לפטפט ברשת עם MIRC

עריכה לשונית ועיצוב – אניקה סואץ | 128 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. – ISBN 965-361-181-x

OCR (הסבר)
4 כרס6ת 8% /16 עורך ראשי: יצחק עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: אניקה סואף עיצוב עטיפה : שרון רז שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותים המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהם. הוצאת הוד-עמי עשתה כמיטב יכולתה למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים בספר זה ולציין את שמות החברות, המוצריס והשירותיס. שמות מסחרייס רשומיס (171806708165 00ז6015%0ז) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. 8 פשעוס6חו/ הוא שס מסחרי רשוס של חברת 1670508!. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמציס רבים לגרוס לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך אחריות כלשהי. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("5ו פּ"). הוצאת הוד-עמי אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרס, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה או מהתקליטור המצורף. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. שירותי תקשורת: ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: |60.1.ווח00-3ח62ס+חו ב אתר באינטרנט: |ו.60. וחחב3-ססח.שעצשצו//: קה 4 כרס6ת 8% וח ה+ועש +68 זסחזוס | זוז ץם סטחוחזג .] :זסזו= )6( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע'ימ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 דואר אלקטרוני: |ו.0ס.ווח00-8ח6סזחו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 11/1998 לוחות - ס.י. אופסט הדפסה - דפוס א.י.ל 0 פזחסוה ווה .+ | ואה-פסה 28 ,6108 .0.8 8 ,]55| מסת'יב א-965-361-181 פ!| ת/כן 6|ין'ס, אק/3ר סרק 1: 63ר'ס, ר*6/ןיס, 06 ₪0]ווו 9 2: אתחיוים, )רכר 0 הרק 3: 4א3/ 8ר/3י0, מלסיס, - סרק 6: 4רכר 05 00[// 0 סרק 5: 64/חח כסרטי/ת 7-7 סרק 6: 4אפַ%)י 34/06 כ4כר 0 סרק 7: 46יחת קכגים, כ-0קו 0 סרק 8: +49 ר6יאת. קשריס, 7 רק 9: ,0/6 כאקכי) --, תוכן ענייניס מקוצר | 5 הרק 10: 0/6074 %ר/0'3, [] ו סרק 11: %ר/3י, | כחריס 1 /אה הַ4הַ? 0 .07 1 6 לפטפט ברשת עס ₪6!ח ת/כן ת6|יי רכר תאמכר 4 5 מהי רשת 4₪65|: ב ל שש ב במ 6ב לכ בשמ 9 פב מ 26 מ 177 כיצד הכל התחילז 1 כיצד הרשת בנויה? 1 היתרונות בשיחה ב-46| 1 מהי 46|ח? 1 למה ₪6|חז 20 תוכנה שיתופית 0 ל 207250 20-50 להיוהר מהתמכרות! 2 סרק 1 0'703, 40/67 400 100 23 הורדת 156 מהאינטרנט 2 התקנת 56| ל הפעלה ראשונה ל שס מלא בב 2 0 שב 27 כתובת דואר אלקטרוני טכ שמ 0 שש כינוי 7 כיצד לבחור כינוי?ז || 1 הכינוי הסולידי || כינוי על פי תכונה 7 תוכן העניינים - 7 כינוי על פי אובייקט אהוב 2 שילוב סוגי כינוייס ד ב שילוב הגיל והמין בכינוי 2 בחירת כינוי אלטרנטיבי (חלופי) ל בחירת השרת להתחברות || | התחברות לשרת אחר |[ || || | הוספת שרת .|| ו -]י]-----./-. .. . / .]2 לשנות את הכינוי ב מתחברים לערוצ ל היכרות ראשונית עס הממשק 0 לעבוד עס חלונות ל סרגל הערוציס || | חלון המצב 0 הודעות מהשרת ו כיצד להתנתק! 1 9 3: 1א1// 0/1/98 0/077 ובושל 600 רשימת הערוציס 2 ל שמירת הרשימה 0 למה כדאי לשמור רשימה! -/ 2 איתור ערוצים ללא רשימה 0 ניהול רשימת ערוציס "|| 8 לפטפט ברשת עס ₪156 0לק-0200-9 770.00 570 6 .|| סלנג וקיצוריס |[ 0 סימוניס וחיוכיס 0 כ ב ב כיצד אתה מרגיש ומה אתה עושה: 0 שינוי הכינוי לבצורך העברת מסר 9 צעקה 0 שימוש בצבעים .|| צלילים ומוזיקה 0 עברית או אנגלית: 0 לצאת לדרך! 9 מתי לשוחח בפרטיות? 0 00 0 1 ליווס שיחה 71 לקבל שיחה ה[ מי המשתמש! ]|[ 1 מידע נוסף על המשתמש 1 להתעלס ממטרידניםס כ הפסקה קטנה ה 1% כ ד ררש 7 מעקב אחר שיחות 0 סרק 6: 0/0084 70/78 72622 ו יוושל 79 מהו מפעיל ערוצ! 0 ל 7 כיצד הופכים למפעילי ערוצ! || קבלת סמכויות ממפעיל ערוץ אחר //-// ה השתלטות על ערו - 0 הקמת ערו 0 תוכן הענייעים - 9 שינוי הפרמטריס בערוצ -..ו.81..21 שינוי הנושא 1 ערוץ למוזמניס בלבד 0 הגבלת מספר המשתמשיס - 2 הפיכת הערו לפרטי ל הפיכת הערוצ לסודי 2,000 הגנת הערוץ בעזרת סיסמה 0 הגבלת הערוצ לשיחת מפעיליס בלבד 8% מניעת קבלת הודעות מבחוצ ל שינוי נושא על ידי מפעילי ערוצ בלבד ב התרת חרס .----- 0 סילוק משתמשיס :845 האצלה ושלילה של סמכויות ל משיכת משתמשים לערוצ לש בש ל 0 7: 46 0/1270 00"2] יוושל 87 שיחה ב-066 0 שליחת קבציס 2 88.1 קבלת קבציס 9 להתחבר לשרת קבציס ל להפעיל שרת קבצים ב מספר מקסימלי של שרתי קבציס .ל מספר מקסימלי של קבצים לכל משתמש 9 תיקיית השורש 0 קובצ ייברוכים הבאים'י כ ל הצגת אזהרה בפתיחת שרת קבציס 5 0 95 0 לפטפט ברשת עס 46| 070 8: 49.4 08/07 0/7070 יוויש 97 מרכו מידע על משתמשים | | | 2 ספר הכתובות 997 שליפת הפרטיס של אחד המשתמשיםס 1 מעקב אחר חברים 1 70 0/0059 2002 וטטווטוווווו ו 705 עבודה במקביל עס הדפדפן ב 105 רשימת הכתובות של 46| ל 10 לתפוס כתובות 1 עזרה ל-46! באינטרנט 1 פרק 10 0/0676 2/1/70 שש 709 נא להכיר: 6% 1 109 לרשוס את הכינוי 10 עצור! סיסמה! 1 לרשום ערו ל צריך עוזריס! 1 רשימות נוספות 113 לחזור לשלוט בערו ב 114 115 077772,( 0/1/78 17 70 ערוצים ישראליים 0 ב 11 ערוצי עגרה 1 116-2224 ערוצי עזרה נוספיס 1 ערוציס שחשוב להכיר 117 ערוצים פופולריים 1 תוכן הענייניס 11 /את ה4ה? ור 9 1 "6 2 לפטפט ברשת עס 46| ק/ר יקר, 0 וה אגיו, +ת תהויכי הה4%9ה הכיוון// 6 אפרכת הִהִסַ4%ה 95/98 >שוססת/ /0/ ת/כןת 156ת/. הת/כן/ת אתאיא/ת %ת האסכים, 4ת3/רת הח/ארה /הת/כןה 6א/תק[/ת כאח6כ 46ך. 5 כן, ייתכן 6האסכים, 6תרה 46 03 האח6כ 46ך יהי/ 6/ןיס, כא05 אא1ה תא/3ויס, כסַסָר. כן/20, ייתכן 46 תא3/ כת/כ/ת 6א3/ין/ת כססר, אכי/ן האין6רן6 ה'< ר6ת ראית /אסתה כ+ הןא]. הכת/כ/ת [כ/ן/ת 4י/ ה/3ת ה790. כר תאמכר רביס יאמרו כי האינטרנט חוללה מהפכה לא קטנה באורת חיינו. אימרה זו היא נכונה בהחלט, אבל חשוב לזכור כי גס אנחנו חוללנו מהפכה לא קטנה באינטרנט! בוכות כמות האנשיס שהתחברו לאינטרנט, היא הפכה משירות פרטי של גורמים ממשלתייס ואוניברסיטאות בארהייב למעין מדינה וירטואלית, או כפר גלובלי אס תרצו. עשרות מיליוני האזרחים במדינה זו נהניס מגישה בלתי מוגבלת לכמויות מידע אדירות ולאמצעי תקשורת מגווניס ומהירים. אחד מאמצעי התקשורת המפורסמיס הוא הדואר האלקטרוני. באמצעותו ניתן לשלוח מכתביס עסקייס ואישייס לכל מקוס בעולס. מחיר המשלוח הוא אפס שקלים בדיוק, וזמן ההגעה של המכתב אינו עולה לרוב על שניות בודדות. כיוס רוב הארגוניס עובדיס עס דואר אלקטרוני ובנוסף נעשה בו שימוש נרחב לתקשורת אישית. אמצעי תקשורת נוסף שבוודאי שמעת עליו הוא שיחות בחדרי השיחה (0084) של האינטרנט. שיחות אלו מתבצעות במסגרת רשת שנקראת 156 (ע39!3 6%חזס:חו 0%). בעוד שהדואר האלקטרוני שהוזכר לעיל הוא אמצעי יעיל להעברת מסרים, אך ורק בעזרת כניסה ל-46! ניתן לקבל תחושה אמיתית של הימצאות בכפר גלובלי. כניסה ל-46! תפתח בפניך עולס חדש בעל כללים ייחודיים שלא קיימיס בשוס מקוס אחר. תוכל להיכנס לעשרות חדרי שיחה כשבכל חדר כזה משתתפים עשרות ומאות אנשיס מכל רחבי העולס. התקשורת בין האנשים נעשית על ידי הקלדת שורות טקסט שעוברות מקצה אחד של העולס לקצהו השני בזמן אמיתי. חווית התקשורת באמצעות טקסט ייחייי שונה מכל סוג תקשורת שהמין האנושי הכיר בעבר. בהיעדר המראה הפיסי של בן-שיחך, המחוות הגופניות שלו וצליל קולו, התוכן מקבל את מלוא המשמעות. אמנס האלמנטים הראשוניס חשובים לנו בשיחות היומיומיות שלנו, אך כאשר אנו מרשיס לעצמנו להתנתק מהם לרגע בעזרת ה-5!, אנחנו מכריחיס את הדמיון למלא עבורנו את החסר. בנוסף, כאשר כל חמשת חושינו מורעביס, תכונות כגון סקרנות ויצירתיות שלא זוכות לפעולה מרובה בחיינו השגרתיים, נעורות ונרתמות לעזור בהשלמת הגירוייסם שחסרים לנו. כתוצאה מכך מתקבלת חוויה קסומה, מיוחדת ומהנה מאין כמוה. אין פלא אס כן שמשתמשיס שמגליס לראשונה את 5₪0!, מבליס בו שעות רבות ולעיתיס מתקשיס להתנתק ולחזור לעולס האמיתי. ואגב העולס האמיתי, השתדל לחזור אליו לעיתיס קרובות ולא להגזיס בשימוש ב-50]!. ₪6! אינו תחליף לתקשורת פניס מול פניס שהיא הסוג הטבעי והאמיתי ביותר של התקשרות בין אישית. וזכור דבר המחבר | 15 תמיד שאס תדבר ב-46! במידה, קיבלת חוויה. אס תחרוג מגבולות הטעס הטוב, קיבלת התמכרות. ספר וה נועד לתת לך את הכלים לכניסה חלקה לעולס ה-146. בניגוד להקדמה זו הוא טכני למדי. את מכיון שאין מה לעשות וכמו בכל עולם או קהילה, גם ב-46! ישנס חוקיס טכנייס שכדאי לדעת, כדי לנצל את מלוא האפשרויות שמציעה דרך תקשורת ייחודית זו. אני מצפה ממך הקורא להפיק מכלים אלה את הצד החוויתי ואת התוכן. ניתן לשאול אותי כל שאלה הקשורה ל-40] על ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת [[.6ח. ז6+ח3691 ה 15זה ה6. נא לציין בשורת הנושא את המילה 5ח|. בברכת קריאה מהנה, אופיר לייטנר 6 לפטפט ברשת עס 50| אכ/, 4 מהי רשת 46| % כיצד הכל התחיל: 4+ כיצד הרשת בנויה: 4 היתרונות בשיחה ב-46! 4 מהי ₪6!חז + למה 0ח5!ח? 4 תוכנה שיתופית 4 להיוהר מהתמכרות! אהי רשת 2!60 6] (80ה0 ]368 6%חזסזח!) היא רשת שמאפשרת למשתמשי אינטרנט בכל רחבי העולס לדבר אחד עס השני. אם כבר השתמשת באינטרנט, בוודאי עשית שימוש רב בדואר אלקטרוני (וּחח-5) ובגלישה בדפי 60ש בעזרת הדפדפן (ז86שסזם). בעוד ש-60/ טובה לעיון/חיפוש מידע והדואר האלקטרוני טוב למשלוח/קבלת מכתבים, אף אחד משירותים אילו אינו מאפשר לנהל שיחה י'יחיהיי עס משתמשיס אחרים שנמצאים באינטרנט. לצורך כך הוקמה רשת 1405 שנותנת לך לתקשר עס משתמשי אינטרנט אחריס ולהכיר אנשיס חדשים מכל רחבי העולס. למעשה, אס שאלת את עצמך פעס ייהיכן כולס נמצאיסניי, התשובה היא: ב-46|. כי? הכ4 התתי1? ]| נכתבה על ידי ג'רקו אויקרינן (חסחוזה8אוכ) סאאז3) מפינלנד ב-1988. לאחר שהיא צברה פופולריות בפינלנד, היא התפשטה במהירות ליותר מ-60 מדינות. רשת 186 התפרסמה בשנת 1991 בזמן מלחמת המפרצ. בזמן וה העבירו יודעי דבר דיווחיס חיים לגבי מצב המלחמה (כולל זמני שיגור טיליס), ושאר משתמשי ה-46|! ייהאצינויי (קראו) והתעדכנו במצב. מבוא | 17 בישראל, לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין גצייל ב-1995, געשו הערוציס בדיוניס סועריס דקות ספורות לאחר ההודעה על הרצח. כמו כן בומן שזהותו של ראש השבייכ (שירות הביטחון הכללי) היתה סודית, בערוצי ה-56! חשף אלמוני את שמו המדויק של ראש השבייכ. כי3? הר6ת כן/יה? רשת 146 מורכבת ממספר תת-רשתות. כל תת רשת כזו מהווה רשת 156 נפרדת ולכן משתמשיס ברשת מסוימת לא יכולים לגשת למשתמשיס מרשת אחרת. כל רשת כזו מורכבת מעשרות שרתים. שרת 46! הוא מחשב שמחובר ללא הפסקה לאינטרנט. על השרת רצה תוכנת ₪6! מיוחדת שנועדה לחבר משתמשיס לרשת ה-₪6!. בכל רשת 5] ישנס אלפי ערוצים. ערוצ הוא כמו חדר שבו מתנהלת שיחה על נושא מסויס. לדוגמה יש ערוציס על סדרות טלוויויה אהובות, ערוצי עגרה לתוכנות נפוצות, ערוציס העוסקים בדיוניס פוליטיים ופילוסופיים וכך הלאה. בכל ערוצ יש מספר משתמשים. המשתמשים הס אנשים שיושבים מול המחשב שלהם בכל רחבי העולם ויכוליס לתרוס לשיחה בערו בו הם נמצאים. כמו כן, כל שני משתמשיס יכוליס לדבר ביניהס בפרטיות. לאחר שתקרא את הספר הזה, גם אתה תהפוך למשתמש 50 מנוסה. תוכל להצטרף לערוצים העוסקים בנושאים המעניינים אותך, תוכל לפגוש אנשים חדשים ולדבר איתס בפרטיות וזו רק ההתחלה. תיתר/(/ת כש6יחת כ-ש] 1) מספר אנשים רב - בעולס המציאות אף פעם לא תהיה בחדר אחד עס אלפי אנשיס ותוכל לפנות לכל אחד מהסם. ב-₪6! תמצא תמיד אלפי אנשים שכל מטרתס לדבר! 2 אנשים מכל הסוגים - לרשת ה-46! מתחבריס אנשיס מכל העולס. זו ההזדמנות שלך להכיר תרבויות חדשות, לשותח עס אנשיס שחיים בארהייב, באירופה או באפריקה, לדעת מה הס חושבים עלינו, הישראלים, וכיצד החייס שלהם שוניס משלנו. אם אתה מכיר שפה זרה תוכל להתאמן עליה בערוצים זּריס. 3 אנונימיות - ב-₪0] אף אחד לא יודע מי אתה ולכן תוכל להעיז להגיד דבריס שלא היית אומר בדרך כלל. תוכל גס להתייעץ עס אחריס בנוגע לבעיותיך בלי שיידעו מי אתה. 4 לא להיות לבד - בעזרת 156 תוכל לא להיות לבד גס כאשר אתה בבית! כמובן שה-5! הוא אינו תחליף ליציאה עס החבריס או החברה, אבל ביוס שהחבריס 8 לפטפט ברשת עם 56| שלך עסוקים או שממילא אי אפשר לצאת ואתה נשאר לבד בבית - תוכל להתחבר ל-46! ולשוחח עס חבריס מכל רחבי העולס שגס יינתקעויי בבית כמוך! 5 מענה לשאלות - כאשר יש לך שאלה בכל נושא (החל מבעיות בתוכנה במחשב דרך שאלה בנוגע ללימודיס וכלה באהבה) תוכל לפנות ל-4₪6! ולשאול אנשיס בערוציס המתאימים. בניגוד לחיפוש אחר מידע ב-80//, כאן אתה לא מחפש את התשובה אלא שואל את השאלה ואנשים אמיתיים ישיבו לך! 6. לפגוש אנשים - בעזרת 50! תוכל לפגוש אנשיס חדשיס ולפתח איתס קשריס שיכולים להפוך למשהו רציני. כדאי לזכור שיש מאות זוגות ברחבי העולס שהתתתנו לאחר שיחות ב-46|!! 7 הקסם שבכתיבה - אמנס דיבור (בעזרת הקול) היא דרך התקשורת הידידותית ביותר, אך עדיין יש גסם קסס בכתיבה שאותו תגלה במהלך ספר זה. תוכל לצבוע את השורות שאתה כותב לאחרים, לתבל אותס בקיצוריס וסימוניס מיוחדים, ועוד דבריס אחריס שלא ניתן לעשות כאשר אתה מדבר באופן ישיר עס אנשיס. 8 לדבר במקביל - מכיון שאתה לא עומד מול האנשיס שאיתס אתה מתקשר, תוכל לשותחח עס מספר אנשיס במקביל בלי שאף אחת מהשיחות תפריע לשנייה. זאת מכיון שבניגוד לשיחה במציאות בה לא ניתן להקשיב ליותר מבן אדס אחד, ב-46|! אפשר לכתוב להרבה אנשים בלי שהשיחות תתערבבנה. תכונה זו גם מאפשרת לעשרות אנשיס לדבר באותו ערוץ ועדיין ניתן לשמוע את כולס! כי הס לא מדבריס אלא כותביס. 9 שיחה בזמן המתנה לדפי 60צ - בומן שאתה ממתין לאתר ב-88/, תוכל לדבר ב-46! ולהפיג את השעמוס שבציפיה. אתי ₪0]ווו< 5 היא תוכנה שבעזרתה ניתן להתחבר ל-465! בעזרת מחשב אישי (0ם) עס מערכת ההפעלה חלונות 95 או חלונות 98 (קיימת גס גירסה לחלונות 3.11). לתוכנות שנועדו לחבר את המשתמש לרשת, קוראיס בדרך כלל תוכנות לקות. ואת בניגוד לתוכנית השרת שתפקידה הוא לאפשר התחברות. יש עוד תוכנות לקוח רבות שבעזרתן ניתן להתחבר ל-40! כגון חסזוש ו-6זו/, אבל בספר זה תלמד רק כיצד להשתמש ב-6!ח. = תוכנות ₪6! למחשב האישי הביאו לתנופה נוספת ו לרשת ה-86]|, מכיון | שהן מאפשרות גם למשתמשים שאינם יימומחים'י להיכנס. ל-56| ולנהל שיחות בפשטות. מבוא | 19 +אה 66וווו? הסיבות שבחרתי להתמקד רק ב-46!ח בספר זה הן: 1 פופולריות - 46!ח היא תוכנת ה-₪6! הנפוצה בעולס. לכן לא יהיו לך בעיות בתקשורת עם רוב המשתמשים כאשר תשתמש בפונקציות לא סטנדרטיות שמיוחדות ל-46!ח . קלות שימוש - 46!ח היא תוכנה קלה לשימוש. התוכנה מכילה תפריטים וסרגלי כלים שמקליס על השימוש בפקודות ₪65|. תמיכה בעברית - בניגוד לתוכנות מיושנות (בעיקר במחשבי אואט), ב-546!ח תוכל לכתוב גם בעברית. פונקציות מיוחדות - מלבד הפקודות הסטנדרטיות של ₪6!, ל-40!ח יש פונקציות מיוחדות (כגון שימוש בצבעיס) שהופכות את השיחה למעניינת יותר. מהירות - בוודאי נתקלת בגלישה בדפי 80/ בכל מיני שירותי שיחה (0081). שירותים אילו אינס מבוססיס על רשת 56]!, אלא על יישומי 8/8[. אל דאגה, אתה לא צריך להבין מהי 8/8 בדיוק, אבל כדאי לדעת שמדובר ביישומיס איטיים יחסית. לעומתם 146 (ורשת 146 בכלל) מאפשרת לך לדבר עם אחרים במהירות גבוהה ביותר. מספר משתמשים רב - בשירותי השיחה שנמצאים בדפי ה-85/ ישנס עשרות משתמשים (או מאות ספורות לכל היותר). לעומת ואת ברוב רשתות ה-50! ישנס עשרות אלפי משתמשים בכל רגע נתון. ת/כןה סִיִת/פִית 0 היא תוכנה שיתופית (פַזהַּאש6ז3ח5). משמעות המושג הוא שניתן להוריד אותה מהאינטרנט ללא תשלוס ראשוני (ראה בהמשך כיצד). עס ואת, אס אתה משתמש באופן קבוע בתוכנה למשך יותר מחודש, מחבר התוכנה מבקש ממך להירשס (ז346015%0). לפרטיס נוספיס על רישוס ניתן ללחוץ על הלחצן ז%6+16015 0+ שס שנמצא בחלון הראשון שיופיע עס הפעלת 465!וח. ניתן גס להירשס דרך האינטרנט בעזרת כרטיס אשראי בכתובת הבאה: |הה+ח. 601567 /א. 6.60זוחח. שעצעש//: קת הרישום יקנה לך רשיון לשימוש בתוכנה ובכל הגרסאות הבאות. כמו כן תקבל בדואר אלקטרוני תמיכה טכנית ועלון למשתמש. 0 לפטפט ברשת עם 56| הוה אהת אכר/ת / הדיבור ב-46! הוא מהנה, אבל יש לקחת הכל בפרופורציות. ישנס אנשיס שמתמכרים ל-6! והופכים אותו לתחליף למציאות. היזהר שזה לא יקרה לך! כדי להבטיח שלא תתמכר, עקוב אחר הכלליס הבאיס: % % % % % הקצב כמות שעות סבירה לדיבור ב-6חו. השתמש ב-50! רק כאשר אין לך מטלות. אל תעדיף דיבור ב-146 על פני בילוי בחוא. אל תשכח שהחייס האמיתיים מתרחשים בחוץ ולא בתוך המחשב. אם כואבות לך העינייס או הראש - התנתק מה-₪6!, כבה את המחשב ולך לעשות משהו אחר! למרות האוהרה הואת, אל תפחד להשתמש ב-5₪6!. על פי הסטטיסטיקות, רוב האנשיס (כ-95%) יודעיס לשמור על הפרופורציות ואינס מתמכרים ל-₪6!. מבוא | 21 סרק 1: 963י0, ר6%/ןיס, 06 ששו + התקנת 460!ח. 4+ הפעלה ראשונה. 4 כיצד לבחור כינוי? + התחברות לשרת אחר. + הוספת שרת. בפרק וה תלמד כיצד להתקין את 46!ח ולכוונן אותה בהפעלה הראשונה. כמו כן תלמד כיצד לבחור לעצמך כינוי שיתאיס לך. לבסוף תלמד כיצד להתחבר לשרת 6ח!, ומה לעשות אס ההתחברות לא מצליחה. ה/רת 60!ווי אהא 6/6 ו היא תוכנה שיתופית (36/ש376ח65). משמעות המושג הוא שניתן להוריד אותה מהאינטרנט ללא תשלוס ראשוני. את התוכנה תוכל למצוא באתר פשססטד בישראל בכתובת: /|ו.5.60עצ060+//:כח או באתריס 16.60 רח. עצעעט//: כ .ווח שעוש//: כ שס תמצא גם הפניות לאתריס בכל העולס מהסם תוכל להוריד את התוכנה. ש בעת כתיבת הספר היה שס הקובצ 6א6541%.6זוח 2% | וגודלו היה כ-8א900. בכל מקרה, חפש גירסה מתקדמת יותר (כלומר שמספרה גדול מ-541). אס מופיע תיאור הקוב ליד שמו, ודא שמדובר בגרסת 32% כאשר הינך עובד בסביבת 95 פ/שסטחו/ או 8 פטססחו)//. בעת הורדת התוכנה הינך מתבקש לציין היכן יישמר הקוב>. תוכל לשמור אותו בכל תיקיה שתתפוצ וכדאי לזכור חיכן. פרק 1: צעדים ראשוניס עס 86| 23 הת קת קוו חסוז513!!3ח! 1ום32 5.41+ -)₪!חו כדי להתקין את 46!חח עקוב אחר הצעדיס הבאים: 1 הפעל את המחשב ותחכה עד שתוכנת חלונות תעלה. 2 בחר בתפריט התחל, תוכניות, סייר פ/צס)חוץצ/. 3 אתר את התיקיה בה שמרת את קוב תוכנת 56|וח, שהורדת מהאינטרנט. 4. לחצ לחיצה כפולה על הקוב. בשלב ‏ וה תעלה תוכנית ההתקנה של 46!ח. 5 לחץ| על לחצן ‏ ||5+8חה! שבתחתית| מסך ההתקנה הראשון. המתן עד שהתוכנית תסייס להתקין את ₪6!ח. חסוז513!!3ח! !