מדריך הישרדות למשפחה – באג 2000

[תרגום לעברית ועריכה, בתוספת הערות וסגנון אישי – קבוצת חן] | 112 עמודים ; 21 ס"מ. – ISBN 965-361-213-1

OCR (הסבר)
באג 2000 ערכה לבדיקת תאימות החומרה במחשב האישי זהר עמיהוד הדיסקט כולל את תוכנת זספוצ0/ 24 לבדיקת תאימות החומרה של המחשב שלך לשנת 2000 הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים מ עו כות 6 וו ייעוץ מקצועי: אוריאל בן-דוד, אריה דנון - ₪1 מערכות בע''מ שמות מסחריים: שמות המוצריס והשירותיס המוזכרים בחוברת הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהם. הוצאת הוד-עמי וחברת 1=ק עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחרייס המוזכרים בחוברת זו ולציין את שמות החברות, המוצרים והשירותיס. שמות מסחריים רשומיס (5א17806087 8015%0100ז) המווכריס בחוברת צוינו בהתאמה. 8 פשעוססחו/ הינו מוצר רשוס של 1070508 ; זספוטס 26צ הינו מוצר רשוס של חברת 80%ז0ח0 הודעה: חוברת זו מיועדת לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמציס רבים לגרוס לכך שהחוברת תהיה שלמה ואמינה ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ייכמות שהוא'י ("8! 85"). הוצאת הוד-עמי וחברת 1=ק אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרס, אם ייגרס, מהמידע שבחוברת זו, או מהדיסקט המצורף. בנוסף, הינך מתבקש לקרוא את כתב האחריות בעת הפעלת התוכנה. הוצאת הוד-עמי וחברת 1== מקפידות מאוד לספק לך תוכנה באיכות גבוהה. הדיסקט עבר בדיקה נגד וירוסים בעזרת תוכנת פטזו/וזח/ חסחסא. עס זאת, ייתכנו תקלות פיסיות בדיסקטים. חברת 1=ק תחליף דיסקט פגוס בתוך 30 יוס מיוס הקנייה (להחלפת דיסקט פגוס, ראה עמוד 30). לשם שטף הקריאה כתובה חוברת זו בלשון זכר בלבד. חוברת זו מיועדת לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. || | |אצאתתועמ | |ות1ת 0 ] 6 5 2" 7 | 5-88 = | |1.00.1ה00-3ח69ס!חו 10 ו [ו.011.00. וצ 6זהעצוב3 26 וטסץ +65ד - פָטם 2000זבּסץצ 0 ו : סטח וח ז3ח20 ץ (0) כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 וו.ס6. ורח00-8ח6סזחו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא חוברת זו או קטעים ממנה בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 1999 0 פותטוה ווה .! וה-פסר 628 ,6108 .0.8.ק 9 ,| מסת'יב 965-361-202-6 50| תוכן העניינים פתח דבר 5 0-5-55 פש 6 6 2255 ל ל ל וסיט לש 5-מ 5 סל ולבפ 5 פד 6 0.5757 2.00 25 וס לוכי הצגת הבעיה באג 2000 - חומרה, רכיבי לוח אס תוכנת הבדיקה 0 כ סש שש 0 כ הנחיות כלליות 7 תיאור הבדיקות 0 מה עושים במקרה של כישלון 0 פתרון תקלות ל צפייה והדפסת תוצאות הבדיקה 7 דוח מלא עבור הבדיקה האחרונה 7 בדיקה ידנית שלב !: הכן תקליטון אתחול לצורך בדיקה זו בלבד 1 שלב |!: בדיקת מעבר חם 7 שלב |!!: בדיקת התעוררות שלב צ!: בדיקת מעבר קר ב שלב : בדיקת 02/2000 - בדיקה קרה 0 שלב |: בדיקת 02/2000 - בדיקה חמה 2 שלב ||: חשוב מאוד לסיוס 2 תקלות אפשריות במהלך הבדיקה הידנית 1 סיכוס - שש 0 5 בעיות 8!05 ב 5 0 ל 6 מה אומרים היצרנים! שב פתח דבר את בואה של שנת 2000 אי אפשר לדחות. בתאריך 31/12/1999 בה יתקתק השעון חצות וזיקוקיס יועפו באוויר כדי לקבל בברכה של שנת 2000, המחשב האישי שלך עלול להישאר בשנת 1999! במיליס אחרות, המחשב האישי שלך (להלן רשימה חלקית של מה עלול לקרות. בחר אחת מהאפשרויות הבאות): ₪ לא יעבור, באופו אוטומטי, משנת 1999 לשנת 2000, = אינו יכול לשמור את התאריך בשנת 2000 בעת כיבוי והדלקת המחשב, ₪ לא מכיר בשנת 2000 ואילך (מבחינתו אין שנה כזאת), = | לא "יודעיי ששנת 2000 היא שנה מעוברת, כל מה שתבחר מהרשימה הקצרה שלעלל טומן בחובו נזק אפשרי לך, בתור אדם פרטי, ולעסק שלך או לארגון בו הינך מועסק. במחשב אישי מסוג ₪6 נושא באג 2000 פרוש על מספר תחומים : ₪ חומרה (אותם רכיביםס אלקטרוניים הנמצאיס בתוך מארז המחשב), = מערכת ההפעלה (תוכנה המקשרת בינך כמשתמש לחומרה), ₪ תוכנת רשת (במידה והמחשביס שלך יימדבריס'י אחד עס השנני), = ותוכנות יישומיס (עיבוד תמלילים, הנחייש, שעון נוכחות, דואר אלקטרוני, ניהול משרד, ניהול פרויקטים, תקציב ובקרה, ניהול עסק ועוד). ברובד הראשון, החומרה: במחשב שלך יש שעון. זהו שעון אלקטרוני, כמו שאולי אתה עונד ברגע וּה. השעון במחשב מציג את השעה בעיצוב הבא:: עְץ/ח/00 (2 ספרות לשנה, 2 ספרות לחודש ו-2 ספרות ליוס). במיליס אחרות, השנה מיוצגת ב-2 ספרות. שנת 8 זה 98, ושנת 1999 זה 99, ושנת 2000 זה... 00. כלומר, השעון במחשב שלך ימשיך לעבוד אלא שהוא יציג את שנת 00 שלגביו היא שנת 1900 + 00 וזוהי שנת 1900. ערכת הבדיקה באג 2000 תעזור לך: = לבדוק את תאימות החומרה לשנת 2000. = לקבל דוח מסודר על הבעיות שאותרו. = לקבל המלצות כיצד לפעול לפתרון הבעיות שנמצאו. תוכנת הבדיקה המצורפת על הדיסקט: ₪ לא תתקן בעיות חומרה, אם נמצאו, ₪ לא תבדוק את היכולת ואת התאימות של תוכנה כלשהי: לא מערכת ההפעלה, לא תוכנות היישומים (לדוגמה, תוכנות המשרד של וספסזסוו/ ואחרות) לשנת 2000. כדאי שתדע 1 מהלך הבדיקה מתאים לכל מחשב אישי 50 עם כונן דיסקטים '3.5. 2 בתהליך הבדיקה לא נעשה שימוש בדיסק ו/או בתוכנות ו/או בנתוניס הנמצאיס במחשב וזאת כדי למנוע פגיעה אפשרית מכל סוג שהוא. הדיסקט נבדק על ידי תוכנת פטזו/שוזח חסזזסצ. תוכנת הבדיקה נבחרה על ידי צוות מומחיס - אנשי חברת 1=₪ מערכות בעיימ והוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בעיימ. הערה: בדיסקט המצורף נמצאת תוכנת זספוצ0 26ץ של חברת א6גזזה0. באתר האינטרנט של א36זדח0 ניתן להוריד חינם גירסה מוגבלת של התוכנה וכמובן ללא ההסברים בעברית. תמיכה טכנית כדי להוזיל את המוצר הוא ניתן לך ללא תמיכה טכנית. הנחיות להחלפת דיסקט פגוס ראה עמוד 30. הצלחה במוכנות שלך לשנת 2000 זהר עמיהוד, הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים אוריאל בן-דוד, ₪1 מערכות הצגת הבעיה יש מחשביס שבעת הפעלתס בשנת 2000 (לפי שעונך) יידעו שהשנה היא 1980 או יישארו עס תאריך 31/12/1999 או ... פשוט יוציאו הודעת שגיאה וייסרבו לפעול. באופן כללי מחשב יכול לעבוד עס תאריך שגוי, אבל צפה למספר בעיות בעת ביצוע חישוביס בהס מעורבים תאריכים: תוכנות לחישובי ריבית, הנהייח, גבייה, מלאי, כולל תוכנות המשרד של אספסזסו! הנקראות 01₪08, וכמובן כל אותם מאגרי נתוניס שהתאריך הוא חלק בלתי נפרד מהנתוניס. אתה עלול לאבד מידע שנשמר בכונן הקשיח, לערבב