Office 97 : כולל לימוד 95 WINDOWS ו- 98 WINDOWS

תרגום לעברית, עריכה מקצועית ולשונית – אניקה סואץ …[ואחרים] | 651 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. – ISBN 965-361-168-2

OCR (הסבר)
קוראים > יודעים 7 66ו1ס חוברת תרגול ספרים נוספים בהוצאת הוד-עמי סז 6516060 -] הוצאת הוד-עמי 0 לסמרי מחעובים בעית זז פאס סח 6) לספרי מחשבים 008חו/\ סו כתב זהר עמיהוד | שמות מסחריים שמות המוצרים והשירותים המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהם. הוצאת הוצאת הוד-עמי עשתה כמיטב יכולתה למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים בספר זה ולציין את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחריים רשומיס (%7806₪08765 6015%6760) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. 7 6וס/, 97 |66אם, 97 +חוסקוס/שסש, 97 66655/ ו- 98/ 95 5שסשחוז/ הינם מוצרים רשומים של חברת 1160504%] הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרוס לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("15 85ּ"). הוצאת הוד-עמי אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהדיסקט/תקליטור שעשוי להיות מצורף לו. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 דואר אלקטרוני : |ו.60.והחה00-3ח 06+חו אתר באינטרנט : |60.1. !וח בּ-1001!. ושעש אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 1999 הקדמה אנו מגישיס לכס בואת חוברת תרגול לספר קוראים > יודעים 97 01866 בהוצאת הוד-עמי. מה מכילה החוברת? החוברת | מכילה | תרגיליס | המסודרים | לפי | פרקי | הלימוד | שבספר קוראים > יודעים 97 66ו016. מה מטרת החוברת? מטרת חוברת התרגול: * לתרגל את החומר הנלמד *+ לאתר נושאיס הדורשים תרגול נוסף ו/או חזרה * להטמיע את החומר הנלמד מעבר לכך, מטרת התרגול היא להכריח אותך לחזור ולעיין בלימוד בספר. ההמלצה היא לתרגל כאשר הספר קוראים > יודעים 97 011166 פתוח לפניך. והו לא תרגול עס חומר סגור, להיפך. חפש את התשובות בספר - הן נמצאות שם. משימות התרגול יתנו בידך כליס להתמודד עס משימות מ'העולס האמיתיי. ולסיום? הספר קוראים > יודעים 97 011166 אינו יכול להכיל את הכל מכל על תוכנות המשרד של ₪167050%. אס אתה מעוניין להרחיב את ידיעותיך בנושאי 97 01666 ו-א9 פשוס6חו/ אנו מציעיס לך את הספריס הבאים: 5 פשוסשחו/ הסדרה הידידותית - לימוד בשיטת צעד-אחר-צעד למתתילים + ועד לבינוני +. 8 פ/שסשחו/ קוראים > *ודעים - לימוד בשיטת צעד-אחר-צעד למתתחילים + ועד לבינוני +. 8 פשסשחו/ למקצוענים - מתחת ליימכסה המנועיי של מערכת ההפעלה. 7 6זס) קוראים > יודעים - לימוד בשיטת צעד-אחר-צעד למתתילים + ועד לבינוני +. 7 סזסצ ישר ולעניין - מדריך ויוואלי למי שאינו מתחיל. חוברת תרגול 3 7 |606א₪ הסדרה הידידותית - לימוד בשיטת צעד-אחר-צעד למתתילים + ועד לבינוני +. 7 266655 סדנת לימוד - לימוד בשיטת צעד-אחר-צעד למתחילים ועד לבינוני +. 4 97 66655 סדנת לימוד - לימוד בשיטת צעד-אחר-צעד, תכנות 84/ ב-66655. בנוסף תמצא בהוצאת הוד-עמ* ספרים רבים במיגוון נושאים: מערכות הפעלה א9 פאסבחו/, אינטרנט, תקשורת, טכנאי 6ק, שפות תכנות, 0 06606, ועוד. פרטיס נוספיס בסופה של חוברת התרגול. בברכת תרגול נעיס, מהנה וגם ישיס 050זסוושון זהר עמיהוד אדו 4 קוראים > יודעים 97 018166 תוכן עניינים 5 5ש00ה|)% השימ( ::י,'י''יווווווווווווויוווווווווווווו'וווווווווווויוייויייי71.15565555 משימה 1 - חלון המחשב שלי 7 משימה 2 - תפריט התחל 7 משימה 3 - ניהול קבציס דרך המחשב שלי ו משימה 4 - ניהול קבציס דרך סייר פאוססחוצ 0 משימה 5 - התאמה אישית 0 משימה 6 - לוח הבקרה ב משימה 7 - חיפוש וקיצור דרך 1 משימה 8 - תחזוקה וגיבוי 5 ב 0 1 ל 2[ ל משימה 1 - עריכת טקסט פי ש שש שב סט סיס וט טש טיש משימה 2 - תיקון שגיאות 0 משימה :3 - גזור, העתק והדבק ב משימה > - גרירה וביטול 7[ משימה 5 - חיפוש והחלפה ו משימה 6 - עיצוב מסמך ל משימה 7 - עיצוב פיסקה 0 משימה 8 - כותרת פשוטה ]|| משימה 9 - כותרת יותר מורכבת | משימה 10 - תבליטים ב משימה 11 - טבלה פשוטה || || משימה 12 - טבלה מעט יותר מורכבת ב 7 |06א₪ השימ :::,','ווו'ווו'ווווווויווווווווווווווו'ווווווווווווווייויייייייי0י111555555 19 משימה 1 - בניית רשימת עובדים ה[ משימה ?2 - בניית מודל פשוט 1 0 משימה 3 - בניית מודל פשוט זז 0 משימה 4 - כותבים נוסחה 0 משימה 5 - נוסחת ()-1 || || || משימה 6 - חישוב פא || משימה 7 - גרפים 0 משימה 8 - המשקיע שוקע 0 חוברת תרגול 5 7 00655 שיו ::י''ווו'וו''וו''ווו'ווווווווווווווווו'וווווווווווווווווויויייייוי11555555. 28 משימה 1 - בניית טבלה, מיון ושאילתה 8 משימה 2 - קשרי גומלין 2 משימה 3 - דוחות ושאילתות מורכבות יותר 0 7 %הוסק'וס/שס] משימ(ת.:.:,י,יוווייוויוויוווווווו'ווו'וווויוווווויווויוייוייוי111555055 31 משימה 1 - אשף תוכן אוטומטי יט ו שש משימה 2 - עיצוב המצגת ב משימה 3 - עיצובים מתקדמים 0 משימה 4 - מולטימדיה וייבוא 2 בקרו אותנו באינטרנט .60 והחהּ-הסה.