ום32 5.41+ :)וח 4 לפטפט ברשת עס ₪156 אס וזו לא הפעם הראשונה שאתה משתמש - הארת ב-1₪0ח, יופיע חלון שישאל אותך האס להשאיר את הקונפיגורציה הקודמת. מומלא לענות על שאלה זו 68+, אלא אם כן היו לך בעיות בהתקנה הקודמת. נחוחזבּ /א חסוז5131!3ח! וח ]הפוס זגוסץ 056 ||וו גוס תפר [וופחו | זו זגום 65וו] |4] הוושו סש תפווב!|13פחו וז סד 9 / .5605 )!וח 0 ?5015 וח ]השחווס זגוסץ = ₪ 0 6או| גוסע סוגוס/ לבסוף יופיע המסך הבא, שמציין שההתקנה הסתיימה בהצלחה: 6 לח 06 50006551 35 חסו1ב!5181ח! ווח (1. [פש!ו] קוח סזוחח ורוב ,+א!.פסו5ז6/י ,]א 6החה6ז 6!) הגוסזה!! 86אוסזם 0! שחו) סר!! 1866 6386| וחגו] שעיב ] ה4%0ה ר6/(ה חלק וה מסביר כיצד להפעיל את 156 ולהתחבר ל-46!. את הפעולות הללו יש לבצע בכל פעס שאתה רוצה לדבר ב-40! ולהשתמש בספר וה. אס בהמשך תתקשה להתחבר, תמיד תוכל לחזור לפרק גה ולהתחבר מחדש. כדי להתחבר יש לבצע את השלביס הבאים: 1. התחבר לאינטרנט בדרך הרגילה בה אתה מבצע ואת בדרך כלל. 2 פתח את תפריט התחל וממנו פתח את תפריט תוכניות. 3 בחר בתיקיה 186 ובתוכה בחר בתוכנית 4632!ח. התוכנה 186 תעלה ובקידמת המסך יופיע החלון 56!וח )טסט ג. פרק 1: צעדים ראשוניס עס 86| 25 < | )וספ %ופ32 5.41 !וח ]הפו 3 עבור זפהופוה| חב 8 > חהוזעקס=) .3 ] .0 !וח > עפם-ובטזב | 60| זה פוחפום |ום ,הסופזט/י 3)031| 6 זס] פזופסטיאי )ווח שח זופו/ר | |זסחווום הסוב חזסזחו ]| |בזפחסט טהב ,5קוז חב פ)חורן | ]ופ = >גו.סס.פזוחח.אואועע/ :כטזר 0 / : | זוז סז אוס] ו שאו! גוס ]| ...8 ו6זב5 5 !וח [: 3065 7 .זסו5ו60ז 6356ום 7 ₪ | חפוסטסוי [ עס 86חספווה! חלון זה נועד כדי לספק פרטים נוספים על התוכנה ומחברה. בשלב זה אנחנו לא זקוקיס לו. 4. סגור את החלון. לאחר סגירת החלון, |[%) קט56 -40!ח ייפתח חלון נוסף בש | | ואופו | ₪50 | פחסופם | פוח! וסט | - 5665 סמו 59 6א5!ח. חלון זה מאפשר לקבוע לאיוה | 50 | 06606 | 5% | 8 שות אתה מעוניין להתחבר. בנוסף, לפני = וש ח₪] שתוכל להתחבר אתה . צריך | למלא | מספר | 090 | ו חס פרטים | אישיים | על עצמך. :חב 1 וגו 5 וב 5-6 :שחחב סו וה סז שסות 6!טופואיח | - ] | קוו | חמ 6 לפטפט ברשת עס 156 0 א+ לחץ על השדה הריק שמימין לכיתוב 6וחּח !₪₪1. בשדה זה הקלד את שמך המלא (רצוי באנגלית). לאחר הקלדת השס אל תקיש זפ)חם אלא פבד. מקש זה יעביר אותך לשדה הבא שהוא כתובת הדואר האלקטרוני. 06 / - הטרה אס הקשת בטעות זפ+חם והתלון נעלם, הקש =++]4 והוא יופיע שוב. זכור כי אנשיסם אחריס ב-50! יוכלו לגלות את השס שנמצא בשדה זה, ולכן אס אינך מעוניין ששמך יהיה גלוי לאחריס, הקלד בשדה וה שס אחר או רק את שמך הפרטי. כת/כת 3/ר 004%ר/ן, אס הסמן אינו נמצא בשדה שמימין לכיתוב 8007655 |ו04ז-5, לחץ בעכבר. הקלד בשדה וה את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. - הארה כץן /י זכור כי כתובת זו תהיה גלויה למשתמשיס אחריס ב-40!, ולכן מלא את הכתובת רק אם אתה מעונייו שהס יוכלו לשלוח אליך דואר אלקטרוני. אס אינך מעונייןו בכך, תוכל למלא בשדה וה את הסימן (₪ בלבד. עבור לשדה הבא על ידי הקשה על פ3ד או לחיצה בשדה שמימין לכיתוב פוחהּח אס6וא. כאן עליך לרשוס את שס הכינוי שלך ב-46!. המגבלות על הכינוי הן: 4 הכינוי חייב להיות באנגלית. 4+ בשרתים מסוימים אורך הכינוי מוגבל עד 9 תוויס (אותיות+מספריס ומקפים). % הכינוי יכול להיות מורכב מאותיות, מספריס ותוויס נוספים (כגון | *1[). פרק 1: צעדים ראשוניס עס 80| 27 כי3ר 4כמ/ר כץ /י? הכינוי הוא תעודת הזהות שלך ב-₪6! ולכן כדאי להשקיע קצת זמן בבחירתו. בנוסף, הכינוי הוא אלמנט המידע הראשון עליך שיראו המשתמשיס האחרים ב-46!. אס הוא יהיה מושך, יותר אנשים ירצו לדבר איתך. עם ואת, יש לדעת שלא מדובר בבחירה גורלית מכיון שניתן לשנות את הכינוי בכל עת. להלן סוגי כינוייס שתוכל לבחור. הכין/י ה4/0רי תוכל לבחור כינוי סולידי כגון השס שלך. לדוגמה: 181. כמו כן תוכל לבחור את שס החיבה שלך במציאות (אם יש לך אחד כזה) בתור הכינוי. אם ברצונך להישאר אנונימי תוכל לבחור שס של מישהו אחר. לדוגמה אס קוראיס לך יוסי, תוכל לכתוב בשדה הכינוי עֶחִחִבּם, וחו₪3 או כל שס אחר. כין/י 6 פַ' תכ/(ה אס יש תכונה מסוימת שמאפיינת אותך באופן מיוחד, ואתה מעוניין שאחריס ידעו עליה, תוכל לבחור אותה בתור כינוי. לדוגמה: ץ0782 ,280 ,]208010 ,ססוא. כמובן שגס כאן אתה לא חייב לדייק ואתה יכול לרשוס איזו תכונה שאתה רוצה - המחשב לא יבדוק את זה... כץ/י 8 פִי +/כייק0 %ה/כ תוכל לקרוא לעצמך על שס אובייקט מסויס שאתה אוהב. לדוגמה צבע אהוב (1₪6, ח66ז)), חיה אהובה (אזהח5 ,פס 08%), סרט או סידרה אהובים (5%971766 ,פווש), דמות אהובה מסידרה (ע208 ,זפוח3זא ,אססס5זכ), כוכב קולנוע/טלוויזיה נערצ (חזורת6!!ו/' , פו!וו\), יחידה צבאית אהובה (31/80 ,וח00|8) וכך הלאה. זכור כי כינויים של שחקנים או סדרות יכולים 1 שי להיות כבר תפוסים, כי הרי אתה לא היחיד שמעריץ אותם! 0 0 כ !ייט תוכל לשלב את סוגי הכינויים שתוארו למעלה. לדוגמה תוכל לקרוא לעצמך |8 07827 או 0782000 וכך הלאה. 8 לפטפט ברשת עם 56| 0 א;ו)4 /פאין ככ / אס ברצונך שאחרים ידעו את גילך ואת מינך (וּכר/נקבה) תוכל לשלב את המידע הזה בכינוי. כדאי לשלב את הגיל והמין, בעיקר אס אינך מעוניין שיפנו אליך אנשיס המבוגרים ממך בעשרות שניס או צעירים מאוד יחסית אליך. את הגיל והמין נהוג לשלב בסוף הכינוי. לדוגמה, אס שמך הוא טל ואתה בן 16 (זכר) תוכל לקרוא לעצמך וח16 !|78. אס שמך הוא דנה ואת בת 15 (נקבה) תוכלי לקרוא לעצמך ז155אַחהּם. אפשרות נוספת לשילוב הגיל והמין היא הצמדתם לכל כינוי אחר. לדוגמה : 6₪%6171, וח21אזה ה וכולי. - 1 הפר הפר האות חח מציינת את המילה 8!6 שפירושה הוא זכר. האות + מציינת את המילה 60816 שפירושה הוא נקבה. שיס לב שבכינוי של טל יש הפרדה של קו תחתי (ניתן להקלידו בעזרת 5014 ומקש המנוס). לעומת ואת, בכינוי של דנה אין הפרדה בין הכינוי לגיל. אין חשיבות להפרדה וכל אחד יכול לבחור אס להפריד או לא בהתאם לטעמו האישי. כחירת כ /י 04%ר[6יכי <חַ4/מָ> ברשת ₪0! משתמשים עשרות אלפי אנשים בו-ומנית. לכן ייתכן שאת הכינוי שאתה בחרת, בחר מישהו אחר שנמצא כבר ברשת. למטרה זו בדיוק כדאי למלא את השדה שמופיע מימין לכיתוב 6ע68%1+!|. + לחצ בשדה זה (או עבור אליו משדה שוחה חאסוא על ידי הקשה על סּד). 4 הקלד כינוי נוסף. בכינוי גה יתבצע שימוש אם, ורק אם, הכינוי הראשון שהקלדת תפוס. 4 שי במקוס כינוי שונה לגמרי, תוכל להוסיף תוויס חסרי חשיבות לכינוי המקורי שלך. לדוגמה אס הכינוי המקורי הוא אז39ח5, תוכל להקליד בשדה הכינוי החלופי את הכינוי: אז508 או *אז908 או [8ז3ח5] וכך הלאה. פרק 1: צעדים ראשוניס עס 86| 29 כחירת. ה6רת +הת מכר/ת מעל הלחצן 1ז8צ567 %6] 0+ 664ה60 ישנה תיבה ומימינה ח. 1. לת על התצ. ה | ישן | ו | פחוסווס ו | 0זח] 1.008 | 5 ה | 50 | 0660 | יצ | 0 [* [5186] , ₪0 ] התיבה שתיפתח מכילה את כל השרתים שגירסה זו של 50| מכירה. ניתן לגלול את התיבה מעלה ומטה בעזרת החיציס. שיס לב שהשמות ברשימה מורכבים 0 מהמבנה הבא: 56 זסה0ה] 115 ההסטחבת 50 ]הח (1ם הסטחבת 50 61ה] (1 הסטחבת + רשת - השם שמופיע לפני 50 ]טהזטטח!! 15! הסטחבת הנקודתיים (₪84=₪ בדוגמה) ו כ" 4 שפחס3 מצוץן את שס רשת ה-6א|. על גוחבו ,3 שפחס3 רשתות 40! נרחיב בהמשך. ו 6חסו5 ,אד 366 !וו ההטזס!] ,3 , 115 )פחזסהוסהה למרות זאת, כבר כאן נציין הסזםחווזגום , ד/, 105 :ופחזפתוסח ה הסבתס ] , 1% , ₪ :)פהוחוע5 3 שאס אתה מחובר לרשת 56| בחב)וזס? , 0 , 05 :פהוחטוע5 3 אחת (לדוגמה 86%=ם) וחבר ₪6 | | 0800 א שלך מחובר לרשת אחרת | 29 רו שר (81ח 41 לדוגמה), לא תוכלו לדבר אחד עם השני (אלא רק בעזרת 66 שגס עליו נרחיב בהמשך). 2 יבשת/מדינה - האותיות שמופיעות אחרי הנקודתייס מציינות את מיקוס השרת. במקרה זה האותיות ₪4 מציינות את המילה 6קסזשם (היבשת אירופה). קיצוריס נוספיסם הם: + 05 509009 8000ה0) - ארצות הברית. בדרך כלל לאחר שרת שנמצא בארהייב, יופיע עוד סימון שמסמל את המדינה המדויקת שבה נמצא השרת. (לדוגמה 64 - קליפורניה, צא - ניו יורק). ברשתות שפועלות רק בארהיב, לפעמים יופיע סמל המדינה במקוס הסמל 5. 4 )20 (8ו4ז51וה) - אוסטרליה. 4 = (ה16ה) - אפריקה. 3 מדינה/עיר - לאחר הפסיק מופיעה המדינה או העיר המדויקת שבה נמצא השרת, ובדוגמה שלנו ישראל. במדינות גדולות כגון מדינות ארהייב יופיע כאן שס העיר (0ס160 53 , סססשץ!!סת וכולי). כאשר בוחריס שרת, כדאי לבחור שרת שנמצא שש שי בישראל. המקוס הבא הוא ארחייב, מכיון שחיבור ספקי האינטרנט באר לשרת האינטרנט נעשה בקו ישירות לארהייב. 0 לפטפט ברשת עם 56| 4 בחר לדוגמה את השרת [88ז5! ,(1ם :+6ח₪1. | < | קטו56 חח | באופז! | 139006 | פמסווקם | סוח| |מסס.| | 56805 סמו | 50 | 0660 | יצ | ( 3 | 50 ]| סו +ססמחסם. זום | 6 ו .30 הסוח 60 ןויות 1 ן ו | | :בסו | )חן | :עו תסו ספות פוסופומ] - -] | ססות | מ 4. כעת לחצ על הלחצן 567911 46! 0+ +₪86ה60. | (6667) %580.08%.11ה100.1 60 8ה86%1הה00 *** . . . סההּה05%ה טסט קט 8ה00%01| *** -86%.11ה.587ה176.1- 8 , ס6ַהַַה3ה05%ה וטסץ שהטם] *** -6%.11ה.586ה106.1- 1% [ה01א80ה0 *** -6%.11ה.587ה176.1- 8 %ה108 ₪06 *** -6%.11ה.587ה176.1- המתן מספר שניות. לבסוף, חלון זה יתמלא, ומעליו יופיע חלון נוסף בשס 16 ז וס 6!5 הח 0). פרק 1: צעדים ראשוניס עס ₪0 31 | 6% 6% 4>)4)%>4).א.אה.אהה - ₪ 155 ₪010 5686%ה1 :עפ טסט 60 %תשטסחם 15 66ט567 15חד - 8, 69 ףחס ₪56 3150 ה₪3 טסל ?סוק מַהבטבון :05 3% |01611 הץ0055 3יסה213 !07180371 5130%1 3% 6% 6% % ** =0ה3%5 ** *% *% ** מאןא לאה ז0 88055 ₪0 ,610855 סא ,בזסם סא ** ** אשד |סהז60 סז אההש| ,פזקןזה%6 055 סז פאשזאז טסל :1 ** ** ( בא81א00| אאז| םאד םטטווםח מאה ) השהאד מאזאאעה מאם:שם 3% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 3% % % % % % % % % % % % %< % % 3% % % % % % 3% % % % 3% 3% % 3% % % % 3% % 3% % % 3% % 3% 3% 1 ְ35 1% ₪56 ,₪56%"5 1573611 1. 100106 :11בה-6 ,5ה6[מפזק ופ] דרי 8 1 שיו 0 . ח60003 פזסו!/ 0% שה" (132.68.252.227) 107.36.11ה%667.ה%01+12./1ה5%3%10 :805% 10631 + אם חלון זה |< | זס !0 -] 5|סחחבּת:) !הח הופיע, עבור לפרק :חוסן 0 [8 ₪3 ]ס שחזבּח זסוה = הבא. 4 אם מופיע חלון בשס 56!חו 0זה2ו/ - סגור אותו. משמעות החלון היא שלא 03206 5 0 הצלחת להתחבר : זע לשרת. 0 זפההוסספת [16535008 עבשה ]63 2זס))ה וס בזפשש-]ה חס וז "זססע-ו 5 עלזב קוסע ]3 עווחחב ה ]בח אם עזסזסה /חגוום אב הווה ==|הרווך/ . 3 , טוהחשוז= בחב מטת סד | . )חס חס זסטום] קגו פסם <] הסיבה שלא הצלחת יכולה להיות אחת מהבאות : 1 אתה לא מחובר לאינטרנט - ודא שאתה מחובר לאינטרנט על ידי גלישה בעזרת הדפדפן לדוגמה. בלי חיבור שעובד ברקע, אי אפשר להתחבר ל-65|. 2 ספק האינטרנט שלך אינו תומך בשרת ה-₪06]| שנבתר - נסה את תהליך ההתחברות שנית, אך בחר שרת שונה. תוכל לנסות מספר שרתים. כדי לבחור שרת 2 לפטפט ברשת עס 56| נוסף עקוב אחר ההוראות בהמשך. כמו כן תוכל להתקשר לשירות התמיכה של ספק האינטרנט שלך ולשאול באילו שרתי ₪0! הוא תומך. 3 אתה לא מורשה להיכנס לשרת - ישנס שרתים שמגביליס את האזוריס שמהס מותר להיכנס אליהם. לדוגמה, מנהל שרת בארהייב יכול להחליט שהוא אינו רוצה משתמשים מישראל או מארצות רחוקות אחרות, כדי שהשרת ישרת את תושבי ארהייב בלבד. במקרה כזה נסה להתחבר לשרת אחר כפי שמודגם בהמשך. 4 אתה מוחרם מהשרת - אס קיבלת הודעה כגון 15ח+ חן 6ה6!60₪/צ +0ח 6זבהּ טסצ ]5 או זסצז506 15ח+ וחסז1 60החה0 6זהּ טסץ, סימן שאתה מוחרס מהשרת. חרס כזה יכול להיגרס אס התנהגת בעבר באופן לא ראוי ב-46!, או שאחד ממנויי ספק האינטרנט שלך התנהג לא יפה ואז מנהלי השרת החליטו להחרים את כל המשתמשיס של הספק. מקרה נוסף הוא שמספר רב של ישראליס התנהגו לא יפה בשרת וה ומנהלי השרת החליטו להחריס את כל הישראלים. במקרים אלו נסה להתחבר לשרת אחר כפי שמודגם בהמשך. 5 יש עומס על השרת - לפעמיס השרת עמוס יתר על המידה במשתמשים. במקרה זה הפתרון הוא לבחור שרת אחר כפי שמודגם בהמשך. התמכר/ת +סרת %מר כדי להתחבר לשרת אחר, פתח את חלון קטו56 על ידי הקשה על ם+!41 או על ידי לחיצה על הסמל השני משמאל בסרגל הכלים. סרגל הכלים: 5 ₪8 ב 8 5 ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪5 ₪ ₪| 9 ₪ פום) א סמל חלון 0ק50+0: 63 בחלון 5640 בחר שרת אחר מתיבת השרתים, ולח על 46! 0+ +6070866 [ז5. חזור על הפעולה עד שתצליח להתחבר לשרת ועבור לפרק הבא. שיס לב שמספר שמות בתחילת רשימת השרתיס שש 00 הס ]%0ז 58‏ ... והסשחההה. בחירה באחד משהשמות הללו תפעיל בכל פעם שרת אקרואי (רנדומלי) של אותה רשת. לדוגמה בחירה ב- 56706 +6ח-= וה00ח33 תגרוס לבחירת שרת שונה מבין שרתי +6ח-ם בכל התחברות. פרק 1: צעדים ראשונים עס 40| 33 ניתן להתחבר ליותר מרשת אחת בו-זמנית. כדי ש הגרה לעשות ואת, התחבר לדוגמה לשרת של רשת %א . לאחר שהתחברת, הפעל עותק נוסף של 5 (כלומר הרצ את התוכנית שוב דרך תפריט התחל). כעת בעותק וה של התוכנית, התחבר לשרת של רשת +686%א=ם. מרגע זה והלאה, תוכל לעבור בין הרשתות על ידי מעבר בין שני העותקיס של 40| בשורת המשימות של חלונות 95. הספת 6רת אס נודע לך על שרת 40! חדש שנפתח (לדוגמה מספק האינטרנט שלך) תוכל להוסיפו לרשימת השרתיס של 46| באופן הבא : 1. פתח את חלון ק58+0 כפי שהודגס למעלה. 2 לת על לחצן 400. .וה ו |מאוווככ 5 שחו קמור [9)וזסיק ] :סוס ]04 376 590105בק | 308 .55 ]0 265ע? !56013 עם | קו₪6 א 3 לח בתיבה שמימין לכיתוב ח0ו104ז650 וכתוב תיאור קצר לשרת. התיאור אינו בעל משמעות אך הוא השם שיופיע ברשימת השרתים. לחץ בתיבה שמימין לכיתוב ז568 146 וכתוב את כתובת השרת (לדוגמה |ו.80.86+.6זו). לח בתיבה שמימין לכיתוב (5)+₪01 וכתוב את מספרי המבואות של השרת (ערך ברירת המחדל הוא 6667). את המספריס האלה כדאי שתברר מזה שנתן לך את כתובת השרת. לח על לחצן 400. 4 לפטפט ברשת עס 50| זסיז 5 עוופזס שוח( | שיואמ וס ד ו |ו.80.גוה]. סזו 5 חן 7 )סיק ]; סז 0 של בשפטפו 041 36 05זס59בק | 308 .5015 ]0 65םע? |3ו0שם5 עם 5 6 | לאחר ביצוע פעולות אלו השרת החדש יתווסף לרשימת השרתיסם בחלון 0קט56%. פרק 1: צעדים ראשוניס עס 40| 35 סרק 2: אתחי04. 4רכר + לשנות את הכינוי. 4+ מתחברים לערוצ. 4 היכרות ראשונית עס הממשק. 4 לעבוד עם חלונות. 4+ סרגל הערוציס. 4+ חלון המצב. 4% כיצד להתנתק! בפרק זה תכיר את הממשק של 156 על כל מרכיביו. כמו כן תלמד להתחבר לערוציס השוניס ב-6=]. ות %ת הכ / ייתכן שלאחר שתתחבר תקבל הודעות בצבע אדוס בנוסח הבא : .6 6חס 5076 0+ 85 ח06!0 א16ח וחד / ה6א3+ עה ה6זו3ּ 15 א6וח פוחד במקרה וה, סימן שהכינוי שבחרת (וגם הכינוי החלופי) תפוסיס כבר. שרת 4%65] אינו מאפשר התחברות של שני משתמשיס עס אותו כינוי. בכל מקרה, השרת נותן לך מספר שניות כדי לשנות את הכינוי שלך. אס לא תעשה זאת הוא ינתק אותך אוטומטית מה-46]|. כדי לשנות את הכינוי עבור לתפריט 608005 ומשס בחר בפקודה 07087086 6וחזה ה א6וח (אחת לפני הסוף). החלון הבא ייפתת: |< | ו :הסוח ופה זפוה = | [ | | כעת הקלד את הכינוי החדש. דאג שזה לא יהיה אחד משני הכינוייס שבחרת בהתחלה. פרק 2: מתחילים לדבר | 37 אם עדיין השרת מודיע הודעות דומות, סימן שגם - שי הכינוי החדש שבחרת תפוס. שנה שוב את הכינוי, עד שההודעות תיפסקנה. ₪ שיס לב שגסם אס השרת לא נתן לך להתחבר עס ו כינוי מסוים, יכול להיות שביוס אחר תוכל להתחבר עם הכינוי המקורי שלך (מכיון שהאדס שמשתמש בכינוי וה לא יהיה באותו יום). את תכרים 4אר/% רשימת הערוציס שנפתחה, כוללת את הערוציס הפופולרייסם של הרשת שאליה התחברת. תוכל לבחור את אחד הערוצים, או להקליד בעצמך את שס הערוצ בשדה הריק למעלה. |< | -] 6|5חחבּת:) !הו :הזוס 0 חב ]0 שחחזבת זפוח = 0 | יצ וו טוזסא-)3 6 03)2006 מבי 6 ]פע הפו ]וספע-ו עזזב קזספע-ו !וחב זה ]בח עזס)סב]חוזת אחהחףחונ וחת 7 ט[החופוז! החוה. חנו] החד + )סש חס חס זסטוס] קוו פס <] לפני שתתחבר לערו כדאי שתהיה מודע לעובדה שי ,הרת שיש וירוסים שמסתובביםס ברשת 16. אין צורך לפחוד, מכיון שמאוד פשוט לחהימנע מהם. לדוגמה יש אפשרות שתקבל את התלון הבא לאחר שתתחבר לערו: 8 לפטפט ברשת עס 50| < | 5] [חוזק4666 וטטססבּ נחוחזבּ / )!הו :6|] 3 גוסע 560 10 ]פסה 15 | חס 6 השח 5 :בהוחזב שי :חואום!וס] 36 ןוחט 6356 ,6 פוה ]סקסב ופ 5-0 .6 36 גוס בחות56 15 סחיו הספזסם 6 יוא טסל .1 .הספזסק פוח) 051ות ז גוסל .2 .05 זו )החש חב 5] 6וו] 6 ובהאי אופחא גוס .3 סוס ם!גוסח5 גוס , 856 ]ם 1ב זגוססה פזוופ וסח שזב גוסע ]| .1300 [1₪26] 06 הו ע|)בו6רחחחו 1 45 6|קספק חפז] 85וו] זקפססב סז 0105 בה ץצ םי ו | .8זסחז הזב6! 0 = 151] אפו|ם .אוסת6 + חס גוסע 0 || וב וזב או פור] סח !5 + חסה. --] חלון זה נועד להזהיר אותך מפני קבלת קבציס לא ידועיס ממשתמשים לא מוכרים. לאחר שאזהרה וו תהיה ברורה לך (קרא עוד בהמשך), תוכל לבטל את הופעת החלון על ידי סימון התיבה שמשמאל לכיתוב ח3031 פחוחזזב3ּ/ט 15ח+ 6 שסח5 +'הסס. ככלל, לא כדאי לקבל קבצים ממשתמש שאינך שש 0 מכיר, ולכן כדאי ללחוץ על [68066 לגבי כל קוב שנשלח אליך ממשתמש שאינך מכיר. לחץ על לחצן 0 בחלון האזהרה כדי לראות איזה קוב רוציס לשלוח לך. ₪ 06 חח וב .300655 .90-78 [-ח3 ₪-]בחחב פופ :6 בהועשס!וס] שר גוסע 56 0 )חב | 6זסחום! אס קוחה :שו 5128: 57555 8 | !וותוחחוקש‎ 5 | ְָ | 4 56.66 .3% 0|העשסטסזות:ס חלון גה מודיע לך שמשתמשת מסוימת (בשס 68]!437) רוצה לשלוח לך את הקובצ 86. באותה מידה יכול להיות ששס הקוב יהיה וחו.501104. שני קבציס אלה הס וירוסים ידועיס שאסור להטעין על המחשב. לכן לחץ על לחצן |68₪66. פרק 2: מתחילים לדבר | 39 כדאי לדעת שהמשתמשיס שכביכול שולחים את שש הזרת הווירוסיסם אליך, לא עושיס זאת בכוונה. זוהי פשוט דרכו של הווירוס להתרבות: הוא מתיישב על תוכנת ₪6! של המשתמש, ושולח את עצמו באופן עצמאי וללא ידיעת המשתמש לכל המשתמשים שנכנסיס לאחד מהערוציס שבהס נמצא המשתמש הנגוע. בשלב וה כדאי להגדיל את חלון התוכנה (החלון - 06 הגדול ביותר שהכותרת שלו היא 5632!ח) לגודל מקסימלי על ידי לחיצה על הלחצן האמצעי בצד ימין למעלה (לחצן בצורת ריבוע). הגדלת החלון תאפשר לך לעבוד ביתר נוחות. היכר/ת ר*6/ןית 06 תאא6ק 1 התחבר לערוצ |15788 כפי שתואר למעלה. 2 אם סגרת בטעות את רשימת הערוצים, תוכל לבחור בתפריט פאַחִאּחוח60 ומשס בפקודה |8חח8ח6 ח1ו0ס. החלון הבא ייפתח: * | )טפח! -0!