בין קבציס חדשיס וישניס, ולגרוס נוּק בלתי-הפיך לקבציס שלך.. הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות כרגע הוא, לוודא שהחומרה (בשלב ראשון) תואמת באג-2000 וזאת תעשה בעזרת ערכת בדיקה זו. באג 2000 - חומרה, רכיבי לוח אם באג 2000 הוא אי-יכולתה של החומרה ו/או התוכנה לעבור/לעבוד/להתייחס לתאריכי המאה ה-21. במחשב 56 ניתן לאתר את הבעיה ב-4 שכבות : חומרה (אותם רכיבים אלקטרונייס הנמצאיס במארז המחשב), מערכת ההפעלה (תוכנה המקשרת בינך כמשתמש לחומרה), תוכנת רשת (במידה והמחשבים שלך יימדבריסם'י אחד עס השנני), תוכנות יישומיס (עיבוד תמלילים, הנהייח, שעון נוכחות, דואר אלקטרוני, ניהול משרד, ניהול פרויקטים, תקציב ובקרה, ניהול עסק ועוד). חוברת את תעסוק באיתור בעיית באג 2000 בלוח האס והמלצות לתיקון. כדי שתוכנה כלשהי תוכל להשתמש בתאריך הנוכתחי היא צריכה לבקש את התאריך ממערכת ההפעלה. מערכת ההפעלה מבקשת את התאריך מה-8105 והוא מבקש את התאריך משעון המערכת (0!006 חוד |568) או בקיצור 6ז₪. 6 5% מערכת תוכנה הפעלה עכשיו נתחיל את התהליך מהתחלה. שעון המערכת ₪16 הינו שעון דיגיטלי המגובה על ידי סוללה. שעון המערכת ₪16 סופר את השנה ב-2 ספרות ומדווח ל-8|05. ה-8|05 הינו מעין מנהל בקרת רמזורים במחשב, שבין שאר תפקידיו אחראי על השעון. מה יעשה ה-8105 עס שנה המיוצגת על ידי 2 ספרות בלבד! יכול להיות שהוא תמיד יוסיף 0 ואצ התאריך שיתקבל לא יוכל להיות מעבר ל-31/12/1999. יכול להיות שה-8!05 לא יידע מה לעשות עס שנת 00 ו"יתקעיי את המערכת או יקבע את התאריך ל-1/4/1980. למה! ככה! מה-8|05 יועבר התאריך למערכת ההפעלה שתעביר אותו לתוכנה. למידע נוסף על יצירת התאריך במחשב האישי קרא בעמוד 46. תוכנת הבדיקה תוכנת הבדיקה הנמצאת בדיסקט המצורף לחוברת זו היא של חברת אס8זדח0 ונקראת זספוצ40 26ץ. בעורת תוכנת הבדיקה תוכל: == לבדוק את תאימות החומרה: 8105 ו-₪16 לשנת 2000, = לקבל דוח מסודר על הבעיות שאותרו, = לקבל המלצות כיצד לפעול לפתרון הבעיות שנמצאו. דיסקט זה נבדק בעזרת תוכנת פטזו/שוזח4 חסזזס\! כדי להבטיח שאין עליו וירוסים מכל סוג שהוא. תוכנת הבדיקה: . לא תתקן בעיות חומרה, אס נמצאו, . לא תבדוק את היכולת של תוכנה כלשהי, לא מערכת הפעלה ולא תוכנות אחרות (תוכניות המשרד של 808סזסוו ואחרות) האם הן מותאמות לעבוד בשנת 2000. כדאי שתדע = תוכנת הבדיקה מתאימה לכל מחשב 50 ללא קשר למערכת ההפעלה המותקנת בו. ₪ מערכת הבדיקות היא עצמאית לחלוטין ולא עושה שימוש בדיסק הקשית שבמחשב ולא בתוכנה (כולל מערכת ההפעלה) המותקנת בו. תהליך הבדיקה נעשה כולו מהדיסקט ללא גישה לדיסק הקשית. אוהי גישה והירה המבטיחה שהנתוניס הנמצאים בדיסק לא ייפגעו. 10 חשוב מאוד! בכל שלבי הבדיקה, מהתחלה ועד הסוף הדיסקט צריך להיות בכונן ואין להוציאו עד שתתבקש לעשות כן. הנחיות כלליות העכבר אינו פעיל במהלך הבדיקה. 1 הכנס את הדיסקט לכונן 4. שיס לב למצב מתג קריאה/כתיבה. נכון לא נכון 2 התחל את המחשב: = אס המחשב כבוי - הדלק אותו, = אס המחשב פועל: ₪ סגור את כל היישומיס הפעילים, 1 = צא מ-פשסחו): בחר בתפריט התחל, כיבוי, בחלון יציאה מ-8/וסטחו// סמן את האפשרות לכבות את המחשב ולח כן. יש מחשבים שנכביס לבד. אס המחשב שלך אינו נכבה לבד, המתן עד לקבלת הודעה כעת ניתן לכבות את המחשב ורק אז סגור אותו בעזרת מתג ההפעלה. ₪ המתן מספר שניות והדלק אותו. מערכת הפעלה עצמאית (לא 05 ולא פשספחו/)) מתחילה את טעינתה ועל המסך יופיעו שתי שורות : ...0 דא פַחוחס ...06 0 דא0 פחוזוס אס המערכת אינה מצליחה לבצע אתחול מהדיסקט - פנה לסעיף פתרון תקלות בסוף חוברת זו. לאחר שמערכת ההפעלה העצמאית נטענה מתחיל תהליך הבדיקה. המסך הראשון מספק מידע בסיסי על התוכנה. הקש זפזח= להמשך. המסך השני מציג מידע על רישיון השימוש בתוכנה. להלן תמצית רישיון השימוש בתוכנה (המעונייניס לקרוא את רישיון התוכנה, יש ללחוץ 1=): חברת 80%6]דח00 אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרס, אם ייגרס, כתוצאה משימוש בתוכנה. 12 אס אינך מסכיס לתנאי השימוש בתוכנה: 1. כבה את המחשב בעזרת מתג ההפעלה, 2 הוצא את הדיסקט מהכונן. אם אתה מסכים, הקש זפזחם. חשוב מאוד! אל תוציא את הדיסקט מהכונן במהלך הבדיקה. במסך הבא אתה מתבקש לתת שס ייחודי ובעל משמעות למחשב הנבדק. בעזרת הדיסקט ותוכנת הבדיקה אתה יכול לבדוק כמה מחשביס שתרצה. תוצאות הבדיקה נרשמות בדיסקט בקוב 2600.%1ץ ומאפשרות לך לקבל דוח מודפס ומסודר על המחשביס שנבדקו. בכל מקרה את תוצאות הבדיקה של המחשב הנבדק תוכל לראות על המסך בסיוס התהליך. 1 | הקלד שם (באנגלית), 2 הקש ז%6ח= להמשך. התוכנה עורכת סדרה של בדיקות תאימות לשנת 2000 (תיאור הבדיקות בהמשך) תוכל לעקוב אחר התקדמות הבדיקות (שיס לב למד האופקי שבתחתית המסך). כמו גס תוצאותיהן. שס הבדיקה ומצבה מופיע בחלקו הימני של המסך: 6א|א0350 (בבדיקה), 55550 (עברה בהצלחה), *פם ||ג=* (נכשלה). הבדיקות מחולקות למספר קבוצות המופיעות בהתאס להתקדמות הבדיקה בחלקו השמאלי של המסך. 3 אס המהירות בה נערכו הבדיקות היתה מהירה מדי עבורך ולא הצלחת לעקוב אחר התוצאות, יהיה לך מספיק ומן כדי לעיין בבדיקות בסיוס התהליך. בנוסף, תוצאות הבדיקות נרשמות בדיסקט ותמיד תוכל לשוב ולעיין בהן וגסם להדפיסן. הערה: כדי שיתקבלו תוצאות וכדי שהתוצאות יירשמו בדיסקט, חייב תהליך הבדיקה להגיע לסיומו. לחיצה על ₪56 בשלב זה לא תשמור את תוצאות הבדיקות שנערכו עד כה. אם מסיבה כלשהי נעצר תהליך הבדיקה, אם על ידי לחיצת ₪56 או מכל גורם אחר, כמו הפסקת חשמל, ייתכן ששעון המערכת יורה על תאריך מעבר ל-1/1/2000. אז יהיה עליך להתחיל את תהליך הבדיקה מחדש או לכוון ידנית את שעון המערכת לתאריך ולשעה הנכונים לאותו יום. ראה בסעיף פתרון תקלות שבסוף חוברת זו. חשוב מאוד! הדיסקט בכונן והתהליך ממשיך. לצורך המשך הבדיקות אתה מתבקש לכבות את המחשב בעזרת מתג ההפעלה, לחכות 0 שניות לפחות ולהפעיל את המחשב מחדש. זו נוסח ההודעה שתופיע על המסך: .חס ₪806 + הזז ח6ח1 ,566005 30 )וע ,זסזטקוחסס זטסץ 08 חזוטד עשה זאת: = כבה את המחשב בעזרת מתג ההפעלה, ₪ המתן 30 שניות לפחות, ₪ הדלק את המחשב. ייתכן שתופיע הודעה שהדיסקט אינו בכונן או שהדיסקט בכונן אינו הדיסקט איתו התחילה הבדיקה. הקש זפוח= להמשך. 