Windows 2000 Server, הכנה למבחן הסמכה

159 עמודים : איורים ; 23 ס"מ. – ISBN 965-361-249-2

OCR (הסבר)
]50חשו!! 0 ]6 406 6100 |9ו2/00) '508סזסוו/ סב :.665טוסחו ושַמסח-60 ז6ז506 660הַ20/8/ 2000 פעוסטחו/ש 6 חס אחו! 03 120 50/0976 חסוובטוהַע= 65" 7801006 ח!ושו 601565א= 4 . שי ו 00 |8ח165510סזק ההסר*"בויי ראי ורוו א 7" 7 - ייעוץ מקצועי: םה שלום נחייםי בי 0 פעס ו זו הכנה לנוכחן הסנוכה -05011זו!ן! 65 זו א שחוחוה ץח 0וסוחו" ו הכנה למבחן הסמכה 705 קרא על התקליטור בהקדמה ובקובץ 06 שבתקליטור וריו 0 ב זו עורכים: צור ריבטר-לוין 0031ו0]055זק , זהר עמיהוד 010 ₪ וו 9 וו 7 ] 1 סוק ייעו מקצועי : שלום נחייסי ו "-. 5 + ראש תחום רשתות בחברת הדרכה 0050 ו ו008ו70+655] ב ג ה קר 0 (י. זסחוה3דך 0 מתרגמיס: צור ריכטר-לוין [01055!008ז] , יואב הופמן, גלית איטקין עריכה ועיצוב: שרה עמיהוד, ענבל אילני עיצוב עטיפה: ישראל מצגר שמות מסחריים שמות המוצרים והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומים של החברות שלהם. הוצאת הוד-עמי ו-655ז7 111070501 עשו כמיטב יכולתם למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכריס בספר זה ולציין את שמות החברות, המוצרים והשירותים. שמות מסחרייס רשומים (601516760ז 8 90)) המוזוכריס בספר צוינו בהתאמה. 5ססחו/צ הינו מוצר רשוס של חברת +₪1670501 הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("15 35"). הוצאת הוד-עמל (-655זק )01070501 א*נן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתקליטור שמצורף לו. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: |ו.60.וחו00-3ח62ס!חו כ אתר באינטרנט: |ו.ס6.ווהחב-6סח.שצצ "ז0501חשווו! 65 זו א פחוחוהץ סו הו" 'ז6/'ו506 הכנה למבחן הסמכה 75 וא שַהוהובּזד ₪165 זסעו506 2000 5צעצסטחו/ חסו8זסקןזס 4167050 8 הסוסהזסקזס) 6050 עְט 2000 %חףוהץקס60 הסוהזסקזס6 50%סז6ו1! עס 2000 6 %חףהץק60 הסםו60 86הטסחבּ! תפוופַחם |החופוזס + הסופועו 8 ,655זק 1670506 ,זסחפווסטכ |החוףזס 6+ הסוצו +ה6רח86הבדוה עס ססתפווסטק שחו ווא ,3510 , הסוח 60 , הססהזסקזס6 050%6ז6וו ץס ססח5ו!סטק הס0ו60 סהַבּטחחה! צוסזססרן 0 66 לח8וזץק60 .10 והזה-00ר] (6 כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 וו.סס. ווח ה -1סח.שצע |ו.60.והההּ-00ח 06+חו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. מהדורה ראשונה 2000 הדפסה שנייה ומעודכנת 2001, 2002 0 5>זחטום || .! זוזה-ססוז 8ץ|62 ,6108 .0.8.ק 0 ,158 מסת'יב 965-361-249-2 158% תוכן עניינים מקוצר אודות ספר זה 0 פרק 1: מבוא ל- 2000 פושסבחו/ 1 פרק 2: התקנה והגדרה של ז567/6 2000 פשוסבחו/ 2 פרק 3 : התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פאוססחו\ ... 97 פרק 4: מערכת הקבציס של 2000 פצוססחו/\ 1 פרק 5: מערכות קבציס מתקדמות 8 פרק 6: 5067/1065 /6600זוכ 6עו60 2 פרק 7: ניהול שרת 2000 פוססחו/\ 0 פרק 8: ניהול שירותי הדפסה 1 פרק 9: פרוטוקולי רשת ושירותיס 0 פרק 10 : שירות ניתוב וגישה מרחוק - ₪545 (5067/166 466655 60% 0ח3 סהסטסם) 7 פרק 11: אמצעי אבטחת מידע בסביבת 2000 פווסטחו/.. 619 פרק 12 : אמינות וזמינות 0 פרק 13: ניטור ומיטוב 0 פרק 14: שרתי יישומיס של 2000 פצוספחו/ ו תוכן העניינים צ נספחים 2 שו ובשש 65 /ש15/ 30 075 020650 :ג אוסחסססה 2 ... 56007 0ַסְחַחסאח( זס? 1165 שפח 6!קו58 :8 אוסחסקסה 66 .-. 286868 606ו/567 חחו!|5%8ח1 :6 אוסחסססה 8 0 116 1 וצ ]6צז50 2000 פ5אוססחו/ תוכן העניינים אודות ספר זה גה,,ההההההההההההההההההה ה םהה ה ה ההההה ה ה ה הההה| םה הח ה הא ואאא למה ללמוד בעברית כשהבתינה באנגלית? 0 תהליך הלימוד | למי מיועד הספר! | דרישות מקדימות 7 חומר עיוני ב |||אאא אודות התקליטור המצורף ו מבנה הספר ש|אאא הערות ןא מוסכמות 1:1:ו4.. ש|אאא סקירת פרקים ונספחיס אא מציאת נקודת ההתחלה הטובה ביותר עבורך | אא תרגול ל 14.., || דרישות חומרה א דרישות תוכנה ישוס 0 :2 .> |||א הוראות התקנה .]ןא הדרכה טכנית לאנשי מחשביס ו הערות, שאלות, רעיונות ...1ב ען|א פרק 1: מבוא ל- 20000 5שססחוצ 1 אודות פרק וּה 0 לפני שתתחיל 7 שיעור 1: סקירת 2000 99999999.0/(0000%(5ווו9ווייוירוווווווווווווווי25565.5559999 מהדורות 2000 פוססחו/ 2 ו8ח0ו0+655ק 2000 פצוססחו/\ בש בוט במ ב בש מ של טלוב ם בלבומים ‏ ב זז 2000 פצוססחו/\ ב 5 078660 2000 פששססחו/צ 0 066% 2000 פצוססחו/\ א תכונות של 2000 פאוספחו/ 0 סיכוס שיעור 0 תוכן העניינים וצ שיעור 2: מבנה מערכת תה הפע לה :7.4 סקירת מבנה 2000 פאוססחו/ ו 6 0 50555 +ח6ותהסזוטח= ל 5005/5005 |%6078ח1 1 6 |6ח67א ל 1 6 60 2000 פטססחו/ 1 ]גח 7 5 זכ 1006 |6חז6א 1 סיכוס שיעור 1 שיעור 3: 665ועו50 ץ7ז66%0יוו 2000 5ע00ח// :1111111555 19 מבוא ל- 5617/1665 ץְ01+ס6זוס 1 5והוחסכ סחה פקטסזאזס/ ו 2 5 זא זס 2000 פ5אוססחו/צ 2 5חוהוחסכ 2000 פשססחו/\ ל 2 5 ץ0ל66זוכ 60/6 2000 פטססחו/ 2 תכונות ץז660זום 60/6 22 מבנה ץז660זום 60/6 מס מ טישל סיפ ל לש שיפ 85 ערל מ אל קוה ופוט ב יביב ל 2 סיכוס שיעור 2 שאלות סיכוס ל 2 פרק 2: התקנה והגדרה של ז5067/6 2000 5עש0ס0חו/12255.6.......0 37 אודות פרק וה ונ לפני שתתחיל | | שיעור 1: הכנות להתקנת 507/67 2000 5ש000/// :י999ווו99ויי111555555555 39 הכנות להתקנה .11 39 דרישות סף לחומרה 0 תאימות חומרה ...13 מחיצות דיסק 0 קביעת מימדי מחיצת ההתקנה 0 מערכות קבציס 4 וח5%6ש5 6! דא - 5 דא 0 6 ו-32 = 7 שיקולי מערכת קבציס 7 רשיונות 0 6 | "סע זסק 0 66 | 568%-זסק 0 וווצ | 567/60 2000 פאוססחו/ 5והחחסכ סחה פקטסזאזס/ 1 הצטרפות לקבוצת עבודה || הצטרפות לתחוס - 0 שדרוג או התקנה חדשה 0 שיטות התקנה 7 התקנה מדיסקטיס ב תקליטור אתחול גג 55 התקנה דרך הרשת (מבוססת שרת) 0 בחירת רכיביס להתקנה ו סיכוס שיעור 0 שיעור 2: התקנת זסעו50 2000 5ע0ה|]/ .ווווייייווווויווווווווווויי115555555 61 תוכניות ההתקנה של ז6/ז56 2000 פשוספחו/ 0 תוכנית ההתקנה של 2000 פאוסחו/ 6 תוכנית ההתקנה 6א6.>חחו/ 62 תוכנית ההתקנה 6א32.6חחו/ 0 הליך ההתקנה 0 6 ץ6-600זק 0 6 %א6ך ד 6 ב 0 תרגיל 1 : התקנת ז6/ז56 2000 פאוססחו/ 7 סיכוס שיעור ופ ב 2/0 2 שלפ ב- :0 שלפ טוא שו םפש ו מ ומוס ג כ 0 שיעור 3: שדרוג ל-זסעז56 2000 5שסהו/ל..ייוויפיורוויייי5111115555555550. 81 שדרוג ל-ז8/ז56 2000 5אוססחו/ 8 שדרוג שרתיס 2 שדרוג חוהוחס דא פאוססחו/\ ב תכנון שדרוג חוהּוחספ דא פאוססחו/ יכ הכנות לשדרוג חוהוחס דא פ5צוססחו/ 7 הכנות לשדרוג ז0||6ח60 חוהוחסס ה[ שדרוג 6סק ב שדרוג 806 .יש 87 שדרוג 5ז6/ז56 זסטוחסוו ל ח0300ו!50ח60 חוהוחסס 00 סיכוס שיעור ל שיעור 4: איתור תקלות בהתקנת 5067/67 2000 1.11.545566566000000...0//800%5 92 איתור תקלות במערכת זסעז56 2000 פוססחו/ 9 סיכוס שיעור ל שאלות סיכוס ב ל תוכן העניינים או פרק 3: התקנות אוטומטיות של זוסעז56 2000 פ5עשסשח: .......97/2 אודות פרק וּה 0 לפני שתתחיל | שיעור 1: הכנות להתקנה אוטומטית של 5067/67 2000 5 ...15665 99 יצירת קוב תשובות 9 פורמט קוב התשובות -- ו שיטות ליצירת קובץ תשובות .105 יצירת תיקיות הפצה 1 הגדרת מבנה תיקיית ההפצה :106.5 תרגיל 1: הכנת התקנה אוטומטית והפעלתה ...1094 סיכוס שיעור 1 שיעור 2: יצירת מערך אוטומטי להתקנת זטעז56 2000 5ששסשחו//........11922566 ביצוע התקנה אוטומטית 1 תקליטור האתחול 120 +חחו/.6א6 או 6א%32.6חחו/ 12 יצירת מערך אוטומטי להתקנת ז6צז56 2000 פשוספחו/ 1 שימוש ב-+ַ508/ץ5 7 שימוש ב-מ6זס5ץ5 ל שימוש בשרת ניהול מערכת - 505 1 שימוש בתקליטור לאתחול 1 סיכום שיעור 9 1 שיעור 3 : יצירת מערך אוטומטי להתקנת 'יש(מי 7%ת...2.1.511555656.09009090990 138 שימוש בקוב 65.0%חו|0ח6 ל 5 סט במ שש שק סב טשפ ופוט סיפ 1 0 1/3 שימוש בקוב התשובות 1 התקנת יישומיס 11 סיכוס שיעור 1 שאלות סיכוס 1 פרק 4: מערכת הקבצים של 20000 5 ה|//....::::י9:::..... 1417 אודות פרק וּה || || לפני שתתחיל 0 ל 0 שיעור 1: ניהול דיסקים בלי0י..,ווו99ווווווו99יווו999יווו55599י111151555660. 149 הגדרת דיסק קשיח 047( 1 אחסון, 65חט|ס/ 300 פחסטולובק 1 מערכות קבציס ל כ 1 מטלות שכיחות לניהול דיסק 1 עבודה עס פס6וחט|סצ 6|כחחופ 1 עבודה עס פסוחט|ס/ 60חח8ק5 1 א | 50/08 2000 פ5אוססחו/ עבודה עס פ6וחט!|ס/ 501060 התקנת דיסקיס שינוי סוג אחסון צפייה ועדכון נתוניס ניהול דיסקיס במחשביס מרוחקיס תרגיל 1: הגדרת דיסק פשוט והסבתו לדיסק דינמי סיכוס שיעור שיעור 2: 6!הד הסוסה63סו|| 6|ן-] - ד .::יוויוווווווויווווויויייייייי1555555555 169 מבוא למערכת קבציס דג= מערכת קבציסם 4116ג= מערכת קבצים 4132= מבנה מחיצות 4132 מגבלות מערכת הקבצים סיכוס שיעור שיעור 3: וח5%6ץ5 6]ן-] ך - 5 []]:יוווופווווווווופייופיוווווווווו151555555555559 176 מבוא ל-5=דא תכונות 2000 פ/שססחו/ נקודות איחוי (6חו0ק 56ז608) 5 (5%07806 5070600760 6עסבא) 65 8%%פו תמיכה ב- +זססקט5 ₪6 508756 15 0060 0חג 8ַחהוא6הזד אהון |החזטס? 68086 תמיכה ב-65 ו-סצטס מבנה 5 דא מבנה פסוחט|סט 5 דצ סקטור האתחול של 2000 פשסטחו/ ךא ו-16000818! של 2000 פאוספחו/ מאפייני קבציס של 5דא יישוס 5"דא שדרוג ל- 2000 פוססחו/ 0 פטססחו/ פחהטסספטוטו תאימות 5דא סיכוס שיעור שיעור 4: אבטחת מערכות קבצים ..'ייווריווווויייויווויוויווויי9יו193111555666550000 תיקיות משותפות הרשאות עבור תיקיות משותפות החלת הרשאות תיקיה משותפת הנחיות להרשאות תיקיה משותפת תוכן העניינים [א שיתוף תיקיות 1 דרישות לשיתוף תיקיות 197 תיקיות ניהול משותפות 7 שיתוף תיקיה 10 שינוי והתאמת תיקיות משותפות 7 5חסו55!ורחזסק 5 דצ 2 הקצאת הרשאות 5 דא 20 הנחיות להקצאת הרשאות 5=דא 20 הגדרת הרשאות 5 דא 2 העתקה והעברת קבצים ותיקיות 2 איתור תקלות בהרשאות 5=דא 2 סיכוס שיעור 10 שאלות סיכוס 21 פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 4[ 223 אודות פרק וה 2 לפני שתתחיל ל שיעור 1: 5550015 1!6- 60טפו5ו - 015 +.1111111111515660565000009999099999 214 מבוא ל-₪%6 212 מגבלות ₪6 2 סוגיסם של שורשי מ ...217 0% 215 6חס|ה-0ח5%8 שש 7 % 55 חוהוחסס 2 הגדרת 15 2 הגדרת ₪00% 215 6חס|0-4ח5%8 ב 2 הגדרת ₪00% 25 חוהחחסס 2 הגדרת קישורי 18 2 תרגיל 1: יצירת שורש 6 וקישור 6 2 סיכוס שיעור 0 שיעור 2: 06ועו50 ה0סו63%!ו|162 7|]6 - 15]].