מעשה חושב – גליון נובמבר 1972, מס' 2

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה

OCR (הסבר)
ל וגלון האיהוד הי שראלי 00 2 לליק" שני ףיןמיתק ש מקש נבמנר 2קפו - מן התוכן 6 צוואר-הבקבוק במיחשוב יעיל המחסור בכוח-אדם מקצועי 3 > שפת סימולציה חדשה 0 6 הכנס הארצי ה-8 של האיגוד הישראלי לעיבוד נתונים 13 > השר פרס מציע להקים מערך ארצי לעיבוד נתוניס 19 6 פינת הבעיות 23 6 הויכוח על המילון המלחמתי של ישעיהו 4 * 09 עתג תשתספש מצד דא .1ג101דד ג 6 + תמונת השער הולוגרפיה לבדיקת חלקי מחשב מהנדסים ומדענים במינסוטה, משתמשים בצילום תלת-מימדי כדי לורז בדיקה של חלקי מכונות נסיוניות. השיטה מבוססת על צילום באמצעות קרן לייזר וחשיפה כפולה של לוח הצילום. אומר דייר לירוי דיקסון, מן המחלקה לאופטו-אלקטרו- ניקה: ,בדיקה מהירה ומדוייקת היא האספקט החשוב ביותר של טכניקה זו. בבדיקה של חלק של קורא כרטיסים חדש, הצלתנו לגלות את חט- רונות החלק תוך שעתיים. ללא הולוגרפיה, היתה הבדיקה נמשכת כשבועיים'. לאחר הצילום, מקרי- נים שוב קון ליטר על הצילום ואז מבחינים בדפוסי קווים, דמויי טביעות אצבעות. המדענים בוחנים את צורת הקווים ומיקומם, ומגלים ב- מהירות את הפגמים בחלק הנבדק. כסלו תשלייג נובמבר 1972 ור ו ו נדפס בקואופרטיב עובדי הדפוס הכללי בע''מ רחוב השוק 26, תל-אביב --7 טלפון 821801 החק"הלה"ר"ק"לל"הלל"ל"ל""קלה%קל7%777%%%ל2-2-2-27-,.-2., 4 ..% העניין הרב שגילו חברי אילייא בעלונם החדש, ההד החיובי והביקורת הקונסטרוקטיבית ש,,הוזנה אחור'' למערכת, בצירוף המפרסמים המסחריים שהזדרזו מעבר לציפיותינו להוסיף חוסן לרגליים המדדות שלנו (ושלהם!), הביאו את הנהלת אילייא ואת המערכת להחלטה להוציא כבר עתה גליון נוסף בפורמט מוגדל ומגוון יותר. בגליון זה פתחנו שני מדורים חדשים: המדור המקצועי ופינת הבעיות. אלה רק שניים מהעורקים שבעזרתם אנו מבקשים להזרים דם מהרגליים לראש. אנו מצפים שחוג רחב של חברי אילי/א - חושבי מחשבות וקוראי מעשה חושב -- ישתפו עצמם בטיפוח עורקים חדשים אלה ובהשתלת עורקים מעניינים נוספים. המערכת נתקלה בקושי בלתי צפוי: חסרות לנו תמונות מתאימות בתחוס המחשבים לקשט בהן את עלונכם. כל המוכן להשאיל תמונות מרהיבות עין ומרשימות -- כמובן ללא טעם לואי מסחרי, ולמערכת אף רגיש בתחוס זה! -- מתבקש לשלחן למערכת כדי להנות בהן את כולנו. תודה. האירוע השנתי המרכזי של אילי'א -- הכנס השנתי, עומד מאחורי הכותל המוזהב של מלון הילטון. התוכנית העשירה והמגוונת כבר נשלחה לחברים המתוכננים להציף בהמוניהס את אולמות הפאר של המלון על מנת לשמוע ולהשמיע, ללמוד וללמד, לפגוש ידידים, ללחו ידיים, לשוחח, להתעדכן, לקוק- טייל. . . ועוד ועוד. אנו מקווים שהחברים יחתרו להאציל גם מרוחם על אולמות הזוהר המוארים באור מלאכותי, וכך יעניקו לדיונים אור אמיתי ויהפכו את הכנס לנכט נכבד בשרשרת הפעולות של אילייא. בברכת חג האורים, המערכת עלוו האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה העורך אביעזרי פרנקל כתובת המערכת : אילי/א ת. ד. 13009 ירושלים | | המחור בכחראדם וקצועי יו"ר איל"א מר דב חביון שחזר לא'מכבר מהסימפוזיון להוראת לימודי המחשב למען הארצות המתפתחות שנערך בריודדה-זז'נירו - בו מילא תפקיד של יו"ר הועדה המנחה - מציין שבמרכז הדיונים עמדה הכשרת כח"אדם מקצועי בעיה המטרידה את העולם. ,,חשיבותם של המחשבים להת- פתחות החברה -- הופכת ליותר ויותר מכרעת. לכולם נהיר עתה שההשפעה הנוכחית -- וזו שבעתיד - של המחשבים על המינהל, ה- מדע, הטכנולוגיה ויחסי החברה היא עצומה. עם זואת, נראה ש- רבים הם האנשים שעדיין מאמי- נים כי המחשבים הם פותרי בעיות בתמונה למעלה (השני מימין) מר דב חביון בנשיאות הוועידה טכנולוגיות, מדעיות ואנושיות - ואין הס נותנים לעצמס דין וחש- בון שהתועלת שעשויים להפיק מן המחשבים תלוייה בידע של האדס הניצב מאחוריהם, מנתח המערכות והמתכנתים הדרושים להפעלתם. ,כמו כן ברור הוא שלמחשבים נודעת חשיבות מכרעת במיוחד בשביל הארצות המתפתחות. ה- שימוש הנכון בהם מחיש באורת משמעותי את קצב ההתפתתות של הארצות הללו וסוגר את הפער ביניהן לבין המדינות המפותחות. גם במגמה זו, ממלאים האדס 7 הידע של איש המקצוע, את ה- תפקיד העיקרי. ,,לפיכך, מן הראוי הוא כי הכ- שרת בעלי מקצוע בתחוס המחשבים תעמוד במוקד תשומת-הלב של אלה אשר מטרתם היא להבטית את ההתקדמות המהירה ביותר מהתנאים של היום לקראת חברה ו 3 מתקדמת ומפותחת -- מחו. אנו זקוקים בכל העולם למאות אלפי בעלי-מקצוע בתחוס המחשבים ולא נוכל למלא צורך זה בלא מאמץ כביר, מאורגן ומתואם, בתחום ה- לאומי והבינלאומי'. משפטים אלה לקוחים מדברי הברכה של מר דב חביון -- מנהל המרכז למיכון משרדי -- בתוכניית הסימפוזיון לחינוך בתחום המחשבים למען הארצות המת- פתחות שנערך בין ה-6 ל-12 באוגוסט בריו דה-ז'נירו בברזיל. מר חביון שימש כיושב-ראש הוועדה המנחה של סימ- פוזיון זה, בו השתתפו כ-300 נציגים מ-40 ארצות. הסימפוזיון אורגן על ידי האקדמיה למדעים של ברזיל והלשכה הבינממשלתית לאינפורמטיקה -- מרכז מיחשוב בינלאומי (166-- 181) ובחסות קפדרציה הבינלאומית לעיבוד אינפור- מציה (פִזַא1), כן השתתפו במשלחת הד ישראלית לסימפוזיון זה, פרופ' אברהם גינזבורג (הטכניון). מר עוזיה גליל (חב' ,אלביט"), מר אביאל שץ (מל"מ) ודייר עמנואל שרון (האוניברסיטה העברית). עּם שובו מן הסימפוזיון מביא, להלן, מר דב חביון את הרקע של ועידה זו והד נושאים המרכזיים שנידונו בה. התקדמות גדולה ,למרות ההתקדמות הגדולה שחלה בתחום המחשבים". הוא אומר, ,הן ב- עולם והן בישראל -- אנו חשים ש- משהו לא בסדר כאן. הייתי אומר שיש לנו נחת מהמחשבים אבל בצידה יש לנו -- לאחרונה -- הרגשת אי-נחת. הרגשה זו נובעת מן השאלה שאנו שוד אלים את עצמנו: האם המחשבים מנוד צלים באורח אופטימלי? הנה, למשל, מצויים בישראל כ-300 מחשבים. האם זהו המספר הדרוש? בישראל הגיעו ל- הישגים גדולים בתחום המחשבים, אבל אין כלל בטחון שאותה כמות עבודה לא יכלה להעשות בפחות הוצאות. כמו כן אין כלל בטחון שמאותו מספר מחשבים -- לא ניתן להפיק יותר מן המופק כיום. ,בארצות"הברית, למשל", מוסיף מר חביון, ,נוצר משבר קשה, בין היתר, כ- תוצאה מכך שהמיחשוב המהיר הביא 4 מר דב חביון בשיחה עם דייר ברג נציג האויים לסימפוזיון לכך שחברות רבות הגיעו למסקנה שה- שימוש שלהם במחשבים לא היה יעיל ואף הפך, כך סברו למעמסה כספית וכתוצאה מכך הורגשה גם נסיגה בשוק". הוא מתהרהר לרגע ואומר: ,לאמיתו של ובר -- אין יותר מדי מחשבים ב- ארץ. אני מסכים עם השר שמעון פרס ואחרים שאמרו כי המחשבים הם ה- בסיס להתקדמותנו במשק ובמינהל. כשם שבשנים קודמות -- חישמול היה ה- ערובה להתקדמות המשק כיום מהווה המיחשוב תנאי להתקדמותו, אך בכל זאת יש מקום לחשבון-נפש. אחרי הכל הגענו בארץ להוצאה של שני מיליון דולר לחודש שעל מחשבים. משק הד מחשבים בארץ מתקרב לערך של 200 מיליון לירות בשנה. כיושב-ראש איל"א, אני רואה כתפקידי לשאול: מה יכולים אנו כאנשי-מקצוע במחשבים לתרום ל- אנליזה של הרגשת אי הנחת בתחום זה". בנסיון לערוך אנליזה על רגל אחת, מציין מנהל מל"מ ששתי הנקודות המכ- ריעות במיחשוב יעיל הן א) הגורם ה- ארגוני; ב) הגורם של כוח-אדם. ב ] שילוב סדרי-גודל ב ,מבחינה ארגונית", הוא אומר, ;יש מקום לשאלה באיזו מידה אנו הולכים לקראת ריכוזיות באמצעות מחשבים רבי- עוצמה וזאת בניגוד למחשבים הבינוניים והקטנים שמעצם טבעם מביאים להח- רפת בעיית כוח"האדם המקצועי. לדעתי, המגמה צריכה להיות שילוב של מחש- בים רבי-עוצמה ותחנות שדה קטגות. מגמה זאת מתחייבת לאור התפוצצות ב- תקשורת ע"י האפשרות להעביר אינ- פורמציה באמצעות אלמנטים אלקטרו- ניים ללא צורך להעביר את התיעוד ב- אופן פיסי ממש. יש לנוע כאן בשני הכיוונים בעת ובעונה אחת: פיתוח מר- כזי מחשבים רבי-עוצמה מחד ומסופים בפריפריה מאידך. זאת תהיה כנראה המגמה בעתיד ואנו צריכים להשתלב בה. המחשבים רבי העוצמה שיועמדו ב- מרכזי-מחשבים יהוו את הבסיס לפעי" לות המיחשובית ולקוחות קטנים יוכלו להתקשר באמצעות מסופים אליהם. ,באנשי אילא", הוא אומר; ;אנו חייד בים לעודד מגמה משולבת כזו וזאת כדי שישראל לא תחזור על השגיאות שהיו נחלתן של המדינות שהתחילו ל- פנינו בתחום המחשבים. מדינות אלה ניצבות עתה בפני דילמה זחאת מפני שהן התחילו את הפעילות המיחשובית שלהן במחשבים בינוניים. האיחור שלנו בתחום זה, המתבטא ב-10 שנים, עשוי בסופו של דבר להיות לברכה בתנאי שנדע לכוון את משק המחשבים שלנו -- בכיוון הנכון. עלינו להביא בחשבון ששלוש השנים הבאות תהיינה אולי ה- שנים הקריטיות מבחינת מיפנה המשק במיכשור, והנה דווקא בשלב מכריע זה נתבשרנו שמשרד הדואר העלה את תעד ריפי התקשורת, שבארץ הם גבוהים ב- לאו הכי. יתכן שלהעלאת התעריפים ה- זאת יש נימוקים פיסקליים כבדי משקל, אבל בטכנולוגיית המחשבים יהווה ה- דבר יסוד שלילי, מעכב ומרתיע". וִֶַ 7 תמונה פרדוקסלית 0 כ ו וכאן עובר מר דב חביון לנקודה ה" שנייה והוא גורם כוח-האדם שעמד ב- מרכז הדיונים בסימפוזיון ריו-דה-זינירו. ,בעיית כוח"האדם המתאים", הוא מד ציין, ,קיימת בכל חריפותה בתחום הד מינהל, בו מושקע מרבית כסף המחש- בים. בתחום המדע, מפותחים במידה גבוהה ביותר הכלים והשיטות לפתרון 22 > 1/8 6 ז6הסם זאו הבעיות במחשב, בתחומי המתמטיקה והפיסיקה. לא כן בתחום המינהל ולפיכך מתקבלת תמונה פרדוקסלית: דווקא תחום המינהל הנראה פשוט יותר; מבחי- נה עיונית, מאשר תחום המדעים המדוד ייקים למשל -- מהווה שטח שנוי בד מחלוקת ונעדר מיבנה פורמלי במידה מספקת. במצב זה יישום המחשבים ב" תחום המינהל הוא קשה ביותר. כאן פועלת יותר, במקרים רבים, התחושה ולא הנוסחה המתמטית. וכי קיים מודל בדוק לבנק מצליח? בתחומי המדעים -- אם הצלחת להגיע למטריצה מתמטית נכונה, עשית את המלאכה. לעומת זאת מערך ארגוני של משכורת על מרכיה ביה המינהליים הרבים והמשתנים -- קשה להכניסו למסגרת של מטריצה כ" זאת". ,בבעיות מינהל", מוסיף ואומר יו"ר איל"א, ,אתה חייב לפתור בעיות שה" גורם המרכזי בהן -- הוא האדם. בתחום זה אין די בכך שאתה פותר את ה" מיבנה העיוני של מערך האינפורמציה. הקושי, כאן, נעוץ בעובדה שאתה מת" מודד עם תרכובת של פונקציות מסוגים שונים במערכות כמו -- משכורת, מס- הכנסה, ביטוח-לאומי הקשורות באנשים. כן, אני יודע: מדענים רבים מזלזלים במידה מסויימת ביישומי המחשב בתחום המינהל, אך אדרבא, ינסו נא לארגן מודל אופטימלי למערכות מס-ההכנסה... בתחום כזה יש להביא בחשבון, בנוסף לאלמנטים האובייקטיביים של המערך, גם גורמים כמנטליות, ונוהגים חברתיים. למציאת הפתרון כאן לא תצלח נוסחה ודרושה -- אינטואיציה רבה". מכאן, סבור מר חביון, שיישום מוצלח של מחשבים בשטח זה מותנה -- יותר משטח אחר -- ישירות בכוח-האדם ה- מיישם אותם. אנשי-המפתח כאן הם מ- נתחי המערכות ואלה אינם בנמצא או במצאים במספרים קטנים. ,אין דיסציפ- לינות מתאימות באוניברסיטאות בתחום זה" הוא אומר. ;ניתוח מערכות אינו קשור במיוחד לאף דיסציפלינה, ומצד אחר -- קשור לרבות מהן. לאחרונה החלה מסתמנת באוניברסיטאות המגמה לאמץ את ניתוח המערכות כחלק מתוכ- נית אקדמאית מגובשת ומוכרת. לצערנו במדעי"המחשב הדגש הוא על הצדדים ההנדסיים והמתמטיים ופחות מזה על ניתוח | מערכות. ניתוח מערכות הוא בינתיים שטח לימוד המשלב את הידע העיוני עם נסיון מעשי. יל ל הש ע-ו--; עיצוב מערכות ה ,בעייה זו ואחרות בתחום הכשרת כוח=אדם מתאים בתחום המחשבים, הגיד עה לכלל ביטוי ברור מצד המשתתפים בסימפוזיון | ריו | דה-ז'נירו. | בהתייחסו לישראל הוא מוסיף: ,הכרתי היא שגם באוניברסיטאות שלנו יתנו את הדעת על בעייה זאת. לשמחתנו התפתחו לאח- רוגה מדעי-המחשב, אך לא ניתוח מע" רכות במינהל. והרי רוב האנשים והכסף דרושים לשטח זה. מניין יבואו אנשים אלה? היכן ילמדו את תורת ניתוח הד מערכות ? ,דרושים לנו עתה -- עיצוב מערכות הדרכה והוראה בתיכנות, תיכנות מת- קדם וניתוח מערכות. הדבר יכול להיע" שות, הלקית, בתחום העיוני באוניברסי- טה ולאחר מכן יהיו משולבים במרכזי מחשב, בהם ניתן יהיה לרכוש ידע עיוני בתחום הטכנולוגיה ונסיון מעשי ביישוםי המיחשוב הוא המפתח להתקדמותה של מדינה. ארץ שיעלה בידה להגיע ל- מיחשוב מהיר ומוצלח -- תשיג יתרוח נות עצומים. אבל, מיחשוב מהיר ויעיל תלוי בארגון וכוח-אדם. לפיכך בנוסף לבעייה המרכזית של ארגון קיימת בעייה מרכזית שנייה והיא עיצוב מהיר ככל האפשר של מסגרות הוראה. אני רואה (המעוך בעמוד 50) מ. ש. מ. מרכז שרותי מחשבים 8 זה 5677166 5זס!טכוחס 6 זמני מחשב למנדירה 5 0% פאוז 0 )אנ + זכרון 85 6 בתים + דיסק קבוע בעל קבולת של 40 מיליון בתים 8%/₪ 238 זמן ג"9ה (13200? זסק 11028) + 4 כונני סרטים מגנטיים זעפ 160 / 5א ד + 2 מדפסות מהירות (עברית-אנגלית) קצב הדפסה 1100 שווות לדקה + קורא כרטיסים מהיר מערכת הפעלה אוטומטית3 .20 <המתתקסוק1טות 6ותתהחעת 0 8%6] (פהמצפצט פ8ג0) + זכרון מא<ו בתים + זוה 2 תא 6סתז, 5 אל 6טקוטס. | (008ע01תן מסתטע) + קורא כרטיסים מהיר (נוסף) 1000 כרטיטים לדקה > מדפסת (עברית-אנגלית) קצב הדפסה 330 שווות לדקה במחירים... שלא תוכל להרשות לעצמך להתעלם מהם ! לרשות הנושחכשיח + הדרי עבודה ממוזגים + תמיכה בניפוי תכניות + שירותי ניקוב ואימות במתקן + שירותי הפרדת דיווחים ומשלוחים לקבלת פרטים נוספים, פנה עוד היום למר שמא סימון, רחוב בן"אביגדור 8 תל-אביב, טל. 8--282ו מ. ש. מ. מיסודן של חברת משקי תנועת המושבים בע'ימ וניקוב חברה למיכון ואוטומציה בע''מ תת רו -- 0 נרזונים :. אונשוום. . מר גבריאל בראון מונה למנהל סניף ירושלים של חברת י. א. מיטווך ובניו בע"מ. הוא בא במקומו של מר גבריאל בר"שלום שנתמנה למנהל חטיבת המסחר והתעשייה של החברה. דיר עמנואל שרון מונה למנכ"ל חברת קונטרול דאטה. הוא בא ב- מקומו של מר גדעון נחמני שקיבל תפקיד באירופה. תואר ,עמית י.