14 תוכנת הבדיקה עשויה לבצע מבדקים נוספיס בהתאם לתוצאות הבדיקה עד כה. למשל, אם יופיע מסך ובו ההודעה : 0 6051 זסטכ)-||30 008-זסשסק 6חדך ייתכן שתצטרך לכבות ולהדליק את המחשב פעס נוספת. פעל בהתאס להוראות שעל המסך. הקש ז16ח= להמשך. עס סיוס המבדקים יופיע שעון ובו יוצג התאריך (שיס לב שהתאריך מוצג במבנה: צצצץץ-סס-שוא שזוהי השיטה האמריקאית. קרא משמאל-לימין: שנה-יוס-חודש, למשל 6-28-1999). בדוק נתוניסם אלה ובמיוחד שיס לב שהתאריך לא נשאר מעבר לשנת 0. תאריך שמעבר לשנת 2000 עשוי לגרוס למספר יישומים לתפקד שלא כהלכה. אס התאריך בסדר - הקש זפוחם להמשך, אם יש צורך לשנות את התאריך: = הקשה על פד תעבור בין החודש ליוס לשנה וחוזר חלילה. ₪ לחיצה על + או -. ₪ בסיוס הקש זסזחש. במסך הבא יופיע שעון ובו תוצג השעה. אם השעה בסדר - הקש זסוח= להמשך, אם יש צורך לשנות את השעה: = הקשה על פד תעבור בין שעות לדקות וחוזר חלילה. ₪ לחיצה על + או -. ₪ בסיוס הקש זסזחש. 15 תוכנת הבדיקה מציגה את תוצאות הבדיקה על המסך, כפי שנראה בטבלה הבאה. ₪ שם המחשב הנבדק (כפי שהקשת), ₪ תוצאה של כל בדיקה ובדיקה. ווהי טבלה הכוללת שורה עבור כל בדיקה. בצידה הימני של כל בדיקה מצוין האס הבדיקה עברה (458550ק) או נכשלה (*סם ||ת*). מלא את הטבלה הבאה לפי התוצאות שהינך רואה על המסך: 5550ק 5550ק 5550 5550 5550 5550 5550 5550ק 5550 5550 5550ק 5550ק 16 0 0000000000 .... *סם ||א-* .... *סם ||א-* .... *סם ||א-* .... *סם ||4-* .... *סם ||4-* .... *סם ||א-* .... *סם ||א-* .... *סם ||א-* .... *סם ||א-* .... *סם ||4-* .... *סם ||א-* .... *סם ||א-* :סחח הא סוק 651ך בב 2000 זז 651 ד 687 1680 .2001 זז 651 ד 681 1.680 1 חס 1651 ז68' ק168-חסצו 2 חזס1 165% ]68 68 1-חסצו 3 חזס1 165% ]68 ק1.68-חסצ! 2005 זס 1651 ]68 ק168-חסצ! 0 ס: 1999 חחסזז זסטס-||וסה= 6זה ך זפעכ0)-||ס] 08-זפעוסק + ח46)600 816 לפי מה שסימנת בטבלה, קרא את תיאור הבדיקה בעמוד 18. מתחת לטבלה יופיע הסבר על המשמעויות וההמלצות לטיפול. מלא את הטבלה הבאה לפי הרשוס על המסך: שזטוו8: 981ד 6זטוו8: +98ד 6זטוו: +658ד לפי מה שרשמת בטבלה תוכל לקרוא בעמוד 20 על המשמעויות ועל ההמלצות לפתרון. תוכל לעיין בתוצאות הבדיקה, שעל המסך, בעזרת המקשים חספ" ו- סְטַפָס. בנוסף, דוח התוצאות כולל תיאור המערכת : ₪ *צרן מעבד (ס!/ג ,!פזח! וכו'), סוג מעבד (|! הזטטח6ק , הטוזח6= וכוי), = *צרן ותאריך ייצור ₪106, = נתוניס נוספיס על מערכת הפעלה, מערכת הקבציס והדיסק הקשיח. לאחר שעיינת בתוצאות הקש זפזחם=. בתחתית המסך תופיע השורה 1 ]ג - ]015 655זק 0ח3 01566116 זספוט0 26ץ א80ז1ח זטסץ סטסוחסה בצע ואת : ₪ הוצא את הדיסקט מהכונן, ₪ הקש |086+)001+81 כדי לאתחל את המחשב מחדש. הבדיקה הסתיימה. 7 תיאור הבדיקות + !08 - מטרתה של בדיקה זו לקבוע האם ניתן לקבוע, באופן ידני, את הערך 20 ב-6!05. זוהי בדיקה קריטית. כישלון בבדיקה זו פירושו שבמחשב הנבדק לא ניתן לקבוע תאריך מעבר ל-31/12/1999. 0 0 1999 וחסז! זפטס-!|ס₪ ₪105 - מטרת בדיקה זו לוודא שה-8|05 ידווח על תאריך נכון לאחר שהשעון (0דח) עבר משנת 1999 לשנת 2000. זוהי בדיקה קריטית. 1 0+ 2000 וחסז1 זפטס-!!ס₪ ₪105 - מטרת בדיקה זו לוודא שה-8|05 ידווח על תאריך נכון לאחר שהשעון (₪10) עבר משנת 2000 לשנת 2001. באופן תיאורטי כל מחשב 56 צריך לעמוד (ובכבוד) בבדיקה זו. אבל, אס המחשב הנבדק נכשל פה יש בעיה ב-416 או ב-8!05. ז6+ 68| - השנים 2000 ו-2004 הינן שנים מעוברות. המשמעות היא שבחודש פברואר יש 29 ימיס (ולא 28). ה-₪16 אמור לעבור בין ה-28 לפברואר ל-29 לפברואר ומשם ל-1 במר>. 5 1680 חסא - בדיקה לשנים 2001, 2002, 2003 ו-2005 אס ה-8/05 וה-316 יודעיס שאין אלה שניס מעוברות, כלומר מה-28 לפברואר עובריס ל-1 במר. 0 0+ 1999 החסז1 זשטס-||ס 6זא - בדיקה שמטרתה לוודא ששעון המערכת 0% חוד |₪68 עובר משנת 1999 לשנת 2000. בדיקה זו דומה לבדיקת 05|ן8 זפטס-||ס₪ אלא שהפעם התאריך נקרא ישירות מה-₪16 ולא מה-2105. 8 הערה: מרבית המחשבים נכשלים בבדיקה זו. אם המחשב הנבדק הצליח בבדיקת זסצס-||₪0 8105 (שורה 2 בטבלת התוצאות) המשמעות היא שה-8!05 הצליח לחפות על הכישלון של ה-6זא. פרטים נוספים בהמשך. זסצס-|!סח 0-זשסם - בדיקה זו נעשית כאשר הינך מכבה את המחשב ומטרתה לגלות האס ה-8105 יצליח להבחין במעבר משנת 1999 לשנת 2000. תוכנת הבדיקה מכוונת את התאריך ל-31/12/1999 לשעה 23:59:30 ומבקשת ממך לסגור את המחשב ולהמתין 30 שניות לפחות ורק אז להדליק את המחשב (שעכשיו אמור להימצא בשנת 0). בדיקה זו נערכת רק אס הבדיקה זפטס-|ו₪0 8105 נכשלה. ייתכן בהחלט מצב בו הבדיקה של זפטס-ו|ס₪ 8!05 תיכשל והבדיקה זפטס-||ס₪ 08-זפששסק תעבור בהצלחה. חסו1ח₪6)6 0816 - בדיקה שמטרתה לגלות האס ה-01₪05 יצליח להחזיק בתאריך שמעבר לשנת 2000 בעת כיבוי והדלקת המחשב. בדיקה זו תבוצע אס הבדיקה זסטס-|וס₪ 8105 עברה בהצלחה או אס נכשלה הבדיקה זפטס-||ס₪ 08-זפשסק. זוהי בדיקה קריטית. 19 מה עושים במקרה של כישלון תוכנת הבדיקה מציגה את התוצאות של הבדיקות השונות על גבי המסך. אס המחשב הנבדק לא עבר בהצלחה את כל המבתנים, יתווספו לתוצאות הבדיקה גם משמעויות והמלצות לפתרון. ₪ 6ז0]ן3- 765% +56 |הטחגו₪ משמעות : המחשב אינו מכיר תאריכיסם שמעבר ל-31/12/1999. מועד לפתרון: עד שנת 2000 המלצות לפתרון: החלף מחשב או רכוש והתקן כרטיס חומרה המיועד לתיקון בעיות %5), 805 ו-₪16 בשנת 2000. גזור ושמור 20 ₪ 6זט]|ה- 765% ה0ו%ח36+6 סו משמעות : המחשב מאבד את התאריך (בשנת 2000 ואילך) כאשר מכבים אותו. מועד לפתרון: בכל הפעלה בשנת 2000 המלצות לפתרון: הבעיה נגרמת בגלל ₪16 שגוי ו/או סוללה פגומה של ה-005. במקרה זה החלף את הסוללה במחשב ובדוק את המחשב לתאימות שנת 2000 פעם נוספת. אס הבדיקה שלאחר החלפת הסוללה הציגה הודעה זו, יהיה עליך לקבוע את התאריך בכל פעס שתפעיל את המחשב, אס על ידי כניסה ל-0105 או דרך מערכת ההפעלה. לחילופין תוכל להחליף מחשב או לרכוש ולהתקין כרטיס חומרה המיועד לתיקון בעיות %5), 05 ו-₪16 בשנת 2000. גזור ושמור 21 ₪ 2000 0+ 1999 והסז1 6זט!ו3: זסצכסס |וס₪ 5סום המשמעות: שעון המערכת ₪16 לא הצליח לעבור משנת 1999 לשנת 2000 וה-8!05 לא הצליח לתקן בעיה זו. מועד לפתרון: לפני שנת 2000 המלצות לפתרון: גזור ושמור 1 | כבה את המחשב לקראת שנת 2000. 2 בהפעלה הראשונה של המחשב בשנת 2000 יהיה עליך לשנות את התאריך באופן ידני לפי אחת מהשיטות הבאות : = עדכון התאריך דרך ה-6/05 (מומלצ): 1. הפעל את המחשב (אם צריך כבה אותו והפעל אותו מחדש). 