MP3 : מוסיקה באינטרנט עם WINAMP

עורך ראשי ועריכה מקצועית – זהר עמיהוד ; תרגום – דביר כפרי | 208, 16 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. – ISBN 965-361-230-1

OCR (הסבר)
3 ו א!סיקק 6/26,/₪9 שש קוההחוצ/ /0/0ו- 3/2ו19 246-430 כ[ קווופן/ ושכן3, 191 כיול6ו/. יפיק [2 2/0091 2/ 516/79 /קול6ו< 9 2002 וכקו5] ץק 50/0 עורך ראשי ועריכה מקצועית : הר עמיהוד תרגוס: דביר כפרי עיצוב, עריכה והגהה לשונית: מיכל בוּרי הגהה לשונית : ענבל אילני עיצוב עטיפה : ישראל מצגר (על פי עטיפה מקורית של פוחהוו!!ו/ !86ח6ו₪ 8 עסחטג 6צְבּם) שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהם. הוצאת הוד-עמי והוצאת חוחכ! 108688 עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכריס בספר זה ולציין את שמות החברות, המוצרים והשירותים. שמות מסחריים רשומים (5א81 1780/01 16015%0760) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך אחריות כלשהי. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("15 פב"). הוצאות חהוזכ! 88.1א₪05% והוד-עמי אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתוכניות הכלולות בתקליטור המצורף לספר. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 דואר אלקטרוני: |60.1.והחה00-3ח62ס+חו ם ם ₪ ₪ אתר באינטרנט: |ו.60.וחחב3-סח. שעשעו//: כח 3 ו א!סיקק 6/26,/₪9 שש קוההחוצ/ש זסַעָש53 ח0ם ,ץ|0700 6צ3כ ,|6אהגזת הופט2 צ[]אן 1 צ/5! )וא שחוחפווטגו= 2 0 ל 22- הוצאת הוד-עמי ו" ₪:] לספרי מחשבים ו קוחה חו/ חזו/ !חם/צססק 3קא זסץ 53 ח6ם ,]0706 סצהכ ,!6אחבּז- הו+פט2 עֶם סטחוחוג .2 :זסזו= חה חקו 881 או עס 60תפווסטוק הסט וס |[החוסוזכס 6חז החסזז הסוז5|8חה8ז 260החסחזטוה ((החסס. חה וחקןו|האפגווח.עוצוצ//:קח) פַהוחפווספטק .0 חש |א 6 1999 זחפוזץְקֶס6 עס 60ח8ו!סוס הסוזו60 6הַבּטַחַח3! ש6זס60רן 0 ₪6 זְחִ8ָעְ600 .30| וההזה-00] )6( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 אתר באינטרנט : |ו.סס.וחהּ-סח.עשואוא/: סח דואר אלקטרוני: |ו.00.ווח00-8ח62סזחו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 2000 0 פזחסו ווה .+ | ואה-ספסה 8ו|2ז6 ,6108 .0.8.ק 0 ,םס מסת"ב 965-361-230-1 60| מקאק 1 תק 0ש6![: מ!!יימ. 403 ב פרק 1: ההיסטוריה של פורמט 3סו] 1 9 2: מסע אל תוך הפורמט והנגנים 0 9 3: השימוש הראשון ב-3ק!/ ל 0 4: סחפחו/ו: נגן 3 || 9 5: השגת קובצי 3ק/ 0 תק 16:: פחסח/ו אמ קליס 7 29 6 המדריך ל-סוזחו/ ותוספיה 0 ספכק 7 כל מה שרצית לדעת על תוספי סוחהחוע: הגדרת התוספים המובילים 0 מ!כן אק/53 פּ ח4ק 6/46': פפיכמ. 4/7 אלש כִּיסִי40, 4. 147 פרק 8: קול ספרתי (דיגיטלי) || 9 %: יצירת קובצי 03| 5 9 10 יצירת תקליטורים משלך || תק כפישי: [ספמ'ע 7 ספת 7₪: הכלעל פטיפונים וירטואליים (80165זחזט ד |8חו/) 7[ [0שת 9": אלטרנטיבות ל-+500001685 0 ספת ש*: 3סו ברכב 0 [0שת 9*: מקשי הקיצור של סוחףּח!\ 1 ₪ יקס 20 6 3 - א!סיקם 6126/89 הקצאק 15 למי מיועד הספר! של במה מיוחד ספר זה? 2 0 שיטפ 16-00 כיצד להשתמש בספר! ל ב מכ ל מס מכ 16 מה נמצא בתקליטור המצורף! || מבנה הספר 1 תק 6₪0![: מ!!'ית 1746646........./003 סכק 1: מפ'ס6!כ/ 46 60/9 3קו/ 17 3 מהו? 1 תוכנת קותחו/ 2 החוק ופורמט 3ק!! 7 סותהחו/\: עתיד פלטפורמות הסטריאו טמון בפתרונות תוכנה ל העוצמה הטמונה בפורמט ₪3! 2 פכק 2: אסש 48 מ!ק 5פ!0א6 !פן16יע 0 מסע אל תוך הפורמט 1 קידוד קול יחסי .2 מבוא מהיר לנושא קצבי דגימה, קצבי העברה ותדרי דגימה 2 מוכן פאןיןיס 7 תקן ''62.5=ם|יי ו ...|| || .... ומה בנוגע לאיכות הפורמט! 0 השוואה עס סוגי פורמט שוניס || נגני ₪3 ב 00 בש וט ל שב 20 בש 0 מב 3 זה צון ו פכק 3: 60'א61 16602] 3-0ק)/ 0 לפני שתתחיל: נושאיס הקשוריס בחומרה 7 התקנת קותפחו// ה[ הורדת סותףּחו/\ מהאינטרנט 0 מציאת קובצי 3קו והשמעתס 0 אתרי אינטרנט להורדת מוסיקה 0 ערוצ הילדיס 0 ושס3.6קוו 8706ב 5 0 0 הורדה והאזנה לקובצי 3ק| בנגן 320%-/!5 סופטחח'כ זסע8|ק 3קוש שצום התקנת תוכנת =אז|ק 0 הורדת קובצי 3!! אל מכשיר סופטח'ס 0 מכאן לאן! 7 מסך סותפחו/ ל 0 00 8 תפריט הפינה העליונה ל תצוגה ויזואלית של השיר 0 סרגל האפשרויות (010%67081) ו תצוגת כותרת השיר .|| מידע על איכות הקלטה 0 מחווני סוחט!ס/ ו-66ח58|8 1 הלחצניס ז20ו0081= ו-118%ץ3| ב ו 0 כ ב יג פקדי השמעה 0 סרגל מיקוס השיר (ז8פ חסטופסס פַח50) 0 האקוולייזר הגראפי 0 ל 007 0 0 5 0 שיפור איכות מערכת הקול ל רשימת ההשמעה (8ו018/1) ועורך רשימת ההשמעה 06:00 81ו1ץ8וק) ב יצירת רשימת השמעה 0 תפריט הוספת קובצ (ססג) 80-05-00 007-0005 5650/00 := תפריט הסרת קובצ (₪₪א) .0 תפריט הבחירה (551) 1 תפריט שונות (1156/!) 0 9 גימ 2 7 8 3 - א!סיק 6196/89 תפריט טעינת רשימה (5דסס דפו )) .490024504 עמדת המיני בקרה של רשימת ההשמעה .50 מיני דפדפן קותהחו/ (זספעוסזסוחוו/! קותהחו/) 50 בדיקת התפריט הראשי של סותפחו/ ו קוחו +ספווגוצ 0ב םש לב ב לאש כ שש מכ לסל סב 69 שב בס שש ,5/2 השמעת קוב (8!8 עְבּ|ם) ב פתיחת מיקוס (ח68%0ס! ח6ק0) 7 תצוגת המידע אודות הקוב (סזחו 6!ו1 עו6ו/) 7 פחסוזס 0 0051222 2ב22.2 219 .בש 1 ב0 5 אסהּסץה3|ק ילכל חסוז28ו|08פו/ 7 אפשרויות התפריט חו-פָטו= ביל ...5612 כיסוייס (5חו56) || עריכת מצביעיס .| עריכת קובצי הממשק הגראפי (00(1)) של סותפחו/ ל 095 מ מש 6/1 נושאיס אחרוניס הקשוריס בעריכת 58ח|56 ל 9 5: 660מ ק301/ 23)/ 7 הכליס הדרושיס לצורך גישה למידע 0 מציאת קובצי ₪3]] והורדתס מהרשת 47[ אתריס התומכיס באמניס חדשיס ל אמנים ידועיס 7 אתרי הקלטות מעריציס 7 6חו|חס 685% 5102107 : רדיו באיכות גבוהה 7 תק 2: קחו אמ ק9א/ס.......... 81 == . ה 09 6: 0 א9כ'ק 4-קחטו/ !מ !ספיס 0 תוספיס 0 תוספי קלט (פחו-חָטום +טסחו) ב תוספי פלט (פחו-פָטוק ז+טסזטס) 7 תוספי תצוגה (פחו-פט!ס חסוז281ו|1808/) 5 תוספי עיבוד אותות (50/5860618כ) 7 הכוח בידי המשתמש 0 לפ 9 בש 2 ב שיפ שש םמ טפט סע 266 ב לע שמש 86-62 מוכן מאןיןיס 9 סרק 7: 42 אש 326/מ ‏ 94שמ 4% מ!ספ' קחגח/ע: 0900 קמ!ספ'ט 2א!479/ע 2 התוספים ו-קותפּחו// - 1 התקנת תוסף 1 הפעלת התוסף 7 שליטה בתוסף 7 חזרה לתוסף המקורי - ו ועוד על תוספי תצוגה 0 התוסף <=עאחט- 0 בחינת תפריטי 65וז6קסזק 94 המודול אזטשעוץ06ח6006-= טש טש לול בס בכ ל 2 המודול אזטשסוץ- ל המודול אזטש6וח8!= ב התוסף הי'אלקטרומגנטייי 0ס060| ל תוספיס מרשימים מסוג 3ץוחס-כ 1 התקנת תוסף מהתקליטור ל מ 10 התקנת תוספי ‏ 01ח006 30 6'8סחוזק 102 תוספי 6סחוזש 1 תוספי קול ועיבוד קול (₪פ5כ) 108 תוספי השוואת עוצמות קול ככ 108 עיבוד קול בעזרת תוספיס 1 ריבוי תוספיס 1 תוספים שימושיים 1 שליטה ב-מותַחו// 112 עצות כלליות לשימוש בתוספיס שוניס 1 תוספים וכוונוניס מש ב ו ד ל שמ 47 רש הפ 1 מק 6/46': מפ'כת. ק41 4א'פ כִּישי40, 4. 117 8<<==<>-----. /. ...| פכק 8: ק!4 ספכמ! (46/0/3!) 1 מבוא לקול ספרתי: כיצד המחשביס מקליטים קול! 1 דגימה (פְחו|קחח58) 1 ערוציס (08|5ח08) 07 הפרדה (חסוזט!34650) ב ב 12 גודל הקוב 1 השגת קובצי קול 12 10 3 - א!ס'קם 6126/89 דבריס שעליך לדעת אודות כרטיסי קול המיועדיס למחשב 1 הערות נוספות אודות כרטיסי קול 12 נושאיס הקשוריס בהפקת קול ב 6 12 השתקת רעש הרקע 1 נקה את ראשי ההקלטה ואת התקליטיס 1 השג כבליס טוביס 1 שפר את ביצועי הדיסק הקשיח 12 הקלטת קבציס 129 הקלטה ושיפור הקול 0 במ ב טוט םס 500 טע ספ בב בס ששמ 2:5 15.1 0% 0 מב 123120 השוואה (0ח21ו|008=) 1 נרמול (חסוז28ו|8חזזסא) 1 ומה בעניין הקלט! מנהלי התקן ורמקוליס 1 5 ח 3050 1 86 ב בש 0 מש סמש לש בב :22 194 מסקנה 1 פכק %: 3'כמ ק391! 3קו/ ו התהליך הבסיסי 0 10 תוכנות 140 (5\ססחו/ זס+) זסוסססחם 3קו פָחוא 110 (5אוססחו/ סח8 86!) ז5עְוהזה6סוסטוה 1 (שססחו/) 6עוז6סוסטה ב 1 (5אוססחו//) 06 8זכ) ססות 11 השימוש בתוכנת 0100818|/5% 1 תיבת הדו-שיח 3ק)! 1 קידוד בקצב דגימה קבוע (48916 +/5 51871ח00)) .ב 14 קידוד בקצב דגימה משתנה (48%6 11 80|6וז8/) בב 16 תיבת הדו-שיח פַחו2ו|החזזסצ 44 ב02.4.. 147 הגדרות נוספות 168 ביצוע תהליך הקידוד 1 העתק והמשך || השימוש בתוכנת ז00278006ו0ט 2 2 150 שס תוכנית קידוד ₪3! חיצונית 2 7 15 מקודדי 3=! פנימייס :2.400 152 זכ סוט או 819/51 סוט 153 השימוש ב-ז06ס6חם 3קוש פַחוא 1 הגדרת הפרופיליס 54-52 1 השימוש ב-6שו01סו0גו 157 פתח את המוסיקה 1 מ!כ[ 8ען ןיע 11 סכק 10: !0/3 מק6/4!כיע. א46ק ו רכישת התקן 00-53 || סוגי כונניס 1 הכנת קוב 103 כדי להפכו לקוב תקליטור קול 1 השימוש בתוכנת צריבה 0 מונחיס מתחוס צריבת תקליטוריס 1 טיפים לצריבה מוצלחת 0 ב 16 השימוש בתוכנת זס)00-068 ץ₪85 1 אפשרויות מתקדמות בתוכנת זס)0168 00 ₪858 10405.5 168 תצוגה מקדימה, עריכת שס השיר וארגון סדר השיריס 1 שמירה וטעינה של תצורה 1 צריבת התקליטור ב 5 169 כתיבת קובצ: 3=! על תקליטור 1 סגירת חסו5655 או תקליטור בצורה נפרדת 1 יצירת תדפיס העטיפה 1 אל עולס 03 ובחזרה 0 2107 5 ל יו 1 יק 00'/ש/: [ספת/0 .........161.1641 179 == . ...= [ססת 6': 0כ4 4% 1!9:69 [/'כ6616/יע (00/65דתיזשד /טשזיז) ) ו אזס- חסזוק .181254100 5 ד [8טזזו/ 18 [ססת 0': 19/6[26486. 5//007005-6. 4. 187 זז 6068 סוט 1 0% 1 סוסגו/6צו | 109 זז 3קו פָחוא 1894 ומה עס חברת |3488! ל ל 18 ומה עס פַחוהח51768 4.0 סוסט 6 7 12 3 - א!סיק 6196/89 [ססת 6': 3ק2)/ 9200 0 זה 60סח= ש0 ש לשל יביב םוטמט ושע 86 של 0 ;0ז0כ0ח2766) יי עשה זאת בעצמך .|| ממשקי תצוגת 60 | || סח חכ הכ 3סו ל מ [כן פען ןיס 3 מאז ראשית ימיה של 153 היא עשתה הרבה יירעשיי. וה החל בחברות התקליטוריס שסימנו את הפורמט ייכאויב התעשיה מספר 1'' ונלחמו יימלחמת חורמהיי בנגני ₪3 למיניהס. אבל 03 הוכיחה, בפעם המי יודע כמה, שמול הטכנולוגיה אי אפשר להילחם, וכל מלחמה שכזאת טובה לטווח הקצר, והקצר בלבד. הבשורה שהביאה איתה 03 פשטה ייכאש בשדה קוציסיי והאינטרנט, במשל זה, היא שדה הקוצים. היכולת להוריד קובצ, קטן יחסית, אבל באיכות טובה מאוד - שבמרבית המקריס לא נוכל ליהנות ממנה במלואה בגלל כרטיסי הקול ו/או הרמקוליס שברשותנו - קסמה לרבים. השיפוריס הטכנולוגייס בתחוס התקשורת: קווי אספו, 051 ובעתיד הכבלים מהוויס כר נרחב להתפשטות השימוש ב-53!. ונקודה נוספת - חברות גדולות וקטנות וגס אנשיס פרטיים ייושביסיי על האינטרנט במרבית שעות היוס על קווי תקשורת רחבים, דבר המאפשר לשמוע ₪3 בזמן אמת, מבלי לשלס לרשות השידור אגורה שחוקה אחת, רק תבחר את התחנה או הזמר בלחיצה אחת בעכבר. 4א' א'/ש? כספכ? הספר מיועד לכל מי שרוצה לשמוע מוסיקה באיכות משובחת במחשב שלו. אינך צריך להיות מחובר לאינטרנט לשס כך, אבל אס תהיה מחובר ייפתחו בפניך אפשרויות נוספות, כמו שמיעת שיריס בזמן אמת (כל עוד הינך מחובר) ותוכל ליהנות משפע מקורות לקבצי מוסיקה מכל העולס ובכל הקצביס. גם אם יש ברשותך את תוכנת קוחפחו/, הספר הזה יראה לך איך לייסחוט אותהיי, לנצל את יכולותיה, ולהתאימה לצרכיך. פקצאס 15 פאק א'![ת? סס0כ 225 הספר מכיל הסבריס שיראו לך איך לתפעל את תוכנת סותאחו/ ותוכנות אחרות מהר יותר וטוב יותר, וליהנות מהמוסיקה באינטרנט בפורמט 3). הספר כתוב בצורה פשוטה וקלה להבנה שתוביל אותך בביטחה לביצוע המשימה: השמעת קוב, הכנת רשימת השמעה וכדומה. כ2? 6.0624 פסככ? תוכן הענייניס המפורט מאפשר לך יילצלוליי לספר במקוס שאתה רוצה, אבל אס אתה משתמש חדש כדאי ומומלצ שתתחיל מהתחלה, ותקרא כל פרק מתחילתו ועד סופו. אם תיתקל בנושא שאינו מעניין אותך כרגע, מומלצ שתעבור עליו במהירות כדי שבעתיד, ולפי הצורך, תיוכר שהוא קיים ותוכל לחזור ולעיין בו בעיון. אק [א₪3 9מק 2/0 2א75!3? פרט לקטלוג הספריס של הוצאת הוד-עמי תמצא את כל הדרוש כדי לעבוד עס הספר, החל מהתוכנה, דרך קבצי ₪3|ו, וגס 5חוא6 ו- פח!-פָטוש והכל רשוס במקוס המיועד לכך בספר. נכון שמשייכים את ₪3) לאינטרנט, אבל כשאתה מצויד בספר זה ובתקליטור המצורף לא תודקק לשוס דבר נוסף. לפרטים נוספים פנה לקובצ 6צו0ס שבתקליטור. אפ מספכ חלק 1: חווית ₪3 - קצת היסטוריה וקצת מושגיס, וקדימה לעבודה הכוללת את התקנת תוכנת מוחפּחו/, שכמובן מצורפת לתקליטור, והשמעת קובצ: ₪3]. חלק 2: הההּחו// למתקדמים - כל מה שרצית לדעת אודות פח!-פָט₪1 (תוספים): מה זה! איך מוצאים! איך מתקיניסז ואיך מפעילים. מפה אתה תצא מקצוען בהפעלת התוכנה ותוכל ליהנות לא רק ממוסיקה טובה אלא גם ממראה עיניים... ואתה עוד עשוי להתמכר לזה. חלק 3: הפיכת קול למידע דיגיטלי - עד כה למדת איך לשמוע ולשחק ועכשיו תלמד איך לצרוב את קובצי 153 שליקטת/אספת/הקלטת/ערכת על תקליטור להנאתך. חלק זה ילמד אותך סודות מפי המומחיס בכל הקשור לצריבת תקליטורים המשלבים אודיו (לשמיעה במערכת הביתית) וקבציס (להשמעה במחשב). שיס לב: המילה 2806 40706] מתורגמת לעיתיס כאתר בית ולעיתיס כדף בית. 16 3 - א !סיק 6026/89 חווית 3ק₪ 9 1: פכק 2: פכק 3: 9 4 פכק 5: ההיסטוריה של פורמט 3קו מסע אל תוך הפורמט והנגניס השימוש הראשון ב-₪3!! קותהחו/: נגו 3קו השגת קובצ: ₪3 7 קפ'ס6/ליק 46 69519 23)/ המדיה המשמשת להעברת קול עברה שינוייס רביס מאז ימי התקליט. בימיס ההם, ימי התקליטים, הבינו רבים כי אי אפשר לסמוך על התקליט כנושא מידע אמין: הוא שביר, רגיש מאוד לחוס, רגיש לשריטות ואפשר היה לגרוס לפטיפון לקפוצ על ידי הזוּת המכשיר. את התקליטיס החליפו קלטות האודיו. בתחילה היו אלה סוגיסם שוניס של קלטות שמונה-ערוצים. אחר כך הגיעו הקלטות הרגילות, שהתחילו לשלוט בשוק, בשל גודלן הקטן, יכולת ההשמעה הנוחה שלהן והחשוב מכל: אפשר היה להקליט עליהן מוסיקה. בשניס האחרונות, החלו התקליטוריס לשלוט בשוק המוסיקה. מדיה זו חסינה כמעט לחלוטין כנגד פגעיס שונים ומציעה צליל נקי (נקי מדי, עבור כמה מאזיניס). אחד מהחסרונות הכמעט יחידים של התקליטור, הוא העובדה שאי אפשר להקליט עליו. מאז שהתחילו ימי התקליטור, נוצרו כמה סוגים נוספים של מדיה, כגון דס, אשר הפסיד את פוטנציאל השליטה בשוק, בשל בעיות הנוגעות לזכויות יוצריס. כיוס, נמצא פורמט 04 בשימוש על ידי מוסיקאים ומאזיניס המקליטיס קונצרטים, ובתחוס המחשב בעיקר מיועד לצורכי גיבוי נתוניס בכונני סרט. כאשר יצא המיני-דיסק לשוק בתור מדיה המיועדת לקדם-הקלטות, היתה שְח50 היצרנית היחידה אשר תמכה בפורמט וה. שאר החברות לא תמכו בו, וכתוצאה מכך הוא לא תפס תאוצה רבה, אולם הוא קיים עדיין כפורמט טוב עבור אלו הרוציס להקליט קונצרטים או ליצור אוספים מתוך אלבומים קיימים. פכק 1: מפיס60/כיפ 46 65/9 23// 19 למרות התאוצה הגדולה שצברה מדיית ההעברה המוסיקלית, אשר קדמה לעידן התקליטורים, אף אחת מאותן מדיות לא כבשה את העולס בסערה... עד להגעת פורמט ₪3!. 3 אק!? 3, קיצור המונח 3 ז8ץ8 1 6םקו, הוא תקן המאפשר שמירת קובצי קול באיכות גבוהה במחשב אישי בצורה דחוסה, ובכך להקטין את נפח הזיכרון הדרוש לאחסונס. יחס הדחיסה הוא 1:10 לערך, והקבציסם מנוגניס על ידי תוכנה מיוחדת, כגון נגן סוחףחו/ (אותו תוכל למצוא בתקליטור המצורף לספר זה). הערה! תוכל להשתמש גס בתוכנת ז6ע8!₪ 6018! פששססחו/, כדי לנגן קובצי 3קוו. פורמט 3ס!ו/ נוצר כהרחבה לתקן 6םסוש, על ידי מכון זסזסחחטפּז= בגרמניה, והוא משמש כתקן 150 פתוח להעברת נתוני קול ותמונה ברשת האינטרנט וברשתות תקשורת אחרות (כגון טלפוניה). הפורמט חסר משמעות כשלעצמו, כשאין בנמצא תוכנה או משתמשיסם אשר יעשו בו שימוש. ל-03/ נדרש גס מחשב חזק, כדי לפענת את המידע האגור בקוב בזמן אמת. מ1כ[.מ. קחוסוועץ תוכנת קותחו/ החלה את דרכה בשנת 1997 על ידי |6אחפזת חוזפטו(, לאחר שפרש מאוניברסיטת יוטה. גיסטין עשה ואת בעקבות ידידו, טפזץ0!0 עְשוחזס, שעסק בכתיבת נגן ₪3 עבור סביבת מקינטוש, וללא כוונה מיוחדת לפתח את התוכנה. הנגן של צ6זץ0!0, = 8361ו, כלל גירסה מיובאת של המקודד ג (מקודד חופשי). |6אח8ז= הלך בעקבותיו וכתב תוכנית דומה עבור סביבת 05כ, 0 0ח058כ. לאחר שהבין כי רוב המשתמשים עובדיס בסביבת פאוססחו/, הוא כתב את מותפחוצ/. הגירסה הראשונה של סותאחו/, שהיתה אחת התוכניות הראשונות שגיסטין כתב עבור סביבת פ/שסטחו//, נכתבה בפרק זמן של שבוע והיתה פשוטה למדי. היו לה מתחריס בדמות בּעְב|קחו// ו-56/]6ט1), אשר עלו עליה מכמה בתינות. גרסאות התוכנה הבאות, כבר היו בעלות תכונות מתקדמות יותר, כגון אקוולייזר, ספקטרוס אנלייזר וכמה תכונות נוספות, אשר לא היו קיימות בתוכנות האחרות. תוכנת סותפחו//, בעלת התכונות המיוחדות, כמו היכולת לייהלבישיי עליה כיסויים (5חוא5), נבנתה מתוך בסיס המשתמשיס המתרתב שלה. 20 3 - א!סיקת 6126/89 קמ!ק 65/91 23 ניתן להשתמש בפורמט 03! בצורה חוקית או בלתי חוקית. הדרך החוקית היא להוריד ולהאזין לקונצרטים ולשיריס הניתניס להורדה חינס מהאינטרנט; הדרך הלא חוקית היא לסחור בקבצים המוגניס בזכויות יוצרים, ללא רשות בעלי הזכויות. כיוס, קיימיס אתריס רבים המציעיס הקלטות חוקיות בפורמט ₪3!/. קחוטוק/)) : שמ'? 919649א!מ קס1₪'06 6א!ן 08מ111!02מ. מ !ככ תוצאת השימוש בפורמט 3ק! ובנגן קוהחו//, מראה לנו בצורה הטובה ביותר לאן מועדות פנינו. לא עוד מערכות חומרה אנלוגיות, אלא תוכנה המשתנה בלי הרף ומשתפרת, ללא צורך בקניית חומרה חדשה. בעתיד, יהיה הנגן לא רק תוכנה בודדת, אלא מערכת הפעלה שלמה המיועדת לתחוס הקול. כבר כיוס, מעדיפים רביס לרכוש מחשבי 56 זוליס יחד עס כונני דיסק קשיח ענקיים, ולמלא אותס בכמות אדירה של שיריסם. את המחשביס מחברים לרמקולים מיוחדים, ובכך נמנע הצורך במערכת סטריאו. קע!3אק כ6א!ק 120כא6 3ק)/ העתיד הצפוי לפורמט 3=! אינו קשור רק בדרכי שמיעת המוסיקה, אלא גסם בדרכים להפצתה. הודות לפורמט, נפתחת האפשרות להכיר מיגוון רחב של להקות ואמנים. האינטרנט, כמו ה-03)₪₪, יייצריי מיליוני סופריס חדשיס. הוא יוצר אמניס חדשיס בהמוניהם, היכולים לפרסס כיוס את המוסיקה שלהס ללא צורך בהשקעת עלויות ההפקה הפיסית, ולהגיע בכך אל קהל רחב. למרות זאת, הדרישה לאלבומיס פיסייס לא תיעלס. תפקיד חברות התקליטים הקיימות יהיה לסנן ולבחור את הטוב שבטוב מבין המבחר העצוס של אמנים קיימים. פיק 1: מפיס60/כיפ 46 65/9 03// 21 אסל 46 תמוק 685/90 !68 יע 3 הוא למעשה גסם פורמט וגס תנועה, אשר התחילה כסכימת דחיסה פשוטה עבור קובצי קול, והפכה תוך ומן קצר למהפכה בתחוסם היצירה והפצת מוסיקה באמצעים אלקטרונייס. אסש 46 מ!ק 90פ!69 תקן 3ק)] פותת במעבדות זס%סההטא8ז] בגרמניה, על ידי דיר <חוסחה8א פֶטסח06חּזם, אשר עבד על טכניקות קידוד קול במשך 15 שנה. לאחר נסיונות 1 זע | 0םק1 ו-2 זסץ18, הוא הגיע לבסוף ל-3 ז8/ץ18, שהיוותה טכניקת דחיסה טובה בהרבה משתי הקודמות. ל-53|! יש מתחרים רבים, אך הוא נותן תשובה טובה לשתי דרישות עיקריות, הנובעות מהעברת קובצי קול בתקשורת, בכך שהוא דוחס את גודל קובץ הקול בצורה טובה, תוך שמירה על איכות קול הקרובה לאיכות המקורית. 9 2: אסש 46 מ!ק 9/98א6 [פן6יע 23 קיו ק/4 'חסי דרך הפעולה של מקודד 3ק!), היא לנתתח את אות הקול, לדחוס את התדריס הנמצאיס בתחוס השמע של אוזן האדס (בין 2042 ל-20,0002) ולהתעלס מהתדריס הנמצאים מחוצה לו. בנוסף, המקודד מסוגל להוציא תדריס הנמצאיס בתחוס השמע, אך עוצמתם חלשה והס יימכוסיםיי על ידי תדרים בעוצמה גבוהה יותר. לפיכך, קידוד קובצץ קול לפורמט 3ק!/, גורס לאיבוד מידע הקייס בקובצ המקורי, אך איבוד מידע זה אינו פוגע בצורה משמעותית באיכות הקול, ותורס רבות להקטנת גודל הקוב הסופי. בצורה זו, ניתן להגיע ליחס דחיסה של 1:12 בקובצי קול מקודדיס. םש אכ'כ ₪6//4 ק3פ' כּס'אס, ק3פ' כש09ק !23 03'אק כדי להבין את פורמט 03), או כל פורמט קול אחר, כדאי לשים לב ליחסי הגומלין בין המונחים הקשורים לקול דיגיטלי: > קצב העברה (₪816 +1ם) - מתאר כמה סיביות מידע מועברות מהקובצ בכל שנייה. ככל שקצב ההעברה גבוה יותר (מועברות יותר סיביות בשנייה), ניתן להכיל יותר מידע בסיביות המתארות את הקול, ובכך להתקרב יותר לאיכות הקול המקורית. קצב העברה גבוה יותר, גורס לאיכות טובה יותר, אך מגדיל את מימדי קוב הקול. * קצב הדגימה (381)0 0!6וח58) - מתאר את קצב הדגימה המקורי של הקובצ. תקליטורי קול, למשל, מוקלטיס בקצב דגימה של 16 סיביות לשנייה. הקלטה בקצב דגימה של 8 סיביות, תקטין את גודל קובצ הקול לחצי מהקלטת 16 סיביות, אך היא תכיל רעשי רקע רביס הנובעיס מקצב דגימה נמוך. * תדר הדגימה (3816 /ץ0ח6006זת) - זהו התדר (מספר הדגימות לשנייה), בו נדגס אות הקול המקורי. ככל שתדר הדגימה גבוה יותר, ניתן יהיה לשחזר את הקול המקורי בצורה טובה יותר בּמן ההשמעה. ערוצי השיריס בתקליטורים משתמשים בתדר דגימה של 44,0002 (2ח44). שוב, תדר דגימה גבוה יותר יגרוס להגדלת הקוב הסופי. גורס נוסף המשפיע על גודל קוב הקול, הוא השאלה אס הקוב המקורי הוא סטריאופוני (60ז5%9) או מונופוני (סחסו/!). הקלטה סטריאופונית, היא למעשה שתי הקלטות נפרדות של שני ערוציס (שמאל וימין), בעוד שהקלטה מונופונית משלבת את שני הערוציס המקורייס בערו בודד. לפיכך, הקלטה סטריאופונית גורמת להכפלת גודל הקובצ. פורמט 153 מציע דחיסה מצוינת (עד 1:12 באיכות תקליטור, והרבה יותר מזה באיכויות נמוכות יותר), ומאפשר שירותי אינטרנט כגון מערכות רדיו (00%085%.000ח5.ששו) ושירותיס נוספים הכולליס העברת קול ברשתות. 24 3 - א !סיק 6026/89 מנקן *5 562ק)/* מעבדות זפ)סחחטו8ז-] פרסמו, בנוסף לתקן 3קו, תקן 2.5;!. תקן וה אינו חלק מהגדרות סטנדרט 150 עבור 53!, והוא משמש לקידוד אותות קול בתדרי דגימה נמוכיס (2ח8, 11.0252 ו-1292), המיועדיס בעיקר להקלטת דיבור ולהקלטות שאינן דורשות דיוק כמו במוסיקה. כדי להשתמש בתקן 2.5=!, יש להשתמש במקודד ובנגן התומכים בו (כגון נגן קוזפּחו//). !אק 26110 ₪4/כ!מ. 2פ/כא6? נושא חשוב הקשור לפורמט 03!, הוא איכות הקול השמור בפורמט זה. פורמט ₪3 אינו מאחסן את אות הקול באיכות טובה כפי שבקובצי 4%// או בערוצי תקליטור, אך הוא עדיין שומר על איכות גבוהה למדי, יחסית לפורמטים מתחרים (כמו סוסטג/ ו₪68), תוך דחיסה מירבית של הקובץ ואיבוד הפרטיס הפחות חשובים בו. כיצד תתגבר על בעיית איבוד האיכות בקובצי 03ו! תוכל למצוא על כך תשובות בפרקים 8 ו-9, כדי להשיג את האיכות המירבית. מיפ! בנגן סוחּחו/, ישנה תכונה מובנית, אשר עשויה לשפר את איכות הקבצים: האקוולייזר הגראפי, בעזרתו תוכל לתקן את העיוות הנוצר על ידי כרטיסי קול רבים. כק6!/₪ק לס ס]![6! 6019 116 למרות שפורמט 03 נחשב למעולה בתחוס דחיסת הקול הדיגיטלי, הוא עדיין איננו הפורמט היחיד השולט בשוק המוסיקה הדיגיטלית. ישנן כמה טכנולוגיות נוספות, אשר מאיימות על מיקומו הטוב בשוק, כגוו הדור הבא של תקן 6םקוש, 4סוו, מערכות דחיסה שונות כמו ‏ 446 (גרסת 3קו משופרת) ו--0/. רביס מפורמטים חדשיס אלה טובים מפורמט 03!, אך חסרים עדיין את התפוצה האדירה, ממנה נהנה לעת עתה פורמט 53). רבים מנגני 93 הקיימיס כיוס, מאפשרים התקנת תוספים (5ח!-פָטוק), בעזרתם ניתן לנגן קבציס בפורמטים שונים. סק 2: אסש 46 מ!ק 0פ!כא6 0[81/יע 25 [6ןי 03)/ בספירה האחרונה שערכנו, מצאנו למעלה ממאה נגני 3ק] שונים, המיועדיס לפלטפורמות שונות, כגון 28025, אטחו] ואפילו 65 פשוססחו//. המבחר עצוס וכדאי לדעת כמה פרטים אודות הנגניס המוביליס. + קההבּחו/ל (רהסס6. קוההּחוש.צוששו) - והו, לדעתנו, הנגו הטוב ביותר, בשל כמות התכונות הגדולה הנמצאת בו. נגן אה עושה, למעשה, הרבה יותר מאשר רק לנגן קובצי ₪3]. הנגן מיועד לסביבת פשסטחו/ (קיימות גרסאות הפועלות על 8 פססחו// ו-דא]. קיימת גס גירסה עבור מערכת דא פ/שססחו/ הפועלת על מעבדי 8ח4|0), וקיימות בו תכונות רבות, אפשרות התקנת תוספים ותצוגה חזותית. + זסע3|ק 16013 5/טססהחוצ (וחסס.)ספסזסוח צשוצו) - רוב חסידי פורמט 3קו משתמשים בנגן מותפחו//, אך אין לשכוח את התנופה האדירה שהוענקה לפורמט, על ידי חברת 0705084ו1/!, כאשר זו הוציאה לאור את הנגן 16013 פשוסטחו/ש, הכולל תמיכה ב-03!. הנגן פשוט למדי, אינו כולל תכונות רבות, והיתרון הגדול מעצס היותו בזירת הנגנים הוא העובדה שלכמעט כל משתמש יש אפשרות לנגן קובצי ₪3!ש, בין אס הוא חסיד הפורמט ובין אס לא. > ]36 (הזסס. קוח608ה.וצצו) - נגן וה נכתב על ידי צפזץסוסם עזווחזס בומן שבו נכתב קותאחו/ ותמך בפורמט 2 ז6ע8 ] ו-3 ז6ץ18. כיוס, הנגן מנגן גם שירי תקליטור ופורמט 0 ססו/, והוא מפותח על ידי חברת 60508. הוא מופצ כתוכנה שיתופית (8ז8/ש6ז8ח5) בשתי גרסאות: 1.0 קוב86ו וגרסת %6ו1. הנגן תומך בכיסוייס ובהתקנת תוספיס והוא מומלצ עבור בעלי מקינטוש. > ק!66ז= (סָזס. קו16639. צושוצו) - נגן המיועד לסביבת אטחו] והוא מוצע כתוכנת 6 ח6כ0) (תוכנה אשר הגישה אל קוד המקור שלה חופשית). מתכנתים עצמאיים יכולים לשנות את קוד המקור לפי צורכיהס, כל זמן שהס תורמיס את הקוד החדש לקהילת המתכנתיס המפתחים את התוכנה. קיימת גירסה של התוכנה גס עבור מערכת פשספחו//, אך נגן קחזפּחו/ מאפיל עליה בתכונותיו. התוכנה מומלצת בחוס עבור משתמשי אטחו], ועבור מתכנתי פעוסטחו// הרוציס ללמוד אודות מערכות פענוח פורמט 3ס!ו. > סוהְטהּא (וחסס .סופא שואו) - זהו מנוע פענוח 03)םקו! אשר פותח על ידי חברת ד60קו/ (חוזסס.עז60סוח. שצש) המפתחת כלים עבור תקן שח ו|ש. הנגן מוצע עבור מיגוון רחב של גרסאות אוחש (אטחו], פחה|ס5, אח!!50, א|ה, אוחש ופזופוס, 050 ז;, ו-ז6/ז560 ח6ס0). > 6 פעשססח// זס1 סוו30א (חזסס.סוחְטְהא.צשוו) - חברת /687קו ייבאה את תוכנת 0ו0ט8< אל סביבת 05 פשססחו/ (מערכת הפעלה המיועדת להתקניס שוניס). בעזרת נגן וה, וכן בעזרת מחשבי כף יד כמו ס|8' של חברת פיליפס או 8 של חברת 10ו085, תוכל ליצור מערכת השמעה ניידת של קובצי ₪₪3. 26 3 - א !סיק 6126/89 2 05 3 בתחילת פרק זה, הצגנו את השאלה האס 03!! מהווה שינוי של ממש או רק שם של פורמט קובצי קול. הפרויקט הראשוני, אשר עסק בפורמט דחיסת קול עדכני, הפך לתעשייה ומעסיק קהילה שלמה של משתמשים. כיוס, משתמשים במילה 3=! כמושג ולא רק כסיומת לשמות קבציס. פכק 2: אסש 46 מ!ק 90פ!כא6 !0[8/יע 07 8 ]). | 6/6 מלא6ון 8- 23| מרבית הקוראים משתמשים זה מכבר בטכנולוגיית 03!! ובתוכנת סותפּחו/, אולס אלה מביניכם שאינס מנוסים (להם מיועד פרק וה), עשויים להודקק לעורה התחלתית. הוא דן בכמה ענייניס אשר יעורו בעת תחילת השימוש... * דיוןו בחומרה הנדרשת לשימוש בטכנולוגיה. * מציאת המיקוס הנכון להתקנת תוכנת קותהחו/ (נגן 3קו הנפוץ ביותר עבור 5וססחו//) ואת קו/!86|ו (נגן 3קו הנפוצ ביותר עבור ₪86). + מציאת קובץ 3=!! באתר וח3.60!/, שמירתו על גבי שולחן העבודה והשמעתו. * כיסוי הנושאיס הבסיסיים בשמיעת 685%ד570 סותפּח:/. * דיון בנגן סופגוו/!'כ זְפַעֶ8ּ|ק 3קוש 6חום. 9.1 06מת/4: [/₪6יע קפ6!כיע פת1אככ2 נגני ₪3 קיימיס כמעט עבור כל פלטפורמה, כגון פאוססחו+, ח05+%חו30!], אטחו | ורבות אחרות (פרק 2 מכיל רשימה חלקית של הנגנים הזמיניס). עליך להשתמש במחשב חזק יחסית, כדי לנגן קובצי 3! בקלות. 9כק 3: 60'א/6 מכש6ון 23-6)/ 29 עבור קותאחו/ש, עליך להשתמש במחשב מסוג 2ח486/1001/1 ומעלה, המכיל את מערכת ההפעלה 95 פששססחו/ ומעלה, כאשר המערכת ההתחלתית המומלצת היא מסוג והטוזח6ק. הדרישות המינימליות הן 81/5 זיכרון /₪4 וכרטיס קול 165 התואס ל-פשס6חו/\. ל-קותאחו/ קיימיס תוספיס רביס ושוניס, אשר עשוייס לדרוש בעצמס תכונות מהמערכת, כגון דרישה למחשב מסוג או או כרטיס מסוג א=30. למידע נוסף, ראה פרק 7 ייכל מה שרצית לדעת על תוספי קותהחו/: הגדרת התוספים המוביליס'י. כדאי שיהיה ברשותך גם זוג רמקולים באיכות טובה, או הפניית הקול היוצא ממחשבך אל מערכת סטריאו. אם אתה מתכוון ליצור אוסף גדול של קבצים, ודא כי יש כמות גדולה של שטח דיסק קשיח פנוי במחשב. מיפ! אס אתה מתכנן ליצור ארכיון גדול של שיריס בפורמט 03!, כדאי שתשקול את האפשרות לרכוש 60-85 (צורב סח-60). מכשיר גה היה בעבר נחלת אנשי עסקים, שיכלו להרשות ואת לעצמם, אולס כיוס הוא כדאי מבחינה כלכלית ומבחינת נוחות השימוש בו. הערה! תהליך פענוח 3ק! (פַחו6600 3קו), אותו עושים כל נגני 3ש!, דורש כל כך הרבה כוח עיבוד, כך שאס תשתמש במעבד ישן (דור ראשון של הפנטיוס או ישן יותר) ובהגדרות זיכרון /]₪3 המינימליות (/]!4 16/5 או פחות), תגלה קושי רב בהפעלת יישומים אחרים, כאשר אתה מנגן קובצי 3!/. בנוסף, ייתכן שתיתקל בתופעות דללוג (פַחוסְס!5) או השמעה מעוותת, כל ואת בנוסף לפעולה איטית של שאר היישוס. הפתרון היחיד לבעיה זו היא שדרוג. כיוס, מחשב מסוג פנטיוס 200 ומעלה (או 86 זפשוסם), מסוגל להשמיע קובצי ₪3 ברקע, תוך כדי עבודה בו-זמנית בתוכנות אחרות. מ קמ קהוסח/ אס אתה משתמש פעוססחו/, בוודאי תרצה להתחיל את הצלילה לתוך עולס ₪3!ו, על ידי התקנת התוכנה סוחּחו/. בתקליטור המצורף לספר וה תמצא את סותפחו/ בגירסה 2.56 (הגירסה העדכנית בזמן עריכת הספר). שלבי ההתקנה הס כדלהלן: 1. לחץ על לחצן התחל בחר באפשרות הפעלה. 2 הקלד את הנתיב הבא (החלף את האות א באות המייצגת את כונן התקליטוריס): 6 כו הו/עס רוחה הו// הס 5: א והקש ז6ח=. 20 3 - א!סיקת 6126/89 הפתלה | ?| <ן הקלד שם תוכנית, תיקיה, מסמך אד משאב אינטרנט, 1- פאוסטחו/א יפתח את הפריט הרצוי. פתח את: | ] 256.6 יקוזוס פ: ביטול | ערה | 3. בחלון הראשון עליך לאשר את הסכס השימוש בתוכנה. סמן את תיבת הסימון +36 667056!] 15ח+ 01 16705 6+ 0+ 66זן3 חב |680ז סַצְהּת | ולחצ על +א. - ל תסותססוה ש5הס)1:קט560 סוהההף * | ]טס 5החזס! !! ס) זב בחה ההגוסזה!! 1680 6פב6|כ] .76 60ז! ₪ קוזהחוש = = בחו[]5+3חו 6זס!סם עוס|ספ )תשוח6פזטב ספהססון סו זאו0055 6פאשסו | דואפו 1 שאוהאו/ש סד דגס 3 אוו 00פפ 5 סאה צם סאטספ 85 סד טאוד 0455 שח 0 411 סז 38055 דסא 0055 ששפאשסו =| . דאםאום 335 פוחד באוזגסוסאו אסדדטם פחחד, זאפו 3055 פוחד זם הד זו סו | סאה , סםז0ם 5₪1 86 ד05ווא שסואןה זק םססג-אסון זהטססתק פחז 055 הס ווה דפאו דסא תסהחספזהב 56חפסון !)וס זפ פר!! ס! סוסב חב 630 סבה | ש] 8 6 6 < 4. שני חלונות ההתקנה הבאים מאפשר לשנות את המיקום בו יותקנו הקבציס ואפשרויות מובנות של התוכנה. מומלצ שלא לשנות את ברירות המחדל. לח על +%א בשתי תיבות הדו-שיח. 5. בסיוס תהליך העתקת הקבצים והתקנתם ייפתח חלון קוחבּחו/ אותו תוכל לסגור על ידי לחיצה על לחצן | שבפינתו, ולאחריו תופיע תיבת דו-שיח המורה כי קחחהחו/ הותקנה בהצלחה. להפעלה מיידית של התוכנה לחצ על וחהּה:וצ חטא. 6. כעת, יופיעו על המסך חלון (שהוא בעצס ארבעה חלונות) ולראשונה תשמע את הצליליס המופקיס מקובצ ₪3!. זהו קובצ לדוגמה המצורף לתוכנית ההתקנה. * ₪[ ה ]]] אפ ]]] ספ ₪5 משמונוש 7 לחץ על לחצן זנ שבפינה הימנית של החלון שכותרתו זספששסזם קחוצ (החלון הימני). 9 3: 60'א/6 מכש6ון 23-6)/ 1 הערה! בומן התקנת סותפּחו//, התוכנה תטען את הקובץ 00.003ח06, בעזרתו תוכל לבדוק את התוכנית ולוודא שהיא פועלת כשורה. מיצג זה, באורך ארבע שניות, הוקלט בעזרת ץ698 2 509 (חזסס. עה8>חן[[.צשע) ומפליג בשבחה של תוכנת קחהּחו/\. כדי להאזין לקטעי מוסיקה נוספיס פנה לתקליטור המצורף לספר. בתיקיה 1516 עְזה+ח6וחו!ו 55926060א00:א תמצא 16 שירים בפורמט 3 אותם תוכל לנגן באמצעות קותהּחו/ להנאתך. כ2!כלת. קחטת/) 626.2 אס תרצה תוכל לבדוק באינטרנט אס קיימית גירסה עדכנית יותר של התוכנה. כידוע לך, רשת האינטרנט מאוד דינאמית ודבריס משתניס בה מידי יוס. לכן, בקר באתר הבית של תוכנת מהחּחו/ בכתובת וחס6. קהההוצו.צצא//:קח כדי לבדוק אס קיימת גירסה חדשה (בטת גם הוא נראה שונה מזה המוצג בתרשים 3.1). | = - > -90 3 48| 9 ₪8 6 | ם- 3 ₪ - 5 2 <> תבה מ -- 9 ה 0 0 0 6רחוסר! | 50 | ץז הטרח 60 | 6ופטורחו 66" | פחו-סט!כן ₪ 5105 | קוההּחוצו 961 ?א 6י'זה הש רבחו 50!]] 0060 50927 36 15 ומר 5 106 !31 8/8 ח 616 חש דו/95/98 פאיסטחו זסז זפע3וס טופטחח וו טח-תטות , פומואסח ,1351 3 15 מוחבחחו הספווטא 7 סוטטב זסתוס חב ומו, כוסוו, ספוטו חספפוטטה ,הואי, כס ,3קוו 5הסספט5 ומגחויי דפודתה מפהטזהם: 1 סובטה 8 הסוז29ו|3 ושי סוט בחה 56805 63||80 306980685 ההס651 ,815 וס ד | ונוט זס 88 6908 01 88 11| 0(ח6 חב 8 ס[העטס0 .8זבאס זז איסח 15 סוה תוי . פחו-פטום ( [ . 3800 3 685% ד1000 5 סח 6 זוגא סא.6ו05א א5שתז והוחט5)!ס -) 80001 קוא 188 ,501076891 508!|ט4] זטס 086% עויסו 6פסוחאיסם (5ו/81 2) ווה טוח || , 08 || פא 51198 005ו5191 סו34 זט 6 ה8פטטסחד ה סנו 3 ח918!| 0+ קוחבּחו/ ה80!!נו4] 5 886ח טס 6 59חוח 3 5176 3קוח צצסח 00800851 5001070851 מעצס זטפץ 5188 , פזספט 80סחפתמסקאם אוא5 מפ5מטזה:: 6 זפ הא ד 6 םאו; םה ז צטא ס ו !546565 25% סחוסטססז)ח! 5 20 שויס! 6פסוחאיסס ,60 מהחבחוי 01 3783 851אוסח 8ח1 סז |!3 וסץ פהחססופיאי 10 פציס! הונוסיאי 50!וטא 1 הזח שר הזוס ח! שטוו . וו עה 10 זסש59ח3 091 10 זט סת1,נוסץ סו[ 19808 אופח !וחד ופסשסט)5 פה סוב 5 סטססת] ₪ 2 זנוסץ !טסה חב הזז ססעי פחווחס זנוס ו ופט 8ח1 35% עומחזו . חוחו זנוסע חס 8 0080 ו הו 6 0 ב ב 011 םח 0/5 30ב 1/0 ב 11 1080 תרשים 3.1: דף הבית של קוחפחו/\. 3 - א!ס'ק 6106/89 אביש ק!פ3י 023 !ק6אשמע עתה יש ברשותך נגן 3! - למה עוד תודקק! קצת מוסיקה עשויה להיות תוספת נחמדה. 3 הוא אחד מהביטויים הנפוצים ביותר בתחיפושים באינטרנט, וישנס אתריס רביס מספור המציעיס קובצי 03 - כמה מהס חוקייס להורדה, כמה מהס לא. אחד מהאתריס הטוביס ביותר הוא 50001%0156) (ח 0ס6.6פוסחסססף.ששו/). אתר הבית שלו מוצג בתרשיס 3.2. תוכל לעיין ולהשמיע את הקבציס הללו בקלות. ו | ] קפ | 85וסץב] - 80 אמש כ זםם ‏ שו .םיטס ושוא :קז ב ב סא מ וי שוסו! 5 66 -] 5 8068 ס!השוסכ עופון פספודות וג םוא ו 3 חו !פב 86% |] | 6חסק ופ חז6וח! 65 תרשים 3.2: אתר הבית של 56ו600080. אתר 00001%0188), המתואר בצורה מעמיקה יותר בפרק 5, מציע מספר אפשרויות מוסיקליות, הכוללות הורדת אלבומיס שלמיס או שיריס מסויימיסם של מוסיקאיס הרשומיס באתר (בעבור מחיר הנמוך בהרבה ממחיר אלבוס או סינגל פיזי). למרות העובדה שכמו אתרים רבים, צוות אתר 000040186 עשוי לשנות את דרך הורדת המוסיקה, רביס מאתרי 3=! החוקייס משתמשיס בשיטה דומה להפצת קובצ: ₪3]. דרך זו ספציפית לאתר, אבל היא מהווה הדגמה טובה לדרך שבה האתר 0000140186 ואתריסם אחריסם פועליס באופן כללי. כמו שב-00001%0186, רוב האתריס מציעיס שיריס חופשיים יחד עס שיריסם הניתניס בתשלוס. 