ב.מ.", שהוא אות ההוקרה הגבוה ביותר של חברת יי ב.מ. | הבינלאומית, הוענק למדען הישראלי פרופ ש. וינוגרד, שהוא הישראלי הראשון, המקבל תואר זה. התואר, שהוענק עד עתה רק ל 0 מדענים ברחבי העולם, מוענק לחוקרים ואנשי מדע אשר רשמו ל- זכותם הישגים יוצאים מן הכלל ב- תחוס המחקר המדעי. התואר מקנה לזוכה בו לעסוק 5 שנים, על חשבן החברה, בכל נושא מדעי הקרוב לד ליבו, בזמן הנראה לו ובמקום הרצוי לו. כן מעמידה החברה לרשותו שימוש בלתי מוגבל במחשביה ובציודה. האינג' 2. י. לוי מונה למנהל הד כללי של חברת סיסטמולוג'י. חברת סיסטמולוג'י עוסקת בהנדסת מערכות משולבות והוקמה עלדידי חברות קטי, קינן מערכות, ניקוב ומרניר. % מר קלמן אלקד מונה למנהל לש- כת השירות של .במ בתל-אביב. אלקד פרש מצה"ל בדרגת סגן אלוף לאחר 12 שנות שירות בתחום ה- מחשבים. מר מנחם פלוק, מנהל שיווק מורד צרים של מטה י.ב.מ. באירופה, ניהל את פרוייקט ההכרזה של הזכרט ב- פועל בכל אירופה, אפריקה ואסיה המערבית. מר פלוק, ששימש בתפקיד בכיר בזדי,ב.מ. ישראל עד צאתו ל אירופה לפני שנתיים, מתכונן לשוב בסוף השנה לאגף השיווק של החב- רה בישראל. י אמנון אלפנדרי, מי שהיה הממור נה על אוטומציה באגף החשב הכללי באוצר, הצטרף לחטיבת עיבוד נתוד נים בשיווק, כספים ושלטוץן מקומי של י.ב.מ. 9 מיכה קדם, ששימש ראש ענף במרכז המחשבים של צה"ל, הצטרף למטה אגף השיווק של י.ב.מ. ישראל. אל המרכז המדעי החדש של י.ב.מ. הצטרפו דיר יוסף עציון מן התע- שייה האווירית, ד"ר דני חזן מה- רשות לפיתוח אמצעי לחימה וד"ר ישראל ברגר, שקיבל זה עתה את תואר הדוקטור בהנדסת חשמל ב- טכניון. סא"ל יצחק גל (גלקין) פרש מ- צה"ל, שם שימש בתפקיד בכיר בד מרכז המחשבים והצטרף לחברת י.ב.מ. כמנהל מרכז המחשבים של החברה בתל-אביב. שבשנ-2ע דבב בדה נפרנכ ב זור היקונ הלקה הטטהאמופ וניכו הטסו הנקב הממטטהההממהההההמהמהפוטטהההחקה הממחה הבטה ונקת . | כתב"עת חדש, ,מחשבים ושימושים", החל להופיע לפני מספר חודשים, ב- הוצאת חברת מיטווך. מטרתו של כתב- העת היא לספק אינפורמציה מקצועית בעלת רמה למשתמשים בציוד נ.סי.ר. הכוונה היא להביא לידיעת אנשי ה- מקצוע מידע שוטף ומעודכן על ציוד ושיטות חדשים, על שפות תיכנות, על ההתקנות ועל המתרחש בארץ ובעולם בכל ענפי המקצוע. עורכת כתב"העת היא גב' דליה אבן- צור. = מכשיר לחישוב ספרתי בקרתי מתאים למודולי 10 או 11 וכל מש- קלות אפשריים. פטנט ישראלי מס' 8. בנוי בצורת גליל בגודל 5 ס"מ. למספרים בני ‏ 7-1 ספרות, חלק נייד אחד בלבד. מתאים לחישוב ובדיקה של מספרים רצופים ולא רצופים. בדבר פרטים: לפנות לח. פרידמן, טשרניחובסקי 31, ידם תכנית תוגום של תאויך לועזי לתאויך עברי התוכנית כתובה בשפת קובול ומ- תרגמת כל תאריך גריגוריאני או יוליאני לעברי ולהיפך. טווח התכנית מבריאת העולם עד שנת 2000 לספירה. התכנית מבוססת על חישובים מתי- מטיים ולא על טבלאות. בדבר פרטים: לפנות לח. פרידמן, טשרניחובסקי 31, ידם תוכנה פרולמט 73 הוועידה הבינלאומית השנייה על שפות תיכנות למכונות לעיבוד מתכת המבו- קרות ע"י מחשבים 73 01,417 המאורגנת | על-ידי | פע ו67גת1 -41160, 01 מ60678410'ע2 01ם208%10ת6+מ1) 1 ₪:2801), תיערך בבודפסט, הונד גריה בין ה-10 ל-13 באפריל 1973. מכלל 85 תקצירי העבודות שהוגשו לוועדה הטכנית, נבהרו 48 עבודות ש- תוגשנה בכנס. בנוסף לכך הוזמנו שני מומחים לתת שתי הרצאות רקע על תוכנית בקרה ספרתית. בנוסף לתוכנית המדעית, תעמוד לר- שות המשתתפים ובנות לוויותיהם. תוכ- נית רחבה של ביקורים טכניים ואירועים חברתיים. כל המידע בקשר לכנס ניתן להשיג ממזכירות הוועידה 3' 37]אג זסת 8 ד'פנ ג פס 8 א0ם .2.0 צתהבצאתדת תוכנית לימודים לתכניתנים באחרונה ראתה אור חוברת חדשה בשם: תכנית הלימודים לתכניתנים ב- מחשבים אלקטרוניים. תוכנית לימודים זו הוכנה בהתאם להזמנת המכון הממשלתי להכשרה טב- נית, ומהווה נסיון ראשון להכשרה בסי- סית ושיטתית של תכניתנים למחשבים אלקטרוניים. כיום פועלים בארץ למעלה מ-200 מחשבים בתחומי המינהל, המדע וה- עסקים. מיום ליום הולך ומתרחב ה- שימוש במחשבים, ועמו גובר הצורך ב- הכשרת כוח אדם מקצועי מעולה בתחום המחשבים. 8 המחשב בגנ"'לדים ,אתט/ ל8 5מה 6אומד ה ב[ 2% דטמות60 8 6 0% 0 9/₪/3/8 5קצ/6 -7/ <0ס 4082 72 6שע-30 דסא א64 77 20507 בש וארה האוצ 0 68 4 ₪ ל 2 הההשוע רע ודא הזרן וה"7 א . . ב עבור נינה ועבור 936 צעירים אחרים יש לשיר ,הו עולם קטניי משמעות מיוחדת. הם מבקרים בבית הספר הבינלאומי של האויים בניו-יורק, שם לומדים ילדים מ-84 אומות, אצל מורים מ-30 רקעים תרבותיים שונים. בית הספר נוסד ב-1947, וכולל גן"ילדים, ביייס יסודי, ותיכון. רבע מהתלמידים אינס באים ממשפחות האו'ם, אך רוב התלמידים הם ילדיהם של אנשי מזכירות האו'ים וקהיליית הנצי- גים הדיפלומטיים. מה חושבים צעירים מרקעים כל כך שונים על המחשב: ירחון ייב.מ. הציג את השאלה הזו בפני בית הספר של האויים. נתקבלו כמה התרשמויות עתירות דמיו מילדים בכיתות ב' עד ה' ולהלן אחת הדוגמאות. כ |, בשירה ובציור, ו המדור המקצועי ל שפת סימולציה חדשה מאת ש מ עון לגיל חברת י.ב.מ. פיתחה לאחרונה שפת סימולציה חדשה המבוססת על 1//%ַע והקרוייה על שום כך 51(]0,/1. השפה החדשה תותקן ותיבחן בקרוב במרכז הניסויים של החברה בתל-אביב. הרעיו" נות הבסיסיים של השפה פותחו בי.ב.מ. בארצות-הברית ותוכנית התרגום נכתבה באנגליה. השפה נועדה לביצוע סימולציות בדי- דות של מערכות בהן פועלים במקביל תהליכים רבים הנתונים להשפעת גומלין ביניהם. | על כן משמש ,התחליך" (2000088) כמושג היסוד בשפה זה דוגמאות לתהליכים כאלה הן זרימת תנועה עירונית, פעולת רמזור, פעילות ייצור במפעל או בחלק ממנו, הופעת תקלות במכונות המפעל, אחזקת המכוד נות ותיקונן, זרימת קהל למערכת מע" ליות, תנועת המעליות וכו'. בעזרת 1,/1א51 מתארים בפרוטרוט את ההתנהגות (מִהְַסְ1ַט14ַתַ8) של כל תהליך ותהליך, על ידי פרוט הפעולות המבוצעות בו והזמן החולף בין פעולה לפעולה (באמצעות הפקודה 4888/). כמו כן מתוארת השפעת הגומלין בין התה- ליכים באמצעות פקודות כגון 51487 (המאפשרת לתהליך אחד ,להתניע" תהליך אחר), או פקודת כ,ז110 הגורמת לתהליך הנוכחי להפסיק את פעולתו עד אשר יקבל ,דחיפה" להמשיך בפעולתו' . מתהליך | אחר (באמצעות | הפקודה צפניסא), או עד אשר משתנה מסויים יגיע לערך מסויים. במרבית המקרים נכללת בפעולת התהליך תנועתן של יחידות (פמזינז'א₪) המייצגות, לדוגמא, את כלי הרכב בכביש, את המוצרים י.ב.מ. ישראל בעיימ ו/או העובדים במפעל, את הנוסעים ב- מעליות וכיו"ב. השפה מאפשרת ביצוע כל החישובים והעיבודים הכלולים ב-0/1ק ולמעשה זהים תחביריהן של שתי השפות. הד מודל מתורגם בשלב ראשון ל-2,/1 טהור ומאותו רגע דינו כדין תוכנית רגילה בשפה זו. השפה כוללת אפשרויות גרחבות ל- ,עיבוד רשימות" (שת22066551 11855) בעיקר לצורך טיפול במשטרי תורים מסובכים. כראוי לכל שפת סימולציה, כוללת השפה החדשה את 4 האלמנטים הבאים: א. שעון (מתוכנת) המשמש לפיקוח על ביצוע פעולות התהליכים בסדרן ה- כרונולוגי הנכון. פונקציות רבות, בעיקר סטטיסטיות, כגון צבירות, ממוצעים, סטיות תקן. דגימות מתוך התפלגויות אמפי- ריות (טבולריות) ותאורטיות שונות (נורמלית, מלבנית, אקספוננציאלית, היפרגיאומטרית, בינומיאלית, ‏ פו- אסונית, ארלנגית, בטה, גמה ועוד) ופקודות ל,עיבוד רשימות". ג. | הדפסה אוטומטית של דוחות סטנ- דרטיים והיסטוגרמות (ראה בדוג- מא), תוך מתן אפשרות להכנת דוד חות מיוחדים (באמצעות פקודות פלט רגילות של 1/,זַת). ד. אפשרויות לאקספרימנטציה, דהיינו נוחיות בביצוע הרצות רבות תוך שינוי חלקים של המודל ו/או שינוי ערכים תחיליים בין הרצה למשנה. במדור זה תפרסם המערכת מא- מרים -- שבדרוך כלל מוגבלים ל- היקף עד 5,000 מלים -- בתתום עיבוד נתונים, מינהל, מדעי המת- שב ושטחים קרוביס אחרים. מא- מרים למדור זה יש להגיש בשנל עותקים לפי הכתובת: א. פרנקל המחלקה | למתמטיקה | שימושית, מכון ויצמן למדע, רתובות. על ה- מחבר לשמור עותק נוסף אצלו. כל מאמר המוגש למדור זה יעבור בדיקה מקצועית לפני פרסומו. הודות לתכונות אלה (מלבד אולי ה- ראשונה), ניתן לראות את 512,/1 כסתם הרחבה של 1/ק, לאו דווקא לצרכי סימולציה. המודל הפשוט שבדוגמא המצורפת עוסק בקביעת זמן הבטלה (והתפלגותו) של מכונה המרכיבה מוצר מתוך 10 חלקים. הודות לקירבתה של השפה ל- אנגלית רגילה ניתן להבין את המודל אפילו ללא ידיעת 1/,זק, תוך הסתייעות בהערות המופיעות לימינם של הפסוקים ובהסברים דלעיל (במודל ‏ 2 תהליכים פאז ודת/זעת-א 00). מצורף גם חלק של התוצאות, דהיינו זמן הבטלה הכולל וההיסטוגרמה המייצד גת את התפלגותו, ואף הם דוברים בעד עצמם. הדו"ח הסטנדרטי אינו מופיע כאן בגלל אורכו, דוגמאות ומידע נו" ספים ניתן למצוא בביליוגרפיה. אין ספק שהשפה החדשה, אשר מושגי היסוד שלה פותחו בארה"ב לפני כ-4 שנים ואשר כתיבת תוכנית התרגום שלה בוצעה זה לא מכבר באנגליה, מהווה חידוש מעניין וחשוב בתהליך רתימתו של המחשב לביצוע משימות מתוחכמות ובלתי שגרתיות. ביבליוגרפיה: ת0:800+מ1 | 03626781 1,/1ק]10 ח0ו0ה0ו[מנוק 131 -- (1972) [הטומג]ד 5 .סא 6 גבבעשסלק | 1/,זק]/זם ב168410[מגוק 131 -- (1972) [הנותה]1 0 .סא מוווות 9 ההש ל /+* ,,),)+,,),+),,+)+))+,,++2.+3++++4++4++3++324+4+4%+++%++++4+++++++++4+++%++4+++ / /%++%+%+4++%%++24%544+4++44++444++4+4+43%++4++4+++++43++24)++,?)22221))+,.,))+, 4 ->/ 0 =צגה פזהגק 10 |[זאט ז]גא סז 485 שאזה6גא ג ז6טססהת ג ה5זא]; סז */ =הז 5568816 סז זתגז5 אשהז א0%ַ6 שא681גא מהז .7 8₪ הסצםשא60 ג -תם */ 2 : ב שהז 800065ק סז %זחגק =/ 2 סאג 6א681גא שהז תם מאזד 6ןס1 פהז אן 0;ז5םהשזאן 15 צהסז6ג; הז */ 2 ,סט 5065060 85 54100|0 5זמגק אחז 05 והעטזתתג פהז משהזפרה */ 4 200 ₪08 אש 4101 90% / : (אז₪4) 5אסנזקם ששססא : /*+ 5זמג; 05 צ4556908%*/ 3 06655 ל ה הסצםעא60 מסאת פדםגק+/ :3 7806555 ז|88 אם6 �6 5 08 45>דאטם)*/ ;(0)ז]אז אזג 50א1; 5זַ8גק 67ס 2 0% :א81 50א1" א 066 זז 6וסז וגזסד*/ 3 א א 6 2 6 5 זאג ד5+*/ ; 5 0 ל עם שאזהשגא :1*/ )] / ב )זא (1)זך8 צ5ט8 62 1 56 2 זופה 08ץ8שא60 זתגז5*/ ו ו ב 2 זג ד5*/ :)5 5א1ה6גא דח ז5 5 200 ₪608 40056 שזאצןד6ה:ס*/ מפאאז /.63ה 06 םאגז םום] 5זזַה8+*/ :זז 10|5) גזגם זטק ז0ת :זאאן]אהתז /* שאזז 5|ס] 06 זהגז5 %6ג5*/ ה /* צסגפה 86 פזהגס סן זזאט זזגא*/ 2 סםן:;:זסא זט ה 2 :(5פ1) 1% (ז1גא-א61)06) 8558/50 / =אזז 0|6] |גזסז שדגסק0*/ ; זןגא-א6+61)06א]ז ל 7 5 םאז63גא >ז6זסא]*/ כ ו : פ5זחגת שחהז -0 צן|55588.*/ -? ((1,30,50) 015א.5)ם אגז 0 /* סש זאגא ז[אמ:ז+/ :ה 2 2% סםה5זא]: צ|8ה555.*/. :2 > צפע8 84 485 0 8 5זהגת 10 אםרא+/ 1% אפסת = /* צסגםה 5זאגק 05 .סא =זגסקסט+/ 1 - 0 ו % /* צן58 55 סז א8.6 %60*/ 1% סז 60 :סא 7 פא /* זמאק 1 08₪00065*/ 0 : . 8 0 =ם .סא =זאסקט*/; ה 0 86 805% .9168 אפרא*/ ‏ :618 יו /*055א סאג 1015 .ה6גא אפהא+/ / ו 1 7 צפגשה פזחגס 10 אגהז+/ ;א אק 05 .סא =זגסקט, 10>א*/ 1 - ל /- ה 3 - פזהג? = 485ק /* 10 סאג 1045 .6₪גא אפהא*/ ו /* צםאשה 246 1655 ₪ם 5זמגק*/ ּ: 0 /* 06 .סא סאג 5ז8גק-א ז56+/ ב /. 0 סז צסג5א 5זהגק*/ ו ;סא :(א) הז1א ה צפזזסא :ד 60% סאם :זאג וס סא6 /+ צְהָאםה 285 פזאגק א זגוז .ה6גה -גא *+ /* זהגק זאםא 800065ק סז 8.6% 60*/ א 10 זא זפ + רת ת 08 )4 כ 7-3 = = = גת פי 0 5 46 ₪ פי סי 21 0.133 968 חלק מך התורצאות :22 =שאזז 5ן10 5זא"5םא;:ק א64]5%ז5 564 5 א;068ז15א3 000 שטוגץ 568%60א0 ה4זאזה 0+ 6 ס )0855886 4טא[אגת 16 גצ 08558050 אג6א 3 אהזזאןצשס סהגסאגז5 0 5 06 508 זפן 0%5ןזגצ85:8ה ;0.0א וגזסד 5 =0.0א 5 + --דחחדררר4 חחרחחחחה-+ חההההחרהה% -החחחרהההר+דה החרהדחחר+ חהדחהחה--+ חהדהדד-ה-+ חהחדדההד--+ --הדדהדרר* ---ההרהדרה+ 6 *%%,35%%+%ד3+.355ידו%ו3455.3וידוייו540+.5.-ן [000.ן 5 ו |2.000 6 .%ו41453,1+54+4%0600וו3ויודווויייויוו5.55.:| [3.000 וג ו[ [4.069 6 %*3ו14414413555004וי3ווווויוויי5..וו..יוי.י| 1 1% ...]||[ [00 10 8'ו*וצו3%5090וי55535+44ד+,33:ד,וצד3וררדירודווווויוודיייו'ודוייייין [. 8 %:9039וו4%ד)443'רויי3.רורויווויוודיו-ויודן [8.000 - :: : 8 10‏ 0-כ" "!| , [000. 9 אוויו60וו%050ו9090ו3ו1)35ו'ודודו''.ויוורודו.וויווויווווי.55+55ין [10000 8 *'9ופוי:3.5:345%0+3:3+5034450י3ו3ו49יווורוו.וויויידייוו.+ן ]1 10 )י05ו90י4)1)44450%9.3וו3וווי5.