2 מייד בתחילת תהליך האתחול תופיע, בדרך כלל, ההודעה קז ז0זח6 סז 051 885זק. 3 לח על מקש |שס. היכנס להגדרות ה-6/05 ושנה את התאריך והשעה שיתאימו לתאריך הנוכתי. 5. שמור את הגדרות ה-6/05 וצא. 6. תהליך האתחול של המערכת ימשיך עס התאריך החדש. == במערכת הפעלה 05כ עדכן את התאריך באמצעות פקודת פופ. 1. הקלד את הפקודה פא8. 2 2 תופיע הודעה של שתי שורות. בשורה הראשונה יופיע התאריך כפי שיודע המחשב (זה לא יהיה כמובן התאריך האמיתי). בשורה השנייה יופיע :(עֶץ-00-וחח) :0816 אוסח זסזח= או :(עע-החוח-00) :0816 עוסח זסזח=. שיס לב למבנה התאריך (משמאל לימין): שנה-יוס-חודש או שנה-חודש-יוס. בכל מקרה את שנת 2000 רשוס בצורה מלאה. אס תרשוס 00 (ולא 2000) תופיע ההודעה 8%6כ 6וועח!ו. 3 הקלד את התאריך. 4. הקש זִסזח5. ₪ במערכת הפעלה 3.11 פסששסחו/: 1. פתח את חלון חוגּוו, 2 הפעל את לוח הבקרה, 3 הפעל את תאריך/שעה. ₪ במערכת הפעלה 95 פשסטחו/ ו-98 פשססחו/\ 1. בחר בתפריט התחל (087ופ), הגדרות (89ח500), לוחה הבקוה ((8ח8ק |0ז1ח00). 2 הפעל את תאריך/שעה (פַחוד/סו8כ). או לח לחיצה כפולה על השעה בקצה שורת המשימות. 3 | לאחר שכיוונת את התאריך (מעבר ל-31/12/1999) כבה את המחשב, המתן והדלק אותו שנית. בדוק את התאריך. הערה: ניתן לפתור בעיה זו על ידי עדכון ה-8!05. לשם כך יהיה עליך לפנות ליצרן ו/או למשווק ממנו רכשת את המחשב. 23 ₪ (6)5]ט]ו3: ז63ץצ 1687 המשמעות: שעון המערכת ₪16 נכשל בקידוס התאריך מפברואר למרץ באחת השניס המעוברות : 2000 ו/אס 2004. ₪ (6)5זט|ן8= 08 1.63 הסא גזור ושמור המשמעות : שעון המערכת ₪16 נכשל בקידוס גזור ושמור התאריך באחת השניס: 2001, 2002, 3 ו/או 2005. בעיה זו יכולה גם להשפיע על השנים 2000 ו/או 4. מועד לפתרון: עליך לעקוב אחר התאריך בימים 28, 29 לפברואר וה-1 במר בכל אחת מהשנים : 2000 ו-2004. המלצות לפתרון: לפי הצורך יהיה עליך לעדכן את התאריך ידנית באחת השיטות : 1 | הדלק את המחשב. 2 ביוס ה-29 לפברואר וה-1 למרץ בשניס 2000 ו-2004 יש לקבוע את התאריך, באחת מהדרכיס הבאות. ייתכן שהמחשב לא ירצה יילהתעורריי על תאריכיס אלה, לכן האפשרות היחידה היא לקבוע את התאריך דרך ה-6|₪05. = עדכון התאריך דרך ה-6/05 (מומלצ): 1. הפעל את המחשב (אם צריך כבה אותו והפעל אותו מחדש). 2 מייד בתחילת תהליך האתחול תופיע, בדרך כלל, ההודעה קז ז10ח6 סז 051 885זק. 3 לח על מקש |ושס. 24 4. היכנס להגדרות 005 ושנה תאריך ושעה שיתאימו לתאריך הנוכתחי. 5. שמור את הגדרות ה-6/05 וצא. 6. תהליך האתחול של המערכת ימשיך עס התאריך החדש. במערכת הפעלה 005 עדכן את התאריך באמצעות פקודת 818. 1. הקש את הפקודה פו8. 2 תופיע הודעה של שתי שורות. בשורה הראשונה יופיע התאריך כפי שיודע המחשב (זה לא יהיה כמובן התאריך האמיתי). בשורה השנייה יופיע :(עֶץ-00-וחח) :0816 אוסח זסזח= או :(עץ-החוח-00) :0816 עוסח זסזחם. שיס לב למבנה התאריך (משמאל לימין): שנה-יוס-חודש או שנה-חודש-יוס. בכל מקרה את שנת 2000 רשוס בצורה מלאה. אס תרשוס 00 (ולא 2000) תופיע ההודעה 2806 חו|ף8שח|. 3 הקלד את התאריך והקש זְ16חם. במערכת הפעלה 3.11 פשססחו/: 1. פתח את חלון חוגּוו, 2 הפעל את לוח הבקרה, 3 הפעל את תאריך/שעה. במערכת הפעלה 95 פשססחו/ ו-98 פשסבחו\ 1. בחר בתפריט התחל (87ופ), הגדרות (89ח500), לוחה הבקוה (|8ח8ק |0ז1ח00). 2 הפעל את תאריך/שעה (פַחוד/סו8כ). או לח לחיצה כפולה על השעה בקצה שורת המשימות. 25 ₪ 6זט]|וה: זסצס ו|ו|סח= 6זה המשמעות : שעון המערכת 416 אינו מצליח להתקדס משנת 1999 לשנת 2000. זוהי בעיה שכיחה הנובעת מאי-עדכון ספרות המאה כאשר השנה מתחלפת מ-99 ל-00. בעיה זו עשויה להיות מתוקנת על ידי ה-8!05. אם אכן כך המצב (אם ה-8!06 עבר את הבתינה תוכל לראות בטבלת תוצאות הבדיקות שהעתקת מהמסך), אז אין לבעיית ה-₪16 כל השפעה. אס ה-8105 אינו יכול לחפות על הבעיה של ה-₪16 אז יהיה עליך לעדכן את היוס בצורה ידנית בהפעלה הראשונה בשנת 2000. מועד לפתרון: לפני שנת 2000 המלצות לפתרון: אם הבדיקה 2000 סו 1999 זפטס-ווסח 8105 נכשלה או ] גזור ושמור הבדיקה זפטס-||₪0 08-זפשסש נכשלה - ראה המלצות לפתרון אחרי הסעיף הבא. אס הבדיקה זפטס-||₪0 8105 נכשלה וגם הבדיקה זפטס-||ס₪ 04-זפששסק נכשלה: 1 | כבה את המחשב לקראת שנת 2000. 2 בהפעלה הראשונה של המחשב בשנת 2000 יהיה עליך לשנות את התאריך באופן ידני לפי אחת מהשיטות הבאות : 26 ₪ עדכון התאריך דרך ה-6%/05 (מומלצ): .1 22 .5 .6 הפעל את המחשב (אם צריך כבה אותו והפעל אותו מחדש). מייד בתחילת תהליך האתחול תופיע, בדרך כלל, ההודעה קז ז10ח6 סז 051 685זק. לח על מקש וםסם. היכנס להגדרות ה-6/05 ושנה את התאריך והשעה שיתאימו לתאריך הנוכחי. שמור את הגדרות ה-6/05 וצא. תהליך האתחול של המערכת ימשיך עס התאריך החדש. == במערכת הפעלה 05 עדכן את התאריך באמצעות פקודת פאה. 41 2 הקש את הפקודה 818. תופיע הודעה של שתי שורות. בשורה הראשונה יופיע התאריך כפי שיודע המחשב (זה לא יהיה כמובן התאריך האמיתי). בשורה השנייה תופיע ההודעה: : (עץ-00- חח) :0816 עוסח זסזח= או :(ץץ-ה וח-00) :0816 שפח זסזח=. שיס לב למבנה התאריך (משמאל לימין): שנה-יוס-חודש או שנה-חודש-יוס. בכל מקרה את שנת 2000 רשוס בצורה מלאה. אס תרשוס 00 (ולא 2000) תופיע ההודעה 816 6וו8עח!ו. הקלד את התאריך. ה גזור ושמור 07 == במערכת הפעלה 3.11 פסעוסחו/: 1. פתח את חלון חוגּוו, 2 הפעל את לוח הבקרה, 3 הפעל את תאריך/שעה. ₪ במערכת הפעלה 95 פשסטחו/ ו-98 פשססחו/ 1. בחר בתפריט התחל (087ו5), הגדרות (89ח500), לוחה הבקוה ((8ח8 |סזחס0). 2 הפעל את תאריך/שעה (16ד/2816). או 1 לת לחיצה כפולה על השעה בקצה שורת המשימות. 3 | לאחר שכיוונת את התאריך (מעבר ל-31/12/1999) כבה את המחשב, המתן והדלק אותו שנית. בדוק את התאריך. הערה: ניתן לפתור בעיה זו על ידי עדכון ה-81!05. לשם כך יהיה עליך לפנות ליצרן ו/או למשווק ממנו רכשת את המחשב. אס הבדיקה 2000 199910 חס1 זפצ 0‏ |ס4 8!05 נכשלה ‏ או הבדיקה זפטס-||ס3= 08-זפשסק נכשלה: 1 כבה את המחשב לקראת שנת 2000. 2 בהפעלה הראשונה של המחשב בשנת 2000 התאריך צריך להיות נכון. 28 פתרון תקלות = הכנסתי את דיסקט הבדיקה לכונן 4, הפעלתי את המחשב, אבל המחשב לא מבצע אתחול בעזרת הדיסקט. סדר האתחול (08ח5908 +800) מוגדר למערכת ב-605. חובה עליך להיכנס ל-קטז59 או ל-ק59%0 01/05 ולשנות את הגדרת סדר האתחול. בעת הפעלת המחשב, תופיע בתחתית המסך, לפרק זמן קצר, השורה 5000 ז10ח6 0+ 051 655זק או משהו בדומה. יהיה עליך להקיש בזריזות על מקש וםס. הערה: במרבית המערכות נעשה שימוש במקש |ם. במערכות אחרות יכול להיעשות שימוש במקשיס אחריס כמו: 5+!