ |ינואר-7 רכגולד יואר-97 | רכגולד ₪ |ינואר- 17‏ | רכגולד ₪ יאר-7 | רכגולד ₪ אר-7 רכגולד ינואר-77 | רכגולד ינואר-77 | רכגולד ינואר-7] | רכגולד ינואר-7כן ינואר-97 ינואר-97 ינואר-97 ינואר-97 ינואר-97 1 = | (| מפיץ ית קבוצה הפו = ז058ו ץ|החפוז= 59 ו ץ|החפוז= 59 ו ץוחפוז = ז058ו ץוחפוז = ז058ו ץ|החפוז- 59 ו ץוחפוז= ז058ו ץ|החפוז= 59 ו ץ|החפוז= 59 ו ץוחפוז = ז058ו ץ|החפוז = 59 ו ץ|התפוז= 59 ו ץוחפוז = ז058ו ץ|החפוז= 59 ו ץ|החפוז= 59 ו ץוחפוז = ז058ו רכגולד ‏ | 3.11חו/ זס1 ₪868 רכגולד | 3.11חו/ זס1 8168 רכגולד ‏ | 3.11חו/ זס1 08168 רכגולד ‏ | 3.11חו זס1 08168 רכגולד ‏ | 3.11חו/ זס1 8168 רכגולד ‏ | 3.11חו/ זם1 08168 7 וא וו | || סכום-60429884 | | |אטא ]7 ] | לח על לחצן זה כדי לגלות או להסתיר את העמודות ברשימות ענק קשה להבחין בפרטיס הקטניס. החלוקה לרמות מאפשרת להסתיר ולהציג את רמות הפירוט הרצויות. ההרחבה מציגה את הפרטיס קבוצה ברשימה 2 |חלונות 95 בקלות טדרה ידידותית - חלונות 95 טדרה ידידותית - וורד 7 3 4 5 |סדרה ידידותית - אינטרנט אקספלורר 8 |סדרה ידידותית - אקסל לחלונות 7 |קורל דרו 6 למשתמש המקצועי 8 צעדים ראשונים בחלונות 95 9 |סדרה ידידותית - אקסט 7 0 |סדרה ידידותית - המחשב האישי שלי 95 |ן/\ 1 |אקסל 7 למי שכבר יודע קצת 2 |סדרה ידידותית - 3111 לחלונות 95 3 |חלונות 95 בשליטה מלאה - + ז5!|סשה 4 |סדרה ידידותית - נטסקייפ לחלונות 95 קיוטקסט לחלונות סדרה ידידותית - אקסל /ם/י וורד 5 - צעד אחר צעד אופים בצעד בטוח אופים בצעד בטוח + 60 אקסס פיתוח יישומים ללא קוד אקסל לא למתחילים תרשים 16.2 <1שן. ו לחיצה על לחצן ₪8ש1ידקמרחקהינוגה. הספה עשוב. כלים עתונים מלון. עורה טדרה ידידותית - פוור פוינט לחלונות 95 המחשב האישי לשירותך - תוכנות אופים תאריך מפיץ ‏ ית קבוצה ינואר-97 | רכגולד ץוחפוז = ז058ו ינואר-97 | רכגולד ץ|החפוז= 59 ו ינואר-97 | רכגולד ץוחפוז = ז058 ו ינואר-97 | רכגולד ץוחפוז = ז058ו ינואר-97 | רכגולד ץוחפוז= ז058ו ינואר-97 | רכגולד ץ|החפוז= 59 ו ינואר-97 | רכגולד ץוחפוז= ז058ו ינואר-97 | רכגולד ץ|החפוז= 59 ו ינואר-97 | רכגולד ץ|החפוז= 59 ו ינואר-97 | רכגולד הפו = ז058 ו ינואר-97 | רכגולד ץוחפוז = ז058ו ינואר-97 | רכגולד ץ|החפוז = 59 ו ינואר-97 | רכגולד ץחפוז = ז058ו ינואר-97 | רכגולד ץ|החפוז= 59 ו ינואר-97 | רכגולד ץוחפוז = ז058ו ינואר-97 | רכגולד ץוחפוז = ז058ו 1 וע זס1 8108 1 זם1 08168 1 זס1 0808 1 זס1 8168 1 וע זס1 08108 1 זס1 08108 טר | ינואר-97 | רכגולד ינואר-97 | רכגולד ינואר-97 | רכגולד ינואר-97 | רכגולד ינואר-97 | רכגולד ינואר-97 | רכגולד דרו 1 |0 ₪6 )5 2 ₪ 6 - 0-0 ₪ פ | ש ב ₪ ₪ ₪ ם| , % 34/39 5 = = א הכש 7 58| + ₪ | ו | 00| סכום-60429884 | | |אשא ]7 |[ | החלוקה לרמות מאפשרת להציג ולהדפיס חלקיס נבחריס של הרשימה. /6 720 : 26/0 ו ןק 201 ! 210 0 ךְ מדוע סימני החלוקה לרמות לא הופיעו לאחר שקיבצת: נתונים? אס סימני החלוקה לרמות אינם מופיעים עליך לבחור כלים, אפשרויות, תצוגה, וללחוץ על תיבת הסימון סימני חלוקה לרמות. יתרון נוסף של החלוקה לרמות בכך שהיא מאפשרת לשלוט גס בנתוניס שיודפסו. כאשר מדפיסים גיליון המחולק לרמות, מודפסת רק רמת הפירוט המוצגת. הסרת רמה בחלוקה לרמות נעשית על ידי לחיצה על כותרת שורה או עמודה ובחירה בנתונים, קב וחלק לרמות, פירוק קבוצה. בתיבת הדו-שיח פירוק קבוצה יש לבחור שורות או עמודות וללחו על אישור. בחירת נקה חלוקה לרמות מתפריט המשנה קבצ וחלק לרמות מסירה את חלוקת הגיליון לרמות. קג/ ל / 2 סכו/י כו|יי כיצד הופכיס סיפור ארוך לקצר! פשוט, קוראיס את התקציר. פעולה והה מתרחשת גס ברשימות. ככל שהרשימה ארוכה יותר, קייס צורך רב יותר בניתוח חלקיס שוניס בה. אפילו רשימה ממוינת או מסוננת יכולה להתפתח למימדי ענק. אתה וקוק לתקציר מידע, והדרך המהירה ביותר לקבל זאת היא בעזרת סכומי ביניים. בחר בתפריט נתונים, סכומי ביניים להשגת מטרה זו. וכז סכוטן כי[יי, 20 + ו כו סכום ביניים (|50010%9) לוקח חלק מהרשימה, מפעיל פונקציה כמו |/(5 (פעולת סיכוס) למשל, על שדה נבחר, ומציג את התוצאות. כמו החלוקה לרמות, גס סכומי הבינייס מאפשריס לשלוט על רמות הפירוט בגיליון העבודה שיוצגו או יודפסו. להפעלת סכום הביניים, הרשימה צריכה להיות ממוינת קודס לכן. סידרנו את הרשימה כך שרשומות בעלות נושא משותף קובצו יחד. בדוגמה וו - היו אלו כל הרשומות הקשורות לספר מסוים, אך גס ניתן לקבצ רשומות עבור פרק זמן כלשהו, למשל (פרק 15 מלמד על מיון רשימות). לאחר המיון ניתן לסכס את קבוצות הרשומות השונות שנוצרו, כדי לקבל את תקציר המידע התיוני לנו. כך אה פועל: 1. תחילה יש להחליט עבור איזוה שדה או שדות יש לחשב סכוס ביניים, ואז למייו את הרשימה, כך שאותס שדות נבחרים יהיו יחדיו. אנו רוציס סכוס בינייס עבור כל לקוח, ולכן נמייןו את הרשימה על פי לקוחות. 2 בחר בתפריט נתונים, מיון ובחר בשדה מיין לפי את הערך שם ספר (תרשיס 3). בשדה לאחר מכן לפי בחר כמות. לחצ על אישור. 1 | א0ע6י 97-2 ]00] 33 בחר בתפריט נתונים, סכומי ביניים לקבלת חלון סכום ביניים. לח על התצ שמתחת לשדה עם כל שינוי ב, כדי לקבל את רשימת כל השדות במסד הנתוניס. כעת נציין אילו קבוצות ברצוננו לסכס. נבחר בסכוס עבור כל ספר, ולכן נבחר מהרשימה את השדה שם ספר. 4 בשדה השתמש בפונקציה, יש לבחור בפונקציה שתפעיל אקסל עבור השדה הרצוי. בדרך כלל נשתמש בפונקציה סכום (וחט5). בין שאר הפונקציות קיימת פונקציית ספירה (+ח60₪), המונה את מספר הרשומות בקבוצת הסיכוס. בדוגמה שלפנינו נשתמש בפונקציה סכום. 5 בשדה הוסף סכום ביניים ל, נצייו את השדות אותס יש לסכוס. בתיבת הרשימה מופיעים כל שדות מסד הנתונים. בדוגמה שלפנינו נסכוס את שדה כמות, ולכן נסמן את תיבת הסימון המתאימה. תרשים 16.4 מציג את הפעולות שנעשו. 6. לח על אישור, כדי שסכוס הבינייס יופיע עבור כל קבוצת רשומות (תרשיס 5). וז מייך 9 5 | שם ספר | |=] ₪ סדר עולה 7 סדר ירד לאחר מכן לפ = וו [=] ₪ סדר עולה 7+ סדר ורד לאחר מכן לפ 7 ]+ ₪ סדר עולה ₪7 סדר יזורד לרשינמה ₪ יש שורת כותרת 7 אין שורת כותרת | ואפשרויות... | ביטוול תרשים 16.3 סכוס בינייס מתחיל במיון כדי לקבצ את הרשומות שאת השדה או השדות שלהס רוציס לסכם. סיץ 6: 90/0 6/065ו2 ק[ק - 323 <|? ות עם כל שינוי ב; נקרשור שם סחפר [= | | בינוול השתמיש בפונקציה: כזכום [= | הסר הכל הונזף כזכום ביניים ל: | ] תשלום | ] שם ספר =] החלף סכומי ביניים מכחיים = ] מעבר עמוד בין קבוצות ₪] סיכום מתחות לנתונים תרשים 16.4 תיבת הדו-שיח סכום ביניים מאפשרת להחליט מה ואיך לסכום. אקסל ממלאת את תיבות הדו-שיח עבורך. אם אקסל טועה, ניתן לשנות ואת. כלי החלוקה לרמות שולטיס על רמת כל סכוס בינייס מקבל כותרת הפירוט שרואיס, מדפיסיס או מציגיס בצורה אוטומטית <[פן. ו |א. 5 [ ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה 2 ₪ ₪ 6 0 0% - ₪ ₪ | % 8 (3426 :4420 ס ךז = ו מ 0 2 אאופים בצעד בטוח + 60 3 1 מרץ-97 1 וע זסז ו 3 אופים בצעד בטוח סנום + 60 4 ייוניקס למתחילים ויותר + 60 102/59000-6 | מאי-97 1 אסטחו 5 ייוניקט למתחילים ויותר + 60 59000-6 .102 מאי-97 1. עס חור 8 יוניקט למתחילים ויותר + 60 590006 102 מאי-א 1 2 פאוססחו/ע 7 יוניקס למתחילים ויותר סנום + 60 8 דרה ידידותית - וורד 6047 6 100 אריל-97 וחתפו = זו 9 = דרה ידידותית - וורד 60+7 6 00)מאי-97 וז ז058 70 ידרה ידידותית - וורד 6047 56 165 אפריל-97 וחתפו = זו 1 דרה ידידותית - וורד 6047 56 10% אפריל-97 וחתפו = ז59 2 דרה ידידותית - וורד 60+7 6 רצ .100 מרץ-97 ץ|חפוז = 59 3 ידרה ידידותית - וורד 60+7 56 10 מאי-97 ץוחפוז= 597 4 דרה ידידותית - וורד 6047 6 | 100 מאי-97 ץ|חפוז = 59 5 "דרה ידידותית - וורד 60+7 1% 100 מאי-97 וז = 0581 ו 6 דרה ידידותית - וורד 6047 6 100 מרץ-97 וחתפו = ז59 7 | דרה ידידותית - וורד סנום 7?+0:) 8 25- |אינטרנט, מדוורים עם ₪018 3 1084 פבראר-97 חן - אינטרנט, מדוורים עם 0018 3 104 מש-97 בובו אינטרנט, מדוורים עם 8018 3 104 \ברואר-97 בובו 1 אינטרנט, מדוורים עם 0018 73 045 )אפריל-97 זזה 2" אינטרנט, מדוורים עם 0018 3 ₪4 ינואר-97 ובו 3 אינטרנט, מדוורים עם 8018 3 10% ינואר-97 חן 4- אינטרנט, מדוורים עם סכום 8זסוט=] - 4 / גללון 2 גיליון3 גיליון1 ) בתונים ]ןו 3 [4ן מוכך | ם 000 רת ] ]אאא ה ה ] תרשים 16.5 רשימה בעלת סכומי בינייס. בתחתית כל רשימה מופיע סכוס של אותה קבוצה. 4 | 00% 97-2 ]00א] 2 ו | ו סכו כויוס; הלחצניס הממוספרים שמימין החלון ולחצני הפלוס (+) והמינוס (-) שבתרשיס 16.5 (אלה כלי החלוקה לרמות שהשתמשנו בהס קודסם) מאפשריס להרתיב או לצמצס את רשימת סכומי הבינייס. לתץ על [3], לקבלת כל הפרטים. לחצ על [2], לקבלת סכומי הבינייס בלבד. לחצ על [1], לקבלת סכוס סופי בלבד. תרשיס 16.6 מציג את הרשימה עס סכומי הביניים בלבד. בעת קבלת רמת הפירוט הרצויה, הכנת דוחות על פי רשימה זו הוא עניין פשוט ביותר. ניתן ליצור תרשיס המציג את החיתרה של כל לקוח, או להדפיס דוח סכוס ביניים. רמת הפירוט שנקבעת בגיליון היא למעשה רמת הפירוט שתודפס. |<]פ] - ו ל | [₪]= [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | 0 -09 60 5)0₪ 2 ₪ 6 9-00 ₪6 3 ל 9 ₪ ₪ ם| -0.8. 998 9% ה| 5 ₪ ש| אש 27 - ט. ה | (436 :4420 פ) 17014וס= - |* |= ה | 8 [ן ם |₪] * | 1 | כמותשם ספר קוד קבוצותאריך ת קבוצה 5 שרת סנום ₪1 - נרך א*' 3 שרת סנום זא - נרך ב' 0 רשת נובל 4.1 - נרך א סנום' 1 7 = 5 רשת נובל 4.1 - נרך ב סנום' 0 רשת נובל 4.1 - נרך ג סנום' 1 המחשב האישי למשתמש המקצועי סנום (4) 6 המחשב האישי למשתמש המקצועי סנום (5) 2 חוברת ירמיהו לתלמיד (מאושר סנום) 5 סנום ++6 בקלות - מהד' 1 5 405 סנום ++:) בקלות - מהד' 2 4 משבר המחשוב של שנת סנום 2000 2 505 סדנת לימוד ויזואל בייסיק סכום 4 6 אינטרנט, קמיליון סכום 4.6 1 המדריך השלם לשפת סנום 6 - מהד' 5 8 דרה ידידותית - אקסס סנום 7 756 סדרה ידידותית - וורד סנום 7 21| 332 ויזואל בייסיק - בניית יישומים חלונות סנום 95 396 סדרה ידידותית סנום - 111ו] לחלונות 95 5 טדרה ידידותית - חלונות סנום 95 1 716 סדרה ידידותית - נטסקייפ לחלונות סנום 95 4 509 סדרה ידידותית - פוור פוינט לחלונות סנום 95 || ו | תרשים 16.6 בתרשיסם וה רק סכומי הבינייס מוצגים. לחצ על [3] להצגת הפרטיס המלאים. הרחב כל קבוצת רשומות על ידי לחיצה על לחצן + ששייך לה. 30039 3וא סכו/י כוןיי לקבלת תקציר מידע עבור רשימה, תוכל לעצב את השורות המציגות את סכומי הביניים בעזרת גופניס שונים, גבולות, תבניות או בבעיס בולטיס. אפשר לעשות זאת בדרך המהירה, תוך שימוש בעיצוב אוטומטי. תרשיס 16.7 מציג את תוצאת החלת סגנון העיצוב רשימה3 של העיצוב האוטומטי. 9י? 6: 20/0 2/2 29 <1ש|. ו [|5)=. ₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | | ₪| - 099 0 ₪6 )5 2 69-00-66 ₪פ 3 שב ]₪ ₪ ם| -9.84. 99 9 9% ה 5=ש = ו זי ש ;]58| . | (4426 :5420 9) 01 = 37 פ 5 א ה . 80 ""וניקס למתחילים ויותר + 60 59088-6 .102 | מאי-97 1 סח - 5 "וניקס למתחילים ויותר סכום + 60 . 3 סדרה ידידותית - וורד 6047 56 100 = אפריל-97 ץוחפוז = 597 י 9 סדרה ידידותית - וורד 6047 6 100 מאי-97 וז = ז058 : 15 סדרה ידידותית - וורד 6047 56 100 אפריל-97 וז ז058 : 20 סדרה ידידותית - וורד 6047 6 100 | אפריל-97 ץ|חפוז = 059 : 20 סדרה ידידותית - וורד 6047 6 100 מרץ+-97 ץוחו = 058 ו 0 20 סדרה ידידותית - וורד 6047 6 100 מאי-97 צ וז ז058 : 10 סדרה ידידותית - וורד 6047 6 100 מאי-97 ץוחפוז = 597 : 40 סדרה ידידותית - וורד 60+7 6 100 מאי-97 וז = ז058 - |150/436 | סדרה ידידותית - וורד 6047 56 100 מרץ97 הפו 58 |= 7 ]דרה ידידותית - וורד סכום 60+7 - |25)438- אינטרנט, מדוורים עם 3זסַבט 3 104 פברואר-97 ז8זח| - |23|439- אינטרנט, מדוורים עם 3זס8= 3 108 מאי-97 זפ זח| - 440 אינטרנט, מדוורים עם 8018 3 104 פברואר-97 בוו - 441 אינטרנט, מדוורים עם 3זסב= 3 108 אפרל-97 זז חן - |442 אינטרנט, מדוורים עם 3זס8ט= 3 108 ינואר-97 זז זח| - 443 אינטרנט, מדוורים עם 8018 73 1085 = ינואר-97 בוו |= |444] 35- אינטרנט, מדוורים עם סכום 8זסבט= + |20|445 תכנות 4/3 עם ++4 7 105 מאי-97 ההז סז - |40/446 תכנות /4/4% עם ++4 7 1055 מאי-97 טוה סז - |120/447 | תכנות 4/4 עם ++4 7 10555 מאי-97 ו | 180|448 | תכנות סכום /4/3 עם ++4 וע ₪ 14/4 7/ גיליון2 ( גיליון3 ( גיליון1 ) בתונים ||< | 1 מוכך | | ]₪ ]אאא ה הת ]| תרשים 16.7 ניתן לעצב אוטומטית את כל הרשימה, או רק שטח מסוים שלה, כדי להבליט את תקציר מידע. ברגע שתצוגת הרשימה מתאימה לצרכיך, בחר קובץ, הדפסה כדי להדפיס את הדוח. ! 2210 0 ךְ אינני מעוניין בסכומי ביניים. כיצ'ד מבטליס אותם? ביצעת סכום בינייסם והדבר לא מצא חן בעיניך. כעת אתה רוצה לחזור למצב התחלתי של רשימה רגילה ומסודרת. לחץ על לחצן בטל (ס0ח00). פעולה זו אפשרית רק אס לא ביצעת פעולה נוספת כלשהי לאחריה. אס אכן ביצעת פעולות נוספות, בחר נתונים, סכומי ביניים, הסר הכק. 6י כקוקן ///י2 [101 20| הפקודה סכוס ביניים מאפשרת לך לשלוף כמות רבה ומועילה של מידע מהרשימה. ניתן לסכס יותר משדה אחד מקבוצת רשומות, כמו שמוצג בתרשיס 16.8. השתמש בתיבת הדו-שיח סכוס ביניים כדי להוסיף שדות ולהפעיל פונקציות נוספות. חישבנו כאן סכומי בינייס של מחיר עבור כל מוצר (ספר) והשתמשנו בפונקציית ממוצע (817806ע4) לחישוב ממוצע המחיר של ההזמנות לכל מוצר. 6 090% 97-2 ]00א] |< ]| - ה | |₪|- ₪1 קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | ||- 00 ₪8 = 2 6₪)-5.-| ₪6 8 ל ב 8 ₪ ש ם| |-0.8- 98 ,429% 5 ₪ ₪ א וש ; 8|י ₪ מ [4|3|2)1 3 6 ס = ₪ 65 ה | 4 1+ 3 9 אופים בצעד בטוח ממוצע + 6:0 - 4 אופיס בצעד בטוח סנום + 60 [5 8 46 ייוניקם למתחילים ויותר ממוצע + 60 = 9 135 יוניקס למתחילים ויותר סנום + 0:0 [ף+ |( ₪05.33 1 | סדרה ידידותית - וורד ממוצע 60+7 = 315.0 סדרה ידידותית - וורד סנום 0+7:) 1+ 7 80 אינטרנט, מדוורים עם ממוצע בּזסנט= - 8 פ3- אינטרנט, מדוורים עם סנום גזסטצ= ן |= 482 2 תתננות ממוצע העצה עם ++4 ₪ 13 תננות סנום 13 עם ++4 [ף+ 7 5 המדריך לשפת ממוצע ++6 ו-00₪ - 28 המדריך לשפת סנום ++6 ו-00₪ 1+ 9 233 מלאנת מחשב 2 - גרפיקה וצליל ממוצע 08 - 8 מלאנת מחשב 2 - גרפיקה וצליל סנום 08 [5 3 7 מלאנת מחשב 3 - תננות מתקדם ממוצע 08 =ן 4 מלאנת מחשב 3 - תננות מתקדם סנום 08 [ף+ 8 739 מלאנכת מחשב ממוצע 1 08 - |:>-₪1 מלאנת מחשב סנום 1 08 1+ | 7 48 חלונות 95 בשליטה מלאה ממוצע - צח 6!57שה - 47 חלונות 95 בשליטה מלאה סנום - דח ד6!5-ה [5 75 2.18 בסיסי נתונים טבלאיים ושפת ממוצע 501 ₪ 176 בסיסי נתונים טבלאיים ושפת סנום ‏ 501 [ף+ 6 4 סדרה ידידותית - אקסל ממוצע המע - 7 433 סדרה ידידותית - אקסל סנום המע [5 7 2 אינטרנט, מחפשים ב ממוצע- םע - 4 14 // גיליון2 ( גיליון3 ( גיליון1 ) בתונים ||.| 141 מוכך | | | ]| |אן- ה רת ] תרשים 16.8 כעת מציגה הרשימה את יתרה הכמות לכל מוצר ואת המחיר הממוצע למוצר. אל תשכח לבטל את הסימון בתיבת הסימון החלף סכומי ביניים נוכחיים שבתיבת הדו-שיח סכומי ביניים. כך תוכל לשמור על סכומי הבינייס הקודמיס ולהציגס יחד עס הסיכומיס החדשים. אקסל מוסיפה שורת סיכומיס חדשה עבור כל בחירה שנעשית. 07 סכואי כיןיי 9 9+ סו יכ סכומי ביניים פועלים גס עבור רשימות שעברו סינון. בחר נתונים, סנן, סינון אוטמטי. בחר בקריטריון הסינון מתיבת הרשימה הנפתחת של כל עמודה. כעת החל את סכומי הבינייס על הנתוניס המסונניס. 5'3 6‏ ככול ס[|', סכואי כי[ייסן. ואיון יש אפשרויות רבות לקבלת נתוניס בחתכיס שוניס מרשימת נתוניס. פעולת המיון מארגנת את הנתוניס בדרך שמאפשרת לראות אותסם מזוויות שונות. סינון נתונים מאפשר לדלות סוג נתוניס מסויס מרשימת הנתוניס הגדולה, כדי להבחין בפרטיס. סכומי ביניים מתמצתיס את הנתוניס כדי לראות את התמונה הכללית. טבלאות ציר עושות את כל שלוש הפעולות האלו גס יחד. מבלבל! הבה נסביר זאת. 9י? 6: 20/0 2/2 207 6 2 - // 22 ו טבלת ציר (80|6: זסצום) הינה כלי נוסף לסידור וארגון רשימת נתוניס ארוכה. מכיון שטבלאות ציר יכולות למיין, לסנן ולסכס בו-ומנית, הן מספקות תשובה מהירה לשאלות אודות בסיסי נתוניס ענקייס: כמה פריטים נמכרו בחודש ינואר! באיזה מחיר! מי קנה אותס! כמה מהס קנה כל לקות: על שאלות אלו ואחרות עונה טבלת הציר בפעולה פשוטה אחת, או שהיא עונה על שאלות אלו זו אחר זו על פי הסדר. הו כלי נפלא ליצירת דוחות או תרשימיס. חזרנו לחנות הכוכביס, ודא שאכן אלה הס הנתוניס, כמו שבתרשיס 15.1. '2'כ. 71 3 כעת נבנה טבלת ציר ונלמד על אופן פעולתה. נתחיל ברשימה קיימת ונפעיל את אשף טבלאות הציר כדי ליצור טבלת ציר מהרשימה הנתונה. לפני יצירת טבלת ציר מהרשימה עליך לבטל את כל סכומי הבינייס והמסנניס: בחר בתפריט נתונים, סכומי ביניים ובלחצן הסר הכל. טבלת ציר מסננת נתוניס בכל דרך רצויה ואין אפשרות ליצור אותס מרשימת סכומי ביניים. 1 אשף טבלת הציר מתחיל בשאלה אודות רשימת הנתוניס: מה אתה רוצה לדעת! איוה לקוח קנה איזה פריט וכמה! כמה הלקוח שילם, וכמה נשאר חייב לנו: נראה לי שזה מספיק להתחלה! 2 בחר בתא ברשימה ולח על נתונים, דוח טבלת ציר. לפניך מופיע אשף טבלאות הציר (תרשיס 16.9) השואל לגבי מקור הנתוניס. בחר רשימה או מסד נתוניס של |66אם +501סזס6ווא. |<|? יו 7 היכן הנתונים שברצונך לנתח? 7 מקור נתונים חיצוני ₪7 טתחי איחוד מרובים 7ז טובלת ציר נוספת | ביכוול | < הקודם וב = | כזיום תרשים 16.9 צעד ראשון באשף טבלאות הציר מאפשר בחירת מקור הנתוניס עבור הטבלה. 8% א60עיס 97-2 ]00] 3 לח על הבא כדי לעבור לשלב 2 באשף. בחלון וה אנו בוחריס בתחוס בו יופעל האשף. אס כבר בחרת בכל התאיס במסד הנתוניס, התחוס המופיע כאן אמור לכסות את כל הרשימה. אחרת, השתמש בעכבר או לח על אוחפ+מקש החיציס לבחירת כל הרשימה. התחוס הנבחר יופיע בשדה טווח. 4 לח על הבא להחלטות לגבי מבנה הטבלה. שלב 3 באשף הוא בעל שני חלקים: בחלק השמאלי מוצב טופס ובחלקו הימני נמצאיםס לחצניס המייצגיס את השדות ברשימה. הרעיון כאן פשוט ביותר. בעזרת העכבר עליך לגרור את הלחצן הרצוי אל עבר הטופס ולהציבו באוור הרצוי. תרשיס 16.10 מציג זאת. 5 גרור את לחצן תאריך הזמנה לאזור שורה גרור את לחצן מוצר לאזור עמודה גרור את לחצן מחיר לאזור נתונים גרור את לחצן לקוח לאזור עמוד שלב 3 של האשף נראה כמו בתרשיס 16.10. הגרירה של לחצן לקוח לאוור עמוד תאפשר לסנן את הנתוניס לפי הלקוח. <ו? יי ל בנה את טובלתת הציר שלך על-ידי גרירת לחצני לחצן שנמצא במקוס וה השדוות שמינמיך אל /-שבישבירי : מהווה את כותרת העמודה לחצניס שנמצאיס באזור עמוד הס למעשה המסנניס עבור הטבלה. טבלת הציר מציגה אותס בעזרת סגנון מסנן אוטומטי לחצניס שנמצאיס באזור שורה הופכיס לכותרות השורות, עס כל הנתוניס המאורגניס בשורות לחצניס שנמצאיס באזור נתונים מוצגיס כסיכומי ביניים, עס תצוגת הסיכוס, בטבלת הציר (בעמודה בשס נתונים) תרשים 16.10 הפעולה פשוטה ביותר: גרור ושחרר. ההחלטה היכן למקס כל לחצן דורשת מחשבה רבה יותר. ואס טעית, תוכל בקלות לשנות את מיקוס הלחצנים כרצונך. סיץ 6: 20/0 6/065ו2 ל[ק = 329 6. לח על הבא כדי לעבור לשלב 4 באשף טבלאות הציר - והו קו הגמר. היכן למקס את טבלת הציר! לח על גיליון עבודה חדש. פעולה וו תמקס את טבלת הציר בגיליון נפרד (תרשיס 16.11). <ו? יי ו היכן ברצונך למקם 4את טובלת הציר? 6 גליון עבודה חדש 7 גליון עבודה קיים לחץ על סיום כדי ליצור את טובלת הציר שלך. תרשים 16.11 המקוס הטוב ביותר לטבלת ציר הוא בגיליון עבודה חדש. כך נמנעת הסכנה שנתונים כלשהם יידרסו. 7 לתאצ על סייום בשלב 4 של תיבת הדו-שיח אשף טבלאות הציר. תרשיס 16.12, מציג טבלת ציר מושלמת. לחיצה על חצ נפתח זה מאפשרת סינון הטבלה לפי לקוח בתאריכיס |< [ו- יי < |פן צוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | - | ₪ ₪ ו ₪ 5 |₪ 6 - 4% - > %; 4 % 9 ₪ 34 ₪ = ₪ שמחה קקוח / ורא | | תאריך הזמנה |בגד-ים חגורה | חצאית | כובע 17 1077 277 7 107 דר ד 07 2007 220007 5 |30/4/97 ו 7 | 8/5/97 8 |14/5/97 ה 7 סכום כולל ‏ |₪2 77 56| 1800 -- 427 17 212 אלה נקנו בגדי-יס ואלה הסכומיס ששולמו עבורס הוהי מגפיים = צעי שמלה + ]= ]= ש|-|טו - ₪ | = = - 7 | - > סהייכ שווי כמ כ ]כ כ מצט כ = הקניות של בגדי 25 יס וו 4 גיליוך4 ,( גיליון1 ( גיליון2 ( גיליון3 % תרשים 16.12 הסכוס הכולל של שווי הקניות לאותו יוס =8 =|0 / 6 6 4 % | + טבלת ציר מבנה טבלה מיוחד ה מציג נתונים רבים במינימוס שטח. ניתן להבחין מייד באיוה יוס נקנו איה מוצריס, ומהו הסכוס ששולס עבורס. 0 090% 97-2 ]00א] | ₪ 3 ש ב ₪ ש ם! זזש 7 5 + + || וממווווווווווו א מוכך | ם 00 רת ] ]אאא ה ה ] 0כ) כיכ/וסן 34/20 3'כ בעת יצירת טבלת ציר מוצג באופן אוטומטי סרגל הכליס טבלת ציר (מתוך הנחה שלא ביטלת תצוגת כליס אלה). אלה לחצניס שימושייס להרחבה וכיווצ של טבלת הציר, שינוי חישובי שדות הנתוניס, הפעלת אשף טבלאות הציר ועוד. 6ים! אס סרגל הכליס טבלת ציר אינו מוצג, לחץ לחיצה ימנית על סרגל כלים כלשהו אחר שמוצג ובחר טבלת ציר מתפריט הקיצור. לחיצה על לחצן הצגת עמודים שעל סרגל הכליס טבלת ציר פותח את תיבת הדו-שיח הצגת עמודים. בחר בשדה לקוח מתוך הצג את כל העמודים של ולחצ על אישור, כדי לקבל ניתוח עבור כל רשומה במסד הנתונים. כל ניתוח מוצג בגיליון עבודה שונה, כמו שתראה בתרשים 16.135. |< | יי ל | [₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | -9 0 ₪8 2 ₪ 0 -6|0-0 ₪ 0 ל ₪ ₪ ם! -5-84- 4860 8 ( % ₪ 3 34 ₪ = = וזה ש ; 5 * .+ וב || - = - - - כ <-20-20-20- 0 2- ]0-2 >- 0 2 | 2 | כז | נא 0 0-4 6093-6000 5 << |4 ]14 / אי מרפי בבורסה ( אל קאצינו במאפיה ) ארנולד שוורצבגר ובביו = |*ן - 5 5 גליונות חדשים מוכנסים לחוברת לחץ על לחצן העבודה. כל גיליון כולל טבלת ציר הצגת עמודים עבור לקוח אחר ברשימה תרשים 16.13 לחיצה על לחצן הצגת עמודים שבסרגל טבלת ציר, יוברת ניתוח אוטומטי עבור כל רשומה בגיליון עבודה נפרד. למה הדבר דומה! לשמירת העוגה וגס אכילתה. אתה מקבל ניתוח של כל רשומה ללא צורך לצלול ליס המספריס שנמצאיס בטבלה. סיץ 6: 50/0 24/2605 ןק = [34 30 4/26וא, 53 [ק05ו2 02 125 טבלאות ציר נקראות כך, כי ניתן לארגן בעזרתן תצוגות שונות של נתוניס שנלקחיס מתוך מסד הנתוניס. לביצוע המשימה, יש לגרור את לחצן השדה בטבלה אל מיקוס שונה. פעולה וו מהווה מעין יישינוי זוויתיי המבט על הנתוניס, כאילו אנו מסתובביס סביב ציר ורואיס מדי פעס את הנתוניס מנקודת מבט/זווית שונה. כדי לחזור לטבלת הציר המקורית, גרור את לחצני השדות למקומס ההתחלתי. 6 3 25/1 וי בדוגמה הבאה ליצירת תוריס מזומניס אנו משתמשיס בטבלת ציר, אשר תוכל להציג בפניך חלק מהיכולות הגלומות בשימוש בכלי רב עוצמה זה. 0 ₪ - 9079 300 [עו[י 1. פתת חוברת עבודה חדשה, 2 שנה את שס הכרטיסיה גיליון1 ל-נתונים, 3 בחר ב-גיליון2 ושנה את שמו ל-טבלת ציר, 4. חזור לגיליון נתונים. 5 הקס מסד נתוניס. הכנס את הכותרות תאריך, אסמכתא, שם, סכום, תקבול, תשלוס, חודש ושנה בהתאמה, אל התאיס הבאים: 1, 51 ועד 41. ראה תרשים 16.14. |< ]5-ו ספפזס; וא | |₪)= [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה ו (0|-0 ₪60 כ ₪ 6)-6|9-5 ₪ 3 שב 8 ₪ ש ם| |. א -8|3.2 88 , % ₪ | ש ש ש| וז זי| ש ; מ|- 3 - א || ₪ 1 סכום תקבול | תשלום חודש 2 |13/10/96 1 חב' ישראלי בע"מ 10 10 0 0 1996 3 | 13/11/96 11 בזק 1+ 0 1 1 1996 4 |15/11/96 2 הי טק ישראל בע"מ 21 [2,651 | 1 1996 -5 15/12/96 12 חברת חשמל 5 0 5 2 1996 0201976 3 הוד עמי 207 27 0 1 17 7 | 0200197 3 מיסי עיריה 5 0 5 1 107 8 ]05017 4 מבט שלישי בע"מ 23 23 0 1 117 0501979 14 משכורת פקידה 5 0 2,005 1 107 ו 7 5 הוד עמי 11 17 0 1 107 0202097 165 בזק 5 0 5 2 107 2 1602007 6 חב' ישראלי בע"מ 2|08 2218 0 2 17 0203973 1006 הוצאות משרד 2 0 2 3 107 | 05/0397 107 הוצאות רכב 0 0 200 3 17 100375 ד מבט שלישי בע"מ 2 22 0 3 17 3976 1008 הוצאות רכב 2 0 12 3 1997 88 ו ו | ]4 ]4// בתובים ( טבלת צר % ||*| הו מוכך | ן ]] | ומשו [ד₪] תרשים 16.14 מסד נתוניס של אקסל שנרצה ליצור ממנו טבלאות ציר. 1 | %א0/0י 97-2 ]00א] ארבע העמודות הראשונות - תאריך, אסמכתא, שסם, סכוס - מיועדות להקלדת נתוניס. בשאר העמודות הוכנסו נוסחאות : בעמודה סכום הוקלדו הסכומיס הכספיים של הפעולות, וההוצאות נרשמו בסימן '-. הנוסחה שהוכנסה לעמודה תקבול היא (2<0,02,0כ);!=; לעמודה תשלום הוכנסה הנוסחה (02,0-,2>0כ);!=. הנוסחה | אשר הוכנסה לעמודה חודש ‏ היא (3)82 דא0ו+=; לעמודה שנה הוכנסה הנוסחה (42)₪ = +ץ+=. לפני שתמשיך, כדאי שתלמד להשתמש בשמות תחומים. שימוש בשס תחוס יעזור לך בהמשך לשנות בקלות את שטח מסד הנתוניס שיצרת והדבר יקל עליך בעת הקמה, שמירה, עדכון ורענון נתוניס. לאחר שיצרת את מסד הנתוניס תוכל להתחיל בהקלדה: 6. בחר בתא 82, 77 בחר בתפריט נתונים, טופס (ראה תרשיס 16.15). שיס לב שהתאיס הפתוחיס המאפשריס הקלדת נתונים הינסם ארבעת הראשונים, אשר אינס כולליס נוסחאות. כל שאר התאיס שיש בהס נוסחאות הינס נעוליס, ואינס מאפשריס הקלדה. [< ]5 - ד |א |5|=. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה -9 0 6 ₪ 0 5 כ 66 = 5 ₪ | % , 90980 -2- 4 - | - 96 ₪ > םן = ר טש 7 מה 3 || 1 2 5 1 תאריך אסמכתא 1 מתוך 15 2 | 13/10/96 ו | חדש 3 13/11/96 בזק מחק 4 | 15/11/96 2 הי טק ישראל בע"מ 2011 ---- סכום 0 | שחזו 5 15/12/96 12 חברת חשמל 5 שי תקבול 10 0201976 3 הוד עמי 2,027 | חפש את הקודם .0201877 1003 | מיסיעיריה 5-ו "| | הפשאתתבא 8 050197 4 מבט שלישי בע"מ 2203 חודש - ב | קריטריונים 9 | 050197 | 1004 משכורת פקידה 65 שה - ו 080187 | 5 הוד עמי 17 | פטר 227 15 בזק 5 2 6 חב' ישראלי בע"מ | 2718 41 3 | 02/03/97 16 הוצאות משרד 2- 0 12 3 17 0503097 107 הוצאות רכב 0- 0 200 3 7 100375 ד מבט שלישי בע"מ 12 2 0 3 17 237 1068 הוצאות רכב 2 0 102 3 17 7 18| וא | !4 |4]// בתובים ,( טבלת ציר % ]|| 41 מוכן | | [/ |אטא ]‏ ] ]| תרשים 16.15 הונת נתוניס באמצעות טופס המאפשר הזנה לארבעה שדות בלבד. הקלד את הנתוניס בדיוק כפי שהס מופיעיס בתרשיס 16.14 כדי שההדגמה תצליח. סיץ 6: 50/0 24/2605 קןק = 343 למתן שס לתחוס הנתוניס שבטבלה: 8 בחר בתא כלשהו בטבלה (בטווח 1..416). 9 הקש *+|0%1. 0. שטח מסד הנתוניס סומן. 1. בחר בתפריט הוספה, שם, הגדרה. 2. בשדה שס רשוס נתונים ו-אישור. 0 כ - כ ייא 26// 22 להלן הצעדיס לבניית טבלת ציר: 1. בחר בגיליון נתונים. 