2000 OFFICE : כולל לימוד WINDOWS

עורכת ראשית – שרה עמיהוד ; התאמה לגיסה העברית – ארז בוטל ; עיצוב ועריכה – אניקה סואץ | 599, 16 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. – ISBN 965-361-215-8

OCR (הסבר)
קוראים 4 יודעים 1 ואד 0% : : 0 טס / ה | 77 - -2-ההוצאת הוד-עמי חקל 55%שלספרי מחשבים )₪ קוראים 4 יודעים 0 06ו01) כולל לימוד פפשצססחו+/ קיוכ4וא, פייק 1קיפ/0/פי 0/ 516/79 013/05 - כ[ספא עורכת ראשית: שרה עמיהוד התאמה לגירסה העברית : ארז בוטל עיצוב ועריכה: אניקה סוא עיצוב עטיפה : שרון רז שמות מסחריים שמות המוצרים והשירותים המוזכרים בספר הינס שמות מסחריים רשומים של החברות שלהם. הוצאת 05 והוצאת הוד-עמי עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים בספר וה ולצייו את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחרייס רשומיס (178060187%5 601516700) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. 5שססח// ו-211166) הינס מוצרים רשומים של חברת +₪1670501 הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא' ("15 35"). הוצאת 005 והוצאת הוד- עמי אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתקליטור שמצורף לו. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב) טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: |ו.60.והו00-3ח62ס!חו נ) אתר באינטרנט: |ו.ס6.ווחבּ-6סח.שעצצ קוראים 4 יודעים 0 06ו01) כולל לימוד פשצססחו+/ אד בוט 651660 הוצאת הוד-עמי 7-1 וו 'ספרי מ םבעל 9 9 "זא 0 זז לספר מתשביס | שן)ם | הלקמ 0 665)ו211) +1ס5סזסו!! טחופ 6 עם סטחוחה .6 :זסזו0= חסוז 60 6הבּטחַח3! חפוופָחם 6חז הסזז הסוז5|8ח78? 260הזסחזטוה 9 6 זְחִ8אוזץְ7ק00 ,הסוז8זסקזס6 05 עֶם ס6תחפוופטס ץחה חן 60 הח זס 00060זקסז 06 עְהח אססס פוחץ זס +והס סא .60צז6567ז 5זח ווה חוץ סק 8חהו 0 !סח ,168ח8 60 זס סוהסז6!667 ,5ח68 עחה עס זס סז חו הסו5פוחו6ק +טסתזוע ,רה510ש5 [ה8צ0וז6ז 6חְבזסז5 הסוז8 ה זסזהו עֶחב עס זס פָחו0זס66ז זסח8ו|סטוק 6חז חסזז פחהוזוח/ עס 60ח8ו!סטוס הסוזוס6 6הַבּטַחַח3! ש6זס60רן 9 6 80%הץ600 .30| וההזה-00] )6( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 |ו.0ס. והז000-8ח6סזחו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שס המקור. הודפס בישראל 1999 0 פזחטות ווה .0 | והזה-פסה 28 ,6108 .0.8.ש 9 ,51| מסת'יב 965-361-215-8 אספ!ן ג!נ הייו" 2-ה 27: חלק 1: התחלת העבודה פרק 1: היכרות עס 2000 01866 0 פרק 2: כיצד עובדת 01₪666: תפריטים, סרגלי כלים, ועוד פרק 3 : 01666 ואינטרנט 8 פרק 4: וקוק לעזרה! לתצ כאן! 0 פרק 5: שמור על 01666 מאורגן 0 חלק 2: 2000 6זס/ש פרק 6: יצירת מסמך חדש ב פרק 7: עריכת מסמכים ]|[ פרק 8: עיצוב מסמכים 0 פרק 9: הדפסת מסמכים ל פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות 2 פרק 11: יצירת דפי אינטרנט באמצעות 6זס/ יי חלק 3: 2000 |66א5 פרק 12: יצירת חוברת וגיליוו עבודה חדשיס 2 פרק 13: נוסחאות לעריכת חישוביס ב חלק 4: 2000 זחוסקיוסעוסק פרק 16 : יצירת מצגת חדשה 0 פרק 17: מצגות מעניינות ומקצועיות ל פרק 18: עבודה משולבת של חזסש), |ש6אם ו-%חוסקזטאוסק . ל תוכן עניינים מקוצר 5 פרק 19: המצגת המושלמת 311 חלק 5: 2000 466655 פרק 20: היכרות עס 66655 0 פרק 21: טפסים ומאקרו דר פרק 22: שאילתות ודוחות 2/0 פרק 23: עסקי ייבוא וייצוא ב כל חלק 6: 2000 00500 פרק 24 : עבודה ב-אססשטס ל 2 פרק 25: דואר אלקטרוני 0 פרק 26: המשרד החדש לפי 2000 א>ססטטס 8 חלק 7: ועכשיו, כולם ביחד! פרק 27: המסמכים משתפים פעולה 0 פרק 28: שיתוף קבציס ומשתמשים בב 4/3 פרק 29: יישומיס נוספיס ב-0%006 0 חלק 8: סביבת ההפעלה פוסשחו/ש פרק 30 : עבודה ב- 95 פאוססחו/צ ...וו 501 פרק 31 : התאמה אישית של 95 פאוססחו/ 0 פרק 32 : עבודה ב- 98 פאוססחו/צ טב המל ררלרררררררררררררררר 1 כ פרק 33: התאמה אישית של 98 פ5אוססחו/ 0 57 פרק 34 : בדיקת כונניס וקבציס 6 נספח: התקליטור המצורף ההוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווה. 5 אינדקט הוווווווורררוווורווווווורררורוווווווורוררווווווווווווווווווווווווווווווווו. 77 6 2000 016666 - קוראים יודעים תוכן העניינים הקד .27.1 מה חדש ב- 2000 08106 2 כיצד להשתמש בספר! 2 מבנה הספרז 2 חלק 1: תחילת העבודה 3 חלק 2: 2000 6זס/ 0 חלק 3 : 2000 |66א5 .20.4 חלק 4: 2000 זחוסקזס/וסק 20 חלק 5: 2000 60655 2 חלק 6: 2000 אססשטס 2 חלק 7: ועכשיו, כולס ביחד 20 חלק 8: סביבת מערכת ההפעלה פווספחו/ 2 אינדקס 1 כלים ייחודייס 1 מסגרות המציגות מידע נוסף 7 התקנת התקליטור המצורף ...2 התקנת קטלוג ואד 2 חלק 1: התחלת העבודה פרק 1: היכרות עם 2000 9999999....0000106ו9וו9ו99י999999י9יי37..166666655050555 מדף מלא תוכניות 8 מה יש ב- 2000 107006 2 ארבע תוכניות גדולות (וכמה קטנות יותר) 0 עורה גדולה מאוד ...0 מה בקשר לגרסאות האחרות! 0 התקנת 06ו01, כל רכיב בנפרד 0 איזו גרסת 006666 יש ליז 7 כיצד אני מפעיל את 086166 (וסוגר אותה בבטחה)? 1 אני יודע באיזו תוכנית אני רוצה להשתמש 7 אני רוצה להתחיל לעבוד מייד 25 0 שש 5 5 5 2 מה בעצס אומריס מספרי הגירסה? 2 פרק 2: כיצד עובדת 6:: תפריטים, סירגלי כלים, 1:9 :45.12 תפריטים! סרגלי כלים! מה זה ומי זה! ו 16 מה בתפריט? ו ראשית, נסה את התפריט הראשי ב תוכן העניינים 7 ויש גס תפריטי קיצור שש 80 5 או השתמש במקשי קיצור || סרגלי כלים: קיצורי דרך בלחיצה אחת 7 סרגל הכלים הרגיל שש סרגל הכלים עיצוב ינ סרגלי כלים אחריס 0 הסרגל הרב תכליתי - סרגל קיצורי הדרך של 08066 0 התחלה בעזרת סרגל קיצורי הדרך של 07666 7 להעמיד את הסרגל במקומו ל שימוש בסרגל 0 6 מתקנת אותך אוטומטית 0‏ ופ ו תיקון שגיאות אוטומטי: התחל להקליד 0 השלמה אוטומטית : לשס שינוי הקש זססח= ל 6 ווה 0 מרחק מתצוגה בעצרת 6פטסוו!|6וח1 ב גלילה בעצרת 6פ5טסוו!|6שח1 0 פרק 3 06 יי ל מה באינטרנט? 0 מה עוד יש שס? ב מה זה ואש ב ]ואדה - שפת האינטרנט 0 5: כיצד לאתר דפי אינטרנט 0 היפר-קישוריס ל | תמונות, צלילים ווידאו 0 היכרות עס זסזס|קאם 6%חזססח1 5 0 םפש התחלה 0 ה ועוד משקאות אקזוטייס 7 אתר את מה שאתה רוצה (וזכור היכן מצאת את זה!) 0 דף הבית 0 שימוש במועדפים ב בל מנועי חיפוש 9 5 סו בש ב ב ב שב ב = הורדת קבציס שש שמירה, הדפסה והורדת דפי אינטרנט 7 שימוש משולב ב-018₪06 ובאינטרנט 0 8 2000 01666 - קוראים יודעים 55 6 6 שימוש בכלי הנכון ל יצירת היפר-קישור ל א פתיחת מסמכי אינטרנט 0 שמירת מסמך בפורמט אינטרנט || ו קךם: גרסת האינטרנט לכונן קשיח 0 האס בטוח להשתמש בכרטיסי אשראי באינטרנט? - 0 פרק 4: זקוק לעוזרה! לח באן! גוג ...83 המסייע של 08166 7 הרבה ידיים עוזרות 5 עצה, כשצריך אותה - עזרה תלויית הקשר 0 עזרה לגבי חלקיס בחלון היישוס 7 עורה לגבי פקודות תפריט ומקשי קיצור 0 חיפוש עזרה 0 שתי דרכיס לקבלת עזרה 88 חיפוש 7 תוכן ל הוראות צעד-אחר-צעד - 0 ספר לי על מ ו בתוך מסך עזרה 1 שפע אפשרויות 1 הדפסת מסך עזרה ...91 העתקת מסך עזרה ל עורה - שימוש באינטרנט ל שאלות נפוצות - 05= ל תוכנות בחינס 0 משוב לתמיכה של מיקרוסופט .3 תכונות מועילות אחרות 9 מה חדש ל ל זיהוי ותיקון בתפריט עזרה - 1 פרק 5: שמור על 066 מאורגן ו ג 055551152 כיצד אני שומר על ארגון הקבצים! 0 עבודתך מאוחסנת בקבציס 6 .. והקבציס נמצאים בתיקיות 97 למה אני צריך להתעניין בקבציס ותיקיות? ב יצירת מסמך חדש ל שמות, סוגים ופרטיס אחריס 1 כללי מתן שמות 0 ובקשר לסיומת 1 שמור את הקובצ! 1 לשס מה כל האפשרויות האלו? 1 תוכן העניינים 9 פתיחת קובצ קיים יאול או יאוו האוג-:.22-.10% לאן נעלס הקובצ? 1 אינני מוצא את הקוב>! היכן לחפשז .10 מצאתי מספר קבצים, מה עכשיו? 1 חלק 2: 2000 6זוס/ש פרק 6: יצירת מסמך (77 0 הו5ו:.:ו,,,ווו,הווו,.וווופוווווצפווופוווו99ו9ו9ו:ו: 111 מהו מה ב-6זס) הגדרת 6זס/ לסביבת פאוסחחו/ מסך סזס/ שורת התפריטיס התחלת מסמך הקלדה, מחיקה והוספת טקסט הקלדת טקסט בעברית נקודת כניסה, סמן טקסט וסימן פיסקה המקש זטטחם : סוף פיסקה מחיקת תוויס מצב הקלדה על (06עזסע0ס) כללים בסיסיים לתנועה במסך שלוט (1א)) על גורלך המקשיס פוחסח ו-0ח5 דיוק מירבי בעזרת העכבר דפדוף במסמך 5ס הגלילה האנכי תצוגות ולחצני תצוגה תצוגה רגילה תצוגת פריסת הדפסה תצוגת פריסת אינטרנט שמירת קבציםס: מידע בסיסי חוקיס בשמירת קבציס יביאה מ-0זס) פרק 7: עריבת מסמכים הוווווווווווווווווררהוווווווווווווווווווווווווווווווווו. 15 בחר, בטרס תבצע פעולה כלשהי בחירת טקסט בחירת מיליס בחירת שורות בחירת משפטיס בחירת פסקאות 0 2000 08166 - קוראים יודעים בחירת קטעי טקסט גדולים 1 בחרתי טקסט, מה עכשיו? :12015 מחיקה ושחזור המחיקה 1 העברה על ידי גזור והדבק 10 העברה על ידי גרירה ושחרור 1 העברה על ידי מקשי קיצור 1 שינוי מיקוס פסקאות :151 העתקה על ידי העתק והדבק 1 העתקה על ידי מקשי קיצור 8 מ 1 העתקה והדבקה של מספר קטעיס 1 ביטול פעולה - הלחצן בטל 1 ביטול הביטול - הלחצן בצע שוב ...133 חיפוש והחלפה 1 אזהרה! קרא זאת תחילה 1 החלפה 0 מילים שלמות מול מחרוזות 1 החלפה כקיצור דרך למחיקת טקסט ...156 פרק 8: עיצוב מסמכים הו,ווווווהוווווווווורורוווווווהווווווווווווווווווווווווהו. 17 גופן (%חס+) מ 0 1 בחירה ושינוי גופן גוף המסמך 1 שינוי אלמנטים נבחריס וברי א1ווטיג-22.1-.140 תיבת הדו-שיח גופן 1 בחירת גופן מתאים 1 סוגי גופניס לכותרות 142.0 בחירת גודל הגופן 1 אפקטים מיוחדים אא 4ווטג-144..:...1 הנפשת טקסט 1 עיצוב פסקאות :146.52 מרכז, ישר לימין/לשמאל וישר לשני הצדדיס 1 כניסת פסקאות 148 הגדל כניסה והקטן כניסה 1 פיסקה תלויה 1 כניסה שלילית 150 שולייסם שמאלייס 1 רווח בין שורות ופסקאות 1 רווח בין שורות ו רווח בין פסקאות 1 סגנון טקסט 1 החלת סגנון על טקסט 1 סגנון לכותרות ותוכן ענייניס 1 תוכן העניינים 11 יצירת סגנוו חדש החלת הסגנון החדש במסמכים נוספיס פרק 9 הדפסת מסמכים ההווהוווווווווווורורוווווווווווווווווווווווווווווווווה. 159 כותרת עליונה וכותרת תחתונה 1 כותרת תחתונה 161 כיצד אוכל לראות את הכותרת החדשה? 1 הוספת מספרי עמודים, תאריכיס ושעות 1 כותרת עמוד ראשון שונה 5 1 הוספת כותרת עליונה/תחתונה חדשה 1 סרגל כלים כותרת עליונה וכותרת תחתונה 1 מספרי עמודיס 1 תאריכים ושעות 1 הצג לפני הדפסה 1 הצגת מספר עמודים לפני הדפסה 7 הדפסה 167 הדפסה מהירה של מסמך 1 תיבת הדו-שיח הדפסה 1 פתרון בעיות באמצעות עזרה מקוונת 1 בדיקות בסיסיות בתקלות מדפסת 17 פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות (700א( .1 13 רשימות עס תבליטיס ורשימות ממוספרות 1 יצירת רשימות 1 שינוי רשימות ממוספרות ה שעשועי עיצוב 17 שינוי המספריס 17 תבליטיס מיוחדיס 1 בחירת תבליט חדש 1 טבלאות ליצירת אפקטיס מרשימיס 1 יצירת טבלה 7 אפשר גס לצייר טבלה 1 יצירתיות ביצירת טבלאות 1810 מגבלות צייר טבלה 1 יצירת טבלה באמצעות הפקודה טבלה 1 כיצד להוסיף נתונים! 18 המרת טקסט לטבלה 1 סרגל הכליס טבלאות וגבולות 1 שינוי הטבלה 18 סימון עמודות, שורות ותאיס 0 2 2000 08166 - קוראים יודעים שינוי רוחב עמודות 1 שינוי רוחב מספר עמודות בבת אחת 18 התאמה אוטומטית של רוחב העמודות 18 שינוי רוחב תא בודד בבש םמש שמשיש הבוב שב סלפ ביט שיפנ ב הבשיש 6ש-55 7 1/8 הוספת שורה 1 הוספת עמודה 1 מחיקת שורות ועמודות 191 העברת שורות ועמודות 1 עיצוב הטקסט בטבלה .1920010 כיוון חדש לכותרות 1 הוספת גבולות וצללית 1 לעשות סדר בגבול 4ו-ור ...10004 הוספת צללית 1 טקסט לבן על רקע שחור 1 עיצוב אוטומטי של טבלה 195 מיון הרשימה בטבלה 19 עיצוב מסמכיס בעזרת מסמכי תבנית ואשפים 1 האשפים של מסמכי 6זס) 1 מסמכי תבנית 1 אשפים 1 מספר מילות אזהרה 1 פרק 1: יצירת דפי אינטרנט באמצעות זוס/צ .ה,הההההההההההההההההה|ה|ההההה..,.. 201 כלי האינטרנט של זס) 0 2 עיצוב מסמך אינטרנט 20 אשף דפי אינטרנט 2 השימוש באשף דפי אינטרנט 20 הוספת דף לאתר אינטרנט קייס 2 הוספת דף אינטרנט חדש לאתר 2 עריכת דפי אינטרנט ב-6זס) 2 שינוי מראה הטקסט 21 חלוקת משנה של דף אינטרנט בעזרת מסגרות ...211 סידור טקסט וגרפיקה בדף אינטרנט || הוספת קוויס 1 הוספת קוויס אופקייס 2 תוכן העניינים 13 חלק 3: 2000 |66א5 פרק 2: יבצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים ו,,והההההההההההההההההההההההההה3ה.,.. 217 חוברת עבודה וגיליון עבודה 216 מדוע אני צריך את |066אם1 :0:2 ...218 הפעלת |06א5 2 היכן נמצאת ספריית |66א15 1 גיליון, גיליוו עבודה וחוברת עבודה 2 בחירת גיליון כלשהו 2 שם הגיליון 0 מבנה גיליון העבודה 7 עמודות ושורות 2 תאיס וכתובות 2 תנועה בגיליון העבודה 2 גלילת מסכים 220 תנועה בעזרת המקלדת 2 לחצנים, תיאור מסך ועוד 2 סרגל הכלים הרגיל 0 תחומיס וטווחיס 0 בחירת תחוס ...226 תחומים מרוחקים כתחוס אחד 2 הקלדת טקסט ,229 הקלדת טקסט בעברית 2 כותרות העמודות והשורות 30 התאמת גודל העמודות והשורות .2202 שורת נוסחאות 2 הקלדת מספרים 7 כאשר אין מקוס בתא 2 תצוגת המספריס 2 חישוב אוטומטי - 1 סכום אוטומטי 2 חישובים מתמטיים ב-|06א₪ 2 העתקת נוסחאות 2 שמירת קוב |66א5 ו ‏ שמש טסט מים שמיש שש גש מימיס יש טיפ שש ₪ שמיש 4:52 צע יס יפ א וט לוסיפ ב שב 8 2.2030 פתיחה וסגירה של חוברת עבודה 2 פרק 3: נוסחאות לעריכת היש(ב?ם:ו:וואווווווווווווווווווווו9וווו99ו9ו9וו: 209 סימן השווה (=) חינו מרכיב חיוני בנוסחה 0 אופרטוריס ב איתור סוגרייסם חסריס בנוסחה . 4 2000 0166 - קוראים יודעים אופרטוריס לוגייס 7 סימנים בכתובות .| כתובות תאים 0 קל מאוד לרשוס כתובת ו שינוי כתובות תאיס בנוסחה 0 כתובת מוחלטת וכתובת יחסית ד כתובות יחסיות וכתובות מוחלטות - מה ההבדל? 1 שורת הנוסתחאות 1 תיקוניס בתוך התא 0 נקה תוכן או מחק 0 בטל פעולה ובצע שוב ל העתקה, העברה והדבקה 0 העברת תאיס רקל לק העתקת תאים 0 גזור והדבק ה[ העתקת נתוניס ה הוספת שורות ועמודות 7 הוספת תאיס ל הוספת תאיס ריקיס 1 מחיקת תאיס 0 העברת תאים עס נתוניס 0 26 פרק 14 מהן פ(נקצי( [.:9:9,ה9וווה9וווהאוווהפווווווווווווויפוורווווריויוי.יי. 209 מרכיבי הפונקציה 0 ו 0 סכוס אוטומטי 0 משחקי ארגומנטיס - | העבר את העבודה לפונקציות וג פונקציות יומיומיות 0 חישובי ממוצעיס 0 איתור הפונקציה הנכונה 7 הפונקציה 1 .ו פונקציות מקוננות הויו ג.. פונקציות פיננסיות 0 תשלומים על הלוואה - דואק 0 הפונקציה דואק1 מחשבת ריבית 0 הפונקציות /ק ו-צקא 0 צםא - מתי המיליון כבר אינו מיליון גו מלווה או לווה, מה כדאי? ל תזכורת : כתובת מוחלטת וכתובת יחסית [/ ה כתובות מסוימות חייבות להיות מוחלטות 7 כיצד מאתריס את מקור הבעיה של נוסחה? 0 תוכן העניינים 2204 28 5 כתובות יחסיות: כתובות בגיר על הלוח 27 כתובות מוחלטות: חרוטות בסלע 279 שילוב כתובת מוחלטת וכתובת יחסית ב[ פרק 5 7 גל 21 ארגון הנתוניס בתרשיס 2 סוגי נתונים וציריס 2 ציר ץ 7[ ציר % - | מיקוס התרשיס ב מונחיס בתרשימיס ל מבנה תרשימי |66א= 2 יצירת תרשים מהיר /[// 1 אשף התרשימיס 1 בחירת נתוניס לתרשיס 280.1 שלבי הפעולה באשף התרשימיס 2 חלק 4: 2000 ז+חוסקיוסשוסק פרק 16: יצירת מצגת ה7שה .:::99וווריוווווווו99יווי99וו59י111111115555550 293 מצגת זחוסקזס/שסק 7 כמה מילים לפני שמתחיליס 2 מבנה מצגת 2000 %חוסקזסאוסק 0 תכנן את המצגת תחילה ו[///|/-// 1 מבחר כלי 2000 זחוסקזסאוסק ל כיצד מתחילים! -[נ//-- 2 אשף התוכן האוטומטי 2 מה יוצר האשף? 298 בניית מצגת בעזרת תבנית 2 כיצד נעזריס בתבנית? 2 מה יוצרת התבנית? 2 מצגת ריקה - כיצד בוניס מצגת 2 מיתאר שקופית 29 הקלדה בשקופית 0 עיצוב הטקסט 0 כמה עצות לעיצוב טקסט 0 יצירת שקופית חדשה 0 מה אפשר להוסיף לשקופית: 2 שימוש בתבליטיס - 0 טקסט עס תבליטים 20601 תבליטי תמונה או תבליטי תו 2 6 2000 0166 - קוראים יודעים הוספת תבליטיםס לטקסט עברי 0 הוספת תמונה 44443452 לאילוא :206.22 הוספת תרשים (608178) 2 התמצאות במצגת 1 ו 0 תנועה בתוך המצגת 2 דרכים שונות לצפות במצגת 0 תצוגת שקופית בודדת 1-0 לויאייל אשיו :או ריג25:0 .23094.2 הצגת מספר שקופיות במקביל 1 צפייה במצגת ,31 יש לערוך שינויים 2 תצוגת חלוקה לרמות 1 שמירת מצגת ל ליואוי ישיו 2-ייוווגוג2.:0.:. 212 פתיחת מצגת קיימת 1 פרק 17: מצגות מעניינות ומקצועיות הווווווווווווווווווורוווווווווווווווווווה. 25 שינוי רקע - ו שינוי בבע 1 הוספת מעברי צבע לרקע - 0 הוספת רקע מתבנית 19.2 ערכת צבעיס 2 שינוי צבע תמונה 0 הוספת תמונות ממקור אחר 7 יצירת מעברי שקופיות 2 הוספת מעבר אחיד 370 מהירות המעבר 7 הוספת צלילים למעבר 2 כיצד להעיר את הקהל :328.12 הנפשה - הוספת חייס לשקופית 2 הנפשה על רכיבי טקסט 32 טשטוש עקבות 2 אפשרויות נוספות לעורר לחייס ב פרק 18: עבודה משולבת של 6זס/, |66אם ו-+חוסק]]/טסק.........11111116 331 ההבדל בין קישור והטבעה 2 0זס/צ ו-%חוסקזסאוסק 2 העברת טקסט מ-6זס/ לשקופית 2 תצוגת הלוח .2 יצירת ראשי פרקיס ב-6זס) 0 שימוש בטבלת 6זס/ 6 הטבעת טבלה בשקופית 2 שינוי גודל הטבלה המודבקת 2 שינוי נתוני הטבלה 27 תוכן העניינים 17 שימוש בטבלת סזס המתעדכנת מדי פעס 7 [66א ו-%חוסקוסאוסק 2 לקשר או לא לקשר? 0 קישור גיליון |6א5 לשקופית בש שש בש 3 הטבעת הגיליון 0 מיקוס תרשיס 5% בשקופית 0 פרק 9: המצגת המושלמת ההווווווווווורוררוווווורוווווווווווווווווווווווווווה. 21 כיצד להתכונן למצגת? |[ שכחתי מה רציתי להגיד 2 רשוס לעצמך הערות 2 שמור על קצב ב הנשק הסודי: שקופיות מוסתרות - 0 סימון על שקופית 6 בחירת אמצעי ההעברה .347 התקנת המצגת על מחשב אחר 7 הרצת המצגת ממחשב אחר 0 הדפסת המצגת 7[ מה אפשר להדפיס? 1 כיצד מדפיסים? -/// 0 שימוש במטול שקפיס 1 הצגה באמצעות מקרן לאג יו--12 25 הכנת הצגה לאינטרנט 0 טיפיס להצלחה 5 בניית השקף 7 הופעה - | חלוקת חומר 2 25 הגדרת הצגה 2 חלק 5: 2000 466655 פרק 0: היכרות עם ב 257 מבנה חלון 460655 0 היכרות עס 66655 0 5 ככלי פיתוח יישומיס 0 5 כמסד נתוניס - ה מרכיבי 60655 ל תכנון היישוס 7 הפעלת 66655 7 בניית מסד נתוניס בעזרת אשפיס בניית מסד נתוניס ריק 6 8 2000 08166 - קוראים יודעים פרק 1: טפסים ומאקרו ההווהוהווווווווווררהווווורוווווווווווווווווווווווווווה. 221 בניית טפסיס 37 מסך ניווט 7 יצירת טופס חדש ש שמפ בששמם משש ‏ מושבלשיט ששב סטש 237155 פתיחת טופס באמצעות חלון מסד נתוניס 7 עיצוב טופס 2 מאקרו ואשף לחצני פקודה 2 פרק 22: שאילתות (7והות.:::''9999וייייייווווווווווווווויוייייי..11111111.6500 379 שאילתות .21ב 380 יצירת שאילתות 0 יצירת שאילתה באמצעות מסנניס 2 מיון נתוניס 0 סינון נתוניס 0 יצירת שאילתה חדשה בעזרת האשף 2 יצירת שאילתה עס קריטריוניס 0 מהס ביטויים: 2 שימוש בביטויי ייאן'י 2 פשוט מאוד לאתר תאריך באמצעות 460655 7 רשומות מטווח תאריכים נתון 8 איתור כל הרשומות, המכילות ערכים, הגדוליס (או קטניס) מערך מסוים... 387 גם ערכיס השוויס למספר מסויס || ומה אס רוציס תחוס מספריס 2 תווי חיפוש כללייס 0 קריטריוניס המתבססים על מספר שדות ב קריטריוני 060 7 הכללת חישוביס בשאילתה ...290.11 דוחות 1 יצירת דוח חדש שש שש 91 שינוייס בעיצוב הדוח 9 פרק 3: עסקי ייבוא וייצוא ההוווווווווווורוהוווווווווווווווווווווווווווווווווה. 255 ייצוא נתוניס 7 ייצוא לגיליון אלקטרוני 3 ייבצוא למעבד תמלילים 9 אשף ייצוא טקסט 2 'מפריד טקסטי 0 ייבוא נתוניס 0 מהו ההבדל בין ייבוא לבין קישור! - 0 מתי כדאי לייבא ומתי כדאי לקשר? 00 עוד בנוגע לקבציס מקושריס 0 ייבוא וקישור טבלאות 02 תוכן העניינים 19 ייבוא ממסד נתוניס של 806655 לאחר 0 קישור גיליוו אלקטרוני 40 ייבוא ממעבד תמליליס 0 חלק 6: 2000 0600 מבנה חלון אססשטס :0 מידע התקנה בסיסי 1 שימוש ב-00₪00% למעקב אחר פרטים 0 התאמה אישית של דף שְ03סד אססטטס 7[ פרק 24: עבודה ב-9959999339990990...0200]00%ו959399ווווייי111111111555.60005 4130 מה ב-אססטטס! ל השימוש ב-אססשטס 0 הגדרת פרופיל ו שימוש בסרגל אססשטס וי וליו או-18.0.:.:5 שינוי התצוגה 7 יצירת פריטיס חדשיס 0 יצירת פריט חדש מהתחלה 0 תן ל-ססשט0 ליצור פריט עבורך 0 סדר בתיקיות האישיות .822.21 חיפוש מידע 1 תיקיית אנשי קשר ל תיקיית לוח שנה 0 יצירת פגישה - 1 תצוגה יומית, שבועית וחודשית 77.41.55 ניהול תיקיית משימות 0 רישוס פעולות ביומן ו פתקיס 1 פרק 5: דואר אלקטרוני ההווהווווווווווווררהווווורוווווווווווווווווווווווווווה. 1+ עקרונות הדואר האלקטרוני 0 כיצד לקרוא הודעת 5-81 1 באיזו תוכנית דואר להשתמשז 7 כתובות !5-81 1 למי אני יכול לשלוח הודעה? 13 כיצד להקליד כתובת |ן5-8 0 יצירה ומשלוח הודעה 7 עבודה עס קבצים מצורפיס 4 0.10:192-04 .438 בדיקת דואר נכנס 439 ארגון דואר אלקטרוני (וו88א-5) 40 תיוק הודעות בתיקיות 0 0 2000 08166 - קוראים יודעים סימון הודעות בדגליס 1 איתור הודעה 0 מיון דואר ו[ השימוש ב-!ו8סוסש ל כללים למשלוח דואר אלקטרוני 0 ארגון ישיבה | משלות הזמנות וטיפול באישוריס/דחיות ב בדיקת מצב הישיבה 1 האס אתה פנוי? ד החלפת משימות (18565) 0 טריקים ב-81-= 7[ || | || ו עריכת הצבעה בעזרת |81-= ב הסבת מקבל התגובות והשהיית ו181-= 7 אחזור הודעה שנשלחה בטעות 7 לטלפן באמצעות אסס00 0 שימוש ב-אססטס לניהול קבציס ו חלק 7: ועכשיו, כולם ביחד! כיצד פועל הלוח 0 07 מב שש ג ל 0 כמה דרכים להדביק ב קישור - לשמירה על נתוניס מעודכניס || כיצד לקשר בין קבצי 01866 1 כיצד לשנות קישור ב אני רוצה לשמור קבציס ביחד 0 מה ההבדל בין קישור והטבעה? ה[ יצירת אובייקט מוטבע 0 יצירת אובייקט מוטבע באמצעות הדבקה מיוחדת 7 יצירת אובייקט מוטבע באמצעות תפריט הוספה 0 כללים לשמירה על קישורים 0 לארוז הכל ביחד בעזרת אוגדן 0 יסודות ז06חו8 7 השימוש ב-ז08חו8 לאיסוף מסמכיס 0 כיצד ליצור אוגדן ולהוסיף לו תוכן --/ ה ארגון קבציס באוגדן 7 עבודה עס קבציס מחוצ לאוגדן 0 תוכן העניינים פרק 6: המשרד החדש לפי 2000 )ססו טס .,,הההההההההההההההההההההה ה ההה.... 1417 מתכנן הישיבות - לאיתור הזמן המתאים לכולס ה[ 2 פרק 7: המסמכים משתפים פעולה .ה,הההההההההההההההההההההההההההההההההההה...,'. 11 במקוס להקליד מחדש - העתק והדבק מ 07 21 הדפסת אוגדן 0 פרק 8: שיתוף קבצים ומשתמשים הוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווהה. 13 סרגל הכלים סקירה 0 שתף אחרים בהערותיך 0 מסמן הקסם של סזס/ 0 צפה בכל ההערות במסמך ל הערות מתוחכמות ב-|66א5 -/- יי הערות בלי בעיות ב-זחוסקזסאוסק 0 שיתוף קבצי 08068 עס משתמשים אחריס .. עבודה בקבציס לקריאה בלבד 1 שיתוף גליונות עבודה 1 הבלטת השינוייס - ה השימוש ב-:5-81 להקלת עומס העבודה .... משלוח קבציס 0 ניתוב קבציס 0 פרק 9: יישומים נוספים ב-0001!06וצום:נ:וצו:גוגו:: 11 בו גי 7+ היישומיס הנוספים 0 אובייקטים 0 יצירת אובייקט חדש 0 עבודה עס אובייקטיס 0 ניוד, שינוי גודל ומחיקת אובייקטיס +06 ליצירת איוריס 7 התחל לצייר 0 זה זסש ה 0 חס 50%סזסו!! ל זסו|8 כוו6 0 תרשימיס ארגונייס - 608% |8ח0ו280וחה9זס משוואות - ז0זו0ם חססהטסם 8 עורך התמונות - ז0ז/0= סססחק 0 חלק 8: סביבת ההפעלה פוסשחו/ע פרק 30: עבודה ב- 95 0/0005 :.1111111115555560055559999999999999999999 501 מערכת ההפעלה 95 פאוססחוצ 7 התחל עס שולחן (כמעט) נקי 0 סמלים על שולחן העבודה 7 שורת המשימות (856087+) 7 חלונות וריבוי משימות ו שימוש בעכבר ב-פוססחו 7 כיצד לעבוד עס העכבר בצורה יעילה 6 2 2000 08166 - קוראים יודעים חלונות נמתחים, מתכווצים ונגלליס ו הגדלת חלון 507 הקטנת חלון 0 שינוי גודל החלון בעזרת העכבר 0 גלילת חלון 0 סגירת חלון 0 תפריטיס בחלון :509.41 תיבות דו-שיח 0 קבלת עורה 17 הפעלת תוכניות 1 תפריט התחלה 1 קיצורי דרך אצ אג :517.1 פתיחת מסמך 1 סגירת 95 פששססחו/\ ל פרק 1: התאמהת אישית של 5 5צשססחו/צו ו,,,והההההההההההההההההההההה|הההה,ה,.,.,. 517 שינוי עיצוב מסכי פששסחו\ 2 שינוי צבעי המסך 1 הוספת טפט לשולחן העבודה 2 הוספת שומר מסך 2 לוח הבקרה - מה יש בוז 2 צלילים | עכבר .|| תאריך/שעה 52 התקנת תוכנה חדשה 0 הוספת קיצור דרך לתוכניות בתפריט התחלה 2 יצירת קיצורי דרך לתוכניות ולקבציס בהס מרביס להשתמש 5 פרק 32: עבודה ב- 98 9999599999999999999999999....0/]001)0/5וו1111156165555 531 מערכת ההפעלה 98 פאוססחוצ 2 התחל עס שולחן (כמעט) נקי 0 סמלים על שולחן העבודה 7 שורת המשימות (18956087) ב 52 חלונות וריבוי משימות ו[ שימוש בעכבר ב-5אוס0חו/ 0[ כיצד לעבוד עס העכבר בצורה יעילה 0 חלונות נמתחים, מתכווציס ונגלליס 7 הגדלת חלון 0/7 הקטנת חלון | | | שינוי גודל החלון בעזרת העכבר | גלילת חלון ל סגירת חלון ל תוכן העניינים 23 תפריטיס בחלון 5 תיבות דו-שיח לייטל א: ליא 14 אג0: 55.2 540 קבלת עורה ו הפעלת תוכניות 0 תפריט התחלה 0 קיצורי דרך 5 פתיחת מסמך ייוליג גי שיו ).54.42 סגירת 98 פווססחו/ 55 פרק 33: התאמה אישית של 98 00/0005 ...1161511555565555559009990000. 547 שינוי עיצוב מסכי פאוססחוצ - | שינוי צבעי המסך 0 הוספת טפט לשולחן העבודה 0 הוספת שומר מסך 0 לוח הבקרה - מה יש בוז 5 צלילים 1 עכבר 0 תאריך/שעה 0 התקנת תוכנה חדשה 0 הוספת קיצור דרך לתוכניות בתפריט התחלה 557 יצירת קיצורי דרך לתוכניות ולקבציס בהס מרביס להשתמש ל פרק 34: בדיקת כוננים (וקבצים....,,,,ייההוווווווווווויייי9יייייוו11111115500 561 המחשב שלי 02 סיור מודרך בכונניס || שיטוט בין קבציס בעזצרת סייר פשססחו/ 0 שס קוב 0 השס הייפרטייי של הקוב ו ו 560 הסיומת - שם היימשפחהיי של הקובצ | שס קוב ארוך 567 סוג קובצ 1 קובצ מסמך 0 שמות קבצים ארוכים אינם תמיד שימושייס 0 קוב תוכנית הפעלה 1 עבודה עס קבציס ותיקיות 7[ || מה נמצא בתיקיה 0 העתקה והעברה של קבציס 570 שינוי שס קוב 7 יצירת תיקיה חדשה 1 אתחול דיסקט 5 חומר לא נחוץ נזרק לסל המיחזור ב הצלת קוב מתוך סל המיחזור 0 4 2000 08166 - קוראים יודעים אל תשכח לרוקן את סל המיחזור 1 נספח: התקליטור המצורף הווווווווווווווווררווווווווווווווווווווווווווווווווה. 5 קטלוג !וזח - קטלוג צבעוני 5/6 התקנת קטלוג !ואד 0 ה - התקנה 5 ספרים לדוגמה 597 חושביס חלונות - הפעלה 0 מה עוד בתקליטור? 5 הס 7 8ד - מימד חדש בתצוגה יס המלח ממעוף הציפור 2 התקנת 5.0 זסזס|קאם 6%ח67ח1 50%סז6וו! ו אם ד 57 885 שב 6852 5-0 75 57 5/6 8 18 ופ ו תיקיה ראשית 6ז50\8 (רשימה חלקית) 5 אינדקט ה,ווווווורווווווווווווורררורוווווווורוררוווווווווווווווווווווווווווווווהו. 57 תוכן העניינים 25 גלומי !בר קצב השינוייס והחידושים הטכנולוגייס בעולס המחשוב, נוגע לכל תחוס בעולס המודרני, בעבודה, או בבית. אי אפשר להתעלס מכך, כדי להתמצא בענייניס ולהצלית בעבודה, יש ללמוד דבריס חדשיס כל הזמן, ובמיגוון תחומיס רחב. מה חדש ב- 2000 01066 אם עברת מ- 97 0706 ל- 2000 06606, יש להניח שהדבר הראשון שמעסיק אותך הוא מה חדש ומה שונה. במבט ראשון תגלה שסרגלי הכלים, הלחצניס והתפריטיסם נראיס כמעט אותו דבר. אס תנסה לפתוח ב- 2000 06666 מסמכים, גליונות עבודה ומצגות שיצרת ב- 97 068666, תגלה שאין שוס בעיה. אס עברת מ- 95 66ו06, תגלה שבתבילה הנוכחית קיימים חידושים רבים. למשל, בחבילה החדשה נוספה תוכנית אססטטס שלא היתה קיימת בגרסת 95 0166. ב- 2000 00866 מספר שיפורים בולטים לעין, הבולט שבהס הוא תיבת הדו-שית פתיחה בתפריט קוב של כל אחת מתוכניות 06006. תיבה זו דומה במקצת לתיבת הדו-שיח שמירה, אך שונה מכל מה שראית עד כה בתוכניות פאוסחוש השונות. תיבת הדו-שיח פתיחה כוללת סוגל מיקומים, שבו חמישה לחצניס לקיצורי דרך אל המיקומים המועדפים עליך, למשל: תיקיית המסמכים שלי. השינוייס האחריס תוכננו כך שיהיו וּהיס בכל תוכניות החבילה. למשל, כל קוב פתותח מקבל לחצן נפרד בשורת המשימות, כדי לעבור במהירות בין המסמכים השונים. לכל תוכניות 0166 סרגל כליס לוח (0זהסטקו|6) חדש המאפשר לשמור עד 12 פריטיס בו-1מנית ולבצע פעולות הדבקה בכל אחד מהס בכל עת. אחד החידושיס שנועדו להקל על העבודה הוא התפריטים היימסתגליםיי. חידוש וה יוצר בלבול קל, משוס שבתחילת העבודה ב- 2000 06166 התפריטים נפתחיסם בגירסה מקוצרת, כאשר חלק מהאפשרויות השונות בתפריט חבויות, ואת כדי לחסוך בשטתח עבודה. 2000 066666 עוקבת אחר פעולותיך ומוסיפה לתפריט את האפשרויות בהן השתמשת. ברירת המחדל היא תפריט מקוצר, אך אפשר לבטלה ולחזור לעבוד עס תפריט מורחב (כמו ב- 97 06₪666). הקדמה 277 כדי לחסוך בשטת עבודה נוסף, סרגלי הכלים המוכריס כללי ועיצוב מופיעיס בשורה אחת. לכל סרגל כלים, (וזּה נכון לכל סרגלי הכלים) יש אפשרות הרחבה המצוינת על ידי חץ כפול בקצה הסרגל. גם המסייע של 2000 06666 עבר שיפור משמעותי, ולמעשה מערכת העורה חדשה לגמרי. ממשק העורה החדש מעוצב בסגנון דפדפן, עס לחצנים קדימה ואחורה וקישוריות, המקלים על איתור נושאי העורה המבוקשים. ב- 2000 01666 קל יותר ליצור דפי אינטרנט. בתפריט קובץ של התוכניות השונות נוספה אפשרות חדשה שמירה כדף אינטרנט. מסמכים שנשמרים בדרך זו נראים דומים למסמכים שנוצרו בתוכניות ייעודיות לאינטרנט. גם השמירה לשרת האינטרנט קלה למדי, אחד מלחצני קיצור הדרך בסרגל מיקומים של תיבת הדו-שיח שמירה בשם הוא תיקיות פ6ש, המהוות קיצור דרך לשרת ברשת האינטרנט או האינטראנט. 0 00006 באה לענות על צורך הולך וגובר של שימוש ברשת, להעברת מידע ולהצגתו. החבילה כוללת 5 תוכניות רבות עוצמה אך ידידותיות למשתמש. כדי לבצע את העבודה במהירות וביעילות אין צורך להיות מומחה מחשבים, כל שנדרש הוא לדעת להשתמש בחבילה ולהפיק ממנה את המירב, במינימום זמן ומאמף. 0 01606 מאפשרת להשתמש ברשת האינטראנט הארגונית כדי לגשת למידע עסקי, ומספקת כלי ניתוח חדשנייס המסייעיס לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות. החבילה מצטיינת בגמישות ובתתכוס, תכונות המאפשרות למשתמשים ולארגוניס להטמיע את השימוש בה במהירות, לעבוד ללא תקלות ולהפיק תוצאות מעולות. ל- 2000 01666 יכולת תיקון עצמית, היא מזהה שגיאות ומתקנת אותן ללא ידיעת המשתמש. בעת הצורך היא מאמתת ומתקינה מחדש את כל קבציה וערכי הרישוס של המערכת (ע5ו₪60). גם בתפריט עזרה נוספה תכונה חדשה לתיקון בעיות, זיהוי ותיקון - כלי חדש לחלוטין אשר נועד לאתר ולפתור בעיות בקבצים לא תיוניים, כגון קבצי גופניס ותבניות עיצוב (00!8165ח16). קיימות שלוש שיטות ללמוד כיצד להשתמש בחבילה: > ניסוי וטעייה - אפשר לפתוח תפריטים, ללחוץ באקראי על לחצניס, לבהות במסך בתסכול, ולהגיע לפתרון באופן מקרי. יתרונות: בדרך זו אפשר לגלות מאפייניס מענייניס מאוד. חסרונות: שיטה זו מבזבות זמן רב. > מדריכים למשתמש - שימוש במדריכים למשתמש המצורפיס לחבילה. יתרונות: קרוב לוודאי שבמדריכיס אלה תמצא את רוב הפתרונות לבעיות. חסרונות: בצורה בה החומר מאורגן, לא תמיד קל למצוא את הפתרונות. > ספר זה - ספר זה נכתב במיוחד כדי לאפשר למשתמש להתתיל לעבוד באופן מיידי. הוא נכתב בשפה קלה ובהירה, נוח לאיתור נושאים, ואין צורך לקרוא את כולו לפני תחילת העבודה. חסרונות: לא ידועיס כרגע. יתרונות: חסכון בזמן, שפה פשוטה, שילוב הנאה בלימוד, ועוד. 8 2000 086166 - קוראים יודעים כדי לתת מענה לבעיות הנפוצות נבנה פרופיל משתמש מצוי, על פי ההנחות הבאות : > המשתמש המצוי עסוק מאוד. עסוק מכדי ללמוד שפה זרה - שפה טכנית. הספר כתוב בשפה פשוטה, וכשאי אפשר היה להימנע ממונחיס טכניים, נוסף הסבר בעברית פשוטה בפעס הראשונה שהמונת הופיע. > המשתמש המצוי חי בעולם האמיתי. הדוגמאות המופיעות בספר לקוחות מהמציאות. אין צורך בתואר במדעי המחשב כדי לקרוא ולהבין. הרקע היחיד הנדרש הוא לדעת להבחין בין לחצן עכבר ימני ללחצן עכבר שמאלי. > המשתמש המצוי עובד. ב- 2000 08066 כמו בכל מקוס אחר ב-פאוסנחו/, ‏ יש לפחות ארבע דרכים לביצוע פעולה. זה אינו ספר למומחים, ולכן אין צורך לפרט ולהסביר את כל הדרכיס. ספר זה מתמקד בדרך הטובה ביותר לבצע את העבודה, ולהשיג תוצאות ביעילות ובמהירות. כיצד להשתמש בספר? ספר זה אינו ספר הכנה לבחינה, ולכן אין צורך לקרוא את כולו. הוא גס אינו ספר מתח, כך שאין צורך לקרוא אותו ברצף. עס ואת, כדאי לדפדף, לקרוא את הכותרות, ולהתעכב על קטעים הנוגעיס לבעיות יומיומיות בעבודה. כדאי להשתמש בספר לפני ובמהלך ביצוע פרויקט גדול ומקיף. בספר הוראות צעד-אחר-צעד כיצד להתחיל בעבודה, לבצע את כל השלבים, ולסיימה בהצלחה. מבנה הספר בספר 8 חלקיס. חלק ראשון מפרט את התכונות המשותפות לכל מרכיבי החבילה. בחלקים 2-6 תמצא פירוט ספציפי לכל תוכנית. חלק 7 מסביר כיצד כל המרכיבים משתפיס פעולה בצורה מלאה. חלק 8 מלמד את מערכות ההפעלה 95 פטוספחו/ ו- 98 5אוסבחו/. כל חלק מורכב מפרקים. בכל פרק תמצא טיפים, שאלות ותשובות, הסברים, והוראות צעד-אחר-צעד המנחות כיצד לבצע את העבודה בקלות ובמהירות. ספר זה אינו מביל הדרבה על כל מה שרדצית לדעת על בל אחת מהתוכניות, והוא מתרכז בפעולות החשובות והשימושיות בלבד (ובחידושים שבגרסת 2000). למידע מפורט יותר עיין ברשימת ספרי ההוצאה שבסוף הספר, ובתקליטור המצורף. הקדמה 29 חלק 1: תחילת העבודה החלק הראשון של הספר מסביר מה זו 2000 06666, ומהס מרכיבי החבילה. בחלק זה תמצא הסברים לגבי המאפייניס המשותפים לכל יישומי 06066, כמו תפריטים, סרגלי כלים, תיבות דו-שיח ואשפיס. החלק כולל גם פרק מיוחד שעוסק בקישור לאינטרנט. אס אתה עובד ב-018666 בפעס הראשונה והדברים אינס ברורים לך, אנו מציעים לפנות לחלק אחר קודם, ללמוד תוכנה מסוימת ואז לחזור לחלק זה. חלק 2: 2000 וס סזסש ידועה כתוכנה הפופולרית בעולס. חלק זה מפרט את המאפיינים הייחודייס ל-0זס/\ בכלל ול- 2000 6זסש בפרט. כמו למשל התכונות 'יהמאגיות'י שיימסוגלות" לקרוא מחשבות, ולבצע את העבודה באופן אוטומטי מבלי לערב את המשתמש. חלק 3: 2000 |66א5 בחלק זה תמצא מידע על היכולות הייחודיות לתוכנה. כמו כן תלמד כיצד לעבוד נכון ב-|69א5. הפרקיס שבחלק זה מסבירים כיצד לבנות תרשימים, לכתוב נוסחאות ומשוואות, לעצב עיצובים מרשימים, ולהדפיס דוחות מהממים. חלק 4: 2000 +חוסשזוסששסק שוב, כמו החלקיס הקודמים, חלק גה מסביר כיצד להשתמש בתוכנה, להפיק ממנה את המירב, וליצור מצגות מרהיבות. חלק 5: 2000 466655 חלק זה חריג משוס שהוא דן במסד הנתוניס 2000 806055. תוכנית זו אינה כלולה בגרסת 5%87003706, אלא בגרסת |3ח65510/סיזק, משוס שהיא משמשת בעיקר לפיתות יישומיסם. למרות ואת הוחלט לכלול בספר הנחיות למשתמש. העיקרון המנחה הוא כיצד להשתמש במאפייניס האוטומטיים של התוכנה, מבלי להיכנס לפרטיס. חלק 6: 2000 אססטטס בחלק זה תלמד להכיר את התוכנית 2000 אססטס. לאחר קריאת חלק זה תכיר את כל המרכיבים העיקריים של התוכנה, תדע כיצד להשתמש בהס באופן יעיל, ותגיע למסקנה שאינך יכול בלעדיה. 0 2000 08166 - קוראים יודעים חלק 7: ועכשיו, כולם ביחד בחלק זה תלמד כיצד כל מרכיבי החבילה משתפים פעולה באופן מושלם. תלמד כיצד לשתף קבצים ואנשים, ומה תפקיד היישומים הנלוויס. חלק 8: סביבת מערכת ההפעלה פשסצחוש בחלק המסייסם תמצא 2 פרקיס המלמדיס כיצד לעבוד ב- 95 פאוסטחו/), 2 פרקיס המלמדים כיצד לעבוד ב- 98 פווססחו/ ופרק אחד על טיפול בכונניס ובקבצים. אינדקס כאן תמצא את כל המונחים, בעברית ובאנגלית, מסודרים לפי א-ב, ואת מספרי העמוד. בעזרת האינדקס תמצא במהירות את הנושאים, המושגים והפעולות. כלים ייחודיים לרשותך מיגוון כליס ייחודיים בהס משתמשת ההוצאה כדי לספק מידע נוסף וחשוב: ,'י 9+ יס הטיפים מתארים קיצורי דרך וסודות קטנים, מציגים את הדרך הטובה ביותר לביצוע, ומצביעים על מידע שלעיתים קרובות אינו מוזכר בתיעוד. 4 כ97כ! הערה קשורה לנושא הנדון. תוספת, הבדלים בין הגירסה האנגלית לעברית וכו'. % - ,0 9 האזהרות מזהירות מפני בעיות אפשריות (כגון אובדן או פגיעה בנתונים), שעלולות להופיע כתוצאה מפעולה מסוימת. % 22 ו/6ָוְכת! יש לך שאלה? (נ אנו מנסים לנחש את השאלות שמתעוררות ולענות עליהן, או על בעיות אחרות בהן תיתקל במהלך העבודה. הקדמה 31 / 52/2י2. כ0ו6כ! עברית שפה קשה. כאן אנו מתרגמים מונחי מחשב ושפה מקצועית לעברית פשוטה וברורה. .% 9 / | כאן מופיעות הפניות לנושאים קשורים המופיעים במקומות אחרים בספר זה או בספרים אחרים שבהוצאת הוד-עמי. וי חדש ב- 2000 016166 ליד סמל זה יופיעו הסברים על תכונות וכלים חדשים ב- 2000 076806. מסגרות המציגות מידע נוסף במסגרות אלו תמצא מידע מועיל ולא הכרחי לעבודה היומיומית. כאן תמצא פרטיס טכניים נוספים, סיפוריס משעשעים או אישיים, או מידע כללי אחר. 2 2000 08166 - קוראים יודעים התקנת התקליטור המצורף בתקליטור המצורף לספר זה תמצא מיגוון תוכניות. תוכניות אלו ניתנות לך כבונוס ואין לך צורך בהן במהלך הלימוד בספר. כדי לקרוא את הוראות ההתקנה וההפעלה של כל תוכנית פנה לנספח. אס החינך מתקשה להתקין תוכנית כלשהי, תוכל למצוא הסבר מפורט יותר על התקנת תוכנית בפרקים העוסקים ב- 95 פאוססחו/ וב- 98 5אוססחוז/צ. אחת התוכניות המצורפות בתקליטור היא ייקטלוג |ואזחיי - קטלוג הספריס הצבעוני של הוד-עמי. כך מתקיניס תוכנה בדרך כלל. התקנת קטלוג ודו בהתקנה פשוטה אפשר להעתיק את הקטלוג לדיסק הקשיח. להלן ההוראות להתקנת קטלוג !ואד : 1. לחצ על התחל ובחר הפעלה. 2 בעזרת לחצן עיון סמן את הקוב 63+9!00.585 1 דוח 0 אשר בתיקיה 9 |וחדה:א. 3 לח פתח. 4 לח אישור פעמיים. 5. לחץ על לחצן קו2חש. 6. לחצ אישור. | 6 7 על שולחן העבודה מופיע סמל עס כיתוב קטלוג ספרי מחשבים קטלוג חַפרִי ו מחשבים בהוצאת הוד-עמי. בהוצאת 8 הפעל אותו. הוד-עמי הקדמה 33 חלק 1 רג וגיו ריר פרק 1: היכרות עם 2000 66ו010 פרק 2: כיצד עובדת 01/1606: תפריטים, סרגלי כלים, ועוד פרק 3: 01866 ואינטרנט פרק 4: זקוק לעזרה? לחץ כאןו! פרק 5: שמור על 0166 מאורגן 5 5שסחו/ ו-06ו011 עובדות ביחד את 2000 07866 אפשר להתקין בסביבות 95 פשסבחו/צ, 98 פשספחו/ או דא פאוססחוש בלבד. היא אינה יכולה לעבוד בגרסאות פאוססחו/ ישנות יותר. להלן מפה שתסייע לך להתמצא בסביבה. שלושה לחצנים אלה, בפינה הימנית העליונה של לח לחיצה כפולה על סמלים כל חלון, מאפשרים : להגדיל, להקטין, או לסגור אלה כדי לאתר קבציס במחשב חלון בלחיצה אחת. שלך או ברשת. ₪ ] א |5| = [8! קובץ עריכה תצוגה הופפה עצוב כלים נתונים מלון. ערה / תפריטים וסרגלי כלים <-- ₪09 5 06| ₪ ג 9 ₪3 כ 3 מאפשרים לעשות כל דבר 7 7 בי ב-21106). לחץ לחיצה ימנית כדי לראות תפריטי | 00 0 קיצור שימושיים. ך]] יי 8 6 טור כ ₪ > פםן הש רק 2:|5- ב [% | מועדפים + סמלים בתפריט תוכניות - [ פרק16 / / 9 מו : יצירת מצגות מעניינות ומקצועיות ובראש תפריט התחלה מתפקדיס כמנהל היישומים. % הפעלה.. 8 ניתוק.. + |5 31| / - 4 -4 -5 | |4 ₪ 1 א - שהתאטמטות | 6 ₪ *שיר | *| רח שו ו זו יי ובל 6 ן לחץ על לחצן התחל כדי לעשות כל דבר כאשר יש מספר יישומים הפתוחיס במקביל, ב-פאוסחו/\ - הפעלת יישומים, חיפוש קבצים, אפשר לעבור ביניהס על ידי לחיצה על התאמת הגדרות מערכת, או כיבוי המחשב. לחצנים אלה שבשורת המשימות. 6 2000 08166 - קוראים יודעים פרק 1 הגו" הוגי'ו" ]ו בפרק זה: / מהי 010166, מה היא יכולה לעשות למעני, ולמה זה צריך לעניין אותין כיצד אדע איזו גרסת 011106 יש לי? הפעלת 06ו010. א א מה עושות התוכניות האלו! 0 076106 כוללת חמש תוכניות גדולות, המאפשרות לעשות כמעט כל דבר עם מילים, מספרים, תמונות ותרשימים. פרק 1: היכרות עם 2000 08106 37 כיוס מצפיס ממך בעבודה לעשות הכל: להגיש דוח עד יוס חמישי; לשלב נתוניס עדכנייסם מהרבעון האחרון לתוך טבלאות קלות לקריאה, ולהוסיף להן טקסט מרשים; ואס כבר אתה עושה זאת, אולי תוכל גס בבקשה, להציג את המכירות לפי אזורים! להוסיף לוגו בראש כל דף, וגס להציב את התוצאה הסופית באתר החברה ב-ט6//, כל את עד סוף היום, בסדר! או משימה כבדה לכל אחד, אך עס מחשב ו- 2000 08166 תוכל לעמוד באתגר. בחבילה אחת תקבל את כל התוכנות העסקיות כדי לטפל במילים, מספרים וגרפיקה, וכן תוכנה המארגנת הכל ביחד, מאפשרת מעקב אחר פרטיס חשובים, משלותח דואר אלקטרוני ועוד. התוכנות נראות דומות, פועלות באופן דומה, משתפות ביניהן מידע וכל ואת בעזרת לחיצות עכבר ספורות, וכמובן, כולן יימדברות אינטרנטיי באופן שוטף. מדף מלא תוכניות 0 060606, כפי ששמה מרמז, כוללת קבוצת תוכניות חזקות המאפשרות לשלב מספרים, מילים ותמונות למסמך מסוגנן ונאה למראה. בחבילה גס תוכנית המארגנת את כולן, מאפשרת לשלוח דואר אלקטרוני ולקבלו, ומאפשרת מעקב אחר שמות, כתובות, מספרי טלפון ומועדי פגישות. אך 06 היא יותר מסתם אוסף תוכניות בקופסה אחת. יתרונה החזק מצוי ביכולתה יילהדביק ולקשוריי את כולן ביחד. לכל התוכניות תפריטים ולחצנים זהים. אם למדת כיצד להשתמש בתוכנית אחת, לא תהיה לך כל בעיה להתמודד עס תוכנית אחרת. במסגרת החבילה תקבל גם מרכז בקרה קל לתפעול, המאפשר להתחיל תוכנית ולסיימה, וכן כלי עזר רב-כוח ששמו.. עזרה, המספק הוראות מפורטות בלחיצת עכבר. / 22כי<. כ0ו6כ! לפעמים תשמע אנשים המתייחסים לתוכנת 08166 מסוימת במונח יישום. מה ההבדל בין תוכנית ליישום? למעשה, אין הבדל. מומחי מחשב מתייחסים לתוכנית המבצעת מיגוון משימות רחב בשם יישום, ולתוכנית המבצעת דבר אחד בלבד הם קוראים יישומון. תוכל לקנות אוסף תוכניות אחרות ולנסות לקשר ביניהן. התוצאה תהיה כאב ראש אחד גדול, כמו לנסות להרכיב ערכה של מכשיר וידאו: היכן לשיס את הלחצן עְ3ּ|ק! היכן את הלחצן +8ז15 ולאן הולכיס כל החוטיס האלה שמאחור? לא משנה מה תנסה להרכיב, הדבק שמקשר בין כל הרכיביס הוא הדבר החשוב ביותר. כאשר כל התוכניות נראות ומתנהגות באופן דומה, קל יותר לעבור ביניהן, וגם קל יותר להתקין ולשדרג אותן. 8 2000 08166 - קוראים יודעים מה יש ב- 2000 66ו011? ל- 2000 06666 מספר גרסאות. גרסת 590870 תתאיס למרבית המשתמשים. מה כוללת חבילת 2000 66ו0? המון! ארבע תוכניות גדולות (וכמה קטנות יותר) גרסת 518708170 של 2000 066 כוללת : - - 0 שזסע - מעבד תמלילים למכתבים ודוחות. 0 ₪!606אם - גיליון אלקטרוני לעיבוד מספרים, תרשימים ורשימות. 0 סחוסםוטשצסם - תוכנה גרפית המאפשרת ליצור מצגת צבעונית, להצגה על המסך או באינטרנט. 0 6100%ש0 - תוכנה המנהלת לוחות זמנים, ספרי כתובות, או משלוח דואר אלקטרוני. היא גם מעבדת כל מידע, מהפרטיס השולייס עד לפרטיס החשוביס. כל התוכנות תוכננו לעבוד ב-69/ ללא בעיות, נרחיב בנושא בפרק 3. כמו כן, זול יותר לקנות את החבילה כולה מאשר לקנות כל תוכנה בנפרד. 0 01006 כוללת בנוסף גם מספר תוכניות קטנות אך מעניינות ושימושיות, למשל: - 4 63 - תוכנית המעבדת מספריס והופכת אותם לתרשימים. 1 - כלי המאפשר ליצור ולהחיל על טקסט עיצוביס מהממים, ליצור לוגו וכותרות מרשימות. +והה |84ה28%00וה03ז0 - כלי היוצר תרשיס ורימה המאפשר לתאר את ההיררכיה בחברה. זסזו0= הסוזהּטף= - כלי יעיל מאוד לעבודה על תיאוריית יחסות חדשה. ץזס!!63 +זה0ז61 - אוסף תמונות. כלי המאפשר לעיין במאות תמונות ולבחור את האחת המתאימה בדיוק לצרכיך. 50/%07 5₪0%0 - כלי המאפשר עבודה עס תמונות סרוקות או תקליטורי תמונות בפורמט 006060 לשם עריכה והוספת צילומים. לכלים אלה נתייחס בהמשך. פרק 1: היכרות עם 2000 07166 - 39 עזרה גדולה מאוד תוכניות 01666 מלאות ברמזים מועילים ובהוראות צעד-אחר-צעד כדי לבצע את העבודה כהלכה. המסייע של 06006 הוא דמות מונפשת שנמצאת על המסך, עוקבת אחר מהלכיך, ומציעה עזרה לביצוע העבודה במהירות וביעילות גדולים יותר. המסייע יימאזין'י לשאלתך (בעברית) ומציע לך רשימת פתרונות אפשריים לבעיה. אשפיס מלוויס אותך צעד-אחר-צעד במהלך משימות מורכבות. לפעמיס התוכנה עוזרת לך במהירות ומבלי שתרגיש, לדוגמה: שלוש התוכניות הגדולות בודקות באופן עקבי איות בעת ההקלדה, מתקנות מיליס שברור מאליו שהוקלדו באופן שגוי, ומסמנות מיליס אחרות כדי שתוכל לעבור עליהן. בפרק 4 נדון ביתר פירוט בכל מרכיבי העזרה. מה בקשר לגרסאות האחרות? כפי שכבר נאמר, גרסת 51900810 תתאים למרבית המשתמשים, אך יש גם גרסאות אחרות, כל אחת מהן מותאמת לקהל יעד אחר. גרסת !7016551003 כוללת את כל מה שיש ב-0870ח599, ובנוסף, תוכנה רבת עוצמה לניהול נתוניס הנקראת 2000 866655. תוכנה זו מיועדת לאחסון מידע במסדי נתוניס גדוליס. התוכנות האחרות שבגירסה וו עובדות בדיוק כפי שהן עובדות בגרסת 00 התקנת 011106, כל רכיב בנפרד בעת התקנת 06066 עומדות לרשותך מספר אפשרויות. מרבית האנשיס בוחרים בהתקנה מותאמת (56%00 |68וקץ1) המתקינה את הרכיבים הנפוצים ביותר בשימוש. ייתכן שתרצה להוסיף או להסיר רכיב שאינו נחוץ. כדי לעשות ואת, סגור קודס את כל היישומים הפתוחים, אחר הכנס את תקליטור 2000 06666 לכונן, ועקוב אחר השלבים הבאים (ייתכנו שינוייס קליס בהתאם למחשב והגדרות אחרות): 1. בלוח הבקרה (|6ח8ק |ס₪ח60) לחצ לחיצה כפולה על הסמל הוספה/הסרה של תוכניות, ברשימה הנפתחת בחר 2000 011106 116:05016א, לח אישול. לחץ על הלחצן הוספה/הסרה כדי להציג את הרכיביס המותקניסם. תיפתח תיבת דו-שיח בשס מצב תחזוקה של 2000 01006 116705016 ובה שלושה לחצניס לבחירתך: תיקון 011166 - לשחזור ההתקנה למצב המקורי. הוספה או הסרה של תכונות - שינוי התכונות המותקנות או הסרה של תכונות מסוימות. הסרת 01701606 - הסרה מוחלטת של התוכנה מהמחשב שלך. 0 2000 0166 - קוראים יודעים בחירת אחד משני הלחצניס הראשונים תפתח בפניך תיבות דו-שיח נוספות אשר יובילו אותך בסגנון האשף למטרה אליה אתה שואף להגיע. כשתאתר את האפשרות הרצויה, נקה או סמן את תיבת הסימון שלשמאלה. שיס לב, אם תסיר את הסימון ליד זסשו, תוכנית ההתקנה תשער שאתה מעונייו למחוק כל זכר לתוכנית סזס\ שבמערכת. לח אישור ותבא בהתאמה, עד שתצא מתוכנית ההתקנה. כל גרסאות 01666 נמצאות בתקליטורים. %ג % 9 אם אין מספיק מקום על הדיסק כדי להתקין את 0666, אל תחשוב אפילו על הרעיון לעבוד ישירות מהתקליטור. אם תעשה זאת תחסוך אולי כמה מגה, אך תמצא עצמך ממתין דקות ארוכות כדי לבצע פעולה פשוטה. כדאי לקנות דיסק חדש, או להכפיל את יכולת האחסון של הדיסק הקיים בעזרת תוכנות דחיסה כמו למשל ססִהּ650טוזם של 95 פטוסבחו/ או סוכן הדחיסה, או דוחס הדיסק של 98 פווסבחו/. (אם התקנת את התוכנית, תמצא אותה תחת תפריט התחל, תוכניות, עזרים, כלי מערכת). איזו גרסת 08166 יש לי? הדרך הקלה לדעת איזו גרסת 07666 מותקנת במחשב, היא לשאול את 5וססחו/\. בחר התחל, הגדרות, לוח הבקרה, ולחץ לחיצה כפולה על הוספה/הסרה של תוכניות. תופיע תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשים 1.1, המודיעה באופן שלא ניתן לטעות בו באיזו גירסה מדובר. תרשים 1.1 איוו גרסת 01866 מותקנת במחשב: לוח הבקרה עוקב אחר הפרטיס החשוביס ושומר עליהם מאפייני הוספה/הטרה של תוכניות [?[<) התקנה/הסרה | התקנת פייוסטתוא | תקליטרן אתחרל | = לשם התקנת תוכנית חדשה מכונן תקליטונים אר תקליטורים, לחץ על לחצן התקנה. התקנה... ד ניתן להסיר את התוכנות שלהלן באופן ארטומטר באמצעות פוסטמו/י כדי להסיר תוכנית או לשנות את רכיביה המותקנים. בחר אותה מהרשימה ולחץ על הוספה/הסרה. סב" שחַבווסחב 1 הפווסח = 2000 שסו] 0 1]ספסזסווז: [בה0ו1553ז 2000 שסוז 2 ]טסוו חסוזום ם [03וסו655]סז0 ,97 6סו011 +/ספסזסו4! 5 655זקא= %סס!וגו0 ))ספסזסו] 6. בזהקו/א סהוהפוופגו סש אל +)ספסזסוו! הסו)03ו!וזס 4 6ז03כ(! |הספוזם פאוסטחו// +)ספסזסו] | 1 זסעב|>] 16013 פשוסטתן/א +)ספסזסו1 א 0 פזס/ ])ספסזסו] 5 זס)3סוחווהתוחס-) 146190806 הרספה/הסבה... | אישור | ביטול | הו פרק 1: היכרות עם 2000 0706 | 41 כיצד אני מפעיל את 001606 (וסוגר אותה בבטחה)? כיצד להפעיל את תוכניות 01606! וזה תלוי. בעת התקנת 060666, הוסיפה תוכנית ההתקנה את שמות התוכניות והסמלים לתפריט התחלה (ראה תרשים 12). כדי להפעיל תוכנית, פתח את תפריט התחלה ולח על הסמל או על שס התוכנית. אני יודע באיזו תוכנית אני רוצה להשתמש... אס נוח לך לעבוד מתפריט התחלה, הפעל תוכנית כך: 1. לחץ על לחצן התחל, בחר תוכניות. | החלמ 2 בחר בסמל, או סמן את שס התוכנית שברצונך להפעיל, ולתא. ל-07666 גס סרגל קיצורי דרך, הנקרא... סרגל קיצורי הדרך של 011:06, והוא פועל בדומה לשורת המשימות של פווססחו//, מאפשר לעבור בין התוכניות ולהפעילן בלחיצה אחת. אס תרצה להתאיס את סביבת העבודה לצרכיך, תוכל להוסיף סמלים ותיקיות משלך לסרגל קיצורי הדרך. בפרק 2 נרחיב את הדיבור על השימוש בסרגל זה. , 5 ו סוחס 2 = ₪ מו : סול קס5 )חמק | בת 6 ו 7 3 קז 0590 80086 קוחר ב 3 הלה עדים 3 פריטי הפעלה שאינם זמינים תוכניות ₪3 5 סז קסו5 זחומק 8 | משחקים ועיבוד תמונה 8 פווסטחוא || )חשוחטוסס 0 011008 אופא חטוו 6150806 56 מועדפים 8 1 2 מתנה לחג מסמכיס הגדוות > 0050080058 תפש |פסאם 00500 משמעות - 7 5001 סוסוו ]ספסזסו! . , ו 8 סוס 50 0זסוו1 7 שזס/א וספסזסוו 5 עס עברית 699זקא= אספווגום 8958708 תושר הפניה ל- 5-05 | 66 5 הק > * | 3132 סייר טיוסטח דררה ע טזס/י )!ספסזסו | ומק 094/20 בוו [?) מברך קבצים 5 הפעלה. יתרק. | תרשים 1.2 תוכל להפעיל כל תוכנית 0666 על ידי לחיצה על שמה בתפריט התחלה 2 2000 08166 - קוראים יודעים 9226כ! % זכור לסגור תמיד את כל היישומים, ולצאת בצורה מסודרת מ-פצוסבחו/. אם לא תעשה זאת, ב-95 פשססחו/ תסתכן באיבוד נתונים או אפילו ב"בלאגן" גדול שיגרום לכך שבפעם הבאה שתנסה להפעיל את פווססחו/ או אחת מתוכנות 0066, אף אחת מהן לא תופעל נכון. ב- 98 פשוססחו/ הסיכון אומנם קטן יותר, מאחר ומותקן במערכת כלי שחזור ובדיקה, אך לא מומלץ לקחת סיכון. כדי לסגור את פושססחו/ בצורה מסודרת, לחץ על לחצן התחל, בחר כיבוי, בחר אחת מאפשרויות הכיבוי המוצעות, ולחץ כן. אני רוצה להתחיל לעבוד מייד למה לטרוח ולעבור את כל הדרך כדי להפעיל תוכנית, כשאפשר להתחיל מייד! פתח את תפריט התחלה, בראשו מצוייס שני סמלים שהוסיפה תוכנית ההתקנה. לחץ על וה טס 000166 ה6ק0 (תרשים 1.3) כדי לפתוח מסמך קיים, או בחר 016166 ש6א וח טס כדי להציג את תיבת הדו-שיח המופיעה בתרשים 1.4. בחר בסוג מסמך על ידי בחירה באחת הכרטיסיות, אחר בחר תבנית ולח אישור. 08006 תפעיל את התוכנית המתאימה (או תעבור אליה אס היא כבר מופעלת), ותציג מסמך חדש המבוסס על התבנית שבחרת. האס תשתמש באפשרות זו תלוי. בעבודה בתוכנה מסוימת, קרוב לוודאי שתשתמש בתיבת הדו-שיח השייכת לאותה תוכנה. אך אס תעבוד עס מספר תוכנות במקביל, ייתכן שתמצא שקל יותר להשתמש באפשרות זו. מה בעצם אומרים מספרי הגירסה? בתחילה היה לכל תוכנה מספר גירסה אחר. 060066 היתה 4.3 0)86066, מס - 6.0 6זס), |00אם ‏ - 5.0 66אם וכולן עבדו תחת 3.11 פשוססחו/ ו- ‏ 6.22 205. אחר עברנו ל- 95 פשס6חו) ו- 95 06066, שהיו למעשה 0 פשוס0חו/), ו- 7.0 01866. | היוס לכל התוכנות יש אותו שס וכמעט אחידות עס גרסת פאוססחו\. למה בכלל להתעסק עס מספרי גירסה! משוס שזו הדרך היחידה בה יכול המחשב לומר איוו גירסה מתקדמת יותר. המספר משמאל לנקודה הדצימלית מזהה את גרסת השינוי המקיף, המספר שמימינה מציין את מספר השינוייס הקטניס שבוצעו בה, והאותיות הקטנות שמימין למספר הגירסה! כל אחת מייצגת ייבאגיי שתוקן. בגרסאות החדשות, 670504 השתמשה בסגנון המקובל במכוניות - לפי שנת ייצור. כעת אין שוס בעיה לדעת מהי הגירסה האחרונה. פרק 1: היכרות עם 2000 08106 43 המחשב שלי ₪ ספי תיקיות. תקליטון 3% (:68 25 1 (:6) ₪3 2 סחָם (:) ₪3 3 סש (:5) ₪3 4 ₪05 (:=) ₪3 (6) 49 0652604 (:4 4% ועיבוד תמונה [ ) עיצוב בית [) כלים [') 7 סוס [) משחקים [ ) תרשים 1.3 הסטוריה | 5לחשחחטססי עו] תיקיות פפשצ כאשר אתה לותף על +ח6וחט006 016166 ח6קס0, 0706 מכינה רשימת קבציס מבלי להתחשב בתוכנות בהן נוצרו ₪( 24 ₪[ ₪ | תרשים 1.4 | תבניות של 97 01865 | 5סבוקוחסד 95 0866 | תזכירים | פרסומים | מסמכים אחרים | מכתבים ופקסים | דפי אינטרנט [ דו"חות | וטספ [ 5חססב0פנו | 5!חטוחנססס זפח6 [ פסחפה! | 895" ₪ 5 | כללי | תצוגה מקדימה סוה | הודעת דואר | דף אינטרנט אלקטרוני ₪ בחר סמל כדי ארימא-דן לראות תצוגה מקדימה לוכו.06 [ בל לחץ על +חסוחטסס 01166 שפא כדי להציג תיבת דו-שיח שבה תבניות מכל תוכנות 01866 4 2000 086166 - קוראים יודעים גד כיצד עובדת 08106: ?ימי וי .יש כלים, ועוד בפרק זה: / מה אפשר לעשות עם התפריט הראשי! יש יותר מדי אפשרויות לבחירה! הראו לי רשימה קצרה יותר. כיצד להפעיל תוכנות בעזרת סרגל קיצורי הדרך של 06ו010. אני תוהה מה הלחצנים האלה עושים... * 3 3 * תן ל-078/06 לסיים את המשפטים במקומך ולנקות את הקוב. כל תוכנות 010166 עוצבו כדי להיראות ולהתנהג באופן דומה. אם למדת לעבוד עם תוכנה מסוימת, למעשה למדת גם את ההגדרות והכללים הבסיסיים של התוכנות האחרות. פרק 2: תפריטים, סרגלי כלים ועוד | 45 ! 57/2 0. כדאי לקרוא את הפרק כדי להבין באופן כללי כיצד עובדת 0(666, ולחזור ולקרוא אותו לאחר לימוד כל אחת מהתוכנות כדי להבין את הפרטים. כולנו מכיריס את ההרגשה ''יאיפה אנינזיי. ה קורה כשאנו מתארחיס במקום זר, קמיםס באמצע הלילה, מגששים למצוא את מתג התאורה ואופס... נתקלים בשולחן. מלונות בנוייס במיוחד כדי למנוע תופעה זו. כל החדרים נראיס אותו דבר, כל דבר נמצא באותו מקוס, ולא משנה אס אתה מתארח במלון הרשת באילת או במקוס אחר. שלוש התוכנות הגדולות של 086166 בנויות על אותו עיקרון - אין הפתעות. אס למדת כיצד להשתמש בתוכנה מסוימת, תדע גס להשתמש בשתי האחרות. כשתעבור לתוכנה אחרת תגלה שהתפריטים נמצאים בדיוק באותו מקוס, וללחצנים שמבצעים פעולות זהות יש אותן תמונות בדיוק. לא תמיד התוכנות עובדות והה, אך רוב הזמן הו משתדלות. בפרק זה נעסוק בדבריס שנמצאיס בשימוש שכיח: תפריטים, סרגלי כלים, וסרגל קיצורי הדרך של 0/866. נעסוק גם בכלים החכמים של תוכנות אלו, למשל כיצד התוכנה מסיימת בשבילך את המשפטים, מתקנת את שגיאותיך, ומקנה למסמך מראה נקי ומושך את העין. תפריטים? סרגלי כלים? מה זה ומי זה? בכל תוכנת 06066 תראה על המסך אלמנטים בסיסיים והיס. מתחת לשורת הכותרת תמצא שורה עם תוויות טקסט, כל תווית היא שס תפריט והשורה כולה נקראת שורת התפריטיס. מתחת לשורה זו נמצאות שתי שורות ארוכות עס לחצניס. שורות אלו הס סרגלי הכלים. התפריטים ושני סרגלי כליס אלה זהים בכל שלוש התוכנות הגדולות של 2000 0166. למרות השינויים הקטנים, התפריטים ושני סרגלי הכלים שמופיעים, הס דוגמה לשורות פקודה. תוכל להוסיף פריטי תפריט לסרגל כלים, או לחצנים לתפריט. זהירות! אס תוסיף פריטים רביס מדי, בסופו של דבר לא תדע להבחין בין התפריט לבין הסרגל. / יי כ66כ! מה ההבדל בין שורת פקודה לסרגל כלים? לא הרבה למעשה. בספר זה נתייחס לתפריטים ראשיים ולפקודות המובנות בסרגלי כלים כאל תפריטים וסרגלי כלים, בהתאמה. 6 2000 086166 - קוראים יודעים אס תרצה הוכחה שהתפריטים וסרגלי הכלים זהים בכל התוכנות, ראה מה קורה כאשר סמן העכבר חולף עליהס. שיס לב שכאשר סמן העכבר מורה על לחצן או שס תפריט, הפריט שמתתתיו מתגבש ומקבל צורה תלת-ממדית. שינוי הצורה אומר למעשה שכעת תוכל ללחו על הפריט, ולגרוס למשהו לקרות. שורת התפריטים וסרגלי הכלים נמצאים בראש החלון באופן רגיל, אך אפשר לנייד אותס למקוס אחר. הצבע על ידית האחיזה שמשמאל לסרגל או השורה (חפש שני קווים צמודיס מאונכיס ומובלטים) לח וגרור. אם תגרור את הסרגל לצדי החלון או לתחתית החלון, הסרגל יעגון בנקודה שהוצב. אס תנייד אותו ברחבי החלון, הוא יהפוך לסרגל צף. כפי שמוצג בתרשים 2.1. כדי להזיז סרגל כלים או שורת תפריטים, אחוז בידית האחיזה וגרור. [<[ ו 8 |< |8|>. [₪! קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים נתונים םלון ערה ] ₪ ₪| 0 )4 5 5 6|--0| 6 5 > | 3 ₪ 43 ₪ ש ם| ב-.-0 40 , % ₪ ₪|-ז|] = ₪ ₪ש|ש ; ₪|+ ה. ו - | | + תו ש] ]מ פן ₪ ₪ ₪ | = ₪53 || כ ₪ =סַ | ]14)/ גיליוך1 (אוליון2 ו( וליו > כדי להזיז סרגל כלים או תפריט אחוז בשורת הכותרת וגרור. תרשים 2.1 תפריטים וסרגלי כלים מעוגניס בדרך כלל בראש החלון, תוכל לעגנס בצדי החלון או בתחתית החלון, או לנייד אותס ברחבי החלון פרק 2: תפריטים, סרגלי כלים ועוד | 47 מה בתפריט? בכל תוכנת 2000 088666 עומדיס לבתחירתך מספר תפריטים. כמה מהם גלוייס תמיד, אחריס נסתרים ויופיעו רק כשתקרא להס. ראשית, נסה את התפריט הראשי ל-6זס/, |68אם, ו-%חוסקזפאוסק תשעה תפריטיס. תוכל להשתמש בהם כדי לבצע כמעט כל דבר. לכל תפריט שס בעל מילה אחת, והס מסודריס בשורת התפריטים, מתחת לשורת הכותרת, ראה תרשים 2.2. שמונה מתוך תשעת התפריטים זּהים בכל התוכנות. למשל, כדי לשמור את עבודתך תשתמש תמיד בתפריט קוב. משוס שכל תוכנה מטפלת בסוג אחר של נתונים, פקודות התפריט תהיינה שונות מעט. כמו כן, לכל תוכנה תפריט אחד השמור לה בלבד (ל-%סס₪ַט0 יש מספר אפשרויות דומות לתוכנות האחרות, אך בדרך כלל התפריטיס שלה מאורגניס אחרת). <וםו- ו | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה | <וםו 3 % |א |5|-. קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עורה | <וםו. ו | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים הצגת שקופיות חלון עורה | תרשים 2.2 שורות התפריטיס של שלוש מתוכנות 0166 בכל שלוש התוכנות הגדולות של 00666, שורת התפריטיס מופיעה תמיד באותו מקוס, מתחת לשורת הכותרת. לכן, בכל תוכנה תדע תמיד לאן לפנות כדי לבחור תפריט. בכל תפריט תגלה שיש שתי אפשרויות פרישה, כברירת מחדל נפתח תפריט גלילה קצר הכולל את הפקודות השימושיות ביותר, בתחתית כל תפריט מופיע חצ כפול שלחיצה עליו תציג את החלק הנסתר. אס תשאיר את התפריט פתוח זמן רב יותר, התפריט ייפרש באופן אוטומטי. להלן סקירה קצרה על מספר אפשרויות הזמינות בכל תפריט: > קוב - שמור, חיפוש קבציס שנשמרו, הדפסה. > עריכה - העתק, הדבק, מחק, חיפוש מילים או מחרוזות. > תצוגה - קביעת מרחק מתצוגה, הצגה/הסתרה של סרגלי כלים. 4 הוספה - הוסף מידע ספציפי (כמו למשל תאריך היוס או מספרי עמוד) תמונה, אובייקט, תרשים וקישורים ל-65/ו. 8 2000 08166 - קוראים יודעים > עיצוב - פקודות הגורמות למסמך להיראות אטרקטיבי יותר, על ידי שינוי גופניס, צבעים, הצללות ועוד. 4 כלים - פקודות המבצעות משימות מיוחדות כמו: בדיקת איות, תיקון שגיאות אוטומטי, מאקרו והתאמה אישית. וה גס המקוס לשנות אפשרויות בתוכנה, למשל היכן יאוחסנו הקבצים. > טבלה/נתונים/הצגת שקופיות - תפריט ספציפי לכל תוכנה. עס תפריט זה תעבוד על טבלה ב-6זס/ו, רשימות ב-|68א5 ושקופיות ב-זחוסקזסאוסס. > חלון - מדפדף בין חלונות המסמכיס הפתוחים, או מסדר מחדש חלונות פתוחים. > עזרה - כאן תמצא עזרה במיגוון אפשרויות, תוכל לבחור צורת עזרה שונה המתאימה לכל מצב. ויש גם תפריטי קיצור... בכל תוכנות 0866 (ולמעשה גם ב- 95 פאוססחו//, 98 פשוספחוצ או ב- דא פאוססחוו) כל מה שצריך לעשות כדי לקבל תפריט מהיר, הוא ללחו לחיצה ימנית, וכמו קשר טלפתי, יופיע תפריט קיצור ובו אפשרויות הנוגעות לפעולות המבוצעות ברגע זה. בכל פעס שתרצה לבצע משהו ולא תדע מה לעשות בדיוק, לחצ לחיצה ימנית. רוב הסיכויים שתמצא בתפריט את הפקודות שחיפשת (ראה תרשים 2.3 - דוגמאות תפריטי קיצור בשלוש התוכנות). 2 שיפ כשאנו אומרים לחץ לחיצה ימנית, אנו מתכוונים לחץ על הלחצן שאינו הלחצן הראשי של העכבר. אנשי השמאל (במקרה זה המשתמשים ביד שמאל) יכולים להחליף בין תפקודי הלחצנים. כיצד עושים זאת? בחר התחל, הגדרות, לוח הבקרה, לחץ לחיצה כפולה על סמל העכבר, ובחר בכרטיסיה לחצנים. פרק 2: תפריטים, סרגלי כלים ועוד | 49 4וסצ 7-7 ללקל טנמלק תרשים 2.3 בכל תוכנות 66ו06, לחצ לחיצה ימנית כדי להציג תפריט קיצור. התפריטים מציעיםס בתחילה אותן אפשרויות, האפשרויות הבאות משתנות בהתאס לתוכנה 0 2000 01166 - קוראים יודעים או השתמש במקשי קיצור לפעמים שימוש בתפריטים מפריע למהלך השוטף של העבודה. בוא נאמר שאתה עובד על דוח ארוך מאוד, אתה פוחד לאבד את עבודתך ולכן אתה שומר אותה לעיתיס קרובות. כל מספר דקות אתה מרים את היד מהמקלדת, אוחז בעכבר, פותח את תפריט קובץ ולוחץ על שמור. או אולי לא מריס את היד מהמקלדת ופשוט מקיש 5+ צירוף מקשיס המבצע את אותה פעולה בדיוק. לתוכנות 01666 אלפי מקשי קיצור. אף אחד אינו מצפה שתזכור את כולסם, אך כדאי לוכור את השימושייס ביותר. למשל, כדאי לזאכור את עשרת מקשי הקיצור שבטבלה 1 משום שהם מבצעים אותה פעולה בכל תוכנות 0/066, וגס קל לזכור אותס, משוס שהצירוף הוא כמעט תמיד 61 + האות הראשונה של הפקודה המבוקשת (5+/₪ - 5 האות הראשונה של הפקודה 6צ53). טבלה 2.1: עשרת הגדולים של מקשי הקיצור מקשי קיצור... כדי לבצע זאת 4+ או 4]+|6% 671+6 או %א+601 או %+|60 סגירת תוכנה, או סגירת מסמך - בהתאמה העתקה, גוּירה, הדבקה - בהתאמה 2 | ביטול 5+ | הדגשה 1 | הטיה 5 | שמירת מסמך א+61 | יצירת מסמך חדש 6+ | הצגת חלון מסמך פתוח אחר =+61 | חיפוש טקסט במסמך הנוכחתי +61 | בחר הכל סרגלי כלים: קיצורי דרך בלחיצה אחת בכל תוכנת 080666 סרגלי הכלים מאורגניס, נראיס ועובדיס באופן זהה. יש יותר מתריסר סרגלי כליס המשותפיס לכל התוכנות. תוכל לשנות את הקיימים, או ליצור חדשיס בהתאס לצרכיך. לאחר שתלמד כיצד עובדיס סרגלי הכליס והתפריטים, תבין כיצד להשתמש בתוכנות 0666 בצורה יעילה. פרק 2: תפריטים, סרגלי כלים ועוד | 51 סרגל הכלים הרגיל מרבית האנשיס מבצעים פעולות מסוימות שוב ושוב. אני למשל מוצא עצמי מחייג את אותס מספרים כל הזמן, ולכן כדי לחסוך ומן הכנסתי אותם לחייגן האוטומטי. סרגל הכלים הרגיל שמופיע בתרשים 2.4 משמש לאותה מטרה, ומציע לחצניס המבצעים פעולות חוזרות ונשנות כמו למשל: פתיחה, סגירה, הדפסה ועוד. .799 ה 6 ->.92 ₪6 305 ל 9 3 ₪ ₪ ם| תרשים 2.4 בתוכנות 0166 סרגל הכלים הרגיל עובד בדיוק כמו חייגן אוטומטי. כל לחצן פועל כקיצור דרך לפקודת תפריט שבשימוש נפוצ לחף על סמל זה... כדי לבצע זאת 4 סרגל הכלים עיצוב סרגל הכליס השני שבשימוש נפוץ נמצא מתחת לסרגל הכלים הרגיל, ויש לו אותה מטרה בדיוק. במקוס לפתוח תפריטיס ולעבור סדרת תיבות דו-שיח, השתמש בסרגל זה (ראה תרשים 2.5). יצירת מסמך חדש, פתיחת מסמך, שמירת מסמך דואר אלקטרוני גזירה, העתקה, הדבקה הדפסת מסמך בדיקת איות ביטול = ₪2 ב | |5ז9 = ש | ע 7 מ - ₪ ₪12 + | תרשים 2.5 השתמש בלחצניס שבסרגל כלים וּה כדי להפוך טקסט (או מספרים) לגדולים יותר, מודגשיס יותר ואטרקטיביים יותר 2 2000 08166 - קוראים יודעים לח על סמל זה... כדי לבצע זאת שינוי גופן שינוי גודל גופן |=|[?|[ע סרגלי כלים אחרים בהתאמה הדגשה, הטיה, קו תחתון - בהתאמה ישר לצדדים, ישר לימין, מרכו, ישר לשמאל - בנוסף לשני היילחיטים'י הגדולים, לתוכנות 08166 גישה למיגווןו רחב של סרגלים. בסרגלי כלים אלה נמצאיס לחצניס המבצעיםס פקודות שאינן בשימוש תדיר, כמו למשל ציור, עבודה על תרשים, תמונות, או מסדי נתוניסם. סרגלים אלה אינס מוצגיס בעת הפעלת התוכנה. תוכל להציג חמישה, שישה, או שלושה-עשר סרגלי כלים על המסך, אך לא תאהב את התוצאה. מרוב עציס לא תראה את היער. כלומר, מרוב סרגלי כלים לא יישאר שטח לעבודה. כדאי להציג סרגל כליס בהתאם למשימה. למשל, כדי להוסיף אובייקט ציור - הצג את סרגל הכלים ציור. כדי להציגו, לחץ לחיצה ימנית על שטח אפור שבסרגל כליס מוצג, יופיע תפריט ובו רשימת סרגלי הכלים (ראה תרשים 2.6), בחר את סרגל הכליס הרצוי. לאחר שתסייס להשתמש בו הצבע על שטח אפור בסרגל, לחצ לחיצה ימנית ונקה את הסימון שמופיע ליד שס הסרגל, וסרגל הכלים ייעלם. תרשים 2.6 לחצ לחיצה ימנית על שטח אפור בסרגל כלים וחפש ברשימה את סרגל הכלים הרצוי פד יס | הגיל > עיצוב 83506 ]158 זט אינטרנט ארגז כלים של פקדים טובלאות וגבולות כופסים טקסכו אוטומטי כלי אינטרנט לוח מסגרות מסד נתונים סקירה ש] 6 תמונה התאמה אישית... אם סרגל הכלים קטן, אפשר להציבו בסמוך לסרגל כלים אחר כדי לחסוך מקום. למשל, סרגל הכלים טקסט אוטומטי הוא סרגל קטן בעל שלושה לחצנים בלבד, והוא מתאים בדיוק להצבה בצד סרגל הכלים ציור. פרק 2: תפריטים, סרגלי כלים ועוד | 53 מה עושה הלחצן הזה? אס אינך בטוח מה עושה לחצן והתמונה שעליו אינה אומרת לך דבר, הצבע עליו והמתן שנייה, לאחר שהות קצרה תראה תווית קטנה וצהובה שנקראת תיאור מסך (ראה תרשים 2.7), התווית מסבירה מה עושה הלחצן. | 7 כובלאאות וגבולות 5 תרשים 2.7 כאשר אינך בטוח מה עושה לחצן, הצבע עליו, לאחר שהות קצרה יופיע תיאור מסך שיסביר את פעולתו ארגן מחדש את סרגלי הכלים בדרך כלל מבנה סרגלי הכליס מתאיס למרבית המשתמשים. אך אס אינך מרוצה, תוכל לארגן אותס מחדש. תוכל להוסיף או להסיר לחצנים, לשנות את מיקוס הלחצניס הקיימיס ואפילו לשנות את מיקוס הסרגליס על המסך, כמובן שתוכל גס להוסיף ולהסיר סרגלים שלמים לפי הצורך. כדי למחוק לחצן - הצבע על שטח אפור בסרגל כליס קיים, ברשימת הסרגליס שתופיע בחר התאמה אישית. הצבע על הלחצן המיועד למחיקה, לתצ עליו וגרור אותו מחוצ לסרגל הכלים. ברגע שתשחרר אותו - הוא ייעלם. סגור את תיבת הדו-שיח התאמה אישית וחזור לעבודה. כדי להוסיף לחצן - השתמש באותה טכניקה כדי להציג את תיבת הדו-שיח התאמה אישית, אך כעת בחר בכרטיסיה פקודות. בחלון הפקודות, בחר בלחצן הרצוי וגרור אותו לסרגל הכלים. הלחצניס מסודריס בתיבת הדו-שיתח לפי קטגוריות. בחר בקטגוריה המתאימה וראה בחלון השמאלי כיצד מופיעים הלחצניס השייכיס לאותה קטגוריה. אס אינך בטוח מה עושה לחצן מסוים, עבור לחלון הפקודות, לח על לחצן, אחר לת על הלחצן תיאור, ותקבל את תיאור הפעולה. כדי לשנות מיקום לחצנים - הצג את תיבת הדו-שיח התאמה אישית, אחר לחצ על הלחצן הרצוי וגרור אותו למקוס המיועד. כדי לשנות תמונה או תווית לחצן - פתח את תיבת הדו-שיח התאמה אישית ולח לחיצה ימנית על לחצן בסרגל כלים שמיועד לשינוי. בתפריט שיופיע בחר בפעולה הרצויה. כשתסיים לתצ על סגור. 4 2000 08166 - קוראים יודעים מאפיינים משותפים מלבד תפריטים וסרגלי כלים יש מאפיינים נוספיס הנראיס ומתנהגים באופן דומה בכל התוכנות. > מאפיינים כוללים כותרות, שמות המחברים, תקציר ותיאור תוכן המסמך, הגיליוו או המצגת. בעת שמירת הקוב תוכל להוסיף או לעדכן מידע, ואחר תוכל להשתמש במאפיינים אלה לשם איתורו. כדי להציג מאפייניסם: בחר בתפריט קובץ, מאפיינים, או בתיבת הדו-שיח פתיחה (קובץ, פתיחה) לחץ לחיצה ימנית על שס קובצ ובחר מאפיינים. > שורת המצב נמצאת בתחתית כל חלון תוכנה וכוללת מידע, כמו: מספר העמוד הנוכחי, או מספר שקופית, ומידע ספציפי לתוכנה. > סרגל המאפשר לקבוע במהירות מיקוס טאבים, תמונות, שוליים וכניסות פיסקה. הסרגל הרב תכליתי - סרגל קיצורי הדרך של 01106 עד עתה השתמשת בתפריט התחל או בשורת המשימות כדי להפעיל או לעבור בין תוכנות. ל- 2000 00006 מרכז בקרה שמבצע דברים דומיס, הוא נקרא סוגל קיצורי הדרך של 6. מרבית האנשים אינסם משתמשים בו, אך כלי זה יעיל לעובדיס במספר תוכנות במקביל. סרגל קיצורי הדרך של 01666 (ראה תרשים 2.8) נראה כמו סרגל כלים רגיל, ‏ אך הוא בנוי לתפקודיס אחריס. הלחצניס מאפשריס: פתיחת מסמך חדש, או קיים, הוספת מידע ל-00%00% והפעלת כל תוכנת 08066. כדי לקצר את הדרך לתיקיות תוכל להוסיף לסרגל לחצניס משלך. תרשים 2.8 סרגל קיצורי הדרך של 07866 התחלה בעזרת סרגל קיצורי הדרך של 016166 סרגל קיצורי הדרך של 01606 אינו מותקן אוטומטית. אס אינך מוצא אותו, הכנס את התקליטור לכונן והרץ את ההתקנה מחדש (להוראות ראה פרק 1). לאחר שהסרגל יותקן, תמצא קיצור דרך בקבוצת ההפעלה, שנמצאת תחת תוכניות. הסרגל יוטען אוטומטית בעת ההפעלה. פרק 2: תפריטים, סרגלי כלים ועוד | 55 להעמיד את הסרגל במקומו כברירת מחדל, מיקוס הסרגל הוא לימין המסך. אם תרצה תוכל לעגן אותו במקוס אחר, להקטין או להגדיל את הסמלים שעליו, ואף להפוך אותו לסרגל צף ונייד. למרות שינויי הצורה שתעשה, הלחצנים ימשיכו לפעול כרגיל. בראש הסרגל נמצא סמל בן ארבעה צבעים, מוקף באפור ונראה כלחצן, הוא לא! זו כותרת הסרגל. ארבעת החלקיס הקטניס הס הלוגו של 66ו06. לחצ על הלוגו ותפריט הבקרה של 06666 יופיע (ראה תרשים 2.9), לחץ מימין ללוגו, ותוכל לגרור ולנייד את הסרגל. מזער הסתר אוטומטית התאמה אישית... תוכן ואינדקס אדדדת 6פוו0 )ספסזסוו] יציאה 4+ תרשים 2.9 לחץ על הלוגו בעל ארבעת החלקיס הקטנים, ה התפריט שיופיע שימוש בסרגל משתמשיס חדשיס מתבלבלים לעיתים כאשר הס צריכים ללחו על התחל ולחפש בתפריטים המדורגיס. אס אתה נמנה על אלה, השתמש בסרגל קיצורי הדרך. כדי להפעיל תוכנה, לחצ לחיצה אחת. > > 6 כדי להפעיל תוכנית 011106 - לח על סמל התוכנה. כדי לעבור בין תוכניות - לח על סמל התוכנית. 0866 חכמה מספיק כדי לדעת שהתוכנית כבר פתוחה ואין צורך לפתוח אותה שנית, ותעביר אותך אליה. כדי לפתוח יישום - לח על סמל היישוס. כדי לפתוח מסמך קיים - לח על סמל התיקיה זחסוחטס6ספ ץוא. כדי להוסיף סמלים לסרגל - לח על התאמה אישית בתפריט הסרגל (ראה תרשים 2.9) הכרטיסיה לחצנים. 0 066 - קוראים יודעים 6 מתקנת אותך אוטומטית קייס גם סט מאפייניס המשותף כמעט לכל תוכנות 06066. בעת ההקלדה, התוכנה עוקבת אחריך, מנקה ומתקנת את שגיאותיך, מחילה את העיצובים הנכוניס, ומציעה השלמה אוטומטית למילים או משפטיס בעת הקלדת האותיות הראשונות. הסט מכונה 6|!556056ז10, | הביטוי "יקסס אוטומטייי מתאים לו יותר, משוס ששמות המאפיינים נגמרים במילה אוטומטי, ומה שהם מבצעים נראה כמו קסם. במאפייניס אלה נדון בהרחבה כשנעסוק בפרקיס העוסקיס בתוכנות המשתמשות בהס. להלן סקירה קצרה על המאפייניס המשותפים ב-0+866 שעוסקים בפעולות אוטומטיות. תיקון שגיאות אוטומטי: התחל להקליד ייתכן שלעולם לא תרגיש במאפיין ּה, משוס שהוא מהיר מאוד. אך אם תקליד מילה שגויה היא תתוקן באופן מיידי. האם יש מילה שאתה תמיד טועה באיות שלה: אם כן הורה לתיקון שגיאות אוטומטי להחליף אותה בעת ההקלדה במילה הנכונה. כך לא תצטרך לדאוג יותר אס כתבת אותה נכון. שס ערך יכול להכיל עד 31 תווים, ללא רווחים. כדאי גס להשתמש במאפיין זה כדי ליצור קיצור דרך למחרוזת ארוכה החוזרת שוב ושוב. למשל, במקוס להקליד שוב ייתיקון שגיאות אוטומטייי, אפשר להורות לו להוסיף את המונח כאשר אתה מקליד את הצירוף ייתשאיי. כיצד להשתמש בתיקון שגיאות אוטומטי: > כדי להוסיף ערך - סמן את המילה הכתובה נכון, או תמונה או מונח שאתה מעוניין לקבל כתוצאה. בחר כלים, תיקון שגיאות אוטומטי. תופיע תיבת הדו-שיח הנראית בתרשיס 2.10. מתחת למילה החלף הקלד את המילה השגויה או את הקיצור. סזס\ (אך לא ₪66 ולא 6חוסקזפשסק) תאפשר להוסיף גם את העיצוב. > דרך אחרת להוסיף ערך - היא להקליד ישירות לתיבת הדו-שיח. הקלד את הקיצור או המילה השגויה בתיבה הימנית, בשמאלית הקלד את התוצאה הרצויה ואחר לח על הוסף. בדרך וו תוכל ליצור סדרה שלמה של תיקוניס אוטומטיים, אך לא מעוצבים. תיקוניס אלה יהיו ומיניס בכל תוכנות 0/666. > כדי להוסיף ערך למסמך - הקלד את הקיצור, הוא יוחלף ברגע שתקיש רווח או כל סימן פיסוק כמו פסיק או נקודה. > כדי למחוק ערך - פתח את תיבת הדו-שיח תיקון שגיאות אוטומטי, עבור על הרשימה ומצא את הערך, סמן אותו ולח על מחק. פרק 2: תפריטים, סרגלי כלים ועוד | 57 29256! 9 6 לא כדאי להשתמש במילים אמיתיות כשם הערך, אחרת התוצאה תהיה די מבלבלת. אם אתה מתעקש לשמור על שם הערך, תוכל תמיד לבטל את התיקון המוצע על ידי לחיצה על בטל. ₪ + 2/04 2210/1! תיקון שגיאות אוטומטי אינו עובד, היכן לבדוק? ( כנראה שאינו מופעל, בחר כלים, תיקון שגיאות אוטומטי, ודא שהתיבה ליד החלף טקסט בעת הקלדתו - מסומנת. השלמה אוטומטית: לשם שינוי הקש ז6+ח= מה ההבדל בין תיקון שגיאות אוטומטי להשלמה אוטומטית! תיקון שגיאות אוטומטי מחליף את הטקסט מיידית ברגע שאתה מקיש רווח. השלמה אוטומטית נכנסת לפעולה רק בהקשת זסטחם. ל-6זס/ ו-|68אם דעות שונות לגבי מה שהשלמה אוטומטית צריכה לעשות, בעוד זחוספזסוסק אינה מציעה ואת בכלל, ול-%ססטט0 יש מאפיין אחר הנקרא 63%6י₪9061א (כדי להוסיף לבלבול, ב-סזס\, השלמה אוטומטית נמצאת בתיבת הדו-שיח תיקון שגיאות, אך בכרטיסיה טקסט אוטומטל). 7 ?]<| | עיצוב אוטומטי | טקסט אוטומטי | עיצוב בעת ההקלדה | תיקון שגיאות. ש] תקן שתי אותיות רישיות בתחילת מילה | חריגים... ש] הפוך אות ראשונה במשפט לרישית ₪] הפוך אות ראשונה בשם יָום לרישית ש] תקן שימוש מקרי במקש 06| 65 | ] החלף טקסט בעת הקלדתו החלף: 5% ₪ טקסט רגיל ‏ 47 טקסט מעוצב תרשים 2.10 תיקון שגיאות אוטומטי 8 2000 08166 - קוראים יודעים 6 ו 6 של 7050%סו1), מציע גישה למספר מאפייניסם חדשים של 2000 07066 שאינס נגישיס בעכבר רגיל. 6פטסווו|6ח1 נראה כמו העכבר הישן, בהבדל אחד: הוא כולל גלגל בין שני הלחצניס. לגלגל וה שתי מטרות עיקריות: הוא מאפשר לגלול את המסמך מבלי להשתמש בפס הגלילה האנכי, ומאפשר להגדיל או להקטין את תצוגת המסמך מבלי להשתמש בלחצן בקרת התצוגה שבסרגל הכלים הרגיל. מרחק מתצוגה בעזרת 6פשסווו!!%6+ח1 הקש |6₪ והנע את הגלגל שבעכבר, מטה - כדי לכווצ את המסמך ומעלה - כדי להגדילו. כל הנעה של הגלגל מכווצת או מגדילה את המסמך ב-10%. גלילה בעזרת 6פשסוא;ו|%6חז כמה תפקודי גלילה פשוטים מובנים בתוך 6פסואווופזח1, והס חוסכיס את המאמצ לגלול את המסמך באמצעות פס הגלילה. 4 כדי לגלול מספר שורות בכל פעם, הנע את גלגל 6פטסווווסזח1 קדימה או אחורה. מספר השורות תלוי בגודל הגופן או בהגדרות בקרת התצוגה. כדי לסרוק את המסמך באופן רציף - טכניקה הנקראת צידוד - החזק את הגלגל לחוצ. סמן העכבר ייהפך לח דו-ראשי הנקרא מסמן מקור. גרור את הסמן מעל או מתחת למסמן המקור. הסמן ייהפך לחצ שחור ועבה. ברגע שהמסמך מתחיל להיגלל, אינך צריך להניע את הגלגל, רק התחזק אותו לחוצ. הזז את הסמן ממסמן המקור כדי להאיץ את המהירות, או מסביב למסמן המקור כדי להאט אותה. אינך צריך להתזיק את הגלגל לחוצ, 6פטסו;וו|סח1 מאפשר לגלול אוטומטית. לחצ על הגלגל ושחרר במהירות, מסמן המקור יופיע בפס הגלילה האנכי. גלול את המסמך, כפי שאתה גולל בטכניקת הצידוד. פרק 2: תפריטים, סרגלי כלים ועוד | 59 כ גד ו | בפרק זה: / מה זו אינטרנט, ולמה זה צריך לעניין אותי! הדברים החמים ב- וסיוסוקאם +סח'וס%ח1. אני יודע שדפי האינטרנט היו כאן אתמול. קפיצה מדף לדף באמצעות קישורים. %' צי שימוש ב-0768666 כדי ליצור דפי אינטרנט משלך. 6 ואינטרנט מסתדרות ביניהן מצוין. חדשות נפלאות אם צריך להפיץ מסמך 011106 באינטרנט. פרק 3: 01866 ואינטרנט 1 תאר לעצמך ספריה ענקית המשתרעת לא על גוש בניינים אחד, אלא על אלפי דונמים ובה מיליוני ספריס. בספריה כזו תוכל למצוא תשובה לכל שאלה שבעולסם, אס רק תדע היכן לחפש; ולא קל לחפש, כי אין קטלוג, ספריס חדשיס מגיעים למדפים כל הזמן, ואין מי שמנהל אותה. ברוכיס הבאים לאינטרנט, רשת המחשביס הגדולה ביותר בעולס. בכל יוס אלפי 68 (ג'יגה-בית) של מידע מועברים בין מיליוני מחשביםס המהווים את הרשת. יכולתה להתגבר על מרחקים הופכת אותה לשימושית מאוד. היא גם מאוד לא מאורגנת, וקל מאוד ללכת לאיבוד אם לא יודעיס את הדרך, מה רוציס לעשות ואיך עושיס ואת. פרק זה מסביר כיצד להגיע לכיוון הנכון. 0 00106 מציעה מבחר גדול של כליס מרשימיס המסייעיס ליצור מסמכים להפצה ברשת, ולהתחבר לאוסף מקורות המידע באינטרנט. מה זו אינטרנט? בהתתחשב בגודל ובתחוס של האינטרנט, יהיה ה יומרני לנסות לכסות את כל הנושא בפרק אחד. לכן בואו נתחיל בהצהרה כללית: אם תרצה לדעת כל מה שיש לדעת על האינטרנט, יהיה עליך לקרוא הרבה ספריס גדוליס בנושא. אך אס כל מה שמעניין אותך הוא להגיע אל מבחר מקורות מידע ובידור, אין צורך בתואר אקדמי בנושא. אינך צריך לדעת מונחים מקצועיים, כל שצריך הוא לדעת להצביע וללחו. / 2/כ2ליא. כ010ת! האם קיימת בחברה שלך רשת אינטראנט? רשת זו פועלת באותה טכניקה בה פועלת האינטרנט, אך היא פועלת רק בתוך החברה ומספקת מידע לעובדים בלבד. אם לחברה יש אינטראנט, תוכל לשתף קבצים ולקרוא דפי אינטרנט תוך שימוש ב- זפזסוקא= 66חזס%ח1. ההבדל היחידי הוא שתפתח קבצים ברשת החברה במקום לחפש אותם באינטרנט. 12 2000 08166 - קוראים יודעים זסיוס|כןאם 6%חיוס%חז כדי להוריד מידע מהאינטרנט, השתמש ב- זסזס|קאם 6706%6פח1, הדפדפן שעוצב במיוחד לעבודה עס 95 פאוססחו/, 98 5שוספחו/ ו-016666. שיס לב לכלים שבסרגל הכלים. כאשר סמן העכבר עובר מעליהס הס מקבלים צבעים חיים. לחיצה על סמל זה תחזיר אותך הביתה - אינך יודע היכן להתחיל לחפש: לח פה כדי כלומר אל דף הבית. תוכל לשנות ולהפוך להעלות דף חיפוש המאפשר להקליד מילים או כל דף לדף הבית. טקסט ומציג דפים שיכולים להכיל את המידע המבוקש. השתמש בלחצנים הקודם והבא כדי לדלג אל דפים שכבר ראית. כשתראה דף שתרצה לבקר בו שוב, לח כאן כדי להוסיפו לתיקיית המועדפיס. 2 זסזט!קא= )6חז6!ח! 050/1ז₪1:0 - >וסטטסז" - 151861 /0501ו14:0 עויכה ]תצוגה מועדפים בלים עזרה ו מל [45 סוס = [45 ססות -₪ 1‏ ₪ 5. הקודם הבא עצור | וענן | דףהבית | חיפוש מועדפים היסטוריה | דואר | הדפטה | עדיכה דיו 2 | 131 [[ 45 |ווח 0005/0122 זק/15.וסזק//6150/הזסס-0סזסוחז אאא :קוו =| 6 עבור אל | לכל דף ס60\ יש כתובת משלו הנקראת ₪1 . הקלד את הכתובת בתיבה זו, או לח על הקישור כדי לעבור אוטומטית. %חז16ח] זסזס!קא= יאתר את הדף ויציג אותו. | אירועים | | שנת 2000 | פתונות ‏ | שן-| 2000 66חז0 3019סזטמ/ד וי מה חדש ב- 2000 0010166 % למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט:/08406 608 .-0508עסומ קתאתט// כו 6 1/002090865 בססה את מעמדה בתור חבילת היישומים הי/ילה ביותר להפקת מסמכים, ניהול תקשורת וניתוח מידע עסקי. הפלטפוו/מה העסקית התפתחה בשנים האחרונות, וכיוס פעולות רבות הועברו מה האינטרנט. 0 08106) 1/1010808 מר חיבה את תפוקת שולחן העבודה אל האינטרנץ, משפרת את זרימת תהליכי העבודה ומאפשרת ליחידים ולארגוניסם לשתף מידע עסקי, לגשת אליו ולנתח אותו בצורה קלה ופשוטה. 2000 28605 מהווה מרכיב חשוב בת חוס ה- זַמסִת6פַהמ1/3 0016086מ1, ויחד עס משפחת. ה- 280%)28406 מציעה פיתרון מלא לניהול הידע בארגון. 9ף אינטרנט הערכיס בעלי הקו התחתון הס קישורים אל דפיס מענייניסם אחרים. לח כדי לדלג ישר אל הדף המקושר. פרק 3: 0866 ואינטרנט 3 כיצד עובדת רשת האינטרנט? טוב, אז וה הולך ככה... > קודם, צריך להתחבר. באינטרנט כל מחשב מחובר לאחר - בצורה ישירה או עקיפה, ומשתמש בשפה אחידה ותקנית הנקראת 5/15סד. אס יש לך במחשב מידע אותו אתה מעוניין לשתף איתי, המחשביס שלנו יכוליס להשתמש באינטרנט כדי להחליף ביניהס קבצים. אפשר להתחבר לאינטרנט על ידי מודס וקו טלפון, אך קל ומהיר יותר לעשות ואת דרך רשת החברה, אס היא מחוברת לאינטרנט על ידי קו טלפון בעל קיבולת גבוהה כמו קו 1ד. / 2/2כי2. כ0ו6כ! ככל שההתחברות מהירה יותר, המינוח סתום יותר, לפחות ככה זה נשמע. קו 1ד הוא קו טלפון מיוחד העולה מאות או אלפי דולרים ויכול להעביר כמויות נתונים גדולות. קו 3 הוא קו חזק ויקר יותר. משתמשים בשני הקווים כדי לאפשר גישה לאינטרנט ברשתות גדולות מבלי שיהיה צורך להזדקק למודם וקו טלפון נפרדים לכל אחד. קו הטלפון בביתך או משרדך נקרא קו 5דסם. כלומר, ראשי תיבות של 6חסחס6!סד 6ו0 חוגוק 6 (שירות טלפון ישן ופשוט) לא, זו אינה בדיחה. > לכל מחשב יש כתובת. כל המידע הזורס ממחשב למחשב בצורה חלקה, מועבר 64 בעזרת תוויות כתובת דואר אלקטרוני. כל כתובת <1 (8007655 15) מורכבת ממספר אחד ארוך קטוע לארבע קבוצות, כמו מספר טלפון ארוך או מיקוד. מספר זה מיוחד לכל מחשב בדיוק כפי שמספר הטלפון שלך מיוחד לקו זה. לדוגמה, כתובת המחשב הראשי בהוצאת הוד-עמי היא 194.90.202.143. למחשב יש שם שהולך עם הכתובת. לאנשים נוח יותר להשתמש במיליס מאשר במספרים, לכן לכל כתובות האינטרנט יש גם שמות מתאימיסם. לעולס לא אזכור שכתובת המחשב של הוד עמי היא 194.90.202.143, אך קל יהיה לי לזכור את השס : !1.60.1ַו00-3ח. /שעעעצ. יש מחשבים מיוחדים באינטרנט הפועלים כפקידי דואר ומתרגמיס את השמות לכתובות ץ[. / 2522 כ010ת! ק6ד הוא ראשי תיבות של !60ספ5סיוק [0ו%ח60 הסו5פווחפ5הבּוד. ק1 הוא ראשי תיבות של [0%060:ק 86%ז10%6. ביחד, הם מעצבים את השפה התקנית בה משתמשים מחשבים שונים כדי להחליף ביניהם מידע באמצעות האינטרנט. 0 00166 - קוראים יודעים תאר לעצמך שאתה צריך לשלוח דוח בן 20 עמודיס לשותף בעבודה, אך אתה יכול לשלוח רק דף אחד בכל פעם. אין בעיה, נכון: תוסיף מספר עמוד לכל דף, תכניס אותו למעטפה, תרשוס עליה את שס השותף לעבודה ואת המילים יידף 1 מתוך 20 וכך הלאה. האינטרנט עובדת באותה דרך. כאשר שני מחשבים רוצים להחליף ביניהם מידע דרך האינטרנט, הנתוניס מקוצצים לפיסות קטנות הנקראות מנות (ש8666ק). כולן באותו גודל ולכל אחת: תווית עס כתובת 12 של השולת, כתובת 12 של הנמען, ומידע נוסף שיסייע למחשב ביעד הסופי להחזיר את המידע לצורתו המקורית. כל הפיסות טסות במהירות האור ברחבי האינטרנט, ומשוס שהרשת היא כה גדולה, תמיד יש דרך להגיע מפה לשם. מה באינטרנט? אפשר למלא ספר עס כל הדבריס הנהדריס שאפשר לעשות באינטרנט. למעשה כבר יש ספריסם כאלה. למידע נוסף תוכל לעיין בספרי ההוצאה: > הסדרה הידידותית 95 פשססחו/), > קוראים יודעים 98 5אוסטחו/, > הסדרה הידידותית א.5 זסזס|קא= 66חוססח], > ועוד, ראה קטלוג בסוף הספר ובתקליטור המצורף. ב-))\ דפי מידע בכמות בלתי ניתנת לספירה. המיגוון המוצע נע ממידע פחות ערך למידע בעל ערך רב. דפי אינטרנט יכוליס להיראות כמו רשימה פשוטה שנראית כאילו הודפסה לפי 50 שנה, או מעוצביסם בצורה דרמטית ואטרקטיבית מלוויס בתמונות, צלילים והנפשה, תלוי בכישוריס ובתקציב המעצב (ראה תרשים 3.1). בפסרק 11 תלמד כיצד ליצור דפי אינטרנט מרשימים, ללא מאמצ ובמהירות. במבט ראשון דפי אינטרנט נראים כמו דפי ירחון, עס כותרות, טקסט, וגרפיקה צבעונית, אך קיימיס שני הבדליס חשובים : דפי אינטרנט מכילים היפר-קישורים שבעזרתס אפשר לקפו מאחד לשני באופן מיידי ולחזור בלי בעיות לנקודת ההתחלה. נסה לעשות ואת בירחון עס כל ההפניות בסגנון: 'יהמשך בעמוד..יי לאחר שתגמור לקרוא מספר הפניות כאלו, לא תזכור מהיכן להמשיך. דפי אינטרנט מכילים מולטימדיה, כמו למשל: סרטוני וידאו (קליפים), הנפשה ובלילים. כל וה עולה אוטומטית ברגע שהדף עולה, ובתנאי שיש לך את הציוד המתאים לכך (כרטיס קול, תוספות ועוד). בהמשך הפרק נפרט על דפי אינטרנט. פרק 3: 0866 ואינטרנט 55 1 | | שובץ עויכה תצוגה מועדפיט בליס ערה | | 1 [146ו30! חינם ‏ [45 וסוס 45 עםוהומת ₪ > | ו ₪ ₪ ₪ ₪ קד ₪ ב ₪ | הקודם הבא עצור רענן דף הבית חיפוש מועדפים היסטוריה דואר הדפסה עריכה דיון | כת31ת 45[[‏ /.סס :חזב-סח.אוווא//: ות *| >עבוראל זספרים המובילים במחיר מיוחד - לחא כאך ההוצאה המובילה והמקצועית לספרי מחשבים בעברית! ת.ד. 6108 הרצליה 66160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 ( מבזקים וידיעות חדש על המדף תקליטור חינם ספרים מוזלים > נורטון - ניהול מערכת עס 98 פשוס3 מק לנרשמים למועדון לקוחות חוד-עמי לקבלת רשימת הסיפרים המוצלים, ‏ 6 98 608ב/' - למקצוענים התקשרו עוד היוס 09-9564716 6 98 פשוסגב/2י - ישר ולענייך מאמרים ספרים אלו ניפן לרכוש רק בהוצאה. > ערכת כלים 6 28840 191 מאמרים חדשים בחדר קריאת > ללמוזד 62 מהזדורה שנייה מורחבת. מיוחד למרכזי הדרכה = 6 המדריך השלט לטכנאי 20 - רשתות תקשורת. עדכונים לקטלוג 6 מחירים מווחדים [45 הת 001/56 חזב-1ס אא :ות |[ | ₪ אתטתט תרשים 3.1 תוכל למצוא באינטרנט דפיס משעממים או אטרקטיבייס מה עוד יש שם? האינטרנט מלאה בתוכנות חופשיות לציבור שאפשר להורידן למחשב. אינטרנט משתמשת ב- !06060 ז5)6ח הזד ₪16 כדי להעביר קבצים, לכן חפש את הקבציס המענייניסם במאגרי מידע מרכזיים הנקראיס 51165 פד*. אחד האוספים השימושיים מאוד למשתמשל: פווספחו) - נמצא ב- ו0501.60₪ו16וז./שאשעט. בהמשך הפרק נראה כיצד להשתמש ב-קז בעזרת 2000 0/866. אבני היסוד של שושווצ הס דפי אינטרנט. כפי שכבר הזכרנו, האינטרנט מורכבת ממיליוני מחשביס הקשוריס יחד ברשת ענקית. חלק מהמחשביס נקראים שותי אינטרנט (פז6עז50 ס6//), ומיועדים לאחסן אוסף דפי אינטרנט. מחשבים אלה אינס שוניס מהמחשב שלך, יש בהס תיקיות, ולקבציס הנמצאיס בהס יש שמות וסיומות בדיוק כמו אלה במחשב שלך. מה זה 1חע? לכל דבר באינטרנט יש כתובת. כתובת אתר נקראת 6וחב83 105%] או ₪36 הובּוחסס. למשל הכתובת !ו.סס6.זוחהּ-0סח./שטשצש היא 6וחב3ּא הובּוחססם כאשר הסיומת |ו.60 היא קיצור של ץחהּקוחסס - חברה, ו-|! - קיצור של ישראל. סיומות אחרות הן 600 - מוסד חינוכי, אסף - ממשלתי, פַזס - מלכייר (מוסד ללא כוונת רווח). כתובת יכולה להיות מורכבת משלושה, ארבעה חלקים או יותר ונקודה מפרידה ביניהם. בקרו אותנו באינטרנט בכתובת : !60.1.ווהב3ּ-0סח. עע/ש/עע 6 2000 08166 - קוראים יודעים .!י > שיכ! 7- מרבית שרתי האינטרנט נקראים /ו//), לכן אם אתה יודע את שם החברה, תוכל לנחש היכן תמצא את דף הבית שלה באינטרנט. כאשר חיפשתי מידע על מכוניות חדשות, לא היתה לי בעיה למצוא מידע על טויוטה ב- וחס3.6זסץ0ם.צשצו ]ודה - שפת האינטרנט דפי אינטרנט כמו ירחון, יכולים לכלול: כותרות, טקסט, תבליטים, תמונות, ציורים, סמלים וטבלאות. במילים אחרות, בדיוק אותס דבריס שיצרת ב-6זס/, |06א₪ ו-+חוסקז6אוסק. ‏ אך, שלא כמותם, דפי אינטרנט מכילים גס קישורים ולחצניס המאפשריס לקפוצ אוטומטית מדף לדף בלחיצה אחת. כדי ליצור את הקישוריס משתמשיס ב- 6אַב3ּ40ח3! קטאזבּו!] +א6 דוסטעת ובקיצור, ואדת. דף אינטרנט יכול להיראות מהמס על המחשב. למעשה הוא קוב טקסט פשוט, מלא בקודים נסתריס האומריסם לדפדפן, במקרה זה - 5.0 זפזס|קאם 6%ח67ח1 - כיצד המסך צריך להיראות, באילו גופניס להשתמש ואילו קבציס גרפיים להציג. לדוגמה, עיין בתרשים 3.2 המציג את קוד המקור של דף שנכתב ב- |וד. הקודיס נקראים תגים (1305), והס מתחיליס ונגמרים בסימנים > ו-<. לדוגמה: <ט/>!פַחוחז)\<פ> אומר לדפדפן להציג את המילה מודגשת, <ח5פדאם6> מורה לדפדפן למרכו כל דבר הבא בהמשך הדף, עד לתג <5םדא65/> הבא, המורה לדפדפן לבטל את המרכוז. [<1ם ו [=) קובץ עריכה חיפנש עזרה < ווודווא <0=!!