|6011+4 או ₪80+)|61+4 או זסזחם+)|61+3 בהתאס להנחיות הכניסה ל-סט69% שיופיעו על המסך. הגדרת סדר האתחול (08ח59008 800%) מופיעה בדרך כלל בהגדרות מתקדמות. יהיה עליך לשנותה לסדר 6 ,4 שפירושו: נסה לבצע אתחול מכונן 4 ואס הוא ריק פנה לכונן 6. שמור את הגדרות ה-0/05 וצא. לפרטיס נוספיס תוכל להיעזר בחוברת המצורפת למחשב אותו רכשת. = הכנסתי את דיסקט הבדיקה לכונן , הפעלתי את המחשב, תהליך הבדיקה התחיל, הופיעה ההודעה ...06 36חאזא0 519708 ומייד לאחריה ההודעה [26ם++]4+!617 655זק-זסזזום. הבעיה היא כנראה בכונן 4 או בדיסקט. כדי לשלול את האפשרות לתקלה בדיסקט, נסה, אס הדבר אפשרי, לבדוק מחשב אחר בעזרת הדיסקט. 29 אס אתה סבור שהתקלה היא בדיסקט, אנו נחליף את הדיסקט: במשרדינו: בוא עס הדיסקט ונחליף אותו במקוםס. חברת 1=ק, דרך פתח תקווה 114, תל-אביב 67012 או, פקסס 03-5623607 את העתק החשבונית (או צילוס הדיסקט) בתוספת כתובת מלאה למשלוח בדואר ואנו נשלח לך דיסקט בדואר חוזר. = באמצע תהליך הבדיקה מופיעה ההודעה 1118 6500106ז 106 680ז 0+ 6|סהחש. יש לוודא שדיסקט הבדיקה נשאר בתוך הכונן לאורך כל הבדיקה. אס הדיסקט בכונן ועדיין מופיעה ההודעה אז הבעיה היא בדיסקט. אנו נחליף את הדיסקט, במשרדינו: בוא עס הדיסקט ונחליף אותו במקוס. חברת 1=ם, דרך פתח תקווה 114, תל-אביב 67012 או פקסס 03-5623607 את העתק החשבונית (או צילוסם הדיסקט) בתוספת כתובת מלאה למשלוח בדואר ואנו נשלח לך דיסקט בדואר חוזר. = תהליך הבדיקה נעצר כי לחצתי ₪56 או בגלל גורם אחר כמו הפסקת חשמל. אתה יכול להיות רגוע, הנתוניס שעל הדיסק לא נפגעו. הדבר היחיד שקרה הוא שהתוכנה שינתה את התאריך במחשב. כאשר התהליך נפסק במהלכו ייתכן שהתאריך מורה על יוס בשנת 2000 ואילך. אס תפעיל את המחשב שלך כאשר התאריך הוא מעבר ל-31/12/1999 עשויות מספר תוכנות שלא לתפקד כהלכה. עקוב אחר ההוראות הבאות כדי לקבוע את התאריך והשעה מחדש: 1 הפעל את המחשב (אם צריך כבה אותו והפעל אותו מחדש). 20 2 מייד | בתחילת| תהליך האתתול תופיע, | בדרך כלל, ההודעה קנ 55 זסזח6 0+ 251 655זק. לח על מקש וםסם. היכנס להגדרות ה-60/05 ושנה תאריך ושעה שיתאימו לתאריך הנוכתי. שמור את הגדרות ה-0/05 וצא. עכשיו תוכל להתחיל את תהליך הבדיקה מחדש. רא 0 לאחר שכיביתי את המחשב במהלך הבדיקה (כפי שנתבקשתי), בהפעלה שלאחר המתנה של 30 שניות לא קרה דבר. 1. כבה את המחשב בעזרת מתג ההפעלה, 2 | המתן מספר שניות, 3 | הפעל את המחשב. לאחר שכיביתי את המחשב במהלך הבדיקה (כפי שנתבקשתי), בהפעלה שלאחר המתנה של 30 שניות קיבלתי הודעה שהדיסקט אינו בכונן או שהדיסקט שבכונן אינו הדיסקט איתו התחלתי את הבדיקה. 1. הקש ז16ח5 להמשך. לאחר שהוצאתי את הדיסקט מהכונן (כי כך התבקשתי) ולאחר שהקשתי [06ם+)|4+!ז01 לא קרה דבר. 1 כבה את המחשב בעזרת מתג ההפעלה, 2 | המתן מספר שניות, 3 | הפעל את המחשב. 3 צפייה והדפסת תוצאות הבדיקה תוכנת הבדיקה שומרת את תוצאות הבדיקה בדיסקט, עבור הבדיקה הנוכחית (דוח מלא) ועבור הבדיקות של כל המחשבים שנבדקו בעזרת אותו דיסקט (בצורה מקוצרת). דוח מלא עבור הבדיקה האחרונה בדיסקט נמצא קוב בשס 2.08 המכיל את תוצאות הבדיקה האחרונה כפי שהופיעו על המסך. אהו קוב טקסט פשוט שאת תוכנו ניתן לראות וגם להדפיס. כדי לראות ולהדפיס את תוצאות הבדיקה האחרונה: ודא שהדיסקט נמצא בכונן ג. = במערכת הפעלה 05: 1. בשורת הפקודות הקלד את הפקודה הבאה: שחסשא ו 6 א2ץ:ה שקצך<:0 2 תוצאות הבדיקה יוצגו מסך אחר מסך. כדי לעבור למסך הבא הקש מקש כלשהו. 3 | כדי להדפיס את תוצאות הבדיקה רשוס את הפקודה הבאה: :1 | < 106 א2ץ:ג םסצך<:6 = במערכת הפעלה 95/98 פשסבחו\ 1 | פתח את המחשב שלי. 2 | פתח את תקליטון ג. 3 | לת לחיצה ימנית בעכבר על הקוב 9סו.א2ץ. 2 4 00 מהתפריט המקוצר בחר שלח אל, פנקס הרשימות. לחץ על 51 0+68. הגדל למקסימוס את גודל החלון. כדי להדפיס : = ודא שהמדפסת דלוקה, ₪ בחר בתפריט קובץ באפשרות הדפס. תוכנת הבדיקה מאפשרת בדיקה של יותר ממחשב אחד. קוב 00.0%1א2ץ הנמצא בדיסקט כולל את תוצאות הבדיקה של כל המחשביסם שנבדקו בעזרת הדיסקט. תוכל לקרוא את הקוב בעזרת תוכנת |08א5. להלן ההוראות לקריאת קוב א2600.1ץצ לתוכנת 7/97 |09אם : 9 ₪ 9% 9 5 ₪ ₪ = = = ס = הפעל את תוכנת |09א₪ אשר ברשותך. בחר בתפריט קוב באפשרות פתיחה. בחלון פתח, בחר תקליטון 4 מתוך הרשימה שבתיבה חפש ב. בתיבה קבצים מסוג בחר באפשרות (צ65.* ,6א1.* ,חזס.*) 1165= +א6ד מהרשימה. סמן את הקוב %א.00א2ץצ. לח פתח. אשף ייבוא טקסט נפתח. במסך שלב 1 מתוך 3 בחר באפשרות מופרד. לחץ על הבא. במסך שלב 2 מתוך 3 סמן את תיבת הסימון פסיק. לח סיום. 33 תוכל לראות את תוצאות הבדיקה של כל המחשביס בטבלה מסודרת : עמודה == 8 | תאריך הבדיקה (כפי שחורה שעון המחשב בתחילת הבדוקה) | | אכהןמסוג השא 8 | 6 | ויכרון מסוג 0ַַ0ַח6א5 ₪ | מספר דיסקיס נפח הדיסק (פו) מקוס פנוי בדיסק (8!!) מערכת הפעלה | מערכת קבצים א | תאריך ייצור 8105 יצרן 808 תוצאות הבדיקה (ם - עבור, = - נכשל, 6 - לא נבדק) את הטבלה הזאת תוכל להדפיס. 4 בדיקה ידנית הסיכוייסם שהמחשב ייכשל בבדיקה הידנית לאחר שעבר בהצלחה את הבדיקה האוטומטית (על ידי התוכנה) הס קלושים, אך כדי לא להשאיר מקוס לספק יש לבדוק, מה עוד שאוהי למעשה הבדיקה האמיתית. על מה הפחדז מכיון שיש הרבה מאוד יצרני 5 ויש עוד יותר מכך דגמי 8105 שוניס - יש לבדוק איך ה-8105 מתנהג בייעולס האמיתייי. ועוד סיבה טובה מדוע לבצע בדיקה ידנית: יכול להיות מקרה שהתוכנה תתריע על בעיה. בבדיקה הידנית יתברר לך שהמחשב שלך, שהצליח בגאווה לעבור משנת 1999 לשנת 2000, מסרב בתוקף להתעורר בשנת 2000! בעיה שיכולה להיפתר ועל כך בהמשך. אם בפעם הראשונה שתפעיל את המחשב בשנת 2000 תקליד את התאריך בפורמט עְעעֶץ-00-וחוח ומאז המחשב יתפקד כרגיל - את זה ניתן לדעת רק בבדיקה ידנית. מילות הרגעה מדוע אני מקדיש כל כך הרבה מקוס למילות הרגעה. מצד אחד כולס מאיציס בנו ומעודדיס אותנו לבדוק האס אנחנו יינגועיסי' בבאג 2000, ומצד שני כאשר אנו רוציס לבדוק את המחשב הס מייד מזהיריס אותנו שהבדיקה תהרוס את המחשב ותפגע ביקר לנו מכל - הנתוניס. אנחנו נאמץ גישה זהירה ונבצע את הבדיקות בעזרת תקליטון (דיסקט). 