97 WORD ישר ולעניין

תרגום לעברית ועריכה – קרן קוברובסקי | X, 318, [10] עמודים : איורים ; 24 ס"מ. – ISBN 965-361-135-6

OCR (הסבר)
זז 6500 - , | 5 סח " סוסצש ישר ולעניי ליצור מכתב ח*א,> בחירות ומיל ש לך כל מה שי 2 י תמונה אחת שווה אלף מילים ₪ התקנת את העורה של 166 > וש טפ ו הדרך הקלה לביצוע המשימה /, 0 חזש במינף מדריך ויזואלי זז 6516060 7 ה הוצאת הוד-עמי 2 - 0 רק לספרי מחשבים 65 ]50 שו ו 5 סח עורכת ראשית: שרה עמיהוד תרגום, תיאום וייעוץ 97 95/01606 פשוסטחו\: צור לוין ייעוץ מקצועי: אירית ויילס, סגנית מנהלת מחלקת מיקרוסופט, מרכז תמיבה כלנית כרמון עיצוב עטיפה : סטודיו מצגר שמות מסחריים שמות המוצרים והשירותים המוזכרים בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהם. הוצאת 27655 1070506/! והוצאת הוד-עמי עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים בספר זה ולציין את שמות החברות, המוצרים והשירותים. שמות מסחריים רשומים (118067087%9 601516760) המווכריס בספר צוינו בהתאמה. 7 6זס/ - מוצר של חסוז8זסקזס6 60סחסוושו. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'/ ("8ו פג"). הוצאת 655ז2 860705086 והוצאת הוד- עמי אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתקליטור/דיסקט שעשוי להיות מצורף לו. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 1) פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: !ו.1.60ה6000-3סזחו ב) אתר באינטרנט: |.סס6.וְחחהּ-0ה.שששו//:כ1ח ישר ולעניין ג'רי ג'ויס, מריאן מון הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים | ]1111 ]| 1 זז 6516060 וו 5 שחו 6 ה +23 97 זס/ +01ס5סז6וו חססו/! 6החהּוז3ּ!/ סחה 66עס עח6נ ץש ה ] .4 :חהסוז5|8ח3זד עש6זס6ר] הטחוחוג .5 :זסווס0ם .חסוז8זסקזס6 אספסזסוו צֶם 1997 6 %תפהץְקסס . חססו/! סהחהּוז3ּ)ו! סחה 66עקס ‏ עזז6 עֶם 1997 זחהףהץק0ס6 הסוזו60 ס6הְבּטחַח3! תפוופָחם |החוטוזס ז6ח8ו|סטק |החושוזס 16 הזוע +ה6ר הגוה עס ס6תפווסטק פזחשו ווה הסוז8זסקזס אספסזסוו/! 0 הסופוטוס 8 ,₪655 11ס5סזסווש .5.4.( , חסזְחָחוח35/ , הסוח 60 עס ס6תפווסטק ח00ו60 6הְהּטסחהּ! שסזססרו 7 66% %ח8הץ600 .16| וווה-ססח )6( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 [ו.1.60הז00-3ת6סזחו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 1997 מהדורה מעודכנת 1998 0 5פזחוה ווה .₪ וחוה-פסר 28 ,6108 .0.8.ק 8 ,1997 , ]65| מסת'יב 965-361-135-6 אספ!| שכן ןי 9 23 2202 / ללא מונחי מחשב 0 מבט כללי על הפרקיס בספר עוד מילה אחת (או שתיים) ל[ סיק 2: קתו /יס 1 מבנה המסך || יצירת מסמך כ מ מ עבודה עס מסמך קיים 9[ || עריכת טקסט ה[ אחסון ושימוש חוזר בטקסט 1 הרבה דרכיסם לבחור, להעתיק ולהעביר טקסט 1 הגהה של מסמך ל יניס ו | הדפסת מסמך 2 9 3: זַיתָוכ 265 2/0 /2 שימוש בסרגל כליס 0 סרגלי הכליס השימושייס ביותר ניהול סרגל כליס ?7 הוספת הדגשה לתוויס הנמת שינוי גופן ב שינוי יישור פיסקה התאמה אישית של פיסקה 0 הזחת פיסקה (כניסת פיסקה) 0 שינוי מרווח בין שורות יצירת עצירות טאב ללש העתקת עיצוב פיסקה 0 0 0 שימוש בסגנונות 7[ יצירת רשימות המרת פסקאות לרשימות הוספת גבולות לפיסקה .0 הגדרת עמוד 0 עיצוב אוטומטי של מסמך 7 סזס מאחורי הקלעים - קָסֶם אוכן פץןיןי = ש מק 4: '25'3, ומכיס איות3י 7 יצירת מכתב בעזרת אשף המכתביס || יצירת תזכיר מתבנית 50 יצירת עמוד שער לפק 0 מצבי תצוגה 0 יצירת מסמך מתבנית 565 יצירת תבנית משלך 0 התאמה אישית של תבנית 0 יצירת תבנית ממסמך 2 יצירת סגנונות עוקביס 0 החלפת תבנית ל :65 העתקת סגנונות בין תבניות | עיצוב נייר מכתביס 7 יצירת כותרת משלך 7 יצירת תוויות דיוור א שש 69 מיעון מעטפה 00 לש ל 0 5 יצירת סגנונות חדשיסם 9 כלק 6: /0/3 2/0 אוככ2 5 הכנסת מידע לטבלה || מבנה הטבלה שינוי תאיס 0 שינוי גודל העמודות והשורות ל 50 שינוי מראה הטבלה 7 שינוי מראה הטקסט בטבלה "|| שינוי מיקוס הטבלה יצירת טבלה גדולה לש ל מס ל 0 שינוי טבלה גדולה 2 2 0 ל 0 הוספת ג סוו0 0 הוספת תמונה .| שינוי תמונה ייחייזריס'' - אובייקטים זריס - 0 שימוש בטקסט אוטומטי [/// 0 יצירת מאקרו 0 הוספת פקודות לתפריטיס 7-ו[ || התאמה אישית של סרגלי הכליס | 97 ש/ץ 56 ו/לןיין סיק 6: '3י25 20 6ול - 0%/ להתארגן עס סגנונות ו מעקב אחר סגנונות 108 שליטה במעברי עמוד 1 יבירת סרגל סגנונות 1 אחסנת סרגל כלים || ל הכנת מסמך לכריכה 0 יצירת מסמך דו-צידי 116 יצירת כותרת קבועה 1 יצירת כותרות קבועות משתנות 1 הוספת מסמך זס/\ 0 הוספת חלק ממסמך סזס/ 1 איתור פרטיס במסמך 170 שימוש במפת מסמך 7[ תצוגת חלוקה לרמות 1 חיפוש טקסט 0 החלפת טקסט החלפת סגנון ו החלפת טקסט ועיצוב 1 הוספת מספרי עמוד שינוי הגדרת עמוד 0 יצירת חלקיס או מקטעיס 1 יצירת תוכן ענייניס || מעקב אחר גרסאות יצירת תקציר 2 5 כ 0 ל לור 0-ל שש חלוקה לרמות ומסמכי משנה 138 שימוש במסמך משנה כמסמך בודד 1 מָיץ 7: '25/3 אק 26[ 3 הוספת סימניס ותוויס מיוחדיס 1 הוספה אוטומטית של סימניס 0/7 הכנסת סימניס עס מקשיס 1 יצירת הערות שולייס 1 שינוי מראה הערות השולייס 1 עריכת הערות שולייס || יצירת הערות סיוס 7 יצירת רשימת איוריס 1 יצירת כיתוביס 1 יצירת הפניות מקושרות 1 כותרות ממוספרות || שכ] קייש = זוע שורות ממוספרות 156 יצירת חלוקה לרמות ממוספרות 1 יצירת תרשיס 15 סיכוס שורות ועמודות טבלה 1 כתיבת נוסחאות ופונקציות בתוך טבלה 7 כתיבת נוסחאות ופונקציות מחוצ לטבלה 1 כתיבת נוסחה עס ח800ס= 1 שילוב גיליון ו08א= במסמך סזס/ 1 העתקת נתוניס מתוכנת |8סא= 1 קישור לנתוני |0סא= 1 הוספת תרשיסם |8סא= ית מ ל רל רל 1 קישור לתרשיסם |8סא= || יצירת תרשים ארגון על שנס ל לו הלילל לש .171 פתיחת קבצים מסוגיס שוניס 1 שמירת קבציס בפורמטיס שוניס 1 יצירת אינדקס 0 סק 8: '25'3 151 ווסוכיס = 78/ יצירת מסמכים אחידים סקירת מסמכי מיזוג דואר 178 מיעון תוויות דיוור 19 מיעון מעטפות 19 הדפסת מעטפות ללא כתובת החזרה 1 לתהות ולטעות בשדות סזס/ 0 יצירת תעודות הוקרה 1 יצירת מקור נתוניס || | עריכת נתוניס ל שינוי מסמך מקור נתוניס || | ו מיזוג נתוני ו06א= 06 מיזוג נתוני 00095 ה בחירת רשומות למיזוג 0 מיזוג רשומות בעת המיזוג מיווג בתנאי 7 מסמכים ממוזגים אישייס שליחת מסמכים ממוזגים ב-|ו1/8-= 20 שליחת מסמכים ממוזגים בפקס 0[ וול 97 סע 26 ו/לןיין מכ ל: לכות ?₪ 13127 231277 23 שיתוף תבניות 0 משלוח מסמכיס להערות ל 200 משלוח מסמכים לעריכה 0 ניתוב מסמך 21 סקירת מסמך מנותב 0 ש ל 217 הוספת הערות למסמך 7 הארת טקסט 7 מעקב אחר שינויים במסמך ו הגבלת גישה למסמך 2 קריאת מסמך על המסך ל 7 תקציר מסמך 21 מָיץ 0!: לְכוגּפ קוו( 2/9 שימוש ב-סזס/ בדואר אלקטרוני של 000% 2 משלוח פקס למספר נמעניס ל יצירת היפר-קישור למסמך ל שב ם-לב-7 224 מעבר אל קטע במסמך בעזרת היפר-קישור |[ 1 מעבר אל תיקיה בעזרת היפר-קישור 7[ שימוש בהיפר-קישור לניווט במסמך 0זס) 2 המרת טקסט להיפר-קישור 7 יצירת טקסט בולט לעין 2 יצירת רקע 0 הקלטת הודעה ו הוספת וידאו - סוס ספסו/ בלב ב:230 הוספת צלילים - 010 סחוספ 2 קבלת מסמך מהאינטרנט 7 יצירת מסמך 6זס\ מקוון 2 דילוג לאתר 80/\ 2 יצירת דף 60/ ל המרת מסמך לדף 80/ שש 5 2ב 5 לשממב :216 סיץ !!: 5ז4/7/943ו5 0 207 גלישת שורות טקסט מסביב לאובייקט 2 יצירת ציורים בעזרת צורות אוטומטיות 2 מיקוס אובייקטים בדף 7 יישור אובייקטיס | יצירת בועות הסבר 2 יצירת כיתוב צף סה :ל 25866 שכן קיו = א יצירת אות פתיח 2 יצירת ציטוט נגזר [||[||[|||. ל זרימת טקסט בטורים .|| יצירת הערות בשולי המסמך 0 יצירת פסקאות זו בצד זו 0 2 זרימת טקסט בין צורות אוטומטיות 2 טקסט זורס ב תיבות צידיות 2 יצירת טקסט מסוגנן עס 1 0זס 2ב -בב 2068 כתיבת טקסט אנכית 2 יצירת כותרות פנימית (ַחו1680] סחו |חו) 7 הוספת קו גבול מסביב לעמוד 2 הוספת גבול מסוגנן מסביב לדף 2 יצירת סימן מיס 27 כיוונון עדין של מסמך 0 כיוונון ריווח בין תוויס 2 מָיץ 2!: לכות 2/6/66 29 שליטה בשינוייס אוטומטייס שמירה על חוקי הדקדוק ו תיקון מילון האיות שלך ל הוספה ויצירה של מילון אישי ב ל 280-522 שינוי הגהות ל מציאת מילים נרדפות מאפייני מסמך - 0 הוספת מידע אודות המסמך בתוך המסמך 7[ יצירת טופס קבלת מידע מערכת קבל עוד עזרה 09| קבלת חומר בחינס % (079 ל22 א 97 ₪ז/ע 26 |//לןי] פיץ / / 9002 בפרק זה תמצא: 4 ישר ולעניין 4 מבט כללי על הפרקים בספר 4 עוד מילה אחת (או שתיים) הספר 97 6וסע/ א ספ>סזסו ישד ולעניין מיועד לכל אחד שרוצה להפיק את המירב מ-6זס/ בכמה שפחות זמן ומאמצ. בין אס אתה כותב מכתב אחד לשבוע, או מאות ביוס; בין אס המסמכים שלך מכילים מספר שורות טקסט, או שהס מורכביס עס גרפיקה וטבלאות, שחוברו על ידי מספר מחבריס שוניס; בין אס המסמכיס מודפסים או מופציס ברשת, ב-81/-=, בפקס, או בעמודי 69 לאינטרנט או לאינטרה-נט של החברה, תמצא שהספר הזה הוא מדריך ויוואלי ישיר וקל לקריאה. עס ההבטחה ש-6זס/ תעשה עבורך את העבודה, ולא אתה עבורה, הספר הזה מציע לך לעשות את העבודה במהירות ויעילות כך שתוכל לעזוב את המחשב ולהספיק לחיות את חייך. 7 או (א 20 הבה ונודה בזה - כשיש לך משימה שאינך יודע איך לבצע אבל אתה חייב לבצע אותה במהירות, או כשאתה תקוע באמצע משימה ולא מסוגל להבין מה לעשות הלאה, אין דבר מתסכל יותר מאשר לקרוא עמוד אחר עמוד של חומר רקע טכני. אתה רוצה את המידע שאתה צריך, לא יותר ולא פחות, ועכשיו! ושזה יהיה פשוט למצוא ולהבין. על רעיון זה בנוי ספר זה. הספר נכתב בשפה ברורה, ישירה וקלה לקריאה. כל המשימות בספר אורכן עמוד אחד עד שניים, לא יותר. צריך רק למצוא את המשימה הרצויה באינדקס או בתוכן העניינים, לעבור לעמוד הנכון, והמידע נמצא, מוסבר צעד אחר צעד בשילוב איוריס שמוסיפים בהירות ויזואלית. אינך שוקע ביילמה ומדועיי: פשוט עקוב אחר הצעדים, הבט באיורים, ובצע את העבודה. מדי פעס תצטרך לעבור לעמוד אחר אס לתהליך שאתה עובד עליו יש הפנייה ליימידע נוסף'י. זאת משום שיש הרבה חזרות בעבודה בסביבת סזס/צ ואין טעס לחזור על עצמנו כל פעס. בנוסף, שתלנו מספר טיפים שימושייס פה ושם, ומדי פעס תמצא גס משימות יזומות בסגנון יישווה ניסוייי. בדרך כלל ניסינו להישאר נאמניס ללב ולנשמה של הספר, שהמידע שאתה צריך יהיה זמין, ישר ולעניין. שיוא שָי/ואָיות. ביו אס אתה משתמש ב-6זס לעבודה בבית, במשרד, או במוסד חינוכי, ניסינו לארוז בספר את כל מה שיכולנו לחשוב עליו שאולי תצטרך למשימות שלך, מהפשוט יותר אל המסובך. סיק :0 2009[ 9/05/79 כוואע- 262,207 דבר נוסף שניסינו לעשות בספר הוא למצוא ולתאר את הדרך הקלה ביותר להשלמת משימות. לעיתים קרובות, סזס\ מספקת לנו שיטות רבות להשגת התוצאה הרצויה. חלקן ארוכות ופתלתלות וחלקן קצרות ונחמדות, תלוי גס בדרך העבודה שלך. אם אתה בעל נטייה להיצמד לשיטת עבודה אחת אהובה ומוכרת, אנו מאמיניס שהשיטות שהצגנו בספר זה יעזרו לך מאוד. אס אתה נוטה לנסות טכניקות חדשות כל פעם, בבקשה! סזס\ מזמינה אותך לחקור, וודאי תמצא דרכיםס לעשות דבריס שאתה חושב שהם פשוטים או שמוצא חן בעיניך יותר. אם כן, ה נהדר! זה בדיוק מה שכותב הספר חשב לעצמו כשסיפק ב-97 סזס\ כל כך הרבה אפשרויות. 1 6 / כּמָכץ') 9002 הספר הזה לא נועד לקריאה בסדר מסויס. הספר מעוצב כך שאפשר פשוט לקפוצ פנימה, לקבל את המידע שצריך, לסגור את הספר ולשמור ליד המחשב עד הפעס הבאה שתרצה לדעת את הדרך הפשוטה להשלמת משימה. אבל אין זה אומר שפיורנו את המידע ללא הבחנה. אם תקרא את הספר לכל אורכו, תמצא התקדמות הגיונית מהמשימות הפשוטות ביותר ועד המסובכות יותר. לפניך סקירה מהירה. מכיון שברביס מהמחשביס מותקנת כבר תוכנת 97 זס/ו, הנחנו שגס אצלך המצב כזה. אס לא, אשף ההתקנות הפך את פעולת ההתקנה לפשוטה מאוד, כך שבמילא לא תודקק לעזרה שלנו. שלא כמו בספרי מחשביס אחרים, ספר זה אינו מתחיל בהוראות התקנה ורשימת דרישות מערכת. כל וה כבר בשליטתך. פרק 2 עד 4 בספר עוסקים בפעולות הבסיסיות : הפעלת 0זס/, יצירת מסמך, הכנסה, עריכה, ועיצוב טקסט; הגדרת פריסת העמוד, ושימוש בתבניות 6זס\ ואשפים כדי ליצור מסמך יפה-מראה במעט מאמ. פרק 5 עד 8 מתאר משימות קצת יותר טכניות, אך שימושיות: עבודה עס תוויות, הוספת גרפיקה, יצירת כותרות קבועות, שילוב מספר מסמכים למסמך אחד, שילוב חומר מתוכנות אחרות, משלוח דואר אלקטרוני ומסמכי מיזוג דואר. אם אתה חושב שאלו משימות מסובכות, תהיה בטוח שהן לא! סזס\ הופכת משימות אלו לקלות, כך שתחלוף עליהס בלי משיס. פרק 9 ופרק 10 עוסקיס בתקשורת עס מחשבים אחרים: עבודה משותפת ברשת; מעבר מסמכים מקווניס להערות ; שיתוף מסמכים עס אחרים; תקשורת אלקטרונית עס |ו8/-= ; שימוש בחיפר-קישור, או קפיצות, במסמך כדי לגשת למסמכים אחרים או לעמודי 69/; הוספת אפקטים מיוחדים כמו קול, וידאו, טקסט באנימציה לתצוגה מקוונת; הרחבת האופקים שלך באינטרנט ואולי באינטרה-נט החברה. פרק 11 ופרק 12 עוזרים לך להגיע רחוק יותר בשימוש בכוח ה-זס/: שימוש בטכניקות מיוחדות ליצירת סימני מים, מיזוג הערות, וציוריס; זרימת טקסט מסביב לאובייקטיס או ממקוס למקוס; תפיסת השליטה על סזס\ שתעשה דבריס עבורך באופן אוטומטי; חיבור לאינטרנט כדי ללמוד אפילו עוד אודות 6זס/. ו 9002 2/0 0/ 0006 + תמצא שאין בספר זה מידע על המסייע של 08ו01, הייצור הקטן המצויר שמסתובב לו במסך ומתחכה לתת לך עצה או תשובה לשאלתך. בין אס אתה אוהב או שונא את הייצור הזה, הוא יכול לעזור לך לעבור בהצלחה מספר תהליכיס מסובכים. הספר כל כך ישיר ואינטואיטיבי שהנחנו שתשתמש בו אס תאהב אותו, או תירה בו אס הוא ישגע אותך. הנה הטיפ הראשון לספר זה: לחץ לחיצה *מנית בחלון המסייע של 01₪08, בחר באפשרויות והתאס אותו אישית. תוכל להגדיר את דרך עבודתו ואף לבחור בתמונת המסייע הרצוי לך מתוך גלריה של מסייעים. 2 97 ₪ז/ע 26 |/ןי] ול 2/0 26 (16 )עייס ) היו לנו שלוש מטרות בעת כתיבת ספר זה: > בכל מה שתבחר לעשות, אנו רוציס שהספר יעזור לך לעשות זאת. % אנו רוציס שהספר יעזור לך לגלות כיצד לעשות דבריס שלא ידעת שאתה רוצה לעשות. % ולבסוף, אס השגנו את שתי המטרות הראשונות, נגיע לשלישית : אנו רוציס שהספר יעזור לך ליהנות מהעבודה שלך ב-97 6זס/\. אנו חושביס שזוהי המתנה הטובה ביותר שנוכל להעניק כדי להודות לך שקנית ספר זה. אנו מקוויס שתהנה מהשימוש בספר 97 ₪זס/ש )1ס5סזסו *של ולעני?(, לפחות כמו שאנו נהנינו לכתוב (ולתרגם) אותו. הדרך הטובה ביותר ללמוד חיא על ידי עשייה, וכך אנו מקוויס שתעשה גם אתה. קפוץ למים! סי !:/0 2009 3 פיק 2 7ק//י בפרק זה תמצא: % יצירת מסמך % אחסון ושימוש חוזר בטקסט 4 עבודה עם מסמך קיים % הגהה של מסמך % עריכת טקסט 4 הדפסת מסמך אפשר להשתמש בתוכנת 6זס/ אספסזסוו/! כבמכונת כתיבה חכמה, או כמערכת לייצוג רעיונות ומחשבות. 6זס\ עוצבה כך שתוכל להשתמש בה בשני האופנים, וו החלטה שלך באיזה כלים ואופי לבחור. אפשר לדבוק בפעולות הבסיסיות, או לחקור לעומק - לפתוח תפריטים ורשימות, ללחו על לחצנים, להפעיל ולהפסיק אפשרויות כדי לראות מה קורה ועוד. תלמד רבות על סזס\ ועל הדרך שבה היא עובדת על ידי נסיונות להשליס במשימה. פרק ה מקיף הרבה מהפעולות הבסיסיות בהן תשתמש מדי יוס. אס אינך מכיר את סזס/, נסה את המשימות הראשונות ותיווכח עד כמה פשוט להפיק מסמכים שנראיס מקצועיים. ברגע שאתה מבין עד כמה סזס/ עובדת בצורה אינטואיטיבית, תגלה כמה קל ומספק לחקור ולנסות. במיליס אחרות, ללמוד תוך כדי עשייה. אם תנסה אחת (או יותר) מהמשימות המתקדמות ותתקל באיזה שהן בעיות, תוכל למצוא את רוב התשובות בפרקיס אחריס בספר, או במערכת העזרה של זס/ץ. גם אס לעולס לא תנסה את המשימות המתקדמות ולא תקרא את שאר הספר, תלמד את הפעולות הבסיסיות ו-6זס\ כמכונת כתיבה חכמה תעשה את החיים שלך קליס בהרבה. אבל, גדולתה של זס/ היא כיימעבדת מחשבות'י. נסה ואת וקרא ספר זה! פיק 2: ₪07 7 9 2( 2 [<]פ]- | 2 וט 0 - 6זס ו +)ס5סזסו |) 5 -4 - 2 -ם | ₪ ₪ נקודת כניסה 227 4|*|ס|>* + עמוד 1 מקטע 1 1מ-1 שורת מצב 6 97 ₪ז/ 56 |/ןי] > |5|. [ץ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון ערה בי סרגל תפריטים סרגל רגיל סרגל עיצוב א קפשחש ₪75.06 00| ₪ שם זי == = = ע 7 5 -₪]י 1+ וס | 3 4יו 1 ו 7 ו מ = י2י ו ו 53 1:10 541 2די ו 13 יי כ 20-42 /וכספי כו(" 0 5ח20 9/0 סמל לות בקדה אולי נראה כמו תיקיה, אבל הוא יותרדומה למה שמת רחש מתחת למכסה המנוע של המכונית שלך. פתח את לוח הבקדה ותמצא את כל האפשרויות לכיוונון עדין של רוב המרכיבים של המחשב שלך (ראה תרשים 1.2). כמה מהאפשרויות יעילות ביותר. כאן המקום, לדוגמה, בו תכוון את שעון המערכת שלך השומר את המידע על תאריך השמירה של קוב או מת+ שלחת הודעה למישהו. תוכל אפילו להתבונן בכל האפשרויות של לוח הבקרה, אבל תמיד טוב לדעת של-95 פווסטחוש יש ייצוות תחזוקהיי בכוננות 24 שעות ביממה. סימן סוף ן המסמך מצב בדיקת איות ודקדוק תצוגת חלוקה לרמות תצוגת עמוד מעוצב תצוגת פריסה מקוונת תצוגה רגילה מציג או מסתיר סימני פיסקה ורווחים שאינס מודפסים סרגל תפריטים | סרגל עיצוב סימן רווח |< | |₪5]-| 4זס ל !]ס5סזסוו המכונית. שלך.. פת ח-את. לוח. הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרויות. לכיוונון. עדין.של.רוב.המרכיבים. של המחש ב שלך.(רא ה.תרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר..כאן.המקום,. לדוגמה,. בו.תכוון.את. שעון.המערכת. שלך.השומר.א ת.המידע.על.תאריך. השמירה ש ל.קובץ. או. מתי. שלחת. הודעה. למישהו. ף סימן תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של.לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב לדעת .של-95 וס חו, דש *יצוות. 0 שת ביממה.. פיסקה צוות.תחצו קה בכוננות.24. שעות. ביממה..ף : : : : קה המכונית שלך. פתח את לוח הבקדה ותמצא את כל האפשרויות לכיוונון עדין של רוב המרכיבים של המחשב שלך (ראה תפרשים 1.2). כמה מהאפשרויות יעילות ביותר. כאן המקום, לדוגמה, בו תכוון את שעון המערכת שלך השומר את המידע על תאריך השמירה של קובץ או מתי שלחת הודעה למישהו. תוכל אפילו להתבונן בכל האפשרויות של לוח הבקרה, אבל תמיד טוב לדעת של-95 פאווס0ח!)/ יש *יצוות תחזוקהיי בכוננות 24 שעות ביממה. סרגל ציור סיק 2: 007 7 סוק הדרך בה 6זסש תתחיל תלויה בדרך בה היא הותקנה. בדומה לרבות מתוכנות חלונות, סזס\ יכולה להתחיל במספר דרכים. אם היא הותקנה כחלק מ-97 01808, תוכל להפעילה מתפריט התחל, מסרגל קיצור הדרך של 8₪, מתיקיית סזסשחו/ ואפילו מפקודת הפעלה טיפ שבתפריט התחל. בלי 97 01008, תמצא מעט פחות דרכים אך עדיין האפשרויות רבות. תוכל לנסות את כל הדרכיס השונות עד שתמצא את האחת שתעדיף, או שתדבוק בשיטה שתיארנו כאן. סזס\ מוכנה, ואתהז הפעל את 6זס/ יחד עם הפעלת חלונות. אם אתה משתמש ב-6זס/ כל פעס שאתה ניגש למחשב, תוכל להפעיל את סזס/ אוטומטית. לשס כך, הוסף קיצור דרך ל-0זס/ בתיקיה סט591 של חלונות. הפעלת סזס/ מתפריט התחל 9 לת על לחצן התחל. הצבע עס סמן העכבר על תוכניות. 9 בחר ב- ₪זס/ +ספסז6ו!₪. הכנסת טקסט 9 הקלד את הטקסט. הטקסט יופיע על המסך בצידה הימני של נקודת הכניסה. ₪ המשך להקליד. כשתגיע לסוף השורה, 6זס/ תמשיך באופן אוטומטי לשורה הבאה. 9 הקש ז9וח= רק כשתרצה להתחיל פיסקה חדשה. 97 ₪ז/ע 26 |/לןי] ה הקש ז8+ח= להתחלת פיסקה חדשה ממששששששי'יוי'י: וגיו 4יויפיוי6., 7יוי8יוי8יויעיויגיו טקסט מוקלד מוכנס מימין לנקודת הכניסה 618160100 )]0פסזסוו). מע זו טסוו )ספסזסווי 4 וסוס חס |[ ב | סוחחס ז50טזסווא כ 6 ווזסו | סז קסח5 וחוב = - מוקו | * זמני הפעלה | . ]תסותווסס ₪ 08ו010 וס עזרים | |-| וטוא ו חזפח! 4 = )הפהנוסס 1606 חפט := 3 וסחזסוה! על הזוה ל ו 6 טסוו | טסוו ג + בסמכיט (%") = ספסזסוון .5 6 סא סזסו ₪ . ה 5 טסוו /090זסוו] [‏ * חפש וס זו 5 וע עברית 85] הפניה ל- 5-05 85 סזס\ מתחילה שורה חדשה באופן אוטומטי 5 > |5]= [" קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים שבלה חלון שכָה [ ₪ 6->-5| ₪ 0 | 8 ₪ > םן ופ | סו ופ == שק ₪5 י. יע ויוי 0 מה.נמצא.'*מתחת. למכסה.המנועי'י. של המחש ב שלינץ סמל.לוח. בקרה.אולי נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא.יותר.דרמה.למה.שמת רחש. מ תחת. למכסה.המנוע.של. המכונית. שלך..פת ח.את.לו ח. הבקרה.ותמצא.א ת. כל.האפשרויות. לכיוונון. עדין. של. רו ב.המרכיבים. של. המחש ב שלך. (ראה-תרשיס.1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן-המקום,.לדוגמה,.בו.תכוון.את. שעון. המערכת. שלך.השומר.א ת.המידע.על.תאריך. השמירה. של קובץ.או.מתי.שלחת.הודעה.למישהו, ) תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של. לו ח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב.לדעת .של-95 -8וס0 א יש, *יצוות.תחזקהי בכוננות. 24. שעות. ביממהָ: לח על לחצן הצג/הסתר כדי לראות סימני פיסקה ורווח טיפ מחכה לקצת השראה? אתה יוצר פיסקה כשאתה מקיש זפוחם, כך שתוכל גס ליצור פיסקה ריקה אס תתפו>. למשל, אם אינך יכול כרגע לחשוב על כותרת טובה לסיפור, תוכל לשמור פיסקה ריקה לכך ולהוסיף את הכותרת כשתמצא את המילים הנכונות. טיפ אפשר לעזור לך! אס התקנת את המסייע של 0206), הוא ישאל אותך אס תרצה לשמור את השינוייס שביצעת. זכור ש-0זס/ פועלת בדרכיס רבות, תלוי בדרך ההתקנה ובאפשרויות שנבחרו. שמירת מסמך 9 לרא על לחצן שמור. 9 בחר בתיקיה שבה תרצה לאחסן את המסמך. 9 הקלד שם למסמך בתיבה שם קובץ, אם לא מוצא חן בעיניך השס ש-6זס/ מציעה. שמות קבציס יכוליס להכיל עד 256 תוויס לאורך, גס בעברית, ויכולים לכלול רווחים, אבל אסור להשתמש בתוויס הבאים: , / *, 1, >, < ו- |. 9 לחי על שמור. סגירת מסמך 9 להצ על לחצן סיגור. אם ישנס שינוייס לא שמוריס במסמך, לחי כן אם תרצה לשמור אותס. [< [םן .1 [א |5|.. | קובץ עריכה מצוגה הוספה עיצוב .כלים ‏ טבלה חלון עורה 5 ו ו לב מת רהה ארי 6. עז] :חס ביטול וכזי | אפשרויות.. 2 [עמירת גירסה.. סוגר את כל המסמכים ואת תוככת זסעש סוגר את כל המסמכים [<וםן 1 |א [8] = [* קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה מלון ערה | | 0 5 מ רו | ₪ 6|- 0-0 6 ₪ ₪ | ₪ | ₪ ₪ ם| ה כ 3 | 14 זי |ש)|ם = 5 ש ת ₪ - םי 1+ + סו | יהי1יוי2יויניריציריפיוי6יויל7יו ירי יויויגב ויק 1453 שפצ |ב) מה.נמצא. *+מתחת. למכסה המנועיי. של המ חש ב שלינף מה,.בו.תכוון.את. ודעה.למישהו.ף | לא | ביטול 05 ,רש / האם ברצונך לשמור את השינויים שביצעת ב- 6חפוחנסטס? שעוך המערכת. תוכל.אפילו. להו *יצוות.תחזוקהי ]1 ...וי סיק 2: ₪097 9 כובת לט 2/0 קייסן לעיתיסם קרובות תצטרך להמשיך לעבוד על מסמך קריאת ההתבכיינות "יאוי לא, לא התכוונתי לעשות את שהתחלת בעבר ועדיין לא סיימת, למשל, במקריס בהס זה!יי מוכרת לך, תוכל מייד לבטל את הטעויות שנעשו יוצריס מסמכים ארוכים. אפשר לפתוח מסמך שמור תוך כדי עבודה מהירה, מחיקה בטעות, הזזה או החלפה. באופן פשוט, להוסיף לו טקסט, לשמור שוב ולסגור. אס טיפ פתיחה מהירה. אס אתה רוצה לפתוח מסמך שהשתמשת בו לאחרונה, יכול להיות שהוא עדיין מופיע ברשימה שבתחתית תפריט קוב. לח על שס הקוב כדי לפתוח אותו שוב. |< 1? טוה פתיחת מסמ 0 / / - / |ב] 5 ₪ ישן || ₪ [+ 9 5 השס עו ] חפש ב ו . [ פתה 4 ןוחט 8. ץז :חס 9 בחר בתיקיה שמכילה את | בשל - ל המסמך. | מתקדם... זב 20 9 בחר במסמך. 9 לח פתח. חפש קבצים התואמים לקריטריוני חיפוש אלה: חפש כעת. ] - |טקסטו או מאפייך | - [שם הקובץ | חיפוש חדש בזמן כלשהו ] 5 ]שה לאחרונה | % (406, *) 5>חשוחנססם טזסו] קבצים מסווג 4 קבצים נמצאו. הוספת טקסט 9 לח) במקום בו תרצה להכניס ממששש'י יו ייל וגיו 4יויפיוי6 ו ה008י9יוי0יוברויעיוי3יו140 שקב : : , , , , , עוד טקסט. ו : , מה.נמצא. 'ימתחת. למכסה.המנועיי. ש ל המ חש בשלינף 9 הקלד את הטקסט החדש. סמל.לוח.בקרה.אולי.נראה.כמו. תיקיה,.אבל. הוא. יותר.דו מה למ ה שמת רחש. מ תחת למכסה. המנוע. של המכונית. שלך.. פת ח.את. לוח. הבקרה.ותמצא. א ת. כל האפשרויות. לכיוונון. עדין.של.רוב.המרכיבים. של, השתמש במקש 880850806 המחש ב שלך.(ראה.תרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן המקום,.לדוגמה,.בו.תכוון.את. כדי למחוק תו לא נכון. שעון.המערכת. שלך.השומר. א ת.המידע על.תאריך. השמירה ש ל קובץ. או-.מתי. שלחת.הודעה.למישהו.ף ] תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב לדעת .של-95 -8אס ח/, יש לח על לחצן שמור שבסרגל ייצוות.תחצו להי בכוננות.24. שעות. ביממה..ף הכלים הרגיל. - 0 97 שו 26 |/לןיי] מידע ייעריכת טקסטיי בעמוד 12 למידע אודות בחירה, מחיקה, החלפה, והזזת טקסט. נוסף טיפ ביטול ביטול. כאשר אתה מתחרט על ביטולים שנעשו, תוכל לשתזר אותס בעזרת לחצן בצע שוב. לחצן זה פועל בצורה וּהה ללחצן בטל. הוא מבטל את הביטול. ביטול פעולה בודדת 9 ברגע שאתה מזהה טעות, לח על לחצן בטל כדי לשחזר את המסמך ולחזור למצב המקורי של המסמך. ביטול מספר פעולות כשאתה מזהה טעויות, גם אס הן בוצעו לפני מספר פעולות יש באפשרותך - + ללחו על לחצן בטל עד שהמסמך יחזור למצב המקורי. + ללחוץ על לחצן החץ המורה מטה שמימין ללחצן בטל כדי לראות את רשימת הפעולות אותן ניתן לבטל. ברגע שתלת בתוך הרשימה, הפעולה עליה לחצת ואלו שבוצעו אחריה יבוטלו. בטעות נמחק טקסט מכאן ַ [<[םן - ל ₪ ₪ = [? קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים טבלה חלון / ערה ף: + - | ₪ ₪ ₪ | > ג |₪ ₪ 5 5 - = הזוס | ו 0 0 וימי 8 י'2'וי3י| + מ סמל.לות .בקרה .אולי .נראה.כמו.תיקיה, .אבל.הוא .*ותר.דומה.למה.שמתרחש .מתחת .למכסה .המנוע.של המכונית. שלך.. פתח. את. לוח. .הבקרה. -ותמצא.את.כל.האפשרויות. .לכיוונון. '. עדין. -של. רוב המרכיבים. של.המחשבב שלך.(ראה.תרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. *עילות. ביותר.. כאן.המקוס,. לדוגמה,. בו תכוון.את.שעון.המערכת. שלך.השומר.את.המידע.על.תאריך.השמירה. של.קובץ. או.מתי שלחת.הודעה.למישהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של.לוח. הבקרה, .אבל. תמיד. טוב.לדעת . של-95 -פאוסטחו//. יש ,ייצורת. תחצוקהיי. בכוננות.24.שעות. ביממה..ף שחזור הטקסט [<ןן .1 | |5 [ץ קובץ עריכה תצוגה הופספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה | וי כ אפהש 66 .0890 3% ₪ שםן זה == = = ש 7 5 .₪1 + 6 שחשת] הווניוי2ירויכירי4יריפיוי6יויל7ירי8יויפיויסיוונברויקיויפיוי14 קצ] מה.נמצא. י*מתחת. למכסה.המנועיי. של המחשב שלינ סמל.לוח. בקרה.אולי.נראה.כמו.תיקיה, .אבל.הוא .יותר.דומה.למה.שמתרחש .מתחת .למכסה .המנוע.של. המכונית.שלך..פתח.את.לוח.הבקרה.ותמצא. את. כל.האפשרויות. לכיוונון.עדין. של. רוב.המרכיבים. של.המחשב. שלך.(ראה.תרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן.המקום,.לדוגמה .בו תכוון.את. שעון. המערכת. שלך.השומר.את.המידע.על.תאריך. השמירה.של.קובץ. או.מתי שלחת.הודעה.למישהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל.האפשרויות. של.לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב. לדעת .של-95 -פאוסטחו/, יש ,*יצררת. תחזוקהי. בכוננות.24 שעות. ביממה..ף לחץ כדי לראות רשימה של פעולות הניתנות לביטול. לח בסוף הרשימה כדי להחזיר את המסמך למצבו המקורי. 6 שוב= הוספה ]6 וב 6 := הקלדה 1: 6 ביטול 1 פעולה | סכ 2: ₪07 הז ?ליכי 06 כמעט בטוח שתצטרך לחזור ולערוך את המסמך שלך בין מספקת מגוון רחב של אפשרויות עריכה. כדי לערוך תוכן אס זה מכתב, דוח פיננסי, או רשימת קניות. סזס/ קייס אפשר לבחור אותו ולבצע בו שינוייס בקלות. טיפ מחליפים אותך! אם הטקסט הנבחר אינו מוחלף בהקלדה כנראה שהאפשרות הקלדה מחליפה בחירה בוטלה. כדי להפעילה מחדש בחר באפשרויות שבתפריט כלים, לח על עריכה וסמן את האפשרות הרצויה. מידע ייהרבה דרכיס לבחור, להעתיק ולהעביר טקסטיי בעמוד 16 למידע נוסף אודות הדרכיס השונות לסימון טקסט. נוסף בחירת טקסט 9 מקס את הסמן בתחילת | הטקסט הרצוי לבחירה ולח מה.נמצא.'ימתחת. למכסה.המנועיי. של המחש ב שלינף 0 9 על לחצן העכבר. סימל. לוח בקדה. אולי.נרא ה.כמו. תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומה.למ ה שמת רח. 25 ל 5 המכונית. שלך..פת ח.את. לות. הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרויות.לכיוונון.עדין. של.רוב.המרכיבים.של 9 גרור את העכבר תוך סימון המחש ב שלך.(ראה.תרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן.המקום,.לדוגמה,.בו.תכוון.את. הטקסט הרצוי ושחרר את שעון.המערכת. שלך. השומר.א ת. המידע.על.תאריך. השמירה ש ל קובץ. או מת+ שלחת.הודעה.למישהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של.לוח. הבקרה, .אבל תמיד. טוב לדעת .של-95 -פאוס ח ו יש, הלחצן בסופו. *יצוות.תחזוקה". בכוננות.24. שעות. ביממה..ף מחיקת טקסט 0 הקש על מקש 6 מה נמצא, ''מתחת. למכסיה.המנועיי. של המ חש ב שלי:ף סימל. לותח בקדה. אולי.נרא ה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא.יותר.דו מה .ל .שמת רחש [של.ה מכונית. שלך..פת ח. את.לות. הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרויות. לכיוונון. עדין. ש ל.רוב. המרכיבים. ש ל.המ חשב. שלך.(ראה. תרשים.1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן.המקום,. לדוגמה.. בו. תכוון.את. שעון.המערכת.ש לך. השומר.את.המידע על תאריך. השמצרה של קובץ.או.מת< ש לחת.הודעה.למישהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של.לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב לדעת .של-55 -8איס4 תו יש, *יצוות.תחצו קה'י. בכוננות.24. שעות. ביממה..ף 2 97 ₪זען 56 )//ןי] שווה אפשר להתאיס אישית את דרכי העריכה על ידי שינוי ההגדרות של סזס)/. בחר באפשרויות מתפריט כלים, לחא על ניסוי עריכה ושנה את האפשרות כרצונך. טיפ זה נגרר. אס תגרור את הבחירה לקצה העליון או התחתון של החלון, סזס/ תגלול את המסמך מעלה או מטה בהתאמה. בחירה מהירה. אפשר לבטל פעולה בזמן סימון טקסט על ידי הקשה על מקש ₪50 לפני שחרור לחצן העכבר. 0 החלפת טקסט מה.נמצא. *ימתחת. למכליה. המנועיי. ש ל המ חש ב שלינף לימל. לוח בקדה.אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומה. למ ה שמ רהש ל (ו) בחר בטקסט שתרצה המכונית. שלך..פת ח.את. לוח הבקדה.ותמצא.את. כל האפשרויות. לכיוונון.עדין.ש ל.רוב.המרכיביס.של המחש ב שלך.(ראה.תרשיס. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן.המקום,.לדוגמה,.בו.תכוון.את. שעון המערכת. שלך. השומר.א ת.המידע על.תאריך. השמירה.ש ל.קובץ. או מתי. שלחת.הודעה. למישהו.ץ תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של. לוח. הבקרה, .אבל תמיד. טוב לדעת . של-95 וס חש *יצוות.תחזרקהיי. בכוננות. 24. שעות. ביממה.. להחליפו. 9 הקלד את הטקסט החדש. מה.נמצא,*+מתחת. למכליה. המנועיי ש ל.המ חש ב שלינף סמל לוף. בקדה.אולי.נראה.כמו.תיקיה, .אבל.הוא. יותר.דומה.למה.שמת רחש .בספסל. האחורץ של. המכונית. שלך..פת ח.את. לות. הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרויות. לכיוונון.עדין. של.רוב. המרכיבים.של המחש ב שלך.(רא ה.תרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן.המקום,.לדוגמה,.בו.תכוון.את. שעון.המערכת. שלך. השומר.א ת.המידע. על תאריך. השמירה.ש ל.קובץ. או מת+. שלחת. הודעה.למישהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל.האפשרויות. של.לוח. הבקרה, .אבל תמיד. טוב לדעת .של-95 -פאוס0 ח וש יש, *יצוות.תחזו קהיי. בכוננות.24. שעות. ביממה..ף הזוזת טקסט מה.נמצא,*ימתחת. למכסיה.המנוע'י ש ל.המ חש ב שלי:ף - 0 בחר בטקסט שתרצה להעביר. סמל. לוח בקדה.אולי. נראה.כמו.תיקיה, .אבל. הוא מ המכונית שלך..פת ח.את. לות.הבקדה.ותמצא.את. כל.האפשרויות. לכיוונון. עדין.של.רוב.המרכיבים.של ב. גרור את הטקסט לעבר המחש ב שלך. (ראה.תרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן.המקום,.לדוגמה,. בו.תכוון.את. המקום המיועד. שעון.המערכת. שלך. השומר.א ת.המידע.על.תאריך. השמירה.ש ל.קובץ. או מת+. שלחת. הודעה. למישהו.ץ תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של.לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב. לדעת .של-95 -פוווס ח)/, יש (3) שחרר את הטקסט במקוס ייצוות.תחצו קהיי. בכוננות.24. שעות. ביממה..ף 9 המיועד. מה.נמצא,*ימתחת. למכסיה.המנוע'יש ל.המ חש ב שלינף סמל.לות.בקדה. אולי.נראה.כמו.תיקיה,. אבל. הוא.. של. המכונית. שלך.. 5תת.את. לות. הבקדה.ות מצא.את. כל .האפשרויות .לכיוונון .עדין .של .רוב .המרכיבים .של .המחשב .שלך .(ראה .תרשים .1.2). .כמה. מהאפשרויות.יעילות .ביותר. .כאן.המקום, .לדוגמה, .בו .תכוון.את .שעון.המערכת .שלך.השומר.את. המידע.על.תאריך.השמירה ש ל קובץ. או.מת < שלחת.הודעה.למישהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של.לוח. הבקרה, .אבל.תמיד.טוב. לדעת .של-95 -פאוסם ח!/,יש. *יצוות.תחזרקהיי. בכוננות. 4 2. שעות. בכיכ הי | סיק 2: ₪707 13 %פו] ו0/ו0 או 60062 מסע משתמשת במרכיביס בולטיס של אספסחסווו במסמך מספר פעמיס רב ככל שתרצה, עד להעתקה של סח - הלוח (זהסססן!ס). הלוח הינו מקוס זמני טקסט חדש ללות. לשמירת טקסט אותו תרצה להעביר או להעתיק למקוס אחר במסמך, למסמך אחר באותה תוכנה, או למסמך בתוכנה אחרת. ניתן לאחסן בקלות את הטקסט בלוח, | ₪ . | וברגע שאתה מוכן - החזר אותו והדבק (08510) במקוס החדש. ברגע שהטקסט מאוחסן בלוח תוכל להדביקו העתקת טקסט 9 סמן את הטקסט הרצוי להעתקה. 1 [₪]]] 2!חסחונוסס ‏ - 4זס/א +)ס5סזסוואן |א |פ|. [* קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון ערה ור 1% 0 שש 6 6 ₪יין 4 == | -0 ₪ 9 ל 9 ₪ ₪ ם| ב סוה ד הזוס | העתק (6+!0₪) 9 לח על לחצן העתק. 9 לחץ עס העכבר במקוס בו תרצה להוסיף את הטקסט. מה.נמצא, יימתחת.למכסה.המנועיי. ש ל המ חש ב שלינף סמל לות. בקדה.אולי נרא ה.כמו.תיקיה,. אבל הוא.. של המכונית. שלך..5תח.את. לות. הבקדה.ות מצא.את. כל .האפשרויות .לכיוונון .עדין .של .רוב .המרכיבים .של .המחשב .שלך .(ראה .תרשים .1.2). .כמה. מהאפשרויות.יעילות .ביותר. .כאן.המקום, .לדוגמה, .בו.תכוון.את .שעון.המערכת .שלך.השומר.את. המידע. על.תאריך.השמירה.ש ל קובץ. או.מת י שלחת.הודעה. למישהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל האפשרויות.של.לוח. הבקרה, .אבל ו 1 77 שיר תי ר- דד מ ה. ללמה שמת רח ש. בסיפסיל. ה אחורי. ף לח על לחצן הדבק. [<]בו .ל ו [ץ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה |= %סו חהַָ | 0 שש ם | בוה |- | הדבק (ש+0₪1) " 0% היעיוברוי2י'י3י :14 קשב הי1'וי'2י'וי'3יוי4י'וי'5י'וי6יוי'7יוי'8יו'9. מה.נמצא,ימתחת. למכסה.המנועיי.ש ל המחש ב שלינף מיד. טוב לדעת של- 95 -5איס6 חו/, יש, ייצוות.ת חזוקה'י. בכוננות.24. שעות .ביממה.. סמל.לוף.בקדה. ] אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומ ה.למה.שמתרחש. מתחת. למכסה.המנוע. ש ל.המכונית. שלך.. פתח.את. לת. הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרויות. לכיוונון.עדין.של. רוב המרכיבים.של.המחשב שלך. (ראה.תרשים.1.2). .כמה. מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן .המקום, .לדוגמה, .בו .תכוון.את .שעון. המערכת שלך. השומר.את.המידע.על.תאריך. השמירה. של קובץ. או.מת> ש לחת.הודעה.למ+שהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל.האפשרויות. של.לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב לדעת .של-95 -פאוסם הו יש. *יצוות.תחזו קה'י. בכוננות.24. שעות. ביממה..ף הטקסט המועתק מופיע במקומו החדש הטקסט המקורי נשאר במקומו 4 97 ₪זגעו 26 |//ןי] טיפ הדבק מהר הדבק תדיר. כשאתה גוזר או מעתיק טקסט ללוח, הטקסט נשאר שם עד שנבחר קטע אחר בהעתקה או גז1ירה ללוח, או עד שאתה יוצא מחלונות. כדי לחימנע מלאבד את הטקסט, מצא מקוס אחר להדביק את הטקסט מייד לאחר פעולת העתקה או גזירה. מידע ייהרבה דרכיס לבחור, להעתיק ולהעביר טקסטיי בעמוד 16 למידע אודות הדרכיס השונות להעתקת טקסט נוסף והעברתו. העברת טקסט [<ום) .ג 9 סמן את הטקסט הרצוי [= [8] =[ קובץ עריכה תצוגה הופפה עצוב כלים טבלה חלו ערה | להעברה. אך] ₪ ו ה ₪ 6|*> מ : 5 | 1 ד סו | 9 לח על לחצן גזור. גזור (%+60₪1) -וי1:| -ו34יה4יהי יו ישיו .וי ויעיויעיייעי'.3 מש ב 9 לחץ עס העכבר במקוס בו פּ תרצה להוסיף את הטקסט. מה.נמצא. *+מתחת. למכסיה.המנועיי.של.המ חש ב שלינף 0 סמל לות.בקדה. אולי. נרא ה.כמו. תיקיה,. אבל הוא.. של המכונית. שלך.. פתח.את. לוח הבקדה.ות מצא.את. - כל .האפשרויות .לכיוונון .עדין .של .רוב .המרכיבים .של .המחשב .שלך .(ראה .תרשים .1.2). .כמה. מהאפשרויות.יעילות .ביותר. .55 שאה ש רמ ר .את המידע.על.תאריך.השמירה.ש ל קובץ. או.מת י שלחת. הודעה.למישהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של. לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב לדעת .של-005:/95 חו, יש, *יצוות.תחזו קה". בכוננות. 4 2. שעות. ביממה.יות ר.דומ הלמה שמת רחש. בספסל. ה אחורי.ף לח על לחצן הדבק. 9 טקסט נבחר נחתך מכאן וו ו |א |8|=. [ ץ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב. כלים טבלה םלון עורה | |( ₪ 66 45885.0 52% ₪ ש פםן סוה ד [י | לימל. לוח בקדה. אולי נרא ה כמו.תיקייה,. אבל. הוא.. של המכונית. שלך.. 5 תח.את. לות. הבקדה.ות מצא.את. כל .האפשרויות .לכיוונון .עדין .של .רוב .המרכיבים .של .המחשב .שלך .(ראה .תרשים .1.2). .כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר..השומר.את.המידע. על.תאריך. השמירה.ש ל.קובץ. או מתי. שלחת .הודעה. למישהו. ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של. לו ח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב. לדעת .של-95 -5וס0 ח//,יש. *יצוות.תחצו קהיי. בכוננות. 24 שעות. ביממה.יות ר.דומה.למה .שמתרחש. בסיפלל. ה א חור וי מה.נמצא. יימתחת. למכליה.המנועיי. של המ חש ב שלינף לדוגמה,. בו תכוון.את. שעון. המערכת. של 9 טקסט מודבק מופיע כאן סיק 2: ₪007 19 220 3לכי] /כתוכ, /ליעיק 22/1 1 סזסש מציעה מגוון דרכים לביצוע פעולות. למשל, אפשר להשתמש בלחצן, פריט מהתפריט, צירוף מקשים, או לחיצת עכבר כדי להשליס את אותן פעולות. מדוע יש כל כך הרבה אפשרויות! ובכן, סיבה אחת היא שכל אחד מאיתנו עובד בצורה שונה, ועל ידי נתינת אפשרויות ונסיונות של המשתמש אפשר למצוא את הדרך הטובה והנוחה ביותר עבור כל אחד. סיבה נוספת, היא ששיטות מסוימות מתאימות למצביס מסוימים. פעולות שתשתמש בהן יותר הן בחירת טקסט והזזתו או העתקתו. פעולות אלו יכולות להתבצע במספר שיטות, חלקן אף מסובכות אס תשתמש בהן במצב לא מתאים. העצה שלנו תעזור לך לבחור בשיטה טובה לכל מצב. נסה את השיטות הנפוצות לבחירת טקסט. לאחר בחירת הטקסט, הצעד הבא יהיה הזזתו או העתקתו. שיטות לבחירת טקסט כפּי 1694מ. ₪5מ2... בחירת תוויס במילה כ כק.. בחירת מילה בחירת מספר מיליס בחירת משפט בחירת שורת טקסט בחירת פיסקה בחירת עמוד ארוך בחירה של כל המסמך 0 97 ₪ 26 ןי] סמן את האות על ידי גרירת העכבר. לח לחיצה כפולה על המילה. סמן את המילים על ידי גרירת העכבר. לחץ על מקש ]6 ולחצ במקוס כלשהו במשפט. מקס את הסמן משמאל לשורה כאשר הח מורה ימינה, או מקס את הסמן מימין לשורה כאשר הח מורה שמאלה, ולחצ בעכבר. מקס את הסמן משמאל לפיסקה או מימין לה ולחצ לחיצה כפולה. סמן את השורה הראשונה בעמוד, לח לחיצה כפולה על לחצן הרחב בחירה - דאם שעל שורת המצב, סמן את השורה בסוף העמוד. הטקסט נבחר. כדי לבטל מצב הרחב בחירה, לח שוב לחיצה כפולה על דא₪ שבשורת המצב. בתפריט עריכה סמן את בחר הכל. כשסם שיש כמה דרכיס לבחור טקסט, כך יש מספר דרכיס לגזור, להעתיק ולהדביק טקסט. למשל, ההבדל העיקרי בין שימוש בגזור והעתק שבסרגל הכלים הרגיל, לבין שימוש במקש 2= וצירוף המקשיס 2-+₪וח5, הוא שפקודות גוור והעתק משתמשות בלוח של חלונות. המידע הגזור או המועתק מאוחסן בלוח ואפשר להגיע אליו בומן העבודה עד שתהיה מוכן להחזיר אותו ולהשתמש במידע שבו. הלוח הוא יותר מאשר סתס מקוס לאחסון, הוא גם דרך מעבר שמאפשרת העברת מידע גזור או מועתק למסמכים אחרים או תוכנות אחרות. לרוע המזל, הלוח מאחסן רק פריט אחד בכל פעם, כך שכל מידע שנגזר או מועתק מחליף את מה שהיה בלוח קודם. במקרה כזה פקודת 2= ופקודת 2+)וח5 נכנסות לתמונה. כאשר תרצה להעביר או להעתיק טקסט מבלי להחליף את תוכן הלוח, או אס תרצה לוודא שאינך מאבד בטעות משהו מהלות - השתמש בשיטת 2= או 2=+וח5. אם וה נראה לך מבלבל להשלמת המשימה, התכונן להלס נוסף - יש עוד. אס תרצה לחקור את קשת האפשרויות השונות, בחר בתפריט עזרה, תוכן ואינדקס, חיפוש, הקלד העתקה, ובחר במקשים לעריכה והעברה של טקסט וגרפיקה. נסה למצוא את שאר השיטות. כל' 1694מ. ₪5מ..- להעביר למקוס קרוב להעתיק למקוס קרוב להעביר למקוס רחוק, למסמך אחר או לתוכנה אחרת להעתיק למקוס רחוק, למסמך אחר או לתוכנה אחרת להעביר למקוס קרוב או רחוק תוך שמירה על תוכן הלוח להעתיק למקוס קרוב או רחוק תוך שמירה על תוכן הלוח שיטות להעתקה והעברה כ כק.. בחר טקסט, לחצ בעכבר והתזק, גרור את הבחירה ושחרר במקוס הרצוי. בחר טקסט, החזק את מקש 601 לחוץ, לח בעכבר והחזק, גרור את הבחירה, שחרר במקוס הרצוי ושחרר את המקש הלחוצ. בחר טקסט, לחצ על לחצן גזור, הבא את סמן העכבר למקוס הרצוי ולח על לחצן הדבק. בחר טקסט, לחצ על לחצן העתק, הבא את סמן העכבר למקוס הרצוי ולח על לחצן הדבק. בחר טקסט, הקש על מקש 2=, בשורת המצב תראה תישאל לאן להעביר! הבא את סמן העכבר למקוס הרצוי והקש זסוח=. בחר טקסט, לחי על צירוף המקשיס 2=+5014, בשורת המצב תישאל לאן להעתיק! הבא את סמן העכבר למקוס הרצוי והקש זסוחם. סיק 2: ₪007 17 ככ 0/ 2 לאחר שהשלמת את המסמך, תרצה בוודאי לעבור עליו ולתקן טעויות ושגיאות. סזס/ יכולה לעזור לך לעשות את במהירות ובדרך משעשעת כמעט. כשתשתמש בכלי ההגהה של שזס/ תוכל להפחית את הסבירות לטעויות מביכות במסמך שלך. | ₪ | טיפ אפשר ללחוץ לחיצה כפולה על לחצן בדיקת איות ודקדוק שבסרגל הכלים כדי למצוא את שגיאת הכתיב הבאה ולפתוח את תיבת הדו-שיח. אס סזס/ לא מציעה חלופה למילה השגויה, הקלד את המילה שוב באיות שונה ובדוק האם יש הצעות לשינוי. סימון בקו תחתי אדוס מזוגזג מתריע על איות שגוי של מילה תיקון טעות 9 הצבע על מילה שגויה ולח לחיצה ימנית בעכבר. לח על אחת ההצעות לתיקון. התעלסם מאיות המילה הזו לאורך כל המסמך הוסף את המילה שבמסמך למילון האיות האישי מציג את התיבה בדיקת איות סימון בקו תחתי ירוק מזוגזג מתריע על משפט שגוי מבחינה תחבירית תיקון תחביר 9 הצבע על תחביר שגוי ולח לחיצה ימנית בעכבר. 9 לח על אחת ההצעות לתיקון. ]| 97 שו 26 לןי] התעלם ממשפט דקדוק... .שלך: מהכוונית המכוונבנת | | הצעות תיקון המכוונות של סזס\ המכונית המכוונת מוסיף את המילה התעלם מהכל בגרסתה הנוכתית הוסף לרשימת התיקון 0 תיקון שגיאות אוטומטיי + א "שי בדיקת איות... | 18 881 , = -- הצעתה של סזס/\ למילה סש = -- התעלם מהמשפט כולו --- מציג את התיבה בדיקת דקדוק טיפ אס אינך רואה קו מזוגזג ירוק או אדוס, סימן שהאפשרות לבדיקה אוטומטית של שגיאות לא נבחרה. בתפריט כלים בחר אפשרויות, בכרטיסיה בדיקת איות בחר בבדיקת איות אוטומטית. שווה אפשר להתאיס אישית את הדרך ש-6זס/\ תבדוק טעויות איות ותחביר. בחר באפשרויות מתוך תפריט כלים, לח ניסוי על כרטיסיית בדיקת איות ותחביר ושנה את הבחירה בהתאס להעדפותיך. בדוק את העיצוב (וטסעג!) 9 לרא על לחצן הצג לפני הדפסה שבסרגל הכלים הרגיל. 9 בחר בלחצן ריבוי עמודים אם תרצה לראות סקירה של מספר עמודים בו-זמנית. 9 לחץ על הח כלפי מטה שבפס הגלילה כדי לראות את העמודים הבאים. 9 לחץ סגור כדי לחזור למסמך שלך ולבצע בו תיקוניס חיוניים. [< ובו ו שבץ ערכה תשגה תפפה עצוב כלם טבלה מטן ערה | | 0 סיק 2: ₪707 19 כמ 2/0 למרות שמסמכי |8/ו-5 וה-89) מקרביס את המשרד נטול הניירת למציאות עדיין הדרך הרווחת להפצת | מסמך גמור היא הדפסתו. ההדפסה נעשית בעיקר על ידי חלונות - 6זס/ מכינה את המסמך להדפסה ומעבירה אותו לחלונות. טיפ הדפסה מהירה. אס אינך וקוק לשינוייס בהגדרות שבתיבת הדו-שיח הדפסה, תוכל במהירות להדפיס מסמך על ידי לחיצה על לחצן הדפס שבסרגל הכלים הרגיל. הדפסת מסמך בחר מדפסת מהרשימה 9 בחר בהדפסה שבתפריט |<|? ה קוב. שנה את ההגדרות אס נדרש. 9 לח אישור. קבע מספר עותקיס -- מדפיס טווח עמודיס שאתה קובע --= מדפיס את העמוד שמכיל את סמן ההוספה מדפיס את כל המסמך 0 97 זע 26 )//לןי] פיק 3 שיו וכ כ'ווסווק בפרק זה תמצא: שימוש בסרגל כלים העתקת תבנית פיסקה שינוי מראה הטקסט עבודה עם רשימות שינוי מראה הפיסקה הוספת גבולות שינוי ריווח בין שורות קביעת שוליים וכיוון 5% 5% 9% 9% (4 5% 5% 9% -% (4 יצירת עצירת טאב שימוש בסגנונות עבודות שונות דורשות כליס מיוחדיס ומשהו שיחזיק אותס. בתקופה שרופאים היו עורכיס ביקורי בית הס החזיקו את הכליס והתרופות בתיק שחור גדול. נגריס וחשמלאים מחזיקיס את כליהס על חגורה מיוחדת. גס ל-סזס/\ יש את הכליס המיוחדיס למשימה שלך, והכל מסודר להפליא בסרגלי הכלים. כשאינך משתמש בסרגל כליס מסויס תוכל להניח אותו בצד ולהשתמש בכלי מסרגל כליס אחר. כלי 6זס\ מסודריס כלתצניס ורשימות ואפשר להשתמש בהם כדי להשלים מגוון משימות. אפשר להשתמש בכלי סזס/ כדי לבטל שגיאות, לשנות יישור פסקאות, ליצור כותרות, לשנות סגנון של פיסקה אחת או יותר, להוסיף גבולות, ליצור רשימות ממוספרות או עס תבליטיס בומן הקלדה, או להמיר טקסט שכבר הוקלד ברשימה מסוג אחר. תן ל-0זס\ את הוראה והיא תעשה עבורך כל מיני דברים מועיליס מאחורי הקלעיס בזמן ההקלדה: תיקון החלפת אותיות במילה, אות רישית בתחילת משפט באנגלית, ואף לומר לך מתי טעית באיות מילה או בתחביר. 6זס) יכולה לעשות את כל זה, ועוד... כיף להתנסות בשינוי פני המסמך, וקל מאוד לנסות מראה חדש למסמך עד שמוצאים את המראה שאוהבים. סיק 3: 0ָ'פָוכ 45 כמיוק [2 ו %002/ 0/יש סרגל הכליס של שזסש הוא עוזר רב עוצמה. כל סרגל אבל אפשר לשנות את תצוגת הסרגליס. שזסש תזכור כלים (ויש הרבה כאלה) מכיל את מרבית הפקודות באילו סרגליס השתמשת ותציג אותס בכל פעס שתפתח שתודקק להן למשימה מסוימת, בדרך כלל מציגה פזס/ את התוכנה. שני סרגלים, סרגל רגיל וסרגל עיצוב, יחד עס התפריט, טיפ לאן זה נעלסם? חלק מסרגלי הכליס, למשל סרגל חלוקה לרמות, יוצגו רק כשעובדיס בתצוגה מסוימת. אחריס, למשל סרגל מיזוג, יוצגו כשתבצע פעולה מסוימת. כדי לראות את רשימת הסרגלים, עבור לתצוגה הנדרשת או התחל בפעולה המסוימת לפני שתלחצ לחיצה ימנית על הסרגל. הצגת סרגל כלים 9 לחיצה ימנית בכל מקוס בסרגל הכלים או בתפריט. 9 מהתפריט המקוצר שמופיע, בחר את סרגל הכלים להצגה. שימוש בלחצני סרגל הכלים 9 הבא את סמן העכבר אל לחצן בסרגל הכלים. 9 אם אינך בטוח שזה הסרגל הרצוי, החוק את העכבר יציב מעל הלחצן עד שיופיע תיאור הכלי (השם של הפריט עליו הצבעת). 9 לח על הלחצן אליו התכוונת, או הצבע על לחצן אחר. 2 97 צזקען 0 ולןיי] לחץ על סרגל מסומן כדי להסתיר אותו | + | עיצוב 8356 |הטפו/ פע זזה םס ארגז כלים של פקדים כובלאות וגבולות טפסים כוקסט אוטומטי מסד נתונים סקירה ציור תמונה באוחם אניקה1 סרגל כלים 1 לח על סרגל שאינו מסומן כדי להציג אותו התמה אישית... םש 7 ם מודוגש (₪1+8) תיאור כלי מזהה את הכלי טיפ כדי לסגור רשימה נפתחת או לחצן רשימה נפתחת מבלי לבחור בפריט, הקש 86ם. לחיצה נוספת על מקש ₪56 תבטל את בחירת הרשימה או הלחצן. שילוב מגניב. יש גירסה שונה של רשימה נפתחת, היא נקראת תיבה משולבת. במצב זה הרשימה לא בהכרח תכלול את כל האפשרויות הקיימות. אם תראה את הפריט המבוקש בחר בו, אס לא, תוכל להקליד את הבחירה שלך בתיבה. למשל, רשימת גודלי הגופניס היא דוגמה לתיבה משולבת בה מופיעים רק חלק מהגדלים אך אס תחפוצ בגודל אחר ישנה אפשרות להקליד אותה (כמובן, בהנחה שהגופן תומך בגודל המבוקש). בכל פעס שלרשימה הנפתחת או לתפריט יש כותרת קטנה למעלה, אפשר לגרור אותה מהלחצן כדי לשנות אותה לסרגל כלים עצמאי. שימוש ברשימה נפתחת לחץ כדי לפתוח את הרשימה לח על הח המורה מטה [= הש | שמימין לרשימה. 2 לחץ על הפריט הרצוי ח5טז30-8 /' הב סלב יז" מהרשימה. ההשש סיול . חחועברן יד חשזסא יד . זזי] החוחש/יש | יד וז =ן קד )טוחב =[ קל חחבוזוןי] יד" השאו החבוזוי] יד - +ח6זה ק5חה ד ותמוזוי! יי שימוש בלחצן רשימה נפתחת לח על הח המורה מטה שמימין ללחצן. 8 בחר בהגדרה הרצויה לך. : ו .= ההגדרה השתנתה והלחצן בחומאם, ₪ ₪ ךר ₪ ר) א םב ם 9 לחץ על הלחצן כדי להשתמש בהגדרה זו שוב. סיק 3: 0ָ'פָוכ 545 כומיוק 23 ס5)/' כי0/יסן כ02ושיוס. כווועב סרגלי הכלים השימושיים ביותר ב-6זס) הס סוגל הכלי בעזרת העכבר ותוך שנייה או שתייס יופיע תיאור הכלים וסרגל העיצוב. ברוב המקריס הסמל שעל הלחצן הכלי (סו|ססד). מסביר את הפעולה שהוא מבצע. אס לא, פשוט הצבע על 5 | | 4 | | = ב הש 7 5-5 ת. 0 = | שחו ]| סרגל עיצוב. בו מציין את סוג סגנון הטקסט שבחרת. לחיצה על החץ תפתח רשימת סגנונות נוספים. מציין את שס הגופן שבשימוש. לחיצה על הח תפתח רשימת גופניס נוספים. 11 9 מציין את גודל הגופן שבשימוש. לחיצה על הח תפתח רשימה של גדליס נפוציס בשימוש. מבליט ומדגיש את הגופן. מטה את הגופן. מוסיף לגופן קו תחתי, או מסיר אותו. יישור הפיסקה הנוכחית לשמאל. מרכוז הפיסקה הנוכחית. יישור הפיסקה הנוכחית לימין. יישור לשני הצדדיס בו-זמנית. מוסיף או מסיר מספור אוטומטי ברשימה. מוסיף או מסיר תבליטים מרשימה. מסיר שלב אחד של הזחה מהפסקה הנוכחית. מוסיף שלב אחד של הזחה מהפסקה הנוכחית. מוסיף או מסיר גבולות. לחיצה על הח תציג תפריט סוגי גבולות שוניס אפשרייס. מוסיף או מסיר קו מודגש. לחיצה על הח מציג תפריט של צבעים אפשריים לשימוש. 4 | |<ן משנה את צבע הטקסט. לחיצה על הח מציג תפריט צבעים אפשריים לשימוש. 4 97 ₪ז/ן 0 ולןיי] 4 [6 ₪ [ף 100% = 0% 0 5 סור ₪ 6-=-9 7 ₪ ₪ | 5 ₪|₪ ₪ | סגלהכלים הרגיל. פתח מסמך חדש. פתח מסמך קיים. שמור את המסמך. הדפס את המסמך תוך שימוש בהגדרות ברירת המחדל. הצג לפני הדפסה את המסמך. בודק את המסמך כולו או את הקטע הנבחר משגיאות איות או תחביר. מעתיק את הבחירה ללוח ומוחק את הקטע מהמסמך. מעתיק את הבחירה ללות. מדביק (מוסיף) את תוכן הלוח במקוס הרצוי. מעתיק את העיצוב מהקטע המסומן ומחיל אותו על קטע אחר. מבטל את הפעולה האחרונה. לחיצה על הח תציג רשימת פעולות שניתן לבטל. מבטל את הביטול שנעשה על ידי לחצן הביטול. לחיצה על החצ תציג רשימת פעולות שניתן לשחזר. מוסיף היפר-קישור למסמך אחר או לאתר באינטרנט. הצג/הסתר את הסרגל ספ//ו. הצג/הסתר את הסרגל טבלאות וגבולות. הוסף טבלה. נפתח תפריט לבחירת מספר העמודות והטורים הרצויים. הוסף גיליון עבודה של |08א=. נפתח תפריט לבחירת מספר העמודות והטורים הרצויים. משנה את מספר העמודות בטקסט. נפתח תפריט לבחירת מספר העמודות הרצוי. הצג/הסתר את הסרגל ציור. הצג/הסתר את מפת המסמך. הצג/הסתר את הסימנים שלא יודפסו במסמך כולל סימני פיסקה. שנה את גודל תצוגת המסמך על המסך. הצג את המסייע של 08008 בכל מסמך ובכל רגע רצוי. סיק 3: ופול 545 כוומיוק 25 יי 06 00 בחר משימה, כל משימה: שינוי גופן, עריכת תמונה, סרגלי הכלים שבשימוש בו-זמנית, תוכל לשנות את גודל יצירת טבלה, הגדרת קישור לאינטרנט, ול-0זס) יש הסרגליס או להזיזס למקוס אחר בחלון היישוס. סרגל כלים עבורך. תלוי בדרך בה אתה עובד, ובמספר טיפ סרגל הכלים י'מעוגן'' או ''צףיי. סרגל מעוגן נמצא באחד מארבעה צידי חלון ₪זס/, והמסך מוגדל כך שיפנה מקוס עבור סרגלי הכלים. סרגל צף צף מעל הטקסט כמו חלון עצמאי. רשימת גדלי גופן הזת סרגל כלים מעוגן רשימת גופניס 9 הצבע על חלק ריק בסרגל רשימת סגנונות הכליס 5 ו |< |5|= [* קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים שבלה חלון עזרה בצע אחד מהאפשרויות הבאות להצות הסרגל: 2 + גרור את הסרגל ושחרר אותו את ₪ לאחד הצדדים של החלון, ו : 0 מ | לא 6 | 5 5 הוא יוצמד לאותו צד. | ו ף ש + גרור את הסרגל ושחרר אותו : ). סרגל רגיל נגרר מלמעלה - 0 ושוחרר בחלון המסמך ם אותו לסרגל צף. ₪2 + 4 לת לחיצה כפולה על הסרגל ו -- ₪ כדי להפוך אותו ממצב צף סרגל עיצוב נגרר מלמעלה ושוחרר - למצב מעוגן, או לחיפך. . בצידו השמאלי של החלון 8 1 + | | |ם |= | -% עמוד 1 | מקטע 1 ותו = שורה ה[ אק | 8 | דש || לט | ₪4 [ 6 97 שזס/ץ 26 !/לןי] מידע ייהתאמה אישית של סרגל הכלים'י בעמוד 102 למידע אודות סידור מחדש של לחצני הסרגל. נוסף ייביצוע מהיר של עיצוב סטנדרטייי בעמוד 110 למידע אודות יצירת סרגל כלים משלך. ייאחסנת סרגל כליס'י בעמוד 112 למידע אודות אחסון סרגלי כלים. טיפ וואו! איך השתנית! מראה הסרגל יכול להשתנות כשמעבירים אותו מיקוס. כשמעביריס את סרגל העיצוב מהחלק העליון של החלון לצידו, למשל, משתנה רשימת הסגנונות ללחצן הפותח תיבת דו-שיח. השתמש בתכונה זו לעיצוב שאר החלון לנוחיותך וטעמך. שינוי גודל הסרגל הצף 0 הצבע על אחד מגבולות הסרצל סמן העכבר משתנה 4 ₪3 3 | ₪ = ח לסמן גודל כשהוא 8 גרור את הגבול ושחרר אותו ממוקם על גבול + צ) + נש | 9 ו % לשינוי הממדים שלו. סרגל הכלים -- ₪ 55 ₪ רז ₪ 6 6 |= 0%ן ף הזוזת סרגל כלים צף 0 9 בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להזיזּ את סרגל הכלים : 4 הצבע על כותרת סרגל הכלים, גרור אותו ושחרר במקוס הרצוי. + גרור את סרגל הכליס לאחד מצידי החלון כדי לשנות אותו לסרגל מעוגן. + לחצ לחיצה כפולה על סרגל הכליס הצף כדי להחזירו למצב מעוגן. ו 4 5 רז ₪ 6 6 ()|> 0% ף + 60% + כ₪ סיק 3: זפול 545 כומיוק 27 כזס0 0%422כ וויק לעיתים, תרצה להדגיש מילה או משפט על ידי הטיה או מדי סוגים של הדגשה עלולים להסיח את הדעת יותר הדגשה. ב-6זס/\ אפשר לבצע ואת תוך כדי הקלדה, או מאשר לעצור. להוסיף ואת בהמשך. אל תגזיס בהדגשות, מאחר ויותר טיפ הדגש את ההדגשה! אפשר לשלב הדגשות, למשל, על ידי הדגשה והטיה בו-זמנית, או שילוב הטיה וקו-תחתי ואפילו לשלב הטיה הדגשה וקו-תחתי ביחד. שינוי מהיר! השתמש בלחצני סרגל הכלים כדי לשנות מאפיין אחד או שנייס, או שתרצה לראות שינוי מיידי בטקסט. השתמש בתיבת הדו-שיח גופן, כדי לשנות מספר מאפיינים בו-זמנית. הוספת הדגשה לח כאן כדי להדגיש לחץ שוב כדי לבטל בומן ההקלדה טקסט על ידי הטייתו את הדגשת ההטייה הקלד את הטקסט כרגיל. | | סּ לח על לחצן הטיה. האם יש הוכחות ברורות כעזלם זנישלאק שהעישון מזיק לבריאות? 9 הקלד את הטקסט המוטה. סּ הוספת הדגשה בעריכה 9 בחר בטקסט שתרצה להדגיש. 9 לחץ על לחצן ההדגשה: + ₪ - מסמל 8010 (הדגשה), משמש להדגשת כותרות. 9 7 5 + ! - מסמל סו/8!! (נטוי), משמש להדגשת מילים או משפטים בגוף הטקסט. 4 ש - מסמל פחווזפסחט (קו תחתי), השתמש בו בקמצנות מאחר וניתן לטעות בו כהיפר-קישור במסמך מקוון. היו ןולי[ ןור ערל פע רבי שרא< שהעישון נחיק לבריאות? 3 97 מע 20 ולןיי] טיפ העתק והדבק. מברשת עיצוב גס מעתיקה ומחילה מידע על סוג הגופן וגודלו. מברשת חכמה. אין צורך לבחור משפט שלס או מילה שלמה, כשמשתמשיסם במברשת העיצוב כדי להעתיק הדגשה. בחירה באחד התוויס מספקת למברשת העיצוב מספיק מידע כדי לעשות את עבודתה. מידע 'ייצירת טקסט בולט לעיו'יי בעמוד 232 למידע אודות הגדרת מאפייני גופן בתיבת הדו-שית גופן. נוסף 'ייצירת כותרת פנימית (פַחו1680] פחווח!)'י בעמוד 271 למידע אודות שימוש בסגנונות תווים. העתקת הדגשת 2 בחר בטקסט ממנו תרצה 0 להעתיק את ההדגשה. האמי₪ |[וכחרת ברורות בפילפ יבישראג שהעישון נחיק לבריאות? 8 לחץ על לחצן מברשת עיצוב. 9 5 [האם העישון הוא סתם הרגל. או התנזכרות מהסוג של התמקרות לסמים? סּ גרור את מברשת העיצוב לעבר הטקסט המיועד ושחרר את לחצן העכבר. לחצן לחוץ מציג את סוג ההדגשה שבוצעה על טקסט נבחר הסרת הדגשת 9 בחר בטקסט. 9 לת על הלחצנים שהדגישו את הטקסט. 77 ישנל קברורות בעולפ ובישוא כ שהעישון נחיק לבריאות? סיק 3: זפול 545 כומיוק ‏ 29 וי או צורת התוויס שמקלידים, והמראה הכללי של המסמך כולו, נקבעיס על ידי הגופו שבוחרים. יש גופניס במגוון צורות ומצבים, חלקם אף מציגים תמונות במקוס אותיות או מספריםס. חלק מהגופנים מסופקים עם פוססחו/, חלק עס המדפסת ורבים אחרים מסופקים עם טסו יכול להיות שיש לך עוד גופנים שסופקו עס תוכנות אחרות שהותקנו במחשב שלך. אס תרצה או תצטרך גופניס נוספים תוכל לרכוש תוספות גופנים או חבילות גופנים. מידע ייהעתקת הדגשהיי בעמוד 29 למידע אודות העתקת מידע של גופן. נוסף שינוי הגופן בזמן הקלדה 9 הקלד את הטקסט בגופןו הנוכחי. 2 בחר בגופן אחר מרשימת הגופניס הנפתחת. 9 בחר בגודל גופן אחר מרשימת הגדליס הנפתחת. 9 הקלד טקסט נוסף בגופו ובגודל החדש. 9 שנה בחזרה לגופן ולגודל המקורי. שינוי הגופן בזמן עריכה 9 בחר בטקסט אותו תרצה לשנות. 9 בחר בגופן שונה מהרשימה הנפתחת (הגופנים רשומים בהתאם למה שהותקן במחשב ובמדפסת). 9 בחר בגודל גופן שונה מתוך הרשימה הנפתחת. 0 97 ₪ 26 |/לןיי] העישון מזיק |מה נמצא ''מתחת למכסה המנוע'' של המחשב שלוז חסזסא ד |בוזם לבריאות! בויהס 8 1 תס 3-1 ההחזטטו קל" ב מ | | חועבה תל ₪ ו תמיד טוב לדעת של- 95 פאוסשחו// יש ייצוות ת חזוקהיי בכוננות 24 שי לוח בקדה אולי נראה כמו תיקיה, אבל הוא יותר דומה למה שמתר בו ב המנוע של המכונית שלך. פתח את לוח הבקרה ותמצא את כל הא 0 המוז תד" עדין של רוב המרכיבים של המחש ב שלך (ראה תרשים 1.2). כמה מה סז קפחם ד החמחזחי יד ביותר. כאן המקום, לדוגמה, בו תכוון את שעון המערכת שלך השום] + תאריך השמירה של קובץ או מת י שלחת הודעה למישהו. 718085580 6קץסחסוי ד, ו תוכל אפילו להתבונן בכל האפשרויות של לוח הבקרה, אבל תמיד טוב לדעת של- 95 פוווס ₪ חו// יש ייצוות ת חזוקהיי בכוננות 24 שעות ביממה. 0די 'יסָוכ פיפ7כ2 יישור פיסקה קובע את ארגון הטקסט בפיסקה. יש ארבע אפשרויות : שמאל - כל השורות בפיסקה מוצמדות לשולייס השמאלייס של המסמך. ימין - כל השורות בפיסקה מתחילות בשולייס הימנייס של המסמך. מרכוז - כל השורות ממורכזות בין השולייס השמאלייס וחימנייס של המסמך. דו צידי - כל השורות מרווחות כך שהן מתחילות בשולייס של צד אחד ונגמרות בשולייס של הצד השני. מידע נוסף יייצירת סגנונות עוקביסיי בעמוד 64 למידע אודות שימוש בסגנונות. יייצירת סגנונות חדשיסיי בעמוד 72 למידע אודות יצירת סגנון משלך. בחר ביישור 9 בחר בפיסקה או בפסקאות ליישור אחד. 9 לח על לחצן היישור המתאים. יישור לימין עס יישור שמאלי משונן הוא הנפוצ ביותר כיון שכך קל לקורא לעקוב אחר הכתוב, במיוחד במסמכים ארוכים. 0 ישי ויוי יי יסויו מה.נמצא. י*מתחת. למכליה.המנועיי. של המחש ב שלינף תמיד.טוב.לדעת. של-5-95אוס₪ ח[/לש.ייצדות.ת חצדקהיי. בכוננות. 24 שעות. ביממה..לימל לות בקדה. אולי.נראה.כמו.תיקיה, אבל.הוא.יותר.דו מה.למה.שמתרחש. מתחת. למכסה.המנוע של המכונית. שלך.. פתח.את. לות הבקדה.ותמצא. את. כל-האפשרויות. לכיוונוןעדיך של.רו בהמרכיבים.ש ל המחש ב שלך. (ראה.תרשים.1.2).. כמה.מהאפשרויות. יעילות. ביותר..כאןהמקום,.לדוגמה. בו-תכוון-את.שעוף. המערכת.שלך. השומר.את.המידע על.תאריך.השמירה.של.קובץ. או.מתי שלחת.הודעה.למישהו. תוכל.אפילו.להת בונן בכל.האפשרויות.שללוח.הבקרה,.אבלתמיד. טוב לדעת. של- 80%05-95ח יש *יצוות.תחזוקה' בכוננות.2.שעות. ביממה..* ייצוות.תחזוקהיי. בכוננות.24. שעות. ביממה., השימוש ביישור לשמאל מוגבל בשל הקושי לקרוא כשהשולייס הימניים משונניס והעין נאבקת למצוא תחילת שורה. בדרך כלל בשימוש לתאריך. מה.נמצא.יימתחת.למכסה.המנועיי.של-המחש ב שלינף תמיד.טוב.לדעת. של-5-95אוס₪חו)/לש.ייצוות.ת חצוקהיי. בכוננות. 24 שעות. ביממה..לימל. לו בקדה, אולי.נראה.כמו.תיקיה,. א בל.הוא. יותר.דו מה-למה שמת רחש מתחת. למכסה. המנוע של המכונית. שלך.. פתח:את. לות. הבקדה.ות מצא.את. כל.האפשרויות. לכיוונון-עדין של.רו ב המרכיבים.ש ל המחש ב שלך. (ראה.תרשי0ם.1.2).. כמה.מהאפשרויות. יעילות. ביותר..כאן.המקום,.לדוגמה. בו.תכוון-את.שעוך. המערכת.שלך. השומר.את.המידע.על.ת אריך.השמירה.של.קובץ.או.מת< שלחת.הודעה.למישהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל.האפשרויות. של לו ת הבקרה,.אבל.תמיד. טוב לדעת. של- 95 :פאס טח יש *יצוות.תחזוקה'. בכוננות.24.שעות. ביממה..1 טקסט מיושר לשני הצדדים, משמש בדרך כלל לעמודות כמו בעיתונים, למשל. 5 יי יוי3יוי4יוי8 יוויל יי קורי ירי בש מה.נמצא. ''מתחת. למכסה. המנועיי. של המחש ב שליוץ תמיד.טוב. לדעת. של-95 -אויסשח//, יש ייצוות.ת חצוקהיי . בכוננות.24. שעות.ביממה..לימל. לוח..בקדה. אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומה.למ ה שמתרחש.מתחת.למכסה. המנוע. של.המכונית. שלך... פתח.את. לוח. הבקדה.ותמצא.את. כל.האפשרויות .לכיוונון.עדין.של.רו ב.המרכיבים. של-המחשב.שלך. (ראה.תרשים.1.2). בכמה.מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן .המקוס, .לדוגמה, .בו .תכוון .את .שעוך. המערכת.שלך. השומר.את.המידע.על.תאריך.השמירה.של.קובץ.או.מתי שלחת.הודעה.למישהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל.האפשרויות. של.לח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב לדעת .של- 95 -5אוס0חו//,יש,. ייצוות.תחזוקהי/ בכוננות.24.שעות. ביממה..' מָיץ 3: ימו וכו פיק [3 כ50 ישיא 0/ 2790 למעשה, בכל פעם שאתה מקיש זפזחם, אתה יוצר פיסקה חדשה. גס אס אינך מקליד טקסט, אתה מפעיל עיצוב על כל פיסקה. מידע העיצוב מאוחסן בסימן הפיסקה, בדרך הפיסקה תוכל לוודא שכל שינויי העיצוב ייושמו על הפיסקה כולה. כשתראה את סימן הפיסקה קרוב לוודאי שלא תמחק אותו בטעות, או תאבד את העיצוב. כלל הסימן נסתר בסוף הפיסקה. על ידי הצגת סימני מידע יייצירת סגנונות חדשיס'י בעמוד 72 למידע אודות יצירה ושימוש בסגנונות. נוסף עיצוב בזמן הקלדה 9 אם סימני הפיסקה אינס מוצגיס, לח על לחצן הסתר/הצג סימני פיסקה. 