> <%1%16/>הוד עמי - הוצאת ספרי מחשב<1%16+%> <500!]/> <++++++1=-ו86010ם 800%> <8=8ה23061ק66115 8=[ה3001ק₪611 0708%=8ם %30186> <קס+=חף11בט0 %6> "+1ף. 506="103865/70061080 7<>108ם><%07ה60=הף311 2=ה3ק6015 %6> [8ה1><"א 2.68 +1ף.0100סה"=316ּ 38=%ה617ה 113=ה%הנש 9 +31%="51516.71 28=%ה817ה 388-ה1₪%ש "+570="1₪3765/%1%186.71 <60/><-ום><-ום><ייא <וף/> <ק0+=חף11בט0 "%> 8ַ10><'[הפה. ז065ַשָ"=+6וה 3><%הף1"=הף311 %6> "א 9.31 +61100.01טָ"=316ּ 6170%=95ה 229=ה16%ש "+576="1₪365/081100.01 <66=8<>/3<>/%0-וסם "+1ף. 18קיוטק/65ה56="103 הה1"<>1ח%ה. הַָסַ1ַבּ63%"=+6יה %0<>3> <000=8<>/3<>/%0וסם "א 7.17 +16.71קחטק"=316ּ 6170%=95ה 227=ה6הנש <%/> <ק0+=חף11בּט %6> "+71. 56="10365/8108 [10><"[ה%ה. 5316"=+6זה 3><%ה17"=הף311 %6> <0080=8<>/3<>/%0ם "א) 8.88 +1ף.316="5186 82=%ה817ה 283=ה%שנש "+1). חספ" / 65שַ6="'103-ו5 ח1'<>1הח. +0-וקה 60"=+6"וה %6<>3> ₪ תרשים 3.2 דפי אינטרנט נכתבים ב- |אדח. הקובצ נראה כטקסט פשוט פרק 3: 0866 ואינטרנט 07 29256! 9 אם שמרת את הקובץ כקובץ |חשח, מסמך שזס\ (או גיליון עבודה של |66אם, או מצגת של >%חוסקזסאוסק) לא ייראה באינטרנט כפי שהוא נראה בתוכנה, משום שעיצוב בעזרת קודי !ואדה הוא פחות מדויק. בכל פעם שתשמור מסמך בפורמט אינטרנט, כדאי שתצפה בתוצאה באמצעות דפדפן. 5:: כיצד לאתר דפי אינטרנט כדי לצפות בדפי אינטרנט יש לדעת את השס והכתובת המלאים, מה שנקרא ז063%0.] 86500166 [3פוסטוחש או בקיצור |₪ש. תרשים 3.3 מציג דוגמה לכתובת. הדף שאתה מחפש נמצא בתיקיה שנקראת הקטע הזה מורה לדפדפן כיצד 55 להבין את יתרת הכתובת. |החזר].זסיכק6כ 3165 זסטה עס<י וטס הס .ססזשטב טאי שש :כו | זב זה שס הקוב שמכיל את דף האינטרנט. הדפדפן משתמש בכתובת זו כדי למצוא אתר שים לב, לא תמיד שס הקוב פשוט כמו הנקרא הה60. 60ז6סהץסץ. שעצצ בדוגמה זו. תרשים 3.3 דוגמה לכתובת 081. שים לב שכתובות אינטרנט משתמשות בשני לוכסנים במקוס הלוכסניס ההפוכים ב-פאוססחו/. נסה דוגמה נוספת : |וה%ח.1|/65%. ס6. והבּ-0סח. צוצוחו/ / :קת 7 שיפ אינך צריך להקליד //:קְ%ח כדי להעלות דף אינטרנט. כאשר אתה מקליד טקסט במבנה כתובת אינטרנט ומקיש זס6ח=, הדפדפן ימלא אוטומטית את החלק הראשון. בכל פעס שתקליד כתובת בתיבת טקסט זו, תורה לדפדפן לגשת לאינטרנט, לחפש את הקוב ולהעתיק אותו למחשב שלך תוך שימוש ב- !6060סיוק ו6)פחבּוד +א6 דוסטץוז, כלומר שד41]. הדפדפן יתחיל להציג את ראש הדף ברגע שיקלוט מה נמצא שס. חבל שהכללים שחלים על שמות הקבצים במחשב, אינס חלים על שמות קבצים באינטרנט. לפעמיס תראה תוויס מוזריס במחרוזות ארוכות מאוד, וזה יהיה ממש עינוי להקליד אותן. למרבה המזל, בדרך כלל יש דרך טובה יותר. 8 2000 08166 - קוראים יודעים 5 0 ו216! לפעמים הדפדפן מציג מספר למרות שאני מקליד שם. מה קורה? ( זכור, לכל מחשב באינטרנט יש שם ומספר. לדוגמה רשת א11670050%! נקראת החסס.הפח.טשש, אך גם ו204.255.247.12. אם הדפדפן מציג מספר, אל דאגה, בדרך כלל זהו הדף שרצית. היפר-קישורים חוק מרפי לדפדוף באינטרנט אומר, שכאשר אתה מקליד כתובת מורכבת, רוב הסיכויים שתשגה באיות, אחר תצטרך לחכות לדפדפן שינסה למצוא את הכתובת שהקלדת, ומשום שאינה קיימת, בסופו של דבר תקבל הודעת שגיאה, ובנקודה זו תוכל להקליד שוב את הכתובת... ראה הסבר נוסף על חיפר-קישור בהמשך הפרק. קל יותר ללחוץ על היפר- קישור (שחווזססץה), שהוא נקודה חמה 5000 6סח) מיוחדת שנמצאת בדף אינטרנט, הודעת דואר, או מסמך אחר (כל תוכנות 08106 מאפשרות להגדיר היפר-קישוריס בתוך המסמכים). כאשר תראה היפר-קישור, כמו וה בתרשיס 4, פשוט הצבע עליו ולחץ. הדפדפן יעשה את העבודה השחורה של הכנסת השס בתיבת הכתובת, והוא לעולס אינו שוגה באיות. היפר-קישוריס נראיס לעיתיס כמו כתובות אינטרנט, אך הס יכוליסם להיות בעלי שס ייידידותייי. כאשר אתה רואה היפר-קישור עס שס כזה, הסתכל בשורת המצב שבתחתית חלון הדפדפן כדי לראות איך נראה ה- 081 באמת. ]ח050%.60אוח החסת!]] +קסטת. (3 .4) 60/ ]61פיוס צ-)0-1כ 2 תרשים 3.4 אפשר תמיד לאתר היפר-קישור לפי צבעו והקו התחתון. סמן העכבר משתנה לצורת יד כאשר הוא עובר מעל הקישור! זה האות ללחו תמונות, צלילים ווידאו מרבית הדפיםס המלהיבים באינטרנט משתמשיסם בצלילים ווידאו כדי למשוך תשומת לב. ל- ז6זס|קא= 6%חז6לח1 שני נגני מדיה : 6וטסו6ע60 ו-0ו0ט|₪68 - המאפשריסם לחוות את דפי האינטרנט בצורה מלאה. כמובן, יש צורך גס בכרטיס קול וברמקולים כדי לשמוע את הצלילים. כדי לצפות בסרטי וידאו כדאי שיהיה לך חיבור מהיר כמו קו 1ד. אס תנסה לצפות בהס במחשב שמחובר ב-סט-וום תמצא עצמך ממתין לנצח נצחיס כמעט. פרק 3: 0866 ואינטרנט 9. | 7 ₪ | 6 |ששן 5 4 6 - / וקו 6 8 | 59 (5) ה -זן כ ₪ תרשים 3.5 יישומוניס כמו ז3/6!ק|₪68 (מובנה כקישור בתוך זפזס|סאם 06%ז06ח1) מאפשריס להאזין לקבצי צליל בעת הורדתס מהאינטרנט. אפשר להשתמש בו במקוס להשתמש ב-000ו₪68|8 היכרות עם וסיוס!ןאם +%סהיוס%חז 6 כדי להפעיל את זסזס|קא= 6%6חז6פח1, לח לחיצה כפולה על הסמל שלו בשולחן העבודה (אסם אינך מחובר, תישאל אס ברצונך להתחבר כעת) כעת תקבל את דף הפתיחה. כדי לעבור לדף אחר, לחץ על קישור, או הקלד כתובת בתיבת הטקסט שמתחת לסרגל הכליס והקש זסזחם. כאשר תלת על קישור, כתובת ה-081 שלו תופיע אוטומטית בתיבת הכתובת. השתמש בלחצניס שבסרגל הכלים כדי לשלוט בענייניס (ראה תרשים 3.6). ₪5 -8| 6 ₪ | ₪ ₪ 000 הבא עצור רענן דף הבית חיפו₪ מועדפים היסטוריה דואר הדפסה עריכה די הטודם תרשים 3.6 ל- זסזס!קא= 06%ז6זח1 לחצניס המאפשרים לנהל פעולות נפוצות > הבא והקודם מאפשריסם דפדוף מהיר בעותקיס שמוריס של דפיס בהם צפית לאחרונה. דף האינטרנט המועדף אינו מגיב! קורה. לחצ על עצור ואחר לחצ על קישור אחר. אס הדף אינו נראה טוב, לח על רענן ותן ל- זפזס|קאם 6%חז%67ח1 לנסות שוב. תוכל להפוך כל דף לדף הבית. / / / לחץ על הלחצן חיפוש כדי להציג את דף החיפוש הרב-תכליתי. 0 2000 08166 - קוראים יודעים פָ> + התיקיה מועדפים מאחסנת קיצורי דרך לדפי אינטרנט מעניינים. תוכל להוסיף תיקיות בתוך תיקיה זו. לח על הלחצן הדפסה כדי להדפיס את דף האינטרנט. קשה לך לקרוא את הכתוב! בחר תצוגה, גודל טקסט כדי להגדיל את גודל הגופן עד שתמצא את הגודל המתאיס. כאשר אתה רוצה לשלוח דואר אלקטרוני או להירשס לקבוצת דיון, לחץ על דואר לחצן עריכה מעביר את דף האינטרנט הנוכחי לעורך האינטרנט (סזס) תתאיס מאוד לצורך ה אך תוכל לבחור גס בפנקס הרשימות) כדי שתוכל לבצע שינוייס ולשמור עותק במחשב. ל 6עת! תוכל לארגן את סרגלי הכלים של זסזס|קא= 66חזס+%ח1 באותה דרך שארגנת אותם בתוכנות 01₪66. גרור את ידית האחיזה שמימין הסרגל ונייד אותו למקום אחר. התחלה אם יש לך גישה לאינטרנט בעבודה, רביס הסיכויים ש- זפזס|כאם 6%חזססח1 מותקן כבר במחשב שלך. -( 0 ו0ו2כ! זסיזס!קא= 86%'ו%6ה1 נראה אחרת אצלי במחשב מזה הנראה בספר זה. מה קרה? לתוכנה באינטרנט יש אורך חיים הנמדד בחודשים, ואף בשבועות. כשיוצאת גירסה חדשה של זסזס|קאם= ‏ 6%חזס+ח1 קל להוריד אותה, וכל מה שנחוץ הוא ללחוץ על הסמל לחיצה כפולה (גרסאות מעודכנות תמצא ב-16/ וח501%.60סז6ווח. ש/שצט). כך אין סיבה לדאגה אם זסזס|קאם 6%חז%6ח1 שאצלך שונה מזה המוצג בספר. ייתכן שתפריט אחד או שניים שונים במקצת, אך התוכנה תעבוד באותה דרך בה תיארנו בספר. בספר מוצגת גירסה 5.0 כששפת הממשק היא עברית. פרק 3: 0866 ואינטרנט 1 הּהּ? ועוד משקאות אקזוטיים בזמן האחרון נראה שאינך יכול ללחו חמש לחיצות רצופות מבלי להיתקל בדף-מבוסס-28/8. אין צורך להיבהל, הכוונה היא לדף שנכתב בשפת תכנות בה משתמשיס מפתחים באינטרנט. בהקשר זה, יש רק דבר אחד שצריך לעניין אותך, זזס|קא= 6%חזססח1 מסוגל לקרוא דפיס אלה, ואס התקנת אותו לא תהיה לך כל בעיה. 9226! % למעשה, יש עוד דבר אחד שאתה צריך לדעת על אַא8נ, אך זה רק במקרה שאתה סובל מפראנויה קלה. יישומוני 38 יכולים להכיל וירוסים. אם אינך מעוניין להסתכן, בחר כלים, אפשרויות אינטרנט, בכרטיסיה מתקדם, והסר את הסימון שליד האפשרות: 80!60ח6 פַחופַפָס! עה (תוכניות מבוססות-23/4). אתר את מה שאתה רוצה (וזכור היכן מצאת את זה!) גלישה באינטרנט דומה לעיתים ליגלישה' ברשת הכבלים הגדולה בעולס - משהו כמו 0 ערוצים. זה יכול להיות מהנה, אך גם מתסכל. איך תמצא את הערוצ הנכון מבלי להיעזר במדריך הערוציס! אס אתה גולש באינטרנט בזמנך החופשי, לך על זה! לחץ על כל קישור שתרצה, וראה לאן זה מביא אותך. אס אתה גולש במסגרת שעות העבודה, אין לך עודף ומן לבובוזּ, ואתה צריך תשובות עכשיו, נסה את הדרכיס הבאות כדי לגלוש ביעילות. דף הבית בכל פעס שאתה לוח לחיצה כפולה על הסמל זסזסוסאם 65חז6זח1, התוכנה מחפשת ברשת את דף הבית. אס מצאת עצמך גולש לאותה נקודה שוב ושוב, למה לא להפוך אותה לדף הבית! בחר כלים, אפשרויות אינטרנט, בכרטיסיה כללי (ראה תרשים 3.7). ודא שבכותרת דף הבית מופיעה הכתובת הרצויה, ולחצ על הלחצן השתמש בנוכחי. מעתה, בכל פעס שתפתת את זסזסוכאם ז6חוסזח1 זה יהיה דף הבית שלך. 2 2000 0166 - קוראים יודעים אפשרויות אינטרנט [?]<| כללי | אבטחה] תוכן ]| התקשרויות | תוכניות | מתקדם] ך דף הבית . באפשרותך לבחור בדף שיישמש כדף בית. כתובת: ].0ס וחזב-0 הווא :קוה | השתמש בגנכחי| השתמש בברירת מחדקלן השתמש בריק | | 65!] +6חז6זח| עזהזסקות6 ד = הדפים שבהם אתה צופה באינטרנט מאוחסנים בתיקיה > מיוחדת, לשם תצוגה מהירה מאוחר יותר. חיקת קבצים.. | הגדרות... | ו היסטוריה . התיקיה היסטוריה מכילה קישורים לדפים בהם ביקרת. | 2 לשם גישה מהירה לדפים שהוצגו לאחרונה. ימים לשמירת דפים בהיסטוריה: ‏ 20 =] נקה היסטרריה | צבעים.. גופנים.. | שפות... | נגיעוות... | אישור ביטול | החל | תרשים 3.7 הגדר כאן את דף הבית שימוש במועדפים לעיתיס תוך כדי גלישה, תיתקל בדפיס מסקרניס שאינס קשורים לעניינך כרגע, אך תרצה לבקר בהם בהוזדמנות אחרת. אין צורך לרשוס את הכתובת, במקוס זאת, השתמש בתיקיה מועדפים : 1. העלה את הדף הרצוי. לח על הלחצן מועדפים, ותיפתח תיבת הדו-שיח הוספת מועדפים. 2 לחץ על האפשרות הראשונה ברשימה - שם ורשוס את השס בו תרצה לשמור את הדף. 3 לחץ על הלחצן צור ב- וברשימה הנפתחת בחר את התיקיה בה תשמור את הדף החדש, תוכל גם לפתוח תיקיה חדשה בשס המתאיסם להעדפותיך. לחצ על אישור. בפעס הבאה שתלתצ על הלחצן מועדפים, תראה את רשימת התיקיות והדפים אשר שמרת, כמו גס אחריס אשר הגיעו מובניס כחלק מהדפדפן. בשלב מסויס יתמלא תפריט המועדפים שמות דפיס רביס מדי. הפתרון: ארגון מחדש! לחץ שוב על הלחצן מועדפים, אך הפעס בחר באפשרות השנייה של התפריט - סידור מועדפים. תיקיית המועדפיס תיפתח בתיבת דו-שיח כמו זו הנראית בתרשיס 3.8. פרק 3: 0806 ואינטרנט 3 3 רודו ? [>ן כדי ליצור תיקיה חדשה, לחץ על לחצן . יצירת תיקיה. כדי לעונות שם או כדי ₪ ספררט 34 למחוק פריט, בחר את הפריט ולחץ שינרר צ'אט ב") שם או מחק. קניות ב ) | צורתיקיה | שנה שם ו [0581] [6 | העברה לתיקיה... | מחק ...3 40015 זס] 3106 /6וום 5 [45 ...חסו2101 6חון-ח0 וס ספה [45 בחר בתיקיית מועדפים כדי לראות את : : - המאפיינים לה אר להפרך אותה ...זב 1 פחוא זספןסזק | זה [45 לזמינה לצפייה לא מקרונת. שואוחק אאו זםסזווטס [46 80006 ו6זס16] אססטט [45 6 ומפתזגוססס [45 ...ודסום א | פ'םואומח טופ [45 בבננ ו -ז ל | סגור תרשים 3.8 כאשר תפריט המועדפים מלא בקיצורי-דרך, ארגן אותס מחדש, מחק את הלא נחוציס וצור תיקיות חדשות לאחריס מחק קיצורי-דרך מיותרים, וצור תיקיות חדשות כדי לארגן את קיצורי-הדרך בקבוצות. לחי על צור תיקיה ותן שס לתיקיה החדשה שתופיע. סמן את קיצורי-הדרך המועמדיס להעברה, ולתצ על הלחצן העברה לתיקיה כדי להעבירס לתיקיה החדשה. לחץ על סגור כדי לתחזור לדפדפן. כעת, כשתסתכל ברשימת המועדפים, תראה גס את התיקיות החדשות, וכשתלחצ על תיקיה, תראה את תכולתה נפרשת ממש כמו פרישת תת-תיקיות בסייר. מנועי חיפוש כיצד מתחיליס חיפוש כשאין לך שמ של מושג היכן מאוחסן המידע שאתה מחפשז כאן נכנסיס לפעולה מנועי החיפוש. יש עשרות דפי אינטרנט המציעיס לחפש במקומך. !300 (וח60.ססה בּץ.ששששעש), 3/1550:| | (והס6.]בּ01%ו0.בּ+5וְעְהּ:!בּ./ע/ע/ש), | ו-06ו6אם (וה6156.60א6. /עץצץצ), הס שלושת הפופולאריים (ראה תרשיס 3.9, כך נראה דף החיפוש 9/15%8ז|1). הקלד מילה או מחרוזת, לחצ על הלחצן והמתן (בדרך כלל, מספר שניות) עד שמנוע החיפוש ימצא קישוריס שאולי יענו על צרכיך. ,'י ל %פ! % ב-זשזס!קאם %67066ח1 קיימת גם דרך אקספרס לחיפוש אתרים. לחץ על שורת הכתובת, הקלד את המילה או המחרוזת לחיפוש, ולחץ על לחצן עבור אל בקצה שורת הכתובת. המאפיין חסזַ50563ש (חיפוש עצמי) נכנס לפעולה ועובר אוטומטית לדף החיפוש. לדוגמה, כדי למצוא את אתר 1670506 הקלד "050%י6וח" ו-זסזסוקאם 6%חו66ח1 יעביר אותך ישירות לאתר 116-050%/. 4 2000 06166 - קוראים יודעים (2: זסזסוקא = סחזסח! 05016ז4:0! - "0506זסוחו" עזסטם סוקחו51 :)הבוו | קובץ עויכה תצוגה מועדפיט כלים ערה || 106 [6 וס חינם [45 |ספסוסוו = [45 זסעב!שומ 6‏ [45 מו = - ₪ ₪ -8 או ה ש 3 - הקודם הבא עצור רענן דף הבית חיפוש מועדפים היסטוריה דואר הדפסה עריכה דיון | כחנבת | ?ףוס /זסס .89151 81 .אא // סאות -*] > ענוראל == | עפ | חן 5מזסאר שופ 3 זסוח6 זכ הסופסטוף ה *'הזפו/הזוה את וטא 09 0/6600 0 פפְפָה| 9 655ְבָק סא 6% :ז0] 56810 הד ו ה [פסאם] ספוטו - 5 0פסזסוו] - 6 ו - :ה סוסוו - ןז הספסזסוו] - 8 0פטזסוו] - לטו - וטו - א3= הספסזסו] - 6 806סזסוו] - זע הפוסו - הח 5 56 - 1 ו ₪170.60( = קסתפ חירה 5 ל ו 0 וו * 1 [ פא ] |5 2 וצפס. !60 106 מס 628580 2.8066 קסע" 54 6זה6וא6ון 6% 8 זפזו = ע!וחתב = .65ףהכ 65/ש 11,019,786 זוה 10016 הזפו/הו!ה < הפטה * 050 .הק קט 8 ספ ץ]801זו₪ נוסץ 18685 >חו| 85הח68|]3 פה | ה9פיוקקפה5 באוחו ו סור 6 ו וטו .1 [0156] תס 1 זסוו ו 508 זסו1/! אד הבו .31.05.1999 80 1/6080 או זסזו1! 508 זס ור ם רו ₪ מה זרב > וקו 1 [6 | | ₪0 אתטתט החל | | 65 גכ חק 62 > | 53 פו | ₪5 .| .]6 וה = כ תי | בלוגים. | 25/0943 0958 תרשים 3.9 כך נראה דף החיפוש 8/15:8ז41 הורדת קבצים לעיתיס, כשתלחצ על קישור, זפזס|קאם 6%חז6זח1 יציג תיבת דו-שיח במקוס להעביר אותך לדף אינטרנט. משמעות הדבר היא שלחצת על קישור לקוב ולא לדף אינטרנט. לדוגמה, תיבת דו-שיח זו תופיע תמיד כשתרצה לעדכן תוכנה. כאשר אתה מנסה לפתוח קוב על ידי לחיצה על קישור, זסזס|קאם 6חזסזח1 יציג את תיבת הדו-שיח הנראית בתרשים 3.10, שתזכיר לך לשמור את הקוב כדי שתוכל לעבוד איתו מאוחר יותר. תן לקובץ שס ומיקוס. הורדת קובץ | <) בחרת להוריד קובץ מאתר זה. 6 ה תדך הזסס.הסואחסס.צשצשעט. 51גן55ח מה ברצונך לעעוות עם הקובץ? הפעל תוכנית זו מהמיקום הנוכחי שלה - א ₪ אל תמרד לפנר פתרחת סרה זה זל רביר ביטול | ידע נוסף | תרשים 3.10 אם אינך בטוח מהיכן הגיע הקובץ, אל תפתח אותו. שמור ובדוק אותו על ידי תוכנת אנטי-וירוס לפני שתפתח אותו פרק 3: 0866 ואינטרנט 5 6 2/20 2210/1! האם אני צריך להיות מוטרד מווירוסים? ( וירוס מחשב הוא חלק מתוכנית שהוסב לבצע משהו שאינו אמור לעשות, ובדרך כלל ללא אזהרה מראש. כמו וירוסים של בני אדם, הם מועברים במגע, בדרך כלל על ידי קבצים או דיסקטים נגועים, והנזק הנגרם נע משינוי לא מהותי לקטסטרופה כללית. תוכל למנוע הידבקות, אם תימנע מהורדת תוכניות. שמור על כלל זה ותהיה בטוח. אך מה אם תרצה להוריד תוכנית? במקרה זה, התוכנה הראשונה שתוריד תהיה תוכנת אנטי-וירוס. לזן החדש והמעצבן ביותר של הווירוסים אין למעשה השפעה על תוכניות. הוא מתפשט על ידי החלפת קבצי מסמכים, בדרך כלל מסמכי 6זס/ המכילים מאקרו. אל תפתח מסמך המכיל מאקרו לפני שתבדוק אותו תחילה על ידי תוכנת אנטי-וירוס. שמירה, הדפסה והורדת דפי אינטרנט זסזס!קא= +6חזס6ח1 הוא המקוס הטוב ביותר לצפות בדפי אינטרנט, אך תוכל לשמור את הנתוניס ולצפות בהס במקוס אחר. > כדי לשמור דף אינטרנט כקובץ, בחר קובץ, שמירה בשם. כדי לצפות בדפים באמצעות זסזס|קאם= 66חז0זח1 או לערוך אותס ב-6זס/, שמור אותם בפורמט |אד. שמור בפורמט טקסט אס אתה מעוניין לשמור רק את הטקסט. אך אס אתה מעוניין לשמור עיצובים, לחץ לחיצה ימנית על כל אחד מהס ובחר באפשרות המתאימה. שמירת הדף הראשי שומרת רק את הקישוריםס אל האובייקטים הגרפיים, לא את האובייקטיס עצמם. > כדי להעתיק טקסט מדף אינטרנט, סמן את הטקסט, לחץ לחיצה ימנית ובחר העתק. כעת תוכל להדביק את הטקסט לכל תוכנה אחרת. 4 כדי להעתיק אובייקט גרפי מדף אינטרנט, הצבע על האובייקט, לח לחיצה ימנית ובחר שמור תמונה בשם. תן לקובצ שס ומיקוס חדש. > כדי להדפיס דף אינטרנט, לח על לחצן הדפס. 6 2000 08166 - קוראים יודעים שימוש משולב ב-017₪06 ובאינטרנט רוב האנשיס חושביס על האינטרנט במונחיס של ייגלישה ברשתיי - כלומר: לחיצה על קישור, גלישה, צפייה, לחיצה על הקישור הבא, גלישה, צפייה. ממש כמו בבית: אתה יושב בכורסה, הטלוויזיה מולך, השלט בידך ואתה גולש. מה שנקרא צרכן פסיבי של מידע. שלא כמו מול הטלוויזיה, באינטרנט אינך חייב להיות פסיבי. אס תשתמש ב- 2000 01666 תוכל ליצור דפי אינטרנט, לשימוש עסקי או לשימוש אישי. שימוש בכלי הנכון לכל תוכנת 0666 יש סרגל כלים אינטרנט, כמו וה הנראה בתרשים 3.11. סרגל זה נראה זאהה כמעט לסרגל הכליס של זפזסוטאם 6%חזסזח1, אך הוא 'יושבי בחלון תוכנת 6. סרגל כלים וה מאפשר לצפות ולערוך דפי |אדה, מבלי לעזוב את הסביבה הנוחה של התוכנה המוכרת. [<ז 1 | ₪ | סוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עורה | ₪ .00122 0זק/0615זק/00015סזק//55פ1/חחס6. /ספסדסו יוא הפוח | || * עבור | + מועדפים 69 | | ]62 | = | ג מש ' יביוי:0יכיויציויפיויפיויקיויפיויפי וי ישן | ₪ [ ו הו .| כ-- מה חדש ב- 2000001166 למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט:/טם //ש תתא 1070808 01806/00. ₪ מבוא 85 "08306) בססה את מעמדה בתור חבילת היישומים היעילה ביותר להפקת מסמכים, לה ניהול תקשודת וניתוח מידע עסקי. הפלטפורמה העסקית התפתחה בשנים האחרונות, כיום פעולות רבות הועברו מהנייר אל האינטרנט 66 20001/0010508 מרחיבה את תפוקת שולחן העבודה אל האינטרנט, משפרת את זרימת תהליכי העבודה ומאפשרת ליחידים ולארגונים לשתף מידע עסקי, לגשת אליו ולנתח אותו בצורה קלה ופשוטה. 2000428406 מהווה מרכיב חשוב בתחום ה- זַתסְמוספַהמ1/3[ 016006 , ויחד עם משפחת ה- 280%)028505 מציעה פיתרון מלא לניהול הידע בארגון. 4 = (. 6 כוללת מגוון רחב של רכיבים ויישומים חדשים. למרות שרוב הרכיבים הם יחודיים 1 ליישומים מסוימים, אלה שמשפיעים על החבילה בשלמותה הם החשובים ביותר. רכיבים 'כלל- משרדיים' או משותפים אלה פותחים בפניך את השער לעולם התפקודיות החדש של 2000028866 מסמך זה מתאר את הרכיבים הכלליים של החבילה וגם את אלה הייחודיים ליישומים מסוימים בלבד, שבאמצעותם מצליחה 2000628306 להשיג את יעדיה העיקריים בתחומי צמצום עלות הבעלות של המחשב האישי, הגדלת ההשתלבות של יישומי המשרד באינטרנט ובארגון, והפיכת שד מ | שרה שמוחה ]| ששל אחו] ]| השפן| = עברית ]| | תרשים 3.11 זה נראה כמו סרגל הכליסם של זסזסוכאם ז6חזסזח1, אך אהו למעשה סרגל הכלים אינטרנט של סזס/\. פרק 3: 0866 ואינטרנט 7 יצירת היפר-קישור תוכנות 0166 : 6זס/צ, |66אם ו-זחוסקזפשוסס, מאפשרות להשתמש בהיפר-קישורים (או בקיצור: קישורים), אפילו אס המסמך אינו מיועד להפצה ברשת. 6זסו מזאהה קישור באופן אוטומטי בעת הקלדת מחרוזת המתחילה ב- אואוצו או //:קשח. כדי ליצור קישור בתוך מסמך 08066, סמן את הטקסט המיועד להיות קישור, לח על הלחצן הוסף היפר- קישור, ותראה תיבת דו-שיח כמו גו הנראית בתרשיס 3.12. הכנס את המיקוס (כתובת אינטרנט במקרה וה) אליו אתה רוצה להגיע בלחיצה על הקישור, לח אישור וזהו. תוכל להשתמש בקישורים למטרות רבות: > האפשרות הראשונה והברורה מאליה, היא ליצור קישורים לדפי אינטרנט, ולא משנה אס הס נמצאיס על רשת האינטראנט של החברה או באינטרנט. 4 ליצור קישורים לקבצים אחרים. אפשרות זו שימושית במקרה שאתה מעוניין שקורא המסמך יצפה בקוב> אחר הקשור לנושא. הקלד את שם הקובץ או דף האינטרנט: עיין בג לחלופין, בחר מתוך רשימה: קובצי.. - סח ואסזום. עשצשצש] ]‏ סססהו = 0 וב 1 ות לי דף אינטרנט... חס 50 טורח שאו ] :כ ד . 36 6 ?|| 650 חס 65 ה ח!6ז. עושעש ]‏ כקמסתו 36 ח61 17| 6507 ז/ הס ). 5 רחב ]5 ז. ואוו | קסתו 36 6 ?|| 650 חח סם. 5ח ח61ז. שצשצש] ]‏ קמטתו הזב ח/01!7768. 16501067 החסס. 15310165 ואו ]קלחה סימניה:.. -= 35071=23800=1. 1//4651. 60 35 שח ]+ קפסת [ אשב ]| בל תרשים 3.12 ודא שסימנת טקסט לפני שלחצת על הלחצן הוסף היפר-קישור, אחר הקלד כתובת אינטרנט או שס קובצ כדי ליצור קיצור-דרך בלחיצה אחת 4 באותו מסמך תוכל ליצור קישור גם אל תחום תאים ב-|66אם, שקופית +חוסק'וס/טסק, או סימניה של 6יוסעש. הדבר שימושי במקרה שיש לך מסמך ארוך מאוד, ואתה מעוניין לאפשר לקורא לדלג על מספר דפים ולהגיע לנושאיס אחריס, מבלי להתחיל לגלול את המסמך. .'י פ> שיכ! 0% כדי לשוות למסמך מראה מקצועי יותר, הוסף תמונה או אובייקט גרפי אחר, סמן את האובייקט, ולחץ על הלחצן הוסף היפר-קישור. 08106 תקשר את כתובת היעד אל האובייקט הגרפי. התוצאה תהיה לחצן מרשים מאוד ללא מאמץ כמעט. 8 2000 08166 - קוראים יודעים | תיאור מסך... = טקסט שיוצוג: ₪0 וזב -בוסח. שש ] : קסטו]. | קישור אל: ]וו ס6. וזה -1 סח ואו ]+ קסר קבצים אחרוני:, דפים בה... (5] כו שנוספו מז קובץ או דף כתובת דואר אלקטרוני כאשר אתה מוסיף קישור במסמך סזס\, הטקסט משנה את צבעו לכחול כדי לציין שוהו קישור. השהה את סמן העכבר על הקישור לשנייה או שתיים, וראה מה יקרח: כפי שתראה בתרשים 3.13 סמן העכבר ישתנה לצורת יד קטנה ובתיאור המסך שיופיע, תראה לאן מצביע הקישור. לקוח נכבד ברוכים הבאים לסדרת מבחנים, שהכינה עבורכם הוצאת הוד-עמי לספרי אי הוצאת הוד-עמי, המובילה והמקצועית לספרי מחשבים בעברית בישראל, תביא אותך, בעזרת ערכת מבחנים זו, לשליטה מלאה במחשב שלך. מאתר האינטרנט של הוצאת הוד-עמי, בכתוזבת 11 סט 8-3 סב תתו סו ניתן להוריד מבחנים נוספים בנושא' 8יצטעע ,61טגת !-95 פיס8וננשל . מומלץ מאד לעשות את מבחן "קרא אותי תחילה - הוראות הפעלה". סדרת מבחנים זו מכילה שלוש סוגי שאלות: 1. שאלות שהתשובה עליהם היא "נכון" או "לא נכון". עליך לבחור את התשובה הנכונה. 2. שאלות שבהן צריך לבחור את התשובה הנכונה ביותר מתוך מספר תשובות תרשים 3.13 לאן מוביל הקישור! תיאור המסך יספר לך פתיחת מסמכי אינטרנט באמצעות זפזס|קאם %6706%6ח1 או כל תוכנת 0666 אחרת, תוכל לפתוח כל מסמך, בכל שעה, ולא משנה היכן הוא נמצא: על המחשב שלך, ברשת החברה, או באינטרנט. בשני המקרים, בחר קוב (6ו=), פתיחה (ח6ק0), והקלד את שם הקובצ והנתיב המלא. כאשר אתה פותח מסמך 06666 ב- זפזס|קאם 6חזסלח1 קורה דבר מעניין. המסמך מופיע עס כל סרגלי הכלים של התוכנה, הכל בחלון זפזס|כאם 6%חז%07ח1. ב- זסזס|קאם ז6חזסזח1 לחצן נוסף בצדו הימני של הסרגל, המאפשר לבחור בין הצגה או הסתרה של סרגלי כלים אלה. תוכל לערוך את המסמך בדיוק כפי שאתה עורך אותו בתוכנה המקורית, ולשמור אותו בפורמט המקורי, או בפורמט |וזד. כדי לפתוח דף אינטרנט ביישום 06066, הקלד את הכתובת המלאה (לדוגמה, וו.ס6.והְההּ-0סח. ששצו/ / :ק3) בתיבת הדו-שיח פתיחה (חהס6ק0) או בתיבת הכתובת שנמצאת בסרגל הכליס אינטרנט. התוכנה תחפש את הדף ותטען אותו. כדי לצפות בדף בתצוגת הקוד (עס כל התגים) השתמש בתפריט תצוגה ובחר מקור .וואדו. כדי להציגו כפי שהוא נראה בדפדפן, בחר צא ממקור וו זדו. פרק 3: 06866 ואינטרנט 29 שמירת מסמך בפורמט אינטרנט תוכל כמובן ליצור כל מסמך 01006: שקופית +חוסקזסאוסס, גיליוו עבודה של |68אם, או מסמך סזס\, לערוך אותו בסביבת התוכנה המוכרת, ואחר להמירו לפורמט אינטרנט. קל לעשות זאת, בחר קובץ, שמור כדף אינטרנט. כאשר אתה שומר מסמך סזס\ בדרך זו, התוכנה סוגרת את המסמך, ואחר פותחת אותו מחדש בפורמט |וואדה. שים לב, חלק מעיצובי המסמך המקורי יאבדו בהמרה. קז:]: גרסת האינטרנט לכונן קשיח כפי שכבר אמרנו, אתרי קז" הס מאגרי מידע מרכזיים של קבציס באינטרנט. קז הוא למעשה כונן קשיח מרוחק, שאפשר לפתוח או לשמור בו קבציס. ההבדל היחידי הוא, שבדרך כלל צריך להירשם בכניסה (חס 108) לפני שאפשר יהיה לקבל אליו גישה. לדוגמה, אפשרי שלמקוס העבודה שלך יש אתר =פז", כדי שאתה ושותפיך לעבודה תוכלו להעביר קבציס (בתנאי שיש לכם גישה לאינטרנט, כמובן). לפני שתוכל לפתוח או לשמור קוב באתר =חזח, עליך להוסיפו תחילה לרשימת האתריס המורשיס במחשב שלך. בצע את השלביס הבאים: 1. בכל תוכנת 0166, בחר קובץ, שמור בשם, אחר פתח את הרשימה שליד שמור ב וגלול עד שתגיע לאפשרות הוספה/שינוי של מיקומי פדז]. לח על האפשרות ותופיע תיבת דו-שיח, כמו זו הנראית בתרשים 3.14. [<]? נומוו ו שם אתר פז=: ַ של מיקומי קז ו | התחבר כ | ביטול הסטוריה 6 אננימי 7 משתמש | | | הוסף ₪ 5 חסוחנוססי שי ל | שה 2 : | | הסר 4 אתרי פזם: שולחן עבודה [ומיי] ] שם הקובץי א] שמור כסוג ו ₪ 0 תרשים 3.14 הוסף אתר ץז לרשימת אתרי ץז שהמחשב שלך מזהה, ותוכל לפתוח או לשמור קבציס לכשתרצה 0 2000 08166 - קוראים יודעים 2 הקלד שס אתר שז, ואם יש צורך הקלד שם משתמש וסיסמה. אם נדרשת סיסמה, תתבקש להקליד אותה בכל פעס שתרצה להיכנס ל-קז:. הסיסמה תאט את התקדמותך, אך התהליך יהיה בטוח יותר. 3 לחץ על הלחצן הוסף כדי להוסיף את האתר לרשימה, אחר בחר אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח. כעת אתה מוכן לפתוח או לשמור קבציס ב-קז", בדיוק כפי שאתה פותח או שומר אותס בכונןו הקשיח שבמחשב. האם בטוח להשתמש בכרטיסי אשראי באינטרנט? מטבעה האינטרנט היא מקוס לא בטות. כאשר אתה ממלא טופס ושולח אותו באינטרנט הוא עובר ממחשב למחשב באופן אקראי, עד שהוא מגיע ליעדו. או כיצד תמנע מייהאקריסיי (פורציס ברשת) לראות את המידע, או אפילו לשנותו, כאשר הוא עובר ברשת! למרבה המצל, קיימות שתי טכנולוגיות בדוקות המאפשרות משלוח מידע רגיש, כמו למשל מספר כרטיס אשראי. אימות (חס8סטח6חפט) מספקת דרכים המאפשרות לקבוע שאתה מי שאתה אומר שהינך. הטכניקה הפשוטה ביותר של שיטה זו, מבקשת להקליד שס משתמש וסיסמה לפני שתוכל לראות את דף האינטרנט. טכניקות מתוחכמות יותר משתמשות בקטעי תוכנה מיוחדים הנקראים חתימה דיגיטלית (6ז300ח0ו5 וסופָום) כדי להבטיח שמספר כרטיס האשראי יועבר בבטחה מהמחשב שלך ליעדו, וליעדו בלבד. כיצד תבטיח שלא ייצודוי את הסיסמה שלך בעת העברתה ברשת:? בעזרת טכנולוגיית האבטחה השנייה - הצפנה (חסטסץזסח6). כפי שסוכני ריגול משתמשיס בכתב סתרים, גם ז6זס!כאם 56706%ח1 ודפדפנים אחריס מערבלים מידע בצורה כזו שאף אחד אחר אינו מסוגל לקרוא חוצ מהנמען. פרק 3: 018666 ואינטרנט 1 בפרק זה: / .א ל .אי המסייע החדש של 011166, עוזר בשעת הצורך. מהי עזרה תלויית הקשר! איתור מידע בקבצי עזרה (כ!16) של 06ו010. כיצד לעבוד עם מסכי העזרה! עורה - שימוש באינטרנט. גישה מיידית לאתר 0%ס5סזסוו!. חדש! זיהוי ותיקון בתפריט עזרה. מעורכת העזרה של 040666 תהפוך את חייך לקלים יותו. היא תדגים כיצד להשתמש בפקודות ובמאפיינים הרבים של 606ו00. פרק 4: זקוק לעזרה? לחץ כאן! 3 בעבר לא מקובל היה לצרף קבצי עזרה ליישומים, משוס שהתוכניות הסתפקו במינימוס. לכן לא היה צורך להקדיש פרק שלס לפקודות עזרה של התוכנה. לא עוד. העזרה ב-0866 מהווה למעשה תוכנית בסיס-נתונים, ועליך ללמוד כיצד להשתמש בה כדי ליהנות משירותיה המגווניסם. כאשר החלה 167050 להוסיף למדריך ההפעלה שלה עזרה מקוונת, היא לא עשתה זאת מטעמי חסכון. לעזרה מקוונת יתרונות רביס. הבולט שבהס - אפשר להשתמש בכלי העזארה והאינדקס של חיפוש, כדי לחקור את קבצי העזרה המקיפיס ולהשיג מידע מפורט. לקבציס אלה אפשר להיכנס על-ידי שימוש במסייע של 011106 (המוכר לנו מ- 97 066), או על ידי בחירה בתפריט עזרה שבשורת התפריטים. המסייע של 0 0106 פועל מחוץ לחלון. אס המסייע אינו מסוגל לענות על שאלה כלשהי, הוא יעביר אותך לאינטרנט, כדי שתעביר ל-6-050%ו1 דיווח על השאלה שלא נענתה. אפשר גס להשיג עזרה מיידית לפעולות המבוצעות, או לפריטיס השייכים למסך היישוס. עזרה תלויית הקשר (כ|6 510/6ח56 06%6ח60) מאפשרת להצביע על חלק במסך ולשאול ימה זה 1'י. המסייע של 01166 8% הציבה את מאפיין העזרה החדש של 2000 06666 בקדמת הצג ובמרכזו. לחיצה בכל מקוס על המסייע תציג תיבת דו-שיח המציגה שאלה 'איזו פעולה ברצונך לבצע!'יי, ראה תרשים 4.1, בחר את האפשרות הרצויה לך. בחירה בהצגת רשימהת מלאה של נושאי עזרה תפתח תיבת דו-שיח שתסייע לך למצוא את מבוקשך, ראה תרשים 4.1. המסייע עונה ברשימת נושאיס הקשוריס לשאלתך. איזו פעולה ברצונך לבצע? | הצגת רשימה מליאה של נושאי | תרשים 4.1 המסייע של 01806 מאפשר גישה מהירה אל מאפייני העזרה. לחצ על המסייע, הקלד את שאלתך, ולחץ על חפש 4 2000 0861606 - קוראים יודעים איזו פעולה ברצונך לבצע? פתרון בעיות גבולות יצירת טבלה ביצוע חישובים בטבלה כיכום המספרים בשורה או בעמודה ראה נוספים... אפשרויות תרשים 4.2 אס יש מספר נושאיס היכוליס להתאיס לשאלתך, המסייע יספק רשימת נושאיס לבחירה. לח על המתאים ביותר הרבה ידיים עוזרות המסייע מאפשר לגשת אל מספר מאפייני עזרה אחרים ומועילים מאוד. אפשר להפעיל אותס מתוך תיבת הדו-שיח המסייע של 016166 (ראה תרשים 4.3). תיבה זו נפתחת על ידי לחיצה על המסייע ובחירה באפשרויות או על ידי לחיצה ימנית על המסייע, ובתפריט הקיצור שמופיע, בחירה באפשרויות. במבט ראשון, כמה מהאפשרויות שבתפריט אינן מובנות. להלן סקירה על האפשרויות החשובות יותר: הגב למקש 1=. סמן אפשרות זו אם ברצונך שהמסייע יופיע כשתקיש 1= (כאשר המסייע מוסתר). פעולה וו זהה ללחיצה על לחצן המסייע של 01166 שבסרגל הכליס הרגיל. אס לא תסמן אפשרות זו, הקשה על מקש 51 תציג את תיבת הדו-שיח עזרה הנושאת את שם היישום, נדון עליה בהמשך. זוז בעת התקרבות. אפשרות וו מאלצת את המסייע של 0666 לזוז כשיש ייסכנה'י שטקסט שתקליד ייעלס מאחוריו או כאשר יסתיר תיבות דו-שיח. אפשרות זו גורמת לכיווצ אוטומטי של המסייע אס לא נעשה בו שימוש במשך חמש דקות. פרק 4: זקוק לעזרה? לחץ כאן! 5 נחש נושאי עזרה. כשאפשרות זו מופעלת, המסייע מנסה לנחש מה הבעיה ומציע עזרה. לפעמיס הוא מנחש נכון, לפעמיס לא. נסה אפשרות זו, ואס אינה מוצאת חן בעיניך, בטל אותה. הצג את העצה היומית בעת ההפעלה. בחירה באפשרות זו גורמת להצגת עצה בכל פעס שאתה מפעיל את היישוס. הדרך הקלה לאתר את האפשרויות הרצויות היא להפעיל את כולן. תמיד תוכל לבטל את הלא-רצויות. <]? הנר | אפשרויות | גלריה ש] השתמש במסייע של 07666 ₪ הגב למקש 1= ₪ זוז בעת התקרבות ₪] עזרה לשימוש באשפים ₪] נחש נושאי עזרה ₪] הצג התראות ש] השמע צלילים = חפש עזרה הן עבור מוצר והן עבור תיכנות בעת תיכנות הצג עצות אודות ש] שימוש יעיל יותר בתכונות | ] הצג עצות בעדיפות גבוהה בלבד ₪ שימוש יעיל יותר בעכבר ] הצג את העצה היומית בעת ההפעלה = ] קיצורי דרך בלוח מקשים | אפס את העצות שלי תרשים 4.3 תיבת הדו-שיח המסייע של 01806 מאפשרת י'לתפוריי את פונקציות העזרה שאתה צריך עצה, כשצריך אותה - עזרה תלויית הקשר עזרה תלויית הקשר מאפשרת לקבל מידע תמציתי הקשור לפעולה שאתה מבצע באותו רגע ממש. לדוגמה, אם אתה עובד בתיבת הדו-שיח שמירה בשם (45 58/6), תקבל עורה לשמירת קבצים. אס אתה רוצה לשנות גופן, תקבל עורה בנושא גופנים. עזרה תלויית הקשר חוסכת זמן רב. אינך צריך לעבור על רשימות ותפריטיס כאשר אתה מחפש עזרה על פריט מסויס. כל שתצטרך לעשות הוא ללחו על לחצן סימן השאלה. לסמן העכבר נוסף סימן שאלה, הצבע על הפריט הלא מובן ותקבל חלונית ובה הסבר. תוכל להגיע לעזרה זו גס על ידי הקשה על 1=+אוח5. 6 2000 086166 - קוראים יודעים עזרה לגבי חלקים בחלון היישום כדי לקבל תיאור של אובייקט כלשהו על המסך, לחץ פעס אחת על סימן השאלה שבצדו חימני של סרגל הכלים הרגיל, הצבע עס סימן השאלה על האובייקט, ולח שנית. לדוגמה, אס תצביע עס סימן השאלה על לחצן דואר אלקטרוני, ואחר תלת עליו, תראה את מסך העזרה הנראה בתרשיס 4.4. ,'י פָ> )יכו > 27 בכמה תיבות דו-שיח יש בשורת הכותרת סימן שאלה המופיע ליד הלחצן סגור. כדי לקבל עזרה לגבי פריט המופיע בתיבה, לחץ על סימן השאלה, גרור אותו אל הפריט, ולחץ שוב. עזרה לגבי פקודות תפריט ומקשי קיצור הקשה על 5018 + מקש הפונקציה 51 היא דרך קלה לקבלת עזרה לגבי פקודות התפריט. לדוגמה, לקבלת עזרה כיצד להשתמש בספירת מילים, בחר כלים, מקס את סמן העכבר על ספירת מילים, אל תלח בעכבר והקש על המקשיס 1=+50116. [. קוב עריכה מצוגה הוספה עיצוב. כלים ‏ טבלה חלון ערה [ > ח ₪8 ₪5 ₪ - - - .7-2 ₪ 9+ 3|א|ז|ש5 55 ץ נמען דואר ב- טנס תספסנטג]/1, ש₪ליחת תוכן המסמך כגוף הדעת ₪ יוי1יוי2יוי3יוי4יוי5יוי6יוי7יוי9י'י9י'] הדואר האלקטרתי. ב- ונספצפאוס? הספסנטו]/1, שליחת השקופית הנוכחית כגוף הודעת הדואר האלקטרתי ב- [פשנם חספסנטו]/[ , שליחת תוכן גליון העבודה הנוכחי כגוף הודעת הדואר האלקטרתי. : . 9 5 2 ] 5 2 + |5 | [₪ | עמ' 1 מקטע 1 1/1 | ב 25ס"מ שורה 1 | עמודה 1 ] ==₪] א ] ]| עברית -] [ | | ] החל[ | 5 > הק 62 *>| | 5 וסנתש - אספחו., | - הד סש סוס | ₪ אצ | ₪3 [0924/ 3וסר תרשים 4.4 כדי לקבל עזרה על לחצן מסויס בסרגל הכלים, הקש 1=+אוח5, כוון אל הלחצן ולתצ עליו. התוכנה תציג תווית המתארת את הלחצן פרק 4: זקוק לעזרה? לחץ כאן! 07 חיפוש עזרה המסייע של 01666 מתאיס לסיפוק עזארה במהלך העבודה השוטפת. עזרה תלויית הקשר היא הפתרון המהיר ביותר כאשר אתה יודע מהי הפקודה, או הלחצן הלא ברוריס. אך אס ברצונך לבצע משימה ואין לך מושג היכן להתחיל, או אם אתה זקוק להוראות מקיפות יותר, כדאי להשתמש באחת מתכונות החיפוש של עזרה. כדי להתחיל בחיפוש, בחר עזרה, עזרה של 6יוסע 1160501%6. תיפתח תיבת הדו-שית של המסייע. מתיבת הדו-שיח בחר ''הצגת רשימה מלאה של נושאי עזרת'יי. מתיבת הדו-שיח שתופיע כעת בחר אחת משתי הכרטיסיות. > תוכן (0ח%6ח00) מציג תוכן עניינים, דומה לזה הנמצא בספרים. הנושאים מקובצים על פי קטגוריות מרכזיות. תוכל לדפדף בתוכן לסקירת הנושאים הנכללים בקבצי העזרה. > חיפוש (0חו=) דומה לאינדקס, אלא שהוא מחפש בכל קבצי העזרה את המילה בשלמותה או חלק ממילה, בהתאם לבחירה. שתי דרכים לקבלת עזרה לתיבת הדו-שיח עזרה שתי כרטיסיות תוכן וחיפוש. הכרטיסיות מאפשרות לבחור בין שתי דרכיס לקבלת עזרה. [<זם]. ]| סא ז)ס5סזטוו] 6 7 0 0 2 דרכים לקבלת סיוע במהלך | מיפוש | תוס העבודה בושא זה כולל מידע עיוני אודות: ₪ בדיקת איות ודקדוק - חיפוש עזגרה באמצעות הכרטיסיה חיפוש. ! [<1ה); | ס 050זסו וא 9 ₪ = = ₪ | חיפוש = תוכן בחירת גודל הנייר 1 בתפריט קובץ, לח הקלד את מילת המפתח שברצונך לחפש: על הגדרת מעברי עמוד ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה צודל ו הנייר 2 לחץ על גודל נייר שינוי שולי העמוד קביעת שיקוף שוליים שימוש בשוליים לכריכה בחירת כיוון העמוד בחירת גודל הנייר פתרון בעיות שוליים וכיוון בייר = 48 מעברי עמוד ומעברי מקטע 5 487 מספרי עמודים ומספרי שורות 46 עבודה עם גרפיקה ואובייקטי ציור = | ]כ -]ט-]|-] :]| בחר את הבושא שיוצג: אודות יישור, מיקום וריווח של פיסקאות עצה כדי לשנות את גודל הנייר עבור חלק ממסמך, בחירת כיוון העמוד בחר את העמודים ולאחר מכן שנה את גודל הנייר לגודל בו אתה רגיל בעת הדפסה מתצוגת חלוקה לרמות, מודפסות מספר כותרות בלבד בכל עו בעת שימוש בתווים כלליים, ל- זס\ש אין אפשרות לחפש אחר פריטים מס לעבוד. בתיבה החל על, בקרת שורות מיותמות עליונות ותחתונות לחץ על הטקסט הננחר גבול העמוד אינו מוצג 8 מוסיף באופן דילוג במספור שורות על פיסקאות מוגדרות = אוטומטי ₪208 מקטע , 4 לפני ואחרי העמודים עם גודל הנייר החדש. אם המסמך שלך כבר מחולק 8 2000 08166 - קוראים יודעים % 22 ו/6ָוְכת! אינני מבין כיצד מאורגנים קבצי העזרה. האם לכל אחת מהכרטיסיות שבתיבת הדו-שיח המוצגת בעמוד הקודם יש קבצי עזרה משלה? כל מאפייני החיפוש של 08466 משתמשים באותם קבצי עזרה לקבלת המידע; אלא שדרכי החיפוש שונות. קרא בהמשך, כדי להבין יותר כיצד פועלת ומאורגנת העזרה, ומהי הדרך הטובה ביותר להשתמש בה. חיפוש חיפוש מחפש מילים ומשפטים ולא נושאים. הוא מזהה בקבצי העזרה את כל הנושאיס הקרוביס למונח שאותו אתה מחפש. לדוגמה, הקלדת מעברי עמוד בתיבת הטקסט הקלד את מילת המפתח שברצונך לחפש מציגה את כל הנושאיס הכולליס את המיליס מעבר עמוד. לחיפוש יש חסרונות. כפי שראית בתרשים בעמוד קודס, תקבל עזרה רבה בנושאים שאינך מעוניין בהם, ולעיתיס איתור דף העזרה המתאיס איטי מאוד. אך אס יש לך מושג כללי בלבד על מה שאתה מחפש, או שאתה רוצה למצוא את כל הסימוכין לנושא מסויס, חיפוש יסייע לך. תוכן הכרטיסיה תוכן מציגה רשימת נושאי עזרה כלליים, הנקראים ספרים (80065), לפני כל אחד מהסם מופיע סמל של ספר סגור. לחצ לחיצה כפולה על ספר או על סימן הפלוס (+) מימין לספר כדי לפתוח אותו. מתחת לכותרת יוצג תוכן העניינים. תוכן הענייניס כולל ספרים, נושאיס (אשר לפניהס מופיעיס סימני שאלה) או שניהס כאחד. לח לחיצה כפולה על ספר או על סימן (+) כדי לקבל תוכן ענייניס נוסף, או לחץ לחיצה כפולה על אחד הנושאים כדי להציג את מסך העזרה מימין למסך התוכן. לדוגמה, תוכן הענייניס של הספר שינוי מראה העמוד כולל חמישה ספרים נוספים וכל אחד מהם כולל נושאים או ספרים נוספים וכן הלאה. הוראות צעד-אחר-צעד לא משנה באיזו דרך תבחר לחפש עזרה, המסייע של 00106, או חיפוש - העזרה תציג מסך המכיל הוראות כיצד לבצע את המשימה. לדוגמה, אם אתה מחפש מידע כיצד להוסיף מספרי עמוד, תקבל את המסך הוספת מספרי עמוד כפי שמוצג בתרשים 4.5. אם המידע אינו נמצא במסך זה, סרוק את הנושאיס שבתחתיתו, לחצ על נושא מסויס ותקבל מידע מפורט יותר. פרק 4: זקוק לעזרה? לחץ כאן! 09. תרשים 4.5 מסך עזרה זה מציג רשימת נושאיס שבהס הוספת מספרי עמודים איזו פווולה ברצונך לבצע? הכנסת מספרי עמודים הצגה או הסתרה של מספר העמוד בעמוד הראשון הוספת סכום מצטבר של מספרי עמודים, כגון "עמוד 3 מתוך 12" עיצוב מספרי עמודים ציון כיצד להתחיל או להתחיל מחדש מספור עמודים שינוי מספרי העמודים בחלקים שונים של מסמב ([1] שינוי מראה העמוד ₪ פ רקע למסמכים 5 40 כותרות עליונות ותחתונות 487 שוליים, גודל עמוד וכיוון עמוד 7 מעברי עמוד ומעברי מקטע ([1]. מספרי עמודים ומספרי שורות 3 (] מספרי עמודים הוספת מספרי עמודים הצגה או הסתרה של מספר העמוד בעמוד הראשון הצגה או עריכה של מספרי עמודים אפשר לקבל הוראות צעד-אחר-צעד האם אינך בטוח איזו אפשרות רצויה לך? משאבים נוספים ספר לי על... 6 מספקת מסכי עזרה רבים למידע כללי בנושא מסוים. מסכי העזרה מכילים שני סוגי קישורים (בדומה לקישור באינטרנט, כולל שינוי מראה סמן העכבר לסמן כף יד כאשר הוא עובר מעל הקישור). הסוג האחד מסומן בצבע שונה ובקו תחתון, לחיצה עליו תעביר למסך העזרה המתאים לנושא בו ביקשת עזרה, הסוג השני מסומן בצבע שינוי מספרי העמודים בחלקים שונים של מסמך עיצוב מספרי עמודים מיקום מספרי עמודים בכל מקום בעמוד הסרת מספרי עמודים ציון כיצד להתחיל או להתחיל מחדש מספור עמודים פתרון בעיות מספרי עמודים ומספרי שורות מ מש ₪ כ ב בת בורש ללא קו תחתון ולחיצה עליו תפתח תיבת הסבר קצר, ראה תרשים 4.6. תרשים 4.6 = ]5]<[ הוספת הערת שוליים או הערת סיום 1 בתצוגת פריסת הדפסה, לחץ במקום בו ברצונך להוסיף את סימון ההפניה להערה. 2 בתפריט הוספה, לחץ על הערת שוליים. --- 3 לחץ על הערת שוליים או על הערת סיו 4 תחת מספור, לחץ' על האפשרות הרצויה - לקבלת עזרה אודות אפשרות, לחץ על סימן השאלה | % | ולאחר מכן לחץ על האפשרות. 5 לחץ על אישור. שזוס// מוסיף את מספר ההערה וממקם את נקודת הכניסה לצד מספר ההערה. 6 הקלד את טקסט ההערה. 7 גלול אל המיקום שלך במסמך והמשך להקליד הערה במסמכים מודפסים ובמסמכים מודפסים המוצגים באופן מקוון, טיזס/ ממקם כברירת המחדל את הערות השוליים בסוף כל[ ואת הערות הסיום בסוף המסמך. באפשרותך לשבות את מיקום הערות השוליים כך שיופיעו ישירות מתחת לטקסט. באופן דומה, באפשרותך לשבות את מיקום הערות הפיום כך שיפיעו בסוף כל הטע %1 מקסע חלק עול מסמך שבו הגדרת אפשרויות עיצוב עמוד מסויימות. יצירת מקטע חד₪ מתבצעת בעת שינוי מאפיינים כגון מספור שורות, מספר טורים אד כותרות עליונות ותחתונות. כל עוד לא הוספת מעברי מקטע, 3ע0 הספסצסגזיד מתייחס למסמך כאל מקטע בודד. הפניה לאותה הערת שוליים או הערת סיום יותר מפעם אחת שינוי מפרידי הערות והוספת הודעות המשב משאבים נוספים 0 ₪ > 5 | פיפוש = וט הקלד את ית המפתח שברצונך לחפש: תצוגת עמוד הצג נושאים איזון אורך טור עבור טורים בסגנון עיתון גבול העמוד אינו מוצג דילוג במספור שורות על פיסקאות מוגדרות הדפסת חלוקה לרמות הוספת הערת שוליים או הערת סיו הוספת מספרי שורות הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה לא מופיעה בעמוד הראשון המסמך שלי רחב מכדי להתאים למסך. הסרת מספרי שורות הצגה או הסתרה של גבולות טורים הצגה או עריכה של מספרי עמודים זרימת סיפורים בטורים מקבילים או סמוכים מעמוד לעמוד חזרה על כותרת טבלה בעמודים הבאים להמשיך סיפור בטור הבא באותו עמוד ות של 6.0/95 וס ב- 2000 6זסור הלד וכותרות תחתונות ול המסך. המסך או בעמוד המודפס. פתרון בעיות תצוגת חלוקה לרמות שולי העמוד אינם נראים לעין שימוש בעיצוב שונה במסמכי משנה שינוי העיצוב בו נעשה שימוש ב- 4זס/ לסימון שינויים מסומנים = +| בחר את הבושא שיוצג: מסך עזרה. גע בעזרת סמן העכבר בנושא מסוים המודגש בצבע, עד שהסמן ישתנה לצורת יד ולח 00 0 066 - קוראים יודעים בתוך מסך עזרה השימוש בעזרה אינו חייב להסתכם בקריאת המידע. למסך העזרה מספר תכונות מועילות. לדוגמה, תוכל להדפיס מסך עזרה או להעתיק את המידע לתוך מסמך. מסכי עזרה רביס כולליס גס קישורים למסכי עורה אחרים שיש להסם מידע הקשור לנושא. % 22 ו/6ָוכת! האם אפשר לשוב למסמך ללא סגירת חלון העזרה? כן. לחץ על הלחצן מזעור בחלון עזרה, לחץ על נקודה כלשהי בחלון המסמך, או הקש טה3ּד++|4. תוכל להחזירו על ידי הקשת טב3ּד+:!4. שפע אפשרויות אל תתעלס מהתפריט אפשרויות (פחסטקס). תוכל להגיע אליו בלחיצה על לחצן אפשרויות שבמסך עזרה כלשהו, או בלחיצה ימנית. מכאן תוכל להדפיס, ועוד. הדפסת מסך עזרה לעיתיס נוח יותר להשתמש בעמוד מודפס של נושא עזרה, ולשנן אותו. לחץ על הלחצן אפשדויות ובחר הדפסה, תיבת הדו-שיח הדפסת נושאים תופיע, שלח את נושא העזרה הנבחר אל המדפסת. העתקת מסך עזרה ייתכן שתרצה לבחור נושאי עזרה ליצירת מדריך אישי. בעזרת הפקודה העתק תוכל לבצע ואת בקלות. הפקודה מאפשרת להעתיק תוכן מסך עזרה ללוח. עבור ל-6ז0/ ולחץ הדבק. להלן השלבים הבסיסיים : 1 במסך עזרה, סמן את הקטע שברצונך להעתיק, לחץ לחיצה ימנית מעל הקטע המסומן ובחר העתק (לא יקרה דבר נראה לעין, אך הכל בסדר). 2 סגור את מסך העזרה ופתח מסמך חדש ב-6זסצ. 3 בחר עריכה, הדבק (85%60ק ו0ם), או הקש /+6₪1 או לחצ לחיצה ימנית ובחר הדבק. טקסט מסך העזרה, למעט סמלים ועיצובים, יופיע בגוף המסמך. % 2 ו/6ָו2כ! מה לעשות כדי לשנות את גודל חלון העזרה? ( קבע את גודל חלון העזרה בעזרת העכבר. גרור את הגבולות פנימה או החוצה. הגודל החדש ייהפך לקבוע עד שתשנה אותו שוב. אפשרות נוספת, הזז את החלון על ידי לחיצה בשורת הכותרת וגרירתו למקום אחר. אותם כללים חלים על החלוקה הפנימית של מסכי העזרה. פרק 4: זקוק לעזרה? לחץ כאן! 1 עזרה - שימוש באינטרנט הקבציס וספרי העורה של 06666 (כמו ספר זה למשל) יספקו למרבית המשתמשיסם את מירב ההדרכה הנדרשת. אך לפעמיס תיתקל בבעיה ולא תמצא פתרון. היכנס לאתר 67050%6ו1!. תמצא שס כמויות אדירות של מידע מועיל, כולל: > תשובות לשאלות קשות. > תוכניות ותוספות. > תיקוניס לבאגיס. > הדרכה כיצד לנהוג במשימות שונות. אינך צריך להיות גאון אינטרנט כדי להשתמש בחומר זה. הגדר את הכניסה לאינטרנט, וכאשר אתה עובד בתוכנית כלשהי של 2000 0666, לח על 006066 באינטרנט שבתפריט עזרה ותחובר לאתר האינטרנט של 020316 01/166 +)ספסיסווז. בדף הבית של 08%6כ 06166 תוכל לקבל תשובות לשאלות הנפוצות ביותר. תוכל גס לקבל עצות מעודכנות, תבניות, פריטי אוסף תמונות, קבצי עזרה מעודכנים ותשובות לנושאי תמיכה מרכזיים. באתר מידע רב מאוד, לא נוכל לפרט את כולו, אך נוכל לספק מספר הכוונות לאן לגשת ולמה לצפות. המקוס הראשון שכדאי לבדוק הוא תמיכה מקוונת. הדפדפן יקשר אותך לאשף התמיכה. בחר באחת האפשרויות הזמינות, או לחץ על אחד הלחצניס בצד שמאל. תרשיס 4.7 מציג את הדף שיוצג אס תלתצ על הלחצן 190118055 +וסקקט5. (22. זסזסוקא )סחזס)ח! 050/6ז4:0 - 50005 )סקט 5 וסטטסו5ו סז סקט הווח |בהספזסק 0501ז14:0 | קובץ עויכה תצוגה פועדפים בלים ערה || 5אח [6 ואס חינם [42 ספסוסוו [45 53056 [4 מדריך הטלפון 144 ₪ > | ב ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ וב הקודם הרט עצור | וענן | דפףהנית | חיפוש מועדפים חיסטוריה| דואר | הדפסה | עריכה דיו | כחדבת |[45 508 0850> 102087 ה ק89 :סנפ חזסס 011 סזסוח סנפ /:קוות. 5 אל 6 חס : 563% | אסקקט5 | 5ט4סזק | | ק!46! 5/6 | 05 600%36% | 45בס!חעטס | 6%5ט4סיו | 56עוסיום | = ! |0פיו 0 | 1036 !ה חספיוס 0 6שזסש זס) פ6חשווחסות ץז 9!3180 5אחו ] סוטל 5 ₪ הסופ'וט ע 60 שחה ק590 + ספפטפ 0ב חז0+ח1 338% פ צם ₪ 3785 = פס זנוס סה +הפמטססס 2000 בזסעש ב מפם0 0+ הפצש זם מסופופש זפומבּם חב הַחופט * 0 - 8 96 ו "היד 0 וס 3 הַהוחפכס +30 הסוזבהזס)חו זם? פ|סוזוב 5פוח+ 588 ה 8 | || חס חס זם איססחו/ זסז סזס/י זם הסופופע זפוח83 חב חו זהסוהטוססט יי .ה05זחו130/ 8ח+ ופפ 5חפו ות 0% 0 בַחוחפ!|טטם טפט מס !|0. מקע5ז0' 8|8 פחד" זסזוט 108 הַהוצופספז פע פזה ?"טחטס? 8ם %סחח03 0156 בזבקועצ 8 .סט 5וח+ ההסיוב אזסאו סז 5עבעצ 01 ז5!| 3 זס? !וזב 5וח+ 88 צ 05| 6 זובקוחו +סח 3085 8!סוזב 5וח+ חו 0950080 1550088 פח+ +בח+ 3 |וואי 8+ חב פוחבטסזם 01808 ווסץ 01 עְחבּ + עזוובּחסוססחגת 1 5 סל 58 וס 81000 8+ 01 903701855 ץוהפקסזם הסוסחגת חח | חס ו זס+ .+ מ 34 07 וח 8 חס סקט .2006 0 בססצ 10 הַחוְטְבּזטָס 8 פחז + 5900 "08ח78פ91ח הַהוְבַבּזסָמ 2000 01808" 8חז 588 0 זבפ/י 308 ו הלד ד זוב חב חס הַחוְהבּזהָמטי סטב הפוסבו זם*חו זס? +וא פסזטוספפם ₪ 0 5506 חב . חזבזססזם 0חו855ססזם בזפו זפ+סחב החסה זם הזסע + מסופזפט | | ₪ אתטתט תרשים 4.7 הדף שיוצג אס תלחצ על הלחצן 41901:9055 +וסקקט5 2 2000 08166 - קוראים יודעים בחירת נושא נעשית על ידי לחיצה עליו. לדוגמה, אס תרצה לדעת יותר על וירוסים, גלול את המסך, אתר את הנושא פטזו/ סוסבּו יוסעל 5016סיוסווא, לחצ עליו ותקבל את הדף המופיע בתרשים 4.8. 2 זסזס!קא 6 הזסח! 40105071 - 565 חסז! 018 01806 410105006 זטסי וססוסו [+ [15<] | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בליט ערה | |:את [₪ ופאוסגו חינם ‏ [45 וספסוסווו [8 עפומה 4 מדריך הטלפרן 144 הרז בר - התיה ₪ | ₪ ₪ : 88ז- ₪ ₪ . = | הקודם הבא עצור | וענן | זףהנית | חיפוש מועדפים היסטוריה | דואר | הדפפה עריכה דיו | כחדבת [451 והות וחב /3100165/הזסס. ססוסוח.5)6קטוסס:!1ס/ :קוו |*‏ >ענוראל כ - ] יי 8 | 2000 00866 )₪ בוק | 026346 01866 ה6ום56 | ₪605 החם! | שוחסון 5 ווהסז) ב+ב2] 0001166 160501%] זווס ץ +66+סזק 3-5 003695 8סח01 הסוא פחטופט הַהסזז5 3 הטנופ יט 3113065 פוט פש6סנח₪050 חזס 0863 זוסץ +ספססזם 006 1005009 זז 50178 סט חס | הסוב חזפ6ה1 פחז עט 96חוזפס 5| הז זב 50 פטחוש- חב הַחופגו 5הפחזהוסספז 5 ס5סזסוות יס סגוטסזקן /ווסט5 חזוווי הסו3חוס הו 59005 |ב וש 5385 1654 הסט הסקפטח ע91פוקחזסס 15 1054 .ח0ו0בו45500 5095 ופחד ,הזב זסטסס חב 0303ב ,סקאס 500 ,וסקס|פע08 ,פזסזס סב!וחבוח 00וז69711803 ה5%8ע8-5ז0וס590נחד * 00וז3 0871/00 +סטטסזק * 5 605038 5900 0 חח פטב חב > 08 הסו3 871/80 5טסטחוזחס60 חב אזטאופוחבּזת אוה * הווחא 0 הסוז 1556 > 5שטטט פגוע -וח ג 880 :455001300 580005 זפזטטו60 |במפוז3ח97פ1ח1 6+ סז 97 ,הסוסבזסוח: פזסו זס= .56 טפ ?7 וכוה 60 6זבּ החש | | אתטתט ₪ ב תרשים 4.8 לחף על פטזו/ סיו136! זס/ש 50ססו1, ותקבל דף גה שאלות נפוצות - 405 התחנה הבאה: שאלות נפוצות המוכרות בשס 405 (00650005 45660 ץ0ח6ס6זת). זהו אוסף שאלות אופייניות לנושאיס ייחודיים. יש לך בעיה עס המדפסת! תוכל למצוא את הפתרון ב-05=. תוכנות בחינם לפעמיס עצה טובה אינה מספיקה, יש צורך בתוכנה מסוימת כדי לפתור בעיה. לדוגמה, לחברך אין 6זס\, אך הוא צריך לקרוא או להדפיס את מסמכיך. נמאס לך להמיר אותס לפורמט אחר, וחוצ מזה כל העיצובים היפים נעלמיס לאחר ההמרה. התשובה היא לספק לו זפווסוצ 6זס/). בחר עזרה, 018/66 באינטרנט, חומר בחינם. הדפדפן יציג את דף תוכנות החינס של 67050ו], ומשס תוכל להוריד את ה-זפשוסו/. משוב לתמיכה של מיקרוסופט לבסוף, אס כל דבר אחר נכשל, מדף המשוב תוכל לשלוח דואר אלקטרוני לצוות התמיכה של 050ז6וו]. בחר עזרה, 016/66 באינטרנט. אפשר גם להשתמש בדף זה כדי לשלוח דוח באגים, או לבקש שיכניסו לגירסה הבאה של 06006 תכונה שבה אתה מעוניין. פרק 4: זקוק לעזרה? לחץ כאן! 93 תכונות מועילות אחרות מערכת העזרה מקיפה מכדי שאפשר יהיה לתאר אותה במלואה במספר עמודים. אפשרויות רבות בעזרה מתאימות לדפדוף, והדרך הטובה ביותר לגלות מה נמצא בקבצים היא לדפדף ולחקור. להלן מספר פריטי תפריט מרכזיים שכדאי לבדוק: > כדי למצוא כיצד אפשר לקבל עזרה טכנית מחברת 67050%ו₪, עבור לכרטיסיה תוכן, פתח את הספר קבלת עזרה ושימוש בעזרה ובספר דרכים נוספות לקבלת עזרה בחר תמיכה טכנית. בין השירותים האחריס יוצג גס מספר טלפון שבו תוכל לקבל תשובות מוקלטות, או תשובות בפקס. > כדי לקבל רשימת פקודות של 16ו6ק6זסש ואת מקבילותיהן ב-6זסו, פתח את הספר י'מעבר מ-1666ז6ק6זסצ/י שנמצא בכרטיסיה תוכן. > כדי ללמוד על קיצורי-דרך במקלדת, עבור לכרטיסיה תוכן, פתח את הספר שימוש במקשי קיצור, ואחר פתח את הספר מדריך ללוח המקשים. רשימת הנושאיס כוללת את כל שעליך לדעת והרבה יותר, על השימוש במקלדת. > כדי ללמוד על אתר 6160504 באינטרנט, פתח את הספר קבלת עזרה ושימוש בעזרה ואת הספר דרכים נוספות לקבלת עזרה ובחר התחברות למשאבים הטכניים של +)ספססוו. מה חדש כדי לדעת מה חדש ביישוס מסוים, למשל 2000 זסש, פנה לתפריט עזרה, בחר עזרה של 6זסו %ספ5סזסוו, בחר הצגת רשימה מלאה של נושאי עזרה, בחר בכרטיסיה תוכן, בנושא מה חדש, מה חדש ב-2000 6זס/ 5016סזסוו. זיהוי ותיקון בתפריט עזרה זיהוי ותיקון הוא כלי חדש בתפריט עזרה, המאתר ופותר בעיות בקבציס שאינס חיוניים, כגון קבצי גופניס ותבניות עיצוב (00!8065ח16). מתוך תפריט עזרה בחר זיהוי ותיקון, תיפתח תיבת הדו-שיח זיהוי ותיקון, תתבקש לאשר את הפעולה על ידי לחצן הפעל. מרגע ה התוכנית תופעל באופן אוטומטי, תאתר את הטעון תיקון, תנחה אותך במהלך הפעולה, וייתכן אף שתתבקש לספק את מקור ההתקנה של התוכנית, (תקליטור ההתקנה). פקודה זו מתקינה מחדש קבצים פגומים או חסרים. בעיות בקבצים חיוניים ובערכי רישום מזוהים ומתוקנים אוטומטית עם הפעלת תוכנית 6. לשחזור קיצורי הדרך של תוכנית לתפריט התחלה של פשסשחועש, בחר בתיבת הסימון שחזּר את קיצורי הדרך שלי במהלך התיקון. 4 2000 08166 - קוראים יודעים פרק 5 2 [ופ י'ג ו מאורגן בפרק זה: / כיצד ליצור קובץ חדש! תן לקובץ שם. ברצוני לעבוד עם הקוב של אתמול. שי הי, לאן נעלס הקובץ! לפעמים אנשים מבזבזים זמן וב *ותר על חיפוש קבצים מאשר בעבודה עליהם. כך תהיה יעיל יותר ותארגן 011106 למופת... פרק 5: שמור על 0706 מאורגן | 95 תאר לעצמך איוה בלאגן יהיה אס תורוק כל פיסת נייר לתוך מגירה אחת, ולא משנה מה היא: שוברי המחאות, חשבוניות, מכתבים, מזכרים, דוחות, תמונות, כרטיסי חנייה וכדי. לכאורה לא נורא, שהרי לפחות כל הניירות נמצאיס במקוס אחד, אך מה אס פתאום צריך באופן דחוף את פנקס החיסונים של הילד! אתה פותח את המגירה, מתחיל לחטט בין הניירות ומנסה להיזכר באיזה צבע הוא היה. בסופו של דבר, אתה הופך את המגירה על הרצפה ו.. מוצא או לא מוצא, תלוי אם שמרת. דבר דומה עלול לקרות במחשב. המחשב מאפשר לשמור עבודות, להשתמש בחומר ישן ולשנות אותו במקצת, במקוס לבזבז זמן ולכתוב הכל מהתחלה. אך לא תוכל להשתמש בחומר ישן אס לא שמרת אותו, ולא תוכל לחסוך גמן אס לא תזכור היכן שמרת את הקבצים. בפרק זה תלמד 'סודות' לשמירת קבצים, כדי שתוכל למצוא אותס במהירות מאוחר יותר. כיצד אני שומר על ארגון הקבצים? כאשר אנו מדברים על קוב, איננו מדבריס על דפיס המתויקיס בקלסר. אנו מדבריס על קבצי נתוניס שהס המסמכיס שיצרת תוך שימוש בתוכנות 01666. הס מאוחסניס על הדיסק במחשב, ולמזלנו אותס קבציס אלקטרונייס קליס לארגון. כדי למצוא אותס במהירות, קב אותס לקבוצות ואחסן כל קבוצה בתיקיה נפרדת. עבודתך מאוחסנת בקבצים... מבחינת המחשב, קבציס הס בסך הכל אוסף מידע, שווה-ערך לניירות, או לתמונות, שנמצאיס על שולחן העבודה שלך. קבצי מחשב יכולים להיות כמעט כל דבר: מזכרים, גיליון חישובי תקציב, דף אינטרנט, או אוסף תרשימים וגרפים. הס יכולים אף לאחסן נתוני מולטימדיה, כמו למשל הקלטה של דוד בן-גוריון אומר: ‏ "התכנסנו כאן היוס...". לכל קובץ יש שס וסמל, ומערכת ההפעלה (95/98 פשספחו/ או דא פשספחוצו) שומרת את פרטיו כמו: גודל או תאריך שמירה אחרון. מסמכי 06666 שומריס פרטים נוספיס כמו: שס המחבר, כותרות, תבניות ועוד. כדי לראות פרטיס אלה, לחצ לחיצה ימנית על שס קובצ, ומתוך תפריט הקיצור בחר מאפיינים. תופיע תיבת דו-שיח, כמו זו הנראית בתרשים 5.1. 6 2000 086166 - קוראים יודעים תרשים 5.1 הנ ? | > תקציר] סטטיסטיקה] תוכן | התאמה אישית | ₪ ףל.06 סו מסמך הזפא %/50סזסוי] מיקום: 5שתשחחנ וטס ע]: גודל: 0 688 (19,456 בתים) שם ב- 05ס-15י!: | ףל.06פ מוצר: יום שישי, יוני 25, 1999 04:07:12 שונה: יום שישי, יוני 25, 1999 04:07:14 נפתח: יום שישי, יוני 25, 1999 מאפיינים: קרואה בלבד | 7] מוסת לח לחיצה ימנית על סמל קוב כדי לראות פרטים נוספים עליו. מסמכי 0816 שומריס פרטים נוספים המוצגים בכרטיסיות. תוכל לצפות או לשנות את הפרטים 0 2ככי2. כ0ו0כ! מה ההבדל בין קובץ למסמך? המחשב מאחסן כל דבר בקבצים כולל תוכנות, תוכניות אחרות, סמלים, קיצורי-דרך והגדרות אחרות. אלה קבצים שאינך עובד איתם בצורה ישירה. מסמכים הם סוג של קבצים השומרים נתונים כמו: מילים, מספרים, גרפיקה ונתונים אחרים שאתה יוצר או עורך, בעזרת תוכנות 0766 (כדי להוסיף על הבלבול: קבצים שנוצרים ב-₪%66 נקראים גליונות עבודה, וקבצים שאתה "יוצר ב-+חוסקזוט/וסץ נקראים מצגות). זכור את הכלל: כל המסמכים מאוחסנים במחשב כקבצים, אך לא כל הקבצים הם מסמכים. ...והקבצים נמצאים בתיקיות מה יקרה אס תיקח כל פיסת נייר ותזרוק למגירה! כבר דיברנו על כך והגענו למסקנה שייקח ומן למצוא משהו ספציפי, אס בכלל. כדי למנוע ואת תארגן את המסמכיס בקלסריס: אחד לחשבוניות, השני למכתבי תלונות, השלישי לתעודות, וכך הלאה. ב-5אוס0חו/ הקלסריס נקראיס תיקיות המסייעות לארגן את הקבציס באותה דרך. כאשר תלחץ על המחשב שלי שבשולחן העבודה, תראה את סמלי הכונניס. כאשר תלחץ שוב, הפעםס על אחד מסמלי הכונניסם, ייפתח חלון חדש ובו סמלי התיקיות שבכונן. תוכל ליצור תיקיות משלך (ובתוכן תיקיות משנה) כדי לאחסן קבוצות פרק 5: שמור על 0106 מאורגן | 97 קבצים. בדרך כלל קיימת במערכת תיקיה הנקראת פוססחוצ, ובה מחפש המחשב את קבצי המערכת שהוא צריך להפעלה שגרתית. אס תשתמש בברירת המחדל של ההתקנה, תמצא את קבצי 2000 01106 בתיקיה הנקראת 06006 506סזסוו₪, שנמצאת בתיקיה 65 ותפזטסזק. לח על סמל התיקיה 01666 67050וו₪, ותראה את סמלי הקבציס המאוחסנים בתוכה, וכן תיקיות נוספות, תיקיה לכל תוכנת 66ו086. | שובץ עויכה תצוגה מעבראל עועדפים עזרה רז 4 6 ג 4 ₪ ן | הקודס ‏ 7 הבא 7 למעלה גזור | העתק | | כחדבת |(" ) 62000סווו0עורלחן עברדהפאוסטתואג:ם 1 | כ ₪ 3 ₪ ₪8 5 ך 6 | 6א6.אס0עת0 -- 6א6 |ססאם ב ₪ 7 8 ₪ ₪ 6 5300/30.066 = 6א5.0ק!/4507] | 5א0589.8 | 6א6תקוסאוסק | 11 אובייקטים המחשבשלי תרשים 5.2 005ח!/ ו-06166 משתמשות בתיקיות בתוך תיקיות בתוך תיקיות נוספות, כדי לארגן דבריס / 2/כ2ליא. 6100ת! במה שונה תיקיה (0!060=) של פטוססחו/ מספריה (ץ 66זום) של 05ס? בשימושים מעשיים יש רק הבדל אחד, שמות תיקיות 95/98 פשוססחו/\ זא פשסשסח/ אינם מוגבלים לשמונה תווים. לדוגמה, הספריה 50165 תיקרא ב-פ5אוססחו/ בשם 046166 +!ספסוסוו. לתיקיות, כמו לקבציסם, יש שמות ותאריך יצירה. לדוגמה, אפשר ליצור תיקיה בשס ₪3, ובתוכה תיקיות משנה כמו: 80065, 1600675 ו-|פשפזד, ובכל תיקיה קבציס הקשוריס לאותו נושא או פרויקט. כדי לפתוח או לשמור קוב, נדפדף בין התיקיות, נבחר ברצויה, נקליד לקובצ שס חדש, או נבחר קובצ קיים. אפשר גס אחרת: במקום לדפדף בין התיקיות, הקלד את הנתיב המלא, והשתמש בלוכסנים הפוכים (65ח286%5|85) כדי להפריד בין התיקיות עצמן, ובינן לבין שם הקוב לדוגמה: 6 )2000 011606 0חו8%800%5\(5כ :6 כמובן, קל יותר ללחו על שמות התיקיות ועל הקובץ, במקוס להקליד שמות ארוכים. 8 2000 08166 - קוראים יודעים למה אני צריך להתעניין בקבצים ותיקיות? כרגע, נראה שניהול קבצים אינו עניין גדול, אך בעוד שנה, לאחר שתיצור מאות (או אלפי) מסמכים, תמצא שיש צורך במערכת לניהול וארגון קבצים, אפילו פשוטה מאוד. בהמשך תלמד ש-0/666 מנחה אותך בדרך הנכונה על ידי יצירת שתי תיקיות מיוחדות : אחת למסמכים, והשנייה לקיצורי-דרך לדפי אינטרנט, תיקיות ברשת, ומסמכיס אחריס שתרצה לעקוב אחריהם. יצירת מסמך חדש כדי ליצור מסמך חדש מבלי להפעיל תוכנת 01666, לח על +ח6והט6ס 0/0166 עשוסא. אחר בחר באחת התבניות שמופיעות בתיבת הדו-שיח מסמך 010/06 חדש. 6 מארגנת תבניות בקטגוריות. לחץ על לחצנים אלה, כדי לשנות עבור בין הכרטיסיות, כדי לראות את התצוגה לסמלים גדוליס או את התבניות הזמינות. קטנים, או לרשימה עס פרטים. <1? ד [ עוד... | פרסומים | מצגות | מסמכים אחרים. | מסדי נתונים | מכתבים ופקסים | דפיאינטרנט | דו"חות | 5 | שחסובּסווטטוק | 005ו80:ה656זק | טסט 0667 | בי ו | 1 | 6 : 3 ףח = 5 : חוברת הודעת דואר דף אינטרנט ב עבודה ריקה | אלקטרוני .. ₪ [ אוגדן ריק | מסד נתונים | אשף ו[תוכן = מצגת ריקה 1 . ריק האומומטי תצוגה מקדימה אינה זמינה ₪5 ₪ ₪ ₪ ארימא-דך | 405.|החזסו | %חב|8 אןסזספון אחבום לו2ו,₪06 16460800 ..‏ 85605800ז... בחר בסמל והאשף יסייע לך ליצור מסמך חדש. שיס לב לשרביט הקוסם המאפיין את האשף. בחלון תצוגה מקדימה תראה כיצד נראה המסמך. לחץ אישור כדי ליצור מסמך חדש ולפתוח את התוכנה בה תשתמש לעבודה על המסמך. פרק 5: שמור על 07006 מאורגן | 99 שמות, סוגים ופרטים אחרים בכל פעס שתפעיל תוכנה, תקבל מסמך חדש ולו שם כללי כמו 800%1 או 1)חסוחטססס, ה יהיה שמו עד שתתן לו שס אחר המתאר את תוכנו. לאחר אתחול התוכנה קל ליצור מסמכיס חדשים. בחר קוב>, חדש, או לתחצ על הלחצן חדש שבסרגל הכלים הרגיל. ', 9+ שים! אפשר להשתמש במקשי הקיצור א+61 כדי ליצור מסמך חדש. צירוף זה עובד בכל תוכנות 08806, גם קל לזכור אותו, א - האות הראשונה של צשא. בסוף העבודה תרצה לשמור את הקובצ. כדי לעשות זאת יש לתת לו שם. אס עבדת ב-05, או בגרסאות קודמות של פאוספחו/ ו-66ו08, נאלצת להתחשב במגבלות של מתן שמות, ולקבציס שלך יש בוודאי שמות לא מובניס כמו 06פ.סואשודקוא1. ואת משוס ששס הקובצ הוגבל לשמונה תוויס, ללא נקודות או פסיקיס בתוכו, ולשלושה תוויס לסיומת הקוב. הבשורות הטובות הן שב- 95/98 פאוסבחו/, דא פשססחוש, 97 0806 ו- 2000 010806, שס קוב יכול לכלול עד 255 תוויס (ובכל זאת, כדאי שתשתמש בשמות קצרים יותר). עתה תוכל לקרוא לקוב> ''סהחסוח |₪8חה06ח60 שוחפוח ,+הפזוסקוחו ץו|₪68 שואיי (אפשר גס לקרוא לו בשס עברי כמו: ייזהו קוב חשוב במיוחד, להיוזהר לא למחוק אותויי). כללי מתן השמות התגמשו, אך קיימים עדייו כמה כלליס שאס לא תשמור עליהם, יופיע המסייע עס הודעת שגיאה כמו זו הנראית בתרשים 5.3. סל %/050ו6ו1י השם, המיקום או התבנית זהו קובץ חשוב במיוחד: הזהר לא למחוק אות' של הקוב אינם חוקיים. הקלד את שם הקובץ ומיקומו בתבנית הנכונה, כגוך 6זבּח 6!וחסו6:|063, תרשים 5.3 אס תשתמש בתו לא חוקי, המסייע יופיע עס הודעת שגיאה 0 2000 0666 - קוראים יודעים כללי מתן שמות כדי לתת שס חוקי לקוב, עקוב אחר הכלליס הבאים: > שם יכול לכלול עד 255 תווים, גם פחות, הוא גסם יכול להיות באורך תו אחד בלבד. > לכל שס קוב יש סיומת, בדרך כלל בת 3 תוויס. סיומת היא התוויס שמופיעיס לאחר הנקודה האחרונה. כל תוכנה יוצרת אוטומטית סיומת משלה, לדוגמה, למסמך 6זס/\ הסיומת היא 406. בדרך כלל, פושספחוצ מסתירה את הסיומות. > שם יכול לכלול את האותיות 2 - ג, א - ת, ואת המספרים 0-9. > שם יכול לכלול את התווים הבאים: %‏ % ! - 0 6 = יי ! ( )א % 8 + ,| = נ] |[ )+ ל > שם אינו יכול לכלול את התווים הבאים: / : * ! < >. > שם יכול לכלול נקודה. פווספחו/ תתייחס רק לנקודה האחרונה בשם, כסימן המפריד בין השס לסיומת. ובקשר לסיומת... בגרסאות ישנות של 00066 צריך היה להקליד את הסיומת, 006 ל-6זס/ו, 5 ל-|06א₪, וכך הלאה. פשסטחו/ השתמשה בסיומות אלו כדי לקשר בין הקבציס לתוכנה שלהס. כאשר לחצת לחיצה כפולה על קוב, פווספחו/ בדקה את רשימת הסיומות ברישוס המערכת (57ו860), כדי לדעת לאיוו תוכנה משויכת הסיומת, והפעילה אותה באופן אוטומטי בעת עליית הקוב>. ב- 95/98 5אוס6חו/ וב- דא 5אוסטחו\ חשוב יותר להשתמש בסוג קובץ. מעתה אין צורך לוכור סיומות, אלא לפתוח את הרשימה שליד סוג הקוב ולבחור את הסוג המתאים. ,'י 7 %! אם תקליד שם קובץ ללא נקודה או סיומת, 0166 תוסיף באופן אוטומטי את הסיומת הנכונה. משום שברירת המחדל של פווספחו/ היא להסתיר סיומות, לא תדע שהיא קיימת, אלא אם כן תחפש אותה. פרק 5: שמור על 0806 מאורגן | 101 שמור את הקובן! כעת, כשאתה יודע את הכלליס למתן שמות, מה שנותר הוא לומר ל-06166 באיזה שס לשמור את הקוב. בחר קובץ, שמור ותוצג תיבת הדו-שיח הנראית בתרשים 5.4. לח על לחצן זה כדי ליצור תיקיה השתמש ברשימה נפתחת זו כדי חדשה מבלי לצאת מתיבת הדו-שית. | לבחור את הכונן והתיקיה. ?מו ד + כלום * ₪ 9 | = |+* 5חשוחנססק עו 5 תאריכי פתיחת קורסים[ ₪ טסוק עזי - תוכנת המחץ לויתן גיליונות אלקטרוניים 1 | תוצאות[₪ מכירות ₪ דוחות. תזכיר בין-משרדי|₪ מצב השלולית[₪ מסמכים באאנ2לית. תכנון רשת[₪ נתונים עבור קרן חתולי הרחוב[₪] תקציבים סיכום תקציב שנת 2000[ אי אדוארד[₪ סיפור אימה[₪! דואר אלקטרוני - עבודה| ₪ סיפור עם תמונות | ₪ דואר אלקטרוני| ₪ סקרי דעת קהל[₪] הבריחה הגדולה פרופיל חברה[₪ הליכים קרן חתולי הרחוב - מתוקן[₪! לחיצה על לחצן זה קרן חתולי ה ₪ מעבירה לתיקיית רשימת מטלות ליום גשום ₪ 8 רשימת קניות לפיקניקן₪! המועדפים. שדה הקלד כאן את שס הקוב. לח על שמור כדי לשמור את הקובץ. בחר את סוג הקוב. בדרך כלל תשתמש בסוג המוצע, אך תוכל להשתמש בסוג אחר אס תרצה לפתוח את הקובצ בתוכנה אחרת. תרשים 5.4 השתמש בתיבת דו-שיח זו, כדי לשמור קוב בשס חדש או אחר לשם מה כל האפשרויות האלו? ב-010) ו-|0א5 יש לתיבת הדו-שיח שמירה בשם לחצן בשס כלים. לחיצה עליו מציגה תפריט קיצור ובו מספר אפשרויות לבחירה, בחירה באפשרויות כלליות מציגה תיבת דו-שיח חדשה ובה נכללות בין השאר האפשרויות הבאות: > צור תמיד עותק גיבו? (קט2866 076806 5עְפצו|1) - סימון אפשרות זו יגרוס ליצירת עותק של הקוב המקורי בכל פעס שתפתת אותו. > שמור מידע שחזור אוטומטלי כל... (ס)חן ז6606חססטה 58/6) - סימון אפשרות זו יגרוס ל-0זס/ ו-)חוסקזופשוסק (אך לא |68אם) לשמור העתק של הקוב בכל מספר דקות שתקבע. יעיל למקרי הפסקת חשמל או קטסטרופה לא צפויה אחרת. > השתמש בסיסמה (0זסש0855) כדי לנעול מסמך סזס/, או גיליוון עבודה של |68אם. רק מי שיידע את הסיסמה יוכל לפתוח או לערוך את המסמך שנעלת. 12 2000 00666 - קוראים יודעים ב % 9 אם תשכח את הסיסמה תוכל לומר שלום למסמך. אין שום דרך לנחש אותה, אפשר רק לנסות צירופים אפשריים שונים. אם הקובץ חשוב, רשום את הסיסמה ושמור אותה במקום בטוח. הוספת מידע המתאר את המסמך באמצעות הפקודה מאפיינים שבתפריט קוב תוכל לשמור מידע נוסף על המסמך. הכרטיסיה תקציר מאפשרת להוסיף מידע על מסמך. כששס הקוב הוגבל לשמונה תווים, חשוב היה לשמור מידע כדי לדעת מה המסמך כולל. במקרה של קוב פשוט אפשר לוותר על אפשרות זו, מכיוו שכעת אפשר לתת שס ארוך למסמך. במקרה של קבציס מורכביס וחשוביס, כדאי למלא את הפרטים כמו מילות מפתח או קטגוריה, כדי שאפשר יהיה למצוא את הקוב במהירות גס לאחר זמן רב. תיבת הטקסט הערות תאפשר למשתמשיס אחרים לדעת מה יש בקובצ ומה היו כוונות היוצר. .יי פ+> יס התחל כל מסמך חדש במתן כותרת. 6זס/ ו-ו6א5 מעתיקות את השורה הראשונה של המסמך לתיבת הטקסט כותרת בשמירה הראשונה של המסמך. כדי לראות או לערוך את פרטי המסמך, בחר קובץ, מאפיינים. ארבע הכרטיסיות האחרות מכילות: מידע כללי, סטטיסטי (למשל, כמה שקופיות במצגת), תוכן ואפילו שדות מותאמים אישית שתיצור כדי לעקוב אחר המסמך. תיבת דו-שיח זו זהה, ועובדת באופן והה בכל תוכנת 01606. כללי = תקציר | סטטיסטיקה] תוכן. | התאמה אישית | כותרת 2000 4 7 7 ררר] וש | קוראים יודעים- 6662000 7777777 -] מחבר | | אר בוטל 77777 0000000777 ה] ממחלו | א,ג,ב. תהטמים 7777 7 0077777 ה ] ברה | הוצאת הוד עמי לספרי מחשבים ‏ - | שטטריהי | הסדרה הידידותית ] מילות מפתח: פרק 6 יצירת מסמך חדש הערות: | בסיס תרשים 5.5 היפר-קישור: 0 בתיבת הדו-שיח מאפייני קובץ תוכל להוסיף ה מילות מפתח, הערות ופרטי מידע נוספים על הקובצ פרק 5: שמור על 070606 מאורגן | 103 פתיחת קובץ קיים כדי לפתוח מסמך קיים, בחר התחל, +חסוהט6סכ 016/66 ח6קס. תופיע תיבת דו-שיח פתיחת מסמך 008666 המכילה מסמכי 06066 מסוגים שונים. אם כבר פתחת את היישוס, בחר קובץ מתוך הרשימה שבתיבת הדו-שיח. לאן נעלם הקוב+? בעת התקנת פשספחו/ נוצרת תיקיה בשס פ%6חסוחטססם א באותו כונן שבו מאוחסניסם קבצי התוכניות (אס אתה משתמש ב- 4.0 זא פווססחוצ הקבציס מאוחסניס בתיקיה בשס !5003ז6ם, ורק לך יש גישה לתיקיה זו). ווהי תיקיית ברירת המחדל של 07606 ובכל פעס שתפתח את תיבות הדו-שיח פתיחה ושמירה בשם, זו תהיה התיקיה שתוצג. אס הקובצ אינו מופיע בתיקיה זו, חפש אותו בתיקיות אחרות. ₪ 0 ו 12216 אני יודע שהקובץ נמצא בתיקיה זו, אך איני רואה אותו בתיבת הדו-שיח פתיחה. לאן נעלם הקובץ? יכול להיות שהוא שמור כסוג קובץ אחר. פתח את תיבת הרשימה קבצים מסוג, ובחר ₪165 |!4, כדי להציג את כל סוגי הקבצים שנמצאים בתיקיה. השימוש בתיקיה %5חסוחטססספ עו יעיל, משוס שכך אפשר לאחסן את הקבציס בצורה מאורגנת ומסודרת. פתיחה או חיפוש קובצ יתחילו תמיד בתיקיה זו. גס אס תיצור תיקיות משנה לא תצטרך לדפדף בין התיקיות, הפתיחה או החיפוש יציבו אותך קרוב מאוד למקוס הנכון כדי להתחיל. אם תרצה לאחסן את הקבציס בתיקיה אחרת, כל מה שיידרש הוא לומר לתוכנה היכן אתה מעדיף למקס את קבצי הנתוניס. כיצד אתה אומר לתוכנה באיזו תיקיה למקס את הקבציס! במקרה זה שלוש התוכנות הגדולות אינן עובדות באופן והה, והדרך לומר לכל אחת מהן מהי תיקיית המחדל, שונה: 4 קביעת מיקומי קבציס ב-6זס/ - בחר כלים, אפשרויות, בכרטיסיה מיקומי קבצים. לחץ על השורה המתייחסת למסמכי 6זסש ולחץ על הלחצן שינוי. הקלד שם תיקיה או דפדף בין התיקיות ובחר את הרצויה. לחץ אישור. > קביעת מיקומי קבציס ב-661אם - בחר כלים, אפשרויות, בכרטיסיה כללי. בתיבת הטקסט שליד מיקום ברירת מחדל לקבצים הקלד את נתיב ה-005 המלא. אין אפשרות לדפדף בין התיקיות. > קביעת מיקומי קבציס ב-+הוסקזס/שסם - בחר כלים, אפשרויות, בכרטיסיה מתקדם. בתיבת הטקסט שליד מיקום ברירת מחדל לקבצים הקלד את נתיב ה-05 המלא (לדוגמה פזחסוחטסספ ץ0:\1). איו אפשרות לדפדף בין התיקיות. 4 2000 0861666 - קוראים יודעים -₪( 0 ו:ע6ו22! אני מבולבל. מתי למקם את הקבצים בתיקיה מועדפים ומתי בתיקיה 5 חסוהט6סכ עו ? כפי שהשם מציע, אחסן את הקבצים בתיקיה %5חסוחטססס צוז. התיקיה מועדפים משותפת ל-08066 ול- זסזס|קאם 6%ח%607ח1 ובה ממוקמים קיצורי-הדרך, לא הקבצים עצמם. אם תרבה להשתמש בתיקיות או קבצים מסוימים, צור קיצור-דרך. בחר קובץ, פתיחה, סמן את הקובץ או התיקיה הרצויים ולחץ על כלים. בתפריט שיופיע בחר הוסף למועדפים. כעת, לחיצה על הלחצן מועדפים תעביר אותך ישירות לתיקיה מועדפים, ובה תראה את קיצור-הדרך שיצרת זה עתה. אינני מוצא את הקובצ! היכן לחפש? למתן השמות ושמירת הקבצים יש מטרה אחת: לסייע לאתר את הקבצים. אם אתה יודע שקוב קיים, אך אינך ּוכר את מיקומו, השתמש בכלי החיפוש של 01806. התחל את החיפוש על ידי פתיחת תיבת הדו-שיח פתיחה, כמו זו הנראית בתרשים 5.6, לחץ על הלחצן כלים ובחר חיפוש בתפריט הנפתח. שים לב למספר מאפייני חיפוש הנמצאיס רק בתוכנות 01166. תרשים 5.6 התחלת העבודה פרק 1: היכרות עם 0 שטסו2) [ש התחלתהעב.6פ | שם הקוב ביטול + כלים - ₪4 | % 68 | - [- 0 ₪ חפש ב 2 הסטוריה 5מחטוחו וסט ץ1] שולחן עבודה מועדפים 5 (*%) ו ] קבצים סג תיבת הדו-שיח פתיחה מסייעת בחיפוש קבציס פרק 5: שמור על 07066 מאורגן | 105 כאשר תפתח את תיבת הדו-שיח פתיחה, תראה את רשימת הקבציםס בתיקיה הנוכחית. מה אס הקוב שאתה מחפש אינו נמצא ברשימה! תוכל כמובן להתחיל לדפדף בין התיקיות, עד שתמצא את הקובצ. לתילופין, תוכל להשתמש במאפייני החיפוש כדי להשיג תוצאות מהירות יותר. תוכל לסרוק לפי: שס קוב מלא או חלקי, תאריכים, מחרוזות, או כל מידע אחר שאתה זוכר על הקובצ. בסיוס החיפוש תוצג רשימת קבציס שנמצאו תואמיס לקריטריוניס. שימוש במאפיין חיפוש הוא תהליך בן 4 שלבים : 1 מה לחפש? בתיבת הדו-שיח חיפוש (ראה תרשים 5.7) לחצ על הח בתיבת הטקסט מאפיין ובחר מתוך הרשימה הנפתחת את המאפיין שם קובץ, לחצ על החצ בתיבת הטקסט תנאי ובחר בתנאי מתאים, בתיבת הטקסט ערך הקלד ערך התואם לתנאי, לדוגמה, בתיבת הטקסט מאפיין בחר שם הקוב>, בתיבת הטקסט תנאי בחר מתחילל ב ובתיבת הטקסט ערך הקלד את האותיות הראשונות של שס הקוב. לח על הלחצן הוסף לרשימה, התנאי שהגדרת יופיע בתיבת הטקסט שבמרכז תיבת הדו-שיח. אם אתה זוכר את תאריך השמירה האחרונה, בחר מתוך הרשימה הנפתחת שונה לאחרונה ולח שוב על הוסף לרשימה. 2 היכן לחפש! פתח את הרשימה הנפתחת שליד חפש ב בתחתית תיבת הדו-שיח. בחר את התיקיה או הכונן מהס יתחיל החיפוש. החיפוש יתבצע רק מהמקוס שהגדרת. תוכל להרחיב את החיפוש אס תסמן את האפשרות חפש בתיקיות משנה. לחי על הלחצן הוסף לרשימה. 3 צמצם את הרשימה. אם אתה יודע באיזו תוכנה נוצר הקובץ, בחר קבצים מסוג ובתיבת הטקסט תנאי בחר בסוג המתאים. כדי להרחיב את התיפוש בחר 5 ו!!א. בהתאס למאפיין שציינת ולתנאי החיפוש שקבעת תוכל להוסיף נתון בתיבת הטקסט ערך. לדוגמה, אס בחרת מאפיין: שם היישום, תנאי: כולל מילים, בתיבת הטקסט ערך תוכל להוסיף את המיליסם הנכללות במסמך. תוכל להרחיב את החיפוש אס תסמן את האפשרות חפש בתיקיות משנה. בסיום כל הגדרת חיפוש לח על לחצן הוסף לרשימה. לאחר סיוס כל ההגדרות עבור לשלב החיפוש. 4. לחץ על הלחצן חפש כעת, החיפוש יתחיל. כל שמות הקבצים שנמצאו, יופיעו בתיבת הדו-שיח פתיחה. 29256! -7/ % חיפוש משתמש בכל הקריטריונים שהגדרת. הקובץ יימצא רק אם הוא עונה על כל הקריטריונים. בדוק את כולם לפני שאתה מבצע את החיפוש. 6 2000 06166 - קוראים יודעים תרשים 5.7 כ52ת! בשימוש ראשון בחיפוש, לאחר שתלחץ על הלחצן חפש כעת, המסייע של 01866 יציע להתקין חיפוש מהיר שיאיץ את פעולת החיפוש (ראה תרשים 5.7), לחץ כן וההתקנה תתבצע אוטומטית (כשתתבקש, הכנס את תקליטור ההתקנה לכונן). 6יפו לפני שתלחץ על הלחצן חפש כעת בדוק את הקריטריונים. אם הקלדת מידע מועט או כללי מדי, לא תשיג תוצאות אפקטיביות. לעומת זאת, אם תזין מידע מפורט מדי ייתכן שהחיפוש לא יצליח. לפעמים, הוספה או החסרה של אות, משנה את תוצאות החיפוש. > כלים - ₪ = < 66| םי > [ ונמס עו 5] הפשב יה | [<1? הנרו | חפש קבצים התואמים לקריטריונים אלה (קבצים מסוג הוא 6ז.* ;|זט.* ;|חוח.* ;חשח.* ;00%.* (006.*+ 7 התאם לכל צורות המילה מחק = ] התאם באופן מדוייק | הגדר קריטריונים נוספים: ₪גגם | מאפיף הנאיג שר 9 0 שם הקוב [=] כולל [=] הפשבו [ה פחפוזנססם ע%ז-6] | ] חפש בתיקיות משנה. חפש כעת. ביטול. שמירת חיפוש... פתירות חיפוש.... בתיבת הדו-שיח חיפוש (כלים, חיפוש), תוכל לקבוע קריטריוניס לחיפוש מצאתי מספר קבצים, מה עכשיו? בגמר החיפוש יופיעו שמות הקבציס שנמצאו ברשימה שמתחת לחפש ב בתיבת הדו-שיח פתיחה. סמן קוב ותוכל: לפתוח אותו, לבדוק את תוכנו ומאפייניו, לשנות שם, להעביר, ואפילו למחוק אותו. הכל מתיבת הדו-שיח פתיחה. > כדי לפתוח קוב, סמן אותו ולח על פתח. > כדי לראות את תוכנו מבלי לפתוח אותו, סמן אותו ולחץ על הח ליד הלחצן תצוגות מתוך התפריט בחר תצוגה מקדימה. כשתעבור בין הקבצים תראה כיצד משתנה התמונה בחלון התצוגה המקדימה. השתמש באפשרות זו אם אינך בטוח מהו הקוב הרצוי מבין הקבציס שברשימה. פרק 5: שמור על 070606 מאורגן | 107 - 108 כדי לראות תקציר מידע, סמן את הקובץ, לח על הלחצן תצוגות ובחר מאפיינים. מאפייני הקוב יופיעו בחלון הימני. עבור בין הקבציס וראה כיצד הס משתנים. לניהול קבצים, סמן את הקוב ולח לחיצה ימנית. מהתפריט שיופיע בחר באפשרות לביצוע. מכאן תוכל לשנות שם, להעביר, להדפיס, לשלוח אל, ליצור קיצור-דרך, או למחוק את הקובצ. 0 66ו076 - קוראים יודעים חלק 2 0 שוס// פרק 6: יצירת מסמך חדש פרק 7: עריכת מסמכים פרק 8: עיצוב מסמכים פרק 9: הדפסת מסמכים פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות פרק 1. יצירת דפי אינטרנט באמצעות סוס/צ 1-09 מהו מה ב-6זוס/ש מסך 6זס/ מחולק לשלושה אזוריס בסיסייס: השורות שמעל לחלון המסמך, חלון המסמך והשורה שמתחת לחלון המסמך. [ז ו | ₪6|5-6 0 8 ₪ > מםן = ₪ | ₪ ל 5 |:₪4| 55 3 זו = = מספר פרק || ממ ל בחר, בטרם תעשה פעולה כלשהי סוד העריכה היעילה טמון בידיעה כיצד לבחור טקסט. ברגע שתלמד את הדרך המהירה לבחירת מילים, פסקאות או קטעי טקסט, שאותם תרצה לערוך, העריכה תהפוך לקלה יותר. כדי לקבל מושג עד כמה יעיל אתה מסוגל להיות, התבונן בתרשים 7.1 ודמיין את אופך מחיקת הפיסקה המסומנת. כך תעשה זאת : 1. לחץ בתחילת הקטע. 2. החוק את מקש 50/8 לחוץ. 3. לחץ על מקש הח השמאלי כ1,000- פעמים, או עד שתגיע לסוף הפיסיקה. 4. בחר באפשרות עריכה, גזור. לחילופין, תוכל ללחו פעמיים מימין לפיסקה במקום הנקרא פס הבחירה, ולהקיש על מקש 08818. 6זס/ מאפשרת לבחור טקסט בן מילה, שורה, משפט, פיסקה, מסך או מסמן]. תוכלי לסמן מתחילת המסימך או מסופו. ברוב המקרים תוכל להשתמש במקלדת או בקכבר. יש כמה עשרות פעולות מקלדת ועכבר, אך אין טעם לנסות לוכור אותן בעל פ]. זכור רק את הנחוצות לך, ורבים הסיכויים שתזדקק לבודדות בלבד. ברגע שתלמד את עמ' 132 | מקטע 1 | שורה שמודה 7] שמח אחז = לס עברית =] מ התחל | | 5 כ ה 6 > |( ו ט- אססחו. [ 17 מה ו סו | 07007.6 | שמ 1 פס הכותרת מציין באיזה מסמך אתה עובד. 2 לחצ על הלחצנים בסרגל הכלים הרגיל כדי להפעיל פקודה נפוצה. 3 שורת התפריטים מאפשרת גישה לפקודות. לח על פקודה בעזרת העכבר, או הקש זוא בצירוף האות המודגשת בקו תחתון. לחיצה על פקודה תביא לפתיחת תפריט ובו הפקודות השימושיות ביותר, אפשר להרחיב את התפריט ולגלות את שאר הפקודות האפשריות על ידי לחיצה על החיציס שבתחתית התפריט. . לח על הלחצניס בסרגל הכליס עיצוב כדי לשנות את מראה הטקסט. . לחץ על המסייע של 018166 כדי לקבל עזרה על מאפייני זסצ . השתמש בסרגל כדי לשנות שוליים ועצירות טאב. . פסיי הגלילה מאפשרים שימוש בעכבר למעבר לחלקיסם נסתריס של המסמך. . חלון המסמך הוא המקוס שבו אתה מקליד את הטקסט. אפשר לפתוח מספר מסמכים בו-1מנית. 9. שורת המשימות של פאוספחו/ מאפשרת לעבור לתוכניות ולתיקיות אחרות. 0. שורת המצב מציגה את השורה, הטור והעמוד שבהס נמצאת נקודת הכניסה. היא מציגה גם הודעות חשובות בעת העבודה. 000040090 ₪ 0 2000 0666 - קוראים יודעים גד ג-הג'י' ו ו בפרק זה: / מהיכן להתחיל! האם באמת תבניות ואשפי (זסו יעשו את העבודה בשבילי! אני רוצה למחוק טקסט. כיצד אני מנווט במהירות במסמך! באיזו תצוגה להשתמש! % לי א .א כיצד לשמור מסמכים! 4זס/צ לא תהפוך אותך לקלדן מהיר יותר. אך היא מלאה בפעלולים חכמים שיאפשרו לך לכתוב מכתב, מזכר ואפילו ליצור דף אינטרנט משללך... פרק 6: יצירת מסמך חדש 11 כל סופר יספר לך שהקטע הקשה בכתיבה הוא לכתוב את המשפט הראשון. להתחיל מול מסך ריק יכול להיות מתסכל מאוד - במיוחד כשהשעון מתקתק ותאריך היעד קרב. וס לא תעשה אותך יצירתי או חכס יותר, ואס אתה מקליד רק בשתי אצבעות, היא לא תגביר את התפוקה שלך באופן משמעותי. לאחר הכל, היא בסך הכל מעבד תמלילים. אך מעבד תמלילים שמלא בפעלולים חכמים, ואס אתה ממש ממהר, תוכל להשתמש באשפים כדי שיעשו את העבודה בשבילך. הגדרת 6זס/ לסביבת פ>שסשחוצש הוול | בהתקנת 6זסש, תוכנית ההתקנה (56000) מוסיפה את התוכנה לתפריט התחלה של פצוססחו/. הפעלת 6זסש מתבצעת על ידי לחיצה על לחצן התחל (7ז503), בחירה בתוכניות (פוח8זפסזק) וב-6יוס/ש +ספססווא, כמוצג בתרשים 6.1. . גרפיקה טּ 060% 66 10098 הסטחב ה ₪3 ₪ ₪3 וי 3 5089132 . 6 3% 06 ד ]השותטוסס כ שסו011 או6ו1 בו סו קוקח ₪ 56 46050306 הפעלה עזרים פריטי הפעלה שאינם זמינים תוכניות מועדפים זזסוקא= |סחזפוהו! 40055 )]90סזסו4 סו 6סאם )80סזסו4 530 סוסה )0סזסו1 2 חוסלןופוווסל] 0 סזסו 7 ו . 1 6 ו 5 05205 עם עברית 3 665זקאם אססווגום ָ 5 הש מברך קבצים 1 00341 ד סופור 0 165 ₪ הפניה ל- 5.005 מממכים [ מתנה לחג הגדרות שיו/ עי ו שי ו 45 35 0 6 ל תרשים 6.1 לחצ על 6זס/ 50%סז6וו! כדי להעלות את התוכנית 2 20000 00666 - קוראים יודעים מסךר ציוס/ש תודקק לומן מה כדי להכיר את המסך הבסיסי של סזסו. יש הרבה מה ללמוד, אך אולי חשוב יותר - יש הרבה מה לא ללמוד. השליטה ב-6זס/ תלויה במידת יכולתך לסנן מאפיינים בלתי חיונייס ולהתרכז במספר מאפיינים נמוך יחסית החיונייס להתחלה. שורת התפריטים שורת התפריטיס מאפשרת גישה לפקודות העיקריות. כדי להציג תפריט, עליך ללחו על האפשרות, או להקיש בו-זמנית על מקש 41% והאות המודגשת בקו תחתון (למשל, הקש ק++/4 עבור התפריט קוב (6!₪). 0 יי כ66כ! במהלך ספר זה תמצא התייחסויות למקשים 4/6 ו-6₪1. שמות אלה מייצגים 6ז8חז00|ה ו-וסשחס6, בהתאמה. כשלעצמם, מקשים אלה אינם מבצעים דבר: משתמשים בהם תוך שילוב עם מקשים אחרים (ולעיתים זה עם זה), כדי להפעיל פקודה, או לבצע פעולות אחרות. לדוגמה, אפשר ללחוץ על ע++|4 כדי להציג את התפריט עריכה (00ם), או על 601+5, כדי לשמור קובץ. כאשר אתה משתמש במקש 6 אפשר ללחוץ ולהרפות, ולאחר מכן להקיש על המקש השני. לחילופין אפשר ללחוץ על שניהם בו-זמנית, אך כאשר תשתמש במקש |600, עליך להחזיקו לחוץ כאשר אתה לוחץ על המקש השני. תרשים 6.2 מציג את התוצאות המתקבלות מבחירה בתפריט קוב> (6ו=). כדי להפעיל פקודה מהתפריט, לחצ עליה. אם אתה משתמש במקלדת, הקש על האות המודגשת בקו (לדוגמה, הקש 5 לפתיחה). .!י > + יס לצד חלק מפקודות התפריט מופיע שילוב של מקשים. לדוגמה, 601+0 עבור פתיחה (ח006). אלה מקשי קיצור המאפשרים לעקוף את התפריט. הקדש מספר דקות כדי ללמוד אותם. הם יחסכו לך זמן רב. אם לצד פקודה בתפריט מופיע לחצן, הוא מופיע גם באחד מסרגלי הכלים. פרק 6: יצירת מסמך חדש | 113 חדש ב- 2000 6זס/: ניתן לפתוח תפריט מקוצר או מלא. לחצני הפקודות הנמצאים בסרגלי הכליםס מופיעיס גם בתפריטים. 1 [-]8] ₪זס/ 46105016 - 5:0007.000טו-097 | קובץ | שריכה תצוןָה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עורה ₪ | ₪ ר ₪ 5-6 -6|5 ₪ | 3 ₪ ₪ ם ₪ = עש 7 מ - ₪ ₪22 ו = 63062 .,-,--- | - הנקודה) בלחיצה כפולה על המילה הראשונה וגרירת העכבר עד 1 יותר: החוק את מקש |01 לחוץ ולחץ על לחצן העכבר ₪ פתיחה,., פאר ₪] שמור שמירה בשם... שמירה כדף אינטרנט., גירסאות... אות + שבין שני סימני פיסקה 1. פיסקה יכולה לכלול מילה אחת, הגדרת עמוד... שורות. כדי לסמן פיסקה, לחץ לחיצה כפולה על השטח הריס %] הצג לפ הדפסה לחיצה משרלשת בת וך הפיקה תצוגה מקדימה של דף אינטרנט ת] אק זי>| ]= עברית =] [ | החל | | 65 נכי) אק 67 = * | 59 אסטהו- אסטחו. | 7 ה 0 וס | 85 707 | מש( 5/0924 - 0524 תרשים 6.2 פתח תפריט בלתיצה על שמו, או באמצעות הקשת שוג ועל האות המסומנת בקו תחתון (במקרה זה ק-₪|) ₪ 0 ו6ו2כ! מדוע פקודות מסוימות מסתיימות בשלוש נקודות ופקודות אחרות מסתיימות בחץ? פקודה המסתיימת בשלוש נקודות, לדוגמה: קובץ, חדש, פותחת תיבת דו-שיח המאפשרת לבחור באפשרויות הפקודה. פקודה המסתיימת בחץ פותחת תפריט משנה. 4 2000 0666 - קוראים יודעים התחלת מסמך כמו מכשירי קומפקט דיסק שיכוליס להכיל תקליטוריס רביס ולהשמיע כל אחד מהס בכל עת, גם 6זס/\ יכולה להכיל מסמכים רבים, ומיניס בכל רגע. הדרך הקלה להתחיל מסמך חדש היא ללחוץ על הלחצן חדש (וסא) שבסרגל הכליס הרגיל, או להקיש א+ס, ומייד נפתח מסמך חדש. לאחר אתחול התוכנה, שס ברירת המחדל של המסמך הוא 1חסוחטססכ, וזה יהיה שמו עד שתתן לו שם אחר. אפשר גם לבחור קובץ, חדש (שו6א ,6ו=). פעולה זו מתוחכמת מעט, אך מציעה אפשרויות רבות יותר. כאשר אתה בוחר קובץ, חדש, סזס\ מציגה את תיבת הדו-שיח חדש (ש6א) המוצגת בתרשים 6.3. הסמל מסמך ריק טחסחטססכ %ח8ו) מייצג מסמך כללי. לחיצה עליו והה ללחיצה על הלחצן חדש בסרגל הכלים הרגיל. [ תבניות של 97 085 | 65בוקוחסד 95 0866 | תזכירים | פרסומים | מסמכים אחרים | מכתבים ופקסים | דפי אינטרנט | דו"חות | סקס | פחסוססו!סנום | פונס 066 | 5 | בו 5 | כללי . - תצוגה מקדימה |הזזסוה = הודעת דואר | דף אינטרנט אלקטרוני תצוגה מקדימה אינה זמינה תרשים 6.3 תיבת הדו-שיח חדש מאפשרת להתחיל מסמך חדש לפי תבנית נבחרת ,.'י +9 + 6ים! כאשר אתה פותח מסמך חדש, המסמך הקודם מוסתר באופן אוטומטי. אפשר לעבור בין המסמכים על ידי הקשה על 6=+601. לחילופין, בשורת התפריט בחר חלון (שסמחוצ), ובחר במסמך המבוקש, או, לחץ על לחצן המסמך שמופיע בשורת המשימות. פרק 6: יצירת מסמך חדש 15 הקלדה, מחיקה והוספת טקסט הקלדת טקסט בעברית לפני שתקליד טקסט, שלח מבט לצידו התחתון של המסך, בקצה שורת . המשימות. לחצן השפה מראה אס אתה עובד בעברית, או באנגלית. כדי לעבור מעברית לאנגלית ולהיפך, השתמש בצירוף המקשים >16תח4!5+5. לחילופין, תוכל לבחור בלחצן בעזרת העכבר, ולבחור בשפה המבוקשת. נקודת כניסה, סמן טקסט וסימן פיסקה > נקודת הבניסה 1 היא הסימן המהבהב הדומה לאות יויי. כל הקלדה ופעולת עריכה שתבחר תתבצע מנקודה זו. > סמן טקסט 1 הוא אחד מסמני העכבר המשמש לבחירת טקסט. כברירת מחדל הוא ייראה כאות ייזיי. כדי לשנותו בחר התחל, הגדרות, לוח הבקרה, עכבר, בכרטיסיה מצביעים. 4 סימן פיסקה [1, ב-6זס/, שלא כמעבדי תמלילים אחרים, סימן הפיסקה מופיע רק בסוף הפיסקה, לאחר הקשה על מקש זסשחם. לכן, פיסקה יכולה להיות בת תו אחד או 500 שורות, עד לסימן הפיסקה הראשון. את סימני הפיסקה אפשר לראות לאחר לחיצה על לחצן הצג/הסתר שנמצא בסרגל הכלים הרגיל, וצורתו והה לציור המופיע על הלחצן. המקש זסזח=: סוף פיסקה מקש זסשחם (או מקש חז₪6₪0 במקלדות מסוימות) והה לגררה (חז₪6 6870806) במכונת הכתיבה הידנית, ללא צלצול פעמון ונקישת ידית הגרירה. בתרשיס 6.4 תוכל לראות כיצד מצוין מקש זססח= בסוף פיסקה. במכונת הכתיבה צריך היה להחזיר את הגררה לאחר כל שורה, ב-6זסצ אין צורך. כאשר שזס/ אינה יכולה להכניס טקסט נוסף לשורה, היא מעבירה אותו באופן אוטומטי לשורה הבאה (בשפת עיבוד תמלילים הפעולה קרויה גלישת מילים). הקש זסזחם בסוף פיסקה בלבד. 6 2000 06166 - קוראים יודעים [< [ ו = | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים שבלה חלון עזָרה 0 ₪8 5-8 ₪08 00 ₪86 שם 1 7-2 | 2 93| 55 ₪ = ₪ ;2 -₪1|- ה | ל 0 ממ - + והות * [אחת.הפונקציות.היות ר. חשובות. של.המחש ב.האישי.היא .היותו. כלי. לשמירת .מידע.. שמירת .המידע. (הנתונים) .בדיסקים .מאפשרת .לא חזר, .לשלוף.אותם, .ולבצע. עליהם. פעולות. שונות. במהירות.ובקלות. ]1 8 ברוב.המקרים,.ניהול.המידע.מת בצע. באמצעות. מערכת. ההפעלה.ותוכניות.המחשב..יש. - מקרים. בהם.המשתמש. יבצע. בעצמו.את.עבודות.הניהול. בפעולות. כגון:. הכנת. העתסים. 2 של.חלקיים.מהמידע, .העברת. מידע. או. נתונים. למקום.אחסנה.אחר,.או. מחיקת. נתונים. 5 לא מעודכנים..פרק.ה. מדבר. על פעולות. אלה.-.כלדמר,. כיצד. המחשב.95-1 סח . מאחלנים.מידע.זה,.ואיך ניתן. לפעול עס המסמכים.המאוחסנים. בו. ‏ + המחשב.שליף : הדיסקים. הינם. כלי. הקיבול. הראשיים. לשמירת .מידע. במחשב. האישי. .שמירת .המידע. 5 4 במחש ב.יכולה.להת בצע. באמצעות. דיסקטים.ו/א ו.דיסקים. קשיחים.המותקנים.בתוך. 5 |+. = : המחשב. .גם .זקליסורים, .משמשים .כאמצעי . אחסון .לקריאה .בלבד, .אם .כונן. 5 (9' תקליטורים.מותקן במחשב. ץ 5 | - )| 5 עמ' 530 | נ,קשע 1 72 | ב 4.4ס"מ שרה 1 עמודה 1 ] ₪66 אחז || 5%] = עברית =] [ ן | ף - / 6 5 התחל| | 65 > הק 67 = * | = אסטחו. | - סו[ ₪ ...זפ | ₪ ...₪97 [₪ -.