55 עצה חשובה אס משהו ישתבש במהלך הבדיקה (יופיעו הודעות וצפצופיס והמחשב ייתקע), או לאחריה (יישמעו צפצופיס ומערכת ההפעלה תסרב להופיע) יש להירגע, לשתות כוס קפה, ואז לחזור ולהפעיל את המחשב מחדש. לפעמיסם וה מסתדר ולפעמיס צריך לתת קצת עזרה שתתואר בהמשך. בכל מקרה, יש גיבוי. שלב !: הכן תקליטון אתחול לצורך בדיקה זו בלבד 1 הכנס תקליטון לכונן (בדייכ כונן ג). 2 בחר התתל, כיבוי, להפעיל מחדש את המחשב במצב 1₪5-005 מופיעה שורת הפקודה זקוחסזק 0חהח 60 הנראית <6. 3 | הקלד 8/ :8 +8חזזס1 (בהנחה שהתקליטון בכונן ג). :ה 6ט1ע6 02 015%6%666 חאסם %ע56ם1 ...ץ686ע2 מסתשט תמלאםת 68585עס ם8 .תס 018% 0ת18%61א6 שם60%1ם0 1.44% סם1ץ+1עסט .0 ₪ם06ע6ס תת . 16 תסס ס6אתעסע 9 תת 5500 4 | עכשיו תתבקש לתת תווית לתקליטון: ?(פתסם עס+ תפלאםת ,828066298ת0 11) 18061 סתט1סט 16 תוכל להקיש זפוח= או להקליד שס כלשהו עד 11 תוויס ולהקיש זפוחם. יופיעו נתוני סיכוס פעולת הפורמט. %ץ ?(6תסם 508 תמלאם ,פַססַסַַכַהת0 11) 18061 סתט1סט 6 61898 00081 07068 1,457,664 ת66פץ5 צכע ₪560 6695צ 388,608 5% תס 878118016 68סצ0 1,069,056 .דט 811008610 ם680 םת1 68סצ0 512 .% תס 8081182016 685ס1תט ם811008610 2,088 4 185858 עססתטא 562181 6תט1סט ם?(א/צ) ע6%םת056ם8 86אמעסק אינך מעוניין בביצוע פורמט לתקליטון נוסף ולכן הקלד ח והקש זפוחם. הקלד 38/ 8₪/ :8 זו יוצגו 4 קבציס : אקצ 15 בת 6ט10ע8 םת1 6תט1סט 4 1858 עססתטא 562181 ס6תגו1סט :ת 01 1560605 0 10/04/96 223,148 5צ5 10 0 10/04/96 9 5צ5 5 2:20 206 0 ששסס פאתאאסס 2:0 2006 7 אךם מסתפפטתק 8 294,444 (1116)8 3 6 פססץכ 1,069,056 (412)58 0 חשוב!!! השאר את הדיסקט בכונן. 7 7 כבה את המחשב בעזרת המתג החשמלי (לא לחצן 59881). שלב |!: בדיקת מעבר חם שלב זה יבדוק אס המערכת מסוגלת לעבור מ-31/12/1999 ל -01/01/2000. כשהתקליטון שהכנת בשלב | נמצא בכונן: 1 הפעל את המחשב. תופיע הודעה בנוסח 95 פשססחו\ פַָחוח8ו6, אך אל דאגה. המתן להופעת )+קוחסזק 08 המפורסם <:ג. 2 הקלד 6816 והקש ז6)חם. 3 | הקלד את התאריך 12-31-99 והקש ז6זחם (שיס לב שמקלידים קודס את החודש ואחר כך את היום. זה פורמט עעץ-00-חח וכך דורשת המערכת. אס הקלדת 9 תסקבל הודעה בנוסת 0816 סו|פטח! וזה לא נעיסם שמישהו קורא לך סוה שחו). 4 הקלד 188 והקש ז6)חם. 5 | הקלד שעה 23:58 והקש ז6)חש. 6 | המתן:3 דקות כדי לתת לשעון לרו. 7 הקלד ₪8%6 והתבונן בתאריך. צריך לראות 01-01-2000 581 8 הקלד 86 והתבונן בשעה. צריך לראות משהו כמו 12:008 או 12:028 (מספר דקות לאחר חצות). ומה אס לא? 8 המחשב לא הצליח לעבור בשלוס מ-1999 ל-2000 וזו בעיה. אס במחשב פועלת תוכנית 4 שעות ביממה כמו תוכנית לניווט חללית, אז אני לא רוצה להיות בחללית בחצות של 1 לדצמבר 1999!!! שלב וו!: בדיקת התעוררות שלב זה צריך להתבצע לאחר ביצוע שלב ו!. שלב וה יבדוק מה יקרה למחשב שכבר פועל כמה דקות בשנת 2000, אס נכבה ונדליק אותו. בדיקה זו תוכיח האס ה-6005 מסוגל לשמור את התאריך בשנת 2000 (את התאריך ב-1999 הוא הצליח לשמור - עובדה. לא עשית דבר ובכל יוס שהדלקת את המחשב ב-1999 התאריך היה נכון, נכון?). 1 כבה את המחשב על ידי המתג החשמלי. 2 כשהתקליטון עדיין בכונן, הדלק אותו. 3 | הקלד 68%6 והתבונן בתאריך. צריך להיות 01-01-2000 581 ומה אם לא? מבדיקה זו המחשב שלי ייהתעורריי עס תאריך 04-01-1980 (1 לאפריל 1980) - וה לא מה שציפיתי! המשמעות היא שבכל יוס במהלך שנת 2000 יהיה עלי להזין למחשב את התאריך הנוכחי, עבודה מתישה ומעייפת. נסה עכשיו להכתיב למערכת את השעה: 1 הקלד 6866 והקש זש)חם. 2 הקלד את התאריך 01-01-2000 והקש זשזחש. 3 | כבה את המחשב על ידי המתג החשמלי. 4 כשהתקליטון עדיין בכונן, הדלק אותו. 59 5 הקלד ₪8%6 והתבונן בתאריך. צריך להיות 01-01-2000. אס קיבלת 01-01-2000 ה סימן שבהפעלה ראשונה של המחשב בשנת 2000 יהיה עליך להזין את התאריך באופן ידני ומאו השעון יתפקד כנדרש. שלב /!|: בדיקת מעבר קר מטרת בדיקה זו לראות אס השעון יצליח לקדם עצמו לשנת 2000 כשהמחשב כבוי. הבדיקה מאוד דומה לבדיקה שנערכה בשלב !!, אלא שהפעם המחשב כבוי כאשר השעון מתקתק חצות. כבה את המחשב על ידי המתג החשמלי. כשהתקליטון עדיין בכונן, הדלק אותו. הקלד 6916 והקש זפוחם. הקלד 12-31-99 והקש זסזחש. הקלד 8וחו+ והקש זפוחם. הקלד 23:58 והקש זפ)חש. כבה את המחשב בעזרת המתג החשמלי. המתן לפחות 3 דקות. כשהתקליטון עדיין בכונן, הדלק אותו. הקלד ₪846 הקש ז%9חם והתבונן בתאריך. צריך לראות 01-01-2000 581 הקלד פוחו+ הקש זס%חם והתבונן בשעה. צריך לראות משהו כמו מספר דקות לאחר חצות. 9 ₪ 9% 9 ₪ 5 ₪ ₪ = = = = 5 ומה אם לא? 20 המחשב לא מצליח להתעורר בשנת 2000. המשמעות היא שצריך להזין למחשב, לפחות פעס ראשונה, את התאריך הנכון בשנת 2000. נסה עכשיו להכתיב למערכת את השעה: 41 ₪ ₪ תו הקלד 6916 והקש ז9וחם. הקלד 01-01-2000 והקש ז6זחם. כבה את המחשב על ידי המתג החשמלי. כשהתקליטון עדיין בכונן, הדלק אותו. הקלד 6916 (-ז48ח= והתבונן בתאריך. צריך להיות 01-01-2000 581. שלב : בדיקת 02/2000 - בדיקה קרה כידוע שנת 2000 חינה שנה מעוברת. השאלה היא האס המחשב יודע ואת, ואיך מתנהג השעון בתאריך 29/02/2000. = ₪ ₪ 5 ₪ ₪ רס כבה את המחשב על ידי המתג החשמלי. כשהתקליטון עדיין בכונן, הדלק אותו. הקלד 6316 והקש זפוחם. הקלד 02-29-2000 והקש ז6זחם. הקלד 6916 והקש זפוחם. צריך לראות 02-29-2000 6שד 8! 0916 זחפזזטו6 כבה את המחשב על ידי המתג החשמלי. כשהתקליטון עדיין בכונן, הדלק אותו. הקלד 0966 והקש זפוחם. צריך לראות 02-29-2000 6שד 8! 0916 זחפזזטוס ומה אס לא? 21 מבדיקה זו המחשב שלי "יהתעורריי עס צפצוף אחד קצר והודעה לא סימפטית ...שסו61ץס 51806 |החזסזחו חג ובקיצור... נתקע. המשמעות היא שאס תכבה את המחשב בתאריך 28 לפברואר 2000, ותפעיל אותו למחרת בתאריך 29 לפברואר 2000, תקבל צפצוף אחד קצר, הודעה של שתי שורות על איזה 5180% ו-שסוחזפטס וזהו... (ראה פתרון בעיות אפשריות בהמשך). שלב !|: בדיקת 02/2000 - בדיקה חמה כידוע שנת 2000 הינה שנה מעוברת. השאלה היא האס המחשב יודע ואת ואיך מתנהג השעון. כבה את המחשב על ידי המתג החשמלי. כשהתקליטון עדיין בכונן, הדלק אותו. הקלד 6316 והקש ז6וחם. הקלד 02-28-2000 והקש ז6זחש. הקלד 8וחו+ והקש זפ)חם. הקלד 23:58 והקש ז6)חש. המתן מספר דקות. הקלד 0916 והקש זפוחם. צריך לראות 02-29-2000 6שד 8! 0916 זחפזזטוס ₪ ₪ ₪ 5 9 ₪ רס הערה לשלבים ו-|: באותו אופן יש לבדוק איך מתנהג השעון בחודש פברואר בשנים 2001 ואילך (כל אחד יקבע עד מתי) - בדיקה חמה וקרה. יש לזכור שגם שנת 4 היא שנה מעוברת כי היא מתחלקת ב-4 וכך גם שנת 2008. אבל, אני חושב שאין מה לבדוק כל כך רחוק. 212 שלב |1ו+: חשוב מאוד לסיום זו הפעולה האחרונה והחשובה בבדיקה. 