ח 3 [החב 0 זפוח = 3 | הקלד כאן !15786. כעת ייפתח חלון הערוץ |415786: <ום) - ₪ | > -2]₪0010111, אוו ₪1 15 ₪100 ₪05 עו ₪0 3% 1 8 טט 08 107 \1005 1138 3 ע5תף1ה1ה 1 ח1 [ה3161+ 0 *** 3 0 , שפופפה ₪0 :הַה1נה"בּש [הּה1] שח3 15%]' 15 16קסך *** ר '.6375 0סח ,הה10001+ 40 ,הה151:ְ6ט360 ₪0 ,מה3000"%151 - " - 9 885 ףשה 060 הס טטל עֶם 56% *** 0 לפטפט ברשת עס 50| שיס לב שהחלון מורכב מהאלמנטיס הבאים: % שם הערוץ והנושא - בשורה העליונה של החלון מופיע שס הערוצ (|415788) ומימין לו שורה שמתארת את נושא הערוא. הנושא יכול לתאר את תפקיד הערוצ (על אילו נושאיס מדברים), או לציין מאורע חשוב שהתרחש היוסם. לפעמים שורת הנושא תכיל גס בדיחה או הגיג שמפעילי הערוצ החליטו לכתוב. חלון השיחה - החלק הגדול ביותר של החלון (בצד שמאל באמצע) הוא חלון השיחה. בחלון וה נכתבות כל השורות שכותביס המשתמשים בערוצ. בוודאי תשיס לב שחלון וה מתחיל להתמלא בדבריהס של המשתמשיס האחריס. רשימת המשתמשים - בצד ימין באמצע, בחלון קטן יותר, מופיעה רשימת המשתמשים שנמצאים כרגע בערוא. באמצעות רשימה זו תוכל לגלות מי נמצא בערו ולפנות באופן פרטי לאנשיס שמענייניס אותך. שורת הכתיבה - בחלק התחתון של החלון ישנה שורה ריקה, עס סמן מהבהב. זוהי השורה שבעזרתה אתה יכול לכתוב מסרים שייכתבו בחלון השיחה ויקלטו על ידי כל משתמשי הערוץ. בשלב ה מומלצ שעדיין לא תכתוב כלוס. זאת מכיון שכדאי ללמוד את הממשק המלא של 146 תחילה, וכן ללמוד את כללי הדיבור ברשת בכלל, ובערו וה בפרט. לאחר זמן מה חלון הערוץ יתחיל להתמלא בדיבוריס של המשתמשים: [< וה ₪ | 5 .10016111 ?7 6752113ה הסץ+ ט :88732 <קש8160-|!|> ו 5-ו למי רוצה לדבר <5₪011> וו 41 16646 035 (6%.60.11ה223-31.3703ק0ה813) -ן6ק21ש1 *** ₪0 1 טש סעֶם פעָם <858> 7 1 018866[ 835 (8%.11ה0012139.15078.7ְשהק20) 605 *** 1 סח <608030> 8 וטס 01100+ 60 תהַטסה6 "5 5ה6זב עָפת5 - 6ת0%6 <563טֶהשה6> טט .-% 165 ...53%100"ְ6טה60 208 זפפה סה 58311 א16%א <858> 7 6.- 117 9192*%* ם- :8006 5665 01130604 *** \1005 (858) (%פ6ה סה) 1800||5: עֶם 416660 בש 0|1]% *** 3 א1ההב23בק - 3 חב 1 <הסט-00-51> 3 0065087" 56706 "וסהס%טם שח3 טסט :סעֶה <טטל> ע05ף1ה1ה 4 5בה (0ה.6ה11ה0.קט50100/006102395-8817.0131) ה1113| *** שוחה 151 0 [אני <טו93> - :₪ (0ה6301|) 186 1%טף 35 [[-₪6001 *** כפי שניתן לראות, ההודעות של המשתמשים נכתבות ישירות בערוצ, כאשר משמאל לכל הודעה מופיע בתוך סוגריים משולשים (<>) הכינוי של המשתמש שכתב אותה. פרק 2: מתחילים לדבר | 41 3/4 0% ח4/[/ת מכיון ש-146ח היא תוכנה שרצה תחת מערכת ההפעלה חלונות 95/98, ניתן לפתוח בה מספר חלונות. משמעות הדבר היא שתוכל לדבר בו-ומנית בכמה ערוצים ועם מספר משתמשים. נדגים ואת : 4 הצטרף לערוצ ששמו 6ווח% דרך פקודת |6החהת6 הוס( שבתפריט 5 00 כפי שהודגס קודס. + הצטרף גס לערוצ 8!0ח6זו8 באותה הדרך. הפעולות שתוכל לעשות הן: 4 מעבר בין חלונות - תוכל לעבור בין החלונות על ידי לחיצה עליהם, כפי שאתה עושה בכל תוכנה. 4+ הזזת חלונות - תוכל להזיזּ את החלון למקוס אחר על ידי לחיצה על שורת הכותרת של החלון וגרירתו (כאשר הלחצן עדיין לחוצ) ושחרור הלחצן. + שינוי גודל החלון - תוכל לשנות גודל חלון על ידי לחיצה על חלקו התחתון הימני והרחבת החלון לגודל הרצוי באותו אופן שבו התבצעה הזזתו. שיטה נוספת לעבור בין חלונות היא לפתוח את התפריט ששסצחו/. פתח את התפריט. שו בחלק התחתון של 0 התפריט תוצג רשימה מס 6בחבזזם של 4 חלונות: 5%8%05, 2 6 |96ז15א, 6זווח 5 1 ו-ש!6חסזוא. 2+|ה 8 + ...פחסווםם | )סח.זשזחו סזו חס [+] ||18ח46 :518005 1 ...חש + סה ,אוה קחוא 10 עב03-ם עפק3 1 [חו9+] זוה 2 ...שאו 000 -- ]סח 5168/80 שזוחז 65 5.41/י :[חו+] סזוחזה 3 ...0 03006 106 חס 5הסו5סגום ]| 35% [חו+] קוסחוסזום 4 + לחלון 5+9+05 יש משמעות מיוחדת ונדבר עליו | תפרת בהמשך. ברגע וה אל תעבור אליו ואל תסגור אותו. לגבי שאר החלונות, תוכל לעבור לכל אחד מהס על ידי לחיצה על שמו. 2 לפטפט ברשת עם 50| אפשרויות שימושיות נוספות שמציע התפריט הן: 4 6!וד - סידור החלונות אחד ליד השני באופן הבא : 60 | אוסטחו/ | 05ה8וח0 | 200 0סך ‏ 606 8 9 בב ₪ ₪ ₪ פ ₪ ₪ ₪6 ₪8 ₪ 9 ₪ 5 ם) > ו | סוחא| | ההאאףה| | >ופךת | 8 [< ]ו ו ב - ₪016111| = (10600%+ ]> ה5:18שטף 186 א5ה' 15 6נקסז **> אנו ₪3‏ .800128199.203.198) "סט1פסט1ם *** ו 1% ם 030067 שה: חס 5 0 1 16646 035 (15 עו 0-ו0. ם 0061-ו1. שש 113 6%ב.כַּעְה663ה.8קהסההטם") 235| **= 0 % מָטה סטז הס 6309 עַם 56% *** 5 1 101006 035 (000.00.11 1060 2:12 א ?סופת ט 6 5ע0 <8-01%0866> מ 1% ₪0 טפץ ₪0 )החש <הבּתיוטסץ> 0 6 >1טף 5בּה 603127%8% *** ו פ>עטבה 60 65הבש 5006088 ₪00 (600ק עַם 658% ה80%10הה00) או קה ַה1ץ) 186 1%טף 5בּה הטעפט6) *** וו 5 הטסה) טסה 15 (2"ב6ם *** 7 ( 10600%+ ה 300 1 וו 5 1 ,הסת% ₪068 <061ה6ה> חס זג בּףַב13ה5) קהטה <7ה6ו0> הסוס שא 3ו9ח. 2-16א30א316318) הבּתיוטסט *** 8 (ַה1ט63!) 180 1%טף 5ב 600631 *** | ד ק61ת6ו01 %+16 5הה (66ה.קת [+] !60131 :513005 [< ו .. ו | + (258.125. 117. 043192 | 55 01 *** 1חסק2ההחפן> 6ו1חוו ה1 חַה1א531 שםא *** (630100|) ו00ה03ה₪83% | 176.5%6316ה ₪ 5.81ט' 15 16קסד *** - 6" שפח 60] 3 שהב 65א1+ חָט8 -- %שה.ת 18. 61>. 530085110139-92-98-225") 005א8ב0 *א* 0% '03₪005+ (106008+ חַה71) 1%ש7 (6%ה.ה 05 הט שטז חס וסה83ס:טה עֶם 56% *** 5 ב 6 8% (600. %0601086. 166++566אּה1-וה0'") 603127 *** לק הַה1ץ) 180 1%טף פבּת א-ה0676 *** (6006ק עַם 6656% ה66%10הה60) 661% ו ( 1060₪%+ ב ₪0 2 17 3%0615%0194) 1005+ *** (6%.60.11ה-5306. 7000%3190006012) 000631 *** ₪110 6ונחו 80ה01[ 835 ( (0ה6301]) 1%טף סוב 8-05 פיוסחה 5עסהא סהש <(|נההב83> 5 - ]= ה | 7 4 0850806 - סידור החלונות אחד מעל השני - שימושי כאשר חלונות רביס פתוחיס. דוגמה: הנשהו םיה 6 | אוסטתוע | 85ההתוח0 | 200 1006 86 8 ₪6 ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ | ₪ 6 > ₪ ₪ ₪ 9 ₪ 5 ב > בו | | | ההאאםה| | אפך 7 | א * ה ממ 5> | = "7 ₪ 77 ש ₪6 , ב * 1 | עָ0ח1 ₪ 5% 1 ** ₪16 א>| 7 -31 ** א1וז3קה = 02 |5>)"* ו קנסתסיו1 ה1 חַה53101 שסא ***| כ אא| 7 חס"וסהעא 1% וס [6הה03ם 6ה+ הש 5ה5:10כטף 186 א5ה' 15 16קסד **=)** ₪6** 5 ח-וס. ק01ח6-ו1. טוט 7%" + |עם חפ 2 86₪₪ שָט סש הס 03906 עַם 568 ***|י|1ש| - /א00050ע0 8306 0 5הבש 5006086 16 ₪0 טסץ ₪60 6ב <ההתיוטסט> ** (10600%+ חַה71) 6ה1 1%טף 5בה הטעפטסא *=א 7 ₪ם 5 1 ,תפה% 068 <861ה6ה> 8 - ק00081ו01 %+16 5הה (6%ה קתבוסת2-16.1א8הא11ש3) הבה וטסע *** [ פרק 2: מתחילים לדבר | 43 4 סו 0'3/7%9, שיס לב שבחלק התחתון של החלון יש מלבן שנראה כעת כך (אם לא סגרת כל ערוף): ק|סחסזוו ₪ ופון ו | ופ באמצעות מלבן זה שנקרא סרגל הערוצים תוכל לעבור במהירות בין ערוציס. נסה זאת הגרה המשמעות של סגירת חלון ערוצ היא עזיבת הערו. מובן שתוכל לחזור לערוצ מאוחר יותר. לעומת זאת, מעבר לחלון ערוץ אחר אינו מהווה עזיבה. במעבר מערוצ לערו שמך נשאר ברשימת המשתמשים של כל הערוצים, והמידע שנשלתח עדיין נקלט בחלון השיחה. כדאי לסגור חלונות שלא בשימוש, כדי לפנות את קו החיבור לאינטרנט. תוכל לסגור את החלונות בכל עת, על ידי מעבר אליהס וסגירה רגילה של החלון (הלחצן בצורת % בצד ימין למעלה בחלון). תוכל להפעיל את האפשרויות 71!6 ו-6856806 דרך סרגל הכליס בעזרת הסמליס הבאים: = סווד. 08 = על ידי לחיצה על 6זווחא, אחר כך על 8157868 וכך הלאה. 41 4 4 לפטפט ברשת עס 50| הפר הפר שים לב שכאשר אתה נמצא בחלון מסוים (נניח בחרת את |81586), הכיתוב בסרגל הערוציס שמציין את שמות הערוציס האחריסם הופך לאדוס. צבע וה מסמן שמאז שעברת מחלון הערוץ, משהו השתנה - כלומר עוד שורות נכתבו בחלון השיחה. אפשר שבנוסף לשמות הערוצים, מופיעים בסרגל הערוציס שמות נוספיס. אלה שמות של משתמשיס שרצו לדבר איתך. תוכל לפתוח גם את החלונות שלהם באותה שיטה בה פותחים חלון של ערוצ. בכל מקרה, אני ממליץ שבשלב זה לא תענה להם, אלא תתרכז בלימוד הממשק. לאחר שאופן המעבר בין החלונות ברור, סגור את החלונות סזוחחא ו-6!0ח6זו4. ח+// הא3כ חלון בעל משמעות מיוחדת הוא חלון המצב (549405). עבור לחלון %8+05+5 בעזרת אחת מהשיטות שצוינו. <1ם); | | * (8ה8301!) 061% (158-75.360855.06%.11-000%ת70106000088860) 0756163 *** (%10600% הַה71) 061% (6%.11ה.152-9%.306655-ה750050000/531060) ז081 *** % ח80%10הה60) 5% :87707 8830) 061% (876%.60.11הה1א.50ק309ה0) 0 017 *** ((0060 עפ (הַה1ט03|) 001% (6%.11ה.08116-135-136.3%%07010ק111010) שת יסט511 *** (0ה6301|) 061% (ה60.הס6ק1ת97684056.6-05%ה608הססה'") 1%ה2+0[ *** (0ה8301|) 061% (876%.60.11הה309013.01ה0) 0 1 *** (0ה8301|) 061% (20192.117.175.217הז5350) סטטים *** ב (00% 51066 ה86%10הה60) 061% (02196.00%.007.11ק15310) ה11 *** - שיס לב שהחלון מורכב משלושה חלקים: % שורה עליונה - בשורה זה כתוב 5+9005, מימין לכיתוב זה מופיע שם הכינוי שלך (פַוחַחא6וא) ולאחר מכן את שס השרת שאליו אתה מחובר. חלון מרכזי - בחלון זה נכתבות הודעות שמגיעות מהשרת. כאשר התחברת בוודאי שמת לב שהחלון התמלא בכיתובים שוניס. שורה תחתונה - בשורה זו ניתן לכתוב פקודות לשרת. בספר וה לא נעשה שימוש בשורה זו. 69/9 את6רת ההודעות שמגיעות מהשרת יכולות להיות שימושיות במקריס רבים. להלן ההודעות הנפוצות שמופיעות בחלון המצב: % % הודעות התחברות - אלו ההודעות שראית בתחילה כאשר השרת התחבר. הודעת ניתוק - אס מסיבה כלשהי תתנתק משרת ה-6! תוכל לראות בחלון המצב שההודעה האחרונה שרשומה היא : 15600₪86400 ***. במקרה זה אס ברצונך להתחבר שוב לרשת עשה ואת כפי שצוין בפרק הקודם. פרק 2: מתחילים לדבר | 45 + הודעת פרישה - בכל עת שמשתמש שנמצא באחד הערוציס שבו אתה נמצא עוזגב את 5₪6|, תוכל לראות הודעה במבנה הבא: ש6וחה3ּא6וא ‏ *** (ח46350) +01 (3007655 זס0וטסזס669הּה). 4+ הודעת "פינג פונג'' - אס לא תבצע פעילות במשך זמן רב ב-4₪6!, תקבל בחלון המצב הודעה: !080 ?6א1פ. כדי לסמן לשרת ה-40! שאתה ייחייי כתוב משהו בערוץ, או בצע בקשת מידע על אחד המשתמשים (ראה בהמשך). אס לא תהיה פעיל במשך זמן רב מדי, שרת ה-5₪6! ינתק אותך באופן אוטומטי. + בקשות מידע ממשתמשים אחרים - הודעות שמופיעות בצבע אדוס ובסוגרייס מרובעים, מסמנות שמשתמש אחר ביקש עליך מידע מיוחד (כמו הסו9ז6/ ,פָחוק שעליהם נלמד בהמשך). אס חלון המצב מתמלא לפתע בהודעות אדומות כאלו, ייתכן שמישהו מנסה ילהציף'י אותך. הצפה (טססו=) היא שליחת כמות מידע רבה למשתמש (אתה במקרה זה...) כדי לנתק אותו מהשרת. ההצפה מופעלת על ידי משתמשים עויניס בדרך כלל, וכדאי ללמוד כיצד להתגונן מפניה. בכל מקרה אין מה להתרגש, אס נותקת מהשרת בעקבות הצפה - פשוט התחבר שוב. 4+ הודעות שגיאה - הודעות שייכתבו בעקבות פקודה שלא הצליחה. דוגמה נפוצה היא ניסיוו התחברות שנכשל. במקרה כזה תקבל את אחת ההודעות הבאות: "!ץ|חס 6)וצחו! 65 - |פַהחהּה6 הוסן %ה68" - הודעה זו אומרת שכדי להתחבר לערוצ המבוקש, צריך להיות מוזמניס באופן ספציפי על ידי אחד ממפעילי הערו. "!36 6ז'טסץ - |פַחחההּת6 הוסן %ח63" - הודעה זו מציינת שאתה מוחרס מהערוץ. המשמעות היא שעשית משהו שלא מצא חן בעיני מפעילי הערוצ והס זרקו אותך ללא יכולת לחזור. אבל לא תמיד האשמה היא בך - לפעמים יכול להיות שמישהו מישראל הרגיז מפעילי ערוצ מסויסם, והס החליטו להחריס את כל מי שכתובת האינטרנט שלו היא בישראל. "60+60+ס'זכן 0זסעש355 5 - [סַחַחהת6 חוסן %חה6" - הודעה זו מציינת שלערוצ שאליו ניסית להתחבר מוגדרת סיסמה סודית. אס אתה יודע אותה צייון אותה בחלון חוסצ. + מידע שביקשת - בעתיד כל מידע שתבקש (על משתמש מסוים לדוגמה) יופיע בחלון המצב. לדוגמה תוכל כבר כעת ללחו לחיצה ימנית על חלון המצב. מהתפריט שייפתח בחר ז567/8 ואז בחר 1.65815. לאחר שניות ספורות יופיע בחלון המצב מידע על כמות המשתמשים והערוצים בשרת וברשת. 6 לפטפט ברשת עס ₪156 כי3ר הת( תק? אס אתה רוצה להתנתק משרת 40! שאליו אתה מחובר, כדי לעבור לשרת אחר או כדי להתנתק מ-56! לחלוטין, תוכל לבחור את הפקודה 0156077864 מהתפריט 68ו1=, או ללחו על הסמל הראשון בסרגל הכלים בשמאל שנראה כך: 7*.. גם התנתקות רגילה מספק האינטרנט, תביא ₪ הפר לניתוק הקשר לשרת ה-₪6!. כאשר אינך מחובר לשרת מסויס, הסמל מתחלף לסמל התחברות שנראה כך , לחיצה על סמל וה תחבר אותך ל-40! בעזרת השרת שבחרת בפעם האחרונה. אם אתה מעוניין לשנות שרת תוכל להעלות את תפריט 56+00 בעזרת =+)|. אס ברצונך לצאת מ-40! לגמרי, דאג לסגור את ש הארק חלון התוכנה הראשי (גם פעולה גו גורמת לניתוק אוטומטי. פרק 2: מתחילים לדבר | 47 סרק 3: +א3/ %6ר/3יס. חר6י0, 4 רשימת הערוציס 4+ שמירת הרשימה 4+ איתור ערוצים ללא רשימה 4 ניהול רשימת ערוצים ב-46! קיימיס עשרות אלפי ערוצים שעוסקים במיגוון רחב של נושאיס. אי אפשר להצטרף לערוץ מבלי לדעת את שמו המדויק. בפרק זה תלמד טכניקות לאיתור ערוציס חדשים. כמו כן תלמד על כליס לניהול רשימת הערוצים, שישמשו אותך לאחר שתצבור רשימה נכבדת של ערוצים מעניינים. רשיאת. ה8ר/0'3. ב-40! ישנס ערוציס רבים ומגווניס. כדי לדעת אילו ערוצים קיימיס בשרת, תוכל 7 ללחוץ על הסמל החמישי משמאל בסרגל הכליס : החלון שייפתח נקרא 60800815 115% ותפקידו לסנן את הערוצים שיוצגו על פי בקשותיך. > | 5פחחבּת:) זו | :וז 7556 הזוח סוריו !חב 0 זו 1 . :ו םחו | ו | - .חבס | ב אש 3)0 1 5 = | א פסוסס! חו 1א6) הסוב - ] |פ חחח ]ז50 וח סי -] ]03 3 חס 6|קספם ]0 זפפוחוי4] | %| 898] :אחז 6 :ווח ]חס 7056 360 !סוריו | ההבוס הו -] ד חב סחפוווההוכ|ה-הסח 136 שן פרק 3: למצוא ערוצים חדשיס | 49 אפשרויות הסינון שעומדות לרשותך הן: .1 סינון על פי שם הערוץ - כדי להציג רק ערוציסם ששמס מכיל מילה מסוימת, הקלד את המילה בתיבה שמתחת לכיתוב +א%6 ה3+6!. לדוגמה אס אתה מעוניין בערוציס שעוסקיס בשחמט, תוכל להקליד את המילה 855ח6. אס אתה מעוניין בכמה נושאים, תוכל לציין מספר מיליס בתיבה, כאשר המילים מופרדות אחת מהשנייה בעזרת רווח. לדוגמה, אס אתה רוצה ערוציס על תוכניות הקומדיה סיינפלד, פרייזיר וחבריס תוכל להקליד בתיבה : 116005 91501ז1 16!0ח561. סינון על פי נושא הערוצ - אס אתה מעוניין שהמיליס שציינת בתיבה +א6+ ח₪3+6 יהיו המילים גס בנושא הערוץ, לחץ על התיבה שמשמאל לכיתוב חו +א6+ ₪316 65. לחיצה נוספת תבטל אופציה זו. סינון על פי מספר אנשים - זה לא כיף לדבר בערוצ עס מעט אנשים. גס דיבור בערו עמוס מדי באנשיס אינו תענוג גדול. לכן אס אתה מעוניין לחפש ערוציס שמכילים מספר מסוים של אנשים, תוכל להשתמש באופציה 01 זססחטא |6חחה8ח6 3 חס 016ק060. לדוגמה, אס אתה מחפש ערוצים שמכילים בין 20 ל-100 אנשים, תוכל להקליד בשדה ח1 (מינימוס) את המספר 20 ובשדה א₪3 (מקסימוס) את המספר 100. ''החבאת'' ערוצים שלא מעניינים אותך - באותו אופן שבו אתה יכול להציג רק ערוציס שמתאימיס למילים מסוימות (ראה 1), אתה יכול להורות למחשב לא להציג (או: להחביא) ערוציס שמכיליםס מילים שאתה לא מעוניין בהן. לדוגמה, אס חיפשת ערוצים על צילוסם והקלדת את המילה %0סת0 בשדה %א6+ חה66ג₪₪, והמחשב הגיב בערוציס רביס שעוסקיס בתוכנה 0ק0ח05+סח0 (כי 0+סח0 היא חלק מהמילה), תוכל להקליד את המילה 0ק0+0570 בתיבה שמתחת לכיתוב 8 0656+ ה₪8%0 ה6והט 6|5ַתההה6 3106. כמו כן סמן את התיבה הקטנה שמשמאל לכיתוב זה ב-* (על ידי לחיצה עליה) כדי להפוך את מנגנון הסינון הזה לפעיל. כל רשת מכילה אלפי ערוצים. הצגת כל הערוציס ₪ 06יה לוקחת זמן רב, ובמקריס מסוימיס אתה עלול להתנתק כתוצאה מהפעלת בקשה זו. לכן אני ממליצ לקבוע כמה פרמטריםס של סינון (על פי נושא, או על פי מספר אנשיס) ולצמצס בכך את אורך הרשימה. בדוגמה שלי בכל ואת בחרתי בהצגת רשימה מלאה. לאחר שבחרת את אפשרויות הסינון הרצויות לחץ על הלחצן 11541 6%. פעולה זו תגרוס לפתיחת חלון בשס +115 6030815 שבו יפורטו כל הערוציס בשרת, שתואמיס לבקשות הסינון שלך. 0 לפטפט ברשת עס 56!ח הפעולה איטית למדי וייקח ומן עד שרשימת כל ש הארת הערוציס תתמלא. עד שתתמלא, לא ניתן לבחור ערוץ או לדבר בערוצים אחריס. לאחר שהרשימה תפסיק להתעדכן, המחשב ישמיע צליל קצר ותוכל לעבור לחלון 115% 08!5ח8ת6. בערו זה מופיעה רשימה של שמות ערוציס לצד הנושאיס שלהם. | 5-ו זו - 0 "6 ההט66005 ופ בו ב ו זו 4וט- 0600 סחש"ו+א- ה66 זו 22 %- 66602006 בהי ה60. 600715 זו הא 2 ו אנחםיו+ 6 1-8 5 כ 60,ויכ לש 2 בה מ כסיר= = פה | 6 ו לחולה ו כעת תוכל לבחור ערוצ על ידי גלילת הרשימה ולחיצה כפולה על הערוצ הרצוי. התוכנה תקשר אותך אוטומטית לערוץ, ותוך שניות ספורות חלון הערוצ ייפתח. תוכל לעבור לחלון הרשימה בכל מן, בלחיצה על ש 6 הכיתוב 06!5ח68 שנוסף בסרגל הערוצים. אם אחד הערוציס ברשימה מוצא חן בעיניך, תוכל להוסיפו לרשימת הערוציס שלך לאחר מכן (ראה בהמשך) באופן הבא: לח לחיצה ימנית כאשר העכבר נמצא על הערוצ הרצוי. מהתפריט שנפתח בחר באופציה ז10!06 ס+ 200 : | 0-5 זו 0 6 הט66605 וזו ב וח ד ו 6-8 22 שהשוא ה::וה,ן זוט] ס! 00 1:22 ו ו 6602008 בהותינ ו חסס. 60015 א זו ה 2 6 א1חסיו+ 6 | 05 - [סהחב חס מוסצ ב ₪] = ₪ ...>חסווםם. -4 2-2 ₪ -2 2-2 2-2 2 4 פרק 3 : למצוא ערוצים חדשים | 51 6אירת תר6יאת אס רשימת הערוציס נראית לך כרשימה שתשמש אותך בעתיד, תוכל לשמור אותה. כדי לעשות את עקוב אחר השלביס הבאיס: 1. לחצ לחיצה ימנית כאשר העכבר מצביע על חלון הרשימה. 2 בחלון הפקודות שייפתח לח על הפקודה +15 586. 3 כעת המחשב ישאל אותך לאיזה שס קוב אתה רוצה לשמור את הרשימה. המחשב מציע את השס )א+.+8115ח כערך ברירת מחדל. תוכל להסכים על השס הזה על ידי לחיצה על הלחצן 0. 1אה כ9 אי 64א/ר רסיאה? לאחר ששמרת רשימה, תוכל להשתמש בה כדי להגדיר עליה מסננים נוספים. נדגיס זאת: 1. פתח שוב את החלון 3008]5ח6 115% (על ידי לחיצה על הסמל החמישי משמאל בסרגל הכליס). 2 בתיבה שמתחת לכיתוב 1!6 פַחו5 הקלד %א5+1ו!ש8ח או את השס שבחרת לרשימה השמורה. 3 כעת קבע מסננים נוספים (של מספר אנשים או נושאים). אני החלטתי לבדוק אילו ערוציס העוסקיס ב-03 (קבצי מוזיקה דיגיטלית) יש ב-6חן: | < | 5פחחבּת) זו | :ןזוס 656 ה0ז3רח ה[סוהצ 5!טהחב 0 +18 ב :וו הו ו [* ] צ )סז הס)ב 4 - ב ₪ | א וסט חו %א6) 30 שן |פהחבח0 ]זס5 וח סי -] :03 3 חס 6|קספם )0 זספוחוו4 | 0% 0 הז 0 ח :המוח :)חס 17656 30 הסורוטו 5פרוח3 הס הוה ] 0 --- חב סוזפתגוחה !כ|ה-הסח שור שן 4 לת על הלחצן ע!ק40 (לא על !1.1154 +66). 