דור'יודיו'ויד''וווווויוודייי-| [12000 6 %5%%+4%54%ו)0י3וויייי4ו3555ו+55+| [13.000 9 יווו9ו49.45545080355904ו,דוויו.וורודדיוו'ויוווויווו'ו'וייייין |14.600 13 דדויודודודודודודויוויוויו'ודוייייין ]10 ד .‏ :| [16.000 6 )350ו4וייויו3.וווודוויווו.ו.*ן| [17.000 11 8[ ...]|| .| . [18.000 6 -8[[/|[/ ו [19.000 ?1 88 8 ,+ +,++'דיי:ייול + ]20000 3 - ו |[21.000 4 ש*ח*תץ*ח*, 55.%%%%%5+| [22.000 2 ..5%ו5555%99+>| 220001 3 ו |2%.000 3 %,45+55559%05%%50%%%%| [25.000 3 + ו תעריף מודעות ב,מעשה חושב" ע מוד -- 300 לירות חצי עמוד -- 200 לירות רבע עמוד --- 100 לירות וכן מודעות בתשלום לפי מספר אינצ'ים -- בהתאם 1000000000 > 00000000000000% 000 ל הכ הכרבה בכיכ כ 11 "ו מחשבים בע"מ .סדו ו ות ] פס6אטסאאג סז סטכסחס ו או 55ם וח פחז אסוזגח:א:6 וההטסז 5סטסחפטם פאז זס זלפסאטסצ פחז ,הפ זטקו 60 8-1700 .5 700 פוז :0 ה 6מואפון גאה להודיע על פתיחת המנירה בארץ של המחשב 700 - מש [דור רביעי) האח הצעיר במשפחת המחשבים מסדרת 700 מפזטםקן|י0ס6 8-31700 פהד הפ טסזוט ה( 66000 סה 2 16 המחשב ססקו- 8 מהווה נקודת שיא חדשה בטכנולוגיה המתקדמת של *תףפָטסזזט8 וזו הפעם הראשונה מצדיקה העלות [החל מ-600.ומּ לחודש| הפעלת מחשב עצנואי גם עזי מפעלים בגודל בינוגי. וז 166000 0 54980666 הסז)) !601 שה! ‏ 6הו ‏ !מו [ח!חהסוח -3 1,600 % 4 ]ס ה0!גזסקס 16 זט טק הס> 66866-ץוו 26 הש600 הפזטקו0ס6 4700- 8 שאז שוח טסץ פַחוזם המחשב 700ו-8 מב'יא לך מיקרולוגיקה, עבוד במקביל, זכרון בכח, גישה סריאלית ואקראית ואפשרות תקשורת. כל זה מותאם ומנוהל - ללא צורך בהתערבות מפעיל - עליידי יתוכנית הפקוח המרכזית", מתנתה של חףטסזזט8 למשתמש | ,הבז 0 זכ! טוח והז הב 1 ה 6+ 310-6000 860101005, 41! 68 ץחה וטסה !וצו - 66![סזוחס6 חב 6 לכ - הסו!הסצזס!ה: זס!4זסקס ,"270 |סזוה0 ז5116ו" טוט 6ת! ס) |וף |8ו 3006‏ גפ טסזזטם הפזטקואס6 8-4700 םאד חן וחזףסזס הטז 0! 160ה00 ו טח סז הו6ט!6חו ,89206 ,הפז!זסם !6000 חס סוס זט ה6!ו םקו 60 4700- ₪ םהך 6 106 !ו ודוס ץ011 1 המחשב 1700ו-8 מותאם לקבלת תנניות בשפות .5 ,0000 ,הבזוזס] ,8316 ואחרות. אפילו נכתבו למחשבים אחרים. המחשב 8-1700 מקיים קומפטיביליות מלאה עס מחשבי סדרת ה"700 הגדולים ממנו. 00 00 : זו 60 8-3700 שהד הק ס!6 01069 ץ!וחט!זסק קס טטף:חט 6 הווצ+ וסץ :₪6 וצסז 99 זטסץ פָהוצ!10 הו ז94!0) פַהו6הה89 סהב זט|זס זוטף6ז מַהונס6סזס 4 .סא ]ב 5ט |681 6816וק המחשכ הקהפכנ' של פהפטסיצטי ססקלוי3 המחשב הראשון מדור רכיעי הטשווק כאר המחשב 8-1700 נותן לך את ההזדמנות הגדולה להקדים את התפתהותך העצמאית בשטח עבוד הנתונים. צלצל אלינו לפי מסי הטלפון 128174. 12 ור הכנס הארצל ה-9 של אלל"א מקום הכנס מלון ,,הילטון תל-אביב'י מועד הכנט יום שני, 20 בנובמבר 1972 יום שלישי, 21 בנובמבר 1972 מגמות הכנס עיבוד הנתונים בארץ בעשרים השנים האתרונות סקירת הישגי והשלכות על העתיד. הצגת נושאים מתקדמיס וחלוציים בתתומי מחקרים, ציוד, תוכנה ויישומים. הבלטת תוומת המחשבים לקידומה ולהתפתחותה של מדינת ישראל מאז קיומה. דיון בבעיות האקטואליות בתחום עיבוד הנתונים האוטומטי. מפגש של אנשי המקצוע להחלפת ידע ודעות. הרשמה דמי הרשמה : לחברי אילי/א --.70 לייי לשאינם חברי איל"א --.100 לייי (הסכום כולל את קובץ ההרצאות) אווחות צהרים ארוחות-צהוים (למשתתפי הכנס בלבד) תערכנה ביוס שני, 20 בנובמבר וביוס שלישי, 21 בנובמבר 1972, בשעה 13.00 במלון ,,הילטון תל-אביבי, בהשתתפות מרצים אורחים. מחיר כל ארותה --.30 ל'י. 09.30 -- 0 11.00 -- 0 11.30 -- 0 12.00 -- 0 13.30 -- 0 15.00 7- 0 תכנית יוס ב', 0 בנובמבר 1972 הרשמה מליאת פתיחה סרט או שיקופיות דברי ברכה הרצאת שו התחבורה והתקשורת מר שמעון פרטס -10+01'8 ,+ת68100ע2 20 .11 .701 -1270 מ102108410מ1 10% מ60628010/ [8מס1ך ? "110-1080108 18 0/2186" 8מת60891 5 שנות מדינה ועני'א פרטי איל''א ארוחת צהרים הרצאת אורת ,1.3.1 6% 71066 ,8ת08558 .14 זז "סע 8 גג 08ת6ת7' 6עגווט'ע" 6ססעגופך קבוצת דיון מסי 1: עיבוד נתונים ניהולי ףייר -- דר 5. מוזר, נת"'ם מר א. אורן, אורן מחשבים בע''מ ,,מבוא -- מערכות לטיפול בנתונים'י מר א. רכוב, חברת תמכין (בורוז) ,שיטות מתקדמות לארגון, אחזור והעברת אינפורמציה": 0 -- 09.30 0 - 11.00 0 -- 11.30 0 -7 12.00 0 -- 13.30 0 -7 17.00 0 -- 15.30 0 - 12.00 0 -- 16.30 0 -- 12.45 5 - 7 18.45 5 דה 15.00 0 -- 15.30 0 -7 16.30 0 -7 17.00 מפורטת 0 -- 15.30 0 -- 17.30 0 -- 15.00 15.30 -- 0 לוח זמנים כללי יום ב', 0 בנובמבר 1972 הרשמה מליאת פתיחה 5 שנות מדינה וענ''א (בלווי שיקופיות) פרסי איל''א אווחת צהרים עם מרצה-אורח קבוצת דיון מס' 1 : עיבוד נתונים ניהולי קבוצת דיון מס' 2 : יישומים מדעיים קבוצת דיון מט' 3: ציוד ותקשורת קבוצת דיון מס' 4: ניהול והדרכה הפסקת קפה יום ג', 21 בנובמבר 1972 קבוצת דיון מס' 5 : עיבוד נתונים ניהולי קבוצת דיון מס' 6 : יישומים מדעיים (א) קבוצת דיון מס' 7: יישומים מדעיים (ב) קבוצת דיון מס' 8: ציוד ותקשורת קבוצת דיון מס' 9: ניהול והדרכה קבוצת דיון מס'10: יישומי מחשב ברפואה תחרות נקבניות -- גמר וחלוקת פרסים לזוכות ארוחת צהרים עם מרצה-אורה סרט קצר הרצאה -- מליאה שולחן עגול -- מליאה פרסים למאמרים נבחרים וסיוס מר ש. ליבאי, חברת ס.ד.ס. מחשבים ,,מערכת לטיפול בבסיסי מידע בעלי קשרים מורכבים'י הפסקת קפה יור -- מר ד. גלינקא, החברה לאוטומציה מר ד. סונה ו-מר ר. קרני, חברת י.ב.מ. ישראל בעיימ ,שימוש במערכות אינפורמציה כעזר למתכנת'י מר ג. צימרמן -- חברת קונטרול דטה ,,מערכת איחזור נתונים רבת אינדקסיט'י מר ש. אלטר, חברת נ.סי.ר. ''פטסנתגע .ס.א -- לניהול מערכות מידע מתקדמות" קבוצת דיון מס' 2: יישומים מדעיים יו''ר-- פרופ' ש. אברבנאל, אוניברסיטת תל-אביב פרופ/ ש. אבן, מכון ויצמן למדע ,ניצול מקביליות למיון סרטים בזמן לינארייי דייר י. רביב, המרכז המדעי, י.ב.מ. ישראל בעיימ ,,דחיסת נתונים'"י הפסקת קפה - <--ב‎ 13 17.30 -- 0 0 - 7 15.00 0 -- 15.30 0 -- 17.30 0 -- 14.10 0 -ש- 15.00 0 -- 15.30 0 -- 17.00 14 ד''ר י. אייכלר, תעשיה אוירית -40011. 86 211080027 --- מ1800גותתוס'" 7 0 -- 10.30 אינגי א. קלי, תה"ל ,שיטות היוריסטיות למציאת פתרון אופטימלי למערכת משוואות ושימושיה ברשתות המים" ד''ר ס. סמוליאר, טכניון, מ.ט.ל. ,,חיבור מוסיקה באמצעות מחשב'י ד'יר א. אינזלברג, טכניון, מ.ט.ל. "ץג 6+ 0% 110061 1]8+261180108[‏ 2" קבוצת דיון מס' 3: ציוד ותקשורת יו'יר -- מר ד. נטר, אלביט מחשבים מר ד. קינן, אלת''א = 7 8 0 -- 11.00 0 -- 12.00 מר ע. סובל, אלביט מחשבים ,,תיכנון מיני-מחשב מיוחד המנצל טכנולוגיות חדשות" מר י. כלף ו-"מר מ. מלמן, מכון ויצמן למדע ,,מדידות ביצועיס במחשב גולם ב'' הפסקת קפה ד'יר א. פנואלי, מיני מערכות ,,מערכת 56ת36500 להכנה מהירה של ב דוגמאות למכונת סריגה אוטומטית'י מר ד. גשרי ו-מר ח. ליבהבר, תדיראן ,בדיקת ציוד קשר באמצעות מחשבי מר נ. קלל, משרד הבטחון ,,שימוש במחשב זעיר להרחבת מערכת תקשורתי מר א. ינאי, מוטורולה ישראל בעי'מ ,,מערכת דוות ואיסוף נתונים עבור משרד התקשורת" קבוצת דיון מס' 4: פיקוה, בטיהות והדרכה יו'יר-- מר מ. שפירא, יועץ לעיבוד נתונים 0 מר יחיאל ספקטוו, ספקטרוניקס 0 -- 12.00 ,בטיחות והגנה על מתקני מחשבים'י דיון סביב שולחן עגול: ,,מערכות הפעלה" המנחה : רס"ן ב. איינחורן, ממר'ים, צה"ל הצוות : מר ע. ביז'ינסקי, בורוז מר ע. גרינגרד, ‏ י.ב.מ. מר א. וייסברם, ס.ד.ס. 0 ה 10.30 מר ג. ספיר-חן, נ.טי.ר. מר י. פזגל, קונטרול דטה הפסקת קפה קבוצת דיון מט' 4 (המשך): קולוקויום ,,קורסים לניתוח מערכות" המנחהה : מר *. מאור, ‏ ב.מ. ישראל בעי'מ הצוות : סא''ל א. כהן, ממר''ם, צה'יל מר ב. ראב, המכון לפריון העבודה והייצור ב מר א. שץ, מ.ל.מ. 0 -7 12.00 מר ש. יגיל, הטכניון-- המדור ללימודי חו מר צ. מסיני, מכון ויצמן למדע ,,תכנית פיקוח להכנת תכניות והרצתן במערכות שתוומומהזפסץפטו!טזנ מפותחות'י מר א. שביט, צהייל ,טכניקה חדישה להפקת קטלוגים ודוחות'י יום ג', 21 בנובמבר 1972 קבוצת דיון מסי 5: עיבוד נתונים ניהולי וף/ר-- דייר א. רייטר, טכניון, ‏ מ.ט.ל. סגן :. בן צבי, צה''ל ,,שאילתות סטטיסטיות בתקשורת'י גב ש. שמיר, טכניון, מ.ט.ל. ,,מערכת לניהול אינפורמציה -- פפסנזי/ מר א. גודס, טכניון, מ.ט.ל. ,,מתרגם עבור שפת שאילתות במערכת אינפורמציה כללית'י מר א. בורקובסק?, טכניון, ‏ מ.ט.ל. ,,ביצוע יעיל של שאילתות במערכת אינפורמציה כללית'י הפסקת קפה יו''ר-- סא''ל ר. הלוי--טגל מר מ. פרפרי, רו'יח ,,מערכות מידע חשבונאיות'י מר ו. חיבה, היתחידה הבין-קיבוצית להדרכה בלכלית ,,מערכת מידע לקיבוצ''י קבוצת דיון מס' 6: יישומים מדעיים (א) יו'יר-- מר ש. יגיל, י.ב.מ. ישראל בעיימ ר- עטר, מ. פז, א. פלד, ממר''ם, צה"ל ,מודלים בסימולציה לקו תקשורת - מולטידרופ'י ר. עטר, א. פרנקל, *. שוויקה ודד. שינדלר צה"ל ובר-אילן ,,כלים לשוניים במערכת איחזור' א. פקטור, ג', הריסון, ד. תלמי, ד. טיבר התעשיה האווירית -11ס4 מזט50600 ע6שס 6תנ'ך' 5081 ג" "מ08010 הפסקת קפה 8 0 .1.3.07 ,210816 .₪ .סע תג 2868 6ת8 8חה28 [006] מר ח. רבין, רפא'יל ,,תכניות עזר לתכנון וניתוח של מעגלים'יי קבוצת דיון מס' 7: יישומים מדעיים (ב) יו''ר-- דייר ר- אמיר, י.ב.מ. ‏ ישראל בעיימ מר א. וילנסקי ודדייר. ד. רבדין, חב' אלף מחקר ופיתוח ,זיהוי אוטומטי של טביעת אצבעות" מר ע. מורג, חב' ,,עידן'' מחשבים "0158 62 08" הפסקת קפה קבוצת דיון מס' 8: ציוד ותקשורת יוייר-- דייר א. הראל, תדיראן דייר מ. מור ו"מר א. דוננפלד, מרכז חישוב, רפאייל ,,מערך תוכנה אינטגרלי לשימוש מחשב בתכנון מערכות ספרתיות'י מר ע. גרונגרד, י.ב.מ. ישראל בעיי ,זכרון בפועליי ב 0 - 10.30 0 -7 11.00 0 -- 11.30 0 -ה 12.00 0 -- 12.45 5 -- 18.85 5 -7 15.00 0 -- 15.30 0 - 7 16.30 0 -- 17.00 0 -- 09.00 0 -- 10.30 6 יחידות 2250 זַעַ18 המחוברות 200 לתיכנון הנדסי מטי בחברת המטוסים האמריקנית מקדונל. קבוצת דיון מס' 9: פיקות ותמתיר יו'יר-- אינג' ד. גרנות, רפא"ל מר י. אלסטר, נ.סי.ר. ,,מערכת ממוכנת לפיקוח תקציבי ולניהול תמחירי של עבודות המתבצעות בלשכת שירות'" .1.2 .צ146155 .ץש .א ,זז -ג020) 0+ ₪מ01מ0000 6ת8 מ 4110086" -וטם8] 1ת8%06ע110101-5 8 תג 15886 עס%6גש 0 - 11.00 ')מסמזתס 0 -- 12.30 מר ק. אלקד, י.ב.מ. ישראל בעיימ ,,הערכת זמן תכנון תכנות במערכות עיבוד נתונים'' הפסקת קפה 4 ,000 .1.3.0 ,148016 .6 .ות טוק 0 8 01 201+מ0) %ת80010 4" '"8ם+41801. 8 400006 הוט ע%6ת00) סרט תחרות נקבניות ארצית (שלב גמר) וחלוקת פרסים לזוכות ל 0 -7 14.30 הרצאת אורח ו 0 -- 16.30 מר כ. צימט, אל על . . ,,קטלוג תוכניות ארצי -- דיוות" שולחן עגול -- מליאה פרסים למאמרים נבחרים וסיום יישומי מחשב ברפואה יום ג', צ; בנובמבר 1972 הרשמה קבוצת דיון מס' 10: דייר מ. אבלס, מח' לפיסיולוגיה, ביה''ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה ,,נתוח פעילות תאי עצב באמצעות מחשב'י 0 -- 17.00 למערכת דגם 165 מסייעים אוטו- מר נ. בק ו-מר י. אלון, יחידת מחשב ביה''ח הדסה, ירושלים ,,יישומי מחשב במעבדה למקרוביולוגיה'' ד''ר ש. בורשטיין, מח' התאוששות ביה''ח רמביים, ביה''ס לרפואה ע'יש אבא חושי, חיפה ,שימוש במחשב למדידת נשימה ומטבוליזם אנרגטי/י הפסקת קפה מר כ. וילד, מח' ארגון ושיטות, י.ב.מ. ישראל בעיימ ,עלות ובקרה במעבדה לבקטריולוגיה''י ד''ר פ. וינר, ד"ר 5. קרמר ו-ד''ר א. רוזנברג מח' למכניקה, הטכניון, ‏ מ.ט.ל. 60נוסגת00 ת! מס00ות3600₪ -- תת8006ק' "000118 תג 68מ28016 01 5 5סמשהנכ 41660 מר נ. זברובסקי, יחידת מחשב, ביה"ס לרפואה האוניברסיטה העברית והדסה 1 [1100:02 תג ע6)נוקנתססומ:21 6םעיי "+מ6גתמסע1שתפך ארוחת צהרים מרצה אורת ד'יר ג'. זייצ'ק, יחידת מחשב ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה ,,מודלים מחשביים ברפואה" ד'יר מ. טצ'ר, מח' לאונוקולוגיה ולרפואה גרעינית ביה''ח רמב''ם, ביה''ס לרפואה, ע''ש אבא חושי ,,מיכון חישובים קליניים במחלקה לרדיותרפיה' דייר ש. פנחס, מח' פנימית א', ביה''ח הדסה, ירושלים ,,יתרונות שבחקירת אותות ביולוגייס בעזרת מחשב'י מר ד. קינן, אלת''א, תעשיות אלקטרוניות בעיימ ,,המחשב כמפקת על המעבדה" פרסים למאמרים נבחרים וסיום 15 סקר המחשבים 2 בארץ סקר המחשבים האלקטרוניים 1972 נערך על ידי הלשכה התפלגות המחשבים המרכזית לסטטיסטיקה, ביוזמתם של משרד המסחר והתע- שייה והאיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה (איל"א) ובמי- מונם. מטרת הסקר היא לקבל נתונים עיקריים על מצבת המחשבים בארץ בסוף שנת 1971, וכן עריכת תחזית לסוף שנת 1972. סקרי המחשבים האלקטרוניים נערכים מדי שנה, החל ב"1966. 