צוצושו 6 קוראים > יודעים 97 018166 5 פצצסשחוצצ משימות משימה 1 - חלון המחשב שלי הפעל את המחשב. לחץ לחיצה כפולה על הסמל המחשב שלי שעל שולחן העבודה. הגדל את חלון המחשב שלי למקסימוס. מזער את חלון המחשב שלי. החזר את חלון המחשב שלי לגודלו שלפני המיזעור. מקס את חלון המחשב שלי בפינה השמאלית העליונה. שנה את גודלו של חלון המחשב שלי כך שיתפוס בקירוב חצי מסך. הצג את הסמליס בחלון העבודה כרשימה. הצג את הפרטיס של הסמלים בחלון המחשב שלי. מהו הנפת הפנוי בכונן 6 .. ----. סגור את חלון המחשב שלי בעזרת הלחצן שבשורת הכותרת. פתח את חלון המחשב שלי. סגור את החלון בעזרת תפריט קוב. משימה 2 - תפריט התחל 9 ₪ .10 הפעל את המחשב. בחר בתפריט התחל, תוכניות, עזרים, פנקס רשימות. בחר בתפריט עריכה, תאריך/שעה. שנה את גודל חלון פנקס רשימות כך שיתפוס את הרבע הימני העליון של המסך. סגור את חלון פנקס רשימות. לשאלה האס אתה מעוניין לשמור ענה ב-לא. בחר בתפריט התחל, תוכניות, עזרים, כלי מערכת, צג המערכת. הקטן במקצת את החלון והצב אותו בצד ימין של שולחן העבודה. בחר בתפריט התחל, הגדרות, לוח הבקרה, תאריך/שעה. הצב את חלון תאריך/שעה בחלקו השמאלי של המסך, באופן שתוכל לראות גס את חלון צג המערכת (אסם יש חלון אחר כלשהו שמפריע לך - מזער אותו). עבור לחלון צג המערכת. חוברת תרגול 7 1. בחר בתפריט אפשרויות, תרשים. .12 .3 גרור את הגררה שמאלה לקצב מהיר ולח אישור. צפה בשני החלונות העובדיס בו-ומנית. משימה 3 - ניהול קבצים דרך המחשב שלי ₪ ₪0 סי .10 הפעל את המחשב. הפעל את המחשב שלי שעל שולחן העבודה בלחיצה כפולה. אתר את כונן 6 ולח עליו לחיצה כפולה. אתר את התיקיה 1665" חזפזפָסזק ובצע עליה לחיצה כפולה. כמה תיקיות הינך רואה בתיקיה ₪65 פוחפזפסזק? > פתח את התיקיה 8606550/65. כמה קבצים יש בתיקיה זו? . - - הצג את הקבציס בתיקיה זו כרשימת פרטים. הצג את סרגל הכליס בחלון זה. מזער את כל החלונות. סגור את כל החלונות. משימה 4 - ניהול קבצים דרך סייר 5/שטסשחו/ הערה חשובה: התרגול נעשה על קוב סתמי שהינך יוצר במסגרת תרגיל זּה. אל תבצע פעולות של העברה/מחיקה של קוב אם לא ברור לך מה תפקידו במערכת. 3 ₪ כ תו הפעל את המחשב. הפעל את סייר 5שסשחוצ. הצג את תוכן התיקיה 6חסוחטססס עו בכונן 6. צור תיקיה חדשה בשס קוחד בכונן 6. צור מסמך טקסט חדש בתיקיה סחחז:6. העבר את הקוב החדש שיצרת מתיקיה קוחז:0 לתיקיה 66חסוחטססכ ץוא:6 בעורת תפריט עריכה. העבר את הקובץ החדש שיצרת מתיקיה חסוחטססס ץוא:6 לתיקיה סוחד:6 בעזרת גרירה ושחרור (ססזס 8 חַפּזס). תן לקוב שס חדש בשסם: יש לי קובץ (אל תאבד את הסיומת 06). קוראים > יודעים 97 016106 העתק את הקוב לאותה תיקיה בעזרת הלחצן הימני. כיצד קוראים לקובצ שהועתק!.. .... מחק את הקובצ. מזער את חלון סייר 5שססח:/ש. התבונן בסל המיחזור שעל שולחן העבודה. האס נראה שיש משהו בתוכוז כן / לא שחזר את הקוב שנמחק. חזור לסייר פצוסחו/. האס הקוב שוחזר!ז כן / לא משימה 5 - התאמה אישית שנה את טפט שולחן העבודה לתמונה פרושה של ענניס. שנה את צבע שורת כותרת פעילה של החלון מכחול לתכלת. הגדר שומר מסך מסוג כתובית מטיילת. בכתוביות יהיה כתוב: לעינייך בלבד!!! והיא תופעל תוך 6 דקות. בטל את השינוייס שערכת והחזר את המצב לקדמותו. משימה 6 - לוח הבקרה רכ כ תּ בחר בתפריט התחל, הגדרות, לוח הבקרה. הפעל את תאריך/שעה. באיזה יום בשבוע חל התאריך 128/1/2000 א ב ג ד ה ו ש סגור את חלון תאריך/שעה. הפעל את עכבר. בחר בערכת מצביעיס תלת-מימדיים. האס אתה רואה הבדלי כן / לא לח לחיצה כפולה על התיבה שבאזור הניסיון! מה יצא מהתיבה! חתול, ליצן או סגור את חלון עכבר. חוברת תרגול 9 משימה 7 - חיפוש וקיצור דרך חפש את הקוב 6א6. ְהס6זס בכונן 6. צור קיצור דרך לפנקס הרשימות (קובץ בשס 66א060080.6א) על גבי שולחן העבודה. צור מסמך טקסט חדש על שולחן העבודה. לח לחיצה כפולה על הקוב החדש שיצרת על שולחן העבודה והקלד בתוכו טקסט כלשהו. שמור את המסמך וסגור את פנקס הרשימות. פתח את המסמך החדש שיצרת, לא על ידי לחיצה כפולה כי אם על ידי גרירה ושחרור. משימה 8 - תחזוקה וגיבוי ₪ רס סל .10 10 סגור את כל חיישומיס הפתוחים. מחק את כל הקבצים הזמניים שבדיסק. רוקו את סל המיחזור. בצע בדיקת תקינות לקבציס שבדיסק 6 באמצעות סורק הדיסק. פתח תיקיה בשס קוחד:6 והעתק לשס את הקבציס מהתיקיה פחסוחטסספ ץו:6. בצע גיבוי לתיקיה קוח ז:6 על גבי דיסקטיס. מחק את הקבציס שבתיקיה קוחד:0. רוקן את סל המיחזור. ודא שאין קבצים בתיקיה קוחד:0. בצע שחזור לגיבוי שערכת בסעיף 6. קוראים > יודעים 97 01/1606 7 6זס/ משימות משימה 1 - עריכת טקסט הפעל את 6זסצ. במסמך החדש שנפתח הקלד את הטקסט הבא. שים לב - זפטחם לוחצים רק בסוף הפיסקה. יכול בהחלט להיות שהמסמך על המסך שלך ייראה ברוחב שונה - וה לא יפריע לתרגול. מאז הופעת המיקרו-מחשב חלפו מספר שנים. בתקופה זו היינו עדים למהפכה טכנולוגית חסרת תקדים בהיסטוריה העולמית. המחשב שינה את הדרך שבה אנו עובדים, והציע אפשרויות שהדורות הקודמים יכלו רק לחלום עליהם. שמור את המסמך בשסם מתחילים מהתחלה. העבר את נקודת הכניסה לתחילת המסמך. הכנס שלוש שורות רווח. חזור לתחילת המסמך והקלד המהפכה השקטה. לאחר המילה המיקרו- מחשב הוסף את המילה הראשון. לאחר המילה מספר הוסף לא רב של. לאחר המילה בתקופה הוסף את המילה קצרה. לאחר המילה עובדים הוסף את המילה משחקים. הכנס שורת רווח בין הפיסקה