2 בחר באחר התאיס של מסד הנתוניס (בטווח 1..116), לדוגמה 8₪2. 3 בחר בתפריט נתונים, דו''ח טבלת ציר. בשלב 1 מתוך 4 שלביס של אשף טבלאות הציר: 1 בחר באפשרות רשימה או מסד נתוניס של |06א= אספסזסווש. 2 לח על הבא. בשלב 2: 1 בשדה טווח רשוס נתונים במקוס הכתובות הרשומות שס (נתונים וה השס שנתת לטבלת הנתוניס). 2 לח על הבא. בשלב 3: 1. גרור את הלחצניס לאזור עמוד בסדר הבא: אסמכתא, חודש, שנה. 2 גרור את הלחצניס לאזור נתוניס בסדר הבא: תקבול, תשלום, סכום. 3 גרור את הלחצן תאריך לאזור שורה. 4 לתצ לחיצה כפולה על סכום של תקבול (זה נכון גס אס כתוב שס ממוצע של תקבול או דבר דומה). 5 בשדה שם רשוס הכנסה. 6. בשדה סכם לפי בחר סכום. 7 לתצ על אישור. 8 לחצ לחיצה כפולה על סכום של תשלום. 9 בשדה שם רשוס הוצאה. 00] 97-2 00% | 4 0. בשדה סכם לפי בחר סכום. 1. לתצ על אישור. 2. לת לחיצה כפולה על סכום של סכום (תרשיסם 16.16). 3. בשדה שם רשוס סך הכל. 4. בשדה סכם לפי בחר סכום. |<|₪]ן. ו |< |5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | ₪ -09 60 ₪|40 2 6 ₪69.56 8 0 ₪ ₪ םן 0 - 2-3- 08 % ₪ ₪ = | וז זי | ₪ 7 ₪|* 3+ א | מבט שלישי בע"מ = 8 | + 3 הר ה | וני התה | מה | | | 0 1 תאריך אסמכתא 1 סכום די תשלום חודחש שנה 06 /דהדַהההההנהעקשקשקקש₪₪₪₪₪₪ 152 1520 0 0 996 3 11/96)/] שדהמקור: | סכום [ | אישר -] הציר. שלב3 מתוך4 4 |11/96/] שם: | בשתתק 5 % | [--=] -. טבלת 8 ביכון 2 0 -ודו ו 0 וו | השדות שמימו אל 777 8 | 01/97 - מחק הדיאגרמה שמשמאל. 7 | 01/97 - | מספר... 1 מקכזימום ₪ |01/97/ ממ משות > ם | 7 1 ספירת מספרים ו 0197 11| 02/02/97 | 1005 בזק ּ 8 272 | 6 חב' ' 3ו|02/03/97 | 1006 | הוצא 4 5/03/97 | 1007 הוצא 107 7 הר | ביטול | < הקודם [ הבא> ] סיום 78 10085 הוצא 8 8 חחת 4 / בתובים ( טבלת ציר % || | [צן מוכך | םח 0000 ררה ]| |אאא הח הת ]| תרשים 16.16 כעת, בצע פעולות שונות על הנתוניס. 5. לת על אישור. 6. לת על הבא. בשלב 4: 1. בחר בגיליון טבלת ציר. 2 סמן את התא ₪5 לדוגמה. 3 בחר סיום. כאשר יש להציג מספר פעולות ובמקרה שלנו - סכוס של תקבול (הכנסה), סכוס של תשלוס (הוצאה) וסכוס של סכוס (סך הכל) - אקסל מציינת ואת עס המילה נתונים. סי 6: 90/0 6/265ו2 ל[ק = 345 ?/2ו2 סוקי 0 20 5/3 1. גרור את לחצן נתונים (מתא 610) לטור ס. 2 שנה את רוחב העמודות כדי להקל על קריאת הטבלה. 33 טבלת הציר מוכנה - תרשיס 16.17. |< ]5 די | |5)=. ₪ קובץ עריכה תוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עורה ₪ - 09% 0 8 ₪ 0 ₪ 2 6 6 - 0-4- 0 9088 , % | = = ₪ מ בו | | > <> ₪ > | ב 6 ₪ | * טבלת ציר || | --6|0 ₪ > | ש 3 3 |₪ ₪ ם| זה ע ; מ|- .+ | - ₪ - - - כ 0-20 0-2 0-2 0-2 2-- - | כ | כ | כ = 4 | ₪ >| 92| טש כ = 25 וצ 4 |4| / נתונים 4 טבלת ציר ]| ה ו |14 מוכך | םח 000 רת ] |אאא ה ה ] תרשים 16.17 טבלת ציר - תוצאה סופית. // 0/0 2/2602 כ'ג'כ 02/1יאכ2 יק * | ניתן לגרור את לחצני השדות, כפי שעשית ל-נתונים, מתוך אוור כותרות טבלת הציר לתוך השורה ו/או העמודה. כל גרירה תשנה את הצגת הטבלה ותוצאותיה. נסה לדוגמה לגרור את לחצן שנה לאזור השורה מתחת ללחצן שם. + תמיד תוכל לחזור ולהגדיר את הטבלה. הצב את הסמן באחד התאיס שבטבלת הציר. בחר בלחצן השמאלי בסרגל שאילתות וציר. בחירה זו החזירה אותך לאשף טבלאות הציר שבו תוכל לשנות כרצונך. * | כדאיוגם רצוי לתת כותרות ולעצב את הטבלה לפני הדפסתה. 6 090% 97-2 ]00א] 2 [ו[י, 29/80 ולקןו] //5/6 37כו] 300 כ|.עו[י .1 27 2 .4 סוכו בחר בתא מתוך טבלת הנתוניס. הקש *+|6%. שטח הנתוניס מסומן. בחר בתפריט הוספה, שם, הגדרה. מתוך רשימת השמות בחר נתונים. לח אישור. עבור לגיליון טבלת ציר. בחר בלחצן הימני בסרגל שאילתות לרענון הנתוניס והצגת הטבלה המעודכנת. טבלת ציר הינה אחד הכלים החזקים ביותר של אקסל להצגת נתונים, יצירת שאילתות ודוייחות מורכביס. סי 6: 90/0 6/265ו2 ל[ק = 347 5% | א0ע0יס 97-2 ]00] 4אמקלּא'ע: מ!סכ/מ שס!לק, 2א06? [4//2ע פרק 17: קישוריות בין חוברות עבודה ושיתוף נתונים 9 18: מפות נתונים ותבניות, עבול נתונים מובנים פרק 19: מבוא למאקדוס 9 20: החלפת נתונים עס תוכנות אחרות פרק 21: התאמה אישית - עיצוב כבקשתז] 5 22: עולס הנתונים ש2 שש 20 200 פָיץ 7/ קיוכיו2. 2י] /[52!/, /223127 0 מדוע לקָשָר בין חוברות עבודה? האס ניתן לקשָר נוסחאות? צריך לתפוס שטת ולקשרו לחוברת עבודה אחרת. האס כולם יכולים לעבוד בו-ומנית על אותו מסד נתוניס! כיצד מוצאיס את החוליה החסרה? עבודת צוות עושה את העבודה נעימה יותר, וגס מהירה ויעילה יותר. הצוות יכול לכלול מספר אנשיס העובדיס במקביל על אותו גיליון, או על מספר חוברות עבודה (קבציס) המקושרות יחדיו. אנו נמצאיס בחיפוש מתמיד אחר החוליות החסרות בשרשרת האבולוציה המקשרות עבר והווה. ולא רק כאן אנו תמיד מחפשיס קשרים, הָקשריס ושייכות כדי להבין יותר, ולהשיג יותר בעולמנו. גס אקסל עוסקת בקשריס. קישוריות של גליונות באקסל יוצרת מערכת יעילה של קבציס המשתפים ביניהס נתוניס ונוסחאות. אס העבודה נעשית ברשת, ניתן לשתף רשימות בקרב משתתפי הרשת שפועליס במחשבים שונים. פעולה או מאפשרת שיתוף מסד הנתוניס בו-ומנית על ידי שני משתמשיס ויותר. קל לעשות ואת באקסל, וכאשר טועים, קל למצוא את החוליה החסרה ולקשרה מייד. מָכץ 7/: קי0וכיוע, כי] הוככוא, לכונ [39 /י 22 קקכיס? שלושה אנשים שונים, עובדים על התקציב השנתי. האחד מטפל בהערכת הכנסה, אחר עוסק במיסיס והשלישי מטפל בהוצאות. האתחראי להכנסות מעביר נתוניס למי שמטפל במיסים, אשר מקליד אותס ומעביר אחר כך למי שעוסק בהוצאות, אשר מקליד אותס ומעביר שוב לממי שמטפל במיסים. כעת, יש שינוי באחד הנתוניס וצריך לחזור על כל התהליך. אילו יכולנו לבנות מערך חישובי כזה, ששינוי בחוברת אחת (אצל אדס אחד), יביא לשינוי בו-ומנית בשתי החוברות הנוספות, היה וה הישג נאה. תאיס מקושריס מבצעיס ואת ומאפשריס להעביר נתוניסם במהירות מגיליון לגיליון. 161060 222 / אל תבלבל בין תאיס מקושרים לבין היפדר-קישורים. קשרים בין תאים דומים לחוטי חשמל המקשריסם בין המפסק בקיר לבין המנורה. שינוי מצב המפסק מדליק או מכבה את המנורה. כך גסם קישור בין תאיסם מאפשר שינוי ערך בתא כתוצאה משינוי ערך בתא שהוא מקושר אליו. היפר-קישורים דומים לדלתות בגיליון העבודה. היפר-קישור הוא סיבית טקסט או סמל המשויכיסם לכתובת של מסמך באינטרנט, ברשת מקומית, או בדיסק הקשיח. לחיצה על היפר-קישור מעבירה אותך דרך הדלת הישר אל הכתובת שההיפר-קישור משויך לה. לקבלת מידע נוסף אודות היפר- קישורים, ראה פרק 22. לפניכם שתי דרכיס לערוך קישוריות קבציס: > העתקה והדבקה של נתוניס בעורת עריכה, הדבקה מיוחדת. ווהי הפעולה המהירה ביותר שניתן לבצע. התא המודבק מתעדכן בעת שינוי בתא המקור. + הקלדת נוסחה בקובצ אחד ובחירה בתאיס מקובצ אחר (על ידי לחיצה עליהס). התאיס הנבחריס מוספים לנוסחה. שינוי ערכיס בתאיס אלה בקובצ אחד, יגרוס לשינוי מתאיס בערכי הנוסחאות בקוב האחר. ו 2 26160 הקובץ ההתחלתי שלתוכו מוכנסיסם הערכים קרוי קובץ המקול 0ו0ס0)זסש 06זוו60). הקובץ המקושר אל קובץ המקוד, קרוי הקובץ הניזון (אסססאוסש 1זהח06ח0606), או הקובץ התלוי, מכיון שהערכים שיופיעו בו מיזונים מהערכיסם המוקשיסם בקובץ המקור. תא, או תחום תאים מקובץ אחד הקשורים לקובץ אחר קרויים כתובות חיצוניות (06ח01676ז |8ח7ז6זא6). 1 א60ע0יס 97-2 ]00] קיו 227 / יי 239כ 1/א/53 לחברת א.ל.נ. בע''ימ יש הערכת הכנסות בקובצ הקרוי הכנסה משוערת. המיסיס המוערכיסם על ידי חשב החברה מצוייס בקובצ הקרוי מס משועו. מומחי המס מעריכיס שיעור מס אפקטיבי של 15%. יש להשתמש בערך סיכוס ההכנסות מקובצ הכנסות, ולשלבו בקובצץ המיסים. בדרך זו, עס הערכות ההכנסה משתנות, שינוי וה יופיע אוטומטית בחישובי המיסיס. כיצד נבצע ואת : 1 השתמש בלחצן פתּח כדי לפתוח שני קבציס, קוב הכנסה משועות ‏ 4 וקובט מס משוער (על פי הדוגמה שלפנינו). תרשיס 17.1 מציג את המידע החסר בקוב מס משוער הממתין לשילוב נתוניס מהקוב השני, קוב הכנסה משוערת. 2 סמן את התא שבו אמור להתקייס הקשר. כלומר, לתא 84 בחוברת העבודה מס משוער שמתייחס אל רבעון1 - מס הכנסה. לחצ על לחצן ערוך נוסחה בשורת הנוסחאות והתחל בכתיבת הנוסחה, ואחר כך הקלד *15. (סדר ההקלדה: נקודה, 1, 5, *), כי כל מספר שיוקלד לתוך התא יוכפל ב- 15% (שיעור המס האפקטיבי). |<]ם) .ו 6 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | 5-9 ₪60 )5 2 6 5.006 ₪7 8 שב 2 ₪ ₪ ם| - 7.8 ||8 ₪ 0 ₪ , 9% )3 = ₪=| = | וז זי | ש₪ ; 8[* ג. א | שו ₪ 2 ב <וםו- ירי ו כ | ררה ]‏ ]אאא ה הק ] תרשים 17.1 נתוני ההכנסות ותשלומי המיסים משני הקבציס האחרים יוזנו אל התאים הריקים בגיליון הנוכחי. מָיץ 7!: ץ')וכיוא. כי] אוכלוא ְכוגָּת ‏ 393 33 עבור לקובצ שבו נמצא הערך הרצוי, ואהו קובצ הכנסה משועות בדוגמה שלנו. לחצ על התא הכולל בתוכו את הערך הרצוי, תא 87 (תרשיס 17.2). לרשותך מספר דרכיס למעבר בין קבציס. אס ברצונך לראות גיליון עבודה הפרוש על פני מסך מלא, בחר בתפריט חלון ואחר כך בחר בו בקובצ הרצוי. תוכל גס להקיש ח+| לקבלת תפריט והקלד את מספר החלון. תוכל להקיש 0%1+180 כדי לעבור על פני חוברות העבודה הפתוחות, בכיוון אחד; ואס תרצה בכך, הקש פ8דך+1+011וחפ כדי לעבור על פני חוברות העבודה בכיוון הפוך. כאשר תרצה לראות מספר גליונות עבודה בו-ומנית על פני המסך, לחצ חלון, סידור, ובחר בסדר החלונות הרצוי. 4 לאחר הקשה על ז16חם יבוצע הקישור בפועל. כל שינוי בתא 87 בקובצ הכנסה משוערת יופיע בקובצ מס משוער. תרשים 17.3 מציג את התוצאות. לוכי /145 יוע5 קכ3יס כו- 5 (יע כמָאוע 60א: להצגת הקבציס (חוברות עבודה) שאנו עומדיס לקשר, כדאי לבטל מספר אלמנטיס המוצגיס על המסך. בחר כלים מהתפריט הראשי, אפשרויות וכרטיסיה תצוגה. בטל הצגה של כל פריט שאינך וקוק לו מיידית, כמו למשל: שורת המצב, פסי הגלילה, לשוניות הגליונות וכוי. או בחר בתפריט תצוגה לביטול והסתרה של חלק מהפריטיס. אס תרצה להקטין את תצוגת הגיליון, לחצ על החצ הנפתח מרחק מתצוגה בסרגל הכליס הרגיל ובחר אחוז הנמוך מ-100. להגדרות יותר גמישות, בחר תצוגה, מרחק מתצוגה ובתיבת הטקסט מותאם אישית הגדר מקדס הגדלה משלך. לביטול הצגת שורת המשימות, כפי שנעשה בתרשיס 17.1, הצב את סמן העכבר על שורת המשימות של חלונות, לחצ על הלחצן הימני בעכבר ובחר מאפיינים מהתפריט המקוצר. בחר בכרטיסיה אפשרויות שורת משימות, סמן את לחצן הסתר אוטומטית, ואשר. פעולה זו מסיטה את הסרגל מהחלון. כדי להציג סרגל וה שוב, גרור את סמן העכבר לתחתית החלון וברגע שסמן העכבר יגיע לאזור שורת המשימות, היא תוצג שוב. 4 | א0)/0י 97-2 ]00] אתחל את הנוסחה בתא שבקוב הניזון תרשים 17.2 ]1 |68א = 1/ס5סזסוו קובץ עריכה תצוכה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | |- 0% ש 6 = כ<|6 6]|->-₪9|2ףפ 8 | ש 3 5 | ₪ ש ם | = ₪ | ו זי ₪ ; א|- . חן 8 - 5 - > | 5 5 | 2 ₪ , % ₪ | ]| ₪3 = 7פיליון 5[1]א. חברת אלנ - הכנסה משוערת]*15.= |= | 6 זפ 65 חברת . מ0 משוער : רומ הור תוצאת הוסחה = 5 | אישור | ביטול 1 + 64 3( 2 מס משוער 3 רביטון1 רבעון2 רבעון3 רבעון4 4 |מס הכנסה 7 5 !מס מעביד 8 !מס ארנונה 46 66 66 6 המטייע של 7 | ביטוח לאומי 10 10 10 10 6 8 |סה"כ מס מוערך|46 | 46 | 46 | 46 |< וט וי ה האאם ברצונר בעזרה לתכונה זו? - ו כן, אנאהצג 60 2020 6 [. 8-22 הכנסה משוערת לא, אל תציג 0 360 325 12 24 22| 21 8 36 36 6 | 420 383 369! 68 -דה0|ר----------------- נקודה | הח ררה ]‏ ]אא ה ה ] עבור לקובצ המקור ובחר בתא שאותו אתה רוצה לקשר. כתובת התא משולבת מיידית בנוסחה שבקובצ הניון מעבר לקוב המקור, הכנסה משוערת, מקשר את שדה סה''כ הכנסות ברבעון ראשון. זהו הערך שאנו רוביס לקשר לנוסחה בגיליון הכנסות, שנמצא בחוברת העבודה הכנסה משוערת. תא ₪7 בקובץ הכנסה משוערת הוא למעשה הפונקציה |(ו5, המסכמת את הערכיס שבעמודה 8. פונקציות ונוסחאות פועלות היטב בקישוריות. כל שינוי בערכיס בעמודה 5 יופיע בחישוב הכללי ובקובצ מס משוער. , 0 ו6וככ ! ברצוני לקשר גס את הרבעון השני, השלישי והרביעי, אולם גרירת ידית המילוי אינה פועלת. היכן טעית:י? אתה רוצה לקבל כתובת תא מוחלטת לאחר הכתובת החיצונית. להלן תיקון מהיר של הבעיה: בחר בתא שבו נמצאת נוסחת הקישור (תא 84 בקובץ מס משוער) והקש 2=. לאחר מכן הקש 4= ו-ז6זח= (כזכור, הקשה חוזרת על מקש 4= ממתגת בין כתובת מוחלטת ליחסית. לחיצה חוזרת על 4= מציגה את כל אפשרויות המעבר בין כתובת יחסית לכתובת מוחלטת). אתה צריך להגיע למצב של 8%7, כלומר השורה מקובעת והעמודה אינה מקובעת. מָיץ 7!: ץ'0וכיוא. כי] אוכלוא כְכוגָ 3959 שס הגיליון מלווה בסימן קריאה (!) כתובת של קובצ חיצוני מוקפת בסוגרייס. אס קוב המקור סגור, מוצג המסלול המלא של קוב המקור כתובת תא |<]ן- ו מוחלטת נמצאת בסוף 5 5 66 0.-|82%|:58₪08 ₪ ש ם| ק|ף םש ₪ ₪ וש ק 5|- 5. || 7 יליון5[1|א חברת אלנ - הכנסה משוערת]*0.15= |₪ 0 | 860 |דן " רבעון1 רבעון2 רבעון3 רבעון4 מס הכנסה [524 / כסהבוקת יך מס ארנונה 6 6 6 6 ביטוח לאומי 10 10 10 10 סה"כ מס מוערך |46 | 4 4 / גיליון4 ),גיליון1 ( גיליון2 ( גיליון3 תאיס אלה מקושריס כעת מוכך | ה 000 רת |אטא- ה הת ]| תרשים 17.3 תא 84 בקובצ מס משוער מקושר כעת לתא 87 בקוב הכנסה משוערת. כאשר משתנה ערך סה''כ הכנסות, ערך מס ההכנסה משתנה אוטומטית, בהתאס. !% בעת יצירת כתובות יחסיות חיצוניות במטרה להעתיקן, השתמש בצירוף המקשים 2= ו- 4=, כדי להפוך שוב את הכתובות היחסיות לכתובות מוחלטות. אחרת, הקישוריות עלולה להשתבש בעת העברת דברים ממקוס למקום. קי0וכיוא. 2527/2. כיליק 7231 כאשר קישרנו את קוב הכנסה משוערת לקובצ מס משוער, גרמנו לכך ששינוי בגיליון אחד יגרור אחריו שינוי בגיליון האחר. כעת, קובצ הוצאות משוערות צריך לשקף שינוייס אלה בהתאס. % | 090% 97-2 ]00א] כעת נעתיק ונדביק נתוניס אלה בעזרת הדבקה מיוחדת, והנה הדרך לעשות זאת: 1 פתח קוב חדש בשס הוצאות משוערות ומלא בו נתוניס כפי שנראה בתרשיס 4. כאשר כל שלושת הקבציס פתוחיס לפניך, בחר בפרישת שלושתס על המסך, או דפדף ביניהס קדימה ואחורה בהתאס לצורך. תוכל גס ללחוצ על חלון, הסתר להסתרת שאר הקבציס שאינס נחוצים, כפי שעשינו עס קוב הכנסה משוערת. 2 בחר בתחוס שאנו רוציס להעתיק מקובא מס משוער, ולת על לחצן העתק. בדוגמה שלפנינו העתקנו את 28:58, המכיל את סה'כ מס מוערך. 6ים! כדי להסתיר או להציג את הסרגל הרגיל בצורה המהירה ביותר, לחץ על 61+7. 3 כעת, עבור לקוב הוצאות משוערות. בחר בתא שבתחילת התחוס שאתה רובצה למלא (תא 26). אין צורך לבחור את כל התחוס. 4 לת על עריכה, הדבקה מי*וחדת, כמו שתראה בתרשים 17.4. 5 לחצ על הדבק וקלשר. תחוס מיסים מתמלא, כמו בתרשים 17.5. |<]₪]. (ב ו קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עקרה ז 1. בחר בתחוס ₪ 60% ₪ 09% 2 6 0-6 ₪60 3 5% ₪ ש ם|ן שבקובצ המקור, - 78 - | ₪38 ₪0 , % ,₪ 3 5 ₪ ₪ א זה ע ; 5|ז 6+ א || 66 ולח על לחצן העתק 81 0 ה כ ב 0 ה הכ 7 הערות ו מס מעביד 67 מוסחאות 7 אמות מס ארנונה 66 66 7 ערכים 7+ הכל פרט לגבולות - י ₪7 עיצובים 2. לח על התא טוה-קמ 10 ב | 00 8 |סה"כ מכ/מוערך !464 . 46/46 46 | פעולה הראשוןו בתחוס + 44| / גילען4 א גיליון1 א גיליון2 א גיליון3 ₪ ללא -] הכפל ממ וה 0 בת ₪7 חלק המיועד למילוי [<זב ו "ו מ יז ₪ 7 א בקובצ הניזצון 1 5% 4 - ו ] דלג על ריקים ] בצע חילוף | 2 | הוצאות משוערות 3 רבעון1 רבעון2 רבעון3 רבעון4 | ביטול 5 וקשר 4 | משכורות / זד 82 88 [ 5 |הוצאות אחרות 6 5 56 6 [מיסים ו 7 |סה"כ הוצאות | |119 | 123 137 144 אוסון |= וא < 4 |4! / גיליון4 )/ גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 -- ₪ מוכך || | | | המופה | ד | | | עו תרשים 17.4 תיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת כוללת אפשרויות רבות. אנו נשתמש בהדבק וקשר. מָיץ 7/: ק')וכיוא. כי] אוכלוא ְכוגָּת 357 כל שינוי בהערכת ההכנסה יעדכן בצורה אוטומטית את נתוני המס, שישפיעו ישירות על נתוני ההוצאות. פעולה זו תחסוך הקלדות רבות, זמן, וכמובן - סיכון של טעויות רבות. קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | 5-9 060 כ 9.0066 ₪8 83 ₪ > םן - 9.8 | 89% ,9% 4 ב ₪ ₪ ש ק 5|- 5. א || מס הכנסה מס מעביד מס ארנונה ביטוח לאומי ו 3 א | ]4 |4! / גיליון4 ),גיליוך1 ,( גיליון? ( גיליון3 || ו בחר ביעד והקש ₪פזום או בחר בהדבקה | בק 7 | אטא ]‏ ץק ]| תרשים 17.5 הקישוריות מושגת בעזרת מספר לחיצות עכבר בלבד. נותרה לנו חוליה אחת בודדה שאינה מקושרת עדיין. יש לוודא שתשלומי מס מעביד תואמיס לשינוי בהוצאות המעביד. לכן, יש ליצור קישוריות נוספת בין קובצ מל משוער, לבין חוברת הוצאות משוערות. תשלוס המס על המשכורות הוא 1%, לכן קשר זה יתבצע לאורך קו הקשר הקודם, תוך שימוש בהצבעה והקשה במקוס העתקה והדבקה. תרשים 17.6 מציג מערכת חוברות עבודה (קבצים) שלמה. ]000] 97-2 00% 8% תאי סהייכ הכנסות מקושריס לתאי מס הכנסה על הכנסות, עבור כל רבעון |<]ם)- ו | || 5 60 8|2ש-6|5-0 ₪ 3 ש ב ₪5 ₪ ם| ו == זי | ש 7 5 - 6 |בוזם | - 4 9 [₪]₪] א חברת אלנ - מס משוער " א מ ו ה ה ה ה ה רבעון1 רבעון2 רבעוןב רבעו|4 מס הכנסה 4 575 מס מעביד : ה7ם 082 מס ארנונה ביטוח לאומי / 7/7 ₪ מיסים על השכר א א 0 | -. 3-2 הוצאות אחרות מיסים הוצאות משוערות 65 68 188 .חברת אלנ- הכנסה משוערת 3 8 6 | || | רבעון1 רבעון2 רבעוןב רבעון4 מכירות 205 200 הכנסות ממכירות |18 התכנסה משוערת 8 | השקעות נוספות | |06 | 7 |סה"כ הכנסות 9 | |4 ]4 / גיליון4 ) גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 כך |- חיר ]‏ ]אש הח ה ] הקישור של הערכת מיסיס בחוברת מס משוער למיסיס בחוברת עבודה הוצאות משוערות, מעדכנת את הערכת ההוצאות תרשים 17.6 לאחר הגדרת הקשר האחרון הדרוש, נקבל עדכון אוטומטי מלא. |י2ו/ 327 אקו0כי) חוברות עבודה מקושרות, או קבציס מקושרים, ניתן לפתוח ולסגור כמו כל קובצ רגיל, אבל בכל זאת יש מספר הבדליס. אס נפתח קוב המקושר לקבציס שאינס פתוחים, אקסל תשאל אס ברצוננו לרענן את הקשר. תשובה חיובית תביא לקריאה מחודשת של הקבצים ורענון הנתוניס. תשובה שלילית תציג את הקובצ כפי שנשמר בפעס האחרונה. מָיץ 7!: ץ')וכיוא. כי] אוכלוא ְכוגָּ 399 !% שינוי שמות גליונות בקבצים מקושרים אינו מהווה בעיה כלל וכלל, תדד 0 | כי הקשרים מעודכניסם בהתאס לשמות החדשים. אולס שיס לב, כאשר אתה משנה שם קובץ, קבציס אחריס במערכת המקושרת לא יוכלכו למצוא את הנתונים הדרושים להם. במקרה זה חסרות חוליות בשרשרת, אולסם ניתן למצאן (עיין בקטע הבא כיצד לערוך קשריס). כדי להימנע מבעיה זו לחלוטין, עליך לשמור את קובץ המקור לפני שמירת הקבצים הניזונים ממנו. כלומר, יש פתרון וצריך לשיס לב לדרך הפעולה. דליכ 5507 תוכל לאבד בקלות את המעקב אחר הקישוריות בין קוב אחד למשנהו כאשר אתה מתחיל לבנות מערכת של קבציס מקושרים. להצגת כל הקשרים בגיליון לחצ עריכה, קישורים. פעולה זו מציגה את תיבת הדו-שיח קישורים, כפי שמוצג בתרשיס 17.7. <|? ויו מצב כזות פריטו קובץ מקור ..חברת אלנ - הוצאות מ | פתח מקור ₪ שינוי מקור... קובץ מקור: א.חברת אלנ - הכנסה משוערת פריט: סוג: גליון עבודה עדכון: 6 אוטומטי ידני תרשים 17.7 תיבת הדו-שיח קישורים מציגה את כל הקשרים עבור הקוב הפעיל. תיבה וו מספקת גס מספר כלים לניהול קבציס. 6ים! לפניך דרך מהירה לפתיחת כל הקבציס המקושרים. פתח את הקובץ הניזון (המקושר) שבדוגמה שלפנימ זהו קובץ מס משועד. לחץ עריכה, קישודים ותקבל את תיבת הדו-שיח קישודים. בחר בכל הקבציס המקושריס ברשימת קובץ המקור על ידי לחיצה על 61₪+ כל שם קובץ המופיע ברשימה. כאשר בחרת בכולם, לחץ על פתה מקור. כל הקבצים ייפתחו ויוצגו לפניך. אס איבדת קישור עקב שינוי בשס הקובצ, אה הומן לאתרו. לחצ על שינוי מקור בתיבת הדו-שיח קישורים לקבלת תיבת הדו-שיח שינוי קישורים, המוצגת בתרשיס 17.8. 0 | %א0ע0י 97-2 ]00א] |<]? לי ו |מ: |₪ דת אלנ מ<זן ₪ 5 אלום עץ מאזן רב-שנתי 65 הכוכב הוצץן ₪ 5. בועות [ 38 וק[ 5 | בשל ‏ . נות הכוכבים[ ₪ 5. בחינות בגרות [ 5 65 סק חן 5 | מתקדם... 5ה של מיקי ₪2 5 דוכן הפיותה של משה[ ₪ 5 561 9 - קפה של מיקין ₪ 5. הפרוייקטו של שמילן[ 3 55 5 א טובלת צירן ₪ 5 השפעת שיעורי ריבית על הלוואה[ 8 55 נה של אמילין ₪ 5 התיק של אלין ₪ 5 זס|ס5[ 5 מוצרי טואלט[%% = 5א.חברת אלנ - הוצאות משוערות [. 5 5 שב ההלוואה[%% = 6א.חברת אלנ - הכנסה משוערת [ 5 חן 5 מיליון בטוטיון ₪ 5 חברת אלנ - מס משוער[ 3 סו[ 5 1 כ חפש קבצים התואמים לקריטריוני חיפוש אלה: | חפש כעת [ = ]טקסט או מאפיין | [* ] שם הקובץ | חיפוש חדש בזמן כלשהו [* [שונָה לאחרונה | * נ05.* ;*]א.*) סו [66א= %ספססווי] קבצים ממכזה2 0 קבצים נמצאו. תרשים 17.8 לחיפוש החוליה החסרה בחר בקובצ מרשימת הקבצים, ושחזר אותו. לחיצה כפולה על שס הקובצ הרצוי מתוך הרשימה תאפשר לשחזר את הקישור האבוד. 638 1022 0/כו 26 05'ויעיכ רשתות תקשורת הן יישות מורכבת, אך יעילה (לפחות כאשר הן פועלות כראוי) לשיתוף נתוניס ביןו משתמשים שוניס. לאקסל יתרון בעבודה ברשת אשר מושג בעזרת מנגנוןו שיתוף חוברות העבודה. אס תציב חוברת עבודה ברשת, יוכלו חבריך להשתמש בה כשהס פועלים במחשביהס האישייס. אתה וחבריך תוכלו לעבוד בו-זמנית על אותה חוברת עבודה. פעולה וו חוסכת ומן רב ושגיאות. כ3%ו/. כ6ָיוכ א6ויכע כדי לשתף חוברת עבודה עס חבריך ברשת, פתח את קובצ העבודה ובחר מתוך התפריט כלים, את האפשרות שיתוף חוברת עבודה. פעולה זו פותחת את תיבת הדו-שיח שיתוף חוברת עבודה המוצגת בתרשים 17.9. סמן את תיבת הסימון אפשר שינויים על- ידי יותר ממשתמש אחד באותו זמן, כדי לאפשר הכנסת נתוניס על ידי משתמשי הרשת וגס שינוי חוברת העבודה. ביטול סימון התיבה יגרור אפשרות קריאה בלבד של נתוני הרשימה, ללא יכולת שינוי והוספה. לאחר לחיצה על אישור בתיבת הדו-שיח שיתוף חוברת עבודה, ייתכן שתתבקש להקיש את שס המשתמש שלך לצורך שיתוף ברשימה. בעת שמירת חוברת עבודה משותפת נשמריס העריכה והשינוייס המבוצעיס ברשימה על ידי כל המשתמשים בה. כאשר שינוי מסויס ברשימה אינו תואס את חוקיות הרשימה (למשל כאשר הוזנו נתוניס באיות שונה עבור אותה רשומה), תידרש להחליט איזה מהשינויים יישמרו. להצגת גיליוו עס רשימת שינוייס אלה בחר בתפריט כלים, מָיץ 7/: קי0וכיוא, כי] אוככוא כו [36 שיתוף חוברת עבודה ובתיבת הדו-שיח שתיפתח בחר מתקדם. בחר באפשרות שאל אותי אילו שינויים יישארו, ואשר. כדי לראות מי מבין משתמשי הרשת משתמש כעת ברשימה, לח בכרטיסיה עריכה, בתיבת הדו-שיח שיתוף חוברת עבודה לקבלת רשימת המשתמשים הנוספים בה. ₪73 שיתוף הוברת עבודה ן מתקדם | עריכה אצ מזי חוברת עבודה זו פתוחה כעצת: | הזר ב שוביש תרשים 17.9 שיתוף חוברת עבודה יוצר קובצ, אשר זמין למשתמשי הרשת. 121 090% 97-2 ]00א] פיק 3 אמוא. [ש[יש וכ[יוא, כול ||( אוכ | 2 22: * | מהי מפת נתוניס! כיצד ליצור מפת נתוניס! כיצד לשרטט מפת נתוניס! מפת סיכות, לסימון מיקומי מפתח. הנתוניס אינס ניתניסם למיפוי!: השתמש בתבניות. הכנס את הנתוניס למפות ותבניות של אקסל ואו - מספרים משעממים יהפכו לגרפיקה מרהיבה וטפסים מקצועיים. מפות (05ק₪8) הן כמו תבנית עבור נתוניס. הן מעצבות נתוניס סטטיסטיים, פיננסייס, גיאוגרפיים, וכל דבר שעולה על רוחך, פעולה שהופכת את הנתוניס שברשותך למובניס וברוריס הרבה יותר. מפת הנתוניס של אקסל עושה פעולה דומה עבור נתוני הגיליון. לא כל סוג נתוניס מתאיס להצגה במפת נתוניס. למשל, מיפוי חשבוניות לא יניב משהו הגיוני. עבור נתוניס כאלה יש לאקסל פתרון אחר. תבניות אקסל מעצבות את הנתוניס בצורה מושלמת עס עיצובים ופונקציות מובנות עבור תקציביס, חשבוניות ואביזריס מועילים אחריס. לא משנה מהו סוג הנתון, לאקסל יש פתרון מתאיס לעיצובו. מָיץ 8!: יפוא |[ ואכ[יוא = 363 ופי וק |ש[יש: בעבר היה צורך בשיגור משלחות מחקר כדי לאסוף נתוניס לשרטוט מפות גיאוגרפיות. בימינו אלה המידע נאסף באמצעות תצלומי לוויין המשמשיס בסיס לשרטוט מפה. עס אקסל - די במקלדת ועכבר נאמן. כדי ליבור מפה באקסל דרושה עמודת נתוניס שתכיל ערכים גיאוגרפיים. נתוני מכירה על פי ארצות, למשל, או נתוני יצור ממפעליס מרוחקיס; או כל נתון הקשור למיקוס גיאוגרפי, שיש משמעות להצגתו על פני מפה. מדוע נרצה ליצור מפת נתוניס באקסל!: > בדומה לתרשימים, גם מפת נתוניס הינה הצגה גרפית של הנתוניס שברשותנו. במקוס שורות ועמודות של נתוניס משעממים, נקבל תמונה צבעונית וברורה. * | מפת נתוניס מספקת נקודת הסתכלות כזו, שנתוניס בלבד לא היו יכוליס להציע. לדוגמה, בחינה של נתוני המכירה בכל אחת מהעריס בישראל, אינה מגלה דבריס רביס. אולס כאשר נתוניס אלה מועתקיס אל מפת נתוניס, נבחין מייד באיזו עיר המכירות גבוהות או נמוכות ביחס לשאר. לדוגמה, תרשיס 18.1 מציג מפת נתוניס של ישראל בה היקפי המכירות מוצגיס בעיגוליס קטנים וגדוליס. 1 [-]] 00%1ם -1 קבא ]/50סזסוא - [6סא= +)ס5סזסוו |< |5|- קובץ עריכה תצוגה הוספה כלים מפה חלון עזרה || [= | >סככ ] |בש|!₪|₪|69 | | ג |ב%| |" א] = 8 : 6 ל ו כ וס הו ןסו ה ו ו ו 2 *] ₪ | ]| אזור מכירות 1-6/97 5 | ירושלים 5 ₪ בני ברק 221 ₪ "7 |בת ים 20,8 ₪ | כפר סבא 13 ₪ | גבעתיים 6264 ₪ | חיפה 96 ₪ ו צפת 1,008 ₪ 12 3 4 15| ₪ 000 230 ₪ 16 ₪ 115,000 ₪ 7 ₪ 000/ 23 * ו : ו | ]4 ]14 גיליוך1 ,( גיליון? ( גיליון3 % לקבלת מידע נוסף, הקש ₪1 כדי לקבל עזרה מקוונת. תרשים 18.1 נתוני מכירות ומפת הנתוניס שלהס. את מפות ישראל ניתן להשיג אצל פוינטס מיפוי עסקי בע''מ, טלפון: 03-6969611 4 | %א0/0י 97-2 ]00א] * | לצורך תצוגה ודיווח המפות הן מצגת מרעננת לעומת טבלאות משעממות. על ידי שימוש בתוכנת )+חוסז6/שסק של חברת מיקרוסופט, או כל תוכנת מצגות גרפיות אחרת, ניתן לשלב מפות נתוניס אלו כחלק ממצגת או שקף. כ/33 'וג5יסן /ככ? . קל ביותר להכין מפת נתוניס. בחר בתחוס ולח על לחצן מפה שעל סרגל הכליס הרגיל וגרור את סמן העכבר. לאחר שתשחרר את העכבר ותקבל מספר תיבות דו-שיח, יתזנקי לגיליוו המפה השלמה שנבנית על פי נתוני התחוס הנבחר. כדי להציג נתוניס במפה, צריך לכלול בגיליון עמודה אחת שבה יהיו נתוניס כמו אלה : = שמות מדינות העולם, כמו ישראל, שוויצ, אנגליה, יפו וארהייב, ואפילו ליכטנשטיין, אס אתה עוסק בקטנות. + שמות ערי מדינה כלשהי. * מיקודי עריסם ושאר נתוניס מספריס וקודיס המוקלדיס כטקסט בלבד. כוכור, כדי להוין ספרות כטקסט, יש להקליד גרש (י) לפני הקלדת הספרות, כמו למשל 46160 . אחרת, אקסל תעצב אותס כמספרים (דבר שעלול לגרור הוספת נקודה עשרונית או השמטת אפסים). + כל סדרת נתוניס רצויה. שמות מקומות אלה חייביס להיות בעמודה ומאויתיס כראוי. טעות באיות של מדינה או עיר מסוימת, תמנע מאקסל מיפוי אוטומטי של הנתוניס. ניתן להשתמש בקיצוריס עבור אתריס רבים, כמו למשל וא עבור ססואהּ\שסא, או ₪1 עבור סחהוסם. לא ניתן להשתמש בשמות עריס או חבלי ארץ, כמו למשל פוז8פ. ג/יו] כ/(2'ס] כו// 4 או כ:4אכיסן כיכגוייס מתוך הנחה שהנתוניס שבגיליון נכוניס, תוכל ליצור מפות נתוניס בצורה פשוטה ביותר. ראוי שתתבונן במסד הנתוניס שאקסל בנתה עבור הנתוניס שברשותך. פעולה זו כדאי לעשות לפני מיפוי הנתוניס. - קוב 5+9+5ן₪3 כלול בין קבצי הדוגמה של אקסל, ונמצא בנתיב הבא : 8 60ז חס | ה0פסזסו\65!