9 3: 60'א/6 6602 23-6)/ 33 כדוגמה התחלתית, בחר בשיר חופשל: .1 .2 לח על הקישור 7780665 ₪766 (בצד שמאל של הדף) או מצא אלבוס המציע דוגמת חינס. כאן תוכל לבחור ברשימה המלאה של השיריס או לבדוק מה חדש, על ידי לחיצה על הקישור המתאים. בדוגמה שלנו, בחרנו ברשימה המלאה, ראינו את מה שמוצע ובחרנו באמן 186% אחפּזח, על ידי לחיצה על שמו. דף האמן באתר מכיל קטעי מאמרים, קישוריס לסיפורים הקשורים לאמן וכמובן, האפשרות לקנות או לבדוק מוסיקה חופשית שלו. תרשיס 3.3 מציג את שירי 6% א%ח8ז= הזמיניס באתר 0000%0188. תוכל למצוא שיר שלס של האמן, יוצא להקת ה-885וא₪1, בתיקיה 6 ע + !סו 0ס200%559260:א שבתקליטור המצורף לספר זה. זטזט!קא = ]פחזפ!זח! ])ס5סזטווא - אסב!₪ אחה3ז-] :עהה קחום:) 1608 ]פחזפזח! 6 7 -- 56וסאנטסג | ] | ₪ ד דש 3 5פוסשפת ₪0 אש 6 5 | ו 7 וז 867 996 5 106 חב ₪130 אחב=] > בסו | 05 עו וה | > בסו םס סד ₪ . . | א בוו | זטוסט ה 886 [6= סי ס! . | בסו | וי פס | . | > בס 6 46660 | . וח3ו5 זס ה66 8 חן | 6 בשו ₪ וספ 0 =. | > 03 5 יי 5098 . סוס |סחזסוחן 65 | תרשים 3.3: רשימת השירים של 8866 %חפז=. כפי שתוכל לראות בתצוגת המסך, תוכל לרכוש שיר בעבור 99 סנט באתר 6 או להוריד שיר חופשי בפורמט 3=! או 0ו0ו₪68!3. בחר באפשרות שמיעת השיר החופשי בשס "76808 660א !]יי או בשיר אחר על ידי לחיצה על קישור ה-3=!! המתאיס. באתר 020001%01568, מילות השיר "76806 660 !יי מופיעות יחד עס קישוריס לשמיעה ורכישת השיר. לח על הקישור המתאים, כדי לשמוע את השיר. על ידי בחירה באפשרות 580016, תוכל להאזין לכשלושיס שניות מהשיר. 34 3 - א!סיקם 6126/89 6. אם השיר מצא חן בעיניך, תוכל לחזור אחורה ולרכוש אותו. בחר באפשרות עטם ועקוב אחר ההוראות. 7 צור חשבון, או הודהה, אם כבר יצרת אחד. 8 עקוב אחר ההוראות באתר - והשיר שלך! בנוסף, תוכל לשמור את השיר החופשי או שירי 3 חופשיים אחרים, על ידי לחיצה עליהם. שמור את שיר הדוגמה בשם "26866 60פצ |. 1. לחצ לחיצה ימנית על הקישור 5300!6. 2 בחר באפשרות 45 +3106ד 58/6. 3 כעת ייפתח חלון השמירה 58/ 586 ויאפשר לשמור את הקוב כמו כל קובץ אחר. שמכ' 6,266 !כמ א!סיקק שכ[% מ/34יע אתר ערו הילדים (ו.00.ח85ח5.שש) מציע לגולשיס להוריד שירים המושמעיס בערוץ, לרווחת הילדיס. לחץ על הקישור התקליטייה ועבור לדף מלא בשירי ערוצ הילדיס (שגס גדוליס כבר יודעיס לזמזס). לחצ על סמל (₪ כדי להשמיע שיר באופן מקוון, או לחץ על הקישור שהוא שסם השיר כדי להוריד אותו לדיסק המקומי. שמור את הקוב בתיקיה שייעדת לשס כך. בסיוס תהליך ההורדה עבור באמצעות סייר פוססחו/ לתיקיה בה שמוריס הקבציס ולחץ לחיצה כפולה על הקוב הרצוי. באתר מצוין כי הוא פועל ברשיון אקוייס. /ש6 .23 אתר ₪03.60 (חהסס.3קח.צושו) מציע גס הוא מוסיקה מהעולם. ניתן למצוא בו מוסיקה בחינסם, או אלבומים לרכישה. בדף הבית של האתר בחר את סוג המוסיקה המועדף עליך ולחץ על הקישור שלו. מרשימת השירים ומבצעיס המופיעה בחר את השיר/מבצע המבוקש ולח על הקישור שלו. בחלון הבא תוכל לרכוש את האלבוס כולו, להוריד שיריס נבחריס (על ידי מפעילי האתר) מהאלבוס, או לבקש להאזין לשירים נוספיס מהאלבוס. קחוש אתר מוהבחו/ (וחסס.קהההחוו.צשוצ) מציע להוריד מוסיקה בחינס. היכנס לאתר ולחץ על הקישור 510 168. מצד שמאל, בחר את הקישור לסוג המוסיקה המבוקש ולח עליו. מהרשימה המופיעה תוכל לבחור את הלהקה הרצויה, לקרוא אודותיה ולהוריד שיר שלה. בפרק 5, ייהשגת קובצי ₪3!'יי, תוכל למצוא עוד כמה מקומות עם קובצי ₪3!/. 9 3: 60'א/6 660 23-6)/ 35 כ!כק ₪961 4ק301/ 03 618] /5/4-3200. 6פשח07 ישעט/ק 3קו פצעתק 51-320% סופטחח'כ זפעפוק 3קש שאום הוא נגן 3חו נייד המסוגל לאגור עד 30 דקות של צליל באיכות גבוהה (ואפילו כפול, אס רכשת כרטיס הרחבת זיכרון). המכשיר קטן מטייפ קלטות (גובה: 8.5 ס'ימ, רוחב: 6.3 סיימ, עובי: 1.7 ס"ימ, לצורך השוואה הוא קטן יותר מקלטת שמע של טייפ קסטות. תמונת הנגן בתרשים 3.4 מוצגת בגודל אמיתי!), קל מאד (62 גרס ללא סוללות, 100 גרס כולל הסוללות והאוזניות) ואינו מכיל חלקיס נעים, ולכן הוא אינו סובל מהפרעות כגון קפיצות. מכשיר סו8וחח'ש מספק עד 10 שעות של השמעת מוסיקה רצופה בעזרת סוללת שתי סוללות /4. החיבור למחשב 06 נעשה בעזרת החיבור המקבילי סק ופוופזהם, אותו חיבור בו עושה שימוש המדפסת). נגן 320%-/!5 סופטחח' זְפַעְּ|ק 3קו שא!ם משווק בישראל על ידי חברת אזטק. תרשים 3.4: 561-320% 6ופטחח'כ זסץְב|ק 3ק שאזס. פמק[ מ!כןמ 5ע2 נגן 320%-!\5 סופטחח'כ זְפַעֶ8|ק 3קו =שא!ש מגיע יחד עס תקליטור המכיל את כל מה שנדרש להתקנה במחשב האישי שלך (כדי שיוכל לתקשר עס המכשיר). תהליך ההתקנה מורכב משתי התקנות קצרות שבסופן תצטרך לאתחל את המחשב מחדש. ההתקנה מתאימה למערכת הפעלה 95/98 פששספחו/ וגס ל- דא פאוססחו/ש. 6 3 - א!סיקם 6126/89 כ!כלמ. ק!כ3/ 3 > אכ6'כ שופטחלשם אתה קרוב מאוד למצב בו תוכל להאזין לקובצי 3=! המושמעים מנגן 516טח'ס שלך. כמה דקות נוספות ליד המחשב יתנו לך את האפשרות לשמוע את המוסיקה האהובה עליך. 1. חבר את נגן 516ט'ס למחשב שלך בעזרת הכבל המתאים. 2 הפעל את תוכנת 516חח'כ דרך תפריט התחל, תוכניות, 516טוח'ם, ס6ופשחחיס. 3 חלון 6ופשוח'ם נראה כמעט כמו חלון סייר פשסשחו/. הוא מכיל שלושה חלקיס: החלק השמאלי מכיל את עץ התיקיות, החלק הימני-העליון מציג את הקבציס של התיקיה המסומנת בחלון השמאלי, והחלק הימני-התחתון מציג את רשימת קובצי ₪3! בנגן 516שוחיפ. 4. אתר קובצ/י 3חו/! במחשב שלך. הקבצים יוצגו בחלון הימני-העליון. 5 סמן את הקוב או הקבציס שברצונך להטעין בנגן. 6. לחץ לחיצה ימנית ובחר והס!חששסס (ראה תרשים 3.5). |<1ם] - | זסטהחב ₪ ₪23 סופטוא' 5 -₪ של סו שום המחשב שלי 3-8 -ש, וס 5 2% |[ =₪חפא | 12 0 ...חיקיי 6ובחס עזס)סשזו כ 14366 %- | / 0: !באה 6 : 11568 6 :סד זר 1 תרשים 3.5: עכשיו יתחיל תהליך הטעינה לנגן. 7 כעת, לאחר שטענת את השיריס שברצונך לשמוע, מהמחשב. | | 000 200124 3 0661 -] ₪] מצו 8-2 6 1998981029 | ...החור בו = 2 19890922 | .חול 2045466 5 502 9 4 9990917 . ממ | 87הופ2 הוח ₪0 - כ חא ןד ה א-ש 8 | מ 7 ובובבו ה ]| ]ופ | עוסקות6 7 ₪33 8 199980922 .החל 48 ".508 0 0 - | ו 3 עזסוח6 1 :)| 56 ₪3 זט = רחשו :1 507 3 ₪ 2 ופ והות נתק את נגן [:ה] 3% תקליטון 4-6 [:6] וס ק830% ₪3 [:]) פסזגוס5 ₪3 [:א] 5 3 (:א] 5/2 3 |+ |+ ם ם 3 ם ם ם ם ₪ עס 6ושווחי חבר את האוזניות וצא לדרך. הפעלת הנגן פשוטה, האיכות מעולה ולפניך שעות של מוסיקה שאתה בחרת לשמוע. לק 3: 60'א!6 פכא6ון 3-6ק)/ 1 בעזרת תוכנת 516שוח' תוכל לנהל את קובצי ₪3! בנגן. תוכל למשל למחוק קובצי 3 מהנגן בעזרת התוכנה במחשב האישי שלך. כמובן, שפעולה זו יכולה להתבצע בנגן עצמו בעזרת מקשיס המיועדיס לכך - תפעול המזכיר מאד את הטלפון הסלולרי. אכשן 4שן? בעורת תוכנת קחהחו/ המותקנת במחשבך, וכן בעורת נגן ס''כ זְפַעֶ8וק 3קו שאוק (אס תרצה בו), אתה בדרך הנכונה להנאה מעולס המוסיקה של 3ם!ו. אולס, אנו יודעיס שאתה חפ בהרבה יותר מזה. אחרי הכל, מהפכת ₪3 ו-קוחּחו/ מציעות הרבה יותר מלחיצה על מקש עְ3|ם. יש עוד הרבה יותר - החל מלמידת הסודות הפנימייס של נגן קוחהּחו\ וכלה בהבנה כיצד ליצור ולשווק קובצי ₪3! שיצרת בעצמך. עוצמת 3ק!ו עוברת גס את גבולות המחשב שלך ונגן סופטוחח'כ זְפעֶ8|ק 3ק א שאוק. קיימות כבר מערכות המנגנות קובצי 3קו במכוניות, במקומות ציבוריים, ואפילו בחדרי מגוריס. אם רק התחלת להיכנס לעולס זּה, למדת כאן את החלק החשוב ביותר בחווית ה-13!: הכרת את התוכנה והחומרה לה תודקק כדי ליהנות מקובצי 53 בכל העולס. עתה הגיע הזמן להמשיך הלאה ולמצוא כיצד להוציא את המקסימוס מטכנולוגיה חדישה וחזקה זו. 8 3 - א!סיקת 6126/89 אק' קחוסוושץ ? כאשר המשתמשים מתייחסים לקובצי 3ק! ולדרך בה הם מנגנים אותם, סותפּחו/ש זו הדרך. אולס לקרוא ל-מוחפּחו/ בשס יינגן'י, תהיה סימן לכך שלא הבנו מהי באמת התוכנה. המטרה המקורית בעת יצירת התוכנה היתה לספק דרך טובה להשמעת קובצי 93), אולס ברבות הימיס היא הפכה להרבה יותר מזה. בלב לבה, קותפּחו/ זו למעשה מערכת השמעה כוללת למיגוון סוגי אודיו. מה שהתחיל כגרסת פעוסטחו/ חופשית של מנוע פענוח קובצי 1=3, הפך למערכת קול דיגיטלית, אשר מסוגלת לקבל כל סוג של שטף קול (50680 סוסטג) תואם, לפענח אותו, להעביר אותו דרך מערכת אפקטים, לעבד אותו עבור תצוגה גראפית, ולאחר מכן לנגן את המוצר הסופי, דרך מיגוון אתרי השמעה. סכק 4: קחסחו : [שן 23 39 או סק קחוטת// המסך הראשי של קותפּחו//ו, מציג מידע אודות השיר המתנגן, ומאפשר לשלוט בכמה מהאלמנטיס הקריטיים ביותר בנגינת שיר. תרשים 4.1 מציג את המסך הראשי של קוחהחו/ ואת האלמנטיס החשובים. לתוכנה יש מראה פשוט למדי. זהו שילוב בין מערכת רדיו לרכב לבין נגו תקליטוריס. הממשק פשוט אף הוא, אולס קיימות כמה תכונות שאינן ברורות ממבט ראשון. כמה מהן אפילו נסתרות. מאחר שהמסך הראשי של סותפחו/ מציע כל כך הרבה אפשרויות, כדאי להבין לעומק את משמעותו כל אלמנט הנמצא בו. ו וכ------------ = וי ב | וי = רז ו 4 א ה ב ב רז מ כז מז | תרשים 4.1: תצוגת קוחפחו/. מפכ'6 ספ[ 2]//92 בפינה השמאלית-עליונה של המסך, ישנו סמל קטן הדומה לצורת גל קול ₪8. אס תלח על סמל זה, יופיע תפריט אשר יאפשר לך לשנות כמעט כל דבר בדרך בה מוצג הנגן. תוכל להגיע לתפריט זה גס על ידי לחיצה ימנית בכל מקוס בממשק (חוצ מהשטחים המציגים מידע לגבי השיר, כגון תצוגת הזמן או הכותרת). התפריטים הנפתחיס שם מתייחסים לפונקציות המסוימות של השטחים הללו. תפריט זה מתוכנן, כך שהוא יאפשר למשתמשים חדשיס למצוא בקלות את התכונות הרצויות ולשנות את תצורת הנגן. במהלך חקירת הפונקציות בתפריט, תוכל להשוות את הרכיביםס בתצוגת סותהחו/, תוך משחק באפשרויות התפריט (ראה תרשים 4.2). 20 3 - א !סיק 6026/89 . . . תוחבחו/ +]ספ!וטא 1 ...₪6 עבום 1+ ... חסוסב06! שבום 3+ סחו 16 אוסו/י אוה שסטחו/ל חובה]. י 6+ זספום= לפוועבוס שי 6+| זסקו|הטוהם שי ובס ץספשסוסוחוהי] , 5חסולקכ) , 6%הםעב|ק , חסו23ו31נופו/ 565 , זואם תרשים 4.2: התפריט הראשי של קוחפחו/. להשמעת שיר מהתקליטור פעל כך: 1. לחצ על סמל הגל ₪8 שבפינה השמאלית-עליונה של חלון קוחפחו//. 2 מתפריט הקיצור (ראה תרשים 4.2) בחר באפשרות 6!₪ עְבּום. 3 נווט אל התיקיה ₪516 ע31+ח6חו!0ו55926060א00:א (החלף את האות א באות המייצגת את כונן התקליטוריס שלך), בחר שיר ולח על פתח (ח006). 4 האזנה נעימה. 613 615/1/מ. 46 כ6/כ התצוגה הוויוואלית בפינה השמאלית-עליונה, מציגה את הזמן שנותר או את אורך השיר, וכן כמה צורות גראפיות מעניינות המתארות את הצליל, אותו מנגנת קוחחו//. תצוגה גראפית וו נקראת בשס צ150!3 5ו1/ (ראה תרשים 4.3). לחיצה ימנית על תצוגת הזמן, תגרוס לפתיחת תפריט קטן, אשר יאפשר לשנות את התצוגה לזמן שנותר עד סוף השיר או למשך ההשמעה. תרשים 4.3: תצוגת עְב3ּ!ס5וש 15 של קחפחו/ץ. סכ 4: קמסחוש : [6ן 23)/ 21 4600 1!!269₪0מ. ("0י6/ ) סרגל האפשרויות מופיע לאורך הצד השמאלי של תצוגת - ץ3!ספום %ו/. קצת קשה לראות אותו בשל צבעי הממשק 0 והכיסוי (חו58), במיוחד בצבעי ממשק ברירת המחדל. סרגל זה דה מציג את האותיות 0, ג, |, ₪ ו-צ, המופיעים בצורה אנכית לאורך הצד השמאלי, ליד תצוגת הזמן. תוכל לבחור בפונקציות אלו מתוך התפריט הראשי, אולס יהיה לך קל יותר להגיע אליהן דרך הסרגל. + לחצן 0 מציג את תפריט פחסוזקס. לחצן 4 גורס לכך שתוכנת קוחהּחו/\ תשאר תמיד בקדמת התצוגה (קסד חס ץ518), ותסתיר את החלונות האחריס בשולחן העבודה. > לחצן 1 יציג את כל המידע הנוגע לשיר המנוגן. פורמט 1=3, אשר שימש בעבר רק לדחיסת שירים, מציע כעת שיטה טובה ונוחה להטמעת מידע הנוגע לשיר בתוך השיר עצמו. דבר זה כולל את הכותרת, שס האמן, שנת הוצאה, סגנון ועוד! לחיצה על האות 1 תאפשר לראות את המידע וכן לשנות אותו בקלות. > לחצן ₪ משנה את גודל התצוגה של קותאחו//. תכונה זו נוחה במיוחד עבור משתמשים בעלי תצוגת מסך של 1024768 ויותר, והופכת את תצוגת ממשק סוחהחו/ לקריאה הרבה יותר. > לחצן / יגרוס לפתיחת תפריט ח0סו+15081128/, בו תוכל לבחור תוספים (פחו-סטוק) ואפשרויות גראפיות אחרות. 613 כ!כמ ק9'62 ל-מוחּחו/\ יש כמה צורות תצוגה וכמה לחצניס המספקים מידע על השיר שמנוגן (ראה תרשים 4.4), ופותחיסם אפשרויות נהדרות. תצוגות ולחצניס אלה, נמצאים לימין התצוגה הגראפית. התצוגה העליונה מראה את שס הקוב וכל מידע נוסף המובנה בקוב. לחיצה ימנית על תצוגה זו, תגרוס לפתיחת תפריט אשר יאפשר לשנות את המידע אודות השיר, לעבור לקוב אחר ברשימת ההשמעה, לקפוצ למיקוס מסויס בשיר הנוכחי ולהפעיל ולכבות את הגלילה האוטומטית של שס השיר. = ומשמאז | .ן ו 5 תרשים 4.4: תצוגת כותרת השיר של קוחפחו\, אשר כוללת מידע אודות איכות ההקלטה של קובצ 83!!. 22 3 - א!סיקס 6126/89 איש 49 ₪/כומ. 6420 באזור התצוגה, תוכל לראות את איכות ההקלטה של הקובצ. תצוגת 5ססא מציגה את קצב 560000 ז6 8ווססוו4 (הקצב בו נמדדיס קובצי 3ק]/). תצוגת 2ח4 (ח6וסוו>)) מראה את תדר הדגימה בו מנוגן הקובצ. לשני פריטים אלה יש קשר הדדי. ככל שאיכות ההקלטה גבוהה יותר, כך נדרש קצב 5ססא גבוה יותר להשמעת הקובצ. גורס נוסף העשוי להשפיע על כמות המידע המפוענח, הוא אס הקוב הוקלט בסטריאו (ס6ז%9+5) או במונו (סחסו). הקלטת סטריאו דורשת לרוב עוצמת עיבוד כפולה מהקלטת מונו, בשל העובדה הפשוטה שתוכנת מותפּחו/ צריכה לפענח שני ערוציס במקוס ערו בודד (שמאל וימין). ניתן להקליט באיכות נמוכה של 1102 או 2ח22, אולס רוב השיריס מוקלטיס באיכות של 4402, אשר מפיקה איכות הקרובה לאיכות תקליטור בקצבי השמעה של 1289005 ומעלה. בתרשים 4.4, תוכל לראות את שני אזורי התצוגה המוארים, אשר בעזרתם ניתן לדעת אס הקוב> הוקלט בפורמט מונו או סטריאו. אםמ!ון' שחזש/ס] !-80/0066 מתחת לתצוגות מונו וסטריאו, ישנס שני מחווניס ושני לחצניס. המחוון השמאלי שולט בעוצמת המוסיקה, ומשנה ישירות את עוצמת שה ₪ ₪ גל הקול (010 6צ8/) של כרטיס הקול בכל מערכת "= ₪( -5-- המבוססת פשוס6חו/. כל שינוי שתעשה בעוצמת | הקול של לוח הבקרה, ייראה גס על מחוון העוצמה של סותפּחו/ ולהיפך (במציאות, סוגיס רביס של כרטיסי קול אינס מעדכניס את המחוון כראוי, ולכן קְחזפּחו/ שומרת על רמת עוצמה עצמאית משלה). המחוון השני שולט באיזון (08ח28!8) בין הרמקול 5 ₪ השמאלי לימני. דבר זה משפיע גם הוא על בקרת ובו היו -₪- "יי האיזון בלוח הבקרה של המערכת, ומאפשר לשנות או 1800008 ו לבטל שינוייס בצורה נוחה מתוך קותפּחו/ עצמה. 340 ילש !-5ע0/ק מימין למחווניס, תוכל לראות שני לחצניסם: 50 ו-1ם. לחיצה על הלחצן הראשון, תגרוס לפתיחת האקוולייזר הגראפי של קותפחו/; והשני יפתח את מסך רשימת ההשמעה (8ו1ע8|). פק ק6א שק הפקדים השימושיים ביותר ב- סוחאחו/\, הס אלה הממוקמיס בחלק התחתון של מסך הנגן. סרק 4: קחסחוש : [שן 23 33 4000 איק!ס. 60 ("207 תסוהפסק פַח50. ) פקדי ההשמעה הראשיים ושארית אפשרויות סותחו//, ממוקמיס ומחולקים על ידי סרגל מיקוס השיר. סרגל זה מציג את המיקוס בתוך השיר המושמע כעת. העברה למיקוס שונה, מאפשרת לעבור קדימה או אחורה אל נקודה מסוימת בשיר בצורה מיידית. 6% פטסועצפזק | עובר לשיר הקודס ברשימת ההשמעה. צְַּוש משמיע את השיר הנוכתי ברשימת ההשמעה, או ממשיך להשמיע, אס התוכנה היתה במצב המתן (856ק). קס5% | מפסיק להשמיע את השיר הנוכתי. 0% אא | מדלג קדימה אל השיר הבא ברשימת ההשמעה. 6 0 פותת קוב חדש. 86 סד גורס להשמעת השירים ברשימה בסדר אקראי. 22 ₪ 4% |66סד חוזר על רשימת ההשמעה בצורה מחזורית. ש===שטה || ממא בו = | ה חן ןי | תרשים 4.5: פקדי השמעת הקוב. טיפ! אחת התכונות הטובות ביותר של סותאחו/, היא שתוכל לשנות את התצוגה שלה על ידי שימוש בכיסויים (5חוא5). כיסוייסם אלה מאפשריסם לתכנן מחדש את גראפיקת הממשק. אל דאגה: למרות העובדה שהכיסויים משנים את מראה הנגן, הס אינס משניס את דרך פעולתה של סותפּחו/\. כל לחצן יעשה בדיוק את אותה הפעולה, אפילו אם הוא ייראה אחרת. כל חלקי הממשק ממשיכים לתפקד באותה הצורה גםס במעבר מכיסוי לכיסוי. בהמשך פרק זה תלמד איך ליצור או לערוך את הכיסויים בעצמך. 4 3 - א!סיקת 6106[/89 900 59/41! לפעמים, כמו בכל הקלטת קול אחרת, תוכל לשפר את איכות קובצ ה-3=!], אם תגביר חלקים מסוימיס בספקטרוס התדרים שלו. בצורה זו תוכל להוסיף תדרים נמוכיס (28889) או גבוהיס (69!8ז1), על ידי הגברת אזור התדרים הרצוי. כמו בסוגי ציוד קול אחרים, מותהּחו/ מספקת אקוולייזר גראפי שעוזר לעצב את צורת ההשמעה כפי שתתפוצ. 6 6/כ!מ א שככמ. פק!4 כל אדס אשר השתמש בעבר באקוולייזר גראפי, נוכח כבר לדעת כמה עוזר ההתקן בשיפור הצליל במערכת סטריאו. תוכל לעשות את אותו הדבר בדיוק בעזרת האקוולייזר שבתוכנה. מאחר שמערכות הקול אינן בנויות בצורה והה, הן לא נשמעות אותו הדבר. סותפּחו/ מציעה אקוולייזר גראפי מעולה (ראה תרשיס 4.6), המאפשר למשתמשיס לשנות את הצליל היוצא ממחשבס בצורה הרצויה להסם. א=כ2]ןוהשסם קוה חווד ה | ל האש - ₪ 4 ו 0 ₪ :ו - 5 יי ב = ₪ - | - 088ם- = - א 600 ק|3 מק 0ם 1 תרשים 4.6: האקוולייזר הגראפי של קחפחו/ץ. תוכל להגיע לאקוולייזר הגראפי על ידי לחיצה על הלחצן 0=, הנמצא בלוח הראשי. תוכל לעשות ואת גס על ידי לחיצה ימנית על הלוח הראשי ופתיחת התפריט. שיס לב שאקוולייזר זה הוא מסוג גראפי, הוא בן 10 ערוציס והוא שולט על רוחב פס של 2ח60 עד 2ח16. הערה! רוב האנשים מסוגליס לשמוע צלילים הנעים מתדר של 2002 עד לגבהיס של 02.. תוכל לשנות את עוצמת תדריס אלה כלפי מעלה או כלפי מטה בטווח של 2000 (080108!9). טווח וה גדול בהרבה מהטווח המוצע על ידי רוב האקוולייוריס הביתיים, אשר מאפשריס לרוב טווח של עד 1200 בהגברת תדרים והנמכתם. הדבר הראשון שעליך לעשות הוא להפעיל את האקוולייור. לח על הלחצן ח0 הנמצא בפינה השמאלית-עליונה. שיסם לב שהאור בלחצן הפך לירוק, ומסמל את העובדה שהאקוולייזר פעיל. סרק 4: קחסחו : [שן 23 5 טען שיר ונסה את האקוולייזר. תוכל לגרור את המחווניס כלפי מעלה או כלפי מטה, על ידי לחיצה והחזקה של אחד מהם וגרירת העכבר כלפי מטה. שים לב לקו בראש האקוולייזר, אשר משתנה כדי לייצג את השיאיס החיובייס והשליליים של המחווניס. שיס לב שהשינוי בצליל הוא כמעט מיידי מהרגע בו ביצעת את השינוייס בממשק האקוולייזר, ועד לרגע בו תשמע אותס בצליל. דבר זה נועד לאפשר לשיר להיות מנוגן בצורה חלקה, בזמן שהתוכנה מעדכנת את התדריס שהשתנו. האקוולייור הוא שירות מצוין, ותוכל להשתמש בו אפילו אס ברשותך מחשב איטי. הוא אינו צורך כוח עיבוד רב. המחוון הראשון מצד שמאל של לוח האקוולייזר מיועד להגברה ולהנמכה של קדם ההגברה (חסו68%וו!קְח 6זק) של האקוולייזר. קדס הגברה מאפשר להגביר או להנמיך את העצמה הכללית עבור כל התדרים, על ידי שימוש במחוון בודד. אזהרה! העברת מחוון קדם ההגברה למיקוס הקיצוני הגבוה שלו, עלולה לגרוס להשמעה מעוותת של הקול. אס תרצה להשתמש בהגדרות אקוולייזר שונות עבור סוגיס שוניס של מוסיקה, תוכל לשמור ולטעון הגדרות ₪0 של קותהחו/ בעזרת לחצן 65645זם, הנמצא בחלק העליון. לחיצה על לחצן 65848זק, תפתח תפריט אשר יאפשר טעינה (1080), שמירה (58/6) או מחיקה (06!816) של הגדרות ‏ 0=. אם תגיע להגדרות אקוולייור, אותן תרצה לטעון בכל פעסם שתנגן שיר מסויס בעזרת קתהחו)/), | תוכל לשמור אותו כ-656%ז0 010-080 . מיפ! לעת עתה, האקוולייזר אינו משפיע על השמעת קבציס שאינם מסוג 3קוו. קובצי סוט 00, 01 וסוגי קבציס אחריס לא יישמעו אחרת. כ6'אמ הכש6אשק (זפוועט/) !שולק כ6'אמ. כמ6אשס (יזס0 +05 ) הרכיב העיקרי השלישי של קותפּחו//, הוא רשימת ההשמעה (ס:ו0ם +118ץ₪18, ראה תרשיס 4.7). הפעל את רשימת ההשמעה על ידי לחיצה על הלחצן ₪1 הנמצא במסך הראשי של סותפחו/. בוּמן הצגת הרשימה, תראה אור ירוק בלחצן. הרשימה מורכבת מחלון הרשימה הראשי ועמדת הבקרה שלו. 16 3 - א !סיק 6026/89 1% 2.3303 6פחתבּתס .3 %- זגדון 7 /. אוו ךר תרשים 4.7: עורך רשימת ההשמעה. כ כ6'א קש6אשק ישנן כמה דרכיס ליצור רשימת השמעה. ראשית, תוכל לפתוח כמה קבצים בו-ומנית בומן טעינת קובץ חדש אל סותפחו/\. כאשר תפתח כמה קבצים, הנגן יצור רשימה חדשה אוטומטית. אולס, רוב המשתמשים יוצרים רשימת השמעה, על ידי הוספת קוב אחרי קובץ. לשם כך, תוכל להשתמש בפקדים הנמצאיס בתחתית מסך רשימת ההשמעה. ישנס ארבעה לחצנים עיקריים המשמשים לניהול וליצירת רשימת ההשמעה (בתחתית המסך). לחצן נוסף מאפשר לטעון ולשמור רשימות קיימות (בפינה הימנית-תחתונה). מיפ! כל לחצן הוא למעשה תפריט, אשר מציג כמה אפשרויות כאשר לוחצים עליו ומחזיקיס אותו בעזרת העכבר. לחיצה ימנית תגרוס גס היא לפתיחת תפריט האפשרויות. מפכי6 כ!ספמ. 3517 (4005 ) תפריט וזה מציע שלוש אפשרויות: הוספת קבצים (₪ !!- ססג), הוספת תיקיות (חוס ססג) והוספת מיקום (וחט סס1ג). לחיצה | בודדת על לחצן | ם|" ספג,| מפעילה | את תיבת הדו-שית 41 :+ (1116)8 0/6, שס תוכל לבחור ולהוסיף קובצ לרשימת ההשמעה. לחצן ₪18 פסג יציג את תיבת הדו-שיח המיועדת לפתיחת תיקיות (תרשים 4.8), שס תוכל לנווט את דרכך בעצ התיקיות, לבחור בתיקיה שלמה של קובצי 3פוש, ולהוסיף אותס לרשימה. לחצן 1 0 א מציג את תיבת הדו-שיח המיועדת לפתיחת מיקוס מסויס, שס תוכל להאזין לקובצ 93 ממיקוס מסויס ברשת, כדי לקבל קוב 3! שלם, או להתכוונן לשטף קול של שרת 5702)076851. 6981 ד5700 הוא התשובה של סותפּחו/ לפורמט 0ו0ו|68, והוא מאפשר להאזין לשטפי 3קו ברשת. בנושא 5300016851 נדון לעומק בפרק 5, 'יהשגת קובצי 3;]!". סרק 4: קחסחו : [שן 23)/ 27 |<|? דוי ןו 4 58 608566 שן בווסווסב [ | קטאסבם [ ו 6 [ 6-מ זב ןו 4 ₪ וז השעי [ 8-6 4חזוה [ 6 וס )סחזפוח! [--6-=] ו סחסחזםו [-) 5583 ססווום [ ו ופ [ 5-4 |* : זה ]הזם]ה]! 1 1 אישור | ביטול תרשים 4.8: תיבת הדו-שיח ץזס66%וום הסקס. מפכ'6 כסכמ ק/99 (/₪5) תפריט זה מאפשר להסיר קבצים מרשימת ההשמעה. תוכל ללחוצ עליו פעם אחת, כדי להסיר את הקובצ המואר ברשימה. אס בחרת במספר קבצים בו-זמנית, בחר באפשרות .551 םא - כדי להסיר את כל הקבציס שנבחרו, או באפשרות 000 - כדי להסיר את כל הקבצים, פרט לאלה שנבחרו. בחירה באפשרות .] 41 אםא, תמחק את רשימת ההשמעה כולה. בחירה באפשרות 1156 םא תמחק את הקובצ פיסית מהדיסק, לא רק מרשימת ההשמעה. מפ6'0 כ9ח/00 (:55.) הלחצן 551 מכיל שלוש אפשרויות :411 551, 2580 551 ו- 551 צא!. האפשרות 51 תבחר את כל הפריטיס ברשימה. האפשרות 25480 .551 תבטל את בחירת כל הפריטים שנבחרו. האפשרות .551 צא] תבטל את בחירת הפריטים שנבחרו, ותבחר באלה שלא נבחרו עדיין. מפ0י6 11!6!מ. (56ו)//) לחצן וה מכיל תפריט ובו שלוש אפשרויות - 5דקס 56ו₪, תאו 5, ו-ד5! ] 50₪1, כאשר לכל אחת מהאפשרויות קייס תת תפריט משלה. כאשר תלחצ על האפשרות =א]! 11.5= ייפתח תפריט ובו שתי אפשרויות: האפשרות סזח! 116= תציג בפניך את המידע הנמצא בכרטיסיה 3! של כל אחד מהקבציס שנבחרו, והאפשרות עזו)חם +5ו1ע3!ש תציג את חלון עֶזוחם +וועֶ3!ק ₪016 (ראה תרשים 4.9). העורך מאפשר לערוך את שמות הקבציס המופיעיס ברשימת ההשמעה. 58| 3 - א !סיק 6026/89 0 45 65% זטהזטזה] זב זםקתת6 ד כים פאואי] ₪3 םוח 00או" 7 451 הבוו +רחפזהו| פזב זרת ד פיה םוי ₪ כו | | 0 תרשים 4.9: חלון ץזשחם 5ווצְ3!ק +ו6ם מאפשר לערוך את שמות הקבציס המופיעים ברשימת ההשמעה. כאשר תבחר בתת התפריט ד115 501 תבחין כי הוא מציג שלוש אפשרויות לארגון רשימת| ההשמעה שיצרת | - ₪806 עפ +5ו! +זס5, | 6הההחס!1 עס +5ו! +וס5, ו-6ו37ח1!!6 סח ה+3כ עפ +15 +זס5. בנוסף, קיימות האפשרויות +5%!! 61756צ6, ההופכת את סדר השיריס ו-+8%!] ₪800000/26א, אשר מסדרת את השיריס בסדר אקראי (דבר הדומה בערך לפעולת לחצן עֶב3!כ 1616טח5). כאשר תלחצ על 5 156 יוצגו בפניך שתי אפשרויות מעניינות: הראשונה היא 1% 171 67:8%6ה36, היוצרת קובצ )זה המורכב מרשימת ההשמעה שיצרת. ניתן להציג קובצ וה בדפדפן, וכך תוכל לפרסס רשימת השמעה זו באתר 3ו ברשת או כרשימת החלפות (אם השירים מיועדים חוקית להחלפה). האפשרות ח0ו56!60% חס 10ח] 167060א6 ₪680 תרענן את כל המידע הנמצא בכרטיסיה 3כ! של הקבציס שנבחרו. 600 6ש!מ. כ6יאק (5זק0 1157) תפריט וה מאפשר לטעון, לשמור ולנקות רשימות השמעה. ישנס שני סוגים של רשימות השמעה: 165ם ו-()3]. פורמט ₪15 היה במקור חלק מהנגן המיושן סז ; ואילו הפורמט (ו13 נוצר על ידי נגן ץ8!סחו/. פורמט ₪165 מכיל מידע רב יותר, למרות שאף אחד מהס לא מכיל כמות רבה של מידע על השירים. כדי להתחיל רשימת השמעה חדשה, החזק את מצביע העכבר לחוצ מעל ללחצן 58 ד15, או לחצ על הלחצן לחיצה ימנית. בחר באפשרות +15צ3!ק ש6א מהתפריט. כדי לשמור את רשימת ההשמעה הנוכחית, החזק את מצביע העכבר לחוצ מעל ללחצן 05 157 , או לחצ עליו לחיצה ימנית ובחר באפשרות +3/!5! 586 מהתפריט. כעת תיפתח בפניך תיבת הדו-שיח 5 586 הרגילה של פצוסטחו/צ, בה תוכל לשמור את הרשימה בפורמט 6 ]= או (3. כדי לטעון רשימת השמעה, לחצ על לחצן 5דק0 1157 או לחצ לחיצה ימנית ובחר + ח6ק0. תיבת דו-שיח רגילה של פששסחו/ תיפתח, ובה תוכל לבחור רשימה מסוג ₪16 או (/13, אותה שמרת קודם לכן. סכ 4: קסחוש : [6ן 23)/ 129 שאמ קאן! פקכק 46 כ6יאמ פפ6אעק שיס לב לכך שגס ברשימת ההשמעה קיימת עמדת השמעה, ותצוגת ומן ועירה בתחתית המסך. תוכל להשתמש בעמדה זו כאשר מסך רשימת ההשמעה הוא היחיד שמוצג. כדי להציג רק את מסך רשימת ההשמעה, החזק את מקש אוח5 לחוצ ולח על הלחצן א בחלון קחחזהּחו//. כתוצאה מכך, מסך רשימת ההשמעה יהיה היחיד שיישאר. כדי להחזיר את המסך הראשי, הקש שוב על הקיצור /+)/4 או בחר באפשרות ששססח/:/צ חוג!א מתוך התפריט הראשי של קותפחו/ (בעורך רשימת ההשמעה או באקוולייזר). אי 9303 קחוטולשץ (יזשפעוסיזפותו!)/ קחוטול/ן ) כדי להציג את חלון המיני דפדפן (ראה תרשיס 4.10) לח על סמל הגל ומהתפריט בחר ז0פשסזטוחוו. זהו דפדפןו מוקטן המציג מידע וקישורי רשת, הקשורים למיגוון קובצי ה-₪3! המנוגניס. הדפדפן פועל בצורה פשוטה. בתחתית התיבה ישנס ארבעה סמליס וטקסט המציג את שס התוכן המוצג בדפדפן. שני החיציס הראשוניס מאפשריס לעבור קדימה ואחורה, תוך כדי מעבר בין מסכיס המוצגיס בדפדפן. הלחצן 0ק5+0 האדוס משמש לעצירה של הדף הנטען. לחצן התצ העגול משמש לרענון הדף. החצ הפונה כלפי מעלה מציג תפריט המכיל אפשרויות נוספות עבור הדפדפן. רוב האפשרויות מובנות מאליהן, והן מציעות חיפוש אחר מידע הנוגע לאמן באתריס אחרים, כגון החסס.85%006חו!!ס ו-וחסס. קוחהחו//. מיפ! אתה מחפש תחנות רדיו הפועלות בשיטת 685%ד5740)0! אחת התכונות הטובות במיני דפדפן, היא היכולת להציג את 50 תחנות ה-685%ד(5701 הטובות ביותר. 50 3 - א!סיקת 6126/89 ו קוחר תרשים 4.10: מסך זספווסזטוחזוא של סוחהחו/ מציע אפשרויות, כגון קישור אוטומטי למקוס בו אפשר לרכוש את האלבום, בו מופיע השיר המנוגן מאתר וחסס6. חס2הוחם. 005, ₪56 ₪ 5 [60.ה20החוהּ הס 20 בוב חם 8]|יח|סשחו | ' זהּ זפחזם זםז סז צ'קת כמפכ/6 2כ66' 46 קוחסוק// התפריט הראשי של סותפּחו/ מכיל אפשרויות רבות, כמה מהן מובנות מאליהן וכמה דורשות הסבר. תוכל להגיע לתפריט הראשי של סוופחו//, על ידי לחיצה ימנית על לותח סוחהחו\ או לחיצה על סמל הגל ₪8. הבה נעבור על אפשרויות התפריט: אודות . . קהחבחוצ/ ז)ס5!ונון 1 ...6 עבוק השמעה + ...06300 עבום 3 סזחו 16 אוסו/י +ז|ם שוסטחועא חוב] + =+|ה ז0פוט= !וצבוש שי חלונות תצוגה - 6+|ם זסקו|הטסת + זה ישוס זסוחוזי] + 5חסוזקכ) , 6% םעבק אפשרויות , ח0ו230ו31 15 , 55 יציאה זוא 9 4: ומסח : [6ן 23)/ 1 קחוסתל/ץ +ס5//ש/ אפשרות התפריט הראשונה תפתח את חלון המידע של מותפּחו/ אספווטא, כמוצג בתרשיסם 4.11. אס תבחר באפשרות צו, יופיע תפריט המתאר את החברות %ספווגוא ו-קותףחו\. [<|?. 0 ]טסט - קחוהּחו/א :4 | 5 ] | 110 | ס)ח! זה סטעס ‏ | 0 | קוחב חור פשסטחו/א זס] זסעב| סוטגום 6עיוזוחו/ כ ה 1 - קוחבחו/י .סח| ,)]ס9!גו] 1997-1998 5 ומפוזעקס 83 00 - [06א] 2.56 .13068וקו זס] החסס.קוחבחוואו. ושעש / :סור ופ תרשים 4.11: תפריט המתאר את החברות א80!וטא ו-קתפחו\. * הכרטיסיה הראשונה, כחהּחו/, מכילה את הלוגו של מוחפּחו/ בתצוגה נעה, וכן מידע אודות התוכנה וזכויות היוצריס שלה, הגירסה ואתר הבית. * הכרטיסיה 6766/68 כוללת את רשימת הגורמיס המעורבים בפיתוח סותפחו!/\. * הכרטיסיה 0!ח! 4620810 היא מדריך מצוין לכל קיצורי המקשיס של בקרות סוחהחו/\. הרשימה כוללת את כל המסכים, קיצורי המסך הראשי הספציפי, עורך רשימת ההשמעה, האקוולייור והמיני דפדפן. * הכרטיסיה ץז0ס+₪4159 מתארת את תהליך התפתחותה של התוכנה ופירוט אודות הגרסאות השונות שלה. * הכרטיסיה %א%ח11 מציגה מדריך שלם לקהילת האינטרנט של קסתפהחו/ש. הכרטיסיה מספקת קישורים לכל הדפים הרשמיים של קותפּחו/, כגון דף התוספים, דף הכיסויים, עזרה, דיווחי באגיס, שאלות נפוצות (0/=) ואחרים. הרשימה כוללת מדריך לאתרי הכיסוייס והתוספים, כגון 0ז26.0וח0ס5%ט0, חלקת התוספיס של ח0ס3.60קו ועוד. הרשימה כוללת גס קישורים מצויניס לאתרי מוסיקה כללית ואתרי 3ק]. 2 3 - א!סיקק 6126/89 הש6א שת ק991 (6 ע) פקודת התפריט ₪16 צֶ89]₪ תפתח את תיבת הדו-שיח 1!6= ח6ק0. השתמש בתיבה זו, כדי לטעון קובץ חדש או קבוצת קובצי ₪3! אל תוך קוחפּחו/. סמ'חמ. איק!ס (חסו1זם6ס/ תשק ) הלהצן ח068600! ח6ק0 יפתת את תיבת הדו-שיח חה068000! ח6ס0, שם תוכל להקליד מיקוס ברשת, ממנו תוכל לקבל קוב או להתכוונן אל שרת 40076851 6. למידע נוסף אודות שימוש בשרת +685ד51010, ראה פרק 5. מ0!3מ2. א 1916מ. מק491 (סותו 6 שוש ) אפשרות תפריט זו תפתח את תיבת הדו-שיח המכילה מידע על הקוב> המנוגן. עבור קובצי ₪03 תיפתת ‏ תיבת הדו-שית | של עורך כרטיסיות | 3כ| ‏ - זסם בָב3ד 23!|+אסם ס!זח] 1!6=] 6םסוא, כפי שתוכל לראות בתרשיס 4.12. תיבת דו-שיח וו מספקת את מידע ה-23! עבור קוב 3קו, הכולל את כותר השיר, שם האמן או האמנים, שס האלבוס וכוי. תוכל להוסיף או לערוך מידע זה ולשמור אותו. זסזום = סב ד 03| + 80 פזח] = ב שקוז כמ יו 45 רםן5ון=] וטהזטלרו] וזב זיםרת6 7 רסו כ ו[ 5 סזחו שח ויז - יה קל , 7 | וו ד 55 400 :והחם 1 חְ , זעב 1.0 םוא חאום 7 >וורז' | זוז הז 17900 ,ואס הורר | 0 נפוב ות || - ה חס | ] חפ 7 זר כ :מםזההוזשקס) 8 !ב חופוז ה 2 = - = --) !תפותותטי-1 מחס] :3515]קחח = | 03| פוטוזסה | - תרשים 4.12: אפשרות 0/ח1 ₪116 שסו/ המופעלת על קוב מסוג 3קא, תפתח את חלון זסזו0= פד 103+א₪0 0+ח1 1!6-] 6שקו. כדי לערוך את מידע הכרטיסיה 3כ!, הקלד או ערוך את המידע בשדות המוצגים, ושמור אותה על ידי לחיצה על לחצן 8צ58. כדי לנקות את כל המידע, לח על לחצן 3 0/6 ח0ה. לסוגי קבציס אחריס יהיו תיבות דו-שיח שונות. תרשיס 4.13 מציג תיבה כזאת, המכילה מידע אודות קוב מסוג ₪0ש. תרשים 4.14 מציג את תיבת המידע סזח! 1!6= 16ט0ס! ש6ו/ השייכת לקובצ מ/. שלא כמו במידע מסוג 3ס! המשויך לקובצי ₪3!], המידע הקייס בתיבות דו-שיח אלו אינו ניתן לעריכה. 9 4: קמסחו : [6ן 23)/ 3 זה[ פונונו סו תוגוזב .80| ביר [ חח וזה ישן בוסותת <> ו : וו : חח וזה .ישן סופת < [החווזב .80| ביסרח : חש : תרשים 4.13: התיבה 0+ח1 6|שטסו₪. אסום םזה] פוו= תרשים 4.14: תיבת המידע אסט סזח1 6וו] צהשצש. שוסטול/) תום/ בחירה באפשרות זו ממזערת את חלון סותחו/ כאשר הוא נראה, ומציגה אותו שוב כאשר הוא ממוזער. 0/0 +5/ץ2/0 אפשרות זו מציגה ומסתירה את חלון עורך רשימת ההשמעה. 4 3 - א!סיקס 6061/69 יז000//26= 6חקטיו6 האפשרות מציגה ומסתירה את מסך האקוולייזר הגראפי. יושפעוסיז8 /ת/// אפשרות זו מציגה ומסתירה את מסך המיני דפדפן. פמסודק 6 כאשר תבחר באפשרות זו, ייפתח תפריט 5ח%0ק0 המאפשר שינוי הגדרות הנגן ושליטה במרכיביס נוספים הקשורים אליו, כגון הגדרות התוספיס. 2/0006. האפשרות 086%ע8]₪ תציג את תפריט א086%ע₪18, אשר מכיל כמה אפשרויות, המחקות לחצניס במסך הראשלי (פטסוטשזם, עֶּ|ח, 6ַפּטַּק, ק0ו5 ו-6%א), וכו כמה אפשרויות חדשות. רוב האפשרויות מובנות מאליהן: האפשרות +130600 /שש 0ס+5, לדוגמה, תעצור את השמעת השיר המנוגן, אך תעשה ואת בהדרגה. תוכל להשתמש באפשרויות 56607005 5 286% ו-5660705 5 חשות, כדי לדלג על קטעיס בשיר, ובאפשרויות 086% 473685 10 ו-10 5א1786+ 10, כדי לנווט במהירות בתוך רשימת ההשמעה. האפשרות 18 0+ סחוט תפתח את תיבת דו-שיח בשס זה (ראה תרשיס 4.15), אשר תאפשר לדלג למיקוס מסויס בכל שיר מסוג 13. אפשרות התפריט ₪16 0+ םוט תפתח את תיבת הדו-שיח המתאימה (ראה תרשים 4.16), בעזרתה תוכל לעבור בקלות לכל קובצ ברשימת ההשמעה הנוכחית. 8 :0 קוחו[ 605 כ:פבטגורווה] 8 :הםחהש! אסבזדך תרשים 4.15: תיבת דו-שיח סוחוד 0+ קוחטנ מאפשרת לעבור לכל נקודת זמן בקוב. 9 4: קחסחו: נש 23)/ 55 זםחו1? 3158 - =!ןויהוססרוו 1 1 עסזב כ 436] סחוי | - 16150 + וושחם3 - בוסוהשב0 וגובק סשת - א [בהוטוזם] 1998 - עזבחו עזבחום - בוס!הפב0 וובק 8 ך חפט - פזטחו= החוד ]ובס 555]ססת] - פזטחו שחוד יצ == == 0008 | ל ב [ > -] = ]ןז ו | זז | = | + | תרשים 4.16: תיבת דו-שיח ₪16 ס+ קוחטנ מאפשרת לעבור לכל שיר רצוי ברשימת ההשמעה. מ500//207/0/ץ אפשרות וו תפתח את תת התפריט ח0סו281ו]1508, השולט בצורה ובאופי תצוגת החלון הראשי ב-סוופּחו/. תוכל לבחור במספר דרכיםס להתאיס אישית את תצוגת הסקופ. אתה מוזמן לנסות, לבחור ולראות מה קורה. !ומ ממ פכי6 וע-סָ0/ ישנן שלוש אפשרויות נוספות הנמצאות מתחת לתפריט ח0ו280ו!|1508/ הראשי: חו-פט! 1/5+00ו513, ה!|-00!ק 6זט110ח60 ו-ח!|-9ט!ק 56!60%. אפשרויות אלו שולטות במצב תוסף התצוגה (ח!-חָטוש 28007₪ו|19088/%) הנבחר במסך ההעדפות של סתהחוצ/. הערה! נושא התוספים נדון לעומק בפרקים 6 ו-7. לעת עתה, מספיק להבין שאס תרצה להפעיל או לעצור את התוסף הנבחר, לשנות את הגדרותיו או לבחור בתוסף אחר, עליך להשתמש באחת מאפשרויות תפריט זה. 56 3 - א!סיקש 6026/89 כיס!ייע. (5//75.) כיסויים הס מסוג התכונות המסבירות מדוע מותַחו/ נמצאת בראש נגני קובצ: 3שו. בעזרת תכונה זו - שימוש בכיסויים (5ח1א5), תוכל לשנות לגמרי את מראה הנגן. הכיסויים אינס משנים את צורת הממשק עצמו, אלא את המראה הגראפי של כל אלמנט בו, כפי שתוכל לראות בתרשימים 4.17 עד 4.19. ישנס אלפי סוגיס של כיסוייס זמיניס, המיועדיס לתוכנת מוחפּחו/, תשעה מהס תוכל למצוא בתקליטור המצורף לספר זה. פתח את התיקיה 5ח1א5 כההבּח!