הראשונה לשנייה. שמור את הקובצ. מחק את המילה המיקרו. במקוס הטקסט יכלו רק לחלום עליהם הקלד לא יכלו אפילו לשער. שמור את המסמך. צא מ-סזס). חוברת תרגול 1 משימה 2 - תיקון שגיאות 1 .2 3 4 .5 במסמך הבא נפלו מספר שגיאות נוראיות. הקלד את הטקסט כמו שהוא. הקש זח= רק בסוף פיסקה. יכול בהחלט להיות שהמסמך על המסך שלך ייראה ברוחב שונה - זה לא יפריע לתרגול. לכבוד מר ישראל ישראלי הנדון: חבילה שהלכה לעיבוד - הבאת תודה יום אחד אני לוקח מקלחת ועז נשמא צלצול בפעמון. אשתי, שתכייה, רצה לדלת ומה היא רועה - אלם חמודות וטיק צד על כתפו. זה היה הדבר שמגיע יום יום עם הדוהר. לאחר מספר רעגים היא יצאה מההלם שאחז בא ושאלה אותו לפשר מעשיו. הבחור הצהיר אמר שבידיו יש חבילה שממהנת אלינו אבל אנחנו לא באנו לקחת מהדואר. ולכן, הוא, באופן ישי בא למסור. אני ואשתי מודים כלם על המאמץ ומכווים שתמסיכו לתת שירות כזה גם בעתיד. בברכה, שולי ויוסי שמור את המסמך בשס תודה. תקן את הדרוש תיקון. שמור את המסמך. משימה 3 - גזור, העתק והדבק 1 .2 0 12 פתח מסמך חדש. הקלד את הטקסט הבא : שבוע של שבירת שיאים בשוק ההון מעריכים כ'י השנה האזרחית ההולכת ומסתיימת, נופחת רוח חיים בבורסה. יש פה ושם גיוסים בקופות הגמל, יש מנהלי תיקים המעוניינים לשפר תשואות ואולי זהו מעין "אפקט ינואר" שמקדים את זמנו. שמור את המסמך בשס שבוע של שבירת שיאים. סמן את משפט הכותרת שבוע של שבירת שיאים. הצב את הסמן (נקודת הכניסה) בסוף המסמך. קוראים > יודעים 97 010166 הדבק. לחצ על לחצן בטל. גזור. הצב את נקודת הכניסה באמצע הפיסקה. הדבק. בטל. סמן את הטקסט פה ושם. מחק אותו. שמור את המסמך. משימה 4 - גרירה וביטול ₪ ₪ ₪ 5 רת סמן את משפט הכותרת שבוע של שבירת שיאים. גרור את הקטע המסומן אל אמצע הפיסקה. לח בטל. בצע העתקה בעזרת העכבר על ידי גרירה ושחרור. שמור את המסמך. משימה 5 - חיפוש והחלפה 1 2 3 הקלד את מילות השיר הבא של נעמי שמר עוד לא שתלתי דשא, עוד לא הקמתי עיר לא נטעתי כרם על כל גבעות הגיר לא הכל עשיתי ממש במו ידי לא הכל ניסיתי, עוד לא אהבתי די באלה הידיים עוד לא בניתי כפר עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך החלף את הביטוי עוד לא במילה טרם. מחק את המילה כל על ידי חיפוש והחלפה. חוברת תרגול 13| משימה 6 - עיצוב מסמך 1 .10 14 הקלד את הטקסט הבא : המחשב לרשות האדם המחשב משרת אותנו בתחומי חיים רבים. לדוגמה: המחשב בבנק: באמצעות הכספומט, אנו מקבלים שירותים רבים משירותי הבנק: משיכת מזומנים, ברור יתרה, פרוט פעולות שנעשו בחשבוננו. כל זאת ללא צורך לעמוד בתור זמן רב. מסוף הכספומט מחובר למחשב הראשי של הבנק. המחשב בספריה: המחשוב בספריה כולל את כל מגוון הפעילויות בספריה: הזמנת ספרים חדשים, השאלות ספרים, תשלומי קוראים וכדומה. המחשב בשירות פקחי הטיסה: מספר המטוסים הממריאים הוא רב. יש צורך בבקרה של פקח על המטוסים לבל יתנגשו זה בזה. כל מטוס שממריא מדווח על נתיב הטיסה שלו. המחשב אוגר את המידע על מסלולי כל המטוסים, וגם מידע לגבי מזג האוויר הצפוי. מידע זה מעובד ומועבר לבקרי הטיסה. הבקרים בודקים את הנתונים שבמחשב ובהתאם לנתונים מחליטים אם לאשר את נתיב הטיסה ואת זמני הטיסה. שמור את המסמך בשס המחשב לשירות האדם. עצב את כותרת המסמך: גופן ושם, גודל 16, קו תחתון, ממורכז הדגש את המיליס: המחשב בבנק, המחשב בספויה, המחשב בשיוות פקתי קבע את הגופן בקטע המחשב בבנק לפי הנתוניס הבאים: גופן |צוזה, גודל 13. סמן בקו תתתון את המיליס הבאות בפיסקה המתחילה במיליס המחשב בספריה: הזמנת, השאלות, תשלומי קוראים. יישר את שלוש הפיסקאות התחתונות במסמך לשני הצדדים. הזו את השולייס של הפיסקה המחשב בספריה לכיון שמאל. עצב את הפיסקה המתחילה במילים מידע זה כפיסקה תלויה (גודל כניסה 5 סנטימטר). עצב את הפיסקה המתחילה במיליס כל מטוס שממריא כפיסקה תלויה (גודל כניסה 2 סנטימטר). קוראים > יודעים 97 01/1606 משימה 7 - עיצוב פיסקה 1 הקלד את הטקסט הבא : גודלו של הזיכרון הפנימי מוגבל. יש להעביר את החומר שבמחשב לזיכרון חיצוני ולפנות מקום לחומר חדש שיוקלד. כשמכבים את המחשב כל מה שנמצא בזיכרון הפנימי נמחק. כדי למנוע הקלדה חוזרת של החומר שהוקלד יש לשמור אותו על אמצעי אחסון - זהו הזיכרון החיצוני, או אחסנה חיצונית. כאשר רוצים לקבל עותק מודפס של המסמך, על דף נייר, נותנים פקודה למדפסת שתבצע הדפסה. שמור את המסמך בשס זיכרון המחשב. יישר את הפיסקה הראשונה לשמאל. בפיסקה השנייה המתחילה במיליס כשמכבים את המחשב ובפיסקה השלישית המתחילה במילים כאשר רוצים, קבע את הרווח לפני: 12 נקודות, רווח אחרי: 6 נקודות, ריווח אנכי של הפיסקה: שורה וחצי, יישור לשני הצדדים. בפיסקה השלישית קבע כניסת פיסקה ימנית של 1 סנטימטר וכניסה שמאלית של 2 סנטימטר. קבע ריווח אנכי: לפחות 14 נקודות. הוסף למסמך כותרת מתאימה ועצב אותה כרצונך. משימה 8 - כותרת פשוטה 1 הקלד את הטקסט הבא : הדבורים והצרעות הם כידוע לכל, חרקים ארסיים שעקיצתם מכאיבה ביותר לאדם, ועלולה לקטול בעלי חיים קטנים. למינים רבים של דבורים וצרעות יש צבעי אזהרה בולטים: לרוב פסים שחורים על רקע צהוב או כתום, אך גם שילובים של שחור, לבן, צהוב וכתום. שמור את המסמך בשם דבורה עוקצנית. העתק קטע וה