2 לפטפט ברשת עס ₪156 סדרת פעולות וו מפעילה את המסננים על הרשימה ששמרת, במקוס לבקש רשימה מהשרת. מסיבה זו הפעולה מהירה באופן משמעותי מאשר בקשת רשימה משרת. תוכל גם לא לקבוע מסננים ולקבל את הרשימה המלאה במהירות (מכיון שהיא שמורה במחשב). כאשר הפעלתי את המסנניס על הרשימה, התקבלה במהירות הרשימה הבאה: - 4 הפר הפר שי :לוו | 18 3 6 דט 3 16 15 בקעו ה 60 2 33 18 שפ. בוו 52 2חוו 9 חבּ51הּ-3קחו 18 6 21 6 8 ח3 151 חח 5 עו הט 360קוו 16 מנניי ו 2% 6 56 וח 88 5-ו 18 6ו+-3קחו1 3 קוו 338 אוו קוו 1% רקחו 8 1קחו 13 1 31 חו קה קה שיס לב, שאס ביקשת להציג ברשימה את כל הערוצים שבהס בין 20 ל-100 איש, ואחר כך תפעיל מסנן של כל הערוצים שבהס בין 5 ל-15 איש על הרשימה הזו, לא תקבל ערוץ כלל! ואת מכיון שהרשימה השמורה מכילה ערוציס עס 20 אנשיס ומעלה! זכור, כי הרשימה ששמורה במחשב מעודכנת רק לרגע בו נלקחה. משמעות הדבר היא שיכול להיות שערוצים מסוימיס שבה כבר לא קיימים, או שנפתחו | ערוציס נוספיס | שתואמיס | את הקריטריונים שהצבת בהתחלה. לכן, אס אתה רוצה להיות בטוח שיש את כל הערוצים, הפעל את החיפוש המקורי שוב עס הפקודה !1154 +68. תוכל לנסות לקבל את הרשימה המלאה (על ידי הפעלת !1154 +66 כאשר אין סינון על נושאיס או מספר אנשים) ולשמור אותה. פעולה זו תאפשר לך להפעיל מסנניס על הרשימה השמורה מאוחר יותר. אך וכור כי כפי שציינתי קודם, הצגת הרשימה כולה עלולה לארוך זמן רב ועשויה לגרוס לניתוק זמני מה-6ח|. פרק 3: למצוא ערוציס חדשיס 53 ,ית/ר אר/3יס. 44 רסיאה אס אתה מחפש ערו לנושא מסוים, תוכל יילהמריי ולנסות למצוא אותו גם ללא רשימת הערוציס. לדוגמה, אס אתה אוהב את הסדרה מסע בין כוכבים תוכל להתחבר לערוץ א85+97176, אס אתה חובב שחיה תוכל להתחבר לערוץ שחווחוהו/ש5א וכך הלאה. אס בחרת שם ערוצ לא קיים, יופיע חלון ערוצ שבו שש הגרה אתה המשתמש היחידי. מכיון שזה לא כל כך כיף לדבר עס עצמך, תוכל לסגור את החלון ולנסות שמות ערוצים אחריס. אפשרות נוספת היא להקים ערוצ משלך (על כך נדבר בהמשך). (יה/4 רסיאת. %ר/3יס, כעת, לאחר שמצאת ערוציס שמעניינים אותך, תוכל לשמור את הערוצים האהוביס עליך בתיקיית הערוציס (חלון ז0!08+ 15פַחַחַב3ח6 6א!ח). הלון אה עולה בכל פעס שאתה מתחבר לשרת 1₪5, וגס ניתן להפעילו בכל עת על ידי לחיצה על הסמל הרביעי משמאל בסרגל הכליס ו לחץ על הסמל. החלון שנפתח נראה כך: < | -] 6|5חחבּת:) !הו :וסן סז חב ₪ ]0 הבח זפוח = | ב זסההוםספה |1635008 | עבשה )בס 2זס))הסת | בזפש-]החס 63)2006 מבי : 6 ]זססע-ות 5חפוז "זזססע-ות | 5 עוזב פע ]3 עווחחב -ה ]חנז | אם עזסזסה /חגוום אסההפחטזת ==|חרווךו . 3 , עוהחשוז= בחב מטת סד | , ]הסט חס זסטוט! קוו סטש ש] 4 לפטפט ברשת עס 50| כפי שאתה כבר יודע, ניתן להקליד בתיבה העליונה שס של ערו ולהתחבר אליו על ידי הקשה על ז6זחם. בנוסף, ניתן לבחור ערוצ מבין הערוציס שמופיעיס בתיבת הגלילה ולהתחבר אליו על ידי לחיצה כפולה. אבל היתרון הגדול של תיקיית הערוציס הוא שאתה יכול להכניס לתיבת הגלילה את הערוציס האהוביס עליך, וכך לגשת אליהס במהירות וללא צורך בהקלדה. כדי לנהל את רשימת הערוציס עומדות לרשותך הפעולות הבאות: 4 הוספת ערוץ - כדי להוסיף ערוץ לרשימה, הקלד את שמו בתיבה העליונה (אל תקיש ז%9ח₪ בסוף!) ואז לח על הלחצן 4606. מייד תוכל לראות ששס הערוצ שהקלדת נכנס ישירות לתיבת הגלילה. מעכשיו תוכל לגשת לערו בקלות על ידי פתיחת תיקיית הערוצים (סמל רביעי משמאל בסרגל הכלים) ולחיצה כפולה על שם הערוצ. מחיקת ערוץ - סביר להניח שבתיבת הגלילה מופיעים ערוציס שבהם אתה לא משתמש. כדאי למחוק אותס כדי שתוכל לגשת לערוציס האהוביס עליך ביתר קלות. כדי לעשות ואת בחר בערוצ שאתה מעוניין למחוק (על ידי לחיצה יחידה) ולח על הלחצן 061846. מייד תוכל לראות שהערוץ נמחק מהרשימה. עריכת שם הערוץ - אס האיות של הערוצ אותו הכנסת אינו נכון, תוכל לערוך את השס על ידי בחירת הערוץ מהרשימה ולחיצה על הלחצן 0ם. שם הערוצ יופיע בתיבה העליונה ושס תוכל לתקן את האיות. לאחר שסיימת, לח על ₪00 כדי להוסיף את הערוצ המתוקן לרשימה. את הערוץ הישן מחק בעזרת 61616. קבלת שמות המשתמשים בערוץ - כדי לבדוק מי נמצא בערוצ, בחר בערו המבוקש ולחץ על הלחצן פפַחחִהַא. שמות המשתמשים יופיעו בחלון המצב. יש לציין כי יש ערוציסם שלא מאפשרים לצפות ברשימת המשתמשים שלהם, ולכן במקריס אלה תוחזר רשימה ריקה. הצטרפות לערוץ - כדי להצטרף לערוץ, בחר אותו ולחצ על הלחצן חוסנ. דרך נוספת היא פשוט ללחוצ לחיצה כפולה. כעת, לאחר שאתה יודע כיצד להשתמש בתיקיית הערוצים, כדאי שתשתמש בה באופן קבוע כדי להצטרף לערוציס (במקוס להשתמש בפקודה חוס!. שבתפריט 603005 כפי שנלמד קודם). התיקיה נוחה יותר לשימוש, והגישה אליה מהירה (דרך סרגל הכלים). פרק 3: למצוא ערוצים חדשים | 55 סרק 4: 4רכר 06 00 // % % . 6 סלנג וקיצורים. סימוניס וחיוכים. כיצד אתה מרגיש ומה אתה עושה! שינוי הכינוי לצורך העברת מסר. שימוש בצבעים. צלילים ומוזיקה. עברית או אנגלית! לצאת לדרך! זה לא מספיק וזה גס לא כיף לדעת רק את הצד הטכני של השימוש ב-146!. כדי לדעת לדבר כמו משתמש ותיק, כדאי להכיר את כללי הדיבור והסלנג של 6א!. בפרק זה תלמד כיצד לדבר עס סגנון ולהיראות כמו משתמש יימשופשף'י. 7% כמו לכל אמצעי תקשורת, גס ל-46! יש חוקיס משלה. חוקיס אלה נקראיס בשם כולל 61/008%18]. מקור המילה הוא חיבור של המיליס 6% ו-61006166. מטרת חלק זה היא להסביר את חוקי הנימוס וההתנהגות ב-56!. ואת כדי שתשתלב יפה בין המשתמשים האחרים ולא תפגע בהס. עבירה על חוקי 8000606ח יכולה להביא לפעמים לייבעיטתך'' מהערוץ או החרמתך. במקרים חמורים יכולים אפילו לנתק אותך מהשרת. ישנס כללי 6000646 רביס ואתריס שלמים שמדברים על נושא זה. אני בחרתי להביא את עשרת הדיברות של 6606ט600ח, כפי שאני רואה אותן: % שמור על כללי נימוס רגילים - אל תנצל לרעה את העובדה שהאנשים איתס אתה מדבר אינם יכוליס לראות אותך. דאג לדבר בנימוס המקובל בחיי היוס יוס. אל תקלל ואל תעליב אנשים. זכור במיוחד ש-40! היא קהילה חובקת עולם, ונמצאיס שס אנשיס מכל העולם - לכן חשוב במיוחד להיוהר מבדיחות גזעניות. פרק 4: לדבר עס סגנון | 57 + אל תשתמש בשפות זרות - השפה העיקרית של 46! היא אנגלית. אל תשתמש בעברית או בשפה ורה אחרת בערוציס בהם מדברים אנגלית. וה מרגיו את המשתמשים ובעיקר את מפעילי הערוצ. כדאי לדעת שאפילו בערוצ |86ז415 אסור לדבר עברית. ואת מכיון שזהו ערוץ ישראלי שנועד להיות בינלאומי. בנוסף, הגופניס העברייס לא קיימיס בכל המחשבים ולכן מפעילי הערוצ מעדיפים אנגלית. אס ברצונך לדבר עברית הצטרף לערוצ עבריתא. + אל תצעק - אותיות גדולות באנגלית (89|9/ק68) נחשבות לצעקה. לכן אל תשתמש בהן באופן רגיל, אלא רק אס אתה רוצה להדגיש מילה מסוימת. + דבר בקשר לנושא הערוץ - נושא הערוץ קובע על מה תהיינה השיחות בו. לכן אל תיכנס לערוץ של חובבי שחיה ותתחיל לדבר על שחמט. בערוציס כלליים כגון 8151861 אין נושא מוגדר, ולכן תוכל לדבר על נושאיס שוניס שאתה רוצה. דאג כמובן להימנע מגסויות שירגיזו את המשתמשים ואת מפעילי הערוצ. + הישמע לכללי הערוץ - לכל ערוצ כללים משלו. לדוגמה בערוצ |ַַה8ז5ו41 ב-+6ח-₪ אסור לכתוב בצבעים (כפי שנלמד לעשות בהמשך). לפעמיסם הכלליס רשומיס בשדה הנושא של הערוצ (לדוגמה: זס 605 ,זס!ס6 סא :|סַהז5ו4 ש6זפ6ה). הכללים לא תמיד רשמיים, אך ניתן ללמוד אותם בשיטת ייניסוי וטעייהיי. אס עשית משהו שגרס לבעיטתך, חזור לערוצ - ואל תעשה זאת. 4+ אל תפרסם - הרבה ערוציס מתנגדיס לפרסוס מסחרי או פרסוס מכל סוג שהוא (לדוגמה פרסוס לערוצ חדש). 4% אל 'תציף'' את הערוץ - הצפה (פַחוטססו=) של ערוצ היא כתיבת שורות רבות במהירות גבוהה, או הכנסת שורות ארוכות מדי (שמורכבות מכמה שורות רגילות). הצפה נחשבת למעשה עוין, מכיוו שהיא מפריעה להשתמש בערוצ ויכולה להביא לסגירתו. אל תציף את הערוצ בטקסט, שכן אס תעשה כך רוב הסיכוייס שתיבעט ממנו באופן אוטומטי. + אל תטריד משתמשים - בפרקיס הבאיס תלמד כיצד לדבר באופן פרטי עס משתמשים אחרים. אס אתה מנסה לדבר עס מישהו והוא אינו עונה לך, או רומז לך שהוא אינו רוצה לשוחח איתך, כבד את רצונו ואל תפנה אליו יותר. יכול להיות שהוא עסוק בשיחות אחרות או שפשוט אין לו חשק לדבר. 4% אל תנצל את הכוח שברשותך לרעה - אס אתה מפעיל ערוצ מסוים, אל תבעט או תחריס משתמשיס סתם ייכי בא לךיי. השתדל להיות הוגן, במיוחד כי יכול להיות שאותו בן אדס שבעטת היוס - יהיה מפעיל של ערוץ חשוב מחר. + הקשב לפני שתדבר - כאשר אתה נכנס לערוץ שאינך מכיר, רצוי לראות תחילה מה הנושא בו מדובר על פי הטקסט שזורס בחלון השיחה. כך תוכל להשתלב טוב יותר בשיחה. אס אתה רוצה להעלות נושא חדש, אתה חופשי לעשות כך, אבל אל תכפה על אחרים את הנושא! בדוק שהשאר מעונייניס לדבר על הנושא שהצעת (אין צורך לבקש רשות, פשוט תתחיל לדבר עליו, ואס האחריס לא יאהבו את הנושא, הס לא יתייחסו אליו או יעירו לך). 8 לפטפט ברשת עס 50| 0 /ק3/רי0 כמו בכל שפה אחרת, גם ל-46! יש סלנג משלו. אפשר לראות את רמת הניסיון של המשתמש על פי ביטויי הסלנג והקיצורים בהם הוא משתמש. חלק זה מלמד את הסלנג והקיצוריס כדי שמשתמשים אחרים יזהו אותך כמשתמש מנוסה ולא חדש (6וטששפח). להלן רשימת הקיצוריס הנפוצים : הקיצור 5/7? ?וח |סס/טזס |סו צאזס ו טו 1 01 9 5 או ?וס וחה פירוש/הקשר באיזה גיל אתה, מה מינך והיכן אתה גרז האם אתה בן או בת! תשובה: וח - בן +- בת כאשר עוזביס את המחשב לרגע לאחר בדיחה טובה לאחר שנעדרת מהערוצ תרגום לעברית גיל/מין/מיקוס! זכר/נקבה? תיכף אשוב צוחק בקול גדול דרך אגב, לידיעתך, ברוך שובך חבר חברה הודעה בבקשה לא חשוב פירוש באנגלית חסו0081ו/א06/56 7 6/6!הו זחטום 06 30| 280% 06 0 זט פחוחפטה | עְהּ\ סד ץֶם₪ הסוזהחזסזח! זטסץ זס= 0% 6הסס|6/ החתפו עסם 0חסוז= וכ 76 6 סחוחז זסעט6ח הקיצוריס הנייל הס קיצוריס בהס נעשה שימוש שגרתי על ידי רוב משתמשי 6ח!. בנוסף להס יש קיצוריס נוספים, שהס פחות נפוצים, אך בכל ואת כדאי להכיר אותס. בכל מקרה, אני לא ממליצ להרבות בשימוש בהם, מכיון שאין כיוס הרבה משתמשים שמביניס אותס. פרק 4: לדבר עס סגנון 99 הקיצור אוה אה סאג ?ג דד דר דבה 4% 5 8 8 סוס 0 דחהדס חפות |) א וג דוכ) 30 סחן צוו שו סחשו וסו 1 סשונ אצ וד 5 | להלן רשימת הקיצוריס הפחות נפוצים : תרגום לעברית למיטב ידיעתי לא ליד המקלדת (תיכף אשוב) בקרוב האס נצטרך לעבור על זה שוב! להתראות מערכת בי.בי.אס צוחק (מהבטן) מתפוצצ מצחוק צועק ומנסה להשיג תשומת לב נתראה מאוחר יותר תעשה את הדבר הנכון הראשון שנכנס, ועדיין כאן תמצא לעצמך חיים! הלכתי בינתייס חבל שלא אמרתי את וה מוחות טוביס חושבים דומה... שמח לראות אותך בכל מקרה, אני אוהב אותך לפי ניסיוני, לדעתי, במילים אחרות בחייס האמיתיים זו דעתי בלבד, אבל... רק שתדע (ש...) זמן רב לא התראינו 0 לפטפט ברשת עס 56| פירוש באנגלית ששסחא | 5 זה ₪65 0 ץ4 סז עְבּצוה אוס עֶ3כ שְחה סד 86 סד פַחוסכ) 6/ 6זה ?חו3א פוחד חפטסזחחד 650 שסא זס! 6ץ₪ 6 0870 הטסווטם פְחוחפָט8.! עוו₪8 זסזח0ט3 | חזוש (הספזטם 6 חן פחוץז6 זה | וסץ 566 פחוחד %חףו החד סכ 6 || ,ח! +5זו= )20% 6 ששסא] זס- 6ח50) :ד 5810 | חפו/ | ,600066 6 אחוחד 05חוו/ 7681כ) טסץ 566 סד 80| 6 צח חו טסץ עס | 6חסוזססאם עו חו הסוחוקכ) 6|סחחטרו עו חו 5 זז חו 6 |68 חו מסוחוככ עו +פטצ ששסחא טסץ 1.6% סד 5% 6 סא 6חוד פַחס | הקיצור תרגום לעברית פירוש באנגלית 6 | אה, אני מבין 68 |(=|; | סילחו לי שאני מתערב, אבל... ח! חוקוחטנ זס= 6ו/! הס00ז8ק צס: | זה עניין של נקודת מבט ששסו/ +0 %חוסש 0-1 | מתגלגל על הרצפה וצוחק טחוחפָטה | זססו= הכש פחוו!וס₪3 0-5 | מתגלגל על הרצפה, צוחק פָחוחפָט3 | זססו= ה) פחוווסם= ומחזיק את הבטן 5 עו מָחוס!סר סח = | מחייך מאוזן לאוזן סד זה פחווווחפ 5 | נתראה בקרוב חסספ גוסצ 588 אשוספדד | למיטב ידיעתי ץו 01 2681 פחד סד 6 א /;/ | מתאים לי 6 זסת פאזס/ חחד\ | מה לעזאול (קורה כאן)! ?7 פחד ז+הח/\ 65 צ | אתה תצטער על כך!!! עזזס6 26 |ו'טסצ אות משמעות >> ס ₪5 >| ס| | ש₪| >| טש > בקיצורים פשוטים יותר משתמשים באותיות ומספרים כדי להחליף מיליסם או הברות. להלן טבלת האותיות שנוהגיס להפוך למילים : יש לצייו כי במקריס מסוימיס ניתן להשתמש גס באותיות ומספריס אחרים, על פי הצליל שלהס באנגלית. לדוגמה, את המילה 110% ניתן לכתוב 8], את המילה ז3+6! ניתן לכתוב 181 וכדומה. 1 פרק 4: לדבר עס סגנון תוכל להשתמש באותיות אלו במיגוון משפטים. לדוגמה: (506 |) 6 4% ((וסץ 506) !00 - 4 (?ץ1008 וסץ זבה שצוסח) ?2037 ט ז שסח | 4% (ז8)6! וסץ 566) 87| 6 4 (?676ח וסץ 6זה עְחש) ?6ז6ח טז ץ ‏ 4% (טסץ זס1 6ז6ח וב |) ₪ 4 6זסח !| 4% סיא/ן יס /ח'י/כיס, אס הסתכלת קצת על חלונות השיחה של הערוצים אליהם נכנסת, מדי פעס בוודאי הבחנת בסימוניס מוזרים כגון (-: . סימוניס אלה נקראיס חיוכים (68ו|והח5), וכאשר מסתכלים עליהס מהצד ניתן לראות פנים צוחקות, בוכות, נדהמות ועוד. להלן החיוכים הנפוצים, עם המשמעויות שלהם: סימן | משמעות 9 שמח 1 עצוב (-: | | שמח (עס אף..) :| | עצוב (עם אף..) <-: | שמח מאוד :->‏ | עצוב מאוד ...(: | מזּיל ריר 0 | צועק/נדהס א-: | נשיקה א-: | שותק 9: מבוכה, לא מבין 1 | נגעל (-; | קריצה (*: | | מתלוצצ <-:< | שטני פ-: | צוחק עליך (-% | משוגע : | משופם 2 לפטפט ברשת עס ₪156 החיוכים מוסיפים חיים לטקסט שנכתב ב-₪6!. תוכל לתבל את שיחותיך בעזרתם ולהראות כיצד אתה מרגיש בומן הדיבור. וכור כי האנשים איתם אתה מדבר אינס יכוליס לראות אס אתה מחייך או לא... תפקיד החיוכיס חשוב במיוחד כאשר אתה מתבדת ש 00 או מעיר הערה סרקסטית, וחשוב לך שכולס יבינו שווהי בדיחה ותו לא. כי3ר תה ארוי6 /אה תה 26/8 כאשר אתה מעוניין להביע את הרגשתך באופן יותר מילולי, או ליידע את האחריס במה שאתה עושה כרגע, תוכל להשתמש בפקודה ₪686/. כאשר השרת מקבל את הפקודה ₪₪8/ הוא מחליף אותה אוטומטית בכינוי שלך ובנוסף נותן לה צבע מיוחד. לדוגמה, אס אתה רוצה להגיד שאתה נדהס תוכל לכתוב בשורת הכתיבה: .0ח 5 6חוו] אס לדוגמה הכינוי שלך הוא עֶחְחּם, השורה שתופיע בחלון השיחה תהיח: 3 5 עֶחחהכ * אס אתה רוצה יילחבק'י מישהי שנקראת /6804 תוכל לכתוב: . ע+0630 5שטח 6חו/ אם הכינוי שלך הוא +685 השורה שתופיע היא: . 0630 05טח 685% * << הפקודה ₪₪8/ יכולה לעזור להבנת השיחה במקרים פלר רבים, וכן לגרוס לה להיראות אמיתית יותר. סין/י הכיץן/י +3/רך הלכרת. אסר אפשרות מתוחכמת ויפה להעברת מסריס היא לשנות את הכינוי בהתאס למצב. לדוגמה, אס נפגעת, תוכל לשנות את הכינוי שלך ל-+זטח באופן זמני. אם מתחשק לך להשתטות ולקרקר כתרנגולת תוכל לשנות את הכינוי ל-ח6א6016. אס ברצונך לפנות לבחורה שכינויה ₪630 תוכל לשנות את הכינוי שלך ל-+8885. פרק 4: לדבר עס סגנון = 63 זכור כי כאשר אתה משנה את הכינוי שלך, הוא ש הארת פנוי ולכן אנשיס אחריס יכוליס לתפוס אותו. בנוסף לא נהוג להשתמש בשינוי הכינוי לעיתיס תכופות. עשה זאת רק כאשר זה מתבקש. 20033 אס אתה רוצה להראות למישהו שאתה כועס או צועק, עשה זאת בעזרת אותיות גדולות באנגלית (9ז6116! |118ק08). כדי לעשות ואת הקש על 1.006 6475 וכתוב את המסר שלך. לדוגמה, במקוס לכתוב ???6018 ז ט אחוח+ ט 60 !61 6+ )והחו, כתוב: ?וס ₪ טש אאוחד ט ספ ושח פחד זהגחצצ גם בלי להיות מומחה בתרבות ₪6, ניתן לראות בקלות שהמסר הזה נראה הרבה יותר חריף ממסר הכתוב באותיות קטנות. אל תהפוך את השימוש באותיות גדולות לקבוע. ש ופדה השתמש בהן בטעם ורק מתי שצריך. אל תשכח שגם בחייס האמיתיים אנשיס לא אוהבים שצועקים עליהם.. שימוש נוסף לאותיות הגדולות הוא הדגשה. לדוגמה: ?וח 0+ |0560קט5 דהרוד 5')החצ ישנה שיטה נוספת המשמשת להדגשה, שעשויה לעזור לך להבהיר את דבריך גס בערוצים שאינס מרשים שימוש באותיות גדולות. השיטה היא יעטיפתיי המילה המודגשת בכוכביות. לדוגמה: ?וו 0+ 560סככ/5 *+03+* 5'זהח/צ 6יא/6 כ3כ6יס כדי להוסיף קצת חיים לטקסט תוכל לצבוע אותו! צבעים יכוליס לעזור לך להדגיש מיליס ולמשוך תשומת לב רבה יותר לדבריך. כדי להשתמש בצבעים, עבור לחלון של ערוץ או שיחה פרטית. כעת לפני שתקליד את מה שאתה רוצה לכתוב, הקש א+081. חלון הצבעיס 7 "ו מ ב 4 לפטפט ברשת עס 50| לאחר הוספת הצבע, ניתן להבתין באות ‏ יךְ" שי הארת שנוספה לתחילת שורת הכתיבה. אל תדאג, היא לא תיכתב יחד עס השורה, הו רק סימן פנימי של 0 כדי לסמל פקודת צבע. עכשיו, בחר בצבע מתוך הטבלה והקש את מספרו. לדוגמה, אס אתה רוצה לכתוב בסגול בוהק, הקלד את המספר 13. לאחר ההקלדה, כתוב את ההודעה שלך כרגיל. [<1ם) = | ב | "יי = . 18קוטק 15 ף05 15הז <%311ה6!)|> . 18קוטק 15 54 15הז13ף מלבד צביעת הטקסט, אפשר גס לקבוע צבע לרקע שבו ייכתב הטקסט. כדי לעשות זאת הקש שוב על 6+!ז+0. חלון הצבעיס ייפתח שוב. הפעס הקלד את מספר הצבע שבו אתה רוצה שהטקסט ייכתב, לאחר מכן הקלד פסיק, ולאחריו את מספר הצבע של הרקע שבו אתה מעוניין. לדוגמה, אס אתה רוצה לכתוב בצבע שחור על גבי רקע כחול בוהק הקלד את המספרים בצורה הבאה: 1,12. [<]ם)- | ב | הו שחור על רקע כחול / 5 ח1 [ה63101 40 *** - 90106 םמ בס 78485845 = 11 .6 מס=>ח17ם הס 21368 15 8ַ5ה 15הז1,12ף פרק 4: לדבר עס סגנון = 65 הצבע לא חייב להיות אחיד בכל השורה! תוכל ש הארת לקבוע צבע מסויס בתחילת השורה כפי שלמדנו, ואז, כאשר אתה מעוניין לשנות שוב את הצבע (נניח לפני מילה שאתה רוצה להדגיש), תוכל לתחזור שוב על אותן פעולות בדיוק (6+!6 ולאחריו המספרים המתאימים). בדומה למעבד תמלילים, גס ב-46! ניתן להדגיש ש 0 אותיות ולסמן אותן בקו תחתי. כדי להדגיש אותיות הקש על 8+]60% וכתוב את הטקסט הרצוי. כדי לסמן אותיות בקו תחתון, הקש על (6+71+0. ניתן לשלב בין הדגשה לבין קו תחתון, וכן להוסיף צבעים. לדוגמה, הקשה על 8+!0 אחר הקשה על (6471+0 ואז +6+71 שלאחריו 12, תפיק טקסט מודגש בצבע כחול עס קו תחתון. למרות היתרונות הרביס של הצבעים, הס אינס שש הגרה כלי סטנדרטי ב-₪6!. במיליס אחרות, לא כל מי שנמצא ב-₪0! יכול לראות אותם, אלא רק מי שמשתמש בגרסאות 46| החדשות. מי שמשתמש בתוכנת %6! שלא תומכת בצבעים, יראה את הקודיסם שלהס (כלומר, את האות ץךָ" ואת המספרים). מסיבה זו יש ערוצים שלא מאפשריס למשתמשיס לכתוב בצבעים. אם מפעיל ערוצ מבקש ממך לא להשתמש בצבעים, הישמע לבקשתו. כמו כן, אם אתה מדבר בשיחה פרטית עס משתמש אחר ואתה רוצה להשתמש בצבעים, כדאי שתשאל אותו אס הוא משתמש בגרסת וח חדשה שתומכת בצבעים. 3 /א/ניקה פונקציה חדשה יחסית ב-46! היא שימוש בקבצי קול (1!65 עה //) ומוזיקה (וסוו 5).. כדי להשתמש בפונקציה זו, יש לבצע מספר הגדרות תחילה (באופן חד פעמי). פתח את תפריט 116= ובחר בפקודה ₪5סו%ק0. בחלון שייפתח בחר בכרטיסיה 65ח60₪: 6 לפטפט ברשת עס 50| % | 5חסוזק 0 340 בספו | 85605 | וס | |סזוחס) | וחזסווסק | 59065 "ג 5 | 8 | פחופפס 1 | פְסוס.הַּזק | זו 5 8 בחועבוק ע|ותפזזוס 5ו הוס5 3 ]| שזסחם| שן 1 050 טחגוס5 ]ו זב /א שן | יש וז תגוס חם -] סז 06% "6 >סות!" זם] הסו6 שן 6 השק 35 "6 אסוח!" 568 ש] :5|ו] 6/יבעש ]0 הסווהסס | 05% וו0%90זווח :יס :85| וום ]1 מפווהסס 1 05%ו0%90זותח :יס | קופות | מ בכרטיסיה וו סמן את כל התיבות (על ידי לחיצה על התיבות הריקות). 6% וזושחש50 +460660 - מאפשר לקבל בקשות להשמעת צלילים. כאשר תיבה זו לא מסומנת, לא תוכל לשמוע צליליס שמשתמשים אחרים שולחיס. פְחועֶג3ּ!