ו//559260א00ם:א והעתק את כל תשע התיקיות לתיקיה 5חוא5קהההּחו//1!65= וחהזטסזק:6 (בהנחה שהתוכנה אכן הותקנה לתיקיה כהחבּחו//1165= וחבּזטסזק:6. כל תיקיה כזו היא כיסוי (חוא5) בפני עצמו ותוכל לנסות ולהכיר אותם על ידי לחיצה על הגל ₪8, הצבעה על 5ח5%1 ובחירה בכיסוי הרצוי. נסה את הכיסויים המצורפים, אינך יכול לגרוס לנזק כלשהו. השגת כיסוי הוא תהליך פשוט למדי. קיימים כמה אתריס מוביליס המציעיס ארכיוניסם שלמיס של כיסויים. תוכל גם ליצור בעצמך כיסוייסם המתאימים לך. השלביס הבאיס מראים כיצד להוריד ולהשתמש בכיסוי: 1 אַתָּר ארכיון כיסויים טוב, כגון וה הנמצא באתר: הסס.קתההו/ש (|החזח. א6 סחו/5חוא5/רהסס. קוחה הועש.עצעוצו), ‏ או באתר 5חא5 קתהחו/צ 1001 (ההסס.5חוא5 רה הועש1001. עשעצעש). 2 לאחר שמצאת את הכיסוי הרצוי לך, הורד אותו. רוב הכיסויים שמוריס בקובצי ₪|2 דחוסים. שמור את הקובץ בדיסק הקשיח של מחשבך. 3 אַתָר את קובצ !2 הדחוס והעתק אותו לתיקיית 5ח!וא5%, תחת תיקיית סוחהּה/צ (לרוב 5חוא5ק וחב חו//1165= והבּזטסזק:6 או תיקיה דומה). - 5 (0 -₪-[ ]ך‎ תרשימים 4.17-4.19: מיגוון כיסוייס עבור קותהחוצ, מאפשריס לשנות את מראה הנגן, כך שיתאיס לטעמך. 9 4: קמסחו : [6ן 23)/ 7 הערה! תוכל לשנות את שס קוב ה-2|5 לשס אחר, כל זמן שתשאיר את הסיומת ק|2 (לדוגמה, הקובץ ק!2.חו659זטם ייקרא חוא65זטס). 4 עליך לפתוח את דפדפן הכיסויים (ז6פ/צסזם חוא5), על מנת שתוכל להציג כיסוי חדש. דפדפן הכיסויים נמצא בתפריט הראשי של מותחו/ תחת תפריט פחסוזקס. תוכל להגיע אליו גם על ידי הקשת 5+)|8. דפדפן הכיסויים מציג רשימה של הכיסוייס הזמיניס עבור התוכנה (ראה תרשיס 4.20). |< | תח ז6/0ז?] - קהובחו/ 4 56 עד שו פחסווקם שבוקפום חסוז2ו|הגופו/ פמו-פטוק )וסח! )וקוגום הסוזה2ו|הגופו/ 601ו/ 5 6פסזוו 6878 עב חס חו5% הס חבז 51604 7[ 5חו5% שזסוח 36 ...עזסז0פזום פחו5% +58 - תרשים 4.20: רשימה של הכיסוייס הזמיניס עבור התוכנה. 5. בחר בכיסוי מהרשימה. לאחר הבחירה, מסך התוכנה ישתנה בצורה אוטומטית. בחר באפשרות 61056 או לחץ לחיצה כפולה על כיסוי הנמצא ברשימה. שתי הפעולות יגרמו לסגירת הדפדפן. 6. במסך דפדפן הכיסויים קיימת גם האפשרות עְ3! חס חוא5 הוססח3ז 56160%, אשר מאלצת את סותאחו/ לטעון כיסוי חדש ואקראי בכל פעס שהתוכנה נטענת. הלחצן 5ח1א5% 6זסוח +66 יפתח את הדפדפן שלך ויפנה אותו למדור הכיסוייס של אתר החסס.קההחו\. הלתצן עָזס+61760 5ח!וא5 +56 מאפשר לקבוע את התיקיה המסוימת בה יישמרו וממנה ייטענו הכיסויים. (תיקיית ברירת המחדל, לאחר התקנת התוכנה, היא התיקיה 5חוא5קהוהבּח/ו//1!65= והבּזטסזק:60.) 8 3 - א!סיקת 6126/89 שכריכת. א3ישיע כדי להתאיס אישית את כל מצביעי העכבר והסמנים הקיימים ב-קוחפחו/ש, עליך להצטייד בתוכנה, בעזרתה תוכל ליצור קובצי מצביעים. חברת 804!|וא ממליצה על התוכנה סוספָחפּסזסו (ראה תרשיס 4.21) של חברת 086% ח|! (החסס.861501 הו שואואו). תוכנה זו פועלת בצורה ישירה ופשוטה, ובעזרתה תוכל לשרטט את המצביע, בו תרצה להשתמש ולאחר מכן לשמור אותו. |א|ם)= | 7 | %/ [א|ג || ₪|>|5| שו תרשים 4.21: התוכנה ס|6פַחפסיסוו], היא זו המומלצת על ידי חברת אספווטא, עבור עריכת מצביעיס המותאמיס אישית. סכק 4: קחסחו : [שן 23 59 כל מצביע נשמר בקוב ספציפי, כפי שמוצג בטבלה 4.1 שלהלן: 6חחבּח 6!ו- זוס. 6!056 זטס. 5001056 זוס. !הסח זוס. 05110 זטס. חס חוה ו זגוס. חוו זגוס. |החזסצז זטס.6!056 זוס. |החזוסהק זווס. זהססק זטס. 5126 זטוס. זזה זטס.!|סזספעק זוס. הח'וסחהפעשוק זטס. 6 הַחהָחסס זטס. זה וד זטס. |8|ס/ זטס. זהס|ס/ זטס.%טסחו זוס. 80!056\ זוס. חורת8/\ זטס. |8והחזסח6/ זוס. ז900503\ זגוס.+ וס הועצ5/ טבלה 4.1: שמות עבור סוגי מצביעי קוחפחו/ץ. 00 6עד זס5ו6 חסס! 80% 01056 חסס! א0ם 02!056 ז20ו081= הסס! |החחזסא ז26ו|8וס= הסס! 5106 00811201 חסס! טח6ו₪ חופו חסס! קהההחו// 26והוחווש |החזסצ 6) זפוועֶב!ק |החחזסאז זפוועְב!ק זהם הסופסק 6 זפוועֶב|ק זה סחוד זפוועְבוק זה ||סז50 |08ו6/ זפוועְבוק |החזזסצ] 5126 פעוססחו// זפוועְבוק סא בַחס50 זה 6וד קחתהּחו/ 86 6חחטוס זה סוחטוס הסט סתהּחו/ 6 כתהחו/ 6ורחוחוו/! קוחהּחו\ 6 !ןהו זסצ קותהמו/ זהם הסוזופס: קהתהּחו/\ הסט סתהּחו/ 3 - א!סיקת 6106[/89 שכיכת. ק!39י פא א6ק 56060 (601) 46 קוחטולש/ כל האלמנטיס הגראפיים, מלבד המצביעים, נשמריס בקבציס מסוג קום. ישנס 15 קבציס ספציפיים, אותס תוכל לערוך, למרות שאין צורך בעריכת כל הקבצים כדי לבצע שינוי. למעשה, תוכל לבחור בקבציס המסוימיס שברצונך לשנות. אס קוב חסר, סותהחו/ תטען את גראפיקת ברירת המחדל עבור האלמנט. טבלה 4.2 שלהלן, מציגה את רשימת הקבציס ואת האלמנטיס הנשמריס בכל אחד מהם. 36 6!ו- סוחפ. חו3 ו סח ס.5חהסס) סחחםס. זה 6ז וד סוחס ק6זטחס סחס.זה 05 סחזס.זהס!|ס/ 83606.0 סחחס.ז6ז5 חסו סחחס.66קפ סחחס.א6 פחחטוצז סחחס.וס6עְבּ|ק קוחפ. פוה קְעבּ!ק סוחס .)אד קחחס.+%חס- סופ חמוה וח 5 = 601 סאסח א א50355 קההּחו/ חוהו (61765560 0חה |ההחסאז) 5הס20% וסזזחס6 ,87105 006 06 ת6חו\ ,זבס סח חופו זו סחה ,65א0סס טח6ו סחה 056ו6 65| טח6וח ,חכ ז26ו|8 = ,68%ק36 ,6זטחפ (267765560 חה |החזסצ) פהסטטס חס (260765560 0ח8 65560ז2) 001ו|5 סחה זהּס הסטופסק סהטסז0א080 0חה ז06ו!5 6חזטווסצ 0הסז0א080 30 ז00ו|5 06ח₪8|3 0065(‏ 271) 0ח8 הכ)) 5זס681ו0חו 60זס+5 סח3 סחסוו 05 50006 ווח זסז68וסחו 6חזוך 665 זסזו0= +פווע8ום ווה 8 זחוך חו האוסח5 %8ח6ח6|6 56ט8ק/ץ8וק 61 קוחהמו/ חס זועב 695 ז20ו|8 60 ווה טבלה 4.2: שמות הקבציס השייכים לכל אלמנט 601 של סוחפּחו/. 9 4: קחוסחוש: [סן 23 1 עליך להשתמש בעורך גראפי, כדי לערוך כל אלמנט. אנו ממליציס על התוכנה סז קסח5 )הוה (ראה תרשים 4.22), אותה תוכל להתקין ישירות מהתקליטור המצורף לספר זה, מהנתיב 6א6.צ0506016א6 סז קסח5 +חובּק6זהּ5010:א. זו גירסת הערכה לתוכנה, פעילה למשך 30 יוס. במידה והיא עונה על צרכיך תוכל לרכוש אותה דרך אתר החברה באינטרנט (ו880.607].שווצו), או אצל ספקי התוכנה באר>. תוכל לערוך את הכיסויים לאחר ששמרת אותם בתיקיית 5ח561/מחחהּחו/ (על כל כיסוי להיות בתיקיה נפרדת משלו, או בקובצ 210 משל עצמו). צור תיקיות חדשות, כדי ליצור כיסויים חדשים. בומן עריכת הכיסוי, הגדר אותו ככיסוי הפעיל ב-קותהחו//ש, על ידי שימוש בדפדפן הכיסויים (5+)41). בצורה זו, כשתהיה במצב עריכת הכיסוי, תוכל לשמור את השינוייס ולהקיש על מקש 5= מתוך קוחפּחו/, כדי לטעון מחדש את התמונות ולראות את תוצאות עבודתך בצורה מיידית. מיפ! שיס לב לכך שתוכנת סו חו/ מסוגלת לקרוא את תוכנו של קוב דחוס מסוג ₪|2 ולהפעיל את הכיסוי השמור בו! אין צורך לפרוש את הקבציס. הוה - סז קט 5 וחוה 5 ור אוסטחו >זוקב ‏ 43565 פהסוס6|ס5 פוסקב | >זס|0 | שבבת| | שפוע ‏ וטם ‏ שו לא |[ || = | 5 | ₪ פה ₪ = = | 5 ₪ ל מ ןן [אזםן :| [הנוסז830%] [1:1] הוחו 4 = יק |[א|ם]= | ה | 7 ₪ + ₪ 0 א א א א > א ₪ ₪ 1 58פזם ,3610 זס- תרשים 4.22: תוכנת סזק קְ0ח5 +חוק מתאימה לעריכת כיסויי קופּחוצ. 2 3 - א!סיקס 6061/69 [(₪6ע. ₪מכ!1סע 0/6 9ש0/כמ. 575. בומן עריכת הכיסוי שלך, ישנס שלושה קובצי טקסט (מסוג דאז), אשר עשוייס להשפיע על כמה אלמנטים סופיים. קוב 180.1 מכיל את הגופן וצבע טקסט רשימת ההשמעה. הפורמט הוא : 1א6] 0 00 =!| סו =-----א=ח6ז 6 0 "הז סא "700 |8ו]3=+חס= השורה הראשונה, [)8%ז], מודיעה לנגן כי השורות הבאות קשורות לשינוי הטקסט. ארבע השורות הבאות קובעות את צבע הטקסט. הצבעיסםס מוגדריס בעזרת פורמט הקסאדצימלי סטנדרטי, המשמש גס להגדרת צבעיס בפורמט |שדה. מיפ! התוכנה סז₪ ססח5 ַחוףח, תוכל לספק את הערך ההקסאדצימלי של כל צבע הנמצא בסרגל לוח הצבעים. השורה האחרונה, |8וג=+חס=, מגדירה את גופן פ/שססחו/ו, שעל התוכנה להשתמש בו, בעורך רשימת ההשמעה. ודא כי אתה מגדיר גופן סטנדרטי הנמצא בכל מערכת (כגון |8וז או מ8גת10 שס6צ1 111105), או שתכלול אותו יחד עס הכיסוי (דבר אשר ייאלצ את המשתמש להתקין אותו כדי שהכיסוי יעבוד כשורה). הקוב ).זס|סספו מכיל 24 שורות, כשבכל אחת מהן נמצאת שלישיית ספרות המגדירה צבעי 0 והערה. לדוגמח: :חס וחסס // ,24,33,41 עשריסם וארבע שורות אלו מגדירות את הצבעים, בהס משתמש סקופ התצוגה הפנימי של סותּחו/ (המוצג מתחת למונה הזמן). קיים תיעוד עבור קובצ ברירת המחדל ספוט המגדיר איזו שורה משויכת לכל צבע. כל צבע מוגדר על ידי אלמנטי 8. מיפ! תוכל להשתמש בלוח הצבעיס הסטנדרטי של סזש מסח5 אַחוהּם, כדי לראות את שילובי הצבעיס הנוצריס מערכי 408 שונים. סכ 4: קמסחוש : [6ן 23)/ 3 הקוב 1%8.חסו60ז משמש להגדרת תת-אזור במסך הראשי ובמסך האקוולייור של קוהּחו/צ. בעזרת קוב זה, תוכל לקבוע את אזורי התצוגה ולהפוך את האזוריס האחרים לשקופים. הקוב מכיל מספר נקודות חיוניות, אשר מגדירות צורת מצולע. כל האלמנטים הנמצאיס בתחומי מצולע זה ישורטטו, ואילו האלמנטים הנמצאים מחוצה לו יישארו שקופים. לקבלת הוראות ספציפיות הנוגעות לשימוש בקובצ זה, הסתכל בקוב 00.1ו80 עצמו. הוא מתועד בצורה טובה מאוד הודות ל-ץ080ח8א הח308. לקבלת מידע נוסף, תוכל למצוא את ההוראות בקוב> %.חסו90ז של הכיסוי הבסיסי של מותפּחו/. 64 3 - א !סיק 6026/89 4 - 2 08 בי 660 ק!39י 23 בזמן שפורמט 03 התפתת והפך מפורמט מחתרתי לתופעה נפוצה, קמו כמה אתריס חוקיים, אשר הציעו למשתמש גישה לתוכן הקשור בקובצי ₪3)!. רשימת האתריס כוללת כמה מהאתריס היפיס ביותר ובעלי תעבורת המשתמשים הגדולה ביותר - ה0156.00ח000ף ו-הוסס.3קח. אתריס אלה כולליס בתוכס גס ארכיוניס של להקות הנותנות למעריציס אפשרות להקליט את ההופעות החיות שלהסם (להקות כגון 0680 |0ז9+0ז5), חפוחש, פגוחוזק ו-וח08 888ק). הם כוללים גם את מאות תחנות הרדיו החדשות בפורמט ד 50, המשדרות תכנים מסוגיס שוניס מסביב לעולם. פרק זה יספק את כל המידע, לו אתה זקוק כדי לדעת לאן כדאי להגיע וכיצד להשיג את תוכן ה-03) החוקי והטוב ביותר הקייס ברשת. אס אתה מחפש מוסיקה עדכנית, מהנה וחוקית, המשך לקרוא. פרק גה מכסה ארבעה היבטי מפתח הקשורים לתוכן 3ו: 1. אתרים התומכיס באמנים חדשים, תוך שימוש בפורמט 53/, כדי לשבור את המודל השיווקי הקייס של תעשיית התקליטיס. 2 אמנים ידועים רבים, כגון 5ץ50 /2885% ו-עותפחם סוופטם, המפיצים סינגליס וגרסאות חיות של עבודותיהם, תוך שימוש בפורמט 3סו. 3 אתרי מעריציס ללהקות, המציעיס הקלטות של הופעות חיות וסחר בשיריס שלא למטרות רווח. סכ 5: 660מ ק!30י 03// 5 4. אתריס המשתמשיס בשטף הקול (51708 סוסטג) 50107685% של חברת 8 כדי ליצור תחנות רדיו פרטיות. לא ננסה לטעון כי מעולס לא התפרסמו קובצי ₪3! לא חוקיים, או שהתופעה אינה קיימת גס כיוס. אולס, נוכל לטעון כי קובצי ה-3! הטוביס ביותר אינס נמצאיס באוסף הקבציס הפיראטייס. הקבציס החוקיים מכיליס הרבה חומר של אמניס חדשיס המנסיס להתפרסם. קיימות קהילות מעריציס המחליפים ביניהס הקלטות של קונצרטיס חיים, ישנן מאות תחנות רדיו פרטיות אשר נוצרו בעזרת טכנולוגיית וכן קיימיס הרבה אמנים ממוסדים, כגון ה-5ץ₪0 268506, אשר משתמשים בטכנולוגיית ₪3!] ככלי קידוס ופרסוס. קכלי 92כ!6/ע 034 6 אל כאשר תרצה גישה לתוכן מבוסס ₪3!ו, תזדקק לכלים, כגון נגן קוחהּחו//, אשר הוזכר קודס לכן (או כל אחד מהנגניס החלופיים אשר הוזכרו בפרק 2), ץק35;ו של חברת 68 ע287650), וכמובן הדפדפן המועדף על ידך. כליס אחריס העשויים להיות שימושייסם הס 08%4!008%, תוכנה ההופכת לקלה את מלאכת ההורדה של קבציס מרובים, ותוכנות כמו א()0א8פשד או 50660ו, אשר משפרות את הגדרות המודס להשגת הורדת קבצים מהירה יותר. רק צריך לשים לב שהן תואמות למערכת הפעלה בעברית, אחרת אתה בצרות גדולות (תכונה זו נחשבת תמיד ליתרון משוס שגודל קובצ ₪3 המכיל שיר באורך ממוצע הוא עדיין בין 3/0 ל-5, גס אס הוא דחוס.) א3ישמ. ק301י 3ק)/ [9019 6 כדי להוריד קבציס מהרשת, תוכל להשתמש בדפדפן שברשותך ולמצוא קובצי 3סו בכל אחד מהאתריס המוזכרים כאן. יש רק ללחוצ עליהס כדי להוריד קובצ לדיסק הקשיח. אולס, יש כמה דרכיס לשפר את יכולת ההורדה אל מחשבך. 6 3 - א !סיק 6026/89 אשמכליט כ2]!אכיט ₪ אי ת0'63 כפי שהראפר 2 א6%שח0 אמר, "ימי ה-סוחס, כפי שאנו מכיריס אותו, הסתיימו". כיום, הודות לפורמט 3ק1/, אמניס טובים וגרועיס הנמצאיס מסביב לעולס, יכוליס ליצור מוסיקה ולפרסס אותה באינטרנט מול כל העולס, בתקווה להשיג חוזה הקלטה. בעבר, מלאכת מציאת האמנים הללו דרשה מאמצ מסוים, עד שקמו אתרים כגון וחסס.3סח, הסטו|8ס +8וז ס6ת0ופח0 6חד ו-סופטו/! חסופחסוחוס, אשר היוו כעין ארגון מרכזי עבור אמניס אלה. ישנס אתרים, כמו ה 0ס.3קו ו-ח 86.600וסחהסססט, אשר עוזריס בקידוס להקות, מכירות והפצת האלבומיס שלהן באתריס אחריס. :0 (ה516.60 ₪ ח6.עצעשעט) 056.60 0סס)ף. עוצעצ האתר 0001401856 (ראה תרשים 5.1) הוא אחד מחלוצי האתרים, אשר הציעו מוסיקה הניתנת להורדה ואימצו את פורמט 3) בצורה מלאה. האתר, אשר החליף את שמו לאחרונה לשס 5059|60, מכנה את עצמו בשס חברת ההקלטות של האינטרנט (שְח8קח0ס6 8חו0זס60] 6%חזסזה!), והוא עובד עס אמניסם כמו 90%| חבז (לשעבר 8וסח8ז= 180% מלהקת ה-85וא₪1) וכמה חברות תקליטיס עצמאיות, לשס פיתוח אתר אינטרנט מוביל המציע דגימות מוסיקה ואפשרות לרכוש מוסיקה באיכות גבוהה בפורמט 3ק!). אחד מהצעדים החשובים שעשה האתר היה בשנת 1998, כאשר הוא קנה את סו6וסצ סו חו8הס1ח= ואת %חה6ח!!ה]ט- 680/86ז0, שני אתרים עצמאיים נוספיסם אשר הוקדשו למכירת מוסיקה דיגיטלית הניתנת להורדה. הרכישה יצרה למעשה את הקטלוג הגדול ביותר של מוסיקה הניתנת להורדה מהאינטרנט. באתר 00001%0188, תוכל לדפדף על פני רשימת האלבומיס המוצעים למכירה. כפי שתראה בכל אלבום, כמה מהשירים הנבחריס מוצעיס להורדה חופשית בפורמט ₪3!). 9 5: 660מ ק!30י 3ק// 07 בכ ₪ 3>כ)) ) - 5 86107 5 303868 ס!הששסכ] אופצ] 7 | 0808 88 :חש עפחד / 7 1 0 80% |] 33 אהגז] 40 : טוח 0%] 17 תרשים 5.1: אתר 6000%0156. :3.60 קוא 3.60 כן וח. עצ/צעצ אתר החסס.3קו! (ראה תרשים 5.2), אשר נוסד בשנת 1997 על ידי המתכנת החספז06 0 [סהחסוו/!, הפך למקוס מרכזי בזירת ה-03)]. האתר היה בתחילה מקור לתוכניות שירות ולחדשות, אולס כיוס הוא מתמקד בהפיכה למקום, ממנו ניתן להוריד קובצ: 3ם! חוקיים של אמנים ידועים ופחות ידועים. האתר יצר אפילו תווית אלבומים (|306 1 0ז600) משלו: הכ (סופגוו/! סוזהחסזטה |פזוסוס). בעזרת |/1כ, אמניס יכולים להירשםס לאתר ה חס3.6;! ולהעלות את המוסיקה שלהם. המשתמשים יכולים להוריד מיגוון שיריס ואלה המעונייניס לרכוש את התקליטור המלא, יכולים להזמין תקליטור ]₪4 תמורת תשלום. רביס מהתקליטוריס מכיליס את גרסאות האודיו וה-3ח!/! של השיריסם. בנוסף, בשל העובדה שהאתר פתוח לרישוס של כמעט כל אמן ללא תשלום, ישנו מיגוון רב של סוגי מוסיקה מוצעים. אולס, לטענת מותחי הביקורת, דבר גה גורס גם להימצאות כמות גדולה של מוסיקה גרועה. למרות שאנשי הביקורת נוטיס לצאת נגד מדיניות הפרסוס הפתוחה, חלק מהמוסיקה באתר אינו גרוע. למעשה, כמה אמנים השיגו לעצמס חוזי הקלטות דרכו. החברה מתרחבת ומעוניינת לשתף פעולה עס קבוצה גדולה של מותגיס עצמאיים. 08 3 - א!סיקת 6126/89 מלאכת מציאת מוסיקה באתר 03.60 אינה מסובכת. קשה להחמיץ את חלק המוסיקה החופשית באתר. ישנה גס רשימת 40 השירים בעלי נתוני ההורדה הגבוהיס ביותר - וכן את רשימת 40 השירים הנמצאים בתחתית רשימת ההורדות. אם תרצה לחקור סגנון מסויס, אתר חסס.3ם! מציע למעלה מעשרים סוגיס מקוטלגיס של מוסיקה. ומק 5 5 0חו/ ,135 ,65והנןהיו 7 8175 ה ה א 0/1 7 6050586 |8₪6] אה ה וו וא 506 חב הוחו ₪906 שפום 2 - 515.38 סז 650 זפוד תה 8 חב תסשחו|₪ 8זססכו |5‏ חןאשו>] החם.. .סו 1 שפח" מחוזזטק 2851 זופח1 31 51375 | אמט--ק 80ו-טאו 8 חן "פזיםטז) 3 זהטח( הסובן אופח פטחסם 3 שחר 115 31851 זט זט הסוזספו|פס זם 185חוחח 130 זפוים מַחוזטז83 = .130% סוטטזפ ץ ויז חב 85שחההתזסחפכ פעו| סוזפו|וסטזם ", סט" ההוסט|סתו , 13085 טעו| 83508|פזחט 5 טח ", חוהזם זסְפַבָבּ!" ", חטכ) קסם" אחט=-ק 108 חב מפזחוו0 2608 " [פפח3 פווו ז8ש-29 זופת1 פטחוזחס6 ע![טחפיאוסכן 5זהז5 | הסחפותזטקאט החנ 08 המטסזח1 פחזטסן. :פחט | "חואו בחה.. .פע :ו פוה 8 פע 0: 88 16 |ופח-6 10 שפח אסווש תרשים 5.2: האתר וחס3.6ק₪. = 0 8866 35 || אחט--ק 8 םחול הזונוספז פהסופופוי 30 מח3 13 1ה518חו זץ3| |088 זם זפ עבוק 8 פססכ ] 58085080 066 6/5 .1 צ)ק [חפזפה|. (ם] 3.7) בסו זפכ | 8 חו אהז1 צאחט 18 זט פה :מסוזקו פטס .1 ₪180 סא 'חו06) 808 פא החטחו31| :1308 חואו9| 3 פע ] :60 1918 זב !נוקסק עס 50068 זב פמַחסט או טק טס צם 160%60סזק פזב 13.09 חפ 5085 || .66 טס +תפעק 0 4 הס 1858 36 6| חואו 3 טס" .3865 118 3 31160 חז16ח/ זפ חב חווט זנוס ער 107 שח חח 50 0558+ 01 0185 01 זפ חח 8015 163500 3 366 ופנק 356 1606 חפ הו לסיח 3 טפ" .58נו 8 חספופק 505 1858 0 סו ₪730 316 פזס זס ,3 |קפום עוסוופטיק ,חק חס 0 60 516 וק סק 6+ עפ 264וזסחוט3 1855חנר 3 6+ וו ההס6.!סט.צ/צ/צ האתר 8% | 58₪0 816חווו( (ראה תרשים 5.3) הוא אחד מאתרי המוסיקה הפופולריים ביותר באינטרנט. האתר מוקדש למיגוון תחומים, אולס הוא הפך למקום מצוין עבור אלה המחפשים שירי ₪3! קשים לאיתור, השייכים לאמנים ידועים. אתר זה הוא חובה לכל משתמש 3;! נאמן. 0 5: 660מ ק!30י 3ק)/ 9 1 16 50801 6ווז | ממשממממשששש | -'ג17) [ :7 ו עו 9/0308 זפודום זס? | 24 ץ א עועש 51 ד כ 0 הו ]א ]| 87 ₪61 םס 38 שחו 51016 5שה6ותומסס6ת 081 | 526018!5 181) | 6!88565/ שפת וו" :8זטו81 ופה זנוס 0 1/0668 זג 2 חפ סי 38 8/ינוסץ 865|חנ ". וס חפ טסץ , 5ה]חסרח אים) 851| 108 5808 106 הו הט :ו זט 1 החזכ? וטנו 8ח1 15 כ[ 1081 איפח% 5 .85/ו 18 חס 1805 סופטחח 13018 זסז פסופוס סוחס 8 חן סוחס 8חָטת 3 מפ!הפזס 50| צאח | 04/58 18 הַחו83! 1| 588 פחזס5 . ץזופטטחו סופור 830 זטסץ 08 5139 3 35 1 588 חס .8 10 ץז1פטחו 4 588 , ח0ופ85זא8 108 הסבזבם) חפויפפת 10 זםו שאי 81פזף- 3 5'ו אמוח1 +פצן טר . (חוופטטסע ב 19 1081 טופטרח איפח זהפח 0+ 1805 סופטח חב = זסות פזפר] .58| 8זםהעשצחה זבסח ‏ הסאר ץוסה טסזם ינ טסץ ₪81 10 915וחה אופח 81פזט פ8זח1 זב זנ 080% 0% 50 [סמזסז חס סה הבו ו -חנוא-חנוחח 66 הנוסתסזק) 11881.8 = חס || 60 .ספא 680 פיבק ופוח צחוהמזהם וטע ההטוחתפ|!|וחח ות 3 זז טרח 15 (ח18 וט ו 18 זוה 5030 58| פוח1 הַחוצֶב . 8 חב 40 צ2קגן הווא 886חו אספז ו 0 05ן26 ץ|8זט 855880וח פצוזופסק 6ו ו עשא מחסו חחסו 8 חח 105 1716 080018 6 העות 5 01/! פחז זטס 80% | 5 עסו תרשים 5.3: אתר 1155 0ח88 6זהחטוש. : שסא3 קוא רד 60 /שס ה 3 כ רח. עצ/צעצ אתר שסח3ק!ו (ראה תרשיס 5.4), בדומה לאתר הח0ס.3ם!, הוא מעין שער כניסה ((פ+זסק) לכמות אדירה של מידע אודות 13 וקישוריס באינטרנט. עם צמיחת האתר, הוא החל להפיץ קובצי 3ק! חוקייםס או קישורים לאתרי להקות, במטרה לעזור ללהקות אלו ולמשתמשי 3ח) ולקדם את רעיון קובצי ה-3ק!ו! החוקיים. :ו ,6!סוסו רה0ס6.6!ם הטב עצ/צ/צ האתר 01018 (ראה תרשיס 5.5) מתמחה בספרי קול (80069 סוסטגה) המוצעיס בפורמט אשר ניתן להורדה. הפורמט הראשוני היה סו0ט!468, אולס לאחרונה הודיעו מפעילי האתר שהם מתעתדים לתמוך בפורמט 03! ובנגני ריו (פזסץ8|ש סו=). 70 3 - א!סיקס 6126/89 צוסח 3 ק ו טסץ תוא טסץ %'תה00 ₪ 2 ?"6פתהטסץ 5187%60 הת 23 - וס 03 [170 906ג1/0- ססעע] [100 3.60 1 100 ם0פ3ש[סופגת1] 119096 3 1/1 ] [ עבט 20 3 1/00] [808 ס[משיסכך 3 10/] [םסצה56 103] [ גמד סכ 3קו .85 כ] 188 10 5>חו! 3 טוחאים 1סשזוכ 500 זפעכ) .ץ|אפפאי ה8זה קט 0315 קסד בסו זוה 03[ 66ז-] 40 קסד עצסה3קון זט 115% זס) ה טח 0 הַח50 66 6 ח3 ואס ח3יק! סז .5מַח50 163 זי קסד .185 סח 039 ופט וח חס 1735 168 4 5010 ]56 50| צוח6חם 6וופווק בוה זה 078/7 !1/1813 יפרו | התש | ו 27 הו וטספ 6 עופו | ₪ מס אספת %ם ד סוס ]0 0 ₪00 עס ד 6זומעע הו קסד ₪03 66 זפוט סח 316 61ח 6ה+ חס 393113516 5חָח50 ות קס+ 6+ || טחוס 0 81318 ו 10 ארכיח1:3 הו ₪ 66ח11 ע6011ז81. 01516180 181 סוד תרשים 5.4: אתר וחסס.ששסח3ק|א. ו .חן 066] 0!8358 , 1חו3000 חב הצפח טסץ :| !6|טוווה 10 6 הוס6ו|טער ]ואופעטג ד ז3 אוסא ספמ וא י 1 2% סז עס ד | מ תת - ו וסט 1 :סכ 0. 1 18 הזור מ [66> זעה 0116 חסוז3וחזט!חו ההוז +216) .599 ]500613 819 | 1550857 עְמַ0|0מת190 1 חפחור ]טרח 880 תו ]| 198/6%98ח! 30018 זפפסת ו מַחוא|13 חס 9|5ח0ו859זסז צ . 8ומ0ץ וחספ .עְמָסוסהמספד | | סו 17681 [| שר 8 8 ו ופ סז 108 זט 5ח0ו31 סו!סחזו צפ ופחוד :מז / בוחה 1 פהחטַבח3וח הַמָח3תם ו בח , 800 8עו1ו61כהחס6 188 = 01ף16ה6 ע 6פעצסזע זסוחטות 58 זפ!|ט! אח8ז- 4 - 5018818 01 הזוזת 108 וס עובט 3 וו 6!מופטת זווסז 108 1886 3 שמח ]₪ פ'הספפזסווא ואי - .5 סזסוח 5% ₪ 305% | סחד ה ע] 6פאוסזם 0 זה56 בו ו בור וכ = כו וו ו ו וי 68טו!|18ח| |פוסחוחה !ופ החד ז38ו0 ו פחך וו תרשים 5.5: אתר סופוסטה. 0 5: 660מ ק!39י 3ק)/ :ה הו3+ו6+ח= והשחוזב3וק 6.60 טוחכ שצ/שעצ 1 חו618+ח= והטחוז18ק הוא אחד ממותגי התקליטים העצמאייס הגדוליס ביותר, ועובד עס אמניס כמו 6ח8כ זסוץ8ד ו-עץ08]8 זפפָסה. תוכל למצוא באתר סינגליס בפורמט ₪3!ו עם כל הפעילויות המרכזיות של אמניס אלה. החברה קפצה על פורמט 3 ומשתמשת בו ככלי קידוס עבור האמניס. :קחוצ 60 כרחה החוש /צעצ/צ באתר הבית של קותפחו/, לא שכחה חברת א80!|טוא את הסיבה לשימוש בתוכנת סוהחו/: האזנה למוסיקה. כאן תוכל לגלות כמה אתריס באזור 6ופט1! 886ז= (ראה תרשיס 5.6), השייכים למותגים עצמאיים או לאמניס המציעיס מוסיקה תואמת קוחהחו/ חוקית, הניתנת להורדה חופשית (רוב הקבציס בפורמט 3פוש). 8 וס 7ב סווזו/ווה קסו/5 ם] ! 5זווסו! 24 וסקס סז'פעע ב 5 ד וש סופטו 606ז-] שי 0 וצ 61חז6זה! ד קוחהו וחהאפך 7 סו א חטה + זםז חפ 0 תרשים 5.6: באתר חסס.קוחהחו/ ישנו חלק מיוחד המוקדש למציאת מוסיקה חוקית בפורמט 3ק!!. עו והס6.6ו5 טח ע+61./ש/צעצ אתר 01/5810 משמש להפצת מוסיקה באופן אלקטרוני. האתר נוסד על ידי חברת + (חברה מובילה בתחוס תוכנות קול למחשבים). 72 3 - א!סיקת 0106/89 :זס6%א !61003 6ופטו₪ ההס6.אז סע 3 ס!5160 ו רח. /ש/צעצ האתר הוקס על ידי 2046₪16|0 סוצ8כ ופח6וו/!, במטרה לתת שירות חופשי ליוצרי המוסיקה. הס יוכלו להפיץ קובצי 3חו, ובכך לעזור לאמניס ולהקות עצמאיות לפרסס את עצמן באינטרנט. באתר תוכל למצוא קבצים במיגוון סגנונות. :וטו ר60. 51641766 ווח /צ/צ/צ אתר 108/648766/] (ראה תרשים 5.7) מסביר את שליחותו כייקידום אמניסלהקות יטובות' (ללא תמורה) והענקת ההזדמנות למשתמשים למצוא אמניס חדשיס החביביס עליהס'"י. לשם כך, האתר דורש מהאמניס להעלות את המוסיקה שלהס בפורמט 13 ולתת לבעלי האתר את הרשות להציב את הקבציס באתר 0816041768 למטרות פרסומיות. האתר מאורגן היטב והאוסף הנמצא בו גדל. לעת עתה, ישנן באתר עשר קטגוריות של מוסיקה, והוא מציע ראיונות והסברים טובים לכל שיר הנמצא בו. 6סמג וו ו ו .1 1186 8031081 1/5 ,305מ 126 3910 [גוסב!זזו שנס גב 0 8מ11 01 381928 נמ6/קר ו .18108 8018 80110 01 10181408 8 18 1101301 גו 4 וטוהב 11 .166בש וסט 88 808 411 0 ונוי קת ב 0% ו .20'8 1264 גול םב 3068 פהנסב] 116 1511 168[ גוסזי 131יאו 18 גוסק 42 34 8088 118 8 ס[מישיס. 43 ץג הז ב ו נוי ו תרשים 5.7: אתר ה640766.60ו5ט1. 9 5: 660מ ק!30י 23// 3 :ו 516ו]! 66 ₪516.60 וח-166./צ/צ/צ אתר 6צוח0ז4 10516 86ז= צמח מתוך התהליך אשר גרס לייסוד מותג אלקטרוני, עבור מוסיקה ביתית של אמניס ולהקות לא ידועות. מתוך המותג (הידוע בשס 658 הסטחאטם), הוקס לו האתר 09|0.007₪8ח-1768. האתר מכיל קישוריס ופרסומיס של מאות קובצי 03 ופורמטיס אחריס של כל הלהקות המעלות את יצירותיהן. לעת עתה, הארכיון מציע מאות שירים של להקות בעלות שמות, כגון אחט 60= ה6א6וח0, 1785 שחד ו-80800!6סכ %6ח8ז-. אס אתה אוהב לשמוע את הלהקה המקומית המנגנת בפאב הקרוב אליך, והו המקוס המתאים עבורך. :תו סו רה 6.60 עוח6ז3 סו עצ/צ/צ מאחר שבתוכנת קותפּחו/ קיימת תמיכה בפורמט 06ו/! הקלאסי, החלטנו לכלול מקור מצוין, ממנו תוכל להוריד מוסיקה בפורמט 06]. האתר הטוב ביותר בעניין וה הוא 6וח6ז ססו/, המכיל מאות קובצי ססוא מקוריים - רביס מהס נוצרו בעזרת תוכנות יצירת קובצי 00ו/! הטובות בעולס. באתר תוכל לחפש שירים ולקרוא מאמריס על רביס מהם, כדי שתוכל לבחור את הטובים ביותר. 6מכיע פאפכסאיע אאאכיע 91!6!מ ק!פ3י 3סו מוקייע בעיה נפוצה בעניין קובצי 3ו/!, היא שכל אחד יכול לקודד את המוסיקה שהקליט ולהפוך לאמן המפרסם את יצירותיו. בנוסף, לא קיימים אנשיס העוסקיס בכתיבת ביקורת או מותגי תקליטים, שיכוליס לכתוב מאמריס וביקורת על כמות השיריס האדירה, ולכן קשה להפריד את הטוב מהרע. למרות שכמשתמש, תעדיף לבקר באתרים המושכים את העין, אנו ממליציס לבקר בכמה אתריס השוויס בדיקה. אתריס אלה עושיס מאמצ לכלול מאמריס על כל אותס אמני 03!! לא ידועים, ולעזור למצוא את הדובדבן שבקצפת. :ו ו36171016.60 כן רח. עצ/צעצ אתר 030006 (ראה תרשיס 5.8) מכנה את עצמו כמדריך המוסיקה העצמאי של האינטרנט. כאן תוכל למצוא מאמריס על יצירות ה-0)]! העדכניות ביותר, אשר פורסמו על ידי מיגוון אמניס, כל אמן בקטגוריה המתאימה לו. מאמריס חדשיס נוספיס כל הזמן. אס במקרה תהיה מעונין לכתוב מאמר אודות קובצי ₪3 הנמצאיס באתר, תוכל לכתוב אותו במעבד התמליליס 6זס/ אספסזסוו/! ולהעלות אותו. לאחר ששלחת את המאמר, הוא יהפוך להיות רכוש אתר 366.00 ק!ו/, ורוב הסיכוייס שתראה אותו מפורסם זמן קצר לאחר מכן. 74 3 - א!ס'קם 6126/89 ד = "91 108 01 שו אזסא6] 800 41|515 061 הקט 0ח| 16 = שה אוו 6 50| 1ה06ה0606ח! 1'5הזפוח! החד מו יוו רז | ב 4 || | מל | 1 ה מ 1 | ו | !וו ה סו161ות | .6 01108 18351! זטסץ 8605ח חח סס.סוזוזס 3 ה 6 2/5098 ₪ וזו 13 8 סו "66|" ", ההטסזת אוב/צ" שת ך .035 18858 |113 8 11 59 הח ופפ חח 5! 8 508 00% הז0485 01106 הפצוח 1031 5 569 1% 6 6 זפוסק הַחוְע 35 || סו 35 +ח13|6 בת ₪ 3% ח1 פטסזק 03 31ח1 53 3 הַתופפוח ו 6זח6 .5 131801 8ח1 פזפחוו פזב 106 1031 פשסזק חב הו 6 סט 10 85 אהסת5 6ח ד פא!ו| 65ח3פ 9 21 עזפטו60- ,עְ3סחטפ 2/3/33 שב 8 זסטםו.] חסווה 8 עח3 6+ח| 1 ]₪38 + ספ פשו₪ ע|פ|8זסח! 80076 ותל 36 וח 065 חפני!זהו 313% 3152 עח3ח 0 חו| חס 60% [0זק 3 שוח נוסץ 36 ,חכ חס 15 2/3 +3ת3 1366 חל הזו 136 6[ טס 5308 || 4716150 |56/683 חס 0+ תרשים 5.8: אתר הסס.1836706! הוא אחד משני אתרי הביקורת המובילים, עבור קובצי ₪83 חדשים וחוקיים. :0 ססווהה 6חד ו 31115+5.60 310 סז עוצעצ אתר זה מיועד לאלה האוהבים אתרים המצהיריס שתוכל למצוא בהס יאת הטוב, הרע והמכוער... מאמרים וחדשות בכל הרמות, כולל הרמה הנמוכה ביותר, של מוסיקה בפורמט 3=!יי. האתר נראה פחות מבריק מהאתר 5367₪05!, אולס גס הוא מכיל מאמריס אודות קובצי 3 פרטיים מהחדשים ביותר. בעזרת האתריס 900 ו-6ו1ו1=307, תוכל למצוא את הטוב שבטוב. שאניס 'ָָּושיע למרות שאיגוד !3 (08וסח 01 ה800ו5500 ע00517ח! פַחו0זסס6ת) מנסה למנוע את השימוש וההפצה של קובצי 93! השייכיםס לאמני הקלטות ידועים, כמה מאותס אמניס מנסיס להיכנס לזירת קובצי ₪3! בדרכים העשויות להביא להם יותר יתרונות מהפסדים. אין דבר משמח יותר ממציאת קובצ 3=! חוקי של הלהקה האהובה עליך, אותו תוכל להוריד ולהאזין לו בלי לחשוש שמא פגעת בזכויות היוצריס שלהם. במקרים רבים, אמנים משתמשים בפורמט 3ק!, כדי להפיץ שירים אשר אינס מופיעיס באלבומים. בקבוצה זו נכללים שירים מהופעות חיות או גרסאות אלטרנטיביות של סינגליס המיועדים לרדיו, וכן גרסאות כיסוי. פכ 5: 660מ ק/39י 23)/ 75 :ץְוחסחם ס6ו!סטק והה0ס6. ער6 16-6!ס טכ שצעשעצ הלהקה שותפח= סוופטק היא אולי הרכב הראפ המפורסס ביותר בכל הזמנים. כחלק מרצון הלהקה להישאר במרכצ הענייניס, הס הקימו את האתר. בנוסף לכך שהאתר יצר קהילה מקוונת גדולה, הוא מכיל גס קובצי 3ו של הלהקה, המכילים מקצת מיצירותיהם האחרונות. עצס הפרסוס של קובצי ₪3!, גרר אחריו התנגדות של חברת התקליטיס בה הס הקליטו, אולס כיוס הלהקה רואה את עצמה מחויבת לפורמט 3=! ולפורמטים דיגיטלייס חדשים יותר. 1 26851606 וה75.60ץ0635+1600. וצצ הלהקה 0/5 2868506 היא אחת מהידועות ביותר כיוס, והכתה גליס בעבר, כאשר פרסמה כמה גרסאות שירים מהופעה חיה בפורמט 03 באתר. דבר זה לא הפתיע מעריציס רבים, בשל העובדה שהאתר היה אחד מהעדכניים ביותר באינטרנט כבר קודס לכן, והלהקה השתמשה בטכנולוגיה החדישה ביותר לקידוס יצירותיה. :0 |ט0ס0פ 010.60 50160. עוצעצ הלהקה הניו-יורקית פְחוחמָטסס |טס5 היא להקה בסגנון אלטרנטיבי עם יצר המשכיות חזק. הס מפרסמיםס את קוב יי3םו החודשייי שלהס בעקביות, באתר הרשמי שלהס : חזסס.פַחוחטָטססוטס5. 6 מק 64/מ אשכיכ'ע להקות רבות, שמרשות הקלטה של ההופעות שלהן, מאפשרות להמיר הקלטות אלו גס לפורמט 3=!. המעריצים יכוליס להקליט, לקודד ולסחור בשיריס כאלה עס מעריציס אחרים, לשס תמיכה בלהקה, כל זמן שפעילות זו נעשית שלא למטרות רוות. כאשר אנו מחפשיס אחר קובצי ₪3)! חוקיים וטובים, חלק מאסטרטגיית החיפוש, היא הידיעה אילו להקות מעודדות את הפורמט ואילו להקות מאפשרות הקלטה של ההופעות החיות שלהן. שאלות נפוצות בנוגע ללהקות המאפשרות הקלטה חופשית : [הה+ח. 305 6305/7660703016ח-+03/ה 60 .א+א 6|א6. צעצש//: כ כתובת זו תעביר אותך לקובץ השאלות הנפוצות (0=), המשמש למציאת להקות, המאפשרות הקלטה של ההופעות שלהן. הקוב נוצר על ידי 460 שסזסחג +וטא, והוא מכיל רשימה של להקות ידועות ומקומיות, ואת הסיבות שהניעו כל הרכב לעשות זאת (כגון נושאיס המעניינים את הציבור, נושאי רווחיות ואתרים). 76 3 - א !סיק 6026/89 :5 והה5+70[315.60ב. /ש/צעצ האתר 484008708 (ראה תרשיסם 5.9) הוא אתר מוסיקה חופשית המוקדש לקובצי 3 הניתנים להורדה חופשית. רביסם מהשיריס שייכיס ללהקות ידועות המאפשרות הקלטה של הופעות חיות שלהן. מבקרי האתר מעליס קובצי 3ו של הופעות שהס הקליטו בצורה חוקית, האתר מארגן את השיריס ומפרסס אותם. ברשימת הלהקות נכללות ח8וחא, 6וח3 66507630ו/\ ולהקת פשַפַח1911 סַצהּפ. החברה נקראה בעבר בשס 2680808586 6חד והציעה ארכיון מרשיס של הופעות חיות של להקת 680 |7800%0), עד שחברי הלהקה החליטו שהס לא כל כך מעונייניס לראות סביבס הקלטות של הופעות בפורמט 3!. מייסדי האתר לא איבדו תקווה והס מקוויס להתבסס על להקות ההמשך המצוינות. ו ה ס!חוס ב 5 1005 65הסבת ‏ אפ את 6 | - 25[ 8 |[ כ כ בוטר 186 [₪ = 85חסזספזום [ = 65חו | פ2ותזסופגו [ ₪ = סופ זפתסופגו) [₪ | 6טוגוג ומחחבר [ | ספ שה וס חפ[ זאזהן₪ בב בו ]| ד ו אס 5 זט ס .00550 45 וא :קזוח 337055 סופגו יסור = וסור חסוזפוזסזת פס בסו א ו ו 816 ורוד 16 וס הנוז 6+ וה ס|מעיסט פד אחזסותן 4 תרשים 5.11: האתר 4503805 הוא מקוס מתפתח עבור קובצי 3קו של הופעות חיות השייכות ללהקות ידועות המאפשרות להקליט את הופעותיהן. :6 וחה(. [ז263 66|]'5זב3ּצ הפסצ 3 ו [/ ו 0ס6!!.6זה עו[ עוצעצ [|06ז8\ ה5ס(. התחיל באיסוף פשוט ופרסום של הקלטות 3ק! מהופעות חיות של להקת 38 |ז68ק. באותם ימיס, הוא לא ידע שהאתר שהקים יתפתח ויהפוך לאחד ממאגרי ההקלטות הטוביס ביותר של הלהקות הידועות ביותר כיוס. באתר מעל ל-500 הקלטות, כולן חוקיות ומהופעות חיות, ומדי יוס עוברת כמות בת 405 של שיריס מהקלטות ארכיון חח8 [ז68: שלו למעריצי הלהקה בעולס. פלק 5: 662מ ק!30י 23)/ 77 קד סו0וו !368 8 1035 פְחהפה3. 8 הפוהק 3/5 וה 5 כן וה 0ס6. 816005 וח. צ/צעצ הלהקה ח8וח: עשויה להיות מתוארת במדיה כלהקת ההמשך של 680 |8160₪ז₪, אולס למרות העובדה שלשתי הלהקות יש כמות מסוימת של מעריציס משותפים, כל אחת מהן עומדת בזכות עצמה. אס אתה אוהד של להקת תחפ8וחק ותרצה להתחיל יילדוגיי הקלטות מהופעות של הלהקה בפורמט 1:3ש, אהו המקוס המתאים למציאת קישורים. + פאסח+3ּ!! סצהּם ]65 + וח 0 3 /זס. 05 !6 5103 טרח וצצ אחרי 0680 |81010ז5), חחה!. |ז68ק ו-הפוחק, הלהקה 2800 1830008 פע עשויה להיות אחת מהלהקות המובילות באינטרנט, אשר לה מעריציס המחליפים ביניהס הקלטות 03 של הופעות חיות, וכן מעריציס בעלי ארכיוניס. כחלק מהמדיניות הרשמית של הלהקה, נכללת האפשרות להקליט הופעות חיות, והיא מעודדת את הציבור לדווח לה על משתמשיס המוכריס הקלטות של הופעות חיות על גבי קלטות או תקליטוריס. שנייס מהאתריס הטובים ביותר הס: :חסופו!םא= פופ 6מד |הח+. 35 וח הסו05!א6 וה 0ס6. 5ה610ט0סוק2ווצ6. וצ :זה 03 230 פסח31ּ! סצבס 8'פופ וו 56.60 סח ע6. עוצעצ שו/חס 5/70)/76051.: כל!] ₪0!כ!מ. 22106 רדיו 5700276881 מאפשר לכל נגן סותפחו// יילהאזיןיי לכל תחנת רדיו התומכת בפורמט 685%ד570)0. בעזרת תכונה זו, יכוליס המשתמשים ליצור לעצמס תחנות רדיו פיראטיות, על ידי שימוש בתוכנת קוחפּחו/ ובתוסף +688ד5010, אשר מתקין ומפעיל את שרת 570)07685% במערכת. השידורים הס בפורמט 3=! וגסם אס הס באיכות ירודה מאיכות ההקלטה, האיכות עדיין טובה בהרבה מכל שידור רדיו אחר. מכיון שכל כך פשוט להפעיל תחנות כאלו, ובשל העובדה שהרבה משתמשים מעונינים בשידור אוספי ₪3! שלהם, קיימות כבר מאות תחנות רדיו פירטיות המשדרות בפורמט זה. כל אחת מתחנות אלו מסוגלת לשדר ל- 25 מאזינים בו-ומנית, בממוצע. הערה! תוכנת השרת 510)07689% תובענית ביותר במונחיס של כוח עיבוד ורוחב פס שידור. ודא כי יש הסכמה להפעלת השרת מצד ספק האינטרנט שלך ומפעיל המערכת לפני שתשתמש בה. 8 3 - א!סיקת 6126/89 ישנן הרבה תחנות המיועדות לסוגים שונים של שידורים, כגון קומדיות, מוסיקה טכנו, רוק, מטאל וקנטרי. במצב בו קיימות כל כך הרבה תחנות (כאשר תחנות נסגרות בקצב בו תחנות חדשות נפתחות), הטריק הוא לדעת היכן למצוא שרתי 5000076851 טובים ויציביס ולהתחבר אליהסם. כדי להאזין לשידורי תחנות +688ד5010, עליך להצטייד בתוכנת סוחּחו/ ובחיבור לאינטרנט. לאחר שהתוכנה ברשותך, ודא כי סוג הקבציס ₪15 משויך לתוכנת מוחהּחו/. לשס כך, פתח את מותפּחו/, פתח את התפריט על ידי לחיצה על הלחצן ובחר ב- 5ח10+ק[0. בחר ב- 5761660665 ובאפשרות 065ע+ 118=. כאן תוכל לבחור את סוגי הקבצים המשויכים ל-קותאחו/. ודא כי הסוג ₪15 מואר בתיבת הרשימה. לאחר שווידאת ואת, צא מתפריט 610760665זם. לאחר שלב ההגדרות, עליך למצוא תחנת רדיו. תוכל למצוא תחנות בקלות בעזרת האתר 5)007685%007. תוכל להגיע לאתר 570)016858 גם באמצעות ה- זספששסזפוחוו של קותפחו//. לחצ על הלתחצן וסמן את האפשרות ז6פששסזפוחוזא. בחלון שנפתח לחץ על הקישור 670101685%0. כעת, ייפתח דפדפן ברירת המחדל שלך ובו יוצג אתר הבית של רדיו +6858ד57010 (כמוצג בתרשים 5.10). בדף וה תמצא תחנות רבות ופופולריות להן תוכל להקשיב בשידור חי. 7 ו 5) 2 +4 וש ח זס? 6ז6 ₪ 110% זט הטוס ]| סזסם') סזחו . 