ווווווווייוווויייוווווויי111555555000 229 שכפול 85 2 אתרים ושכפולים 20 ץ6ה00751506 6006|צוסחא - 4066 2 "סוט 66ח56006 6טףוחש - אפ 2 יישוס 85: 2 שכפול 5/5/01 - ל שכפול ₪00%5 6ס6ח8זם!סד זוהט= 66 2 הגדרת ₪5" לשכפול 51066-זסזח1 3 סיכוס שיעור 2 שאלות סיכוס 2 וזא | 567/60 2000 פאוססחו/ פרק 6: 5 ץזס66%יוום 66 הוווווווההווווווהווווווווווואהת,ו 27 אודות פרק וּה 500 לפני שתתחיל 0 שיעור 1: סקירת 665ועז50 ץ66%07וו] 999,:.008/6ררורררווווווו'ווווווווווייי.. מבוא ל-567/1065 ץ07ז66זו 60/6 .. הבנת מושגי ץ סל66זום 606 - ו 5668 51016ח6זא= 0 8 |ה00|כ) 0 6 הא ו מוסכמות למתן שמות 7[ מבנה ץז660זום 60/6 ל גישה ל- 5671/1665 ץז66%0זוש 60/6 1 6 5665 ץז 660זוס 0 סיכוס שיעור ל שיעור 2: תכנון יישום ץ66%07!כ] 00!/6 יייווווווווווווויייייייוווייווווווויייי... תכנון סְּספחחב3ּ 0 5 |החס%אם החה |החזסזח1 0 זז 3650866 3 8ַהוחותסס 0 (00005) וח (8ח2800וח08ז0 פַהוהחבּוק 0 יצירת 57606 עס 0 5 חוכ 0 0 ץחה6זז6ות (1 06 507060076 כ 6 3 פַחוחחבוק 0 מיטוב תעבורת התחברות של תחנות עבודה 0 שכפול ספריית הרשת באופן אופטימלי יט 0 ל סיכוס שיעור ב שיעור 3: יישוס 665ועז50 ץ6607ווכ] 001/6/ :יופווווווויייייייווויווווווווייייי.. אשף ההתקנה של עזסטס6זום 606 2 הוספת 06 ל-חוהוחסכ קייס 0 יצירת 06 ראשון ל-חופוחסס חדש 7-ו 6וחגו|ס/ וח5/5%6 6ַ6זְהח5 ס5בּסהַזהכ סחדך 0 מסד הנתוניס של עץזס66זום 60/6 0 6וחט|ס/ הח5%6/ץ5 58760 0 ו ל ו 5 ןווס ב וט ב 0 םי 0 1 6 סס6אוו] 7 6 6סעסבּ ב תוכן העניינים 209 207 209 וווא תרגיל 1: התקנת 6065ו/567 ץזס66זוכ 606 27 תרגיל 2: חיבור 5617/6102 ל-חוהחזסס 2 תרגיל 3 : התקנת |פוח.%ףּסחווח0 ובחינת התכולה שלה 7 תרגיל 4: שינוי מ- 06 6חס|08ח5%8 ל- 06 חוהוחסס 2 סיכום שיעור 2 שיעור 4: ניהול 065ועו56 ץו660וו] 00176 ייוופוווופוווויוווי09ו1151155556550 285 יצירת 005 (יחידות ארגוניות) והאובייקטיס שלהן 2 יצירת 005 2 הוספת אובייקטים ל- 005 7 תרגיל 5: יצירת /0 והאובייקטים שלה 2 ניהול אובייקטיס של /זסזס6זום 46006 20 איתור אובייקטיס 7 שינוי ערכי מאפייניס ומחיקת אובייקטיס 2 העברת אובייקטיס ...29 תרגיל 6: ניהול אובייקטיס של ע001ס6זוס 60/6 2 בקרת גישה לאובייקטיס של ץזס66זוסם 6066 2 ניהול הרשאות /7ז600זוש 6006 ל ירושת הרשאות 2 האצלת סמכות ניהולית על אובייקט 29 הנחיות לניהול 5607/1065 ץ07ז66זום 60/6 0 סיכוס שיעור 501 שאלות סיכוס 2 פרק 7: ניהול שרת 2000 5שססחו/ש ההההההההההההה|ההה ה ה ההא 2055 אודות פרק וה ל לפני שתתחיל 0 שיעור 1: 116 - 50!6ח60 +הסוחסהַבּהב3ּ1] %/1107050] יייפפפוויווווו115555555:0 306 סביבת 6וו! - ו צוססחו שו 0 0-5 שו 0 5 2 5-5 6חס|ה-0ח5%8 1 5-5 הסופחסזא= 1 005 50!6ח60 ל ל שש שש 2 6 זסת ה 31 6 ב תרגיל 1: ניווט ויצירת 16 מותאס אישית 2 סיכוס שיעור 2 צוא | ]6צז56 2000 פאוססחו/ שיעור 2: ניהול חשבונות משת003י9999999900...0וווו999יוווו9י1111111155555055 319 חשבונות משתמשיס ב-2000 פשססחו/ 1 665 567 הוהוחסס ל 1 605 ז056 |1068 .320 65 ז56 ח1-%ווטם 2 תכנון חשבונות משתמשיס חדשיס 2 מוסכמות של מתן שמות 2 דרישות מתן סיסמאות ל 2 אפשרויות חשבון 2 יצירת חשבונות משתמשיס 0 יצירת 6600015 ז0560 חוהוחסס 2 תרגיל 2: שינוי תכונות +חט660 0501 חוהוחסס 3 יבירת %חט060 ז50 |1063 ב 2 שינוי מאפייני חשבונות משתמשיס 2 תיבת הדו-שיח פסוזוס6קסזק 0 ניהול חשבונות משתמשיס ו ניהול פרופיליס של משתמשיס 0 שינוי חשבונות משתמשיס ב 5 ססר 2 תרגיל 3 : יצירת 06זם פַחווח8ס₪ והקצאת תיקיית בית + סיכוס שיעור 22 שיעור 3: ניהול חשבונות קבוצה.....י,ייווייווויווווווווויווווווווייווי1.11.5555055. 3531 חוהוחסכ 3 ססחו פקטסיט קפ שש 5 5 2 סוגי קבוצות 0 5 קטס) 2 סז ₪6 קטסיז 0 יישוס קבוצות 1 ניהול קבוצות גוג ...361.0 יישוס 5קטסז6 |1068 0 יבירת 5קטסז6 |068] 0 75 חןך-ווטם 7 5 |008!) ח1-סווטם 0 65 |0084 ] חוהוחסכ ה1-ווט 1 765 |0608 1 ח1-%וו 7 5 חהַ5060ש5 ח1-ווטם 26 תרגיל 4: שינוי מצב ה-חוהחחסס ...270 תרגיל 5: יצירת קבוצות 2 סיכוס שיעור 0 תוכן העניינים צא שיעור 4: 65ו6ו|0ק 07002 ::ו9רררררריייווווווווווווווווייייייי9יייווו0ו111111115500 377 מבוא למדיניות קבוצה 37 יתרונות של מדיניות קבוצה 0 סוגי מדיניות קבוצה ...279 506 שסשווסק קטסונ 0 65 לש קסו|0ק קטסז - 00 7 וח 60 ץסווסק קטסז 7 5 ד ץס6ווסק קטסזנ) 1 יישוס 65וסו|סק קטסזס 2 יצירת 00 2 שימוש בתוסף התוכנה שעסו|סק קטסוט 7 הרשאות 0720 0 תמיכה במערכות 95 פוססחו/ש, 98 פשססחו/ ו-4.0 דא פשססחוש 0 ניהול 65ו₪0|16 קטסז6 293.24 ניהול הגדרות תוכנה 2 5 פַחוףַהּחבּו 7 ניהול הגדרות אבטחה 2 ניהול 8%65!ח6 ד 80 150חורח0 0 ניהול ח0ו660ז₪601 זס0וס= 39 תרגיל 6: יצירת 66[פס שסווסש קטסז6 והגדרת מדיניות 0 תרגיל 7: שינוי מדיניות תוכנה 40 סיכוס שיעור 0 5 4 5ובו5/פ 4-5 2 רש בו בש בש 0 2 0 שאלות סיכוס 5 1 פרק 8: ניהול שירותי הדפסת הה,ה,ה,ההההההההההההה ה ה הההה םהה[ ה םה ה האוא 9 אודות פרק וה 1 לפני שתתחיל 0 שיעור 1: מבוא להדפסה בסביבת 2000 111111.1.55..00000999999900...//(000/5 411 מונחים 1 דרישות עבור רשת הדפסה 1 הנחיות לסביבת הדפסה ברשת 1ב שרבב...2. 141 תצורות הדפסה 1 סיכוס שיעור ...4190 שיעור 2: הגדרת מדפסות רשת..''וווורייווווייי'וייווייוווווויייווויי1111555555555 420 התקנת 6סוע6כ זחוזק |1068 0 2 התקנת 6סוע6כ שחוזק אזסצסס 2 שיתוף התקן הדפסה קייס 2 וצא | ]6צז56 2000 פאוססחו/ תרגיל 1: התקנה והגדרה של שיתוף הדפסה והגדרת מדפסת לפעולה לא מקוונת ה 22 סיכוס שיעור ל שיעור 3: ניהול מדפסות שה ::'פפפופווווווווווווווווווווווווווווווווייי.......11111 128 גישה למדפסות 2 ניהול מדפסות 0 שיוך נייר בגדליס שוניס למגשי הזנה 30 הגדרת דף מפריד 7 השהייה, המשך וביטול מסמכיס 1 ניתוב מסמכיס למדפסת שונה ל בעלות על מדפסת 0 ניהול מסמכיםס 2 השהייה, התחלה מחדש וביטול מסמך 0 הגדרת הודעות, קדימויות וזמני הדפסה || ניהול מדפסות באמצעות דפדפן אינטרנט 7 השימוש בדפדפן אינטרנט לניהול מדפסות 7 גישה למדפסות באמצעות דפדפן אינטרנט 0 הגדרת |ססץ זסזחוזק 7 הגדרת עדיפויות (65שחזסוזק) 7 איתור וטיפול בתקלות הדפסה שכיחות 2 מאפייני שרת הדפסה 0 סקירת תקלות הדפסה שכיחות 0 סיכום שיעור ה שיעור 4: הדפסה (- 065ו/507 ץז66%0וכ] 01/6 יייפפופווויווווווויי1115.5555000 442 סקירה כללית של הדפסה ו-567/1065 /זססס6זוש ₪606 2 פרסום פזסלחוזק 2000 פשססחו/ 1 מנגנוןו הפרסוס .44 5חהחקז0 פהוחטזק ל תמיכה במדפסות דא פשססחו/ ל הגדרת מדיניות קבוצתית בשומב שמש אופיםובי סט 40 קש םמ ממ טי קש וסוס ב ב 170 860 הס 068 ] זססחוזוק 0 סיכוס השיעור 416 שיעור 5: חיבור למדפסת שת ..ייווו9וווווווווווווווי9יווו5559י11111111555665 447 השימוש באשף זסשחוזק 400 ו מחשבי לקוח הפועליס בסביבת 2000 פשוס4חו/ 7 מחשבי לקוח הפועליס בסביבת א9 פאוססחו/ או דא פוספחו/ 7 מחשבי לקוח הפועלים בסביבת מערכות הפעלה אחרות של 50סז6!! 7 השימוש בדפדפן אינטרנט וי[ הורדת מנהלי התקנים עבור מדפסות 1 תוכן העניינים ווצא סיכוס שיעור 1 שאלות סיכוס שק פרק 9 פרוטוקולי רשת (שירות?ם..::י::,וווווי,,יייווווווייייו:: 5 אודות פרק וּה 0 לפני שתתחיל 0 0 שיעור 1: פרוטוק(לי 0 ת..999פוווווווויוווופווווווווופוווויוווייווי111111.5555055 457 היכרות עס פרוטוקולי רשת 7 זז פחוסחום |סססשסזק 0 5 קז קד 7 ואדה 7 חססהוטחחם אה | 0 אד זסטס קז .4004 1 זסטס ומדה 0 גישה ל-ד באמצעות 2.0 06%פ5חו/ ו-266655 דה סטב 1 אחז שא ...461 הגדרת סוג מסגרת 2 :וב 7 א|3 ךומסה 0 6 1 הסזז 405 סיכוס שיעור םש ל 6 שיעור 2: 002/10 ..399999999ררופוווווווווווווייייייייוווווווווווווויי1111...5555555 466 סקירה של חבילת קז/ק6דך ל 5 6 שש ב "סה | 15677866 אזסעססו ב סוט ב מש טס 40 וע 2 שו 0 זה | 6%חוס%ח1 מ מ 0 זה | +וסקפחהפוד - 0 ]| הססהסו|ססה 7 הגדרת ק1/ק6ד לשימוש בכתובת ;1 קבועה ל הגדרת 12/ק6ד לקבלת כתובת ק1 באופן אוטומטי 7 000558 ק1 6סהעוזק 6הוחססוה 0 0חו001655/ 6זהעוזק 6חה וחססגוה ַחווסהפוס ל איתור תקלות ק1/ק6ך 7 בדיקת חיבוריות ק1/ק6דך ל 0 השימוש ב- 8חס6ס1 1 השימוש ב- פַחוק ו השימוש ב- פַחססס1 וב- פַחוק + תרגיל 1: הגדרה ובדיקת ק1/קסדך 7 סיכוס שיעור 8 וווצא | ז6צז50 2000 פ5אוססחו/ שיעור 3: 27107 יווווווווווויוייייוווווווווווווווווווייוייווווווווווופיי1111155555555. 480 מבוא ל-ק6חופ 180 5 6956 ]| ק6חפ 5 ב 1 6 וחה |8צ6ח6 6856| ק[ ב ב ו ב 5 ל ב מ שש ופול ב 0 התקנת שירות ק6חפ והגדרתו 2 התקנת שירות ק6חפ 0 תוסף התוכנה (חו-קְהח5) של ק6הופ --/ 0 יצירת 56006 ק6חספ 7 קחוכ 6ח+ טַהו2הוסוסטה 1 תרגיל 2: התקנה והגדרה של שירות קסופ 0 גיבוי ושחזור מסד נתוני ק6חס 1 גיבוי מסד נתוני ק6חחספ ל שחזור מסד נתוני קס6חס 5 05/7 5 ג 0 ל סיכוס שיעור 0 ג מבוא ל-1%5/ 501 הליך קביעת שס של 5א1/ 0 רישוס שס 50 חידוש שס 0 שחרור שס | חיפוש שס :50 יישוס 5א1/ 0 הגדרת שרת 5א[ז/ ו 2 ו ב 5 הגדרת לקוח 5א1/ 0 התקנת 5א1/ 0 תוסף התוכנה של פא1/ 506 תמיכה בלקות 1%5//-חסו 0 הגדרת שרת ק6חפ ב 0 תרגיל 3 : התקנה והגדרת 5א1/ 0 סיכום שיעור 1 שיעור 5: 05( ייפפפופווווווויויריווווווווווווווווווווירוויווווווווווופי16111555555555 518 מבוא ל- 5אזפ .514.42 6 ההא הובהּוחסס ל 5 חא 105%] 0 51 הנחיות למתן 6ח8 חוהוחסס .17 25 1 5 סחבא פס 510 תוכן העניינים אוא חס !₪650 6וחבּאז ו ץ טס קטאסס | סזהאחס 520 0חוה86) ז567/6 36 0 ץ סוס קטאסס | 6/6756 2 התקנת שירות פאס 2 הגדרת שירות 5זפ 2 תוסף התוכנה של פוזפ 2 206 קטאסס | סזהאחס= 2 206 קטאסס ] 0/6756 520 5 650006 2 5 ש6ווההחץכ 2 תרגיל 4: הגדרת שירות 5אפ 529 הגדרת לקות 5ופ 0 איתור תקלות בשירות 5זפ ...536.4 ניטור שירות 5זפ 7 וס | ל 52 קט ססופא ל כ סיכוס שיעור 2 שאלות סיכוס 5 פרק 10: שירות ניתוב וגישה מרחוק - ₪845 (160ע501 60655 61056 30 שח )...1.15 539 אודות פרק וּה ל 0 ל לפני שתתחיל ב שיעור 1 : מבוא לשירות ניתוב וגישה מרה(ק ...:1.15516555565550099909999999999999% 541 5 2000 פטוססחו/\ 4 שילוב ניתוב וגישה מרחוק 0 תמיכת אג | ו- אג/ 4 התקנה והגדרה 0 תרגיל 1 : אפשור 845 ובחינת תצורה בסיסית 7 ביטול ₪645 55 סו 28 סרוה חב הסח ה6סחסחסטה ל סיכוס שיעור 0 שיעור 2 : מאפייני שירות ניתוב וגישה 73ה(2 ::ייייייפפופווווו5555555555099099 555 אא ו קז 0 טוט קך ל 5 אק[ 0 א|3 דוסה 7 ו 0 |הוס-0ההחסכ ל 0 5 2000 פאוססחו/ שיעור 2: 15 *'ויפפוי'י'ו''פויי'ו'ו'ו'פיייי'ו'ו'וווי'ו'יווויו'ו'וווויוווווווי'ו'ו'ווווו'ו'ווווייוויייי. מבוא לגישה מרחוק 0 005 66655 0%6וח6 קט-והוס 0 %חו 466655 6066 7 ב ל 56/66 066655 ₪60%6 ב ציוד חיוג ותשתית אג/ 4 5 26 50 8 ב 0 25 5 ד פרוטוקוליס לגישה מרחוק - 0 פרוטוקולי א | 7 אבטחת גישה מרחוק בבס 5 ב ב 5 ב 6 ב 5 אימות מאובטח של משתמש 0 חס 68 ח6וסגות |הנסטוו 7 הססקץזסח= בסה 2 א ל כז ז68|6 6 נעילת חשבון גישה מרחוק ל ניהול גישה מרחוק 1 ניהול משתמשיס ה ניהול כתובות 7 ניהול גישה 0 ניהול אימות ל תרגיל 2: הגדרה וניטור חיבור ₪5 (גישה מרחוק מאובטחת) 1 סיכוס שיעור ו שיעור 4: 5אזסעע6% 66בּעוזק |הּטםתזן/ - | /..