9 הקש ז49ח₪ להתחלת פיסקה חדשה. 9 בחר בסימן הפיסקה. 9 השתמש בלחצנים וברשימות שבסרגל הכלים כדי לשנות את עיצוב הפיסקה. 9 הקש על מקש 6חס1] כדי לבטל את הבחירה של סימני הפיסקה. 9 הקלד טקסט משלך. 9 הקש ז6+ח= להתחלת פיסקה חדשה. 9 הקש 0+!ז01 כדי להסיר עיצובי פיסקה שאינך רוצה בהס בפיסקה זו. 2 97 מזקען 0 ולןיי] פסקאות ממוספרות או עס תבליטים האחת פיסקה יישור פיסקה - ₪00 )| ג | ₪ ₪ םן : ו ע ; ם -₪]|- ג|- = ובוחוסו || ד רד השש מה.נמצא.'ימתחת. למכליה.המנוע/ ש ל המחש ב שלינף 9 ו הפעל... ...כדי להציג סימני פיסקה טיפ אל תפספס את הסמן! אינך צריך לסמן את כל הפיסקה כדי להחיל את השינוייס בעיצוב, אבל כדי להחיל הגדרות גופניס על הפיסקה כולה, אתה חייב לכלול את סימן הפיסקה בבחירה. השיטה הקלה והמהירה ביותר היא בחירת הפיסקה כולה. לחצנים או תּיבות! השתמש בלחצני סרגל הכלים כדי לשנות מאפיין אחד או שניים, או כשתרצה לראות את ההשפעה מיידית עם כל שינוי בטקסט. השתמש בתיבות הדו-שיח פיסקה וגופן לשינוי מספר מאפייניס במקביל. אם אתה משנה פיסקה ואתה רוצה להשתמש בעיצוב החדש גס בהמשך על פיסקה אחרת, תוכל לשמור את העיצוב בעזרת הסגנון. עיצוב פיסקה קיימת 9 בחר בפיסקה כולה, או בפסקאות שיכילו את אותו עיצוב. מה.נמצא. יימתחת. למכליה.המנועיי.ש ל המ חש ב שלינף 9 לח על הלחצנים והרשימות הנפתחות שבסרגל הכלים, כדי לשנות את העיצוב. 9 לח על הח המורה ימינה, | לחץ לחיצה כפולה כדי לבחור את כל הפיסקה. כדי לבטל את בחירת לחף לחיצה כפולה (מבלי לשחרר את לחצן הפסקאות. העכבר) וגרור למטה כדי לבחור פסקאות רבות. שילוב פסקאות מחיקת סימן הפיסקה גורס לשילוב הפסקאות 0 הזו את סמן ההוספה לתחילת ולקבלת העיצוב מהפיסקה הראשונה. הפיסקה הפיסקה אותה תרצה לשלב המשולבת קיבלה את העיצוב של הפיסקה הראשונה. עס הפיסקה הקודמת. מה.נמצא. 'ימתחת. למכסה.המנועיי. של המחש ב שלינף 0 הקש על 280050806. תמיד. טוב לדעת.. של- 95 -פווסטחו//, יש ייצוות.ת חזוקה'י. בכוננות.24. שעות .ביממה..סמל. לות. (3] הקש על מקש הרווח להוספת בקדה.אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומ ה למה. שמתרחש. מתחת. למכסה .המנוע. של. המכונית .שלך. .פתח .את . לוח הבקדה .ותמצא .את .כל.האפשרויות .לכיוונון .עדין .של .רוב. רווח אחד. המרכיבים.של.המחש ב שלך.(רא ה.תפרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן. המקוס,. לדוגמה,. בו.תכוון.את. שעון. המערכת.שלך. השומר.א ת.המידע.על.תאריך. השמירה.של.קובץ.או. מתל.שלחת.הודעה.למישהו.ף מָיץ 3: ימו יכות פווסוק ‏ 33 229 פָיסקתי (כ['סי, 0'0ק2) לעיתים קרובות מזיחיס פיסקה כדי להבדילה מפסקאות אחרות. יש ארבעה סוגי הזאחה (כניסה): ימנית, שמאלית, שורה ראשונה ושורה תלויה. הזחה *מנית והזחה שמאלית משמשות בדרך כלל יחד ליצירת מקוס לציטוט, או חומר דומה. הזחת שורה ראשונה משמשת בדרך כלל להבדלה של פיסקה חדשה מהקודמת. הזחה תלויה מזיחה את כל השורות של הפיסקה פרט לראשונה. העצירה הבאה! לחצני הגדל כניסה או הקטן כניסה מעביריס את כניסת הפיסקה לעצירת הטאב הבאה או הקודמת. אס אינך רוצה להשתמש בברירת המחדל של עצירת הטאב להזחה שלך, תוכל ליצור עצירות בעצמך. טיפ הזחת פיסקה ו 9 אם הסרגל אינו מוצג, בחר בו מתפריט התצוגה. הסימניס על הסרגל מראים כניסות (הזחות) 9 םב ₪5 = ם ; 5 .-₪6]י + פס סו | 9 בחר את הפיסקה או הפסקאות שתרצה להזית. 9 לחי על לחצן הגדל כניסה. 9 לחי על לחצן הגדל כניסה כדי להוסיף הזחה או על לחצן הקטן כניסה כדי לחזור להזחה הקודמת. פיסקה מקוננת 0 גרור את סמן הכניסה השמאלי ושחרר אותו במקוס מה.נמצא. '*מתחת. למכקיה. המנועיי. ש ל המ חש ב שליף תמיד. טוב. לדעת . של- 95 -פאוס 6 חו//. יש ייצודת.ת חזוקה'י. בכוננות.24. שעות .ביממה..סמל. לות.בקרה. אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל. הוא. יותר.דומה. למ ה שמתרחש. מתחת. למכסיה. המנוע. ש ל המכונית. שלך.. פתח.את. לת. הבקדה.ותמצא.את.כל. האפשרויות. לכיוונון.עדין. של.רוב. המרכיבים. של.המחשב.שלך. (ראה.תרשים.1.2). .כמה. מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן .המקום, .לדוגמה, .בו .תכוון .את .שעון. המערכת. שלך. השומר.את.המידע.על. תאריך. השמירה. וי .או.מת > ש לחת.הודעה. למישהו.ף סמן כניסה ימנית סמן כניסה שמאלית יוי1יוי2יויביוי . הרצוי. ₪ 9 גרור את סמן הכניסה הימני מה.נמצא, יימתחת. למכסה.המנועיי. של המחש ב שלינף ו . תמיד. טוב לדעת. של- 95 -9ס0 חו/,+ש, ייצוות.ת חזוקה*י. בכוננות.24. שעות .ביממה.. סמל. .לוח .בקרה. . ושחרר אותו במקוס הרצוי. אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומ ה.למ ה שמת רחש. מתחת. למכסה.המנוע. של המפונית. שלך.. ₪ ל לכונו עדי ל הביל השב לה 5 (ראה.תרש ים.1.2). .כמה. מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן .המקום, .לדוגמה, .בו .תכוון:.את .שעוך. 5 המערכת.שלך. השומר.את. המידע.על.תאריך. השמירה.של.קובץ.או.מתי ש לחת.הודעה.למישתו.ף 2 3 4 97 שז/ץ 26 !/לןיי] מידע יייבצירת עצירות טאביי בעמוד 37 למידע אודות יצירה ושינוי עצירות טאב. נוסף יישליטה בשינויים אוטומטיים'י בעמוד 280 למידע אודות שינוי ההגדרות של 6סעץד טס + 45 +8חזזס ס)ט. טיפ מראה חדש. כשמשנים הזחה, 6זס/ יוצרת סגנון חדש, כך שבקלות אפשר להחיל עיצוב של פיסקה אחת על אחרת. אס 0זס// אינה יוצרת סגנון, תצטרך להפעיל את אפשרות זו בכרטיסיה 6קעץד וס 45 +8חזס- סה שבתיבת הדו-שיח תיקון שגיאות אוטומטי. להזיח או לא להזיח. בוודאי תשיס לב, שבמרבית הפרסומיס בהס קיימת הזחה של שורה ראשונה, הפיסקה הראשונה (לאחר הכותרת) אינה מוזחת, וזאת משוס שהמיקוס שלה מעיד על כך שהיא פיסקה חדשה. סמן כניסת שורה ראשונה ו הזחת השורה הראשונה 9 לת בעכבר בפיסקה אותה תרצה להציח. תמיד.טוב. לדעת .של- 95 -פאוסטחו/%. יש ייצוות.ת חזוקה'י. בכוננות.24.שעות .ביממה..סמל.לוח.בקרה. הראשונה ושחרר אותו (ראה.תרש1.2.07). .כמה. מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן .המקום, .לדוגמה, .בו .תכוון .את .שעוך. ייצוות.תחזוקהיי. בכוננות.24. שעות. ביממה..1 0 אולי.נראה.במו.תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומה.למה.שמתרחש. מתחת. למכסיה.המנוע.של.המכונות.שלך.. במקוס הרצוי. המערכת.שלך. השומר.את.המזדע.על.תאריך. השמירה.של.קובץ.או.מת ש לחת.הודעה. למישהו.1 9 הוחת השורה הראשונה 9 גרור את סמו כניסת השורה מה.נמצא.'מתחת. למכסה-המנועי.של-המחש ב שלינץ פתח.את. לוח. הבקדה.ותמצא.את. כל.האפשרויות.לכיוונון.עדין.של.רוב.המרכיבים.של. המחשב.שלך. תוכל.אפילן. להת בונן. בכל.האפשרויות.של.לוח. הבקרה, .אבל תמיד. טוב לדעת .של-95 -006 חיש מ מ מש | ו זה נמצא.''מתחת. למכסה.המנועיי.של-המחש ב שלינץ תמיד.טוב.לדעת .של- 95 -00%9חו//,יש. ייצוות.ת חזוקהיי. בכוננות.24. שעות .ביממה..סמל.לוף.בקוה. אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא.יותר.דומה.למה.שמתרחש.מתחת. למכסה.המנוע.ש ל.המכונית. שלך.. פתח.את. לוח הבקדה.ותמצא.את. כל.האפשרולות.לכיוונון.עדין.של.רוב. המרכיבים.של.המחשב.שלך. (ראה.תרשים.1.2). .כמה. מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן .המקום, .לדוגמה, .בו .תכוון .את .שעון. המערכת.שלך. השומר.את.המידע. על.תאריך. השמירה.של.קובץ.או.מתי. ש לחת. הודעה. למישהו. תוכל.אפילו. להתבונן. בכל. האפשרויות.של.לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב.לדעת .של-95 וסט ח/, דש *יצוות.תחזו קה בכוננות. 24 שעות. ביממה..ף יצירת הזחה (כניסה) תלויה ב 9 לת בעכבר בפיסקה אותה תרצה להציח עס כניסה לוי | תלויה. מה.נמצ א;'ימתחת. למכסה.המנועיי.ש ל-המחש ב שלינ תמיד.טוך.לדעת. של- 95 -5י60חו/, יש ייצוות.ת חזוקה'י. בכוננות.24.שעות .ביממה..סמל. לוף.בקדה. 9 2 ל ,2 אולי נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא.יותר.דומה.למ ה.שמתרחש. מתחת. למכליה המנוע. ש ל המכונית. שלך... גרור את סמן הכנ סה הת ו ה פתח.את.לות. הבקדה.ותמצא.את. כל. האפשרויות. לכיוונון.עדין.של.רוב.המרכיבים.של.המחשב.שלך. (ראה.תרשים.1.2). .כמה. מהאפשרויות . יעילות .ביותר. .כאן .המקום, .לדוגמה, .בו .תכוון .את .שעון. ושחרר אותו במקוס בו תרצה המערכת.שלך השומר.את.המידע על תאריך. השמירה.שלקזבץ.או-מת< שלחת.הודעה.למישהו.1 תוכל. אפפלו. להת בונן. בכל.האפשרויות.של.לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב. לדעת .של-95 טחוש יש שיתחילו כל השורות, מלבד *יצוות.תתוקהיי בכוננות.24.שעות. ביממה..ף השורה הראשונה. 9 הוחה תלויה ו | פה נמצא.'ימתחת. למכליה.המנועיי.ש ל המ חש ב שלינף תמיד.טוב. לדעת..של- 95 -6005חו/'. יש ייצוות .ת חצוקה'י. בכוננות.24.שעות .ביממה.. סמל.לוח.בקדה, אולי.נראה.כמו.תיקיה, .אבל.הוא.יותר.דומה.למה.שמתרחש.מתחת. למכסה .המנוע. של המכונית שלך..פת ח.את. לוח הבקדה.ותמצא. את .כל.האפשרולות .לכיוונון.עדין.של.רוב. המרכיבים.של.המחש ב. שלך.(ראה.תרשים.1.2). .כמה. מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן. המקום,.לדוגמה,.בו.תכוון את.שעון.המערכת.שלך. השומר.את.המידע.על.תאריך. השמירה. של.קובץ. או.מת+. שלחת. הודעה.למישהו. % תוכל.אפילו. להת בונן. בכל.האפשרויות.של.לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב. לדעת .של-95 -005 חש ייצוות.תחזו קהיי. בכוננות.24.שעות. ביממה..1 הוי1יוי2יויביוי4ו מָיץ 3: ימו יכות פווסוק 37 זי אכווא כי] ולו המרווח בין שורות והה לכל אורך הפיסקה. אפשר לשנותו, ולהוסיף מרווח בין השורות ואף להוסיף מרווח מעל או מתחת לפיסקה. מידע יייצירת סגנונות חדשיס'י בעמוד 72 למידע אודות הוספת ריווח לפני ואחרי פיסקה. נוסף שווה צור העתק טיוטא של המסמך שלך על ידי הקשת +61 כדי לבחור את כל המסמך, והקש 61+2 כדי להשתמש ניסוי במרווח כפול. כעת, שמור את המסמך בשס אחר. התאמת ריווח המיד טוב לדעת ‏ של-95 -פוסח|/. יש. ייצוות .תחזוקהיי ‏ בכוננות .24 .שעות . ביממה. .סמל.לוח.בקדה. 0 בחר את הפיסקה או אולי. נראה.כמו. תיקיה,. אבל דומה יות רלמ רחש מת חת. למכסה. המנוע. של המכונית. שלך..1 הפסקאות שיהיה להן ריוות המיד טוב לדעת של-95 -פשסשח|/ש. יש. ייצוות .תחווקהיי ‏ בכוננות .24 .שעות . ביממה. .סמל.לוח.בקרה. אחיד בין השורות. | אולי. נראה.כמו. יקיה,. אבל דומה.יות ר-למת רחש מת חת. למכליה. המנוע. של. המכונית. שלך. 1 תמיד. טווב. לדעת.של-95 -פאוססחו\. יש. ייצוות .תחווקהיי .בכוננות .24 .שעות . ביממה. .סמל לוח.בקרה. 90 השתמש בצירופי המקשיס | אולי. נראה.כמו. תיקיה,. אבל דומה יות ר. למת רחש מת חת. למכסיה. המנוע. של. המכונית. שלך. .1 המיד טווב. לדעת .של-95 -פוסטח|/. יש. ייצוות .תחווקהיי ‏ בכוננות .24 .שעות . ביממה. .סמל.לוח.בקדה. כדי ליצור ריווח מתאים בין | אולי. נראה.כמו. תיקיה,. אבל דומה יות ר.למת רחש מת חת. למכסיה. המנוע. של. המכונית. שלך. .1 השורות: - יְּ תמיד. טווב. לדעת של-95 -5אוסטחו/, יש. ייצוות .תחווקהיי .בכוננות .24 .שעות . ביממה. .סמל לוח.בקרה. 4 611+0 (אפס) צירוף שמוסיף | אולי. נראה.כמו. תייקיה,. אבל דומה.יות ר-למת רחש מתיחתי. למכסיה. המנוע. של המכונית. שלך. 1 (ש כ (ש המיד.טווב. לדעת של-5-95יס₪חו/. יש. ייצוות .תחווקהיי .בכוננות .24 .שעות . ביממה. .סמל.לוף.בקרה. או מעביר שורה ר קה לפנ | אולי. נראה.כמו. תיקיה,. אבל דומה יות ר. למת רחש מת חת. למכסיה. המנוע. של המכונית. שלך. .1 | הפיסקה. 4 1+!0, 2+!ז01 ו- 5+וזוס, כל - 0%1+1 יוצר ריווח שורה בודדת אחד מאלו מפעלל ריווח --- -5+]01 יוצר ריווח שורה וחצי שונה ביןו שורות. 2 יוצר ריווח שורה כפולה 0+ (אפס) מסיר את השורה הריקה לפני הפיסקה 0 (אפס) יוצר את השורה הריקה לפני הפיסקה 6 97 שזס/ 26 !/לןי] 'ג'כת, /ג'כוא. 266 עצירות טאב, שהן חלק מעיצוב הפסקאות, קובעות את המרחק בו יעצור סמן הכניסה בכל פעם שמקישים על מקש 185. הן גם משפיעות על מיקוס כניסת פיסקה כשמשתמשים בלחצן ההוחה. אם אינך יוצר עצירות טאב משלך, יוצרת אותן 0זס\ במרחק 1.27 סימ אחת מהשנייה. עצירות טאב של פזס/ אינן מוצגות בסרגל. אלו שתיצור בעצמך, כן יופיעו. לכל סוג טאב יש סימן אחר. ישנו גס טאב קו שיוצר קו אנכי במקוס שבו נקבע (ללא עצירה). טיפ כשאתה יוצר עמודות של מידע, מהיר יותר ופשוט יותר להשתמש בטבלה מאשר להפריד את העמודות בטאב. מידע ייהכנסת מידע לטבלהיי בעמוד 76 למידע אודות יצירת טבלאות. נוסף סימן טאב ימני "ץש בחר סימן טאב כאן קביעת עצירת טאב 9 אם הסרגל אינו מוצג, בתפריט תצוגה בחר סרגל. -1יוי2 9 לח בתוך הפיסקה, או בחר את הפסקאות בהן תרצה לקבוע עצירות טאב. י1יוי2 9 לח בתיבה שבקצה השמאלי של הסרגל, כדי לשנות את סוג הטאב. המשך ללחוצ עד שתראה את סוג הטאב המתאים לך. -1יוי2 9 לחץ בחצי התחתון של הסרגל, במקוס שברצונך לקבוע את עצירת הטאב. המאקה שששאאטה קה המהטפאשה 9 חזור על שלבים 3 ו-4 עד שכל הטאביס במקוס. שינוי עצירת טאב י1וי2יוי3יוי4יוי5יוי6י0י7י0י8 שו 8 0י10י 211.0 3ב 145 בשו זו-נקודת -טאבולציה-מיושרת -לנקודה-העשרונית: ‏ -+ 99.98ף ההובירי4יוי5יוי6יי7יי8 ו הייו י11י ו יקיו 3 146 ןו |2/ - זו-נקודת -טאבולציה ימיושרת לימיןף סימן טאב ממורכז ההיביהי4יוי5יוי6 807 9 י0י 10ב 2ב הב 140 בשוה + זו-בקודת-טאבולציה-ממורכזתף סימן טאב שמאלי יווביוי4יויפיוי6 80070 2110000900 יכב 146 קוו זו:-נקודת -טאבולציה-מיושרת -לשמאלף סימן טאב עשרוני 2 7 - 188734 4 - -1יו גרור מכאן... לכאן, כדי להזיוּ את הטאב בצע אחת מהאפשרויות: 4% גרור את סימן הטאב ושחרר אותו במקוס החדש הרצוי בסרגל. 4 גרור את סימן הטאב אל מחוץ לסרגל כדי להסירו. ומ יי וי יהו3יי4 הפיוי6יי7י0י8י 11.08 י12 ו ב 14 שממו [= מ ב . 02 או לכאן כדי למחוק את הטאב מָיץ 3: יפו יכות פווטוק 37 ליעי 213/77 סכ אם יצרת עיצוב פיסקה מיוחד, תוכל להעתיק את כל העיצוב לפיסקה אחרת, אחת או יותר, שבמסמך שלך. טיפ אס בכוונתך להשתמש בעיצוב מיוחד עבור מספר פסקאות במסמך שלך, או במסמך אחר, תוכל לדאוג ש-0זס/ תשמור את העיצוב הפיסקה כסגנון, בו תוכל להשתמש לעיצוב פסקאות אחרות. סזס/\ יוצרת סגנונות חדשיס לפסקאות שעיצבת במסמך ומוסיפה אותס לרשימת הסגנונות בזמן יצירתם. מידע יייצירת סגנונות חדשיםיי בעמוד 72 למידע אודות יצירת סגנון אישי. נוסף העתקת עיצוב העיצוב יועתק מכאן 9 אס סימני הפיסקה אינס מוצגים, לח על לחצן הצג/הסתר סימני פיסקה, ובחר את סימן הפיסקה של הפיסקה ממנה תרצה להעתיק את העיצוב. סמל לות. בקדה. אולי.נראה.כמו. תיקיה,.אבל. הוא. יות'ר.דו מה למ ה שמת רחש. מתחת. למכסה.המנוע. של המכונית. ש לך..פת ח.את. לוח. הבקחה.ותמצא.את.כל.האפשרויות. לכיוונון.עדין של רוב.המרכיבים. של המחשב שלך.. כמה. מהאפשרויות. יעילות.ביותר.. תוכל.גם. להת בונן. בכל.האפשרויות.ש יר 9 לח על לחצן מברשת העיצוב. עסמל לוח בקדה.אולי.נראה.כמו,תיקייה,.אבל.הוא.יותרדו מה.למ ה.שמת רחש מ תחת למכליה.המנוע.ש ל המכונית. שלך..פת ח.את. לות. הבקדה.ותמצא.את. כל.האפשרויות.לכיוון. עדין. של.רו ב.המרכיבים. של המחש ב שלך.. כמ ה מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. תוכל. גם להת בונן בכל האפשרויות. של לוח הבקרה..ף 1 9 גרור מעל הפסקאות, כולל סימני הפיסקה, כדי להחיל את העיצוב החדש ושחרר את הלחצן. גרור מעל הפסקאות להחלת העיצוב העתקת עיצוב למספר מקומות העיצוב מועתק מכאן... 0 בחר את כל הפיסקה ממנה יועתק סימל. לוח בקדה.אולי. נראה.כמו.תיקיה, .אבל.הוא. יות.דרמה.למה.שמת רחש.מתחת. העיצוב, כולל סימני הפיסקה. למכסה. המנוע. ש ל המכונית. ש לך..פת ח.את. לות. הבקדה .ות מצא.את.כל.האפשרויות. 9 לחצ לחיצה כפולה על לחצן לכיוונון.עדין של רוב.המרכיבים. של.המחשב שלך.. כמח. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. מברשת עיצוב. תוכל.גם. להת בונן. בכל.האפשרויות. ש י"ן סּ גרור מעל הפסקאות כדי להעביר סמל.לוח.בקדה.אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל. הוא. *ותר.דו מה.למה.שמת רחש. מ תחת. למכסיה.המנוע. של את העיצוב, שחרר את הלחצן. 0 ( מצא את הפסקאות הבאות [שפתח.את. לוח. הבקדה .ותמצא.את .כל האפשרויות.לכיוון.עדין. של-רו ב,המרכיבים. של.המחשב. שלך.. לעיצוב והה, וחזור על שלב 3 כמה.מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. תוכל.גם. להת בונן. בכל.האפשרויות. של,לוח. הבקרה..ף ו . 9 חזור על שלב 3 ו-4 ככל שתרצה. לחץ על לחצן מברשת העיצוב כדי להפסיק. ...יכול להיות מוחל כאן... ...או כאן 4 97 שס/) 26 ו/לןיי] ו 212 סזס מספקת מבחר גדול של פסקאות מעוצבות מראש, אלו נקראות סגנונות, אשר בהן אפשר להשתמש וליצור מסמך רציף ומעוצב להפליא. סגנונות הס אחד הכליס בעלי עוצמה ב-6זס\, אס תכיר אותס - תאהב אותם. טיפ אס הסגנון שאתה רוצה כבר היה בשימוש במסמך, פתח את רשימת הסגנונות מבלי ללחוץ על מקש 5016. הרשימה מציגה את שמות הסגנונות שבשימוש וסגנונות סטנדרטיים: רגיל, כותרות וגופן ברירת המחדל. מידע נוסף החלת סגנון כותרת לת בפיסקה אותה תרצה לעצב. 9 פתח את תיבת רשימת הסגנונות הנפתחת. 9 בחר בסגנון הכותרת (0חו1680) כרצונך. החלת סגנון סטנדרטי 9 לח בפיסקה, או בחר בפסקאות שתרצה לעצב. ודא שכל הפיסקה נבחרה. 9 החזק את מקש 801 לחו ופתח את רשימת הסגנונות. 9 בחר בסגנון הרצוי (המשך לגלול - ו רשימה ארוכה). לח כדי לפתוח רשימה מציג את יישור הסגנון וגודל הגופו מציג יישור פיסקה ₪ וגודל גופן -] 'ייצירת סגנונות חדשיס'י בעמוד 72 למידע אודות יצירה ושימוש בסגנונות. 0 - א הסוו) 601 2 11080109 3 0חו880ר] 4 680/00 5 8חו4680] 0086 7 8808 8 198000 9 11080000 8 6וך 1 ו 2 1080/09 | החזזס] חו |חזזסא] ]מס עבצב 1גו69 | ב הזוס | -- שמות הסגנונות מופיעים בגופן ובגודל שלהס הערה מציג דוגמאות של | גופניס וגדליס של כל סגנון 2 3 ימכ וכו פווסוק 349 /כיכא. שיוא שתי צורות הרשימה הנפוצות ביותר בשימוש הן רשימות ממוספרות ורשימות תבליטים, שזסצ יוצרת אותן עבורך. כדי ליצור רשימה עם מספר עמודות, השתמש בטבלה. טיפ שזס\ משתמשת ב-8%חזסת 10 כדי ליצור רשימות ממוספרות או עס תבליטיס בזמן הקלדה. אס הרשימות לא נוצרות, תצטרך להתאיס את הגדרות 6קץד טסץ 48 ]חס סזטה. מידע יישליטה בשינוייס אוטומטייסיי בעמוד 280 למידע אודות תכונות העיצוב האוטומטי. נוסף שווה תוויס שוניס יוצריס תבליטים שוניס. התחל רשימה עס מקף או סימן גדול מ- (>) , הקלד טקסט והקש ז%6ח₪. ניסוי יצירת רשימה ממוספרת 9 הקלד את הספרה 1, נקודה, רווח ואת טקסט הפריט הראשון ברשימה. הקש זס)חם. 8 הקלד את שאר הרשימה, תוך הקשת ז18חם בסוף כל פריט ברשימה. 9 הקש 8806508066 (לפני שתקליד טקסט נוסף), כדי לבטל את המספור לאחר הפריט האחרון. יצירת רשימת תבליטים 9 הקלד כוכבית (*), רווח והקלד את הטקסט עבור הפריט הראשון ברשימה. הקש זס%חם. 8 הקלד את שאר הרשימה, תוך 0 הקשת ז18חם בסוף כל פריט ברשימה. 9 הקש 80868א₪86 (לפני סּ שתקליד טקסט נוסף), כדי לבטל את התבליטיס לאחר הפריט האחרון. 0 97 ₪ 26 ו/לןיי] כשאתה מקיש זסזחם, סזס\ ממירה את המספר המוקלד למספור אוטומטי ואת הרווח לעצירת טאב 1. +הפריט:הראשון-ברשימהף 2. +הפריט:השני-ברשימהף 3 -+הפריט:השלישי:ברשימהף כשאתה מקיש זסוחם, סזס/ ממירה את הסמל לתבליט ואת הרווח לעצירת טאב * > הפריט-הראשון:ברשימה * + הפריט:-השני-ברשימהף = + הפריט:השלישי-ברשימהף .-ן לוכא פס 24 ו לעיתיס, לאחר שכתבת סדרה של פסקאות, עולה על הפסקאות האלה לרשימות תוך שניות ספורות. האין דעתך לערוך אותן ברשימה ממוספרת, או עס תבליטים סו נהדרתז כדי שהתוכן יהיה ברור יותר. אפשר להמיר את מידע יישימוש בעיצוב פיסקה רגיליי בעמוד 39 למידע אודות שימוש בסגנונות לעיצוב מיוחד. נוסף ייהכנסת מידע לטבלהיי בעמוד 76 למידע אודות יצירת רשימות בעמודות של טבלה. המרת פסקאות לרשימה ממוספרת 9 בחר בפסקאות. 9 לחי על לחצן מספור. 1432100000 8000800 המרת פסקאות : לרשימת תבליטים ברו3ירי4יוי5יוי6יוי7יהי8יויפיוייוייוי2עיויעיוי4י 9 בחר בפסקאות. 9 לח על לחצן תבליטים. 87 יו 9 | י10י| :11| 125 | 15| י14י סיק 3: זפול 545 כוסוו2 41 כוס0כע 1/2 /פיסת דרך אחת למשוך תשומת לב לפיסקה היא תחימתו בגבול מסוג כלשהו. סוג הגבול שתבחר יכול להגדיר את טון המסר ויכול לעזור ולמקד את תשומת לב הקורא לחלקיס מסוימיס בטקסט. תיבה מסביב לפיסקה תגרוס לה לבלוט מהטקסט; קו גבול מתחת לכותרת תבדיל את הכותרת מהטקסט שאחריה. שוזס/ מספקת מגוון אפשרויות לגבולות, ‏ אם אינך אוהב את הגבולות שבחרת, תוכל להחליפן בקלות ובמהירות. טיפ אם אתה משתמש באופן קבוע באותו גבול, תוכל לכלול את הגבול בסגנון הפיסקה. הוספת גבול 9 לח בפיסקה המיועדת. 9 פתח את תפריט גבולות. 9 בחר גבול ולח עליו. הגבול נבחר והלחצן שינה שמו לתיאור הגבול שבחרת. 9 בחר בפיסקה נוספת אותה תרצה לתחוס בגבול והה. 9 לת על לחצן הגבול. 2 97 גזגען 20 ולןיי] לחץ כדי לפתוח את תפריט גבולות בוצפם | ₪ + סמל לוח בקדה. אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא.יותר.דומה.למה. שמת רחש. מ תחת. למכסה. המנוע. של המכונית. שלך..פת ח-את. לוח. הבקדה.ותמצא.את. כל.האפשרויות. לכיוונון.עדין.ש ל.רוב. המרכיביס.של המחש ב שלך.. כמ ה מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. תוכל. גם.להת בונן. בכל.האפשרויות. של.לוח-הבקרה..ף לימל. לות בקדה. אולי. נרא ה.כמו.תיקיה,.אבל. הוא.יותר.דרמה. למ ה. שמת רחש. מ תחת. למכסה.המנוע. של המכונית. שלך..פת ח.את. לוח .הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרויות.לכיוון.עדין.של.רוב.המרכיבים. של המחש ב שלך.. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. תוכל.גם.להת בונן בכל האפשרויות. של לות.הבקרה..ף תיאורי כליס מראיס גבול נבחר -₪ הבוהו4יוי5יוי6יוי7י0י8י0י8י0.0י11.0י .3-2 .14 בשומו |ב ₪ : ּ ו ות : 5 1 חס ! יי 3 יו לחיצה על הלחצן גבול מפעילה את הגבול אחרון שנבחר ברשימה גבולות. טיפ מידע יילהתארגן עס סגנונות'י בעמוד 106 למידע אודות הגדרת סגנונות. נוסף 'יהוספת קו גבול מסביב לעמודיי בעמוד 272 וייהוספת גבול מסוגנן מסביב לדףי' בעמוד 273 למידע אודות יצירת גבולות לעמוד שלס. ב | בוש ד " 0 2 =| הוספת מספר גבולות שונים 9 פתח את תפריט גבולות. 9 הצבע על הכותרת, גרור את התפריט לאזור המסמך ושחרר אותו. 9 לחץ עס העכבר בתוך פיסקה. המכונית. שלך..פת ח-את. לוח. הבקדה.ותמצא.את. כל ורוי .המרכיבים. של המחש בשלך..כמה.מהאפשרויות.יעילות ביותר..תוכ (6 הת | ו לות.הבקרה..ף זה.לו שק כליה.המנוע. של 7 ]83.77 | המרכיבים.של. סמל לות. בקדה. אולי נרא ה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא. יוו המכונית. שלך..פת ח.את. לות. הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרו 0 לח על גבול. . הופך לסרגל כלים צף 9 חזור על שלבים 3 ו-4 עד שכל הגבולות שרצית נמצאים. תפריש מעונך ו10יוי2יוי3. 4 בטל גבול הסרת גבול 9 לח) עם העכבר בפיסקה שאת הגבול שלה ברצונך להסיר. 9 פתח את תפריט הגבולות. 9 לח לביטול הגבול. 9 לח על לחצן סגור. הפעל את כל הגבולות בו-ומנית מָיץ 3: יפו וכ סוק 43 כ3כי /21/2 ברירות המחדל של סזסו הן עמוד לאורך (ארוך וצר) עם שולייס של 2.54 סיימ מלמעלה ומלמטה ו-3.17 סיימ בצדדים. אפשר לשנות את הכיוון לרוחב (רחב וקצר), ואף ניתן לשנות חלק, או את כל מימדי השולייס כנדרש. טיפ מידה תחת מידה. אס הגדרת ל-6זס/ שימוש ביחידות מידה אחרות מסנטימטרים, למשל אינציים, כל ההגדרות יהיו ביחידות אלו. מידע יישימוש בעיצוביס שוניס במסמך'י בעמוד 130 למידע אודות יצירת הגדרות שונות לשולייס וכיוון העמוד במסמך. נוסף טיפ בעמוד 253 למידע אודות שינוי יחידות המידה. שינוי שוליים 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. לחי על הכרטיסיה שוליים, אם עדין לא נבחרה. 9 שנה את הערך לשוליים הימנייס, השמאליים, העליונים, או התחתונים. 9 לח אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. שינוי כיוון העמוד 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. 9 בחר בכרטיסיה גודל הנייר, אס עדיין לא נבחרה. 9 לח על לחצן לרוחב. 9 לח אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. 4 97 שו 26 !/לןיי] [<|? ב | פריסה | מקור הנייר גודל הנייר | שו עליונים: | 2.54 ס"מ] תחתונים: 4 ס"מ = שמאליים: 17 ס"מ יָמניים: 7 ס"מ = שוליים לכריכה: | 0 ס"מ =] ₪] שוליים לכריכה עברית. | מרחק מהקצה כותרת עליונה: | 1.25 ס"מ = כותרת תחתונה: | 1.25 ס"מ = | ] שיקוף שוליים | ברירת מחדל... גודל הנייר: [+ חח 297 א 210 ₪ | ברירת מחדל... תצוגה מקדימה - 00 ררה החל על!. | המסמך כולו [=] התצוגה מקדימה. ‏ ------רן החל על! | המסמך כולו [=] תצוגה מקדימה של הגדרת השולייס תצוגה מקדימה של כיוון ההדפסה גכ ושי 0/ סוק דואר אלקטרוני, טקסט מהאינטרנט, מסמכי טקסט או תוך מחיקת סימני פיסקה מיותריס וכדומה. התוצאות, מסמכי סזס\, מאוד לא מושכים בלי מעט עיצוב. סזס) בדרך כלל, בעלות מראה מקצועי וכל שנשאר לך לעשות יכולה להחיל עיצוב אוטומטי עבור מסמכים אלה וכך זו סקירה מהירה לבדיקה ש-6זס\ לא החסירה דבר. זה לשחרר אותך מהמועקה שבעיצוב פיסקה אחר פיסקה, יחסוך לך הרבה זמן. טיפ נסה שוב. אס העיצוב אינו דומה למה שרצית לח על לחצן ביטול להסרת העיצוב. כעת, נסה שוב, אך לת על לחצן האפשרויות והסר חלק מאפשרויות העיצוב. עיצוב המסמך 0 9 בחר עיצוב אוטומטי מתפריט שוסי יעצב אוטומטיית את "97טזפ/+ ישר ולענייך". עיצוב. 2 בחר באחת מאפשרויות ₪ עצב אוטומטיית כעת העיצוב 9 | = עצב אוטומטית ופקור כל שימי סּ בחר בסוג המסמך. בחר סוג מסמך כדי לעזור בשיפור תהליך העיצוב: 0 לחצ אישור. [3] מסמך כללי [=] 9 סקור את המסמך. | ביטול | אפשרויות.., עיצוב אוטומטי ממיר מסמך ללא עיצוב... סמל.לוח.בקרהף סמלילוחיבקרהיאוליינראה יכמויתיקיה,.אבל יהוא ייותרידומה ילמה: שמתרחשימתחתילמכסהיהמנועישליהמכונית ישלך. יפתח יאת ילוח יהבקרה.: ותמצא יאת יכל יהאפשרויות -לכיוונון יעדין ישל ירוב יהמרכיבים ישל: המחשב ישלך. יכמה ימהאפשרויות:ייעילות יביותר. יתוכל יגם ילהתבונן. בכליהאפשרויות.של.לוח.הבקרה.:ף 1 ד מכסה יהמנועף ד מתחת:למכסה.המנוע.שליהמכונית.תמצא:ף מנוע.של.מכוניתף מאיידף מדידישמן:מנועף ...למסמך סזס! מעוצב לגמרי *" סמל לות בקרהף / סמל לות. בקדה.אולי נרא ה.כמו.תיקיה,.אבל. הוא. יותר.דו מה.למ ה.שמת רחש. מ תחת. למכסה.המנוע.של המכונית. שלך..פת ח.את. לות. הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרויות. לכיוונון.עדין.של.רוב.המרכיבים.של המחש ב שלך.. כמ ה מהאפשרויות. *עילות. ביותר..תוכל. גם. להת בונן בכל האפשרויות. של.לו ת.הבקרה..ף * מכסה. המנועף . מתחת. למכסה.המנוע של.המכונית.תמצא :ף מנוע של.מכוניתף מאיידף מדיד. שמן מנועף מָיץ 3: יפו וכ סוק 47 וס תופי כיק//ליק] - 007 אתה מקליד מסמך באנגלית במהירות הבזק, בניסיון להגיע ליעד הזמן שהוקצה לך. אתה מקליד חפד (בדרך כלל כשאתה מקליד מהר יש שגיאות), ופתאוס האיות משתנה ל-8ח7. כך, כמו במטה קסמים, מתוקנות השגיאות שלך והופכות למיליס רהוטות וללא שגיאות. בומן שאתה מקליד, מופיע מתחת למילה שאינה מאויתת כראוי, סימן מזוגזג ואדוס. סימן מזוגזג וירוק יופיע תחת מיליס אחרות. מה קורה כאן! ישן 21/00 השינוייס המסתוריים והמענייניסם האלו הס רק מספר דוגמאות למאפייניסם שמריצה 6זס/ מאחורי הקלעיס בומן שאתה עובד: תיקון אוטומטי, בדיקת איות ותחביר. אפשר להתאים מאפיניים אלו אישית כך שישמשו אותך בעבודתך טוב עוד יותר. בהמשך נעסוק בכמה דרכים לעשות ואת, ובמאפיינים נוספיס שיחסכו לך ומן יקר כמו טקסט אוטומטי ועיצוב טבלאות אוטומטל. השורה השנייה לאחר תיקון שגיאות אוטומטי. אות ראשונה במשפט גדולה, יוס בשבוע - אות גדולה, טקסט נהפך לסמל גוו ///213 22 כ5כק/3ת לפני ואחרי עיצוב אוטומטי. כמה מקפיס נהפכים לקו, שני מקפים נהפכיס למקף רחב, מרכאות ישרות נהפכות למרכאות מסולסלות, המספור נהפך אוטומטי, 1/2 הופך ל- % . 32/2109יק2, 3ק3וק אם זה לא עובד אצלך, הפעל את האפשרות בדוק דקדוק בעת ההקלדה בתפריט כלים, אפשרויות. 79 32יק 2 יוא אס זה לא עובד אצלך, הפעל את האפשרות בדוק איות בעת ההקלדה בתפריט כלים, אפשרויות. 6 97 שזס/) 26 !/לןי] 1 1% תבט 6 11006 .): זי3ספפנו1 זדט 6160[קחנ סט 06 +פנוו: 01פ[סנכן 161 .1% 11 ונפט שו 6כןכו1 1 .62 זז808מנ1 קד 18160כקו סט 6 +פנוחנ +ס6[סנמן מוזך 11616 816 8015 8 "1680 נוסזך 061016 00 1"--8נמז83 [נַת6פנו 5 .1 1 <12+ 12 ?בח זנ 18 .2 8 80 סנה 11616 1.58 נוסקד 0610186 100" -- -2נמז53 [נת6פנר 5 = .1 1<%+% גו ו .2 ? נכנ+פפנון 8 צ6/ימוד +כענ פג פנן 1881101 8 ע6/יפ פג פטן 8ו01נ181ו811 81כונ 0+ 311601068 6ב צמו1ך 8ו01נ9111181 10081 10 68/ת181נ3116 816 שנמו פיק 4 יכ ]וס/וכיסן /'ו3יס] בפרק זה תמצא: יצירת מכתב בעזרת אשף המכתבים יצירת תזכיר מתבנית יצירת עמוד שער של פקס יצירת מסמך מתבנית 5% 5% 9% -% (4 יצירת תבנית משלך 5% 5% -% (4 יצירת סגנונות עוקבים; העתקת סגנונות בין תבניות יצירת תבנית ממסמך עבודה עם נייר מכתבים לכתיבה מיעון תוויות דיוור ומעטפות יצירת סגנונות חדשים כשאין לך את הזמן ואת הנטייה לעצב מסמך עסקי משלך, עדיין תוכל להפיק מסמך מקצועי מעוצב היטב, מכתב, תזכיר, פקס, וסוגים נוספיס של מסמכים, תוך שימוש באחד משני הכלים החזקים ביותר ש-6זס\ מספקת : אשפים ותבניות. כל אחד מספק מגוון מרכיבים עיצוביים, שמאפשריס להתרכו בהוספת התוכן. באיוה מהס לבחורז תלוי עד כמה תרצה להיות מעורב בעיצוב ואיך תרצה שהמסמך ייראה בסופו. בתבנית תמצא את המרכיבים הבסיסיים מעוצבים מראש ומקוסם: סגנונות שמגדיריס את העיצוב, מכתבים מוכניס מעוצביס שרק צריך להחליף להס את התוכן, מידע - למשל, נתוניסם ומספרי עמודים שמעדכנים את עצמס אוטומטית, ובכמה מקריס מאקרוס הדורים לעבודות מיוחדות. השתמש בתבניות כבסיס למסמך שחוזר על עצמו או כשתרצה להוסיף מידע מבלי לשנות את העיצוב. תוכל לשנות את התבנית ולהתאימה לצרכים שלך. האשף ישאל אותך סדרת שאלות, ובהתאם לתשובות שלך, ייעצב מסמך וישלים חלק מהעיצוב עבורך. השתמש באשף כשתצטרך עזרה בעיצוב, כשתרצה שכל מסמך ייראה שונה מקודמו, או כשתרצה ש-6זס/ תעזור לך להשלים את עיצוב המסמך. מק 4: '25'3, /וס/וכיס איוהניק | 47 /2'כ2, /וכע2 2550/2 106 כזווכי/כי הדרך הקלה והמהירה ביותר ליצור מכתב היא להשתמש באשף. על ידי מספר בחירות ומילוי כמה חללים, יש לך כל מה שאתה צריך במכתב פרט לתוכנו. טיפ אס התקנת את העזרה של 0016108 והגדרת עזרה גס לאשפים, תבחין שהאשף להוט לעזור לך, וגם אס תיתן לו רמז קטן כשאתה כותב מכתב, למשל אס תתחיל מסמך חדש במילים ייאדון נכבד'', יופיע האשף ויברר אס הינך וקוק לעזרתו. התחלת מכתב שס הנמען, כתובת למשלוח, ברכה 8 /- גנוו מכתב: צוב עמוד: 9 פתח מסמך חדש. ך תאריך נוכחי, הוראות דיוור בלוסמסא. ‏ מפתבפסקל בחר באשף המכתבים | | | 15/05/97 מתפריט כלים. | דואר רשום 9 השלם את הפריטים בכל | ידחמואל שלומיאלו רחוב ביש-גְדָא 13 כרטיסיות האשף. חיש גד 71507 0 לחצ אישור. | ירחמיאל שלומיאלי היקר, הנדון: זכייתך בהגרלה החודשית הקלד את הטקסט שלך כאן איחולים לבביים, צור לוין יו"ר ועדת הגרלות ראשי התיבות של כותב/מקליד המכתב, העתק נימוסין מחווה סוגרת, שס השולח, תפקיד, שם החברה, תוספות (אם יש) 4 97 ש/) 26 !/לןיי] טיפ לא כל פריט שנעשה על ידי האשף מציג רשימה בלחיצה ימנית. אס לא מופיעה רשימה, ערוך את הפריט כרגיל. אס תרצה להשתמש בתבנית משלך למכתב, התחל מסמך חדש בתבנית הרצויה לפני הפעלת האשף. רבים מהפריטיס שהוצגו על ידי האשף הס שדות. בדרך כלל השדה מוצלל כשלוחצים בשטחו, כדי שתדע שהוא פועל באופן שונה מטקסט רגיל. מידע 'יהוספת מידע בו נעשה שימוש תדיריי בעמוד 96 למידע אודות שימוש בטקסט אוטומטי. נוסף יילתהות ולטעות בשדות 6זס/\יי בעמוד 185 למידע אודות עבודה עס שדות. השלמת המכתב 9 החלף את הטקסט שומר המקוס בטקסט משלך. 9 סקור את הפריטים שטופלו על ידי האשף, וערוך אותס כרצונך. 9 שמור את המכתב. לחיצה ימנית על פריט שנוצר על ידי אשף כדי לראות אפשרויות חלופיות [ז ו |< |5|= [* קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים שבלה אלון עזרה / שב ₪ ₪ םן הו | 1 0חו8הי1 | מסירה מיוחדת. משלוח בן-לילה. וצרת טקסט אוטומטי.., צור לוין יו"ר ועדת הגרלות ליק בע"מ צל עותק: | מזל - תשלומים | | ב 4.1ס"מ שורה 4 עמודה 9 ] 6>] אחז הד אלש ה | אס | ככ 4: '25'3, וס/וכיס איוהניק | 49 /3יכא, /5כ'כ 2/9[ תזכיר מעוצב היטב ומקצועי, יכול ליצור רושס טוב ההגדרות האחרונות, כך שכדי ליצור את הטקסט ולהעביר את המסר שלך. כשהעיצוב כבר ניתן לך, תוכל לתזכיר החדש שלך, תצטרך לבצע מספר קטן של להתרכז בתוכן. אשף התזכיריס של סזס\ מאפשר לך שינוייס. להתאיס אישית כל תזכיר שתיצור. האשף זוכר את התחלת תזכיר 9 בחר חדש מתפריט קוב>. | 0555 55/ | החפהחנוסס ז6ה:0. | וטס |פנו | 5 סקטה | 05וח16) = 5505 ₪ 158585 | 50678 9 לח על הכרטיסיה 05וו6. הכרטיסיות הזמינות תלויות [שָ [שָ [שָ |ש וט 0 בקבוצות התבניות שהתקנת. ו ו ו 9 לת לחיצה כפולה על אשף | ש 4 [ש א התזכירים. אס אשף |008ו655?סזק סוח6י] סוחפי] אוש זססרן ו וזו וזו התזכירים לא נמצא בכרטיסיה, חזור להתקנת סזס/ וכלול אותו בהתקנה. | צור חדש 7 ₪6 מסמך ₪7 תבנית 0 97 שו 26 !/לןיי] טיפ אס התזכיר שלך ארוך יותר מעמוד, תוכל להשתמש באשף להגדרת כותרות קבועות. אס ברצונך לערוך מספר שינוייס שהוכנסו על יד האשף, חזור לאשף מתפריט כלים ובצע את השינוייס. השינוי באשף ישנה את מראה המסמך. מידע יייצירת מכתביי בעמוד 48 למידע אודות שינוי השדות שהושלמו על ידי האשף. נוסף יייצירת כותרת קבועהיי בעמוד 115 למידע אודות יצירת כותרות קבועה. 'יהוספת רכיביס'י בעמוד 294 למידע אודות התקנת רכיבי סזס/ו. תאריך נוכחי, שם הנמען, העתק, שם השלמת התזכיר פותרת השולח, נדון, סדר עדיפויות 9 פלס דרכך באשף, ובחר הגדרות. כשתסיים את כל ההגדרות לח על סיים. הקלד את תוכן התזכיר. סגנון תזכיר: תזכיר - = 0 מר זהר עמיהוד צור לוין דנית מנשרוף 5 15607 כמויות נייר למבצע מכירות כמות נייר כמות הנייר הנדרשת לביצוע משימה זו של מחלקתכם, מוגזמת מאד. נא העבירו לכל עובדי המחלקה שלכם כי עלינו להצטמצם בכמויות הנייר בהן אתם משתמשים להדפסות טיוטה. די לפקח על ביצוע משימה זו עליכם להגיש דו"ח מלאי, מדי שבוע, לידי שרה - המפקחת על הנייר צלש ראשי התיבות של כותב/מקליד המכתב, תוספות (אסם יש) בק 4: '3'כ /וס/וכיס ויותפיש ]ל עי ול 00/90 זס/ נותנת לך מספר אפשרויות למשלוח פקסים, תלוי ביישיטות הפיקסוסיי שלך. אם אתה משתמש במכשיר פקס, יהיה זה רעיון טוב ליצור עמוד שער מודפס לזיהוי השולח, הנמען וכדומה. תוכל להשתמש באחת משלוש התחלת פקס | קז 9 בחר חדש מתפריט קוב. -- או וסט 9 לח על הכרטיסיה מכתבים סק וח6לחט > ופקסים. 0% אב 9 בחר באחת התבניות על ידי לחיצה כפולה. | שַ אוש זס] חטשו יו | שַ ו זססון |8ח0ו855]סזק אב 2 97 צזגע 0 ולןיי] התבניות של שזס/ ליצירת עמוד שער לפקס לטעמך. תוכל גסם להשתמש באשף הפקסים של שזסש אס אתה שולח פקסיס ישירות מהמחשב שלך ולא בעזרת מכשיר פקס. העבת קט מידע 'ייצירת תבנית משלךיי בעמוד 58 למידע אודות אחסון מידע שימושי בתבניות. נוסף 'ישליחת פקס למספר נמעניםיי בעמוד 222 למידע אודות שליחת פקסים ישירות מהמחשב בעזרת אשף הפקסים, ויצירת עמודי שער לנמענים השונים. הוספת מידע הקלד את כתובת ההחזרה, מספר טלפון ומספר פקס שלך החלף בשס החברה שלך השלם את עמוד השער על ידי החלפת המקוס השמור במסר שלך . [לחץ כאן והקלד את כתובת השולח ומספרי טלפון ופקסן שם חברה כאן 8 הדפס ושלח את המסמך. פקס התאריך אל | לחץבאן והקלד שם] מאת: |לחץבאן והקלד שום] הקלד את פקס: |לחץ באן והקלד מספר פקסן עמודים: [לחץ באן והקלד מספר עמחדיםן מתעדכן המידע טלפון: |לחץ באן והקלד מספר מלפוןן תאריך: 15587 אוטומטית, בנושא: [לחץ באן והקלד את נושא הפקסן לידיעה: |לחץ באן והקלד שם] אין צורך ך- בדחוף םעיון ב גא לשלוח התייחסות [)נאלהשיב | כונאלמחזר לערוך ₪ העחת: בחר טקסט זה ומחק אותו או החלף אותו בטקסט משלך. כדי לשמור שימיים בתבנית זו לצורך שימוש בעתיד, בחר בפקודה שמירה בשם מתפריט קובץ. בתיבה שמור כסוג, בחר באפשרות 38| ד ]השוחטטסם. בפעם הבאה שתרצה להשתמש בת בנית, בחר בפקודה חדש מתפריט קובץ ולאחר מכן לחץ פעמיים על התבנית לח בתיבה אחת כדי לסמן אותה הקלד את הערות שלך ככ 4: '25'3, וס/וכיס איואניס 23 /גכי .גוג תצוגה רגילה ]5 6ס מאפשרת לך מספר דרכיס להצגת המסמך שלך תוך כדי עבודה. תמצא שיעילות הביצוע שלך משתפרת עם עבודה בתצוגה המתאימה למשימתך. תוכל להשתמש בתפריט תצוגה או בארבעת הלתצניס שמשמאל לחלון, כדי להחליף בין התצוגות. תצוגה רגילה, היא התצוגה הסטנדרטית לעבודה, ערוכה לעבודה מהירה ועריכה. התצוגה מבוססת על טכניקת פרסוס מסחרית של יצירת גלריות: אתה מציב את הטקסט ורכיביס נוספים בטור אחד ארוך ורציף שעובר מעמוד אחד לשני, ומתעסק עס המיקוס של הדבריס לאחר סיוס יצירת התוכן. תצוגת עמוד מעוצב |8. כשאתה טרוד ממראה המסמך שלך (מיקוס התמונות, ארגון העמודות וכדומה), עבור לתצוגת עמוד מעוצב ותראה תצוגה מדויקת של העמוד על המסך. תוכל להשתמש ברשימה הנפתחת בקרת מרחק מהתצוגה שבסרגל הכלים הרגיל כדי לשנות את ההגדלה של העמוד וכמה מהעמוד תראה על המסך. 4 97 ]זע 26 ולןי] [<]ן- 7 | |₪| = [" קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה םלון עורה (₪ | > 6 )₪ 5 םר ₪ 6 6 - | ₪ ₪ הפב טלקה - 4 - > - ך) | 6 ₪ וז = שש = טש 2 5 .1 2 ומ > ב כב------₪ הבוויקיויכיריצ4יויפירי6יוי7יוי8 ירי וינב יקיי בי ששוששועת] ב| ירהון חושבים חלונות | הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים, ההוצאה המקצועית והגדולה בישראל לספרי מחשבים בעברית בשיתוף חברת מבט שלישי, מפתחת תוכנת אוגדנים, מוציאים לאור את הירחון חושבים חלונות חירחון כולל טיפים וטכניקות לעבודה ב-95 פאוססחו/, 6זס/ ו-|₪668 ומיועד לקהל משתמשי תוכנות המשרד של חברת 0פסזסווא, | ולארגונים גדולים ככלי עזר להטמעת תוכנות המשרד של ז01פסזסוו/] <מעבר מקטע (רציף)> חושבים חלונות מכל מידע תפעוליח תְכֶלֶס למשתמש בתוכנות המשרד של 670501 כל חודש מקבל הקורא סקירה לעומק בשלושה - נושאים 0 :> 95 פ/שסחו/ >> זְסָ/). *> |69א + בשיטה זאת, לומד הקורא את הנושא , עמוד 1 | מקטע 1 גבת2שן ב שורה עמודה ] ב מ ל מ ו צנ | [<][םן- 7 |< |5|. [ץ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים שובלה חלון ערה [ | = 87 0 ₪5 6 6 --5.5|*₪ 0 0 5 ₪ ₪ םן -8%י4 דוד == = טש ; 5 -₪1]י > ורי | י-הון חושבים חלונות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים, ההוצאה המקצועית והגדולה בישראל לספרי מחשבים בעברית בשיתוף חברת מבט שלישי, מפתחת תוכנת אוגדנים, מוציאים לאור את הירחון חושבים חלונות = = הירחון כולל טיפים וטכניקות לעבודה ב-95 פאוססחוו, סזס/\ ו-6691 ומיועד לקהל משתמשי תוכנות המשרד של חברת + ספסזסוו, ולארגונים גדולים ככלי עזר להטמעת תוכנות המשרד של ₪ספסחסוו/! חושבים חלונות מכיל מידע תפעולי תִכְלִ'ס למשתמש בתוכנות המשרד של 0506ז6וו/. כל חודש מקבל הקורא סקירה לעומק בשלושה נושאים: > 95 פ/שססחו/ >> 6ְזְס/). :> |68א בשיטה זאת, לומד הקורא את הנושא מהתחלה ועד הסוף ומיד יכול לתרגל ולהטמיע אותו במהלך עבודתו מעצם היותו של ירחון חושבים חלזנות: מאגר של חומר תפעולי, החומר בו נכון תמידו (כל עוד נעשה שימוש בתוכנות 95 פצוססחו/, סזס// |-]68א). את הירחונים ניתן לאסוף להמשך שימוש בבית ובמשרד 3+ | ב 0.5ס"מ שורה עמודה 1 ]| ןאח ל=] השקי | אס ] תצוגת חלוקה לרמות |5: אס אתה משתמש בחלוקה לרמות ליצירת העבודה שלך, אתה בוודאי יודע עד כמה זה עוזר לארגון המידע. תצוגת חלוקה לרמות מציגה את המסמך בקווי מתאר, עס עיצוב הפיסקה שמגדירים את רמות החלוקה. ברירת המחדל של סזס/ היא להתאיס את סגנון הכותרות הסטנדרטי לחלוקה לרמות (כותרת ראשונה היא רמה ראשונה וכדומה), שאר סגנונות הפיסקה, למשל |החחזסצו, מתפקדות כטקסט רגיל. אפשר להשתמש בתצוגת חלוקה לרמות לארגון הנושאיס לפני תחילת הכתיבה, או לארגון מסמך קייס. תצוגת פריסה מקוונת |₪ תצוגה זו נועדה לקריאה מקוונת בלבד של המסמך. למרות שכל הרכיבים נמצאים במקוס הנכון בעמוד, גודל הגופן, אורך הקוויס ואורך העמוד משתנים כדי לשפר את הקריאות של המסמך על המסך. תצוגת פריסה מקוונת היא ייחסכונית'יי, השתמש בה כשתרצה לקרוא, אך לא להדפיס. ויש עוד... למרות שלרוב תשתמש בארבע התצוגות הנייל, יש עוד תצוגות אפשריות : הצג לפני הדפסה, תצוגת מסך מלא, מפת מסמך, תצוגת טיוטא, שומר מקום תמונה ועוד. נעסוק בהן במשימות בהן יש שימוש רלוונטי. [<]5ן- ד | || = [" קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה מלון עורה [ ₪ | = 00 ₪5 6 5-6 ₪7 | שב 5 ₪ ₪ םןן באז ש5 = שש 7 5 .₪7 2 - ₪ = החסה ]| ב%כ 7 56 34 2 1|- +|%+ 94% > %| ירחון חושבים חלונות * הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים, ההוצאה המקצועית והגדולה בישראל לספרי מחשבים בעברית בשיתוף חברת מבט שלישי, מפתחת תוכנת אוגדנים, מוציאים לאור את הירחון חושבים חלונות. חירחון כולל טיפים וטכניקות לעבודה ב-95 פאוססחו//, סזס// ו-]68א₪ ומיועד לקהל משתמשי תוכנות המשרד של חברת ]01פסזסשוו, ולארגונים גדולים ככלי עזר להטמעת תוכנות המשרד של 1ספסזסוו/] |-2.4.ם תפעולי תְכָל'ס למשתמש בתוכנות המשרד של + כל חודש מקבל 2 הקורא סקירה לעומק בשלושה + ב , עמוד 1 | מקטע 1 1 ] ב שורה עמודה ]| שר מו ]| לפ הל | אס ן [<[םן- 7 [= |8)= [* קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה םלון ערה | ₪- 9 87 פשה₪ 86| 5.5 57 )| ש 8 ₪ ₪ םן - ב - 2 -ך] | ₪ % 3 !| + זי | = = טע 7 ₪1.|5| > > שחש ]| מממשמטתהיי ביויקיויגיוי4יויפיוי6יויליויפיויפיוישיויגיויעיויטיויאי ירחון חושבים חלונות | הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים, ההוצאה המקצועית והגדולה ₪ בישראל לספרי מחשבים בעברית בשיתוף חברת מבט שלישי, | מפתחת תוכנת אוגדנים, מוציאים לאור את הירחון חושבים == חלונות. הירחון כולל טיפים וטכניקות לעבודה ב-95 פאוסבחו/, סזס// |-|69א ומיועד לקהל משתמשי תוכנות המשרד של חברת 501סזסווא, ולארגונים גדולים ככלי עזר להטמעת תוכנות המשרד של זספסזסוו. : 5. 3 וד ויע. 88י8י יקי מעצם היותו של ירחון חושבים חלונות מאגר של חומר תפעולי, החומר בו נכון תמיד! (כל עוד נעשה שימוש בתוכנות 95 פאוסבחו, סזסצ חושבים חלונות מכיל מידע תפעוליח תְכְלָסָ למשתמש בתוכנות המשרד של 670501 כל חודש מקבל הקורא סקירה לעומק בשלושה נושאים: ו-601= ).את הירחונים ניתן לאסוף וי1ק וילקיו :> 95 פ/טסחו/ >> ְזְסָ/ץ. > |69א רשיטה זאח לותד הקורא אח הוושא להמשך שימוש בבית ובמשרד 2-1 | ב 27ס"מ | שרה 47 עמודה 1 ] =5>] אא = אלפ הק | עס ככ 4: '/252, וסוכיס איוהניס | 27 /ג'כת. 2 2/0[ תבנית מספקת בסיס למסמך: קווי מתאר, סגנונות נוספות. השתמש בתבניות שהחברה בה אתה עובד יצרה, ואפילו סרגלי כליס וטקסט אוטומטי. סזס\ מספקת לך או צור תבניות בעצמך. מגווו תבניות, להן תוכל להוסיף (או להסיר) תבניות טיפ אס אתה משתמש באותה תבנית לעיתים קרובות, ומשנה את אותס רכיביס בכל פעס שאתה יוצר מסמך מסוים, הכנס את השינוייס לתבנית כדי שלא תצטרך לשנות בכל פעם בנפרד. מידע יישיתוף תבניותיי בעמוד 204 למידע אודות שימוש בתבניות ברשת. נוסף התחלת מסמך חדש לח על לחצן תצוגה כדי לשנות את דרך הופעת התבניות הרשימה 9 9 בחר חדש מתפריט קובץ. 9 לח על הכרטיסיה שמכילה את התבניות. הכרטיסיות הזמינות הן אלו שהותקנו. | 5 ספ | פלחטהזנוססם תס | 5חסוה6ו!פוק | 5זססה | פסוחפה! | סאב" ₪ 5 6 | מו ₪ ₪ מסמך ריק |ה וסור - תצוגה מקדימה 9 לחץ לחיצה כפולה על התבנית הרצויה. בצורווד ו ] מסמךר 7 תבנית רוב התבניות מציגות תצוגה מקדימה 6 97 שזס/) 26 !/לןי] טיפ ל-0זס/\ יש סורק וירוסים מובנה שיתריע על הימצאותו של וירוס במאקרו, תפריט או סרגל כליס מותאס אישית, או בקיצורי דרך במסמך, או בתבנית בה אתה משתמש. אס אתה בטוח שהמסמכים שלך, או התבניות, לעולם לא יהיו חשופים לווירוסיס כאלה, אתה יכול לבטל את פעולתו של הסורק - אבל עשה זאת על אחריותך בלבד! וירוסיס התוקפים תבניות 6זס/ נפוציס כיום יותר מתמיד. בחר אפשרויות מתפריט כלים והפעל את המאקרו סורק הווירוסיס שבכרטיסיה |8138ח66. מידע 'ייצירת תבנית משלך'יי בעמוד 58 למידע אודות יצירת תבנית משלך. נוסף ייקבל עוד עורה'' בעמוד 296 למידע אודות התקשרות לאתר 80/ של 001806 50סזסוו/, בו אפשר להוריד תבניות נוספות. השלמת המסמך התאריך מוצב בשדה שמציג 9 ערוך את המסמך עד סופו. תאריך נוכחי באופן אוטומטי אל תמחק סימני פיסקה, אחרת 8 שמור והפ את המסמך תאבד את עיצוב הפיסקה הגמור. טקסט ועיצוב מגיעיס מהתבנית עדכון-שבועי+ נכון-לתאריך:-1]15/5/97 ז מה-עשינו: ז איך-עשינו-זאת: ז מדוע-עשינו-זאת: 1 ז כמה-זה-עלה: 1 / | מה-עלינו-לעשות- בהמשך:ך -- השתמש בסגנון התבנית כדי ליצור עיצוב סטנדרטי השתמש באלמנטים מיוחדיס, או מחק אותס אם אינך וקוק להס הקלד את הטקסט שלך להשלמת המסמך מק 4: '3'כ /וס/וכיס וויותפיס | 77 /3יכע, 2[ 0 כשאתה משתמש בתבנית סזס/צ, או בכל תבנית אחרת, עס הרבה שומרי מקום, תוכל לחסוך לעצמך זמן ומאמצ ביצירת מסמך, על ידי התאמה אישית של התבנית אותה בתיבת הדו-שיח חדש. מידע 'ייצירת מסמך מתבניתיי בעמוד 56 למידע אודות יצירת מסמך המבוסס על תבנית כלשהי. נוסף יצירת מסמך דוגמה 9 התחל מסמך חדש מבוסס על תבנית קרובה לזו שאתה רוצה ליצור. 8 שנה את המסמך: 4 החלף את שומרי המקוס בטקסט שישמש אותך בכל המסמכים שיבוססו על התבנית החדשה. + הוסף טקסט חדש או רכיבי עמוד אחרים. + הגדר מחדש, או צור פיסקה משלך וסגנון תוויס משלך. 4 97 ש/) 26 ו/לןיי] השאר מקוס לטקסט השונה בכל מסמך הוסף טקסט שלך ושמירה כתבנית שלך. אם אתה שומר סקירה (פוש6זם) של התבנית שלך, 6זס\ תציג את התמונה שלה כשתבחר בי רו ויר זי דיונים ספרי-מחשבים, יהפקות,-תרגומים,-תרגומי-תוכנה-וייעוץ רחוב-הראובני.6, -ת. ד -6108, הרצליה-46160-+ -+ טלפון-3564716-פסי -+ פקם-9-9571582סן הודעתיפקס 6 "אלנט [לחץ-3אוהקלדיש ם] מאת: | [לחץ-כאןוהקלדיש ם]ט פקסנט [לחץ-כאוהקלדימספר-פק0]₪ עמודים:= [לחץ-כאןוהקלדימספר-עמודי ם] "טלפוןנט [לחץ-כאןוהקלד-מספ ר-טלפון]₪ תאריך: 17/6/97 בנושא: [לחץ-כאן:והקל ז/את-נושא-הפקס]₪ לידיעה: [לחץ-כאןוהקלדש ם] דחוף | > [)*עיון ך] נא.לשלוח.התייחסות -+ נא להשיב ‏ -+ ₪ הערות:-בחר-טקסט-זה-ומחקאותוא)/קחלף-אותו- בטקסט-משלך. 1 בברכהף צור-לויןף מנהל-פחויקטים-תרגומי-תוכנהף הוסף משהו שלך כדי להפוך עיצוב הטקסט לפי התבנית את התבנית לאישית הקיימת -נא-למחזר טיפ חובה לשמור את התבנית בתיקיית התבניות (00!8195ח18), או באחת מתיקיות המשנה שלה, כדי שהיא תופיע בתיבת הדו-שיח חדש. שמור את תמונת 5 התצוגה המקדימה 9 בחר במאפיינים (665ססזס) שבתפריט קובץ, ולחצ על הכרטיסיה תקציר. ץז זסקוח6לחס-=> "זב זסקות6:חס בק (- אפ ה ₪ ₪ ₪6 .]| אוזם36] = א5= אופזססתן ססר אפ זססתן קוא הקוש 008 ] זחבּחַ6|ם = = נחבּטסום 1 1 [ התאמה אישית | תוכן | סטטיסטיקה [ תקציר | כללי . כותרת: פקס הברה הררה סז מחבר: מרלוין 7 7 ריר | סק מנהל: |יצחקעמיהוד | || | מש שש מ | חברה: הוצאאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע"מ | ו ביטול [<1? דד 9 הפעל את תיבת הסימון תמונת תצוגה מקדימה. 9 לח אישור. קטגוריה: פקסים 77-77-77 | רת 000 עד שער לפקס. תצוגה מקדימה מוצגת כאן הערות: | בסיס וו היפר-קישור: תבנית: פקס חברה ש] שמור תמונת תצוגה מקדימה יצירת תבנית ₪ התיקיה בה שמרת את התבנית תקבע באיזו כרטיסיה תופיע התבנית בתיבת הדו-שיח חדש 9 להצ על לחצן שמור שבסרגל הכלים הרגיל. 1 דד 5 0065 | [ = | שמור ב 9 בחר בתבנית מסמך. 500% | [8ח0ו655זסזק זב קוחש חס | ל ביטול פתח את התיקיה המתאימה. | ה 5 06 | זחבה6ו | ל 0 הקלד שס חדש עבור תבנית. | אפשמוות , = זה זסקוח6לחס-> וס וסטון [שמירת גירסה... 3%= זַחבּחָום ופזוסטרן סּ לחצ על לחצן שמור, וסגור את 8%= |0/655!008ז₪ ושזססרן ְ התבנית. א3= |8ח0ו855זסזק | ל [+ פקס חברה]שם הקוב [- קחד חסוחנססס] שמור כסוג 0 ככ 4: '292, וסוכיס איואניס | 29 כיאווכ 0'6יא. 0/ /2[/. למרות שהתבנית אינה גמישה באותה צורה שהאשף בתבנית. לשם כך, פתח תבנית קיימת לעריכה, וערוך בה גמיש, היא אינה כלי סטטי לחלוטין. אס תרצה לשנות את השינוייס הרצוייס. או לחדש עיצוב, תוכל לבצע שינוייס מרחיקי לכת טיפ רוב סגנונות הפיסקה מבוססים על סגנון |חחזסצ!, לכן כשאתה משנה את סגנון |פחחזסצו, יבוצעו השינוייס גס בשאר הסגנונות. מידע 'ייצירת סגנונות חדשיסיי בעמוד 72 למידע אודות שימוש בסגנונות במסמך שלך. נוסף פתיחת תבנית , , 9 בחר פתיחה מתפריט קובץ. = פופ |םן 5 | 60 =אססדב] שב 9 בחר ב-)חסוהטסספ [ פה ] ו 58 ד (00%.*). ביטול אוו 5 - - נווט אל תיקיית התבניות | כ" ₪ - לאיתור התבנית. אס יש |בחחזסון| 1 5לתפוחססי 066 0 בי ] אססווס צורך, פתח את תיקיית 655 ח800-ח656זק |-. המשנה לאיתור התבנית. ו פחסו3םוופות 9 לח לחיצה כפולה לפתיחת התבנית חפש קבצים התואמים לקריטריוני חיפוש אלה: | חפש כעת. [* [טקסט אומאפיין | |[* שם הקוב | חיפוש חדש בזמן כלשהו [- ]שה לאחרונה - 15 )חפוחו וסיכ | קבציים מסווג. 4 קבצים נמצאו. 0 97 שו 26 !/לןיי] טיפ אס התקנת את 6זס/ כחלק מחבילת 97 006 ואתה משתמש בתיקיית ברירות המחדל, תיקיית התבניות תמצא בתיקיית 02106 )ס8סזסוו/!, הנמצאת בתיקיה 65!ו= וחאזחָסזק. אס אינך מוצא את תיקיית התבניות, בחר אפשרויות מתפריט כלים, ולחץ על כרטיסיית מיקוס הקבצים. המסלול (ח081) לתיקיית התבניות יופיע ברשימת התבניות למשתמש. אם אינך יכול לראות את כל המסלול, לחץ לחיצה כפולה על תבניות משתמש, כדי להציג את תיבת הדו-שיח שינוי המקום, שיס לב למסלול, ולחצ על ביטול. שווה בתצוגה רגילה, בחר אפשרויות מתפריט כלים, הגדר ערך של 2 סיימ בתיבת הדו-שיח רוחב אזור הסגנון ניסוי שבכרטיסיה תצוגה ולח אישור. שמות סגנונות הפיסקה יוצגו במקביל לפיסקה. שינוי תבנית 9 ערוך שינוייס לתוכן, לעיצוב ולתבנית. 8 שמור וסגור את התבנית. השתמש בכניסות הטקסט האוטומטי שנה טקסט שיהיה והה בכל המסמכים בכותרות הקבועות כדי להכניס שדות שיעודכנו אוטומטית עדכון שבועי נכון לתאריך: 15/5/97 הוסף/הסר גבולות עמוד איך עשינו זאת: או פיסקה ה עשינו: מדוע עשינו זאת: + מה זה עלה: מה עלינו לעשות בהמשך: הגדרת סגנונות חדשיס שינוי הגופן שמשמש את סגנון |פחזזסצ משנה את גופן ברירת המחדל למסמך כולו הוסף או הסר אלמנטים מיוחדים מק 4: :25/3 לוכיס איואגיס = [6 /3יכא, 2[ 0 אפשר בקלות לשנות מסמך קייס לתבנית, ולהשתמש תוכל לכלול אותו בתבנית, כך לא תצטרך להקליד הכל בתבנית ליצירת מסמכיס עס בסיס עיצוב זהה. במקרה כל פעס שתיצור מסמך כזה. שחלק, או כל תוכן המסמך חוזר על עצמו במסמכים, טיפ אס תיקיות התבנית שלך לא מוצגות כשאתה בוחר תבניות מסמך, המסלול לתבניות שלך כנראה שגוי. בחר אפשרויות מתפריט כלים, הגדר את המסלול הנכון בתבניות למשתמש שבכרטיסיית מיקום הקבצים. המרת מסמך לתבנית 0 פתח את המסמך אותו תרצה - . - להפוך לבסיס התבנית שלך ₪ 5 ב מש || 9 ְּ 05ו80ח656זק | 9 : 2 פחסוס)ווסנו [-) ו - בחר שמירה בשס מתפריט || בשל = ה נ 5 קוב 4 | אפשרויות.., פחסוסט|50 3 ₪5 100075 = 5 ספא 5 9 בחר 8165!קח6 ד +ה6וחטססס. [שמירת גורסה... | וחזס4--[ ל = = פסתשוחנוססם זפחזס [. |בחחזסותרז| "ד %ססוזנוס [- הזז[ ל 655 ח300-ה856זק 0זס\ מעבירה אותך מיד לתיקיית התבניות. 9 לחץ לחיצה כפולה על [ הת 68 [ם הקובץ התיקיה, כדי לשמור את [+ 9 קחד חסוחנססס] שמור כסוג התבנית בתיקיה זו וכדי שהתבנית תופיע בכרטיסיה המתאימה בתיבת הדו-שיח פתיחה, או השאר בתיקיית תבניות ברירת המחדל, כדי להציג את התבנית בכרטיסיה כללית (|8ז68ח06). 9 הקלד שסם חדש לתבנית. 9 לח אישור. 2 97 גזקען 20 ולןיי] טיפ מצא שדה. כדי לראות את השמות והקודיס של כל השדות המסמך, הקש 9=++!4. כדי להסתיר את השמות והקודיס הקש שוב על 9=+)|. מידע יייצירת סגנונות חדשיסיי בעמוד 72 למידע אודות שימוש בסגנונות במסמך שלך. נוסף ייהוספת מידע בו נעשה שימוש תדיריי בעמוד 96 למידע אודות מאפייני הטקסט האוטומטי של זס). התאמה אישית של התוכן 9 הפעל את לחצן הצג/הסתר שבסרגל הכלים הרגיל. ערוך את המסמך כך שיכיל רק את הדבריס שתרצה שיופיעו בכל המסמכים שתיצור מתבנית זו. 9 לח על לחצן שמור שבסרגל הכלים הרגיל. השתמש בטקסט אוטומטי בכותרות קבועות כדי להוסיף מידע שמתעדכן אוטומטית השאר סימני פיסקה כשומרי מקוס שמתע מחק טקסט שלא יופיע בכל המסמכים השתמש בתאריך דכן אוטומטית דוח-למנהל + ] נכון- לתאריך:-5/5/97 1 קיבלנו-מהנהלת-החברה-משימה-לביצוע, -וביצעמ-אותה.-התוצאות, -יכול-להיות-שאינן-הטובות- ביותר-עליהן-חלמנו,-אך-הרי-הן-לפניך.-אם- יש-לך הערות-לגבי-דוח-זה,- שמור-אותן-לעצמך 1 ז מי יאנחנו: ף אנחנו-החבורה-שהביאה-אליך-שלושה-עשרימוצרים,-שבע ה-מהם-הגיעו, - בסופו-של-דבר,-אל מדפי-החנויות.:אנו-עובדים-שעות -רבות-עליפיתוח-המוצרים,-וכדאי-שתזכרו-את-זה 1 מדוע יאנחנו כאן: ף אנחנו-לא-כל-כך-בטוחים.-שאלנויאת-עצמנו-את-אותה-השאלה-פעמי ם-רבות-בעבריואני-משערי שהתשובה-האמיתית-ביותר-ה'א-כי-משלמים-למ-להיות-כאן.-וחוץ-מזה, -הבוס-שלנו-אמר-לנ להישארך מה אנחנו-עושים: ף לפעמים-אנחמו-עובדים-מא ד-קשה.-פ עמים-אחרות-אנחנו-מסתובבים-במשרדים-ואוכליםיפיצה.* אנו-מבצעים-כלידבר-הנראה-לנו-מ הנה.-דברים-מ שעממים-אנחנו-נותנים-למישהו אחר.-לעשות. 1 1 מטרות: מטרת-עבודה-זו-היא-ללמודיולהעריך-את-מידת-התעניינות-קוראי-ספרי-ההוצאה-בצילומי המסך.-אם-יגיעו-למשרדי-ההוצאה-הערות -הנוגעות-לתמונת-מסך-זו,-נדע-כי-קוראנו-מתעניינים בספר:זה-לעומקו ך הוראות-שה תקבלו: אמ-אמורים-לדרג-את-יעילותו-של-כל-עובד בחברה.-כשעובדימקבליציון-נמוך-הוא-מקבליעל- הראש.אם-כל-המחלקה-מקבלת-ציון-נמוך,-רא ש-המחלקה-מפוטר-מתפקידו-מיד. 1 הטקסט הזה מופיע בכל המסמכים דוח-למנהל% 1 הקדמה:1 1 ז 1 מייאנחנו: ף מדוע יאנחנו -כאן: ף מה-אנחנו יעושים: ף נכון- לתאריך:-5/5/97 1] מק 4: '22'3 וס/וכיק /ויותפיש | 63 /3יכא. סג[1[1א, ‏ ןכוס לעיתים מכתיב העיצוב לסגנון אחד לעקוב תמיד אחר סגנון מסויס אחר. אפשר להגדיר סגנון ראשון, כך שלאחר שתסיים את הפיסקה הראשונה ותקיש זסוחם, הפיסקה הבאה שתיצור תשתמש בסגנון שהוגדר כעוקב. אם תגדיר סגנון שיעקוב אחר הסגנון השני, תעשה סזס/ את מרבית עבודת העיצוב עבורך. אם סדר הסגנונות העוקביס לא מתאיס לך, תוכל תמיד לשנות את עיצוב הפסקאות בעצמך. טיפ זס) מיישמת את הסגנונות העוקבים רק כשהפיסקה הבאה היא פיסקה חדשה. הסגנון העוקב לא יוחל על פיסקה קיימת גם אם היא עוקבת. בחירת הסגנון הראשון 9 בחר סגנון מתפריט עיצוב. בחר בסגנון אותו תרצה לשנות. 9 לח על שינוי. הגדרת סגנון עוקב 9 בחר את סגנון הפיסקה הבאה. הפעל את האפשרות הוסף לתבנית, כדי לשמור את שינוי הסגנון בתבנית הסגנון (במקוס במסמך הפעיל בלבד). 9 לח אישור. 9 לח סגור, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח סגנון. 4 97 שו 26 !/לןיי] הצגת הסגנון הנבחר ף 60 ש₪00 8 ל זחס= הסבּזהַבּזבק זוטבז6ס ף 0006ת ף 6800 ף 1 6300 /, ג סגנונות בשימוש [+ תצוגה מקדימה של הפיסקה = | 06% [2, תצוגה מקדימה של התווים 77 - + )קוספ תיאור ובחחזסו! + גופן משמיאל לימין: 5 5805 6חחס6, 36 בק הצג גופך מימיך ל שמאל: ח05ז30-8 חהחזזשוס, 36 נק תיאור הסגנון הנבחר | בר | חדש... | שינוי... | מחק | בחל ]| | סגר שם: סוג סגנון: כותרת ראשית פיסקה מבוסס על: סגנוך לפיסקה הבאה: [+ |החזזסוי! וי | [+ 0 |החחזסו! ף | תצוגה מקדימה . א6פזמ: תיאור |החזזסו! + גופך מלשמאל לימין: 185 5305 שוחזס=), 36 נק, גופן מימין לשמאל: חפטזם-30 /)' הבחסלטו, 36 בק =] עדכן אוטומטית אישור | ביטול | ו | מקש קיצור... 20/95 /2[/ע לאחר שיצרת מסמך מבוסס על תבנית קיימת, ייתכן שתחליט שאתה מעדיף עיצוב של תבנית סגנון אחרת. אפשר בקלות לשנות את מראה המסמך על ידי החלפה בין תבניות. טיפ רק התבניות שנמצאות בתיקיית התבניות המיועדות מוצגות. אס אתה רוצה לראות תבניות אחרות העתק אותן לתיקיה הצו. אפשר לשנות סגנון רק אם יש לו את אותו השס בשתי התבניות, לכן החלפת סגנונות הטובה ביותר מתבצעת כשמשתמשים בתבניות ₪זס/\ וכשמשתמשים באותו סוג תבניות, למשל, החלפה עיצוב מיזכר אחד לאחר, או מעיצוב קורות חיים אחד לאחר. החלפת תבנית הצגת המסמך תוך שימוש בתבנית הנוכחית 9 בחר בגלריית הסגנונות שבתפריט עיצוב. [<1? ו נית נוכריית) = זב זסקוח6:חס> 07 | ץוב וסקוח6:חס> 9 לחצ על מסמך. 0 0 סק עו וקחש חס: 9 ופ קוח חס : דוח-למנהלף בחר את התבנית אליה תרצה מממ מעש- לעבור. הקדמהץ קיב'נ מר ריתי רחברר- מש מר- לב מע--ובי מ טי אותד.- תבות -ים ל לדיות: שאווןד טות. 656 חב 0סום מוחרעלדךף ממ -אף רוהיטו דטחות לצביי 1וח-1ד.- שור אותן-' במך. 1 0 בחן את מראה המסמך | קוח חס וס זפסר מי אנתמ קוח 0 אנט רויםררשרביאר יר דישר מומרים. שב רימה ₪ רגיטו.-בבוכזי של דבה אה 1 פס חס > ופ זספוו מוכי. רחטיות- אט-טובדי- ששות-הםתיש :לית הד מ טרים.- כראיי ונתי את ור 1 והחלט אס הוא לטעמך, אס >= אחִבּחָ6|ם עופזססון מדוע אנת כאן-' 00| ח53|ם אוסזסטרן 0 0 ב / לא - בחר מראה אחר. סוח16 ₪168 אוס םסה עובר אמות בוחר יפות כון וח הסטי ו ממא ₪ = |008ו655]סזם עשפ זסטון ורשפהך 2 מה אנתם עעשים: 9 לח אישור לקבלת השינוי. תצגהמקדימה | ו ה אש מבמ/ים בל ובר רעראר- לצ מרד. הבר םמשש ממיפי אנח ש- תניפ למישרו-אחר לט שות ‏ מטרות: מפרתטםודדיוו דא ל'מודיולרטריך את מידתי רתוי שתיוראיי די דד באד במ מ דוגמאות של סגנונות רמסך-אפ"גישו למשדוי ‏ רובאר. רשחת-ר אשת המות בדו וטוראנ תניפ בבסר ור- ושומקו. ךר אישור | ביטול סיק 4: '22'3 וסכיק /ויותפיש | 62 כל סג|1[1א/,. כו /2[יז2,. אס יש לך תבנית המכילה סגנונות, התאמה אישית של סרגלי כלים, מאקרוס, או טקסט אוטומטי, ואתה רוצה להשתמש באלמנטיס האלה גס בתבניות אחרות, תוכל טיפ המבוקשים. מידע נוסף הפעלת הסדרן 9 פתח את המסמך המבוסס על התבנית שאליה תעתיק להעתיק אותס במהירות ובקלות להשתמש בסדון (ז28וח8ףזס). 13 תניוע ותמו יי | תבנית המסמך פקס הברה 65א3= 6 60075 |ו3665!קה = ] עדכן אוטומטית סגנונות מסמך פריטיס מתבנית אחרת. תוספות ותבניות כלליות - 0 ו פריטים מסומנים טעונים כעת. שבתפריט כלים, כדי להציג את תיבת הדו-שיח. 9 בחר בלחצן סדרן. ₪ נתיב מלא: בחירת והעתקת פריטים 9 בחר בתבנית אליה תוסיף פריטים מועתקים. ₪ לח על לחצן סגור קובץ. 9 לח על לחצן פתח קובץ ופתח את התבנית שממנה אתה רוצה להעתיק. גכ אס 9 בחר את הפריטים להעתקה. 9 לחף העתק. 9 לח על כרטיסיה אחרת, בחר בה פריטים אחרים. לאחר שתלחצ על סגור קוב הלחצן ייהפך 9 לחץ סגור כשתסיים. לפתח קוב 6 97 שש 26 !/לןי] 6ב עה פוט 30| הפוחנסטס | . ה ב- :4)חפוחנוסטם נה 60 מיקומים בהם יש סגנונות: (מסזמך) 4וחפוחטססס - |[ בשל | העתק 44 || מחק | שינוי שם... תוכל לבחור בכמה פריטים מהרשימה שאתה מעתיק בכל פעם, על ידי לחיצה על מקש 6471 ולחיצה על הפריטים 'יהתאמה אישית של תבניתיי בעמוד 60 למידע אודות שימוש תיבת הדו-שיח פתיחה לפתיחת תבנית. | הצמדה... | הוספה... | הסר ל- |החזזסו: 600% חס חס זהַהזבק 6/30₪6 3 6ַהַ0553] זו 16300 6ַהַ6553[] זו חספ שם חברה מיקומים בהם יש סגנונות: (תבנית כללית) 406 |חזסוו 0 ב | סגור קובץ 9 | פתיחת קובץ... 21397 ייפ אכי/כיס אס אתה משתמש בנייר מכתביס עסקי, תוכל לשנות את תוכל להורות ל-6זס/\ להדפיס את העמוד הראשון של תבנית המכתב כדי לפנות מקוס לכותרת הקבועה של המכתב שלך עס הכותרת הקבועה, ואת שאר העמודיס לוגו החברה והכתובת. אס המדפסת שלך מאפשרת זאת, כרגיל. טיפ אס אתה משתמש באשף המכתבים, ישאיר האשף מקום לכותרת באופן אוטומטי. אס הכותרת היא בצד העמוד ולא בחלקו העליון, תוכל להכניס תיבת טקסט לתבנית כדי להבטיח את המיקוס של הכותרת. מידע יייצירת מכתביי בעמוד 48 למידע אודות שימוש באשף המכתבים, וייכתיבת טקסט באלכסוןיי בעמוד 270 למידע נוסף אודות הטיית טקסט בתיבת טקסט. השארת מקום לכותרת 9 פתח תבנית. 8 בעמוד בו תופיע הכותרת, מדוד את המרחק מקצה שוליים + קביעת רווח לפני העמוד ועד למקוס בו תתחיל הפיסקה הראשונה. 9 הפחת את גובה השוליים העליונים. תזכיר 0 בחר את הפיסקה הראשונה, בחר פיסקה מתפריט עיצוב, - . - - - הקלד את תוצאת החישוב לידיעה: [לחץ כאן והקלד שם] בתיבה רווח לפני, לחצ תארך 15587 אישור. בנושא: [לחץ כאן והקלד משא] 9 שמור את התבנית. הגדרת אפשרויות נייר 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט |<]? ו גודל הנייר | שוליים | תצוה מקדימה קוב, לח על כרטיסיית המחדל (568660 סמ ) מקור הנייר. ל 8 - |הטחב] 6 סּ בחר את המקור לנייר עמוד יתר העמודים: הראשון. וי המחדל 56600 סה) מ 3 זססקט 9 בחר את המקור ליתר ינ 9 : חל על | ה העמודים. הח המסמך כולו = 9 לח אישור. | ברירת מחדל... 9 שמור וסגור את התבנית. סיק 4: '22'3 וסוכיק /ויותפיס 67 ,גכ כויעכע. 