כ ץ|+ה6זוטס 5| 0ה500 3 1 6זסת8! - סימון תיבה זו יגרוס להתעלמות מצליל חדש שנכנס אס יש כבר צליל שמתנגן ברקע. באופן וה צלילים לא יעלו אחד על השני. אם אתה מעדיף שכל צליל חדש יושמע למרות שיש כבר צליל ברקע, נקה את התיבה. 5 606570 6הט50 1 חזהּ/% - 40| יכול להשמיע רק צליליס שנמצאיס על המחשב שלך. לכן, אס משתמש שלח פקודה להשמעת צליל שאינו נמצא אצלך, הצליל לא יושמע. סימון תיבה זו יגרוס לכך שהמחשב יידע אותך כאשר נוצרת בעיה כזו, כדי שתוכל לבקש מהמשתמש את הצליל. 5 64 "16 אסוה!" :10 ה115+6 - רוב הסיכויים שאין לכל המשתמשיס קבצי קול שאתה מעוניין להשמיע (במיוחד אס מדובר בקובצ מוקלט של עצמך, למשל). סימון תיבה זו יגרוס לכך שמשתמשיס שיבקשו את הקובצ שהשמעת, יקבלו אותו באופןו אוטומטי. בצורה זו יותר משתמשיס יוכלו ליהנות מהצליל. אס אתה לא מעוניין לשלוח קבצי קול לאחריס (לדוגמה, אתה רוצה רק לשמוע אבל לא להשמיע), השאר תיבה זו ריקה. 65 סהטוזכן 35 "1118 א16%ח!" 5606 - כאשר תיבה וו מסומנת, כל הבקשות שלך לקבצי קול ממשתמשיסם אחריסם יופנו ישירות אליהס ולא ייכתבו בערוץ הכללי. רצוי מאוד שהתיבה תהיה מסומנת, מכיון שכך זה לא יטריד את האנשיס האחרים בערו>. פרק 4: לדבר עס סגנון ‏ 67 בנוסף להגדרות אלו, תוכל לקבוע היכן לשמור קבצי פַצב3ּ// (סאונד) ו-ו0ו₪1 (מוזיקה) שנשלחיס אליך. כדי לעשות זאת, לחץ על הלחצן המלבני מתחת לכיתוב 01 ח0ו1.068% 5 6עהש או 11165 01!וח 01 ח0ו+1.068 בהתאמה, ובחלון שייפתח בחר את התיקיה חדשה. אני ממליצ להשאיר את התיקיות כמו שהן. לאחר שכיווננת את כל ההגדרות לח על הלחצן 06. כעת, להשמיע קוב קול כלשהו כדי להמחיש משהו באופן מוזיקלי (לדוגמה קול פיצוץ, צחוק, צעקה וכאלה) העתק את הקוב לתיקיה 65חט80סזוו:6 (בהנחה ש-1465 מותקנת בתיקיה 6זווח:6), או לתיקיה שהגדרת קודס. לאחר מכן, כל שתצטרך לעשות כדי להשמיע את הקובץ בערוץ, הוא לכתוב בשורת הכתיבה את הפקודה הבאה: צה/ט. 6חה ח6!ו1 הט0ס5/ כאשר עש.36ח16ו הוא שס קוב הקול (ניתן גס לשדר קבצי מוזיקה עס סיומת וחז). הצליל יושמע אצל כל המשתמשיס שהקוב כבר נמצא ברשותם. משתמשיס שאין להס את הקובצ, אך ירצו לשמוע אותו בכל ואת, ישלחו אליך בקשות שנראות כך: א6וח! סוה ח6!ו1, כאשר א16ח הוא הכינוי שלך ו-6ו8₪ח11!6 הוא שס הקובצ (עס סיומת טש או 0ו). אס סימנת את האופציה 6006545 +66 "116 א6וח!" זס+ ח%6+115 קודס לכן, 46!ח תטפל באופן אוטומטי בבקשות אלו, ותשלח לכל המבקשים את הקוב הרצול. באותה מידה, כאשר משתמש אחר ישמיע קוב קול, תוכל לשמוע אותו אס הקובצ נמצא אצלך. אס הקוב לא נמצא, וסימנת את האופציה +'ח6065 שחט0ס56 זו חזבּ) 6%, 0 תדאג לשלוח בקשה. אס לא סימנת את האופציה, תוכל לבקש באופן ידני קבציס שמענייניס אותך על ידי כתיבת הפקודה 306 ח11!6 א6וח!, כאשר א6וח הוא כינוי המשתמש שהשמיע את הקובף, ו-6ו3ח11!6 הוא שס הקובצ. השימוש בצלילים ב-46! הוא רק בתחילת הדרך ש הפרה ולא כולס יודעיס כיצד לתפעלו. לכן מומלצ לא להתבסס על צליל בלבד לצורך העברת מסר, אלא להרבות ולהשתמש באמצעים האחרים שנלמדו בפרק זה. 8 לפטפט ברשת עס 50| הכרית / 16 4ית? כדי לעבור בין אנגלית לעברית ולהיפך הקש על 501+!ז+0. בערוציס העולמייס, כדאי מאוד שלא תדבר עברית, מפני שלא יבינו אותך, ובגלל שתווי העברית הם ייחודייס למחשביס בארצ ולא קיימיס במחשבים בחוייל. לכן תוויס אלה ייראו למשתמשיס אחרים כמו קשקוש והם עלוליס להתרגז. מסיבה זו, במרבית המקריםס כתיבה בעברית תגרוס לבעיטתך מהערוצ. בנוסף ישנס גס מחשביס בארצ שאינס תומכיס בעברית (כגון מערכות אוח!), ולכן גס משתמשים אלה לא יוכלו להבין מה שאתה כותב. ככלל, בדאי לדבר אנגלית (במיוחד אס אתה שולט בה). בערוצים ישראלייס שמאפשריס כתיבה בעברית (כגון ישראל% ו-עברית₪, וגם בשיתחות פרטיות למשתמשים ישראליים תוכל לכתוב בעברית באופן חופשי. 41 4ררךָ/ עכשיו, לאחר שאתה יודע כיצד לדבר בנימוס ועס סגנון, תוכל להצטרף לערוציס ולדבר בחופשיות. בכל מקרה, מומלצץ שתמשיך לפרק הבא לפחות, כדי ללמוד כיצד לנהל שיחות פרטיות עס משתמשים. פרק 4: לדבר עס סגנון | 69 סרק 5: 64/ח0 כפָרשי/ת + מתי לשוחח בפרטיות: 4+ ליוום שיחה. + לקבל שיחה. + מי המשתמשו 4 מידע נוסף על המשתמש. 4+ להתעלסם ממטרידנים. + לעשות הפסקה קטנה... 4+ מעקב אחר שיחות. למרות שבוודאי שמת לב שכיף לדבר בערוציס עס הרבה אנשים, לפעמיס גס קצת פרטיות לא תזיק... בפרק זה תלמד כיצד לנהל שיחה עס משתמש אחר באופן פרטי, וכיצד לקבל כמה שיותר מידע עליו. את' 64/חח כפר0י/ת? שיחות פרטיות נועדו כדי לאפשר לשני אנשיס לדבר ביניהס בלי שאחריס יראו את מה שהס כותביס, או יתערבו בשיחה. כאשר אתה מעוניין לדבר על משהו שמופנה רק כלפי משתמש אחד, או שיעניין רק משתמש מסוים - הפנה ואת אליו בעזרת שיחה פרטית. בנוסף, אס אתה מדבר עם מישהו בחלון השיחה במשך ומן רב, והשיחה היא רק ביניכס ללא השתתפות משתמשים אחרים - כדאי להעביר את השיחה לערוצ פרטי. 4 סיה 1. כדי ליוום שיחה בחר באחד המשתמשים מרשימת המשתמשים. עשה ואת בעזרת גלילת הרשימה למקוס הרצוי, ולחיצה על שס הכינוי של המשתמש. 2 כעת, לח לחיצה ימנית. תפריט המשתמש ייפתח. 3 בחר בפקודה ז9₪6). וס עסו חן * |0שחס₪ : שוש ססם ומב|5 פרק 5: לשוחח בפרטיות 1 בשלב זה ייפתח חלון השיחה הפרטית. - כפי שניתן לשיס לב, החלון דומה לחלון ערוצ. ש= הזרת השינוי היחיד הוא שאין רשימת משתמשים מצד ימין. עובדה זו נובעת מכך שהחלון נועד לביצוע שיחה פרטית עס אדס אחד בלבד. שינוי נוסף הוא, שבשורה העליונה מופיע שס הכינוי של המשתמש. כעת, כדי לדבר עס המשתמש כל שעליך לעשות הוא להקליד את הטקסט בשדה השורה בדיוק כפי שאתה מדבר בערוצ רגיל. כדאי להתחיל עס שורה סטנדרטית כמו שלום (או סו|346 ,31), ואז להמתין מספר שניות ולבדוק האס המשתמש עונה. אס הוא עונה ניתן להמשיך בשיחה כרגיל. שיס לב שבסרגל הערוציס נוסף מלבן עס שס שי הרה המשתמש איתו אתה מדבר. מכאן ואילך חלון זה מתפקד כחלון רגיל לכל דבר: תוכל לעבור אליו ולערוציס אחריס באמצעות סרגל הערוצים, או באמצעות לחיצה ישירה על החלון. אם עברת לערוץ אחר ובינתיים המשתמש איתו ש 6 אתה מדבר הוסיף משהו בחלון - צבע הכיתוב עם שס המשתמש בסרגל הערוצים יהפוך לאדום - בדיוק כמו בחלון ערו. לגבי הפרטיות, אין מה לדאוג: אף אחד לא יכול ש הפרת לראות על מה אתה והמשתמש הנוסף מדברים. באופן ה תוכל לפתוח מספר חלונות פרטיים ולדבר עס מספר משתמשים בו-זמנית. 2 לפטפט ברשת עס 50| 4 סִיחה תוכל לקבל שיחה באותו אופן שבו ניהלת שיחה שיזמת. כאשר משתמש מעוניין לדבר איתך, תראה ששמו נוסף לסרגל הערוצים (עס כיתוב אדוס) וכמו כן תשמע צליל מיוחד. כדי לדבר איתו, לחצ על שס המשתמש בסרגל הערוציס, וחלון שיחה פרטי ייפתח. מכאן ואילך תוכל לנהל את השיחה כרגיל. מכיון שזהות המשתמשים באינטרנט אינה ידועה, שש /ְהרתּ יש להיוהר כאשר אתה מדבר עם ורים. לדוגמה מישהי שטוענת שהיא נערה בת 16 מישראל, יכול להיות למעשה גבר בן 57 מהולנד. לכן, אל תנדב יותר מדי פרטיס על עצמך, ואל תתפתה להצעות שנשמעות חשודות. תוכל לשתף אחריס בחייך האישיים ואפילו להיפגש איתם, רק אס אתה בטוח שהס דוברי אמת ובלתי מזיקיס. בכל מקרה, לפני מפגש רצוי ליזוס שיחת טלפון. אל תתפתה לכתוב פקודות שאנשיס אחריס שש ,הרת אומריס לך לכתוב, אלא אס כן אתה יודע מה הן עושות. לדוגמה, בדיחה נפוצה ש"מפילה" משתמשי ₪0! לא מנוסיסם היא "כדי להפוך למפעיל ערו הקש על 4=++)]4/י. משתמש לא מנוסה, שיקיש על שילוב מקשיס וּה, ימצא את עצמו מחוצ ל-₪6!, מכיון ש-4=+4]1 הוא קיצור דרך לסגירת חלון ב-פעוסשחו//. דוגמה נוספת היא: ‏ "כדי להפוך למפעיל ערוץ, עליך לכתוב: 9חואסוח5 +טש/. שורה שמתחילה ב-ווש/, תנתק אותך מה-50!. לכן ודא שאתה יודע מה אתה כותב, במיוחד אם אומריסם לך לכתוב משהו שמתחלל בסימן ''י/יי. אי תהא6קא26 אוויוו עסו כדי לקבל פרטים נוספים על המשתמש תוכל להשתמש 8 | בפקודת 8וסח//. ₪000 את הפקודה ניתן להפעיל על ידי לחיצה ימנית כאשר הסמן , = מצביע על חלון השיחה הפרטית עם אותו משתמש, או על שמו ברשימת המשתתפים בערוא. קפ פרק 5: לשוחח בפרטיות | 73 לאחר מספר שניות יופיעו מספר שורות טקסט בחלון המצב. אס אחד החלונות מסתיר אותו, עבור לחלון המצב. ראה במסך הבא את השורות שהתקבלו: [<זם). | | ₪ 8% :07700 8630) 001% (8%.11ה.ה1510ע6%ה.ט3.510ק60%5885ה) ₪2] 8]]| *** ((6006ק עַם 656% ה60%10הה00) (הַה6301|!) 061% (18194.98.112.198הההבז) 82]]| *** (510600% חַה71) 001% (6%.11ה.ה89-28.150360קסקהמבּםא) אֶסַנַעְמַב8-א *** (0ה6301|) 001% (6%ה.ה139-92-92-3%.%61.11.18ק6070511ק 6) 518טם *** 8% :07700 8630) 001% (6%.11ה.195-39.366655-ט1טה-61ז7ז8ט3"6ק7) 17 [בּטט? *** ((660ק עם ₪856%] ה86%10הה60) ?7 * 288-41.366655.06%.11-ה%318.10/705316 15 ה%31005 1 יוויוםו₪ הס ה%31005 ה5055805-6 הס1בּה'ו0+ה1 ה163ופהה [207.154.187.187] 6%ה.176.315 ףה51ט ה%31005 .5% 0₪8015/ 0% שח5 ה%31005 השורות מציינות את שמו האמיתי של המשתמש, את כתובת הדואר האלקטרוני שלו, דרך איוה שרת הוא התחבר, וכמה זמן הוא לא דיבר. לא תמיד השם שמופיע בשדה השם האמיתי הוא ש הגרה נכון, וכך גס לגבי הדואר האלקטרוני. באשר לומן שבו המשתמש לא דיבר, ניתן - שי להשתמש במידע וה כדי להחליט אם המשתמש ייחייי. הכוונה היא שמשתמש שלא דיבר ומן רב (מספר דקות) יכול להיות עסוק ביישומים אחרים (כגון הדפדפן), או שהוא התנתק מהאינטרנט, והשרת עדיין לא מחק אותו מרשימת המשתמשים. לכו אס משתמש לא עונה לקריאותיך - ייתכן שהוא פשוט לא ייחייי. אי57 [/0 4% הא6תא0 ב-40! ישנה קטגוריה מיוחדת של פקודות שנועדה לאסוף מידע על משתמשים. קטגוריה זו נקראת 676 (|ס0סס%סזק +ח8ו|0 סד %ח6ו01). כדי לגשת אליהן, פתח את תפריט המשתמש של אחד מהמשתמשים בערוצ (שוב על ידי לחיצה ימנית על שמו). ובחר בפקודה 6ד6. 4 לפטפט ברשת עס 56| [<זבן .₪ | 4 2 ו ו 57 אהאאייוי המיר ,ירי ויו 1 וו 7 (((: <6זבש-ם> 17ההבת5 8 35 (8%.11ה.50]07%206113-284-58.366655) 36128 וה ו 1 גו עסו ( %? 35 56885 8 ) פטפהק"ם! עם 66א16%א ₪35 0766 *** - : ?7 סיו 6חסעָחבּ <118!-6חז> ה כ % ח0ם8651הה600) 18% :חסקס 0636) 186 1%טף 5בּה 80% לא% *** * |סשחסם ((660ק עס ילבק ו11?) 6חף "הסת115" 60 76% 1 שהה3 ה63ץ :עה <8"28ה0:ט8> ו חט+ הסטת 50 הס ! )ההש ,60 טסע >בהש ,7000 שֶ53 6ח ,טסה סף טפש <ע%הף1ה01> סוד ₪ - . 8 035 (2.366600.60.11ה0ְ15.573ק1009אְ503") 503018 *** 3 1-ו מ 7[ 05 603550706 הס+ ההסטהבּ 11803ה5 * 48 5 (6%.11ה.61%319]0,126113-198-13.3660655) 11615] *** עַטף36ק3 ו : - 1ו ו התפריט שנפתח מציע את הפקודות הבאות: 4 שחו - בודק כמה זמן לוקח למסר להגיע ממך למשתמש ובחזרה. 4+ 6וחוד - בודק מהי השעה אצל המשתמש. 4 חסופז6ש - בודק מהי גירסת תוכנת 5₪6! של המשתמש. + ז0פַחות - מנסה לאתר את שס המשתמש. בפועל הפקודה השימושית ביותר היא חחוש (פינג). בעזרתה תוכל לדעת כמה זמן יעבור עד שהמשתמש יקבל את ההודעות שלך. לדוגמה, אס אתה מדבר עס משתמש והוא עונה לך באיטיות - אין זה מן ההכרח שהוא מעכב את השיחה. לפעמים השיחה מתעכבת עקב האטה שנגרמת על ידי השרת. תוכל לבדוק ואת בעזרת הפעלת פינג על המשתמש שאיתו אתה מדבר. התוצאה תופיע בחלון המצב. לפי הזמן שתחזיר הפקודה תוכל לדעת האס כדאי = 06 לך להמשיך לדבר עס המשתמש, או שהעיכוביס יגרמו לשיחה להיות בלתי נסבלת. ככלל, אם זמן הפינג עולה על דקה, השיחה לא כדאית. למעשה רצוי שהפינג יהיה פחות מ-5 שניות וזהו המצב ברוב המקרים. אס כל המשתמשיס מחזירים לך ערכי פינג גבוהיס ש 00 - סימן שהבעיה היא בך. במקרה כזה נסה להתחבר שנית, או להתחבר לשרת אחר. פקודה שימושית נוספת היא חסו5ז8/. השימוש העיקרי שלה הוא כדי לבדוק האס תוכנת המשתמש תומכת בצבעים ופונקציות מיוחדות אחרות. פרק 5: לשוחת בפרטיות - 75 הפעל פקודת ח0ס6]91/ על אחד המשתמשים, ובדוק מה הפקודה מחזירה בחלון המצב. אס התוכנה לא מחזירה את התוכנה 46!ח, כנראה שתוכנת המשתמש לא תומכת בצבעים. כמו כן אם מספר הגירסה נמוך (פחות מ-5.0), לא כדאי להשתמש בצבעים. בדוגמה הבאה, ביצעתי פָחו: ו-חסו5ז6 על משתמשת בשס 20וחגד. פָחום החציר 19 שניות (עדיין נסבל אך איטי), והגירסה שבה היא משתמשת היא 5.0 6א!ח, כלומר עס תמיכה בצבעיסם. שיס לב שבפעם הראשונה שביצעתי פַחום, הותזר ש הארה ערך של 3 שניות, ואילו בפעס השנייה 19 שניות! ההבדל נובע מכך שלעיתים נוצרים עיכובים חד-פעמייס בתקשורת ברשת ₪6!. לכן אם אתה רוצה לוודא מהו ומן ה-9ח₪1 המדויק למשתמש מסוים, כדאי לבצע מספר פקודות פָחום, ולחשב ממוצע של התגובות. עם ואת אל תגזיס! ביצוע פקודות פָחוק רבות עשוי להיחשב כפעולה עוינת, מכיון שזאת אחת מהשיטות לניתוק משתמש מה-46|. [<1ם); | | ]| (8ה18301) 001% (8%.11ה.154-25.3668655-ה00.07₪5316ה50060) טְ6א4בּה0יתה6 *** קיבלתי 772 חשבון טלפון שלי) >%נשף (6238192.115.157.139ק10) 7דעְהה₪3 *** (%!!פרטי (הַה6301|) 001% (8%.11ה.ה1510ט65ה.%ה.5650005388-1-483) 5510623בּח *** 5 5 :[טש1ק6ץ 7186 128הבז] (600ק עַם 656% ה66%10הה60) 001% (08192.115.154.6-הַה1א-[ה'') טַ2861303 *** (*6טבש*) 01% (0077.ק61ה000.106ץ++05%3ה16) [8פשה6ח *** 65 19 :[ש1ק6: 7186 128הבז] עָ86-ההּ4-וב!!. א 5.8ט 18032ה :[עשָ1ק6: 0585108 128הבז] 6 לפטפט ברשת עס 56 0451 אאסרילן יס אין מה לעשות, גס ב-5₪0! יש אנשיס שעלולים להיהפך למטרידנים. נסה להתעלס מהס באופן טבעי ולבקש מהס שיפסיקו להטריד אותך ולפנות אליך. אס זה לא עוזר תוכל להורות לשרת להתעלם מהס כליל. כדי לעשות ואת פתח את התפריט 5 60 ובחר בפקודה ז56ש 6זסח8!. החלון הבא יופיע: < | )טסח! !חח :חב תסו זטוה = [ | | 308 הקלד ‏ את כינוי המשתמש המטריד והקש ז%6ח₪=. לאחר ביצוע פקודה זו, מסריס שייכתבו על ידי אותו משתמש, לא יגיעו אליך כלל. הססקה ק0/6.. אס אתה מעוניין ללכת למספר < | )טסח! -30!ח דקות ולהתפנות לעיסוקיס אחרים, | אבל אתה רוצה :655306 עבואום זסוח = להישאר ב-₪6! תוכל לסמן אוו לאנשיס שהלכת לרגע. כדי לעשות ואת פתח את | | תפריט 305 חח 60 ובחר 56% ְּשהּ, ואז לח על חס. חלון לבקשת מידע יופיע. כתוב בחלון זה את הסיבה לעזיבתך או כל מסר אחר שאתה רוצה שהמשתמשיס שיפנו אליך יקבלו, והקש זס)חם. בדוגמה שלמעלה כל משתמש שיפנה אליך יקבל את המסר !!!₪36 +00 26. כאשר אתה חוזר, פתח שוב את תפריט 05חה וח 60 ובחר ב-עְאשש8 56%, אך הפעס לח על +01. פעולה זו תכבה את ההודעה האוטומטית. אסקכ אחר ש6ימ/ת אס אתה מעוניין שכל השיחות שלך תישמרנה על הדיסק הקשיח כדי שתוכל לצפות בהן מאוחר יותר, עקוב אחר הצעדים הבאים : 1. פתח את תפריט 6וו=. 2 בחר ב-00%0705. 3 לחצ על הכרטיסיה 8חז00ס.1. פרק 5: לשוחח בפרטיות ‏ 77 4 סמן את התיבה הקטנה שמשמאל לכיתוב 60865 6ז8עוזק כדי לשמור את השיחות הפרטיות. 5 אם ברצונך לשמור גם את השיחות בערוצים הכלליים, סמן את התיבה שמשמאל לכיתוב 615ַחַחה608. || סוק 0 !חח 8 | 8660 )תפש | פאסוום | יא | החזסוטיק | 50005 סחן 5 | מ טופס | ססזס.םבזם | זו | 5 5 10 8 6ובשום שן 5 |0ז)חס0 קוזופ. -7] 5 | %סם.1 שן :535 זס)וגום חב 5חַס| וס מפוובסס/ 1 05%|סזוח:ס | קוו | ומ לאחר מכן, כדי לצפות בשיחות שניהלת, בצע שוב את צעדים 1-3. כעת בחר מהתיבה 6 106 את המשתמש או הערוץ שברצונך לראות, ולחץ על הלחצן ש6ו/. אס ברצונך למחוק את קבצי השיחות, בחר בקובצ הרצוי ולחצ על הלחצן 61646. כדי להפסיק את המעקב אחר השיחות בצע שוב את הצעדיס 1-3, אך הפעס לחצ על התיבות שמימין ל-60845 3+6צ1זק (-068/5ח3ח6 כך שהן לא תהיינה מסומנות. 8 לפטפט ברשת עס 56!חח פרק 6: 4א%9י 3/46 כ4כר + מהו מפעיל ערוצ! 4 כיצד הופכים למפעילי ערוצ! + שינוי הפרמטרים בערוצ. + סילוק משתמשיסם. 4+ האצלה ושלילה של סמכויות. 4 משיכת משתמשים לערוצ. בכל ערוץ יש מספר משתמשים עם זכויות מיוחדות. משתמשים אלה נקראים מפעילי הערוץ ותפקידם לשמור על הסדר בערוץ, בהתאס להגדרות שהם מציבים. בפרק זה תלמד מהן הזכויות המיוחדות של אותס משתמשים, וכיצד להפוך למפעיל ערוצ בעצמך! אה/ א4'%0 23/8 בוודאי שמת לב שלמספר משתמשים שמופיעים בראש רשימת המשתמשים בערוצים יש סימן ₪ לפני הכינוי. הסיבה לכך היא, שהס מפעילי ערוץ (5זס)9ז06 6861 ובקיצור: 005). מפעילי ערו הס משתמשים שתפקידם לנהל את הערוצ. יש להס אפשרות לבצע את הפעולות הבאות: + לבעוט משתמשים שמפריעים. + להחרים משתמשים שמפריעים. 4 להזמין משתמשים לערוצ. + לשנות את נושא הערוצ ואת אופיו. + להעניק ולשלול סמכויות של מפעיל ערו למשתמשים אחרים. תפקיד המפעילים לשמור שלא תהיה אנרכיה ש הגרה בערוצים. מפעיל הערוץ הוא בדרך כלל מייסד הערוץ או חברו, ולכן הוא דואג לסדר בערוא. חשוב לדעת שלמפעיל בערו אחד, אין שוס ש הפר סמכויות בערוצים אחרים שבהם הוא לא 0. פרק 6: למפעילי ערוץ בלבד ‏ 79 כ+ר ה/פכיס. 4א%0+י 8ר/23 כמה דרכים כדי לחיהפך למפעיל ערוץ. ראה בסעיפים הבאים. קכ4ת סאכ/י/ת אאפ%י4 3/5 %מר אס תמצא חן בעיני אחד ממפעילי הערוץ והוא יחליט שאתה נאמן מספיק לערוצ, יש סיכוי שהוא יתן גס לך סמכויות של מפעיל ערוץ. לאחר שקיבלת את סמכויות המפעיל תוכל לראות ואת על ידי התוספות הסימן (6 לתחילת הכינוי שלך ברשימת המשתמשים בערוצ. ה6ת604/ת 4% 48/% ישנן דרכיס מתוחכמות שמאפשרות להדיח את מפעיל הערוץ הנוכחי ולהשתלט עליו. אין וה מוסרי להשתמש בשיטות אלו, אבל הן יכולות לשמש כאמצעי הגנה מצוין אס הדיחו אותך מערוצ שאתה הקמת. הקאת 6ר/% הדרך הפשוטה ביותר לקבל סמכויות מפעיל היא להקים ערו חדש. כדי לעשות ואת יש יילהצטרףיי לערוצץ שלא קיים. לצורך הניסיון, הצטרף לערוץ שלא קייס (המצא שס שסביר להניח שאינו ברשימת הערוצים כמו רצף אותיות בלתי הגיוני. בדוגמה שלהלן בחרתי בשס !08ח65+078ד שגס הוא לא שס נפוץ במיוחד לערוץ). החלון שייפתח יראה כך: [<1ם)- | | א - ההז ה1 הה1א631 400 *** כפי שניתן לראות, אתה המשתמש היחידי בערוץ, וגס קיבלת את סימן המפעיל (60). כעת תוכל להתנסות בהפעלת סמכויות המפעילל בייכאילויי. 0 לפטפט ברשת עס 56!חו שי /י הפַראטריס, כאר/ל 1 לחץ לחיצה כפולה על חלון השיחה של 505 1556) סְחַח3 0 3 חב זס)םזסק 0 |מחבח0) ב סזה גוס שי הערו. 0000 2 המתן מספר שניות ]חפ [פחחב 650 ד : 5 ל 2 שוח פווימן -] | עד שייפתח החלון | שו [6הה8ה6 | 56וה ואו | |118ח6 : -] | בחלון וּה תוכל לשנות ₪ 5 | את הפרמטריס של ו ואש סא =[ | הערוא. ָ | ו סוס ד בבס פקס עחם. 7[ | גם כמשתמש פשוט בערו אתה יכול לפתוח את שי הארת החלון הזה, אך לא לשנות את תוכנו. 6ין/י תן/06 אחד המאפייניס החשוביס ביותר בערוצ הוא הנושא שלו. נושא מעניין ימשוך לערוצ משתמשים שיקלטו את הערוץ ברשימת הערוצים. כדי לשנות את הנושא, לחצ על התיבה שמימין לכיתוב 6וקסד. הכנס נושא מושך ומעניין. תוכל להוסיף בנושא כללים מיוחדיס לערו, או כל דבר אחר שתמצא לנכון. 