ו= | חהסוהותס)65!ו- | ותהזססזס. לפתיחת הקובצ לחצ על לחצן פתּח שבסרגל הכליסם הרגיל. עבור אל הקוב 25+9+5ן13 על פי הנתיב ולתץ עליו לחיצה כפולה. כל גיליון עבודה בקוב %845+1375 מכיל שמות אתריס ונתוניס דמוגרפייס שניתן לכלול במפת הנתוניסם של אקסל. אס אינך בטוח באיות השמות, בדוק את הרשימה כעת, כפי שמוצג בתרשיס 18.2. סיק 8!: ימו |[ ואכ[יזא = 369 |<ןםן- 1 [א |8]= [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים םלון ערה 5-9 ₪60 5.0 3570-00-66 53 ₪ שש ם השאו = הסט המפרפוה, המסטטם הסה התסטטם | הההקכו ה ונה | הקוחוי הנס | ההההוקוה. הההו הכסרו ה ה 8 ]00| 6 8, || 000800| | 60 9/ || 600006הה00| | 0 10 | 08!8086| | 05 !1 | וטוט !0 01 | | 12/06 [ = 6808 ₪ ּ ) הפנ( מוכך | ה 0000 רת 7 |אטא ‏ ה רת ]| תרשים 18.2 לחצ על לשוניות הגליונות בחוברת העבודה 180518%5, כדי לראות נתוניס גיאוגרפיים ודמוגרפייס של כל נתון במפות אקסל של ארהייב. בעמודה ₪5 תמצא את שמות המדינות באיות נכון. שאר העמודות כוללות נתוני אוכלוסיה עבור כל מדינה ומדינה, גילאים, אוורים (עירונייס וכפריים) וכוי. 'ג'כי, כקָת כזָכ'כ. 0ו] 22 לאחר סידור הנתוניס (גיאוגרפייס או אחריס) בטבלה כמו בתרשיס 18.3, תוכל להתחיל ביצירת המפה: 1. בחר בתחוס 7-:64 הכולל את הנתוניס שברצונך לכלול במפה. התחוס חייב לכלול בעמודה אחת את שמות האתרים. תוכל לכלול בעמודה זו כל נתון אחר שברצונך לכלול במפה. תמיד תוכל להוסיף נתוניס למפה קיימת. 2 לחצ על לחצן מפה שעל סרגל הכלים הרגיל. הצב את סמן העכבר על האוור העליון השמאלי של המפה, וגרור אותו לאזור התחתון חימני, כמוצג בתרשיס 18.3. שיפ ! הקש על 41 בעת הגרירה כדי לכוון את האובייקט (מפה, ציור, או תרשיס) לפי קווי הרשת של חוברת העבודה. 06| 090% 97-2 ]00א] 3 שחרר את לחצן העכבר. עבור נתוניס מסוימים, כמו למשל מדינות ארהייב שבתרשיס 18.3, ניתן לבחור בין מפות שונות בחלון מפות מרובות זמינות. בחר במפה הרצויה ולתצ על אישור, כמו שמוצג בתרשיס 18.4. שמות מקומות גיאוגרפייס צריכים להיות כלוליס בעמודה זו, כשהס מאויתיס לחצן מפה <1ם|- ב | [₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הקפפה עיצוב כליסרתונים חלון ערה || ]| 0 ₪8 0 5 2 ₪ 5 רו - 7-8- | 99% ,% 79| 5 = ש| זע ק 5| 3. = | 21 = 4 3 8 5 ₪ 5 6 ד 1 כ ברת המחבט - מכירות סחהוףחם עשס4! הס 3 | טניס סקווש נוצה 40| 6חו3/] 10,625 ₪ 5,265 ₪ 2841 ₪ 5| +הסוחז6 4,715 ₪ 8,930 ₪ 13,956 | ₪ 60| 6זוחפקרחבּר]) סא 7,362 ₪ 14,862 |₪ 6,921 ₪ אש | 3 ₪ ו 12| 13| 4 5 6 ]4 ]14 גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון % מוכך | | סכ|ם= ₪ 75,477 | |אשא יש לכלול את כותרות העמודות אפשר להוסיף נתוניס רביס או בתחום, כדי לאהות את מעטיס; גס לאחר יצירת המפה קטגוריות הנתוניס ניתן להוסיף נתוניס תרשים 18.3 בכל עת תוכל להזיו ערכיס במפה קיימת או לשנות את גודלה. לכן אינך צריך להקדיש מאמצ מיוחד בשלב וה לתכנון מפורט, אס כי הדבר רצוי תמיד. סיק 8!: ימו [[ש ואכ[יזא = 367 <ן| ?ו יוותר יפופ קוח זניינה עבור הנתונים ₪ל+<וכרפיים שור שבחרת. בחר 4זת הומופרו בה ברצונר להשתחש: | בלול [שפח 31 = ₪ 5בחב-5 בושסוח! ₪ 5 בספוח! ! ב- ב=והטחחג חזזם!י] תרשים 18.4 המפה שנבחרה מתייחסת למדינות מסוימות בארהייב, ולכן איננו וקוקיס למפות ארהייב המציגות את הוואי ואלסקה. נבחר במפה כמוצג בתרשים זה. , 0 ו2210! מדוע קיבלתי תיבת דו-שיח המודיעה לי שאינני יכול ליצור מפה? חלון זה מופיע כאשר אינך מאיית כראוי שם של מדינה, או אזור, המצוי בתחוס הנבחר, או כאשר אקסל אינה מזהה את שס המקום. במצב כזה ניתן להמשיך ידנית ולבחור במפה מהרשימה המוצגת. או מיתן לבחור בטל, ולבדוק את איות האזורים והגיאוגרפיה. לאחר הופעת המפה על גיליון הנתוניס, נפתחה לפנינו תיבת הדו-שיח פקד 3 50%סזסו1. כעת נחליט איזה נתוניס לכלול במפה ומה יהיה העיצוב שלה. גרור את כותרת העמודה (המוצגת כאחד הלחצניס בראש תיבת הדו-שיח) לתוך התיבה ולתוך תוויות העמודות. אקסל מספקת עיצוב אוטומטי לכל קטגוריית עמודה כאשר גורריס אותה לתוך התיבה. תרשיס 5 מציג את הסמליס בתיבת הדו-שיח פקד כ3! +1ס5סז6וו. עד כה קיבלנו את עיצובי אקסל, אך תמיד ניתן לחזור לחלון פקד כק3])] 070508%ו0) ולשנות הגדרות לאחר יצירת המפה. כאשר כל קטגוריות העמודות נגררו לשדה תווית העמודות בתיבת פקד )670501 כְ3ו, לחצ על לחצן הסתר/הצג פקד 13 1670501% בסרגל הכליס מפה. כאשר ברצונך להגדיל אזוריס מסוימיס במפה המציגים נתונים ‏ ₪₪] רצוייס, עליך למרכז תחילה את המפה סביב הנתוניס המבוקשים. לחץ על לחצן מרכז מפה, המצוי על סרגל הכליס מפה ולתצ על האזור במפה שאתה רוצה לראות בהגדלה. לח על לחצן מרחק מתצוגת המפה באחוזים [=- 00%ב] שבסרגל הכליס מפה. מהתפריט הנפתת בחר מקדס הגדלה גבוה יותר. כאשר המפה שלך מכסה אזור גיאוגרפי קטן, נסה את מקדס ההגדלה הגבוה ביותר של המרחק מהתצוגה (ראה תרשיס 18.6). 8 | א0/0י 97-2 ]00] כותרת העמודה מייצגת את אפשרויות עיצוב עבור קטגוריות הנתוניס המופיעיס הקטגוריות השונות כלחצניס בראש תיבת הדו-שיח |<])- | ו ב הרי הי כ ב |[<|ש|. קובץ עויכה תצוגה הוספה בלים מפה תלון עזרה ₪ > ה ב=]ו₪ || | 5. | א |-- | מון =] |< 3 ]]ס0פסזסוו] פ'קד 2 8 6 ס - | 1% 1 ,₪ )) 563665 ב5פוח! ! חברת המחבט - מכירות 0סח3!ףח= עוס4] כדי לשנות נתונים במפה, גרור לחצני עמודות ועיצוב אל תוך התיבו]ן. , טניס סקוו 6חו3/] 10,625 ₪ 265, +הסוחז6/ 4,715 ₪ 930, 6זוהפקוח3ר] ש%6] 7,362 ₪ | 862, בניסטטור (1) ₪ 10825 ל- ₪ 10825 ם] (1) ₪ 7082 -₪ 10825 רז (1) 4715₪-₪ מם? ך] 18 | |4 |4]// גיליון1 ,( גיליון2 ,( גיליון3 % מוכך תרשים 18.5 אקסל מספקת אוטומטית גרור את כותרות העמודות לתוך עיצוביס שוניס עבור כל קטגוריה הנגררת לתוך התיבה התיבה, ומקס אותן בתווית העמודה אס עיצובי המפה אינס מוצאים חן בעיניך, תוכל להציג שוב את תיבת הדו-שיח ולשנות את ההגדרות. הלחצניס שבתיבת הדו-שיח פקד כ03!] 1670504 קובעיס את עיצוב הנתוניס על המפה. להלן פירוט לחצני העיצוב: העיצוב פעולת העיצוב הצללת ערכיס צביעת אזורי המפה בדרגות הצללה המייצגות את הערכים בקטגוריות הנתוניס. צבע כהה מעיד על ערכיס גבוהיס. הצללת קטגוריות | צביעת אזורי המפה בדרגות הצללה שונות המייצגיס את קטגוריות הנתוניס השונות. צפיפות נקודות צביעת אזורי המפה בשטחיס מנוקדים, כאשר כל נקודה מייצגת ערך מספרי מסויס (הניתן לשינוי) של פריטיס בקטגוריות הנתוניס. מָיקץ 8!: ומוא [[ ואכ[זא = 369 הלחצן העיצוב פעולת העיצוב סימן מדורג תוספת סמליס המייצגיס קטגוריות נתוניס שונות בכל אזור מפה. ככל שהסמל גדול יותר, כך ערכי הקטגוריה גדוליס יותר. 5 | תרשיס עוגה מציג את קטגוריות הנתוניס כתרשיס עוגה או ותרשיס טוריס תרשיס עמודות, עבור כל אזור מפה. לחץ על ידיות אלו כדי | | לאחר לחיצה על לחצן מרכז מפה, להרחיב או לצמצס את | | לחצ על המקוס במפה המכיל את שטח המפה הנתוניס שלך 2 -|5[<| |< |5|= קוְץ עריכה תצוגה הוספה כלים מפה חלון עזרה מ || [ | 5 ] ב5]₪|₪| | א | | ₪ >] א 4 ם ₪ ס |< ויו < | לח 1 ₪ 6) 5:3565 ספוח!) | נוצה סקווש י ספירה של 6 כדי לשנות נתונים במפה, גרור לחצני עמודות ועיצוב אל תוך התיבה. חברת המחבט - מכירות 0ַח3!ח= עו טניס סקוו 6חו3! 10,625 ₪ 265)|- +הסוחז/ 4,715 ₪ 930, 6זוה5קרח3ּר] ש46] 7,362 ₪ (561ח! |4] .8 36)) 513165 8זחנו 16 בצ בטטור (1) ₪ 10823 ר- ₪ בסו " 1 4 4 / גיליון1 ( גיליון2 ( גיליון3 לקבלת מידע נוסף, הקש 1= כדי לקבל עזרה מקוונת. | וי | זו ]= ו תרשים 18.6 לחיצה באצעות מרכז מפה מציבה את האזור שלחצת עליו במרכז מסגרת המפה. 8 לאחר מרכוז המפה ושינוי מקדס ההגדלה שלה, ייתכן שיהיה צורך בכוונון נוסף כדי לשפר את המראה הכללי. אין בעיה! לחצ על לחצן תפסן ותראה שסמן העכבר ישנה את צורתו לצורת יד קטנה. גרור את פניס המפה עד למרכוו רצוי של הנתוניס המוצגיס בה. ניתן לגרור את ידיות המפה סביב מסגרת המפה כדי להרחיב את המפה כולה (תרשיס 18.6). 9 בגמר הגדלת השטתחיס ומיקומס על פני החלון תקבל אזור מפה מוגדל, המציג את הנתוניס הרצויים, כמו בתרשיס 18.7. תרשיס 18.7 מציג מידע רב בצורה דחוסה ומרוכות. הצללת עוכים השונה ברקע המדינות מייצגת דרגות שונות של מכירות מחבטי טניס. צפיפות הנקודות (ולמעשה, 0 00% 97-2 ]00א] הנקודות עצמן) מייצגת דרגות שונות של מכירת מחבטי סקווש. סמלי הבועות מציגיס דרגות שונות של מכירות מחבטי נוצה. זוהי כותרת המפה. לחיצה כפולה עליה תאפשר שינוי והזנת נתוניס לכותרת זהו המקרא. לחיצה כפולה תביא לעיצובו או הסתרתו. לשינוי מיקוס פרטי המקרא, יש לגרור אותס למקום רצוי |<]₪)-| 5 הח ] ₪6 1- חברת המחבט - מכירדת קב3ּא )]ס5סזשוא - ![68א= )])ס5סזסוו |<|ש]-. קובץ ע]יכה תצוגה הוספה בלים פה תלון עזרה 1 ב 0% ]| | | | א | ג ||₪] "] א 6 0 ₪ בי < | 1 ₪1 06) 53505 בפפוח!ו) חברת המחבט - מכירות חְחהּוףָח= שס טניס 6חו3] 10,625 ₪ זהסוחז8/ 4,715 ₪ 6זוה5קרח38ר] ש46] 7,362 ₪ (561ח| |4] .8 %) 513165 בוח בוני בטשור (1) ₪ 10823 ר- ₪ בק סו חן 18| 5 ו ד 1 = 14/49 / גיליוך1 ,( גיליוך? ,( גיליון3 , ומ וווווווווווווווההההו 3 ₪ לקבלת מידע נוסף, הקש 1= כדי לקבל עזרה מקוונת. | הו ה שא תרשים 18.7 כל פרט על פני המפה (צבעים, סמלים, עיצובים, כותרות וכוי), ניתן להזזה ועיצוב מחדש. עדייו חסריס במפה זו מספר מאפיינים כמו למשל, כותרות נושאות מידע רב יותר. אל דאגה, ניתן להציג את שמה של כל מדינה, להציג את מיקומס של היבואניס בכל מדינה ועוד. המשך לקרוא... ג'וכ /0/0390/ סכ המפה המוצגת בתרשיס 18.7 עדיין אינה מושלמת. דרושיס מספר שינוייס ועיצוביס כדי לשוות לה מראה מוגמר. הוספת כותרות ושינוי גופניס ועיצוביס יעניקו לה את המראה המושלס. כל פרט על פני המפה ניתן לשינוי כמו למשל, להוסיף ולהוריד תכונות מפה שונות. בין תכונות מפה נמניס ערים ראשיות, שדות תעופה, דרכים מהירות וכדומה. כדי להוסיף או להוריד תכונות אלו, לחצ על הלחצן הימני בעכבר ובחר תכונות מהתפריט המקוצר סיק 8!: ומוא |[ ואכו2 = 371 (אס לא בחרת קודס לכן במפה, לחיצה כפולה על המפה תגרוס להופעת מסגרת סביבה). פעולה זו פותחת בפניך את תיבת הדו-שיח תכונות מפה, כמוצג בתרשיס 8. גלוי . 0 ₪ 1 טי | ביטול ח 5ח| |4.=ם] פפוום) 15 ₪ האורו 15 | הוספה... -] מפח] | ₪ ] פטטו) זסןב1 15 - תרשים 18.8 לשינוי סימן ברירת המחדל של צבע המילוי, בחר באפשרות מותאמת אישית ולחצ על לחצן הח לפריסת האפשרויות. להוספת תכונה או הסרתה מהרשימה (ברשימת גלוי) עליך לסמן את השדה הרצוי על ידי לחיבצה בשדה זה, ולאחר מכן על אישור. עבור תכונות מפה אחרות, לח על הוספה ובחר מהרשימה המוצגת לפניך. לח על אישור עד לסגירת כל תיבות הדו-שיח והוספת התכונות הרצויות למפה. 2 60ו6כ! אס חקרת את תיבת הוספת תכונת מפה, נתקלת בוודאי בתוסף דשת. אלה הם קווי הרוחב והאורך של כדור הארץ, המופיעים בגלובוסים ובאטלסים. .יי % מכ 5 27105 /]כועכ תוכל להוסיף כותרות הנושאות את שמות המדינות או הארצות, או להוסיף נתוניס מספריס ככותרות. להוספת כותרות למפות : 1 מתוך הנחה שהמפה לא נבחרה עדיין, לחצ עליה לחיצה כפולה ועל 54 לחצן תוויות מפה שבסרגל הכליס מפה. 2 פעולה זו פותחת את תיבת הדו-שיח תוויות מפה (תרשיס 18.9). אס רצונך למקס על פני המפה את שמות האזוריסם, בחר שמות תכונות מפה. כדי להציג את הנתוניס על פני המפה בחר ערכים מתוך:, ובקטגוריה הרצויה מהרשימה הנפתחת. 1 | א0/0י 97-2 ]00] תכונת יפה ליה תצורף תווית: צור תויוות םזי ₪ שמות תכונות טפה 7+ ערכים מתור: תרשים 18.9 ליצירת כותרת עבור פריט במפה, למשל עבור קנדה, לת על החץ הנפתח, ובחר בערך הרצוי. בחלון תוויות מפה לח אישור, ותראה שסמן העכבר ישנה את צורתו לד . מקס את הסמן באזורים שונים על פני המפה ותראה שיוצג שם מקוס או ערך כלשהו. לחצ פעס אחת והכותרת תשולב במפה, כמוצג בתרשים 18.10. לשינוי גופני הכותרת לח בלחצן הימני בעכבר ובחר בעיצוב גופן מהתפריט המקוצר. פעולה זו צריך לבצע בעת הוספת כותרות על שטחיס כהים. גופן שחור קטן לא ייראה על פני השטח. בגמר יצירת הכותרות בחר בלתחצן בחר להפסיק את יצירת תוויות מפה. |<]₪)- | 5 המח א 1- חברת המחבט - מכירדת קב3ּא )]ספסזשוא - [68א= ])ס5סזסוו |[<|5|- קובץ עויכה תצוגה הוספה כלים מפה חלון עזרה | | חברת המחבט - מכירות 0ח3!ףח= עס טניס סקוו זהסוחז6 / 4,715 ₪ 6זוח5קרח3ר] עשפ4] 7,362 ₪ (561ח! | 8 36) 513165 בשוחו גי בטמור (1) ₪ 10825 ר- ₪ 1025 (1) ₪ 22 - ₪ 1025 הז (1)- 4715₪-₪ כמ ? רז אא /גיליון1 ( גיליון2 ( גיליון3 לקבלת מידע נוסף, הקש 1= כדי לקבל עזרה מקוונת. | תרשים 18.10 6חו3/! 10,625 ₪ 265, 0, 2, |האוווותתתתתתהוהתתת הר 00 ררןך ]| |אשן יק יק ] אובייקטים שבסרגל הכלים מפה, כדי | 1% +[ ]₪5 | א | ג | 8₪ל+ א | בי = | 1 1 ₪ 6) 553565 בפמוח!) | סקווש י ספירה של 6 כדי לשנות נתונים במפה, גרור לחצני עמודות ועיצוב אל תוך התיבה. וי 4 להזות כותרת על פני המפה לאחר יצירתה, לחי עליה וגרור. סיק 8!: ומוא |[ ואכ[יוא = 373 מָכּ 5 2715 יקול למרות שהכתמיס העגוליס המופיעים על פני המפה, כברירת מחדל, מייצגיס בצורה ברורה את מכירות המתבטיס בדוגמה שלפנינו, תוכל להשתמש בסמליס אחריסם, הקרוייס סימניס מדורגיס (5|ססוחע5 60ז8ט0פזם). לשינוי עיבוב הסימניס המדורגיס לח לחיצה כפולה על המפה (מתוך הנחה שעדיין לא בחרת במפה). בחר בתפריט מפה, אפשרויות סימנים מדורגים..., כמוצג בתרשיס .1 כעת תיפתח תיבת הדו-שיח מאפייני עיצוב והכרטיסיה אפשרויות סימנים מדורגים תוצג בחזית. לח על שינוי סימן ובחר סימן אחר מתיבת הדו-שיח סימן (תרשיס 2). אם אין סמל שמוצא חן בעיניך, לח על לחצן גופן ובחר בגופן שונה. לח על אישור. 6ים ! אם עד כה לא השתמשת בגופן 5פחוספחו//, הנה הזדמנות מצוינת לעשות זאת. בגופן זה תמצא סמלים מיוחדים שתוכל להגדיל או להקטין אותס כרצונך. |< ןו ו |<|פ|. קובץ עריכה תצוגה הוספה כלים |]₪₪0] חלון עזרה 2 תכונות... 4% | |ב₪|5%| )9 | א | ג || ₪|"+ א] הוספת תכונה... 3 8 6 שמירת תבנית מפה... 5 5 ₪ | 4 |4]/ גיליוך1 ( יליו תרשים 18.11 מחיקת תבנית מפה... רענן פתיחת מפת סיכות מותאמת אישית... מגור מפת סיכות מותאמת אישית מתיקת מפת סיכות מותאמת אישית... אפשרויות הצללת ערכים... אפערריות צפיפות נקודות... אפורויות סימנים מדורגים.. (581ח] |4] .6 %)) 519185 80זוחנ סקווש עמודה חברת המחבט ב-6חב!בחת עצשסצ | נקודה אחת = 300 ₪ גיליון3 ו | ה 0000 ררה רה ]ותא מו מ לחיצה ימנית על כותרת המפה תאפשר שינוי שינוי עיבצוב המפה בתפריט מפה. גופניס. לחיצה כפולה תאפשר את שינוי הטקסט 4 | 00% 97-2 ]00א] |<|ש].. ד % |<|₪|. קובץ עויכה תצוגה הוספה בלים מפה תלון עזרה מ )+ב6ח! |1] 82 40 6ב+ב+> 24ב זוח! | ו ן | אפשרויות מקרא | אפשרויות סימנים מדורגים שיטת קביעת גודל פונקציית סיכום ב בהדרגה | ₪ סכום -6 ממוצע סימן | תצוגה מקדימה: : 14,000 | | (581ח! | ₪ 0 --ג-ג ו בשיו בערר: , סק |<|? (ם נקודה | אופן: 55 סב8י] א מסםם תצוגה 8 ו (561ח! !8.3 3%) ; בניע (1) ₪ 10823 ר- (1) ₪ שב? -| א ש| =| =| ₪| | ₪| ₪| ב| ב ₪| ₪ =| ₪ 5 44715₪ -61( 7 18| א | ]4 ]14 / גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 לקבלת מידע נוסף, הקש 1= כדי לבל עזרה מקוונת. | א ₪ |[ | = | |]בםןבם | בםובם] בוב נם, | |]בםובם|בםובם]בםובם| נם, | |בםןבםןבשן |בםןבם|נם, [םןנם, [כםןנם, = = לחיצה כפולה על אחד מסמליס אלה, תחליף את ברירת המחדל עבור הסימניס המדורגיס תרשים 18.12 פרמטר בערך המוצג, הינו הערך הגדול ביותר בקטגוריה. ערך זה משפיע על ערכי הסמל היחסי. כ /+כי 3 'כוע [ק91!/. 2150 ו239/// ְָכַכ'סן? רצונך בסכימות צבעוניות על פני המפה! בחר מפה, אפשרויות הצללת ערכים, לפתיחת תיבת הדו-שיח מאפייני עיצוב כאשר הכרטיסיה אפשרויות הצללת ערכים מוצגת בחזית. לח על החצ הנפתח צבע ובחר בצבע אחר מהרשימה. תרשיס 18.13 מציג את הכרטיסיה אפשרויות הצללת הערכיס. כדי לראות פיוור נקודות שונה או גודל נקודות שונה, עליך לבחור בתפריט מפה, אפשוויות צפיפות נקודות. כך תקבל את תיבת הדו-שיח מאפייני עיצוב ובה הכרטיסיה אפשרויות צפיפות נקודות מוצגת בחזית, כמו בתרשיס 18.14. הקלד ערך קטן יותר בתיבת היחידות ותקבל נקודות רבות יותר. בחר בגודל נקודות קטן, אס הנקודות המופיעות במפה שיצרת גדולות מדי. סיק 8!: ומוא [[ש ואכןיוא = 375 מאפייני תיצוב שבכ ₪3 = תרשים 18.13 הצללה מדורגת עבור כל צבע נבחר. מאפייני תיצוב תרשים 18.14 בחר באפשרות ממוצע, אס תרצה שנקודות הפיזור ייצגו ערך ממוצע, ולא ערך סכוס. ]00] 97-2 0/90% 6 וכ אכ . סיכוי,? | מתוך הנחה שעדיין לא נבחרה מפה, לח עליה לחיצה כפולה. לחצ על לחצן מפת סיכות מותאמת אישית שנמצא בסרגל הכליס מפה והקלד תיאור של המפה בתיבת הדו-שיח מפת סיכות מותאמת אישית. לח אישור ותראה שסמן העכבר משנה את צורתו לסיכת סימון. לשילוב הסיכה על פני המפה, לח על אזור כלשהו על פני המפה. נקודת הוספת הטקסט מופיעה מימין לסיכה. הקלד את המקרא עבור הסיכה והקש ז%6ח=. תוכל לשלב במפה מספר סיכות בלתי מוגבל. לעיצוב הסיכה עצמה לתצ לחיצה ימנית, ובחר עיצוב מהתפריט המקוצר. בחר בסמל שונה מתיבת הדו-שיח סימן. כדי להגדיל או להקטין את הסיכה, לחצ על לחצן גופן שבתיבת הדו-שיח סימן ובחר בגודל שונה. לפיוור הסיכות על פני המפה לתצ על לחצן בחר אובייקטים שבסרגל הכלים. לעיצוב כותרת הסיכה לת לחיצה ימנית על הכותרת, או גרור את הטקסט ומקס אותו באזור אחר על פני המפה. 6ים! גרירת הסיכה, במקוס גרירת כותרת הסיכה, תביא לגרירת הטקסט והסיכה יחדיו. במהלך העבודה אתה עשוי להגיע למפה כמו וו המוצגת בתרשיס 18.15. |<]₪])-| ב הריו וי כ ב |<|8|. קובץ עויכה תצוגה הוספה בלים מפה תלון עזרה ה ב 0% ] |ש|!=| ₪)6 א] ג | פו|"י| א = - 5 0 6 8 3 אישית, הסמן משנה צורתו (581ח|] |4] .6 >) 513185 ב8זוח סקווש עמודה חברת המחבט ב-סח3!|סח= עשפ לסיכת נעצ נקודה אחת = 50 ₪ | יוה יחו שש עצב את הסיכה הראשונה ואת הטקסט. הסיכות הבאות יקבלו עיצוב ּגהה באופן = ₪ ו | ]4 14 // גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון % ||*ן ו אוטומטי לקבלת מידע נוסף, הקש 1= כדי לקבל עזרה מקוונת. | |מאו] הזה כ3-] פה=] = לאחר הלחיצה על הלחצן מפת סייכות מותאמת ₪ 2 -3| 5 58 | -7| 8 6רזוה חח םםו םח ו ו 13| 1 תרשים 18.15 סיכות מפה משמשות לסימון מידע, כמו למשל מיקוס של משווק חדש באיזור או במדינה שבה אתה עורך מבצע שיווק. סיק 8!: ומוא |[ ואכ[יוא = 377 כיי... )כא.עי 6 [י!- יולק ! הוספת נתוניס למפה הינה פעולה פשוטה. לחצ לחיצה כפולה על המפה ובחר הוספה, נתונים. פעולה זו פותחת את תיבת הדו-שיח כְ3ּ!! %ספסזסו. בחר בתחוס המכיל את הנתוניס הנוספיס, לח על אישור בתיבת הדו-שיח ותראה שהנתוניס החדשיס יופיעו במפה. עליך לוודא שעמודה אחת מהנתוניס הנוספיםס מכילה מידע גיאוגרפי. אס למשל, רוציס להוסיף נתוניס דמוגרפייס למפה קיימת, יש לפתוח את קוב 0518%5ְ3. לתצ על הוספה, נתונים ובחר בנתוניס שאתה רוצה שיופיעו. כיוסכָ. עכשיס 2 להצגת הנתוניס שברשותך בעזרת תרשיס טוריס או תרשיס עוגה במקוס הצללת ערכים, סמליס מדורגיסם, או צפיפות נקודות, עליך להשתמש בתיבת הדו-שיח פקד כן3!) +670506ו1 לעיצוב מחודש של המפה. להוספת תרשיס על המפה: 1. לחצ לחיצה כפולה על המפה (אםס עדיין לא עשית ואת). 2 לחצ על לחצן הצג/הסתר פקד 30 0506%ז6ו1 שעל סרגל הכליס כ₪ מפה. פעולה זו פותחת את תיבת הדו-שיח פקד 130 +506סז6וא. 33 גרור את כותרות העמודות שלך אל מחוצ לתיבה; יופיע פח קטן ואז כותרות העמודות יעלמו לתוכו כאשר תשחרר את לחצן העכבר. כעת גרור את לחצן תרשים עוגה או את לחצן תרשיס טורים לתוך תווית העיצוב שבתיבה. המשך וגרור כעת כל אחת מכותרות העמודות לתוך תוויות העמודה בצמוד ללחצן התרשימיס. התוצאה תהיה כמו בתרשיס 18.16. 4. סגור את תיבת הדו-שיח פקד כ03! 6%ספסזסוו והתרשימים יופיעו על פני המפה (ראה תרשיס 18.16). 5% | %א0ע0יס 97-2 ]00] <[םן- ו |<|₪]. קובץ עויכה תצוגה הוספה בלים מפה תלון עזרה : | 1% 11 ₪ )558665 6ססוח)) כדי לשנות נתונים במפה, גרור לחצני עמודות ועיצוב אל תוך התיבה. . 2 0 קי ארה"ב 90פחו ור 6 >) 519105 ספפוח! ו 3 000 ₪ טניס ₪ סקווש ₪] - חובוחוה //גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % ||*| [4ן וב 7 ] ]אש ה תת ] תרשים 18.16 סימני המפה שבצד השמאלי של תיבת הדו-שיח מעצביס את הנתוניס בעמודות שמימין. כ0ו0 2/2 |1, תבנית (1816קוח6+) היא כמו טופס למילוי נתוניס: היא קובעת מבנה המשמש תבנית לגיליון, ועליך רק להזין את הנתוניס שלך לתוכו. כדי לראות את אוסף התבניות של אקסל, בחר קובץ, חדש ובתיבת דו-שיח חדש בחר בכרטיסיה +63057866ז50 החסו+ט!50 כדי לראות את מבחר חוברות העבודה המובנות, כמוצג בתרשיס 18.17. אתה עשוי לקבל מבחר שונה של תבניות, על פי נתוני הגדרת המערכת בעת התקנת אקסל. אס לא נראות תבניות בתיבת הדו-שיח, הפעל את תוכנית ההתקנה ב-60 או מהדיסקטיס כדי להתקין תבניות נוספות. סיק 8!: ומוא [[₪ ואכןוא = 379 או זס6ר] זו וק לא זסטז 6 | שבב || זוא 50076 = זפ ספחסקא= 6 | 6פחשקא= | 5-36 | ח6 5-36 [ 6 תו וק |א. זסס 6[ זוא זכ | פחסול|50 508305788% | |3זפח5 = תצוגה מקדימה תרשים 18.17 לח לחיצה כפולה על אחד מקבצי התבניות ומלא את החסר בנתוניס. 2 /וא /1[120/: (20 %* /2[א/ כ 0כו[יו, האס יש משהו יותר פשוט וברור מקבלת חשבון או חשבונית! בתגובה עליך להכין ולשלוח את התשלוס. תבנית 6ס6וסעח| ש6ז₪560 מספקת חשבונית מעוצבת ומסודרת. כל שעליך לעשות הוא למלא את התאים הריקים, ללחוצ על לחצן ההדפסה המצוי על סרגל הכליס הרגיל ולשלוח את החשבונית. נתוני החשבונית נשמריסם ברשימות אקסל, אלה הס קבצי פכפ/א| שנמצאיס בתיקיה צזהזסו |\66א=15021166. כמו בכל רשימות אקסל תוכל גס כאן לחפש, למיין ולסנן את הנתוניס (עיין בפרקיס 15 ו-16 לקבלת מידע נוסף לניהול רשימות). לקבלת תבנית החשבוניות יש לבחור בתפריט קוב>, חדש, פ5חסו%ט!50 %+63057₪66ו50 ולסייס בלחיצה כפולה על תבנית 66וסעצח! ש6ז460. התבנית נפתחת לחוברת עבודה וח 16076 ולגיליון חשבונית. סרגל הכליס (חשבונית) נפתח גס כן. לחצ על כרטיסיה הגיליון התאמה אישית של החשבונית והזן נתוניס בגיליון כמוצג בתרשיס 8. 6ים! התבניות מצוידות בהערות מועילות המשויכות לתאים. תוכל לזהות אותן לפי המשולש האדום הקטן בפינה השמאלית-עליונה של התא. בעת הצבעה עליהסם הם מציגים הסברים ועיצות שימושיות. 0 | %א0ע0יס 97-2 ]00א] |<1פ|- ב > | |[5]. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב ‏ כלים נתונים חלון עזָרה 7 | 9-9 ₪60 2 66/ 0-5 586 3 שב 8 ₪ > פםן -0.8- 9% 0 ,9% 8( כ ₪ ₪ש| ורש 7 5 + 2+ ב 2 = 9 4% |4) //התאמה אישית של החשבונית ( חשבונית מוכן | | ₪ |אאא- ה | שפמסש | 00| - שישו |[ 000 ] דמי משלוח |0ף ₪21 חח החל מס על קניות מקומיות בלבד. ב ה ₪ . 3 7 שתףמספרי חשבוניות ברשת. מדקום מונה | 70000 מוידע ממעוצב הוצאת הוד-עמי ת.ד. 6108 הרצליה, ישראל 40160 פקס 09-9571582 09-9564716 טקסט המוקלד | בחר סמל שנה גופן קבוע מרא60 בחלקו העליון של הגיליון יופיע למטה ₪ כמידע מעוצב | תרשים 18.18 בחירה בגיליוו התאמה אישית של החשבונית. 0 כ/2[י1א/, /27ו3 /2// //30 כ[ו|₪ / כ/20ו[י1א/, ₪ ברגע שהזנת את נתוני החברה בגיליון התאמה אישית של החשבונית, לח על לחצן שמור לשמירת חוברת העבודה כתבנית. בפעס הבאה כשתפתת את תיבת הדו-שיח חדש, היא תוצג בכרטיסיה |60618). ליצירת חשבונית, לחצ על כרטיסיה הגיליון חשבונית והכנס אתת הנתוניס הדרושיס. כדי להקצות מספר ייחודי לחשבונית, לחץ על לחצן הקצה מספר שעל סרגל חשבונית. כעת תוכל להפעיל את אשף התבניות. תוכל להשתמש באשף לעדכון קובצ פסעאו (הצובר בתוכו את נתוני החשבוניות ומהווה את מסד הנתונים), או ליצירת רשימה חדשה עס נתוניס מהחשבוניות שיצרת בעזרת תבנית חשבונית. להוספת נתוני חשבונית לתבנית מסד הנתוניס פס /א! פעל כך: 1 לתצ על לחצן לכוד נתונים במסד נתונים שבסרגל חשבונית, ואשף התבניות יתעורר לחייס כמוצג בתרשיס 18.19. סיק 8!: ומוא |[ ואכזא = 381 .ו |א |5|=. ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | | | 00 ₪9 ₪ כ| 0-66 -₪70 57% ₪ ש פן - 1-28 | 9 99| ₪ , א 8 | ב]| 3 ₪ = =| ₪ זי| ע ; ת|+ ע. 15 = רחב זזו!י] | - הוצאחהך;]? ודצ ת.ד. 0108 הרצליה, ' פקם 1582 תכרנה זר באפשרת לך לעדכן את מסד הנתונים הקיים של <> אשף התבניות בהתאם לערכים מעותק זה של התבנית. = אם ברצונך לאתר ערכי תאים שונים, באפשרותך לקוה להשתמש באשף התבניות כדי 'ליצור מסד נתונים חדש - לתבנית' ולציין את ערכי התאים שברצונך לאתר. | אפשרויות מסד נתונים כתובת מ ₪7 צור מסד נתונים חדש לתבנית מלפון ₪ עדכן מסד נתונים קיים ונוה 4 חשבובית מוכך | | תרשים 18.19 אפשרות עדכן מסד נתונים קיים משלבת את נתוני החשבונית לחוברת העבודה שסעאוו. 2 בחר בתיבת הסימון עדכן מסד נתונים קיים ולח אישור. תיפתח תיבת הדו-שיח קובץ תבנית - שמירה למסד הנתונים. בחר בשדה יצירת רשומה חדשה ולת על אישור. נתוני החשבונית מוספיס כרשומה חדשה לחוברת העבודה 8 /שאו, הנמצאת בספריה עזפזסו ]66ו97)08 021166 זספסזסוו\65וו- ותהאזטסזק:6, המוצגת בתרשיס 18.20. ליצירת חשבוניות נוספות יש להשתמש בתבנית חשבונית. כל חשבונית חדשה נוספת כרשומה לחוברת העבודה פשכ/צא!. ווהי הדרך הקלה ביותר ליצירת מסד נתוניס וליצירת חשבוניות בו-זמנית. 6ים! להדפסת חשבונית הנוצרת בעזרת התבמית חשבונית, לחץ על לחצן הדפס שעל סרגל הכלים הרגיל. הגדרות השוליים והגדרות העמוד האחרות הותאמו כבר על ידי התבנית. ]000] 97-2 0/0 1 <]םן .ו קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה = = 5 ₪ ₪ % , 00 ₪8 0-0. 4 - א ש ק מ|- 2. מו | - 1-5 = זו 50 טָ ₪ ₪ הזופ | 51816 ו זפו 0ו5וו;) 5 זו 1540ו;) זב זו 5)0וו;) ישראל גאנום רחוב ההדרים פינת בני בנימין ישראל ישראלי 4 5 .