0 במקוס להשתמש בכותרות מוכנות, תוכל ליצור כותרת בעמוד הראשון, אתה מפחית מהדאגה לשוליים, מיקוס בתבנית שלך, ובכל פעס שתשתמש בתבנית הזו תופיע הפיסקה הראשונה של המכתב וכדומה. הכותרת. על ידי מיקוס הכותרת שלך בכותרת העליונה יצירת כותרת עמוד ראשון 9 פתח תבנית 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט | פרפה = מקר תציר [ אבל הגיר | שלים 5 | תצוגה מקדימה- = ו על כרטיסיית 0 - תחילת המקטע: 9 הפעל את האפשרות כותרת עמוד חדש [=] עמוד ראשון שונה. | כותרות עליונות ותחתונות לחא אישור. ] כותרות שונות לעמודים זוגיים אא<י-זו<יים יישור אנכיי | קצה עליון [- החל על! | המסמך כולו |- | מספרי שורות... | ] העלם הערות סיום ה ברירת מחדל... יצירת כותרת קבועה 9 בחר כותרת עליונה וכותרת תחתונה שבתפריט תצוגה. השתמש בגופן מאפיין , 2ב כותרת עליונתי. צור את הכותרת שלך, | 7 כו22.הז9 77%/סככי ]וא0כיס .2"/* | השתמש בעיצוב פיסקה וגופן. [ ספרי-מחשבים, יהפקות, -תרגומי-תוכנה:וייעוץץ יְ | 1 י 9 לחץ על לחצן סגור, שבסרגל | 0 ה כותרת עליונה וכותרת תחתונה. גבול פיסקה יוצר 9 שמור וסגור את התבנית. מראה מלוטש 0 97 ש/) 26 ו/לןיי] 'גיכא. וויות. 3יווכ אס אתה משתמש במדבקות כתובות לצורך דיוור ואתה מדפיס אותן בעזרת המחשב שלך, תוכל להגדיר ל-סזס/ להדפיס כל גודל מדבקה שתבחר. תוכל גס לבחור אס להדפיס את כל עמוד המדבקות עס אותה הכתובת בכל מדבקה, או להדפיס תווית בודדת בעמוד. מידע 'ימיעון תוויות דיווריי בעמוד 180 למידע אודות יצירת תוויות בעזרת מיזוג דואר של סזסע/. נוסף שווה הגדר הדפסת עמוד שלס של תוויות. לחץ על לחצן מסמך חדש ושמור את המסמך עם התוויות. בכל פעס שתצטרך ניסוי עמוד עם תוויות לכתובת הזו, פשוט הדפס את המסמך. הוספת כתובת לחץ כדי להשתמש בכתובת הפעל כדי להשתמש בכתובת מפרטי אחרת מפנקס הכתובות המשתמש שסיפקת ל-חזס/ 9 במסמך שלך, בחר את כל [<]? ד הכתובות. 9 בחר מעטפות ותוויות מתפריט כלים, לחי על הכרטיסיה תוויות. בחירת תווית 9 אם אינך יודע באיזו תווית ברצונך להשתמש, לחצ על לחצן אפשרויות. 9 בחר בתווית, ולחץ אישור. 9 לח הדפס, כדי להדפיס את התוויות, או לח מסמך חדש ושמור את התוויות להדפסה בהמשך. מעטפות | תונות השתמש בכתובת השולח | הדפ עבור מסמך חדש ירחמיאל שלומיאלי רחוב ביש-גדא 13 חיש גד 71307 לח כדי להדפיס את אותה כתובת על עמוד תוויות שלס -תווית שזסשיה תקני, 5664 9 עמוד שלם של תוויות זהות. וקו הצגת התווית הנוכתחית 6 תויית בודדת שרה 1 =] עמודה: 1 =] לפני ההדפסה, הכנס תוויות למזין הידני של המדפסת. לחץ כדי להדפיס תווית בודדת. הגדר את התווית על ידי מספרי השורות והעמודות בחר סוג תווית בחר את מיקוס התוויות |<]? ד | מידע על המדפסת. 7 סיכות | אישור בכש [+ 56% ססווה) מגש ברירת. המחדל] 5 לייזר והזרקת דיו | ביטול | פרטים... מוצרי תזויות: שזסים תקנר = | תווית חדשה... מספר מוצר: 2 - | מידע על התווית: | מחק סו בַחוסקות5 גובה: 7 ס"מ רוחב: 6 ס"מ 5262 - 5 בחוספוח5 - 5263] | גודל עמוד: (חו 11 א 1/2 8) 1097 בחר תווית מסוימת סיק 4: '22'3 וס/וכיק /ויותגיש | 69 ז] 206 אס כבר השקעת את הזמן והמאמץ בכתיבת מכתב זס\ מקלה עליך ביצירת מעטפות מודפסות עס תווית אישי, או כל מסמך אחר, ודאי לא תרצה להרוס את ברורה ועניינית. תוכל לכלול גס את כתובת השולח, ללא הרושס הטוב בשרבוט הכתובת בכתב יד על המעטפה. מאמצ רב. טיפ לשינוי פרטי המשתמש, בחר אפשרויות מתפריט כלים, לתצ על כרטיסיית פרטי המשתמש ובחר את המידע. מידע יימיעון מעטפות'י בעמוד 182 למידע אודות יצירת מעטפות בעזרת מיזוג דואר של סזס\. נוסף הוספת כתובת כתובת הנמען מהמכתב שלך 9 במסמך שלך, בחר את כל מוסיף כתובת ועיצוב מעטפה לתחילת המסמך הנוכתי כתובות הנמעניס. 0? <| 9 בחר מעטפות ותוויות מתפריט כלים, לחצ על | תות | לפת הדפס את כרטיסיית מעטפות. כתובת הנמען: || הפס | > המעטפה עבור הוסף למסמך ירחמיאל שלומיאלי רחוב ביש-גדא 13 || בטל - חיש גד 71307 | אפשרויות... כתובת השולח: ט . | תצוגה מקדימה הזנה כתובת חברת מזליקו בע"מ ת.ד. 6108 צי החזרה הרצליה 48180 5 ה מפרטי 5 דרך הזנת טפ המשתמש כשתתבקש על-ידי הן ( הכנס מעטפה למזין הידני של המדפסת. המע 0 שספקת למדפסת ל-0זס!\ לחץ כדי להפעיל אם על המעטפות כבר מודפס מידע השולת לח כדי להשתמש בכתובת אחרת מפנקס הכתובות 0 97 שו 26 !/לןיי] שינוי ההגדרות 9 לצ על לחצן אפשרויות, לח על כרטיסיית אפשרויות מעטפה. שנה את ההגדרות כרצונך. 9 לח אישור. שינוי הגדרות המדפסת 9 לת על לחצן הדפסה שבתיבת תוויות ומעטפות, כדי לנסות הדפסת מעטפה. 9 אס המעטפה אינה מודפסת נכון, פתח שוב את תיבת הדו-שיח מעטפות ותוויות, לח על לחצן אפשרויות, לחצ על כרטיסיית אפשרויות הדפסה, ושנה את הגדרות לתיקון עיצוב ההדפסה. בחר גודל מעטפה, או לחי על גודל מותאס אישית כדי להגדיר גודל לא תקני 7 ?|<| (חו 1/2 9 א 1/8 4) 0 526 | גפ = | אוטומטי ] | אוטומטי ] --2 רא התאמת המיקום וגופניס של כתובת המשלוח החוזר לח על אחת האפשרויות לשינוי כיוון המעטפה |<|? ה הפעל כדי המעטפות . ₪ באפשרות חְּ | ההזנה האחרונה ₪ טחמה בחר מיקוס ממנו המעטפות יוזנו למדפסת לחץ אס הכתובת הודפסה בצד השני של המעטפה סיק 4: '25'3, לוכי וויואגיק | [7 ביכת, סק[1[1. /09יק] בין אס אתה יוצר תבנית חדשה, משנה תבנית קיימת, או כולל מרכיב מיוחד במסמך שלך, תוכל ליצור סגנון ולהגדיר את כל המרכיבים במספר צעדים מועט. מידע יייצירת טקסט מושך את העיןיי בעמוד 232 למידע אודות הגדרת אפקטים, הוספת הנפשה ושינוי צבע לטקסט. נוסף 'ייצירת כותרת פנימית (0ח16801] 6חווח!)'י בעמוד 271 למידע אודות יצירת סגנונות תווים. טיפ כשאתה שומר את המסמך או התבנית, הסגנון נשמר בתבנית. יצירת סגנון 9 בחר סגנון מתפריט עיצוב, לחץ על לחצן חדש שבתיבת הדו-שיח סגנון. 9 תן שם לסגנון ובחר את סוג הסגנון. 9 בחר בסגנון שעס מרכיביו תרצה להתחיל, ובחר את הסגנון העוקב. הפעל את האפשרות הוסף לתבנית, כדי להוסיף את הסגנון לתבנית הנוכחית, או בטל את האפשרות כדי להוסיף את הסגנון למסמך הנוכחי בלבד. 9 לח על עיצוב, ובחר גופן. הגדרת גופן 9 בחר בגופן, סגנון, וגודל. אם אתה רוצה קו תחתון בחר את סגנון הקו. 9 בחר את צבע הטקסט. הפעל אפשרויות לאפקטים מיוחדים. 9 לח אישור. 12 97 זע 0 ולןיי] מממ ₪ שם: סוג סגנון: סגנון מיוחד שלי פיסקה -0 מבוסס על: סוגנון לפיסקה הבאה: [+ 63 ף [- |החזסו ף תצוגה מקדימה תיאור , ₪ =ת) + ז46300]) אנכלית ארצות הב 3 ס"מ, 14.65 ס"מ = ] הוסף לתבנית . / 0 | מקש קיצור... | הנפשה | מרווח בין תווים | <ופך -אנגלית גופן: [+ ווה] סגנון גופן: גודל: סטנדרטי 1 צבש: ‏ ₪ אוטומטי (6 [=] )חפיזהק5חב וד החבזו!יון 13035537 שכעטסחטויין קו תחתו (ללא) וזב וי =] קו חוצה ₪ 0 = ] רישיות מוקטנות = ] קו חוצה כפול = ] מיתאר = ] רישוות בלבד | ] כתב עילי =] הבלטה = ] מוסתר = ] כתב תחת = ] חריטה מידע יייצירת סגנונות עוקבים'י בעמוד 64 למידע אודות קביעת סגנונות עוקבים. נוסף ייהעתקת סגנונות בין תבניות'י בעמוד 66 למידע אודות העברת סגנונות בין תבניות ומסמכים. להתאגן עס סגנונות"י בעמוד 106 למידע אודות שינוי סגנונות קיימיס. יימעקב אחר סגנונות'' בעמוד 108 למידע אודות צירוף תיאור הסגנון. יישליטה במעברי עמודיי בעמוד 109 למידע אודות זרימת טקסט. ייכותרות ממוספרותיי בעמוד 155 למידע אודות הגדרת מספור מעוצב. יייצירת הערות בשולי המסמך'י בעמוד 262 למידע אודות השימוש בהגדרות סגנונות המסגרת. 'יכיוונון עדיו של מסמך'' בעמוד 276 למידע אודות שליטה בפסקאות טקסט הגולשות לעמוד הבא. יישינוי הגהות'' בעמוד 285 למידע אודות הגדרת הקריטריוניס להגהה. הגדרת פיסקה לח על לחצן עיצוב בתיבת הדו-שיח סגנון חדש, ובחר פיסקה. 9 בחר יישור פיסקה. 9 בחר את כיוון הפיסקה. 9 הגדר כניסות פיסקה (הזחות). 9 הגדר הזחה שורה ראשונה, או תלויה. 9 הגדר את ריווח הפסקאות, לפני ואחרי פיסקה. 9 בחר את ריווח השורה. 9 לח אישור. השלמת הסגנון לת על לחצן ע*צוב, והפעל עוד עיצוביס על הסגנון, לח אישור לסגירת תיבת הטקסט. 9 לחי על לחצן סגור, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח סגנון. |<]? רנ | כיווך ₪6 עברית כניסה אחרי: תצוגה מקדימה | טאבים... 7 אנגלית ס"מ = ס"מ = סנק = סנק = יישור: רמת חלוקה לרמות! | גוף הטקסט | מיוחד: (ללא) ] . של: בודד [=] מרווח בין שורות: אישור | ביטול | מעברי עמוד ושורה | כיוון וכניכות בהמששי | | 0 9 פּ ב ככ 4: '/253, וס/וכיס איוהני | 73 פיק 6 /ג'כו. 0 /ולכ2 בפרק זה תמצא: יצירה והתאמה אישית של טבלה שימוש בטקסט אוטומטי יצירה ושינוי גודל הטבלאות יצירת פקודות משלך הוספת +ז4 6110 למסמכים הוספת פקודות לתפריטים 5% 5% -% (4 5% - 5% -% (4 שינוי תמונות התאמה אישית של סרגל כלים מסמך מורכב הוא מסמך שמכיל יותר מסתס טקסט. בעבר הלא רחוק, יצירת מסמך מורכב היתה הוצאה יקרה וערכה זמן רב. היה עליך לאסוף את כל המרכיבים השוניס, הטקסט המוקלד, התמונות, האיוריס, הטבלאות וכדומה, ולקחת אותס לטיפוגרף. היוס, בעזרת סזס/, אפשר ליצור מסמכיסם מורכבים במעט מאוד מאמצ. ניתן לארגן את המידע בטבלאות ולהתאיס את הטבלאות לצרכיך בדרכים מגוונות. אפשר לשלב תמונות עס טקסט, ולשנות את גודלן, להפוך אותן לרקע מאחורי טקסט, להוציא את החלקיס הלא רצויים, וכדומה. אפשר גם לגרוס ל-6זס/\ לעבוד יותר קשה במקומך. תוכל ליצור קיצור דרך, כך ש-סזס\ תכניס מילה ארוכה או משפט שלס כשתקליד רק ארבעה תווים. תוכל לרשוס סדרת צעדים עליה אתה חוזר לעיתיס קרובות להשלמת משימה, לערוך אותה בפקודה אחת, ולהתבונן ב-0זס/\ מבצעת צעדיס אלו עבורך. בפרק זה, תלמד שיצירת מסמך מורכב כבר אינה משימה כל כך מורכבת כמו פעם. פלק 8: /29/3 2/0 אולכ 77 ככ[20. /ילל/2/00 טבלאות הן דרך נפרדת לארגון כל סוג מידע כמעט, ליצור מראה רצוי תוכל להוסיף גבולות, צבעים, ו-סזס\ עושה את זה כל כך פשוט. למעשה, אפשר לצייר ואפקטים מיוחדים אחרים. את הטבלה עס עפרון צייר טבלה. אתה מכניס את התוכן לתאים, מוסיף עוד טורים ושורות אם צריך, או משנה אפשרות ראשונה - תפוח תפוח אדמה את המידות שלהם כדי שהכל יתאים. הטבלה שלך יכולה אפשרות שניה | תפוז | תירט להכיל מספרים, מילים, תמונות והיפר-קישורים. כדי פרי ג אפשרות שלישית | אגם חציל טיפ אפשר להסיר גבול שזה עתה צויר, על ידי לחיצה על לחצן בטל שבסרגל הרגיל. יצירת טבלה 9 לרא על לחצן טבלאות וגבולות, כדי להציג את סרגל הטבלאות והגבולות. 9 לח על לחצן צייר טבלה. 9 גרור את סמן העפרון, כדי ליצור את קו המתאר של הטבלה, ושחרר את העכבר. הוסף עמודות ושורות 9 גרור את סמן העפרון מהקצה העליון של הטבלה לקצה התחתון של הטבלה, ושחרר את לחצן העכבר, כדי ליצור עמודה. 9 גרור את סמן העפרון מהקצה השמאלי של הטבלה לקצה הימני של הטבלה, או לחיפך, ושחרר את לחצן העכבר, כדי ליצור שורה. 6 97 שו 26 !/לןי] - 1 סוס - 010 / + ו אה ז 6|- --| ₪ ₪ | |ש 3 ₪ ₪ ₪ ם]| בייום ב | גרור כדי ליצור טבלה.. צייר גבולות אנכייס כדי ליצור את העמודות -= עמודות ושורות מצטלבות ליצירת תאי טבלה צייר גבולות מאוזניס כדי ליצור את השורות טיפ שלוט בטאבים שלך! כדי להכניס טאב לתא טבלה, לחצ על צירוף המקשיס 88 ד+6471. שווה אס בטבלה אמורות להיות מספר עמודות, כולן והות בגודלן, צור רק את שתי העמודות הראשונות. אפשר להוסיף ניסוי עוד עמודות באופן אוטומטי על ידי לחיצה על מקש טאב כשאתה נמצא בתא האחרון של הטבלה (שמאלי קיצוני. מידע יישינוי גודל העמודות והשורותיי בעמוד 80 למידע אודות התאמת גודל התאיס בטבלה. נוסף יישינוי מראה הטבלהיי בעמוד 82 למידע אודות התאמת מראה התאים בטבלה. הוספת תוכן הקש טאב כדי לעבור לתא הבא הקש טאב כדי לעבור לתא 9 להצ על לחצן צייר טבלה כדי הראשון בשורה הבאה לבטל אותו. 9 הקש על מקש טאד כדי להגיע כ הקש 0191 רק כדי לפתות 7 % הקש טאב ליצירת פיסקה חדשה בתוך תא שורה חדשה בטבלה. המשך להשתמש 0 ל ק ט כדי במקש 88ד עד סיוס הטבלה. 6 לעבור לשורה הקודמת או הבאה הקש 8+180וח5 כדי לחזור לתא הקודס עיצוב טבלה 9 לתף בכל מקוס בתוך הטבלה. תצוגה מקדימה של העיצוב הנבחר |< |? ([שאוי יו עיצובים: תצוגה מקדימה 9 לח על לחצן עיצוב אוטומטי של טבלה שבסרגל, כדי להציג סכום מרץ פבר יו פשוט 2 את תיבת הדו-שיח. פשט: ‏ 6 ₪ קלאסי 1 28 9 בחר את העיצוב הרצוי לך. ה ₪ 2 2 9 הפעל או בטל את אפשרויות 2 העיצוב כרצונך. צבעוני 2 עיצובים להחלה ש] גבולות ש] גופך ₪ צללית ₪ צבע החל עיצובים מיוחדים על ש] שורות כותרת ש] עמודה האשונה 9 לח אישור. הפעל אפשרויות 69 או בטל אותן כדי להתאים לעצמך את העיצוב הנבחר ש התאמה אוטוומטיית =] שורה אחרונה = ] עמודה אחרונה הפעל כדי לשנות רוחב עמודה שיתאיס לרוחב המקסימלי של כל עמודה. בטל כדי למנוע שינוייס בעמודה וברוחב הטבלה. לק 8: /23 2/9 אולכ 77 2209 [2 מספר תאיס בשורה ממוזגיסם לשורה אחת תמונה יכולה להופיע כחלק מהתוכן " = השימוש-במספור.ב-- ₪0006-97‏ פשו טקסט מיושר אופקית יישום: אנש דותס מספרירץ.ש --200685-מקצהי אוטומטית-לרשומות-חדשות טקסט מיושר אנכית מספר שהמש תמש:מזין:כשהוא: מספר תאיס בעמודה מוסיף:רש ומות:-חדשותא ממוזגיס בעמודה אחת "ץ16.55900% מזין-כשהוא :מוסיף:רשומות: חדשותא יכולה להיות יותר מפיסקה אחת בתא. טקסט ופסקאות בתא אחד יכולים להחיל עיצוביס שוניס 4 97 ש/) 26 |/לןיי] מספרים:או:אות יות-שהמשתמש: .> = יעילים להפרדה בין אזוריס סוג. שדה₪0 בעת:הזנת :רש ומה-ח דש ח,: | ממספרת-אוטומטית-את- הרשומות: במספרים -עוקבים.-לא -ניתן-להזין: קו הפרדה או:לערוך-נתונים:בשדה-מסוג:י שלא יודפס מספור.אוטומטי.% בעת-הזנת :רש ומה, -המש תמ ש: מקליד-מספר:-ייחודי המזהה-את: הרשומה.-שיטה-זו-מתאימה-כאשרי השדה-מכיל-מספר-זהות-או: מספרי-ז'הוי אחרים.-לא-ניתן-להזין: אותיות-בש דה-ז ה.₪ בעת-הזנת :רש ומה, :המש תמש: מקליד-מספר:ייחודי: המזה ה-אתי הרשומה.-שיטה-זו-מתאימה-עבור: שדה-המכיל-נתונים-אלפא-נומריים: (זסם הגוא יק " סימן סוף שורה (75) ו סוף [ (אותיות- ומספרים). ₪ סימן תא תא בטבלה אס טקסט אינו נכנס בשורה אחת, גובה השורה גדל כדי להתאיס לשורה נוספת של טקסט וי יס טבלה יכולה להיות יותר מרשת של עמודות ושורות שוות מידה. אס אתה רוצה טבלה עם כותרת שמשתרעת על כמה עמודות, תוכל בקלות ליצור תא חדש ולמחוק את הישן. תוכל למזג שני תאיס לתא אחד גדול, או לחלק תא בודד לכמה קטנים. אפשרויות תפריט אפשרות ראשונה אפשרות שניה אפשרות שלישית שבוע 3 פרי ירק א': תפות תפוח אדמה תפוד תירס אגם חציל טיפ חלוקת תאים? צור את כל העמודות והשורות וערוך אותס לפני שאתה ממזג תאיס או מחלק אותם. כשהתאיס ממוזגיס, המחשב מבין את ההגיון של 6זס/ לזיהוי התא הסמוך, אבל לנו ההדיוטות ההגיון הזה יכול להיות מפותל ומבלבל. חלוקת תא בודד לשניים 9 הצג את סרגל טבלאות וגבולות. 9 לח על לחצן צייר טבלה. 9 גרור מקצה התא לקצה השני ושחרר את לחצן העכבר. הוסף כמה גבולות שתרצה. 9 לח על לחצן צייר טבלה, כדי לבטל אותו. מיזוג שני תאים לאחד 9 לרא על לחצן מחק. 9 גרור מקצה התא לקצה השני ושחרר את לחצן העכבר. מחק כמה גבולות שתרצה. הגבול מואר כאשר גוררים את המחק מעליו 9 לח שוב על לחצן מחק, כדי לבטל אותו. | - 9 - ך] | ₪ = הק . 5 ו 4 | | לא ₪ זב | = 3 ₪ ₪ ₪ גבול אנכי נוסף ליצירת תא חדש גבול הוסר למיווג תאיס סלק 8: /23 2/9 אולכ 79 וי 0% כלאוכו. וכשָוכוא. אתה יכול לשנות את רוחבה של כל עמודה ואת גובהה ניתן לסדר זאת בלחיצה אחת. תוכל גס לסדר באופן ידני של כל שורה. כשאתה מצייר את הטבלה, אס אתה רוצה כל עמודה וכל שורה, ואף כל תא ותא בנפרד. שהעמודות והשורות יהיו בגודל והה אבל זה לא יוצא, טיפ אם גובה השורה לא מספיק לכל הטקסט (כולל כל העיצובים), גובה השורה יתאים עצמו אוטומטית. רוחב עמודות שווה 9 בחר את העמודות המיועדות להיות בעלות אותו רוחב. 9 לחי על לחצן פזר עמודות באופן שווה. גובה שורות שווה 9 בחר את השורות המיועדות להיות בעלות אותו גובה. 9 לח על לחצן פזר שורות באופן שווה. | כעת, השורות בגובה והה 0 97 ₪ 26 !/לןיי] טיפ אס כמה תאים נבחרו לשם שינוי גודל שורה או עמודה, יושפעו מהשינוי רק אותס תאים שנבחרו. כדי לשנות מספר שורות או עמודות, ודא שכל התאיס בשורה או בעמודה נבחרו; כדי לשנות את גודל כל התאיס בשורה או בעמודה, ודא שסמן ההכנסה נמצא בטבלה, ולא בבחירה. טיפ אפשר להתאיס את רוחב העמודה, אבל אי-אפשר לשנות את גובה השורה עס העכבר בתצוגה רגילה. מידע ייהכנסת מידע לטבלהיי בעמוד 76 למידע אודות עיצוב אוטומטי של טבלאות, ויישינוי טבלה גדולהיי בעמוד 88 נוסף למידע אודות שימוש בטכניקות שונות לשינוי טבלה גדולה. התאמת רוחב עמודה 9 לח היכן שהוא בטבלה מבלי לבחור תאים. הזו את סמן העכבר מהגבול החימני של העמודה עד שסמן העכבר משתנה לסמן שינוי גודל. 9 גרור את הגבול לצד שמאל כדי להצר את העמודה, או לימין כדי להרחיב אותה. התאמת גובה שורה 9 הוז את סמן העכבר מהגבול התחתון של השורה עד שסמן העכבר משתנה לסמן שינוי גודל. 9 גרור את הגבול למעלה כדי להצר את השורה, או למטה כדי להרחיב אותה. היעזר במידות שבסרגל כדי לבצע שינוי מדויק. 8 9 5 8 6 86 00 כ|ש גבולות מועבריס למקוס חדש, משניס את רוחב שתי העמודות גבולות מועבריס למקוס חדש, משניס את גובה השורה העליונה בלבד פלק 8: 293% 2/0 אוכככ ‏ [4 וי ככ 2/2625 למרות שהדרך הפשוטה והמהירה ביותר לתת לטבלה שלך מראה מכובד ומקצועי היא על ידי שימוש בעיצוב יחידה 1 יחידה 2 יחידה 3 אוטומטי של טבלה, תוכל גס ליצור עיצוב טבלה משלך, על ידי הוספת גבולות וצללים. תוכל למקס גבול מסביב לכל הטבלה, כמובן, אך תוכל גס להוסיף גבולות לתא בודד, או לקבוצת תאים, כדי להדגיש ולסמן בקוויס את חלק מס' 1104 2 ₪ : 1 ₪ תוכנס. הגבולות יכוליס להיות מעוצביס לפי הסגנון שלך חלק מס' 1105 ו 0 ₪ והס יודפסו במסמך. תוכל גם להוסיף צל לתאיס להדגשה נוספת. חלק מס' 1102 70 ₪ חלק מס' 1103 070 ₪ הוספת גבול שנה לתצוגת עמוד מעוצב, והצג את סרגל טבלאות וגבולות. בחר סגנון גבול לחץ כדי לפתוח תפריט == |02/] ז דצ ם םה פ ₪ בחר בתאיס שתרצה שיהיה להס אותו סוג גבול. 9 בחר בסגנון קו. צשונ ₪ ₪ בחר עובי קו. : 8 8 . 9 בחר צבע קו. . ₪ - . 9 בחר סגנון גבול. 8 8 8 . 2 97 שזקען 0 ולןיי] טיפ אם אינך רואה קווי רשת סביב תאי הטבלה שלך, הצג אותס על ידי בחירת הצג קווי רשת שבתפריט טבלה. טיפ צריך קצת ניסיון כדי לצייר טבלה עס עפרון צייר הטבלה. אס בטעות יצרת תא מיותר או שורה, השתמש בפקודת הביטול כדי למחוק. שווה כדי להקל עליך את בחירת גבולות התאיס כשאתה מצייר גבול, הגדל את גודל התצוגה ל-200% או יותר. אס אתה ניסוי נהיה מתוסכל, פשוט לח בתא והשתמש בלחצן הגבולות כדי לקבוע גבולות. טיפ 6זס/\ מציגה קווי רשת שלא יודפסו מסביב לכל תא שאין לו גבולות, אך לעיתיס קשה לראות את ההבדל בין קווי רשת וקווי גבול. השתמש בהצג לפני הדפסה כדי לוודא שכל הגבולות במקוס לפני הדפסת הטבלה. הוספת גבול לתא בודד 9 בחר בסגנון קו חדש, רוחב, ובבע לגבול. 9 לח על לחצן צייר טבלה. ו 2 9 עם סמן העפרון, צייר לאורך 6 8 6 6 6 קצה התא כדי להוסיף גבול. 2 8 9 8 2 6 8 6 | 8 6 מ 1 8 פ גבול מואר כשאתה גורר מעליו את סמן צייר טבלה הוספת צללית לח כדי לפתוח תפריט 9 בחר בתאים שתרצה שיהיה להס אותו סוג צללית. 9 בחר צללית. בחר הצללה סלק 8: /23 2/9 אוככ ‏ 83 זי כ 00069 2205 כפי שאתה יוצר או משנה את הטבלה, אולי תרצה גס לשנות את מראה הטקסט. לדוגמה, ייתכן ותרצה שכותרות הטבלה תהיינה גדולות ובולטות יותר משאר הטקסט. ייתכן שתרצה לשנות את יישור הכותרות או הטקסט בתאים. אולי תרצה שהטקסט יוצג אנכית בתאים במקוס מאוזן. הנח כך... שינוי המראת בצע את אחת האפשרויות הבאות: + בחר בתאיס שתרצה שיהיה להס אותו עיצוב ובצע את העיצוב. 4% בצע את העיצוב לפיסקה או לפסקאות שבתא. 4 בצע את העיצוב לטקסט שבפיסקה שבתא. 4 97 ₪ז/ן 20 ולןיי] אריאל שחור, יישור ממורכז תאריךס אירועט יום-הולדת תנכניות: ופעיל!יותס תוכניות-גדולות:ך +-> לאכוליטובן .-+ לשתות-טובך +-+ לשמוחש 0 ו לארגן-מסיבת: הפתעה-ליובל-הארבעים: עם:לפחות-50-חברים: קרובים 7פממבר 619987 | יום-הולדת דוד, יישור לימין פיסקה מוזחת עס תבליטים דוד מודגש נטוי עיצוב שונה בפיסקה אחת פיסקה עם הזחת שורה ראשונה שווה טובב את הראש. כשאתה משנה את כיוון הטקסט, כל העיצוב משתנה גס הוא. חלק מהלחצניס שבסרגל העיצוב ניסוי ובסרגל טבלאות וגבולות משתניס ומתאימיס עצמס למצב, אבל ריווח השורות ומרכיבי עיצוב פיסקה נוספיס עלולים לבלבל. אס אתה כבר מבולבל, הנח את ראשך על כתף ימין וראה את הטקסט שממוקם מלמטה למעלה, או על כתף שמאל, כדי לראות את הטקסט מלמעלה למטה. כעת זה אמור להיות כמעט הגיוני! טיפ כדי לשנות את היישור האנכי של טקסט, השתמש בלחצן היישור שבסרגל עיצוב. מידע 'יהתאמה אישית של פיסקהיי בעמוד 32 למידע אודות ביצוע עיצוב פיסקה וטקסט. נוסף ייהגדרת יישוריי בעמוד 86 למידע אודות הגדרת יישור טבלה בעמוד. הגדרת יישור מאוזן 9 הצג את סרגל טבלאות וגבולות. 9 בחר תא אותו תרצה לשנות. 9 לת על לחצן יישור. הגדרת כיוון הטקסט 0 בחר תא אותו תרצה לשנות. 9 לח על לחצן שנה כיוון טקסט (אולי תאלץ ללחו פעמיים-שלוש על הלחצן כדי להגיע לכיוון הרצוי לך). 9 התאם את גובה השורה אם נדרש, ושנה את יישור הטקסט כרצונך. ₪ ישר לקצה התחתון תנכניות. תאריר אירועט ופעילניותס יום-הולדתא תוכניות-גדולות:ן +-+ לאכול-טובץ +-> לשתות-טובן +-+ לשמוח 2יולי- 997 ₪1 לישון-עדיהיום"הבאט = מרכו 4יולי- 997 ₪1 מסיבה-עם-זיקוקיםט יום-הולדת ₪ לארגן-מסיבת: הפתעה-ליובל-הארבעים: עם-לפחות-50-חברים: 7 טטמבר-997 ₪1 קרוביםא ב ישר לקצה העליון ַא - שן- -- 3 תנכניות: זפעילניות ₪ 0 5 = ב סלק 8: /23 2/9 אוככג ‏ 89 זי איקו 2209 כשאתה מצייר טבלה, אתה יכול למקס אותה בכל מקוס לגבולות הימנייסם של כל עמודה. תוכל לשנות את במסמך. כשאתה יוצר טבלה ומשתמש בפקודת הוספת היישוריס בטבלה כרצונך, או להזיח את הטבלה מהקצה טבלה, או אז הקצוות הימנייס שלה ייושרו לשולייס השמאלי. חימניים של המסמך, או במקרה של טבלה רבת עמודות, מידע יייבצירת טבלה גדולהיי בעמוד 87 הבא למידע אודות יצירת טבלה בעזרת פקודת הוספת טבלה. נוסף הגדרת יישור | עמוהה | שה-0 9 לתף בטבלה מבלי לסמ ו -₪ - | ו אוטומטי [=] של: ₪ כניסה: 0 ס"מ = סּ בחר גובה ורוחב של תא ₪ אפשר לשורות לגלוש במעברי עמודים מתפריט טבלה. 0 ו ספ לחצ על הכרטיסיה שורה. ו ₪ ממורכז "0 לשמאל 0 9 בחר יישור. 9 לח אישור. הזחת טבלה 9 בחר גובה ורוחב של תא מתפריט טבלה. 9 בחר באפשרות יישור לימין. 9 הוסף מרחק לכניסת השוליים החימניים. 9 לח אישור. 6 97 שזס/ 26 !/לןי] | השורה הקודמת | השורה הבאה ס [<|? מ | עמודה | שורה גובה שורות 1-5: אוטומטי [+ של: 5 כניסה: "מ ₪] אפשר לשורות לגלוש במעברי עמודים כיוון שורה ₪ עברית 7 אנגלית יישור לימיך ₪7 ממורכז | 6 לשמאל | השורה הקודמת | השורה הבאה דד 6 : ₪ 8 [א ה |א | [א 00000000 |א 8 8 8 8 --- הטבלה מוזחת מהשוליים הימנייס /כיכת 22/00 :2/0 למרות שנחמד להשתמש בעפרון לציור הטבלה, כשצריך לערוך טבלה גדולה במיוחד בוודאי לא תרצה לשרטט עשרות קווים של שורות ועמודות, מה גס שאין בכך צורך. אס אתה יודע את המידות של הטבלה, תוכל טיפ להשתמש בפקודה הוספת טבלה ליצירה מיידית של טבלה עס מספר שורות והעמודות מוגדריס. אס הטבלה ארוכה יותר מעמוד אחד, תוכל לשלב את שורת הכותרת בכל עמוד חדש בראש הטבלה. הכל משתנה! אם אתה רוצה להגדיר את כל התאים לאותו רוחב עמודה, גובה שורה או יישור, בחר בבחר טבלה מתפריט טבלה לביצוע השינוי לכל התאים לפני שאתה בוחר את גובה התא ואת רוחב העמודה. יצירת טבלה 9 בחר הוספת טבלה מתפריט טבלה. ₪ קבע את מידות הטבלה. |<]? היו מפמחה | 7 = מספר שורות: 2 = | ביטול הוחב עמודה: | עיצוב אוטומטי... לח להחלת העיצוב עיצוב טבלה: | (ללא) מגדיר את רוחב כל העמודות, או שומר הגדרה אוטומטית כדי שרוחב העמודות יחושב אוטומטית כך שהטבלה תתאים בדיוק בין השולייס הימנייס והשמאלייס קביעת כותרות 9 בחר את כל השורה הראשונה. בחר כותרות מתפריט טבלה. כותרות מראש העמוד הראשון... חוזרות אוטומטית בראשי העמודיס הבאיס של הטבלה 0 לק 8: /23 2/9 אוככג ‏ 87 וי 2/06 :2/0 סזס\ מספקת מגוון דרכים לשינוי טבלאות. תמצא ואוטומטיים. צריך ללחו מספר פעמים מועט בלבד, כדי שחלק מהטכניקות פועלות היטב בטבלאות קטנות, בעוד להוסיף (או להסיר) שורה (או עמודה), ושהשורה (או שאחרות מצטיינות בטבלאות גדולות. כשאתה עובד עס העמודה) החדשה תקבל את העיצוב של שאר הטבלה. טבלה גדולה, בוודאי תרצה לערוך שינוייס מהיריס הוספת שורות - לחצן הוספת טבלה הופך ללחצן 9 בחר את אותן שורות 0 הוסף שורות כששורה נבחרת שמעליהן תרצה להוסיף את השורה שנבחרה. 9 לח על לחצן הוסף שורות שבסרגל הכלים הרגיל. לח כדי לבחור שורה, או גרור כדי לבחור מספר שורות הוספת עמודות 9 בחר את אותן עמודות סמן בחירת עמודה מופיע כשסמן העכבר 2 : " שמימין להן תרצה להוסיף נמצא מעל גבול טבלה. לח כדי לבחור ו את העמודה (אם תרצה עמודה, או גרור כדי לבחור מספר עמודות 7 ו להוסיף עמודה לשמאל 1 ם ם ם העמודה השמאלית ביותר, א : רימ ד . ראה הוספת עמודה בצד מ מ 2 שמאל של הטבלה בעמוד 5 5 .5 הבא). הס וט חס - - 5 9 לחי על לחצן הוסף עמודות טס ום לס מ שבסרגל הכליס הרגיל. 8 97 ש/) 26 ו/לןיי] מידע ייהכנסת מידע לטבלהיי בעמוד 76 למידע אודות הוספת שורות בתחתית הטבלה. נוסף ייעיצוב טבלהיי בעמוד 77 למידע אודות שימוש בעיצוב אוטומטי. יישינוי מראה הטקסט בטבלהיי בעמוד 84 ויישינוי מיקוס הטבלהיי בעמוד 86 למידע אודות שינוי יישור טקסט בטבלה. הוספת עמודה בצד השמאלי של הטבלת 9 הפעל את לחצן הצג/הסתר. 9 בחר את כל סימני סוף השורה של הטבלה. 9 לח על לחצן הוסף עמודות, שבסרגל הכלים הרגיל. מחיקת שורות 9 בחר בשורות אותן תרצה למחוק ולחץ לחיצה ימנית בעכבר. 9 בחר מחק שורות מתפריט קיצור הדרך. מחיקת עמודות 9 בחר בעמודות אותן תרצה למחוק ולחץ לחיצה ימנית בעכבר. 9 בחר מחק עמודות מתפריט קיצור הדרך. השתמש בסמן בחירת עמודה כדי לבחור את כל סימני סוף השורה + אם בס ם גם דם ם בּ ם ם - ם ם . בּ . ₪ . ם ם - בּ הס וט . זם חס . בּ טס ום - כס לס כ בּ אס בס ס גס ד . 8 ם ם ם ם ם . 8 מ מ - המשנ הס וס . זס חי 89 העתק 8 כס | ל0ף6 הדבק > הוסף שורות מחק שורות [] מזג תאים 1 פזר שורות באופן שווה דה פזר עמודות ביאופן שווה /. צייר טבלה גבולות וצללית... לק 8: /23 2/9 אוכככ |39 01 471 209 גלריית התמונות מכילה מגוון של תמונות ג סווס אותן מרוצה מהבחירה שלך, תוכל להחליף אותה בתמונה תוכל לכלול במסמכי סזס\ שלך. כשאתה מוסיף תמונת אחרת, או למחוק אותה. חה סווס, היא הופכת לחלק מהמסמך שלך, אס אינך טיפ התקנה אומנותית. אס אינך רואה את גלריית התמונות ברשימה, תוכל להתקין אותה על ידי הרצת תוכנית ההתקנה. אומנות קלה? התמונות מוגדרות לצוף מעל לשכבת הטקסט. כדי למקס תמונה בשכבת הטקסט, בחר תמונה מתפריט עיצוב, ובטל את האפשרות צף מעל הטקסט שבכרטיסיה מיקום. מידע יישינוי תמונהיי בעמוד 92 למידע אודות שינוי תמונות ג סווס. נוסף בחר בתמונה הרצויה הוספת תמונת +וג סו!6 9 לחא במסמך במקוס בו תרצה להוסיף זז סווס. | א | 1 סוס | 5 | 05 ב | | ₪005 9 פתח את תפריט הוספה, תמונה, ובחר אוסף תמונות מתפריט המשנה. בחר בקטגוריה המתאימה, או בחר || 6 656 כדי 60 1 8 סחפוספ 9 בחר בכרטיסיה +זג זו6. 5 חו זזה כןוס 7 טס 9 אתר את התמונה הרצויה לך. פוש 0 יאוס 500 00 זז 0 9 להצ +5617ח1 (הוספה). . ₪ ב | = *=<₪| | לבחור מהאוסף כולו |.. ...6קן!0) ]זסקח! ...65ו)זסקסז קוו .0300108 ו 4 3088 זו 1 3 וס 5 | הפחזחוה !ווח = סופגוו! וס :5הזסוועט א חב סוס | החלפת תמונת +זוג סוו6 9 לח לחיצה כפולה על התמונה. לחץ לחיצה כפולה כדי להציג את גלריית התמונות 9 בחר תמונה אחרת מביןו התמונות, לח +861ח1. התמונה החדשה יותר תחליף את הקודמת. מחיקת תמונת +זה סו!6 9 לח6) על התמונה. ₪ הקש על מקש 061846. 0 97 שו 26 |/לןיי] כזסכ. או (2 אפשר להוסיף סוגיס שונים של תמונות, איוריס הקבצים הממיריס הנדרשים. ל-6זס\ יש מגוון ממיריס וציוריס, בתנאי שהס מאוחסניס כקבציס ושיש לך את משל עצמה, ולתוכנות גרפיקה רבות יש ממירים נוספים. טיפ כדי לראות את רשימת הפורמטים בהם ניתן להשתמש, פתח את הרשימה הנפתחת קבצים מסוג שבתיבת הדו-שיח הוספת תמונה. רק הממיריס שהותקנו יוצגו. מידע ייגלישת שורות טקסט מסביב לאובייקטיי בעמוד 248 למידע אודות גלישת טקסט מסביב לאובייקט. נוסף יייצירת כיתוב צף'י בעמוד 258 ו'ייצירת סימן מיסיי בעמוד 274 למידע אודות שכבות גרפיקה וטקסט. הוספת תמונה לחצ כדי לשנות תצוגה של הקוב אתר את התמונה בתיקיות 9 לת במסמך במקוסם בו תרצה להוסיף תמונה. [<]? ו מ ₪3 [פן יי ₪ חחָ|ס56 פוחת6ך הסוחד תקוחטוזד שתססזד סזנוד 9 בו סח 3 חי 9 פתח את תפריט הוספה, 9 תמונה ובחר מקובץ בתפריט המשנה. | הוספה | ביטול | מתקדם... | ] קשר לקובץ ₪ שמור עם 9 בחר תמונה מתיבת הדו-שיח הוספת תמונה. 9 לח הוספה (אם אתה רואה רק את קו המתאר של התמונה שהוספת, בחר אפשרויות מתפריט כלים ובטל את האפשרות לשומר מקוס תמונה בכרטיסיה תצוגה). הפעל כדי ליצור שכבות גרפיקה וטקסט שונות, או בטל כדי למקם את התמונה באותה שכבה של הטקסט 8 || בַחהעחו/ר חפש קבצים התואמים לקריטריוני חיפוש אלה: טקסט או מאפייך בזמן כלשהו - ]שנָה לאחרונה 5שזנסוש || | קבצים מסוג 9 קחצים נמצאן. תצוגה מקדימה לק 8: /23 2/0 אוככג ‏ [9 41 או (2 מקרה נדיר הוא שתמונה מתאימה בגודלה למסמך שלך, נוספים כך שהתמונה תראה במיטבה בהדפסה. ל-טזס/) כך שבדרך כלל תצטרך לשנות את התמונה על ידי שינוי יש סרגל כלים שיכול לעזור לך לערוך שינוייס אלה, מידותיה, או על ידי חיתוך. בהתאם לדרך בה אתה הסרגל צ> כשאתה בוחר תמונה. מדפיס את המסמך, ייתכן ותזדקק לערוך שינוייס טיפ כשאתה עורך שינויים לתמונה, השינוייס נשמרים ב-6זס/\, לא בקובץ התמונה המקורי. טיפ אם תלת על לחצן סגור שבסרגל הכלים תמונה, הסרגל לא יופיע כשתבחר תמונה. כדי להציגו, לחצ לחיצה ימנית על אחד הסרגליס האחרים ובחר תמונה מהתפריט המקוצר. שינוי מידות התמונה קו מקווקו מציג את המימדים החדשים של התמונה 9 להא על התמונה. 9 הצבע עם העכבר על אחת מידיות המידה, גרור את גבול התמונה ושחרר כשהתמונה בגודל הרצוי. 4% גרור ידית אמצעית, כדי לשנות את המימדים (התמונה תתעוות). + גרור ידית פינתית, כדי לשנות את המימדיס תוך שמירה על קנה מידה יחסי בין רוחב וגובה התמונה (התמונה לא תתעוות). מהדדדדדדדדרדר---75-7--8רהדדדדדרר-- ם ם ם לחץ בתמונה כדי הסמן משתנה לחצ עם שני כיווניס להציג את גבולותיה כאשר ידית המידה בתזוזה 2 97 ועו 56 ולןי] טיפ השתמש בלחצן שליטה על בקרת תמונה שבסרגל כלים תמונה, כדי לבחור את סוג התמונה בהתבסס על האחרון שיועד לשימוש: אוטומטי עבור הדפסה מקוונת או צבעונית (אס התמונה צבעונית), גווני אפור להדפסה במדפסת המשתמשת ביעילות בגווני אפור, שחור לבן עבור מדפסת שאינה מדפיסה גווני אפור כל כך טוב, או סימן מים כדי ליצור דמות חיוורת המופיעה ברקע של טקסט במסמך. טיפ שחזור אומנות. השתמש בלחצן אפס תמונה שבסרגל תמונה לשחזור התמונה למצבה המקורי. כדי לשחזר רק שינוי או שנייס, השתמש בלחצן בטל שבסרגל הכליס הרגיל. חיתוך תמונה 9 לת6) על התמונה. 9 לחי על לחצן חתוך שבסרגל תמונה. 9 מקס את סמן העכבר על ידיות המידה, גרור את גבול התמונה ושחרר כשתגיע לגודל הרצוי. 9 לח שוב על לחצן חתוך לביטול. שינוי התמונה 9 לת6) על התמונה. 9 לח על לחצן בקרת התמונה שבסרגל תמונה. 9 בחר את סוג התמונה ולח עליו. [ [ ו תמונה חתוכה היא החלק שנמצא רק בתוך הקו המקווקו גווני אפור שחור ולבן סימן מים מָיץ 6: /23 2/9 אוככ ‏ 9343 "לי" - 6וכייק 6 5 עם סזס/ מגיעות מספר תוכנות עזר, ואחרות כבר מותקנות במחשב שלך הודות ל-פשוסטחו/. עזרים אלו מיועדיס במיוחד ליצירה והוספה של תכניס מיוחדים : גרפים ומשוואות מתמטיות, למשל. מכיון שתכניס אלה זריס ל-זס\, כלומר, היא אינה מסוגלת לעבוד ישירות עס גרפים, משוואות מסובכות, וכל שאר הדבריס שהעזריס מציעים, הס קיימיס כאובייקטים נפרדים הכלולים ב-0זס/ו. על ידי קביעת סוג התכנים כאובייקטים, סזס\ לא וקוקה לדעת הרבה: היא פשוט שומרת את המקוס לאובייקט ומשאירה לתוכנת העזר לדאוג ליצירה ולעריכה של האובייקט. בכל מקרה, סזס\ אינה מוגבלת לאובייקטיס מעזרים אלו בלבד. סזס\ יכולה להכיל אובייקטיס מתוכנות אחרות כמו 06 אן זחוסשזפשוסש, ואף יכולה להכיל אובייקטים מ-6זס/). ולא רק שאפשר ליצור אובייקט על ידי העזרים של סזס/ו, אפשר גס להוסיף אובייקט שנוצרו ה מכבר, כלומר, תוכל להשתמש בקובא מסמך כמקור האובייקט. נראה מפחיד, אבל זה לא. טזס\ הפכה את העבודה עם תוכנות ואובייקטיס אלו לפשוטה. רבות מהתוכנות מופעלות בלחיצה על לחצן אחד, או דרך פקודת תפריט פשוטה. כשאחת מהתוכנות רצה, עדיין תוכל לעבוד עס 6זס/, אך בתוספת הכלים והעזריס. בומן העבודה אתה עשוי לראות שינוייס בתפריטים, ואולי עוד סרגל כלים אחד או שניים. כשתסיים עם התוכנה, 6זס\ תחזור לעצמה ותמצא במסמך שלך כמה תכנים חדשים. יצרת אובייקט מקובף, אס אי פעס הוספת ג סווס למסמך, טזס\ עשתה עבורך את רוב העבודה. אז אס טזס/ עושה עבורך את רוב העבודה, למה עליך לדעת על אובייקטיס! דבר ראשון, טזס\ מתייחסת אליהס לעיתיס קרובות בהודעות מסוג ייערוך אובייקטיי, ייהוסף אובייקטיי וכדומה. בנוסף, למרות ההטבות שבשימוש באובייקטים (ויש הרבה), תוכל לפגוש תוכנות רבות. אס המסמך שלך מוצג במחשב נוסף, למשל, לא תוכל לערוך את האובייקטים שבו (תוכל רק להציגם), אלא אס למחשב הנוסף יש את אותה התוכנה שיצרה את האובייקט (או תוכנה מקבילה לה). למשל, תוכל לקרוא את הנתונים באובייקט גיליון עבודה של |פסאם, אבל כדי להכניס שינוייס תצטרך שתוכנת |68א= תהיה מותקנת על המחשב שלך. לכן, עבוד עס אובייקטיס בתשומת לב ובידיעה שהס מתוכנה אחרת, ותמצא את עוצמת ההוספה להשגת המטרות שלך. נעבוד עס אובייקטיס בהמשך הספר, מכיון שבדרך כלל וו הדרך המהירה הטובה והפשוטה ביותר לעשות דברים. 4 97 שו 26 !/לןיי] בתפריט הוספה, אובייקט תוכל למצוא את הדברים הבאיס ויותר. נוסחה - ח0סוז8טס=-15 - זג ל( - 6 4 1-1 סרטון מדיה 5 וידאו - סווס שוטסו ב טקסט זה הוא חלק ממסמך כתבן גרף - חז4 זו בב בח2 זו זו וב זו חס3זכ)-5 תרשיס של |8סא=-5וש הוצאת הוד-צמי +)חשרת ברב וח 5' ₪ א וקו סי תח 5313 5 שפח 5 0 ז+ וק חח סט | | ₪ זס+טוק וחסס | | 3 זש+טוק חסס תרשיס - 68 מָכץ 8: '/2'3 סאק ולכ 97 6/1606 - 60062 0 אס אתה מקליד את אותה מילה או משפט שוב ושוב, תוכל לחסוך לעצמך הרבה זמן (במיוחד אס אתה משתמש במונחים מדעיים ארוכיס או בשמות מסובכים) על ידי שמירת המונחים בטקסט אוטומטי. אתה נותן לטקסט האוטומטי שם קצר, כינוי, וכשאתה מקליד את אחסון המידע 9 בחר את כל המידע שייכלל בהוספה (עְזוח=). 9 בתפריט הוספה בטקסט אוטומטי, בחר חדש מתפריט המשנה. הקלד את השם כדי 9 קבל את השס שמציעה 6זס\ | | לתקן את המידע או הקלד שס חדש להוספה, ולח אישור (השם חייב להיות לפחות בן ארבעה תוויס כדי שמאפייני ההשלמה האוטומטית יפעלו). הוספת מידע בו נעשה שימוש תדיר 9 התחל להקליד את הכינוי של הטקסט האוטומטי. 8 כשהטיפ השלמה אוטומטית מופיע עם כניסת הטקסט האוטומטי, הקש ז6+חם. 9 אם הטיפ השלמה אוטומטית לא מופיע, הפעל את האפשרות להשלמה אוטומטית שבכרטיסיה טקסט אוטומטי שבתיבת הדו-שיח תיקון שגיאות אוטומטי וחזור על שלביס 1 ו-2. 06 97 שו 26 !/לן] <|? יי סמלים בלוח הבקדה יכולים להיות מסודר הכינוי או מספר אותיות ממנו, סזסו תכניס למסמך את המונח או המשפט הארוך. המידע יכול להיות כל דבר שיכול להיכלל ב-6זס/: טקסט, תמונות ואפילו קבצים. סזס מצוידת כבר במספר אפשרויות לטקסט אוטומטי לכמה מתוספות המידע השכיחות יותר. בזס/י ייצור ערך טקסט אוטומטוי מן הקטע הנבחר הנוכחי. תן שם לערך הטקסט האוטומטי שלך: מסודרים בארבע מציג את טיפ ההשלמה האוטומטית עס תחילת הכנסת הטקסט האוטומטי / הקלד חלק מהשם שווה הקלד 06 והקש זפאחם כדי להשלים אוטומטית את ההצעה, חסוזח1!6. ל-6זס// יש רשימה ארוכה לכניסות ניסוי טקסט אוטומטי של מילים שימושיות במיוחד, שמופיעה כהשלמה אוטומטית. טיפ רשימת הטקסט האוטומטי מאוד דינמית... היא משתנה בהתאס לתבנית בה אתה משתמש, לתוכן המסמך שלך, ולהיכן שאתה עובד במסמך. אס אתה רואה את הרשימה בתפריט המשנה הראשון, אתה מוגדר להוספת כניסת טקסט אוטומטי מתבנית מסוימת. כדי לראות את כל הכניסות, בחר טקסט אוטומט* מתפריט המשנה, בחר |8חחזסצ! מהרשימה ולחצ אישול. מידע 'יהעתקת סגנונות בין תבניות'י בעמוד 66 למידע אודות העתקת כניסות טקסט אוטומטי לתבניות מסוימות. נוסף יייצירת כותרת קבועהיי בעמוד 115 למידע אודות הכנסת טקסט אוטומטי לכותרות עליונות ותחתונות. הוספת מידע בו נעשה שימוש פחות תדיר 9 הצבע על טקסט אוטומטי בתפריט הוספה. הצבע על |8חחזסצ! בתפריט המשנה. 9 בחר שס טקסט אוטומטי בתפריט המשנה. הוספה מעבר... מספרי עמודים... הערת שוליים... כיתוב.., הפניה מקושרת... אינדקס ורשימות... תמונה ₪ תיבת טקסט קובץ... אובייקט... סימניה... 5 היפר-קישור... ‏ + טקסט אוטומטי,., לחץ כדי למחוק כניסת טקסט אוטומטי או כדי לשנות את התבנית הפתוחה לשימוש חדש... 3+ 6חו] הסולח66 + הַחופס|6 + טס 6300 + שוחב 007655 06ו5ח1 + 5חסו50'0ח1 בַחווובוי] |החחזזסי] אנציקלופדיה ברכת הגומל וח 06ח6ז/ס חן ]| 66ח6ז6ז6 + 58:30 + שזווזבחהו5 + שחהקוחס= 6זְבּחטָו5 - + 6 פס פזַנְַהתבָו5 - * שחו | 6פןפש5 רוב כניסות הטקסט האוטומטי בנויות כבר או נוצרות בעאגרת האשף סלק 8: /23 2/9 אולכ 97 ירא קז המסמך שלך נהיה ארוך ומסובך ואתה מוצא עצמך שיסם לב, למאקרוס יש קשיים להבין היכן העכבר מבצע את אותה סדרת פעולות פעס אחר פעם. זה יכול בטקסט, כך שפעולות העכבר שלך מוגבלות לבחירת להיות מייגע מאוד וגס גוזל זמן רב. ניתן להקליט כל פקודות ולחיצה על הלחצנים. השתמש רק במקשי צעד בסדרה, כך יוצרים מאקרו, ואז ניתן להריץ את המקלדת לבחירה של טקסט ולמיקוס נקודת ההכנסה. סדרת הפעולות כמו הייתה זו פקודה אחת. בכל מקרה, מידע 'יהוספת פקודות לתפריטיםיי בעמוד 100 למידע אודות הוספת מאקרו משלך לתפריט. נוסף הגדרת מאקרו 9 לת במסמך במקום שאתה רוצה לבצע את הראשונה > מהפעולות החוזרות. שם מאקרו: | 0 9 הצבע על מאקרו בתפריט 0 9 | = בול כלים, ובחר הקלטת מאקרו | הקצה מיאקרו ל חדש מתפריט המשנה. 9 2 9 הקלד את שס המאקרו. שם 5 | המאקרו חייב להתחיל באות, סרגלי כלים = לוח מקשים ויכול להכיל עד 80 תווים, אחסן מאקרו ב: , כ 0 ל כל המסמכים (405, |הוחזסוות) 0 מיוחדיס. תיאור: 9 בחר מקוס לאחסון המאקרו: מאאקרו להדפסת קטע נבחר מתוך מסמך 9 % בתבנית |וחזסא כך שיהיה מאאקרו הוקלט ב- 19/5/97 על-ידי צור לוין זמיו לכל התבניות. + במסמך הנוכחי כך שיהיה ומין רק למסמך הנוכחי. % בתבנית עליה מבוסס המסמך כך שיהיה זמין לכל המסמכים המבוססים על התבנית. 9 הקלד את תיאור המאקרו כך שתוכל לדעת מה הוא עושה. 9 לח אישור. 8 97 שו 26 !/לןיי] שווה ניסוי במסמך, בחר קטע טקסט קצר. התחל להקליט מאקרו בשס ''חסוז58!60+חוזס'י. בחר הדפסה מתפריט קובץ, בחר באפשרויות את החלק של טווח עמודים שבתיבת הדו-שיח הדפסה, לח אישוד. כעת הפסק את ההקלטה. כשאתה מוסיף את המאקרו לתפריט קוב או לסרגל הכלים הרגיל, אתה יכול להדפיס אותו מתי שתבחר מסמך מבלי לפתוח את תיבת הדו-שיח הדפסה. פשוט לא? טיפ אתה יכול לקבוע מאקרו ללחצן סרגל כלים, לתפריט, או לצירוף מקשיס כשאתה יוצר לראשונה, אבל ודאי תרצה להמתין עס הקביעה עד לאחר השלמת המאקרו ובדיקת יעילותו. טיפ מאקרו שמאקרו! המילה יימאקרו'י ממלאת רביס מאיתנו באימה, חושביס שמאקרוס הס נחלתס הבלעדית של המשוגעיס לטכנולוגיות מיוחדות. ה לא נכון! כל שעליך לעשות הוא להקליט את הפעולות שאתה כבר יודע. אס נעשתה שגיאה, תוכל להתחיל שוב. אס אינך מאמין, נסה את שווה ניסוי הקודס. הקלט את פעולותיך הפעל את הפעולות שאתה מעוניין להקליט למאקרו. האיור שמשמאל הוא רק דוגמה. כדי להפעיל את המאקרו, הצבע על מאקרו שבתפריט כלים, בחר מאקרו מתפריט המשנה, ולת לחיצה כפולה על המאקרו שאתה רוצה להרל. 9 קובע הגדרות אישיות 057 26 5002 2532! כז 216 וכ[ ! 9 עבוד עם טקסט קובץ ] חדש... + ₪ פתיחה... 0+ סגור ₪ שמור 5 ל הסמן מזכיר לך לא גירסאות... להשתמש בעכבר כדי 9 בחר פקודה לבחור טקסט (או כל תוכן) בומן הקלטה של המאקרו הגדרת עמוד... %] הצג לפני הדפסה שלח אל מאפיינים וציאה [<1? הו 265פו [=] | מאפינים מדפיס: 1 מסמכים ממתינים 4 13507266 ל לו ‏ -] הדפ לקובץ | טוח עמודים | עותקים ₪7 הכל מספר עותקים: ₪7 עמוד נוכחי ?₪ עמודים: 5 הזן מספרי עמודים ואו טווחי עמודים מופרדים 1 1 באמצעות פסיקים. לדוגמה, 1,3,5-12 הדפס את: מסמך - הדפס!? | כל העמודים בטווח - אפשרויות,.> ביטול 0 לח כדי להפסיק את ההקלטה לזמן קצר לפני שאתה עושה משהו שאינו חלק מהמאקרו. לחץ שוב לחידוש ההקלטה 9 לח כדי לעצור הקלטה כשתסיים סלק 8: /23 2/9 אוככג ‏ 99 כו0כ2 21317 יכ סזס\ מציגה את רוב הפקודות השכיחות בתפריטים שלה, אבל אפשר להוסיף פקודות לכל תפריט כדי להקל על העבודה. בנוסף, אס אתה יוצר פקודה משלך על ידי הקלטת מאקרו, תוכל למקם אותה בתפריט, עס שס הולם. הוספת פקודה 9 בחר התאמה אישית מתפריט כלים, ולח על הכרטיסיה פקודות. 8 בחר בקטגוריה כדי למצוא את הפקודה. 9 גרור את הפקודה לכיון התפריט בו תרצה למקס אותו, המתן עד שהתפריט ייפתח, ושחרר את לחצן במקוס בו תרצה שיופיע. 9 לחץ על שם התפריט, כדי לסגור את התפריט. 0 97 ו 26 ו/ןיי] ושחרר כאן גרור מכאן מידע יייצירת פקודות משלך'י בעמוד 98 למידע אודות יצירת מאקרו. נוסף 'יהתאמה אישית של סרגלי הכליס'י בעמוד 102 ויייישוס מהיר של עיצוב סטנדרטייי בעמוד 110 למידע אודות קביעת פריט לסרגל כלים או צירוף מקשיס. טיפ למרות שאתה מנוע מלהשתמש ברווח בשס של המאקרו כשאתה יוצר אותו, תוכל לשלב רווחיס בשם כשאתה משלב את המאקרו בתפריט. הוספת מאקרו 9 בחר פקודות מאקרו ברשימת הקטגוריות. 9 בחר את המאקרו המיועד 3 להוספה. 9 גרור את המאקרו לתפריט בו ב תרצה שהוא יופיע, המתן עד -- ה -- 0 שהתפריט ייפתח, ושחרר את ה : הלחצן במקוס בו תרצה שיופיע. שינוי שם פריט בתפריט 9 לח לחיצה ימנית על הפקודה או על המאקרו בתפריט במקוס שקבעת לו. וסוכ הדפס שקטע ממסו ההק שור לוה 8 שנה את השס בתיבת הדו-שיח. 9 לח מחוץ לתפריט וסגור אותו. 9 לח סגור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח התאמה 0 אישית. השתמש ברווחים כדי להפריד מילים, והוסף את הסימן 86 לפני אות המפתח הרצויה (האות המסומנת בקו-תחתי בפקודה) סק 9: '3י25 ווק אולכג [10 26/2 0'6ָי, 0/ 650/' כ2/י₪ בעבודה עס סוגיס שוניס של חומרים, לעיתים ארגון הכלים של סזס\ לא נוח לך ואתה רוצה לשנות את סרגל הכלים לנותיותך. ובכן, אפשר! ניתן לשנות את מיקוס הכליס בסרגל הכלים, להעביר כליס מסרגל לסרגל ואף להוסיף כליס חדשים לסרגל. הגדרת השינוייס 9 בחר התאמה אישל*ת מתפריט כלים, ובחר בכרטיסיה סרגלי סרגלי כלים: = =-יוצר סרגל כלים אישי כלים. ש] עיצוב 0 9 סמן את הסרגלים שאתה =] טבלאות וגבולות ] מסד נתונים רוצה להשתמש בהס. ₪ ציור ] טופסים | ] 8356 |הטפו ] 50סזסווי] ] טקסט אוטומטי |] 6 ₪ ] הגדרות תלת-מימד ] הגדרות צל = ] תמונה = ] סקירה | שינוי שם... נותן שס חדש לסרגל האישי | מחק | איפוס... 5 מוחק סרגל כלים אישי משחזר את סרגלי הכליס של 6זס/ להגדרות המקוריות הוספת פריט חדש גרור 4 ושחרר לחצן כאן 9 בחר בכרטיסיה פקודות. 32 = ש ; 5 -₪1]ז ג)- + זזסו | |[<]? הדרו ד 9 בחר את הקטגוריה שמכילה את הפריט שתרצה להוסיף. ₪ [ אפשרויות. | פקודות. סרגלי כלים 9 לח על הפקודה, גרור אותה, 5 רך ₪ ושחרר אותה בסרגל הכלים. שרפה - ב תצוגה, עיצוב כלים טובלה סט חלון ועזרה ציור וה1יוי2יוי3יוי4יו 2 97 ו 6 ו/ןי] טיפ החזק את מקש 641 לחוץ אס ברצונך להעתיק לחצן ולא להעבירו. גרור את הלחצן אל מחוץ לסרגל הכלים כדי למחוק אותו. מידע 'ייצירת סרגל כלים'י בעמוד 110 למידע אודות יצירת סרגל כליס חדש. נוסף טיפ אם כל מה שאתה רוצה זה להזיו לחצן, תוכל לעשות ואת מבלי לפתוח את תיבת הדו-שיח התאמה אישית. החזק את מקש +41 לחוץ וגרור את הלחצן למיקוס החדש. העברת לחצן או רשימה נפתחת ס 0 2 + | = = = = עם 1 5|- = 11 ד ופ + ובוחזסו || 9 הצבע על לחצן, או רשימה נפתחת אותה ברצונך להעביר. 8 גרור ושחרר את הלחצן למקוס החדש באותו סרגל כלים, או בסרגל אחר. בוה ד בי | שינוי לחצן 9 לחף לחיצה ימנית על הלחצן. מחק מעתיק ציור של לחצן כ ינורכ 8 השתמש בתפריט לשינו ל הלחצן. שם: מעבר עמו₪ 9 לחץ סגור בתיבת הדו-שיח מחליף ציור של לחצן עם העתק ציור לחצן התאמה אישית. הדבק ציור לחצן ציור מועתק קודס של לחצן אפס ציור לחצ == == משחזר ציור מקורי של לחצן עריכת ציור לחצן. 1 שנה ציור לחצן : משנה ציור לחצן נוכחי מ סזגנון ברירת מחדל כ טקסט בלבד (תמיד) בחר ציור אחר ללחצן טוקסו בלבד (בתפרטם ‏ - מציג טקסט במקוס ציור הלחצן ציור וטקסט ' | התחל קבוצה מציג טקסט וציור על הלחצן מָכק 8: 23 2/0 אולכ 1043 פלץ 6 /ג'כ2. 0 וק בפרק זה תמצא: עבודה עם סגנונות וסרגלי כלים שינוי הגדרת עמוד יצירת מסמך דו-צידי יצירת חלקים או מקטעים עבודה עם כותרת קבועה מעקב אחר גרסאות הוספת כל (או חלק) מסמך 6זס/ש יצירת תקציר 9% 5% 0% 5-4 5% 5% 9% -% (> תצוגת חלוקה לרמות עבודה עם מסמך אב ומסמכי משנה מה ההבדל בין יצירת מסמך ארוך לבין יצירת מסמך קצר! ובכן, מסמך ארוך יכול לגרוס לכאב ראש גדול יותר! אס המסמך הארוך שלך הוא טקסט על גבי טקסט בלי שוס דבר אחר, בלי כותרות, בלי גרפיקה ובלי מקטעים, ההבדל היחידי בין מסמך ארוך כזה לבין מסמך קצר יכול להיות הוספת מספרי עמוד. בכל מקרה, מסמכים ארוכים רבים, מכילים אלמנטיס כמו טבלאות, גרפיקה, מספר רמות של כותרות, הערות שוליים, וכדומה. בנוסף, לעיתיס קרובות נבנה מסמך ארוך מכמה מסמכים קצרים, או מסמכי משנה, שייתכן שנכתבו על ידי כותבים שוניס. מסמך ארוך דורש הרבה תכנון, ומעקב והיר אחר שינוייס. דבריס לא צפוייס קוריסם: למשל, מחלקת השיווק משנה את שס המוצר עליו אתה כותב. השס המקורי מופיע בערך במיליון מקומות בדוח שאתה מציג בפגישה הגדולה מחר בבוקר. יקח כל הלילה לבצע את השינוי בשם. בלי פאניקה! לא תצטרך להישאר ער כל הלילה, מכיון ש-0זס/ יכולה לבצע את השינוייס האלה עבורך בתוך כמה דקות. השתמש בכלים החזקיס של סזסו שיעזרו לך לארגן ולהפיק מסמך ארוך. כאב הראש ייעלם! פיץ 6: 23 2/0 % 15 9 ] סא[[1א סגנונות פיסקה לא רק מעצביס את הפיסקה במהירות: פיסקה היא כותרת משנה, ואיזו היא טקסט. תוכל הס גםס קובעיס את החלוקה לרמות של הפסקאות להשתמש בהגדרת היררכיית חלוקה לרמות, או שתוכל במסמך. 6זס\ נעזרת ברמות אלו כדי להבין כיצד אתה ליצור מבנה משלך, על ידי הגדרת חלוקה לרמות מארגן את המסמך, איזו פיסקה היא כותרת, איו לסגנונות שלך. מידע ייהעתקת סגנונות בין תבניות' בעמוד 66 למידע אודות העברת סגנונות בין תבניות למסמכים. נוסף יייצירת סגנונות חדשיסיי בעמוד 72 למידע אודות יצירת סגנונות. יצירת היררכיית כותרות חלון 9 עבור לתצוגה רגילה. ₪] שורת מצב ש] פס גלילה אופקי : ₪] פס גלילה אנכי 6 בחר אפשרויות בתפריט מש -] פס גלילת שמאלי כלים, לח על כרטיסיית לוש לפ המלון תצוגה. 9 הגדר 1.5 סיימ ברוחב אזור הסגנון. הסגנונות רשומיס במקביל לפיסקה שלהס הפעל את האפשרות גלוש לפי גרור ימינה או שמאלה כדי לשנות את גודל האזור החלון. [<[5- ה 9 לחצ אישור. |א |5]= [* קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה 9 ל | ו 87 גלול את המסמך, התאם ו סגנונות : זט + החל סגנונות כותרות וי 2 מתאימיס לפסקאות , = [22 2 561 , 5 כותרות. |וו! ב 0 ק / סור + החל סגנונות גוף הטקסט 2 | 2 / , 11 מתאימיס לפסקאות גוף קיעק(< 'שוסן 5619 60/6 ו[ זתקנת זפזם|מא= 81חזפזח שת להתקין ₪4 7 זאלק + של מיקן פט - 1פחזפ)ח| 806סזסואן ו הטקסט. ה 0 ו .. ל 0 ו ל לעבודה ברשת מחשבים פנים-ארגונית. + החל סגנונות מיוחדים 7 מתאימיס לפסקאות קש3מזא, 09 )מו - מיוחדות (למשל, למקטעים). לפני שימוש ראשוני בדואר האלקטרונ יש לבצע הגדרות בסיטיות. נעבור עליהן בקצרה. 0 = | פתח את חלון הדואר האלקטרוני בלחיצה על לחצן % שבסרגל הכלים של זפזסוקא= 1פחזפזח| ובחירה באפשרות שש 2 11 6860 9 סו - 7 עמוד 32 | מקטע 1 8-1 ]| ב 82ס"מ שורה 5 | עמודה 1 ] =6ם] אחז || הס ה | צם | 06 97 צז/ץ 56 ו(קןי] טיפ 6זס\ מנסה לנחש באיזה סוג סגנון ברצונך להשתמש. אס אתה מעצב ומשתמש בפיסקה כך שתיראה כמו כותרת, 0זס\ לבטח תצמיד לפיסקה סגנון כותרת. שמירה על מקוס הסגנונות פתוח היא דרך טובה להשגיח על ההצמדה האוטומטית של הסגנונות על ידי ₪זס//. טיפ תיבת הסימון עדכון אוטומטי של הסגנון החל מעכשלו גורמת ל-6זס/\ להגדיר מחדש את הסגנון בכל פעסם שאתה משתמש בעיצוב ישיר, כלומר, כשאתה בוחר חלק מהטקסט ובאופן ישיר בוחר מודגש, נטוי או כל עיצוב אחר. מצב כזה יכול לגרוס לעיצובים מוזריס מכיון שכל הפסקאות במסמך שלך המעוצבים בסגנון וה ישנו את העיצוב הישיר יותר מדי. ברוב המקריס תרצה שאפשרות זו לא תהיה פעילה. הגדרת סגנון ככותרת 9 בחר את הפיסקה שמכילה את הסגנון שתרצה להגדירו ככותרת. 1 [] 8 וטש וו0פסוסו4 - דראר אלקטולנר. סט |< |5]. [* קובץ עריכה תצוגה הופפה עצוב כלים שבלה מלון עורה | || = 088 ₪6 66 58979.5 :53 ₪ > םן -07-2-4 038 | 3 = = ש 1 ₪ ₪ א אי 2 ו = 10 6308 4 0 |]4וו-] - 0614 6/ | | מעברי עמוד ושרה | כיוון וכניסות. כיווך 1 "ימיו | 6 עבר =" אנגלת | | יש ל רמת חלוקה לרמות: רמה 1 9 בחר פיסקה מתפריט עיצוב. 9 בחר בתצוגת חלוקה לרמות. 0 לחי אישודו. כניסה שמאלית: ס"מ ₪ מיוחד: ימנית: 1 ס"מ ו (ללא) - מרווח לפנו ה ₪] מרוח בין שורות: | שלו בודד 1 ד 1 5 5 ₪ טו קיעקן ישו 67/6/3619 מון! בעת התקנת זפזס|מא= 81חזפ!ח| נת בקשת להתקין גסן |גו!. האפשרות |ו8! 808סזסו!/! (ללא המילה 81חז8 מחשבים פנים-ארגונית. 9 לח על שס הסגנון כדי לבחור אותו, והקש ז16ח=. 2390 5019 6/ק6מון? לפני שימוש ראשוני בדואר האלקטרוני יש לבצע הג - פתח את חלון הדואר האלקטרוני בלחיצה על לח: .680 [| + ל 0 + הצח רצח חר רירט/ודר1 החור ר-5801 וראהופרוס ‏ 70%09%8) רסחה הרר יררה ₪ . עמוד 32 | מקטע 1 1 ] ב שורה עמודה 1 ]| 6 א הש מק חן | עם 9 לח אישור בתיבת הדו-שיח שינוי סגנון, כדי לעדכן את הסגנון. [<1? ו סגנון: 1 0חו1680] ₪ עדכן את הסגנון באופן אוטומטי מעתה והלאה אישור | ביטול מָיץ 6: '3י2 סאק וק 107 27 סג[1[1. אס אתה מתקשה לזכור את כל הסגנונות במסמך שלך ואת העיצוב המדויק שלהם, תוכל להדפיס רשימה של הסגנונות ותיאור שלהס. תוכל גם להדפיס רשימה של מקשי קיצור הדרך שהגדרת לסגנונות. שווה ניסוי כך שתוכל למצוא בקלות את הסגנון הרצוי. הדפסת רשימת סגנונות הדפס רשימה של הסגנונות ומקשי קיצור הדרך של הסגנונות השימושייס ביותר בתבניות שלך. כעת, אסוף אותם 9 בחר הדפסה מתפריט קוב 00 כדי להציג את תיבת הדו-שיח - 69 777777 |ש] | מאפיעם הדפטסה. מצב: מדפיס: 1 מסמכים ממתינים סוג: 4 35616% | קה 2 ברשימה הדפס את בחר היכן: בו ] הדפס סגנונות. הערה: לקוב | טוח עמודים | עותקים 0 9 לח אישור. ₪ הכל מספר עותקים: חכ 7 עמוד נוכחי 7+ הקטע הנבחר ₪7 עמודים: | 2 2 ₪] אסוף הזן מספרי עמודים ואו טווחי עמודים מופרדים באמצעות פסיקים. לדוגמה, 1,3,5-12 הדפס את: אפשרויות... הדפסת רשימת מקשי קיצור הדרך 9 בחר הדפסה מתפריט קוב. 9 ברשימה הדפס את בחר הקצאות מקשים. 9 לח אישור. 97 זע 26 |/לןיי] ם הדפס: | כל העמודים בטווח [=] אישור | ביטול מסמך מאפייני מסמך הערות סגנונות ערכי טקסט אוטומטי הקצאות מקשים 9 0 ₪ כותרת ראשית תת-כותרת ראשית כותרת משנית. כגנוך וסט גופן של סימן כיוון טקסט... 6]] [<]? הדור ו | אפשרויות. | פקודות | סהגלי כלים סרגלי כלים: / חדש... ₪ עיצוב ןְ / ' 0 | ] טבליאות וגן טרגל כלים חדש ו ציור שם סרגל הכלים: ד טפסים שרגל כלים של צור | ] 8856 וי 7 פסשו | הפוך את סרגל הכלים לזמין עבור: | ] טקסט אוטן. = 7 פס דואר אלקטרוני. ₪06 0 ₪ ₪ | ] הגדרות ת. ביטול | ] הגדרות צ' | ] תמונה | ] סקירה [<]? רדרו ו 9 לח על הכרטיסיה פקודות. | אפשרויות | פקודות = סרגלי כלים 9 בחר עיצוב. קטגוריות: פקודות: להוסיף לסרגל. קוב 9 לח על הסגנון אותו תרצה ה הוספה כלים החל את 1 הַחוְבבפו החל את 2 6304 החל את 3 הַח630 0 גרור את הסגנון ושחרר אותו 2 4 2 / בסרגל. ו ו פיסקה... פקודה נבחרת: | תיאור | = שנה בחורה ₪ שמור ב: | דואר אלקט[ =] | לוח מקשים... סגור 0 97 ו 56 ו/קןיי] טיפ שמור את הסרגל החדש בתבנית |החזסצ! כדי שיהיה ומין לכל המסמכים; שמור אותו בתבנית המסמך (אם קיימת) כדי שיהיה זמין למסמכיס המבוססים על תבנית זו בלבד; או שמור אותו במסמך כך שיהיה ומין רק למסמך זה. טיפ אל תשתמש בצירוף מקשים שכבר הוקצו אלא אס תרצה לבטל את ההקצאה הקודמת ולשנות אותה לשימושך. מידע יימעקב אחר סגנונות'י בעמוד 108 למידע אודות הדפסת רשימת קיצורי הדרך המוגדריס שלך. נוסף תן שם ללחצן 9 לת על לחצן שנה בחירה. 8 הקלד את כותרת הלחצן, והקש ז%6ח₪. 9 המשך להוסיף סגנונות ושמות ללחצניס עד שתשלים את כל הסגנונות שרצית שיופיעו בסרגל. הקצאת מקשי קיצור 9 בתיבת הדו-שיח התאמה אישית, לחצ על לחצן מקלדת. 9 הגדר היכן לשמור את קיצור הדרך. 9 בחר סגנונות. 9 בחר את הסגנון שיהיה לו מקש קיצור דרך. 9 לח בתיבת הקש מקש קיצור חדש, והקש את צירוף המקשים. 9 לחא הקצה. המשך להקצות מקשי קיצור דרך לשאר הסגנונות. 9 לחץ סגור כשתסיים. 9 לח סגור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח התאמה אישית. שם כותרת ראשית העתק ציור לחצך הדבק ציור לחצך אפס ציור לחצך עריכת ציור לחצן... שנה ציור לחצן ' 5 סגנון ברירת מחדל | טקסט בלבד (תמיד) טקסט בלבד (בתפריטים) ציור וטקסט חלון ועזורה ציור פקודה נבחרת: תיאור ₪ שמור ב: | דואר אלקטין =] לוח מקשים... | סגור [<]? בד קטגוריות: סגנונות: פקודות מאקרו גופנים טקסט אוטומטי הערהימין מאמזר מוסוגר סימנים נפוצים הקש מקש קיצור חדש: מקשים נוכחיים: 9 ה + ו ] - מוקצה כרגע ל: [לא מוקצה] ₪ | תיאור |החחזסו! + גופך משמאל לימין: פפחוד 66, פיכסיקה משמאאל לימין ישר לשמאל, מרווח בין שורות בודד, רווח ‏ אחרי 6 נק תת-כותרת ראשית כותרת משנית. סגנוך וסט גופן של סימן כיוון טקסט... 8] | סגור = | הקצה הסר | איפוס הכל שמור שינויים ב: |החחזסוות ] 5 [ מָיץ 6: /3י2 סק ו [ן] 2% 0 כי סוגלים מותאמים אישית הס כלים שחוסכיס הרבה יצטמצס מאוד. תוכל לארגן את הסרגלים שלך ושל מאוד זמן, אבל אס אתה יוצר מספר סרגליס ומציג סזס/, על ידי קיבוץ מספר סרגליס לשורה אחת. אותס ביחד עס הסרגלים של 6זס\, אזור העבודה שלך מידע יישימוש בסרגל כליסיי בעמוד 22 למידע אודות הצגה והסתרה של סרגלים. נוסף קיבוץ סרגלים 9 גרור את סרגל הכלים שלך אל שורת סרגלי הכלים. 9 גרור את שאר הסרגלים שיצרת אל אותה שורה. גישה לסרגלי כלים מקובצים 9 לח לחיצה כפולה בגבול השמאלי של סרגל הכלים. 8 השתמש בסרגל הכלים הצף. 9 לחי לחיצה כפולה על כותרת הסרגל, כדי לשנות את הסרגל למצב מעוגן. 2 97 ₪זק/ 56 )/לן'י] מספר סרגליס בשורה אחת 7 -)5[< [א |₪]. [* קוב עוזיכה תצוגה הופפה עיצ)ב כלים טבלה םלון עשרה / 9|- 9 007 ₪86-₪ 69 0.-89 0 59 ששםן | = עבור | > מועדפים | = + שרות אוטומטיות. | > שיר || , -₪ ו ::|₪ פס * 0 | : ו רק חלק מהסרגל מוצג - שולייס שמאליים של סרגל לחיצה כפולה כדי להציף את סרגל הכלים ]זט 0 0 / > |5|= [* קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים שבלה חלון עורה | | 9 096 ₪98 ₪3 שש 5-50 ₪ | שב 5 ₪ ₪ םן 1 + עבור | + מועדפים || > רות אוטומטיות | = צר || "= = עש 7 מ א אי 1 ויפ + זזסו | 0 ו פּ ממסרגל כלים של צור , - כיוון טקסיט... |)]| גופן של פימן סגנון וחזזס] "כותרת משנית תת-כותרת ראשית כותרת באשית לחיצה כפולה כדי לעגן את סרגל הכליס ככ[ 2 /כליכק ביו אס תבחר לכרוך את המסמך הארוך שלך בקלסר ובין אם בכריכה מקצועית, תודקק לשולייס מספיקים לכריכה. 6זס\ תוסיף שולייס אלה עבורך. אס אתה מידע ייהגדרת עמודיי בעמוד 44 למידע אודות הגדרת שוליים. נוסף יייצירת מסמך דו-צידייי בעמוד 114 למידע אודות עבודה עס מסמכים דו-צידיים. הוספת שוליים לכריכה 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. 9 לחץ על הכרטיסיה שוליים. 9 הגדר את ערכי השוליים של הכריכה בהתאם למקוס הדרוש לכריכה. 9 לח אישוד. [<ן? ו | פריסה | מקור הנייר | גודל הנייר | שוליים עליונים: 208 - תחתונים: 2053 = שמאליים: 6 =] ָמניים: 326|‏ =] שוליים לכריכה: | 2.54 = | ] שוליים לכריכה עברית. -מרחק מהקצה-- ה כותרת עליונה: ‏ | 1.25 ס"מ = כותרת תחתונה: | 4.2 ס"מ = | ] שיקוף שוליים [<]? ב [ פריסה [ מקור הנייר [ גודל הנייר | שו עלונם | 25 סימשם] תחתונים: 4 ס"מ = שמאליים: | 3.26 ס"מ ימניים: 6 ס"מ = שוליים לכריכה: | 2.54 ס"מ-=] = ] שוליים לכריכה עברית | מרחק מהקצה- 7 כותרת עליונה: ‏ | 1.25 ס"מ = כותרת תחתונה! 4.2 ס"מ = | ] שיקוף שוליים | ברירת מחדל... -תצוגה מקדימה.- -----] -תצוגה מקדימה.- -------] החל על!. | המסמך כולו [=] אישור | ביטול מתכוון להדפיס משני צידי העמוד, סזסו תוסיף את הרווח הנוסף לצד המתאים של העמוד. השולייס תמיד בגבול הפנימי במסמך דו-צידי 0 תצוגה מקדימה מציגה את הגודל והמיקוס של השוליים לכריכה מָיץ 23/6 סוק ו 3ן1 יכ<, //2//0 33-19 כשאתה מדפיס מסמך ארוך, אתה יכול לתת לו מראה מקצועי על ידי עיצובו להדפסה משני צידי הדף. כשאתה מגדיר הדפסת עמודים דו-צידיים, מבדילה סזסצ בין העמודים הקדמיים (האי-זוגיים) והאחוריים (זוגיים). אז אתה יכול להדפיס את המסמך במדפסת דו-צידית, טיפ שלך לפני שאתה מנסה הדפסה דו-צידית, או שיווצר בלאגן רציני. הגדרת עמוד דו-צידי 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. 9 בחר בכרטיסיה שוליים. 9 הפעל את תיבת הסימון שיקוף שוליים. 9 הגדר שוליים עבור הצד הפנימי והחיצוני של העמוד, במקוס שולייס שמאלייס וימניים. 9 הוסף שוליים לכריכה, אם המסמך מיועד לכריכה. 9 לח אישור. הדפסת דו-צידית במדפסת חד-צדדית 9 בחר הדפסה מתפריט קוב. ₪ בחר עמודים זוגיים. 9 לח אישור. 9 הסר את העמודים הקדמיים המודפסים והזן את המדפסת באותס הדפים כך שיודפסו בצד האחורי (ודא שהעמוד שהודפס ראשון קודם יודפס ראשון גם כעת). 9 בחר הדפסה מתפריט קוב. 9 בחר עמודים זוגיים, ואישור. 4 97 ₪ז/ץ 26 ו(קןי] [<]? ו עליונים: 4 ס"מ 3 תחתונים: 4 ס"מ כ פנימיים: 6 ס"מ = חיצוניים: 6 ס"מ = שוליים לכריכה!: | 2.54 ס"מ = = ] שוליים לכריכה עברית. -מרחק מהקצה-- ה כותרת עליונה: | 1.25 ס"מ = מצב: מדפיס: 1 מסמכים ממתינים סוכ היכן: הערה: | טוח עמודים ₪6 הכל 77 עמוד נוכחי 7+ הקטע הנבחר 7 עמודים: | הזן מספרי עמודים ו/או טווחי עמודים מופרדים באמצעות פסיקים, לדווגמה, 1,3,5-12 | אפשרויות... | אפשרויות... | עותקים [ פריסה [ מקור הנייר [ גודל הנייר | שוליים | תצוגה מקדימה -0- ר] קותרת תחתונה: :| 4.2 ס"מ = | ברירת מחדל... אישור | ביטול [<]? חצ | מדפסת. שם: ל 2605)סו = | מואפיינים 4 350126% | לו | 26\ = > הדפס לקובץ מספר עותקים: ₪4 - הדפס את | מסמך 5 הדפס: אתה יכול להדפיס על צד אחד ולצלס את המסמך במכונת צילוס מסמכיס היודעת לצלס דף דו-צידי, או שאתה יכול להדפיס את העמוד הקדמי, להוין את המדפסת באותו דף, ולהדפיס את העמוד האחורי. טרחה כפולה. חלק מהמדפסות, במיוחד אלו הצבעוניות, לא מתאימות להדפסה משני צדדים. בדוק את המדפסת הדפס את | מסמך [] הרפס: מאקאהטהאממממשן ד] [ חש ]| בשל יג'כת. כויעלע. 27127 כותרת קבועה היא הודעה, או מזהה, המופיעה בראש העמוד או בתחתיתו, מעל או מתחת לאזור הטקסט הרגיל. כל שעליך לעשות הוא ליצור כותרת קבועה פעס אחת, ו-סזסש תמקס אותה בעמודים באופן אוטומטי. לצורך העקביות, אנו משתמשים במונח כותרת קבועה עצמו, ובמונח כותרת עליונה (או תתתונה) לתיאור מיקוס הכותרת הקבועה בעמוד. וכור שאפשר לראות את הכותרות הקבועות רק בתצוגת עמוד מעוצב, או בהצג לפני הדפסה. טיפ הכותרת הקבועה קיימת בשכבה שונה מהטקסט הרגיל של המסמך. אין אפשרות לערוך טקסט כל עוד לא סיימת עס הכותרת הקבועה, או להפך. יצירת כותרת עליונה ₪ 2 9 בחר כותרת עליונה וכותרת ו 0 | ₪ 0 לפ ₪ תחתונה מתפריט תצוגה. | + 8 הקלד את הכותרת הקבועה בכותרת העליונה. מחליף בין כותרת עליונה לכותרת תחתונה 9 השתמש בכל אחד מהלחצנים * הוסף טקסט אוטומטי הודפס לאחרונה מחבר, מספר עמוד, תאריך מסווג, מספר עמוד, תאריך שבסרגל הכלים, או בטקסט ו וצר על-ידי אוטומטי להוספת מידע. הטקסט האוטומטי מכלל פריטים נשמר לאחרונה על-ידי אם אינך רוצה להוסיף כותרת 0 ו שם הקוב תחתונה, לחצ סגור. יצירת כותרת תחתונה לח על הלחצן, כדי להחליף לכותרת תחתונה. 9 הקלד את הכותרת הקבועה 9 השתמש בכל אחד מהלחצנים שבסרגל הכלים, או בטקסט אוטומטי להוספת מידע. 9 לחץ סגור. שם הקובץ והנתיב סור | 5 5 || | םי ₪ כ ףח בכותרת התחתונה. ו רקי ₪ | * הוסף טקסט אוטומטי פיץ 6: 23 סו % לוז /2'כי, כויעכו. 10127 2 הבט בספר וה ותראה שהכותרות הקבועות בתחתית כותרות תחתיות, במיוחד למסמכים דו-צידיים, וניתן עמוד ווגי ועמוד אי-זוגי, שונות. והו עיצוב רגיל של להגדיר ואת בקלות יחסית ב-6זס/. טיפ חייבים להיות לפחות שלושה עמודיס במסמך שלך כדי שתוכל להוסיף כותרות קבועות לעמוד ראשון, זוגי, ואי-זוגי. אם במסמך שלך אין שלושה עמודיס, הקש ז18ח6+71+5 פעמיים כדי ליצור שני עמודים נוספים. תוכל למחוק את מעברי עמודים אלו בהמשך. מידע יייצירת כותרת קבועה" בעמוד 115 למידע אודות יצירת כותרות קבועות. נוסף הגדרת כותרות עליונות 0 |<]? וו ותחתיות שונות 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. | פריסה | מקור הנייר | גודל הנייר | שוליים יוו המ 7 | תצוגה מקדימה 6 / 7 אנגלית תחילת המקטע: עמוד חדש | מאערות עליונות ותחתונות. ₪ כותרות שונות לעמודים 9 לחף על הכרטיסיה פריסה. 