5/5101 00610 סה וווסטת!5 זט 5918 סוטטף מהורחהפזזס 3 ו 657 דטסוז5 וס * פווים||3 0351 51700107 .5 הזסוז3!ק א*ח הח פאוסטחור ה6ז5] * חב טח זסץ13ם סוטטם קחוצ 5'ה80!|טוי] חזואי הפצחבּ 11| 108 13 3000 306351זם 10 חסוזספהחס6 81חזפוח! חו סח חס א6ו| ,50176851 חס מסוזפחזסוחו היוס זט הזוס | ח0ו5801 ה08|חאוסם טח1 0+ ה688סזם סך .זט מסוזבּמהיפה פח1 0 זפ החטש 70 -זבם חסוזהּהוהח 108 חו ב ס|מעשס חם אסווס 8 חפה זט חטש 3 , ה אום!|פץ 891 סד0 570 8ח1 518 30 זפ ץ|1ח85זקן פזפ50 50107391 1 ץזםסזספזוט .1 108 10 אחז[ ח818ו| פחז חס אסוום , סווטטם 8ח1 סד 11108815: 0 50/8: 3 5 0 קסד 8135 = 1155/03 055020 [זחסט]. אחבה 40 55 -[ 8 2 :ג |8 3 0 6 ] [0חת60)/סההז1 603] | 0:8303 .232 204213 .1 5 חו 4חוח זטסץ 581 .פוט 9 5 טסט חוח 60‏ הופחט שח 5 13 1 06 זה זז 5 6 3 ספ סו !וח סוט פטס ₪ ו 3 18 28 הזד ,התד - ]30100 006 [סהת0ז] | 208.47.1788:8000 ,2 תרשים 5.12: באתר 685%.007ד5100 תוכל להתכוונן לתחנות רדיו, או למצוא מידע הנוגע לפתיחת תחנה אישית. 9 5: 660מ ק!30י 23// 9 לוחגחוז למתקדמים 9 6: המדריך ל-קוחפחו/\ ותוספיה פרק 7: כל מה שרצית לדעת על תוספי סותפחו/\: הגדרת התוספיס המוביליס 1 2/2 4+ קחוטול/ן !מ !ספל/ק לאחר שהורדת את מוחפחו/, הורדת כיסוייס (5חו56) ולמדת קצת אודות התוכנה, הגיע הזמן לדעת קצת יותר. בעזרת קוחפּחו/, תוכל לפתוח כמה שירים בו-זמנית, להתאים אישית סמליס עבור שיר ורשימות שירים, להתאיס את התוכנה למחשביס איטיים וישנים ועוד. על כל משתמש מסיבי ב- קותהחו/ לדעת כיצד לשלוט בתפריט 665ח61676?ק (הגדרות) של התוכנה, בעזרתו ניתן לשלוט כמעט בכל דבר. ניתן להגיע אל התפריט באמצעות לחיצה על הלחצן בפינה השמאלית-עליונה, בחירה ב- 5חסו+07 ואחר כך באפשרות 6+6767665זק : * קט560 - כאן תוכל לשנות את שפת הממשק, סוג החיבור לאינטרנט ומיקוס סמלי התוכנה. ניתן גם להגדיר את סוג הקבצים אשר ישויכו ל-סותפּחו/. + 5ח10ו+ק0 - כאן ניתן לשלוט בצורת ההתנהגות של קוחפּחו/ עד לרמה הפרטנית ביותר - צורת תצוגת הכותרות והטקסט, התנהגות חלונות התוכנה, גודל תצוגה, קדימויות תוכנה (65טוזסוזם), שינוי הגופן ועוד. > חו-פָט!ק - משמש לניהול ולשליטה על תוספי התוכנה. כאן תוכל לשנות את הגדרות התוספים, המחולקיס לכמה סוגים: +סח! (קלט), %שסזט (פלט), הסוז28ו|508ו/ (תצוגה), +5/5866 (עיבוד אותות) ו- 6פסקזגוש |8ז8ח6) (מטרות כלליות). פכלק 6: פאפכ'ק 4-קווסת/. !מ !ספים 33 כ סי אחת התכונות המשמעותיות ביותר של סקוחפּחו/, היא היכולת להוסיף תוספים (5ח ו-סָטום) לתוכנה. תוספים אלה מסוגלים להוסיף תכונות מגוונות לנגן. להלן הסוגיס השוניס של התוספים : '/( זוה וספי 642 (5וו-פָש₪ זטקות ) י קבוצת התוספיס המשמשת לעיבוד האות הנכנס לנגן. התוספים בנוייס כך שהס מסוגליס לעבד את האות המתקבל מכניסת הנגן, ובכך למעשה מאפשרים לנגן לתמוך בכל פורמט קול שהוא. הנה כמה תוספים כאלה, המותקנים בעת התקנת סותפּח!/ : 04 (86א) 0.60 זסעב!ק וסווא אספווטא [! וס.ופוא א!] - בעזרת תוסף זּה, יכולה סוחחו/ להשמיע קובצי |פ!ו סטנדרטייס. (86א) 2.25צ חו-פט! ז066000 סוט 6םקו 0%פווטא 1[ וס.3קא או] - תוסף וה הוא לב ליבה של מותפּחו/. בעזרתו היא יכולה לפענח קובצי ₪3]ו. התוסף מכיל את המקודד היעיל 6ח8זוא |ספווטא. כרטיסיית ההגדרות שלו מאפשרת לבחור בסוגי קבציס לא שגרתיים, לקבוע עדיפויות פעולה (פפוווחסוזם), איכות הפענוח ועוד. (86א) 1.20צ חו-סט! /ה/06ס/ אספווטא [ וס.םצאעצ או] - תוסף זה מפענח קובצי \/. התוסף מאפשר לשנות את עדיפותו במערכת. (86א) 1.108צ חו-חט!כ ח[6ה6/11 א+ספווטא נטופ.ספ6 או] - והו תוסף המאפשר לקרוא את ערוצי השירים ישירות מתוך התקליטור, או מתוך כניסת כרטיס הקול. (86א) 1.3/ ז0660006 6ו|טססו אספווטא [ וס.פסא או] - קובצי פסא הס הכלאה בין קובצי !פוש לקובצי קול רגילים. שלא כמו בפורמט |סוו, קובצי ססא אוגריס בתוכס את דגימות הקול המקוריות של השיר, ונגן הקבציס הללו משתמש בדגימות כדי לנגן אותו. (86א) 1.11/ חו-00! 35 200105016 [1 1ם.5-5 א!] - מאפשר ל-קתפחו/ להשמיע השמעה מוקדמת ולהוריד ולהשמיע קובצי ₪3 מאובטחים מרשת ו 3 - א!סיקת 61061/89 מ !ספי 649 (5וו-סָש זטקזטס ) תוספי פלט הס תוספיס השולטים באות המוצא של הנגן. בעזרת תוספיס אלה תוכל לקבוע לאן יגיע האות המופק מנגן סותּחו/). התוספים המותקניסם בעת התקנת קחהחו/ כולליס את : > (86א) 72.02 ח!-0ט! +טססטבּע אספווטא [ וס.םעשגצצ דטס] - התוסף מאפשר נגינת קובצי 53!, המרתס לפורמט /// ושליחתםס אל מוצא כרטיס הקול. תוכל לקבוע באיזה מוצא להשתמש וכן כמה אפשרויות אחרות הנוגעות לאופן פעולתו. > (86א) 1.0צ חהו-8ט!0 זסזוזצ א8ו אספווטא [אפופ דטס] - בעזרת תוסף זה, ניתן להפיק קובצי /%/ מקובצי 3), על ידי טעינת קובצי ₪3 לתוכנה ונגינתס. התוסף ייקליטיי את הפלט על הדיסק הקשיח כקובצי /4/ בכל פעס שתנגן שיר. > (86א) 0.96ע ה!-100 06ח66%500זו אספווטא [ 1פ.5פ זטס] - התוסף משתמש במנהלי ההתקן 06ח8%500זום, כדי להפיק את אות המוצא של הנגן. בצורה זו, תוכל לנגן יותר משיר אחד בו-זמנית, וכן להשתמש בנגן יחד עס תוכנות ומשחקיס אחריס המשתמשיס בכרטיס הקול. כדי להשתמש בתוסף, יש לוודא שמותקן 601500006זוסם במחשב. מיפ! כדאי לך לזכור את תוספי הפלט האלה. הס יכוליס לשמש אותך להמרת קובצי 3 לפורמט // - משימה שכיחה שיכולה להעשות בלחיצת לחצן. מ!ספי מ₪0613 (5חו-סָט/ק הסו1ד20/ש5 ) תוספי התצוגה אינס משפיעים על המנגינה המושמעת דרך נגן קותפחו/\. במקוס זאת, הס יוצרים אפקט חזותי, התלוי לרוב במוסיקה עצמה. קיימים תוספים רביס עבור תוכנת סוחחו). בפרק הבא יוסבר כיצד להתקין אותס מהתקליטור המצורף לספר זה. מ !ספ ש'19 1₪מ1מ. (6615/ק5 ) לבד מתוספי קלט, פלט ותצוגה, קיימים שני סוגיס נוספיס של תוספים : * תוספי 1460%5ם/ק₪05 - תוספים אלה משנים את צורת אות הקול המעובד ב-קותּחו/. בעזרת התוספים, תוכל להוסיף אפקטים שוניס ומשוניס כגון 0ח0ם, 0ז0א, ואף לדמות קול הבוקע מתוך פטיפון ישן. 9 6: קאפכ'ק 4-קוסת/). !מ !ספים 55 > 056סקזטק |66₪078 - פקד שכזה יכול, למשל, להוסיף פקדי שליטה במוסיקה הכולליס אפשרות להשמיע, לקטוע את ההשמעה ולשלוט בשיר המושמע. הפקדיס מתוספים אל שורת המשימות של פעוסטחו/. קכ!ת 0 6 6 הבנת אפשרויות התוכנה ושליטה בהגדרותיה, תאפשר לא רק להשתמש בה, אלא גס לשלוט עליה. קופּחו/\ היא למעשה הרבה יותר מאשר נגן קובצי 3קו פשוט, אלא פלטפורמה, בעזרתה ניתן להפוך את המחשב האישי למערכת קול אולטימטיבית. אפשרויות התוכנה לא מסתיימות בתוספים הפנימיים ובאלה המוצעיס על ידי חברת 8 למשתמשלי מותהחו/\ יש מבחר גדול של תוספים, החל מתוספי עיבוד קול וכלה בתוספי תצוגה, בעזרתם הם יכוליס להפיק את המירב מהתוכנה. 66 3 - א !סיק 6026/89 ווה 26ית לת 0% מוספי קחוסו/: מ !ספים. מא!00 יע כמ !ספיט 1-קחטוש/ בפרק 6 למדת את נושא התוספים באופן עקרוני. בפרק זה, נעבור על כמה תוספים שוניס ומעוליס עבור סותִּחו). תוסף התצוגה (ח0ו808128%וע) הינו רכיב חוותי בלבד. ּהו התוסף הנפו ביותר, אבל בוודאי לא היחיד. יש תוספיס המאפשריס הפעלת מספר תוספי תצוגה בעת ובעונה אחת. קיימיס אפילו תוספים, אשר משרטטיס צורה של רמקולים, הנעים ומגיביס למוסיקה, מודדי (0/, נגני מילים (5סחץ)) - ואפילו תוספים, בעזרתס תוכל להעביר מידע למוצא הטורי במחשב סק |508), כדי לגרוסם להתאמה של אורות יחד עם המוסיקה. מ וירטואלי של ממש! פכק 7: כ4 אפ 306/מ ‏ 4עמ 4% מ!ספי קחוסו/// 7 בנוסף ליכולות החזותיות המרשימות, מו החו/ מאפשרת הרחבת רבות מהפונקציות שלה, על ידי שימוש בתוספים כלליים (56סקזק |878ח020)). קיים מיגוון רב של תוספים כאלה, העושיס פעולות בתחומיס רביס ומאפשריס הוספת כמות רבה של פונקציות ושינוייס ל- סותחו//. כמה תוספים כאלה מאפשריס למשתמשי סותהּחו/ לשנות ולארגן מחדש את ממשק התוכנה, להחביא את נגן סותחו/ ולהוסיף פקדי נגינה חדשים, וכן פונקציות אחרות. כמה תוספים מאפשריס שליטה בתוכנה דרך רשת אג/], וקייס אפילו תוסף המאפשר שליטה ב-קותחו//ו, על ידי מוט ההיגוי (גיויסטיק)! רוצה להפוך את סותפחו/ לשעון מעורר! רוצה להוסיף לה קוצב זמן! קיימיס תוספים שוניס אשר יעשו את העבודה. אנשים רבים הקדישו זמן גם לתכנון תוספיםס מצוינים. החל מתוספי אפקטים המפעילים כמה תוספי 055 בו-זמנית, וכלה בתוספות של 0ז8ש6ף, סינון או כוונון חס)וק ובתוספיסם ההופכים לפשוטה את מלאכת הערבול לפי פעימות לשנייה (סֶחואווח2681). ישנו גסם תוסף מצוין, אשר מתאס את העוצמה בין קובצ: 3ו השוניס. קוחּחו/\ מציעה את כל מה ש-0 יכול לחפוצ בו. מאחר שישנם כל כך הרבה תוספים זמיניס של חברת 80%ווט וממקורות אחרים, אנו נבחן רק את הפופולריים והשימושיים ביותר. הגדרת המונח ‏ ישימושייי אינה אובייקטיבית, וייתכן שתמצא שהתוספים המוסברים כאן לא יהיו אלה הדרושים לך, אולס אנו ניתן לך רמזים רבים שיעזרו, בומן שתוריד ותשתמש בתוספים חדשים בפעם הראשונה. הבה נבחן את תוספי התצוגה. פמק/מ מוס? בתקליטור המצורף לספר זה, בתיקיה 5ח 5/15חו-09!ק559260א200:א תמצא את הקוב !/5.0ח 15/. והו תוסף תצוגה (חסו281ו|1508/). כדי להתקין אותו עליך להעתיק את הקובצ לתיקיה פחוטט!ק סוחבּה://1!65= וההזףסזק:0 סמ כפמ!ס% 1. לח על לחצן הגל ₪ 2 הצבע על 0041005 ובחר 6167606865זק. 3 בעץ שבחלונית השמאלית לתא על ח0סו150811284/. בחלונית הימנית יופיעו שמות תוספי התצוגה המותקניס במערכת. 4. לתצ כדי לבחור בתוסף [11ם. 5 15/] 1.01 עזפזסו | הסוז28ו|80ו/ ספווטאז. 5. לחץ על +5%81. 6. לח על 61058. 08 3 - א!סיקת 6126/89 901250 6 הצב את סמן העכבר על תצוגת התוסף ולחץ עליה לחיצה ימנית. מכאן, השמים הם הגבול. קיימות כאן אין ספור אפשרויות, נסה אותן להנאתך. מפכק -4מ01ל פאק!כי אס מרוב שינוייס ועדכוניס איבדת את דרכך, אל דאגה - יש דרך חזרה. העתק שוב את הקוב !5.01 18 מהתקליטור (5ח 8ו/פחו-ףט|ק859260>ססם.:א) לתיקיה פחוסט1כ ההּח://1165= וההזטסזק:6 ומחק ממנה את הקובצ וחו.פחוסָטוס. [ש]? 4% מ!ספ' מ6!3ק התוסף ץז8זפו | חסוז28ו5081ו/ 808!ווא אמור להיות מותקן בתיקיית פחופטוס של קותהּחו/צ, אך אנו ממליציס להשתמש ביותר מתוסף אחד, כדי למצות את המקסימוס מהתוכנה. הפעל את סותהחו/ ופתח את התפריט הראשי, על ידי לחיצה ימנית על סרגל הכותרת העליון. בחר בתפריט ה%1508|28000 ולאחר מכן באפשרות ח!-פ0!ק +56166. כעת תוכל להבחין בקישור כחול בתחתית התפריט עס הכיתוב 5 .כ ההוש עטש//:קי4ה והסז1 5ה|-8ט!₪ סהס!|השספם. לח על הקישור הכתול, כדי לפתוח את דפדפן המערכת ולהפנות אותו לדף 5ח|-0! קותהחו/. לח על הקישור הנמצא מתחת לחלק חסו1808128%/. הדף באתר סותחו/ מדרג כל תוסף בסולס של בין כוכב לחמישה כוכבים ומסדר אותס לפי דירוג זה. תוסף בעל חמישה כוכביס נחשב לחיוני עבור אלה המשתמשיס בתוכנה | בצורה | שוטפת. ‏ הבה נוריד | את התוסף | אתץאהטת | של ח0!06ס [טהם, התוסף 0 06| של וחוסוסזט(. 80ח] ואת התוסף 001ח6ככ) של 6סחוזם. זכור היכן שמרת את הקבציס שהורדת, מאחר שעליך לפרוס אותס ולהעביר את הקבצים למיקומס המתאיס. רוב התוספים מגיעיס אחרי תהליך דחיסה בעזרת תוכנת סו2חו/ או ק|2אם. עליך להשתמש בתוכנות אלו כדי לפרוס את הקבצים לתיקיה: 5חוס ווק סוחהּה/ו//11!65 וחבּזסזק:6 (או לתיקיה בה התקנת את תוכנת קותפּחו//). הקובץ אשר בעזרתו יודעת התוכנה מה לעשות עס התוסף, הוא קוב מסוג 11ם, אשר מגיע יחד עס קוב ה-2|5 שהורדת. כל התוספים נשמרים בתיקיית פחוַּפָטוח, הנמצאת תחת התיקיה הראשית של מותפחו/ש. לאחר הורדת תוסף כלשהו, תוכל להפעיל אותו בתוכנת קותפּחו//, על ידי הצבת קוב ה- ₪11 בתיקיית פחושט!קמותהּהו/. בוודאי שמת לב לכך שכל קוב 2|5 מכיל לפחות שני קבצים: קובצ דאז, בו תמצא מידע אודות התוסף והיכן עליך למקם אותו; וקובצ 11ס, בעזרתו יודעת תוכנת קותחו/ מה לעשות. סכ 7: 42 אפ 306/מ 4עמ 4% מ!ספי קחוסו/// 19. לאחר שפרסת את התוסף א=עאחטת, ודא כי מבנה התיקיות שבתוך קוב ה-ק|2 נשמר על ידי סימוןו האפשרות פפחח8 0!061= 1056 בומן הפריסה (בתוכנת קו2חו/)). בתוכנת 2|0אם, תוכל להשתמש במתג שורת הפקודה (6%6 הזש 6חו! חחח 00) 5 בזמן הפריסה. אס הפריסה תתבצע כהלכה, ייווצרו שלוש תת-תיקיות בתיקיה פחוסטוש : * 5הו58א-= > אזטשוץסח66ז- > אזט/\סזעץ- אס תרצה להסיר את התוסף, מחק את שלוש התיקיות הללו ואת הקובצ ו|0.אעץאחט1ז פוט מתיקיית פחופטום. לאחר שפרסת את כל התוספיס אל תיקיית פחוחָטום של קותהחו/, סגור את תפריט 65 ופתת אותו שוב. עבור לכרטיסיה חסו280ו!1508/. כעת תבחין בכך שהתוספיס הבאיס מוצגיס לפי סדר אלף בית: [|810600.0 פוע] 7 סוה [1ס.א-צאאעשת פו/ע] חו-פטו!ס את ץאהט= [ום.פא פו/] 1 עזהזסו | הסו281ו8081ו/ זספווגוצ [!ו₪. וססב3ּ/ פחו-טטו!ס ‏ 031ח6ס) 30 6סחוזק כמ וס א<קעאת/ התוסף הראשון בו תלמד להשתמש במלואו, הוא התוסף חו-סטוק א=ץאחט=, אשר נכתב על ידי ח0!06ס ו[טוףח. תוסף מרשיס זה יוצר תצוגה מותאמת למוסיקה, אותה מנגנת קותפחו/ש. כתובת אתר הבית של התוסף היא : /א עץא הט -/ההסס. 86 ףועה[ צאצ/:כז1ת והגירסה העדכנית של התוסף, נכון לעכשיו, היא 2.006/. התוסף א=ץאחט= אמור לעבוד עס רוב סוגי החומרה והתוכנה, אך ההמלצה היא להשתמש במערכות מסוג פנטיוס 133 ומעלה. התוסף מסוגל לפעול על גבי מערכות 6, אך בקצב איטי יותר ועם כמות קטנה יותר של אפקטים. בעזרת כרטיסי מסך בני 24 או 32 סיביות, תוכל ליהנות מתצוגה מרהיבה של התוסף. שים לב לכך, שהתקנת התוסף דורשת המצאות ערכת 160% של חברת 501ס0ז6וו/. התוסף א=עאחט= מורכב משלושה מודוליס היוצרים אפקטיס שוניס: אזטששסוץ=, אזטשץסחה = ו-אזטוצוסחחה8!=]. הפעל את התוסף והתבונן במודוליסם אלה בזמן שתפעיל את קתאחו/ ותבחר במוסיקה האהובה עליך. פתח את תפריט חסו23%ו!15₪8+, על ידי פתיחת התפריט הראשי ובחירת האפשרות חסוז28ו15081/, או על ידי לחיצה על האות / בחלון התצוגה 15/, הנמצא בלוח התצוגה הראשי של קתההו/). בחר באפשרות ת|-0ט]ק 56160%. כעת תראה את שם התוסף א=ץאחט=ת [1 וס א-צאאש= 15/]. בחר בתוסף ולת על לחצן +ז5+9. 00 3 - א!סיקת 6126/89 כעת, אמור התוסף לפעול באזור כלשהו הקרוב לתוכנת קותפּחו/. כברירת מחדל, התוסף מציג את המודול אזטשץ06ח06ף6ז= בזמן הפעלתו. לתוסף זה קיימיס שני מצבי תצוגה: מצב תצוגה בתוך חלון המתוכנן לעבוד יחד עס תצוגת נגן קוחפחו\; ומצב תצוגה במסך מלא. טיפ! אס מוחפּחו/ מוצגת במצב תצוגה כפול (28ו85!סטסכ), התוסף לא ישנה את גודל החלון בצורה אוטומטית, כך שיתאים לתצוגה המוגדלת של סוהאחו//. תוכל להתאיס את גודל החלון בקלות, על ידי הצבת מצביע העכבר על שולי התצוגה והגדלת החלון. הגדלה או הקטנת גודל התצוגה, עשוייס להשפיע על צריכת כוח העיבוד במידה רבה. בנוסף, הפעולה לא תציג את חלון 15/, אלא תגרוס לנעילת סותפחו/ אל האזור בו הצבת אותו, בדומה לאקוולייזר או לרשימת ההשמעה. המודול אזטשץ0ח6ט60ז= מציג ספקטרוס אנלייזר צבעוני, אשר מתחיל בהצגת קו לאורך מרכו המסך. קו אה מתפשט כלפי מעלה ולמטה באזור התצוגה, מתעמעס ומתערבל לפי תדרי המוסיקה. תרשים 7.1 מציג את האפקט בפעולה. תרשים 7.1: תצוגת ברירת המחדל של התוסף אתץאחטם, אזטשץ6ח6טס6ז=. לכל אחד משלושת המודולים בתוסף יש תפריט משלו, בו תוכל להגדיר את מאפייניו. כמו בתוסף ץז8זסו 1 ה0וז1508|28/ אספווטא, תוכל לגשת לכל תפריט הגדרות (הס8זטס ח60) של כל מודול גס בזמן פעולת התוסף. תוכל לעשות זאת על ידי לחיצה ימנית על מסך התצוגה הוויוואלית. דבר זה יגרוס לפתיחת התפריט המוצג בתרשיס 7.2. חלק מהאפשרויות בתפריט זה מובנות מאליהן, ואילו כמה מהן דורשות הסבר. סכ 7: 42 אפ 306/מ 4עמ 4% מוספי קחוסו/// 1" תרשים 7.2: תפריט א=ץאחטם. תוכל לפתוח את התפריט 0674165ז₪ של כל מודול, על ידי לחיצה על הכרטיסיה 65 תוכל לבחור בין המודולים | אחטש6זץ=, | אזטעוץ06ח6006ז= ו-אזטששסחח3!=, על ידי בחירת האפשרות ₪0₪₪1!6 ובחירת האפקט הרצוי מתוך התפריט שייפתח. תוכל לשחזר הגדרות כל אחד מהמודוליס להגדרות ברירת המחדל, וגס ליצור ולשמור הגדרות משלך, על ידי בחירת האפשרות )27856 1080 או 6560זק 6צ58. כמה מההגדרות השמורות המגיעות עס התוסף, עשויות לתת כמה רעיונות מצויניס בנוגע לדרך הגדרת כל אחד מהמודולים, כך שייצרו תצוגות השונות בהרבה מאלו הנראות כתוצאה מהגדרות ברירת המחדל. האפשרות ח50686 ז6168 תנקה את חלון התצוגה, ואילו ז₪860600%8 תאפס את הגדרות התוסף ותגרוס לו לתחזור למיקוס ולהגדרות ההתחלתיות שלו. אפשרויות אלו מיועדות למצב בו התצוגה נהרסת לאחר שינוי ההגדרות בתפריט 1165ז6קסזק. האפשרות 8008 תאפשר לבחור בין מצב תצוגה בחלון (ס8עוסשחו//) ובין מצב תצוגה מלאה| (ה68ז50 ||שת). | אם תמקס קוב כיסוי לתוסף| אתץאהט= (פת= - 6|₪ חוא5 אחץְאחטת) ואת כל קובצי התמונות המתאימות בתיקיית הכיסוייס של סותאּחו/, התוסף ייילבשיי את הכיסוי, כאשר תבחר אותו תחת קותפחו//. אולסם, עליך להפעיל את האפשרות 60080865 הוא5% קוהההו/צ זס+ 686% תחת 5 ו צֶ3!ס8וכ (שניתן להפעילה כברירת מחדל), כדי שתכונה זו תפעל. בעזרת האפשרות ח5%1 12080, תוכל לטעון כיסוי לנגן קותחו/ו, ולהשתמש באפשרות חוא5 1356 כדי לגרוס לכך שהמודול ישתמש אף הוא באותו הכיסוי. 02 3 - א!סיקם 61061/89 סמ'[,ת. מ.פכ/6! פשוזיוסקסיץ/ לכל מודול יש תפריט 1165ז6קסזק משלו, אולס ישנן שלוש כרטיסיות בכל תפריט שכזה, המשותפות לכל המודולים. לשלושת המודולים - אזטעופזץ=, אזטשוץסחה6ף6ז= ו-אזטצוסוח8!=] משותפות הכרטיסיות ק[חה, 8ַה000ה16 ו-עְג3!ספום. כל אחת מכרטיסיות אלו פועלת בדיוק באותה הצורה בכל המודוליס. הבה נבחן אותן. הכרטיסיה 410 בתפריט 6065ססזש שולטת בכמות המידע הוויוואלי, המוצג. כמות זו תלויה בעוצמה הבסיסית של השיר. עליך לכוון את ההגדרות, כך שיתאימו ליכולות המחשב ולטעמך האישי. ישנס שיריס המוקלטיס בעוצמה נמוכה, וישנס כאלה המוקלטיס בעוצמה גבוהה יותר. אס סרגל התצוגה מכוון לעוצמה גבוהה מדי, קווי התצוגה יישארו בעוצמת השיא שלהס בתצוגה הוויוואלית. לדוגמה, העבר את ערך המחוון חס0ו630ו1ו!קחח/ צ0ה606ז= ז68ח1! אל המצב הקיצוני הנמוך שלו (בצד שמאל). אס תצוגת המוסיקה מינימלית, נסה להעביר אותו לצד ימין. המחוון 08 פסזזם שולט במשך השארת סמני השיאים והעמודות אשר יוצגו. שינוי המחוון לערך 0001697 600005 ז6168 (המצב הקיצוני הימני שלו) עשוי להאיצ במקצת את התצוגה. טיפ! הכרטיסיה 8ח!06ח₪86 עשויה לשפר את הביצועים גם היא, אס האפשרות זט|ם כבויה והמחוון 8066= נמצא בערך המקסימלי שלו. כאשר האפשרות זט!ם 801!6חש מסומנת, היא גורמת להחלקת השיאים התיוביים והשלילייס בתצוגת התדרים, ואילו מחוון 5866 שולט במשך הזמן בו יישארו העמודות הצבעוניות והאפקטים בתצוגה. הכרטיסיה עָ₪15018ם משמשת לשליטה על צורת הצגת החלון בשולחן העבודה. תוכל להשתמש באפשרות קסד חס 5צ2]₪8, כדי להשאיר את החלון פעיל על שולחן העבודה בצורה קבועה. תוכל לשלוט גס בהפרדת תצוגת המסך המלא של אתעאחט= מכרטיסיה זו. ‏ רק מחשבים מהיריםס יוכלו להשיג קצבי החלפת מסגוות (38105 6וח3ּז=) מהיריס, תוך שימוש בהפרדה של 640480 או 600א800. אס הורדת כיסויים, כרטיסיית צ3!ק15פ תאפשר טעינה שלהס אל התוסף א עאהט=. 4110 איצעועסתשטסשי/ למודול אזטשץסח6ט6ז= יש תפריט 8₪65ז6קסזק גדול המכיל שבע כרטיסיות! כל כרטיסיה שולטת על אספקט שונה של התצוגה. בעזרת משחק עס ההגדרות, תוכל לשנות כל סוג תצוגה למיגוון גדול של צבעיס ואפקטים מיוחדים. הבה נבחן כל אחת מהכרטיסיות שלא בחנו בתפריט המאפיינים של אזטעוץ6ח6006ז=, כפי שמוצג בתרשים 7.3. סכ 7: 42 אפ 306/מ 4עמ 4% מוספי קחוסו/// 93 5 מ00 2 א דאתנו תרשים 7.3: תיבת 165זוסקסיוק 2.000ע א= ץאהט= המציגה את מודול אזטשץ6ח606ז=. הכרטיסיה 041005 !66083 תאפשר לשלוט בטווח התדרים הנדגמיס עבור התצוגה החזותית. ברירת המחדל היא טווח תדריס הנע בין 072 ל-24,86972. טווח הקליטה המקובל של אוזן האדסם נע בין 2002 לכ-20,000702. בעזרת המחוון הנמצא בכרטיסיה זו, תוכל לדגוס טווח תדריס המגיע עד ל-44,00072! כנראה שלא תשמע את התדרים הגבוהים, אך תוכל לראות אס הס נמצאיס במוסיקה. מכרטיסיה זו, תוכל גס לטעון ולשמור הגדרות. בכרטיסיה +1800, תוכל להגדיר את צורת הגדרת התדריס בחלון התצוגה. אס תבחר באפשרות סחסא, התצוגה תהפוך לעמודת אקוולייור בודדת וארוכה. אס האפשרות [%8ח20וזס סן1!= מסומנת, התדרים הגבוהים יוצגו בצד שמאל ואילו הנמוכים יוצגו בצד ימין. אס אפשרות !814108 סו1= מסומנת, תצוגת התדריס תתהפך ותתחיל מלמעלה כלפי מטה. אס האפשרות שחסוחהופ מסומנת (האפשרות מסומנת כברירת מחדל), תצוגת התדריס תתחיל ממרכז החלון ותתפשט מטה ומעלה. אס האפשרות %8760+5 מסומנת, התצוגה תהיה סטריאופונית, ותוכל להתאים אותה בעזרת האפשרויות |%8חה20וזס1 כ!!- ו-|63ו+ז0/ סוו=. 94 3 - א[!סיקס 6061/69 הכרטיסיה 8ז39ם שולטת בהגדרות הגיאומטריות ובסוג השרטוט ובחירת הצבעים. התיבה ?660091 מכילה מחוונים השולטים ברוחב ובגובה העמודות, ובריוות האופקי ביניהן. מחווניסם אלה קובעיס כמה עמודות תדרים מוצגות בתצוגה הוויוואלית, וכן את האורך והרוחב הבסיסיים והריווח בין העמודות. כברירת מחדל, המחוונים כוונו, כך שיציגו את מירב הפרטים (המצב הקיצוני השמאלי שלהם). כאשר תסמן את התיבה פ5חוחט!600, ישורטטו עמודות מלאות מתחת לכל סמן. תכונה זו היא אפשרות הניתנת כברירת מחדל, ותוכל לשנות את התצוגה בצורה משמעותית על ידי כיבויה. תוכל לכוון את צבעי התצוגה על ידי לחיצה על כל אחת מארבע הפינות של תיבת הצבעיס בתחתית התפריט. כאשר תעשה זאת, ייפתח תפריט צבעים, ממנו תוכל לבחור את הצבע הרצוי, וכן לבחור עד ארבעה צבעיס עבור האפקטים. הכרטיסיה 5א₪68% שולטת בדרך בה מוצגיס שיאי התדריםס בתצוגה הוויוואלית. התיבה 5א68%ק פ!מחם, כאשר היא מסומנת, תציג את שיאי התדריס בעזרת נקודה בומו נגינת מוסיקה. האפשרות 011קסז₪ 068% שולטת בקצב הנפילה של השיאים האלה בדרכס חזרה אל המרכז. האפשרות פַחוָּ/ 568% שולטת במשך הזמן שייקח לכל נקודה לפני שתשנה את צבעה לצבע אחר. אפשרות 6חחוד שַח8 שולטת במשך הזמן, בו יישאר כל שיא במיקוס המקסימוס שלו, לפני שיתחיל ליפול בחזרה למרכז. תוכל לשנות את צבעי הנקודות על ידי לחיצה על פינות תיבת זס]60. שני הצבעים העליוניס שולטיס בצורה הראשונית בה מוצגת כל נקודה. הצבעיס בתחתית התיבה קובעיס את הצבע בומן התיישנות השיא. 4/9120 איצעוסיו/=/ המודול הבא של תוסף א=עץאחטת נקרא בשס אזטשוסזץ= ומוצג בתרשיס 7.4. מודול זה יוצר תצוגה חזותית המתאימה לשמו. התצוגה מראה מיגוון של גציס קופצים והבזקי התפרצויות בצבעיס יוצאיס מהכלל. המודול מוסיף שתי כרטיסיות לתפריט 1165ז6קסזש שלו, חוצ מהכרטיסיות הרגילות (קחה, 8ַחהה06ח6 ו-עְ!ספוכ). הכרטיסיות החדשות הן 85ח₪00ק0 |8ז6ח66 ו-110!6ז3ק. תרשים 7.4: המודול המרשים אזטששזץ?] של תוסף אתץחטם. סכ 7: 42 אפ 306/מ 4עמ 4% מ!ספי קחוסו/// 55 הכרטיסיה 076085 |8ז6ח86 היא הראשונה בתפריט 865ז6קסזס של המודול אזטשפזץ=. דרך כרטיסיה זו תוכל לשלוט על התצוגה הפיזית של ההתפוצצויות והחלקים. המחוון הראשון, ₪966 !|60 6וסוזהּם, שולט בקצב בו החלקיס ייעלמו מהתצוגה. תיבת חסוזבוחוח/ מציגה את אפשרות 8651508066 זו4, המאיטה את החלקים בזמן מעופס ממרכז ההתפרצות. האפשרות ז1166 מעניקה לחלקיס יותר תנועה. אפשרות 500766 צז3חסו)5+8 שומרת על כך שמרכז ההתפרצות לא יתפרק לחלקיקים, ובכך למעשה גורמת להתפרצויות להיראות עגולות יותר ולהגיב להגדרות כוח המשיכה בהתאם. האפשרות 6מְצד מאפשרת לבחור בין התפרצויות רגילות, התפרצויות בצורת טבעת (סְסַמְִה50-חְחוה) ותצוגה הצבועה לפי מבנה התדרים, הפועלת בצורה דומה לספקטרוס אנלייזר יחד עס חלקיס קופצים. כוונון מחוון עָוצ69 מאפשר לשלוט בצורה בה החלקיקיס יגיבו לאחר ההתפרצות. האפשרות צ8ז404!0 דוחפת את החלקים כלפי מעלה אל ראש התצוגה, ואילו האפשרות חט5 מושכת אותס בחוזקה כלפי התחתית. הכרטיסיה 50076865 03781616 שולטת בצבעי ההתפרצויות, בסוג ובתדר לו הן יגיבו, וכן במספר החלקיקיס המוצגיס בכל התפרצות. ישנס שלושה סוגיס של התפרצויות, או מקורות חלקיקים, המוצגיס כברירת מחדל: 83955ם, 6חְחהחחווש ו-6וספזד. תוכל ליצור מקורות חלקיקים נוספים, על ידי לחיצה על לחצן 500766 שפא. במקוס לכוונן את סוגי ההתפרצויות המוצגיס כברירת מחדל, הבה ניצור סוג חדש עבור תדרי 5 ראשית, עליך לבחור באפשרות 8855 הנמצאת בתפריט 45ח66%)1 1616זהּק. בסוג זה, תאפשר ייצור של תדריס הנעיס בין 002 ל-76502. כווו את התדריס תוך שימוש במחווניס הנמצאיס בתיבה 86520756 ע6ח6ש6ז=. לאחר שסיימת, בחר באפשרות 66זטס5 ששפא, כדי ליצור התפרצות חדשה. לחצ על הלחצן 6וחא +56 וקרא למקור החלקיקיס החדש בשס ₪88855ו1. כווו את קצה תדר ההיענות הנמוך, כך שיהיה 6882 ואת התדר הגבוה, כך שיהיה 1,45372. לחצ על הלחצן זסו60, כדי לקבוע את צבע החלקיקיס. כעת, עליך לכוון את הגדרות תדר 086ה038!|. פתתח את התפריט בתיבת 65 0060ז8ק | ובחר | באפשרות | 86ח0:3ו0]. | השתמש ‏ בתיבה 68 צ60ח66ז=, כדי לקבוע את התדר הנמוך, כך שיהיה 1,45302. אס תתבונן בחלון התצוגה, תוכל לראות שני מקורות התפרצות חדשים, הזורקיס חלקיקיס בכל פעס שמושמע תדר בתחוס ₪85855וו]. 66 3 - א !סיק 6026/89 תהליך יצירת מקורות חלקיקיס חדשים הוא תהליך פשוט, כפי שפשוט לשלוט במקורות הללו. על ידי כוונון המחוון עֶ1וצו58/1ח58 עבור כל מקור חלקיקים, תוכל לאפשר | הצגה | של יותר | או פחות | אפקטים. | ההגדרות | בתיבת 65 חהקסופס!קאם מאפשרות לכוונןו את גודל החלקיקים ואת מספר החלקיקיס בכל התפרצות. תוכל אפילו לשלוט במהירות בה נוריס החלקיקים ממרכז ההתפרצות, על ידי כוונון מחוון 50660. 1912 אישוסחום/ 4= - מציג מידע הכולל את מספר המסגרות לשנייה. * ₪5 - מעבר ליוצר התמונה ממוסיקה הבא. * 6= - עובר למשנה המערכה הבא. = ₪7 - נועל את יוצר התמונה ממוסיקה. > ₪8 - נועל את משנה המערכה. > ₪9 - מציג את כותרת השיר בתחילת הפעולה. > 12= - מצב אי-שפיות (מפעיל את כל יוצרי התמונה-ממוסיקה). לא מומל)... מ!ספי אכש6'איע אסוש עותס-35 כיוס, כשיש משחקיס וחומרה המתוכננים במיוחד עבור תצוגה תלת מימדית, מצאו המתכנתים דרכים נוספות לשימוש בהתפתחות טכנולוגיה נהדרת זו. תוספי עוחס-0ם3 מתוכננים, כך שיפעלו על גבי מחשבים המצוידים בכרטיסי וידאו המכילים חומרה מתאימה להאצת תלת מימד. אס אינך בטוח שכרטיס המסך במחשבך מכיל את החומרה המתאימה, להלן רשימה של כרטיסיםס המכילים אותה. אס הכרטיס שלך לא נמצא ברשימה, פנה ליצרן הכרטיס, כדי לדעת אס הוא תומך בתוכנות 0006001 או כ3. 2/6 3/0000 סססס/ א-כ3 * > 7| 806 8 0 |0זח! > 0 אפסב > 2דא ד דא ד/א128/2 עו הוסוח > * 66018 3 (2200/ ,2100/) 00א2 חסוו0ח39 > הסיבה לשימוש במאיצי תלת מימד, נעוצה בשיפור החזותי המוצע על ידס, בהשוואה לכרטיסים שאינס מכילים חומרת האצה. גראפיקה מהירה, נקייה וחלקה יותר, היא הסיבה העיקרית לשימוש בהאצת תלת מימד בחומרה, והדבר המדגים את הטענה בצורה הטובה ביותר, הוא תוספי ‏ 01ח6ק0) 30 פ'6סחוזק של 0186 00. אם לא מותקן במחשבך כרטיס האצת תלת מימד, תוסף זה לא יפעל (תוכל לגרוס לכך שהוא יפעל, אך הביצועים יחיו גרועים למדי). סכ 7: 42 אפ 306/מ 4?עמ 4% מ!ספי קחוסו/// 11 כרטיסי תלת מימד הופכים כיוס לזולים ונפוציס מאוד, ונדרשים כדרישת מינימוס על ידי משחקיס רביסם. בשל כך, תמצא שכרטיסים אלה קליס להשגה ולהתקנה. הדרישות המינימליות להפעלת תוספי שוח30-0, תלויות בסוג כרטיס תלת המימד שברשותך. דוגמה לכרטיס תואם, היא סדרת כרטיסי 00000 מבוססי הרכיבים כ פמק[מ. מ!ס אפמ 2/6/42 בתקליטור המצורף לספר זה תמצא תוסף חביב. כדי שתוכל לנצל תוסף וזה צריך להיות מותקן במחשב שלך כרטיס מסך ברמה גבוהה התומך בעיבוד תלת מימד, 30. כדי להתקין את התוסף: 1. פתח את סייר פ/שססחוש והצג את תוכן התיקיה 5ח1ו-9ש!ק0%559260ם:א. 2 העתק את כל תוכן התיקיה 00 1 30061ּוצ (למעט קובצי דאד הקיימיס בה) אל התיקיה 8חושט!קכוחבּחו+/1!65= הבז סזק:6. 3 העתק את מנהל ההתקן !32.01 006061 של מנהל התקן התצוגה שלך (כרטיס המסך) לתיקיה | בה מותקן | קובף 66א6.קההּחו/% | (בדרך | כלל סוחהּח!ו//65!ו= והגזטסזק:6) | (לפרטים | נוספים | קרא את הקובצ + ו ). בהמשך יופיע הסבר מפורט יותר אודות הפעלת תוסף זה. פמק[ מ!ספי 6%ח6ק 30 5 ששחוי תוכל למצוא תוספי ‏ 0006001 30 66'5חו₪7 נוספיס באתר הבית של סותפחו/, תחת סעיף שְוח30-0, וכן ישירות מאתר 0₪ס.006%חח0://30.160ח . תוספיס אלה יוצריס מסך תצוגה המשתמש בטכנולוגיית 61ח6ס0. הערה! כרטיסיס מסוימיס אינס מסוגליס להאיץ תצוגה תלת מימדית בחלון. לדוגמה, כרטיסי 00000/ ו-006002/ מסוגלים להציג אפקטים שכאלה במצב תצוגה מלאה בלבד. לאחר שהורדת את התוסף, פרוס את תוכן קוב ה-2!5 בתיקיית פחוטט!ם/כהוהבּח://. טען מוסיקה כלשהי והתבונן במצגת הביצועיס המרשימה של המחשב כעת. מיפ! לאחר התקנת התוסף, ייתכן שיהיה עליך להתייעצ עס יצרן החומרה, כדי לדעת מה הפעולות הנדרשות כדי לאפשר תמיכת ‏ 006001. רוב תוכנות ההתקנה של הכרטיסים, אך לא כולן, יתקינו תמיכה מספיקה עבור 001ח008. 122 3 - א!סיקם 61026[/89 מ[ספ! ש6שוזי/ הפעל את קתפּחו//), טען את המוסיקה האהובה עליך ופתתח את הכרטיסיה ה0סו280!ו]%1503 מתפריט 610/600665זק. כעת תראה את רשימת התוספים. בחר באפשרות [] 1ם. 133061/] פחושטוק 02661 30 66'8חהוזסק. תוסף זה מכיל ארבעה מודולים : > 6צ8/ סחוס50 30 * 00%| החנוס5 30 > |פהחטד 6ח0ס5 30 * חופָטוק 006 30 בכל אחד ממודולים אלה, הקול הנוצר על ידי סוחהחו/\ משפיע על התצוגה החזותית שלהם. שלא כמו בתוספיס האחרים שבדקנו (עזהזטו | ח2800ו|8פו/ אספווטא ו-א=ץאחטת), תוכל לשנות את הגדרות התוסף ‏ 00867001 6'85סחחק מתוך לחצן 6זו חס הנמצא בכרטיסיה ח0ו280!ו15081/ של תפריט 6165ז6סזס. לתילופין, תוכל לבחור באפשרות 0₪ו1508!128%/, חו-ט!ק 6ז0 60110 מתוך תפריט כההבּחו//. אס התוסף .0208001 6'5סחוזש מוגדר כתוסף ברירת המחדל, תוכל לפתוח את תפריט הווח 6 של מודול ברירת המחדל, על ידי מקש הקיצור 6+|. תפריט חסו+8זטח 60 של כל מודול מכיל לחצן בתחתיתו, המיועד לשינוי אפשרויות גראפיות. כאשר תלת על לחצן זה, ייפתח תפריט בעזרתו תוכל לשלוט בהפרדת ברירת המחדל של המסך ובהגדרות התצוגה המלאה. מצב 8זט+א6ד מיועד לתאימות עס כרטיסי 30, אשר אינס תואמיס לכל האפשרויות או כרטיסים איטיים מדי, ומאפשר להשתמש באפשרויות בעלות דרישה גבוהה יותר. הגדרות 08, שס!| (6צו50601ז6= סא), ₪60 (6צוז50606ז6ש) ו-חשו (זבּ6חווום) מיועדות לשינוי מהירות הביצועיס. אפשרויות ההצללה (פַחו5080) הן +8!| או ה001סח5. תוכל לשפר את הביצועים, על ידי העברת אפשרות מַחו5080 למצב 3%!=. סכ 7: 42 אפ 306/מ 4?עמ 4% מ!ספי קחוסו/// 133 תרשים 7.9: מודול 6א8/ 6חטס5 .61ח006 66'5חוזס. הפעל את המודול 8ש8/ 0חטס5 כ3, המוצג בתרשים 7.9 ולח על לחצן 6זטט ח60, כדי לפתותח את התפריט. תפריט גה מאפשר לעבור בין סוג תצוגה של סקופ או ספקטרוס אנלייזר. תוכל להקפיא את התמונה, להוסיף הטיה ולשלוט בה, על ידי התפריטים הנפתחיס 006 ו-חסו9+סא, וכן בעזרת מחוון +הטסחח ה0ו0+9%. האפשרות ע+וע5/11ח56 שולטת בגודל השיאיס המוצגים. תוכל לשנות את הצבעים המוקציס לתדרים שונים, על ידי לחיצה על 1 זס!|60 +1100, 2 זסוסס 110% או 3 זסוס6 +1100. כיבוי האפשרות 8 חוח%+1100 6וההּחץפ עשויה לעזור בהפחתת כות העיבוד הנדרש. אס לא תרצה להשאיר את השינוייס שביצעת בזמן בחינת התוסף, תוכל ללחו על הלחצן +₪8656 כדי לחזור להגדרות ברירת המחדל או לבחור בהגדרות שמורות מתוך לחצן 656%5זש. 14 3 - א !סיק 6026/89 8% ה תרשים 7.10: מודול 806% 0חטס5 המדגיש את תדרי הבס. המודול הבא של תוסף .01ח006) 6'5סחוזק הוא 8!06% 6חטס5 32 (ראה תרשיס 0). מודול זה יוצר רשת מרובעת, השולחת עמודות לפי קצב המוסיקה, בומן הגדרת המודל, הגדרות האור, צבע, הטיה ורגישות, הדומות לאלו של המודול הקודס. תפריט המודול מוסיף מחוון נוסף בשס ח0ו40ט!₪650 6716, אשר קובע את מספר העמודות בכל צד. לדוגמה, הגדרת ערך 4, יגרוס למרובע בגודל של ארבעה ריבועיס על ארבעה ריבועים. הורדת ערך המחוון עשויה להפחית את כוח העיבוד הדרוש למודול. המודול מגיע עס שני סטיסם שמוריס של הגדרות: בוירת מחדל (|6180כ) וביצועים תזקים (06ח8 6107 תאו). תוכל לבחור בהגדרות 6סח8חזס6= תטורו, כדי לקבל המחשה טובה של יכולות המחשב. רק מחשביס חזקיס למדי מסוגלים להציג את המודול בתצוגה מלאה וחלקה ובקצב החלפת מסגרות גבוה! סכ 7: כ4 אפ 306/מ 94עמ 4% מ!ספי קחוסו/// 155 1 מתנוד 1ומנום5 32 5 תרשים 7.11: מודול וחטש 6חט0ס5 סם3 מראה תצוגה יוצאת מן הכלל של סיבוב והארת מנהרת קול תלת מימדית. מודול |פחחטץ 500 30 מורכב מתצוגת מערבולת מרהיבה של צבעיס המסתובבת, רוקדת וזוהרת על פי המוסיקה. תוכל לראות זאת בתרשיםס 7.11. המודול 1 פסחוזק נחשב על ידי רבים כתוסף התצוגה התלת מימדי הטוב ביותר, אך אנו חושביס שדווקא מודול ה מפיק את התצוגה המרשימה ביותר של התוסף. כדי להגדיר את המודול בזמן פעולתו, פתח את תפריט 6זט0ו1%חס6 על ידי הקשה על הקיצור א+)/. תפריט המודול מורכב בצורה יסודית למדי. תוכל לשלוט בכמות ההטיה, בהארת ברירת המחדל של המנהרה ובמהירות החלקיקיס (50860 6ז8!= - המהירות בה נוריס החלקיקים החוצה לאורך המנהרה) בעזרת מחווניס נוחיס. תוכל לקבוע את ערך 685 1108% במצב מופעל (חכ0) ספחזטז), מכובה (08 ספחזטז) או אקראי ((00701260ח48). תיבות 2855, ₪100|6 ו-18פ78ד מאפשרות לשלוט ברגישות המנהרה והחלקיקיס כתגובה לשיאים מוסיקליים, וכן בצבע התדרים. מודול ופחחט+ 0חטס5 30 מכיל כמה הגדרות שמורות טובות למדי, וכן את הגדרות ברירת המחדל אם לא תאהב את תוצאות הניסוייס שביצעת עם המודול. מודול 00868 30 פשוט למדי. אין לו תפריטי הגדרה או בקריס. תוכל פשוט להפעיל אותו וליהנות מהתצוגה. המודול יוצר קוביה בעלת מרקס, אשר זוהר על ידי מיגוון מקורות תאורה, ונע ומסתובב לפי המוסיקה המושמעת (ראה תרשים 7.12). 106 3 - א!