פ4צח! [טטצח! 6זפ6!] ןש וי וו ד ו העובונית = עום ישראל ישראלי תאריך ו כתובת ‏ רחוב ההדרים פינת בני בנימין מס' הזמנה ‏ סו נניר גאנום מדינה ישראל מיקוד 10823 איש קשר - יוסי מדינה , טלפון | 07-9584002 5 מוכן | ה 0000 רת ] |אטא ‏ הת ] 13 ₪ שו חסטופטום = | זל קסר5 וחב 5 = !סא 05066ז4:0 6] | התחלף1 תרשים 18.20 מבט על התבנית ומסך הנתונים במקביל. פיץ 8!: ימו (ש|י ואכ[יוא = 383 4 | %א0/0י 97-2 ]00א] פיק ?/ ]כו לכוס מהו מאקרו? מתי נשתמש במאקרו? עלי לשנות את המאקרו. איך לעשות זאת. מאקרו זה אינו פועל כראוי! נמאס לך לעשות פעולות החוזרות ונשנות בגיליון העבודה שלך! במקוס לבצען שוב ושוב, למד את אקסל כיצד לעשות זאת עבורך ... האס שמעת את האיוס ייהנוראיי שמחשביס יחליפו בני-אדס במקומות העבודה! אל דאגה, מה שדרוש עכשיו הוא בני-אדס שמדריכיס מחשביס לעשות פעולות שונות ואחר כך... צריכיס לפקח שיפעלו כראוי. ככל שהמחשביס נעשיס מתוחכמים יותר, כך נדרשת מאיתנו, השולטיס בהס, רמת תתכוס ומיומנות גבוהה יותר מכיון ש... מחשביס אינס חושבים. אנשיס חושביס. מאקרוס (כך נכתוב ברביס את המילה 'מאקרו") אינס חושביס, אך הס מבצעיס משימות חוזרות בצורה אוטומטית. הס אינס יכוליס לשכפל את יצירותיך, אך הס יכוליס לשכפל את הקשותיך במקלדת. אס תמצא עצמך מבצע באקסל פעולה וזהה כל הזמן, צור מאקרו שיעשה זאת עבורך. הוא ישאיר לך יותר זמן למחשבה. סק ל!: וכו //4קלוס - 319 זככ], אכ 25 //4קפו? מאקוו (סזסחת) דומה לנהג האוטומטי ברכב חדיש. הוא יעיל לביצוע פעולות משעממות כמו שמירה על מהירות קבועה בדרך ארוכה בכביש מהיר. אבל עבור מיומנויות הדורשות ידע ושיפוט, כמו נהיגה בעיר, כדאי לנהוג בינתייס בדרך הידועה והמוכרת - נהיגה בצורה עצמאית. בעת הקלטת מאקרו (66010ז) כל לחיצה של המשתמש על המקלדת או העכבר נרשמת ונשמרת על ידי אקסל. בעת הרצת המאקרו (חטז), הקשות אלו או לחיצות העכבר, מבוצעות בצורה מדויקת זו אחר וו כפי שהוקשו במקור. אי [62/0/0קכו? חשוב על דרך השימוש באקסל. ייתכן שאתה יוצר גליונות חדשיס בעלי עיצוביס וּהיס כל הזמן, או כתבת את אותה נוסחה ארוכה שוב ושוב. ייתכן שהגדרת עבודות ההדפסה עס הגדרות שוליים ויישורי עמוד והיס בכל פעס שאתה מדפיס את הגיליוו. מטלות אלו מועמדות פוטנציאליות לביצוע על ידי מאקרו. )קל [657 02 725 מאקרו (סזסאוח) הינה מילה ביוונית, שפירושה: ההחיפך ממיקרו, כלומר גדול, או ארוך. מאקרו בשפת המחשביס הינה פקודה יחידה המריצה מספר רב של פקודות מחשב שנקבעו מראש, כמו תוכנית קטנה. כי33 'ו52י) א6קכו? הקלטת מאקרו הינה פעולה פשוטה ביותר: 1 הפעל את מקליט המאקרו. 2 בצע את הפעולות הרצויות. 3 כבה את מקליט המאקרו. בפעס הבאה שתרצה לבצע את קבוצת הפעולות האלו, הרצ את המאקרו והוא יבצע עבורך את כל הפעולות שהוקלטו בו. ניתן ליצור מאקרוס מתותכמים יותר. המאקרו יכול לעצור ולבקש מהמשתמש להקליד לדוגמה תאריך, או להריצ מאקרו נוסף. את המאקרו נשמור בשס (רצוי בעל משמעות) ונשייך לו צירוף מקשיסם, או פקודת תפריט לפי הצורך. מעבר לזאת, ביצועי המאקרו הס בהתאם לפעולות שיבוצעו ויוקלטו על ידך, המשתמש. 6 | %א0ע0יס 97-2 ]00א] לא, מאקרוס לא יכינו עבורך קפה ואף לא ישטפו כלים, אך הס יבצעו כל שתגיד להס לעשות במסגרת תוכנת אקסל. 53% כא!/יו] 2 כו חשוב על כל הפעמיס שאתה מגדיר תצורת גיליון עבודה. אלו הן פעולות שמשתמשיס מבצעים פעמיס רמות ועל כן הן מתאימות לביצוע בשיטת המאקרו. להקלטת המאקרו: 1. בחר בתפריט כלים, מאקרו, הקלטת מאקרו חדש. הקלד שס עבור המאקרו (אלא אס אתה מסתפק בשמות ברירת המחדל של אקסל) בתיבת הדו-שיח הקלטת מאקרו. ניתן לקרוא למאקרו בכל שס רצוי, אך ללא שילוב של רווחיס וסימני פיסוק (ראה תרשים 19.1). > תוספת תיאור בתיבה תיאור הינה רעיון מועיל. סביר להניח, שבעוד שבוע תשכח לשס מה יצרת את המאקרו. אך גס אס ויכרונך מצוין, בעוד שנה לא תדע אפילו מה תפקידו. > אם אתה מתכוון להפעיל את המאקרו תוך שימוש בצירוף המקשיס 0% + מקש כלשהו, הקלד את תו המקלדת בתיבת הטקסט מקךש קיצור. >= אחסון מאקרו בחוברת מאקרו אישית יוצרת חוברת עבודה מיוחדת ומוסתרת שנפתחת בכל פעס שאקסל מאותחלת. כל מאקרו שמאוחסן בה זמין לכל חוברות העבודה. בשפת אקסל והו מאקרו גלובלי. אחסון מאקרו בחוברת עבודה זו או בחוברת עבודה חדשה, פירושו שניתן יהיה להפעיל את המאקרו רק כאשר חוברת העבודה שהוגדרה פתוחה. <|? (תתציך ו בי ו שם הביקקהו: בקקרו1 | שור חכש קקיצור: אחזן מצזקרו ב: | וי | + חוברת שבודה זו תיאור: המא<קרו הוקלכו על-ידי קרן קו, בתאאריך- 2306/97 | תרשיס 19.1 השתמש בתיבת התיאור להזכירך על תפקיד המאקרו. מתעצל לכנות את המאקרו בשס! אקסל עושה זאת עבורך. מאקרו1, מאקרו? וכו'. הרבה דמיון, אהז מָכץ ל!: וכו קלוס 3%7 2 לח אישור לתחילת המרוצ. על הגיליון מופיע סרגל הכליס הקלטה. כעת המאקרו מקליט כל פעולה, כולל טעויות (המסקנה - צריך להקליט מאקרו רק לאחר שמבצעיס את הפעולות ללא שגיאות!). תוכל להוסיף כותרות, כותרות שורות ועיצוב של כל הגיליון. הוסף פונקציית צהססד להונת התאריך הנוכחי, והשתמש בפקודה סכום אוטומטי לעמודה. הגיליון נראה כמוצג בתרשיס 19.2. |<]5)- ו |א |5|=. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה ז לחצן עצור -099 0 6 ₪ | = 2 6 9-06 7 ₪ 3 ש 8 ₪ > ב | מאקרו. לחיצה |-5-8- 0 6 3 8 9% 4 = ₪ = | + זי ש 7 ₪ |* 6+ ו || ו ו - (50(//)68:611= |= | 12 | | עליו תגרום 8 להפסקת הקלטת המאקרו כדי שהמאקרו יוכל לפעול בכל השכרה שירותים תא בגיליון משכורות העבודה, לחצ על 5 --- לחצן הפניה שימוש באשף הפונקציות לשילוב הפונקציה צהססד בתא זה תרשים 19.2 כלול במאקרו עיצובים, פונקציות וטקסט. הוסף כל פעולה שחוזרת על עצמה וכדאי לך לייתעדיי אותה במאקרו. 6ים! פונקציות שערכיהן משתניסם (בדומה לפונקציה 004% שימושיות מאוד במאקרוס. הערך שהן מחזירות משתנה אוטומטית בעת הרצת המאקרו. הפונקציה צ*גססז תציב בתא את התאריך הנוכחי, ללא תלות בתאריך המקורי של הרצת המאקרו. 33 לח על לחצן עצור הקלטה וסיימת. כאשר תזדקק להגדרות הגיליון, תוכל להריצ מאקרו וה במקוס להקליד את כל הפעולות מחדש. 58 | א0ע0יס 97-2 ]00] 6ים ! על פי הגדרתסם, מאקדוס משתמשים בכתובות תאים מוחלטות. פעולה שתבוצע על תא מסוים ותוקלט למאקדו, תחזור על עצמה עבור אותו תא. אם רוצים ליצור מאקרו אוניברסלי הפועל על ככ תא בגיליון (תוך שימוש בתא הפעיל כגבול ימני עליון, לביצוע המאקרו, לחץ על לחצן הפניה יחסית בסרגל הכליסם הקלטה, לפני תחילת הקלטת מאקרו. 050 204 2329 הרצת מאקרו קלה עוד יותר מהקלטתו. הקש על 8-+4|1 לפתיחת תיבת הדו-שיח מאקרו (או בחר כלים, פקודות מאקרו). בחר מאקרו רצוי מהרשימה ולתצ על הפעל. ה הכל! ?כ'כ. ו 2.00 מקליט המאקרו עומד לרשותך בכל עת. בעת הפעלת המאקרו מבוצעות מספר פעולות. כל הקשה ולחיצת עכבר המבוצעת על ידך המשתמש, נרשמיס בשיטת קצרנות מסוימת. זוהי קצרנות מיוחדת המכונה ויז'ואל ביייסיק (28510 |508ו/), שבה מיליס אחדות תהיינה מוכרות לך, בעוד האחרות קשות לפענוח. תחביר זה אינו השפה שהורגלת לה עד כה. ו 222 161060 פירוש המילה תחביר (אהוחץ6) בהקשר לכתיבת המאקרו, הוא ארגון שיטתי של רכיבים. תחבידר עברי מוכר לכולנו כקובץ חוקיס הבוניסם משפטים, ואפילו מורכבים ביותר. כידוע לכולמו, העברית תובן גם ללא תחביר קפדני. סופרים ומשוררים נוהגיסם לשבור את המוסכמות התחביריות בטקסט הקרוי לידיקה. שפת |ווליז/ואק בייסיק (0ו85 |8טפו) קפדנית ודייקנית הרבה *ותר לגבי התחביר. דרושה קפדנות העולה בקנה אחד עם תחביר הפונקציות כפי שנלמד בפרקים 2 ו- 10. ארגומנטיס של פונקציות רבות חייבים להיות מאורגניסם בסדר מסוים לצורך פעולתם. במילים אחרות, התחביר חייב להיות מדויק. מָכץ ל!: כו ///4קכוס - 389 תרשיסם 19.3 מראה את המאקרו שהקלטנו כפי שהוא מופיע בשפת המאקרו של אקסל, שפת ויו'יואל בייסיק (במאמר מוסגר נוכל לומר ששפה זו תשמש אותנו גס בתוכנות האחרות שבתבילת תוכנות 0218166)-₪5). [בואוו ב הי 3 היו כ ו יג רוד ד < |< |פן = 9% 6 86 שוסול >זספת] 6החזפת= הטספ חטם 5ססך אוסטחוצל. קופת ן | |2 9 9 | ₪ ו , | > 0 |66 ₪ ג מאקרו1 מאקרו ' המאקרו הוקלט על-ידי קרן קו, בתאריך 23/06/97 ' "(1[6-]4[6:2-]ת)508=" = 132101ג0[ע1760611.70ססג .טס "8,880.00 %" = סהמעסץתשממעת].תס56160610 כגום5 בתם 933 | ₪ ו ,א תרשים 19.3 לפניך המאקרו שלך כפי שהוא כתוב בשפת ויז'ואל בייסיק. תוכל לערוך אותו או לכתוב אותו בעצמך, כשס שאתה עושה לכל מסמך טקסט באנגלית. אכיי 65/1 כייסיק? למעשה, ויז'ואל בייסיק היא הרבה יותר משפת קצרנות. היא שפה שלמה, בה משתמשיס כדי לתקשר ישירות עס אקסל (ולמטרות רבות אחרות). כאשר ברצונך לעצב תא, עליך להשתמש בתפריט או בלחצן הכליס. שימוש בשפת ויז'יואל בייסיק יאפשר אכיפת התפריט והלחצן ומתן הפקודה בצורה ישירה. ממש כמו במסעדה, כאשר אנו מתעלמיס מהמלצר וניגשיס ישירות לשף להזמנת הארוחה. ומדוע שנעשה זאת! ייתכן שאנו מעונייניס באופן בישול מיוחד, או שהתפריט אינו מספק אותנו. בוויו'יואל בייסיק נשתמש בדרך דומה: נשנה ונתאיס את ביצוע הפעולות המבוצעות על ידי אקסל על פי דרישתנו, שנבצע פעולה שאינה מופיעה בתפריט. 00 090% 97-2 ]00א] ו ויכ'ו4/. כייסיקן כסיו? כ/550כ קלא קוו בניגוד לאשפי הבישול, אקסל לא תמחה כאשר תאמר לה כיצד לבצע את עבודתה. אולס, היא אינה מדברת את שפתך וכדי לתת לה הוראות עליך לדבר בשפה שלה. לאקסל יש עזרה מקוונת נרחבת עבור ויז'ואל בייסיק, המשמשת בעיקר כמערכת תזכורת אך לא ככלי לימוד. בחר עזרה, תוכן ואינדקס כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח נושאי עזרה. לח על הכרטיסיה תוכן ולחצ לחיצה כפולה על חומר עזר אודות |ה150/ 56 עבור |66א= 50%ס0זסו1). לחצ לתיצה כפולה נוספת על חומר עזר אודות 0 |808ו/. נושאי העזרה עבור ויז'ואל בייסיק יוצגו, כמו בתרשיס 19.4. למידע נוסף ולימוד שפת ויז'ואל בייסיק, קרא בספר סדנת לימוד 28516 |בּט8ו/ שבהוצאת הוד-עמי. << |? וד ו ו | חיפוש | אינדקס | תוכן לחץ על ספר ולאחר מכן לחץ על פתח. לחלופין, לחץ על ברטימיה אחרת. בגרן אינדקם. שופ 0 |בנופן/* הזו ופ!זב51 הרווזום ג 1 . פז] שופב 0 |בגופן [פסא = ספכוסו1י] 5 הסוחוטזם] ר] הטבווסחב | כו5ב.ם |בגו5י יי פוקס 7 |הוק שח 3510 ם |בגופו/י % כ0מם] ₪ספןפ0 00655 בהזב הספפזסוו] 2- מכוהזם] 3 51 זה ז]ספזטווי 5 בבוחפזם]ם ר] ₪ן5ב 0 [בנופן/* סכוזז ספפזסו1יז 5 בורופזם סופ >חזזם = ספפזסו1י] 5 5 ז 5 זקכ|סשים כ >חזזם = ז]סםזשווי 5 בוה5זם] 3 |טבם₪ זספןם 0 הזז = ז]ס5םזשווי 5 | הדפסה.. | ביטול תרשים 19.4 תוכל ללמוד את שפת תכנות המאקרוס באקסל, תוך עיון בנושאי העזרה המקוונת של אקסל. ך 0 שוכ ! 2 מדוע אינני רואה את נושאי העזרה של ויז/ואל בייסיק בתיבת הדו- שיח נושאי עזרה? העזרה עבור ויז'ואל בייסיק אינה מותקנת בעת התקנה רגילה /פסוסץ 1 של אקסל. השתמש בתקליטור 61סא₪ (או 6סמזס) והפעל את תוכנית ההתקנה, כדי להתקין את העזרה המקוונת. מָכץ ל!: וכו קלוס [39 כש6 אייכיס ////ו3 26 06 זי615/ כייסיק //ככיכת, 4 פוס? אס המאקרו שייצרת אינו עונה על ציפיותיך, תוכל להחליפו. הקלט שוב את המאקרו והשתמש באותו שס. המאקרו גס ניתן למחיקה: בחר בתפריט כלים, מאקרו, פקודות מאקרו (או הקש על 8-+)4). בחר במאקרו הרצוי, לחצ על לחצן מחק והתחל מחדש. אס השינוי הנחוצ קטן תוכל לתקן את הדרוש בפקודות ויו'ואל בייסיק, ללא צורך בהקלדה חדשה. בנושאיס פשוטיס תיווכח שתוכל לערוך את המאקרו גס אס אינך שולט בשפת ויו'ואל בייסיק. 6ים! אס שמרת את המאקרו בחוברת מאקדו אישית, תצטרך לבטל את הסתרתה כדי לערוך את המאקרו או למחוק אותו. בחר חלון, ביטוע הסתרדה. לאחר שתסיים לעבוד עס חוברת המאקרו האישית, הסתר אותה שוב, כדי שלא ייתעמוד בדרכך'י בעבודתך השוטפת. ?ככ כו הבה נשנה במאקרו שלפנינו את המילה ‏ 'הוצאותיי לייעלויותיי, כדי ללמוד כיצד עורכים מאקרו. 4 בחר בתפריט כלים, מאקרו, פקודות מאקרו; בחר במאקרו ולחץ על לחצן ערוך. פעולה ו תעביר אותך לחלון העריכה 3516 |1503+. אס המאקרו 0% ממוזער, לחצ על לחצן הגדל שלו. לחצ על לחצן 6חו= (חיפוש) והקלד את המילה ייהוצאות'יי (תרשיס 19.5). לח +א6א שחו (חפש את הבא), כדי למצוא את המילה המבוקשת. בעת הקלדת טקסט במהלך הקלטת מאקרו, ויו'יואל בייסיק מציגה את הטקסט בגרשייס. כל טקסט שתזין לתוכנה ניתן לעריכה אחר כך. כעת, כאשר אנו באמצע פעולת החיפוש והמילה ייהוצאותיי מסומנת, צריך להקליד במקומה את המללה ייעלויות'י. אסור להוסיף רווחיס מיותריס או להזיז את הגרשייס. בחר 6!ו- (קובץ), |06אם +501סז6ו! 0+ הז6+0ז חה 61056 (סגור וחזור לאקסל). כל שינוי שיבוצע במאקרו נשמר עס כל חוברת העבודה. בעת הרצת המאקרו פעס נוספת, תקבל את המילה ייעלויותיי במקוס ייהוצאות". ]000] 97-2 00% 1 6ים ! הדרך המהירה ביותר לבצע את אשר ביצענו עד כה, היא על :די הכלי החלפה. במקום לערוך ידנית את הטקסט במאקרו, לחץ על לחצן ₪60!366 (החלף) בתיבת הדו-שיח חות, הקלד הוצאותי בשדה +הּח/ טחוש (חפש את) והוסף את המילה יעלויותיי בשדה הזו ₪60!366 (החלף ב), ולחץ על לחצן 601366 /החלף) לאישור פעולת ההחלפה. [[0066:)] 1000161] - [א63זפ] 5א. אקדדק - 0356 [הטפו/ 050/1ז6ו)! ף ו מאקרו1 מאקרו ' [+ וג] ו ו ט על-ידי קרן קו, בתאריך 23/06/97 ' ו = | 0680086 זחפז 7 שוח הזס//י ש|סחעי החום |[ 6טסס] זהשזזוור) 6 8 ח שה -] סז זהטזענר 7+ קופהן 0ַחוח1366] 36697 56 ] 6 ... 6סבוקסה 8% = 132101גועע0ת.20610₪0611 ו 3-ו כ דוי בי ,8 %" = סהמעסץתשממגת].ת56160610 כגו5 במם 3% | + 5 ב% 5 51 % 9 ה 3393 ₪0 ,| א מוכך | םח 000 ררה ]‏ |אשא ‏ ה ה | תרשים 19.5 כלי עריכה, כמו חיפוש והחלפה, נוחיס לתיקון או לשינוי מאקרוס. חשוב על פקודות שפת ויז'ואל בייסיק כשפה אחרת נוספת לביטוי דרישותיך. 2% בטקסט המאקרו יש מונחים ופיסוק האופיינים לשפת ויז'ואל ד 0 | בייסיק, אשר נוספו על ידי אקסל בעת הקלטת המאקרו. בעת שינוי טקסט במאקרו, היזהר שלא להזיז או להסיר אף אחד מסימנים אלה. טעות אחת, ואפילו קטנה מאוד, עלולה לשבש את פעולת המאקרו. פעולות חיפוש והחלפה בטוחות הרבה :ותר עבור סוג עבודה זה. בדוגמה שהצגנו הדגמנו שינוי ידמי של טקסט במאקרו. מָכץ ל!: וכו קלוס 393 וקו אי[ 4010, וכי33 (יעקן 6ועו? קל לטעות במהלך הקלטת המאקרו, אך הבעיה היא שטעויות קטנות גוררות אחריהן תקלות גדולות בזאמן ההרצה. המאקרו עלול לבצע פעולות שגויות או לא לבצע פעולה כלל (חוצ מהודעת שגיאה למשתמש). זכור, אנו ממליציס להקליט מאקרו רק לאחר שביצעת את הפעולות כראוי ויכול לחזור עליהן ללא שגיאות. כך תמנע מעצמך את טירחת התיקוניס אחר כך... סרגל הכליס של ויזיואל בייסיק מספק כלים שוניס לבדיקת ותיקון המאקרו (הניפוי, 0חו060000, כדברי התוכניתניס). בעת הרצת מאקרו, כל הפקודות שהוקלטו מבוצעות בדייקנות ובמהירות. הפעולות שהוקלטו (כגון הקלדת טקסט או מספריס) מבוצעות שוב במהירות בזק, ולכן לא ניתן לראות את מהלך ביצוע הפקודות, או את הקלדת הטקסט או המספריס וקשה לאתר את הגורס הבעייתי במאקרו. הדרך לאיתור שגיאות במאקרו היא מעקב אחר ביצוע הפעולות שלו צעד אחר צעד, כדי שניתן יהיה להצביע על המקוס שבו דבר כלשהו משתבש. הנה הפעולות יש לבצע כדי להריצץ מאקרו צעד אחר צעד: 1 הקש על 8-++4 כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאקרו. בחר מאקרו ולתצ על ס+ח! כן5+6 (צעד לתוך). 2 עתה נפתח חלון העריכה של 28510 [18088/. אס המאקרו מופיע כשהוא ממוזער, לחצ על לחצן הגדל כדי להציג אותו בחלון מוגדל. כדי לראות את גיליון העבודה ואת המאקרו בו-ומנית, לחצ לחיצה ימנית על מקוס ריק בשורת המשימות ובחר פרוש אופקית. 33 לחף על לחצן ס+חו 7ק%6+5 בסרגל הכליס 06004 (ניפוי שגיאות). דבר זה יוביל להארת שורת הקוד הראשונה בחלון ויז'ואל בייסיק והרצת השורה הראשונה של המאקרו בחוברת העבודה. המשך ללחוצ על לחצן ס+ח! 0ק5%6 והתקדס בשורות קוד המאקרו, שורה אחר שורה, וראה את השפעת המאקרו על חוברת העבודה, כמו בתרשיס 19.6. 4 כאשר תגיע לנקודה הבעייתית במאקרו, נסה לערוך את שורת הקוד (או שורות הקוד) בחלון ויז'ואל בייסיק. לאחר שתסייס לערוך את המאקרו, בחר 6!ו;, |066אם +01ס5סו6ו!! 0+ הזטז6ז חב 056ו6. לחצן ס+ח! ק5+6 הוא אחד מכלי העריכה הרביס של ויז'יואל בייסיק המיועדיס לתיקון מאקרו פגוס. והחשוב ביותר, שלא כמו בכליס אחרים, אינך צריך להיות מומחה כדי להשתמש בו. 4 | %א0/)יס 97-2 ]00א] |<|ש].. מחדר ו | |₪|- ₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | | - ₪ ₪ ₪ 1 5 2 66 - = - 2 | 6 ₪ ₪ א | ל 3 8 ₪ ש ם| החלק המתאיס ]| | במאקרו רצ בחוברת העבודה -0.8- 90980 , % ₪ ה 5 ₪ | שק 85| 5+ 2 לאחר הבחירה ו השכרה ₪ שה הנוספת ב-ק5+6 ₪3 משכורות ס+חו (צעד לתוך) 1 שונות ₪ סה"כ אס סרגל הכליס ואוו ב הי 3 היו כ ו יו ד ד > | |5|-. 6 ₪0 סו ספת )החזם" הטוספ חוום סד וייססחושע פופה ו מסתיר דבריס מה < 9% א ו ,5 ₪869 ₪000 -5 ג חשובים, לת / | לחיצה כפולה על ו הכותרת שלו כדי "6 ₪ 5 03 93 ף א 6. |" ") ססגתבּ : ה | ₪ . 0 | '(1[6-]ת:4[6-]ת)ת0ה . = 3 לעגן אותו בראש המסך כנגו5 ]במ ₪ 4 = 15 ...(8/05 ]הנופו 050/4ז4:0 2 [46 מאקרוס - סא זו ו מהדורה ע.. 7 | קתחל ף1? כל שורת קוד מוארת בתורה, עס כל לחיצה על לחצן ס+ח! 5+60 לחצן כן5+6 כאשר המאקרו אינו פועל כצפוי, הרצ אותו צעד אחר צעד כדי לראות היכן השגיאה. תרשים 19.6 / כו2//23:/ 2/קייכוא ניתן להריצ כל מאקרו מתפריט כלים, מאקרו, פקודות מאקרו. כאשר מריציס מאקרוס לעיתים תכופות, רצוי לקשר אותס לצירוף מקשים, או למקס אותס בתפריט הכלים. ניתן לבצע ואת מתיבת הדו-שיח הקלטת מאקרו, לפני הקלטת המאקרו עצמו (ראה תרשיס 19.1). אפשר גס להקצות למאקרו צירוף מקשיס לאחר ההקלטה. 6ים! ניתן להקצות למאקרו לחצן בסרגל כלים מותאס אישית. לקבלת הסבר מפורט, ראה פרק 21. בחר בתפריט כלים, מאקרו, פקודות מאקרו. בחר במאקרו רצוי ולחץ על אפשרויות. הקלד אות כלשהו במקלדת, כדי להקצות צירוף מקשיס של |0₪ + מקש, כמו בתרשיס 7 ניתן להשתמש רק באותיות; ספרות ותווי מקלדת אחריס לא יתקבלו. אס תשכח מהו צירוןף המקשיס שהקצית למאקרו, הקש על 8-+:/4, בחר את המאקרו מתיבת הדו-שיח מאקרו ולח על אפשרויות כדי לראות את הקצאת המקשיס. מָכקץ 9!/: כו וס 205 [<]? אפשרוויות מאקרר ₪ ₪ הוקלנו על-ידי קרן קו, בתזריך 23106197 תרשים 19.7 הקש על אות במקלדת כדי להקצות למאקרו צירוף של מקשי קיצור. ]00] 97-2 090% | 06 פָק 20 אמא [[ שכ[21. 210% 2 02: = | כיצד אוכל להעביר נתוניס ביןו אקסל ותוכנות אחרות? + | מה זה הטבעה (פַחו600סחת) כיצד משלביס תרשימי |06א₪ במסמך סזס/ז כיצד הופכים רשימת טקסט לרשימת אקסל!: תרשים זה ייראה נפלא כשקופית זחוסתז6/וס שיתוף נתוניס ביןו אקסל לתוכנות אחרות, הינה דרך יעילה ביותר להשגת גמישות ואיכות בעבודה. כוחס של רביס גדול מעוצמתו של היחיד... אס היו יכוליס לפעול, או להשתלב כראוי. זוהי למעשה התפיסה העומדת מאחרי המושג 0281106 5!ו₪. עוצמתן של תוכנות פששסשחו+צ השונות רבה ביותר, אבל אס נוכל לרתוס את חלקן לפחות ליצירת מסמך אחד, נוכל ליצור משהו הרבה יותר מרשים. זאת נעשה על ידי העברת נתוניס בין יישומיס ובמקרה שלפנינו, בין אקסל ליישומיס אחריס. סיק 20: 30/99 ןי לש עוכ[וא 4אלוא = 397 2 כיכוו[2 2 :0/9 |ו|יש' 1 יצרת טבלה, או תרשיס בתוכנת אקסל וברצונך לשלבס במסמך סזס/. ייתכן שכתבת מיזכר ב-6זס/ (או כל מעבד תמליליס הפועל בסביבת חלונות) וברצונך לשלבו בקובצ אקסל. לפניך שלוש דרכיס להעברת את הנתוניס מתוכנה אחת לאחרת : * הפעולה הפשוטה ביותר שכולנו מכיריס היא: העתק והדבק או גזור והדבק. העתקה והדבקה בין יישומי חלונות דומה לביצוע הפעולה באותה תוכנה עצמה. אנו נעזריס כאן בשירותיו הטוביס של הלוח (לוח הגזיריס). + קישור (חְחואחו!) של נתוניס בין תוכניות חלונות וּהה לחלוטין לקישור של חוברות אקסל. לאחר הגדרת הקשר, שינוי כלשהו בנתוניס שבחוברת העבודה יגרור אחריו לשינוי התרשיס המשולב במסמך סזס/ (עיין בפרק 17 למידע נוסף על קישוריות). >= הטבעה (מַחו6₪0600) של אובייקט מתוכנה אחת לתוכנה אחרת דורש מיומנות שונה. ניתן לקחת מסמך 6זס/, לשבצו בתוכנת אקסל, ולבצע את השינוייס ישירות באקסל מבלי לחזור לתוכנת סזס/ ולמסמך המקור. המסמך המקורי של סזס/ אינו מושפע כלל על ידי שינוי כלשהו שנעשה למסמך המשובצ באקסל. המסמך הקייםס באקסל הינו העתק מדויק של מסמך סזס\ המקורי, וניתן לבצע בו שינוייס. מבלבל! חשוב על כך בצורה הבאה: קישור דומה לחיבור שני משרדיס במערכת אינטרקוס פנימית. כל שנאמר במשרד אחד, נשמע גס במשרד האחר. לעומת זאת, הטבעה היא כמו העברת משרד אחד אל תוך המשרד האחר. להדגמה בלבד השתמשנו בפרק זה בתוכנות |66אם, סזס/ ו-+חוסקזפ/שסס. תוכנות אלו הינן חלק ממערכת 06ו021) 50%סזסו1. אולס אינך מוגבל כלל וכלל לתוכנות אלו להחלפת נתוניס ביניהן. תוכל להעתיק ולהדביק נתוניס בין כל יישוס חלונאי בעזרת מספר לחיצות עכבר. / 4/0 0כו/ //3ככיס 0 01₪*! קישור (פַחואחו1) והטבעה (0ַחו600סוחם) של עצמים, מהווים יתרון גדול למשתמש ביכולת זו. כדי להשיג את הייתרון הרצוי, התוכנה צריכה להיות בעלת כישוריס מובניס לכך. יכולת זו קרויה 5 01, שפירושה חו0600וח= חג3 ףחואחו! 66%[סס. רוב היישומיס העיקרייס אכן תומכיס ב-= 01. אס אינך בטוח לגבי יכולת התמיכה של תוכנית מסוימת עליך לעיין בתיעוד התוכנה. אס המושג 015 אינו מוזכר, סביר להניח שלתוכנה זו אין יכולת ₪ )02. 8 | א0ע0יס 97-2 ]00] וכ 6וכייק 0 וכ[/ %// 241 ככ[ >%%/ע, כ זה עתה כתבת נוסחה מבריקה באקסל, והסבר מפורט עליה כתבת במסמך וורד. אין צורך לכתוב הכל מחדש באקסל, עליך רק להעתיק ולהדביק את ההסבר והתיעוד בגיליון אקסל שלך, או להיפך - להעתיק את הנוסחה מאקסל למסמך וורד. .1 לחץ על התא שבו נמצאת הנוסחה. לחצ על שורת הנוסחאות וצבע את הנוסחה על ידי גרירת הסמן עליה. 2 לחץ על לחצן העתק. עבור לתוכנת וורד (על ידי הקשה על 185+)|4 בו-ומנית או לחץ על לחצן וורד שעל שורת המשימות). מקס את סמן העכבר בשורה שאליה אתה רוצה להדביק את ₪ הנוסחה, ולח על לחצן הדבק. פעולה זו הינה דו-כיוונית. כדי להעתיק אובייקט כלשהו מתוכנת וורד למשל ולהעבירו לקובצ אקסל, יש לבצע תהליך זּהה. סדרת פעולות אלו טובה לא רק לנוסחאות. העתק והדבק, או גזור ותדבק תרשימים, טבלאות, אובייקטיס גרפייס למיניהס, הכל על פי בחירתך. תוכניות אופיס כמו 6זס/ ו-081אם ינסו להדביק את האובייקט המועתק, בעיצוב הנוח ביותר לעריכה: טבלאות של אקסל שיודבקו לתוך מסמך וורד יומרו אוטומטית לטבלאות וורד. טבלאות וורד שיודבקו לאקסל, ישמרו על מבנה העמודות והשורות, והפריסה שלהן תשתמר בעמודות ובשורות של אקסל. טקסט במסמך וורד המופרד באמצעות טאבים ומעברי שורה קשיחים יומר אוטומטית לעמודות ושורות נפרדות בעת הדבקתו באקסל. אס התוכנה המקבלת אינה מצליחה לקבוע תבנית מתאימה, האובייקט יודבק כאובייקט מוטבע (בתנאי ששתי התוכנות תומכות ב-₪ 01)). לחיצה כפולה על אובייקט מוטבע מאפשרת עריכה באמצעות הכליס המקוריים של התוכנה שיצרה אותו. אס התוכנות אינן תומכות ב-015, האובייקט יודבק כתמונה רגילה. סיק 20: אמ [אוןי לש אוכ[וא 4אלוא = 399 ! 2210 0 ךְ מדוע לחצן הדבק נראה כמו לוח? כל דבר המועתק או נגזר בחלונות מועבר ללוח (0סזהסססווס), שהוא מקוס אחסון זמני בחלונות. יש אפשרות לראות את תכולת הלוח, דבר שימושי כשרוצים לוודא שאכן העברנו את אשר רצינו. לחץ על לחצן התתל ובחר בתפריט תוכניות, עזרים, תצוגת הלות. ההעתקה או הגזירה האחרונמיסם שביצעת יופיעו בחלון תצוגת הלות. השתמש בכלי תצוגת הלוח כדי למחוק או לשמור את תכולתו. תוכל להתעלס מהלוח לגמרי, מכיון שהוא פועל בצורה שקופה למשתמש, מאחורי הקלעים, ללא צורך בעזרה חיצונית. 6ים! אם | האפשרות תצוגת | הלות אינה ‏ נכללת | בתפריטים התתל/תוכניות/עזרים, תוכל להתקין אותה. לחץ על התחע, הגדרות, לוח הבקדה. לחץ לחיצה כפולה על התיקיה הוספה/הסדרה של תוכניות ובתיבת הדו-שיח שתיפתח, לחץ על הכרטיסיה התקנת 5שססחו/ץ. לחץ לחיצה כפולה על האפשרות עזלים המופיעה ברשימה רכיבים, אחר כך לחץ על תיבת הסימון תצוגת הלוח ולכחץ על אישור פעמיים. 0 05 ל 4 ווכ3? ניתן לקשט מסמך וורד בתרשיס שנוצר בתוכנת אקסל. ניתן להדביק את התרשיס כאובייקט מוטבע (67080060), ולהשתמש בכלי העריכה של אקסל, לעריכתו בתוך וורד. או שניתן לבצע קישור (אחוו), כך שהתרשיס שהועבר לתוכנת וורד יעודכן אוטומטית, בעת שינוי כלשהו בנתוני אקסל. ננסה ואת בשתי הדרכים. למרות שפעולת העתק והדבק והעברת תרשים, או כל אובייקט, היא פעולה פשוטה ומהירה, יש מספר דרכיס שניתן לבצע כדי לייעל את הפעולה ולעשותה קלה יותר: > | גליונות תרשימי אקסל גדולים מדי עבור מסמכי וורד. גליונות תרשיס הס אותס גליונות המתקבליםס כאשר בתוכנת אקסל נבחרת האפשרות מקם תרשים כגיליון חדש בשלב 4 של אשף התרשימים. הס תוכננו מראש לתפוש את כל שטחו של הגיליון, כך שהס יחרגו מגבולות העמוד, אס ישולבו כמו שהס לתוך מסמך וורד המכיל טקסט. כמובן, שאין אה אומר שלא ניתן לשלבס כלל כתרשיס בתוכנת וורד. פשוט, יש לשנות את גודל תרשיס אקסל טרס שילובו בוורד. ]%00] 97-2 020% | 0 + תרשימים מוטבעים, הס אלה המתקבלים כאשר נבחרת האפשרות מקם תרשים כאובייקט ב, בשלב האחרון של אשף התרשימים. ודאי שלא צריך לשנות דרסטית את גודלו של תרשיס משוב>, בדומה לתרשים גיליון רגיל, טרס שילובו למסמך וורד. > תוכל לערוך את התרשיס ולשנות את גודלו בתוכנת וורד, אך מוטב לעשות זאת בתוכנת אקסל, לפני שילובו במסמך וורד. 2% רצוי שתשמור את עבודתך לפמ כל פעולת העתק והדבק בין יתד 4 | יישומים. גרסת חלונות 95 יציבה הרבה יותר מגרסאות קודמות של חלונות, במיוחד עבור תמרונים כאלה. אולם על פי חוקי מרפי, תמיד יש חשש לפעולות בלתי מתוכננות שיכולות להתרחש. אין גרוע מלאבד עבודה שנעשית במשך יוס שלם, לאחר פעולה בלת: מבוקרת הקשורה ליישוסם וגורמת נזק. כיס 20/2006 6 כי6וכויק0? אנו מדבריס כעת על טקסט, תרשימים ואולי גם תמונות. כל אלה נקראיס בשס אובייקטים (6019[פס). אס חשבת על אובייקט כדבר שניתן להחזיקו ביד, או לפחות לגעת בו, כדאי שתתרגל למושג החדש. אס תבצע קישוריס והטבעות רביס ומורכבים, ייתכן שתרצה לחשוב על הפירוש המיושן של המילה אובייקט (ייהתנגדות'י) כדבר מגוחך. בעברית אנו מכניס אובייקטיס בשס עצמים (או עצם, ביחיד). 2 5/9 //227/5. ,יו( /כ0/ יק % שכ[< !351 מומלצ להשתמש בגליונות תרשימיס נפרדים (על פני תרשימיס המוטבעיס בגיליון החישוביס), כאשר רוציס להדביק את התרשיס למסמך וורד. אולס קיימת בעיה קטנה אחת: תרשימי הגיליון תופסיס שטח נרחב בעמוד של מסמך תוכנת וורד. לפתרון בעיה וו, דרוש שינוי של גודל התרשים לפני העתקתו. לשינוי גודל גיליון תרשיס באקסל והעברתו למסמך וורד יש לבצע את סדרת הפעולות הבאה: 1 כאשר שני היישומיםס פעיליס (אקסל ו- וורד), יש לעבור לתוכנת אקסל. לתצ על כרטיסיה גיליוןו תתרשים להצגת התרשיס. 