פורררווווווי'ווווווווווווייי55.... מבוא לרשתות וירטואליות פרטיות ל ב סש פוש מ ב מ שו כ 0 בש וטו כ 50 פופ ₪ חיבור רשתות באמצעות האינטרנט 7 חיבור מחשביס באמצעות האינטראנט 0 8חוופההטדך 0 זז ד 8 300 6סההח6סחו3ו |וסהחטדך 0 תוכן העניינים 2 9 |אא קן-קן .599 ניהול רשתות וירטואליות פרטיות 0 ניהול משתמשיס 5 ניהול כתובות ושרתי שמות 0 ניהול גישה 0 ניהול אימות 600 איתור תקלות 0 ניסיון התחברות נדחה, למרות שהיה אמור להתקבל 0 ניסיון התחברות התקבל למרות שהיה אמור להידחות 0 לא ניתן להגיע לאתריס מעבר לשרת אק 7 לא מסוגל להקים תיעול 0 סיכוס שיעור ב 0 0 שיעור 5: כלי 9999..5וווויוווויוווויוווויוווופוווופווויפווו99וו11151155566555 608 תוסף התוכנה של ניתוב וגישה מרחוק 1 תוכנית השירות של שורת הפקודה - ||506 86% ...609 ניהול יומני אימות וניהול חשבונות --- 1 יומן אירועיס 0 חוד 1 קבצי עיקוב 1 סיכוס שיעור וי שאלות סיכוס 7 פרק 11: אמצעי אבטחת מידע בסביבת 2000 5שסטחו/......... 619 אודות פרק וּה 0 לפני שתתחיל 0 שיעור 1: מפתה ציב(ר?''יייררייופורי'י'ו'ו'ווו'י'ו'ויוויי'ו'ויווויווווווווויווויי621211500000090 מאפייני אבטחה ב 62 םב ב 0/0205 3/5 לולס 59 ל ל םש ב 021 חס 68 חהסתטה ל 210 והז 0 60 2 ץ3|ק6ח-החא 2 ץְחסהזפסלקץז) ינפי 8 0 2 6ו|טטץ ע66א שְחהקהזפס6כץז6 ו לד 2 מפתחות סודייס - 0 אישוריס ...626.1 היררכיית רשות האישוריס ה שירותי האישור של 1607050 28 ארכיטקטורת שירותי האישור 2 ו|אא | :50/60 2000 פ5אוססחו/ עיבוד בקשות לאישורים 0 אישוריס של 64 -..2..ב..634 התקנת שירותי אישור 0 ניהול שירותי אישוריס ל תרגיל 1 : התקנה והגדרה של שירותי אישוריס 0 סיכוס שיעור .| שיעור 2: טכנולוגיות המפתחה הציב(ר?....י9999וופוווו9ווו99וו1115115555055509999 685 חבילת אימות ערו מאובטח - 0 כרטיסיס חכמים 0 כניסה באמצעות כרטיס חכס 7 6 2 5 - 5/5006 1!6= סהסקץזסה= 0 הגנת נתוניס 0 שחזור נתוניס ב[ גיבוי מוצפן ושתחזור - 0 66חזס!ס ד %וטה= 0 הצפנה 5-5 0 פיענוח 5-5 דצ 1 שחזור 5-5 6 זו - תוכנית שירות של שורת הפקודה 2 תרגיל 2: הגדרה ושימוש בהצפנת קבציס .651 אבטחת ק1] - 0 מדינויות 12566 05 רכיבי 10566 6 דוגמה להתקשרות 12566 ל 0 9 8 5 05 25 5 5 ל 0 סיכוס שיעור 062 שיעור 3: פרוטוקול 999999999999:.]060700705יווו999יווווווויווווווייייו1.11165555596 6623 מבוא לפרוטוקול 6706705 6 מונחיס בפרוטוקול 6706705 9 מאפייניס בפרוטוקול 6706105 ...6662 תהליך אימות 6706705 7 האצלת סמכויות 66706705 0 תהליכי כניסה של 6706705 .070 כניסה אינטראקטיבית מקומית 0 כניסה אינטראקטיבית ל-חוהחס 7 תמיכת מפתח ציבורי של 66706705 3 סיכוס שיעור |[ ו תוכן העניינים ווואא שיעור 4: כלי הגדרה לניה(ל אב ה ה.:999פפופוו'ו'וווווווווווווווייי..י....11111 674 תוסף התוכנה 5ו5ץ!83ח2 0חה חסס8זטף הס 50001 וס הגדרת אבטחה 0 ניתוח אבטחה 1 השימוש בתוסף התוכנה 515ץ!8ח( 0חה3 חסספזטףו הס 5600 - 1 תוסף התוכנה 3%65|וח6 ד 5660716 ]| השימוש בתוסף התוכנה 3065|וח6 ד 566016 הש נע תרגיל 3: יצירה ושימוש בתוסף התוכנה החסו8 זט 60 300 515ץ|החג 5600 677 תוסף התוכנה ששוו|סס קטסזט 1 סיכוס שיעור 0 שיעור 5: חהסוט 2000 5ש999...0/]000והרריווווודיייווו9יייו11115551515555500 682 סקירה כללית של מעקב בסביבת 2000 פצוסטחו/ 8 השימוש במדיניות מעקב 02 תכנון מדיניות מעקב 0 יישוס מדיניות מעקב 09 הגדרת מעקב ל מעקב גישה לקבציס ולתיקיות 0 מעקב גישה לאובייקטיס של ץזסזס6זום 246006 0 מעקב גישה למדפסות 0 השימוש ב- זסשסו/ +חסעם 000 יומני 2000 פווססחו/ש 0 צפייה ביומן האבטחה וו 4ו ...689.0 איתור אירועיס ל ניהול יומני מעקב 0 שמירת יומניס 1 סיכוס שיעור 1 שאלות סיכוס מ שב 5 מ 5 ב ב ו 2 פרק 2: אמינות וזמינות 4-ו נוהשת-8=-/./ו/]/ן]/"]ְ[!ְ]ְ₪ 3 33 אודות פרק וה 0 לפני שתתחיל .| שיעור 1: ניהול התקני חומרה ומנהלי התק!00ם....11151155556555009999999999990999 695 סקירת חומרה ל סוגי חומרה 9 סקירה כללית של הכנס-הפעל ל התקנת התקניס 0 הסרת התקניס 0 כלים לניהול התקניס ומנהלי התקניס 7 צואא | ז60צז50 2000 פ5אוססחו/ אשף 6ז8צו370 6/סח00/6 1 תוסף התוכנה זִסְַ8ח13! 6סועצסס 2 חתימת מנהלי התקניס 7 פרופילי חומרה 7 יומני אירועיס 7 התקנת חבילות שירות נ//// ו 0 5/5068 של חבילות שירות 70 התקנה של חבילת שירות לאחר הליך ההתקנה 7 סיכוס שיעור 7 שיעור 2: גיב(י (ת(1?ם .יופפפוווווייווופוו9ווופוווווווויווווויי5959ווווווווי......1111 710 מבוא ל- 886600 פשוסבחו/ .710.1 תכנון נושאיס עבור קט8866 פאוססחו\ 7 קבע איזה קבצים ותיקיות יש לגבות 2 קבע את תדירות הגיבוי 7[ קבע באיזה אמצעי להשתמש לאחסון נתוני הגיבוי 7 קבע האס לבצע גיבוי רשת או גיבוי מקומי 71 הגדרת אפשרויות גיבוי 7 סוגי גיבוי 1 גיבוי נתוניס :7181-5101 ביצוע משימות מקדימות ל 09 96 פמ 5 05 25 ל 1 בחירת קבציס ותיקיות לגיבוי 710 בחירת יעד גיבוי והגדרות אמצעי אחסון 70 הגדרות גיבוי מתקדמות 2 תזמון פעולות גיבוי 2 תרגיל 1: גיבוי קבציס 7 סיכוס שיעור קבלא ...7302 שיעור 3: יישום הגנה מפני אלל((:.ייייייייוווווווווווויייייייי9יי11111151560000009 731 הגדרת אל-פסק (55) 7 הגדרת אפשרויות עבור שירות 5 7 בדיקת הגדרות 5קש ל 6שחהזס!ס ד זוה שב ב 7 יישוס ₪410 7 55חט!ס/ 0ס6זסזזוו מ 5חטוס/ ₪10-5 1 5ט!ס/ ₪10-5 פטפזסע 5סוחטוס/ 60זסזזוו מ 0ב שש מ בס שופ ו םב םש 7:27 יישוס מערכות ₪310 0 סיכוס שיעור ל תוכן העניינים צאא שיעור 4: התאושש(ת מאס((יי''וריריייייווווווווווווווייייייי9יי111111111600000000 741 תיקוו התקנת 2000 פווססחו/ 71 6 586 7 6 0 ו ב דיסק תיקון חירוס 7 שחזור נתוניס ו הכנה לשחזור נתוניס - 0 בחירת מערכות גיבוי, קבציס ותיקיות לשחזור 0 ציון הגדרות שתחזור מתקדמות 1 תרגיל 2: שחזור נתוניס ה שחזור סוחטוסש ₪410-5 או סוחטוס/ ס6זסזזוו ל התאוששות מכשל ב-6וחט|וס/ 66זסזחוו! 75 תיקון סוחטוס 10-5ג₪ 5 סיכוס שיעור ב שאלות סיכוס -[ 0 פרק 3: ניטור ומיטוב 3[ וו ₪ 7 1 אודות פרק וּה ב 0 לפני שתתחיל 0 0 ו ל ו ו שיעור 1: ניטור ומיט(ב 007ק..,999999999999'ו'וווווווויווווווויוווווווווייי..1.1..55 763 א 60666 0 תוסף התוכנה ז%6ח6ו61730כ >5וס ל סכ 5א5וס .7,040 שימוש יעיל במאחה הדיסק 0 דחיסת נתוניס 767 שימוש בקבציסם ותיקיות דחוסיס 767 דחיסת קבציס ותיקיות 1 בחירת צבע תצוגה חלופי עבור קבציס ותיקיות דחוסיס 7 העתקה והעברה של קבצים ותיקיות דחוסיס 1 שימוש בדחיסת 5ד 0 5 5% 0 0 50 8ב מ 1 ניהול מכסות שטח דיסק 7 הגדרת מכסות שטח דיסק ל 72 קביעת המצב של מכסות שטח דיסק 0 אכיפת מכסות שטח דיסק 7 שימוש מיטבי במכסות שטח דיסק 0 תרגיל 1: יישוס מכסות שטח דיסק 7 סיכוס שיעור ל וצאא | ז0צז50 2000 פ5אוססחו/ שיעור 2: קוזא5 (|0%060זק +חהסוחסהַבּחבּ1 א'וסעו סא 16כוהו11115565......)5 1 779 סקירה כללית של ק5% ל מערכות ניהול וסוכנים 1 6 חסוהז10ח1 %ה6 3306 - 8זו 2 הודעות קא5 0 5 וטו וס ק 5% - 1 התקנה והגדרה של שירות 57 0 מאפייני שירות קוז5 7 מאפייני +06 קוזא5 2000 פאוססחוצש ל מאפייני נתוני לכידה (ס8זד) 7 מאפייני אבטחה 0" איתור תקלות קאא5 79 זסשסו/ זחסעם 7 56 פאז וש ו לפס שש סיט שפנו ב ו ל לש ל כתובות אק] 7 קבצי שירות קא5 .790 סיכוס שיעור 0 שיעור 3: 60050!6 66ַהַה20/]0]003..,',יוווווווויוויוויויווויוייייי0י7931111.5155.055 מבוא ל-6סח8 סק 7 תוסף התוכנה זסטוחס) וח5%6ץ5 9 ממשק זססוחסו! וח6ז5ץ5 0 ניטור ביבצועי מערכת ורשת 0 אובייקטי דיסק ותוכנית השירות 1 5606וס .2 800 תוסף התוכנה 6765 0חה 1005 6סחהוחזסזזוסק 0 ממשק 66| 0חג 1005 6סחהוזסזוסק 0 סיכוס שיעור 8041 שיעור 4: ני0(ר רשת :ווטטוויווווופי''ווווווווווווווווווווווווווווווויי...11111.555555 805 סקירה כללית של זסטוחסו!] אזס6א 0 התקנת פ!|ססד זסזוחסו! אוסצאססו 07 לכידת נתוני מסגרות 0 6 ב 0 שימוש במסנני לכידה 0 הצגת נתוניס לכודיס .810 שימוש במסנני תצוגה 1 1 נושאי ביצועים ב- זסזוחס!! >זסססא 1 סיכוס שיעור 1 שיעור 5: זססָהּה3ּ1] 56ה]..יייייייייווווווווווווווווווווייווווווווווווי11111151555555 818 סקירה כללית של זְסהַבּח8ו 35%ד ...14 הכרטיסיה פחסטחסו|מכסה - 0 הכרטיסיה 0665565זק .010 תוכן העניינים ווצאא הכרטיסיה 66ח8זס+זס6ק 7 סיכוס שיעור 818.22 שאלות סיכוס .| פרק 14 שרתי יישומים של 20000 ו[ 21 אודות פרק וּה 2 לפני שתתחיל 0 שיעור 1: סקירת מאפייני 57/1665 הסוזהּוחוס+חה1 +06'ו1%0 .....11111111116655 822 מבוא ל- 115 11670506 גירסה 5.0 ה[ אמינות וביצועיס .87 ניהול 6 אבטחה ב סביבת יישומים 7[ התקנת 5.0 115 112.0 הגדרה של סביבת אינטרנט ...8450 כיצד מתחילים 0 שימוש ב- 457 לניהול תוכן אתר אינטרנט 5 תרגיל 1 : גישה לאתר האינטרנט חסוז8ז50וחוחז0 ב סיכוס שיעור .2-ב 58 שיעור 2: ניהול סביבת אינ0370 .:י9פווופווווווווויוווויוווויוווייוויייו1..115555 859 ניהול אתרי אינטרנט ו-קד 0 ניהול אתריס 2ֶֶ|| || גיבוי ושחזור 115 0 ב ניהול פרסום /6004%/ ...868.42 יצירת ספריית פרסוס 0 ניהול אבטחת /6004/ 0 פרסום וניהול קבציס 7 סיכוס שיעור | שיעור 3: הגדרה והפעלה של שירות 6]0061 7 +:11.1115566555550590999999999999990 875 שירות 6%ח|6ד 1 הפעלה והפסקה של שרת ז6ח|6דך 76.10 תוכנית השירות חווח0ה של שרת %חו6ד 0 פתרון בעיות ...880 לקוח 6%ח!6ד 0 תרגיל 2: הגדרה והתחברות לשירות 6%ח|פד 7[ סיכוס שיעור 8 [ווצאא | זסצז50 2000 פ5אוססחו/ שיעור 4: התקנה והגדרה של שיר(ת? ה3ל( ::11.111551655555050099009999909099990 884 סקירה כללית של שירותי המסוף 5 ניהול מרחוק 0 שרת יישומיס 880 כלים לניהול 0 01160% 5067/1665 |8חווחזסד 0 3 57/1665 |החוותס ד :יאוול ויוי :886.11 החסו זט 60 57/1065 |החוותס ד 1 8 ו16605] 5067/1665 |החווחס ד 057 רכיבי רישוי לשירותי המסוף .0 636 050%ז6וןז 0 שרת רשיונות 88 שרת מסוף 1 רשיונות לקוחות 808 ניהול שרת הרשיונות 0 הגדרת שרת רשיונות 8 אפשור שרת רשיונות 0 הפעלת שרת רשיונות 0 התקנת רשיונות 591.2 הפצה למחשבי לקוח 1 הגדרות לקות .892 שדרוג ל- שירותי המסוף .593.01 6וח8ז הו/ עס או ללא 86 ₪009 0 0 57/6 |החווחוס ד ללא 86 זז .8921 0 50/0 |החוחזס ד עס 36 16% ל דא פאוססחוצ ללא שירותי מסוף 9 התקנה והגדרה של יישומיס .5931 הפעלת יישומים באמצעות ע6ו|₪0 קטסז6 |[ הפעלת יישומים מ-₪06 0 תרגיל 3 : התקנה והגדרה של שירותי המסוף ורשיונות - 0 סיכוס שיעור ל שאלות סיכוס 2 א 0 0 נספחים הההה,הההההההההההההההההההה ה הההההה ה ה םהה ה ההההם ה ה ההההה םהה םהה ה ההא 07 2 פפפדו'וווווווווויוייוריוריוייוויווווווווווויוו0ש4שגשש11ש11111111.. .]54/6 800 0650075 :0 אוסחהססקה 22 56 8060060 זס? 1!65= ץפח 6!