1/8 4א/נאןיס, כ4כר אס אתה רוצה שלערוצ ייכנסו רק משתמשים שיוזמנו באופן אישי על ידי מפעילי הערוצ, לחץ על התיבה הריקה משמאל לכיתוב ע!|חס 6צוטח!. לחיצה נוספת בכל שלב ירכ תבטל את מדיניות ההזמנה. ₪ ה אוהו "הו כדי להזמין משתמשים לערוץ פתח ]03 חב 6הההאסוה זפוח = אהוס ובר דוו יי בפקודה ז₪56 6|!ועטח!. בחלון שייפתח הקלד את כינוי המשתמש ואת שס הערוצ אליו אתה מזמין | פס אותו, כפי שמודגס להלן: לאחר קבלת ההזמנה המשתמש יוכל להיכנס לערוץ, גם אס הוא במדיניות 6)וצח! צְוחס. פרק 6: למפעילי ערוץ בלבד | 81 הו כ4ת. אספַָר הא6תאסיס, כדי להגביל את מספר המשתמשים שיכולים להיכנס לערוצ, סמן את התיבה שמשמאל לכיתוב 0+ 11₪066. בתיבה שמימין לכיתוב ואה הקלד את מספר המשתמשים המקסימלי שאתה מאפשר להכניס לערוצ. הפ'כת. ה8ר/3 94ר0/ אס ברצונך להפוך את הערוץ לפרטי, סמן את התיבה שמשמאל לכיתוב ס6ּעוזק. הפיכת. ה%ר/3 2/04י אס אתה רוצה שהערו שלך לא יופיע ברשימת הערוצים, וכך רק אנשים שיודעים עליו יוכלו להיכנס אליו, סמן את התיבה שמשמאל לכיתוב +56016. קוית ה%ר/1 כ8נרת סיסאה כדי להגן על הערו מפני זריס, תוכל לקבוע סיסמה שרק חבריך יידעו. סמן את התיבה שמשמאל לכיתוב צץ8א, ובתיבה שמימין לכיתוב הקלד את הסיסמה. לאחר קביעת סיסמה, כל מי שירצה להיכנס לערו יהיה חייב לציין אותה לצד הערו. לדוגמה, אס בחרת בסיסמה +56078 ולערוצ קוראים |פחחהח6עוא, מי שירצה להיכנס לערוץ יצטרך לכתוב בתיבת ההצטרפות 5860766 |6הה8ה6עץ8₪ (במקוס |6חחה ח6עוא). הו כ4ת. ה6ר/1 4סיחת. אס%י4ים. כ4כר אם ברצונך לאפשר רק למפעילי הערוצ לדבר בתוכו (ולמשתמשיס שקיבלו הרשאה מיוחדת), סמן את התיבה שמשמאל לכיתוב 100678+606. הפעלת תכונה זו לא רצויה מכיון שהיא תגרוס לעזיבת משתמשים. נציין כי גסם משתמשים שיש להס "קול (108ו0/) יכוליס לדבר בו כשהוא %8, גם אם אינס המפעילים. כדי לתת למשתמש ייקוליי כתוב את הפקודה: 6וחוב3 א6ו צ+ 6הההּ]|6ה ההא 6סח/ כאשר 8וח6|3הה8ת6 הוא שס הערוצ, ו-וחבּאאסוא הוא שס המשתמש. לאחר הכנסת הפקודה, ליד כינוי המשתמש יופיע סימן פלוס (+) שיציין את העובדה שיש לו ייקוליי בערוצ. בערוציס רביס משתמשיס בסימן הפלוס כדי לסמן משתמשים קבועיס או 'ימכובדיםיי. עס ואת יש ערוצים שמסמנים בפלוס את המשתמשים היימטרידים'י. בכל מקרה, לפלוס יש משמעות טכנית רק כאשר הערו4 נמצא במצב 6678+60ס₪₪. 2 לפטפט ברשת עס ₪156 אן ילת קכ4ת ה/ר6/ת אכם/% משתמש יכול לשלוח הודעות לערוץ אפילו אס הוא לא נמצא שס. ואת בעזרת פקודה שנקראת 58]. כדי למנוע הופעת הודעות אלו בערוץ, סמן את התיבה שמשמאל לכיתוב 6558065 |8חז6+א6 סא. כך לדוגמה משתמש שיוחרס מהערוצ ויחליט להטריד אותך על ידי שליחת הודעות לערוצ, לא יוכל להפריע כלל. סין/י (/6/ 46 ירי אסַ8י 6ר/3 כ4כר בערוץ שרק נפתח, כל אחד יכול לשנות את הנושא (גס משתמשים רגילים). כדי למנוע ממשתמשיס רגיליס לשנות את הנושא בערוץ, סמן את התיבה שמשמאל לכיתוב סוןס+ סַפַחַהח6 5סס ץָוחס. תתרת 070 בצד ימיו של חלון מידע הערוצ תוכל לראות את רשימת ההחרמות של הערוצ. כל החרמה שתעשה (ראה בהמשך) תיכתב שם. כדי להתיר את החרם על אחד מהמשתמשיס (או אזורים) המופיעים שם, יש לבחור אותו מהרשימה וללחוצ על הלחצן חה8ספחש. לאחר כיוונון כל מאפייני הערוץ לחצ על הלחצן 67080865 עו1כס כדי לקבל (או |63006 כדי לבטל). בדוגמה שלהלן כיוונתי את הערוץ כך שהוא יהיה מוגבל ל-50 משתמשים, הודעות חיצוניות לא תיכנסנה אליו ורק מפעילי הערוץ יכוליס לשנות את הנושא (שכעת הוא !100011005 0 מַח!654+ זס1 15 |6החההח6 פוחד). |< | [ז]ח6:) [פחהחבּת=) !הו 515 7856 6הח0]13 03 חב זסוה זסק 0 |פמחב[ 3 פזב גוסל [פחוסוזסחוגו! קט 55118 זם] 5ו ושהחבהוס פוח ד | שוססד 1 חפ |פחחב 05/0 זו 3---------- 0068 |פמחבתם -] עוחם שאשמ ] 8 ₪0 :0 1 שן ובשו -] -] -...) שא -] סו -ן 5 !6163 40 שן | [08חב) | הפ ] 65ַחַ₪30 עוסקם 2 | פרק 6: למפעילי ערוץ בלבד | 83 סי אשתאשים. מתוקף תפקידך כמפעיל ערו עליך לסלק משתמשים שמפריעים למשתמשים אחרים. כדי לסלק משתמש שמפריע, פתח את תפריט המשתמש שלו (בעורת לחיצה ימנית על הכינוי שלו) ובחר בתפריט 7 |סזחס6. קספם מתפריט זה תוכל לבחור מספר פקודות לסילוק: 0% [עחאו] או + א16א (בעט) - פקודה זו תגרוס לסילוק מיידי של חב המשתמש מהערוצ. למרות זאת הוא יוכל לחזור 6% ,חב על ידי הצטרפות מחדש. הבעיטה היא אמצעי יעיל, מכיוו שהמשתמש מבין שהוא אינו רצוי בערוצ ושהוא מפריע. אס הוא יחזור שוב הוא ישנה את התנהגותו. אס הוא לא משנה את התנהגותו תוכל תמיד לבעוט אותו שוב, או להשתמש באמצעיס חמורים יותר. 4 28 (החרם) - פקודה זו תגרוס לכך שהמשתמש יוחרס מהערוצ. משמעות הדבר שהמשתמש לא יוכל להיכנס יותר לערוצ עד שאחד ממפעילי הערוצ יתיר את החרס (ח58ח0). חשוב לדעת שהחרמה לא מעיפה את המשתמש, כלומר לאחר ח₪8 המשתמש יישאר בערוץ, ורק לאחר שהוא יעזוב או יבעטו בו הוא לא יוכל לחזור. 4 ה8ם ,00| (בעט והחתרם) - ווהי פקודה שמשלבת את שתי הפקודות האחרונות. המשתמש גס נבעט מהערוצ, וגם מוחרס לפעמיס הבאות. זכור כי לא כדאי להשתמש בפעולות אלו, אלא ש= ,הרת כאשר אין ברירה. את מכיון שמטבען פעולות אלו גורמות לצבירת "יאויבים'י שיכולים להיות ביוס הבא מפעילים של ערו אחר. כעת תוכל לנסות את פקודות הסילוק על עצמך! ש סי בעט את עצמך מהערוצ (וּה אפשרי), ולאחר מכן הצטרף שוב. 4 לפטפט ברשת עס 50| ה43ה /446ה 46 סאכ/י/ת בתור מפעיל ערוצ אתה יכול לתת סמכויות מפעיל למשתמשים אחרים. כדי לתת סמכויות של מפעיל ערוץ, פתח את תפריט המשתמש של המשתמש שמיועד להיהפך למפעיל ערו ובחר בתפריט !60040 וממנו בפקודה ק0. כדי להפוך את התהליך (כלומר לשלול סמכויות מפעיל ממפעיל ערוץ) בחר בפקודה ק60. השתמש באופציה זו בוהירות. משתמש שיקבל ש ,הרת סמכויות כאלו יהיה מפעיל ערוץ בדיוק כמוך ולכן הוא יוכל לשלול ממך את הסמכויות שלך, או לבעוט ולהחריס אותך מהערוצ! לכן דאג לתת סמכויות רק למשתמשיס שאתה סומך עליהס בעינייס עצומות שיעזרו לך לנהל את הערוצ ולא ידיחו אותך מכס השלטון... אסיכ אסתאטיס. 4אר/% בטח שמת לב שלא כיף להיות מפעיל של ערוצ ריק... אס ברצונך להקים ערוצ רציני שימשוך משתמשיס רביס בצע את הפעולות הבאות: % 0 בחר שס מעניין וקולע לערוא. בחר נושא מושך ומעניין. הזמן משתמשים לערוצ באופן פרטי. אס הערוצ מוצא חן בעיני המשתמשים, בקש מהם להזמין את החבריס שלהס. פרסס את קיוס הערוצ בערוציס גדוליס שאינס מתנגדיס לפרסוס. וזכור כי ברגע שתתנתק מ-₪6! (וזה יקרה בזמן שי הארה כלשהו, אלא אס כן אתה מחובר בקו ישיר לאינטרנט), הערוץ לא יהיה שלך יותר. אס תיכנס לאחר התנתקות, כבר לא תהיה מפעיל הערו, אלא משתמש רגיל (אלא אס כן הערוצ התרוקן לגמרי ואז תהיה מפעיל של ערו ריק). למרות זאת, רשת +86 241 מציעה מנגנון ייחודי לרישוס ערוציס שמאפשר לך לשמור את הערוצ לשליטתך הבלעדית (ועל כך בהמשך). פרק 6: למפעילי ערוץ בלבד | 85 סרק 7: 46יח קכג3ים, כ-6או 4+ שיחה ב-66ם. 4 שליחת קבציס. + קבלת קבצים. + התחברות לשרת קבצים. 4+ הפעלת שרת קבצים. עד עכשיו למדת כיצד לשוחח בערוצים או עס משתמשים אחרים. אבל מה יקרה אם תרצה לשלוח לחבר ב-6! קובצ! לצורך מטרה זו קייס שירות בשס 066 660זוכם חסוז60חח00 +ח8ו01). שירות זה מאפשר קשר ישיר בין שני משתמשיסם ב-₪0], ללא תלות בשרתיס אליהס הס מחובריסם. ניתןו להשתמש בו כדי לשלוח ולקבל קבציס. בנוסף, ניתן לקייס בעזרתו שיחה ישירה שלא תהיה תלויה בחיבור לשרת 165 מסוים. בפרק וה תלמד על שירות 066 שמהווה חלק חשוב מרשת 40!. סימה כ-000 כדי לדבר דרך שירות 206 פתח את תפריט ₪066 ובחר בפקודה 688%. החלון הבא ייפתת: הקלד את כינוי המשתמש שאיתו אתה רוצה לדבר והקש ז%6+חם. כאשר אתה שולח בקשה לשיחת 66ם, המשתמש בקצה השני מקבל את ההודעה הבאה : אס הוא מעוניין לקבל את השיחה הוא לוחצ !+608, ואס לא הוא לוח על [680668. לאחר שניות ספורות ייפתתח חלון שיחה, שדומה לחלון השיחה הפרטל: ₪ )הח 056 הוח :וי הח -----5ה] 4 | 666 | חמ ₪ ]הח 0665 חח בו [[. 0ב תפוחש].תוא]ו.2 [הסוז05513)רח + ] גוס חואו 03 0 5)חבּ א | שזסחם! | 308 פרק 7: שליחת קבצים ב-6| | 87 [<]) = | וח חא )בת בי ₪ הפר - ,הרת ית קכ3יס. היתרון הגדול ביותר של 0 - שהוא מאפשר העברת קבציס שלמיס דרך האינטרנט. תוכל להחליף עס חבריך באינטרנט תמונות, קבצי מוזיקה וקבציס מענייניס אחרים. כדי לשלוח קוב למשתמש פתח את תפריט 5ח8 וח וה0ס6 ובחר בפקודה 06ח56. 8 לפטפט ברשת עס 50| 060 003% 5855100 (132.68.252.227) %311ה6] :%ה0116 - - . 160651 603% ה00160071חא06 46 ח 600080510 603% 066 היתרון בשיחת 06 הוא, שהיא יותר מהירה ואינה תלויה בשרתיס. משמעות הדבר היא, שאתה יכול להתנתק מהשרת ולעבור לשרת אחר, ועדיין לדבר עס המשתמש ב-00כ. בשיחה רגילה עס משתמש, ניתוק מהשרת משמעו ניתוק השיחה. למרות שיש לשיחת 006 יתרונות מסוימים, לא כדאי י'להטרידיי משתמשיס בשיחה כזו אס אתה לא מתכוון לעבור שרת. שיחה רגילה היא אמצעי הרבה יותר מקובל ופשוט. ₪ 056 הוח 5!] 0 :5/0016 8 0 :5126 |8)סך :פשות :פפוזסזספזום 7 סזווח:ס 6ב כ 6% ומו.1/3565ה - יי 8 512 חבס 0 4 3 קוו סזוחוסזו קייט כ סקוו -] ל ?]| 1- : 8 ל 7 4 ב וש 032.6%8זווח מ 32.66 הווח ו :6סע 1 ]0 וו 181 :פפצוזס 308 | [- .")וו וג[ [> :6 9= | כדי לשלוח קוב עקוב אחר השלביס הבאיס: 1 .2 הקלד את כינוי המשתמש מימין לכיתוב א6וא. בחר בחלק המרכזי של החלון את הקוב (או קבציסם) שאתה מעוניין לשלוח (הממשק של חלון ה הוא סטנדרטי ודומה לסייר פשוסחו/). אס הכינוי תקין והמשתמש מסכים לקבל את הקוב>, לח על הלחצן 5800 והקובצ יישלח. כדאי ליידע את המשתמש שאתה שולת לו את ו הקוב כדי שהוא לא יחשוב שזה קוב> עם וירוס. קכ4ת קכ3יס, כאשר משתמש ירצה לשלוח לך קובצ יופיע החלון הבא : ₪ 06 חח !18 |ו. 30 הפוח 60).חוא]וז.2 [חסוו0513)ות א" | 3008 :6 בחועשס!וס] שר גוסע ח56 0 )חב | שזסחום! .59| הח :שו 5 113548 :5126 שקוחחזותוו!. ‏ | 5 56 | ?ְ | - .חרוב 3% ס|תעש00 שו *:ס אס ברצונך לקבל את הקובף לת על +46660, אס אתה לא מעוניין בקובצ לחצ על ]3 אס המשתמש ממשיך להטריד אותך עס בקשות לשליחה תוכל ללחו על 6זסחם!. זכור, כי לא רצוי לקבל קבציס שאינך מכיר ש= רה | ממשתמשים שאינך מכיר. ואת במיוחד לגבי הקבציס |חו.501!0% ו-6א0₪156+00.6 שידועיס כווירוסיס. פרק 7: שליחת קבצים ב-₪6| | 89 ,הת חכר +6רת קכ3ים. ערוציס רביס ב-46] מציעים מיגוון קבציס להורדה: מוזיקה, תמונות, משחקים ועוד. כל הקבציס האלה מסופקים על ידי שרתי קבצים (819/ז66 116=). מדובר בתוכנות מיוחדות שמחוברות ל-146!, שניתן לגשת אליהן על ידי כתיבת טקסט מסויסם או פניה למשתמש מסויס (שהוא למעשה לא משתמש אמיתי, אלא תוכנה אוטומטית). כדי לאתר שרתי קבצים כדאי לשיםס לב לנושא שש 00 הערוץ, להודעות שנשלחות אליך עס כניסתך לערוץ, ולכל הודעה שמכילה את המיליס 16= ז, 56/6" או ההס|השסם. בדרך כלל הודעות אלו מכילות מידע המפרט את שרתי הקבצים בערו. התחבר לאחד מהשרתיס ברשת 41.86% והיכנס לערוצ טטו6הִּ5וזה6א. ערוצ זה לא תמיד פעיל, ולכן וזכור כי בעדיס אלה הס מבחינת תרגול בלבד. ניתן להיכנס לשרתי קבציס אחרים ב-₪0! (שגס הס לא פעילים תמיד) באותה דרך בדיוק (כמובן, שהמסכים והקבצים שבהם יהיו שונים מאלו הנראים כאן). עס היכנסך לערוץ, תישלח אליך ההודעה הבאה: |<1ם)- | [[ו.61ח.306655 .46 203-1- 3611500 חו5וזבח6) >חוזס ] ₪ ברוך הבא למוצדון כריזמה!!! למידע צל השירותים הצומדים לרשותך הקלד <₪5י0]> - ק1סח! <5ח0]> [ כדי לגלות על השירותיס שעומדיס לרשות המשתמשים בערו הקלד ס!6ח! (עס סימן קריאה בהתחלה). לאחר שתעשה זאת תופיע ההודעה הבאה (ייתכן שנוסח ההודעה יהיה שונה במקצת, מכיון שהמועדון משנה מדי פעס את ההודעות והשירותים): |<]ם) - | [ו ו | ₪ צרב טוביּיּ!ּ הבוט שלכם כא[ <5חזס]> :השירותים שצומדים לרשותכם <5ה"ס]> כניסה לשרת הקבצים של המוצדו[ ‏ - 6ש587+! <5חחס]> מתי המשתמש ביקר לאחרונה במועדו[ - <שהההא16%ה> ה566! <5הס]> הודצה זו - קנפת! <5הס]> לוח האירוצים של המוצדון לתקופה הקרובה - 30%101%1865! <5ח"ס]> קריאה למנהל המוצדו[ - 6סְבּק! <5ח"ס]> להשאיר הודצה למשתמש. ניתן לכתוב את הפקודה הז( - <655386ה> <60507 ףחַ5ה! <5ה"ס]> ישירות לבוט לבדוק הודעות. ניתן לכתוב "אולדיי עבור הודעות ישנות - [016] 8ַ5האספת6! <5ה0]> קבלת פרטים נוספים צל הפרסומת שמספרה צוי[ ‏ - <זפמהטה 30> 6חפה! <5ה"0ס]> מחזיר את מצב הבוט, מצרכת ההודצות ושרת הקבצים - 5%3865! <5חס]> - ליטה [צימה <5ח"ס]> כפי שניתן לראות, בין השירותיסם הקיימיס בערו זה, ניתן לפנות לשרת הקבציס על ידי כתיבת הפקודה 6צז50]! 0 לפטפט ברשת עס 50| פקודה זו נכונה לומן הדפסת ספר זה. מכיון - הפר שרשתות 5₪0! דינמיות ביותר, ייתכן בהחלט שהפקודה תשתנה. כתוב את הפקודה. לאחר מספר שניות יופיע החלון הבא: כביכול והו משתמש שרוצה לדבר איתך באמצעות 06 ). בפועל הבקשה הופעלה באופן אוטומטי על ידי שרת הקבצים. | באמצעות חלון 0% 00 תוכל | לבקש מהשרת את הקבציםס בהס אתה מעוניין. חס | פזסוף! | 308 [[ו.203-146.300655.61-חס 375 תפוזב ר] גוס חואו 03 סל )חב א > + 056 חח לחץ על +466860 כדי לקבל את היישיחהיי. לאחר מספר שניות ייפתח ממשק שרת הקבצים בתוך חלון +68 66 : [<]ם) ב | זט חואו הת ב (192.116.283.186) 5הפ0] :%ה0116 - - . 6065%ו 603% 8ה0016001הא06 4% ח 600086610 603% 066 ע6ם-ה03ו3!]. א סט50 116] 1מ.5ט 18032ה <5ה"ס]> ברוכים הבאים לשרת הקבצים של מועדון גולשי האינטרנט הישראלי מציג את רשימת הקבצים ותת הספריות בספרייה הנוכחית - - :61 צובר לספרייה שצויינה בפרמטר 61"60509[‏ - <61760%000> 66 שולח את הקוב 308ה116+ - <306ה116+> 6סף מציג את תוכן הקובץ %א%.306ה116+ ‏ - <6א%.306ה1186+> 7680 יוצא משרת הקבצים - ש6טָפ %!והמועדון מאחל לכם שימוש מהנה ופורה בשרת [ז <5חו]> <5ח0ו0]> <5חיו0]> <5חיו0]> <5חזו]> <5ח"ו]> <5חיו ]> <5חיו ]> <5חיו ]> <5חיו ]> <5חיו ]> <5חיו]> <5ח"ו]> 1 כפי שניתן לראות, יש הוראות מפורטות בעברית כיצד להשתמש בשרת הקבצים. אך זהו שירות ייחודי למועדון כריומה. בדרך כלל, או שיש הוראות באנגלית או שאין הוראות כלל. בכל מקרה הפקודות והות ברוב שרתי הקבצים. הפקודות הנפוצות הן: 4 זו6 - מציג את רשימת הקבציס בתיקיה הנוכחית של שרת הקבצים. 4+ 6וחהאזוכ 64 - פותח תיקיה ששמה פוחבּאזוס (להחליף בתיקיה הרצויה). 4 .. 606 - חזרה לתיקיית האס של התיקיה הנוכחית (כלומר רמה אחת מעלה). 4 6ו6%3!!= +66 - מוריד קוב ששמו 6ו1!6%3₪= (להחליף בקוב הרצוי). 4 %א3₪06.0 116% 680 - מציג את התוכן של קוב הטקסט %א).6ח63ו:= + 6ע - מנתק את הקשר עם שרת הקבצים. פרק 7: שליחת קבציס ב-46|! 01 כדי להתנסות בפקודות אלו, הקלד זו בשורת הכתיבה של חלון שרת הקבצים. |<]ה) - | חס חואו )הת ₪1 גי 3 זו המוצדון מאחל לכם שימוש מהנה ופורה בשרת <5חס]> <05ו0 ]> <5ח"ו]> [] <5חו0ס]> +61 <19 ה6ן6א)> [*.*] <05י0]> 5 <5ח0]> 5 <5חו0]> 3 <5חו ]> >] 05 5 <5חוס]> -] 1 חפט.5ט <5ה07]> 0%6 שח5 <0705]> כפי שניתן לראות רשימת הקבציס שהופיעה מכילה את התיקיות הבאות: 85 ח0=", 5 5, 6565, ₪3 ו-6םחשד6ום. כמו כן יש קובצ בשס חפצ.פצ בתיקיית השורש. כעת נניח שאנו רוצים להיכנס לתיקיה 0885=, בה נמצאיס טפסי הרשמה למועדון. 1 היכנס לתיקיה 0885 (5חזזס+ 66), ולאחר מכן כתוב שוב זוט. = 5+ 60 <19 ה66)> [05יו0+] <5חוס]> +01 <19 ה66א)> [*.*5'ו0+] <5חיו0]> >]0005< .. 7 6. 6311106 <5חוס ]> 7 115-066 <5ה07]> 5 .-% 05 שח5 <0705]> התיקיה מכילה את הקבציס 6₪081!66.606 (בגודל 54,917 בתים) ואת 6 חזס)-115 (בגודל 52,579 בתים). 2 כעת הורד את אחד הקבצים, לדוגמה את 606.זס)-115 בעזרת 06% 6 חזס)-115. החלון הבא ייפתת: ₪ 05 חח הז [. .300655 .46 203-1-ס 30935 תפוזב וס :וו במושס!וס] רז גוסץ 56 0ז פוחב שר 00 ותזס!-9ו :שו 5 52579 :26ו5 שקווחוחו]. ‏ | 56 | ָ? | - כוסם.התזס]-פוובוב !השס סזוח: | כפי שתוכל לראות, שרת הקבצים שולח לך באופן אוטומטי את הקובצ המבוקש. 2 לפטפט ברשת עס 56!חח בומן קבלת הקוב ניתן להמשיך יילשוטטיי בשרת - הגרה הקבצים ואפילו להוריד קבצים נוספים (עד גבול מסוים, שנקבע על ידי מפעיל השרת). המי סרת. קכ3ים. גס אתה יכול להפעיל שרת קבצים! פונקציה גו מאפשרת לך לתת לחבריך להוריד את הקבציס שהם רוציס מהמחשב שלך. כדי להפעיל את שרת הקבצים יש לקבוע תחילה מספר הגדרות. פתח את תפריט ₪66 ומשס בחר בפקודה 5ח00ו%ש0. חלון שכותרתו 5ה00ו%ק0 066 156 ייפתה. בחר ממנו את הכרטיסיה שמסומנת 6צז56=. < | פתסוזק0 0 -40! | (-ם | פזום | 0005 | 6 | תס | 8 0 1 וו .אה ון 5] זפ זסם 15ב 00 .אבו :ספוט וטס :6!ן] 681 6חזסס|6 אע 0 בחוחזב ו זסיזס55!] עב וספום. שן בכרטיסיה זו ניתן לקבוע מספר הגדרות. אספָר אקסיא+'י 46 סרת' קכגים. פרמטר זה קובע את המספר המירבי של שרתי קבצים שייפתחו בו-וּמנית. ערך ברירת המחדל של 146 מספק, ולכן אין צורך לשנות אותו אלא אס כן יש לך סיבה מיוחדת לעשות כן. כדי לשנות, לחץ על התיבה שמימין לכיתוב 618/ז1!656= .א₪8 והכנס את הערך שלך. פרק 7: שליחת קבצים ב-6א! | 93 אססר אקסיא+י 46 קכגיס, 4כ4 אסתא6 פרמטר זה קובע את מספר הקבציס המקסימלי שכל משתמש יכול להוריד בו-זמנית. גס כאן ערך ברירת המחדל של 146 מספק. מי שבכל זאת רוצה לשנות, יכול ללחו על התיבה שמימין לכיתוב 587ש ז6 06+5 066 .3% ולהכניס את הערך הרצוי. תיקיית ה6/ר6 האפשרות החשובה ביותר שיש להגדיר בחלון וה היא תיקיית השורש (צזס)+66ז01 +06א) של שרת הקבציס. כאשר משתמשים ייגשו לשרת הקבציס שלך הס יוכלו להוריד קבציםס מתיקיה זו ומתת-תיקיות שלה בלבד. משמעות הדבר היא שאתה צריך למקס בתיקיה וו קבציס לא סודייס (כלומר כאלה שלא איכפת לך שמשתמשים אחרים יורידו מהמחשב שלך). כדי לקבוע את התיקיה לחצ על הלחצן המלבני שמתחת לכיתוב /66+01זוכ +₪00א. עזסז6זו4 01 :)וח :פוזסזספזום סזותת%:ס א שוח 4 | | 0% סו%סבם [ = | | פוף 4 בבסוחצוסט [ | 8 ב וס = החלון הבא יופיע: בחלון וה בחר את התיקיה הרצויה. לאחר שתבחר תופיע האזאהרה הבאה (אני בחרתי בתיקיה !השס 0ס זור :6): חוחזבּ ל זסצז65!ו-] 6ם |וואו זס/יזס55!ו] זגוסץ סז +60חהחס6 סהש 5ז5גו | :חו 5סוזס]ספזום חב 85!!] || 300895 0 סוסב 3% !תס זו :ס אם במרכז החלון מופיעה ?בצ גוס 8 5ו וח פזנופ גוסע 6זם. התיקיה הרצויה, לח על 5. אחרת לחצ על סא וחזור על תהליך בחירת התיקיה. 4 לפטפט ברשת עס ₪156 מכיון שבחרתי בתיקיה 6ִב3ס!חשס)סזוו:6, ש 6 ]כ | המשתמשים בשרת הקבצים שלי יוכלו לגשת לכל הקבציס בתיקיה זו ובתת-התיקיות שנמצאות בתוכה. לדוגמה פפַוחִהּףטְ3ס!