2 בחר בתוכנת אקסל תפריט קובץ, הגדרת עמוד, כדי לקבל את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. סיק 20: 20/09 [ש[יש ₪ שכוא 6או2 = 401 3 בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד בחר בכרטיסיה תרשים ובאופציה מותאם אישית, כמוצג בתרשים 20.1. |< ?ו | תרשים | כותרת עלי/תח'י | שוליים | שמוד | גודל תרשים מודפ הדפסה... 7 השתמש בעמוד מלא "+ התום קנה מידה לעמוד | ו ה | קפשרויות... -איכות: הדפסה ] איכות טיוטוה ] הדפס בשחור-לבן תרשים 20.1 למרות שאינך מדפיס את התרשים, תוכל לשנות את גודלו בעורת האפשרויות לשינוי הגדרות עמוד. 4 לח אישור בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. לתרשיס שלפניך תוסף מסגרת מקווקוות, הקרויה אזור התרשים, כמצוין בפינה הימנית תחתונה של המסגרת. 5. לחץ על הגבול המקווקו המקיף את התרשים. הגבול משתנה מקו שבור לתבנית עס ידיות אחיזה סביבה. גרירת כל אחת מהידיות משנה את גודל התרשיס כמוצג בתרשיס 20.2. 6ים! כדי לשמור את היחס גובה-רוחב בתוך התרשים בעת שימי גודלו, גרור את י*דיות האחיזה בפימותיר ותראה שהגובה והרוחב ישתטו בהתאמה. 6. לאחר גרירת גבולות התרשים כדי להקטינו, ובחירה בגופניס קטניס עבור כותרת ותוויות צירי התרשים, לחץ על החץ הנפתח מרחק מתצוגה שבסרגל הכליסם (תרשים 20.2). עתה, בחר בהגדלה של 100%, כך שתוכל להבחין בגודל האמיתי של התרשיסם. שנה את גודל התרשים, אס צריך. לתשומת לבך, יש צורך בתרשיס קטן, כדי שיתאיס למסמך עס טקסט. 1 | א0)י 97-2 ]00א] זכור שגליונות תרשימיס אינס מוצגיס ב-100%, ולכן התרשים נראה קטן מגודלו הנכון ודאי תרצה גופניס קטניס יותר עבור כותרת התרשיס ותוויות צירי התרשים, כדי שהתרשיס יתאיס למסמך וורד תרשים 20.2 |< || ו | |8|. >0|7 ₪8 000 כ|₪ 6|-5.5| ₪ )| ב ₪ |₪ ש ם| | + 4 + | | 2 ₪ ₪ | 8 |₪3 = = = | וז זי| ש 7 ₪|* 5 || = זור התרשים / גיליון3 ), גיליון2 ), גיליון1 ), תרשים4,( תרשים:3 ), תרשים? ), תרשים1 ו | < 4 | 4 ]-[ |‏ ]אש ה הת ] אס שינוי אזור התרשים משנה בצורה קיצונית את תצוגתו, בחר באזור התוויית הנתונים ושנה את מימדיו במהלך גרירת ידית כלשחי, הגבול ישתנה חזרה לקו מקווקו. מוזר, אך וה פועל. 7 לאחר שתשנה את גודל התרשים תוך סידור והתאמה של גודלי הכותרות השונות, תראה שהידיות סביב אזור התרשים עדיין מופיעות. אס לא כך הדבר, לח על התרשים כדי להציגן. כעת לחצ על לחצן העתק בסרגל הכלים. פעולה זו מעתיקה את התרשים אל הלוח. 8 כעת עבור לתוכנת וורד. מקס את הסמן בנקודה שבה תרצה לשלב את התרשים, ולחצ על לחצן הדבק שבסרגל הכלים של וורד. התרשיס מופיע בתוך המסמך בנקודת הכניסה, כמוצג בתרשיס 20.3. בתרשיס 20.3 תוכל לראות שהצבת התרשיס באמצע המסמך לא הניבה את מה שרצית להציג. הטקסט הקיים הוסט למטה והתוצאה היא כמוצג בתרשיסם. אבל, אל דאגה, תוכל לשפצ בקלות את מראה המסמך בעזרת כלי העריכה של וורד. סיק 20: 20/09 [ש[יש ל וכ[זא אמא = 403 <ןש|- ד |= |5|=. וש קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה ן |9|- 9% קפמתש 6 -88|5.0 93| ₪ששם - 2-4 -ן] 30108 9 שש = = ע ; 5 -₪5|י ה]. = = שחשא| מממששששש יו י'י? ויו 4יוי:י'י6. ברת עסקי אויר מכר לכבוד יו''ר הדירקטוריון: מר לוי יהודה מאת: אריאל לוי ניסנבויס המש א: מכירות רבעון ראשון, הצלחה מסחררת. מר יהודה היקר, כפי שניתן לראות, הקיף מכידותינו הנרחב בתחילתו של הרבעון השנתי, מרקוע שחקים. נכירות חברת עסקי אוויר לקסראת הרבעון השני אנו אופטימיס ביותר. לא ציפינו הצלחה למוצרינו היחנדיים, לא ידענו כי בקסרב הציבור קיימת דרישה כה גבוהה למים, אוויר וחול עמוד 1 | מקטע 1 1-1 | ב 7.6ס"מ שרה 11 עמדה 26 ] 7 ההן 7 ה ] אב > |9|> | + תרשים 20.3 שילוב תרשים, כמוהו כשילוב טקסט. כל מה שנמצא סביבו נדחף הצידה, כדי לפנות מקוס עבור האובייקט החדש. 060 2210 6% התרשיס נראה כחלק בלתי נפרד מהמסמך כאשר הטקסט סובב אותו ולכן רצוי להציג את המסמך בצורה שונה מזו של תרשיס 20.2. כך עלול הקורא לחשוב שהתרשיס הודבק בשיטה הישנה (וזה בדיוק מה שעשינו). כדי שהטקסט יגלוש מסביב לתרשיס במסמך: 1 לח לחיצה ימנית על התרשיס המשולב במסמך וורד ובחר עיצוב אובייקט מהתפריט המקוצר. 2 בתיבת הדו-שיח עיצוב אובייקט, לחצ על הכרטיסיה גלישה. 3 בחר את סגנון גלישה ואת צד הגלישה, ולח על אישור. תרשיס 20.4 מציג גלישת טקסט שהוגדרה באמצעות האפשרויות צמוד ולשמאל. 2% /202 עכ6יס) 0% 2עוכ[ פן .4.4 אפשכוב וז = =₪ ש ע 7 5 .-₪]|י 3+ הר וחזסו || 2 8 וו 1 הניו 564 בשמממאאאש 3 חברת עסקי אויר מכר לכבוד יו''ר הדירקטוריון: מר לוי יהודה מאת: אריאל לוי ניסנבויס המש א: מכירות רבעון ראשון, הצלחה מסחררת. מר יהודה היקר, גרירת התרשיס מבוצעת באמצעות כפי שניתן לראות, הסקיף מכירותינו הנרחב בתחילתו של הרבעון השנתי, מרסיע שחקים. לקראת הרבעון השני אנו אופטימיס ביותר. לא ל ציפונו הצלחה למוצרינו היחודיים, לא ידענו כו בקרב הציבור קיימת דרישה כה מים, אוויר וחול - כמוצרי הראשיס - יסוד. אנו נערכיס כעת לאספסקת 7 מוצריסם אלו בכמויות רבות יותר - ולשאר חלקי הארצ. < במקביל נמשיך עם מערך הפרסוס הסמן בעל ארבעת וי1יויכ2יוי3יוי4יוי5יויפיוי קיו יו 4-7 5 [2 | % ' הכלל ארצי למבחר מוצרינו תוך 1- -1 ד 7 - - / מחשבה על פתיחת אפיקים נוספים 0 למסחר בחברתנו, חברת ייעסקי אוויר'. [> עמוד 1 | מקטע 1 1מ-1 ב 8.6ס"מ שורה 13 עמודה 6 4 ו בי אם | ] וי8יוייו:נביוית תרשים 20.4 כאשר הטקסט גולש מסביב, התרשים נראה ישייך' למסמך. קי0ופ [ו[יי /05 וזכ הדבקת התרשיס למסמך וורד בעזרת לחצן הדבק יוצרת אובייקט סטטי. סוג אובייקט וה מתאיס כאשר נתוני התרשיס אינס משתניס. אולס כאשר תצטרך לערוך שינוייס בנתוניסם, סביר להניח שתרצה שהגרף המשולב ישתנה בהתאס. במקוס הדבקה סטטית תוכל להגדיר קשר בין שני אובייקטים. והתוצאה, כאשר תשנה נתוניס באקסל, השינוי יתבטא בתרשים שבמסמך וורד. 1 העתק את התרשים מתוכנת אקסל ועבור לתוכנת וורד. 2 מקם את הסמן במקוס רצוי, בחר עריכה, הדבקה מיוחדת. 3 בחר הדבק וקשר, כמוצג בתרשים 20.5. סיץ 20: 99/פ2 [ון[י 7 אוכן[זא 4א5וא = 409 תרשים 20.5 בלקור: ותרשים של [8ם= >ספפזמווי] תרשיח3 לשור טסטטטס: תבשטונה ב בזפת כזייות ₪] צף מעל כוקכזטו - ] הצא כסמל הוספת תוכן הלוח כ- תמונה. ההאפשרות הדבק וקש וצרת קיצור דרך לקובץ המקור. שינויים בקובץ המקור ישתקפו במסנמך שלך. הדבקה תוך יצירת קשר מציבה את התרשיס במסמך כאובייקט מוטבע, כפי שעשינו קודס לכן. ההבדל הוא שכעת, כאשר הנתוניס ישתנו באקסל, התרשיס המשולב בוורד ישתנה גס הוא בהתאמה. .4 9 בתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת יש מספר אפשרויות: הדבקה בשיטת אובייקט תרשים של |66א₪ ₪16:050% :וצרת אובייקט מוטבע הניתן לעריכה בעזארת כלי התרשיס של אקסל. פעולה זו והה להדבקת התרשיס שניתן לקבל בעזרת לחיצה על לחצני העתק והדבק, בהבדל גדול אחד: בפעולת הדבק וקשר, כל שינוי בתרשיס המקורי מעדכן את העתק האובייקט המוטבע. פעולה זו אינה פועלת לשני הכיווניס. עריכת אובייקט מקושר ומוטבע בתוכנת וורד, אינה משנה את העתק אקסל המקורי. הדבקה בשיטת תמונה (6זטשסוק) רק מעתיקה את התרשים. התמונה משתמשת בפחות זיכרון מאשר אובייקט מוטבע, אולס לא ניתן להשתמש בכלי אקסל לעריכת התרשים בוורד. עבור תרשימי אקסל בוורד, לא תוכל להדביק תמונה כקישור. הדבקה בשיטת מפת סיביות יוצרת העתק מדויק של התרשים המקורי. פעולה זו דורשת הרבה זיכרון ושטח דיסק, ועלולה לגרוס לוורד לעבוד לאט יותר. הסיכוייסם הס שלא תבחין בהבדל כלשהו בתצוגה של מפת הסיביות. האפשרות הצג כסמל משלבת את התרשים בוורד, אך הוא מופיע כסמל. פעולה וו מאפשרת עבודה מהירה בתוכנת וורד ושימוש מינימלי בויכרון, אך אינך יכול לראות כיצד התרשיס משולב במסמך. לת לחיצה כפולה על הסמל לעריכת התרשיס. בחר את האפשרויות בתיבת דו-שיח הדבקה מיוחדת בהתאם לרצוי, ולתצ אישור. 6 | 60%ע)י 97-52 ]00א] אס הדבקת תרשים לתוך וורד בצורה מקושרת, הוא יתעדכן אוטומטית בכל פעם שתשנה את התרשים המקורי או את הנתוניס באקסל. תרשיס 20.6 מציג תרשיס מודבק בתוכנת וורד ואת התרשיס המקורי בתוכנת אקסל, כאשר שניהס מקושרים זה לזה. <51)- ינ |<]ז = צייוד ודוי שני התרשימיס | |ש|. [ש קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים שבלה לוו / [8 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים תבשים חלון עורה | |= ו 7 ₪ ₪ = = ₪| | |5ן]=. מקושריס כעת. | | כל שינוי בנתוני > מממששששש₪'י' יו י'י? ויו 4 ויוי - 8.- טש קמם). 4 || . אקסל גורס י או : חברת עסקי אויר לשינוי אוטומטי מוכר בתרשיס המשולב לכבוד יו''ר הדירקטוריון: מר לוי מאת: אריאל לוי ניסנבויס ה המוש א: מכירות רבעון ראשון, הצ ו 9 1--=== מר יהודה היקר, כפו שניתן לראות, הקיף מכירות !*. [4], תרשיס ) תרשפצת תרשים1 !411 או שחקים. לא צתו| הצלחה | למוצרינו :כירות חברת 3סק: אוויר לקרא ה הרבעון השני א אופטימיס ביותר . < הממדיים, לא ידענו כי בקרב : להצובור קיימת דרישה כה גבוהה - למים, אוויר וחול - כמוצרי יסוד. . אנו נערכים כעת לאספקת מוצרים " אלו בכמויות רבות יותר ולשאר 9 : " = חלקי הארצ. במקביל נמשיך עס מערך הפרסוס הכלל ארצי למבחר מוצרינו תוך מחשבה על |5 פתיחת אפיקים נוספים למסחר בחברתנו, חברת 'יעסקי אוויר'. | ו | | מש | שמץ [ דש | טפ | אש ]7 פוה | חן הו 7יוי8יוי8יו.יו:ןניו תרשים 20.6 מסמך וורד המכיל אובייקט המקושר לתרשים בגיליון עבודה של אקסל. ! 2216 0 ךְ נדמה לי שאיבדתי את הקשר, מה עלי לעשות? איבוד קשר קורה לעיתים כאשר משנים את שם הקובץ של הגיליון המקושר. הפקודה קישודים שבתפריט עדיכה נותנת בידך את הכלים לתיקון הבעיה. חידוש הקשר פועל בין תוכנות, כמו בין חוברות עבודה באקסלק. סיץ 20: 99/פ2 [ו[י ל אוכן[זא 4א5וא = 407 3/9/00 כו ו0וכ. כו יי)/איכן מסמך וורד המשובצ כאובייקט בתוכנת אקסל מאפשר לעבוד על המסמך ישירות מתוך אקסל. אפשרות זו גוזלת הרבה מאוד ויכרון. לא רק הטקסט, אלא כל הנתוניס הנחוציס לעריכת המסמך, מועבריס בין התוכנות הלוך ושוב. 1 כאשר הינך בתוכנת וורד, העתק ללוח את הטקסט שאתה רוצה להטביע בגיליון אקסל. 2 בחר בתא אקסל שהינו הפינה השמאלית-עליונה של האובייקט המוטבע. כעת בחר עריכה, הדבקה מי*וחדת מתפריט אקסל. 3 בחר הדבק ואחר כך אובייקט מסמך 6זס/צ 504סז6ו). הטקסט בו בחרת מתוכנת וורד מופיע בתוך גיליוו אקסל, כמוצג בתרשיס 20.7. |<[5)|- ו |< |5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | (5] | = 100% 8 000 כ 66 |- 4 1-9 || 0 , 2 ₪ | ם | = = | 0-0 ₪6 ל 8 ₪ ₪ ם| = | 4 | 7 ם |- 2 | '.+ח8והטוסס הזס/")ס = םו== ."( 1 ₪1 ינואר פברוארמרץ אפריל שולחן מרינה |125 |150 |115 |135 .4 כסא אלכנסדר 100 100 100 150 7 5 |מראה שירי |56 75 2 3 כסא אלכנסדר ₪ 3 מראה שירי ם ו 0 4 אפריל | מרץ פבבואר יואר | חברת עסקי אויר מוכר לכבוד: יו"ר הדירקטוריון מר לוי יהודה מאת: אריאל לוי ניסנבויס המשא: מכירות רבעון ראשון, הצלחה מסחררת . 1 ,מר יהודה היקר * | ]4 ]4 // תרשים1 ( תרשים2 ( תרשים:3 ,( תרשים4 ),גיליוך1 ( גיליון? ( גיליון3 ||+| מוכך | | | ]| |אן - הת ] תרשים 20.7 אובייקט מוטבע נראה כמו כל אובייקט מודבק אחר, עד שלוחצים עליו לחיצה כפולה. התוצאה היא למעשה קטע טקסט שנלקת מתוכנת וורד ומוטבע ישירות לתוך גיליון אקסל. לחיצה כפולה על טקסט מוטבע זה לצורך עריכתו, תגרוס להופעת סרגל כלי העריכה של תוכנת וורד, כמוצג בתרשיס 20.8. ]000] 97-2 0/0 | 8 <1ם)- גי א הסרגל הוגיל 2 | וסרגל העיצוב 99-30 אמהש 0-66 3989 שב ששכן - 4 - 2 - ך] | 8 ₪ זכ 13 | 4 זי == = = ש 1 ₪ -₪1|י . + 2 | המקורייס של - וורד מופיעיס ינואר פברוארמרץ בתוכנת קש ?' | ₪]שולחן מרינה 125|‏ 150 115 135 כאשר לוחצים כסא אלכנסדר 100 100 100 150 לחיצה כפולה מראה שירי | 56 5 12 3 שולחן מרינה ם כסא אלכנסדר ₪ מראה שירי ם על אובייקט מוטבע של וורד וו ור ירי ו חברת עסק: אויר מכר לחיצה באזור ו כבוד יו''ר הדירקטוריון: מר לוי יהודה כלשהו מחוצ מאת: אריאל ליו קנבוי : : מכירות רבעון ראשון, הצלחה מטחררת. . למסמך ₪ מש א: מכירות רבעון ראשון, הצלחה מסחררת המוטבע, % מאחזרת את , ו כפי שניתן לראות, הסיף מכירותינו הנרחב בתחילתו של הרבעון השנתי, מרקיע : סרג לי הכליס + |* !4 !4 / תרשים1 ( תרשים2 ,( תרשים3 ( תרשיםצ ) גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 || דכה ₪31 של אקסל | מר יהודה היקר, תרשים 20.8 בעזרת מסמך וורד המוטבע בגיליון אקסל ניתן לערוך טקסט באקסל, תוך שימוש בכל כלי העיצוב והעריכה המקורייס של וורד. 6 רצוי לשמור את קובץ העבודה לפני פעולת הדבק וקשד. פעולת | ₪/01 גוזלת הרבה משאבי מחשב ועלולה לגרוסם לתוצאות לא צפויות ביישומים הפתוחים. אם פעולות הקישור לא הצליחו והמחשב נתקע אוה אנוה מגיב כצפוי, יש צורך באתחול /4+06+חזס). במצב מביך כזה, נתנחסם בכך ששמרנו קודסם לכן את העבודה. כדי לחזור לגיליון ולהציג שוב את סרגלי הכליסם של אקסל, צריך ללחוצ בנקודה כלשהי מחוצ לתחוס מסמך וורד המוטבע. סיץ 20: 95/פָ2 |[ 6 וכז 4א5וא = 409 2/0 71 וכ[ 0% 4 2% ניתן לשלב סוגיס שוניס של טקסט לרשימות אקסל. מיון, סינוןו וסיכומיס, הס כלי אקסל לקבלת מידע שימושי עבור רשימות ארוכות של טקסט ומספריס. ייתכן שלפניך רשימת נתוניס ארוכה שנכתבה בתוכנה אחרת כמו מעבד תמלילים, או תוכנה המנהלת רשימות טלפוניס ממוחשבת. נוח יותר יהיה להפוך רשימה וו לרשימת אקסל. פעולה גו קלה לביצוע בעזרת אשף המרת טקסט לעמודות של אקסל: 1 סמן את הטקסט שברצונך להעביר ובחר בתפריט עריכה, העתק. 2 עבור לתוכנת אקסל, בחר בתא ובחר עריכה, הדבק. תקבל טקסט מבולבל במעט, בדומה למוצג בתרשיס 20.9. |<|ם)- מחו מ 5 טקסט שנפרש |8] = [% קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עורה ! = = ₪ שםן |* 100% ל 51 ₪ תע על מספר - 9-8 ו הי - ערוה -- | אע 7 מן וו || עמודות ארנוץד = שוורצנגר | שקרים-אמיתיים | 01/01/94 ב 3 - ]+ ]₪5 | א | ו יר | יק 8 | ה | 1 5 ו בתוכנה אחרת, / מופיע בפמיד' | | ארנול שוורצנגר שקרים-אמיתיים 4 אחת בעת / קוסטנר שומר-הראש 6 העברתו 5 סטון אינסטיקט-בסיסי | 05/10/94 לאקסל. טקסט| ‏ 8 פורד אידיאנה-ג'ונס 0 זה מופיע כולו 7 גיבסון ציפור-על-תיל 2(" בעמודה / 8 מור רוח-רפאים 26 ולמעשה, ] קונרי ג'ימס-בונד 2200 בעמודה שבה רדפורד הצעה-מגונה 5 הוצב הסמן גולדברג נזדירות-בלוז 79 בתחילת התהליך. הו ץ !4 ]4 גיליון1 ,( גיליון? ( גיליון3 % ||*| [+ תרשים 20.9 בעת הדבקת שורות טקסט לאקסל, התוצאה אינה אסטטית במיוחד. הכל משולב בעמודה אחת, אך פעולה זו קלה לתיקון. 33 למרות שהטקסט מתפרס בצורה מוזרה, אקסל שילבה את כולו לתוך עמודה (הטקסט נכנס לעמודה שבה הוצב הסמן בסעיף 2). כעת, צריך לחלק את הטקסט לעמודות שונות. בחר בכל העמודה התפוסה, עמודה 3 בדוגמה שלנו. 4. בחר בתפריט נתונים, טקסט לעמודות. אשף המרת טקסט לעמודות מופיע לפניך כמוצג בתרשיס 20.10. 0 | אשי 97-2 ]00] ו<ן? יי 7 טקסט מופרד הוא טקסט /שף הטקסט קבע שהנתונים שלך הם מסוג רוחב קבוע. המח ולק לשדות באמצעות ההגדרות נכונות, בחר בלחצן הבא. לחלופין, בחר סוג נתונים המתאים לתיאור הנתונים שלך. | כ/2 נתונים מקורי פסיקיס או טאביס בור בסוג הקוב המתזים ביותר לנתונים שלך: מופרד - תווים כגון פסיקים או טואבים מפרידים בין שדה לשדה. 9 רוחב קבוע: - השדות מיושרים בעמודות עם רווחים בין שדה לשדה. טקסט ברוחב קבוע הוא טקסט ל שהשדות שלו מופרדים על ידי רווחים תצוגה מקדימה של נתונים נבחרים: = שוקרים אמיתיים 14 | 3 שומר-הראש 16 | 4 אוינססיקט-בסיסי 114 |5| אינדיאנה-ג'ונס 10 ₪ היה , == 2 |2 2 הח | ביטול | < הקודם הבא > | סיום תרשים 20.10 אשף המרת טקסט לעמודות בוחן את העיצוב הקייס עבור הנתוניס, ומחליט בעצמו אס הנתוניס מופרדיס על ידי סימני הפרדה (פסיק למשל), או על ידי רווחיס קבועיס בין עמודות הטקסט. 5 לח על הבא, כאשר החלטת על סוג הנתוניס (או כאשר אקסל החליטה ואת עבורך). שלב 2 באשף המרת טקסט לעמודות מאפשר לתקן רוחב עמודות עבור כל שדה, להוסיף או למחוק עמודות (עיין בתרשיס 20.11). 6 שלב 3 של אשף המרת טקסט לעמודות הוא עיצוב עדין. עבור תבנית נתוני עמודה ובה הבחירה הטובה ביותר היא כללי. הדבר מאפשר שימוש בספרות כמספרים, בתאריכיס כבתאריכיס ובטקסט כבטקסט, שהיא הפעולה שאתה בוודא וקוק לה. תמיד ניתן לחזור ולשנות פרטיס בהתאס לרצוי. ייתכן שתחליט לוותר על עמודה מסוימת. בחר בה, ובחר בשדה אל תייבא עמודה (דלג). אם יש לך עמודת תאריכים, בחר תאריך כדי להבטיח שאקסל לא תמיר אותס לטקסט או למספרים (ראה תרשיס 20.12). 7 לח סיום וראה זה פלא, אכן סיימת! הוסף שורת כותרת ועיצוב ותראה כיצד הטקסט הגולמי שלך הופך לרשימה באקסל. תרשיס 20.13 מציג את המוצר המוגמר. סיק 20: 20/09 [ש[יש ל שכזא 26 = ןן4 <|? יי 7 ל גרור את הקו כדי להציזו. לחיצה אחת מוסיפה קו במקוס הלחיצה, לתחיצה כפולה על קו מוחקת אותו 1 9201 21 2-1 שוורצנגר קוסטנר סטון פורד 8 שקרים אמיתיים שומר-הראש אינסטיקט-בסיסי אינדיאנה-ג'ונס תרשים 20.11 אס הנתוניס נמצאיס בעמודה הימנית שרוחבה צר מדי, אל דאגה. תוכל להרחיב עמודות על פי הרצוי גס לאחר הגדרת הרשימה. <ו? 7 שוורצנגר שקרים אמיתיים קוסטנר שומר-הראש סטון אינסטיקט-בסיסי פורד אינדיאנה-ג'ונס ירבח . תרשים 20.12 הטיפול בכל עמודה נעשה בנפרד ולכן לרשותך גמישות רבה. לחץצ על העמודה ובחר בהגדרות הרצויות לכל עמודה. ]000] 97-2 00% | 121 |< || - מחונ 2 |א |5|=. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה ן | (( 09 0 6 ₪ 5000 2 6₪/--6|5 ₪ 3 |ש ב | ₪ ש ם| א זי ש 7 5 | 6+ || ארנולד 1 2 | ל ןו שם פרטי ‏ שם משפחה 5 |ארנולד |שוורצנגר שקרים אמיתיים קווין שרון הריסון מל דמי שון רוברט וופי 5 9% 9.4 תחילת חוזה 94 סרט בו הופיע קוסטנר שומר-הראש 6ןךן סטון אינסטיקט-בסיסי 94 פורד אינדיאנה-ג'ונס 0 1 גיבסון ציפור-על-תיל 372" מור רוח-רפאים 66| קונרי ג'ימס בונד 22000 רדפורד הצעה-מגונה 5 גולדברג נזירות-בלוז 3 ו | |4 ]14 גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3 || [4ן | תרשים 20.13 כעת והו הזמן להתאמת רוחב העמודות לטקסט המצוי בתוכן, להוסיף עיצוב וכותרת. , ! 216 0 מדוע במקוס אשף המרת טקסט לעמודות קיבקתי הודעת שגיאה לא נבחרו נתונים לניתות?/? יש לזכור שכל הנתונים שולבו לעמודה אחת בלבד, למרות שהסם עשויים ליצור אשליה של מספר עמודות. במקרה שלפנינו, בחרת בתא ריק. יש לבחור בתא שבראש העמודה המכילה את הנתונים. המונח ניתוח מכוון להפרדת המרכיבים השוניסם של השורה. 6ים! אס תרצה להשתמש בטקסט מתוכנות 005 ולשלבו בגליונות אקסל, להלן דרך הביצוע: פתח את תוכנת 005 בחלון, לחץ על (רווח)+)|3 כדי למזער אותו. לחץ לחיצה יממנית על סמל תוכנית 5 בשורת המשימות, לקבלת התפריט המקוצר, שבו יש לבחור מאפיינים. בתיבת דו-שיח זו בחר בכרטיסיה מסך ובחר בשדה חלון ובשדה הצג סרגל כלים. לחץ על אישור והתוכנה תוצג בחלון בתוספת סרגלי כלים בעלי לחצנים לסימון והעתקה. לחץ על לחצן סמן, גרור לסימון הטקסט הרצוי, לחץ על לחצן העתק או הקש ז6זח להעתקתו ללוח. עבור לתוכנת אקסל והדבק את הטקסט לגיליון. כעת אנו מוכניס ומזומניס לאשף המרת טקסט לעמודות. סיק 20: 20/09 [ש[יש ל כ[זא )אמא 413 0 106 00זכ] וכ[ 00/67/00 אחת מתוכנות חבילת 0006 1070504 היא תוכנת גרפיקה ומצגות בשס זחוסקזס/וסם. תוכנה וו כוללת ספרית תמונות וכלי ציור, ונועדה ליצירת מצגות ושקפים גרפייס. לתוכנת +חוסקזפ/וס: יש יכולת מובנית ליצירת תרשימים, אבל מדוע להמציא את הגלגל מחדש. ייתכן שתרצה לשלב תרשיס אקסל בשקופית כחלק ממצגת זחוסקזסאוסם. פעולה גו פשוטה ביותר לביצוע: .1 7 4 לח על תרשיס באקסל כדי לבחור בו. לח על לחצן העתק שבסרגל הכלים הרגיל. עבור לתוכנת +%חוסשזפאוסם. בתצוגת שקפיס בחר +ו₪6 (עריכה), 35%6ק |3ו5060 (הדבקה מיוחדת). תיבת הדו-שיח |5060/8 98516 מאפשרת מספר פעולות, אולס האפשרויות היעילות ביותר עבורך הן תרשים של +0501ז6:₪ % |66₪א, כאשר ברצונך להשתמש באקסל לעריכת התרשיס ב-%חוסקז6/וס, או 6ז₪16%0 כאשר ברצונך להשתמש בכלי זחוסשזפעשסק לעריכה. בחר אחו] 885%6 (הדבקה מקושרת) אס אתה מתכנן עדכון נתוני התרשיס. אחרת, פעולת 88546 (הדבקה) פשוטה תספיק לך. לח אישור ותראה כיצד תרשיס אקסל הופך לשקופית %חוסקזפשסק. תרשים 20.14 מציג תחילת יצירת מצגת שקפיס בתוכנת זחוסקזפ/שס הבנויה סביב תרשיס אקסל. [<1 - 2 ₪ |< |5]= [5 קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים הצגת שקופיות חלון עזָרה | 9(- > מ כ ₪ ₪ 6|-9|5.5 ₪ 9 0 8% ₪ ₪ םן ל | ₪ 4 צ' א ₪ זי | | | שש | פ רש 7 מ |. 4+ (ופזם16) הבחחס וש 5שחחוד | 44 [+ ₪ = 5 4 ויו עיצוב ברירת מחדל שקופית 1 מתוך 1 | תרשים 20.14 לתוכנת 1חוסקז6/צסק סוגיס שונים של תמונות וכלים גרפיים, כדי להביע רעיונות בצורה גרפית. ]000] 97-2 0% | 4 פיק /2 20/9 206 - 2130 ככק0י/7 ברצוני לקבוע את כלי העבודה במקוס נוח על המסך. האס ניתן ליצור כלי אקסל משלי! צריך לבנות טופס! כיצד אוכל לעצב גיליוו שימשוך את תשומת לב: האס אקסל יכולה לעזור לי לבנות סביבת עבודה ידידותית! בחייך הפרטייס, אתה אוהב ששולחן העבודה שלך יהיה מסודר על פי צרכיך: הטלפון פה, מגש הדואר שס, העטיס ובלוק הנייר כאן וכן הלאה... והכל מסודר לפי טעמך ונוח לגישה. בפרק זה מובאיס טריקים לארגון וסידור אקסל, ממש באותה צורה. כמה היה העולס משעמס לו כולס היו לבושיס באותס בגדים, באותו סגנון וצבע; הפרחיס היו והיסם; המוסיקה, הבתים והכל הכל מסביב - הכל היה דומה ואולי אף והה. רוב המחשביס אמנס זהיס בצורתס החיצונית, אך כאשר מפעילים אותסם בסביבת חלונות - מתברר שכל אחד יכול לערוך התאמה אישית לפי טעמו ורצונו. לכל אחד מאיתנו דרישות אחרות כלפי אקסל. כל אחד מאיתנו יכול ילתפורי מסך והגדרות על פי רצונו וטעמו. ישנס סוגיס שוניס של טריקיס לארגון ועיצוב התוכנה. חלקסם נועדו לייעל את עבודתך, ואחריס - להתאיס לגישתך האישית. הנה הגישה האישית שלי, ברשותכס. מָיץ /2: 2629 206 | 9ן4 כישוכ 206 0/ 0/5 2% לפניך פרויקט הנמשך כבר שבועות. כל בוקר אתה קס, מתרתצ ומתלבש, שותה כוס קפה ופותח את המחשב כדי לעבוד באקסל. כל בוקר אתה מבצע בדיוק את אותה סדרת פעולות: מדליק את המחשב, מריצ אקסל, פותח את תפריט קובץ, בוחר בקובצ הרצוי ומתחיל לעבוד עליו. חסוך לעצמך מספר מילישניות ובעיקר - עצביס. מקס את חוברת העבודה הרצויה על שולחן העבודה של חלונות. כאשר תלחצ לחיצה כפולה על קיצור הדרך, אקסל תאותחל ותפתת בו-1מנית את חוברת העבודה. הנה דרך פשוטה ליצור קיצור דרך בשולחן העבודה, המוביל אל חוברת עבודה: 1. לתא על לחצן פתח בסרגל הכלים הרגיל. לחצ לחיצה ימנית על שס הקובצ של חוברת העבודה ובחר מהתפריט המקוצר את האפשרות העתק. 2 סגור את תיבת הדו-שיח פתח ואחר כך לתץ לחיצה ימנית על רקע שורת המשימות ובחר מזער את כל החלונות. 3 לחצ לחיצה ימנית על רקע שולחן העבודה ובחר הדבק קיצור דרך. לשולחן העבודה שלך ייתוסף סמל קיצור דרך אל חוברת העבודה. כעת, בכל פעס שתפעיל את המחשב תוכל לגשת ישר לעבודה. לאחר שתסיים את עבודתך עס חוברת עבודה זו, גרור את סמל קיצור הדרך אל סל המיחזור (פעולה זו לא תמחק את חוברת העבודה, אלא רק את קיצור הדרך אליה). 6ים ! כברירת מחדל, קובץ אקסל נשמר בתיקיה מסמכים קוו 5הטוססכ), אך אפשר בהחלט לשמור קובץ בתיקיה אחרת יתכן שתרצה לשמור את כל קבצי הפרויקט בתיקיה מיוחדת משלו). לחץ על כלים, אפשרויות, כללי. לחץ בתיבת הטקסט מיקום ברירת מחדל לקבצים והקלד את שסם התיקיה החדשה. פא )|' אייכ /2145 24 14 3ככיסן י0(יס ככ כ 40[ 05 26 006/: אקסל מתאימה עצמה לסגנונות וטעמיס אישייס שוניסם. מלא את המסך עס סרגלי כלים, סרגלי נוסחאות ושורות מצב, או רוקן אותו מכליס. אקסל תעשה הכל כרצונך ולמענך. ]000] 97-2 00% | 6 9ז43 4 ככ/י כפאו23 תפריט תצוגה מאפשר לשלוט באובייקטיס המוצגיס במסך. בחר סרגל כלים לקבלת רשימה של כל הסרגליסם השוניס הקיימיםס. בחר בסרגליס הרצוייס והס יוצגו על המסך לאחר אישור. בטל תצוגת שורת הנוסחאות או שורת המצב, אס אתה רוצה בכך. כל שנותר לעשות הוא לבחור אפשרויות מתפריט תצוגה, או ללחו עליהס שוב כדי להחזירס למצב התצוגה הקודס. לחיצה ימנית על סרגל כליס רצוי תגרור קבלת תפריט מקוצר שבו תוכל לבחור בסרגל הכליס הרצוי. בעת הצגתו, סרגל הכלים כאילו צף על פני המסך וכך תראה שסרגלים נמצאיס במקומות שוניס על פני המסך. אל דאגה. תוכל לגרור אותס בעזרת כותרת הסרגל ולעגן אותס בחלקו העליון או בצידו של המסך, על ידי גרירתס לכל מקוס רצוי. תרשיס 21.1 מציג זאת. לתצוגת מסך מלא בחר תצוגה ומסך מלא. פעולה זו גורמת להיעלמות כל סרגלי הכלים, שורת הנוסחאות ושורת המצב. לחיצה נוספת על תצוגה, מסך מלא תחזיר אותס למסך (ניתן גם ללחוצ על הלחצן הבודד שבסרגל הכליס הקטן מסך מלא). 6ים ! הפעולה המהירה ביותר לעגינת סרגל כלים: לתיצה כפולה על הכותרת. לקבלת סרגל כלים צף דרושה לחיצה כפולה על ידית סרגל הכלים. %! כל סרגל כלים שמוצג זולל זיכרון ככשהו. אס הצגת סרגליס רביסם ב והתוכנה החלה להאיט מעט, זו הסיבה. אס הגזמת בהצגת סרגלים, ייתכן שתקבל הודעה על חוסר זיכרון. ודבר נוסף, מרוב סרגלים לא יהיה לך שטח עבודה על המסך/ כו[ //513 0 יש 2% לעיתיס אני תוהה, מה היה לו יכולתי לסלק מהמסך כמה לחצנים, או אפילו סרגלי כלים שאינס ערוכים כרצוני, או שאינס עוזריס לי בעבודתי. ולעומתם, לו רק יכולתי להציב לחצניס שיקלו על עבודתי ויחסכו לי מאמצ וזמן. גס זה אפשרי! סרגלי הכליס הקיימיס באקסל תומכים בביצוע רוב הפעולות הנחוצות, החל מיצירת מאקרוס ועד לעיצוב טקסטיס ומספרים. אולס עבור פעולות מקצועיות וייחודיות יותר קיימות ספריות של לחצניס שניתן להוסיף לסרגלי כלים, או ליצור סרגלי כליס חדשיס. מָיץ /2: 2629 206 417 <<[ - ( ו % | |₪|= [ % קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | כדי להפ וד סרגל וי ₪ 2 6 0-06 ₪7 85 ש > ₪ ש פםן -/ ₪ ₪ ]₪ ₪ = ו ש ‏ 5 + .+ וו || כלים מעוגן לצף, | עיצוב ך-₪7----= * | ופ ם 6 0 7 / 2 5 גרור את ידית ב ל האחיזה שלו, או - לח עליה לחיצה ₪ |?) | גמ ב | ה? הי ב כפולה ארגז כלים של פקדים טבלת ציר טופסים נתונים חיצוניים סקירה עיצוב עברית + | ציור תמונה תרשים שרה תפוש את כותרת הסרגל הצף כדי להזיו/לגרור אותו ממקומו. כדי לעגן אותו, לחץ לחיצה כפולה על חן | הכותרת א=.4.