1 ענף כלכלי מימצאי הסקר לשנה זו מראים כי השימוש במחשבים ממשיך להתרחב בענפי המשק השונים. במפעלי התעשייה היו מותקנים בסוף 1971 -- 54 מחשבים (מהם 43 זעירים), לעומת 32 מחשבים בסוף 1970 (מהם 27 זעירים). התחזית היא שבסוף שנה זו יגיע מספרם ל-60. בבנקים היו מותקנים בסוף 1971 -- 48 מחשבים (מזה 41 זעירים), לעומת 36 מחשבים (מהם 29 זעירים) בסוף 1970. התחזית היא שעד סוף שנה זו יגיע מספר המחשבים בבנקים ל-63. בלשכות שירות עסקיות היו מותקנים בסוף 1971 -- 31 מחשבים (מהם 8 זעירים) לעומת 25 מחשבים (מהם 6 זעירים) בסוף 0. לפי התחזית יהיו מותקנים עד סוף שנה זו 35 מחש- בים בלשכות שירות. במוסדות חינוך עלה מספר המחשבים המותקנים מ-18 בסוף 1970 (מהם 12 זעירים), ל-25 מחשבים במספר המחשבים שפעלו בסוף 1971 חל גידול של בסוף 1971 (מהם 15 זעירים). התחזית היא שבסוף שנה זו % לעומת סוף 1970 כאשר הגידול במחשבים גדולים, יהיו מותקנים 27 מחשבים. בינוניים וקטנים היה של 28% ואילו במחשבים זעירים של 2< מקטור %. בסוף מאי 1972 היו מותקנים בארץ 281 מחשבים אלק- טרוניים (מהם 151 זעירים). מימצאים עיקריים מספר המחשביס לקראת סוף 1972 יהיו מותקנים בארץ 293 מחשבים אלקטרוניים, בהשוואת לד257 מחשבים (מהם 130 זעירים) שפעלו בסוף 1971, ול-194 מחשבים (מהם 95 זעירים) שפעלו בסוף 1970. בסוף 1971 היו 105 מחשבים שייכים לסקטור הציבורי (מהם 40 זעירים); 43 מחשבים לסקטור ההסתדרותי (מהם 8 זעירים) ו1097 מחשבים לסקטור הפרטי (מהם 62 זעירים). גידול שנתי במספר המהשבים והמפעלים שברשותם מחשב 7-7 0 8 5 00% == 12 2 | 1965 | 1966 5 |1966 | 1967 | 1968 9 | 1970 | 1971 תווזית (א) ן ו לסוף ו 0 השנה מחשבים -- סך הכל 6-8 ו לי ו ות 7 הגידול לעומת שנה קודמת - 0 6 38 9 11| 24 מפעלים שברשותם (ב) מחשב -- סך הכל 56 % 62/0340 000 פס ו ת-% = 2 ת% ג -' - ת% 5 ת=% הגידול לעומת שנה קודמת == ה 6 6 שר סו 5 17 156 16 (א) על סמך הזמנות שנמסרו. 0 (ב) לא כולל מערכת הבטחון. 16 3 מחוז מתוך סך הכל המחשבים בסוף 1971 (ללא מערכת הבטחון), היו 32 מחשבים מותקנים במחוז ירושלים; 48 במחוז חיפה; 117 מחשבים במחוז תל-אביב; 4 במחוז הצפון; 16 במרכז ו127 באיזור הדרום. %זמן עבודת המחשב בשנת 1971 היה הממוצע של שעות העבודה למחשב לחודש 291 לעומת 274 שעות לחודש ב-1970, גידול של 2% מהנתונים מסתבר עוד כי קיים ניצול רב יותר של המחשבים הגדולים והבינוניים לעומת המחשבים הקטנים והזעירים. במחשבים הגדולים היה ממוצע שעות העבודה לחודש ב-1971 -- 468, במחשבים בינוניים 456, במחשבים הקטנים 317, ובמחשבים זעירים 220 שעות (לעומת 231 ב-1970). בדצמבר 1971 שולמו 1,261 אלף דולר דמי שכירות ותחזוקה למשמרת אחת עבור השימוש ב-ד226 מחשבים, עלייה של כ50%7 לעומת דמי השכירות בסוף 1970. תעסוקה ושכר עבודה בדצמבר 1971 היו 1,620 עובדים מקצועיים שעבודתם קשורה ישירות למחשב, במפעלים בהם היה מותקן מחשב. בכך נרשמה עלייה של 25% לערך לעומת דצמבר 1970, ושל 59% לערך לעומת דצמבר 1969. מספר עובדים זה אינו כולל את העובדים במחשבים של מערכת הבטחון ובמחשבים הזעירים, מדענים ועובדים אחרים שעבודתם אינה קשורה באופן ישיר למחשב, כגון: נקבניות, מפעילי ציוד קונבנציו- נלי וכד', וכן עובדי חוץ שאיגם עובדי המוסד שבו מותקן המחשב. שכר העבודה הממוצע לעובד מחשב ברוטו (לא כולל הוצאות סוציאליות) היה כ-1,230 ל"י בדצמבר 1971 -=- גבוה ב-(12% לעומת דצמבר 1970. מבין המועסקים בדצמבר 1971 הוגדרו ‏ 14% כמנהלי יחידות אוטומציה מקצועיים וראשי צוותות תיכנון; ‏ 22% כמנתחי מערכות ומתכננים ;‏ 31% כמתכנתים ו33%07 כמפ- עילי מחשבים ומסופים. מחשב לגללול ציוד חדש, מאפשר למדעני אוניד ברסיטת פרדו בארה"'ב, להוציא אל הפועל תוכניות מרחיקות לכת של קיטלוג תצפיות אוויריות על משאבי כדור הארץ. באמצעות צילומי אוויר ממטוסים ומלוויינים ובאמצעות טכניקות חלו- ציות של ,, חישה מרחוק'' (6010406 קַמופת56) נאספת אינפורמציה רבה המאוחסנת במחשב *.ב.מ. 360/67 כאינפורמציה ספרתית. ‏ ,עורך דמוד יות'י, שפותח על ידי האגף למערכות פדרליות של י.ב.מ. מתרגם את הקוד המספרי לתמונה המוצגת על מסוף המסך. ,,עורך הדמויות"" מציג על המסך עד 30 מטסגרות שחור/לבן ל- שניה. הוא מבחין בין 16 גווני אפור. לוח הבקרה ועט האור מאפשרים לחוקר לשלוט בקצב התנועה של ה- דמות, לבצע ₪מ:20011, להקרין דמות על גבי דמות ולאתר תכונות מסויימות לשם הגדלה. ניתוח התמונות מאפשר לקבוע כמות זיהוסם המים באגמים ובנהרות, לגלות דפוסים של סתף קרקע, נזקים לגידולים חקלאיים ושינויים באוכ- לוסית הימים. משאבי כדור הארץ 17 אירזכון צזונפור בזציר קונטרול דאטה חנכה מרכז לשירותי מחשב מרכז חדש לשירותי מחשב נחנך ל- אחרונה ע"י חברת קונטרול דאטה, ב- מתקניה ברמת אביב בת"א. המרכז הפועל בלשכת שירות במסגרת פעולות שק"ד שירותי קונטרול דאטה -- נועד לאפשר ללקוחותיו גישה מהירה ביותר אל המחשב וקבלה מהירה של תוצאות. מהירות זו מושגת ע"י הזנת הבעיות למחשב, דרך תחנה מיוחדת לעיבוד נתונים המחוברת בקו תקשורת טלפוני למערכת המחשב הענקית מדגם קונטרול דאטה באוניברסיטת ת'"א. כבל טלפוני יחבר ביה'"ס תיכוניים למחשב בר-אילן מסופים (טרמינלים). המחוברים בכבל טלפוני למרכז המחשבים של אוניברסי- טת בר-אילן, יותקנו בשני בתי"ספר תיכוניים במחוז המרכז, במסגרת פרוייקט ניסויי להוראה, המבוצע ע"י בית הספר לחינוך למרכז המחשבים של האוניד ברסיטה. מטרת הפרוייקט החדש היא: א. להכניס את השימוש במחשבים, ב- הוראת מקצועות שונים בבתי הספר. ב. ללמד את תורת המחשבים בבתי הספר. המסופים יותקנו בכיתות י"א של בית הספר התיכון העירוני דתי ברמת גן ובישיבה התיכונית בנחלים. לצורך ביצוע הפרוייקט הוקם באוני- ברסיטה צוות מיוחד אשר ילווה אותו בתוך כתלי בתי הספר ויעקוב אחרי הת- קדמות התלמידים והשגיהם בשיטה ה- חדשה. ! במסגרת הפרוייקט מכין הצוות מערכי שיעורים למורים. במקצועות השונים 8 שבהם ישתמשו התלמידים במחשב. לפני תחילת שנת הלימודים הקרובה יעברו מורי בתי הספר קורס אינטנסיבי בן שבוע ימים בתורת המחשבים והשימוש בהם. כמו כן מכין הצוות תוכנית הדרכה עבור התלמידים, שעל פיה ילמדו תיב- נות בשפה ,1.ק.. לאחר סיום הכשרת המורים והתלמידים לקראת השימוש ב- מחשב -- שלב שיסתיים לפי התוכנית בשליש הלימודים הראשון -- יחלו הד תלמידים בהרצת משימותיהם במחשב באמצעות המסופים שיותקנו בבתי הספר. לפי התוכנית יוכלו התלמידים המעונ- יינים בכך להשתמש בשירותי המחשב לא רק דרך מסופי בתי הספר, אלא גם לגשת למרכז המחשבים באוניברסיטה ולבצע את הפעולות הדרושות. הוצאות הפרוייקט הכוללות בין ה- שאר: הכנת תוכניות למורים, מסופים והתקנתם וכן זמן מחשב, יכוסו ע"י האוניברסיטה. מפעלי התעשייה בישראל מפגרים בשימוש מחשבים רק 42 מחשבים פעלו בתעשייה היש- ראלית בסוף 1971. לא יותר מ-36 מפ- עלים השתמשו במחשבים אלה, אשר חלק גדול מהן הוגדר כ,קטן" או ;זעירי -- מגלה הבטאון של האיגוד לתיכנון ולמחקר. נוסף על-כך השתמשו עוד כ-250 מפ- עלים בשירותי מחשב באמצעות לשכות שירות. יצויין, כי מספר מפעלי התעשייה ה- מעסיקים למעלה מ"30 עובדים -- היקף המצדיק, בדרך-כלל הזדקקות לשירותי מחשב -- מגיע. לפי האומדן, לכ-1,500. יוצאדאיפוא, שרק פחות מ-20% ממפ- עלי התעשייה בארץ משתמשים בשי- רותי מחשב. הסכום הכללי, שהתעשייה מוציאה על ציוד מחשבים הגיע בסוף 1971 לסכום של כ-120 אלף דולר לחודש, בעוד הד הוצאה הכללית של המשק הישראלי עבור ציוד מסוג זה הגיעה ליותר מ-1.2 מיליון דולר לחודש. חלקה של התעשייה במשק המחשבים הישראלי מגיע, איפוא, לפי השוואה זו -- לפחות מ10%07. ההוצאה הכללית של המשק הישראלי לעיבוד נתונים הגיעה באותה תקופה ליותר מ-180 מיליון ל"י, ואילו אומדן הוצאות התעשייה למטרה זו הסתכם בכ"25 מיליון ל"י בלבד, כלומר פחות מ15%7 מכל ההוצאה, בעוד חלקה של התעשייה בתוצר הלאומי נע בין 25% -= ל30%7. הסימפוזיון הבינלאומי ה-4 על מדעי המחשב והאינפורמציה (8772א001) (8772א001) | הסימפוזיון | הבינלאומי ה-4 על מדעי המחשב והאינפורמציה ייערך ב147--16 בדצמבר 1972, במלון אמריקנה, | מיאמי"ביץ,, | פלורידה ‏ -- ארצות-הברית. הנושא המרכזי של הסימפוזיון יהיה מערכות אינפורמציה. מצפים שקובץ הד הרצאות של הסימפוזיון יופיע בקיץ 3. ניתן להזמין את קובצי ההרצאות של 00188766 001887697 מ: י6גותסט4. 216 111 ,22688 0800110 4 .,צץ .א אעסצ שפא מידע נוסף על הסימפוזיון ניתן להשיג עלזידי פניה ל: 2 -- 8א001 09 1/0810 עס ע%6מ6) 1 הספצה/1 339 8 4 ע6%ו3עסטותנד 1 18₪ס1 ,08011[0ת381) 20000 (904) :6מסגע ו תוכנית לחילופי מידע על ועדת המחשבים בעלי מקצוע בשטח המחשבים העומ- דים לנסוע לארצות הברית והמוכנים להיפגש עם עמיתיהם למקצוע בארה'ב, בעיקר יהודים -- כדי לספר להם על משק המחשבים הישראלי -- יפנו ל- וועדת המחשבים הישראלית כדי לקבל תדריך והכוונה מתאימים. ועדת המחשבים בארה"ב תהיה המא- רחת של המבקרים הישראליים ותארגן את המיפגשים תוך תיאום מוקדם עמם. הנכונים להענות להצעה הנ"ל יפנו לפי הכתובת: ועדת המחשבים, לשכת היועץ לאוטומציה מינהלית, ת. ד. 7170, טל. 68171, ירושלים. זוהי אחת התוכניות של ועדת המחש- בים לחילופי מידע וידע בין אנשי מחש- בים בעולם, יהודים בעיקר, לבין עמי" תיהם הישראליים. ועדות המחשבים הוקמו בהשראת ה- וועידה הכלכלית שנערכה בירושלים. מסוף להזנת נתוני מיכון למחשב -- הופעל בנמל חיפה ראשון במערך מסופים שיותקנו בנמלים מסוף לתקשורת מרחוק, להזנת נתוני מיכון למחשב גדול המותקן במרכז ל- מיכון משרדי בירושלים, וזאת באמצעות קוי טלפון, נחנך לאחרונה בנמל חיפה. מסוף זה הוא הראשון מתוך מערך מסוד פים המתוכננים להתקנה והפעלה ביחי- דות הרשות בשנה הבאה, והוא מופעל על ידי עובדי הרשות והנמלים אשר הוכשרו במיוחד לכך. תוצאות הניסוי והרצת המסוף שבוצ- עו בימים האחרונים הוכיחו את תקינות קוי הטלפון והציוד, המעבירים נתונים בקצב של 4.800 תווים בשניה. התקלן ממִדפ5ג1 9170 שב, שניתן לשולפן לצורך עיבוד נתונים בהתאס לעדיפויות הנקבעות לפי דרכי ה- בהתאם לעדיפויות הנקבעות לפי צרכי ה- עבודה בשיטת שיתוף-זמנים. במשך השנה הראשונה להפעלת המערכת החדשה, כל תוכניות 11505 יותאמו ל- . לאחר מכן יצורף 145788 למערכת ה-3300 ובכך ניתן יהיה לספק למשרד התקשורת שתי מערכות משלימות. זוכים במילגות איל''א במילגת אקווימטיקס זכה סגן שרגא שחק מצה"ל. הזוכה במילגה יצא בימים הקרובים להשתלמות. במילגת בת 00 ש6גונת 00 1 תס זכה מר אמציה וולך מהטכניון. איל'א מעניקה כיום ארבע מילגות ב- שנה הניתנות על-ידי חברות ומוסדות בארצות-הברית. המילגות מקנות לזוכים %ע2%,*2%,*2*/32%232%24*, 2 2%+, ,22% 2%2% ,22% בהן השתלמות לתקופה של שנה בחב- 7 7 0 ל 0 ור ו קר ור שר קר שר 0 0 0 ] רות הללו. מספר המילגות יגדל, כמקווה, בטיה רטית בירושלים הבאה -- לחמש. היישוס המתקדם ביותר יהיה בתחום רשת הטלפונים והוא יאפשר צמצום זמן צפיה להתקנת מכשירי טלפון חדשים, מציד את הקווים האופטימליים ביותר בשבילם וגילוי מיידי של נקודות תורפה ברשת. מש- רד התקשורת גם ירחיב את הפעילות ב- תחום המלאי וסגל העובדים. ,+,+,+,+,+,+,+ 22/2 2*2+2*272*2+2+2*2*2%2* 292727 2% 2% 272% 29292 72% 2% 2*2*2%2*2*2*2*2*2*272% 22% . חשב הפעילה חברת מחשב ת שלה בירושליםס מחשב השתלמות מחשב למנהלים בכירים השתלמות מיוחדת למנהלים ב- כירים בנושא המחשב תיערך על ידי המסלול המיוחד ללימודי הכ" שרה בניהול (ל.ה.ב.) הפועל במס- גרת בית הספר למוסמכים במינהל;חברה : עסקים ע"ש ליאון רקנאטי באו- ניברסיטת תל-אביב. יונות מטרת פעולה זו היא לאפשר למנהל הבכיר לעמוד מקרוב על האפשרויות הגלומות בשימוש בבלא? מחשב ובהפעלת מערכות מידע מ- מוחשבות. (ד'מץ) 1 + על כל שלביהם ,+27,+%/%272777,72%27,727272521,5,729292929,727,92929,7929 727,929,7,7,9252 .%%**% , רחי קליין 4 ירושלים |7, 35182 .0/42%2%72%+272+%2%2+2%/42%2%2%2+- 2 4 2% /72727/727%/7272527274242527272%7252527/729297* 21 צזירזקוון אונכיורבזצציה: קונטרול דאטה חנכה מורכז לשירותי מחשב מרכז חדש אחרונה ע"י חברת קונטרול דאטה, בד מתקניה ברמת אביב בת"א. המרכז הפועל בלשכת שירות במסגרת | פעולות שק"ד שירותי קונטרול דאטה -- נועד לאפשר ללקוחותיו גישה מהירה ביותר אל המחשב וקבלה מהירה של תוצאות. מהירות זו מושגת ע"י הזנת הבעיות למחשב, דרך תחנה מיוחדת לעיבוד נתונים המחוברת בקו תקשורת טלפוני | למערכת המחשב הענקית מדגם קונטרול | דאטה באוניברסיטת ת"א. כבל טלפוני יחבר ביה"ס תיכוניים למחשב בר-אילן מסופים (טרמינלים). המחוברים בכבל טלפוני למרכז המחשבים של אוניברסי- טת בר-אילן, יותקנו בשני בתידספר תיכוניים במחוז המרכז, במסגרת פרוייקט ניסויי להוראה, המבוצע ע"י בית הספר לחינוך למרכז המחשבים של האוניד ברסיטה. מטרת הפרוייקט החדש היא: א. להכניס את השימוש במחשבים, ב- הוראת מקצועות שונים בבתי הספר. ב. ללמד את תורת המחשבים בבתי הספר. המסופים יותקנו בכיתות י"א של בית 4% 5 מ 4 1 נושאים חדשיט ומחלקות נוספו תקשורת. המגיע, וש פועל:כבה. היו 2 האלקטרוניים ומערכות 'ההפעל ל | רקבמ ל יום הכריזה ב:מ.<על מחשבים חָדשי > ייב.מ. 370/158‏ רי.ב.מ. :370/168. שיהיו. מצויידים. בזכרון. בפועל.: פהטים נוספים מנציג' י.ב.