סיקם 6026/89 תרשים 7.12: מודול 86ט6 35 בפעולה. הערה! תוסף מסוג ץוח 30 נוסף המומלצ להורדה, הוא התוסף א6מוזד, אשר נכתב על ידי ה5ז8)| ח88. תוכל להוריד את התוסף המצוין הוה מהכתובת /הה0ס.6%הסהח60+.א6סוז//:קה, וכן מדף הורדת התוספיםס באתר סותפחו/. התוסף משתמש ביתרונות 61168 ו-|₪ג, בו משתמשים רוב הכרטיסים מבוססי 30% כמו 000001/, 000002/ ו-5086ח28. רכיבי 30% מתוכננים במיוחד עבור טיפול בגראפיקה תלת מימדית, ועושיס ואת על ידי ביצוע רוב המשימות האינטנסיביות הנדרשות לכך, ואשר מתבצעות על ידי מעבד המחשב המרכזי, כאשר הכרטיס לא מותקן. התוסף אפסוזד מתוכנן כך שיעבוד בתצוגת מסך מלאה בלבד, והוא מכיל כמה אפקטים מרשימים. תפריט ההגדרות (ח8)0זט0ח60) של התוסף מתוכנן היטב וקל לשימוש. אחרי שתשתמש בתוסף ץזהזסו ] הסו281ו|8טו/ אספווטא, ב-א=ץאחט- ובתוספי 01ח0008 פסחוזם, תוכל להתמודד בקלות עס כל תוסף ץ|ח30-0, אשר פועל במצב תצוגה מלאה או בתצוגה בחלון. פכק 7: כ4 אפ 306/מ ‏ 4עמ 4% מ!ספי קחוסו/// 107 מ!ספי ק!4 !שיפ1 ק/4 (50 ) עד עתה, בחנו רק את התוספים אשר יוצריס אפקטים חזותיים ומשתמשיס במוסיקה המושמעת, כדי ליצור תצוגה מרחיבה. כעת נציג בפניך תוספיס אשר מרחיבים את יכולות הקול של סְוזחו). התוספיס המוצגיס כאן מבצעים מיגוון משימות. התוסף הראשון שנבחן הוא סזק ז0א05100%ו00 של ח0!86550 181. תוכנה זו שימושית ביותר ומשמשת להשוואת עוצמת הקול של שיריס שונים. לאחר מכן, נעיף מבט על התוסף 06% של ] חח08907 ססחפּז-, תוסף מעולה המשנה את הקול. אז נבדוק את התוסף ?:חסטו של |3855 .5 6ז9ו, בעזרתו תוכל להפעיל כמה תוספי קפס (0חו6859ס0ז₪ |ח0ו5 ופוס - עיבוד קול דיגיטלי) בעת ובעונה אחת. ישנן תוכנות המאפשרות להפעיל כמה תוספי תצוגה בו-זמנית, כגון אטו/! חסו1808|281/ של זז ה1850. מ!ספי כ6!ושמ. שו3אומ. 4/2 כמה פעמיס קרה שהיה עליך לכוון את עוצמת הקול של כל שיר בנפרד, בגלל עוצמות ההקלטה השונות, בהן הוקלט כל שיר! קיימת תוכנת שירות שימושית למדי בשסם סז 00105100%, אשר גורמת לכך שתוכנת מוחפּחו/ תשווה את עוצמת הקול בצורה אוטומטית בזמן טעינת קובצ 103 הבא. תוכל למצוא את התוסף סז ז6אססז5סוט בתקליטור המצורף לספר זה, בתיקיה: ז6א5300105+06חו-6ט!ק0%559260ם:א מתיקיה זו העתק רק את הקובצ |]01.0א3₪4105+06 050 לתיקיה פחושטוס של מוחחו//. כעת, הפעל את סותפחו//, טען רשימת השמעה (או כמה שירים) ונסה אותו. לשס כך, בצע את הפעולות הבאות : * פתח את תפריט 616]60665זק ובחר 1166+5ם/ק5. כרטיסיה זו מציגה את רשימת תוספי ספם, באותה הצורה בה מוצגיס תוספי התצוגה בכרטיסיה חסו+28ו!8 15 /. * בחר בתוסף [| |ק.55א06 ד05וכ!)ג קפכ] סזק זפאססופסוסטה. לתוסף זה יש מודול בודד. לחיצה על לחצן 6ז0ש1ח60, תגרוס לפתיחת תפריט הדומה לזה המוצג בתרשים 7.13. התוסף קל מאוד לשימוש. תיבת ₪806 מגבילה את עוצמת ההגברה שתתוסף לכל שיר שהוא. מיפ! שיריס שקטיס יותר דורשיס ערך טווח גבוה יותר, כדי לשמור על רמת עוצמה שווה לשיריס האחריס הנמצאיס ברשימת ההשמעה. 1.08 3 - א !סיק 6026/89 תיבת ‏ ₪6 א8 מאפשרת לשנות את העוצמה הנפרדת של התדריס עצמס בשיר ולא רק את עוצמת הקול הסופית שלו. תוסף זה מסוגל, ברמה מסוימת, להשוות את הקול של שיריס אשר הוקלטו ברמת בס גבוהה מדי או בתדרים גבוהיס מוחלשים. תיבת ח0ו655זכו60 שולטת בכמות הכללית של השינוי, או של תהליך עיבוד הקול שהתוסף יכול להפעיל על השיר בזאמן ההשמעה. תוכל לשנות את ההגדרות לפי טעמך האישי ותוך התבססות על מערכת הקול שיש ברשותך ובסוג המוסיקה החביב עליך. נסה את כל האפשרויות ובחן את הצורה בה הן משפיעות על איכות הקול במערכת שלך. כדי ליצור קול בעוצמה גבוהה, קבע את ערך = א8] בערך 605+ ואת רמת הדחיסה (ה0ו655ז0010)) כבינונית (הו60ו). בהצלחה! בה היב וד ב | 38 | ידש תרשים 7.13: תפריט הסוזב3ּז טש 60 של התוסף ₪0ק ז0500660ו₪00. שי9/0 ק!4 586כמ. מ !ספיט תוכל להעניק מימד חדש להקלטות מהופעות חיות, או לכל סוג אחר של מוסיקה בעזרת תוספים כמו 06% של חוז08 ססחהז- (ראה תרשיס 7.14). תוכל להוריד את התוספים מדף התוספים באתר סוחהּחו/ בכתובת : פחוסט!ס/הוסס. סרחה הוצו. אאעצעט//: כף1ת תוכל למצוא את התוסף 06% בתקליטור המצורף לספר זּה, בתיקיה: א6כפ5חו-0ט!ק200%559260:א מתיקיה זו העתק את הקובצ !01.%-06 650 לתיקיה חושט1ם של קחחהּחו/. כעת, הפעל את מותפּחו/, טען את המוסיקה הרצויה ועבור לפריט 05/1/6645 בתפריט 5 וק בחר באפשרות [ | 1ש.%א"06 650] 2 קהוהבּחו/ל זס+ 0.8ע חו-טָט!ש א-6ס מחלון חו-ט!כ 10606+5/ק 5 ולת על לחצן 6זטטו ה 0ס6. פכק 7: כ4 אפ 306/מ ‏ 4עמ 4% מ!ספי קחחסו/// 1.09 תרשים 7.14: תפריט 2306 [0זה60 של התוסף א-6ם. התוסף %א"₪8 מאפשר שינוי של הקול המושמע בכמה צורות. תיבת ח₪0ק חסו8וטוססו/! מציעה בחירה בין האפקטיס פטזסח0 ו-86ח8!= ושולטת על קצב (4816), עומק (ה01ק6כ) וכמות (ומוסוז) האפקט. תוכל לשחק עס המחווניס הללו, כדי למצוא את התצורה הטובה ביותר עבור שירים שונים. האס חלמת אי פעםס להיות כוכב קריוקי! תוכל לנסות ואת בעזרת המחוון |0/3וח6 0166/. כל מוסיקאי יודע שאפקט ח670078%0ע6א, הוא תנאי מפתח לכך שמוסיקה חיה תישמע מצוין בחדר כלשהו. תוכל לכוונן את אורך וכמות האפקט שבשיריס בעזרת א6כ. תוסף זה עשוי לעזור רבות בומני הקלטות או הופעה כ-. לא כל התוספים מיועדיס להיות שימושיים. כמה מהס נוצרו רק לשס השעשוע. התוסף |48556ץחו/ של פז6סחז6 צסו0-ז₪8 מהווה דוגמה טובה לכך. אתה מתגעגע לקול הנוסטלגי אשר בקע מתקליטי ויניל ישניס! ואולי פשוט עייפת מהצליל הנקי וחסר האופי של המוסיקה העכשווית! הנה תוכנה קטנה שמוסיפה את הקפיצות והרעשיס החסרים לך. התוסף |88558עחו/ ניתן להורדה מהכתובת : |וחזח. 0065/1160%5-2+זח/6%ח. ח!. סח הוצו//: סשת הורד את קובצ ה-2!5 הדחוס, פרוס אותו לתיקיה פחוּפָט!ם של סותהחו/ והפעל אותו כמו כל תוסף אחר. 110 3 - א!סיקם 61061/89 כ'ס]! מ,[ספיע התוסף ? א=חסטו, שהלוגו שלו מוצג בתרשיס 7.15, מאפשר לערוס יחד תוספי ספם. הוא מאפשר להשתמש גס בגרסאות של תוספים המיועדיס לגרסאות קודמות של סוהפחו/ גירסה א.1. מאחר שהגירסה העדכנית של סותאחו/ היא א.2, ישנס תוספיס שאינס ניתניס לשימוש עס הגירסה החדשה ללא תוסף מעין זה. התוסף מהווה כלי חשוב עבור כל משתמש מותאחו/\ מתקדס. תרשים 7.15: לוגו התוסף ?א=חס6טו!. תוכל למצוא את התוסף בתקליטור המצורף לספר זּה, בתיקיה: 2זח כ 565ח0-1ט!ק200%559260:א מתיקיה וו העתק את הקובצ !12.01 05 לתיקיה פחופטום של קהחפּחו//. תוכל למצוא אותו גס בדף התוספיס של אתר מוהחו/ וכן בכתובת: /82 | /ץסו|ה/חססווופ/וחסס. 6001065 עצתצצ//: 1 שס תמצא עוד כמה תוספים מעניינים עבור קותּחו//. תוכל להשיג גם את התוספיס זסזוו=-0, נססופגוכ ו-0ז6ש468|56. כל אלה ניתניס להורדה מכתובת זו. לאחר שהורדת את התוסף, פרוס אותו לתיקיית פחוףָט1ש של סותפחו//, הפעל את קותהחו/ץ, | טען מוסיקה כלשהי ועבור לכרטיסיה 66%65ם/₪50 בתפריט 68. בחר באפשרות [ | 1ם.2א<- ק5כ] 0.9901.1 <א"ה6ש₪ הנמצאת בחלון חו-טט! 5/5116615. מייד נפתח חלון נוסף, בו עליך לבחור בתוסף 50 נוסף. ואת, מכיון ש- :אתחסטו הוא תוסף 055 פשוט למדי. הוא מספק מסגרת פעולה עבור תוספיס אחרים, בה הס יכולים לפעול ודרכה ניתן לגשת אליהס. פכק 7: כ4 אפ 306/מ ‏ 4עמ 4% מ!ספי קחוסו/// 141 מל!ססיט 6'א[6/י 6 -קחזסוק// רבים מהמשתמשים משמיעים מוסיקה בעזרת קוחפחו//, בזמן העבודה או בומן גלישה באינטרנט. דבר המוסכס על כולס הוא שניתן לשפר את נוחות השימוש בנגן בצורה משמעותית, על ידי הוספת אפשרות לשליטה חיצונית. ובכן, חברת +ספווטצ מציעה את האפשרות הזאת בצורת תוסף, אשר מאפשר לשלוט ב-קותפחו/ בעזרת מוט ההיגוי (גיויסטיק), ללא צורך בהפסקת העבודה, פתיחת חלונות מיותרים או לחיצה על לחצנים וסמלים. נתחיל בתיאור התוסף 1.00 |ס8ח00 א500ע0 80%!!|טא, אותו תוכל למצוא בתקליטור המצורף לספר זּה, בתיקיה: עס ה46פ5חו-סט!ק200%559260:א מתיקיה זו העתק את הקובצ !01.ץ0[ ח68 לתיקיה פחושָטום של סותפחו//. לאחר ההורדה והפריסה אל תוך תיקיית פחוסט!ם/כותהּהו//, פתח את קותהחו//צ, טען שיר, הקש את הקיצור ₪+0%10 כדי לפתוח את תפריט ₪610/680665 ובחר בתפריט 6 וק |060678. כעת תראה את התוסף (צ0ס א65) 1.05צ חו-פטוק וסזחס6 א506עס. אהספווטא. בחר בו ולתץ על לחצן 6016 כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 160786ח60 של התוסף (ראה תרשים 7.16). ספ 10 %סבם ספ 10 הצ תרשים 7.16: תיבת דו-שיח הסוזבּזטטו 60 של התוסף |סשח60 506%שסכ אספווטא. 112 3 - א!סיקם 61061/69 תוסף זה עובד היטב עס רוב סוגי מוטות ההיגוי, כל גמו שההתקן מחובר ליציאת סה בכרטיס הקול, וכן מוגדר כראוי במערכת. סמן את תיבת הסימון 6% 6ומ8חם הנמצאת בתיבת הדו-שיה חהסו)ז0ה60 של התוסף ולתצ עְוכֶק8. אס מוט ההיגוי מוגדר כראוי במערכת, תוכל כעת לדלג משיר לשיר, על ידי הוות המוט ימינה ושמאלה. אזהרה! בקובצ ה-2|0 של התוסף 1.05 |0חס6 א500ע00 אספווטא. אין קובצ ]36 המיועד למתן תשובות לשאלות נפוצות. תוכל להקצות את רוב הלתצנים, אשר על מוט ההיגוי, כך שישלטו על מותפּחו/ בצורה נוחה. תיבת ₪17604/003!5 שולטת בדרך בה תגיב מותפּחו/ לתנועות מוט ההיגוי. תוכל לקבוע את השפעת התנועה על סותפחו/ו, על ידי גלילת התפריט הנפתח בכל אחת מהאפשרויות ובחירה בפעולה הרצויה. התיבה (6708+6)]) 6641008!5ז1ום שולטת בפעולות שיבוצעו כתוצאה מתזוזות מוט ההיגוי, כאשר מקש 816ח67:| /4) לחוצ. תוכל להקצות את פעולות לחצני מוט ההיגוי בתיבת פחסאטם. לרוב, 1 חסטם הוא לחצן המיתוג, 2 חסאטם הוא הלחצן השמאלי בראש מוט ההיגוי. מיקומי 4 חסאטם ו-5 חסטם עשוייס להשתנות בין ההתקנים. ש3/מ. כ1/44מ. 64%/א!6 0 116 קיימיס תוספים שוניס המבצעים פעולות רבות ומגוונות. רוב התוספיס נמצאים באתר הבית של מותפּחו//, שס תוכל להוריד את אלה המתאימיס לצרכיך. כפי שתוכל לראות, כמה מהתוספיס פשוטיס למדי - כל שנדרש הוא להתקין ולהפעיל אותם. כמה מהם מורכביסם קצת יותר. רוב המשתמשיס החדשים עשויים להיתקל בבעיות משמעותיות או בשאלות הנוגעות לתוסף ולהתקנתו. ישנס כמה מקורות, אליהס תוכל לפנות אם תיתקל בבעיה. בנוסף לעזרה הניתנת באתר הבית של סותאחו/ש, יש לרוב התוספיס אתרי בית, בהס תוכל למצוא מידע שימושי בנוגע להפעלתס. באתריס אלה תוכל למצוא קובצי שאלות נפוצות ומדריכים עבור רוב התוספים ובמיוחד עבור הפופולריים מביניהס. אחד הדבריס שעליך לחפש תמיד במקרה של בעיה, הוא קובץ העזרה ).868016 הנמצא בתוך רוב קובצי ה-₪|2 הדחוסיסם, בהם מגיע התוסף. קבציס אלה מכילים לרוב כמות רבה של מידע שימושי, הנוגע להפעלת התוסף, וכן מידע אודות סוג המערכת המומלצת להפעלתו. סכ 7: 42 אפ 306/מ 4עמ 4% מוספי קחוסו/// 3 לתוספי תצוגה, כגון 83חוהחח8טף/ של 468% ס|פ8ק (ראה תרשים 7.17), יש תכונות רבות ולעיתיס הס ייראו מסובכיס למדי. למעשה, לרוב הס נראים די דומיס לתוספי התצוגה אשר בחנו במדריך זה. עובדה וו עשויה להקל על השימוש בהם, אך הדרך הטובה ביותר היא להיכנס לתפריטי ההגדרות (חסו81זטטו1חס6) שלהס ולראות את השינוייס הנובעים משינוי האפשרויות שם. תרשים 7.17: התוסף 6חוזהוחהטס של ₪686 סוטבּק יוצר אפקט מרשיס בצורת ספקטרוס אנלייזר. ישנס גם תוספים הנראיס פשוטים, אך דורשיס ידע רב לצורך הפעלתם. התוסף אזס וק של הח0!36550 1611 (ראה תרשיס 7.18) מהווה דוגמה לתוסף יוצא מן הכלל עבור ₪25 הרוציס לעשות נסיונות בשינויי קצב בתוכנת קותאחו/). תוכל למצוא אותו בתקליטור המצורף לספר זה, בתיקיה: 1078ח6+ו5ח6-1ט!ק0%559260ם:א מתיקיה וו העתק את הקוב |7%.01ס1ח46ו0 65 לתיקיה פחופָטום של קתפחו/. קוב הטקסט )א).01+60107 ₪50 מהווה מדריך חיוני לשימוש בתוסף. הקוב מסביר איך לבצע את המיקס וכיצד להשתמש בכל תכונות התוסף. ללא מדריך זה, תהיה המשימה קשה מאוד לאלה אשר אינס 058 מומחים, בעלי ידע נרחב במחשביס. נספת ‏ א' מכיל ‏ מידע נוסף אודות התוספים 6זס-ח6)ו₪ ו-80|65+חז ד |טזזו/ המשמשים ככלי 3סוש עבור 45. | | ₪0 ]]:2]8]] 77 ]| =א-א ]]] פוא | =[ וו תרשים 7.18: הכלי עבור 25ם וירטואלים : תוסף אזס וק של ח0|80550 ז161. 14 3 - א!סיקם 6126/89 אס בכל זאת לא הצלחת להפעיל את התוסף, תוכל לפנות לאלה אשר פיתחו ועיצבו את התוספיס הללו בדואר אלקטרוני. דף התוספיס באתר סותאחו/\ מכיל רשימה של כתובות דואר אלקטרוני השייכות לאותס מתכנתיס. אס ברצונך ליצור קשר עס מתכנת כזה, הקפד לשלוח את המידע הבא, אשר יעזור להס בניתוח הבעיה: * מערכת הפעלה (2000/ ד%ו/95/98 פעוסמחו/\) * מהירות המעבד ((000) זיכרון 5410 סוג כרטיס המסך סוג כרטיס הקול * גרסת קוחהחו/צ > גרסת התוסף אם תחליט לשלוח דואר אלקטרוני למתכנת כדי לקבל עזרה, עליך לכלול פרטיס אחרים העשויים לעזור בניתוח התקלה: מתי התוסף גורס לבעיה, אילו תוכנות אחרות מופעלות באותו הזמן, מה קורה במציאות, ופרטיס אחרים העשויים להיות רלוונטיים לחוסר התפקוד של התוסף. חלק מאותם תוספים נוצרים על ידי משתמשים כמוך, ולרבים מהמתכנתים אין גישה לכל סוגי מערכות ההפעלה ולתצורות החומרה השונות. אם נואשת מכל האפשרויות האחרות, רביס מהמתכנתים ישמחו לעזור בקביעה אס האשמה נעוצה בחומרת המחשב שלך או בתוסף עצמו. הדבר האחרון שתוכל לעשות במטרה ללמוד אודות התוספים הוא להשתמש בהם. עבור על כל אפשרויות ההגדרה, אחת אחרי השנייה, ושנה אותן. למד על כל אפשרות ומה צורת השפעתה על התוסף. מילת המפתח היא ניסוי. השתמש בשירים שונים כדי לראות אילו מהסם מגיביס טוב לתוספים שוניס (אנחנו גילינו שכל דבר אשר נוצר על ידי 20700|6 400 מתאים). בקיצור, השתעשע כאוות נפשך. מ!ססיט [כ!!][]!] יע תוספים, ובמיוחד אלה המיועדיס לתצוגה, מהוויס דוגמה טובה להצגת הדרך השונה בה המחשב שלך, קובצי ₪3 ותוכנת מוחפּחו/ פועלים, בניגוד למערכות הסטריאו המסורתיות. קובצי ₪3 אינס מוקלטיס בהכרח באיכות ההקלטה של תקליטור, אולס מערכת הסטריאו שלך, מצד שני, אינה ניתנת להרחבה כמו נגן קופּחו/ בעל ארכיטקטורת התוספים. יכולת הרחבה זו מוסיפה במידה רבה להנאה מהמוסיקה, בין אס מדובר בתוספי 5 או בתוספי תצוגה, המשמשים להנאה חזותית בלבד. סכ 7: 42 אפ 306/מ 4עמ 4% מוספי קחוסו/// 15 אין ויכוח על העובדה שהשירים מיועדיסם בראש ובראשונה להישמע כפי שהאמן רצה שהם יישמעו, אולס המוסיקה אינה מיועדת אך ורק למוסיקאים, אלא גם בשבילך, המאזין. המוסיקה המושמעת באמצעות סותאחו//, הופכת לדבר, אותו תוכל לשנות וממנו תוכל ליצור דבריס חדשים. למעשה, יש בידך כוח אשר לא היה קייס קודס לכן. אז הגיע הזמן להתחיל להשתמש בתוספיס המדובריס, להשמיע את המנגינות ולראות מה יקרה! 16 3 - א !סיק 626/89 הפיכת קול למידע דיגיטלי פרק 8 קול ספרתי (דיגיטלי) 9 %; יצירת קובצי 3! 10 יצירת תקליטורים משלך 177 | 2 ק/4 ספפמ/ (46/0/3// כאשר אנו מדבריס על קול ספרתי, אנו כולליס הרבה יותר מהקול הבוקע מרמקוליס או מאוזניות. פרק 2, '*מסע אל תוך הפורמט והנגניסיי, מכסה את פרטי פורמט קוב 3 ואת הטכנולוגיה שיצרה אותו. זכור כי פורמט 13 הוא לרוב תוצאה של קוב קול ספרתי מקודד או ערוץ שיר (1780%) בתקליטור, אבל לא רק. במקריס בהסם תקודד את המידע מתוך ערוץ שיר של תקליטור, אינך חייב לדעת את המבנה המעשי של הקוב הספרתי המדובר, כדי ליצור איכות הקרובה לאיכות תקליטור. יצירת קובצי 03 לא נעשית תמיד ממקור ספרתי טהור, כמו תקליטור מוסיקה. במקריס רבים, הקידוד יתבצע מקובצי ////, אשר נוצרו על ידי תוכנות מבוססות מחשב, הוקלטו מטייפ קלטות אנלוגי, או ממקור אחר שאינו ספרתי. פרק וה מסביר דבריס רביס הנוגעיס להקלטה ולהפקה של קול ספרתי, אשר יעזרו ליצור קובצי 153 באיכות גבוהה ממקורות שמע לא מושלמים. 9 8: ק!4 ספכמ! (%/46/0!) 19 פ!₪ 4124 ספכמ!: כ?? מאמס6פיע אק/י6ימ ק(4? ברמה הבסיסית ביותר, המחשבים 'לוכדיםיי קול, על ידי דגימת שטף של מוסיקה אנלוגית והמרתו לצורה דיגיטלית, באמצעות רכיביס הידועיסם בשס 800 (611619עח00) |פזוסוס-0ז-0ֶסוהחג). הערה! ליתר דיוק, לרוב מכניס את רכיבי ה-406 הללו בשס 5ז16 8צח60 ם/א, או אפילו בשם 8ז810/ח60 ג (ללא האלכסון). בדומה, קיימים גם ממירי מידע אנלוגי לספרתי - הידועיס בשס ₪06 (9ז0ו6עח00 טס!|החה-0:-|פזוטוס), מזס, או 5ז080טח60 גכ, וכן ממירים המטפלים בשני סוגי ההמרה (9ז610עח600 הס/סג). רכיבי 406 דוגמיס אות המגיע ממיקרופון, טייפ קלטות מוסיקה או מקור קול אנלוגי אחר, וממיריס אותו לאות ספרתי, אותו יכוליס מחשבים להבין ולשמור. כמעט לכל כרטיס קול הנמצא בשוק כיום, יש ממיר 406 אחד או יותר. כאשר כרטיס הקול קורא את אות הקול, רכיב ה-06 מעביר מידע ספרתי למחשב בצורת מידע גולמי (818כ שו8ה). מידע זה עובר דרך תוכנת מנהל ההתקן של כרטיס הקול, ומגיע למערכת ההפעלה ולתוכנת ההקלטה בה השתמשת. תהליך זה נקרא דגימה (סַחו|קרז58), בשל העובדה שהמחשב מבצע למעשה דגימות ועירות של שטף הקול, והופך אותן לערך מספרי, בו ניתן יהיה להשתמש מאוחר יותר לצורך שחזור הקול הנדגם. ?ו (ש/קח/50. ) הקול מורכב משטף רציף של מידע, ועל המחשב לקחת דגימות ועירות של הקול במרווחים קבועים, כדי להקליט אותו. אם תדגוס את הקלט בתכיפות גבוהה יותר, תוכל ליצור פלט קולי טוב ומדויק יותר, כאשר תרצה לשחזר אותו. הקצב בו נדגס הקול (או קצב הדגימה - 916ז פְַחו|קְחז58), נקבע לרוב ביחידות הרצ (672 - 2ח) או קילוהר (2ח - 82סוו4 - אלף הרצ). הרצ אחד, משמעו פעס בשנייה. שישיס הרצ הס שישיס פעם בשנייה (זּהו התדר בו מהבהבות נורות הניאון). קצב דגימה של 44.12, משמעו שהקול נדגם 44,100 פעמים בכל שנייה. 120 3 - א!סיקת 6126/89 ככל שהקול נדגס בתכיפות גבוהה יותר, כך הדגימה תהיה מדויקת יותר (ועל כן הקול הדגוס יהיה דומה יותר למקור), אולס כמות הזיכרון הדרושה לדגימה תהיה גדולה יותר, וכך גס גודלו של הקוב הסופי. רוב הדגימות באיכות הגבוהה, הדומה לאיכות תקליטור, נדגמות בקצב דגימה של 44.102. כאשר עובריס לקצב דגימה נמוך יותר, כדי להקטין את גודל הקוב הסופי, רוב התוכנות מציעות אפשרות הקלטה בקצב דגימה של 2ח22.05 (חצי) או 2ח11.0254 (רבע). ש3[0. (6/5ח00 ) מספר הערוצים מתייחס לכמה אותות קול ייחודיים קיימיס בקוב. לדוגמה, רוב הקלטות וכל התקליטוריס מכיליס אות סטריאופוני, שמשמעו שני ערוצים - שמאל וימין. רדיו /]ג, לדוגמה, משתמש לרוב באות מונו. אותות סטריאופונים מכיליס כמות מידע הכפולה מכמות המידע שבאותות מונופונייס, בשל העובדה שיש בהס שני אותות נפרדים. 00 (חסו₪650/017 ) קצב הדגימה קובע באיזו תכיפות נדגס מקטע קולי, אולס הוא אינו קובע את דיוק הדגימה עצמה. הדיוק נקבע לרוב על ידי רמת ההפרדה (חסטט!4650) של הדגימה, הנמדדת בסיביות לדגימה (0!6ח58 זפ 888). הגדלת ההפרדה גורמת לפחות רעש רקע המתלווה לקול. לדוגמה, דגימות בנות 16 סיביות מאפשרות דגימה שבה כמעט ואיו רעש מורגש, ואילו לדגימות בנות שמונה סיביות יש נטייה להכיל רעש הנשמע היטב. החיסרון היחיד בשימוש בדגימות בנות 16 סיביות, לעומת דגימות בנות שמונה סיביות, הוא הנפח הכפול של הזיכרון שהן דורשות. הדבר המרכזי שעליך לוודא, הוא שהמערכת שברשותך מסוגלת לדגוס אות באיכות מספקת. ישנן תוכנות הקלטה שאינן משתמשות באיכות ההקלטה הגבוהה ביותר של כרטיס הקול כברירת מחדל. כדי לוודא שכרטיס הקול מפיק את איכות הקול הטובה ביותר, לה הוא מסוגל להגיע, קרא את החלק הדן בכרטיסי קול בהמשך פרק זה. בהמשך פרק זה, נדון בבדיקת אזור המולטימדיה של לוח הבקרה במערכת ההפעלה פוססחו/, שס תוכל להגדיר את כרטיס הקול, כך שידגוס קול בקצב הדגימה הגבוה ביותר. הערה! תוכנות דגימת קול בסיסיות ומתקדמות רבות יעבדו בהפרדה של שמונה סיביות כברירת מחדל, בומן הקלטה והשמעה בו-זמנית. עליך לוודא כי ההגדרות הן של דגימת קול בת 16 סיביות, על מנת שתוכל לקבל איכות הקלטה סבירה. פכק 8: ק/4 ספכמ' (406/0/9/) 11 6 ק/99 כיצד משפיעים קצב הדגימה, ההפרדה ומספר הערוצים על גודל הקובצ! טבלה 8.1 מציגה את גודל הקובץ במגה בתים (לפני הקידוד לפורמט 3=!) הנדרש על ידי כל סוג הקלטה. גודל קוב ה-03) משתנה לפי איכות ההקלטה, וכן לפי האיכות שנבחרה בתהליך הקידוד. עבור הקלטות סטריאופוניות בנות 16 סיביות הנדגמות בקצב דגימה של 2ח44.19, תוכל להסתמך על יחס דחיסה שבין 10:1 ל-12:1 לערך, בומן ההמרה לפורמט 3=ו. קצב | 4616 | שהא4א | מהאמטמנ | =האמ2: | =האטנ0וו | שאאטבטור | דגימה סטריאו | מ | סיטריאו מונו סטריאו | מ 0//] 0.68 1.38 1.38 2.55 2.5 5.08 טבלה 8.1: גדלי קבציס עבור דקה אחת של קול, אשר הוקלטה במיגוון קצבי דגימה, הפרדת סיביות וערוצים. קשמ ק!39י ק/4 ישנן שתי דרכיס להשיג את אות הקול המקורי עבור קובצי ה-03! שתיצור. הדרך הישירה ביותר היא לשדוד (סוַח) את המידע הקולי בצורה ישירה מתוך קוב ערו השיר בתקליטור עצמו. תהליך גה אינו כולל בתוכו תהליכי המרה אנלוגייס לספרתייס ולהפך. כל שהמחשב עושה הוא לקרוא את המידע האגור בתקליטור ולכתוב אותו כקובצ //ו, או לקודד אותו ישירות. התוכנות המבצעות זאת נקראות 8ז6ססוח. תוכל למצוא מידע נוסף אודותיהן בפרק 9, יייצירת קובצי ₪3!יי, ובפרק 10, יייצירת תקליטוריס משלץךיי. הדרך הנפוצה השנייה להשגת אות הקול המקורי עבור קובצי ₪3!ש, היא המרת אות הקול האנלוגי המגיע מכרטיס הקול לצורה ספרתית גולמית (כמו קובצ ///). לשס כך, עליך להבין את מורכבות נושא כרטיסי הקול, רעשי קו ותוכנות ההופכות קול אנלוגי למידע ספרתי. פורמט /4%/ אינו צורת המרה (000₪0) בוכות עצמו, אלא פורמט המכיל קולות הדחוסיס בקידודי 00006 שונים, כגון 04 (חסט3וטוססו 0006 6פוטק), שמסקסה (חסוז3!טוססו/! 60006 86וגום 0801166), ה660ק65טזד ואחריס. 12 3 - א!סיקם 6106/89 לרוב, קובצי //\ משתמשים בקידוד /501. אותות הנשמריס בצורה זו, כמעט ואינס דחוסיס או אינס דחוסיס כלל, ומכאן ההסבר לעובדה שקובצי צה/ נוטיס להישאר גדוליסם, בהשוואה לפורמטיס אחריס. אס תרצה להמשיך לקרוא אודות סוגי קידוד הקיימיס בקובצי 4%/, בדוק את התיעוד או את קוב העזרה המגיע יחד עס תוכנת ההקלטה, בה אתה משתמש. לכי 196/כ עמ 916/מ ככ6!ס! + מא שפיט 4את96 לא כל כרטיסי הקול נבראו שוויס. בשל העובדה שלא כל משתמשי המחשב רגישיס לעניין הקולי, כרטיס קול טוב התואס ז89%0!₪ 6חט0ס5 עשוי להיות בחירה טובה. עבור אלה הרגישיס לעניין וּה, קיימיס כרטיסיםס איכותיים יותר. בכרטיסיס האיכותייס יותר, ממירי האנלוגי לספרתי יהיו באיכות טובה יותר. אס אתה מתכנן לבצע העברות רבות מקלטות דג כ, קלטות אנלוגיות רגילות או תקליטיס לקובצי 3קו, הרי שכרטיס איכותי מציע טווח דינאמי טוב יותר, ויחס האות-לרעש יתרוס ביצירת קבצים איכותייס בהרבה. להלן כמה סוגי כרטיסיס לבחירתך. 65| א%6ח/ וה0ס6. א<6+חבּ. עוצעצ אס אתה מחפש את הטוב שבטוב בתחוס כרטיסי הקול, פסוחסז!80!₪ אפוח הוא מקוס טוב לעניין זה. החברה מספקת כרטיסיס איכותייס עבור מוסיקאיס ומהנדסי קול ממוחשב. הכרטיסיס 2000 5100100810 א6זח ו-סזק // 5100100810 מציעיס איכות קול המתאימה למה שתצפה מכרטיס אשר עולה פי ארבעה עד פי 10 מהכרטיסיס הפשוטים הקיימיס בשוק. כרטיסים אלה מכילים יכולת הפרדה של 20 סיביות באיכות ד., וכן יכולת ריבוי מקורות קלט. לדוגמה, הכרטיס 2000 0ז008ו5%00 מסוגל להקליט או להשמיע שמונה ערוציס סטריאופוניס (תוך שימוש בארבע כניסות ויציאות פיזיות). ממירי ס/ ו-0/8 בני 20 הסיביות, מאפשריס להקליט ולהשמיע קול באיכות הקרובה למושלמת, ובזכות יחס האות-לרעש הגבוה, אין רעשי רקע או ומזומיס כלשהסם. הכרטיס פועל בעיוות הרמוני (חסווזסו5וכ 6וחסוחזבּ) של פחות מ-0.003%, והוא בעל קצב דגימה של בין 6.2562 ל-2א50 - יותר מכל מה שתוכל למצוא בכרטיסים זולים. פכק 8: ק/4 ספכמ' (406/0/9/) 3 636 6וווטד וה0ס6. 6-003067!+ו+-8ו0 עס צ. צאצעש//: כ הכרטיס 6חט080!ט1 ח60680וחטד, הוא מוצר מצוין עבור אותס משתמשיס אשר רוצים כרטיס קול המציע פחות רעשי רקע ואיכות דגימה טובה יותר מהסטנדרט המוצע על ידי ז9510| 0חט60, אך אינס זקוקיס לכרטיסי הרמה הגבוהה ביותר. הכרטיס מציע ממירי 8/0 ו-ה/ס בהפרדה של 20 סיביות וביחס אות-לרעש של 9700 (העיוות ההרמוני הכולל הוא כ-0.005%). קצב הדגימה של הכרטיס נע בין 252 ל-4842. 5 +38000%) ה ס6. 30641305 צשאעצעש//: כ חברת 805.] 08061 מייצרת שני כרטיסים הנחשבים למועדפים ביותר על מוסיקאיס המשתמשיס במחשבי ₪6 בעולם כולו. הכרטיס 8/6/4/ מציע ארבעה מקורות קלט ופלט נפרדים, יחס אות לרעש מצוין וקצב העברת נתוניס מהיר במיוחד. הכרטיס מציע גס דגימת יתר (פָחו|קוח58ז6ע0) פי 64. ארכיטקטורת הכרטיס מתוכננת כך שהוא יפיק כמה שפחות רעש על גבי האות הנכנס אליו. החברה הציגה לאחרונה כרטיס חדיש יותר, 8/8/8*24/\, התומך בשמונה ערוצים ממשיים, הפרדת דגימה של 24 סיביות תתן פי 128. הביקורות על הכרטיס מעטות עדיין. ]135% הטספ 05.60 613ע63+1ז6. צעשש//: כ ישנס חיקוייס רביס לכרטיסי ז9510|₪ 06חט50. הכרטיסים נמכרו בכמויות של מליונים, יחד עס מחשביס חדשים מאז סוף שנות השמונים. הו טווח הזמן, בו הס הפכו לסטנדרט השולט עבור כרטיסי קול המיועדיסם למחשבי 6ח. אולס, עובדת היות הכרטיס שכיח למדי, אינה הופכת אותו לטוב ביותר במונחי איכות. כרטיסי ז8!99)0 0חט50 אינס רעים מאוד. הס תוכננו, כך שניתן יהיה למכור אותם במחיר נמוך, עובדה שעורה לחברה להיות החלוצה בשוק ולהגיע למימדי ההצלחה שהגיעה. אולם, כיוס, בומן שהמחירים צונחים וישנס משתמשים תובעניים רבים יותר הדורשיס ביצועיס משופרים, כרטיסי ז8!8540 6חט50 ותואמיהס הפכו לבעלי יכולות טובות יותר. רוב המשתמשיס מחזיקים בכרטיסי ז8519/ 6חט0ס5 16 או 64. לכרטיסים אלה יש לרוב רמת רעש רקע הנלווית אליהס. הס מכיליםס ממירי 4/0 ו-8/ס בני 16 סיביות בקצב דגימה של 5902 עד 4802. כרטיסים אלה טובים לרוב המטרות הביתיות. אולס, הס רועשים ואינס אידיאליס עבור יצירה או קליטת קול האמור להפוך לקובצי 3 (למעט במקריס בהס אתה עושה שימוש בהקלטות עבור להקה פרטית או שמיעה אישית של החומר המוקלט). 14 3 - א!סיקם 6126/89 אס תרצה לשדרג את הכרטיס או לרכוש כרטיס אחר, תוכל לבחון את האפשרות לרכוש את הכרטיס פעו] ז3510! 0חט50 המהווה דוגמה מצוינת ליכולות המוצעות, אפילו בכרטיסים הפשוטיס יותר המוצעיס בשוק כרטיסי הקול עבור 56. בטוות המחירים הנמוכים יחסית, 1/6 ] ז5!3516 6חטס5 הוא בחירה מצוינת. משכומ. [|ספ!מ. 91₪/מ. ככשיסי 4/1 משתמשים המכורים לאיכות קולית גבוהה במחשבי 56, יחשדו מטבעס בכרטיסי קול, כשס שהסם יחשדו במגבריס וברמקולים. האמת היא שכמשתמש רגיל, תוכל להסתפק בכל כרטיס קול בן 16 סיביות, משוס שהקול המופק ממנו יהיה מספק למדי, אולס, כפי שראית, ישנס כרטיסים באיכות גבוהה בהרבה מהכרטיסים הנפוצים בני 6 סיביות 'יתואמי ז13540 0חט0ס5'י, אך למשתמש הממוצע השוקל מעבר לכרטיסיס יקריס כתוצאה מקידוד ומהשמעת קובצי 3ק, חשוב להבין כמה מהנושאיס הקשוריס להשוואה בין כרטיסי מולטימדיה איכותיים לבין כרטיסים רגילים. 1. יצרני כרטיסים המיועדיס לשיווק המוני, נוטיס לדחוס את רכיבי הכרטיס יחד, כדי לחסוך בעלות הייצור. ממירי 0/8 שלהם, בנוייס לתוך רכיביס אלקטרונייס אחרים, דבר הגורס להגברת הרעשים. בכרטיסים יקריס יותר, מנסיס היצרניס לבודד את הממירים, כדי להפחית את הרעש הנוצר על ידי הכרטיס. 2 כרטיסים יקרים מיועדים לשוק המוסיקה המקצועית, ולכן הם אינס תואמי 50| 0חַט50 בהכרח. עובדה זו עשויה לגרוס בעיות, כאשר תרצה להשתמש במשחקים אשר דורשים כרטיסי קול תואמיס (במיוחד כאשר מדובר בתוכנות ישנות מבוססות 05כ). ייתכן שתוכל להשתמש בכרטיס הרצוי במשחקים, אך כדאי לקחת עובדה זו בחשבון אס אתה משחק הרבה. 3 תוכל להתקין יותר מכרטיס קול בודד במחשבך. אולס, בדוק אם המחשב יוכל לתמוך בכך. כל כרטיס קול יודקק ללפחות ארבעה ערוצי וס להקלטה ולהשמעה בו-זמנית (א6|סטס-ווט₪). לכן, עליך לוודא שקיימיס לפחות ארבעה ערוצי הפ פנוייס במחשב, כדי שתוכל לבצע הקלטה כזו. כדי לבדוק כמה ערוצי גוזכ זמיניס במחשב, פתח את לוח הבקרה של פשססחו//, בחר באפשרות וה5%6ץ5, סמן את ז0+6 60 ובחר ב-614165קסזם. בראש תיבת הדו-שיח, בחר באפשרות (1) 266655 עץוסוח6ו +66זום. 4 נושא נוסף הקשור בהתקנת שני כרטיסי קול, הוא העובדה שמנהלי התקן רביס לא כוללים תמיכה טובה בשני כרטיסי קול. ישנס משתמשים העוקפיס את הבעיה, על ידי התקנת שני כרטיסים של שני יצרניס שוניס, שיטה שיש לה בעיות משלה. הדרך הטובה ביותר להימנע מבעיות הקשורות לכך, היא להתקין כרטיסים בעלי מנהלי התקן התומכים ביותר מכרטיס אחד. לחילופין, תוכל לרכוש כרטיס המכיל כמה ערוציס. פכק 8: ק/4 ספכמ' (406/0/9/) 15 5 רוב הכרטיסים המיועדים לשיווק המוני, מערבליסם את כל שטפי הקול שהס מסוגלים לייצר (מוצא התקליטור, קלט, קול המופק מהמחשב), ומפיקים אותו דרך מוצא אחד בודד. עובדה זו, והעובדה שכמה מהכרטיסים הללו מגביריס בעצמס את המוצא, עלולה לתרוס להגברת רמת רעש המוצא. 6 בדוק והשווה היטב את יכולות הכרטיס בהשוואה ליכולות מנהל ההתקן שלו. על הכרטיסיס בעלי הפרדה של 24 ו-20 סיביות להיות מסופקיס יחד עס מנהלי התקן התומכים ביכולות אלו. דבר שכיח הוא למצוא כרטיסי 20 סיביות אשר פועלים, בסופו של דבר, ככרטיסי 16 סיביות עקב מגבלות תוכנה. כרטיסיםס אלה מפיקים קול בהפרדה של 16 סיביות, אשר הומר מקול שנדגם בהפרדה של 20 סיביות. זוהי, כמובן, אינה הקלטת 20 סיביות אמיתית. רביס מהכרטיסים החדשים יותר, משתמשיס בערכת 80650000זו0/א660זום של 07050%), כדי לשפר את הביצועים. כרטיסים אלה דורשיס מנהלי התקן תואמי 0176619 מתאימים. 7 אם ברשותך כרטיס ומנהל התקן המסוגליס להפיק קול בהפרדה גבוהה, ודא שתוכנת עריכת הקול איתה תעבוד תומכת גס היא בתכונות אלו. 8 דע את ההבדל בין כרטיסי |0= לכרטיסי 1!54. תקן 701 הוא ארכיטקטורת חריצי הרחבה (5!0%9) מהירה וקלה להתקנה בהרבה מטכנולוגיית 15 המיושנת. אס במחשבך יש חריצי הרחבה ריקיס מסוג 01ם, ודא כי הכרטיס שתרכוש הוא תואס |00. ([(6שיע 0ק6!כ'ע מפפקמ 4/7 קניית כרטיס הקול הטוב ביותר שתוכל להרשות לעצמך, אינה מבטיחה בהכרח איכות קול טובה. איכות כרטיס הקול מהווה שלב אחד מרביס בדרך להפקת מקור קול נקי, לשס קידוד קובצי 03). הסעיפיס הבאים מציגיס את השלביס הנוספים. מק 6% קלק ל אחד הנושאיס החשוביס ביותר הוא למצוא דרכיסם להשתקת רעש הרקע, העשוי לבקוע מציוד ההקלטה שברשותך. רעש הרקע עשוי להיות רחש חלק, או צורה אחרת של רעש המעוותת את הקול העובר דרך כרטיס הקול. תוכל לבדוק מה מידת רעש הרקע הקיימת במערכת שלך, על ידי הקלטה של 20 עד 30 שניות של שקט (ללא כל מוסיקה שהיא), כפי שמוצג בתרשים 8.1. לפי נתוני ההקלטה, תוכל להחליט אס קייס יותר מדי רעש. ברוב המקרים, הרעש אינו אמור להוות בעיה. 16 3 - א !סיק 6026/89 מיפ! גסם המחשב עצמו מפיק רעש הנובע מכל רכיבי האלקטרוניקה הקיימיס בו, ועשוי להשפיע על איכות הקול, אס הכרטיס אינו מוארק כראוי. שוב, נושא זה ישתפר ככל שתעלה בסולם האיכות של כרטיסי הקול. אם אתה יודע לטפל בחומרת המחשב שלך, תוכל לשנות את מיקוס כרטיס הקול, כך שיהיה רחוק ככל האפשר מהכונן הקשיח ומכרטיס התצוגה. טכניקה זו טובה לכל סוגי כרטיסי הקול, פשוטיסם כמקצועיים. 5 צוסטחו | פהסוזקם וסט אופוע ‏ 6085/ום | 88ם | | יפי ₪ ₪ | | פד | ספה | שו | שי | הס | וד הגמ ו או | אק | סכ | סטחנ | 5399 תפקה | שפעת | וו | שר | ו | | 5 | 97 | לפ | 49 | 9 | | -- | -+ | :=ק | 11 | 4% | > | + וה =י = 6+ ה( 8 . הריט א| "בלשו 2 2 ל ה בש%| שב 8| | שא ביט | שג ו 8" א | ישן 5( 060 55 050 ₪45 040 035 030 025 020 ₪15 10ם 005 ססם' זופ-18 הפחחוף סשב/ | = הת 8 פס 000 008 2 4100 6 | 5 0 זו תרשים 8.1: הקלט כמה רגעיס של שקט בעזרת תוכנת ההקלטה שברשותך, כדי לבדוק את רמת רעש הרקע. [קק 6מ כא6' פפק064 !שמ פמק4י6יט אחד מהדבריס הקריטיים ביותר שתוכל לעשות בזמן הקלטה מטייפ רגיל או מתקליט, הוא לנקות את כל מה שאפשר כמה שאפשר. תוכל להשתמש בערכות לניקוי ראשי טייפ, אותס תמצא בחנויות תקליטים. ניקוי תקליטיסם מאבק והחלפת ראש הפטפפון, עשוי לתרוס גס הוא לענין. פכק 8: ק/4 ספכמ' (406/0/9/) 17 060 כ40/ע 9/6/ע אם תנסה לדבר על נושא הכבלים עס משוגעים למערכות סטריאו ומהנדסים, אתה עלול לצאת מבולבל לחלוטין. ישנן כל כך הרבה דעות וטענות שונות בעניין סוג והרכב הכבליס המתאימים למיגוון התקני קול. ברוב המקרים, תוכל להשתמש בכבל פשוט מסוג /6א, כדי לחבר שקעי מוצא לשקעי הכניסה של כרטיס הקול. יצרנית הכבלים באיכות הנפוצה ביותר, היא 680|6 זסופחסו], וכתובתה: וחסס.5+6708016 חסרח. עצשעצ הבעיה עס סוג כבלים וה, היא שהס שכיחים למדי, ולכן קיימיס יצרניס רביס המייצריס אותס. באופן כללי, איכות הכבל מסוג זה טובה מאוד - הרבה יותר ממה שתמצא בשוק חברות הכבליס האנונימיות המייצרות כבליס זוליס. מבנה הכבל טוב והמחיר סביר. אס תרצה להתקדסם קצת ולספק לכרטיס אות (|51008) איכותי, תוכל להשתמש בכבלי 080|8 זסופחסו, כדי לקדס את איכות מערכת הקול שלך שלב נוסף כלפי מעלה. אס תרצה להתעניין באפשרויות חליפיות או טובות יותר מכבלי 080!6 זס)פחסו/1, תוכל לבדוק עוד שתי יצרניות כבלי קול ידועות. האחת היא סוסא (ההסס.051סזסה.צוצוצו) והשנייה 681ט2)סו0ט3 (חחסס.65%טףסוסְטּ.צשש). שתי חברות אלו מומלצות על ידי המשוגעיס לדבר ברחבי העולס. טיפים! > ישנה נטייה של אנשיס העוסקיס בתחוס להעביר את הקול, דרך אקוולייזר גראפי, כדי להסיר תדריס אשר גורמיס לרעשי רקע. אס אתה מתכנן לעשות זאת, עשה ואת בזהירות. רכיבי האקוולייור עלוליס לשנות את איכות הקול. * נטייה נוספת של אנשיס העוסקיס בתחום, היא להעביר את הקול דרך דוחט (ז6550ז0 600). מכשיר דחיסה, לרוב פריט ציוד נפרד, ינסה להחליש אותות חזקים ולהגביר אותות חלשים, ובכך ליצור פלט בעוצמה שווה לאורך השיר כולו. אולס, אס תשתמש במכשיר שלא כראוי, אתה עלול לעוות לחלוטין את איכות הקול. למידע נוסף אודות מכשירי דחיסה המשמשיס להקלטת מוסיקה דיגיטלית, פנה למומחים בחנויות מוסיקה או באינטרנט. 18 3 - א!