-5-2 4 8 10] א + אהת אטמטות | 6 + שיר | | | |-₪י |[אשטא ‏ ק הק ] לקבלת תפריט מקוצר, לח לחיצה ימנית על סרגל כלים כלשהו לאקסל יש סרגלי כלים לכל מטרה. עס ואת, נוכל ליצור סרגליס משלנו אס לא נמצא סרגליס מתאימיס לדרישותינו. - = - - - כ 0ו35 0 |בגופו/* , התאמה אישית... ]4(| 00-20 -20-2 0-2 -20-20-< -> 9 0-4 כ כ - = 4 ]4 גיליון1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % = ₪ ₪ - - 5 תרשים 21.1 /יו / 0 כי[1ס/16/, ניתן לבלות ומן רב בהצגה והסתרה של סרגליס שוניס. במקוס זאת, ניתן לבנות סרגל כלים המכיל את הלחצניס השימושייס ביותר מבין כל סרגלי הכלים. ניתן גס לבנות סרגלי כליס המותאמיס לצרכיםס מיוחדים. האס למשל, מצאת עצמך כותב נוסחאות רבות! במצב כזה, בנה סרגל אופרטוריס משלך. במקוס הקשת סמלים כמו +, (, או 4 לח על לחצנים, זה יותר מהיר ונוח. פעולות אלו מהירות יותר והסיכוי לטעות בהן קלוש. הנה כך תבנה סרגל כליס משלך שישרת אותך לבניית נוסחאות. 1 בחר בתפריט תצוגה, סרגלי כלים, התאמה אישית ולח על חדש בתיבת הדו-שיח התאמה אישית. 2 בתיבת הדו-שיח סוגל כלים חדש שתוצג, הקלד את שס הסרגל בתיבת הטקסט שם סרגל הכלים ולחצ על אישור. סרגל כליסם חלק יופיע על המסך ושמו ייתוסף לרשימת סרגלי הכליס (ראה תרשיס 21.2). 3 בתיבת הדו-שיח התאמה אישית, לחצץ על הכרטיסיה פקודות. בחר בקטגוריה הוסף אשר ברשימת קטגוריות. 4 גלול את רשימת הפקודות, כדי לראות את מבחר הלחצניס השימושייס לכתיבת נוסחאות (ראה תרשיס 21.3). 8 | אי 97-2 ]00] סרגל הכליס החדש יתרחב כאשר תוסיף לתוכו לחצניס תרשים 21.2 | = ג | % % 1 4 4 <]? הנד ו ו ביקורת | ] מסך מלא | ] עיצוב עברית | ] הפניה מעגלית | ] 8856 |בטפו | ] סע | ] ארגז כלים של פקדים | ] יציאה ממצב עיצוב | ] ציור | ] הטוס | ] תמונה | ] הגדרות צל | ] הגדרות תלת-מימד שרה / ה | 0 ]- | כל מה שדרוש ליצירת לסרגל כליס חדש הוא לתת לו שם, ובדוגמה זו - אופרטוריס. גרור כל אחד מלחצניס אלה אל סרגל הכליס שזה עתה יצרת, והוא יתרחב ויתאיס עצמו למספר הלחצניס שעליו לחיצה על כל פקודה כלשהי ואחר כך על תיאור, תציג פירוט של תפקידו תרשים 21.3 מסרגל <ופרטורים / - ו "ו ממה ב ו יי הוה "ד שה בהיר הו 5 | | | א גילו. 2 | כל אחד מלחצנים אלה, כאשר הוא נגרר לסרגל הכלים, מתפקד בדומה לכל לחצן שממוקם כבר על הסרגל הרגיל, או על סרגל העיצוב. סיץ /2: 2625 206 419 5. גרור כל לחצן רצוי לסרגל הכליס החדש שזה עתה יצרת. שחרר את לחצן העכבר, והלתחצן שבחרת יתוסף עתה לסרגל הכלים. לח על סגור כאשר תסייס לבחור בצירוף הלחצניס הרצוי. תרשיס 21.4 מציג את סרגל הכליס המוגמר. 6ים! למיטב ידיעתנו, יש שלוש דרכים לפתיחת תיבת הדו-שיח התאמה אישית: בחירת כלים, התאמה אישית; בחירת תצוגה, סדגלי כלים, התאמה אישית; או לחיצה יממנית על סרגל כלים כלשהו ובחירה בהתאמה אישית. בחר את הדרך הנוחה קך אך זכור של הדרכים מובילות אל אותה תיבת דו-שיח. להעלמת סרגל הכלים לת על לחצן סגור. להצגת הסרגל מחדש, לחצ תצוגה, סרגלי כלים ובחר בסרגל הרצוי. למחיקת סרגל כלים מותאס אישית, בחר בו בתפריט תצוגה, סרגלי כלים, התאמה אישית ולחצ על מחק. שים ! באקסל לא ניתן למחוק סרגל כלים מובנה (חו-6!וטס). על כן, בעת בחירה בסרגל כזה לחצן מחק בתיבת הדו-שיח, אינו זמין. |< | וי | |₪|- ₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה 16 מוכך תרשים 21.4 ₪ 9% 9% %8 -0.4-| | ₪ - 00% ₪6 2 6 9.006 ₪6 8 ל ב 8 ₪ ₪ ם! | = = ו ש 7 5 + 5+ || ינואר פברוארמרץ אפריל שולחן מרינה ‏ 125 150 115 135 כסא אלכנסדר 100 100 100 150 מראה שירי - 56 5 2 3. סה"כ הכנסות 281 | 325 297 378 א 1 4 4 / תרשים1 ( תרשים? ( תרשים3 ,( תרשים4 ),גיליון1 ( גיליון2 \ גיליון3 || | | | לידתו של סרגל חדש. לחצניס אלה פועליס כמו כל לחצן אחר, ובעת הצבעת סמן העכבר על לחצן רצוי מופיע הסבר מסך עבורו. 0 090% 97-2 ]00א] כ | ו 24 6 )!יי 2 /אוכ[2 02 לעיתיס תרצה להוסיף לחצן אחד או יותר לסרגל כליס מובנה. תרצה למשל להוסיף לסרגל הכליס תרשים מספר פונקציות. כדי להוסיף לחצן לסרגל כליס קיים: 1. בחר בתפריט תצוגה, סרגלי כלים, התאמה אישית, בחר בכרטיסיה סוגלי כלים וסמן את תיבת הסימון תרשים. 2 לחצ על הכרטיסיה פקודות ובחר מהרשימה קטגוריות את הקטגוריה יצירת תרשים. 3 גלול את רשימת הפקודות השייכות ליצירת תרשיסם וגרור את הלחצניס המבוקשיס לסרגל הכליס תרשים. פעולה זו נראית כמוצג בתרשיס 21.5. להחורת סרגל כליס מותאס אישית למצבו המקורי, לחץ על תצוגה, סרגלי כלים, התאמה אישית ובחר את הכרטיסיה סוגלי כלים. בחר בסרגל הכלים הרצוי מהרשימה ולח על איפוס (4650). לאחר סגירת תיבת הדו-שיח התאמה אישית יימחקו כל השינוייס שבוצעו בסרגל הכליס. |<]₪].. ול |< |5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה ! 9 | = 100% ו = 2[ 66 ->-9 7 ₪ רן - א זי ש ק ₪ | 0+ וה || = = = 8 ₪ % , 4988 0-8 - <]? לדו ה | אפשרויות | פקודות = סרגלי כלים קטגוריות: פקודות: % עורה || ל > | 9 תרשים טבעת הפ - ₪ - וני 1 יות - כ תרשים ברירת מחדל 1 אשף התרשימים ||]] קווי רשת של ציר קטגוריות הי טופכזים ארגז כלים של פקדים פקודות מאאקרו תפריטים מוכללים תפריט חדש = קווי רשת של ציר ערכים -. פקודה נבחרת: תיאור ישמה בחרוה -- | -. | ב- | ב--. | ב- | = | ג 0 0-4 %0 כ = + כ) כת ]| כ | כמ | נא סו םת 4 ייליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 2 [צן | ₪ ][אשטא קירק ] -- - 5 תרשים 21.5 התאמה אישית של סרגל כלים קיים באקסל חינה פעולה מסוג גרור והשמט (ס0זו0-0ח0780-8). פָכץ /2: 223 206 [41 יוק ו /3] למרות מבחר הלחצניס הגדול שאקסל מציעה לך בתיבת הדו-שיח התאמה אישית, ייתכן מצב שאף אחד מהס אינו מבצע את אשר חפצת. גס לבעיה וו אקסל נותנת מענה. כתוב מאקרו שמבצע פעולה רצויה, ושייך לחצן לפעולה זו. 41 לח על תצוגה, סרגלי כלים, התאמה אישית, בחר את הכרטיסיה סוגלי כלים ובחר בסרגל הכליס טפסים. כעת לחץ על הכרטיסיה פקודות ובחר פקודות מאקרו מהרשימה קטגוריות (קטגוריה זו מצויה בתחתית הרשימה - לא להתייאש, היא נמצאת שס). גרור את הלחצן לחצן התאמה אישית אל סרגל הכליס טפסים, כפי שמוצג בתרשיסם 21.6. לחץ על לחצן שנה בחירה ובחר הקצאת מאקרו מהתפריט המוקפצ. תופיע תיבת הדו-שיח הקצה מאקרו; בחר את המאקרו שברצונך להקצות ללחצן החדש ולתצ על אישור. לחץ שוב על לחצן שנה בחירה ובחר שנה ציור לחצן. יופיע תפריט עס אפשרויות שונות של לחצניס; בחר לחצן שנראה לך מתאיס (ראה תרשיס 7 הלחצן החדש שבחרת יחליף את הלתחצן הקודס מיד כשתלתצ עליו. תוכל גס לצייר את סמל הלחצן בעצמך, או להשתמש במאגר ציורי לחצניס משלך. בחר שנה בחירה, עריכת ציור לחצן. תופיע תיבת הדו-שיח עורך הלחצנים (ראה תרשיס 21.8). לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח עורך הלחצנים וסגור את תיבת הדו-שיח התאמה אישית כדי לשמור את השינויים. בכל פעס שתלתחצ על לחצן זה יופעל המאקרו. תוכל להקצות מאקרו ללחצן ולשתול את הלחצן בכל סרגל כליס רצוי, גס בסרגל כליס שתיצור בעצמך. 121 | א60ע0י 97-2 ]00] ל | = 0% ₪ [ |< |? מנתהו ה חלון ועזרה ציור צורות אוטומטייות יציורת תרשים - ו | | | | = ₪) | 000 |ואא ] ] - - 4 |4] / גיליון1 תרשים 21.6 לחצניס אלה עדיין אינס מבצעיס דבר. אולס אס נקשר אליהס פעולת מאקרו, הס יעשו כל דבר שעולה בדעתנו לעשותו. | 2 | = 100% ₪ 7 , : יְ חן - 4 \ גילון5 ן | | | ו | ררה ]7 |אטא ‏ ה רת ] תרשים 21.7 ובכן, באיּה מבין הלחצניס המוצעיס תבחרז יש לגרור את הלחצן הרצוי מהתפריט אל סרגל הכלים. סיק /2: 6/9 6י0יא = 413 |< ?+ ותו לח על צבע כלשהו וצייר על ידי גרירת העכבר על חלון תמונה אוהי הגדלה של תמונת הלחצו; שנה אותה, או לחצ על נקה כדי להתחיל שוב הצצ בחלון תצוגה מקדימה של הלחצן, כדי לראות כיצד הוא ייראה במימדים אמיתייס תרשים 21.8 מי שניחן בכישרון אומנותי יכול ליצור לחצן מקורי לסרגל הכליס. / 20 50)) 0 סיס? הלחצניס וכליס אחריס המצוייס בסרגל הכליס טפסים קרוייס פקדים (170|5ח600). ביניהס נמצא את תיבות הסימון, פסי הגלילה ולחצנים, בדומה לאלה שראינו בתיבות הדו-שיח של אקסל. יש להשתמש בלתצניס אלה לעיצוב טפסיסם להזנת נתוניס ולחישוביס. בשילוב עס פקודות ויז'ואל בייסיק הס יוצריס תיבות דו-שיח מותאמות אישית. שימוש בסרגל הכליס טפסים לבניית טופס, כמוהו כשימוש בערכה לבניית מקלט רדיו, או מגבר. מתחיליס באוסף של לחצניס ומתגים, ומקשריס את כולס יחדיו (בתקווה שהרדיו גס ישמיע מוסיקה בעת הפעלתו). לחץ על פקד שעל סרגל הטפסים, ותראה שסמן העכבר הופך לצלב שחור קטן. מקס את הסמן על הגיליון וגרור אותו על פי גודלו הרצוי של הפקד. ברגע שהפקד נמצא במקום הרצוי, לחצ לחיצה ימנית לקבלת התפריט המקוצר, לעיצוב האובייקט וקישורו לתאיס בגיליון העבודה המכיליס ערכיס או נוסחאות. תרשיס 21.9 מציג בפניך את הרעיוו. 4 | %א0/0י 97-2 ]00א] <ןפן- ו לח על כל אחד ב מפקדים אלה, 0 וסמן העכבר יהפוך לצלב שחור קטן פקד זה קרוי תיבת טווח (זשחחוספ), מכיון שהוא מציג טווח ערכיס (שנקבע קודס לכן על ידך, המעצב-מתכנת) | |= מ ]= | 5 3 ₪ ₪ ₪5 8 צט ₪ פצ 5 5 - 4 | 6 ₪ -שר]| | האש ןרו מקס את הצלב השחור במקוס רצוי וגרור אותו לפינה השמאלית תחתונה של השטח שתרצה לייעד לפקד זה תרשים 21.9 הסתר את קווי הרשת, הוסף הצללה, ובעת בחירת פקדים מסרגל הכליסם טפסים תיצור טופס מותאס אישית. פקדים אלה משכנעיס ביותר בצורתסם, אולס הס אינס מבצעים עדיין דבר. [<1: םי תרשים 21.10 קשור את תיבת הטווח לתא בגיליון וקבע עבורה תחוס ערכיס בתיבת הדו-שיח עיצוב פקד. סיק /2: 26/9 6י0יא = 415 הפקד בעל שני לחצני חיציס מנוגדיס קרוי תיבת טווח - זסחחוספ (עייו תרשיס 21.9). כאשר הוא נמצא במקומו, לחצ על הלחצן חימני בעכבר לקבלת התפריט המקוצר. בחר עיצוב פקד ולחץ על הכרטיסיה פקד, כמוצג בתרשיס 21.10. בעת לחיצה על תיבת הטווח המקושרת לתא 012, הערכיס בתא 612 יעלו או ירדו בקפיצות שנקבעות מראש, עד לערך מקסימלי, או מינימלי שנקבע מראש (עיין בתרשיס 21.10). 7 יכו/ //0050 קו '20? כְכשיו יעוכ/ אקסל מספקת למשתמש כלים גרפיים המאפשריס אפילו לאמן מתחיל להפיק משהו בעל ערך. לחצ על לחצן ציור בסרגל הכליס להצגת סרגל הכליסם ציור. תוכל לעטר גיליון בחיצים, צורות ותבניות. בדומה לסרגל הכליס טפסים, לת על הלחצן הרצוי (הכלי, ליתר דיוק), ותראה שסמן העכבר ישנה את צורתו לסמל צלב (+). הצב את הצלב במקוס רצוי וגרור אותו לפינה שמאלית תחתונה של האובייקט. תרשיס 21.12 ותרשים 21.13 מציגיס בפניך את הפעולה. להוספת חיציס לתרשימים, לחצ על לחצן חץ שעל סרגל הכלים ציור, מקס את סמן הצלב במקוס רצוי (מקוס תחילתו של החצ) וגרור אותו למקוס בו צריך להיות ראש התף. אס קו הת נראה יירועדיי, נסה להחזיק את המקש אוח5 לחוץ בעת גרירת חצ ישר (תרשיס 21.13). כדי להזיוּ אובייקט, גרור אותו באמצעות הסמן בעל ארבעת הראשים. כדי לשנות גודל של אובייקט, לחצ עליו כדי לבחור אותו וגרור את ידית האחיזה שלו. כדי לשנות צבע או תבנית, לחץ לחיצה ימנית על האובייקט ובחר עיצוב מהתפריט המקוצר. 6ים! אין צורך ביד מיומנת ויציבה במיוחד כדי לצייר קווי אורך, רוחב, אלכסונים או חיצים. בחר בקו או בחץ הרצויים מסרגל הכלים ולחץ על מקש זוח5, תוך גרירת הצלב. כדי לעצב עיגול מושלס או ריבוע, הקש על אוח5 וגרור את הכלי העגול או המלבני. ]%00] 97-2 020% 6 <ןפ|- ב |< |5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה ז לח צני 9-9 ₪60 0 2 ₪ 6 -6|0-0 ₪ 30| 5 ₪ ₪ םן -3.2-8|₪ ₪ 30 % ₪ | ₪ ש ₪ | זי| ע ; 5|- 6+ ]| | האפשרויות 2 10 | משמשיס 8 8 6 0 0 6 1 | נ ₪ 1 כקבוצה, כאשר 8 8 | תיבת הדושיה שליהו בחירה באחד | 6 ל ב ]40 מהסם, מבטלת 5% 6 8 | ₪ 5 0 0 בחירה באחר. 56| 9 לחצ)/קפשרויות ב בדוגמה שלפנינו, 9 לחצן אפשרויות 2 כ) לחצן אפ0יות ג הס מקושריס 1 לתא 27). שלושת גח תיבת סימון 1 | =שאחך -- ₪ תיבת סימון 2 | 55 ]|4- ו 4 7 מאפשריס בחירה ו | ] תיבת סימון 2 12| טווח 5 שי ביןו אפשרות א, ב 3 או ג. ה 15 2 ו < 4 |4!// גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % ||* [+ו ₪ ₪ ם 4.4.59 3 ]4 ₪ ₪ 1 | + שת אטומטיות | 6 | ציר | מוכן ₪ 7-7 |אש הק ה ]| תיבות הסימון מקושרות לתאיס 09 ו- תיבת הטווח מקושרת לתא 12). לחיצה 0). כאשר הן מסומנות, הן מחזירות על אחד החיציס תגרוס לדפדוף מספריס ערך 06 בתא המקושר. בעת ביטול בתחוס שנקבע קודס לכן הסימון נקבל ערך 8!56 - תרשים 21.11 לחיצה על חיצי תיבת הטווח, מעלה או מורידה את ערכו של תא 612. <[ם). ו | [₪|. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון ערה | לחצ על אחד | -09 60 ₪ 0 2 6 ₪69.06 )| ש ב 5 ₪ ₪ םן 1% נ % ₪ = = 4 זיכע 1 ₪ |* )+ ה || = 41 ה 8 9 פ == ₪ 5 ה | ן 4 > 0 4 מאובייקטיס אלה כדי לבחור אותו; גרירת ציור של אליפסה, קשת או כל אחת מהצורות המצויות על גבי סרגל הציור, על ידי לחיצה על הכפתור המסמל אותם, ופעולת גרירה. כמו כן, ניתן לשלב תיבת טקסט בדומה לתיבה זו. כוון ולחת על מעייכו: תשומונ ב נגייון ו תעיים בעוזויות מיצים האובייקט תזיז אותו על פני הגיליון, גרירת ידית האחיזה לחץ על לחצן צורות אוטומטיות כדי לקבל מבחר של צורות דומות = ₪ - - תשנה את גודלו - כ = | כ | = רת 16| כדי ליצור עיגול מושלס, הקפד להחזיק את מקש חס לחוצ עד ₪ ₪ם 5.4.4.=9 4 8 סם א + רות אוטומטיות | 6 א 1 לאחר שחרור ---] - | / לחצן העכבר תרשים 21.12 כדי לשרטט מעגל, לחצ על לחצן האליפסה המלאה או הריקה, הקש על אוחס וגרור את סמן העכבר (צלב) לקבלת הגודל הרצוי. פָכץ /2: 5623 206 417 [ ציוו וי > |פן| - [8 [ ₪ 6 | > [ = =| ו נקודת שוויון 0 0 -.. ₪ 00| - - -297700. רטוקה 0 2000 הוצאה מול הכנסה 20000 0 100 00 00 0 מספר יחידות שנמכרו ), תרשים1 ?4/4 7 4 |4 פ סם 9 | 6 ₪ -ציר ]| | 0 תרשים 21.13 בעת שחרור לחצן העכבר, החצ מופיע במקומו. [< 1 וו בוו מ מש | צוה וו התקנלה | 5 | 3 9 ם תוך שימוש " |" 6 = אא] [ שרקטטרות | || | בצורה אוטומטית מסוג חץ דו-ראשי התפריט מציע מגוון רחב של צורות; בחר אפשרות וצייר אותה על ידי גרירת סמן הצלב בתוך התרשיס הוצאה מול הכנס 500 00 0 מספר יחידות שנמכרו = 4 9 55 * רות אוטומטיות | ₪ > | 0 | | תרשים 21.14 צורות אוטומטיות מוגדרות מראש עשויות לחסוך ומן רב בעת התאמה אישית של תרשיס. ]000] 97-2 00% | 8 'ג'כע. 3וכות. יקָוא. 3/3062 3וכוא. >ו6ואשיוי תוכל למצוא מבחר גדול יותר של חיציס ושל צורות אחרות בתפריט צורות אוטומטיות בסרגל הכליסם ציור. צורות אלו מוגדרות מראש ולכן קל ליצור אותן. לדוגמה, ליצירת חצ דו-ראשי מושלס לת על צורות אוטומטיות, קווים ובחר את הת הדו-ראשי. גרור את סמן הצלב במקוס הרצוי. לאחר שתשחרר את לחצן העכבר, התא יופיע, כמו בתרשיס 21.14. יו( כובת רייס 2/'ו3: 20 [ץ4שוס/] ו-דץא4 00 גליונות עבודה מטבעס שמיס דגש על העובדות. הגליונות צריכיס להכיל מספריס מדויקיס, לבצע חישוביס מדויקיס ולהציג את הנתוניס בצורה ברורה. עס זאת, אין פירוש הדבר שגליונות העבודה צריכיס להיראות משעממיס. לאקסל יש דרך מהירה להפוך את גליונות העבודה למענייניס יותר, באמצעות התכונה החדשות של התוכנה + זסצ. תוכנה זו מאפשרת לשפר את מראה הכותרות (או טקסט אחר כלשהו), תוך שימוש באפקטיס המיוחדיס והמרשימיס שלה. וזו הדרך להשתמש בהס: 1 לחצ על לחצן הוסף אובייקט +ו3זס/ בסרגל הכליסם ציור. 4 תופיע תיבת הדו-שיח גלריית +וזסצ (ראה תרשים 21.15). <ו ?יז בחר זגנוך :+זהםזסאו; 7 שנ . ווי- ₪ :| . ₪ | 4 ב / . 6 ₪ תרשים 21.15 הטקסט שלך יקבל את הצורה והצבעים של סגנון +/4זס/ שתבחר. סיק /2: 2629 206 419 הטקסט שלך יחליף את המילה +וג0זס/ המופיעה במגוון צורות וצבעיס בגלריית +61זס//. לחצ לחיצה כפולה על הסגנון הרצוי לך. תופיע תיבת הדו-שיח עריכת טקסט +זגחזסצ. הקלד טקסט משלך בתיבה טקסט ובמידת הצורך בחר גופן וגודל גופן אחריס (ראה תרשיס 21.16). לאחר שתסייס להקליט ולעצב את הטקסט שלך, לחץצ על אישור בתיבת הדו-שיח עריכת טקסט +ז 0זס//. אובייקט + וסזס/ ייתוסף לתוך גיליון העבודה הפעיל וסרגל הכליס +ו 0זס/ יופיע על המסך. אובייקט +וגסזס/ הוא כמו כל אובייקט גרפי אחר של באקסל, ניתן לשנות את גודלו ולהעביר אותו ממקוס למקוס בגיליון. שינוי גודל אובייקט + 0זס/ מבוצע על ידי גרירת ידית האחיזה שלו, והזותו מבוצעת על ידי גרירתו באמצעות הסמן בעל ארבעת הראשיס (ראה תרשים 21.17). לאחר הוספת אובייקט + 3 0זס/ ולאחר הזזתו או שינוי גודלו, תוכל לשפר אותו ולהוסיף לקרוא. לו אפקטיס מיוחדים רביס ומגווניס. כדי לגלות כיצד לבצע זאת, המשך |< | ? וי הופן: גודל: ב------ =₪₪5|פ| טוקכזטו; חברת עיסקי אוויר אס הטקסט שלך מכיל יותר ממילה או שתיים, נסה | בטול לבחור גודל גופן קטן יותר תרשים 16. 21 תוכל להקליד כאן כל טקסט שתרצה, אולס השתדל לקצר באורכו; טקסט ארוך יגרוס לעיוות תווי הס זס//. 0 | א0ע)יס 97-2 ]00] 1 ו גרירת ידית 4 [5]. [% קובץ עריכה תצוגו/הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה האחיזה של ו 7% 7 ₪ | 665 -9.5 9587 5 ₪ ₪ ₪ האובייקט משנה ₪ | לע | ₪ 3 = = = ו | םת מ |פל | = 1 זוה םזסעי 5 את גודלו 8 8 6 שש ₪ 0 6 ה [ 1 0 ה 1 צש | 0 תוכל לגרור את האובייקט על פני | 1 הגיליון באמצעות| ₪ הסמן בעל 2 ם ארבעת הראשים | 15 6 ם ם ו גרירת ידית אחיזה מעוינת ₪7 מאפשרת לסובב | 34 את תווי ו | ]4 ]4 / תרשים1 ) גיליון1 ( גיליון? ( גיליון3 ||.| [4ן ר ₪ = ה=.2.4.* 4 8 ס ם ל * ורות אוטומטיות | 6 8 ד ציר || סש מוכך |[ | || תרשים 21.17 ניתן לשנות בקלות את גודלו את אובייקט +6/1זס/ או להעבירו ממקוס למקוס. התייחס אליו כאל כל אובייקט גרפי במקוס טקסט. 2/0 אוכייק6 ]סע 26קוק /0יק: סרגל הכליס ציור מספק את כל הכלים הדרושיס להתאמה אישית של אובייקט ה סזס/, כגון שינוי צורתו, שינוי הצבעיס שלו והוספת צל או אפקט תלת-מימדי. אפשר לומר שהאפשרויות בלתי מוגבלות (שלא כמו הזמן שלך). מָיץ /2: 5629 יא [43 0 )יס [14ס/] מה תפקידס של כל הלחצניס האלה!: צורת +41 0זס+ גובה אות זהה של +ז 6זסש - כ כ ינוי משווה את הגובה של אותיות מציג תפריט לשינוי צורת 1ז/0זס/ רישיות ואותיות קטנות (בטקסט לועזי) גלריית +ז/0ז0/ | | | הוסף אובייקט ומאפשר לבחור הזוס - יישור של +ז/זס/צ מוסיף מבין הסגנונות הקיימים אובייקט וס נוסף - מיישר טקסט לשמאל, לימין, או למרכו בתוך האובייקט ₪ ו = ₪ גג | שא ₪ 3% ₪ | עריכת טקסזטו... 4 מרווח בין תוויס ב- +]63זסצ - מאפשר להתאיס עריכת טקסט - פותח את תיבת הדו-שיח עריכת טקסט +וה 0זס// ומאפשר לשנות את הטקסט של את המרווח בין האותיות האובייקט הנבתר טקסט אנכי של +01 סו - עיצוב +1/זס/ש - מציג תיבת דו-שיח מציב את האותיות במאונך לשינוי צבעים, קוויס וסגנון גלישת הטקסט מסביב לאובייקט +1וה0זס// סיבוב חופש* - מציג ידית אחיוה המאפשרת לסובב את האובייקט לקבלת וווית שונה כדי להתאיס אישית אובייקט +וג סזס/: 1. לאחר הוספת אובייקט 1+וה0זס/ לגיליון עבודה, מוצגות ידיות שינוי הגודל שלו ושל סרגל הכלים 11 0זס/. אס אלה יעלמו מן המסך, לחץ לחיצה אחת על אובייקט +וה0זס כדי להציגס שוב. 2 ניתן למתוח ולכופף תווי +וסזס/ כדי להקנות להס צורה שונה. לחצ על לחצן צורת +ז זס/ בסרגל הכלים + 0זס/ ובחר צורה חדשה מהתפריט (ראה תרשיס 21.18). 1+ | %א0)/0י 97-2 ]00] |<|ם|- ו | |8|=. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה וי > ו 4 + | | ₪ , ש ₪ | ם|| 3 = = =| וז זי םע 7 ם|. | 1 לזהםזסש ו - ₪ - - - כ שד ב-20-20- 0-2 2-]- -- 0 | 3] | (ן ת | ₪ש]|-|0ף כ ו - 5 4 !4! // תרשים1 ) גיליון1 ( גיליון2 ( גיליון 3‏ ||*| [4ן ר ₪ = 5 =.2-4.-* 4 8 ס ם ל: * ורות אוטומטיות | ₪6 ₪ + ציר || || חא | ה - 5 5 תרשים 21.18 לא כל הצורות מתאימות תמיד לטקסט שלך, אולס הן בוודאי ייראו מדהימות. 6ים ! אס הצורה שהחלת על אובייקט + גסזס/ אינה לטעמך, לחצ על לחצן בטל בסרגל הכליס הרגיל, כדי להחויר את אובייקט +זג סזס/ למצבו הקודם. אחר כך נסה אפשרות אחרת מהתפריט צורת ו הזוס )//. 3 אם הכיוון האופקי של הטקסט נראה לך שגרתי מדי, לחצ על לחצן ל טקסט אנכי של +וה 0זס/ בסרגל הכלים זג סזס//, כדי לסובב את התוויס לתבנית אנכית. 4. | אם אובייקט 1זג0זס/\ נראה לך דבוק מדי לגיליון; לחצ על לחצן צל ₪ בסרגל הכליס ציור ובחר סגנון בל מהתפריט. 5 או, לח על לחצן תלת-מימד בסרגל הכליס ציור ובחר מבין האפקטיס שבתפריט. לחץ על לחצן תלת-מימד שוב ובחר . ? הגדרות תלת-מימד להצגת סרגל הכלים הגדרות תלת-מימד. לחצ על לחצן תאורה ובחר את הכיוון שממנו יוטל האור על האובייקט התלת-מימדי (ראה תרשיס 21.19). מָיץ /2: 5629 06יא - 433 <ן[פ|- ו א |< |5]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון ערה | בחר את כיוון מקור ₪|- 9 60 ₪ 00 63 6)----|7 ₪ 3 שב ₪ ש םן |- 4-ל - |8 | 9 | ]| 3 = = 5 4 זי שיל מן. - | האור ובחן את השפעת הבחירה על הקוביה המוצגת - 6 ץש 9 ל 4-0 במרכז התפריט -|||=| || פ, 2 ₪ - - מעומעם - כ > בזס// הכ = כ ₪ ישי ₪ 8 2 2 -20-20- 2- 2-]- >- כ | 3] | יז 0 0-4 00 ש|+- כת | 6 = % 4 | עיכת טקסט... | 4 כ כ . 5 | יש 44 גיליון1 ( גיליון2 ( גיליון3 |₪ ₪ ₪ 9=-.5.4.4 44 8 סם א ל + רות אוטומטיות | 62 % + ציר || | מ ו | ה הא -- 5 5 תרשים 21.19 מכל התכונות החדשות באקסל, תכונה וו מתבלטת ביופיה. אפילו התפריט שלה מעניין. !% לא כל הצורות והסגמנות של ההסזס/ש מתאימים להיות תד ₪ | תלת-מימדיים. עבור חלקס האפשרות אף לא תהיה זמינה. הגישה המתאימה כאן, היא ניסוי וטעייה עד לקבלת תוצאות מספקות. בסוף היוס, גיליוו העבודה שלך יכיל כותרות שימשכו תשומת לב ללא כל ספק. העבודה עס הכליס החדשיס של אקסל מעניינת ומהנה, וייתכן שיוס העבודה ייגמר לפני שאפילו תרגיש בכך. כ00: יק ווסכ סיס 6י[ין וסכיקיק, פזס1 תאו[ 0 0 ביטוי עסקי נפוצ אומר: ייהתמונה אינה ברורהיי. הפירוש שלו הוא כמובן שהנתוניס אינס מסודריס בסדר הגיוני, או שהשייכות בין הנתוניס השוניס אינה מובנת. אקסל מאפשרת לך להוסיף לגיליון העבודה תמונות מאוירות, כדי לרמוזג על משמעויות של נתוניס. באוסף התמונות 3.0 עז08|!6 סו!ו6 יש תמונות רבות ומגוונות המתאימות לצרכיס שוניס וניתן להוסיף אותן לתוך גיליון עבודה. כדי להוסיף תמונה כזו לגיליון עבודה, בחר הוספה, תמונה, אוסף תמונות. פעולה זו תציג את תיבת הדו-שיח 3.0 /28||67) סו|ל) אספסזסוו, כמוצג בתרשיס 21.20. 4+ | א0/0י 97-2 ]00א] 0 עוסוו3 קו!) )]ס5סזס:וא ו לחיצה כפולה על תמונה, תוסיף אותה לגיליון | 5 ונשי | 5 | 210005 ₪ 6 ה סוס (5שוז60ז3=) |מ] 030600 אס אתה מקושר לאינטרנט, לחץ כאן כדי לבקר באתר 8 0 של אוסף תמונות. 2 באתר זה תוכל לצפות בתמונות נוספות ולטעון ו -] אותו 5] חו ]זב סוס 6זוופו6 1 8 5)זסס 5 3 מסוזב)זסק5חהזך | ...קוו ]זססוח! | ...5שוזזסספז קוו | ...316001165 031 זפוזזב ₪ 00513016 :פבזפאועם א זב קוו ל 1 תרשים 21.20 אקסל מאפשרת להעשיר את גיליונות העבודה בגרפיקה מסוגיס שוניס בדרך קלה ופשוטה; כל מה שצריך ללעשות הוא... להשאיר מקוס עבור המספריס. לאחר הוספת תמונות לגיליון עבודה תוכל להזיז אותן, לשנות את גודלן ולהחליף אותן, כמו כל אובייקט אחר. התמד בפעולות חקירה והתנסות. אס התוצאות המתקבלות אינן מוצאות חן בעיניך, נסה שוב. בעיקרון, כל הפעולות הנעשות באקסל הן הפיכות. ללא לימוד, התנסות וחווית אקסל, לא תוכל להתקדסם ולהפיק מתוכנה אדירה וו את מה שהיא יכולה להעניק לך. סיק /2: 2423 206 429 6 | 0%ע6י 97-2 ]000] פיק 22 קןאון 6 ע//ן// מה הס מרחבי תקשורת, ₪1 והיפר-קישוריס! היכן ב- 60/ ניתן למצוא חדשות פיננסיות ונתוניס! האס ניתן לצרף תזכורות לגיליון עבודה? אני מעוניין לפרסס את גיליון העבודה שלי באינטרנטז חסריס לי כמה היפר-קישוריס חיפוש נתוניס הוא דבר שבעבר התקשר לנבירה בטבלאות מספריס בכרכיס מאובקיס או בעיתוניס דהויים. כיוס, חיפוש נתוניס ב- 65/ 66ו// זס/ מאפשר לך לסרוק את העולס בחיפוש אחר נתונים, מבלי שתצטרך לקוס מהכסא. ספריות מרכזיות הן מטבען מקור עתיר מידע. המדפיס עמוסי הספריס אוצריס בתוכס את כל מה שמישהו יכול לרצות. אולס, הומן להשגת המידע הדרוש לך מתחיל לתקתק כבר בעת הנסיעה לשס (שלא לדבר על בילוי בפקקים) ועד למציאת הספר הדרוש לך (בתקווה שאף אחד אחר לא שאל אותו כבר). למשתמשי אקסל יש ספריה מובנית אשר מקיפה את כל הנושאיס שניתן להעלות על הדעת, אשר אינה מצריכה שתתרחק משולחן העבודה שלך ואשר לעולס לא חסר בה ספר שמישהו אחר שאל. אפשר לומר על ה- 60// 6סו/ !זסצ שהוא מכיל הכל, החל מהדבריס העניינייס ביותר, או הנפוציס ביותר, ועד לדבריס ייהמוזריסיי ביותר. כדי לבקר בספריה זו, לא תצטרך לצאת מהמשרד. פיץ 22: 0/7 כ[יש | 4 ש/ו/וו 437 יא 2/0/2079 //- 28/] אי אפשר לדבר על האינטרנט, הרשת הבינלאומית המקשרת מחשבים מכל העולס, מבלי לגלוש להסבריס על 1ח!(ו, תוכנות דפדוף (דפדפן) (5ז6פצוסזס) ל-])//\\ (ראה מסגרת אפורה. הפקעת הסבוכה של מונחי אינטרנט מאפילה לעיתים על העובדה שהאינטרנט ובעיקר חזותה הגרפית הידידותית, המכונה 60/ 6סו// סוזס//, נועדה להיות שימושית וגס מהנה. האינטרנט היא מקור בלתי נדלה להשגת מחקרים, תמיכה טכנית, חדשות ובידור. ווכיי 3כליסן 0(ייען //4130 0-2/] וכי93 או63יס 16ש: ה 0 הוא גן עדן כללי; כל אחד יכול למצוא שס משהו שמעניין אותו. בין השאר, קיימיס שס דבריס המוקדשיס לתחומי התמחות מסוימיס ומשתמשי 6 אקסל העוקביס אחר השוק הפיננסי העולמי ימצאו שס מכל וכל מקורות לנתוניס פיננסייס. נתוניס רביס נמצאיס במרחק שתי לחיצות עכבר בלבד. הצעדיס הבאיס יאפשרו לך לראות את החדשות הפיננסיות העולמיות ולקרוא על שערי מניות. !% לפני ככ חיבור לאינטרנט, רצוי לשמור את חוברות העבודה תד | הפתוחות. כלי אקסל המשמשים בגישה ל-60// פועלים היטב, אולס בכל התחברות לרשת כלשהי, כולל ל-/ש/ץעץ (06/ סמס/ש 0, עלולים לקרות דברים מוזרים. אס תיקלע למצב שבו תצטרך ללחוץ על לחצן ₪551 במחשב, תשמח לדעת שעבודתך נשמרה. 1. לחץ על לחצן סוגל הכלים 60) בסרגל הכלים הרגיל. הקלד 6 והס006.6.עשצש//:כ+ח בתיבת הטקסט 655ז260 בסרגל הכליס 60 / (ראה תרשיס 22.1). 2 בתיבת הדו-שיח התחברות אל של ספק שירותי האינטרנט שלך, בחר התחבר (60חח0ס)). לאחר עבודת המודס והשמעת הרעשים הרגילה, ייפתח הדפדפן ותועבר ישירות אל אתר 85// שהצגנו בסעיף 1 למעלה. והו האתר של 86 6חו|חכ) (הסוזפזסקוס6 ַחו0806851זם הּזהכ). 