מ. ‏ או בש אלינה; ו ונשלח יר חוברת מידע. : הספר התיכון העירוני דתי ברמת גך : ובישיבה התיכונית בנחלים. לצורך ביצוע הפרוייקט הוקם באוניד | ברסיטה צוות מיוחד אשר ילווה אותו בתוך כתלי בתי הספר ויעקוב אחרי הת- קדמות התלמידים והשגיהם בשיטה ה- חדשה. / במסגרת הפרוייקט מכין הצוות מערכי שיעורים למורים, במקצועות השונים 8 הוחל במכירת מחשב ,בורוז" חדש נותאים לצרכי ישראל על התחלת מכירות של מחשב חדש מתוצרת בורוז -- 1700 בישראל, מסר בימים אלה מר י. אופיר המנהל הכללי של חברת תמכין המייצגת את חברת בורוז בארץ. כפי שנמסר, מיד עם תחילת מכירתו של המחשב החדש בארץ, כבר נחתמו שני חוזי רכישה, ומצפים להצלחה רבה למחשב הזה בשוק המקומי, עקב מחירו הנמוך (החל מ-1600 דולר לחודש) וב" זכות היותו מתאים במיוחד לגודל ממוצע של מפעל ישראלי. ראוי לציין כי המחשב החדש זכה ל- תגובות נלהבות ביותר בחוגים מקצועיים בעולם. העתון ,דאטאמיישן" למשל, ש- הוא הנפוץ ביותר בתחום המחשבים כוד תב: עד כה נראה שלא היה יצרן מחש- בים אשר מכניס במוצר אחד כל כך הרבה חידושים וביצועים מיוחדים כפי שעשתה זאת חברת בורוז, ב"1700 ב'. מערכות 1700 ב' יביאו לאפקטיביות רבה יותר בפעולת עיבוד נתונים לעס- קים קטנים ובינוניים, וכן לדרישות עי- בוד נתונים של ארגונים גדולים. מערכת ה-1700 ב' מייצגת דור רביעי של מחשבים ובנוייה על טכנולוגיה מת- קדמת הכוללת מיקרולוגיה, עיבוד ב- מקביל, זכרון בכוח, גישה סריאלית וד אקראית ואפשרות תקשורת. כל זה מות- אם ומנוהל, ללא צורך בהתערבות הד מפעיל -- על ידי תוכנית הפיקוח המרד כזית. 0 ב' מותאם לקבלת תוכניות ב- שפות תיכנות שונות בניגוד למחשבים אחרים, אשר תוכננו לפעולה יעילה רק בשפה אחת או שתיים. משרד תקשורת התק"לן אמצפגזו 3170 משרד התקשוות הרהיב את כושר עיבוד הנתונים שלו עס התקנת מערכת מחשב של קונטרול דאטה 14518--3170, ש- חוברה אל מעוכת 1505--3300 020 הפועלת במסגרת המשרד. בהתקנת המע" רכת החדשה הושקע טכום של 900.000 דולר. מערכת ה31707 יהד עם ‏ 115708 ותו 66עהת5 3606855 6[שוגתא) 6 6ז60011א₪) מאפשרת למשרד התקשורת להגדיל אפשרויות ניצול התיכ- נות הרב-צדדי של סידרת מחשבי ה-3000 0 שלו. 8 ממאפשר לאחסן, בעת ובעונה אחת, מספר רב של תוכניות בזכרון המח- %272%%, ,22% 222% ,2% 2*/*2%*,*,*, 2+ .,* * 2020 -ץץ 7 ץ,,,,,,,, ?, %,77,7,%/%/%/%,%/%%/%,%/%,%/,%%%/%%/%/%?. 1... 3 5 תמ חיר מחסנים מ :>%42%2+2+5 2127927294 72+2+2+2+1772+/+2+2%+7/+92929/9247/+29212+2+27272%2*27279272729/%/72727/7272%27272%7,99272729+ > 2 + .?2%2%2*% .% 2722222227 777% 7077959995 8 לשכת שירות פרטית בירושלים לאור הדרישה לשירותי מחשב הפעילה חברת מחשב 2 בע"מ בלשכת השירות שלה בירושלים מחשב 9 השירותים הניתניםס ע"י החברה: > הנהלת חשבונות ומלאי > רשתות פר0 (אקץ) > משכורות 5 ביצוע סקוים על כל שלביהם | מחשב 2 בע"מ, רחי קליין 4 ירושלים טל. 37215, 35182 שב, שניתן לשולפן לצורך עיבוד נתונים בהתאם לעדיפויות הנקבעות לפי דרכי ה- בהתאס לעדיפויות הנקבעות לפי צרכי ה- עבודה בשיטת שיתוף-זמנים. במשך השנה הראשונה להפעלת המערכת החדשה, כל תוכניות 115025 יותאמו ל- %. לאחר מכן יצורף 14578 למערכת ה-3300 ובכך ניתן יהיה לספק למשרד התקשורת שתי מערכות משלימות. היישום המתקדם ביותר יהיה בתחום רשת הטלפונים והוא יאפשר צמצום זמן צפיה להתקנת מכשירי טלפון חדשים, מצי- את הקווים האופטימליים ביותר בשבילם וגילוי מיידי של נקודות תורפה ברשת. מש- רד התקשורת גם ירחיב את הפעילות ב- תחום המלאי וטגל העובדים. 9 29% 2% 2% *2*2 *2*2 *2*2*2*2 + *,*2 > 2 2 2 ור ו ור ו ו ב ו 21 6% כל שרותי המחשב בחברה אהת: ד םה מיכון בע"מ מ ניתוח מערכות תכנון תכנות ניקוב הדרכה לשכת שירות : עו ₪ בסוה את נעם הלפה א א << <> <> 1 ""(1 לןך בהקמת מעוכות המידע שלך 1 לשרותך חבילות התוכנה שפותחו על ידעו לר/]] צותים אקדמאים מבוגוי ממרימ ה1]1] בשימוש בשפות תכנות גבוהות: ; אהתצתסת; ז/ת; זנ/6קת. התקשר עמנו עוד היום דעוו מיכון בעיימ, רח' המסגר 60 תל-אביב 67-214 טלפונים: 267152, 30531 /9%%%9%%933%%9%%9%4%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%5%%%%%%%5%6449%%%%%%%%%%%%%%%%4%%44%%4%%4%%%4%%%%%%%%%%%%%%%%%%+ 0%ָ+ץַָ"59-5"5" 5222925954" +%+9+++444%%%444%%%4344%%4%444+? פרסום הדס בע"מ ( 2 פינת הבעיות תמורות בדו-תור מאת א. פרנקל לצורך הצגת הבעייה, נגדיר מחסנית, תור, דודתור כיחיד דות זכרון בהן אינפורמציה נכנסת ויוצאת בקצוות : במחסנית, האינפורמציה נכנסת ויוצאת בקצה אחד; בתור, האינפורד מציה נכנסת בקצה אחד ויוצאת בקצה השני; בדודתור, האינפורמציה נכנסת ויוצאת בשתי הקצוות (ציור 1). כמו-כן נגדיר חד-קלט (חד-פלט) כדו"תור עם כניסה אחת (יציאה אחת) בלבד (ציור 2). מחפנית תור דו-תור צידר :215 חד-קלט חד-פלט צינר 2. נגיח שהמספרים ף ,... ,2 ,1 מוכנסים לאחת היחי" דות הנ'"ל בסדר עולה, ולאחר הכנסת כל מטפר, ניתן להוציא חלק מהמספרים המאוחסנים ביחידה, או כולם. מספר שהוכנס והוצא --. אין להכניסו עוד הפעם. תהליך זה מייצר תמורה במדור זה תפרסם המערכת בעיות ופתרונות בתחום מדעי המחשב, עיבוד נתונים, מינהל ושטחים קוובים אחרים. בעיות, פתרונות והתכתבויות בקשר למדור זה יש להגיש בשני עותקים לפי הכתובת: א. פונקל, המחלקה למתמטיקה שימושית, מכון ויצמן למדע, רחובות. על המחבר לשמור עותק נוסף אצלו. מתקבלות הן בעיות פתוחות והן בעיות מעניינות עס פתרון. כל בעייה ופתרון יעברו בדיקה מקצועית לפני פרסומם. כל המגיש בעייה מתבקש להוסיף את כל חומר הרקע והביבליוגרפיה הידועים לו בקשר אליה, ובמיוחד את כל הפתרונות הידועיס. | של ם,....1,2. לדוגמה, אם נכניס 3, 2, 1 למחסגית, נוציא 3 ואח"כ 2; נכניס 4 ואח"כ נוציא 4 ואח"כ 1, גקבל התמורה 3241. קל לראות שאי-אפשר לקבל את התמורה 2 במחפנית. קנוט [1, סעיף 2.2.1 בתרגילים] מוכיח שמספר התמורות שניתן לקבל במחסנית הוא כ ברור שבתור ניתן לקבל רק את תמורת הזהות ת...12. קל להיווכח שבחד-קלט לא גיתן לקבל את התמורה 4213 (אך ניתן לקבלה בחד-פלט), ואילו התמורה 4132 אינה מתקבלת בחד-פלט (אך היא מתקבלת בחד-קלט), בעוד שהתמורה 4231 אינה מתקבלת לא בחד-קלט ולא בחד-פלט. מהאנליסה של קנוט נובע שמספר התמורות תָ שניתן לקבל בחד-קלט (או בחד-פלט) ניתן ע'י הנוסחה " 1 . [2/ח] ו-ת 2 , 13 אי (53 ת) ) | ) ו-ת 0 (1-) 5ו"ל הל לגבי דו"תור, הקורא עלול אולי לחשוב שניתן לקבל בו את כל התמורות. ואמנם כך המצב עבור 5 > ת. ברם, עבור 5 = ם, התמורות 52341, 52314, 51342, 51324 אינן מתקבלות, אך כל שאר התמורות מתקבלות. השאלה המוצגת כאן -- המופיעה ב-[1] -- היא מהו מספר התמורות המתקבלות בדו-תור. האם ניתן להכליל למקרה דנן את שיטת הפונקציות היוצרות בעזרתה פותר קנוט את הבעייה לגבי חד-קלט וחד-פלט, או שמא נחוץ כלי נוסף? ייתכן גם שבדיקה של המקרים 8, 7 6 == ם באמ" צעות מחשב תשפוך אור מסויים על הבעייה. ביביליוגרפיה ,₪ מומנמזהלקסי ע66טו מס 02 4% 6תי' ,בוגותא .ימזע .1 -7768 -ת4.06180. ,8מז1%ע4120. [9)מ6בנה6מגורע 1 .1סעי 86 ,16 23 בס"ד נאמן לקריאת העורך בגליון מספר 1, של ,מעשה-חושב'י להגיב, להעיר ולהאיר על הנכתב בו, הריני מעלה בכתב מספר הרהורים ופקפוקים שעלו בי עם קריאת מאמרו של ד"ר י. רדאי: ,מילון המלחמה בספר ישעיהו". מודע אני לכך שמאמרו של ד"ר רדאי הנו פרק אחד בלבד, מתוך ספר מקיף העומד לצאת לאור בקרוב; וייתכן, על כן, שחלק מביקורתי ימצא את תשובתו בשאר פרקי הספר. אך בינתיים אין לי אלא מה שעיני רואות, ועל זאת רוצה אני להגיב. א. דבר ברור ומובן מאליו הוא שבדיקה פשטנית וישירה של היקפו של מילון מיוחד -- היינו אוצר מילים מתוך שדה סמנטי מסויים, לדוגמה: מלחמה -- בספרים שונים, או בחלקים שונים של אותו ספר, אינה רלוונטית כלל לבעיית זהוי מחבר הספרים (או חלקי הספר) ולכן אינה יכולה להוסיף משקל, לחיוב או לשלילה, להשערות שונות הקשורות בזהוי זה. כך למשל, אם יבדוק הבודק את תאחוז ההיקרויות של מילון המלחמה בספר ,הקץ לנשק" מול התאחוז המתאים בספר ,וזרח השמש" ימצא הבדלים עצוד מים, פי כמה יותר משמעותיים מאלה שמצא המחבר בין חטיבה א' לחטיבה ד' בספר ישעיהו; אותה תוצאה תתקבל אם ייבדק התאחוז של המילון הימי ב;הזקן והים" מול התאחוז המקביל של אותו מילון ב,למי צלצלו הפעמונים", למרות שלפי הידוע (לפחות עד רגע זה), ארבעת הספרים הם של אותו מחבר (אמנם מחבר רב-גווני מאוד). ואין זה משנה מבחינת הנאמר כאן, אם אנו עוסקים בקטעי סיפור, תוכחה, הטפה, נחמה, וכו'. הלוא טבעי הדבר שכאשר נושא הדיבר הוא מלחמה, יבלוט המילון המלחמתי, וכאשר הוא קשור, לדוגמא, בגידול עגבניות, יבלוט המילון החקלאי. מחבר המאמר ער כמובן לבעייה זו, ובתחילת דבריו;, לפחות, גישתו היא אחרת. כך, למשל, ברצותו לחזק את הדעה כי אווירת המלחמה משפיעה על הלשון שבכתב ושבעליפה גם אם ,נושא ה,דיבר' נוסח סוסיר אינו עוסק במישרין בענייני מלחמה דווקא", הוא מביא דוגמאות מעתו- נות אקטואלית כגון: ,... פרופ' אדלר, תותח בשדה ח"...", ,היא מדברת שוטפת ...", ,השר הופגז בשאלות .. .", ,בחזית החינוך התיכון...", וכדומה. והוא ממשיך: ,המציין בדוג- מאות הוא, כמובן, שהמילון המלחמתי חדר לתחומים תימא- טיים, שאינם תחומי המלחמה כלל וכלל* ומכאן ,אם נכונה ההנחה (שכך חייב לקרות בכל תקופת מלחמה, הרי סביר שכך היה גם בימי ישעיהו-בן-אמוץ להבדיל מימי הנביא 24 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪0₪0 ו מלחמת המילון המלחמתי ההיפוטתי האלמוני. סברה זאת תיבדק לחלן" (כל ההדגשות לעיל ולהלן הן שלי -- י. ש6. דא עקא, שסברה זו לא נבדקה להלן; כי, כדי לבדקה היה על המחבר לחשב את תאחוז השימוש במילון מלחמתי בהקשרים לא מלחמתיים, ואילו הוא ספר והשווה את כל המופעים של מילון זה בשתי חטיבות (יחסית לכלל המוד פעים השמניים). ובכך, למעשה, החטיא את מטרתו. חלה פה, אם כך, תזוזה של מרכז הכובד ,זעירה" אמנם, אך מספקת -- כך נראה לי -- כדי למוטט את הבניין כולו. ב. נתעלם לרגע מההערה הקודמת, ונניח שאמגם בדיקת תאחוז המילון המיוחד יכולה להוסיף משקל להשערה זו או אחרת בדבר זהוי מחברי הספר; נבדוק, לעומת זאת מה היו שיקוליו של המחבר בעת חלוקת הספר לחטיבות, ומדוע נבחרו שש חטיבות דווקא, ומדוע אלה ולא אחרות. התשובה הניתנת כאן היא מעורפלת במקצת : ,ברוב המבדקים, שקדמו לבדיקת המילון המיוחד, חולק הספר לשבע-עשרה חטיבות - פרקים -- מהן רובן חופות -- הנראות לעיני פרשן זה או זה כהומוגניות. לבסוף הוחלט על שש חטיבות הנ"ל בדרך האופטימציה (אופטימציה של מה? -- י. ש., והן ננקטו איפוא גם בבדיקה הנוכחית". לא קשה לשער שאחת הסיבות העיקריות שהניעו ,פרשן זה או זה" לראות בחטיבות השונות (במיוחד חטיבה א' ודד') יחידות הומוגניות עצמאיות היא דווקא השוואת היקפו של המילון המלחמתי בכל אחת מהן (אם כי לא בהכרח בצורה מספרית מדוייקת). האם זה מפתיע שהבדיקה תוסיף אז משקל להשערה זו?! בשיטה דומה אפשר הלוא לקדם השערה, על כל ספר כמעט, החל מ,שירה" של עגנון וכלה בדוקטורט של דיר רדאי עצמו, שיש לו כמה וכמה מחברים. די לחלק אותו לחטיבות בעלי שדה סמנטי שונה במקצת, לבדוק אחר-כך את תאחוז המילון המיוחד של. שדה זה בכל חטיבה, ולגלות -- ראה זה הפלא: - כי הבדיקה מוסיפה משקל להשערה זו. אין כאן אלא מעגל קסמים לוגי כמעט מושלם. ג. הבה נתעלם שוב משתי ההערות הקודמות, ונמשיך בבדיקה. ,הסברה, שהועלתה לעיל, נתאשרה; ,= של חטיבה די הדיאוטורו"ישעינית הטיפוסית נמוך מכל, וההפרש בינו ל",כן של חטיבה א' 77.7%". האמנם? לפי הטבלה המצוד רפת למאמר אנו מוצאים כי ,2 של חטיבה א' הוא 7.80% ואילו של חטיבה ד' הוא 4.39% הווה אומר: ההפרש ביניהם הוא 3.41% בלבד. ואילו היחס של ד' ל-א' הוא 7% אין כאן עניין של מינוח בלבד: בהתחשב בהיקפה הקטן של חטיבה ד', יש להבדל זה משמעות רבה. בחטיבה ד' ישנם 937 היקרויות של שמות ובהן 41 שמות-מלחמה. לוּ היו בחטיבה זו עוד 32 היקרויות של שמות-מלחמה (מספר קטן מבחינה אבסולוטית -- כשלושה מופעים לכל פרק בחטיבה), היינו מקבלים גם כאן, 2 של 7.80% זהה לזה של חטיבה א'. מכיוון שכל הנתונים על היקרויות אלה אינם בידי (אני מניח שהם מופיעים בספר המלא) אין אני יכול לבצע את הנסיונות הדרושים; אולם מוכן אני לסמוך על חריפותו של המחבר, שעל ידי השמטת או הוספת שניים או שלושה שמות למילון-המלחמה, אפשר לקרב את האחוד זים זה לזה, בגלל היקפם הקטן של המדגמים, כאשר מספרים קטנים (מבחינה אבסולוטית) יכולים לגרום לשינויים גדולים (מבחינה יחסית). הערה זו יש להבין על רקע דבריו של המחבר עצמו: ,יקומו בוודאי עוררין על שנכללה מלה זו במילון המלחמה ועל שחסרה בו מלה זו. מבחינה סטטיס- טית לא יהיה לעודף או לגירעון זעירים כל משקל". ד. בהמשך כותב המחבר: ,יתר על כן, כל ערכי שק של המחצית הראשונה עולים על אלה של המחצית השנייה. הווה אומר; מחברם או מחבריהן של החטיבות ד'--ן' חיו בתקופה, אשר המעיטה להחדיר את תודעת המלחמה למילון". נעיין שוב בערכי ,= של כל החטיבות, כפי שנמסרו במאמר. א' -- 7.80; ב' -- 10.65; ג' -- 700; ד -- 439: ה 7 6; ' -- 5.82. ובכן המחבר מכליל בתקופה אחת, חטיבות עם הפרשים של 3% (ב' ו"ג' בחטיבה א'-- ג'; ד' ודה' בחטיבה ד'-- ו) ומפריד לתקופות שונות חטיבות עם הפרש של 0.5%! (ה' לעומת א' ודג'). ממה נפשך: אם 70 של 7.26 מראה יחסית על ,תקופה שהמעיטה להחדיר את תודעת המלחמה לתוכה" הרי חטיבות א' ודג' שייכות אף הן לתקופה זו; ואם להיפך, הרי שחטיבה ה' שייכת לתקופה המלחמתית! אם תאחוז זה מוכיח בכלל משהו, הרי שהאובייקטיביות מדריכה אותנו לסדר את החטיבות בסדר תאחוז יורד, כדלהלן: ב' -- 10.65 ; א' -- 7.80; ג' -- 7.70; ה' -- 7.26: ' -- 5.82; ד' -- 4.39 ואם סדר זה מצביע על מגמה כלשהי (וספק רב בדבר) הרי שהוא יסווג את הספר לחלקים דלהלן: ב'; א'--ג'--ה'; ו--ד' (?). אולם חלוקה זו ודאי מופרכת מטעמים אחרים. לא הייתי מלאה את הקוראים בניתוח כה מפורט של המאמר, לולא היה כאן קו די אופייני למחבר, אשר פירסם בשנים האחרונות מספר רב של מאמרים סביב לנושא זה. במאמרים אלה מובא שפע מהמם של נתונים, שהם בוודאי לברכה רבה למחקר המדעי, ועל כך מגיעה התודה החמה לד'יר רדאי; אלא שהשימוש בנתוגים אלה הוא לפעמים מפוקפק ובלתי מבוסס, וטבוע עליו חותם ההתלהבות הרא" שונית של אדם המגלה תיבת-פלאים חדשה והריהו מפעילה ללא הרף, ובכל הצירופים האפשריים. אשר על כן רוצה אני להפנות את תשומת-לב הקוראים לשני מאמרים חשובים הנוגעים בנושא דידן. הראשון, ‏ של רות אלמגור; הופיע ב,לשוננו" (בטאון האקדמיה ללשון העברית). כרך י"ג עמ' 1 בשם: ,לבעיית אחדותו של ספר ישעיהו" ובו מת- ייחסת המחברת לכמה מטיעוניו של המחבר במאמרים אלה, ומפריכה אותם מתוך שיקולים סטטיסטיים מבוססים. את פרטי המאמר השני אני מעתיק מתוך .2 .260 ,1 .0 ,5 000 10000פעו6א 511 ,101 והריהם ללא תוספת ביאור: מו 15818 01 :1200 126 01 515ע[8ת4 [₪1211500024 2 .10010 159132 116 5+ ה10)ג[16 ,ספא 280 80ק8[1ת4 ת0ע6308ת ,2081058 1 עדז1/8 .