חעצס)סזווח:6 או ו 65 3 1 0 העש00סזווח:6. - לעומת זאת, הס לא יוכלו לגשת לתיקיות שמעל תיקיה זו. לדוגמה סזווח:6 או :6 (ובוודאי לא ל-:6, :6 וכך הלאה). שיס לב שבכל פעס שאחד המשתמשים כותב זוף שש 00 בשרת הקבצים, תופיע רשימת כל הקבצים באותה תיקיה. אס בכל תיקיה יהיו קבצים רבים, שרת הקבצים לא יהיה נוח לשימוש, ובנוסף, עומס התקשורת במחשב שלך ושל המשתמש יעלה. לכן הקפד לחלק את הקבצים לתת-תיקיות, כך שבכל תת-תיקיה יהיו לא יותר מעשריס קבציס. ק/כ1 "כר/כים, הכיס" 6 מאפשרת לבחור קוב טקסט שיוצג בכל פעס שמשתמש יגש לשרת הקבצים. בקובץ וה תוכל לברך לשלוס את המשתמשיס ולהנחות אותס לגבי שימוש בשרת הקבציסם. את הקוב ניתן ליצור ולערוך בעזרת כל עורך טקסט (לדוגמה 0%6086א של פשססחו/ שאליו ניתן לגשת מתפריט התחל, תוכניות ובחירה בעזרים). לאחר שיצרת ושמרת קוב כזה, לחצ על הלחצן המלבני שמתחת לכיתוב 6ו6|60₪// 68. בחלון שייפתח בחר את התיקיה שבה שמרת את הקובצ, ומשס בחר את קובצ הטקסט המתאים. הנות <ןהרה כסת יחת 6רת קכ3'ס. 6 מכוונת כך שהיא מציגה הודעת אזהרה בכל פעס שמשתמש ניגש לשרת קבצים. הודעה זו נועדה לצרכי בטיחות. אס אתה בטוח שלא ניגשיס אליך משתמשיס ללא רשותך, תוכל לבטל אותה על ידי ניקוי התיבה שמשמאל לכיתוב ז6/ז11656 עְ3!ס8ום פחוחזהּעצ. לאחר שסיימת לקבוע את כל ההגדרות, לח על הלחצן 06 שבחלון 66 6א!וח 5חסוזסס. כעת, כדי לאפשר למשתמש גישה לשרת הקבציס שלך, הקלד את הפקודה הבאה: <6!ן6160161/)> <זן!0+ס0ו> <0+5[)אהוחה> <א160ח> 6/ו150/ פרק 7: שליחת קבצים ב-6א! | 95 כאשר א16ח הוא כינוי המשתמש, 06%5א8 הוא מספר הקבצים המקסימלי לכל משתמש, זו0+ססז היא תיקיית השורש ו-611!6ס6!6צש הוא קובצ ייברוכיס הבאיס'". אס לא הורדת את הודעת האזהרה, היא תופיע כעת : < | !חוחזהּ ש זפצזס 65!ו= :)הוחו שס!וב [[וא סו 565510 זסעזם פפוו= 3 ובוומו סז וטוססה זב גוס זו טסו .15% 0ז13] חב זטזוקוחס6 זגוסץ חס מפוהזס/חו 300655 סז ססות %:ס ?ור ₪0 0] )חבאו גוסע פזוופ גוס סז | הספזסכ פור]ן +5וז] חב עוסתא | ,שר שא 1- 6ח! 855זכ ,הסוזבזס/חו שזסחח זם = 303 855306 פור!] שח 5 וחטה. |[ אס אתה מעוניין לאפשר גישה למשתמש, בחר ב- 5וח) +05ז+ חב עשסחהא | ופצ חספז6ס. אס לא, בחר ב- !וטוה 60 עוח 366655 הספזסכ 5וח+ 16% +'הסם !סא. אס אתה לא מעוניין שהודעה זו תופיע שוב, סמן את התיבה שמשמאל לכיתוב %'חס6 חוה3 655806 15ח+ 6 שסה5. אס המשתמש יסכיס להשתמש בשרת הקבצים שלך, ייפתח חלון +68 066 ובו תוכל לראות כיצד המשתמש יימשוטטיי בשרת הקבציס. אס אתה רוצה לנתק את המשתמש מהשרת, פשוט סגור חלון זה. בוודאי שמת לב ששרת הקבציס שלך לא מופעל ש תפרת אוטומטית על ידי פקודות של המשתמשים האחרים. הפעלת שרת קבצים אוטומטית דורשת ידע בכתיבת סקריפטים ושרתים אוטומטיים. נושאים אלה חורגיס מהחומר הנלמד בספר זה. 6 לפטפט ברשת עס 50| פרק 8: 49.4 ר6יאת ק6ריס, % מרכז מידע על משתמשים. 4+ ספר הכתובות. % מעקב אחר חברים. לאחר שתשתמש זמן רב ב-46!, תצבור חבריס רביס לשיחה (ולפעמים ליותר מכך). כתוצאה מכך סביר להניח שתתחיל להתבלבל בין אנשים, ומצביס לא נעימים יכוליס לקרות. לדוגמה, תוכל לשכוח את שמה האמיתי של הבחורה איתה דיברת אתמול, תוכל לשכוח את התחביביס שלה או על מה דיברתם - וגרוע מכך, תוכל להתבלבל בין שני אנשיס ולדבר עס אחד על משהו שדיברת אתמול עס האחר. בנוסף, אתה פשוט תשכח את הכינוייס של האנשים איתס דיברת, וכשתרצה לחזור ולדבר איתס לא תזכור למי לפנות. 56| מציעה מספר שירותים כפתרון לכל הבעיות האלו, כגון: מרכז מידע על משתמשים, ספר כתובות מתותכס ואמצעי מעקב אחר החברים. על כל השירותים האלה נלמד בפרק זה. ארכן אי%3 4% אשת אסיס, לפני הכרת ספר הכתובות כדאי להכיר מנגנון מתוחכס לשאיבת מידע על משתמשים - 06179 ש (ספש || 00% 4001655 !חח (8ז0601). תוכל | ו | עס | ? סו | 00/0985 להפעיל את המנגנון בעזרת הפקודה | ?₪ סש | סו |8ז66%! בתפריט | 8 | :43 המשתמש של | המו [ו. 30 הסוח60].תוא!ו .2 [חסווה פאז" ן 0 משתמש מסוים (את [815136 [8חח3 ₪50 ה ן :5ב התפריט כזכור ניתן | 8 עסס 58 חוהוו1 ן 0 6 לפתוח בלחיצה 0 ו | חפ זז 5 סז| סוסב )סהזפזה] | 1סח.זט)חו.סזו ן בכ ימנית כאשר הסמן : 700000078 אאט)החוסא] ב מצביע על כינוי המשתמש שברשימת :קז סקסו המשתמשים בערוצ). לאחר שתבחר | זסטחו | שחו | חפט / | בחוק בפקודה זו ייפתת החלון הבא: | כ|36ן | 8006 פרק 8: לנהל רשימת קשרים | 97 החלון מספק את הפרטיס הבאיס על המשתמש: 4 אסזא (כינוי) - כינוי המשתמש. לחיצה על הלחצן 5וסחצ שנמצא מימין לשדה זה תגרוס לעדכון הנתוניס שמופיעים בחלון. שוח א (שם) - השם האמיתי של המשתמש. זכור כי לא בטוח שזה באמת שמו האמיתי, כי כל אחד יכול לכתוב בשדה זה את מה שהוא רוצה. לפעמים תופיע בשורה וו בדיחה. לחיצה על הלחצן 806 שנמצא מימין לשדה וה תגרוס להוספת המשתמש לספר הכתובות. 5 (כתובת) - זו הכתובת שממנה מתחבר המשתמש ל-40]. שים לב, זו לא כתובת הדואר האלקטרוני שלו, אלא כתובת שרת ההתחברות ל-₪0! של ספק האינטרנט של אותו משתמש. לרוב אין לכתובת זו כל חשיבות. לחיצה על הלחצן 0ח1= שמימין לכיתוב זה תגרוס לחיפוש המשתמש (על פי כינויו) בספר הכתובות האישי שלך. 05 (ערוציס) - כאן תופיע רשימת כל הערוצים שבהס המשתמש משתתף. 6חו+ 1616 (זמן יישתיקהיי) - כאן יופיע משך הזמן שבו המשתמש לא דיבר. אס משך הזמן גבוה (יותר מ-5 דקות), סביר להניח שהוא עסוק בדבריס אחריסם או שהתנתק מ-50]!. אם בשדה הזה מופיע 6חסח, הפירוש הוא שהמשתמש לא יישתקי'י אפילו שנייה אחת. בדרך כלל, אס מופיע 6חסח בשדה זה, סימן שזה אינו משתמש רגיל אלא מעין יירובוטיי (802). רובוטיס הס תוכנות אוטומטיות שתפקידן בדרך כלל לעזור למפעילי הערוץ בתחזוקת הערוצ. סזחן עְבּאש (הודעת אי זמינות) - אס בשדה זה מופיע 6חסח, סימן שהמשתמש זמין. אס מופיעה הודעה אחרת, סימן שעזב את המחשב (או את ה-₪0!) למספר דקות וישוב מייד. שים לב, אנשיס בעלי קו ישיר לאינטרנט יכוליס להיות כל הזמן ב-46!, ולא תמיד ישובו בזמן קצר (הס יכולים להשאיר את המחשב דלוק, לא להתנתק מהרשת, ולשוב אפילו לאחר כמה ימיס). זז (שרת) - מציין את השרת שאליו מחובר המשתמש. לחיצה על הלחצן + 6 שמימין לשדה וה תגרוס לחיבור לשרת זה. זכור, אס תנסה להתחבר לשרת שלו, תתנתק מהשרת שלך. עס ואת יש מקריס בהס כדאי להתחבר לשרת אחר. לדוגמה אס אתה מדבר עס מישהו וזמן התגובה ביניכס (פָחוק) גבוה, תוכל לנסות להתחבר לשרת שלו ולצמצס את זמן התגובה. 6 (סוג) - כאן יצוין סוג המשתמש. עבור רוב המשתמשים יוצג כאן זפ |החחזסא. עבור קומצץ אנשיס שנקראיס מפעילי 16 (שים לב, מפעילי 5] ולא מפעילי ערוץ) יופיע כאן זס)06]9 6א!. אנשיס אלה יכוליס לנתק אותך מה-₪0! גס אס אינס מפעילי ערוץ בערוציס בהס אתה נמצא. תפקידס לשמור על הסדר הכללי ברשת. כינוי נוסף למפעילי 5%0! הוא שוטרי 6חו. 8 לפטפט ברשת עס 56!חו כדי להעביר את כל המידע שבחלון זה ליישוס אחר (נניח למעבד תמלילים), לחצ על הלחצן !4 צק60. לאחר מכן עבור ליישוס שאליו אתה רוצה להעתיק את המידע (נניח 0 צ) והקש /+641. המידע ייכתב ביישוס בצורה מסודרת. את הכיתוביס על הלתחצניס התחתוניס (זפַפַָחו= ,6חחוד ,חהסופז8/ ,פָחוק) אתה בוודאי מוהה. אלו אותן פונקציות כפי שלמדנו בפרק על שיחה פרטית עם משתמשים, אבל בשינוי אחד: יותר נוח להשתמש בהן מחלון זה. ואת מכיון שאין צורך לחפש את התשובה בחלון המצב. לאחר לחיצה על אחד מלחצניס אלה התשובה תופיע בתיבה שמעליהם (אם זה פָחוק - התשובה היא מספר שניות, אס זה חסופז8/ - התשובה היא תוכנה וגירסה, וכך הלאה). 0 תכת/כ/ שיס לב שעד עתה הוצגה בחלון הכרטיסיה ?15 סח/. כדי לעבור לספר הכתובות ממסך זה לחצ על הכרטיסיה 65565ז200 שבחלון 200% 2007655 6ףוח. דרך נוספת לעבור, היא להוסיף את המשתמש שבפרטיו אתה צופה כעת בעזרת לחצן 4006. ספר הכתובות של 186 נראה כך: || 00% 400655 !חח | סוס | שוסא | | ?סח | םה 0 תסו | סוסוסם | בק | - | | 0000000007 אם]שחגא | ומח 0 סוח סו 2.00 507 רה 1" ] חש 7 : . | אצ ]פס 77777-3 | ו | :800956 | ?וס | ?8 סע בו פזבשע 21 ,436 | :שו ...ספ 788] ]0 זסו!וגוה | קוו | 308 בספר הכתובות תוכל לשמור מיגוון פרטים על חבריך מה-56!: שם, כינוי, דואר אלקטרוני ועוד. פרק 8: לנהל רשימת קשרים | 99 שים לב לשדות השוניס בספר הכתובות : ₪ 6חה אסא (כינוי) - כאן יש למלא את כינוי החבר. שדה זה מתמלא אוטומטית אס עברת לספר הכתובות דרך לחצן 406 שבתפריט 18 סח/). 6וחּא (שס) - כאן יש למלא את השס האמיתי של החבר. [ווח-= (דואר אלקטרוני) - כאן יש למלא את כתובת הדואר האלקטרוני של החבר. שיס לב שכאשר אתה מוסיף חבר לספר הכתובות דרך לחצן 4060 שבכרטיסיית 1015/, הדואר האלקטרוני אינו תמיד נכון. ואת מכיון שלא כל המשתמשים ממלאיסם את הדואר האלקטרוני האמיתי שלהם. לכן שאל את חברך האס זהו הדואר האלקטרוני שלו, ואם לא - הקלד את הכתובת האמיתית. מימין לשדה זה נמצא הלחצן |ו8חחזם. לחיצה על לחצן זה תפעיל את תוכנת הדואר האלקטרוני, ותאפשר לך לשלוח הודעה לחבר. את מיקוס תוכנת הדואר האלקטרוני ניתן לכוון דרך כרטיסיית פחסוזקס. 6 (אתר באינטרנט) - אס לחברך יש אתר באינטרנט, הקלד את כתובתו בשדה זה. לחיצה על הלחצן +ו15 שנמצאת מימין לשדה, תפעיל את דפדפן האינטרנט שלך עס כתובת האתר שמופיע בשדה. 5 פש] (כתובת =!) - ברוב המקריס לא תוכל למלא שדה זה. הוא מציין את הכתובת המדויקת של החבר, ולא לכולס יש כתובת כזו. לחיצה על הלחצן % שמימין לשדה זה תפעיל שיחת 00 עס החבר. 5 (הערות) - בתיבה גו תוכל לכתוב פרטים על החבר. תוכל לרשום כאן את שמו האמיתי, גילו, התחביביס שלו וכדומה. תמונה - לחיצה על המסגרת הריקה שנמצאת בצד ימין של הכרטיסיה, תגרוס לפתיחת חלון שבו תוכל לבחור קובצ שמכיל את תמונת החבר. תוכל לעשות ואת אס המשתמש שלח לך את תמונתו ב-06. לאחר שמילאת את השדות (אין חובה למלא את כולס), לחצ על לחצן ₪60 כדי להוסיף את המשתמש לרשימת החבריס שלך. תוכל לחזור על פעולה זו לגבי חבריס נוספים. כדי לסיים את פעולותיך ב-₪00% 2007655 46!ח לחצ על 0 כדי לקבל את השינוייס, או על 680061 כדי לבטל. 6 הספרשיס. 46 20% האסת אסיס. כדי לבדוקס את פרטי אחד המשתמשים שהכנסת לספר הכתובות, פתח את ספר הכתובות שוב. לאחר מכן לחץ על הח שמופיע בתיבה שנמצאת מתחת לכיתוב וה אסא ובחר את כינוי המשתמש שבו אתה מעוניין מהרשימה הנגללת. כדי לפתוח באופן ישיר את ספר הכתובות (לא דרך 4 הארת פקודת !1660479)) יש ללחוץ על הסמל : 0 לפטפט ברשת עם 56| כאשר אתה מעדכן פרטיס של משתמש שהכנסת שש הארת קודס, לחצן 4006 ישתנה ללחצן בשס 0008)6 (עדכן). אס תשנה פרט, יופיע סימן קריאה שחור על רקע צהוב. סימן וה מזכיר ששינית פרטיס במשתמש הנוכחי וכדאי לעדכן אותס. תוכל למחוק את אחד מהאנשים ברשימה על ידי שש הזרת בחירתו מהרשימה ולחיצה על הלחצן 818%6. אסקכ אחר מכריםס בוודאי אתה מעוניין לדעת מתי החבריס שלך נמצאיסם ב-46! כדי שתוכל לשוחת איתס. לצורך מטרה זו 156 מחזיקה רשימה מיוחדת. ברגע שאחד מהאנשיס שנמצא ברשימה זו ייכנס לרשת תקבל הודעה מיוחדת. כדי להגדיר מי האנשים שייכנסו לרשימה זו, יש להשתמש בכרטיסיה ע/04א שנמצאת בחלון ספר הכתובות. 1. פתח את החלון (על ידי לחיצה על הסמל המתאים). 2 לח על הכרטיסיה ע1ו04א. החלון הבא ייפתת : || 00% 4007655 !חח | 0008 | וו ?7 סת/. | - 840105905 :ותה תאו כו ₪5=--------- :50 עבוק 4 רו החזסוזסכ. ‏ ] 06587 | 1 | 0666 | )סשתחסס חס אוסטחואו עוווסח קט פסם. -] שסטחואי ע]ווסח חזו 5שוווסת איפח5 ששח -] וסטחוו ששוזסב. תו 65וווסח אוסת 5‏ ] = | קופות | מ | 6 פרק 8: לנהל רשימת קשריס | 101 כדי להכניס משתמש לרשימת צ1ו04א עקוב אחר הצעדיס הבאים: 1. הקלד את כינוי המשתמש בתיבה שמתחת לכיתוב שוחה חאסוא. 2 אס אתה רוצה להוסיף הערה על המשתמש הקלד אותה בתיבה שמתחת לכיתוב 6א. 3 כעת, אס אתה מעונייו שכאשר משתמש זה ייכנס, יישמע צליל מיוחד, לח על הלחצן שמתחת לכיתוב 6חשטס5 עִ!ם. בחלון שייפתח בחר בקוב> צליל (04%) ולח על 0 (או 680061 לביטול). תוכל להשתמש בלחצן שמסומן בסימן קריאה ונמצא מימין ללחצן הדגימה, כדי להשמיע את הצליל שבחרת. לחץ על הלחצן 4006 (או 100866 במקרה שמשתמש זה כבר קייס ב- צע1+סא .)+ כעת תוכל להוסיף משתמשים נוספים כרצונך. אס אתה רוצה למחוק משתמש, בחר אותו מתוך התיבה הגדולה ולח על הלחצן 61646. חשוב לוודא שהתיבה הקטנה שמשמאל לכיתוב עְ+0ח 16סְ3חם (מעל התיבה הגדולה) מסומנת ב-%. אס לא, לחץ עליה. כאשר תיבה זו ריקה, מנגנון סא אינו פעיל ולכן לא תקבל הודעות לגבי החבריס שהכנסת. אפשרויות נוספות שניתן לקבוע מהכרטיסיה עְזו4סא הן: % סח וחזס1זז6ס - סימון התיבה שמשמאל לכיתוב וה תגרוס לכך שברגע שאחד החבריס מהרשימה ייכנס, תתבצע אוטומטית פקודת 8וסח/ש (את פלט הפקודה ניתן לראות בחלון המצב). לא כדאי להשתמש באפשרות זו מכיון שברגע שאתה מתחבר ל-40!, התוכנה תבדוק את כל החברים ב-:8%ו! עזטסצ4! ותבצע עליהס פוסח/. דבר וה יאט את הפעילות שלך ועלול לנתק אותך מה-15₪5!, במיוחד אס יש לך חברים רבים ב-8%ו! סא ורובם יהיו מחובריס. 00 חס עצססהוצצ סח קט ססם - סימון תיבה זו יגרוס לפתיחת חלון צָזוסא בעת ההתתברות ל-40!. כדאי לבחור באפשרות זו אס אתה מעוניין לקבל תמונת מצב על חבריך מייד כאשר אתה מתחבר. שססחוש צזסח הן 0865סה שסחה5 ע!ח0ס - אפשרות זו תגרוס לכך שההודעות על חבריס שנכנסו יופיעו רק בחלון עְז6סא! ולא בחלון המצב. שססחוש 6צו304 חן 01065 ששסח5 - בתירה באפשרות זו תגרוס לכך שכאשר ייכנס אחד או יותר מחבריך, תקבל הודעה בחלון בו אתה מדבר. כך אין סיכוי שלא תראה את ההודעה על התחברותו. כדאי להפעיל אפשרות זו אס חשוב לך מאוד לדעת מתי החבריס שלך מתחברים (לדוגמה, אם אתה מחכה למישהו). 2 לפטפט ברשת עם 56| | 00% 400655 !חח | 0008 | עווס 1 ?7 סת/. | = 440105965 הבח :עס שפח שן > | :6 זוום ן 5 עבות 0 עב 50 0501זסות 6 פוסח//, החזס/זסק |[ | וס | 3 | 06657 )סשתחסס חס אוסטחוו עוווסח קט פסק. -] אוסבחואי ]ןוסח חן 65וווסחו וסו5 שוח - ][ | 8 | סופ | ומ בדוגמה שלעיל הוספתי את המשתמש בעל הכינוי !|43ח16. בשדה ההערה כתבתי זו1ס כדי לזגכור מי וה, ובחרתי להשמיע את הצליל צּ/ש.0חַ50 0504ז6וח 6ח+ (הצליל שנשמע כאשר פששססחו/ עולה). כמו כן בחרתי שההודעות על המשתמשים שנכנסו, תתקבלנה בחלון הפעיל שלי. לאחר שסיימת להכניס מספר חברים לרשימה, ולשנות את האפשרויות כרצונך, צא מספר הכתובות בעזרת לחיצה על 06. לאחר שביצעת זאת, בכל פעס שאחד החבריס מהרשימה ייכנס ל-46!, יושמע הצליל המיוחד שכיוונת עבורו (אס בחרת בהשמעת צליל עבור אותו משתמש), וכן תופיע הודעה בולטת בחלון המצב. בנוסף, אס בחרת באפשרות 6צ3611 חו 0811165 עשסח5 אססח וצו (ראה במסך למעלה), ההודעה תתקבל בחלון שבו אתה מדבר. כדי לבדוק מי מהחברים נמצא ב-50!, לחצ על הסמל השביעי מימין בסרגל הכליםס. סמל וה יפתח את +8%ו! ע0סא שתכיל את כל החבריס שהוגדרו מראש, ונמצאים ברגע ה ב-46|. (:ו0+1) 11בםחסון. (508?7 15 סתש) "51 (80316+) ה%31005 פרק 8: לנהל רשימת קשרים | 103 סרק 9: 6/44 כאקכי/ 4+ עבודה במקביל עס הדפדפן. 4+ רשימת הכתובות של 4₪6!וח. 4+ לתפוס כתובות. 4 עורה ל-56! באינטרנט. יש קשר חזק בין עולס הציאט (0081) לעולס ה-86// וחשוב לדעת כיצד לנצל קשר זה, כדי למצוא אתריס חדשיס דרך הצ'אט. בפרק וה תלמד כיצד לשלב בין ציאט באינטרנט (פטפוט ברשת עס 4₪6!) לבין גלישה באינטרנט (עס הדפדפן). רה כאקכ 06 ה9797/ כפי שציינתי במבוא, אחד מהיתרונות הגדוליס של 46! הוא שניתן לדבר עס אנשיס, בומן שמתכיס להורדת דפים או קבציס מהאינטרנט. כדאי להפעיל את דפדפן האינטרנט במקביל ל-46!ח, ולעבור ביניהס בעזרת שורת המשימות של פעוססחו\. | 2 וו | .= 5' 6 1 0 7 שהתזססום/א [8! | התחל : בומן שאתה עובד עס הדפדפן, המידע מערוצי 5₪0! ימשיך לזרוס אליך. כאשר משתמש ירבצה לדבר איתך, תוכנת 56| תשמיע קול מיוחד ותוכל לעבור בחזרה ל-46!ח ולענות לאותו משתמש. רסיאת הכת/כ/ת 46 6אוווו מכיון שהשימוש בדפדפן לצד ‏ 146 הפך לנפוץ, מחבר התוכנה הכניס מנגנון מיוחד שמאפשר לשמור כתובות של דפי אינטרנט (ס68//) ולעבור אליהס ישירות מתוך 56!ח. כדי להפעיל את המנגנון, לחצ בסרגל הכליס על הסמל חלון רשימת הכתובות ייפתח ותוכל לראות בו כבר עכשיו מספר שמות של אתריס. שמות האתריס שמופיעיס בהתחלה הס אתריס שהוכנסו מראש ל-6!ח. אתריס אלה עוסקיס בעיקר בעזרה ותמיכה ל-46! בכלל, ול-46! בפרט. פרק 9: לגלוש במקביל | 105 (00708501) 863211 ח1 6ה[ה * (ח68ט0) ש1531 ה1 186ה * (5ה6א) 1%השטא ה1 186ה * 3 ח 506 ה1 86[ה * (17א) 658013005 פהז ה1 6קהזה * (.%0] .00 186ה) א0% 6ה5 ה1 6ק1ה * (08061%105) 050 6ה% ה1 186ה * 17 ₪ ק1ה 3%'5ת0 + 4% ש0613 6%ה%67ה1 ?הבל - 35 186 ו13טקסק !ססבל - כדי לבקר באחד האתריס האלה: 1 בחר באחד מהאתרים (בעזרת לחיצה). 2 לת לחיצה ימנית. 3 מהתפריט שייפתח (ראה למטה) בחר באפשרות ע168/. |<11) - | ו | הח1>חסשוה ה1 186ה * 0-7 (חס") 3113י8₪5% ה1 186ה * 5 (0078501) 863211 ח1 6א[ה * 0 (ה0060) ש1531 ה1 186ה * מ (65א) 16בטטא ה1 180ה * 6 3 ח6ףט50 ה1 6ה1ה * = (17א) 05ה6013ה6%א 6הז ה1 6קזה * יכ כב .| 1 .60 186ה) 0% פהז ה1 6א1ה * ו (08061%105) 050 6ה% ה1 186ה * 1 17 ₪ ק1ה 3%'5ת0 + 0 4% ש0613 6%ה%67ה1 ?הבל - ו 35 186 "ב1טקסק !ססבל - 56 5... אס תרצה להוסיף אתר שאהוב עליך, תוכל לעשות ואת על ידי בחירה באפשרות 00 מאותו תפריט. לאחר |< וח בחירה זו ייפתת תפריט הוספת אתר ובו תוכל במותפוופו 15 | הסווסו1ס 55 |ו. 0 וחב -1וסה. שואי 0 למלא את פרטי האתר (שס האתר, כתובתו וסימן [3016ז3ה0 6חם] 1 ה | | | 1 ששוזס ה 6 מיוחד שישמש לזיהוי אתרים | מהסוג | שלו). בדוגמה שלהלן הוספתי את אתר הוד-עמי. 6 לפסטפט ברשת עם 56| אפשרויות נוספות שמספק התפריט הן עריכת שס וכתובת של אתר (610), מחיקת אתריס שבהס אינך משתמש (261846) ושליחת כתובת האתר לערוצ שבו אתה מדבר או למשתמש שאיתו אתה מדבר (ס1 5600). אפשרות זו טובה במיוחד אס אתה רוצה להמליץ לחבריך על אתר מסויס. לאחר שתבחר באפשרות סז 586006 מהתפריט, ייפתח תפריט משנה ובו יופיעו שמות הערוציס והמשתמשיס שבהם/איתס אתה מדבר. בחירה באחד מהס תגרוס לשליחת שורה עס שס וכתובת האתר ישירות לערוץ או המשתמש המתאים. :0/9 כת/כ/ת בוודאי שמת לב שב-46! רצות כתובות רבות של אתריס. אחת הדרכיס לפרסס אתר היא לכתוב את שמו בערו פופולרי או לשלוח אותו אוטומטית לכל מי שנכנס לערו. כתוצאה מכך משתמשי 140 מרוויחים, מכיון שהס מקבליס כתובות רבות של אתרי מוזיקה, תמונות ומשחקים. אך בתוך מבול הכתובות קשה בדרך כלל לעשות סדר ומשתמשים שוכחיס את הכתובות שנתנו להס לפני מספר דקות. כדי לפתור את הבעיה, 146 מציעה מנגנון שתפקידו יילתפוסיי את הכתובות שרצות בערוצים. כדי להפעיל את המנגנון עקוב אחר הצעדיס הבאים: 1. פתח את רשימת הכתובות (לחיצה על הלחצן +15 |חט). 2 בחר באחד מהאתרים (בעזרת לחיצה). 