סיקת 6126/89 6 שאמ 3:5]ש' מִ3'סק פק6ימ לאחר קליטת הקול והפיכתו לצורה ספרתית, הוא נשמר בזיכרון המחשב או מועבר ישירות לדיסק הקשיח. לעובדה זו יש חשיבות מסוימת, בשל המימדים הגדולים אותס תופסיס קובצי הקול. גודל קובץ שיר המוקלט מתקליטור, עשוי להיות בגודל של בין 0 ל-50 מגה בתים. ויכרוו המחשב מתמלא בזמן בו כרטיס הקול ותוכנת ההקלטה דוגמיס והופכיס את האות הנכנס למידע ספרתי. אם כמות זיכרון ה-/]₪3 שבמחשב אינה מספיקה, המידע העודף יינשפךיי אל הדיסק הקשיח. הדיסק הקשיתח יקלוט את הקול הנדגס במהירות הגבוהה ביותר, לה הוא מסוגל להגיע, אך לא תמיד אפשר יהיה לעשות ואת עס כונניסם אשר אינס פועלים בצורה האופטימלית. תהליך שיפור הביצועיס מיועד להפיק את הביצועיס הטוביס ביותר עבור תהליך זה. ישנן כמה שיטות הקלטה, בהן משתמשים בכונני דיסק קשיח נפרדים ומהירים ביותר. על הכונן להיות בעל קצב העברה של 2.518 בשנייה ובמהירות סיבוב של 4,800 סלייש (סיבוביס לשנייה) או יותר. הפרד את הכונן מתוכנות אחרות ומצרכיס של מערכת ההפעלה, כדי להפוך אותו למקור יילכידהיי טוב עבור הקלטות קול. אין חשיבות רבה לשאלה אס הכונן פועל בתקן =כ! או !505, למרות שלכונני 505 יש נטייה להיות מהירים יותר. החיסרון בתקן !505 הוא, שיהיה עליך לרכוש בקר נפרד עבור הכונן, בזמן שבקרי =ס! מגיעיס יחד עם כל מחשב 6ם, עבור כונני הדיסק הקשיח המותקנים בהס. (הערה : השתמש ב-0%60ק08/ בלבד.) מק 64 ק30'ט כאשר אינך מעביר שיר ישירות מתקליטור, עליך להקליט אותו דרך כרטיס הקול ולשמור אותו בפורמט המהווה ייצוג מושלס של הקול הנדגס. במחשבי 6ם, קבציס אלה נשמריס בפורמט //. במערכות מקינטוש, הס עשויים להישמר בפורמט = ;|ה. שני סוגי קבציס אלה מסוגלים לאגור קול בצורה גולמית ללא קידוד או איבוד נתוניס כלשהו, אך דבר זה בא על חשבון יכולת הדחיסה. בשני הפרקיס הבאים תלמד כיצד ליצור גרסאות 13 מתוך אותס קבצים. עליך להשתמש בתוכנת הקלטת קול, כדי להקליט את המוסיקה אל קובצ גולמי. כרטיסי קול רביס מסופקים יחד עם מיגוון מוצרי תוכנה, אך לרוב תוכנות אלו אינן מתוחכמות. בכמה מקרים של כרטיסים איכותייס, תוכנות ההקלטה שלהם מציעות מיגוון רחב של יכולות עיבוד קול והוספת אפקטים. טבלה 8.2 מציגה כמה מחבילות ההקלטה והעריכה המומלצות. בספר זה, אנו נשתמש בתוכנה =א פַפָזס= 0חט50 של עזסחטסת 6וחס6, תוכנה מצוינת וזולה עבור הקלטה גולמית של קול (ראה תרשים 8.2). פכק 8: ק/4 ספכמ' (406/0/9/) 19 [5308 הו חב טוח זס] +ה8זם] וטוט 1 תרשים 8.2: תוכנת קא 6סָזס= 0ח50 06/'5חטסת 6וח50 היא אחת ממיגוון תוכנות, המקליטות את הקול לפני המרתו לפורמט 3קוו. שם המוצר 8 6חהטספ קא 6פָזס= סהטספס 6 0 סחטספ 6 ס0כ) 0% וסס0 68% ]5 טבלה 8.2: חבילות הקלטה ועריכת קול. 10 יצרן חספ ץזסחטוס- וחספ ץזסחטוס- 303 9 פוזח) וחטז!!והזהץס .סח] ,185 פלטפורמה נתמכת פוססחו/ פוססחו/ חפס+חו6ה ו פוססחו/ פוססחו/ חפס+חו6ה ו הערות העורך האיכותי הטוב ביותר עבור מערכות ד%/א9 פ/שססחועצ גירסה פשוטה של העורך האיכותי הטובה לפעולות שאינן בעלות דרישת ביצועים גבוהה עורך מצוין עבור המקינטוש, המכיל אפשרויות איכותיות מוצר שיתופי טוב. הממשק לא ידידותי במיוחד, אך המערכת חזקה מאוד ומכילה תמיכה בקידוד 3 עורך קול אחוד המוצע כתוכנה שיתופית ומכיל אפשרויות רבות כלי עריכת הקול הטוב ביותר עבור מקינטוש, הקיים בטוות מחירים זה 3 - א!סיקת 0061/89 לאחר שבידך החבילה הרצויה, תוכל להתחיל להסתגל אליה. כמה מהתחבילות האיכותיות יותר מציעות טווח בלתי ייאמן של תכונות ואפקטים. כמה מהן מסוגלות להקליט ולערבל כמה שטפי קול, תכונה בה תוכל להשתמש כדי ליצור הקלטה דיגיטלית ישירות מהמחשב עצמו. למטרת ספר זה, אנו נעבור על כמה תכונות בסיסיות האמורות להימצא בכל תוכנה (ראה תרשים 8.2). שק264 !19/6 פק !4 פעולת הקלטת הקול מתבצעת כמעט בכל התוכנות, על ידי לחיצה על לחצן ₪660706. לאחר שביצעת את תהליך ההגדרה במערכת, וכיוונת את המוסיקה בטייפ, בפטיפון, במיני דיסק או ב-דהכ, עליך ללחוצ על לחצן ₪660170 בתוכנת ההקלטה ולהתתיל בנגינת השיר. תוכל לערוך את הקובצ הגולמי לאחר מכן, כדי להסיר את השקט שבתחילת ההקלטה. מיפ! לכל דקה של הקלטה סטריאופונית באיכות גבוהה, יש צורך ב-108 של ויכרון על גבי הדיסק הקשיח. עליך לחשב את אורך השיר ולפנות מספיק מקום על הדיסק הקשיח לפני תחילת ההקלטה. בכמה מקריס, התוכנה בה תשתמש תשמור את הקוב בתהליך ההקלטה. אולם, עליך לוודא שהקוב> אכן נשמר לאחר שתהליך ההקלטה הסתיים. ישנן בעיות רבות העלולות לצו בזמן עריכה ושיפור קבציס גדוליס. בתוכנות העיקריות המוצגות בטבלה 8.2, קיים מבחר גדול של אפקטים. במקריס רביס תעדיף להשאיר את הקובצ כפי שהוא. האס ההקלטה טובה ונקייה! למה לתקן משהו שלא התקלקל! למרות זאת, ישנס כמה תהליכים נפוציס הקיימיס ברוב חבילות עריכת הקול, אותס כדאי להכיר. כאשר תכיר אותם, תוכל לגלות שיטות לשיפור דרכי ההקלטה. 0 שש אחת הדרכים החשובות ביותר לשיפור איכות הקול הדיגיטלי ידועה בשם 08861 6ם. 1% 0כ, אחד מסוגי הרעש בהס דנו קודס לכן בפרק זה, קורה כאשר הציוד והכבלים המחובריס לכרטיס הקול אינס מוארקים כראוי. הפרעות אלו נוצרות לרוב מאי התאמה אלקטרונית בין כרטיס הקול והמיקרופון, והן נפוצות בסוגי כרטיסים זוליסם. תוכל לבדוק את כמות הפרעת 08881 00 בציוד שלך, על ידי דגימת כמה שניות של שקט. פיק 8: ק!4 ספכמ' (%/46/0!) 11 רמת 056% 6 גרועה, גורמת לכך שמרכז עוצמת הקול הנדגס יהיה גבוה במקצת ממרכז העוצמה של ציוד ההקלטה עצמו. ייתכן שיהיה עליך להגדיל את התצוגה, כדי לראות באיזו כמות מדובר. אס ישנה הפרעה משמעותית, תוכל לתקן זאת בקלות בעזרת תוכנת העריכה. כל תוכנת עריכת קול הגונה (כמו אלו המוצגות בטבלה 8.2) מציעות אפשרות כיוונון סם. לאחר שהגדלת את תצוגת הקובצ, מצא מה גודל ההפרעה, כלומר מה מרחקה מציר ה-א. העורך אמור להציג מספריס לאורך צידי הגרף, אשר יעזרו בכך. לאחר דגימת הקוב, תוכל לשפר את הקול ולהוסיף את הערך ההפוך של ההפרעה (לדוגמה, אס ההפרעה גורמת להסטה של 85, הוסף הסטת 00 של 85- על ידי הפילטר המתאים). 0 (ס00/27ל ) כמו בכל אקוולייזר גראפי הנמצא במערכת הסטריאו הביתית או ב- סוחּחו/, רוב חבילות עריכת הקול מאפשרות כיוונוו של תחומי התדריס השוניס בקובצ. תהליך ההשוואה מסתמך על הדעה האישית שלך בנוגע לדרך הטובה ביותר, בה אמור להישמע הקול. מיפ! מאחר שפורמט 03 משתמש בטכניקת קידוד מיוחדת, תהליך הקידוד יייורוקיי החוצה את התדרים הגבוהים והנמוכיס הקיצוניים הקיימים בקובא. הגברה מזערית של תדרי הביניים על ידי האקוולייזר (באזור 202 עד 3%02), עשויה לעזור במקצת בכוונון של קבציס המיועדיס לקידוד 03!. תוכל לעשות ניסוייס ולקודד קבציס כדי לשמוע את השפעת השינויים. !4 (חסוד20/סחזיוסא/ ) תהליך הנרמול עוזר להגביר את עוצמת הקול של הקובצ למקסימוס האפשרי ללא עיוותו. פעולה זו מורכבת למעשה מסריקת קוב הקול, והוספת ערך הגברה קבוע לנתונים, כתלוי בשיאי העוצמה המקוריים. תוכל למצוא פונקציית נרמול (הנקראת לעיתיס בשס 26וחחואּ)) בכל חבילת תוכנה טובה. תוכל לקבוע פקטור נרמול הנע בין 0% ל-100% מהעוצמה המקסימלית, כאשר תפעיל את התהליך. הפונקציה עלולה להגביר גס תדרים לא רצוייס הנמצאיס מחו לתחוס. ברוב המקרים, תוכל לחימנע מכך, על ידי קביעת ערך הפקטור כ-90 עד 95. ערוך ניסויים עס הקוב שייווצר, ונסה למצוא קליקיס לא רצוייס. קליקים אלה מסמלים שהתהליך גרס להגברה לא רצויה של כמה תדריס אל מחוצ לתחוס הרצול. מומלצ לבצע שלב זה בסוף תהליך השיפור, מפני שפילטריס אחריס עלולים ליצור עיוות, אס הס יופעלו על קול שעבר כבר תהליך נרמול. 1302 3 - א!סיקם 6106/89 ואפ פעןיין פק64? א[0+' פמק[ !כאק!4יס העובדה שהקלטת את הקוב בצורה נכונה, ביצעת עליו פעולות מתאימות וקידדת אותו בצורה מושלמת, לא מספיקה כדי לנוח על ורי הדפנה. עתה תוכל להקדיש מעט זמן להבנת עניין הרמקוליס ומנהלי התקני קול הנמצאיסם במערכת. רוב המחשביס המודרנים מצוידיס ברמקוליס עבור יישומי מולטימדיה. אולס, רוב סוגי הרמקוליס המגיעיס יחד עס המחשב אינס טוביס כמו הרמקוליס המגיעים אפילו עס מערכת סטריאו צנועה. בנוסף, אס תציב אותס קרוב מדי לצג המחשב או לציוד הממוחשב שברשותך, הס עלוליס להוסיף הפרעות רקע. רביס מאלה הקרובים לנושא פותרים בעיה זו, על ידי העברת מוצא כרטיס הקול שבמחשב דרך מערכת הסטריאו, ואילו אחרים רוכשיםס רמקולים באיכות גבוהה במיוחד המיועדים למחשב, כמו אלה המיוצרים על ידי 4000051105/ חס2051 או 0056. טיפ! משתמשים רבים רואים באוזניות, כלי טוב בו ניתן להשתמש בזמן העריכה. אולס, משתמשיס מקצועייס טועניס שבזמן שיפור וערבול (מיקס) הקלטה, יש צורך במה שנקרא יירמקול מוניטור אולפנייי. לפי המידע הנוגע למיקס הנמצא באתר וחסס.8ַחו0זס0ס6זסוחסח: 'לאוזניות יש נטייה להגיב טוב יותר מרמקוליס באזורי הבס והגבוהיס (8!פ8ז1), ולכן המיקס יישמע ריק וחסר חיים כאשר תשמיע אותו ברמקולים יירגיליס". 80510 | 5 חברת 40005005 ח205%0 מציעה סדרה של רמקולי מולטימדיה. מחיר הרמקולים נע מהדגס הפשוט, 2-635, ועד לסדרת ז68%0ח ד6018!/! הכוללת זפזססאופט5 ואפשרות לרמקול 5000 סחטסזזט5. כתובת אתר החברה היא : ה91165.60₪טסס6בּח 05+0ם. /צ/צ/צ פכק 8: ק/4 ספכמ' (406/0/9/) 3 56 חברת 8056 מייצרת שני סוגיס של מערכות זוגות רמקוליס (חחסס.56סס.שושושו). רמקולי המולטימדיה האיכותיים ווכיס לשבחיס חמים מצד מגזיני מחשבים. החברה מציעה גס ערכת זוג רמקולים פשוטה, 60181/3%6]. אס נחזור לעניין כרטיסי הקול, הרי שעליך ללמוד את האפשרויות הגלומות במנהלי ההתקניס הקיימים במערכת. כמה מהם עשויים להשפיע על הדרך בה מושמע הקול. בקר באתר הבית של יצרן הכרטיס, וודא שברשותך כל מנהלי ההתקניס המעודכנים ביותר. טיפ! מסיבה כלשהי, יצרניות כרטיסי הקול מרבות להוציא מנהלי התקנים בגרסת ביתא (נסיונית). מנהלי התקן אלה מתקדמים יותר, אך הס אינס מהוויס את הגירסה הסופית של מנהל ההתקן. כאשר אתה מעדכן את מנהלי ההתקן במערכת שלך, בדוק היטב את הגרסאות המוצעות לעדכון. הן עלולות להיות גרסאות ביתא. מומלצ להשתמש רק בגרסאות הסופיות המעודכנות. כאשר אתה בודק אפשרות עדכון של מנהל התקן חדש, כדאי לבדוק באתר היצרן אס הגירסה היא סופית. בכמה כרטיסי קול ובמנהלי ההתקניס שלהם, קיימות תכונות מיוחדות המוסיפות אפקטים למוצא הקול של הכרטיס (ראה תרשיסם 8.3). תכונות אלו עשויות לכלול מיגווו אפקטיס הקשוריס לספקטרוס התדרים, אפקטי סחטסזזט5 והגברת ויברטו. בומן ההקלטה והעריכה של קובצ קול, עליך לחסוס את האפשרויות האלו. דבר וה ימנע את הבלבול הנגרס מעירוב אפקטיס הקיימיס בכרטיס שלך בלבד. |א|ם)=. זסאווא 64% |-וקוטונות 58 הד ה-|--|--|-- | | -- ו = שר || םי מ ₪5 || > ." -. . . . . תרשים 8.3: ישנס כרטיסי קול, המציעיס הגדרות השמעה מיוחדות, אותן עליך לחסוס בזמן עריכת קובצ הקול. 14 3 - א[!סיקס 6061/69 בדוק את לוח בקרת ההקלטה של הכרטיס (על ידי לחיצה על סמל הרמקול בסרגל המערכת של פצוסטחו//), כמוצג בתרשיס 8.4. כרטיסיה זו שולטת בהגברה ובאיזון שטפי קול הנכנסיס לכרטיס בזמן ההקלטה. [סזוחם-) טחוטו!ם ער |+ 7-4 -- = - 4 -ק תרשים 8.4: לוח בקרת העוצמה הנמצא בסרגל הכלים של פאוססחו\, מאפשר לשנות את ההגבר והא:זון (6ח88|8) של הקול הנכנס לכרטיס. לח לחיצה כפולה על סמל הרמקול, כדי לפתוח את לוח הבקרה. פתח את לוח בקרת העוצמה, על ידי לחיצה כפולה על סמל הרמקול בסרגל המערכת של פאוססחו/. כעת תיפתח כרטיסיית לוח הבקרה. בתפריט 0+1005, בחר באפשרות 6%585,, כדי לפתוח תיבת הדו-שיח בשם זה (ראה תרשים 8.5). פטו]זטקטז סם ₪ סהסהקפזסוו |" כ שו זב אוה תרשים 8.5: תפריט פחסושקס מאפשר לעבור בין בקרת עוצמת ההקלטה וההשמעה. 9 8: ק!4 ספכמ! (%/46/0!) 15 בחר באפשרות 6607009 מתוך חלונית זס? 6וחט!ס/ +40[05. ודא כי האפשרויות המסומנות באזור התחתון של תיבת הדו-שיח כוללות את התקליטור (00), מיקרופון וכניסת 08ח28!3 8ח1]. לחצ על לחצן 06. כעת ישתנה לוח בקרת העוצמה ויציג את פקדי עוצמת ההקלטה, כפי שתוכל לראות בתרשים 8.6. !טזזחט:] החונזסספת + א|ףפ-ך ל|%-ךד? ף-ך <* 1 ו | ו תרשים 8.6: שלושת פקדי העוצמה החשוביס ביותר הסש: 60, 81866 ס6חסחססססווז ו-66ח88|8 6חו]. מיפ! ברוב המקרים, ההקלטה מתבצעת דרך כניסת +טסח! 8ח11. אס יש ברשותך מיקרופון המחובר לכרטיס הקול בומן ההקלטה, השתק (פוטו)) את פקד ההקלטה של המיקרופון, כדי להפתחית את ההפרעות העלולות להתוסף להקלטה. כדאי גס לעבור על פקדי המולטימדיה בלוח הבקרה כדי לבדוק אס הס מוגדריס בצורה הטובה ביותר עבור כרטיס הקול. לדוגמה, לכרטיס ה-|₪0 מסוג ]3 0הט0ס5, המוצג בתרשים 8.7, יש אפשרות לשנות את קצב הדגימה של הכרטיס - דרך בטוחה לשיפור איכות ההקלטה. בהסתמך על תכונות כרטיס הקול, ייתכן שיהיו עוד הגדרות השמעה והקלטה. על ידי בדיקת הגדרות לוח בקרת המולטימדיה ולוח בקרת העוצמה, תוכל להבטיתח תנאים מקסימליים להקלטה ולעריכה של הקול הדיגיטלי, לפני שתיצור את קובצי ה-3=] הסופיים. 16 3 - א!סיקפ 6106[/₪9 >שוזזטקטז?] טוטנו. [וטסחב שת תרשים 8.7: בדוק את הגדרות מנהל ההתקן של כרטיס הקול בלוח בקרת המולטימדיה של המערכת. כוונון הגדרות אלו, עשוי לגרוס לשיפור יכולת הדגימה של הכרטיס. אסק יש עוד כל כך הרבה דברים שניתן ללמוד בעניין קול, קול דיגיטלי והדרך בה מתבצעת הקלטה ממוחשבת של קול, עד שאפשר היה להקדיש לכך ספר בפני עצמו. אולם, בכל זאת כיסינו נושאים בסיסייס ושיבצנו כמה עצות מתקדמות אשר אמורות לעזור לך להפוך למומחה קול דיגיטלי. בומן העתקת שיר מתקליטור (כפי שיודגס בפרק הבא), לא תעשה שימוש רב בידע שצברת אודות הקלטת קול. אחד השימושיס הנפלאיס של פורמט 3חו/, הוא ביצירת קבציס מתוך מוסיקה שהוקלטה ממקורות כגון דכ, 6פוסוחוו/! או תקליטיס וקלטות ישנים. במקריס אלה, תוכל להיעזר רבות בידע הקשור בקול דיגיטליוממוחשב ובדרכיס להקלטתו. אס תרצה ללמוד עוד אודות הקלטות ביתיות או הקלטות בעזרת מחשב, אנו ממליציס על האתר: 0.007חו60070ז6וחסה, שס תוכל למצוא מבחר מאמרים שימושייס, כתבות אודות כליס הדרושים לתהליך, תוכנה והפניות לכתבות שימושיות נוספות ולקובצי שאלות נפוצות (0ת) בנוגע לקול דיגיטלי ולהקלטות ביתיות. תוכל להשתמש בחומר רב הקייס באתר, לצורך הפקת קובצי קול איכותיים, מהס תוכל להפיק קובצי ₪3] באיכות מעולה. 9 8: ק!4 ספכמ! (%/46/0!) 37 . 5 2 לכמ ק301י 3ק)/ כפי שהוסבר קודס לכן, קובצי 03 מיוצריס ברובס מקבצים ספרתיים סטנדרטים ומומריס מקובצ בפורמט אחר אל פורמט 3! דחוס. תהליך זה ידוע בשס קידוד (0חו0ססחת). יש צורך בתוכנה מיוחדת המסוגלת להמיר קובצ קול רגיל לפורמט 3ק!. קיימות תוכנות קידוד רבות, כולן מתבססות על הגדרות ז19סחחו8ז= עבור פורמט ||| ז8ץ8] ₪6ק/), ולעיתים על דוגמת תוכנית הקידוד עצמה, אותה פיתת זסזסחחט8ז=. זסזסהחטהז= מציע מקודד משלו הנמצא בשימוש על ידי כמה מוצריס אחרים, כגון התוכנה 0ו5%00 חסווסטססזק של 6ע6סו0טה, עליה תוכל למצוא הסבריס נוספים בסעיף ייהשימוש ב-60/6/סו400י בהמשך הפרק. תהליך יצירת קובצי ₪3 דורש יותר מאשר מקודד. הנושאיס הנוספים הנידוניס בפרק זּה, כוללים את תוכנות העתקת השירים (סו4), כגון ז010078008. תוכנות אלו משמשות לקריאת ערו שיר, הנמצא על גבי תקליטור והעברתו ישירות לפורמט ה/ או ₪3וש, והן כוללות כמה תכונות העוזרות לשפר את איכות הקוב הסופי. סכק 9: כמ ק!39י 23)/ 19 מ8+/כ תססיסי בתהליך יצירת קובצי 3ש, עליך לזאהות את סוג קובץ הקול, אותו תרצה להמיר לפורמט 103 ולאחר מכן להחליט על הפעולות הדרושות להפיכת הקוב> לפורמט 3. אס מדובר בערוץ שיר בתקליטור, תוכל להשתמש בתוכנת העתקה (פססןח) ובתוכנת קידוד, כדי להמיר את המידע בצורת 6003 לפורמט 3ס). אס לא מדובר בערוץ שיר הנמצא על גבי תקליטור, עליך להקליט את השיר, לשמור אותו כקובצ שה/ ולאחר מכן להפעיל תוכנת קידוד, אשר תמיר את הקוב לפורמט 3;!ש. תוכל לשנות את מאפייני הקוב לפני תהליך הקידוד (ראה פרק 8, ייקול ספרתי (דיגיטלי)י). קיימות כמה תוכנות, בהן תוכל להיעזר כדי לבצע ואת. מכ ישנן כמה תוכנות, בהן תוכל להיעזר ליצירת קובצי ₪3!. בחרנו בתוכנות הטובות ביותר, לפי דעתנו, ובתוכנות שירות נפוצות. וירת ה-03!! משתנה ללא הרף, ולכן ייתכן שקיימים מוצריס חדשים וטובים בהם לא נגענו. אל דאגה, התוכנות המסוקרות בספר זה עושות את העבודה בצורה טובה למדי. (פשוססוק/) יזסי) יושסס6ו 123 סא :הסוווסכזס6 ע8ס!סהה66ד טחוא רה60. ה66+ חוא. צ/צעצ תוכנת הקידוד ז6008ח= 3ם! פָחוא משמשת כתוכנת קידוד עצמאית עבור פלטפורמת פשססחו/. התוכנה תומכת במיגוון רחב של צורות 93 והיא מהירה למדי יחסית לתוכנת הקידוד הסטנדרטית של ז6זסתחטה8ּזת. (פעוססוז/) סתם 06)///) +5ע/06010ו40/0/ :הסוזוסקזס6 עפ ס!סהה66ד טחוא רה60. 66+ חוא. צ/צעצ התוכנה 00100819|9% | (תמצא אותה בתקליטור המצורף לספר זה, בתיקיה 0 +5ע!0818 800%559260/0010) היא מוצר מוביל בתחוס ההעתקהקידוד עבור סביבת מקינטוש ו-פ/שסטחו/. התוכנה נוצרה כתוצאה ממפגש בין תוכנת העתקת שיריס מתקליטורים בשם ז3006ז0סוטג, ובין תוכנת הקידוד של חברת פַחוא עצמה. תוכל לנסות את גרסת ההדגמה של תוכנת 00100819!/5% הכלולה בתקליטור ספר זה. 10 3 - א !סיק 6026/89 (5עוססת//) 6ש40/0/0/461, :וו וה0ס6.6עצו+6ה סוה3ּ./צ/צ/צ התוכנה 6או001004 מהווה מקודד חלופי המשתמש במקודד ז8)סחחט8ז= בתהליך קידוד קובצי 3!. התוכנה פועלת בצורה הדומה לתוכנת הקידוד פָחוא, אך תומכת גם במערכות חומרת קידוד ושידור 6= ;| של 8עו61061ט, המיוצרת על ידי חברת 8 פסן6ד. (פעוססת//) 'ז06 40/0/0600 :אחז 6ן4860 ]4-ו 00.60 3 ו סוס טבּ. עוצעצ תוכנת העתקת השירים המקורית, אשר אומצה על ידי חברת פְחוא וחוברה יחד עס טכנולוגיית קידוד ₪3 שלה, פועלת בצורה הזהה כמעט לחלוטין לפעולת תוכנת 91 0וטה. ההבדל הראשי, הוא בכך שהתוכנה מאפשרת להשתמש במקודדיס אשר נוצרו על ידי מקורות אחריס. תוכל גם להגדיר פורמט קידוד שונה, כמו ₪0. טיפ! על התקליטור, ממנו מוקלט השיר, עלולות להיות שריטות או פגמיס אחרים. בשל כך, עשוייס להתוסף קליקיס או רעשי רקע קטניס לקוב /ה/ הגולמי. אס נוספיס רעשיס כאלה לקובץ, תוכל להשתמש בתוכנות שירות, כגון 0 סססטח של צ7656וא2850 ./ זוחחוסהו/, כדי להסיר אותס. תוכל להוריד את התוכנה 1.0 קססטחג מדף ההורדה שבאתר: | הח .3 !ה 00/+6ח. 5-ו ס6. זס 3 זט ס/וסגב3ּ. עוצעצ התוכנה עוברת על כל קובצ /4/ אשר הועתק מתקליטור, מנתחת את המידע ומסירה את מבנה הנתוניס הגורס לקליק. פכק 9: ?כמ ק/39י 23)/ 141 616 מ !כ[מ. 5ץ/06010ו40/0/ %/|688סוסטה, המצורפת בתקליטור, מעתיקה שיריס מתקליטור לדיסק הקשיח, בפורמט 3)!. היא משלבת את הטוב שבתוכנת 4010078008 יחד עס אלגוריתס קידוד קובצי ה-₪3/!] של חברת פַחוא עצמה. כאמור, גרסת הניסיון מצורפת בתקליטור, בתיקיה 2.0 +5ע!03+3 סוְ800%5592604. גרסת הניסיון מגבילה את כמות השירים הניתניס להעתקה מתקליטור למחצית מכמות הערוציס הקיימיס בו, והיא בוחרת אותס באופן אקראי בזמן ההפעלה. בנוסף, הגירסה אינה תומכת בהפיכת קובצי ₪3! בחורה לקובצי //, אבל תוכל לבצע 1את עס תוספי הפלט (8חו-סָטום זטסזט0) של תוכנת קוחפּחו//. השימוש בתוכנת 00100818|/5%/ קל למדי, למרות שישנן כמה אפשרויות והגדרות מעבר לבחירת השיריס מהתקליטור והפעלת תהליך ההמרה והקידוד. המסך הראשי של )₪00100819|/5 (ראה תרשים 9.1) מכיל את חלון רשימת השיריס וסרגל תפריט המורכב משבעה סמלי פונקציות ראשיות. סרגל התפריט מציג גם שדות, בהס תוכל להקליד את שס האמן ואת שס האלבוס. אחרי שהכנסת תקליטור לכונן התקליטוריס, תוכל להורות לתוכנית להתחבר לבסיס נתוני תקליטורים (6000.600.שששש) ולחפש מידע אודות האלבוס הכולל את שמות השירים, מידע אודות האמן ושס האלבוס. בסיס הנתוניס 6005 מכיל מידע רחב ועדכני למדי של רשימות שירים, ומאפשר להימנע מהקלדה ידנית של המידע. אס האפשרות לא מוצעת על ידי התוכנה בצורה אוטומטית, תוכל ללחוצ על הסמל 6208 הנמצא בסרגל התפריט, או לבחור באפשרות 6008 וחסזת +66 מתוך תפריט 60. לאחר שרשימת השירים הוגדרה, תוכל להתחיל ביצירת קוב ₪3!ו. תוכל לראות תיבת סימון ליד כל שורת שיר. סמן את השירים שברצונך להמיר (ראה תרשים 9.2). ראשית, עליך לבדוק את ההגדרות הנמצאות בשתי תיבות דו-שיח חשובות - תיבת הסוז28!!וחזסא ותיבת ₪3, אותן תראה אס תלחצ על לחצניס אלה בהתאמה. האפשרויות הנמצאות בתיבות דו-שיח אלו שולטות ברוב הנושאים המרכזיים הקשוריס לפלט, איתס עליך להתמודד בזמן יצירת קובצ 3=! בעזרת התוכנה. 1412 3 - א!סיקם 61026[/89 עה )הטונה א ו 85.45 : ] טוץ 38.90 : %זר] 277 . %סהזך שו 43.03 : >סבזך פוא 39.05 : אסמזזר] וו : אספזך פו] 28.55 : אסבזך ו 311 : אספזך 5 45.49 2 אסבזך טוץ 33.67 : וז ] פוא 48.06 : מז ] טו! 30.00 2וזר] פוז 40.70 : 3סמז ך] שו 43.54 2 4 אסבזך טוז 40.23 ו 5 מז ] 5 52.66 : 6 6סבזך 5 46.35 8 7 אסהזך ₪ 40.24 : 8 6סבזך |<א|ם]|= הזה וטוונות ב מו 85.45 פוא 38.90 פון 28.77 פוא 43.03 פוא 38.05 פוא 30.71 מו 28.55 פוא 31.10 פוו! 45.43 פון 33.87 פוא 48.06 פוא 30.00 פוא 40.70 5 43.54 : 4 6סבזך פוא 40.23 ו 5סמז ] ₪ 62.05 : 6 אסבזך פו 46.35 : 7 בוד פו 40.24 תרשים 9.2: סמן את שירי התקליטור שברצונך לקודד. 9 9: כמ ק!3י 23// 13 כנ'סת. 6-132'מ 3ק// תוכל לפתוח את תיבת הדו-שיח 45ח!5640 ז006ס6חם 3סופַחוא (ראה תרשים 9.3), על ידי לחיצה על סמל ₪53 הנמצא בסרגל התפריט, או על ידי בחירת האפשרות ₪3 65 מתוך תפריט 50%0045. בחלק סד 80ז0, תוכל לבחור בין המרת ערוצי התקליטור הרצוייס לקובצי //), ישירות לפורמט 03)₪, או לשני הפורמטיס גס יחד. מתחת לחלק זה, תוכל לראות את תיבת הסימון 1!6= 6עב3/ 0601846ז6+ח! 256ו. אם תסמן אפשרות זו, התוכנה תפעיל פעולת נרמול על קוב ה-/ה/ בומן יצירת קובצ ה-3!, ובכך תגביר את עוצמת הקול של השיר עד למקסימוס הרצוי לפני תהליך הקידוד. אס לא תסמן אפשרות זו, התוכנה לא תבצע את פעולת הנרמול, ותהליך הקידוד יהיה מהיר יותר. האפשרות הבאה בתיבת דו-שית זו היא פ9ד 03! 086. אם תסמן אפשרות זו, התוכנה תוסיף תג 03! לקובץ הסופי בסוף תהליך הקידוד. אוה וה 4 1 סד ו 2 6סמזז [] 3 אסבזך 4 אסמזך 5 6סזץ זש] 5 אסמזך 7 אסמזך 8 אסבזך ₪ 560 אוסנ| 3 6סבזד פד ] ד ו 120 [ 2 ךש 3 דש 4 6סהזך 5 ] 6 אםמזך 7 אסבזך 8 סד תרשים 9.3: תיבת דו-שית 5600005 3ק₪. האפשרות הבאה חשובה למדי. הרשימה הנפתחת +5861!80 !068ח60738 מאפשרת להגדיר את אופן הקידוד של ערוציס סטריאופונים. 144 3 - א!סיקס 6126/89 תוכל לבחור בין ארבע אפשרויות : > 5+0760 - האפשרות תפריד בין ערוץ שמאל לימין. באופן כללי, זהו אותו קצב דגימה, אך התוכנה תפריד את סיביות הערוציס הנפרדיס, כדי לשפר את האיכות הכללית של הקוב>. הפעולה נעשית על ידי הקצאת סיביות רבות יותר לערוצ, דבר הדורש מרחב סיביות גדול יותר, בהתבסס על גל הקול העובר בערוצ. הגדרת 0 תגרום לכך שהקובץ יהיה באיכות הטובה ביותר, כאשר מדובר בקצבי דגימה גבוהים. *+ 5+0760 +ח101. - תאלצ את המקודד לחלוק סיביות מסוימות בין ערוצ שמאל לימין באזור התדריסם הגבוהיס. התוצאה תתבטא בדחיסה גבוהה יותר, אך הדבר עלול לפגוע באיכות ההשמעה הסטריאופונית של הקובץ. חברת פָחוַא ממליצה על האפשרות בקידוד קבציס המוקלטים בקובצי דגימה בינוניים עד נמוכים. * 540760 !004 - האפשרות מאלצת את המקודד לחלק את קצב הדגימה לשניים, בניגוד לשיטת ההקצבה הדינאמית של מצב סטריאו. האפשרות מומלצת על ידי פָחוא, עבור תוכניות קוליות בשפות שונות. > סחסוא - מאחד את שני ערוצי הסטריאו לערוץ קול בודד. האפשרות טובה להשגת דחיסה גבוהה או בזמן קידוד מקור קול מונופוני. לאחר הגדרת האפשרות +86!60 [פַחִחִּ ת60, עליך לטפל בהגדרות קצב הדגימה. מקודד פוא תומך בשני סוגי קידוד: רציף (1ח0518ח600) ומשתנה (6|ס8ח3ּ/). ק'?/ 9ק93 63'אק קפוש (₪016 87 +תם5ת60) משמעות הקידוד בקצב דגימה קבוע (0ַחו0000ח6 4816 9/1 1ח518חס6 - הםס), היא שהגדרת קצב הדגימה בה בחרת, תשמש לאורך הקוב כולו. דבר וה נעשה ללא התחשבות בצרכיס המיוחדים של כל מקטע בשיר, ללא תלות במקטע רועש ודינאמי, או בחלקיס של שקט מלא. התוצאה עשויה להתבטא בשני מקומות: חלקיס של השיר אשר יכלו להשתמש בסיביות נוספות לשיפור האיכות, לא יקבלו את אותן סיביות, והחלקים בהם יש סיביות מיותרות, לא ישתמשו בהן. היתרון בשימוש ב-68₪, הוא שתוכל לדעת מראש את גודל הקוב הסופי, מפני שהוא מורכב מהנוסחה הבאה: קצב הדגימה/לשנייה א אורך הקובצ בחר בקצב הדגימה הממשי, בו תרצה להשתמש מתוך הרשימה הנפתחת +ה60₪5+8. קצב הדגימה הנמוך מיועד לשימוש בקבציס שאינס חייבים להיות באיכות תקליטור. כאשר תעשה וּאת, קצב הדגימה של הקוב יקטן בחצי, בקצבי דגימה נמוכים (005-80%0059א32), ואיכות הקוב תגדל (תוך הקרבת הטוות הדינאמי). קצבי הדגימה יישארו בטווח המתאים יותר להגדרות קצב הדגימה. פלק 9: 3'כמ ק!3י 23// 15 ק'?/ 9329 63'אק א6מ[כ (6ם₪ 8 6/פטויוג/ ) קידוד בקצב דגימה משתנה (פַחו000ח= 4866 1 6|ספח8/ - חם/) שונה מקידוד ₪ משוס שהוא מקצה את סיביות הקוב בצורה חכמה, תוך התבססות על צורכי הקול המוקלט בכל מקוס בשיר. דבר וה שימושי, במיוחד בזמן קידוד מוסיקה העושה הפרדה רחבה בין ערוצי הסטריאו. לדוגמה, אם ערוצ סטריאו אחד יהנה מסיביות נוספות המוקצות לו, (מעבר ל-649005), הרי שבשיטת 24 יוקצו לו יותר סיביות, כדי לשמר את איכותו. בינתיים, הערוצ השני, אשר עשוי להודקק לפחות סיביות, יקבל פחות סיביות מהראשון. באופן כללי, כמות הסיביות (128 סיביות לשנייה) המוקצות לקובצ אינה משתנה, אלא רק הכמות המוקצית לכל ערו סטריאו יחסית לצרכיו. קובצי 2₪/ עשוייס להיות קטנים יותר ולספק איכות גבוהה הנשמעת טוב יותר בוכות תהליך הקידוד. אולס, בשל שינויי קצבי הקצאת הסיביות בחלקים שוניס בקוב, לא תוכל לחזות את הגודל הסופי של הקובצ. בנוסף, לא כל נגני ה-3קו מסוגליס לקבוע את תזמון הקובצ בצורה מדויקת, דבר העשוי להקשות על תהליך החיפוש (חֶחו5696) בתוך הקוב (תוכנת קותףּחו/ תומכת בקבצים אלה בצורה מושלמת). כאשר תבחר באפשרות 83₪/, עליך לקבוע את מחוון הגלישה בערך הגבוה שלו. כאשר המחוון נמצא בערך הנמוך, יתקבל קוב בקצב ממוצע של 964005. ערך |החחזסצ מייצג 1284705 והערך הגבוה מייצג 005א192. הסולס קובע את הטווח הגבוה ביותר, אליו עשוי להגיע הקוב בזמן קידוד כל מקטע בשיר, בזמן שמקטעים העשויים להסתדר עם קצבים נמוכים, מקודדים בערכים נמוכיס של קצבי הקצאת סיביות. לבסוף, האפשרות ששסא ₪3 ח8 076806 תפתח תיבת דו-שיח, בה תוכל לבחור בקובצי 4/ לקידוד ישיר לקובצי ₪3!/ (אפשרות זו אינה קיימת בגרסת ההדגמה). טיפ! ש: קידדתי מוסיקה תוך שימוש באפשרות 8₪/. מדוע אין אפשרות לנגן את הקוב על הנגן שברשותי? ת: אפשרות הקידוד בשיטת 8₪/ נמצאת עדיין בשלב חלוצי, דבר המהווה חיסרון בטווח הקרוב. השיטה חדשה למדי בעולס ה-₪3!, וקיימיס מעט מאוד נגניס התומכים בה בצורה מלאה. הגרסאות העדכניות של סותפחו//, ק/]66ז= ו-5001006 מכירות בשיטה. ומה באשר לנגניס האחריס! אנו מפיציס את הקבציס הדרושים למפתתי תוכנות הנגניס לשס תמיכה בשיטת ₪ /. אם הנגן שברשותך אינו תומך בשיטה זו, סביר להניח שהגרסאות הקרובות שלו יתמכו בה. 16 3 - א !סיק 6026/89 מ פמ ?6-1 שתו2ו/טתו"וס/ כאשר תבחר באפשרות נרמול הקוב>, תוכנת 000100:819|/91 תמיר תחילה את השיר לקוב // (אפשרות הנמצאת בתיבת הדו-שיח ₪3 בה דנו קודס לכן), ותנרמל את הקוב לאחר מכן לפני הקידוד לקובצ 3=!. לחיצה על סמל 26ו|3חחזוסא תפתחת את תיבת הדו-שיח 8ח1ו3!!2חזסא (ראה תרשים 9.4). ברוב המקרים, הגדרות העוצמה של השירים הנמצאים על גבי תקליטור או מקור הקלטה טוב, יהיו שוות, בשל העובדה שהקלטות אלו עברו תהליך בישול (מיקס) ועובדו עד כמה שניתן. כל תקליטור, תקליט או קלטת, מוקלטיס ברמת עוצמת קול שווה משלו, אולס אס תקודד שיריס מקבוצה מעורבת של תקליטורים, לדוגמה, תוכל להשתמש באפשרות הנרמול של 0818!/580סו0ט, כדי ליצור מעבר חלק עד כמה שניתן בין רמות העוצמה של השירים. רוב עוצמות ההקלטה של התקליטורים נקבעות כ-95% עד 99% מעוצמת ההקלטה הממשית. השיריס הנמצאיס בתקליטור אחד יהיו, לרוב, בעלי אותה עוצמת שמע, אס תקבע את אפשרות הנרמול ב-00100819|/51 קצת מתחת ל-95% עד 99% (לדוגמה, % עד 92%). מומלצ להגדיר את פונקציית הנרמול, כך שתהיה קצת מתחת ל-95%. הגדרה קיצונית יותר, עלולה לגרוס לאובדן של עוצמה הדרושה לשיר. וטוה 4 | תסומתחט/ת | | 6025 | ו 65.45 0628 וא 38.30 1 277 1 שו 40.23 02.06 שו 46.35 מו 40.24 תרשים 9.4: תיבת הדו-שיח פחו2ו|בּוחזסא. 9 9: כמ ק!3י 23// 1177 מיפ! זכור, שכדי לנרמל קבצים בתוכנת 001006818!/8%, עליך להגדיר את התוכנה, כך שתעתיק את ערוצי התקליטור לקובצי /ה/ לפני תהליך ההמרה. 0 [!ספ!ל בחירה בתפריט 5600/0485 ובאפשרות |660878 תפתח את תיבת הדו-שיח 50111₪05, המכילה את ההגדרות הבסיסיות (ראה תרשים 9.5). תוכל להתעלס מרוב ההגדרות הנוגעות לשיטת הגישה אל כונני תקליטוריס לצורך העתקת ערוצי תקליטור. שתי הטכנולוגיות הנפוצות המשמשות לשליטה בכונני תקליטורים, הן 4501 המתקדמת והמתוחכמת יותר, ו-05% 150 (5חסופח6:א= 602 6705046וו/) המיושנת יותר, אשר נמצאת בשימוש עוד מימי ה-0005 הקדומים. תוכנת 00100818|/51 תנסה, ברוב המקרים, לקבוע את הגדרות הגישה לתקליטור בעצמה. אס תיתקל בבעיות בגישה לשיריס הנמצאיס על תקליטוריס שונים, ייתכן שיהיה עליך לעבור משיטת !450 לשיטת 5605%, לבצע ניסוייס בעזרת שתי השיטות, או לעדכן את מנהלי ההתקן של התקליטור. קובצ העורה הכלול בתוכנה נוגע בעניין וה בצורה מפורטת למדי. ה זה- ונוה ( | 6 |[ |המזה - פס | | עס 8 טסוסוויפ| = 4 תרשים 9.5: תיבת דו-שיח להגדרות כלליות של תוכנת 68%3|/5%סוסטם. 1-58 3 - א!סיקס 6126/89 טיפ! במערכות הפעלה מסוג דא פעוסטחו/ש, תוכנת 400106819|/91 קוראת נתונים מהתקליטור על ידי שימוש בשגרות !5 עבור כונני םס! ו-5051. הבעיה היא, שאין מנהל |45₪ הכלול במערכת ההפעלה ד פששסטחו/. במקרים מסוימיס, משמעות עובדה זו תהיה, שיהיה עליך להתקין מנהל |5₪ באופן ידני. בדוק את קובצ העזארה של תוכנת 51ש|00819ו₪00, כדי לקבל מידע נוסף אודות הגדרת התקני !45 בסביבת ד פעוססחו/. קבוצת ההגדרות השנייה הנכללת בתיבת הדו-שיח 05ח5600, היא סדרה של כרטיסיות הנוגעות להגדרת כמה ענייניס: פורמט שמות השירים, טיפול במקטעי שקט בשירים, כמה פונקציות הנוגעות להעתקת שירים ולחיזוי אורך השיר (בהן, לרוב, לא מומלצ לגעת), והכרטיסיה 80₪5ח₪1566!!3, בעזרתה תוכל להפעיל או לחסוס תכונות מסוימות, הנוגעות להשמעת השיר ולתהליך הקידוד. הכרטיסיה שַחווחהא היא זו הנוגעת לנו. הפעל או בטל את מיגוון אפשרויות המידע, אותן ברצונך לכלול בשמות קובצי ה-03! הסופיים. תוכל להשתמש בלחצני החיצים, הנמצאיס בצד שמאל, כדי לשנות את סדר האפשרויות. 0 מ402/כ מקי/? לאחר הטיפול בהגדרות, תוכל להתחיל בהעתקה והמרת השיריסם. שוב, ודא כי השיריס שברצונך להמיר מסומניס. לח על הסמל 80ז6. +00819//9ו400 תציג תיבת דו-שיח המעידה על התקדמות התהליך (ראה תרשים 9.6) בומן ההעתקה וההמרה של השירים. המתן בסבלנות וצפה בהתקדמות התהליך. בסיומו תשוב למסך הראשי. כעת, תמצא את הקוב בתיקיה +5ע!60843 סו 20 חוא65!ו= והב3זטסזק:6 עס סיומת 3ק!ו. שס הקוב> הוגדר בכרטיסיה פַחווח3ּא שבתיבת הדו-שיח 50%0085. שס גם תוכל לקבוע את התיקיה בה יישמרו קובצי 3ס)]. לשס כך לתצ על לחצן 6סזם ובחר תיקיה שונה. פלק 9: 3'כמ ק!3י 23// 19 ונוה כ תרשים 9.6: תוכנת 06813//5%ו8₪6 מציגה תיבת דו-שיח, ובה תיאור מפורט של התהליך בזמן העתקת שיר מתקליטור. כשמק [פא6ק תוכנת 0100818|/5%/ קלה לשימוש. תהליך ההעתקה הפשוט שלה וכן מהירות הקידוד, הופכיס אותה לכלי ₪3ו מעולה. אס יש ברשותך כמות קטנה של תקליטוריס (או יותר), אותס ברצונך להמיר לקובצי 03!], תוכנת 4001001951 היא הכלי הנכון לבצע זאת בעזרתו. כק6'א!6 מ !כ[מ. "40/0606 סוט זו תוכנת שירות שיתופית, המהווה את הבסיס לתוכנת , ופועלת באותה הצורה בה פועלת תוכנת 0819|/9%ס00ו0ט, בכמה הבדלים קטניס ומשמעותיים. ההבדל המשמעותי ביותר בין תוכנת ז8008:כ)סוסט לבין 00100919/91, נמצא בהגדרות 03!!. תוכנת ז8008ז0)03ו00/ אינה מכילה את מקודד ה-₪3!! של פְחוא, ומשתמשת במקוס ואת במקודד זס%סתחט8ז] או 6ה8!806₪ (אם לפחות אחד מהמקודדיסם מותקן). קביעת הגדרות מערכת הקידוד בה תרצה להשתמש, מתבצעת מתיבת הדו-שיח 45ח!564 ₪53 של התוכנה (ראה תרשים 9.7), השונה מתיבת הדו-שיח בעלת אותו השס בתוכנת ₪01008)9|/51. 150 3 - א!סיקס 6126/89 ות 1 565 43 ער 1 אסבזך מז 1 מזך מז תרשים 9.7: תיבת הדו-שיח 95ח56%1 23 של תוכנת זספטפזססוטטה, מכילה קבוצת אפשרויות, השונה מהאפשרויות הקיימות בתוכנת ז0106313|5ט4 של טחוא. בראש מסך ההגדרות, ישנן ארבע תיבות סימון: התיבה הראשונה, וחהזפסזק 3ק!) 0+ 6וַ6ַצִב/ 0ח56, אינה זמינה כאשר המקודד הנבחר הוא אינו המקודד הפנימי של התוכנה (תוכל לבחור במקודד הרצוי בתחתית תיבת דו-שיח זו). אס אתה משתמש במקודד הפנימי, סמן את תיבת הסימון וחהזףָסזכן 3:!! 0+ סוַ6עהּ/ 56006. תוכנת ז8008זכ)סוסגוה תשלח את קוב ה-///, לאחר שה הועתק מהתקליטור, אוטומטית אל המקודד - שס הוא יעבור תהליך דחיסה והמרה לפורמט 3ק!]. תיבת הסימון הבאה, 60768%606 65| 3ק!]| זס)21 6|ו61ַעב/ 61646, תגרוס למחיקת קובצ ה-/// לאחר שהומר לקובצ 3ק]. השתמש באפשרות פד 13 056 ובלחצן ₪614 הצמוד אליה, כדי להציג את עורך התגיות מסוג ₪3! עבור הקבציס המיועדים להמרה. לבסוף, תיבת הסימון (502660 46006606) ע031) 100651 תווש 60066חם, תגרוס לכך שייקח לתוכנה יותר זמן לנתח את קוב ה-2/ ולהפיק קובצי 3קו באיכות גבוהה יותר. לאחר מכן, עליך לבחור את מערכת הקידוד החיצונית, בה תרצה להשתמש לצורך קידוד הקבציס לפורמט 3ק]ש. תוכל לבחור בין שתי אפשרויות: שימוש בתוכנת קידוד קובצי 03 חיצונית (בקבוצה זו נכללות גס תוכנות מבוססות 05כ), או במקודד הפנימי המותקן עס התוכנה. 9 9: כמ ק!30י 23)// 11 6 מ2!כ1מ. ק'?/ 023 מ'3![ימ כאשר תשתמש בשיטה זו, כדי לשלוט במערכת הקידוד, עליך לספק נתיב (ח81ק) עבור תוכנה חיצונית המיועדת לקידוד קובצי 3!. הלחצן 87086 מאפשר לשוטט בנבכי עץ התיקיות במחשב, כדי למצוא את התוכנה המותקנת בו. לאחר מכן, יוצגו בפניך מספר לחצנים ותיבות סימון, בעזרתס תוכל לקבוע את קצב הקצאת הסיביות ומיגוון פרמטרי שורת-פקודה עבור התוכנה, בה תרצה להשתמש. כמובן, עליך להכיר את התוכנה, כדי לדעת מה עליך לעשות כאן. תוכל להיעזר בקובצי עזרה, בקובצי 6 ובמדריך המתלווה למקודד בו תרצה להשתמש, או לחילופין להשתמש במקודד פנימי. אק !לי 23)/ פ[יאייס במקוס לעבור בין תוכנות, תוכל להשתמש במקודד 103 פנימי כפיתרון אלגנטי בהרבה, כאשר תרצה לקודד את קובצי ה-03)] בעזרת ז00ס8זכ)סוסטג. התוכנה מהווה ממשק למקודדיס המותקניס בצורת קובצי 11ס, או כ-₪0!0. המקודדיס המותקניס מוצגיס ברשימה הנפתחת. מתחת לרשימה זו, מוצגיס מיגוון מצבי הקידוד הנתמכיס על ידי כל מקודד. בחר באפשרויות הרצויות עבור המקודד ואיכות הקבציס הרצויה. אס תוכנת ז6ץ3!