תס ,0ט0ע ,%נפתסטומוז <תטסצ בתהתאותם 8 18 6ע16+ 128% 6ע6ט 898מםו0ם11 6ם' :4027 3ב 11606 6ם% תע ₪ת50וא6 85715 עעבתס)ו[ םו08ע06 תו ם19818 01 100% %26 %0 6טשותט 15 תסותש %א16 -סען 6ם10ת169%8' 0[6) 226 01 2686 6+ %0 85%ע%ת00 8 .(200%85 מ6ט6[6 ש=תנ[קגת8פ עמ 6ת00) פ6%8תק צֶ607+ כוב 6150101608‏ 01 עס קנבפעסם+ט3 6[ק[טות 01 6 .18818 01 000% 656 ע0ס] %06עסקקטפ 06 שעסש 8 0201108" 6ם82 08818 | [01108ע60ם1 ע10 606מת2600200 6ע00680ע2 [5184190108 46נטסעק .ע0ג80 ק1בפעסתגו8 םג 2686820 מע6בסגת אכן, שבעים פנים לתורה.. ד'יר י. שוויקה המחלקה למתימטיקה ומדעי המחשב אוניברסיטת בר-אילן תגובת ד"ר רדא? קראתי בעיון את השגותיו של דיר י. שוויקה על מאמרי עמילון המלחמה בספר ישעיהו" (גליון מס' 1 של ,מעשה חושב"). אקצר בתשובתי, כי אין בוודאי מקום לוויכוח מתודולוגי בכתבדעת זה. על הערתו הראשונה של ד"ר שוויקה אדלג: לא רק משום שהוא בעצמו מציע להתעלם ממנה, אלא גם מפני שמשאלתו אמנם נתמלאה בדברי ההם: המילון המלחמתי אמנם נבדק בהקשרים לא-מלחמתיים, כי אין בחטיבה אחת בס' ישעיהו יותר עסקי-מלחמה מאשר ברעותה. בהערתו השנייה טועה ד"ר שוויקה בהחלט. בחלוקת הספר לחטיבות כלל וכלל לא התחשבו פרשגים בקריטריון הנדון. ממילא לא אשמתי במה שקרוי | תג ממתמזת6תגוקעה סוסעוס כסבור בעל-הביקורת. יש יותר ממש בהערתו השלישית והרביעית. אלא מאי, הרי ראה המבקר, שהמימצאים לא עובדו מבחינה סטטיסטית, והיה יכול ללמוד מכאן, שלא היה לפניו אלא גיסוי, שהיה בעיני מעניין ותו לא. בעיבוד האופיונים הלשוניים בס' ישעיהו, שעל-פיהם הגעתי לתוצאות, שיופיעו בספרי העומד לצאת לאור, לא הובאו הנתונים של ,מילון המלחמה" בחשבון מפני הנימוקים דווקא, שהזכיר ד"ר שוויקה. > 25 להלן משבח אותי ד"ר שוויקה על התלהבות יתרה לשיטה. בהתלהבות הנני מודה, אולם מקריאת ספרי יווכח, שהאהבה לא קלקלה את השורה ושהבעתי בו בעצמי ספקות רבים. למוניטין, שיצאו לתוצאות, ולפסקנות, שיוחסה לי בעתונות, איגני אחראי. ובאשר לשפע ,המהמם" של הגתונים שפרסמתי אקווה, שד"ר שוויקה יסכים, שכל המרבה הרי זה משובח ושכל הדיסציפלינה הנדוגה כולה נמצאת עוד בתחי- לתה וזקוקה בעיקר לנתונים, כדי שתתפתח. לבסוף מצטט ד"ר שוויקה שני פרסומים החולקים על עבודתי: זה מידי רות אלמגור וזה מידי לארי אדמס. כאן לא אוכל להימנע מפולמוס זוטא. ביקורתה של הגב' אלמגור ב,לשוננו" נראתה לי נכבדת מאוד. מיד עִם פרסום דבריה הצעתי לה ליישם את הצעותיה במשותף עמי למה שהיה בעיניה ראוי לתיקון. לצערי לא זכיתי לתשובה חיובית. לזכותי אזכיר רק, שלפחות פרסמתי נתוגים, בעוד שמבקרי -- להוציא ד"ר שוויקה -- מבקרים בלבד. ומה שנוגע למר אדמס מצטט ד"ר שוויקה תקציר דבריו, שאין ללמוד ממנו כלום. חושש אני, שלא ראה את עבודתו של אדמס בכלל, כי הוא קורא לה בשם מאמר, בעוד שהיא עבודת דוקטור מקיפה. אנוכי קראתי את כולה, התכתבתי עם הבעל-מחבר, ביקרתי לפני חודש באוניברסיטה בארה"ב, שבה הוא עובד, ושוחחתי אתו ארוכות. אדרבה, אנחנו מתכננים פרויאקט משותף. למרות כל אלה ולמרות הידידות האישית בינינו מוצא אני פסול רב בדיסרטאציה של אדמס, אי-בהירויות ומשגים מתודיים, אפילו בתחום הסטטיסטי, בו אדמס עולה עלי בונדאי ובוודאי. למשל, מניין לו ש- -ת1 ב16םעש 8880018010 01 %8מ16ת6עט685גת [368018%108,, 6 6=מתסגם 826 ץ)ץ8!וות81 01 6068266 010866 1 8510168 ע0+ 6111026008 6מ815011108 01 %69%8 תאם+ ."ספ סוה אגב, גם אדמס מתווכח עמי בשישים העמודים הראשונים מבלי שקרא יותר מן הסיכום הלועזי בן 11 עמודים! אשמח שמחת-אמת לקרוא את ביקורתו של דיר שוויקה את עבודתי בס' ישעיהו, כאשר תהיה מונחת לפניו במלואה. בכבוד רב, י'ית רדאי עתון .מעשה חושב" 1. אני שמח על שעתון ערוך יפה ומודפס בבהירות הופק עִ"י אילא. אין ספק שקיים צורך בסיסי בעתון מקצועי ישראלי שיטפל בנושא השימוש במחשבים לצרכים ניהוליים, מינהליים ומדעיים. 3 עם זאת, התאכזבתי למקרא תוכנו של העתון הראשון שהופק. וזאת מהטעמים הבאים: כ 26 --- אין בעתון ולו גם מאמר מקצועי אחד בנושא השימוש במחשבים בשטח המינהל והניהול. --- במקום מאמרים כאלה היו: ראיון אחד ורב שיח אחד -- צורות הגשת חומר שאינן, שוב לדעתי, מעניינות (אין אלה מאמרים בהירים, מסוגננים וקומ- פקטיים). -- נראה כאילו העתון הוא שופר של אילא כארגון ולא שופר של הנושא בו אמור אילא לטפל. -- המאמר ,מילון המלחמה -- בספר ישעיהו" מעניין עקרונית, אולם עוסק בנושא בעל אופי תיאורטי. מקומו של מאמר כזה ימצא בצד מאמרים אחרים בעלי אופי מעשי ולא כמאמר מקצועי יחיד בעתון. קיימים הרבה עתונים לועזיים מקצועיים טובים בנושא המחשבים כמו לדוגמה: 1 טס 186 -- 8 600 00 -- ע26?ענגּתא ככם - ואת יס - ניתן היה ללמוד מנסיונם של האחרים להתאים נסיון זה לצרכים הספציפיים של המדינה ולהוציא עתון מק- צועי בעל ערך לאנשי המקצוע. העתון הראשון שהוצא יש בו מידע שלא יהפוך לידע ולכלי עבודה. אין בו חומר מקצועי בעל ערך יישומי. הביקורת שלי מנסה להיות חיובית והיא יוצאת מתוך הנחה שמטרת העתון היא להפיץ מאמרים מקצועיים ענייניים (ומעט מידע ופרסומת). בברכה מ. הדס מנהל המרכז לשירותי מידע יצירת אמנות זו הקרוייה הדי קציר שורטטה עייי מחשב .0 א הקבוצתי ליחיד, בקו פלתורס בע"מ תערוכה למחשבים ?7 ק8זק/\ו66 בלונדון = 72 חברת פלתורס בע''מ בשתוף עם חברת אל על, שמחות להודיע על תכניתם לנסיעה בטיסה קבוצתית במ ח יר מוזל לתערוכה הנ'ל, שתתקיים בלונדון באולמי ,,אולימפיה''. הטיסה תתבצע במטוסי הסילון של חברת ,,אל על''. מחיר כרטיס הטיסה ת''א -- לונדון--- תּ'א, כולל מס נסיעות ומס קצוב הוא --.1,745 ל"י ועוד --.50 5% על חשבון שירותים בחו"ל. בדבר קבלת מידע נוסף בקשר לתערוכה חשובה ומומלצת זו, והרשמה לטיסה המוצעת אנא פנה לכל אחד ממשרדינו באר4 : -- פלתורס פלתורס פלתורס פלתורס פלתורס ת''א ירושלים חיפה רחובות חדרה נתניה רח! רח' רח! רח! רח/ רח/ אחד העם 28, ת'/א. שלומציון המלכה 2, ירושלים. העצמאות 238, חיפה. הרוצל 167, רחובות. הרוצל 25, חדרה. דיזנגוף 33, נתניה. הערה: מחיר כרטיס טיסה קבוצתי בקו ת"א - לונדון-- ת''א הוא --.1,745 ליי בלבד ולא --.1,840 ל''י, כפי שצויין בחוזר שנשלח לחברי אילי/א. פלתורס 6 231 ) וו 50 8 0 60 1231 06 26 006 2316 א ו 06 הככ )> ו ₪" (69 26 5 270) חש וס ופה וד נציגים כלעדיים בישראל: .פד] זאפואמוטס= שוח וגאסוזגאפתז] רח' רוובבב ציון פיטת דכ - הניד 8184 - תרזאביב 83346 וו סו | 8 וא החשבצון עצום בזנזן הדיסה לדוגמה: (עוכיהשואה להספק לשעה) קצרנית 8 דפי קוורטו משרדיים מדפסת מחשב 0 דדמפי קוורטו משרדיים מערכת 00 0 דהמי קוורטו משרדיים חשדון ועצום בשטח אחנון כך נראה שטח אחסון של 2400 דפי מחשב ל 1 7 / ' כךנראים 2400 דפי מחשב ממאוחטנים בקסטת |008 אחת גודל טבעיו מצג 4 קסטה (תפעשפוש) נוביגים וס בביטדיים בינטראב: 10 5 + 28971070 %* ת => 8 נוערכת (פחו! הס) הה6ז5ץ5 וח!וזסיזוסוו/! +טסזטכ) ז6+טכ הס 6 היעילה והחסכונית ביותר או -ע 10-00 701ת0) |19-א) אג 14 5ווא5ם תן1ו696) ככגן גן3) תד 6 [ . ו ל וי גןבחן, 60 061012 ( 662 ל 'ייויפויווווויוווווויויוייפיפ959. נוציגה לראשונה כישראל עתה, כשאתה חושב במונחי א וויסהסווא בנה אל אנשי .55 ו שהתמחו בענף זה, נציג החברה ישמת להציג בפניך את מכלול היתרונות הנובעים משימוש ב- ווזסהסויא זטקזטס הפזטשי60 אפהסואפוא. גם אם אין לך יחידת מחשב עצמאית תוכל להנות משרותיה המנוונים של לשכת השרות לשכת השרות שתפעל בתל- אביב תאבשר לראשונה בישראל למשתמשי המחש- בים להנות ממכלול היתרונות שבשמוש בשיטת ‏ א 6ז5צ8 .ו 0 א6הסופוא אם חברתך מצויידת כבר ביחירת מחשב. הרי שהצעד הבא הינו הצטרפות למועדון משתמשי ה-אשו+סאסוא זטפזטס הפזטקואס6 של חבות 606% מוטים מלאים והדגמה מעשית: פזו זאפ]שפוטס= וגח6הקוה 6 וגאסוזהמה6דה! .שק רחוב חובבי ציון 65- תל-אביב - טלפון 0ו2897 . אפשדות איתוד זהידרה נוד' הנזידע הנמצונים 14 מד] דאפואמוטוסת] ואפקוה )סוד פד .26184 >< תרל"אביב 63346 29 -ם2'0180 .24 .5 .12016 ,6ם02ס11 0ת3 5ת6לטקמ00 אעס+ 6 ,8-11111ע216)03 ,מ610108ע .71 6ם8 תפס .103 -08 .0 .2 ,0ת01018ט8 1 .601 ,100610090 .41 -סען 601718010 .4" ,בת080ם10126 .4 .18 0ם8 ,תפת -00ע 66ם1026מ1 01110ת3016 8 שמוע801 0+ מתפעם -רזסנמט א-0א 20 086268ז102/ [1160764102 ,' גת16 -11688 486 ו[128042 12010 ,שתנט501 0016 [63 9 02188/-ע86ת1עק9 ,סנטסע -007ותמ00) ,6אקוט .1 .עץ 6ם8 0026 .1 ך ,'16505+מע3 16מ88ת0 א1016ת60 01 מש0091 98:8060ה .4 .0 ,(1969) 166 06ת8016 שםנעת0פסתק 118460" ,311108010) .₪ 6תג ופש 1 -00 561-6001701 6ת8 8ע8שם+8ק 6016ם+מעפ .486 ,"10805)תע5 01 8מוממה[ק 89813%60-תעס+טקש .5 .כ (1971) 10 .60 .6ם1 .068 4 ,0:30 .כ .א ,106 .1 ל 00 .1 .ד .ק (1972) 94 .806 1מ06 םזג .עט0ס1 ; 6שסד .1 .קש יס ,431 .6 .₪ ,11876 .4 ,םגת8מ14ז8 .8 .א ,ע06םת6616 |צך -ו[קק8 42" ,סטםב .11 4ם8 מ6[שסע הט .תע ,(מסצ ב6[סעק 626 50 06מ66[1186מ1 8111110181 +0 ב08410 ,4.0.1 .020 ,61500002 5610513 ס1מ8שעס 01 2 ז101 16664מתסופ -בת6[מסת | 078000מ6-86מ1ם1186" ,ע0[0%6) | 11 1 76078 [ב10ה21242020 ,"פםקהדש =מ[50 -צ201 .11 .01 801108 .סנתעץ5 101 ,008094 .53 0% 60 ,22058 מץ220081 01 .1156 .100 6 111601266ת1 0+ 58ת1110ו[80 116616 פטסנטמס קתאגת 01 -ע8 286+ 011606 %0 מ26850 סם 1806 0/6 .פמס[טסע 10% 6886 6ם1 06 נש פוג% מ8ם) ע6ג0% שתום1 אצ 1 1+ מ001281 מגמס[כ0עק 8 01 ב50160010 6תע 6 16 88116 16[+ 8% ת08 18%+ 13601696 501001110 6 81611108 102 7621016 /ע 88118180%0‏ 8 01500007 26818+תע5 10ם88עכ0) .ע685 06 18 ב0ע65868ע2 -6% ,110000 תה ,010100 11286 פטסנטס0 םת8 800000 -86 18%+ 01 8116801116 6+ 6גו0 6תע00 288 06םס6עס 269[7 6+ 01 0586ב ,פפק1התה [8מ:1 6ב+ מ[ .תס160%1 ת0ג1080[ק8 16+ %0 80[16מ16ת8 פמת6[מסעק 16וםעטם6עסש -0ע 111 66מ611180+מ1 8111110181 01 0105ש1םם%00 616 01 8ע6ת001010ע עס ב600מ8406 עטס %0 %בשטסעס 06 ע1ט8ס 0 8002208008 ש6ם 01 600ת ם! 608םת8016 108% 616 01 ץל ם8ם+ ע0ת28% ,פנמ6[מ0סע 80%8216ע+ם1 061020186 .218מ%611150מ1 8141210181 6+ 01 פעסמנתסגת שתופהמתנתגוז -גומזנת60 01/16מ8010 6+ מסםטט מססקאם ץ[תס 68 פומיך פב 026 %0 6ט8ם 6ט %פתשט 01 6עאשטה 18 ץוםת -1שת00 15 17 6פסקעטק 105 802066 6טבם [[וט 81701016 .8 18% 50 %08טמ 5 : 20 %'מ08 5ע6)קנת00 7/5" ,פנתע6עע .1 .₪ .1 118000 ,"ת20880 81011018[‏ 01 011006 4 .4 אעסצ שס6א ,וס 6 01 6810284105 [08וע1קות0" ,0)מנ36[0) .11 .2 100 6 ,"0ם8011ת 2ת0ת00ב+ | ,6011602 תו 060ת!