9 הפעל את האפשרות כותרות זוגיים ואי-זוכיים שונות לעמודים זוגיים 0 ך=>] כותרת עמוד ראשון שונה ואי-זוגיים. . 9 זעלוון - [=] ו קצה עליוך החל על | המסמך כולו [=] 9 הפעל את האפשרות כותרת 0 1 וו שונה. עמוד ראשון שונה ה ₪ 9 לח אישור. 2 יצירת כותרת קבועה התווית מציינת על איזו כותרת אתה עובד עצב כרצונך לעמוד ראשון השתמש בטאב ליישור מוויוו לו ור הווהה ורי הור ורי / כותרת עליונה בעמוד ראשון. ‏ 0 הקש 6ס1]+!/6% כדי להגיע , 2 דו"חיחסוי ו + ו אל תחילת המסמך. יְ 9 | 9 בחר בכותרת עליונה, או תחתונה מתפריט תצוגה. כותרת עליונה וכותרת תחתונה סר | 7 | ₪ ₪ | 0 ₪5 ₪ ף5) 5 | = סף טקסט אוטומטי 9 הוסף את המידע לכותרת העליונה. כרתרת עלירנה וכותרת תחתונה סגור 5 ₪ ₪ | ₪ נם | ₪ | ₪ ₪ ₪ | * הוסף טקסט אוטומטי הקוור ה == כותרת תחתונה בעמוד ראשון. .. ו 2 + לעינייך-בלבדי 9 החלף לכותרת התחתונה על ידי לחיצה על הלחצן. 9 הוסף את המידע לכותרת התחתונה. הצג את הבא ' ------ -השתמש במידע-מיוחד-לעמנד הראשזןך או % הדדההדרררר---% השאר ללא כותרות קבועות בעמוד הראשון 06 97 ₪ז/ץ 26 ו(קן'י] טיפ הלחצניס הוסף תאריך, הוסף זמן, הוסף מספר עמוד והוסף מספר עמודים, ורוב ההוספות האוטומטיות מוסיפות שדה המספק מידע. השדה משנה את המידע כשהוא מתעדכן, למשל כשהמסמך מודפס. טיפ לעיתיס קרובות, כותרת קבועה היא חלק מהתבנית. אם אתה מוצא שהטקסט כבר במקום, אתה יכול לערוך אותו או להחליפו, אס יש צורך. טיפ עיצוב כותרות קבועות מבוסס על סגנונות הכותרות קבועות. ניתן לשנות סגנונות אלה, כפי שניתן לשנות כל סגנון אחר, אס ברצונך לשנות את מראה ברירות המחדל. יצירת כותרת קבועה לעמוד זוגי 9 להצ על לחצן הצג את הבא. 9 הוסף את המידע הרצוי לכותרת התחתונה. 9 לח על עבור בין הכותרת העליונה לתחתונה. 9 הוסף את המידע הרצוי לכותרת העליונה. יצירת כותרת קבועה לעמוד אי-זוגי 9 להצ על לחצן הצג את הבא. 9 הוסף את המידע הרצוי לכותרת העליונה. 9 לח על עבור בין הכותרת העליונה לתחתונה. 9 הוסף את המידע הרצוי לכותרת התחתונה. 9 לח על לחצן סגור שבסרגל כותרת עליונה וכותרת תחתונה. ר ,הדו"חיהמושלםף מקס טקסט בצד הימני של הכותרת העליונה בשולייס החיצוניים של העמוד מקס טקסט בצד השמאלי של הכותרת העליונה בשולייםס התיצונייס של העמוד 7 2 בעמוד א-421 -, + ו"ח-מצבא גבול תחתי לפיסקה יכול להוסיף אפקט מעניין את הטקסט כותרת תחתונה בעמוד אי-זוגי ב , > חהסוף פיץ 6: 23 סו % 17 כוסכ> 2/0 מזס//] לעיתים, נוצרים חלקים מהמסמך הגדול כמסמכים שבמסמך המוסף למסמך הראשי, אך העיצוב והכותרות אחריס: פרקיס של ספר, למשל, או חלקים של דוח. הקבועות נקבעים על ידי המסמך הראשי. אפשר גס אפשר להוסיף את תוכנס של מסמכיס נפרדים אלו לקשר את המסמך למסמך הראשי כך שיקבל כל שינוי למסמך ראשי אחר. כשעושים זאת, מועתקים הסגנונות שנעשה ושיופיע במסמך הראשי. טיפ המסמך אותו הוספת למסמך הראשי ממשיך להתקיים כמסמך נפרד. רק כאשר ייתתקשריי אליו (תפתח את המסמך הראשי) יוחלו השינוייס שבצעת במסמך המקורי על המסמך הראשי. הוספת מסמך סזסשש 9 לח במסמך הראשי במקוס בו ברצונך להוסיף מסמך. א6ן ₪ 88 1960/09 9 בחר קוב מתפריט הוספה להצגת תיבת הדו-שיח הוסף קוב. 9 בחר את סוג המסמך, אם נדרש. אפשר להוסיף מסמך מהסוגים המוצגים בתיבת 070]/7-770 הרשימה סוגי קבצים. | | 5 | || | בא ₪ [- פסחפוחנססם עזי [- | חפש ב חשזס:| 1חפזפ)| חואואחות6| ישר ולענייך 897ז0/[" אפשרויות תפריטו דואר אלקטרוני| ? 9 דוח למנהל 9 אתר ובחר את המסמך שיתוסף למסמך הראשי. 9 הפעל את תיבת הסימון קשר לקובץ אס ברצונך לשמור את המסמך הראשי מקושר למסמך שהוספת (המקורי). 9 לח אישור. כשוח |אלה: פיד | |שם הקובץ - 5)חשחזנסס טזסוו| קבצים מסוג. המסמך המוסף הופך לחלק מהמסמך הראשי 3 97 ₪ 56 1/ןי] כזס< אק 7/0 [זס/] אתה יכול להוסיף חלק ממסמך אחר לתוך המסמך הראשי, כך שאס תוכן המסמך שהוספת משתנה, יעודכנו כלל, ברגע שאתה פותח את המסמך הראשי, או כשאתה עובד במסמך הראשי והמידע המקושר משתנה במסמך השינוייס גס במסמך הראשי. עדכונים מתבצעים, בדרך המקור. מידע ייאחסון ושימוש חוזר במסמך'י בעמוד 14 למידע אודות בחירה והעתקה של טקסט. נוסף יישימוש במסמכים מרובים כמסמך בודדיי בעמוד 140 למידע אודות יצירת מסמך ממספר מסמכים אחרים. ו 970 2- 95 פשוסשוש/ון 0 הוספת חלק ממסמך סזס/ש 9 פתח את המסמך שמכיל את תוכן הדבריס שברצונך להוסיף למסמך הראשי. 9 בחר והעתק את התוכן. 9 עבור למסמך הראשי שלך ולח במקום בו אתה רוצה שהתוכן יופיע. 9 בחר הדבקה מיוחדת מתפריט עריבה, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת. ודא שהאפשרות טקסט מעוצב (=דח) נבחרה. 9 לחי על האפשרות הדבק וקשר. 9 לח אישור. 7 1 ה ₪7 הדבק: | תוצאה [ |-4] גופן. המידע הנוסף מקושר למסמך המקור צם שירותי הפקס של 95 5צצ00 חו/ש תוכל לשמור על קש ר בשיטות ההיי-טק! ייתכן שלא תצטרך יותר להגיע לסניף דואר. 9 דבקה מיוחדת מקור: מסמך פזפ/א :]ספסזסווי] 6 22-ואופאוסטחו ₪97 וכ 97ש1/:= 8 | ביטול מסמך טזסע >'ספסיסוי] אובייקט ( | כוקסטו שאינו מעוצב תמונה >חווזסקעיון טזסעע הוספת תוכן הלוח כ- טקסט עם עיצוב טבלה ועיצוב האפשרות הדבק וקשר יוצרת קיצור דרך לקובץ המקור. שינויים בקובץ המקור ישתקפו במסמך שלך. המחשב שנמצא אצלך בבית או במשרד יכול לשמש כמכונת פקס לכל דבר: לקבלי ולשלוח פקסים. כדי לשלוח פקס צריך כרטיס מודם ותוכנה. תוכנת הפקס מוכללת בתוכנת 95 פאוסטח!ו/, כך שאין הוצאה כספית נוספת. לגבי כרטילי מודם, ובכן, מרבית המחשבים הנמכרים היוס כוללים. כרטיס מודם. זהו התקן שמאפשר למחשבים. להתחבר לקו טלפון. המודם שימושי להתחברות בין מחשבים, לאינטרנט וכמובן לפקס. בפרק זה לא נעסוק בהתקנת מודם, אלא בהפעלת תוכנת הפקסמיליה של 5 פאס חו//. ראה פרק 21.. 7] צף מעל טקסט = ] הצ כסמל עם שירותי הבקס של 95 00/8 ח/ תוכל לשמור על קשר בשיטות ההיי-טק! ייתכן שלא תצטרך יותר להגיע לסניף דואר. | הערה לרוכשי המודם : כדי לוודא שהמודם הינו מסוג שחס, מתאים לעבודה ב- 95 ₪08 ח!/\ וכולל גם חוברת התקנה בעברית. ועוד הערה : לכל כרטיס מודם, שנרכש לאחרונה, *ש יכולת משלוח וקבלת פקס. אס תעקוב אחר ההוראות המפורטות הניתנות כאן, תוכל לשלוח פקסיים מכל מעבד תמלילים. פקס הנשלח ישירות מהמחשב ברור יותר מאשר פקס הנשלח ממכשיר פקס וגם חוסך בנייר במדפסת. פלץ 6: 23 2/0 % 19 >של כלשיש 2 לעיתים קרובות כשאתה סוקר מסמך, אתה עושה זאת לעבור למופע הבא של פריט מסוים, בעזרתו של לחצן בשלביס: תחילה את הטבלאות, למשל, ואחר כך את קטנטן המבצע עבודה גדולה. השתמש בטבלה הבאה כדי הגרפיקה, וכוי. אתה יכול לדפדף בין עמודי המסמך, להשיג את התוצאה הרצויה. מידע 'יאיתור פריטיס במסמך ארוך'י בעמוד 121 למידע אודות שימוש במפת מסמך לאיתור נושאים. נוסף דפדוף בין נושאים 9 לת על לחצן בחר אובייקט לחץ כדי לעבור סריקה. . לפריט קודם 9 לח על סוג הפריט שאתה פּן: מחפש. : 9 לח על הלחצן המתאים, לח כדי לעבור כדי לעבור למקרה הבא או לפריט הבא הקודס של הפריט. /] 02 6וכייק) סליקק כדי לעשות את זה... 0 97 ו 26 ו/קןיי] לחצן בחר אובייקט סריקה נמצא בתחתית פס הגלילה האנכי 0 ב | בכ 5 | | 6 ), מ || | 98| + |מ-ל כדי לעשות את זה... סרוק לפי עמוד )יאו 0/2 2 ככל שהמסמך ארוך יותר, כך קשה יותר למצוא בו פריטיס מסוימים. כאן ודאי תעריך באמת את מפת המסמך של שזס\. בעזרת הצגת מפת המסמך, תוכל לראות תצוגת חלוקה לרמות של המסמך שלך, ובלחיצה מידע נוסף טיפ לנווט עם מפת המסמך 9 עבור לתצוגה הרצויה לך. 9 לח על לחצן מפת המסמך. 9 דפדף במפת המסמך כדי למצוא את הנושא שאתה רוצה לסקור: 4 הצבע על הנושא כדי לראות את כל הטקסט. + הרחב את רשימת הכותרות כדי שתוכל לראות יותר נושאיס. % קפל את רשימת הכותרות כדי להסתיר נושאים שאינך זקוק לראות. [<])- ב > מבי שברבים.מהמחשבים. מותקנת. כבר.תוכנת. 97"זט, הנחנו. שגם.... = 78ק.9.2ד.4 בספר.עוסקיס. בפעולות.הבסיסייות :.הפעלת.טזסו\), לצירת..-. = 78ק.9.5ד.8 מתאר.משימות.קצת.יותר.טכניות,. אך. שימושיות :.עבודה.... 9 לח על הנושא הרצוי. 9 לח על לחצן מפת המסמך כדי להסתיר את מפת המסמך. זפ 00 00/0 165 ₪ דבר.נוסף. שניסיינו. לעשות. בספר.הוא.למצוא.ולתאר.את.... 5 0/0604 השקי .102 וספר. הזה לא. נועד. לקריאה. בסדר. מסיוים.. הספר מעוצב כך.שאפשר.... או שתייס תוכל לעבור לפריט המתאים. מבנה חלוקה לרמות מבוסס על רמות של כותרות שמוצמדות לסגנון בו השתמשת. יילהתארגן עס סגנונות'י בעמוד 106 למידע אודות מבנה המסמך שלך. העבר גבול בין מפת המסמך ואזור הטקסט, כדי לראות פחות, או יותר ממפת המסמך. לחץ על מינוס כדי לצמצס כותרות שמתחת לחי על נושא... | 5-4 ₪7 ₪ | ש ₪ ₪5 ₪ םןן ו 3 6808 | = בין אס.אתה.משתמש.ב-זפ/ו. לעבודה. בבית,. במשרד,. א 3 ללא מונחי מחשב משימות שימושיות 3 מבט כללי על הפרקים בספר ומה בקשר למסייע של 8סו6סל עוד מילה אחת (או שתיים) לח על פלוס כדי להרחיב את הכותרות שמתחת ... ותעבור ישירות אליו סלץ 6: 23 2/0 % 11 /2%13. )וע תצוגה לחלוקה לרמות מספקת כלי בעל עוצמה לתצוגה של מבנה המסמך שלך ולארגן מחדש את סדר הדבריס שהשתמשת בסגנונות מסוימים לארגון המסמך שלך בחיררכיה של הנושאיס ותת-הנושאים. של הנושאיס המסמך. מבנה התלוקה לרמות מניח מסמך בתצוגת חלוקה לרמות 0 החלף לתצוגת חלוקה לרמות. 9 לח על כותרת, והשתמש בכלי שבסרגל הכליםס חלוקה לרמות, כדי להרחיב או להסתיר את החלוקה לרמות, לקדס או לעקב רמות כותרת, או כדי להעביר נושאיס. העברת נושא 9 הצבע עס העכבר על סימן מינוס או פלוס. גרור את הנושא למעלה או למטה. 9 שחרר במקוס הרצוי. 2 97 וס 26 ולןיי] מעביר נושאים | מעלה או מגדיר את רמת הכותרת מרחיב או מוריד רמה הנמוכה ביותר שתוצג ל נושאיס כצאכשּתל 7 6 5 4 3 2 1 - + + +44 > % ורקי אק[ 2002 240 הדבר הראשוךן ש-פאיסטחו/ עושה כשאתה מאתחל את המחשב שלך בפעם הראשונה הוא ..- 5 מכוכוסן 0)))יקן ך % 3 20002 = 6/7100 210! 8 ו הפע |'] 0 95 00% כ 02כי הפוכ 0/ 0 ככיכי הן/אלתי 2082 0 . 5 0 הוולי 0038 קיעק(0.. את החומרה תצטרך להתקקיין בעצמך, אבל מכאן והלאה תשתלט פוווסטחו/\ על .-- ם 5 תרשים 33 ם אשף הוספת חומרה חדשה יהיה התחנה הראשונה שלך, אס אתה מתכוון להתקין במחשב שלך ..- - הטקסט סימן פלוס מציין שיש תוכן תחת הכותרת -- סימן מינוס מציין שאין תוכן תחת הכותרת -- סימן מסולסל מציין שהתוכן מתחת לכותרת צומצם ואינו מופיע אופק ו[ 2005 200 פ הדבר הראשון ש-פאוסחו// עושה כשאתה מאתחל את המחשב שלך בפעם הראשונה הוא ... ויק ₪ 0 . = אְאָהז 7 > 0 קיפיען 95/0 פשוטוק/ כ <שיכי אמוס 0/ 02 ככיכי ןאלק 2082 6 5 0+ הוולה ח03ק"/קיעק[0.. 5 את החומרה תצטרך להתקין בעצמך, אבל מכאן והלאה תשתלט פאוסטחו/\ על ..- מציג להיכן יועבר הנושא כל כותרות המשנה עוברות עס הכותרת טיפ תצוגה חלוקה לרמות טובה לארגון מחדש, אבל לא לניווט במסמך או ליצירת חלוקה לרמות מודפסת של המסמך. מידע ייאיתור פריטיס במסמך'' בעמוד 120 וייאיתור פריטיס במסמך ארוך'י בעמוד 121 למידע אודות ניווט במסמך. נוסף 'ייצירת חלוקה לרמות ממוספרתיי בעמוד 158 למידע אודות יצירת חלוקה לרמות של מסמך. שינוי רמה לנושא 9 הצבע עס העכבר על סימן מינוס או פלוס. 9 גרור את הנושא, כדי לשנות את הרמה שלו: 4 גרור אותו לימין, כדי לעלות אותו רמה. % גרור אותו לשמאל, כדי להוריד אותו רמה. % גרור אותו לשמאל הרחוק, כדי להוריד אותו לרמת גוף הטקסט. 9 שחרר את הנושא ברמה החדשה. מציג רמות נושאיס שהשתנו רת 2 2002 200 פ הדבר הראשון ש-פעוסבחו/ עושה כשאתה מאתחל את המחשב שלך בפעם הראשונה הוא ... > נכוכוסן 0))/] מ ה - וו 89 ציוד תקשורת 3 מכיל רשומה מפורטת של כל רכיבי החומרה במחשב/ש 0 הוולי 038ה/פיעק(.. מנהל ההתקנים של כל כותרות המשנה עולות או יורדות רמה עס הכותרת הראשית מלץ 6: 23 2/0 1% 1343 אימָו) 6076 אם אינך בטוח היכן במסמך שלך נמצא טקסט מסוים, יכולה זס) לאתר אותו עבורך. אפשר להגדיר את החיפוש כך ש-6זס/ גם תחפש טקסט דומה, או בחלק מסויס של המסמך, או טקסט שעוצב בעיצוב מסוים. טיפ משתמשים בתווים כלליים כדי להציג תוויס אחרים. שני התוויס הנפוציס ביותר הם ? ו-*. התו הכללי - 1 מגדיר תו בודד כלשהו, והתו הכללי - * מסמל מספר תוויס. לרשימה מלאה של התווים הכללים, הפעל את תיבת הסימון תווים כלליים, ולחץ על לחצן מ*וחד. מידע 'יהחלפת טקסטיי בעמוד 126 וייהחלפת סגנוןיי בעמוד 127 וייהחלפת טקסט ועיצוביי בעמוד 128 למידע אודות איתור נוסף והחלפת תוויםס מיוחדים ועיצוב. חיפוש טקסט 9 הגדר מה ברצונך לחפש : + בחר חלק מהטקסט, כדי <]? וב להגביל את החיפוש לבחירה. | מעבר אל [ החלפה [ = חפוש + לח במסמך מבלי לבחור חפשאתו = טקסט ישפ- ---כ₪ 0 דבר, אס ברצונך לחפש בכל אפשרויות: ‏ חפש כלפי מטה | שפת המסמך. | נוסְפים + בחר חיפוש מתפריט עריכה. 9 הקלד את הטקסט שאותו אתה מחפש. 9 לח על חפש את הבא. הרחבת החיפוש 9 להצ על לחצן נוספים (אם מוצג). אפשרות השפעה 0 בחר את האפשרות המתאימה | | בתיבת הסימון השתמש משתמש בתוויס מסוימים כבתוויס כללים. לתוצאה הרצויה שמוצגת בתווים כלליים בטבלה הבאה. בתיבת הסימון צליל דומה מוצא מיליס שנשמעות אותו דבר אך מאויתות שונה. / סּ לחץ על חפש את הבא. בתיבת הסימון חפש את כל | מחפש את כל המילים שצורתם כמו המילה שבתיבת צורות המילה חפש את. הכל (מרשימת החיפושים) חפש בכל המסמך. אפשרויות הרחבת החיפוש 4 97 זט 26 ו/לןיי] שווה במסמך שלך הקלד את הטקסט: יילעיתיס קרובות מדי נשאלת בחודש נובמבר השאלה האס תהיה זו שנה שחונה ניסוי או פוריה, בשאננות מרובה'י. בחר חיפוש בתפריט עריכה. בתיבה חפש את, הקלד ש1נ והפעל את האפשרות השתמש בתווים כלליים. לח על חפש את הבא עד לסיוס החיפוש בקטע הנבחר. כעת, שנה את הרצף בתיבה חפש את ל: ש*נ וחזור על החיפוש. כעת, השתמש ברצף שנ כרצף החיפוש ובחר באפשרות צליל דומה כדרך החיפוש. לסיום, השתמש ברצף אם וכאפשרות החיפוש בחר כל צורות המילה וחפש במסמך. ראה את השוני בין תוצאות החיפוש. הגבלת החיפוש אפשרויות הגבלת החיפוש 9 השתמש בשילובי השיטות הבאות: אפשרות השפעה + בחר טקסט כדי להגביל את תיבת סימון הבחן בין מחפש רק טקסט שמתאיס בדיוק באותיות הראשיות של החיפוש לבחירה. אותיות ראשיות לקטנות | הטקסט שבתיבת חפש את. 4 היה ספציפי ככל שאפשר מחפש רק טקסט שמתאים בדיוק למילה שלמה, לא לחלק בטקסט שאתה מקליד בלבד מהמילח. בתיבה חפש את. 4 בחר באפשרות המתאימה לתוצאה הרצויה שבטבלה הבאה. + לח על עיצוב והגדר את העיצוב של הטקסט. חפש כלפי מטה מחפש רק מהמקום בו הסמן נמצא ועד לסוף המסמך. חפש כלפי מעלה מחפש רק מהמקוס בו הסמן נמצא ועד לתחילת המסמך. 9 לח על חפש את הבא. חזור על החיפוש אם נדרש. 9 לח סגור. מלץ 6: 23 2/0 % 175% 1 20/95 כשצריך להחליף מילה או משפט במילה אחרת, במספר מקומות במסמך, יכולה סזס/\ להחליף אותן עבורך. זו דרך נהדרת להשתמש במהירות ובכח של סזסו לביצוע מזורז של שינויים מייגעיס אלו במסמך. מידע ייאיתור טקסטיי בעמוד 124 למידע אודות הרחבת או הגבלת אזור החיפוש. נוסף החלפת טקסט 9 הגדר אזור לחיפוש : 4 בחר טקסט כדי להגביל את החיפוש לאזור הבחירה. <]? וב | מעבר אל | החלפה = חיפוש + לח במסמך מבלי לבחור חפשאתו | אצים ס = דבר אס אתה רוצה לחפש אפשרויות: | חפש כלפי מטה בכל במסמך. החלף ב: בחר החלפה מתפריט עריכה. 9 לח בתיבה חפש את והקלד את הטקסט אותו ברצונך למצוא. מצא את הבא מבלי להחליפו 9 לח על 80 ד כדי לעבור לתיבה החלף ב והקלד את החלף טקסט שנמצא ומצא את המקרה הבא הטקסט המחליף. 9 לח על החלף הכל. 06 97 אזס/ן 26 וקןיי] ]!( 6 20/92 אס נראה לך שהשתמשת בסגנון שגוי למטרה מיוחדת, או להיפך, השתמשת בסגנון שונה למטרה זהה, אתה יכול להשתמש באפשרות חיפוש והחלפה של סזסו גס כדי להחליף סגנון. טיפ כשאתה לותצ על לחצן עיצוב. החלפת סגנון בחר החלפה מתפריט עריכה, הגדר את הסגנון שאתה רוצה למצוא, וסגנון מחליף. לחצ על לחצן נוספים כדי להגדיר את החיפוש. 9 מחק את הטקסט מהחיפוש הקודם. ופש את: 9 לח על לחצן עיצוב, בחר אפשרויות: ‏ חפש כלפי מטה | מ סגנון, בחר את הסגנון אותו ברצונך למצוא, לחץ אישור. הלב 9 - [+| החל 2 החלף הכל 9 מחק את הטקסט המחליף פיסקה... | מהחיפוש הקודס. חפש: כלפימטה | [+] שריו קת | פחות + שפה... ולמות בלבד 0 לח על לחצן עיצוב, בחר ] התאם ניקוד מסגרת... = ום כלליים סגנון מחליף, לחץ אישוד. החלפה 9 ודא שהסגנון הנכון נבחר. 9 לחץ על לחצן החלף הכל. <]? וב | ] הבחן בין אותיות רישיות ניתן להשתמש באפשרות חיפוש והחלפה כדי להחליף סגנון טקסט ועיצוב ישיר על ידי בחירת הפריט המתאיס | מעבר אל | החלפה = חיפוש ₪ 6 - חפש את הבא לקטנות צורות המילה ללא עיצוב * מיוחד סלץ 6: (0/3 2/0 % 17 212/00 6 20/95 נניח שהמילה ‏ 05061ז0ווח במסמך שלך רשומה באותיות קטנות (0886ז8/שס!) בכותרות המסמך שלך, ואתה רוצה שהיא תופיע עס אות רישית. אין צורך להחליף כל מופע של המילה תוך חיפוש במסמך כולו, מאחר ובגוף הטקסט היא יכולה להופיע כמו שהיא. כשמתגלה הצורך החלפת טקסט ועיצוב בחר החלפה מתפריט עריבה, הגדר את הסגנון שברצונך למצוא, וסגנון מחליף. להחליף מילה הנמצאת בשימוש נרחב במסמך, ולשנות אותה במופעיס מסוימיס בלבד, להם סגנונות מסוימים, היעזר באפשרויות החיפוש של סזס/. הגדר חיפוש אחר מילה ועיצוב, והחלפה של מילה ועיצוב, ו-6זס/\ תערוך שינוייס מדויקיםס במסמך. 9 הקלד את הטקסט אותו ברצונך להחליף. | מעבר אל | החלפה = חיפוש לת על לחצן עיצוב, והגדר המ את עיצוב הטקסט. | ביטול 9 הקלד את הטקסט המחליף. החלף בו | אתו ₪ 777777 ]| התלף 9 לחץ שוב על עיצוב, ובחר | החלף הכל עיצוב לטקסט המחליף. ! ההקמווומן ] | ] התאם תווי בקרה | פחות + 9 . ₪ = ] אתר מילים שלמות בלבד ודא שהטקסט והעיצוב ] התאם ניקוד ] השתמש בתווים כלליים נכוניס. ] הבחן בין אותיות רישיות | | ] צליל דומה לקטנות 9 לחץ החלף, או החלף הכל. החלפה 9 לח ביטול כשתסיים. 8 97 וש 26 וקןיי] . חפש את כל צורות המילה | * מיוחד כוס /וסכ5י ‏ לאוג אס אי-פעם נפלה לך ערימה של 350 עמודים שאינס ממוספרים, למדת וודאי שכדאי להוסיף מספרי עמוד לכל מסמך שלו יותר מעמוד אחד. מספרי עמוד חיונייס גס בספר כמו ה למשל, בו יש הרבה הכוונות למקומות אחריס לקבלת מידע נוסף. סזס\ תמספר את העמודיס עבורך, באופן אוטומטי. טיפ אס אתה יוצר מסמך דו-צידי, בחר פנימי או חיצוני ליישור מספר העמוד. מידע יייצירת כותרת קבועה" בעמוד 115 למידע אודות הוספת מספרי עמודים לכותרת עליונה או תחתונה. נוסף מיקום מספרי העמודים 9 בחר מספרי עמודים מתפריט הוספה. 8 בחר מיקום. 9 בחר יישור. 9 לח על תבנית אם ברצונך לשנות את עיצוב המספרים או את המספר המתתיל. 9 לח אישור כשאתה מסיים. <]? ו מיקום: ךתצוגה מקדימו ו ------------] תחתית העמוד (כותרת תחתונו] + | יישור: מימיך ] 5 | ש הצג מספר בעמוד הראשון 7 ?|<[ ותבנית המספר: | ] הוסף גרשיים כפולים = ] כלול מספר פרק פרק מתחיל בסגנון 1 1 0 השתמש בתו הפרדה: ב (מקף) דוגמאות: ‏ 1-1, א-1 בחר סגנון מספור מספור עמודים 6 המשך ממקטע קודם 7 התחל מ: הכנס מספר עמוד מתחיל סלץ 6: /0/3 2/0 % 19 זי ככ 21/2 לעיתים, במסמך ארוך, דורשיםס חלקיס שוניס שלהס עיצוביס שונים. על ידי חלוקת המסמך ותוכנו למקטעים, תוכל להגדיר כל מקטע בדרך אחרת. מידע רימת טקסט בעמודות'י בעמוד 261 למידע אודות שימוש בעיצוב רב-עמודות. נוסף טיפ כשאתה יוצר מקטע לטקסט נבחר, אתה למעשה יוצר שני מקטעים חדשים: מקטע אחד לטקסט הנבחר והשני לטקסט שאחרי הטקסט הנבחר. שינוי כיוון הדפסת העמוד [<1? ו 9 בחר קטע במסמך שאת כיוון [ פריסה | מקור תנייר | גודל הנייר גודל הנייר: תצוגה מקדימה- -- רק ההדפסה שלו ברצונך לשנות. [- חחוז 297 א 210 34 ] ₪ בחר הגדרת עמוד מתפריט בוחב: 97 סימ ] קוב. גובה: 21 סימ = 9 לחי על הכרטיסיה גודל שר הנייר. ₪ לרוחב 9 בחר בכיוון ההדפסה הרצוי. -- יי 9 בחר החל על הטקסט הנבחר. 9 לח אישור. לאורך... ...לרוחב... ...ושוב לאורך, הכל במסמך אחד 0 97 ₪ 26 1/לןי] שווה פתת או צור מסמך עס מספר עמודיס של טקסט. איפשהו, באמצע המסמך, הוסף טבלה של עשר עמודות ועשר ניסוי שורות. בחר את הטבלה ושנה את כיוון ההדפסה לרוחב. בחלק הרוחבי של המסמך, הפחת את השוליים הימנייס והשמאליים ל-2.54 סיימ. כעת, שנה את גודל הטבלה בהתאם, כך שתגיע לשוליים משני צידיה. טיפ אס ניסית לשנות את השולייסם במקטע העוקב אחר מקטע אחר שכיוון ההדפסה שלו שונה, לא תוכל לבחור את האפשרות רציף. אס אתה רוצה מעבר רציף, בחר בתחילת המקטע בעמוד חדש או בתחילת המקטע בעמוד אי-זוגי. כעת, לאחר שלחצת אישור, לח במקטע החדש, בחר שוב בהגדרת עמוד, ושנה את תחילת המקטע לרציף. [ פריפה | מקור הנייר | גודל הנייר | שוליים עליונים: סימ תצוה מקדימת- == תחתונים: 4 ס"מ = של סי ] ימניים: 7 ס"מ שוליים לכריכה: | 0 ס"מ =] ש] שוליים לכריכה עברית. מק מהקצה 7 = . כותרת עליונה: || 1.25 ס"מ] החל על שק כותרת תחתונה: ‏ 1.25 ס"מ] =] שיקוף שוליים שינוי שוליים 9 בחר את הקטע במסמך שאת השולייס שלו ברצונך לשנות. 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. 9 לחץ על הכרטיסיה שוליים. 9 בחר בשוליים הרצויים. 9 בחר טקסט נבחר. [ ברורת מחדל., 9 לחצ על הכרטיסיה עיצוב. [<1? ו 9 בחר את הנקודה בה מתחיל | פופה --מסרוציר | גַלתיר | שלים ךכיוון המקטע --000---רן [תצוגה מקדימה.- -------רן שינוי המקטע. ₪ עברית ₪7 אנגלית תחילת המקטע: 9 לח אישור. יישור אנכי = | קצה עליון = החל על | הטקסט הנבחו] +] | מספרי שורות... | ] העלם הערות סיום כשאתה בוחר מעבר רציף, העיצוב ברירת המחדל היא שהמקטע החדש מתחיל באותו עמוד העוקב מתחיל הבעמוד הבא מלץ 6: 23 2/0 % 11 /3יכא /קיס 16 קיש בדרך כלל מחולקיס מסמכים ארוכיס לחלקים או למקטעים, כל חלק כזה אמור להתתיל בעמוד אי-זוגי. מידע נוסף קבועות. טיפ סזס\ תתחיל את החלקים או המקטעים שלך בעמוד אי-זוגי ותיצור עבורך כותרות קבועות לפי הגדרותיך. יייצירת כותרת קבועהיי בעמוד 115 ויייצירת כותרות קבועות משתנותיי בעמוד 116, למידע אודות יצירת כותרות הפעל את לחצן הצג/הסתר שבסרגל הכלים הרגיל, אם סימון מקטע העמוד לא נראה. אס המסמך מוגדר לכותרת קבועה שונה בעמוד הראשון, או לעמוד זוגי ואי-זוגי, ערוך שינוי כלשהו לכותרות לאחר שביטלת את לחצן זהה לקודם. התחלת חלק או מקטע חדש 9 מקסם את סמן ההכנסה בתחילת חלק, או מקטע חדש. בחר מעבר מתפריט הוספה. 9 בחר באפשרות עמוד אי-זוגי. 9 לח אישור. שינוי כותרות קבועות בחר כותרת עליונה וכותרת תחתונה מתפריט תצוגה. 9 לח על לחצן זהה לקודם, כדי לבטל אותו. 9 ערוך שינוייס לכותרת העליונה. 9 עבור לכותרת התחתונה. 9 לח על לחצן זהה לקודם, כדי לבטל אותו. 9 ערוך שינוייס לכותרת התחתונה. 9 לח סגור. 2 97 שזג/ן 56 |//ןי] - עמוד נמצא לפני סימן ההוספה >מעבר מקטע (עמוד אי-ז1גי):> | היכז הג .2 היז :1 הוסף 7 מעבר עמודד 7 מעבר טור 3 מעברי מקטע' 7 פתח עמוד חדש ‏ 6 פתח עמוד גי הציף . 4 הערה מזכירה לך שהכותרת הקבועה והה לקודמת = זהה לקודם -כות רת על 2 סגור | 5 ל | ₪ םם | כ ףח | 5 | = > הוסף טקסט אוטומטי כותרת עליונה וכותרת תחתונה ₪ נם | 5 ₪ | * הוסף טקס אוטומטי אובייקטים זריס השקהו !3 שכ] ןיי[ הוספת ודע מז נעשה שיטוש תדר %-% אחסון המידע 965 בהנחה שהמסמך שלך מאורגן בסגנונות, יהיה זה פשוט הוספת מידע בו נעשה שימוש תדיר 965 2 הוספת מידע בו נעשה שימוש פחות תדר .. 2% ל-זס/ ליצור ב יצירת פקודות משלך ל טיפ כשאתה יוצר תוכן ענייניס, זכור ש-0זס/ אינה מחפשת בגוף הטקסט, כך שהטקסט עצמו לא יופיע בתוכן העניינים. תוכל להחליט לא להכניס פריטים לגוף הטקסט, אם אינך רוצה שהם יופיעו בתוכן הענייניס, או שתוכל להוסיף לגוף הטקסט באופן ידני לאחר שאספת את תוכן הענייניס. טיפ תוכל לקבוע רמות והות של תוכן לסגנונות שוניס. בחירת העיצוב כולל מספר עמוד של כל כניסה מציג תוכן ענייניס לדוגמה מבוסס על אפשרויות העיצוב שנבחרו 9 בחר אינדקס ורשימות מתפריט הוספה. <]? בי ו | רשימת ורם | תוכן עניינים = אינדקס לח על הכרטיסיה תוכן 1 ָחו880 עניינים. 2 3680108 9 בחר עיצוב. 3 9 בחר את האפשרויות הרצויות לך. ₪ הצג מספרי עמודים הצג רמות: 3 =] ישר מספרי עמודים לשמאלי מיישר לשולייס השמאליים את מספרי העמודים באופן אוטומטי הגדרת סגנונות [<]? בי הר 0 לח על לחצן אפשרויות. | רשימת איורים | תוכן עניינים = אנדקס 9 הכנס את מספר הרמה של עיצובים: 8 הסגנונות בהס תשתמש. ו 2 00 מהודר 3 חו88 סּ שנה את מספר הרמה לסגנון ל <]? ב רוי תי שברצונך להשתמש בו ברמה ל בנה תוכן עניינים מ: 9 אחרת. שן סונונות | ביטול 8 ב סוגמנות זמינים: רמת תוכן עניינים: מחק את המספר מסגנונות ש] ישר מספרי עו | איפוס סט 5 שאינך רוצה להשתמש. ו -6 ₪ 9 לחי אישור. ה : + 2 הַחו680 2 9 הבט בסקירה שוב, והתאם 3 163308 3 ₪ את ההגדרות אס דרוש. 4 88 9 לח אישור. ] שדות ערכי רשימה פלץ 6: 23 2/0 % 13 605% 2% 27 בזמן יצירת מסמך ארוך, יכול הטקסט להשתנות תריסר פעמיס. אס אתה רוצה להתייחס לגירסה קודמת, תוכל לשמור גרסאות. כשאתה מדפיס מסמך, אתה יכול לכלול בו מידע שיבהיר איזו גירסה אתה מדפיס. שווה התחל מסמך, הוסף בו טקסט ושמור. שמור גירסה של המסמך, ערוך מספר שינויים, ושמור בגירסה אחרת. פתח ניסוי את הגירסה הראשונה והשווה את המסמכים. שמירת גירסה 9 בחר גירסאות מתפריט קוב. גירסאות חדשותת 9 הפעל את האפשרות לשמירת גרסאות כשהמסמך סגור. גירסאות קיימות 9 להא שמור כעת. 9 הקלד את ההערות שלך. 9 לח אישור. 9 אס תיבת הדו-שיח שמור בשם מופיעה, הקלד שס לקובץ, ולח שמור. סקירה של גירסה קודמת 9 בחר ג*רסאות מתפריט קובץ. גירסאות חדשות. לחי על הגירסה שברצונך לסקור. גירסאות קיימות תאריך ושעה 9 לחי על לחצן הצגת הערות, אס הערות לא מופיעות. 9 לח פתח. 9 סגור את המסמך לאחר שסיימת לסקור אותו, או שמור אותו בשס אחר, כדי להשתמש בגירסה זו. 4 97 שו 56 //ןיי] שמירה כעת... תאריך ושעה מ 7 2 כ |<]? ו 7 גירסה באופן אוטומטיי בעת הסגירה |<]? [ו ו תאריך ושעה: = 25/5/97 20:06 ₪ נשמר על-ידי: = צור לוין הערות לגירסה: העתק ראשוני מוגמ |<]? [שבו ל הי ל כ ש שמור גירסה באופן אוטומטי בעת הסגירה נשמר על-ידי 2 | ₪ גירסה ראשונית הסתיימה גירסה אוטומטייות טיפ רוב המידע שבטקסט האוטומטי הוכנס כשדות. ל-זס// יש שדות נוספים, המספקים מידע אודות המסמך שלך אותס אתה יכול להוסיף ישירות. מידע 'ילתהות ולטעות בשדות 6זס\יי בעמוד 185 למידע אודות שימוש בשדות. נוסף הדפסת מידע על גרסאות 9 בחר כותרת עליונה וכותרת תחתונה מתפריט תצוגה. 9 החלף לכותרת התחתונה. 9 לח על לחצן הוסף טקסט אוטומטי. 9 לח על הפריטים אותם ברצונך להדפיס במסמך. 9 עצב את הפיסקה בגודל גופו קטן, אם נדרש. 9 לח סגור. כותרת עליונה וכותרת תחתונה סור | 5 | 0 ₪ 0 5 ל ₪ ו = הוסף טקסט אוטומטו == - עמוד - הודפס לאחרונה מחבר, מספר עמוד, תיאריך מסווג, מספר עמוד, ת:אריך וצר בתאריך נוצר על-ידי נשמר לאחרונה על-ידי עמוד א מתוך + שם הקוב חלק מהמידע לא יופיע עד שתשמור ותדפיס את המסמך פיץ 6: /0/3 2/0 % 15 /ג'כ. /37'כ קשה להאמין, אבל חלק מהאנשים לא יקראו כל מילה המסמך, שיכיל את המידע העיקרי. אתה יכול להשתמש מהמסמך שלך. כדי לוודא שאינס מפספסים את בתקציר כנקודת מוצא, אך תצטרך לחזור לסקור ולשפצ החלקיס החשובים, אתה יכול ליצור תקציר של כל כנדרש. מידע ייתקציר מסמך'' בעמוד 218 למידע אודות יצירת תקציר ממסמך מקוון. נוסף יצירת תקציר בחר למסמכים מקוונים בחר כדי למקס את התקציר לפני 9 בחר תקציר אוטומטי טקסט המסמך מתפריט כלים. המתן בסבלנות עד ש-6זס/ תסכם [<1? 2 את המסמך. המסמך נבדק ונבחרו המשפטים הרלוונטיים ביןתר לנושא המרכזי, 9 בחר בסוג התקציר. להדפסה רגילה של רוב המסמכים, האר נקודות מפתח הוסף תקציר עסקי או תרצה לבחור באפשרות כ שיוצרת את התקציר בתחילת ו >> | צור מסמך חדש ומקם - הכל 5 9 בחר את אורך התקציר. - םב 3 9 לח אישור. אורר התקציר חוזים מהמקור: | תקציר: ו המסמך המקורי; : 3 [ 0 מילים 1% ₪] עדכן סטטיסטיקה של .25% בחר כדי להפריד את בחר למסמכים מקווניס התקציר מהמסמך 6 97 ₪ז/] 56 1//ןיי] טיפ כמה שיותר, יותר טוב. פשוט יותר ליצור תקציר שמלכתחילה יהיה ארוך משרצית ולאחר מכן למחוק ממנו את המידע המיותר, מאשר להוסיף מידע חשוב ש-0זס/ אולי לא כללה בתקציר. השוואת התקציר לטקסט 9 גרור את תיבת הפיצול מטה (היא הופכת לסרגל הפיצול) ושחרר אותה כדי ליצור שני חלונות. תיבת הפיצול נמצאת בראש פס הגלילה |א |₪| = [* קובץ עריכה. תצו 4 קרא את התקציר בחלונית אחת. % גלול את הטקסט בחלונית השנייה והשווה עס התקציר. קרא את התקציר... + העתק כל מידע חשוב ₪ תקציר.הדברים'> מהטקסט שחסר והדבק מכירות1 המנוע. של המחשב הוא. רכיב המעבד המרז ((₪4 0).. כדי. להפעיל. פווסטחו/. צריך. שיהיה. ברשותך. לפחות. מעבד. 206 ולפחות. ם/41.+יכרוך. אותו בתק ציר. פנימל.. עמידה. בדרישות. אלו היא.רק. כדי לומר שאפשר. להתקין.ולהפעיל.95-פאיסחו// על מחש בצה אך. לא תוכל.להפיק.ממנו.דבר.. ‏ ואיך.אתה.יודע.איזה. מעבד. מותקן.אצלך. במחשב.וכמה.זיכרון. מותקן!.הבט. במסך. המחשב. כשאתה.- מפעיל. אותו. .רוב המחשבים. שאנ 4 מחק כל מידע מיותר מכיר .מציגים .את .לוג .ומהירות .המעבד .ואת .כמות .הזיכרון. .הטריק .היחידי .שצריך .ללמוד .הוא .להמיר .את .הקילובייטיס . (48). [ 2 - האלו. במקוס.להריץ.את.התוכנית. המבוקשת..התוצאה.תהיה.. בדרך. כלל, הרבה רעש מכיוון.הכונן.הקשיח,.ומחשב שעובד. בהילוך.איטי. 1 מהתקציר. אם.המחשב שלך. מתחלל.לוחול. לעיתים. קרובות.מדי,. סיימן שאתה.צריך.זיכרון.נוסף.ף יכול.להיות. שאתה.'יקצריי. בויכרון..כָשָ-פשיפטחו//. מרגישה. שחסר. לה.זיכרון.היא. מנסה, .קודם. לכל, .לדמות.את.הכונן.הקשיח. כזיכרוך. כ כ נוסיף..היא. מעבירה.קטע. נכבד. מזיכרון.31ח.אל.הכונן.הקשיח.(שהוא.1000.75 .יותר.איטי. מזיכרון.41). .תהליך.זה.מפנה.ציכרוך. ,+ שנה את הע צוב של התקצ רִ לתוכנית.הבאה. שתריץ,. אבל. כשת בקש. לחזור.אל.אותה.תוכנית. ראשונה,. פאוסטחו//. תצטרך. לבצע.ה פלפה. (מַ5%/8). מסוג.זה. שנית.. הפעל, כ רצונך תוכנית.שלישית.ורביעית.ותוך.+מן. קצר.תהלה .פוויסחו//. עסיוקה .בריצה .לצורך. ביצוע.ההחלפות .האלו במקום.להריץ .את .התוכנית. המ3]קשת. התוצאה.תהיה, בדרך.כלל, הרבה.רעש.מכיוו-הכונן-הקשיית, ומחשב שעובה.בהילוך.איטי.1 אס.המחשב שלך. מתחלל.לוחול. לעיתיס. קרובות-.מדי,. סיימן שאתה.צריך.זיכרון.נוסף.% ₪ 9 לח לחיצה כפולה על סרגל : : הפיצול, כדי לסגור את 2 החלונית. .. והשלסם אותו עס הטקסט פיץ 6: 23 2/0 % 17 וו |/ופאכי 04 [22 לעיתיס בנוי מסמך ארוך בודד ממספר מסמכים קטנים: כל קטע בדוח, למשל, יכול היה להיכתב על ידי אדס אחר. במצב כזה, קיים סיכוי סביר לחוסר עקביות בכתיבה או בעיצוב, ולחזרה על תוכן הדברים. כדי לארגן את הקטעיס הנפרדים ולהבטיח שכל הנושאים מכסיס יצירת חלוקה לרמות 9 התחל מסמך חדש, השתמש בתבנית המתאזימה. ₪ החלף לתצוגה חלוקה לרמות. מאת.> 9 צור את החלוקה לרמות, את החומר הדרוש ללא סרבול, אתה יכול ליצור חלוקה לרמות, שתחלק את החלקי המסמך לחלקים נפרדים אך מקושרים - מסמכי משנה, ולסקור את המסמכים השלמים כאחד. המסמך הראשי המכיל את כל מסמכי המשנה נקרא מסמך אב. הצכת 7 6 5 4 3 2 1|- +|++|* > >+| = 5 דיוות.חודשי> צוות.הפיתוח]% % הצגת.הדבריסף = מיאנחנוץף = למה<אנחנו-כאןף % = מהששינו-עד-היוםף 8 מטרור)ף = הוראות-חדשות שלנוף = הוראות:קבועותף = מה.גשינו 9 שמור את החלוקה לרמות ו רעצאורון בתיקיה בה ברצונך לשמור = רצויותץ את כל המסמכים הקשורים. 5 חלוקת המסמך למסמבי משנה ה = בלתי.רצויותף רייו 9 3 ₪ ₪ ₪ ם' ]|| ₪ תל 7 6 5 4 3 2 1 9 >9 4 9% 4 - = > דיווח.חודשי- 9 לח על לחצן תצוגת מסמך מאת'> אב. 9 בחר בחלק מהחלוקה לרמות שיושלם על ידי מחבר אחד. 9 לח על לחצן צור מסמך משנה. 9 חזור על שלבים 2 ו-3 עד שכל 1 החלקיס של החלוקה לרמות הפכו למסמכי משנה. 9 לח על לחצן שמור שבסרגל הכליס הרגיל. 9 סגור את המסמך. 8 97 ₪ז/] 26 1/ןיי] ₪ מהעשינו-עד-היוםף ₪ הוראות-קבועותף צוות.הפיתוחןף 9 הצגת:הדבריסף = מי:אנחנוץ = למה-אנחנו-כאןף :31/2 4/4217 77| )שמושמ * מטרורץשףי = הוראות-חדשות שלנוץ -/ ב- ב2127 12 |" שמושמומנטנ 0 ל איך עשינו זאת 6 הוצאורף = רצויותץ = בלתי רצויותץ דיונך מידע 'ילהתארגן עס סגנונות'"י בעמוד 106 למידע אודות ארגון מסמכים עם סגנונות. נוסף ייארגון מחדש של מסמך ארוך'י בעמוד 122 למידע אודות שימוש בתצוגה חלוקה לרמות לארגון המסמך. יישימוש במסמכיס מרוביס כמסמך בודדיי בעמוד 140 למידע אודות יצירת מסמך אב ממסמכים קיימים. טיפ כדי לשתף מסמכי משנה ברשת, שתף את התיקיה בה הס נמצאיס כך שהמסמך הנוכחי תמיד בתיקיה הנוכחית. כדי להפיץ את המסמכים על דיסק, דואר אלקטרוני, או בכל קישור אחר, השתמש במזוודה שלי ב- 95 פשוססחו/ כדי לשמור על המסמך בתיקיה הנוכחית. הבט בתיעוד של פשוסטחו/ למידע אודות שיתוף תיקיות ושימוש במזוודה. כדי להשתמש בשסם למסמך המשנה, מלבד זה ש-0זס) מספקת, פתח את מסמך המשנה, שמור אותו בשם הרצוי, וסגור אותו לפני שאתה שומר את מסמך האב לראשונה. הפצת מסמכי המשנה 9 פתח את התיקיה שמכילה את מסמך האב. 9 הפא את מסמכי המשנה שנוצרו ממסמך האב למחבר המתאים. חיבור מסמך מוגמר ודא שהגירסה האחרונה ביותר של כל מסמך משנה נמצאת בתיקיה המקורית, תוך שימוש בשם המקורי של כל מסמך משנה. פתח את מסמך האב. 9 סקור את המסמך: + לחצ על לחצן היפר-קישור כדי לפתוח מסמך משנה בודד. + לחצ על לחצן הרחבת מסמכי משנה כדי לסקור את תוכן כל מסמכי המשנה. |< ובו ₪ קובץ עריכה תצוגה עזרה ש |ש הצגת הדברים דיו ₪ ₪ ₪ תוצאות תהליך פיתוח מטרות סזס/\ נותנת שס למסמכי המשנה באופו אוטומטי / 13368 | 6 אדבייקטים (רערד 1 מרסתר! לחץ כדי לראות את תוכן כל מסמכי המשנה חיפר-קישור למסמך משנה ו 9 דיווח.חודשי> מאת.> צוות.הפיתוחןף 690% 50+ - 1 23 מע בר מקטוע (רציף)4 5 ףדוחות. חודשיםדיוות. חודשימסיקנות-ס. פּ 5 [ומטרות חודשיםדיוותח. חודשימסיקנות.. = [דיון חודשיםדיווח. חודשימסיקנות/ס. לח כדי להציג היפר-קישורים למסמכי המשנה ג || 5 ₪ םי ם פי|| |ב|4 תל 7 6 5 4 3 2 1 - +|% 9|4 4 ₪ דיווח.חודש י> מאת. > צוות.הפיתוחף בל בר" בל/ק 5/2 ( ל )5 * שהצגת.הדברים עמדנו. במשימות' * מטרורת> אנו.מת כוונים. לבצע את המשימה.בצורה. הטובה ביות ג > ראהליך.פירטרף ₪ מהעשינוץ ₪ איך עשי ואת ו גר מזהרו+ הרוח סלץ 6: 23 2/0 % 19 ו 2 0( ו 2212 כשמספר מסמכים הס חלק מפרויקט, אתה יכול לחבר ביניהס על ידי כך שתהפוך אותס למסמכי משנה של מסמך אב. כך תוכל לעבוד על כל הפרויקט כבמקשה אחת: ליצירת תוכן עניינים, לשימוש בתבנית וסגנונות ולהעתקת מידע ממסמך משנה אחד למשנהו. אך עדיין יכוליס מספר מחבריס לעבוד על מסמכי משנה, בנפרד. יצירת מסמך אב 9 התחל מסמך חדש, השתמש בתבנית שתשמש את כל המסמך. 9 הוסף טקסט וכל פריט אחר למסמך האב. 4 9 שמור את המסמך. 9 בחר מסמך אב מתפריט תצוגה. הוספת מסמכי משנה 9 להצ על לחצן הוסף מסמך משנה, ופתח את מסמך המשנה. 9 לחץ אישור אס 0זס/ מאשרת לך שלמסמך המשנה יש תבנית אחרת. 9 הגע לפיסקה שאחרי כניסת מסמך המשנה, אס סמן ההוספה עדין לא שם, וחזור על שלבים 1 ו-2 עד שכל מסמכי המשנה הוספו. הוסף הראשי, לא בתוך מסמך משנה אחר 0 97 ₪ 26 1/ןיי] סרגל כלים מסמך אב כל השינוייס מתואמים, כך שגם אס ערכת את המסמך בנפרד או כחלק ממסמך האב, יישמרו כל השינויים. תוכל לאסוף את מסמך האב לעיתיס קרובות, לבדוק את מספור העמודים, וכדומה, ואז לחזור לעבוד על כל מסמך בנפרד. תצוגת מסמך אב מציגה את סרגל הכלים חלוקה לרמות ן ב]==: הל | 8| | 6| 5| 4 | 3 | 2 |1 |-|+ |+|+|>|>|% || | ם |ים| ם: = הספך.שליף = סקירה. פרק אחר פרק = ך מסמכי משנה במסמך ראשי %|6|%|4|%| +|- 4 |-==| הכל | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |1|2 - 1-8 .10 המקט > פּ 5 כלבי יםץ 8 החיה הכי.נחמדה בכל הפונה נחשבת גם. למסוכנת ביותר... כלי הים ידועים.בתור.בעלי מצבי.רוח.נעימים.. עד אשר. תבטעו פעולה אשר לא תמצא .חן בעיינם...זוג שינים. חדותף 0 . מוף הנוקטע מ . - ככ 8 571055 [0[21(1[ א פּ = לויתןף 8 הדחף הבלתי.נשלט לכסף תמיד משך.את הדייגים לבצע משימות. יותר. ויותר קשות+ אם.ביום אחת הם.הספיקר. לְטָפָוֶסָ 20. טון דגים,.ביום. השני. - פחות.מ-.30. טון לא היה עולה על.הדעת... עד. אשר הם הגיעו.ללניתנים + ה[ , [0[2111[[ משההמ 0 פּ יו 0 ו מוף המקט2<> --------...- ונר מד1 ---- = ן קייס מעבר מקטע בין מסמכי משנה מסמך משנה בסוף המסמך טיפ אל תנסה את זּה! לעולס אל תמחק סימן מקטע כשאתה עובד במסמך אב! אתה עלול לחבר מסמכים שונים וליצור תוצאה עקיפה מוזרה. אס מסמך המשנה מכיל מקטעיס שברצונך לחבר, פתח את מסמך המשנה ומחק את סימן המקטע. טיפ אס אין באפשרותך לערוך מסמך משנה, או אס הוא נפתח לקריאה בלבד, הסיבה יכולה להיות שהוא נעול. בטל את לחצן נעילת מסמך שבסרגל הכלים של מסמך האב כדי להתיר את מסמך המשנה. אס אתה רואה היפר-קישור למסמך המשנה, לחי על לחצן הרחב מסמכי משנה. מידע ייארגון מסמך מרובה מחברים'י בעמוד 138 למידע אודות יצירת מסמך אב מחלוקה לרמות. נוסף הוסף מידע מורתב כמו תוכן ענייניס עריכת המסמך 0 0 או אינדקס מחוץ למסמכי המשנה 9 השתמש בכלי חלוקה לרמות, כדי להסתיר או להציג חומר. ה = הספרשליץ - 5 סקירה.פרק.אחר.פרקף (2 השתמש בשיטות עריכה - 7 ה 5 רגילות כדי לשנות את תוכן / -- ה מסמכי המשנה. , 1 מצבי.רוח.נעימים,. עד. אשר. תבצעו פעולה אשר. לא תמצא חך בעיינם...זרג שינים. חדותו - מוף המקטע סוף המקטע 9 שמור את מסמך האב. כל "א הדחתף הבלתי.נשלט לכסף.תמיד.משך.את הדייגים לבפע משימות. יותר. ויותר. קשות'*+ השינוייס שנעשו למסמכי אם.ביום. אחת.הם.הספיקה לְטַפוְסָ 20. טון דגים,.ביום השני.-.פחות.מ-.50. טון לא היה עולה. על הדעת... עד. אשר הם הגיעו ללניתנים. 1 המשנה יישמרו בקבציס 8 סוף המקטע סוף המקטע שלהס. הק 8 סוף המקטע מעבר עמוד 7 ו - 0 אפשר להעביר תוכן בין מסמכי המשנה לחץ כדי לבחור מסמך משנה שלם, גרור ושחרר אותו כדי לשנות את מיקומו במסמך הראשי עבודה עם מסמך משנה בודד 9 לח על לחצן קפל מסמבי משנה אס הטקסט של מסמכי המשנה מוצג (הלחצן משתנה בהתאם). 8 לח על היפר- קישור למסמך המשנה. 9 ערוך את המסמך. 0 שמור וסגור את מסמך המשנה כשתסיים. פלץ 6: 23 2/0 % [14 פ?ץ 7 /2'כ. 0 )כ בפרק זה תמצא: 4 הוספת סימנים ותווים מיוחדים עבודה עם נתוני |06א₪ וגרפים 4 יצירת הערות שוליים והערות סיום יצירת תרשים ארגון 4 יצירת רשימת איורים, כיתובים של חלוקה לרמות ממוספרת פתיחת קבצים מסוגים שונים 5% 5% -% (4 יצירת אינדקס 4 כתיבת נוסחה - חסוהש= במקוס אחר בספר דנו במסמכים מורכבים ובמסמכים ארוכים. מסמך טכני יכול לשלב חלק, או את כל האלמנטים של המסמכים המורכביס והארוכים, ועדיין לשמור על מערך הדרישות שלו. ולעומת זאת, אלמנטיס של מסמך טכני יהיו לעיתיס מאוגדיס במסמך לא-טכני. למעשה, ישנס מספר אלמנטים ייחודייס לכל סוג מסמך, ואפשר להשתמש בטכניקות שתוארו להשגת התוצאות הרצויות, מבלי להתחשב בכותרת תחתיה היא נמצאת. אם כן, מהו מסמך טכני!: מסמך טכני יכול לחיות מחקר רפואי, עבודה לתיכון, דוח מדעי, או הצהרה פיננסית של הרבעון בחברה שלך. מסמך טכני יכול להיות התקדמות ניתוח מחקר רפואי, מפרט כתוב של מעצב ארכיטקטוני, אוסף הציוניס בגיליון ציוניס של המורה, או השוואה של מגוון הגדרות נתונים. המשותף לכל דוגמאות אלו הוא שהן מציגות הרבה מידע מורכב בעיצוב מזמין ולא מאיים, מאורגן להתמצאות קלה ולא מבלבלת, מתעל את המידע בפשטות ובהירות כך שיהיה מובן לקורא ולקהל המתעניין. סק 7: '23 וק )כ 143 כיוס20. סו יסן ועוחיסן איות יס עס לפחות 101 מקשי מקלדת בקצות אצבעותיך, אפשר הבא, סזסש מספקת מבחר עצוס של סימניס ותוויס שתחשוב שכל האפשרויות שתצטרך אי-פעס נמצאות מיוחדים, ומספר דרכיס להוסיף אותם למסמכים. שס. אך מה לגבי תוספות תווים של שפות אחרות! ואיך מוסיפים סמל סימן רשוסם וסמל זכויות יוצרים! תצטרך 96 מקלדת עס אלפי מקשים! כמו שאתה רואה בתרשיס =|9) הוספת סימן טקסט 9 לח במקום בו ברצונך למקס את הסימן. ויו 8 9 אס ברצונך שהסימן יופיע בגופן אחר מהנוכחי, בחר בגופן הרצוי. - 8|6| 6 5 | || 8 2 : 9 בחר סימן מתפריט הוספה, ובחר בכרטיסיה סימנים. 9 בחר (%א8+ |גּחוזוסא) מהרשימה הנפתחת גופן. סּ בחר את קבוצת המשנה. 9 לח על הסימן בו ברצונך להשתמש. 9 לח הוסף. הוספת סימנים אחרים 9 הזז את תיבת הדו-שיח סימן שלא תפריע, לח על המסמך להפעילו, ואז לחצ במקוס שברצונך להוסיף סימן אחר. | תווים מיוחדים | סימנים |ססוחעיפ 9 החזר את תיבת הדו-שיח סיימן למקומה. 9 בחר גופן. 9 לת על הסימן שברצונך להשתמש בו. 9 לח הוסף. 4 97 שו 56 1/ןיי] מידע ייהוספה אוטומטית של סימניסיי בעמוד 146 למידע אודות הסימניס ש-0זס/ יכולה להוסיף באופן אוטומטי. נוסף טיפ 6זס\ כעת תומכת בגופני 6סססוח/ו, לכן יש מגוון עצוס של תוויס אפשרייס. 6סססוח/( הוא תקן חדש לגופניס, ומאומצ כרגע על ידי סימני גופניס ופסקאות. אס אתה רואה תיבות ריקות במסך במקוס סימניס שבחרת, כנראה שהגופן בו אתה משתמש אינו תומך בגופן 006סוח(!. כדי להיות בטוח, השתמש בגופניס שבאים עם 6זס/. הוספת תווים מיוחדים 9 לרא במסמך שלך כדי להפעילו, ולחצ במקוס בו ברצונך למקם את הסימן המיוחד. 8 בחר בכרטיסיה תוויס מיוחדים. 9 לח לחיצה כפולה על הסימן אותו ברצונך להוסיף. 9 לח סגור לאחר ההוספה של כל הסימניס והתוויס המיוחדיס הרצוייס (לחצן ביטול נהפך ללחצן סגור לאחר ההוספה). [<1? ה - מקף ארוך - | מקף בינוני - = מקף קשיח ד מקף אופציונלי 9 רווח ארו * | רווח קשיח 9 זכוות יוצרים 8 רום "| סמל מסחרי 5 | סעיף פיסקה שלוש נקודות | תיקון שגיאות אוטומכיי... | מקש קיצור... 9 | מוים מיוחדים = סימנים מקש קיצור: - החנוח-4ןל--+ש|ם - החות-+ןץ> + -+ 56+:ות5+!) 1+6+ש|ה ₪++זוה ך+6+ז|ם +0-+ם 6 סי 3:7 /23 2/9 6[ בי ?| פזסככ 26166 0 סיק ל-6זס) יש רשימה של סימניסם המתוספים באופן אוטומטי כשאתה מקליד את התווים המייצגיס אותם. אס ברשימה לא מופיע סימן שברצונך להשתמש, תוכל להוסיפו, ולהצמיד לו תו רגיל שייצג אותו. טיפ אס התו האחרון של הטקסט המחליף הוא אות או מספר, תצטרך להקליד אחריו רווח לפני ש-6זס/\ מחליפה את התוויס בסימן. בכל המקריס האחרים, הטקסט מוחלף מיידית. טיפ בחר את הטקסט המחליף בזהירות רבה, או שיופיעו לך סימניס במקומות שלא ציפית להם. כדאי לצרף את הטקסט המחליף בתוויס שכמעט ואינס בשימוש, כמו למשל סוגרייס מרובעים ([]), או גדול מ- קטן מ- (< >). הוספת סימנים לרשימה 0 בחר תיקון שגיאות אוטומטי מתפריט כלים. 9 בחן את רשימת הסימנים. 9 ודא שהאפשרות החלף טקסט בעת הקלדתו מופעלת. 9 לח אישור. 9 הקלד את הטקסט לסימן. הוספת סימן 9 בחר סיימן מתפריט הוספה, בחר בכרטיסיה סימנים. 8 בחר בגופן. 9 בחר בסימן. 9 לח על תיקון שגיאות אוטומטי. 9 הקלד את התווים שהסימן יחליף. 9 לחץ הוסף. 9 לח אישור. 6 97 שז/] 56 01ןי] |<]? ד | עיצוב אוטומטי | נוקסכ אוטומטי | עיצוב בעת ההקלדה | תיקון שגיאות. ש] תקן שתי אותיות רישיות בתחילת מילה | חריגים... ש] הפוך אות ראשונה במשפט לרישית 9 ₪ הפוך אות ראשונה בשם יָום לרישית. ש] תקן שימוש מקרי במקש 06% 6095 ש] החלף טקסט בעת הקלדתו החלף: ב ל6 טוקסט הגיל *6 טקסט מעוצב הקש את זה... ש] תקן שתי אותיות רישיות בתחילת מילה ₪ הפוך אות ראשונה במשפט לרישית. ש] הפוך אות רואשונה בשם יָום לרישית. >] תקן שימוש מקרי במקש 06% 6005 | ש] החלף טקסט בעת הקלדתו | תיקוך שגייאות וטומטיי... 7 טקסט הגיל = 6 טקסט מעוצב. ...כדי לקבל את זה | חריגים.., ככ[ סי "לס אק 0יכ) אפשר להגדיר צירוף מקשיס לסימן שבשימוש נפו. כל שעליך לעשות כדי להכניס את הסימן, הוא להקיש את הצירוף. מידע ייעקב אחר סגנונות'יבעמוד 108 למידע אודות הדפסת רשימה של צירופי מקשיסם. נוסף הגדרת מקשים 9 בחר סיימן מתפריט הוספה. 9 לח על הכרטיסיה סימנים, בחר גופן, ובחר בסימן הרצוי לך. 9 לחי על לחצן מקש קיצור. 9 בחר היכן אתה רוצה לשמור את צירוף המקשים. 9 לח בתיבה הקש מקש קיצור חדש, והקש את צירוף המקשים. 9 לחץ על לחצן הקצה. 9 לח על לחצן סגור. לסיום, לחי על לחצן ביטול. הוספת סימן 9 לח במקום בו ברצונך למקס את הסימן. הקש את צירוף המקשיס. |<]? לדו ו ץר םי ה קטטריות: וחדים | סימנים מוקצה כרגע ל: [לא מוקצה] ₪ -תיאור הוספת התון צירוף מקשים ממקס את הסימן במקוס הרצוי מצורף בזאת סכום כסף בסך ₪999 שחברתנו חייבת לך. אנו מתנצלים על כל חוסר נעימות מק 7: /23 2/9 6[ 147 /ג'כ2. כ/2ל1. )יי שס/צ הופכת את הוספת הערות השוליים למסמך לפעולה פשוטה מאוד. סזס\ יכולה לסמן את הערות השוליים עבורך בסדרת מספרים, או סימניםס באופן אוטומטי, או שתוכל להוסיף בחירה משלך לסימנים. כשאתה נותן ל-סזס/\ להכניס את הסימניס או המספריס להערות השוליים, הס מתעדכניס מחדש כל פעס שאתה מוסיף הערה או מוחק הערה. 6זס\ גסם מחשבת כמה מקוס דרוש בסוף העמוד להערות השולייסם, ואס הערות הכנסת סימן הערת שוליים 9 בתצוגה רגילה, לח במקוס בו ברצונך להוסיף את הערת השולייס. בחר הערת שוליים מתפריט הוספה. תן ל-9זס/ למספר את הערות השוליים... 9 בחר הערת שוליים. 9 בחר מספור אוטומטלי, או בחר סיימן. 9 לח אישור. 1 [-]8] 1)הסהונוסס כ - 4 זסש 14:010508 [< || .= [? קובץ עריכה תצוגה הופפה הכנסת טקסט הערת שוליים 9 הקלד את טקסט הערת 7+ הערת סיום כפור > מספור אוטומטי 0 סימון מותאם אישית: השולייס ארוכות מדי לעמוד, היא ממשיכה אותן בעמוד הבא, אוטומטית. תחתית העמוד סוף המסמך 1 2 3 גל | סימן... | ביטול | אפשרויות... ...או בחר סימן משלך עיצוב כלים שבלה חלון ערה לכבוד מר לוי יצחק הנידון: מכתב התנצלות על סחורה פגומה השוליים. 9 לח סגור. 4 97 ₪ 26 ו/ןי] אדון נכבד- אנו מתנצלים על כל עגמת נפש שנוצרה לך או לבני משפחתך עקב המוצר שחברתנו סיפקו לך בין חודש מרץ 1997 לבין חודש יולי 177 אנו מודים לך על התגובה המהירה ומתחשבת, ובשם כל צוות חברת טִיְלְטוְלְָָ אנו מעניקים לך שי זה כאות פיצוי על כל נזק שנמצר לך 'מצורף בזאת סכום כסף בסך ₪999 שחברתםו חייבת לך. אנו מתנצלים על כל חוסר נעימות | | |>|6||+ פגור | = = = כל הערות השוליים| הערות שוליים: * פשלום חד פעמי למר לוי יצחק על שום סחורה פגומדך בתצוגה רגילה, סזס/ מקצה אזור מיוחד לטקסט הערות השוליים 0י[זי 2450 ק/לפות, 0))/ייק זס\ ממקמת את הערות השוליים תוך שימוש בהגדרות השכיחות ביותר: מספור רציף לאורך המסמך, הערות השולייס בתחתית כל עמוד, קו קצר או סרגל להפרדת הערות השולייס משאר הטקסט, וקו ארוך להפרדת הטקסט מהערות השוליים מהעמוד הקודם. תוכל לשנות הגדרות אלו וליצור מראה משלך. טיפ כדי להשתמש במפריד ברירת המחדל לאחר שמחקת אותו, לחי על לחצן איפוס. טיפ הגדל את בקרת המרחק מהתצוגה ל-200% אם אתה צריך לראות את סימני הערות השוליים ברור יותר. שינוי מראה הערת שוליים יכולה להופיע בתחתית העמוד או מייד מתחת 9 בחר הערת שוליים מתפריט / הוספה. 9 לחץ על לחצן אפשרויות. 9 בחר את האפשרות. 9 לח אישור. 9 לחץ סגור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הערת שוליים והערת סיום. 9 שנה את יחס סגנון הטקסט של הערת השוליים כדי לשנות את סימן הערת השוליים. שנה את סגנון הפיסקה של הערת השוליים כדי לשנות את טקסט הערת השוליים. שינוי המפריד 9 ודא שאתה נמצא בתצוגה רגילה. בחר הערת שוליים מתפריט תצוגה. 9 בחר את הפריט שברצונך לשנות. 9 מחק את המפריד הנוכתי. 9 צור מפריד חדש. 9 לח סגור. לטקסט אליו היא מתייחסת <ו? 7 | כל הערוות הסיום | כל הערות השוליום השתמש מספר, אות, או סימן , , מקם ב: תחתית העמוד לסימון הערות השולייס תבנית מספור: התחל מ: בחר מספר, אות, או סימן לסימון הערת השוליים הראשונה מכזפור: 7+ התחל מחדש בכל מקטע "6 התחל מחדש בכל עמוד השתמש במספור רציף לאורך המסמך, או התחל את המספור מחדש בכל מקטע או עמוד חדש המרת הערות השולייס להערות סיוס בחר כדי לשנות את המפריד בין הטקסט להערות השוליים, בחר במפריד המשך הערות שוליים שימשיך ברצף מהעמוד הקודס, או בהודעת המשך הערות שולייס בעמוד הבא >--- סּ 0 מפריד הערות שוליים הערות שוליים 3 [פטר | איפוס | | מפריד הערות שוליים| הערות שוליים 7 9 מק 7: 3 2/9 6כ[י 19 ליכ כ/לו/. 27 בדרך כלל צריכות הערות שולייס, בדומה לטקסט, מעט עריכה. ודאי תתלהב מהדרך שהערות השוליים צצות בטקסט שלך כך שתוכל לקרוא אותן במקביל לטקסט. טיפ אס טקסט הערת שוליים שלך אינו מופיע, בחר אפשרויות מתפריט כלים, ובכרטיסיה תצוגה הפעל את תיבת הסימון תיאורי מסך. טיפ כדי למחוק הערת שוליים, גרור את העכבר מעל סימן הערת השולייס כדי לבחור אותה. לח על מקש 0616+6, סימן הערת שוליים והערת שוליים עצמה נעלמו! טיפ אס שכחת מה עושיס הלחצנים וכלים, פשוט הצבע על הלחצן עס סמן העכבר עד שיופיע תיאור הלחצן או הכלי. סקירת הערות השוליים לרף על לחצן בחר אובייקט סריקה שבסרגל האנכי, ולח סרוק לפי הערת שוליים. ₪ השתמש בח הערת השוליים הקודמת והערת השוליים הבאה, כדי למקם את סימני הערות השוליים. 9 הצבע אל המילה שעוקבת אחר סימן הערת השוליים, וקרא את הערת השוליים. עריכת הערת שוליים 9 לת לחיצה כפולה על סימן הערת השוליים. 8 ערוך את טקסט הערת השולייס. 9 לח סגור. הזזת הערת שוליים 9 בחר את סימן הערת השוליים. 9 גרור אותו ושחרר במיקוס החדש. 0 97 מזג/ו 26 |//ןי] = אהו מודיח לר (ול החגורה החהירה ומתחשבת, ובשם כל צוות חברת ִיְלְטוְלָיָ אנו מעניקים לך שי זה כאות פיצוי תשלום חד פעמי למר לוי יצחק על שום סחורה פגומה 'מצורף בזאת סכום כסף בסך ₪999 שומכְתנו חייבת לך. אנו מתנצלים על כל חוסר נעימות מקס את סמן העכבר כאן... ....מציג את הערות השוליים כאן לח לחיצה כפולה כאן... אנו מוזם לך על התגובה המהירה ומתחשבת, ובשם כל צוות חברת כִַילְטְולְיָָ אנו מעניקים לך שי זה כאות פיצוי על כל נזק שנוצר 'מצורף בזאת סכום כסף בסך ₪999 שחברתנו חייבת לך. אנו מתנצלים על כל חוסר נעימות 43 [שטר ||= = כלהערות השליים] הערות שוליינן * פשלום חד פעמי למר לוי יצחק על שום סחורה פומה ...כדי להעבירו לכאן סִ 0 ]מצורף בזאת סכום כסף בסך ₪999 שחברתנו % 'כ'כי. כַכָכו2. סיו הערות הסיוס דומות להערות השוליים, פרט לכך שכל הערות מרוכזות בסוף המסמך במקוס מספר הערות בכל עמוד בנפרד. אס יש במסמך יותר ממקטע אחד, תוכל גם לשלוט במיקוס הערות הסיוס במסמך - אולי תרצה את הערות הסיוס בסיוס כל מקטע. טיפ הערות סיוס והערות שולייס והות במטרתן ובתוכנן. השוני הוא במיקוס שלהס במסמך ובעובדה שהערות סיוס אינן זקוקות למפריד. ליצירה, שינוי, ועריכה של הערות סיוס אתה משתמש באותן טכניקות כמו להערות שוליים. טיפ על פי ברירת המחדל, משתמשת 6זס/ בשיטות מספור שונות להערות שולייס ולהערות סיוס. הכנסת הערת סיום 9 בתצוגה רגילה, לח במקוס בו ברצונך להוסיף את סימן הערת הסיוס. בחר הערת שוליים מתפריט הוספה. 9 בחר הערת סיום. 9 בחר מספור אוטומטלי, או בחר סיימן. 9 לח אישור. 9 הקלד את טקסט הערת הסיום. 9 לח סגור. שליטה במיקוס הערות הסיום 9 בחר הערת שוליים מתפריט הוספה. 9 לח על לחצן אפשרויות. 9 בחר את מיקוס הערות הסיום. 9 לח אישור. 9 לסיום, לחץ ביטול בתיבת הדו-שיח הערת שוליים והערת סיום. <ו ?ב הוסף 7+ הערת שוליים תחתית העמודד ו סוף המסמך תן ל-0זס/ למספר || את הערות הסיום... ₪ מסזפור אוטומטי ו 7 סימון מותאם אישית: + ... או בחר סימנים משלך | סימן... | ביטול | אפשרויות... הערות סיוס יכולות להופיע בסוף המסמך או בסוף מקטע | כל הערות הסיום | כל הערות השולייו מקם ב: תחתית העמוד תבנית מספור: בחר סכימת מספור התחל מ: |ב בחר מספר לסימן הערת מספור: 8 רציף הסיוס הראשונה 67 התחל מחדש בכל מקטע 7 התחל מחדש בכל עמוד השתמש במספור רציף לאורך המסמך, או התחל מחדש בתחילת כל מקטע, או בכל עמוד סיק 7: '23 ווק אכ 151 ג'כ5ע. כ0/א. ולי מסמכים טכניים בדרך כלל מכילים רשימה של כל תוכל להשתמש באותה שיטה כדי לחולל רשימה של האיוריס והתרשימיס שמופיעיס במסמך, בנוסף לתוכן משוואות או טבלאות. העניינים. טזסש יכולה לחולל רשימה של איוריס עבורך. טיפ כשאתה יוצר רשימת איורים, זכור ש-0זס\ לא מחפשת כיתוביס צפים, או כל תוכן בתיבות טקסט, לצורך העניין. כלומר, כל טקסט צף או טקסט שבתיבות טקסט לא יופיע ברשימת האיורים. כדי לכלול אותס, ודא שהאיוריס והכיתובים שלהס אינס צפים מעל הטקסט מידע יייצירת כיתובים'י בעמוד 153 למידע אודות הוספת כותרות לאיורים שלך. נוסף יצירת רשימת איורים 9 הוסף כיתובים לאיוריס 1 7 ?|<[ שבמסמך. 9 לחץ ב במקוס ב לח במסמך במקום בו מותמב | מטוהמקדמה [ 6 ברצונך שרשימת האיוריס 1 ונוט סוקסטי . ד :2 פזטאו] טקסט | ביטול :3 פזטאו= טיקסט תופיע. :4 פזטאו= טוקסט | אפשרויות... :5 פזטפָו= טקסט | שינוי.. הצג מספרי עמודים שז/כלול תווית ומספר 9 בחר אינדקס ורשימות מתפריט הוספה, כדי להציג את תיבת הדו-שיח אינדקט ורשימות. 0 לח על כרטיסיית רשימת ש] ישר מספרי עמודים לשמאל וק איורים. 9 בחר 6זטףו= (איור) בתווית כיתוב. 9 בחר עיצוב לרשימה. 9 הפעל את האפשרות הצג מספרי עמודים. 9 הפעל את האפשרות כלול תווית ומספר. 9 לחי אישור. 2 97 ו 26 וקןיי] /כיכת, כעוכז איורים, טבלאות, משוואות, ואלמנטים דומיס אחריס גם למספר באופן רציף מחדש את כל המסמך אוטומטית במסמך טכני צריכים כיתובים שימספרו ויזהו אותם. במקרה שאתה מוסיף, או מסיר פריט. 6זס\ יכולה להצמיד תווית ומספר לפריטיס האלו, ואז מידע יייצירת כיתוב צףי בעמוד 258 למידע נוסף אודות עבודה עס כיתוביס. נוסף טיפ כדי לשנות את הופעת טקסט הכיתוב, שנה את סגנון הכיתוב. 6זס מספקת את התווית והמספר, יצי 0 צירת כיתוב ואתה מספק את הכיתוב לפריט 9 בחר את הפריט שיוצמד לו כיתוב. 9 בחר כיתוב מתפריט הוספה כדי להציג את תיבת הדו-שיח כיתוב. איור 1 אלוף ישראל אפשרויות תווית: איור 9 [= | תווית חדשה... מיקום: מתחת לפריט הנבחר = | מחק תווית 9 בחר את סוג הכיתוב. 9 בחר מיקוס. == סּ הקלד את טקסט הכיתוב. | כיתוב אוטומטי,.. | ביטול 9 לח אישור. 9 יצירת סוג כיתוב חדש 0 9 בחר כיתוב מתפריט הוספה. התווית שאתה יוצר... 9 לת על לחצן תווית חדשה כדי להציג את תיבת הדו-שיח תווית חדשה. 9 הקלד את התווית החדשה, 9 ולח אישור. 5 9 השלם את הכיתוב. יש 0 ו ...הופכת לתווית אפשרויות +77 כיתוב חדשה 9 לחצ אישור. תווית: רצ+ תווית חדשה... מיקום: מתחת לפריט הנבחר [=₪ | מחק תווית. | מספור... 5 | כיתוב אוטומטיי... | אישור | כסגור סיק 7: '23 וק )כ 153 /2יכ2, פיםַ('זא, ]קושו הפניות מקושרות הן כלים רבי עוצמה במסמך ארוך ומלא מידע, אבל עליך להיות מאוד מאורגן אס אתה מתכוון להוסיף אותן ידנית, במיוחד אס אתה עורך שיכתוביס רבים ועריכה מחודשת. פשוט יותר לאפשר שווה ניסוי את מספר העמוד לכותרת. יצירת הפניה מקושרת 9 הקלד את תחילת הטקסט של ההפניה המקושרת. 9 בחר הפניה מקושרת מתפריט הוספה, כדי להציג את תיבת הדו-שיח הפניה מקושרת. 9 בחר את סוג הפריט כדי להפעיל עליו הפניה מקושרת. 9 בחר את סוג ההפניה המקושרת שתוסיף. 9 בחר בהפניה מקושרת. 9 לחץ הוסף. 9 המשך להשתמש בתיבת הדו-שיח הפניה מקושרת כדי להוסיף הפניות מקושרות. 9 לח ביטול. ש] הוסף כהיפר-קישור עבור איזו כותרת: קוו 4 97 שזען 26 |//ןי] ל-6זס/ לעשות את העבודה עבורך. סזס/ תעקוב אחר כל ההפניות המקושרות שלך, ותשמור את כל המידע שלך מעודכן. סזס) גס יכולה להכניס הפניות מקושרות כהיפר-קישוריםס במסמך מקוון. יצירת הפניה מקושרת לכותרת. הקלד יילמידע נוסף ראה''י, פתח את תיבת הדו-שיח הפניה מקושרת, והוסף את טקסט הכותרת. לחץ במסמך, הוסף רווח, הקלד ייבעמודיי, והשתמש בתיבת הדו-שיח הפניה מקושרת כדי להוסיף הפניה יכולה להיות פריט ממוספר, כותרת, סימניה, הערת שולייס, הערת סיום, משוואה, טבלה, או כל תווית כיתוב שאתה יוצר ההפניה משתנה בהתאם לסוג ההפניה שנבחרה |<|? חי שות הפניה: הוסף הפניה ל: טוקסטו כותרת ₪ הפניה נגישה למסמך שלך 5 ו כלול לעיל/לו ל כלול לעילולה2 : מכתב התנצלות על סחורה פגומה כולל לעיל או להלן להפניה (פעיל בסוגים מסוימיס של הפניות) הפעל אס המסמך יקרא על המסך. לחיצה על הפניה מקושרת מביאה את הקורא ישירות לפריט המקושר כויעכז/. וס כוע. אנשיס שיוצריס מסמכים טכניים מוסיפים לעיתיס טכנית, או דיון בפגישה. סזסש משתמשת בהגדרות קרובות מספריס לכל רמות הכותרות, כדי שיהיה פשוט חלוקה לרמות של רמות הסגנונות, כבסיס להיררכיית וקל לעקוב אחר מקטעים כשהמסמך עובר סקירה המספור. מידע יילהתארגן עס סגנונות'י בעמוד 106 למידע אודות הגדרת חלוקה לרמות. נוסף יישורות ממוספרות'י בעמוד 156 למידע אודות מספור שורות במסמך טכני. יייצירת חלוקה לרמות ממוספרתיי בעמוד 158 למידע אודות יצירה והדפסה של חלוקה לרמות ממוספרת. מספור כותרות 9 ודא שלכל הכותרות מוצמד סגנון מתאים. בחר בחר הכל מתפריט עריבה. 9 בחר תבליטים ומספור מתפריט עיצוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח תבליטים ומספור. 9 לח על הכרטיסיה מדורג ממוספר. 9 בחר אחת מהאפשרויות הממוספרות המוצגות בשורה התחתונה. 9 לח אישור. [<ובז - [ ו | |8|>. [ש קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון ערה | ( |- יי ₪9 0 ₪5 ש 6 5-0 > 3 שב | ₪ ₪ םן = ₪ | עש 7 5 וי 1+ 6 = ב | סּ 0 |<]? וכו | ודורג ממוספר | ממוספר | עם תבליטים מקטע 1.01 מספור רשימה 67 התחל מחדש מספור | הַתאמה אישית... | 7 66 המשך רשימה קודמת. בחירת סכימת מספור כאן... ...ממספר את הכותרות במסמך שלך סק 7: '23 ווק 6כן | 159 שוכוא. וס כו זה נחמד ונוח למספר שורות במסמך טכני להתמצאות קלה יותר, כשסוקרים או דנים בו. 6זס)\ תמספר את השורות עבורך בתדירות שתבחר, ותדלג על פסקאות בהס אינך רוצה מספור לשורות. טיפ טיפ מספור שורות מסמך 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. [<]? בו 9 בחר בכרטיסיה פריסה. 9 בחר המסמך כולו ברשימה החל על. 9 לח על לחצן מספרי שורות. תחילת המקטע: עמוד אי-זוגי | כותרות עליונות ותחתונות. | ] כותרות שונות לעמודים זוגיים ואי-זו2יים התחל מ: מהטקסט: 9 הפעל את האפשרות הוסף מספור שורות. בדילוגים של: = ] כותרת עמוד ראשון שונה יישור אנכיו קצה עליון מספרי שורות... | ] העלם הערות סיום 9 הגדר את האפשרות שאתה רוצה. 9 לח אישור. 9 לח אישור. הגדר את המרחק בין המספר לטקסט הגדר את הדילוגיס של המספור 6 97 זע 56 |//לןי] תוכל להגדיר עיצוב סגנון פיסקה, כדי לעכב מספור שורות, אס הפסקאות בסגנון הגה לא ימוספרו לעולס. לא תראה את מספור השורות במסך; הוא מופיע רק במסמך המודפס ובהצגה שלפני ההדפסה. - - 9 1 > 6 התחל מחדש בכל עמוד אוטומטי = 67 התחל מחדש בכל מקטע השתמש במספור רציף לאורך המסמך, או התחל מספור בתחילת כל עמוד או מקטע שווה במסמך הארוך שלך, מספר את הכותרות. הוסף מקטע רציף לפני כל כותרת ברמה 1 (41ח178801). הגדר את כל ניסוי סגנונות הכותרות שאתה משתמש כדי לעכב מספרי שורות. הפעל את מספור השורות לכל המסמך, התחל את המספור בכל מקטע מחדש. לחי על לחצן הצג לפני הדפסה, הצג עמוד בודד, ולח על הגדלה (חו וחס200). השתמש בדפדפן שבסרגל האנכי כדי לדפדף בין הכותרות. שיס לב שכאשר המסמך מודפס תוכל להתייחס למספר שורה מסוימת תחת מספר נושא מסוים. כותרות קבועות אינן ממוספרות... הוצאת פסקאות ממספור 9 בחר את הפסקאות שאינך רוצה למספר. ...אך כותרות וכותרות משנה אכן ממוספרות 9 בחר פיסקה מתפריט עיצוב. 9 לח על הכרטיסיה מעברי עמוד ושורה. 1 מק ל 9 הפעל את האפשרות העלם מספרי שורות. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. סּ לחף אישור. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי, 4 0208 טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי, טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי, 8 טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך לי. טקֶסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט במסך שלי. טקסט כשפיסקה מעוצבת .. מתחדש מספור השורה בפיסקה הבאה להעליס מספרי שורות... שאינה מוגדרת להעליס ממספרי שורות סיק 23/7 ווק 6כן | 157 יכ וק 21 וס כות, תצוגה חלוקה לרמות של סזס/ היא כלי מצוין לארגון פרקים שעל סדר היוס בישיבה). לפניך דרך טובה לעשות מסמך, אך נניח שברצונך ליצור תדפיס של החלוקה זאת. צור תוכן עניינים מיוחד, בחר את הכותרות שיוצגו, לרמות ממסמך קיים (למשל, כדי להשתמש בו כראשי ועצב אותס כרצונך. מידע יייצירת תוכן ענייניםיי בעמוד 133 למידע אודות יצירת תוכן ענייניס. נוסף ייכותרות ממוספרות'י בעמוד 155 למידע אודות מספור כותרות. יילתהות ולטעות בשדות שזס/יי בעמוד 185 למידע אודות שדות. יצירת חלוקה לרמות ₪ 0 מספר את הכותרות, תוך שימוש באחת מסכימות 1 ₪1 אינדקט ורשימות המספור של חלוקה לרמות. | רשימת איורים [‏ תוכן עניינים = אינדקס 9 לח במסמך היכן שברצונך ו מ 1 פחו880 2 הָחו880 | ביטול 3 מַחו880] שתוצג החלוקה לרמות. 9 בחר אינדקס ורשימות מתפריט הוספה, ולחצ על הכרטיסיה תוכן עניינים. 9 לחץ על לחצן אפשרויות, בחר את רמות הכותרות הרצויות לך, ולח אישור. 9 בטל את האפשרות הצג מספרי עמודים, ולח אישור. | אפשרויות... | שימי... הצג רמות: ה ישר מספרי עמודים לשמאל שמירת החלוקה לרמות 1 הקדמה כמסמך חדש 1 מי אנר 9 בחר את כל תוכן הענייניס (ה ///-/-./, שדה: צבע הבחירה הוא אפור 2 מטרות והטקסט לבן, במקוס שחור 1. מה אנו עושים והטקסט לבן). 