מספר פעמים באופן שייווצר מסמך עם יותר מעמוד אחד. קבע כותרת עליונה עס מספר עמוד במרכז. קבע כותרת תחתונה עס תאריך במרכז. שמור את המסמך. בחן את המסמך במצב תצוגה לפני הדפסה. הדפס. חוברת תרגול 15 משימה 9 - כותרת יותר מורכבת 1 .1 .2 הקלד את הטקסט הבא : מערת שורק סיפור המערה זו מתחיל בפיצוץ, אחד מיני רבים, במחצבת הר-טוב, שנועד לספק חצץ לבנייה. אך הפיצוץ הזה היה שונה, הוא חשף מערת נטיפים מרהיבה ביופיה. תשע שנים נוספות עברו עד שהמערה נפתחה לביקורי קהל. בשנים אלו נעשתה עבודה זהירה להכשרת האתר לביקורי קהל מבלי שיפגעו באוצרות הטבע שבמערה. שמור את המסמך בשם מערת שורק. העתק קטע וה מספר פעמים באופן שייווצר מסמך עס יותר משלושה עמודים. התחל פיסקה חדשה במילים תשע שנים נוספות... עצב את המילים מערת שורק : גופן סוכ גודל 16, מודגש עס קו תחתי. בכותרת עליונה (שורה ראשונה) רשוס מערת שורק ועצב: גופן 0סח, גודל 13, עם קו תחתון כפול במרכז. בכותרת עליונה (שורה שנייה) רשוס מערת הנטיפים ועצב: גופן וחסזּחה, גודל 9, נטוי במרכז. בכותרת תחתונה רשוס בשורה אחת את שמך, תאריך ומספר עמוד. הצמד את השורה לימין. שמור את המסמך. בחן את הכותרות בתצוגת עמוד מעוצב. בטל את הופעת הכותרת העליונה/תחתונה בעמוד הראשון. בחן את הכותרות בתצוגת עמוד מעוצב. משימה 10 - תבליטים 1 2 5 16 הקלד את הטקסט הבא : רשימת קניות לחג: דבש תפוח-עץ רימון חלה עגולה שמור את המסמך בשם קניות לחג. מספר את רשימת המצרכים (4 פריטים). קוראים > יודעים 97 010166 הסר את המספור. הוסף לרשימה תבליט ₪ הוסף לרשימה תבליט אחר -> ₪ צר שמור את המסמך. משימה 11 - טבלה פשוטה 1 צייר טבלה (או הוסף טבלה) של 3 עמודות ו-4 שורות: חוגים לנוער - בית ספר בכר שם חוג יום בשבוע טיסנאות שני -) התעמלות | ראשון נ-ד) 2 שמור את המסמך בשם חוגים לנוער. 3 עצב את השורה הראשונה של הטבלה: גופן וחסזּחה, גודל 16, מודגש. 4 סמן את העמודה הראשונה (לא כולל התא העליון) ועצב את הטקסט שבה עס קו תחתון. 5 סמן את התאיס בעמודה השמאלית פרט לתא העליון ועצב את הטקסט נטוי. 6. | מיין את הטבלה לפי העמודה יום בשבוע באופן ידני על ידי העברת שורות. 7 מיין את הטבלה לפי העמודה שם התוג והפעם השתמש בלחצן מיין בסדר עולה/יורד. 8 שמור את המסמך. משימה 12 - טבלה מעט יותר מורכבת 1 צייר טבלה (או הוסף טבלה) של 3 עמודות ו-5 שורות: רשימת עובדים שם עובד תפקיד ותק שבדיה | |וכש | | | ממרה | = אמ [פקד | | | מטהלת | |[ | | מכיות | | | | | חוברת תרגול 17 .12 .3 8 שמור את המסמך בשס רשימת עובדים. עצב את הטקסט בטבלה: גופן |פוזה, גודל 13, צבע אדוס. עצב את השורה העליונה בטבלה: גודל 16, צבע כחול. הוסף עמודה בין העמודות שם עובד ו-תפקיד. תן לה כותרת מתנה לחג. מלא את התאיס בעמודה החדשה: בקבוק יין, שוקולד, סיגר, מחבת, סיר. מיין את הטבלה לפי שם עובד. הוסף שורה חדשה עבור עובד בשס מרדכי ושמור על סדר המיון. מלא בטבלה את הפרטים לעובד החדש: סיגר, מרכזן, 7 שמור את המסמך. החל על הטבלה את העיצוב האוטומטי קלאסי. בצע התאמה אוטומטית של רוחב העמודות בטבלה. שמור את המסמך. קוראים > יודעים 97 010166 7 |66א= משימות משימה 1 - בניית רשימת עובדים 1 הפעל את |06אם. 2 שנה את תווית הגיליון מגיליון1 לרשימת עובדים. 3 שמור את חוברת העבודה בשס רשימת עובדים. 4 הקלד את הפרטיס הבאיס: * בתא 43 הקלד: שם משפחה + בתא 83 הקלד: שם פרטי * בתא 63 הקלד: תאריך לידה * בתא ₪3 הקלד: מספר ילדים 5 הקלד את שורת הנתוניס הבאה (שורה מספר 4 בגיליון) : > בתא 44 הקלד: ישראלי * בתא 84 הקלד: ישראל + בתא 64 הקלד: 6/12/1948 > בתא 54 הקלד: 3 6 הקללד עוד 4 שורות של נתוניס. 77 חשב את ממוצע הילדיס של קבוצת הנתוניס שהקלדת בעזרת הפונקציה (50)0 ופעולת חילוק בתא 10. 8 חשב את ממוצע הילדיס של קבוצת הנתוניס שהקלדת בתא 2פ. 9 שמור את חוברת העבודה. משימה 2 - בניית מודל פשוט 1 חברת ייעסקי אוויריי בונה תקציב לשנת 2000 בעזרת |66א5. 1 התחל את |66א5. 2 שנה את לשונית הגיליון לתקציב 2000. 3 שמור את הקוב בשס עסקי אוויר תקציב 2000. חוברת תרגול 19 .6 הקלד את הנתוניס הבאים: * בתא 85 הקלד: ערך המכירות * בתא 86 הקלד: עלות חומרי גלם * בתא 66 הקלד: 28% * בתא 87 הקלד: עלות המכר * בתא 67 הקלד: 4.3% * בתא 88 הקלד: הוצאות הנהלה וכלליות * בתא 89 הקלד: רווח לפני מס = בתא 810 הקלד: מס הכנסה + בתא 610 הקלד: 32% + בתא 811 הקלד: רווח נקי שמור את חוברת העבודה. התאם את רוחב עמודות 8 ו-6. בתא 05 הקלד: 10,000 בתא 06 חשב את עלות חומרי הגלס כאחוז (תא 06) מערך המכירות (תא 5). בתא ₪7 חשב את עלות המכר כאחוז (תא 07) מערך המכירות (תא פס). בתא 08 רשוס 2,500. בתא ₪9 חשב את הרווח לפני מס לפי הנוסחה הבאה: ערך המכירות פחות עלות חומרי הגלס פחות עלות המכר פחות הוצאות הנהלה וכלליות. בתא 010 חשב את הרווח הנקי לפי אחוז (610) מהרווח לפני מס (09). בתא 011 חשב את הרוות הנקי:. . מה יהיה הרווח הנקי אס עלות חומרי הגלס תהיה 26% מערך המכירות והוצאות הנהלה וכלליות יהיה 12,000 > מה יהיה הרווח הנקי אס עלות חומרי הגלס תהיה 30% מערך המכירות, עלות המכר תהיה 8% ושיעור מס הכנסה יהיה 136% שמור את חוברת העבודה. קוראים > יודעים 97 01/1606 משימה 