קרח58 :5 אוסחסכסה 566 יפוודווורוורווורווורווריוווווודוווווויווויוווושו04שו4ש11.11... 28065 567/]66 פַחו!|5%8ח1 :6 אוסחסכסה 8 0 116 .ב 1 תוכן העניינים אואא אודות ספר זה ברוכיס הבאיס לערכת ההדרכה לבחינת הסמכה 70-215 מבית 655זק +6-0500ו. ז6עו50 2000 5עשסשחו/ +0501ו6ו1]-+ו6 4 הוהובּזד ₪655 ערכת הדרכה וו תדריך אותך כיצד להתקין ולהגדיר את זפטז56 2000 פווספחו/ש. ותכשיר אותך לקראת הבחינה שמספרה 70-215 בדרך לקבלת תואר ₪655!. למה ללמוד בעברית כשהבחינה באנגלית ? אכן, בחינות ההסמכה של א607050%ו נערכות באנגלית. גס חומר הלימוד המחולק במרכזי ההדרכה המורשים של 670506 הוא באנגלית, ובכל את יש מקוס לספר לימוד בעברית. הכיצד! % המונחיס שבספר מופיעים באנגלית ולידס הסבר בעברית. > השאלות בסוף כל פרק הן באנגלית וגס בעברית. > מילון המונחים, /ז6!0558, הוא באנגלית. > האינדקס הענק, בעזרתו תוכל למצוא כל דבר, הוא באנגלית. תהליך הלימוד לאחר מבוא קצר לתכונות של כל מהדורות 2000 פאוס0חו/, תלמד כיצד להתקין את זז 2000 פאוסבחוש באמצעות שגרות התקנה ידניות ואוטומטיות. לאחר ההתקנה, תלמד על שיטות הקבציםס השונות (5דא, 41116=, 32ד=) ופעולות ניהול דיסקיס הזמינות במערכת ז6עז56 2000 פשסטחו/. בהמשך נחקור את ניהול מערכת ההפעלה ואת מכלול 5617/1665 ץז6660זום 86006, שהס הכרתייס להבנת 2000 פווספחו/. בנוסף, תלמד על פרוטוקולים של רשת, ניתוב וגישה מרחוק ופעולות יישומי שרת נוספות, כגון שירותי מסופים (567/00 |החוחזפד). | לבסוף, נדון בניטור ומיטוב זז 2000 פאוססחו/\. כל פרק בספר וה מחולק לשיעורים. שיעוריסם רביס כוללים הליכיס מעשייס המאפשריס תרגול או הדגמת המושג או הצגת היכולת. כל פרק מסתייס בסיכוס קצר של כל השיעוריס בפרק, ושאלות סיכוס לבחינת שליטתך בחומר שנלמד בפרק. אודות ספר זה ואאא סעיף 'יהתחלת הקורס'י במבוא זה מספק הוראות התקנה חשובות, המתארות את החומרה והתוכנה הנדרשות להשלמת ההליכיס בקורס וּה. כמו כן הוא כולל מידע אודות תצורת הרשת הנדרשת להשלמת חלק מההליכים המעשיים. קרא חלק זה בעיון לפני התחלת השיעורים. למי מיועד הספר? ספר זה פותח לשני קהלי יעד: % אנשי מקצוע בתחום טכנולוגיית המידע שְסס|סחח66ד חסוסהוחזס)ח1 (ד1), הנדרשים לתכנן, ליישס ולתמוך במערכת ז567/6 2000 פוססחו/ו, > למתכווניס להיבחן בבחינה 70-215 של אספסלסו! : 0 ,הט הס ,חַחו||5%9ח1 :70-215 ה 8א6 |8ח0ו655)סזק 6070860 א50%סזסווו 5 2000 16705066 הו 50וחוח סא דרישות מקדימות הדרישות המקדימות לקורס וה הן: > ידע עדכני ביסודות טכנולוגיות רשת. %> יכולת התמצאות בממשק מערכת ההפעלה של פוספחוצ (במיוחד ממשקי 5 פשוססחו/, 98 5אוסבחו/ש, דא פאוססחו/ או 2000 פצשספחוצש). > מומלצים לפחות ששה חודשי ניסיון בתמיכת רשתות, או סיוס בהצלחה של הקורס פַחוחו8זד 28060 )|56 ח05-0ח18] ,08!5ח₪556 חחואזסצספא (או קורס מקביל לו) לתמיכה ברשתות תקשורת מקומיות ורחבות. > ניסיון בפקודות מערכת הפעלה חיצוניות ופנימיות בסיסיות כגון: סס, זוס, 015%= ו-+החחזס=. %> ידע מעשי בגישה ושינוי הגדרות 8105 במחשביס. > הדרכה קודמת או ידע על |8ח0ו1655סזק 2000 פצשסבחו/ 50סחסוו. %> לא נדרשת הדרכה קודמת או ידע ב- ז6/ז56 דא פאוססחו/, אך הדבר יכול לסייע בתהליך הלמידה. ו|אאא | 56/68 2000 פ5אוססחו/ חומר עיוני חומר העיון הבא עשוי לחיות שימושי: > 6חו|ח0 סחולהּחָבּ1 ק16], באתר : החסס. סַההקס6וח. צוצואו/ /: קת > אתר האינטרנט של 67050 (0500.600ז6וח. טאוו /:קת) ו-ז6ח66 ד +ס5סלסווו 5 |168חח60ד, הזמין על תקליטור חודשי ובאתר 6-0506ו!!. % 1 א 6500766 ז567/6 2000 פאוססחו/ 50%סזסו1, הוצאת ספסזסוו, 1999. > |החסן655?סזק 2000 פאוססחו/ 50סזסו1 - א פַהוחופזד ם₪65, הוצאת 6-050%ו1, 0. > 655₪!₪, הכנה למבחן הסמכה 70-058 87א6 08|5ח₪556 פַח!ואזסאססא, מהדורה שלישית, הוצאת הוד-עמי, 2000. + 607066005 5/5660 0ח6780ק0 מאת .4 5110056080 ו-חוצו68.ש, מהדורה חמישית, הוצאת ע65|6/-חספוס0ה, 1998. > 6חו32ח₪13 דא פשססחוצ (שייקרא בקרוב 6ח8082 2000 פאוססחו/). | חוברת מקוונת זו נמצאת באתר ‏ ח0ס88.6השחחו₪.צוו//:קאח והיא יובאת לאור על ידי ו 60 6אטפ. > אתר 6ז8או760= 8|5חז00חו5ץ5 ב- ה 3!5.60חז6לחו5ץ5. צואואו/ /:כקסת. אודות התקליטור המצורף התיקיה הרלוונטית לספר זה היא 59279 5א800% :% בה נמצאיס תיקיות משנה לפי חלוקת הפרקים. תמצא בה מיגוון עזרי מידע, הניתניס לשימוש לכל אורך הספר. וה כולל קבצים, נספתים ומאמריםס, המשמשים בתרגילים מעשיים. ניתן להשתמש בקבציס אלה ישירות מהתקליטור או להעתיקס לדיסק הקשית. למידע נוסף על תכולה ושימוש ראה ₪68006.06 בתיקיה (לחץ לחיצה כפולה כדי לפתוח אותו). כמו כן מכיל התקליטור המצורף גרסת ניסיון - זס/ז50 2000 פשסשחו/ו, גירסה המוגבלת ל-120 יוס. אוהי גירסה מלאה המאפשרת ביצוע כל המשימות בהן דן הספר. תוכנית ההתקנה של זפעז56 2000 פאוססחו/ בגרסת חסטְּהטוגּשם המצורפת בתקליטור מתחילה באופן אוטומטי עס טעינת התקליטור לכונן התקליטורים. קרא את ההוראות המפורטות שבקוב 0605 שבתקליטור לפני תחילת ההתקנה!!! מומלץ להתקין גירסה זו במחשב ייעודי. דרישות החומרה המינימליות להתקנה הן: מחשב עס מעבד פנטיוס 133 מגה-הרא לפחות, 128 מגה-בית ויכרון ₪ ולפחות 2 ג'יגח-בית פנוייס בכונן הדיסק הקשיח. אודות ספר זה ווואאא מבנה הספר כל פרק פותח בסעיף יילפני שתתחיליי, המכין אותך להמשך הפרק. הפרקיס בנוייס משיעורים. שיעוריס רביס כולליס תרגילים הנותניס לך הזדמנות להשתמש ביכולות שהוצגו, או לחקור את חלק היישוס שתואר. כל התרגיליס בנוייס מהליכים שלב-אחר-שלב המזוהים על ידי הכותרת 'יהליך...". הסעיף יישאלות סיכוס'י בסוף כל פרק מאפשר לך לבחון מה למדת בשיעורי הפרק. נספח 4 מכיל את כל שאלות הפרק והתשובות המתאימות באנגלית. הערות מספר סוגי הערות מופיעים בשיעורים : + טיפ - כולל הסבריס לתוצאות אפשריות או שיטות חליפיות. > חשוב - כולל מידע חיוני להשלמת המטלה. > הערה - כולל מידע נוסף והפניות. > אזהרה - כולל אזהרות על אפשרות אובדן נתוניס. מוסכמות המוסכמות הבאות משמשות בספר כולו. מוסכמות כתיבה > תווים או פקודות להקלדה מופיעים בכתב מודגש (80!6). +> שמות תיקיות וקבציס מופיעיס בלועזית, כאשר האות הראשונה היא אות רישית (גדולה), פרט למקריס בהס אתה אמור להקליד אותס ישירות. אלא אס צוין אחרת, ניתן להשתמש באותיות קטנות להקלדת שסם קוב בתיבת דו-שיח או בשורת הפקודות. %> סיומות שמות קבצים מופיעות כולן באות קטנה. > ראשי תיבות מופיעיס באות גדולה. % סוגרייס משולשים < > משמשיס בפסוקי תחביר לתחוס פריט אופציונלי. לדוגמה, <808006// > בתחביר פקודה מציין שניתן להקליד שס קוב עס הפקודה. הקלד רק את הנתון שבתוך הסוגריים, לא את הסוגריים עצמס. צואאא | ז60צז50 2000 פ5אוססחו/ מוסכמות מקלדת סימן חיבור (+) בין שני שמות מקשים, מורה שעליך ללחו על שניהם בו-ומנית. לדוגמה, '"'לחץ 80ד+6|' משמעו שעליך ללחוצ על 4% ולהשאירו לחוצ בעודך לוח על ס8ד. פסיק ( , ) בין שני שמות מקשים או יותר, משמעו שעליך ללחו על כל מקש ברצף ולא יחדיו. לדוגמה יילתצ א ,= ש|8'', משמעו שעליך ללחו ולשחרר כל מקש לפי תור. 'ילחצ 1 ,\+זוה, משמעו שעליך קודס ללחוצ על שוג ו-ו ביחד, לשחררס וללחו על 1. תוכל לבחור פקודות תפריט באמצעות המקלדת. לח על מקש ש|4 להפעלת סרגל התפריטים, ואז בחר ולח לפי סדר את המקשים המתאימים לאות המוארת/מודגשת או אות עס קו תחתי המצייניסם את שס התפריט ושסם הפקודה. עבור כמה פקודות תוכל גם ללחוצ על שילוב מקשיס המפורט בתפריט. ניתן לבחור או לבטל בחירה מתיבות סימון או לחצני אפשרויות בתיבות דו-שיח באמצעות המקלדת. לחצ על מקש 6ו4, ולחצ על המקש המתאיס לאות בעלת הקו התחתי של שס האפשרות. לחליפין, תוכל ללחו על 899ד עד שהאפשרות תואר, ואז ללחוץ על מקש הרווח כדי לבחור או לבטל בחירה מתיבת הסימון או מלחצן האפשרויות. ניתן לבטל את תצוגת תיבת הדו-שיח על ידי לחיצה על מקש 556. סקירת פרקים ונספחים קורס בקצב-אישי וה משלב טקסט תיאורי, הערות, הליכים מעשייס ושאלות סיכום, ללמדך להתקין ולהגדיר את ז6שז56 2000 פווספחו/. הוא תוכנן לביצוע מההתחלה עד הסוף, אך תוכל לבחור מסלול לימוד אישי ולהשליס רק את החלקים המעניינים אותך (ראה בסעיף הבא, "ימציאת נקודת ההתחלה הטובה ביותר עבורך''י, מידע נוסף). אס תבחר את אפשרות מסלול הלימוד האישי, עיין בסעיף יילפני שתתחיליי בכל פרק. בכל הליך מעשי הדורש פעולות מקדימות מפרקיסם קודמים, עיין בפרקיס המתאימים. הספר מחולק לפרקים הבאים: % % חלק ‏ 'אודות ספר וה" מכיל סקירת הדרכה בקצב-אישי, ומציג את רכיבי ההדרכה. קרא חלק זה בעיון לקבלת ערך לימודי מירבי מהדרכה זו וכדי לתכנן איזה פרקיס תלמד. חיוני להיצמד למידע ההתקנה המפורט בייאודות ספר זה" להשלמה מוצלחת של התרגיליס בערכת ההדרכה. פרק 1, ""ימבוא ל-2000 פאוסטחו/'י, מסכס את תכונות 2000 פווססחוצ, מבנה מערכת ההפעלה ושירותי המדריך של 2000 פשוספחו/ש. פרק 2, 'יהתקנה והגדרה של זפצז56 2000 פווססחו/יי, מכסה את אופן ההכנה, ההתקנה, השדרוג ואיתור תקלות בהתקנה של ז567/6 2000 פאוססחו/ש. אודות ספר זה צאאא > פרק 3, "התקנות אוטומטיות של ז8צז56 2000 פשספחוויי, דן בדרך ההכנה וביצוע של התקנה אוטומטית של ז6צז56 2000 פוסטחו/ ויישומי שרת. %> פרק 4, '"מערכת הקבציס של 2000 פוספחו'י בוחן יסודות ניהול דיסקים, מערכות קבציס של 2000 פווססחו/ץ, ואבטחת מערכת הקבציס. > פרק 5, 'ימערכות קבצים מתקדמות'י, חוקר את ח5%06ץ5 ₪6 0ססטסושפוס ושירות שכפול קבציס. > פרק 6 "5067/1065 ץז0ס66זום 260/6'י, מתאר כיצד לתכנן, ליישס ולנהל את שירותי ץ זו 606 > פרק 7 ייניהול שרת 2000 פשספחו/יי, מכסה את אופן השימוש ב-6|ן (מערכת אא כוללת ממשק משתמש וכלי תצוגה אחיד המאפשר שילוב של כל ריכיבי הניהול), לניהול חשבונות משתמשיס וקבוצות ולהחלת מדיניות קבוצה. > פרק 8, "ניהול שירותי הדפסה", מספק סקירה של נושא ההדפסה ב-2000 פאוססחו/, כולל כיצד להתקין, לנהל ולחבר מדפסת רשת. פרק זה גס סוקר את הקשר שבין שירותי ץזסש6זום 46066 להדפסה. > פרק 9, ייפרוטוקולי רשת ושירותים'י, מציג פרוטוקוליס של רשתות, ומספק פרטים על 15/ק6ד, ק6הום, 5אזשצ ו-5אפ. > פרק 10, "שירות ניתוב וגישה מרחוק (56/66₪ 4660655 160% סחה3 פחסטסא)", מכסה את תכונות הניתוב וגישה מרחוק, כולל התקנת ₪5 ו-אק/ וכיצד להשתמש בכלי ₪45). > פרק 11, "אמצעי אבטחת מידע בסביבת 2000 פאוסטחו/'י, בוחן את [אק, טכנולוגיות מפתח ציבורי ו-606705א ב-2000 פאוסטחו\. הפרק גם דן בכלי הגדרות אבטחה ויישוס בקרה ב-2000 פטוסטח!