2 איך אנו עושיםזאת 9 הקש על צירוף המקשים 79 כדי להפוך את השדה לטקסט רגיל. 5. תוצאות 1. צפויות 2. בלתי צפויות 9 לח על לחצן גזור, התחל מסמך חדש, והדבק את הטקסט המועתק. שינוי סגנונות 1000 במסמך החדש מדגיש את מבנה החלוקה לרמות 97 זע 26 |//ןי] /כיכת, אע0יסן תרשים יכול להפוך את תוצאות הנתוניס שלך למובניס ולשיס לב. תוכל להשתמש ב- 07808 ספ5סזסוא, תוכנת מהר יותר, מאשר גיליוו אלקטרוני מלא במספריס עזר שמגיעה עס 6זס/צ, כדי להפיק מבחר תרשימיס שמציג את אותו המידע. בנוסף, בזמן שגיליון העבודה שוניס המבוססים על הנתונים שלך. מרדים את הקוראים, התרשים גורס להם לשבת וקוף מידע *גריסת נתונים'/י בעמוד 165 למידע אודות שימוש בתרשיס שנוצר ב-|06א= ספסזסוו!. נוסף טיפ האס אתה תוהה מדוע פקודת תרשים פותחת תוכנה שנקראת גרף! גס אנחנו! יצירת תרשים 9 הצבע על תמונה בתפריט הוספה, ובחר תרשים [ זי מתפריט המשנה. >|פ]|- ספ חלוך 693 בוה 06סך מחזסת ספתן אפו אש קוב [ש|| 5-9 | || וא - ₪ ₪ | | | ₪ ₪ 2 | ₪ שה 5% ₪ ₪ םן 9 החלף את דוגמת הנתוניס 6 ו 6 ₪)| = == ₪ 2 ₪ | | | בגיליון העבודה עס הנתוניס שלך. השתמש בסרגל הכלים לעיצוב הנתונים. [07 080 3 206 בד ₪ 9 סגור את גיליון העבודה. 1 5 ן ה ו 9 בחר את המרכיבים | המיוחדים לתרשים, והשתמש שר בסרגלי הכליס והתפריטים 8-6 לעיצוב המרכיבים של התרשיסם. 9 לחצ מחוצ לאזור התרשיס עמוד 1 | מקטע 1 1-1 | ב 76ס"מ שרה 1 עמודה 1 ] זנ [ | | 4 [ כשאתה מסיים. עריכת תרשים סּ צ 9 לת לחיצה כפולה על התרשים כדי להפעילו. 8 ערוך את הנתוניס ואת 4 ור התרשיס. אפשר לערוך את 2 9 לחי מחוץ לאזור התרשים הנתונים ואת עיצוב 0 כשאתה מסיים. הרשי ב התה 3 208 זו מו את התרשים זו סק 7: '23 ווק )כ 159 סיכוסן 0וכוא. לופו 22/26 סזס\ מטפלת טוב יותר במילים מאשר במספרים, אך היא מסוגלת לבצע מספר פעולות סיכוס טבלה פשוטות עבורך. לחישוביס מסובכיס יותר, תרצה להוסיף גיליון עבודה של |06א= ספסזסוו]. טיפ אס בכוונתך לעשות קצת חישוביס מתמטייס בטבלה, אל תפצל או תמזג תאיס שמכילים נתוניס, או כל תא שיש לו יותר מכניסה אחת, אחרת תגיע לתוצאות מפתיעות. טיפ לחצן הסיכום האוטומטי מנסה לנחש מה אתה רוצה לחשב, אבל בדרך כלל, הוא מחליט לסכם את העמודות. הסיכוס האוטומטי מכניס את הנוסחה (5/)80%/5=. אס הניחוש אינו נכון, תוכל לערוך את הנוסחה בתיבת הדו-שיח נוסחה. סייכום עמודות : (י הצג את סרגל הכליס טבלאות -- כ 0 וגבולות. 3 3 9 צור טבלה המכילה את משמאל. הכנס כניסה אחת | השתמש באפסים 9 לח בתא ריק בשורה בלבד לתא לתאים ריקים התחתונה המכילה את סיכוס התאיס ממעל. | | וע | ל | הז זב ם ם 3 8 ₪ 9 לחץ על לחצן סיכום אוטומטי. 9 עבור אל שאר התאיס הריקיס, ולתחצ על לחצן סייכום אוטומטי. 0 97 ו 50 ו/ןי] טיפ בנוסחה ()50=, תוכל גס להשתמש במילה 8510 כדי למקס את הסיכוס של העמודה בתחילת השורה, ובמילה דחם | כדי למקס את סיכוס השורה בעמודה השמאלית. מידע יישימוש בסרגל כליםיי בעמוד 22 למידע אודות הצגת סרגלי כלים. נוסף 'יערכי חישוב מחוץ לטבלהיי בעמוד 163 למידע אודות חישוב תוצאות מתאיס בודדים. סיכום שורות 9 לח בתא הריק שאת השורה שלו ברצונך לסכס. 8 בחר נוסחה מתפריט טבלה כדי להציג את תיבת הדו-שיח נוסחה. 9 הגדר את הנוסחה לסיכוס תאיס שמאלה. 9 לח אישור. 9 עבור בשאר התאיס הריקים וחזור על שלבים 3 ו-4. עריכת טבלה 9 שנה איזה שהוא ערך בטבלה. בחר בחר טבלה מתפריט טבלה כדי לוודא שכל הנוסחאות עודכנו. 9 הקש על ₪9 כדי לעדכן את החישוב. תחזוקה סה'יכ הווח 686 מוסחה: סכם את התאיס שמאלה תבנית המספר: הדבק פונקציה: בחירת הטבלה כולה... תחזוקה סה'יכ 43 ב כ כ-|21 שש בר ]| שש רב בבר ב | ו ו = | ...מאפשרת לך לעדכן את כל החישובים בו-זמנית סיק 7: '23 וק 6כן [16 כ/י22/ [[ס/6ו2/ וה ו[ק3יוא כו ,22 כשצריך לבצע חישוב, יכולה סזס\ לעשות זאת עבורך. החישוב שלך יכול להיות פשוט כמו חיבור שני מספרים, או מסובך כמו שימוש בפונקציות. אתה יכול למקם את התוצאות בכל מקוס במסמך, אך עדיף בטבלה. טיפ פונקציות נוספות קיימות, חלקן מסוגל להפיק חישוביס מסובכיס למדי. ראה בעזרה של זס\ מידע מפורט נוסף. מידע ייערכי חישוב מחוץ לטבלהיי בעמוד 163 למידע אודות מיקוס תוצאות החישוביס בתוך הטקסט שלך. נוסף עשה את החשבון 9 לת במסמך שלך במקום שברצונך למקס את התוצאה. השתמש ב- + להוספה, ב- - להחסרה, 9 בחר נוסחה מתפריט טבלה. 3 *(100-23.55)= ב- * להכפלה, 9 אם הנוסחה מוצגת, מחק תבנית המספר: ב- / לחילוק, אותה פרט לסימן חשווה (=). 3,000 ) 9 [= וב- [ ) לפעולות על קבוצה. הדבק פונקציה: הדבק סימניה: 9 הוסף את החישוב שלך. -₪ 9 בחר בתבנית המספר. 9 לח אישור. שימוש בפונקציות פונקציות חישוב בהן נעשה שימוש 9 לת במסמך שלך במקום שברצונך להציג את התוצאה. | | דוגמה תוצאה בחר נוסחת מתפריט טבלה. 3 ממוצע המספרים בסוגריים. 9 אם הנוסחה מוצגת, מחק 7 דא הערך השלם של התוצאה. אותה פרט לסימן השווה (=). (17,3)ססש השארית לאחר שהמספר הראשון 0 בחר פונקציה מרשימת הדבק מחולק במספר השני (מטימתיקה פונקציה. מודולרית). ל ו (4, 22/7)סא0ה תוצאות החישוב הראשון מעוגלות 9 בחר תבנית המספר. לאלפית הקרובה ביותר. 9 לח אישור. (5/(/)1,2,3,4,5,6 תוצאת חיבור כל המספרים. 2 97 מזגעו 56 |//ןי] כיעיכע !16/0 וסו (1'37/, //2/00 אס אתה רוצה לחשב ערכים בטבלה ואו למקס את התוצאות בטקסט הרגיל, אתה נותן שס לטבלה ולאחר מכן מתייחס לתאים בודדים, או לטווח תאיס שבטבלה. טיפ כדי להתייחס לתא בודד, השתמש בפונקציה 50₪, והתייחס לשס הטבלה ולתא הבודד הרצוי. טיפ השתמש בנקודותיים (:) כדי להפריד בין תאים, ובפסיק(,) כדי להפריד התייחסויות לתאים בודדים. 9 שס הטבלה שם לטבלה 7 שם סימניה: (ללא רווחים) 9 בחר את הטבלה כולה. 9 בחר סימניה מתפריט הוספה, כדי להציג את תיבת הדו-שיח סימניה. 9 הקלד שס לטבלה. 9 לח הוסף. חישוב הערכים 9 לח בטקסט שלך במקום בו ברצונך להציג את ערך התא. 9 בחר נוסחה מתפריט טבלה. 9 השתמש ברשימת הדבק פונקציה כדי להוסיף פונקציה. 9 השתמש ברשימת הדבק סימניה כדי להוסיף את שס הטבלה לנוסחה. 9 הקלד את ההתייחסות לתא או לתאים, וסגור בסוגרייס מרובעים. 9 לח אישור. חלק במלאי חלקים מוזמנים שמות סימניות קיימות במסמך מיין לפי; 6 שם 7 מיקום ] סימניות מוסתרות / מחק | עבור אל | ביטול תא 1 תא 82 תא 02 תא42 |תא83 | תא 06 | מספר מספר רגליֶם תרנגולות 10 ברווויס 3 2 צביס 3 2 חתוליס 0 4 לוסים 4 4 ניתן לראות שמספר החיות אצלנו בחווה עם 4 רגליס (וזנב) הוא 54 0 סימניה הדבק סימניה: זז [4) | ביטול סק 7: '2'3 ווק 6כן' 163 כעי2, | 1ס/כ 007 ]סו 3טף] נוסחאות מתמטיות :כולות להיות מסובכות מכדי להיכתב במחשב. לנוסחאות פשוטות, אפשר בדרך כלל להשתמש בתווים ובעיצוב רגיל, אבל עבור נוסחאות מסובכות יותר, תרצה להשתמש ב-חסוטאטף= אספסזסוו 0 ז00ם. אך שיס לב, אתה בונה את הנוסחה. זס) לא עושה שוס חישוב בהתבסס על הנוסחה הצו. טיפ אתה חייב את תוכנת 3.0 זסז/0= חסוהטוף= 80%סזסוו/! מותקנת כדי ליצור, או לערוך את הנוסחאות האלו. אס התוכנה לא מותקנת במחשב, הרצ מחדש את ההתקנה והתקן אותה. יצירת נוסחה = 8 9 בחר אובייקט מתפריט הוספה. 574 9 לח על כרטיסיה יצירת חדש, בחר 0₪ו8%טף= +0504ז6ו₪ 0 מהרשלימה ולת אישוד. 9 השתמש בתפריטי התבניות כדי להוסיף את הסימנים עס התצורה הנכונה, והשתמש במקלדת כדי להוסיף תוויס, תוך כדי שמירה על העקרונות הבאיס: % עבוד משמאל לימין; כלומר, מחוץ לנוסחה אל תוכה. 4+ השתמש במקש טּד ובצירוף המקשיס 185+וח5 כדי לעבור לאלמנטים, או לרמות אחרות. 9 לחץ מחוץ לאזור הנוסחה כשתסיים. 4 97 שו 26 //ןי] 0 יו 100 202 זכ סו מתמחה בהצגת מידע ובביצוע חישוביס פשוטים, השתמש בכוח החישוב של |08א₪ בחישוב מספריס אבל אס ברצונך לבצע חישוביס קצת יותר מתקדמים, וגימור של סזס\ לתצוגה. הוסף גיליון עבודה של |08א= אספסזסוו למסמך שלך. טיפ תוכנת |08א= 501סזסו1 חייבת להיות מותקנת במחשב שלך כדי שתוכל להוסיף גיליון עבודה של |08א5. מידע ייהוספת רכיבים'י בעמוד 294 למידע אודות התקנת תוכנות. נוסף הוספת גיליון עבודה 9 לחא במסמך שלך במקוסם בו ברצונך למקם את גיליון העבודה. ₪ לחי על לחצן הוסף גיליון עבודה של |68אם 0פ6סקחסוו]. 9 גרור את העכבר כדי לבחור את מספר השורות והעמודות [<[פן.- ל כ לל | |5)ב. קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב בלים (תונים תלון עזרה ל 8|- ₪48 :66 -0-8- 2% ₪ | 5 = = | זי | 2- 9 השלם את גיליון העבודה כמו - 0 כל גיליון עבודה של /08א=. = עווצוורצצודר 00 66 = שור 8 ₪ | סה"ל שילדה %‏ מחיר | מיסים 2 א- 2399 ₪ ₪ 9 גרור גבול חיצוני, כדי לשנות את מספר התאים המוצגיס בגיליון העבודה. אאא , 8 א ו 3 |א- 3434 :2 ₪ / 24 0 2 4 [ + 2 9 לח מחוצ לאזור גיליון העבודה. גרור את מסגרת המידה כדי לשנות את מספר התאים המוצגים עריכת גיליון עבודה 9 לח לחיצה כפולה בגיליון העבודה. שנה ערכים, או חישובים. "ו 4 . 9 עצב את התאים בכל דרך מחיר | מיסים | סק"ל = שתבחר: הוסף גבולות ₪ ₪ | 25₪ ₪. וו . וצלליס, למשל, או סובב את הטקסט בכותרת העמודה. 9 לח מחו4 לאזור גיליון העבודה. סק 7: '23 ווק 6כן 169 כ'לי/ק/. (יש|י וכ[ [00] אס ברצונך לכלול מידע המאוחסן בגיליון עבודה של 61 1ספסזסוו, תוכל להעתיק את הנתוניס ולהוסיף אותס ל-6זס/\ בצורה של טבלה רגילה, במקוס כגיליון עבודה. טיפ רוב העיצוב שנעשה ב-|68א= ייכלל בתאיס המודבקים, אבל תוכל לשנותס בעזרת סרגלי הכלים של זס//. רק התאים שנבחרו יועתקו קבלת נתונים 9 פתח גיליון עבודה של |06א5. יה לע 8 %/ 9 בחר את התאים שברצונך להעתיק. 9 בחר העתק מתפריט עריכה. עבור ל-6זס/. ₪ א ₪ א 2 / 1 / 1 1 1 / 1 / 2 . 7 / 7 1 2 / 2 ה יניו לוו [ / 1 +| 7% ./ / עעעעעעעעעעעעעעעעעי מו עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעלעעעלל ה הוספת הנתונים 9 לח במסמך שלך במקום בו ברצונך למקס את הנתונים. ₪ לחץ על לחצן הדבק שבסרגל הכלים הרגיל. 2 9 השתמש בסרגל הכלים | א-65734| | 265.48 טבלאות וגבולות לעיצוב הטבלה. עצב את הטבלה כמו היתה זו טבלה רגילה של 6זס/ 6 97 שוש 26 1/ןי] קיו[ [1%00 אס אתה רוצה לכלול נתוניס מגיליון עבודה של כך, בכל פעס שהנתוניס ישתנו בגיליון העבודה, יעודכן 60א= ‏ ספסזסו!, והנתוניס משתנים לעיתים קרובות, המידע במסמך שלך באופן אוטומטי. תוכל לקשר את המסמך שלך לגיליון העבודה של |08א5. טיפ שמור את גיליון העבודה לפני הקישור ל-6זס/, ואל תעביר את חוברת העבודה מהתיקיה שלה לאחר שיצרת את הקישור. טיפ תוכנת |09א= אספסזסוו חייבת להיות מותקנת במחשב שלך, כדי שתוכל לקשר את מסמך סזס/ לגיליון עבודה של |06א. מידע ייהוספת רכיבים'י בעמוד 294 למידע אודות התקנת תוכנות. נוסף קישור לנתונים פתח גיליון עבודה של |06א5. |<]? יי מקור: גליון עבודה של |₪668 :ספסישוו] 8 בחר את התאים שברצונך וצה להעתיק. - : 4 טקסט מעוצב (=זה) פס בחר העתק מתפריט עריכה. ד טוקסו שואינו מעוצב תמונה עבור ל-6זס/. מפת סיביות ו | ] הצג כסמל 9 לחא במסמך שלך במקוס בו ברצונך למקם את הנתוניס. 9 בחר הדבקה מוחדת מתפריט האפשרות הדבק וקשר יוצרת קיצור דרך לקוב עריכה, כדי להציג את תיבת המקור. שינויים בקובץ המקור ישתקפו במסמך שלך. הדו-שיח הדבקה מיוחדת. 9 בחר את לחצן הדבק וקשר. ודא שהאפשרות טקסט מעוצב (= דא) נבחרה. 9 לח אישור. . . | שילדה* מחיר | מיסים | סק"ל | א- 2399 2₪ 2 ₪ 3434 ₪| 195₪ 2744 . | א- 3435 ₪| 25₪ 291 ו | א- 3438 ₪-|- 195₪ 269 א- 3437 ₪- .56 למרות שהנתוניס כלוליס בטבלת סזס/, הס ישתנו אם ישתנו הנתונים בגיליון העבודה עצמו סיק 7: '23 ווק 6כןי 167 כוסק< <<6יס ]00א] אם יש לך את התוצאות הסופיות של הנתונים בגיליון סזס\ שלך. התרשים מוקס מחדש ב-0זס\, כך שאפשר עבודה של |09א₪ אספסזסו!, אבל ברצונך להציג את לערוך אותו כנדרש, ואין יותר צורך במסמך 08א₪ הנתוניס כתרשים, תוכל להעתיק אותס לתוך מסמך המקורי. טיפ תוכנת |8סא= אספסזסוו חייבת להיות מותקנת במחשב שלך כדי שתוכל לערוך את התרשיסם. מידע 'יהוספת רכיביםיי בעמוד 294 למידע אודות התקנת תוכנות. נוסף קבלת תרשים י 9 ב-|06א= השתמש באשף התרשימים כדי ליצור תרשיס העתק את . כתרשים אובייקט. אובייקט > 2 . 9 בחר והעתק את האובייקט. התרשים 9 העבר ל-0זס/. 5 0 0 ה שא הלו ב ₪ א 4% 18 ילירג // 4 שן אפ . הוספת תרשים 9 לחא במסמך שלך במקום בו ₪ ברצונך למקסם את הנתוניס. אובייקט 9 לת על לחצן הדבק מסרגל התרשים הכלים הרגיל. ב-6זס/\ מבוגרים 8 97 ₪ 26 1/ןי] טיפ אם אינך לוחצ על הכרטיסיה תרשים, יוצגו הנתוניס במקוס התרשים. שווה צור תרשים ב-09א5, שמור את חוברת העבודה, העתק את התרשים, וסגור את |9סא=. ב-0זס/, הדבק את התרשים, ניסוי את שתי הגרסאות. עריכת תרשים 9 לת לחיצה כפולה בתרשים. 9 השתמש בלחצני סרגלי הכלים, כדי לערוך שינוייס בתרשיס. עריכת נתונים 9 לת בגיליון העבודה שמכיל את הנתונים. 9 ערוך את השינויים. 9 לח בכרטיסיה תרשים1. 9 לחף מחו לאזור התרשים. ערוך אותו ו/או את הנתונים, ולחץ מחוץ לחלון התרשים. כעת, פתח את גיליון העבודה המקורי של |08א5 והשווה = 6 ₪ ם ₪ ₪5 -₪ ₪ ציר ערכים ו ל = ] מבוגרים התרשים פעיל ומוכן לעריכה ₪ כו ₪ ו ₪ ₪ ₪ גיליון1 ), תרשים1 ו | + 4 | 4 וצצ // / 4 ה 2 - 1 - בב מכוניות 09| אופניים 0 | 0 1 9 ₪2 | ב 5 בצ | כם - / , 4 0 ן / 0 2 .; / םע וצבצולברצצרבררבב בב בב בב סק 7: '23 ווק 6כן' 169 ]000[ 05/0 כשאתה מוסיף תרשים של |089א= אספסזסוו, והנתוניס התרשים ידנית, חייב גיליון העבודה המקורי להימצא עליהם התבסס התרשים השתנו, יעודכן התרשים ברשותך. במסמך שלך אוטומטית. אס אי-פעס תרצה לעדכן את טיפ תמיד כדאי לשמור את חוברת העבודה של |08א= לפני שאתה מעתיק וקושר חומר. שווה התחל את גיליון העבודה של |68א5, הכנס מספר נתונים, צור אובייקט תרשים, ושמור את חוברת העבודה. העתק ניסוי את התרשיס למסמך 6זס\. חזור ל-/08א5, שנה חלק מהנתונים, ושמור שוב את חוברת העבודה. חזור ל-0זס/ץ, ותראה שהתרשיס השתנה. הכנסת תרשים |< 1-ו 9 השתמש באשף התרשימים : 8 מקור: גליון עבודה של |68א= :)ספסזסווי] של |08א=, כדי ליצור תרשיס גיליון₪161:8362/1 כ כתרשים אובייקט. 7 הדבק: גליון עבודה של ₪665 חספטיסוי] אובייקט || בשל . : זה 8 שמור את חוברת העבודה. ה טסט שאינ מעתו תמונה 9 בחר והעתק את האובייקט. מפת סיביות לן צף מעל טקסט =] הצג כסמל 9 עבור ל-6זס\. 9 לחא במסמך שלך במקוס בו האפשרות הדבק וקשר יוצרת קיצור דרך לקובץ ברצונך למקס את הנתוניס. המקור. שינויים בקובץ המקור ישתקפו במסמך שלך. 9 בחר הדבקה מיוחדת מתפריט עריבה, כדי להציג את תיבת דו-שיח הדבקה מיוחדת. | תוצאה הוספת תוכן הלוח כ- תמונה. 9 בחר את האפשרות הדבק וקשר. 9 לח אישור. מכוניות 1 הולכי אגל 41 אופניים 20 0 97 מזג/ 56 |//ןי] /3יכ2. עשי 0%ג1] תרשים ארגון הוא הצגה גרפית של ארגון החברה שלך. בומן מועט, תוכל ליצור תרשים מרשים שמדמה את שרשרת הפיקוד, אפשר לשנות את התרשים מהר יותר מאשר לעלות, או לרדת בסולס הדרגות. טיפ אם 2.0 6086 חסווְהלְחהּטָזכ0 אינה נמצאת ברשימת סוג אובייקט, תצטרך להתקין אותה. מידע ייהוספת רכיבים'י בעמוד 294 למידע אודות התקנת רכיבים. נוסף יצירת תרשים השתמש בלחצנים כדי להוסיף רכיביס 0 בחר אובייקט מתפריט עצב את התיבות כדי להוסיף הדגשות הוספה. החלף טקסט שומר מקוס 9 בחר בכרטיסיה יצירת חדש, . . חסחוטס 0 חו 601ןפ0] - +ובת:) ה0וו23וח03ז0 050/1זס;4 5 בחר +031ה6 חה0וז23וה3ףוס ₪5 | |8)ב. 6 ופשת/ וצ[ פשת] סוסה אפ 5065 | הפש אש 06 5 0 מהרשימה, ולח אישוד. 9 השלם את התרשים : + החלף את שומרי מקוס הטקסט. [ + הוסף הערות. הזפ הח סמעד שזח סחזבח סכד | | פזפח פחוהח סקצד '/ הוסף אלמנטים חדשים. שפחת חח המד בחטח 6 המיד בזסח 006 סמצד + עצב את הקוויסם והגבולות. 9 בחר עדכון מסמך מתפריט קובץ. 9 בחר יציאה וחזרה למסמך | כב מתפריט קובץ. גרור תיבה כדי לשנות את המיקוס שלה עצב את הקוויס כדי לסמן מסלול סיק 7: '3י2 ווק 6כן [17 290 327 סוניס שו[ ניתן להשתמש במידע שנכלל בקבצים בעיצוב זר, כלומר, קבצים שנוצרו בתוכנות אחרות מ-0זס)ו, בתנאי שיש לך את הממיר המתאים. ממירים מעבירים קבציס נבדלים לפורמט ש-זס) יכולה לקרוא. חלק מהממיריס טיפ אם לא מותקן הממיר הנכון, חזור להתקנה כדי לוודא שהתקנת את כל הממיריס האפשריים. אס הממיר הדרוש אינו ברשימה בהתקנה, בדוק באתר 60// 06ו28) אספסזסו! באינטרנט ממיריס נוספים. פתיחת קבצים בעיצוב זר 9 בחר פתיחה מתפריט קוב, כדי להציג את תיבת הדו-שיח פתיחה. בחר את סוג הקוב מרשימת קבצים מסוג. 9 בחר את הקוב. 9 לח פתח. 2 97 ]סע 24/04/97 5 2705/97 5 2610597 5 2605/97 9 2605/97 9 26/05/97 7 25]05/97 2 25]05/97 4 26/0597 5 | ביטול | מתקדם.., + 26/05/97 0 =[ ...0 0507% וי 8 18 ...זט ספסיטוו םא 19 ...זט ]50ס סו 8 957 זס %/050זסוזי] 8א 31 וס +50ססוי] 8א 9375 ... זט %]50סיטוו]. 8א 563 ...זט ]0050 08 552 ...08 ]סו פא 237 סא 00501 8 305 .. 8זס/ +]ספססוי]. םא 1424 חפש קבצים התואמים לקריטריוני חיפוש אלה: | חפש כעת. | חיפוש חדש בזמן כלשהו ]שה לאחרונה 8 קבצים נמצאן. סוג הקבציס שאפשר לפתוח תלוי בממירים שמותקניס במחשב שלך 0 //לןיי] מותקניס אוטומטית כשמתקינים את אזסש/, וישנס נוספיס שאפשר להתקין (אם רוצים). במקריס מסוימים, תצטרך להשיג ממיר מיוחד מ-0705084ו או ממקור אחר. הפק | 6 ₪ 6 ן' ₪ 6-ו ן" - ןש ' | טקסטו או מאפייך [- [שם הקוב (006,*) 5לחפוחנססי םזס// 000 *) 3065!קוח ד >תפוחנוסספ יכ 32 כ ולאשיסן שוש קשה להאמין, אבל לא כולס משתמשים ב-6זס\. בכל מסמכי סזס\, תוכל לשמור את המידע בפורמט אחר. מקרה, תוכנות רבות מסוגלות לקרוא מסמכי סזס/ש. אס כשאתה עושה ואת, סביר שתאבד את רוב העיצוב אתה צריך להעביר מידע לתוכנה שאינה מסוגלת לקרוא והגרפיקה, אבל לפחות לא תצטרך להקליד הכל מחדש. טיפ אם אינך בטוח איזה פורמט אתה צריך, ואם המסמך שלך לא ארוך מדי, בור מספר גרסאות שלו, כל אחת בפורמט אחר. כדאי לכלול גרסת טקסט בלבד, בשביל הביטחון. לאחר שבחרת סוג פורמט, כל הקבציס שימוש בפורמט שונה 0 מסוג זה המצוייס בתיקיה יירשמו 9 פתח את המסמך ב-6זס\. [<]? דמח 7 בחר שמירה בשם מתפריט קובץ, כדי להציג את תיבת הדו-שיח שמירה בשם. לוטס [ ) | שמור ב 9 הכנס שם קצר (מקסימום שמונה תוויס) לקוב. [שמירת גירסה... 9 בחר פורמט אחר. 9 לח שמור. % [-+ (3] םה הקוב | (5א, *) 16% 6006ח .")פד 185-005 (5א, *) 6365ז0 שחו] הפוא אשד פכיס-15יז *) בס 6 הו שמור כסוג (0.*) 6 ך 06שוחו (356. *) לוסץ3.] הפוצו זאד 05יס-5י] (5ח3.*) לזווסעב | חפוו +אשד סק 7: '2'3 ווק 6כן" 173 /3'כא. 009[6 ל-0זס\ יש את היכולת לבצע, באופן אוטומטי ופשוט, את המשימה הקשה ומייגעת של יצירת אינדקס למסמך ארוך. אתה בוחר את המיליס או האמרות במסמך שלך, שיהיו הערכיםס הראשיים באינדקס, תוך שינוי הניסות טיפ אס נדרש. ניתן להוסיף מספר רמות של ערכי משנה כדי לכוון את הקורא לנושאיס רלוונטיס אחרים. בחר אינדקס מבין הסגנונות, ותשאיר ל-6זס\ להשלים את העבודה עבורך, בהגדרת מספרי העמודים הנכונים. כשאתה יוצר אינדקס, זכור ש-סזס/ אינה מחפשת ערכי אינדקס בתיבות טקסט. אס אתה מעוניין שערך מסוים יופיע באינדקס - אל תוסיף אותו לתיבת טקסט, או הוסף תיבות טקסט לאינדקס באופן ידני לאחר שהשלמת את האינדקס הסופי. טיפ סימון ערך אינדקס בחר אינדקס ורשימות מתפריט הוספה, ולחצ על לחצן סימון ערך שבכרטיסיה אינדקס. הקלד את הנושא המקושר בחר כדי שמספר העמוד יופיע 8 במסמך שלך, בחר את הטקסט שאמור לחיכנס לאינדקס. טווח שלס כדי להציג עמוד ראשון ואחרון של הנושא 9 שנה את הניסוח של הערכים הראשיים, אס נדרש. 9 הקלד ערכי משנה. כדי להגדיר יותר מרמה אחת של ערכי משנה, הפרד כל רמה של ערך משנה עם נקודותיים. 9 בחר באפשרות ערכי אינדקס ועיצוב מספרי עמודים. 9 לח על לחצן סמן. 9 חזור על שלבים 2 עד 6 עד שכל המסמך מסומן. אנגלית 39, 40 אליפסה 181 9 הקש 6ח5+!61 כדי לעבור לסוף המסמך, ובחר אינדקט ורשימות מתפריט הוספה. 0 132-129 תרגסמ‎ 9 בכרטיסיה אינדקס, בחר סוג מספור 92 אינדקס וסגנון, ולחץ אישור. תבליטים 84 4 97 שזקען 56 |//ןי] בחר, ובחר בסימניה המסמנת יק גבולות (ראה: טבלה) נקודות טבולציה 7% פקודה אחרונה. 62, 65, 66 ערכי אינדקס מסומניס בשדות טקסט מוסתר. לח על לחצן הצג/הסתר כדי לראות ולערוך את הערך אס צריך. <ו? וי ערך ראשיי | השבר הסורי-אפריקאי 9 | ערך משני: ‏ | גאוגרפיה של המזרח התיכון 0 | אפשרויות. הפניה מקושרת: ראה / 1 7 טווח עמודים סימניה: [=] =] מוהגש ] נטרר תיבת דו-שיח זו נשארת פתוחה כדי לאפשר סימון ערכי אינדקס אחדים. | ביטול | סמן הכל אותיות מפרידות מופיעות אוטומטית בכמה סגנונות אינדקס עיצוב מספר עמוד: כניסת משנה מרמה שנייה הפניה מקושרת טווח עמודיס ס ה הגדל חלון 17 הגדל/הקטן אובייקט ‏ 209-201 הגדל כניסה ‏ 103, 112 הגדרת עמוד 41 63,61 קבדה‎ 139 ,54 ,53 49 השגדה‎ הדפסה 41, 46, 47 לאורך הדף. 43 לרוחב הדף ‏ 43 הוספה טקסט לציור ‏ 182 173 םישרת‎ פכץ 43 יכ 15 /וס/ו/כיס] בפרק זה תמצא: יצירת מכתבי חברה מיזוג נתונים מ-|00א₪ ומ-600655// מיעון תוויות דואר ומעטפות בחירת מסמכים למיזוג יצירת תעודות הוקרה מיזוג מסמכים מאורגן יצירת מקור נתונים התאמה אישית של מיזוג מסמכים 9% 5% 0% 9% (4 עריכת נתונים משלוח מיזוג מסמכים דרך |ו4וח-₪ או פקס ₪ שינוי מסמך מקור נתונים האפשרות של מיזוג דואר ב-6זס/ חוסכת זמן רב כשאתה צריך לשלוח מידע זהה למספר נמענים, או לקבוצה גדולה של אנשים. עליך לספק מסמך ראשי ומקור נתונים, טזס תשלב בין השניים, או תמזג, את המידע ממקור הנתוניס שלך אל המסמך הראשי שלך, כדי ליצור מסמך אישי חדש. המסמך החדש הזה יכול להיות מכתב שאתה שולת דרך דואר, או |ו8/-=, או פקס שעובר בצורה אלקטרונית לקבוצת אנשים. מקור הנתוניס יכול להיות רשימה של פריטים: שמות וכתובות, רשימת עובדים, נתונים מגיליון עבודה של |08א= 80%סזסוו או ממסד נתוניס של ₪00885, וכדומה. אפשר להשתמש במיזוג מסמכים כדי לדוור כמות גדולה של מעטפות או תוויות דואר, כולן נוצרו מהמידע שבמסד הנתונים שלך. אפשר למצוא שימושים נוספים למיזוג, למשל, אם אתה רוצה ליהנות קצת, נסה ליצור כמה תעודות הוקרה לחבריך, או לעובדיך (עבור לעמוד 186 לקבלת מספר רעיונות). בין אס אתה קורא את הקטע הבא מפני שאתה מעוניין לדעת כיצד עובד מיזוג הדואר, או מפני שאתה תקוע באמצע מיזוג ואינך יודע כיצד להמשיך, הגעת למקוסם הנכון! 9 8: '3יכ2 15/0 וסוכיס - 177 '2'כא, ]וס//כיסן 3% כשאתה רוצה ליצור מסמך ממוחשב אישי, או רשמי, השמות והכתובות של האנשיס אליהס ברצונך לשלוח תודקק לשני דבריס: מסמך ראשי, שהוא המכתב אותו את המכתב. השתמש במידע שבמסד הנתוניס לכתובת יקבל כל אדס ברשימה, ומסד נתוניס שהוא רשימת שבכל מכתב, ועבור המעטפות או תוויות הדואר. התחלת מסמך אחיד 9 צור ושמור מכתב המכיל את המידע המשותף לכל המכתבים. הו המסמך הראשי שלך. מכתבים אחידים 9 בחר מיזוג דואר מתפריט כלים. 9 לחי על לחצן יצירה. 9 בחר מכתבים אחידים. 9 לח על לחצן חלון פעיל. 7 <| ל | נמהדואשיחדש | | בשול > קבל נתונים |<]? לחר ₪ 9 לת על לחצן קבלת נתונים. 8 בחר את מקור הנתונים : . % יצירת מקור נתוניס, כדי להכניס את הנתוניס. + פתיחת מקור נתונים, כדי להשתמש בנתוניס קיימים. + שימוש בפנקס כתובות, כדי להשתמש בנתונים מפנקס כתובות. + אפשרויות כותרת, כדי להשתמש במסמכים נפרדים לנתוניס ולנתוני הכותרת. 9 לת על לחצן ערוך מסמך ראשי. 6 97 סש 26 ול[יי] טיפ כדי לעקוב אחר כל השדות המתוספים, בחר אפשרויות מתפריט כלים, לח על הכרטיסיה תצוגה, ובחר ''תמידיי מרשימת צללית לשדות. הצללית תעזור לך לזהות שדות אלו במסמך הממוזג. מידע יייבצירת תבנית משלךיי בעמוד 58 למידע אודות יצירת תבנית מכתב משלך. נוסף ייסקירת מסמכי מיזוג דואריי בעמוד 178 למידע אודות בדיקת הדיוק של מיזוג הדואר במסמכים. יייצירת מקור נתוניסיי בעמוד 188 למידע אודות יצירת מקור נתוניס למכתב האחיד שלך. קביעת מיזוג נתונים 9 לת במקום בו ברצונך להוסיף מידע ממקור הנתוניס שלך. 9 לחץ על לחצן הוסף שדה מיזוג, ובחר את סוג הנתונים שיכללו. 9 חזור על שלבים 1 ו-2 עד שכל הנתונים למיזוג נקבעו. יצירת המכתבים 9 בדוק את כל המסמך ותקן שגיאות אם קיימות. 9 לח על לחצן מיזוג דואר, כדי להציג את תיבת הדו-שיח מיזוג. 9 הגדר את ההגדרות שלך. 9 לח מזג. שדות ממוזגיס מגדיריס כל השדות הממוזגיס תוכן המכתב זהה את הנתוניס שיוכנסו מוכנסיס עס לחצן לכל המכותביס וחיכןו ימוקמו הוסף שדה מיזוג 9 ו סִי ם המיעוי 29 מאי 1997 טי גשם משפהה+ ארחוב> עיר+ אמיקוד> אדון <תואד>+ אשם משפחה% ברצוני להודות לך אל התמיכה שהענקת לי ביום חמישי שעבר בזמו שנתקעתי עם רכבי בדרך איילון. אין בפי מילים בכדי לתאר את ההרגשה המשמחת כרכבך עצר ופרצוף נחמד מחייך יצא ממנר מר. שם משפחהא . תודה ובהפלחה. בחר כדי למזג למדפסת, מסמך קובע באילו רשומות ישתמשו, חדש, |81-=, או פקס בהתבסס על בדיקת הערכים שלהן - רשומות למיזוג ₪ הכל מ ] עד: | - בעת מיזוג רשומוות אל תדפיס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים. 9 הדפס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים. | אפשרויות שאילתה... לא הוגדרו אפשרויות שאילתה. קבע כיצד המיזוג יטפל הגדר אילו רשומות למזג אס בשורות ריקות אינך ממזג את כל הרשומה פיץ? 8: '3יכ2. 15/0 וסוכיס | 177 סיכ אס/וכי ‏ אוו 5413 מה יכול להיות גרוע יותר מלהדפיס קבוצה גדולה של לפני שאתה מדפיס מיזוג דואר מלא, כדאי לבדוק את מסמכים במיזוג דואר ואז לגלות שגיאה בהגדרת העמוד ההגדרות, להדפיס דוגמה, ולבחון את התוצאה. או בטקסט עצמו! זה שווה את הזמן, הכסף, והתסכול. אפשר לראות את הנתוניס הממוזגיס מוכנסיס בשדות המיזוג בחינת המיזוג 9 צור את המסמך הראשי, והצמד אותו למקור הנתוניס. 9 לחי על לחצן הצג נתונים ממוזגים, וסקור את המסמך ₪ | .5 ₪ בל ₪ | ₪ | מז | 1 | 4+ | || + הוסף שדה 6זאו + הוסף שדה מיזוג | הממוזג. יתז המישי 29 מאי 1997 9 לח על לחצן הרשומה הבאה, ו פתת שלמה 34040 וסקור את המסמך הממוזג. אדוומר. לור 0 חזור על שלב - על סדרה של ברצוני להחד ות לך אל התמיכה שהענקת לי ביום חמישי שעבר בזמו שנתקעתי עם רכבי רשומות. בדרך איילון. אין בפי מילים בכדי לתאר את ההרגשה המשמתת כרכבך עצר פרצוף נחמד מחייך יצא ממנר מר. לוי. תודה ובהצלחה. הדמיית מיזוג 000000 9 לרחף על לחצן מיזוג דואר. ה - 8 הגדר הגדרות. | תגדרה.. - | רשומות למיזוג - סּ 9 לח על לחצן בדיקת שגיאות. כ | . -אה א | בדיקת שגיאות... 9 בחר באפשרות להדמיית 0 | אפשרוזת שאילתה... המיזוג. 6 אל תדפיס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים, 0 הדפס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים. סּ לח אישור. לא הוגדרו אפשרויות שאילתה. 9 לח מזג. 0 את המסמך הראשי שלך אם 4 . . נדרש. חזור על שלביס 1עד 6 "6 השלם את המיזוג, תוך עצירה לדיווח על כל שונאה עם התרחשותה. עד שתתקן את כל השגיאות. 7 השלם את המיזוג ללא עצירות. דווח על שגיאות במסמך חדש. 9 בחר בתיבת הדו-שיח עוזר מיזוג דואר. 3 97 זע 56 |/לןי] טיפ טיפ מכל, אותה מדפסת. אפילו שינוי קל בהגדרה יכול להיות בעל ערך למיזוג. בדוק את המיזוג 9 לת על לחצן מיזוג דואר, כדי להציג את תיבת הדו-שיח. 9 הכנס טווח שיכלול שתי רשומות, תוך שימוש ברשומות הנתונים מאמצע הגדרת הנתוניס. 9 בחר מדפסת מרשימת מזג ל:. 9 לח מזג. 9 ערוך הגהה על המסמך המודפס, ערוך תיקוניס אס נדרש, ושמור את המסמך. | בעת מיזוג רשומות לא הוגדרו אפשרויות שאילתה. | הגדרה... ₪ נה הששו .6 אל תדפיס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים. 0 הדפס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים. אס אתה ממזג מספר מועט של מסמכים, מזג אותס למסמך חדש, וסקור כל אחד מהם לפני הדפסה. כשאתה בוחן את המיזוג, חשוב שתגדיר זאת בדיוק כמיווג הסופי שלך: אותס נתוניס, אותן אפשרויות, והחשוב מזכ סור | בדיקת שגיאות... | אפשרויות שאילתה... פי? 8: :25/3 315/87 אס/כיס] 9 ז] ישויות. 3יווכ לעיתיס קרובות, כשאתה מדוור סוג מסויסם של מידע לרשימת אנשים, מעשי יותר וכלכלי להצמיד תוויות עבורך. דיוור מאשר להשתמש במעטפות. זסו יכולה להשתמש מידע 'ייצירת תוויות דיווריי בעמוד 69 למידע אודות יצירת תוויות תוך שימוש בכתובת בודדת. נוסף ה הגדרת תוויות 00-ה | הגדרה... 9 התחל ושמור מסמך חדש, 0 ריק. תוויות מען... 9 בחר מיזוג דואר מתפריט כלים. 9 לח על לחצן צור, ובחר תוויות מען. לחצ על לחצן חלון פעיל כשאתה נשאל באיזה חלון מסמך להשתמש. 9 לח על לחצן קבל נתונים ובחר את מקור הנתוניס שלך. לח על לחצן הגדרת מסמך ראשי כשאתה מוכן. 9 בחר את סוג התווית ואת מיקומה. 9 לח אישור. הוספת כתובת 9 לח על הוסף שדה מיזוג, ולחץ על שדות הנתוניס שברצונך לכלול. 9 הוסף רווחים ופיסוק, והקש ז6+ח= כדי להתחיל שורות חדשות כנדרש. 9 חזור על שלבים 1 ו-2 עד שתשליס את המידע לתוויות. 0 97 ₪ 26 1/ןיי] מעטפות... קטלוג... שחזור למסמך פזס/ו רגיל... יצירת מקור נתונים... פתירחת מקור נתונים... שימוש בפנקס כתובות... אפשרויות כותרת... זה - וחוזי] 2160 5 - וחווי] 2162 בחופקוח5 - וחווי] 2163 סוס פון= - וחווי] 2180 = 6= - וחוזי] 2181 6 - וחוזי] 2186 = 5 - וחוזי] 2660 סוכו זסוס= וו גובה: 9 ס"מ רוחב: 3 ס"מ גודל עמוד: (ח 5 א 1/4 4) וחוויז [<]? ב בחר בלחצן הוסף שדה מיזוג לשם הוספת שדות מיזוג לתווית לדוגמה. באפשרותך לערוך ולעצב את שדות המיזוג ואת הטקסט בתיבה תווית לדוגמה, 0 * הוסף שדה מיזו2 תווית לדוגמה: 9 גשם פרטי> אשם משפחה> <חברה> *<רחוב> <עלר6, אמיקוד> | אישור | ביטול במקור הנתוניס שלך, כדי ליצור את תוויות הדיוור האלו |<]? ה | מידע על המדפסת. ] אישור 7 סיכות 6 לייזר והזרקת דיו = מגש: |+ 6% ססצום) מגש ברירת. המחדל] | ביטול פרטים... מוצרי תוויות: שזסים תקנר [- | - | תווית חדשה... מספר מוצר: 2 מידע על התווית .> | מחק שווה אס 001006 1070508/! מותקן אצלך במחשב, תוכל להשתמש בקישור אססוט0 כמקור נתוניס. לחצ על לחצן קבל ניסוי נתונים שבתיבת הדו-שיח עוזר מיזוג דואר, בחר שימוש בפנקס כתובות ובחר שימוש בפנקס כתובות של 0%6סס0% מתיבת הדו-שיח שימוש בפנקס הכתובות. כשאתה עורך את המסמך הראשי, כל השדות מרשימת הקישור אססוזטס זמינות מלחצן מיזוג שדות. יצירת התוויות 9 ערוך הגהה על הכתובות, ותקן שגיאות אם קיימות. 9 לח אישור בתיבת הדו-שיח יצירת תוויות. 9 לח מזג בתיבת הדו-שיח מיזוג. הגדר את ההגדרות שלך. 9 לח מזג. בחר מדפסת או מסמך חדש מו | הגדרהה... | סגור . ה| עד: שו | | בדיקת שגיאות... | אפשרויות שאילתה... | רשומות למיזו2 ₪ הכל | בעת מיזוכת רשומו .6 אל תדפיס שווקות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים. - הדפס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים. לא הוגדרו אפשרויות שאילתה. קובע טווח רשומות אס אינך מדפיס את כל הרשומות פי? 8: :25/3 315/87 אס/כיס] 11 יז 21060 אס המדפסת שלך יכולה להדפיס מעטפות, תוכל למען ערמת מעטפות במהירות כשהן מבוססות על רשימת שמות וכתובות. טיפ הזן אותי! אם המדפסת שלך תומכת בכך, הפעל את האפשרות הזנה מ כדי להזין את המדפסת ממגש או ממזין מעטפות במקוס ההזנה הרגילה. התקנת מעטפות 9 התחל ושמור מסמך חדש ריק. 9 בחר מיזוג דואר מתפריט כלים. 9 לח על לחצן צור, ובחר מעטפות. לח על לחצן חלון פעיל, כשתישאל באיזה חלון מסמך להשתמש. 9 לח על לחצן קבל נתונים, ובחר את מקור הנתוניס שלך. לח על לחצן הגדרת מסמך ראשי כשתידרש. הגדרת המסמך הראשי אס נדרש, ערוך שינוייס בכרטיסיה אפשרויות מעטפות ובכרטיסיה אפשרויות הדפסה, ולח אישור. 8 השתמש בפריטים מלחצן הוסף שדה מיזוג, כדי להשלים את הכתובת. 2 97 מזגעו 56 |//ןי] לחץ, ובחר שדה נתונים... ] מסמך ראשי מכתבים אחידים... תוויות מען... קטלווג... שחזור למסמך פופ רגיל... 3 | 7 מקור נתונים ה * קבל נתונים וצרת מקור נתונים... פתיחת מקור נתונים.., שימוש בפנקס כתובות... % אפשרויות כותרת... 3 ?]<[ ור בלחצן הוסף שדה מיזוג לשם הוספת שדות מיזוג לדוגמה לכתובת הנמען. באפשרותך לערוך ולעצב את שדות המיזווואת וקסט בתיבה דוגמה לכתובת הנמען. | * הוסף שדה מיזול דוגמה לכתובת הנמען: <תואר> <שם פרטי> אשם משפחה> לחברה> <רחוב> נעיר6, <עיר> אמיקוד> | אישור | ביטול ... כדי להוסיף שדה מיזוג כאן מידע יימיעון מעטפה'י בעמוד 70 למידע אודות יצירת מעטפה בודדת. נוסף ייסקירת מסמכי מיזוג דואריי בעמוד 178 למידע אודות בדיקת ההגדרות לפני הדפסה של כל רשימת הנמנעים. 'יהדפסת מעטפות ללא כתובת החזרהיי בעמוד 184 למידע אודות מיעון מעטפות מודפסות עס כתובת השולח. 'יבחירת רשומות למיזוגיי בעמוד 194 למידע אודות מיזוג רשומות מסוימות בלבד. בחר מדפסת או מסמך חדש יצירת המעטפות 9 ערוך הגהה של הכתובות, ותקן שגיאות אם נדרש. 0 כ סגור | בדיקת שגיאות... | אפשרויות שאזילתה... 9 לח אישור בתיבת הדו-שיח מיעון מעטפות. 9 לח מיזוג בתיבת הדו-שיח עוזר מיזוג דואר. 9 קבע הגדרות. לא הוגדרו אפשרויות שאילתה. 9 לח מזג. קובע טווח רשומות אס אינך מדפיס את כל הרשומות פי? 8: '25/3 315/87 אס/כיס] 343 כִּיִמָסי וולסְקָו///4 כעוכע 2559 כשאתה ממען ערימת מעטפות, תוך שימוש במיזוג דואר, השמאלית העליונה של המעטפה. תרצה לבטל אפשרות מתוספת כתובת ההחזרה שלך באופן אוטומטי בפינה זו, אם על המעטפות שלך כבר מודפסת הכתובת שלך. מידע יימיעון מעטפותיי בעמוד 182 למידע אודות הגדרה ויבירה של מעטפות. נוסף טיפ אם אינך רוצה שכתובתך תופיע על המעטפות שלך, תוכל למחוק את פרטי המשתמש. בחר אפשרויות מתפריט כלים, לח על הכרטיסיה פרטי המשתמש, ומחק את פרטי המשתמש. מחיקת כתובת ההחזרה <[5) - ו 0 התחל ושמור מסמך חדש |א |8|= [* קובץ עריכה תצוגה הופפה עצוב כלים טבלה מלון עורה , ו ל שש ישן טרא שה ריק. |- 1.2.8 8% | | =|= = = ע 1 | -י 1 ד ופ ₪ הזוס || בחר מיזוג דואר מתפריט ₪ | 5 5 ב / |5ז]| א | | 4 | 4 | < תסף שדה וא | הוסף שרהמיור | כלים. 9 קבע מסמך ראשי למעטפות. ב סמ הר הוקור הנתוים ומינים כעת, בחר בלהצן שכור המתיים כד: הרצליה 48180 9 לת על לחצן ערוך, ובחר את : ישראל המסמך הראשי הרצוי. . 9 מחק את פרטי כתובת סוג מיזוג: מעטפות. מסמך ראשי: 510ח: החזרה. ו 2% מקור נתונים 9 לח מיזוג. || יקבלגטמם | | | ישטר 2 נתונים: 406 חפזבק)...%₪ 9 צור את המעטפות. 4 97 שז/] 56 1/ןי] מז /6/ו3, 1902 [וס/] המונח שדה יכול לבלבל: הוא בעל משמעות שונה, תלוי בהקשר. 4 שדה ב-6זס\ הוא בדרך כלל שומר מקום, לעיתים מכיל מעט קוד תכנות, למידע המתעדכן אוטומטית, כגון תאריך, או מספר עמוד. + שדה מיזוג הוא סוג אחר של שדה, גס הוא שומר מקוס, בשימוש במיוחד למידע ממקור נתונים. % שדה במקור נתונים מתייחס לפריט בודד ברשומת נתונים. 6ויק 0 290 רוב הזמן, אינך מודע לשדות שאולי נמצאים במסמך שלך. באופן כללי אתה רואה את תוצאות השדות: התאריך הנוכחי, או סיכוס ערכי טבלה למשל. בכל מקרה, אס המסמך שלך משתנה פתאוס לתוהו ובהו של תוויס מוזריס, תראה את צידו האחר של השדה: הקוד. 6ווי 0 290 35 משתמשיס בשדה מיזוג רק תוך כדי מיווג דואר, בו אתה משלב, או ממזג, מסמך ראשי עס מקור נתונים. שדות מיזוג נראיס בדרך כלל במסמך הראשי לפני הדפסה. אס ראית את כל קודי השדה עבור השדות האלו, תראה שמיווג השדה הוא צורה מיוחדת של שדה : שדה כ |₪!-6₪חתשוש. %וויכ 4 0 [ש|₪ תוכניות מסדי נתוניס גס משתמשות במונח שדה, אבל שדה שונה מזה של שזס/. שדה נתוניס הוא פריט מסויס ברשומת הנתוניס. רשומת נתוניס היא סדרה שלמה של מידע שנמצא במקור הנתונים. אס מקור הנתוניס שלך מכיל כתובות, רשומה בודדת תהיה הכתובת לאדס בודד, ושדה בודד ברשומה יהיה מרכיב אחד של הכתובת: העיר או המיקוד, למשל. 9 8: '3יכא 15/0 וסוכיס- 187 'ג'כא. .זגו כז29 לכל אחד מגיעה תעודת הוקרה מדי פעם, בין אס עבור הישג נכבד, או סתס בשביל הכיף. תוכל להשתמש ב-6זס/\ כדי ליצור מסמך הוקרה בסיסי, עס מקומות ריקיס להוספת שס המקבל וההישג שמוקיריס לו. אס יצירת נתונים 9 התחל מסמך חדש ריק, וצור טבלה עם שתי שורות ושתי עמודות. 9 מקם כותרת, או שס, בראש כל עמודה. 9 הקלד את שם המקבל ואת סוג ההוקרה. 9 לחי על מקש טּד כדי להתחיל שורה חדשה, והקלד את השס הבא ואת ההוקרה עבורו. 9 חזור על שלב 4 עד שכל המקבליס וההוקרות עבורס רשומים, ושמור וסגור את המסמך. דוד:וסף קָרן שמש יצירת תעודת הוקרה 9 התחל מסמך חדש ריק, והשתמש בכלים של זס/ כדי ליצור תעודה נאה. 9 הכנס ועצב סימן פיסקה עבור שס המקבל. 9 הכנס ועצב סימן פיסקה עבור ההוקרה. 9 שמור את המסמך. 6 97 שז/] 56 1/ןיי] מה כהן מספר אנשים מתכבדים בהוקרה עבור סיבות שונות, תוכל ליצור רשימת שמות ותעודות הוקרה, ו-0זס/ע תוסיף אותס לתעודות ההוקרה עבורך. כותרת העמודה נהפכת לשס שדה המיזוג מוכני מצסילן במוסך החברה פובדת חרוצה ביותר של החברה | מורה מצסיינת של הגנוך | תעודת הוקרר. בואת אנו מכריוים ש-1 | נבחר?-+ בהיות ו ז עייי. ועדה. שופטי. המפעל -1 ויינתן. לו. כבוד. גדול.על.ת רומה ו. לפית וח. חברת. מפעלי. פלדה י טיפ מסמך שמעוצב כקטלוג הוא כל מסמך שאינו מתאים לקריטריונים של מכתביס אחידים, תוויות דיוור, או מעטפות. בדרך כלל זהו סוג כללי של מסמך עס מספר מאפיינים מיוחדים, לדוגמה, תעודות הוקרה. טיפ אינך יכול למזג מסמך מעוצב כקטלוג במסמך פקס. אס ברצונך לפקסס את תעודת ההוקרה, מזג את שני המסמכים למסמך בודד, חלק את המסמך למסמכים נפרדים, ופקסס כל מסמך בנפרד. מידע יייבצירת טקסט מסוגנן'' בעמוד 268 למידע אודות יצירת כותרת דרמטית. נוסף ייהוספת גבול מסוגנן מסביב לדף'י בעמוד 273 למידע אודות הוספת גבול אומנותי סביב לתעודת הוקרה. הגדרת המסמך 9 בחר מיזוג דואר מתפריט כלים. 8 הגדר את המסמך: 4 לחצ על לחצן צור ובחר קטלוג. + השתמש בחלון הפעיל. 9 לחי על לחצן קבל נתונים, והשתמש במסמך מקור הנתונים שיצרת קודם לכן. 9 הגדר את המסמך כשמוכן. יצירת תעודת הוקרה לרא במקום בו אתה רוצה את שס המקבל. 9 לח הוספת שדה מיזוג, ובחר את כותרת עמודת שם המקבל. 9 לח במקום בו אתה רוצה את כותרת ההוקרה. 0 לחץ הוספת שדה מיזוג, ובחר את כותרת עמודת ההוקרה. 9 לח על לחצן מיזוג להדפסה (או מיזוג למסמך). פּ הגש את תעודת ההוקרה. השלב הבא בהתקנת מיזוג הדואר הווא לציין מקור נתונים. בחר בלחצך קבל נתונים, 53 מסמרראשי סוג מיזוכ: קטלווג מסמך ראאשי: 2<חפחחטססס 2 מקור נתונים * קבל נתונים 7 <| לא נמצאו שדות מיזוג במסמך הראשי. בחר בלחצןערוך מסמך ראשי לשם + הוספת שדות מיזוג למסמך הראשי, תעודת הוקרם בואת. אנו.מכריוים ש- 9 ו נבחר'+ 3 % וז עייר ועדתי. שופטיי. המפעל - ויינתן לו. כבוד. גדול.על.ת רומתו. לפיתוח חברת. מפעלי. פלדה] . 2-1 | ב 141ס"מ שורה עמודה 1 | פיץ? 8: '3'כ2. 15/0 וסוכיס- 187 23 אקוכ יע[ כשאתה יוצר מסמכי מיזוג דואר, אתה וקוק לשני ומקור נתוניס. אס דבריס עיקרייס: מסמך ראשי בפורמט נוח לגישה, צור מסמך מקור נתוניס חדש והכנס בו נתוניס משלך. הנתוניס בהס אתה מעוניין להשתמש אינס מאורגניס מידע נוסף יישינוי מסמך מקור נתונים'י בעמוד 191 למידע אודות שינוי מבנה מסמך מקור נתוניס. 'ימיווג נתוני |8סא='י בעמוד 192 למידע אודות שימוש בנתוניס מתוכנת |06א= )ספ6סקזסוו/]. יימיזוג נתוני 60695'י בעמוד 193 למידע אודות שימוש בנתוניס מתוכנת 00655) )ספ6סקזסוו/]. יצירת מקור נתונים 9 כשהמסמך בו אתה משתמש כמסמך ראשי פתוח, בחר מיזוג דואר מתפריט כלים, כדי להציג את תיבת הדו-שיח עוזר מיזוג דואר. 9 לח על לחצן צור ובחר את סוג המסמך שאתה תפצ. השתמש בחלון פעיל עבור המסמך הראשי שלך. 9 לחי על לחצן קבל נתונים, ובחר יצירת מקור נתונים. הגדרת שדות נתונים 9 שנה את רשימת שדות השמות : 4 בחר ומחק את השדות שאינך רוצה. + הקלד והוסף שדות חדשים. + בחר והעבר שדות כדי לשנות את הסדר שלהם. 8 לח אישור. 9 שמור את המסמך. 8 97 שז/ץ 26 1/ןי] 8 2 מקור נתונים " קבל נתונים : יצירת מקור נתונים... פתירחת מקור נתונים... שימוש בפנקס כתובות... אפשרויות כותרת... הקלד שס שדה חדש, לחי על הוסף שס שדה כדי להוסיף שדות חדשים לרשימה <|? ב מקור נתונים למיזוג דואר מורכב משורות של נתונים. השורה הראשונה נקראת שורת הכותרת. כל עמודה בשורת הכותרת מתחילה בשם שדה. ברשימה המופיעה להלן מוצגים שמות שדות שימושיים, באפשרותך להוסיף או להסיר שמות שדות לשם התאמה אישית של שורת הכותרת. שמות שדות בשורת הכותרת: שם פרטי שם משפחה תפקיד בעבודה חברה כתובת1 כתובת2 | הוסף שם שדה 44 | הסר שם שדה | סו 85... שדות מיזוג מומלצים על ידי סזס/. בחר ולחץ על הסר שם שדה כדי למחוק בחר שס שדה מהרשימה, לח על החיצים כדי להזיוזּ את השדה למטה או למעלה ברשימה שווה לאחר שיצרת מסמך מקור נתוניס משלך והשלמת את המסמך הראשי, שמור וסגור את שני המסמכים. לחץ על ניסוי לחצן פתּח שבסרגל הכלים הרגיל, ופתח את מסמך מקור הנתונים. אכור שהמסמך הוא טבלה סטנדרטית של סזס/ עס שמות השדות בראש השורה והנתוניס שהכנסת בשורה שמתחת. סגור את המסמך מבלי לערוך שינוייס כלשהס. הכנסת נתונים 9 לת על לחצן עריכת נתוני מקור. הכנס את הנתוניס לכל שורה. לחץ על מקש סּד כדי לעבור לשורה הבאה. 9 לחץ הוסף חדש לאחר כל הגדרה של כניסה. 9 לח על מקש גד כדי לעבור לשורה הבאה, והכנס רשומה חדשה. המשך להוסיף עד שתסיים את הרשומה האחרונה. 9 לח אישור. 9 השלם את המסמך הראשי. 7 ?]<[ שם משפחה: בן קיפוד תפקיד בעבודה: | חברה: עיר: חיפוש... רחוב: 2 | הצג מקור טלפון בבית: . רשומה: | |. 1 4 | 4 פי? 8 '3'כ2 5/8 אסאכיס - 189 ליכא יש[ אם נתוני רשומה אחת, או יותר, במסמך מקור הנתונים שלך אינה מעודכנת, תוכל לערוך את הנתונים. תוכל להוסיף רשומות חדשות ולמחוק את הישנות. טיפ אס הנתוניס שלך שייכיס גס לתוכנה אחרת, למשל פנקס כתובות או מסד נתוניס של 466855, סגור את המסמך הראשי, ערוך ושמור את הנתוניס בתוכנה המקורית, ופתח מחדש את המסמך הראשי לקבלת המידע המעודכן. מידע יישינוי מסמך מקור נתוניסי בעמוד 191 למידע אודות הוספה או מחיקה של רשומות נתוניס. נוסף מציאת רשומת / 0 פתח את המסמך הראשי 1 | ל כל 7 | | מז | 1 | 4 04 | = הוסף שדה פע | + הוסף שדה מיזוג | עבורו נוצר מקור הנתונים. | | | 9 לח על ערוך מקור נתונים. 0 3 ו שם.פרטיו --------- | = הסףחדש שם משפחה: תפקיד בעבודה: ן מק | 1 שחזר [<]? כנ ו | שחר 2 חפשאת: קאיוטי 0 | | הצג מקור 5 9 לח על לחצן חיפוש. 9 הקלד את המידע הרצוי. רחוב: מיקוד: טלפון בבית: 9 בחר את השדה בו הוא מופיע. 9 לח חפש את הראשון. אם הרשומה שנמצאה אינה הרשומה הרצויה, לחצ על לחצן חפש את הבא. חזור על הפעולה עד שתמצא את הרשומה הרצויה. 9 לח סגור. אפשר להוסיף, למחוק, או לערוך טקסט בכל שדה עריכת רשומה 9 בצע אחת מהפעולות הבאות : + ערוך את הטקסט בכל השדות. 4+ מחק רשומות. 1 בדו לחץ כדי להתחיל >> רשומה חדשה שם פרטי שם משפחה: קרוגר חברה: פוקס שחור עיר: הוליווד % שב | מיקוד: 0 הצג מקור טלפון בבית: ₪ רשומה: |א|. 1 [+|א4 לחץ כדי למחוק 9 לח אישור כשתסיים. רשומה נוכחית לחץ כדי לבטל שינוייס לרשומה הנוכתחית 0 97 זו 26 !/ןי] 0[וי סק אקוכ יי כשאתה רוצה לשנות את מספר השדות או את שס הוא טבלה, אפשר פשוט להוסיף או למחוק עמודות השדות במסמך מקור נתוניס קיים, א תה יכול לערוך את כשברצונך להוסיף או למחוק נתוני שדות. מסמך מקור הנתוניס ישירות. מכיון שמקור הנתוניס טיפ במסמך מקור נתוניס מכיל את כל המידע בטבלה אחת. הפעל את קווי הרשת אס אינס מוצגיס כך שתוכל לראות את הגבולות של כל שדה. עריכת מסמך מקור נתונים 9 פתח את המסמך הראשי עבורו נוצר מקור הנתונים. 9 לח על לחצן ערוך מקור נתונים. 9 לח על לחצן הצג מקור. 9 שנה את השדות והרשומות : + מחק עמודה, כדי להסיר שדה נתונים. + הוסף עמודה ומלא אותה בנתוניסם, כדי להוסיף שדה נתוניס. + שנה את שם שדה הנתונים על ידי שינוי הטקסט השורה הראשונה. % מיין את הרשומות בסדר אלפביתי. 9 שמור את המסמך. 9 לחץ על לחצן מסמך ראשי למיזוג דואר. מחק עמודה כדי ערוך את השם כדי לחץ בטבלה, ולחצ על להסיר שדה לשנות את שס השדה לחצן למיון רשומות לחץ כדי לחזור למסמך הראשי הוסף עמודה כדי להוסיף שדה חדש == - זט 050/1זסוו . פוך. בעבודהט טלפון. בביפ| מיקודס| רחובס| עירס| חברהס תפקי, בעבודה שס מִשְפְתְהָ שם פְרְטכּס תוארס *כ םש --098=09090 ₪ ₪ | ₪ מנחלט לויט יצחקט מרט *| ם מ - - - איִסְקְוָס אחראית. בטיי | לאהט גברתט משמשרתט *רם - 5 - מ מגוין. | פקידם רמיט דנואלט אדוןט וסט *רם - מ - תייאט מְשָרְהָ | אחראית .מערך. גִנְאורָט שרח גברתט 3 שיווקם פי? 8 '3'כ2 /5ו) ‏ אסוכיס | [19 יפל | 06 כשהנתוניס בהס אתה רוצה להשתמש נמצאים בגיליון עבודה של |8סא=, תוכל להשתמש בגיליון העבודה כמקור נתוניס, כשאתה יוצר מסמכים עם מיזוג דואר. טיפ |06א= 11070508 חייבת להיות מותקנת המחשב שלכם כדי שתוכל לשלב נתוני |06א=. מידע ייהוספת רכיבים'י בעמוד 294 למידע אודות התקנת |6סאם | ספסזסוו/. נוסף ודא שהשורה העליונה של הנתוניס מכילה את שס השדה לכל עמודה [<51) - ב הכנת הנתונים 9 פתח את חוברת העבודה 0 [ 4 9 |-09 ₪60 2 50-66 ₪ ש מו ב-|08א=. 4--|98 9 9% ם|ם 5 = =| | ; 5| .+ || 9 ארגן את נתוני גיליון העבודה ₪5 1 |פרטי משפחה כתובת עיר מדינה מיקוד תרומה חודשית תרומה שנתית כך שכל שורה היא רשומת יוטי לוי מורדי הגטאות 2 ת"א 9 ישראל 4 12%00 ₪ 12300 | ₪ 3'|משה יעקובוביץ | פ"ת 5 יפו ישראל ו ₪ 32100 | ₪ נתוניס וכל עמודה היא שדות 4 ]|דני נתניהו 2 ₪ 6חן0 .5 5 108-060 ארה"ב 150005 ₪ 100100 ₪ 5 |יצחק רזניק המבשלות 22 חיפה ישראל 9 200 ₪ 23200 ₪ נתוניס. 8 |אברהם - קוץ דרך ירושלים 82 קירון ישראל 002 200 ₪ 14000 - ₪ שרה אבהרנסום דיזנגוף 89 קרית חיים ישראל 2 40| | ₪ 50000 ₪ 8 9 שמור וסגור את גיליון העבודה. כדי להשתמש בחלק מגיליון העבודה, בחר טווח. שמות השדות חייבים להופיע בראש השורה של טווח השמות קבלת נתונים 9 ב-6זס/, השתמש במיזוג | || דואר כדי ליצור מסמך ראשי. ₪ ₪ || ₪ [= ----- פתתתססם ,ו [)] חפש ב ₪ לחי על לחצן קבל נתונים, ובחר פתיחת מקור נתונים. 9 בחר גיליון ₪808 8 רס 9 לחי לחיצה כפולה על גיליון העבודה כדי שיפתח. <]? ו שטוו נקוב או טווח תאים: | חפש כעת. ]שם הקובץ -9 9 בחר טווח שמות או את כל | חיפוש חדש (5!א, *) 6055ח5אז0/ |66א 5ב מסול גיליון העבודה. 9 לח אישור. 9 ערוך את המסמך הראשי, השתמש בלחצן שדה מיזוג דואר כדי, להכניס את שדות הנתונים. 2 97 מזגען 56 ו//ןי] יפ [>[' 400058 אס אתה רוצה ליצור מסמכי מיווג דואר תוך שימוש או שתוכל להתאים אישית את הנתוניס תוך שימוש במידע שנמצא במסד נתוניס של 400855 אספסזסוו, תוכל בשאילתה ואז להשתמש במסד הנתוניס הזה כבמקור להשתמש בטבלה ממסד הנתונים כמקור הנתוניס שלך, נתוניס. טיפ אם הנתוניס בהם אתה מעוניין אינס מאורגניס בטבלה אחת במסד הנתונים, פתח את מסד הנתונים ב-00888 וצור שאילתה שתאסוף את המידע. 58 0708071%ו!/! חייבת להיות מותקנת במחשב שלך, כדי שתוכל לשלב נתוני 00055. קבלת נתונים 9 ב-טזס/, השתמש במיזוג דואר כדי ליצור מסמך ראשי. לחי על לחצן קבל נתונים, ובחר פתיחת מקור נתונים. <|? ב ןפש ש 0 טח 03 טחוצשר זט סם זנוספ'וסח5 סח תורמים 9 בחר מסד נתונים של ₪00888. 1 ?[<| | שאילתות | טבלאות 9 לחף לחיצה כפולה במסד הנתוניס. טובלאות ב- תורמים.05ז: 7770000007 ]שם שם הקוב 9 (ס הוח *) 085808565 806655 5 קבצים מסוג אישור | ביטול | הצגת 5 9 בחר כותרת או שאילתה שמכילה את הנתוניס. 9 לח אישור. 9 ערוך את המסמך הראשי, השתמש בלחצן שדה מיזוג דואר כדי להכניס את שדות הנתוניס. פי? 8 '3'כ 15/8 אסוכיס | 193 יכ 315/0///510/105 ישנס מקריס בהס תרצה להשתמש ברשומות ממקור באזור מיקוד מסוים, או שליחת מכתבים רק לתורמיס הנתוניס שלך בלבד שמתאימים לקריטריוניס מסוימים, נדיבים. תוכל להגדיר באילו רשומות להשתמש על ידי למשל, מיעון כתובות של מעטפות ללקוחות הנמצאיס בדיקת הנתוניס בשדות המסוימים. טיפ אם הנתוניס בהם אתה משתמש הס ממסד נתונים של 00655/ 11070508, השתמש בשאילתה ב-600655( כדי להרחיב את הרשומות שאתה רוצה במקוס להשתמש באפשרות השאילתות. תמצא שתהליך הסינון חזק יותר ופשוט לשימוש. הגבלת הרשומות 9 0 הכן את המסמך הראשי שלך ה ₪ למיווג. הההההשמממממממ(י] = | הייההה. = 9 צו מיזו כדי רשומות למיזוג לחץ על לחצן מיזוג דואר כד . | יא -,אאח | בדיקת שגיאות... להציג את תיבת הדו-שיח [ אפשרויות שאילתה... מיזוג. | בעת מיזוג רשומות ₪ אל תדפיס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים, 9 הגדר את טווח הרשומות 67 הדפס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים, שימוזגו. לא הוגדרו אפשרויות שאילתה. [3] רק הרשומות המוגדרות בטווח ימוזגו הגדרת בדיקה 9 לח על לחצן אפשרויות שאילתה שבתיבת הדו-שיח עוזר מיזוג דואר, כדי להציג את תיבת הדו-שיח אפשרויות שאילתה. 9 בחר את השדה שייבדק. 9 בחר את סוג ההשוואה. 9 הקלד את הנתונים מולם אתה רוצה לבחון שוב. | קה הכל רק רשומות שמראות מיקוד שקטן מ- 0 ימוזגו 4 97 שו 26 !/ןיי] טיפ בלבול הגיוני. שימוש בהגיון //א! יכול להיות מאוד מבלבל. תמיד בחן את המיזוג עס רשומות, גם אס עברה וגם אס נכשלה הבדיקה, לפני שאתה מרי> מיזוג מלא. טיפ או בשאילתה זו אינו או בלבד. הבדיקה עוברת אס אחד התנאיס או שניהס נכוניס. הוספת בדיקה , ,0 0 בחר את היחס בין שתי <1? ד ו הבדיקות. 9 בחר את השדה שייבדק. 9 בחר את סוג ההשוואה. 9 הקלד את הנתונים מולם אתה רוצה לבדוק. 9 המשך להוסיף בדיקות עד שתגדיר את רשומות הנתוניס לשימוש. 9 לח אישור. ו ₪ תרומה חודשית | -- או שוה 100 ום [=] | ער [=] שווה - חיפה | וה ]| || הו הו | | | 2 [ אשב[ בשל - [ מהתל פי? 8: '25/3 315/87 אס/כיס] | מיוך רשומוו | סימן רשומות 15 יו 05ואוא. 2/כָא. כ'₪/5ו% בדרך כלל סזס) ממזגת רשומות בסדר בה הן מופיעות שהמעטפות שלך ימוינו לפי אוור מיקוד כך שיתאימו במקור הנתוניס שלך. אס אתה רוצה למזג אותן בסדר לתקנות רשות הדואר במשלותח של אלף מעטפות או אחר, תוכל למיין את הרשומות. לדוגמה, ייתכן שתרצה יותר. מידע יימיעון תוויות דיווריי בעמוד 180 ויימיעון מעטפות'י בעמוד 182 למידע אודות דיוור בכמויות גדולות. נוסף מיון רשומות 9 הכן את המסמך הראשי שלך למיזוג. 9 לח על לחצן מיזוג דואר. [<1? ו 9 לחץ על לחצן אפשרויות שאילתה, כדי להציג את תיבת הדו-שיח. ומייו לפי ו , 0 = 9 = 7 סדר:ורד לח על הכרטיסיה מיון . רשומות. ה בי 6 סדריורד 9 בחר את השדה על פיו ברצונך | לאחר מכן לפי למיין. ₪ סדר עולה = 5 סדה ורד פּ הגדר אס המיון יעשה בסדר עולה או בסדר יורד. | ביטול | נקה הכל 9 הוסף מיון משני. 9 לח אישור. 6 97 שו 56 01ן'י] אפ כ/[6י אתה יכול לשנות את בדיקת מסמך המיזוג בהתבסס על תנאיס במקור הנתוניס. לדוגמה, אתה יכול להכניס הודעה אחת לתורמים הנדיביס ביותר, והודעה שונה לתורמיס בסכומים קטניס יותר של כסף, בהנחה שיש במקור הנתוניס עמודה של תרומות אישיות. טיפ בדיקות בתנאים עלולות לסבך. תמיד כדאי לסקור את המסמך ואת התוצאות לפני חיבור המיזוג המלא. מידע נוסף יצירת הבדיקה 9 השתמש במיזוג דואר כדי ליצור מסמך ראשי. קשר למקור הנתונים, והוסף את שדות המיזוג שאתה רוצה ש-6זס/ תשלים עבורך. 9 לחץ במסמך במקום בו אתה רוצה להכניס את טקסט התנאי. 9 לחץ על לחצן הוסף שדה זס/צ ובחר ...56ום... חסחד...ז! מהתפריט הנפתח. 9 צור את הבדיקה. 9 הקלד את הטקסט שיוכנס אס תוצאות הבדיקה נכונות. 9 הקלד את הטקסט שיוכנס אס תוצאות הבדיקה לא נכונות. 9 לח אישוד. 9 לח על לחצן מיזוג דואר וצור את המסמכים שלך. ייסקירת מסמכי מיזוג דואריי בעמוד 178 למידע אודות בדיקת הגדרות מיזוג הדואר לפני הדפסה. בחר את שס השדה שמכיל את הנתוניס שיבדקו הקלד את הנתוניס אליהס ברצונך להשוות בחר את סוג ההשוואה | ?1<[ = שם תשדה: השוואה: השווה ל: תרומה חודשית גדול או שווה הוסף את הטקסט הבא: בפעם 7 אלינו, אני אשמח להעניק לך סיור אישי במחלקות החדשות שלנו אחרת הוסף את הטקסט הבא: נא שים לב לשירוטוטים המוצפים של המחלקות החדשות שלנו,ן טקסט שיוכנס למסמך אס התרומה החודשית עולה על 100 ש'יח טקסט שיוכנס למסמך אס התרומה החודשית פחותה מ-100 שייח פי? 8: '3'כ2. 15/0 וסוכיס | 197 0 /וכיס ו 5 6ישָייס] לעיתיס תרצה להכניס הודעות אישיות שונות לכמה מסמכים במיזוג הדואר. תוכל לעשות ואת על ידי כך ש-0זס)\ תמלא את כל השדות הוהים במסמכים, ואו תעצור לשאול אותך לגבי מידע אישי. טיפ אס אתה צריך לערוך את טקסט ההודעה שלך או את טקסט ברירת המחדל, לאחר שהשלמת את מידע השדה ולחצת אישור, תצטרך לערוך את שדה חו-ןו₪ שנוצר. מידע יילתהות ולטעות בשדות 6זס/\יי בעמוד 185 למידע אודות עבודה עס שדות. נוסף יצירת תיבת דו- שיח 9 השתמש במיטוג דואר כדי וי | 3 ל 93 ₪ | ₪ | * | | * הוסף שדה זא | > הוסף שדה מיזוג | ו |שן 5 לישראל .מרחיבה באופן קבוע את .תחום השנה.אנו.פתחנו. 2 אגפים חדשים. העוסקים. בתכנון נוף. ובשיפורו.ף בכדי שנוכל.להפעיל.בצורה מלא. את שתי אגפים הללו,.אנו זקוקים לתרומתך.הנדיבה.ף 9 לח במסמך במקום בו אתה רוצה להכניס את הטקסט האישי. יי יו 'יקיויכיויציויפיויפכוילר רוי של 5% 5 ב | ליצור מסמך ראשי, וקשר סאאטו ‏ 5 יום חמישי 29.מאי 1997 ל 2 - למקור הנתוניס. ו ו : ו 5066 שבזס] + 8 2 הוסף את שדות המיזוג שאתה - שם פרטיך ל . רוצה ש-6זס\ תשלים. ברצוני.להודות. לך. אל.תרומתך .הנדיבה.למפעלנו. .‏ כפי ‏ ידרנ | 50% 5 9 לח על לחצן הוסף שדה ₪זסעצ, ובחר חו-1ו1-] מהתפריט הנפתח. <ן? | בקשה: 9 הקלד את ההודעה שתרצה נא הכנס את שם המחוז המתאים 9 לראות כש-זס/ שואלת | אותך לגבי ההודעה האישית. ברירת מחדל של טקסט מילוי: מחוז צפון הארץ 9 הקלד את טקסט ברירת 9 המחדל להודעה האישית. 9 לח אישור. 9 לח על ביטול אם 0זס/ שואלת אותך מיד עבור ההודעה האישית. הפעל אס ברצונך להשלים מידע פעס אחת, כ שמור את המסמך הראשי. לאחר איזו מילה יוכנס המסר לכל המסמך 8 97 ₪ 56 1/ןי] טיפ שדה חו-!₪1 הוא שדה שימושי מאוד שיכול לשמש במסמכיס אחריס מאשר מסמכי מיזוג דואר. טיפ אס אתה רוצה להוסיף את אותו מידע למקומות שוניס במסמך אחד, השתמש בשדה 48% במקוס בשדה ח ;-ווו=. במסמך ציון מקוס של הסימניה נוצר על ידי שדה 845%. ראה בעזרה של 0זס/ למידע נוסף אודות שימוש בשדה 6 ישי הודעה אישית סזס\ מציעה את טקסט ברירת המחדל 9 התחל את המיזוג. |<ן? 7 9 הקלד את מסר ההודעה נא הכנס את שם המחוז המתאים אישור האישית ולח אישור, או לח | אשר | אישור לקבלת ההודעה | ביטול המוצעת. וד הקלד כעת טקסט להודעה אישית אחרת | |<ן? 7 נא הכנס את שם המחוז המתאים | אישור | ביטול ההודעה מופיעה במסמך הממוזג דרצוני.להוד ות.לך . אל .תרומתך .הנד יבה .למפעלנו. . .,שפי.שידוע.לך.. חברת .קרן.קיימת. לישראל | .מרחיבה | .באושן <קְבוע | .את .תחום | .הפעילות | .שלה* השנה. אנר פתחנד.2. א גפים. חדשים במחוז מרכז..העומקים.בת כנון. נוף דב שיפרר ו בכדי .שנוכל .להפעיל .בצורה .מלאה .את.שתי.האגפים .הללו. .אנר . זקוקים .לתרומתך. הנדיבה ץ פי? 8 '3'כ2 15/8 ולכי 199 ומכיס /או5:יסן 2 -]|גושו-] כשאתה מפיץ את המסמכים הממוזגים שלך בדואר להיפתח כמסמך שזס/ על ידי הנמען, כשהפורמט אלקטרוני, אתה יכול להגדיר אס המסמך יישלח כגוף המקורי נשמר. כשהמסמך נשלח כגוף של הודעת |ו8/-= ה-וו8/!-= של הטקסט או כמסמך סגור. מסמך סגור יכול חלק מהעיצוב עלול להיאבד, תלוי בשיטת ה-!ו5-18. טיפ שיטת ה-!81-= חייבת להיות |קג/ (6808+ח! סחוהותהזססזק הספסו!סק פַחו165530) מותאס ל-6זס/ שיוכל למזג ל-||8/]-₪. אס אתה משתמש בשיטת |ו9/-= אחרת מ- סִפְַחַ8ח6א= אספסזסוו, סחו165580 פעוססחוצ/, או |ו3!/! 0508ז6וו/!, בדוק באיזו שיטה אתה שולת. הגדרת המיזוג הכן את המסמך הראשי שלך מוג למיזוג. | לי | סטר | רשומות למיזוג . לחץ על לחצן מיזוג דואר, כדי ה הדוו יור ויו הק] להציג את תיבת הדו-שיח. שדה נתונים עם כתובת דואר/פקס: זה... | בעת מיזוג רשומות. האר אלקט הי 60007777 ₪ 77 סּ בחר דואר אלקטרוני. ₪ אל תדפיס שורות ריקות שו דר ל 9 ל 9 7) הדפס שורות ריקות כאשר ₪ שורת הנושא של הודעת הדואר: חצ על לחצן הגדרה. הודעה חשוברי לא הוגדרו אפשרויות שאילתה. 9 בחר את השדה עס שם ה-81/-=. 9 הקלד את שורת הנושא. -] שלח כמסמך מצורף -- לח כדי לשלוח כמסמך 6זס/ 9 לת אישור. דילוג כתובות |וב₪3-= חסרות 1 9 לת על לחצן אפשרויות שאילתה בתיבת הדו-שיח מיזוג, כדי להציג את תיבת הדו-שיח. | מיון רשומות. | סינון רשומותת השוואה: השווה ל: בחר את השדה עס שם ה-81/-=. 9 הגדר את ההשוואה ללא ריק. 9 לח אישור. 9 לח מזג. ₪ 0 97 מזג/ן 56 |//ןי] 0 [ס/כיש) ואיש 0702 אתה יכול לשלוח את המסמכיס הממוזגים שלך באופן אלקטרוני על ידי פקס, בהנחה שהמחשב שלך בעל יכולת לפקסס. אתה יכול למזג את המסמל הראשי רק עס הרשומות במקור הנתוניס שיש להס מספר פקס. טיפ אל תשלח מסמך ממוזג כמקושר אס אתה שולח את הפקס למכשיר פקס ולא למחשב אחר. המסמך לא יתקבל. מידע יישליחת מסמכים בעזרת |181-='י בעמוד 200 למידע אודות יצירת השוואה לטקסט במקרה שהמספר ריק. נוסף הגדרת המיזוג 9 הכן את המסמך הראשי שלך למיווג. מזג ל: פקס אלקטרוני | הגדרה... = סגור | רשומות למיזו2 6הלל ₪00 ] ₪ רכ | בדיקת שגיאות... | אפשרויות שאילתה... | בעת מיזוג רשומות. = אל תדפיס שורות ריקות כאשר שדות רןן < ] ?+ דהל עור 0 הדפס שורות ריקות כאשר שדות הנתוני 9 לחי על לחצן מיזוג דואר. 9 בחר פקס אלקטרוני. 9 לחץ על לחצן הגדרה. 9 בחר את השדה עם מספר הפקס. שדה נתונים עם כתובת דואר/פקס: לא הוגדרו אפשרויות שאילתה. פקס במשרד סּ הקלד אה שכר הפשא שורת הנושא של הודעת הדואר: הודעה חשובה 9 לת אישור. -] שלח כמסמך מצורף אישור | ביטול 2 9 צור שאילתה כדי לדלג על רשומות ללא מספר פקס. 9 לח מזג. לחץ כדי לשלוח כמסמך 0זס\ פי? 8: 253% 315/87 אס/כיס] 201 פילק 7 לכות /() 7כו3/ 22127 בפרק זה תמצא: שיתוף תבניות מעקב אחר שינויים במסמכים שליחת מסמכים החוצה להערות או לעריכה הגבלות גישה למסמכים ניתוב וסקירה של מסמכים קריאת מסמכים מקוונים 5% 5% -% (4 הוספת הערות למסמכים תקציר מסמכים 5% 5% 9% -% (4 הארת טקסט היכולת לעבוד בצורה יעילה והרמונית כחלק מצוות היא דרישה חשובה במשרד העמוס של היוס. אנו מהירים, מדויקים, ובטוחיס וכל אלה הס מרכיביס חשוביס בהחלפת המידע היומיומי. כשאתה אחד מקבוצה, כלומר, אתה ועמיתיך מחובריס לאותה רשת, יישיתוף פעולהיי נהיה פשוט יותר. כל אחד ברשת יכול לגשת לאותו מידע, כך שאף אחד לא נשכח בטעות כשמופא מידע חשוב חדש. לכל אחד יש גישה לגיליון הסגנונות של מינוחיס מאושריס לשימוש בקבוצה, כך שכל המסמכים המופקיס בקבוצה משתמשים בניסוח עקבי. כל אחד שיוצר מסמכים יכול לגשת לתבניות המתאימות, כך שלכל המסמכים מופקיס בקבוצה יש מראה עקבי. מסמכים יכולים לעבור באופן אלקטרוני בין כולס ואפשר להוסיף הערות לטקסט בקול מוקלט, או כפרטיס נוספיס בעריכת התוכן. כשההערות והתיקוניס חוזרים, הס יכוליס להשתלב בקלות למסמך בודד כך שתוכל (או שהבוס יוכל) לראות את כל ההערות במקוס אחד. אס אתה מעדיף לסקור את ההערות בנפרד, גס ו אפשרות. מק ל: לְכוגָת ? ק2ו23 לכו 203 ,21[2/ 0 כשכולס עובדיסם ברשת על אותם סוגי מסמכים, כולס התבנית וקוקה לעדכון, רק התבניות המשותפות צריכות יכולים גס להשתמש באותן תבניות, כך שכל המסמכיס להתעדכן. המופקיס ברשת יהיו בעלי מראה כללי דומה. בנוסף, אס טיפ הגדר את הגישה לתיקיית התבניות לקריאה בלבד, כדי להגן על התבנית מפני שינוייס שנעשו על ידי אדס אחר מלבד המורשה. כדי להגן על מספר תבניות משינויים תוך כדי הסכמה לשינוי אחרים, הגדר גישה מלאה לתיקיות המשותפות, ושמור את התבניות שמיועדות להפקה כקריאה בלבד. בדוק את חלון העזרה למידע אודות הדרכיס לעשות זאת. הגדרת תבניות 9 צור תיקיית תבניות בשרת או במחשב ברשת שיש לו גישה לשאר המחשביס ברשת. 9 צור תיקיות בתבניות, כדי להבדיל בין סוגי התבניות. 9 מקס את התבניות כך שישתתפו בתיקיות. קישור לתבניות 9 במחשב שלך, בחר אפשרויות מתפריט כלים, ולחצ על הכרטיסיה מיקומי קבצים. 9 בחר תבניות קבוצת עבודה. 9 לחי שינוי. 9 בתיבת הדו-שיח שינוי מקוס, מקם את תיקיית התבניות. 9 לח אישור. 9 לח אישור בתיבת הדו-שיח אפשרויות. 4 97 שזטען 56 |//לןי] [<ום) .ול קובץ עריכה תצוגה עזרה מכתבים טפסים ופקסים ₪ מסמך מסגרת מסמך .06 שבלונה.סס . ד ----- תיקיה ראשית של קבוצת העבודה תיקיות עס שמות ייחודיים יוצרות כרטיסיות חדשות בתיבת הדו-שיח חדש תבניות בתיקיה הראשית מופיעה בכרטיסיה הכללית של תיבת הדו-שיח חדש / | 1 אובייקטים נבחרר | | שמירה | הדפסה | עריכה | כללו | תצוגה | עברית | | פרטייהמשתמש ‏ | מעקב אחר שימיים = | | בדיקת איות ודקדוק מיקומי קבצים תאימות סוגי קבצים: מיקום: מסמכים 5לתסוחנו6ס ]0:4 אוסף תמונות זזה קן976 0/8/06 50סזסוו. .6% תבניות משתמש 65 ד 97 6-001% %)ס5סיסווי , 5% אפשרויות משתמש קבצי שחזור אוטומטי כלים 9706 066 ז]ספסיסווי.. 6% הפעלה קודהה ד007065,. ו [<]? נוי 5 |₪ןפן |5 |פ [- תבניות [=)] חפש ב אישור (טופסיםן) מכת בים ופקסים | : ביטול, 0 ספרים - תבניות:=]שם התיקיה טיפ השתמש בשיטה המיוחדת לשמות לתבניות ברשת כך שהן לא תהיינה מבולבלות עם התבניות של כל מחשב בנפרד. שווה לא כל הרשת חייבת לחלוק את אותן הגדרות של תבניות. לדוגמה, אס העורך והמהנדס מעולס לא השתמשו באותן ניסוי תבניות, כדאי יהיה ליצור תיקיות נפרדות להגדרות אישיות של תבניות. לפניך דרך ליצור הגדרות משלך בתבניות ברשת. צור תיקיה במחשב שלך, לחצ לחיצה ימנית עליה, בחר שיתוף והגדר את התיקיה לגישה מלאה לשותפים. צור תיקיה לכל סוג תבנית בתיקיה זו, ומקס את התבניות בהתאמה. יידע את עמיתיך היכן התבניות נמצאות, וכל אחד יגדיר את תבניות הרשת בתיקיה שלך. 0 , שימוש בתבניות הרשת תבניות של קבוצת עבודה ותבניות של מחשב בודד (ו) בחר חדש מתפריט קובצ, כדי מוצגות באותה כרטיסיה אס לתיקיות אותו השס להציג את תיבת הדו-שיח חדש. תבניות של קבוצת עבודה מוצגות בכרטיסיות נפרדות אם הן מאוחסנות בתיקיות עם שמות ייחודיים לח לחיצה כפולה על התבנית. 