-זפפן בוט 2/0924 0508 תרשים 6.4 הקש על מקש זסוחפ (המוצג במסמך שבתרשים זה באמצעות סימן פיסקה), כדי לסיים פיסקה, או פריט ברשימה, וכדי להוסיף שורות ריקות 29256! % 6 אל תקיש זסזח= בסוף כל שורה בפיסקה. אם תוסיף סימן פיסקה ידני, לא תצליח לעצב ולערוך את המסמך בצורה הולמת מאוחר יותר. מחיקת תווים שני מקשיס שכיחיס למחיקת מספר תוויס הס המקשים 886650806 ו-₪61606. > 886650806 מוחק את התו שמימין לנקודת הכניסה (במצב כתיבה עברי מימין לשמאל). הוא גם מוחק טאבים וסימני פיסקה. > ₪6166 מוחק את התו שמשמאל לנקודת הכניסה (במצב כתיבה עברי מימין לשמאל). גס הוא מוחק טאבים וסימנים. פרק 6: יצירת מסמך חדש 117 מצב הקלדה על (06ץ+וסעטס) במצב הוספה, הקלדה מוסיפה תו במקום בו נמצאת נקודת הכניסה 1 (אם יש טקסט משמאל לסמן, הוא יידחף שמאלה). במצב הקלדה על הקלדה מחליפה את התו שאחרי נקודת הכניסה בתו החדש שהוקלד. כ6כִ 54ן! > ברכים הבאים, לסדרת מבחנים, א3ס מ!ססמ 2006 > ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לסדרת מבחנים, אס סקפ 2% > ברוכים הבאים, ברוכיםמבחנים, אפשר לעבור ממצב למצב על ידי לחיצה כפולה על הלחצן 0/8 שבשורת המצב (בתחתית חלון חזס/ו). תוכל לדעת באיוה מצב אתה נמצא באמצעות לחצן המצב 0/8 בשורת המצב. כאשר האותיות 0/8 לבנות מקווקוות, אתה נמצא במצב הוספה, וכאשר הן שחורות - אתה נמצא במצב הקלדה על טקסט. 2 שיפ . השתמש תמיד במצב הוספה, ועבור למצב הקלדה על רק בשעת הצורך. כך תימנע ממחיקת טקסט בטעות. כללים בסיסיים לתנועה במסך בוודאי תרצה לערוך תיקונים, שינוייס ותוספות בוזמן ההקלדה. פירוש הדבר, שתצטרך להזיז את נקודת הכניסה 1 על פני המסך. מקשי החיציס הס הכלים הנכוניס לצורך ּה. אך כשהס בפני עצמם, הם מסוגלים להזיז את נקודת הכניסה רק תו אחד או שורה אחת בכל פעם. הרבה יותר יעיל להשתמש בקיצורי הדרך הרביסם של פזסוו, המאפשרים לדלג מעל טקסט, כדי להגיע מהר יותר למיקוס הרצוי. ,.'!י פ> יס גם אם אתה אוהד מושבע של העכבר, כדאי שתתאמן בשימוש במקשי החיצים באופן אוטומטי ומבלי להציץ. לעכבר שימושים רבים, אך לתזוזה למרחקים קצרים מקשי החיצים עדיפים. 8 2000 06166 - קוראים יודעים 5 0 ו 1216 על המקשים במקלדת המספרית יש חיצים, אך כאשר אני מקיש, אני מקבל מספרים בלבד. כיצד אוכל להפעיל את החיצים? הקש על מקש 106% חטא כדי לכבות את הנורית מעל הלחצן. פעולה זו מפעילה גם מקשים כמו 0חם, 6וחסר ו-6כ. לחיצה נוספת על מקש 06% וחטא מפעילה שוב את מקשי המספרים. אך במקום להסתבך עם המקלדת הנומרית, עדיף להשתמש במקשי החיצים הייחודיים. שלוט (6%₪1) על גורלך מקשי החיצים נעשים ייחכמים''י יותר כאשר הס משולביס עס המקש |שס. נסה להזיו את נקודת הכניסה באמצעות מקשי-קיצור של המקלדת, כמתואר בטבלה הבאה: כדי לעבור (במסמך הכתוב מימין לשמאל) הקש על המקשים... מילה אחת קדימה חצ שמאלה + 60 מילה אחת אחורה חא ימינה + 6₪1 לתחילת פיסקה נוכחית חצ למעלה + 6061 לתחילת הפיסקה הבאה חא למטה + 6% המקשים 6וחסח ו-0חם= המקשיס פחסח ו-6ח5 מעביריס לתחילת שורה ולסופה, בהתאמה. כדאי ללמוד ולהכיר מקשיס אלה. ברגע זה תפקודסם עשוי להיראות שולי, אך בהמשך תופתע לראות כמה פעמיס תודקק למעבר מצד אחד של השורה לצידה האחר. חשיבות המקשיסם 6וחסה ו-06ח₪ תוכפל, כשתלמד לשלבס עס המקש |6₪. השתמש בשילוביס המתואריס בטבלה הבאה: כדי לעבור... הקש על המקשים... סוחסר] +61 0חם +61 לראש המסמך לסוף המסמך פרק 6: יצירת מסמך חדש | 119 דיוק מירבי בעזרת העכבר סמן העכבר הוא כלי טוב לתנועה למקוס מסויס באמצע המסמך. מקס את הסמן 1 במקוס הרצוי, לח על לחצן העכבר, וראה כיצד נקודת הכניסה ן מופיעה במקוס שלחצת. דפדוף במסמך השתמש במקשי סש 7806 ו- חווסס 6פָ0 כדי לעבור מספר שורות קדימה או אחורה. מספר השורות המדולגות משתנה בהתאם לגודל הגופן ולתצורת המסך. 1 [-]8] 6זס/ ו0501זס:4 - 0030.600:פו-097 | ₪ | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזָרה 0075 כ 56 .₪6|5 0 03| ל 23 ₪ ש ם .ב - 2 -ח |: 9|3| שב = = ₪ ;|ם -₪1]| > פס = ה שי מה קבצי מסמכים הק בצים שעליהם פועלים הינם קבצי מסמכים (יימסמדיי אינו משחו כתוב, טקסט, ) הנוצרים בא מצעות ת וכניות המחשב. מספר הסוגים של הקבצים והתוכניות ים הינו רב. הטבלה הבאה מציגה סיומות לחלק מסוגי קבצי המסמכים שנוצרו <ל-די תוכניות המחשב היותר פופולריות. סיומת | סוג מסמך /נל9 סיומת | סוג מסמך /נל9 וג | סרטון וידאר מצגת ]הו קזפ/וסק ₪אם | תמונת מפת סיביות קונץ מעבד תמלילים. 6 | קובץ מעבד תמלילים. תמונה גרפית" 0 | תמונה אופניס מסמך אונטרנטו טקסיטו תמונה קונץ קול תמונה ציליון נתונים עמ' 53 /מקטע 1 8 ] ב שורה שמודה ] | שמח]. אחדן || הלפ | עברית =] [ | אצ החל | | 66 הק 67 = * | 5 אסטחו.. שו( [₪ ...זפ | ₪ ...097 [₪ ..-פכן | 0/5 09-24 0610 תרשים 6.5 פס הגלילה האנכי מאפשר להשתמש בעכבר כדי לעבור שורות או מסכים. 1. לח וגרור את תיבת הגלילה, כדי לנוע במהירות לאורך המסמך. 2 לח פעם אחת מעל או מתחת לתיבת הגלילה, כדי לגלול את המסמך מסך אחד אחורה או קדימה בכל פעם. בעת גרירת תיבת הגלילה 6זס/ מציגה את מספר העמוד על המסך. לחץ על חיצי פס הגלילה, כדי לעבור שורה אחת. לחץ על הלחצן בחר אובייקט סריקה, כדי להציג תפריט אפשרויות סריקה. לח על הלחצנים קודם והבא, כדי לעבור אל המופע הבא או הקודס של הפריט שנבחר בתפריט לחצן בחר אובייקט טסריקה. אס לא בחרת פריט, לחצניס אלה יעבירו אל העמוד הבא או הקודם. ₪ ₪ םס 0 2000 006666 - קוראים יודעים פס הגלילה האנכי כאשר אתה משתמש במקשי הדפדוף (סְ90ק, חספָת), גם נקודת הכניסה זזה. אם אינך רוצה להזיו את נקודת הכניסה בזמן הדפדוף, השתמש בפס הגלילה האנכי. פס הגלילה האנכי הוא השורה האפורה הארוכה מימין לחלון המסמך (אם אתה שמאלי ומיקוס פס הגלילה אינו מתאים לך, בחר כלים, אפשרויות, בכרטיסיה תצוגה, פס גלילה שמאלי). בפס הגלילה תיבה נגררת הקרויה תיבת הגלילה. לח במקוס כלשהו מעל תיבת הגלילה כדי לזוז מסך אחד אחורה, או לחצץ במקוס כלשהו מתחת לתיבה כדי לזוז מסך אחד קדימה. הטקסט המוצג בחלון המסמך משתנה, בעוד נקודת הכניסה נשארת במקומה. || לחץ על החיציס בפס הגלילה כדי לעבור שורה אחת בכל פעם. חיציס אלה דומיס למקשי החיציס הפוניס מעלה ומטה שעל המקלדת. כדי לעבור למקוס חדש במסך הנוכחי, הצבע ולח באמצעות העכבר. תצוגות ולחצני תצוגה בתחתית העמוד, בקצה השמאלי המרוחק של תיבת הגלילה האופקית (התיבה האפורה בתחתית חלון המסמך) נמצאיסם לחצני התצוגה. לחצניס אלה מאפשריס גישה באמצעות לחיצה לארבע תצוגות שונות של המסמך (תצוגה רגילה, תצוגת פריסת אינטרנט, תצוגת פריסת הדפסה ותצוגת חלוקה לרמות). הס והיס לארבע הפקודות בתפריט תצוגה (שסו/). הישאר בתצוגה רגילה ((וחזסא), אלא אס יש לך סיבה מיוחדת לבחור באחת מהתצוגות האחרות. תצוגה רגילה תצוגה רגילה מתאימה להקלדה פשוטה של טקסט, בשלב טרוסם-עיצוב. בתצוגה זו תראה את מרבית טקסט המסמך. תוכל גם לראות את עיצובי הטקסט, אך לא את העיצובים המיוחדים של העמוד. תצוגת פריסת הדפסה עבור לתצוגת פריסת הדפסה, כדי לראות כיצד ייראה כל עמוד במסמך. בתצוגה זו, תראה את כל עיצובי הטקסט, הפיסקה והעמוד. לדוגמה: תוכל לראות מספרי עמוד, כותרות עליונות ותחתונות ושוליים, כל עמוד מופיע בנפרד. תצוגת פריסת אינטרנט עבור לתצוגת פריסת אינטרנט, כדי לראות כיצד ייראה הטקסט כעמוד אינטרנט. בתצוגה וו תראה את כל עיצובי הטקסט ברצף אחד, ללא הפרדת עמודים, ברוחב דף מלא וללא שוליים. פרק 6: יצירת מסמך חדש ‏ 121 שמירת קבצים: מידע בסיסי שזס מאפשרת לשמור קבציס בקלות ולעיתיס קרובות - וזאת עליך לעשות. אין דבר מדכא יותר מלראות ארבע שעות עבודה יורדות לטמיון בשל ניתוק מקרי של חוט חשמל גלוי, או נפילת מתח. כמה מסובכת יכולה להיות שמירת קובצ! האס לא די לתת שס והוראת שמירה! התהליך מורכב יותר. כאשר שזס/ נטענת, שורת הכותרת מראה את שס הקוב 1זחסוחטססכ. קובצ חדש שייפתח יקבל את השס חסוחטססכ, וכן הלאה. אלה אינס שמות קבצים, יש לתת לקוב יישס אמיתייי בטרס תתתיל לעבוד על מסמך. בשמירה ראשונה בחר קובץ, שמור כדי להציג את תיבת הדו-שיח שמירה בשם, ראה תרשיס 6.6. בדוגמה זו השס המוצע לקובצ הוא 061.006 והוא מסומן בתיבת הטקסט שם הקוב (סוחגּא 6ו₪). הקלד שס חדש לקובצ (השס המוצע למסמך נעלס ברגע שתתחיל להקליד) ולחצ שמור. הקובצ יאוחסן עתה בדיסק הקשיח. - כלים - ₪ = > 64 | ב > [+ מ ב] שמור ב מסכים 6 התחלתהעב 2 : הריג מו 5לתשוחוססי 1 ₪ כ מו וי 6 מועדפים 5 תיקיות ספ תרשים 6.6 תיבת הדו-שיח שמירה בשם. הקלד שס חדש בתיבת הטקסט שם הקוב כדי להחליף את השס 061.006 2 20000 006666 - קוראים יודעים חוקים בשמירת קבצים להלן מספר קוויס מנחיס לשמירת קבצים: > תן למסמך שס ושמור אותו מייד, עוד בטרס תתחיל להקליד. > שמור את הקוב לעיתים תכופות. עבוד תמיד בהנחה שמטאור עומד לפגוע בביתך בחמש הדקות הקרובות. העתק את מסמכיך לאמצעי אחסון חיצוני (תקליטון, סרט גיבוי). השתמש במידע שחזור אוטומטי (כלים, אפשרויות, שמירה) כדי לשמור את הקוב באופן אוטומטי, בפרקי ומן קבועיס במהלך עבודתך. סגור את המסמך כאשר אתה עוזב את המחשב ליותר ממספר דקות. הקפד תמיד לסגור את כל הקבצים, לצאת מ-סזס/ ולצאת מ-פוססחו/ בטרס תכבה את המחשב! שם קוב (סוחגּא 6ו=) הוא השס שאתה נותן למסמך כאשר אתה שומר אותו בדיסק. שס קוב מורכב משס בסיסי וסיומת. הסיומת למסמכי 6זסש היא 06פ. השס הבסיסי והסיומת מופרדים בנקודה. לדוגמה, בשס הקוב 1.206ז80065, השס הבסיסי הוא 80001 והסיומת היא 6סם. בסך הכל, יכול שס מסמך לכלול עד 255 תוויס, אך אורך הסיומת אינו יכול לעלות על שלושה תוויס. אינך צריך להקליד את הסיומת ; 6זס/ תוסיף אותה באופן אוטומטי. יציאה מ-6יוס/ בחר אחת מהדרכיס הבאות כדי לצאת מ-0זס/: > בלחיצה כפולה על תיבת תפריט הבקרה [₪], שבקצה השמאלי של פס הכותרת. > בלחיצה על הלחצן סגור בפינה הימנית-העליונה. > בחירה בתפריט קובץ, יציאה. 4 הקשה על 4=++!4. אס קיימיסם מסמכים שעדיין לא נשמרו, המסייע של 0006 ישאל אס ברצונך לשמור אותס. בחר כן כדי לשמור אותם, או לא כדי לצאת מ-6זס) ללא שמירה. פרק 6: יצירת מסמך חדש 3 פרק 7 ' והו"ו ג (ירי("". בפרק זה: / כיצד להעביר טקסט ממקום למקום מבלי להתאמצ! / חיפוש והחלפה. / אופס, טעיתי, מה עושים? קל להוסיף דברים ב-6זס/, לשנות אותם, להחליף ביניהם, להחליף אותם ועוד. כל זאת באפס מאמף במעט... פרק 7: עריכת מסמכים 5 אס אינך בקיא בעבודה ב-זס/, תרגל בצורה נכונה כבר מן ההתחלה. למד את השיטות הטובות ביותר למחיקה, העתקה, והעברת טקסט - אס באמצעות המקלדת אס באמצעות העכבר, ובצע כל משימה בדרך הנכונה עד שתבצע אותה בטבעיות. אס כבר פיתחת הרגלים גרועים, וה הזמן לשפצ את מיומנויותיך. בתחילה תרגיש אומנס כמו פעוט מדדה כשתעצור בכל רגע כדי לחשוב על כל הקשת מקש וכל תנועת עכבר, אך לא יעבור זמן ותרשים את כל יימומחי סזס/יי שבמשרדך, באצבעותיך הרושפות וסמן העכבר הלוהב כאש. בחר, בטרם תבצע פעולה כלשהי סוד העריכה היעילה טמון בידיעה כיצד לבחור טקסט. ברגע שתלמד את הדרך המהירה לבחירת מיליס, פסקאות או קטעי טקסט, העריכה תהפוך לקלה יותר. כדי לקבל מושג עד כמה יעיל אתה מסוגל להיות, התבונן בתרשים 7.1 ודמיין את אופן מחיקת הפיסקה המסומנת. כך תעשה ואת: 1. לח בתחילת הקטע. 2 החזק את מקש ₪וח5 לחוצ. 3 לחץ על מקש הח השמאלי עד שתגיע לסוף הפיסקה. 4. בחר באפשרות עריכה, גזור. לחילופין, תוכל ללחו פעמייס מימין לפיסקה במקוס הנקרא פס הבחירה, ולהקיש על מקש 6|666. וס\ מאפשרת לבחור טקסט בן מילה, שורה, משפט, פיסקה, מסך או מסמך. תוכל לסמן מתחילת המסמך או מסופו. ברוב המקריס תוכל להשתמש במקלדת או בעכבר. יש עשרות פעולות מקלדת ועכבר, אך אין טעס לנסות לזכור אותן בעל פה. וזכור רק את הנחוצות, ורבים הסיכוייס שתודקק לבודדות בלבד. כשתלמד את התכסיסים החשובים ביותר, תוכל להוסיף תחבולות חדשות לאוסף. ,'י %פו כדי לעקוב אחר השינויים שתבצע במסמך, הפעל את עקוב אחר שינויים על ידי לחיצה כפולה על הלחצן אאד שנמצא בשורת המצב. טקסט שנמחק או נוסף, יסומן לפי ההגדרות הקיימות בתפריט כלים, אפשרויות, בכרטיסיה מעקב אחר שינויים. השתמש בסרגל הכלים סקירה (בחר תצוגה, סרגלי כלים, סקירה) כדי לקבל או לדחות שינויים. 6 2000 066166 - קוראים יודעים [<51 ד ₪ | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזָרה 4 2 43 | 123 | 8 תרשם | שאלה עברית טיפ הערה ראה אזהרה |- |.₪- 95 087% 8 2₪ב0₪0 86| .0 89588 2 ₪ א פן ...7 ₪ 93| 55 ₪ =| ש ; 5 -₪1]|- ה. | + ה בחר, בטרם תעשה פעולה כלשהי סוד העריכה היעילה טמון בידיעה כיצד לבחור טקסט. ברגע שתלמד את הדרך המהירה לבחירת מילים, פסקאות או קטעי טקסט, שאותם ת רצה לערוך, העריכה תהפוך לקלה יות ר כדי לקבל מושג עד כמה יעיל אתה מסוגל להיות, התבונן בתרשים 1. 7 ודמיין את אופך מחיקת הִפִיְסְקָהָ המסומנת. כך תעשה ואת 1. לחץ בתפחילת הקטע 2. החוק את מקש 8016 לחוצ עמ' 30| מקטע 1 2 | ב 44ס"מ שורה 1 עמודה 1 ] ==₪] אחז| ‏ ₪] ]| עברית -] [ | התחל| | 65 נש הק 67 * | 3 פחו.. | (₪] שו | שש | > תיב. | [₪ .דיו | ...3 ומשו ב-094/ 7 תרשים 7.1 למחיקת פיסקה דרושות רק שתי לחיצות עכבר והקשת מקש אחת בחירת טקסט אפשר לסמן או לבחור כל קטע טקסט באחת מהדרכים הבאות: > אם ברצונך לסמן קטע טקסט מנקודת הכניסה [ ואילך, החזק את מקש וח5, לחוץ, הבא את סמן העכבר 1לסוף הקטע, ולחץ על לחצן העכבר. > אם תרצה להשתמש בעכבר בלבד, מקס את נקודת הכניסה [ בתחילת הטקסט וגרור את סמן העכבר עד סוף הקטע. עבור ימינה ושמאלה במסך כדי לסמן את הטקסט תו אחר תו; עבור מעלה מטה כדי לסמן את הטקסט שורה אחר שורה. > לחץ לחיצה כפולה על הלחצן דאם (הרחב בחירה, ח566000 הְח6דאם) שנמצא בשורת המצב ואחר לח במקוס הרצוי לסיוס הקטע הנבחר. > אם אתה מעדיף את המקלדת, מקס את נקודת הכניסה [ בתחילת הטקסט. לח לחיצה ממושכת על מקש אוח5 והקש בו-זמנית על מקש חצ ימינה/שמאלה. לסימון קטעי טקסט גדולים, הקש על מקש קש סְחָּם, או על מקש חצוסכ 6ַחַק. פרק 7: עריכת מסמכים 177 בחירת מילים השיטות הקודמות מתאימות לקטעי טקסט גדולים. כדי לסמן מילה אחת או שתיים, קל יותר להשתמש בטכניקות הבאות: > לסימון מילה, לח לחיצה כפולה במקוס כלשהו במילה. אס אתה מעדיף את המקלדת, מקם את נקודת הכניסה בתחילת המילה והקש בו-זמנית על חצ שמאלה+א601+501. > לסימון מספר מילים, לח לחיצה כפולה על המילה הראשונה, התזק את לחצן העכבר לחוצ בלחיצה השנייה, וגרור לרוחב המיליס הבאות. באמצעות המקלדת, מקס את נקודת הכניסה בתחילת המילה, הקש 88וח61+5 וחזור על הקשות הת השמאלי מספר פעמים כנדרש. > לסימון מאמצע מילה עד סופה, מקס את נקודת הכניסה במקוס הרצוי לתחילת הסימון והקש על חצ שמאלה+א1ח1+5ש6. כדי לסמן לכיוון תחילת מילה השתמש במקשים חצ ימינה+16ח5+!שס. 06 כ/5כ! כדי לבצע פעולות מסוימות, למשל הדגשה, אין צורך לסמן את המילה, מספיק להציב את נקודת הכניסה ן במילה. נכון גם לגבי פעולות מסוימות המבוצעות על פיסקה, למשל כדי להגדיל את המרווח לפני מספיק להציב את נקודת הכניסה בתוך הפיסקה. בחירת שורות שורת טקסט היא שורה אחת במסמך, בלי קשר לסימני פיסוק או למספר התווים שבה. השתמש בשיטות הבאות לסימון שורות : 4 סמן שורה על ידי לחיצה על השטח הריק שמימין לשורה. במקלדת, מקם את נקודת הכניסה בתחילת השורה והקש 6ח5+א501. > לסימון מספר שורות לח על השטח הריק שמימין לשורה וגרור את סמן העכבר מעלה או מטה. > סמן לכיוון סוף שורה על ידי הקשה על 0ח5+אוח5. סמן לכיוון תחילת שורה בהקשה על סוחסה -+אוח5. בחירת משפטים אפשר לסמן משפט (עד הנקודה) בלחיצה כפולה על המילה הראשונה וגרירת העכבר עד סוף המשפט. דרך קלה יותר: החזק את מקש |6₪ לחו ולחצ על לחצן העכבר. 8 2000 06166 - קוראים יודעים בחירת פסקאות פיסקה היא כל הטקסט שבין שני סימני פיסקה ]1. פיסקה יכולה לכלול מילה אחת, שורה אחת, או אלף שורות. כדי לסמן פיסקה, לח לחיצה כפולה על השטח הריק שליד הפיסקה, או לח לחיצה משולשת בתוך הפיסקה. בחירת קטעי טקסט גדולים לעיתים, אין די בסימון מספר משפטים או פסקאות, יש לכסות במהירות חלקים גדוליס בטקסט. להלן מספר קיצורי דרך מועילים : > סמן בכיוון סוף המסמך בהקשה על 6ח5018+5+!6. > סמן בכיוון תחילת המסמך בהקשה על 6וחסו+א/ח5+ס6. > סמן את המסמך כולו בלחיצה משולשת על השטח הריק שליד הטקסט, או על ידי הקשת +60. 8 שים! תוכל לבטל את סימון הטקסט על ידי לחיצה במקום כלשהו בטקסט, או על ידי הקשה על מקש חץ כלשהו. בדי לסמן... בעזרת המקלדת: 51% + מקש הקיצור תו אחד ימינה - תו אחד שמאלה > שורה אחת למטה 0 שורה אחת למעלה 1 מנקודת הכניסה עד לתחילת המילה ->+|007 הבאה מנקודת הכניסה עד לתחילת המילה + |60 הנוכחית עד לסוף השורה 0חם עד לתחילת השורה 6וחסר] עד סוף הפיסקה הנוכחית + 6081 עד תחילת הפיסקה הנוכחית 1+ | פרק 7: עריכת מסמכים 19 בדי לסמן... בעזרת המקלדת: 501 + מקש הקיצור מנקודת הכניסה למטה באותו עמוד חאוסכ 306ק מנקודת הכניסה למעלה באותו עמוד כ 06ב במסך הנוכחי מנקודת הכניסה למטה החצוס 306ק+|607+:|ה במסך הנוכחי מנקודת הכניסה למעלה קש 806ק+601+ש|ה לתחילת המסמך 6וחסר] +61 לסוף המסמך 0ח +61 בחרתי טקסט, מה עכשיו? לאחר שסימנת את הטקסט, תוכל למחוק אותו, להעתיקו, להעבירו, להדגישו, להטותו למתוח קו מתחתיו, ועוד עשרות פעולות. מחיקה ושחזור המחיקה מחיקה או הוצאת טקסט מסומן, מתבצעת על ידי הקשה על מקש 616668, או על ידי הקשה על מקש 886650866. [+ ₪ תוכל לשחזר טקסט שנמחק אם תבחר מייד עריכה, בטל (00ח₪ ש50), או הקשת 6₪1+2, או לחיצה על הלחצן בטל (סשח) שבסרגל הכלים הרגיל. העברה על ידי גזור והדבק כדי להעביר טקסט למקוס אחר, תוכל להעבירו בעזרת העכבר בשתי שיטות. השיטה הראשונה משתמשת בשני לחצניסם בסרגל הכליסם הרגיל, גזור (זט6) והדבק (סז55ּק). בחר טקסט ולחי על גזור. הטקסט ייעלם, אך לא איבדת אותו. 6זסש העבירה אותו לתיבת אחסון לשימוש מאוחר יותר. הוצאת טקסט בדרך זו נקראת גזירה, ותיבת האחסון נקראת לוח (סזפּסטקווס). הלוח, שהוא חלק מ-פוספחו/, הוא כלי חשוב להעברת טקסט וגרפיקה במסמך, בין מסמכים ואף בין תוכניות שונות. תוכל גס לגזור את קטע הטקסט על ידי לחיצה ימנית ובחירת גזּור מהתפריט המופיע. כעת, מקס את נקודת הכניסה במיקוס הרצוי, ולחץ על לחצן הדבק. סזסש תעביר את הטקסט מהלוח, ותכניס או תדביק אותו למקוס נקודת הכניסה. תוכל גם להדביק טקסט על ידי לחיצה ימנית, בתפריט הקיצור שיופיע בחר הדבק. 0 2000 06166 - קוראים יודעים העברה על ידי גרירה ושחרור אפשר להעביר טקסט שסומן לכל מקוס במסמך, על ידי הצבעה באמצעות סמן העכבר על הקטע המסומן ולחיצה ממושכת על לחצן העכבר. תיבה קטנה תצטרף לסמן העכבר בעת העברת הקטע. גרור את הקטע ליעדו ושחרר את הלחצן. 6זס\ תשחרר את הקטע במקומו החדש. סָ> שיכ! -- אם בעת גרירת טקסט שסומן תחליט שאינך רוצה להעבירו, העבר את סמן העכבר אל מחוץ לחלון המסמך. כאשר הוא הופך לעיגול עם קו חוצה לש, שחרר את הלחצן. תוכל גם לבטל את הגרירה על ידי הקשה על 550. העברה על ידי מקשי קיצור כדי להעביר קטע טקסט באמצעות המקלדת, גזור אותו על ידי הקשה על א+!שס, העבר את נקודת הכניסה למקוס המיועד ואחר הקש +61 להדבקה. שינוי מיקום פסקאות תוכל לשנות סדר של שתי פסקאות מבלי לגזור או להדביק. תכסיס זה שימושי במיוחד כאשר ברצונך לסדר מחדש פריטים ברשימה. מקס את נקודת הכניסה במקוס כלשהו בפיסקה שברצונך להעביר (הפיסקה אינה חייבת להיות מסומנת). הקש 48+אח5+)| כדי להעביר פיסקה זו לפני הפיסקה הקודמת. הקש ₪+א501+)|4 כדי להעביר פיסקה זו לאחר הפיסקה הבאה. העתקה על ידי העתק והדבק העתקת טקסט דומה להעברתו, אך הטקסט המסומן נשאר במקומו. בסרגל הכלים הרגיל לח על הלחצן העתק (ץְ600), במקוס ללחו על הלחצן גזור טט0). בדומה לגוירה, העתקה מעבירה את הטקסט ללוח, אך אינה מוחקת את הטקסט שסומן. העבר את נקודת הכניסה למקום המיועד. לחץ על לחצן הדבק (פ8ִפ5הּק), או בתפריט הקיצור בחר הדבק. כדי להעתיק טקסט בשיטת גרור ושחרר, סמן אותו, הקש הקשה ממושכת על מקש 6₪, הצבע על הקטע שסומן, החזק את לחצן העכבר לחוצ וגרור את הקטע 93 ליעדו. פרק 7: עריכת מסמכים 131 העתקה על ידי מקשי קיצור סמן את הקטע, הקש 6₪1+6, העבר את נקודת הכניסה למקוס המיועד ואחר הקש צ+ו 6 ,'י 9+ יס כאשר אתה מעתיק את הטקסט ללוח, אפשר להדביק אותו מספר פעמים בלתי מוגבל. שיטה זו חוסכת זמן אם ברצונך להדביק אותה שורת טקסט מספר פעמים. כאשר אתה משתמש במקשי קיצור להעתקת טקסט מהלוח, יועתק תמיד הקטע האחרון שהועבר ללוח. העתקה והדבקה של מספר קטעים ₪ חדש ב- 2000 0178₪606. אחד החידושים המלהיביס בתוכניות 2000 011106 , היא אפשרות האיסוף של פריטים מרוביס (ליתר דיוק 018006 מאפשרת 8 איסוף של עד 12 קטעים שונים ללוח) והדבקתם על פי בחירה בכל אחת מתוכניות 01806 האחרות, כולל איסוף פריטים מהאינטרנט באמצעות זס'זס!אם +86ו%6ח1 60501%ו1א והדבקתם ב- 6יוסש למשל. בחר והעתק את הקטעיםס שברצונך להדביק במקוס אחר. לאחר שתעתיק יותר משני קטעיס ברצף ייפתח סרגל הכלים לוח באופן אוטומטי. אס לא - בחר את סרגל כליס לוח מתוך תפריט תצוגה, סרגלי כלים. בסרגל לוח יופיעו כל הקטעיס שאספת ושלוש אפשרויות פעולה לבחירה - העתק, מעתיק את הקטע הנבחר למקוס בו הוצב הסמן, הדבק הכל, מעתיק את כל הקטעים בלוח למקוס בו מוצב הסמן, נקה לוח, מוחק את כל הקטעים שנאספו ללוח. ביטול פעולה - הלחצן בטל תוכל לבטל כמעט כל פעולת הקלדה או עריכה, כולל מחיקות, גזירות, העתקות והדבקות. 6זס/ מאפשרת לבטל מספר פעולות בלתי מוגבל. לחץ על החצ הפונה מטה ליד הלחצן בטל שבסרגל הכליסם הרגיל. תוצג תיבת רשימה נפתחת הדומה לו שבתרשים 7.2. בחר בפעולות שברצונך לבטל. % -/ % אינך יכול לבטל פקודות מסמך כגון פתיחה (ח6קס0), סגור (056ו6) ושמור (58/6). 2 2000 06166 - קוראים יודעים [ [5 | - ןייו ₪1 | סובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון ערה 500 ₪ 6 - 95| ₪ )| שב | 3 ₪ ₪ פן .ה - / -7] ש יש נם 5 | ]זי | 7 2 יוי1יוי ייי כמ י4יויפיו. יישור פיסקה ביטול 7 פעולות. בחר טקסט שברצונך להחליף והקלד עליו. השתמש בסגנונות כגון 1-3 0חו1680 ו- וחזסצ! מתוך פקד הסגנון בסרגל הכלים עיצוב דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט ל בם זה ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא 4 |5 [ם] 3 | = - 4 - 2 - 5 | | [4 ₪ כ 1] + שחת אטמטות | 6 | *ציר עמ' 1 מקטע 1 1 | ב 25ס"מ שרה 1 עמודה 1 ] ₪6] אחז ₪ ]| עברית ‏ ] | א | תרשים 7.2 הלחצן בטל מאפשר לבטל מחיקות, גזירות, העתקות, הדבקות ומיגוון רב של פעולות אחרות ביטול הביטול - הלחצן בצע שוב מדי פעם יקרה שתבטל פעולה אשר לא רצית לבטלה. כדי לבטל את הביטול הקש ץ+6₪1, או לחצ על הלחצן בצע שוב שבסרגל הכלים הרגיל. כדי לבטל מספר ביטוליס, לחצ על הח הפונה מטה בסמוך ללחצן בצע שוב. תוצג תיבת רשימה נפתחת הדומה לזו של הלחצן בטל. שיס לב, שכאשר אתה בוחר פעולה מסוימת - הדבר יגרוס לביטול (או ביצוע חוזר) של כל הפעולות שנעשו עד כה, מאז הפעולה שבחרת. חיפוש והחלפה זה עתה כתבת לחברת ייתיאומיס-השקעות בעיימ'י הצעה ארוכה, המפרטת את שירותי חברתך, וחבר לעבודה מעיר לך שהאיות הנכון הוא ייתאומיס'י. אתה מתחיל לבצע את המשימה חמייגעת של גלילת המסמך ותיקון ידני של כל איות שגוי. את שאר היוס תבלה בתהייה האס גילית את כל השגיאות, תוך מחשבה על כך שתקציב של 2 מיליון שקליס נתון בסכנה. למה שלא תיתן לפקודה החלפה לבצע את העבודה במקומך! עליך רק לומר ל-6זס) להחליף את ייתיאומיסיי בייתאומיסיי בכל פעס שהמילה מופיעה. פרק 7: עריכת מסמכים 3 29256! -7; 9 חיפוש והחלפה הוא כלי רב עוצמה. קרא את הקטע "אזהרה! קרא זאת תחילה", לפני שתשתמש בטכניקה זו במסמכים חשובים. כדי להשתמש בחיפוש והחלפה, בחר עריכה, החלפה ובצע את השלביס הבאיס: 1. הקלד את הטקסט המוחלף בתיבת הטקסט חפש את, ואת הטקסט המחליף בתיבת הטקסט החלף ב. 2 לח על חפש את הבא או החלף. סזוסש תמצא את המופע הראשון של הטקסט ותסמן אותו. 3 כדי להחליף את מחרוזת הטקסט לחצ על החלף. אס ברצונך לדלג על מחרוזת הטקסט ולעבור למופע הבא, לח על חפש את הבא. כדי להחליף את כל מופעי הטקסט במסמך, לחצ על החלף הכל. אזהרה! קרא זאת תחילה החלפה היא פקודה מסוכנת, העלולה להוביל לתוצאות בלתי צפויות ומרגיזות ביותר. אם אינך זהיר, תמצא עצמך משבש מילים בלי שתדע זאת אפילו. עליך להיות זהיר באופן מיוחד ברצפי טקסט בתוך מילים. לדוגמה, החלפת המילה רגיל במילה קשה תגרוס לתוצאות הבאות: לפני ההחלפה לאחר ההחלפה רגיל קשה רגילה קשהה רגיליס קשהיס תרגיל תקשה הפתרון: חפש רצף של 5 תוויס - האותיות ר,ג,י,ל, ותו רווח (הקש ללא רווח או פסיק ביניהם). 4 2000 06166 - קוראים יודעים החלפה הפקודה החלפה מאפשרת להחליף או למחוק טקסט, עיצובים ותוויס מיוחדיס בנפרד, או בבת אחת. = ₪ ₪ ₪340 סי - )=( [<]? נמ ור | מעבראל | החלפה = חיפוש 7 בס = 0 זס/וי = חפש את הבא | ביטול החלף הכל אפשרויות חיפוש = = חפש הכל | ] הבחן בין אותיות, ] אתר מילים שלנאת בלבד ] התאם סימני ניקוד -] השתמש בתון כלליים = ] צליל דומה | ] חפש את החלפה ] התאם תנוי בקרה | * מיוחד צורות המילה סימון פיסקה תו טאב סימון הערה תובלשהו פיסקה... ספרה כלשהי אוּת כלשהי טאבים 0 תות ו שפה... מסף ארוך מקף בינוני ל מסגרת... שדה סימון הערת שוליים כזגנוך ל גרפיקה מעבר שורה ידני הארה מעבר עמוד ידט מקף קשיח בווח קשיח מקף אופציונליי מעבר מקטע' רוום לבן 1 - סימון מימין לשמאלי 2 - סימון משמאל לימיך 3 - זפחוס2 ברוחב אפס 4 - ז6חו0-20 ברורזב אפס. כאן מוסיפים את הטקסט המוחלף. הטקסט המחליף נכנס כאן. כדי למחוק טקסט, השאר מקום זה ריק. חיפוש והחלפה עד סוף/תחילת המסמך, או חיפוש במסמך כולו. קריטריוניס נוספיס לחיפוש. חיפוש והחלפת תוויס מיוחדים, כגון סימני פיסקה שאינך יכול להקליד במקלדת. חיפוש והחלפת עיצוב טקסט ועמוד, כגון אותיות נטויות או תבליטים. מחליף את כל המופעים של הטקסט. מחליף מופע יחיד של טקסט. מאתר את המופע הבא של הטקסט. . לחצן מסתיר/מציג קריטריוניס נוספיס לחיפוש. פרק 7: עריכת מסמכים 15 מילים שלמות מול מחרוזות כברירת מחדל, 6זס/ מציגה את כל מופעי מחרוזת הטקסט, בין אס זו מילה שלמה, או חלק ממחרוזת ארוכה יותר. כלומר, אס אתה מחפש את צירוף התווים יידויי, סזסש תמצא גס את יידואריי ויימדוריי. החלפת יידויי במילה יישנייי מחליפה גם את יידואריי ליישניאריי ואת יימדוריי ליימשנייי. כדי למנוע תקלות מסוג זה, לחץ על הלחצן עוד שבתיבת הדו-שיח החלפה, וסמן את האפשרות אתר מילים שלמות בלבד. -06 כ/ככ! בעת החלפת מילים המציינות שם עצם זכר, במילים המציינות שם עצם נקבה או להיפך, יש לזכור לשנות את הפעלים או את שמות התואר הנלווים לשם העצם, ומקבלים את הסיומות שלהם בהתאם. לדוגמה, כאשר נרצה לשנות את "מצבר מלא" ל"סוללה מלאה" יש להחליף את "מצבר" ב"סוללה" וגם את "מלא" ב"מלאה". החלפה כקיצור דרך למחיקת טקסט אפשר להשתמש בהחלפה למחיקת כל המקומות בהסם מופיעה מילה מסוימת. השאר את התיבה החלף ב ללא תוכן. פעולה לא זהחירה במקרה גה עלולה לגרוס נזק כבד למסמך. בדוק שוב ושוב את הקריטריוניס לחיפוש בתיבת הדו-שיח התלפה, והשתמש בלחצני חפש את הבא והחלף כדי להחליף בנפרד כל פעס שהמחרוזת מופיעה. ', > )יכו > -87 כדי לראות חלק גדול יותר מהמסמך הזז את תיבת הדו-שיח החלפה. לחץ על שורת הכותרת וגרור את התיבה לחלק אחר במסך. ₪0 . , > שים! וסעצ מאפשרת לעבור מהמסמך לתיבת הדו-שיח החלפה. תוכל לערוך טקסט מבלי להפסיק את פעולת החיפוש או ההחלפה. אם אתה נמצא בתיבת הדו-שיח, לחץ על המסמך; אם אתה במסמך, לחץ על תיבת הדו-שיח. תוכל לעבור ביניהם גם באמצעות הקשה על 6=+)). 6 2000 06166 - קוראים יודעים גח "ןי (י("". בפרק זה: / כיצד לעצב טקסט אטרקטיבי! / מהי הדרך הטובה ביותר לארגן פסקאות בעמוד! / שמור סגנונות מועדפים לשימוש חוזר. ל-6זס/ מיגוון כלים רחב לעיצוב מילים, פסקאות, עמודים ומסמכים... פרק 8: עיצוב מסמכים 1317 מסמך 6זס/ וקוק לעיתיס לתשומת לב. יכול להיות שהוא פונקציונלי, אך האס הוא אטרקטיבי! האס הוא מצליח לעניין את הקורא! האס אינך חושב שגופן שונה או כותרת מודגשת פה ושס יוסיפו מעט ייטעס וריתיי למסמך! כדי ליצור מסמכים נעימים לעין, אינך חייב להיות אמן או מעצב. ב- 2000 סזסו העיצוב קל ללימוד ולביצוע אף יותר מאשר בגרסאותיו הקודמות. כדי להפוך דוח אפרורי למסמך מושך עין ומסקרן, נדרשות דקות ספורות בלבד. שזס מספקת מספר דרכים לשינוי מראה הטקסט. כאשר ברצונך להדגיש מספר מילים או לשנות גודל אות תוכל: לשנות את שס הגופן וגודלו, למתוח קו תחתון, להדגיש, לכתוב באותיות נטויות, להוסיף רקע צבעוני לשנות סגנון ולהוסיף מספור ותבליטיס. את מרבית העיצוביס אפשר להתיל על ידי סימון טקסט ולחיצה על המקשיס המתאימיס במקלדת, או לחיצה על הלחצניס שבסרגל הכליסם עיצוב. נתבונן תחילה במרכיב החשוב ביותר בסדנת העיצוב של סזס\ - הגופן טחס)). גופן (%חס+) במבט ראשון נדמה שהמסמך המלוטש שבתרשים 8.1 נבנה על ידי מומחה לעיצוב. למעשה הוא נוצר על ידי אחד מעורכי הספר. יצירת מסמך ה אינה כרוכה במומחיות רבה, או בעיצוב מתוחכס של טקסט. הוא נוצר באמצעות סרגל הכלים עיצוב ותיבת הדו-שיח גופן טחס=), הביצוע כולל ארבע פעולות בלבד: > שינוי סוגי אותיות (גופנים). 4 שינוי סגנון הגופן (מודגש ואותיות נטויות). 4 שינוי גודל. > הוספת קוויס תחתיים ואותיות רישיות מוקטנות (באנגלית). עתה נראה כיצד אפשר לשנות את גופני המסמך שבתרשיס 8.1. כך תכיר את סרגל הכלים עיצוב, בו מתבצעת מרבית העבודה. / 2(/2לי. כ010ת! גופן טחס") או סוג אות, הוא סדרת אותיות, מספרים, סימנים וסימני פיסוק בעלי מראה כללי זהה (אפשר לכנות זאת "משפחה"). דוגמאות לגופנים הן הסח צוס 5סחחוך, |החזה, הפוא או סוטהס. 8 2000 06166 - קוראים יודעים [< ]ו = א קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים שבלה חלון ערה .₪ 0799 59ב 0 5.50 986 583 כש שם .7-2 ₪ 3 |55||9 ₪ =| ש ; 5 -₪1]|- ה. שיפ + ה . אשיי יי ייג וי מציסקיט כל דבר שנשמר על הדיסק מאורגן בקובץ. הקובץ הַיָנְן אוסף של קטעי מידע במחשב, הנקרא ים נתונים, אשר יש ביניהס קשר כלשהו. קוב יכול להכיל מכתב עסקי, מידע המציג פמונה, מספרים היוצרים גיליון נפ ונים, מספרים של ערכי תנועות בחשבון בנס או קוד של תוכנית מחשב, ובקיצור במעט כל דבר יפיויפיוי7יוי8יו [דומה לארונית תיוק משרדית שבה יש מדפים עם קלסרים א שר מכילים מסימבי נוור - כך גם המחשב, אלא שבמקוס המדפים המחשב משתמש בדיסקים. על מדפי הארונית המשרדית מאורגנים קלסרי המסמכים בהתאם לסוגם. בדיסק המחשב, קבוצות של קבצים מאורגנות בת וך תיקיות, או בתוך ספריות - שם נוסף לתיק יות / מעעליק. 20/69 % המונחים תיקיה וספריה זהים למעשה. במערכת ההפעלה הישנה ₪08 ומערכת החלונות השתמשו במונח ספרה, וְבָ-95 פאוסטחו)% משתמשים במונח תיקיה חיפוש בדיסק הקשיח המכיל מספר רב של ק בצים אינו פשוט. להקלת חיפוש מידע במהירות ניתן לארגן את הק בצים בת וך תיק יות. הדבר דומה לשיטת א רגון של שמירת מסמכים בת וך ארונית : מסמכי מס הכנסה במקום אחד, ומסמכי הנהלת חשבונות או ווחול מדטו - המחוה עמר ופי העחחד הוטו ורפוחה רפוהוה הייחד %ל דוחה עמ' 532 | מקטע 1 4 | ב 9.6ס"מ שורה 7 | עמודה 1 ] 6=₪] אח| ‏ | ]= עברית ‏ ]| עשר] | מ התחל|| | 65 5 אק 67 = * | 5 ו( פאופמח- אסטחו. | 8 ...ה ו .09730.6 | משמקהק 0 5/0942 0343 תרשים 8.1 מספר שינויים פשוטיס בטקסט הופכים מסמך אפרורי לקריא ומושך את העין יותר בחירה ושינוי גופן גוף המסמך בגלגולו המקורי המסמך נכתב בגופן וחפוזוויז, 11 נקודות טק), שהוא העיצוב הסטנדרטי של מסמכי שזס) החדשים הנוצריס בעברית, בתבנית |גחזסא. זו התבנית בה משתמשת 6זס) כאשר לוחצים על הלתצן חדש (וסא) בסרגל הכלים הרגיל או מקישיס על המקשים א+681. תרשים 8.2 מציג חלק מהטקסט המקורי. להלן הדרך לשינוי הגופן, תוך שימוש בסרגל הכליסם עיצוב הנראה בתרשיס 8.2 : 1 סמן את כל המסמך בהקשה על +!שס. 2 בסרגל הכלים עיצוב עבור לתיבת הטקסט גודל גופן (126ו5 זחס=), בחר בגודל אחר מתיבת הטקסט הנפתחת, או הקלד אותו בתיבה. 3 בתיבת הטקסט גופן טחס=) בחר בגופן אחר. % 0 וכ כיצד אוכל לראות מהם הגופנים הזמינים במערכת ואיך הם נראים? (נ לחיצה על החץ הפונה מטה בצמוד לתיבת הטקסט גופן תפתח רשימה של כל הגופנים הזמינים וצורתם. דרך אחרת: בתפריט התחל, בחר הגדרות, לוח הבקרה, גופנים. 5וססחו/ תציג תיקיה ובה כל הגופנים הזמינים במערכת. לחיצה כפולה על הגופן הרצוי תציג דוגמאות טקסט ומספרים בכמה גדלים. פרק 8: עיצוב מסמכים | 139 [ז ו | קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים שבלה חלון עזרה 1 99 פפכבא 6 |-ך ד 5[ 5 > ג 5 ₪23 ₪ ם 1 3% = !כ 4 | יז = 5 5|= טש ; 5 -₪]| ג)- רד |תחזסת יי ולכי וי3יוי4יויפירי8יריליו יפי וי י יירו רויכ כ שמההאהההפוקקק < |ב 8 טיול מודרך על פּני הדיסקים כל דבר שנשמר על הדיסק מאורגן בקובץ. הקובץ הַיִנָן אוסף של קטעי מידע במחשב, הנקראים נתחים, אשר י₪ ביניהם קשר כלשהו. קובץ יכול להכיל מכתב עסקי, מידע המציג תמנה, מספרים היוצרים גיליון נתתים, מספרים של ערכי תנועות בחשבון בנק או קוד של תוכנית מחשב, ובקיצור כמעט כל דבר בדומה לארונית תיוק משרדית שבה י₪ מדפים עם קלסרים אשר מכילים מסמכי נייר - כך גם המחשב, אלא שבמקום המדפים המחשב משתמש בדיסקים. על מדפי הארונית המשודית מאורגנים קלסרי המסמכים בהתאם לסוגם. בדיסק המחשב; קבוצות של קבצים מאורגנות בתוך תיקחח, או בתוך ספרחת - שם נוסף לתיקיות בתברית פשווסה! המונחים תיקיה ופריה זהים למעשה. במערכת ההפעלה הישנה 5 ומערכת החלתות השתמשו במונח ספריה, וֶבֶ-95 פשוסטחו/\ משתמשים במונח תיקיה חיפוש בדיסק הקשיח המכיל מספר רב של קבצים אינו פשוט. להקלת חיפוש מידע במהירות ניתן לארגן את הקבצים בתוך תיקיות. הדבר דומה לשיטת ארגון - של שמירת מסמכים בתוך ארתית: מסמכי מס הכנסה במקום אחד, ומסמכי הנהלת חשבונות או ניהול מלאי - במקום אח. ניתן לאחסן קבצי גרפיקה בתיקיה מיוחדת על דיסק המחשב ובתיקיה אחרת ניתן לאחסן קבצי מסמכים של - מעבד התמלילים אחחוו מחפר רר וזל קרציח המריליח מחמרי וירוד המליליח רחיקיה אחח מקוז ה הוה1יוי2יוי3יוי4יוי5יוי6י8י7ו] 8 11.0-0.8-5-8- )0 ₪ | ₪ . עמ' 532 | מקטע 1 6 | ב 10.1ס"מ שורה 11 עמודה 1 ] =₪] ]| | 67| = עברית ]| םה | החל | | 65 > חק 6 = * | 5 ו אסנתוו- הטסו 17 ה סוס | 8 0 מק 3/0940 0348 תרשים 8.2 המסמך בתרשים 8.1 החל כך. השתמש בסרגל הכלים עיצוב כדי לשנות את סוג האותיות . לחץ כאן לשינוי הגופן. . לחץ כאן לשינוי גודל האות. . לחץ כאן לקבלת אותיות מודגשות. . לחץ כאן לקבלת אותיות נטויות. . לחץ כאן לקבלת קו תחתון. - 920 כ םב ת שינוי אלמנטים נבחרים הצעדים לעריכת שינויים בקטעי טקסט, כותרות ואלמנטיס אחרים זהים: סמן את הטקסט תחילה ואחר שנה אותו. לדוגמה, כדי להדגיש טקסט, כמו הכותרת הראשית שבתרשים 8.1, בצע כך: 1. סמן את הטקסט שברצונך לשנות. 2 בחר באותיות מודגשות על ידי לחיצה על לחצן מודגש (0ו80) בסרגל מ הכליס עיצוב, או על ידי הקשה על 8+!6. ₪ 20 ו0וכק! האם אני חייב להתחיל כל מסמך בעברית ב-וחהּוזוו! 11 נקודות? לא, אפשר להתחיל מסמך חדש בכל גופן וגודל. בחר בתפריט עיצוב, גופן חס 0החזס]). בחר בגופן ובגודל הרצוי ולחץ על הלחצן ברירת מחדל 0ו690כ). כאשר מסייע סזס/\ ישאל אם ברצונך לשנות את ברירת המחדל ענה כן, ברירת המחדל תישמר אוטומטית. 0 2000 00666 - קוראים יודעים תיבת הדו-שיח גופן טיפלנו בגוף הטקסט בתרשיס 8.2 תוך שימוש בסרגל הכלים עיצוב בלבד. לביצוע שינוייס מהיריס עדיף להשתמש בו, בעיקר כאשר יודעים מה רוצים. לשינוייס מורכבים יותר השתמש בתיבת הדו-שיח גופן. לתיבת הדו-שיח גופן יתרון בולט בהשוואה לסרגל הכלים והוא התיבה תצוגה מקדימה (שסועסזק) שבתחתית התיבה. תיבה וו מאפשרת לראות כיצד תיראה הבחירה בטרס תשתמש בה. תיבת הדו-שיח גופן מאפשרת טיפול באות במספר דרכים, שאינן זמינות בסרגל הכלים עיצוב (טַחופחזסת). בכלל וה ששה עשר סוגי קוויס תחתיים ובחירת סימון מתחת למיליס בלבד, בחירת צבע הקו, כתב עילי ותחתי, אותיות רישיות מוקטנות (באנגלית) וקו חוצה. ,'!ו > שיכ! 7 אם תשנה את הגופן מבלי לבחור טקסט תחילה, השינוי יתבצע רק על גופנים שתקליד מנקודת הכניסה הנוכחית. 4 0 ו6ו22! חלק מהגופנים מציגים תווים חסרי משמעות. מדוע? ו אלה גופנים מיוחדים הכוללים בעיקר סימנים. כמו גופני 50765 6קעשסחסוו א דוא, 5|סטוחץ5 ו-5פַחוספחו/. בדרך כלל מוסיפים סימנים כאלה לגוף הטקסט על ידי שימוש בפקודה הוספה, סימן. בחירת גופן מתאים בשלב הראשון בעיצוב מסמך, עליך להחליט אם גופן חפוזוו! הוא הגופן המתאיס לעבודה שאתה מבצע. הוא טוב לחומר המסודר בעמודות, או לדוח קצר, מכיון שבמקריס אלה יש לכלול מידע רב בשטח מצומצס. לספרים, הוראות הפעלה, דוחות ומכתבים, שבהס כתיבה מרווחת יותר משפרת את קריאות החומר, כדאי לשקול בחירה בגופן מעוצב קצת יותר. כדי להתבונן בגופניס הזמיניס פתח את הרשימה גופן על ידי לחיצה על הח הצמוד לתיבת הטקסט גופן או בחר עיצוב, גופן טחס= ,6חזסת). בתיבת הדו-שיח גופן, בחר בכרטיסיה גופן. שמות הגופניס מופיעיס בתיבת הרשימה גופן. אס תשתמש במקשי החיציס בזמן גלילת תיבת הרשימה תוכל לראות בתיבת תצוגה מקדימה (וסועסזק) כיצד כל גופן נראה. פרק 8: עיצוב מסמכים 11 | אפקטי טקסט | מרווח בין תווים | גופך עברית ואחרים גופן: סגנון גופן: גודל: [+ חפטוזם-30/י חבחהסטו.=] הגיל] + | 20 + טוקסוכו לטיני גופן: סגנון גופן: גודל: | % הזו ] סטנדרטי] + | | 5 | כל הטקסט צבע גופן: 4וכוומכור סגנון קו תחתון: אפקטים 2 | ] קו חוצה ₪( 00 = ] רישיות מוקטנות ] קו חוצה כפול = ] מיתאר 7] רישיות בלבד 1. שנה גופן (באנגלית). | ] כתב עילי = ] הבלטה = ] מוסתר 2 שנה גודל אות (באנגלית). 6 ₪ תוגה מקדימה 3 שנה סגנון גופן (באנגלית). 4. שנה גופן (בעברית). ה 26/9 5 זהו גופך פקץ דפטוד. גופך זה ישמש הך במדפסת והן על המסך. | בבירת מחדל... תרשים 8.3 תיבת הדו-שיח גופן מכילה את כל הכלים החיונייס לעיצוב טקסט. אפשר לשנות את מאפייני הגופניס לאנגלית ולעברית, בנפרד. סביר להניח שהגופנים ייראו שוניס מאלה שבתרשיס 8.3. בחירתך תלויה גם בגופניס המותקניס אצלך. סוגי גופנים לכותרות רוב גופני סזסצ כוללים אותיות המתאימות לכותרות. יותר מאשר לשפר את בהירות הקריאה, הס מכווניס להיות גדולים, ולמשוך תשומת לב. אפשר להשתמש באותיות לכותרות, לפרסומים והודעות, כמו לדוגמה פרסוס הבזאר הביתי שבתרשיסם 8.4. בתחילה נראה המסמך כך: מכירה בזאר ביתי יומיים שלוש משפחות 0, פריטים (כמעט) כל הצעה תתקבל! ששי-שבת שעות 10-17 הדקל 17 2 20000 006666 - קוראים יודעים כפי שאתה רואה, אין פרסוס וה אלא מסמך ערוך. אין צורך במומחיות או פטנטיס של הוצאה-לאור כדי לחברו, רק בכלים י'לליטוש'י אותיות גוף הטקסט. עיצוב אותיות לכותרות, כמו במילח יימכירהיי בפרסום הנייל מבוצע כך: 1. סמן את הטקסט שברצונך לעצב. 2 בחר בתיבת הטקסט גופן ושנה את הגופן (לדוגמה, בתרשים 8.4 'ימכירהיי נכתב ב-80-87050+ ההוחאטס). 3. בחר בתיבת הטקסט גודל גופן ושנה את הגודל (בתרשיסם 8.4 יימכירה'י נכתב ב-48 נקודות). 4. בחר את סגנונות הגופניס על ידי לחיצה על הלחצניס: מודגש , 7 (0ו80), נטול (168|05), וקו תחתון (6חוח6סחט), שבסרגל הכליס עיצוב (סחוהחזסת). שיס לב שבתרשיס 8.4 כתובה המילה יימכירהיי עס קו תחתון ואות מודגשת. אכיכלכק בזאר ביתי יומיים שלוש משפחות 90 פריטים (כמעט) כל הצעה תתקבל! 40-47 0/6066 6 4? 9 גופן ה30-875 ץצ ההוחל 60| וחו3ר ההרלט6 | (וסזטסרו) |הוזה | הא הההט6 |6חףו|-0הץ ההחטס סגנון |הדגשה ללא הדגשה נטוי | |הדגשה הדגשה גודל 18[ 8 20 18 16 תוספת |קו תחתון תרשים 8.4 הפיכת מסמך פשוט לפרסוס רב עוצמה פרק 8: עיצוב מסמכים 13 בחירת גודל הגופן כאשר בוחריס גודל אות לגוף הטקסט יש לחשוב על שני גורמים: בהירות הקריאה ומקוס. ככל שהאות קטנה יותר כך ייקשה לקרוא אותה, אך אפשר להכניס יותר טקסט לכל עמוד. לעיצוב גודל האות שלושה כלליס חשובים: > ככל שהשורה ארוכה יותר, האות צריכה להיות גדולה יותר. לדוגמה, לדף בגודל מכתב, אות בגודל של פחות מ-11 נקודות תהיה קשה לקריאה. עבור לגודל אות גדול יותר רק אס יש סיבה מיוחדת לכך, כמו לדוגמה שקפים או מודעת קיר. השתמש באות קטנה יותר בעמודות, בעיקר אס ברצונך ליישרן יישור דו-צדדי, אחרת 6זס/ עלולה להיתקל בבעיה כאשר תנסה להוסיף רווחים בין אותיות ותוויס, והתוצאה תהיה אות שנראית צפופה מדי או מרווחת מדי. בעיתוניס משתמשים בדרך כלל באותיות בגודל 8 או 9 נקודות. ,'י > 1 יס ל- 2000 סזס) נוספו שבעה סוגי קו תחתון וכעת יש שמונה-עשר: גלי כפול. ברירת המחדל בלחצן קו תחתון שבסרגל הכלים עיצוב הוא קו תחתון רצוף. כדי להשתמש בסוגים האחרים, סמן את הטקסט, בחר עיצוב, גופן ובכרטיסיה גופן בתיבה קו תחתון בחר בקו הרצוי. אפקטים מיוחדים כעת נתייחס לאפקטים מיוחדים, כמו קו חוצה (חפָטסזחד 66או50) וכתב עילי (6750110ק5). אפשרות כתב עילי נמצאת כאפשרות בחירה בסרגל הכלים עיצוב המורחב. האפשרות קו חוצה אינה נמצאת בסרגל הכלים עיצוב, כדי להשתמש בה סמן את הטקסט ובחר עיצוב, גופן. בדוק מה נמצא בכרטיסיה גופן תחת הכותרת אפקטים (9ז160/ם), ראה תרשים 8.3. סביר להניח שלא תזדקק לרוב האפקטים, אך כדאי להכיר אותם: 4 4 144 קו חוצה (חפט0זחז6א5₪1) למתיחת קו על פני טקסט מסוים. קו חוצה כפול (חפָטסזחז6א501 6!טטסס) מתיחת קו כפול על פני טקסט מסוים. כתב עילי 00ח50ז6קט5) מגביה תווים. שימושי בנוסחאות מתימטיות, כגון: 2+82=62 . 0 0666 - קוראים יודעים כתב תחתל (קח56טט5) מנמיך תווים. שימושי בטקסט לציון הערת שוליים, כמו הערת שולייםן. מוסתר (ח31006) מסתיר טקסט שסומן, כדי שלא יוצג ויודפס. משתמשיס בטקסט מוסתר עבור הערות, כאשר אין רוציס שהן תופענה במסמך המודפס. אפשר להציג טקסט מוסתר על ידי כלים, אפשרויות (פחסטקס ,5|ססז) בכרטיסיה תצוגה (וסו/), ותחת תווים שאינס מודפסים (פז878660ה פחטהוזקחסא), סימון נסתר (א6ד ח606וו). סזס/ מציגה טקסט נסתר כשמתחתיו קו תחתון מנוקד. אותיות רישיות מוקטנות (6305 |ו03ח5 באנגלית) הופך אותיות קטנות לאותיות רישיות מוקטנות, אשר גודלן זהה לגודל האותיות שהוחלפו. האותיות הרישיות הרגילות בתחילת מיליס תישארנה כפי שהן, כמו לדוגמה המילה דק56₪1. רישיות בלבד (6805 ||4) נראה כמו אותיות גדולות, רישיות. ההבדל הוא טכני בלבד ואין צורך להיכנס לנושא זה כעת. מקש אוח5 נוח יותר לקבלת אותיות רישיות גדולות באנגלית. בתרשים 8.5 תמצא דוגמאות לאפקטים ייחודיים ל- 2000 סזסו, למשל: > > צל (ו900ח5) מוסיף צל לגופן. כדי שיהיה אפקטיבי השתמש בו על גופנים גדוליס. מיתאר (סחוסטס) מוסיף קווי מיתאר לתוויס. קשה לקרוא כמויות טקסט המעוצבות בצורה זו. מתאיס להדגשת מיליס בודדות. הבלטה או חריטה (ַטפָּזפַחם 0ח8 55ססחחם). אפקטיס מהודרים, המסמך ייראה כמו הגמנה לחתונה. נהדר, אס וו באמת הכוונה, אך כמו האפקטיס הקודמים, קשה לקריאה ואפקטיבי בכמויות קטנות. 0 ?42 מוסיף הצללה לגופן. כדי שיהיה אפקטיב, כדאי להשתמש בו על גופנים גדולים. 26097" מופיף קווי פיתאר לתוים. קשה לקרוא כמיות 6ק9ט גדולות המעוצבות בצורה זו. מתאים להדגשת מילים בודדות. 5 6490 אפקט מהודר, המסמך ייראה כמו הזמנה לחתונה. כ "!26 כמו הבלטה, נהדר, אם זו באמת הכוונה, אך כמו האפקטים הקודמים, קשה לקריאה ואפקטיבי בכמויות קטנות. תרשים 8.5 אפקטי גופן מיוחדיס פרק 8: עיצוב מסמכים 115 הנפשת טקסט ל- 2000 6זס)\ מאפיין נוסף - הנפשה. כמובן, הנפשה אפשרית רק על המסך, ולא תיראה בהדפסה. כדי להנפיש טקסט, סמן אותו, בחר עיצוב, גופן. בתיבת הדו-שיח בחר בכרטיסיה אפקטי טקסט. לבחירתך ששה אפקטים: > אורות לאס ווגאס (09ח119 6085/ 185) מקיף את הטקסט המסומן במסגרת נורות צבעוניות ומהבהבות. 4 הבהוב (זסוחוחוח5) גורס לטקסט המסומן לרקד ולהיראות מטושטש מחוס. > טקסט מנצנץ (6ד 6אז50) הטקסט המסומן נראה כאילו ורקו עליו קישוטי חג מולד מנצנצים. 4 נמלים אדומות צועדות ונמלים שחורות צועדות (0ח3 וח 81866 פַחוח6ז8! 5 860 8ַחוה6זפוז) מקיף טקסט המסומן בקו מקווקו וורס (אדוס או שחור). > רקע מהבהב (0חט0ז0א886 פַחואחוו8) גורס לרקע הטקסט המסומן להבהב חליפות. עיצוב פסקאות ל-0זס) פקודות ולחצניס המטפלים ברוב עיצובי הפיסקה. נתחיל בפקודות עיצוב הזמינות בסרגל הכליס עיצוב ומתוארות בתרשים 8.6. |החחזזוסן = הוסף ו הסר לחצנים 5 7-2-8- וו וו וו וו ש 1 תרשים 8.6 השתמש בלחצניס בסרגל הכלים עיצוב כדי לטפל ביישורי טקסט פשוטים: . מיישר את הטקסט לשמאל על-פי סמן הכניסה. . ממרכז את הטקסט בין סמני הכניסה. . מיישר את הטקסט לימין על-פי סמן הכניסה. . מיישר את הטקסט על-פי סמני הכניסה לימין ולשמאל (יישור דו-צידי). . מוסיף מספור. מוסיף תבליט לפני כל פריט. . מזיז פיסקה ימינה - מקטין את הכניסה לעצירת הטאב הקודמת. . מזיו פיסקה שמאלה - מגדיל את הכניסה לעצירת הטאב הבאה. . לחצן מוקפץ המאפשר הוספת לחצניס לסרגל העיצוב. 0 0% 9 ₪ ₪ ₪ 6 2000 06166 - קוראים יודעים כ27ת! נזכיר שוב כיצד מוגדרת פיסקה ב-0זס\: רצף תווים עם/בלי רווחים המסתיימים בסימן פיסקה הראשון שמופיע. פיסקה יכולה להיות בת תו אחד, או 500 שורות, עד להקשת ה-זסשח= הראשון. מרכז, ישר לימין/ לשמאל וישר לשני הצדדים תוכל להשתמש ביישור, לעיצוב כל המסמך או חלקו. עס ואת ברוב המקריםס משתמשיס במרכז ובישר לימין כדי לגוון כותרות וקטעי טקסט קטנים. תרשים 8.7 מציג כותרת ממורכזת ותאריך מיושר לשמאל. ישר לשני- הצדדים מיישר את הטקסט בין סימני הפיסקה בצד ימין ובצד שמאל. השתמש ביישור לשני-הצדדים כדי להשיג מראה מסודר ורשמי יותר. להלן הדרך הקלה ליישור פסקאות: למרכוז כותרות, מקס את נקודת הכניסה בכותרת ולח על הלחצן מרכז (ז%6ח66) שבסרגל הכליסם עיצוב. ליישור לימין, מקס את נקודת הכניסה בכל מקוס בשורת טקסט ולח על הלחצן ישר לימין טח8ָו₪ חִ8ָווג) שבסרגל הכלים עיצוב. ליישור התאריך לשמאל, מקם את נקודת הכניסה בכל מקוס באותה שורת טקסט ולח על הלחצן ישר לשמאל (166 חִ8ָווג) שבסרגל הכלים עיצוב. ליישור גוף המסמך לשני הצדדים, סמן את המסמך כולו (61+8) ולחצ על הלחצן ישר לשני הצדדים (ע50ט2) שבסרגל הכלים עיצוב. 1 [-]58] 0זס/ש 4:01050/4! - 15חסחווססם ₪ | סבץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עורה [ 0079 ₪ הש 6 -5.-5| ₪ 0 שב 8 ₪ ש םן |,- 8.9.8 9 כ 9 חש 5 =|צ 5|-₪ + | . ב ₪ כ |- 2 | 5 0 ד 9 ל | ג גל ג 0 3 | רת מל טלוו 3123607 חברת התעופה שמים כחולים ומ 12 טלק 1728364- 3 הלו 12346 קפ 7061426 אוגוסט, 1999 מר אייל שאולי חברת אגדה רחוב המרכז 123 עפולה, 12345 מר שאולי היקר, נושא: תבנית מכתב מקצועית כדי למחוק את רכיבי "נייר המכתבים" של החברה, בתצוגת פריסת הדפסה, לחץ על כל סעיף כדי להציג את המסגרת התוחמת אותו. לחץ על גבול המסגרת התוחמת והקש פוַפוטכ. בייד להחאיח איועיח דייר חכחוריח זה לועיחווער. עמ 1 מקטע 1 1/1 | ב 10.1ס"מ שרה 14 עמודה 58 ] = אחז ₪ ]= עברית =] | הל | | 65 נש הק 67 *| | 52 ופטחו | 5] ושוא | ₪ .סו( [ן ‏ פרקל| 1 ספ | ןטק( 0940 0902 תרשים 8.7 יישורי טקסט שוניס מפרידיס בין מרכיבי טקסט והופכיס מסמך לנעים יותר מבחינה חזותית פרק 8: עיצוב מסמכים 127 כניסת פסקאות טקסט אפור ואחיד משעמס וקשה לעיכול. לדוגמה, כיצד יידע הקורא, ששלושת הנימוקים המסביריס את צורך החברה במכשירי פקס חדשים חשובים יותר מתלונותיך על מנורות הניאון המהבהבות! פתרון אחד הוא הפרדת הטקסט על ידי כניסת פסקאות. תרשים 8.8 מציג דוגמאות לסוגי כניסה: כניסת פיסקה, פיסקה תלויה, וכניסת פיסקה שלילית. אפשר לבצע הכנסת טקסט כלשהו, על ידי גרירת סמני הכניסה על הסרגל. תרשים 8.9 מציג את הסמנים ומרכיבים אחרים בסרגל. שים לב, סזס\ מאפשרת שתי כניסות ימניות שונות. הראשונה עבור השורה הראשונה בפיסקה; היא מכוונת על ידי סמן כניסת השורה הראשונה בראש הסרגל. השנייה היא עבור יתר הפיסקה. כוונונה נעשה באמצעות סמן הכניסה הימני שבתחתית הסרגל. אפשר לגרור כל אחד מהסמנים בנפרד, או לגרור אותם יחד באמצעות התיבה הצמודה לסמן הכניסה. כאשר גוררים סמן, קו מנוקד נפרש לאורך הדף, כדי לעזור ביישור הטקסט. שים לב, שמיקוס הסמנים, כניסת פיסקה, וסמני הטאבים על פני הסרגל נקבעיס בהתאס למיקוס שקבע המשתמש. טסט - [ יו[ | 20 ]3 | א | 5 | 608 5 ]7 8 95| ישי | * פיסקה רגילה פיסקה רגילה מיושרת לימין. במקרה גה כל השורות בפיסקה מתחילות בקצה הימני של המסמך ומופיעות אחת מתחת לשניה. 2תסחוטס סט יו יליו 43027 יש ל יי הו יסרי ובש פיסקה מוכנסת פיסקה מוכנסת מיושרת לימין. במקרה גה כל השורות בפיסקה נכנסות פנימה בכניסה ימנית, ומסודרות אחת מתחת לשניה. וי וו ו פיסקה תל(יה פיסקה תלויה מיושרת לימין. במקרה גה השורה הראשונה בפיסקה התלויה מתחילה ימינה לשאר השורות בפיסקה. שאר השורות מוכנסות פנימה. ו | [ 888548 הו יסוי ישש -- : : , : , , מיסקה שלילית שורת הכותרת במקרה גה מציגה כניסה שלילית. היא גולשת ימינה לשוליים הימניים של המסמך. תרשים 8.8 כניסות פיסקה וכיוון סרגליס. אפשר להזיז את סמני הסרגל על ידי גרירה באמצעות העכבר. שיס לב להבדל בין פיסקה תלויה וכניסת פיסקה שלילית. בפיסקה תלויה הכותרת מתחילה צמוד לשוליים הימנייס והטקסט תלוי. בכניסת פיסקה שלילית הטקסט מוצמד לשוליים והכותרת נדחפת לתוך שטח השולייס 8 2000 00666 - קוראים יודעים ₪ ו 6 3 2 1 | 4 תרשים 8.9 השתמש בסמני הכניסה ליצירת סוגים שוניס של כניסת פיסקה. . סוג טאב. . גבול השולייס השמאליים. סמן כניסה ימני. סמן כניסת שורה ראשונה. . עצירות טאב ברירת מחדל. . גרור תיבה וו כדי להזיו את שני הסמנים. = ₪ ₪ א םס הגדל כניסה והקטן כניסה כניסת פיסקה נקבעת על פי מיקוס נקודת הכניסה במקוס כלשהו בטקסט, וגרירת שני סמני הכניסה למקוס החדש. בלחיצה על הלחצן הגדל כניסה (%ח06ח1 676856ח1) בסרגל הכלים עיצוב, טזסש תעביר את סמני הכניסה לעצירת הטאב הראשונה ותכניס בהתאס את הטקסט שסומן. כל לחיצה נוספת על לחצן זה מגדילה את הכניסה בטאב אחד. הדרך הקלה לביטול כניסה היא על ידי לחיצה על הלחצן הקטן נניסה (1ח06ח1 6076856כ), או על ידי גרירת סמני הכניסה חזרה לגבול השוליים. ,'!י ?7 %ק! . יפ להכנסת מספר פסקאות, סמן את הטקסט לפני גרירת סמני הכניסה. להכנסת מסמך שלם, סמן קודם את המסמך כולו על ידי הקשת 601+4. פיסקה תלויה משועמס מכניסת פסקאות! נסה את הפיסקה התלויה. ההבדל הוא שסמן הכניסה הימני (זה שלמטה) נמצא משמאל לסמן הכניסה של השורה הראשונה. כדי ליצור פיסקה תלויה, מקס את נקודת הכניסה בתוך הפיסקה, ובצע אחת מהפעולות הבאות: > לח על הלחצן הגדל כניסה, ואחר גרור את סמן כניסת השורה הראשונה חזרה למקוס המיועד בפיסקה. גוף הפיסקה תלוי מתחת לטאב הראשון. > גרור את סמן הכניסה הימני למקוס הרצוי לתחילת הפיסקה התלויה. > בחר עיצוב, פיסקה, בכרטיסיה כיוון וכניסות. ברשימה הנפתחת מיוחד בחר תלויה, ברשימה הנפתחת ב קבע את הכניסה בנקודות או בסיימ (כדי לקבוע באיזו יחידות מידה תשתמש, בחר כלים, אפשרויות, בכרטיסיה כללי, וברשימה הנפתחת שליד יחידות מידה בחר ברצויה). פרק 8: עיצוב מסמכים 19 כניסה שלילית ברוב כניסות הפיסקה, הטקסט המוכנס נדתף לתוך העמוד. כניסה שלילית דוחפת את הטקסט שסומן לתוך השוליים הימניים, מימין לגבול השולייס הימנייס. היזהר כאשר אתה משתמש בכניסה שלילית עבור גוף טקסט; המסמך עלול להיראות מוזנח ובלתי מאורגן. כניסה שלילית יעילה כאמצעי להדגשת כותרות או שורות ראשונות בפסקאות. כדי ליצור כניסה שלילית, מקס את נקודת הכניסה במקוס כלשהו בפיסקה וגרור ימינה את התיבה הצמודה לסמן כניסת השורה הראשונה. כאשר אתה מזיו את שני סמני הכניסה מעבר לקו השוליים, הסרגל שמעל לשוליים הימנייס נראה לעין. כדי להחיל כניסה שלילית רק על השורה הראשונה בפיסקה, גרור רק את סמן הכניסה של השורה הראשונה. 92236! % 6 גודל הדף מגביל את היכולת לדחוף טקסט לתוך השוליים. טקסט החורג מגבול הדף לא יופיע בהדפסה. השתמש באפשרות קובץ, הצג לפני הדפסה (וסוטסזק ,6ו=), כדי לוודא שהכניסות השליליות תודפסנה. שוליים שמאליים כניסת פיסקה היא דרך מצוינת להפרדת גוש טקסט, אך למה לא להתקדם צעד נוסף קדימה ולהכניס אותו גם מהשוליים השמאליים! רווח קטן משני צידי קטע ציטטה, רשימה או חומר הדרכה חשוב, מושך את עין הקורא ויוצר איזון בעיצוב הדף. כדי להכניס טקסט מהשולייסם השמאליים, גרור את סמן השולייסם השמאליים כפי שאתה עושה לסמניס אחריס. רווח בין שורות ופסקאות דוחות ארוכים נוחיס יותר לקריאה אס מוסיפים רווח בין שורות ופסקאות. זס) מאפשרת פקודות לשני סוגי רווחיס אלה. -06 כ/לכי! אל תקיש זס%ח= כדי לרווח בין שורות בפיסקה, פעולה זו תגרום לחלוקת הפיסקה לשתי פסקאות. מקש זה יכול לשמש כרווח בין פסקאות, אך יש אפשרות טובה יותר. לדוגמה, בתרשיס 8.10 הפיסקה הראשונה במסמך נכתבה ברווח כפול, הפיסקה השנייה נכתבה ברווח של שורה וחצי והפיסקה השלישית נכתבה ברווח בודד. 0 2000 06166 - קוראים יודעים רווח בין שורות כדי ליצור רווחיס כפוליס בין פסקאות, הקש 601+2 לפני תחילת ההקלדה או אס הטקסט כבר קייס - מקם את נקודת הכניסה בכל מקוס בטקסט והקש 2+!שס. ליצירת רווח יחיד הקש 6₪1+1; הקש 6₪1+5 ליצירת רווח וחצי. אס ברצונך ריווח שונה, השתמש בתיבת הדו-שיח פיסקה, כמו בתרשים 8.11. בחר עיצוב, פיסקה (חסְְַּחָבּזהק ,)חזזסת), ובחר בכרטיסיה כיוון וכניסות. בתיבה הנפתחת מרוות בין שורות (פַחוס508 6חו1) בחר מרובה (6!קטוטוא). הקלד את הרווח החדש בתיבת הטקסט ב 0ג). לדוגמה, הקלד 3 עבור רווח משולש. רווח בין פסקאות אפשר לכוון רווחיס בין פסקאות בתיבת הדו-שיח פיסקה (חסַַּזְחְגּזהק), באזור מרווח (9חו5086) בתיבות הטקסט לפנל (6זס/86) ואחרי (זס16). עיין בתרשים 8.11. לדוגמה, כדי לקבל רווח של 6 נקודות לפני, מקס את נקודת הכניסה בפיסקה, בתיבת הטקסט לפני שבתיבת הדו-שיח פיסקה הקלד 6 נק. בתרשים 8.10 נקבע בפיסקה השנייה רוות לפני של 12 נקודות ובפיסקה השלישית רווח לפני של 6 נקודות. 1 [-]8] זס/ש +010501:א - 2)תסהוטססים [₪ [א. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עורה | ? -[]|צצצשכ ז|= = ש 52 -₪]|- ה. = סו |ךם|- | ₪ ₪ ם| איוי1יוי2יוי3יוי4יויפיוי6יוי7י0י8י0י8יו .3211ב 146 > בשמ 5 " , " : " . . , . , . - דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג ו סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו ביס זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים צך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו ביס זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. והקיויבּיוי4יויפיוי6 ₪ עמ' 1 מקטע 1 1 | ב 2 סימ שרה 7 עמודה 1 ] ]אחז | ]| ]| עברית ‏ ]| אס ] תרשים 8.10 השתמש ברווחים בין שורות ופסקאות, כדי שהטקסט יהיה קריא יותר, וכדי להדגיש את הטקסט המוכנס פרק 8: עיצוב מסמכים 11 |<]? ד | מעברי עמוד ושורה | כיוון וכניסות כיוון: 6 מימין לשמאל "+ משמיאל לימין יישור: יישור דורציד]+ | רמת חלוקה לרמות: | גוף הטקסט |[ | כניסה לפנ טקסטו | ס"מ 7=] | מיחדי ב - / (ללא) | 5 5 אחרי טקסט: | 1 סימ =] מרווח לפני: 56 =] מהוחבן שחת: של: אחרי: סנק 5 מרובה [- 3 5 | תצוגה מקדימה דלו הקלאיט! בחוך מבגה. המודכב' כחיקיוהו המבילוהו היקוה נתוה פודט! לטהאו לד רכ של קטצודיזה . >דשרדה הצרה לקניאים! :לה כ:ינ0אופוהו הצותשצ' אולי לולה להידה מחרשה כיזחר. יש >ודך כמחיחה הזלוך לבוק הדינקיט! אחוליד נמו4צ= הצרדע, לור מבך למוחוה חולוך נוגן' לחיקיה: האושואה,. תרשים 8.11 השתמש בתיבת הדו-שיח פיסקה לכיוון רווח בין שורות או פסקאות סגנון טקסט כאשר אתה כותב משהו בדרך המיושנת, באמצעות עט ונייר, אתה מעצב מסמך בסגנון מסויס: כתב ידך. זס/ עושה אותו דבר כאשר אתה מתחיל בהקלדה. כל טקסט חדש מעוצב בסגנון |פחחזסא (רגיל), ולכן, בסרגל הכליס עיצוב אתה רואה את המילה |ףחחזסו בתיבה סגנון (5%/66). הסגנון |וחזסא הוא אחד הסגנונות המרכיביס את התבנית מסמך ריק, שהיא תבנית מסמך רגיל בעברית. לח על אוח5 ועל חץ התיבה הנפתחת סגנון, כדי לראות את כל שאר הסגנונות הזמיניס בתבנית מסמך ריק (תרשים 8.12). יש שני סוגיס בסיסיים של סגנונות : > סגנונות פסקאות שאפשר להחיל על פסקאות שלמות. > סגנונות תווים שאפשר להחיל על תוויס שסומנו. 2 2000 000666 - קוראים יודעים [< ]5 זו [ ₪ | קובץ. עריכה תצוגה הופפה עצוב כלים טבלה חלון ערה יו 3 .5-9 יאפה 6 .83900899 ₪3 ₪ .-2. ₪ 2 | |ש 1 ₪5 - 2 ומזה > || 0 ל םדק 601 1 7% אמת6טע11 01090 = בחר טקסט שברצונך להחליף והקלד עליו. השתמש בסגנונות כ 1 600 3 00ו1980] ו- |אהחזסו! מתוך פקד הסגנון בסרגל הכלים עיצון 0% 2 6800 2 [ דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט 6% 3 8הו3680] זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מץ., 2 חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמ 8 4 6800 סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. -- 190 5 םי דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט| ₪5 זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מ חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמ סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה 5 ו עד 1 דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. דג סקרן שט לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה עמ 1 מקטע 1 1/1 ב שרה שורה ] שא ]| חן ]| עברית ]| | צאט [ תרשים 8.12 הסגנונות מוצגיס בתיבה סגנון; לחץ על אחד הסגנונות כדי להחילו על הפיסקה הנוכחית 1. סגנונות פיסקה מצויניס על ידי סימני פיסקה, יישור וגודל הגופן. 2. סגנונות תוויס מופיעיס עס האות 8. בו מדוע כדאי להשתמש בסגנונות! החל את סגנונות 0חו680 על כותרות המסמך ותוכל לחולל תוכן ענייניס מיידי, מסמך אב, ואפילו תצוגת שקופיות. השימוש היעיל ביותר: מסמך שעוצב בסגנונות 9חו₪680 יהפוך לתצוגת פריסת אינטרנט בלחיצה אחת על הלחצן תצוגת פריסת אינטרנט. סיבות נוספות לשימוש בסגנונות : > החלת סגנון על טקסט מהירה ופשוטה: לחיצה אחת מחילה עיצוב, שבדרך אחרת יצירתו היתה מחייבת לעבור דרך מספר פקודות ומספר תיבות דו-שיח. אס קיימות מספר פסקאות המעוצבות באותו סגנון, שנה את עיצוב הסגנון, והשינוי ישפיע על עיצוב כל הפסקאות המעוצבות בסגנון זה. > סגנונות מספקיס למסמכים עיצוב עקבי: לדוגמה, כאשר אתה מעצב את כל הכותרות בסגנון 81חו680 אתה יוצר מראה אחיד, ומונע מהמסמך להיראות יימבולגןיי בשל העיצובים הרבים מדי. 4 סגנונות הס רב-גוניים: תוכל ליצור צירוף אישי של גופניס ועיצובים אחרים, לתת לצירוף זה שם, ולשמור אותו כסגנון שנוצר על ידי המשתמש. / יי כ66כ! עיצוב טחזס)) הוא כל דבר הקשור למראה הטקסט במסמך: אותיות מודגשות, אותיות נטויות, כניסות וכדומה. סגנונות (5%!65) הם מרכיב אחד או יותר של עיצוב המקבל שם, נשמר, ואפשר להחילו על טקסט. תבניות (3%65!קח16) הן אוסף סגנונות ומאפייני עיצוב אחרים, שאפשר להחיל על מסמך שלם. פרק 8: עיצוב מסמכים | 153 החלת סגנון על טקסט כדי להשתמש בסגנון פיסקה כלשהו, מאלה המוצגיס בתיבה סגנון, מקס את נקודת הכניסה במקוס כלשהו בפיסקה, ולחצ על הסגנון הרצוי. לחילופין, תוכל לבחור סגנון ולהתחיל בהקלדת פיסקה חדשה. הפיסקה כולה, מהתו הראשון בשולייס הימנייס ועד לסימן הפיסקה בסוף המשפט האחרון בפיסקה (נוסף באופן אוטומטי בכל פעס שאתה מקיש זסזחם), מעוצבת מייד בגופן, גודל גופן, יישור וכל פקודות העיצוב האחרות, הכלולות בסגנון זה. החלת סגנונות תוויס שונה במקצת, עליך לסמן את המילים או חלקיס מהמילה שברצונך לעצב, ולאחר מכן ללחוצ על סגנון מסויס כדי להחילו. !', 1 יס נמאס לך ללחוץ שוב ושוב עם העכבר על התיבה סגנון? החל סגנון על פיסקה, ואחר סמן את הפיסקה הבאה שברצונך לעצב באותו סגנון, הקש צ+|6 כדי להחיל את הסגנון על הפיסקה שסומנה. סמן פסקאות נוספות, ובכל פעם שתקיש ++6₪1 תחיל את אותו סגנון פעם נוספת. לאחר שהחלת סגנון על פיסקה, תוכל לראות מהס מרכיבי העיצוב היוצרים אותו. הקש 1=+אוח5, סימן שאלה יתוסף לסמן העכבר. לחץ על הפיסקה. תוצג תיבה ובה פרטים על עיצוב תוויס ופסקאות שהחלת. הקש 556 כדי להיפטר מסימן השאלה. סגנון לכותרות ותוכן עניינים אס אתה משתמש בסגנונות 0ַחו4680 לעיצוב כותרות, תוכל ליצור תוכן ענייניס מהיר. בחר הוספה, אינדקס ורשימות, בכרטיסיה תוכן עניינים (סחסזהס6 0% 6וסב7). מהרשימה הנפתחת עיצובים בחר תבנית עבור תוכן הענייניס, ולאחר מכן לחצ אישוד. תוכן ענייניסם מהיר יופיע בנקודת הכניסה, כשהוא כולל כותרות ומספרי העמודים. [<1? ד ו הצג לפני הדפסה. תצוגה מקדימה של דף איני 1 1 8 סד |" 3 2 11688 5 3 11680008 ₪ הצג מספרי עמודים ₪ ישר מספרי עמודים לימין. מסלול טאב: זו 5 כללי שישבים: מתבנית ["] | הצגבמתו ‏ 3 = אפשרויות... שימי... תרשים 8.13 סגנונות 8ח36801 מאפשריס ליצור תוכן ענייניס מהיר המעוצב בכל דרך שתבחר 4 2000 0666 - קוראים יודעים שינוי סגנון כל מסמך תבנית של שזסשו, כולל התבנית מסמך ריק, כולל סגנונות משלו. אפשר לשנותס באמצעות גופנים וסגנונות גופניס שוניס (כגון אותיות מודגשות או נטויות) ובאמצעות רווחים ויישוריס שונים, כמו לדוגמה כניסות או מרכוז. לחילופין, תוכל ליצור סגנון משלך, לתת לו שס ולשמור אותו. סגנונות ששונו או חדשיס שנוצרו, נשמריס במסמך הפעיל. אס תרצה להשתמש בסגנונות האישייס במסמכיס אחרים, העתק אותם לתבנית. כיצד לשנות סגנון? כדי ליצור כותרת משנה בסגנון 1 9חו₪4680, אך בשינוי גופן ברירת המחדל של הכותרת, שנה את העיצוב על ידי שינוי הגופן. כדי לשנות עיצוב סגנון במסמך הפעיל: 1. סמן את הפיסקה המעוצבת בסגנון המיועד לשינוי. ודא ששס הסגנון מופיע בתיבה סגנון (5₪6) בשעה שאתה מבצע זאת. אס השס אינו מופיע, לחצ על הפיסקה ולאחר מכן סמן אותה. 2 בצע את שינויי העיצוב; השתמש בסרגל הכלים עיצוב להחלת אותיות מודגשות או נטויות, למרכוז טקסט או יישורו שמאלה, או שינוי הגופן. 3 לחץ שוב על שס הסגנון בתיבה סגנון. כתוצאה, תוצג תיבת הדו-שיח 160506 זסשצ, ראה תרשים 8.14. 4. בחר באפשרות לעדכן את הסגנון כך שיישקף שינויים שבוצעו לאחרונה! ולח אישור. הסגנון ישתנה בהתאם לשינוייס שביצעת. בפעס הבאה שתחלל סגנון זה, תחיל את הגירסה המוגדרת מחדש, שכוללת את השינוייס. שינוי הגופן של סגנון 1 9חו680 שינה את הגופן עבור כל הפסקאות שעוצבו באותו סגנון, לכל המסמך. סגנון: | 1 שחו1630] האם ברצונך: להחיל מחדש את עיצוב הסגנון על הקטע הנבחר? = ] עדכן את הסגנון באופן אוטומטי מעתה והלאה אישור | ביטול תרשים 8.14 כדי להחזיר את העיצוב המקורי, בחר באפשרות להחיל מחדש את עיצוב הסגנון על הקטע פרק 8: עיצוב מסמכים 15 אפשר לשנות באותה דרך גם סגנונות תוויס. סמן את התוויס שבסגנון תוויס מסוים, בצע את השינוייס. לח על שס הסגנון בתיבה סגנון, הקש זסטחם ולאחר מכן הגדר מחדש את הסגנון, כמו בפעולה הקודמת. יצירת סגנון חדש כאשר שינוייס בלבד אינס מספיקים, תוכל ליצור סגנון משלך. כדי ליצור סגנון משלך: 1. סמן פיסקה ועצב אותה. שנה גופנים, גודל גופן, הוסף צללית וכל עיצוב אחר. 2. בתפריט עיצוב בחר סגנון. 3 בתיבת הדו-שיח שתופיע לח על חדש. 4. הקלד שס חדש לסגנון בתיבת הטקסט שם. לת על אישור. כך נולד סגנון חדש. 5 0 ו2216! מדוע נראה שלא כל העיצובים שהוספתי נמצאים בסגנון החדש? ו ביצירת סגנון פיסקה, העיצוב שבו אתה משתמש משפיע על הפיסקה כולה. לדוגמה, אי אפשר להפוך חלק מאותיות הפיסקה לאותיות נטויות ולשמור זאת כסגנון. בשלב מאוחר יותר, תוכל תמיד לחזור לפיסקה כדי להוסיף עיצוב נוסף, כגון אותיות נטויות למילים ומשפטים מסוימים. החלת הסגנון החדש במסמכים נוספים בוודאי תרצה להשתמש בסגנון החדש שיצרת גם במסמכים אחרים. כאשר אתה פותח מסמך חדש, אינך רואה את הסגנון החדש, הוא שמור רק במסמך בו נוצר. כדי להשתמש בסגנון זה גס במסמכיס אחרים, העתק אותו אל התבנית מסמך ריק. 1. בחר עיצוב, סגנון. 2 בתיבת הדו-שיח שתופיע לחץ על סדרן (ז26וח86זס). 3 בתיבת הדו-שיח סדרן ראה תרשיס 8.15, אתר את הסגנון מתוך הרשימה ב שמעל הקוב בו מצוי הסגנון הרצוי, סמן אותו ולח על לחצן העתק. 4. לאחר שהסגנון החדש הועתק לתבנית |אחזסא, הוא יהיה ומין בכל מסמכיך. אס ברצונך להעתיק את הסגנון לתבנית אחרת, או למסמך אחר, לחצ על הלחצן סגור קוב הנמצא מתחת לרשימה מיקומים בהם יש סגנונות:ל- 60%.!בּחויזוסא. 5. הלחצן הופך ללחצן פתח קוב>. לחצ עליו פעם נוספת ותיבת הדו-שיח פתיחה תוצג. אתר את המסמך או התבנית הרצויה ולח עליו לחיצה כפולה; לאחר מכן, בתיבת הדו-שיח סדרן שתוצג שוב, אתר את הסגנון ולח על הלחצן העתק. 6 2000 066166 - קוראים יודעים [ פריטי פרוייקטו מאקרו | סרגלי כלים | טקסט אוטומטי | סוגנונות. ב- 406 0ּחַחפו-10097 ל- זסם. |הוי!חסוא: ונוב העתק 44 זחס= חסבּהַבּזבק :והז - וס יו מחק 56 56סקוחס- [8חס5זסק == 600 1 56 ץק |ההספזסק 2 60הו63 שינוי שם... 3 ההות = מיקומים בהם יש סגנונות: מיקומים בהם יש סוגנונות: (מסמך) 406 30חַחופט-097 [+ (תבנית כללית) 006 !בחזסו - | | סגור קוב ו אשששששאה תיאור הגופן של סגנון הפיסקה המוגדר כסגנון בסיס + תרשים 8.15 הרשימה מימין מציגה את הסגנונות במסמך הפעיל; הרשימה משמאל מציגה את הקוב שאליו מועתק הסגנון 1. לחץ כאן כדי לפתוח תבנית או מסמך שונים, ולהעתיק אליהסם את הסגנון הרצוי. פנה לפרק 10 כדי ללמוד על תבניות. ללימוד מקיף יותר של הנושא אנו ממליציס על הספר "2000 שזסעש - קוראים יודעים' בהוצאת הוד-עמי. פרק 8: עיצוב מסמכים 17 גד רוויי רגי (("ן". בפרק זה: / הכן את המסמך להדפסה. / ראה כיצד נראה המסמך בהצג לפני הדפסה. / אופס, כיצד לבטל בזריזות עבודת הדפסה! / בעיות הדפסה. אל תשמור את יצירות האמנות שלך לעצמך. הוסף להן ליטוש סופי כמו מספרי עמוד והדפס אותן... פרק 9: הדפסת מסמכים 19 ב-5שסחו/ וב-0666 נעשה כל מה שאפשר כדי שפעולת ההדפסה תהיה פשוטה. תיאורטית, יש להתקין את 01866, לפתוח קוב מסוים, לבחור קובץ, הדפסה, וזהו. מכיון שיש מספר בלתי מוגבל כמעט של צירופים בין חומרה לתוכנה (פרט לרשתות שונות עס מדפסות משותפות), קשה לתת פתרון לכל בעיית כשל. אם אתה מבצע הכל כשורה, והמדפסת בכל ואת אינה פועלת, כנראה שאתה זקוק לעזרת מומחה שירות של החברה ממנה רכשת את המדפסת. ככלל, מומלצ לבדוק מדי פעס באתר האינטרנט של יצרן המדפסת ולעדכן את מנהל ההתקן (זפצוזס) של המדפסת לגירסה האחרונה. אפשר גס לפנות לעזרה המקוונת המקיפה שמציעות 01806 ו-5אוססחו/. בפרק וה ננסה לתת עצות כלליות הקשורות לבעיות נפוצות. אס אתה טירון בהפעלת המדפסת, המשך לקרוא כדי לקבל מידע נוסף. כותרת עליונה וכותרת תחתונה כמעט כל ספר, כתב עת או דוח ארוך כולל כותרת, מספר עמוד, תאריך או שס מחבר. מידע וּה, הנקרא כותרת עליונה כאשר הוא בראש העמוד, וכותרת תחתונה כאשר הוא בתחתיתו - משמש לקורא מראה מקוס חשוב. כך הוא אינו צריך לנחש היכן הוא נמצא במסמך, או מה הוא קורא. כותרות עליונות ותחתונות גם מקשרות חזותית בין עמודי המסמך, ומספקות מרכיב משותף לכל העמודים. ל-0ז0) פקודה המאפשרת הוספת כותרות עליונות או תחתונות באופן אוטומטי. הפקודה קלה לשימוש ובאה עס מיגוון אפשרויות עיצוב. בדרך כלל משתמשים בכותרת עליונה או תחתונה להוספת מספר עמוד, כותרת, או שס פרק בכל עמוד. הכותרת יכולה לכלול גס טקסט, תאריך, שעה, או כל דבר אחר. את תוכן הכותרת העליונה או התחתונה מעצביס באותה דרך שבה מעצביס את טקסט גוף המסמך. אפשר לבחור גופן שונה, סגנונות, כמו אותיות מודגשות או נטויות, יישוריס שוניס, כמו מרכוז ויישור שמאלה, וכן טאביס עס תווי מסלול. אפשר אפילו להוסיף גבולות וצללית. / 2ככי<. כ6ו0ת! תו מסלול הוא שורת נקודות או מקפים המופיעים בין שני חלקי טקסט, המופרדים על ידי טאב. לשם הנוחות, נתרכז בכותרות תחתונות, אך שלבי יצירת הכותרות העליונות זהיס. 0 2000 06166 - קוראים יודעים כותרת תחתונה להצגת כותרת עליונה בחר תצוגה, כותרת עליונה וכותרת תחתונה (0ח8 :36806 זססססת). הזס/ תציג את התיבה כותרת עליונה ואת סרגל הכליס כותרת עליונה וכותרת תחתונה, כמוצג בתרשים 9.1. לח על הלחצן הרביעי מימין כדי לעבור לכותרת התחתונה. הקלד את הטקסט הרצוי בכותרת. תוכל לעצב את הכותרת באמצעות סרגל הכליס עיצוב | ותפריט עיצוב. | לדוגמה, בתרשים ‏ 9.1 הותלף גופן | הטקסט ל- ח80-8705/ ההוחשט6 בגודל 13 נקודות. מספר העמוד הועבר לשולייס השמאליים, ומספר העמוד עוצב בגופן באנגלית בגודל 13 נקודות. 2 שיפ % הלחצן הוסף טקסט אוטומטי שבסרגל הכלים כותרת עליונה וכותרת תחתונה, מאפשר להוסיף ערכי טקסט אוטומטי מהרשימה. כברירת מחדל, 0זס/ תציג את הערכים השכיחים בכותרות עליונות או תחתונות כמו: מחבר, מספר עמוד, תאריך, שם הקובץ והנתיב. כדי לראות את כל הקטגוריות של ערכי הטקסט האוטומטי, החזק את מקש אוח5 לחוץ בזמן שאתה לוחץ על הלחצן הוסף טקסט אוטומטי. [<]5] - יז [ ₪ [>. קובץ עריכה מצוגה הופפה עצוב כלים טבלה םלון עורה 09 0087 רא 6)->.9 ₪7 ל 5 43 ₪ ש ם ...7 שש 93| 5 = = ש ; 5|-₪1]- ה. 6 כותרת עליונה וכותרת תחתונה. (כותרת עליונה וכותרת תחתו | סור | 5 5 || 5 | ם | 2 ₪5 | ₪ = 5 | *הסף טקסט אוטומטי כותרכת תחתונה בעמוד אי-זוגי. עמ 31 | מקטע 1 83 | ב 2448ס"מ. שורה | עמודה 1 ] ₪6] את ז=>| ]| עברית =] [ | וצ התחל | | 65 = הק 67 > | 53 טוו. | ]וא | -ו[|₪1 .פד > תרב. | ב | חסט. | | שממ ₪094 ופד תרשים 9.1 אפשר לעצב את הטקסט בכותרת התחתונה באותה דרך שבה מעצביס את הטקסט במסמך פרק 9: הדפסת מסמכים 11 ,'י פ> שיכ! ₪ "8 אפשר לכלול בכותרת עליונה או תחתונה כמעט כל דבר שאפשר לכלול במסמך, כולל גרפיקה וסימנים. כיצד אוכל לראות את הכותרת החדשה? כשתסייס לעצב את הכותרת, לחצ על הלחצן סגור שבסרגל הכליס כותרת עליונה וכותרת תחתונה. אל תיבהל אם הכותרות אינן מופיעות במסמך; הן לא תופענה אס אתה נמצא בתצוגה רגילה (|פחחזסא). בחר תצוגה, עמוד מעוצב, או לח על הלחצן תצוגת פריסת הדפסה שבפס הגלילה האופקי. הכותרת תופיע באפור בהיר, לחץ על הלחצן הצג לפני הדפסה בסרגל הכלים הרגיל או בחר קובץ, הצג לפני הדפסה, כדי לראות כיצד תיראה הכותרת כאשר המסמך יודפס. ,'ו פ> יס כדי להפוך כותרת עליונה לכותרת תחתונה, סמן את הטקסט בכותרת העליונה, גזור אותו באמצעות הקשת +61 או בעזרת הלחצן גזור 0ט6), לחץ על מקש החץ הפונה מטה במקלדת והדבק את הטקסט באמצעות הקשה על +61 או בעזרת הלחצן הדבק (6פ85ק). הוספת מספרי עמודים, תאריכים ושעות כדי להוסיף מספרי עמודים, מקס את נקודת הכניסה במקוס הרצוי, בכותרת העליונה או התחתונה. בסרגל הכליס כותרת עליונה וכותרת תחתונה (ז6זסס= הסחה ז6800ת) אשר בתפריט תצוגה, לח על הלחצן הוסף מספר עמודים (פזסטוח 6ְהַבּק) או על לחצן הוסף מספר עמוד לפי העניין. 6זס\ תוסיף שדה מספר עמוד, המשתנה באופן אוטומטי בכל עמוד, ראה פירוט בסעיף סרגל הכלים כותרת עליונה וכותרת תחתונה שבהמשך. / 2 כ6ו6כ! שדה הוא קוד המוסיף מידע למסמך באופן אוטומטי. לדוגמה, השדה תאריך מוסיף את התאריך בעוד שהשדה שעה מוסיף את השעה. מוסיפיס את השדה תאריך או שעה על ידי לחיצה על הלחצניס הוסף תאריך (סאה) והוסף שעה (פוחוז), בהתאמה. 2 2000 06166 - קוראים יודעים אפשר להורות ל-6זס/ לעדכן את התאריך והשעה באופן אוטומטי בעת פתיחת מסמך. בחר כלים, אפשרויות, ובחר בכרטיסיה הדפסה. סמן את האפשרות עדכן שדות אשר תחת הכותרת אפשרויות הדפסה, ולח אישור. אפשר גס לעדכן כל אחד מהשדות באופן ידני על ידי לחיצה ימנית עליו ובחירת האפשרות עדכן שדה מתפריט הקיצור שיופיע. % 272 ו/6ָוְכת! ניסיתי להוסיף מספרי עמודים אך רק המילה ס6ִפָבּק מופיעה בין שני סוגריים מסולסלים. מדוע אין תכונה זו פועלת? מה שאתה רואה, (2806+, הוא שם השדה. תוכל להחליפו למספר עמוד ממשי באחת מהדרכים הבאות. לחץ לחיצה ימנית על השדה, בתפריט הקיצור שיוצג, בחר החלף מצב קודי שדה 60065(‏ ₪60 099!6ז). אפשרות שנייה: בחר כלים, אפשרויות, בכרטיסיה תצוגה (6ו/). באזור הצג נקה את תיבת הסימון שליד האפשרות קודי שדה (60065 6!6₪!). כותרת עמוד ראשון שונה עמוד הכותרת והעמוד הראשון אינס וקוקים בדרך כלל לכותרות עליונות ותחתונות. כדי לאל את 6זס/ להתחיל את הכותרת העליונה/תחתונה בעמוד 2, לחצ על הלחצן הגדרת עמוד (56000 סַחָק) שבסרגל הכלים כותרת עליונה וכותרת תחתונה. בכרטיסיה פריסה תחת הכותרת כותרות עליונות ותחתונות בחר באפשרות כותרת עמוד ראשון שונה (806ק 5%זו= %חסזסאוכ) ולחצ אישור. 6זסו תציג כותרת ריקה, התעלס ממנה ובסרגל הכליסם כותרת עליונה וכותרת תחתונה לתף על סגור. ,'י %ק! . יפ כדי להסיר כותרת עליונה או תחתונה, מחק את הטקסט שבתיבת הכותרת העליונה או התחתונה, ואחר לחץ על סגור. פרק 9: הדפסת מסמכים 13 הוספת כותרת עליונה/ תחתונה חדשה לכותרת עליונה/תחתונה שונה עבור מקטע חדש, עבור למקטע ובחר תצוגה, כותרת עליונה וכותרת תחתונה. לח על הלחצן זהה לקודם. פעולה וו מבטלת את סימון הלחצן ומוסיפה כותרת עליונה/תחתונה ריקה. הקלד את הטקסט החדש ולת סגוד. שג % חשוב לבטל את הפעלת הלחצן זהה לקודם לפני תחילת כותרת חדשה. אחרת, הכותרות הקודמות תשתנינה ותהיינה זהות לחדשות. סרגל כלים כותרת עליונה וכותרת תחתונה כותרת עליונה וכותרת תחתונה ג סגור | זב 5 | | 1 םה ₪ | ₪ | * הוסף טקסט אוטומטי | הוסף טקסט אוטומטי | הוסף טקסט אוטומטי הוספת ערכי טקסט אוטומטי השכיחיס בכותרות עליונות ותחתונות הצג/הסתר טקסט המסמך לח להצגה או הסתרת טקסט המסמך הוסף מספר עמוד לח כדי להוסיף שדה מספר עמוד זהה לקודם לת כדי להוסיף את תוכן הכותרת הקודמת הוסף מספר עמודים לת כדי להוסיף שדה סך הכל מספר עמודיס בקוב עיצוב מספר עמוד לח כדי לעצב עבור בין כותרת עליונה את השדה מספר עמוד לכותרת תחתונה לחצ כדי לעבור בין כותרת עליונה ותחתונה הוסף תאריך לח כדי להוסיף הצג את הקודם לח כדי להציג שדה תאריך את הכותרת עליונה/תחתונה הקודמת הוסף שעה לח כדי להוסיף שדה | ₪ הצג את הבא לח להצגת שעה הכותרת עליונה/תחתונה הבאה רם | הגדרת עמוד לחצ כדי לשנות את סגור לח כדי לסגור תצוגת הגדרת העמוד של המקטעים כותרת עליונה/תחתונה ולתזור הנבחריס למסמך 4 2000 0666 - קוראים יודעים מספרי עמודים להוספת מספרי עמוד, בחר הוספה, מספרי עמודים, כדי להציג את תיבת הדו-שיח מספרי עמודים (ראה תרשים 9.2). בתיבה הנפתחת מיקום (חסטופסק), בחר את מיקוס מספרי העמוד, בראש העמוד או בתחתיתו. מהתיבה הנפתחת יישור טחסהחפו|ג), בחר את היישור - מימין, במרכז, משמאל, פנימל, חיצוני. <ן? ו מיקום: | תצוה מקדימה- ו תחתית העמוד (כותרת תחתונ] + יישור: ש] הצג מספר בעמוד הראשון אישור | ביטול | תבנית... תרשים 9.2 השתמש בתיבת הדו-שיח מספרי עמודים כדי למקם וליישר את מספרי העמודיס אס אתה מדפיס מסמך משני צידי הדף, כשזוגות העמודים וה מול וּה, תבצע הפקודה חיצוני שינוי לסירוגין, כך שמספרי העמודים יופיעו תמיד בסמוך לשוליים החיצוניים. כלומר, המספר יהיה בצד ימין בעמודים שמספריהם זוגיים ובצד שמאל בעמודים שמספריהס אי-וּוגיים. בחר באפשרות פנימי, כדי להוסיף את המספרים בסמוך לשוליים הפנימיים. כדי להסתיר את מספר העמוד בעמוד הראשון של המסמך, בטל את הסימון בתיבת הסימון הצג מספר בעמוד הראשון. כדי לשנות את מספר העמוד הראשון לחצ על לחצן תבנית. ,.'י טָ> שיפ כדי להשתמש בספרות רומיות, פתח את תיבת הדו-שיח מספרי עמודים מתפריט הוספה, בתיבה הנפתחת לחץ על הלחצן תבנית.. בתיבת הדו-שיח תבנית מספור עמודים הנפתחת, בחר בספרות רומיות בחלון תפריט הגלילה של תיבת הטקסט המופיעה בכותרת תבנית המספר. לחץ על אישור בשתי תיבות הדו-שיח. פרק 9: הדפסת מסמכים 155 תאריכים ושעות אפשר להוסיף תאריך ושעה נוכחייס באחת משלוש הדרכיס הבאות : > כטקסט פשוט. > כשדה. > כשדה המתעדכן ומראה את התאריך והשעה הנוכתייס. בתרשים 9.3 השעה המופיעה למעלה היא טקסט פשוט שאפשר לערוך כמו כל טקסט אחר. השעה המופיעה בשורה הבאה משתנה כאשר אתה לוחצ עליה ובוחר עדכן שדה (6!0= 08%6ק) מתפריט הקיצור. = 51 | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזָרה .3 08% 600298 .00899 4% כ שם .> ששכ 55 = = ש 57 -₪|- ל. פס = ב יויךיוי2יויביוי4יויפיוישיוי7יויפיריפיוייווןניויעיויבּניוי = תבליטים ומספור... עמ' 1 מקטע 1 4 | ב 38ס"מ שרה 3 עמודה ל ] ]א | 67| | עברית ]| א | התחל| | 65 = א 67 > | 9 אסטו .| .סמו( [5 . פרקו| [5] שא ||[85 ...ססם | פרק( 0/0945 0336 תרשים 9.3 השעה המופיעה למעלה היא טקסט פשוט, הנשאר קבוע. השעה המופיעה בשורה הבאה היא שדה המעדכן את השעה, בכל פעם שאתה פותח מחדש את הקובץ, או בוחר בעדכן שדה מתפריט הקיצור בחר הוספה, תאריך ושעה. סזסצ תציג את תיבת הדו-שיח תאריך ושעה, הנראית בתרשיס 9.4. בחר בתבנית הרצויה מתוך הרשימה תבניות זמינות. להוספת שעה או תאריך הניתניס לעדכון סמן ליד עדכן אוטומטית (ש!|868חסזוה 08%6כש). 6 2000 00666 - קוראים יודעים <ו? ו תבניות זמינות: 19 יום שני, אוגוסט 16, 1999 אוגוסט 16, 1999 1159 19 6- או וסכ-99 9 אוגוסט 16, 99 6 אוכוסכו, 1999 אוגוסט 9 אוגוסט-99 03:56 9 9 03:56:04 6 אחה"צ 4 אתה"צ שפה: עברית 5 סוג לוח שנה: לועזי 5 ₪] עדכן אוטומטית | ברירת מחדל... | = ביטול תרשים 9.4 בחר בתיבת הסימון עדכן אוטומטית הצג לפני הדפסה בדרך כלל אפשר לנחש כיצד ייראה המסמך המודפס. אך כאשר המסמך כולל טבלאות, הערות שוליים, גרפיקה, שוליים חריגים, עמודות ועיצוביס אחריס, קשה לצפות מראש כיצד ייראה המסמך. כדי לחסוך זמן ודפיס, השתמש בפקודה הצג לפני הדפסה (שוסועסזק )חוזק). הצג לפני הדפסה ?א סטר | ₪ 88 בי ₪ ₪ 5 בחר קוב, הצג לפני הדפסה, או לח על הלחצן הצג לפני הדפסה שבסרגל הכליס הרגיל. כאשר יוצג החלון תוכל לראות את העמוד הנוכתי, כפי שיודפס. אפשר גס לראות כיצד ייראו עמודי ספר, זה לצד זה. כדי לראות כיצד פועלת הפקודה הצג לפני הדפסה, הבט במסמך המופיע בתרשים 9.5. הוא כולל מיגוון עיצובים מורכבים וקשה לנחש כיצד יודפס. אך כאשר המסמך מופיע בחלון התצוגה לפני הדפסה, כמתואר בתרשים 9.6 - האותיות, המרווחים והמסגרת קליס לגישה. כדי לערוך, סגור את חלון התצוגה לפני הדפסה, שנה והתאם, והצג אותו שוב לפני הדפסה. פרק 9: הדפסת מסמכים 127 [-] ]4006 9101705016 - הח-30 : א קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה | - 5% ₪ 50 ₪ 6 | - ₪ | .₪ ₪ ו - 1-2 | 1 ויה וו 7 1-8 יה. [ וי 0/7 322 72, 6 יכ ששלשי 6 *|9|* | 4 = ]₪ |= .₪ ₪= 4.59 -₪ - > | 8 4 ₪8 סם א | 6 הו עמ' 1 | מקטע 1 1 ]| ב51 | שרה 9 עמודה 3 ]| ₪₪6] אחז ]| אזס] | עברית ]| אה ]| | אי ך6]|| כ 65 21| פמט תרשים 9.5 רק חלק מעמוד זה נראה לעין בחלון המסמך. השתמש באפשרות הצג לפני הדפסה כדי לראות כיצד ייראה המסמך המודפס 1 1-] 5] את1106-8 (תצוגה מקדימה) - 6זפ/ש 1/0050 [₪ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים טבלה חלון ערה .לא ר| ₪ ₪ 5 - > ₪ ₪ 5 ₪ חושבים חלונות ‏ "יש = הפאת ה!ד -מ' לספרי מחשבים םוקת ש קט 6 חווטו משהקחתםם : . , / / : י 8 1 | ב 10.5" | שורה 31 עמודה 9 ] ]אחז ד5] 6] | עברית. ] וחוה-00ו (תצוכה מקדי-. [₪]| 5 מ 89 | | 50 65 1 ||| 38516 תרשים 9.6 אותו עמוד כפי שהוא נראה בחלון הצג לפני הדפסה 8 2000 00666 - קוראים יודעים הצגת מספר עמודים לפני הדפסה הצגה לפני הדפסה מאפשרת להציג מספר דפים על מסך אחד. בסרגל הכלים הצג לפני הדפסה לח על הלחצן ריבוי עמודים, וגרור את העכבר לרוחב הדפיס שבתיבת הרשימה הנפתחת. אפשר להשתמש במקשים קש 2846 ו-חשוסכ 2806 כדי לדפדף במסמך. בתצוגת ריבוי עמודים, הס מתחילים להיראות כבולי דואר. אל תקטין את מספר העמודיס המוצג משוס שאינך יכול לקרוא אותס. בדרך זו תוכל לאתר דפיסם צפופים, שטחים מיותרים, ומיקוס גרוע של אלמנטים גרפיים. הדפסה די עס ההכנות - ניגש להדפסת המסמך. נניח שפתחת מסמך פשוט עם שוליים רגיליס וללא עיצובים מיוחדים. ,'י / ו שיכ! 7 - כדאי מאוד לשמור את המסמך לפני ההדפסה. הדפסה מהירה של מסמך אס ברצונך להדפיס מסמך בזריזות, לחצ על לחצן הדפס בסרגל הכלים הרגיל. וס תשלת את כל המסמך למדפסת (כדי לשנות פרמטריס של ההדפסה כמו: להדפיס רק חלק מהמסמך, או לשלוח למדפסת אחרת, השתמש בתיבת הדו-שית הדפסה. ראה פירוט בסעיף תיבת הדו- שיח הדפסה, בהמשך פרק זה). כשהאפשרות הדפסה ברקע מופעלת, תופיע בשורת המצב תמונת מדפסת ודפים עפים. לאחר מספר דקות יודפס המסמך הפתוח. למעשה, 6זס\ מעבירה את המסמך למערכת ההפעלה (פאוסשחו/) וזו מעבירה אותו למדפסת. אס האפשרות הדפסה ברקע אינה מופעלת, תופיע באמצע המסך תיבת הודעה והמסמך יודפס ללא הפסקה. פרק 9: הדפסת מסמכים 199 תיבת הדו-שיח הדפסה כדי לשנות פרמטרים בהדפסה, עבור לתיבת הדו-שיח הדפסה טחוזק), ראה תרשים 7. הקש +61 או בחר קובץ, הדפסה טחוזק ,6ו₪). תיבת הדו-שיח מאפשרת לבחור מדפסת, מה יודפס, ובכמה עותקים. בחר לפי רצונך, ואחר לח על אישור. / יי כ6ו6כ! אפשרות הדפסה ברקע מאפשרת להמשיך לעבוד בזמן ההדפסה. כאשר אפשרות זו אינה מופעלת, תיאלץ לחכות עד ש-6זס) תסיים את עבודת ההדפסה, בטרם תוכל לחזור למסמך. הדפסה ברקע היא איטית יותר, ולכן כדאי לבטל אפשרות בהדפסת מסמך ארוך. יס כדי להפעיל או לבטל את אפשרות הדפסה ברקע, בחר כלים, אפשרויות, ובחר בכרטיסיה הדפסה. סימון בתיבת סימון שליד הדפסה ברקע פירושו שהדפסה ברקע מופעלת. לביטול הדפסה לפני סיום לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת המופיע בשורת המשימות, בתיבה הדו-שיח שנפתחה בחר את המדפסת הנכונה, לחץ לחיצה ימנית ובתפריט הנפתח בחר בטל הדפסת מסמכים. לאחר שליחת המסמך להדפסה, סזס\ שולחת את המסמך לקובצ זמני בכונן הקשיח. אס עברו מספר דקות והמדפסת עדיין לא התחילה בהדפסת המסמך, אל תנסה להדפיס אותו שוב. אתה עלול להדפיס כמה עותקים. כדאי לוודא שהמדפסת מוכנה ושהפרמטריס בתיבת הדו-שיח הדפסה (תרשים 9.7) נכוניס (כדי לוודא שלא שלחת בטעות את המסמך למדפסת אחרת או לקוב%). לבסוף, בדוק את התור למדפסת - רשימת מסמכים המתכיס להדפסה. בחר התחל, הגדרות, מדפסות. יופיע חלון עס רשימת המדפסות המותקנות. לח לחיצה כפולה על המדפסת בה אתה משתמש. חלון נוסף ייפתח בו מוצגיס המסמכים המחתכים להדפסה, ובאיזה מצב נמצא כל אחד. אס עדיין אינך משיג תוצאות, גה הזמן לעבור לכלי ההדפסה והאבחון (0ח8 סחטחוזק 5 סספסת0וכ) של פווססחוש, קרא בסעיף פתרון בעיות מדפסת באמצעות עזרה מקוונת. ,. 29256! 9 ברשת, כאשר מספר אנשים מדפיסים בו-זמנית, המסמכים עומדים בתור לעיבוד, כמו פרות המחכות לחליבה. אם המסמך אינו מודפס, אל תשלח אותו שוב; פנה למנהל הרשת לקבלת עזרה. הוא גם יוכל לומר לך לאילו עיכובים תוכל לצפות בתנאים רגילים. 0 2000 06166 - קוראים יודעים מדפסת 2 שם: 5 8 שחוזקטססים אפזסא מאזפיינים 1 מצב: פני סוג: 8 שחוזקנוססי אסזסא היכן: וז | ] הדפס לקובץ 9 הערה: -טווח עמודים | עותקים . הכל מספר עותקים: 5 8 4 עמוד נוכחי + הקטע הנבחר 5 ש] אסוף ורי עמודים ו/או טווחי עמודים מופרדים צעות פסיקים. לדוגמה, 12-1,3,5 | מרחק מתצווגה ;| מסמן [- | ו . עמודים לגיליון: = | עמוד 1 | 5 הדפס: כל העמודים בטווח [- | התאם לגודל הנייר [ + ללא שינוי קנה מידה] | | ביטול אפשרויות... תרשים 9.7 תיבת הדו-שיח הדפסה. . בחר כאן בגודל הדף, ברזולוציה, כיווו הדפסה ובאפשרויות אחרות. . המדפסת הפעילה. לחץ לבחירת מדפסת אחרת, במקרה ויש יותר ממדפסת אחת זמינה. . הדפסת כל העמודיס. . הדפסת העמוד הנוכחי בו מוצב הסמן. . הדפסת העמודיס הרשומיס בתיבת הטקסט עמודים. . הדפסת טקסט או פריטים שסומנו, כגון פיסקה או חלק מעמוד. . הצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות הדפסה. . בהדפסת מספר עותקים, סימון אסוף (601!88) ינחה את המדפסת להדפיס את כל הדפים בסטים ממספר 1 ועד העמוד האחרון בסט, אחר כך את כל אלה שבסט 2, וכן הלאה. 9 הדפס לקוב. שמירת קבצים כדי להדפיסם דרך מחשב שבו מותקנת המדפסת הרצויה. -00 םב וש 00 0001 פתרון בעיות באמצעות עזרה מקוונת בעיות מדפסת עלולות להיות מסובכות מכיון שהכשל עלול לנבוע מ-פווספחו\ או מ-0ז0ס). למזלנו, לשתיהן קבצי עזרה הכוללים מידע מעמיק, שיסייע לאתר את רוב בעיות המדפסת הנפוצות ולפתור אותן. התחל ב-6זס/. בחר קובץ, הדפסה, הקש 1=, המסייע של 0666 יופיע, בחר פחוסחזוק +00ה65!פטסיד, יופיע חלון עזרה ובו נושאיס בבעיות הדפסה, כמו למשל: > בעיות הדפסה כלליות. > פתרון בעיות מדפסת. > פתרון בעיות גופנים. 4 פתרון בעיות הדפסת גרפיקה. פרק 9: הדפסת מסמכים 11 מספר מסכים בעזרה של שזס/ מפניס לקבצי העזרה של פאוססחו\. אחד מקבצי עזרה אלה, יכול לבדוק עבורך את המדפסת ולציין מה יכולה להיות הבעיה. בתפריט התחל של פווספחו/, בחר עזרה, בכרטיסיה אינדקס, בתיבת הטקסט הקלד את מילת המפתח שברצונך לחפש הקלד ייהדפסהי'י, בחר בדיקת מצב, פתרון בעיות אס מערכת ההפעלה שלך היא 95 פטוססחו/צ, או בחר פתרון בעיות במערכת ההפעלה 8 פשס6חו/ ועקוב אחר ההוראות. בדיקות בסיסיות בתקלות מדפסת במהלך התקנת סזס/ מאותרת המדפסת והופכת ומינה. למקרה של בעיות בשימוש ראשון במדפסת בדוק את הנקודות הבאות: האם המדפסת מחוברת לשקע ופועלת ! קודס כל בדוק זאת. וו בעיה נפוצה הרבה יותר ממה שאתה חושב! האם כבל המדפסת מחובר כהלכה למדפסת ולמחשב כאחד! כבלי מדפסות ידועים לשמצה בכך שהס מרפים את המגע בלילה, לאחר כיבוי האורות, או בעת הזות המחשב, המדפסת או הכבל עצמו. האם המדפסת מקוונת! בדרך כלל יש לחצן 6חו1-חס ונורה מתאימה על לוח הבקרה של המדפסת. ודא שהנורה דולקת. יש מדפסות שבהן יש תצוגה קטנה המודיעה /₪680 (מוכן). האם יש נייר! אם הנייר נמצא במגש, האם המגש ממוקם כראויו במדפסת לייוּר קורה שהמגשים אינס ממוקמיס היטב בתושבת. אס למדפסת יש אפשרויות לבחירה, כגון דף בודד או הזנה רצופה, ודא שבחרת באפשרות המתאימה. האם המדפסת המחוברת למחשב היא מהסוג ש-6זסצו מוגדרת להשתמש בו?! לדוגמה, אס 6זס/ מוגדרת למדפסת 266 1856 ₪ ומוצאת מדפסת אחרת, המסמך לא יודפס כפי שהוא נראה על המסך. אי-התאמה אינה צריכה להוות בעיה, אלא אם יש יותר ממדפסת ומינה אחת (לדוגמה, דרך רשת), או אם יש לך סיבה לחשוב שמישהו שינה את הגדרות הומינות. כדי לבדוק איזו מדפסת מוגדרת, בחר קובץ, הדפסה. שם המדפסת מוצג בתיבת הדו-שיח הדפסה. אם אינו והה למדפסת המחוברת למחשב, לח על החץ בתיבת הרשימה שם וראה אס המדפסת המתאימה מופיעה ברשימה. שס מדפסת שאינו מתאים, אין פירושו בהכרח שלא תוכל להדפיס. ייתכן שיש ברשימה בתיבת הדו-שיח הדפסה מדפסת התואמת לזו הנמצאת בשימוש, אך לא באותו שס. הדרך היחידה לוודא ואת היא על ידי הדפסת מספר עמודים. 