3 - בניית מודל פשוט ז1 לפניך דוח מכירות (בשקליסם) ומקוי 0)5/ 156 9 12 1 211 04 2007 2 13 1606 2004 וד משמצ 806 - |2800- - |וש הפל דבר חשמל |460 | |2690 | |780 = 3512 כלי עבודה = |2775 12 133 9 .5 הקלד את נתוני הטבלה (התחל את הטבלה מתא 84 כדי שיישאר מקוס לכותרות). שמור את חוברת העבודה בשס מכירות לפי מחלקה. סכס את המכירות לכל עובד בעזרת סיכוס אוטומטי בשורה מתחת לטבלה. תן כותרת מתאימה לשורת הסיכום. סכס את המכירות לכל מחלקה בעזרת סיכום אוטומטי בעמודה שמשמאל לטבלה. תן כותרת מתאימה לעמודת הסיכוס. שמור את חוברת העבודה. התאם את גודל (רוחב) העמודות. עצב את מספרי הטבלה בתבנית (פורמט) פסיק וללא ספרות לאחר הנקודה העשרונית. אס צריך, התאם מחדש את רוחב העמודות. עצב את שמות המחלקות לאותיות מודגשות. עצב את שמות אנשי המכירות לאות נטויה. שמור את חוברת העבודה. בתא 41 רשוס ימכירות דני ושולתיי ובתא 81 רשוס נוסחה שתסכס את סהייכ המכירות של דני עס סהייכ המכירות של שולה. בתא 2 רשוס יימכירות מירי ועמרייי ובתא 82 רשוס נוסחה שתסכם את סהייכ המכירות של מירי עס סהייכ המכירות של עמרי. חוברת תרגול 21 .6 .7 .8 .9 .0 .1 איזה בוות מכר יותר! הגיע עדכון מהנהלת החשבונות שדני מכר חומרי ניקוי בשווי 1500 שקל ולא כפי שדווח קודס ושולה מכרה דברי חשמל בשווי 1400 שקל וחומרי ניקוי ב- 3300 שקל. איזה בוות מכר יותר! שמור את חוברת העבודה. משימה 4 - כותבים נוסחה נתונה טבלת ההוצאות הבאה של הפקולטה. | |שמסטרא'99|סמסטרב' 99| ומ ייקעו יייעו שתטםומגזמם 86 | מ | | המרי צודמשרד ף6 | א | | | 22 הקלד את נתוני הטבלה (הקלד את המילה אחזקה בתא 85). שמור את חוברת העבודה בשם הוצאות מינהלה. סכם את סהייכ ההוצאה בכל סמסטר בשורה שמתחת לטבלה. תן כותרת מתאימה לשורת הסיכום. סכס את ההוצאות בשני הסמסטריס בעמודה שמשמאל לטבלה. תן כותרת מתאימה לעמודת הסיכוס. שמור את חוברת העבודה. עצב את המספרים בטבלה כמו גם את הטקסט כרצונך. בעמודה שמשמאל לטבלה (עמודה =) חשב את הגידול/קיטון בהוצאות שבין סמסטר א' לסמסטר ב' לפי הנוסחה: הוצאות סמסטר ב' פחות הוצאות סמסטר א' והתוצאה פחות 1. קוראים > יודעים 97 01/1606 .10 .1 .2 .3 .4 .5 עצב את התוצאות בטור = לאחוזיס עס ספרה אחת לאחר הנקודה. בכמה סעיפים יש ירידה! כרגע סהייכ ההוצאה היא 7241. מה היה סה'יכ ההוצאה אילו הגידול בסמסטר בי היה רק מחצית מהגידול בפועל (הראה את ההוצאה בכל מחלקה ולא רק את התוצאה הסופית)! שנה את סדר השורות כך שבסה'יכ השנתי, ההוצאה הגדולה ביותר תהיה בראש הטבלה וההוצאה הקטנה ביותר תהיה בתחתית הטבלה. שים לב אס עדיין נוסחאות הסיכוס נכונות. אס לא, תקן! שמור את חוברת העבודה. משימה 5 - נוסחת ():1 נתוניס נתוני מכירות בחנות לתקליטורי מוזיקה פב אב מב 38 נה ו ו ו הפו אמ קלאסי היפ הופ ו של 209 |40 180 | | | = | הקלד את נתוני הטבלה (הקלד את המילה ג'ו בתא 65). חשב את סהייכ המכירות לפי סוג מוזיקה בעמודה 6. שמור את חוברת העבודה בשס מכירות תקליטורים. בדוק את מכירות הרבעון. אס המכירות מעל 500 תופיע ההודעה 06, ואס לא תופיע ההודעה דחם |. לכמה פריטים צריך לשים לב! בדוק את מכירות הרבעון. אם הגידול באחוזים בין ינואר לפברואר גדול מהגידול באחוזים בין פברואר למרץ, אז תופיע התוצאה 1 ולא תופיע התוצאה 2. חוברת תרגול 23 7 בכמה פריטים הגידול באחוזים בין ינואר לפברואר גדול מהגידול באחוזיס בין פברואר למר?. ... 8 האם אלה אותם פריטים כמו בבדיקה הראשונה!? כן / לא 9 שמור את חוברת העבודה. 0. בשורה 12 חשב את סך כל המכירות בחודש. 1. בשורה 13 חשב את ממוצע המכירות בחודש לסוג מוזיקה. 2. בשורה 14 חשב את חציון המכירות החודשי. 3. בטורים נ, א ו- ] חשב את תחזית המכירות לחודשיס אפריל, מאי, יוני בהתאמה כאשר אחוז הגידול הצפוי הוא 12% (כלומר, המכירות של חודש אפריל גדולות ב-12% ממכירות חודש מר, מכירות חודש מאי גדולות ב-12% ממכירות חודש אפריל וכך הלאה). הנחיות: הגדר את אחוז הגידול בתא נפרד ולא כמספר בנוסחה. 4. מהו סהייכ המכירות הצפויות ברבעון השניז ו 5. הגדר אחוז גידול נפרד לכל חודש מהחודש הקודס לו ובנה את התחזית מחדש. 6. מהו יהיה סהייכ המכירות הצפוי ברבעון השני אס אחוז הגידול הצפוי בחודש אפריל הינו 10%, בחודש מאי 20% ובחודש יוני 16%! 7. שמור את חוברת העבודה. משימה 6 - חישוב קאז להלן תזרים מזומנים של פרויקט 1 הקלד את נתוני הטבלה (הקלד את המילה שנה בתא 64). 2 שמור את חוברת העבודה בשם חישוב ערך נוכחי נקי. 33 בתא 52 רשוס ריבית. 4 קוראים > יודעים 97 014166 4 בתא 53 הכנס את הערך 0.05 ועצב אותו בתבנית %. 5. בעמודה 5 נחשב את הערך הנוכחי הנקי של כל תשלום ותשלוס (הערך הנוכתי בשנה 0 של ההשקעה שווה להשקעה, הערך הנוכחי של 100 שקל בשנה 1 הוא (100/)1+0.05= והערך הנוכחי של 200 בשנה השנייה הוא 200/)1+0.05(/2= וכך הלאה. 6 סכם את סך הערכים הנוכתחים וקיבלת את הערך הנוכחי של הפרויקט: לט ל 7 האם הערך הנוכחי של הפרויקט חיוביז כן /ל א 8 שמור את חוברת העבודה. 9 שנה את הערך בשנה השביעית מ-1000 ל-500. האס עדיין הערך הנוכחי הנקי חיובי! כן / לא 0. בתא 515 חשב את הערך הנוכחי הנקי עס הפונקציה ()/סא. מה קיבלת? > 1. האם הערך הנוכחי שחושב ידנית שווה לערך שחושב על ידי הפונקציה ()שקא! אס לא, למה?..2--בה רש 2. שמור את חוברת העבודה. משימה 7 - גרפים ה 1999 | 00| |סמסטרא | |סמסטרב | | 1 הקלד את הטבלה (המספר 1999 בתא 63). 