5תפחחווססי זוסתטס 85 1600675 9618 - תצוגה מקדימה 0 | תוס מסמך ריק 8 תצוגה מקדימה אינה זמינה. צר דש ₪ מסמך 7 תבנית מָיץ ל: 7כו93 / קכו3 לְכוגָה 205 ו /ס/כיסן לוא כשאתה שולח מסמך לסקירה, אתה יכול 'להגן על המסמך מהערותיי. כלומר, הדבר היחיד שהסוקריס רוצים, להדגיש את הנושאיםס עליהס הס מגיבים. כשהמסמך חוזר, תוכל לקרוא את ההערות ולשקול את יכוליס לעשות למסמך הוא להוסיף הערות, אין להס ההצעות. אפשרות לערוך שינוייסם של ממש. הס יכוליס, אס טיפ תמיד כדאי להשתמש בסיסמה כדי להגן על המסמך משינויים. אם אינך משתמש בסיסמה, כל אחד יוכל להסיר את ההגנה ולערוך שינוייס במסמך. אבל וכור, יש לשמור את הסיסמה במקוס בטוח. הפצת מסמך 9 צור ושמור מסמך. 9 בחר הגנת מסמך מתפריט 7 5 איהאתה.יוזע:איוה.מ "ון-מותק. : הבט.במסך. המש ב-כ] סג הגנת מסמר 0-0 7+ שימיים שאותרו / 9 הגן על המסמך מהערות. .: לסוום .3 או.מרגישה. שחסר .לה .זיכרון .היא ונן .הקשיח. 9 הכנס סיסמה. כזיכרון.גוסף. .היא מעב ונ הקשית. (שהוא .פי .1000 .*ותר . נה .זיכרון. 9 לחצ אישור. לת .הבאה . שתריא | סיסמה (אופציונלי): גה .תוכנית. 69777 ] ונת .הפעל. קָה.בריצה. סּ אשר את הסיטמה ולח לצורך .ביצוע .ההחלפות , | ביטול המבוקשת.. אישור. התוצאה.תהיה, .בדרך.ק יח, .ומחשב. 9 בחר שמור בשם מתפריט קובץ, ושמור את המסמך בשס אחר. 9 שלח את ההעתק החדש של המסמך לסקירה באחת הדרכים הבאות : + נתב ואת דרך ה-!8/-= כדי שהמסמך יעבור אוטומטית בין הסוקרים. 4 שלח העתקיס לסוקריס דרך ה-81-=. 4 שלח ואת לתיקיית קבציס מרכזית. 4 שלח זאת למיקוס הרשת. העתק ואת לדיסקט. 06 97 שזטען 56 |//לןי] [<]? ו הזו מחדש סיסמה לפתיחה: 8% | ביטול זהירות: אם תאבד או תשכח את הסיסמה, לא תהיה אפשרות לשחזר אותה. מומלץ לשמור רשימה של סיסמיאות ושל שמות המסמכים המתאימים להן במקום בטוח (זכור כי סיסמאות הן תלויות רישיות). טיפ אס אתה מוכן, נתב את המסמך במקוס לשלוח אותו ב-|ו8וח-₪ כמסמך מצורף, או להציב אותו בתיקיה. שיטה זו עוקבת אחר הסוקריס של המסמך, ונותנת לך למזג את כל ההערות בקלות. מידע ייניתוב מסמך'י בעמוד 210 למידע אודות ניתוב המסמך שלך לקובצי |ואוח-5. נוסף טיפ מיקוס ההערות מסומן בהארה. מוהה התגובה מוצג כשלחצן הצג/הסתר מופעל, כשהאפשרות תצוגה מוגדרת להצגת טקסט מוסתר, ואזור ההערות בתחתית החלון מוצג. סקירת המסמכים <[)- 7 2 0 פתח את המסמך החוזר. | |₪| = [" קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה םלון עורה | )חן | ל | ₪ | 2 | | 4 )| | | * הוסף שדה זפ | + הוסף שדה מיזוג | ויוי יוי2יויכיוי4יויפיוי6יוי7יויפיויפי וי ויגיוילב ויב ויר ז ואיך.אתה.יודע.איזה. מעבד. מותקן.אצלך. במחשב.וכמה.זיכרון.מותקן!. הבט.במסך.המחשב.כשאתה .מפעיל.אותו. .רוב .המחשבים .שאני.מכיר. מציגים. את .סוג.ומהירות. המעבד.ואת .כמות .הזיכרון. .הטריק .היתידי. שצריך .ללמוד .הוא .להמיר .את .הַקילובליטים .(פא) . :מגהבליטים .(פוא),. לְהַיפך. .אס .יכול.להיות .שאתה. ייקצריי .בזיכרון. .יוו מרגישה. | שחסר .לה .זיכרון .היא .מנסה, .קודם .לכל, .לדמות .את .הכונן .הקשיח. נוסף. .היא .מעבירה .קטע .נכבד .מזיכרון .אא .אל .הכונן. זקשיח.(שהוא .פי .1000 .יותר .איטי .מזיכרון .ואאף). .תהליך .זה .מפנה. יכרון.לתוכנית. הבאה.שתריצ, .אבל כשתבקש.לחזור.אל .אותה. תוכנית. ראשונה, .שיוסצחשוו תצטרך .לבצע .החלפה .(9930) .מלוג .זה .שנית. .הפעל. תוכנית .שלישית .ורביעית .ותוך.זמן.קצר .הלה .שייספחווווו ‏ עס וקה .בריצה. לצורך.ביצוע.ההחלפות . האלו.במקוס.להריצ. את .התוכנית .המבוקשת.. 9 אם 6זס/\ שואלת אותך אס ברצונך למזג מסמכים, לחצ על הלחצן המתאיס: 4% לחצ אישור, והגדר את המסמך המקורי אס ברצונך לאחד את ההערות מהסקירה ואחר כך, מסקירות אחרות למסמך | |₪|]יוי1יוי2יוי3יוי4יויפיוישיויליוי8י אחד. התוצאה .תהיה, .בדרך.כלל, .הרבה.רעש .מכיוון .הכונן .הקשיח, .ומחשב. + לת ביטול, אס ברצונך פשוט לסקור את ההערות הצבע על ההערה כדי לראות את הטקסט שלה ואת שס הסוקר במסמכים המוחזרים. 9 הצג את סרגל הסקירה. ההערה הבאה ערוך הערה 9 לח על לחצן ההערה הבאה. 9 קרא את ההערה. מקירה חזור על שלבים 4 ו-5 עד כ -2 ל טּ' שתקרא את כל ההערות. מחק העלה | ההערה הקודמת | הוסף ההערה מָיץ ל: 7כו3פ יק קכו3 לְכוגָּה ‏ 207 00 ]וס/וכיס] ///0ליכק: אס ברצונך שהסוקרים יהיו פעילים בשינוי תוכן המסמך, ולא רק יעירו עליו, תוכל להפיץ את המסמך לעריכה. כל השינויים יסומנו במסמך, ותוכל לקבל או לדחות כל שינוי. מידע יימעקב אחר שינוייס במסמך'' בעמוד 215 למידע אודות מגוון הדרכיס לסימון עריכה. נוסף הגנה על מסמך 9 צור ושמור מסמך. ו ואיך.אתה. ודע איוה.מ "ון-מותק. 9 בחר הגנת מסמך מתפריט 5 ב | סוג הועת מסמך 00000 כלים. , .הוא. ישן טי .0 " - 0 אוו.מרגישה. שחסר .לה .זיכרון .היא טפסים: | מקטעים,., ונן .הקשיח. 9 הגן על המסמך משינויים נוסף. הא | אל חסונ הקשיח .(שהוא .פי .000 ] ד .זה .מפנה. שאותרו. ציכרוך .לתוכנית. הבאה.ש | סיסמה (אופציונלי): תה.תוכנית. [4 - ו 0 ונית. .הפעל. הקלד סיסמה. תוכנית.שלישית -ורביע:ן קה.בריצה. לצורך.ביצוע. ההחלפות . ביטול = | המבוקשת.. 9 לחץ אישור. התוצאה .תהיה, .בדרך. 2 ח, .ומחשב. פּ אשר את הסיסמה ולת הון מחדש סיסמה לפתיחה: אישור , ב | | ביטולל 9 שמור והפ את המסמך. זהירות: אם תאבד או תשכח את הסיסמה, לא תהיה אפשרות לשחזר אותה. מומלץ לשמור רשימה של סיסמאות ושל שמות המסמכים המתיאימים להן במקום בטוח (זכור כי סיסמאות הן תלויות רישיות). 4 97 מזג/ 26 |//ןי] טיפ הגנה על מסמך משינוייס שאותרו פירושו שהעריכה מסומנת כך שהיא בולטת משאר הטקסט המקורי וניתן לזהות אותח. שווה הגן על המסמך משינויים שאותרו, שמור אותו, ונתב אותו למספר סוקריס בו-זמנית. כשכל סוקר חוזר אליך, מזג ניסוי את השינוייס למסמך המקורי. לאחר שכל הסוקרים החצירו ומיזגו את המסמך, עבור על המסמך וקרא את כל ההצעות לשינוייס במסמך אחד. סקירת העריכה 9 פתח את המסמך החוזר. 9 אם סזס/\ שואלת אותך אס ברצונך למזג מסמכים: ₪ 0-8 ל מ" 4 לח אישור, והגדר את = | ₪ יי יי ?וי וייויפיוי6יוי7 רוי ויפ ויוי ויל וברו בי [ [ המסמך המקורי אס ברצונ 1 ו י י י ו , י '/ לאחד את ההערות ואיך.אתה.יודע.איזה. מעבד. מותקן.אצלך. במחשב.וכמה.זיכרון.מותק.ןז. | הבט.במסך.המחשב. כשאתה .מפעיל.אותו. .רוב.המחשביס .שאני .מכיר. מהסקירה ואחר כך, מציגים. את .סוג.ומהירות . המעבד.ואת .כמות .הזיכרון. .הטריק .היחידי. שצריך.ללמוד.הוא.להמיר. את .הקילובייטים. 5 . ינותנ . .(פו0,. | מסקירות אחרות למסמך ולְהַיפך. .אס .יכול .להיות .שאתה. יקצריי .בזיכרון. .כששייפווו מרגישה. אחד. שחסר .לה .זיכרון .היא .מנסה, .קודם .לכל, .לדמות .את .הכונן .הקשיח. הזיכרון.או. מסוג. מהיר .שהינו.נוסף. .היא .מעבירה.קטע.נכבד.מזיכרון. + לחצ ביטול, אם ברצונך ואאח. אל. הכונן הקשיח..(שהוא.פי.1000. יותר.איטי מזיכרון.ואאא)..תהליך. זה.מפנה. זיכחון. לתוכנית. . שתריצ,.אבל. כשתבקש. לחזור.אל.אותה. פשוט לסקור את ההערות תוכנית .ראשנה, .יוו תטרך. לבצע. החלפה.(2גי5). מלווג. זה .שנית.. הפעל .תוכנאת .שלישית .ורביעית .ותוך .זמן .קצר .תהיה .פיפצחאוו עסוקה. במסמכים המוחזריס. בריצה .לצורך .ביצוע .ההחלפות .האלו .במקום .להריץ .את . התוכנית. . .התוצאה .תהיה, /בדרך .כלל, .הרבה .רעש .מכיוון .הכונן 9 אס המסמך מוגן, בחר מסמך ומשב לא מוגן מתפריט כלים. 0 הצג את סרגל הסקירה. קו תחתי צבעוני תחת טקסט קו אנכי מציין שמשהו 9 לח על לחצן השינוי הבא, מציין הוספה של סוקר השתנה בשורה המסומנת כדי למקס את העריכה הראשונה. קו צבעוני על גבי טקסט 9 לח קבל שינוי כדי להשתמש מצל טיקה של טוק בעריכה, או דחה שינוי כדי לבטל את העריכה. 9 המשך למקם ולקבל או לדחות שינוייס בעריכה. שמור את המסמך. מיץ ל: 7כו3פ יק קכו23 לְכוגָה ‏ 209 ('/ו2 0 אס לכל העובדיס ברשת מותקנת תוכנת 97 סזס/צ, תוכל אתה צריך |סבו או או מתאיס לשיטת וואא-ם כגון זה להעביר מסמך לסקירה תוך שימוש ב-ו8-ם. תוכל של 6ַחַח8ח0א= ספסזסוו או |ו00:/8 05וס/1. לנתב את המסמך לסדרה של אנשיס או לכולס ביחד. טיפ מסמך מנותב נשלח בפורמט של 97 6זס/, בלי להתייחס לפורמט שהוא שמור בו. כדי לשלוח את המסמך בפורמט אחר, שמור את הקוב בפורמט הרצוי, סגור אותו, והשתמש בשיטת |ו8/-= כדי לשלוח אותו. מידע יימשלוח מסמכים להערותיי בעמוד 206 ויימשלוח מסמכים לעריכהיי בעמוד 208 למידע אודות הכנה של מסמך להערות או עריכה. נוס ף זע ע 1 הפצת מסמך לח כדי להשתמש 9 הכן את המסמך להפצה בפנקסי הכתובות שלך... ...להוסיף שס לתגית הניתוב להערות או לעריכה. הצבע על שלח אל בתפריט קובץ, ובחר נמען ניתוב מתפריט המשנה. |<]? הנרו 9 הוסף את שס הנמען. 9 הקלד את שורת הנושא. 9 הקלד את ההודעה שתיכלל במסמך. 9 הגדר אם לשלוח את המסמך זה אחר זה, או לכולס בו-1מנית. נושא: מנתב: סקירת מסמך זיכרון המחשב 0 | טקסט ההודעה: נא עבור על המסמך ושלח הערות בהקדם האפשרי 9 | מת ב לנמענים 77 ₪ החזר לאחר סום | | 6 בזה אחר זה > עקוב אחר מצב סו2 הוגנה: שינויים שאלותרן [- 9 הפעל או בטל את אפשרויות הניתוב. 9 לח נתב. 9 שמור וסגור את המסמך. 7 כולם בו-זמנית. הפעל כדי לקבל הודעת דואר בכל בחר את רמת ההגנה (לא פועל אס פעס שהמסמך עובר לסוקר הבא המסמך מוגן כבר עס סיסמה) 0 97 זע 56 |//לןי] טיפ אם מי מקוראינו עדיין משתמש ב-06זס/ מגירסה 6 או 7 ולא בגירסה 97, תוכל לקבל ולערוך מסמך 97 6זסצ\ רק אס הותקן במחשב שלך ממיר של 97 6זס/ (תצטרך לשלוח את המסמך חזרה אליך מכיון שהמידע המנותב נעלס כשמסמך עובר המרה). הממיר יכול להימצא בתיקיה א070976/ שבתיקיית אקטו8/ שבתקליטור 0ס8סזסוו/! 6 תוכל גם למצוא את הממיר ישירות מ-ספסזסוו (דרך האתר באינטרנט, למשל). מידע ייקבל עוד עזרהיי בעמוד 296 למידע אודות רכישת מוצריס נוספיס ומידע מ-508%סזם!ו/]. נוסף איחוד שינויים חוזרים 0 פתח את המסמך החוצר. 9 לחץ אישור כשאתה נשאל אס ברצונך למוג שינוייס למסמך המקורי. 9 מצא ופתח את המסמך המקורי. הצג את סרגל הסקירה. 9 השתמש בלחצני הסרגל כדי לסקור אחת לאחת את ההערות. 9 שמור את המסמך. פתח את המסמך שמכיל את השינוייס שברצונך לכלול ?]<[‏ יי 5תפחחו שק עזי [- ₪ | חפש ב ב 1 חס 1 6 ץע מחס=ן = 6ס, זיכרון המחשב .פרה2[= חפש קבצים התואמים לקריטריוני חיפוש אלה: | חפש כעת. [- [טקסט או מאפייך | [שם הקובץ | חיפוש חדש בזמן כלשהו [- ]שה לאחרונה [+ (06, *) פסתטותטססם מזסוי] קבצים מסוג 0 קבצים נמצאו, | עבור להערה קודמת או להערה הבאה קבל או דחה שינוי כ |- 2 | 9 0 ל ל | 9 5 גא ₪ בש | / ואיך.אתה.יודע.איזה. מעבד.מותקן.אצלך. במחשב.וכמה.זיכרון.מותק.ן?. הבט.במסך.המחשב.כשאתה .מפעיל.אותו. .רוב המחשבים .שאני.מכיר. הירות . המעבד.ואת .כמות .הזיכרון. .הטריק .היחידי. להמיר .את .הקילובייטים .(פ) . :מגהבייטים . .(פוו),. |היות .שאתה. יקצריי .בזיכרון. .כַשפיייחשוי מרגישה. היא .מנסה, .קודס .לכל, .לדמות .את .הכונן .הקשיח. נוסף. .היא מעבירה.קטע.נכבד.מזיכרון. ואגח. אל הכונן. הקשיח.. (שהוא.9י.1000. יותר.א יטי. מזיכרון.ואאא)..תהליך. זה.מפנה.זיכרון. לתוכנית. . שתריף,.אבל. כשתבקש. לחזור.אל.אותה. תוכנית .ראשונה, שיסטחאשו ,תצטרך. לבצע. החלפה .(פפיייפ) .מסוג. זה .שנית.. הפעל .תוכנית .שלישית .ורמיעית .ותוך .זמן .קצר .תהיה שייפוחושוו. עסוקה. בריצה .לצורך .ביצוע .ההחלפות .האלו .במקום .להריף .את . התוכנית. המבוקשת. .התוצאה .תהיהח, .בדרך .כלל, .הרבה .רעש .מכיוון .הכונן. הקשיח, .ומחשב. הצבע על שינוי כדי לראות מי ביצע אותו סיק ל: 7כו3ת ל קכו23 9927 [2[1 0 2 ן/2 כשמסמך מנותב אליך עס תגית ניתוב, אתה יכול לסקור המסמך היה מוגן על ידי השולח המקורי ואס כן, איזו אותו ולאחר מכן להעביר אותו לאדס הבא ברשימה, או רמה של מיגון נקבעה. חזרה לשולח. השינוייס שאתה יכול לעשות תלוייס באס מידע ייניתוב מסמךיי בעמוד 210 למידע אודות העברת מסמך דרך ה-!81/-= עם תגית ניתוב. נוסף סקירת המסמך הכלים בהם אתה משתמש כדי לשנות את פתח את המסמך שנותב אליך. המסמך אינס זמינים כשהמסמך מוגן להערות 9 הצג את סרגל סקירה. / סּ ערוך את המסמך כך . [<51)- ו / + הוסף הערות והארות אם = 97 ₪7 ₪656 0 ב ₪8 ₪ ם| המסמך מוגן להערות. |: | = =| ע א |.₪] * 6+ 6 + אחא || + ערוך את הטקסט והוסף ₪ |- 2 | 59 0 9 ל ל | גצ ג ג ₪ )|| הערות אס המסמך מוגן לשינויים עוקביס. ז ואיך.אתה.יודע.איזה. מעבד. מותקן.אצלך. במחשב.וכמה.זיכרון.מותקן. + השלם את הטופס המקוון הבט. במסך.המחשב. כשאתה .מפעיל.אותו. .רוב המחשבים .שאני.מכיר. מציגיס. את. סיוג ומהירותא?המעבד.ואת.כמות.הזיכרון..הטריק.היחידי. אס המסמך מוגן מטפסים. שצריך .ללמוד.הוא .להמיר .את .הקילובייטים .(פא) .: מגהבייטים .(8ו0,. ולהיפך. .אס .יכול.להיות .שאתה . ייקצריי .בזיכרון. .כשייס6שוו ‏ מרגישה. + ערוך שינוייס כלשהס שחסר .לה .זיכרון .היא .מנסה, .קודס .לכל, .לדמות .את .הכונן .הקשיח. .מסוג.מהיר. שהינו.נוסף. .היא מעבירה.קטע.נכבד.מציכרון. למסמך אם אינו מוגן. ואאה.אל. הקונן.הקשיח..(שהוא.9י.1000. יותר.אייטי, מזיכרון.אאא). .תהליך. זה .מפנה .%יכרון .לתוכנית . .שתריצ, .אבל .כשתבקש .לחזור .אל .אותה. תוכנית .ראשונה, שיוטחווו תצטרך .לבצע. החלפה.(פ8יפ) .מסוג .זה .שנית.. 0 לח על לחצן שלח אל נמען הפעל.תוכנית .שלישית .ורביעית .ותוך .+מך.קצר .תהיה .פיייטחיוו. עסיוקה. . .ביצוע .ההחלפות .האלו .במקום .להריץ .את .התוכנית. הדואר שבסרגל הסקירה. המבוקשת. .הוץוצאה .תהיה, .בדרך .כלל, .הרבה .רעש .מכיוון .הכונן. .ומחשב. אלו ראשי תיבות שמו של כותב ההערה שמופיע בכל פעס שאזור ההערה פתוח או שיש טקסט מוסתר 12 97 שזג/ן 56 |//לןי] וס 2/90/2155 כשאתה סוקר מסמך, אתה יכול להוסיף את הערות שלך למסמך כטקסט או בהקלטת קול. טיפ תגיע לעיקר! הקלטת קול יכולה להגדיל מסמך מאוד ומהר. כשאתה כולל הערות קוליות, עשה ואת בקיצור! היוהר מאוד בשימוש בהערות קוליות אס אתה שולח את המסמך ב-!ו8-=, המסמך עלול להיות גדול מדי מכדי להישלתח בשיטה זו. הוספת הערת טקסט [<[5] [ ו > [5|= [ץ קובץ עריכה מצוגה הופפה עצוב כלים /טבלה חלון עורה 9 הצג את סרגל סקירה. יי ₪5 ₪ 8 - -89-85% > |- 2-4 - 8 38 י|ם| 5 ₪ שן שר ; 8 -₪1|* סה > המאו | = גסד הפווחס= || 9 בחר את הטקסט לגביו אתה - 550 רוצה להעיר. 4 ואיך.אתה.יודע.איזה מעבד.מותקן.אצלך. במחשב.וכמה.זיכרון.מותקן?. חבט במסך.המחשב. כשאתה .מפעיל.אותו. .רוב המחשבים .שאני.מכיר. 9 מצייגים-אה.טהב-משש₪8₪ העבד ואת-כמות-הציכרוך הטריק היחידי. לחצ על לחצן הוסף הערה. שצריך.ללמוד.הוא .להמיר . את .הַקילוְבִייטים .(פא) .+מגהבייטים .(פוא),. וְלְהַיִפֶּךָ. .אס .יכול.להיות .שאתה. ייקצריי .בזיכרון. .כַשייפואי מרגישה. שחסר .לה .זיכרון .היא .מנסה, .קודס .לכל, .לדמות .את .הכונן .הקשית. 0 ך הזיכרון.[ל2]. מסוג.מהיר.שהינו.נוסף. .היא. מעבירה.קטע. נכבד. מזיכרון. הקלד את הערה של / אאף. אל. הכונן.הקשיח..(שהוא.פי.1000. יותר.א יטי. מזיכרון.אאא)..תהליך. זה .מפנה .זיכרון .לתוכנית . .שתריץ, .אבל .כשתבקש .לחזור .אל .אותה. תוכנית .ראשונה, .חואו יתצטרך . לבצע. החלפה.(פפייפ) .מסוג .זה .שנית.. לחצ סיגור. הפעל .תוכנית .שלישית .ורביעית . ותוך. זמך.קצר .תה*ה ופיו .עס וקה. בריצה .לצורך .ביצוע .ההחלפות .האלו .במקוס .להריץ .את . התוכנית. המבוקשת. .התוצאה .תהיה, .בדרך .כלל, .הרבה .רעש .מכיוון .הכונן. הקשיח, .ומחשב. [פגר [₪|ש 777 כלהבדקם| הערות מ וצלון איזה מהירות .את מתכוון!ץ. ש וצלפן ציין.את.סוג. הזיכרוון. הוספת הערה קולית 9 בחר את הטקסט עליו אתה רוצה להעיר. | |₪|= [* קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה םלון ערה | | 5 5 בש | | מ | א | | = הוסף שדה שוטאו | + הי שרה מו | 5 זה == = = ש 7 5 -7] א אד ד בנ | כ |- 2 | ד 9 2 | ג ₪ ג || 9 לח על לחצן הוסף הערה. [<1- ד 9 עובץ. עריכת. אצקטים ועדת שב שלך וכסח ויכרון מופקן?. חבט במסך המחשב כשאתה מפעיל | מיקום: =--6-905%| אודך: ‏ | סו ומהירות המעבד ואת כמות היכרון. הטריק היחידי שצריך שני 5.00 ₪'48.42 | הָבִיְיטָי (ם), ולחיפך. אם יכול להיות שאתה ייקצריי בויכרון. 2 מנטה, קודם לכל, לדמווי את הכונן הקשיח חויכרון נַצלוָץ מסרן . || = | << 3 שתריץ, אבל כשתבקש לחוור אל אותה תוכנית ראשונתנפלטו, וג וה שנית. הפעל תוכנית שלישית ורביעית ותוך ומן קצר תחיח 605 חו// עסוקה בריצה לצוך ביצוע ההחלפות האלו במקוס להריץ את הת וכנית המבוקשת. התוצאה תהיה, בדרך בלל, הרבה רעש מכיווך הכונך הקשיח, 9 לח על לחצן הוסף אובייקט צלילי. 9 הקלט או הוסף קוב צלילי. :רון /3 אל הכונן הקשיח. (שהוא פי 1000 יותר איטי מציכרון 9 לח על לחצן עֶג₪13 ובדוק את הערה שלך. ומחשב 9 [+ 9 בחר יציאה וחזרה מתפריט קה | [9ו | קת קוב. 6 9 פ 9 לח סגור. כ 0 לחץ פעמיים כדי נגן צליל. 6 מָיץ ל: 7כו93 ל קכו23 לְכוה ‏ 2[3 6076 209 כשאתה סוקר מסמך, אתה יכול להאיר טקסט במבחר להשתמש בפקודת חיפוש למצוא כל דרגת הארה של צבעיסם כדי להפנות את תשומת הלב למידע מסויס. טקסט שלך, זה הרבה יותר מהיר מאשר לגלול את כל כשאתה מסתכל במסמך לאחר ומן מה, אתה יכול המסמך תוך חיפוש אחר חומר בעצמך. טיפ לחצן הארה מופיע בשני סרגלי כלים : עיצוב וסקירה. הארת טקסט 9 בחר את הטקסט אותו ברצונך לחאיר. | 9 0 9 9 ₪ | ₪ ג" 5 0 ב || לח על הח המורה מטה שמימין ללחצן הארה, כדי לפתוח את תפריט הצבעים. ואי ואטח * א ' * '"‏ = ששח ויכרון.מרתקן?. הבט.במסך.המ חשב.כשאהה .מ ₪:₪ ₪ ₪ ₪8 מחשבים .שאני.מכיר. מציגים. את.סוג ומהירותפקו. המע ורוד ₪ ₪ ₪ +*כרון. .הטריק.היחידי. היה סליה הלו -- ה הורה9הה-לה? אשי 9 בחר את צבע הארה הרצול. 9 בחר את הטקסט הבא שברצונך להאיר. 9 לחי על לחצן הארה, כדי להחיל את אותו צבע הארה. |<]? ו | מעבר אל | החלפה | חיפוש חיפוש טקסט מואר 9 בחר חיפוש מתפריט עריכה. חפש את הבא 9 לח על לחצן נוספים. | בל לחי על לחצן עיצוב, ובחר | פסת + . הארה. 9 לח על חפש את הבא. שפה... ולמות בלבד | ] התאם ניקוד מסגרת... = ום כלליים | ] הבחן בין אותיות רישיות 5 לקטנות הק צורות המילה * מיוחד 4 97 שז/ע 56 |/לןיי] 27 24 0וייסן 0/2 כשמסמך עומד לפני עריכה, על ידך או על ידי אחריס ברשת, אפשר לעקוב אחר השינויים ולהגדיר את המסמך למגוון אפשרויות לסימון השינוייס. טיפ הערות צבעוניות. אס המסמך יערך על ידי יותר מאדסם אחד, השאר את אפשרות הגדרת הצבע על ידי המחבר ו-0זס/ תבחר אוטומטית צבע שונה לכל סוקר. טיפ אס המסמך מוגן למעקב אחר שינויים, נערך מעקב אחר השינויים ולחצן מעקב אחר שינויים אינו זמין. עליך לבטל את ההגנה על המסמך כדי לבטל את המעקב. בחר שיטת סימון 9 בחר אפשרויות מתפריט כלים, ולח על הכרטיסיה מעקב אחר שינויים. 9 בחר את הסימונים והצבעים עבור הוספת טקסט, מחיקת טקסט, ושינוי עיצוב, ואת הצבע והמיקוס עבור השורות שמציינות היכן נעשו שינוייס. 9 לח אישור. שמור את גרסתך 9 הצג את סרגל סקירה. 9 לח על לחצן שמירת גירסה, כדי לשמור עותק מעודכן של המסמך. 9 לח על לחצן עקוב אחר שינויים. 9 ערוך את הטקסט. 9 לח שוב על לחצן שמור גירסה, כדי לשמור עותק ערוך של המסמך. |... | מיקומי קבצים תאימות. שמירה ‏ |[ הדפסה | תצוגה [ עברית 1 פרטי המשתמש | בדיקת איות ודקדוק טקסט שהוכנס | תצוה מקדימה = ] סימון: = קו תחתון = ר- = . דוגמה . 51018 צבעו ₪ לפ המחבר | [8] 7 טקסט שנמחק :שממ | | תצוגה מקדימה- --ן קוחוצה סימוך : . |. רהנה ., 2340016 | ה צבעו ₪ לפי המחבר [- | עיצוב שהשתנה | תצוה מקדימה---ן (ללא) ]+ | - דוגמה . 5016 8 אוטומטי [=] ========= שורות שהשתנו | תצוגה מקדימה. = | המשמ | שי צבע: | ₪ אוטומטי [=] ₪ |- > | 5 לי לד 9 כ')| מ ג ג ז ואיך.אתה.יודע.איזה .מעבד.מותקן .אצפך-במחשב .שלך .וכמה .זיכרון. מות קן?.. הבט. במסך. המ חשב. כשאתה.מפעילל.אותו..רוב.המחשביס.שאני. מכיר .מציגיס .את .סוג . ומהירות . המעבד .ואת .כמות .הזיכרון. .הטריק. היחידי.שצריך.ללמוד.הוא.להמיר. את .הקילוב?יטים .(פ) . +מגהבייטים.. (פוא), . וַלְהַיפָּךָ. .אס .יכול .להיות .שאתה . 'יקצריי .בזיכרון. -.כַש-696ח, מרגישה .שחסר .לה .זיכרון .היא .מנסה, .קודס .לכל, .לדמות .את .הכונן. הקשיח.הזיכרון.א. מסוג. מהיר .שהינו.נוסף. .היא .מעבירה . קטע .נכבד. מזיכרון .וגח .אל .הכונן .הקשיח. .(שהוא .9י.1000 .יותר .איטי.מזיכרון. ואגא). .תהליך.זה.מפנה.זיכרון .לתוכנית .באה .שתריצ, .אבל .כשתבקש. לחזור.אל.אותה.תוכנית.ראשונה, שייסטחווו וצ טרך. לבצע. החל פה.(93), ב | מָיץ ל: 7כו93 ל קכו3 נְכוה ‏ 2[5 0 05% 5% אס המסמך נמצא באזור שגם אחרים יכוליס לגשת אליו, ואתה רוצה להגביל את התפוצה ולשלוט במי פותתח את המסמך או עורך בו שינוייס, תוכל להשתמש בסיסמה כדי לשלוט בגישה למסמך. טיפ שיס לב שמישהו אחר שאין לו אישור לשמור שינוייס למסמך יכול עדיין לשנות את העותק שלו ולשמור את המסמך בשס אחר. טיפ אין כניסה! תמיד כדאי לרשוס את הסיסמה ולשמור במקום בטוח, אם אתה שוכת את הסיסמה הפותחת את המסמך, אין שוס דרך לפתוח אותו! אס אתה שוכח את הסיסמה לשינוי המסמך, תבטרך לשמור אותו בשס אחר. קביעת סיסמה ור בחר אפשרויות מתפריט כלים, ולח על הכרטיסיה שמירה. 9 הקלד ואשר את הסיסמה להגבלת פתיחת המסמך. 9 הקלד ואשר את הסיסמה להגבלה על שמירת שינוייס במסמך. 9 לח אישור. שמור את המסמך. =2 | . ש . . 7 - ש ש 7 06 97 קסע '26 1קןיי] לי 0 / כ אס היה קל יותר לקרוא מסמך על המסך, אולי היינו קרוביס יותר למציאות של ההבטחה למשרד נטול-נייר. רובנו עדיין מרגישיס שקל יותר לעין לקרוא מסמך מודפס מאשר גירסת מסך. בכל מקרה, אס תרצה להציל כמה עצים, שקול שימוש בתצוגת הפריסה המקוונת של סזס/ו. תצוגה זו משנה את המסמך כך שיתאים למסך: הגופן גדול יותר, אורך העמוד מוגדר למסך מלא, וקריאות המסמך משתפרת מאוד. נסה וזאת, אולי וה ימצא חן בעיניך. טיפ שינוי סצינה. כדי לשנות תצוגה, בחר תצוגה אחרת מתפריט תצוגה. תצוגת מסך של מסמך 9 לרף על לחצן תצוגת פריסה 9 > [8] = [* קוב עריכה מצוגה. הופפה עשו) כלים שבלה בלו ערה [ | 5 ₪ 0 ₪ רו ₪ 0-6 -6|5 ₪ 0 )| ש 5 ₪ ₪ םןן זשלוח פקט ב- 95 וסחוי התקנת את ס6סיםוו/1 מקוונת שבתחתית החלון משלוח-פקס-ב--60/6-95חו/ף הגדרת = הספסדות (/ המחשב-שנמצא-אצלך-בבית-או-במשרד-יכול-לשמש-כמכונת -פקס-לכלידבר:-לקבל-ולשלוח משלוח פקס מהמחשב משמאל . פקסים. -כדי-לשלוח-פקס-צריך-כרטיס-מודם-ותוכנה. -תוכנת-הפקס-מוכללת - בתוכנת-9צח!// ו 5. -כךישאין-הוצאה-כספית ינוספת. -לגבי-כרטיס-מודם, זובכן, ‏ מרבית-המחשבים-הנמכרים-היום כוללים-כרטיס-מודם. -זהו-התקן-שמאפשרילמחשבים-להתחבר-לקו-טלפון. .המודם-שימושי תתחדשו 8 השתמש במפת המסמך, כדי למצוא את הקטע שאתה רוצה לקרוא. 9 לח על לחצן מפת המסמך, כדי לסגור את מפת המסמך. 9 סקור את המסמך. הגדרת תצוגת פריסה מקוונת 9 בחר אפשרויות מתפריט כלים, ולח על הכרטיסיה תצוגה. 9 הגדר את אפשרויות החלון ולח אישור. להתחברות -בין-מחשבים, -לאינטרנט-וכמובן-לפקס. ‏ במאמר-זה-לא-נעסוק-בהתקנת -מודם, אלא בהפעלת-תוכנת -הפקסמיליה -של-95-פוס סח ף הערהלרוכשי-המודם: כדי לוודא שהמודם הינו מסוג ב- 98-95ו00ח!// וכולל גם חוברת התקנה בעברית ף ועוד-הערה: לכל כרטיס מודם, שנרכש לאחרונה, יש *כולת משלוח וקבלת פקס ף אם-תעקוב-אחר-ההוראות-המפורטות -הניתנות 'במאמר-זה-תוכל-לשלוח-פקסים-מכל'מעבד תמלילים. -פקס-הנשלחיישירות 'מהמחשב יברור:יותר-מאשר-פקס-הנשלח-ממכשיריפקס יוגם חוסך-בנייר במדפסת ף התקנת-א3--6050וחוצ+ כדי-להתקין-את-תוכנת הפקס ץף 1 בחר התחל, הגדרות, לוח הבקרה, הוספה/הסרה של תוכניות 1 -+ תוצג-תיבת דו-שיח-בשם-מאפייני הוספה/הסרה של תוכניות 1 ו ||א |8|. [% קובץ עריכה מצוגה הוספה עצוב כלים טבלה חלו עורה ₪ 5 ₪ ק פפהש 0-66 ₪0 0 ש5 ₪ < | משלוח-פקס-ב--8-95צוססחו/עף 0 המחשב -שנמצא-אצלךיבבית -או-במשרד-יכול-לשמש-כמכונת יפקס-לכל-דבר:ילקבל:ולשלוח-פקסים. -כדי לשלוחיפקסיצריך-כרטיסימודם יותוכנה. -תוכנת-הפקס-מוכללת- בתוכנת-5-95או00חו)/, -כך-שאין-הוצאה כספית נוספת. -לגבי-כרטיסימודם, זובכן, 'מרבית-המחשבים-הנמכרים-היום-כוללים 'כרטיסימודם. זהו'התקן שמאפשר-למחשבים-להתחבר-לקו-טלפון. -המודםישימושי-להתחברות -בין-מחשבים, -לאינטרנטי-וכמובן לפקס. ‏ במאמר-זה-לא-נעסוקיבהתקנת ימודם, -אלא-בהפעלת "תוכנת 'הפקסמיליה-של-95 -פצוס סחוי ף הערה לרוכשי-המודם: כדי לוודא שהמודם הינו מסוג ?וחל), מתאים לעבודה > ב- 8-95וססח!// וכולל גם חוברת התקנה בעברית ף !עוד-הערה: לכל כרטיס מודם, שנרכש לאחרונה, יש *כולת משלות וקבלת פקס ף אםיתעקוב-אחר-ההוראות-המפורטות-הניתנות-במאמרר-זה-תוכל-לשלוחיפקסים-מכל'ימעבד'תמלילים. פקס-הנשלחיישירותמהמחשב-ברור:יותר-מאשר-פקס-הנשלח-ממכשיריפקס-וגם-חוסך-בנייר.במדפסת.ץ התקנת-א3=-050זסווחי כדי-להתקין את-תוכנת-הפקס ף 1 בחר התחל, הגדרות, לוח הבק '/הסרה-של.תוכניות 1 -+ הועל.דירת.דו-וטיח. בוטח מעפווו, ושל.חורווות 1 חלוך ש] שורת מצב = ] פס גלילה אופקי ₪] פס גלילה אנכי הגדל גופנים קטנים מ: = ] פס גלילה שמאלי 12 0 = ] גלוש לפי החלון הגדל גופנים קטניס כדי לשפר את קריאות המסך מיץ ל: 7כו3פ לק קכו3 לְכוגּה ‏ 2[7 /37'כ 2 כשאתה מקבל מסמך ארוך לסקירה, וזמנך קצר, אתה יכול לבקש את עזרתה של שזס\ למצוא את הנקודות העיקריות על ידי הארה. 0זס\ לא תמיד תמצא את כל הדבריס החשוביס, וייתכן שתאיר גס מספר דבריס חסרי חשיבות, אך זוהי התחלה טובה. טיפ אס המסמך ארוך ומורכב, ייתכן שיקת מעט זמן ל-0זס/ לסכס את המסמך. מידע יייצירת תקציריי בעמוד 136 למידע אודות תקציר מסמך ארוך. נוסף תקציר מסמך 9 כשהמסמך פתוח, בחר תקציר אוטומטי מתפריט כלים. בחר את האפשרות האר נקודות מפתח. 9 בחר את אורך התקציר. 9 לח אישור. סקירת התקציר 9 גלול את המסמך וסקור את נקודות המפתח. 9 השתמש בסרגל הכליס תקציר אוטומטי: 4 לחצ על לחצן האר/הצג תקציר בלבד, כדי להציג רק את התקציר. % גרור את הסרגל, כדי להתאים לו את גודל התקציר בתוספת של 1%6. 9 לח על לחצן סגור כשתסיים לסקור את המסמך. 3 97 זע 56 |//לןי] |<]? [לו ד המסמך נבדק ונבחרו המשפטים הרלוונטיים ביותר למשוא המרכזי. סוכ התקציר האר נקודות מפתח = == ; | הוסף תקציר עסקי או ==| | תמצית בראש ==| | המסמך = צור מסמך חדש ומקם = == | הפתר הכל פרט --=| | את התקציר שם ===| | לתקציר מבלי לצאת מהמסמך המקורי אורך התקציר אחוזים מהמקור: תקציר: 7 מילים ב- 11 משפטים המסמך המקורי: 0 מילים ב- 37 משפטים ש] עדכן סטטיסטיקה של המסמך (לחץ על מאפיינים בתפריט קוב 1[ 19.00 - זסש 50סזס: |א || = [* קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון ערה ו | > ₪7 0 5 ₪ 6 6 ₪70 0 שב 3 ₪ ₪ םן ]-מכל דד דיו [יוגם-חוסך-בנייר במדפסת.ף 1. בחר-התחל, הגדרות, לוח.הבקרה, הוספה/הסרה של תוכניות 1 ם-מאפייני הוספה/הסרה של תוכניות 1 6 1מ-9 | ב 0.6ס"מ שרה עמודה 1 79 ס!/ כְכוכתִי קוו[ בפרק זה תמצא: שימוש ב-6זסעצ ב- [ו3ּ-= אססווטס משלוח פקס למספר נמענים יצירת היפר-קישורים המרת טקסט להיפר-קישורים 5% 5% 9% -% (> יצירת טקסט בולט לעין 5% 5% -% (4 הוספת הודעות קוליות, סרטוני וידאו, וקובצי קול הורדת מסמך מהאינטרנט יצירת מסמך 6זסצ מקוון דילוג לאתר 60 יצירת דף 60// אס אתה חבר בקבוצת עבודה, שטח העבודה אינו מוגבל רק לשולחן העבודה. כעת תוכל להרחיב אותו כך שיכלול לא רק את קבוצת העבודה, גס את החברה כולה, ואס יש לך גישה לאינטרנט, את העולס כולו. יש אינסוף אפשרויות. תוכל להשתמש בפורמט מיוחד של סזס/ו, |ו8!/סזס/ כעורך דואר אלקטרוני. זה אומר שתוכל להשתמש במאפייני סזס\ כדי לעצב את הדואר האלקטרוני, לבדוק איות ודקדוק, וכן הלאה. תוכל גם לשלוח פקס למספר נמעניס במשלוח אחד. תוכל ליצור היפר-קישוריס, שבלחיצת עכבר בודדת, יקפיצו אותך מיידית לנקודה אחרת במסמך הנוכתי, למקוס מסויס בכל מסמך אחר של 08ו01, למסמך או תיקיה אחרים לגמרי, או לכל דף 99//, ולא משנה אס הוא נמצא באינטרא-נט או באינטרנט. הניידות מהירה ומגיעה למרחקים, והגישה לכמויות אדירות של מידע היא בהרף עין. אס תרצה ליצור מסמך למשלוח באינטרנט או באינטרא-נט, תמצא ש-שזס/ עובדת צמוד ל-זפזס|סא= +חזפ)חו. כשאתה יוצר קישור ממסמך סזס/\ לדף 60/, מציגה את הדף זפזסוסאם 61חזסוח!. כשאתה מוריד מסמך סזס/\ מדף 60//, סזס/ מציגה את המסמך. מָיץ 0!: 53127 אקוון< ‏ 219 כ-1ס/]| 261932 ו 0 0010006 כשתפעיל את |ו8סזס\ ב-אססזטס, כדי לשלוח הודעות אוטומטי, וכן הלאה. תוכל אפילו לעצב את חתימתך דואר אלקטרוני, תוכל להשתמש במאפיינים רבי האלקטרונית בכל גופן שתבחר ו-שזס/ תוסיף אותה העוצמה של טזסאו - עיצוב, בדיקת איות ודקדוק, טקסט אוטומטית להודעותיך. טיפ אס אתה מעוניין להשתמש ב-!8/]סזס/ ב-אססוטוס, |ו8זס/\ צריכה להיות מותקנת במחשב. אם אינך רואה את אפשרויות |ו8/!סזס/ ב-אססוט0, הרצ מחדש את התקנת 97 06ו028), והתקן את |ו0!8זס/. טיפ סנכרון גופנים. בהודעת הדואר האלקטרוני תוכל להשתמש בכל גופן שתבחר, אך אם גופנים אלה אינס מותקניס במחשב הנמען, ההודעה תוצג בגופן ברירת המחדל. הפעלת ווב3ּ₪!סוס/צ |<|?] פחסווםם | 0 ב-00%ש2), בחר 5ססך | פחזוס= שהַבחב1] | אופזססת | סו | תוס | 1-5 (כלים), 041005 (אפשרויות) | 135 [ ה[ הַה63ה | 0ה4ת55 | !8 | |8פה0 ולח על הכרטיסיה !1881- ₪ | הקן| (דוא ך אל קטרוני) | -- ו 9 סמו את האפשרות 56 6צוזזה פחחספו אוסח הפחע - | / חספ 3 עבוק ש] 1% 5 ו ו זנ 56נוסח 56 6בַח3ח6 ע6ום. שן זס+ 6 ו[והח-6 (השתמש 6 הסח 3 עבוקפום. -] ב-6זס/ כעו רך הדואר | 0 ההז 80 חססנ3. זט 5חַחו500 -| [8וזזב. חס 5זקו666 ||3 חב ,880 ,06/1 פפסססזם. שן הא לקטרו נ : |377108. חס 5965ח500פז חב 7009505 פפסססזם. שן 9 לחף על לח צן 6 8 ן ס ודו 6 0ח8551סטזכ 3587 65000585 %ח3/ם וחב 18001065 סספופם. - ][ 2 , , ל 0000 == שַהן60 |(8תח-₪ שחל 35 וס %]50טוסו1י] 6פטו. ₪] -] (תבנית), בחר תבנית ולחצ , - 7700000 אשש] | | % (בחר). 3 9 לח אישור. יצירת חתימה 9 ב-אססו1ט2), פתח הודעת דואר ו 9 חדשה 6זנ 5 )ות %חפזזנו6 שר 53/6 50 שאו| וסץ ב|נטסעא רחש :]0630 זנוסץ 35 ח10ו56|96 ?שזסה הו טסו הקלד, עצב, ובחר את טקסט החתימה. 9 בתפריט כלים בחר 56 0ס+ט, כדי להציג את תיבת הדו-שיח 6זו ו סזטה. 9 לח 65ץ. 6זסהחהו5ססטם ספ זוסוזם שחו| אחבוט 36 שן .0 0 97 מזג/ן 56 |//לןי] טיפ בדרך כלל הודעות דואר אלקטרוני המועברות באינטרנט מאבדות עיצוביס, תלוי במערכת המקבלת. כדי לוודא שאינך מאבד את העיצוביס, שלח את המסמך המעוצב כמסמך מצורף להודעת הדואר. טיפ אס תוכנת אססוזט00) אינה מותקנת, ובמקומה אתה משתמש בשירותי ההודעות של פששססחו//, או ב-ספְחַח0אש, תוכל עדיין להשתמש ב-6זס/ כעורך הדואר האלקטרוני, אך לא תקבל את כל היכולות האפשריות ב- אססוט0. טיפ כדי להשתמש בתבנית אחרת, בתפריט 600056 בחר בחר תבנית (946|קוח6 ד 000056). בחר בתבנית, לחץ אישור ותקבל הודעה חדשה. חיבור הודעה 9 ב-א0%100%, התחל הודעת דואר חדשה. 9 רשוס את כתובת הנמעןו. 9 חבר את גוף ההודעה תוך שימוש במאפייני סזס\. 9 לח על הלחצן 5606 (שלח). <[5 - ה , יפן יחת 6 99.0 ! צ| ₪ ₪ ₪ > | | ₪ 36| ו :5 3 | 14| | = 3 = ש 1 ₪ | -וי 12 א הו ד |ה חח זט ! = 97 ל ₪0 גי 5 5 6 03| | פחסוזק סי | 6 ןה סש יצחק ברקוביש] | .סד | | ן נושאים חשובים | ןטפ יצחק היקר. - ההצעה שלך נשמע מפתה מאוד אולם לוקה בחסר במספר נושאים: סּ א) אין שום התייחסות לתזרים המזומנים של הקבוצה לשנת 96 ב) מתי אנחנו נקבל דיווח מלא על העתודה הקיימת אצל תַימובִיץ? ג) עד מתי תמשיך לקרוא לי דְנוְבְיֶץ. זה דָנוְבַייץ עם 2 שיוָדיָםָ. הגיעו מים עד נפש. ו וס 22-22 : השתמש בכלי 6זס/: עיצוב 6 פיסקה, עיצוב טקסט ואפקטיס מיוחדיס כשאתה כותב הודעה - השתמש במאפייניס חוסכי הזמן האוטומטייס של סזס/ - רשימות ממוספרות, תבליטים, תיקון שגיאות אוטומטי, עיצוב אוטומטי, ובדיקת איות ודקדוק. מכ 0!: לכו99 אקוון4 | [22 ו 20/00 יש אס תשלח פקסים דרך המחשב, ולא בעזרת מכשיר פקס, תוכל לשלוח אותו פקס למספר נמעניס במשלוח אחד. הכן רשימת נמענים, ו-6זס) תיצור ותשלח עמוד שער נפרד לכל נמען, ביחד עס המסמך המצורף. מידע יייצירת עמוד שער של פקסיי בעמוד 52 למידע אודות יצירת עמוד שער לפקס לשימוש במכשיר פקס. נוסף יימשלוח מסמכים ממוזגים בפקסיי בעמוד 201 למידע אודות משלוח בפקס של מסמכים שנוצרו תוך שימוש במקור נתוניס חיצוני. טיפ אס תשלח פקס לנמען אחד בלבד, סרגל הכלים מיזוג דואר לא יוצג. מיעון פקל 0 לח כדי לקבל שמות ומספרי פתח את המסמך המיועד פקס מאחד מפנקסי הכתובות מפה המראה את שלבי האשף למשלוח. בתפריט קוב הצבע על שלח אל ובחר נמען פקס. 9 עבור על שלבי 2810ו/ אה3= (אשף הפקס), תוך כדי הגדרת פרטי המסמך למשלוח והתוכנה לשימוש. 9 מלא את פרטי הנמענים (ניתן לבחור מתוך פנקס הכתובות). 9 סיים את השלבים הנותרים של אשף הפקט, לחץ על חפוחו=, אך אל תלחצ על לחצן שלח פקס כעת (0ח58 שוסצ! אִף8=) עדיין. 2 97 מזגעו 56 |//לןיי] סעופססיו ט!וסח5 סחוצ ב|טסח5 חל 35 ע6<360 , אוסוספ 5זסטחטוח 0ח65/6חחבח ‏ 5לת6וקו96ז זססחם זטוסץ חו 5זסטוחצוח ]3%‏ 5פחפוקוספץ שחל שיא טסץי זו ,זכ .₪13|60 ספ 85חז3ח ₪06 561666 60 הסססטום 800% 4007655 6ח6סון6 ,אססם 0655 ₪ 007655 800%... | זסטוחטו] 8%= ו [+ ז | חפוחום | < אס | > | 68 הקלד שם, בחר שם מפנ הקוש אב ] = א8= 50 )תפוחנוסס 6 5 וקו ב 58 הוחו ןס הכתובות, או פתח את הרשימה כדי לבחור בשם נמען הקיים כבר ברשימה טיפ כדי שתוכל לשלוח פקסיס מהמחשב צריך שיהיה מותקן כרטיס מודם/פקס במחשב. אס תמזג למסמך חדש או למדפסת, המיזוג יצור דף שער לכל נמען, אך לא יצרף את המסמך. טיפ גס ל-8ששס0חו/ וגס ל- א8= 0ספסזסו1 יש יכולות משלוח פקס נרחבות, כולל היכולת לשלוח את אותה הודעה גס בפקס וגס בדואר אלקטרוני וליצור דף שער. למידע נוסף ראה נושאי עזרה על הודעות פששססחו/ ונושאי העזרה על אה 0507%ז6וו/. טיפ אס אתה משתמש בתוכנית אחרת מ- א8= 1070508 לצורך משלוח פקסים, תוכל לבחור בה בשלב בחירת התוכנה בשימוש באשף משלוח פקס. הקלד את הטקסט 9 בעמוד השער, הקלד את הטקסט הזהה לכל הנמעניס. 9 לחי לחיצה כפולה כדי לסמן את התיבות המתאימות. 9 הקלד מידע אחר, כרצונך. צפה בתוצאות 9 להצ על לחצן הצג נתונים ממוזגים. 9 ודא שהנתונים המוכנסים בשדות המיווג נכוניס. 9 לח על לחצן הרשומה הבאה, וצפה בנתונים. 9 חזור על שלב 3 עד שתסיים לבדוק את כל השדות. השלם פריטיס אלה %--- שדות מיזוג המוכנסים על מידע המוכנס על ידי סזס ידי סזס/\ - אל תמחק [ ו ||א |8|. ['6/קובץ עריכה תצוגה הופפה עצוב כלים טבלה חלון עורף [ 9 |- == 0896 הק ₪ ₪|---5| ₪ > )| > 3 ₪ ₪ ם| ב | ₪ ₪ .9 ל ספ || * | | 4 4 | ₪ | - הסף שדהופו) 10116 דאפידאק ‏ מחסז] ו כו ( 7 טוק 06, הש 2 3" סו [שחצמם 6קעל גומם 6זטם 110% בי מכתב בהול ₪ 6 ו כ | עו טוק זאד טמוק ב | אשעטה זא ב] ‏ אטטעורו 9 סּ ₪ ₪ | -% ל ב ₪ | ₪ | מ * | 1 | 4 + - צור לה :וווסו? 9 אבירמדר | :פד 7 ,9 פח!. | :310 :אהז 3 :365 8 נשחסווק ב נפ יע 19358 ם ץ! וט 9356 ם -- ₪ וטוטה 0 ₪ +ווסווט ם 8 ס||6 :5 0+ נתוניס שאתה משלים בעזרת אשף הפקס ו לחץ כדי לשלוח את הפקס מהמחשב וס א3= 5600 לכל הנמענים, וסגור את המסמך מכ 0!: לכות קוו( 223 /3'כ2. כ'מָ5- קישָוכ 1 אפשר ליצור היפר-קישור כדי להפנות למסמך אחר, ועל ידי לחיצה על הקישור לעבור לאותו מסמך. אתה גס יכול ליצור דילוגיס לסוגי קבציס שוניס - קובצי קול, או קובצי וידאו, לדוגמה. טיפ היפר-קישור הוא מונח טכני לדילוג. אס השתמשת במערכת העזרה, השתמשת בסוג דילוג וּה, כשאתה לותצ על מילה או קטע בעלי קו תחתון, אתה מפעיל היפר-קישור שמעביר אותך לחלק אחר בקוב העזרה, או למקוס אחר בקובץ עוגרה אחר. מידע ייהמרת טקסט להיפר-קישוריי בעמוד 230 למידע אודות המרת טקסט להיפר-קישורים. נוסף יצירת היפר- קישור 1 [-]8] 3)חסהונוסס כ - 4זסש /14:01050 0 הקלד וסמן את הטקסט ||א |₪|= [* קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב. כלים כ חלון עזרה המיועד להיות היפר-קישור. שמור את המסמך. 9 לת על לחצן הוסף היפר-קישור. 9 לת על לחצן עיון כדי לאתר את הקוב> אליו אתה מעוניין לדלג. 9 לח אישור. | עיון... == ", הזן או אתר את הנתיב למסמך אליו ברצונך ליצור קישור. ערך זה עשוי להיות כתובת אינטרנט ( וח), מסמך בכונן הקשיח שלך או מסמך ברשת של החברה שלך. נתיב: 6 תזרים 11 מיקום עם שם בקובץ (אופציונלי): | | עיוך.> %, אם ברצונך לקפוץ למיקום ספציפי בתוך המסמך, כגון סימניה, 0 ' טווח עם שם, אובייקט מסד נתונים או מספר שקופית, הזן או אתר מידע זה לעיל. .-9 6. תזרים 511לח6וחטססכ ץז 2 ש השתמש בנתיב יחסי עבור היפר-קישור | הסר קישור אישור | ביטול 4 97 וטע 56 |//לןיי] טיפ כדי שהקישוריס יפעלו כשאתה מפיץ מסמך המכיל היפר-קישורים, וכור שלנמען צריכה להיות גישה אל השרת, או התיקיה בהסם נמצא החומר אליו מפניס ההיפר-קישורים. טיפ האפשרות השתמש בנתיב יחסי עבור היפר-קישור שימושית אס אתה מפנה אל קוב הנמצא במחשב שלך. הפעל את האפשרות אם ברצונך להעביר את הקבציס לתיקיה אחרת. בטל אותה אס הקבצים אינס מיועדים להעברה. שימוש בהיפר- קישור 9 הצג את סרגל הכליס 60/. [<[פן- ו לפר-סי |< |8|= [ץ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עורה 0 ל וק [₪ןי חק 5 שש -5|₪ 0 ב 5 ₪ שש = 9 קרא את החומר. 6 לצורך מידע נוססף על חברתנו)טחפוחססס 0 |חז | * עבור | + מועדפים 64 | ₪ 3 ₪ | ₪ +| 9 לחי על הלחצן אחורה, כדי לחזור אל המסמך המקורי. לצורך מידע פיננסי נוסף על חברתנו, נשמח אס תעיין בתרשים המכירות שלנו. נשמח לענות על כל בעיה [<1ן- 7 |> |8]. [₪ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עורה | > 089 ₪5 6 --₪7|5 0 )| ש ב 5 ₪ ₪ פן . זרים 11 פוחסוחוססס ויו |" | = עבור | = מועדפים 64 ₪ | ]63 | = | [רשים המזומנים של החברה על פ+ חלוקה שנתית וחודשית : מחזור שנתי₪ מחזור חודשים ספ ₪ 1,500.00 = ₪ 0 ₪ 0 - ₪ מחזור חודשי מכ 0!: לכות אקווןא | 225 2 6/ 27 20002 2920/2. כי'ס- קי0ו5 אפשר לעבור למקוס מסוים בכל מסמך 018608, לדוגמה: קבוצת תאיס בגיליון עבודה של |08א5, או שקופית במצגת ]חוסקזפוסק. אס הקטע המיועד לשימוש כהיפר-קישור גדול, העתק רק את תחילת הקטע: כותרת טיפ יצירת היפר- קישור 9 פתח את המסמך המכיל את הפריט אליו אתה מעוניין לדלג. 8 סמן את הקטע הרצוי. 3 -]5[<[ מחזור חודשי [<זב ו | | | 9 לחץ על לחצן העתק. 9 עבור אל מסמך זס/\, ולח במקוס המיועד להוספת היפר-קישור. 9 בתפריט עריכה, בחר הדבק כהיפר-קישור. סקירת מצב לצו שאלה. שינוי טקסט היפר-קישור לת רק בצד ההיפר-קישור. גרור את העכבר כדי לסמן את כל הקישור. לצו קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עוָרה 0 ₪60 |- 2.8.4 סקירת מצב במסמך שזס/), התא הראשון בגיליון עבודה של |09א5, שיקופית במצגת *חוסקזפשסם, וכן הלאה. כאשר ההיפר-קישור מותקן, לחץ עליו כדי לעבור לקטע המסויס במסמך. אס אתה מעוניין להעתיק שקופית במצגת +חו0שז6/וסש, עבור לתצוגת סדרן שקופיות, סמן והעתק את השקופית. / ₪ | ₪ 5 |66/--0| ₪ 2 | 3 5 ₪ ₪ ם] | 8 , % ₪ ה = ₪ = | יו תק ₪ יפ | 6 כתובת מורדי הגטאות 2 פ"ת 5 יפ 2 םשא ןוסח 9.0 המבשלות 22 / דרך ירושלים 82 מדינה ישראל מיקוד 4 5 2 06 002 2 ישראל 5 105-061 ארה"ב ישראל ישראל ישראל ו[ 089 0 86808 .5 00897 8% ₪ שםן 1 כ | = | ש 7 1-5 גד = = = 3 רו | 0 רך מידע פוננסי נוסף על חברתנו, נשמח אם תעיין במחזור חודשי טיפוסי. נשמח לענות על כל היפר-קישור שנוצר על ידי שימוש בפקודה הדבק כהיפר-קישור לצורך מידע נוסף על חברתנופוחפח,ססס עוי:> || ] | = עבור | = מועדפים 64 ₪ | 89|++]| 0 (98 רך מודע פיננסי נוסף על חברתנו, נשמה א תעיין ₪88 ₪8₪88₪]טיפוסי. ‏ נשמח לענות על כל שאלה. 9 הקלד טקסט מתאים חדש. סקירת מצב 6. לצורך מידע נוססף על חברתנו)חפוחנססס עו | הז | * עבור | + מועדפים 6 ₪ | 9 | > - | סּ לצורך מידע פיננסי נוסף על חברתנו, נשמח אס תעיין ב- לוח התורמים שלנו. נשמח לענות על כל שאלה, 0 97 שזג/ע 56 |//לןיי] //227 6 עיקית 2 ּימַכ- קי0וכ אפשר ליצור היפר-קישור שיקשר אל תיקיית פשסטחו/ו, ולא משנה אם היא תיקיה הנמצאת במחשב שלך, תיקיה המשותפת לקבוצת עבודה, או תיקיה שנמצאת על השרת. כשתלתצ על החיפר-קישור, ייפתח חלון התיקיה שיאפשר גישה מיידית אל כל הפריטיס הנמצאים בה. מידע יימעבר אל קטע במסמךיי בעמוד 226 למידע אודות שינוי טקסט ההיפר-קישור. נוסף יצירת היפר- קישור 9 פתח את סייר פעשסוסח://. סדר את החלון כך שתוכל לראות גם את הסייר וגם את סזס\. 9 אתר את התיקיה בסייר. 9 לח לחיצה ימנית והחזק את הלחצן, גרור את התיקיה ושחרר אותה על המסמך. 9 בתפריט המקוצר בחר צור היפר-קישור כאן. החזק לחוץ את הלחצן הימני, גרור את התיקיה... .. ושחרר אותה על המסמך כדי להציג את התפריט המקוצר | ]= [ש קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה מלון ערה ] ו |-7-2.4 |ש 39ב = = = טק פ|-₪7|א ד ד פס = החש || - 00% [חפזפא|>זחפוחנססס :> || ]| = עבור | + מועדפים. 6 5 + >| אריאלה היא האדם אליו יש להתקשר כדי לברר בנושא מאקרוס מסוג זה. בתיקיה, תמצא אנטי וירוס נגד וירוסים המצויים במאקרו. אולי נראה כמו תיקיה, אבל הוא יותר דומה למ 5]! העבב לכאך 1 המנוע של המכונית שלך. פתח את לוח הבקדה ותמצא את כלי האפשרו| 33 העתק לכאך "כיבים של המחש ב שלך. כמה מהאפשרויות יעילות ביותר. תוכלי -- - שור קיצור דרך לצ 1 הבקרה. 1-1 | ב 3.פסימ שרה 12 עמודה 8 ] =₪] אא ד אס ה | צט [< ה זי קובץ עויכה תצוגה כלים ערה ו ₪ 0638 = [ב | אס סוסא | | וספסטוו. 17 = -קסח5 תוס 8%]| .טסו - אססחור-3: | החל 8 [< ]רו ןו |< |₪). [ץ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים טבלה םלון עורה בתיקיה 0:/000 תמצא תוכנית אנטי וירוסי המיועדת לנדיקת וירוסים המצויים במאקרוס של סו נוצר היפר-קישור אל התיקיה מכ 0!: לכות אקווןא | 227 0 כ<פיקכ- )וליו כלאפ/וק וטע תמיד תוכל להשתמש בחיפר-קישורים כדי לעבור לקטע אחר במסמך, ולא משנה אס אתה מטייל במסמך, מפיצ אותו באינטרנט, או משתמש בו כבסיס לדף 60\. מידע יייבצירת הפניות מקושרות'י בעמוד 154 למידע אודות דרך חלופית כדי לעבור לנושא אחר במסמך. נוסף יייצירת היפר-קישור למסמך''י בעמוד 224 למידע אודות יצירת חיפר-קישור. תן שם לקטע שם הקטע המסומן שמות קטעיס אחריס במסמך 9 לח על תחילת הקטע אליו אתה רוצה לעבור. <|? ו שם סימניה: 9 הקלד שם לסימניה חדשה, או פרטים נוספים סמן סימניה קיימת והגדר אותה מחדש כדי שתצביע אל המיקום הנוכתי. 9 בתפריט הוספה בחר סימניה. 9 לח הוסף כדי להגדיר את הסימניה החדשה וסגור את תיבת הדו-שיח. 9 שמור את המסמך. מיין לפי; = ] סימניות מוסתרות 8 97 שז/] 26 01ן'י] שווה פתח או צור מסמך המיועד לקריאה מקוונת. הכנס סימניה בשס ראש בתחילת המסמך. הקש 6ח6171+5 כדי לעבור ניסוי אל סוף המסמך. הקש ז18חם כדי ליצור פיסקה חדשה, והקלד חזרה להתחלה. סמן את הפיסקה וצור היפר-קישור לסימניה ראש. טיפ הפעלת האפשרות סימניות מוסתרות מציגה את כל סוגי הסימניות הנמצאות במסמך. 6זס/ משתמשת בשיטת קביעת שמות ייממוחשבתיי, ונותנת שמות שאינס הגיונייס לאנשיס, כך שבוודאי תרצה שאפשרות זו תהיה מבוטלת כדי למנוע בלבול ברשימת הסימניות שלך. יצירת היפר-קישור 9 לח במסמך במקום בו אתה מעוניין שיופיע חיפר-קישור. הקלד ואחר כך סמן את הטקסט המיועד להיות היפר-קישור. 9 בסרגל הכלים הרגיל לח על לחצן הוסף היפר-קישוד. 9 לח על עיון, כדי לקבוע את שס ומיקוס המסמך הנוכחי. לח על עיון, כדי לאתר את שס המקום אליו אתה רוצה לדלג. 9 סמן את שם המקום. 9 לח אישור. 9 לח אישור. |< |? הת בי צור קישור אל קובץ או ופט: 1+ 00000 רכ | שין.. *+, הזן או אתר את הנתיב למסמך אליו ברצונך ליצור קישור. ערך זה 4 עשוי להיות כתובת אינטרנט (₪1!ו), מסמך בכונן הקשיח שלך או מסמך ברשת של החברה שלך. <קשרלמסמר תמל שם סימניה: 3( ]| | עיון... בתוך המסמך, כגון סימניה, או מספר שקופית, הזן או אתר מיין לפי: 6 שם ₪7 מיקום ] סימניות מוסתרות | מחק | עבור אל | ביטול | ביטול מכ 0!: לכו אקוון4 | 229 כ 1 /'מל- קי0ול אפשר לשנות שמות מוצפנים, נתיב רשת, או נתיב לאתרי המרת טקסט להיפר-קישור מתבצעת על ידי שימוש אינטרנט להיפר-קישוריס נוחים לשימוש, אחר על ידי בעיצוב אוטומטי ובעיצוב אוטומטי בעת ההקלדה. לחיצה על הקישור תוכל לעבור אל המיקוס המיועד. מידע יימעבר אל קטע במסמךיי בעמוד 226 למידע אודות שינוי טקסט הקישור. נוסף טיפ אס אינך רוצה לעצב את כל המסמך, סמן את הקטע אותו אתה מעוניין לעצב, לפני שאתה בוחר בעיצוב אוטומטי. הפוך טקסט להיפר-קישור 9 הכנס נתיב או שם מיקום שיש בו רווחיס בין סימני קטן מ- (>) לפני הטקסט, וגדול מ- (<) אחריו (סימניס אלה לא יופיעו בטקסט הקישור). |<|? יי 9 בחר בתפריט עיצוב, עיצוב אוטומטי כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב אוטומטי. 9 לח על לחצן אפשרויות. 9 סמן את האפשרות נתיבים באינטרנט וברשת בהיפר-קישורים. |<|? וי 9 לח אישור. 9 לח אישור. 0 97 שע 26 1קןיי] מידע יישליטה בשינוייס אוטומטייסיי בעמוד 280 למידע אודות הגדרת האפשרויות האחרות של עיצוב אוטומטי. נוסף הקלד היפר-קישור 9 בתפריט כלים בחר תיקון שגיאות אוטומטי, ובחר בכרטיסיה עיצוב בעת ההקלדה. 9 הפעל את האפשרות נתיבים באינטרנט וברשת בהיפר- קישורים, לחצ אישור. 9 הקלד את הסימן קטן מ- (>) אס יש רווחיס בשס המיקוס. הקלד את המיקום. 9 הקלד את הסימן גדול מ- (<) אס הקלדת את הסימן קטן מ- (>) לפני המיקוס. 9 הקש רווח. |<|? יי כאשר אפשרות זו מופעלת.... ...הקלדת טקסט זה... ...יובצרת היפר-קישור זה רז 0 .זט רו אס 111 0 .זמ זחחן ויאויא// כ וז סיץ 0!: 7כו3פ ויקוון [24 3 66 6/0 ///כי] כשאתה יוצר מסמכים מקוונים, תוכל למשוך את תשומת לב הקוראיס לקטעיס מסוימיס במסמך על ידי הוספת אפקטיס מיוחדים לטקסט. אס תחליט להדפיס את המסמך, חלקם יודפס. אך אפקטים מיוחדים עוצבו בעיקר כדי לתפוס את עין המסתכל במסך, במיוחד אס הוספת לטקסט רקע או צל. מידע יייצירת רקעיי בעמוד 234 למידע אודות הוספת רקע כדי לשפר מראה מסמך מקוון. נוסף הוספת אפקטים לטקסט 9 סמן את הטקסט עליו אתה מעוניין להחיל עיצוביס מיוחדים. ₪ בתפריט עיצוב בחר גופן, ובחר בכרטיסיה גופן. 9 בחר אפקט. 9 לחי אישור. הוספת אפקטים מונפשים 9 סמן את הטקסט עליו אתה מעוניין להחיל עיצוביס מיוחדים. 9 בתפריט עיצוב בחר גופן, ובחר בכרטיסיה הנפשה. 9 בחר אפקט הנפשה. 9 לחי אישור. 2 97 זגען 56 |/לן'י] כתב גה עס אפקט צל כתב וח עם אפקט מ*תאר כתב גה עס אפקט הבלטה כןגב וה עטנ :)לטו הר:כיהח כתב וה עס אורות לאס ואגק כתב גה מהבהב כתב ה מנצנצ שווה הגדרת צבע טקסט אוטומטי משתמשת בהגדרות הצבע לגופניס של פעוסטחו!\. כדי לשנות את ברירת מחדל צבע ניסוי הטקסט, לחצ לחיצה ימנית באזור ריק בשולחן העבודה ובחר מאפיינים מתפריט הקיצור. בכרטיסיה תצוגה שבתיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה, בחר חלון ברשימת הנושאים, ובחר צבע גופן (היזהר שלא לשנות את צבע החלון בטעות). כשתלחף אישור, תראה צבע שונה עבור הטקסט ב-60זס/ ובכל התוכנות האחרות. טיפ אס אתה משתמש ברקע או הצללה במסמך שאחרים יצפו בהם בצורה מקוונת, שנה את צבע הטקסט להגדרה שאינה אוטומטית. כך כולס יראו את הרקע והטקסט כפי שעיצבת אותם, בלי קשר להגדרות גופניס האישיות שלהס. שינוי צבע הטקסט 0 בחר את הטקסט או ברצונך לצבוע. 9 לח על הח מטה שבלחצן צבע הגופן. 9 בחר צבע. הוסף גבולות והצללות 9 בחר את הטקסט. הצג את סרגל טבלאות וגבולות. 9 בחר את סגנון קו. בחר את עובי קו. 9 לחץ על לחצן צבע גבול, ובחר צבע. 9 לח על הח מטה שבלחצן גבול חיצוני, ובחר גבול. 9 לח על הח מטה שבלחצן צבע צללית ובחר צבע להצללה. שב ₪ = ש 7 5 -₪]י 2. בי || 6 לצורך מידע נוסף על חברתנופטהפהנססס ע: | הז | + עבור | > מועדפים 64 | | 9 | = => | כתב גה בצבע שונה ומשונה | | ה זב | = כתב וה עם צל כתב גה רק עם גבול בכתב ה שניהס מק 0!: לכות אקוון4 233 'ג'כ. 9 כשאתה יוצר מסמך שיוצג בתצוגת פריסה מקוונת, אתה יכול להוסיף רקע מעניין כדי להעציס את הטקסט שלך: צבעים, דירוג, תבניות של שזס//, או אפילו תמונה קיימת. טיפ הרקע נראה רק בתצוגת פריסה מקוונת; הרקע לא יודפס כשאתה מדפיס את המסמך. טיפ הכרטיסיה דירוג מאפשרת לך לבחור רקע מדורג מעוצב, או ליצור רקע מדורג משלך. כרטיסיית תבניות מאפשרת שימוש ברקע תבניתי בצבע שתבחר. כרטיסיית תמונה מאפשרת כניסת תמונת רקע שתמלא את כל חלון המסמך. 1 [-]8] 400. 01-כ - 6זס/ 1050ס:14 הוסף רקע קבוע [א || = [? קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב | כלים טבלה חלון ערה / ₪66 ל ₪8 ש םןן 9 הצבע על רקע מתפריט עיצוב. 8 ₪3 הי | 290 00 ביא,5//אָז, | = גבולות ונפלותייי 9 בחר צבע. דבר נוסף שניקיינו לעשות בספ 55 טובים... רך הקלה ביותר להשלמת משימות. לעיתים קרובות, זט מספקת לנו שיטות רבות להשגן יָםי.. זרוכות ופתלתלות וחלקן קצרות ונחמדות, תלוי גם בדרך העבודה שלך. אם אתה בעל נטן אחת אהובה ומוכרת, אנו מאמינים שהשיטות שהצגנו בספר זה יעזרו לך מאוד. אם אתה נוטה | ]| כיך טקסט., פעם, בבקשה! 6זס/ו מזמינה אותך לחקור, וודאי תמצא דרכים לעשות דברים שאתה חושב ש 0 ניניך יותר. אם כן, זה נהדר! זה בדיוק מה שכות ב הספר חשב לעצמו כשסייפק ב- 97 טזס\ כל| || ה, לקבל את המידע שצריך, לסגור את הלפר ולשמור ליד המחשב ₪ שן שן שן שן שן ש ₪ למת משימה. אבל אין וה אומר שפיורנו את המיידע ללא ה בחנה: אצדדיה 1 ק שש .יונית מהמשימות הפשוטות ביותר ועד המסובכות יותר. לפניך סקירה מהירה. 1. אם לא, אשף ההתקנות הפך את | | מחשבים אחרים, ספר זה אינר 4 בספר עוסיקים בפעולות הבסייסיות :+ הפעלת 4 : צריכה, ועיצוב טקסיט; הגדרת פריסת העמוד, ושימוש בתבניות טזסו/ ואשפים כדי ליצור | א 1 זמץ. פרק 5 9 8 מתאר משימות קצת יותר טכניות, אך שימושיות : עבודה עם תוויות, הוספת גרפיקה, יצירת כותרות קבועות, שילוב מסיפר מסימכים למסמך אחד, שילוב חומר מתוכנות אחרות, משלוח דואר אלקטרוני ומסמכי מיזוג דואר. אם אתה חושב שאלו משימות מסובכות, תהיה בטוח שהן לא! זפ הופכת משימות אלו לקלות, כך שתחלוף עליהם בלי משים. 9 9 ופרט 10 טוקיקיח ריקשורח ערז מחש ריר אחריח : צרודה משויףח ררשח : מטדר מקתריח מקווויח להטרות + עמוד 2 | מקטע 1 2 | ב 4.פס"מ שורה 9 עמודה 1 | | | עפ | ד | פשט. [ | [ הוסף רקע יותר מעניין [<]? בי 9 הצבע על רקע מתפריט עיצוב. 9 בחר אפקטי מילוי מתפריט המשנה. 9 לח על הכרטיסיה המתאימה, ובחר את סוג הרקע הרצוי. 9 לח אישור. 9 עצב את הטקסט כך שייראה מעל הרקע. 4 97 זוע 56 |//לןיי] 29 כו27/3 אס טקסט ותמונות לא מספיקים, תוכל לכלול הודעה להקליט צלילים, ומי שיקבל את המסמך יצטרך גס קולית, או כל צליל אחר שתרצה להקליט במסמך שלך. כרטיס קול ורמקול כדי לשמוע את הצלילים. אתה צריך כרטיס קול ומיקרופון מחובר כדי שתוכל מידע ייהוספת הערות למסמך'י בעמוד 213 למידע אודות הוספת הודעות קוליות למסמך. נוסף 'יהוספת סו|0 0חט0ס5'י בעמוד 238 למידע אודות הוספת קו!0 600 למסמך. טיפ הרשמקול הוא כלי עזר של פשוססחו//. אס צליל אינו מופיע ברשימה, ראה בעזרה של פששסחו/ למידע אודות הוספת רכיביס. הקלטת הודעה 9 לת במסמך במקוסם בו ₪3 מ ברצונך להוסיף הודעה קולית. | יצירה מקובץ | יצירת חדש 8 בחר אובייקט מתפריט סוה ₪ 0 ;זבח-> חסוסב2וחבּטזסי 5ה] הוספה, ולח על כרטיסיית חן סק קסת5 בק יצירת חדש. חבילה מסמך כתבן 9 בחר צליל. סרטון וידאו 9 סרטון מדיה ₪ צף מעל טקסט =] הצג כסמל 9 לח אישור. -- 9 לחי על לחצן הקלט. תוצאה 9 דבר, שיר, או עשה רעש הוספת אובייקט צליל חדש למסמך שלך. כלשהו לכיוון המיקרופון שלך. 9 לחי עצור. 9 בחר יציאה וחזרה מתפריט קוב. חַ 9 במסמך שלך, לח לחיצה כפולה על הסמל, כדי לשמוע את הצליל. [<ן- יי קובץ עריכה אפקטים עזרה מיקום: מ אורך: שנ' 8.75 שנ' 55 47 7-77 | | 4 | = | 4 מכ 0!: לכו אקוון4 | 235 כיוס<. סלשו] ו'03ו טןו0 סטטו/ סרטון וידאו יכול להוסיף הרבה עניין ודרמה למסמך, ייבוא סרטוניס ממקורות אחרים ואחסנתס בגלריית אך במחיר של מקוס נכבד בדיסק, כמובן. תוכל להוסיף הסרטונים. את הסרטוניס שמגיעים עס חבילת 97 01808 על ידי טיפ גם אס גלריית הסרטונים אינה מותקנת, עדיין תוכל להוסיף סרטוני וידאו על ידי בחירת אובייקט מתפריט הוספה, והגדרת קוב הווידאו בכרטיסיה יצירה מקוב שבתיבת הדו-שיח אובייקט. מידע ייקבלת חומר חינסיי בעמוד 298 למידע אודות הוספת פריטים לגלריית הסרטונים מאתר 60// 50%סזסוו]. נוסף הוספת סרטון וידאו , 9 לחא במסמך במקוס בו 0 0 עוו31 ₪ ן1) 9:00 |] ברצונך לחוסיף את סרטון 5 הווידאו. 5 סי = 500005 פא | סוס ₪5 | | חה סוס |8] 8 הצבע על תמונה בתפריט : 8 הוספה, ובחר אוסף תמונות ₪ קוו0) מתפריט המשנה. / 9 לחץ על כרטיסיית 10605/. | 85 2 0 - 2 58 8+ 8+ 9 בחר סרטון וידאו. | ₪ חס -ז 5% 9 לח 5611ח!. 4 פוח]] חן 0608ו/ר 0 שעסהַט)הס סז8סוס סי + 0 [ 5 8+ שזסח . ₪0% ₪ מממחרעו 0 ...ו ]זסקח! | ...05ו!61 קז קוו | ...300001065 0 לחוז 7 עסו סו החוחוב, זב 1 בתו11ור) אופזזם. :5טזטוועס 6 60םו/] / 0 לח כדי לסקור את הסרטון לחץ כדי לייבא סרטוניס הנבחר לפני ההוספה למסמך לגלריית הסרטונים 06 97 שזט/ן 56 |//לןיי] טיפ כדי להריץ את הסרטון, אתה זקוק לנגן מדיה, תוכנת עזר של פששססחו/, מותקנת במערכת. כדי לשמוע את הצליליס של הסרטון אתה זקוק לכרטיס קול, לסרטוניס עס קול. שינוי הקלטה של וידאו (אַסהּס עְב3!כ) 9 לאחר שסרטון הווידאו נבחר, הצבע על אובייקט סרטון וידאו שבתפריט עריכה ובחר ערוך מתפריט המשנה. בחר אפשרויות מתפריט ערוך. 9 שנה את האפשרויות להקלטה. 9 לח אישור. 9 לחצ מחוץ לחלון הווידאו. שינוי גודל 9 גרור את ידית הגודל כדי לקבוע גודל חדש לדמות ולהדלקה של הווידאו. 9 לח לחיצה כפולה בחלון הווידאו כדי להפעיל את הסרטון. [<|5]- ו 4 ₪ תזרה אדטומטית אובייקט 01 > שודת בקרה בהפעלה > ביתוב: = חץ פוגע ברל בח ] > גבול מסביב לאובייקט > השמע במסמך לקו = ] בצע זפחוום לתמונה לצבעי 3 2 5[<[ [א |5|. [* קובץ עריכה תצוגה הופפה עצוב בלים טבלה חלו ערה |<|פ|.. קובץ ענוד הוסףטרטון שנהקנהמידה תלון עזרה חן | || א | 4 144 [=|5|, 3 300 250 200 שו מס 50 0 0 תפריטי נגן המדיה ולחצני הבקרה שלו מופיעים בחלון סזס) חץ פוגע בול בחץ. ם ד גרור את ידית המידה הפינתית כדי למנוע עיוות של חלון הסרטון מכ 0!: לכו אקוון4 | 237 201 2///י₪ (ט/0 300/10 ) צלילים, מוזיקה או אפקטיס קוליים אחרים, יכוליס להוסיף מימד נוסף למסמך מקוון. אפשר להשתמש בשני סוגי קבציס: צלילים שמכילים הקלטה של צליליס דיגיטאליים, | או קובצי ופוא שמכילים | צלילי סינטיסייזר. לקובצי צליל יש סיומת /ה/ והס גדוליס בהרבה מקובצי ופווא (שהם בעלי סיומת פווש). מידע ייהוספת + קווס'י בעמוד 90 למידע אודות הוספת פריטים לגלריה. נוסף 'ייצירת היפר-קישור למסמךיי בעמוד 224 למידע אודות יצירת היפר-קישור לצלילים או לווידאו. טיפ כדי לשמוע צליל, אתה צריך רשמקול או נגן מדיה - תוכנת עזר של פעוססחו/, מותקנת במערכת, בנוסף לכרטיס קול ורמקולים. הוספת צלילים (סו!0 0חט50) 9 לח במסמך במקום בו 9 ברצונך להוסיף את צלילים. 9 הצבע על תמונה בתפריט הוספה, ובחר +ז4ג 0ו!6 מתפריט המשנה. 9 לח על כרטיסיית 6חט50. ₪ בחר סוס 80006. 9 להצ +561ח1. סוי סז העוסם |סזספ 9 במסמך שלך, לח לחיצה ל כפולה על הסמל כדי להשמיע את ההקלטה. 0 4 97 ₪זג/ 50 |//לןי] [ו | ₪ טסוק ₪1 | | חה סוס | 4 4 4 וחב 50005 05 ]חח 1 ...| ]זסקחח! ב 609 %< 4 |סחאוטהס וי %- 4 +- שחו ו אחח תג | ...65ו)ז6ק0ז קוו | ...1001165 זו ]הס 00| הזסוטס= :5זסיאוע 6 הטספ | לח כדי לסקור את הצליל 067 0 אחת הדרכיס הפשוטות והקלות ביותר להורדת מסמך ישירות ל-סזס\. השימוש ב-שז= מייעל את העבודה מהאינטרנט היא על ידי שימוש בשיטת שדח (8!|₪ ברשת האינטרנט ומיועד להעברת קבצים גדוליס. (₪70+000 ]5910ח8זד). תוכל לגשת ולהוריד מסמכי שד טיפ מי הולך שס! כשאתה נכנס לאתר ₪ = כמשתמש אנונימי תדרש לספק את כתובת הדואר האלקטרוני שלך כסיסמה. טיפ לחץ על לחצן חפש את 80 כדי לאתר אתרים מסוימים שאינך יודע את כתובתם. הגדרת מיקום <]? בז ב 0 שם אתר פזם: 9 בתיבת קבציסם מסוג בחר את 0 ]ו ח. חסופו/יססה. ק%] ל סוג הקוב שברצונך לפתוח. | התחבר כ: ביטול 9 בחר פתיחה מתפריט קובץ. 9 פתח את תיבת חפש ב- ובחר הוספה/שינוי של מיקומי קך;. 9 הקלד את שם אתר ה-שדת. 9 היכנס בשס משתמש מסוים או כאנונימי. 9 השלס את שס המשתמש והסיסמה אס יש לך הרשאה מיוחדת להיכנס לאתר. 9 לח אישור. קבלת המסמך 0 בתיבת הדו-שיח פתיחה, פתת את חפש ב ובחר באתר. 9 בחר את סוג הקובץ. 9 נווט כדי לאתר את המסמך, ולחצ עליו לחיצה כפולה. 9 המתן להורדת הקובץ, בחר חפש קבצים התואמים לקריטריוני חיפוש אלה: -6 שמירה בשם מתפריט קוב | חפשבעת > [-]טקסט א מאפיץ ‏ [- שם | חיפוש חדש בזמן כלשהו | . שונה לאחרונה - קבצים מסוג ושמור את המסמך בשם ובמקוס הרצוי לך. 3 קבצים נמצאו. | מק 0!: לכו3פ אקוון4 | 239 'כ'2. 0 [זס/] קיו מסמך סזס\ הופך למסמך מקוון ויעיל כשהוא מעוצב למטרה כזו. 6זס) מספקת את כל הכלים והמאפייניס שצריך כדי ליצור מסמך מקוון מעניין ומושך תשומת לב. גולשיס הניגשיס למסמך יכולים לקרוא אותו ב-0זס/ במקוס להשתמש בדפדפן. מידע יייצירת הפניות מקושרות'י בעמוד 154 למידע אודות דרך חלופית לעבור מנושא לנושא במסמך. נוסף 'ייצירת היפר-קישור למסמךיי בעמוד 224 למידע אודות הוספת היפר-קישור למסמך. יייצירת רקעיי בעמוד 234 למידע אודות הוספת רקע למסמך. יצירת מסמך 9 העבר לתצוגת פריסה [<זם .1 מקוונת. [= |8]=. [ץ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה [ 0 הז תפחוס 9% :) | הז | * עבור | * מועדפים 6 ₪ | 9 | -- | 8 הוסף רקע למסמך. 9 הוסף את תוכן המסמך. 9 הוסף היפר-קישורים לדילוגיס במסמך, ולדילוגיס לדפי 86// ומסמכיס אחרים. שמור וסגור את המסמך. 9 מקם את המסמך בשרת. 9 בסייר שסטחו/\ שנה את המאפיינים של הקוב לקריאה בלבד. 9 צור היפר-קישורים למסמך ממסמכיס אחרים כך שאחרים יוכלו למצוא ולהשתמש במסמך שלך. 0 97 מזג/ן 56 |//לןי] וכ 034 יח /אכסכי כוושןו?" 0/ 202 0 תמיד טוב לדעת של-95 5יו00ח|/ יש ייצוות תחצוקהיי בכוננות 24 שעות ביממה. סמל לות בקדה אולי נראה כמו תיקיה, אבל הוא הרבה יותר דומה למה שמתרחש מתחת למכסה המנוע של המכונית שלך. פתח את לוח הבקדה ותמצא את כל האפשרויות לכיוונון עדין של רוב המרכיבים של המחשב שלך (ראה תרשים ₪ 2). כמה מהאפשרויות יעילות ביותר. כאן המקוס, לדוגמה, בו תכוון את שעון המערכת שלך השומר את המידע על תאריך השמירה של קובץ או מתי+ שלחת הודעה למישהו. תוכל אפילו להתבונן בכל האפשרויות של לוח הבאֶהה, אבל תמיד טוב לדעת של-95 פוססח!%/ יש יצוות תחזוקהיי בכוננות 24 שעות ביממה. 9"מ שורה עמודה 16 ] ]אד ישן היפר-קישור למסמך אחר, או לחלק אחר במסמך )/20 2/9 אפשר למקס קפיצות במסמך שלך שיעבירו את הקוראיס המקוונים לדפי 95). הקוראים חייבים להיות בעלי קישור ל-80/ (אינטרנט או אינטרא-נט) ולדפדפן 0 )). טיפ מפני ש-97 6זס/ נבנתה מראש לעבודה בצמוד ל-זפזס|סא= +6חז6!ח! 80סזסוו, מניחה דוגמה ו שאתה משתמש ב-זסזס|קא= 6%חז0+ח! כדפדפן ה-60//. יצירת היפר- קישור ₪ , [<]? זי יו | 0 השתמש ב- וו |גו] [₪3] 5 . || פא ופ [- בי ₪ חפש ב זסזס|קא= +6חזסזח! כדי 60 16/0297 קיצור דרך 168 למצוא אתר ס6/) רצוי. | ביטול. 9 04/06/97 קיצור דרך 168 9 לחא על לחצן 011465צ18, בחר | מתקדם | רו ו באפשרות 0+ 800 %5, והוסף את האתר לתיקיית המועדפים שלך. 9 חזור ל-6זס). הקלד ובחר את הטקסט שברצונך להשתמש בו לדילוג. חפש קבצים התואמים לקריטריוני חיפוש אלה: 0-4 | חפש כעת. 2 [טקסט או מאפייך [- שם הקו | חיפוש חדש בזמן כלשהו ]שה לאחרונה ו.* ;אש * ;וחסת. * חס *) 65!=] 6ח65ח1| קבצים מסווג 1 קבצים נמצאו, | 9 בחר היפר-קישור מתפריט הוספה. 9 לח על לחצן עיון. 9 לח על לחצן הבט במועדפים. קבל את כתובת האינטרנט מתיקיית המועדפים שלך [<1? ד ו ₪ , צור קישור אל קובץ או 48 0 בחר 81!65 +₪6ז67+ח! ברשימת [/הסש. 050% "טוח חס ] :קת קבצים מסוג. :+, הזן או אתר את הנתיב למסמך אליו ברצונך ליצור קישור. ערך זה עשוי להיות כתובת אינטרנט (81), מסמך בכונן הקשיח שלך או 9 לח לחיצה כפולה על אתר מסמך ברשת של החברה שלך. ה-80/ שאתה רוצה. 0 9 לח אישור. מיקום עם שם בקובץ (אופציונלי): עיוך... "2+, אם ברצונך לקפוץ למיקום ספציפי בתוך המסמך, כגון סימניה, טוורז עםו שם, אובייקט מסד נתונים או מספר שקופית, הזן או אתר מידע זה לעיל, ש] השתמש בנתיב יחסי עבור היפר-קישור 9 מָיץ 0!: 5327 וקוון [24 /2'כ 0 29/) דפי 80)), בין אם מציגיס אותס באינטרנט או שהופך את יצירת דפי 90/ מרהיבים, לעבודה קצרה. באינטרא-נט של הארגון, הס נהדריס ולעיתיס גס לאחר שיצרת את העמוד שלך, קשר את מנהל המערכת משעשעיס למדי, מספקיסם דרכיס להפצת מידע למספר שלך או את ספק האינטרנט שלך (55!) להוראות הצגת גדול של אנשיס. 6זס\ מספקת את אשף דפי ה-80// דפי ה-80) שלך בשרת ה-85/ של ספק השירות. טיפ כשאתה בוחר, או משנה טקסט עמוד או עיצוב עמוד, ישתנה העמוד במסך שלך מיידית כך שתוכל לראות את התוצאה. טיפ אס אינך רואה את אשף דפי ה-65/, הפעל שוב את תוכנית ההתקנה של סזס/ והתקן את האפשרות של 80/ פָחוזסחזטג 6ַהְהק. | א | פסש אשף עיצוב דפי ?תרצה ליצור פפ/י איזה סוג של דף שימוש באשף 9 ב-8עוס0חו\, צור תיקיה לדפי ה-85/ שלך. <ריק> 1.3 חוחטוס--2 סב ] חוחט!ס 3-6 וי - לוסב ] 666780 890086%= - הזוס הסוסה הת - הזוס 9 בחר חדש מתפריט קובץ. 9 לח על הכרטיסיה 5 660 שבתיבת הדו-שיח חדש, ולחצ לחיצה כפולה על 0זה2ו/ 036 ספצ. 9 הגדר את סוג דף ה-%89/. 9 לח הבא. 9 בחר את סגנון העמודים. 