2 2000 06166 - קוראים יודעים פרק 10 מספור, תבליטים, לי רג ג = וג בפרק זה: / הוספת תבליטים. מספר רשימה באופן אוטומטי. ארגן רשימה בטבלה. הוספת גבולות וצבעים לטבלה. % א % א משלוח מכתב למאות אנשים. השתמש ב-6זס/ כדי לארגן רשימות, ליצור טבלאות ואף כדי לשלוח מכתב אישי למאות אנשים... פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות 3 מרבית הזמן תשתמש ב-6זס/ כדי ליצור מכתבים או מזכריס. לעיתים תצטרך להוסיף רשימה, וזו האדמנות להשתעשע קצת עס היכולות המדהימות של סזסו. הוסף מספור לרשימה, הוסף תבליטים מעניינים, או הפוך את הרשימה לטבלה. ואס כבר מכתבים, למה לא להשתמש ביכולת המדהימה של שזס/ למזג בין קבצי נתוניס למכתביס אחידים, לספק להס מגע אישי, ולשלוח אותס למאות אנשיס. רשימות עם תבליטים ורשימות ממוספרות רשימות עס תבליטיס ורשימות ממוספרות יעילות מאוד להדגשת נקודות או לארגון חומר הוראות. יצירת רשימה עס תבליטיס או מספור, קלה ממש כמו יישור טקסט. אפשר גס לשנות מראה רשימה כזו במספר דרכים. לדוגמה: 4 אפשר להחליף את התבליטים ברשימה בתו מסוים כגון תיבת סימון. 4 אפשר לשנות את הגופן, הסגנון וגודל המספרים. > אפשר לשנות את הרווח בין התבליטיס או המספריס לבין הטקסט. יצעירת רשימות |=4 = כדי ליצור רשימה חדשה, מקס את נקודת הכניסה במקוס הרצוי. כדי ליצור רשימה ממוספרת, לחץ על הלחצן מספור (סחוחזסטוחטא), או כדי ליצור רשימה עס תבליטים, לח על הלחצן תבליטים (60!ום). 4 תוסיף מספר או תבליט ותעביר את נקודת הכניסה למקוס תחילת הטקסט. הקלד את הפריט הראשון ברשימה. אם הטקסט ארוך משורה אחת, 6זס\ תכניס את הטקסט, כך שכל השורות תהיינה במרחק שווה מהשוליים. בסוף כל פריט הקש על זפוחם. 6זס)\ תוסיף את המספר הבא או את התבליט הבא. כאשר תסיים, הקש זפשחש פעמיים כדי לחזור לעיצוב רגיל. כדי להוסיף מספרים או תבליטים לרשימה שהוקלדה, סמן את הטקסט ולח על הלחצן מספור או על הלחצן תבליטים. 4 2000 01666 - קוראים יודעים שינוי רשימות ממוספרות לעיתים יש לשנות רשימה ממוספרת. להלן מספר טריקים שיקלו על עריכת הרשימות : > כדי להוסיף פריט באמצע רשימה ממוספרת, מקס את נקודת הכניסה בסוף הפריט הקודסם והקש זסשחם. טזס) תתחיל את השורה הבאה במספר המתאים, ותמספר מחדש ובאופן אוטומטי את הפריטיס שבהמשך. > אס תמחק פריט מסוים, סזס\ תמספר את הרשימה מחדש. > כדי לדלג על מספור פיסקה מסוימת באמצע הרשימה, מקס את נקודת הכניסה במקוס כלשהו בטקסט הפריט שאינך רוצה למספר, ולחצ על לחצן מספור (פָחוז6פוחטא). באמצעות המקלדת, מקס את נקודת הכניסה בתחילת הפריט והקש על מקש 886650806. 0זס) תמספר מחדש את הפריטיס הבאים כך שיישארו ממוספרים על-פי הסדר. > אם ברצונך לחלק רשימה לשתי רשימות, הקש זסשחם פעמיים לאחר הפריט שאמור לסיים את הרשימה הראשונה. פעולה זו תוסיף שתי שורות ריקות. מקס את נקודת הכניסה בשורה הראשונה של הרשימה השנייה, לח לחיצה ימנית ובחר באפשרות תבליטים ומספור. 6זס\ תציג את הכרטיסיה ממוספר מתוך תיבת הדו-שיח תבליטים ומספור. סמן את האפשרות התחל מספור מחדש ולח אישור. סזס\ תיצור רשימה חדשה המתחילה במספר 1. שעשועי עיצוב 60 מאפשרת לשנות עיצוב מספור רשימה ומציעה מיגווו אפשרויות. תרשיסם 10.1 מדגיסם את האפשרויות. לפני המספרים נוספה המילה "ינושאיי. האותיות הוחלפו ל-|ז מודגש. כל העבודה בוצעה באמצעות תיבת הדו-שיח, תבליטים ומספור (חהז6טוחטצ 0ח3 פססווטם). שינוי המספרים כדי לשנות רשימה קיימת, סמן את הטקסט הממוספר, ובחר עיצוב, תבליטים ומספור או בחר תבליטים ומספור מתוך תפריט הקיצור שנפתת על ידי לחיצה ימנית. בתיבת הדו-שיח שתופיע, בחר בכרטיסיה ממוספר, ראה תרשים 10.2. לחץ על אחד מששת העיצובים המוכניס (לצורך הדוגמה שלנו, השני מימין בשורה העליונה). אחר לחצ על הלחצן התאמה אישית (26וו5%0ט6) כדי להציג את תיבת הדו-שיח התאם אישית רשימה ממוספרת 1150 60זססוחטא 26!ווח0ז5ט6) ובצע את השינוייס הבאיס: 1 בתיבה תבנית מספור (א0ם )אוחזס= זססוחטא) הקלד יינושא'י לפני המספר. 2 במיקוס טקסט שנה את המרחק בכניסה ב: אד סד %ח06ח1 חס 6סהמספוס). 3 לחץ על הלחצן גופן כדי להציג את תיבת הדו-שיח גופן, בחר עיצובים רצוייס ולח על אישור. פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות 15 ארגון רשימה ממוספרת כרוך לעיתים בביצוע ניסיונות, לכן כדאי לנסות צירופיס שוניס ולבדוק בתיבה תצוגה מקדימה (וסועסזק) כיצד הס נראים. |<|? וי | מדורג ממוספר | ממוספר | עם תבליטים מספור רשימה 6 התחל מספור מחדש תרשים 10.1 הוספת רעננות לרשימה ממוספרת על ידי הוספת טקסט תיאורי |<|? יו ללא 43 5 6 מספור רשימה | מדורג ממוספר | ממוספר | עם תבליטים 6 התחל מספור מחדש תרשים 10.2 לח על הכרטיסיה ממוספר בתיבת הדו-שיח תבליטים ומספור, כדי להחליף עיצוב רשימה ממוספרת 6 2000 000666 - קוראים יודעים |<[? ד ו ו ו | תבנית מספר שר 1 | | גופך... | ביטול סגנון מספר: התחל מ: | מיקום מספר לשמאל [= שור בן ‏ 063ס"מ=] | מיקום טקסט כניסה ב | 1.27 ס"מ = תרשים 10.3 תיבת הדו-שיח התאם אישית רשימה ממוספרת מאפשרת לשנות את גודל הגופן, סוגו ולהוסיף טקסט לתבנית המספר תבליטים מיוחדים אין כל כך הרבה אפשרויות משחק עס תבליטים, אך אפשר להחליפס בכל תו ולשנות את גודלס. תרשים 10.4 מציג מספר אפשרויות. תופן: |= ו | - -ין+ שר - הקיג ₪ == ל ץ ₪ | 7 ב 5 5 5 8 = םתכ םמ הצ פמט הפס תרשים 10.4 להשגת אפקטים מיוחדים, החלף את התבליטים הפשוטים בסימניס בחר עיצוב, תבליטים ומספור. הכרטיסיה עם תבליטים (80|!6060) נראית כמו הכרטיסיה ממוספר (60זססוחטא) וכוללת ששה סוגי תבליטים. הפעולה האמיתית היא בתיבת הדו-שיח התאם אישית רשימה עם תבליטים 1150 810!6060 126וח550ט0), ראה תרשים 10.5. כאן תוכל לשנות את גודל התבליטים או לבחור באחרים. בכרטיסיה עם תבליטים לח על הלחצן התאמה אישית. לשינוי גודל התבליט, לחצ על הלחצן גופן ובתיבת הדו-שיח גופן בצע את שינוייך. פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות 17 בחירת תבליט חדש כדי לבחור תבליט חדש לחצ על הלחצן תבליט 60!|טם). סזסש תפתח את תיבת הדו-שיח סימן. לחצ על התיבה הנפתחת גופן ובחר גופן. לחצ על הסימן שבחרת ואחר לחץ על אישור. <]? ד 1 תותבליט - אישור [- | ;| ]| | 2 | -> | | ביטול -תצוגה מקדימה.----ן | גופן... | תבליט... | מיקום תבליט > כניסה ב | 0 ס"מ | מיקום טקסט כניסה ב: | 0.25 ס"מ = תרשים 10.5 תיבת הדו-שיח התאם אישית רשימה עם תבליטים מאפשרת לשנות את גודל התבליטים, או לבחור תבליטיס חדשיס טבלאות ליצירת אפקטים מרשימים בעולס מוצרי הצריכה, המילה 'ימהיריי היא לעיתיס קרובות מילה נרדפת ל-ייבינונייי. אפשרויות הטבלה של סזסש נלחמות במגמה זו. מהיר! בהחלט. בינוני! בהחלט לא. הפקודה טבלה היא שילוב תמציתי של מהירות ועוצמה. לדוגמה, יצירת הטבלה הראשונה בקבוצת הטבלאות הבאות, נמשכה פחות ומן מוה הדרוש להכנת דייסה מהירה. קיימות שתי דרכים בסיסיות ליצירת טבלה. הדרך הראשונה מניחה שעדיין לא הקלדת את הטקסט; כלומר, ברצונך ליצור טבלה ולהוסיף נתוניס לאחר מכן. הדרך השנייה מניחה שהקלדת טקסט; במילים אחרות, ברצונך ליצור טבלה מחומר קייס. 8 2000 0066 - קוראים יודעים טבלה לוו עורה | ו הח ₪ 0% 6|----|6 ₪ 9 | 5 43 ₪ ₪ םן = 5 9 | זו ₪ כ -3]| ₪ובו.ר קה להחלי גבולות וצללית יכוליס להקנות לטבלה אפקט של כ3. ומנ םמ םמ ו מ וא בצ וצצ | 3 [ 5 + " עמ 1 מקטע 1 1 | ב 37ס"מ ‏ שורה 2 עמודת צ ‏ | 66 א ההש ]= עברית | | [ יערים בע*ם השתמש בטבלה כדי למקם הנומרים 18 טקסטים בגדלים שונים וה לצד וה. נס-הרים 4567 < טבלה זו, המסודרת המגשרים יר בשלוש עמודות, כוללת גרפיקה בעמודה האמצעית. גשר גשור 344 נהריים 22343 | טל. 08-56734 יצירת טבלה כדי ליצור טבלה ריקה: 1. בסרגל הכלים הרגיל לחצ על הלחצן הוספת טבלה (80!6ד ז0567ח1). ייפתח לוח עס ריבועיס, המייצגיס את התאיס בטבלה. 2 גרור את העכבר לרוחב ולאורך הלוח עד שיתקבל הגודל המתאים. המימדיס מופיעים בתחתית הלוח. לדוגמה, בתרשיס 10.6, בטבלה שתיווצר תהיינה 13 שורות לאורך ו-4 עמודות לרוחב. מימדי הלוח עשוייס להשתנות על פי מיקוס הלחצן הוספת טבלה ולפי גודל המסך הפנוי. לטבלאות גדולות יותר - עד 63 עמודות ו-32767 שורות - בחר טבלה, הוספת טבלה, בתיבת הדו-שיח הוספת טבלה שתיפתח, הקלד את מספר העמודות והשורות הרצוי בתיבות הטקסט המתאימות. 6זס/ מוסיפה גבול באופן אוטומטי בעובי 0.5 נקודה. אפשר לשנותו, בהמשך נראה כיצד אפשר לשנות עיצוב טבלה. פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות 19 [<ז5 זי | ₪ | סובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון ערה 099 007 ₪ שר 5-6 ₪7 ל 5 43 ₪ ש ם ₪| ש 7 5 -₪י ₪2 שופ ו וו ו ו .0 | 1 ] ב 25ס"מ שרה 1 עמדה 1 ] 66 אחז "₪ השפ = עברית תרשים 10.6 השתמש בלחצן הוספת טבלה כדי ליצור טבלה מההתחלה. טבלה זו ברוחב ארבע עמודות ובאורך 13 שורות / 2(/2ליא. כ010ת! תא (וו66) הוא מקום בטבלה, שבו נפגשות שורה ועמודה. על המסך נראה התא כתיבה. קווי רשת (65חו!670) הם קווים המסמנים את תאי הטבלה. קווי הרשת אינם מופיעים בהדפסה. טבלה היא רשת המורכבת מתאים רבים. גבול (ז06ז0פ), הוא קו שאותו מוסיפים לטבלה. הוא תמיד נראה לעין על המסך ומופיע כחלק מההדפסה. אפשר גם לצייר טבלה הלחצן הוספת טבלה קובע אוטומטית את רוחב העמודות לרוחב שווה, ומותח את הטבלה משולייס עד שוליים. צייר טבלה מאפשר לצייר טבלה ממש כשס שאתה מצייר אותה בעיפרון על דף. לצייר טבלה שני יתרונות גדוליס לעומת הוספת טבלתה : > אפשר לקבוע רוחב כל עמודה תוך כדי העבודה. > אפשר לקבוע את מיקוס הכניסות משני הצדדים. זס/ תעדכן אוטומטית את סמני הכניסה שעל הסרגל. / | לחצן צייר טבלה נמצא בסרגל טבלאות וגבולות. ב- 2000 6זס\ מוצב לחצן סרגל טבלאות וגבולות כברירת מחדל בסרגל הכלים הרגיל, בצמוד ללחצן 0 2000 00666 - קוראים יודעים הוספת טבלה, כמוצג בתרשים 10.7. המאפיין צייר טבלה הוא ברירת המחדל כאשר הסרגל מוצג. תוכל לדעת זאת לפי סמן העכבר שהופך לעיפרון, ראה תרשיס 10.9. | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזָרה [ יח 7 0 ₪ 060-609 | ש ב 9 ₪43 ₪ םן .א - * -7] = 5 5 = | + 8]טבלאת וגבולות = | ע 1 .₪ | ב ב | .ררה תאר לעצמד איה בלאגו יהיה אם תורוק כל פיסת נייר לתוך מגירה אחת, ולא משנה טבלאות וגבולות, בים, מזכרים, דוחות, תמונות, כרטיסי -פי.ם |2 *ק |* /9 / | לא נורא, שהרי לפחות כל הניירות < 1 4 | | 5 ₪ זב -3)| 8 וי = נה צריך באופן דחוף ביותר את פנקט תחיל לחטט בין הניירות ומנסה להיוכר באיזה צבע הוא היה. בסופו של דבר, אתה הופך את המגירה על הרצפה ו.. מוצא או לא מוצא, תלוז אם שמרת. ]בר דומה עלול לקרות במחשב. המחשב מאפשר לשמור עבודות, להשתמש בחומר ישך ולשנות אותו במקצת, במקום לבובו זמן ולכתוב הכל מהתחלה. אך לא תוכל להשתמש בחומר ישן אם לא שמרת אותו, ולא תוכל לחסוך זמן אם לא שמרת את הקבצים. בפרק זה תלמד יסודות' לשמירת קבצים, כדי שתוכל למצוא אותם במהירות מאוחר יותר. איך אני שומר על ארגון הקבצים? - כאשר אנו מדברים על קובץ, איננו מדברים על דפים המתויסים בקלסר. אנו מדברים , 7 ' . לח כ 9 מחיצות תאים. תרשים 10.7 לחיצה על לחצן טבלאות וגבולות תפתח את הסרגל הצף על שולחן העבודה ,ו + %ק! . 'כַ אם סרגל הכלים צף בגוף המסמך ומפריע לעבודה, לחץ על פס הכותרת וגרור אותו למקום חדש. הצב את העיפרון במקוס הרצוי, ולח על לחצן העכבר. תופיע תיבה קטנה בקו מקווקו שתלויה מחוד העיפרון. גרור את העיפרון לפינה הנגדית התחתונה ושחרר את הלחצן. המסגרת תלך ותגדל עד לנקודה בה תשחרר את לחצן העכבר. אחר, תוך שימוש באותה טכניקה של גרור ושחרר, צייר את קווי העמודות. סזסש תציג שוב קו מקווקו שיראה היכן אתה מצייר את הקוויס (ראה תרשים 10.8). לכשתסיים, לחץ שוב על צייר טבלה כדי להפסיק את הפעולה. אל תתאמצ לדייק ברוחב העמודות וגובה השורות. בהמשך הפרק תראה כיצד תוכל להתאימס בקלות לאחר הכנסת הטקסט. יצירתיות ביצירת טבלאות כאשר אתה מצייר טבלה על דף אתה יכול לפצל או לאחד עמודות ושורות כרצונך. גס כשתשתמש בצייר טבלה תוכל לעשות ואת. פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות 11 = 1 5 <[ |אּ קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים טבלה חלון ערה 789% 0 ₪ 6 ->.-|₪9 0 |8₪% כש שש ם .7-2 שש 53|ח|= 55 = ע 7 5 -₪] 2. ו 20 בַהמפת ה 7-6 8 שוטרפ ת סביר מידע במאפייני הקובצ. במק רה של קובצ פשוט אפשר לוות ר על אפשרות ו, מכינון שכעת אפשר לית שם ארוך למסמך. במקרח של ק בציט מורכבים . | וחשובים, כדאי למלא את הפרטים כמו מילות מפתח או קטגוריה, כדי שאפשר יחיח למצוא את הקובץ במחירות גם לאחר ומן רב תיבת הטקסט הערות תאפשר | ה |ש | / | < | 5% | | | 7 > | ₪ ₪ > ך₪] ו-ופפאם מעתיקות את השורה : הדש ה 7 יבש מירה הראשונה של המסמך. כדי לראות או לערוך את פרטי המסמך, בחר קוב, מאניינים. ארבע הכרטיסיות האחרות מכילות : מידע כללי, סטטיסטי (למשל, כמה שקופיות במצגת), תוכן ואפילו שדות מותאמים אישית, שתיצור כדי לעקוב אחר המסמך. תיבת דו-שיח וו והה, ועובדת באופן והה בכל תוכנת 01066. תרשים 10.8 צייר טבלה מאפשר ליצור טבלה על ידי גרירת העיפרון מגבלות צייר טבלה הדרך הטובה ללמוד כיצד להשתמש בצייר טבלה היא לשחק עם זה. אך לפני שתתחיל, כדאי שתדע על מספר מגבלות : 4 אי אפשר להשתמש בצייר טבלה כדי לצייר טבלה סביב טקסט. 6זס\ תוסיף את הטבלה מעל הפיסקה ולא מסביבה. בהמשך הפרק נדון כיצד להפוך טקסט לטבלה. > אס משתמשים בצייר טבלה, קשה לדייק ברוחב העמודות וגובה השורות. יצירת טבלה באמצעות הפקודה טבלה משתמשיס רביס מעדיפים ליצור את הטבלה, להוסיף נתוניס, למלא אותה ואחר לעצבה. תוכל לקבוע את מראה הטבלה בטרס תחל ביצירתה, תוך שימוש בפקודות התפריט טבלה, עיצוב אוטומטי של טבלה טהחזס)ססט ,1800!6). בחר את העיצוב המתאים ביותר לצרכיך מתוך הרשימה עיצובים שבתיבת הדו-שיח עיצוב אוטומטי של טבלה. כדי להפיק את המירב מפקודה זו, כדאי שתלמד תחילה כיצד לעצב טבלאות באופן ידני, אחרת, ייקשה עליך לערוך או לעצב מחדש. ראשית, עליך להבין את העקרונות הבסיסיים, ואחר את הטריקיס המתקדמיס. 2 20000 000666 - קוראים יודעים כיצד להוסיף נתונים? מקס את נקודת הכניסה בתוך תא והקלד את הטקסט. כשתגיע לקו הרשת השמאלי של התא, תראה ש-6זס\ תמשיך את הטקסט בשורה הבאה ותרחיב את התא באופן אנכי, כדי שיכיל את הטקסט המוקלד. בסיוס ההקלדה תוכל: > להקיש על המקש טאב כדי לעבור לתא הבא שמאלה. אפשר גס להשתמש במקש הח הפונה שמאלה, אס נמצאיס בסוף הטקסט. > ללחוץ על טאב+אח5 כדי לעבור לתא הקודם. אפשר גס להשתמש במקש חצ הפונה ימינה, אס נמצאיס בתחילת הטקסט. 4 אם אתה נמצא בשורה האחרונה בתא, הקש על מקש הח הפונה מטה, כדי לעבור תא אחד בכיוון מטה. 4 אם אתה נמצא בשורה הראשונה בתא, הקש על מקש התא הפונה מעלה, כדי לעבור תא אחד בכיוון מעלה. אס נגמרו השורות, תוכל להוסיף שורה בתחתית, על ידי מיקום נקודת הכניסה בתא השמאלי התחתון והקשת טאב. 2 6ים! . לחץ 80ד+661 בתוך תא כדי להוסיף לטקסט טאב רגיל. המרת טקסט לטבלה מה עושיס אס נתוני הטבלה כבר הוקלדו והעמודות הופרדו בעזרת טאבים! האס עליך להקליד מחדש או להעתיק את הטקסט לתוך טבלה חדשה! לא. אס קבעת את הטאביס כראוי, תוכל לסמן את הטקסט ולמקם עליו את קווי הרשת. המפתח להמרת טקסט לטבלה טמון בקיוס טאב אחד בלבד בין כל שני פריטיס הנמצאיס בשורה אחת. ברוב המקרים, פירוש הדבר הוא קביעת טאביס עבור כל עמודה, ולאו דווקא שימוש בטאביס של ברירת המחדל. אם יש ארבע עמודות, קבע טאביס לעמודות 2, 3 ו-4. לאחר שקבעת את הטאבים כראוי, סמן את הטקסט ולחצ על הלחצן הוספת == טבלה שבסרגל הכלים הרגיל. בחר טבלה, הצג קווי רשת כדי שקווי הטבלה לוצגו. פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות | 183 סרגל הכלים טבלאות וגבולות כדי להציג סרגל זה לחצ על הלחצן טבלאות וגבולות שבסרגל הכלים הרגיל. ו -%-) ₪ יה - < 31 5 || רא |60 + ₪ זב -3] ₪ -םז -ו-- =) == ₪ = = צייר טבלה פצל תאים מאפשר לצייר טבלה, תאיס, מפצל תאיס מסומנים. שורות ועמודות באופן ידני. מחק מוחק גבול תאיס בטבלה, ממזג תאים אם הקוויס אינס מעוצביס כגבול, אחרת מסיר גבולות. [+ ------] סגגון קו בחר כאן את סגנון הגבול. עובי קו פזר עמודות באופן שווה בחר אחת מתשע אפשרויות ליישור טקסט בתא הנבחר פזּר שורות באופן שווה הופך שורות לזהות בגובה. בחר כאן את עובי הגבול. הופך עמודות לזהות ברוחב. צבע גבול עיצוב אוטומטי של טבלה בחר כאן את צבע הגבול. פותח תיבת דו-שיח בה אפשר לבחור עיצובים מוכניס מראש. גבול חיצוני | שנה כיוון טקסט מאפשר לבחור על איזה קווי רשת 4 משנה כיוון טקסט אנכי/אופקי. להחיל על גבולות, או מסיר משנה את שמות הלחצניס האחריס גבולות. שמשנים את עיצוב הטקסט בהתאמה. צבע צללית מיין בסדר עולה מאפשר לבחור את הצבע והצללית - ממיין את כל הטבלה בסדר עולה, להחלה על תאי הטבלה. לפי העמודה המסומנת. סכום אוטומטי מסכס תאים מעל או לפני התא בו נמצאת נקודת הכניסה. [ 4 2000 0666 - קוראים יודעים [<ז5] -] 6וצסזכ] סזטוקה) 50801)/32 ג5 65 995 5 ב 2.56 ₪7 0 2 23 ₪ ₪ ם .7.4.4 שש כ|ז 55 5 5 ע 7 ₪ -₪]- 2 ו 630020 מש ו באוטטוזוצ ו -שטוווט אי מבווע וו בי אוו יש וגיו כןך שוטכו להשתמש באות רְיָשָיָת בשם, בכל מקום שתרצה. אם תקליד שם המתחיל באות רגילה, פאוסטחו// תהפוך אותה אוטומטית לאות רְשַיַת. אם ברצונך לשים אות רַישַיָחַ במקום אחר בשם, עשה זאת בעת השמירה הראשונה של הקובץ ה | -16ים ותיקיות? 5 41 1 | ו = | | 3 6 - ₪ ב- ₪ ם :עוד שנה, לאחר שת יצור מאות (או אלפ מסמכים, תמצא שיש צורך במערכת לניהול וארגון ק בצים, אפילו פשוטה ביות ר בהמשך תלמד ש-01008 מוליכה אותך בדרך הנכונה על ידי יצירת שתי תיקיות מיוחדות: אחת למסמכים, והשנייה לקיצורי-דרך לדפי 80)/, תיקיות ברשת, ומסמכים אחרים שאתה רוצה לעקוב אחריהם. לח וגרור כדי ליצור תרשים 10.9 צייר קוויס מאונכיס ואופקייסם בתוך הטבלה כדי ליצור עמודות ושורות טבלה ולצייר שורות, עמודות וגבולות. שינוי הטבלה נדיר לראות טבלה חדשה שאינה וזקוקה לשיפורים. סביר להניח שתצטרך להוסיף, להעביר או למחוק שורות או עמודות. אלו משימות לא מסובכות. כדי לבצע אותן עליך לדעת לסמן חלקיס בטבלה. סימון עמודות, שורות ותאים כדי לסמן עמודה, מקס את סמן העכבר על קו הרשת העליון בעמודה, עד שיהפוך לת שחור ועבה המצביע מטה. לאחר מכן לחי על לחצן העכבר (ראה תרשים 10.10). כדי לסמן מספר עמודות סמוכות, הצבע על ראש העמודה הראשונה כדי לסמנה, לאחר מכן לתץ וגרור את העכבר לרוחב הטבלה. אפשר גס לסמן את העמודה הראשונה, להקיש על המקש אוח5, להשאירו לחו, וללחוץ על העמודה האחרונה. כדי לסמן תא, הצבע על הרווח שבין קו הרשת לבין הטקסט. התא כולו יסומן, כמוצג בתרשים 10.11. סמן מספר תאים סמוכים על ידי גרירת סמן העכבר עליהס. אפשר לסמן תא גם תוך שימוש במקלדת. מקס את נקודת הכניסה בתחילת הטקסט בתא והקש על חצ הפונה מטה+!60+א50. כדי לסמן מספר תאיס שמאלה הקש 0חם-וח5 עבור כל תא. השתמש במקש 1₪ח5 ובמקש הח המתאים, כדי לעבור ימינה, שמאלה, מעלה או מטה. פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות 15 להלן מספר קיצורי מקשים יעילים נוספים: > לסימון התא הבא בשורה, הקש על המקש ספּד. > לסימון התא הקודס בשורה הקש 185+אח5. 4 לסימון הטקסט בתא, סמן אותו כפי שהיית מסמן טקסט רגיל. (תרשים 10.12) !., ט> יס כדי לבצע פעולה כגון גזירה, העתקה או הדבקה של עמודה או שורה בודדת, סמן אותה, לחץ לחיצה ימנית, בתפריט הקיצור, הכולל פקודות שכיחות לטבלה, בחר בפעולה הרצויה. לסימון הטבלה כולה, הקש ש/ג, החזק אותו לחוץ ולחץ לחיצה כפולה במקוס כלשהו בטבלה, או בחר טבלה, בחר, טבלה !780 56!600 ,180!6). אפשר גס להקיש פמט ++| (הספרה 5 בלוח המקשיס המספרי). ודא שהמקש >סס!וחטא אינו מופעל. [< ]5 וו ה | קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עורה - 9 9 0 ₪5 ₪ ]| | - | 5 > | ש 3 ₪ 3 ₪ ₪ םן 1 | = ש ; ₪ -₪1|* + |מוזה | חס ₪ . > מא - - 0 ב - 9 -2|07*ה |* < | 4 | ת| לא | חן זב - | ₪ 6 בסרגל טבלאות וגבולות חסרים 3 לחצנים וההסברים התואמים טופל היכן שצריך ₪ || ו1|1| | :ןו וו" ₪ | ₪ - עמ' 1 מקטע 1 1 ]| ב 25ס"מ שרה 1 עמודה 1 ] =₪5] אחז | הש השס] | עברית ‏ ]| אס ] תרשים 10.10 כדי לסמן עמודה, גע בקו הרשת העליון עד שהסמן יהפוך לחץ, ולאחר מכן לח לחיצה אחת 6 2000 006666 - קוראים יודעים [ זי קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב. כלים ב( > ו 7 ₪ 55 ₪ פם ו תרשים 10.11 | פופו ו וב + | |כ₪ | |מש |2-- |בם |פט | כם. טופל היכן שצריך 1 | ב 49ס"מ שורה 6 חלון ערה 3 72 88 5 4, עמוד 183, 80, 10.19 תמונה ראשית מסך |פסום, 12.3 טופל עמודה 1 בא | ןפ מ ו - | בסרגל טבלאות וגבולות חסרים 3 לחצנים וההסברים התואמים עבת | | 8 | 0-6 ₪ | 3/9 ₪ ₪ םן + = ₪5 = ש 7 ₪ || מ וררודווו ין יוור 5 כדי לסמן תא, הצבע על הרווח שבין קו הרשת חימני/השמאלי לבין הטקסט ולח לחיצה אחת [< [ ןז ₪ א קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון ערה תרשים 10.12 מכ = | 8= 9 5 0 | -7-5) "ה 5 4% 5 | זפ | ₪ 3 -5 ה | |כם |ת> |ם |ו-- |סם |מש |ם. טופל היכן שצריך 1 | ב 8פס"מ שורה 8 עמודה 7 | ₪ = = = ש ; 5 -₪4| ג > -. .ריר ההבצשטונוטטוטטו ‏ הצוומ מו ומד מ עמ 7 מממ למממממם ‏ " יי טי טיו 6 ₪א| ל 5 ב ₪ ₪ ם| /2| ----- = 3 12 ה 14 5 8.8 4, עמוד 183, 80, 10189 תמונה ראשית מסך 8 12.3 טופל -₪ם ב6רגל ₪₪8₪₪ וגבולות חסרים 3 לחצנים וה ברים התואמים הא חן ישן הפ עברית | 4 | סמן טקסט בתוך תא על ידי לחיצה כפולה על הטקסט פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות בר [] . .₪ |||ו1ו1| יו :] ו: ו!י'י: ן 1177 שינוי רוחב עמודות ביצירת טבלה על ידי שימוש בלחצן הוספת טבלה, זסש קובעת באופן אוטומטי את כל העמודות באותו רוחב, ומותחת את הטבלה משוליים עד שוליים. ייתכן שתרצה לשנות רוחב של עמודה או שתייס. דרך קלה לשינוי רוחב עמודה אחת, היא על ידי גרירת סמן הגבול שעל הסרגל. 6זסש מאפשרת שלוש דרכים לשינוי גודל. שיס לב, השיטה שתבחר עלולה להשפיע על רוחב עמודות אחרות. בתרשיס 10.13 המטרה היא להרחיב את עמודה 3, אך בדוגמה השלישית, עמודה 4 הופכת לצרה מדי, ובדוגמה הרביעית, הטבלה נדחפת מעבר לשולייסם השמאליים. רק בדוגמה השנייה העמודות מעוצבות כראוי. להלן שלוש האפשרויות לבחירה: > בגרירת קו הרשת באמצעות העכבר בלבד, רק העמודה הבאה משמאל מוצרת, כמו בדוגמה השנייה בתרשים 10.13. רוחב הטבלה נשאר כשהיה. > בגרירת העכבר תוך הקשה על מקש א501, כל העמודות האחרות נשארות באותו רוחב, כמו בדוגמה השלישית בתרשים 10.13. רוחב הטבלה משתנה בהתאס. > בגרירת העכבר תוך הקשה על |שס6, כל העמודות מימין נשארות כשהיו בעוד העמודות משמאל מוצרות, כמו בדוגמה האחרונה בתרשיס 10.13. רוחב הטבלה נשאר כשהיה. 51<[‏ 1 בּ | קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים שבלה חלון ערה / .0 0799 0 % כ 6 -.-|₪7 | ל ב ₪ > ם!ו .7-8 צצ 3 = >= 5 ע 2 1-2 2. 8 ₪ | הסם) | משששששמאה יהי ייל ו יכ ו 4יויפ וי ויליויפיו ייוו וי רוטקרה [₪4] רוחב העמודה לאחר שינוי גודלה בעזרת הענבר 25 1 93 רוחב העמודה לאחר שינוי גודלה בעזרת הענבר ומקש אוח5 1 25 3 עמ' 1 מקטע 1 1 | ב 12.4ס"מ שורה 16 עמודה 47 ] | אחז ז] ]| עברית ]| | א | | תרשים 10.13 6 מספקת שלוש דרכיס להרחבת עמודה. כל דרך משפיעה באופן שונה על העמודות האחרות 8 2000 00666 - קוראים יודעים שינוי רוחב מספר עמודות בבת אחת כדי לשנות רוחב מספר עמודות סמן את העמודות ובחר טבלה, גובה ורוחב של תא (ה00ו/\ 0חה 6100% |ו66 ,6פגּד). בתיבת הדו-שיח גובה ורוחב של תא, הקלד את רוחב העמודה בתיבת הטקסט רוחב עמודה (חוחט|0ס6 +0 חנזססוצ) ולאחר מכן לחי אישור. ב % 9 כאשר אתה מסמן עמודה כדי לשנות את רוחבה, ודא שכל העמודה תסומן, ולא רק התא העליון; אחרת תשנה את רוחב התא שסומן בלבד. % 272 ו/6ו2ת! שיחקתי עם רוחב העמודות והסתבכתי, כעת כל הטבלה מבולגנת. כיצד אני מאפס את רוחב העמודות? == סמן את הטבלה ובחר בלחצן פזר עמודות באופן שווה שנמצא בסרגל הכלים טבלאות וגבולות, או מהתפריט הראשי בחר טבלה, התאם אוטומטית, פזר עמודות באופן שווה. התאמה אוטומטית של רוחב העמודות האם לא נוח יותר ש-6זסש תתאים את רוחב העמודות באופן אוטומטי! הדבר אפשרי בעזרת הפקודה הנקראת התאמה אוטומטית (חסטה). 6זסצ מרחיבה או מכווצת את העמודות בהתאם לטקסט שהן מכילות. להלן אופן השימוש בהתאמה אוטומטית בעמודות שסומנו: 1. גע בקו הרשת השמאלי של העמודה האחרונה שסומנה, עד שסמן העכבר יהפוך לשני קוויס אנכיים בין שני חיצים. 2 לח לחיצה כפולה על קו הרשת (לפעמים צריך ללחוצ לחיצה כפולה כמה פעמיס עד שרוחב העמודה מסתדר). שינוי רוחב תא בודד אפשר לשנות רוחב תא בודד על ידי סימון התא וגרירת סמני הגבול או קווי הרשת. לדוגמה בתרשיס 10.14, התא שסומן הורחב כך שהטקסט יתאים ללא גלישה לשורה השנייה. פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות | 189 [< ]5 ו [= [א. קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה םלון ערה [ 9 ]0-0 0 --5| ₪ > | שב ₪ | 3 ₪ ₪ םן ש> | = = = ם ; 5 -1|+ . | ב | בשע צעברמארשעמש )| ----- : [4] + 5 - 7 | = מ - 5 ו 4 || פא | מז זב - = עמ 1 מקטע 1 1 ]| ב 53ס"מ שורה 3 עמודה 1 ] == אא ]| 5% אנגלית (א] = םה [ תרשים 10.14 כדי לשנות רוחב תא בודד, סמן את התא וגרור את סמני הגבול או את קווי הרשת ,'!י 6פו אם אתה משנה רוחב של תאים בודדים רבים בטבלה, ייתכן שייראה כאילו חלק מהתאים מתיישרים תחת עמודות שונות. למעשה, התאים נשארים בעמודות המקוריות, ללא קשר למקומם על המסך. אם ברצונך לראות אילו תאים יוצרים עמודה, סמן את העמודה על ידי לחיצה על קו הרשת שבראשה. הוספת שורה לא תמיד תוכל לדעת מראש לכמה עמודות ושורות תזדקק. לנוחותך, 6זס) מאפשרת מספר דרכיס להוספת שורות ועמודות. נתחיל בדרך להוספת שורות. אם נקודת הכניסה נמצאת בשורה שלאחר המקוס הרצוי לשורה החדשה, לת = על לחצן הוסף שורות (5אוס₪ 56%ח1) בסרגל הכליס הרגיל (לחצן הוסף שורות הוא לחצן הוספת טבלה המוכר לנו, אך עס שס ותפקוד חדשים). השורה החדשה מתוספת מעל מקוס נקודת הכניסה. תוכל גס לבצע את השלביס הבאים: 1. מקס את סמן העכבר בשולייס השמאליים, בסמוך לשורה שתבוא אחרי השורה החדשה. 2 לחצ לחיצה ימנית. השורה תסומן ו-6זס/ תציג תפריט קיצור. 0 2000 00666 - קוראים יודעים 3 מתפריט הקיצור בחר באפשרות הוסף שורות. השורה החדשה תכלול כל עיצוב הנכלל בשורה שסומנה. הוספת עמודה ₪ שלבי הוספת עמודה דומים לאלה של הוספת שורה. סמן עמודה ולחצ על | הלחצן הוסף עמודות (פחוחט|ס6 56%ח1) בסרגל הכלים הרגיל (הלחצן הוסף עמודות הוא הלחצן הוספת טבלה, עם שס ותפקוד חדשים). העמודה החדשה מתוספת מימין למקוס נקודת הכניסה. לחילופין, אפשר לסמן את העמודה, ללחו לחיצה ימנית, ומתפריט הקיצור לבחור באפשרות הוסף עמודות. מחיקת שורות ועמודות לפניך מספר דרכים למחיקת שורות או עמודות. הדרך הקלה ביותר היא לסמן אותן ואחר לבצע אחת מהשיטות הבאות : > לתף לחיצה ימנית, מתפריט הקיצור בחר מחק שורות או מחק עמודות. > בחר טבלה, ולאחר מכן בחר באפשרות מחק עמודות או מחק שורות. כאשר אתה מוחק שורות ועמודות אתה מוחק אותן לחלוטין. אס ברצונך להוסיף אותן במקוס אחר בטבלה או במסמך, עליך לגזור ולא למחוק. סמן את השורות או העמודות, והשתמש באחת מהשיטות הבאות: > לתצ לחיצה ימנית, מתפריט הקיצור בחר באפשרות גזור טטס). > בסרגל הכליס הרגיל לח על הלחצן גזור. > הקש א+6. העברת שורות ועמודות טבלה ב-6זס) גמישה. העברת שורה או עמודה אינה מסובכת מגזירה והדבקת טקסט רגיל. נבחן את שלבי העברת עמודה (שלבי העברת שורה זהים כמעט) בעזרת טכניקת גרור ושחרר. העברת עמודה: 1. סמן את העמודה שברצונך להעביר בלחיצה על קו הרשת שבראשה. 2 העבר את סמן העכבר אל תוך העמודה (עמוד על הטקסט). 3 התחזק את לחצן העכבר לחוצ והעבר את הסמן לתוך העמודה העוקבת למקוס בו אתה רוצה להכניס את העמודה. תיבה קטנה ומקווקוות תופיע בתחתית הסמן. 4. שחרר את לחצן העכבר. פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות 11 העברת שורה נעשית בדרך דומה: 1. סמן את השורה שברצונך להעביר בלחיצה מימין לקו הרשת הימני של השורה. 2 העבר את סמן העכבר אל תוך השורה (עמוד על הטקסט). 3 החוק את לחצן העכבר לחוצ והעבר את הסמן לתוך השורה העוקבת למקוס בו אתה רוצה להכניס את השורה. תיבה קטנה ומקווקוות תופיע בתחתית הסמן. 4. שחרר את לחצן העכבר. באותה שיטה אפשר להעביר מספר שורות או עמודות, בתנאי שהן רציפות. עיצוב הטקסט בטבלה לעיתיס רחוקות טבלה יוצאת מושלמת ואינה דורשת טיפולי עיצוב מיוחדים. כותרות באותיות מודגשות, טקסט ממורכז בעמודה, או רשימה עס תבליטים בתא, אלה ועוד סוגי עיצוב רביס אחריס החלים על טקסט רגיל, ומיניס ללא כל קושי גס בטבלה. לדוגמה, כדי לעצב טקסט בשורה, סמן את השורה, ובחר באפשרויות העיצוב הרצויות. כיוון חדש לכותרות | יש עמודות שהכותרות שלהן ארוכות מאוד, אך כמות הנתוניס בכל תא קטנה. ל- 2000 6זס)\ מאפיין המאפשר לשנות את כיוון הטקסט. תוכל לכתוב את הכותרות בצורה מאונכת. להלן השלבים לביצוע: 1 סמן את הכותרת. 2 בסרגל הכליס טבלאות וגבולות, לח על הלחצן שנה כיוון טקסט. הכותרת תוצג מלמטה למעלה, לחיצה נוספת תשנה את הכיוון ל: למעלה-למטה ולחיצה נוספת תחזיר לכיוון אופקי. 3 לאחר שתבחר את הכיוון הרצוי, בחר עיצוב אוטומטי של טבלה כדי להצר את העמודה. שיס לב שטקסט אנכי נראה מעוצב כיאות רק אס אתה נמצא בתצוגת עמוד מעוצב. הוספת גבולות וצללית עיצוב הטבלה אינו מסתייס בעיצוב הטקסט. אפשר לייפות את הטבלה עצמה על ידי הוספת גבולות וצללית. גבולות וצללית אינס בהכרח שיפור צורה חיצונית בלבד. הס עשוייס לתרוס לקריאת הטקסט, על ידי תיחוס העמודות והכוונת עיני הקורא על פני השורות (ראה תרשים 10.15). 460 מספקת אפשרויות רבות להוספת גבולות וצללית לטבלה. תוכל להשתמש בכל אחת מהן לטבלה כולה, או לתאיסם מסוימים. תוכל גם לשלב מיגוון מידות רוחב של גבולות ודרגות צפיפות של צלליות. 2 2000 06166 - קוראים יודעים הוספת גבולות וצללית נעשית דרך תיבת הדו-שיח גבולות וצללית, או מסרגל הכליס טבלאות וגבולות. הטבלה שבתרשים 10.15 נראית כאילו הושקעה בה עבודה רבה, ולא כך היא. מרבית העבודה נעשתה בעזרת סרגל הכלים טבלאות וגבולות. [<] ו ₪1 |א. קובץ עריכה תצוגה הוספה עצוב כלים טבלה חלון עזרה > 00 ₪ 6 ->-6|5 ₪ | |ש ג 38 ₪ ₪ סן 7-4 שצע 3+|9ז 5 = = שק 8|.₪) 9. פס > ו יהו1י0י2יהי3יוי4י0י5י0י6י0י7י0י8י0י9י11001000 32ב וי14י - 7-8 ש*ה == |0 2 < 4 4 | ל | זב- הוי1יוי2יויבּיוי4יוי5יוי6יוי 55-58-07 עמ 1 מקטע 1 11 ] ב 25ס"מ שורה 6 עמודה 1 ] ]א ]| ]| עברית ]| | אס | תרשים 10.15 גבולות וצללית משפריס את מראה הטבלה והופכים אותה לקריאה יותר לעשות סדר בגבול אפשר לשנות את גבולות הטבלה. בדרך כלל כדאי להתחיל מהתחלה, כך שלמעשה הצעד הראשון הוא לחיפטר מהגבולות הקיימים. מקס את נקודת הכניסה במקוס כלשהו בטבלה, ובחר בה על ידי הקשה על 4/6 ולחיצה כפולה בעכבר. לח על הת שליד הלחצן גבולות בסרגל הכליםס טבלאות וגבולות. בחר בלחצן ללא גבול (ראה תרשים 10.16), אחר הוסף את הגבולות החיצוניים. בצע את השלבים הבאיסם: 1. בחר את הטבלה. 2 לח על התיבה סגנון קו ובחר את הגבול הרצול. 3 לח שוב על הח שליד הלחצן גבולות ולח על הלחצן גבול חיצוני שבסרגל הכליס הקטן שנפתחת. תפסת את העניין: כעת קל יותר ליצור גבולות פנימייס. סמן את הטבלה, ולחצ על הלחצן גבול פנימי שבסרגל הכליס הקטן. פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות 13 א טבלאות וגבולות תרשים 10.16 סרגל הכלים הקטן גבולות מאפשר ליצור את הגבולות, או לבחור ללא גבול הוספת צללית עתה להצללה. בשורת הכותרת יש להשקיע עבודה רבה, לכן נתחיל בשורות הנתונים. התהליך והה להוספת גבולות. נתחיל משורת הנתוניס השנייה: 1. בחר את השורה. 2 לח על הח שליד הלחצן צבע צללית. 3 ייפתח לוח צבעיס מלא. מלוח הצבעיס בחר בצללית (בדוגמה זו, 15% אפור), ולחי עליה. [<51 זי [א. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב. כלים טבלה םלון עורה --%- 3 5% | ו מו | > = | ₪ ₪ -₪ם ו -ו10י208י308י0י4י0י5י608י7.8-ו-50-5. עמ 1 מקטע 1 1 ]| ב 25ס"מ שורה 6 עמודה 1 ] == אחז ]| ]| עברית ]| א ] תרשים 10.17 טבלה זו גמורה כמעט, כל שנותר לעשות הוא לעצב את שורת הכותרת 6זס מספקת קיצור דרך למניעת הצורך לחזור על הפעולה שוב ושוב, סמן את השורה הרצויה ולחצ על הלחצן צבע צללית (זסו0ס6 פַחוְ0ח5). לכשתסיים, הטבלה תיראה כמו זו שבתרשיס 10.17. 4 2000 0666 - קוראים יודעים טקסט לבן על רקע שחור עתה נותר לעצב את שורת הכותרת. טקסט לבן על רקע שחור!! בקלות. הצלל את השורה כפי שעשית בפעמיס קודמות, אך בלוח הצבעיס בחר בצבע שחור. צבע הגופן יוחלף אוטומטית ללבן. שיס לב שבתרשיס 10.15 הגבולות המפרידים בין כותרות העמודות אף הס = בצבע לבן, כך ה נעשת: 1. בסרגל הכליס טבלאות וגבולות לחץ על הלחצן צבע גבול. ייפתח סרגל הכולל את לוח הצבעיס. 2 בלוח הצבעיס בחר את הצבע הלבן, סמן העכבר ייהפך לעיפרון. 3 העבר את העיפרון על הגבולות הפנימייס של שורת הכותרת. 4. לכשתסיים, הקש על ₪56 כדי לצאת ממצב צבע גבול. עיצוב אוטומטי של טבלה עיצוב טבלה היא פעולה קלה למדי, אך מיגוון העיצוביס, הגבולות והצלליות עשוי לבלבל. מהס הגבולות המתאימיס! מתי הצללית כהה מדי! מהי הדרך להפוך טבלה ליפה יותר, אך קריאה עדיין? בחר עיצוב אוטומטי של טבלה טפחזס"ססט 1806) - מעצב הטבלאות האוטומטי של 40 . עיצוב אוטומטי של טבלה מאפשר בחירה מתוך 40 עיצוביס שאפשר להחיל על טבלה. חלק מהעיצוביס הס למעשה רשתות פשוטות, אחרים כולליס צלליות מיוחדות ואפקטיסם של תלת-מימד (כ3). תיבת הדו-שיח עיצוב אוטומטי של טבלה (ש|טבּד חס ססטו) מאפשרת לבחור באילו חלקיס רצונך להחיל את העיצוב. לדוגמה, אס אתה אוהב את העיצוב פרט לצללית שבו, תוכל לבטל את החלת הצללית. לבחירת עיצוב, עליך לגלול את תיבת הרשימה עיצובים. תוכל לראות דוגמה לכל עיצוב בתיבה תצוגה מקדימה (שסוטפזק). סמן או בטל את סימון הפריטים, המופיעים תחת עיצובים להחלה (עומְקג סד החזסת), או החל עיצובים מיוחדים על. התיבה תצוגה מקדימה משתנה כדי לשקף את בחירתך. לאחר שמצאת את העיצוב הרצוי והתאמת אותו, לחץ אישור ו-0זס/ תעצב את הטבלה באופן אוטומטי. לאחר שעיצבת טבלה באמצעות עיצוב אוטומטי של טבלה, תוכל לעצב מחדש חלקיס בטבלה באופן ידני בעזרת כלי העיצוב שנסקרו בפרק זּה. פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות 155 מיון הרשימה בטבלה מיון היא דרך טובה ליצירת טבלה קלה יותר לקריאה. רשימת מספרי הטלפון המשרדייס או הפרטיים היא דוגמה מצוינת: את ''אבן-טל יהודהיי תמצא הרבה יותר מהר, אם הרשימה תמוין לפי סדר הא-ב. כדי למיין טבלה במהירות לחצ על לחצני מיין שבסרגל הכלים טבלאות 5 וגבולות. על הטבלה להיות בעלת שורת כותרת. מקס את נקודת הכניסה בעמודה המועמדת למיון ולח על לחצן מיין בסדר עולה (0ַחו0ח506( +01ס5) או מיין בסדר *ורד (0חו0ח26566 %זס5). המיון יתחיל מהשורה השנייה של הטבלה (כלומר, שורת הנתוניס הראשונה שלאחר שורת הכותרת). עיצוב מסמכים בעזרת מסמכי תבנית ואשפים 6זס אינה מסוגלת לכתוב במקומך, אך היא מספקת מיגוון עיצוביס שעוצבו מראש וחוסכיס את ייכאב הראשיי של עיצוב מסמכים כלליים, כגון מכתבים וסיכומים. אינך צריך לדאוג בקשר לגודל השוליים, אזור הטקסט או סוג הגופן. עליך רק להקיש ולהקליד, ו-6זס\ תבצע את רוב העבודה. כדי לבחור תבנית עיצוב: פתח את תיבת הדו-שיח חדש, בחר בכרטיסיה, ובחר מתוך העיצובים המופיעים בה, ראה תרשים 10.18. 0 חשזס/ מספקת שני סוגי עיצוב - תבניות ואשפים. למסמכי תבנית סיומת 06ם ולמסמכי אשף סיומת ?ו/). מרבית האשפים פועליס בצמידות למסמכי התבנית הרגיליס, אשפי הפקס, מזכר, קורות-חייס ומכתביס לדוגמה, מאפשריס בחירה מתוך שלוש תבניות בכל קטגוריה, אפיון התבנית לצרכיך יאפשר שימוש יעיל יותר באשף. אפשר לאתר את האשף המתאים על פי שמו וסמל מטה הקסמים המציין אותו. האשפים של מסמכי טוסצש שם האשף יוצר תזכיר בעברית (סוח16] ש6זט6) תזכיר פניס משרדי מסוגנן לפי בחירתך. מכתב (66 |) מכתב מסוגנן לבחירתך. פקס (א8=) עמוד שער למשלוח פקס (50865 זפש60) תוויות דואר (|1806 פַחוווב1) תווית אחת או תוויות רבות למשלוח דואר, את הכתובות אפשר למשוך מתוך ספר הכתובות של פוססחו/ו. 6 2000 06166 - קוראים יודעים שם האשף יוצר מעטפות (6קסו6עח=) מעטפה או מעטפות על פי הצורך בפורמט סטנדרטי. לחיצה על מקש תאפשר שימוש בכתובות מתוך א>ססטטס. לוח פגישות (406008) לוח פגישות פשוט, כולל שמות משתתפים, נושא ומקוס להערות. לוח שנה (ז08ח68|6) לוח על בסיס חודשי, עמוד לכל חודש. קורות-חיים (₪65006) לבחירתך ולטעמך, סגנון מקצועי, כרונולוגי או אחר. ידיעון (ז5!009/ו₪6) פורמט של 8.5א11 בשלושה סגנונות. מחייב התאמה כדי לאפשר שימוש יעיל. 4 ...ה | דפי אינטרנטו | דו"חות. | 5 זסקסת | פחסוסב6וופנום | 5 תשחססי זפתטס | 5 | 5 15 | כללו | תבניות של 97 0866 | 65בוקוחפד 95 0866 | תזכירים | פרסומים | מסמכים אחרים = מכתבים ופקסים ₪ ₪| ₪[ , - תצוגה מקדימה- -------ק זב קוח חס | ז03ח68|6 | 880 | חפה שוחוופסת וקור | חסופזפ חס וקו ו ₪ ן | ְ לחץ על אישור כדי להתקין סופת |008ו655)סזק זַחהּחסום תבניות ספות וליצור ו 6וחופסת 656 קובץ חדש הצ 0 א ] ₪6 מסמך ₪7 תבנית תרשים 10.18 ₪זס/צ מספקת מיגוון עיצובים מוכניס מראש המקליס בהכנת מסמכים מסמכי תבנית מסמך תבנית הוא מסמך שעוצב מראש, ואתה ממלא בו חלליס ריקיס או מחליף טקסט-דמה בטקסט שלך. ב-סוס\ מסמכי תבנית ליצירת מסמכים בעברית ובאנגלית. לדוגמה, בחירה במסמך תבנית ליצירת פקס (אפּ עְזזסקו6זחס ש6ז60ז), תציג עמוד שער למשלוח פקס (ראה תרשיס 10.19). חזס/ מנחה היכן להקליד את כתובתך, וכתובת הנמען. פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות 177 1 [-%8] 6זס/ 4010504 - 61תפוסטט:) אב - 3)תסהונוטטם | | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה | "9 007 5 ₪ 6/--5| ₪ | ל | 3 ₪ ₪ םן ב 5 כב א | = 5 = =| ע 2 5 -1|י 5. 8305 חונמה | 3-ה 7 [לחך כאן והקלד כפובת העברת פקס [לחץ כאן והקלד שסן פקס: [לחץ כאן והקלד מספר פקטן :| [לתץ כאן והקלד שטן תשדיך: | 13/09/99 [לתץ כאן והקלד את נושא הפקס] עמודים: | (לת) כאן והקלד מספר עמודים] ידיעה: [לחץ כאן והקלד שטן ב אציו ך] נמ לשלוח התייחסות נ להשייב העדות: בחר סקסט וה ומחק אותר אד החלף אותד בטקיסטי משלך. כדי לשמזר שניים בתבנית ור לצורך שימוש עמ' 1 מקטע 1 1 | ב 14ס"מ שרה 1 עמודה 1 ]| ₪] א ]| ]| עברית ]| סו ] תרשים 10.19 מסמך התבנית א עזהזסקוה%6ח60 צו6ז160] למשלוח פקס. מלא את החללים הריקים והוסף את הטקסט שלך, כדי ליצור מסמך מעוצב ומוכן למשלות אשפים האשף מורכב קצת יותר. הוא מאפשר ליצור תבניות מותאמות על ידי הצגת סדרת שאלות באשר לחלקים שברצונך לכלול בתבנית. ב-0זס) אשפיסם ליצירת מסמכיס באנגלית או בעברית. לחץ על סמל תבנית אשף, לדוגמה 2870ו) א8= 6076 ותקבל את השלב הראשון, בחר את השלב הרצוי: מסמך למשלוח, תוכנת הפקס, נמענים, עמוד שער, שולח בחר על פי העדפותיך ולחץ על הבא או על סיום לפי העניין. בשלב השני, בחר במסמך למשלוח, בחר עס/בלי עמוד שער והערה, לח על הבא. עבור על השלביס הבאים: בחר תוכנית פקס, נמען, עמוד שער, כתובת שולח ושולח הפקס, לחץ על סיום. 6זס) תיצור תבנית שעליך למלא, כשס שהיית ממלא את התבנית המוצגת בתרשים 10.19, הדוגמה לאשף מוצגת בתרשים 10.20. ל %תפ! אם יצרת מסמך שאתה מעוניין לשוב ולהשתמש בו, שמור אותו כתבנית. בחר קובץ, שמור בשם. בתיבת הבחירה שמור כסוג בחר במסמך תבנית (00%.*) 36!קוה6ד %+הסוחטס6ססם. בפעם הבאה שתבחר קובץ, חדש התבנית החדשה תוצג בכרטיסיה !613ח66. 8 2000 00666 - קוראים יודעים באיזה סגנון ברצונך להשתמש עבור עמוד השער? 7 אלגנטי | | ביטול | < הקודם הבא> | סיום תרשים 10.20 אשף הפקסים של 2000 6זסו מספר מילות אזהרה מספר תבניות ואשפיס של שזס/ קליס לשימוש, כמו לדוגמה אלה היוצריס תמצית קורות חיים, מכתביס ופרסומים. הס גס מורים מעוליס, המספקים דוגמאות לשיטות וטכניקות מעניינות לעיצוב. אך גס הפשוטיס דורשיס ידיעה בסיסית בעיצוב, עריכה ושמירת מסמכים. תבניות ואשפיס אחרים, במיוחד אלה המיועדיםס לפרסומיס ודוחות, מתאימיס למשתמשיס מתקדמיס בלבד. אל תתעסק איתס עד שתכיר את פקודות העיצוב והעריכה של סזס/ באופן יסודי. פנה לפרק 8 כדי ללמוד כיצד לעצב סגנונות לתבנית שלך. ללימוד מקיף יותר של הנושא אנו ממליציס על הספר "2000 שזסע - קוראים יודעים'י בהוצאת הוד-עמי. פרק 10: מספור, תבליטים, רשימות וטבלאות | 199 פרק 11 2-הג'ום יוה באמצעות סיוס/ בפרק זה: / % ל % א כלי האינטרנט של זסש עיצוב דף אינטרנט קריא בניית דף אינטרנט באמצעות אשף שינוי פני הדף הוספת מסגרות לסיוע בניווט באתר האינטרנט שימוש בטבלאות ובתיבות טקסט, למיקום טקסט וגרפיקה פרק 11: יצירת דפי אינטרנט באמצעות סזס/ 201 כלי האינטרנט של טיוסעש 0 86ז0ס) מהווה נקודת התחלה טובה ליצירת דף אינטרנט לשימוש כללי. ל- 2000 6זס/ תבניות שימושיות רבות וכן אשף המנחה אותך צעד-אחר-צעד בתהליך בניית דף האינטרנט. בעזרת 6זסצ תוכל ליצור דפי אינטרנט מתוחתכמיס למדי, תוך זמן קצר. כדי ליצור דף אינטרנט אינך צריך להתחיל מהתחלה; אם כבר יצרת מסמך ב-6זס/ תוכל לשמור אותו כדף אינטרנט בלחיצה אחת. 46 אינה מתאימה לכל מטרה שלשמה אתה בונה אתר אינטרנט. על ידי בחינת הנקודות הבאות תוכל לבדוק בקלות את מידת ההתאמה לצרכיך: 4 איזה סוג דפי אינטרנט ברצונך ליצור: אס הדפיס מיועדיס לכלול טקסט פשוט, מעט גרפיקה והיפר-קישורים, 6זס תטפל בכך בקלות. אך אס ברצונך לשלב בדף תכונות מתקדמות כמו, קבצי 56006 או ואדה דינמי (1א47 6ווההחץ0), השתמש בתוכניות מתקדמות יותר. ליצירת אתריס מורכבים, עייןו בספריס שבסדרה המיועדת למפתחי אתריס באינטרנט של הוצאת הוד-עמי. > האם יש להוסיף או להסיר דפיס מהאתר לעיתים קרובות! יצירת דפים חדשים וקישורס לדפים קיימים, עשויה להיות מלאכה מייגעת אס הפעולה מתבצעת לעיתיס תכופות. 6זס\ היא תוכנית טובה לאתרים שאינס דורשים רענון ועדכון תכוף, אך אם אתה מתכוון לפתח, לשנות ולהרחיב את האתר, 806?)חסז] היא תוכנית שתתאים למטרה זו. עיצוב מסמך אינטרנט הכלל האחד והיחיד לעיצוב דף אינטרנט הוא שאין כלליס. אס אתה גולש ותיק ברשת, בוודאי הבחנת באוסף מדהיסם של עיצובים, הנעים מעיצובי טקסט משעממים ביותר ועד עיצוביס מרהיביס. כמו עיצובי דברי דפוס, קהל חיעד והמסר שברצונך להעביר הס שיקבעו את עיצוב הדף. אס הקהל והמסר אינם דורשים עיצוב מיוחד במינו, מטרתך העיקרית צריכה להיות דפים קריאים. לכן כדאי לעבור על עקרונות העיצוב הגרפי הבאיס : > ודא שהטקסט בצבע מנוגד לרקע. השילוב הקריא ביותר הוא טקסט כהה על רקע בהיר. הימנע מרקעים לבניס חלקים, הנוטים לעייף את העיניים. חימנע גם מצבעיס בהיריסם מדי - אדוס וצהוב הס צבעיס בוהקים במיוחד. > השימוש בכותרות משנה לשבירת בלוקיס של טקסט יסייע לקוראיסם לאתר את המידע במהירות. קוראיס הנתקלים בייקירות'י של טקסט צפוף עלולים להחליט שמשימת הקריאה קשה מדי ולוותר. 4 הימנע משורות טקסט ארוכות. כאשר הטקסט נמתח מצד אחד של הדף לצדו השני, הדבר עשוי לעייף את הקורא, כיון שלעין אין נקודת מנוחה על פני הרצף. 2 2000 061666 - קוראים יודעים > ביצירת דפיס הקשורים אחד לשני, השתמש בעיצוב ובאלמנטים גרפיים זהים. בעיצוב גרפי עקבי יש למקס מסגרות, כותרות ותמונות באותו מקוס בכל דף. הימנע משימוש באותיות דפוס אקראיות - בחר שני גופנים תואמים, אחד לכותרת והשני עבור הטקסט. 4 צמצם שימוש באלמנטים גרפיים. דף אינו צריך להיות משעמס מבחינה חזותית, אך עומס בגרפיקה מצועצעת מקשה להבחין בחלקים החשובים. אס הדפים מפורסמים בשרת אינטרנט, משך ומן הטעינה הארוך יגרוס לקהל לנטוש אותך. ,.'!י פָ> שים! אם גילית באינטרנט אתר שהמבנה והעיצוב שלו מצא חן בעיניך תוכל לפתוח אותו ב-סזס/, ולהחליף את הטקסט והגרפיקה שלו בשלך. הימנע משימוש בסמלים גרפיים המוגנים בזכויות יוצרים. אשף דפי אינטרנט אס תעקוב אחר הוראות האשף, תוכל ליצור אתר אינטרנט שלם שבו דף ברירת מחדל המכיל היפר-קישורים לכל הדפים האחרים שיצרת. מתוך מיגוון העיצוביס בחר ערכת גופניס עקבית וגרפיקה המבוססת על נושא. לאחר שתיצור דפי אינטרנט באמצעות האשף, יחיהח עליך להחליף את הטקסט והגרפיקה המופיעיס בתבנית בטקסט וגרפיקה משלך. (כמו בכל תבנית אחרת הכוללת טקסט דוגמה). לפני שתתחיל להשתמש באשף דפי אינטרנט (0ז28ו) 0806 60//), כדאי ש'יתצייריי לעצמך את המבנה הבסיסי של האתר. כיצד ייראה דף הבית שלך! האס ברצונך ליצור קישורים לדפיס אחריסם מתוך דף זה! אס כן, מהו העיצוב הבסיסי של כל דף מקושר! לדוגמה, אס ברצונך ליצור מספר דפיס מקושרים שיציגו את מוצרי העסק השונים, בדף הבית כדאי שתציג רשימה של קטגוריות המוצריס, ואחר ליצור דף נפרד לכל אחת מהקטגוריות ודפיס נוספים הכולליסם תשובות לשאלות הנשאלות לעיתיס קרובות. השימוש באשף דפי אינטרנט 1. פתח את התפריט קובץ ובחר חדש. 2 בתיבת הדו-שיח חדש בחר בכרטיסיה דפי אינטרנט (08065 60\) ולחצ לחיצה כפולה על 2376!ו/ 2346 60) ש076פ6 (אשף דפי אינטרנט בעברית), ראה תרשיס 11.1. 3 לחץ על הלחצן הבא 0א6א) כדי לדלג על מסך הפתיחה ולהציג את השלב הראשון. בתיבה כותרת אתר אינטרנט (6שוד 5166 פ6ש), הקלד שם עבור אתר האינטרנט פרק 11: יצירת דפי אינטרנט באמצעות סזסש | 203 החדש שלך. על פי ברירת המחדל האשף משתמש בשם שתגדיר כאן כדי ליצור תיקיה חדשה בתיקיה המסמכים שלי (פחסוטססכ ץוא). (ראה תרשיס 11.2) 4 לחץ על הלחצן הבא טאסא) כדי לבחור את סגנון ברירת המחדל של הניווט. בתיבת הדו-שיח של שלב זה (ראה תרשיס 11.3), תישאל אס ברצונך להוסיף מסגרת לדף ברירת המחדל, או ליצור דף נפרד עס קישורים לדפים אחרים. ...ה | תבניות של 97 0866 | 65בוקוחסד 95 0866 | תזכירים | פרסומים | מסמכים אחרים | מכתבים ופקסים דפי אינטרנט | דו"חות. | סקט | פחסוסהסוופנות | פונס זפתט | בי | ₪5 1000075 | כללו (6 6 6 תצוגה מקדימה זט ססות ו זססון ססות ן |החספזסם... | חה|ב-ז107... חפטספז... | אי חחחטו... ₪ 6 ₪ ₪ לש 1306 אופזססר 6|קחו5 אופזפטו | אושזססון תצוגה מקדימה אינה זמינה .| 5 חס זט לוס 1 חחוובּ-זחטוח... תרשים 11.1 אשף דפי אינטרנט בעברית שבתיבת הדו-שיח חדש << | גי מהי הכותרת של אתר האינטרנט שלך? ג ג מ כותרת אתר אינטרנט: ביווכי הוסף דפים סדר דפים היכן ברצונך לשמור את אתר האינטרנט שלך? יי מיקום )אתר הלינטרנש 60 וס 5לחסותוססם שחו ] | עיון... סיום | | ביטול < הקודם | הבא> | סיום תרשים 11.2 תיבת כותרת אתר אינטרנט 4 2000 0666 - קוראים יודעים |< די ו התחל איזה סוג ביווט ברצונך לכלול באתר האינטרנט שלך? כותרת ומיקום השתמש במסגרת לצורך ניווט כדי שניתן יהיה להציג את | הקישורים ואת התוכן בו-זמנית. בחר באפשרות דף נפרד עבור ביווט דפדפנים שיאינם תומכים במסגרות. 7 [ . הוסף דפים מסגרת אופקית דף נפרד סדר דפים ערכת נושא חזותית סיום | בעת לחיצה על קישור במסוגרת השמאלית, התוכן מופיע במסגרת הראשית בצד ימין. | | ביטול < הקודם | הבא> | סיום תרשים 11.3 כאשר משתמשיס באשף דפי אינטרנט לבניית אתר, אפשר לבחור סגנון מסגרת לדף הפותח. > מסגרת אנכית (סוחהז |87068/) היא הבחירה הטובה ביותר אס ברצונך להוסיף יותר משלושה או ארבעה דפים. בעיצוב גה כל הדפיס המקושריס מופיעיס בסרגל הניווט שבשמאל הדף; כשמשתמש לוחצ על אחד הקישוריס שבמסגרת, הדף מופיע מימין. בדרך כלל, הסרגל האנכי נשאר נפרד, ללא קשר לעמוד המוצג בחלון הדפדוף הראשי. מסגרת אופקית (סוח8ז= |גזחסקוזסז) היא הבחירה הנכונה כאשר האתר פשוט - לא יותר משלושה או ארבעה דפיס מקושרים. בעיצוב זה, הדפיס שמופיעיס כאשר המשתמש לוחי על קישור, קליס יותר לקריאה מפני שהס פרוסיס לכל רוחב הדפדפן. כמו במסגרת אנכית, מסגרת אופקית בדרך כלל נשארת ללא שינוי, וללא קשר לדף המוצג בחלון הדפדוף הראשי. דף נפרד (806ק 56087806) הוא דף ללא מסגרת. עיצוב זה מתאיס אס לדעתך הגולשיס ירצו לבחור רק דף אחד מהדפיס המקושרים. 5 לח על הלחצן הבא טאפא) כדי לבחור את סדר הדפים. אס חשבת על כך לפני שהתחלת, תוכל לקצר את תהליך העבודה בשלב הזה. סידור ברירת המחדל של הדפים מכיל דף אינטרנט אישי (806ק 60/ |החספזסק) ושני דפיםס ריקים. אך הבתחירות בתיבת דו-שיח זו מספקות אפשרויות נוספות. תוכל להוסיף מספר דפים ריקים, לבחור מתוך תבניות דפיס מסוימות, או לייבא דפי אינטרנט שיצרת. אם טעית (או אס ברצונך להסיר דפי ברירת מחדל), בחר באחד מהערכיס ברשימה, ולחצ על הלחצן הסר דף (2806 00/6ח₪6). 4 הוסף דף ריק (306ק %ח8|8 צו6 00) יוצר דף חדש ריק, ומוסיף היפר-קישור בדף ברירת המחדל. פרק 11: יצירת דפי אינטרנט באמצעות 6זס) | 205 > הוסף תבנית דף (סְחָבּק 36|קוחסד 00) מציג את תיבת הדו-שיח תבניות דפי אינטרנט (80!קוח16 7806 60/)), המאפשרת להוסיף אחד מהעיצוביס המוכניס של 6זס\. לחיצה על שס תבנית שברשימה מציגה את סוג הדף כשהוא נראה כמו חלון סזסצ מאחורי תיבת הדו-שיח, ראה תרשיס 11.4. 2 שיפ אם אינך בטוח איזה שימוש תעשה באתר, הוסף מספר גדול יותר של דפים ריקים. פשוט יותר למחוק קישורים מהדף הראשי, מאשר להוסיפם מאוחר יותר. 1 [-]6/ וטע 440105011 - פותסונוססם קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון ערה נותרת ראשית תופיע נאן סעיף 31 כותרת סעיףף 1 תופיע כו 1 קב 3 לק דג פקרן שו ל בים דך ולמתע מצא תבורה נחמדה דג פקרן שט לו בים דך ולפתע לצא חבורה נחדה. דג מקרן שו ל בים דך ולמתע מצא תבורה נחמדה דג מקרן שו לד בים דך ולפתע מצא חבורה נחמדה. סעיף 2 ה מקדן שו לו ביםדך ולפתע מצא חבודה נחמדה. 1 הלוב כותרת סעיף 2 תופיע כמ תבניות דפי אינטרנט 3 דג מקרן שט לו בי דך ולמתע מצא תבורה נחטדה דג פקרן שו לו בים דך ולפתע וצא תבורה נסדה. דג מקרן שו ל בים דך ולפתע מצא תבורה נחמדה דג מקרן שט לו בים דך ולפתע מצא חבורה נחמדה. סעיף ב ג סקדן שט לו ביםדך ולפתע מצא חבורה נחמדה. 1 לב הג מקדן ש0 לו בים דך ולפתע 890 חבו ה פקדן שו לו בים דך ולפתע לצא חבודה נחודה. לב דג מקרן שט לו בים דך ולפתע 0צא תבו הג מקרן שט לד בים ד ולפתע מצא חבורה נחמדה. = הג סקדן שו לו ביםדך ולפתע לצ חבו חוחטס) 31006- 168 6 50081 הוח וס חטו-זחטו 1 וקו 0 01 סוד כותרת סעיןי 3 תופיע כ פקרן שו לו בים זך ולפתע מצא חבורה נחמדה. זג פקרן שט לובי ג פקדן שט לד בי דך ולפתע. דג מקרן שט לו בים דך ולפתע 30א חבו כיתוב יופיע כאן ש מק ב שרה שמוחה ]| ששחן אקדן ש] 508] | עברית -] | תרשים 11.4 התבניות הזמינות מתיבת דו-שיח זו כוללות טקסט סתמי וגרפיקה שיש להחליף. חלון טזסו מציג את הדף בגודל מלא 6. לח על הלחצן הבא 0א6א) כדי להגדיר את סדר הדפיס באתר, וכדי לתת כותרת לכל דף. בחר דף כלשהו והשתמש בלחצנים הזז למעלה (קש 6טסוא) או הזז למטה (חאוסכ 6צסו) כדי לשנות את הסדר שבו יופיעו. על פּי ברירת המחדל, לכל דף שס סתמי משלו כגון: 0806 60/ |8ח50זפק או 3חוחט|ס6 60חףו|ג 16. בחר דף, לחצ על הלחצן שנה שם (סִוַ8ח6ם) והקלד שס מתאיס יותר. לאחר שסיימת, תיבת הדו-שיח אמורה להיראות בדומה למוצג בתרשים 11.5. 6 2000 00666 - קוראים יודעים |< די ו צניו ארגן את קישורי הניווט אל דפי האינטרנט כותרת ומיקום באפשרותך לשנות את השמות או את המיקומים היחסיים של הדפים באתר האינטרנטט שלך. ביווכ הוסף דפים ההיפר-קישורים שלהלן יופיעו ככלי ניווט: בי | הזז מעלה 6 ס8/ [בחס5זסק 2 סַחָבש אחבום וינ ? חזותית | הזו מטה סיום | שנה שם | סיום | | ביטול < הקודם | הבא> תרשים 11.5 שנה את שמות הדפיס באתר האינטרנט משס סתמי לשס מתאים יותר % 7 לח על הלחצן הבא (א6א) כדי להציג את השלב האחרון של האשף; המאפשר לבחור ערכת נושא חזותית (סוח6חז) שספק לדף את המראה שלו. אס ברצונך להוסיף ערכה, לחצ על הלחצן עיון בערכות נושא... (וח6חד פשוסז8) כדי להציג את תיבת הדו-שיח ערכת נושא המוצגת בתרשים 11.6. כפי שתוכל לראות בדוגמה, ערכות מכילות גופנים, תבליטים, רקעים, וערכות צבעים. בחר ערכה 0 ו 12216 אני מנסה להוסיף קובץ קיים לאתר האינטרנט, אך העמוד נפתח על ידי התוכנית המקורית (|66אם, +חוסטיוסעוסק)? נסה את הטריק הבא: בתיבת הדו-שיח פתיחה לחץ על לחצן הוספת קובץ קיים, אתר וסמן את הקובץ הרצוי, לחץ לחיצה ימנית, בתפריט הקיצור שייפתח בחר פתח 6זוסש/ +)ס5ססווז. ולחץ אס. 8 לח על הלחצן סיום (חפוחו=) כדי לשמור את כל הדפים שיצרת במיקוס שציינת בשלב 3. 6זס) תטען ותשמור את כל הדפים, ותסיים בטעינת דף חדש וחזח.%|6/80 מוכן לעריכה. לאחר הרצת אשף דפי אינטרנט, תוכל לערוך את אתר האינטרנט. תרשים 11.7 מציג את המראה של דף ברירת המחדל. בחר בטקסט הסתמי ובגרפיקה שבעמוד ּה, והחלף אותס בטקסט, תמונות ואיורים משלך. כדי לערוך דפים אחרים, לחץ על ההיפר-קישוריס. פרק 11: יצירת דפי אינטרנט באמצעות סזס/ 7 ?<| בחר ערכת נושא: (ללא ערכת נושא) ץפסזם 5ב חפום לחווקפשום 55 ₪00 55| מו חסםוטסקא= דוגמה לערכת הנוש ח6חטם פששו6: סגנון כותרת1 ₪ תבליט ₪ תבליט = כ[ | 68760 הַחופא זב1י] |הפס|ב די 6ב 6זטסב] 2 א זסעשל סו 6וסק חזטסחחל5סק זססבק ססות 56 חה חס 530050086 6 אתו 5 בַחולְחו3 = |חחנופ קו אופקי: סגנון כותרת 2 דוגמה לטקסט רגיל | ] צבעים חיים | ] גרפיקה פעילה ₪ תמונת רקע 0 היפר-קישור רגיל היפר-קישור שהופעל תרשים 11.6 בחירת ערכה מחליפה את הרקע הלבן בצבעיס וגרפיקה המופיעיס בחלון התצוגה המקדימה 7-ל זס/ 10105014 - חזות-018 461 3 | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון ערה ו ו ₪ 0 5 ₪ רו 6 | - = - ₪ | 6 ₪ ₪ 8 | ש 3 ₪ | 3 ₪ ₪ 5 ה שר 3|א|| ₪ 55 ש|ע 2 | -₪5]] > > ]= 62| . 8 ה מסגרת חדשה מתחתך=] מסגרת חדשה מעלך=] מסגרת חדשה מממיוךה] מסקרת חדשה משמיאלףה | ₪ | וחק סא [8ח50זסקפחסטופתמוד 58 )הסוחנסס הז( ₪ | + עבור | + מועדפים 64 | | 9 | = >| כותרת ראשית תופיע כאן תוכן הענייניםן ₪ מידע אודות עבודה ₪ קישורים מועדפים ₪ מידע ליצירת קשר ₪ פרוייקטים נוכחיים ₪ מידע ביוגרפי ₪ תחומי עניין אישיים : מידע אודות עבודה 5 תיאור משרה מק שח שו א מ הס הפ עברית ד ה אמ [ ה ₪ > ו | ש | ₪ סט ₪ ססוו |[ ו תרשים 11.7 החלף את הטקסט הסתמי והתמונות בטקסט אמיתי ובגרפיקה משלך 8 2000 00666 - קוראים יודעים הוספת דף לאתר אינטרנט קיים אשף דף האינטרנט הוא דרך מצוינת להתחלה, אך יש לו מגבלות רציניות. לאחר שתיצור את האתר, לא תוכל להשתמש באשף להוספת דפים חדשים. אפשר להשתמש באשף ליצירת אתר אינטרנט חדש, ואחר לייבא דפיס מאתר קייס - אך בדרך כלל, קל יותר ליצור דף חדש מהתחלה, ולקשר אותו לדף ברירת המחדל של האתר. כדי ליצור דף אינטרנט פשוט, דלג על אשף דף האינטרנט והשתמש בתבניות האינטרנט המוכנות של 6זס). כדי להוסיף לאתר מסמך סזס/ או גיליון ו6אם, שמור אותו כדף האינטרנט. בכל מקרה, ודא ששמרת אותו באותה תיקיה שבה שמור אתר האינטרנט הקיים. הוספת דף אינטרנט חדש לאתר 1 פתח את התפריט קובץ, בחר חדש בתיבת הדו-שיח חדש לח על הכרטיסיה דפי אינטרנט (פ5סח8ק 60))). בחר אחד מדפי האינטרנט המוכנים (הרשימה זהה לזו המופיעה באשף דפי אינטרנט (2870ו) 806ק 60/) ולח אישור (אס). אס תרצה, תוכל לשנות את הטקסט והגרפיקה בעמוד. פתח את תפריט עיצוב טהחזסת), בחר ערכת נושא (6וח6חד), ובחר את הערכה בה השתמשת באתר. לחצ אישור. פתח את תפריט קובץ, ובחר שמירה בשם. אם צריך, לחצ על הלחצן שנה כותרת (6סוד סְפַחהה0), ותן לדף שס מתאים יותר. בחר בתיקיה המכילה את אתר האינטרנט, ולחץ על שמור. מתוך תפריט קובץ, בחר פתיחה ובחר בדף ברירת המחדל (סִָאַּק %|6/80) שבתיקיה המכילה את אתר האינטרנט. מקס את נקודת הכניסה במיקוס שברצונך להוסיף חיפר-קישור לדף שיצרת כעת. (אם צריך, הקש ושחש כדי להוסיף מקום). הקלד את הטקסט עבור ההיפר-קישור החדש וסמן אותו, אחר לח על הלחצן הוסף היפר- קישור (אחו|חסקץת +56ח1). בתיבת הדו-שיח הוספת היפו-קישור (ראה תרשים 11.8) לח על קבצים אחרונים, ומראש הרשימה בחר בדף האינטרנט שיצרת עתה. לחץ אישור (06). שמור את דף ברירת המחדל. פרק 11: יצירת דפי אינטרנט באמצעות סזסש | 209 [<]? די ו | תיאור מסך... = טקסט שיוצג: הדף החדש שלי] | קישור אל: קובץ או דף אינטרנט קיימים מקום במסמך זה הקלד את שם הקוב)י או דף האינטרנט: הדף החדש שלי. ות עיין ב לחלופין, בחר מתוך רשימה: || קבא | דף אינטרנט... > הלח,:/0 /0005)06ו530ח3 וד 5|=68להסוחנו6סם עזי: 6 קבצים הו החח!ס-)פחס3|פחב וד ₪68 |פשהטהחנסיס עזי אחורום..+ 5 ה ב זה ד חס ב|פחב זד 5=68פה6וחנוס ע[: לח 5]1 חס ב!5ח3 וד 8 =5לה6החטססים ע]:- [8ח50ז6 0 | חס 3!פחב זד ₪68 פסתטוחטססכ עו : 6 2.1 חב ח58!3הסב|פחה ד 5=8?ה6החטססם ע]: .1 5ח0ו5!30ח3 7 8 = פטתטוחטסוסכ עו :- . 1 שח אח58!3חסוב|פחב זד 5=68הסוחנססם עז: 6 5 עססחוחח 67 5חח :4 | סימניה:י. ["א.אלום עץי 27662000 וחב בס 5 השהחנוססכ ע[ :6 / דפים בה... (9] קישורים % שנוספר יצירת מסמך לחץ על המסוגרת בה ברצונך חדש שהמסמך יופיע: | ( ללא ) 29306 506] | ₪ כתובת דואר תרשים 11.8 השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי ליצור היפר-קישור לדף החדש באתר עריכת דפי אינטרנט ב-6וס/ש למעט מספר יוצאיס מן הכלל, כל מה שתוכל ליצור במסמך 6זס\ יעבוד גס בדף אינטרנט, ותוכל להשתמש בכל כלי העריכה ושיטות העריכה של סזסצ כדי לעבוד על עיצוב דף האינטרנט. יש מספר תכונות שלא תעבודנה. לדוגמה, שבירת מקטע לשתי עמודות, תוצג כשתי עמודות בחלון 6זס\, ועמודה אחת רחבה מאוד בחלון הדפדפן (אל יאוש - יש פתרון מתוחכס שמאפשר ליצור אשליה של עמודות בדף אינטרנט, פרטיס בהמשך). מרבית אי-התאימויות האחרות משפיעות על עיצוב תוויס כמו טקסט מובלט, או על אובייקטיס צפים כגון איוריס ותמונות. כדי לראות רשימה מלאה של אי-התאימויות שבהן תיתקל, במסייע של 01666 הצג את הנושא: '"שמירת דף אינטרנט כמסמך 6זסצ'י ('י?6חָהק ססצו 85 58/6 1 הסחצו פהסקסהת זהה/יי). שינוי מראה הטקסט כדי לשנות עיצוב טקסט בדף אינטרנט, השתמש באותן שיטות עיצוב שבהן תשתמש במסמכי 6זס/ אחרים. תוכל לערבב עיצובים, סגנונות גופניס וסגנונות פסקאות. לדוגמה, תוכל לעצב כותרות בעזרת הסגנונות : 1 70ו680, 2 0חו680 ו-3 8חו680. לשינוי צבע הטקסט, בחר מילה, משפט או פיסקה שלמה, לאחר מכן לח על החצ הממוקסם מימין ללחצן צבע גופן ומתוך ערכת הצבעיס בחר את הצבע הרצוי. כדי לשנות גופן טקסט שנבחר, השתמש בגופן וגודל גופן שבסרגל הכלים עיצוב. לקבלת אפשרויות נוספות, פתח את תפריט עיצוב, בחר גופן (או לחץ לחיצה ימנית על הטקסט הנבחר ומתפריט הקיצור בחר גופן). מספר אפקטי גופו אינם זמיניס: תבליטים, צל וחריטה כיון שאין להס מקבילות ב- |ואזה, ראה תרשים 11.9. 0 2000 00666 - קוראים יודעים תרשים 11.9 | אפקטי טקסטו | מרווח בין תווים | אופך עברית ואחרים הופן: סגנון גופן: גודל: | - |בווה || סטנדרטי [+ | 8 [* | טקסוטו לטיני הופן: סגנון גופן: גודל: | - |מוזם | | סטנדרטי [- | 12 ]+ | כל הטקסט צבע גופן: סגנון קו תחתון: צבע קו תחתון אפקטים | ] קו חוצה ₪ צל | ] רישיות מוקטנות 7 ] קו חוצה כפול 7] מיתאר = ] רישיות בלבד | ] כתב עילי 7] הבלטה = ] מוסתר | ] כתב תחתי ] חריטה תצוגה מקדימה. דוגמה 22-2220--- זהו גופך פע דפטוד, גופך זה ישמש הך במדפסת והך על המסך, | בבירת מחדל... בעריכת דף אינטרנט מספר אפשרויות עיצוב אינן גמינות (מופיעות באפור) 6 0 ו6וככ! מה קורה לאחר שמירה כדף אינטרנט של מסמך שזס/ רגיל שבו עיצוב שאינו ישים בדפי אינטרנט? כאשר תנסה לשמור את המסמך כ-פפָ3ק טפעש (דף אינטרנט), 6זסו תציג תיבת דו-שיח שתאמר איזה עיצובים ישתנו. חלוקת משנה של דף אינטרנט בעזרת מסגרות אשף דפי אינטרנט מציע דרך קלה ליצירת דף ברירת מחדל עס מסגרות לניווט. תוכל להוסיף מסגרות לכל דף אינטרנט ולהשתמש בהן למיגוון מטרות. בעבודה עס מסגרות, מומלצ להשתמש בסרגל הכלים מסגרות (פסוח8זח). אם אינך רואה אותו, לח לחיצה ימנית על סרגל כלים כלשהו או על שורת התפריטיס ומתוך התפריט הנפתת בחר מסגרות, או פתח את תפריט תצוגה, סרגלי כלים ובחר מסגרות. בעזרת הלחצניסם שבסרגל הכליס מסגרות (תרשים 11.10) תוכל להוסיף מסגרות חדשות בחלק העליון, התחתון, השמאלי או הימני של הדף. כדי להסיר מסגרות מדף קייס, לחץ על הלחצן מחק מסגרת (6וחפּז= 6|606). תרשים 11.10 סרגל כלים מסגרות . 3 ₪ | מסגרת חדשה מתחחך=] מסגרת חדשה מעלן-=] מסגרת חדשה מימין] [1] מסגרת חדשה משמיא ל | | פרק 11: יצירת דפי אינטרנט באמצעות סזס/ תיבת הדו-שיח מאפייני מסגרת (₪65ז6קסזק 6וח8ז-) הנפתחת בלתיצה על לחצן מאפייני מסגרת הנמצא מימין ללחצן מחק מסגרת, מאפשרת לשנות את מראה ואופן הפעולה של מסגרת מסוימת. לדוגמה, על פי ברירת המחדל, זסו אינה מוסיפה קו ביון המסגרת ובין חלקיס אחריס של הדף. אך אס תלחצ על הלחצן מאפייני מסגרת ואחר על הכרטיסיה גבולות (5ז80706), תראה את תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשיס 1. בעצרת אפשרויות אלו תוכל ליצור קו בין מסגרות, לשנות את העובי או הצבע, או להגדיר אס ברצונך לאפשר למשתמשיס לשנות את רוחב המסגרת. אפשרות זו יעילה במיוחד למשתמשיס המפעילים את הדף בתצוגה ברזולוציה נמוכה, ורוציס לראות מספר עמודים בו-זמנית בחלון הדפדפן. % "ל מסגרת עליונה מכילה בדרך כלל מידע על האתר כגון שם החברה והלוגו שלה. היתרון הבולט בשימוש במסגרת עליונה הוא שגם כאשר גוללים את הדף, המידע במסגרת נשאר קבוע בראש הדף. | גבולות = מסגרת דף מסגרות = 7 ללא גבולות הוחב גבול: נק 4.5 = צבע גבול: אוטומטיי ם [ מסגרת בודדת הצג פסי גלילה בדפדפן: ₪] ניתן לשנות גודל מסגרת בדפדפן אם דרוש תרשים 11.11 תחת הכותרת דף מסגרות בחר באפשרות הצג את כל גבולות המסגרת כדי להציב קו בין מסגרות ולאפשר למשתמשים לשנות את גודל המסגרת. סידור טקסט וגרפיקה בדף אינטרנט בעת עיצוב טקסט וגרפיקה בדפי אינטרנט, כלי הנשק הסודיים שלך הם הטבלאות ותיבות הטקסט. בעזרת כלים אלה תוכל לסדר פריטים בדיוק כפי שתרצה. טבלאות יעילות במיוחד ליישור טקסט וגרפיקה, פעולה מסובכת בדף אינטרנט. כפי שכבר הוזכר קודם, אינך יכול, להוסיף עמודה לדף אינטרנט, אך תוכל להכניס טבלה כדי ליצור אפקט דמוי עמודה. (אס תתבונן היטב במרבית התבניות הנוצרות בעזרת אשף דפי אינטרנט, תראה שכמעט כולן מכילות טבלה). 2 20000 00666 - קוראים יודעים כדי להוסיף טבלה לדף אינטרנט, פעל על פי ההליכים הרגילים של הוספת טבלה ב-0זס/. לדוגמה, תוכל להשתמש בלחצן הוספת טבלה כדי להוסיף טבלה ברוחב סטנדרטי, או ללחוצ על הלחצן טבלאות וגבולות. את שני הלחצניסם תמצא בסרגל הכליס הרגיל. תיבת טקסט היא למעשה מכולה עבור טקסט וגרפיקה. כאשר אתה מוסיף תיבת טקסט לדף אינטרנט, תוכל לשנות את גודלה ולמקס אותה בכל מקוס שתרצה. כדי להוסיף תיבת טקסט, לח על הלחצן תיבת טקסט שבסרגל הכלים ציור, וגרור את התיבה למקוס הרצוי (לאחר שיצרת את תיבת הטקסט תוכל לגרור אותה לכל מקוסם). אחת הדרכיס היעילות למקס גרפיקה בדף היא להכניס תמונה לטבלה או לתיבת טקסט. סזסש משנה באופן אוטומטי, את גודל התא בטבלה כך שיתאים לגודל התמונה. גרור את ידיות האחיזה בפינה הימנית של התמונה, כדי לוודא שכל התמונות מופיעות בגודל זהה. כדי להכניס תמונה, מקס את נקודת הכניסה בתא או בתיבת הטקסט, ואחר פתח את התפריט הוספה ובחר תמונה. בחר את המקור ממנו ברצונך למשוך את התמונה - קוב או סורק - זס\ תעשה כבר את השאר. דף הדוגמה המופיע בתרשים 11.12 מציג טבלה פשוטה בת שתי עמודות הכוללות גרפיקה בתאים משמאל, עס טקסט תואם בתאים מימין. סוג טבלה ה מתאים במיוחד להצגת מחירונים. [זן - זי ₪1 | סובץ ו תוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזָרה | ו --7|0 ₪ | ₪ | כ ₪ ₪ ףן וי צ ב כ|9 ה ₪ ש ₪ ש|ע 5 הצ ומחה | = = 3 5 ₪ | מסגרת חדשה ומתח מסגרת חדשה מעל מסגרת חדשה ממיך מסגרת חדשה משמול ה [ חו תחת סק 69 סוק 5ח0ב !פד 58 |5אחסוחנססס 0:88 | | + עבור | + מועדפם 6 8 | ה 9|> -| א.ג.ב. תרגומים תוכן העניינים ₪ מידע אודות עבודה. קישורים מועדפים מידע ליצירת קשר פרוייקטים נוכחיים מידע ביוגרפי תחומי עיסוק עיקריים מחירים ₪ ₪ ₪ ₪ שא כ >|6|= | + רעודדוו וגודדוד וגרוד ר כ ] א * שת אוטומטיות. | 6 = ציר | עברית ]4 שמ מקטע | שרה עמודה ]| שש א ישן תרשים 11.12 הכנס תמונה לתוך תאי טבלה כדי למקס את התמונה בצורה מדויקת על הדף פרק 11: יצירת דפי אינטרנט באמצעות סזס/ 223 הוספת קווים הוספת קוויס לדפי האינטרנט יכולה לסייע לארגן מידע, ולהפוך את הדף ליפה יותר מבחינה חזותית. קוויס אופקיים יכוליס גס לסייע בהגדרת מקטעים בדף. הוספת קווים אופקיים 1 מקס את נקודת הכניסה במקוס הרצוי. 2 פתח את התפריט עיצוב ובחר גבולות וצללית; לחץ על הכרטיסיה גבולות ואחר לחץ על הלחצן קו אופקי. 3 גלריית התמונות של תיבת הדו-שיח קו אופקי תיפתח ותציג את אפשרויות הקוויס הזמינות, ראה תרשים 11.13. בחר את הקו שמוצא חן בעיניך. אחר לח עליו כדי להציג את תפריט הקיצור של גלריית התמונות ובחר הכנס תמונה. [<]?)| קו אופקין] ₪ | ₪ 3 | ערה( פריטים מקורנים (₪ | ייבא פויטיף ₪ | | מרטונים !| תמונות פריטים 1 - 60 תרשים 11.13 השתמש בקו כדי לארגן את תוכן דף האינטרנט 2 6יפו % תוכל להוסיף היפר-קישורים לטקסט או גרפיקה, בתוך טבלה. טכניקה זו שימושית אם ברצונך ליצור סרגל דפדוף של היפר-קישורים בתמונות במקום בטקסט. צור טבלה בת עמודה אחת ושורה אחת לכל תמונה שתרצה לשלב. הוסף תמונה לכל תא שיצרת, בחר כל תמונה והשתמש בלחצן הוסף היפר-קישור. 4 2000 0666 - קוראים יודעים 6 וו ב פרק 12: יצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים פרק 13: נוסחאות לעריכת חישובים פרק 14: מהן פונקציות? פרק 15: תרשימים חוברת עבודה וגיליון עבודה חוברת עבודה של |68א5 בנויה מגליונות נפרדים, ובכל אחד סוגי מידע שוניס. הוסף תרשימיס ועיצוב כדי להפוך גיליון חישוביס אפור לגיליוו אטרקטיבי. סרגל כלים - סרגל רגיל. לחצני קיצור אלה מיועדים לשימוש מירב הפעולות במהלך עבודתנו עס [6סא=. בלחיצה אחת אפשר לפתוח קבציס, לשמור, להדפיס, לגזור ולהדביק, להעתיק לחבר ולמיין. שורת הנוסתאות. אזור עריכת הנוסחאות והנתוניס. אפשר לערוך ישירות בתא. שס הקובף. קבצי |08א= קרוייס חוברות עבודה [1 1 ד || סרגל עיצוב. לחצני -- קיצור אלה מאפשרים בחירת גופנים: גופן מודגש, גופן נטוי, גופן עס קו תחתון, שינוי ₪ קונים בית 1 ?| ריבית שנתית: 3 | ריבית חדשית: יישור הטקסט, עיצוב | מספר תשלומים: ₪ ה מספרים, תוספת רקע 1 כ תשלום חדשי: 4 ו ריבית בתקופה ח: | ₪530.66 כותרות העמודות. אותיות המסמלות כל א 14/גיליוךג לול ו לוו ו 4 עמודה. מוכך | | ממוצע=-3745498,10% || מש || כותרות השורות. לשוניות גליונות העבודה. תא. מקום בגיליון שבו מקלידים ספרות המזהות לשוניות (805 ד) מזהות כל מספרים, טקסט, תאריכים, כל שורה בגיליון גיליון בחוברת העבודה. ניתן נוסחאות, ונתוניס אחריס. הנתונים. לכנות כל גיליון בשם (שם וה התאיס מתרתביס לרוחב מופיע על הלשונית ובעזרתו ניתן הטקסט המוזו לתוכם. לקרוא לגיליון רצוי). לחץ על לשונית גיליון כדי לעבור לאותו גיליון. חישוב אוטומטי נותן קבלת ממוצע - 476, סיכום -חחוו5, או ספירה של תחוס תאים - +חט0). לחיצה על הלחצן הימני בעכבר תגרוס למעבר בין ספירת האיברים, לממוצע, לסכימה. 6 2000 006666 - קוראים יודעים הדו ג הגור גוו קיו לוהרוו" בפרק זה: / א.א יאל ל מה ההבדל בין חוברת עבודה לגיליון עבודה! ניווט בין שורות ועמודות. מהו תחום? חישוב חישובים. כיצד אני שומר את עבודתי! פרק 12: יצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים 27 מדוע אני צריך את |66א5? וא מצטיירת בעיני המשתמש כתוכנה בעלת עוצמה אדירה, ועם ואת פשוטה לשימוש בחישוביס מתמטיים, או לייעוץ אלקטרוני פיננסי. היא גם משרד פרסוס פרטי, סטטיסטיקאי מומחה, אמן גרפי; וכמובן, היא יכולה להיות ארגונית, בוררת ומסננת, שלעולם אינה מאכזבת. |6אם לוקחת אוסף נתוניס מבולגן, מארגנת, מנתחת ומציגה אותו בצורה הטובה והאטרקטיבית ביותר. היא פותרת בעיות במהירות ובלי תלונות. |₪%66 מבצעת עבודות ארגון בצורה טובה יותר מכל משתמש, ומאפשרת לו זמן פנוי כדי לעבור על הנתוניס, לנתח אותם, ולהציגס בצורה ברורה ונוחה לעבודה. אומנס, צריך להתרגל להערות הבינייס במהלך העבודה, אך שימוש נכון בכלי ה יביא לתמורה מלאה ולעזרה רבה למשתמש. הפעלת |66א= הפעלת תוכנת |68א5 פשוטה וקלה. 1. לחצ על התחל ובחר תוכניות. 2 בתפריט תוכניות בחר ב- |66א₪ +50סיסשוו/!. 3 חלון 66אם יופיע. אתה עומד להיכנס לעולמס המיוחד של הגליונות האלקטרונייס. היכן נמצאת ספריית |66א5? משתמשי 05 וגרסאות ישנות של פאוסטחו/ רגיליס לשמור קבציס ותוכנות בספריות ותת-ספריות. רעיון בסיסי וה נשמר גם ב- 9% פשוססחו//, אך כאן, ספריות ותת-ספריות נקראות תיקיות (5ז0!06ס=). הן נראות על המסך כציור של תיקיות קטנות, כך שהתצוגה החדשה ברורה ומוחשית יותר. במשרד אינך נוהג לתייק תיק בתוך תיק אחר, אך תשים מספר תיקים במגירה. כך נוהגת גם פאוסטחו/). אס תחפש בסייר 5עשסטח;/צ (לחיצה ימנית על לחצן התחל), תמצא את |66א5 מותקנת (כברירת מחדל) בתוך תיקיה הקרויה 661א5, המצויה בתוך תיקיית אב 016166 +0501ז1160א (אלא אס בחרת בשמות תיקיות אחרים בזמן ההתקנה). 8 2000 06166 - קוראים יודעים גיליון, גיליון עבודה וחוברת עבודה ב-|66אם, גיליון אלקטרוני 68057660ז50) נקרא גיליון עבודה 660ח5אזסו), או בקיצור גיליון (660ח5), כל המונחיס בעלי מובן זהה. גיליון עבודה הוא כמו דף חלק עליו מבצעיס את העבודה הרצויה. קוב |6א5 כולל מספר גליונות עבודה ונקרא חוברת עבודה (אסספאזס/). מבלבל! חישבו על כרטסת המלאה בכרטיסיות קרטון. הכרטסת היא חוברת העבודה, וכל כרטיסיית קרטון היא גיליון עבודה. ברגע הרצת 66א5, כאילו פתחתם את הכרטסת וקיבלתס את הכרטיסייה הראשונה מתוכה. ₪66 מכנה אוטומטית חוברת עבודה חדשה בשס 1א800, שם זה יופיע בראש המסך בכותרת החלון. ברגע שיוגדר לחוברת העבודה שס כלשהו, השס 80061 ייעלסם, לפחות עד להרצת התוכנית שוב. חוברת חדשה שנייה תיקרא 800%2, עד למתן שם אחר. כברירת מחדל, חוברת עבודה חדשה מכילה 3 גליונות עבודה, הקרויים גיליון1, גיליון2 וכדומה. שמות אלה מופיעיס על הלשוניות שבתחתית חוברת העבודה. אפשר לעבור מגיליון לגיליון, ממש כמו בכרטסת. אפשר למחוק ולהוסיף גליונות. אפשר לצמצם את מספר הגליונות לגיליוןו בודד בחוברת עבודה, או להוסיף גליונות. זהו תהליך פשוט, ממש כמו הוספה והסרת כרטיסיה בכרטסת ידנית. בחירת גיליון כלשהו כדי לקבל תחושה על משמעות גיליון העבודה, הבה 'נטיילי ברחבי הגיליון. העבר את הסמן לתחתית המסך ולת על ג*ליון2 (6602ח5). בזה הרגע, כאילו יהפכת דף' בחוברת העבודה. לת על גיליון3 (56603) - עברת לדף נוסף בחוברת. כפי שאפשר לראות, הגליונות דומיס זה לזה, לפחות כל עוד הס ריקיס. שם הגיליון נבצע תרגיל פשוט נוסף שיסייע לנו להתמודד עס שיטת הארגון של |6אם. כשס שלא תאחסן את קבציך ללא שסם או ללא כותרת מתאימה, כך גם לא הגיוני לאחסן את עבודתך בגיליון עבודה ללא שס. השס גלליון1 (6661ח5) אינו יימנדביי מידע רב עבור תוכן הגיליון, לכן כדאי לשנותו לשס בעל משמעות רבה יותר. 1. לחצ לחיצה כפולה על לשונית גיליון1 (6601ח5), השם גיליון1 יואר. 2 כעת, הקלד שס משלך. השס הקיים יידרס כשתתחיל להקליד (תרשים 12.1). 3 לאחר שתסיים להקליד, הקש חפ כדי לשמור את השס החדש של הגיליון. פרק 12: יצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים | 219 א | ]44| // מכירות סוכך נוסע א ,( גיליון2 ( גיליון3 מוכן = ₪] תרשים 12.1 העבודה בגיליון צריכה להתחיל מנקודה מסוימת, אז מדוע לא להתחיל במתן שם? תוכל לכנות גיליון בכל שס העולה על רוחך. לצורך זה עומדיס לרשותך 31 תוויס כולל רווחיס. 5% לא תקבל בשם הגיליון מספר תווים, ביניהס: סוגריים מרובעים (ן ]), סימן שאלה (1), כוכבית (*) ולוכסניס ( 0. אם תשתמש באחד מתווים לא חוקיים אלה, הס פשוט לא יופיעו על המסך. מבנה גיליון העבודה עמודות ושורות מבנה הגיליון ב-|08א= לוגי. הגיליון מורכב מעמודות אנכיות ומשורות אופקיות. העמודות מסומנות באותיות לועזיות, והשורות מסומנות בספרות. כותרות העמודות מתחילות באות ג, וכותרות השורות מתחילות בספרה 1. 2 שיפ + בגיליון עברי העמודות ערוכות מימין לשמאל, ואילו בגיליון לועזי העמודות ערוכות משמאל לימין. תאים וכתובות כל הנתוניס ב-|68א5 מצוייס בכתובות מוגדרות, וכך אפשר לאתר כל פריט בגיליון. תא ((ו6) הוא מקוס המפגש בין עמודה ושורה. לכל תא יש כתובת מדויקת ומפורשת, המורכבת ממספר העמודה ומספר השורה יישנפגשויי. כך למשל, נקודת המפגש של עמודה ₪ ושורה 36, קרויה תא 36א8. תיאור זה של תא הינו כתובת התא. בעת לחיצה על תא מסוים, תא זה הופך לתא הפעיל. כעת, אפשר לערוך בו נתוניס, נוסחאות וכל טקסט העולה על רוחנו. תא כזה אפשר לזהות בקלות על פי המסגרת הכהה המקיפה אותו. אס תוך כדי גלילת החלון ייאיבדת'י את התא בו אתה נמצא, הבט בפינה השמאלית העליונה של המסך. התא האחרון שבחרת מוצג בתיבת השם (אסט ס6וחהּא). לחץ על תא כלשהו ונסה זאת. בנוסף, כותרת העמודה וכותרת השורה של התא הפעיל, מודגשות ונראות מובלטות. פרטיס אלה מוצגיס בתרשיס 12.2. 0 2000 06166 - קוראים יודעים כותרות עמודות ושורות פעילות מודגשות ונראות מובלטות קווי רשת שורה 5 עמודה ₪ תא פעיל תיבת השם [-]1] | 800% - ופסא 050זס:4 | ₪06 םמ 2 | ב כ |>- || מש )4-כ פן ₪ = ₪ - ₪ , ₪ = 8 ג 2-] | " ₪ נה בוטו ו ל וע |ש |4 |4])/ איבדקס אגב תרגומים ( אוליוף? א( תוליו \ || חן מוכך | תרשים 12.2 עמודות ושורות ממקמיס אותנו על מפת |68א5. התא הפעיל מסומן במסגרת כהה תנועה בגיליון העבודה אם תמלא כל תא פנוי בגיליון העבודה של |5%6 ולאחר מכן תדפיס אותו (אל תנסה זאת!), תודקק למדפסת ולנייר הדפסה גדולים יותר מייאיצטדיון בלומפילדיי (גיליון עבודה כולל 16,777,216 תאים). גס אס תשתמש בנייר הכי גדול שברשותך, הנייר יכיל רק חלק קטן מגודלו האמיתי של הגיליון. בגיליוו העבודה אפשר לנוע הן בעזרת מקשי החיציס שבמקלדת והן על ידי העכבר. בדרך כלל תעדיף את העכבר לצורך זה. רק כדי להפוך את חייך למעניינים ומגוונים יותר, ב-|5%6 יש שתי דרכי תנועה. אפשר לגלול (||0ז56) את גיליוו העבודה, ולחשוף מסכיסם מלאיסם זה אחר זה. דרך נוספת לנוע בתוך גיליון העבודה, היא להעביר תאיס או תחומיס למיקוס חדש. פרק 12: יצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים | 221 גלילת מסכים גלילת מסכים מתבצעת על ידי תיבת הגלילה והלחצניס בצד ובתחתית גיליון העבודה, אשר זהים לחלוטין לתיבות הגלילה והלחצניסם שבכל חלון 5ספחו/. תרשיס 12.3 מציג את אפשרויות גלילת המסכים בתוכנת |08אם. 2 שיפ + במהלך גלילת מסך למעלה, למטה או לצדדים, תיבת הגלילה גדלה ומתכווצת פרופורציונית, כדי לרמוז למשתמש מהו חלק הגיליון שנשאר עד סופו. תנועה בעזרת המקלדת תנועה לאורך גליונות תתבצע בצורה הטובה ביותר באמצעות המקלדת. הטבלה הבאה מציגה את רשימת אפשרויות המקלדת. לח על מקש זה מעבר הסמן לאזור בגיליון 6חסו | מעבר סמן לתחילת השורה. חספ / כְ(ַסְמָבּק | מעבר חלון למעלה / חלון למטה. 6וחס + 6 | מעבר הסמן לתחילת הגיליון לתא 1. = + 61 | הסמן ממוקס על התא התחתון השמאלי בתאים מלאים. חצוסכ 6ֶחָהק + | | מעבר לגיליון הבא. כ 786 + 671 | מעבר לגיליון קודס. 6+ או ₪5 (מעבר אל); הקלד את כתובת התא. מעבר לתא או לתחוס תאיס מוגדר. 2 2000 06166 - קוראים יודעים [<[5 יו ב ₪ א |8|= [8! קובץ עריכה תוגה הוספה עצוב כלים נתונום חלו עורה | 0095 ₪ ₪ 5 5 6 -.6|9 ₪ ,| 8 ₪3 שםן .-.- 05 % | ₪|-ז| שש 7 ם| 6. || תזוזת שורה אחת מעלה. 4 + קונים בית 2 ריבית שנתית: 7% 3 ריבית חדשית: 1% | | 5% 4 מספר תשלומים: | 180 גרור כאו לצור 5 גודל ההלוואה 0 ₪- ו ד ₪ התקדמות 7 תשלום חדשי: 4 מעלה/מטה, מספר == / 8 וצ שורות בו-ומנית. 9 רינית בתקופה ח: | ₪530.66 - התווית הקטנה ₪ מציינת את השורה 12 הראשונה של 3 החלון. 4 5 14141 / גיליו (ילוף2 ולוו ₪ ו מ | מושא | תזוזת עמודה אחת תזוזת מסך ימינה או שמאלה. אחד מטה. תזוזת שורה דילוג לגיליון ראשון או אחרון גרור לחצן וה לצורך ב ו התקדמות ימינה/שמאלה, מספר עמודות בו-ומנית. בחוברת העבודה, כאשר פס הגלילה מסתיר גליונות נוספים. מעבר מגיליון אחד לשני, כאשר פס הגלילה מסתיר גליונות נוספים. תרשים 12.3 יש דרכים רבות לטייל בגיליון |66אם. גיליוו עבודה הוא שטח נרחב ד שיפ % מקש 6ווס₪ מעביר לתחילת שורה, אולם מקש 6ַחם אינו מחזיר את הסמן לסוף שורה - לפחות לא בצורה ישירה. הקשה על 50 מאפשרת מספר ניווטים בגיליון. הקשה על 0חם ולאחריה הקשה על זסטחם, אכן תביא את הסמן לסוף השורה. הקשה על 0ח=5 ולאחריה על אחד מחיצי התנועה בכל כיוון שהוא, תגרום לקפיצת הסמן לתא הבא שבו יש ערך כלשהו. הקשה על 0ח5 ולאחריה על 6חסח תגרום למעבר הסמן לתא האחרון בגיליון שבו יש ערך, וכך תגרום גם הקשה בו-זמנית על 0ח=+601. פרק 12: יצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים 223 לחצנים, תיאור מסך ועוד התמונות הקטנות שעל הלחצניס יפות, אך מה מסמלת כל תמונה! התמונות מדברות בעד עצמן! מקס את סמן העכבר על לחצן כלשהו (אין צורך ללחו - רק הצבע עליו), -תווית קטנה המסבירה את תפקוד הלחצן תופיע. תוויות אלו נקראות 1105ח50766, או בעברית תיאורי מסך. בתחתית המסך, בשורת המצב, מופיע הסבר מפורט יותר, טריק מעניין ויעיל מאין כמוהו! שורת המצב מראה מה מתרחש בעת העתקה, שמירה, או ביצוע פעולות אחרות. היא גם מציינת את מצבס של מקשים דו-מצביים, כגון 106% 6805, 106% וחטא ו-106% ||0ז506. תרשים 12.4 מציג תיאור מסך עבור לחצן ותכונות בולטות נוספות. תיאור מסך שורת הנוסחאות [<51 - דיו | |פ| = 8 קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב. כלים נתונים חלון |[עזרה | ₪ םי א | > 3% 5 | 5 ₪ ₪ | ₪ ₪51 52 53 54 55 6 1 אופיר 4 אורנה 1 60 534 58 57 12 אבישי 0 אורה 100 5 3 ₪2 133 חנה 1 שירה 0 1164 דנה 2 ואב אור שיר ברוך יוספה₪ 185 אסף 3 דב 10 סיון ענבל שרונה 16 נעה 4 ישראל 10 פרדי אורנה אורה 177 ואל 55 אמ שירה יואב דבי 18 זכריה 99 ארגון 2-20 אסתי 13 13 20-21 אסף 222 רז 2:23 גיא 224 לימור 2525 תומר 05| קרן | 77| 27 כרמית א א ]4 |4!)/ איבדקס אגב תרגומים ,( איליון2 ( גיליון3. || הזנה ן 3 שורת המצב תרשים 12.4 הצבע על לחצן לקבלת מידע. עקוב אחר שורת המצב למידע נוסף. 4 2000 0666 - קוראים יודעים סרגל הכלים הרגיל מהן הפעולות השכיחות ביותר תוך כדי עבודה! סרגל הכליס הרגיל מספק את הכליס השימושייס ביותר. לחיצה אחת על הלחצן הרצוי, ומלאכתך נסתיימה. משתמשי סש יזהו לחצניסם מסוימיס שבסרגל הכליס הרגיל של |66אם. להלן פעולתס. שם הלחצן חדש פתת שמור דואר אלקטרוני הדפס הצג לפני הדפסה בדיקת איות גזור העתק הדבק מברשת עיצוב בטל בצע שוב הוסף היפר- קישור סכום אוטומטי הדבק פונקציה + 0 ₪ ₪ = 3 ש % 6% ₪ 5 הפעולה פותח חוברת עבודה חדשה. פותח חוברת עבודה קיימת. שומר את חוברת העבודה. עשה זאת להרגל - השתמש בלחצן לעיתיס תכופות, זה ימציל נפשות'. פותח אפשרות לשלוח את החוברת כמסמך מצורף או את הגיליון כהודעת דואר אלקטרוני. הדפסת הגליונות. מאפשר לראות את תמונת הפלט קודס להדפסתו על הנייר (באמת חוסך המון דפים וזמן). בודק איות. גוזר טקסט, ספרות או נוסחאות, מגיליון העבודה אל הלות (זהּססקווס). מעתיק טקסט, ספרות או נוסחאות, מגיליון העבודה אל הלוח. מדביק מידע מתוך הלוח אל גיליון העבודה. מעתיק עיצוב מתא נבחר אחד לתא נבחר אחר. מבטל פעולה (שימושי מאוד). מבצע שוב את הפעולה האחרונה שבוטלה. מאפשר לקשר תא אל קוב כלשהו בדיסק, או לקשר עמוד כלשהו אל האינטרנט. מסכם ספרות בתחוס תאים. אם לא נבחר תחום תאים כלשהו, התוכנה תמליץ על תחום כזה. מנחה את המשתמש במהלך כתיבת הפונקציה לתא רצוי. פרק 12: יצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים | 225 שם הלחצן הפעולה מיין בסדר עולה ממיין תחוס תאים רצוי מהנמוך לגבוה. מיון אלפביתי עבור טקסט. מיין בסדר יורד ממיין תחוס תאיס מהגבוה לנמוך. מיון אלפביתי של טקסט בסדר יורד. אשף מאפשר למקס תרשיסם במקום רצוי על פני גיליון התרשימים העבודה ומנחה את המשתמש בשלבים ליצירת תרשים עבור נתוניס רצוייס. ציור מציג את סרגל הכלים ציור המכיל כליסם ליצירת אובייקטי ציור. מרחק מתצוגה ₪ מ%חחן | | מכווץ או מרחיב את שדה הראייה של גיליון העבודה. המסייע של מסייע מונפש המנחה תוך מתן עצות והצעות 066 לביצוע פעולות ותהליכיס שוניס ב-|66א5. תחומים וטווחים תאים יכולים להכיל מספרים, טקסט ונוסחאות. אפשר לעבוד עם תא אחד בודד, או עס מספר תאים בעת ובעונה אחת. קבוצת תאים נקראת תחום או טווח (96ח58). במקוס לכתוב ייתחוס התאים בין 41 ל-49יי נשתמש בביטוי המקוצר לתחוס "1:9". תחוס נציין תמיד על ידי התא הראשון והתא האחרון שלו, כשביניהם מפרידים נקודתיים. בחירת תחום אפשר לבחור תחוס במספר דרכים. לחיצה על ראש העמודה (הכותרת), תגרוס לבחירת כל העמודה. בצורה דומה אפשר לבחור שורה שלמה על ידי לחיצה בצד השורה. בחירת עמודה שלמה מוצגת בתרשיס 12.5. נסה זּאת: בחר תא 82, המשך ללחוץ על העכבר וגרור את הסמן לאורך השורה עד שתגיע לתא 52. התחוס שבחרת הוא 82:52. אס אתה מעדיף להשתמש במקלדת במקוס בעכבר, הקש על צירוף המקשים אוח5 + מקש חצ כלשהו. אס בחרת תחום תוך שימוש בעכבר וכעת ברצונך להרחיב את התחום, השתמש בצירוף המקשים או50 + מקש הח המתאים, כדי לצרף תאים לבחירה הנוכתחית. כמו כן, אפשר לבחור את כל גיליון העבודה על ידי לחיצה על לחצן בחר הכל (|| ז56!60). הדבר לא מצוין במפורש, אך אפשר למצוא לחצן זה בצד הימני העליון, בנקודת החיבור שבין השורות והעמודות (ראה תרשיס 12.6). 6 2000 066166 - קוראים יודעים 9 ב 4% בחירת כל גיליון העבודה עשויה להיות מאוד מסוכנת. למשל, אם אתה מתכוון לשנות את גליון העבודה באמצעות עיצוב אוטומטי טהוחזס-]ס+ה), אל תשתמש באופציה בחר הכל. בחירת אופציה זו תגרור לשינוי כל התאים בגיליון, בין אם התא מלא ובין אם לא. שימוש זה עלול לגרור תוצאה לא רצויה. 0 ו 12216 ברצוני לעבוד עם תא בודד אחד הנמצא בתוך תחום הבחירה שלי. , כאשר אני לוחץ עליו, סימון התחום מתבטל. כיצד אם כן, אני יכול לבחור תא בודד מבלי שתחום בחירתי יתבטל? להעברת תא בודד שמאלה בתוך תחום שבחרת השתמש ב-פ18. להעברת תא בודד כלפי מטה בתוך תחום שבחרת השתמש ב-זסחם. להעברת תא בודד ימינה השתמש ב- 185+אוח5. להעברת תא בודד כלפי מעלה הקש זסחם +1%ח5. שימוש במקשי החיצים או בעכבר לבחירת תא בתוך התחום, תבטל את בחירת התחום. [< ]5 יו 3 | |8]=. [ ₪] קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עורה | 1 ₪009 00 55 6,-7|5-6 ₪ ₪ 9 שג | 3 ₪ ₪ םן |. - 4 - 0-5 |פ | 4 8 ; % | | זי |] = = = ש ; ם|. | | לוו ו 2 ופ וצו ומ 4 ו = "ד 6 | 1 הו וו צר 14 חן 6 וז וו 19 הי 2 ל ו 2 4 - 7 ₪ 41 |14// ביליוך1 ( גיליון2 ( יליו \ וו מ מו מוכך | | א | וטא ל תרשים 12.5 לחיצה על כותרת העמודה תסמן את כל העמודה פרק 12: יצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים | 227 תחומים מרוחקים כתחום אחד לפעמיס נרצה להצין נתוניס בתאיס שאינס צמודיס זה לזה. אל דאגה - בצורה די פשוטה אפשר לבחור בו-ומנית גס תאים, או תחומים, המרוחקים זה מזה. 1. גרור את הסמן לאורך החלק הראשון של התחוס וסמן אותו. 2 הצב את סמן העכבר בתחילת התחוס השני. 3 הקש על |ש6 ובו-זמנית גרור את הסמן מהתא הראשון עד לתא האחרון. 4. חזור על פעולה זו (לחיצה על 61 תוך כדי גרירה) כדי לסמן תחומיס נוספיס המרוחקים זה מזה. עתה מסומניס שני תחומים שאינס סמוכים. תוכל להוסיף תחומים, רק אל תשכח להקיש על |6₪ בזמן בחירת תחוס או תא נוספיס. כאשר תשחרר את לחצן העכבר, כל התחומיס שבחרת יישארו מסומנים, ראה תרשים 12.7. [< ]5 יי [ | |8|=. ור קובץ עריכה ‏ תצוגה הופפה עיצוב כלים גתונים חלון עורה . ] - 009% ₪0 0 34 2-5 6|-=-₪|₪6 ₪ 9 3 ₪ ₪ םן .-0-2.4 ₪ ₪0 , % ₪|ם|-ז3] 5 ₪ ₪|ש ; ₪|+ . א | לחצן בחר הכל ---=| א | 8 || ]ם|2ןן ₪ = ו || ₪ במ שו | ₪ ]4 1141/ גיליוך 1‏ ( גיליון2 ( גיליוןף. \ ויו ו ו אן מוכך | | תרשים 12.6 בחירה בתא וגרירה לאורך השורה, בוחרת תחום אופקי של תאיס סמוכים ', פ> יס 0 ציין את כתובת התחום בתיבת שם (אספ פוההה). לחץ על תיבת שם והקלד בה 83:68 (או כל תחום כרצונך) והקש זס6חם. אפשר לעשות זאת גם עבור תחומים לא רציפים. עליך להפריד בפסיק בין תחום לתחום בצורה הבאה: 23:68,011:515. 8 2000 0066 - קוראים יודעים 1 [-]68] 800%2 - וססא= 05016ז14:0 ₪ | |8|=. קובץ עריכה תצוגה הופפה עצוב כלים נתונים םלון ערה | 0099 ₪ 40 55 6|-0-5 0 23| ש ב ₪ 43 ₪ ₪ םן |.-0-8-8 ₪05 , % |ם|-זז| = = ₪ ע ; 5 |- - א | - - 4 48 ]14/ גיליוך1 (גילוון2 .