3 לח לחיצה ימנית, מהתפריט שייפתח (ראה בעמוד קודס) בחר באפשרות וז ס. החלון שנפתח שייך למנגנון תפיסת הכתובות (ז8ח6+08%): ₪3 פחסוז 4 סו | 5 וחסם | סוס | ]וס | הזוק = | 50065 מו בב | 5 | פחוםפס 1 | ססזס-חַבזם 500005 וה ] 15 ] :םס במותסובס 3301655 6ופבח= 8 שן חסווק00501 5600 1 חואו זספוסזם אופח ב השק -] ם | :ופוח | וסטחוו זספואוסזם 6 סוה עסמ -] ב --]) == 06ו|8-0|פ00 08 7 1-7 3116 14 = = 6 קט 31 1065ח6 80אזבח ? שסבוק. -] ב 6 חס ₪65וח6 60אז3 ? 6וסו6ם שן וז 60 ]ם הביחה תסווה סס 1 66.פזס!קאשו 1" הזפטחו 1 8זטסזק:ס | סופת | תמ פרק 9: לגלוש במקביל | 107 כדי ש-4%6!ח תתפוס כתובות באופן אוטומטי, סמן את התיבה שמשמאל לכיתוב 68 (מימין ל-זס+ שח!ח68+0 3007655 16פְהחם). אס ברצונך לתפוס גס כתובות דואר אלקטרוני, סמן את התיבה שמשמאל לכיתוב ₪81!5ם. מהכרטיסיה ז68+60789 תוכל גס לכוון מה יקרה שש 0 כאשר תבצע לחיצה כפולה בחלון רשימת הכתובות. ברירת המחדל גורמת לפתיחת חלון לעריכת שם וכתובת האתר. אני ממליצ לשנות 1את כך שלחיצה כפולה תגרוס לפתיחתו בדפדפן וזאת מטעמי נוחיות. כדי לבצע זאת, לח על הלחצן שמשמאל לכיתוב 800,655 ש6ו% שבתיבה 6%ו!|6-6!סטספ חס. לאחר שגמרת לכוון בחלון ז8ח68+6 לתצ על 0 לקבלה (ו-!68₪68 לביטול). אס בחרת לתפוס כתובות אינטרנט, בכל פעס שמשתמש יכתוב כתובת של אתר (שמתחילה ב-//:440ח, //:1:0 או .יששש), 6!ח תתפוס את הכתובת באופן אוטומטי ותוסיף אותה לרשימת הכתובות 1150 -0₪1). לאחר מכן תוכל לגשת לכל אותס אתריס בדרך שהודגמה קודם לכן. רה 4-ו 0.762 ברשת האינטרנט יש אתרים רבים שעוסקים בעזרה ותמיכה ל-15₪6. ריכותי כאן מספר כתובות שימושיות למקרה שתזדקק לעזרה נוספת : 4+ אתר הבית של 46!וח - ההסס.6זוחח. וכזת % מאגר מידע על 146 באדיבות 6% |ס - טזס. סזורח. וע סז 4 אתר הבית של 6%א |מס - %ח.|08.צשצש//:כ1ח 4 אתר הבית של 61א-ם - .6 עואעט//:כ1ח + אתר עס מידע רב על 146 - רהסס.א6זוחח. עואעט//:כ11ת 8 לפטפט ברשת עם 50| 79 10: 4ר0/6. %ר/0'3, 4 נא להכיר: +6א 1מם. + לרשום כינוי. 4 לרשום ערוצ. 4 צריך עוזריס! + לחזור לשלוט בערוצ! בפרק וה תכיר את השירותיס המתקדמים של רשת +6א.41. בעזרת שירותים אלה תוכל להקצות לעצמך כינוי ייחודי שאף אחד אחר לא יוכל לתפוס. כמו כן תוכל לשמור על השליטה בערוציס שהקמת, גס מבלי להיות מחובר לאינטרנט בקו ישיר. ( +תכיר: 741/01 מכל רשתות 50| יש רשת אחת שראויה לאזכור מיוחד. רשת זו נקראת +6א וס. כדאי לדעת שווהי הרשת בה משתמשים מרבית הישראלים. בערב ממוצע תוכל למצוא מעל 600 משתמשים בערו> !815786. בנוסף, רשת זו מציעה מספר שירותים ייחודיים שהופכיס אותה לאטרקטיבית יותר מרשתות אחרות. בפרק וה אשתדל להביא את השירותיס העיקרייס. אס אתה מעוניין במידע נוסף תוכל לבקר באתר הבית של +6א 041 שכתובתו היא : +6ח.והּ0.צשא/:כ1ת. -] סוק + חז)ח! 1101 הסווזסקזסם 050ז₪4:0 - 6סבקטחוס1! ופה ו מז ופ 80 אש םש 6 = 7 : 832 ₪ ₪ ₪ ₪ 0 5 6 א | א פהסוםץ ה5680 | שחסת ‏ הפשקשה | קסופ | מכעוה] אסהם | י// ו | 500655 | 60 יי 1 ו 1 ב | 7006 31364 | | 5040366 1-16 ו | ו | קוש | | 603 | | 1366 טלחומ | | 65: 56 | | 00 בי 5וחזה | |= = 06/0606 %השהחסוח 5 5565 עפרח 1% .465850 וטסץ סף !01 05% 180 2598 65 1 308 ס% טספ אחו! 6ת5 006% 5 ור פרק 10: לרשום ערוצים | 109 4ר0/0, %ת תכ / אחת השאיפות של כל משתמש 10 היא לקבוע לו כינוי שיהיה מזוהה איתו בלבד. הבעיה היא שבכל רשת 4₪6! יש עשרות אלפי משתמשים, ולכן קיימת סבירות לא נמוכה שמישהו יתפוס את הכינוי שלך. כדי לפתור את הבעיה, +16 1 מציעה שירות רישום כינויים, בעזרתו תוכל לתפוס בעלות על כינוי מסויסם, כך שכל משתמש אחר שינסה להשתמש בו ייורק מהרשת. שרת רישוס הכינויים נקרא צז58אס6וא, וכדי להפעיל את הפקודות שלו יש יילפנות' אליו. כדי לרשוס את הכינוי שלך, התחבר לאחד משרתי +6 041 וכתוב את הפקודה הבאה: 0זס/ש0355 = 36157 צו56א6וח 5 את המילה 855070 יש להחליף בסיסמה ש הארת שאתה תקבע. וכור את הסיסמה הזו ואל תיתן אותה לאף אחד!!! כעת, כדי שאף משתמש אחר לא יוכל להשתמש בכינוי שלך כתוב את הפקודה הבאה: אס 11| צז56א6וח 50 פקודה זו תגרוס לכך שכל מי שיתחבר ל-+6 41 עס הכינוי שלך (כולל אותך), יתבקש להודהות בעזרת הסיסמה שקבעת קודם לכן. משתמש שלא ידע אותה (כלומר כולס חוצ ממך), ינותק אוטומטית מ-60 |ס. 8% סיסאה/ ואכן, כאשר תתחבר בפעס הבאה ל-%6% 01 בכינוי שרשמת, תוכל לראות בחלון המצב בקשות להזדהות: [<1] - | | ₪ - 5 31 חס 151018טה1 11221 שה3 05875 11983 3"6 ופחד 6ח1[חס (02873%0765 57 ₪ (6070086%100)5 השסהאחט 7 0+ 6030815 6555 5 11 שח3 6118785 736 פטבּה 1 5 :א3]] 736 :56"5ש₪ 10631 הפאחטם 1 בכאבן] 232885 :₪565 710881 ה6חחטם עב 6ה+ +0 55376פן| (192.116.283.168) 6%.11ה.283-168.366655-ה0ת815 :805% 0631| . 6ח60003 פזם!!/ 0% שהם .8ה%סח3ּ 6780056 7183586 .6156 6ה80ה50 עם שפהשס 15 א16%ה 15הז -ש56א16א- [88:21] <0ו35500ק> 1%ז105₪8 816805007 מָפה/ :סַקְעַָ5 ,א168ה מטסץ 15 515 +16 -ט566א16א- [88:21] .1% "טסט סהַההת0 1 6+086ם טָ1קהסס 60 5600705 68 פטבּת טסל -ט"56א16א- [88:21] 5 - (%1%ה106 ט160567ה ף5ה/ 0 לפטפט ברשת עם 56 שרת הכינוייס (צז56א6וא) מודיע לך שהכינוי שלך שייך למישהו אחר (כי הוא עדיין לא יודע אם וה באמת אתה). כדי להוכיח שזהו אכן אתה, הודהה בעזרת הפקודה הבאת: 03550 צ-ודאשכ! צז56א6וח 50 כאשר 0/0ש0855 היא אותה הסיסמה שקבעת קודס. כאשר השרת יקלוט את הסיסמה הוא יכתוב א6וח זס] 36660160 שזסשטְפפבק א6ואזטסץ (כאשר א6ואטוסץ הוא הכינוי שלך). אס אתה לא רואה הודעה כזו תוך מספר שניות, חזור על פקודת ההודהות כדי לוודא שהשרת יקלוט אותה. מרגע כניסתך ל+4|]]%6% יש לך 60 שניות שש הארה להזדהות. אס לא תעשה זאת, שרת הכינוייס ישנה את הכינוי שלך ולבסוף גם ינתק אותך מ-ז6א |הס (כמובן שתוכל להתחבר שוב מייד ואו להזדהות). אם לא תיכנס במשך 25 יוס ברציפות ל-+6% |מם, ש פה | רישום הכינוי שלך יימחק!!! +ר6/ס. %ר/% בדרך כלל, הראשון שנכנס לערוץ עס שס חדש הופך להיות מפעיל ערוצ. המשתמשיס שנכנסיס אחריו נשארים משתמשים רגילים (אלא אם כן המפעיל הופך אותס למפעילים). לכן אס תקיס ערו שימשוך לתוכו מספר משתמשים, ואחר כך תעזוב אותו, כאשר תיכנס שוב - כבר לא תהיה מפעיל ערוץ, מכיון שאתה לא הראשון שנכנס אליו! והרי בומן כלשהו תהיה חייב להתנתק מ-4]|! לכן, אס אתה לא מחובר לאינטרנט 24 שעות ביממה, ובכל ואת אתה רוצה להקים ערוץ ב-₪0! שיהיה שלך, תוכל לעשות ואת באמצעות שירות רישוס הערוצים (צ501 3 ח0) של 61א 1כ. הפקודה המתאימה לכך היא: חסוסז0650 0'זסע355כ 60861 ז615+0ז צז506ח3ה6 5 כאשר ב-]8מח0808 יש למלא את שסם הערוצ, ב-8550/06ש את הסיסמה וב-מ6650/10110 תיאור קצר המסביר את מטרת הערוצ. לדוגמה אס אתה רוצה לרשוס ערוץ בשס |6חח8ת6ע עס הסיסמה 70855ץ₪ עשה את כך: !| ה 6 עו 5 פוה ד 2355 עו |6החהב ה6ץא ז6015+0ז צז506ה3ה6 5 פרק 10: לרשום ערוצים ‏ 111 אס תראה את ההודעה [6הח68 - תארת 0 31690 15 6הוהּח!סחהחהּה6א, סימן שמישהו כבר ביצע רישוס לערוץ בשס זה. כדי לרשוס ערוצים, אתה חייב תחילה לרשוס את שש הזרת הכינוי שלך כפי שהוסבר בסעיף הקודם. בנוסף אתה חייב להיות מפעיל ערוץ (סס) של הערוצ אותו אתה רושם! לאחר שרשמת את הערוצ שלך, תצטרך להזדהות בכל פעסם שתיכנס לערוצ כדי להפוך למפעיל ערו, וכדי שתוכל לשנות דבריס נוספיס ברישוס הערוצ (אותס נלמד בהמשך). כדי להזדהות הקלד: זסעש0355 6030061 ץ%ח06! צז506ה3ה6 5חו/ כאשר ב-]06מ608 יש לכתוב את שס הערוצ, וב-0/0/ש0855 את הסיסמה שנקבעה. לדוגמח: 5 |6החה ה 6עא ע+ח06! צז506ה3ה6 5 לאחר ההזדהות תהפוך למפעיל ערוצ ותוכל לגשת לפעולות ברמת המיליסד. מייסד (ז6חטס+) הערוץ הוא וה שרשס אותו שש הארת ראשון. 20/7/56 '3 פעמיס רבות תרצה לתת סמכויות של מפעילי ערוץ לחבריך, כדי שיוכלו לעזור לך בניהול הערוץ כאשר אתה לא נמצא ב-₪6!. כדי לעשות ואת השתמש בפקודה הבאה: א6וח 3200 סקסה צז56ה3ה6 58 כאשר את א0/ח יש להחליף בכינוי המשתמש שאתה רוצה להעניק לו סמכויות מפעיל ערו. הפקודה מוסיפה את המשתמש שצוין לרשימת הייעוזרים'" (או רשימת ה-104005). כל משתמש מרשימה זו שייכנס לערוץ יהפוך באופן אוטומטי למפעיל ערו. = כינוי המשתמש בפקודה שלמעלה חייב להיות 9 רשוס בשרת הכינויים (צז56א6וא). ואת מכיון שאס הוא לא רשוס, כל משתמש אחר יוכל לבוא במקומו ולקחת את סמכויות המפעיל! 2 לפטפט ברשת עם 50| כדאי להכניס לרשימת העוזריס ‏ רק אנשיס ש ,הר שעליהם אתה סומך ייבעיניים עצומות'י, ואת מכיון שהס יקבלו סמכויות של מפעיל ערו גם כאשר אתה לא נמצא בו, ולכן אין לך דרך לפקח עליהם. כדי להוריד משתמשים מרשימת העוזרים, הקלד את הפקודה הבאה: אסוח .051 קס3 צז56ה3ה6 5 כדי לצפות ברשימת העוזריס שהוספת עד כה, כתוב: ד 80 6030507 50 ר6יא/ת. (/ספַ/ת בנוסף לרשימת ה-40+0005 (עוזרים) קיימות רשימות נוספות שעליהן אתה יכול לשלוט בתור מייסד ערוצ: 0 רשימת 860087005 - רשימה זו מכילה משתמשים עס סמכויות גבוהות יותר מה-005+4₪ הרגילים. מלבד קבלת סטטוס מפעיל ערוץ עס כניסתם, הם גס יכולים להוסיף משתמשיס לרשימת 240%0005. כדי להוסיף/למחוק משתמשיס לרשימה זו, השתמש בפקודות שצוינו למעלה עבור 5ק[00+4₪ עס שינוי אחד: במקוס המילה סקס כתוב ק80. כלומר תחביר הפקודה הוא: (אסוח) 15/20/01 ק50 צז56ה3ה6 5חו/ רשימת ה''בעיטות'' - רשימה זו מכילה משתמשים בעייתיים שיש לרוק מהערו מייד עם כניסתם. כדי להוסיף/למחוק משתמשים מרשימה זו ניתן להשתמש בתחביר הפקודות שצוינו מעלה עם שינוי אחד: במקוס המילה קסף8ּ כתוב א16א8. כלומר תחביר הפקודה הוא: (אסוח) 15/20/01 א16א3 צז56ה3ה6 5חו/ אס אתה מייסד של ערו (או כמה ערוצים) והכינוי ש /ְפרת שלך יימחק משרת הכינויים (לדוגמה בגלל שלא ביקרת ב-6% 1 יותר מ-25 יוס), הערוציס שלך יאבדו!!! לכן הקפד לבקר בתדירות מספקת ברשת. כמו כן, אם במשך 20 יוס ברציפות לא ייכנס לערוצ משתמש ברמת 20%000 ומעלה, רישוס הערוצ יבוטל. פרק 10: לרשום ערוצים | 113 ,תן/ר 0/4604 כאר/1 אס אחד ממפעילי הערוצ שמינית החריס אותך (ח88) מהערוץ, ואתה לא יכול להיכנס אליו חזרה, תוכל להשתמש בשירותי צז56ח688 כדי להחזיר לעצמך את השליטה. זאת כמובן אס אתה מייסד הערוץ או משתמש בעל סמכות (ק40+00 ומעלה). כדי לעשות ואת כתוב: 6 6 !2630 הה סח צז50ה3ה6 5 4 לפטפט ברשת עם 56| סרק 11: 03/76 | כמריס 4+ ערוצים ישראליים. 4+ ערוצי עזרה. 4 ערוציס שחשוב להכיר. 4 ערוצים פופולרייס. 4+ ערוצי משחקים. בפרק זה תכיר את הערוצים הייחמים'י ב-46! בארצ ובעולס, הנכוניסם ליוס כתיבת הספר. ג י0ר4ייס, 4+ |80ז815 - הערוצ הישראלי הפופולרי ביותר. בערו זה תוכל לדבר עס מאות ישראלים מכל רחבי הארצ ובכל הגילאים. הערוצ קיים בכל רשתות 45| הנפוצות (כמובן שאין קשר בין ערוץ |8191898 ברשת אחת לבין ערו |41580 ברשת שניה). ברשת +6א-ם כללי הערוצ נוקשיס למדי: אסור לדבר בעברית ולהשתמש בצבעים. משתמש שיעשה זאת יוזהר, אחר כך ייבעט ולבסוף יוחרס לפרק ומן מוגבל. בכל מקרה ערוץ |815788 לא נועד לשיחה בעברית מכיון שהוא ערוצ בינלאומי שאליו נכנסיס גם יהודיס מכל רחבי העולם, שבמחשביס שלהס לא מותקנים גופניס עבריים (או שאינס מביניס עברית ממילא). 4+ +815:80!20 (+6א 21) - ערוצ ישראלי פופולרי למדי. כפי שרומז השם, ערו זה נועד לאנשיס בגילאי 20 ומעלה (ובדרך כלל עד גיל 30). אם אתה מתאיס לטווח הגילאיס הזה כדאי לך להיכנס. + +1580]30א - כמו +815786120 רק עבור גילאי 30 ומעלה. 4+ עברית* - אס אתה מעוניין לדבר בעברית צחה זהו הערוצ בשבילך. בערו וה מותר ואף רצוי לדבר בעברית ומותר להשתמש בצבעים. נדגיש שמטבע הדבריס ממוצע הגילאיס בערוץ וה הוא נמוך יחסית (מכיון שזהו הערוצ האידיאלי עבור ילדים שלא מביניס אנגלית). + ישראלא - ערוץ הדומה באופיו ל-עבריתא. ערוץ ה הוא פחות פופולרי. פרק 11: ערוציס נבחרים | 115 סטודנטים%+ 60א |41כ) - ערוצ קטן ונחמד (בינתיים) שנועד לסטודנטיס ישראלים, ומנוהל על ידם. הערוצ אינו מיועד לא למי שעוד לא מלאו לו 18. לגבי אופי השיחה, הנושאיס רבים ומגוונים, החל מנושאיםס אוניברסיטאיס וכלה ברומנטיקה. משחקיס שאהוביס על הקבועיס הס אמת או חובה וארצ עיר. 8 לארה ב-50! קיימיס ערוצי עזרה רביס שנועדו לעזור למשתמשים בבעיות הקשורות ב-8₪6]|. לרוב הבעיות יש פתרון בספר וּה, אך אם בכל ואת תיתקל בבעיה ספציפית מאוד, תוכל לבקש עזרה בערוציס הבאים : % זחוא - ערוץ פופולרי למדי למתחילים. בערוץ ה תוכל לשאול שאלות ולדבר עס מתחיליס. אס סיימת לקרוא ספר גה והתאמנת על כל הכתוב, למעשה אתה כבר משתמש מנוסה. 5 - ערוץ לחדשים. !זוא - ערוצ המספק עזרה כללית על 1465. שימו לב שאין וה המקוס לשאול על צבעיס או קולות, מכיוון שאלו הן תכונות ייחודיות לתוכנה ₪6 ווח. 36% סח - ערוצ מיוחד שעוזר לפתור בעיות הקשורות בווירוסים. לדוגמה, אס נדבקת בווירוס |חו.+507!0 או 6א056+00.6, תוכל למצוא כאן את העזרה הדרושה. סזווחא - ערוץ העורה הראשי לתוכנה ₪6!ח. כאן תוכלו לשאול שאלות על הפונקציות המורחבות של 156 כגון, צבעיס קולות וכדומה. 8% שגרה (/0פ'0. 6 ססות | 4% 0ו6ח6וסששסחא | 4% 0זו2שסחא | 4% סזוהח2שסחא | 4% ןחה 4% סק ההא 4% 6 לפטפט ברשת עם 56| ריס 006/כ הכייר 4+ ה|68זה800ז80 - בתרגוס חופשי: ממלכת הדרקוניס. בערוצ וה נמצאיס המפעילים של רשת 6% ]/כ. לא כדאי להיכנס לערוצ זה, אלא אס כן יש לכס בעיה שנוגעת לשימוש ב-540! ברשת 1%6%גכ. לדוגמה אס שכחתס את הסיסמאות שאיתן נרשמתם, תוכלו לפנות לאחד ממפעילי ערו ה שבדרך כלל נקרא 650₪. בכל מקרה, גס אס נכנסתס לערוצ, הקפידו לשמור על חוקי הנטיקה שהצגתי בספר וה ולא להרגיוּ אף אחד מהמפעילים. וכרו שמפעיל בערוצ וה יכול לא רק להחריס אתכס מהערוצ הזה, אלא גס להחרים אתכס מ-6%א 1מכ כולה!!! 4 0]5קס60-0א - ערו שבו יימבליסיי מפעילי שרתי 56! באירופה. אפשר לשאול אותס שאלות חשובות, אך יש לשמור על נימוס והתנהגות הולמת כפי שצוין למעלה. + 5ז865-0006 - ערוץ שבו נמצאיס מפעילי שרתי 46| של ארצות הברית. אגב, שני הערוציס הללו (60-0618א ו-0675ס-805) נמצאיסם ברוב רשתות 46ן]. 4 6חה|45+06/ששא - ערוץ המפעילים של רשת 66א=ם. אותס כללים שהוכרתי למעלה לגבי ו₪!|80790[075768 תקפים גס כאן. לא להטריד את המפעיליס ולא להיכנס ללא סיבה לערוצ. אגב, גס אם אתס נתקלים בבעיה כלשהי ב-6ח!, כדאי שקודס תפנו לערוצי העזרה שהוצגו בסעיף הקודם, לפני שאתם יירצים'י לערו המפעילים. ניתן לשאול אותי (מחבר ספר זה) כל שאלה הקשורה ל-₪0! על ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת |ו.61ח.זס%חו869ות8וז8חס. נא לצייו בשורת הנושא את המילה 6חן. 8 4/9/9רייס. 4+ )9ח00670ש866 - ערוץ שיחה כללי פופולרי. + /זס180%ח10א - ערו לשיחה חופשית לכל הגילאיס. נמצא גס ב-6% ]גכ וגס ב-%6%==. 4 5ח8660 - ערו שמיועד לבני נוער (עד גיל 18) מכל העולס. ישנס ערוציס רבים לבני נוער (כגון ח8+60, 16676708+2076א4, 6ח20ח466א, +8ה866756), אך זה ללא ספק הערוצ הפופולרי ביותר. הערוצ קיים בכל רשתות ₪5|. פרק 11: ערוצים נבחרים | 117 /אה ה4/ה2 ראשית, ברצוני לברך אותך על שסיימת לקרוא את הספר הזה. כעת בוודאי אתה משתמש מנוסה ומשופשף ב-50!. אס עדיין לא צברת את המיומנות הזו, בוודאי תגיע אליה לאחר מספר שיחות נוספות ב-46! כשבמהלכן ספר זה ישמש אותך כמדריך מקוצר. הכליס הבסיסיים כבר נמצאים בידך, ואני בטוח שתנצל אותס על הצד הטוב ביותר. למרות שלמעשה אתה מכיר את כל הכליס הבסיסיים של 146 ואת כל כללי הדיבור ב-46!, יש עוד כליסם מתקדמיס שאותס אינך מכיר. לדוגמה, הזכרתי כלים כמו תסריטי פקודות (5071045) ורובוטים וירטואלייס (049פ). כלים אלה יכוליס לסייע לך להקיס ולתחזק ערוצ משלך, ולהתגונן מפני התקפות עוינות ב-46! (כגון 05ססו= ו-65אא) ולהחזיר מתקפה משלך! בניית +50 או 0018 אינה פשוטה, אך הבשורה הטובה היא שעס קצת ידע וניסיון ניתן לבנות כליס כאלו בעזרת 5%6!ח ללא תוספות! ומה הלאה | 119 *י/ 002 74 000 109 ,90 ,85 1 1 87 ,30 6 5 15 יתרונות 18 כיצד התחיל 17 מבנה 18 מהוה 17 וח 19 אפשרויות 67, 78 אשף 32 0ז28ו/ש הורדה מהאינטרנט 23 הפעלה ראשונה 25 התקנה 24 יתרונות 20 כתובות 105 מה זה 19 רישוס 20 ז6015%0ז 86 57 צוזסה 101 אינדקס 11 ₪ 79 מפעיל ערו טחוס 75 (פינג, פקודה) חסופזפע 75 (גירסה, פקודה) ם5ם/ 17 5וססחו/\ 42 / אוהרה על קבלת קוב 39 אינטרנט 15 אתרים 23, 107 כ בעט 84 66% 0 גלישה במקביל 105 כ דואר אלקטרוני 17 |ופח-= כתובת 27 דפדפן 17, 105 ז6פאוסזם כ הודעות מהשרת 45 הטרדה 77 הפסקה 77 הצפה 46 06סס1 2 לפטפט ברשת עס 56!ח התחברות לשרת 30 התמכרות 21 התנתקות 47 / וירוס 38, 40 , זהות משתמש 73 פוסח/צ / חבריס 101 חיוכים 60 565 חלון מצב 45 9%9005 חלונות 42 סגירה 42 סידור 43 חרס 83 חס כַ כינוי 27 6וההחאסוח חלופי 29 כיצד לבחור 28 סולידי 28 על פי אובייקט 28 על פי תכונה 28 רישוס 110 שילוב גיל ומין 29 שילוב סוגים 28 שינוי 378 אינדקס 13 כללי דיבור/כתיבה 57 6 57 הדגשה 64 חיוכיס 60 5165 נימוס 57 סימנים 60 סלנג 59 צבעים 64 צליל ומוזיקה 66 צעקה 64 קיצוריס 59 רגשות, הבעה 63 שינוי כינוי 63 כתובת ספר 99 תפיסה 107 ז8ח0810 א ממשק 40 67806זחו מעקב אחר שיחות 77 מפעיל ערוץ 79 ז0ס81ז6סס |פחח8ח6 (ראה גס ערוצ) הגבלה למפעילים 82 הקמת ערו 80 השתלטות על ערוצ 80 סמכויות 80 עוזרים 112 10005 רישוס ערו 111 שינוי פרמטרים 81 שליטה 114 4 לפטפט ברשת עס 56!ח משתמש זהות 73 מידע על 97 מעקב 101 משיכה לערוצ 85 סילוק 84 פרטים 100 0 סימנים 60 סיסמה 82, 110 סלנג 59 סמכויות 85 ספר כתובות 99 סרגל ערוציסם 44 8 עברית/אנגלית 69 עווריס 112 עורה 108 ערוץ 38, 49 |8חח8ח6 (ראה גס מפעלל ערוצ) ס|6חסזו 42 ו986| 40 6זוחחז 42 איתור ללא רשימה 54 הגבלת מספר משתמשים 82 הגנה 82 הקמה 80 השתלטות על 80 אינדקס 15 חלון 41 ישראלי 115 מוומנים 81 מעבר 44 מפעיל 79 ניהול 54 סודי 82 סינון 50 סרגל 44 עורה 116 פופולרי 117 פרטי 82 רישוס 109 111 רשימה 49, 51 118% שמירה 52 שינוי נושא 81 83 שינוי פרמטריס 81 ס פינג פונג 46 פקודה 6 90 טָּחוס (פינג) 75 |8ז1ח 0 97 חסופזסצ (גירסה) 75 שרת קבצים 91 פרוטוקול 010 74 פרטיות בשיחה 71 6 לפטפט ברשת עס 56!ח קְ קבלת שיחה 73 קוב ייברוכים הבאים" 95 קבלה 39, 89 שליחה 87, 88 שרת 90 (ראה שרת קבצים) קול 82 0106 קיצורים 59 2 רשימת קשרים 97 רשת 61א | 85, 90, 109 0 שורת כתיבה 41 שיחה 15 71 008% 6 87 כללים 57 ליווסם 71 ץז6 מעקב 77 עס מספר משתמשים 72 פרטית 69 קבלה 73 שס מלא 27 שפה, עברית/אנגלית 69 שרת להתחברות 30 אחר 33 אקראי 33 וחססחפּז אינדקס 17 בחירה 30 הוספה 34 התנתקות 47 רשת 30 תקלות 32 שרת קבצים 90 זסצז56 6ו אזהרה בפתיחה 95 הפעלה 93 מספר קבצים 94 מספר שרתים 93 תיקיית שורש 94 ת תוכנה שיתופית 20 6ז8ש816ח5 תפריט 065ח8 60 40 תקלות בהתחברות לשרת 32, 45 8 לפטפט ברשת עס 156