9 לת סיום. 9 שמור את המסמך בתיקיה החדשה שיצרת. ודא ששמרת את המסמך כמסמך |!וד₪4. 2 97 מזג/ן 56 |//לןיי] 56 - חזס- 36 שחחסר) |בחספטק סה 1 6|קחחו5 5תפלחס= זס 6|פבד הקודם> | < | פסש אשף עיצוב דפי ?תיזה סזגנון חזותי תרצה עשוחטווחהחס-> זב זסקוח6לחס-) 6 זב ב-א 5זסס [8ח0ו655]סזק הקודם> טיפ כש-0זס/ יוצרת עמוד 80/\ היא עובדת בפורמט 111/1. אהו הפורמט הסטנדרטי לדפי פ8/ (לפורמט זה מספר מגבלות לעומת מסמכי 086ו266) רגילים). לאחר שיצרת מסמך, חקור את תפריטי 6זס\ כדי לראות את הפקודות והעיצוביס בהס השתמשה 6זס// בדפי ה- |ושודר3. טיפ חבילת 62 001108 11670508 מגיעה עס שרת 60/ אישי 567/80 60 |8חס5ז8ק), כשהוא מותקן ועובד, השרת מרשה לאחריס ברשת להתחבר למחשב שלך ולצפות בדפי 60/ שלך. בדוק עס מנהל הרשת שלך כדי לוודא שהרשת תומכת בגישה זו. 2 -סי 0 כ שינוי התוכן היפר-קישור מדלג לחלקיס שוניס במסמך שלך גלול את המסמך והכנס את החלף טקסט שומר מקוס בטקסט משלך התוכן שלך: [<[5 ד + לחץ על הטקסט שומר רת ₪ בר- () | = 100% 3 ₪ ₪ ₪6( 0-56 ₪ 95 % המקוסם, והכנס טקסט 1 7 | | + עבור | + מועדפים 6 ₪ ₪ | > |[ משלך. 5 [56171 1615 6 ליצור אלמנטיס נוספים. - ב 4 העתק והדבק אלמנטים כדי 5 % מחק אלמנטים שאינך רוצה. + הוסף היפר-קישורים. חסח! אזס עו > 9 > 0 8 שמור את המסמך תוך כדי עבודה. 9% 5 הסוח ס)ה! [09וח עב זט סום % | 9% 0180041 8 0וזהתצ0)ת1 אזסעטר 0 6 >|6|=| + 16 906 סכעי עמוד 1 | מקטע 1 41 שי עמודה ‏ ד ה ו א חצ | הקישור הזה מדלג מכאן..: ...לכאן החלף טקסט שומר מקוס בטקסט משלך מָיץ 0!: 53127 /וקוון ‏ 243 כ>, /2/00) / 29 אס אתה רוצה ליצור דף 95/ מבלי להשתמש באשף דפי ס. ברגע שזה נעשה, תוכל להוסיף מאפייני שדח ה-88/ו, תוכל להתחיל על ידי יצירת מסמך ואז תמיר מענייניסם למסמך: אלמנטים קישוטיים, ואף טקסט אותו סזס\ למסמך בפורמט ‏ ואדח, תוך שימוש בדפי שמגולל הודעה אנכית לאורך המסך. מידע יייצירת דף 0 'יי בעמוד 242 למידע אודות שימוש באשף דפי ה-86) ליצירת דף 80+/. נוסף טיפ שמור על תוכן פשוט במסמכי ה-60)/, רבים ממאפייני זס/\ לא נתמכים על ידי מסמכי |ודו. יצירת עמוד ס6צ הוסף היפר-קישוריס ו לחלקים אחרים במסמ 9 ב-8אוס0חו/, צור תיקיה לדפי | = הוסף תמונה | ה-60/ שלך השתמש בטבלה כדי 3 . לעזור בעיצוב המסמך הוסף קו אופקי לקישוט 9 פתח מסמך 0זס/ אותו [<51)- 7 ברצונך להמיר לעמוד 80)). [₪ |8|. [ קב עריכה םשגה הופפה עצוב כלם טבלה מלן ערה א ה | 9 בחר שמירה כ- !ודו מתפריט קוב>, ושמור את מסמך | בתיקיה החדשה. 9 לח במקום בו אתה רוצה למקס את האלמנט. 9 מתפריט הוספה, בחר אלמנט: קו אופקי תמונה וידאו צליל ברקע טפסיס הוסף תבליטים הוסף דילוג או מספור לסרטון וידאו 9 מתפריט עיצוב, בחר אלמנט: הכנס טקסט נוסף צור היפר-קישורים גופן וגודל גופן כהיפר-קישור ליעד למסמך אחר + 5% 5% (4 תבליטיס ומספור צבעי טקסט רקע + 5% %- 4 4 97 זע 56 |//לןיי] טיפ בפורמט |ואדת. טיפ תפריטי סזס/ וסרגלי 6זס\ משתניס כשמסמך .411 פתוח. שינוייס אלה מראיס לך מה ניתן לעשות ומה לא כשאתה מוסיף תמונות ואלמנטיס של מולטימדיה לדפי 80/ קח בחשבון את זמן ההרצה שיקח למשתמשיס להריצ. נסה להשתמש בקובצי תמונות קטנות, וכלול מסר במסמך כדי לגרוס לצופיס להיות מודעים לגודל של כל קוב מולטימדיה שהס מתכווניס להוריד. טיפ במקוס אחד ופשוטיס להעברה לשרת הרשת. הוספת טקסט נגלל 9 התחל פיסקה חדשה במקום בו אתה רוצה לגלול טקסט. 9 עצב את הפיסקה הריקה בגופן שברצונך להשתמש בו. 9 בחר טקסט נגלל מתפריט הוספה כדי להציג את תיבת הדו-שיח גלילת טקסט. 9 הקלד את הטקסט שברצונך לגלול. 9 הגדר צבע רקע ואנימציה (צבע, התנהגות, לולאה וכיוון). 9 הגדר את מהירות הטקסט הנגלל. 9 לת אישור. גלילת טקסט התנהגות! | גלול [=] צבערקעו מו אמאל ן"] | מהירות לולאה: אין-סזופי [= | מהר לאט הקלד כאן את הטקסט הנגלל: - לרכב זה כיף - בר - ₪ תצוגה מקדימה לרכב זה כיף - בו נתגלגל | | בל אתה משתמש בתיקיה חדשה כדי שכל האלמנטים, מסמכי | ד, התמונות, הצליליס וכדומה, יהיו ממוקמיס קובע מספר פעמים שהטקסט ייגלל גרור כדי לשנות את מהירות הגלילה 9- | = הקלד כאן את הטקסט שלך... 7-4 ...וסקור אותו כאן מָיץ 0!: 93127 /וקוון< | 245 סיץ !ו כז263 וכ 7 בפרק זה תמצא: 4% גלישת שורות טקסט 4% עבודה עם המעצב האוטומטי 4 יצירת ציורים 4 יצירת טקסט מעוצב 4 מיקום אובייקטים 4+ כתיבת טקסט באלכסון 4 יצירת כותרות, הסברים, איתיות רישיות 4 יצירת גבולות עמוד מוקטנות, הערות מיזוג 4 יצירת סימן מים 4+ טקסט זורם 4 כיוונון עדין של מסמך 4 יצירת פסקאות מקבילות הוצאה לאור שולחנית אינה דורשת שולחן או מוציא לאור. הוצאה לאור שולחנית היא פשוט מאוד אוסף כליסם וטכניקות עבודה המאפשרות למשתמש לעצב ולארגן דפיס כך שייראו כפי שאתה מעוניין. זס מספקת בידך כליס רביס אותס תמצא ברוב תוכניות ההוצאה לאור השולחניות המסחריות, כך שאם אינך צריך לבצע משימות מיוחדות ומסובכות, אתה יכול להשתמש ב-6זס/ כדי לבצע את טכניקות ההוצאה לאור הבסיסיות והשכיחות. לדוגמה, ניתן ליצור מצב בו הטקסט מקיף תמונה או אובייקט גרפי אחר, להוסיף קוויס בצידו של טקסט, הערות וכותרות מיוחדות, לכתוב באותיות רישיות מוקטנות ולהוסיף לטקסט גבולות ומסגרות. אפשר גס להטות טקסט בצורות שונות ומשונות תוך שימוש ב- +וגסזס//. בפרק וּה אתה עשוי להיתקל במספר מונחים חדשים. חלק מהמשימות דורש שימוש בתיבות טקסט ובאובייקטיס הייצפיםיי מעל טקסט. תיבות טקסט מאפשרות לך להציב טקסט בתוך בועת הסבר או ליצור אפקט של זרימת טקסט בין עמודות בעמודים שוניס. אוביקט צף נמצא בשכבה אחרת מזו של שאר האובייקטים. ניתן להניח אובייקט צף מעל לטקסט או מאחריו כדי ליצור אפקטים מיוחדיס. פרק זה של הספר יציג בפניך כיצד להשתמש בכוח שמספקת סזס/ בידיך, בדרך יצירתית. אנו מקוויס כי נגרה את דימיונך ונגרוס לך למצוא רעיונות יצירתייס נוספים לעבודתך. פיץ? |/: 9ו4//943ו5 0 27 יא 0ולוא. 6006 //2/20 ייק ) כשאתה מוסיף תמונה, תרשים או כל אובייקט אחר מאוד נחמד לנסות את האפשרויות השונות העומדות ה'יצףיי מעל הטקסט אתה יכול להגדיר בקלות את הדרך בפניך ביצירה ובשימוש בגלישת הטקסט של טזס//ו. בה אתה מעונייו שהטקסט יגלוש מסביב לו. יכול להיות טיפ ניתן להשתמש בלחצן גלישת שורות שבסרגל ציור אם אתה מעוניין להשתמש בערכי ברירת המחדל של ערכי סגנון הגלישה והמרחק מהטקסט. כדי לבחור בתמונה שהוגדרה שלא לגלוש מסביב לטקסט בחר בכלי בחר אובייקט בסרגל כליס ציור ושרטט ריבוע בחירה המקיף את התמונה. מידע 'יהוספת +והסו!0'י בעמוד 90 וגם ייהוספת תמונהיי בעמוד 91 למידע נוסף אודות הוספת 18זקו01 ותמונות למסמך. נוסף הגדר גלישה 9 לח על תמונה כדי לבחור בה. - יי 9 פתח את תפריט עיצוב, בחר באפשרות תמונה (או אובייקט) ובחר בכרטיסיה גלישה. 9 בחר בסגנון הגלישה כרצונך. גלישה צמודה 9 בחר בדרך הגלישה הנראית לך. 9 הגדר מרחק מהטקסט. 9 לת על אישור. 9 גרור את התמונה למקוס המיועד לה. גלישה דרך ללא גלישה גלישה מעל ומתחת 4 97 מזג/ 56 |//לןי] טיפ (6ַסְח5סזט1), כדי לבצע שינוייס קליס באופן גלישת הטקסט. טיפ איזו גלישה! שנה את קו הגלישה, כדי לתקן את צורת הגלישה. שנה את סגנון הגלישה או שלב צורות אוטומטיות סגנונות הגלישה ריבוע, צמוד ודרך נותנים בידך אפשרויות נוספות : תלוי במיקוס התמונה בתוך הטקסט אתה יכול לבחור אס לאפשר לטקסט לגלוש משני צידי התמונה או רק מצד אחד, או, במקרה של תמונה שאינה ממורכזת בתוך הטקסט, באיזה צד יהיה יותר טקסט. מידע נוסף שינוי צורת הגלישה 9 הצג את סרגל כליס תמונה, אם אינו מוצג כבר. לח על התמונה כדי לבחור בה. 9 לחי על לחצן גלישת טקסט בסרגל הכליס תמונה ובחר באפשרות ערוך נקודות גלישה. 9 שנה את נקודות הגלישה. 9 לח מחוץ לתמונה כדי לבטל את בחירתה. 'ייצירת ציורים'י בעמוד 250 למידע נוסף אודות העבודה עס צורות אוטומטיות. גרור את קו הגלישה כדי ליצור נקודת גלישה 22-77 שנה את קו המיתאר של הגלישה... גרור את נקודת הגלישה כדי לשנות את קו המיתאר של הגלישה המנוע של המחשב הוא רכיב ‏ המעבד המרכז: (טסס). כדי: להפ9לל טטופצחואו צהיך שיהיה ברשותך לפחות מעבד 380 ולפחות 8וא4 זיכרון פמּמי. פמידה בדרישות אלו היא רק כזה לומר 65 על מחשב זה אך לא ואיך אתה :ודע אסה מעפבד זיכרון מותקן הבס במסך רוב המחשבים שאף מסךר ואת כמות הזיכרון. הסריק את | הקלוכלטים | (09 את העפין נאמר כי ישנם שאם המחשב שלך סופר שאפשר להתקין ולה99?ל שיוסטחוו תוכל להפיק ממנו דבר. מותקן אצלך במחשב וכמה המחשב כשאתה מפעיל אותה מציגים את סוג ומהירות המפבד היחיה: שצריך ללמוד הוא להמיר זמגהבייטים (פו6, וְלְהַיָפֶךָ. אם לפשס כ-1000 קילו-בתים במגה-בית אחד, כך 40968 בתהליך האת חול שלו יש 48 זיכרון. זה המי מום שנדרש להפעלת 5פפיווסטחווו. חשוב על הרחבת זיכרון ל-898 לפחות ועד-ף להרחיב ל-16%8 כד: שתוכל לעבוד כראוי. המנוע של המחשב הוא רכיב המעבד המרפזי (טסם). כדי לה98לל פווסטחושו צהיך שיהיה ברשותך לפחות מעבד 386 ולפחות פוא4 זיכרון פנמי. פמידה בדרישות אלו היא רק כדי לומר שאפשר להתקין ולהפ9ל 5 וט הו 2 ל מחשב זה אך לא תוכל להפיק ממנו דבר. המנוע של המחשב הוא רכיב המעבד המרכז: (טסם). כדי לה989?ל טיוסצחוו צהיך שיהיה ברשותך לפחות מעבד 386 ולפחות 4/8 זיכרון פמּמי. עמידה בדרישות אלו היא רק כדי לומר ("777-.-:5545 5 מחשב זה אך לא : 4 ואיך אתה :וד9 אסה שר וכמה זיכרון מותקף מפפיל אותו. רוב המחשבים ומהירות המעבד ואת כמות ללמוד | הוא להמיר ‏ את . אם לפשס את במגה-בית אחד, כך שאם :6" שאפשר להתקין ולה99?ל שיוסטחושוו ₪ תוכל להפיק ממנו דבר. מפבד מותקן אצלך במחשב : הבס במסך המחשב כשאתה % שאל מר מצימם את סג = הזיכרון. הסריק היחתיה שצריך הקילובייטים (69 ומגהבייטים (פו₪, % / העניין נאמר כי :שנם כ-1000 סילו-בתים מחשב שלך סופר 40968 בתהליך האת חול שלו יש 418 זיכרון זה המינ מום שנקרש להפ9לת 85 פווספחוו. חשוב ל הרחבת זיכרון ל-88 לפחות ועד ף להרחי ב ל-16%/8 כד? שתוכל לפבוד כרא ה המנוע של המחשב הוא רפיב המעבד המרכז: (טסס). כדי להפ9לל פווסטחושו צהיך שיהיה ברשותך לפחות מעבד 386 ולפחוו פוא4 זיכרון פפּמי. פמידה בדרישות אלו היא רק כדי לומר שאפשר להתקין ולה99ל 5 פוויס וו 2 ל מחשב זה אך לא תוכל להפ/ק ממנו דבר. ...כדי לשלוט בדרך בה הטקסט גולש מסביב לתמונה 9 //: 9ז514/7/943 0 229 יכ 3'וכיסן 3557/2, 3וכו2. 66וא6יוע. לאלה מאיתנו שאינס אמניס דגולים, מספקים כלי הציור של שזס) את הדרך הקלה והמהירה ליצירת ציורים בעלי מראה מקצועי, ישירות לתוך המסמך. ליצירת ציורים מסובכים מאוד ייתכן שתרצה להשתמש טיפ שאתה עובד עליו. טיפ יצירת ציור 9 הצג את סרגל הכלים ציור, אם אינו מוצג עדיין. 9 לח על צורות אוטומטיות, הצבע על אחת הקטגוריות ובחר בצורה הרצויה לך. 9 גרור את סמן העכבר כדי ליצור את הצורה במידות המתאימות לך. החזק את מקש 5011 לחוץ בומן גרירת סמן העכבר, כדי לצייר את הדמות ללא עיוותים. 9 העור בידיות הכיוונון, אס קיימות, כדי לשנות את הצורה. 9 עצב את הצורה תוך שימוש בכליס המסופקיס בסרגל הכליס ציוד. 0 97 שזג/ן 56 |//לןי] בתוכנית ייעודית לנושא, ולהוסיף את הציור לאחר מכן למסמך שלך, אך מומלצ לנסות את הכלים של טזס/ תחילה. כמי שאינס אמנים אנו נדהמים מהיכולות אותן גילינו בעזרת כלים אלו. השתמש בבקרת מרחק מהתצוגה שבסרגל הכליס הרגיל אס אתה מעוניין להציג את הציור שלך בפירוט רב בזמן ניתן לשלב את הציור שלך עס אובייקטים אחרים כגון תמונות או גרפיס. אותה הצורה עם וללא צורה עס צבע מילוי אפקט תלת-מימד ריבוע עס מסגרת דקה תלת-מימדית צורה עם אפקט שלושה קוויס וצללית כפולה צורה עם אפקט מילוי תבנית [<[5ו ד [= [1=|8? סבץ ערכה מצג הפפה עשוב בלם סכלה מלן שרה | סָ |<ו₪ 85 ₪76 0.2.0 204 ריש טח ידית כיוונוו מעצבת את הצורה עיגול של נקודות עס אפקט של צללית כפולה דוגמת קו מרוסק צורה עס אפקט מילוי מרקס בחר סגנון חץ בחר סגנון קו שנה את צבע הקו צייר חצ צייר קו | לת להצגת ידיות שינוי או לסיבוב הצורה | - 2 - .]4 ₪ 1 א \ + שחת אטומטיות | 69 + *ציר הוסף/הסר אפקט תלת-מימד הוסף/הסר אפקט הוסף/הסר צל בחר עובי קו | מילוי או צבע מילוי שווה צייר צורה בעזרת צורות אוטומטיות, בחר אפקט מילוי מלחצן צבע מללולי (זסוס6 ו|וו=), והוסף לצורה תמונה. צייר ניסוי צורה נוספת בעזרת צורות אוטומטיות בה תשתמש כרקע, והוסף לה צבע מילוי. קבצ את הצורות. מידע 'ייישור אובייקטיס'י בעמוד 254 למידע נוסף אודות יישור מאולץ של אובייקטיס. נוסף שילוב ציורים 9 צור ועצב צורה נוספת. 9 גרור את האובייקטים (הציוריס שיצרת) כדי לארגן אותם. 9 לח על אובייקט לחיצה ימנית, מהתפריט המקוצר בחר באפשרות סדר ושנה את הסדר בו מוערמיס חלקי הציור. המשך את הארגון מחדש עד שכל האובייקטיס נמצאיס במקוס הראוי להס ובסדר הנכון. 9 לח על לחצן בחר אובייקטים שבסרגל ציור וגרור את סמן העכבר כדי ללכוד את כל האובייקטיס בריבוע הבחירה. 9 לח על לחצן צייר ובחר באפשרות קבץ. 9 גרור את הציור למקוס המיועד לו. הכוכב נמצא מעל לריבוע התלת-מימדי הפניס נמצאות מעל הכוכב קוויס קצרים נוספו מעל לכוכב כדי ליצור את האשליה שהכוכב נמצא בתוך התיבה הריבוע בעל המסגרת התלת-מימדית נמצא בתחתית החבילה האובייקטים מקובצים יחד כדי ליצור ציור אחד אותו ניתן להזּיּ כיחידה אחת 9 //: 9ז4/7/943ו5 0[ 221 איקוסן 6וכייק6י 02 אובייקט - בין אס זו תמונה, צורות אוטומטיות, גרף או די קל למקס אובייקט במקוס בו אתה מעוניין. אס כל אובייקט אחר - משויך ל, או מעוגן אל, הפיסקה הפיסקה עוברת לעמוד אחר יעבור כל אובייקט המעוגן הקרובה ביותר למקוס בו הוספת אותו. לפיסקה זו יחד עס הפיסקה עצמה. טיפ אם אינך מצליח להציב את האובייקט במקוס מסוים, ודא שהאובייקט אינו מוגדר כך שיוצמד לרשת. מידע יייישור אובייקטיםיי בעמוד 254 למידע נוסף אודות השימוש ברשת. נוסף העברת אובייקט למיקום יחסי יישור לימין יישור למרכז יישור לשמאל 9 הצג את סרגל הכלים ציור. 9 לח על אובייקט כדי לבחור יישור לקצה העליון (-% (% ג -. 9 לח על לחצן צייר, הצבע על יישר או פזר ומתת התפריט בחר באפשרות יחסית לעמוד. 9 לת על לחצן צייר, הצבע על ישר או פזר ובחר ביישור יישור לאמצע (- (-% (-% לימין, לשמאל או למרכו. 9 לח על לחצן צייר, הצבע על ישר או פזר ובחר ביישור לקצה העליון, לאמצע או לקצה התחתון. לחץ על לחצן גלישת טקסט יישור לקצה התחתון 7 -% בסרגל הכליםס תמונה והגדר את גלישת הטקסט כרצונך. 72 97 שז/] 96 01ן'י] טיפ כדי לשנות יחידת מידה במסמך הנוכחי הקלד את המרחק ולאחריו את סימון יחידת המידה: סימ עבור סנטימטריס נק עבור נקודות (פזחוסש) אי עבור אינצייס (65חסח!) פי עבור פיקות (01685) כדי לשנות את יחידת המידה באופן קבוע פתח את תפריט כלים ובחר באפשרויות עבור לכרטיסיה כללי ובחר ביחידה המידה הרצויה לך. בכל מקרה 6זס/ תמיד מתרגמת את המידה שקבעת לסנטימטרים. שווה בתצוגת עמוד מעוצב פתח את תפריט כלים ובחר באפשרות אפשרויות. עבור לכרטיסיה תצוגה, סמן את תיבת ניסוי הסימון עוגני אובייקטים ולח על אישור. לחצ על לחצן הצג/הסתר 1 בסרגל הכלים הרגיל. בחר באובייקט וראה כי מופיע סימן עוגן בשולייס השמאלייס ליד הפיסקה אליה מעוגן האובייקט. כדי לעגן את האובייקט לפיסקה שונה, לח על האובייקט כדי לבחור בו, גרור את העוגן ושחרר אותו ליד הפיסקה הרצויה. הפעל כדי לשמור את האובייקט באותו מיקוס יחסי לפיסקה כיוונון עדי [עדין אליה הוא מעוגן. המרחק האנכי חייב להיות מדוד מפיסקה של מיקום אובייקט 9 בסרגל הכלים תמונה לח על |<1? 1 לחצן עיצוב תמונה או עיצוב אובייקט ובחר בכרטיסיה | מיקום ו מיקום. מיקום בעמוד 9 הגדר מיקוס אופקי אופקי: 7 ס"מ 9 טור ל לאובייקט. ּ אנכי; 9 ס"מ=]- - 0 מ! | פיסקה 9 [=] הזז אובייקט עם הטקסט =] נעל עווגך שן 9 הגדר מהיכן יש למדוד את המרחק (טור, עמוד או שוליים). 0 9 הגדר מיקום אנכי לאובייקט. 9 הגדר מהיכן יש למדוד את המרחק (שוליים, עמוד או פיסקה). ₪ צף מעל טקסט 9 הפעל או בטל את האפשרות | 8 הזז אובייקט עם הטקסט. 0 הפעל או בטל את האפשרות נעל עוגן. | = ביטול 9 לח על אישור. הפעל כדי לשמור את האובייקט באותו העמוד בה נמצאת הפיסקה אליה הוא מעוגן, גם אס המידות האופקיות והאנכיות נמדדות מהעמוד או מהשוליים 9 |/: 9ז4//943וכ 0[ 223 ויקוכ 6וכייק 6 כשאתה מוסיף אובייקטיס - תמונות, גרפים, סרטוני יש מספר כלים שיכולים לעזור לך למקס את האובייקט וידאו וכדומה - למסמך עשויה המשימה של העמדת במקוס בו אתה מעוניין להציב אותו. האובייקט במקוס הרצוי להיות מעט מסובכת. ל-6זס) טיפ כשהאפשרות הצמד לרשת פעילה ואתה יוצר, או משנה את גודלו של אובייקט, יווצר האובייקט, או ישתנה גודלו, בצמוד למידות הרשת המוגדרות. יישור האובייקטים לפי קו 9 הצג את סרגל הכלים ציור, אם אינו מוצג עדיין. 5 מרווח אופקי: 0.25 ס"מ] | כ מרווח אִנָכי: 5 ס"מ = נקודת ראשית אופקית: סימ =] נקודת ראשית אנכית: הסימ =] = ] הצמד לצורות 9 לח על לחצן צייר ובחר באפשרות רשת. 9 קבע מידות לרשת. הפעל את האפשרות הצמד לרשת. 9 לת על אישור. 9 גרור את האובייקט ושחרר למרות שהרשת אינה נראית, סזס// אותו ליד המקוס בו אתה משתמשת בו כדי ליישר אובייקטיס לפי קו מעוניין ליישר אותו אליו. האובייקט ייצמד לרשת הקרובה ביותר. 4 97 זוע 56 |//לןי] טיפ גרור את שורת הכותרת הקטנה של תפריט המשנה הסט כדי להפוך אותו לסרגל כליסם צף. מידע יימיקוס אובייקטים בדף'' בעמוד 252 למידע נוסף אודות עגינת אובייקטים לפסקאות. נוסף יורימת טקסט בין צורות אוטומטיות'י בעמוד 265 למידע נוסף אודות יצירה ועבודה עס אובייקטים של צורות אוטומטיות. כיוונון עדין הסט למעלה ליישור של מיקום אובייקט 9 לת על לחצן צייר, הצבע על הסט ובחר את הכיוון הרצוי מתפריט המשנה. 9 לח על לחצן צייר, בחר רשת והקטן את מידות הרשת הנבחרות. 9 השתמש בפקודה הסט כדי להעביר את האובייקט למיקוס אחר ברשת. 9 לח על לחצן צייר, בחר ברשת ובטל את הסימון ליד הצמד לרשת. 9 השתמש בפקודה הסט כדי להזיו את האובייקט פיקסל אחד בכל פעם. חיבור צורות אוטומטיות 9 לת על צייר ובחר רשת. הפעל את האפשרות הצמד לצורות, בטל את האפשרות הצמד לרשת ולח על אישור. 9 גרור את הצורה ושחרר אותה ליד בורה אחרת. הצורה שגררת וה עתה תוצמד לצורה הנמצאת במקוס זה. הסט לשמאל ליישור גרור את הצורה קרוב לצורה אחרת וגבולות הצורות יוצמדו האחת לשנייה סיץ !!: 5ו0//503ו- 2/6 299 'ג'כת. 12(ז. כי5220 בועת הסבר היא שילוב של אובייקט גרפי ותיבת טקסט. למרות שמטרתה של בועת ההסבר דומה לזו של כותרת ההסבר - כדי להאיר את עיניו של המשתמש או להסביר תוכן של איור - בועת הסבר היא גס חלק מהגרפיקה בעוד שכותרת הסבר היא טקסט בלבד. טיפ לבועות הסבר יש תיבות טקסט מובנות, כך שבאפשרותך לבצע כל פעולה אותה ניתן לבצע עס תיבת טקסט רגילה. מידע ייטקסט זורס בתיבות צידיות'י בעמוד 266 למידע נוסף אודות השימוש בתיבות טקסט. נוסף יצירת הסבר 9 הצג את סרגל ציור, אם אינו מוצג עדיין. 9 לח על צורות אוטומטיות, הצבע על הסברים ובחר בצורת ההסבר המתאימה לך מתפריט המשנה. 9 גרור את סמן העכבר כדי ליצור את הצורה הרצויה במימדים המבוקשים לך. 9 הקלד את טקסט ההסבר תוך שימוש בגופן, הגדרת פיסקה ועיצוב לפי ראות עינייך. שנה את גודל תיבת ההסבר כדי שתתאיס לטקסט. 0 97 מז 26% |/קןיי] טקסט ההסבר נכלל בתוך הצורה האוטומטית ו 0 4 ו שינוי גודל תיבת הטקסט משנה את גודל תיבת ההסבר כולה | גרור את ידית הכיוונון הצהובה כדי לשנות את מיקוס קצה ייזנביי ההסבר טיפ פעולת סיבוב המתבצעת על תיבת ההערה מסובבת את הצורה האוטומטית, אך לא את הטקסט. מידע 'ייצירת ציורים'י בעמוד 250 למידע נוסף לגבי קיבוץ ציוריס ואובייקטים. נוסף ייכתיבת טקסט באלכסוןיי בעמוד 270 למידע נוסף אודות שינוי כיוון כתיבת הטקסט. עיצוב הסבר 9 לח על תיבת ההסבר, אס לא נבחרה כבר. 9 השתמש בכלי העיצוב בסרגל הכליס ציול: + סובב את ההסבר 4% הוסף צבע מילוי, תבנית עיצוב, או תמונה + שנה את צבע הקו + שנה את עיצוב הקו + הוסף צל 9 העבר את ההסבר למקוס שונה. 9 גרור את ההסבר למקום לפי ראות עינייך. 9 קב את ההסבר עם האובייקט אליו הוא מתייחס. הוסף צל תק שו 1/6/76 תי / שון 4/6 /0תקו קב את התמונה ואת בועת ההסבר 9 //: 9ז4//943וכ 0[ 227 /יכא, כיעוכ | לאחר שהוספת אובייקט - תמונה או גרף - ש'ייצףיי, או זו מעל הטקסט, כך שאתה יכול ליצור גלישת שורות מסביבו, אתה יכול גםס ליצור כיתוב שיייצוףיי עס האובייקט. מידע 'ייצירת כיתוביםיי בעמוד 153 למידע נוסף אודות כיתובים. נוסף 'יגלישת שורות טקסט מסביב לאובייקטיי בעמוד 248 למידע נוסף אודות גלישת שורות. ייטקסט זורס בתיבות צידיות'י בעמוד 266 למידע נוסף אודות דרך העבודה עס תיבות טקסט. יצירת כיתוב 9 הצג את סרגל ציור. 9 לח על אובייקט כדי לבחור 3 9 מתפריט הוספה בחר באפשרות כיתוב. 9 הקלד את הטקסט לכיתוב ולחץ על אישור. שנה את גודל ומיקוס תיבת הטקסט, אם יש צורך. 9 לח על לחצן בחר אובייקטיס. 0 גרור את סמן העכבר וצור ריבוע מסביב לתיבת הכיתוב והאובייקט. 9 לח על לחצן צייר ובחר באפשרות קבץ. 9 בחר אובייקט מתפריט עיצוב והגדר צורת גלישת טקסט לאובייקט המקוב. 97 זע 26 |/לןיי] 'כ'כ2. 24 סא אות פתיח, נקראת לעיתים גם ייאות מקושטתיי, מוסיפה סגנון ועניין למסמך ומושכת את תשומת לב הקורא. באותיות פתיח כאלו נעשה שימוש, למשל, בראשיתו של פרק חדש בספר. טיפ אות פתיח נוצרת כפיסקה נפרדת תוך שימוש במסגרת, כך שניתן להוסיף לה גבולות וצלליות כפי שניתן לעשות עס כל פיסקה אחרת. כדי להסיר אות פתיח בחר בה, פתח את תפריט עיצוב, בחר באפשרות אות פתיח וסמן את האפשרות ללא. שווה אינך מחויב להגביל את אותיות הפתיח לאות אחת בלבד. נסה לבחור במספר אותיות, או אפילו מילה שלמה, ניסוי ולהחיל עליהן את העיצוב של אות פתיח. יצירת אות פתיח - |<|? זט מיקום 9 לח מימין לאות אותה אתה מעוניין להפוך לאות פתיח. ע ע 9 פתח את תפריט עיצוב ובחר באפשרות אות פתיח כדי ללא פנימית = בשוליים להציג את תיבת הדו-שיח אות אפשרויות. הופן: פתיח. 9 בחר במיקוס אות הפתיח הנראה לך מתאיס. גובה האות (בשורות): מרחק מהטקסט: 9 בחר גופן. 9 הגדר את גובה האות בשורות. פִּ הגדר מרחק מהטקסט. אות פתיח פנימית בגובה 3 שורות 9 לת על אישור. מנוע של המחשב הוא רכיב המעבד המרכזי (טפס). כדי לה299ל פטופצחושו צריך שיהיה ברשותפך לפחות מעבד 386 ולפחות 48 זיכרון פנמי. ע מידה בדרישות אלו היא רק כדי לומר שאפשר להת סין ולהפ9לל 95 שווסטחווו ל מחשב זה אך לא תוכל להפיק ממנו דבר. ואיך אתה :ודע איזה מעבד מותקן אצלך במחשב וכמה זיכרון מותפקן? הבס במסך המחשב כשאתה מפ9פיל אותו. רוב המחשבים שאני מכיר מציגים את סוג ומהירות המעבד ואת כמות הזיכרון. הסריק היחידי שצריך ללמוד הוא להמיר אות פתיח בשולייס בגובה 3 שורות שיהיה ברשותך לפחות מעבד 386 ולפחות 48 זיכרון פנמי. פמידה בדרישות אלו היא רק כזי לומר שאפשר להתקין ולהפ9לל 95 פווסצחושוו על מחשב זה אך לא תוכל להפיק ממנו דבר. ואיך אתה :ודע איזה מעבד מותקן אצלך במחשב וכמה זיכרון מותקן? הבס במסך המחשב כשאתה מנעיל אותו. רוב המחשבים שאני מכיר מציגים את סוג ומהירות המעבד ואת כמות הזיכרון. הסריק היחיד: שצריך ללמוד הוא להמיר הח של המחשב הוא רכיב המפבד המרכזי (ט6ס). כדי לה99לל שפוחו צריך 9 //: 9ז4//943וכ 0 229 גִיכת. 6163 22% ציטוט נגזר הוא פיסת טקסט קטנה הנגזרת מהמסמך מיתר הטקסט על ידי הצבתו בתוך מסגרת ויצירת ריווח כדי למשוך את תשומת לב הקורא לתוכן העמוד ולהוסיף כרצונך. עניין עיצובי. תרצה להציג את הציטוט הנגזר בנפרד מידע 'ימיקוס אובייקטיס בדףיי בעמוד 252 למידע נוסף אודות מיקוס אובייקטים באופן יחסי לפיסקה או עמוד. נוסף יצירת האזור השתמש בצורה אוטומטית כדי להגדיר את הדרך בה יגלוש הטקסט מסביב לציטוט הנגזר 9 בחר והעתק את הטקסט בו אתה מעוניין להשתמש כציטוט נגזר. וח של המחשב הוא רכיב המפבד המרלזי (טסס). כדי להפ9לל פופצחואו צהיך שיהיה ברשותך לפחותק מעבד 386 ולפחות 8וא4 זיכרון פפּמי. פמידה בדרישות אלו היא רק כד: לומר שאפשר להתקין ולה99ל 95 שוסטחוששו ל מחשב זה אך לא הצג את סרגל הכלים ציור. תוכל להפיק ממנו דבר. ואיך אתה :ודע אישה מ249ד מותקן אצלך במחשב וכמה ז:כרון מותקן? הבס סּ לח על צורות אוטומטיות, במסך המחשב כשאתה מפ9ל אותו. רוב המחשבים שאני מכיר מציגים את סוג ומהירות המעבד ואת כמות הזיכרון. הסריק היחי בחר סוג צורה ובחר צורה שצריך ללמוד | הוא 2 0 להמיר את הקללובייטיָם (8א) אוטומטית. ומנהבייטים (פו), וַקְהַיְָּךָ. אס לפשס את העפין נאמר כ ישנם כ-1000 סי לו-בתים במגה-בית אחד, כך שאם המחשב ‏ שלך סופר 40968 בתהליך האתחול 9 הגדר סוג גלישה לצורה שלו יש 8ו4% זיכרון. זה המינימום | שנדרש | להפעלת יכו על 5 פווס4חוו, חשוב 29 הרחבת זיכרון ל.-898 לפחות בתפריט עיבוב, בורה ועד:ף להרחיב ל.88ו169 ם כד: שתוכל לעבוד כראה. אוטומטית. המנוע של המחשב הוא רכיב המעבד המרכז: (ס0ס). כדיי להפ9לל פאוספחואו צריך הוספת טקסט 9 הצב את הסמן בתוך הצורה, לח לחיצה ימנית ומהתפריט המקוצר בחר באפשרות הוסף טקסט. מנוע של המחשב הוא /רכיב המעבד המרכזי (טסס). כדי לה98לל >אוספחווו צהיך [ 1 ה ברשותך לפחות פבד 386 ולפחות 488 זיכרון פּפּמי. פמידה בדר:שות אלו היא רק כדי לומר שאפשר להתקין ולהפ9יל 6פשווסטחושוו ל מחשב זה אך לא תוכל להפיק ממנו דבר. הסר את קו הגבול שמסביב לצורה האוטומטית ; או השתמש בסגנון קו, צבע או מילוי לאפקט דרמטי יותר 9 הדבק את הטקסט המועתק ועצב אותו לפי ראות עינייך. ואיך אתה צָד9 אסה מעבד מותקן אצלך במחשב וכמה אאכרון מותקן? הבס במסך המחשב כשאתה מפפיל שנה את גודל הצורה אותג רוב | אפ *שע את | המחשבים שאס מר מציגים , , את סוג ומהירות העמון נאטד ‏ כו המעבד ואת כמות הזיכרוף האוטומטי, אס יש צורך. הסריק | היחידי ישנם כ-1000 שצריך ללמוד הוא להמיר את סּ הקילובייט ים קיעז- בת ים (8) נמגה בייטים (08), הצב את הציטוט הנגזר ולהיפך. אם לפשס | נטוה-בית אתד/ את העפין נאמר כי :שנם כ-1000 = קילו-בתּים במגה-בית | אחד, כך שאם במקום שייעדת לו. המחשב שלך סופר 40968 בתהליך האתחול שלו יש שו זיכרון. זה המינ מום שנדרש להפ9 לת 55 שיוסטחושוג חשוב על הרחבת זיכרון 0 הגדר את יישור הטקסט ל-9%8 לפחות ועד:ף להרחי ב ל-1688 כדי שתוכל לעבוד כראה. וכוונו את הצורה ואת מיקומו של הטקסט הנגזר, אם יש צורך. 0 97 זוע 56 |//לןי] 2 1 5 ניתן להזריס טקסט בעמוד רב טורי, כמו טוריס של עיתון או מגזין. על ידי חלוקה של העמוד למקטעיס נפרדיס, אפשר אף לשנות את מספר הטוריס בכל מקטע של העמוד. מידע 'יהגדרת עמודיי בעמוד 44 למידע אודות שינוי השוליים וכיווו ההדפסה של המסמך. נוסף יישימוש בעיצובים שוניס במסמךיי בעמוד 130 למידע אודות שינוי העיצוב של טקסט קיים. ייורימת טקסט בין צורות אוטומטיות'י בעמוד 265 וייטקסט זורס בתיבות צידיות'י בעמוד 266 למידע אודות שימוש בתיבת דו-שיח להזרמת טקסט למקומות שוניס. טיפ טוריס לא מתאזניס באופן אוטומטי כשאתה מוסיף מעבר עמוד. הגדרת מספר טורים 9 הקש ז46ח₪ בסוף הפסקה השתמש בטורים האחרונה. קבועים מראש... 9 בחר מעבר מתפריט הוספה. וזו וו 5 אחד | שניים שלושה ₪ טורים מימין לשמאל 9 בחר רציף בסוג מעבר מקטע, 0 ולת אישור. מפ' טור: הוחב: 4 9 ס"מ = 9 בחר טורים מתפריט עיצוב = =--או בטל את הסימון... ה .ועצב את יישור הטוריס בעצמך 9 הגדר את ארגון הטוריס. / רוחב טורים אחיד החל על: מקטע זה [=] ] התחל טור חדש 9 לח אישור. הוספת התוכן המדריך.הקל.ל תוכנת.-8089)-697=>--> . . זז כש-6יפ4חווי. מרגישה. 0 הקלד את הטקסט שלך, פימקאותף כל .מאפייני .הפימקה שחסר .לה .זיכרון. מהתבוננות מעבר יישור הפיסקה היא .מנסה, .קודס. הטקסט זורס אוטומטית ל עב | לכל, ‏ .לדמות ‏ .את. וראה שמשא ‏ | חחדי הפיקה תל = הכוץ ‏ .הקשית. לטור הבא. יצירת ‏ פימקה .דודש השורות בתוכה.. הזיכרון ₪ -מסוג. חשומת .לב .מיוחדת גבולות. . תבליטים .ועוד מהיר .שהינו .נולף.. פיםקה .הינה .מרכיב ועוד. .אם .תמחק .את היא .מעבירה . קטע. (2 שלוט בורימת הטקסט: מדכזי.במטמך.(מכל.מוג. ‏ | סימו .הפיסקה .יימחקו | נכבד .מציכרוך .806 שהוא).ד-6פו. מעמיד ה. מאפייני. הפ ימקהן' אל .הכונן .הקשית.. : לרשותנד. כלים .מצוינים והטקטט . בפיסקה .יקבל. (שהוא. .פי. .71000 4 הקש ז09ח5+!ז01+וח8 כדי לופודת | ומעק = |את מאציתי -איק/ה = הנר איסו מציכרוך טקסט. של.פימקה. .כרלל ואאא). .תהליך .זה. ליצור מקטע טור ולהתחיל " מהיפימקהץף . ממן .הפימקה. .הטקסט. מפנה .זיכרון. פימקה .הינה .קטע ואיך .אתה .יודע. לתוכנית..שתרי,.ף טקסט בטור הבא. המורכב .ממילים .או איוה .מעבד .מותקן. <<--מעבר טור + הכנס מעבר מקטע כדי להפריד את הטקסט באופן הטקסט גולש מכאן ... ...לכאן שווה בין הטוריס. מעבר מאזן את אורך הטוריס 9 //: 9ז4//943ו5 0[ 201 /ג'כ5א. כ/2לו. כ))/! כ עיצוב נפוץ למסמכיס רביס הוא ליצור שולייס חיצונייס רחבים ולהשתמש בהס כדי למקס הערות - טיפים או הערות התייחסות. מידע ייהגדרת עמוד'יי בעמוד 44 למידע נוסף אודות שינוי רוחב השוליים. נוסף טיפ אם, בסופו של דבר, אתה מתכוון להדפיס את המסמך משני צידי הדף, הפעל את האפשרות שיקוף שוליים כשאתה מגדיר את העמוד. אס תדפיס רק על צד אחד, בטל את אפשרות זו והצב את המסגרת באחד מצידי הדף. יצירת עיצוב 9 הגדר את השוליים כך שלמסמך יהיו שולייס 31 וטגרת חיצונייס רחביס. גלישת טקסט == |נתוני מיקום אופקי מיקום: ביחס ל: = |ם] חיצוני [= עמוד 9 9 פתח את תפריט עיצוב ובחר ללא מסביב מרחק מהטקסט; 2 ס"מ - באפשרות סגנון, לחץ על לחצן חדש והקלד שסם עבור הסגנון גודל ה ב ה פָּ הוחב: מיקום: ביחס ל: ו - של: | המאו -] 3 ס"מ - ס"מ [- פיסקה [- 9 לח על עיצוב ובחר במסגרת. = 0 מ ₪ של: 9 בתיבה גלישת טקסט בחר אוטומטי [=] = ש] הזז עם הטקסט | ] נעל עווך באפשרות ללא. הסר מסגרת 9 בתיבה נתוני מיקום אופקי | הסרמסגקת > הגדר מיקוס חיצוני וביחס ל: הגדר עמוד. 2 ₪ הקש ז9זח= כדי להתחיל פיסקה חדשה. ₪2 9 הגדר את המרחק האופקי מהטקסט למרחק שאתה רוצה שיפריד בין טקסט המסמך לבין ההערות. 9 בתיבה גודל הגדר את רוחב מדויק.. של.. לרוחב ההערה. 9 לחץ על אישור. עצב את הפיסקה ואת הגופן כרצונך וסגור את תיבת הדו-שיח. 2 97 זע 56 |//לןי] טיפ מאחר והערות השוליים הן פסקאות, אתה יכול להוסיף להן גבולות וצלליות בדיוק כפי שהיית עושה עס פסקאות רגילות. טיפ הערת שולייס מעוגנת לפיסקה מסוימת. כדי להעביר הערת שוליים, גרור את העוגן שלה לפיסקה אחרת והחל את סגנון הערת השולייס מחדש. מידע 'ימיקוס אובייקטיס בדף'' בעמוד 252 למידע נוסף אודות תצוגה והזוח של עוגניס. נוסף יצירת הערת שוליים לח על תחילתה של הפיסקה לידה אתה מעוניין להציב טקסט עם סגנון הערות שוליים מופיע בשוליו החיצונייס של מסמך הערת שוליים. 0 0 " אות מענרדדה סדם פיסקה רכז זדצדד אתה ידע אטה שאתה *יקצרי 9 מיטקארת לרשות כלים נתר בהקשה על מרחוים | לפנר בז'כרון. הקש זס+חם. מה תד רגנרת. מטינים ליצירת | המקש . ו ואחר הפיסקה ש כש וטס טחוש מער לכתפם | הפיטקה והוא מכיל תין | השוחת ₪ מרג'שה | שתפר קידנדם של 1 ועריכתה. את כל מאפיער בתוכה. גבולות, ה לה כרון היא חזור לפיסקה הריקה והקלד שבצששת | לחה כ ו פיסקה התה ורן . ה בה את הערות השוליים שלך. - 6 "ה ] ב משפ טדם :5 סור ומה :רות .4 בי 010ג, רמחדתיים בסימון ו יר ד . 48 . 4 4 יכו ה 4 החל את סגנון הערת השולייס ₪ 0 7 הטרק החֶי וגא אל המל 2ב / ללא טקסט, ואז הפיפקה+ ר / 4 יא הקש'יתח (שהוא , , הוא להמי / : על הטקסט שהקלדת זה עתה. יח וי 0 מרכד | במסמך הפיסקה: יישור יסקה, (9א) ). תהליך זה (נזכל סדג 0 הפיטקה זמגהבליטים מפ ‏ יכרון שהוא). רשזסט | הפיסקה המצ"[ | (לימן/ש מאל/מ הנקסנו ואך ל לתוכנית שתרטי, 9 //: 9ז4/7/943וכ 0[ 203 '2'כא. כָ470ו2 15 332 5 פסקאות זו בצד זו משמשות בדרך כלל לשם הצגת פריט מסויס בפיסקה אחת - תמונה, כותרת או נושא - ותיאור מפורט יותר של הפריט בפיסקה המקבילה. ניתן ליצור מצב דומה תוך שימוש בטבלאות של חזסצ. טיפ כדי להוסיף תמונות או אובייקטים לתוך טבלה ודא כי הס מוגדריס שלא לצוף מעל הטקסט. מידע ייהכנסת מידע לטבלהיי בעמוד 76 למידע נוסף אודות יצירת טבלה. נוסף יצירת עיצוב 9 לח על לחצן הוספת טבלה היעוּר בעיצובי פסקאות כדי להוסיף מעט ריווח אנכי לאחר הפיסקה בסרגל הכלים הרגיל וצור טבלה של שורה אחת ושתי עמודות. מי אנחנר אנחנו הצוות שהביא ל מקרנים בארה "ב את שבעת הסרמים הנמברים של השנה. 8 שנה את גודל העמודות לגודל הדרוש לך. ממה נובעת ההצלחה שלנד שימת ההפקה הייחחית שלנו היא סוד ספ עצב כל תא בעיצוביסם ההצלחה. באמצעות מבנולוגיה מתקדמת המתאימים לך. ובוח עבודה איבותי הצלחנו לענות על בל הדרישות המצופות מאתנו. 9 הסר את גבולות הטבלה ומתפריט טבלה הפעל את מה אנחנו עושוים אנו מומחים מספר אחד בעולם להפקת הסימון שליד הצג קווי רשת. סרמי פרסומת המיועדים לשידור בא מצעי הנדיה השונים. 9 הוסף את הפסקאות הנדֶרשות: פסקאות יוצגו תמיד זו ליד זו ואין ה משנה מה אורכה של הפיסקה הקודמת 9 כדי להוסיף שורה נוספת עבור לתא האחרון והקש סּד. הוסף את התוכן המבוקש. המשך בדרך וו עד שתסיים להוסיף את כל התוכן הרצוי. 4 97 זוע 26 |//לןי] 5 606 כי] 3ו5ו2. 2161616 צורה אוטומטית יכולה גס להכיל טקסט, ואתה גם יכול להזריסם טקסט - או כל דבר אחר שיכול להיות מוכל בטקסט - בין הצורות כדי ליצור כל מיני סוגיס של עיצובים מרהיבים. טיפ ניתן לקשר בין תיבות טקסט - עד 32 תיבות! טיפ האם זו שגיאה! לעולם, קרא את הטקסט הזורס שלך כדי לוודא כי הוא והה לטקסט המקורי. הוספת טקסט לצורה 9 הצג את סרגל הכלים ציור. 9 צייר צורה אוטומטית. הוסף את כל הטקסט כאן, למרות שהוא לא יתאים כולו. 9 לח בצורה האוטומטית ימיהולדת לחיצה ימנית ובחר באפשרות ל הוסף טקסט. דני ירון 9 הקלד או הדבק טקסט. אביבה שולמן דודי בכר אבי אמסילי ₪ דנה היפי הזרמת טקסט לצורה אחרת הטקסט זורס מהצורה ... לצורה האוטומטית האוטומטית הראשונה... המקושרת השנייה... 9 צייר עוד צורה אוטומטית. 9 לחץ בה לחיצה ימנית ובחר באפשרות הוסף טקסט. 9 לח על הצורה הראשונה, כדי לבחור בה. ו 9 לח על לחצן צור קישור תיבת טקסט בסרגל הכלים תיבת טקסט. 9 לח על סמן העכבר ורימת טקסט בתוך הצורה השנייה. 9 המשך ליצור צורות אוטומטיות ולהזריס טקסט ביניהן. ד רוגל אביבה ו דנה היפי ...וכך הלאה לשאר הצורות האוטומטיות המקושרות 9 //: 9ז514//943 0[ 205 6 וכ כיעוכו<. 3'3יו. ניתן ליצור טקסט שיזרוס ממיקוס אחד לאחר על ידי תיבות הטקסט. אפשרות זו יעילה בעיקר במקרה של השמת הטקסט בתיבת טקסט המקושרת לתיבת טקסט תיבות צידיות או עמודות הממשיכות בעמוד אחר. אחרת. כשאתה עורך את הטקסט הוא גולש וזורס בין מידע ייהוספת מידע בו נעשה שימוש תדיריי בעמוד 96 למידע נוסף אודות יצירת טקסט אוטומטי. נוסף יייצירת כיתוב צףיי בעמוד 258 למידע נוסף אודות עיצוב תיבות טקסט. ייורימת טקסט בין צורות אוטומטיות'י בעמוד 265 למידע נוסף אודות הוספת טקסט לצורות אוטומטיות. יצירת זרם 0 מתפריט הוספה בחר ה הח 2 באפשרות תיבת טקסט. / / מעבד המחשב גרור וצור תיבת טקסט / 4+ 5 במידות המתאימות לך. ה נמ מששיקר ה / כטאתה ₪5 מחשבים שאני 9 עצב את תיבת הטקסט והצב מכור מ זירות המעבד אותה במקוס המיועד לה. הצב אותה בשוליים הרחביס או השתמש בגלישת שורות כדי להפריד בין טקסט וה לבין שאר המסמך. 7 ואת כמות הגיכרון. הסריק היחידי שציך ללמ הוא להמיר את הקילובייסים (0א) /‏ מגהבייטים (סוא), ולהיפך. אם יכול / להיות שאתה יקצרו! בויכרון. מו מרגישה שחסר לה איכרון / היא מנסה, קודס לכל, לדמות את הכונן / הקשיח הויכרון מסוג מהיר שהינו נוסף. /היא מעבירה קסע נכבד מאיכרון ₪410 אל / הכונן הקשיח (שהוא פי 1000 יותר איסד / 4[ | 4 מגיכרון 531). תהליך גה מפנה גיכרון ו 9 צור, עצב והצב תיבת טקסט נוספת במקום בו ברצונך להמשיך את התיבה הצידית. בחר בתיבת הטקסט הראשונה. /////,, ////// העבד המחשב 9 לחץ על לחצן צור קישור איוה מעבד מות לתיבת טקסט. וכמה יכרון מות מ המחשב כשאתה ה 9 לת את סמן העכבר של המחשבים שאני מכיר מציגיס את סוג ומהירות המעבד ואת כמות גלישת טקסט בתיבה השנייה. האכרון. | הטריק היחידי שצריך ללמוד הוא להמיר את הקילובייטים (ם>) !מגהבייטים | (םו/), ולהיפך. אס יכול להיות שאתה יקצהו בגיכרון. | כש-פאוס0חו = מרגישה שחסר לה גיכרון היא מנסה, קודס לכל, לדמות את הכונן הקשיח האיכרון | מסוג מהיר שהינו נוסף. היא מענירה קטע נכבד מכרון | ₪ צו: - 0 ּם 0 97 זע 26 |//לןי] טיפ אס אתה עומד להשתמש באותו עיצוב עבור מספר תיבות צידיות באותו המסמך, או אפילו במסמך שונה, שמור את תיבת הטקסט הזו כטקסט אוטומטי לפני שאתה מוסיף לו טקסט כלשהו. טיפ כדי לבחור את כל הטקסט בתיבות טקסט מקושרות לחץ באחת מהן, פתח את תפריט עריכה ובחר באפשרות בחר הכל. הוספת תוכן טקסט המודבק כאן... 9 במסמך נפרד צור את הטקסט אותו אתה מעוניין להציג בתיבה הצידית. ושעדת ל 9 בחר בטקסט והעתק אותו. 9 לחץ בתיבת הצידית הראשונה והדבק את הטקסט. ... ממשיך להופיע כאן 9 הוסף מרכיבים נוספים, לפי בחירתך וראות עינייך, לתיבה הצידית הראשונה. ענ טנ שסקרתי ביבר שת טוט ליצרך ולוב הנד לשן אנ הולך לושרך ולחחב. הנדחפד לו ודך ודה. תח יוה | איך היה בחויל. השווה מ מקומות. הזכן חי מים. קשר עפ האר סיכום 9 |/: 9ז4//943ו5 0 207 /3יכ2, 606 אסוג|] לש ]וס //] באפשרותך ליצור אפקטים מדהימיס על טקסט על ידי אותו בעיצוביס שונים ומשונים, | ליצור דמויות יצירתו בדרך אמנותית. 6זס\ נעזרת ביישוס עזר הנקרא תלת-מימדיות ממנו ולהוסיף את התוצאות למסמך שלך + זס/ המאפשר לך לסובב ולהטות טקסט ולעצב כאובייקט. יצירת +זה סזסצ 9 הצג את סרגל הכלים ציור, |<|? ל אם אינו מוצג עדיין. בחר סגנון +זהטזס/: 9 לחי על לחצן הוסף אובייקט צ +והזסצ כדי להציג את גלריית +ז זס//. 9 בחר סגנון 0/4זס/. 9 לת על אישור. 2 כ - %רגתי" די וו 2 1 וז = ₪ = - - 7 "= = = ₪ = 9 בחר גופן, גודל גופן והדגשה כלשחי. . 9 הקלד את הטקסט. 9 לת על אישור. ו / %1 <]? יי הופןי אודל: 2| |15 ₪ 4 טקסט: הקש זפ)ח= כדי להתחיל שורה חדשה 97 זע 26 |//לןי] שווה ניסוי מידע נוסף צור מספר עיצובי +סזס//. היעזר בסרגל הכלים +זס/ כדי לשנות את צורת האובייקט, את צבעו ואת כיוונו. השתמש בלחצן תלת-מימד בסרגל הכלים ציור כדי להחיל אפקט תלת-מימד על הצורה. לחי על לחצני התלת-מימד בסרגל הכליס תלת-מימד כדי לשנות את הכיוון, התאורה ואת זווית האובייקט. מדהים, לא! ייגלישת שורות טקסט מסביב לאובייקטיי בעמוד 248 למידע נוסף אודות גלישת טקסט. כיוונון עדין של התוצאות 9 היעזר בסרגל הכלים +והזס כדי: 4% +% + -%- 4 לשנות את הטקסט לבחור סגנון שונה לשנות את צבע המילוי, או את האפקט לשנות את הצורה להשוות את גובה התווים לשנות את יישור הטקסט להגדיר את ריווח התווים 9 היעזר בסרגל הכליס ציור כדי: 4 4 4 להוסיף או להסיר צללית החלת אפקט תלת-מימדי קיבוץ אובייקט 1ו0זס/ עס אובייקטיס אחרים 9 הצב את אובייקט !ז0זס/ במקוס לפי רצונך והגדר את גלישת השורות מסביבו. 9 צורת כפתור עס אפקט תלת-מימד, מסובב ומוגבה 2% ל צורת גל כפול עס אפקט תלת-מימד, מסובב ומוגבה צורה שקועה-מוגבהת-שקועה עס מסגרת קווי מיתאר חיצונייס תלת-מימדיים צורה דהויה עס צללית 9 |/: 9ו4//243וכ 0[ 209 כעוכי. 6006 ),כי ניתן לכתוב טקסט בכל כיוון על ידי כתיבתו בתיבת טקסט וסיבובו. טיפ אס שכחת איזה לחצן בסרגל הכלים עושה איזו פעולה הצב את סמן העכבר על לחצן כלשהו למשך זמן קצר והמתן להופעת תיאור הכלי. מידע יישינוי ויישור פיסקהיי בעמוד 31 למידע נוסף אודות השימוש בלחצני יישור הטקסט ו'יהוחת פיסקה'יי בעמוד 34 נוסף למידע נוסף אודות דרכי השליטה ביישור האופקי של פסקאות. יייבצירת טקסט מסוגנן'' בעמוד 268 למידע נוסף אודות יצירת טקסט מסוגנן. היעזר בהגדרות ריווח הטקסט כדי לשלוט יצי , צירת תיבת טקסט ביישור האופקי של הטקסט בתיבת הטקסט 9 מתפריט הוספה בחר באפשרות תיבת טקסט. 0 נשמע של הטחשטב ח₪ ברישדתך לנידת טעבר 336 ולנירדת 468 יניב הטעבר השר"ר ייברת נני טי עטירד בררישדת אלד היא רק 9 ו 0% נה לחנפל ברד לור שיטפשר לוקו ולחפערל גרור את סמן העכבר ושרטט אל ב ל ב ביאזתך לניחת טעבר ל תיבת טקסט בגודל הדרוש. 6 ולנתדת 468 ויח = = וכמה יכבחך ונקצו הבט בטטך הנה וב מיטי עטיו' ברייאלת בשייתדי טנערל ידי יזב הטחושיבים שפנ אל הדש רק נרי טר טניר טמיניס ית סד וטרי יזת הטעבר 9 שטנשר להתקן ולחגערל = ואת כנתהייבוץ הטריק החד ד שבייך עצב את תיבת הטקסט והצב יי יה אך ל₪ סכל להני וטס לנרדת מעבר אותה במקוס המיועד לה. - ודך אתה "רע "סיה אתר *1/ ארוד כא2+ כחתכן ג נברות טעבר שתיך שבלך 4 הצב אותה או בשולייס שח שה הת לו נתקץו חבט בטסך / ובר'וות רבא2+ ואת נבאת ר רצו כ ל רעד" לחז טר ץ ללח רג לרפ 2 שם הרחביס של המסמך, או הפהטב בשאתה משמל = לכמט מל הערה ענה ב ישנט ביאואל חש חב הטחעבים לדלו-בתים בטםבית אחר, נך ששם השתמש בגלישת השורות כדי עיפי מגיר טמילם את | האהעב שלך ספר 40068 בשחמיך סדג וטריידת ריטעבר ואת היתדצל של יש 8 40 יכרח יה נסת היכביח הטרק להפריד בין תיבת הטקסט חיחדר שמייך לור ד = = העוטום ענרר מומעלת 95 אטח , לטיור את הקדלובייט ים הזב |08!, ולריצך | בי יטל לדיות האר ל ו ד 8 וטפ ביכרם ]68), '<-בר'י כ רצרון. בע 06/5 100(/! רעד תסל לד. ביו שאר הטקסט במסמך. יסיפך אס לפשט את המקרה שד לתב ה לשאה שת דול ב ו 5 אלרטון דלארה 204 גר 009 ותד שור 9 לחץ בתוך תיבת הטקסט כך ו בטפי-בית פחר, כך שש רנער עחצף, אצל נטחברוף להחד אל שחר שסמן ההכנסה ייראה. ב תונגית ד:6חור . 10006( תב-צך לגבוי ררלטד. 39% בכ?/ וד /תית רגאל תונג'ת על'/רת השתמצל של י₪ 468 דכי/לית. התוך וכן לבר תריד 000%5|(/ (שקר. פינרף ‏ יה הטתיסם צר'גר לב ודך כיכתי רר ראות דאלו נבהגם לדוי הקלד, או הדבק, את הטקסט 0 ו 4 > 0006 העזב על נלל, דוגר ו// כב'ון רטון רלגרח, ובחת - לפ המבוקש. לטצת. משרה מורתוב 8-0 נר ישנל לעבזר ברישד 9 לחץ על לחצן שנה כיוון ה טקסט בסרגל הכליסם תיבת טקסט. 9 עצב את הטקסט ואת כיוון הפיסקה, הזחתה והריוות שלה, אס יש צורך בכך. לתיבת טקסט זו יש מילוי שחור והטקסט עצמו לבן היעזר בלחצני היישור בסרגל הכלים עיצוב כדי לשלוט ביישור האנכי של הטקסט בתיבת הטקסט 0 97 זע 56 |//לןיי] 23 כוע םק[ (חַון60!] שו ת] ) עיצובים של מסמכים רבים משתמשים בכותרות פנימיות - כלומר, המשפט הראשון, או חלק ממנו מעוצב ככותרת משנה מודגשת או נטויה. כותרת פנימית נקראת כך, מאחר ולא כמו במקרה של כותרות רגילות כותרת זו אינה פיסקה בפני עצמה. בדיוק כפי שיצרת כותרות ראשיות תוך שימוש בעיצובי סגנונות פיסקה, אתה יוצר כותרת פנימית תוך שימוש בעיצובי סגנונות תוויס. מידע יישימוש בעיצוב פיסקה רגיליי בעמוד 39 למידע נוסף אודות דרכיס מהירות להחלת עיצובים. נוסף יצירת עיצוב 9 מתפריט עיצוב בחר באפשרות סיגנון. 9 לח על לחצן חדש כדי להציג את תיבת הדו-שיח סגנון חדש. 9 הקלד שם עבור הסגנון. 9 בחר בתו בסוג סגנון. 9 הפעל את האפשרות הוסף לתבנית כך שסגנון זה יתוסף לתבנית ויהיה זמין תמיד. 9 לחי על עיצוב ועצב את הסגנון. 9 לת על אישור. 9 לח על סגור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח סגנון. יצירת כותרות פנימיות 9 התחל פיסקה חדשה תוך שימוש בסגנון הפיסקה המתאים. 9 בחר בסגנון כותרת פנימית. 9 הקלד את הטקסט לכותרת. 9 הקש את צירוף המקשים וח6%-+-מקש רווח כדי להפסיק את פעולת הסגנון ואז, הקלד את שאר הטקסט. שם: שוג סוגנון: 9 כותרת מישנית] תו 0 5 | מבוסס על: סגנון לפיסקה הבאה: [+ זחס= הְסבּזהַבּזבק בק 3 [ | תצוגה מקדימה בגתי על רכציית. רוא דביג רכאצ+ רכרנרי ![71-)! נ1י לראיל 40 ₪ו* כריך ער'ר"ד כרשחתך לרות בא 3 לשרות. 84 1 ר'צרון יבר שור נצריעחת 1% ד" וק. נ4* לוכר ‏ הפא לרתכין ולדאל בס 4 א על את וד <ך ל וצל לדגו'ק. כבצר גר תיאור זחס= חסב זה זבק 6|ט6/3כ + גופן משמ:אל לימין: חבחזסח ששס) פפחחוד, 12 נק, (ש=) אנכלית ארצות הברית, גופן מימין לשמאאל: בוה =] עדכן אוטומטית | מקש קיצור... הגדר גופן, שפה, גבול וצללית כרצונך * עיצוב סגנון תו מעצב רק את התוויס עליהס הוא מוחל, לא על הפיסקה כולה סוג המעבדואיך אתה יודע איזה מעבד מותקן אצלך במחעב וכמה זיכרון מותקן? הבט במסך המחשב כשאתה מפעיל אותו. 79 |/: 9ז4/7/943וכ 0 201 פס קז כו /וסכ'כ //282 ניתן ליצור ייפינישיי מענייו לדף על ידי הוספת גבול סביב הדף כולו. 6זס\ מספקת בידך מבחר של סוגי קווי גבול רשמייס ושאינס רשמיים, אותס ניתן להוסיף בקלות למסמך. יצירת קו גבול 9 פתח את תפריט עיצוב, בחר באפשרות גבולות וצללית ובחר בכרטיסיה גבול עמוד. 8 בחר הגדרה. 9 בחר סגנון. 9 בחר צבע. 9 בחר רוחב. 9 בחר את חלק המסמך עליו יובג הגבול. 9 לת על אישור. יצירת קו מותאם אישית 9 פתח את תפריט עיצוב, בחר באפשרות גבולות וצללית ובחר בכרטיסיה גבול עמוד. 9 לח על ללא כדי להסיר גבול קיים. 9 בחר סגנון קו עבור צד אחד של הדף. 9 סמן את הצד הזה של הדף בתיבת התצוגה המקדימה. 9 חזור על צעדים 3 ו- 4 כדי להוסיף סגנונות קו אחריס לצידיו האחריס של הדף. 9 לת על אישור. 12 97 זע 56 |//לןיי] [<1? ו | הצג סרגל כלים [<1? ו ם תלת-מימדי : מותאם אישית. .. | הצג סרגל כלים 1-] ז מותאם אישית. .. 9 צבע: 8 אוטומטי - הוחב: 2 + = אאא גרפיקה: (ללא) - צבעו 8 אוטומטי - הוחב: 3 גרפיקה: (ללא)) - סְ | צללות | גבולעמוד = גבולות תצוגה מקדימה לחץ על האיור שלהלן או השתמש בלחצנים כדי להוסיף גבולות. 3 ₪3 לח לשינוי המרחק בין גבול העמוד לבין הטקסט או שולי הדף התצוגה המקדימה מציגה את סידור סגנונות הקו ולעמוד | גבולות תצוגה מקדימה לחץ על האיור שלהלן או השתמש בלחצנים כדי להוסיף גבולות. לחצ על לחצן גבול כדי להוסיף או להסיר קו מאותו הגבול סכ 2%/ אסא ]] /וסכיכ //0 ניתן ליצור יותר מאשר קווי גבול שיוצגו מסביב לדף ולהוסיף את אחד מהגבולות המסוגנניס המגיעיסם עס סזס/ו. מה בנוגע לגבול הבנוי מגביעי גלידה או בלוניס עבור הזמנה למסיבה! עצי דקל עבור הצעת מחיר לחופשת החלומות של לקוחותיך! או אולי ציור של חיפושית לשלט "ימוכרים אותייי קשה לעמוד בפני הפיתוי העומד בפניך ושלא לשחק עס המראות השוניס שאתה יכול ליצור בעוּרת אוסף אדיר וה של אפשרויות, וזה גס כל כך קל! יצירת גבול מסוגנן הדוגמה הנבחרת יוצרת את גבול המסמך 9 פתח את תפריט עיצוב, בחר באפשרות גבולות וצללית ועבור לכרטיסיה גבול עמוד. 9 בחר בדוגמה בה אתה מעוניין להשתמש. 9 הגדר את גודל הדוגמה. 9 ראה את התצוגה המקדימה. אס אתה מעוניין שהגבול יופיע רק על שניים מצידי הדף, או שלושה, לחי על לחצני צידי הגבול המתאימים כדי להסיר את הדוגמה מאותס גבולות בהס אינך מעונייו שתופיע הדוגמה. כדי לחזור ולהציב דוגמה בצד מסוים, לח על לחצן צד וה פעם נוספת. |<|? יה 9 בחר את חלק המסמך עליו אתה מעוניין להציב את הגבול. 9 לחץ על לחצן אפשרויות אם תלת-מימדי אתה מעוניין לשנות את מרחק הטקסט מהגבול או את מרחק הגבול מקצות הדף. 9 לת על אישור. מותאם אישית. החברה הממשלתית לאיכות הסביבה רתונ התשני15 חיית 23022 דוח מצב שנתי בנושא איכות האויר באר צוות המכון וחברת משי"ב | צללית | גבול עמוד | גבולות תצוגה מקדימה לחץ על האיור שלהלן או השתמש בלחצנים כדי להוסיף גבולות. 9 //: 9ז4//943וכ 0[ 23 '2'כ. סי] איש סימני מיס הס תמונות או טקסט (לוגו החברה, למשל) יייעודיים אתה יוצר סימן מיס על ידי הצבת גרפיקה המצויים יימאחורייי הטקסט של המסמך. הם מופיעיס מסוג כלשהו ברקע העמוד. ב- טזס\ אתה עושה שימוש בכל עמוד של המסמך ונראיס כאילו היו חלק מהנייר בשכבה של כותרות עליונות ותחתונות. עליו הוא מודפס. ביישומי הוצאה לאור שולחנית טיפ אס שכחת איזה לחצן בסרגל הכלים עושה איזו פעולה, הצב את סמן העכבר על לחצן כלשהו למשך זמן קצר והמתן להופעת תיאור הכלי. הוסף תמונה 9 מתפריט תצוגה בחר באפשרות כותרת עליונה וכותרת תחתונה. ודא כי התמונה ממוקמת מחוצ לגבולות הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה [<[5 - ו 9 לח על לחצן הצג/הסתר טקסט מסמך. 4 תות עלונת., 9 שנה את בקרת המרחק 0 7 9 ₪ 2 מהתצוגה בסרגל הכלים דר הרגיל לעמוד שלם. = 9 פתח את תפריט הוספה, הצבע על תמונה, בחר באפשרות מקוב והוסף את התמונה הרצויה. 9 גרור את ידיות שינוי גודל התמונה כדי ליצור סימן מיס בגודל הרצוי לך. , | - ו 9 גרור את התמונה והצב אותה עמוד 1 | מקטע 1 ו | במקוס הרצוי לך. 4 97 מזג/ן 56 |//לןי] טיפ רעיון לא רע הוא ליצור סימן מיס בתבנית כך שלא תצטרך ליצור ולהגדיר אותו כל פעס מחדש. טיפ שנה את הגדרות הכותרת העליונה והכותרת התחתונה אס אתה מעוניין שבעמוד הראשון יופיע סימן מיס שונה מהעמודיסם האחריס. טיפ כדי להשתמש בטקסט כסימן מים הוסף, במקוס התמונה, תיבת טקסט. ודא כי הסרת את כל הגבולות מתיבת הטקסט לפני שתסגור את אזורי הכותרת התחתונה או הכותרת העליונה. יצירת סימן מים (ו) בסרגל הכליס תמונה, לחצ על הגדרות בקרת התמונה, סימן מים גורמות לתמונה לחצן בקרת תמונה ובחר להיות בהירה מספיק כדי שלא להפריע לטקסט באפשרות סימן מים. 8 לחי על לחצן גלישת טקסט בסרגל הכליס תמונה ובחר באפשרות ללא. 9 לחי על סגור בסרגל הכלים כ ות וכותרת כ621 ]312 1 0 בי 01-7585769 ₪ לו ב 39%8 01-1570582 ₪ 9 ב יע וו אגעיף: 0 0 .ב קאה ב אס אין הגדרה לגלישת טקסט, תוצב התמונה מאחורי הטקסט 9 |/: 9ז4//943וכ 2 2% כיווןון לי 0/ ופ/וק לאחר שסיימת ליצור את המסמך שלך, ניתנת לך (או את רובן בכל אופן) באופן אוטומטי, אך בידך האפשרות לכוון את הטקסט ואת זרימת הטקסט כדי האפשרות לערוך שינוייס קליס משלך. לשפר את מראה המסמך. סזס/ מבצעת את פעולות אלו טיפ קשרי משפחה. בעולס ההוצאה לאור יש הגדרות רבות למונתים ייאלמנהיי או יייתוסיי. בעולס של 6זס/ מונחים אלו מתייחסים לשורות בודדות הנמשכות מהפיסקה אליהן הן שייכות, ונשארות תלויות בקצה העליון (שורה יתומה) של הדף או התחתון (שורה אלמנה) שלו. מונחיס אלו אינס אהודים במיוחד בשני העולמות. השליטה באלמנות ויתומים כשבקרת שורות מיותמות עליונות ותחתונות אינה פעילה תמתח הפיסקה האחרונה בדף עד לגבול הדף התחתון ללא התחשבות אם יווצרו שורות מיותמות כתוצאה מכך 9 מתפריט עיצוב בחר באפשרות 7-51 סגנון. ₪ |5)- | קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון ערה 9 בחר בסגנון בו השתמשת "מדוע אני?" מלמלתי, אבל הרוח השורקת בלעה את קולי. "למה לא?" הוא ענה. צעקה - או שזה היה רק שחף שצווח כשיצרת את גוף הטקסט של משום שנאלץ להמריא עקב הסופה החזקה. יד לוחצת על המסמך ולת על שינוי. ידית הדלת או שזה רק הקולות המתעתעים של הרוח 9 לח על לחצן עיצוב ובחר פיסקה. עבור לכרטיסיה מעבר ו עמודים ושורות. התעוררתי. השמש זרחה בחחקה. בהיתי במים שמסביבי. ידעתי שספינה תגיעה במוקדם או מאוחר. הם הבטיחו לי 9 הפעל או בטל את האפשרות שהם יחזרו ואני בטחתי בהם - אני לא יודע למה. בקרת שורות מיותמות עליונות ותחתונות. / כשבקרת שורות מיותמות עליונות ותחתונות פעילה לח על אישור. יעבור העמוד לפני שהטקסט יגיע לשולייס התחתונים... 9 חזור על צעדים 2 עד 5 עבור [<[פ .7 שאר סגנונות הטקסט. |< |5]. [* קובץ עריכוף תצוגה הופפה עיצוב כלים שבלה םלון ערה "מדוע אני?" מלמלתי, אבל הרוח השורקת בלעה את קולי. "למה לא?" הוא ענה. צעקה - או שה היה רק שחף שצווח משום שנאלץ להמריא עקב הסופה החזקה. יד לוחצת על ידית הדלת או שזה רק הקולות המתעתעים של הרוח || בנגד הבית? התעוררתי. השמש זרחה בחחקה. בהיתי במים שמסביבי. ידעתי שספינה תגיעה במוקדם או מאוחר. הם הבטיחו לי שהם יחזרו ואני בטחתי בהם - אני לא יודע למה. ... כך שתמיד תשארנה שתי שורות מהפיסקה בעמוד הבא 6 97 אע '56 |//לןיי] טיפ מעבר שורה ידני אומר שכשאינך מרוצה מהמקוס בו 6זס/\ מסיימת, או שוברת, שורה (או מילה או עמודה) אתה יכול לשנות את מיקוס המעבר באופן ידני. טיפ לעולס הגדר מעבר עמוד ידני בעת ביצוע תיקוניסם וכיוונוניס אחרוניס של תצורת המסמך; אחרת, אתה עלול למצוא את עצמך בוהה בעמודים המסתיימים באמצע או אפילו עמודים ריקים באמצע המסמך. אך למרות ואת, אם אתה נאלצ לבצע פעולות עריכה לאחר ביצוע העימוד הסופי, השתמש באפשרות התצוגה המקדימה לפני ביצוע הדפסה כדי לבדוק את מעברי העמודים. טיפ כדי להפעיל או לבטל את המיקוף האוטומטי פתח את תפריט כלים, הצבע על שפה ובחר באפשרות מיקוף. מעבר שורות 9 עבור לתצוגת עמוד מעוצב אס אינך משתמש בה כבר. 8 בטל את פעולת המיקוף האוטומטית, אם היא פעילה. 9 כוון את בקרת המרחק מהתצוגה בסרגל הכליס הרגיל כך שתוכל להציג את רוחבן המלא של שורות הטקסט. כוונן את הדרך בה מתבצע מעבר בין שורות על ידי הקשה על: + ₪1ס+מקף (-) כדי ליצור מקף אופציונלי שיופיע רק כשמילה שלמה לא תתאיס לאורך השורה. 4% |14+0%ח5+מקף (-) כדי ליצור מקף-קשיח שיחזיק מילה ממוקפת כיחידה אחת בשורה אחת. 4 |6%+א4ה5+מקש רווח ליצירת רווח-קשיח שישמור על שתי מילים שתהיינה צמודות ולא תשברנה במעבר שורה. % ז0+ח=+514 ליצירת מעבר עמוד ידני. הסיפור לפני הכיוונון העדין התעוררתי. השמש זרחה בחוזקה. <כבמים שמסביבי. ידעתי שספינה תגיעה במוקדם הם הבטיחו לי שהם יחזרו ואני בטחתי בהם - אני לא יודע למה. אמצעי הבידור היחיד שעמד לראשר או מאוחר. הוסף מעבר שורה תי היה רדיו מקולקל, מכשיר הכנת טוסטים ומשקפי ראיה תלת- / מנודים. החלף את המקף שבהקיץ חלמתי על עולמות רחוקים של ג ומרחצאות. אפילו על אנשים חלמתי. יהיה ענקי וקטלני. כמואותם גלים בגוב מטרים שבהווי. הסיפור אחרי הכיוונון העדין התעוררתי. השמש זרחה בהחקה. בהיתי במים שמטסביבי. ידעתי שספינה תג במוקדם או מאוחר. הם הבטיחו לי שהם י ואני בטחתי בהם- אני לא יודע למה. אמצעי הבידור השחזיד שעמד לראעוותי היה רדיר מקולקל, מכויר הכנת טוסטים ומשקפי ר תלת- ממדים. הגלים סיפקראת כל שאר צרכי. ב ּגלים סיפקו את כל שאר צרכי. בחלומות הרגיל במקף קשית ים טרופים הים היה גלי אולם לא גבוה מדי. בעיני כל פעם שהגלים תיתלו את האונייה, האמנתי שהגל הבא ה5 == החלף את הרווח הרגיל ברווח קשיח יעה חזרן איה חלומות שבהקיץ חלמתי על עולמות רחוקים של גנים- טרופים ומרחצאות. אפילור על אנשים חלמתי. הים היה גלי אולם לא גבוה מדי. בעיני שהגלים תיתלר את האונייה, האמנתי שה יהיה ענקי וקטלני. כמראותם גלים בגובה 5 מטרים שבהווי. כל פעם גל הבא 4 בעיקרון, שולי פיסקה צריכים להיות בצורת האות 6 סיץ !!: 5ו0//503ו- 2/6 277 כיוו[ו] כיוות כין יעווי לעיתיס תרצה לדחוס יותר טקסט בשורה אחת. פעמיס מיוחד לכותרות על ידי דחיסה או פרישה של התוויס אחרות תרצה להפריד בין התוויס בטקסט כך שיתפסו בהן. את כל האפקטיס האלו תוכל להשיג על ידי כיוון יותר מקוס וימלאו שורה. ייתכן גס שתרצה ליצור מראה ריווח בין התוויס והמיליס. מידע יייצירת טקסט מסוגנן'' בעמוד 268 למידע נוסף אודות כיוונון ריווח בין תוויס בעת השימוש ב- +ז 0זס//. נוסף טיפ תופעת לוואי של שינוי הריווח בין תוויס היא שמשתנה גס הריווח בין המילים. כדאי לזכור. כיוונון הריוות 9 בחר בטקסט אותו אתה מעוניין לרוות. 9 פתח את תפריט עיצוב, בחר בגופן ועבור לכרטיסיה ר*ווח תווים. 9 שנה את הגדרות הריוות: + בתיבת האפשרויות קנה מידה הקלד או בחר באחוז הריווח, דחיסה או פרישה, בין תו לתו. + בתיבת האפשרויות מרווח בחר במורחב או דחוס ובתיבה נקודות הקלד ערך לרווח או לדחוס את המרווח בין התווים. 9 הפעל את האפשרות שינוי לובן אות עבור גופנים כדי להקטין את המרוות בין מספר זוגות אותיות. 9 לת על אישור. 3 97 זע 50 |//קןיי] [טקסט זה אינו מכוונן. טקסט זה מדרג ל- 80%. טקסט זה מדרג ל- 150%. טקסטזה דחדם בנקודה אחת. טקסט זה מורחב בנקודה אחת. טקסט זה מדרג ל- 80% ודוס בנקודה אחות. טקסט זה מדרג ל- 150% ומורחב בנקודה אחת. ללא שינוי ריווח בין אותיות 4 = פמות"6 660 10 תה נוס צר פתותז6> ₪660 170 מ גוסר [2] 21 | זוגות אותיות יותר במודיס פיץ? 2 /ְכוגָתִ 6/1016 בפרק זה תמצא: שליטה על שינויים אוטומטיים הכנסת מידע על מסמכים שמירה על חוקי הדקדוק עבודה עם פורמט מקוון עבודה עם מילוני איות הסבת מסמכים לפורמט של 97 ףיזוסצ שינוי/תיקון הגהות לקבל יותר עזרה 5% 5% 0% 9% (4 מציאת מילים נרדפות לקבל חומר בחינם 3% 5% 0% 9% 5-4 מעקב אחר מסמכים מוקדס יותר בספר זּה, עסקנו בשימוש ב-6זס/ כמכונת כתיבה חכמה, או כמעבדת מחשבות. למרות ש-שזס/\ אינה יכולה לחשוב באופן עצמאי עבורך, אתה יכול להגדיר מספר מאפיינים, כך ש-6זס\ תדע מה ברצונך לעשות במצב נתון. או-אז אתה יכול להשאיר זאת ל-6זס/ לפעול בדרכה להשגת המטרות שלך. לדוגמה, אתה יכול להשאיר ל-0זס) את בדיקת האיות והתיקון המתאיס לשגיאות מסוימות או החלפות ייבמקוסיי (חס עו 6חו), כלומר, בוומן ההקלדה. אתה יכול לכתוב ארבע-חמש אותיות ממילה ארוכה או ביטוי, ו-6זס/ תשליס את המילה באופן אוטומטי, כך אתה חוסך הרבה זמן והקשות, במיוחד אס אתה משתמש בהרבה מילים מדעיות, רפואיות, או סתם במילים או ביטוייס מסורבלים. תוכל לשנות את רמת ההגהה ש-6זס/ עורכת עבורך כך ש-0זס\ תשתמש בקריטריוניס שוניס עבור מכתביס עסקיים, דוחות טכניים, ולסיפור שאתה כותב בזמנך החופשי. בנוסף, טזס\ יכולה להמיר עבורך כל מסמך שנשמר בפורמט אחר לפורמט של 97 סזס\. ולבסוף, למקרה שוודאי לא יקרה, שאינך יכול למצוא את המידע שאתה צריך בספר או בעזרה של 6זס/ ויש ברשותך קשר לאינטרנט, נראה לך את הדרך לתמיכה המקוונת של א4ספסזסוו ל-6זס/, שס תמצא תשובות לרוב השאלות שתוכל להמציא. רק הערה אחת קטנה ונוספת : בוּמן כתיבת הספר החלק המתאר את בדיקת הדקדוק אינו מתאיס לשפה העברית. בדיקת איות ותיקון שגיאות קיימת גס עבור השפה העברית. סיק 2!: 3127 2/60/0606 | 279 0 כ)עוייסן -6ו0ו6ייקן עיצוב אוטומטי של טקסט, הכנסה אוטומטית של המשך מילים ארוכות או ביטויים, ותיקון אוטומטי של שגיאות עובדיס כמו שאתה רוצה. כדי לגרוס לכליםס אלו לציית לפקודות שלך, אתה חייב לומר ל-6זס/\ מה לעשות (ומה נפוצות או החלפות הס חוסכי גמן נהדריס, בתנאי שהס לא לעשות). שווה בחר בתיקון שגיאות אוטומטי בתפריט כלים. ודא שכל האפשרויות בכרטיסיה עיצוב בעת ההקלדה מופעלות. ניסוי הקלד *פירות. תפוחים ותפוזים. הקש על ז6וחם והקלד גרעינים. שיפון ואחיטה. הקש על זפ)חם. הקלד ---- והקש זס)חם. כעת הקלד +---+---+ והקש זופצחם. כעת נסה לגלות איזה מאפיין עיצוב בעת ההקלדה גרס לאיזה אפקט. הגדרת אפשרויות עיצוב אוטומטי 9 בחר תיקון אוטומטי מתפריט כלים, ולחץ על הכרטיסיה עיצוב בעת ההקלדה. 9 הפעל או בטל את האפשרות לכלול או לשלול מאפייני עיצוב. שליטה על השלמה אוטומטית 9 לת על כרטיסיה טקסט אוטומטי. הפעל את האפשרות הצג עצת השלמה אוטומטית עבור טקסט אוטומטי ותאריכים אס ברצונך לראות את ההשלמה האוטומטית על המסך, או בטל כדי לבטל את היכולת להשלמה אוטומטית של מאפיינים. 0 97 זוע 56 |//לןי] [<]? יי | עיצוב אוטומטי | טקסט אוטומטי | עיצוב בעת ההקלדה ‏ תיקון שגיאות החל בעת ההקלדה ₪[ / ש] רשימות עם תבליטים אוטומטיות ] גבולות ש] רשימות ממוספרות אוטומטיות. ש] טבלאות החלף בעת ההקלדה ₪ "גרשיים הגילים" ב"גרשיים מסולסלים" ₪] מספרים סידוריים (155) בכתב עילי ₪] שברים (1/2) בתווי שברים (5) 9 ₪ תווי סימנים (--) בסימנים כ-) ש] *הדגשה* ו קו תחתון בעיצוב אמיתי ₪ נתיבים באינטרנט וברשת בהיפר-קישורים אוטומטית בעת ההקלדה ש] עצב התחלה של פריט רשימה כמו הפריט הקודם לו ש] הגדר סגנונות המבוססים על העיצוב שלך [<|? יי | עיצוב אוטומטיי | טקסט אוטומטיי = עיצוב בעת ההקלדה | תיקון שגיאות =] הצג עצת השלמה אוטומטית עבור טקסט אוטומטי ותאריכים כדי לקבל את עצת ההשלמה האוטומטית, הקש זפוחם שווה ודא שכל האפשרויות בכרטיסיה עיצוב אוטומטי מופעלות. הקלד את הטקסט הבא: + ||וש .ץ106508 006 18 פוחד (-: ?8ח00 06. הקש ז6וח=. נסה לגלות בעצמך איזה מאפיין עיצוב אוטומטי גרס לשינוי. ניסוי מידע ייסזס// מאחורי הקלעים - קססיי בעמוד 46 למידע אודות התיקון האוטומטי, העיצוב האוטומטי, והאפשרויות נוסף לבדיקת איות ודקדוק, וייהוספת מידע בו נעשה שימוש תדיריי בעמוד 96 למידע אודות האפשרות טקסט אוטומטי. טיפ מעבד מחשבות! אם אתה מקליד מילה שמייד משתנה למילה שונה לחלוטין, כנראה שהטקסט האוטומטי אחראי לכך. לדוגמה, אס אתה מקליד ייבירה'י והמילה משתנה ליישמפניה'י, כנראה שמישהו הוסיף כניסת טקסט אוטומטי כרמז עדין. הגדרת אפשרות לתיקון אוטומטי 9 לת על הכרטיסיה תיקו 1 שגיאות. |<]|? [י 9 הפעל את האפשרויות או בטל אותן כדי לכלול או לשלול מאפיינים. 9 לח על לחצן חריגים כדי להוסיף או למחוק יוצא דופן לתיקון האוטומטי של סזס/ לתיקון שתי אותיות רישיות בתחילת מילה (באנגלית) או חזרה על מילים. שינוי תיקון אוטומטי 9 בצע אחד מבין השניים : 4 צור כניסה חדשה על ידי הקלדה של הנושא שיוחלף, הקלד את המחליף ולח הוסף. 4+ מחק כניסה קיימת על ידי לחיצה עליה ברשימה ולחיצת מחק. 9 לח אישור כשתסיים. | עיצוב אוטומטשי | טוקסו אוטומטטי | עיצוב בעת ההקלדה | תיקון שגיאות ש תקן שתי אותיות רישיות בתחילת מילה | חריגים... ש] הפוך אות רהאשונה במשפט לרישית ₪ ש הפוך אות ראשונה בשם יָום לרישית >] תקן שימוש מקרי במקש 06% 6805 הקלד טקסט שבדרך כלל אתה מקליד עם שגיאה... ...הקלד אותו ללא שגיאה 0 0 000 וו סז בב בי בבי- | הַחוי6ו160 ...לחץ כדי להוסיף ...