( היליוףף \ זו אאא שן מוכך | תרשים 12.7 לאחר בחירת תחומים מרוחקיס, אפשר להתייחס אליהס כתחום אחד הקלדת טקסט הכנסת נתוניס הינה פעולה פשוטה למדי, 5% מקלה עלינו את הזנת הנתוניס בעזרת קיצורים וכלים מיוחדים. מרבית גליונות העבודה מתחילים בהקלדת טקסט. כדי לעשות סדר, אנו, בני האדס, נוטיס לחשוב במונחיס של תיאוריס וכותרות, על ידי תיוק, אנו כופיס מעט סדר. |66א₪ כופה עלינו לחשוב על הנתוניס שבידינו במושגי חוברות עבודה, גליונות עבודה, עמודות, שורות ותאים, ולכן היא כופה עלינו מראש סדר מסוים. תיוג וסימון נכון של חלק מהאלמנטיס לפני תחילת הקלדת הנתונים, מסייע לנו למקס את הנתוניס הנכוניס במקוס הנכון. הקלדת טקסט בעברית / לפני שאתה מקליד טקסט, מספר, כותרת או נוסחה, שלח מבט לצד התחתון של המסך, בקצה שורת המשלימות. לחצן השפה מציין אם אתה פועל בעברית או באנגלית. כדי לעבור מעברית לאנגלית ולהיפך, תוכל להשתמש בצירוף המקשיס %, לרתללופין, תוכל לבחור בלחצן בעזרת העכבר, ולבחור בשפה המבוקשת. פרק 12: יצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים 209 כותרות העמודות והשורות כדי להקליד את שמות העמודות והכותרות, בחר בתא שליד ראש גיליון העבודה. היכן בדיוק! אין כל חשיבות לכך. בדרך כלל נרצה להתחיל את גיליון העבודה קרוב לראשו, כי פעולה וו תחסוך גלילת מסכים רבים. בכל מקרה, רצוי להשאיר שורה או שתייס בראש הגיליון עבור כותרת. מכיון שאפשר להזיז כל דבר לכל מקוסם, אין ה חשוב היכן להקליד את הנתוניס, אך מדוע לא לחשוב תחילה ולחסוך טרחה אחר כך! ביודענו ואת, נתחיל בתא 64. בחר בתא זה על ידי לחיצה עליו בעזרת העכבר. כעת הקלד טקסט והקש ז6ח= לאישור. ₪ 0 וצ6ו2כ! מה קורה? הקלדתי את אשר הייתי אמור להקליד, והטקסט גלש לתא שאחריו. מה עלי לעשות עכשיו? אינך צריך לעשות דבר. תא ב-|66א5 הינו כמו קופסת קסמים שבתוכה מצויים דברים רבים. בדומה לכך, תא נראה קטן, אך הוא מתרחב. אם הטקסט המוזן לתוכו אינו מתאים לרוחב התא, נראה הדבר כגלישת הטקסט לתא שאחריו. אולם, זה רק למראית עין. התא הסמוך עדיין ריק לחלוטין מנתונים. התאמת גודל העמודות והשורות ברצוננו לבנות גיליון עבודה קריא, ולכן נרצה להתאיס את תאי הגיליון לנתוניס שבו. להתאמת רוחב העמודה, יש להעביר את סמן העכבר לקו הגבול בין העמודות. בתרשים 12.8 הו הקו בין כותרת העמודה 6 וכותרת העמודה פ. יש לשים לב כיצד צורת הסמן משתנה. לחיצה כפולה על הגבול השמאלי של כותרת העמודה, תגרוס להרחבה אוטומטית של העמודה והתאמתה לרוחב הטקסט. דרך אחרת היא לגרור את סמן העכבר 1 לאחד הכיווניס, כדי להרחיב או להצר את העמודה. ₪ 0 ו 12216 הקלדתי כותרת, אני מצביע על הגבול השמאלי של העמודה, אולם סמן העכבר נעלם. מה עלי לעשות? יש להקליד את הטקסט הרצוי, לאשר על ידי זסזחם, ואז להצביע על הגבול השמאלי של כותרת העמודה. עד להקשת ז%0חם (או כל אחד ממקשי החיצים), |66א= אינה מודעת לכך שסיימנו להקליד טקסט, ולכן אינה יכולה לנחש מה יהיה רוחב העמודה. 0 2000 06166 - קוראים יודעים [ 1-ו ₪ | |5)= [8! קבץ עריכה תצוגה. ופה עשוב. בלים ַתונים מל עורה .9 ₪099 580-750 4 ₪3 שם) ע מּ תיאור המסך מציג ..4.-5|20-9 35 9 , % | ה | - זי | 35 = ₪ | רוחב: 12.00 (89 פיקסלים) - את רוחב העמודה הוה תוך כדי כוונונה. ממו ו 5 | | הנ ראשון | יש למקס את סמן העכבר על הגבול השמאלי של כותרת העמודה. הסמן משנה צורתו לח בעל שני ראשיס. לחיצה כפולה עס המקש השמאלי של העכבר בנקודה זו תתאיס אוטומטית את רוחב העבודה לנתוניס הרחבים ביותר שהיא מכילה. | אפשר לגרור את הסמן הזה כדי להתאיס את | | = העמודה באופן ידני. מ | ₪ ופ ₪ | ו תוך כדי הגרירה, הקו המקווקו מראה להיכן יצו קו גבול העמודה. - 25 ] נמ | נא = | ₪5 טון 23 | ₪ 4 141// גיליוך1 ( איליוף? ,( הילופ \ ו 4 מוכך || תרשים 12.8 סמן העכבר מצוי בין כותרות העמודות, לחיצה כפולה מתאימה אוטומטית את רוחב העמודה לרוחב הטקסט המצוי בה כדי לכוונן גובה שורה ורוחב עמודה עבור מספר שורות ועמודות בפעולה אחת, יש להשתמש בתפריט. סמן את התאים, בחר עיצוב, שורה, התאם אוטומטית, או בחר עיצוב, עמודה, התאם אוטומטית לבחירה. שורת נוסחאות ודאי שמת לב לתופעה נוספת המתרחשת תוך כדי הקלדה. תוכן העמודה מופיע בתא, ומופיע גס בשורת הנוסחאות מעל כותרות העמודות. אפשר להשתמש בשורת הנוסחאות לעריכת התאים בטקסט, מספרים, או נוסחאות. בדרך כלל נעשה ואת בנוסתחאות. תרשים 12.9 מראה היכן נמצאת שורת הנוסחאות. בתחילת ההקלדה, יצטרפו ללחצן ערוך נוסחה שבשורת הנוסחאות (בצידה השמאלי) שני לחצניס נוספים : = לת על לחצן ערוך נוסחה (3!גווחזס- 0/6ם) כדי לכתוב נוסחה. במקוס להקיש על מקש זסחם, לח על לחצן הזנה לאישור ההקלדה. % כדי למחוק, לחצ על לחצן ביטול. לחצן וה מבטל את אשר כתבת בתא. אס התא הכיל דבר כלשהו לפני שהתחלת להקליד, הוא ישחזר אותו. לאחר הקשה על זטטחם, או מעבר לתא חדש, יישאר בשורת הנוסחאות לחצן ערוך נוסחה בלבד. פרק 12: יצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים | 231 ₪ [5| = [8! קובץ עריכה תצוגה הופפה עצוב כלים נתוים סלון שרה > ו ₪ | 21 5 < 5 ₪|-: 0 ו | 3 . / בשויש ₪ םי ₪ | ₪ 8 5 | 5 ₪ ₪ ו | שורת רבעון ראשון 4 8 | הנוסתאות הופן 2 - ]| רבעון ראשון ₪ ז 5 / 7 הפ מו חן 2 ₪3 14 5 6 7 8 3 20 21 ונ [4|4]// דורח מבכל ( גיליון2 ,( גיליוןה. \ || ו | ₪ ₪ כ 5.4.4.=9|₪ 4 8 סט = שרות אוטומטיות | 62 / 1% + יר | עריכה | | ]ו ]0 |אשטאי ] הרת תרשים 12.9 עריכת תא בשורת הנוסחאות הקלדת מספרים |66א היא תוכנה שנועדה לעיבוד מספרים, ועל כן כתיבתס פשוטה ביותר. כל שעליך לעשות הוא להתמקס בתא כלשהו, ולהקליד בו מספרים. זו למעשה התורה כולה. בגיליוו העבודה בחר את תא 65 והקלד את המספר 200,567,498 (תוכל להקליד את המספר עם או בלי פסיקים; אין כל חשיבות לכך). הקש על ושזחם, או לחץ על לחצן הזנה לאישור הפעולה בשורת הנוסחאות - כרצונך. כאשר אין מקום בתא... משהו לא תקין, במקוס לראות את המספר, אנו רואיס 444%8%8%. אל דאגה. כך |66א5₪ אומרת: 'יהמספר מכיל ספרות רבות מדי עבור תא זה, ואס אין ביכולתי להציג את המספר כולו, לא אציג רק חלק ממנו." מה שנותר לעשות במקרה זה הוא להגדיל את רוחב העמודה על ידי לחיצה כפולה על הגבול השמאלי של הכותרת. |66א₪ אף יכולה להתאים מספרים גדוליס כדי שיתאימו לתאים שמוגדריס לתצוגה מדעית. אם תבנית התא (פורמט) הוגדרה לתצוגה מדעית ונקליד את המספר 8 נקבל בתא זה את הכיתוב: 3.5+09. גו צורה נוספת לבטא את המספר, ייקח 3 וכפול אותו ב-10 המוכפל בעצמו 9 פעמים'י. לעת עתה, חזור לעבודה. הקלד מספרים בגיליון העבודה כמוצג בתרשיס 12.10. אס טעית בזמן ההקלדה, הקש 886680806, או השתמש במקש 6!6066. 2 20000 00666 - קוראים יודעים 1 [-]88] 80083 - וססא= 05016ז14:0 ₪ |< || = [5 קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב .כלים נתונים חלון ערה ] 000% ₪ | 55 65-06 ₪ ₪ | ₪ 43 ₪ ₪ םן ...5 ₪8 9 9 ם|-ז 53 ₪ 5 ש ; ת|- ₪. א | רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 מכירות 7 2345 2514 2619 עלות מכירות | 1284 1177 1257 1307 הוצאות מכירה 513 471 503 554 הוצאות שונות 128 118 125 132 סה"כ הוצאות מכירות נטו 14 | ]4 141 // דור מככל ,( גיליון? ( גיליוןפ \ || וו | ₪ ₪ = 8=-.5.4.4 844 סם א אי = שרות אוטומטיות. | %) % = שיר | מוכך | | [- ]7 |ואא ה ה ית תרשים 12.10 כך צריך להיראות גיליון העבודה תצוגת המספרים |66א= מאפשרת להציג מספרים בפורמטים שונים. הצגת מספרים בערכים דצימליים, הוספת פסיקיס המפרידים בין אלפים, תצוגה באחוזים ותצורות נוספות, הן רק חלק ממה שאפשר לעשות על ידי שימוש בסרגל הכלים עיצוב. 9 % 99| ה|-4/ב = = ש ; 5|-- 5. וזה | תרשים 12.11 שימוש בסרגל הכליס עיצוב מאפשר שינוי מהיר של עיצוב המספריס חישוב אוטומטי יש לנו גיליוו עבודה מלא בנתונים. כעת, כל שנותר לעשות זה לסכסם אותם. תחילה, נסכסם את כל ההוצאות. לחץ על 66 וגרור עד 68 לבחירת התחוסם. בסימון תחום (06ח88) הסמן הופך לצלב לבן שמן פף. לאחר הסימון, הבט לצידה השמאלי של שורת המצב שנמצאת בתחתית המסך. החישוב האוטומטי מציג סיכוס מהיר עבור התחוס שנבחר. כדי לשנות את סוג החישוב האוטומטי המוצג, לח לחיצה ימנית על שורת המצב לקבלת תפריט הקיצור. פרק 12: יצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים 23 לבחירתך מספר אפשרויות לביצוע החישוב האוטומטי: 4 ממוצע (סִסְ8ּזסעה) - ממוצע הערכיס הנמצאיס בתחוס המסומן. > ספירה טחטס60) - ספירת מספר התאיס המלאים שנמצאיס בתחוס המסומן. כולל תאיס המכיליס טקסט או מספרים בלבד, אך לא תאים ריקים. > ספירת מספרים (פוחטח %חטס6) - ספירת מספר התאיס בתחוס המסומן המכיליס ערכים מספריים. פקודה וו סופרת תאיס שבהס מספרים בלבד. תאיס ריקיס ותאיס המכיליס טקסט שנמצאיס בתחום, לא יילקחו בחשבון. > מקסימום (א8!]) - הערך המספרי המקסימלי בין הערכיס המספריים שנמצאים בתחום המסומן. > מינימום (חווא) - הערך המספרי המינימלי בין הערכים המספריים שנמצאיס בתחוס המסומן. 4 סכום (וזט5) - סכוס המספריס הנמצאיס בתחוס המסומן. זר ₪ רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 מכירות 7 2345 2514 2619 3 | 9 | 6 עלות מכירות |1284 |1177 1257 1307 / הוצאות מכירה |513 |471 503 554 8 הוצאות שונות 128|‏ [118 125 132 | סה"כ הוצאות מו מכירות נטו החישוב האוטומטי מאפשר בחירת הפונקציה. ללא ממוצע ספרה ספירת מספרים מקסימום 20 = מעימום וע | 41 -]14/ דוח מבכל ( גיליון2 ( גיליון3 % + מוכך [ סכום=1925 | | [אטאן 7 הי ה ירת תרשים 12.12 לחיצה ימנית בכל מקוס בשורת המצב תציג את תפריט הקיצור של החישוב האוטומטי סכום אוטומטי השתמש בחישוב האוטומטי לטיפול מהיר במספרים. נועד בעיקר כאשר ברצונך לבחון השפעת שינוי ערכים, אך אינך רוצה להוסיף לגיליוו העבודה את התוצאות עצמן. במקרה שלנו, אנו רוציס שהסכום יופיע בגיליוו העבודה, בתא 69. עמודת ההוצאות בגיליון נמצאת במצב בחירה, 66:68. להוספת פעולת סיכוס לתחוס שנבחר, לחצ על לחצן סכום אוטומטי שבסרגל הכלים. תאיס 06:68 יסוכמו אוטומטית, ותוצאת הסיכוס תתקבל בתא 69. 4 20000 0666 - קוראים יודעים נוכל לחזור על פעולה זו עבור כל העמודות בגיליון העבודה, אך לא נעשה זאת. יש דרך קלה יותר - נשתמש בידית המילוי (ידית המילוי היא הצלב הקטן שבפינה השמאלית התחתונה של התא). בחר תא 69, סה''כ הוצאות (שים לב לנוסחה המופיעה בשורת הנוסחאות) וגרור את ידית המילוי לאורך שורה 9. הנוסחה תועתק לכל התאיס המסומנים, ובעת הפעולה נראה את כל התאים מתמלאים בערכי סכוס העמודות. ,'י פד שים! הסכום האוטומטי די 'חכם'. אנו בוחרים תחום עבור הסכום האוטומטי כדי לסכם מספרים, אך אין צורך. הסכום האוטומטי מנחש מה אנו רוצים לסכם, וממסגר את התחום המוצע בגבול מקווקו. אם הניחוש נכון, עליך להקיש זתם. אם הסכום האוטומטי טועה, בחר בתחום הנכון. הגבול המקווקו נע עם הזזת הסמן. לאחר שנתחם התחום רצוי, הקש זססחם. חישובים מתמטיים ב-661א5 ל-|66א₪ הישגים מרשימיס בכל הקשור לחישוביס מתמטיים. היא מסכמת, מכפילה ומחלקת ללא כל מאמצ. אך כמו אצל כל גאון, גס לה יש מגבלה. חישוביס מתמטייס או כל נוסחה שהיא, חייביס להתחיל בתו שווה (=). ללא תו זה, ו5%6 תחשוב שמדובר בטקסט ולא בערך נומרי. ו%א5 מוסיפה לנוסחאות את הסימן = באופן אוטומטי, לכן אס שכחת, אין צורך לדאוג. 4 2(/2ליא. כ010ת! מהי נוסחה? 2+2=4, זו דוגמה טובה. נוסחה היא למעשה מספר פעולות חשבון המבוצעות זו אחר זו. נוסחה זו למשל, אומרת לנו: קח את המספר 2, הוסף לו 2 וקבל את המספר 4. בצורה מקוצרת אפשר לכתוב ביטוי זה כך: 2+2=4. ב-|6סא= נכתוב זאת כך: 2+2= והתוצאה 4 תופיע בתא שבו נוסיף את הנוסחה. קיבלנו את סיכוסם ההוצאות בשורה 9. אס נרצה לדעת את ערך השורה מכירות נטו (מכירות פחות הוצאות), כל שעלינו לעשות הוא להחסיר סה''כ הוצאות ממכירות. נתוני המכירות נמצאים בתא 65, וסה''כ ההוצאות, נמצאיםס בתא 69. אנו יודעיס שעלינו להתחיל את הנוסחה בתו שווה (=). אס כן, הנוסחה שעלינו להקליד בתא 610 היא: 65-09=. כל שעלינו לעשות הוא להקליד את הנוסחה. את רוב הנוסחה אין אנו צריכים להקליד כלל וכלל! ולהלן סדר הפעולות : 1 אם אתה במצב כתיבה עברית, עבור לכתיבה באנגלית 1/0ח5+:|ג). 2 לח על התא שבו ברצונך להקליד את הנוסחה (במקרה שלנו, זה תא 610), ולח על לחצן ערוך נוסחה שבשורת הנוסחאות = . פרק 12: יצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים | 235 3 לחץ על התא הראשון בו נמצא הסכוס שממנו נרצה לחסר, 65. אפשר לראות את הכתובת 65 מופיעה בתא וגם בשורת הנוסחאות, מייד לאחר הסימן =. בו-בומן מופיע גבול בשס 870066 (קו מקווקו) סביב תא 65. 4. הקש את הסימן מינוס (-), אחר לח על תא 09 כדי להכניס תא זה לנוסחה. 5. הקש זטחם, והנוסחה הושלמה. !56 תבצע עבורך את החישוביס המתמטייס ותוסיף את התשובה לתא 610. % 272 ו/6ָוְכת! עשיתי כל שהוטל עלי, אך איני רואה נוסחה כלשהי בתא 610. מה שאני רואה זו התוצאה בלבד. במה טעיתי? הנוסחה נמצאת בתא 610, וכך גם התוצאה. בל נשכח שתא מכיל יותר ממה שאנו רואים בו במבט ראשון. כדי לראות את הנוסחה, הבט בשורת הנוסחאות. כאשר תלחץ על תא שבו יש נוסחה, הנוסחה תוצג בשורת הנוסחאות ותוצאת הנוסחה תופיע בתא עצמו. כדי לערוך נוסחה שכבר קיימת בתא, בחר בתא, עבור לשורת הנוסחאות וערוך את החלק הרצוי. 6. כמעט סיימנו. עוד חזרה קטנה אל ידית המילוי, בחר בתא 610 וגרור את ידית המילוי אל תא 10=. הנוסחה החדשה תועתק כעת לאורך השורה, ותוצאות החישוביס תופענה בכל התאיס (ראה תרשיס 12.14). 4 [-]8] 80083 - ו6סא= 050/6זס;וא = | |8|=. [₪ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון ערה ו | ו 0 00 ו 6 | כ | םה | || התחל נוסחה ו כ חדשה על ידי ₪ ו 8 6-1 ₪ |₪' תוצאת הנוסחה = 642 אישר | | | ביטל לחיצה על לחצן "ה ערוך נוסחה. | רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 ב/ 0 5 מכירות 7 2345 2514 2619 6 -6| עלות מכירות| 1284 1177 1257 1307 | הוצאות מכירה 513 471 503 554 | הוצאות שונות 128 118 125 132 2 סה"כ הוצאות !1925 |1766 1885 1993 לח על התא | מכירות נטו שאתה רוצה 1 12 להזין לנוסחה; 13 ה כתובת התא 15 18 תופיע בנקודת 17 18 הכניסה. 19 205 - 4 ]4 [14/ דוח מבכל ,( גוליון2 ו( גוליוןפ \ || 1 ₪ נקודה תרשים 12.13 בחירת תא או תחוס תאיס בעזרת העכבר היא הדרך המהירה ביותר להכניס תא כלשהו לנוסחה 6 20000 00666 - קוראים יודעים [<1]- ו 5 |א || [5 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עורה | ב - 0009 ₪ | 5 5 6 --6|5 ₪ 8 שב | 3 ₪ ₪ ם | |..0-8-8 = 4 , % ₪ ה|- 5/3 = ₪|ט ; ם|- 6. ₪ | רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 מכירות 7 2345 2514 2719 4 -.- עלות מכירות ‏ 1284 1177 1257 1307 הוצאות מכירה 513 471 503 554 הוצאות שונות 128 118 125 132 סה"כ הוצאות ‏ 1925 1766 1885 1993 1 2 3 4 5 ו מ יפ 9 שו מכירות נטו | 642 579 629 |726-] | 1 41 |14/ דור מבכל (גיליון? ( גיליון. ויו ₪ מוכך תרשים 12.14 התוצר המוגמר, אס כי חסר מעט ליטוש ויזואלי העתקת נוסחאות העתקת נוסחת הסכוס האוטומטי שכתבנו בתא 69 לתאים 9כ, 9ם ו-9= הצליחה. |68א5 ייהבינהיי את מה שעשינו והטוריס בטבלה בעמודות ת, 5 ו-* סוכמו במדויק. גס פעולת ההעתקה שבוצעה על הנוסחה בתא 610 שהועתקה לתאים 10:=10 הצליחה. נוסחה היא למעשה סיפור, וכך צריך לקרוא את הייסיפוריי הרשוס בתא 69. מה רשוס בתא 09! הצב את הסמן על תא 69 וראה כי בשורת הנוסחאות רשוס (501)66:68=. אפשר לקרוא את זה באנגלית, אך גס כך: *"סכס את תחוס התאים המשתרע תא אחד, מעל מקוס רישוס הנוסחה ועד שלושה תאים מעל רישוס הנוסחה'י. את הייסיפוריי הגה העתקנו לתא ₪9. הצב את הסמן על תא 9פ, שים לב כי בשורת הנוסחאות רשוס (06:28)%/5=. שוב, אפשר לקרוא את זה באנגלית, אך אפשר גס כך: "סכם את תחוס התאיס המשתרע תא אחד, מעל מקום רישוס הנוסחה ועד שלושה תאים, מעל רישוס הנוסחהיי. העתקת התא גרמה להעתקת הייסיפוריי. הצב את הסמן בתא 610 וראה כי בשורת הנוסתחאות רשום 05-09=. שוב, אפשר לקרוא את זה באנגלית, ואפשר לקרוא את הסיפור: 'יחסר את התא הנמצא תא אחד מעל מקוס רישום הנוסחה, מערך התא הנמצא חמישה תאים מעל רישום הנוסחהיי. את הייסיפוריי הזה העתקנו לתא 10 ומה קיבלנוז 05-09=, כמו שצריך להיות. ודאי הבחנתם שהסיפור הוא סיפור יחסי. כל ההפניות שרשומות בנוסחה מתייחסות למקוס רישוס הנוסחה. העתקת נוסחה יחסית גורמת לכך שהסיפור היחסי יישמר. לדוגמה, אס נעתיק את הנוסחה מתא 610 לתא 612, נקבל בתא 612 את הנוסחה הבאה: 67-611=, למה! הרי העתקנו את הנוסחה 65-09=:! נכון, כי 65 מתייחס ל-610 כמו ש-67 מתייחס ל-612, ו-09 מתייחס ל-610 כמו ש-611 מתייחס ל-612. פרק 12: יצירת חוברת וגיליון עבודה חדשים | 237 שמירת קובץ |06א= את המסמכיס החשובים שלי אני מאחסן במגירה שבה הם מחולקים לפי שמותיהם, ועס חוצצים המפרידים בין סוגי המסמכיסם השונים. אני משער שכך גם אתה נוהג. |₪%66 מבצעת פעולה דומה. יש לתת למסמך שס שיהיה בעל משמעות, כך שגס בעוד חודש נדע מה הוא מכיל. זה נוהל עבודה נכון, המאפשר איתור מהיר של מסמך. האס אפשר לתת כל שס למסמך! מערכת ההפעלה א9 פווסחו/ מאפשרת שימוש ב-255 תוויס עבור שס המסמך, כולל רווחים. מתן שס יעיל למסמך אינו משימה קשה. לח על לחצן שמור (58/6), הנמצא - בסרגל הכלים. תיבת הדו-שיח שמירה בשם תופיע. הקלד את שם הקובצ בתיבת הטקסט שם הקובץ, ואחר לח על שמור. כברירת מחדל, הקוב נשמר בתיקיה פחסותטססק ץו, אך כאמור תוכל לשמור בכל תיקיה אחרת. בעת שמירת קוב קיים על ידי לחצן שמור, השמירה תהיה אוטומטית, ללא שאלות. פתיחה וסגירה של חוברת עבודה /- לאחר שהמסמך נשמר בשם, תוכל לסגור אותו או לבאת מהתוכנה. כדי לפתוח מחדש חוברת עבודה, לח על לחצן פתח בסרגל הכלים, או השתמש בתפריט קובץ, פתיחה כדי לפתוח את המסמך. בתחתית תפריט קובץ מוצגים שמות ארבעת הקבציס האחרוניס בהס השתמשת. לח על שס קוב כדי לפתותח אותו. 8 2000 06166 - קוראים יודעים פרק 13 נוסחאות מ ייג ל ינ בפרק זה: / % ל % א אש היא מחשבון גאוני, אך כיצד גורמים לה לחשב! כתובות התאים מיוחסות לתאים הלא נכונים. נקה, בטל או מחק - מה ההבדל! הנוסחה נכונה אך התוצאות שגויות ! העתקה, העברה, גזירה והדבקת תאים ותחומים. נוסחאות מכוונות את !66א5 לחשב את הנתוניס שברשותנו. כתיבת נוסחאות אינה קשה כלל וכלל, צריך רק לדעת כיצד... פרק 13: נוסחאות לעריכת חישובים 209 נוסחה, כמוה כמתכון: 1. קח את המספר 6, 2 כפול במספר 5, 3 לתוצאה שהתקבלה בסעיף 2 הוסף את המספר 4, התוצאה היא 34. כפי שאתה רואה, התהליך דומה, מלבד העובדה שבנוסחאות אנו משתמשים בקיצוריס במקוסם כתיבה מפורטת. בדוגמת החישוב שלנו במקוס המלל נכתוב בקיצור: 4=34+(6*5). ממש כמו מתכון, נוסחאות יכולות להיות פשוטות, בינוניות או מורכבות מאוד. אך בין אם זה מתכון לסושי, או חישוב ערך מספרי, יש לעקוב אחר סדרת ההוראות צעד-אחר-צעד להשגת התוצאה הרצויה. כתיבת נוסחאות ב-|66אם, כמוה כהעברת מתכון לטבת אחר, ו-66א5 היא ייטבתיי שבהחלט אפשר לסמוך עליו. מה נכנס לנוסחה? כולנו יודעים שכאשר רוציסם בתוצאות הנכונות, יש להשתמש במרכיבים הנכוניס ולספק את ההוראות המדויקות כיצד להשתמש בהם. בנוסחאות |06א5, המרכיבים הס ערכים (פסטוּ/), וההוראות הן אופרטורים (פ5זסספזסקס). 4 מספרים, תאריכים, שעות וטקסט, המוכנסים לגיליון העבודה הס ערכים. כאשר מחברים 5+2, המספרים 5 ו-2 הס הערכים. > האופרטוריס הס ההוראות המורות כיצד לנהוג באותס ערכים. מכיון שאיננו יכולים לומר לנוסחה י'ערבבי היטב עד לקבלת מרקס אחידיי, נשתמש בצורת קיצור. כפל, חילוק, חיבור וחיסור, הינס אופרטורים. אלא שאנו תמציתייס יותר, ולכן נשתמש בסימנים עבור פעולות אלו. 4 27/2ליא. 0100ת! ערכים קרויים גם אופרנדים (05ח8ז6קס, נפעלים). למעשה, הם יכולים לשמש כקבועים, או כארגומנטים כאשר הם נמצאים בסוגריים. בכתיבת נוסחאות ב-6%א5 נשתמש מרבית הזמן בכתובות תא כמו למשל 61 או 8, כדי לציין שההתייחסות היא לערכים שנמצאים בתאים אלה. 0 2000 06166 - קוראים יודעים סימן השווה (=) הינו מרכיב חיוני בנוסחה מבלי להתייחס למרכיבים שיהיו בנוסחת |68אם, פריט אחד יופיע שם תמיד. נוסחאות תמיד מתחילות בסימן שוות (=). כדי ש-|69א5 תחשב 2+2, הנוסחה צריכה להיכתב כך: 2+2=. אפשר לבנות נוסחאות כיד הדמיון הטובה, אך אין לוותר על סימן השווה לשמאלן. אפשר לסייס את הפרויקט האחרון עליו עבד אינשטיין ואפשר לכתוב נוסחה עבור ייתאוריית השדה האחידיי, אולס אס לא תתחיל את הכתיבה בסימן שווה (=), ו5%6 תתייחס לשדה כאל שדה טקסט ולא תבצע את החישוב. |= לפני שתתחיל לכתוב נוסחה, לח על לחהצן עווך נוסחה הנמצא בשורת הנוסחאות. פעולה זו תפעיל את שורת הנוסחאות ותוסיף אוטומטית את הסימן שוות בתחילת הנוסחה. אופרטורים ל-|₪%66 סוגי אופרטורים רבים. אופרטור אריתמטי יבצע רק את מה שהוא אמור לבצע: חיבור, חיסור, כפל וחילוק. להלן רשימת האופרטורים האריתמטיים ופעולותיהס. לח על מקש/לחצן זה עבור חישוב מסוג זה להשגת התוצאה הבאה + 3 (חיבור) 8 - 4 (חיסור) 2 . 8 (כפל) 2 / 3 (חילוק) 3 2 2 (העלאה בתחזקה) 16 % 6. (חלק מהשלם, אחוז) 6% ₪ 0 ו2216! הקלדתי פעמיים מספרים ואופרטורים זהים, וקיבלתי תוצאות שונות. [66אם אינה מסוגלת לבצע פעולות מתמטיות פשוטות? |66א5 יכולה לבצע זאת, אך היא מבצעת חישובים על פי סדר פעולות החשבון. אם התקבלו תוצאות שונות תוך שימוש באותם אופרטורים וערכים, פירוש הדבר שהם הוקלדו בהבדלים מסוימים. ו6א5 מחשבת לפי סדר העדיפות של פעולות החשבון: כפל וחילוק קודמים לחיבור וחיסור. אם הוקלדה הנוסחה: 8+2*5, התוצאה תהיה 18. 6א5 כופלת תחילה 5*2 ומוסיפה לתוצאה 8. אולם, אם הוקלדה הנוסחה כך: 8+2(*5), התוצאה תהיה 50, כי פעולת הסוגריים קודמת לפעולת הכפל. פרק 13: נוסחאות לעריכת חישובים 221 איתור סוגריים חסרים בנוסחה אס נוסחה כוללת מספר זוגות סוגריים, קל לפספס ולהקליד סוגר אחד ללא בן זוגו (וכפי שראינו קודס לכן, פעולה כזו משנה את התוצאות). ל-|56 טריק שעוזר לעקוב אחר סוגר חסר. כדי לזהות את זוגות הסוגריים, סוגרייס מקוננים מופיעיס בצבע שונה. הזוג החיצוני שחור, הזוג הבא ירוק והבא אחריו סגול וכך הלאה. כדי למצוא סוגר חסר, לחץ על שורת הנוסתאות, ובעזרת מקש החיצים הזז את הסמן תו אחר תו, לאורך הנוסחה. |₪608 תציג את זוגות הסוגריים בהדגשה בשעה שהסמן חולף על פני התוויס בנוסחה, כמו בנוסחה זו: =))68+604(/2( +) 1 אס החסרת סוגר אחד, או הוספת סוגר אחד בטעות, הסוגר הבודד בנוסחה לא יודגש. אופרטורים לוגיים אופרטוריס לוגייס הס: = (שווה ל-), < (גדול מ-), > (קטן מ-), =< (גדול או שווה ל-), => (קטן או שווה ל-) ו- <> (שונה מ-). בעת שילוב אופרטור לוגי בנוסחה, התוצאה המתקבלת היא נכון (6טזז), או שקר (8156"), אלה ערכים לוגיים. מה עושיס איתסם! לדוגמה, כבעל עסק ברצונך לבדוק: 4 אם ללקוח יש/אין חובות. > אס חובו עולה על 50 ש'יח (אס כן, תשלח אליו הודעה לתשלוס יתרת החוב). 1 8-1 5וא.800%4 - [ססא= 05016ז14:0 ₪ |= 8 = [8! קוב עריכה. תצוגה הופפה עשוב -כלים נתנום. לור עורה 5 1 | |] ₪ 3 דוכן הפיתה של משה ,">. .| וו ייוו יוו וו 5 לקוח ‏ יתרה קודמת תשלום אחרון ‏ יתרה גביה? | יודה 300 ₪ 280 ₪ 20 ₪ [55ה=] 07| שרית 265 ₪ 265 ₪ - | ₪ 55 )= 8 יקוב | 625 ₪ 536 ₪ 89 ₪ =טאך ו בת 7‏ 514 ₪ 500 ₪ 14 ₪ 55 ]את ו רובן | 422 ₪ 350 ₪ 72 ₪ פטאדך 1 12 חן 14 ₪ 16 5 18 19 | ]4 ]114/ גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % וו מוכך | | | ואט ]| במסה] ונ[ תרשים 13.1 אופרטור לוגי בפעולה. שורת הנוסחאות מציגה את הנוסחה 56<50= המחצירה ערך נכון (6טזד) או שקר (8|56=) 2 20000 000666 - קוראים יודעים הקלד את שס הלקוח בעמודה ראשונה, את החוב בעמודה הבאה, ובעמודות הבאות את התשלום על חשבון החוב ואת יתרת החוב החדשה. בעמודה האחרונה הוסף נוסחת השוואה (אשר תשמש אותך להחלטה אם לשלוח ללקוח הודעה). ערך 6טזד מורה שיש לשלוח ללקוח הודעה. גיליון כזה מוצג בתרשיס 13.1. סימנים בכתובות סימן נקודתיים (:) המשמש להגדרת תחום תאים, נקרא אופרטור טוות (ז8%0ז6קס 06ח8ז). 21 ו-₪4 הס כתובות תאים. התחוס 1:24 מכיל את כל התאיס מ-41 ועד 04 (כולל!). אופרטור טווח הוא אחד מאופרטורי הכתובות המשמשיס לחישוב ערכי תאיסם או תחומי תאיס המשולביס בנוסחה. כדי לכלול בנוסחה את כל התאיס המצוייס בשורות או עמודות מסוימות, יש להקליד 5:ם עבור העמודה = למשל, או להקליד 3:8 עבור כל התאים בשורות 3 עד 8 (כוללי!). סימן פסיק (,) הוא גס אופרטור כתובת. הוא קרוי אופרטור איחוד (זסזפזסקס חסוחט), כי תפקידו לאחד שני תאים או כתובות תאים. 41,204 פירושם תא 41 וגם תא 4. בדומה, אס נכתוב 41:24,=1:44 נתייחס לתחוס 1:24 וגס לתחוס 1:44ת. 7 שיפ כאשר נשתמש בעכבר לבחירת תחום לשילוב בנוסחה, |₪%66 תוסיף אופרטור טווח (:). כאשר נבחר תאים בודדים אחדים או מספר תחומים, וא תשלב אוטומטית אופרטור איחוד (,). כתובות תאים כתובת הינה ערך חשוב, ולכן צריך לדייק בכתיבתה (ממש כמו בשליחת מכתב לכתובת מסוימת). בנוסחה כמו (2+2)=, איננו משתמשיס בכתובות. נוסחה זו גם אינה שימושית במיוחד, ואפשר לחשבה בקלות גס ללא מחשב. אולס פעולה כמו (62+63)=, מחייבת מעט יותר מחשבה. כשמשתמשים בכתובות תאים, אפשר לקבוע ערכיס בתאים 62 ו-63, והנוסחה שבנינו תקשר ביניהס. כדי לקבל תוצאה נכונה, עלינו לוודא שכתובות התאים נכונות. פרק 13: נוסחאות לעריכת חישובים 23 קל מאוד לרשום כתובת מהי הדרך הבטוחה והקלה לציין כתובת תא או תחוס בנוסחהז סמן את הכתובת בעזרת העכבר: 1. בחר תא שבו תרצה לכתוב נוסחה, וה יהיה התא שבו תרצה לקבל את התוצאה! 2 בשורת הנוסחאות לת על לחצן ערוך נוסחה |=. 3 בחר בתא שברצונך לציין בגוף הנוסחה. עבור תחוס תאיס, בחר בתחילת התחוס וגרור את העכבר לקצה התחוס. מסגרת אפורה תופיע סביב התא או תחוס התאיס שיצוינו בנוסחה. 4. כעת הקש את האופרטור האריתמטי (+, -, *, /, *), האופרטור הלוגי (=, >, <, =>, =<), או כל סימן רצוי הדרוש בנוסחה. 5. בחר בתא או תחוס נוספים. אס זה התא או התחוס האחרון בנוסחה, | ע הקש ז66חם, או לחץ על לחצן אישור שנמצא מתחת לשורת הנוסחאות, | --- או לח על לחצן הזנה בשורת הנוסחאות. אס אין זה התא או התחוס האחרונים, חזור על פעולות 4 ו-5, עד לסיוס עריכת הנוסחה. [< 1 יד [] א 8]= [5! ובץ. ו . 1. רוצה למקם את - 09 ₪ ₪ 5 6|-= ->|> ₪ ב > | ש 3 5 | 5 ₪ ש סן | -₪- - ₪ |== | ₪ , % | ם]||- זי |3ם = = =| ם₪ 2 ₪ |+ 6 | הנוסחה כאן? בחר בתא. 1 מפין ₪ חנות הקפה של מיקי . לחץ על לחצן ו ערוך נוסחה כדי 0 להוסיף את 5 קפה עלות מחיר ללקוח יחידות ליחידה | 53| 5.29 8.55 3001 | 3.26 סימן השווה ל חסא| 6.32 11.60 6 286 (=). | הוטוחס|ס)| 4.63 6.10 0 147 | בּ| 5.15 8.25 0 310 מו | 33| 4.89 6.55 5 166 . בחר בתא או 0 תחוס שישולב - בנוסחה, לחצ על - סימן הכפל 7 (*, בדוגמה א א 41 /14// גיליוך1 ,( איליון2 ,( גיליון3: וו נקודה | [ ]- ]| |אא₪- ה תה שלפנינו) ובחר תרשים 13.2 ב הדרך הבטוחה לשילוב כתובות בנוסחה היא על ידי סימון או לחיצה על התא הרצוי כשתלח על התאים הרצויים, כתובת התא או התחוס תופיע גסם בתא וגס בשורת הנוסחאות. תרשיס 13.2 מציג נוסחה שנבנתה בשיטת סימון תאיס. 4 2000 0666 - קוראים יודעים שינוי כתובות תאים בנוסחה גזור או העתק את הנוסחה והעבר אותה למקוס אחר בגיליון. הכתובות משתנות בצורה אוטומטית. אס תרצה שהנוסחה תישאר במקומה אך עס כתובות אחרות, עליך לערוך אותה. הקש 2=, או לחץ לחיצה כפולה על התא המכיל את הנוסחה. העבר את הסמן למקוס בשורה בו יש לבצע שינוי, והשתמש במקשי המחיקה 06/6060 או 886%50806) לניקוי כתובות התאים הקיימות. כעת בחר בתא חדש בעזרת העכבר. כתובת מוחלטת וכתובת יחסית נוסחאות בעלות כתובות תאים מוחלטות, תמיד תפננה לתאים אלה, גם אס תעביר אותן למקוס אחר בגיליון. כאשר מוזנת לנוסחה כתובת תא באמצעות לחיצה על התא, הכתובת תהיה כתובת יחסית (כמובן עד שתשנה מצב זה). כאשר תשנה את מיקוס הנוסחה (תעתיק או תעביר אותה לתא אחר בגיליון), תשתנה כתובת התא שבה, בצורה יחסית למיקום העברת הנוסחה. כלומר כתובות התאים תתייחסנה לתאים אחרים!!! יש בכך יתרון עצום, אך גם קושי מסוים. / 2ככי2. כ00ו6ת! כבר שמעת את הביטוי כתובות יחסיות. ובכן, יחסיות למה? הנה כך זה פועל: כשהכתובת נבנית בתא מסוים, |66א= מציינת אומנם כתובת תא, אך היא מתייחסת לימרחק היחסי' של התא מהתא שבו כתובה הנוסחה. כך למשל בתרשים 13.2, בתא 66 רשומה הנוסחה 6ם*66="6. תא 56 מתייחס לנוסחה שבתא 66, על פי מרחק יחסי של שני תאים ימינה. לכן, אם נעתיק את הנוסחה מתא 66 לתא אחר, נניהח 12כ, |66א₪ תשנה אוטומטית את 56 ל-812. תא 812 נמצא שני תאים ימינה למקום שבו נמצאת הנוסחה עכשיו (כלומר, ב-12כ). נחזור ונשנן: המרחק והכיוון היחסי של התאים נשמר בעת הזזת הנוסחה, אך הפעם אלה כמובן תאים אחרים. כדי להעתיק, סמן את התא, הצב את הסמן על מסגרתו, הקש |6₪ וגרור אותו למקום היעד. פעולה זו יעילה כאשר הנוסחה אינה משתמשת באותם תאים כל הזמן. אולם, אס הפונקציה דורשת ערך מתא מסויס קבוע, יש להפנות את הנוסחה אל כתובת מוחלטת. פרק 13: נוסחאות לעריכת חישובים 2025 כתובות יחסיות וכתובות מוחלטות - מה ההבדל? אנו משתמשים כל הזמן בכתובות יחסיות ובכתובות מוחלטות, אך לא מקדישיס לכך כל מחשבה. כאשר חבר מגיע למשרדך ושואל היכן מכונת הפקס, תאמר לו לפנות ימינה ואחר שמאלה. זוהי הפנייה יחסית. אפשר להנחות בצורה גו כל עוד שניכס באותו המשרד. במקוס זאת, תוכל לומר בפשטות: יימכונת הפקס נמצאת במסדרון מול חדר 365". זוהי הפנייה מוחלטת. הפנייה זו תקפה ואחידה מכל מקוס שבו חברך נמצא, במשרדך או במשרדו. שורת הנוסחאות הקלדת נתוניס ישירות לתא היא פעולה נוחה, למשתמש היודע בדיוק מה הוא מקליד. אך, אם הנתוניס זקוקים לשינוי וארגון, שורת הנוסחאות היא המקוס הנכון לכתיבת הנוסחה. לאחר לחיצה על לחצן עווך נוסחה, שורת הנוסתאות מתעוררת לתייס ומוסיפה כלים חיוניים, כפי שנראה בתרשים 13.3. כאשר שורת הנוסחאות מופעלת, תיבת השם הופכת לתיבת פונקציות; בחר פונקציה מתוך תיבת הרשימה הנפתחת. לחצן ההזנה מאשר קבלת נתוניס. בדומה למקש ז16ח₪. | תוצצקת הנוסחה = בחן במהירות את תוצאות הנוסחה שלך. לחצן הביטול מבטל את פעולת ההקשה האחרונה ומשחזר את שהיה בתא קודס לכן. לחץ על לחצן ערוך נוסחה כדי להתחיל להצין נוסחה כלשהי. תרשים 13.3 שורת הנוסחאות. עריכה בסרגל זה, מאפשרת שטח עבודה רב, לעומת עריכה ישירה בתא עריכה בסרגל הנוסחאות מתבצעת על ידי לחיצה בתא והקלדת הנוסחה. הסמן (הקו האנכי מהבהב) מופיע בתוך השדה, כל שנותר הוא להקליד. תיקוניס מתבצעים על ידי המקשיס 26|6%6 ו-086%650806. 6 2000 06666 - קוראים יודעים תיקונים בתוך התא אינך רוצה להסתבך עס שורת הנוסחאות! לחיצה כפולה על תא רצוי ממקמת את הסמן בתוך התא. כעת אפשר לערוך את התא בקלות. לביצוע או ביטול פעולת העריכה, בחר כלים, אפשרויות, בכרטיסיה עריכה ובאפשרות ערוך ישירות בתא. ,'י "9 + יס מקם את הסמן ישירות בתא הפעיל על ידי הקשה על מקש 2=. נקה תוכן או מחק כאשר תכולת התא אינה משביעה רצון, יש מספר אפשרויות לשינוי המצב: 4 4 הקלדה ישירה בתא תבטל מיידית את התוכן הקודסם. הקשה על מקש 6!666. תכולת התא תימחק כליל. בחירת עריכה, נקה, הכל, כדי למחוק עיצובים, נוסחאות, נתוניס או כל הערה ותוספת שקושרו לתא (בחירה בתוכן, תגרוס לפעולת מחיקה זהה, למעט מחיקת קישוריות, תוספים והערות). תרשים 13.4 מציג את אפשרות הניקוי מתפריט עריבה. 0 2כ2ליא. כ010ת! ב-|6א5, נקה ו-מחק הן פקודות שונות. זכור, כי תא דומה למסגרת המכילה תמונה. נקה (ח6!68) מסלק את תכולת התא, או חלקו. מחיקה (0ח06!60) מתפריט עריכה, מבטלת את התא לחלוטין, או את תחום התאים שסומנו, ואז מתרחש ארגון מחודש של סביבת העבודה כדי למלא את המרווח שנוצר. אם יש נוסחאות בגיליון, הן תעודכנה בעקבות הסידור מחדש של התאים בגיליון. 0 ו0וכק! אחד ממקשי המקלדת הוא !6 (מחק). האם פעולתו זהה לפעולת המחיקה? לא. מקש |₪6 מנקה את תכולת התא. פעולת מחיקה בתפריט עריכה מוציאה את התא לחלוטין מחוץ לגיליון (מבטלת אותו), ודוחפת תאים מסביבתו של התא כדי למלא את ה"חלל" שנוצר. פרק 13: נוסחאות לעריכת חישובים 27 | ייד 4 | |פ|= [5 קובץ עריכה | תצוגה הופפה עיצוב. כלים נתונים חלון עורה 0 | בל הקלדה ₪2 | 0( 48 | [5 50 ₪ 6₪|- >> - > | ₪ םמ ₪ | > ב] 5 | ב ₪ שו ם | 8 | - - ]| % גור א 7 , % ]| - זי | = = =| ₪ ? ם|- 6 וגוז ₪3 העתק 6 ₪ הדבק + = ₪ | 3.26 | מ | ₪ 6 528 ₪ | 0 147 ₪ הצצ | 5.15 8.25 10 310 ₪ 33| 4.89 6.55 5 166 1 12 חן -) 15 16 17 ונ ]4 |714/ גיליוך1 ( גיליון2 ( גיליון3: [|*ו ו נקודה | | תרשים 13.4 מתפריט עריכה בחר באפשרות נקה למחיקת תכולת התא בטל פעולה ובצע שוב זה עתה יצרת נוסחה. הטלפון צלצל, וממש בטעות וללא כל כוונה הקשת על מקש |6ם. האס הכל אבוד! האס נמחקה הנוסחה לתמיד! אל ייאוש! לחץ על לחצן בטל (ס6חט). לחצן אה מבטל את הפעולה האחרונה שבוצעה בגיליון, ומשחזר את תכולת התא קודם למחיקתו. למרות הדמיון בין השניים, אין לבלבל בין לחצן בטל לבין לחצן בצע שוב. לחצן בצע שוב, בניגוד לחברו (בטל) חוזר על הפעולה האחרונה שבוצעה בגיליון העבודה. בעת מחיקת דבר מה בטעות, פעולת לחצן זה היא האחרונה שדרושה לך במקרה של מחיקה בטעות... - אס ברצונך לראות בדיוק מהי הפעולה שאתה מבטל, לחץ על הח הנפתח בטל בסרגל הכלים הוגיל. הפעולות האחרונות שביצעת תוצגנה בתפריט הנפתת. הפעולה האחרונה תופיע ראשונה בתפריט. לחיצה על לחצן בטל מבטלת את הפעולה האחרונה. כדי לבטל מספר פעולות, בחר אותן מהרשימה הנפתחת של הלחצן בטל, כמוצג בתרשיסם 13.5. אינך יכול לבטל פעולות לא רציפות. לדוגמה, אס ברצונך לבטל פעולה שביצעת לפני ארבע פעולות, עליך לבטל את כל ארבע הפעולות האחרונות. הרשימה הנפתחת בצע שוב פועלת בדיוק כמו הרשימה הנפתחת בטל. היא מאפשרת לחזור על מספר הפעולות האחרונות שביטלת. אס לא ביצעת דבר שאפשר לבטל או לחזור עליו, הלחצניס בטל ובצע שוב לא יהיו זמיניס. 8 2000 00666 - קוראים יודעים הקלדת " ב- 65 הקלדת "=6+66ס-5ס" ב- ₪7 הקלדת "3750" ב- ₪6 הקלדת "1250" ב- ₪5 נקה הקלדת "יום שני" ב- 56 הקלדת "יום ראשון" ב- ₪5 נקה הקלדת "שלישי" ב- 08 הקלדת "שני" ב- 7ם הקלדת "ראשון" ב- 06 נקה הקלדת "יום רביעי" ב- פס מילוי אוטומטי הקלדת "יום שני" ב- ₪7 בטל פעולה 1 תרשים 13.5 הרשימה הנפתחת בטל מציגה את הפעולות האחרונות שביצעת, בסדר ההפוך . 6יפ אם התבלבלת בין בצע שוב לבין פעולת בטל יותר מפעם אחת, יש פתרון אחר. הנח את העכבר בצד, והקש 2+!6₪. זוהי פעולת המקלדת עבור בטל. העתקה, העברה והדבקה בדרך כלל, ל-66א5 מספר אפשרויות לביצוע פעולה מסוימת: כתיבת הנוסחה בצורה עצמאית או שימוש בהדבקת נוסחאות, העברה חופשית בעזורת תיבות הגלילה או בעורת המקלדת וכדומה. האפשרות בה תשתמש, תלויה בהרגלי עבודתך ובהעדפותיך. גם העברה (פטסחז), גזירה 600) והדבקה (ז085), אפשר לבצע בכמה דרכים. לדעתנו, הבחירה כלל אינה קשה. להעברה מתא אחד לאחר נשתמש בעכבר. אין בכך כל חידוש עבורך, כי אוהי פעולה בסיסית של פצוססחו/\. העברת תאים תרשים 13.6 מציג שלוש שנות הכנסה של חברה. 1. בחר בתא או בתחוס. 2 הצבע על המסגרת הכהה של בחירתך. הסמן הופך לח לבן % . 3 לחצ וגרור לתא או לתחוס החדש. מסגרת אפורה מקווקות נעה עס הסמן. גודל התאים שהועברו וצורתס יהיו והיס לגודל ולצורה שלהס בתחוס המקורי. המסגרת האפורה תשנה את מיקומה בעת העברת התאים. 4. שחרר את לחצן העכבר כדי שהשדות הנבחרים יועברו למיקוס החדש. פרק 13: נוסחאות לעריכת חישובים 209 [<51 - ד ה | |8|= [8! קובץ עריכה תצוגה. הוספה עצוב כלים נתונים לו עורה ] ב 000 ₪ 55 50-06 7 > 2 שב ₪ 43 ₪ ₪ ם|ן ] 805 , % ₪ ב|-ז ]5 ₪ ₪ ע ; א|+ 6. 5 מופן שו חברת אלום-עץ בע"מ 3 מ 14 15 6 ] 5 | מכירות 0 ₪ 150,500 ₪ 151,000 | ₪ קָ עלות מכירות 205 ₪ 26,865 ₪ 27165 ₪ 8 רווח גולמי 5 ₪ 123,635 ₪ 123,835 | ₪ כו שכירות 11,000 ₪ 12,067 ₪ 12,134 ₪ הו שכר ומשכורות | 1,000 ₪ 1,058 ₪ 1,116 ₪ 11 קבלני משנה 2000 ₪ 2,532 ₪ 2,564 ₪ לו הוצאות 10 ₪ 15,657 ₪ 15,814 ₪ | רווח תפעולי 5 ₪ 107978 ₪ 108,021 | ₪ 14 15 חן | /ש41-|14/ גיליוך 1‏ ( אוליון? יליו ₪ מוכך | | סכום=5985 | | ואעא הי הרת תרשים 13.6 ארגון מחודש של תצוגת גיליון העבודה והעברת תוכן תאים מתבצעים על ידי העכבר בפשטות רבה. נוסחאות התאים : 77" 2-7 77 11 9+10+1כ=12כ 1+" 712 2" 712( העתקת תאים [<51- ד ₪ | |5|= [₪8 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עורה 009 ₪ ₪ = 70-05-65 ₪ | 5 ₪ > םן | ...05 , 9% ם|- | 5 ₪ ₪ טש ; 5|- 6 - ו בעת העברת הו 8 תאים בגיליון שו עבודה, המסגרת | חברת אלום-עץ בע"מ 3 האפורה המקיפה ה 14 15 אותס נעה עס 5 : 0 ₪ 151000 ₪ הסמן. 8 עלות מכירות 2005 ₪ 26,865 ₪ 27165 ₪| 5 7 רווח גולמי 5 ₪ 123635 ₪ 123,835 | ₪ | שכירות 1000 ₪ 12,067 ₪ 12134 ₪ | שכר ומשכורות | 1,000 ₪ 1,058 ₪ 1,116 ₪ סו קבלני משנה 2000 ₪ 2,532 ₪ 2,564 ₪ 11 הוצאות 100 ₪ 15,657 ₪ 15,814 ₪ 12 רווח תפעולי 5 ₪ 107978 ₪ 108,021 ₪ 33 4 15 16 7 אש 41 7141/ גיליוך1 .( גיל א( הילווןפ. " | ו בחר ביעד והקש מפזאם או בחר בהדבקה | | ממוצע= ₪ 1800750 07[ | ואט ]ה ותאפון תרשים 13.7 גודל וצורת השטח אליו נעביר תאים, זהה לגודל ולצורת השטח ממנו נלקחו התאיס 0 2000 00666 - קוראים יודעים א העתקת תאים מתבצעת באופן דומה. הקש על 61 כאשר הסמן ממוקם על המסגרת האפורה של התא. לסמן הלבן יתוסף סימן פלוס (+) קטן . כאשר תעביר את התא המועתק או את תחוס התאים, המסגרת האפורה המקווקות תעקוב אחר הסמן. שחרור לחצן העכבר ימקס את התא המועתק במיקוס החדש. 2 שיפ % לעיתים אנו עלולים לשכוח מה עלינו לעשות תוך כדי ביצוע פעולת העתקה או העברה. זו הסיבה שבגללה רצוי לגרור את התא בעזרת לחיצה ימנית המציגה תפריט קיצור כשמגיעים אל מקום היעד. תפריט זה מהווה תזכורת לפעולות האפשריות באותו מצב. תרשים 13.8 מציג את תפריט הקיצור. |< |8|=. [₪ קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים נתונים ‏ מלון עזרה 2 - ₪ | 0099 ₪ 0 5 6 ₪79.50 8 50% כ |..84-- | 4 , % ₪|₪|- | 5 | ש|ע ; 5|: . = שח ₪ | 8 6 ס [ ב 5 פופ 2 0 וש חברת אלום-עץ בע"מ 5 3 14 5 686 4 5 מכירות מ 0 ₪ 151000 ₪ 8 עלות מכירות 5, ₪ הדבק ,26 ₪ 27165 ₪ 7 רווח גולמי 5 ₪ 123,835 | ₪ | שכירות 0, ו ,12 ₪ 12,134 ₪ בו שכר ומשכורות | 000, 8 ,1 ₪ 1116 ₪ סו קבלני משנה 0 הסף העבה ,2 ₪ 2,564 ₪ 11 הוצאות 0, 0 ,15 ₪ 15,814 ₪ 12 רווח תפעולי בחרהמרשמה.. ,107 | ₪ 108,021 | ₪ -3] 68 היפר-קישור... | | 14 15 16 או א ₪ [4-]714/ גיליוך1 (איליון ( היליו \ ו מוכך | מ | וטא תרשים 13.8 לחץ לחיצה ימנית לקבלת תפריט קיצור להעברה או העתקה גזור והדבק תוכל להעביר את כותרות העמודות על ידי גזּירתס מהתאים הקודמיס והדבקתם בתאיס החדשים. פעולות גזור והדבק, פשוטות יותר מפעולת ההעברה, כי אינך צריך לדאוג למיקוס השטח המקווקו. בחר בגבול הימני העליון של תחוס התאיס שאליו תעביר את הנתוניס או הנוסחאות, לח על לחצן הדבק, וזהו... כדי לגוור ולהדביק תחום, בצע את הפעולות הבאות : 1. בחר תא או תחוס תאיס. % 2 לח על לחצן גזור . מסגרת הבחירה הופכת למסגרת הזזה אפורה מקווקוות. פרק 13: נוסחאות לעריכת חישובים 21 3 לחץ על התא שבפינה חימנית העליונה של התחוס שבו אתה רוצה להדביק את התאיס שבחרת כמוצג בתרשים 13.9 (בגיליון שכיוונו משמאל לימין לח על התא שבפינה השמאלית העליונה של תחוס ההדבקה). 4. לת על לחצן הדבק והתאיס או התחוס שבחרת יועברו למיקוס החדש. 4 0 ו2216! מתי עלי לגרור ולשחרר, ומתי עלי לגזור ולהדביק? ( שתי שיטות אלו מניבות תוצאה זהה, אך נשתמש בהן במקרים שונים. העברת תאים יעילה למרחקים קצרים בגיליון העבודה. פעולות גזירה והדבקה יעילות להעברה למרחקים גדולים בגיליון, העברה מגיליון עבודה אחד לגיליון עבודה אחר, או לחוברת עבודה אחרת. המושג "מרחק" מכוון במקרה זה לכך שתא היעד אינו מוצג במסך בעת העברת התאים אליו. זוהי הפינה הימנית-עליונה של תחוס היעד להדבקה תרשים 13.9 1 8-1 15א.800%4 - [ססא= 050/6ז14:0 ₪ | פ|. [8! קוב עריכה תצוגה הופפה עצוב כלים נתונים חלון ערה לו 8 אש | ₪00 070-062 שב 8 0 ₪ ש ם! ] |.-₪ 5 - | | , א ש| ה]|- זי ₪ =|ש|ע < ש|? ל : וש חברת א בע"מ | 1896 1995 | 1994 | | 4 5 מכירות 0 ₪ 0 ₪ 151000 ₪ 8 עלות מכירות 2005 ₪ 26,865 ₪ 27165 ₪ 7 רווח גולמי 5 ₪ 123,635 ₪ 123,835 | ₪ | שכירות 11,000 ₪ 12,067 ₪ 12,134 ₪ רבו שכר ומשכורות | 1,000 ₪ 1058 ₪ 1,116 ₪ סו קבלני משנה 2000 ₪ 2,532 ₪ 2,564 ₪ ו הוצאות 10 ₪ 15,657 ₪ 15,814 ₪ 12 רווח תפעולי 5 -₪ 107978 ₪ 108,021 ₪ 0 |15 חן 17 אע 41 141/ היליוך1 ( גיליוף: ( היליו \ וו . ו בחר ביעד והקש מפזא8 או בחר בהדבקה | | בחירת התא בחלקו העליון הימני (בגיליון שכיוונו מימין לשמאל) של תחוס היעד להדבקה העתקת נתונים גזירת נתון (או שטח בחירה כלשהו), מאפשרת להדביקו פעס אחת בלבד. אס עליך להדביק את התא או תחוס התאים בגיליון, במספר גליונות, או חוברות עבודה, עקוב אחר הפעולות שביצעת לגזירה והדבקה, אך השתמש בלחצן העתק במקוס בלחצן גזור. כך תוכל להדביק את תחוס התאים שבחרת כמה פעמיםס שתרצה. 2 2000 00666 - קוראים יודעים אפשר להעתיק, לגזור ולהדביק נוסחאות כמו טקסט. להפתעתך, תגלה שכתובות התאים והתחומיס בנוסחאות השתנו באופן יחסי בצורה אוטומטית, ללא התערבותך. יי מ 4 + חדש ב- 2000 |66א5 אפשר להעתיק עד 12 פריטים שונים ללוח. כדי לבדוק איזה פריטים הועתקו ללוח, פתח את תפריט תצוגה, סרגלי כלים, לוח. % העתקה, העברה והדבקה לתאים שיש בהם ערך, תחליף את הקיים בחדש. |%66= תזהיר על מחיקת תוכן התאים, אך רק בזמן העברת תאים. לביצוע הפעולות מבלי למחוק נתונים קיימים השתמש בהוספה (5670ח1), תאים שהועתקו (66|!5 600160). יס אל תשכח של-פווסטחו\ מקשי קיצור עבור הפקודות גזור, העתק והדבק. מקשי הקיצור פועלים גם ב-66אם. הקש %א+601 כדי לגזור; הקש 601+6 כדי להעתיק; הקש על /+601 כדי להדביק. הוספת שורות ועמודות כרגע סיימת לבנות גיליון עבודה, סיכמת הכל, אך שכחת להכניס עמודה שלמה בגיליון העבודה! מה עליך לעשות? כל שעליך לעשות הוא להכניס עמודה נוספת במקוס הדרוש. תוכל לבצע זאת כך: 1. בחר בעמודה אחת משמאל למקום הרצוי לעמודה החסרה (עבור גיליון עברי). לח על כותרת העמודה כדי לבחור בכל העמודה. אס ברצונך להוסיף יותר מעמודה אחת, בחר במספר העמודות רצוי. 2. בתפריט הוספה, בחר עמודות, כמוצג בתרשים 13.10. בתרשים וה נוסיף עמודה ריקה אחרי שנת 1994. לחילופין פתח את תפריט הקיצור ובחר הוסף 3 עמודה חדשה נוספה במקוס הרצוי. כל הנוסחאות הקיימות בגיליון העבודה הותאמו אוטומטית. תרשיסם 13.11 מראה כיצד תהליך וה נראה בפועל. כדי להוסיף שורה אחת או יותר, יש לפעול בדרך דומה עבור שורות. כלומר, לבחור בשורה שמתחת לשורה שברצוננו להוסיף, ובתפריט הוספה לבחור שורות, או בתפריט הקיצור לבחור הוסף. פרק 13: נוסחאות לעריכת חישובים 23 [<ז5 - ו ה |< || = [₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה | עיצוב כלים נתונים חלון ערה | שת 4 ₪ 2 6--6|0 ₪ | | 43 ₪ ₪ םן 5 7 כ ה|-ז 58 = 5 ש ; ||: ט. חן 8 . 8 8 א 5 | 1 = פונקציה... 2 חברת אלום| | ₪ : 3 ו , 5 686 ץ 66 היפר-קישור... = 60% 2 5 מכירות 0 ₪ | 150,500 ₪ | 151,000 | ₪ 6 עלות מכירות 20005 ₪ | 26,865 ₪ | 27,165 ₪ ד רווח גולמי 5 (₪₪ | 123,635 ₪ | 123,835 | ₪ 8 7 || ₪ | 12,134 ₪ 9 18 ₪ | 1116 ₪ 204 202 ₪ 14 = שכירות 11000 ₪ 7 כר ומשכורות | 1,000 ₪ 1 5 משנה 20000 ₪ 11 :וצאות 10 ₪ 115 רווח תפעולי ₪ 4 ]14/ גיליוך1 (וגיליון2 ,( גיליון \ ]5 0 יב ו מוכך | | סכום=442297 77[ |אשא 7 7 7 ר] תרשים 13.10 הוספת שורה ועמודה לאחר עמודה 1994. 1 [-8] 15א.800%4 - [פסא 14:0105086 ₪ | |8|=. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עורה | ב 0 ₪ 55 6 70-50 9 | שג ₪5 23 ₪ ₪ םן .- 00 9 9 4|- | = = ₪ ש ; ם|- . ₪ 6 8 חברת אלום-עץ בע"מ 4 מכירות 0 ₪ עלות מכירות 205 ₪ 15 ₪ 151000 ₪ | ₪ 27165 ₪ 5 רווח גולמי 5 ₪ | 5 ₪ 123,835 | ₪ שכירות 11000 ₪ 11007 ₪ 12,134 ₪ שכר ומשכורות | 1,000 ₪ 18 ₪ 1,116 ₪ קבלני משנה 2000 ₪ 2022 ₪ 2,564 ₪ הוצאות 10 ₪ רווח תפעולי 15 ₪ 15,814 ₪ 17 11 107,978 | 4 יליוך1 ,( גיליון2 ( תוליו . תרשים 13.11 העמודה החדשה מתוספת מימין, לפני העמודה הנבחרת (כך בגיליון שכיוונו מימין לשמאל) הוספת תאים הוספת תאיס דוחקת הצידה את התאים הקיימיסם. 4 2000 0666 - קוראים יודעים הוספת תאים ריקים הוספת תאים ריקיס בעזרת תפריט הוספת : 1. בחר בתא שמעליו או מימינו יש להוסיף תא ריק. 2 בתפריט הוספה בחר תאים. תיבת דו-שיח הוספה תופיע (ראה תרשים 13.12). 33 בחר הסט תאים למטה כדי להוסיף תא למעלה מהתא המסומן. 4. לח אישור. להוספת מספר תאים, התחל את התהליך עם תחוס תאים מסומן, במקוס תא בודד. מספר התאים שנבחרו בתחום, יהיה גם מספר התאים שיוספו. 20256! -,7? 0 הוספת תאים משנה את כתובות התאים בנוסחאות שהועברו ממקומן. אם נוסחה מתנהגת מעט מוזר לאחר הוספת התאים, שנה את כתובות התאים. [< ]15 ד 4 | || = [5 קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה > 5% 0 ₪| 4% = 5 6|-= -6|5 ₪ 2 | ש 3 | (.ב-8.- |( , 4 |ה|-ז|3] 5 ₪ ₪|ע ; ם|- 25 ₪ שכר ומשכורות. = 4 | ה 6 ס ₪ מו | חברת אלום-עץ בע"מ 3 4 14 155 66 5 מכירות 0 ₪ 150500 ₪ 151,000 ₪ 8 עלות מכירות 2005 ₪ 26,865 ₪ 27165 ₪ 7 רווח גולמי 5 -₪ 123,635 ₪ 123,835 | ₪ הסטת תאיס | שכירות 11000 ₪ 12,067 ₪ 12134 ₪ למטה, תוסיף תא --+-----|שכר ומשכורות | 1,000 08 156 ₪ סו קבלני משנה 2000 | 204 ₪ כ דד---------- ריק בטיי | הוצאות 10 4 ₪ 12 רווח תפעולי 15 1 ₪ 3 6 השרה כולה. - העמודה כולה 17 וו גיליוך1 ( גוליון2 (יליון \ 0 מוכך | 3 | ואט ] פן תרשים 13.12 בחר בתא, והוסף תאיס ריקיס בעזרת תיבת דו-שיח הוספה מחיקת תאים ווכרים את פעולת הניקוי (ח6!68) לעומת המחיקה (1)06!666 למחיקת שורות, עמודות או תאים לא רצויים, בחר מחיקה מתפריט עויכה. בתיבת הדו-שית בחר: השורה כולה, העמודה כולה, הסט תאים לימין או הסט תאים מעלה, ולח אישור. פרק 13: נוסחאות לעריכת חישובים 205 העברת תאים עם נתונים אפשר להוסיף תאים, שורות או עמודות שלמות עס נתונים. פעולה זו שימושית ביותר, כמו לדוגמה, כאשר ברצונך לשנות את סדר השורות או העמודות בגיליון. בדוגמה שבתרשיס 13.13 נעביר את שורת קבלני משנה אל מעל שורת שכירות. 1. בחר בשורה, עמודה, או תא להוספה. במקרה זה בתחום 810:510. 2 הצבע על מסגרת התחוס. הסמן אמור להשתנות לחץ לבן צָ 3 הקש על מקש אוח5 וגרור את המסגרת. 4 סמן העכבר יהפוך לקו אנכי או אופקי אפור. מקס אותו בין העמודות, השורות, או התאיס במקוס שבו ברצונך להוסיף את השורה, העמודה, או התא. במקרה זה מקס בין שורה 7 ל-8. 5 שחרר את הלחצן, והנתוניס יועברו למקומס החדש, תוך דחיפת השורות, התאים, או העמודות. תרשימים 13.13 ו-13.14 מראים כיצד להעביר שורות. ,.'י פ> 6יפו אפשר להשתמש בקיצור דרך לביצוע פעולה זו. כל שעליך לעשות הוא לגרור את התחום בעזרת לחיצה ימנית, ולבחור מהתפריט את הפקודה הרצויה (התפריט נפתח כאשר עוזבים את לחצן העכבר). | יד | |8|=. [₪ קובץ עריכה תצוגה הופפה עצוב כלים נתונים חלון ערה = | 9 - 000% ₪|0) 5 5 6|--0| ₪ ₪ ₪ | 3 |.-8.. 0 ₪ , % 9 ם||- | 5 = = שק ₪5 |> 6 > 97-05 אא קבלני משנה = אי | 8 6 ה 5 הפס האפור, חן מרמז על מיקום ‏ ?| חברת אלום-עץ בע"מ 3 ל 1% 155 06 5 מכירות 0 ₪ 150500 ₪ 151,000 | ₪ 8 לֶות מכירות 205 ₪ 26,865 ₪ 27165 ₪ 7 8 100 ₪ 12,067 | ₪ 12,134 ₪ 9 שכר ומשכורות | 1,000 ₪ 1,058 ₪ 1,116 ₪ תיאור המסך 10 קבלני משנה 2000 ₪ 2,532 ₪ 2,564 ₪ן מציין את מיקומו ‏ 1 הוצאות 0 ₪ 15,657 ₪ 15,814 ₪ 12 רווח תפעולי 5 |-₪ 107,978 ₪ 108,021 ₪ המדויק של הפל ב 14141 / גיליורג ( הלול א( גילון5 * ||*ו גרור כדי להעתיק ולהוסיף תוכן תאים, השתמש במקש :41 כדי לעבור ב| | סכום=96פל | | ואט תרשים 13.13 הקשה על אוח5 וגרירת התחוס או התא המסומניס גורמת להופעת פס אופקי או אנכי. מקס בין השורות שביניהן ברצונך להכניס את השורה החדשה 6 2000 00666 - קוראים יודעים [<51 - ד ה [> |8|= [8! קובץ עריכה מצוגה הופפה עצוב .כלים נתונים. לו עורה | > 00% ₪ | 2-5 60-06 ₪ א | ש ₪ 43 ₪ ₪ םן - פס( 8 , % | ה|- | = ₪ שש ; ₪|- > 9700 שאן קבלני משנה .= 2 ו 8 | פופ ו חברת אלום-עץ בע"מ 3 4 14 155 6 5 | מכירות 0 ₪ 150500 ₪ 151,000 | ₪ 8 עלות מכירות 2005 ₪ 26,865 ₪ 27165 ₪ ₪ רווח גולמי 5 ₪ 123,635 ₪ 123,835 | ₪ | קבלני משנה 2000 ₪ 2,532 ₪ 2,564 ₪] | שכירות 11000 ₪ 12,067 ₪ 12,134 ₪ סו שכר ומשכורות | 1,000 ₪ 1,058 ₪ 1,116 ₪ 11 הוצאות 10 ₪ 15,657 ₪ 15,814 ₪ 12| רווח תפעולי 5 ₪>-|‏ 107,978 ₪ 108,021 ₪ 3 14 |15 |16 - 17 41-[14/ גיליוך1 ,( תוליון2 (ילווןפ \ | | מ נמשששוההממממשתממם). ו מוכך | | סכום=996ק ]| | אעאן ה הרת תרשים 13.14 כאשר תשחרר את לחצן העכבר, השורה תיכנס למקומה החדש פרק 13: נוסחאות לעריכת חישובים 207 גד מהן פונקציות? בפרק זה: / מדוע פונקציה (ולמה לא נוסחה)! / קל ליצור פונקציות, אך מדוע הן אינן פועלות ? / סכומים מיידיים עם סכום אוטומטי! זה באמת פונקציונלי. / תאריכים ושעות (ומדוע חישוב הזמן מתחיל בשנת 11900). פונקציות מציגות את היכולת של |60א5 בחישובים. כאשר ברשותך למעלה מ-300 פונקציות, יש לך למעשה פונקציה לכל אירוע... פרק 14: מהן פונקציות? 209 בידינו כליס לחישוב שורשיס של משוואה ריבועית, או לחישוב ריבית על הלוואה שלקחנו לפני שניס אחדות. פעולות החשבון הרגילות ידועות ומספיקות, אך מחייבות מספר צעדיס רב, עס חשש לטעות. נוכל להימנע מהטעות והטרחה על ידי שימוש בפונקציה לעריכת החישובים. למדנו כיצד לכתוב נוסחאות. אולס בעת כתיבה מפורטת של נוסחאות קל לטעות. פונקציות לעומתן, מאפשרות פעולה אוטומטית: מזיניס אותן בנתונים רצויים, לוחציס לסיום וזהו! התוצאה מופיעה מייד! לא קסם, אך נוח מאוד. מרכיבי הפונקציה כפי שראינו, לנוסחה שני מרכיבים בסיסיים: ערכים, וסדרת הוראות (אופרטוריסם) כיצד לנהוג באותם ערכים. פונקציות הן בעלות הגדרות דומות. > הפונקציה עצמה (על פי שמה) מורה ל-66א5 מה לחשב, כמו האופרטורים +, -, / ו- *, בנוסחאות, אך בהבדל חשוב אחד: פונקציה בודדת כוללת אופרטוריס רבים, והיא עורכת תמיד את החישוב בסדר הנכון. > ארגומנטים. שס זה הוא כינוי אחר לערכים, כתובות התאים, או הטקסט. ארגומנטיס הס נתוניס המשולביס בפונקציות לצורך קבלת תוצאה. פונקציות שונות מכילות סוגים שוניס ומספר שונה של ארגומנטים. עבור פונקציות מסוימות, ארגומנט הוא ערך מספרי או טקסט, ובאחרות הוא תאריך ושעה. פונקציות אחרות אינן כוללות ארגומנטיס כלל, ויש כאלו עס ארגומנטיס רביס. לפונקציות ונוסחאות מרכיב משותף נוסף: בשני המקריס דרוש סימן שווה (=) בתחילת הביטוי, משמאל. ללא סימן השוויוו לא תתקבל כל תוצאה. את הפונקציות מוסיפים לגיליון על ידי לחיצה על לחצן הדבק פונקציה או באמצעות הקלדת הנוסחאות בשורת הנוסחאות. בדרך וו הסימן שווה מתוסף לפני שס הפונקציה באופן אוטומטי. אם תקליד את הפונקציה, התחל בלחיצה על לחצן ערוך נוסחה שבשורת הנוסחאות, כדי להוסיף את הסימן שווה. 2 לעיתיס רצוי ונוח לכתוב נוסחה, ולא להשתמש בפונקציה. אך וכור! ככלל, הרבה יותר פשוט, בטוח ומהיר, להשתמש בפונקציות במקום בנוסחאות. סכום אוטומטי (וחטפססטה) היא הפונקציה הפשוטה, המהירה והקלה ביותר הקיימת ב-|06אם. 0 2000 06166 - קוראים יודעים סכום אוטומטי האס ראית אי פעס את מכונות החישוב השולחניות, שהיו גדולות כמו מחשב אישי ועשו עבודה של מחשבון ידני! פונקציית סכוס אוטומטי מחקה את פעולת מקש |פוסד (או שס אחר) שנמצא במכונות חישוב אלו. לחצן פונקציית סכום אוטומטי נמצא בסוגל הכלים הרגיל. יש להשתמש בו לסיכוס מהיר של עמודות או שורות של מספרים. כיצד נעשה זאת! הנה כך : .1 בחר בתא הנמצא בתחתית עמודת המספריס שברצונך לסכם, או בתא שמשמאל לשורת מספרים שברצונך לסכם. לעיתים נוהגיס להציב את הסכוםס בראש העמודה, או בראש השורה, ולא בסוף. למעשה, אפשר לבחור בכל תא שהוא, כדי להציב בו את הסכוס המחושב. 2 לחץ על לחצן סכום אוטומטל (וחטפססטה). פונקציית סכום אוטומטי מחפשת בכיוון מעלה או לימין, כדי לסכוס את ערכי העמודה או השורה, ומציעה תחוס ערכים עבורו יש לבצע את הסיכוס (התחוס המוצע מוקף במסגרת מקווקוות). אס ההצעה מתאימה, לחץ על לחצן סכום אוטומטי, הקש על וסזחם, או לח על לחצן הזנה בשורת הנוסחאות. כל אחת מהשיטות משלימה את פעולת הסכום אוטומטי ומוסיפה את הסכוס לתא שנבחר. מדוע נחוצות דרכים רבות לביצוע אותה פעולה! כדי שתוכל לבצע דברים בדרך הנוחה לך. אס התחוס המסומן אינו זה שרצית, סמן את התחוס הרצוי ולח על לחצן סכום אוטומטי. אפשר לסכוס שורות או עמודות רבות כפי שדרוש. פונקציית סכום אוטומטי כותבת את הפונקציה 54%, ומסכמת את הערכים בתחוס שנבחר. סכוס העמודה מוסף בתחתית כל עמודה. תרשיס 14.1 מציג הצעה לתחוס וכתיבת הפונקציה |%ש5. ,וי ל %פ! שיטה זו פועלת גם עבור תחומים שאינם רציפים. בחר בכל תחום רצוי, לחץ על לחצן סכום אוטומטי וסכום התחום יופיע בתחתית העמודות, או משמאל לשורות. , -- שיפ נמאס לך לטייל ולתור אחר תחומים המיועדים לסיכום? הצב את הסמן באחד התאים, בחר בכל הטבלה על ידי לחיצה על *+א1ח601+5, לחץ על לחצן סכום אוטומטי לסיכום כל עמודה. הפונקציה סכום אוטומטי מתעלמת מכל ערך שאינו מספר. 9 פרק 14: מהן פונקציות? 201 תרשים הפונקציה סכוס אוטומטי מסכמת שורות או עמודות במהירות. בדוגמה שלפנינו פעולת סכוס הפונקציה סכום אוטומטי מקיפה במסגרת מקווקות את התחוס המוצע לסיכוס 9 0 1 2 3 9 וו 4 ה 5 6 12 [<51] - ו ו |> |5 5 [5! קובץ עריכה תצוגה הוצפה עיצוב כלים נתונים חלון עזָרה 5 2 6|-=|- כ | ₪ ₪ 2 | = 5 5 1 /ש 41 7141/ גילייוך1 ,( וליו ,( גיליון3. נקודה פברואר 13 [244 20005 1 07 10 5 7 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 4 ₪ 8 ₪ 3 ₪ 1 ₪ 8 ₪ 3 ש₪ 7 ₪ 0 ₪ 4 ו ₪ 49 ₪ 4 ₪ 6 ₪ 6 ₪ 2 ₪ 2 ₪ 0 ₪ 2 1 הקש על ז%6ח=, או על לחצן סכום אוטומטי פעם נוספת, והסיכוס יופיע בתא שנבחר 11 אוטומטי מוסיפה פונקציה לסיכוס העמודה משחקי ארגומנטים הפונקציה סכום אוטומטי שנכתבה בתרשיס 14.1 נקראת כך: (508)65:612= (סימן שווה, שס הפונקציה, ואחר הארגומנט בסוגרייס). זו צורת כתיבה כללית. אם נוסחה מכילה מספר ארגומנטים, יש להפריד ביניהס בפסיקים. אפשר היה לכתוב זאת גס כך: (65+66+67+68+69+610+611+612)= והתוצאה היתה זהה. עס זאת, קל לראות שזו פעולה ארוכה ועלולה לגרוס לטעויות. ,'ו טָ> + 22 יס כתוב פונקציה (50% למשל) באותיות לועזיות קטנות. אם שם הפונקציה הפונקציה סכום אוטומטי כותבת את הפונקציה 51/8 באופן אוטומטי, ומשתמשת בתחום המוצע כארגומנט ₪ 2 ₪ 4 20006 3 2200 ₪ 1 ₪ 0 ₪ 9 ₪ 9 | הוקלד נכון, ו6א= תהפוך אותו אוטומטית לאותיות גדולות (רישיות). 0 66ו06 - קוראים יודעים העבר את העבודה לפונקציות פונקציות רבות מורכבות ומתוחכמות למדי. הן דורשות מספר ארגומנטיס שחייבים להיות מהסוג הנכון בלבד, מוקלדים בצורה נכונה, וללא טעויות. ככל שהפונקציה מורכבת יותר, כך קשה יותר לעקוב אחר הפרמטריס השוניס הדרושיס לה. |5%6 מאפשרת לכתוב פונקציות בקלות ומנחה אותנו, בעד-אחר-צעד, כיצד לכתוב כראוי פונקציות פשוטות ומורכבות כאחד. 8 לחץ על לחצן הדבק פונקציה. פעולה זו תפתח את תיבת הדו-שיח הדבק *?/ פונקציה. כאן נמצא מאגר הפונקציות. מה עושה תיבת הדו-שיח הדבקת פונקציות! > מציגה את רשימת הפונקציות ותיאור השימוש בהן. > מציינת את מספר הארגומנטיס וסוגיהס בכל שלב של עריכת הפונקציה. 4 מספקת תיאור מהיר של כל פונקציה ושל כל ארגומנט בפונקציה. > מסייעת לערוך פונקציות שנמצאות בגיליון. > כותבת את הפונקציה עס הארגומנטיס המתאימים, ומציבה אותה בתא נבחר. תרשיס 14.2 מציג את תיבת הדו-שיח הדבקת פונקציה. >< |? יי קטגוריית הפונקציה: שם הפונקציה: בשימוש לאחרונה הכל פיננסי תאריך ושעה מתמטיקה וטריגונומטריה סטטויכס טיקה הפניות ובירור מידע מסד נתונים כוקסט לוגי ששסז5 מידע ל סיכום כל המספרים בטווח תאים. [ אשב ]| בטל תרשים 14.2 לחץ על לחצן הדבק פונקציה להצגת רשימת הפונקציות הזמינות (...,2' רוטה 1 זט רהטת)1י 51 רשימת הפונקציות המנוהלות על ידי אשף הפונקציות כוללת פונקציות בקטגוריות שונות, ראה בתרשיס 14.2 תחת קטגוריית הפונקציה. פרק 14: מהן פונקציות? 203 הקטגוריה בשימוש לאחרונה המופיעה ברשימה קטגוריית הפונקציה מציגה בתחילת העבודה את הפונקציות הנפוצות. לאחר שתתחיל לעבוד איתן, היא תציג את רשימת הפונקציות האחרונות שבשימוש. אפשר לכתוב פונקציות על פי הרצוי, אולס קל הרבה יותר להשתמש בתיבת הדו-שיתח הדבק פונקציה. הבה נראה כמה זמן וצרות אפשר לחסוך בעזרת תיבת דו-שיח זו. פונקציות יומיומיות סביר להניח שתשתמש מאוד בפונקציה %ש5, והדרך המהירה ביותר לשימוש בה היא על ידי לחיצה על לחצן סכום אוטומטי. כדי להשתמש בפונקציות אחרות (או כל פונקציה רצויה), יש ללחו על לחצן הדבק פונקציה. חישובי ממוצעים בחר בתחוס ערכים, לחצ לחיצה ימנית על שורת המצב ובחר ממוצע. פעולה זו תגרוס להצגת הממוצע בתיבה חישוב אוטומטי שבשורת המצב (ראה תרשים 14.3). 1 8-1 001 - וטס 05016זס:4 ₪ |א || = [8! קוב שריכה. תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים לון עורה | 2% ₪] | 4 5 5 6|----|6 ₪ ₪ | ש ₪ ₪ | 43 ₪ ₪ ם | |.-0.8- ₪ 8 % ₪|ם|-ז|3, 5 = ₪ ש ק ם|- 5 "חן 5 | 2 |רימה של ברזלים <> ₪ | :ּ | 4 קוד מוצר ינואר פברואר מרי אפריל ]₪1749 ₪ 5174 ₪ 803 ₪ 8026 9 ₪ ₪31.84 ₪ 92.58 ₪ 51.24 ₪ 23000 0 8 ₪29.86 ₪ 30.83 ₪ 26.05 ₪ 1121 1 |? ₪34.66 ₪ 22.51 ₪ 87.77 ₪ 5240 12 8 ₪17.32 ₪ 45.08 ₪ 73.07 ₪ 20.31 3 | חר 4 3541 ₪ 37.90 ₪ 90.43 ₪ ₪71.72 ₪52.90 ₪ 13.17 ₪ 50.15 ₪ 18.25 5 1 2 ₪ 26.80 ₪ 61.17 | ₪ 6120 6 12 + | ממוצע ספירה ספירת מספרים מקסימום מנימום 02 פכום 16 א 41 |14/ גיליוך1 ,( גוליון? ( יליו . ₪ מוכך | ממוצע= ₪ כל עוד פעולת חישוב אוטומטי מוגדרת כממוצע, היא תציג ממוצע של כל תחוס ערכים שייבחר בגיליון תרשים 14.3 חישוב ממוצע של תחוס מספריס 4 2000 0666 - קוראים יודעים נניח שברצוננו לחשב חציון של תחוס ערכים - זהו הערך האמצעי של התחוס. בתפריט הקיצור שבשורת הסטטוס פונקציה זו אינה מוצגת, ולכן יש להשתמש בפונקציה א4זספוא שבתיבת הדו-שיח הדבק פונקציה. כדי למצוא במהירות חציון של סדרת איבריס בצע את הצעדיס הבאיס: 1. בחר בתא לכתיבת תוצאת הפונקציה (סביר להניח שתבחר בתא 65). 2 לחץ על לחצן הדבק פונקציה, מרשימת קטגוריית הפונקציה בחר סטטיסטיקה. עיין ברשימת שם הפונקציה, ובחר בפונקציה אהזפפא ‏ 3 (תרשים 14.4). לח על אישור. |<|? יי קטגוריית הפונקציה: שם הפונקציה: בשימוש לאחרונה הכל פיננסי תאריך ושעה מתמטיקה וטריגונומטריה הפניות ובירור מידע מסד נתונים כוקסטו לוגי מידע (...,1'2פרחטח, 1 ופ רהטת )אה 1 החזרת החציון, או המספר באמצע קבוצת מספרים נתונים. [ ]| בטל תרשים 14.4 תתביר הפונקציה ותיאורה מוצגיס בתחתית תיבת הדו-שיח הדבק פונקציה 3. תיבת הדו-שיח 014₪פ5!א תיפתח מתחת לשורת הנוסחאות, כאשר הסמן מוצב על השדה 1זוסטוחטח (אס הסמן אינו נמצא שס, לחץ בשדה זה). השתמש בעכבר לסימון תחוס התאיס הרצוי לחישוב הממוצע - התחוס 65:55 בדוגמה שלפנינו (תרשים 14.5). אפשר להקליד ערכיס בודדים בתיבות 1ז6פווטח, 2זסטוהטה וכדומה (|5%066 תוסיף תיבות כנדרש לפונקציה), אך קל יותר לבחור בתחוס. אס תיבת הדו-שיח מסתירה את התאים, גרור אותה למקוס אחר. 4 תוצאת הנוסחה מופיעה בפינה הימנית-תחתונה של תיבת הדו-שיח. כעת, לחצ על אישור. ערך החציון משולב בתא הנבחר, כמוצג בתרשים 14.5. פרק 14: מהן פונקציות? 205 לחץ על לחצן | |8|= [8! קובץ עריכה תצוגה הוספה עצוב .כלים נתונים. חלון ערה [ כיווץ תיבת )- 09 0 ₪ | | ₪| 5 6|- = - = | ₪ ם 2 | ש 5 5 | ב ₪ ₪ | - 0-4 - | = ]₪0 , % | ם||- | = = =| םש 2 מ |> > | סו הדו-שיח כדי להציג רק את תיבת הטקסט הפעילה, במקוס את | מכ חאה 2 70 5174 ה 48 ₪17 תיבת 0 ₪ 5124 ₪ 9258 ₪ ₪31.84 הדו-שיח : ₪ 26.05 ₪ 30.83 ₪ ₪29.86 כולה 2 2.410 7 ְ 07 4 ככ וב 4 גי וב - סו 3 20.31 7 0 = [ 55| 1ו6טהחטא הצבע על 4 35.44 צ--------- ]שש ₪ 5 18.25 שר מקוס כלשהו 12 | = 2075-68418 | והי התמספרבומשקבעתמסטיםותם בתיבת מ ו 2זספחווח, 1 זפסוחטח,. . . אחד עד שלושים מספרים או שמות, מערכים או :1וספוחטון הדו-שית ₪ הפניות המכילים מספרים עבורם ברצונך לחשב את החציון. וגרור אותה כ |₪' תוצאת הנוסחה = 34.615 ביטול. למקוס אחר. | ₪ ל ל וו א נקודה | [-] |אשא ה הרת תרשים 14.5 לתיבות הדו-שיח של פונקציות אין שורת כותרת, אך עדיין אפשר לגרור אותן למקוס אחר במסך [<[פ)- ו( [) [= |8)= [8! קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים םלון ערה 1 ב - 000% ₪ 00 25 60-05-06 ₪ ₪ ₪ | | 43 ₪ ₪ םן .-9-8ל-0|ח | 9 , + זי = = = > 6+ מו (0סאם כתבה | | || --2.5-4 5 4 , 6 ₪|ם|יו ב 8 0 פונקציית : 8 ₪ פּ בן ב 6 ה 2 חציון עבורנו, | 2 | = ) )רימה של ברזלים ושמרה על 5 חוקי " 4 קוד מוצר ינואר פברואר מרץ אפריל אע 9 8026 ₪ 803 ₪ 5174 ₪ ₪1749 | 62 ₪34] נכוניס של ₪ | 0 23.00 ₪ 5124 ₪ 92.58 ₪ ₪31.84 הנוסחה. ₪ 1 1121 ₪ 2605 ₪ 3083 ₪ ₪29.86 ₪34.66 ₪ 22.51 ₪ 8777 ₪ 52.40 2 | ₪17.32 ₪ 45008 ₪ 7307 ₪ 20.31 3 ₪ ₪71.72 ₪ 9043 ₪ 3790 ₪ 35.41 4 1 ₪52.90 ₪ 13.7 ₪ 50.15 ₪ 1825 5 ₪ ₪76.22 ₪ 26.80 ₪ 61.17 ₪ 61.20 6 ₪ 3 כו 5 88 18/ יליו( הלו הל ויו 4 מוכך | | - | ואטא | תרשים 14.6 לחיצה על אישור בתיבת הדו-שיח של פונקציה, מזינה את התוצאה לתא הנבחר 6 2000 00666 - קוראים יודעים אס נחזור לתיבת הדו-שיח א514₪פ!וא המוצגת בתרשיסם 14.4, נבחין ש-1וספוחטח מודגש ואילו 2יוספוחטח נכתב בכתב רגיל. לפונקציות יש ערכים נדרשים, וערכים אפשריים (אופציונליס). ערכים נדרשים מסומנים באותיות מודגשות. הס חייבים לקבל ערך להמשך בניית הפונקציה. ערכים אפשריים אינס הכרחייס להמשך בניית הפונקציה, ולכן אינס מודגשיס. כאשר שורת הנוסחאות פעילה, תיבת השס הופכת ללחצן פונקציות, הנושא את שס הפונקציה הפעילה. לחיצה על לחצן זה מוסיפה את הפונקציה המוצגת; לחיצה על הח שנוסף משמאל לשם הפונקציה, מציגה את רשימת הפונקציות האחרונות שהיו בשימוש. 7 שיפ אם מספר האיברים בתחום הוא זוגי, החציון מחושב על פי (2/ח) כאשר ח מייצג את מספר האיברים בתחום. אך כאשר מספר האיברים בתחום הנבחר אי-זוגי, החציון יחושב לפי 1(/2+ח), כלומר תוצאת חישוב זה היא מיקום האיבר המייצג את החציון. איתור הפונקציה הנכונה אתה בוודאי יודע את אשר עליך לחשב, אולס כיצד תוכל לדעת באיוו מבין 300 פונקציות |68א5 עליך לבחור כדי להשיג את מבוקשך! לפונקציות יש שמות, אך לא תמיד הס ברוריס במידה מספקת. פנה לתפריט עזרה למידע נוסף על הפונקציות. הפונקציה =ז הפונקציה =1 היא כלי נוח לבחינת ערך התא והחזרת ערך לוגי המבוסס על תוצאות בחינה זו. / יי כ66כ! ערך לוגי (סטוהּע |בּסופָס!) זוהי דרך אלגנטית לאמירת אמת (פטזד) או שקר (8156=). אז מדוע לא לומר אמת או שקר? מכיון שמדובר בערכים באמת. |66אם מציגה ערך אמת (פטזד) על ידי 1 וערך שקר (56ו8") - על ידי ס. שים לב שבעברית המיקום של התשובות - הפוך!! היכן שצריכה להיות התשובה של 6טזד מופיעה התשובה של 8156 ולהיפך. יש להשתמש בפונקציה "1 עבור כל הצהרת 6/₪8!56טזד. בתרשים 14.7 מנסה משה (בעליו של דוכן פלאפל ידוע בעיר) לעקוב אחר חובות הלקוחות. בצר לו, פנה משה למנהל החשבונות ונתן לו הוראה מדויקת לגבי נוהל הטיפול בפיגורי תשלוס. פרק 14: מהן פונקציות? 207 |א || = [8! קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עורה | == לו | ו םה ₪ | כ ₪ | | א| < 6 |- > | ₪ ם' א | ש 3 5 | 3 ₪ ₪ | | ו (שלח חשבון",לא לשלוח חשבון",66<50)!= |= | א | ₪ - 8 8 ₪ ן פ ב] 2 6 3 | | 7 ו 2 3 | דוכן הפיתה של משה 8 | לקוח יתרה קודמת תשלום אחרון | יתרה גביה? 5 | יודה 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ לא לשלוח חשבון ₪ שרית 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ לא לשלוח חשבון 8 יקוב 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪ שלח חשבון | בת7 ₪ 5 1 רוב ו שו =[ 60 5650 100081 12 "שלח חשבון" = 1 "שלח חשבון"] 6טז | 806 3 = [4" לא לשלוח חשבון | 566 86 4 15 - 16 החזרת ערך אחד אם תנאי שציינת מוערך כ- פוחז וערך /אחר אם התנאי מוערך כ- 156=, הערך המוחוזר אם 65 ובּחַס10 הוא 55 41=. אם 1366 | 6ב מושמט, = 8866] ]/ שטוהצ מוחזר 8155=, % יש 7 |₪8. תוצאת הנוסחה = ביטול 3 - 24 | ]4 ]14// גיליוך1 ,( גיליון? ( גיליון. וו 4 עריכה | 1 [ | וטא שו ממ הי 1 -‏ 0פסדאוי ]| | | 58 65[ | || 566 תרשים 14.7 |66א₪ מוסיפה גרשיים בשדות 6 1 6טוּ/, ו- 18/56 ₪ 6טופ/, ולכן אין צורך בהקלדתס בעל הדוכן מעוניין לפנות שוב אל לקוחות שחובס מעל 50 שייח. מנהל החשבונות יצר מבחן קטן לבדיקת התנאי: 6<50ם. כדי לאפשר למנהל החשבונות לדעת בדיוק מה לעשות, נעשה שימוש בפונקציה =1 לקבלת ערכים 'ישלח חשבון'י כאשר הלקות עונה על התנאי, או ''אין לשלוח חשבוןיי אס לאו. לאחר שכתבת את הפונקציה =1 בתא 56 בעזרת אשף הפונקציות, יהיה עליך להעתיק אותה לתחוס 77 עד 10=. פונקציות מקוננות הפונקציה =1 מאפשרת להוסיף מבחנים לוגיים לתאיס ולהחזיר ערכים על פי בחירתנו. לדוגמה: ("נפלא","חבל" ,1=)612<10= על פי משפט ה תתקבל התשובה 'ינפלא'י, כאשר 612 גדול מ-10 (מצב 'אמת), ו'יחבליי כאשר הוא קטן ממנו או שווה לו (מצב ישקרי). שים לב! בעברית זה הפוך!!! ו מאפשרת למקם פונקציה בתוך פונקציה כדי לאפשר החלטות מורכבות הרבה יותר. בפונקציה 1 אפשר לשלב אופרטורים לוגייס, כמו למשל פאג ו-08, ליצירת פונקציות מקוננות, שבהן פונקציה אחת הינה ארגומנט עבור פונקציה אחרת. למשל, אתה עוקב אחר מצב המניות של חברת כוכב לכת. אס מחיר מניה מצוי בטוות 0 שי'יח, כדאי לרכוש מניות אלו, אך מחיר גבוה מ-25 שייח למניה יקר מדי. אס 8 2000 00666 - קוראים יודעים המחיר יורד מתחת לערך 20 שייח, יש סיכוי שמניה גו תצנח, ולכן אין טעס להסתכן ולרכוש אותה. הפונקציה א המקוננת בתוך הפונקציה =1 מסייעת בהחלטות מסוג זה. הקלד את המחיר הנוכתי, והפונקציה תייעצ לך אס לרכוש מניה זו או לא. 1. יש להתחיל בבניית הפונקציה הראשונה, הפונקציה =1. בחר בתא שבו יופיעו ייערך אם נכון" ו- '*יערך אס שגוייי, ולחץ על לחצן הדבק פונקציה. 2 תחת קטגוריית הפונקציה, בחר לוגי, ולחצ לחיצה כפולה על הפונקציה =1 בשדה שם הפונקציה. תיבת הדו-שיח של הפונקציה =1 תופיע, כמוצג בתרשים 14.8. 2 לח על הח הנפתח פונקציות בשורת הנוסחאות (ראה תרשים 14.9). אס הפונקציה 4% מופיעה ברשימה, בחר אותה. אחרת, בחר פונקציות נוספות כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הדבק פונקציה. ברשימת קטגוריית הפונקציה, בחר לוגי, ולחץ לחיצה כפולה על פאה ברשימה שם הפונקציה (תרשים 14.9). 3 בתיבת הדו-שיח פאה הקלד את התנאי הנבדק על ידי הפונקציה המקוננת (תרשים 14.10). (מחיר מניה, גבוה/שווה ל-25, או, מחיר נמוך/שווה ל-20). > |8|=. [₪! קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים נתונים םלון ערה | | > 5% ₪ | |. - ₪ - 5 - םן | = %, ל | ה || סה | =[ 1 וט 1 חברת ברוקרים הכו צצ----- 90 לחיצה על החצ | - 6טז. זו ה מחירי סגירה של מניות לתאריך -צ---ה- ]|₪₪]אמצט הנפתח של 8 4 כוכב לכת | ₪26.00 0ו= - פונקציות בשורת | 5 החזרת ערך אחד אם תנאי שציינת מוערך כ- פווחז וערך אחר אם התנאי מוערך כ- 8156" | הנוסחאות ָ כל ערך או ביטוי שניתן להעריכו כ- מז או 55 = % 0681 1 מאפשרת -- ודו [ ה | = | המסייע של 0866 פונקציות 5 האם ברצונך בעזרה לתכונה זו? ב ו ו ן | רה מקוננות - (פונקציות -₪ המשמשות 5 כארגומנטים של 9 0 פונקציות 2 5 אחרות). וש | 41 114/ גיליוך1 ,( גיליון? ,(גיליוןפ. \ וו ו עריכה | ישן | ומטוא ]ו ו תרשים 14.8 פונקציות מקוננות מתחילות בבניית הפונקציה הראשונה 4. לחץ בשורת הנוסחאות והקש על המקש 6חם כדי להעביר את נקודת הכניסה לסוף השורה. תיבת הדו-שיח =1 תופיע שוב. 5. הקלד ייכדאי לרכוש מניה זויי בשדה 6טזז + 6טופּט, ו-"אין לרכוש מניה זויי בשדה 6 + 6טופץ, כמוצג בתרשיס 14.11. 6. בשורת הנוסחאות המוצגת בתרשיס 14.11 תמצא פונקציה מקוננת מושלמת. לסיום, לח על אישור בתיבת הדו-שיח =1. פרק 14: מהן פונקציות? 209 [] ו ₪1 = || <| ו ה של מניות לתאריך ₪26.00 | פונקציות נוספות ] [ אשר ]| בשל . 1 ן [ [ 1 [ | [ ] 1841 היל 9 5 רב : ו תרשים 14.9 אס השתמשת לאחרונה בפונקציה המבוקשת, היא תופיע ברשימה. אחרת, בחר פונקציות נוספות =[ ו |א |ש| = ₪1 חברת ברוקרים הכו מחירי סגירה של מניות לתאריך כוכב לכת | ₪26.00 יליו תרשים 14.10 מחיר המניה בסגירה, שנמצא בתא 24 חייב להיות 25=> וגס 20=< כדי לענות על התנאי הנדרש 0 20000 0666 - קוראים יודעים [[5- ו (<] || = [₪ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים ותונים חלון עזרה - 0% ₪ ₪ | 4 | ₪] < 6|- > - 5 | ₪ 5 | ש 3 5 | ₪ שר ם |. 0-44 | = ]| + זי | בא =|ע ; א|- 3 והות ['נדאי לרגוש מניה זו","אין לרכוש חניה זו" (64>=25,04<=20) מאה != |= | א | סוום 2 שו 8 0 כם 5 5 = [ר 110)04>=25,64<=0ג | 6656 1000681 1 חברת ברוקרים הכו 0 ו כדאי לרכוש מניה" = ב "כדאי לרכוש מניה זו"| 6 ]66ב 27| מחירי סגירה של מניות לתאריך "אין לרכוש מניה זו" = [ 5 "אין לרכוש מניה זו'] 568 ).סוי 3 4 כוכב לכת | ₪26.00 ("כדאי ו 8 החזרת ערך אחד אם תנאי שציינת מוערך כ- פטוחז וערך אחר אם התנאי מוערך כ- 58156 | ₪ כל ערך או ביטוי שניתן להעריכו כ- טחז או 55 = ]0068 1 6 8 סד תוצאת הנוסחה = אין לרכוש מניה זו אישור ביטול 8 המסייע של 01866 - האם ברצונך בעזרה לתכונה זו? 14 כן, אנא הצג עזרה 6 15| לא, אל תציג עזרה כעת | 6 16 7 18 9 ורק הק - | . אע 41 ]14/ גיליוך1 ( אוליון2 ( איליו \ | > = ממא | ₪ עריכה | | ]-] |אא ה הרת תרשים 14.11 מבחן לוגי הינו שימוש בפונקציה סאג ובארגומנטיס שלה מניות כוכבי לכת שערכן בין 20 ל-25 שייח למניה יחזירו ערך 'יכדאי לרכוש מניה זו". כל מחיר אחר למניה יחזיר ערך י'אין לרכוש מניה זו". פונקציות פיננסיות פונקציות סטטיסטיות ופיננסיות נראות מורכבות ומסובכות במבט ראשון. אשף הפונקציות בא לעזרתנו, מפשט את השימוש בהן, ומאפשר למשתמש להתמודד איתן בקלות, גס מבלי להיות מומחה פיננסי. כאשר דבר מה סביבנו מחייב תיקון, ניקח מייד את ארגז הכלים שבו נמצאיס כלים שיכולים לעזור לנו בעבודות אלו. כלי /66א5 הס הפונקציות שלו. עבור כל אחת מהן נקבל הנחיות שימוש מפורטות. כמעט לכל בעיה תימצא פונקציה מתאימה שתסייע בפתרונה. חישוביס פיננסיים כמו למשל, חישוב ערך נוכחי נקי (קא), שיעור תשואה פנימית (ריבית, 8ח1), עשוייס לגרור סריקת טבלאות ארוכות וחישוביס רבים. הפונקציות הפיננסיות של |66א5 מקלות עלינו את ביצוע הפעולות האלו. פרק 14: מהן פונקציות? | 271 תשלומים על הלוואה - דוווס רוצה לרכוש מכונית או דירה! הפונקציה דופ היא כלי נפלא לניתוח הלוואות ותשלומיס קבועיס. כל עוד נוהגיסם בעקביות ברישוס הערכיס המוזניס לפונקציות כארגומנטים, החישוב עצמו נעשה ללא קושי וכהרף עין. במקרה זה, שימוש בפונקציה דופ יחסוך המון זמן וכאבי ראש. למשל, חידשת משכנתא ב- 7%, למשך 15 שנה. ההלוואה היא בגובה של 150,000 ש'יח. כל שנותר הוא לקרוא לפונקציה דופ ולבקשה לחשב את התשלוס החודשי. שיס לב, שקודס לכן עליך לשנות את הערכיס (הריבית, או מספר התשלומים, במקרה זה), כדי שיתייחסו לפרקי ומן חודשייס. > שיעור הריבית הינו ערך שנתי, ולכן יש לחלקו ל-12 כדי לקבל ערך חודשי (בהנחה שאפשר לעשות זאת כך): 7/12=0.583 או בגיליון: 2/12]+ = 3". > לפנינו משכנתא ל-15 שנה, עס 12 תשלומיס קבועים בשנה, ולכן לפנינו 180 תשלומיס חודשייס: 12*15=180. הגדר את הפונקציה דופ כמוצג בתרשיסם 14.12, והתשלוס החודשי יופיע מייד בתיבת הדו-שיח של פונקציית דואם. ] ציוי יב [] | שן. [8! קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים נתונים חלון ערה ו ₪ ₪ | 5 5 ₪] 65| ₪ | | ב | | כ ןש ב [ |.י0-6.80| ל | ם]]| + זי | בא = = = | ו ₪ | שו = חן ב + קונים בית .| ריבית שנתית: 0% 3 ריבית חדשית: 1% 4 מספר תשלומים: 5 גודל ההלוואה [ | 5 ד תשלום חדשי: (5-,3,=4-)דוןק= ו תו ו 8 ו | | זוה - 9 3 = צ 3 6 ו =- צ 0 | המסייע של 01866 19 ₪ | האם ברצונך בעזרה לתכונה זו? =[ 55| תוצאת הפונקציה | ] כ אאחגשת - 5 ב ה לא, אל תציג עזרה כעת | ₪6 =[ ססצד פיי 3 - 14 - , חישוב התשלום עבור הלוואה בהתבסס על תשלומים קבועים ושיעור ריבית קבוע. 5 2 = הנמוכחי: הסזכום הכולל שהו!אא שוויה העכשווי של סדרת. צס 6 א ו א ₪ /4 |14// גיליוך1 ( איליון2 ( גיליון3 % נקודה | תוצאת הנוסחה = 1948.242071 [ אישר ‏ ]| = בטול תרשים 14.12 הפונקציה דוק נוחה לשימוש, אולס שיס לב להזנת נתוניס עקביים. כאשר עליך להמיר ערכים שיתאימו לחישוב חודשי, למשל, אל תשכח דבר. 2 20000 00666 - קוראים יודעים הפונקציה דו%₪ק1 מחשבת ריבית נעמיק יותר בנושא המשכנתא. הפונקציה דופ1 מאפשרת לחשב את סכוס הריבית בכל תקופה נתונה. הגדר את הפונקציה הזו בדומה לפונקציה דואפ. בשדה ]06 (התקופה שעבורה ברצונך למצוא את הריבית), הקלד את מספר התקופה שעבורה אתה עורך את החישוב. בדוגמה שלפנינו הו ערך בין 1 ל-180, אשר מייצג כמובן את תקופות התשלוס במשך חיי המשכנתא. הפונקציה ד1?1 מוצגת בתרשיס 14.13. היא מחשבת את הריבית בתקופת התשלוס ה-95, ומציגה ואת בתוצאת הנוסחה בפינה התחתונה של תיבת הדו-שיח. [ ו ₪ | 5|. [5! קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים גתונים םלון ערה | |. 9 = 0% 0 ₪ | /% 5 ₪] < 6 | - = - = | .₪ ם 2 | ש ב 45| ₪ ₪ ם| 8-4-|= ₪ | ]| > זי | ₪3 = = =| םק 7 ₪ | ל א | 55,455 3:] דואק|= |= |/י 6 8 6 ₪ לה ו בית - 0[ 33| 66 55= | 2 2 ריבית שנתית: 0% ₪ == 0% 0 =[ | זסקא יבי ית: וו ריבית חדשית: : מ = ד ₪]ת 4 מספר תשלומים: | 180 מ -צ- ]א מתמין [ :שר ק= + קש -‏ - | גזלההלואה | | 15000000 ₪ 7 לפמר החזרת תשלום הריבית לתקופה נתונה עבור השקעה, בהתבסס על תשלומים תקול 0 תשלום חדשי: 4, ₪ קבועים ושיעור ריבית קבוע. | הערך הנוכחי, או סכום וחשפ-קחט!, שהוא שוויה העכשווי של סדרת. שש ופ תשלומים עתידיים.. | 8 | המסייע של 06 ]פה ח? (5-,4- 5 האם ברצונך בעזרה 7 ₪ ט | בר 0 5 1 | כן, אנא הצג עזרה ‏ 6 12 לא, אל תציג עזרה 6 כעת 33 - ב 1 | 3 15 6 16 > 8 אע 41 7161/ גיליוך2.,( אוליו ו( גיליוןף. ו | | נקודה | [ [ א ו מו מו תרשים 14.13 לחישוב תשלוס הקרן בכל תקופה, החסר סכום ריבית מהתשלום הכללי, ובמקרה זה: 7-9 הפונקציות /ק ו-קא ערך נוכחי - /ק (6ט|8/ %ח656זק - ערך נוכחי של השקעה) וערך נוכחי נקי - צפא (8|6 %ח656זק 86% - ערך נוכחי נקי של השקעה בהתבסס על סדרת תזרימי מזומנים), מבוססיס על רעיון פשוט: שקל (₪) של היוס שווה יותר מאותו שקל בעוד שנה. כך גס דולריס: דולר של היוס שווה יותר יחסית לדולר בעוד שנה. / 2כליא. כ610ת! ערך נוכחי (/ק), הינו הערך שנקבע היום לסכום שיתקבל בעתיד, בניכוי הריבית לתקופה זו. ערך עתידי (צ:), הוא ערך הסכום הנוכחי בעתיד, בתוספת ריבית שתשולם. ערך נוכחי נקי (צקא) מבוסס על חיסור ההשקעה ההתחלתית מהשווי הכולל של תשלומים עתידיים. צקא עונה על השאלה "כמה שווה ההשקעה באמת". פרק 14: מהן פונקציות? 203 צקא - מתי המיליון כבר אינו מיליון מזל טוב, זכית במיליון שקל בלוטו! אך מיליון שקל אלה ישולמו במשך 10 שנים. בחמש השניס הראשונות תקבל 50,000 שייח בכל שנה, ובחמש השניס הנוספות תקבל 0 שיח לשנה. מה לא בסדר כאן! הרי 50,000 כפול חמש ו-150,000 כפול חמש נותניסם יחד מיליון שקל! תרשים 14.14 מציג תמונה שונה מעט. מלווה או לווה, מה כדאי? קיבלתי מחבר 1000 שקל והפקדתי אותס בחשבון החיסכון. הבנק משלס לי ריבית שנתית של 12%. לאחר שנה נוספו לחשבוני 120 ש'ייח. פעולה זו קרויה ערך עתידי. כמה שווים היוס 1120 שייח אלה? 1000 שייח. והו ערך נוכחי. לכן, אם אומר שאחזיר לחברי את 1000 השקלים בעוד שנה, זוהי בעצס תרמית. למה! מפני שערכסם הנוכתי של 1,000 השקלים שינתנו בעוד שנה הוא רק 880 שייח!! לכן, החבר צריך לקבל 0 שי'יח, ולא 1000 שייח. [[- דיו ₪ [< || = [%! קובץ עריכה תצוגה תוצאת הנוסחה 1 מציגה את העוך | ד הנוכחי של סדרת 8 8 | 1 ---] 7 =[ 18| 66 ים התשלומ | מליון בלוטו = 5 טופ העתידייס ₪ ] 8062 4 תשלום 5 שנה 0 2 5 = : ב ץ | ה זנטו הנוכחי של השקעה. על יכו ל : 8 שנה 1 | 00600 ז ו ו שיעור הניכיון וסדרת תשלומים עתידיים נסמן תחוס ה שנה2- | ממ ₪ ו טא ... אחד עד עשרים ותשעה תשלומים והכנסות,. :וצ | שנה3 | 50,000.000 | ₪! במרווחי ]1 [המופיעים בסיום כל תקופה. הכולל את טווח 9 שנה 4 | 50,000000 = ₪ | 10 התשלומים שה > 5000000 | |7] תשאתתוסחה = 0578 ביטל 7 | שנר 5+ י 1 השנתייס 12| | 150,000.00‏ ₪ן 33 שנה 7-6 150,000.00‏ ₪ ו + 4 שנה 9 | 150,000.00 ₪ ן - ומ לו שו| = שה0 [15000000 | חק + ריבית של 7% 86 ה"כ 1000000000 ₪ . 6 הת 4 (0.07) ולכן זהו || 18 ריבם טג=---- 7.00% - הו (216.66.615 שיעור הריבית וק - 41 |114/ גיליוך1 ,( גוליון? ( גלופ ו 4 שתנוכה נקודה | [ואטאן ‏ ה הירת| תרשים 14.14 שקל של היוס שווה יותר משקל של מחר. 7 שיח אינם בדיוק מיליון ש'יח, נכון? אנו מעונייניס בערך הנוכחי הנקי של השקעתנו בלוטו, כי הרי השקענו 5 שייח בכרטיס. לכן, החישוב הנכון לוקח בחשבון את ההשקעה הראשונה (5 שייח) שצריכה להיות בסימן מינוס (-), והתוצאה הסופית היא 643,512 ולא 643,517 שייח. ערך נוכחי של רצף התשלומיס + (השקעה ראשונה) = צקא 2 = 643,517 + (5) = /קא 4 20000 0666 - קוראים יודעים חישובי צפא מוגדריס בדרך כלל בצורה זו. ההשקעה (אותס 5 שייח) וה הסכוס ששילמנו, ולכן זגהו ערך שלילי (בחשבונאות מקובל לסמן ערך שלילי בעזרת סוגריים). איננו כולליס ערך וה בחישובי עפא כי כבר שילמנו אותסם. הפונקציה צפא מחשבת השקעה עתידית והכנסה במרווחי זמן אחידיס. 2 שיפ יש לכלול את ההשקעה הראשונית בחישובי הפונקציה /קא, אם אנו עומדים לפני ביצוע ההשקעה, כאשר אנו רוצים לבצע את ההשקעה בסוף השנה הראשונה. הפונקציה פא היא אחד הכלים היעיליס ביותר להערכת השקעה. ניתוח כלכלי בדרך כלל בוחן פרויקט תוך שאלה וקביעה: ''אס צפא הוא ערך חיובי, יש לבצע זאת". כלומר, כאשר המסקנה היא שההשקעה מניבה פירות מעל העלות ההתחלתית. אס נחשוב על פרס הלוטו שבו זכינו, לא צריך להרגיש שלא בנוח על אי קבלת הפרס המובטח כולו. אך עדיין זה אינו מיליון. ונקודה נוספת... מתי משולס הסכוס! בתחילת השנה או בסופה! זה חשוב מאוד, כי ההבדל הוא 7% שנתי, לפי נתוני הגיליוו בתרשיס 14.14. הפונקציה /קא חייבת לדעת את מועד התשלוס - בתחילת התקופה או בסופה. נעשה בדיקה פשוטה: נניח שמישהו רוצה לתת לך 1,000 שקל. הבה נבחן כיצד מתייחסת לזה הפונקציה עקאא. רשוס את המספר 1,000 בתא 5=. הריבית נמצאת בתא 618 והיא עדיין 7% שנתי. בתא 66 רשוס את הפונקציה /קא המתייחסת לאותו תשלוס בודד של 1,000 שקלים. מהו הערך הנוכחי! התוצאה שהתקבלה היא 935 שקל. כלומר, הפונקציה /קא הניחה, שהתשלוס הבודד ישולם... בסוף השנה, כי אס היא היתה מניחה אחרת (כלומר, שהתשלוס משולס בתחילת השנה), היית צריך לקבל תוצאה של... 1,000 שקל. ובכן זכור! הפונקציה עפא מחשבת ערך נוכחי של סדרת תשלומיס המשולמת בסוף התקופה. ומה עושיס כדי לקבל ערך נוכחי של סדרת תשלומיס המשולמיס בתחילת כל תקופה! יש לכפול את התוצאה ב-(שער הריבית השנתית +1). ,'י פד שים! 0 יש פונקציות פיננסיות כמו דואק, צ;, =דגח, הםקא ואחרות, המשתמשות בפרמטר 6סץד. זהו ערך לוגי: תשלום בתחילת התקופה = ו, תשלום בסיום התקופה = 0. ברירת המחדל לפרמטר 6קץד היא 0 (אפס). פרק 14: מהן פונקציות? | 275 תזכורת: כתובת מוחלטת וכתובת יחסית נוסחאות בעלות כתובות תאיס מוחלטות, תמיד יפנו לתאיס אלה, גס אס תעביר אותן למקוס אחר בגיליון. כאשר מוקלדת כתובת תא לנוסחה על ידי לחיצה על התא הרצוי, ווהי כתובת יחסית (כמובן עד שתשנה מצב זה). כאשר תשנה את מיקוס הנוסחה (תעתיק או תעביר אותה לתא אחר בגיליון), תשתנה כתובת התא שכלולה בה בצורה יחסית למיקום תזוזת הנוסחה. כלומר כתובות התאים יתייחסו לתאים אחרים!!! יש בכך יתרון עצום, אך גם קושי מסוים. פעולה זו יעילה כאשר הנוסחה אינה משתמשת באותם תאים כל הזמן. אולם, אס הפונקציה דורשת ערך מתא מסויס קבוע, יש להפנות את הנוסחה אל כתובת מוחלטת. כתובות מסוימות חייבות להיות מוחלטות תרשיס 14.15 מציג מצב בו יש להשתמש בכתובות מוחלטות. נחשב לדוגמה ערך נוכתי נקי (עשא) של סדרת תשלומיס שנתיים. שיעור הריבית נמצא בתא 65. את הנוסחה נבנה עבור שורה 8, אך נרצה להשתמש בה גס עבור שורה 9, ולא לכתוב אותה מחדש. כיצד נעשה ואת! כתוב את נוסחת עפא בתא 48 עס הפניה לכתובת 65. אנו נמצאיס בתא 8ח, ולכן נוכל לראות שהנוסחה מפנה את |6א5 לכתובת התא 65: תא זה נמצא שלוש שורות למעלה, וחמש עמודות ימינה. וה המקוס היחסי של 65 ביחס ל-₪48. תרשים 14.15 מציג זאת. כעת יש להעתיק את הנוסחה לתא ₪9 לחישוב ערך /פא עבור המוצר השני. |68א₪ יייודעת"י שהתא המכיל את ערך שיעור הריבית נמצא שלוש שורות למעלה וחמש עמודות ימינה ביחס לתא 9. בדוגמה זו, והו תא 66, אך בתא זה אין כלל ערכים!! בכל ואת, ולמרות שבתא 66 אין ערך, התקבלה התוצאה 40. אם לא נבדוק בקפידה, לא נבחין שאירעה תקלה. אני חוזר ומדגיש ואת, כי הדבריס מאוד חשובים. הנוסחה שבתא ₪9 כתובה היטב מבחינה תחבירית והתוצאה חושבה נכון, אך... וה לא מה שהתכוונו. בתא 66 אין ערך, אך... לצורך חישוב פונקציית /קא, |5%66 התייחסה כאילו רשוס שס אפס, ולא לזה התכוונת!!! תוכל לרשוסם את הערך אפס (0) בתא 66 ולראות שהתוצאה בתא ₪9 נשארה ללא שינוי. אס בתא 66 היה טקסט ולא מספר, בתא ₪49 היה מופיע הערך !4105 ומורה שיש פה טעות. 6 2000 06166 - קוראים יודעים [<51 ו 4 [ |8| = [8! קוב עריכה תצוגה הופפה עצוב כלים נתונים םלון עורה | ב - 00099 ₪ 0 55 6)--0 > 8| שב 5 ₪23 ₪ ם| ] ...95 9 9 ם|-ז 53 ₪ ₪ ש ; ת|- 5. | (09:08, מופן א כ : תזרים מזומנים של מוצרי חלב שים לב לאופרטור ור התחומים (:) 5 | שער הריבית 3.50% ש-|06א= מוסיפה 8 7 מוצר שנה 1 שנה 2 שנה 3 ש3 צקא כאשר בוחרים ַ שוקולד הלב -800‏ 150 180 190 [₪128.18-] בתחוס. | שוקולד מריר 1200- 270 290 320 360 10 1 5 הנוסחה שלנו פונה = -- אל המקום הנכון. = תא 65 מכיל את א שיעור חריבית. וא /ש 41 1141/ גיליוך1 יליו יליו " 1 מוכך || ]| | הת תה תרשים 14.15 כל עוד הנוסחה נמצאת בנקודה הנכונה ביחס לכתובות התאים, הכל תקין במקוס תוצאה שימושית, התקבלה תוצאה סתמית כמוצג בתרשים 14.16. כלומר, שיטת הכתובות היחסיות אינה טובה עבור החישוב שרצינו לערוך בשורה 9 (תא 49). [< ]5 ו [ | |5|= [₪₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נַתונים חלון עזָרה ₪ 2 ₪ 00 | --60 ₪ )| ש ₪ | 43 ₪ ₪ םן ] .0-8 % 9 4|- | = = ₪ ש ; ם|+ 6 יי 8 8 [וששק ו 27| 5 תזרים מזומנים של מוצרי חלב ה 5 | שער הריבית 3.50% 8 7 מוצר שנה 1 שנה 2 שנה 3 שנה 4 שנה 5 צקא | שוקולד הלב -800‏ 150 180 190 210 ₪128.8- | שוקולד מריר 1200- 270 290 320 360 [₪40.00 | ₪ 1 3 ך ו 2-ו 15| ₪ -7] ₪ ₪ 10/ ילירג לו רלו וו ו מוכך | זי ]8 |ואאשא ]הרת תרשים 14.16 הזת הנוסחה משנה את הכתובת היחסית ובהתאם לכך, התקבלה תוצאה פרק 14: מהן פונקציות? | 277 כיצד מאתרים את מקור הבעיה של נוסחה? בגיליוו עבודה קטן כמו וה המוצג בתרשים 14.16, קל מאוד להבין מה השתבש בנוסחה. בגיליון עבודה גדול ועמוס בנתוניס קשה יותר לאתר את כל הגורמיס המעורביס בנוסחה. במקרה כזה אפשר להיעזר בכלים רבי העוצמה של 666 כדי לאתר את מקור הבעיה. כדי לאתר שגיאות בנוסחה, השתמש בתכונה ביקורת של |חסאם : 1 לתצ על התא בו יש נוסחה שברצונך לבדוק (תא 49). 2 בחר כלים, ביקורת, עקוב אחר מזינים. מייד יופיעו חיצים שיקשרו בין הנוסחה לבין התאיס או תחוס התאיסם המשתתפים בחישוב הנוסחה, כמו בתרשיס 14.17. 3 לאחר שתאתר את תא הבעיה (במקרה זה תא מזין לנוסחה אינו התא הנכון), תוכל להעליס את כל החיצים מהמסך. בחר כלים, ביקורת, הסר את כל החיצים. | |8|=. [₪! קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב. כלים נַתונים םלון ערה | |08א₪ מחפשת את | ; - 2 [ ₪- 0009 ₪ 40 55 60-56 ₪ | ש ב | 43 ₪ ₪ םן שיעור הריבית בתא ב.. 5 00 ,9 9||-ז|3 5 = פע ; ם|- 6 ב 6, שנמצא שלוש = (0)06,09:09א= = שורות למעלה וחמש 1 2 עמודות ימינה ביחס . לתא 19]. 5 5 5 7 3 שנה 4 שנה 5 עקא | שוקולד הלב 800- 150 1 ₪128.18.- | שוקולד מריר ד החיצים מצביעים על כל התאים חצ זה מצביע על המזיניס את הנוסחה תחוס התאיס 9.. הו 9 41 |14// גיליוך1 ( גיליוף2 ( גיליוןפ \ ו ₪ מוכך | תרשים 14.17 השתמש בכלי הביקורת של |66א5 כדי לעקוב בקלות אחר התאיס המחושבים בנוסחה כתובות יחסיות: כתובות בגיר על הלוח בדוגמה שלפנינו, תא 65 הינו כתובת יחסית (6006ז600ז 6שו6!80ז). הוא משתנה בהתאס למקוס תזוזת הנוסחה. מכיון שאיננו מעונייניס בכך, נאמר ל-06א₪ להפוך את התא 5 מכתובת יחסית לכתובת מוחלטת. 8 2000 00666 - קוראים יודעים כתובות מוחלטות: חרוטות בסלע ליצירת כתובת מוחלטת (6)6076066ז 6זט!