1 2 3 4 הזן לשעון את התאריך הנכון בעּרת הפקודה 0816. כבה את המחשב (בעזרת המתג החשמלי, כמובן). הוצא את התקליטון מהכונן (לא נזדקק לו יותר). הפעל את המחשב. |33 תקלות אפשריות במהלך הבדיקה הידנית להלן תיאור של מספר תקלות אפשריות בתהליך. חשוב מאוד שבמהלך הבדיקות ופתרון התקלות לא תוציא את התקליטון מהכונן וחשוב לא פחות - אל תיכנס לפאניקה - בסופו של דבר הכל פתיר והמערכת תחזור לעבודה. תקלה 1: בעת אתחול המחשב, כאשר התקליטון נמצא בכונן, תהליך האתחול נתקע, ואינו מסתייס בהופעת הסימן <:ג. פתרון אפשרי: כבה את המחשב, המתן מספר שניות ואתחל אותו מחדש. הפעס נסה להיכנס להגדרות 60/05 של המערכת. בדרך כלל, בעת האתחול, מופיעה הודעה בתחתית המסך, ובדרך כלל יש ללחו על 51 (יכול להיות שבמחשב שלך זה לחצן אחר). אינך צריך לשנות את ההגדרות, רק צריך להיכנס ולצאת מבלי לשמור. המחשב מאותחל מחדש ומערכת ההפעלה מופעלת מכונן ג. תקלה 2: בעת אתחול המחשב, לפעמים הוא מגיע ל- <:ג ולפעמים לא, אך נשמע צפצוף ומופיעה תקלה: ''...שסו1ו8ש0 51806 |החזסוחו חה'' והמחשב תקוע. פתרון אפשרי: בדרך כלל בעיה זו מתרחשת כאשר התאריך האחרון היה 29 לפברואר 0. כעת יש צורך להיכנס ולשנות כי עס התאריך הזה - המחשב מסרב לעלות. 1 כבה את המחשב. 2 בעת האתחול הקש |שס כדי להיכנס ל-05ו6. 3 | מופיע תפריט ראשי. בחר באפשרות קש ד55 605 פה הפא דפ. 44 ?5 .6 7 שנה את התאריך (היעזר בחיצים ימינה, שמאלה ובמקשים טפ ו-חספָס - בכל מקרה הוראות הפעלה ל-60//05 נמצאות על המסך). הקש ₪56 לחזרה לתפריט הראשי. בחר קעד55 ד|אם 8 6/5. לשאלה המופיעה, הקלד ע והקש זפוחם לשמירת השינוייסם שערכת. המחשב מאותחל מחדש. תקלה 3: מערכת ההפעלה 95 פשוספחו/ נתקעת בעת ה'יעלייהיי ומצפצפת. פתרון אפשרי: ראה פתרון לתקלה 1. סיכום מחשב המוכן לשנת 2000 ואילך הוא קודס כל מחשב שהחומרה שבו, ובשלב זה לות האס ורכיביו (8105, 6065, 6זח), עושיס כל אחד וכולס יחד את העבודה. זה לא מספיק - נשאר לבדוק את מערכת ההפעלה, תוכניות היישומים וגס רכיבי חומרה אחרים. 15 בעיות 05ו8 הבעיה העיקרית בחומרת המחשבים האישייס בשנת 2000 קשורה ל-05!₪ (0ו₪85 ח5/5%0 זטקזטס/טוסחו) - מערכת קלט/פלט בסיסית. ה-81!05 אחראי לאספקת המידע הבסיסי לו וקוק המחשב לצורך אתחול, וגס לקריאת התאריך מהשעון. השעון במחשב נקרא 0!00% פוחוד !₪88 או בקיצור ₪16 והוא נמצא ברכיב הנקרא 6/05. ברכיב וה נשמרות כל הגדרות החומרה וביניהן גס השעון. המידע ברכיב זה מגובה על ידי סוללה, בדומה לשעון דיגיטלי. מערכת הפעלה שרוצה לדעת מה השעה, מבקשת את השעה מה-8105. ה-8!05 יודע מה השעה לאחר שקרא אותה מה-605. וכך ה מתרחש: ה-6/05 והשעון בתוכו (שעובד ללא הפסקה) מעביר את השעה ל-05ו8. ה-8!05 מצידו מעביר את השעה לתוכנה, קרי, למערכת ההפעלה. ה-8!105 מקבל תאריך מה-005 כאשר השנה מיוצגת על ידי 2 ספרות: 98 עבור 1998, 99 עבור 1999. אחת הבעיות היא ששתי הספרות של המאה (19 או 20) עשויות להיות רשומות במקוס כלשהו בזיכרון המחשב (50) ואין דרך לשנותס. צריך לבחון את יכולתו של ה-8!05 לתפקד בעת המעבר מתאריך 31/12/1999 לתאריך 01/01/2000. הקושי הוא בביצוע. דוגמה לבעיה אמיתית: שעון הזמן-האמיתי (01006 חוד |₪68 - 6דח) של מערכת המחשב עוקב אחר התאריך והשעה. ה-8!05 מקבל את המידע על תאריך/שעה משעון הזמן-האמיתי (₪10א) בתבנית של שתי ספרות המציינות את השנה במהלך המאה (המאה ה-20). לאחר מכן ה-8!05 משלים את הפרטיםס התסריס לאחסנת התאריך בתבנית ארבע ספרות. בדרך כלל ספרות השנה - :י19'י צרובות במחשב. כל עוד אנחנו במאה ה-20 - הכל בסדר. כאשר התאריך משתנה מייפפ9'י ליי00יי אבל הספרות המציינות את המאה אינן משתנות מייפ1'י ליי20יי, מערכת ההפעלה רואה 1999 ואחר כך 1900 ולא 6 0. מערכת ההפעלה של 005061 אינה מכירה ב-1900 כתאריך הפעלה תקף, ומגדירה אוטומטית את התאריך לשנת 1980. שנת 2000 טומנת מספר יימלכודות'' נוספות. לוח השנה שבו אנחנו משתמשים, הלות הגרגוריאני, הינו פשרה אחת גדולה (קודם כל הוא פשרה בין שנת הירח לשנת השמש ואחייכ הוא היה נתון לגחמות של מלכים וכהני דת מהכנסיה שתחזקו אותו במשך השניס) והוא וקוק לתיקוניס מעת לעת. אחד התיקוניס מתרחש כל 4 שניס והוא נעשה על חשבון חודש פברואר. בשנה מעוברת, המתרחשת אחת לארבע שנים (ז68ץ 680)) מוסיפים יוס אחד לחודש פברואר. ידוע לכולנו שבחודש פברואר יש רק 28 יוסם, אבל... בשנה שמתחלקת בארבע ללא שארית, בחודש פברואר יש 29 יוס. ה קל ופשוט ומרבית האוכלוסיה יודעת. אבל מה שמרביתנו לא יודעים ּה, ששנת מאה שנה (1800, 1900) שאינה מתחלקת בדיוק ב-400, לא תחשב כשנה מעוברת. לפי זה שנת 2000 כן מתחלקת ב-4 וכן מתחלקת ב-400 ולכן היא כן תחשב שנה מעוברת. לעומת זאת שנת 1900 לא היתה שנה מעוברת. היא אמנס מתחלקת ב-4 אבל אינה מתחלקת ב-400. מכיון שכך יש מספר תאריכיס שצריכים לזכור בשנה הראשונה של המאה ה-21 והם: == המאה ה-21 מתחילה ביוס שבת 1 בינואר 2000, ₪ 28 בפברואר 2000 חל ביוס שני, 29 בפברואר 2000 חל ביוס שלישי ו-1 במר 2000 חל ביוס רביעי. במיליס אחרות, בשנת 2000 יש 366 ימיס ולא 365. ₪ שבוע 11 בשנת 2000 הוא בין 13 ל-19 במרצ ולא בין 14 ל-20 בחודש. עכשיו אנו יודעיס את האלגוריתס לחישוב התאריך, השאלה הגדולה היא האס המחשב יודע ואת! האס השעון (0זא) ומנגנון התאריך שבתוכו יודעיס את הלוגיקה! האס 277 ה-8|05 יודע כיצד לקרוא את התאריך מה-₪16 ולפרש כנדרש: ובכן, הבעיה טמונה ברצף רכיביס: 6זח, 60/05 ו-8105 שכולס חייבים ליינגן'' ביחד. יכול להיות שקוד המעבר למאה ה-21 ב- 8!05‏ - חסר. קוד זה אמור לשיס לב שהספרות השתנו מ-99 ל-00. ללא קוד זה, ערך המאה לא יגדל ב-6/06 - בעיח! יכול להיות שיש קוד ב-8|05 אך הוא לא עובד כהלכה ושוב יש בעיה! ונניח שהקוד למעבר המאה נמצא ב-8!05 והוא תקין, אך יש קוד אחר ב-8105, למשל וה שבודק את נכונות התאריך, שאינו מזהה את שנת אא20 ושוב אנו בבעיה! הפתרון המתבקש הוא להחליף את ה-0/05, אך זה לא פשוט. לאמיתו של דבר זה קשה עד שמעשית, בלתי אפשרי. הסיכוי שתמצא 0005 חדש שיכול לעבוד עס ה-8!05 הישן - אפסי. אפשר לשקול החלפת 60/05 וגס 8105, אך זה לא מספיק. 005 ו-8!05 ייהולכים'י ביחד ו-8!05 ו-0זפספזסח!)