33 כאן תמצא מאגר עצוס של נתוני שוק וחדשות; לחצ על אחד הקישוריס המוצגיס בתרשיס 22.2. ]000] 97-2 00% 1% 36 ז15] החסה ל 050 "הורח. שאוי ] : קמל ]החטש ל 050הוחח. שהחסתז/ ] : קסלח 06 תזרים 511פתפוחטססם עז1: 6 :קזח 4 1 0חתסם, 2זסת|שם, טשאואו\: כסמח 05 0% 2 50031 : ₪ לחצן דף פתיחה החטש הו רסחה סש / : סקפל קזיו חס ומויס סאזו:-) (519710806) ייקח אותך ישירות לדף הבית של מיקרוסופט, מקוס טוב להתחיל בו את הסיור ב-85/ הקלדת כתובת בתיבת הטקסט כתובת ולאחריה הקשה על ז8+ח=, תעביר אותך ישירות אל אותו עמוד; לחיצה על החצ הנפתח תאפשר לך לבחור מרשימת האתריס שביקרת בהס לאחרונה לחצן חפש ב- 60// ייקח אותך לעמוד 60 ' המכיל מגוון כלי חיפוש שימושייס תרשים 22.1 קל לגלוש ב-60// באמצעות אקסל; הקלד כתובת, הקש ז16ח= וצא לדרך. 2'ע. כ0ו6כ! ו מהו 001)? לכתובות ב-66/, יש הרבה מהמשותף. כולן מתחילות 4 בקידומת ‏ עששש//?:סזוה. שאר הרכיבים בכתובת ייחודיים לכל כתובת ולכן הס מרמזיסם על אופיו של האתר. המילה שמופיעה אחר: ‏ עששש והנקודה היא שם תחום (6חהח חוהה 00). לדוגמה, ב- !א הכתובת החסס6.ס6חח.שטשש/<;קחח מכילה את המחרוזת המחסס.ססח שהיא שס התחום. בשס התחום הסיומת וחסס מציינת ארגון מסחרי (|8וסז6הווהס6) ובדוגמה שלנו זהו אתר 60/ של ההוצאה לאור (חוחפווסטו זסוטסוחס6 ההווותסה₪. אס לשס תחום :יש סיומת ו60, פירוש הדבר שזהו אתר אקדמי, כגון קולגי. ארגוניסם ללא מטרות רווח כגון 38000 סווסגוש והחסוזפ מקבלים סיומת פזס, ואתרי ממשלות מקבליס שם תחום עס סיומת צסף. להוצאת הוד-עמי יש אתר באינטרנט וכתובתו: |!.60. ווחה3ּ-סחת. שצ/עצצא. 60 עבור 08 זר 0 (עסקים) ו-|ו עבור |ו586! (ישראל). 6ים ! בעת ביקור באתר 60//, נהנה מהמידע שאתה מקבל ומתכוון לבקר בו שוב, הוסף את הדף (0896) לרשימת המועדפים שלך. לחץ על לחצן 65זוזסש3] (מועדפים) בסרגל הכלים של הדפדפן ובחר 2400 5 סז (הוסף למועדפים). בביקור הבא שלך, לחץ על לחצן 5 ובחר מתוך הרשימה את האתר הרצוי קך. סיק 22: 6/0 פן<וןיי 2 /ן/ו/ן - 439 לח כאן, לקבלת תרשימיס ונתוניס מקיפיס זו זה חס ייקח אותך למסד הנתוניס ‏ 6= פ של אדגאר, אולס תצטרך לשלס עבור המידע תרשים 22.2 זסזס!קא = 61חז6!ח! 6₪זפ16] חסוובּזסקזס:) +)ס5סזסווא - 6הווחם 086 נץ הוה פחו6851 סז הסו זז סק ז 60 450 0: 6% %קחוז-691 01 ז06 סז פַה6301 | 5'ה16ז6 וח 4 צח! [הּטוצוח! 6חז סז ר306 60 3 ו 5 |8ו6חהחו= 485 .8 00805 , 185סט0) 83-18 ו |168חח66ד סו|סז1וס] .8 1318815 , 008085 , פפזסטכ) 0 5 עס 00 469 385 .8 31815 , 500785 65 85 ד רחס 0 .8 85| 31851 | 5% +6 אוהו חספ 0ו|410וס< |8ה650 > חקלו -- חסוזה וחוזסזח! 8ההס6ח| 80או= ד |6068 = 8 חו 5עם4] 1ה8וההזפשס0כ) 56/6 56600 5 פחוע וסור זבטו) 1-0 הוח 5 פוטס 556 83-18 667 החטש |פטסטוא 8 8 %5פ4] החט = [הטזטוז 0 ההטזס = ץזוהטוו607 6 66 חווד החוד פחו|חכ) ₪85 ₪ 351 6 !06/8||5 זס) שזסת א6ו61 הסוח 00 זסוה0ס+5) פשסטחוצ 101 |החטום בהסוחאיסם 6חו!חס 6 הוא אחד מהמשאביס הרביס המציגיס נתוניס פיננסיים ב-686//. ]000] 97-2 00% 0 למרות שרוב הדבריס שניתן למצוא ב- 6חוו|חכס 86כ ניתניס חינס, חלקם, כגון שערי מניות בזאמן אמיתי ומסמכי ז008= 556 כרוכיס בתשלוס. שני המשאביסם הבאיס עוסקיס בחדשות פיננסיות, והס בדרך כלל ניתניס חינס: > המהדורה המקוונת| של |החזטס +5%766 |!|ב3ּ\ 6חד (שכתובתה והסס [פעו. ששש//:כן?ת) מכילה את כל הטקסט של המהדורה היומית המודפסת. בנוסף, היא מכילה ארכיון של מהדורות השבועייס האחרוניס של העתון והיא מאפשרת לחפש בו שערי מניות, נתוני חברות ותעשייה. אפשרות מעניינת וחשובה היא להתקין את המהדורה המקוונת בהתאמה אישית, שבאמצעותה תוכל לגשת רק לנושאי חדשות ולחברות שבחרת. > אתר אזסש+6% +%685+חו0ש (בכתובת ו635%.607+חהוסק.שעצשוש//:ק+ח) מכיל את הנושאיס המדהימיס ביותר שניתן למצוא ב-86/. אס תבקר באתר, טען את התוכנה החופשית %085%חו0ש. אולי הדבר כרוך באי נוחות קלה, אולס זה מה שתרוויח: בג המחשב שלך יהפוך לשרת חדשות אישי, בדומה לרשת כותרי חדשות פרטית. הון לתוכנה 10881ח01ש את שמות החברות המעניינות אותך והתוכנה תסרוק עבורך את ה-86/ ותציג חדשות ומחירי מניות בכל פעס שתלת על 08%6קו. לאחר שהיא תאסוף את כל החדשות והנתוניס הרצוייס לך, היא תתנתק ותציג את תוצאות החיפוש. 6ים! כדי לבטל את שומר המסך של ז85סוחוסש לאחר התקנתה, לחץ לחיצה ימנית על רקע שולחן העבודה של חלונות ובחר מאפיינים. לחץ על הכרטיסיה שומד מסך בתיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה. לחץ על החץ הנפתה שומר מסך ובחר שומר מסך אחר מהרשימה /או בחר ללא). 50 סייא /כיין 21092 וכ[תו[יס כ[ (סיי: /-2/] ') 77ו3 כיככקי 23כיס //2/2 תוכל לעיין במיליוני המסמכים ב-60/ כל חייך. רק חלק קטן מהס מוקדש לחדשות ולפיננסים, כך שתוכל למצוא דבריס רביס נוספיס שיעניינו אותך לא פחות. נסה לעבוד עס לחצן 563701 בסרגל הכליס של זפזס|קאם 61חזסזח!. הקלד את המיליס הראשונות המתארות את מה שאתה מחפש ולח על ח568706, כמוצג בתרשיס 3 פיץ 22: //6 ןיש[ 4 או ן44 מנועי חיפוש הס שירותי חיפוש המסופקים על ידי חברות שונות באינטרנט; הדרך הטובה לדעת מי מהס מתאיס לך ביותר, היא לנסות אותו |<1ש]- | | קפ פפווזסצב | 0ב פוש 08 6ום ₪ ₪2 8 ₪ ₪8 ₪ 8 בורו ו 1 )חס )חוזק | 06₪5/ב] ה588]0 | פסה | 888 | ק500 | [זהאזס] | 880% | - 38 6חסחו]|//0655יסב /חזס.+]50זסוחח.שהחסר[// :קֶזר] 0 -50כת6וות | - | הח 06 | החופט | סוב שיו | | חַחג<;| בחספיוסם | סכ +-ו5%3 *וטסי 8 1 )! חח בח 6% ]רוג ' 5 5 8 וו הזור 5 בוטח 6 5 פָחוזטמח 0 5פם 5 בחוזפפשחן חסו31 = | 5 0088ב 8 | ה |6זו! 6/0/08 זנוסץ זסז זו 0סח5 85ח 58975 פחזוד ו ןה 8 ג ?7 31 8// 188 ה0ז3 50 10 פעְבּ/עט זס!וס זס) ‏ הואבס | בו 9 8 !3 .568705 [3001111008 15 6זס אסון6 5 ₪ | בוו < למרות שאינם מודגשיס בקו תחתון, כל אלה הינס קישורים (ניתן לזהות קישור לפי השתנות הסמן לצורת יד); לחץ על הקישור שנראה לך מעניין זו ] 01 ז10ח, ה 0%ז010אם ה 0 | 6חסם] יא 6 הרה תרשים 22.3 עמוד חיפוש של מיקרוסופט מאגד במקוס אחד את כל מנועי החיפוש הטוביס ב-80)/. בסיורך ב-69/ תגלה במהירה שהניווט העצמי קל ופשוט - כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על קישור. מציאת דבר מפורש שנחוצ לך, כמו חדשות ספורט מסוימות או מידע דורשת מעט יותר מאמ. מנועי חיפוש כגון ססח3ּ', 0566%זח! ו-9/1513ז|ם, מתאימיס לחוג מצומצס יותר של נושאיס. תוכל לגשת לכל מנועי החיפוש האלה מהעמוד מאתר מיקרוסופט. ססח8ץצ מחלק את ה-80// לקטגוריות, המצמצמות את האפשרויות ולכן הוא קל לשימוש. 8 :| נרחב יותר. החיפושיס באמצעותו בדרך כלל מחזיריס מסמכים רביס (רביס!), שרובס כלל אינו קשור לנושא. אולי תרצה לבקר באתרי 60/ הבאים, שעשויים לעניין כל אחד: *‏ 2065%)כ3)!! (שכתובתו החסס.זפ65סקח.שצשצ//:קאח). אתר וה הוא בין האתריס השימושיים ביותר ב-80/. זאהו אטלס רחובות אינטראקטיבי המכסה את העולס כולו. לחץ על הקישור 41!85 6טוספזסזח! בדף הבית של 1 ובחר 6חו-, הקלד את שס המדינה, העיר והרחוב שאתה מחפש ולחץ על ח56810. תופיע מפת רחובות מפורטת עבור המיקוס המבוקש. תוכל להתקרב לתצוגה (וז200) של המפה (תרשים 22.4). ]000] 97-2 00% | 1 זסזס!קא = 6%חז6)ח! 6%זפ16] הסוובּזסקזס:) ])ס5סזסו4 - 40!35 6צווסבּזסוח! |ו5סטונופבּו ו | 2 ₪ ₪ 8 | ]חס ]חוזק | 0858ב" ה0זה58 | פסה | 888פ | 585 - 7008 806 -| כו פפווסצב] 0 אש 08ם 6ום '/חזוס-ו00/הזסס .]הקבר .שאוי :כזר] | 007555 | .קז 0 3 כ ב מח סומע ספב) 1907 ₪ / 056 106] 0+ +80[פט0 56 [8/8! וחסס? 3 חס 01106 ה8ח+ 0ח3 008 ז58|80 הסט ע10ה48] 07 ה| 200 4ה3 132 ז6+ה4506 07 ק3 ז16ה506 66 9 + 3 :שק 8 )פטס . 42 : פחסו)קס 8וח זחווק | פהעהם 0 3 60" ששסועסזכן | 5חסוז780ו0 וו5010 5 עוח תרשים 22.4 מפת 180020651 יכולה להציג גם נקודות חשובות, כגון עסקים, מוזיאוניס ומסעדות. ++|-7ה4656376 (|הה+ח.+!- 6316 65/+!- 636 65ז/ ו 0ס5.6!סס+ו. שעשצ). אתר וה הוא מקוס טוב נוסף לחיפוש מידע. מעוניין למצוא מילה באיטלקית, יפנית, גרמנית, או ספרדית! להטות פעליס בצרפתית, או לחרוז באנגלית! עמוד ה הוא המקוס המתאיס לכך. * | ישנס מאות מגזיניס ב-85//, כגירסאות מקוונות של מגזיניס מודפסיס וכגירסאות שלא ניתן למצוא בשוס דוכן עיתוניס. ניתן למצוא רשימה מקיפה של כל אלה בעמוד 60/ של 28180856 85חו62 פוחווזסכ שכתובתו 25 60.פוח ווחהס. צשתעצש//: כק++ח. כ/33 יוכיס עו['ן 3107 08/] /יו] /23127? סרגל הכליס 680/ של אקסל נותן לך קישור ישיר לעולס המידע ב-86/. בסיוריך ברחבי ה-80/ אתה יכול לשמור או להדפיס מסמכיס שאתה נתקל בהם, אולס שימוש במידע זה בתוך גיליון עבודה, מחייב עבודה נוספת. הדבר דומה להבדל בין קריאת ספר בספריה לבין עשיית שיעוריס המבוססיס על הספר, או כתיבת הערות אודותיו. עס ואת, העבודה הנוספת אינה רבה או קשה. אקסל רושמת עבורך הערות באופן אוטומטי (לפחות עבור חלק מהנתוניס). מיץ 22: /0/ ןוני 0 ען/ו/ן = 443 הצעדיס הבאיס מתארים כיצד ניתן לקחת שערי מניות מה-60// ולהכניס אותס לתוך גיליון עבודה באקסל: 1 פתח גיליון עבודה חדש ובחר נתונים, קבל נתונים חיצוניים, הפעלת שאילתת 60//. 2 בתיבת הדו-שיח הפעלת שאילתה לח לחיצה כפולה על 5+406% 6וקוזוט₪ ץֶאו.6ח] ,00046 06 צ0 %65+000 (ראה תרשיס 22.5). <|? בנ פע( | ₪ <=] || |פ'ן ]= -7---- 5 כ חפשב עס 6ח1 , 66סט) ₪ עם שפסטכ) 55006 063160 [ףצ] שו שח1 , סססנול) 6 עם 550065 פשחטנ אוסם | | בשל ‏ > עסו 665 60 שזסוי] לסב ₪ עסו 6ח1 , סססנול) ₪6 עים 5שפסט) 56006% שוסוטוטויזן .5 לחיצה כפולה כאן תטען שאילתות 60/ נוספות | . [שם הקוב ב (עבו. *) 65וזסטכ) ס/] קבצים במכזה 4 קבצים נמצצאו. תרשים 22.5 תפקיד השאילתות המובנות האלו הוא לקרוא למסדי נתוניס ולהביא נתוניס בהתאס לבקשתך. 3 עכשיו תוצג תיבת הדו-שיח החזרת נתונים חיצוניים אל |66א= ספסזסווש. כדי להוסיף את הנתוניס לתוך גיליון העבודה הנוכחי, לחצ על אישור. אחרת, בחר גיליון עבודה חדש ולתצ על אישור. 4 בתיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר, הקלד עד 20 שמות מניות והפרד ביניהס בפסיקיס. לחצ על תיבת הסימון השתמש בערך/הפניה אלה לרענונים עתידיים, כדי שלא תצטרך להזין שוב את מספרי המניות כשתרצה לעדכן את המחיריס שלהן (ראה תרשיס 22.6). 5ב עים בבסב 503 5|סטוהע5 ₪0 כל שו וספח=. 1 בסבוב חס הלחו 5]5וח א תרשים 22.6 לאחר הפעלת השאילתה שמור את גיליון העבודה שלך, וכך לא תצטרך להזין את שמות חמניות שוב. 00] 97-2 00% | 4 5. | לח על אישור בתיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטו. 6. בתיבת הדו-שיח התתברות אל, לח על התחבר. אקסל תתחבר אל מסד הנתוניסם באינטרנט המכיל את שערי המניות, וגיליון העבודה יתמלא בשעריס הנוכחייס (באיחור של 15 דקות), כמוצג בתרשיס 22.7. |< || ולמ ו |א |5|=. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה ] 0-3 80 ₪ 0 66|5 70-00 ₪ :| 80% ₪ > םן - 0-08 09% , 9% 3/8 5 = ש| ו זע / 8|- 2+ א || -- הממו ו ו | ש ...סנ 5500 6וסטוטוי] * | ו | ו | מא פב ןק %5)ָ 5006 6|כןוזוגוה ה אלה הס קישוריס למסד הנתוניס 5 ד וק ב-60/; לת על קישור 4 5 ₪ | כוה כדי 5 00| | 7 45 ו לקבל את 8 ד 60| 1/6 128 = ם = = 5 | 3 533 756 %5 מו מו 7, || 751 460, 5153 החדשות 0 6דאו)םדאו.. | 3/16 145 מ 00 819| 563 908 5118 ך 7 זה העדכניות 8 1 | ₪ 7 241 1| 949 097 958 קם אודות [חהקןך ‏ 7% זמן -‏ ₪ 7 3 483 2| 670 326 %153 9 ה בוו החברה 1 פחב3 | 351 | 8 ) הפמ תפוח אים | בו בוב |סט תע כ)8|ם33|3 | זסצ! ססוז 1 | 1ס4] פסוזק | +ס4 שסוז | זסצ! פסוזק | 01 1 החוד | בַהוהחה1613ט הנבחרת 10 ובש 1ס] | 86| 3|ופ אה | 3!30|8 | 30|8]ופ ב | ש|ס3|והאם | פ|טפ|וב אב | פ|טה!ופאב | 6|ט3|ופעב | 6וט3!ופ/ה 1סח ||*ן שזףּ 5שחזוץ ||ג. . סחו, סזסצוב) 76 יט 660זחּ וטנו זס ססזחףּ זפ זסח 5 זט 6זפזווססהּ הספווס 5 בח , סזטח 655וחוו 85]וחוחז 20 36| 15 ₪913 חסוזטוז50טגו5-חסח ו | | * | 4 /4/ גיליון1 ( גיליון2 > גיליו % [+1 מוכך | ו = | ואט | מועו] ישן ₪ [= 6611006 6 טסט /חוס-ו=/החס=, 6ם סטשבסיכן. עשי ] : סמ 4 ןש₪: / וס 4 תרשים 22.7 לאחר ששערי המניות יופיעו בטבלה, תוכל לנתת ולהציג אותס בתרשיס בכל דרך שתבחר. כדי לעדכן את מחירי המניות, התחבר ל-86/ ולחצ על לחצן רענן עמוד נוכחי בסרגל הכליס 60//. %/יו] ורתי 25 65ו' לסו בימינו, חברות רבות משתמשות ברשתות מחשבים מקומיות בהשראת ה-60//. רשתות אינטראנט (רשתות מקומיות העובדות בטכנולוגיית 16/|5) נהנות מיתרונות האיכות שהפכו את ה-86/ לפופולרי כל כך: קלות העתקת טקסט, נתונים וגרפיקה ממחשב למחשב. רשתות אינטראנט (ארגוניות/מקומיות) רבות מוגדרות בשילוב עס הרשת העולמית 60/ באופן שגולשיס עשוייס לעבור בין הרשת המקומית והרשת העולמית אף מבלי להבחין בכך. האחראי לכך הוא ה- !ד (שפת התכנות של האינטרנט). אקסל משתמשת בממירים ובקודיס מיוחדיס משלה כדי לעצב חוברות עבודה. לרשתות אינטראנט ול-80/ יש סדרות קודיס והמרות שונות לחלוטין והן מכונות ‏ ד - קטאזפּו :6% דזססעה 86 הכליס של אקסל ל-80/ ממיריס חוברות עבודה לתבנית 80/ ואקסל סיק 22: / 5[ 0 ען/ועץ - 44% ממירה מסמכי 11 לתבנית אקסל. כך תוכל לפרסס בקלות את חוברות העבודה שלך בעולס, או ברשת המקומית. 2660 2 1דת, היא הרוח החיה של ה-66//. זוהי שפת עיצוב המאפשרת להכניס קודים מיוחדים כדי לקשר בין מסמכים. קישורי היפרטקסט הם מעין הפניות-צולבות באנציקלופדיה - הם מובילים אותך ישירות לדף המכיל את המידע המבוקש. קישורי היפרטקסט הם אוטומטיים: לחיצה על קישורים במסמך היפרטקסט (הקישורים בדרך כלל מודגשים בקו תחתו), מעבירה אותך אוטומטית למסמכים אחרים. כתובות המסמכים האלה מוטבעות בתוך הקישור. אקסל מאפשרת להוסיף קישורי היפרטקסט לכל מסמך 60// שאתה יוצר. 4% כי33 קומָכיין :/יו] /כו3ק //4 08//? המרת גיליון עבודה של אקסל למסמך ‏ 411 מבוצעת בין רגע, אולס בהמרה זו אובדיס מספר דבריס. למשל, חלק מהעיצוביס לא יישרדו בפעולת ההמרה. מסמך וד שיתקבל יהיה ברור, אולס ייתכן שהוא לא ייראה כמו המקור. הקפד לתת לגיליוו העבודה שס בעל משמעות. אס הגיליון שלך וקוק לשס חדש, לחצ לחיצה כפולה על לשונית הגיליון והקלד את השס החדש של הגיליון. אחר כך הקש על זסזח=. הממיר של אקסל ל- 1 משתמש בשם גיליוןו העבודה ככותרת דף 60/ המיועד, כך שרצוי שלשונית הגיליון תציג מידע בעל משמעות. לא ניתן ליצור עמוד 60/ מתוחכס באמצעות אקסל. ממיר ]71 :יוצר טבלה המכילה את הנתונים, כולל התרשימים, אך לא יותר מכך. אין טעס לבובז ומן על עיצובים וגרפיקה משוכללים; אלה לא יומרו ל- |זה. גליונות תרשימיס הס מועמדיס טוביס לעמודי 60/); אקסל משמרת עיצוביס של תרשימיס. אס כללת את טבלת הנתוניס שלך בגיליוו תרשיס (כדי ליישס ואת, לחצ על לחצן טבלת נתונים בסרגל הכליס תרשים), טבלת הנתוניס תיכלל בדף 85/ שלך. 6ים! לפני המרת גיליון תרשים <- וד כווץ את אזור התוויית הנתונים. כדי לבצע זאת, לחץ על אזור התוויית הנתומים וגרור ידית אחיזה פינתית כלשהי לכיוון מרכז התרשים. אם לא תכווץ את אזור התוויית הנתונים, התרשים המומר יחרוג מגבולות התצוגה של הדפדפן. ]000] 97-2 00% | 6 כאשר גיליון העבודה יהיה מוכן לשידור באינטראנט או באינטרנט (680//), קרא ל- 20 / +ח8ז5ו5/ 61חז6זח! של אקסל: 1. שמור את חוברת העבודה בתבנית 5 1א רגילה על ידי לחיצה על לחצן - שמור. 2< לח במקוס כלשהו בטבלת הנתוניסם, או לחצ על לשונית הגיליון של גיליון התרשיס. אס אתה ממיר גיליוו עבודה המכיל טבלה ותרשיס מוטבע, בחר את התחוס הכולל את שניהס. בחר קובץ ואחר כך .1101 5 586. פעולה זו תפתח את השלב הראשון של האשף (0ז28ו/ 1ח551518/ 61חז6זח!). האשף ינחה אותך בתהליך הפיכת גיליון העבודה לדף 60/ (ראה תרשיס 22.8). <> חן מו הכז וו ו ו ו כל 65זבח= וחב 33 |8ם0 זפבומוי ונוע פפזפייחטש בוזבקואו פוחך .הב םש הח סו זם 58155 | קפס 1 גליונות תרשימיס הס מועמדיס טוביס עבור המרת !וש ד | ששיכווחש הפוח ב = | [שסחבה ב תרשים 22.8 אס כבר בחרת תחוס, אינך צריך לבצע דבר בשלב 1 של האשף. 3 לחצ על +א6א בתיבת הדו-שיח 01 1 546 - 2870!ו// +ה5515+8// +6חו6+חו 4. בשלב 2 בחר בין שתי האפשרויות : ...+062670060ח! חג 68%6ז6 (יצירת מסמך ]וז חדש), ו- ...0813 767+60ח60 6ח+ +56ח! (הוספת התחוס הנבחר לתוך מסמך ]411 קיים). אנו יובריס כעת מסמך חדש, לכן בחר .4 ולת על +א6א. סיק 22: 0/ פןאוןי 0 /ועץ/ון 447 ! 2210 0 ךְ מדוע הפקודה ‏ 1!ד1] 5 536 אינה מופיעה בתפדיט קובץ? אשף האינטרנט 2870ו/) 2455157800 ז6חז6וח! הוא תוספת, רכיב תוכנה שמגיע עם אקסל אך לא בהכרח מותקן בעת התקנת אקסל. אס בחרת בהתקנה לגילה (והסוסץז), ייתכן שאשף זה לא ייכלל בין רכיבי ההתקנה של אקסל, ואז לא תראה את הפקודה 45 586 ד בתפריט קובץ. קל להתקין את האשף בכל עת. בחר כלים, תוספות. בתיבת הדו-שיח תוספות לחץ על תיבת הס:מון 6%ח'ו6)ח! 0ז23ו/] ]ַח551)8 ולחץ על אישול. אס הרשימה בתיבת הדו-שיח תוספות אינה מכילה כלל את תיבת הסימון 2870 1ה8ז5515 ז6חז6זחו, השתמש בתקליטור ההתקנה של אקסל (או 01006 והפעל התקנת תחזוקה כדי להוסיף את האשף. הדבר עשוי לעכב במעט את עבודתך, אולסם לפחות לא תצטרך להתקין מחדש את כל התוכנה, אלא רק תוסיף להתקנה הנוכחית את אשף האינטרנט. 4 בשלב 3 של האשף ניתן לבחור באפשרויות לשינוי מראה דף 80/ המוגמר. הכותרת (71/8) תופיע בשורת הכותרת של הדפדפן, אס תרצה בכך תוכל להקליד כותרת אחרת. הכותרת העליונה (ז6806) של המסמך תופיע בראש דף ה-80/). כברירת מחדל היא נלקחת משם גיליוןו העבודה המופיע על לשונית הגיליון. שנה אותו אס ברצונך בכותרת עליונה אחרת עבור הדף שלך. התיאור (חסוזקו26501) מיועד להקלדת תיאור תמציתי של העמוד שלך. ניתן להוסיף שורות אופקיות ולצרף כתובת דואר אלקטרוני (וחח-6), כמוצג בתרשים 22.9. 5 בשלב 3 של האשף לת על +א6א ותגיע לשלב האחרון. בשלב 4 של האשף תוכל לקבל את האפשרות המוצעת כברירת מחדל, 0306 6006 חסוח/), אלא אס קיבלת הנחיות אחרות ממנהל הרשת שלך או מספק שירותי האינטרנט שלך. משתמשי התוכנה 6פָפּתזחסזת יכוליס להוסיף דף אקסל ישירות לדף שכבר עוצר ב-806תזחסז]=. אס אינך משתמש ב-6הְבּק])חסז=, בחר 6!ו-] |711 הג 35 )]3₪650 6ה+ 6צ58 (שמור את התוצאה כקובצ ד). הקלד שס מתאיס עבור הקוב ואת הנתיב של התיקיה שבה הקובצ יואחסן; או, לחצ על 56ש0ז₪ ונווט בתיקיות אל התיקיה המבוקשת (ראה תרשיס 22.10). 6 בשלב 4 של האשף לחצ על חפוחו= כדי לסיים ולשמור את דף 80/ של אקסל. 5% | %א0ע0י 97-2 ]00] 4 ]ם 3 5180 - 21 455151801 ופחזסזח! | | זבירות חבורת עיכזקי ויר | מוכירות חברת עיכזקי קיר ₪ רק 0000000000 שרלון | | |[ וח הס15יח םוחב בוכות תרשים 22.9 בשלב 3 של אשף האינטרנט תוכל להוסיף לדף ה-60/ שלך מגע אישי, כגון קוויס אופקייס ותיאור. ו הז וה הו ו ו רו בו - ( 1255 -5וכטחוי) אושוססו | החלר]. 11י] ד1-זי1י] 5ם רוםחחוסוםכ איחי 6:1 האל תרשים 22.10 בשלב 4, בחר היכן יישמר דף ה-60// שיצרת. סיץ 22: ו פןשןיי 2 עןעש/ון = 449 סיימת, ברכותי. אחרי הכל, תמצא את עצמך במקוס שבו התחלת, בגיליון העבודה המקורי שלך באקסל. תוכל לפתוח ולערוך את דף 60/ של אקסל באופן הבא: לחצ על לחצן פתח בסרגל הכליס הרגיל, לחץ על הרשימה הנפתחת קבצים מסוג, בחר את האפשרות %5+ח6חוט6סס .1 דח ולחצ לחיצה כפולה על שס הקובצ המבוקש. כ'32 [2629 22 0 2-/6/ ? דף 65/) הנפתח באקסל אינו נראה בדיוק כמו בעת הצגתו בתוכנת הדפדפן, כמו זסזסו|קא= 6%חז%6ח! למשל. דפדפנים שוניס מציגים מסמכי ‏ 771 באופן שונה ואין דפדפן שמציג מסמך בדיוק כפי שהוא נראה באקסל. כדי לקבל תצוגה מקדימה כלשהי, תוכל לפתוח מסמך ]71 באמצעות הדפדפן שלך (זשזסוקא= ז6חזסזחו). פעולה וו לפחות תיתן לך מושג כיצד תוצג עבודתך בפני גולשיס ב-60/ או ברשת. כדי לפתוח מסמך )!ו בעזרת תוכנת א3.0 זסזס|קא= 61חז6זח! עש6ז160] זספסזסוו, בצע את הצעדיס הבאים: 1. לחצ על התחל, תוכניות, זסזס!קאם +6חז6+הו. 2 בתיבת הדו-שיח התחברות אל, לחא על ביטול. בדרך זו זסזס|וקאם 61חז6זחו יופעל מבלי להתחבר ל-80//. תקבל מספר תיבות הודעות שגיאה (סו|העח! 8), סגור אותן על ידי לחיצה על 06. 3 בחר בתפריט 1!6= של זפזס!|קאם +6חז6+ח! ובחר ח6ס0. בתיבת הדו-שיח ח6ק0 לחצ על 6פעשסזם. 4. לת לחיצות כפולות (נווט בתיקיות) עד שתגיע לקוב> ‏ 7/1 שיצרת, אחר כך לח לחיצה כפולה על הקוב והוא ייפתח ב- זסזס|קאם ז6חזסזח! (ראה תרשיס 22.11). /20'ס)] /? כיכַ5- קִילָוְכוי? ול % היפר- קישורים (פאחווזס6סץח) הס קטעי טקסט (מילה אחת או יותר) המודגשיס בקו תחתון, וכאשר לוחצים עליהס הס י'מקפיצים'י אותנו ממקוס למקוס ב-80/, אל דף אחר. היפר-קישוריס נותניס את המשמעות למושג 60// 6חו/ סוזס/, כלומר רשת עולמית, תוך שהס מקשריס מסמכיס בשרשרת ענק חיננית. תוכל להוסיף קישוריס משלך לדפי 60/ אחרים, או לדפיס אחרים באינטראנט. תוכל גס לקשר תאיס בתוך גיליון עבודה. הדבר שימושי במיוחד בגליונות עבודה ב-86/ או באינטראנט, מכיון שכך תוכל לקחת את הקוראיס לסיור מהיר במקטעים בגיליוןו העבודה שאינס מוצגיס מיידית בחלון הדפדפן. 0 | א0ע0יס 97-2 ]00א] ב כ | ₪ > 6 ]7 ₪ 6 )7- 9 ₪ ₪ | - חור 1 7 זע 15 רושרתו וסוס כ] עו :0 | 001655 ! מכירות חברת עיסקי אוויר על-פי אזורי מכירות ₪ 300 + ₪ 70 ₪ 0 ₪ 0 אזור מנירות דרום צפון שווי מנירות 7 חס 0008160 135% צור לוין ץ .1 .ה0ו60007//3וה סק :811 ף חס | תרשים 22.11 תוכל לראות את מה שיראו גולשיס ב-80//. כדי להוסיף היפר-קישוריס למסמכים ודפי 66/, בצע את הצעדיס הבאיס: 1 בחר את התא המקשר. אס התא מכיל טקסט, לאחר יצירת הקישור הטקסט יוצג בצבע כחול, עס קו תחתון ומודגש. אס התא ריק, לאחר הקישור הוא יביג את הכתובת שהוא מקשר אליה. 2 לת על לחצן הוסף היפר-קישור בסרגל הכליס הרגיל. תופיע תיבת 8 הדו-שיח הוספת היפר-קישור (ראה תרשים 22.12). 6ים ! הפריט הראשון ברשימה הנפתחת הוא כתובת ריקה, /:סז1ח שתוכל לבחור בה ולהמשיך להקליד את שאר התווים בכתובת. כך לא תצטרך להקליד את הקידומת בעצמך. 2% ! אס אקסל מבקשת ממך לשמור את גיליון העבודה לפני הוספת ב היפר-קישור, עשה זאת. גם כאשר לא מופיעה הנחיה מפורשת, רצוי לשמור את הגיליון. היפר קישורים עובדים... בדרך כלל. אס תשמור את עבודתך, במקרה הגרוע ביותר הדבר יהווה מטרד קכק ותאבד מעט מזמנך, אולס אס לא תשמור את עבודתך, אתה עלול לאבד הרבה יותר. סיק 22: 0/ פןאוןי 0 /וען/ון = [45 ר -. קר תוכל ללחוץ על החץ הנפתח <] די ו ולבחור מבין עמודי 8₪ עור קישור אל קובץ ו וח שביקרת בהס לאחרונה - || לבוח חכו5זיל םי ח!ם₪!החב. ביכוח: סם!וברת ו 9 הזן ו אתר את הנתיב למסמך אליו בר ג יצור קישור. ערך זה עשוי להיות כתובת 4<ינכורנכו ( [ח! בנזב" בכונן הקשיח של ו משסמך ברשת של החברה שלך. לחיצה על לחצן עיון נתזיב: |[ בוח הכזי הנותחה בוסר : סוב מציגה את תוכן הכונן הקשיתח או הרשת מזיקום שם שם בקובץ <ופציונלי: | עיון... 5 אם ברצונך לקפוי למיקום סופציפי בתוך המיסמך, כגון ימניה, תו 4 ווח עם שם, ובייקטו מסד נתונים ו מספר שקופית, הזן ו אתר מידש זה לשיל, <] הושת מש בנתיב יחכזי שבור חהיפר-קישור אישור | ביטול תרשים 22.12 היפר-קישוריס לוקחיס את הקוראיס למסע מהיר ברחבי המסמך עצמו (מסמך גדול, כמובן), או מסביב לעולס. 3 לח בתיבת הטקסט צור קישור אל קובץ או 1ש והקלד את הכתובת או הנתיב של המסמך שאתה מעוניין לקשר. כדי לבחור את המסמך תוך ניווט בתיקיות, לח על לחצן עיון כדי לראות את תוכן הכונן הקשיח או הרשת ולחץ לחיצה כפולה על המסמך כדי להכניס לתיבת הטקסט את כתובתו או נתיבו. תוכל גס ללחוצ על החצ הנפתת ולבחור אתר 80/ מתוך הרשימה (שנלקחה מקובצ ההיסטוריה של הדפדפן שלך) או מבין מסמכי !ודה שפתחת לאחרונה. 4. לח על אישור כדי ליצור את הקישור. 5. הצבע על הקישור. הסמן ישתנה לצורת יד קטנה. בנקודה זו לחצ על הקישור והוא ייקח, או יקפיץ אותך ישירות אל המסמך המקושר (ראה תרשיס 3).. אם לחיצה על קישור מעבירה אל המסמך שהוא מקשרד אליו, כיצד רְ ניתן לבחור את התא כדי לערוך אותו? . אינך יכול ללחוץ על קישור מבלי להפעיל אותו, לכן כדי לבחור את התא עליך להשתמש במקשי החיצים. כאשר התא נבחר, הקש על 2 ונקודת הכניסה תופיע בתוך התא. ערך את הטקסט והקש על ץוח לשמירת הש:נוי. 1 | א0/0י 97-2 ]00] |< ]5 7 % | |₪|. [% קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה | |( 0 6 ₪ | 5 כ 6 6 -0| ₪ ₪ 3 ₪ ₪ ם] | כדי לערוך טקסט |- .0-0 א , % ₪ םה א זי ש|; ם|* 3+ || מקושר, עבור אל ו שלח אלינו |וּוח-= = 10 י 4 | 8 6 5 5 | [ ₪ | התא תוך שימוש | חברת עיפקי וויל" כ - | והקש על 2= כדי ה להציב את נקודת 6 הכניסה בתוך > ערך המניה במהלך השבוע הקישור 10 גבוה נמוך סגירה שלח לונ וו8רח- | וד יום ראשון 1 48 8 50 | סח הסוח 6 !וחב בכותן: סט!וה חח 2 יום שני 3 58 47 51 3 יום שלישי 2 1/8 48 1/4 51 4 יום רביעי פס 49 8 52 5 יום חמישי 7 718 52 53 16 17 0 חונ 4 ]14 גיליון1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % ||*| 14 ב ₪ ₪ ה=.-5-2-4 | 4 ₪8 10] א + את אטמטות | 6 + שר | מוכן | | [-₪/ | ואו [-- ] תרשים 22.13 בעת הצבעה על קישור מופיעה תזכורת המציינת לאן הקישור מוביל. כדי לערוך היפר-קישור, לח עליו לחיצה ימנית ובחר היפו-קישוו, עויכת היפר-קישור. כדי למחוק קישור בחר אותו באמצעות מקשי החיציס והקש על המקש 6.. קישוכיס 0וייסן %סן כגו/יון /ככוכי 4לוק אחד החסרונות בקריאת חומר על צג המחשב הוא בכך שניתן לראות רק חלק קטן ממנו בכל עת. קריאת עמודי 685/ ארוכיסם כרוכה בפעולות גלילה רבות של המסמך. תוכל לחסוך ואת מהקוראים, על ידי הוספת קישוריס בתוך הדף עצמו. לדוגמה, תוכל לקשר תאים בראש גיליוןו העבודה אל תאיס בתחתית הדף שאינס נראיס באותה עת על המסך. כדי לקשר תאים בתוך גיליון עבודה, בצע את הצעדים הבאיס: 1 בחר את התא או התחוס שאליו יועברו הקוראיס לאחר שילחצו על הקישור (למשל, תחוס בתחתית גיליון העבודה). 2 לחצ על תיבת השס בשורת הנוסחאות. הקלד שס עבור התחוס והקש ז6זח₪. 33 בחר את התא שאתה רוצה לקשר. תא זה יכיל טקסט היפר-קישור עס קו תחתון הקוראים ילחצו עליו, כדי לעבור לתחוס שנתת לו שס בצעדים 1 ו-2. 4 לח על לחצן הוסף היפר-קישור. בתיבת הדו-שיח הוספת היפר- קישור, לחצ על לחצן עיון שנמצא ליד תיבת הטקסט התחתונה 6 (מיקוס עם שם בקוב). סיק 22: 0/ פןאוןי 0 /ן/ן/ון - 453 5 תופיע תיבת הדו-שיח עיון בחוברת עבודה של אקסל. אס הקישור נמצא בתוך חוברת העבודה (כמו בדוגמה שלנו), לחצ על לחצן האפשרות שם מוגדר ובחר מהרשימה את התחוס הרצוי. 6. לת על אישור בתיבת הדו-שיח עיון בחוברת עבודה של אקסל ואחר כך לתצ על אישור בתיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור. הקישור ייווצר ובכל פעס שהקוראיס ילחצו עליו החלון יקפוצ+ ישירות אל התחוס (או התא) שנקבע. המסך המפוצל בתרשיס 22.14 מציג את הקישור ואת התאיס המקושריס. < 1 - הייו ריר | [₪]. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | 9|-% 9 6 ₪ < 2 6 6|-₪6|5.5פ ,| ש ב 8 |₪ ₪ ם| - 9990-09-84 , 9% 3/7 ב = שו זה ש ; 5|* .