|ס5ט8) יש להשתמש בסימן דולר (5). כעת הכתובת נראית כך: %6%5. כאשר נשלב כתובת מוחלטת בנוסחה, ולא משנה היכן הנוסחה נמצאת בגיליון, היא תמיד תפנה לתא 65 לקבלת הערך הרצוי לנו. תרשיס 8 מציג את אפקט יצירת התא 65 ככתובת מוחלטת במקום יחסית. ', טָ> + שים! חסוך בהקלדה. המר את התא 65 לכתובת מוחלטת תוך שימוש במקש 4. לחץ על כתובת התא 65 בנוסחה בשורת הנוסחאות ואחר כך הקש על המקש 4=. סימני הדולר (%) יתוספו אוטומטית. מכיון שהנוסחה מכילה כתובת מוחלטת 50%5, ניתן להעתיק אותה לכל מקוס בגיליון העבודה והיא תמיד תפנה לתא 05. תרשים 14.18 [<]5 - ו ךר [] |[ [8]= [8! טבץ עריכה. מצגה. הפה עשוב..בלם (תנום ,מל ערה [ ₪009 5 2 ₪|--6|0 ₪ | ב | 3 ₪ ₪ ם| ב.. 5 00 , 9 9 ₪|- | 5 = שש ; ם|- 6 במ ---- - (9085,09:09)/א= |= | 8 6 פופ 2 | תזרים מזומנים של מוצרי חלב הפ 5 שער הריבית 3.50% 8 0 מוצר שנה 1 שנה 2 שנה 3 שנה 4 שנה 5 צקא | שוקולד חלב -800‏ 150 180 190 210 ₪128.18- 1 שוקולד מריר 270-1200 290 320 360 [₪63.84- | ₪ 11 12 3 שו 4 14 2 15 = 1 18| בוו ה גיליוך1 ( גיליון? \ גיליון3 ו ₪ מוכך | | | | בםה6 ואטא ו שינוי הנוסחה והפיכת כתובת התא 65 למוחלטת, פותרת את הבעיה (גס אס ההשקעה אינה כדאית) נכון, אני מודה, בדוגמה שלפנינו השתמשנו בפונקציה פא במקוס להקליד את נוסחת צפא עצמה, כמוצג בתרשים 14.19. | 65ט|אצ - סדרת ערכים ,010068 6ז- שיעור בריבית (0ו0 +1) = תרשים 14.19 הנוסחה לחישוב /קא ?= ץקא פרק 14: מהן פונקציות? 209 את הנוסחה המוצגת בתרשיס 14.19 קשה לכתוב, אך מכיון שב-₪006 יש פונקציות עבור נוסחאות מורכבות כ-צפא, נעדיף להשתמש בהן. לחצ על לחצן ערוך נוסחה בשורת הנוסחאות. פעולה וו תפעיל את שורות הנוסחאות ותציג שוב את תיבת השס כתיבת הפונקציה. לחץ על החצ הנפתח משמאל לתיבת הפונקציות ובחר פונקציה מהרשימה. למעשה, פונקציות הן נוסחאות, ונוסחאות יכולות להכיל פונקציות, כפי שראינו בדוגמה הקודמת. שילוב כתובת מוחלטת וכתובת יחסית כתובות של תחום מסוים אינן חייבות להיות מוחלטות לחלוטין, או יחסיות לחלוטין. אפשר לציין כתובת מוחלטת לעמודה, אך משתנה עבור השורות ולחיפך, לצורך העתקת הנוסחה לתאים אחרים : %65 מקבעת את העמודה ומאפשרת שינוי של מספר השורה. הכתובת 6%5 משמשת לקיבוע השורה, אך מתירה שינוי של כתובת העמודה. כאשר הסמן ממוקס בתוך כתובת התא, השתמש במקש 4 לציון כתובות מעורבות. לדוגמה, אס כתובת התא בנוסחה היא 65, עליך למקס את הסמן בין האות 6 לספרה 5. כעת יש להקיש על מקש 4=. הקשה על מקש זה מדפדפת בין 4 אפשרויות של כתובות: שורה מוחלטת ועמודה יחסית (6%5), עמודה מוחלטת ושורה יחסית (8%65), כתובת יחסית לחלוטין (65) וכתובת מוחלטת (8%6%5). 0 2000 06166 - קוראים יודעים פרק 15 ג!ה- א" בפרק זה: / כל שרצית לדעת על תרשימים. באיזה סוג תרשים עלי להשתמש! הצגת התרשים לצד הנתונים בתוך גיליון העבודה. האם אפשר להעביר את התרשים לגיליון עבודה אחר! %' צי אשף התרשימים מאפשר ליצור תרשימים בקלות. תרשימים מציגים, באמצעות תמונה צבעונית בודדת, את הסיפור הטמון בנתונים. יצירת תרשים יעיל בעזרת |66א5 הינה בעלת חשיבות רבה ביותר, וכבר נאמר, תמונה אחת טובה מאלף מילים... פרק 15: תרשימים 201 כאשר אתה יוצא מבניין משרדים אל הרחוב העירוני, אתה נקלע אל מהומת התחבורה וההמון הרועש. אין וה קל לקלוט כל שמסביבך. אך אס תעלה אל הקומה השמונה-עשרה, העיר תיפרש לפניך, וכעת תוכל לקלוט הכל במבט אחד. גס תרשימים מאפשריס לראות את הנתוניס מהקומה השמונה-עשרה. הס מספקיס מראה שלא תוכל לראות מהקומה הנמוכה. מהקומה השמונה-עשרה תוכל לראות את היחסיס בין העיר העילית והתחתית, ובין צידה המערבי וצידה המזרתחי. תרשימיס יאפשרו לראות בפשטות את היחסים שקיימיס בנתוניס שבגיליון. ארגון הנתונים בתרשים במרבית התרשימים מאורגניס הנתונים בין ציר אנכי, ציר צ, ובין ציר אופקי, ציר א. ציריס אלה דומיס לשורות ולעמודות שפגשת ב-|06א5, וכפי שאתה ממקם את הנתונים בגיליון העבודה על פי שורות ועמודות, כך גס כל נתון בודד בתרשים, נמצא בשטח שמוגבל על ידי הציר האנכי והאופקי שלו. כל הנתוניס החלקייס שבתרשים קרוייס נקודות נתונים (חוסק 08%8). מספר נקודות נתונים יוצרות סדרת נתונים. למשל, הנתוניס החלקיים יכוליס להיות ציוני תלמידיס (ינקודות נתוניסי), אשר יחד מהוויס את ציוני הכתה כולה (יסדרת נתונים'). מצלצל מוכרז נכון, תאיס ותחומים. סוגי נתונים וצירים שני צירי התרשיס מייצגים סוגי נתוניס שוניס: קטגוריות וערכים. קטגוריה היא הפריט שאתה מעוניין להציג בתרשיס, והערכים מייצגים את כמויות הפריט. על ידי הצבת קטגוריות וערכים לאורך ציר א וציר +, התרשימיס מציגיס את יחסי הגומלין ביניהס במבט אחד. כדאי שתקדיש מחשבה לסוגי הנתוניס השוניס שברשותך, כדי שתוכל לדעת כיצד להציב אותם כראוי בציריס השוניס. ציר צ ציר + משמש גס כציר הערכיס. ציר צ בתרשימיס הבאיס מציג מכירות בשקלים. כל אחד מהקוויס הקטניס המצוייס לאורך הציר, הקרוייס סימוני שנתות (65זהוח ₪6%), מייצג ערך. בדוגמה שלפנינו (תרשיס עמוד 284), ערכיסם אלה הס פונקציה של חודש המכירות. לדוגמה, בחודש מרצ היקף המכירות היה 8,000 שייח, ובאפריל היקף המכירות היה 5 שי'יח. אפשר לומר שכל אחד מהערכים תלוי בחודש שבו בוצעו המכירות. לפיכך, כל ערך מכירה משתנה, כתלות בחודש. והו משתנה תלוי. ציר + מייצג תמיד את המשתנה התלוי (משתנה שערכו תלוי במשתנה אחר). 2 2000 06166 - קוראים יודעים ציר א ציר א הוא ציר הקטגוריות, הנקרא גס ציר המשתנה הבלתי תלוי. באפשרותך לקבוע מה יהיה בו. אומנס, אינך יכול לשלוט בחודשי השנה, אך תוכל לקבוע איזה חודשים ייכללו בתרשים. באותו אופן, אפשר להציג את היקף המכירות של אנשי מכירות, ולבחור מי מהס לכלול בתרשיס. במקרה זה, היקף המכירות יהיה המשתנה התלוי, ואיש המכירות יהיה המשתנה הבלתי תלוי. מיקום התרשים ב-|5%0 קיימות שתי אפשרויות לקביעת מיקוס התרשים. אפשרות ראשונה היא תרשים מוטבע (חהה6 260060ה )6‏ - המשולב ישירות בגיליון הנתונים (660ח5אזסעו 0818). צורת הצגה זו טובה להכנת דוחות, או כאשר יש להציג את התרשים ואת הנתונים זה לצד זה. אפשרות שנייה היא להציג את התרשים בעמוד נפרד, המכונה גיליון תרשים (50660 זזהּח6). בצורה זו מוצג התרשים בגיליון עבודה נפרד מזה שבו מוצגים הנתונים. צורת הצגה זו טובה כאשר אין צורך להציג את הנתוניסם ואת התרשים זה לצד זה, או כאשר ברצונך להכין שקופית או שקף של התרשיס בלבד. בהמשך נשתמש בשתי צורות הצגה אלו. מונחים בתרשימים אס אתה מתקשה להבדיל בין משתנה תלוי ובלתי תלוי, המשך לקרוא. ככלות הכל, קשה לומר שחודש הוא בלתי תלוי, שכן הוא משתנה בהתאם לזמן בשנה; שנה תלויה, למעשה, בשנה שקדמה לה, וכך הלאה. דרך אחת לצאת מהבעיה היא להבין, שכאשר משניס את ערכי המשתנה הבלתי תלוי, ערכי המשתנה התלוי משתניס גס הס. המשתנה הבלתי תלוי אינו ממש ייעצמאייי, אולס ערכיו של המשתנה התלוי תלוייס בו. פרק 15: תרשימים 23 מבנה תרשימי |66סא₪ ₪0 000000 ₪ ₪ ₪ 2 ₪ ₪ 5 204 [ז ד | חנות בול עץ 5 ₪ 0 | מרץ 1000 ₪ 4 5 אפריל 5 ₪ | 5 0005 ₪20 6 תל 1-24 ₪ה|> ₪ חנמת בול עץ צפון --+- 2 ₪ וני 4 ₪ *.₪10/0005 8 יול 1122 ₪ 5 ₪5,000 צן אוגוסט 8 ₪ . ₪ | ספטמבר | 18,959 ₪ | אוקטובר | 21,667 ₪ 12| נובמבר | 24,814 ₪ ו דצמבר | 28418 ₪ 14 15| 7 16| ו חן בוו 20| 1484/ג מה כותרת התרשיס המקרא (0ח646!) מסביר את משמעות סמן הנתונים ציר א הוא בדרך כלל אופקי, אך |66א5 מאפשרת להופכו לאנכי סדרת הנתונים מתאימה לטווח המוצג בגיליון העבודה כותרת ציר 2 על ציר א מסומנות שנתות דקות, המציינות קטגוריות שונות ציר + מסומן בשנתות המייצגות ערכיס כותרת ציר + ציר הוא בדרך כלל הציר האנכי אך אפשר להופכו לציר אופקי . נקודת הנתוניס מתייחסת לתא בגיליון העבודה סמן הנתונים הינו ביטוי גרפי של נקודת נתוניס. בדוגמה זו, והו יהלוס קטן. כל סמני הנתוניס בסדרת נתוניס מוצגיס באותה צורה ובאותו גודל 0 66ו0 - קוראים יודעים יצעירת תרשים מהיר ליצירת תרשיס מהיר, המשתמש בסוג תרשיסם ברירת המחדל והצגתו בגיליון אחר, כל שעליך לעשות הוא לבחור את תחוס הנתוניס שברצונך להתוות בתרשיסם ולהקיש 11=. ₪ ליצירת תרשים מהיר המשתמש בתרשים ברירת המחדל שנקבע בהתקנה, והצגתו באותו גיליון (תרשיס מוטבע), בחר את התחוס שברצונך להתוות, ולח על לחצן תרשים בוירת מחדל. סוג התרשים המשמש כברירת המחדל הוא תרשיס עמודות. > שיפ כברירת מחדל, הלחצן תרשים ברירת מחדל אינו מופיע בסרגלי הכלים, אם ברצונך להוסיפו לחץ על תפריט כלים, בחר התאמה אישית, כרטיסיה פקודות, תחת הכותרת קטגוריות, בחר יצירת תרשים ותחת הכותרת פקודות, גלול בין האפשרויות עד שתגיע אל הלחצן תרשים ברירת המחדל (ראה תרשים 15.1). בחר בו וגרור אותו אל סרגל כלים. כעת תוכל להתמש בלחצן ליצירת תרשימים מהירים. |<]? [ם דור זנ | אפשרויות | פקודות | סרגלי כלים קטגוריות: פקודות: יי ]| תרשים מניות/גבוה-נמוך-סגירה - |> | כלים תרשים פתיחה-גבוה-נמוך-סגירה נתזונים חלון ועזרה 9 תרשים טבעת ציור תרשים ברירת מחדל צורות וטומטייות. 8 אשף התרשימים אינטורנטו טפסים ||1] קווי רשת של ציר קטגוריות פקודה נבחרת: | תיאור | = שמח בחירוה תרשים 15.1 תיבת הדו-שיח התאמה אישית מאפשרת הוספת לחצנים ופקודות לסרגלי כלים ותפריטיס פרק 15: תרשימים 205 אשף התרשימים באחד הימים נישא איתנו לכל מקוס מחשב שגודלו כגודל ארנק. בכל זמן שנצטרך להחליט החלטה חשובה, נזדקק למידע, לצת מומחה, ספריית עובדות, וכלי עזר נוספיס אחרים - הס יימצאו בקצות אצבעותינו. בינתייס נצטרך להסתפק באשף התרשימים של |66אם. האשף מנחה אותנו בשלביס ליצירת תרשים. כל שעלינו לעשות הוא לבחור את הנתוניס, ולהשיב לשאלות האשף. בחירת נתונים לתרשים ₪ השאלה הראשונה שנשאלת, היא שאלה פשוטה ומתבקשת: מה בדיוק יש | 7 להציג בתרשים? |66א5 הופכת גס את התשובה לפשוטה ומובנת : > בחר תחוס, > לחץ על לחצן אשף התרשימים. ף 0 ו 1216 מה עושים כאשר רוצים להציג בתרשים נתונים שאינם נמצאים בגיליון זה לצד זה? היזכר בתחומים הבלתי-סמוכים. בחר את התחום הראשון, לאחר מכן בחר תחום-לא-סמוך נוסף על ידי |6₪+גרירה. תחומים בלתי סמוכים אינם מפריעים כלל לאשף התרשימים. אס ברצונך לכלול כותרות לשורות ולעמודות בתרשיס (וסביר להניח שתרצה), כלול אותס בתחוס הנבחר. אפשר לשנות בקלות את התחוס בשלב 2 של אשף התרשימים. שלבי הפעולה באשף התרשימים תרשימיס מאפשרים הצגה ברורה ומרשימה של הנתוניס הגולמיים. בתרשים 15.2 מוצג אחוז הנכשליס בבחינת הבגרות במספר מדינות בשנים 97 ו-98. כעת נציב נתוניס אלה בתרשים, וננסה להפוך את הנתוניס היבשים לנתוניס מרתקים ומעניינים. 1. אס אשף התרשימים עדיין פתוח, בחר ביטול או הקש על 556 כדי לסגור / אותו ולהתחיל מחדש. בחר בתחוס שברצונך לכלול בתרשיס (4:46ג), ולח על לחצן אשף התרשימים. 2 שלב 1 של אשף התרשימים הוא שלב ההחלטות. ננסה תחילה תרשים עוגה (ולו רק כדי לספק את הסקרנות). בחר את סוג התרשים עוגה מהרשימה סוג תרשים. לחץ על להצן החזק לחהוץ כדי להציג את הדוגמה. כפי שנוכל לראות בתרשיס 15.3, בחירה זו לא עזרה לנו לקבל את מבוקשנו. 6 2000 06166 - קוראים יודעים [<[ן וציו ב ] | |פן= ₪1 0 | ₪009 ₪ 070-005 4 89 3 ₪ ם ע - | 09 , % ם|-ז 4 5 = ₪ש| אחוז נכשלי בחינות בגרות ישראל בריטניה קנדה צרפת גרמניה 'פן ארה"ב 7 10.66% 9.8% 11.2% 12.4% 8.1% 2.8% 6.4% % 8.6% 9.6% 12.6% 8.2% 2.8% 5.4% - פ 5 [=] = ופ "= ּ] ₪ בב בת הו 2 5 14 5 16 7 אפ -5 שי 9 / 8 רו -1 *- 20 4 231 41 ]14// גיליוך1 ,( גיליון2 ( גיליון3 % וו ₪4 מוכך | | ואט || מ | מין, תרשים 15.2 נתוניס על אחוז הנכשליס בבחינות בגרות בארצות שונות בשניס 1997 ו-1998 3 מהו סוג התרשים המתאים! אנו משוויס שתי סדרות נתוניס, אחוז נכשלים בבחינות בגרות בשנים 97 ו-98 ועלינו לכלול נתונים משבע מדינות. איננו מעונייניס בהשוואת החלקיס לשלם, ואנו עוסקיס בשתי תקופות בלבד. במקרה זה, סוגי התרשימים שעשויים להתאים: טורים, עמודות, חרוטים, גליל, או פירמידות. בחר אס כן באחת האפשרויות האלו מהרשימה סוג תרשים ולח לחיצה כפולה על אחד מסוגי המשנה של התרשים. 4 כעת נגיע לשלב 2 של אשף התרשימים. התחוס שנבחר מוצג בתיבת הטקסט טווח נתונים. כאן אפשר לבחור תחוס חדש, במידת הצורך. 5. התחוס המבוקש הוא טבלה שלמה. לח על הכרטיסיה סיידרה בתיבת הדו-שיח של אשף התרשימים, כדי לראות את סדרות הנתונים השונות בתחוס הנבחר. כדי להסיר סדרת נתונים כלשהי מהתרשים, בחר את הסדרה מהרשימה סידרה ולחץ על הסר (ראה תרשים 15.4). לח על הבא. 6. בשלב 3 של אשף התרשימים אפשר להוסיף מקרא (אם לא הוסף אוטומטית), ולשנות את כותרות הצירים ואת כותרת התרשים. תרשים טוב הוא תרשים שמדבר בעד עצמו ואינך צריך לתהות מה הוא מנסה להביע. במקרה כזה, רצוי להחליף את שמות הציריס למשהו ברור יותר (ראה תרשים 15.5). 7 לח על הבא כדי לעבור לשלב 4 של אשף התרשימים. התרשים יכול להתוסף לגיליון העבודה בגיליון נפרד משלו, או כאובייקט מוטבע ליד הנתוניס. בדוגמה שלנו נבחר את האפשרות השנייה. בחר כאובייקט ב (גיליוו התרשים הנבחר), כמו בתרשיס 15.6. פרק 15: תרשימים 207 <|? ד בכל עת. תרשים 15.3 רק נתוני 1997 מוצגים כאן, מכיון שתרשים עוגה מסוגל לטפל רק בסדרת נתוניס אחת תרשים עוגה מציג רק סדרת נתוניס אחת, ולכן אי אפשר להציג בתרשיס זה השוואה בין ערכים של מספר שנים <]? ודדנ ל וי שמות הסדרות 7 דה 5 יליון1= כאן נלקחו מתחוס כ הנתוניס שנבחר. % 5 ְליון1 = 4 9844:4!גיליון1= ו תרשים 15.4 אשף התרשימיס של |5%68 מאפשר להסיר ולהוסיף סדרות נתוניס בקלות 8 2000 00666 - קוראים יודעים כתובות התאים הן כתובות מוחלטות, לכן הזות התרשים לא תשפיע על תחוס הנתוניס הנבחר. תרשים 15.5 [<][? בד | טבלת נתונים | תוויות נתונים | מקרא | קווי רשתת | צירים | כותרות כותרת התרשים: אחוז נכשלי בחינות בגרות ] אחוז נכשלי בחינות בגרות ציר קטטריות (8): 5" יו ציר ערכים (+): 8 אחוז נכשליב | קש שו ציר קטגוריות (א) שני: ציר ערכים () שני: % 8% 11% 1% | ביטול | < הקודם הבא> | סיום תרשימיס ללא כותרת ראשית וכותרות צירים, אינס אומריס הרבה למתבונן בהס תרשים 15.6 1 ?1< מקם תרשים: 7 כגיליון חדש: תרשים1 | = כאובייקט ב המשא | | ביטול | <הקודם | הבא > כאשר תרשיס ממוקם ליד נתוניו, אפשר לראות אותס מפורטיס וגס את המחשתס בתמונה 8 כעת לת על סיום. בתרשים 15.7 מוצגת התוצאה הסופית, כולל כותרת התרשיס וכותרות הציריס שהוגדרו בשלב 3 של אשף התרשימים. לחץ במקוס כלשהו מחוץ לתרשיסם לביטול הבחירה, וכדי להיפטר מידיות האחיזה (אותם מרובעים שחוריס המצוייסם סביב התרשים ושבעזרתן אפשר לגרור את התרשים, או לשנות את גודלו). -( 0 ו6וכת! מדוע אשף התרשימים קבע מספרים כתוויות ציר א? אשף התרשימים חיפש אחר תוויות הצירים בשורה הלא נכונה. כל שעליך לעשות הוא לבקש ממנו לחפש שוב. לחץ על לחצן סיום ולאחר שבחרת את התרשים הרצוי (על ידי לחיצה עליו בעזרת העכבר), לחץ על לחצן אשף התרשימים. בחר בלחצן הבא כדי להתקדם לשלב הבא של אשף התרשימים. לחץ על הכרטיסיה סידרה ולחץ על לחצן כיווץ תיבת הדו-שיח בתיבת הטקסט תוויות ציר קטגוריות (א<) (לחצן הכיווץ הוא הלחצן הקטן בקצה הימני של תיבת הטקסט). בחר את תחום התאים המכיל את הקטגוריות. לחץ שוב על לחצן כיווץ תיבת הדו-שיח כדי לשוב אל אשף התרשימים. לחץ פעמיים על הבא ואחר כך לחץ על סיום. פרק 15: תרשימים 209 [6 |8| = [8 קוב עריכה מצוגה הופפה עצוב כלים תבשם םלון. ערה [ .₪ 5 .90| שפ> :| ל 5 ₪43 ₪ ם| / | םמ | - זי | בא = = =| שק ם | 5 ב תרשים 1 אחוז נכשלי בחינות בגרות ישראל בריטניה קנדה צרפת גרמניה יפן ארה"ב] 7 |10.65% 9.8% | 11.2% 12.4% |" 8 89% 8.6% 9.6% 12.6% 8 א - | = תת כב - = 1% 1% 5% אחוז נכשלים שש 5,3454455558 ₪ || 8 צ - ב ד ש 5 ₪ . תרשים 15.7 התרשים מוסיף עניין לנתוניס המספריים. 0 2000 000666 - קוראים יודעים כדי להזיו את התרשיס הצבע במקוס כלשהו בתוכו, וגרור למקוס הרצוי. הצבע על ידיות אחיזה אלו וגרור אותן, כדי לשנות את גודל התרשים. חלק 4 0 חזוחווסק'וסששוסק פרק 16: פרק 17: פרק 18: פרק 19: יצירת מצגת חדשה מצגות מעניינות ומקצועיות עבודה משולבת של וס/, |66אם ו-+חוסק'וסעשוסק המצגת המושלמת מצגת זחוסק'וסששוסק בוודאי תופתע כשתגלה עד כמה שימושית +חוסקזס6אוסק. מצגת היא כלי ויזואלי נהדר להמחשת נקודות בהרצאה. אך אפשר גס ליצור מצגת שעומדת בזכות עצמה, על מסך המחשב, או באינטרנט. סרגלי הכליס של )חוסקז6עוסק נראיס מוכרים! אין פלא, בעבודה עס קבצים, עיצוב טקסט ועריכת אובייקטי ציור בחר תבנית כדי לשוות תשתמש באותם כלים המשמשים ביישומי 21106) אחרים. למצגת מראה אחיד בחר אפקט מעבר ו-1חו0קז0/6ס₪ תסייע לך לעבור משקופית אחת לאחרת באופן אלגנטי. |<]8]- | [ [חסו181ח656ז?]] - ]חוס?]זסוס !)ס5סזסוון | [₪|= [₪ קובץ עו/כה תצוגה הוספה עיצוב. כלים הצגת שקופיות חלון עורה | >> ₪ 4-כ ₪ כ 6|-> -| 6 ₪ פ 5 | ל ₪ ₪ ₪ ₪ סן החל עיצוב תבנית...[ מיועקר שקופית..ח₪ שקופית חדשה...בש' | - ללא מעבר | ו |" 4 פוב ג סדרן השקופיות. | כל מסך כוזה הוא שקופית. הוסף תמונה כדי להחיות השתמש בלחצנים אלה כדי לראות : השתמש בכותרות ורשימות טקסט משעמם. שקופית בודדת או את כולן. תוכל גס תבליטים כדי להעביר את לראות את המצגת בתצוגת ראשי המסר לצופיך. פרקים ודפי הערות. אחר, עבור להרצת המצגת בלחיצה אחת. 2 20000 00666 - קוראים יודעים פרק 16 ג-ש ייוו וב בפרק זה: / | כיצד מתחילים : / מה אפשר להוסיף לשקופית! / כיצד יוצרים מצגת מרצף שקופיות! / כיצד עובדת +חוסקז6/שטספ איתך ולמענך! כדי לערוך מצגת באמצעות %חהוסקזסשסק אינך צוריך להיות בעל תואר במולטימדיה. ראה כמה זה פשוט... פרק 16: יצירת מצגת חדשה 2033 כמה מילים לפני שמתחילים... 0 שחוסקזסשוסק קובעת מהי ההתקנה הטובה ביותר עבורך, בהתבסס על רכיבים שהותקנו ונמצאים בשימוש. אס ברשותך גירסה קודמת, 2000 +חוסקזפווסק תשתמש באשף הפרופילים של 08066 כדי לשמור חלק גדול מהגדרות המשתמש שלך. ל- 2000 %חו0קז6אוסק יש גם אפשרות להסיר גרסאות קודמות של זחוסקזסשוסס. מצגות אינן חייבות להיות משעממות. בשימוש נכון, הן יכולות להיות אמצעי מכירה חזק ומשכנע. מצגת מקצועית עס אפקטים מיוחדים המושכת את העין, תבטית שהקהל יהיה קשוב במשך כל ומן ההרצאה. היתרון הגדול של >חוסקזפווסס הוא שמרצה לביולוגיה, למשל, אינו חייב להבין במחשביס כדי להכין מצגת מקצועית ומעניינת. כל אחד יכול לעשות זאת! תוכנה זו חזקה, אך קלה ללמידה וידידותית, ומאפשרת לבנות מצגת מרשימה בפשטות ובמהירות. מבנה מצגת 2000 זחוסקיוסשעשסק מצגת 2000 %חוסקזסאוסק בנויה ממספר שקופיות, שאפשר להציגן בזו אחר זו. רצף השקופיות המוצגות על המסך יוצר את המצגת. כל שקופית נבנית בנפרד, ואפשר להוסיף בה מרכיביס שונים כמו טקסטים, תמונות, טבלאות ותרשימים. אפשר גס לשלב בשקופית אנימציה, צליליםס ואפילו סרטוני וידאו. אפשר לשלוט בצבעי הטקסט, התמונות והרקע, לשלב מרכיבים מיישומיס אחרים, להוסיף הערות, ועוד. לאחר בניית השקופיות ניתן לשלוט בתהליך הצגתן ולהפעיל אפקטים מיוחדיס במעבריס בין השקופיות. אפשר גם להתאיס את המצגת לקהל שונה באמצעות שליטה במרכיביה השונים. בכל שלב משלבי העבודה, 2000 זחוסקזפאוסק מאפשרת לערוך שינוייס בכל שקופית, או במעברים שביניהן. תכנן את המצגת תחילה לפני שתיגש לעבודה, עליך לזכור שלמצגת צריך להיות תוכן. לכן, בשלב הראשון כדאי שתחשוב איזה מסר ברצונך להעביר, ולתכנן את העבודה. אחר-כך תוכל להתחיל לבנות את השקופיות במצגת, ולהשתעשע בהוספת אפקטיס ובשיפור מראה המצגת בכללותה. 2000 %חוסקזפאוסש מאפשרת לארגן את תוכן המצגת בראשי פרקים, לפני תחילת העבודה. מומלצ תמיד להשאיר מקוס ליצירתיות ומקוריות, ולכן אין צורך לתכנן כל פרט ופרט מראש, אלא לבנות מסגרת כללית. 4 2000 06166 - קוראים יודעים מבחר כלי 2000 ז+וווסקיוסשסק ו מן שקופיות אפקטי הנפשה 5 6|₪ א | כל מסך במצגת נקרא תוספות מיוחדות שקופית. אך במצגת שינוי גודל גופן, והצגת רוצה להוסיף שלך, השקופיות יכולות שקופית בגווני אפור טבלה, היפר קישור גם לשיר ולרקוד. או תרשים! לח על כשעליה השקופית הלחצניס האלה. המקורית בגירסה מוקטנת [[ ו ₪ּ |א |פ|-. קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצ)/ חלון עורה | .| ₪55 5 טי ₪ כ ₪ 6| - פ| > ם ₪ ₪ | ל ₪ 43 ₪ ₪ םן . + משימות נפוצות. | ו 0 א | | + | 85| 2 3 = ה | > 24 * ) חהמוחסח אופא פסחחוד | ה - |) רווהים לנטנת -. > א = + הוכין 7 וו - >- ב = = - = = - - = - - - - - - = - ₪ = - - - - - וו ורוו + ₪ ₪ = ]| 31 2-2-4.=9 8 ]4 ₪ ₪ 0 ד א + שחת אוטמטות | 6 [₪ | *ציר | כ ...- שקופית 3 מתוך 4 9 1 סק סוי [5]] | | 5 65[ | | | 485% ₪ .| =-.ב.0.4 4 4 8 10 יאותאטנטת | 6 ( | זר סרגל הכלים ציור מכיל םם = ד כלים לבנייה ולעריכת ב |5ב כו -- ₪ צורות שונות. אין צורך לחצני תצוגה בכישרון מיוחד. עבור בין התצוגות: שקופית רגילה, חלוקה לרמות, שקופית, סדרן שקופיות והצגת השקופיות. פרק 16: יצירת מצגת חדשה 205 כיצד מתחילים? בהפעלת 2000 >חוסקז6אוסק, נפתחת תיבת דו-שיח המציעה שלוש אפשרויות ליצירת המצגת החדשה. |<]? ו | צור מצגת חדשה באמצעות 67 אשף התוכן האוטומטי 7 תבנית עיצוב . ₪5 7 פתח מצוכת קיימת קבצים נוספים., ססק. 65!קחחה = 50 תשק דקם, דוק םשכ ]5 פאיסטחו/ . אל תציג שוב תיבת דו-שיח זו אישור | ביטול תרשים 16.1 מסך ההתחלה: תיבת הדו-שיח מציעה אפשרויות המתאימות למתחילים או למתקדמיס האפשרות הראשונה היא אשף התוכן האוטומטי. האשף מאפשר לבנות מצגת שלמה בקלות ובמהירות. שתי האפשרויות האחרות דורשות מאמצ וידע רב יותר, ולכן נפנה אליהן בהמשך. אשף התוכן האוטומטי אשף (0זה2/) הוא כלי המנחה אותך שלב אחרי שלב בבניית יישוס. אשף התוכן האוטומטי של 2000 זחוסקזשוסק שואל שאלות רלוונטיות למצגת, ואחר מכין באופן אוטומטי מצגת מרהיבה. המצגת כוללת מספר שקופיות, המכילות ראשי פרקיס בהתאס לסוג המצגת שבחרת. לאשף 3 שלביס (ראה תרשיס 16.2). בכל שלב תישאל שאלות שונות. כמו, לאיזו מטרה מיועדת המצגת (האס בכוונתך למכור מוצר או האס ברצונך להציג תוכנית עסקית או דוח כלכלי!) האס ברצונך במצגת על המסך או גבי שקפיס! על בסיס התשובות שתספק, ייצור האשף מצגת כללית עם ראשי פרקים מוכניס מראש, ועס עיצוב מרהיב. ראשי הפרקיס משמשים כשלד בלבד ליצירת התוכן הרצוי בכל שקופית. לאחר יצירת התוכן הרצוי, תוכל לשנות את עיצוב השקופיות. 6 2000 006666 - קוראים יודעים ירי מ מ ד ב בי ב | בחר בסוג המצגת שברצונך להעביר ותל | התחלה ך עח30 507 3 החוותשוחותס6 עשסזפסון וסויץס/י) לשפ[סזק עשפזפסון | כללי 5 58 זס 855זְחסז₪ הַח'וסקטת עשוסזפסון | חברות | פרוייקטים | מכירות שיווק | 6030 פוהַסחזה הפר | הוספה... | פיום | < הבא | הקודם > | ביטול תרשים 16.2 אשף התוכן האוטומטי בונה סדרת שקופיות מעוצבות בהתאם להגדרות שלך אס בחרת בבניית מצגת בעזרת האשף, לת לפי הסדר על הלחצניסם סוג המצגת, סגנון המצגת ואפשרויות מצגת המופיעיס בשמאל המסך (ראה תרשים 16.2). כל לחיצה על אחד מלחצנים אלה, גורמת להופעת תיבת דו-שיח מתאימה. הגדר את ההגדרות הדרושות למצגת בעזרת לחיצה על הלחצניס הרצוייסם בתיבות הדו-שיח. כדי לעבור לתיבת הדו-שיח הבאה, לחצ על הלחצן הבא המופיע בתחתית תיבת הדו-שיח. בעבודה ראשונה עס האשף, בחר באחד מסוגי המצגת בתיבת הדו-שיח סוג המצגת, ועבור לתיבת הדו-שיח אפשרויות מצגת. תיבת הדו-שיח, הנפתחת לאחר הלחיצה על לחצן אפשרויות מצגת, מאפשרת להוסיף טקסט לכותרת השקופית הראשונה, כפי שתוכל לראות בתרשים 16.3. ירי מ ד ב ב בי ב | כותרת המצגת: -----=== חן פריטים שיש לכלול בכל שקופית: כותרת תחתונה >] תאריך עדכון אחרון אפשרויות המצגת סיום ש] מספר שקופית | סיום | < הבא הקודם > | ביטול תרשים 16.3 אשף התוכן האוטומטי בונה את השקופית הראשונה במצגת לפי תוכן שתקליד פרק 16: יצירת מצגת חדשה 207 מה יוצר האשף? בסיוס התהליך, יוצר האשף מספר רב של שקופיות בעלות עיצוב מרשים. מספר השקופיות הנוצרות משתנה בהתאס לסוגי המצגות השונים. שש התצוגה הפעילה כברירת מחדל היא תצוגת ראשי פרקים לפי השקופיות. תצוגה זו נקראת תצוגה רגילה, והיא חידוש ב- 2000 )חוסקזסאוסק. תצוגה זו דומה במהותה לתצוגת חלוקה לרמות. ההבדל העיקרי הוא בחלוקת שטח המסך. בשתי התצוגות מוצגים בו-זמנית שקופית, חלוקה לרמות (ראשי פרקים ותוכן) והערות, כל אחד בחלונית נפרדת. כך תוכל לצפות ולטפל בכל המידע בבת-אחת וביתר נוחות. בתצוגה רגילה מושם דגש על תצוגת השקופית המקבלת שטח מסך רחב, בתצוגת חלוקה לרמות מושם דגש על חלונית ראשי הפרקים והתוכן. בתצוגת החלוקה לרמות תוכל להקליד תוכן עבור כל אחת מהשקופיות לפי ראשי הפרקים שיצר עבורך האשף. לעבודה במצב תצוגה זה עיין בסוף הפרק. 000 זז כדי לראות מה יצר האשף, תוכל להפעיל את המצגת. לשס כך, לח על לחצן הצגת שקופיות בסרגל לחצני התצוגה המופיע בתחתית חלון ראשי הפרקים, מימין לשקופית. להפסקת התצוגה הקש 556. בניית מצגת בעזרת תבנית במקוס האשף תוכל להיעזר בתבניות מוכנות מראש. תבניות 2000 +חוסקזס6אוסק מזכירות מאוד סרגלי אותיות וצורות המשמשיס לשרטוט. סרגלים אלה מסייעיס לשרטט אותיות וצורות יפות מבלי שיהיה עלינו לצייר אותן ביד. הס מאפשריסם להגיע לתוצאות נאות. בדומה לסרגלי השרטוט, תבניות (9065!וח16) מקנות עיצוב נאה ואחיד לכל השקופיות במצגת. השימוש בתבניות משאיר חופש פעולה רב - מבלי להתאמצ יותר מדי, ומבלי להיות מומחה גדול ב- 2000 +חוסקזפששסם. כיצד נעזרים בתבנית? כדי לבנות מצגת בעזרת תבנית, הפעל את 2000 +חוסקזסוסק ולחץ על לחצן האפשרות תבנית עיצוב בחלון זחוסקז6שס? (ראה תרשיס 16.1). בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר בכרטיסיה תבניות עיצוב ובחר בתבנית הרצויה. אס התוכנה פתוחה, בחר בתפריט קובץ, חדש כדי להיכנס לחלון מצגת חדשה. מה יוצרת התבנית? שיס לב, שלאחר הבחירה בתבנית, חלון המצגת נשאר ריק. אס תנסה להפעיל את המצגת - לא יופיע על המסך דבר. באפשרות זו נבחרת רק תבנית העיצוב של השקופיות למצגת. בניגוד לעבודה עס האשף, לא נוצרו שקופיות באופן אוטומטי, ולא 8 2000 06166 - קוראים יודעים נוצרו ראשי פרקיס לשקופיות. את השקופיות עליך לבנות בעצמך, אך כל שקופית חדשה שתפתח, תכיל את עיצוב התבנית. [ תבניות של 97 0868 [ תבניות עיצוב | מצגות ‏ 63005ח5פזק | = כללי 6 זססותן סט ספת הפוחה 60שה... | לסש[סזק... = חב!ם הַחוספאזבה] - תצוגה מקדימה ססות חולזסקסח... תרשים 16.4 לרשותך מיגוון תבניות רחב, המציעות עיצוב מרשים. אינך צריך להתאמץ, מישהו כבר עשה את רוב העבודה בשבילך... מצגת ריקה - כיצד בונים מצגת אשפים ותבניות מסייעים מאוד, אך ייתכן שתרצה להתחיל מצגת חדשה מאפס. כל מה שיש לעשות הוא לבחור את האפשרות מצגת ריקה (ראה תרשים 16.1) ולתת דרור לדמיונך הפרוע... 4 0 ו 12216 איבדתי את מסך ההתחלה. האם עלי לצאת מ-%חוסקזוש/שטסט ולהיכנס בחזרה כדי להגיע למסך זה? לא. אם סגרת את תיבת הדו-שיח של מסך ההתחלה, כל שעליך לעשות הוא לבחור בתפריט קובץ, חדש. תיפתח תיבת הדו-שיח המופיעה בתרשים 16.4. מיתאר שקופית רצית להיות חופשי ועצמאי, ולכן בחרת במצגת ריקה או בתבנית. אך לפני שתתחיל לבנות את השקופית הראשונה במצגת, +חוסקז6וסק תאפשר לבחור במיתאר השקופית טטסץ18) שברצונך ליצור. האס ברצונך בשקופית המכילה כותרת בלבד (המיתאר המוקף במסגרת עבה בתרשיס 16.5), או אולי תרצה לשלב תמונה וטקסט (כפי שמודגס בתרשיס 16.6)! פרק 16: יצירת מצגת חדשה 209 <]|? [י- וז בחר מיתאר אוטומטי: | ביטול שקופית כותרת. 1 אל תציג שוב תיבת דו-שיח זו תרשים 16.5 בחר אחד מ-24 המיתאריס והתאם לצרכיך. שנה גודל המסגרות, העתק או מחק אובייקטים כדי לבחור במיתאר השקופית הרצוי, לח עליו בעזרת העכבר. מיתאר השקופית שנבחר יופיע עם מסגרת עבה סביבו, ומצד שמאל יירשם מה מכיל המיתאר. בחלון שקופית חדשה תוכל גם להזיז את פס הגלילה כלפי מטה, ולראות מיתארי שקופיות נוספיס. לאחר שתבחר במיתאר השקופית, לחצ על לחצן אישור. הקלדה בשקופית כל השקופיות שבתיבת הדו-שיח שקופית חדשה, למעט השקופית הריקה, מכילות תיבות (65א80) המאפשרות להקליד בתוכן טקסט או להוסיף גרפיקה. תיבות אלו מוקפות מסגרות, ולכל תיבה תווית כמו לח כדי להוסיף כותרת. לפי התווית, אפשר לדעת אס התיבה מיועדת לטקסט, לתמונה או למרכיב אחר. אס תלחצ בכל מקוס בתחוס מסגרת תיבת טקסט, התווית תיעלס ויופיע סמן הכניסה. במצב זה תוכל להתחיל בהקלדת טקסט. לחץ כדי להוסיף טקסט * | | לחץ פעמיים כדי להוסיף פריט | | ו אוסף תמונות ו תרשים 16.6 לחיצה בודדת על אחת התוויות להכנסת טקסט, ואפשר להתתחיל מייד בהקלדה! 0 2000 00666 - קוראים יודעים עיצוב הטקסט אופן עיצוב הטקסט, כמו גודל וצבע הגופנים, או אפקטים מיוחדים כמו הדגשה או תוספת צל, תורס רבות לאופי השקופית ולרושס שהיא יוצרת. לאחר שתקליד את הכותרת או כל טקסט נוסף, תוכל לבחור בגודל ובסוג הגופן הרצוי. אפשר לבחור בגופן מודגש, נטוי, עס קו תחתון או עס צל, בצבעים שוניס לפי בחירתך. לפני שתשנה את העיצוב, וזכור לבחור תחילה את הטקסט הרצוי בעזרת העכבר. גם מיקוס הטקסט על השקופית מהווה חלק מהעיצוב הכולל. תוכל תמיד להזיוז את הטקסט לכל מקוסם אחר, להגדיל ולהקטין אותו, לגרור אותו ימינה או שמאלה בעזרת ידיות האחיזה שמסביב למסגרת הטקסט. לביצוע פעולות אלו, עליך רק ללחו על אזור הטקסט עד להופעת המסגרת עם ידיות האחישה. 2 שיפ כדי לבחור את כל הטקסט שבתיבה, בחר בתיבה בלחיצה על אזור כלשהו והקש 8+!1זש6. כל שינוי בעיצוב הטקסט ישפיע על כל הטקסט שבתיבה, ועל כל טקסט נוסף שתקליד בה. אם תקיש +61 מבלי לבחור באחת התיבות, תבחר בכל הטקסטים שבשקופית. שינוי עיצוב שתפעיל כעת יחול על כל הטקסטים שבשקופית. הלחצניס הבאים יכולים לסייע בעיצוב טקסט: 2 | א להגדלת או הקטנת גופן לחץ על אחד משני לחצניס אלה. בכל לחיצה, יגדל או יקטן הגופן בארבע נקודות מסך (פ6או5), ובגדליס מסוימים גם בשש נקודות. להוספת הצללה לגופן, לחץ על הלחצן צל של טקסט. | . 5% להוספת צבע לכותרת או לטקסט, לחץ על הלחצן צבע הגופן בסרגל הכליס ציוד ובחר בצבע הרצוי. מיגוון נושאים בהוצאת הוד-עמי *"תוכנות המשרד של -0801ז6/ך *מערכות הפעלה * שפות תכנות *"תקשורת כשאינטרנט תרשים 16.7 השתמש בסוגי גופניס שוניס והוסף אפקטיסם, עד שהשקופית תיראה מקצועית ומרשימה פרק 16: יצירת מצגת חדשה 201 כמה עצות לעיצוב טקסט עיצוב טקסט הוא אחד האמצעים החזקיס שעומדיס לרשותך. תוכל לשנות את סוג הגופן, צבע הטקסט ורכיבי שקופית נוספיס, בתנאי שתוכור שני כללי ברזל: > סוגי גופניס רבים מדי בשקופית אחת גורמיס לתחושת חוסר סדר, ומפריעים למקד את תשומת הלב בדבריס הכתובים. > על המצגת להיות בעלת רצף צורני כמו רצף תוכני. לכן, אס בכל שקופית יופיע גופן אחר, הרצף הצורני יישבר והתוצאה לא תהיה נעימה לעין. תוכל לשנות גופניס משקופית לשקופית, אך אל תגזיס. ,'י 7 %ק! . יפ בש תוכל תמיד לשנות את מיתאר השקופית. לשם כך לחץ על הלחצן מיתאר שקופית שבסרגל הכלים. . יס התאמה אוטומטית של טקסט. אם קיימות מספר שורות טקסט עודפות, +חוסקזוט/וסק תשנה באופן אוטומטי את גודל הטקסט כדי שיתאים. -- יצירת שקופית חדשה לאחר שתסיים לעצב את השקופית הראשונה, לח על הלחצן שקופית חדשה: ייפתח החלון לבחירת מיתאר השקופית החדשה (ראה תרשיסם 16.4). לאחר הבחירה תופיע השקופית החדשה. כל פעס שתלתצ על הלחצן שקופית חדשה, תיפתת שקופית נוספת במצגת. בשורת המצב (השורה התחתונה ביותר בחלון +חוסקזפאוסק) תוכל לראות תמיד את מספר השקופית הפעילה - זו המוצגת כרגע על המסך. שקופית 5 מתוך 6 ,'י סָ> שיכ! ₪ "9 להוספת שקופית חדשה, תוכל גם לבחור באפשרות שקופית חדשה בתפריט הוספה, או להקיש 6971+61. 2 2000 06166 - קוראים יודעים מה אפשר להוסיף לשקופית? במצגת יעילה, כל שקופית צריכה להעביר רעיון או קו מחשבה מסוים, בצורה הטובה ביותר. מלבד המלל בשקופית, יש מרכיבים נוספים שכדאי ואף רצוי להוסיף כדי לתרוס להעברת המסר הכללי. תבליטים. כדי להעביר מסר בצורה תמציתית, אפשר להשתמש במילים בודדות או במשפטים מתומצתים, ולצרף להסם סימן גרפי המושך את העין. ב- 2000 +חוסקזפשוסק תבליטיס גרפייס חדשים המוסיפים סגנון לשקופיות. תוכל להשתמש בהס להחלפת תבליטים רגיליס המבוססים על גופן. לרשותך מבחר גדול של תבליטים, ובנוסף תוכל לייבא תבליטים מותאמיס אישית שיצרת. תמונות. השתמש בתמונות כדי להוסיף טעם וגיווו לטקסט. תמונה יכולה לעורר עניין, ולסייע לצופה להתמקד בשקופית. בחר אחת מעשרות התמונות הגרפיות המצויות בערכת 66ו06, או הוסף תמונה מקוב. קצת. הוספת תמונה בכל השקופיות תגרום למצגת להיות מעייפת וילדותית. רצוי להוסיף תמונות במידת הטעם הטוב. /- % % 6 לאחר שתגלה את תרומת הגרפיקה למראה המצגת, אתה עלול להיסחף תרשים. הדרך הטובה ביותר לשקף נתונים מספריים היא בעזרת תרשים. תרשיס צבעוני ויפה מוסיף מאוד למראה השקופית, ומסייע להבנת מידע כמותי יבש. טבלה. הדרך המסודרת ביותר לרשוס נתוניס היא בתוך טבלה. הטבלה נוחה לקריאה, מושכת תשומת לב, ומוסיפה גיווו גרפי לשקופית. השתמש בכלי צייר טבלה באופן דומה לשימוש בעט - פשוט לחי וגרור כדי לצייר את גבולות הטבלה ומחיצות תאים. תוכל ליצור תאיס בודדיס בכל גובה ורוחב שתרצה. שק | רשימות ממוספרות. נתמכות כעת ב- זחוסקזסשוסק. כאשר תשנה את סדר הפריטיס ברשימה ממוספרת, התוכנית תמספר מחדש את הרשימה באופן אוטומטי. אס השתתפת פעם בהרצאה ששילבה מצגת %חוסקזוסק, ודאי שמת לב שהשקופיות כללו תמונות, תבליטים, טבלאות ותרשימים. כיצד מוסיפים מרכיבים כאלה לשקופית! את זה בדיוק אתה עומד ללמוד עכשיו! פרק 16: יצירת מצגת חדשה 233 שימוש בתבליטים לרוב האנשיס יש בעיה להתרכז בטקסט ארוך, במיוחד בשעת הרצאה. לכן, במקוס לכתוב מלל רב בפיסקה ארוכה ומסורבלת, מומלצ לתמצת את הפיסקה למשפטים קצריס וקליטים, ולהדגיש כל אחד מהם בסימן גרפי. סימנים גרפייסם אלה נקראיס תבליטים (60ו|8). לפניך מספר סוגי תבליטים מתוך מאות דוגמאות: תבליט תו תבליט תמונה תבליט סטנדרטי % 5 תבליט שכית נוסף תבליט חצ מבוך תן לאצבעות ללכת במקומך... ה לטייסים שביניכס שבלול שיהיה לך יוס כתוס! > % א פן 5 זו יא ואי מ מספרי טלפון תלת-מימד % תוכורת כוונת לד טקסט עם תבליטים אס בחרת בסוג שקופית המכיל טקסט עם תבליטים, תראה סימן גרפי קטן המופיע ליד התווית לחץ כדי להוסיף טקסט בתיבה המיועדת לטקסט עס תבליטים. הקלד את הטקסט הרצוי. עס כל הקשה על מקש זשפחם, יופיע תבליט נוסף בשורה הבאה. תרשים 16.8 מדגיס זאת. א.ג.ב. תרגומים -- כפ"ס > שירותי תרגום ל % , = מ תרשים 16.8 הקשת זסזחם תגרוס להופעת שורה חדשה בעלת תבליט 4 2000 0666 - קוראים יודעים 2 שיפ 0 אם אינך מעוניין בתבליט, בחר את כל הטקסט על ידי הקשת 84+!6, ולחץ על לחצן התבליטים בסרגל הכלים. זהו לחצן דו-מצבי: לחיצה אחת מפעילה את התבליטים, לחיצה נוספת מסירה אותם. תבליטי תמונה או תבליטי תו שאק להחלפת תבליט ברירת המחדל לתבליט ססגוני יותר, לחץ על מסגרת הטקסט, ובתפריט עיצוב בחר באפשרות תבליטים ומספור. בתיבת הדו-שיח תבליטים ומספור, לחץ על לחצן תמונה אם ברצונך לבחור תבליט גרפי מתוך 165 תבליטים צבעוניים ומרהיבים המוצעים. אם ברצונך לבחור תבליט תו, לחץ על לחצן תו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח תבליט. בתיבת הדו-שיח שתופיע, בתיבת הרשימה תבליטים מ: לחץ על חץ הגלילה ובחר 85חו0פח:/, 2 5פחוהפהושו, או 3 95ח801ח/ו//. בחר באחד מהתבליטים ולחץ אישור. 8 הוספת תבליטים לטקסט עברי בהוספת תבליטיס לטקסט עברי, מומלצ לוודא שהס מופיעים מימין לשמאל. לשס כך בחר בתפריט עיצוב, יישור, ימין. בעברית, כיוון הכתיבה הוא מימין לשמאל, לכן בחר בתפריט עיצוב, כיוון טקסט, כיוון טקסט מימין לשמאל. לקבלת תוצאות אלו במהירות ובקלות, השתמש בלחצני כיוון טקסט עברי ויישור לימין שבסרגל הכליס. 4 פָ> יס אם בחרת במיתאר שקופית שאינו מכיל טקסט, או מכיל כותרת בלבד, או אם ברצונך להכניס טקסט במקום נוסף בשקופית, תוכל תמיד ללחוץ על הלחצן תיבת טקסט בסרגל הכלים ציור. לחיצה על לחצן זה, תוסיף תיבת טקסט לשקופית. ו פרק 16: יצירת מצגת חדשה 205 הוספת תמונה תמונה אחת שווה אלף מיליסם! רוצה להוסיף תמונה לשקופית! נסה ואת עכשיו! 1. בחר בתפריט הוספה, תמונה, אוסף תמונות. או, לחץ על לחצן הוסף פריט אוסף תמונות שבסרגל הכלים ציור. 2 בתיבת הדו-שיח הוספת פריט אוסף תמונות קיימות 51 קטגוריות מהן ניתן לבחור תמונה. השתמש בפס הגלילה כדי לראות את רשימת הקטגוריות, ולחצ על אחת הקטגוריות. (תרשים 16.9). כל התמונות הקיימות בקטגוריה זו תוצגנה. [>]ם) . | הוטפת פריט אוסף תמונות [] -ה עדוה( פיטימ וקותיפ(ש | יבאפרשיס₪1 | ₪1 2- :]ן | 3 ₪5 | 42 הקלד מילה אחת או יותר. + + חפש פריטים | | סרטונים וכשי| צלילים | תמונות [:ש) | ₪ ₪ | אירועים מיוחדים = אבידות ומציאות בית ומשפחה אקדמיה אנשים בעבודה םר + גבולות ומסגרות = בריאות ורפואה קטגוריות 1 - 51 תרשים 16.9 אוסף תמונות מציע מבחר תמונות מרהיב 3 בחר בתמונה הרצויה ולח עליה, בתפריט הקיצור יפתחו ארבע אפשרויות, הוסף פריט, הצג פריט בתצוגה מקדימה, הוסף פריט למועדפים או לקטגוריה אחרת, או חפש פריטים דומים. לח על הוסף פריט. סגור את תיבת הדו-שיח. 4 התמונה מסתירה את הטקסט! אין בעיה. לחץ על הלחצן צייר שבסרגל הכליס ציור, ובחר בתפריט הנפתח באפשרות סדר, העבר לרקע, התמונה תוצג מאחורי הטקסט, ראה תרשיס 16.10. לחילופין, תוכל גס להקטין את התמונה ולהזיו אותה לצד הטקסט. 5. עס הוספת התמונה נפתח אוטומטית סרגל הכליס תמונה, המאפשר פעולות שונות לעיבוד התמונה. לחיצה בכל מקוס בתוך או מחוץ לתמונה סוגרת את הסרגל ומקבעת את התמונה כפי שהגדרת. 6 2000 00666 - קוראים יודעים תרשים 16.10 כשטקסט ותמונה מופיעים באותו מקוס, על התמונה להופיע ברקע הטקסט הוספת תרשים (וב603) יש שתי דרכיס להוספת תרשים לשקופית : > תרשים חדש - ליצירת תרשימים פשוטים, עם מעט נתונים, פתח שקופית ₪ חדשה או היכנס לשקופית קיימת ולחצ על לחצן הוסף תרשים. > תרשים קיים - אס התרשים כבר קיים בגיליון ו5%%, העתק אותו ללוח (בחר העתק מתפריט עריכה או הקש 1+6שס) והדבק אותו בשקופית (בחר הדבקה מיוחדת מתפריט עריכה). לפירוט - ראה בהמשך. אס השקופית היא מסוג המכיל תרשים, יש ללחו לחיצה כפולה בתוך המסגרת המיועדת לתרשים. ייפתח גיליון נתוניס. לחץ לחיצה על הפינה השמאלית העליונה של הגיליון (במלבן האפור הריק) כדי לבחור את כל הנתוניס. הקש 561616 כדי למחוק את כל הנתוניס, והתחל להקליד נתוניס משלך. אפשר לשנות את סוג התרשים, להוסיף כותרת ומקרא ועוד. לסיוס, לחצ במקוס כלשהו מחוצ לתרשיס. ! 2272 4 0 שחוסקוטשוסק מאפשרת גם להוסיף צלילים וסרטוני וידאו. הוספת רכיבים מתוחכמים כאלה דורשת תוספת חומרה מתאימה, וגם קבצי קול ווידאו. להוספת צלילים או סרטון וידאו, בחר מתפריט הוספה באפשרות המתאימה. לפירוט ראה בהמשך. פרק 16: יצירת מצגת חדשה 207 עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים תרשים חלון עורה 7 9205 ₪ :םש מצב החסה בשטחים ו 5 הכלההו ]= ו וט 5 1 | רבעון רביעי רבעון שלישי. | 24 | 4 16 1%6 5 29 שקופית 4 מתוך 4 תרשים 16.11 שינוי סוג תרשיס התמצאות במצגת לאחר בניית מספר שקופיות, מתעורר הצורך לנווט ביניהן: לעבור משקופית לשקופית, לאתר, להוסיף או למחוק שקופיות, וכן הלאה. 2000 %חוסקזסאוסש מציעה מספר אפשרויות לתנועה בין שקופיות במצגת ולפעולות התמצאות כללית במצגת. תנועה בתוך המצגת רק השקופית שבעבודה מוצגת על המסך. אס ברצונך לחזור ולעבוד על שקופית אחרת, תוכל לנוע במצגת בעזרת המקשיס הבאים: > הקש ₪2 8346 כדי לעבור לשקופית קודמת. > הקש חשסס 866 כדי לעבור לשקופית הבאה. > הקש 6ו691+40₪ כדי לעבור לשקופית הראשונה. 4 הקש 506 +61 כדי לעבור לשקופית האחרונה. לביצוע פעולות אלו תוכל גסם להשתמש בפס הגלילה האנכי בחלון המצגת : > לת על לחצני החיצים בפס הגלילה כדי לעבור בין השקופיות השונות. 4 הזז את תיבת הגלילה שבפס הגלילה כדי לעבור במהירות (במהלך הגרירה יופיע תיאור מסך המציין את מספר השקופית הממוקמת באזור זה של פס הגלילה). > השתמש בלחצנים: השקופית הקודמת והשקופית הבאה המופיעים בתחתית פס הגלילה, ראה תרשים 16.12. 8 2000 0666 - קוראים יודעים השתמש בלחצני הגלילה כדי --=₪ לעבור בין שקופיות במצגת שלך הזו את תיבת הגלילה למעבר מהיר בין שקופיות במצגת לשקופית הקודמת 0 - - ----- קה ל לשקופית הבאה תרשים 16.12 פס הגלילה מאפשר לנוע בין שקופיות במצגת דרכים שונות לצפות במצגת עבדת כל-כך קשה על המצגת: הוספת טקסט, עיצבת אותו, הוספת תמונות ותרשימיס וכעת ברצונך לצפות ביצירת המופת שהכנת. 2000 %חוסקזפששסש מציעה מבחר כליס שבעזרתס תוכל להתבונן ולהתמצא במצגת, ראה תרשים 16.13. ו -ו ₪ תרשים 16.13 תצוגות שונות במצגת: אפשר להציג שקופית בודדת, או מספר שקופיות זו לצד זו. אפשר להציג רק את ראשי הפרקיס של המצגת, ללא הגרפיקה, או שקופית בתוספת לדפי הערות. אפשר להריץ את המצגת, כדי לצפות בתוצאה הסופית תצוגת שקופית בודדת הוספת שקופית מציגה אותה על המסך. אס לחצת בטעות על אחד הלחצנים, או טעית בבחירת פעולה בתפריט, והשקופית נעלמה - אל דאגה. תוכל תמיד ללחו על הלחצן תצוגת שקופית, והיא תחזור ותוצג על המסך. לחי על לחצן זה גסם אס עברת לתצוגה אחרת, וברצונך לחזור ולעבוד על שקופית מסוימת. תוכל לעבור לתצוגת שקופית גס אס תבחר בתפריט תצוגה באפשרות שקופית. פרק 16: יצירת מצגת חדשה 209 הצגת מספר שקופיות במקביל הכנת מספר שקופיות, אך אינך זוכר מה מכילה כל אחת מהן. ברצונך לתכנן את המשך המצגת, אך שכחת מה היה בהתחלה. במעבר משקופית לשקופית, קשה לזכור הכול, וברצונך להציג מספר שקופיות במקביל. תוכל לעשות זאת אס תלחצ על הלחצן תצוגת סדרן שקופיות, ראה תרשיס 16.14. זוהי תצוגה כוללת המאפשרת לראות מספר שקופיות על המסך. אם יש במצגת מספר שקופיות רב, ולא תוכל לראות את כולן על המסך בו-זמנית, השתמש בפס הגלילה כדי להציג את השקופיות הבאות. שיס לב, שהתצוגה מוקטנת וקשה לקרוא את הכתוב, ולכן לא מומלצ לעבוד על שקופית בתצוגה זו. תצוגה זו משמשת לתכנון המצגת: כמה שקופיות יש לי! האם ברצוני להוסיף מרכיב לשקופית! האם ברצוני להוסיף שקופית! היכן כדאי לי להוסיף אותה: האס סדר השקופיות מתאיס לסדר הדבריס בהרצאה שאני מתכנן? [= ]15 ו |< |8)=. [₪ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים הצגת שקופיות מלון. עורה | ]| > מ ]| כ או רו ₪ החל עיצוב תבנית.. ,3 מיתאר שקופית.. 63 שקופית חדשה.. |9 ₪ - - קוראים וודעים 2000 01008 נושא ראשון נושא שני ססות תרשים 16.14 אל תדאג, אין צורך להשתמש בזכוכית מגדלת. הסתכל על התמונה הכללית, ולא על הפרטיס ,'!י 7 %ק! . יפ אינך מרוצה מסדר השקופיות? אין בעיה! בתצוגת סדרן שקופיות אפשר ורי טייסה מקצה עליון. * ₪ 664060 ₪2 שש ם התמוססות. | ב ב ו ₪ ₪ כ = סדרן השקופיות. [ לבחור בשקופית, ולגרור אותה למיקום הרצוי במצגת. 0 2000 06166 - קוראים יודעים צפייה במצגת הגיע רגע האמת! אתה רוצה לצפות בתוצאות! לח על לחצן הצגת שקופיות ותן להופעה להתחיל... עס כל לחיצת עכבר, תופיע השקופית הבאה על המסך. כשתסתייס המצגת, תחזור אוטומטית לתצוגת שקופית בודדת על המסך. ,'!י %ק! . יפ כדי לעצור את הקרנת המצגת במצב הצגת שקופיות, או כדי לעבור בין שקופיות, השתמש בעכבר או במקלדת לפי הפירוט הבא: הפעולה לחץ על: שימוש בעכבר מעבר לשקופית הבאה לחצן שמאלי שימוש במקלדת מעבר לשקופית הבאה (ז%6ח) חאוסש 806 מעבר לשקופית הקודמת (886%50806) קש 6ְאַבּק מעבר לשקופית מסוימת מספר השקופית+ז6זח= לעצור את המצגת 6 יש לערוך שינויים... הרצת את הסרט, ולא הכול מוצא חן בעיניך. אולי שקופית מסוימת מיותרת, ואולי אתה מרגיש שיש צורך בשקופית נוספת בין שתי שקופיות קיימות? 2000 +חוסקזפששוסק מאפשרת לערוך מצגת בקלות ובמהירות. תצוגת סדרן שקופיות מסייעת מאוד בעריכת המצגת. לחץ על לחצן תצוגת סדרן שקופיות כדי לעבור לתצוגה זו. כדי למחוק שקופית, לחץ עליה ואחר הקש על מקש 61616 במקלדת, או על הלחצן גזור שבסרגל הכלים. תוכל גס לבחור באפשרות גזור שבתפריט עריבתה. ₪ כדי להוסיף שקופית, לח על השקופית שאחריה ברצונך להוסיף את השקופית החדשה, ולחץ על לחצן שקופית חדשה. תוכל גס לבחור בתפריט הוספה באפשרות שקופית חדשה... פ> יפ אם יצרת מצגת בעזרת תבנית, תוכל להשמיט את גרפיקת התבנית משקופית מסוימת. בחר בשקופית הרצויה, בתפריט עיצוב בחר באפשרות רקע ובחר השמט גרפיקת רקע מתבנית הבסיס. פרק 16: יצירת מצגת חדשה 211 תצוגת חלוקה לרמות כעת, לאחר שלמדת כיצד יוצרים שקופיות, כיצד ממלאים אותן בתוכן, וכיצד עורכים מצגת, נחזור רגע להתחלה. בתחילת הפרק ראית כי כשמשתמשים באשף התוכן האוטומטי לבניית מצגת, הוא יוצר סדרת שקופיות עס ראשי פרקים. בסיוס פעולתו, הופיעה תצוגת חלוקה לרמות, שבה ראית את ראשי הפרקים ויכולת לערוך אותס. גס בבניית מצגת ריקה, תצוגת חלוקה לרמות מאפשרת לתכנן את תוכן המצגת במהירות וביעילות. היא גם מאפשרת לערוך מצגת קיימת בקלות (ראה תרשיס 5). תוכל לבחור בדרך זו בשלב ראשון, כאשר אתה מתכנן את תוכן המצגת ואת המעברים בין השקופיות, לפני שתעבור לעיצוב כל שקופית בנפרד. |א [8]= [₪5 קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים הצגת שקופיות חלון עזָרה | .| 9 מ% כ ₪ כ 5-56 ₪7 0 0 ₪ 3 ₪ ₪ פן + משימות נפוצות. לפ 9 2 א | זי|נ- 2 || = = 8 ש 7 בון = 32 = ) הסוח 5% פסחחוד | וב קוראים יודעים 2000 01168 .+ ארז כוטל/א.ג.כ. תרגומים ₪ הוצאת הוד-עמי לספרי מחשל, + 2 מבוא % = הצג את מטרת הדיון = * הצ את עצמך 2 + 3 נושאי הזיון ך-ץ כדי להוסיף הערות = | ₪ הצואת הרעיונות העיקריים שאאודותיהם תדבר ו + נושא ראשון ו שפטדע תומך ודוגמאות ה 5 טר של הנוא לקהל של 4 5]] )] שני אודות כושא זה == שידע תומך ודוגמאות = מה הקשר של הנושא לקהל שלך 6 נושא שלישי = פרטים אודות נושא זה | |הששכ=ם]ן, | מ |. ₪ ₪ = = ...2-4 4 8 ס ם אל + רות אוטומטיות | %) = = צר | הייו אפסה חלוקה לרמות. | תרשים 16.15 תצוגת חלוקה לרמות מאפשרת להכניס ולערוך טקסט, למחוק ולהוסיף שקופיות, להעביר שקופיות מקוס למקוס ועוד בתצוגת חלוקה לרמות, קל מאוד לערוך את המצגת. להוספת שקופית חדשה, לח בסוף הטקסט של השקופית הקודמת. אחר לח על לחצן קדם שבסרגל הכלים של תצוגת חלוקה לרמות, משמאל החלון, או לח על סוף הטקסט והקש ז6פחם +6071. למחיקת שקופית, לח על השקופית ואחר לחי על לחצן הסג בסרגל הכליס של תצוגת חלוקה לרמות, או לח על השקופית והקש 616%6ש. להעברת שקופית, לחצ על השקופית, ולחץ על אחד הלחצניס הזז למעלה או הזו למטת בסרגל הכלים של תצוגת החלוקה לרמות. 2 2000 00666 - קוראים יודעים שמירת מצגת במהלך העבודה על המצגת מומלצ לשמור אותה, אפילו אס הכנת רק שקופית אחת. מתפריט קובץ, בחר שמירה בשם... ותן שם למצגת. 2000 +חוסקזפשוסט תוסיף את הסיומת דקק לשם. בדוק שבחרת בתיקיה הנכונה, שבה ברצונך לשמור את המצגת! לאחר ששמרת מצגת בפעס הראשונה, תוכל לבחור מתפריט קובץ באפשרות שמור כדי לשוב ולשמור את המצגת באותו שס. פתיחת מצגת קיימת אס הכנת מצגת ושמרת אותה, תוכל לחזור ולהשתמש בה. לפתיחת מצגת, לח במסך הפתיחה על הלחצן פתח מצגת קיימת (ראה תרשים 16.1) ובחר בשס הקוב הרצוי. תוכל גס לבחור מתפריט קובץ באפשרות פתיחה... %צכור כי מצגות 2000 )+חוסקזפוסק נשמרות עס הסיומת דקק, למשל דקק.= |קון5. פרק 16: יצירת מצגת חדשה ‏ 313 פרק 17 ,!-גיוי יי ירג ומקצועיות בפרק זה: / כיצד משנים צבעי רקע וצבעי תמונות! היכן מוצאים תמונות נוספות ? כיצד מוסיפים מעברים מיוחדים בין השקופיות! כיצד מוסיפים צלילים למעברים! שי כיצד מוסיפים חיים לשקופיות באמצעות אנימציה! בעזרת לחיצות עכבר בודדות, המצגת תהפוך מסתם הרצאה משעממת לתצוגה מרהיבה באמת. פרק 17: מצגות מעניינות ומקצועיות 25 אתה יצירתי וכל שקופית שהכנת מכילה מידע חשוב ותמציתי ונראית מסוגננת מאוד. אך יש עוד מספר טריקיס שעדיין לא למדת, כמו הוספת צבע ורקע, שילוב אפקטיס מענייניס ומעבריס מרהיבים, שיהפכו את המצגת לאירוע שלא יפסיקו לדבר עליו. שינוי רקע כל מצגת חדשה כוללת ערכת צבעים משלה. צבע מיוחד מיועד לרקע, צבע אחר לטקסט כותרות, צבע אחר לטקסט תבליטים, צבע אחר לקוויס, צבע אחר למילוי צורות, וכן הלאה. תוכל לשנות צבעיס אלה בכל רגע במהלך העבודה. בפרק הקודם ראינו כיצד לשנות צבע טקסט בעזרת בחירת הטקסט ולחיצה על לחצן צבע שבסרגל הכלים ציור. אך כיצד אפשר לשנות את צבע הרקע של שקופית! לשינוי צבע הרקע של שקופית, בצע את הצעדים הבאים: 1. בחר בשקופית הרצויה, ולאחר מכן בחר בתפריט עיצוב, רקע. 2 תיפתח תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשים 17.1. כעת לחצ על חצ הרשימה הנפתחת שבתחתית תיבת הדו-שיח כדי להציג תפריט. 3 לחץ על אחד הצבעים המופיע בראש התפריט, ותראה את צבע הרקע משתנה בדוגמת השקופית המוצגת בחלון. 4. לח על לחצן החל כדי לשנות רקע בשקופית הפעילה, או החל על הכל כדי לשנות רקע בכל השקופיות במצגת. תראה כי צבע הרקע של השקופיות השתנה בהתאסם. המילוירקץצ --7--- | | החלעל הכל כותרת שקופית > טיקסט תבליט + ביטול = תטולה מקדימה | אוטומטי ₪ הבסיס ההמאאאאה צבעים נוספים... אפקטי מילוי... תרשים 17.1 רוצה לשנות את צבע הרקע של שקופיות במצגת! תיבת הדו-שיח רקע מציעה מיגוון אפשרויות לקבלת צבעי רקע מהממים, כולל אפקטי מילוי מיוחדיס 6 2000 006666 - קוראים יודעים 6 0 ו:6וככ! כיצד אני משנה את הרקע במספר שקופיות, ולא בשקופית אחת בלבד? לשינוי צבע הרקע של מספר שקופיות במצגת, עבור לתצוגת סדרן שקופיות, והקש על מקש 8וח5, תוך כדי בחירת השקופיות. שים לב, מסגרת עבה מקיפה את כל השקופיות שבחרת. כעת הגדר את צבע הרקע בעזרת האפשרות רקע מתפריט עיצוב. שינוי צבע אס ברצונך לבחור צבע רקע אחר מאלה המופיעיסם בתיבת הצבעים, לחץ על חצ הרשימה הנפתחת בתיבת הדו-שיח רקע, ובחר באפשרות צבעים נוספים. תופיע תיבת דו-שיח ובה כוורת צבעים. הזו את סמן הצבע לצבע כלשהו ולחי על לחצן אישור. |< |? וכ | התאמה אישית | הגיל תרשים 17.2 בחר בצבע הרצוי מתוך כוורת הצבעיס, וראה כיצד צבע הרקע משתנה בהתאס פרק 17: מצגות מעניינות ומקצועיות 27 הוספת מעברי צבע לרקע עד כה קיבלת צבעי רקע אחידים. אך אפשר לעצב גס רקע שבו הצבע משתנה בהדרגה מבהיר לכהה, או עובר בהדרגה מאחד לאחר. מעבר צבעים כזה יוצר אפקט מרשים במיוחד, שנקרא מעבר צבע הדרגתי (ו!8 +ח678016). כדי לקבל רקע המכיל מעברי צבע, בחר בתפריט הראשי באפשרות עיצוב, רקע. בתיבת הדו-שיח רקע בחר באפשרות אפקטי מילוי (ראה תרשים 17.1). תיפתח תיבת דו-שיח נוספת (ראה תרשים 17.3), שבה הכרטיסיה הפעילה היא הדוגה. כרטיסיה זו מאפשרת להגדיר את מעבר הצבע ההדרגתי. תוכל להגדיר סוג הצללה (אופקי, אנכי, אלכסוני מעלה וכוי), ואס המעבר יהיה בצבע אחד, שני צבעיס או יותר. לדוגמה, בחר באפשרות שני צבעים, בחר באחד מסגנונות ההצללה ולת על לחצן אישור. תרשים 17.3 |< ]? וויי זט | תמונה | תבנית | מרקם צבעים 7 צבע אחד 7 שני צבעים 7 קבוע מראש | סגנונות הצללה- ----- אופקי 7 אנכי 7+ אלכסוני מעלה 7+ אלכסוני מטה 7 מהפינה 7 מתוך כותרת | משתנים 7 -"" - אישור | ביטול דוגמה: כדי לשנות את מעבר הצבע, שחק עס הצבעים וסגנונות ההצללה עד לקבלת התוצאה הרצויה 218 ,'י + בעזרת הכרטיסיות מרקם, תבנית מרקמים מיוחדים, תבניות קווים, או תמונות (ראה דוגמה בתרשים 17.4). תוכל להשתעשע עם אפשרויות אלו ימים שלמים - הן פשוט מדהימות! 0 606ו0 - קוראים יודעים אם תלחץ על לחצן הצבעים קבוע מראש בחלון אפקטי מילוי, תקבל מיגוון אפשרויות למעברי צבע מיוחדים במינם. כדאי לנסות! ותמונה תוכל גם להגדיר כרקע .0 522 ! זכור, כי את כל הגדרות הרקע תוכל תמיד להחיל על שקופית אחת, או על כל השקופיות במצגת. 1 |א|5|-. [₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים הצגת שקופיות חלון ערה מז 0 ₪כ₪0 6 90899.0 ]6% ₪88 םן 2 ₪4 + משימות נפוצות. לפ | ו | א | יז 1 || שב = ₪ ₪ 7 ₪ |> 24 > -) הסח טופ פפוחוד המל עיצוב תבנית..,[ם] מיתאר שקופית...6 שקופית חדשה...5' | - 2 צִ הקוקחה קהקמהתאההמוקהתהמהההההטהההאטתאם) ה - -:1ש - בר ישי ₪ ₪ כ ל = רות אוטומטיות | 5 + |*צטר הו ח65ז אחבום. שקופית 2 מתוך 2 | תרשים 17.4 זוהי שקופית עס רקע תמונת פרחים. דמיין לעצמך איזו שקופית יפה אפשר לבנות עס רקע כוה.. הוספת רקע מתבנית כפי שכבר ראית, +חוסקזפאוסק מציעה עשרות עיצובי רקע יפהפיים אותם ניתן להוסיף למצגת. הוספת רקע מתבנית מוסיפה צבע ועניין למראה השקופיות בקלות ובמהירות. אם עדיין לא ניסית אפשרות זו ויש לך מצגת קיימת, תוכל להוסיף עיצוב רקע מתבנית לשקופיות שבמצגת. אס לא השתמשת בתבנית בבניית המצגת, וברצונך להוסיף לשקופיות רקע מעניין, תוכל לבקש להחיל עיצוב רקע מתבנית על כל השקופיות במצגת. גס אס השתמשת בתבנית, תוכל לשנות אותה במהלך העבודה. לשס כך לתצ על הלחצן החל עיצוב תבנית שבסרגל הכלים של 2000 >חוסקזסוספ: או, בחר בתפריט עיצוב באפשרות החל עיצוב תבנית. מתיבת הדו-שיח החלת עיצוב תבנית (ראה תרשיס 17.5), בחר בתבנית הרקע שנראית לך. תוכל להשתמש בפס הגלילה כדי להתבונן ביתר התבניות ברשימה. לאחר בחירת התבנית תופיע תצוגה מקדימה מימין לתיבת הרשימה. כדי לבחור בתבנית, לח על לחצן החל. הרקע שבחרת יתוסף לכל השקופיות במצגת. פרק 17: מצגות מעניינות ומקצועיות 259 + כלים - ₪ = % 66 | ₪ [- וז ₪ חפש ב ₪ סק 310 5:300) הבוש הַחמשאז] ...7131 סוהַפחזב > 2316 - הז 163 ₪ הַחסהשיספהי] [₪ -- לס (6חו!וח)) יטועיזטעיכ) הסוב 2וחב טס סק (0ז558008) אוסועיזסעיכ) הסוב 2וחבטזס [₪ לסום. (6חו]חכ)) פַחָבק שהחס] |חספזסק %סם, (5:300810) שִהָב'ץ סחחסו |חס5זסק .. הז = 2815 - 1091065 חסו0בהספטזם תפחוס יז .. 63 316 - סקפ |63/חח166 ₪ הַהולח56טזק ביגי מו ( הוח וסויזויס טנס [ 15 ₪ סק (1 7 55300) עשופועיזסשיס זסטטסזק [₪ַ לס (6חווחכ)) אוסושיוסעיכ) ל66[סזק [₪ שולחן עבודה סק (55300810) אוסויזסעיכ) ז86[סזק [₪ (6 הווח ) 568005 לספ[סזט 7 + (55308370) 50305 ספן[סיזק 4 סק (6חו|חכ)) עְהַ3 507 3 הַהוח6ו 660 מועדפים ]= סט (55300870) עְחַ3 507 3 הַהוחפוותס66ת [₪ [+ | שם הקוב תיקיות פפשוי [- (זסכ. *) 365|קחד חס קבצים מסה 0 % תרשים 17.5 לחץ על שס תבנית משמאל, ומימין תקבל תצוגה מקדימה של הרקע .!י פ> יס % אם תבחר ברקע מתבנית, הוא יופיע בכל השקופיות במצגת. תוכל תמיד להעלים את הרקע משקופית אחת או יותר. לשם כך בחר בשקופית הרצויה, בחר בתפריט עיצוב, רקע... בתיבת הדו-שיח רקע לחץ על הלחצן השמט גרפיקת רקע מתבנית בסיס ולחץ על לחצן החל, הרקע יוסר מהשקופית הפעילה, אך שאר השקופיות תישארנה עם רקע התבנית שבחרת. ערכת צבעים כל תבנית כוללת ערכת צבעים מיוחדת. ערכת הצבעיס קובעת אוטומטית את צבעי הרקע, הכותרות, המילוי, הקוויס ועוד. את ערכת הצבעיס הזו אפשר לשנות. לדוגמה, אס תבחר בתבנית 6000%זסא, משוס שמוצא חן בעיניך עיצוב המחברת, אך אינך אוהב את גוני החוס והצהוב, תוכל לשנות את הצבעים כרצונך. כדי לשנות את צבע הרקע, בחר בתפריט עיצוב באפשרות ערכת צבעים לשקופית. לחצ על הערכה הרצויה, ולסיוס לח על לחצן החל על הכל כדי להחליף את ערכת הצבעיס בכל השקופיות במצגת. אס תלחץ על לחצן החל, תחיל את ערכת הצבעים רק על השקופית המוצגת כרגע על המסך. 0 20000 006666 - קוראים יודעים <]? י ו כותרת כותרת כותרת תבליט - תבליש - תבליט - | בול לק דדובה תרשים 17.6 תוכל לשנות ערכת צבעיס של שקופית בודדת, או של כל השקופיות במצגת תוכל גס להתאים את הצבעים באופן אישי. לשם כך: 1 2 3 בחר בכרטיסיה מותאמת אישית. לח ברשימת צבעי ערכה על הרכיב המיועד לשינוי. לחץ על הלחצן שינוי צבע. הזו את סמן הצבע בכוורת הצבעיס לצבע הרצוי, ולחץ על אישור. בתיבת הדו-שיח ערכת צבעים לת על הלחצן החל, או על החל על הכל. [<1? די [<1? דה שר שו הרשה תרשים 17.7 תוכל להתאים צבע של כל רכיב בנפרד. בחר ברכיב ובצבע הרצוי מתוך כוורת הצבעים, וראה כיצד צבע הרכיב שבחרת משתנה בהתאם פרק 17: מצגות מעניינות ומקצועיות 221 ,'י פָ> יס אפשר גם להגיע לתיבת הדו-שיח רקע, או לתיבת הדו-שיח ערכת צבעים, בלחיצה על הלחצן הימני של העכבר בכל מקום בתחום רקע השקופית, ובחירה באפשרות הרצויה מתוך תפריט הקיצור. 29256! 2 כעת לאחר שלמדת לשנות צבעים בשקופית, היזהר! אתה עלול לערבב צבעים שאינם מתאימים, או לקבוע שילובים שלא ייראו אסתטיים. זכור גם להתאים את צבעי המצגת לתוכן המצגת: לא כל שילוב צבעים ואפקטים מיוחדים מתאים לכל דבר! שינוי שפבע תמונה בפרק הקודס למדת כיצד לשלב תמונה מאוסף התמונות. אך מה אס צבעי התמונה אינס משתלביס עס צבעי הרקע שבחרת לשקופית! תוכל לשנות את צבע הרקע כפי שהוסבר לעיל. תוכל גס לשנות את צבעי התמונה. לדוגמה, הכן שקופית חדשה בעלת רקע ורוד, והוסף לה תמונת מכונית אדומה מתוך אוסף התמונות. שילוב הצבעיס אינו יפה! בצע את הצעדיס הבאים לשינוי צבע התמונה: 1. לח לחיצה ימנית על התמונה, ובתפריט הקיצור בחר באפשרות עיצוב תמונה... 2 בתיבת הדו-שיח עיצוב תמונה (תרשים 17.8), לח על הכרטיסיה תמונה, ואחר כך על הלחצן צביעה מחדש. תיפתח לפניך תיבת הדו-שיח שינוי צבעי תמונה, שבה שני טוריס של תיבות צבע: טור הצבע המקורי, וטור הצבע החדש. 3 לשינוי צבע המכונית, לחץ על חץ הרשימה הנפתחת שליד הצבע האדום. בחר בצבע אחר מתוך תיבות הצבעים, או הגדר צבע אחר בעזרת האפשרות צבעים נוספים. 4 לסיוס לת על לחצן אישור בתיבת הדו-שיח שינוי צבעי תמונה, ואחר כך על לחצן אישור בתיבת הדו-שיח עיצוב תמונה. ראה כיצד השתנה צבע המכונית! ', . יס בעזרת תיבת הדו-שיח עיצוב תמונה תוכל גם לשלוט בבהירות ובחדות התמונה. להוספת צל לתמונה השתמש בלחצן צל בסרגל הכלים ציור. 2 2000 06166 - קוראים יודעים | אינטרנט [ תיבת טקס | תמונה | מיקום | גודל | צבעים וקוים חתוך משמאל: סמ מלמעלה: סמ 0 מקורי: חדש: מימין סמ 0 | מלמטה: סמ 0 ביטול בקרת תמונה 5 == |[ / : תצוגה מקדימה צבע! אוטומטי - ברקו 1 ₪ 4 % חדות: | . 4 0% - תיאור ימו ' ₪ צבעים מתן אפשרות לשינוי כל צבע בתמונה. ₪7 מילויים שנה תרשים 17.8 הצבעיס המופיעיםס בתיבת הדו-שיח שינוי צבעי תמונה הס אלה המופיעים בדוגמת התמונה המוצגת משמאל לטורי הצבעיס הוספת תמונות ממקור אחר בהחלט ייתכן שהתמונות הקיימות באוסף התמונות של זחוסקזסאוסס אינן מתאימות לצרכיך. תוכל לשלב תמונה או צילוס ממקור חיצוני, לסרוק תמונה ישירות לתוך %חוסקזפאוסק באמצעות מרבית הסורקיס והמצלמות הדיגיטליות התואמיס לתקן חופּאוד. תוכל להגיע לאוסף התמונות של 670506 באינטרנט ולהוריד תמונות לדיסק הקשיח. הפעולה פשוטה: 1. פתח את אוסף התמונות בלחיצה על הלחצן הוסף פריט אוסף תמונות ₪ שבסרגל הכלים ציור. 2 תיפתח תיבת הדו-שיח הוספת פריט אוסף תמונות (ראה תרשים 17.9). לח על לחצן הקישור לאינטרנט פריטים מקוונים המופיע בתפריט תיבת הדו-שיח. 3 תיפתח הודעת התחברות לאינטרנט לקבלת אוסף תמונות, צילומים וצלילים נוספים. להתקשרות לאוסף התמונות של 11607050 באינטרנט, לחץ אישור. אס אתה מחובר (6חו1חס), תועבר מייד למקוס המתאים ואוסף התמונות שלך יועשר בפריטים נוספים. אם אינך מחובר, הפעלה תפעיל את ההתחברות לרשת. תוכל לחפש תמונות, לעיין, ולהוריד את הרצויות לדיסק. פרק 17: מצגות מעניינות ומקצועיות 3 לחצן התחברות אוטומטית לאוסף התמונות של 16070508 [<זם) | הוספת פריט אוסף תמונותן] ייבא פריטיס 83 |[ 2 | הקלד מילה אחת או יותר. . . | חפש פריטים | ערה( פריטים מקררנים = | מרטרנים | צלולים 45| תמונות [:ש) באינטרנט. טַּ | |% אירועים מיוחדים אבידות ומציאות מועדפים קטגוריה חדשה. בית ומשפח אנשים בעבודה תרשים 17.9 חסרות לך תמונות! תוכל להתחבר ישירות לאוסף התמונות של 0506ז6וא באינטרנט יצירת מעברי שקופיות בפרק הקודס ראינו כי מצגת נוצרת מהצגת רצף שקופיות בזו אחר זו. בהפעלה רגילה המעבר בין שקופית לשקופית הוא חד: השקופית הבאה מוצגת על המסך במקוס השקופית הקודמת. אפשר להגביר את העניין החזותי אס נוסיף אפקטיס מיוחדיס במעבריס בין השקופיות. מעבריס כאלה מקובלים גס בקולנוע. לדוגמה, אפשר ליצור כניסה הדרגתית, כך שהשקופית הבאה תכסה בהדרגה את השקופית הקודמת (חו-806=). שקופית יכולה "לדחוף'' את השקופית הקודמת, ועוד. ב- 2000 ח|סקז6וסש קיימים 13 סוגי מעבריס עיקריים. כל סוג יכול לבוא בוואריאציות אחדות, בכיווניס שוניס (אנכי או אופקי, פנימה או החוצה, ימינה או שמאלה, באלכסון ועוד). בצורה זו נוצרות עשרות אפשרויות שונות. הנה הסבר על סוגי המעברים העיקריים: 4 4 224 ללא מעבר - אפשרות הרצה רגילה, ללא מעברים. משעמם. תוריסים - מעבר המדמה פתיחת תריס, וחושף תחתיו את השקופית הבאה. המעבר יכול להיות אנכי או אופקי. מרשיס מאוד! תיבה - השקופית הקודמת מתכווצת כלפי מרכז המסך עד שהיא נעלמת (פנימה), ובמקומה נחשפת השקופית הבאה. אפשרות אחרת היא, שהשקופית הבאה גדלה ממרכז המסך (החוצה) עד שהיא מסתירה את השקופית הקודמת. מתוחכם. לוח שחמט - השקופית הבאה מוצגת בצורת ריבועיס קטנים המכסים את השקופית החדשה בהדרגה. אפשרי בכיווניס שונים. מדהים. כיסוי - השקופית החדשה מכסה את השקופית הקודמת בהדרגה מלמעלה, מלמטה, מהצדדים או מהפינות. חביב. גזירה - מעבר די חד ולא מיוחד. משעמם. 0 66ו0 - קוראים יודעים > התמוססות - נקודות קטנות מרכיבות בהדרגה את השקופית החדשה ומכסות את השקופית הקודמת. מופלא. עמעום מבעד למסך שחור - השקופית החדשה יייוצאתיי מרקע שחור. קלאסי. פסים אקראיים - השקופית הבאה מוצגת בצורת פסים (עבים או דקים, אנכיים או אופקיים), שמסתיריס בהדרגה את השקופית הקודמת. מסחרר. > פיצול - השקופית הבאה נחלקת לשניים ונגללת על פני השקופית הקודמת מכיווניס שונים. מקצועל. > רצועות - השקופית החדשה מוצגת בצורת רצועות אלכסוניות, המכסות בהדרגה את השקופית הקודמת. מעניין. 4 חשיפה - השקופית הקודמת מוסרת מעל המסך בהדרגה ומתחתיה מתגלה השקופית הבאה. אפשרי בכיווניס שוניס. שובב. > ניגוב - השקופית הקודמת "ימנוגבתיי מעל המסך, ומתחתיה מתגלה בהדרגה השקופית הבאה. נחמד. > מעבר אקראי - רוצה להמרז המעברים ישתנו באופן אקראי בכל פעם שתריצ את המצגת. למסתכניס שביניכם. לא מומלץ במצגת מקצועית או טכנית. ,'ו ט> יס האפקט הנוצר בעזרת המעברים השונים קשה להסבר מילולי. לכן, לאחר שתקרא את ההסבר הכללי על סוגי המעברים, כדאי שתנסה בעצמך ותראה כיצד נראים המעברים השונים על המצגת שהכנת. אש!ון ₪60 : אינטרנט תוכנות המשרד של ].: ,/ ₪ רבעון2 רבעון1 תרשים 17.10 במעבר וּה נראית חצי השקופית הקודמת יוצאת לימין, בעת שהשקופית הבאה נחשפת משמאל פרק 17: מצגות מעניינות ומקצועיות 5 הוספת מעבר אחיד כדי להפעיל מעבר אחיד על כל השקופיות במצגת, בצע את הצעדיס הבאים: 1 .2 בחר בתצוגת סדרן שקופיות. מתפריט עריכה בחר בחר הכל כדי לבחור את כל השקופיות במצגת או הקש 6)1+8. מסביב לכל השקופיות תופיע מסגרת עבה כסימן לכך שהן נבחרו. בסרגל סדרן השקופיות לחץ על לחצן מעבר בין שקופיות, תיפתח תיבת דו-שיח, או לחץ על חץ הרשימה אפקטים של מעבר בין שקופיות (תרשים 17.11). לחץ על חץ הרשימה הנפתחת ובחר במעבר הרצוי (כמודגם בתרשים 17.12). לחץ על הלחצן החל על הכל. כשתחזור לתצוגת סדרן שקופיות תוכל לראות כי סמל קטן נוצר מתחת לכל השקופיות, סימן להגדרת מעבר בין שקופיות. 507 שיפ בשימוש בלחצני סרגל סדרן השקופיות, החלת הפעולה מתבצעת אוטומטית על השקופיות הנבחרות. בדרך זו תוכל לקבוע בקלות ובמהירות אפקט שונה לכל שקופית נבחרת. ₪ 0 ו6ו2כ! כיצד אני משנה את המעבר בשקופית אחת בלבד? לשינוי המעבר של שקופית אחת, לחץ עליה בתצוגת סדרן שקופיות ובצע את צעדים 3-4. בשלב 5 לחץ על לחצן החל במקום על החל על הכל. 1 1-7 [1קק.2000 01006] - חום]וסאוסי] 14:0105016 ₪ |< |₪]. [5 קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים הצגת שקופיות חלון ערה ] || >> מ ]| כ ₪ כ 6 | = - = | ₪ 4 | ₪ 3 ₪ ש םן + משימות נפוצות | | מ | ₪ = טיסה מקצה תחתון שמאלי. + התמוססות, | 0 ₪ 5 ב 4 ₪ = 606 אשזססת 77 7 = | סדרן השקופיות. תרשים 17.11 תוכל לצפות במעבר על ידי לחיצה על סמל המעבר המופיע מתחת לשקופית, בצד שמאל 6 20000 00666 - קוראים יודעים |<|? יי | אפקט החל על הכל : החל ביטול : 7 איטי 8 בימני 7 מהיר -קדם צליל ש] בעת לחיצת עכבר [ללא צליל] [=] -] צוטומטית לאחר 7] המשך בלולאה עד לצליל הבא תרשים 17.12 בעזרת הלחצניס החל או החל על הכל, תוכל להגדיר מעבריס על שקופית בודדת, או על כל השקופיות במצגת. תוכל גס לשנות את מהירות המעבר ,ו ₪ שיכ! -/- כדי להוסיף אותו מעבר למספר שקופיות, אך לא לכולן, לחץ על השקופיות בתצוגת סדרן שקופיות בעת הקשת אוח5. מהירות המעבר השקעת מאמצ רב בבחירת מעברי שקופיות במצגת, אך המעבר מהיר כל-כך, שבקושי אפשר להבחין בו ולהתרשם ממנו. ברצונך לשנות את המהירות! אין בעיה. עבור לתצוגת סדרן שקופיות ובחר בשקופית או בשקופיות הרצויות. בתפריט הצגת שקופיות בחר במעבר בין שקופיות. בתיבת הדו-שיח מעבר בין שקופיות (ראה תרשיס 17.12) לח על הלחצנים בינוני או איטי, להקטנת מהירות המעבר. צפה בתצוגה המקדימה לקבלת מושג כללי על מהירות המעבר. עליך לדעת כי המהירות משתנה ממחשב למחשב. לסיום לחצ על לחצן החל. הוספת צלילים למעבר והנה עוד הפתעה... תוכל להוסיף גם צליליס למעברים השונים. להוספת צליל לח על חצ הרשימה הנפתחת צליל בתיבת הדו-שיח מעבר בין שקופיות, ובחר בצליל הרצוי. לסיוס לחצ על הלחצן החל, או החל על הכל. פרק 17: מצגות מעניינות ומקצועיות 2277 [<]? ינ החל על הכל יטול ₪7 איטי 07 ביני 6 מהיר |קדם | | צליל >] בעת לחיצת עכבר | | | [ללא צליל] | =] אוטומטית לאחר ה 4 זכוכית נשברת חריקת בלמים יריית אקדח לייזר מחיאות כפיים תרשים 17.13 תוכל להוסיף צלילים למעברים בין שקופיות - ככה הרבה יותר מעניין! כיצד להעיר את הקהל? מרצים מנוסיס נוהגים לספר, שלא משנה עד כמה הם מרצים מרתקים, ולא משנה עד כמה הקהל מתעניין בהרצאה, סביר להניח שבשלב מסויס הצופיס ישקעו במחשבות עמוקות, יתחילו לפשפש בתפציהם, או להתלחש זה עם זה. כדי למקד את תשומת הלב, משתמשים בשיטות שונות. אחת מהן היא להשאיר את הצופים במתח בעזרת סיפור מעניין שכביכול אינו שייך לעניין, הצגת תכלית קטנה ושאר הפתעות. אחת ההפתעות שמציעה 2000 %חוסקזפשוסץ היא הנפשת השקופיות (אנימציה). ההנפשה מוסיפה מרכיבי תנועה מענייניס לשקופיות. מי שמשתמש במטול שקפים, מכיר את הטריק ליצירת מתח - חשיפת השקופית בהדרגה. תחילה מציגיס חלק מהכתוב, ולאט-לאט חושפים את השאר. חסידי המטול מכסים את חלקי השקף בחתיכת נייר וחושפיס בהדרגה שורה אחר שורה, או חלק אחר חלק. 2000 ז+חוסקזפשוס? מאפשרת ליצור אותו אפקט בעזרת הנפשה, ומציעה 17 צורות הנפשות קבועות מראש. הנפשות אפשר להפעיל על טקסט, תמונות ותרשימים. הנפשה - הוספת חיים לשקופית כדי לעורר את השקופית לחיים, תוכל להפעיל הנפשה על מרכיביה השוניס. עבור לתצוגת סדרן שקופיות ובחר בשקופית המכילה כותרת וטקסט עס תבליטים, בסרגל סדרן השקופיות בחר באפשרות הנפשה קבועה מראש. ברשימה הנפתחת, בחר אחת. בדומה למעברים בין שקופיות, אפשר לצפות מייד בתצוגה מקדימה של ההנפשה. כדי לבדוק את האפקט שנוצר, לח על סמל לחצן ההנפשה שנוצר מתחת לשקופית משמאל. שים לב, אם הוגדרו לשקופית מעבר והנפשה, יופיעו שני סמלי לחיצה אחד לכל אפקט. לחיצה על לחצן מאפשרת לבחון את ההגדרות שקבעת. תוכל לשנות ולבדוק את ההגדרות מייד ללא צורך לשוטט בין תפריטים שוניס (תרשים 17.14). 8 2000 006666 - קוראים יודעים שיס לב כי בהנפשות הקבועות מראש מתוסף לאפקט התנועה גם צליל. כדי לראות את התוצאה, הרצ את המצגת. בכל לחיצת עכבר יופעל שלב נוסף בהנפשה. כדי לעצור את התצוגה, הקש 556. הנפשה על רכיבי טקסט כדי שההנפשה תופעל רק על חלק ממרכיבי השקופית, בחר שקופית אחרת הכוללת כותרת וטקסט עס תבליטים, או בטל את ההנפשה הקודמת (לשס כך בחר הצגת שקופיות, הנפשה קבועה מראש, לא פעיל). עבור לתצוגת שקופית, בחר רק בטקסט עס התבליטיס וחזור על הפעולות הנדרשות להפעלת הנפשה. אס תפעיל את התצוגה המקדימה, תפריט הצגת שקופיות, תצוגה מקדימה של הנפשה, תראה שההנפשה פועלת כעת רק על הטקסט שבחרת. ', פ> יס כקיצור דרך להגדרות הנפשה על טקסט משמש הלחצן אפקטי הנפשה שמימין לסרגל הכלים. לחצן זה מאפשר להגדיר בקלות הנפשת כותרת או הנפשת טקסט במספר לחיצות עכבר. לחיצה עליו תפתח סרגל צף של אפקטי הנפשה. [<51 זנ [א |8| = [3 קובץ עריכה תצוגה. הופפה. עצוב כלים. הצגת שקופיות. מלון. עורה הפו ששחה ְ [ -0|- >> מ4 )ב ₪ רו 6|--5| ₪ ₪ ₪ | ₪ 43 ₪ ₪ ם| |. + משמות נפצות ₪ | 6 | 55 5 | 8 * פיצול אנכי פנימה | = גרה | ₪2 || | מ | ₪ וכו = ₪ יו ב סדרן השקופיות. [ תרשים 17.14 על ידי לחיצה על סמלי לחצן אלה תוכל לראות תצוגה מקדימה של המעבר וההנפשה שהגדרת 20256! 9 בתחילה ודאי תתלהב מאפקט ההנפשה, אך היזהר. מצגת יכולה להיות מרגיזה ומעצבנת, אם בכל משפט ונקודה תופיע הנפשה. גם כאן נכון הכלל: כל המוסיף - גורע. שים לב לכך במיוחד במצגות מקצועיות או טכניות. פרק 17: מצגות מעניינות ומקצועיות 99 טשטוש עקבות אפקט ההנפשה יעיל מאוד במקרה של רשימת נקודות עס תבליטים. עס זאת, לפעמיס מתעורר הצורך להסתיר את הנקודות הקודמות בעת המעבר לדיון על הנקודה הבאה. בדרך וו הקהל יתקדסם הלאה, ולא ייתקע בנושא הקודם. הפתרון המושלם הוא: טשטוש עקבות. כיצד תבצע זאת! בחר באפקט הבזק בודד מתוך התפריט הנפתח של הנפשה קבועה מראש. ף 4 ו0וכק! אפשר להוסיף הנפשה גם לתמונות ותרשימים? ( אפשר בהחלט! בחר בתמונה או בתרשים שבשקופית ואחר בחר בתפריט הצגת שקופיות, הנפשה קבועה מראש ובחר באפקט הרצוי, בדומה להגדרת הנפשה על טקסט. יס לקבלת הנפשות מיוחדות, תוכל לבחור בתפריט הצגת שקופיות באפשרות הנפשה מותאמת אישית. אפשרות זו מרחיבה את מיגוון הפעולות לשליטה במרכיבי האובייקט עליו אנו מפעילים את ההנפשה. מתאים במיוחד להנפשת תרשימים. אפשרויות נוספות לעורר לחיים... אפשר להוסיף צלילים וסרטוני וידאו גם לכל שקופית. אס תעשה זאת בטעם, התוצאה תהיה מדהימה. הוספת רכיבים מתוחכמים כאלה דורשת תוספת חומרה מתאימה, וגם קבצי קול (בעלי סיומת צג)) וקבצי וידאו (בעלי סיומת 1/). להוספת צלילים או סרטון וידאו, בחר מתפריט הוספה באפשרות המתאימה, או מתיבת הדו-שיח הוסף פריט אוסף תמונה בכרטיסיה סרטונים, צלילים, על פי העניין. להוספת סרטון וידאו, תוכל גס לבחור במיתאר שקופית המכיל סרטון מדיה, וללחו לחיצה כפולה בתוך המסגרת המיועדת לכך, כדי להכניס את הקישור אל הסרטון. 0 2000 06166 - קוראים יודעים פרק 18 מ דוי 22 ג = ג' 12 יי חן 3463 ןוי א 1[ בפרק זה: / כיצד מעבירים טקסט מ-6זסצ לשקופית זחוסק'וס/שסק ! / כיצד יוצרים ב-6זס/ ראשי פרקים למצגת ? / כיצד משלביס טבלת 6זסש בשקופית! / כיצד מוסיפים לשקופית נתונים ותרשימים מ-|ססאם ! 4זס/ כשלעצמה היא תוכנת מעבד תמלילים מופלאה. %הוסקזס/טסק היא תוכנת מצגות מצוינת, אך מה דעתכם על שילוב שתי התוכנות יחד! כן, זה אפשרי! פרק 18: עבודה משולבת של חזס/, |66אם ו-חוסקזטאוסק | 331 יש סיבה טובה לרכוש את חבילת 2000 010606 המלאה, ולא רק בשל ההנחה הגדולה במחיר. הייחוד של חבילת 2000 06066 הוא שזו חבילה משולבת, הכוללת מיגוון רכיבים רחב ומספר יישומיס חדשים. רוב הרכיבים יחודיים ליישומיס מסויימים, אך אלה המשפיעים על כל החבילה הס החשובים ביותר. רכיביסם משותפים אלה מציגיס את התפקודיות הייחודית מאוד של 2000 01806. אפשר לקחת נתוניס מתוכנה אחת, |6א5 לדוגמה, ולשלב אותס בתוכנה אחרת כמו ז+חוסקזפאוסץ. נסה ותראה כיצד שילוב בין שתי תוכנות מוליד תוצר 01 (קישור והטבעת אובייקטים) מופלא. / 22 סָ6ו6ָכ! הם ראשי תיבות של 8חו600סוחם חחה פַחואח1ו1 6[ט0 כלומר, קישור והטבעת אובייקטים. זוהי טכנולוגיה מתוחכמת המאפשרת לקחת קטע טקסט, תמונה, תרשים או כל אובייקט אחר מיישום כלשהו הפועל ב-5אוסחו/, ולקשר או להטביע ביישום אחר. ההבדל בין קישור והטבעה כשמבצעים הטבעה (0חו600פוחם), האובייקט המוטבע מועתק אל היישוס החדש. אפשר להשתמש בכלי התוכנה שבו נוצר האובייקט כדי לערוך בו שינוייס, אך השינוייס יופעלו על האובייקט המוטבע בלבד, האובייקט המקורי לא ישתנה. כשמבצעים שינויים על אובייקט מקושר (פַחואחו) אפשר לעדכן בו-ומנית את האובייקט המקורי והאובייקט המקושר. למעשה, במקרה של קישור, האובייקט המקושר אינו קייס באמת בתוכנה החדשה, רק בתוכנה המקורית. את פעולות הקישור וההטבעה מבצעים בעזרת הלוח (000870קן!6), שאליו מעתיקים את האובייקט. אחר אפשר להדביק את האובייקט כדי לבצע הטבעה, או להדביק ולקשר כדי לבצע קישור. בפרק זה נדגיס כיצד שילוב בין זס/צ, |66אם ו-זחוססזסשוסק תוך שימוש בטכנולוגיית הקישור וההטבעה תורס ליעילות עבודתך ולשיפור התוצאות. וס ו-זחוסקיוסעשוסק בדומה לרוב האנשים, ודאי גם לך יש תוכנה שגורמת לך להרגיש כמו בבית. אם אתה רגיל להשתמש ב-שזסצ ועדיין לא הכרת את כל כלי זחוספזסווסס, סביר להניח שיהיה לך נוח יותר להשתמש בה כדי להכין ולערוך את תוכן המצגת. גס אס תרגיש שאתה מכיר היטב את זחוסקזפאוסק, ל-6זסש כלים מיוחדיס להקלדה ולעריכת טקסט שאינס קיימיס ב-%חוסקזסאוסק. תוכל להשתמש במעבד התמלילים כדי לשלב קטעיס מהטקסט בשקופיות המצגת. בפרק וה נציג מספר דוגמאות לכך. 2 2000 061666 - קוראים יודעים העברת טקסט מ-6זוס/צ לשקופית ב-6זס) תוכל להקליד את הטקסט, למשל כותרת וטקסט עס תבליטים, ולעצב אותס כרצונך. לאחר מכן תוכל להעביר אותס ל-חוסקזפשוסק. כדי להוסיף את הטקסט לשקופית עליך להעתיק אותו אל הלוח, ואחר כך להדביק אותו בשקופית הרצויה. כדי לבצע זאת עקוב אחר הצעדים הבאים: 1 עבור ל-6זס/, פתח קובצ חדש והקלד את הטקסט הרצוי, או פתח את הקובצ שבו הכנסת את הטקסט שברצונך להעביר ל-)חוסקוטאוסק. עצב את הטקסט כרצונך - תוכל לשנות גופנים, צבע וגודל, להוסיף גבולות וצללית, או כל פעולת עיצוב אחרת ש-6זס/ מאפשרת. 2 סמן את הטקסט הרצוי בעזרת העכבר. 3 מתפריט עריכה בחר העתק. פעולה וו תעתיק את הטקסט אל הלוח. תוכל גס להשתמש בלחצן העתק שבסרגל הכלים או להקיש 6+!ושס. 4. עבור לתוכנת +חוסקזפצוסש באמצעות שורת המשימות של א9 פצוסטחו/ץ. 5 עבור לשקופית, או צור שקופית חדשה על ידי הקשת %+1שס, בחר במיתאר השקופית הרצוי ולח על לחצן אישור. 6. עבור לתצוגת שקופית. 7 מתפריט עריכה, בחר הדבק. פעולה זו תדביק את הטקסט מהלוח אל השקופית. תוכל גס להשתמש בלחצן הדבק שבסרגל הכלים או להקיש /+!|שס. תראה כי הטקסט מופיע בשקופית בדיוק כפי שהופיע במקור. הוצאת הוד-עמי לספרות מחשבים קוראים יודעים 2000 281168) 50סזסוות שדז נוטל - ש.1.1. תרגומים 7 תוכנלות המש רד של 006 מערכת הפעלה. תרשים 18.1 טקסט מעוצב מ-6זס) שהודבק בשקופית +חוסקזסשוסק פרק 18: עבודה משולבת של סזס/, |66אם ו-+חוסקוטאוסק | 333 תצוגת הלוח אפשר למקס אובייקטיס בלוח ולהוציאס בעזרת תפריט עריכה, או לחילופין - בעזרת מקשי קיצור. מקשי הקיצור יקלו עליך ויגבירו את מהירות עבודתך. להלן מקשי הקיצור הייחודיים : מקש הקיצור הפעולה 6+ | העתקה אל הלוח - האובייקט הנבחר מועתק מתוך המקור. א+61 | גזירה אל הלוח - האובייקט הנבחר יינגזריי מתוך המקור. +6₪1 | הדבקה מהלות - האובייקט שבלוח ומין להדבקה נוספת. יצירת ראשי פרקים ב-6זוס/ש קל מאוד ליצור שקופיות בודדות. הקושי הוא להכין מצגת שלמה המעבירה את המסר בצורה הטובה ביותר ואשר תתקבל באהדה על ידי הקהל. דבר זה דורש תכנון ודיוק. לכל מצגת יש מבנה כללי הנקרא ראשי פרקים. ראשי פרקים כוללים את טקסט (ללא עיצוב) המצגת בלבד. +חוסקזפאוסש מאפשרת ליצור ראשי פרקים, או לקרוא ולערוך אותס בתצוגת חלוקה לרמות. בתצוגה זו מוצגיסם רק הכותרות והטקסט שבשקופיות, בשילוב חלוניות קטנות המציגות את השקופית וטור הערות. כל שינוי משתקף אוטומטית על גבי השקופית. טור ההערות נועד לשימוש עורך המצגת לרישוס הערות אשר לא תופענה במצגת אך תשמשנה את הדובר בעת ההצגה. השקופיות ממוספרות וקל לערוך או לעבור ולצפות בתוצאות השינוייסם, ראה תרשיס 18.2. [<]ן - ד 5 | ₪|- [₪ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים הצגת שקופיות חלון עזָרה | :|- ₪55 4 כ ₪ רז ₪ 6|- = - 5 ₪ ₪ )| ש | 3 ₪ ₪ םן 3 +-משמותנפשת לש | 9 0 | א א/| ]ה || = = 5 ש ק ם|- 9+ | 5 1 ב מצב הפרוייקט ו ל קוראים שדעים 2000 0808 זלדה מורגנשטרן 2) סיכום מצב * האם הפרויקט "שלם בהתאם לציפשת? * מהו התאריך הסופי להשלמת הפרויקט? * מהי הערכת העלות הסופית? * המצב ביחס לידים ששוקיים אחרים = ץ כדי להוסיף הערות * קצב ייצור | ו * מסירה * שותפים וב" 3 (7) התקדמות * פר השוגים והתקדמות מאז עדכון המצב האחרון = התייחס להשלכות לגבי לוח הזמנים > הדגש את הגורמים שאפשרו את ההתקדמות - ים המחייבים טיו + 4 (-) נושאים המחייבים טיפול .3 . * פרט עיכובים ובעץת מאז עדכון המצב האחרון 1 * פרט את הצעדים שננקטר לפתרון הבעיות 2 2 * התייחס להשלכות לגבי לוח הזמנים 4 ו +4 א שי * גורמים שש להבין + נושאים הגורמים לעיכובים או מאטים את ההתקדמות = מדוז הרקויה לא וחזחה מראו מו .+ ל = רות אוטומטיות. | ₪ + |* צר | 4 יי 0ז5800) 518005 %ס(סזם אוזםסן). חלוקה לרמות. | ₪ 1 ה 8 41| וכ תרשים 18.2 בתצוגת חלוקה לרמות תוכל להכניס את תוכן המצגת בראשי פרקיס 4 2000 0666 - קוראים יודעים במקוס להקליד את הטקסט ב->חוסקזטווסק, תוכל ליצור ראשי פרקים ב- 6זס/ו. +חוסקזסאוסץק תאפשר להעביר אותס למצגת ללא קושי. ב-6זס)\ הקלד את הטקסט כפי שאתה מקליד פיסקה רגילה, וזכור שבכל הקשת ז%6חם, נוצרת שקופית חדשה. כלומר, כל פיסקה חדשה פירושה שקופית חדשה. .0 02 ל 2 כדי ליצור בשקופית רשימה עם תבליטים, הקש על טבּד לפני הקלדת הסעיפים שברצונך להוסיף להם תבליט. אוסקזפאוסק כבר תבין למה התכוונת. כדי להכניס את ראשי הפרקים מ-6זסצ למצגת, בצע את הצעדים הבאים: 1. פתח את זחוסקזשוסק באופן רגיל, ובתפריט קובץ בחר באפשרות פתח. 2 לח על חץ הרשימה הנפתחת קבצים מסוג ובחר ₪165 411, ראה תרשים 18.3. 3 בחר בתיקיה שבה נשמר קובצ סזס/. 4. בחר בשס הקובצ ולת על לחצן פתח. עשית ואת. כל פיסקה במסמך הפכה לשקופית בודדת. כעת תימצא בתצוגת חלוקה לרמות. עבור לתצוגת שקופית או לתצוגת סדרן שקופיות כדי להוסיף רקע, צבעים, תמונות ואפקטים מיוחדיס להשלמת המצגת. ₪ בפעם הראשונה שתפתח קובץ בתבנית שאינה משויכת ל- %חוסקזוסאוסק, כמו למשל קובץ שזס/, המסייע של 06006 יודיע לך כי אין לתוכנית אפשרות לייבא את התבנית והתכונה המתאימה אינה מותקנת, אך הוא יבקש אישור להתקנת התכונה, לחץ על אישור (תתבקש להכניס את תקליטור ההתקנה לכונן). זה אחד החידושים של חבילת 2000 01666 אשר אינה מתקינה תכונות רבות עד לשימוש הראשון בהן, ובכך למעשה היא יוצרת התאמה אישית לכל משתמש. 8 - כלים - ₪ = % 64 | ב = [- 0 ]| הפשב 1 - ו[ 1 שד ו[ ב הסטוריה 9 ב = ב 5 8 5 5לחפוחנסס עה 1 שולחן עבודה ,תצוגה מקדימה אינה זמינה בי [-) 0[ ו[ 2% ב 8 ו[ ו | ו[ % ₪ --- ---- |שהב | /9) תיקיות ספ (*,.*) 65!= |ג | קבצים מסוג תרשים 18.3 אפשר לפתוח ראשי פרקים שנוצרו בתוכנה אחרת, לדוגמה 8זס/ פרק 18: עבודה משולבת של סזס/, |66אם ו-+חוסקוטאוסק | 335 שימוש בטבלת ווסצ 0 סחוסקזט/וסק מאפשרת ליצור טבלאות. אך אס יצרת טבלה ב-וס\, תוכל לשלב אותה במצגת. הטבלה כבר קיימת, ולכן אין כל צורך לבנות ולעצב אותה מחדש. תוכל להטביע את הטבלה בשקופית בעזרת הפעולות העתק והדבק, בדיוק כמו הוספת כל טקסט אחר מ-6ז0/ ל-זחוסקופשוסק. כך תנצל את יכולת שתי התוכנות י'לדבריי ביניהן. הטבעת טבלה בשקופית כדי להוסיף את הטבלה לשקופית, עליך להעתיק אותה אל הלוח, ואו להדביק אותה בשקופית הרצויה. לשם כך עקוב אחר הצעדים הבאים: 1. עבור ל-6זס), פתח את הקוב המכיל את הטבלה ובחר בטבלה. לשס כך מקס את העכבר בכל מקוס בטבלה, ומתפריט טבלה בחר באפשרות בחר, טבלה. תוכל גס לסמן את הטבלה בעזרת העכבר כדי לבחור את כולה. 2 בתפריט עריכה בחר העתק (או הקש 1+6זש6). הפעולה תעתיק את הטבלה ללות. 3. עבור לתוכנת זחוסקזפשוסק באמצעות שורת המשימות של א9 פשוספחו/ץ. 4. עבור לשקופית הרצויה, או צור שקופית חדשה על ידי הקשת א+!שס, בחר במיתאר השקופית הרצוי ולחצ על לחצן אישוד. 5. עבור לתצוגת שקופית. 6. מתפריט עריכה, בחר הדבק (או הקש /+!שס). פעולה וו תדביק את הטבלה מהלוח את השקופית. שינוי גודל הטבלה המודבקת %חוסקזטשוסק אינה קוראת מחשבות, לכן קרוב לוודאי שגודל הטבלה ומיקומה לא יתאימו לדרישותיך. אפשר להזיז ולשנות בקלות את גודל הטבלה: > לשינוי גודל הטבלה, גרור אחת משמונה ידיות האחיזה שמסביב לטבלה: לאורך, לרוחב או לאלכסון. שיס לב שהטבלה משנה את היחס שבין האורך לרוחב כאשר גורריס אותה לאורך או לרוחב, ולא כאשר גורריס אותה באלכסון. > לשינוי מיקום הטבלה, לחץ בכל מקוס בתוך הטבלה וגרור אותה למיקוס הרצול. 6 20000 06166 - קוראים יודעים שינוי נתוני הטבלה כדי לשנות את הנתוניס בטבלה, כל שעליך לעשות הוא לעבור לתצוגת שקופית וללחו לחיצה כפולה על הטבלה. יופיע עורך הטבלאות של +חוסקיוסשספ. בעזרתו תוכל לשנות את גודל ומיקוס השורות והעמודות, ואת מיקוס הטבלה בשקופית. לביצוע שינויים נוספים, כמו שינוי גופן, התבונן בתפריטים, וראה זה פלא! תפריטי סזסו הופיעו על המסך! בעזרתס תוכל לערוך את הטבלה כאילו אתה נמצא בסביבת 6זס/! בצע את השינויים הרצויים ולחץ במקוס כלשהו מחוץ לטבלה. תראה כי הנתונים בטבלה שבשקופית התעדכנו. !. טי שים! . עורך הטבלאות של %חסקזטאוסק מאפשר לבנות טבלה פשוטה ב-+חוסקזטשסק. להכנסת טבלה בעזרתו, עבור לשקופית הרצויה ולחץ על הלחצן הוספת טבלה שבסרגל הכלים. שימוש בטבלת אזס/ש המתעדכנת מדי פעם אם ביצעת הטבעה בעזרת פעולות העתק והדבק ואחר הכנסת שינויים בטבלה ב- )חוסקזפשוספ, הנתוניס בטבלה המקורית ב-6זס\ לא יתעדכנו. כדי להשתמש בטבלה המתעדכנת מדי פעס ב-6זס/), למשל, דוח הכנסות והוצאות חודשי, השתמש בקישור. לקישור טבלאות 6זס/ ל- +חוסקזפשוסק שני יתרונות חשוביםס: > אפשר לערוך את הטבלה מתוך >חוסקזסאוסק, וכל השינוייס יתעדכנו בקובצ סוס\ המקורי. > כל שינוי שתבצע במסמך שזסו, יגרוס לעדכון הנתוניס בטבלה שבשקופית. לפני שתוסיף את הטבלה לשקופית, העתק אותה אל הלוח, אחר הדבק וקשר אותה. לשם כך עקוב אחר הצעדים הבאים: 1. עבור ל-6זס), פתח את הקוב המכיל את הטבלה ובחר בטבלה. לשס כך מקס את העכבר בכל מקוס בטבלה, ומתפריט טבלה בחר באפשרות בחר, טבלה. תוכל גס לסמן את הטבלה בעזרת העכבר כדי לבחור את כולה. 2 מתפריט עריכה בחר באפשרות העתק (או הקש 6+66%). פעולה זו תעתיק את הטבלה אל הלוח. 3. עבור לתוכנת +חוסקזפוסק באמצעות שורת המשימות של א9 פווסטחו/ץ. 4. עבור לשקופית הרצויה, או צור שקופית חדשה על ידי הקשת %א+₪1שס, בחר במיתאר השקופית הרצוי ולחץ על לחצן אישוד. 5 עבור לתצוגת שקופית. 6. מתפריט עריכה, בחר הדבקה מיוחדת. פרק 18: עבודה משולבת של חזס/, |66אם ו>חוסקזטאוסק | 337 7 תופיע תיבת דו-שיח המוצגת בתרשים 18.4. תראה כי זחוסקזפשוסק ויהתה את האובייקט כאובייקט זסש. לחצ על לחצן האפשרות הדבק קישור. פעולה זו מקשרת את הטבלה ב-6זס) לטבלה בשקופית. כל שינוי שתערוך בטבלה בשקופית ישפיע על הטבלה ב-6זס/ ולהיפך. % -/ כשתבצע קישור, אל תסגור את קובץ המקור לפני שתדביק את הטבלה בשקופית, כדי שלא תאבד את השם המזהה של הקובץ המאפשר את הקישור. לכן השאר את הקובץ פתוח עד לבחירת הדבק קישור. 7 ?1<[ מקור: שחפחוססק הזס/ ז]50זסווי] 5לתשחוססים עזי )רז מסזלול כתובות. 06 ₪7 הדבק אובייקט זהשוחט6סס הזסש ] הצמד היפר-קישור ₪ הדבק קור | '" לט =] הצג כסמל תוצאה הוספת תמונה של תוכן הלוח למצגת שלך. הפקודה = הדבק וקשר יוצרת קיצור דרך אל קובץ המקור כך ששינויים בקובץי המקור ישתקפו במצגת שלך. תרשים 18.4 בתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת תוכל לבחור להדביק, או להדביק ולקשר אובייקט מ-0זס) לשקופית זחוסקזסאוסק. אם אתה מדביק טבלה שאתה נוהג לעדכן, בחר הדבק קישור. ₪ 0 ו 12216 מה אם אני משנה את קובץ המקור ו+חוסקזסעשסק אינה מופעלת? האם אאבד את הקישור? ברגע שקישרת אובייקטים באמצעות 015, הקשר יהיה קיים תמיד, עד שתמחק את קובץ המקור. גם אם שינית את הטבלה המקורית וסגרת את סזסש, ואחר תפעיל שוב את ז+חוסקזוטשוסץ, הטבלה תתעדכן. אך כשתמחק את קובץ המקור, האובייקט המקושר יהיה רק תצלום של אובייקט המקור, ולא תוכל לערוך אותו. 8 2000 0066 - קוראים יודעים |66א= ו-זחוסק'וסששסק תוכל להשתמש ב-06א5 כדי לשלב נתונים ותרשימיס מ-66א₪ ל-זחוסקזסאוסק. גם כאן תוכל להשתמש בטכנולוגיית הטבעה וקישור אובייקטים. קיימיס שני סוגים של אובייקטי 56 שקרוב לוודאי שתרצה לשלב במצגת : > גיליון נתונים. אפשר להשתמש בחלקיס מתוך גיליון הנתוניס. כפי שציינו, רצוי לא להעמיס נתוניס על שקופית בודדת, ולכן אס ברצונך להציג נתוניס מספריים, בחר רק את החשובים ביותר. > תרשימים. נכון, כפי שלמדנו, אפשר לבנות תרשימיסם ב->חוסקזסאוסס. אך כמו במקרה טבלת 6זס/, אם התרשים קייס כבר ב-68א5, תוכל להשתמש בו במצגת. לקשר או לא לקשר? בדומה למסמך 6זס/, אפשר להעתיק נתונים מתוך גיליון עבודה של |5%6 ולהטביע אותם במצגת, או לקשר אותם כך ששינויים בגיליון יתעדכנו אוטומטית בשקופית. איוו דרך עדיפה! תלוי בנסיבות: אס בכוונתך להשתמש במצגת לאורך זמן, ותעדכן את הנתוניס בקובץ המקור, רצוי לבצע קישור כדי שהנתוניס בשקופית יהיו מעודכניס תמיד. אס המצגת היא חד-פעמית אל תטרח לבצע קישור, הדבק את הנתונים. קישור גיליון ו66א= לשקופית כמו בפעולת קישור טבלת זס/צ, גם כאן נשתמש בלוח כדי להעתיק ולהדביק. להעתקת נתונים מ-!66א5, בצע את הצעדים הבאים: 1. פתח את גיליוןו העבודה שלך ב-|66א5 וסמן את הקטע הרצוי בגיליון. 2 מתפריט עריכה בחר העתק (או הקש 6+!