2 שמור את חוברת העבודה בשס הפקולטה. מהגיליון. צריך להיות 292. מה קרה לגרף! בעמודה 5 חשב את סהייכ ההוצאות של הפקולטה בשני הסמסטרים. חוברת תרגול צייר גרף של סעיפי ההוצאות השונים של שנת 1999. הצב את הגרף כחלק התברר שבסעיף הוראה חל שיבוש: בסמסטר א' צריך להיות 270 ובסמסטר בי 25 .10 צייר גרף המשווה בין ההוצאות השונות של סמסטר אי מול סמסטר בי. בבדיקה שגרתית התגלה שלא נרשמו ההוצאות של סמסטר הקיצ שנערך אותה שנה. הוסף את סמסטר הקיץ בעמודה 5: ספרים 250, צילומים 375, 153, 70, 85, 2, 120, 50. בדוק מה קרה לעמודת הסהייכ (כעת עמודה =)! האם היא כוללת את סמסטר הקיצי כן / לא. אם לא - תקן. הוסף את נתוני סמסטר הקיצ לגרף ההשוואתי שעשית בין סמסטר א'י לסמסטר בי מבלי למחוק וליצור את הגרף מחדש. שמור את חוברת העבודה. משימה 8 - המשקיע שוקע חברת ההשקעות ייהמשקיע שוקעיי עורכת מעקב מקרוב אחר שלוש מניות חיי-טק: (16, 6חסחקח1 ו-6עו281. להלן נתוני המניות בחודשים האחרוניס : | 00| |פחסתקה! |8ו28 | (מא-99 | 96 | 92 115 | %מ-99 88 | 85 96 | 26 הקלד את הנתוניס כפי שמופיעים בטבלה שלעיל. צייר תרשים מסוג קו שיכלול לא רק את נתוני הטבלה אלא גס כותרות לציר ה-א וה-ץ שיוצג בגיליון העבודה ביחד עס הטבלה. הוסף כותרת עליונה לגרף. צייר תרשיס שני של חברת 164 וחברת שחסחקח1 והצב אותו בגיליון העבודה ביחד עס הטבלה. צייר תרשיס שלישי של חברת 16 מול חברת 6שו|28 והצב אותו בגיליון העבודה ביחד עס הטבלה. שנה את הסקלה של התרשיס הראשון כך שציר ה-ץ יהיה בטווח 50 עד 120. שנה את הסקלה של התרשיס הראשון כך שציר ה-ץ יהיה במצב אוטומטי. קוראים > יודעים 97 016166 .2 .3 שנה את סוג התרשים (מבלי ליצור אותו מחדש) לשטח. האם יש לתרשים משמעותו כן / לא שנה חזרה את סוג התרשיס לתרשים מסוג קו. שנה את רקע הדפנות (אזור תווית הנתונים) לצבע לבן. שנה את קו הנתוניס הצהוב לצבע אדוס. הצג את הנתוניס (תוויות נתונים) על הקו. שמור את חוברת העבודה. חוברת תרגול 77 7 66655 משימות משימה 1 - בניית טבלה, מיון ושאילתה משרד טכנאי שירות מנהל רישוס ממוחשב של פעילויות עובדיו. 1. בעזרת אשף הטבלאות בנה טבלת עובדים עס השדות הבאים: קוד עובד, שס משפחה, שם פרטי, שם מחלקה, תעריף חיוב. ' | | שוורצנגר | | ארנולנד | | רשתות | | 78.00 | | 7 | קוסטנר | | קוין || | הפעלה | | | 60.00 | '3 | | סט | שהן --- || אופיס | |[ 6900 | |פורד - | | הריסון || | אינטרנט || | 55.00 | | 'פ | |גיבסון | | מל | רשתות | | 7000 | [8 המר זמ | אפים 0 000 ה7 | | קורי || שון ----- | אנטרנט | || | 50000 | | רדפורד | | רוברט | | רשתות || | 75.00 | |8 || גולדברג | | ופי | | רשתות | | | 62.00 | 2 הקלד את הנתונים בטבלת עובדים (קוד העובד ניתן באופן אוטומטס. 3 | מיין את הטבלה לפי שס משפחה. מי בראש הטבלה? 4 מיין את הטבלה לפי תעריף חיוב. מי מקבל את התעריף הגבוה ביותרז 5 הגדר שאילתה שתציג רק את הטכנאים שתעריף החיוב שלהם גדול מ-60. כמה ישו 6. הגדר שאילתה נוספת שתציג רק את הטכנאיס שתעריף החיוב שלהם גדול מ-70. כמה יש!.. 8 קוראים > יודעים 97 014166 משימה 2 - קשרי גומלין בהמשך למשימה הקודמת, 1 בעזרת אשף הטבלאות בנה טבלה נוספת בשס משימות עס השדות: קוד משימה, תאור משימה. מטבלה זמן שחוייב הוסף את שדה שעות חיוב. בשלב זה אל תקשר את טבלת משימות לטבלת עובדים. קוד משימה תאור משימה התקנת שרת שדרוג אופיס 20 2 הקלד את הנתוניס בטבלת משימות. 3 בעזרת אשף הטבלאות הוסף טבלה בשס עובדים ומשימות עס כל השדות המוגדריס. 4 ודא שהטבלה מיוחסת לטבלת עובדים ולטבלת משימות. 5 בדוק את קשרי הגומלין. 6. בעזרת אשף הטבלאות בנה טבלה נוספת בשס עובדים ומשימות עס כל השדות המוגדרים. ודא שטבלה זו כן קשורה לטבלת משימות ולטבלת עובדים. 7 הקלד את הנתוניס הבאיס לטבלת עובדים ומשימות. קוד משימת מעסיק | קוד עובד | קוד משימה 4 1 0-ה 1-0 3 ישיו הא פא 8 הצג את קשרי הגומלין שבין שלוש הטבלאות שבנית. חוברת תרגול 29 משימה 3 - דוחות ושאילתות מורכבות יותר בהמשך למשימות הקודמות, 1. לטבלת עובדים הוסף שדה בשס כינוי (פחגּא >סוא): שדה מסוג טקסט בגודל 10. 2 בעזרת אשף הטפסיס בנה טופס לטבלת עובדים עס רקע ירוק עד והכנס עוד מספר רשומות. 3 בנה שאילתה לטבלת משימות שתציג את המשימות ששעות החיוב שלהן גדול מ-5, קטן שווה 16. 4. הפעל את השאילתה. כמה רשומות קיבלת?. .= 5 בנה דוח שיציג את נתוני טבלת עובדים ומשימות והצג אותו. 6. בנה דוח שיציג את נתוני טבלת עובדיס ומשימות, אבל הפעם הצג את שס העובד המבצע ואת תיאור המשימה. 7 הוסף לדוח הקודס שדה המציג את עלות המשימה: עליך לכפול את שעות החיוב מטבלת משימות בתעריף החיוב בטבלת עובדים. 0 קוראים > יודעים 97 014166 7 זחוסקוסשסק משימות משימה 1 - אשף תוכן אוטומטי 1 השתמש באשף התוכן האוטומטי כדי לבנות מצגת לפי האיפיוניס הבאים: > סוג מצגת : 2806 6וחסה |החספזסק = אפשרויות פלט: מצגות > סגנוו המצגת: מצגת על גבי המסך כמה שקפים מכילה המצגת?.--.