\. > פרק 12, "אמינות וזמינות", דן בניהול התקני חומרה ומנהלי התקנים, יישוס גיבוי של 2000 5אוסטחו\, בניית אסטרטגיית הגנה בפני אסון והתאוששות מאסון. > פרק 13, ייניטור ומיטוביי מתאר ניטור ומיטוב של ביצועי 2000 פאוססחו\, סוקר את קוא5, ודן באופן השימוש בעמדת ביצועים, ניתור רשת ומנהל מטלות. + פרק 14, "שרתי יישומיס של 2000 פווספחוויי דן בהתקנה ובהגדרה של 0 56/6005 חסוה1071ח1 6%חז6זח1, שירותי 6%חו6ד ושירותי מסופים. > נספת 2 "9זסעופח/ סחהּ 6500005ט0'י, מהווה רשימה של כל השאלות בסעיפי יישאלות סיכוסיי בספר, עס התשובות. > נספת 8 "56000 6ַס6ַח6א8ח זס? 65!= זסשופחה 6!קחח58'י, מספק מידע על יצירת קוב התקנה להתקנה לא מאוישת. > נספת 6 28665 66ו/ז56 פַחו!ו5%8ח1'י, מספק מידע על התקנה וניהול ערכות שירות ב-2000 פשססחו/. וצאאא | ז60צז50 2000 פ5אוססחו/ + ה-0!0558 כולל מונחיס חשוביםס באנגלית ופירוט על כל מונח. > אינדקס מפורט ביותר באנגלית. מציאת נקודת ההתחלה הטובה ביותר עבורך כיון שספר ה נועד להדרכה בקצב-אישי, תוכל לדלג על כמה שיעוריס ולשוב אליהס מאוחר יותר. אולס, שיס לב שבמקרים רבים, עליך להשליס תרגילים בכל פרק לפני השלמת תרגילים בפרקיס מאוחרים יותר. השתמש בטבלה הבאה למציאת נקודת ההתחלה הטובה ביותר עבורך. אם אתה עקוב אחר מסלול הלימוד הזה מתכוון לגשת למבחן 70-210: קרא את סעיף "התחלת הקורס". למד [8ה0ו01655זק 06710060 1160506 את פרקים 1 ו- 2. למד את שאר מבחן 70-215: התקנה, הגדרה, וניהול הפרקים בסדר כלשהו. קרא בעיון את 5 2000 פאוססחוצ של 0ספסזסווו. סעיפי "לפני שתתחיל" בכל פרק כדי לקבוע את התלות בביצוע תרגילים מפרקים קודמים. מעיין במידע על נושאים מסוימים השתמש בטבלאות שבהמשך. מהבחינה. ]57/6 2000 5ששסטחו/ו ן וחוס |00 6שזש65 מַחז6ם פוואש | 0 פצוססחו/ 01 חס 5%8|]30חן 060ַח80ה חהּ | 5 | ה550םן | א 0 3 0 פטוססחו/ 01 הסו5%8|!3ח! 060ח66 הח חב וחזסזזסק ב 56 פחופט 0 165 זסאופח3 660060 החט 070876 > 5וס0חו/ 01 הסולב||9ז5חו 6 86 סטב סל זסףַבחבו 2000 זז 6005 30360 6 60 30 076876 > .0 פפאוססחו/ +0 הסה!|5%3ח1ו מש וטו -ק -- ו | 4| 2 .0 67 5אוססחו/ 1167050 חס ז6עז567 8 806זססט .5 567/66 ץסו|קטס .05ו5%3||3ח1 181160 +ססח5ס6!סטסזד אודות ספר זה וועצאאא ,וז טוח סש ,חַהוו!5%3חד 65 00 66655 0ה00%1ה65!טטסזד סחהבּ ויו %ח6 561!!5 זז 5607/1065 ]סח 6זטףו 60 חה ||בספחז והז קסז6חו 00 366655 |70ח60 300 ,00%ח65|סטסט ,6זטףו חסס ,זסאוחסוו .5 וז 00 366655 |70ח60 300 ,00%ח65|סטסט ,6זטףו חסס ,זסאוחסוו .5 57660 0ח3 ,1010675 ,1165 06| -5%800 3 65000%! 0 30 ,3806 ,6זט ה הס . (15 ) הח5/5%6 ₪6 60סטטוספוס 0 -חוה 00 3 65000%! טס 30 ,86ה חח ,6זס חס . (15) וח575%6 6 60סטטוספוס |068! |סזזח60 30 00%ח65!סטסט ,6זטסו חסס ,זססוחסוו .1005 800 ₪165 חס 506010 00 866655 |70ח60 300 ,00%ח65|סטסט ,6זטףו חסס ,זסאוחסוו .1006 508760 8 חו 100675 סחה 65| | סוטטס | 14 14 9 4 א ת ₪ ₪ 2 ו ו ו ₪ כ - ו ג 00 366655 |070ח60 300 ,00%ח65|סטסט ,6זטףו חסס ,זסאוחסוו 65 60/ בוש 5ז10|006 סחה 65| 0 366655 |70ח60 300 ,00%ח65|סטסט ,6זטףו חסס ,זסאוחסוו .5 60/ 5זסעוז חהּ 665וע6כ יבובו הוססה65!טטסזד חב הזו 60 | 6990 | זסזטמהס | 6 80108 51185 6 הח 6סו 60 .5חסטקס 8חוחש51 זסעו7 6זטף חס 4 5 5 6 4 4 4 14 - ו ג .5 06/66 20806 .הח הזו פוח6!טסזס +ססח65וסטסיודך [ווצאאא | ז0צז50 2000 פ5אוסבחו/ש 0חו2ווהוז0 חב ,פַהווס+וחסו ,חהוסבּחבּוא ץצזוווטבּ!ובּצטה חגה3 ,שלו!וטהּו|₪6 ,6סההּוח'וס+וס: וחס5%ץ5 צשחו₪0 56115 .5 55 01 5806 26והחקס חב זסאוחסו! .5 3306 6-4 כ5000 0חה +5%97 30 ,65 וזסוזק 56% * 6ח ]סכ 015% 26ווחוקס | ה90פ0ן | 5 | .3 ₪56 800 24 24 4 4 2 3 1 1 1 4 13 13 13 13 12 12 12 12 2 .3 56 800 5/5065 660/07 5ססחו/ חחופט שְכ 0818 501 0ח8 5/5605 ז600/0 * .8000 .6 5876 חחופ ץם ה0ו8ז65%0ז וח5%6ץ5 00%ח65!סטסזד > 1 | ץ 600 6ח* פופ ץם 0868 50 0ח8 5/5065 זסצ600 > וי 6 5+07306 0הוזססה65!פטסיוד חב ,שחו ה 60 ,סט הוסבּחבּוא שחו 56115 7 .5 "56 886 300 6זטש הס 7-4 .65רחט!סע 300 01565 00%ח65!טטוסט 300 ,6זטסו חסס ,זסאוחסוו 13 13 12 ה .5 015% 6ז110ח60 סחה זסאחסוו 200 5 156 הס 660/60 שחולססח65! טסו ד ה שחו טסוה 60 5 00 א'זסע6] 2000 פששוסטחו/ש הו 5!!ו5 4 .5 5087600 7000165000% 0חה ,6זטףוחסס ,[|56ח1 9 10 וז |ה וצ 8 +ססח65|טטס סחה ,6זטסוחסס ,וזח . (אק/) אזסעס6ח | = = 0 | אה 00%ח65!טטסזט 0חה ,6זטףו חסס ,[|5%3חז 0 606 החה ||5%8ח1 אודות ספר זה אואאא הו 5!!ו5 10 .5 606 65000%!ט0ס חב ,סא חסות ,6זט ה הס 10 .5 הט סח 6 60 > 10 . ץ20|6] 866655 7600006 8 070866 > 10 86006585 6006 8 00006 * 13 |חוהחזס ד 00% ח65!טטסזט חב ,זסאוחסוח ,6זטסו חסס ,וזח 5 14 ההז ד חַחהופ ץ 567675 ז0ז15חור30 ץוסזסוח6 * כ 14 14 2 9 10 2 9 12 .58 הסספסו!קקה זס1 57/1065 |החהורם ד 6זט 00 > .5 |8חורחז6 ך הסו 56 זס) 5הס ול 68ו|קקה 6זטף ה חה600 * שו .660 חח 60 3 01 ₪65ז6קסזק 66 6זטה הס 30 5ז030%0ה >זסצסח +ססח65!טטסיס סה ,6זטסו חסס ,והז בי ₪ | + ₪ 6 פהסקץ סח חחופ עם 015% סזהח 3 חס 0868 זקץזסח= . (55) וח5%6ץ5 7 | 65ו0ו|ס 65000%| 0 30 ,8806 ,6 זט 60 ,%6חהסוח6!קוחז .)חס והחסזועטח6 2000 פאוססחו/ 8 חו 7 טס 30 ,806ח8 ו ,6זטוסו 60 ,%6הסוח6!קוח] % .חס והחסזועח6 2000 פאוסםחו/ 3 חו עסווסק |1068 7 30 ,06 ח ו ,6זו 60 ,%הסרח6!קוח] > .)חסוהחסזועח6 2000 5אוססחו/ 3 חו צסו|0ק וח5/5%6 טס 30 ,86 הזח 60 ,הש וח6!קוחז .חוטב 11 2 4 4 4 11 5 2 2,4 11 4 ₪ 506 65000%! טס 30 ,3306 ,6זט הס6 ,6חה6רח6וקוחז וד חס זט ה600 56601 6+ סחופט עס |א | ]507/60 2000 פ5אוסבחו/ תרגול קורס הדרכה זה כולל הליכים מעשייס המסייעים בהבנת ז6/ז56 2000 פ5אוסטחוש. להשלמת חלק מהליכים אלה, נדרשיס שני מחשביס מחובריס ברשת, או חיבור לרשת גדולה יותר. המצב המיטבי הוא שהרשת המשמשת לתרגילים בערכה זו, לא תהיה רשת מבודדת. שני המתחשביס צריכיסם להיות בעלי יכולת | הפעלת 2000 פאוססחו/\. אזהרה מספר תרגילים עשויים לדרוש ממך לבצע שינויים בשרתים. לכך עלולות להיות תוצאות בלתי רצויות אם אתה מחובר לרשת גדולה. בדוק ותאם עם מנהל הרשת, לפני ביצוע תרגילים אלה. המחשב הראשון ייקרא 1זסטקוחס60 עס שס מחשב 567/601. המחשב השני ייקרא 2סטקוחס6 עס שס מחשב 58//6,02. שני המחשבים יהיו בעלי יכולת הפעלת ]5 2000 פאוססחו/. אס יש לך רק מחשב אחד, קרא את השלבים והכר את ההליכים לפי מיטב יכולתך. 1זסזטקוח60 ו-2ז6סטקו 60 מתואריס ביתר פירוט בסעיף ייהוראות התקנהיי של מסמך זה. הפעלה של הסברים והליכים נעשית דרך רכיבי ממשק פסספחוצ, | כגון 6 13030660 167050 - 6אוא ניתן לגשת לאובייקטיס רביס המופיעיס בממשק פוססחו/ דרך תפריטי קיצור. אס אתה משתמש בהגדרות עכבר ימניות, הגישה לתפריטי הקיצור היא על ידי הצבעה על אובייקט ולחיצה ימנית על העכבר. אס אתה משתמש בהגדרות עכבר שמאליות, תפריטי הקיצור נגישיס על ידי הצבעה על אובייקט ולחיצה שמאלית על העכבר. דרישות חומרה מינימליות על כל מחשב להיות בעל תצורת החומרה המינימלית הבאה (כדי שתצליח לסיים, עוד השנה, את ההליכים רצוי שתשיג לך מחשבנים) ייחזקיס'י הרבה יותר. למשל, אס ההמלצה היא 133102 וחטח6ק השג לך 600102 תטטח6ס ומעלה). כל החומרה צריכה להיכלל ברשימת 67050%!א לתאימות עס ז6/ז56 2000 פאוססחוצ (רשימת 461). > 13302 חטשסחסק > 1288 ויכרון ₪4 > 208 שטח פנוי למחיצת אתחול (המחיצה המכילה את קבצי מערכת ההפעלה) וקבצים אחריס הנוצרים במהלך התרגילים בקורס זה. %> 5008 שטח לא מוקצה על המחשב שיהיה 567/6:01 במהלך ביצוע התרגיליס בערכה זו (השטח הלא מוקצה יחצצ בתרגיליס בפרק 4). + כונן תקליטוריס במהירות א12. אודות ספר זה וו|א > מסך ב6/ (מומלצת הפרדה של לפחות 600 א 800). > עכבר 167050%! או התקן הצבעה תואס. > מודם במחשב 1 ומודס במחשב 2. > אפשרי: גישה לאינטרנט. יש מספר שיטות לוודא אס החומרה שלך נמצאת ברשימת 4601. הרשימה הבאה מפרטת כמה מהשיטות : > בדוק | את רשימת | 6.0%הוסקקט5 | על תקליטור | ההתקנה | של זז 2000 פאוססחו/. * עיין ברשימה המעודכנת ביותר של חומרה נתמכת באתר מעבדות איכות החומרה של 167050 באתר 0501.00/6/06180|5.850ז6ורח. ואוו /:כקסת. > אס כתובת ‏ זו אינה זמינה, ‏ גש לדף הבית של א ]60-050%‏ - ו050%.007ז6וחח. אוצצאו/ / :קשח ובצע חיפוש באמצעות מילת המפתת 'י]16'י. דרישות תוכנה התוכנות הבאות נדרשות להשלמת ההליכיסם בקורס זה: > התקליטור המצורף לספר וה הכולל את 56/6 2000 פאוספחו/ בגרסת חסחט!צם למשך 120 יוס. > מערכת הפעלה פוססחו\ 32 סיביות (א9 פשססחו/צ, 3.51 דא פאוססחוצ, | או 0 ד פאוססחו//) על 2זסזטק 60. הוראות התקנה הגדר את המחשב שלך בהתאם להוראות היצרן. לתרגיליס הדורשיס מחשביס מרושתים, עליך לוודא שהמחשבים יכוליס לתקשר אחד עס השני. 1זסזטקוח0ס6 יוגדר כ-ז6!