או לחץ כדי למחוק את הכניסה החדשה כניסה מסומנת מהרשימה סיק 2/: 7כו9 206% [28 וילכ /0) תוקי יקוק כולנו יודעיס שדבר לא יכול להחליף הגהה שעושה עורך והעריכה שלו, אבל אס אינך בר-מזל מספיק מכדי לשכור את שירותיו של איש מקצוע, בודק הדקדוק של שזס) הוא הדבר הקרוב ביותר לכך. לא רק שהוא יעזור לך יילהחליקיי את הכתיבה שלך, אלא גם מסוגל לסבול סוגים מסוימים של כתיבה כך שיגיב באופן שונה בהתאסם לסוג המסמך, בין אס אתה כותב מכתב סתמי או דוח מדעי. אתה קובע את החוקים. מידע ייסזס\ מאחורי הקלעים - קסס'י בעמוד 46 למידע אודות האפשרות לבדיקת דקדוק. נוסף טיפ אפשרות הדקדוק אינה קיימת על טקסטיס בעברית. חבל. 9 שינוי החוקים 9 בחר אפשרויות מתפריט 1 82| אפעוררררת כלים, ולחץ על הכרטיסיה | מיקומי קבצ, בדיקת איות ודקדוק. | שמירה | הדפסה פרטי המשתמש 9 לח על לחצן הגדרות. בדיקת אית פּ "זב ; בחר את סגנון הכתיבה בו ו החוקים עומדים להשתנות. =[ הצע תיקונים תמידד | ] הצע מהמילון הראזשן , ש] התעלם ממילים באו 0 בטל את חוקי הדקדוק ₪] התעלם ממילים עם והסגנון שאינך רוצה ש-6זס/ ₪] התעלם מכתובות אי תוכיר לך עליהס, והפעל את אלה שאתה רוצה לראות. ה 9 חזור על שלבים 3 ו-4 לכל ה ₪ בדוק דקדוק בעת |<|? וי סגנון כתיבה: ההההתתמרוההחת רה אפשרויות דקדוק וסנו וו 566]חס ץ)חסוחוחס-> ‏ ש] [4) וסאי ווק5 חב 660ההסתקעו ] זו ספפטפווי] ש] 55 355/8 ש] |[* הזח ש] דרוש פסיק לפני פריט אחרון ברשימה: ‏ 606% נ'חסט [- סימני פיסוק עם גרשיים: סט ] 5 רווחים בין משפטים: 66% חס [- ביטל = | צופס הכל -< 7 ] הצג סטטיסטיקת מידת קריאות 9 סגנון כתיבה שברצונך לשנות. ו ] הסתר שגיאות דק פּ לחצ אישור. ש] בדוק דקדוק יחד ע 9 בחר סגנון כתיבה למסמך ב הנוכתי. 9 לח אישור. 2 97 מזג/ו 56 |//לןי] 1 הגדרות... | בדוק מסמך ₪ שקן] וא/ו כ62י21, // כש-סזס\ מדווחת לך על איות שגוי של מילה, ואתה מילה שגויה למילון האישי, סזסש לא תזהה אותה מתקן אותה ומוסיף אותה לרשימת המילים המאויתות כשגויה. בכל מקרה, תוכל לערוך בקלות את תוכן המילון נכון, סזס\ מאחסנת אותה במילון האישי שלך. 6זס/ האישי כדי לתקן טעויות כאלה (זכור שאפשר גס לערוך משתמשת בשני מילונים לאיות נכון. אם בטעות הוספת את המילון הסטנדרטי של חזס/). מידע ''זס\ מאחורי הקלעים - קססיי בעמוד 46 למידע אודות האפשרות לבדיקת איות. נוסף עריכת מילון 5 9 בחר אפשרויות מתפריט כלים, ולח על לחצן מילונים שבכרטיסיה בדיקת איות 1 ]0.0106 0057 - זסש 050ז14:0 ₪ּ | : + | הו | | אשד ומוק | ודקדוק. ₪ 8 בחר את המילון הרצוי דאק לעריכה. ולהיפך 9 לח על לחצן ערוך. לכיוונן מילונים מותאמים אישית . הרצליה | 6 תקן את כל הטעויות. ודא הוד-עמי שלכל מילה שורה נפרדת. צרות-צורות 9 לת על לחצן שמור. תחגה 9 סגור את המסמך. זאפלין 9 בחר אפשרויות מתפריט 0 מ כלים, והפעל שוב את : שפה: ללא האפשרות בדיקת איות הר | נתיב מלא: | 50,016 חק 5 95 | הוספה... | הסר | אישר ‏ ]|| בשל ודקדוק. ערוך סיק 2/: לכו 20/66 283 פוסכ וילכ 0/ ו % אפשר להוסיף קוב מילון אישי לבדיקת האיות של סזס\ על ידי יצירת מילון חדש או על ידי שימוש במילון הקיים. למה להשתמש במילון אישיז נניח שבעבודה שלך אתה משתמש במינוחיס מדעיים, משפטיים, רפואייס או במילים מקצועיות אחרות שייתכן שאינן נמצאות במילון הראשי שלך. כשאתה משתמש במילון אישי שמכיל את המיליס האלו, בודק האיות יזהה מיליס אלו, ולא יניף דגל טעות כל פעם שהן מופיעות. טיפ אם רכשת מילון מוצר מסחרי, עקוב אחר הוראות ההתקנה שלו. חלק מהמילוניס המסחרייס משתמשים בפורמט מיוחד ולא יווהו על ידי זס\ עד שתוכנת ההתקנה מופעלת. הוספה או יצירה של מילון חדש 9 בחר אפשרויות מתפריט סמן את המילוניס שהמאיית ישתמש בהם. ככל שיש יותר מילוניס כך יקח למאיית יותר ומן לבדוק [<1? ו כלים, ולח על לחצן מילונים שבכרטיסיה בדיקת איות ודקדוק. 9 לח על לחצן חדש או על לחצן הוספת : 4+ אס לחצת הוספה, בחר מילון קייס ולח אישוד. + אם לחצת חדש, תן שס למילון ולח שמור. 9 בחר שפה למילון. בחר ללא (6חסא) אס אתה רוצה שהמילון ישמש לכל טקסט שאינו מוגדר לשפה מסוימת. 9 ודא שכל המילונים שאתה רוצה להשתמש בהס נבחרו ושהמילוניס שאינך רוצה לא נבחרו. 9 לח אישור. 9 בחר את המילון אליו אתה רוצה להוסיף מילים. 9 לח אישור. 4 97 זט/ן 56 |//לןי] יוצר מילוו חדש ב [<|? ו מיקומי קבצים | שמירה [ הדפסה [ עריכה | | = פרטי המשתמש | | | מעקב אחר שינוייםן בדיקת איות ₪ בדוק אית בעת ההקלדה , שפה: ללא יב מלא: | 510,016 סק 5קק ה 95ז שי | הפו | הסר [2, | ] הצע מהמילון הראשי בלבד ש] התעלם ממילים באותיות רישיות ש] התעלם ממילים עם מספרים ש] התעלם מכתובות אינטרנט וכתובות קבצין מילוך מותאם אישית: [+ סד ₪] | מילונים,.. בדיקת דקדוק ₪] בדוק דקדוק בעת ההקלדה "] הסתר שגיאות דקדוק במסמך זה ₪ בדוק דקדוק יחד עם איות ] הצג סטטיסטיקת מידת קריאות מכיל מילון קיים סגנון כתיבה: 2 | | הגדרות... | בדוק מסמך 41 (2122 ו אם אינך רוצה חלק או את כל השגיאות איות או דקדוק שנמצאו בטקסט, או אס יש טקסט שברצונך שייבדק על ידי מילוו בשפה אחרת, אתה יכול לעצב את הטקסט שייבדק באופן שונה משאר המסמך. טיפ אס אתה בוחר להשתמש בשפה שונה, אתה חייב שיהיה מותקן מילון בשפה זו. מידע 'יהוספה ויצירה של מילון אישייי בעמוד 284 למידע אודות קביעת שפה למילון אישי. נוסף יי0זס)\ מאחורי הקלעים - קססיי בעמוד 46 למידע אודות האפשרות לבדיקת איות ודקדוק. הגדרת קריטריונים להגהה 9 בחר סגנון מתפריט עיצוב, ולח על לחצן חדש. 9 תן שם ובחר סוג סגנון: + בחר פיסקה אם הטקסט תמיד יהיה בפיסקה שלמה. 4% בחר תו אם הטקסט יהיה לעיתים רק חלק מפיסקה. כזגנונות: 4 זווטם 1055 5 וט 1055 6וחולחס-) 1456 2 שטחולחס-) 1456 3 6טוחולחס = 1356 4 שטחולחס) 1356 5 שטוחולחס-) 1456 זססוחנו ו הפעל את האפשרות הוסף 5 לתבנית 4 זססוחט 15% . 5 זססוחטו 115% ד 183670 2/ [<|? כו שם: סוג סוגנון: ללא הגהה] תו [=] ו מן טקסט נבחר כו תצוגה מקדימה מלזיאנית נורווגית 806803 פּ נורווגיתג 5%זסחעש] סלובנית סלובקית בודק האיות וכלי הגהה אחרים משתמשים אוטומטיית במילונים של השפה הנבחרת. 9 לח על לחצן עיצוב, ובחר שפה. 9 הגדר את ההגהה: + בחר ללא הגהה כדי לבטל את ההגהה. + בחר שפה למילון עבור ההגהה בשפה. 9 לח אישור. 9 לת אישור. 9 לח ביטול. 9 החל את הסגנון על הטקסט שברצונך שייבדק או לטקסט שייבדק בשפה אחרת. |=8 =8 =8 =8 =8 -8 -8 -8 8 -8 -8 -8 -8 8 6 | חחזוסני] כל הסוגנונות סיק 2/: לכו 20/66 | 283 יס (099ו. אס אתה מוצא עצמך משתמש במילה מסוימת שוב ושוב במשפט אחד או בפיסקה אחת, או אס מילה שהשתמשת בה לא מביעה את המשמעות המדויקת שרצית, או בחירת מילה נרדפת 9 לחף על המילה שאתה רוצה להחליף. הצבע על שפה מתפריט כלים, ובחר אוצר מילים מתפריט המשנה כדי להציג את תיבת הדו-שיח אוצר מילים. 9 בחר את המשמעות שיש למילה בהקשר המשפט, ולת בדוק. 9 בחר את המילה הנרדפת המתאימה ביותר ולח החלף. 06 97 שזטען 26 |//לןי] לח כדי להשתמש במילה המסומנת במסמך שלך ואיך אתה יודע איזה מע כשאתה מפעיל אותו. רום הזיכרון. הטריק היחידי שאם המ חשב שלך סופר /( להפעלת 95 פווסשחווע.. חן שתוכל לעבוד כראוי. | המנוע של המחשב הוא רק | ברשותך לפחות מעבד 86 | שאפשר להתקין ולהפעיל 5 פאוס6 חו/ על מחשב 1 לפחות מספקת את התחושה הרצויה, אוצר המילים של סזס\ יבוא לעזרתך. באופןו אוטומטי יספק לך מגוון רחב של אפשרויות למיליס נרדפות. מבוקשת: החלף במילה נרדפת: .. נמות |= 50 7 | הקודם לחץ כדי לשמור על אוצר המילים המקורי לח כדי לחפש דומים למילה לחץ כדי לראות דומיס למילה הקודמת ברשימה לפני הבדיקה פיי ומוק סזס/ שומרת מידע רב אודות המסמך שלך. כשאתה מוסיף מידע משלך, יש לך אפילו דוח מקיף יותר של המסמך וההיסטוריה שלו. אפשר להדפיס את המידע הזה, לסקור אותו ולעקוב אחר ההצעות. טיפ כדי להכניס שם שונה לתיבת המחבר שיופיע באופן אוטומטי, בחר אפשרויות מתפריט כלים, ושנה את המידע בכרטיסיה פרטי המשתמש. טיפ כדי להדפיס את המאפיינים כשמדפיסיםס את המסמך, בחר אפשרויות מתפריט כלים, לח על הכרטיסיה הדפסה, והפעל את האפשרות מאפייני מסמך. בדיקת מאפיינים 9 בחר מאפיינים מתפריט קובץ, ולח על הכרטיסיה תקציר. 2 שנה מידע שגוי או הוסף מידע חסר. סּ סקור את המידע בכרטיסיות האחרות. 9 לח אישור. הדפסת המידע 9 בחר הדפסה מתפריט קובף כדי להציג את תיבת הדו-שיח הדפסה. 9 בתיבה הדפס את, בחר מאפייני מסמך. 9 לח אישור. כללי כותרת: 777 לְפַּסאו ישר ולעניין] ושא: 777-704 פרק] מחבר: עמ רב מנהל: 0008 פפשזםם|ספסושתו] = הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים] התאמה אישית | תוכן | סטטיסטיקה | תקצי קטגוריה: ספרים] מילות מפתח: מעבד י תמלילים] הערות: ספר 7 בסיס 0-43 רר היפר-קישור: תבנית: | חזוסחון 1+ הנ שם: 5 5וס2פ6סות [=] | מאפיינים מצב: פמי סוג: 4 3507286 | שו היכן: תפטשק\ ] הדפס הערה: לקובץ טוח עמודים | עותקים ₪ הכל מספר עותקים: חכ 7 עמוד נוכחי 7+ הקטע הנבחר - | 8 | הזן מספרי עמודים ו/או טווחי עמודים מופרדים באמצעות פסיקים. לדווגמה, 1,3,5-12 הדפס את: ם הדפס! | כל העמודים בטווח [=] | סגור אפשרויות... ₪ ערכי טקסט אוטומטי הקצאות מקשים סיק 2/: כו9ק 20/66 287 וס וי 1916 סא וק סו סזס\ יכולה באופן אוטומטי להוסיף מידע מכל מיני מילות מפתח, וכדומה. כל שעליך לעשות זה לומר סוגיס לגבי המסמך שלך: גודל הקובצץ שלו, האדס ל-0זס\ איוה מידע אתה רוצה לכלול. האחרון שעבד על המסמך, מספר המילים או העמודים, מידע יימעקב אחר גרסאות'י בעמוד 134 למידע אודות הכנסת מידע על מסמך לכותרות עליונות ותחתונות. נוסף טיפ כדי לעדכן באופן ידני מידע בשדה, לח לחיצה ימנית בשדה, ובחר עדכון שדה מתפריט קיצור. הכנסת המידע 9 בחר שדה מתפריט הוספה כדי להציג את תיבת הדו-שיח שדה. ₪ בחר מידע אודות המסמך. 9 בחר את השדה שמספק את המידע שאתה רוצה לכלול. 9 לח על לחצן אפשרויות. 9 בחר את האפשרות הרצויה. 9 לח הוסף לשדה. 9 לח אישור. 9 לח אישור. 8 97 אזק/ 56 |//לןי] 1 קטגוריות: שמות שדות: (הכל) אוטומציה של מסמכים אינדקס ורשימות. מיזוג דואר מספור משווקותת ונוכזראות פרטי המשתמש קישורים והפניות תאריך ושעה קודי שדה: "שהחמ" סקס ספ תיאור הוספת הערך של המאפיין שנבחר תחת אפשרויות ש] שמר עיצוב בעת עדכון - | ביטול אפשרויות. ל | אפשרויות מאופייך: הוסף לשדה | בטל הוספה קודי שדה: "שחחמ!" עדתש ה סקס ל סם] תיאור מאפייני המסמך הפעיל טיפ אס קודי השדות מודפסיס במסמך שלך, בחר אפשרויות מתפריט כלים, לח על הכרטיסיה הדפסה ובטל את האפשרות קודי שדה. טיפ אס אינך רואה את המידע האחרון בתוצאת השדה כשאתה מדפיס, בחר אפשרויות מתפריט כלים, לחצ על הכרטיסיה הדפסה, והפעל את האפשרות עדכון שדות. הדבר גם יעדכן את כל הקישורים לשדות אחרים. טיפ תקוע בזמן. כדי להקפיא תוצאת שדה כך שלא יעודכן יותר, המר את תוצאת השדה לטקסט רגיל. כדי לעשות ואת, בחר את השדה, והקש על צירוף המקשיס 9=+!0+)וח5. הגדרת התצוגה קוד השדה מוצג במקוס תוצאת השדה 9 בחר אפשרויות מתפריט 0 כלים. התאריך היוס הוא [ 1/047 תס תו * מ ) 8 לחי על הכרטיסיה תצוגה ובצע את הפעולות הבאות: 4 בטל את האפשרות קודי עדכן שדה שדה. | 4 בחר אם נבחר בתיבת צללית 8 ופף... מחליף את קוד השדה... לשדות. 5 פיסקה... =: תבליטים ומספור... 9 לח אישור. 9 לחי לחיצה ימנית בשדה בו קוד השדה מופיע, ובחר החלף מצב קודי שדה מתפריט הקיצור. התאריך היוס הוא 18/6/97 ., ...מציג את תוצאת השדה סיק 2/: לכו 206% | 289 0016 25/2. טפסיס שימושיים כשצריך, למשל, להשלים אותו מידע שוב ושוב, כשרוציס לצרף מידע בו-במקוס או כשצריך להדפיס מידע על טופס מוכן. בעזרת טופס מקוון, אפשר אתה יוצר טופס מאסטר בתור תבנית, ופותח מסמך כדי למלא את הטופס. על ידי הגנה על המסמך, אתה מבטיח שהטקסט העיקרי לא ישתנה ושהכניסות ייעשו בשדות לשאול שאלות מסוימות ולקבל את התשובות בפורמט הטופס בלבד. הרצוי: טקסט, פריט נבחר מרשימה, או תיבות סימון. מידע 'ייצירת תבנית משלך'י בעמוד 58, ו'ייצירת תבנית ממסמך'י בעמוד 62 למידע אודות יצירת תבניות. נוסף הוספת שדה טקסט 9 התחל תבנית חדשה. ו - ל , 9 הצג את סרגל הכלים לפל'ם: | הגדר מספר מקסימלו 9 פרוס את העמוד, הוסף טקסט | של תווים אפשריים הסבר. 9 לח במקוס בו אתה רוצה שיופיע שדה טקסט. טוקסטו הגיל 9 לח על לחצן שדה טופס מסוג טקסט. | הפעל מאקרו -הגדרות שדה- -----0 9 לת על לחצן אפשרויות שדה בכניסה: סימניה: . יי טופלי , טקסט1 ביציאה: = ] חשב ביציאה 9 שנה אפשרויות. ₪ | |הה, 9 לח אישור. הוספת רשימה נפתחת הקלד טקסט כאן כדי להוסיפו לרשימה 9 לח במקום בו אתה רוצה שתופיע רשימה נפתחת. 9 לח על לחצן שדה טופס מסוג רשימה נפתחת. 9 לח על לחצן אפשרויות שדה 0 ופ ל / -הפעל מאקרו [הגדרות שדה.- רו בכניסה: סימניה: נפתח1 9 הוסף פריטים לרשימה. 4 ביציאה: -] חשב ביציאה ₪2 ₪ ניתן להשתמש ברשימה נפתחת. 0 97 שזג/ן 56 |//לןי] 1 ?1<[ [<]? 1 טי רשימה נפתחחת: = פריטים ברשימה הקלד טקסט שיופיע תמיד בתיבת הטקסט הטקס) המשמש ברירת מחדל: ו || | ביטול -- | הוספת טקסט עזרה.., :)3 3 0 א 0 בחר עיצוב לטקסט הוסף כניסה של רווח אס לחי כדי לארגן מחדש ברצונך להשאיר שדה ריק פריטיס ברשימה אישור הוספת טקסט עזרה... טיפ אס אתה מכיר את התכנות ב-0זס//, תוכל להגדיל שדות טופס בעזרת מאקרו שמגיבים לנתונים המוכנסים. אתה מגדיר מאקרו בתיבות הדו-שיח אפשרויות שדה. טיפ כדי לשלב כניסות טקסט רגילות ביחד עס טופס מוגן במסמך אחד, מקס את הטופס במקטע נפרד, והגן רק על מקטע זה. שווה צור טופס שמכיל שדות טקסט. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שדה טופס מסוג טקסט, הגדר סימניה לתשובה 1, ניסוי והפעל את האפשרות מחשבון ביציאה. הוסף לפחות עוד שדה טקסט לטופס. לחץ במקוס אחר, והקלד ייהתשובה היא:יי. לחץ על צירוף המקשיס 9=+611 כדי להכניס שדה סזס//. בשדה, הקלד את שסם הסימניה (תשובה 1). הגן על המסמך, שמור אותו כתבנית, סגור אותו והתחל מסמך חדש המבוסס על תבנית. השלס את שדה הטקסט, ולחצ סד כדי לעבור לשדה הבא. זכור שהטקסט שלך מופיע גם בשדה 6זס/. הוספת תיבת סימון 9 לח במקום בו אתה רוצה שתופיע תיבת סימון. 9 לח על לחצן שדה טופס מסוג תיבת סימון. |האם הנך מרוצה מהמשרה שלך? 9 הקלד את התווית לתיבת מרוצה מאוד ‏ [] מסופק [] מחפש עבודה אחרת הסימון. '/ תיבת טקסט משתמשיס בטקסט רגיל לכותרת יצירת הטופלי 9 בחר הגנת מסמך מתפריט כלים כדי להציג את תיבת [<1? הד הדו-שיח הגנת מסמך. סוג הגנת מסמך .]| שינמויים שאותרו 9 בחר את אפשרות טפסים. ₪( 9 )4 ו טפסים: | מקטעים... סיסמה (אופציונלי): 3 9 | אישור | ביטול 9 הקלד ואשר סיסמה. 9 לח אישור. 9 שמור וסגור את התבנית. סיק 2/: 7כו9 206% [29 )יאו 62וכ0 טופס מעוצב הוא כלי מצוין לשילוב מידע החוזר על להדפיס אותו עס כל התוכן, או להדפיס רק את הנתוניס עצמו, בדיוק בעיצוב הרצוי. אפשר להגן על טופס שהתוספו. לכניסות לשדות בלבד. כשהטופס מוכן, אתה :כול מידע יייצירת טופסיי בעמוד 290 למידע אודות יצירת טפסיס מקווניס אישייס. נוסף טיפ אס המידע המוגמר תמיד יודפס על טופס מודפס מראש, הגדר את אפשרויות ההדפסה המתאימות בתבנית. [<51 ד השלם את הטופס ןל וי ריצ 9 התחל מסמך חדש מבוסס על 9 שאלון תבנית הטופס שלך. שמ יוטי מלמך 8 הקלד טקסט בשדות הטקסט. ₪ 9 ה ה מהמשרה בחברה? בחר פריט מהרשימה. -\ 9 לח בתיבת סימון להוספת או תנאי ענודה, העברת סימן סימון. נושא טוב מאוד מתקבל על | בלתי נסבל הדעת 9 הקש על מקש 3₪ד כדי לעבור ו לשדה הבא. 0 הספקה פִּ שמור את הטופס השלם. אוירה טלפון 1-1 | ב 6.9ס"מ שרה 6 עמודה 1 | 4 ?]<| | פרטי המשתמש ‏ | | מעקב אחר שינויים = | = בדיקת איות ודקדוק מיקומי קבצים תאימות הדפסה עריכה | כללי | תצוגה | עברית. הדפסת טופס מודפס מראש 9 בחר אפשרויות מתפריט אפשרויות הדפסה כלים, ולח על הכרטיסיה ] פלט טיוטה ₪ הדפסה ברקע הדפסה. -] עדכן שדות ] הדפס 00505006 על-גבי טקסט = ] עדכן קישורים = ] הפוך סדר הדפסה ש אפשר שינוי גודל נייר ל- 7 |/84 9 הפעל את האפשרות הדפס נתוניס לטפסים בלבד. כלול במסמך ] מאפייני מסמך | ] טקסט מוסתר = ] קודי שדה ש] אובייקטי ציור לחץ אישור. ו 9 לח על לחצן הדפס. מגש ברירת המחדל: השתמש בהגדרות המדפסת] + | [ אשב ] | בשל 2 97 מזג/ן 56 |//ןי] ו 61 97 מזכ// כשאתה פותח מסמך שנשמר בפורמט אחר, תמיר סזס/ את המסמך לפורמט 97 סזס\. אס יש לך מספר מסמכים שזקוקיס להמרה, אתה יכול להשתמש באשף המיוחד כדי להמיר את כל המסמכים יחד. טיפ אס 8718ח60 לא זמין, התקן אותו על ידי הרצת תוכנית ההתקנה. כדי להתקין את אשף 8148/ח00, הפעל את תיבת הסימון תבניות מאקרו תחת האפשרות אשפים ותבניות ל- טזסש/). מידע ייהוספת רכיביס'י בעמוד 294 למידע אודות התקנת רכיבים. נוסף הגדרת ההמרה 9 ב-8עוסחו\, צור תיקיה חדשה. העבר את המסמכים שיומרו לתיקיה זו. ₪ עבור ל-0זס)\. בחר פתיחה ב | 6 0 מרשימת קבצים מסוג ; נווט שו עח8 הטיו זאד וספת לתיסיה המכילה את אשף טסוט וטוה ווהטבזף זם זמזדופשחסם א הח ויהה 1 : ...פחסטקס 8 0 0, ופתח את אשף 8 9 לת על לחצן הפוך פקודות מאקרו לזמינות אס סזס/ מוהירה אותך שהמסמך מכיל מאקרו. בחר לנהל קבוצת המרה. 0 לחץ לחיצה כפולה כדי להוסיף שדה... בחר את סוג השדות שיוצגו ברשימה 9 צעדים באשף: ...או לחץ כדי להוסיף + בחר את סוג ההמרה. את כל השדות + הגדר את המיקוס של 8 הקבצים והיכן לשמור ₪ה ו קבציס מומרים. ו ו 4 בחר את המסמכיס להמרה. ואט + לחצ הפוחו= כדי להמיר את ה המסמכים. 4+ המתן עד שהקבציס יומרו. 9 סגור את מסמך 8788עח60. 7 סיק 2!: 7כו3ק 0%6ו/60י2 | 293 כזס0ט. ככ'כיס אס לאחר שהתקנת את סזס/ הבחנת שחסרים לך זס/\ כחלק מחבילת 01₪06, תוכל גם להשתמש בתוכנת רכיביס שאתה צריך, אפשר להריצ את תוכנת התחזוקה התתזוקה כדי להתקין כל רכיב 01₪08, כולל |09א₪, כדי להתקין את הרכיבים החסרים. אס התקנת את 58, לחוס זפאוסק, ו-אססוטס. טיפ תוכנת התחזוקה תיראה שונה, תלוי בחבילה ממנה הותקנה תוכנת 6זס/ במקור. אס 6זס הותקנה אוטומטית מהרשת, התחבר למנהל הרשת למידע אודות הוספת רכיבים. טיפ סזסש/, כמו שאר תוכנות 018₪06, חייבת להיות סגורה לפני תחילת ההתקנה. הוספת רכיבים 9 בלוח הבקרה של חלונות, לח לחיצה כפולה על ב ו 660 שפ 0! ]הבא גוס 5ח6זו סח זבסוס ;ב6!|בופחו זחבשו גוסע תפז 6 50|601 ,81| פהסווק ו ו מו הוספה/הסרה של תוכניות. ופ סד .1160פחז ספ |או הסחסקחזסס פה!! 0 זמ עוחס 051 55)הסוטחו %ספהס ב תאו אספ סעמזם ה. 8 ]8 51601 אסווס ,%פו! מסוזם 0 6 מו פ]הפהסקותסס ||ב בכרטיסיה התקנה/הסרה, 0 הו בחר את החבילה של זס/ וו !םוחו סט = יע ו 061 1010500 : .08 = / [6סאם ]] ל (למשל, 7 00 ה ולח ד א 42909 0 -- סו הוספה/הסרה. הכנס את א 38327 זחוסלוזסאוסל )ס5סזסווא = ] > 80242 סו שן דיסק התוכנות או 62 אס = ו נדרש. | ו 6 9835 [ 41 41]) טהוזסחגוב, הב סש שן - 103 שן , -שכ | 4 5060 6 2353 | ססווום שן פַּ בתיבת הדו-שית התקנה, לח - |= 6 10380 וו ה 5טזוסצחס0 ] הוספה/הסרה. - :חסוום 0 56!60060 ץ|והפזזגוב) זס! זסטוס-] 9 בחר סזסשצ + 0ס5סז6:וא. ה 8 01060 0508זסו1 169 8 4 0 5)חטתוסקחחס) 6 295144 :₪ חס ב8זוו90] 5306 סּ לחצ חסו < 0 06| חח ). חח סז סוחס 6 27776 :₪ חס 6וסבווה/יה 5808 9 הפעל את האפשרויות עבור | 4שעס הרכיבים שאתה רוצה להתקין; בטל את האפשרויות להסרה של הרכיבים שאינך רוצה, ולח אישור. 9 לח על פריט אחר שאתה רוצה לכלול, לח על לחצן החסו+ק0 שפח ה6, אס נדרש להגדיר רק רכיבים נבחריס. 9 לחץ 6טחוזחס6. 9 עבור על שאר תיבת הדו-שיח כדי להשלים את ההתקנה ולהתקין את הרכיביס. 4 97 שזג/ן 56 !//לןי] 2/7 2/3 ולכי אם אתה זקוק לעזרה לכל בעיה שאולי תתקל בה בתפריט העזרה של אזס/ש, וכדאי להדפיס מידע וה כשאתה משתמש ב-סזס), השאלה הראשונה שתשאל ולשמור בהישג יד, אם המחשב שלך יילא מתנהג יפה'', היא לגבי מידע אודות המערכת שלך. מידע זה ומין אולי לא תצליח לגשת למידע על גבי המסך כשתודקק לו. מידע 'יקבל עוד עזרהיי בעמוד 296 למידע אודות מקורות העזרה הזמינים. נוסף קבלת מידע [<1ם)- | חסווזהּחוזס]ח! הז6ו5ע5 1)ס5סזסווא > אודות המערכת שלך - ה 9 בחר אודות 6705016:₪ |<|< | |! |פ |ם |8 ₪ סו מתפריט עזרה. 5 פואוסטחו/ע :55160 בחו)ה סק 40 :סז ובחור בחווחוזק 9 לח על לחצן מידע מערכת. 1 ו ו 8 15784 עזח ה |הסופע |8וסד חס [3] *8אם חפ | סופערק 6|סב!ום עב ו מ כשהמערכת מסומנת, בחר 2% :8%/8130|6. עזסהתשוח ₪4 115 ה מ " 11% :8813016 עזסוחשהז ₪1 זפ סוחק3ז3 -5 ץ600 מתפריט ₪06. ו ד ו 5% 6 6 ב ב 9 סגור את תיבת הדו-שיח ה = - ו -. " %: :זו םחו וה%6+5/5 1670501 וזו וטו סוד 0 פְּ הסוז3 זו ס+1ח! ואת תיבת א06ח| ק|46] מו עזסוח6!%" 586 * 2 =הין טִ הדו-שיח אודות 167050 6זסשצ. 9 הדבק את מידע המערכת במסמך סזסצ, ושמור אותו / 5 3550018100 6]! עבוקו סו עזסס9ו03 3 +5|60 להתייחסות בעתיד. סיק 2/: לכו 26/66 | 293 2927 310/07 מה אם אינך מוצא את המידע הדרוש בספר וה! ומה אם העוזר של 08008 והמסייע של אזס)\ לא מספקים תשובות! אל תתייאש! אס יש לך קישור לאינטרנט, יש לך אושר גדול של תוספות בקצות אצבעותיך. טיפ כדי לגשת לתמיכה של 070506ו1/! ב-66/), אתה צריך דפדפן (כדוגמת זפזס|קא= +6חז6+ח!) וקישור לאינטרנט. טיפ מספקת ממיר עם 97 6זס/ שזמין לכל אחד שמשתמש ב-6 זס/\ או ב-95 6זס/\ לפתוח מסמכי 7 סזס/ ב-6 6זס/ או ב-95 טזס/. בכל מקרה, הממיר זמין לכל אחד שצריך אותו. אפשר להסיר אותו מאתר 60 27106) אספסזסוו. קבלת עזרה מ-050ז6:₪ לחץ כדי לחפש אלפי מאמרים אודות 0זס/ 050₪זס; 9 הצבע על 670508 ב- טס/צ שבתפריט עזרה. בחר תמיכה מקוונת מתפריט המשנה. -] זזסוקא 5 )הזח יסזפ16 הסו)הזסקוס) 9:0105016 - 806 סחוס! )וסקקט 5 [סוחחס 7 יסחו/ט זו וס ש ב פ4] וסופ= 0 אשע 68ם 6 6 6ז טסצ, 2 בחר את המאמריס או פעצסוח/ וסז וסעצ +]ספסזסוון הפריטיס שאודותס אתה 6 ס6וחס1] זוסק קט רוצה מידע. 668 חסופיו6שח0-) | זטסד 819 זוסטטטף | וז וט 5 שופ 0 8090 טס ספ - סש הספטוטווא ‏ 97" 7 וטו חפפס ‏ 97" ו -ן פר סוס 000% חן )סוטטס 6 ו 3 5 הפצ זטח ו ספוש פסוטסוט 8 0 10300785 אופח לסוח ?ו שפח 6חו 0) אוסו סע סו 7 זם/\ סט 56 8 06!צסחא ₪ 56 0+ זחם/צ טח סט טוח 1 הט - ופט ה 8 6.8 בוזס/ חן 5הפונסטם. בי ?סש ח! זחסוזסום אס | ץז הטסיו -| 00505 45680 ו 09 0 00 טטצ ו / ב טסט סזבחפ ‏ 97" וו 3010 חחופזם? הַהוהובּ%פס זס+ 7 הפס ₪5 ,08085 8סועיו80 | הטסו פּהַבּטַחבו פחסופוטש זטו!זה= הח סו הטוי 5ג חבס וסץ זברס ? זס 1 - ו 50 גוס סז ק 85 זסטעם4 פסוועםזם וסט 6 05 ב הו"א"00 ב סט הַהופנו זב סחאר הי ו 6 00087 01 5חסופזסץ - חס 05 זס! פוסטזב פוט ו טסו 3 15 4 ב 8 38 סט וס 6 97 מזגען 26 |//לןי] טיפ ק/|/ (8|5חסו1655סזק 6|ספטוה/ +05ו) הוא תואר לאנשיס שידיעותיהם לגבי מוצרי אספסזסו! הן מדהימות והס מתנדביס בזמנס החופשי לענות לשאלות המפורסמות בקבוצות דיון באינטרנט. אנשיס אלו זוכיס לתמיכה מלאה של חברת 70508זסו1 ולתודות עבור מאמציהם. הס ישמחו לעזור לך בכל שאלה, אך הס לא שס כדי לבצע את העבודה עבורך. טיפ ניתן להגיע לקבוצות הדיון ישירות אס תגדיר את שרת קבוצות הדיון שלך לכתובת חחסס.)501סזסו!/. 5א6צ6!/. מידע ייקבל מידע מערכתיי בעמוד 295 למידע אודות איתור והדפסה של מידע אודות המערכת. נוסף קבלת עזרה ממשתמשי 6 וספת 80 אפ 0% 6 0זסצ אחרים 9 מעמוד התמיכה המקוונת של לח דפדף ב- מוי] טסצ. ב +וסקק 5 1031ח 66 ד ז!ספסזסוון 85 כדי להגיע ה : 9 וס ו מם]א 8166 +וסכטטפ 9 לעמ וד פס א סזס//. פס פסה פס בפזם זם ו סזט ה0פסיסוו ‏ סח = עד 1:9פ וטנופ = , 8 וע 9 סא |ד 5ויוסטחו/% זס! סזס/א . לחץ על הנושא אודותיו אתה ו הו ופטחו 0 8/0 50 5180(5 54 ופ 05 7 מ 8 ₪105 107050 ב חוטטוסחו 5ססטוססזם זטוס זם 5915 זסתסם רו צה מידע . 0 378 5070 3097 578/ופח חב 5 חבס גוס . (5פעוא) 5!החסו955)סיום 8 9000!שסח6 9 חן הַחופגו 5פַהָהַ5 או יוסח , 5קוסט ויח 58ח8 5פפססב. ו (3] ל , ל פא 6 ופ ו שלח הודעה עס פירוט מלא חס 016% נוסץ 3587 ,531100חו ₪005 נוחב 837 6 הזפטח1 :א50ססווא הטוא ל . לל / ו ו זםז ו 58 1 - ו ה 0ס.050חסוחח. 85 תפוח" "5080 ,זפז59 5אום זם? 801 ואי של הבעיה, כולל מספר 95 זט תרמוא הגירסה של ז סצ שאתה 2355 זו הבח ל הנוסססב חב זפסחט סם ספפח וס 00 גוסו :שדסא 5 3 03/80 0 ו סדאוא חב ל 0 טס 1 ₪ % 3 , א 6 סח 9 טס (סו משתמש ומידע אודות ב 5 3 11000 ה ו 0 מל א 00, 5905/0050 המערכת שלך , אס צריך. ₪ סו 8 ופ 18350ם 5 מטוםז50אופת חס כ הסט 8זם61 9 בדוק מדי פעס אס פורסמה תשובה לשאלה שלך. סיק 2/: כו 26166 297 2/7 /ו/אכ אי 6 איזה חומר!? 4ספסזסו| מחלקת מגוון של תמונות זה סווס, תמונות, צלילים, וסרטוני וידאו שאפשר להוסיף לגלריית הקליפים. כל שאתה צריך הוא קישור לאינטרנט, דפדפן, ומעט זמן. טיפ האתריס של סזס/) 1100508 ו-02106) בעלי קישור לחומר חינס נוסף. כדי להגיע ישירות לאתר ההסרה, הצבע על 0% ב - 80 שבתפריט עזרה, ובחר חומר בתינם מתפריט המשנה. מידע ייקבל עוד עזרהיי בעמוד 296 למידע אודות קישור לאתר 60/ )ספסקזסוו/. נוסף קבלת 8'סו!6 9 הצבע על תמונה בתפריט הוספה, בחר +זג 6110 מתפריט המשנה. 9 לח על לחצן קישור ל- פ6/ לתוספת תמונות סו|ס. 9 עבור על מסך הפתיחה. 9 לח על סוג ה-0ו01 הרצוי. 9 בחר קטגוריה. 9 לח 60. 9 מצא את ה-םו01 הרצוי, ולח על שמו כדי להסיר אות. 9 צא מגלריית ה-0!10 ותראה את התמונה שהסרת בגלריית ה-0ווס. 8 97 זע 26 |//לןי] 096 קד עם 6זס\ ‏ 239 ואוד אחסון מסמכים 255 הגבלה בסגנונות 24 הסבת מסמכי סזס/\ | 244-45 שמירת מסמכים כ 2, 284 תיאור 23 5 67050711 התקנה 206 כמקור נתוניס 193, 194 זסזו0= חסו81ט0= אספסזסוו ‏ 164 |66א= 507ס0ז6וו אשף תרשימים 168 170 גיליון עבודה ב- ₪זס/ הוספה כמידע 16 הוספה כתרשיס 1099 כמקור מידע 12 עריכה ב- 6זס) | 170,165 קישור מידע ב 7, 170 שמירת עיצוב ב- ףזסצ 16 התקנה 15 אהת אספסזסוו/| 223 חס8זכ) אספסזסוו 159 6 +50ס0זסוו הפעלת סזס/\ מתוך | 8 מיקוס תיקיית תבניות 61 שימוש בשרת 80/ אישי ‏ 243 תוכניות שירות 2044 תמיכת אתר 80/ עבור 298 אסס וכ אספסזסוו הודעות ב 221 התקנה 294 מיזוג עס מסמכי 6זס) 181 ספר כתובות 296-97 תיאור 219 זחוסקז6/וס + ספסזסוו העתקת שקופיות ל- סזס) 226 התקנה 294 סזסצ ספסזסוו אתר אינטרנט לתמיכה ‏ 298 גלילת חלון עס טקסט נבחר - 13 הוספת מרכיביס 204 הפעלה 8 מרכיבי חלון המסמך. 6-7 עורך דואר אלקטרוני 221 קבוצות דיון של 207 + זס\ 268-269 |ו0/8זס/. 219, 220 4 אובייקט בשכבות 27 גלישת טקסט 248-49 הצמד לרשת 252 יישור 2, 254-55 כיתוביס עבור בתוכן ענייניס 12 השוואה עס הסבר 256 טקסטב 153 יבירה 13 קיבוצ עס אובייקט 258 מיקוס בעמוד 252-53 מעקב 21 פקודה 218 עגינה 22 קיבו 21 תיבת דו-שיח 235 תפריטיס מקוצריס | 251 אורות לאס וגאס מסביב לטקסט ‏ 232 אות פתיח פקודה בתפריט הוספה 259 תיבת דו-שיח 259 אינדקס ורשימות יצירה 14 פקודה 133 צפיה ברשומות 14564 של תיבות טקסט 258 תיבת דו-שיח 133 אינטרנט 296 298 זסזסוקא= 21 קד בעזרת סזס - 239 דפי /60‏ - 241, 242-245 אפליקציות | 77 אפשרויות לחצן 69, 71, 288, 149, 133 תיבת דו-שיח. 215, 237 אפשרות הוספה לתבנית (שינוי סגנון) 64 9[6קס 20 אפשרות הוספה לתבנית (סגנון חדש) ‏ 271 אפשרות שינוי (תיבת דו-שיח התקנה). 294 אשף המרות - 293 אשף פקס 3, 222, 223 2 בדיקת איות אוטומטית דוגמאות ל- 46 הפעלה/כיבוי 19 התאמה 281 קו מסולסל אדוס תחת טקסט 18, 19 הצעות תיקון 18, 281 התאמה 19, 283, 284, 285 לא אנגלית 285 רשימת שגיאות 18 281 תיבת דו-שיח 18 בדיקת דקדוק דוגמאות של 46 התאמה אישית. 19, 282, 285 התחלה 8 התעלמות מטקסט - 285 הפעל/הפסק 19 שורות מסולסלות ירוקות מתחת לטקסט 18, 19 תיבת דו-שיח 18 בדיקת וירוסיס במאקרו 57 בדיקת שגיאות, לחצן (סרגל מיזוג דואר) | 178 בחירה אובייקטיס, לחצן 248, 251, 258 טבלה, פקודה 161 טקסט 12, 16, 36, 267 מדפסות 20 סגנונות 39 סוגיס של דמויות גרפיות 93 פסקאות 16, 33 רשימת פריטים 66 שיטות של 16 תא בטבלה 87, 88 בחר אובייקט סריקה, לחצן. 120, 150 בחר הכל, פקודה (תפריט עריכה) 16 בטל, לחצן שימוש 11, 45 תמונה של 11, 25 ביטול פעולה גבולות טבלה 76 לחצן 11, 25 45 עיצוב 45 0 97 זו 56 ו/לןי] שורות ועמודות טבלה 83 בצע שנית, לחצן 11, 25 בקרה, לחצן (סרגל ציור) 275 בקרת תמונה, לחצן. 95 ברירת מחדל יישור טבלאות 86 עצירות טאב 37 צבע טקסט ‏ 233 ָ גבולות הוספה לסגנון ‏ 42 טבלה 76 לאותיות 29 לחצן (סרגל גבולות וטבלאות) צבע קו גבול (סרגל גבולות וטבלאות) 233 שימוש - 83,43 תמונה של 24, 42 תפריט - 43,42 לטבלאות - 78( 82-83 לטקסט נבחר 233 לעמודיס 223 מחיקה 43 צביעת קטע נבחר 23 גבולות וצלליות פקודה (תפריט עיצוב) 272 תיבת דו-שיח 272, 273 גדול מ, סימן (<) בשס קוב | 9 בתיבת החלפת טקסט 146 כתבליט ברשימה 20 למסגור היפר-קישור 230 231 גובה ורוחב תא, תיבת דו-שיח (תפריט טבלה) 86 גופן חס 2-9 בדואר אלקטרוני 220 גודל 24, 30 הדגשה 24, 28-29, 107, 232-33, 259 כרטיסיה (בתיבת דו-שיח גופן) 232 לחצן צבע 23 מרווח 28 נטוי הוספה - 28 החלה על טקסט נבחר בלבד 107 לחצניס בסרגל כלים. 24, 28 נתמכים על ידי 6זס\ 145 סגנונות 2 271 פקודה בתפריט עיצוב 232, 278 רשימה 24, 30, 145 רשימה נפתחת של 30 רשימת גדלים נפתחת 30 שינוי 24, 28, 30, 33 תיבת דו-שיח 72 גזור, לחצן 5 17 גלילת חלון (כשטקסט נבחר) 13 גלילת טקסט בדפי 60) 245 פקודה (תפריט הוספה) 245 תיבת דו-שיח 245 גלישה למסמכים, הגבלה 216 גלישת טקסט | 247 גרור ושחרר + מקש 514 250 העברה הסברים 257 הערות שולייס 1500 טקסט - 17,13 נושאיס במסמך | 123,122 עצירות טאב 7 תיבות במפה ארגונית ‏ 171 תפריט גבולות 13 העתקת עיצוב פיסקה 38 ציור צורות אוטומטיות 250 שינוי גודל חלון הצגת וידאו 237 תמונות 92 גרסאות של מסמכיםס 134 גרפיקה בדפי 60) | 244, 245 בטבלאות - 264 בתוכן הענייניס 12 גווניאפור | 93 דפדוף במסמך בעזרת 120 הוספה למסמך 274 הורדה 2038 הסברים 27 חיתוך 93 כגבול 23 כיתובים עבור בתוכן הענייניס 12 טקסטב 153 יצירה - 256,153 קיבוץ עם תמונה | 258 כסימני מים ‏ 93, 274-75 עריכה 93 ציור 250-251, 252 שינויגודל | 250 תמונות הוספה | 90 הורדה מהאינטרנט 298 התנהגות של 90 3 דואר אלקטרוני גופניס ב 220 חתימה אלקטרונית | 220 כרטיסיה (בתיבת דו-שיח אפשרויות) 220 משלוח מסמכים 0, 210 משלוח קובצי קול 2|3 עיצוב ב 221 תבניות עבור 221 תוכנה לשימוש ב 221 דמויות שחור/לבן ‏ 93 דף )60‏ 241, 242-245, 298 דף פתיחה עכשווי לפקס ‏ 52 דפדוף במסמכיס 120, 150 דפדפן, לחצן בסרגל הגלילה האנכי 7 בתיבת דו-שיח הוספת היפר-קישור 224, 229 דקדוק, ראה בדיקת דקדוק 2 האר, לחצן ‏ 214 הארת טקסט - 214 הבא הערה 207 נמען ניתוב | 212 רשומה 158 שינוי 209 הגדל כניסה, לחצן 34 הגדרת סיסמה לגישה למסמך ‏ 216 הגהה 18 הגנת מסמך חלקים של | 291 טפסיסם מקווניס 21 להערות 206 למעקב אחר שינוייס ‏ 215 לעריכה 4, 208, 209, 240 מסמכי משנה 141 מפני גישה | 216 פקודה 206 9[6קס 101 תבניות 206 תיבת דו-שיח 206 הדבק טקסט 5 25 כהיפר-קישור 226 מיוחד פקודה | 119 תיבת דו-שיח 119 קישור 9, 167, 170 רשימת סימניות 13 רשימת פונקציות 3, 162 הדגשה הוספה 8 החלה על טקסט נבחר בלבד | 107 טקסט 232-233, 259 לחצן סרגל כלים 4, 28 הדפסה דו-צידית 4, 262 טפסים מקווניס 22 טקסט נבחר במאקרו 99 כרטיסיה, אפשרויות 71,20, 287, 289 לחצן ‏ 20,71, 25 מידע אודות מסמך - 135 287 מעטפות 2, 262 עמוד אי-זוגי 114 עמוד זוגי 1154 עמוד נוכתחי ‏ 20 פקודה 20 רשימת מקשי קיצור 108 תיבת דו-שיח 20 תצוגה מקדימה 19 הודעה קולית 235 הוסף למועדפים, לחצן (ב-זפזס|קא= 81חזס+ח!ו) ‏ 241 הוספה אוסף תמונות (זה סווס) ‏ 90 בועות הסבר 256 גבולות סביב טבלה | 82 סביב טקסט נבחר ‏ 233 סביב עמוד ‏ 272 סביב פיסקה 22 גיליון ענודה של |00א₪ | 25, 165 הודעות קוליות למסמכיס 213 היפר-קישור 25 הערות סיוסם 151 הערות שוליים | 148 חלקיס ממסמך למסמך אחר ‏ 119 טאב בתאי טבלה ‏ 77 2 97 מזגען 56 |//לןי] טבלאות | 25 גבולות 82 הצללה 83 טקסט 77 עמודות 76, 88 שורות 76, 77, 88 טקסט למסמכים ‏ 10,8 לעמודות ‏ 261 לצורות אוטומטיות 265 לתיבות צידיות ‏ 267 כיתוביס ‏ 153, 256 כתובת לתוויות דיוור 180 לחצן | 228 מאקרו לתפריטים 11 מידע על מסמכים | 135 288 מיקוד לתוויות דיוור 181 מסמכי סזס/\ למסמכים אחרים 118 מסמכי משנה 140 מספרי עמוד 129 מספריס בפונקציות | 162 מעברי עמוד. 109, 276, 277 מעברי עמוד רציפים | 157 נתוניס מ-66655/ 132 נתוניסם מ-|08א= 5, 170, 192 סיסמה לגישה למסמכים | 216 סמניס למסמכים ‏ 145 סרטוני וידאו למסמכים 26 עמודות בטבלאות 8 עמודות במסמכים 25 פקודות למסמכים 2|3 פקודות לתפריטיס - 100 פריטי סרגלי כלים 12 צורות אוטומטיות 200 צלילי |ס|| למסמכיםס 238 קוויס ריקים 36 קטעי צליל למסמכים (05ו!0 0חט60) 215, 235, 238 קיצור דרך להוספת סימנים ‏ 147 קיצור דרך להוספת טקסט ‏ 97 רכיבים ל-6זס\ | 294 רקעים 246 רשימות נפתחות לטפסים מקוונים | 290 שדות בטפסים מקוונים - 290 במכתבים רשמיים | 177 במקור נתונים ‏ 188 שוליים ‏ 113 תאריכים וזמניס בכותרות תחתונות ‏ 117 תיבות סימון לטפסיס מקווניס 291 תמונות גרפיות למסמכים ‏ 91, 274 תמונות לצורות אוטומטיות ‏ 251 הוספה/ הסרה תיבת דו-שיח תוכניות ‏ 294 הוספת אובייקט קול, לחצן 213 הוספת גיליון עבודה של |8סאם, לחצן 165 הוספת היפר-קישור לחצן 224 229 תיבת דו-שיח 224, 241 הוספת הערה, לחצן 2|3 הוספת טבלה, תיבת דו-שיח 87 הוספת טקסט אוטומטי, לחצן 117, 135 הוספת מסמך משנה, לחצן 140 הוספת עמודות, לחצן 8 89 הוספת קובצ, תיבת דו-שיח 118 הוספת שדה חזס/ו, לחצן 197, 198, 199 הוספת שדה מיזוג, לחצן 177, 182 הוספת שורות, לחצן 88 הוספת תמונה, תיבת דו-שיח 91 הוצאה לאור שולחנית בעזרת 6זס/\ 105-141, 247-278 הורדה מאתרי אינטרנט 298 תוכנה 206 תמונות 2008 הוחה טבלאות בעמוד 66 לשמאל 34 סימניס 4 פסקאות 4, 34-35 החלפה טקסט 3, 126, 146 טקסט בומן ההקלדה 146 פקודה 177 סגנונות 7, 128, 146 עיצוביס 7, 128 היפר-קישור במסמכי משנה 1:41 הוספה אוטומטית - 231 המרת טקסט ל 21 הפניה מקושרת כ 154 הפצת מסמכים עם - 225 יצירה 26 לאתרי 60/. 241, 244 לחלק אחר במסמך | 226 228-29 לקוב 25 לתיקיה 27 מוספים על ידי ₪זס/\. 229 ממסמכי 6זס\ מקווניס 241 עריכה 26 פקודה 21 שימוש 225 שמות מיקומיס המזוודה שלי 139 המרה אשף 293 טקסט להיפר קישור ‏ 230-31 מסמכים לפורמט 97 סזס/ מסמכים לתבניות 11> הנפשת טקסט בדפי 60/) 245 הסבר ‏ 256-257 231 0 296 ,293 ,2 הסרה גבולות 3 272 גבולות תא בטבלה 6 עיצוב 2, 495, 271 שדות במקורות מידע 188 שורות ריקות 36 העברה אובייקט 23 אובייקט מעוגן לאובייקט אחר 253 בתאיס בטבלה 77 הערות שולייס ‏ 263,150 הפניות מקושרות לנושאיס במסמך 154 טבלאות 66 טקסט 3 15, 17 כיתוביס 27 לחצניס בסרגלי כלים 103 לסוף מסמך 229 לתחילת מסמך 116 סרגלי כלים ‏ 26 27 112 נושאיס במסמך 2, 122 עוגן לאובייקט 23 תיבות בתרשים ארגוני171 תיבות רשימה בסרגלי כליס - 103,23 תפריטיס 3, 43 הערות הוספה למסמכים 23 מיקוס במסמך 207 עיון 207 עיון במסמך על פי 120 קובצי קולכ 213 הערות שולייס בקרת מרחק מ (הגדלה) ‏ 149 דפדוף במסמך על ידי 120 הצג/הסתר ‏ 150,149 השוואה עם הערות סיום ‏ 151 יצירה 118 9[6קס 103 מחיקה 10 מיקוס בעמוד ‏ 149 מספור 8, 149, 151 סגנונות של 149 סימנים הוספה | 148 העברה | 150 עיצוב 118 עריכה 100 פקודה (בתפריט הוספה) 151,148 פקודה (תפריט תצוגה) 149 תיבת דו-שיח 148 העתקה טקסט 4, 17, 25 לחצן בסרגל הכלים | 17,14, 103 מידע מ- |006א₪ 6, 167 עיצוב טקסט 29, 38 פרטי תבנית 66 שקופיות מצגת ז+חוסקז/שסק | 226 הפניה מקושרת באינדקס 174 לנושאיס במסמך 154 פקודה בתפריט הוספה 154 תיבת דו-שיח 154 הצג/הסתר סימני סוף פיסקה, לחצן. 7 הצללה הוספה 233 טקסט 232 לחצן 233 שדה 177, 289 תא בטבלה 78, 83 הקטן כניסה, לחצן ‏ 34 הקלטת מאקרו, תיבת דו-שיח 98 השלמה אוטומטית, מאפיינים 96, 97 התאמה אישית אשף מכתבים 67 בדיקת איות 19 בדיקת דקדוק ‏ 19 מילונים 3, 2864 מסייע 0011106 3 מקלדת 1, 147 סרגלי כלים ‏ 102-3, 110-11 עיצוב טבלה 79 עריכה 3+ פסקאות 53 פקודה בתפריט כלים 100 תבניות 6, 58-59 תיבת דו-שיח 100 4 97 שז/] 26 1/לןי] תפריטיס 11 התקנה ץזסוו8) סווס 90 ו06א= 804סזסוו/ 15 וו3/)סזס/\ | 220 אשף דפי 60\ 22 כרטיסיה 294 ממיריס 12 מרכיבי 08106 294 עורך המשוואות 164 רכיביס 294 תרשיס ארגוני 11 ו ו/או (מפעיליםס לוגייס) | 195 וידאו 237 אחסון 236 בדפי 60) 244, 245 הוספה למסמך 236-237 הורדה 298 היפר-קישור ל- 24 השמעה 237 לגלריה 236 שינוי גודל 237 / חדש לחצן 284, 110, 262, 285 סגנון, תיבת דו-שיח | 72 פקודה 0 תווית, תיבת דו-שיח ‏ 153 תיבת דו-שיח 50 חילוק בנוסתאות (0 162 חיפוש והחלפה אובייקטיס במסמך | 120 חפש, פקודה 124 חפש הבא, לחצן 124 טקסט במסמך 124-125 טקסט מואר 214 לחצן 60) 239 מיליס שלמות בלבד | 125 נושאיס במסמך 121 רשומות במקורות מידע 190 תיבת דו-שיח 125 תיקיית תבניות 9 חיפוש טקסט, ראה חיפוש חישובים בפונקציות ‏ 162 חלוקה לרמות 122, 138, 158 חפש, לחצן 100 חפש הבא, לחצן 124 חתוך (סרגל תמונה), לחצן ‏ 93 חתימה אוטומטית פקודה (תפריט כלים) 220 תיבת דו-שיח 220 חתימה בדואר אלקטרוני 220 1 טאב עשרוני 17 טאב שמאלי 7 טבלה גבולות 78, 82, 83 דפי ס6\ 244 הוספה 25, 86, 87 הצללה 78 83 טקסט הוספה 77 יישור 78, 85 סיבוב 85 עיצוב 84 עריכה 84-85 פסקאות 77, 264 יישור בדף 86 יצירה 76-77, 87, 264 מרחק מתצוגה ‏ 83 נוסחאות 160 עיצוב 77, 78, 79 עריכה 84-85, 161 ערכים 160-163 קווי רשת 83,78 רחב 87-89 שינוי גודל 131 שס 163 תזוזה בין תאים 77 תווזה במסמכיס 86 תמונות ב- 78 טבלאות וגבולות, לחצן 76 טבלאות וגבולות, סרגל הסתרה 25 הצגה 76 לחצנים 85, 233 טופס, סרגל כלים ‏ 290 טופס מידע, תיבת דו-שיח 190 טופס מכתב התאמה אישית 197, 198-99 יצירה 17 טופס מקוון 222 טיוטה 36 טקסט אחסון. 14-15 בחירה 16,12, 267 בשוליים 262-263 הדבקה בהערות שוליים 148 שימוש בלחצני סרגל הכלים. 15, 25 שימוש בקיצור מקלדת. 97 הוספה לטקסט אוטומטי 265 למסמך 10,8 החלפה 13, 126, 146 המרה להיפר-קישור 230-231 המרה לסימניס 145 המרת שדות ל- 289 העברה 15,13, 17 העתקה 14, 17, 25 חיפוש 124-125 מחיקה ‏ 12 25 סגנון + זס\ 268-269 הדגשה 28-29, 232-233, 268-269 החלפה 127, 128 הצגה/הסתרה 24 שינוי 24 סיבוב 85, 257, 270 עיצוב יישור 270 צבעים, שינוי 24, 233, 269 ריווח שורות 36 עריכה 12-13 ריווח ‏ 27% שורות של בחירה 16 מספור 156-157 מעבר 277 רווח 36 שמירה כטקסט אוטומטי 267 תיבת דו-שיח, פקודה (תפריט הוספה) 266 טקסט אוטומטי כרטיסיה (תיקון אוטומטי) 96, 97, 280 מאפיין | 66 פקודה (תפריט הוספה) ‏ 97 א 405 רשומות יצירה 96, 97 עריכה 281 רשימה של 97 שמירה | 267 תיאור 96 תיבת דו-שיח 96 טקסט צף 207 , ידיות אחיזה 92, 93 יחידות מידה 44, 253 יישור אובייקטיס ב-0זס) | 94 דו כיווני של פסקאות. 24, 31, 32 הצמדת אובייקטיס לרשת (0וף) = 252, 254 לטבלה | 86 לטקסט ‏ 270 לפיסקה ‏ 31,24 פיסקה לימין 31, 32 פיסקה לשמאל ‏ 31, 32 יצירה חס 2-09 איוריס 21 אינדקס 14 דף פתיחה לפקס 3, 223 דפי 60)\ 23 היפר-קישור 224-29 פקודה | 227 הסבריס 2707 הערות מיזוג 262-63 הערות שוליים 1108 חדש (כרטיסיה תיבת דו-שיח אובייקט) זס+ו0= הסוזהטוף= זה ספסזסוו 14 5 |8ה2800וח08זכ אפסזסוו 171 אפשרויות סוג אובייקט 205 תמונה של 235 טאבולטורים 37 טבלאות ארגוניות 11 טבלת מספריס 12 טפסיס מקווניס 20:11 כותרות 271 מכתב 08 כותרות ממוספרות | 155 כיתוב 3, 258 לחצן (תיבת דו-שיח מיזוג דואר) 236 לחצן קישור תיבת טקסט 5, 266 06 97 שו 56 41ןי] 50-51 - םירכוימ‎ מכתבי טפסיס 1-7 מכתביס 1-29 8-9 | םיכמסמ‎ מסמכים דו-צידיים | 114 מעטפות 1, 182-864 מקורות מידע. 188-89 סגנונות 13 סימני מים | 274-75 עמודות בטבלה 6 פקודות 9 פרקיס או מקטעים - 132 קווי מיתאר ממוספריס 158 רצף סגנונות 64 רקע 234 רשימות 1 שורות בטבלה77 שורות ממוספרות 17 תבניות 9, 60-61 תוויות (תיבת דו-שיח) 180, 181 תוויות דיוור 69 תוכן עניינים 133 תעודת הוקרה 177 תקציריס 156 תרשימיס 159 כ כוכבית (*) בנוסחאות 162 בשמות קבצים ‏ 9 כתו כללי ‏ 124 כותב מסמך, עריכת מידע אודות | 287 כותרות דפדוף במסמך בעזרת 120 הפניה מקושרת אל 154 מוזחות 271 מכתבים 108 מספור 15 סגנונות הגדרה | 107 החלה 59 היררכיה 106 פקודה מתפריט טבלה 87 כותרת עליונה הוספת מידע ל 117, 1355 הצג/הסתר ‏ 115 יצירה 15 משתנים 116 עיצוב 117 עמוד ראשון 68 כותרת עליונה וכותרת תחתונה סרגל כלים | 68 פקודה בתפריט תצוגה 115 כותרת שונה בעמוד ראשון 68, 116 כותרת שונה לעמוד זוגי ואי זוגי 116 כותרת תחתונה הוספת מידע ל. 117, 135 115 רתסה/גצה‎ יצירה 115 משתנים 116 עיצוב 117 כיוון עמודיס לאורך 4, 130 לרוחב 4, 130, 133 רציף 131 שינוי בעמוד אחד בלבד 130 תמונה של | 130 כיתוב בתוכן עניינים 152 הקבצה עס אובייקט 258 טקסט ב 13 יצירה 3, 256 מספור 13 פקודה (תפריט הוספה) 153, 258 צף 258 תיבת דו-שיח 153 כניסה תלויה 55 כניסות הערות הסיוס (אפשרויות הערות) ‏ 151 כניסות הערות השולייס (אפשרויות הערות) 149 כרטיסיית בדיקת איות ודקדוק אפשרויות 19 לחצן הגדרות 282 לחצן מילוניס 283, 284 כרטיסיית הנפשה (תיבת דו-שית גופן) 232 כרטיסיית תצוגה (תיבת דו-שיח תצוגת אפשרויות) 233 כתובות יצירת פנקס כתובות ‏ 181 182 70 תופטעמ‎ 222 םיסקפ‎ תוויות דיוור | 69, 180 כתובת החזרה הערות לגבי ‏ 207 מסמכים ממוזגים 1 ניתוב 1, 212 עריכה 209 פקס 223 / לוח בקרה 294 לוכסן הפוך, בשס קוב 9 לחיצה ימנית לבדיקת איות 18 לבדיקת דקדוק 8 להצגת סרגלי כלים - 22 להצגת רשימות אשפים ‏ 49 לחצן 05ן|0 8300/0008 זסז ס6/ 6חז סז 601החס) (מתיבת הדו-שיח 3.0 עז38|!6) קוו אספסזסוו) 298 לחצן עיצוב (תיבת דו-שיח חיפוש והחלפה) 127 לחצן עיצוב (תפריט עיצוב, פקודה סגנון) | 276,262 לחצן עיצוב (תיבת דו-שיח מיספור עמודים) 129 לחצן ערוך מקור מידע (סרגל מיווג דואר) | 191,190 לחצן צבע מילוי (סרגל ציור) 21 לחצן צבע קו גבול (סרגל גבולות וטבלאות) 233 לחצן צייר (סרגל ציור) קיבוצ 21 רשת 254, 255 תפריט משנה ישר או פזר. 252, 254, 255 לחצן קבל שינויים (סקירת סרגלי כליםס) - 209 לחצן שינוי כיווו טקסט בסרגל תיבת טקסט | 270 סרגל גבולות וטבלאות 85 לחצן שרטט טבלה 76, 77, 83 לחצן תיבת רשימה נפתחת (סרגל כלים טפסים) 290 לחצניס העברה 13 השוואה בין תיבות דו-שיח ל | 33 ציוריז-6 שימוש 22 תוויות 11 / מאפיינים פקודה 9, 287 תיבת דו-שיח 59, 287 מאקרו אחסון 8 הגנה מפני וירוסים | 57 הוספה לתפריט 11 העתקה בין תבניות | 66 יבצירה 29 פקודה 8 א 407 שדות בטפסים 21 מדבקות אפשרויות | 180,69 כרטיסיה ‏ - 69 מדפסות 20, 182 מועדפים ‏ 241 מחיקה גבולות 3 272 גבולות תא בטבלה 6 הערות שולייס 1500 לחצן בסרגל הכלים - 15, 17 עיצוב 2, 45, 271 שדות נתוניס 188 שורות ריקות 36 מחק, לחצן (סרגל גבולות וטבלאות) 79 מידע אודות גירסה 15 מסמכים הדפסה | 135 287 הוספה בכותרת עליונה או כותרת תחתונה 135 הוספה למסמך - 288-889 הצג/הסתר 7, 289 כרטיסיה פרטי משתמש 0, 287 עדכון בשדות 209 מערכת 25 על פקודות 6זס/ 1070506 (תפריט עזרה) | 295 שדות 185 מיזוג דואר מאפיינים מיעון מעטפות 13 ממכתבים 175-176 תוויות דיוור 1141 תעודות הוקרה | 186-187 סרגל כלים | 22 עוזר, תיבת דו-שיח | 176 פקודה 1%6 מיזוג מסמכים יצירה אישי 7, 198-99 דואר אלקטרוני | 200 טפסים | 175-76 מעטפות ‏ 182-83 מקורות מידע 199 משלוח פקס 201 רשומות הצגת | 178-79 מיווג בסדר 106 נבחר למיזוג 155 8 97 שז/] 26 ו/לןי] סרגל כלים 08| פילטרים 200 שדות ב 185, 199,198 שימוש בגיליונות עבודה של |08א₪ | 192 שימוש בכתובות מתוך 00% 001 141 שימוש במסדי נתונים של 00085 | 193, 194 תיאור | 175 תוויות דיוור 111 תעודות הוקרה ‏ | 186-87 מיזוג מותנה 197 שינוי טקסט 197 מילה שגויה 18 מילון התאמה אישית 283 284 לא אנגלית | 285 לחצן (תיבת דו-שיח אפשרויות) 283, 284 מיקומי קבצים, (תיבת דו-שיח אפשרויות) 61, 62 מכתבים אישיים 19 אשף התאמה אישית | 67 פקודה | 48 שימוש ב 48 טפסים 177 יצירה 9 כותרות מכתבים 8 כרטיסיה - 52 תבניות 9 67 ממוצע מספרים בפונקציות ‏ 162 ממירים הורדה 206 התקנה 12 מסגרת, תיבת דו-שיח ‏ 262 מסייע 3 מסמך אב, ראה מסמך אב בדואר אלקטרוני 2-1 הגהה 18-19 הגנה להערות 206 למעקב אחר שינוייס ‏ 205 לעריכה | 204, 208, 209, 240 מפני גישה ללא הרשאה ‏ 216 הדפסה 20 הוספת טקסט 10 הערות לגבי 206-207 213 יצירה 2-2 מידע אודות 288-289 מאפיינים 287 מנותב הוספת הערות ל | 213 הוספת צליל ל 23 צפיה 1, 212 מעבר לתחילת 116 מעבר לסוף ‏ 229 מפת מסמך ‏ 217 מקוון הצג/הסתר 217 יבירה 200 קישור לאתר 80/ 241 משלוח בדואר אלקטרוני ‏ 210 ניתוב להערות | 206-7 לעריכה | 208-9, 212, 215 נתינת שם | 9 סגירה 9 עריכה הגבלת גישה ל 216 הגנה 8, 209 ניתוב 9, ?212 215 סימון ערכות 215 פתיחה 10 צפיה הערות לגבי 207 מסמכים מנותבים 211, 212 עריכה - 209 קטלוג 187 שמירה 9 רשוס בתפריט קוב 10 תבניות ב 25 תקצירים 218 מסמך אב יצירה 9, 140 מחיקת סימני מקטע ‏ 141 סרגל כלים | 141,140 פקודה 110 תיאור 18 מסמך טכני אינדקס 174 הערת סיום 151 הערת שוליים 148-150 מספור הצגה/הסתרה 156 כותרות 155, 158 עיצוב 156-157 עמודים באינדקס 174 עמודים בתוכן עניינים 133, 158 פסקאות 156-157 שורות. 156-157 תצוגה 156 סימנים 144-147, 162 תוכן ענייניס יצירה 133 מספור עמודים 133, 158 עיצוב 133, 152 תפיסת אובייקטים 152, 153 תרשי 159, 168, 169, 170 תרשים ארגוני 171 מסמכים דו-צידיים הדפסת 202 מספור עמודיס ב 129 עיצוב 114 מספור אוטומטי 148 בפונקציות | 162 הערות שוליים 148, 149, 151 הצג/הסתר ‏ 156 כותרות 5, 158 כיתוב 13 לחצן 4 41 עיצוב 1-7 עמודים 17 קווי מיתאר 158 רשימות 0 41 שורות 177 מספור ותבליטים פקודה (תפריט עיצוב) 155 תיבת דו-שיח 155 מעבר אפשרויות 109 השהה מספור. 157 עמוד 109 276, 277 פקודה 2, 261 שורות 27 יתומות 276 תיבת דו-שיח 132 מעברים רציפים 131, 157 מעוצב כ 251 מעטפות ותוויות הדפסה 182, 184 כרטיסיה (תיבת דו-שיח מעטפות ותוויות) ‏ 70 מחיקת כתובת החזרה מ 14 מיעון 1, 182-864 פקודה (תפריט כלים). 69, 70 א 409 תיבת דו-שיח 69 תיבת דו-שיח אפשרויות ‏ 71 תיבת דו-שיח מיעון | 182 מפת מסמך 25 רתסה/גצה‎ מסמכים מקוונים ‏ 217 שינויגודל | 121 תיאור 121 מצב איות ודקדוק 6, 18 מקורות מידע גיליונות |06א= 12 הוספה לטופסי מכתביס 177 חיפוש רשומות ב 100 יצירה 19 מטופסי מכתבים 1%6 מיווג175, 194-95 מסדי נתוניס של 00855 3, 198 עריכה 0, 191 פתיחה כטבלה 9, 191 פתיחה כמסמך 19 רשומות ב | 190, 194-95 שדות ב הגדרה | 188 הוספת חדש 188 הוספת מידע 1999 הצגה והסתרה 11 מחיקה | 188 תיאור | 185 תוכניות נוספות 100 תיאור 15 מקטע במסמך אפשרויות התחלה (בהגדרת עמוד) 131 יצירה 130, 132 מעבר במספרים לא זוגיים 132 הוספה 157 לא נראה 132 סימניסם 141 פרקים 132 מקלדת לחצן111 קיצוריס הגדרה | 111,101, 147 הגדרה עבור מאקרו 99 הדפסת רשימה של 108 החלפה | 111 השוואה בין פעולות עכבר לבין 98 להוספת טקסט | 97 0 97 ₪ז/ץ 26 1/ןי] להוספת סימנים | 146-47 לכיוונוו המרווח | 36 מחיקה ‏ 111 מקף (-) אוטומטי 277 כמעבר שורה 277 כתבליט ברשימה 10 מקש )| 9 62 לחצני סרגלי כלים להזזה | 103 מסתיר ומציג קוד שדה | 62 מקש 280650806 הפסקת שימוש בתבליטיס ומספור ‏ 40 מחיקת טקסט תוך שימוש ב | 10 מקש )6 0 326 1 36 0ח=+ 229 ]+ 9, 261 9+ 291 אומפ+9-+ ‏ 158 289 סחסר]+ 116 -+(מקף) - 277 0+ 32 5+ 8, 261 -+501+ (מקף) 27 סה8ןך+ 77 +לחיצה בעכבר 16, 66 + מקש רווח 271 בחירת טקסט ‏ 16, 36 בחירת פריטיס ברשימה 66 הוספת שדות טקסט ‏ 291 המרת שדות טקסט לטקסט רגיל 209 הסרת עיצוב 32, 271 העתקת טקסט 17 העתקת לחצניס בסרגל כלים | 103 יצירת מעברי טור 109 יצירת מעברי עמוד | 109 מעבר לתחילת מסמך 116 מעבר לסוף מסמך 229 ריווח כפול | 36 מקש 618%6 12 מקש ז16ח= 6+ 1.09 27 +5 אוחפ + |01+ 261 הוספת מעברי שורות 261 הוספת מעברי עמוד | 109 שימוש בטבלאות 77 מקש 6וחס] + 6% 116 ביטול בחירה במסמני פיסקה ‏ 32 מעבר לתחילת מסמך 116 מקש אוח5 ]סח +|0+ 261 9+ 158, 289 +0%|+-‏ 277 רווח+|0%+ ‏ 277 ]+ 277 2 17 0+ 77, 164 +גרירה ושחרור 250 המרת שדות לטקסט 289 העתקת טקסט 17 יצירת מעברי טור 261 שינוי גודל צורות 250 תזוזה בין תאיס בטבלה 77 164 מקש 80ך 6+ 77 אוהפ+ 77, 164 יצירת שורות חדשות בטבלה 77 שימוש לתזוזאה בין תאיס בטבלה 77 בין שדות טקסט 291 בין תיבות בתיבות דו-שיתח 189 בנוסחאות 164 מקש רוות ח6%+ 271 אות5+ה01+ 277 מקשים 2 17 9 + | 2 + 6% 21 + 01 + | וחספ 8, 289 הוספת שדות טקסט 201 הסבת שדות לטקסט רגיל 158, 289 הצגה/הסתר של קוד שדה ‏ 62 עדכון סיכומיס בתאי טבלה 161 מרווח בין אותיות 278 מרווח בין תוויס (תיבת דו-שיח גופן) 278 מרווח כפול 6 מרחק מתצוגה לחצן בסרגל כלים. 25 שימוש 250 מרכוז פסקאות ‏ 31, 32 מרכיבי סזס\ | 294 296 מרכיבי חלון המסמך 7 משוואות בטבלאות 100 יבצירה 164 כיתוב עבור 153 שווה (=) בנוסתחאות 162 שימוש ב-6זס/) 94 שימוש בעורך ח8%0 = 80סזסוו/! 164 ן נגן חהמדיה 237 238 נוסחה פונקציות ואופרטורים ב 162 פקודה בתפריט טבלה 161 תיבת דו-שיח 162, 163 תקציר אוטומטי של 161,160 נטוי הוספה 8 החלה על טקסט נבחר בלבד 107 לחצן24, 28 נעילה מסמך 141 עוגן 253 נקודות סביב טקסט 2212 נקודותיים (:) בהגדרות תא 163 נקודת הכנסה של טקסט 6, 10 0 סגור, לחצן חלון מסמך ‏ 9 סרגל ציור | 92 סגירה מסמכים 9 סרגל כלים ציור 2 רשימות נפתחות 23 תוכניות לפני התקנה 294 סגנון |החזזוסצו 00 גופנים 72, 271 9[6קס 11 הערות 149 העתקה בין תבניות 66 יצירה 72 73 כותרות. 39, 106, 107 כותרות עליונות 117 כותרות תחתונות 117 עיצוב 127, 128, 285 רשימה 38, 39 תבניות 65, 72 תו 271 תוכן עניינים 152 תיבת דו-שיח 64 סדרן לחצן 66 תיבת דו-שיח 66 סוגי קבציס גרפיים 91, 93 למסמכים מנותבים | 211,210 רשימה בתיבת דו-שיח הוספת תמונה 91 בתיבת דו-שיח פתיחה 23 בתיבת דו-שיח קשר לקובצ 241 שאינס של 6זס/ 112 שמירה בפורמט 1]ז3 | 244,242 כטקסט בלבד 4, 240 כסוג אחר 172, 173, 210, 211 לקריאה בלבד 4, 244 סוגרייס מרובעיס ([]) 146 סיבוב הסבריס 27 טקסט 5 270 לחצנים עבור 85 צורה אוטומטית 27 סיכוס אוטומטי לחצן (סרגל גבולות וטבלאות) 160 161 סרגל כליס 218 פקודה (תפריט כלים) 136 תיבת דו-שית 200 סימון כניסה ‏ 174 סימון כניסת אינדקס ‏ 174 סימון סוף מסמך 6 סימון ערכות לעריכת מסמך. 215 סימן הוספה בנוסחאות (+). 162 סימן הוחה ימנ 34 סימן טאבולטור ממורכו. 37 סימן מים טקסט כ- 275 12 97 זע 56 |//לןי] יבירה 274-275 שמירה כ- 93 סימניה מתוספת על ידי סזס\ 229 פקודה (תפריט הוספה) 163 תיבת דו-שיח 163, 228 סימניס 5חוסחו// 144 בנוסחאות 162 בשמות מאקרו 98 בשמות קבציס 9 הוספה לטקסט 144-147 המרת טקסט ל- 145 תווי הכללה 124, 125 סימנים שאינס מודפסים 25, 32 סיסמה לגישה | 216,206 סקירה, סרגל כליס 209 סרגל גלילה 7 סרגל כלים התאמה אישית. 102-103, 110-111 הוספת פריטים 102 החזרה לברירת מחדל 102 העברה 26, 27 112 השמת מאקרו 99 שינוי גודל 27 שינוישם 102 הצגה/הסתרה 22 יבירה 102, 110 לחצניסם שימוש 22 תמונות של 6-7 מחיקה 102 צף 26 שינוי אוטומטי 245 שמירה 111 תיאור 21 תפריט קיצור 92 סרגל כלים מעוגן 26 סרגל כלים ציור הצגה והסתרה 25 כלי עיצוב 27 תמונה של | 250,7, 258 סרגל כלים צף | 26, 27 סרגל כלים רגיל הווה 26 22 הרתסה/הגצה‎ לחצנים 25 תמונה של 6, 25, 26 סרגל מצב 6 סרגל פיצול 137 סרגל תפריטים הוספת מאקרו 9 11 הוספת פקודה100, 101 העברה 23 הצגת סרגלי כליס מתוך 22 התאמה אישית 7 מאפיין הגנה מפני וירוסיס 57 שינוי אוטומטי 25 שינוי שס פריט 11 תמונה של - 22,7,6 7 עדכון אוטומטי של סגנון מנקודה זו ואילך תיבת אפשרות (תיבת דו-שיח שינוי סגנון) 107 עוגן לאובייקט 253,252 עורה מקוונת 207 תפריט 5, 296 עיצוב אובייקט 23 בדואר אלקטרוני 221 בדיקה 19 בחירה 1-1 גלישת טקסט 8, 248-249 הסבר 207 הערות שוליים 118 טבלאות 8, 79 כותרת עליונה 116 117 כותרת תחתונה 116, 117 לחצן. 127, 129, 262, 276 לחצן מספור שורות 156 מברשת 9, 38 מסמכים אוטומטי 230 חלקים של 230 סגנונות | 127, 128, 285 מספור 17 מספור שורות 157 סרגל כלים הווה לצד החלון 7 הצג/הסתר 22 לחצנים | 24 תמונות ב 6, 7, 24 עמוד ראשון שונה 88 שולייס 2, 263 תחילת מקטע ‏ 131 תמונה של | 131,116 תפריט 24 עיצוב אוטומטי אפשרויות 280 בעת ההקלדה ‏ 231,35, 280 יצירת רשימות בעזרת 40 לחצן (סרגל גבולות וטבלאות) ‏ 77 מאפיין 230-31 עיצוב חלק ממסמך | 230 פקודה (תפריט עיצוב) 45 תיאור | 45-46 תיבת דו-שית ‏ 45 עמוד אי-זוגי 12 גבול 272, 273 דו-צידי 114 דפדוף במסמך על פיי 120 הגדרה פקודה ‏ 44 תיבת דו-שיח. 44 כיווו 44 לאורך - 130,44 לרוחב - 131,130,44 רציף 11 שינוי דף אחד בלבד ‏ 130 תמונה של 130 כרטיסיה גודל 4, 120 מקור 7 כריכה 13 לחצן ‏ 6 מספור 7, 129 באינדקס 14 בתוכן ענייניס | 158,133 לעמודים דו צידיים 129 עיצוב 129 פקודה 129 תיבת דו-שיח - 129 מעבר 109 276, 277 עיצוב 2203 שוליים טקסט - 262-63 לעמודים דו-צידיים ‏ 114 עיצוב 2, 263 התאמת כותרת | 67 שינוי 4, 131 עמודות א 413 בטבלה בחירה | 87, 88 גבולות | 76 גודל 7 80, 81, 87 הוספה | 88-89 השוואה בין טאביס ל 37 יצירה - 76 מחיקה | 89 סיכום | 161,160 במסמך הוספה | 25 עיצוב - 261 פקודה (סרגל עיצוב) 261 תיבת דו-שיח 261 עפרון שרטוט הטבלה ‏ 83 עריכה חה סזס\ - 269 גישה מוגבל למסמך עבור 141, 208, 209, 216 דפי 80/ 2.13 הערות שולייס 100 התאמה אישית של הגדרות עריכה ‏ 13 טקסט 3 טקסט מקושר 226 כותרות רצות 115, 117 כרטיסיה (תיבת דו-שיח אפשרויות) ‏ 13,12 מידע במקורות מידע. 208-9, 215 מידע בתרשימיס 9, 165, 169, 170 מסמכי משנה 141 מסמכים מנותבים 2, 215 משוואות 164 נוסחאות 0, 161 ערכות סימון 215 תאי טבלה מסוכמים ‏ 161 תמונות 93 תקצירי מסמכיס 117 ערכיס בטבלאות חישוב 162 163 סיכום אוטומטי 160-161 עדכון 161 ערכים שלמים בסיכומי פונקציות 162 פ פור עמודות באופן שווה 80 פור שורות באופן שווה | 80 פונקציות בנוסחאות 12 פיסקה בחירה 6 33 4 97 שזטען 56 |//לןיי] גבולות 3 הארה 264 הזחה 215 המרה לרשימה 41 הסרה 5 העתקה 8 הצג/הסתר ‏ 8 התאמה אישית 33 טאב 37 כותרות 39 מספור 17 מעבריס 6, 277 מקוננת 6 סגנונות הדפסת רשימת 18 החלה 64 החלה אוטומטית 107 החלפה | 127 יצירה - 35, 38, 73 ככותרת 106-7 סטנדרטי 39, 110-11 עריכה | 60, 107 שמות של 61 שמירה | 38 סימנים העתקת עיצוב תוך שימוש ב 38 הצג/הסתר 2 עגינת הערות אל 23 עיצוב החלה אוטומטית 5 בעת ההקלדה | 32 על טקסט נבחר ‏ 107 על מספר מיקומים 38 על פיסקה קיימת ‏ 33 יישור 1, 32 פקודה 177 קינון 4 שילוב 3 שמירה 8 תיבת דו-שיח 73 פנקס כתובות, מאפיינים ‏ 181 פסיק (,) בהגדרות תא 13 פעולות הקלטת מאקרו 99 מקלדת לעומת עכבר 98 פקודות בתפריטיס | 101,100 יצירה 8 כרטיסיה (תיבת דו-שיח התאמה אישית) לחצן שינוי בחירה 111 קטגוריות 110 תמונה של 100, 102, 110, 111 פקס דוגמאות של 52, 53 דפי פתיחה ל 52-53, 223 הצגת 3 טקסט ב 3 מיעון 222 מסמכים כ | 201,187 סרגל מיזוג דואר 222 תבניות עבור 52 תוכניות למשלות 223 פריסה מקוונת הגדרה 27 לחצן ‏ 6, 217 רקע ב 26 שימוש 220 פרקיס במסמך ‏ 132 פתח לחצן 10 מקור נתוניס 192 תיבת דו-שיח 172 פתיחה מסמכים לא של סזס/ 112 מסרגל הכליס 10 מקור נתונים כמסמך 189 תבניות 88 3 צבעים ראה גס הצללה לגבולות 23 לטקסט +זס)\ 269 ברירת מחדל 23 הגדרה אוטומטית 233 להארה | 214 לעריכה | 215 שינוי 4, 233 מילוי לצורות 251 צבעי רקע לדפי ס6) 245 צורות אוטומטיות בחירת צורות מתוך 250 גלישת טקסט ‏ 249 הוספה למסמך 260 הוספת דמויות ל 251 הוספת טקסט ל 265 הצמדה לרשת 255 לחצן (סרגל ציור) 250, 256, 260 סיבוב | 257 שינוי גודל 250 תפריט מקוצר 260 265 צעד תוכנית פקס באשף ‏ 223 צף מעל הטקסט 90 צפיפות טקסט | 278 4 קבל נתוניס (תיבת דו-שיח עוזר מיזוג הדואר) אפשרויות | 176 187 פתח מקור נתוניס 12 שימוש בפנקס כתובות 181 קבצי קול ץזס||8 קווס. 238 הוספה למסמכים 238 הורדה 298 היפר-קישור 224 הקלטה 235 השמעה 235 238 קו אופקי % בדפי 60\ - 244 קו מסולסל אדוס מתחת למילה | 18, 19 קו נטוי (0 אופרטור 162 בשמות קבציס 9 קו תחתי, לחצן 24, 28 קוב בפורמט אחר (לא זס/) 172 מיקוס 61, 62 מקור 118, 119 סוג, ראה סוגי קבצים סוג רשימה 91, 241, 293 פקודה 118 שס, הגבלות 9 תיבת שס 9 תפריט, רשימת קבציס 10 קוד סודי ‏ 145 קודי שדה אפשרויות | 289 הדפסה 299 הצג/הסתר 62 9[6קס 1 פקודה (תפריט הוספה) 288 תיאור 15 תיבת דו-שיח 288 קווירשת 264 קוויס אופקיים ואנכייס 6 כגבול עמוד ‏ 272 קטן מ, סימן (<) בהחלפת טקסט 146 בשס קוב | 9 קיבוצ גרפיקה 21 הסבריס עס אובייקטיס 277 כיתובים עם אובייקטים 258 נתוניס בנוסחה, סימן ( ( )+) 162 פעולות בנוסחאות 12 קיצור הגנה מפני וירוסים 57 לחצן 147 מקלדת ביטול/מחיקה 111 הדפסת רשימות 108 הוספת טקסט 97 הוספת סמלים 146, 147 החלפה 111 השמה 111,101 147 מאקרו ל- 99 פעולות עכבר 98 ריווח 36 סרגל 8 תפריטים 58 260 265 זזס!|קאם 227 אובייקטים 251 איות 18 טבלאות 89 סרגלי כלים 92 שדות 288 289 קישור למידע |06א= 117 קישור לקוב | 241,118 9 רווח בין שורות 36 בשמות מאקרו 98 בשמות פריטים בתפריט 101 בשמות קבצים 9 6 97 שז/] 26 01/ןי] הצג/הסתר 8 רוחב | 131,130,44 רציף, אפשרות (תפריט הגדרת עמוד) ‏ 131 רקע הוספה ‏ 234 לטקסט 232 מהבהב לטקסט 232 פקודה (תפריט עיצוב) 234 צבע בדפי 60/ 245 רשומות 185, 190 במסמך ממוזג מיון 1% מיווג בסדר 1% נבחר למיזוג 1%4 פילטריסם 200 רשימות 1 חזס- סוט 40 מובלטות בדפי 80) 244 בחירת פריטים ב 66 יבירה 0 41 לחצנים | 41,24 ממוספר 41,40 סוג תבליט 40 נפתחות הוספה למסמכים מקווניס 290 שימוש ב 23 1 שאילתה לחצן אפשרויות 194, 196, 200 תיבת דו-שיח 194 שגיאות איות 18, 281 תיקון 18-19 שדה שאילתה (לחצן הוסף שדה סזסצ) ‏ 199 שדות דפדוף במסמך תוך שימוש ב | 120 הצג/הסתר | 62 הקפאה למניעת עדכון 289 מידע ב 2088 סוגיס 15 עדכון מידע ב 289 שדות טקסט בטפסיס מקווניס 290 291 המרה לטקסט רגיל 158, 289 שנוספו על ידי אשף - 49 שוברי זוויות (<>) כתבליטיס ברשימה ‏ 40 סוגרי מיקוס היפר-קישור 230 בשמות קבצים | 9 בטקסט מחליף 146 שווה (=) בנוסחאות 162 שולייס בדף 113 התאמת כותרות 67 לעמוד דו-צידי ‏ 114 עיצוב 2, 263 טקסט ב 23 כרטיסיה אפשרויות 44 החל 11 מראה 114 פנימיים ‏ 113 תמונה של 113 114 שינוי 131,44 שורות טקסט בחירה 16 מספור 177 מעבר 27 מרווח 6 ריקות 6 שורות יתומות | 276 שילוב תמונות | 251 שינוי בחירה, לחצן 111 לחצן ‏ 64, 276 שינוי גודל ידיות 2 מפת מסמך ‏ 121 סרגלי כלים ‏ 27 צורות אוטומטיות 20 תאיס בטבלה 81 תמונות 2, 250 שכבה ‏ 247 שם לטבלאות 13 לטקסט אוטומטי %6 למאקרו 1108 למסמכי משנה 139 למסמכים | 9 לסרגלי כלים 102 לפריטיס בתפריט 11 לתבניות 255 שמירה דפי 80// 245 טקסט 14-15 מאקרו 98 מסמכים ב- 11/1 242, 244, 245 גרסאות 134 טיוטה | 36 כדפי 60)\ | 242, 244 כסוג שונה. 172, 173, 210, 211 כתבנית ‏ 59, 62 לקריאה בלבד 4, 240 מאתרי סד 209 תיאור - 9 סימני מיס בתבנית - 275 סרגלי כלים ‏ 111 עיצוב פיסקה 38 קטעי וידאו 236 רשומות טקסט אוטומטי 267 תבנית 9, 62, 204 תיבות טקסט 267 שפה, תפריט משנה 277 286 תא בטבלה בחירה 87, 88 גבולות 83 גודל 80, 81, 87 הצללה 78, 83 יצירה 76 מחיקה 83, 89 מיווג 78, 160 עמודות, הוספה 88, 89 פסקאות ב- 77, 78 צבע 78, 83 שורות, הוספה 76, 77, 88 תזוזה בין 77 תאריך ושעה בכותרת תחתונה 117 תבליטיס, לחצן 24, 41 תבנית בקבוצות עבודה 204-205 הגנה מפני וירוסים 57 הגנה מפני שינוייסם 204 העתקה בין 66 התאמה אישית 56, 58-59 יצירת מסמכים מ- 56-57, 65 לחצן 220 מאקרו 57 א 47 מכתבים 49, 67 סגנון ב- ‏ 65, 72 פתיחה 56, 58 שינוי 56, 58-59 שם 205 שמירה בתיקיית תבניות 59 כקריאה בלבד 204 מסמך כ- ‏ 60-61 סגנונות 72 סימן מים ב- 275 תו הכללה 124, 125 תוויות דיוור 9, 180-81 תוויס מיוחדיס 145 תוכן עניינים יצירה 133 עיצוב 133 152 תוכנות עזר מקור נתוניס של 6זס/ 100 משחקי וידאו 217 תיאור 94 תזכיר אשף 50-51 יצירה 51 כרטיסיה 0 תיאור מסך (כלי) שימוש 150 תמונות של 7, 22 תיבות אפשרויות הוספה לטפסים מקווניס 21 לחצן (סרגל טפסים) ‏ 291 תיבות דו-שיח יצירה 108 לחצניס בהשוואה ל | 33 תיבות טקסט. 247, 256-57 תיבת דו-שיח אפקט מילוי 234 תיבת דו-שיח חיפוש והחלפה 124-125 תיבת דו-שיח מאפייני תצוגה ‏ 233 תיבת קומבו 23 תיקון טעות 18 תחביר 18 תיקון אוטומטי (פקודה בתפריט כליס) 146 אפשרויות | 280, 281 הוספת היפר-קישור אוטומטית ‏ 231 כרטיסיה (בתיבת דו-שיח) ‏ 281 3 97 שז/] 26 1/לןי] סימניס מתוספים אוטומטית 146 רשימת שגיאות איות 18 281 שימוש 280 תיאור מאפיין 46 תיבת דו-שיח | 146 תמונה כרטיסיה 234 ממיריס עבור סזס) ‏ 91 סרגל כלים | 93 פקודה 00 תיבת דו-שיח 90 תמונות 1וכו|0 אתר אינטרנט 298 הוספה 00 הורדה של | 298 התנהגות של 90 התקנה 00 כרטיסיה 900 מקוונות 2008 קובצי וידאו 236 קובצי קול | 238 תיאור 00 תיבת דו-שיח 3.0 עץזס||8) קוו0 אספסזסווט ‏ 90 תמיכה מקוונת באינטרנט 296, 297 תעודות הוקרה, יצירה 186-187 תפריט 000056 221 תפריט התחלה, התחל וורד מ- 8 תפריט מקוצר לשדות 288, 289 תצוגה חלוקה לרמות 6, 122, 123, 138, 155, 158 עמוד מעוצב 6, 19 פריסה מקוונת. 234, 240 תצוגה מקדימה 19, 25, 83, 156, 157, 277 תצוגת הלוח, טקסט שנשמר ב 14-15, 17 תקציר מסמך יצירה 136 עריכה 137 תרשימים 94, 95 גיליונות עבודה של |08א= 5 כ 168-169, 170 יצירה 159, 168-69, 170 כרטיסיה (בגיליון עבודה של |08אם) ‏ 169 סרגל כלים | 169 עיצוב מידע בתוך 159