-.. שמור את המצגת בשס מצגת ראשונה שלי. דפדף בין השקפיס במצגת בתצוגת חלוקה לרמות. עבור לתצוגת סדרן שקופיות. עבור לתצוגת הצג שקופיות. דפדף במצגת בעזרת העכבר והלחצניס שבצד שמאל למטה. צא מתצוגת הצג שקופיות. לח לחיצה כפולה על השקף הראשון. מחק את התבליטים (1!66ט8) המיותריס. במקוס הטקסט האנגלי הקלד בעברית טקסט שלך ועצב אותו בגופן הוט88ם גודל 6. שמור את המצגת. עבור לתצוגת חלוקה לרמות. מחק את שקף מספר 3. העבר את שקף מספר 2 אחרי שקף מספר 3 בעזרת ססזכ 8 פָזס. שמור את המצגת. חוברת תרגול 31 משימה 2 - עיצוב המצגת .3 .4 פתח מצגת חדשה בעזרת תפריט קוב>, חדש. בחר בכרטיסיה %80005ח656זק במצגת (08170ח5%3) שסועזסע0 66טססזק שוסזססר. עבור למצב תצוגה של סדרן השקופיות. כמה שקופיות יש במצגת! ה שמור את המצגת. החלף את הרקע הכחול ברקע ירוק. החלף את צבע הטקסט מלבן לשחור בעזרת תפריט עיצוב, ערכת צבעים לשקופית. הכנס שקופית חדשה בין שקופית 5 ל-6. האס השקופית החדשה קיבלה את העיצוב של המצגתי כן / לא הוסף שקופית חדשה בין שקופית 10 ל-11 על ידי שכפול שקופית 10. לשקופית 2 (יעדי הפרויקט) הוסף תמונה של זכוכית מגדלת מאוסף התמונות, והצב אותה בפינה השמאלית התחתונה. כתוב את ארבעת יעדי הפרויקט (שיס לב שכרגע יש 3 בלבד). הוסף הערה לשקופית מספר 6. שמור את המצגת. משימה 3 - עיצובים מתקדמים 1 .2 2 פתח מצגת חדשה בעזרת תפריט קובץ, חדש. בחר בכרטיסיה 005וז13ח656זק במצגת (800870ל5) שוסו/וסעכ) ה2800וח43זכ) צוסזססה. החל את העיצוב ||683זו= על המצגת. בחר בתצוגת הצג שקופיות וצפה ב-4 השקופיות הראשונות של המצגת (יהיה עליך להקיש בעכבר או במקלדת כדי להתקדם). צא ממצב הצג שקופיות. שמור את המצגת. שנה את סוג המעבר מהתמוססות לתריסים אופקיים בקצב מהיר, אוטומטית כל 6 שניות. צפה במצגת החל מהשקופית הראשונה. קוראים > יודעים 97 016166 .3 .4 שנה את המעבר משקף 9 ל-10 לסוג כיסוי למטה בקצב איטי. שנה רק את הרקע של שקופית 7. בשקופית מספר 5 הוסף תבליטים לשמות. בשקופית 5 עצב את הכותרת של אזור דרוס (שס פרטי שס משפחה) לגופן וה גודל 20 בצבע צהוב. העתק את העיצוב של אזור דרוס לשאר האזוריס בשקופית זו. שמור את המצגת. משימה 4 - מולטימדיה וייבוא פתח מצגת חדשה בעזרת תפריט קוב>, חדש. בחר בכרטיסיה %80005ח656זק במצגת (0870ח5%8) ח3!ק סהס6אזבו שוסזססת. עבור לתצוגת חלוקה לרמות. שמור את המצגת. הצג את שקופית מספר 3. כתוב תיאור למוצר. הוסף תמונה מקובצ/גלריה, כרצונך. הוסף צליל לשקופית מספר 4 מתיקיה 16018!]פ5אוססחו//\:6 והצב את הסמל בפינה השמאלית העליונה של השקופית. לחץ לחיצה כפולה על הסמל כדי לשמוע (רק אם מותקן כרטיס קול). בשקופית מספר 6 (אסטרטגיית העברת המסר) הוסף עוד שני סעיפים לפי הבנתך. מחק את שקופית מספר 15 (בינלאומי). העתק טבלה מ-|08א5 לתוך שקופית מספר 14 במקוס המלל. העתק טקסט מ-6זס/ לשקופית מספר 2 (סיכום שיווק). הוסף שקופית (מספר 17) שתהיה שקופית סיום ועצב אותה. שמור את המצגת. חוברת תרגול 33 בהצלחה! 4 קוראים > יודעים 97 014166 אינטרנט ו 2 +0710 48/35 למפתחי אתרים באינטרנט זוהי השפה הפופולרית ביותר מבין שפות ה-5001 לעבודה באינטרנט ולהעלאת האינטראקטיביות של האתר. בעזרת 50%ה/8, תוכל לנהל דו-שיח עם המשתמש: לבקש ממנו נתונים, לשלוח לו הודעות וכו'. 9 קוד מקור 2 עמ' ₪79 מחבר: ירון לייפנברג שנה: 1999 8% 26ן₪6+563 הסדרה הידידותית מדריך קל ופשוט לאינטרנט ולדפדפן א.4 1050806. 9 86 + בונוסים צצצש 6 עמ' 39 מחבר: צ. לוין, ז. עמיהוד שנה: 1998 2 43 למפתחי אתרים באינטרנט מבין שפות התכנות לעבודה באינטרנט, זוהי השפה הפופולרית ביותר. בעזרת 8 תוכל לבנות תוכנית של ממש ולהריץ אותה במסגרת דפדפן, או במסגרת סביבת הפיתוח של ףּצה8נ. 9 קוד מקור צעצצצ 2 עמ' ₪99 מחבר: פיני כהן שנה: 1999 ---4+ אני והאינטרנט בבית ובבית הספר הכרות מהירה עם רשת האינטרנט, האפשרויות שבה, המושגים השונים, דואר אלקטרוני עם 6 טטצ ו- =!, שיחות ברשת, קבוצות דיון, האינטרנט ומקומה במערכת החינוך, דמוקרטיה ועוד. ₪ 86 + שן + בונוסים שעצצצ 4 עמ' 9 מחבר: ויליאם פרג'ון שנה: 1998 4 וואדח למפתחי אתרים באינטרנט אם אתה רוצה להיות באינטרנט, עליך לבנות אתר בשפת ההגדרות הנקראת ‏ !/!ז4. בעזרת וד תוכל להציג מסמכים עם טבלאות, תמונות, קישורים ואנימציות, ליצור מפות תמונה, לשלב תוכניות 88 .. 9 קוד מקור שצשצ 8 עמ' ₪129 מחבר: זהר עמיהוד שנה: 1999 --->% 5 אינטרנט עם %.5 זסזס|קאם +6חז6+ח! קוראים > יודעים מהדורה ראשונה ללמוד להתקין את הדפדפן, להפעיל אותו בדרך יעילה ולנצל את שירותיו באינטרנט וב- 5 . להכיר מנועי חיפוש, דואר אלקט' עם 6ססווטס 58זאם, קד ועוד. 59 =! + בונוסים 6 עמ" ₪59 מחבר: צור ריכטר-לוין שנה: 1999 לפטפט ברשת עם )וח לשוחח ברשת בזמן אמת עם משתמשים אחרים/ות בערוץ ע|368 ז6חז6זח! 0% 9 ₪6!חח + תוכניות שירות אוצצ 4 עמ' 5 מחבר: אופיר לייטנר שנה: 1998 6 ו | אסכה 0 5 8 פ/וססח/:/ תכל'ס ספר למתחילים בו מוסבר בצורה פשוטה, ישירה ועניינית - תכל'ס - כיצד לעבוד עם 98 פשססחו/: שולחן העבודה, הסייר, עבודה עם מספר חלונות וגם על העבודה באינטרנט עם זסזס|סאם ז6חזפזח!