ןעק6ת .81800ת778 ם 88‏ ,0 .6 .1 בל המקהה הההההההההההההההההההההההההההההההההמההההההמההההטהההההההההההההקההההממחאה הההמהההההההההמההמההההההההטהההמההמהיטמהקטנקההטמההההההההוההקה ההההההההההותתנן צוואר"הבקבוק במיחשוב יעיל (המשך מעמוד 5) דב חביון. ,המגמה היא", הוא מסביר, ,לעצב תוכנית פעולה בינלאומית ש- ] 0000 6כפא /אקפיא/ סחספו/ | את אחד מתפקידי איל"א, בתרומה ב- כיוון זה. כידוע, פועלת במסגרת איל"א הוועדה להוראה שמתפקידה לעצב ול- הגדיר את תפקיד ניתוח המערכות ושי- טות ההוראה והכשרת כוח-האדם המק- צועי. אימוץ תוכנית הוועדה עלזידי מוסדות ההשכלה הגבוהה ומרכזי מיח- שוב -- תהווה קיצור רציני לפתרון ה- בעייה". הכשרת כוח"אדם הפך להיות לבעייה בוערת בעולם המחשבים. בכנס פס להכשרת כוח אדם בתחום המחשבים ש- ייערך ב-1975 -- ואשר בו משמש מר דב חביון כיושב"ראש ועדת ההכנה - תידון בעייה זו בהרחבה. פעילות זו משתלבת בזרם אחר של פעילות בינלאומית עצומה שנועדה ל- יישם את המחשבים לתועלת הארצות המתפתחות. ,גורמים רבים בעולם", מ- ספר יו"ר איל"א, ,התעוררו לפעולה בתחום זה ובכללם -- האו"ם. לקראת העצרת הבאה, יתכנס ב-13 לנובמבר השנה צוות-מוחות שיכין את חומר ח- רקע לדיוני העצרת הקרובה בנושא זה. בין עשרת אנשי הצוות -- שנבחרו מ- מדינות שונות ברחבי העולם -- מר תביא במהירות את המיחשוב אל מפתנן של הארצות המתפתחות". ישראל -- כך הוא סבור -- צריכה להיות מעוניינת במיוחד בהתפתחות ב- זו. ,ישראל ממלאת כאן תפקיד מיוחד במינו", אומר מר חביון. ,מצד אחד יש לה נסיון של מדינה מפותחת ומצד שני היא קשובה יותר לבעיותיהן של האר- צות המתפתחות ומבינה אותן יותר טוב. וכך, איפוא, אנו ממלאים תפקיד של חולייה מקשרת -- תפקיד אשר ספק הוא אם ארץ אחרת יכולה למלא אותו ב- אותה מידה של הצלחה". 4 ,+ :א. מיטו 8 5008 116 ת! ,עת8 11 ,8110105ת6010תט1 -על )התש 6ם8 ,116 880 516 8% ₪0%ת0)תג [[נש מ 80 ,81608 6+ עס6ת0 עמסתסם) 1 8לסט0סצ ת08 20008 9806011160 6 1 0 .8ם780810)מ60מ 00 6 8%גוגד 6 ,ע3ש 06 םמהםת 6עסגת ב1 %6780%ם1 | 0 6 05 7101605 012006 6ב% 4 6עפ 50עגו00 01 6ע82 5)מ6נת80הגך 686ם+ +0 שגתספ 64 8260 2102 10508 61171810 [01611108 6ב+ ,1616 )גוס ,ם861618+10 8081מגופ 1 200058 516 שמנעגום -11181168) .8+ ע8+10 ,1584106)תהנו 1856 0+ ב18צו סש 1 716 .20581016 85 1250182 ,8ה8410ם11ת06+6 6+ 6 0 6802 01 16ע6מ1 2612006 %16 +0 מס61במ[ה6 1 001008166 8 06 111או 668גוסע 6518+תץ3 0566ס0ע 71 6886 0ת8 6!ס1ץ 0886000ק0עק %26 102 6911128165 6ם+ 6מו0100ם1) 126ו0000עק 6 01 8% 680 01 ב0010ו60א9 עס 1001264 ,(5+8805 מ108010/ועט 6םמ8 ב5008?8%0 .ותט[מסעק 6+ ת0 48מ9%281ת00 8מ5+8701 %16 -תסע 01 ע01111001 6+ 062058018%8מו 6סת 40 ך עוס 01 856תק ב0010גו801ם600ע 10016)תע5 6ב+ 8מע06 1 8806008 51056 ,1101088ע6ט6ו1 .50140820 תג בת5%6ע5 -00 01 מ00081 6+ מגם)טו [181 18%6+ מ16ססעק 6ם% 0 661160 גוסמ [[6ש 6 60 בת566 ,06ם8016 ש66גום שסת ₪50[ 6מסנתסמת 6+ 8% ע0108 1058 18 16 .5018016 ' תס 116 01 6עט688גת 8 6סו00ע%ת1 111 שש 6+ 18 16 1306 .678181028 אד אצ %0תו בנסספו 5001 286+ 20868102 066מ661[156ם1 [811101018 01 6עטלפת ת80[טנתנו800 16 בתסע+ 6ט[600 0+ 86028 עסגטהת6ס ור ובניו בע" תל אביב- חיפה- ירושלים: באר שבע עמס 20890% 0+ ב206880 סת ג מסטוש 185 06ם616ש ץת0ספ 8% פמגת נמהעפסעק 16 .86בגאת8[ 01 620106 ותטמנמומת 8 אַמוטשסע ,360/67 ]1202 מה תס 132008 -110815תע8 מס1)סו8סען 8 ע0+ 36018 01 8126 מ60זמע .תסופעסט 6560%עק 108 ת1 56820 6 0 208105 עמ0 100 6עסגת גתוג01 05ם 80 ד בע 8 160 805סעת1 [1018מ1 8%6ות ע6ם+ 285+ מהת+ מו 105 10 2008268 ב110 0/1628 85ם+ מנהמ01ה 1 6עה 126 1186 ,606 שסם 1661 60 1 .8ע6ע06ת60 1% מסופגו[0ת60 116 )מגינ8עו 0+ 105%2206ו5 %ם114016פ +0 ע20[08ם00+ 6+ 01 תס:1020קק8 6ם+ 8 0ְ10מ8ע0 01 במס[ססעק %16 %0 06מב6ק6111+מ1 81 01 פהנהעקסנק 01 5800 8 1666 ם08 עע0180006 1 ספ פקהתעסק ,190גת020 6010ם)תץ8 6ב+ ע0+ 6ג[גץ -016 10מ0788 ם1 מסקנו 681160 ע[6תנוגוסי 06 0+ באנוסתס מ10ל18נוק1ת60 80[6ת108580 726 .8מ8%10ק6801טת1 [108תת 86 080 100 08ם8600 30 80006 שמוקסעסטה ,פסתס ץ[00651ת 126 מס 80210066 ,מ0?4010ת₪6 [08קמ80 +0 ,ת910עט0ו1תס 360/67 008ע2 עמ₪60 808[6 6קמ[ 8 866!גו עס 118% 611646 10 פגו 886עגו60מ6 -8%866 %ת6עתטס 05 680801116 126 תנם%נט [[6 896 .886 <ת1)טוקמ 00 16-81%+-01 0 ם010זםת8%006 עטס 06מ11ם00 6ט28 שש ,18% פטתיך 1 6פ8אתק 56810 %10ע81ת8 %16 ,מ8110ע6ת₪6 מסנזט[50 6 06מ00) .גת5%6ע8 /01500002 0818ב%תע8 0011606 38 -88115 8 118%06ום860011 28076 08מנ61וסע 50820 116ע81ת8 מ0ג6גו[8ש6 מס1זגו[50 ,%10508תע8 0868ק0עכ 01 86% ע180+02 4 166 סגוס 806 0+ 8701166 06 6פגמת 65ע0600סעע .5 268508016 /6201גת 16+ בתסע1 2011608 84016גו תה 6 6+ אַתועוט6ע 6802 ,16805+תע8 2020866 סש 01 שתוצנה)8 עב[!גת51 ע[[18)מ08986 בת0ע1 8ק8%6 +0 עסטמתגות -סען %מ8ותת 06 86ם+ 055810[6ק 166גו6 18 16 ,8%618[18גד 6 מז 0160016גת 8286%6+ 6ב% +01 6[סנץ בקות 8 0₪606 8 תו 20808 %ג8וגת 06260 6+ "ומעו ,(3%860 6עט 1 ס6עגו)א1ג 0-860828%6+-611110016 4 תג 8[סנץ 1016ש1[קסת +סטת 0+ 06 56גומ1 ,מ26? ,8660 %א6ם עגוכ) .6%8גו8סעכעס -+5%981 0+ [₪08 ב01ע? ,8209ש0ן28611) ב86820 16+ע81מ8 6םל ,8מ8010010 0860קסע 16+ 01800062 0+ 60פגו (6מוסק אמג תסע? ,020820+) ב080עקק8 %26016םע8 ₪ 8600% תב -616 ₪מ801 ץ![8ע1160 ,(₪081 %0 860118[8גת 8מ96801 -ת600ע 6%10ם+תע8 1218 מ[ .ת6)טקנממתסס עס ץע6פומז -סע 8 01 2680010 0081884606 0802 ,8486ב מ%10סגרנ)פ 00 ע0)טק1ת60 6+ תג 81₪[8606 18 16818+תעץ8 20800 -01)ם1 6+ 0+ מ000ו800 מנ פמ6סקהג +המטו 6מ1מ1ת06)0 ,4 988 המפות8ב60ת 116 גסוםט 0+ 206010 עס 66עהקסעק 06 %0 18 6גמ6ב+מקץ58 מסטגק 3 1% ,פגומיף -+3001 00 מס פקטסעק [8מ6010מ10 806011196 שת0ס8ס עו ג0ום 60106ע %פטמת 6קף ,68מטסקותס6 שתג 1 זוהי היצירה שתוכנתה ושורטטה על ידי מחשב 1150 ]ומד עסםעט? ע0+ "065%" 6+ 0811606 06 32811 5105081 מסומ/ו מס 602016060 מ066 288 116315תע5 4 .מ510018010ת60 616 שתוגאתו[ 078600ת₪6 ב0660 15 מ%אק 8 .60005 808118016 01 68%8[08 6ם% ב%ו 10160016 שמועזהט מ1 ,8מ%91מ60 עעבעס11 מ10ל686ע [1018ת1 6מי 8 16 ע10 61876028 ,688מ101600ת60 01 9%0₪05 ,3 ,80105 8416ע0 ,660265,81602018א ,818617008 0% -0מ88ת0 ע0620 6ם8 88"0) ,811008 8010 ,665ו1ָהת -*1 0ת8 ,0ם00 016712 ,1611168ת ,%8ם86ה68ע 16681110 6 8: קעבתס![ ]8261 עטכ) .מ108010 אמות מסטע08 6015 16מ0:88 8,000 ע[8+6ממתנאסזקקה 0% 8ס[08%98 -1מ6261 810100188 8 בתסע+ 3081[8016 %68מ2088₪0 80 6 1 פסאאגת בס6וםשט) | 208856 ע[סקטפ 681 -ע116-20[ ע18069880/% ם1 08208 60ב6מטס תס סַמהּווהט8 6מנתהעפסין 18 2מ58%0ע3 6ב .(מ810+ת2030ק6ע וגומד 4 קעהעמן] 6ט8[1ם%66א6 מ8 ץע %60םסמתשטה 1,/1ע תג -2801[1 ע[+8סת₪ 0110 פסמולטסעסטפ מ1566נאו-ק5601811 -506 08%8 6צ1[-18%[ 26+ 01 מסנ)ה[טקנתהנת 116 9%6+ -110[16 10מ28ע0 6מ20020680 %0 68פט ]אמא פסעגטס 361 ,366108 ב680010ע ,608ע% ַת1ט801-ב61[מסעכ ,105גוס פה 1,/1 .8202480 ₪מואתסטו 8'נמהעפסעס 16ף 05 סנומד % 06081186 18801886 שתוממתותהע8סעק ענוס 88 86[60060 6 0+ 06812600 68ענו168% 01 עסמומטםת 8 605נטסעש שס%מנס -- 6מסומ6טם60 ק[6ש20[801 =מ00881סע 155 -8[[0 8968 ,1801608ץ8ט 011866 06ם8 08360 ,8ם018410ק0 -6 =תומזננהשסע 0% פתה6ע עטס'ע .מס 80 0מם ,ם68010 2 -808 6ג0ו00גו901 102 ₪866 מ0166 05% 18 אנע)אות 6תע' -6ת11 6ג' .ת114010ע80510ע+ 0ח8 ,תסג6ג!נוקומפות ,918ע1 שת [108ח680 8 608:טסע מסומשו ,ת0ס841+סת 18גומדנ 10 36 811 8ת1עע680עק 6 ,10160116 עַם8 ע0+ 6 800786 ב08010ע10מ! ע10 [1868 18 ,מס1זהמתע10תג בוש 811080818 628460מ0>-ע1שוסת >ת1ז המ 00 ,1210081 תס 6םמ8 66ע% אַמנט[80-מתס[מסעק 6+ תס 812088 056ם1 , (עש8עמ:[ 51611 16+) 68מטסקנגנסס 811116 05 1186 6+ 1/0 6ת8 ה60010תמ60 התטסקג 00 ₪66ע8) %16 (6טסם1 ע4166 מ +ת61008ע-%10518מע5 ע0ס1 560ע81ב8 15 אגע+8מת במ ,(1605+מע5) 16800205 [8עג0ות)5 6ת8 פקגוסעם -201168) .0606100101 102 80160666 826 %10686 01 8016 6 01 02806609 8 15 6גת6ם)מע8 680 0+ שמתנו6תסש -01ע8 8 שתןופנעקות 00 ע060ק6[8 ב080 ,קעהעמו1 מ680%10ע2 8 ₪ 102 802618 ב080010ע2 +01 עסמנתטם עע8:+ מו עס 1405018 ע 616269 ,6ב61)תץ5 ע113ו10)הן 28%6+ 01 ץ[ת126006 תו 108ת6ב+%תץ5 ע60ם+0 ב%וש מס8)1תנמגתסס 4 .8מ118028010ת00 062500006תט-6[1עו ‏ 86 8מנעעט60ס 6 ,86[60660 096 8מוט8ם 6גת6ב)מש5 ע100[8)עפס 8 עעבעסו] ת108000 626 +01 ע80%6ם6 11846קסעקקם .0060ח00 6+ 60מ1 +בשטסעס מסוש 660וטסעק 18 ע6280%06 16+ 01 80608 86מך -110[6 80%ע8+ 6+ םס 1160ת10ע6ק 06 %0 10508 01 866 8 ץע)9ןת61ם0 6ב+ 01 עמהגת ע00גת6 %08%8 686םי' .0₪[6 6 תס 28506 .מתהע8סעק 6ג+ ₪166 %28% 105)פנעגוסת 6 6[606ע עבמ מזהעשסעס 6+ ,%68%8 %1686 +01 8)!גופסינ ע0ץ שתוספע 15נסות 106 86 %16 ץ]001ג1 ,560108 תסטרפ ת2680000 6+ ,6[קגת8אס ע0+) מ2680010 6ב+ שטסעם 8מ800ט8001 088400[ם00 8 11 281800 06 %םשותת (06000006 18 1162806 860710 11 10490200 ,6מספסעכן ג 1% 8) 10011100 06 הגנ 6עגו60ססנק ב10ו0ה6ע 6+ פפגוס 01 06ת6פסעכ 6+ מ1 526011166 06 %ם18מז 08866 -10 ב0+60010ען ע0 ,(%מ20880 [ה8טפגו 116 0+ 6ט8161ת86 .05 562510106 02+ 11012606 06[ 18 0000208 ת080%10י 1 805 8875000 916 עס 66ממתתהצפסע זנ א ,01601116 9₪66+ 6 ע0+ 50160660 .8010118 עס .160₪10סגת %186 ע0+ 50080818 01 866 8 80028668 | 5 ות 0000811 100 80 מ8 ,%1680 01 [680 מ 0ם8 68|ז6מ1 16800108 80105006 116 םתס 566 -108 5108081 516 01 ץ%ואס[קותסס 6ג% 01 68011846 000 19 9+ ב10818-30820)מץ3 8 11 יפסוגוס 1 6 08" 016 ,81281160 מ66 0% פפגת -סע %16 תה ,6ה0בגתקס06061 ע0ת)צט+ ע10 80160000 8ג 109818-8680+ת עפ 4 .60נות1)מ00 ע01ט1פינוססי 18 6עגו000 ה 1 6עגו00ט-80 016 ,018606ת₪0 עס6עסג) 18 06ע% 0+ פגת161ע80[ה 80%106-ק1)מסיינגוס 6 מסקט 6600008 שמותומדנ0600 102 86 +60 5וע6מנ [808מטפ -616 028816 01 ב1+021181128410 0086 % מג8ה8ם? 601101108%66 6שסת תסטגת 80 15 ותד מנ) 608% 1116 ,80000 1911011008 ע0+ 50211000 סומע [08סגו ת%0ם8 01 (61100 שםג)טקג 00 +0 פגתע0+ ]אמא צט ע0+ ע68%6ע22 קץ41811תה+פסגופ 8 00910 8108081 56 05 שתנ1ט0 0ע6ט₪6 .8601001 ע0+ תפם% ץן[8ו)מ5)8סנופ 8שתנעס 110205016 501028 שמוו8עסת0ם -א6 06 00111 8+ ]פא 8 60 61168מ0ס ע10860ם % 8 06ת02) .שמטסצק 1ת11606? ע100ת₪60 ע10 60666 -₪00618 ת6ט₪1 8 ע10 660010006 מ060 185 8080815 01 6008100181 בטוטו 18060 15 נא 8 ,081פמטפ אמט בה פסינכן ע100 ₪00 16[ פהצר 8+ 1010110105 0 שמנטן[50-ותס[מסע 6ם? 01 ג6טוסעש 6ג% שתו!0ע6ת60 מו 6 פפסעקקגוה %0 ע00ע0 מ1 80080818 שתומגרום עס %266 06 עס ,6ם600208ע ,ע18וסע61 עס 6מ6בתקס[6ש66 0% 01100708 516 ע0+ ,8עאטום80ק 58115120007תט 68 ז7ן₪841828000211 1658 18 826 שתומגועס-5005081 אתא צפ 102 0 תסנכ ע%20818-0180006%תע5 עטס שמושמ 6 כפפ 660010 4 1 6ע6בש 80886 6ם+ 1 ע9810ת00 תות 8 שמוםוה+ת00 12668 ₪ַתנט501-ונס1מסצת 6 גגב)גצו 16868)מע5 עע58118120%0 0ת8 1066קם001 -00818 848 ,1108 ה686010י 101666ת00מ1 ת8 05 5זוממון 0/1090 ת0ע0868ע עס 01 %תהותהסת06 11256 6ב+ 8060ת 2 01 עסתנותגום 66 אתוזגו %וס %186 680166ע 76 שמנוס1011 416 ת1 8465עסקס ]תפצ אציש ,וסוט עצסעי .פא 10 6+ מ1 15 מזפידקסצכ 606 60 6נוקמ1 ,מ0269 105% 140 1 9+10+ת686עקס 8גותינ1106-10 ע0886ש7/180 6+ 05 מ600תמס 01 6תו1 8 ת6וסג)!3 ,116ו0160גמ. 182866 58 סו 01000[6 416 01 מ80:0)מ656עקסל א1זהמת .40 8150 38 6נומתג מסע? 861178216 5 6110108 0+ 8005[ק1מהגמ ]ופום אע ,ע811מי6+מד ת0ו600תמ60 מה 1106811200 מ+0 מ1 61615027 סומהשעס .0 116 מ60060 ע[00ע1 שמוסטמ60 ,0+ אועוגות 10% 10[08ץ 65012066 ב)נו 8666!סתת8 15 גסותשט +0 %גו0סנקעס גנט 2ע080%20+ 6[10815תע5 16+ 01 8660 680 -006ע0 מ0828110ק86 0[6006סגע 182865 826 ב0000ג60ע ע10 (ע0מ621100 מ3608198010 65018%60 מ160עו) ש6תו 5 8% 86[ 60 בסהתטפפה 18 םת9%0ע5 16 יק5%6 ג680 6 >תווטסע "עעהעמו[ מ0ס680%1ע'' 8 81500581 סי [8ת0010מ0+ 01 10518)תע5 6+ -0ס+ פס6עגו660סעס -[גוגת מו 0ם3 ע1אמוה ם00ס ,10800208 [8עט%סגרנ50 שת %-0915 )תע בסגופ 08[1 6ש) פמסול8זנופו1תס6 1116 ענהעטון 51611 60171606 8 06ם8 ,(65תזסת+)מץ5 10165+ת0 6 06 60 605100260 6תטסקנתסס עעסט6 שתנספון 1 6 ם! 100 1980 .[18ע8%0ות שתו)ץ3זם 8 38 0גגופסעס 108 תס 600101029 +0 1186[ 8 6927165 עעהעסון -8081[301 ,1828208 שתו[0ת28 ,0056 .6 .1) 8811801116 ,)תה 180078%027 עס 6סוו ,[8ספו0תג םג עסו עעסטג1 .(מס 50 6ת8 ,ש8081[801[10 6םת8ב-מס 859 581016סכן [500098) בת5%6ע5 6ב2+ עס 566סק0עע % (גמסטגם 8 ת10 060610266 06 ץ678[1ת₪6 11נש 5 098011800 106[ 80 [8[1ע6ע0 םת8 6טבת 50 18 (116ו01606גת 6 580184165 0600026ע 16 גסוםש %0 068266 6ם1 תא .תס6[מסעץ %16 +0 5)מו8ז90ת60 80 8ת0100ם60 006 05 ,11 5/8602 שמנט[50-נ16מסעכ 6ש0110001 102 פעהשם%גץ 2086+ ת602910678010 בת0ע1 8%66מנמנג[6 עסאוס[ ע[1ת1/108ת518 18 461716 690)18%606 6ב+ בסום 6 מג %מוסק תס6ט₪1 8 86 00206606 0086 6+ 85ם+ .5 098106 068% 116 ע0+ 90826 1 6110786 שמנסטקות0ס 6ב+ 28%+ מ8600 06 |!|גש 16 %) 610066 18 8/8600 =>תנט[80-נת6[מסעק 8 ב6ופ ת0נ0ט501 01 5א85%? 16+ ם6000 (ש60018[1 ץ606898111ת 6 ע0+ שתושס411. .