₪ 60|3 פעוססחו/ גירסה 6.0 או כלי הפיתוח ששסח49+5] של מותקנות, אמור המקודד 000506 8-3ץ18 6םקו 5!! זס)סהחט8ז- להיות וּמין במערכת. מקודד זה, המסוגל לפענח קובצי 3=ו בהפרדה של 128 סיביות או יותר, תומך בקידוד סטריאופוני של עד 5690058 בתדר דגימה של 22,05042 בלבד. כדי להשתמש במקודד ₪108 0/8060 התומך בהפרדה של 128 סיביות, עליך לרכוש אותו מחברת פחסטט!50 החטחוזסכ) (08. חחססווקס. צואואו). ניתן לרכוש מקודד נפרד נוסף, התומך במיגוון שיטות קידוד ובקידוד העולה על קידוד 128 סיביות. תוכל גס להוריד את המקודד החופשי 8130606 מהכתובת: %ח. ס[0. 6ה3066!וס.אצ//:כז1ת זהו מקודד פנימי, והנסיונות שביצענו עס מקודד וה מציגיס תוצאות מעורבות בנוגע לאיכות. אפשרויות הבחירה במקודדיס נוספיס כוללות את תוכנת 0100819//5%ט4, בה דנו קודס לכן, המשלבת את תוכנת ז0)02:8000ו0ט4 עס מקודד ז008ססח= 3סו פַחוא (מקודד טוב למדי). תוכל גס לרכוש את המקודד הנפרד, ז006ס6ח= 3קוש פָחוא. 12 3 - א!סיקם 61026[/89 י[0006י400/067/ 1 400/06070//51 ? למעט הבדלים מסוימיס בסמליס ובצורת קידוד קובצי ₪3ו, תוכנת ז8008זכ)סוסגוה ו-+4001008+9!/5/ זהות. הסיבה העיקרית לשימוש בתוכנת ז01002:8000 במקוס 0091 של פָחוא, היא במקריס בהס תרצה להשתמש במקודד השונה מאשר סח 3קו פָחוא. 6/0 ס-יזש0ס6ו 123 27 את מקודד ז6006ח= 3קו פַחוא הבסיסי (ראה תרשים 9.8) תוכל להזמין ולהוריד ישירות מאתר פָחוא. אס תחליט לרכוש את הגירסה המלאה של תוכנת 8% סוסטוה, סביר להניח שלא יהיה לך צורך במקודד הנפרד. אם בכל ואת תרצה להשתמש במקודד מצוין זה, הרי שהגירסה העצמאית שלו שווה את ערכה. התוכנה פועלת בצורה ישירה למדי. תוכל לבחור בין האפשרות ₪606 (או מקש קיצור הדרך ++0%1) מתפריט 116=, או ללחו על לחצן 400 בתחתית תיבת הדו-שיח, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 005 400 (ראה תרשים 9.9), בה תוכל לבחור את קובצי ה-84%/) שברצונך להוסיף לרשימת עבודות הקידוד. תוכל גס ללחוץ על לחצן 6 +56+4, כדי לבחור את אפשרויות הקידוד הרצויות. הלחצן 204005 506% מאפשר לבחור בתיקיית הפלט עבור קובצי 3! הסופיים. ץבא חס 8זב 11 -26 - זפהססת = כ:וןאטחו< 1 ו ה תרשים 9.8: תוכנת הקידוד העצמאית ז60006ח6 3ק]! 08516 פחוא. 9 9: כמ ק!30י 23)/ 13 קותהסזספעס או סוספם | ₪ 2םותהּסזפטעס ₪ 5וסתו וסוס כ 19 בזוסצן ךר" | 1 קוח מו [ | הספת זספתםו46 אזסטיוו! קצי חס |" | 6זוקוח6 |" | ₪ סו | | סיווס ₪3 5 פוא | | 0 8 החסה |" | שביו ם||ימוטסחו! - [ .]ו ואר ו 8 || 0 5 תרשים 9.9: תיבת הדו-שיח 05סנ 82006. כַאיכל. 02כ[4*0/ע כל קובצ בקבציס המיועדיס לקידוד, עשוי להכיל פרופיל משל עצמו. דבר וה מאפשר לקבוע הגדרות קידוד נפרדות לכל קוב. כדי לקבוע פרופיל קובץ, בחר בקובצ מהרשימה, לחץ עליו לחיצה ימנית ובחר באפשרות 0061665ז₪ מהתפריט. כעת, תיפתח תיבת הדו-שיח 70674165 6006ח (ראה תרשים 9.10). תיבה וו מכילה שתי כרטיסיות: כרטיסיית מקור (פַסזט50) וכרטיסיית מטרה 60 ד). הכרטיסיה 500708 מספקת פרטים על קובצ המקור בפורמט ///, אותו ברצונך לקודד. בכרטיסיה +139786 ישנס שני לחצניס : צץז0)+66ז₪1 +56, אשר מגדיר את תיקיית היעד של כל קובצ בנפרד ; ו-27011|6 +56, אשר יציג את אפשרויות קידוד קובצי ₪3! המוצעות על ידי פָחוַא. 154 3 - א!סיקס 6126/89 בך ו ב מ ב ו ו תרשים 9.10: תיבת דו-שיח 65וזוסקסיוק 60066חם. תיבת הדו-שיח ₪708|6 8 56180% (ראה תרשים 9.11) מכילה מערכת תפריטים נפתחים, בהס תוכל למצוא את אפשרויות הקידוד. שני הענפיס העיקרייס של התפריט הס 01!65זק 3קוחחוא ו-0!65זק 6אזס/ו68זס. ענף ₪708!65 5אזס//ו5168 מאפשר לקודד את קובצי ה-// לפורמט השטף 55 של פַחוא - מערכת מיושנת המבוססת על טכנולוגיית םק ש, אשר נוצרה על ידי החברה בימיס בהס התחילו להופיע מצגות קול באינטרנט. ענף 3קוחָחוא מציע שמונה אפשרויות קידוד ספציפיות - מאפשרות מונו בת 16 סיביות, דרך איכות תקליטור סטריאופונית בהפרדה של 128 סיביות ועד לאיכות סטריאופונית מעולה בת 320 סיביות. בחר בפרופיל הרצוי (הגדרת 128 סיביות היא הסטנדרטית עבור קובצ: 3!/) ולחץ 0. כעת חזור לתיבת הדו-שיהח 665ז0ק0"קק 60066תם, שם תוכל לראות את הסטטיסטיקה על הקובצ המיועד לקידוד המכילה פרטים, כמו גודל הקובץ המשוער והגדרות פרופיל נוספות. לחץ על לחצן 0, כדי להגיע בחורה אל המקודד ולחזור על התהליך עס הקבציס האחרים, כפי שיידרש. 9 %: 3'כמ ק!30י 23)/ 15 וז 3 ]59]50 סחסוין 54% 48 סחסו] 32% 248 8 ]0 הח 8ז51 ₪ וז 5החסו= 1-ה תרשים 9.11: תיבת הדו-שיח 7011!6ק 3 56166 היא המקוס בו תוכל לקבוע את סוג הקידוד. טיפ! חברת פָחוא מציעה חבילה להורדה חופשית, של פרופילי 3ק] נוספיס, אותס תוכל להוסיף למקודד. החבילה נמצאת בכתובת : |ההז. 06/0165 60 3/6 וו 60. 6+ וא עוצעצ תוכל להוריד את התוכנה ולהתקין 22 פרופילי קידוד ₪3)! נוספים. הפרופיליס הנוספים יופיעו| בתיבת הדו-שיח :0116‏ +58!80, תחת התיקיה 65 וח 6+א. לאחר שהוספת את כל הקבציס הרצויים לרשימת הקידוד, לח על לחצן 6006ח₪, כדי להתחיל בתהליך. לאחר שכל קוב יושלם, ישתנה הסטטוס שלו ממצב המתנה (סְחטוה\) למצב מוכן (6חסכ). לאחר סיוס התהליך, תוכל ללחוצ על לחצן עְגּום, כדי לבחון את קובצי ה-3! הסופיים. כדי למחוק קוב מהרשימה, לחץ על הלחצן 6 מתוך הלחצניס הנמצאיס בתחתית תיבת הדו-שיח. 156 מיפ! עליך לאפס את מצב חספ ולהעביר אותו למצב פַחוַו3/, כדי לקודד מחדש קובץ מסויס, תוך שימוש בפרופיל שונה. סמן את הקובצץ ברשימה ובחר באפשרות 06ח0ו3) 5+8+05 +₪656 מתוך תפריט 6!ו= (או על ידי שימוש בקיצור /+|ז01). 3 - א!סיקת 0106/89 ק6'א[6 6-0ע/40/000461, תוכנה חלופית למקודד 03 של פַחוא, היא 500100 חסטסטססזק של 6עו6סוסטוה (ראה תרשיס 9.12). תוכנה גו פועלת בדרך דומה למקודד פְָחוא. תוכל להוסיף קבציס לרשימת עבודות קידוד מתוך התפריט. בחר בכל קוב רצוי ולאחר מכן לח על לחצן 5 חו60חם, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 674165קסזק חו60חם. |< 1 = | עב והוזד 30 - = !| - סווטו5 חסווסטנוםזל 6שוסבטוחנוה 2 חופת 5!סס ‏ ווםם ‏ שו | 13078 | ב | ...165!זטסזם] וטספ 5 ה | 3 | | | 55 30 | תרשים 9.12: תוכנת הקידוד 500010 חסס6טססזק של 6ע6סוסטה. מתוך תיבת דו-שיח זו (ראה תרשים 9.13), תוכל למחוק את הקוב המקורי, לאחר שתהליך הקידוד הסתיים, וכן לקבוע את שיטת הדחיסה ואת פורמט הקלט. פורמט הקלט, בנוסף לתמיכה ב-3ק)! תומך גס בפורמט 81 זס= בַחוה51768 6עוז6ה (5₪, מיועד לשימוש בשרתי שסח8!5א של חברת א070504ו1) ובפורמט סוסה הַחורח51768 6טה/אססח5 (ה//5, של הו60חסזסו/). בחר באפשרות 6468 66 85+6=, כדי להאיץ את תהליך הקידוד במצב איכותי (האפשרות אינה קיימת בגרסת ההדגמה) וכדי לקבל קבציס איכותיים יותר. סכ 9: 3'כמ ק/30י 23)/ 17 ו = קפ ספ והם - 6 הזב | 50098 8פטטטז תוו טח | 8ז3ו וז | 0 | | 3 ]| | ססות סט ל] 06/35 החו5011 - הפלסס!ס5 פפוו] סו 8 :פוחו 1 וו :וז ] :5 הזה חש ז5לום 6 ססזטוס: סופומ -][ סוק ההוסספח= -ן :]םת זו וקוום. :פוקס |-] ₪ ו [50886 שקוחזווק 0] חפ זוה *1 [פן9זם/י סל] זו םס ף=] סמש שב הסוטון 7+ 4 חובת )אוקוטים ‏ :56 8150 וז | חב | 00/30 5ב 536 תרשים 9.13: תיבת דו-שיח 165זסכסיוק 9ַהו606חם של תוכנת 0606ו0. בחר בשסם קוב הפלט ובתיקיה הרצויה ולחצ 06, כדי לחזור למסך הראשי. לח על לחצן 6006ח₪ כדי להתחיל בתהליך. תוכנת 0ו5600 חסוסטססז 6עוז6 סוט תומכת גס בקידוד מבוסס-חומרה, תוך שימוש בחומרת קידוד םקו של חברת האס 6!05ד. סמת 6מ כ<א!סיקק בשעה שמיליוני משתמשיס מגליס את פורמט 03!, משתמשיס נוספים מכל העולס ממיריס את אוספי ההקלטות שלהס מתוך טייפים, תקליטוריס ותקליטי ויניל. ניתן לייצר עותקיס מושלמיס בצורה דיגיטלית, ושלא כמו בהבטחות השגויות אשר ניתנו בעניין התקליטורים, המוסיקה בדיסק, לעולם לא נשחקת, לא נשרטת או קופצת. לאחר שהקוב מאוחסן על גבי הדיסק הקשיח, תוכל לפתוח שירים בצורה מיידית. תוכל| להוריד | אותם| אל אחד מנגני | ה-03] הניידים (כמו הגגן סופוח'כ זְפַעְב3|ק 3קו =צזוק), להעביר אותס למערכת 3=! המותקנת ברכב, להפוך אותס לזמיניס ברשת 1/4 מקומית, או לטעון אותס אל נגן סותחו/ או נגן אחר. שלא כמו בפורמטיס כגון סו0ט!|368 או הח זס=ת 8חורח5168 6שצוז6, פורמט 3קו הוא פורמט פתוח הנתמך על ידי מספר גדול מאוד של מוצרים, החל מ- קותפחו/), דרך 0ו380 685%ד570, ק/!]66ז= וכלה ב-65!ס8זחזטד |הטזזו (תוכנת 05 התומכת בקובצ: ₪3!א). כך ניתן לחדש מוסיקה ישנה ולהגיע לסגנונות מוסיקה, אשר מקבלים פרסום, לו הס לא וכו בעבר, ועוד. כאן טמונה העוצמה האמיתית של פורמט 3קו הפתותח: על ידי קידוד המוסיקה שברשותך לפורמט 03!, אתה פותח אותה לעולס שלס של הצדמנויות. 158 3 - א!ס'קם 6126/89 3יפמ. מק6/4/כיע. א46ק רוב המשתמשים ממירים את אוספי התקליטוריס שלהס לפורמט 3ס!, כדי להאזין להס על גבי המחשב, התקן 3ק!/ נייד, או מערכת סטריאו מבוססת 3ק!ו לרכב, אחרים יעשו זאת כדי ליצור תקליטורי 3 המותאמיס אישית ומורכבים מקובצי 3 שלהם. אס אתה אוסף קובצי ₪3 מקורייס, עצס היכולת להעלות את כולס לתקליטור, מהווה דרך נהדרת לחלוק אותס עס משתמשיס שאינס בעלי מחשביס או התקנים ניידיס להשמעת קובצי 3קו. בנוסף, אחסון האוסף שלך על גבי תקליטור (תוך שמירתו בפורמט 103 בניגוד לשיטת הפיכתו לתקליטור קול רגיל, לדוגמה), יכול להיות דרך טובה לבניית אוסף קובצי 3 ללא הצורך בהעמסת הדיסק הקשיח. פרק וה ידון במבוא ליצירת תקליטורי קול ומידע משלך. הוא יכסה את נושא צריבת התקליטוריס מרכישת התקן 00-48 (תקליטור הניתן לכתיבה פעמים רבות) ועד לחבילות תוכנות הצריבה הנפוצות. פכק 10: 3'כמ מק0/4!כיע 469ק 19 ככ'6מ. פמק] 60-85 למרות המחיריס הנמוכים והעובדה שצורבים אלה נכללים במערכות רבות, עדיין קייס סיכוי טוב לכך שאין ברשותך צורב ₪-60. המקוס הראשון בו תוכל להתחיל, הוא בלמידת הדבריס הבסיסיים הנוגעיס לטכנולוגיית תקליטוריס צרובים ואיזּה כונן כדאי לרכוש. סו כ!])יע קיימיס ארבעה סוגי כונניס, אותס תוכל לקחת בחשבון כאשר תרכוש כונן. שני הסוגים הראשונים הס ₪-60 ו-צח-פ60: א-0ס, זהו תקליטור הניתן להקלטה (00-48607080!8). כונניס אלה היו הראשוניס שהוצעו בשוק, והס מבצעיס כתיבה חד פעמית על גבי תקליטוריס. לאחר שנכתב מידע על תקליטור, תוך שימוש בטכנולוגיה זו, אין דרך למחוק אותו ולכתוב מידע חדש במקומו. רוב הכונניס המוצעיס כיוס הס מסוג %ח-60 - כונני קריאה-כתיבה (1)6/-4680). כונניס אלה מאפשריס לשכתב את המידע הנצרב על גבי התקליטור עד 1000 פעמים, עד שהתקליטור עצמו נשחק. הבעיה עם כונני /₪-00 היא שהתקליטוריס הנצרביס על ידם ניתניסם לקריאה רק בכונני ₪0|076806, אשר אינם נפוצים כמו כונני תקליטוריס רגילים. ענייןו עיקרי נוסף הוא העובדה שנגני תקליטורי קול אינס תומכיס בטכנולוגיית /₪-00, אך יכולים (לרוב) לנגן תקליטורי ₪-00. כונני שח-60 טוביס יותר, אך עלוליס להיות יקריס יותר. כאשר אתה משתמש בכונן /ח-כס, ודא שהוא יוצר תקליטור המתאיס למערכות אחרות. התוכנה, בה תשתמש אמורה להיות מסוגלת לטפל בכך. נושא עיקרי חשוב נוסף, הוא כדאיות רכישת כונן פנימי מול כונן חיצוני. אס אתה לא מאלה הרגיליס לפתוח את המחשב שלהס ולהתקין ציוד חדש, כדאי לרכוש כונן חיצוני. רוב הכונניס החיצונייס דורשיס התקנת כרטיס בתוך המחשב, אולס פעולת התקנת כרטיס פשוטה יותר מפעולת התקנת הכונן כולו, הדורשת חיבור מקור המתח והברגת הכונן למקומו (הפעולה אינה מסובכת כל כך, אך אתה הוא זה שישפוט). אולס, ישנס כמה כונניס חיצוניים אשר מתחבריס למוצא המדפסת של המחשב (צזסק וְפוובזק). כונניס אלה קליס להתקנה ולשימוש, למרות שהס לרוב איטייס בהרבה מהכונניס הפנימייס מבוססי הכרטיס. אס אתה מתכנן לרכוש כונן פנימי, תוכל לבחור בין כונן מסוג =ס|ם/שס! לבין כונן מסוג !5051. ההבדל הוא בממשק המחבר את הכונן למחשב. תקן םסום/שכ! הוא התקן הראשי במחשבי 0ם, והוא זול אך איטי מתקן !|505. תקן !5051 חשוב במערכות מקינטוש, אשר, שלא כמו במערכות 56, משתמשות בו בלבד. כונני 508 ידרשו התקנת כרטיס |505 נפרד במחשב. הקפד לרכוש כרטיס !565 אס הכונן שרכשת אינו כולל כרטיס כזה בחבילה (ורביס מהם אינס כוללים ואת). 1600 3 - א !סיק 626/89 לבסוף, קח בחשבון את המהירות. כל דור חדש של כונני צריבה יהיה מהיר יותר, כמו שקורה בשוק כונני התקליטורים הרגילים (00ח-602) מזה שניס. אל תבלבל את מהירות הקריאה של כונן עס מהירות הכתיבה שלו, מפני שמהירות הקריאה היא לרוב מהירה יותר. בדוק את הביצועיס הכוללים של הכונן בזמן הכתיבה. העובדה שהכונן מסובב את התקליטור במהירות גבוהה למדי אינה מבטיחה שהוא מהיר באותה המידה. יש הנמנעיס מרכישת הכונניס המהיריס ביותר, בשל העובדה שכוננים חדשים ומהירים יותר, עלוליס להיות אמיניס פחות בתהליך צריבת התקליטורים המיועדיס לקריאה בכונניס אחריס. מכןמ. 4912 23)/ ככ 1פכ! 4ק/99 2164 !4 קוב 53 אינו יכול לעבור אל תקליטור קול בצורה הבסיסית שלו. כדי להשמיע את התקליטור שלך בנגן תקליטורי קול במערכת הביתית (זְ8ַעץ8!ש כ60) עליך להמיר את הקבציס לפורמט //, כך שתוכנת הצריבה שלך תוכל לצרוב אותס כראוי. התהליך פשוט יחסית וניתן להשתמש בתוסף ז18וז/\ 158% של סותפחו/ לשם כך: 1 כל הקבצים אשר התוספו לרשימת ההשמעה, יהפכו לקובצי 8%/, כאשר התוסף זז 158% נבחר כמערכת הפלט. עבור לתפריט 61676706865ז₪ של קותפחו/ש, בחר באפשרויות הפלט פטס+טס) ולאחר מכן באפשרות (86א) 1.0צ ח!-06!ק ז6זו/ 15% +0ס8ו!טא (ראה תרשים 10.1). ב ו ו יי זטום] | [ספא] 2.00 ח-סטוה ופיב ]ספוגוו ו : "סוק מו כוספזום ו סוס | י ש ה)-טו-] זוז ₪ | םה ! ח [|בזכיחוזכיק 65 וושזום סוק / ו : [ םוא דטם] ‏ 2.063 וט כפייב אל הספוונוות 8 !הפ 1 קפ | סקוו [8זפת0ם > תרשים 10.1: השתמש בתיבת הדו-שיח 61660665זפ, כדי לבחור בתוסף זסשוזש 156 ספווטא. סכק 10: 3'כמ מק0/4!כיע 469ק 11 תוכל להגדיר את התוסף, כך שיכתוב את קובצי הפלט בצורת /4/ אל כל תיקיה הקיימת במחשב. לחיצה על לחצן 600110076 תפתח את תיבת הדו-שיח, בה תוכל לבחור את התיקיה שתרצה לשמור בה את קובצי ה-3|, אשר הומרו לקובצי ה)/. ודא כי יש במחשב מספיק שטח דיסק פנוי. דקה אחת של קובצ 13 באיכות תקליטור דורשת כ- 1!8 של נפח דיסק קשית ואילו דקה אחת של קובצ // באיכות גבוהה דורשת כ- 101/8. לפי חשבון זה צריכים להיות לך מעל 75088 פנוייס. ודא ואת לפני שתלתצ על לחצן עֶ3|ק של סותפחו// (לאחר שבחרת בתוסף זז \ 18% כמערכת הפלט). בנוסף, ודא שלא הגדרת מצב חזרה (460681), אחרת התוסף יכתוב את הקוב בצורה מחזורית שלא לצורך. צור רשימת השמעה עבור התקליטור הסופי (זכור שתקליטור מסוגל להכיל עד 72 דקות של מוסיקה). לח על לחצן ע8!ש. התוסף יתחיל לפעול תוך מעבר על רשימת ההשמעה, ויהפוך כל שיר הנמצא בו לקובץ 8%//. לאחר שהקבצים נשמרו בצורתס החדשה, הס מוכניס למעבר אל תקליטור צרוב. תוכל לערוך אותס בעזרת עורך צלילים (0ו₪0 0ח650) ולשנות אותס, למרות שהדבר אינו מומלצ מפני שאס אינך יודע בוודאות כיצד לערוך אותם, רוב הסיכוייס שעריכתס לא תועיל לאיכות הקבצים. 60'א/6 סמ !כמ 2953 השימוש בתוכנת צריבה יכול להתבצע בשתי דרכים עיקריות: שימוש באשף (קייס ברוב תוכנות הצריבה) או באופן המתקדס יותר - בממשק המשתמש הרגיל שלה. השימוש באשף מנחה את המשתמש להצין את הנתוניס הנדרשים (כמו כל אשף אחר), לבחור את הקבציס לצריבה, להזין כותרת עבור התקליטור וכדומה. השימוש בממשק המשתמש משאיר את כל ההכנות בידיו של יוצר התקליטור. ברוב המקרים, מערכת אשפי יצירת התקליטוריס קלה מאוד לשימוש, והיא תעביר אותך דרך כל האפשרויות, להן תודקק במהלך צריבת תקליטור חדש. 12 טיפ! בשל העובדה שמשתמשים בלייזר לצורך חימוסם התקליטור הריק וכתיבת המידע עליו, הקלטת מידע על תקליטור נקראת גס צריבה (סחוחזטם). לכן, בכל פעס שתיתקל במונח צריבה, משמעות המונח האמיתית תהיה הקלטה. 3 - א!סיקת 61061/89 א![מיע אמח!ס 3כיפמ. מק/6!כיע 0 - תקן מתן שמות לקבציס בצריבה המתבסס על תקן 8.3 של 5ם, ואף מחמיר ממנו. הוא מתבסס על תקינה של ארגון התקינה הבינלאומי ונחשב למכנה המשותף הנמוך ביותר לכל המחשבים. שמות קבציס בתקן זה יכולים לכלול את התוויס 4 עד 2 (אותיות גדולות בלבד), את הספרות 0 עד 9 ואת הסימן קו תחתון ( ) בלבד, ואסור שיכלול רווחיס. קבצים ללא סיומת חייבים לכלול את הנקודה. שמות תיקיות חייביס להיות באורך של עד 8 תווים ואינס יכולים לכלול סיומת. אין אפשרות ליצור יותר משמונה רמות מקוננות של תיקיות. מומלצ לשמור על קוויס מנחיס אלה בעת צריבת תקליטור המיועד למספר פלטפורמות (כגון מקינטוש ו/או אואש. % - הרחבה לתקן 1509660 המאפשרת מתן שמות ארוכים לקבציס הנצרבים, כפי שהדבר במערכות הפעלה א9 פעוסטחו/ ומקינטוש. שס הקובצ בתקן וו יכול לכלול עד 64 תווי 6006וח( (כולל רווחים). אד - תקליטור מחולק פיסית לערוצים בודדיס. חלוקה זו משמשת, בין השאר, להפרדה בין שיריס בתקליטורי מוסיקה, או בין קטעי וידאו. תקליטור מוסיקה מכיל ערוץ עבור כל שיר, בעוד שתקליטור נתוני מחשב מכיל ערו אחד בלבד עבור כל הנתוניס המאוחסנים בו. ניתן ליצור תקליטור במצב מעורב (008) 880אוו/) בו ערוצ אחד (הראשון) מכיל נתוני מחשב ואילו הערוצ השני והלאה יהיו ערוצי מוסיקה. המרווח בין שני ערוציס הוא של שתי שניות. חסן5655 - כל פעס שמתבצעת צריבה לתקליטור נקרא הדבר ח0ו5655 (שיח בעברית). גס ח0ו5655 הוא חלוקה פיסית של התקליטור, בדומה לערוצים. כל חסו5655 מסומן במצביע כניסה (הח|-1680) בתחילתו (באורך של 120 שניות) ובמצביע יציאה 1880-000) בסיומו (באורך של 90 שניות לראשון ו- 30 שניות לכל מצביע נוסף). סוגים מסוימיס של נתונים חייבים להיכתב ב- ח0ו58599 בודד (כגון תקליטורי מוסיקה), וסוגים אחרים יכוליסם לכלול יותר מאשר ה5659!0 בודד. כתיבה ב- חסו5655 בודד נקראת באנגלית חסו85855פָח51 ואילו כתיבת מספר 5ח10ו58959 נקראת ח10ו0!65655/]. לקריאת תקליטור שנצרב חסו₪6655וט! יש להצטייד בכונן תקליטורים המאפשר קריאת תקליטוריס הצרובים באופן אה. המשתמש בתקליטור אינו מבחין בעובדת היותו חסו65655!חחו5 או חסו₪5655וטו. 8 - תקליטור המאפשר את אתחול המחשב באמצעותו. דורש חומרת מחשב תואמת. 46 - קוב הנוצר בכונן הדיסק הקשיח ובו כל הנתונים המיועדיס לצריבה. תוכנות צריבה מסוימות מאפשרות צריבה ללא יצירת קובץ 86ָ8ח!, בעיקר אס הנתוניס לצריבה נמצאים בכונן דיסק קשיח מקומי מהיר דיו (לא בכונן רשת) ואם הצורב הוא בתקן ו565. פרק 10: 3'כמ מק6.4/כיע. א46ק 13 6 - השאלה אס לצרוב 06ח00-)8-1780% או 06ח81-0-15% קריטית יותר בעת הצריבה של תקליטורי מוסיקה. בצריבת נתוני מחשב אין הבדל בין השניים. צריבה בשיטת 02008-)8-7780% מאפשרת הפסקת הפעולה לאחר צריבת כל ערוצ (למשל, כדי ליצור קובצ ₪3! חדש מתקליטור מוסיקה) וחזרה לתהליך הצריבה בשלב מאוחר יותר. דבר זה מציג גישה גמישה יותר לפעולת הצריבה אבל אז מתוסף לכל ערוץ גס מרווח של שתי שניות, שעשוי לפגוע בעת צריבת מוסיקה שהוקלטה בהופעה חיה. צורביס מסוימיס מאפשריס לבטל את המרווח (0ק08 2870 06ח02)-81-80%זד). כדי לצרוב תקליטור ח0סו₪5655] של נתוני מחשב יש לבצע צריבה 06ח02-+8-86%וד. 686 - צריבה כזו מאפשרת למשתמש שליטה טובה יותר בתהליך, ומומלצת בעיקר בעת צריבת תקליטורי מוסיקה, מכיון שהיא מאפשרת שליטה טובה יותר במרווחיס הנוצריס בין הערוצים. השליטה במרווח מתאפשרת באמצעות הגדרות התוכנה. 60-01 - התייחסות לתקליטור בו נצרבו נתוני מחשב. 62 40010 - תקליטורי מוסיקה. בניגוד לתקליטור 0א-0ס0, בו ניתן להשתמש בכונו תקליטוריס במחשב בלבד, בתקליטור מסוג סוט 00 ניתן להשתמש גס במערכת הביתית, במערכות שמע ניידות או במערכת שמע ברכב. 62 ₪006 66או₪ - בדרך כלל מתייחסים כך לתקליטור המכיל נתוני מחשב וגס ערוצי שמע רגילים. כאמור, הנתוניס נצרביס בערוצ הראשון בעוד שערוצי השמע צרוביס בערו השני ואילך. יש להיזהר בעת צריבת תקליטורים מסוג זה - נגני תקליטוריס במערכות שמע ביתיות עלולים שלא לזהות נכון את ערוץ הנתוניס הראשון ולנסות לנגן אותו, דבר שיגרוס לנזק בלתי הפיך לרמקולים! נגני תקליטוריס מתקדמים יודעיס לזהות ולדלג על ערו כזה. 8אם 600 - בדומה ל- 60 006 80או גס הוא מכיל נתוני מחשב וערוצי שמע, אס כי במקרה וּה, כדי להגן על מערכות שמע מיושנות, ערוצי השמע נצרביס ב- חסו5655 הראשון שלו. מאחר שכל נגני התקליטורים במערכות שמע ביתיות הס חסו65655ופָחופ, הס לא יאהו את ערוצ הנתוניס, מכיון שהוא נצרב ב- חסו5655 שונה. שיס לב, לא כל כונני התקליטוריס התומכיס בקריאת ח00ו1₪5655ט מסוגליס לקרוא תקליטוריס הצרוביס באופן זה. 62 660ו/ - תקליטור המכיל סרטון וידאו בפורמט םחו מיוחד, אותו ניתן להציג בכל נגן ום6 או 1608000 (חלק ניכר מנגני ה-ס/מ הנמכרים כיוס תומכים גס הס בפורמט זה). 164 3 - א !סיק 6026/89 6 20036 א!43ממ למרות מחירה הנמוך יחסית של מדיית הצריבה, רצוי להכין את עצמך מראש לקראת הצריבה, כדי למנוע את מפת הנפש שבצריבה לא תקינה. התקלות עלולות לנבוע ממספר גורמים, ולכן יש לעשות את מירב המאמציס כדי לתרוס להצלחת הצריבה. 1 אס החומר הנצרב חשוב לך, השתמש במדיית צריבה באיכות גבוהה (רצוי מדיית זהב). היא אולי יקרה מעט יותר, אך נשמרת לאורך זמן רב יותר וגם תשיג תוצאות איכותיות יותר. לצריבות הראשונות (הניסיוניות) תוכל להשתמש במדיה זולה. דאג לארגן את כל החומר לצריבה בתיקיה אחת, וארגן את הקבצים ותיקיות המשנה מתחתיה, כפי שאתה מעוניין שייצרבו. רצוי להימנע מצריבת חומר מפוזר במספר כוננים, אלא לארגן אותו במרוכז במקוס אחד. לפני ביצוע הצריבה עצמה, ובעיקר אס מדובר בצורב מסוג =0!, הפעל תוכנית שירות לביצוע איחוי (061780) של הכונן ממנו אתה אוסף את החומר לצריבה ושל הכונן בו נוצר קובץ ה-306ח! או הקוב הזמני של תוכנית הצריבה. הגדר את הכונן בו ייווצר קוב ה-896ח! או הקוב הזמני של הצריבה, ככונן בו נפח פנוי רב (לפחות 1002), ורצוי שלא בכונן בו נוצר קוב ההחלפה (6! כ8או5) של פשססחוצ. תקליטור מוסיקה רצוי לצרוב במהירות 2א. נגני תקליטורי שמע (פזסץ3|₪ ס6) עשוייס שלא לזהות את התקליטור אס תצרוב אותו במהירות גבוהה יותר. 61/60 !כמ "סטש ש-60 05 זס)60-0768 ₪85 היא תוכנת צריבה נפוצה (בעיקר מכיון שהיא מופצת עס צורביס רביסם) הכוללת אשף לצריבה. אשף יצירת התקליטוריס קל ונוח מאוד לשימוש, והוא יוביל אותך דרך הצעדיס הדרושיס לצריבת תקליטור חדש. כדי ליצור תקליטור קול, פעל על פי השלביס כדלהלן: 1 2 טען את תוכנת זס)0168 00 /585. אם לא יוצגו בפניך אשפי התוכנה, בחר אותס מתוך התפריט (8ו=, 6ז28!/\ או /+1ז61). כעת יופיע האשף. באשף, תוכל לבחור בין יצירת תקליטור מסוג קול או מסוג נתוניס. בחר באפשרות 60 סז שג ולחצ +א6א. כעת, תוכל לבחור את השיריס אותס תרצה לצרוב על התקליטור. בעזרת תיבת הדו-שיח (ראה תרשיס 10.2), תוכל לעבור דרך התיקיות במחשב ולבחור את הקבציס הרצוייס. לאחר שתלתצ על לחצן שסח 60, הס יתוספו לתצוגת התקליטור הסופי. תוכל לעבור בתיקיות הדיסק הקשיח ולהוסיף קבציס עד שלא ישאר מקוס על התקליטור. פרק 10: 3'כמ מק6.4/כיע. א46ק 15 תיבת הדו-שיח כוללת גס לחצן עֶ₪1 בפינה הימנית-עליונה שלה, בעזרתו ניתן לשמוע תצוגה מקדימה של הקבצים, כדי לוודא שאלה השיריס שברצונך לבחור. לחי על לחצן +א6א לאחר שסיימת לבחור בשירים. זט ה6ז:) 0 עה = - 64!ווח 5 [א. זטזוקוזס ע1 8 [מ] עשקסות 3% ₪ ₪ 5 [-פ) פס סגו (55. א | 6 ג ו 3 = 4 נש בוססזסים14610!3 זסשו 14 |[ 68| | מע |505 = | 4 02:43 03/06/93 יר 4 02:05 2/01/83 סוס ו וק 02:35 3/8 02/1 זו ו 4 02:54 12/14/98 סוס ו או 01:33 3/11/93 סוס ו 4 02:46 02/18/99 ירז 04:41 03/27/93 = ...וח קוחבחו/ = 3706260 תרשים 10.2: ניתן לבחור קבציס בקלות ולבדוק כמה מקוס נשאר על התקליטור הסופי, בעזרת אשף יצירת התקליטורים. בחר בקובצי צג/ הרצוייס ולח על לחצן /שסח 00. מיפ! אינך חייב למלא את שטח התקליטור כולו בשלב זה. אס לא תסגור את התקליטור לאחר צריבתו, תוכל להוסיף לו שיריס בפעס אחרת עד שיתמלא. 4. המסך הבא של האשף (ראה תרשים 10.3) יאפשר ליצור רשימת כותרות ואמניס עבור התקליטור. הקלד את שס האלבוס ואת שמות האמניס. 5 לאחר מתן השם, עליך לבחור בין האפשרות ח06 ח5655!0 6+ 168/86 לבין 565510 6ח+ 61056. תוכל להקליט מידע נוסף על התקליטור בפעס אחרת אס תשאיר את ה- ח0ו5859 פתוח. סגירתו תמנע הוספת שיריס לתקליטור. אס תבחר להשאיר אותו פתוח, קיים חשש שהתקליטור לא יוכר במערכות נגינת תקליטוריס סטנדרטיות. בחר באפשרות ח565510 6+ 601056, אם אינך מתכוון להוסיף שיריס לתקליטור. אחרת, השאר אותו פתוח עד שתסיים להקליט עליו את כל המידע. לח על לחצן +א6א לאחר בחירת האפשרות הרצויה. 16 3 - א!סיקם 6126/89 ב ו מ 36 זוקחזס עו [:ה) עסקסות 3% ₪ ב אע ם 8 [ם] סם פונוום - ₪ בוססזסים14610!3 זסשו 14 : +1 3 +1 ה | ו 02-05 ור ו 5נוסותשי-2ם 6 פא 44100 סיו 01005/-02 רד לא 44100 5טותי-2ם 6 12 44100 02-05 ב ₪7 6 12 44100 ב<:ו 0005|חמ/-02 ב ₪0 6 12 44100 ₪ ₪005 ₪000 תרשים 10.3: תן שס לתקליטור והקלד את שמות האמניס. 6. כעת, תישאל על ידי האשף אס ברצונך לבצע בדיקה לפני הכתיבה על גבי התקליטור. בזמן יצירת תקליטור, מומלץ להורות למערכת לבצע בדיקה לפני תהליך הכתיבה. דבר זה מבטיח את האיכות הטובה ביותר ואת הסיכוי הגבוה להצלחת תהליך הצריבה. תהליך הבדיקה גורס להכפלת זמן יצירת התקליטור, אולס הוא נותן סיכוי גבוה יותר להצלחת התהליך כולו. חברת 080166 ממליצה לבצע תהליך בדיקה לפחות בפעמים הראשונות בהן תשתמש בתוכנה. לח +א6א לאחר שבחרת באפשרות הרצויה. . בשלב זה, הכל מוכן ליצירת התקליטור. תוכל לבחור להמשיך עם התצורה בה בחרת וליצור את התקליטור בפעס אחרת, דבר המאפשר לערוך את התצורה (ראה תרשיס 10.4). אם תבחר ליצור את התקליטור כעת, תופיע תיבת הדו-שיח 5 ח67680 60 והכונן יתחיל בתהליך הצריבה. מיפ! בכל שלב בשימוש באשף, תוכל לחזור לאפשרויות הקודמות, על ידי בחירת האפשרות 286%. פרק 0: *3'כמ. מק160/4כיע. א46ק 157 והז 0 עה = - !ווח 5 א סוחס עו 3% 3.7 [:₪) עמקסו 2 5 ₪ (:ם] פס וו ₪ בוססהזכיםר!14610 זסוו 14 : תרשים 10.4: החלט אם ברצונך להתחיל בתהליך הצריבה כעת, או לחזור למצב עריכה. 112698 אמקא!מ 9 י:ז6010יז6 60 505 אשף יצירת התקליטוריס הופך את השימוש בתוכנת 60-0176810 לקל למדי, אולס יש כמה אפשרויות מתקדמות בתוכנה, עליהן כדאי לדעת. 26/32 אקל'אק, שכיכמ 6 060 1!60₪[1] 90 כ6'כיע לאחר שיצרת את התצורה הרצויה, תוכל לעשות כמה דבריס לפני שתתחיל בצריבת התקליטור. בחר שיר, סמן אותו ולחץ לחיצה ימנית, כדי לפתוח תפריט אפשרויות. בתפריט זה, תוכל לשנות את שס השיר (8₪08ח49), וכן לראות את מאפייני הקובצ (65ו611קסזק). כדי להשמיע שיר כלשהו השמור במחשב, לת לחיצה כפולה. דבר וה יגרוס לנגינת קובצ ה- /%/. במצב +₪סץ13 10ו4₪094, לאחר יצירת התצוגה, תוכל לגרור כל שיר למעלה ולמטה בתוך הרשימה, כדי לשנות את סדר השיריס. 1=108 3 - א!סיקס 6126/89 6א'כק !1/6 46 מ13כק לפעמים, תעדיף לשמור תצורה טובה על גבי הדיסק הקשיח, כדי לעשות בה שימוש חוזר. אס יצרת תערובת טובה של שיריס ותרצה לצרוב את השירים שברשימה על תקליטוריס נוספיס במשך הזמן, תוכל לשמור את התצורה הסופית של התקליטור. בדרך זו, לא יהיה עליך ליצור את הרשימה מחדש בכל פעס שתרצה ליצור עותק. אס תרצה לשמור תצורה על הדיסק הקשיח, בחר באפשרות 8צ58 מתוך תפריט 6ו:= (או לחץ על הקיצור 0%1+5). תוכל לטעון תצורות אשר נשמרו קודס לכן בעזרת האפשרות +30 | 62 ח006 הנמצאת בתפריט 1!8= (או להשתמש בקיצור המקשיס 0+0). 3 כמ 2/6/42 תוכל להפעיל את האשף ולבחור באפשרויות הקיימות בו, כדי להתחיל ביצירת התקליטור. אולס, לפעמיס כדאי להשתמש באשף אך ורק לצורך קביעת ההגדרות ולגשת בדרך וו לכמה שלביסם נוספים, אשר אינס כלוליס באשף הרגיל ומיועדיס לשיפור התהליך. אס לא בחרת באפשרות צריבה מיידית מתוך האשף, אלא החלטת לשנות את התצורה לפני הצריבה, תוכל ללחוץ על לחצן 6600א, הנמצא על סרגל הכלים, או לבחור באפשרות 600 6868%6 מתוך תפריט 1!6=. אפשרות וזו תפתח את תיבת הדו-שית 5 חה0ו68%ז6 60 (ראה תרשים 10.5). סו זסזוקוח סכ עו 8 8 [א] עקפסה 33 הבר בוו 8 0 ה ₪ ₪49 | | 9 300 2% 5 2-5 1 זפם פוט 16 ,כרא 44.100 ב<:ו 5 2-5 זפם וו 16 ,42 44100 5דפ ותה 5וסותטיי-02 ררה 7 זסם וט 16 ,142 44100 85 02-55 3 4 זסם פזום 16 ,142 44100 85 כו | 9335 5 תרשים 10.5: תיבת הדו-שיח קט56 ח0ו63%ז6 6, מאפשרת לעשות כמה שינויים אחרונים, לפני התחלת תהליך הצריבה עצמו. פרק 0: *3'כמ מק10/4כיע: א46ק 19 1 תיבת הדו-שיח 0768000 60 מורכבת משלוש כרטיסיות: |8ז6606, ו-עז3הוהט5. הכרטיסיה |98ז8ח66 מציגה את רשימת כונני הצריבה המקושרים למערכת (לרוב יהיה כונן בודד). מתחת לרשימה, מוצגת תיבת רשימה נפתחת, ובה מהירויות הכתיבה האפשריות עבור כונן התקליטורים הנבחר. מומלצ להשאיר הגדרות אלו ללא שינוי. מתחת לרשימה הנפתחת, תוכל לראות את אזור האפשרויות (5ח00ק0): צ|ח0 765%, 00 0768066 וסהה8 65%ך ו-00 07868)6. אפשרויות אלו מאפשרות להחליט אס תהליך הצריבה יהיה למעשה תהליך בדיקה בלבד, תהליך יצירת תקליטור בלבד או שניהס יחד. מומלצ לבחור באפשרות הבדיקה והיצירה גס יחד, למעט במקרים בהס הוזמן דוחק. במקריס כאלה, תוכל לבחור באפשרות 676846, אך וכור כי הסיכויים ליצירת צריבה מוצלחת, גדליס אס מבצעיס בדיקה לפני הצריבה. 2 תיבת הדו-שיח 20/8666 מאפשרת לבחור את סטטוס הצריבה בסוף הכתיבה. תוכל לבחור בין ארבע אפשרויות (הערה: כאן, תוכל לראות אפשרויות אשר לא היו קיימות כאשר השתמשת באשף) המחולקות בין אפשרויות 0066-+864-8זוד לבין | 06ח0-)2150-8. | ב-0700686-)8-786%, | תוכל | לבחור | באפשרות ח06 ה5655!0 168/6, בעזרתה ניתן להוסיף שיריס נוספים לתקליטור על גבי אותו ה-ח0ו5699. זכור כי עליך לסגור את ה- ח0סו5859 בנקודה מסוימת, כדי שתוכל להאזין לתקליטור מתוך נגן תקליטורי קול טיפוסי. אס תרצה להאזין לתקליטור בעזרת נגן תקליטוריס ביתי, עליך לסגור את ה- ח5899|0 לאחר שהוספת לתקליטור את כל השיריס הרצוייסם. האפשרויות ח0ס|ו5655 0!056 ו-ח06 ₪156 168/6, מאפשרות ליצור תקליטורי חסו5655-₪!טו. בחירה באפשרות זו תגרוס לסגירת ה- ח0ו58559 הנוכחי, אבל לא את התקליטור כולו. בצורה זו, תוכל להקליט מידע נוסף ל-8ח565510 אחרים. אזהרה! כאשר מדובר בתקליטורי קול, תוכל לשמוע רק את ה- חסו5655 הראשון! מיפ! השתמש בשיטה זו כדי ליצור חסו5855 ראשון המכיל את גרסאות האודיו של השיריס. סגור את ה-ח0ו5855 תוך השארת מקוס ריק. פתח ח0סו58559 חדש והוסף את קובצי ה-₪3)! בפורמט מידע נתוניס (להבדיל מקול) ל-חסו5859 השני. דבר זה מיועד לאלה הרוציס לטעון ולהאזין לשיריסם מהמחשב האישי, ללא הצורך בהעתקת ערוצי הקול מחדש. האפשרות ₪156 61056 תגרוס לסגירה מוחלטת של התקליטור בסוף תהליך הכתיבה. לאחר הסגירה, לא ניתן יהיה לכתוב מידע נוסף על גבי התקליטור. האפשרות 0₪086-)0156-8 תגרוס לכתיבה ולסגירה של התקליטור במהלך בודד, ללא כיבוי ראש הלייזר בזמן המעבר בין השירים. בשיטה זו, של השארת ראש הלייור פעיל במעבר בין ערוצי השירים, לא תהיה הפסקה בת שתי שניות בין השירים. אפשרות זו גורמת גס להגנת התקליטור מפני כתיבה, והיא יוצרת רצף ערוציס לאורך התקליטור, דבר העשוי להיות שימושי עבור מיקס 4פ. 10 3 - א !סיק 6026/89 3. אחרי שבחרת באפשרות ₪66010 והגדרת את האפשרויות, לחצ 0 כדי להתחיל את הצריבה. כעת תופיע תיבת הדו-שיח 2706655 ח0וו6768 60 (ראה תרשיס 6) ותציג את התקדמות התהליך. אס בחרת באפשרות הבדיקה והכתיבה, יתבצע תהליך הבדיקה כולו לפני הצריבה. בשלב הבא, יתבצע תהליך דומה, אשר יכתוב את המידע עצמו על גבי התקליטור. לח על לחצן 06491!5, כדי לקבל מידע נוסף בזמן הצריבה. ב ו שמחו ממ| 3%. ו זווקחסם עו 1 סז 06 [:ם] עסקסות 3% 08 28 - 8% 8 .₪ 8 8 ( ו ₪ בוססרזכיםר!14610 זסעשו 14 5וסותמ/-2 זסם פום 16 ,12 44.100 5 2-5 זסם פזום 16 ,12 44.100 85 5 .02 םר - זסם פזום 16 ,12 44100 5 5 2-5 זסם פזום 16 ,12 44.100 בו וט 16 הר 0 47 5 6וסותמ/י-02 ב זפ 9ום 16 ,645 44100 ₪ 300-0000 תרשים 10.6: תהליך הצריבה בפעולה ותצוגת נתוני התהליך. מיפ! כדי להימנע מקפיצות בתהליך הצריבה - בעיקר כשמדובר בתקליטורי קול - מומלץ לא להשתמש במחשב בצורה אינטנסיבית בזמן הצריבה עצמו. תוכל להשאיר משימה זו לסוף היוס, או לומן הפסקת הצהריים, בו לא תהיה ליד המחשב. כמ יסמ ק!30י 03)/ 4% 5/6/47 אס כל שתרצה הוא ליצור גרסת תקליטור של קובצי ה-03! שברשותך, תוכל לעשות זאת בעזרת תכונת זס)002-0168 /85ם. דבר זה שימושי במקריס בהס הדיסק הקשית מתמלא עד סופו בקובצי 3=!ש, ותרצה לאחסן אותס על גבי תקליטור. למרות שלא תוכל לנגן קוב ₪3!, הנמצא על תקליטור, בנגן תקליטוריס רגיל (לפחות לא כרגע), תוכל להכניס את התקליטור לכל מחשב המצויד בכונן 60-50 ולהשמיע את הקבציס באמצעות סותהחו/. :10 9‏ 3'כמ מק6/4/כי. א46ק 11 כאשר הקבציס מאוחסנים בפורמט 3=!, תקליטור בודד עשוי להכיל קרוב ל-650 דקות של מוסיקה. נסה לדמיין את האפשרות של שמירת אוסף האלבומיס המלא של זמר מסוים על גבי תקליטור בודד, בעזרת פורמט ₪3!). יתרה מזאת, תוכל גס ליצור תערובת של ערוצי קול עס קובצי נתונים, על ידי יצירת מה שנקרא 60 חסו5655-!0/!. ב-חסו5659 הראשון של התקליטור, יישמרו השיריס כערוצי תקליטור קול רגיל. לאחר מכן, תוכל לסגור את ה-ח0סו5699 ולשמור את אותס השיריס בפורמט 13 על גבי חלק התקליטור אשר נשאר ריק. כעת, תוכל להישאר עס שני סוגי הפורמט. תוכל להכניס את התקליטור הצרוב למערכת הסטריאו של הרכב שלך בדרך לעבודה, להעביר אותו אל כונן ה-60-50 שבמחשב ולהאצין לגרסאות 3ק! שלהם, בעזרת נגן קוחהּחו/ץ, לאחר מכן. כדי ליצור תקליטור נתוניס, פעל על פי השלביס כדלהלן: 1. הפעל את תוכנת 60 /ץ585. אם לא מופיע אשף יצירת התקליטור, בחר בו מתוך תפריט 1!6=, 6ז23ו// (או השתמש בקיצור המקשים +/+0/1). 2 כעת, תוכל לבחור בין יצירת תקליטור נתוניס לבין יצירת תקליטור קול. בחר באפשרות 600 348 ולחצ +א6א. 3 עתה, תוכל לבחור בקבציס שברצונך להעביר לתקליטור. תיבת הדו-שיח המוצגת זהה לוו בה השתמשת כדי לבחור את קובצי הקול. כאן, תוכל לנווט את דרכך בין התיקיות ולבחור את הקבצים. לחיצה על לחצן שסא 406 תוסיף את השיר הנבתחר. תוכל לבחור שיריס מתוך התיקיות השונות שבדיסק הקשיח, עד שלא יישאר מקוס על התקליטור המיועד לצריבה. 