ו. [4) תרגול 0 עמ" ₪69 מחבר: הוד-עמי שנה: 1999 - י: 0 ישר ולענייו ₪ 8 פ/צסחו/צ ישר ולעניין מדריך ויזואלי על מערכת ההפעלה 98 פששססחו)/. אפשרות להתמקד בפעילות מסוימת, וללמוד צעד-אחר-צעד כיצד לבצעה. וצצש 2 עמ' | ₪119 מחבר: 655זק )1670501 שנה: 1999 8 פצססחו// 8 >6/צססחו/צ/ קוראים > יודעים מהדורה שנייה למי שמעוניין ללמוד להשתמש במערכת ההפעלה 98 פשספחו/ בצורה יעילה, מהבסיס, התכונות והמאפיינים, כולל טיפים וטריקים. 9 תוכניות שירות 2 עמ' ₪125 מחבר: ₪06 שנה: 1999 --4+ ( ו ידיג 8 פ6צססחו/צ/ למשתמשי גרסאות קודמות מדריך קל ופשוט למעדכנים פשססחו/ 5 ל- 98 פעוססחו\, ללא איבוד הגדרות סביבת עבודה וללא איבוד קבצים. 9 תוכניות שירות ששטצ 6 עמ' ₪99 מחבר: א=צ5 שנה: 1998 8 פצסחו// 8 פצוסוסח:צ למקצוענים נושאים מתקדמים ב- 98 פשוססחו/ כמו ץז5ו60ה, ההסופץ 69585, חיבור מרחוק, עבודה ברשת עם 6 )ס, תמיכה ב- 5 98 פשוספחו/ ועוד הרבה. 9 תוכניות שירות אצצ 8 עמ' ₪249 מחבר: אז3ּ! ופבּחווא שנה: 1999 ניהול מערכת 8 פ/שססח/:/ (עבודה ברשת) ספר זה יספק לך עצות מומחה - פיטר נורטון - ליישום מערכת ההפעלה 8 פעוססחו/, תוך תשומת לב מירבית לבעיות קישוריות, אבטחה וצווארי בקבוק ועוד. דגש על עבודה ברשת. 9 תוכניות שירות צאצצו 0 עמ' ₪199 מחבר: פיטר נורטון שנה: 1999 0-65 7 משטקה | 5 7 |66א= תכל'ס ספר למתחילים בו מוסבר בצורה פשוטה, ישירה ועניינית - תכל'ס - איך לעבוד עם 97 |08א=: היכרות, הדפסה, עבודה עם תאים, חישובים ונוסחאות, פונקציות, תרשימים, חלוקת חוברת העבודה וכו'. [4) תרגול 4 עמ' | ₪69 מחבר: הוד-עמי שנה: 1998 +--- מה חדש ב-97 ₪זס+ הסדרה הידידותית אם אתה יודע 7 6זסצ ורוצה להתקדם ל-97 שזס/\. רק השינויים ומה התחדש. 0 עמ" 39 מחבר: הוד-עמי שנה: 1997 % 7 +חוסק; וס שסק הסדרה הידידותית למד להכין מצגות שיסחטו קריאות התפעלות. 2 עמ" ₪49 מחבר: הוד-עמי שנה: 1997 0-6 7 7 6זס/ תכל'ס ספר למתחילים בו מוסבר בצורה פשוטה, ישירה ועניינית - תכל'ס - איך לעבוד עם 97 0זס/: לערוך מסמכים משרדיים וביתיים, עריכה ועיצוב, טבלאות, מיזוג דואר וגרפיקה עסקית. תרגול 0 עמ' ₪69 מחבר: הוד-עמי שנה: 1997 | מנת 1 | - 0400 .שי 7 סזס/צ/ למתקדמים ספר המיועד למשתמשי 7 סזס/ הרוצים להפיק את המקסימום מהתוכנה: מיומנויות בסיסיות בצורה מתוחכמת, ניהול מערכת דואר, אובייקטים גרפיים, אוטומציה של מסמכים, אינטרנט ועוד. הספר אינו מיועד למתחילים. 4 עמ' | ₪99 מחבר: סול צבי שנה: 1998 37 7 0-65 י 7 2 406655 7 סדנת לימוד מדריך ייחודי ללימוד התוכנה: טבלאות, שאילתות, טפסים, דוחות, פקודות, פקודות מאקרו ושפת תכנות. כולל גם תרגילים, ניתוח מערכת, הסברים על מחלקות, אובייקטים והקשרים ביניהם ועוד. 9 תרגול ובונוסים וע 8 עמ' ₪119 מחבר: א. אנגלברג שנה: 1998 ה 5 8 פדבת: לימוד מ . 1 97 06655 סדנת לימוד ללמוד על עולם התכנות באמצעות 84 ועל הכלים ששפת התכנות מעמידה עם 97 460895 תוך שילוב אובייקטים כמו טפסים ודוחות בקוד של 84/. הספר מציג גם את שפת 1 ושימושיה ב- 84 ועוד. 9 קוד מקור ובונוסים שו 0 עמ" ₪79 מחבר: א. אנגלברג שנה: 1999 38 7 סזסצ ישר ולעניין כיצד ליצור מסמכים: פשוטים, מיוחדים, מורכבים ועוד, למזג מסמכים, לדעת את הקשר בין סזס/\ וה-85/ ולהיות המוציא לאור של עצמך - וכל זאת בעזרת 97 סזס/. 0 עמ' | ₪99 מחבר: 7655ק)₪1670501 שנה: 1997 ש 7 01166 ישר ולעניין מדריך ויזואלי על תוכנות המשרד של מיקרוסופט. הספר ייתן לך אפשרות ללמוד על כל אחד מיישומי החבילה: זס\, |6סאם, 5, %6>ססט0, +חוסקזסעוסק, 6פ3ק+חהסז- והשילוב ביניהם בצורה הקלה והטובה ביותר. 2 עמ' ₪99 מחבר: 0501)07655ז6וו שנה: 1997 7 |66א= ישר ולעניין ללמוד לעבוד עם גיליון אלקטרוני: פעולות בסיסיות, עבודה עם נוסחאות, עיצוב הגיליון, הוספת גרפיקה וציור, יצירת תרשימים ומפות ועוד הרבה יותר. 0 עמ' | ₪99 מחבר: 7655ק)0501ז6ו! שנה: 1997 [ 4 ו 37 7 |66א= הסדרה הידידותית ליצור גליונות מרהיבים, לעבד נתונים רבים, לבצע חישובים מורכבים, לייבא נתונים מהאינטרנט לתוך 06אם, ויש עוד המון... [4) תרגול 8 עמ' ₪115 מחבר: ₪06 שנה: 1997 0-6 7 7 שזוס/צש קוראים > יודעים להכניס ולערוך טקסט במהירות ובקלות, ליצור טבלאות, לבצע איות ודקדוק, לשלוח מסמך לרשימת תפוצה, ליצור דפי 65/ מתוך טזס//, וזוהי רק ההתחלה... 9 תרגול ובונוסים ו 4 עמ' ₪125 מחבר: ₪6 שנה: 1998 8 5 8 66%[סזוק סדנת לימוד מדריך ייחודי ללימוד ניהול פרויקטים עם 98 60%[סזם, כולל דוגמאות רבות ותרגול, החל מניהול פרויקט בסיסי וכלה בניהול פרויקט גדול ומורכב. 9 קבצי תרגול ובונוסים 8 עמ' ₪149 מחבר: 8415 שנה: 1998 01166 7 קוראים > יודעים לדעת לעבוד עם 8 פעשססחו/, ללמוד כיצד ליצור מסמך, גיליון אלקטרוני, מסד נתונים, מצגת גרפית, יומן פגישות וספר כתובות אלקטרוני ולשלב ביניהם. לשלב את האינטרנט עם מסמכי פנה לקבלת רשימת הספרים שיצאו על מיגוון 6 תוכנות תרגול ובונוסים : שו 0 066 2 עמ' ₪149 מחבר: 008 שנה: 1998 +--- ביוגיליון, ביולוגיה בעזרת |66א= ספר ייחודי המיועד לתלמידי מגמת הביולוגיה המשלב את הגיליון האלקטרוני בלמידה ובהוראת המגמה. בדיסקט המשימות - מעל 20 פעילויות חקר בביולוגיה. [4) תרגול 8 עמ" ₪79 מחבר: טובה מיכלסקי שנה: 1999 159 20 פנה עוד היום לקבלת קטלוג חינם ולהזמנות טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582