|סשח0ס6 חוהוחספ, ויוקצה לו חשבון מחשב בשס 1 וה-חוהחח סט יהיה 050.60₪זסווח. מחשב זה ישמש כ-זם||סשח60 חוהוחסס ב-חוףחחסכ ששמו ה 050%.600ז6וחח. ל-00%612ו 60 יוקצה חשבון מחשב ששמו 567/8702 ב-חוהוחסכ בשס ה7ח050%.60ז6ווח. הוא ישמש כ-זסצז50 זססוחסוח ברוב תרגילי הברירה בקורס זה. וו|א | ז6/ז56 2000 פאוססחו/ הכנה ללימוד זסעו56 2000 5צוסוחו/ש התקנת ז6/ז56 2000 פוססחוצ היא חלק מערכה זו ומכוסה בפרקים 2 ו- 3. כדי להימנע מקשיים מיותריס בהשלמת תרגילים אלה, על המחשביס להכיל רק רכיביס מאושריס הנמצאיס ברשימת ‏ 0601. כדאי שהמחשבים יהיו בתצורה חזקה יותר מדרישות החומרה המינימליות, ויהיו מרושתיס ברשת מבודדת. המצב הרצוי הוא שלכל מחשב יהיו קיבולת ומינה של 368 על הדיסק הקשיח וזיכרון ₪4 בן 1288 עבור מערכת ההפעלה ושיכלול רק תוכנות המהוות חלק מהדרכה זו. בעת עבודה עס ערכה זו, תראה התייחסות קבועה למשתניס הסביבתייס הבאים: > 9%65/5060/00%% מצביעה על תיקיה המכילה את קבצי מערכת ההפעלה של 0 פאוס6חו\. ככלל 00%%זו%5/5%6 תצביע לעבר זחחוצו:6. > %6זו0חואו9%6 | מצביעה לאותו מקוסם כמו %65/5%6000%% ומשמשת גס ב-95 פ5וסשחו/ ו-98 פאוססחו/. > %65/500007[/6% מצביעה לעבר השורש של מחיצת האתחול. אס התקנת את 0 פטסשחו/ ב-+תחוצו:60 אצ משתנה סביבתי זה יצביע לעבר :6. הדרכה טכנית לאנשי מחשבים הדרכה טכנית זמינה במיגוון דרכים, באמצעות כיתות הדרכה, הדרכה מקוונת, או לימוד בקצב-אישי באלפי אתריס ברחבי העולס. לימוד בקצב-אישי עבור לומדיס בעלי מוטיבציה המוכניס להתמודד עס האתגר, לימוד בקצב-אישי היא השיטה הגמישה והחסכונית ביותר להגדלת הידע והכישורים. ספר גּה, שהינו ספר לימוד בקצב-אישי, יכול גס לשמש כחומר עזר נלווה לקורס הנערך במרכו הדרכה. הדרכה מקוונת לחלופה גמישה יותר מכיתות לימוד, פנה להדרכה מקוונת. וה קרוב כמו האינטרנט ומוכן מתי שאתה מוכן. למד בקצב שלך ולפי לוח הומנים שלך בכיתה וירטואלית, לעיתיס קרובות עס גישה קלה למורה מקוון. תוכל לרכוש את המיומנות הנדרשת, ללא עזיבת שולחן העבודה. הדרכה מקוונת מכסה מגוון מוצרי 506סזסווא וטכנולוגיות. היא כוללת אפשרויות הנעות מ-הט[טסוזזט |060688 6ספסזסווא (תוכנית הלימוד הרשמית של 67050%6ו1) לאפשרויות שאינן זמינות בשוס מקוס אחר. זוהי הדרכה לפי דרישה, עס גישה למשאבי לימוד 24 שעות ביוס. ההסס. 6>2!687ו!6. אוצצ/ / : כקסת 6.60 ה !8 5 וצצ / : כקסת אודות ספר זה הווא הערות, שאלות, רעיונות לא נחסך כל מאמצ להבטחת הדיוק של ספר זה והתקליטור המצורף אליו. אס יש לך הערות, שאלות או רעיונות הנוגעיס לספר זה או לתקליטור המצורף, אנא שלח אותס להוצאת הוד-עמי באחת השיטות הבאות: דואר אלקטרוני: |[.1.60הח0000-8?חו דואר רגיל: הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בעיימ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 אנא שיס לב שהכתובות הבאות אינן מספקות תמיכה. למידע נוסף על תמיכה בתוכנות 0% בקר באתר +ססקט15786|/5/ ר 60.ש0501ז6ורח. ואו / :קת. צו|א | ז6צז50 2000 פ5אוסבחו/ פרק 1 מבוא ל- 2000 5עשסשחו/ שיעור 1 סקירת 2000 פצוסשוחו/ש 2 שיעור 2 מבנה מערכת ההפעלה 7 שיעור 3 5607/1065 ץזס+66וום 2000 פצוסשחו/ש 19 שאלות סיכום ל אודות פרק זה פרק וה הוא מבוא למערכת הפעלה 2000 פשססחו/ 50%סזסוא. הוא מתאר את המהדורות השונות של 2000 פשסחו/ וסוקר את מבנה מערכת ההפעלה. פרק זה גס דן בתפיסה של 56/0685 ץ'0ס66זום, | ומפגיש | את הקורא ‏ עס מכלול 65 +0ל66זו 606 הכלול ב-2000 פאוססחו/, בגרסאות השרת השונות שלה (ז6ש507, ז507/0 660ההע0ה, ו-ז60ע507 ז0זח860זהס). לפני שתתחיל אין דרישות מיוחדות להבנת השיעוריס בפרק זה, אף שידע בהפעלת דא פאוססחוש עשוי לסייע. פרק 1: מבוא ל- 2000 פוססחו/ 1 שיעור 1: סקירת 2000 5ששסשחו/ שיעור וה מציג את משפחת מוצרי 2000 פוספחו/, הכוללת את: 2000 פשססחו/ |08סו1655סזש, 5 2000 5ששססחוצ, 5 660חהע0ה 2000 פשססחוצש, 6 ההכ 2000 פוססחו/. השיעור מפרט את התכונות והיתרונות של 0 פצוססחו\, תוך התמקדות בתכונות הייחודיות למערכות הפעלה |8ח0ו0/655סזק 2000 פאוססחוצ ו-זסעז56 2000 פשססחו\. לאחר שיעור זה, תוכל . לפרט את התכונות העיקריות של ארבע הגרסאות של מערכת ההפעלה 0 פוסטחו/, ולזהות את השוני שבין המהדורות. זמן לימוד משוער: 15 דקות מהדורות 2000 5שסשחו/ 0 פאוססחו/ היא מערכת הפעלה רב-תכליתית הכוללת תמיכה מובנית לרשתות שרת/לקות ורשתות ז0-066+-ז606ק (רשתות שיוויוניות). משפחת מוצרי 2000 פאוססחו תוכננה לאמינות גבוהה, אספקת רמות גבוהות של זמינות משאבי מערכת ואפשרות שדרוג מרשת קטנה לרשת מערכתית רחבה. 2000 פספחו/ כוללת טכנולוגיות המפחיתות את העלות הכוללת של הבעלות (60ד - קוחפזפחצוס 06 6050 |פססד) בכך שהיא מאפשרת לארגוניס להגדיל את ערך השקעותיהס הנוכחיות בעודס מפחיתיס את עלויות המחשוב הכלליות. בנוסף, 2000 פאוססחו/ משלבת תמיכת אינטרנט ויישומיס מקיפה, תוך שהיא נשענת על הצלחת 4.0 ז6/ז56 דא פאוססחו/ כמערכת הפעלה פתוחה לאינטרנט המשמשת גם כשרת יישומיס. הוציאה לאור ארבע מהדורות של 2000 פשססחו/: 2000 פאוססחוש |08סו1655סזש, 5 2000 5ששססחוצ, 660חהע0ה 2000 פשססחוצש, הלכ 2000 פשססחוצ. מוצריס אלה תומכיס בתשתית שרת/לקוח מתקדמת מבוססת מחשב-אישי, המפחיתה עלויות ומאפשרת התאמה מהירה של הארגון לשינויים. פלטפורמת 2000 5אוספחו/ מספקת למנהלי הרשת (5080075וחווח80) שליטה מוגברת על הרשתות שלהס ועל תשתיות שרת/לקות, תוך אספקת גמישות מירבית ותמיכה בשליטה מרכזית המקובלת בדרך כלל במחשבי |החוחוס ד/86חופוא (מחשבים גדולים/מסופים). [3ח0סו655+סוק 2000 5שוסטחו/ש |008ו0+655זק 2000 פאוססחו/ היא מערכת ההפעלה העיקרית של א6050ו למחשביס שולחנייס עבור עסקיס בכל הגדלים. וו היא מערכת הפעלה בעלת ביצועים חזקים, הכוללת אבטחה ברמת הרשת למחשבי לקוח אישיים ועסקיים. היא משלבת את 2 567/60 2000 5אוסטחו/ התכונות העסקיות הטובות ביותר של 98 פווססחוצ, תוך שהיא נשענת על כוחה המסורתי של ח50800אזס/ דא פאוססחו/. |8ח0ו0/655זק 2000 פאוספחוש כוללת ממשס משתמש פשוט יותר, יכולות שְג!ק 0ח8 פָטום, ניהול משופר של צריכת חשמל, ותמיכה במיגווו התקני חומרה. בנוסף, |008ו0?655זק 2000 פצשספחו/ משפרת משמעותית את אפשרויות הניהול, האמינות והאבטחה של זא פאוססחו/ באמצעות מערכת הצפנת הקבציס החדשה שלה וכלים לניהול יישומיס. ו6551008?סזק 2000 פאוססחו/ תומכת במערכות בעלות מעבד בודד ועד 2 מעבדיס סימטרית (0חו6655סזקטוט] 6וחסווחץ5 עְג/-סצוד). כמו כן תומכת המערכת בקיבולת זיכרון פיסי של עד 468. זס/ו506 2000 5ששסשחו/צ מערכת זסשז56 2000 פווססחו/ היא שרת קבצים, הדפסות ויישומיס בנוסף להיותה פלטפורמת שרת אינטרנט. היא כוללת את כל התכונות של 2000 פווספחו)/ |₪7006551008 בנוסף לתכונות ייעודיות-שרת חדשות רבות. ליבת 2000 פשספחוצ כוללת ערכה מושלמת של שירותיסם מובניס המבוססיס על שירותי ץ 0סשזוס 6₪6. שירותי ץזס600זום 6006 מרכזים ניהול משתמשים, קבוצות, שירותי אבטחה ומשאבי רשת. זז50 2000 פוסוחו/ תומכת במערכות בעלות מעבד בודד ועד מערכות בעלות 4 מעבדיס (ק51 - 8ח66558סזקט!ט 6וטסה וחץ5 צְ3ּ/-זטסת). כמו כן תומכת המערכת בקיבולת וציכרון פיסי של עד 468. היא כוללת יכולות רב-תחומיות הדרושות לקבוצות עבודה הנמצאות באתר פיי אחד או באתריס מרוחקיס בנוסף ליכולת פריסה מחלקתי של שרתי קבציס ומדפסות, שרתי יישומים, שרתי אינטרנט ושרתי תקשורת. 566 2000 פוססחו/ אידיאלית לעסקיס קטנים עד בינוניים. 56 660הבע20 2000 5ששסשחו/צ 50 09870060 2000 פוססחו/ היא מערכת הפעלה מחלקתית ושרת יישומיס חוק יותר, הכוללת את כל התכונות של 567/87 2000 פצוססחו/ בנוסף לזמינות גבוהה ויכולת שדרוג מתקדמת לפתרונות הנדרשים עבור ארגוניס ומחלקות גדולות. 56 0/80060 2000 פאוססחו/ תומכת עד 8 מעבדים (5%5 עְּ4\-תִ8ום), משלבת 8חוז0105%6 עֶבּ/)-סצוד (אשכול דו-כיווני) בומינות גבוהה והיא אידיאלית עבור עבודה אינטנסיבית בבסיסי נתוניסם. חומרה המבוססת על - הסופח6)אם 007655 |ה6ו5עחש |סזח1 ₪ק, מאפשרת למערכת הפעלה 567/67 0780660 2000 פווספחוצ לנצל ויכרון פיסי רב יותר. וסוס זִסְזְח6ְ6ּ+ב3ּ0 2000 5צצסשחו/צ זז ז%0ה66ה 2000 פאוספחוצ | היא גירסה מתמחה ברמה גבוהה ‏ של 5 2000 פאוססחו/ והיא מיועדת לתת פתרונות עבור מערכות עסקיות גדולות. 56 זסְזח66מזה 2000 פאוססחו/ | יעילה במיוחד עבור מחסני נתונים גדולים, ניתוחים כלכליים, סימולציות רחבות היקף במדעים והנדסה, עיבוד עסקאות מקוון (ץד]0 - 0ח06659זק הס5860הזד 6הו]הס) ואיחוד פרוייקטיס בשרת. היא גס אידיאלית כ-ק15 (06וש0ז₪ 56/1606 6%חז6סזח1, ספק שירותי אינטרנט) בהיקף רחב ולאירוח אתרי אינטרנט. ז7/9ז56 ז%0ח8+866 2000 פאוספחו\ כוללת את ערכת התכונות פרק 1: מבוא ל- 2000 פשססחו/ - 3 המלאה הקיימת ב- ז567/6 0/800660 2000 פאוססחו/, מספקת שירותי איזון עומסיס (0הו6ח88|3 1080) | ומשפרת | שירותי 00ספט|0 | (אשכול) | על ידי תמיכה ב- 5 עְ9ּ/-זטסת. המערכת היא מערכת קצה-עליון מתמחה של ז567/8 2000 פ5אוססחו/ התומכת ב-עד 16 מעבדים (5%5 עְּ\-16) וכן יכולה לתת תמיכה סמטרית של עד 32 מעבדים (:5% עְּ\-32) באמצעות חומרה של יצרני ציוד מקורי (05% - 186₪6וח13!] +הסותקוטףם |החופוזס). תכונות של 2000 פ5צשסשחוצש הטבלה הבאה מפרטת את התכונות והיתרונות של 2000 פווסשחו/. הטבלה מכילה נתוניס הייחודייס עבור |003ו0+655ק 2000 פשוסשחו/ ו- זפצז56 2000 פאוסבחוצ/. עלות כוללת מורידה את עלות הפעלה וניהול רשת בכך שמאפשרת התקנת נמוכה יותר יישומים ושדרוג אוטומטיים, ומפשטת התקנה והגדרת מחשבי לבעלות לקוח. מפחיתה את מספר קריאות השירות בכך שמספקת ממשק 5וסוסח!ו/\ של 4167050%] המוכר למשתמשים ולמנהלי רשת, הכולל אשפים ועזרה אינטראקטיבית. מפחיתה את הצורך של 80075 50!חווח0ה וטכנאים בנסיעות לאתרים בהם יש מחשבים לצורך שדרוג מערכת ההפעלה. מאמתת משתמשים לפני שהם מקבלים גישה למשאבים או נתונים במחשב מקומי או ברשת. מספקת אבטחה מקומית ורשתית ומעקב אחר קבצים, תיקיות, מדפסות ומשאבים אחרים. תומכת בפרוטוקול 4626/05 ואבטחת תשתית מסוג 1 (60076ט17850ח1 סא 6ו|טום, מפתח ציבורי). ץזסז66זוס מאחסנת נתונים אודות משאבי הרשת, כגון חשבונות 5/5 משתמשים, יישומים, משאבי הדפסה, ונתוני אבטחה. (שירותי ספריה) מספקת שירותים המאפשרים למשתמשים גישה למשאבים המצויים בכל מערך רשת 2000 פטוסטחו/, לאתר משתמשים, מחשבים ומשאבי רשת אחחרים. כמוּ כן מאפשרת ל-15078%075ח3071 לנהל ולאבטח משאבים אלה. זסעו506 2000 פ5עשסשחו/ מאחסנת ומנהלת מידע אודות שירותי עץזסלש6זום 6086 במסד הנתונים האוגר מידע על משאבי הרשת, כגון מחשבים ומדפסות. שירותי 4 50/60 2000 פ5אוססחו/ ביצועים ויכולת שדרוג שירותי רשת ותקשורת שילוב אינטרנט ץז0ל60זוכ 606 מאפשרים זמינות מידע זה למשתמשים ויישומים. כמו כן הם נותנים ל-1508075חוו30₪ שליטה על הגישה למשאבי הרשת. תומכת <קו5% על מחשבים בתצורת רבי-מיקרו-מעבדים. תומכת גם ב- חַחן6856טוט₪ (ריבוי משימות), עיבודי מערכת ותוכנות (הכוונה היא ליכולת לפתוח מספר תוכנות שונות, כל תוכנה בחלון נפרד ובכך להריץ מספר תוכנות בו-זמנית). זסעז50 2000 פשסצחו/ תומכת עד ארבעה מעבדים. מחשבים שמשמשים כשרתי 2000 פשספחו/ מיושמים בדרך כלל בתצורת שרתי קבצים והדפסות או שרתי יישומים, כגון שירותי |פּחוחחזסד (מסופים). [003ו01655וק 2000 5עצסשהו/צ תומכת ב- עד שני מעבדים. מספקת תמיכה מובנית עבור רוב הפרוטוקולים הנפוצים של רשתות, כולל ק1/ק6ך ו-%אק5/אקן. מספקת קישוריות לרשתות מסוג 6זהבּ\60א ||סטסאז, אוחנ ו-א|3 ד6!