+ ווה || = תרשים1 - ה - 8 | 6 ₪ 5 " 6 ₪ ₪ 3 2/0397 1006 הוצאות משרד 2- 0 2 3 117 3974 1007 הוצאות רכב 0- 0 200 3 1997 5 10/03/97 ד מבט שלישי בע"מ 2 2 0 3 117 8 97 1008 הוצאות רכב 2- 0 2 3 1997 17 88 לחץ כאן כדי לראות את התרשיג 35 | ...בכל פעס שתלתצ על קישור זה, בראש גיליון העבודה = 58 = 3 555 5 55 ץ | ]4 |4]/ בתובים ,( טבלת צי [|*ו 00 ו מוכך | | ]7 ]אא ה ה ] החלון ייגלל אוטומטית לתחוס בעל השס הזה, בתחתית גיליוו העבודה... תרשים 22.14 קישוריס לתחומיס בעלי שס יוצריס הפניות-צולבות אוטומטיות השימושייס בעמודי 60// ארוכיס. 4 | 00% 97-2 ]00א] עכג;!/ 22 7039 0 2122 הדיסקט המצורף מכיל חוברות עבודה (קבצים, גליונות) שנכתבו ב-97 |66אם לצורך תרגול. הוא אינו כולל את תוכנת 97 |08אם, או כל תוכנה אחרת. התרגיליס המצורפיס בנספח וה מיועדיס לתרגל את מה שלמדת. התרגול הטוב ביותר הוא כמובן על מסמכיס שלך, שאתה יוצר. גש לפתרון התוגילים רק לאחרו שגמרת לקרוא את הפרק/ים הרלוונטי/ים. וכור, כי התרגול שמוצע בנספח זה הינו בתוספת לתרגול שנעשה במסגרת הפרק עצמו ועל המסמכים שלך. מקרא לתרגילים: > תפריטיס ופקודות מסומניס בהדגשה. * שמות קבציס מסומנים בהטיה. + טקסט להקלדה, או החלפה, מוצג בין גרשיים (יי). כיק |[ 0'322ק 6 היכנס לסייר פעוסשחו//. לחצ על אות כונן הדיסקט ותראה שבדיסקט שני קבציס: 1 ו-6א6. 06197א1-6ש. כדי לראות מה כתוב בקוב +א+.06 680 לתצ עליו לחיצה כפולה. הקוב 6א686197.6א6-+ש הינו קובצ לפתיחה עצמית. אינך וקוק לתוכנה כלשהי כדי לפתוח אותו. לחצ עליו לחיצה כפולה. תוצג תיבה, לח אישור. תוצג תיבה שתודיע שהתקנת הקבציס תיעשה לתיקיה 97 |06אם ע|0ח6- ז0פנ:. הקש ז₪0%6 להמשך. בגמר ההתקנה תופיע הודעה שההתקנה הסתיימה בהצלחה. לח אישור. תחזור לתיבה הקודמת, לת על 6!056. המסמכים נכתבו ב-97 [66א= ונמצאים בתיקיה 97 |66א₪ ץ!ח6וז= ז56ש:6, אלא אס קבעת תיקיה אחרת במהלך ההתקנה. הערה: כל השמות המצויניסם בקבצים אינם אמיתיים, וכך גם תוכנס. [900: )29202 פ9יס) = 4555 סי יס פָל7 2 כגִּי ///13כ 05 כְזכבוס: 1. אתחל את פשססחו/ ואחר אתחל את |66א=. 2 השתמש בגיליון ברירת המחדל (זה המוצג עס הופעת התוכנה). 3 הצב את הסמן בתא 83 והקלד את הכותרות הבאות מתא 23 עד 56. * מנהל המשרד * פקיד הקבלה * מחסנאי + קופאי 4. אס תרצה, תוכל להוסיף קטגוריות משלך. 5 כעת הוסף את שמות העמודות. התחל בתא 62 והמשך שמאלה, הקש סד כדי לעבור אל התא הבא. * משרה > תיאור * משכורת + שס העובד + תאריך תחילת עבודה + תאריך סיוס העבודה 6. הכנס נוסחה לתא 67 המחשב את סהייכ עלויות השכר. בשלב וה, התעלם מן הנתוניס. 7 שמור את הקוב בשם רשימת עובדים וסגור. 32 גו 2 כו62וע: 1. אתחל את פשססחו/ ואחר אתחל את |66א=. 2 השתמש בגיליון ברירת המחדל. 3 הכנס את שמות העמודות (62 עד 02), התחל בתא 62: >> מבצע פרסוס > מדיה 6 | 60%ע6י 97-52 ]000] + תאריך * מחיר + השפעה 4. אס תרצה, תוכל להוסיף קטגוריות משלך. 5. כעת הכנס את הנתוניס הבאיס התחל בתא 63 והמשך שמאלה > פתיחה + הדפסה = 27/9/97 > ₪150 * 250 6. הכנס נתוניס משלך לשורות 4 ו-5. 7 שמור את הקובא בשם הוצאות הפרסוס שלי. 8 הוסף כותרת עליונה ובה: שמך, מספר העמוד ותאריך. הוסף כותרת תחתונה ובה שס הקובצ. 9. שמור את הקובצ. 0. צפה בגיליון בהצג לפני הדפסה וסגור. כ9י//513. %/יון .ק3'כ ///350: 1. אתחל את פשססחו/ ואחר אתחל את |66א=. 2 השתמש בגיליון ברירת המחדל. 3 הכנס את שמות השורות, התחל בתא 42 עד לתא 46/: > נייר מדפסת + כרטיסי ביקור = מעטפות > תויות דואר + סה''יכ 4. אס תרצה, תוכל להוסיף קטגוריות משלך. 5. כעת הכנס את הנתוניס הבאיס התחל בתא 52 והמשך עד 25 : ₪250 >. מא כו 29292 670/39 497 .10 ₪175 + ₪125 > ₪150 + הכנס נוסחה בתא 56 המחשבת את סהייכ העלויות. שמור את הקוב בשס תקציב המשרד שלי. שנה את כל השולייס להדפסת הגיליון ל-1.5 סיימ ומרכז את הגיליון. . שמור את חוברת העבודה. צפה בגיליון בהצג לפני הדפסה וסגור. כ3' ///13כ .05 /0/': .1 .2 2 אתחל את פעשססחו/ ואחר אתחל את |66אם. השתמש בגיליון ברירת המחדל. בעמודה 3 הכנס כותרות ונתוניס לתיאור הגיליון העוסק בחנות לממכר מוצרי קפה. השתמש בקטגוריות המוצעות והוסף נוספות משלך. בעמודה 8 הכנס נתוניס על פולי הקפה שרכשת מחברת פוליקופי בעיימ במחיר ₪1.5 לחבילה. . בעמודה 6 הכנס נתוניס על פולי הקפה שרכשת מחברת 8וסוחס|608162660 במחיר של ₪1.99 לחבילה. . בעמודה כ הכנס נתוניס על פולי הקפה שרכשת מחברת 48506 במחיר של 5 לחבילה. השתמש בהגדרת עמוד כדי להוסיף כותרת עליונה ותחתונה. . שמור את הקוב בשםס המלאי שלי. . צפה בגיליון בהצג לפני הדפסה וסגור. סי יס כָק 4 כי //320 205 זכגי: .1 .2 5 פתח את הקובצ רשימת עובדים. הכנס שורה חדשה - שורה 3 וקרא לה 'קניין". מחק עמודות: , = ו-=. 1% | %א60ע)0י 97-2 ]00] .4 שמור את השינוייס. גי //237 ]וא 5 2/0 לככ .1 2 2 .4 5 פתח את הקוב טעימת קפה. הכנס שורה חדשה - שורה 1 והקלד את הכותרת ייטעימת קפהיי בתא 61. השתמש בהשלמה אוטומטית כדי להשליס את רשימת החודשיס מתא 3 עד לתא 48. העתק את הנתוניס מהתאים 63:08 אל התאים 8כ:3. שמור את הקובצ וסגור. כ3' 0 03 26 20705 סכק' כִקְכָכ: 41 .2 .4 פתח את הקובא ספקי קפה. הכנס שורה חדשה - שורה 1 והקלד את הכותרת יימצאייי בתא 1. . ארגן מחדש את העמודות כך שנתוני 780108 יימצאו בין נתוני 8חס6> ו-+085= ח6ח86ז;. שמור את הקובצ, וסגור. כ3/ 2/7 %/ 71 2122 ע: .1 .2 2 פתח את הקובצ עלויות נייר. הכנס שורה חדשה - שורה 6 וקרא לח נייר פקס. בתא 86 הקלד ''500'' סכוס המייצג את ההוצאה על נייר פקס. עדכן את הנוסחה שבתא 87 כדי שתכלול את כל עלויות הנייר (כולל נייר הפקס). . ארגן מחדש את השורות כך שעלות המדבקות ועלות המעטפות תהיינה בראש הגיליון. . קרא לעמודה 5 בשס הוצאה. . שמור את הקובצ וסגור. [900: )29202 פ9יסק) = 459 סי יס פָל7 7 כג' //237 / 3ו/ ]כיכו: 8 .9 . פתח את הקוב מכירות קפה רבעון 1 לשנת 1797. מרכוז את הכותרת מעל הטבלה. . הדגש את כותרות העמודות על ידי שינוי הגופן, גודלו ועיצוביס אחריס. העתק את עיצוב כותרות העמודות לעיצוב כותרות השורות. . התאס את רוחב העמודות כדי להתאיס לנתוניס. עצב את כל ערכי המכירות כמטבע ₪ וקבע שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. . הוסף גבולות או תבניות כדי להדגיש את כותרות החודשים. בצע בדיקת איות ודקדוק. שמור את הקובצ וסגור. כ3' /2 3 כיכ[210. כ כסוס): .1 .2 פתח את הקוב הכנסות פרסום. עצב את עמודת עלות והכנסה למטבע דולרי וללא ספרות לאחר הנקודה העשרונית. . שנה את עיצוב עמודת התאריך ל- 27/9/97 הגדר עיצוב מותנה כדי להדגיש נתוניס בין 5200 ל- %400 . השתמש בעיצוב אוטומטי כדי להחיל עיצוב מתאיס על הטבלה. . בצע בדיקת איות ודקדוק. . שמור את הקוב, וסגור. כּי //237 4 26/, כ/ו0כוכ, //לְזכריס : . פתח את הקוב משכורות לעובדים. הגדל את גודל גופן הכותרות ל-14 נקודות, אחר מרכז את הכותרות. . התאס את רוחב העמודות. השתמש בעיצוב מספר ועצב את המספריס כמטבע שקלי ללא ספרות לאחר הנקודה העשרונית ואת עמודת העלאה עס הסימן אחוז. 0 | 0%ע)6י 97-2 ]00א] - .6 .7 השתמש בעיצוב מותנה כדי להדגיש משכורות שמעבר ל- ₪20,000. סובב את הכותרות של העמודות ב- *45. שמור את הקוב וסגור. כ3' /22 6 20 כוג6ו. כ'/320: . פתח את הקוב הוצאות משרד. . בצע שינוי עיצוב. היה יצירתי, אך השתדל לשמור על עיצוב נקי ופשוט כדי שהגיליון ייראה מקצועי. . בצע בדיקת איות ודקדוק. שמור את השינוייס וסגור. //וסי יס פיק 8 כגי //316 6 5000 כושיעי/ק'ש ככ 6% כ ָתִי: 1. פתח את הקוב כנס טעימת קפה. 2 בהנחה ש-% מהמוזמניס אכן מתכווניסם להגיע, הכנס נוסחה בתא 03 שמחשבת את מספר המגיעים המשוער. 3 העתק את הנוסחה מתא 03 לתאיס 08כ:4כ. 4 השתמש בסכוס אוטומטי כדי לחשב את סהייכ המוזמניס וסהייכ המתעדיס להגיע. 5. שנה את מספר האורחיס המוזמניס באוקטובר ל-15 ובנובמבר ל-20. 6. שמור את השינויים וסגור. כ3' //0כ /0/ויוא. 5כ): 1. פתח את הקוב הזמנת קפה מרץ27. 2 בתא 87 צור נוסחה המחשבת את עלות הזמנת הקפה מחברת 08ו80ז בחודש מר. (מחיר ליחידה * כמות שהוזמנה). 3 העתק את הנוסחה לתאים 07 ו-07 כדי למצוא את עלות הזמנת ח6ח6ז- 1 ו-א8ח0א, בהתאמה. 4. בתא 58 צור נוסחה המחשבת את סהייכ עלות הזאמנות הקפה בחודש מר>. (09: כו 29272 070/42 [46 , שמור את השינוייס וסגור. כגִי 20 /0כוכו> //1כ 3 : .1 .2 פתח את הקובצ גיליון שכר. בתא 04 צור נוסחה המחשבת את השכר החדש של הקניין. ((משכורת נוכחית * אחוז העלאה) + משכורת נוכחית). אפשר גס - (משכורת נוכחית * (1 + אחוז העלאה)). 3 העתק את הנוסחה מתא 04 לתאים 8כ:5. 4 בתא 810, השתמש בסכוס אוטומטי כדי לחשב את סהייכ המשכורת הנוכחית. 5 העתק את הנוסחה מתא 810 לתא 811, אחר ערוך את טווח הנוסחה בתא 1, כך שתחשב את סהייכ המשכורת החדשה (רמז: תוכל להקליד את הטווח החדש, או להשתמש בחיפוש טווח כדי לשנות את הטווח). 6. בתא 213, הכנס נוסחה המחשבת את עליית השכר. 7 שמור את השינוייס וסגור. כפִי 20 /?/ויוא, (059ו0]: 1. פתח את הקוב עלויות פרסום. 2 בתא 3=, צור נוסחה המחשבת את ההכנסה שהתקבלה על ידי החסרת האפקטיביות מהעלות. 3 העתק את הנוסחה מתא 3- לתאים 4 ו-5=. 4 בתא 87, צור נוסחה המסכמת את עמודת העלות. 5. בתא 88, הכנס נוסחה המסכמת את עמודת האפקטיביות. 6. בתא 89, הכנס נוסחה המסכמת את עמודת ההכנסה. 7 בתא 03, הכנס נוסחה המחשבת את האפקטיביות של ההדפסה מסך כל האפקטיביות. 8 העתק את הנוסחה מתא 23) לתאים 004 ו-25). שיס לב ש-|08א₪ מחזירה תוצאות לא הגיוניות בשני התאיס 024 ו-05), משוס שהיא משנה את הנוסחה המועתקת כדי לשמור אותה יחסית למיקוס החדש. 9 ערוך את הנוסחה בתא 03 כדי שהיא תפנה תמיד לתא 58, אחר העתק אותה שוב לתאיס 04 ו-05. לבדיקה תוכל לבצע סיכוס אוטומטי בתא 606 לבל 1; 1 | א0/0י 97-2 ]00] 0. בתא 410, הכנס נוסחה המחשבת את % ההכנסה של ההדפסה מסך כל ההכנסה, תוך שימוש בכתובת תא מוחלטת (59). אחר העתק את הנוסחה מתא 43 לתאיס 34 ו-45. 1. שמור את השינוייס וסגור. סי יס מָיץ 6! כ3' )20 ]יכ אכיככי: 1. פתח את הקובא חנות האלקטרוניקה של צביקה. 2 בתא 23, הכנס את המירווח שקבע צביקה, 32 אחוציס, כמספר דצימלי. 3 כדי לחשב את מחיר המכירה של מוצר, הכפל את העלות של צביקה ב-(1 + המירווח). ודא שהשתמשת בנוסחה בכתובת המוחלטת של תא 53. 4. העתק את הנוסחה מתא 6066 לתאיסם 07 עד 615. 5 שנה את הנוסחה בתא 66 כך שתעגל את המחיריס לעשר השקליס הקרוביס (83 -> 90). 6. העתק את הנוסחה מתא 06 לתאיס 07 עד 015. 7 שמור את השינוייס וסגור. כ3י //20 ///: 1 פתח את הקובצ חנות האלקטרומיקה של צביקה + עמלות. 2 תחילה חשב את העמלה בתא 7כ. מכיון שחישוב העמלה תלוי בעלות המוצר, יהיה עליך להשתמש בפונקציה =! כדי לבחור את העמלה המתאימה. אס עלות המוצר קטנה או שווה ל- 5,000, אז העמלה היא 3%, ואס עלות המוצר גדולה מ- 5,000 העמלה היא 5%. כדי לחשב את מחיר המכירה בתא 7, הוסף את אחוזי המירווח לאחוזי העמלה והחסר אותס מהערך 1. אז, חלק את עלות המוצר בתוצאה שקיבלת. עשה שימוש בכתובות מוחלטות היכן שצריך, כדי שתוכל להעתיק את הנוסחה לתא אחר בעמודות 6 ו- פ. 3 העתק את הנוסחה מתא 07 לתחוס 16כ:8. 4. העתק את הנוסחה מתא 07 לתאיס 08 עד 616. 5. שמור את הגיליון וסגור את חוברת העבודה. (09: כו 29272 670/42 463 כ3' /(א /אכ'כוא: .1 2 9 פתח את חוברת העבודה חנות האלקטרוניקה של צביקה - מכירות. לתא 53 הכנס את התאריך: 6 למרצ, 1997 בתא 9=, בנה נוסחה אשר תציג את מספר ימי הפיגור בתשלוס לצביקה. זכור שאתה יכול לחסר תאריכיס כדי למצוא את מספר הימיס ביניהס. בנוסף, הנוסחה צריכה להתחשב בשלושה מצבים: + לקוח מועדף ועדיין לא עברו 15 יוס. + לקוח רגיל ועדיין לא עברו 15 יוס. * עברו יותר מ-15 יוס. מילת אוהרה: כשאתה כותב נוסחת =! ארוכה שכזאת, שיס לב למספר הסוגרייס השמאליים ומספר הסוגריים הימניים. העתק את הנוסחה בתא 9: לתאיס החל מ-10= ועד 17=. . כדי לעזור לצביקה לנהל את החייבים, בנה בתא 09 נוסחה שתנחה את צביקה מה לעשות. אס ההזמנה מעל 30 יוס, הצג בתא הודעה מתאימה, אס ההזמנה בין 16 ל-30 הצג את הערך ייפיגוריי, ואס ההזמנה 15 ימים או פחות אל תציג דבר בתא. העתק את הנוסחה מתא 029 לתאים 610 ועד 60017. מחק את התאריך שרשמת בתא 53 והכנס את הפונקציה ()/כ)א=. פונקציה זו תכניס את התאריך הנוכחי, כפי שיודעת אותו מערכת ההפעלה. . שמור את הגיליון. //וסיי/איס. ככ !/ כפי ///512 */כ0/0]: .1 .2 פתח את חוברת העבודה שוקי רוק-מיוזיק. בחר את הנתוניס משני הטוריס וצור תרשיס המוטבע בגיליון. עליך לקבוע את סוג התרשים כדי שיתאיס ביותר להצגת הנתוניסם. אל תשכח להוסיף כותרת לטבלה. . הו את התרשים אל מתחת לנתונים, כך שיתחיל בשורה 20. הגדל את התרשיס כך שימלא את התחוס 420:035 (בערך). עצב את התרשים כך שגודל הגופן יהיה 10. 4 | %א0)/0י 97-2 ]00א] 9 שנה את סוג התרשים (למשל אס בחרת קו שנה לעמודות). כפי //0ווא, [ו['י 2927/2. 05ָי: .1 .2 .6 7 פתח את החוברת העבודה הוצאות אוניברסיטה. צייר תרשים עוגה מנתוני סמסטר אי 1997. * אחזקה + ספרים - כללי > עיתוניס ומגזיניס + חומרים - ציוד משרדי + חומריס - מעבדה > מעבדת מחשביס . הזז את התרשיס אל מתחת לנתוניס. עכשיו, שנה את סוג הטבלה כך שתראה את חלקס של הסעיפים השוניס מכלל ההוצאה באותו סמסטר. ודא שבציר ה-א מוצגיס כל סעיפי ההוצאה. . מה יקרה לנתוניס ולתרשיס אס תשנה את הערך של עיתונים ומגזיניס מ-85 ל-25ו מה יקרה לנתוניס ולתרשיס אס תשנה את הערך של אחזקה מ-2,700 ל-1:90 שמור את חוברת העבודה. כפי //619 |.ו[יסן .עמשו קוו: .1 2 52 פתח חוברת עבודה בשם חנות הירקות של משה. התרשיס המוצג מכיל נתוניס של שתי עמודות שכותרתסם: דני ו-מירי. טבלת הנתוניס מכילה ארבע עמודות נתוניס. הוסף את שתי עמודות הנתוניס שכותרתס: שולה ו-עמרי מבלי ליצור מחדש את התרשים. נקה את תוויות הנתוניס. שנה את כותרת הטבלה למשהו יותר מתאיס. . הסר את המקרא. . שנה את סוג התרשיס לתרשיס תלת-מימדי עס חרוטיס. . סובב במרחב את התרשיס כך שהעמודות התלת-מימדיות לא יסתירו אחת את השנייה. . שמור את חוברת העבודה. (9מָא: ע%0!/ 22 127 5 טויס כ 3/ כ3' ו %/ 2 ואום] 2539 פ[ש[יס: .1 .2 .4 פתח את חוברת העבודה מופיקה - דברי מאפה. בנה טבלת ציר. השתמש בנתוני המכירות של 1997. בעמודה הצב את שמות המוצריס, בשורה הצב את שמות החנויות, בשטח הנתוניס הצב את סכוס המכירות של כל חודש אמצעי ברבעון. . שנה את שס הלשונית, שס נמצאת טבלת הציר, למכירות חודש אמצעי ברבעון. שמור את הגיליוו. כ3' /( אכ'כואע: .1 2 .5 .6 פתח את חוברת העבודה מופיקה - דברי מאפה. צור טבלת ציר חדשה עס נתוני המכירות 1997. טבלת הציר צריכה להראות את מגמת היקף המכירות מרבעון לרבעון. רמז: בשורה הצב מוצריסם, בעמודה הצב חנויות, בנתוניס הצב את סכוס המכירות בכל רבעון. . שנה את שס הלשונית, שס נמצאת טבלת הציר, למכירות לפי רבעונים. שנה את סדר הנתוניס בטבלה כך שיוצגו לפי רבעוניס. האס השינוי גרס לך לראות אחרת את המכירות!: ודא שהנתוניס נוחיס לקריאה. שמור את חוברת העבודה. כגי //( 20 5 [1/95//19: .1 .2 פתח חוברת עבודה סקר מאזינים לרדיו. בנה טבלת ציר בגיליון נפרד. בנה אותה כך שתוכל לבחון את תוכניות הרדיו המועדפות לפי קבוצת גיל. וודא שהטבלה מראה נתוני ממוצע ולא סכוס של אחוזיס. בנוסף, הטבלה צריכה גס להציג את אחוזי השמיעה לגבריס ולנשיס לפי קבוצת גיל. . עצב את רוחב העמודות כדי שהנתוניס יוצגו בצורה נוחה לקריאה. עצב את נתוני טבלת הציר כך שיוצגו רק עס ספרה אחת מימין לנקודה העשרונית. 6 | 60%ע6י 97-2 ]00] 5 ארגן מחדש את הטבלה כך שתציג את ממוצע אחוצי השמיעה לפי גיל. 6. שמור את חוברת העבודה. סי יס מק 9 כ3' ///13כ. 05 /0/': 1. פתח את חוברת העבודה מלא:?. 2 הכנס שורה ריקה בראש הגיליון והכנס לתוכה את הכותרות הבאות: > לעמודה /: שס מוצר + לעמודה 58: מספר מוצר *+ לעמודה 6: עלות יחידה + לעמודה ₪: במלאי! 3 מיין את הטבלה בסדר אלפאביתי לפי שס מוצר, כדי שתוכל לקלות לאתר אותו לפי שמו. 4. הצג את טבלת הנתוניס רק עס המוצריס שאינס במלאי. 5. שמור את חוברת העבודה. כפי ///512 כ0ָי///. 6ו[יש: 1. פתח חוברת עבודה המעדניה. 2 מיין את הרשימה לפי שס משפחה. 3 מיין את הרשימה לפי שס פרטי. 4. הצג את הטבלה עס הלקוחות שביקרו לאחרונה בחנות בחודש אפריל. כפי //09/) כ|עו[ כזכני: 1. פתח חוברת עבודה מועסקים. 2 מיין את הרשימה לפי: שס משפחה, שס פרטי ועיר. 3 הצג את הטבלה עס עובדיס שמקבליס משכורת המבוססת על עמלה בלבד. 4. הצג את הטבלה עס עובדיס המועסקים לפי שעות. 5 הצג את הטבלה עס העובדיס הגריס ב- רעננה. (9מָא: ע%0!/ 22 127 7 6. איך קוראיס למנהל/י החברה? 7 הצג את כל הנתוניס בטבלה. 8 שמור את חוברת העבודה. כגִי ///512 כ0י//. 10/0יס: 1. פתח חוברת עבודה תקליטור זמר. 2 הוסף כותרות לעמודות הנתוניס: + לעמודה 4: שס תקליטור > לעמודה 8₪: מבצע + לעמודה 6: מחיר > לעמודה כ: סיווג 33 השתמש בטופס נתוניס כדי להכניס את הרשומות הבאות: שס תקליטור מבצע מחיר סיווג שיריס שאהבנו שוניס 0 ישראלי 6 + >סס | 5( 0 חוייל עצב יס-תיכוני תבורי, שימי ₪0 ישראלי חוד שסח5 וח ,חו!אחהּז- ₪0 חוייל 4 מייו את הרשימה לפי סדר אלפאביתי של שמות הזמרים. בצורה זו, תוכל לאתר בקלות את הזמר האהוב עליך. 5 הצג את הטבלה רק עס התקליטוריס שעולים בין 49 ל-57 שקלים. בצורה זו תוכל לאתר את התקליטוריס המתאימיס לתקציבך. 6. שמור את הקובצ. 8% | %א0)/0י 97-2 ]00] 26 קס '2כ' 2 אובייקט 399 מוטבע 398, 400, 404 אופרטוריס (נוסחה) 182 אינטרנט 437-454 העברת נתוניס 443-445 כתובת 439 עורה 91 שס תחוס 439 2 בדיקת איות 117 בחירת מדפסת 122 בטל 112,100 ביקורת (סרגל) 306, 308 בצע שוב 100 ָ גבולות (תא) 164 גופניס מהודריס ז08זס/)) 167-168 גוור, ראה גזירה גזירה 110-111 גיליון עבודה 355 גלילת מסכים 39 הגנה 177-178 הדפסה 121-138 הוספה 141 הסתרה 179 העברה 149 העתקה 148 חישוב אוטומטי 355 לשונית 55, 356 מבנה 35 מחיקה 142 מעבר בין 140-141 סרגלי כלים 35 עמודות 35, 37 שורות 35, 37 שס גיליון עבודה 56, 37 שמירה 78 תא 35, 38 כתובת 38 תא פעיל 38 תווזה 39 תצוגה מקדימה ‏ 152-153 גלישת טקסט 102 2 דף 60 446-450 2 הגדרת עמוד 126 הדבק 110 3556, 399 הדבק פונקציה, ראה פונקציה הדבקה מיוחדת 357 הדפסה (גיליון) 129-138 הגדרת עמוד 126 הגדרת שוליים 133,127 הערה 129 הצג לפני 1235 כותרת עליונה 133-134 כותרת תחתונה 133-134 כיוון 130-132 תרשיס 278 הוספת לחצן (לסרגל) 421 הוספת עמודה 112 הוספת שורה 112 הוספת תא 114 הטבעה 398, 400, 404 היפר-קישוריס 450-455 (9ק = 469 הכנסת תא עס נתוניס 115 המרת טקסט לעמודות 410-413 הסתרה, ראה גיליון, עמודה, שורה העבר, ראה העברה העברה (תא) 108 העברת נתוניס (אינטרנט) 443-445 העתק, ראה העתקה העתקה (תא) 111,109 356, 399 הפותר (;ז50!/8) 306 הצג לפני הדפסה ‏ 123 הקלדת טקסט 58 הקלדת טקסט בעברית 58 הקלדת מספריס 70 הקפא חלונית ‏ 42 השלמה אוטומטית 62-64 התאמה אישית 415-436 הפעלה 416 סרגל כלים אישי 417-418 [ ויז'יואל בייסיק 390-392 / חיפוש והחלפה 105 חישוב אוטומטי 355, 72, 206 חלון גודל 55 סידור 53 פבל 42 חלונית הקפא 42 חלוקה לרמות. 330-337 חתירה למטרה (פונקציה) 296-305 נקודת שיוויון 296 0 | %א0ע6י 97-2 ]00] , טבלאות 281-294 בנייה 282 הוספת נוסחאות 285 מחיקה 295 מימד 293 עס שני ערכי קלט 286 טבלת ציר 338-347 אשף 338 יבצירה 338 סרגל כלי 341 טופס נתוניס (רשימה) 317, 343 טקסט גלישה 102 הקלדה 58 עברית 58 עריכה 101-103 , ידית המילוי 64, 73-74 כ כתובת (אינטרנט) 4539 כתובת חיצונית 352 כתובת יחסית 187 כתובת מוחלטת 187 כתובת תלת-מימדית 146 כתיבת נוסחה 74-76, 98 / לוח שנה ‏ 213 לחצניסם 44 לשוניות גיליון 35 / מאקרוס 385-396 הרצה מתפריט 589 ויזיואל בייסיק 390-392 יצירה 386-387 עריכה 392-393 שיוך ללחצן 422-424 מברשת עיצוב 173 מגמה לינארית, ראה קו מגמה מגמת עליה, ראה קו מגמה מוטבע (אובייקט), ראה הטבעה מילוי אוטומטי 64-70 רשימה 68 מינימוס ‏ 73, ראה גם חישוב אוטומטי ממוצע 72, ראה גסם חישוב אוטומטי מעבר בין גיליונות 140-141 מערכיס 196-199 מסד נתונים, ראה רשימה מסייע של 08106 79-84 מסנן אוטומטי, ראק סינון אוטומטי מספרים, עיצוב 71, 103 מפת נתונים. 363-379 הוספת תרשיס 378 הצללת ערכים 375 יצירה 3565 כותרת 372 נקודות פיזאור 375 סיכות 377 עיבצוב 374 פקד 369 ציור מחדש 371 תפסן 370 מקסימוס 73, ראה חישוב אוטומטי ) נוסחה 74, 98, 181-200 אופרטור 182-183 מערכים 196-199 סוגריים 184 סימן השוואה 184 סימן כתובות 185 סימן שווה 183 ניהול קבציס מקושריס 359-360 נקודה עשרונית 104 נקודת שיוויון 296 0 סגנון 176 סטטיסטיקה, ראה פונקציות סטטיסטיות סטיית תקן 229 סידור חלונות ‏ 53 סינון אוטומטי 324 התאמה אישית 327 עשרת העליונים 326 סכוס אוטומטי (פונקציה) 202 סכוס ביניים 332-337 סמלים ראה לחצניס ספירה 72, ראה גם חישוב אוטומטי ספירת מספרים 72, ראק גסם חישוב אוטומטי סרגל ביקורת 307-308 סרגל טפסים 424-426 סרגל כליס 80/) 438 סרגל עיצוב 71, 160, 162 סרגל זז 0זס/\ 429-434 סרגלי כלים 35, 46 אישי 417-418 הוספת לתחצן 421 צפים 45 7 עברית (הקלדה) 58 עורה 79-93 אינדקס 89 אינטרנט 91 אשף התקנת חיפוש 85 חיפוש 86 עיצוב 159-180, 415-436 העתקה 173 סרגל עיצוב 71, 160, 162 עיבוב אוטומטי 51, 77, 169 עמודה ‏ 55, 37 הוספה 112 הסתרה 179 התאמה 59 471 79, רוחב (ברירת מחדל) 60 עכבר 6פטסוו!סזח| 40 2 פונקציה 201-236 הדבק 205 מרכיביס 202 סכוס אוטומטי 202 ספירה 210 תאריך ושעה 213 זא 6 210 זא 212 =זהס 214 0 215 ח| 231,209 אה|סשוו! 207 צוסא 216 סאאה 234 )עפ 206 פונקציית חתירה למטרה 296-306 פונקציות פיננסיות 217-225 חישובי פחת 224-225 דושאקו 218 ח=חן 222 חחוש 222 צמא 220 דוש 218 צם 220 א')פ 225 פצס 225 פונקציות סטטיסטיות 226-230 מגמה, ראה קו מגמה סטייה מהממוצע 229 צםסזס 229 פותר (ז50|!/8) 306 פיננסי (פונקציה), ראה פונקציות פיננסיות פצל חלון ‏ 43 1 | א0)/0יס 97-2 ]00א] 2 צורות אוטומטיות 429 צבע 171 / קבא וחלק לרמות, ראה חלוקה לרמות קבציס מקושריס 359-360 קו מגמה ליניארית 226 עליה 228 קוב מקור 352 קוב ניזון 352 קובץ תלוי, ראה קוב ניזון קישור (תוכניות אחרות) 398, 7 קישוריות בין חוברות עבודה 351-362 הדבקה מיוחדת. 357 העתק והדבק 356 הצבעה ולחיצה ‏ 553 כתובת חיצונית 3552 עריכת קשרים 360-361 קבציס מקושריס 359-360 קוב מקור 352 קוב ניזון 352 קשרים, ראה קישוריות בין חוברות עבודה 2 רוחב עמודה 59 ברירת מחדל 60 רשומה (מתוך רשימה) 314, 319 רשימה 314 בניה 316 הגדרה 316 הוספת רשומה 319 טופס נתוניס 317 מיון 320 עריכה 319 רשומה 314 שדה 314 שורת כותרת 214 שחזור 325 רשימה משותפת 361-562 רשימות מתואמות אישית 69 0 שולחן העבודה ‏ 33 שולייס 127 שורה 35, 37 הוספה ‏ 112 הסתרה 179 התאמה 59 שורת המשימות. 35, 58, 554 שורת הנוסתחאות 35, 61, 98 שורת מצב 45 שם גיליון עבודה 37 שס קובצ 355 שס תא 193 שמירה 78 שקף עחוסקזפששסק) 414 / תא 35, 38 גבולות 164 גזירה 110 הגנה 177 הוספה 114 הכנסה עס נתוניס 115 העברה 108 העתקה 109, 143 כתובת 38, 186 יחסית 191,187 מוחלטת 187, 191 שס 193 תא פעיל 38 תאריך, הקלדה 104 תבנית 171, 379-384 מחיקה 172 תו, מיוחד 118 תזווזה בגיליון 39 מקלדת 44 תחוס תאיס 49 בחירה 50, 52 תיאורי מסך 44 תיקון שגיאות אוטומטי 117 תנועה בגיליון 39 מקלדת 39 תצוגה לפני הדפסה 126 תצוגה מקדימה ‏ 152-153 תרשיס 237-278, 400 אובייטקטיס 262, 265 גליל 244 הדפסה 278 הוספת נתונים 276 העברה לגיליון עבודה אחר 257 הצגה 253 חרוט 244 טבעת 247 טוריסם 242 מותאמיס אישית 250 מכיימ 248 משתנה בלתי תלוי 240 משתנה תלוי 240 סוג 241 סרגל כלים 261 עוגה 271,245 עמודות ‏ 243 פיוזור 248 פרמידות 244, 275 צירים 238, 268 קו 244 שטח 247 שינוי 257 רקע 263 שטח 263 תווית 272 תלת-מימדי 250, 269 (9ק - 473 096 /ו2 0 חז0ו// 4 06181075 חהספ!וזה וח 60 0 (חסוסח10) +חטס) 9 +8ו! הה0סז215) 0 2/06750806) צצ//\ 566 ,6067508066 1 7 (50ו]) חזסז 818 9 5פסכח 818 8 *והּח6 8 00 5 66051665 0% 4 %החזס- 7 חוק 1 >חו/שה 4606 5 הַחוַ8ח5 6ט|8/ 4 08%:6 [ 3 ח56 0081 4 ,9 >8חו600סח= ] 3 ,64 6!חְחּח | 5 פאפפהסוסתט1 |הוסחה חו- 3 ז0ס%חו3= 81 וחזס - 2 ,71 זהס|סס? חחוז8 הזוס - 0 ה סחוה הס - 8 ,3 ז08 8|סוחזוס- 0 ,989 ,74 ה|טוחזס- 2 85ח08 6626ז- 46 ההסוסחט- 2 ווחשפסנזגו/ 2 %655ח6ו60זטחו 4 | %א0)/0י 97-2 ]00א] 4 7 06ח61676ז 050|06 8 ||06 6צוז6/ 3 פושססחוצ פחפזזה 9 ,זה 2 671806// 6 566 ,67806// 4 ז01|160זג/ 7 07!26+215%) 6 10 ססך 6 ,72 ,35 068|0|816זג/ 4 60!6:%5סזג\/ 7 0607760זג\/ 9 ,77 ,1 זה חזסזסזג 0 |וןוזסזוה 8 + | 2 ווחנופסזג / 3 ז00חה]|28) 8 !]606 8 6עצו6 3 פחה 6, ,38 61076006 8 |06018 ,זִסזסבז8ח2) 8 פ55ַהַח2) 28688 8 7 >חועסוו 8 6>%6סץ1 5 **סו! 1 ז20!0) 7 ,35 חחחט!ס6 2 8%חו00 9 0[05%/ 3 ||606 65חחה8ּצ 4 ,73 >זססחטא 0 9 0[60%() 4 ,398 060060 4 %הח55!518// 06ו21) 9 ]0 0 6חו008 ץ 1 חח607ב3ק 2 6|6:6% 7 סוס18 +סעוק 8 2708%16) 1 ז8ס|ססדך 8 287₪ו// 8 ((66ח5) %חו" 3 ,127 פ>חוסזהּ ו 9 40:65 2 ]| 0]0606%) 6 ק )590 7306 3 שסועסזק 2 קנש:56 ז6זחוו / 2 ,49 5806 0 4600 7 ,35 0% 2 (%חו00 9 600% 6066 6 30 1 ,187 050|0%:6/ 5 006781075) 1 ,187 6/ה|₪6 7 06₪6ח61676ז 6/ן₪6|31 . )208| 566> 5 4 8 (סחוזסזח=) ש6זס6ו 3 כ ן38 1 6%חז6זח| 6 זה 5 6>=6אחהוחססעץה / 9 (חסטוסח10) זו 0 56פגוסווווו6זחו 9 (ס!6ח) 6%חז6זחו 1 2 1!)65 אסססאזסע 60>חון 7 ,398 חחואחו:] 2 65>)>ססס)אזסעצט החואחו;ן 2 >סססאזסעו 1ה06ח606 2 06ח61676ז |החז16א= 2 6>אססס6אזסש 66זטסס 68 סט מַחואחו.1 566 ,אחו:!ן 4 5% ]| 7 חחסז 318 9 01% 4 8!605- 4 40 68067 4 46607085 44 6 סמסב 7 270816) 3 + +00 9 (טח6ח) הג 2 ס2895)(0 |1508/ 6 ווו6זח! 566 ,6פגוסו 4 ,39 (661ח5) 6עסוו 479 79, 6 ,35 סססאזס// ]))/ץצ/ 566 , 66צ 6סו/ סוזסצש 1 8150 566 66%ח6>5זס// 5 66%ח65אזס// )286|| 5 9 אחוו|סזסס צשססחו// 3 06חזזה 526 5 2 וזו|ספ 4 | 8 ז00|08סך 6 | 60%ע6י 97-2 ]00א] 8 8 (5!א) 58/6 4 05ו1ח07667ס 8 שחוווסזסס 6 68% 1 20 8 00+7) 9 ס6שצסוו 3 שוסו/6זק 12 50/6 6 זפעצוספ אס /\ 566 ,5068705066% 7 >חואסח6 |ו6ספ 3 פששססחוצעו זווקפ 7 00508 0זה0סחההזס 0 פפהסוסחט1 605ו181!51ס 5 08 18%085ס 6 1/6 7 (סזחו עְזה וה והט5) |8זסזסגופ ז 4 8068 8 ,33 ז08א85ך 4 ,71 3%16|וח6 ד ד 3 שחוו0= 8 0(חוסזח- 2 >אחוסזזה// 6 ,35 ז508!|ססך 6 081- 0 2 ,100 סשחתנו 9 | / צש///ש 566 , 660// 4 ,167-169 +וה0זס// 2 זתהּס|ססך