4. לעיתים ייווצר מצב, בו שס קובצ הנמצא על המחשב, לא יהיה תואס לשיטת השמות הקיימת בתקליטור. במקרה זה, התוכנה תוהה את הבעיה בומן הלחיצה על לחצן שסא 860 ותציג תיבת דו-שיח ובה אזהרה (ראה תרשים 10.7). התוכנה תציע שס חדש עבור השסם. אס תסכיס לשים זה, לחצ על לחצן שַפַחִח60. אס לא, עליך להקליד את השם הרצוי. לח על +א6א לאחר סיוס בחירת השירים. 5 בשלב וּה, תוצג בפניך האפשרות לבדוק את הכונן לפני הכתיבה. 6. כעת הכל מוכן וניתן להתתיל במלאכה. המשך עס התצורה שבחרת ועס האפשרויות, או צור תצורה חדשה. אס תבחר ליצור את התקליטור עכשיו, התוכנה תתחיל בצריבה ותציג את תיבת הדו-שיח המראה את התקדמות התהליך. 172 3 - א!סיקם 6106/89 סו ה6ז:) 0 עה = - !ווח 5 זסטוס = 5506 זסז ופוס 1 ₪ 8 0 2 וכו וו וזה [- ב זספסה זטסוטגום. |" עה | הפקו [- 6 [. 90327 2 | | | | תרשים 10.7: תיבת הדו-שיח זס+63ז6 60 635 66קְ₪03 מודיעה כי עליך לשנות את שמות השיריס שאינס מוכרים על ידי המחשב. סט'כמ. חסופ565. ₪! מ2/6/4/ 09139 [.פכעמ לעיתיס יהיה עליך לסגור את התקליטור, או את ה-ח0ו5859 בצורה נפרדת (תלוי בסטטוס התקליטור המבוקש לאחר שהצריבה הסתיימה). במקרה זּה, עליך לבצע את פעולות הסגירה בעצמך. תוכל לעשות זאת דרך תיבת הדו-שיח חסוזהוחזס+ח! 86ום. 1. בחר באפשרות הסווגוחזס?ח! ₪156 מתוך תפריט 56ו₪. תיבת הדו-שית הסוז3 וח זס+ח! 0156 תיפתת (ראה תרשים 10.8), ותציג רשימה של ה-5ח589910 הפתוחיס או הסגוריס בתקליטור הנמצא בכונן. 2 כדי לסגור ה5859|0, בחר את ה- 58595900 הרצוי ולחצ על לחצן ח0סו5655 01056. 3 כדי לסגור את התקליטור כולו, בחר באפשרות 0156 61058. פרק 0: *3'כמ. מק160/4כיע. א46ק 13 0650 [/: ב [ב] עסססות 3% פבך ₪ !ו זט זפ פב זו 0 סז / ןי זו 8 ב 6זם וס 5 בזטטום. ה 8:58 3/22/99 0 חח ספותה [ + 5:34 2/10/98 0 3:30 2/27/99 סז ה 8:39 1/15/99 סוה [ 4 4 11:23 2/2/98 וטוה [ + ₪4 4:23 12/7/98 עוסיה 1 א 3:25 12/14/98 6 90327 8 זפזס|קא= אופועי 10 ופ פאופ||8 180 זו זוסץ3 | 0 0318 01108 15ח18חס0 פת פווזחם 188 זם 10|8875 , 85| 888 ם זו 58180180 108 זה , ]וס עה 1 ם סחוי וס 3 1 2 0818 8חז 10 חי תרשים 10.8: תיבת דו-שיח חסוְהּוח'זס+ח1 ₪156 מציגה את מצב התקליטור וה-005ו5655 הקיימיס בו. דרך תיבה זו, ניתן גס לסגור ח0ו5655 או את התקליטור כולו, כדי שאפשר יהיה לנגן אותו בעזרת נגני תקליטוריס רגיליס. ?כיכמ מ'ס כ*6'פק לאחר צריבת התקליטור המושלם, בוודאי תרצה ליצור הדפס עבורו, אותו תכניס בקופסת הפלסטיק השקופה של התקליטור (הדפס המכיל את רשימת השירים, לדוגמה). לשס כך עליך להפעיל את מצב +טסץ3 | 6356 |166. 6וזָוח0ס+ט. לחצ על הכרטיסיה 1.800% 0856 [6ש8. הנמצאת בראש המסך. התוכנה יוצרת תצורת הדפס עטיפה פשוטה, תוך שימוש בתצורת השיר הנוכחית, אותה תוכל להדפיס ולחתוך עבור התקליטור (ראה תרשים 10.9). לחץ על כל חלק בטקסט כדי לבחור בו. תוכל להעביר את הטקסט המסומן על גבי העטיפה. לחיצה כפולה על כל אובייקט טקסט, תאפשר לערוך אותו ואת מאפייני הגופןו שלו (ראה תרשים 10.10). אם יש ברשותך מדפסת צבעונית, תוכל לבחור בצבעי הטקסט. 174 3 - א!סיקס 6126/89 זז 0 ע5ב = - 604!וח :7 5 |-3 | ו₪|כום וס חס חן 3 סחון ו - מס5ו46 + |ווופתפה - 08זח0368 וטק .1 אוו והחוטוזכ) 1998 - צוזבחות עזבחום - בוסזח038 ווק .2 0 טח - הזד - !039 ונופ .3 [ ]ה חופוז כ לב זט = - 8חב זז - בופוחש ב כו ווק / 0 ו זוו0ס תת הסח . 12 בוסם הזו( 535 ו 14 סווםו 00 8016 013 5305 וו ד 16 8 ₪ שא 7 זפופססגוסום ימ" 18 סווםו! וס 6 הו עסטסם יד ו 22 24 5 ד ]וקה :5 מו ב תרשים 10.10: תוכל לבחור בכל פיסת טקסט ולשנות את צבעה, גודלה או סוג הגופן שלה, על ידי תיבת הדו-שיח זחסם=. פרק 0: *3'כמ. מק16/4כיע. א46ק 15 כדי לשנות את צבע הרקע ואפשרויות נוספות, בחר באפשרות 01005 מתוך תפריט +וסץ3]. אפשרות זו תפתח את תיבת הדו-שיח 7610/606865ק 60856 |6/ש16, שס תוכל לשנות את צבע העטיפה ואת גופני ברירת המחדל של התצורה. טיפ! איו דרך קלה להכנסת הגראפיקה אל תוך תצורת העטיפה, על ידי שימוש בגרסת התוכנה זס!0168 00 /585, המגיעה עס רוב צורבי התקליטורים. כדי לעשות זאת, עליך להשתמש בתוכנת עריכה גראפית. בחר בגראפיקה הרצויה, העתק אותה לסלסלה (0זהסססו|0), תזור אל תוכנת זס)0]68 00 585 והדבק (₪8910) אותה בעזרת קיצור המקשים /+011 בכל מקוס בשטח התצורה (ראה תרשים 10.11). זז 1 ע5ב = - 604!)ח :7 זפזו0ו זחסח וח 3 סחוי ום - הס5ו48 + ווופחפה - ב|סזהפ03 וטק .1 אוות ופחוטוזכ) 1998 - עובחות עבחום - 0|8ח039 ופ .2 011 סופ/תפחת - 53 הזד - ב|10ח0369 טפש .3 ל | ₪₪ 11 = שו אוסויסז חס תרשים 10.11: כדי להציב גראפיקה בקלות על תצורת העטיפה השקופה, פתח גראפיקה בתוכנת עריכה גראפית כגון סזק קסח5 +חו8?, העתק אותה לסלסלה והדבק אותה בתוכנת 600-0760 585 במצב +טסץ18. 16 3 - א!סיקם 6126/89 4 03 !פַח25ק כיוסם, ישנה מוסיקה בכמות עצומה הנוצרת עבור תקליטורים. והנה, מגיע פורמט דיגיטלי בשס 153 המושך אליו משתמשיס רביס מכל רחבי העולס, אשר הופכיס את אוספי התקליטוריס שלהסם לקובצי מחשב. ככל שפורמטים דיגיטליים כגון 3קו יהפכו לנפוציס יותר ויותר, נראה שימיו של התקליטור הקולי הרגיל ספוריס. אולס אין הדבר נכון. כשס שהתקליטורים לא שמו קצ לעידן הקלטות, קובצ: 3קו! אינס צפויים לחסל את הצורך בתקליטורי קול רגילים. משוגעים לעניין הקול, וכן עקרונות המבנה המתואריס בפרק 2 "ימסע אל תוך הפורמט והנגנים'י, יפרטו את הסיבה שבגללה איכות שיר הנמצא על גבי תקליטור קול, גבוהה בהרבה מאיכות קובצ 3ק!. כפי שראית בפרק זה, תקליטורים הניתנים לכתיבה, עוזריס בהרחבת כוח פורמט 3]). על ידי יצירת תקליטוריס המכילים את קובצי ה-03! החביבים עליך, תוכל לחלוק שיריס חדשים ואמניס שגילית באינטרנט, עס אותס אלה שאין להס עדיין מחשב, או עס כאלה שאינס מביניס כיצד לטפל בקובצי 3ם!. תוכל גס ליצור ארכיוני ₪3 ענקיים על גבי התקליטורים, עבור חבריך המתחבריס בחיבור איטי לאינטרנט. ולכל אותס המשוגעים לעניין: תוכלו ליצור תקליטור בפורמט כפול, המכיל גס את השיר בפורמט קול רגיל וגס גרסת 3ק₪. בתחילה, סברו כי התקליטורים נפלו מלכתחילה קורבן לטכנולוגיית 53]/. כיוס נראה שסברה זו אינה רחוקה מן האמת. התקליטור הרגיל אותו קונים בחנויות תקליטים, עלול להיפגע מההתפתחות הטכנולוגית בעולס המוסיקה, משוס שתקליטוריס הניתניס לצריבה מהוויס דרך זולה להעברה והרחבת עולס המוסיקה המקוונת. פכק 10: 3'כמ מק6.4וכיע. א46ק 177 נספחים (ספת א: הכל על פטיפונים וירטואלייס (80165זחזט ד |8שחו/) ]00 0: אלטרנטיבות ל-+5001685 [ספת 6: 3ס ברכב []0 %: מקשי הקיצור של סוחהחו// 19 / תכ 4% 69'פ[[יס. ['כ1₪/6יע (10/65חיזד |סטזיז/) המונח כ צופן בחובו דבריס רביס. במקרה שלנו, המונח יתייחס אל אותס תקליטניס אשר מבצעיס מיקס חי במועדוניסם באמצעות פטיפונים ונגני תקליטורים. אם אתה חולס להיות כ ציופי, 10|0ח08%66 |טהק, עץאססס5 כ או 6%וא ₪60 כ הבא, הרי שהגעת למקוס הנכון. אנשיס רבים, הקשורים לנושא 03 בשניס האחרונות, הס חובבי סגנונות אלקטרוניקה, היפ הופ, פט01, האוס, אסיד וסוגיס נוספיס של מוסיקת טכנו. לכן, אין פלא שכמה מהמתכנתים העוסקים בעניין ה יצרו תוכנות ספציפיות, אשר עשויות לעניין את אלה הרוציס להכניס טכנולוגיית 193 אל תוך המיקס שלהם. נספח זה בוחן שני כליס שימושייס המיועדים ל-₪ המקצועי ולאלה הרוצים להפוך לאחד שכזה בעזרת מוסיקה מבוססת 3ק!. איזס-//6ו/ תוכנת %זס-ח6)₪ (ראה תרשיסם א-1) אשר נכתבה על ידי ח0!86550 1ו16, היא תוסף המיועד ל- מותפּחו/. בעזרתו תוכל לבצע פעולת הטיית גובה צליל (זוח5 חסזום, שמשמעו הגדלה או הקטנה של מהירות השמעת שיר והתאמת גובה הצליל, כך שיתאיס למהירות החדשה). [ססת ₪: 20כ4 4% 69'פ![יע 1/כ4₪/6/יס (4865 דאפטד .641 / 11 בעורת התוסף, תוכל גם יילהזיויי את מיקוס השיר כדי לסנכרן (להתאים) שני שטפי 3 שוניס בזמן אמת. בצורה זו תוכל ליצור מיקס ₪ קלאסי בזמן אמת. ניתן להוריד את התוסף מדף התוספים באתר סוחּחו/ או ישירות מאתר: פזס.א5). 3510061 וח ודוי תרשים א-1: תוכנת אזסזחוק היא תוסף המיועד לנגן קוחגחו/ו, בעזרתו תוכל לבצע פעולת ערבול קצב (פַחואו%א868) קלאסי, כדי לנגן שני שטפי ₪3 בו-זמנית, על ידי קוחפּחו/צ. הצורה הנכונה לשימוש בתוסף, לדברי ח0188550 "+6א1]" 1ו1.8, היא על ידי התקנת שני כרטיסי קול ושימוש במיקסר חיצוני. בצורה זו תוכל להשתמש בכל האפשרויות שהתוסף מציע. בנוסף, מומלץצ להפעיל שני עותקיס של סותחו/ בו-זמנית, כאשר ניתן להפנות את מוצא כל אחד מהעותקים אל כל אחד ממוצאי כרטיסי הקול בצורה דינאמית. תוכנת אזס00)/₪ מאפשרת לכוון את מהירות קוב ה-3=! המושמע בנגן, כך שניתן יהיה לקבוע לשניהס קצב אחיד. תוכל לעשות זאת, על ידי שינוי גובה הצליל של אחד השירים, כך שיתאיס לגובה הצליל של השני. לאחר שאחד השירים סונכרן לשני בגובה הצליל שלו, תוכל להשתמש בפקדי אזס=ח60+ו₪, כדי לשנות את קצבו, ובמיקסר השולט על שני כרטיסי הקול, כדי לעבור בין שני מוצאי הכרטיסיס בצורה הדרגתית או פתאומית. על פי התיעוד של תוכנת אזס:חסווק, עליך להשתמש במחשב חזק דיו המסוגל לפענח שני שטפי ₪3!] בו-זמנית. (ח0186550 טוען לתוצאות טובות עס מחשב 300 6-2 ומעלה.) תוכל גס להגדיר את תוכנת סותאּחו/ באופן מיוחד. ראשית, עליך לחסוס את אפשרות החציצה (חַחח6טם) בתוכנת קההחו//), על ידי כניסה להגדרות תוסף ]סעה) והעברת מחוון גודל החוצצ לערך 0. בנוסף, עליך לקבוע את ערך שוזסוזק 680זחד כמקסימוס. בתיבת הדו-שיח 665ח61076ז]ק 6חהב3ּז)א %ספווטא (כרטיסיית |660878), ודא כי אפשרות צע4וזס!]ק 680ז7 66066 נמצאת בערך + 12 3 - א!סיקם 6106/89 ח0!86550 ממליץ גם לוודא כי מנהלי התקן הכרטיס הגראפי שברשותך, הס הטובים ביותר שיש עבור המערכת, כדי להפחית את ההפרעה המגיעה מעניינים הקשוריס בכרטיסי תצוגה, ועלוליס לגרוס לקפיצות בזמן השמעת המוסיקה. לאחר ביצוע ההגדרות הנכונות, תוכנת %זס-ח1660 די מובנת מאליה. התוכנה מאפשרת לשנות את גובה הצליל של שיר מסוים כלפי מעלה או כלפי מטה, על ידי שימוש במחוון גובה הצליל (061ו51 חסזוש), הנמצא בצד השמאלי של מסך התוכנה. בנוסף, קיימיס לחצניס רביס, בעזרתם תוכל לשחק עם גובה הצליל עד שיתאיס לדרישותיך. עליך לעשות ואת, תוך האזנה לשיר דרך אוזניות באוזן אחת בזמן שהרמקוליס התיצוניים משמיעים בקול את השיר הקודם המתנגן באותו הזמן. לאחר שמצאת את גובה הצליל הנכון, לחצ על לחצן (=), כדי לנעול את הקצב. תיעוד התוכנה טוען ככלל ברזל, כי שני שיריס אינס יכוליס להתאים אחד לשני אס עליך להעלות את מחוון גובה הצליל ביותר מ-8% או להוריד ביותר מ-4%. לאחר סנכרון הקצב, עליך להתאים את מופע (856חק) קצבי השירים. לפני הכוונון, הס עשוייס להיות באותו הקצב, אך להתחיל בזמניס שוניס. תוכל להתאיס את מופע הקצביס תוך שימוש בלחצנים הנמצאיס בפינה השמאלית-תחתונה. התיעוד טוען כי משימה זו, הנעשית על ידי ₪ מנוסה, קלה. אולס עדיין יש להקדיש זמן רב לאימון השימוש בטכניקה לפני השימוש בה. תוכנת אזס-₪00 מציעה עזרה בדמות האפשרות 608. תכונה זו, הקיימת בתוכנה, מאפשרת לקבוע את המיקוס של שיר אחד בהקדמה של שנייה ולעצור אותו במקוס הנכון. בצורה זו, תוכל להמתין עד שתשמע שהשיר השני הגיע למקוס הנכון וללחוץ על לחצן 6₪8. בצורה זו תוכל להפחית את זמן סנכרון הקצביס בצורה משמעותית. תוכל למצוא תיעוד מלא המסביר כיצד לקבוע סמנים (0089) בזיכרון, ולהשתמש בפקדי התוכנה, בקובצ התיעוד המגיע יחד עס תוכנת אזס- ח6וום. הערה! תוכל לבחון גס את תוכנת סז ז6א0105100%, אשר נכתבה גס היא על ידי ח0!36550. תוסף קתתהּחו/ זה מאפשר לשלוט בעוצמת השיריס המנוגניס על ידי מוחחו/. בכך תוכל לשלוט בעוצמה הכללית של כל השיריס ולהימנע ממקריס בהסםס העוצמה קופצת כלפי מעלה או כלפי מטה כתלות בתהליך הנרמול, אותו עבר קובצ ה-03] עצמו. תוכנת סזק ז8א00105%00 תואמת לתקן 5700076851 ולתוסף אזסתתסווק, והיא ניתנת להורדה מהאתר של ח0!86550. מיפ! אס תרצה להפעיל יותר מתוסף אחד בזמן נתון, כדי להשתמש בתוספיס קפס 5700768586 ו-אזס-תסווק בעת ובעונה אחת, עליך להשתמש בתוסף < את חסטו!. תוסף ה מאפשר להפעיל כמה תוספי מותּחו/ בו-1מנית. [ססת 8₪: ככ4 4% 1/9'69יע !'כ46/6/יע (65פ48דאפטד אעדפ1/) 13 5 ד /בשזיק/ן שלא כמו תוסף אזס-]חסוום, תוכנת 68|ס8וחזטד |8טזו/ איננה מיועדת לשמש כתוסף עבור מותחו/. היא מהווה עמדת מיקס עצמאית עבור 05כ, וכוללת תמיכה בקובצי 3 (ראה תרשיס א-2). תוכל להוריד את התוכנה מהכתובת: החסס. ה 05ח0זק.+0סז 0 יי |חם םח קפ איסטחועל 5085 >= התגוס5 | |פועבום ססושסם זסאוא ‏ 6 |א | | .. (6) מחפח - אעם הגע וטק .ץע צווז - ₪!זה6א03 |מגק :1 |פההגת6] ] אסודו5סק אהמדה ול -ץ % מ ור ו ור ו רה - השם ה 68059 -, | מו 1 דד | בש /ח!. חחחחת ₪ שו שוחו ו תממון ומ | "הלה ההק [רדורראן אסודופסי אס המה וק -, וצ ]== ו שוספסחטד | 1 סז ,ק461] זס-] תרשים א-2: תוכנת 65|פ8סחזטד |הפזו של פהס8טסחח1 06זז63, מהווה עמדת מיקס קובצי 3קוא עצמאית עבור 35ם. בתוכנה, תוכל להשתמש בשני שטפי ₪3] או ה/ מלאים, לבצע התאמות גובה צליל ולהתאים את הקצבים יחד. התוסף אזס-ח₪00 דורש הימצאות שני כרטיסי קול במחשב וכן תוכנת מיקסר, כדי לבצע את המעבר בין שטפי הקול. תוכנת 5 הט ד |8זו/ מכילה עמדת מיקסר וירטואלית, בעזרתה ניתן לשלוט על ערבול שני השטפיס ללא הצורך במיקסר חיצוני. חיסרון השיטה הוא בכך שהשטפיס אינס מופרדיס. לא תוכל להאזין לאחד מהס דרך אוזניה בזמן שהשני מתנגן. גם האמצעים החזותיים והתכונות המוצעות על ידי קוחהחו/ אינן קיימות כאן. בעזרת תוכנת 90!85)חזט ד |8טזזו/, תוכל לסנכרן את קצב כל אחד מהשירים, על ידי חישוב קצב הפעימות לשנייה (6וטחווח ז6ק 26818 - /קם) שלהם, ולאחר מכן חישוב על ידי התוכנה של קצב 891 המתאים להם ביותר. 14 3 - א!סיקס 6126/89 תוכל לשמור את מאפייני ה-/]חם, כדי להקל על המשימה. קצב קם נקבע על ידי הצגת מחשב |ם (ראה תרשים א-3), בו ניתן להקיש את הקצב הרצוי על מקלדת המחשב, כדי לקבוע את הגדרת הקצב. תוכל גם להקליד את הקצב בצורה ידנית. לבסוף, עליך להשתמש במשני גובה הצליל (9ז0ו1וח5 חסווק), הנמצאיסם על כל אחת מעמדות ההשמעה, כדי לקבוע את הקצב הרצוי. ו ונידי 515 כ אוסטחוע 585 > בחצוס5 | |פועב|ם | פסוטפם זפאו שו |א || (?) טחפח - אעם הגע וטק .ץע +ווד - ₪!סזה6א03 וטק :1 |פההגת6 ן] /‏ ר ה התהההההאה )בר בק א שק חן שו א וראו א ומשו נוסטר | הצירל הנ הררפ | אסודופטי אס הפה ו -, |א. זסחנוס) ₪ [4- א | == == == = :ש]תגוםם) ויק :חו] זפ 26815 סו הרי | ז] 68/5 | | פם. |8פם 5 4 ח | | ו אסודופסי אס המה וק -. | |אן דרוי ו 1 פפסזם ,4610 זם-] תרשים א-3: מחשב 82% שימושי מאפשר לחשב את קצב 82% של כל שיר נתון ולחשב, לאחר מכן, את הקצב הנדרש, כדי להתאים אותו לקצב שיר אחר. לאחר שה-591 הותאם בעזרת שינוי גובה הצליל, השתמש בלחצניסם שזבּשוס= ו-0ז8/שא36, כדי לסנכרן את הקצביס, כך שיתאימו בזמן. לאחר מכן, עליך לעבור ביןו השירים, תוך שימוש במסך 0585-8081ז0. תכונות 180!65חזטד [8ט)זו/ אינן מסתכמות באפשרות לשינוי קצב השירים, אלא מציעה קשת מגוונת של אפשרויות אחרות, כגון תמיכה באפקטי 5₪כ, כיסויים (59חו56), אקוולייזר ואפקטיס קוליים, להס ניתן להקצות מקשי קיצורי דרך. התוכנה מגיעה עס תיעוד מצוין, הנמצא בקובצ העזרה ובאתר הבית שלה. קובצ העזרה מכיל מדריך המסביר איך להפעיל את התוכנה שלב-אחר-שלב וקובצי הדגמה. תוכנת 80!65)חזטוד |8טחו/ היא תוכנה שיתופית. הגירסה הלא רשומה של התוכנה תפסיק לעבוד אחרי 20 דקות רצופות של פעולה. את הגירסה המלאה תוכל להזמין מחברת פחסו80טסחח! +6870. אס תרצה להזמין חיבור אוזניות מיוחד עבור כרטיס הקול (בעזרתו ניתן לשמוע את השיר הבא לפני השמעתו בציבור). [ססת ₪: 2כ4 4% 69'פ![יע 1/כ4₪/6/יס (4865 דאפטד .641 / 15 , 100 19'6ת 50016051-6. תקן 540)010896 הופך להיות התקן המועדף על ידי אלה היוצרים תחנות רדיו מקוונות בעזרת קובצי ₪3!, אך ישנן כמה תקניס חלופיים השווים בדיקה. כמה ממוצרים אלה מציעים תכונות מעניינות העשויות להיות שימושיות במצבים מסוימים. יזשעיו56. סתוחוטשיזו5. סו חברת 38010 5005106 - חברת תקליטי אינטרנט שוודית מתחילה, מציעה שרת שטפי 3 בשס סוטות, אותו תוכל להוריד מאתר הבית של החברה בכתובת: החס6. 505106 שצשצ. השרת נכתב כולו בשפת 8צ18, ומשוס כך תוכל להפעיל אותו בכל פלטפורמה בה מותקן 6חוח46)! |פטזו/ 8צ8. בעזרת השרת, ניתן לבצע את הפעולות הבאות : > שידור שטפי 03 מתוך רשימות השמעה מוכנות. * שידור שטף משרת אחר, ובכך למעשה ליצור רשת שרתיס. *+ העברה וכיווו של שטפי רדיו, על ידי כיווו השרת להאזנה למוצא (זסס) מסוים, ושידור השטף המגיע ממנו. [ספת 09: 19/6[264%מ/ 5/007605-4. 17 + שימוש ב-+6ח!16, כדי להתחבר לשרת ולקבל מידע אודות המשתמשיס המחוברים אליו והשיר המושמע. חברת 588/06 מפעילה את השרת באתר שלה, כדי לשדר מוסיקה משלה. בעזרת יישומון נפרד, ניתן להציג את שס השיר ומידע נוסף אודות השרת. חיסרון חשוב של התוכנה, הוא בכך שעליך להתאים את קובצי ה-₪3! המקורייס לקצב השידור של השרת. הגדרת השרת נעשית על ידי עריכת שלושה קובצי טקסט, בהס ניתן לשנות את המידע הנוגע למוצאים (פזסס), רשימות השמעה ותכונות אחרות הנוגעות לשרת. התוכנה חסרה עדיין ממשק ניהול גראפי ועבודה טובה יותר עס קוב> פ1.0. 16% תוכנת 00085%]|, אשר נכתבה על ידי שלושה סטודנטים 08 1806, רח8 30 הז8ז28 ו- ְחהּטב9ּר זססְח8א6|), היא שרת שטפי 3קוש, אשר פותחה בצורת פרויקט פתות (0]80זק 50008 ח6ק0) ומופצת חינס ברשיון 6 סו ] סו!פטק |8ז8ח26) (וא). התוכנה, הניתנת להורדה מאתר 0זס.66851סו./וצוצ, מאפשרת שידור שטפי 3קוש, להס ניתן להאזין תוך שימוש ברוב נגני 3סוו הסטנדרטייס הקיימים כמעט עבור כל הפלטפורמות הנפוצות. המוצר פועל על מיגוון סוגי אוח(!, והוא פותח במערכת 2.2 אטחו]. כרגע, נמצאות בפיתוח גרסאות 08/8 וגרסאות עבור 05/2 ו-28065. להלן הרכיביס העיקריים בשרת : > 6|66ע ]1 300 +0₪ח5 - +וסח5 היא תוכנה המספקת שטפי 3קו ל-660859%!. תוכנת 6 היא תוכנת שטפי זמן אמת המאפשרת לקלוט שטפים, מתוך כניסת כרטיס הקול או מקובצי 53 המיועדיס לערבול (מיקס), קידוד מחדש ושידור אל שרת 5% תוכל להשתמש בתוכנת 118106 ובמיקרופון, כדי ליצור שידורי קול חיים, וכן להשתמש ברשימת השמעה של קובצי 3=!ו ובתמיכת ריבוי הערוצים, כדי לכוון את המהירות והעוצמה, לערבל בין שני ערוצים שוניס ולקודד את התוצאה לקצב שידור נמוך יותר, אותו ניתן להעביר לשרת 660859%|. > זו1660 - והו שירות אינדקס המציג רשימה של שרתי 608085%! זמיניס ומסוגל לטפל ברשימת שידוריס חיים. שירות זה מאפשר לשדרניס אחריס להציג את השידורים שלהס ברשימת השרתיס שלך. תוכנת זו1080 מיועדת לשרתיס מבוססי 08008 המפעיליס בסיס נתוניס ‏ 501ץ₪ (סזס.וטפע₪) ותמיכה בסקריפט קהק (?6ח. סחק.צוש). תוכל להוריד את תוכנות התמיכה בבסיס הנתוניסם ובשפת הסקריפט ללא תשלוס מהאתרים המתאימים. לאחר התקנתן, ניתן להתקין גם את תוכנת זו1!0860. התוכנה מופצת יחד עס תיעוד מושלס. כדי להפעיל את השרת, עליך להוריד אותו ולהדרו (601701|8) במערכת. לאחר מכן, עליך לשלוח שטף קול לשרת מתוך תוכנת קידוד. השטף עשוי להיות מורכב מקבצים מוקלטים מראש או משטפי קול המגיעים מתוכנת קוחפחו//. 1=88 3 - א !סיק 626/89 נכון לעכשיו, אין דרך קלה להפעיל מקודד המסוגל לבצע קידוד מחדש של הקבציס ולהתאימס לקצב שידור נמוך יותר בוזמן אמת. כדי לבצע ואת משתמשת תוכנת 0% במקודדי 3קו של אספסזסוו ובתוסף ק5כ של קתתפּחו//. מפתחי שרת % מקוויס להתגבר על מכשול וה מהר ככל האפשר. ההאזנה לשטפי שרתי 686851! יכולה להתבצע על ידי שימוש ב- סותפחו/, או על ידי כל נגן אחר התומך בשטפי קבצים מסוג 1=3. לטענת מפתחי השרת, הוא נתמך על ידי 50 808ווטא. תוכל להשתמש בשרת 6086088%! יחד עס שרת האינדקס של א וב-ץ08018! כדי לשדר שטפים לשרתי 60851 ד6000. 40/00 שט/.1 שרת סוסט/6עו ]1 של 50%-סק!, הוא שרת 3סו נוסף המציע קידוד קובצי 3ם!ו בזמן אמת. קיימות שתי גרסאות לשרת - 0/8060( ו-|8חסו1655סזק. שתי הגרסאות נמצאות באתר /0ח00/6.סוסט689עו|.שצצ . גרסת 0/8060 מציעה קידוד שטפי 3 )םקו בקצביס של עד 56005, כתלות בסוג המחשב עליו היא פועלת. גרסת |8ח₪70165510 של התוכנה מסוגלת לשדר שטפים באיכות דגימה של 4442 ובקצב שידור 128005. יזששיזש5. 23)/ סא מקודד 3ק! פַחוא, הנמצא באתר וחסס.ח1660חְחוא.צושעו, הוא תוצר לוואי של פיתות שרתי שטפים מבוססי םקו|ש. שרתי 3קו פאזס//51768 משדרים שטפי 3סו כמו שרת 57307685%, תוך שימוש בשטפי קן/ק0ד. השרת חופשי לשימוש וזמין עבור פלטפורמות ך95/1% פאוסטחו/ ו-אטחו 1. השרת של חברת עְפָסוסחת80ד פַחוַא מכיל גס רכיב המשמש לקידוד שידורי קול חיים - ז6סססחם ![פעו |3קו. [|אק שסט מפכמ /₪60? חברת 8אז0/ש6% |368 היתה אחת מחלוצות שידורי האינטרנט. המוצר ז3468!587/8 נמצא בשימוש על ידי אלפי משתמשיס ברחבי העולס לצורך שידור קול ותמונה למליוני משתמשים נוספים. חברת |₪68 מציעה גס שרת בסיסי חופשי התומך בשידור של עד 60 שטפים בו-זמנית. אולס, חברת |₪68 לא עשתה הרבה כדי לקדס ולהטמיע את מהפכת תחנות הרדיו האישיות, כמו +577021076858. החברה גס לא עשתה מאמציס רבים לדחוק את פורמט 3. מקודד סו368|30 של החברה טוב ונפו למדי, אך ברור שפורמט 3=! צובר תאוצה הגדולה בהרבה מפורמט 10ו₪68]30. [ספת 09: 19/6[264%מ/ 5/007605-4. 199 באפריל 1999, התחילה להסתמן אסטרטגיה חדשה בחברת |3468. החברה רכשה את חברת פַחוַא, אשר גדלה והפכה לכלי מפתח ולחברת פיתוח שרתים בזירת 3ק!/. נראה כי חברת |₪88 מתכוונת להישאר בוירת ההתרחשויות, על ידי שימוש בכלי פַחוַא והוספה של תמיכה בתקן 3! בשורת מוצריה. כיוס כבר קיים תוסף 13 המיועד לתוכנת 62 ז6ץ368|0|3 ומיוצר על ידי חברת .קזס 0חו216851 ופוסו (וחסס.0חו46854ום. שועוצו). לחברה יש גס תוכנה המיועדת לעבודה בשרת ומאפשרת לשדר בפורמט 03)ו. אולס, השימוש בשרת ז3468!567/8 כתחליף לשרתי 685% 50207 או 660851! אינו קל דיו. נראה שחברת !₪68 עושה מאמצים לתפוס מקוס טוב במהפכת השידור, אך אם אין לך דרישה לשידוריס איכותיים מרובי-משתמשים, אי פיתרון +685ד5]4010, הוא עדיין טוב יותר וקל לשימוש מכל הפתרונות החלופיים. ]אק לט שחוחוטשיזו5. 4.0 0ו0ש5/4/ ? התוכנה 4.0 50010 מציעה כמה אפשרויות שונות לטיפול בשטפים. אחת מהאפשרויות היא השימוש בנגן סותחו/ גירסה 2.11 ומעלה, ובתוסף 5000016851 קפם, כדי להמיר קובצי 4.0 1150010 לפורמט 03 עבור שרת 685%ד5700. על ידי שימוש ביכולת זו, תוכנת קותפחו/ מסוגלת לבצע, יחד עס שרת 76881ד5770)0, את אותן הפעולות האחרות המבוצעות על סוגי הקבציס האחריס המשודרים על ידי השרת. כך שלמעשה, עבור מפעילי שרתי +7688ד0ו57702, אין בכך שינוי גדול. אס תעדיף להקיס תחנת רדיו, תוך שימוש במה שחברת 1070504 מציעה, הרי שתעבור לאזור שונה לחלוטין. תוכנות שרתי שידור השטפים של 070508 בסביבת פוססו/ | דורשות | שרת מבוסס | ך[א-פאוסחו//, | הפועל | מעל לשרת זז חהסוזההזסזח! 61חזס+ח! גירסה 4.0 ומעלה. אפשרות זו אינה חלופה קורצת לשרתי +57402007685, פרט למקריס בהס תרצה לעבוד עס מקודדי 4.0 סוסט 56| בלבד. מומלץ לעשות שימוש בכמה מאלמנטי שמירת התוכן המוצעים על ידי מערכת השרתיס 4.0 סוט 6וו. 100 3 - א !סיק 6026/89 9200 3 הרוח החיה הנושבת בין משתמשי 03], מפיצה את בשורת השליטה במוסיקה שלהם. למרות העובדה שכל אחד יכול להיעזר במחשב האישי שלו על מנת להאזין לקובצי 3, וכמעט כל אחד יכול להרשות לעצמו מכשיר סופטחח'כ זפעֶּוק 3קו םא[ןק או סו ניידים, לא לכולס יש אפשרות לעלות על דרך המלך עס טכנולוגיית ₪3]/ ניידת המותקנת ברכב הפרטי שלהם. עדיין לא. חברת 88קוח= עושה מאמציס רבים להפוך לחברה הראשונה אשר תציג נגן 3! המיועד לרכב, אך עליה להתמודד עם בודדיס וקבוצות רבות שאינס מחכים ועושיס זאת בעצמם. יז סָטק בעזרת נגן 1₪3 כמו סופטחח'כ זְפַעְ3|ק 3קו שאזוק, משתמשי 1;3ו יכולים להתרחק מהמחשב שלהם ועדיין להשאיר את הטכנולוגיה החביבה עליהסם לידס. השלב הבא הוא העברת חווית 03! מהמדרכה אל הכביש. משתמשלי 3ק! פרטיים רבים כבר התקינו נגני ₪3! מסוגיס שוניס ומגווניס ברכבס. חברת ₪064 מייצרת נגן 3שו המיועד מלכתחילה להיות מותקן ברכב. [ססת 6: 23)// פַככפ 11 מכשיר 08 (6סוחם, העובד תחת מערכת ההפעלה אטחו1 ונעאר במעבד רב עוצמה ה חסזו5, הפועל במהירות 20042. החלק הנשלף של המכשיר מכיל מקלט רדיו =. המכשיר, בעל קיבולת של 4008, מכיל עד 35 שעות של מוסיקה רציפה, ויספיק גס לנסיעה ארוכה במיוחד. ניתן יהיה לחלק את השירים לפי קטגוריות, בעזרת תוכנת הקישור למחשבים אישיים ולנגן את המוסיקה שתרצה בכל מקום. כדי להפיק קול מהיחידה, עליך לחבר אותו למגבר, כגון מגבר רכב המיועד למכשירי רדיו או לחיבור מתח חיצוני מהתקן אחר. כאשר המכשיר יחובר למחשב האישי, תוכל להוריד אליו מוסיקה דרך המוצא הטורי או מוצא 58 של ההתקן. בתוכנת ה-06, המיועדת לסביבת פששסטחו/ תוכל להציג, להוסיף, למחוק ולקטלג שיריס. כאשר המכשיר נמצא ברכב, השליטה עליו מתבצעת בעזרת שלט, אשר גודלו כגודל כרטיס אשראי. תוכל לנגן את המוסיקה מתוך רשימת השמעה אקראית, רשימה המסודרת לפי השנה בה יצא השיר, על פי אופיו, על פי שמות האמנים וכוי. בחברת 68סוחם, מצפיס מהמשתמשיס להציע הצעות בנוגע לתוכנה עצמה. ניתן יהיה להוריד שדרוגיס חופשיים מאתר החברה. החברה מתכוונת גס לתמוך בפורמטיס אחרים, כפי שיידרש, תוך שימוש בחומרה הקיימת. הורדת המקודדים התומכיס בפורמט שונה, כגון פורמט 36 )םחוו, יהיו זמיניסם גס הם, אך ניתן יהיה להוריד אותס בתשלוס בלבד, על פי הסכמי הרשיון. תוכנת ה-₪6 של המכשיר, מיועדת למערכת ההפעלה 95/98 פשוססחו/ עס 258. אס אינך יכול להשתמש במוצא 1158, החיבור הטורי יהווה תחליף ויעבוד כמעט עס כל מחשב, בתנאי שמערכת ההפעלה שלו היא 95 פעוסחו/ או דא. כדי לקבל מידע עדכני אודות ]03 טָ6סוח=, בקר באתר: 60.60 רחס. עצעצע 23056)// 46 קשסיו6ת66י67 הנגן 1036856 המיועד לרכב, הוא מערכת המכילה מעבד פנטיום 133, ]₪ ₪ו32 וכרטיס קול 16 8|!39!0 0ח500. המכשיר נשלט על ידי לוח מקשים ושלט אינפרא-אדוס. האות הקולי עובר תהליך עיבוד דרך טכנולוגיה, אשר הגיעה מחברת 6068 6חוס|. ביצועי המכשיר ואיכות הקול משופריס על ידי "קופסה שחורהיי, הממוקמת כמה שיותר קרוב למקור יציאת המוסיקה, 017-1505 פחוס|וה. למידע נוסף, בקר באתר: הזח. 6 0ס6!6עצ/= וח ס6. ה ססא. 65 סרח שרח 12 3 - א!סיקס 6061/89 6( ₪5 פש3אק האתר ה 00ס.03687! (00.ז368קח.צצצש) מוקדש להתקני 3ק!וא, וכולל יחידות מלאות המותאמות לרכבים. רביס מאלה הדוגליס בשיטת "עשה ואת בעצמךי משתמשיס במערכת ההפעלה אטח ]1 בשל כמה גורמים (הרי לא תרצה לעצור את הרכב כדי לאתחל את המכשיר, הלא כן!). מה שבטוח הוא, שמערכת הפעלה זו חסינה למדי כנגד נפילות. גורס נוסף הוא העובדה שרביס מתוך קהילת משתמשי 03| הביתייס הס גםס מעריציס גדולים של מערכת אטחו], אשר לוקחת תפקיד מפתח במהפכת שינוי המחשביס האישיים. לבסוף, מערכת ההפעלה אטחו1 היא מערכת חופשית לשימוש ללא תשלוסם, בזאמן שעותק של מערכת 98 פשוססחו/ או דא יעלה את מחיר החבילה בכמה מאות דולרים. אם תרצה לדעת יותר על הדרך בה ציידו משתמשים מסוימיס את רכבס בטכנולוגיה, בקר באתר ו60₪.ז308ק!! או באתריס הבאים: * שְצ6ח6קו - !וח עֶצ6 הווה 0.60 5סזז3 - ערכה פשוטה יחסית. > אתר ז363ק!] 5'א!ווח5 - וה00.ז6ץ0!3ז63.שצש - באתר ניתן להזמין גם את התוכנה הדרושה ואת המארז. + 3 631 5'ח3ו3 - /506.600/637003חהע.צש - האתר של /661/ חפע מספק את כל החומריס הדרושים לנגן. מחיר הנגן נמוך הודות לשימוש בפריטים קיימים. אאש6ק' מ6!3מ 260 סתטח/6ש מש 3ק)/ ההתקן 8800 ח0 3קו הוא התקן שליטה חוטי, השולט בתוכנת פענוח 3קו! הפועלת על מחשב פנטיוס. ההתקן הוצע מלכתחילה כיחידת שליטה עבור מערכות רכב. גודלו הקטן (8 על 3 על 3/8 1 אינטש), הופך אותו להתקן בו ניתן להשתמש גס בבית. למידע נוסף, בקר באתר: 68.00 30 קרח. עצעצעצ [סכסת 6: 23)/ פככפ 13 9 אאשק הטחויו. ההתקן מיוצר על ידי חחסס.חסוופ/= והוא קטן (3 על 2 על 1 אינטש), זול ומאפשר לשלוט במחשב האישי בעזרת שלט הטלוויזיה, וידאו, נגן התקליטוריס או מערכת סטריאו. המכשיר תוכנן במיוחד עבור שליטה ב- קחחפחו/ מכל מקוס בחדר. התוסף המורכב על קותחו/ מאפשר להגדיר איזה מקשיס בשלט ישלטו בנגן קותפחו//. וחסס. חסוהצ= טוענת כי חומרה זו נוסתה בהצלחה על גבי 40 סוגיס שוניס של שלטים. המכשיר חהחז! מסוגל לקלוט את אותות האינפרא-אדוס המשודרים ממיגוון סוגיס של שלטים, ולהמיר את האותות הללו לפקודות מחשב, אשר יובנו לתוכנה המותקנת במחשב. למידע נוסף, בקר באתר: /ההחזו/והס6. הס6/8%. צצשש 14 3 - א !סיק 6026/89 0 אק6' פק2/3 46 קוחסו// אסם א "= 8 [+7 60300 10 65 [ספת 9: אק6י פק'3/כ 46 קחסו/ע 105 טחסח חו8!ו סז קוחטצ =+|ה חו-פָטוס הסוז28ו|1808// זחה6זזטס 6זטףוחס6 אה חו-פטוס הסוז28ו|808ו/ זח6זזטס ק5:8/5%0 6+ות6+5 ע/ת 15שסזיזסו/5. 50/6ת60 קחוסתל/ תום)ו// ב אאטאון. 0 א %וועֶ9וס חו סזהאחסז 5הח50 ח6 קוחו 3 46080 1%6 3 - א !סיק 626/89 עקות 15שסזיזסו/5. סיז00 קש יזס07 +5ו/ץ0/ק 0 6 2/0-₪₪6/0160 6/0160 - תסו201/שקת0ם!// +5ו/ץט/ק ספת 9: אק6' קק'3!כ 46 קסע 107 זס דוחז5 סז קחחגונ 6 ה זס חז1 8 עס קט סטסו קנ סחָהק 6] ב זס הו 3 עס העצס0 סטסוש 5 (15%601א6-הסח) 0680 6עסוח0] 86 6/0160 - סהלדיזס5. 2/0/51 2/0 חס 5/סיזוחס6 2/0064 וו 6 עבוק 5 46080 זס < קסוס / 6 ---7-7--- 0 זסזו0= 13181 (06וח) 056ו6 4+ 108 3 - א!סיקת 6126/89 קת 15ש6זיזסו/5. סיז000 קש *ז00//26ט= /ט6וחקטיז6 | שפספשטאסן םה ו פמט ה זו = |הסוחק8זכ) (06וח) 056ו6) 4+ קת 15שסזיוסו/ .5‏ סיז000/ק6= יושפוסיזפות/ו// 0 ח50766 6חס 080% אוו אמ זפוסזפ והזו (06וח) 01056 [ספת 9: אק6' קק'3!כ 46 קסע 1.09 מםטאטא 8 חו-86טוק ‏ 61ח6ק0 30 ₪. 5 (סהוחזסת 6!ו=) 6 (65/] 403 60708009 566) 0חס5 פחוזוטף6 , 1‏ ח[ן-טוק סססט|ה 3 66070065 א%6ח 7 75ה[500 1 6ו0ו0ט 006100 0 4 7 1 6עסשהסוסטה 0 01008%0]/5%5 2 ,141 00078000 8 סק ]00105%00%6 3 +%00!3ג 6קס 201 202 886070000 10156 7 8/6 ₪3%65 4 0 צטוחכ ,ש6זץ0ו0 800%80₪6 3 8056 4 3 60050065 ח805%0 (כ 051071 8 0708009 566) 60 8 פַהוחזטם 6 4 8אם 65 4 ז60ץש3|ק %טסח1 6חון/ס6 1 + שצח-6 1 ח==-60 6005 12 6080065 121, 5 686 2 2 זהטז6ט|6 60056065 2 4 ₪8005 ח0סו655זקוח60 5 8ח600ח ₪806 86 %ח0ל5ח60 600| 50% 0 9 ,129-132 ,84 | 65]!|] 3ק] 6768%6 0 ,142-150 8חו600חם 2 55ח6ו66הההח= 8 ,148 8חוא8סאוך 9 600 605000 8 6768000 4 6856 |166/6 6 07806060 6 5070/86 1 סףחסותקוטףם 3 ,161 65!ו סחסז/ 3 - א!סיקת 0106/89 יקס פ (5/0 400070806 /09/ס/ 566) ומס 8 0ח2₪ 5או1300! סעכ 9 חו-ט|ק אסכ 9 חחטספ וסופוס 8 ₪566 6סהוחססטה וססופוס 7 6פט1!] חסופחסוחוס 4 6סח00 85 א5%ו 5 ח[1-פטוק 0חה66500זוס 1 ,85 ח[:1-שטוק זסאז/ או 0 כח58סכס 0 ,85 חן1-חטוק לפכ ₪85/ 602-0700800 6 4 "08 60קוחם (6000//0/56 566) 6ופגומם 0 -6000חם (65/] 103 0ח67080 566) פַחו0ס6חם (008/261= 6/900/6 506) זס2ווהט0ם ב 3 >סקץך ₪6 2 ,65-80 ,53 ,33-35 | 65!ו= 3ק1] פחוסחו= 3 + 50000 18080806 חףו6זס- 3 זס6)סחהחט8ּז= 4 6שעוח6ז2 1₪5|6] 66ז= 6 קן66ית 4 ₪8%05 ש06ה6006ז= (ח1-סָט/ ץח 566) אזגואוץ6 606 2 חח:-6טוק אתץאחטת (ח1-סָט/ אהתש 566) 6|טוססו!] אזטצוסזץ- 203 6 )08006% ]805 4 (81077087%5//] 506) 1376 1516 6הוטח6 6 | 06%₪00 0 8;/6/שו00!0) )0200056 7 6 8]20%₪ = 6וחק8זכ) 66 ח508]2800!/ 6וחקפז) ה 4 11065 8חו168] 5 67162] 1 1 ,144 ,53 | שפד 103 3 1806 4 פחִ6-1ָטוק +טסח1 3 1509960 נ 16/6| 6856₪ 4 101656 3 3075066 600000! 2 1 6 5665 3ק] |1608 א 9 ,26 ,20 ק;]ג186 (5/40070/ 566) 6-050%ו1! 4 חס 6ון₪) סז 204 3 - א!סיקם 6126/89 יקס 0 זספאוסזסוחוו 4 60 86006 אוו 4 ,53 (סהחחסת 6ון=) ססוו 4 266000 00|6סו₪ 8 680₪% זסלפחס!! (256// 566) קטסז) +זסקאם 6זטססוק פַהושטסו 3סו 4 68 0 660005 5 65 פחוסחו= 1 6חטסטת 3 ,19-21 | /1500] 5 פ>חהססםסוח|ו| 6 פזִסץב|ק 3 ,25 | (₪80/05 07ו655ז2וח60 8 8165א -/ 566) 50605 0 5%07806 9 הסס.3קןן 4 6שח36ק!| 0 אוסא3קוו 6 זץ350ק!ו 5 6₪םק!| 4 60000 0010 6 /ד60סו 0 סוסטה5!! 6 50660! דוו 2 00 ח56550-₪!טן! 1 פח[8-1ט!ק 6!קטוטו 3 אזסש60 |6!008 6ופט1! (7/065 2/6 566) 65קץך ₪6 6ופטו 6 ח508|2800ו/ 11516 וו ..-- א 2 הססה28|הוזוסאא 205 0 00602 5 5ח8-1ט!ק %טססטס סֶ-ק 2 פחו0ססחם |660%08זסק 4 עַחוקהח5 0156 |660008זסק 6 סופטוח'"כ זסעְב|ק 3קוא שאזק 8 -פחו!|509ח1 2 >חסותחוםז6שחם והטחסבוק 0 ס>3/!5|ק 6 פחו-פט|ק 2 0ח6ק0 30 8 600ט| 9 א-6כ 5 ₪60/ק5 9 פחוסחו= 4 %טסחן 0 ,84-85 חהססבה!|5%68ח1 2 !60000 30/5066 1 66ס!סם!טן₪ 5 *טססטס 0 500060 5 ח2800]|ה8טפו/ 8 חסץעבה|ק 3קן/ 6|סה+וסק 6 ח1₪6800|קות השק 3 שו|08 4 9 =ש6חו!ח0 5ה5%800 8010 (144 566) 6168ח 01 ה800ו25506 0507ו0ח1 6607018 3 ]08 8חו₪66010 2066 3 - א!סיקם 6106/89 1 הססטו650ה 4 6/64/6785 5 ₪1 5 0 1 ₪655 פַחו!קוח58 (670 80306 ז0סץ600 /5679. 50/1. 566) 6עםהטוח1 6ופטז ובסופוש 56606 >< יקס 3 ח56550 9 ((כהההחו/) 5ץ6א 60%+וסח5 9 ,65 ,47 ,24 | 5700!07685% 0 > פסעפחזס:] 4 565 4 פחחו0ם 6 ִחוח6000 |50 6 ,124 8|85%0 0חט50 7 ,123-126 | 08705 5000 0 פח[ן8-1ט!ק 0חַ50 0 086= 5000 7 506866758 3 ,24 | 50005 506760 9 156 חור 500 ז 8 8805 פַחוק3ך 3 >86זך 3 6סח00 86 86%זך 6 (נסאאסשד ט 9 1155 0800 6זהוחטו( 0 ,7 חססח608 5% זה 60חףופחנ 207 ב ב | וו = / 6 080חו600ח₪ ₪806 16 6|סהזבּ 0 566) ₪6 ה00וז028חה008 זס60 4 0 ספסו/ 6 %0!65חזטד |הטסזו 1 ץ5!ספוכ פו 6 חסס8ל?|הטפו 1 חס 8 ,84-86 | 5ח1-סט|ק 5 (6הוזס= 6!ו=) 0 צו 4 ,53 (סהחחסת 6|=) /ה/צ 5 חו-שטוק זטס6טבּ/ 6 כותפחו/ 2 זה60אט|6 3 חס 2 פחו0פס!|חאוסס 0 8660|2%66%= 4 פחסססחט= 1 ץ לספו 2 >אַחו!|508ח! 6 זסע3|ק 16018 0 זספשסזטוחו!! 0 הח 000 6פו!ץְב|ק 9 6675 00%ל01ח5 (5/75. 566) 5ח561 % 6 סוסטִ85א 9 ,154-156 ,144 ,140 | :6000חם 3ק!! פחוא 208 3 - א!סיקת 0106/89