סקה. מספקת גישת כט(-|ם (חיוג) לרשת, ובכך מאפשרת למשתמשים ניידים (שאינם נמצאים במקום קבוע) להתחבר למחשב בעל מערכת הפעלה 2000 פטוספחו\. זסץז506 2000 פשסשחוע/צ% תומכת ב-256 חיבורי רשת (56551005) של חיוג נכנס. [8ח0ו0+655זק 2000 פצוסוחו/ תומכת בחיבור בודד של חיוג נכנס לרשת. כלומר, רק אדם אחד יכול להתחבר בחיוג. משלבת מחשבי משתמשים באינטרנט ובכך מסירה את ההפרדה בין מחשב מקומי לאינטרנט. משתמשים יכולים לדפדף ברשת, באינטראנט 60ח8שח1) ובאינטרנט (ט6חזסזח1) בצורה מאובטחת לאיתור משאבים, בנוסף לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני והודעות. זסעז50 2000 5שסחו/ כוללת את 65ח%67ה 1‏ 6050%ו!! הססההוס)חה1 (115, שרת מידע אינטרנט של א0פסזסוו!), שהוא פלטפורמת שרת-אינטרנט מאובטחת המשמשת לאירוח אתרי אינטראנט 60ח8שח1) ואינטרנט 60חז6+ח1) בשרתי רשת. 016551003 2000 פשסטחועש מספקת שרת אינטרנט אישי (5)ק - ]56/6 60/% |8ח6750ק), המאפשר למשתמשים לארח אתרי אינטרנט אישיים. פרק 1: מבוא ל- 2000 פוססחו\ - 5 כלי ניהול מספקת את האמצעים ליצירת כלים מותאמים אישית לניהול משולבים מחשבים מקומיים ומרוחקים באמצעות ממשק יחיד סטנדרטי. מספקת אמצעים לשילוב כלי ניהול של צד-שלישי (לא של %) לתוך הממשק הסטנדרטי. תמיכת חומרה תומכת ב- 58 (805 |5673 |58זסשוחש, אפיק טורי אוניברסלי), שהוא תקן עבור אפיק חיצוני המסיר מגבלות רבות שהיו קיימות באבזרי מחשב ישנים (ע1)6086). תומכת בחומרת | עְג|וק סח פטוק (הכנס-הפעל), ש- 2000 פושססחו/ מאתרת, מתקינה ומגדירה אוטומטית. סיכום שיעור 0 פסטחו) מהווה משפחה של ארבעה מוצרים: |8ח0ו655+סזק 2000 פאוססחוו, זז 2000 פשוססחוצ, 5 0/8060 2000 פאוססחו/ רֶ 0 פאוססחו\ 0 הס. |8ח0ו01655זק 2000 פשוססחו/ היא מערכת הפעלה עבור מחשב אישי עס תמיכה מובנת לרשתות שרת/לקותח ו- ז606ק-0+-ז66ס. 5 2000 פשס4ח/ כוללת את כל התכונות של |ַחסן655)סזק 2000 פשסבחו/ש ותכונות חדשות נוספות ייחודיות-שרת. ז6צז56 2000 פוססחו/ מתאימה במיוחד כשרת קבציס ומדפסות או כשרת יישומים, כגון פלטפורמת שרת-אינטרנט. 56 20087060 2000 פאוססחו/ היא מערכת הפעלה חזקה יותר עבור שרת מחלקתי ויישומיס הנשענת על ז6צז56 2000 פאוספחו/ בכך שהיא מספקת 8ח506ט!6 עְ8\-סאוד (אשכול דו-כיווני) ואיזון עומסיס. זז ז0זה66לה 2000 פאוספחוצ כוללת את כל התכונות של 2000 5שס6חו/ ]5 660ח0/8ה, אך תומכת ב- 0105067008 עְפּ/)ש-זטס (אשכול ארבע-כיווני), ביותר מעבדיס וביותר מ- 10,000 משתמשים בו-זמנית. ווהי מערכת הפעלת שרת התזקה ביותר שהוצעה אי פעם על ידי אספסזסו1ז עבור ארגוניס גדולים. 6 567/60 2000 5אוסטחו/ שיעור 2: מבנה מערכת ההפעלה 0 פאוססחו/ היא מערכת מבוססת-אובייקט. במיליסם אחרות, וו היא מערכת הפעלה מודולרית המורכבת מרכיבי תוכנה עצמאיים קטניםס העובדים בשילוב ומבצעיס את מטלות מערכת ההפעלה. כל רכיב כולל ערכת תפקודים (פ5חסטס6חט=) המשמשיס כממשק עבור שאר המערכת. לאחר שיעור זה, תוכל .= לזהות את הרכיבים העיקריים של מבנה מערכת הפעלה 2000 פסטחוש. = להבדיל בין הרכיבים ב- 006 0591 לבין אלה שב- 06סו |פחזסא. . לזהות את המאפיינים של מנהלי התקנים מסוג |פחזפא, כולל מנהל התקן אפשש ((1006 זסטוז פצוססח;/ש). זמן לימוד משוער: 45 דקות סקירת מבנה 2000 5צעצסשחו/ש 0 פווסשחו/ היא מערכת הפעלה ניידת, המתוכננת לעבוד על מחשביס המבוססיס על 6156 (פַחטקוח60 56% ה10507600 א6!קוח60, מחשוב בעל ערכת פקודות מורכבת). כיון שכך, התקנים ומנהלי התקנים ניתניס להגדרה באמצעות חומרה ותוכנה. מערכת ההפעלה היא ששולטת במעבד (6ש₪ח6סזק) ולכן יכולה להשתלט ולהפסיק כל תוכנה במהלך הפעילות. היא מתוכננת לעבוד בצורה אחידה על פלטפורמות בעלות מעבד בודד ופלטפורמות ;ו5, תוך שהיא מוודאת שקוד המבוצע על מעבד אחד אינו ניגש ומשנה נתוניס על מעבד אחר בו-זמנית. 2000 פווספחו/ תומכת בקלט/פלט מופעל באמצעות מנות (1/0 חסטוזס 286%60) הכולל דרישות מנה לשימוש חוזר (8₪7) וקלט/פלט אסינכרוני, כך שיוצר בקשת קלט/פלט יכול להמשיך ולפעול, ולא להמתין לסיום ביצוע בקשת הקלט/פלט שלו. לתמיכה בתכונות השונות, 2000 5שסבחו/ מתוכננת כמערכת מודולרית הבנויה ממערכת אובייקטיס שניתן להפריד לשתי שכבות עיקריות : 1006 0567 ו- 1006 |סחזסא. במערכות ישנות, בהן ליישומיסם היתה גישה ישירה למשאבים, היה מספיק שתוכנית אחת תבצע פעולה בלתי חוקית כדי שמערכת ההפעלה ייתיפוליי עס כל היישומיס שהיא מפעילה. ב-2000 פאוסטחו/, היישומים פועליס ב-006 ז56, שס מותאמת להס סביבה. שכבת 006 ז50( פוונה לשכבת 006 |6חז6א ומבקשת ממנה גישה למשאבים. שכבת 006 |6חז6א מעניקה גישה י'מוגבלת'י ליישומים, ולכן, כאשר יישוס אחד נופל הוא 'ימפיליי איתו רק את חלק המשאבים שהוקצו לו ולא את כל מערכת ההפעלה. משחקי מחשב המבוססים על גישה ישירה למשאבים, ללא מתווכים כמו 6 |6חז6א, לא יוכלו לפעול בסביבת 5676 2000 פווספחו/. תרשיס 1.1 מציג סקירה כללית של מבנה מערכת ההפעלה 2000 פספחו/. כמו כל מערכות ההפעלה, פרק 1: מבוא ל- 2000 פאוססחו/ - 7 0 אפאוססחו/ כוללת שורות קוד רבות המיועדות לספק זמינות חומרה עבור יישומים. תרשים 1.1 מציג מסגרת מושגית להבנת כיצד הקוד משתלב. עקב כך, תרשימיס ממקורות שוניס עלוליס להיות שוניס מתרשים זה. 6וז טא 2000 פעוססחו/ פזסעוזוס 006 |[8חז0א (441) ז3/6 | הסו80פס/ 6זפ/וסזפרן 6 זה תרשים 1.1 סקירה כללית של מבנה מערכת ההפעלה 2000 פצוסנחוש. 5 6 שכבת 006 ז056 של 2000 פאוססחו/ בנויה מקבוצת רכיביס הנקראיסם 50550605 (תת-מערכות). תת-מערכת מעבירה דרישת 1/0 (פלט/קלט) ל- 06סו |6חזסא המתאים באמצעות שירותי מערכות קלט/פלט. תת-המערכת מבודדת את המשתמשים מהצורך לדעת דבר כלשהו אודות רכיבי |8חזשא. שכבת 1006 0567 מורכבת משני סוגיס של תת-מערכת: תת-מערכות סביבתיות ותת-מערכות מובנות (ו6013זח1). 8 567/60 2000 5אוסטחו/ 5255565 +חסוח חהסיווטח= תת-מערכות סביבתיות (506₪05שץ5005 +חסוהחסזוטח=) מאפשרות ל- 2000 פאוססחו/ להפעיל יישומים שנכתבו עבור מערכות הפעלה שונות. תת-מערכות אלה מדמות מערכות הפעלה שונות על ידי הצגת ממשקי מערכות ההפעלה (ק - 5 חַחווהוחהזפסזק הסטפסו|קקא) שהיישוס דורש שיהיו ומיניס. תת-המערכות הסביבתיות מקבלות את קריאות 1ק4 הנשלחות מהיישוס, מסבות את קריאות [קג למבנה המובן למערכת 2000 פווספחו/, ומעבירות את 51 המוסב לרכיבים ניהולייס הפועליס ב- 006 |שחז6א . הטבלה להלן מסבירה את תת-המערכות ב-2000 פצוספחו/: תת-מערכת | תפקיד סביבתית שולטת על יישומים מבוססי-32חו/ ומספקת סביבה ליישומים עבור יישומי 16חו/ ויישומים מבוססי 15-05 של 67-050%ו₪. מספקת [קה (ממשק מערכת הפעלה) עבור יישומים מבוססי א1ַ05ק. 01% מתייחס לתקן ממשק מערכת הפעלה נייד שפותח ע"י םשםפ1] (5ז66חופח 16ה60070! 300 66016 0% 1050600%6, המכון להנדסת חשמל ואלקטרוניקה האמריקאי), להבטחת ניידות של יישומים על פני פלטפורמות שונות. לתת-המערכות הסביבתיות וליישומיסם המופעלים בתוכן אין גישה ישירה לחומרה או למנהלי התקנים. הן מוגבלות לשטח כתובת מוקצה. תת-מערכות סביבתיות נאלצות להשתמש בשטחי דיסק כזיכרון וירטואלי כאשר המערכת צריכה ציכרון. בנוסף, תת-מערכות אלה פועלות בעדיפות נמוכה יותר מעיבודים ב- 06סוח |6חזפא. כתוצאה מכך, יש להן פחות נגישות למחזורי יחידת העיבוד המרכצית ((60) מאשר לעיבודיס הרציס ב- 006 |6חז6א. הערה ₪8 - 6ז6וח6ז]ה ץזסוח₪16 56הקוזפ6חם אס5סזסוויו, שהיא חלק ממערכות ההפעלה 50 0780660 2000 5שוססחו/ !- זס/ז50 זס6ח66בזהס 2000 פאוססחושו, יכולה לגרום לכמויות גדולות יותר של זיכרון וזא פיסי להיות זמינות עבור יישומים, ובכך לשפר את ביצועיהם. פרק 1: מבוא ל- 2000 פאוסחו/ - 9 5 |673+חהז תת-מערכות אינטגרליות (05ח5025/506 |8ז060ח1) מבצעות פעולות חיוניות של מערכת ההפעלה. הטבלה הבאה מתארת כמה מתת-המערכות האינטגרליות החשובות : תת-מערכת אינטגרלית יוצרת אסימוני אבטחה ועוקבת אחר זכויות והרשאות המשויכים לחשבונות משתמשים. תת-המערכת מקבלת בקשות להתחברות ויוזמת אימות התחברויות. תת-מערכת האבטחה גם עוקבת איזה ממשאבי המערכת נמצאים תחת ביקורת. שירות תחנת תת-מערכת רשתית המספקת 1ק לגישה לנתב הרשת. שירות עבודה תחנת העבודה מאפשר למחשב 2000 פוספחו/ לגשת לרשת (לקבל שירות). שירות שרת תת-מערכת רשתית אינטגרלית המספקת [קג כדי לאפשר גישה לשרת הרשת. שירות השרת מאפשר למחשב 2000 פאוססח!ו/ לספק משאבי רשת (לתת שירות). 6 |סרזום 6 לשכבת ₪006 |6חז6א במבנה 2000 פססחו/ יש גישה לנתוני מערכת וחומרה. 6 |6חז6א מאפשר גישה ישירה לזיכרון והוא פועל באזור זיכרון מוגן. הוא קובע מתי יופעל סדר קודיס מסוים על ידי מעקב אחר קריטריוניס של העדפות. לכל מטלה משויך אפיון העדפה. 006 |פחזפא גס מקצה סדר עדיפויות לפסיקות חומרה ותוכנה, כך שחלק מקוד 006 |6חז6א פועל ברמות גבוהות יותר של בקשות פסיקה (1501). 6 |6חז6א מורכב ממספר רכיבים בעלי פעולות מוגדרות-היטב המבודדות בתוך כל רכיב: רכיב הניהול, 41 (/6ש16 חסו₪0547860 6זְבּאו₪370, שכבת הפשטת חומרה) וערכת מנהלי התקניס של 006 |6חזסא. שכבה זו מחליטה אס לתת ליישוס גישה למשאבים, ואס כן, אז לאילו משאביס. 6ץעוז א 2000 5צצסשחו/ הרכיב 6ש6600אם 2000 פשספחו) מבצע את רוב מטלות ניהול אובייקט 1/0 (קלט/פלט), כולל אבטחה. רכיביס שוניס בתוך ה-660₪/6א₪ 2000 פשספחוצ, כגון אחטצ (ז806ח₪13 ץזסוח16א |הנטזו, מנהל הזיכרון הווירטואלי) ומנהל הקלט/פלט, מגדיריס סוג אחד או יותר של אובייקטים. רכיביס אלה מספקיס שירותי מערכת ושגרות פנימיות. שירותי מערכת ומיניס לתת-מערכת 1006 ז056 ולרכיבי ניהול אחרים. שגרות פנימיות ומינות רק לרכיבים אחרים בתוך ה-₪066000/6 2000 פוססחו/צ. אף רכיב אינו מורשה לגשת ישירות לשוס מקרה של אובייקטיםס של רכיב אחר. על הרכיב 0 567/06 2000 5אוססח!