מסו)ט[608 מסג)ט501 06ת8 מסנ)8זסת26 85 6ב 01 פסעט%הת 6+ ם1 06מ641020 21086 -0% ע10 268ו0660ע םב6?8%10ת₪6 ב501₪)10 ,008106760 ץ[0[080 ₪166 840022006 06 00₪[6 20518)תע5 ₪816 שמוטסע 62ע60ם+ ע10 611004106 6עסע 118% 1086 ע9160 668 סקטה 1 בשות 30 ,₪60116477 מ19₪6116682 מג 6 0מג1)טס 086ע2 ם1 620.5ב/0ו6180 806811 ₪208% בג ע0+ 81108081 116 01 מ86160010 | : 60120106 609868סע -ע0 ,ץ₪60110%% בג 8ת658|0עקא6 [108168) 6ת6מנקס[6ש66 -0ופ 0% 80100010 ,(0111901)צ₪1 תג 1600[168סגת סומפם ,עע00%ת₪60 מ1 8מ62ע260+) 5026088 שמו0מצסת0ם-[808 60800 ,([א11)אצ5 מג 5מ(189ת8ם66גת ב0ס:6800ע -1גתע6+ ע10 ₪מ610021 ,81080818 01 [1606 %א6ם 6ם% 01 פוא 6מ:010ם0601 800808[8) 5ם0!00מס60 <מנגואת 6 מג 158660 05תטסקג001 ,7ע₪00100 מג 68פונת6תק 6 אמנמטעק 6תג ,(](1ם0אצ5 ע0ס1 עעתעמון ]8101 מב 06מ3 קתופוומסעקמגו 02 %266 שמנט501-גנ6[טסע ץ1ו000 6ע0600סע תג 68עט+01ק86 עס[פגת 1116 .80818סט5 תג 6ת8 ,801608 ₪מ02841ת00-[12208ו5 01 מ86106000 מג עס 86 ןגו3008 .60ע+ =מנט[80-נת6[כסעק 16+ שמותגתע 33 :₪ שן *|+ 1 5 ₪ ּ ₪ כ 0 | 8 52 2 5 3 4 ל 2 / ₪ ו 4 4 4 5 מס ל 0 ₪ א 0 | 4 1 2 4 4 -615 011608 10818)מע5 1 6עגופו עס פאעתסאצעט עס 0000006 0 .אסעסק 8‏ "8160 6מ0מ19%2ט -10ו₪67 .10ם%1 86826 01 666ותומת מס 10020 6ע6ש 4 1806106 פסענס -גם60 8081]8016‏ +01 186 6ם% .ופ ל +01 2188 0261118068 616 שת1,801 .ג5%0ע5 עעסץ 46 בו ע06זג18211[1 6מ8 06מ16ת6קא6 0% 86 0 68060066 06 עגנ ]אמא ,פסתגו660סע + +1₪2מז 60118% 6+ 28%+ 8ב+8 ב010גו801 81016פס מסקט עט68ם 18 פטמס %16 ,80ת000 01 .1008ע6ט0 10 3% 8573665 6+ 068182 80 60 62686028 "אמ ט)אצפ םג ע0ו![1801[ 8 05ם 80 ,888060 מה 18 ץ)ז6קסעק פום+ ,15ם+ ץ3 .6318ם+מע3 81016פסק 0686 %16 ע0ס+ ₪מ1ם0ע808 -ת0+ת1 6+ 06ם 6מ8 ,בבוס 6ב+ %פט[ 18 16 %286+ מהסגת ך -וג88+ 0ת8 06מ06716א6 בגמסע+ 80108 ב6ותץו מסולפות *.גת8%0ע8 16) נתסע1 6461006 %0 מפנש 6טו 186 ץ16זהון 0%סעע עמ860 6ם% +0 00[60006 66| 6מי 116 בפיפסעק 6021011002 8 01 ם00818 616 18 60%[סע 6% 16 01 ב8010+מ686עק6ע 6גמס3 6טת1 85 4886 [11א 1155 8 ם16ט ע086026+ 1081206)מע8 06 50 116ו160סגת 6 בע6ט0 >פגוגת ב6וםט %8מ60086781 מה 8םתסן010ם00 מו ,06 %0 13 6)טק+)טס 716 .גתס[מסעק 6ם% +0 מסג)ט[80 6 10 2011665 0818ם+מע8 866סקס0ע 0% 866 8 ,[098ת₪6 6 הק 16ע 869265 ג[10םעו 08 080 ,0עגו00גו862 6גוסמג ו ₪ מסע1 מ6א%8 %%מ208₪0 0ם8 פ6תגוסקנתסס 6801 38 ,8מ01010ת00 6טקם1 16+ עס 306011160 "עעהעסון 36 6 שה;שס061 6090106 82811 1 1)8נופסע 6ם' +.660עס מ0ן+60[1300?8 16+ 6ועו ע%ופתסטומ/ז אססעע עַת₪60 5% 06 6+ 6תה עס[שו0 ./ט .₪ 6161186 16ת8קעס +0 6 .1 .4 ,תע 10עט .₪ .10 %8מ8000 828001806 01 6 11855 6+ 101006 ,6גות5 .11 6ם8 (תסץ .0 .ם 0% ע[26[80106 ע0+ פמגוק 6815ם)מע35 ק10-806גותנ עס 0180006266 פסעגו00וע86 16מ88עס שתנ)פסת6:ת1 0ת8 ת%62068910ת1 ע0 66ת₪0108 6מם1[-תס 6טסת+: ע60גוקתנס0 "180 18%ג60 6[+ +0 %ע8ס 6+ מס -סען 200% עמ860 116 01 ב0ס:0ק06ם1 6ג% 6סמנל 6) מבתעפסזן עט0 ,880 פעה6ע ע00+ 806 1606 -01800 88 (ע01110/502) 6016ב+אצ₪ עסץ ‏ אמסא צם % 002008 [860078 102 %106868םע3 ק1566)[טגת 60עסט -0ע1)02-0וק1תס6 116 .8017001968 86%ע8+ [18ט21+-תסת 6 בתסץ+ ש18[16 תג 6שתבע .668טסע 6016ת%+תע8 0506 ץ[פתו859ץעה8כנת 616 60 [גט 6תה ₪000 ע1[מה8ססעסם .86 16 01 ע66מ06 616 הג שתו[[18 1086 מ6ואו ,6ט1את -ע01 6+ 10% ,1086[+ 01 8מ6811ע6+מ1 6פסגת 116 01 6ת0 0 65ב0ת508 | 110160016 | 01168606 070166 ,1 0עגרפ1'1) 8+60ע111084 18 (6מ2-0-ת0668 [* 5 4.4.0.0] 8 66 בשטסעבם) 1178060 005ט0סע 6ג ‏ .(%תשות -8מ 808118016 בת0ע1 שת1+1ה )8%‏ 9-4-3-2-1 18061164 (01ת8100 [עֶת66טמ-3 6ם8 0מ01026%8010ע6 1,8 02'8[8+ -ע808 808118016 בתסע+) 14-11-10-1 10068 בשגוסעב+ מש (6מ3-0-ה6א 676106‏ 6ם8 6מ00ו80)ט 18%0218[3 שת ץס פשת )הפע 6מסות 106[ 86 תשו 0606עאו8 6עסשו בסובע ץ[ת606ע2 %0 ע811118 ע008[1ק60206 6עב ,מנהעשסצ 6ם+ ,בת87900 שמנע 6ת508טו+ 6+ ע10 %106808מע8 66בפג[מגוס ץ6ם+ 61026 שתום611ע ע6ם)עט1 6ענ600ע ע6ג+ תשגוסם+ 0 מ6ט6 025 .שע18002860 16) תג 806660 8[גוסטעט -0006 84 6חס 6186 1806 %16 18 ,62ש106 ,008%6+ת1 -ות60 %0 60ע010א6 6סם 6טט תאצ עס 1060 0 6101155 תנ0!נופמס6 עטס עס 100866 פפשו ,מסו0סוע 8 01 508808006 ץ101פפס 0ת8 ,10[מ1פגו18ן ,[סטסם 6ס 06ס 116 109 168[8)תעפ 6[סגץ-עסתשום ,תסועסקטפ פומ .18260[מגוק ע1)מ0פ6עש 11086 תהג(+ ממס6פע8 שגות -11861[ ע18[0 6+ 62800208מג 2081116 60ב410מ16ת-185% 00 8011-8111060 8 ע0+ 00מ61020עכ ענוס ע10 ב1108410 -16110818-01800ע8 1802-01200066 609800106מ1 םמ תהם+ 98 ו ןפטסץם) 84 ב8010010 8ת%620801מ1 6תיח -16 16[5-4100%כ1 [8תע60ם1 מה אמומו9)מ 60 8-7-6-8-2-1 ץס 660התוותו[6 066 6ט8ו1 81060 (7-6) 8660 מס8001 8011006 6+ 0608086 0000026ע0 שתומגותס-%266 016 -50-ע688 8 .80[6)פת ץ[6200010ת6 18 6 086ם 56 סופ 6 ותו[ 111 1601119010 [0108ת610 הנהעשסעס -15ע1ו6ם 6תי" .זאמוד )אצ 1 מסנפעסט 18600 8 מו 868 שמנ 076110ע1סס ופט ע1מה8מסע 88 261606 [[1ט 6 06 שתום[ה%מ60 081680108 מ%81ע06 םג 68תנססגונ0ב .6ל6תנוך 1086עס 8 50 פהתסמ 6ב+--<---- ו כ | 8תג0ע8ז8 8ת6800:0ע [61011108 6ו[פש 1 804162008 01 -8מ1ותס+ 60 5ת0480 80 60118[5גגת 6[סב11פטה םוצע .0000 86%ע8+ 6ב+ 1 1 [680פגו 8 בשוצר קתג) -תעַפ 22000800 126 01 06000102 1 סקא (2 .60100108 00 806 856 1602001081 ץוע 60 16305+ 8 1606ג56)1 /ע58)1918060 % 6 01 ם90160010 (3 .ה1010ו60א6 81)מ061116א0 6+ עס 00ם611י2 826 10011108 6% 6 17 1018 מע5 [08ופעתק 56 %0 856ע%מ60 מד 18006 6 שתטן[סטתו 6פפתס 56ע11 %16 ,116ו160סת1 -8060111 בה 108001008 01 008מ86000 ס[מופומ1ק 0% עַע800ע800[ סם פסט01טם1 10918)תע8 6ג% "10 פתסוזהס תס עה % 6 ע10 ,00 0811106 18 6ת8 ,ע0010ב 8 1 .0008 10ת88עס %16 01 6מוגת 16 םג עס עססאם מסותש 86 ה 02 "6818ם)תע8 [8גתע10" 8ום% ענתס .גומ 00 %6 ע10 התס[מ0עק 8 858 6פסנ סש 0 100108 6016ת)מע5 10081 ]0 תק0091 6מי 109 ומס[מסעק 80006 8 18 08[ט60[סות 16מ8שתס אס[קתנסס 1 (התסע1 06מ%01120מ1 [0110!8ע 01 5016 סם6 06 806 60111568 16מ8שעס ,לפת .טוסוץ 04 65מוסע 46 0 ע"8150000 6+ 1286 ש01608 ע!)תההתטס8 16 ע66ע0 116[ 8 68עוגו)6ע 08עגו000סעכ. %16815תע5 16מ8אעס -06000 6ת8 0000006ת1 ,6ב18פת1 ,698מ106)ת6טת3 +0 -86 פ1ַ8ס6ְַ1ַססָעת ,םס8010[טקותגות ותש6![מסעקסגפ 6ש:%1 800% 1086 1806 םג 6ם8 ,מס1ו)הט[8ט6 6ם8 ב0ס:8%1ע6ת -ה0[מסעכן 6מ6ק66111ת! גא 111160ת186 ע10ט8001 66 -800786 0169 188 במ16ססע 116 13% .עס1ש8ם06 שתנט[90 61908 הסקגו 108נגוט 16 .[[6 88 018280507180108 6ע11 1 0 )עה 6+ 01 56866 %16 ת! 0841025םט0+ או ע01ת686ע 60ם1 16868 6מ8 06מ611₪0+מג ה011108010ת06! תה עע6ט01860 6ת'' .עוטסתג +0 085עה -16 2011008 10868)תע8 16מ88עס [5610 6ת8 ₪006 05 0 80 410ע4081 006 04 הסג41ת1מות00 4 68עוגו6 "1110 681ע'' עתאמ 00 88 ,101268 ת60+ ממו[50-תתס1טסיזס פוג1' .ץ+01/110111 86 %ת65ת60 [618ת8+פסו3 01 5מז16ססע ע[תס 26001066 188 שמותתתתנהעשסנק 18010עגוס1 07 06סמ1 6 תו 8)וסות 16 ם600ת8)00 6+ 01 %זהק [[8ת 2 .6 ו][0+תג [821111018 01 ס6עגו8%ע00ו1 תס[מסעץ 6ב+ %0 מסו)ט[80 61100016 תה 86ת7 וס 60 תסו)נוסרנ)ת60 812016 8 6ת1086ק6ע 16[גוסקש -01 84ת+ 1806 6+ בתסע1 766ע162ת1 06 קהגת עע611190ם0 זו 006 ,00גוקנת60 עס 81800062 6815ת)מע8 ומש ע0מ006ת0ק6ת1 188 ,מסו6מ6ץע%6ת! ע6פגו 6)טסמתנשט 6ם8 -16 עע)061018 [8ע8606 01 ב0100ת66) 116 861280400 -"0 םג 16[ %026808םמ1 שעפתותק 6פס פקגוסע₪ 80810 1 תו ת8ם1 ע6ם)8ץ ,86 עס על0פוגת6ת6 סות88 מה 01 םק0631 6+ ם1 688עש0עק ,6660מ1 06.5מ611186+ת1 -18 88818000-ע100וק1ת60 6+ "10 5%62ע8 6ש1078001ת1 -16 מ060 ע[)4מ2606 188 668ט0ע2 6016ב%מע8 0% שתומת 6 15 .6101615 ( ע8צועתה ,פגו 02 11056 עס) 811 816 סש 6 )1 %ת50000 561001 קום 84 626016 ת608 תונותנ בת6עס6ת1 [14ט71)-תסת ‏ 8 אמנטסעק ע0ס+ פע 8 עס ,ת4010תות81א6 [8מ11 18ב מס ע26012607 6 שםטן50 תג ססנט8ב0ס %מ6611186ם1 בג6נעט 6612156 -11 +תסתדפגי? [88-5000078גת 8 עס 20860 22|6ום 006 8 01 6עג0סגו8)1 116 660006 %0 מסוצטס 6 0ם00א0 10 66עהקסתק 06 8גו820 6ע ,116ו0[60תת 6 פבתהעשסעק 02)גוק ג 00 ₪מ1501א6 %0 1657עגוס6 6מזפפ אוב ץתפות 600 1106 18585.5 58116 6+ ם18[ב 8660 %0 6 (616111503 [108פע ,120660 ,ס) 80166268 862001 -0 עפ 8066018016 8 6032056 ,21806 עמ0 69% .8 %100126ו[0ט6ע עס געַת ש0116 %0 18 811106 8ות+ 01 ת66עטם תנהמת 6מיד !ותו 810111018[‏ 01 110[6 %26 1286 0010666 [08 0+ 606 ע/ען[8פע6טנמנו 6+ ₪ם:1808 6[וםש 6 0106 80 6ה:ו661 0+ ע?660898ת פקתוממוקץ66מ 5 ,60ת:0190101 86 ש 60000 8 01 %6מ16תק060610 6 סט6נתם00+ 01 ע006 8 118460ות20001 616055ם)תסט6ת 6 05 תס1:0)ת8100 186 86567708 128% /642000108ת1 -0818ע 1100218010 .ע+1מוגתמז60 11110מ5010 [628ם26 01 מסופנטו0סגופ 186 (עה[טס1וצהק תג אקתומזמנ -ת6נת6[קות1 ע66גות60 6+ בושו 000067206 1661118606 5 108ו0600עכ שת1ט801 ממס[מסעק 18010עטסת 01 םס01מ1 1 סגו 01 יו 6זסאי %+מוסק 126 60 66עגו)8מז ה8+ 284262 ,פסט[161180+ תג 68%ת6זת1 6מ8 6מ6)%ת60 ,2080820 60[18006מ1 [811111018 ע10 6[10[08ע 6ע6תת תסטפ תו 6728866 12086 קל מ8%6)ז66תט 06 ם68 משס קת ע8100ת60 1 ,ע[שתופ!תקעטפ 1606 .ג1086820 8 01 %מסגתק6060610 %26 ,080ע6+מ1 2686820 6ת6תעגוס -0ע 10818)מע8 0180000% 0+ 80[6 מתמעקסעק ע66טקבת60 תה 06 10 ,1105ו0160גת 0נת88עס א20[6ת60 ע10 658עגו000 נסובשט 8001010 01 6מו< 6+ 01 6[קבת8א6 6מ06[1[0א6 8 ט6ג %0 ע1מס 06מ פתסנ0גוס1נ+תס0 1ו11861 808וגמסינק -018 [10708א6 116 %0 6טס ,60ת661120ם1 [811111018 +ס 6 11866 .[[עו 88 68קתוקתג 15 בסותשו תסו 6מו[קוס -1)מ0מ בת8ץפסעק 8817818 6מ6מ1דק8ע) מעגונ60%ק8 58המד 8 ְ 181191016 26078008 בסוגשו ,85006 68מס -067תגו 288 ב6וםצו 116ו0160גת 8 01 6עג)סגרנ)8 6+ עס+ 10מ8שס 6 ,818ע[8ת8 [8000698 855גע 6מ20 5 מסג000ו[קק8 16 8)מ656עק6ע מנהעפסע 0180006:7 8 650820 006מ%6[116ת1 [0111018י81 01 8)נגר) 6ב% 68 6ְ011:6מ80160 %ת8)עסקנתג ם8 01 6ת6מתמוב))8 6ם+ .20808101 01 68ע8 %ת66מ6ק06מ1 מ8 תו 0 /01560062 6818ם+תעפ 0 01 בנ6[ססעכן 6מי שתושסן101 16+ 63ט[סטתג 01601116מד 5% 401012 8 6 +00 % 8 05 תס8010ומז0 (1 .20668863 ב306011108+10 %16 ,ו 186 ; 126818מע8 %16 עס+ פמגוש 5 זז זא ו0ז 0 01 ו וו .ו ץם היירי ותקחרה ,8108 מ066 188 6858עשסע 1 966 811ע0ע0 516 ,101688+ 8 68062066 621025 מס תעגו0סם, 1 6 886ע800 6+ 8 4 ,11868סעכ 681162 01111160 6סת ,611 6 6[וסעו 16 .=מ0/11 616 םג 6 40 500 06 60 6 תומת מג 6עסס 0110108 6מ-6[טוסעו עס 15 (עסטסטוסם | פו 01 %1056+ 88 [₪08 עס +01 מ506011108010 -0166 ץע 16 6ם068 60 '016[50מ6 6ע8 שנטפעטק 168 תו 6% ,66מ0011186מ1 תתה 01 ת00815 626 18 6ק0 ג 6 8[01008) 8ג1ם6ק 6ט66801 [111018)ַע8 ת8 ע6תע10 %16 ע0+ 00656 עגוס 15 0182168506 6 %סת 1160 תפונת 18 16 .(ע180%0 6 01 8%8066ת1 תה 066[סוע 6ממ/- 606 111 %6גונ 60 8 218% סגופעה %0 ע181מג ב8ז[65+80 806 31:6ג ,110280 01 קםסעסצו עמסתקגנעפ 8 6 טס ,0['8ת12[8 88 6מ:[9%87% 8 6ע60009[ם00 8 6310 8 1עסעו 16 10% ע218026 עספס -%0[11ת1 06806 080% ע%6טקמ601 8 ,10701026 0מ8 פתהומטו[ %0 4סו[סה 6 868008208 ת6ט8 11 .ע01ת₪6 השרוו פרופ ה. גלרנטר משמש בקתידרה למדעי המחשב באוניברסיטת ניוזיורק בסטוני-ברוק. הוא התפרסם בעולם בעקבות פרסום. עבודותיו החלוציות: באינטליגנציה מלא- כותית, ובמיוחד עקב עבודותיו בהוכחות מיכניות בתחום הגיאומטריה האוקלידית. בשנה אקדימית וו משמש ה. גלרנטר כפרופ' אורח במחלקה למתימטיקה שימושית במכון ויצמן למדע. מאמר זה נכתב עבור ,,מעשה חושב" לפי הומנה מיוחדת == המערכת. 46 על 66ו[קות1 ם0ן80תע10ת: 102 610865 626 6;א[מע טס "? ₪0260108 15 7/2185 ,88 ,מסנספסגו) 6ם0 6% ש[[%801108תע8 6 ,"? 108ננהתק0סע4עם 18 כ "? 06מ611180+מ1 [11018ווע8 18 6הם/7" ,תסגספטגוף 0 61811086 1-68 8 עע08 60 56625 מ0100' 6 186 0+ 1688סע סג פט 01 0856ב .860866 806 ,688מ1פגוס עגוס 01115666+ת1 1 0515 15נופעגוכן 66 6 01 >מגוסמזה 866ם01ע0ת1 מה ₪מ506 50 .6016 עטס 01 ץ%:ע08תג 8 088מ82[60מ268802 סם+ ,0008 בה ה[טקסכן 000 ,1160784116 11116מ8010 6מק' םס 018000286 [0108ע016 מ16 60מ06עטסעסט 0‏ 18 ,00038106 6 התסע+ 8ח1שמ8ע ,06מ46[1180מ1 [80111019 עסטס 81118 ת0166 ב6ומט בתפהופנו+מ6 +מ8קסעעה 811086 טס 01 8ם6010010ע 16 688ע עג[טקס 616 %0מג ו 6 תטסע8 1086 200048 6נסמאותטת 1 %גו 6מ0666ת60תג ץ[פטס1עט0 %26 60 ,ע0מת60 8 עס 066 [0111018ע 8‏ 01 מ:%ת600 410160 6 תע 8)תס6נתטשה נתנוספמט 1086 עסתסספסומק 1.ץמ61 50 [108 111050 2 60מ10ת610 11085 616 עס0מגו סט פגג% 0+ 808 60 ם000ם66מו קעגת 06ם 18 16 6 >116ות 1 ,60026 16 10 .מ60081010 01 10% 806068סע 6 60 2680606 181ע 860100166 תשוס קת -861006 6+ 00/8208+ 688עשסע 6 1166מ01ת 00 -+מ00 %286 88 06מ%6[026ם1 [0101018ע8 מה 01 >מסמת 86 0ם 000260266מ6 1806 1 .מפגמתו)קס 01166 > -106062 .26800 01 005 15 [₪08 6ם% 1186 066מ06 המוא ה ו . 1 -