ושס). הפעולה תעתיק את הנתוניס ללוח. 3. עבור לתוכנת +חוסקזפצוסק באמצעות שורת המשימות של א9 פצוסטחו/ץ. 4. עבור לשקופית הרצויה, או צור שקופית חדשה על ידי הקשת א+ושס, בחר במיתאר השקופית הרצוי ולחצ על לחצן אישוד. 5. עבור לתצוגת שקופית. 6. מתפריט עריכה בחר הדבקה מיוחדת. 7 תופיע תיבת דו-שיח כדוגמת זו המוצגת בתרשיס 18.4. שיס לב ש-)חוסקזסשוסק זיהתה את האובייקט כאובייקט |066אם. לחץ על לחצן האפשרות הדבק קישוו. הפעולה תקשר את הנתונים מ-6%א5 לשקופית. כל שינוי שתערוך בנתוניס בשקופית ישפיע על הנתוניס ב-|68א₪ ולהיפך. פרק 18: עבודה משולבת של חזס/, |66אם ו6חוסקזטאוסק | 339 הטבעת הגיליון אס המצגת היא חד-פעמית, ואינך רוצה ליצור קישור אלא רק הטבעה - אין בעיות. בצע שוב את אותס הצעדים כמו בסעיף הקודם, אך במקוס לבחור בהדבקה מיוחדת, בחר הדבק, או הקש +61 להדבקה מהירה. מיקום תרשים |66סא= בשקופית לאחר שלמדת כיצד להוסיף לשקופית טבלת 6זס), או חלק מגיליון |6א5, יהיה לך קל מאוד להוסיף תרשים |6א5 לשקופית. להוספת תרשים [66אם לשקופית, בצע את הצעדים הבאים: 1. פתח את גיליון הנתוניס ב-|5%6 ובחר בתרשיסם. לחץ על התרשיסם הרצוי כדי לבחור בו. תראה נקודות אחיזה סביב המסגרת, כסימן לכך שהתרשים נבחר. 2 להעתקת התרשים ללוח, בחר העתק מתפריט עריכה (או הקש 6+!ושס). 3 עבור ל-%חוסקזאוסש באמצעות שורת המשימות. 4. בתצוגת סדרן שקופיות, עבור לשקופית הרצויה, או צור שקופית חדשה. 5. מתפריט עריכה בחר הדבקה מיוחדת, ובחר הדבק או הדבק קישור כנדרש. כעת אתה כבר יודע מה ההבדל ביניהם! > שיפ העתקה אל הלוח והדבקה, או הדבקה מיוחדת, מאפשרות להוסיף לשקופית כל אובייקט שתבחר מתוך קובץ זסצ או ו6א5. למשל תמונה, איור, לוגו או כל דבר אחר. 0 2000 06166 - קוראים יודעים פרק 19 רביו לג ירי [ג12ץי וג' בפרק זה: / כיצד מתאמנים על המצגת ? / כיצד מציגים מצגת ממחשב אחר? / כיצד מדפיסים דפי חלוקה לקהל! / כיצד משתמשים במטול שקפים או במקון שקופיות! יש אימרה האומרת שאנו תמיד מוכרים משהו. לפעמים אתה מוכר מוצר מסוים, לפעמים אתה מוכר רעיון, ולפעמים אתה מנסה למכור את עצמך. מצגת שנערכת באמצעות +חוסקזסששסק תסייע לך למכור כל דבר: חומרי או רוחני. פרק 19: המצגת המושלמת | 341 במצגות זחוסקזפאוסק משתמשים סטודנטים, אנשי מכירות, אנשי עסקיס ואנשי מקצוע בתחומים רביס נוספים. כולס מנסיס להעביר מסר מסויס. תתפלא, אך לפעמיס ההבדל בין הצלחה לכישלון הרצאה הוא צבע הרקע שבחרת למצגת. כיצד להתכונן למצגת? אחד המרציס הטובים ביותר בכל הזמניס היה דמוסטנס, שחי ביווו במאה ה-4 לפני הספירה. האגדות מספרות שלפני כל הרצאה הוא נהג להתאמן על שטף לשונו כשדיבר בפה מלא חצצ. כשאתה מתכונן להרצאה זכור שתוכן הדבריס חשוב לא פחות מצורת העברתם. לכן, גם לאחר שתסיים לבנות את המצגת, ותרגיש שהעברת המסר התבצעה בצורה הטובה ביותר, כדאי מאוד להתאמן על אופן הגשת ההרצאה. חשוב כיצד תוכל להשתמש במצגת באופן הטוב ביותר, בהתאם לנסיבות. שכחתי מה רציתי להגיד... שיכחה היא מחלת הרצאות נפוצה. ברגע מסוים, אתה עלול לשכוח מה בכלל רצית להגיד. אס רמת ההתרגשות שלך גבוהה במיוחד, אתה אפילו עלול לשכוח כיצד קוראיס לך. אל דאגה! +חוסקז6וסק תוכל לחלץ אותך מכל צרה שלא תבוא. מספר כלים יכולים לסייע לך להכין את עצמך כראוי לקראת ההרצאה: > דפי הערות - אפשר להוסיף הערות דובר לכל שקופית במצגת, כדי שלא תשכח דבר. אפשר גס להדפיס ולשנן אותס לפני ההרצאה. > תרגול תזמון - אפשר לעבור על המצגת ולמדוד כמה זמן אתה מתעכב על כל שקופית, על דברי פתיחה או סיוס, על הסברים נוספיס וכמה ומן ייקח לך לעבור על כל המצגת. באופן גה תוכל לעמוד בלוח הזמניס. רשום לעצמך הערות הרצאה אידיאלית היא זו בה אתה נמצא בשליטה מלאה, והקהל קשוב לכל מילה. אך במציאות, תמיד יימצא איזה ינודניקיי שישאל שאלות מטופשות ויפריע למהלך ההרצאה. כדאי שתהיה מוכן להפתעות מסוג וּה. לכן מומלצ שתכין רשימת נקודות מסודרת וגס תשובות מוכנות מראש. תוכל להכין דפי הערות. לשס כך תוכל להשתמש בתצוגה רגילה (תרשים 19.1), או בתצוגת חלוקה לרמות. מעשית אין וה משנה באיזו תצוגה תשתמש, שתיהן אותו הדבר. הן כוללות שלוש חלוניות: חלונית החלוקה לרמות, חלונית השקופית וחלונית ההערות. חלוניות אלו מאפשרות עבודה בכל היבטי המצגת במקוס אחד. תוכל להתאים את גודל החלוניות השונות על ידי גרירת הגבולות, כדי שיהיה לך קל יותר להקליד את ההערות. בתצוגות אלו מוצגת הקטנה של השקופית ומתחת לה תיבת טקסט, שבה תוכל להקליד הערות. תוכל גס להדפיס את הדפים. לפירוט ראה בהמשך. 2 2000 06166 - קוראים יודעים 1 [:]58] [4קק.2000 06ש01] - )חוסיווסאוסט 0501ז14:0 ₪ |< |5)= [₪ קבץ שריכה תצוגה הופפה עצוב כלים הצגת שקופיות םלון עורה > . | | 5 מ 4 כ שר ₪ 9-6 ₪ 0 | ש 38 ₪ > םסן |. > משמות נפצות ל | 6% | א א/ |ון|ן|: = =| ₪ ₪ 7 ₪||= 2|>-) תשתסט אשת פסחד | |-| 1 (-) קוראים יודעים 2999 0/6) ארז בוטל/א.ג.ב. תרגומים הוצאת הוד-עמי לספרות מחשבים קוראים יודעים 2000 08/06 2) מכוא ארז כוטל/א.גב. תרגומים > הצג את מטרת הדטן בו - * הצג את עצמך כ 3 (-) נושאי הדיוך > הצג את הרעיזנות העיקריים שאודותיהם תדבר 4 3:) נושא ראשון > פרטים אודות נושא זה + מדע תומך ודוגמאות * מה הקשר של הנושא לקהל שלך 25 נושא שני > פרטים אודות נושא זה + מדע תומך ודוגמאות - * מה הקשר של הנושא לקהל שלך 5% 1[ 6) נושא שלישי ב 1 * פרטים אודות נושא זה 2 , 2 > מדע תומך ודוגמאות 0 * מה הקשר של הנושא לקהל שלך "= 7] ] העולם האמיתי , | + >|ו+|4 ₪| אי לחץ כדי להוסץף הערות. | ₪ ₪ כו = מ |< .. .₪ ₪ =. ...2.2 4 8 סי ם א + שרות אוטומטיות | %) א ד צר | יו ב חלוקה לרמות. | תרשים 19.1 בתצוגה רגילה או בתצוגת חלוקה לרמות רשוס הערות מתחת לשקופית. תוכל להדפיס את דפי ההערות ולחזור ולקרוא אותם לפני ההרצאה, כדי שלא תשכח שוס דבר ממה שרצית לומר 2 שיפ % תוכל להכניס הערות לשקופית גם ממצב תצוגת שקופית. עבור לשקופית הרצויה ובתפריט תצוגה בחר באפשרות עמוד הערות, ייפתח חלון שבו תוכל להקליד את ההערות. זוהי תצוגת דפי הערות, תראה כי ההערות מופיעות מתחת לשקופית. בתפריט תצוגה תבחין כי קיימת אפשרות נוספת הנקראת הערה, אפשרות זו נועדה לבחירת הצגה או הסתרה של הערות השקופית. שמור על קצב כדי להתאמן על וזמני ההרצה של כל אחת מהשקופיות, עבור לתצוגת סדרן .₪ 5 שקופיות ולתחץ על לחצן תרגל תזמון המופיע בסרגל הכלים : השקופית הראשונה תופיע במלואה על המסך, ובפינה השמאלית העליונה שלה תראה חלון עס שעון דיגיטלי המודד ומניס (ראה תרשיס 19.2). בעת הרצת המצגת התחל לדבר כאילו אתה מדבר אל קהל, ו-)וסקזפווסק תמדוד את הזמן שחולף ואת הומן שהקדשת לכל שקופית. זכור כי כדי לעבור לשקופית הבאה עליך ללחוץ על לחצן העכבר. כשתסיים, תופיע תיבת דו-שיח המדווחת על הזמן הכולל של המצגת. תישאל האס ברצונך להקליט את תזמון השקופיות ולהשתמש בהן בעת הצגת השקופיות, כלומר ההעברה תתבצע אוטומטית על פי הזמן שהקלטת בעת החזרה. נשמע לך רעיון טוב! לח על כן. פרק 19: המצגת המושלמת | 343 4 תרגול 6 0:00:06 ו = ו יו ארז בוטל/א.ג.ב. תרגומים ו מ הוצאת הוד-עמי תרשים 19.2 יש להתאמן הרבה כדי להפיק מצגת מוצלחת בתחתית כל שקופית מופיעה חתימת זמן, ראה תרשים 19.3. כעת בדוק האם המצגת נמשכה זמן רב מדי, ואם כן - היכן תוכל לקצץ בזמן שהקדשת לכל שקופית. שנה את התסריט שלך בהתאם, ונסה שוב עד שתגיע לתזמון הרצוי שהקצבת לעצמך (או שהקציבו לך). בסיוס כל ניסיון תשאל שוב האס להקליט את לוח התזמון החדש, כך תוכל להתאמן ולשפר את הזמן. קוראים יודעים2000 0886 1 7 = 5% 2 1 ב 3 1 = ב 4 2 = 5% העולם האמותי מה המשמשות 5 0 6 [י וכ ד 1 = ף 8 0 ., 7- - תרשים 19.3 אס הקצבת לעצמך 10 דקות להרצאה, ועברת את הזמן - בדוק כמה ומן הקדשת לכל שקופית, והיכן אפשר לקצר. אס נשאר לך ומן מיותר, תכנן היכן תוכל להאריך ונסה שוב 4 2000 006666 - קוראים יודעים הנשק הסודי: שקופיות מוסתרות ייתכן שיש לך מידע רגיש שאתה מעדיף שלא לדבר עליו, אלא אם כן יכריחו אותך. למשל, אם מכרת מעט מאוד ברבעון הראשון של השנה, ודאי לא תרצה לפרסם את הנתון הזה. אך, אם מישהו ישאל אותך: "אך מה היו המכירות ברבעון הראשון?י כדאי שתהיה לך שקופית מוכנה. +חוסקזסאוסש מאפשרת ליצור שקופיות מוסתרות. שקופיות אלו הן חלק מהמצגת, אך הן מוסתרות ואינן מופיעות בעת הרצת המצגת, אלא אם תבחר להציגן. כדי להסתיר שקופית, עבור לתצוגת סדרן שקופיות, בחר בשקופית הרצויה, ולח על לחצן הסתר שקופית שבסרגל הכלים: השקופית אינה נעלמת, אך כפי שאפשר לראות בתרשיס 19.4, על מספר השקופית מופיע ריבוע עס קו אלכסוני. כדי להחזיר שקופית נסתרת למצב רגיל, בחר בשקופית ולחץ פעס נוספת על לחצן הסתר שקופית. העולם האמיתי ת | דוטאה א אנתדוטה מהעולם הא תי הבע הדדהות עם מ צבו של הק הל, לפי הטרך % 1 תרשים 19.4 אל תניח להם לתפוס אותך לא מוכן. שקופיות מוסתרות הן הנשק שלך נגד כל מי שאוהב לשאול דווקא מה שהוא לא אמור לדעת... 5 0 ו6וככ! כיצד אני חושף שקופית מוסתרת בעת הרצת המצגת? ( אם אתה נמצא בשקופית שלפני השקופית המוסתרת, הקש ₪ והשקופית המוסתרת תופיע. הקהל לעולם לא יידע שניסית להסתיר אותה. 4 ככת! לחצן הסתר שקופית מופיע רק בתצוגת סדרן שקופיות. אם ברצונך להסתיר שקופית בתצוגת שקופית, עבור לשקופית שברצונך להסתיר, ובתפריט הצגת שקופיות בחר באפשרות הסתר שקופית. פרק 19: המצגת המושלמת | 345 סימון על שקופית אפשרות הסימון מתאימה למיקוד תשומת לב הצופים לחלק מסויס בשקופית. בזמן הרצת המצגת תוכל להפוך את סמן העכבר לעט סימון שבעזרתו תוכל לסמן נתונים על השקופית. למשל, להקיף בעיגול מילים, או לצייר חיציס וקוויס להדגשה. כדי לקשקש על שקופית, לחץ על הלחצן הצגת שקופיות כדי להריצ את המצגת. במהלך ההרצה, הבא את הסמן לפינה השמאלית התחתונה של השקופית המוצגת כרגע על המסך, לחץ על חץ תפריט הקיצור המופיע שם, ובחר באפשרויות סמן, עט תוכל גס לבחור את צבע העט. על המסך יופיע סמן בצורת עט, שבעזרתו תוכל לקשקש על השקופית, תוך כדי לחיצה על הלחצן השמאלי (ראה תרשים 19.5). כדי למחוק את כל מה שציירת על השקופית, הקש על מקש 5 במקלדת. תוכל גם ללחוץ על לחצן תפריט הקיצור (בעת הזוזת העכבר בומן הרצת המצגת הוא מופיע בפינה השמאלית התחתונה של המסך) ולבחור מסך, מחק עט. כדי לחזור ממצב עט סימון למצב סמן, הקש 4+!שס. ,'י ל %פ! בעת הרצת המצגת תוכל גם להפעיל את עט הסימון אם תקיש 1+5ז6. אפשר לפתוח את תפריט הקיצור בכל עת על ידי לחיצה ימנית בכל מקום על השקופית. מיגוון נושאים בהוצאת הוד-עמי *תוכנות המשרד של -0801ז6/ך *מערכות הפעלה = שפות תכנות *תקשורת כשאינטרנט תרשים 19.5 זוהי עובדה מדעית מוכחת - דבר אינו מושך את תשומת הלב כמו עיגולים וחיציס 6 2000 000666 - קוראים יודעים בחירת אמצעי ההעברה זהו זה. המצגת מוכנה ואתה מוכן היטב להרצאה. כעת נשארו רק שאלות טכניות: האס תשתמש במחשב להעברת המצגת! או שמא תשתמש בשקפים, ואולי בשקופיות 5 מיימ! האס תחלק חומר לקהל או שתשתמש במקרן שקפים! בחר את אמצעי השימוש, ו-6חוספזסאוסק תסייע לך להיערך בהתאס. התקנת המצגת על מחשב אחר נניח שבחרת להריצ את המצגת ממחשב. קרוב לוודאי שהמחשב שממנו תריץ את המצגת לא יהיה אותו מחשב בו יצרת אותה. מרצים רביס מעביריס את ההרצאה ממצגת הנמצאת במחשב הנייד שלהם, כך שבעיה וו אינה קיימת לגביהם. אך אס תציג את המצגת ממחשב אחר, ולא תרצה להתקין עליו את כל תוכנת זחוסקזסשוסס, תוכל להתקין עליו רק את המצגת ותוכנית מיוחדת המאפשרת להריצ אותה, הנקראת מציג (ז6/שסו/). בתפריט קובץ בחר באפשרות ארוז ולך... (אם אינך רואה את האפשרות בתפריט, הרחב את התפריט על ידי לחיצה על החיציס שבתחתית התפריט), ייפתח חלון אשף מיוחד שיאפשר לך לקבוע אילו קבציס ברצונך לארוז (למשל המצגת הנוכחית), מהו היעד (למשל כונן 4), האס לכלול קישוריס והאס לארוז את המצגת עס או בלי המציג. אס אינך יודע אס במחשב התצוגה קיים מציג זחוסקזפשסט, בחר באפשרות מציג, ובתיבת הדו-שיח שתתקבל לת על לחצן האפשרות מציג עבור 95 5שסשהוצ או דא. את הדיסקטים תוכל להתקין על המחשב שממנו תריץ את המצגת. אם אתה יודע שלמחשב ממנו תריץ את המצגת, יש גישה לאינטרנט, תוכל לשלוח את החבילה כולה בדואר אלקטרוני ולהתקין אותה ישירות במחשב. | התחל אשף זה מסייע לך לארוז את כל המצגת שלך לשם הצגתה במחשב אחר. תרשים 19.6 אשף ארוז ולך מאפשר לארוז את המצגת כדי להציגה ממחשב אחר פרק 19: המצגת המושלמת | 347 ! 522 0. בפעם הראשונה שתרצה להשתמש באפשרות ארוז ולך, ישאל המסייע האם להתקין את התוכנה, לאחר שתאשר את ההתקנה תתבקש להכניס את התקליטור לכונן, וההתקנה תתבצע אוטומטית. לאחר התקנה ראשונה מתוך דיסקטים, תוכנת המציג נמצאת בדיסק המחשב שבו ביצעת את ההתקנה. תוכל להשתמש בה כדי להציג מצגות נוספות. כל שעליך לעשות הוא להעתיק את קובץ זקק בלבד או לארוז את המצגת החדשה ללא המציג. הרצת המצגת ממחשב אחר להרצת המצגת, לח על סמל המציג המופיע בתוך התיקיה המחשב שלי. תיפתח תיבת דו-שיח בה תוכל לבחור במצגת הרצויה (אס ארזת יותר מאחת). לסיוס לחצ על הצג. הדפסת המצגת ייתכן שהחומרה הדרושה להרצת המצגת לא תעמוד לרשותך בומן ההרצאה: אין לך מחשב נייד, ובמקוס ההרצאה אין מחשב שממנו תוכל להריצ את המצגת. במקרה כזה תוכל תמיד להדפיס את המצגת על גבי שקפים, ולהקרין אותה בעזרת מטול שקפיס לא-ממוחשב. תוכל גם להדפיס את השקופיות שבמצגת ולחלק את הדפיס לקהל, כדי שהמשתתפים יוכלו לעקוב אחר ההרצאה תוך כדי עיון בהם. מה אפשר להדפיס? בומן ההרצאה רצוי מאוד לחלק לקהל דפים המכילים את תוכן המצגת. כך יוכל הקהל לעקוב אחר דבריך בקלות. תוכל להדפיס: 4 את השקופיות עצמן (שקופית בכל דף, או מספר שקופיות על דף אחד). > דפי הערות, שבהן רשמת נקודות שכדאי לזכור. על דפיס אלה תוכל לעבור לפני ההרצאה כדי להתכונן לקראתה כראוי. > ראשי פרקים של המצגת, כפי שהם מופיעים בתצוגת חלוקה לרמות. 8 2000 06166 - קוראים יודעים כיצד מדפיסים? לפני ההדפסה יש להגדיר את גודל הדף, ואת כיוון ההדפסה - לאורך או לרוחב. לביצוע הגדרות אלו: 1. בתפריט קובץ בחר באפשרות הגדרת עמוד. 2 מתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (המוצגת בתרשים 19.7), לחץ על חץ הרשימה הנפתחת גודל השקופיות מותאם ל: ומתוך הרשימה בחר בגודל העמוד המתאיס. גודל השקופיות מותאם ל: =פיוו- הצגה על המסךר ך שקופיות ה 0 | ביטול תרשים 19.7 רוחב: 0 24 ס"מ 5 לוחב בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, בחר בגודל הנייר הרצוי הו | הערות, דפי מידע וחלוקה לרמות -| 8 3 ס"מ 4 ₪6 לאובר ובצורת ההדפסה א מספר שקופיות מג ₪ לרוחב 1 3 בחר בהדפסה לאורך או לרוחב. 4 כעת בתפריט קוב בחר באפשרות הדפסה. תיפתח תיבת דו-שיח (תרשים 19.8) ובה האפשרויות הבאות: 4 4 מדפסת - באיזו מדפסת להדפיס! טווח הדפסה - האם ברצונך להדפיס את כל השקופיות במצגת, או רק מספר שקופיות נבחרות! הדפס את - מה להדפיס: האס ברצונך להדפיס כל שקופית על דף נפרד! או אולי אתה מעוניין ש-2, 3 או 6 שקופיות ייכנסו לדף אחד! ואולי ברצונך להדפיס את דפי ההערות או את ראשי הפרקיס של המצגת בלבד! או אולי רק קטע נבחר אחד מתוך המצגת: דפי מידע - תוכל להדפיס את השקופיות כדפי מידע הכוללים שתיים, שלוש, ארבע, שש או תשע שקופיות בעמוד - בהס יוכל הקהל להשתמש לעיון עתידי. דפי המידע מציגים את השקופיות בלבד, ההערות התואמות אינן מוצגות. עותקים - מה מספר העותקיס שיש להדפיס! וכור, שתמיד תוכל להדפיס עותק אחד ולצלס את שאר העותקיס. אפשרויות נוספות - אם יש לך מדפסת צבעונית, תוכל להדפיס את השקופיות בצבע. אס לא - תוכל להדפיס אותן בגווני אפור, או בשחור לבן מלא (במקרה זה, צבעיס ברקע יודפסו כלבנים, אך גרפיקה מוטבעת תודפס באפור). כמו כן תוכל לבקש להוסיף לשקופיות מסגרות, ולהתאים את גודל השקופית המודפסת לגודל הנייר, לכלול הנפשות ולהדפיס שקופיות מוסתרות. 5. קבע את ההגדרות הרצויות ולח על אישור. פרק 19: המצגת המושלמת | 349 %פ! אם ברשותך מדפסת צבעונית - רצוי להדפיס את השקופיות בצבע. לפני הדפסה בצבע, דאג ששתי תיבות הסימון להדפסה בשחור לבן לא תהיינה מסומנות. |<|? ו |- מדפסת שם: 8 סחוזקוססם %סזסא | מאפיינים מצב: | פמי סו 8 סחוזסנוסוסם אסזסא היכן :ו הערה: ] הדפס לקובץ | טווח הדפסה עותקים ₪6 הכל "0 שקופית נוכחית 47 הקטע הנבחר מספר עותקים: 1 = 7 השקה מותאמת אישית; [=] ַ ה ו הזן מספרי שקופיות ו/או טווחי שקופיות. לדוגמה, 1,3,5-12 ש] אסוף הדפס את: דפי מידע שקופיות [= שקופיות לעמו | 6 [=] 4 3 4 סדה; ₪ אופק 7 אנכי 9-8 ₪] גווני אפור = ] התאם לגודל הנייר = ] שחור-לבן מלא ] מסוגר שקופיות 7 הדפס שקופוות מוסתרות | ביטול = ] כלול הנפשות. תרשים 19.8 תוכל להדפיס את כל השקופיות, רק חלקן, ראשי פרקים או דפי ההערות - כל אלה במספר עותקיס כרצונך, בהדפסה צבעונית או בשחור לבן. לאחר הדפסת סוג חומר אחד, לדוגמה שקופיות, יש לשוב לתיבת הדו-שיח ולבחור בפריטיס הנוספיס שברצונך להדפיס: ראשי פרקיס (תצוגת חלוקה לרמות), עמודי הערות (שקופיות עס הערות) או דפי מידע (שקופיות לעיון עתידי. ,'י %ק! . "כ כדי למנוע שיכחה, כדאי להדפיס את דפי ההערות - אם יש כאלה. אם באמצע המצגת תרצה לדלג על מספר שקופיות, כדאי שתדע מראש על איזו מהן בכוונתך לדלג. לכן מומלץ להדפיס גם את ראשי הפרקים (חלוקה לרמות), כדי שתדע מה תוכן כל אחת מהשקופיות. 0 2000 006666 - קוראים יודעים שימוש במטול שקפים לפני עידן המחשבים הניידים, אמצעי העזר הפופולרי ביותר בהרצאה היה הקרנת שקפים בעזרת מטול שקפים. מאז עברנו דרך ארוכה, אך אס אין ברשותך מחשב בעת ההרצאה, ייתכן שתרצה להשתמש במטול שקפים. אס המדפסת תומכת בהדפסה על שקפים, הדפס את המצגת על שקפים כפי שאתה מדפיס על דפי נייר רגילים. אס ברשותך מדפסת צבע, תוכל להדפיס את השקפים בצבע. הצגה באמצעות מקרן אס אתה מעביר את המצגת באמצעות מחשב נייד, כל שעליך לעשות הוא לחבר את המחשב הנייד למקרן ו- 2000 +חוסקזאוסק תעשה עבורך את העבודה באמצעות אשף המקרן (תרשיס 19.10). מתפריט הגדרת שקופיות בחר הגדרת הצגה... (תרשים 19.9) ובתיבת הדו-שיח הגדרת הצגת שקופיות לח על אשף המקרן..., פעל על פי הנחיות האשף. אשף המקרן מגדיר ומשחזר אוטומטית את רזולוציית המסך הנכונה עבור מערכת ההקרנה בה תשתמש. מרבית מערכות ההקרנה הנפוצות נתמכות. הכנת הצגה לאינטרנט עד כה סקרנו רק את אפשרויות השמירה וההצגה של מצגת באמצעים היירגילים', אך אחת מסגולותיה של חבילת 2000 06066, היא כמובן האינטגרציה עס האינטרנט. למעשה תוכל להציג את המצגת לכל אחד ובכל מקום שהוא. כל שעליך לעשות הוא לשמור את השקופיות כדף אינטרנט. תוכל לשלוח את התוצאה בדואר אלקטרוני, והמקבל יוכל לפתוח אותה בדפדפןו. אס הקלטת את כל ההרצאה ושילבת במצגת, המקבל יכול להתרווח בכורסתו ולצפות. לאחר שסיימת להכין את המצגת על כל פרטיה, פתח את תפריט קובץ ובחר שמירה כדף אינטרנט, +חוסקזפצוסק תפתח תיבת דו-שיח שמירה בשם שונה מעט מהמוכרת מהעבודה השוטפת. כאשר תפתח אותה לצפייה באמצעות הדפדפן, המצגת תיראה כמו זו בתרשיס 19.11. בשמירת מצגת כדף אינטרנט 6חוסקזפשוסק שומרת את המצגת בשלמותה, כולל הערות וראשי פרקיס משמאל לשקופית המוצגת. כדי להגדיר את המצגת לצפייה באינטרנט על פי כלליס משלך, בחר שמירה כדף אינטרנט. תיפתח תיבת הדו-שיח שמירה בשם, לח על פרסום ותקבל תיבת דו-שיח בשס פרסם כדף אינטרנט, כמוצג בתרשיס 19.12, כאן תוכל לקבוע את כל הגדרות התצוגה על פי העניין והצורך. אס אינך רוצה שההערות תופענה במצגת, ודא כי הסרת את סימן הבחירה מתיבת הסימון הצג הערות דובר. תוכל לקבוע מה להציג, באמצעות איזה דפדפנים אפשר יהיה לצפות בה, ואפשרויות רבות נוספות. פרק 19: המצגת המושלמת 1 טיפים להצלחה הצלחת מצגת תלויה בגורמיס רבים, אך קודס כל היא תלויה בך. חשוב מאוד כיצד אתה פונה לקהל, כיצד אתה מנסח את הרעיון ו''מוביליי את הצופים למטרה, האס אתה מדבר בצורה מעניינת או מונוטונית, ועוד עשרות פרטים. הטיפיס הבאים יציעו לך מספר כלליס חשוביס הקשוריס לעריכת מצגות. בניית השקף > השתמש באותיות גדולות, בגודל 1 ס"מ לפחות, לטובת אלה היושביס בסוף האולס. > הכנס את עיקרי הדבריםס בעזרת כותרות ומשפטים קצרים. את השאר תאמר בעצמך. > אל תכתוב יותר מ-7 שורות טקסט לשקופית. > תכנן שמשך הצגת כל שקופית יהיה כ-2 דקות. > אס אתה מרצה באולם קולנוע (מדרון מתון) תוכל לנצל את מלוא השקופית. > אם אתה מרצה באולם ייחתונות נצל רק את 2/3 העליונים של המסך (כי את ה-1/3 התחתון רק היושבים בשורה הראשונה יראו). > אל תציג גרף שברקע שלו מופיע איור של בחורה מעורטלת. ברור לך שאף אחד לא יוכל להתרכז בגרף..., שקול היטב האס התמונות מתאימות לקהל שלך. > לכל נושא התאס רקע זהה. אל תשנה רקע לכל שקופית. הופעה > דבר אל הקהל ולא אל המסך, והשתדל שלא לדבר אל הרצפה... > הרבה בתנועה, אך אל תהלך בנתיב קבוע. מותר גס לעצור לפעמים, אך כדאי שלא תעמוד בלי לזוז. 4 עמוד וקוף והמעט בהישענות על רגל אחת. > נסה לגוון את קולך. לפעמיס דבר בשקט, ולפעמיס הגבר את קולך. > שמור על קשר עין עס כל הנוכחים, גם עס אלה שיושבים בסוף האולס. > "ידבריי עס הידיים, אך על תנפנף בהס בצורה מוגזמת. > אל תכניס את הידיים לכיסים ואל תשלב אותס על החזה. > אפשר להיעזר בכלי הצבעה: עט אור (סמן לייור) או מקל. > אל ייתכה'י עס מקל ההצבעה על המסך או על גופך. > תוכל לכבות (להחשיך) את המסך כדי למשוך תשומת לב - אך אל תגזיס בכך. 2 2000 06166 - קוראים יודעים 4 אל ייתשחקיי עס המרחק מהתצוגה (ייזוסיי). כווו אותו פעס אחת ודי. חלוקת חומר > החומר המחולק הוא בדרך כלל בצבעי שחור-לבן - וזכור 1את. > אס המצגת נערכת בפורוס מצומצס ובאולס מואר, כדאי לחלק את החומר לפני תחילת המצגת. הגדרת הצגה לא תמיד תייעד את המצגת כחלק מהרצאה. לפעמיס תרצה מצגת שתוקרן על המסך שוב ושוב, למשל בתערוכה, כחלק מוועידה או מיוס עיון. לפעמיס תרצה להציג רק חלק מהשקופיות, או שתרצה להציג את המצגת ללא האנימציה שהוגדרה. ז+חוסקזסשוסק מאפשרת לבצע התאמות כאלו בקלות. לביצוע הגדרות למצגת, בתפריט הגדרת שקופיות בחר באפשרות הגדרת הצגה... בתיבת הדו-שיח שתיפתח, תוכל לבצע הגדרות שונות להצגה. אס ברצונך במצגת המלווה הרצאה, השאר את האפשרות המסומנת כברירת מחדל. אס ברצונך שהמצגת תוצג בחלון על המסך, כך שתהיה לך גישה לביצוע פעולות בעזרת התפריטיסם והלתצנים של זחוסקזפאוסק במהלך הרצת המצגת, בחר באפשרות סקירה על ידי אדם בודד (חלון). אס ברצונך במצגת שתרוץ באופן אוטומטי עצמאי, למשל בתערוכה, סמן את האפשרות סקירה בקיוסק מידע. אס ברצונך שהמצגת תרוצ שוב ושוב ללא הפסקה, בחר באפשרות המשך בלולאה עד להקשת 56ם. בתיבת הדו-שיח תוכל גס להגדיר אילו שקופיות תוצגנה במצגת (מ... עד...), האס להציג אנימציה או לא ועוד, כפי שתראה בתרשים 19.9. [<]? ו | סוג הצגת שקופיות 7 | שקופיות 6 הצגה על-ידי דובר (מסך מל וו ") סקירה על-ידי אדם בודד (חלון) ₪ מ עד 3% 7 סקירה בקיוסק מידע (מסך מלא) ל הטלה מותאמת אושית: -] המשך בלולאה עד להקשת "פס | = ] הצג ללא מלל נלווה ] הצג ללא הנפשה רקדב לופית ד הט פס לולה "6 באופן ידני 6 באמצעות תזמון, אם קיים [+ | | - שי [= | אשף המקרן... | ביטול תרשים 19.9 תוכל להגדיר את ההגדרות הדרושות להצגת המצגת בהתאם למקוס ולקהל פרק 19: המצגת המושלמת | 353 תרשים 19.10 אשף המקרן מגדיר את אפשרויות ההקרנה באמצעות מקרן נתונים תרשים 19.11 כך נראית מצגת שנשמרה כדף אינטרנט ומוצגת באמצעות 5.0 זסזסוסאם, אפשר להפעילה ככל מצגת אחרת, ברצף, על מסך מלא או לעבור לכל שקופית ולדלג אחורה וקדימה על פי בחירה. תרשים 19.12 קבע את הגדרות הפרסוס למצגת באינטרנט על פי התאמה אישית 24 אשף המק ברוך הבא אל אשף המקרן! אשף זה מסייע לך לחבר את המחשב שלך אל מקרן נתונים, לפני שתמשיך: כבה את המקרן שלך. חבר את המקרן אל המחשב. הפעל את המקרן. המתן במשך 45 שניות בעשת שהמחשב מבצע ניסיון לזהות את החומרה ולהקרין תמונה. 0 - האם אתה יכול לראות תיבת דו-שיח זו של האשף על מסך המקרן? 6 0 לא ₪] אל תזהה את המקרן, אני אבחר בו מתוך רשימה עזרה ביטול [ וק" 2 כזוובן מצגת של ז6וסופא= )חז)ה! 410105016 - אהוס וסוס [- |15<] | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים ערה | | 65! [6 !וס חינם [₪ וספסוסו [6 עפומה [4 מדריך הטלפרן 144 "וז ₪ ₪ ש |8:- 6 ₪ עצור וענ דפהבית | תיפוש מועדפים היסטוריה | דואר | הדפסה | עריכה 7 דוך תדב | 45 הזז 2000.1/654/56 010055 2000 21005 תזמצוסת 5 חשהחטססכ עועכ. *| 6 עבור אל 6 קוראים יודעים [הז מבוא קוראים יודעים 2000 01808 ארז בוטל/א.ג.ב. תרגומים הוצאת הוד-עמי לספרי מחשב השלבים הבאים. מותאר = | [₪ נוצע ₪4 + (5. המחשב שלר 2 שקופפת 1 מתוך 9 |<]? ג וי - מה לפרסם? 6 מצגת שלמה 7 מספר שקופית. ₪ הצג הערות דובר | אפשרויות אינטרנט... ך תמיכה בדפדפן- 6 4.0 זזסוקא= 6+סהזפסח1 ל]ס5פיסוו! נאלילך (איכות גבוהה) 7 זפזסוקא= 6חזססח1 +ספטיסוזי] ואו 3.0 זססהּהועיב₪ 6656306 נילר 7 כל הדפדפנים המפורטים לעיל (נוצרים קבצים גדולים יותר) ך פרסם עותק כ כותרת הדף: מצגת של זחוסקזפואוסק | שינה... שם הקובץץ: הזת 20000 2810620001)05/66)והזה בסית | 65 חפחחנוססים שו | עיון... פרסם | ביטול | -. פתח את דף האזינטרנט שפורסם בדפדפךן 0 0666 - קוראים יודעים ו 66055 0 פרק 20: היכרות עם 466655 פרק 21: טפסים ומאקרו פרק 22: שאילתות ודוחות פרק 23: עסקי ייבוא וייצוא מבנה חלון 466655 השינוי הבולט בגרסת 2000 860655 הוא במראה חלון מסד נתונים. בגרסאות קודמות חלון וה נראה כמו תיבת דו-שיח עס כרטיסיות, בגירסה הנוכחית נעלמו הכרטיסיות, ונוספה עמודת אובייקטיס/קבוצות. עדיין, מרבית העבודה מתבצעת באמצעות חלון זה. סרגל חלון מסד נתוניס סרגל הכליס מסד נתונים 5 )!1005016 ב] קובץ עריכה תצוגה הופפה כלים חלון עורה ] עמודת אובייקטים .9 | - 8 9 | 9 | 6 ]| - ₪8 | ₪ )|ש 3 5|₪ ש םן לחיצה על הלחצן מציגה או מסתירה |< וםן ה את האובייקטיס שבמסד הנתונים עבור ביו טבלאות 88 שאילתות. ₪55 האובייקטיס וה | , 230 בלחיצה על לחצני 2 14/0999 11:23:21 ₪ 11:0 14/09/99 05:13 11:2 14/0999 סא סוגי האובייקטיס שבמסד הנתוניס מאקרו עמודת קבוצות ו לחיצה על הלחצן מציגה או מסתירה ב את הקבוצות שבמסד הנתונים קיצור דרך למועדפים כדי ליצור אובייקט חדש, לח על לחצן זה. כדי לעצב אובייקט, בחר אובייקט ולת על לחצן זה. קיצור דרך ליצירת אובייקט באמצעות הזנת נתונים קיצור דרך ליצירת אובייקט באמצעות האשף קיצור דרך ליצירת אובייקט בתצוגת עיצוב 6 2000 00666 - קוראים יודעים פרק 20 רא"ום וג = בב )ג בפרק זה: / 5 ככלי פיתוח יישומים. 5 כמסד נתונים. מרכיבי 166655. תכנון היישום. אתחול 166655. % .א" שימוש באשפים. פרק 20: היכרות עם 66655 357 היכרות עם 8466655 0 8606585 נכללת בגרסת |0+65510038?ק ולא בגרסת 5%8063:6, משוס שלבד מהיותה בסיס נתונים היא משמשת גס ככלי פיתוח יישומים. היכולות שלה הופכות אותה לתוכנת מסד נתוניס חזקה, ועם זאת ידידותית למשתמש. 5 ככלי פיתוח יישומים באמצעות 406655 אפשר לפתח יישומיס המשתמשיס בשירותי בסיס הנתוניס הטבלאי של המוצר, ואף להתקשר בעזרת מנגנון 0086 ומנגנוניס אחריס לבסיסי נתוניס אחריס הממוקמיס בשרתיס מרוחקיסם. המוצר כולל את כל הכליס הדרושיס למפתת כדי ליצור יישוס שלס הפועל בסביבת מחשב אישי בודד, או בסביבת רשת בריבוי משתמשים. אפשר גס להשתמש ביישוס שפותת ב-466655 ללא התוכנה עצמה. 5 כמסד נתונים מערכת בסיס הנתוניס הטבלאי של 466655 מאפשרת להגדיר טבלאות, לקשר ולייבא טבלאות ממקורות מידע אחריס כגון בסיסי נתונים, גליונות אלקטרוניים ועוד. המערכת גס מאפשרת להגדיר יחסיס בין הטבלאות. בסיס הנתוניס מבוסס על המודל הטבלאל (|006ח |8ח0ו6!80ז). שפת הגישה לבסיס הנתוניס היא 501, אך אין צורך לדעת אותה כדי לפתח יישומים או להשתמש בתוכנה, כלי הפיתוח של התוכנה המייצריס קוד 501 באופן אוטומטי. / 522י2. כָ0ו6כ! כשאומרים מסד נתונים או בסיס נתונים טבלאי מתכוונים לתוכנה האוגרת ומנהלת נתונים. טבלאי - משום שהתוכנה מאחסנת את הנתונים בטבלאות. מרכיבי 8466655 אובייקטי מסד נתוניס של 406655 הס : טבלאות, קשרי הגומלין ביניהן (אם יש כאלה), שאילתות, טפסים, עמודים, דוחות, מאקרו ומודול. ראה תרשיס 20.1. טבלאות (180|65) הן המקוס בו מאחסניס נתוניסם הקשורים לעסק או לעבודת המשתמש. לדוגמה, מסד הנתונים שחושחזוסא (מסד הנתונים שבו משתמשת 466655 להדגמות) מכיל טבלה עס נתוני לקוחות, טבלה אחרת המכילה נתוני רכש וטבלה נוספת המכילה נתוני מוצריס. טבלאות בנויות משורות ועמודות. כל שורה מייצגת 8 2000 0166 - קוראים יודעים סדרת נתוניס יחידה המכונה רשומה (66070ז). לדוגמה, בטבלת הלקותות במסד הנתוניס חושח+זסא, כל שורה תייצג רשומת לקוח, כלומר את המידע הקשור ללקות מסוים. כל עמודה תייצג פיסת מידע מסוימת אודות הלקוח והיא מכונה שדה (860). לדוגמה, בטבלת הלקוחות במסד הנתוניס 6חושח+זסא, שס הארגון של הלקוח יאוחסן בשדה 36 ץְה3קוח60 (שם ארגון). | ובשי יה - םג ₪ אובייקטים 88 תואלבט‎ יצירת טבלה בתצוגת עיצוב. יצירת טובלה באמצעות אשף שאילתות ₪5 יצירת טבלה בהונת נתונים | 11:2 - 14/09/99 11:23:21 כיתות ₪ ₪" 11:0 14/09/99 11:05:13 סטודנטים ש"] 1:2 14/09/99 11:28:02 סטודנטים וכיתות. מאקרו ! םילודומ‎ קבוצות. ₪3 םיפדעומ‎ תרשים 20.1 אובייקטי מסד הנתוניס אפשר ליצור טבלאות מקושרות, על ידי שדה משותף המופיע בשתיהן. קשריס אלה נקראיס קשרי גומלין. קישור בין טבלאות מאפשר לעבוד עס נתוניס מטבלאות שונות, כאילו היו טבלה אחת גדולה. כדי לאתר מידע בתוך טבלה (או בטבלאות מרובות), יוצריס שאילתה. שאילתה (ץזפטם) היא שאלה ששואלים אודות מסד נתונים, כאשר רוציס לאתר נתוניס מסוימים. לדוגמה, אם נרצה לדעת אילו לקוחות הומינו מוצריס בששת החודשיס האחרונים, נוכל ליצור שאילתה שבה נבקש מ-460655 לבדוק את תכולת השדה 01687 6 בטבלה שבד 07661 ולחפש את כל הרשומות בהן תאריך הרכישה קטן בשישה חודשים מהתאריך הנוכתי. לאחר ש-466855 תאחזר את הרשומות התואמות לקריטריוניס בשאילתה, נוכל, אס נרצה, למיין ולסנן את המידע לפי קריטריוניס מדויקיס יותר, עד שנקבל את המידע הנחוצ לנו. כדי להקל על הזנת המידע לתוך הטבלאות, אפשר ליצור טפסים (פוחזס)), המכווניס את המשתמש להזין את המידע הנכון, בודקיס את חוקיות המידע ומאחסנים את המידע בטבלה הנכונה. הטפסיס מציגיס בדרך כלל את כל השדות עבור רשומה אחת בכל עת, ובכך מקליס על ההתמקדות בכל רשומה בנפרד. לאחר אחזור וארגון המידע המבוקש, אפשר להציג ולהדפיס אותו כדות טזסטטז). כדי להבליט את המידע, אפשר גס להתאיס אישית דוח ולכלול בו חישובים, תרשימים, גרפיקה ותכונות נוספות. פרק 20: היכרות עם 00655 359 כדי להפעיל סדרת פקודות באופן אוטומטי, אפשר ליצור מאקרו (סזסח). מאקרו מאפשר לבצע סדרת פקודות בלחיצה אחת. אפשר לפתח שגרות הכתובות בקוד פחסטפסו|פקה זסז ₪856 |8טפו/ כדי ליצור מודולים. מודולים (1000165!) מאפשריס להרחיב את יכולות היישוס, ולשלב בין יישומי 0006. נוסף לאובייקטים, קיימיס כלים רבים נוספים. טכנולוגיית האשף (0ז28ו/)) היא למעשה ממשק משתמש של שאלות ותשובות (הכולל גס ברירות מחדל רבות) המאפשר למשתמש, המפתת יישוס ועושה את צעדיו הראשוניס ב-60055/ לנצל עקומת למידה מהירה. בעזרת אשפים אפשר לפתח: מסד נתוניס שלס, טבלאות, שאילתות מורכבות, טפסים אינטראקטיביים, דוחות ועוד. לדוגמה: אפשר לחולל באופן אוטומטי תוכנית קליטה עבור נתוני טבלה, בצורת טופס. טופס שנבנה בעזרת האשף לא יתאיס לצרכיס באופן מדויק, אך אפשר להתאימו בשלב מאוחר יותר. את ההתאמה נבצע באמצעות עורך (תצוגת עיצוב) המאפשר לנו שימוש בפקדים (%065ח600) רבים שאפשר למקם על הטופס באופן דומה לעבודה בתוכנות גרפיות. לכל סוג אובייקט כזה (ולמעשה לכל האובייקטים ביישוס), הנקרא גס פקד (כגון: תיבת טקסט, תווית, תיבת רשימה, לחצן פקודה וכוי), יש רשימת מאפיינים שאפשר לשנות ללא כתיבת קוד, כדי להשיג את מיגווו האופציות הרצוי. מאפייניס אלה מתייחסיס לתבנית (מראה) שבה ייראה האובייקט על המסך, לנתונים הקשורים לאותו אובייקט, לאירועי האובייקט המופעליס בעת ביצוע פעולות עליו. בעזרת הכלים העיליים (פקדים לדוגמה) אפשר לפתח יישומים שלמים. עס זאת, מפתח המעוניין להשתמש בשגרות קוד מסיבות של ומן ביצוע יעיל יותר, או בשל הצורך לפתח שגרה מורכבת, יכול לבצע זאת במספר אופנים. אפשר לכתוב שגרות מאקרו בעזורת העורך המיוחד המיועד לכך (גסם משתמש בינוני מסוגל לבצע ואת) ואפשר גס לכתוב שגרות בשפת (88/) פחסחפסו|סק זסז 8856 |הטפו. בנוסף לכך אפשר להפעיל כלים חיצוניים דרך מנגנוני פספ, 015, 11ס בהס תומכת התוכנה. אפשר לראות שהמוצר מאפשר פיתוח בדרכיס רבות המתאימות לסוגי מפתחיס רביסם. כל אחד יבחר את הדרך המתאימה לו, וסביר שישתמש ביותר מאחת בפיתוח החלקיס השוניס של היישוס. 0 2000 06166 - קוראים יודעים תכנון היישום תהליך אופייני של פיתוח יישוס מתחיל בתכנון על הנייר. בשלב הראשון יש להגדיר מי המשתמשים, מה מטרת היישוס, מה מבנה הנתוניס ומה הפונקציות שיש לבצע. לאחר שלב ההגדרות ניגשיס לבניית מסד הנתונים. בשלב השני יש לבנות טבלאות המאחסנות את המידע ולהגדיר את קשרי הגומלין ביניהן. השלב השלישי הוא בניית טפסיס המאפשרים גישה אינטראקטיבית לבסיס הנתוניס לצורך קליטת הנתוניס ועדכונס. בשלביס הבאיס ניצור שאילתות ודוחות הנחוציס לביצוע מטלות היישוס. בהמשך נסביר כיצד לבצע תהליך זה ונעבור על שלביו השוניס. אנו נפתח יישוס פשוט לדוגמה, והקורא מוזמן לעשות ואת יחד איתנו. נבצע את כל השלביס הדרושים, כדי שהקורא ילמד לפתח יישומיס לצורך עבודתו. הדוגמה שבחרנו פשוטה ומובנת, ומאפשרת הכרת 866655 במידה המאפשרת להתקדס לרמת מורכבות גבוהה יותר. תכנון היישוס הינו שלב חשוב ויסודי בפיתוח, וככל שהיישום מורכב יותר חשיבותו הולכת וגדלה. אפשר אומנס לתקן טעויות תכנון בכל שלב שהוא, אולס ככל שנטיב להגדיר את הדברים מראש, ונתקן את הדרוש תיקון בשלב מוקדם יותר, התיקון יחייב משאבים קטניס יותר. לכן כדאי להשקיע מחשבה רבה יותר בשלב תכנון היישוס, ולא בשלב הפיתות. בתחילה עלינו להגדיר את הנושא. נבחר למשל במערכת הפועלת היוס באופו ידני ונגדיר אותה. נבהיר לעצמנו מה המערכת מבצעת, מה הקלטיס לתהליכים השוניס המתבצעיס בה, מהס הפלטים שהיא יוצרת, האם יש בה תת-מערכות נפרדות, מהם הקשריס ביניהן, באיוזה סביבה המערכת פועלת, מהן המערכות השכנות והיכן הגבולות, מי המשתמשים במערכת, מהס מאפייניהם, מהס צרכיהס ומהן הציפיות שלהם מהמערכת החדשה. רק לאחר שהבהרנו לעצמנו היטב את המענה לכל השאלות הללו, נוכל לפתח את התוכנה שתאפשר לבצע נכון את המטלות הדרושות להשגת מטרות המשתמשים. כעת נבחן את המענה לשאלות שהצגנו באמצעות היישוס שבחרנו כדוגמה. בחרנו להקים מסד נתוניס לניהול מערכת קורסים. יישוס ה מאפשר למורה או מרצה לנהל את רשימות התלמידיס בקורסיס השונים ואת ציוניהם. הקלטיס למערכת זו מורכביס מפרטי הכיתות השונות, פרטיהס האישייס של התלמידים וציוניהס בקורסיס השוניס. הפלטיס שהמערכת יוצרת הינס רשימת כיתות, רשימת תלמידים, רשימת ציוניס ותשובות לשאילתות שונות, כמו למשל, אילו תלמידיס קיבלו ציון 95 ומעלה. אפשר לראות שזו מערכת פשוטה למדי, ולא נתייחס כאן לתת-מערכות נפרדות בתוכה. הסביבה שבה המערכת פועלת הינה מוסד חינוכי המכשיר תלמידיס בתוכניות לימוד שונות. המערכות השכנות יכולות להיות מערכת המחשוב הכללית של המוסד התינוכי ואחרות. לשס פשטות נניח שאין קשריס (במערכת הממוחשבת) בין המערכות. המשתמש העיקרי במערכת שנפתח הינו המרצה. אפשר להתייחס גם למשתמשים פוטנציאלייס נוספים, כמו המזכירות והתלמידים, אך לצורך התרגול הנוכחי נסתפק פרק 20: היכרות עם 66655 21 בהתייחסות לצרכי המרצה עצמו. בפיתוח המערכת נראה לנגד עינינו מרצה ללא ניסיון בשימוש במערכות ממוחשבות. משמעות הדבר היא שעל המערכת להיות ידידותית ככל האפשר, כדי שהמרצה יוכל ללמוד את השימוש בה בזמן הקצר ביותר האפשרי. צרכי המרצה הינס ניהול מסודר של רשימות התלמידיס בקורסים השונים וציוניהם, תוך אפשרות לברר בכל עת מה המצב הנוכחי, ולשאול שאילתות לפי חתכים שונים. על המערכת לאפשר למרצה להשיג ואת בקלות המירבית, כדי שתהיה לו מוטיבציה להשתמש בה, ולא להמשיך במערכת הידנית הקיימת. לאחר שתכננו את היישוס וערכנו ניתוח ראשוני של מאפייניו וצרכיו, ניגש להגדרת מבנה הנתוניס שיתמוך ביישוס פשוט וּה. ביישוס מורכב יש צורך בניתוח עמוק ומפורט בהרבה לפני שאפשר לגשת לפרטים הטכניים של פיתוחו. הקורא שינסה לבחור יישוס נוסף מעבר לזה המוגדר כאן ולפתחו במקביל, יווכח שאפילו הגדרה ברמה שנעשתה כאן (עקב פשטות היישוס) נמשכת זמן, ועוברת שינוייס לפני שהיא מנוסחת סופית. גס אחר כך חלים בה שינויים, הנובעים משינויי תכנון או מהעובדה שהיא פועלת בעולס אמיתי שמשתנה, ויש צורך להתאים את התוכנה כך שתהיה מסוגלת להגיב לשינוייס אלה לאורך זמן. נוכל להבחין במערכת שלנו בשלוש יישויות עיקריות: הכיתות השונות, התלמידים, וציוני התלמידיס בקורסיס השונים. לתלמידים יש ציון נפרד בכל קורס בו הס לומדים. ההגדרה הלוגית והפיסית של הנתוניס במערכות בסיסי נתונים טבלאייםס אינה מעניינו של הדיון שלנו. לא נלמד כאן את הנושא הזה, אלא נסתפק באינטואיציה ובידע הכללי שיש לנו בנושא. גישה וו מתאימה עבור מערכות קטנות ופשוטות בלבד. כעת, לאחר שלב התכנון, נעבור לשלב הפיתוח. לשסם כך עלינו לאתחל את ₪06655. הפעלת 866655 אם 460655 הותקנה יחד עם 2000 07₪666, אפשר להפעיל אותה על ידי לחיצה על לחצן התחל, תוכניות, 266655 11670501%. לאחר ההפעלה תופיע בחלון התוכנה תיבת הדו-שיח 466655 ₪1167050%. תיבת דו-שיח זו נפתחת בכל פעס ש-₪60655 מופעלת. בתיבת דו-שיח זו בחר אס ברצונך לפתוח מסד נתונים קיים, ליצור מסד נתונים ריק, או להשתמש באשף מסדי הנתונים, ראה תרשיס 20.2. את מסד הנתוניס שלנו נבנה באמצעות בחירה במסד נתונים ריק, אך ראשית נתרגל שימוש באשפי מסד נתונים. בניית מסד נתונים בעזרת אשפים התוכנה כוללת אשפיס רביס המקלים על בנייה וניהול מסד נתוניס והאובייקטיס שבו, כדאי להשתמש בהם. אשפי מסדי הנתוניס יוצריס מסד נתוניס מותאס לצורך מסויס הכולל את כל האובייקטיס, הקשריס והשדות. לאחר השימוש באשף אפשר לערוך את מסד הנתוניס על ידי הוספה, הסרה, או שינוי. קל יותר להתאים את השדות והאובייקטיס מאשר ליצור אותס מהתחלה. 2 2000 061666 - קוראים יודעים [<[? ו קבצים נוספים.., קח58. . . 65| זב זטסזק 6 חואותם סנ 165 תרשים 20.2 תיבת הדו-שית 460855 50%סזסוו! מאפשרת לבחור מסד נתונים קיים, חדש וריק או יצירת חדש באמצעות אשפי מסד נתוניס בחר אשף מסדי נתונים, דפים ופרוייקטים של 466655 ותקבל את תיבת הדו-שיתח חדש שמופיעה בתרשיסם 20.3. בתיבת דו-שיח זו בחר בכרטיסיה מסדי נתונים. תוכל לבחור מסד נתוניס לשימושים משרדיים, או לשימושים ביתיים כמו למשל, ארגון אוסף התקליטורים שלך. לאחר בחירה במסד נתונים ואישור הפעולה, תקבל תיבת דו-שיח נוספת בשסם 466655 %/050י810א, קרא למסד הנתוניס בכל שם שתבחר וצור אותו במקוס הרצוי. כעת תקבל את סדרת מסכי האשף, קרא וענה על השאלות. לסיוס לחץ על סיום והמתן. האשף ייצור כעת את מסד הנתונים כולל כל האובייקטיס והקשרים שביניהם. 5 זחסעם יה חסותטטבחב1י] = >הש6הַבחב] 6 שח זסטזס יי ץזסלחטשית1 בחו| 56 חס | == חשַח6ְהַָה חב תרשים 20.3 תיבת הדו-שיח חדש המופיעה לאחר בחירה באשפי מסד נתונים פרק 20: היכרות עם 00655 363 בניית מסד נתונים ריק נעבור כעת ליצירת מסד הנתוניס שלנו. בחר קובץ, חדש תיבת הדו-שיח חדש תופיע שוב. עבור לכרטיסיה כללי, בחר מסד נתונים ריק ולחץ אישור. תקבל את תיבת הדו-שיח 460655 11670506%א. קרא למסד הנתוניס בשס 678665 (אפשר לקרוא לו ציונים אך המומחיםס ממליצים להיצמד לאנגלית ככל האפשר). אפשר גס להשאיר את השס שהמערכת בחרה עבורנו, אולס כדאי יותר להשתמש בשם משמעותי. המלצה זו נכונה בכל מקוס במערכת שבו יש להקליד שמות לאובייקטיס השוניס. הקלד את שס מסד הנתוניס החדש, ולח על צור. כעת תקבל את החלון 6738065: מסד נתונים כמו או המופיעה בתרשים 20.1. לחץ על הלחצן טבלאות, תוצענה שלוש אפשרויות, יצירת טבלה בתצוגת עיצוב, יצירת טבלה באמצעות אשף ויצירת טבלה בהזנת נתונים (ראה תרשיס 20.4). [< ובו 3 ₪ = 5 | < | דע עצובש פתרש יצירת טבלה בתצוגת עיצוב ‏ [8] טבלאות 88 יצירת טבלה באמצעות אשף שאילתות. ₪ יצירת טבלה בהזנת נתונים [ש כ |ם- דוחות ו | מאקרו מודולים ‏ מועדפים ‏ 3 תרשים 20.4 תיבת הדו-שיח מסד נתוניס בחלון מסד נתונים אפשר לראות שבעה לחצנים. הן מייצגים את האובייקטים השוניס של מסד הנתוניס: טבלאות, שאילתות, טפסים, דוחות, עמודים, מאקרו ומודוליס. בשלב זה נבנה טבלה נפרדת עבור כל אחת משלוש היישויות של יישוס הדוגמה שלנו, ונגדיר את הקשריס שביניהן. להוכירך, בבסיס נתוניס טבלאי מוגדר כל קובצ נתוניס בצורת טבלה דו-מימדית, שבכותרתה רשימת שדות המייצגיס את תוכן הרשימה ולאורך - הנתוניס שבכל אחת מהרשומות. טבלה היא מבנה נתוניס המאפשר לייצג נתוניס בצורה דו-מימדית. היא מורכבת מעמודות ושורות. כל שורה מייצגת רשומה. כל עמודה מייצגת שדה ברשומה. 4 2000 0666 - קוראים יודעים טבלת עובדים שם עובד מספר עובד | כתובת ‏ | בטבלה זו ארבע רשומות של ארבעה עובדים, שלכל אחת מהן שלושה שדות משה נחוס ירושליס שורלי ב-נעום רמת-גו טבלאות מקושרות ביניהן בעזרת שדות דומים. בטבלת עובדיס ובטבלת משכורות יש שדה המקשר ביניהן: יימספר עובדיי. בעזרת השדה המקשר אפשר לקשר בין רשומת פרטי העובד לבין רשומת השכר שלו: נמצא את הרשומות בשתי הטבלאות שמספר העובד שלהן והה. טבלת משכורות טבלת עובדים מספר עובד שם עובד משכורת מספר עובד כתובת השלב הבא שנבצע יהיה הגדרת שלוש הטבלאות הדרושות ליישוס שברצוננו לפתוח. כדי לעשות זאת, בחר בלחצן טבלאות ולח פעמיים על הקיצור יצירת טבלה באמצעות אשף, תופיע תיבת הדו-שיח אשף הטבלאות. בשלב הראשון של האשף תקבל את המסך הנראה בתרשיס 20.5. הרשימה מימין טבלאות הדוגמה כוללת נושאיס שוניס, או טבלאות שאפשר לבנות בעזרת האשף: נכסים, אנשי קשר, לקוחות ועוד. הטבלה שנבחרה בדוגמה היא ייסטודנטיס'י. הרשימה המרכזית שדות הדוגמה מפרטת את השדות המוצעים על ידי האשף לטבלה זו. נוכל לראות ביניהם את קוד סטודנט, שם פרטי, שם משפחה, כתובת ועוד. בהמשך נראה כיצד אפשר להשתמש בכלים אלה כדי לבנות טבלה לפי דרישותינו: להשמיט או להוסיף שדות לפי הצורך. כדי לעשות זאת, יש להכיר את אפשרויות ההגדרה בלבד, ואין צורך להיות מומחה במנגנון בניית הטבלאות. עשרות הטבלאות שעומדות לרשותנו עם השדות המרכיביםס אותם הינס כלי סיוע חשוב, שחוסך את הצורך להגדיר טבלאות נפוצות (תלמידים, מלאי, חנויות, הנהלת חשבונות ועוד) ואת השדות המרכיביס אותם. יתירה מזאת, נוכל לעדכן את רשימת השדות בטבלה, להשמיט או להוסיף לפי הצורך, וכל ואת - תוך עיסוק ביימה'י ולא בייכיצדיי. פרק 20: היכרות עם 66655 365 אשף הטבלאות באילו מטבלאות הדוגמה הרשומות להלן ברצונך להשתמש כדי ליצור את הטבלה שלך? לאחר שבחרת קטגוריית טבלה, בחר בטבלה לדוגמה ובשדות לדוגמה, אותם תרצה לכלול בטבלה החדשה שלך. הטבלה שלך יכולה לכלול שדות ממספר טובלאות לדוגמה. אם אינך בטוח לגבי שדה מסוים, כלול אותו בכל זאת. תמיד תוכל למחוק את השדה מאורזר יותר. >)עסקי שדות הדוגמה: שדות בטבלה החדשה: ")אישי קוד סטודנט קוד סטודנט שם פרטי שם משפחה טבלאות הדוגמה: שם משפחה שמות הורים כתובת עיר מדינה או מחוז מיקוד רצרזר = וריחור רשומות שירות עקות פעילויות עובדים ופעילויות. סטודנטים וכיתות תרשים 20.5 אשף הטבלאות - המסך הראשון בסוף הרשימה נראה שתי טבלאות העונות על הצרכים שלנו. נבחר בטבלה סטודנטים שתשמש לנו בסיס לטבלת התלמידים. נעשה ואת על ידי לחיצה על שס הטבלה. נראה שרשימת השדות השתנתה, והיא מכילה כעת את שדות הטבלה סטודנטים. מתוך רשימה זו נבחר מספר שדות באמצעות בחירת השדה המתאים ולחיצה על החצ הבודד (הלחצן העליון משמאל לרשימת השדות). נבחר בשדות: קוד סטודנט, שס משפחה, שס פרטי, ובשדות נוספים לפי רצוננו. אס יש צורך, השתמש בלחצן שינוי שם שדת כדי לשנות את שס השדה במהלך בניית/הגדרת הטבלה. אפשר לראות שהשדות שבחרנו הועתקו לתיבה השמאלית. כל השדות המופיעיס בתיבה זו יהיו חלק מהטבלה החדשה שניצור. לחיצה על סיום תביא ליצירת הטבלה החדשה, תוך שימוש בברירות מחדל כתשובות לשאלות המופיעות בשלביס הבאיס של האשף. לח על סיום. הטבלה תופיע בתצוגת גיליון נתונים. נקליד מספר נתוניס בשדה שכותרתו שם משפחה ושם פרטי. אין בורך להקליד נתון בשדה קוד סטודנט, כי שדה ה משמש כמפתח לטבלה והזנת נתוניס בשדה הבא, תגרוס ל-466655 להוסיף בשדה זה מספר רצ באופן אוטומטי. לאחר שהגדרנו את טבלת סטודנטים, נפעל בדרך דומה להגדרת טבלת כיתות (שוב באמצעות האשף). נסגור תחילה את חלון הנתוניס של הטבלה הקודמת על ידי לחיצה על הפינה הימנית העליונה של החלון (לחצן סגור הנראה כמו סימן א). בחלון %5: מסד נתונים נבחר שוב יצירת טבלה באמצעות האשף. באשף הטבלאות נבחר באפשרות האחרונה סטודנטים וכיתות, נעתיק את 3 השדות הראשונים, נשנה את שמס ל: קוד כיתה, שס כיתה, קוד מחלקה, נלתצ על הבא. במסך השני של אשף הטבלאות נשנה את שס הטבלה לייכיתות'' ונלחץ על סיום. 6 2000 00666 - קוראים יודעים <וםו ו ו קוד סטודנט | שם משפחה | שם פרט' | בוקשבסקי יגאל טנצר ישעיהו שוורץ אושרה מיכאלזון ישראק הקלט:| ו+] + 4 || 4 | 4 |%4 מתור 4 תרשים 20.6 טבלה בתצוגת גיליון נתוניס. שיס לב למספור האוטומטי ניגש כעת להגדרת הטבלה השלישית. טבלה זו תכיל רשומה (שורה) עבור כל תלמיד בכל קורס (כיתה) בו הוא משתתף, ואת הציון שלו באותו קורס. ברשימת הטבלאות שבאשף בטבלה סטודנטים וכיתות נבחר את כל השדות המופיעים. ביצירת טבלה גו (סטודנטים וכיתות) נתייחס לשני נושאיס נוספיס שלא עסקנו בהס בטבלאות הקודמות. הראשון הוא היחסים בין טבלאות. נבחן נושא זה על ידי לחיצה על לחצן הבא, ולא על לחצן סיום. נראה מסך המאפשר לשנות את שס הטבלה ואת שדה המפתח. לא נעשה זאת, נלחצ פעס נוספת על הלחצן הבא. כאן יוצג מסך נוסף של אשף הטבלאות - מסך יחסים, ראה תרשים 20.7. המסך יציע להגדיר יחסים, או קשרים, בין הטבלה החדשה לבין הטבלאות הקיימות. לא נשנה דבר, נלחצ על סיום. משמעותס של י*חסים (5ח6!800ז) בין טבלאות הוא בכך, שכאשר רוציס להתייחס לנתוניס הנמצאיס בשתי טבלאות שונות, עלינו לצרף רשומות משתי טבלאות אלו על פי קריטריון כלשהו, שבמקרה גה הינו המספר המזהה של הרשומות. למשל, כדי לצרף נתוני סטודנט משתי טבלאות - המספר המזהה יהיה מספר סטודנט, וכדי לצרף נתוניס של כיתות או מרציס, נשתמש במספר מזהה אחר בהתאמה. אשף הטבלאות האם הטבלה החדשה שלך קשורה לטבלאות אחרות במסד הנתונים שלך? טבלאות קשורות. הינן בעלות רשומות תואמות. בדרך כלל, הטבלה החדשה שלך קשורה לטבלה נוספת אחת לפחות במסד הנתונים המכחי, בחלק מהמקרים, האשף יצור בעצמו את קשרי הגומלין בין הטבלאות. הרשימה להלן מציגה כיצד הטבלה החדשה שלך קשורה לטבלאות הקיימות. כדי לשנות את סווג הקשר, בחר טבלה מהרשימה ולחץ על קשרי גומלין. טבלת 'סטודנטים וכיתות' החדשה שלי היא ... קשורה ל-'סטודנטים' | קשרי גומלין.., [ בשל | 9 > תרשים 20.7 אשף הטבלאות - השלב השלישי - קשרי גומלין פרק 20: היכרות עם 00655 367 בחלון מסד הנתוניס נלחצ על הלחצן קשרי גומלין שבסרגל הכליס הרגיל כדי 8 לראות את הקשריסם שנוצרו בין הטבלאות (אס הלחצן אינו מוצג, לח על החיציס שבימין סרגל הכלים המציגיס לחצנים נוספים, ובחר את הלחצן מהתפריט שייפתח), יופיע חלון קשרי גומלין כמוצג בתרשים 20.8. [<1) - ג ו - כיתות סטודנטים וכיתות סטודנטים קוד כיתה קוד סטודנט שם כתה קוד כיתה שם משפחה קוד מחלקה קוד סטודנט שם פרטי ציון תרשים 20.8 קשרי הגומלין שנוצרו בין הטבלאות משמעות היחסים כאן הינה שהשדות קוד הסטודנט בטבלת סטודנטים ובטבלת סטודנטים וכיתות הינם והים. כך גס השדות קוד הכיתה שנמצאיס בטבלת סטודנטים וכיתות ובטבלת כיתות. ערך השדה המשותף להן והה. קשר וה ישמש אותנו בהמשך כדי לשלוף נתוניס לגבי תלמיד מסויס כשחלק מהנתונים לגביו נמצאיס בטבלת הסטודנטיםס וחלק אחר בטבלת הציוניסם. היחס מאפשר להתאים בשתי הטבלאות את הרשומות השייכות לאותו תלמיד. כשבסיס הנתוניס גדול ומורכב, וכאשר הארגון מחזיק במספר בסיסי נתוניס המשרתים בעלי תפקידים שוניס, יש אדס שתפקידו לבנות באופן נכון את היחסים בין הטבלאות השונות. והו מינהלן בסיס הנתונים - 282 (58%0!חוח0/ 6פהּפַמּזה). במקרה שלנו, אשף הטבלאות יוצר עבורנו את היחסיס באופן אוטומטי. נבחן כעת את האפשרות להוסיף שדות לטבלה שיצרנו. ברצוננו להוסיף 2 שדות לטבלה סטודנטים וכיתות. נסגור את חלון קשרי הגומלין, ונציג את הטבלאות בחלון מסד הנתונים. נבחר בטבלה סטודנטים וכיתות ונלח על לחצן עיצוב. הטבלה תופיע בתצוגת עיצוב המאפשרת לראות את הגדרות הטבלה והשדות וגס לשנותס. נשנה את סוג השדה ציון מטקסט למספר, ונוסיף שדה חדש ציון בחינה שיהיה מסוג מספר. שיס לב כאשר הסמן מוצב בעמודה סוג נתונים מופיע לחצן תח שחור המרמז על רשימה נפתחת ובה אפשרויות לבתחירת סוג הנתונים, ראה תרשים 20.9, העברת הסמן תגרוס להיעלמות הלחצן. השדה ציון יכיל את הציון בגין השתתפות פעילה בהרצאות והכנת התרגילים, השדה ציון בחינה יכיל את ציון הבחינה המסכמת. הציון הסופי בקורס יחושב לפי: ציון בחינה*0.5+ציון*0.5. אין צורך להחזיק נתון זה בבסיס הנתונים, כי אפשר ליצור אותו בעת הפקת הפלט, כפי 8 2000 00666 - קוראים יודעים שנראה בהמשך. נסגור את הטבלה. לאחר סגירת החלון תבחין התוכנה שנעשו שינוייס, ותשאל אס נרצה לשמור אותם. נענה בחיוב - כן, ונחזור לחלון מסד הנתונים. כעת לא נקלוט נתוניס לטבלה זו, נעשה זאת בהמשך. <םו - 7 - סוג נתונים | קוד כיתת סטודנט מספור אוטומט קוד כיתה מספר קוד סטודנט מפר ציון מספר ציון בחינה תאריך/שעה מטבע מסופור אוטומטי כן/לא אובייקט 015 היפר-קישור אשף בדיקת מידי ו יקת מידע כקקן סו גודל שדה מספר שלם ארוך הנתוני תבנית. עיצוב כ מקומות עישרוניים אוטומטי 9 מסכת קלטו סו כיתוב הערכי ערךך ברירת מחדל 0 ם חוק אימות שניתך טקסוטו אימות 6 נדרש לא בש אינדקס ת. הקש 1 תרשים 20.9 טבלה בתצוגת עיצוב כאן סיימנו להגדיר את שלוש הטבלאות הדרושות, ולמעשה סיימנו את כל הכרוך בהגדרת מסד הנתונים. פרק 20: היכרות עם 00655 | 369 פרק 21 טפסים ומאקרו בפרק זה: / בניית טפסים תוך שימוש באשף. תצוגת טופס להזנת נתונים. תצוגת עיצוב. הוספת פקדים לטופס. %' צי אשף לחצני הפקודות. פרק 21: טפסים ומאקרו | 371 בניית טפסים אפשר לקלוט נתוניס לטבלאות 460655 במספר אופנים : > דרך אחת היא קליטה ישירה. כך קלטנו נתוניס לטבלאות סטודנטים וכיתות. > דרך שנייה היא בעזרת שאילתה מסוג עדכון. > דרך שלישית היא לייבא נתונים ממערכת אחרת. 4 דרך רביעית היא ליצור טפסים. בדרך וו אפשר לבצע פעולות שונות על הנתוניס, כמו בדיקת תקינות, קליטה מתוך רשימת בחירה, עריכת חישובים וכוי. אפשר ליצור טופס ידידותי שיגרוס לקליטה מהירה יותר. 06 כ27כ! ההסבר מתייחס למסד הנתונים 133067670 %86ח60 שנוצר על ידי אשף מסדי הנתונים ב- 2000 466655. בניית המסד תלויה במענה על שאלות האשף. מסך ניווט בפתיחת מסד הנתונים זחסְחחִסהַבּח18!] 601861 נפתח מסך ניווט ראשי. מסך וה הוא טופס שיצר האשף. כדי לראות כיצד הוא בנוי, פנה ללחצן טפסים ובתחר בטופס בו ובו 7 וז הזן/הצג אנשי קשר | = הזןהצג מידע אחר... | = תצוגה מקדימה של דוחות... | = שנה פריטים שבמסך ניווטי | = צא ממסד הנתונים הזה תרשים 21.1 טופס שַזהּספח66וו5 - מסך ניווט ראשי 2 2000 00666 - קוראים יודעים ממסך ניווט ראשי תוכל: > להצין נתוניס לטפסיס (שתי האפשרויות הראשונות). > להציג דוחות בתצוגה מקדימה. > לשנות פריטיס במסך הניווט. > לצאת ממסד הנתוניס. הזנת נתונים - כדי להזין נתוניס על אנשי קשר, לחצ על הלחצן הראשון. כדי להזין נתוניס בנושא אחר, לח על הלחצן השני. יופיע מסך ניווט של טפסים ובו שלוש אפשרויות הזנה, הרביעית חזרה למסך ניווט ראשי. בחר באחת מאפשרויות ההזנה ותקבל את הטופס המתאים. הקלד נתונים, עבור לשדה הבא על ידי לחיצת עכבר או על ידי הקשה על מקש ט9ּ1. עבור לשדה קודם על ידי לחיצת עכבר, או על ידי הקשת 80ד+אוח5. [<17- וד וי 4 שם פרטי קודאיש קשר = שםמשפחה > | | מתת 000 חברה <‏ טלפון בעבודה - . | שלוחה בעבודה > * טלפון נייד תרשים 21.2 טופס אנשי קלשר, שים לב לתיבה וללחצני המעבר לרשומות שבתחתית הטופס הקלט;] 1 שן1 + | 4 4+ מתוך ‏ 1 בתחתית הטופס מוצגיס תיבת מעבר לרשומה ולחצני מעבר לרשומה. הלחצן חצ ימינה מעביר לרשומה הקודמת. הלחצן חצ שמאלה מעביר לרשומה הבאה. הלחצן חצ ימינה ומלבן מימינו, מעביר לרשומה הראשונה. הלחצן חצ שמאלה ומלבן לשמאלו מעביר לרשומה האחרונה. הלחצן חצ שמאלה וכוכבית פותח רשומה חדשה. בסיוס הזנת הנתוניס סגור את הטופס על ידי לחיצה על הלחצן סגור. תצוגה מקדימה של דוחות - במסך ניווט ראשי לח על הלחצן השלישי. יופיע מסך ניווט של דוחות ובו שתי אפשרויות להצגת דוחות שונים, ואפשרות שלישית חזרה למסך ניווט ראשי. שנה פריטים שבמסך ניווט - כדי לשנות פריטיס במסך ניווט, לחצ על הלחצן הרביעי. יופיע מנהל מסכי הניווט. כפי שתראה, מסך הניווט מורכב למעשה משלושה מסכים: מסך ראשי, מסך טפסים, ומסך דוחות. על ידי לחיצה על הלחצניס משמאל תוכל להוסיף מסכים חדשים, לערוך או למחוק קיימים, לשנות סדר הופעת פריטים, לקשר לפקודות ועוד. צא ממסד הנתונים הזה - לח על הלחצן האחרון כדי לצאת ממסד נתוניס וה, אך להישאר ב-06655(. פרק 21: טפסים ומאקרו 3 יצירת טופס חדש כדי ליצור טופס חדש. מוער את מסך ניווט ראשי ובחלון מסד נתונים בחר בלחצן טפסים ואחר לח על הלחצן חדש. תופיע תיבת הדו-שיח טופס חדש. בחר באשף הטפסים, פתח את הרשימה הנפתחת ובחר בטבלה אנשי קשר, לת אישור. |<]? ו תצוגת עיצוב אשף הטפסים טופ אוטטומכוי: טורי טופס אוטומטיי: טובלאי טופס אוטטומטוי: גיליון נתונים אשף התרשימים אשף פופה דססץום תרשים 21.3 תיבת הדו-שיח טופס חדש בשלב הראשון של האשף בחר בשדות זמיניס. לחצ על הלחצן שני חיציסם שמאלה, כל השדות יועברו לתיבה שדות שנבחרו. לח על הבא. אשף הטפטיםב | מספר פקס שם דואר אלקטרוני קוד סוג קשר הופנה על ידי הערות שהקודם | בבא> | תרשים 21.4 השלב הראשון של אשף הטפסים 4 2000 0666 - קוראים יודעים בשלב השני בחר את פריסת הטופס: טורית, טבלאית, גיליון נתוניס או מיושרת. לח על הבא. בשלב ה בחר בסגנון טופס. לח על הבא. כעת, בחר שס לטופס, ובחר באיזו תצוגה ברצונך שיוצג. אס ברצונך להזין נתונים, בחר באפשרות הראשונה. אס ברצונך לשנות את עיצוב הטופס, בחר באפשרות השנייה. כדאי קודס לראות את הטופס ואחר להחליט אם לשנות את עיצובו. על שינוי עיצוב ראה בהמשך. הקדש שנייה למחשבה אס אתה מעוניין בעזרה לגבי עבודה על הטופס וסמן את בחירתך בהתאם. לחצ על סיום והמתן. אשף הטפטסים תרשים 21.5 השלב הרביעי של אשף הטפסיס אס בחרת להציג את הטופס כדי להזין נתוניס, הטופס ייפתח בתצוגת טופס. תרשים 21.6 הטופס - לאחר הזנת רשומה ראשונה פרק 21: טפסים ומאקרו 25 פתיחת טופס באמצעות חלון מסד נתונים עד עתה ראינו כיצד להזין נתוניס לטופס תוך שימוש במסך ניווט, או בשלב הסופי של השימוש באשף הטפסים. אפשרות שלישית לפתיחת טופס היא שימוש בחלון מסד נתונים. חלון וגה מתפקד למעשה כמסך ניווט. עבור לחלון וּה, בחר בלחצן טפסים, בחר בטופס, לח על פתח או לחץ על הטופס לחיצה כפולה. הטופס ייפתח בתצוגת טופס - מוכן להזנת נתוניס. עיצוב טופס -א ₪3 אם ברצונך לשנות את עיצוב הטופס, בחר בחץ שליד הלחצן תצוגה ובחר תצוגת עיצוב. תקבל את הטופס בתצוגת עיצוב (שיס לב שלאחר שינוי התצוגה, השתנתה גס תמונת הלחצן. הזו שדות על ידי גרירה או שינוי מאפיינים. כדי להזיו שדה (בתצוגת עיצוב שדה נקרא פקד) באמצעות שינוי מאפייניו, עמוד בשדה, לח לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור שיופיע בחר מאפיינים, יוצג חלון המאפייניס. בחלון זה אתר את המאפיינים הקשוריס למיקוס ושנה את ערכס כרצונך. תוכל גם להוסיף שדות תוך שימוש בפקדיםס מארגז הכלים. בארגז הכליס בחר פקד ושחרר אותו על הטופס. אס יש צורך, לחץ עליו, הצג את מאפייניו ושנה כרצונך. לכשתסיים, לחצ על הלחצן תצוגה ובחר בתצוגת טופס, כעת תוכל להצין נתונים. | קובץ. עריכה. תצוגה. הפפה עצוב כלים. מלון. ערה || )₪ שא | > | ₪ > | 8 ₪|-8] .-=].-|.2-4.4 = ₪|ע 1 ₪|- 9 פס מו || = שפח .תווית | [<זם] . זו דד וה [<וב) - הרד ו ו היסר- קישור תצוגת עיצוב מאפיינים תרשים 21.7 עיצוב טופס, ארגז כליס ותפריט הקיצור 6 2000 00666 - קוראים יודעים מאקרו ואשף לחצני פקודה מאקרו מאפשר לבצע סדרת פקודות בלחיצה אחת. למשל, כדי להדפיס את הטופס אנשי קשר בשיטה הרגילה, פתחנו את הטופס, בחרנו בתפריט קובץ, בפקודה הדפסה ולחצנו אישור. או, פתחנו את הטופס ובסרגל הכליסם הרגיל לחצנו על לחצן הדפסה. לחיצה על לחצן זה גורמת לדילוג על הבחירה בתפריט: קובץ, הדפסה, אישור. אנו ניצור לחצן המבצע את אותה פעולה בלחיצה על לחצן הדפסה שמצוי בגוף הטופס. ניצור את הלחצן בשתי דרכים : > באמצעות אשף. > באמצעות מאקרו. תחילה ניצור את הלחצן באמצעות האשף. כדי לעשות זאת, בחלון מסד נתונים בחר בלחצן טפסים, בחר בשס הטופס, ולח על עיצוב. תקבל את הטופס בתצוגת עיצוב. אס ארגז הכלים אינו מוצג, לחצ על הלחצן ארגז כלים והצג אותו. אס יש צורך, הגדל את הטופס על ידי גרירת שולי החלון. ודא שהלחצן אשפי בקרה אל שבארגז הכליס לחוץ, בחר בלחצן פקודה ושחרר, הלחצן ישאר לחוץ, העבר את סמן העכבר למקוס רצוי בטופס. עס הזות הסמן תראה שהוא משתנה והופך למלבן עס הסימן + לחץ לחיצה נוספת באותו מקוס ויווצר לחצן פקודה חדש. כעת תופיע תיבת הדו-שיח אשף לחצני פקודות, ראה תרשים 21.8. בקטגוריות בחר פעולות טופס, ובפעולות בחר הדפס טופס ולח על הבא. אשף לחצני פקודות מהי הפעולה שתרצה שתתבצע ברגע שילחצו על הלחצן? קיימות פעולות שונות זמינות עבור כל קטגוריה. קטגוריות: פעולות: ניווכו רשומה פעולות רשומה הדפס טופס נוכחי החל מסנן טופס סגור טופס ערוך מסנן של הטופס פתח טופס רענן נתוני טופס פעולות דוח יישום כללי | ביטול <הקודם | הבא | שוום תרשים 21.8 אשף לחצני הפקודות במסך הבא בחר בשס הטופס שיודפס ולח על הבא. בשלב השלישי בחר טקסט או תמונה ללחצן. לחץ על סיום. שמור את הטופס ועבור לתצוגת טופס. הטופס ייראה כעת כמו בתרשיס 21.9, לח על הלחצן החדש שיצרת. אס המדפסת מותקנת ומחוברת, הטופס יודפס. פרק 21: טפסים ומאקרו | 377 [<ןם) - נוי ₪ * ו / ברה תרח | אוה | ותוא המשב[ ה תרשים 21.9 --- ו 0 - וו :| כעת ניצור את הלחצן באמצעות מאקרו: 1. הצג שוב את הטופס בתצוגת עיצוב. 2 בארגז הכלים, ודא שלחצן אשפי הבקרה אינו לחוץ, והוסף לטופס לחצן פקודה. 3 הצג את מאפייניו. עבור לכרטיסיה אירוע ואתר את המאפיין בעת לחיצה. 4 בשורת הערך שלו לחץ על לחצן שלוש הנקודות. 5. בתיבת הדו-שיח שתופיע בחר בונה מאקרו. 6. חלון עיצוב המאקרו יופיע ומעליו חלון שמירה בשם. קרא למאקרו בשס %חוזש ולח על אישור. 7 כעת בחר בעמודה פעולה לחץ על הח בשורה שמתחת ואתר את הפקודה +סשחוזק, ראה תרשים 21.10. 8 לח על שמור וסגור. 9. בתצוגת עיצוב הטופס שתופיע לח על שמור ועבור לתצוגת טופס. כעת תוכל להדפיס את הטופס. פעולה. שן ב תרשים 21.10 הוספת לחצן פקודה באמצעות מאקרו .עזרה = ₪1 ,החלף חלונית הסבר = 16 | |אא ו [ ₪ מאקרו: ווק 22 | טופס ; טופס !]| .מ טחמ המל | | 500 65[ || 9%מ34 8 2000 00666 - קוראים יודעים פרק 22 ו גרג םרוג בפרק זה: / 9 % צי יצירת שאילתה על ידי מיון נתונים בטבלה. יצירת שאילתה על ידי סינון נתונים בטבלה. יצירת שאילתה חדשה על ידי שימוש באשף השאילתות. יצירת דוח חדש. שינוי עיצוב הדוח. פרק 22: שאילתות ודוחות 29 שאילתות שאילתה חינה פעולה הגורמת לשליפת חלק מנתוני בסיס הנתוניס, על פי קריטריוניס שמנוסתיס בשאילתה, והצגתם על המסך. פעולה זו קרויה אחזור (|8ש6016ז). בדרך כלל מתכוונים להפיק בשאילתה כמות נתונים קטנה יחסית שנוח לראות על המסך. זמן ביצוע השאילתה צריך להיות מיידי כמעט, מכיוןו שהמשתמש ממתין לקבלת התוצאה. פלט השאילתה יכול להיות בהיקף נרחב כמו דוח. אפשר למיין את הפלט הן בהצגה במסך והן בהפקה בדוח. דוח מכיל בדרך כלל כמות נתוניס רבה (לעומת פלט שאילתה) ועריכתו מורכבת בדרך כלל יותר מזו של שאילתה. יצירת שאילתות נוכל ליצור שאילתות בשני אופנים : > פתיחת טבלה והפעלת מסננים. > בחירה בלחצן שאילתות ויצירת שאילתה חדשה. יצירת שאילתה באמצעות מסננים מיון נתונים כדי למיין נתוניס בטבלה, הצג את חלון מסד נתונים, בחר בלחצן טבלאות, בחר טבלה ולח על פתח. <ום = וג ויו ₪9 ה ו ו אשקלון אלון / בריסל בוטנים גבעתיים גרעינים > | ותחפור אורוותנוי) הקלט:| !+ | שו ]| 4 ]4 |4+ מתוך 4 תרשים 22.1 טבלה בתצוגת גיליון נתוניס עמוד באחת העמודות ובחר באחד מלחצני המיון. כל העמודה תמוין מחדש. כדי למיין מספר עמודות סמוכות, סמן אותן ולחץ על אחד הלחצניס. שיס לב, המיון יבוצע לפי העמודה הימנית (בממשק עבר), אס ברצונך למיין בסדר מיון שונה, סמן את העמודה הרצויה עמוד על הטקסט וגרור ימינה. סגור את הטבלה מבלי לשמור את השינוייס. 0 2000 000666 - קוראים יודעים סינון נתונים כדי לסנן נתוניס בטבלה, פתח את הטבלה הרצויה. בחר בתפריט רשומות, ובחר סנן, סינון/מיון מתקדם... החלון שיופיע הוא חלון שאילתה. בחלק העליון מופיעות הטבלאות מתוכן נלקחיס השדות ונגרריס אל הרשת שבחלק התחתון של החלון. 0 כ27ת! הדוגמאות הבאות לקוחות ממסד הנתונים שנוצר באמצעות שימוש באשף מסדי הנתונים זחסוחִ6סהַהח18! %86%ח60. צור את מסד הנתונים והשתמש בדוגמאות המופיעות בתרשימים לשם הזנת הנתונים. בחר את השדות וגרור לרשת. בעמודה שם משפחה, בשורה קריטריונים הקלד ס* ולחץ על הלחצן שמור כשאילתה. בתיבת הדו-שיח שתופיע קבע שס לשאילתה ולח על אישור, ראה תרשים 22.2. [ פּ מוכך ן | ב 8 התחל| | 65 5[ (% 3 | || ב ו מפוחסם. | = מסד נידוט . | ל מסח5 ומק . | ₪ אנשר קשר .|| (פין אנשר ק... ‏ | ₪65 ופלר תרשים 22.2 יצירת שאילתה על ידי סינון טבלה סגור את השאילתה ואת הטבלה, בחלון מסד נתונים בחר בלחצן שאילתות, תמצא שס את השאילתה שיצרת. סמן אותה, לח על פתיחה וצפה בתוצאות. פרק 22: שאילתות ודוחות | 381 יצירת שאילתה חדשה בעזרת האשף קל יותר ליצור שאילתה בעזרת האשף. כדי ליצור שאילתה המציגה את שמות אנשי הקשר ואת תאריך השיחה האחרונה איתם, עבור לחלון מסד נתונים, בחר בלחצן שאילתות, יצירת שאילתה באמצעות אשף ולחץ פתת. תופיע תיבת הדו-שיח אשף שאילתה פשוטה. בחר ברשימה הנפתחת ובחר בטבלה אנש קשל. העבר את השדות: קוד איש קשר, שס פרטי, ו-שס משפחה. חזור לרשימה הנפתחת טבלאות/שאילתות ובחר בטבלה קריאות. העבר את השדה תאריך שיחה אחרונה ולח על הבא (שתי טבלאות אלו מקושרות על ידי השדה קוד איש קשר), ראה תרשים 22.3. אשף שאילתה פשוטה תרשים 22.3 אשף השאילתה - שלב ראשון בחר בשאילתת פירוט ולח על הבא. אשף שאילתה פשוטה של שווירד כזיכוב],,, תרשים 22.4 אשף השאילתה - השלב השני 2 2000 07666 - קוראים יודעים כעת קרא לשאילתה אנשי קשר - תאריך שיחה אחרונה ולחץ על סיום. אשף שאילתה פשוטה איזה כותרת תרצה להקצות לשאילתה? אנשי קשר - תאריך שיחה אחרונו . | זהו כל המידע הדרוש לאשף כדי ליצור שאילתה. האם ברצונך לפתוח את השאילתה או לשנות את עיצוב השאילתה? 6 פתח שאילתה כדי להציג מידע. ")שנה את עיצוב השאילתה. -] האם ברצונך להציג עזרה אודות אופן העבודה עם שאילתה | ביטול | <הקודם | הבא > תרשים 22.5 אשף השאילתה - השלב האחרון השאילתה תיפתח בתצוגת גיליון נתוניסם, ראה תרשיס 22.6. | ₪1 [=]%] אנשי קשר - תאריך שיחה אחרונהה : שאילתת בחירה קוד איש קשר שם משפחה שם פרטי תאריך שיחה נושא מו שלומיאלי ירחמיאל 9 2 כהן שלמה 9 3 רושדי סלמן ס100 4 נורטון פיטר 59| 5 סואץ יותם 29 6 סואץ מור 29 > | (מספור אוטומטי) הקלט:| ו+] + 1 ]| 4 | 4 |%4 מתוך. 6 תרשים 22.6 תוצאות השאילתה יצירת שאילתה עם קריטריונים איתור רשומות ב-860655 הוא כמו איתור אתריס בולטים במדינה ורה. אתה יודע שהס קיימיס ואתה יודע שאפשר למצוא אותס - אך עליך לגלות בדיוק היכן הס נמצאיס. אצל איזה לקוחות ביקרת במהלך פברואר! מיהס הלקוחות בברזיל! באיזה סרטיס שיחקה מישל פייפר בשנה שעברה! למרות שסביר להניח שכולנו מביניס את השאלות האלה, לעיתיס קשה לנו להיזכר במהירות בתשובות שלהן. למחשב יש בעיה הפוכה, הוא תמיד זוכר מידע מתאים, אך קשה לו להבין שאלות המנוסחות בשפה פשוטה. פרק 22: שאילתות ודוחות | 383 למזלנו, 406655 משתמשת בשפה שהיא נגזרת של האנגלית לצורך ניסוח שאילתות. לכן סביר להניח כי לא תתקשה בלימוד שפה זו. השפה משלבת מילים אנגליות נפוצות עס מספר סמלים מיוחדים, המסייעים לתוכנה להבין אותך. מהם ביטויים? אי אפשר להדליק את המחשב ולומר לו ''אהלן 466655, מה שלומך הבוקר!'' או לשאול אותה בפשטות יימי הס לקוחותינו בברזילייי. אך אפשר להשתמש בביטויים שיבצעו פעולות אלו. ביטוייס הינס מעין שיטת כתיבה מקוצרת המובנת גסם לנו וגם ל-₪06655. לדוגמה, אס אתה מתכנן לבקר איש קשר המתגורר בחולון ויש בידך טבלה של פרטי אנשי הקשר, ייתכן שתרצה לקחת עימך רשימה של אנשי קשר נוספים, הגרים אף הס בחולון (ראה תרשיס 22.7). אם יישאר לך זמן פנוי, תוכל לבקר אנשי קשר נוספים. [<וםן = ו מ ויו | ן | | קוד איש קשר | שםפרטי | שם משפחה | | עיר | | מדינה/מחוז |=|! 1 ירחמיאל שלומיאלי רחוב ביש גדא 13 חולון 25 שלמה כהן סמטת החרצית 7 חולון ןב סלמן רושדי הגפן 103 לונדון 47 פיטר נורטון דאון טאון [1004 | לוס אנג'לט | 5 יותם סואץ הנרקים 341 נתניה + 6 מור סואץ התאנה 1 נתניה ]|| הקלט:] | + 4 | ]| 4 |%4]!4 מתוך. 6 |*| ]זו תרשים 22.7 הטבלה אנשי קשר בתצוגת גיליון נתוניס צור שאילתה המבוססת על הטבלה אנשי קשר. ראשית פתח את הטבלה אנשי קשר בתצוגת גיליון נתוניס והקלד נתוניס (תוכל להשתמש בנתוניס שבתרשים 22.7), לכשתסיים, סגור את הטבלה. בחלון מסד נתונים בחר בלחצן שאילתות ולחץ לחיצה כפולה על יצירת שאילתה בתצוגת עיצוב. החלון שיופיע הוא חלון שאילתה בתצוגת עיצוב. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה בחר בטבלה אנשי קשר, לחי על הוסף ואחר על סגור. גרור את השדות הרצוייסם אל הרשת. כדי לגרור את כולס, לחצ לחיצה כפולה בכותרת הטבלה ואחר גרור את השדות לרשת. בתצוגת עיצוב שאילתה שש שורות: > שדה - שס השדה. > טבלה - שס הטבלה ממנה נלקח השדה (אפשר לבנות שאילתה המבוססת על מספר טבלאות). מיין - בסדר עולה או יורד. הצג - הצגת העמודה או הסתרתה בתצוגת גיליון נתוניס. קריטריונים - שורת כתיבת הקריטריוניס. 3 / / | א‎ או - שורת כתיבת קריטריון אחר. 4 2000 06666 - קוראים יודעים י כדי להגביל את התוצאות לאנשי קשר הגריס בחולון, הקלד את הערך חולון בשורת הקריטריוניס של השדה עיר (ראה תרשיס 22.8). לחץ על הפעל ותקבל רק את רשומות אנשי הקשר הגרים בחולון (ראה תרשים 22.9). [<וםן- ד שדהי [ יקר כתובת עיר מדינה או מחוז מיקוד או טבלה: | אנשי קשר אנשי קשר אנשי קשר אנשי קשר אנשי קשר אנ הצגן [ש | [ש תרשים 22.8 ביטוי עשוי לפעמיס להיות כה פשוט עד שיכיל רק מילה אחת המילה חולון, המשמשת אותנו כאן, היא למעשה ביטוי. ביטוי אינו חייב להיות מורכב ועשוי לכלול רק מילה אחת. במקרה שלנו, ביטוי בן מילה אחת (בשילוב עס מידע, הכלול ברשת), מורה ל-₪606655( ייסרקי את כל הרשומות בטבלה אנשי קשר והציגי רק את אלה הגריס בתחולוןיי. כפי שקורה פעמיס רבות בשפה מדוברת, גס ב-860655 ייתכן שמילה יחידה תביע הרבה מאוד. אך במקריס מסוימים שאלות בנות מילה אחת, מובילות לתשובות מצומצמות. לכן תידרש ללמוד אודות ביטויים מורכביס יותר, שיעדנו את השאילתות. [< זב = ה מ ו ו ₪ קוד איש קשר שם פרטי שם משפחה יקר נתובת עיר מדינה/מחוד 4 ירחמיאל שלומיאלי רחוב ביש גדא 13 חולון 2 שלמה כהן סמטת החרצית 7 חולון % | (מספור אוטומטי) 2 הקלט:| ו9] 1 | + |4ו]%4 מתוך 2 | 4 תרשים 22.9 תוצאות השאילתה % 272 ו/6וכת! לאחר שהקלדתי את המילה חולון, הקשת'י זס%חם והביטוי הפך ל-"חולון". מדוע הוסיפה התוכנה את המרכאות? זהו פורמט הידוע בשם פורמט תקני, שבו קולטת 66655 את הביטויים. בדומה לזאת, אם היית מקליד תאריך, 66655 היתה מקיפה אותו בסימני %, כלומר, 16/7/97 היה משתנה ל-%16/7/97%. פרק 22: שאילתות ודוחות | 385 שימוש בביטויי "או" מתברר כי כל אנשי הקשר בחולון אותס רצית לפגוש, אינס יכוליס לחיפגש עמך. מאחר שבזמן האחרון לא ביקרת בלונדון או בלוס אנג'לס, אתה מנסה את מזלך בערים אלו. אפשר להריצ שאילתות נפרדות כדי למצוא את אנשי הקשר בכל אחת מעריס אלו. אך האס לא קל יותר לחפש באמצעות שאילתה אחתז ברור שכן! פעולה זו ניתנת לביצוע באמצעות השימוש בביטוי ייאו". התחל את השאילתה באותו אופן שהתחלת את החיפוש אחר אנשי קשר בחולון, אך בשורת הקריטריון של השדה עיר, הקלד למטדון, אחר לח על המשבצת שמתחתיה והקלד לוס אנגילס. לחץ על הפעל או על סמל גיליון הנתוניס וכל רשומות אנשי הקשר הגריס בערים אלו תוצגנה. ,'ו 9+ יס אין צורך לרשום את הקריטריון השני בשורה נפרדת ברשת. אפשר להקליד לונדון יזס לוס אנג'לס בשורת הקריטריון, ואפילו להקליד בשורה אחת ביטוי כגון חולון וס לונדון וס לוס אנג'לס. פשוט מאוד לאתר תאריך באמצעות 466655 באותה קלות שאפשר לאתר את רשומות אנשי הקשר מערים מסוימות, אפשר לאתר רשומות מתאריכים מסוימים. הקלד תאריך בשורת הקריטריוניס של השדה תאריך שיחה אחרונה ולחץ על הפעל (אם הזנת נתוניס, תקבל תוצאות). רשומות מטווח תאריכים נתון אפשר גס לבחור תחוס תאריכים. למשל, כדי לאתר אנשי קשר שתאריך השיחה האחרונה הוא לפני 1.1.99, בשורת הקריטריוניס, בשדה תאריך שיחה אחרונה, הקלד 1/1/99> (ראה תרשים 22.10). לח על סמל גיליון הנתוניס ותוצגנה כל רשומות אנשי הקשר שתאריך השיחה האחרונה איתם היה לפני 1.1.99. [<ום) - הדע וה הש וו ו 3 4 שדה!: | מספר פקס. שם דואר אלקטרו תאריך פגישה אר. ₪ סו קשר. הופנה על ידי טבלה! | אנשי קשר אנשי קשר. אנשי קשר. ] אנשי קשר. אנשי קשר. 5 4 |- <[ | הצ שו [ש ] שו שו | קריטריונים: נננההת כ א תרשים 22.10 כתיבת קריטריון המאחזר את רשומות אנשי הקשר עימס שוחחת לפני 1.1.99 6 2000 00666 - קוראים יודעים איתור כל הרשומות, המכילות ערכים, הגדולים (או קטנים) מערך מסוים במקרים רביס תידרש לאתר ערכים, הגדוליס או קטנים ממספר מסוים. ייתכן כי יחיו אלה מספרים המובעיס כסכומי כסף, או מספריס המשמשים כמונים. לדוגמה, בטבלת מרשמיס תרצה לאתר את כל התבשילים, שזמן הכנתס קצר מ-30 דקות. בשדה ומן הכנה, הקלד את הביטוי 30>. אס אתה בעל חנות קטנה, תוכל לאתר את כל הפריטיס הנמכרים ביותר מ-%100 באמצעות הביטוי 100<. + 6עפו + שים לב, אל תשתמש בתווים נוספים כגון + בעת השימוש במספרים במסגרת ביטויים. גם ערכים השווים למספר מסוים לעיתיס תרצה לא רק את הערכים הגדולים או קטניס ממספר מסוים, אלא גם את הערכיס השוויס לו. נחזור שוב לזמני ההכנה של תבשילים. הזמניס המפורטיס בספרי בישול אינס מדויקיס מאוד, ומרשמיס שזמן הכנתס 25 דקות עלוליס להופיע בטבלה כאילו זמן הכנתס 30 דקות. כדי לוודא שאכן יוצגו כל המרשמיס של 30 דקות, יש להוסיף סימן = לאחר סימן >, כך שהביטוי יהפוך ל- 30=>. כך תאחזר השאילתה את כל המרשמים שזמן הכנתס קצר מ-30 דקות וגס את המרשמים, שזמן הכנתס בדיוק 30 דקות. אס אתה לא רעב ומוכן להסתפק בתבשיל, שזמן ההכנה שלו ארוך יותר, תוכל לחפש את המרשמיס שומן הכנתס 30=<, כלומר שומן הכנתס 30 דקות או יותר מכך. ,'י סָ> שיכ! -- אפשר להשתמש בתווים < > גם על טקסט. לדוגמה בשדה שמות משפחה יחזיר הביטוי ל=< את כל השמות המתחילים באותיות מ עד ת. 2(/2ליא. כ010ת! בשלב כלשהו תיתקל בביטוי אופרטורים לוגיים. אלה הם מילים וסימנים כגון 60ח8, ז0, >, <, =. 8 פרק 22: שאילתות ודוחות 107 ומה אם רוצים תחום מספרים כפי שעשית עבור תחוס תאריכים, אפשר להשתמש ב-868668 כדי להגדיר תחוס ימיס. לדוגמה, ברשימת מחירי פריטיס תרצה לאתר את הפריטים שמחירס בין %100 ל-%200, הביטוי יהיה 200 400 100 ח6ס/ו]06. תווי חיפוש כלליים בוודאי השתמשת כבר בתווי חיפוש כלליים בפקודת חיפוש. אפשר גם להשתמש בתוויס אלה במסגרת שאילתות. הפעולה שימושית, כאשר אינך יודע כיצד לנסת ולאיית את הקריטריונים במדויק. שימוש מועיל נוסף, הוא במסגרת הרחבת השאילתות וחיפוש אחר ערכיס נוספים. טבלה 22.1 מציגה דרכי שימוש בתווי חיפוש כלליים במסגרת שאילתות. עליך להקליד את הביטויים כפי שהס מוצגים בטור הראשון של הטבלה. 8460655 תציג את הביטוי בלווית המילה 1166 ומרכאות. טבלה 22.1: מספר אופני חיפוש בתווי חיפוש כלליים, במסגרת שאילתות ביטוי קלט מה יוצג תוצאות אפשריות "ץ||62" ץווספ ,ץוו58 "?ח?חד" אההחד ,פחוחד "ץ*[" 6טה[ס ,6ס!וווא שוב + * "00%ז6*" ו 36 ,50766% ₪85 "*60%*" .5% 566000 27 ,ח₪860] 07 שיפ בשימוש בתווי חיפוש כלליים אין להתייחס לאותיות גדולות או קטנות. התוצאה 0056 6ט0[8] תוחזר הן על ידי שאילתה המכילה את הביטוי 7*₪ והן על ידי שאילתה, המכילה את הביטוי%₪. אפשר גס להשתמש בתווי חיפוש כלליים לאיתור כל הפריטים המכילים מילה משותפת כלשהי, או חלק של מילה. לדוגמה, כמה מגדולי הגיאז הקליטו במהלך שנות ה-50 אלבומיס שכונו אלבומי 9900%ח50. כל אחד מהאלבומיס הוקדש ליוצר כלשהו או קבוצת יוצריס ושס האלבוס כולל את שסם היוצר ואת המילה 4900%ח50. כדי לאתר את האלבומיס האלה יש לבצע חיפוש באמצעות הקריטריון 9000%ח50*. 8 2000 06166 - קוראים יודעים [<ום = והמ וה העדו ו 3 . שדה: [קוד איש קשר שם פרטי שם משפחה | קר כתובת םש טבלה: | אנשי קשר אנשי קשר אנשי קשר [ אנשי קשר אנשי קשר אנ מיין: הצג [ש שו [ש [ [ש ש קריטריונים: "א" 16 אוו [+ן 4 א ח תרשים 22.11 השתמש בתווי חיפוש כלליים כאשר אינך בטוח באיות המדויק של פריט כלשהו קריטריונים המתבססים על מספר שדות עד כה השתמשת בביטוייס המוחלים על שדה אחד. במקריס רבים תרצה לנסת קריטריוניס, המתבססים על שני שדות ברשת. בדרך זו אפשר להגדיר בצורה ברורה יותר את הנתוניס. נשוב אל רשימת אנשי הקשר. כדי לאתר את רשומות אנשי הקשר המתגוררים בחולון או נתניה כל שעליך לעשות הוא להקליד חולון זס נתניה, בשורת הקריטריוניס של השדה עיר. אך כדי לאתר את אלה הגרים בחולון או נתניה, שתאריך השיחה האחרונה איתס היה לפני 1.1.99, יש לנסח קריטריוניס המתבססים על שני שדות. קריטריוני ₪04 קריטריוני '0ְחג' משמשים למקרה של קיוס מספר תנאים המבוססים על שדות שונים. ביטוייס אלה יוצגו באותה שורה ברשת, כאילו הצגת את השאלה ייהציגו בפני את הרשומות שעבורן מתקיים תנאי מספר 1 בשדה הראשון וגם מתקיים תנאי מספר 2 בשדה השנייי. מבולבל! נסביר באמצעות דוגמה. על בסיס טבלת אנשי קשר צור שאילתה חדשה בתצוגת עיצוב. גרור את השדות עיר ו-תאויך שיחה אחרונה אל הרשת. הקלד חולון זס נתמיה בשורת הקריטריוניס של השדה עיר ואת הביטוי 1/1/99> בשורת הקריטריוניס של שדה תאריך שיחה אחחרונה (ראה תרשיס 22.12). הרצת השאילתה תאחזר את כל רשומות אנשי הקשר הגריס בחולון או נתניה ושתאריך השיחה האחרונה איתם היה לפני 1.1.99 (ראה תרשים 22.13). פרק 22: שאילתות ודוחות | 389 [<ום = העד נה ה ו ו 1 טל 21 1[ [ב 1 ות שדה: [עיר מדי |ממיק [אזו |מדי [שם [כו [טלל [/ + | תאריך פגישה אר טבליה! | אנשי קשר אנש [אנא |אמ [אע [אמ [א [אש |א [+ [אנשי קשר מייף: | ] ] | הצגן ש [שו [שו ש | ש ]| ₪ש ]| ש [שו [ש ש] ש] |ש קריטריונים: | "נתניה" זס "חולון" 1/1/18 > אה 5 ה 4 תרשים 22.12 אחזור הרשומות המקיימות את שני התנאיס בו-וזמנית 1 = הדע וה ה וו ו ב ירחמיאל | שלומיאלי | | רר חולון 208 שלמה בהן סב חולון כו מור סואץ הר נתניה 08 תרשים 22.13 כל הרשומות שעונות על שני התנאיס ף 0 ו 12216 נתקלתי במשהו המכונה בונה הביטויים, האם כדאי לי להשתמש בו? 1 בשאילתות פשוטות כדאי להקליד את הקריטריונים. בשאילתות מורכבות בונה הביטויים שימושי מאוד. הכללת חישובים בשאילתה במסגרת שאילתות אפשר לבצע חישוביס פשוטים. לדוגמה, בעל עסק מעוניין לראות את המחירון שלו לאחר הנחה של 15% על כל פריט, אספן מכוניות עתיקות היה רוצה לדעת את ערך מכוניות הרולס-רויס שלו בעוד ארבע שניס, כאשר ידוע לו שיעור הגידול השנתי בערכן. כעת נפנה לדוגמה מפורטת. נניח שאתה מנהל את הספריות העירוניות. העיריה הגדילה את תקציב רכישת הספרים בשנה הבאה בעשרה אחוזים. ברצונך לראות כיצד יחולק הסכוס הנוסף בין הסניפים השוניס. במקרה זה, אינך קובע קריטריונים לצורך אחזור רשומות קיימות, אלא יוצר שדה חדש שיציג את הסכומיס על פי התקציב החדש. צור טבלת ספריות, כלול בה שדה בשס תקציב קיים ובסס עליה שאילתה חדשה בתצוגת עיצוב. גרור את כל השדות אל הרשת. בטור הפנוי הראשון ברשת, הקלד/תקציב קייס/*1.1. 0 2000 00666 - קוראים יודעים דוחות יצירת דוח חדש כדי ליצור דוח חדש באמצעות האשף: 1. הצג את חלון מסד נתונים, בחר בלחצן דוחות ולח על יצירת דוח באמצעות אשף. 2 במסך הראשון של האשף, פתח את הרשימה הנפתחת ובחר טבלה או שאילתה שעליה יתבסס הדוח, למשל הטבלה כיתות (ממסד הנתוניס שיצרנו בפרק הקודס). בחר שדות, העבר לתיבה שדות שנבחרו ולח על הבא. 3 במסך השני, ראה תרשיס 22.14, בחר אס ברצונך להוסיף רמות קיבוץצ. בדוגמה שלנו בחרנו לקב לפי קוד מחלקה. לתף על קוד מחלקה ולחץ על הח שמאלה. שים לב לשינוי מראה הדוח בתצוגה המקדימה שבתיבה השמאלית. רמת קיבוצ נוספת שבחרנו היאשם כיתה, לחצ, העבר, ולחצ על הבא. קוד מחלקה | | אשף הדוחות האם ברצונך להוסיף רמות קיבוץ? קוה כיתר, קוד .כיתה, קוד מרצה, סמסטר, . יחידות, מקום, ימים וזמנים, הערות. סמסטר יחידות מקום ימים וזמנים 5 = 5 ב ₪ 3 | אפשרויות קיבוץ'... | ביטול <הקודם | הבא | סיום תרשים 22.14 השלב השני של אשף הדוחות 4. במסך השלישי, ראה תרשיס 22.15, תוכל לבחור אופן מיון של ארבעה שדות. פתח את הרשימות ובחר את ארבעת השדות הראשוניס (לא חובה למיין ארבעה שדות, אפשר גס פחות, או כלל לא). אס תרצה למיין בתוך השדה בסדר עולה או יורד לחץ על הלחצן שנמצא משמאל לכל רשימה נפתחת. כדי לסכס שדות, לחצ על אפשרויות סיכום. בדוגמה וו אין צורך בכך. לח על הבא. פרק 22: שאילתות ודוחות 201 אשף הדוחות אאא קד תה [] |/8 קדמצת | | ----₪ ₪ | = | תרשים 22.15 השלב השלישי של אשף הדוחות 5. במסך הרביעי המוצג בתרשיס 22.16, בחר באופן פריסת הדוח, צפה בתצוגה המקדימה ובחן את השינוייס. בדוגמה שלנו נבחרה האפשרות מדורגת ופריסת העמוד נקבעה לרוחב (משוס שיש בדוח זה שדות רביס). שיס לב שהאפשרות התאם רוחב שדה כך שכל השדות ייכנסו בעמוד אחד - תסומן. לח על הבא. אשף הדוחות אאאאאאאא אאא אאאא אאאא אאאא אאאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאא. אאאאת אאאאא אאאאה. אאהאאא אאאאאת 8 6 8 (9 אאאאא אאאאא. אאאאת אאאאא אאאאא. אאאאת אאאאא אאאאא אאאאא. אאאאת אאאאא אאאאא. אאאאא אאאאא אאאאא. אאאאא תרשים 22.16 השלב הרביעי של אשף הדוחות 6. כעת בחר בסגנון עיצוב, וצפה בשינוייס בתצוגה מקדימה. לחץ על הבא. 7 בשלב זה תן שס לדוח ובחר אס ברצונך להציג אותו בהצג דוח בתצוגה מקדימה או בשנהאת עיצוב הדוח. בחר תצוגה מקדימה כדי לבחון את התוצאות. לח על סייום. המתן, לאחר שניות יופיע הדוח בתצוגה מקדימה. 2 2000 006666 - קוראים יודעים עמוד:| 1 ] 1% ות תרשים 22.17 הדוח בתצוגה מקדימה שינויים בעיצוב הדוח האשף יוצר דוחות באופן מחיר ואלגנטי, אך לפעמים דרושים תיקוניס קלים בעיצוב. הדפס דף מייצג מהדוח. בחר קובץ, הדפסה, עמודים מ-1 עד 1, ולחץ אישור. בחן את ההדפסה. הדוח שיצרנו דורש תיקוניס קלים: 1. כותרות העמודות קוד מחלקה ו-שם כיתה הופיעו כשקו תחתון מחבר בין שתי המילים. 2 כותרת העמודה קוד כיתה אינה מופיעה במלואה. 3 שם הכיתה מוקף במסגרת ואינו מודגש. כדי לתקן, עבור לתצוגת עיצוב, או הצג את חלון מסד נתונים, בחר בלחצן דוחות, בדוח כיתות, ולח על עיצוב. הדוח יופיע בתצוגת עיצוב. 1. לח בתוך התווית קוד מחלקה שבמקטע כותרת עליונה של העמוד, לחץ על הלחצן מאפיינים ₪ בחר בכרטיסיה תבנית, במאפיין כיתוב והחלף את הקו התחתון ברווח. לח על התווית שם כיתה שמשמאל לתווית הקודמת וחזור על הפעולה. 2 הקש על אוח5 והחזק אותו לחוץ, ולחץ על כל התוויות שבמקטע כותרת עליונה של עמוד מקוד כיתה שמאלה, ועל כל השדות שבמקטע פירוט מקוד כיתה שמאלה, שחרר את מקש אוח5. כשסמן העכבר ישתנה לצורת יד, גרור את כל השדות והתוויות שמאלה. הקש על אוח5 ולחצ על התווית קוד כיתה ועל השדה קוד כיתה, בחר בכרטיסיה תבנית, ובמאפיין רוחב הגדל את הרוחב. פרק 22: שאילתות ודוחות | 393 3 בחר בשדה שם כיתה שבמקטע שם כיתה כותרת עליונה. בכרטיסיה תבנית, בסגנון גבול פתח את הרשימה הנפתחת ושנה ל-שקוף. פתתח את הרשימה הנפתחת שליד עובי גופן ושנה ל-מודגש מאוד. לח על שמור, עבור להצג לפני הדפסה, צפה בשינויים. אס נדרשיס תיקוניס נוספים, חזור לתצוגת עיצוב. אס לא, הדפס עמוד מייצג ובחן את התיקוניס על הנייר. [<ום) - [יש ו קוד מחלקה ש מ כיתה קוד כיתה קוד מרצה 1 אלגברה דר אהרוני טימבוקטו טריגונומטריה דר אהרוני הלסינקי הסטוריה טימבוקטו שנגרילה עמוד:] ]שד ]| + | | תרשים 22.18 הדוח בגרסתו הסופית 4 2000 06666 - קוראים יודעים פרק 23 ג"גל ו "וג מו -] 4 בפרק זה: / ייצוא נתוניס למסד נתונים אחר. ייצוא נתונים לגיליון אלקטרוני. ייצוא נתונים למעבד תמלילים. ייבוא נתונים. קישור קבצים. 7% ייבוא ממעבד תמלילים. פרק 23: עסקי ייבוא וייצוא 155 ייצוא נתונים כדי להעתיק טבלה שלמה כדאי להשתמש בפקודה *יצוא. אפשר להעתיק למסד נתוניס אחר של 4606655, או ליישוס אחר. ראשית ננסה להעתיק למסד נתוניס אחר של ₪00655. 1. בחלון מסד נתונים בחר בטבלה לייצוא. 2. לחצ לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור שיופיע בחר יצא... תוצג תיבת הדו-שיח יצא טבלה ('שם הטבלה')) ל..., ראה תרשיס 23.1. 3 בתיבת טקסט שמור כסוג בחר באפשרות 266655 +0501ז1:6. |<]? ותומי ו + כלים - ₪ 7 64 | 3 = [- 5 חשוחנוססק זיז 3] שמור ב וסוס עה הח חטה>טַ3ח13י] ל6ה:חס-> ישנים |5%66 מסמכי ביגי מו ₪ 5 חשוחנססים עזי כ מו יו 6% 0 מועדפים -7] שמור מעוצב [+ אנשי קשר] שם הקוב "] אתחול אוטומטי | ביטול מ שמור כסוג תרשים 23.1 בחר 460655 11670506 כסוג הקובצ לשמירה 4 אתר את מסד הנתוניס שבו ברצונך לכלול את הטבלה ובחר בו. 5. לחץ על לחצן שמור. 6. תוצג תיבת הדו-שיח ייצוא. שמור את השס הקיים של הטבלה או הקלד שס חדש. בתחתית תיבת הדו-שיח, ציין אס ברצונך לייצא הגדרות ונתונים, או רק את מבנה הטבלה באמצעות בחירה בהגדרות בלבד. לחץ על אישור. הטבלה תיוצא למסד הנתונים המיועד. שיטה זו טובה משיטת הגוירה וההדבקה, משוס שהיא חוסכת את הטרחה הכרוכה בפתיחת מסד הנתוניס האחר. אס מסד הנתונים המיועד אינו כולל טבלה בשם זה, אפשר להגדיר את הטבלה באותו שס. 6 2000 00666 - קוראים יודעים ייצוא לגיליון אלקטרוני אפשר לייצא טבלה לתוכנת מסד נתונים אחרת (כגון 08856 או אסספּזהּק) או לגיליון אלקטרוני (כגון |6א₪ או 05ש0)). כדי לייצא, בצע את השלביס הבאים: 1. בחלון מסד נתונים בחר טבלה. 2 לחצ לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור שיופיע בחר יצא... 3 תוצג תיבת הדו-שיח יצא טבלה ('שם טבלה') ל.... בתיבת הטקסט שמור כסוג בחר באחת מגרסאות (5!א.*) א |066א₪ 1167050%, ראה תרשיס 23.2. 4. בחר בכונן ובתיקיה למיקוס הקובצ. סמן את האפשרות שמור מעוצב אס ברצונך לשמור עיצוביסם. סמן את האפשרות אתחול אוטומטי (שנעשית ומינה לאחר בחירה בשמור מעוצב) אס ברצונך שהקובצ ייפתח ב-06א₪ מייד לאחר סיוס תהליך הייצוא. לחץ על לחצן שמור. כאשר מייצאיס לגיליון אלקטרוני, שמות השדות מהוויסם את השורה הראשונה והרשומות מופיעות בשורות שאחריה. % ב % המדריך למשתמש של תוכנת היעד אמור להורות לכם כיצד לייבא נתונים ממקורות חיצוניים. מיותר לציין כי להוראות אלו חשיבות רבה וכי יש למלא אחריהן בקפידה. ייתכן למשל כי תוכנה אחרת תקצץ את שמות השדות וכד'. <ן? ב ו + כלים - ₪ ₪ = 64 | םי = [- 5 חשחזנוסוסים 1 3] שמור ב וסוס עה 5 אנשי קשר 4 הסטוריה ישנים |5%68 מסמכי 5לתשוחוססי 1 ₪0 שולחן עבודה 2 מועדפים ₪ שמור מעוצב [+ אנשי קש-] שם הקוב ש] אתחול אוטומטי ביטול בלמ שמור כפו תרשים 23.2 בחר |066א₪ 167050%] כסוג הקוב לשמירה פרק 23: עסקי ייבוא וייצוא 2507 ייצוא למעבד תמלילים לעיתיס תרצה לפתוח טבלת 66655, עס כל גורמי העיצוב שלה, באמצעות תוכנה לעיבוד תמלילים. דרך טובה מאוד לבצע ואת, היא באמצעות שמירת טבלת 460655 ב- ז8וחזס= +א6ד הסוח. כך יישמרו גורמי העיצוב של הטבלה יחד עם הטקסט. שיטת הייצוא היא השיטה בה השתמשנו עד כה, אך בשורת שמור כסוג, בחר מתוך הרשימה הנפתחת ב- (/שו.*)זוחזס=] +א6ד ה6וח. אחר בחר בכונן ובתיקיה הרצויים ולח על לחצן שמור. כאשר תפתח את הקוב, הוא ייראה דומה למראהו ב-60655, ואת בהנחה שמעבד התמלילים תומך באותן תכונות עיצוביות, בהן תומך 66655. אשף ייצוא טקסט במקריס רביס אין צורך בגורמי העיצוב, הכלולים בטבלת 160655. כדי לייצא נתוניס בלבד בצע את השלביס הבאים: 1. בחלון מסד נתונים בחר טבלה. 2. לחץ לחיצה ימנית ובחר יצא.... 3 בתיבת הדו-שיח יצא טבלה ('שם טבלה6 ל..., בחר כונן או תיקיה. לחצ על הרשימה הנפתחת שמור כסוג ובחר את הסוג (850.* ;80ז.* ;צפס.* ;66ם.*). בשורת שס הקוב ודא כי שס הקוב מכיל את הסיומת 6ט.*. שמור את הקובצ תחת השס המוצע, או בחר שס חדש. 4. לח על הלחצן שמור. 460655 תפעיל את אשף ייצוא טקסט. 