סו (לוח האסם) קשורים זה בזה. 8|05 הוא אומנס רכיב על לוח האם, אך הוא חלק בלתי נפרד ממנו. יצרנים דואגיס לעשות התאמה בין ה-8!05 ללוח האם, כך שהחלפת רכיב זה עשויה, במקרה הטוב, לפגוע בביצועי המערכת, ובמקרה הגרוע לגרוס נזק לרכיביס המחובריס ללוח האם, ובמיוחד לכונו הקשית בו נמצאים נתונים. אס קנית שני מחשביס והים (אותה תצורה מאותו ספק), סביר להניח שתמצא בכל אחד מהס 81/05 שונה, דבר המחייב אותך לבדוק כל מחשב לגופו. ובכן, איך בודקיס האס מערכת המחשב (חומרה, לוח האם) מוכנה לעבודה בשנת 2000. שני סוגי בדיקות: בדיקה על ידי תוכנה ובדיקה ידנית. ההמלצה היא לבצע את הבדיקה הידנית ללא תלות בתוצאות בדיקת התוכנה... על מחשב נפרד שאינו מחשב העבודה. [8 אנו נוכל לנקוט במספר אמצעי והירות ולבצע את הבדיקה על מחשב העבודה שלנו, תוך הקטנת הסיכונים למינימוס. יש לבצע גיבוי ויש להכין תקליטון הצלה ועכשיו אנחנו מוכניס. מה אומרים היצרנים? היצרניס של רכיבי 8105 מפרסמים מה שהם מכנים 'יכללים לתאימות לשנת 2000. למשל חברת שְזאּצו יצרנית רכיבי 8105 מפרסמת את הנתוניס הבאים : ₪ אם תאריך הייצור של ה-8|05 לפני 26/04/1994 יהיה עליך לקבוע את התאריך הנכון בדרך הבאה: ₪ כבה את המחשב בשנת 1999. = הדלק את המחשב בשנת 2000. = קבע תאריך על ידי כניסה ל-0|(05. ₪ אם תאריך הייצור של ה-8|!05 הוא בין 26/04/1994 לבין 31/05/1995 יהיה עליך לבצע עדכון ל-8105, או לחילופין לקבוע מחדש את התאריך כל יוס! ₪ אם תאריך הייצור של ה-8!05 הוא אחרי 31/05/1995 - אינך צריך לעשות דבר. הבעיה העיקרית בגישה זו היא שחברת שזפּוו טוענת שה-81/05 תקין, אך... יכולה להיות בעיה אס יצרן לוח האס התרשל בתפקידו. כלומר, האצבע מופנית למישהו אחר. |19 גרפיקה ומולטימדיה 0 135167200105/! | 303,000 5סו!) ז3510ו ו ו כ 2 7 ₪ 0 מאגר תמונות המגיע על גבי 8 מאגר המולטימדיה הגדול בישראל! תקליטורים, קטלוג צבעוני מודפס, תמונות קטעי קול ואנימציה הגדול דפרפן ומע וי והאיכותי ביותר. כולל 20 מתאים למעצבי גרפיקה, כרטיסי תקליטורים, ספרות צבעונית, דפדפן ברכה, מצגות ועוד הרבה ומנוע חיפוש. לפרטים נוספים והזמנות: 1ק מערכות בע"מ, טלפון: 03-5617175 20 6 | ץ85= ח0ו65כ 30 חגּום זססו- 0 66 סו וט למד לתקשר ב- 25 שפות שונות. תוכנה תלת מימדית לעיצוב ותכנון התוכנה כוללת אוצר מלים בן הבית. אם הנך בונה בית, משפץ 0 מלים ו- 4,500 משפטים ב- | משרד או מתכנן גינה, תמצא 5 שפות שונות. הלימוד בשיטת בתוכנה את כל הדרוש בכדי להפוך מולטימדיה מלאה שלא מצריכה ידע | פרויקט בניה או שיפוץ למציאות. נרחב במחשבים. הערכה כוללת כולל ספר הדרכה בעברית. מילון מודפס ומיקרופון. 1 5'זוח8) ז6וקס6 6 8 צו8זכ |8זס6 הסוס ו 0 507005 0 50606 507005 6 876 טסו 00 605 טסו 60 0 א%וזופ 65 תוכנת אמולציה המאפשרת לך חבילת הגרפיקה המלאה לחלונות להריץ משחקים מהדיסק הקשיח דא/5פ. בשפת מקור - הרשמית של מבלי להחליף תקליטורים. התוצאה: | קורל. הערכה כוללת 14 מודולים, מהירות גישה מדהימה ונוחות ללא ביניהם: שפזכ |פזסס, סוסחם |זס6 תחרות. 30 ה 68זכ |6זס6 ,זחוגק הערכה כוללת 0 פונטים, 70 פונטיים עבריים ועוד. סו0טז5 ס6ו/ שזסווחט | ו 6זוחווו = סוסטד5 ספפוצ ₪ ₪ 0616 ) זטס / ז 6 פַחו0ו6] ה | 1 הוח חבילה מקצועית לעריכת וידאו ועיבוד תמונה. אתה מספק את קטעי הוידאו ותוכנת פזפוחחט ! הופכת אותו למקצועי ומרשים. כולל: 60 קטעי מעבר, 60 אפקטים מיוחדים, 250 קטעי וידאו וקול, ובונוס: סוסח: |9זס6 זחו8ק - תוכנה לעיבוד תמונה. דגש 2000 מעבד תמלילים ישראלי, רב לשוני - אפשרות כתיבה בעשרות שפות שונות, פילטרים משופרים לייבוא וייצוא קבצי וורד, תאימות לשנת 0 ותאימות לחלונות דא/98. בונוס: תוכנת וחוסק סזס\ גרסה 1.4 מלאה, תנ"ך מלא מנוקד+סידור ומאות תמונות של א"י. תוכנות שירות 5זו// וזח הסצוסצ סז את חו// = . = ]== == = הגנה מושלמת מפני וירוסים מוכרים ומפני וירוסים שיזפיעו בעתיד ההגנה הבטוחה והטובה ביותר מפני תוכנה לשליחת פקסים קלה, אמינה וירוסים. מגן מפני וירוסים במחשב וזמינה במשרד ובבית. מצא בעצמך ובאינטרנט, כולל הגנה מפניי כיצד תוכנת א8=חוש ממשיכה להוביל יישומוני 8[ ו- 6%שו61 . התוכנה ולזכות בפרסים ולספק את כוללת עדכון שבועי בחינם מרשת לקוחותיה. האינטרנט. 0 חהסזוסצ זו וס הסצוסצ 5 +6גאאא סז דגא ז6::א:; פאז תוכנת נורטון 2000 של חברת קח שליטה על הקבצים שלך. הכלי סימנטק מסייעת לך להכין את החיוני לדרך קלה ומהירה לניהול כל מחשבך ואת המידע שלך לקראת הקבצים והספריות ולביצוע פעולות שנת 2000. היא סורקת את חוזרות.באמצעות התוכנה תהנה המחשב, היישומים ומתריאה לגבי מהנוחות של סביבה מוכרת וידועה, בעיות עתידיות. התוכנה מתעדכנת תוכל לדפדף בקבצים דחוסים כאילו לגבי המידע האחרון שהגיע ממפיצי | הם ספריות, לפצל ולאחד קבצים חומרה ותוכנה. בעת שמירתם על גבי התקליטורים. ₪ הצא הישאר בקשר עם המחשב שלך במשרד מכל מקום. התוכנה שהופכת את הקשר למחשב שלך במשרד קל יותר גם כשאתה בבית ובנסיעות. באמצעותה תוכל לשלוט מרחוק במחשב במשרד דרך המודם או האינטרנט, להעביר במהירות ולסנכרן קבצים בין שני מחשבים. 1 5656 אטחו | לינוקס הינה מערכת ההפעלה המתפשטת בקצב המהיר ביותר מכל מערכות ההפעלה בעולם. מערכת הפעלה מרובת משתמשים עם יכולת ריבוי משימות המריצה את כל כלי ה- אוחש המוכרים כגון סו/ססד, דואר אלקטרוני, שרתי ספא, וכן ממשק גרפ' פאוססחו\ א. 1חוסק סזס/ א 8 זחוסק ו אסוזוא85606 1 505568 5טסטאוזאס6 פטחד +חוסק טזס\ מתרגמת ב- 7 שפות הדרך המהירה ביותר להעלות את שונות. נמצאת ברקע ואינה מפריעה | מחשבותיך על גבי ניר. המוצר לתוכנות אחרות. את המילה המוביל בעולם בתחום טכנולוגית המתורגמת ניתן לשמוע ואח"כ זיהוי קולי במחשב אשר זכה בכל מופיע חלון מעל הטקסט עם הפרסים והעיטורים הקיימים, התרגום. בנוסף ניתן להקליד ישירות מאפשר לך לתקשר עם המחשב את המילה המבוקשת ולקבל תרגום | שלך בצורה הטבעית ביותר - לדבר מיידי. איתו. 8 הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טל': 09-9564716 פקס: 09-9571582 ||.1.60ההז1062000-3חו |!ו.60.וחהבּ-סה.שעצ צלצל לקבלת קטלוג מלא ומעודכן הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טל': 09-9564716 פקס: 09-9571582 ||.ס1.6ההז1062700-3חו |!ו.60.וחבּ-סה.שעצ צלצל לקבלת קטלוג מלא ומעודכן 99 00 הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טל': 09-9564716 פקס: 09-9571582 ||.ס1.6ההז1062700-3חו |!ו.60.וחבּ-סה.שעצ צלצל לקבלת קטלוג מלא ומעודכן 0ש15/ 56 = - רו - 1 - =