'מפריד טקסט' בטרס תחל בעבודה עס אשף ייבוא טקסט יש להבהיר מספר נקודות. האפשרויות תווים מפרידים ושדות קבועי רוחב (ראה תרשים 23.3). יש להפריד בין ערכים המרכיביםס את הרשומה כך שיהיו מיוצאיס בצורה הנכונה. בקובץ טקסט, פעולה וו מבוצעת על ידי הכללת פסיק, נקודה פסיק או תו דומה כלשהו בין הערכיס (התו המפריד בין ערכיס מכונה מפריד). בקובץ בעל רוחב קבוע, רשומיס ערכיס כשביניהם מפרידים רווחים. במקרה זה, קבל את ברירת המחדל תווים מפרידים, ולח על הבא. במסך השני תתבקש לקבוע מזהה טקסט (ראה תרשים 23.4). הבחירה במזהה הינה למעשה בחירה האס ערך טקסט יצוין על ידי מרכאות בודדות, כפולות או היעדר מרכאות. כלומר, זוהי בחירה בין ייתפוחיי, יתפוחי ל-תפוח. השתמש במרכאות בודדות או כפולות, אלא אס כן יש לך סיבה מיוחדת המונעת ממך להשתמש בהן. שיס לב שמוצעת אפשרות לכלול את שמות השדות בשורה הראשונה של מסמך הטקסט שיווצר. לח על הבא. 8 2000 061666 - קוראים יודעים = יי "מתמטיקה",320,"יודה","שימון". "סוציולוגיה",350,"בת?","רובן".22]| "כימיה ותרפיה",980,"זכריה","אריאלה", "גיאוגרפיה",750?,"פילים","עמרי".44) "משפטים",820,"אופק","שימון". תרשים 23.3 הבחירה בין קוב מופרד לקובץ ברוחב קבוע, נראית מסובכת מכפי שהיא באמת. בחר בכל אחת מהאפשרויות וצפה בתיבת התצוגה שתמחיש את ההבדל בין המבניס השוניס |< יי "מתמטיקה",320,"יודה","שימון", "סוציולוגיה",350,"בת?","רובן". "כימיה ותרפיה",980,"זכריה","אריאלה", "גיאוגרפיה",750?,"פיליםפ","עמרי",4 "משפטים",820,"אופק","שימון". תרשים 23.4 בחירה במפריד טקסט בחלק העליון של המסך ובמזהה טקסט בחלק השמאלי של המסך במסך השלישי בחר בנתיב ובשס הקובצ לייצוא ולח על סיום. תקבל הודעה שייצוא הקובצ הסתיים, לחצ על אישוד. פרק 23: עסקי ייבוא וייצוא 2009 ,'י %פו % כדי לשלוח נוסח מכתב אחיד לרשימה ארוכה של נמענים תוכל להיעזר ב-166655. ראשית נסח את המכתב האחיד באמצעות חזס/, ואחר, עדיין ב-0זס), מזג את הקובץ עם טבלת 466655 המכילה כתובות. פעולה זו מוכרת בשם מיזוג דואר. אפשר גם להתחיל את הפעולה ב-66655, אך עדיף להתחיל את הפעולה ב-6זס), מפני שהיא מכילה עזרה המתייחסת לפעולה. ייבוא נתונים עד כה עסקנו בייצוא נתונים. סעיף וה יעסוק בייבוא נתוניס אל 4606655. כאשר נשאלת השאלה: האם הפעולה היא ייבוא או ייצוא! התשובה היא: מהי נקודת ההתחלה. כאשר מעבירים נתונים בין קבצים מסוגים שונים, די ברור אס מבצעים ייבוא או ייצוא. כאשר ייצאת נתוניסם מ-06655 ל-|06א₪ כלל לא נכנסת ל-|66א5, הכל התבצע במסגרת 166655. כאשר מעבירים נתונים בין מסדי נתונים של 66055, לא ברור אם מייצאים או מייבאים. בסעיפים הבאים תמצא את ההבדלים. מהו ההבדל בין ייבוא לבין קישור? טבלה שיובאה ממסד נתוניסם של 406655, למסד נתוניס אחר של 106655, כבר אינה קשורה למסד הנתוניס המקורי. הטבלה המיובאת וזהה לחלוטין לכל טבלה במסד היעד. אך היא עדיין קיימת במסד הנתוניס המקורי, ייבוא הטבלה אינו מוחק אותה. מאידך, טבלה מקושרת אינה מיובאת באופן מלא למסד היעד, אלא נותרת במסגרת מסד הנתונים או מבנה הנתוניס המקורי. במסד היעד אפשר לבצע על הטבלאות המקושרות את רוב הפעולות המבוצעות על טבלאות רגילות של 66055, לערוך את הנתוניס ולבסס עליהן שאילתות טפסים ודוחות, אך הטבלה עצמה נותרת ביישוס המקורי שלה. מתי כדאי לייבא ומתי כדאי לקשר? נניח שאתה אספן בולים. אתה רוכש אוסף בוליס מאדס אשר יצר מסד נתוני פרדוקס המתאר את האוסף. אין לך תוכנת פרדוקס ואינך מעוניין ללמוד כיצד לעבוד עימה, אך ברצונך לייבא את הטבלאות למסד נתוני 60655 המתאר את אוסף הבוליס שלך, כך שאי אפשר יהיה להבתין בין הטבלאות המיובאות, לבין הטבלאות שיצרת מלכתחילה. במקרה זה תבצע ייבוא. מאידך, נאמר שאגודת הבולאים של גואטומלה הזמינה מסד נתוניס, שיתאר את כל הבוליס שהופיעו אי פעס במדינה זו. התחייבת לספק את נתוני המחיר עבור כל בולי 0 2000 06166 - קוראים יודעים דואר האוויר שיצאו לאור לאחר 1940. יוייר האגודה שולח לך דיסקטים, המכילים את כל הנתוניס המתאימים, בפורמט קבצי |66אם. עליך רק להוסיף את נתוני המחיר בשדה המתאים. ראשית, עליך לבדוק אס הדיסקטים שנשלחו אליך מכילים וירוסיס (לפעולה זו אין קשר לעבודה ב-260655, אך זו עצה מועילה בכל מקרה של טיפול בנתוניס המגיעים ממקור זר), ואחר בצע קישור בין הקבציס לבין 860655. כך תוכל לבצע את השינוייס הנדרשים, מבלי לשנות את מבנה הקבציס. עוד בנוגע לקבצים מקושרים קבציס מקושריס מאופייניס בסמלים ייחודיים, המציינים את מקורסם. לדוגמה, בתרשיס 23.5, הטבלה המקושרת מ-|₪606 מצוינת בח (לצד טבלה מיובאת מופיע הסמל הרגיל של טבלת 460655). כאשר מקשרים קבציס נותר הסמל בחלון מסד הנתוניס. אפשר לבטל את הקישור, אך בכך תבטל רק את הקישור. הטבלה המקורית במבנה המקורי שלה, תמשיך להתקייס ולא תושפע מפעולה זו. אין אפשרות לשנות את הדרך בה מאוחסנת הטבלה המקושרת במסד הנתונים. אך 5 מאפשרת לשנות חלק מתכונות הטבלה, כגון: פורמט ההצגה, מספר הספרות שמשמאל לנקודה העשרונית, מסכות קלט וכותרות. שוב, השינוייס בתכונות אלו, אינס משפיעים על הטבלה המקורית. |< וםן- יו ₪ > 5 % | פדשו עשב₪ פת אובייקטים יצירת טבלה בתצוגת עיצוב טובלאות 88 יצירת טבלה באמצעות אשף יצירת טבלה בהזנת נתונים שאילתות 1:65 00310 ת8ו5 ו אנשי קשר ו גי מכירות שנתי עמודים סוגי קשר קריאות ₪ ₪ א ₪ ₪ מאקרו מודולים ]₪3 םיפדעומ‎ תרשים 23.5 טבלאות מקושרות מצוינות על ידי סמלים המשקפים את מקורן. בדוגמה זו מקור הטבלה המקושרת הוא |68א5 פרק 23: עסקי ייבוא וייצוא 201 ייבוא וקישור טבלאות 5 מכילה מיגוון אמצעי סיוע לייבוא וקישור קבצים. נסקור מספר דוגמאות שתסייענה להבין כיצד פועלים ייבוא וקישור. ייבוא ממסד נתונים של 466655 לאחר עד עתה למדת כיצד לייצא טבלה ממסד נתוני 466655 אחד לאחר. כדי לייבא טבלה, נקוט בפעולות הבאות: 1. בחלון מסד נתונים של מסד היעד, לח על הלחצן טבלאות ואחר לח על הלחצן חדש. 2 בחר ייבא טבלה ולת אישוד. 3 בתיבת הדו-שיח קבצים מסוג, ודא כי סוג הקוב הוא 406655 50ססווא. בתיבת הטקסט חפש ב אתר את מסד הנתוניס המכיל את הטבלאות לייבוא. בחר בקוב ולחצ על הלחצן ייבוא. 4. תופיע תיבת הדו-שיח ייבוא אובייקטים. לח על הלחצן אפשרויות. שים לב שאפשר גסם לייבא את כל הקשרים בין טבלאות (ראה תרשים 23.6). גס כעת תוכל לבחור האס לייבא טבלה שלמה או רק את המבנה, סרגלי כליס ותפריטים, או מפרטי ייבוא/ייצוא. 5 בחר את הטבלה או הטבלאות לייבוא. אפשר לבחור מספר טבלאות על ידי לחיצה על הטבלאות הרצויות, ואפשר לבטל את הבחירה על ידי לחיצה על הלחצן בטל כל הבחירות. אפשר גם להשתמש בלחצן בחר הכל. לח על אישור והתוכנה תייבא את הנתוניס. | מודולים | מאקרו | עמודים | דוחות. | כופסים | שאילתות | כובלאות ז0/0697-610553 | ביטול ז60:98-010558[סזוק ץז98-610553חו/ | בחר הכל | בטל כל הבחירות. אקטשהדות = ייבוא ייבוא טבלאות ---------] | יבוא שאילתות ₪] קשרי גומלין 6 הגדרות ונתונים 66 כשאילתות = ] תפריטים וסרגלי כלים 7 הגדרות בלבד 7 כטבלאות ] מפרטי ייבוא/ייצוא תרשים 23.6 ודא כי לחצת על לחצן אפשרויות כדי שתוצגנה אפשרויות נוספות 12 2000 0666 - קוראים יודעים !. > + !29256 -"/ 9 6 ייבוא קבצים מ-460655 או מ-661א5 הוא בדרך כלל תהליך פשוט. אך ייבוא ממסדי נתונים אחרים, הנוקטים שיטות שונות לביצוע פעולות מסוימות, עשוי להיות פעולה מורכבת. יס אפשר גם להתחיל את תהליך הייבוא על ידי לחיצה ימנית בכל מקום ריק בחלון מסד נתונים ובחירה ביבוא, או אפשר גם להתחיל את תהליך הייבוא או הקישור באמצעות בחירה בקובץ, קבל נתונים חיצוניים ובחירה בין האפשרויות ייבוא או קישור טבלאות. קישור גיליון אלקטרוני כעת לאחר שייבאת טבלאות ממסד נתוניס אחר של 4606655, ננסה לקשר גיליון |66אם. כדי לפשט עניינים, נניח כי כל קוב 5% מכיל רק גיליון אחד (גם אס הקובצ מכיל מספר גליונות אין בעיה - פשוט מלא את ההוראות הניתנות על ידי אשף קישור גליונות אלקטרוניים וההוראות הניתנות כאן, ולא סביר שתיתקל בבעיות). כך תקשר גיליון ו5%6 למסד נתוניס של 60655( : 41 .2 בחלון מסד נתונים לח על הלחצן טבלאות. לח על הלחצן חדש. בחר קשר טבלה ולחצ על אישור. בתיבת הדו-שיח קישור, בתיבה קבצים מסוג בחר (5!א.*) |066א₪ +ספסזסוו. אתר את הקוב המכיל את הטבלה המיועדת לקישור ולח על קשור. 460655 תפעיל את אשף קישור גליונות אלקטרוניים. אם יש בקוב המקושר מספר גליונות, יופיע מסך המאפשר לבחור את הגיליון או את הטווחים אותס תרצה לקשר (ראה תרשים 23.7), לח על הבא. כדי שכותרות העמודות תיכללנה בגיליון ככותרות שדות, סמן את האפשרות שורה ראשונה מכילה כותרות של עמודות (ראה תרשים 23.8). בחר, ולחצ על הבא. במסך השני, תן לטבלה המקושרת שס ולת על סיום. 60655 תקשר את גיליון הנתוניס למסד הנתוניס. פרק 23: עסקי ייבוא וייצוא 13 [<]? ב 097-055 ץ66598-6|05581[סזק ץז98-610558חו/ מפשרויות << בחר את הגיליון אותו אתה מעוניין לקשר למסד הנתוניס ד תרשים 23.8 אפשר לצפות בנתוניס בתחתית החלון. כדי לראות שורות נוספות יש להשתמש בפס הגלילה ייבוא ממעבד תמלילים בדוגמאות הקודמות ייבאת קובצ ממסד נתוניס, קישרת קוב מגיליון אלקטרוני. כעת תייבא קובץ טקסט מ-שזס/ ובו ערכים המופרדיס באמצעות סימני פיסוק (כדאי להשתמש בפסיקים). ראשית שמור את הקוב ב-0זס\ כ- ץוחס 16%, ואחר נקוט בפעולות הבאות : 1. בחלון מסד נתונים לחץ על הלחצן טבלאות. 2 לח על הלחצן חדש. 3 בחר ייבא טבלה. תופיע תיבת הדו-שיח ייבוא. 4 2000 0666 - קוראים יודעים 4 בתיבת הטקסט קבצים מסוג בחר (ס856.* ;%82.* ;צ65.* 06.*) ₪165 %א6ד. אתר את הקוב ולח על הלחצן *יבוא. 460655 תפעיל את אשף ייבוא טקסט. 5 במסך הראשון, קבל את ברירת המחדל תווים מפוידים כגון פסיק או טאב מפרידים כל שדה, לתא על הבא. 6. במסך השני, קבל את ברירת המחדל, סימן הפרדה פסיק, סמן שורה ראשונה מכילה שדות (אס בקובצ המקורי יש כותרות לעמודות הערכיס) ולחץ על הבא. 7 במסך זה בחר אס ברצונך לשמור בטבלה חדשה או בטבלה קיימת, בחר חדשה ולח על הבא. 8 במסך זה אפשר לבחור את השדות שיהיו מיובאים. ראשית, בחר בשדה בחלק התחתון של המסך באמצעות לחיצה. בתיבת הטקסט שם שדה תוכל לשנות את שס השדה. בתיבת הטקסט אינדקס אפשר לקבוע כי השדה :הווה אינדקס, בתיבת הטקסט סוג נתונים אפשר לבחור בסוג נתון מתוך רשימה נפתחת, ראה תרשיס 23.9. לח על הבא. |< יי |=- אתה יכול לציין מידע עבור כל אחד מהשדות שאתה מייבא. בחר שדות מהאזור מטה. לאחר מכן, תוכל לשנות מידע אודות שדה בשטח "אפשרויות שדה'. = אפשרויות שדה שםשדה: | ףקת | שוג נתונים: | טקסט ן - אינדקס: לא ] - -] אין לייבא שדה (דלג) | מתקדם... | ביטול <הקודם הבא> | סיום תרשים 23.9 כדי לבחור שדה, לח במקוס כלשהו בעמודה שלו, אחר הגדר את הערכים הנוגעיס לו 9 במסך זה הגדר מפתח ראשי, או אפשר ל-406655 לבחור מפתח ראשי, או בחר ללא מפתח ראשי ולח על הבא. 0. במסך האחרון, בחר שס לטבלה ולח על סיום. 460655 תייבא את הנתונים ותיצור את הטבלה. פרק 23: עסקי ייבוא וייצוא 2155 ו 0 א>ססושט0 פרק 24: עבודה ב-00%ס00% פרק 25: דואר אלקטרוני פרק 26: המשרד החדש לפי אססושטס עבודה ב-א00%ס0% 21077 מבנה חלון אססושטס לאחר שבחרת תיקיה, היעזר בלחצנים, יוס, לחץ כאן כדי ליצור פריט בסרגל 001!00% שבוע עבודה, שבוע וחודש, כדי לשנות את חדש בתיקיה הנוכחית. תמצא תיקיות דרך תצוגת הפריטים. תצוגת לוח השנה השתמש בח כלפי מטה כדי = מובנות, המסייעות היומי אינה מתאימה לצרכיך! נסה את לבחור סוגי פריטיס שוניס. תצוגת החודש או את תצוגת הרשימה. בארגון וניהול דואר אלקטרוני, פגישות, ישיבות, שמות, כתובות ומשימות לביצוע. מראה חלון >ססוט) משתנה בהתאם לתיקיה בה בחרת. אתר מידע כלשהו. לחצן חפש מאפשר לחפש לפי תאריך, סוג, מילה מסוימת, או משפט. 7 - )5[|<[ , אוגוסט 1999 | ספטמבר 1999 4 ם שלישי, אוגוסט 31 8 4 נית .1 :יש א ב ג ד ה ו ש 5 ₪ ₪ ₪ 30 31 3 35 % 1 5 3 1% 6 ל 5 6 7 8 9% 0 98 10 3 12-14 13 14 15 16 17 18 5 6 17 18 19 ב 1ב ₪ ₪ 2 3 4 5 ג ₪ 4 5 ₪ 7 3 4 ₪ 2 130 > פךם 43 5 6 7 8 9 תיבת דואר נכנס ₪ פנקס משימות | ןש ] > לחץ : 7 חד/ 0 לצלצל|ך] לוח עונה לצלצל|ךז = פגישה עם אפרת. ₪ וי ] לצלצל ך] אנשי קשר משימות פגישה עם אפרת. % פתקים | סמלים מאפשרים לקבל פרטים על פריט לח כאן כדי להציג לחצניסם במבט חטוף אחד. כדי להוסיף או לערוך הקשוריס לדואר אלקטרוני - תיבת מידע, לחץ על הפריט לחיצה כפולה והיעזר דואר נכנס (אססח)!), פריטים בטפסי %00%ש00. שנשלחו (05ח16! +%ח656), ותיקיות שיצרת לתיוק הדואר. 8 2000 0666 - קוראים יודעים מידע התקנה בסיסי כברירת מחדל, 2000 06066 מתקינה את אססשטס אוטומטית. אך ההתקנה אינה סופית, ומכיון שיש שלוש ערכות אפשריות של התקנה, דרושה התערבות פעילה. עליך לבחור את אפשרות ההתקנה המתאימה ביותר, כדי שתוכנית ההתקנה תתקין את התיקיות המתאימות והנכונות. 000% מציעה שלוש תצורות התקנה אפשריות : > אינטרנט בלבד (שץ|חס 6%חזסזח1) - אס הדואר מתקבל באמצעות ספק אינטרנט בלבד, בסטנדרט שרת סד51. 4 ארגון או קבוצת עבודה (קטסזפָאזס\ זס 6ז8זסקזס60) - אם הדואר מתקבל באמצעות שרת הרשת בחברה, תוך שימוש בשרת ספַחִח66ם, |ו%8] ספסזסווא, או תוכנית דואר אחרת המשתמשת במנהלי התקניס של מערכת דואר בפרוטוקול ]קהוז. התקנה זו מאפשרת שימוש בפרוטוקול 57 בדואר ברשת האינטרנט, אך בעת משלוח דואר באינטרנט אתה עלול להיתקל בקשיים או כשלי ביצוע. > ללא דואר אלקטרוני (וא-ם סא) - אס ברצונך להמשיך לעבוד עס תוכנית דואר האלקטרוני קודמת, כגון 8זססטם, || 6056806, או 5סזסא ₪5שס], או, אס כלל אינך מעוניין בקבלה ומשלוח דואר אלקטרוני ממחשב זה. בחירה נכונה עשויה להיות קריטית. בשדרוג מגירסה קודמת, 000% תציע לבחור עבורך את ההתקנה. אס בעת ההתקנה 2000 אססשטס תוהה רכיבי התקנה של גירסה קודמת, תופיע תיבת דו-שיח ותתבקש לאשר שמירה של הגדרות התצורה הקיימת. אס תבחר לאשר, תופיע סדרת תיבות דו-שיח הכוללות הגדרות כגון שרת הדואר, שס משתמש וסיסמה. תוכל לאשר, או לשנות הגדרות. אם לא תאשר שמירת הגדרות הגירסה הקודמת, אסס000 תחפש אחר תוכניות דואר אחרות. כדי לעבור מתוכניות דואר כגון 655זקאם >ססט0, 8זססטם, או ||3 6056806 ל- 2000 אססְ₪ַט0, בחר את שס התוכנית בה אתה משתמש. אססטס תותקן בתצורת ץ!חס 6%ח'ו%6ח1, ותייבא את כל הגדרות התוכנית הקיימת שבחרת. 0 כ/כככ א0וככ /6ו3! אססטטס משנה את הממשק שלה בהתאם למחשב, למערכת ההפעלה, ולהגדרות שונות הקיימות במחשב. למשל, אם אססשטס תותקן במחשב שבו מערכת ההפעלה היא 98 פוסבחו/ עברי שהותקן כשדרוג של 5 פשטססחו)), והמערכת הראשונית (95 פאוסבחו/) הוגדרה לטיפול בדואר ארגוני (הידוע כ- |ו%3 91607050%) באמצעות שרת סְאַחִהַח6אם, ייתכן ותיבת הדואר הנכנס תיקרא אספח1, ולא תיבת דואר נכנס. בנוסף, אם אססט0 תותקן במחשב הפועל ברשת תקשורת, ותוגדר לטפל בדואר אלקטרוני מהאינטרנט ובתוך הארגון, היא תציג אפשרויות תפריט השונות מאלו שתוצגנה אם תוגדר לטפל בדואר אלקטרוני מהאינטרנט בלבד. לכן, המסכים המוצגים בפרקים הבאים עלולים להיות שונים מאלה המוצגים במחשב שלך. עבודה ב-א00ס0%₪ 1.9 אס לא תימצא גירסה קודמת, תופיע תיבת דו-שיח המציגה את כל שלוש אפשרויות ההתקנה, מתוכן עליך לבחור אחת. 29226! % משתמש פקס שים-לב, אם גרסת אססט0 הקודמת בה השתמשת כוללת תוכנית פקס של 1167050%, האפשרות המומלצת להתקנת 2000 אססט0 היא ארגון או קבוצת עבודה. אך אם אינך משתמש יותר בתוכנית הפקס (למרות שהיא קיימת), רק בדואר אלקטרוני באמצעות ספק האינטרנט, בתיבת הדו-שיח, בשאלה האם ברצונך לשדרג, בחר באפשרות ההתקנה אינטרנט בלבד. % -/ % בדרך כלל פועלת תוכנית ההתקנה האוטומטית של א>ססטטס כהלכה, אך היא אינה חסינה בפני תקלות. אם בחרת בחירה שגויה, אתה עשוי לגלות שחלק מתכונות הדואר ברשת החברה אינן זמינות, או שתוכניות קשורות אחרות מתנהגות שונה מהרגיל. אם זה קורה, תוכל לשנות את תצורת ההתקנה בקלות, אך מומלץ שתתייעץ לשם כך עם בעל ידע בנושא. שימוש ב-אססושט0 למעקב אחר פרטים 0% יכולה לסייע בארגון יומך ביעילות רבה. בכל תצורה שתבחר, ממשק אססשטס הבסיסי יהיה דומה. כל פיסת מידע מאוחסנת בפריט ₪00%ש0: הודעות דואר אלקטרוני, רישוס אנשי קשר, פגישות ביומן, וכך הלאה. תיקיות מובנות מארגנות פריטים שקשורים אחד לשני לתצוגות הניתנות למיון, סינון והדפסת המידע הרצוי. בהפעלת א>ססשטס ולחיצה על הסמל העליון בסרגל אססטטס הנמצא משמאל, תיראה התוכנה כמו בתרשיס הבא. סרגל אססשטס כולל שבעה סמליס המאפשריס מעבר מהיר בין תיקיות המציגות סוגי מידע שוניס. בצד ימין נמצא עמוד 1008 אססוטס, המציג את המשימות, הפגישות וההודעות לזמן נתון. 0 2000 06166 - קוראים יודעים [< ום] - נטינדצ ןי | קובץ עריכה תצוגה מועדפים כלים פעולות עזָרה -פן . 1008 006]!ו)0 - תיקיות אישיות הודעות 7 להתקשר אל שמיל תיבת דואר נכנס טיוטות. תיבת דואר יוצא תיבת דואר -7] לתאם עם בזק התקנת קו ופפ א 4 וס - 9:30 הזש יום הורים בגן של אורן . . ז -] לגשת לדואר לאסוף את החבילה ו % אירוע של יום שלם = ער: השנה (חוגים יהודיים ד לוח שנה = להרכיב את ה-פצפ החדש ץז - אירוע של יום שלם = א' ראש השנה (חגים יהודיים רה דתיים) ב ויוי אנשי קשר אירוע של יום שלם = ב' ראש השנה (חגים יהודיים דתיים) ... קיצורי הדרך ...קיצורי דרך א התאמה אישית של דף עְבְּ6סד אססופטס לחץ על הסמל /008ד 00%טוס בחלק העליון של סרגל אססטטס, כדי לראות במבט חטוף את סדר היוס. לחיצה על סמליס אחריס בסרגל אססטטס מציגה תוכן של תיקיה בודדת ; ץ1008 אססשטס שונה, מפני שהוא אוסף פריטיס ממספר תיקיות ומארגן אותס בעמוד מרוכז אחד. על פי ברירת המחדל, תצוגה זו מראה את הפגישות הבאות, משימות נוכחיות, והודעות שעדיין לא נקראו. ץד 000% כולל שלושה סוגי פריטים בסיסיים: פגישות, משימות ומונה מספר ההודעות שעדיין לא נקראו, הנמצאות בתיקיות שאחריהן הוא עוקב. כדי לשנות את עיצוב התצוגה, לח על הסמל שְ3סד 000% בסרגל א%ססטס; אחר לחץ על התאמה אישית של צְ03סד אססשש0, הנמצא בדף עצמו (המיקוס המדויק של הלחצן משתנה על פי הסגנון שבחרת). התרשיס הבא מציג את האפשרויות השונות. [< וט - ו טינדצ ד | קובץ עריכה תצוגה מועדפים כלים פעולות עורה התאמה אישית של 1003 00600% | ] בהפעלה, עבור ישירות אל 1003 6ספווס. הודעות הצג תיקיות אלה: | = בחירת תיקיות.., ו לוח שנה הצג מספר ימים זה בלוח השנה שלי 5] + (נכנס(2 משימות ברשימת המשימות שלי, הצג: ₪ כל המשימות. 62 = המשימות של היום לוח שנה ₪ כלול משימות ללא תאריך יעד > מיין את רשימת המשימות שלי לפי: תאריך יעד. ₪ לאחר מכן לפי: (ללא) - | = בסדרעולה 6 בסדרשלה אנשי קשר 6 בסדרירד 68 בסדרירד - ... קיצורי הדרך ...קיצורי דרך א סגנונות הצ את 1003 אססטטס בסגנון זה: עבודה ב-00%ס00% 11 > 22 על פי ברירת המחדל, ץ1008 אססטטס מציג כמה הודעות שעדיין לא נקראו יש בתיקיות תיבת דואר נכנס, תיבת דואר יוצא, וטיוטות. בחלק הודעות לת על הלחצן בחירת תיקיות, כדי לבחור תיקיות נוספות לתצוגה. אפשרות שימושית, אס הודעות המגיעות ממקורות שונים מועברות ישירות לתיקיות שונות, על פי מאפיין שס השולתח. בחלק לוח שנה, תוכל לבחור את מספר ימי הפגישות, הישיבות והאירועיס שברצונך לראות מראש. אס לוח השנה מלא ואתה בודק אותו מדי יוס, בחר 1 כדי לראות רק את פרטי היוס; בחר מספר כלשהו (עד 7) כדי ש-ץ008סד אססטטס יתריע על פגישות של שבוע מראש. בחלק משימות בחר אס לראות את כל המשימות, או רק משימות שנקבעו להיוס; תוכל גם להגדיר כיצד למיין אותן. 0 66ו076 - קוראים יודעים פרק 24 עבודה ב-אססשטס בפרק זה: / הוספת שמות לספר הכתובות. כיצד לתזמן פגישות ואירועים! מה ההבדל ביניהם? אצבע על הדופק - רשימת המשימות. יומני היקר - מעקב אחר התוצר היומי. % .א" .יי הדבק פתק צהוב על שולחן העבודה - ראה כיצד. 0% משלבת את האוגונית האלקטוונית הטובה ביותר עם מזכירה יעילה. מאוגנת ומעדכנת את ספו הכתובות והטלפונים, יומן הפגישות, ורשימת המטלות - והכל במקום אחד. פרק 24: עבודה ב-00000% - 413 0 006606 יכולה לשמש תחליף מצוין לכל שיטות הארגון הידניות, בעיקר אססטטס. תוכנה זו משלבת את הארגונית האישית הטובה ביותר עס מזכירה יעילה מאוד. א*ססטט0 עוקבת אחר שמות, כתובות, מספרי טלפון ופגישות, מזכירה לך לשלוח פרחיס לאמא שלך ליוס הולדתה, להזמין מקומות למסעדה, לארגן פגישות עס עמיתיס לעבודה ואף מארגנת את הדואר האלקטרוני המגיע אליך. מה ב-0%00%? מ ו % תיבת דוארנכנס 24 ... קיצורי הדרך >ססווגום כדי להפעיל את א>ססטטס, לחצ על סמל 000% +)ספסוסווא שעל שולחן העבודה. אס תתבקש, הקלד את סיסמתך. אססשטס תיפתח ותציג את תיקיית ברירת המחדל. כדי לשנות ולהתאים אישית את התיקיות השונות בחר כלים, אפשרויות ועבור בין הכרטיסיות השונות. בצד שמאל של חלון היישוס מופיע סוגל קיצורי הדרך של אסס0שטס ובו שבעה סמלים (ראה תרשים 24.1). תרשים 24.1 סרגל קיצורי הדרך של 00%00% מאפשר גישה מהירה לתיקיות בהן נשמר המידע. לחצ על סמל, ותוכן חלון 000% ישתנה בהתאס לבחירתך במה שונה סרגל וה מסרגל כלים רגיל! הוא אנכי, צמוד לשמאל חלון היישוס, והסמלים גדולים יותר: ץְב3ּסד אססופש0 - מציג משימות, פגישות והודעות נוכחיות בתצוגה בסגנון דף אינטרנט; על פי ברירת המחדל, הוא מציג כמה הודעות שלא נקראו נמצאות בתיבת דואר נכנס ומפרט פריטיס שיש לבצע בחמישה הימיס הקרוביס. תיבת דואר נכנס - מאפשרת להתכתב בדואר אלקטרוני עס אנשיס אחרים, ברשת החברה או באינטרנט. לוח שנה - היעזר בו כדי לעקוב אחר פגישות, ישיבות שבועיות, ימי הולדת, ימי נישואיס וכדומה. אנשי קשר - כאן תוכל לאחסן שמות, כתובות, טלפוניסם, כתובות דואר אלקטרוני (/ו88-=) ופרטים אחרים. משימות - ארגן את התחייבויותיך לפי סיווג וקדימות, והעבר למישהו אחר משימות שאין לך זמן לבצע. פתקים - הגירסה הממוחשבת של אסס0ט0 לפתקיות הצהובות המכסות את מסך המחשב (ואת המקרר בבית). פריטים שנמחקו - גרסת אססטס לתיקיה סל המיחזור של פוססחו\. פריט אססט0ס שנמחק, מוצא את דרכו לסל זה, מכאן אף אפשר לשחזרו. 0 66ו06 - קוראים יודעים השימוש ב-אסס!%ט0 בבית פרטי תציב תיבת דואר ליד השער, בבית דירות אתה מוסיף את שמך לרשימת הדייריס שליד דלת הכניסה לבניין. אססט0 פועלת בדרך דומה: לפני שתוכל להתחיל ולהציף אותה במידע, עליך לספק לה מספר פריטי מידע חיוניים כגון: מי אתה, מה כתובת הדואר האלקטרוני שלך והיכן אתה מעוניין לאחסן את המידע הנכנס. אסססטס שומרת את המידע שאתה מספק בקוב> מיוחד הנקרא 50116 (פרופיל). הגדרת פרופיל בהתקנת 0066 נקבעו הגדרות הפרופיל הראשוניות. אס לא, אססשטס כוללת אשף מיוחד לבניית פרופיל, שינחה אותך צעד-אחר-צעד בכל שלבי התהליך. 20256! % רוב ההגדרות שבאשף הגדרות א>ססשט0 דורשות מידע טכני על מערכת הדואר האלקטרוני של החברה והגדרות הדואר האלקטרוני האישי. אם אינך יודע פרטים אלה, לחץ על 68ח68 ופנה למנהל הרשת לקבלת עזרה. אל דאגה - אינך מקלקל דבר על ידי הפעלה והפסקת האשף. כל פריט אססשטס וכל תיקיה מקבלים סמל משלהם, אך אססשטס למעשה אינה מאחסנת פריטיס אלה בנפרד. היא אוספת פריטים לתוך קבצים גדולים יותר. כל אחד מקבציס אלה מתפקד כבסיס נתוניס המחזיק סוגיס רבים של פריטי אססשטס. הפורמט ומיקוס הקבציס תלוייס בהגדרת התצורה של אססט0ס שבחרת: למשל, קוב הנמצא בכונן הקשיח, או סדרת תיקיות בשרת 06ח8ח6א5. > אם המערכת הוגדרה להשתמש בתצורת (0ו1) שוח | 66חזסזח1, הנתוניס יאוחסנו בקובץ תיקיות אישיות בעל סיומת ‏ 0%. אס 2000 א>ססשטס הוגדרה בתצורת ץוח0 |ו13] 6%חז%ח1 מבלי לשדרג מגירסה קודמת, הנתונים יימצאו בקוב הנקרא %פק.אססטטס. בשדרוג מ- 97 אססשט0 או מ- 0חו165530!] פ5אוססחו\, הנתונים יימצאו בקוב> 5פק.אספוו3] או 6.0555פַח8ח6א5. בתצורה זו, הקובצ |8ח650ק הוא המקוס אליו תועברנה כל ההודעות החדשות, והוא המקוס שבו ימוקמו כל פריטי התיקיות האחרות (לוח שנה, אנשי קשר וכו). > בשימוש בשרת 608006א5 תוכל ליצור קובצ אחד (ורק אחד) 6 6זסז5 6חוו08 ולשמור אותו במחשב שלך. סוג קובץ זה, בעל סיומת 05%, דומה מאוד לקובצ 5 |8ח50ז6ק. תצורה מסוג וה היא המתאימה ביותר לשימוש במחשב נישא או בהתחברות באמצעות הטלפון מהבית לרשת המשרד. שלא כמו בתצורת אינטרנט שבה מועבר דואר מהשרת למחשב שלך, בתצורה זו הדואר נשאר בשרת, ועותקי ההודעות מורדיסם למחשב שלך. הורדת העותקיםס מתבצעת באמצעות בחירה בתפריט קובף, סינכרון (6<וחסזוח6חץ5). בדרך כלל תעבוד עס נתוניס בקוב 506 6חו0161, ותתחבר לשרת רק כאשר תרצה למשוך דואר או לשלוח הודעה. פרק 24: עבודה ב-000% 15 בעבודה ב-00₪00% תוך התחברות לשרת שְחַחַהַח6אם, תוכל לדלג על אחסנה מקומית ולפתוח פריטים מתיקיות דואר שבשרת. ניתוק מהרשת גורס לאיבוד הגישה להודעות בדואר האלקטרוני ופריטיס בתיקיות אחרות (לוח שנה ואנשי קשר, לדוגמה). לכן, כדאי לשמור עותק גיבוי לנתוניס שלך בקוב 6ז0ו5 6חוו0. לאשף ההגדרות שלבים רבים. כדי להתקינו, עקוב אחר ההוראות הבאות: 1 הגדר את שירותי המידע (065ועז56 חסוזהוחזס]ח1). האפשרויות עשויות להשתנות בהתאם להגדרות המערכת וסוג ההתקנה שביצעת. נניח שהאפשרויות לבחירה הן: !ו(83 11070506] או 6פאַח3ה67א5 110705065 (לדואר פנים-ארגוני), או [[13 10%6706%. %ססשטס נעזרת במידע זה כדי לוודא שהמחשב מסוגל לתקשר עס רשת שירותי הדואר. תן לפרופיל שס. ברירת המחדל היא שס המשתמש שלך; אפשר לקרוא לו בשס תיאורי יותר כגון תיבת הדואר של (שמך). מלא את תיבות הדו-שיח בנתוניס על חשבון הדואר האלקטרוני שלך - שס המשתמש, סיסמה וכדומה. פרטים אלה תקבל ממנהל הרשת. חזור על צעד 3 עבור כל אחד משירותי המידע הנבחריס. צייו את שס קובצ הכתובות שלך - 800% 466,655 [84ח50ז6ק. אס אין לך, %סססטס תיצור עבורך. אס לחברה יש שרת 6בַחַ8ח6אם, ייתכן שהדואר מאוחסן ברשת, בקובץ תיקיות אישי - 0!00615= [בּחספוסם. ציין את מיקוס קוב> התיקיות האישי - 010615 50031ז6פ. קוב וה מכיל את כל המידע שלך - אנשי קשר, פגישות, כתובות דואר אלקטרוני וכוי. השתמש בקוב> קיים, או אשר יצירת חדש. לאחר שהשתמשת באשף בפעם הראשונה, תוכל לשנות, להוסיף, או למחוק פרופיל קיים. כדי לעשות ואת, בחר כלים, שירותים, כרטיסיה 1665ע56. תופיע תיבת דו-שיח, הנראית בתרשיס 24.2. כעת, לחץ על לחצן הוסף כדי להוסיף חשבון חדש, או בחר חשבון קיים ולחץ על לחצן מאפיינים כדי לשנותו. בעריכת פרופיל בעזרת תיבת דו-שיח זו, השתמש בלחצניס הוספה או הסר כדי לשנות פריטים בפרופיל. סמן ידני. רשומה מהרשימה ולח על הלחצן מאפיינים כדי להתאים את מאפייניה באופן למען האמת, קל יותר ליצור פרופיל בעזרת האשף, לכן כשיש צורך בשינוי פרופיל, מחק את הפרופיל הישן והשתמש באשף ליצירת פרופיל חדש. 216 0 07666 - קוראים יודעים תרשים 24.2 . -- חשבונות אינטרנט [? |[<) יס אפשר ליצור מספר פרופילי אססשטס. למה? ייתכן שיש לך שני חשבונות דואר אלקטרוני - אחד לדואר בענייני עבודה והשני לתכתובת אישית. או אולי מישהו אחר משתמש במחשב זה כדי לקרוא את ההודעות שלו. הגדר פרופילים בשמות כגון |ו3 אזס/, |החספזסק ו- |ו3א 5'זהּחס? (שים לב! לא תוכל לעבוד תחת פרופילים שונים בו-זמנית). כדי לעבוד תחת פרופיל אחר, בחר כלים, חשבונות, ובכרטיסיה דואר בחר את הפרופיל בו ברצונך להשתמש, עליך להגדיר פרופיל אחד כברירת המחדל. אם תרצה להוסיף חשבון חדש, לחץ על לחצן הוסף, ו- >ססטס תעביר אותך לאשף. הכל | זואר | שירות מדריך כתובות | | התקורות הסך | מאפיינים קב פברירת מחד ב | צריך לשנות פרופיל לאחר הפעלה ראשונית של אססטטס! מצטערים, האשף סייס את מלאכתו, תיבת דו-שיח זו מחליפה אותו 7 0. כ/לכי! אססטטס תורגמה לעברית, ולכן אפשר ליצור פרופילים בשמות עבריים. למרות האמור לעיל, מומלץ להשתמש בשמות לועזיים. 0 ו6ו2כ! לחברה יש שרת דואר אלקטרוני מסוג ספַחב3ח6אם +ספסזסוו]. האם אני יכול לפתוח תיקיה ציבורית (ז0!06: 6ו!|טטק)? כן. בחר קובץ, פתח ומתפריט המשנה בחר בתיקיה המתאימה מרשימת התיקיות הציבוריות שתוכל לפתוח. אם שרת מסוג סְפַחַה8ה6א₪ 167050 אינו מותקן ברשת החברה, אפשרות זו תהיה בלתי זמינה. פרק 24: עבודה ב-00%00% 17 שימוש בסרגל אססושטס לאחר שסיימת להגדיר את אססשטטס, תוכל להתחיל לעבוד. כדי להזין את פרטי אנשי הקשר, לחצ על הסמל אנשי קשר. כדי לקבוע פגישות, לח על לוח שנה. כל לחיצה על סמל משנה את תוכן החלון הראשי של א>ססטטס. *ל" מעוניין לעבוד בו-זמנית על רשימת הקשרים (אנשי קשר) ויומן הפגישות (לוח שנה)? פתח אותם בחלון נפרד. לחץ לחיצה ימנית על סמל, ומתפריט הקיצור 0 בחר פתח בחלון חדש. החלונות הנלווים לא יכללו את סרגל קיצורי הדרך של אססטטס. כדי להציגו, בחר תצוגה, סרגל אססו6שס. לסמלי סרגל קיצורי הדרך של אססט0 תכונה חשובה נוספת. כדי ליצור פריט חדש המבוסס על פריט כלשהו, גרור את הפריט מהחלון הראשי של א>ססשטס, ושחרר מעל סמל כלשהו בסרגל. שינוי התצוגה לחיצה על סמל בסרגל קיצורי הדרך של אססשטס תציג את המידע בחלון היישוס הראשי, בתצוגת ברירת המחדל. לדוגמה, יומן הפגישות יציג את לוח הזמניס להיוס, ולצידו רשימת משימות לביצוע. רשימת אנשי הקשר תופיע בתצוגת כרטיסיות קטנות. בדרך כלל תצוגת ברירת המחדל היא תצוגה נוחה, אך אס אינה מתאימה לצרכיך תוכל לשנותה. תוכל למשל להציג את כל רשימת אנשי הקשר כרשימת טלפונים. כדי לשנות את תצוגת התיקיה הנוכחית, לח על סדר שבסרגל הכלים הרגיל של *ססטס. תרשיס 24.3 מציג את אפשרויות התצוגה של אנשי קשר. 0% מציעה מיגווןו אפשרויות תצוגה לכל אחת מהתיקיות. האפשרויות משתנות בהתאס לתיקיה הפתוחה בעת פתיחת תיבת הרשימה, התצוגות השכיחות הן: > תצוגת טבלה - ברירת המחדל של תיקיית משימות, אך אפשר להשתמש בה לתצוגת כל תיקיה. המידע מאורגן בשורות ועמודות, בדומה לגיליון עבודה של .. דרכים לסידור אנשי קשר התאמה אישית של התצוגה הנוכחית... | < ₪ שנה את התצוגה שלך: כרטיסי כתובת מפורטים = רשימת טלפונים 5 שימוש בקטגוריות. לפי קטטריה / לפי חברה שימוש בתצוגות יי חברה" כדי לראות את אנשי הקשר שלך תרשים 24.3 בחר באחת מאפשרויות התצוגה שברשימה. תצוגות טבלאיות משתמשות בעמודות ושורות, כמו בגיליון עבודה, תצוגות ציר ומן מאפשרות לארגן את ההודעות לפי יוס, שבוע או חודש > תצוגת כרטיסיות - נועדה עבור תצוגת תוכן תיקיית אנשי קשר, כדי שאפשר יהיה לראות את השס באופן בולט, ואת הפרטיס הנבחריס מתחתיו. 8 2000 006666 - קוראים יודעים > יום/שבוע עבודה/שבוע/חודש - תצוגת תיקיית לוח שנה. אס תבחר בתצוגת שבוע או חודש, תשתנה תצוגת הפרטים שיוצגו בכל יוס. > תצוגת סמלים - מציגה סמליס קטניס או גדולים. זו תצוגת ברירת המחדל של פתקים. > תצוגת ציר זמן - אפשרית בתיקיות עְבּ6סד אססוזטס, תיבת דואר נכנס, משימות ופריטים שנמחקו. סרגל לאורך הגבול העליון של החלון מציג ימיס או שעות, וסמליס קטנטנים מתחתיו מציינים את הפריטים בתיקיה לפי תאריך, שעת יצירה, או שעת קבלה. מספר תצוגות כוללות גס את המאפייניס הבאיםס : > מסננים/פילטרים - יגרמו לתצוגה חלקית של תוכן התיקיה. בתיקיה משימות, למשל, תצוגת משימות שתאריך היעד שלהן חלף מציגה משימות שתאריך חיעד שלהן פג. > מיון - מארגן את המידע לפי תאריך יעד, שס פרטי, משפחה, ועוד. > קיבוץ - מאפשר לארגן את תוכן התיקיה על ידי מיון לפי מספר שדות. לדוגמה, בתיקיה אנשי קשר אפשר לקבא את הרשומות לפי שס חברה, ואחר לפי שס מחלקה. > תצוגה מקדימה אוטומטית - תצוגה יעילה. בתיקיה תיבת דואר נכנס היא תציג את שלוש השורות הראשונות של כל הודעה, כך שתוכל לראות בחטף מה תוכן ההודעה, מבלי לפתוח אותה (ראה תרשיס 24.4). אפשר גס לבחור בתצוגה זו, כדי לראות הערות שהקלדת לגבי אנשי הקשר בתיקיה אנשי קשו. לח על לחצן ה מתפריט תצוגה כדי להציג או להסתיר תצוגה מקדימה בתצוגה הנוכחית. [ז ד ₪ קובץ עריכה תצוגה | מועדפים כלים פשולות ערה | מצוגה נוכחית. + 3 | פדר% םפשפא | השב לסלםע הבע | % ₪ | 69 | = תבש 3 | ב , .הצור הדרך 5 ]| > | ש |פרגלאפטוס מש מאת || ם |+ 7 ףח רשימת תיקיות. אין פריטים להצגה בתצוגה זו 5 ו |=] חלונית תצוגה מקדימה. ו ימה אוטומטי, % כ 1 תיבת דואר נכנט 0 %- קיצודי הדרך שלר ‏ | = ₪ פריטים, תרשים 24.4 תצוגה מקדימה אוטומטית מאפשרת לקרוא את שורות הפתיחה של הודעות חדשות מבלי לפתוח אותן. לאחר שתפתח הודעה, תצוגה מקדימה אוטומטית תיעלס פרק 24: עבודה ב-0₪000% | 419 יצירת פריטים חדשים בהפעלה ראשונה תופיע הודעת ברוכיס הבאיס בתיבת הדואר הנכנס - אסטחן, לא יופיעו נתוניס נוספים. אס קיימיס נתוניס המאוחסניס בפורמט שונה, למשל פורמט של +5606006 (חלק מחבילת 95 00666) או גרסאות קודמות של אססווס, המסייע של 01166 יסייע להמיר אותס לשימוש בגירסה הנוכחית. לשס הוספת פריט תוכל למלא טופס ריק, או לגרור פריט מתיקיה אחרת ו-אססטטס תמלא באופן אוטומטי חלק מהפרטים. יצירת פריט חדש מהתחלה בסרגל הכליס הרגיל של אססשטס לח על הח מימין ללחצן חדש. מהתפריט הנפתח (תרשיס 24.5) לחצ בחירת טופס, תופיע תיבת דו-שיח בחירת טופס מתוכה בחר טופס, מלא אותו כדי ליצור פריט חדש בתיקיה הנוכחית, לחיצה על לחצן פרטים, תפתת תוספת בתחתית התיבה המתארת בקצרה את סוג הטופס הנבחר. מבנה הטופס משתנה, תלוי בתיקיה הפעילה. לחץ על הת מימין ללחצן חדש, כדי לראות את רשימת הפריטים שאפשר ליצור (ראה תרשיס 24.5). ל הצבה בתיקיה זו = 6+5ח₪₪1+5 כ תיקיה... 5+ קיצור דרך בסרגל 6ספוטוס... [פ] פעילות 5+ [=5) איש קשר 6+וח1+5 3 רשימת תפוצה 1+/וח5+] (ש) משימה %+%וח1+5 3 ערר ביומן כ+%וח1+5 > פתק ₪+ח1+5 ] מסמך של 0665 = ה+1+506 בחירת טופס... קובץ תיקישת אישיות 50ס.)... תרשים 24.5 בחר פריט חדש. היעזר ברשימה נפתחת זו כדי ליצור פריט חדש בכל תיקיה שהיא, ללא קשר לוו המוצגת כעת פ> יס % תוכל להשתמש במקשי קיצור כדי להפעיל אפשרויות המופיעות ברשימה זו. אין צורך לזכור את כולם, אך תוכל לזרז את עבודתך אם תזכור את אלה השימושיים לעבודתך. כדי להשתמש בהם, הקש והחזק את |60 ו-אוח5 והקש אות מסוימת. למשל, הקש 4+1%ח601+5 כדי ליצור פעילות 0חהסוחשהוסקסקה), ו-א+א1ה6₪1+5 כדי ליצור פתק חדש (ש6וסא). כל מקשי הקיצור מופיעים לצד האפשרות ברשימה הנפתחת. 0 2000 00666 - קוראים יודעים תן ל-אססששס0 ליצור פריט עבורך מילוי כל הפרטיס בטופס אססשטס היא משימה מייגעת. למה לא לגרוס ל-אססט0 לעשות חלק מהעבודה! גרור פריט כלשהו מהחלון הראשי ושחרר אותו מעל סמל בסרגל קיצורי הדרך של אססשטס. בדוגמה המוצגת בתרשיס 24.6 נגררה הרשומה של ישראל ישראלי מתיקיית אנשי קלשר, ושוחררה מעל הסמל משלמות. אססטט0 פותחת את טופס המשימות כששם הנמען כבר מצוי בו. לחיצה על שלח תעביר את הודעת הדואר האלקטרוני ואת המשימה אל הוצאת הוד-עמי, והיא תיתוסף לרשימת המשימות שלה עס תאריך היעד שהוגדר. הוצאת הוד-עמי יכולה לקבל או לדחות את המשימה, כרצונה. 1 [-]28 אשי קסר - אוו )0501וסווא ₪ קובץ עריכה תצוגה מועדפים כלים פעולות עורה ] - ₪ | פדר% פשפב | - 2 א | % 05 | 69| - תבש 55| 0 ותל "₪ |... קיצורי הדרד אססווט. החומ ללא שא או א אש /-ל | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב ‏ כלים פעולות עזָרה ] " .| א בטל הקצאהש מופעםוור...+ | 6 ₪3 | ₪ ₪5 3 8 [ פרטים | משמה ‏ ] ד סו 8 הודעה זו לא נשלחה. יי אל הו נושא = | אליפות העולםך == תאריך יעדוי ללא - מצבי = לא התחיל 8 [ >= תאריך - ללא 1 עדיפות:: רגילה | | + | | > ביצוע: א 5 ₪ שמור עותק מעודכן של משימה זו ברשימת המשימות שלי ₪ שלח לי דו"ח מצב בעת סיום משימה זו 4 קיצורי חדרך שלר ], 2 קיצורי דרך אחרים פריט 1 תרשים 24.6 כאשר אתה גורר רשומה ומשחרר אותה על הסמל משימות, אססט0 ממלאת את כתובת הדואר האלקטרוני (ו5-8). הקלד נושא ותאריך יעד, וסיימת תכונה זו נקראת יצירה אוטומטית. אפשר ליצור באופן אוטומטי מספר פריטים רב, פשוט על ידי גרירה ושחרור על סמלי התיקיות. הרי מספר דוגמאות : > כדי להמיר משימה לפגישה טחסחטחוסססג), גרור משימה ושחרר אותה על הסמל לוח שנה. > כדי להוסיף את שולח ההודעה לרשימת הקשרים - אנשי קשר, גרור הודעת דואר אלקטרוני ((ו3א-5) ושחרר אותה על סמל אנשי קשר. > כדי להפוך טקסט נבחר לפתק צהוב, סמן טקסט כלשהו (לדוגמה, שס או מספר מילים מתוך הודעת דואר אלקטרוני), גרור ושחרר אותו על הסמל פתק. > כדי ליצור רשומת יומן לתיקיות אישיות, גרור כל דבר ושחרר מעל הסמל ץ3 סד אססושטס. פרק 24: עבודה ב-000% 221 סדר בתיקיות האישיות - קל מאוד למחוק פריט. בסרגל הכלים הרגיל לחץ על לחצן מחק, או גרור את , הפריט ושחרר על הסמל פריטים שנמחקו שבסרגל קיצורי הדרך של א>ססטטס. כברירת מחדל, אססטטס שומרת את הפריטיס הנמחקיסם עד שתורה לה לרוקן את סל המיחזור. בחר כלים, רוקן את התיקיה "'פריטים שנמחקו'י. כדי לרוקן את הסל באופן אוטומטי, בחר כלים, אפשרויות, בכרטיסיה אחר, תחת הכותרת כללי, סמן את האפשרות רוקן את התיקיה 'פריטים שנמחקו' בעת היציאה. אססטטס תרוקן את הסל לפני כל יציאה מהתוכנה. אפשר להורות ל-₪00%ט0 להעביר באופן אוטומטי פריטים מתיקיות אישיות, לאחר פרק זמן מסויס. התכונה נקראת ארכיון אוטומטי, והגדרות ברירת המחדל שלה קובעות כי יש להסיר כל הודעת דואר אלקטרוני (וו5-88) לאחר שבועיים. כדי להגדיר אחרת, לחצ לחיצה ימנית על כל תיקיה בנפרד (למעט תיקיות עְב3ּ0סד אססשטס ואנשי קלשר, בהן אין ארכיון). בחר בפקודה מאפיינים, ולאחר מכן עבור לכרטיסיה ארוכיון אוטומטי. תיפתח תיבת דו-שיח דומה לזו הנראית בתרשים 24.7. הבטה [<] כללי | דף בית ארכיון אוטומטי | ₪ , 6 חודשים ₪ העבר פריטים ישנים אל זסו ווק 5ַחו5600 |063 |5/שי0סון/א\:- עיון... 7 מחק פריטים ישנים לצמיתות. אישור ביטול פחל תרשים 24.7 0% תקבא את הפריטיס הישנים באופן אוטומטי לקוב ארכיב אחד. לחץ לחיצה ימנית על כל אחד מהסמלים בסרגל קיצורי הדרך של אססטס כדי לקבוע אפשרויות ארכיב שונות עבור דואר אלקטרוני, משימות או יומן הפגישות 2 2000 06166 - קוראים יודעים חיפוש מידע | אס אתה משתמש ב-אססטט0 באופן קבוע, עלולה להיווצר בעיה באיתור מידע ספציפי. אל תנסה לאתר את המידע באופן ידני, לחצ על לחצן חפש, החלק העליון של התצוגה ישתנה והמסך ייראה כמו בתרשים 24.8. > (הוחל מסנן) מומול ים חפש פריטים ב: לוח שנה חיפוש מתקדם... | < ₪ חפש את = אפרתן. ] | חפש כעת ., בוצעו 2 בצע חיפוש בכל הטקסט בפעילות. האם מציאת את הפריט המבוקש? אם ליא, נסה: ₪ מעבר אל חיפוש מתקדם... ₪ נקה חיפוש קטגוריות. תבנית מופע חוזר. סוף| / התחלה| | מיקם| משא/ 8 ם מופע חוזר : (ללא) (פריטים: 1) |ם. ג 8/31/99 4:0... | ג 8/31/99 3 פגישה עם אפרת | |[ מו 3 תרשים 24.8 השתמש בלחצן חפש כדי לאתר פריטיס בתיקיות אססטטס השונות תוצאות החיפוש תופענה בתיבת הדו-שיח הוחל מסנן ושס התיקיה בה בוצע החיפוש. תוכל גם לערוך חיפושים שתוצאותיהם תצמצמנה את מספר הפריטים המוצגים בתצוגה הנוכחית. חיפושים אלה נקראיס מסננים, ואפשר להשתמש בהם כדי לצמצם את הרשימה, בחר את הכותרת מעבר אל חיפוש מתקדם... ותיפתח תיבת דו-שיח בשס חיפוש מתקדם. הקלד את הקריטריוניס ולח על חפש בעת. כדי להוסיף מסנניס לאפשרויות התצוגה (ו6ו/), בחר ש6ו/, 5ש6ו/ 6ח611פ. אססטטס תציג את כל התצוגות האפשריות עבור התיקיה הנוכחית (ראה תרשים 24.9). אפשר גס לשמור את תוצאות הסינון. לאחר הסינון בחר תצוגה, הגדרות תצוגה, בתיבת הדו-שיח ודא כי האפשרות <הגדרות התצוגה הנוכחית> מסומנת ולח על העתקה. בתיבת הדו-שיח שתופיע העתקת תצוגה תן לתצוגה שם, ולח אישור. בתיבת הדו-שיח הבאה סיכום תצוגה, תוכל לשנות מאפייני סינון, לח אישור ולח סגור. פרק 24: עבודה ב-00000% - 423 [<ן? ו . אנשי קשר - תצוגות עבור התיקיה כל תיקיות איש קשר כרטיסי כתובת כל תיקיות איש קשר כרטיסי כתובת מפורטים כל תיקיות איש קשר רשימת טלפונים כל תיקיות איש קשר לפי קטגוריה כל תיקיות איש קשר | כל תיקיות איש קשר טבלה | כל תיקיות איש קשר לפי דגל המשך טטיפול שדות: סמל, מסמך מצורף, מצב דגל, שם מלא, תפקיד, חברה, תייק בתור, מחלקה, טלפון בעבודה, פקס בעבודה, טלפון בבית, טלפון נייד, קטגוריות קבץ לפי: חברה (סדר עולה) מיין: סמל (סדר עולה) סנ לא פעיל . הצג תצוגות אשר ממצרו עבור תיקיה זו בלבד [-| פ תרשים 24.9 היעזר במסנניס כדי לצמצס תצוגות תיקיית אנשי קשר -₪ תיקיית אנשי קשר היא המקום הנכון לשמור שמות, כתובות, מספרי טלפון וב ומידע חשוב אחר על חברים ואנשיס חשובים אחרים. לטופס יצירת פריט איש קשר חדש מספר תכונות חכמות המקילות על הוספת המידע באופן מחיר ומדויק. כדי לפתוח טופס ריק, עבור לתיקיית אנשי קשר ולחץ לחיצה כפולה בתיבה לח כאן כדי להוסיף פריט, תיפתח כרטיסיה בשס ללא שם אנשי קשר, תוכל גם ללחו על לחצן חדש ולמלא את תיבות הטקסט. בעת ההקלדה אססשט0 מוודאת שהנתוניס נכוניס. אס תדלג על שדות חשוביס, תתבקש לספק את הנתוניס הידועיס לך, ותישאל אס אפשר להמשיך למרות שהנתוניס אינס מלאיס. תוכל להקליד מספרי טלפון בכל צורה שהיא, בעת השמירה 000% תעצב אותם בפורמט הנכון. 0% מאפשרת להקליד מספר פריטים ברצף. לחצ על לחצן שמור וחדש כדי לשמור את הרשומה הקודמת, ולנקות את השדות. כדי לשמור את שסם החברה, כתובתה ומספרי הטלפון, בתפריט פעולות בחר איש קשר חדש מאותה חברה. כל השדות ינוקו מלבד שדות אלה. 4 2000 0666 - קוראים יודעים הקלד את השס המלא, שס פרטי כדי להוסיף מידע נוסף, דפדף בין ראשון. אססו1טכ) תהפוך את הסדר. הכרטיסיות ומלא את השדות המתאימים. 000% מנחשת כיצד אתה מעוניין לתייק רשומה; פתח את הרשימה הנפתחת כדי - 2 לחפש אפשרות שונה, או | סבף עחכה מטגה תפפה 39 בלמ פעלת ערה ₪ / , .-+-+)-2 6 + | 5 |3] = ]]] = סד אסמאו הקלד כותרת משלך. [ כל ה ות [ אישרים [ פעילווות [ פרטים | כללי 1 ו ה ₪ | סוב עריכה תצוגה מועדפים כלים/ פעולות ערה [ 4 שם מלאז,., עמדה תפקע בית הקלד כתובת ; >ססוטכ) כ ו תיק בתור: - גיד תפצל את העיר, המיקוד | ו - = ] שלח כטקסט רגיל והמדינה לשדות המשוייכים להס באופן אוטומטי. ב הקלד עד שלוש כתובות - 0 דואר אלקטרוני. - קיצורי הדרך שלר 8 קיצורי דרך אחרים 0 פריטים! אס אתה מעוניין, הקלד כאן שייך את הרשומה החדשה לקטגוריות פרטים בנימה אישית. שונות, ואחר סנן לפי קטגוריות אלו כדי ליצור רשימת דיוור. תרשים 24.10 אססטס ממלאת באופן אוטומטי חלק מהשדות, ובודקת את השאר כדי לוודא שלא שכחת דבר 2 שיפ 2 אין צורך לפתוח טופס כדי לתקן טעות כתיב, או מספר טלפון. אפשר לערוך מידע בתצוגת 65ז6 007655. לחץ על אות בסרגל הימני של חלון אססטט0ס כדי לעבור לדף המכיל את הרשומה המבוקשת, לחץ על השם או המספר ותקן. תיקיית לוח שנה לוח השנה מאפשר לעקוב אחר פגישות אישיות, אירועיסם מעבר ל-24 שעות כמו חופשות או נסיעות עבודה; וישיבות. לוח השנה גס מטפל בכל האספקטיס הנלוויס כמו: הזמנת אנשיס וטיפול במשאבים (חדרי ישיבות, מטולי שקפיס והקצאת ומן). פרק 24: עבודה ב-00000% | 425 יצירת פגישה ₪ כדי ליצור פריט חדש בתיקיית לוח שנה, לחץ לחיצה כפולה במקוס שעת ₪ הפגישה בתאריך היעד, תיפתח כרטיסיית פעילות או לח על לחצן חדש.. יצירת פגישה מחזורית - כגון ישיבת צוות שבועית, או ערב קלפיס אחת לחודש - היא פעולה קלה, בכרטיסיית הפעילות הנראית בתרשיס 24.12, לחץ על לחצן מופע חוזר... התרשים מציג הקצאת זמן לקורס תכנות שמתקייס פעמיים בשבוע, במשך עשרה שבועות. הקלד את הטקסט שאתה מעוניין להציג בחר מיקום; כדי לבחור מיקוס בו השתמשת בתצוגות השונות של ז08ח08!6. בעבר, פתח את הרשימה הנפתחת. 151 וד קובץ עריכה תצוגה מועדפים ‏ כלים פעולות עורה [ הקלד ומן 8 פּן 1 | פדרף% םפשע: | תדשףח שבושף. שבועעבהםף יָה| > | 69 | - תבש 5ק | התחלה, ומן 6 ספטמבר 15, 1999 . לוח שנה סיוס ג 4 שלרט סהחררת [<]ם) - צצ דמ ער . 0 ותאריכיס. 1 | קובץ שריכה תצוגה הוספה. עצוון 9 - ₪1 ו אירוע בן יוס יָ | מופעםוזר...> | 8 5 שמור וסגור ₪] | אצ 2 | זמינות משתתפים | פעילות. 6 = שלם לוצג בלוח המשותף ו [= ]‏ ] זוהי פגישה מקוונת באמצעותג--החחה | 0 יי 6 כומן לא פנוי לוח שנה , 659 מועד התחלה: ד 9/15/99 [ וא 9:00]| = ] ורוע הנמשך יום שלם 1 . - 6 6% מועד סמםו ד 95/99 ]= | אה סכג:|-) 2 3 4% | ] תזכרת: פודקת | ]= |4%. - . שר קר אפשר לשייך לי לפגישה אזכור ל לח על הלחצן חספ כדי לבחור צליל. ₪ תוכל להגדיר כיצד יראה הלוח המשותף את הזמן שייך פגישה לקטגוריה, כמו אפשר ליצור פגישות פרטיות, אותו אתה יימבלה" באנשי קשר או משימות. כך שאף אחד אחר לא יוכל בפגישתך; האפשרויות לראות בלוח המשותף שיצאת הן ץ8₪5, 86זת, להסתפר באמצע היוס. 6ו ד או 01106 01 0₪%. תרשים 24.11 מילוי טופס לפגישה זו משימה פשוטה של יימלא את החסריי. השתמש במקש סד כדי לעבור בין שדות 6 2000 00666 - קוראים יודעים , -- יס 8 ל-0%00% תכונה הנקראת נקראת מועד אוטומטי. הקלד "יום שלישי" או "מחר" ו->ססטט0 תחליף את הטקסט בתאריך הנכון. הקלד "ח 2" בתיבה מועד סיום כדי לציין שפגישה זו תארך שעתיים, או הקלד "ק4" במקום "4:00" (4 אחה"צ). |<|? ץר הו | זמן הפעילות התחלה: ]| * סעם: | ה 11:30]| = משך זמ 25 שעות ‏ | *, תבנית מופע חוזר 0 ומית = | מזרה כל ]] שבועות ביום: ₪ שבועית = ] יוםראשון | ] ים שני | ] יום שלישי = ₪ יום רביעי ₪7 חודשית | ] יום חמישי ] יום שיש = ] שבת 7 שנתית - טווח מופע חוזר התחלה: ‏ ד 599 =|, * אין תאריך סיום 7 סיום לאחר: | 10] מופעים 7 סיוםעד ‏ ד79/ ----- |- אישור | ביטול הסר פריט פשולות הזרת תרשים 24.12 השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לקבוע פגישות מחזוריות תצוגה יומית, שבועית וחודשית תצוגת ברירת המחדל של פגישות היא תצוגת יוס אחד, אפשר לשנותה לתצוגת שבוע, או חודש. תרשיס 24.13 מראה תצוגת חודש. 6 + + אל תשכח: השתמש במסננים וקטגוריות כדי לסנן פגישות. אפשר למשל להגדיר מסנן שיציג רק פגישות פרטיות, פגישות עם לקוח מסוים, או בקשר לפרויקט ספציפי. פרק 24: עבודה ב-00%00% 1277 [<]5- ו 5 קובץ עריכה תצוגה מועדפים כלים פעולות עורה לחצניס אלו 5 פּ|- ₪ | פדרף% מפשעב | תדשףח שבועךל] שבוע עבודה[5] םה | > 05 | ₪9 | - תדש | מאפשרים 9 ... קיצורי הדרך >ססווגום - : מעבר מהיר 3 ל בין תצוגה יומית, שבועית וחודשית. [=| | יםראשן אוגוסט 29 2:00 לצלצל 3:30 פגישה עב קש לח על לחצן / זה כדי לחזור לתאריך הנוכחי. 6 אוקטובר 1 . - קיצורי הדרך שלי קיצורי דרך אחרים 2 פריטים) תרשים 24.13 בתצוגה חודשית, כמו בכל התצוגות האחרות, לחיצה על פגישה בוחרת בה ולחיצה כפולה פותחת אותה ניהול תיקיית משימות מה ההבדל בין פגישה למשימה! לראשונה מוקצב זמן ולשנייה לא. התיקיה משימות היא המקבילה האלקטרונית לרשימת משימות לביצוע. אס אתה מסוג האנשיס הרושמיס בפנקס או על פתק משימות לביצוע, ומוחקיםס אותן על ידי העברת קו עבה, תוכל לעשות זאת גס ב->ססשטס. ניהול המשימות קל, אין צורך לזכור היכן הפנקס או הפתק, או לפענח את כתב היד. החדשות הטובות הן שאפשר לארגן את המשימות. להזיז, להעביר, לקטלג, לקבוע קדימויות, ותאריכי תחילה וסיוס. ראה תרשים 24.14. 8 2000 006666 - קוראים יודעים [<51 - ד ו 5 קובץ עריכה תצוגה מועדפים כלים פעולות עזָרה | מרבית .₪ ₪ פדרם משפ | ל 49/6 ד תל 2 הקטגוריות ב - / | קטטריות תאריך יעד 0 | 0 !ם 0 רשימה ו ותו ₪ 0 1 00% - תה כ ות : (ללא) (ר יםו 0 נפתתחת זו |ממתיו ו לא התחיל לצלצל = כך שתוכל 0% ו 0% לא התחיל לצלצל 1 תיבת דואד נכנס % -------=====ח לא התחיל פגישה עם אפרת = לעדכן את 0% ללא| לא התחיל לצלצל 1 / 5 2 1-1 > הרשומה. ב כ = ודוה (/ 7 5 לוח שנה קטגוריות : זמן והוצאות (פריטים: 1) זמן והוצאות. 0% ה 9/2/99| לא התחיל לארגן תכנית נסיעה 1 קטגוריות : עבודה (פריטים: 1) אנשי קשר הסמלים עבודה 0% ד 9/1/99 מתבצע לסיים את הספר | || ₪2 בעמודה זו . | 8 מייחדיס את % המשימות, == בר משימות 2 | מחזוריות, : מש = קיצורי דרך אחרים פריטים] שהעברת לאחרים. שדות אחרים מאפשריס לעקוב אחר תאריכי יעד, קצב התקדמות, קטגוריות ועוד. תרשים 24.14 שנה את מצב המשימה ל-6060!ח ס6, ו-אסס0ט0 תסיר אותה מרשימת המשימות רישום פעולות ביומן מהו יומן: הוא לא בדיוק יומן אישי, אך דומה מאוד. היומן אינו נכלל בסרגל >ססטטס. לחץ על לחצן קיצורי הדרך שלי, הסרגל יהפוך לסרגל קיצורי דרך ובו תמצא את לחצן הסמל יומן. בכל פעס שאתה מבצע פעולה: שולח או מקבל הודעת |88א-5, פותח או מדפיס קוב, יוצר משימה - אססשט0 יוצרת רישוס של פעולה זו בתיקיה מיוחדת הנקראת יומן. תוכל לצפות בציר הזמן של יומן ולראות מה הספקת לבצע ביוס, שבוע, או חודש מסוים. אפשר גס לסנן את המידע המופיע ביומן כדי שיציג דבריס הקשוריס ללקוח, או פרויקט מסויס. כדי לבדוק אילו אירועיס אפשר להוסיף אוטומטית, לח על לחצן סדר. בתיבה שתופיע בחר שימוש בקטגוריות ולח על ייהוסף את הערכים שנבחרו להלן אל -" והבט ברשימה. ראה תרשים 24.15. אפשר ליצור רשומה אוטומטית על ידי לחיצה על לחצן חדש, או על ידי גרירת פריט ושחרורו על הסמל יומן. בתצוגת ציר הזמן כווו את סמן העכבר אל הסמליס הקטניס כדי לראות בתיאורי המסך את שס ותפקיד כל לחצן. פרק 24: עבודה ב-00000% | 429 דרכים לסידור יומך 5 הוסף את הערכים שנבחרו להלן אל אח"מ ] - ן אנשי קשר מרכזיים . אסטרטגיות צור קטגוריה חדשה בשם בלהו זמן והוצאות. / חג כדי לראות את הערכים שלך כרטיסי ברכה וימוש בתצוגות'. לקוח מרכזי מועדפים הער ורורז/ו ודורו 83 שימוש בקטגוריות ו תרשים 24.15 השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי להורות ל-אססשטס לעקוב אחר פעילויותיך פתקים אם היית אמור לשלס שקל בכל פעם שאתה משתמש בפתק (אותן פתקיות צהובות ודביקות שאפשר להצמיד לכל דבר), האדס שהמציא אותן היה עשיר אפילו יותר מביל גייטס (68605 |1ו8). כיצד הסתדרנו בלעדיהן לפני כן! אססטטס כוללת גירסה אלקטרונית שלהם. כדי להוסיף פתק חדש, לח על הסמל פתקיס שבסרגל קיצורי הדרך של אססטטס, לחצ על לחצן פתק חדש והקלד, ראה תרשים 24.16. ,'י %ת! % הפתקים יעילים להפליא, ואפשר להשתמש בהם גם מחוץ ל-א>ססשטס. צור תזכורת גרור אותה לשולחן העבודה של פצשוסחו/. אם תגרור תוך לחיצה ימנית, תוכל לבחור בין האפשרות להעביר את הפתק או ליצור העתק. ו 6 005 50 אש 06ם שו | | מפי ג5|| 5 | א | = | 3] | ₪ פו| + = | 5 6 6 6 6 6 % לשלוח לגל דברים שכדאי להתקשראל | לברראת | מספרים של מספרלקות מיסמת | מספר הטלפון ור לקחת איתך רמר נושא 5855 05 מתפיד של הכניסה = של השכות = לשהיה אררכה השינויים לופטהנזה הרכב 6 . שניתן לבצע במבנה לפנר % % % ה תחילת הבנית, וכה יעלר להתקשר | להתקשר | לשלות העובליוגי | לבנק | ₪ לליאור ...= | עם הקרבץ מסופר הטלפון של השכרת הרכב. ב ב. ור ג 30/09/97 10:53 תרשים 24.16 פשוט התחל להקליד והפתק הזה יישאר מוצמד למסך א>ססטס. לחצ לחיצה ימנית כדי לשנות את צבע הפתק 0 2000 00666 - קוראים יודעים פרק 25 | מ מ" | ריש בפרק זה: / אין צורך בבול כדי לשלוח דואר אלקטרוני. כיצד למען הודעת דואר אלקטרוני. חתימה אלקטרונית. השתמש בתיקיות לארגון הדואר. %' צי 0%סוז 0 תשמור לך על קשו. ווְהא-5 (דואר אלקטווני) מאפשר ליצור קשר מיידי עם מקושוים אחרים לדואר אלקטרוני - בין אם משרדם נמצא מעבר לפינה, ובין אם בצידו האחר של כדור האר). פרק 25: דואר אלקטרוני | 431 תוכנת 000% 670506 מאפשרת לתקשר בקלות ובמהירות עם אנשיס בחברה או בעולס הרחב - וזאת בתנאי שגס להס קישור לדואר אלקטרוני. אפשר לשלוח ולקבל דואר, להעביר מסמכיס וקבציס אחרים, להשתמש בדואר האלקטרוני להזמנת עובדים לפגישה, או להטיל עליהס משימה. דואר אלקטרוני נקרא בפשטות |ו8-ם. לא משנה כיצד תקרא לו, זו דרך התקשורת הטובה והקלה ביותר. אפשר לומר כמעט הכל ב- |ן88א-5, החל ביימה נשמעניי פשוט, וכלה בהסבר ארוך ומפורט על הסיבות לחריגות בתקציב הרבעון הקודם. לפני משלות הודעת |ְ5-3 הראשונה, כדאי שתקרא את הקטע ייעקרונות הדואר האלקטרונלי שבהמשך. אססטטס ו-פאוססחו/ משתפות פעולה ומאפשרות לשלוח ולקבל וו₪א-5 באופן אוטומטי, לארגן אותו בתיקיות, ולאתר הודעה מסוימת חודשיס לאחר קבלתה. עקרונות הדואר האלקטרוני למערכת דואר אלקטרוני נתיב חלוקה מוגדר, והסכמיס עס מערכות דואר אחרות לחלופת דברי דואר. אססשטס מאפשרת לתקשר עס אנשיס אחריס המחובריס לרשת תקשורת המחשביס של החברה, או עס כל אחד אחר באינטרנט (אפשרויות התקשורת תלויות בהגדרות אססטט0ס שקובע מנהל הרשת). שרת הדואר שלך צריך לדעת י'לדבריי עס שרת הדואר שלהם, ולקוח הדואר שלהם (התוכנית בה הס משתמשים לצורך תכתובת |ו8א-ם) יודע לתרגם ולקרוא את הודעותיך. כיצד לקרוא הודעת וובּוא-= בתיקיה תיבת דואר נכנס (שכאמור, עשויה להיקרא גס אספח1) לח לחיצה כפולה על הודעה, היא תיפתח בחלון משלה. כשתסיים לקרוא את ההודעה, לת לחיצה ימנית כדי לתייק אותה לקוב, להעביר אותה למישהו אחר, או למחוק אותה. / יי כ66כ! לכל מערכת דואר שני מרכיבים: לקוח ושרת. במקרה זה, לקוח הדואר הו |וה) היא אססשטס. היא המקבילה לנייר המכתבים, בולים, מעטפות ותיבת דואר כך שאפשר ליצור, לקרוא ולאחסן הודעות דואר המגיעות אליך. שרת הדואר (6צז56 |ו%3) פועל בדומה למערכת דואר. הוא קורא את הכתובת, שולח ומעביר אותה לתיבת הדואר של הנמען, או אל שרת דואר אחר. אם הוא אינו מוצא את הכתובת המופיעה בשדה סך, ההודעה תושב אליך מסומנת כ- "800655 - ]00ה56 0+ הז₪600 הצוסחאחנ". 2 2000 06166 - קוראים יודעים העבר את ההודעה הנוכחית הדפס את ההודעה כדי השב רק לשולח ההודעה, לתיקיה שונה; אס התיקיה לקרוא אותה מאוחר יותר. | השב לכל הנמענים, או העבר המבוקשת אינה קיימת עותק למישהו אחר. עדיין, תוכל ליצור אותה כאן. מי ברשימת [<זםן = הדו הנמעניס! קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים עעולות טבלה עור | לחצ לחיצה 5 = 0% ₪7 %כ+-+6 | + | 55 ₪9 | הברס | השב לכולם(% | השב09 | ימנית על כל 8 המשך טייפול עד 1 12:00 999 ,30 זספוחסקס5. . אחד נא התייחס להודעה זו כאל סרית. מהשמות מאת: ו נשלר וס 12:26 9/9/1999 טחד כדי לראות פרטים נוספיס או כדי להוסיף הקשר אליו ולשמוע ממנו את דרישוןזי אדס וה שעת מהור ליכת על יע לקוע עימו פגישה לאחר החגים לתיקיה אנשי קשר. השתמש בלחצנים אלה לשם הצג דגל (180=) ליד פריט מסוים אם השולח והמקבל מעבר מהיר בין הודעות הדואר. כדי לסווג אותו לפי פעולה משתמשיס במערכות של תוכן חלון ההודעה ישתנה ותוצג | לביצוע; דגליס והודעות מידע 8% כגון אססוטס, ההודעה הקודמת/הבאה. מופיעיס בסרגל בחלקה העליון העיצוביס יישמרו. של ההודעה. באיזו תוכנית דואר להשתמש? לגרסאות פאוססחו/ השונות יש תוכנות דואר אלקטרוני ותיקות יחסית. לקוח דואר של 1 פאוססחו/ הוא |ו3 50%סז6וו1 (שנועד לתקשורת פניס-ארגונית), של 95 פשוספחו) הוא תיבת דואר נכנס (אססח1) של 06ח608אם, ול- 4.0 דא פאוססחוצ לקותח דואר בשס !1165580 1116705066 קייסם גס לקות דואר פשוט - 655זקאם אססטטס - שהוא חלק מהדפדפן זסזס|קא= 6%חוססח1. למה ל-67050% מספר לקוחות דואר, והאס עליך לדעת את ההבדלים ביניהם! התשובה, היא יימי יודעזיי וגם יילא ממשיי. בכל ואת, להלן הדבריס בקיצור רב: |ו13] 116705065 - לקוח דואר אלקטרוני מיושן הפועל כהלכה על רשתות תקשורת פנימיות אך אינו יעיל כל כך באינטרנט. אסטח1 סחַהַ3ה6אם 1160501%/ ו- 0חו165530/ פעצסשחוצצ הן גרסאות זהות כמעט של לקוח דואר המכיל הכל, המגיע כחלק ממערכת ההפעלה 95 פוסטחו/). לקוח הדואר דומה מעט ל-6ססשט0, אך מטפל בדואר אלקטרוני בלבד (לא קשריס - 600866, או פגישות - פ6חסחשחוסקקה). בגרסאות דא פאוספחוש, 05₪2, ו- 98 פשספחו/ לקוח הדואר נקרא 65580100 1167050 כדי למנוע בלבול עס 567/61 608006אם 670500 ו-+חסו|6. פרק 25: דואר אלקטרוני 13 6 א 11605011 - היא תוכנית דואר אלקטרוני גדולה, יקרה ומסובכת מאוד. היא נועדה לארגוניס גדולים. גירסה וו דורשת גרסת שרת שרצה על שרת הרשת, וגרסאות לקוח הרצות על מחשבי המשתמשים. אססשטס תוכננה להיות לקוח של שרתי 66 6050%ומ]. 5 א א00!00 +6050ווא - לקוח דואר אלקטרוני מעולה. גירסה זו אינה כוללת את לוח השנה, רשימת המשימות, הפתקים ויכולות אחרות של גרסת אססשטס המלאה (המגיעה כחלק מחבילת 0106 אספ5סזסוו) ולכן היא נקראת לקות רזה. באיזו תוכנית |ו8י1-= תשתמש!: החדשות הטובות הן ש-אסס0₪ מסוגלת לעבוד עס כל אחד מהנזכריס לעיל. אססטטס מסוגלת לעבוד גם עס תוכניות דואר אלקטרוני של האינטרנט, כגון: |ו8 6%חז6שח1, |(00:88 10₪05, 81 6עז56טקו 60 ואפילו עס תוכניות פקס רבות. מנהל הרשת יוכל ליידע אותך באילו שירותי |ו8א-5 משתמשת החברה ויוכל לסייע לך להתאיס את א>ססשטס לעבודה עס המערכת. כתובות וובּו-= כפי שסניף הדואר וקוק לכתובת מלאה כדי להעביר את דברי הדואר ליעדם, כך גס שרת הדואר קוק לכתובת 5-81 תקנית, כדי שיוכל להעביר את הודעתך ליעדה. 0% מאפשרת להקליד כתובת !5-88 במספר דרכים. תוכל לאחסן כתובות שבשימוש תדיר במיגוון ספרי כתובות, כולל התיקיה אנשי קשרו. למי אני יכול לשלוח הודעה? כדי לשלוח הודעה לעובד המחובר לרשת הפניס-ארגונית, יש לאתר את שמו בספר הכתובות הכללי של החברה. אס החברה משתמשת ב- ₪3 ו תמצא את רשימת הכתובות ב- 115% 4001655 05%0111606ס. כדי לשלוח הודעה לאדם באינטרנט, השתמש במוסכמות הכתובות של האינטרנט: 60.1 חו38ח6600וחאה. למשל, כתובת הדואר האלקטרוני של הוצאת הוד-עמי היא .ההז (שלח לכתובת זו את התרשמותך מהספר). כדי לשלוח הודעה לאדס המחובר לאחד מהשירותים המקוונים, יש להשתמש במקביליס האינטרנטיים. להלן כתובות השירותיס המקווניס הגדוליס: וחסס. ץ0ו00סזס וסט והטהפ1 ה 801.60 סרה הא6וח 12345 1230060 56.60 / /4 / / ו 5.60 3 50 4 2000 06166 - קוראים יודעים מנהל רשת, ברשת מקומית יכול ליצור שער (שְ48ו6800) כדי להתחבר לשירותיס אחרים, כגון 566טקח60. שאל אותו - ייתכן שתצטרך למען הודעות בדרך שונה. 07 שיפ מה הדרך הטובה לגלות כתובת |ו3-5 של אדם? אם אינו שייך לרשת המקומית, טלפן אליו ושאל! עדיין לא קיים מדריך מלא של כתובות דואר אלקטרוני באינטרנט. קיימים מספר מדריכים (כגון ההסס6.6זסהצשסחצו. צושואו), אך אם איש הקשר לא נרשם באופן יזום, הוא לא יופיע בהם. כיצד להקליד כתובת ובּוא-= בעת התקנה והגדרת אססשטס, הפרופיל מציין היכן מאוחסנות כתובות דואר ₪7 אלקטרוני. לחץ על לחצן פנקס כתובות כדי לראות את רשימת האנשים בעלי וו8א-ם, ראה תרשים 25.1. 85 000% 001055 [- |םן<ן קובץ עויכה תצוגה בלים עזרה ד =ן % ₪ =-) ₪6 אפרינים חדש מ וני חיפוש אנשים הדפט פעולה | ₪ אנשי קש - הקלד שם אר בחר מתרך הרשימה: 0 פריטים תרשים 25.1 ספר כתובות וו8-5 מכיל פרטיס כדי לשלוח הודעה אל אדס ש-אססשטס מסוגלת לתקשר איתו |ב% הדרך הקלה למיעון הודעה היא לפתוח ספר כתובות, לאתר את הנמען, וללחו על לחצן הודעה חדשה. 000006 תפתח טופס הודעה ריק כשכתובת הנמען רשומה בו. דרך קלה ופשוטה יותר היא להקליד רק חלק משס הנמען בשדה אל ולהקיש טּד, כדי לעבור לשדה הבא. 0000 תחפש אחר מופעים דומיס ותמלא את החסר. לדוגמה, אס בספר הכתובות מופע אחד של השם ווו8 (רשומת פרטי 68065 ||ו8) - אפשר להקליד בשדה הכתובת !811 ו-+ססטט0 תשליס את החסר באופן אוטומטי. כשיש יותר ממופע אחד מתאים, אססשטס תוסיף קו מסולסל אדוס מתחת לשם. קו ירוק מסולסל מציין כי השתמשת בשסם זה בעבר, ו-אססטס תשתמש בבחירה הקודמת, אלא אס תלחצ לחיצה ימנית על השס ותבחר שס אחר. לחצ לחיצה ימנית על השס (ראה תרשים 25.2) כדי להציג רשימת נמענים אפשריים. פרק 25: דואר אלקטרוני | 435 כדי לשלוח את ההודעה לנמעניס נוספים, הקלד את שמס בשדה אל, כשהסימן ';' מפריד בין השמות (אס תבחר שמות מספר הכתובות, אססטטס תוסיף את ;יי באופן אוטומטי). בשדה עותק רשוס שמות נמעניס לקבלת עותק הודעה. תרשים 25.2 [<זם] = נל ד 5 קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פעולות טבלה ערה אפשרויות.. .5 + + כ !₪ | ₪ = | 7 םמ ₪ 8 8 | ₪ | שח | 2 + מוווו ‏ 0-0 שש | (ובח-=) דן מיכאל [א8 = 8פ6חופגום) דן מיכאל || (ובח-5] דן ריכטר לוין ₪ .."צור כתובת חדשה עבור"דן ...פ[קס כתובות אס תחת שם נמען מופיע קו אדוס מסולסל, לחץ עליו לחיצה ימנית. >ססטס מאפשרת לבחור מרשימת השמות המתאימים, או ליצור רשומה חדשה, במקרה הצורך - הדרך הפשוטה ביותר למיעון דואר אלקטרוני היא לבחור הודעה שקיבלת, וללחוץ על לחצן השב. אססטטס לוקחת את כתובת הנמען מההודעה, אפילו אס אינה קיימת בספר הכתובות. -( 0 ו 12216 כשאני פותח את ספר הכתובות איני רואה את שמות האנשים שהכנסתי לתיקיה אנשי קשר. היכן הם? אססטטס משתמשת בכמה ספרי כתובות. לכן כדי לאתר אנשים הרשומים בתיקיה אנשי קשר, עליך להודיע ללקוח הדואר לחפש כתובות בתיקיה אנשי קשר. בחר לוח הבקרה, לחץ לחיצה כפולה על הסמל וובּוז (יכול להיות שהוא מופיע כ- אה3] ששחב וובּ) ובחר בפרופיל הדואר. אם אססם 2007655 אססושט0 אינו מופיע ברשימת שירותי המידע המותקנים (567/1665 הסספותזסזה1), לחץ על הוספה ובחר בו. סגור את תיבת הדו-שיח והפעל את אססשטס. לחץ לחיצה ימנית על הסמל אנשי קשר שבסרגל א>ססשט0, בחר מאפיינים, בכרטיסיה 800% 4200:655 אסססטס וסמן את התיבה 800% 2007655 !ו13]-= חב 35 ]0!00+ 5ות% עשסח5. בהפעלה הבאה שמות אלה יהיו זמינים. 6 2000 000666 - קוראים יודעים ס> 1 % כדי לשלוח עותק סודי, השתמש בתיבה עותק מוסתר 866 (קיצור של ץ60 חסטז68 6חו|8). בעת כתיבת ההודעה בחר תצוגה שסו+, שדה עותק מוסתר 866. בתיבה המופיעה הקלד את כתובת וו13א-5 של האדם אליו יישלח העותק הסודי. מקבל ההודעה המקורי (זה הרשום בשדה 70) לא יידע על ההעותק הסודי. יצירה ומשלוח הודעה כדי להשלים הודעה, לאחר הזנת הכתובת, עקוב אחר הצעדיס הבאים: 1. הקש סד כדי לעבור לשדה נושא והקלד את נושא ההודעה. 0 כ/2כתי! אם אינך יודע באיזה לקוח דואר משתמש מקבל ההודעה, רצוי לכתוב את נושא ההודעה באנגלית. 2 הקש פד כדי לעבור לגוף ההודעה, והקלד את התוכן. תוכל להשתמש בעיצוביס שונים, כגון גופניס מיוחדים, גופניס צבעוניים, תבליטיס וכדומה. אס מקבל ההודעה משתמש בלקותח מסוג 8חו165580! פאוססחו/ או 6חַחַ8ח6א= 506סהסווו, רביס הסיכויים שהעיצובים ייראו. 3 0 במידת הצורך, צרף קבציס להודעה. 4 לסיווג הודעה כדחופה, לחץ על לחצן הוספת דגל להמשך טיפול. 5. לאפשרויות נוספות, בחר קובץ, מאפיינים ובחר בהתאם. לדוגמה, לקבלת הודעה שהנמען קרא את ההודעה, סמן את האפשרות אישור קריאה דרוש. 6. | 3508ב לחץ על לחצן שלח. ההודעה תישלח לאחר ש-א000ט0 תבדוק בשרת הדואר אס קיבלת דברי דואר חדשיסם. אפשר גס להוסיף חתימה אלקטרונית בסוף ההודעה. פתח את תיקיית תיבת דואר נכנס, בחר כלים, כרטיסיה תבנית דואר, תחת הכותרת חתימה לחת על לחצן בורר החתימות ובחר, ערוך או צור את החתימה שתשמש אותך כברירת המחדל. בתיבת הדו-שיח המופיעה הקלד את הטקסט שיופיע בחתימה האלקטרונית (אפשר להוסיף תפקיד, מספר טלפון, פקס, כתובת |5-8, או אימרת שפר חכמה במיוחד). חתימה טיפוסית מופיעה בתרשים 25.3. פרק 25: דואר אלקטרוני | 437 ו אבטחה | אחר | מימין לשמאל | העדפות = ]| = העברת דואר תבנית דואר = | = בדיקת איות = | [< 1 הו תוניי -. 1. הזן שם עבור החתימה החדשה שלך: - ₪ -------- 2. בחר כיצד ליצור את החתימה שלך: 6 התחל עם חתימה ריקה - השתמש בחתימה קיימת זו כתבנית: חתימה של 695זק%ם סטטטס "6 השתמש בקובץ זה כתבנית: - 0 מה הבא > ביטול תרשים 25.3 הקלד את חתימתך והיא תופיע בכל הודעה היוצאת משולחן העבודה שלך. חוק בלתי כתוב של דואר אלקטרוני אומר שכדאי לשמור על חתימה קטנה ככל האפשר, לא יותר מחמש שורות עבודה עם קבצים מצורפים אפשר לצרף קובא (או מספר קבציס) להודעת |ו5-8. כל שעל מקבל ההודעה לעשות, הוא ללחוץ לחיצה כפולה על סמל הקוב המצורף כדי לצפות בו (וגם לערוך אותו). / 2ככי2. כ0ו6כ! קובץ מצורף הוא קובץ המועבר יחד עם הודעת הדואר, בדיוק כמו מכתב המצורף לחבילה. כמעט כל מערכות הדואר האלקטרוני יודעות לטפל בקבצים מצורפים, תודות להאחדת תקנים בתחום (אין צורך לדעת את כל התקנים, אך במקרה שמישהו "מתקיל" אותך ושואל בנושא, ענה לו ש-%00%ט0 "תואמת =ווזוי", זה שם התקן). קבצים מצורפים הם דבר מתוחכם. אם אינך בטוח שמקבל ההודעה יוכל לקרוא את הקובץ המצורף, בפעם הראשונה שלח קובץ קטן ולא חשוב, רק לשם הבדיקה. 0% מאפשרת לצרף קוב לכל פריט, חוץ מאשר לפתקים. כדי לצרף קובצ להודעת וא-ם, הצב את סמן הכניסה בגוף ההודעה, בחר הוספה, קובץ או פשוט לח על לחצן הוסף קוב (נראה כמו מהדק משרדי). אפשר גס לגרור קוב משולחן העבודה, או מתיקיה אחרת, ולשחרר אותו על כל פריט א>סססטס. 8 2000 006666 - קוראים יודעים בדיקת דואר נכנס בדיוק כשס שאתה בודק את תיבת הדואר מדי יוס, כך עליך לבדוק את תיבת הדואר האלקטרוני. אססשטס תשלת באופן אוטומטי את הדואר הנכנס לתיבת הדואר, בתדירות שתבחר. אפשר לקבוע שתשמור את הדואר, עד שתתבקש להציגו. האפשרויות תלויות במערכת הדואר ובהגדרות פרופיל משתמש הדואר. אס >ססשטס משתמשת ב- || 1670506 תוכל לשנות הגדרות בדרך הבאה. פתח את לוח הבקרה, לח לחיצה כפולה על הסמל ![831א ובחר בפרופיל שלך. לחצ על הפריט [ו13 +1ספסוסווא ברשימת השירותים, לחצ על לחצן מאפיינים (65ו6קסיזםש), בחר בכרטיסיה צוסטו!6פ ושנה כרצונך. עשה זאת בכל סוגי הדואר, כגון |(3 %67706%ח1 או שרתי סְפַחבּה6אם. בחר בשס השירות ברשימת שירותי הפרופיל, לחצ על לחצן 165ז6קסיופ ושנה בהתאס. ברשת החברה כדאי לבדוק דואר נכנס בהפרשי זמן קטניס, בהתאם לסוג עבודתך. אס אתה אוסף דואר על ידי התחברות לספק שירותי אינטרנט בעזרת מודס וקו טלפון, כדאי לבחור באפשרות עבוד בצורה לא מקוונת ולבדוק את הדואר רק במקרה ואתה מחובר. כדי לבדוק דואר נכנס באופן ידני, פתח את תיקיית תיבת דואר נכנס, בחר כלים, שלח וקבל, כל החשבונות. גסם אס תבדוק דואר באופן ידני, תוכל לקבוע ש-א₪00%ט0 תודיע על הגעת דבר דואר חדש. בתרשים 25.4 מוצגות הודעות חדשות כפי שהן נראות בתיקיה תיבת דואר נכנס. כדי להתאים את דרך ההודעה על דבר דואר חדש, בחר כלים, אפשרויות, בכרטיסיה העדפות. לח על אפשרויות דואר, לח על אפשרויות דואר אלקטרוני מתקדמות, סמן את תיבות הסימון המבוקשות בקטע כאשר מגיעים פריטים חדשים. [< וכ 7 ₪5 קוב עריכה תצוגה מועדפים כלים פעולות עזָרה ] - - פדרף% חפש שלח/קבל = | העבר6 השב לכולםש6 בשבעס | א ל | ₪9 | * תבש 0 % | 5 |..קיצורי חדר אססוגום משא] | ם | 9 יש לנו לקוח חדש 00 1 %ססוווום. 1. נא להתקשר אליו ולשמוע ממנו את דרישותיו = מאת| ‏ 5 התקבל| שרה עמיהוד. ... 9/9/1999 טחד 2. לשלוח לו הצעת מחיר מעודכנת על הידוע והרצוי צור ריכטר-לויך ...8/9/1999 64 כן: ₪ |-] אנחנו מגיעים כל המשפחה - 18 נפשות. (גם גרושתי מגרושי השניים ושני ילדי מגרושי השלישיים באים) גרשון 2 ה תיבת דואר נכנס 0 5והוחחה החסספ/5 ...8/9/1999 0 וי 6% צור ריכטר-לויך ...8/9/1999 4066 8 <מי בעד ארוחת צהרים משותפת ביום ו' 8 באוקטובר 71999 נא להודיע מי בא וכמה אנשים. תודה <סיום ירחמיאל שלומיאלי ...8/9/1999 60 החדש פ/ים-להרכיב את ה :זסקסח 5305 פד ₪ ----185% 000/08 ----= החדש פשם-להרכיב את ה 5 ב נום ירחמיאל שלומיאלי ...8/9/1999 468 החדש פויס-להרכיב את ה :094!פוחס6 35%ד 2 -----185% |החוְָז0. -- החדש פשים-להרכיב את ה סנפ 9 מוסאר :8 שו ירחמיואל שלומיאלי ...8/9/1999 460 ספרות 26פאוסטחווא | א ₪3 יש לנו לקוח חדש לספרים 1. נא להתקשר אליו ולשמוע ממנו 0 2 2. לשלוח לו הצעת מחיר מבוססת על קיצורי הדרך שלר | קיצורי דרך אחרים 5 פריטים] תרשים 25.4 שלוש השורות הראשונות של ההודעה מוצגות, כך תוכל לקבוע את חשיבות ההודעה. אססטטס גס מודיעה על דואר חדש תוך שימוש בסמלים ותיבות הודעה. אפשר גס לקבל הודעה בצליל. פרק 25: דואר אלקטרוני 19 ארגון דואר אלקטרוני (וובּוא-5) ל-00%ט0 מיגוון כליס שנועדו לשמור הודעות חשובות בתיבת הדואר הנכנס. וזכור את שלושת ה-=י0 : 6615!ס=] - תיקיות, 5ַ3!=] - דגלים, ו-05ח1"] - חיפושים. תיוק הודעות בתיקיות כברירת מחדל, ל-%ססוט0 ארבע תיקיות : > תיבת דואר נכנס - התיקיה אליה מגיע דואר חדש. > תיבת דואר יוצא - דואר יוצא עובר לתיקיה, עד ש-אססשטס תוכל לשלוח אותו (היא תשלח את ההודעות בפעס הבאה שתתחבר לרשת או לשירות שמטפל בדואר. מהו! תלוי בהגדרות פרופיל הדואר). כדי לקבל או לשלוח הודעות, חובה להפעיל את א>ססשטס. > פריטים שנשלחו - תיקיה זו שומרת עותק של כל הודעה שנשלחה. אפשר להורות ל-000% לא לשמור עותקיס. בחר כלים, אפשרויות ובטל את הסימון בתיבה המתאימה. כדי לבטל את האפשרות להודעה הנוכחית בלבד, לח על לחצן אפשרויות ובטל את הסימון בתיבת האפשרות שמור הודעה שנשלחה ב: לפני משלוח ההודעה. > פריטים שנמחקו - תיקיה וו היא המקבילה של אססטטס לסל המיחזור של 5וססחו/). הודעות שתימחקנה תעבורנה לתיקיה זו. למחיקה סופית של הודעה, פתח תיקיה זו ומחק את ההודעה הרצויה. מחק את ההודעות בתיקיה זו כדי לפנות מקוס בכונן הקשיח. תוכל ליצור תיקיות חדשות. כדי ליצור תיקיה, בחר הודעה המיועדת לשמירה בתיקיה חדשה, ולחף על לחצן העבר לתיקיה. יופיע תפריט הנראה בתרשיס 25.5. טיוטות משימות אנשי קשר 1 העברה לתיקיה... = /+6ח6₪1+5 תרשים 25.5 לחץ לחיצה ימנית כדי להעביר הודעות לתיקיות שונות. >ססטטס זוכרת את שבע התיקיות האחרונות בהן השתמשת הלחצן העבר לתיקיה מציג את שבע התיקיות האחרונות בהן השתמשת. אס התיקיה המבוקשת אינה ברשימה, או שברצונך ליצור תיקיה חדשה, בחר העבר לתיקיה. תופיע תצוגת עץ התיקיות, דומה לזו שבסייר פשסשחו/. לחץ על הלחצן חדש כדי להציג את תיבת הדו-שיח יצירת תיקיה חדשה, הנראית בתרשים 25.6. 0 2000 06166 - קוראים יודעים |< |? ב כ שם: ₪ התיקיה מכילה: פריטי משימה - בחר היכן למקם את התיקיה: תיקיות אישיות 3 אנשי קער %5 טירטות %82 יומן 3 לוח שנה %> משימות %5 פריטים שנמחקר 69 פריטים שנשלחו % פתקים ₪5 תיבת דואר יוצא %% חירח דורארורות ₪% + אישור | ביטול תרשים 25.6 צור תיקיה חדשה בתוך תיקיה קיימת מספר דבריס שכדאי לדעת לגבי תיקיות: > אפשר ליצור תיקיה חדשה בכל מקוס. צור תיקיות בתוך תיקיות כדי לשמור על מידע מאורגן למופת. 4 כדי להציג את כל תיקיות אססשטס, כולל התיקיות שיצרת, לח על לחצן רשימת תיקיות. לחץ שוב כדי להסתיר את הרשימה. > לתצ לחיצה ימנית על סרגל קיצורי הדרך של אססטטס או על רשימת התיקיות כדי לראות את כל הפעולות הניתנות לביצוע, כולל שינוי שס תיקיה או פתיחתה בחלון חדש. 4 אפשר להציב קיצור דרך לכל תיקיה בסרגל קיצורי הדרך של אססטס. פתח את רשימת התיקיות, לח לחיצה ימנית על התיקיה הרצויה, ובחר באפשרות הוסף לסרגל אססוזטס. פרק 25: דואר אלקטרוני | 441 סימון הודעות בדגלים הצמדת דגל להודעה היא דרך מהירה לסיווג הודעה, כדי שתוכל לעקוב אחריה [ץ בשלב מאוחר יותר. אפשר להצמיד דגל להודעות שהתקבלו או נשלחו. כדי להצמיד דגל, פתח הודעה ולח על לחצן הוספת דגל להמשך טיפול. תופיע תיבת דו-שיח, כמו בתרשים 25.7. הקלד פעולה (או בחר מהרשימה) ובחר תאריך לאזכור. |< זםן- ל קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פעולות עורה | 4 | 5 - | 0 | אפשרחת 4 | צ]| 4 ! |₪₪ | 8 |65 ₪5 % | אל | שק |[ רומו | הוספת דוגל מהווה סימון של פריטט באופן שיזכיר לך כי יש | להמשיך לטפל בו, לאחר הטיפול בפריט, באפשרותתך לסמן כי הפריט הסתיים. הוסף דגל עבור: המשך טיפול [- | | נַקה דגל תאריך היעד הוא: ללא]| = תרשים 25.7 השתמש בדגלי הודעות כדי לעקוב אחר ביצוע משימה כלשהי בקשר להודעת |ן5-8. פתח את תיבת הרשימה הנפתחת ליד התיבה תאריך היעד הוא כדי להגדיר תאריך יעד בעזרת לוח שנה "0 שיפ אין צורך להקליד תאריך מדויק בתיבת הדו-שיח הוספת דגל להמשך טיפול. השתמש בתכונה תאריך אוטומטי והקלד "ג' הבא", כדי ש-אססשטטס תמלא את תאריך יום שלישי הבא. "שלישי הבא" גם יעבוד. נמען הודעה שאליה מוצמד דגל, רואה את סיבת הסיווג ותאריך היעד בחלקה העליון של ההודעה. ל-0%סשט0 10 סוגי דגליס מובניס למשל: התקשר, אל תעביר לנמענים, המשך טיפול, לידיעתך ואחרים. אפשר להקליד הגדרות אישיות לדגלים. לדוגמה, אס אתה מקבל |5-88 מנציגי מכירות שוניס, ייתכן שתרצה להעביר הודעות אלו לנציגי המכירות של החברה. שנה את כיתוב הדגל הכללי ייסקוריי לכיתוב יישלח חבילת מידעיי (ראה תרשים 25.8). 2 2000 00666 - קוראים יודעים [<ום - ד - קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב. כלים פעולות עורה | -₪ - *.4 6% + | ₪ | העברא | השב לכולם;6% | השב69 | | המשך טיפול עד 5:00 1999 (03 06:05 /56045, | מאת: ירחמיאל שלומיאלי בשלר ₪1 4:15 8/9/1999 א אלו צור ריכטר-לויך עותק: נושא: | ספרות 26פאוסטחו 1 יש לנו לקוח חדש לספרים 1. נא להתקשר אליו ולשמוע ממנו את דרישותיו. 2 לשלוח לו הצעת מחיר מבוססת על הידוע והרצוי 3 לקבוע עימו פגישה לשבוע שאחרי החגים תודה 2 תרשים 25.8 השולח הצמיד דגל להודעה, בצע את המשימה, סמן אותה כמושלמת (6000!606), וכותרת ההודעה תשתנה כיצד תוכל להבחין בהודעה בעלת דגל! ברשימת ההודעות יופיע סמל קטן של דגל אדוס משמאל להודעה, בין אס הוספת את הדגל בעצמך או שקיבלת ממישהו אחר. כדי למיין הודעות אלו ולפעול לפיהן, פתח את תיקיית תיבת דואר נכנס ובחר בתצוגה לפי דגל המשך טיפול. איתור הודעה הכלל הבא נכון כמעט בכל מקוס במערכת ההפעלה פווספחו/ וחבילת 0666, אך נכון שבעתיים כאן: כשיש לך ספק, לח לחיצה ימנית! לחיצה ימנית על הודעה מציגה תפריט קיצור, ובו כל האפשרויות לביצוע על הודעה זו: השבה לשולח, מחיקת הודעה, תיוק בתיקיה נפרדת ועוד. תפריט קיצור טיפוסי נראה בתרשים 25.9. אך בתפריט זה אפשרות ייחודית, שאינה נמצאת בתפריטי קיצור אחריס - הודעות מהשולח. כדי לאסוף את כל ההודעות משולח אחד, לחץ לחיצה ימנית על הודעה ששלח, כל הודעה שהיא, הצבע על מצא הכל ובחר באפשרות הודעות מהשולח. פתח הדפס 9 השב 9 השב לכולם הוסף דגל השלמה קה דגל 4 סמן כלא נקרא קטגוריות... תרשים 25.9 הודעות קשורות... אפשרות זו יעילה כאשר אתה מעוניין לעקוב דואר "זבל" + | הדעות מהשולה אחר דיון ארוך שנערך עס אדס מסויס *% מחק באמצעות דואר אלקטרוני העברה לתיקיה... 53 אפשרויות... פרק 25: דואר אלקטרוני ‏ 443 מיון דואר דרך יעילה נוספת להיפטר מתיבת דואר עמוסה, היא מיון דואר לקבוצות כדי לתייק, למחוק, או לבצע פעולות אחרות. פתח את תיבת הדואר הנכנס, ודא כי התצוגה הנבחרת היא הודעות או הודעות עם תצוגה מקדימה אוטומטית. לח על כותרת כל אחת מהעמודות בחלון ההודעות; לדוגמה, לח על הכותרת מאת כדי למיין את כל ההודעות לפי שס השולח. לת שוב כדי למיינן בסדר הפוך. ,ו 6 במיון דואר לפי נושא, אססטטס מתעלמת מניסוחים קבועים המשמשים הודעות |ו3]-5. לדוגמה, הודעה שנושאה "068%" 58!65 :שח", תמוין תחת האות 5, מתחת להודעה שהחלה את שרשרת ההודעות בנושא זה, כאילו הקידומת ₪5 אינה קיימת. כך שאם תמיין הודעות לפי נושא, תראה את כל ההודעות הקשורות לנושא אחד. אפשר גם לקב הודעות, דרך לסינון המשתמשת במספר עמודות. בתרשים 25.10 ההודעות מקובצות לפי שולח ההודעה, ואחר לפי תאריך משלוח ההודעה. כדי לקב, לחץ לחיצה ימנית על כל כותרת עמודה שהיא, ובחר קב לפי שדה זה. ₪1 -]] טרירטרת - =ססווגם ו050זסוו | סובץ עריכה תצוגה מועדפים כלים פעולות עורה | ו 3 | פדרף% טפש | השב לכולםע6. השב 62 | > דֶּ | 69 | = חדש | 0 5% מיין בסדר עולה /- 1 מיין בסדרגורד 0 0פוום =" קב לפי שדה זה תיבת קבץלפי וארנכנס הסר עמודה זו 1+ בוחר השדות. שור התאמה מיטבית. = עיצוב עמודות... ] התאמה אישית של תצווגה מכחית... תרשים 25.10 הח המורה כלפי מטה בכותרת העמודה התקבל מראה כי הרשימה ממוינת לפי עמודה זו. לח על כותרת העמודה כדי למיין מחדש, או לחצ לחיצה ימנית כדי לראות את האפשרויות האחרות 4 2000 0666 - קוראים יודעים [<ום) - ד ₪ קובץ עריכה תצוגה מועדפים |כלים פעולות ערה כ הור שא תכנון חודש ספטמבר :901094 הפגישה ספרות א2פאוסטחו/ 26חואו דייון 80000966 . תיבת דואר בכנכ | > התקבל ט|ם 1 מאת : זהר עמיהוד (פריטים: 1) |+. מאת : גרשון גרושובסקי (פריטים: 2) [=. וס 2:27 30/8/1999 הסור 2:28 29/8/1999 הט > ה מאת : ירחמיאל שלומיאלי (פריטים: 2) |=. 2 1 יוה 11:27 30/8/1999 חס (פריטים: 1) ,160 80065 זופוטוקוחס= וזה טסו : מאת |+. ב ץז הסוא 5'ח 6‏ ע חסומסו 5'חפוחס/ו - זסתחטו נא פד נא 5 596 11010505 תח ]8 10פהחהח0: 8 פד חסמפָס0ה/ 5587 הזו פ'חטפ ] חאו 05 סופ 6זם 910705016 חפ וסור 6 58155 5185065 15 חס ] 915% 8 פחס810/ !סוה פאז 6 זפוט 0-5 13655 8 155 / 50106 ה0 5687 סופטח 556% ה (פריטים: 3) 52 28% : מאת | 8:25 30/8/1999 חסון 8 זק 8:24 30/8/1999 חפויו חק 8:23 30/8/1999 חפויד (פריטים: 3) ז6!וחחס2 + (פריטים: 4) 055%ז0ת6ח 81965 26556 + ואה 11:14 2/9/1999 וחד ווה 10:37 1/9/1999 ספ זזה 10:58 31/8/1999 סוד זיזה 10:35 30/8/1999 חסויו (פריטים: 1) 5006 חפזםא + (פריטים: 1) וח555ץ5 הַחווב1! 105% + 0 ו הוה מע | מחת | 5 1 3 | ה-]ן פדר% םפש | שלח/קבלףמו | העבר ₪ | השב לכולם 7 השב | > ו | 9 | + חדש | ...קיצד אססווום תיבת דואר נכ % ... קיצורי הדרך ...קיצורי דרך א 9 פריטים תרשים 25.11 ארגן את ההודעות לקבוצות. סימני החיבור ''+" והתיסור '-* מציינים אם יש אפשרות להרחיב את תצוגת ההודעה, ולהקל על הקריאה השימוש ב-!וובּאטיוס/צ אין כל פגס בחלון בו אתה משתמש כדי ליצור הודעות |ו88-5. אך למשתמש חזסוו, קשה להתרגל לאפשרויות המוגבלות של א>ססשטס, ללא בודק איות, או השלמה אוטומטית שמשלימה את החסר באופן אוטומטי. אססטטס מאפשרת להחליף את תוכנת יצירת ההודעות בגירסה של סזסש. בחר כלים, אפשרויות, בכרטיסיה תבנית דואר, סמן את התיבה השתמש ב- 6זס/ש 605016ווא לעריכת הודעות דואר אלקטרוני והפעל את א0800 מחדש. בפעס הבאה שתרצה ליצור או לקרוא הודעת וְ5-43, תראה טופס דומה לוה שבתרשיס 25.12. תרשים 25.12 [<זםן- ד וה נש ו ו קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פעולות טבלה עורה ףר | פשסיות. ב | צ | 4 ! |0 ₪5 ₪ ₪ זהר, האם אתה מתכוון להשתתף בִמִירְוצִיֶם השנה? אני כבר נרשמתי ל מרוץ אשקלון מרוץ הנגב ראלי רמת הגולן מרוץ טבריה מרוץ פטרה מרוץ עוקף בירות = כ 0 = וש םה +|*|ס|> 3 5509 = טש 7 5 -₪|- ט. אם אתה מעוניין שאני ארשום אתכם למרוץ כלשהו, תודיע לי בהקדם (פוגרים הרשמות - הִַמִיְרוְִיֶם מלאים) | ₪ | 0 5 ₪0 | ומוזה | = צור ריכטר-לויך | [ו8וח-ם) זהור עמיהוד, הרשמה למירוצי שדה 2000 הודעת |ן5-8 נוצרה בעזרת 6זס/ 50%סז6וו]. שיס לב לסרגלי הכליס של פזס/ו, כמו גס לקוויס המסולסליס מתחת למילים שאינן קיימות במילון פרק 25: דואר אלקטרוני 15 כללים למשלוח דואר אלקטרוני לאחר שימוש קצר ב-!ו8-= לא תבין כיצד הסתדרת בלעדיו. במקוס פיתקיות צהובות כתובות בכתב יד ומוצמדות למסך המחשב, תמצא הודעות קלות לקריאה המתחכות בתיבת הדואר הפרטית. משלוח דואר ב-|5-81 היא פעולה קלה, וכאן בדיוק מתחילה הבעיה. קל מאוד לשלוח את ההודעה ה'לא נכונהי ומהרגע שלחצת על לחצן 5600 - אין דרך חזרה! לכן וכור את הכללים הבאיסם : > הייה בהיר ככל האפשר. במענה להודעה שקיבלת, הוסף את הקטעיס הרלוונטייס מההודעה המקורית, כדי שמקבל ההודעה יוכל לדעת למה התכוונת. 4 חשוב על נושא (66(פט5) שיתמצת את ההודעה, והסבר את הנקודות העיקריות בשורות הראשונות. ההודעה תקבל תשומת לב רבה יותר אס מקבל ההודעה משתמש ב-6006ש0 ומפעיל את האפשרות הודעות עס תצוגה מוקדמת אוטומטית. > הימנע מהערות ציניות ומהומור פרטי, אלא אם אתה משוכנע שמקבל ההודעה מבין את הבדיחה. אס אתה מרגיש שאתה חייב לעשות ואת, הוסף בסוף את המילים ייסתס בצחוק!יי. תוכל גס להשתמש בסמיילי המוכרים (-: או (ד;. > לעולםס, אל תשלח הודעה כשאתה עצבני או כועס. משלוח הודעה נמהרת עלול לגרוס לך מבוכה לאחר מכן! אל תוסיף נמעניס מיותריס בשדה העתק. דואר ובל מעצבן! לא משנה באיוה אמצעי נשלת. 6 2000 06166 - קוראים יודעים ו 1 2 רו ל וקיש ו[ בפרק זה: / מי פנוי לפגישה מחר! אססוסטס יודעת... החלפת משימות. ערוך הצבעה באמצעות וובּוא-ם5. כתוב הודעה עכשיו, שלח אותה אחר כך. לי השימוש בחיוג מהיר. השתמש ב-%00%ש0 לתיאום לוחות זמנים, תכנון ישיבות צוות, שיתוף משימות, ניהול מסמכים, ואפילו לטלפן... פרק 26: המשרד החדש לפי 2000 א>ססטטס 27 בשני הפרקיס הקודמיס עסקנו ביכולות אססט0ס לסייע באספקט האישי - מעקב אחר פגישותיך, קשריך, והודעות !5-88 המיועדות עבורך. ל-אססטטס יכולות לסייע גס באספקט הציבורי באותה יעילות, ולוודא שכולס עובדיס יחד בצורה חלקה. במשרד המשתמש ב- 2000 0)666, אססטטס מנהלת את כל תהליך קביעת פגישה או ישיבה, מסייעת להעביר משימות בין העובדיס, לארגן את הקבציס בתיקיות מיוחדות, מחייגת מספר טלפון ורושמת ביומן מיוחד שיחות יוצאות או נכנסות. מתכנן הישיבות - לאיתור הזמן המתאים לכולם איתור וזמן מתאיס לישיבה בת חמישה משתתפים, היא משימה קשה בדרך כלל. לא עס 0₪00%. כל שצריך הוא ללחוץ על לחצן, לסמן מספר אפשרויות, ולהקליד הודעה קצרה. 000% מאתרת את המשתתפים הנדרשים לישיבה, בודקת את לוחות הזמנים, ומעדכנת אותך. נשמע טוב מכדי להיות אמיתיז הנה כיצד אססטטס עושה זאת. ארגון ישיבה ב-אססוט0 ישיבה ופגישה הס שני דבריס שוניס. פגישה נרשמת ביומן האישי, ישיבה נרשמת ביומני המשתתפים. על מארגן הישיבה (026ח06ז0 8ח660!) לדאוג לאספקט האישי ולאספקט הטכני. אססשטס מקלה עליו את ארגון הישיבה. היא דואגת להזמנת משאבים כגון: חדר ישיבות, מטול שקפים ועוד. אסס0₪ גם דואגת להזמנת המשתתפים: בודקת ביומני המשתתפים, מאתרת זמן פנוי המתאיסם לכולם, מתאמת את הישיבה, שולחת הזמנות, עוקבת אחר אישוריס או דחיות, ומעדכנת את מארגן הישיבה. ₪ לארגון ישיבה, עבור לתיקיה לוח שנה ולחץ על לחצן חדש. תופיע תיבת הדו-שיח פעילות, הנראית בתרשים 26.1. עקוב אחר ההנחיות שבתרשים. 2 שיפ % כדי לזמן לישיבה אדם אחד בלבד, התחל את התהליך ברשומה שלו. עבור לתיקיה לוח שנה, בחר ברשומה המתאימה, ולחץ על לחצן חדש, אססטטס תדלג על שלבים ותעבור להכנת ההזמנה לאדם שברשומה שלו בחרת. בחר בכרטיסיה זמינות משתתפים, לחץ על לחצן הזמנת אחרים בחר את האדם, אשר ולחץ על הלחצן בחר אוטומטית כדי לאתר זמן פנוי המתאים לשניכם, ומשאבים שלהם תזדקקו. 8 2000 06166 - קוראים יודעים השטח הלבן הוא הזמן המיועד לישיבה; תוכל לבחור זמן אחר, השתמש בקוויס חימני והשמאלי כדי להאריך או לקצר את הישיבה. [<וםו- ‏ ו םי קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים פעולות ערה 9 || א ! ] מופעםוזר... | ,6 ₪8 | 0 69 | | זמינות משתתפים | פעילות. . קוויס צבעונייס (‏ ה ., ספטמבר 11, 1999 | ] ים ראשון, ספטמבר 12, פן 4 7 הצג מצב משתתפים 0 5:0 ] 9000 10:00 1100 ססוקון מסמניס אס הזמן []- כלהמשתתפם] ] ו [] )| פנוי או תפוס. ונתחו 11| יי ] שך- | אש ו - ' / | אבביטרקותש] ו ₪ ח כאן כד ד 7 הר יבב להומין אנשיס נוספים לישיבה; אפשר לציין אס ו נוכחותס הכרחית או רק * אפשבויות | | לאסופי | ₪ לאפמי = ₪ מחוץ למשרד ‏ יא אין מידע מבוקשת. << | = בחר אוטומטית | >> מועד התחלת פגישה; = ₪ 9/11/99 [= 300 ל || * מועד סיום פגישתן ‏ ש 98199‏ > 00פאק |-. לח כאן כדי לאתר את הזמן הבא הפנוי לכולס; השתמש בלחצניס כדי לבחור מוקדס או מאוחר. תרשים 26.1 %ססטס מאפשרת להשוות את לוחות הזמניס כדי לאתר את הזמן המתאים לכולם. [זםן - ד הל .ו | קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים פעולות. עורה . 9 | > | 4 ! | בשלהממה..6 מופעםור...> | /6 ₪ | || 69 | שלחו | | זמינות משתתפים | פעילות. 65 הצג זמיממות משתתפים 7 הצג מצב משתתפים כל המשתתפים 9 ,09 זספוח60קס5 ,וחד 0 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 9 ,10 וח קס5. 0 10:00 11:00 = חדר ישיבות קטן ₪ וא 1:00 - א 12:00 == ישיבת צדות. ו צור ריכסר-לון לחץ כאן כדי להוסיף משתתף| ₪ הזמנת אחרים... |* אפשבייות | | לאסופי = ₪ לאפני = ₪ מחוץ למשרד ‏ *א אין מידע << | = בחר אוטומטית | >> מועד התחלת פגישה: ב ב :]| ד. ההות ב הרי כן מועד סיום פגישה: תרשים 26.2 כשבלוח זמינות משתתפים מופיע סימן שאיש הקשר אינו פנוי, ואתה מאוד מעוניין לדעת למה, לח לחיצה ימנית על הסימון והמתן. תיאור שיופיע יתאר את מהות הסימון 2 שים! % כדי לאפשר את סנכרון היומנים ובדיקת הזמנים הפנויים של משתמשים אחרים ב-אססשט0 במשרד, עליך לשתף את לוח השנה שלך. פתח את תפריט קובץ, הצבע על שתף ובחר לוח שנה. באמצעות האשף שמופיע ציין את המשתמשים שלהם גישה ללוח השנה שלך ואת סוג הגישה. בסיום פעולת האשף מיודעים כל חברי קבוצת העבודה שהגדרת על כך שלוח השנה שלך משותף והם מתבקשים לאשר את השיתוף. פרק 26: המשרד החדש לפי 2000 אססטט0 - 449 משלוח הזמנות וטיפול באישורים / דחיות לאחר תכנון הישיבה באמצעות מתזמן הישיבות, עבור לשלב הזמנת המשתתפים. הזמנה היא הודעת |ו88א-5 הממוענת לכל משתתף. בתיבת הדו-שיח פעילות בחר בכרטיסיה פעילות, תופיע תיבת דו-שיח למשלוח ההזמנה, כשתיבות הטקסט: נושא, מיקום הישיבה ושעות ההתחלה וסיום כבר מלאות. הוסף הערה קצרה, ולתצ על לחצן שלח. בתיקיה אספח1 של המוזמניס, ההודעה/הזמנה תיראה שונה מעט מהודעת !5-8 רגילה. ליד ההודעה יופיע סמל חדש, ו וההודעה תכלול מספר לחצנים נוספים, כפי שנראה בתרשיסם 26.3. [< וםן- ‏ ו | | קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פעולות עזרה | 5 ( - +%+-+ | % | 6 לוח שנה.. 1 | דחה | לא סופי ‏ | קבל שש | | ₪ נא השב. | מאת: ירחמיאל שלומיאלי בשלח: 1זם 4:46 8/9/1999 בס נדרש: צור ריכטר-לוין אופציונלי: נושא ישיבת צוות מיקום: חדר ישיבות קטן מועד: הז 1:00-[זק 12:00 1999 ,09 זססות6סק55 ,שה50וטחד. תרשים 26.3 הזמנה לפגישה אפשר לקבל, לדחות או להודיע שעדיין לא החלטת בחלק העליון של חלון ההודעה, לחץ על אחד מהלחצניס כדי: לאשר השתתפות, לדחות, או לא סופי (כלומר, אין לך התנגדות, אך אינך רוצה להתחייב). שורת המצב (בחלק העליון של ההודעה) משתנה כדי להציג את הבחירה. תוכל להוסיף למענה הערה, או לשלוח את ההזמנה כמות שהיא למארגן הישיבה. %ג % אם אינך מארגן הישיבה, אל תשנה את מועד הישיבה! אם תעשה זאת, לא תישלח הודעת שינוי למשתתפים האחרים. כדי לבקש שינוי מועד, דחה את ההזמנה, ושלח הודעה למארגן הישיבה ובה בקשתך