\ לקרוא לשגרות התמיכה המיוצאות כדי להשתמש באובייקט של רכיב אחר. כל רכיב מייצא שגרות תמיכה מסוג 006 |6חז6א בלבד, המפעילות מופעים של סוגי אובייקט של הרכיב כאשר נקראות שגרות אלה. אס יישוס ברקע של שגרת תמיכה משתנה עס הומן, הקורא לשיגרה נשאר נייד כיוו שהממשק של הרכיב המגדיר אינו משתנה. הטבלה שלהלן מפרטת את רכיבי 006 |6חז6א הכלולים ב-6600/6א₪ 2000 5אוסבחוש. זסָהּחוי! 0/ז | מספק שירותי-ליבה למנהלי התקנים (פזפטוז0 106צ86) ומתרגם פקודות קריאה וכתיבה של 006 ז56 לפקודות קריאה וכתיבה מסוג קח1]. הוא מנהל את כל שאר ה-ק18 העיקריים של מערכת ההפעלה. מנהל הקלט/פלט אחראי לקלט ולפלט מהתקנים ולהתקנים השונים. מנהל הקלט/ פלט כולל את הרכיבים הבאים: (קלט/פלט) * 556605 ₪6 (מערכות קבצים) מקבלות את בקשות הקלט/פלט הייעודיות ומתרגמות | אותן לקריאות ייחודיות-התקן. שרת הרשת וה-60176000 (רכיב תוכנה שמקבל בקשת 10 ומחליט האם המשאב הוא מקומי, כלומר נמצא על המחשב שלנו, או שהוא נמצא ברשת) מיושמים שניהם כמנהלי התקנים של מערכת הקבצים. * 01/6785 66ו/6 (מנהלי התקנים) הם מנהלי התקנים ברמה נמוכה המפעילים חומרה באופן ישיר לקבלת קלט או כתיבת פלט. * זְסהְהּח13] 68676 (מנהל מטמון) הוא מעין "מאגר" ביניים בזיכרון המערכת המשפר את הקלט/פלט של הדיסק על ידי אחסון קריאות מהדיסק. מנהל המטמון משפר גם את ביצועי הכתיבה על ידי הטמנת כתיבות לדיסק ברקע, ובכך מאפשר "כתיבת" נתונים גם שהדיסק עמוס בעבודה. 61607666 ;5661 | אוכף מדיניות אבטחה במחשב המקומי. זססוחסואז (ניטור ייחוס אבטחה) 5 | מנהל תקשורת בין לקוחות ושרתים. מנהל 1:6 מנהל תקשורת זסחָהחהוי! ה680וחטוחוחס6 | בין תת-מערכות סביבתיות והמנהל. תת-המערכת מתנהגת כמו לקוח הדורש מידע, והמנהל מתנהג כמו שרת המספק את הדרישה למידע. מנהל 16 כולל את שני המרכיבים הבאים: (106, מנהל תקשורת בנוהל פנימי) + 96 ||68 6ז0660זק |1068 (6ק1, מיתקן קריאה להליך מקומי) מנהל תקשורת כאשר לקוחות ושרתים קיימים באותו מחשב. המשאב המבוקש הוא מקומי. + 96 ||63 6ז06600סזק 0%6ח6 (6קח, מיתקן קריאה להליך מרוחק) מנהל תקשורת כאשר לקוחות ושרתים קיימים במחשבים נפרדים. המשאב המבוקש נמצא ברשת. פרק 1: מבוא ל- 2000 פשוססחו/ 11 הח ץזסוח16א |הטסזו (אצ, מנהל זיכרון וירטואלי) 330 6655סזק (מנהל הליכים) זסחַהּחהו עבוק 0ח3 פטוק (קחק, מנהל הכנס-הפעל) זסחָהח3] זס/וסק (מנהל מתח) סחה זסהַבּח3ּ1! אוססחוש 6 | 6 (1ס6, מנהל חלון וממשק התקנים גרפיים) ז 3 00[66 (מנהל אובייקט) 12 מיישם ומבקר זיכרון וירטואלי, שהוא סוג ניהול זיכרון המספק טווח-כתובת פרטית עבור כל הליך ומגן על טווח-כתובת זה. ומאצ מאפשר למערכת ההפעלה להשתמש בשטח אחסון על הדיסק כאילו הוא חלק מהזיכרון הפיסי. זיכרון וירטואלי משתמש גם בזיכרון פיסי וגם באחסון על הדיסק. אש גם שולט על דרישות החלפה (פַחוסָבּק), בכך שהוא מאפשר שימוש בשטחי דיסק כשטחי אחסון להכנסה והוצאת קוד ונתונים מ-%₪ פיסי. בנוסף, ה-אאצ מעביר שטחי זיכרון של יישומים שאינם בשימוש מה-₪4% אל הדיסק. יוצר ומפסיק הליכים ומטלות. הליך היא תוכנה או חלק מתוכנה, ומטלה היא ערכת פקודות ייחודית בתוך תוכנה. מנהל ההליכים מפסיק וחוזר ומתחיל מטלות, ומאחסן ושולף מידע אודות הליכים ומטלות. (ניתן לגשת אליו בעזרת |6שם+601+)!). שומר על שליטה מרכזית של הליך שק סח3 פָטוק. מנהל <חק תומך בפעילות הכנס-הפעל בזמן אתחול ומשמש כממשק עם ], עם 6ע6600א₪ 2000 פטוספחו/, ועם מנהלי ההתקנים. הוא שומר על שליטה מרכזית, מנתב מנהלי אפיק (פזשעוז0 5טַם) לביצוע ספרור והגדרה ומנתב מנהלי התקנים להוספה והפעלת התקנים. זסְחַהּחִ3ּ] קחק של 006 |פחזסא מתאם עם הכנס-הפעל של 006 ז050! התואם לו, להשהיה או הסרה של התקנים כנדרש. שולט על מנהלי מתח 1קה (ממשק תכנות היישום), מתאם אירועי צריכת מתח, ויוצר ?15 לניהול המתח. לדוגמה, כאשר מגיעה דרישת כיבוי ממספר התקנים, מנהל המתח אוסף בקשות אלה, מוודא באיזה סדר לסדר אותן, ואז שולח קחן מתאימים לניהול המתח כנדרש. מנהל את מערכת התצוגה. שני רכיבים אלה, כאשר הם מיושמים יחד כהתקן אחד בשם 75ץ5.א32חו/), מבצעים את הפעולות הבאות: > זסחְבּחב3ּ1] שסטחו/ (מנהל חלון) שולט על תצוגת חלונות ומנהל פלט מסך. מנהל חלון אחראי גם על קבלת קלט מהתקנים כגון המקלדת והעכבר, והעברת הודעות ליישומים המקבלים קלט. . 601 מכיל את הפונקציות הנדרשות לציור ותפעול גרפיקה. יוצר, מנהל ומוחק אובייקטים המייצגים את משאבי מערכת ההפעלה, כגון הליכים, מטלות ומבנה נתונים. זז 2000 פצוססחו/ ]ו 1 (8ץ18 ה405078600 6ז87/ו3370), שכבת הפשטת/הסתרת חומרה, גורמת לכך שפרטי ממשק החומרה יהיו וירטואליים, או מוסתריס, ובכך משפרת את הניידות של 0 פצוסטחו/ עבור מבני חומרה שונים. ‏ 41 מכילה קוד ייחודי-חומרה המטפל בממשקי 1/0, בקרי פסיקה, ומנגנוני תקשורת של ז66550סזמטוטוא (רב-מעבד). שכבה זו תוכננה במקור לאפשר ל-2000 פאוססחו\ לפעול על פלטפורמות מבוססות-|6ח1 כמו גס על פלטפורמות אחרות כגון מערכות מבוססות 8חכ|4, ללא צורך באחזקת שתי גרסאות נפרדות של 6ע6600א₪ 2000 פאוססחוצ. הערה התמיכה בחומרה מבוססת-אחקוג הופסקה לאחר מהדורה ₪6!6856 2000 פוססחוש 6 010866ח68. ראה בתקליטור המצורף לספר זה בתיקיה | ₪ח.80קו ס816656 1 060 8ת6. 1 מיושמת כספריית קישורים-דינמייס ואחראית לכל תמיכה ברמת החומרה שהיא ייחודית-פלטפורמה, הדרושה לכל רכיב במערכת. 41 מייצאת שגרות תמיכה המסתירות את פרטי הפלטפורמות ייחודיות-החומרה של מטמונים, אפיקי קלט/פלט, ובקרי פסיקה. כמו כן, ₪341 מספקת ממשק בין רכיבי חומרת הפלטפורמה ורכיבי התוכנה של המערכת. 5זסצווש 1006 |סח'וס בדומה למערכת ההפעלה 2000 פוספחו\, מנהלי ההתקניס (פזשעוזכ 108ש06) של 6 |6חז6א מיושמיס כרכיביס מודולריים דיסקרטיים, בעלי ערכת פעולות מוגדרת-היטב. | כל מנהלי| ההתקנים | של 006 6חז6א, | כולל | אפ/ ((1006 זסטוזס 5צוססחו//), כולליס שגרות מנהלי התקנים סטנדרטיות מוגדרות-מערכת וכמה שגרות פנימיות, בהתאס לדרישה הייחודית של כל התקן. עבור כל שאר הרכיביס במערכת, כולל קוד 006 ז056, חיבור להתקן מיוצג כפעולה של פתיחת קוב אובייקט במנהל הקלט/פלט. אולם, בתוך מערכת הקלט/פלט, ההתקניס הלוגייס, הוירטואלייס והפיסייס עבור כל מנהל התקן (ז6צוז0) מיוצגיס כאובייקטיס של התקן. כל דמות טעונה של מנהל התקן (ז6שוז0) מיוצגת כאובייקט מנהל התקן בתוך מנהל הקלט/פלט. מנהל קלט/פלט מגדיר את סוג האובייקט עבור אובייקטיס של קבצים, אובייקטים של התקניס ואובייקטים של מנהלי התקנים (5ז6/ש071 06/106). מנהלי התקניסם משתמשים באובייקטיס על ידי קריאה לשגרות תמיכה של 6 |6חז6א המ*וצאות על ידי מנהל הקלט/פלט ורכיבי מערכת אחריס. מטרות מנהלי ההתקניסם של 006 |6חזסא משותפות לרבים מיעדי התכנון של 0 פססחו/ , כדלקמן: > ניידות מפלטפורמה אחת לשנייה. > יכולת הגדרה של חומרה ותוכנה. %> תמיד ניתן לעצירה או פסיקה. +> בטוח עבור ריבוי-מעבדיס על פלטפורמות מרובות-מעבדים. פרק 1: מבוא ל- 2000 פאוסחו\ - 13 > מבוסס אובייקט. > קלט/פלט מופעל באמצעות מנות (1/0 חסעוזכ ז6א86ק) עס 152 ניתניס למחזור. > תמיכה בקלט/פלט אסינכרוני. ישנס שלושה סוגים בסיסיים של מנהלי התקנים ב- 006 |6חז66 : 1. מנהלי התקניס עילייס 5 |6ע60|-19065% .1 2. מנהלי התקני בינייס 5זסן |6/6]|-6ז%616018ח1 .2 3. מנהלי התקניס בסיסיים 5 |6ש6]|-ז65אוס 1 .3 כמפורט בתרשים 1.2. 5זסעוז [06ו-651חסו = קחק |פהסטקס זו |6/8!-זסקסט 8 6 וחווח/0!855 |עוסץ/ ווה זס/ווס קחק |[ההסטקס |6/6|-ז6/וס! פזסעז זסווו1 פזס/וזוס 01896 ץ1.0080 5 6והעה50 ושוס/ 5 תרשים 1.2 שלושה סוגים של מנהלי התקנים ב- 06סוח |סחזס6. לכל אחד ממנהלי ההתקניס של 006 |פחזפא יש מבנה שונה במקצת ותפקיד שונה לחלוטין. הטבלה הבאה מהווה סקירה של כל סוג מנהל התקן (ז6שוז0). שיס לב שמודל מנהל התקן פאוסטחוצ (וזסצ) הוא התקן ביניים. 4 507/67 2000 5אוססחו/ סוג מנהל התקן תיאור זכ |6ע6 ]-65%תטור | כולל כ5ת (פזפטחם 5/5000 6!₪, מנהלי התקנים של מערכות קבצים), כגון מנהל התקן דג= (טבלה של הקצאת קבצים), מנהל מערכת קבצים דא (5=דא), ומנהל מערכת קבצים עבור תקליטורים (00₪5) המסופקים עם מערכת ההפעלה. מנהלי התקן עיליים תמיד נסמכים על תמיכה ממנהלי התקן ברמה נמוכה יותר. אף ש-50= עשוי לקבל או לא לקבל תמיכה ממנהל התקן ביניים אחד או יותר, כל 50] תלוי בתמיכה מאחד או יותר מנהל התקן של ציוד היקפי. (מנהלי התקן עיליים) 5 6ז8ו60זס:חז | כולל | מנהלי התקנים מסוג דיסק ('ירטואלי, ראי, או ייחודי-לסוג- התקן. מנהלי התקן ביניים נסמכים על תמיכה ממנהלי התקן ברמה נמוכה יותר. מנהלי התקן ביניים כוללים גם את מנהלי ההתקנים הבאים: (מנהלי התקן ברמת ביניים) = מנהלי התקן פעולות ;חק (הכנס-הפעל) השולטים על ציוד היקפי מוגדר על 1/0 (קלט/ פלט) המבוקר על ידי מנהל התקן אפיק חומרה קחש. מנהלי התקן מסנן קחק המתקינים את עצמם מעל או מתחת למנהלי התקן פעולות קחק במחסנית מנהלי ההתקנים עבור ציוד היקפי. כל מנהל התקן מסווג שסופק על ידי מערכת כלשהי המייצא ממשק מוגדר-מערכת מסוג אפ 6!855/+וסקוחווא (סווג/קוד ייעודי מצומצם). מנהלי התקן תוכנה באפיק הכנס-הפעל המציגים ערכת התקני-צאצאים אליהם יכולים להתחבר מנהלי התקן סינון או פעולה ברמה גבוהה יותר. מנהלי התקן אפיק תוכנה |זסו. 5 |6ע1.6-65%או0 1 | כולל מנהלי התקן כגון מנהלי אפיק חומרה הכנס-הפעל, השולטים על אפיק 1/0, אליו מחוברים מספר התקנים היקפיים. מנהלי התקן בסיסיים אינם תלויים במנהלי התקן ברמה נמוכה 'ותר אלא שולטים על ציוד היקפי פיסי, כגון אפיקים. מנהלי התקנים בסיסיים כוללים גם מנהלי התקן מיושנים (1608₪) של דא פאוססחו/ השולטים על ציוד היקפי פיסי באופן ישיר, כגון מנהל התקן מתאם אפיק אורח של ממשק 5051 -0071806ח1 וח5/5%6 זסזטקוח60 |וח5 . (מנהלי התקן בסיסיים) [|1006! וסצויום פשצוסשחוצצ - אמפצו חלק ממנהלי התקן ליבה של 2000 פשספחו/ הם גס מנהלי התקן |יפצ (פאוספחועעצ ו006/ זסטוזפ). מנהלי התקן אפצ הס תת-קבוצה של מנהלי התקניס ברמת בינייס הנכללים בתוך מנהלי ההתקן של 06סחח |6חזסא. מפרט ואפצ מגדיר למערכת ההפעלה את המבנה הנדרש עבור מנהלי התקניס של חומרה וממשקים. התקנים המתאימיס למבנה אס\ של מנהלי התקניס, נהניס מערכת שירותי קלט/פלט |אסצ כללית ותאימות | בינארית מתוכננת - בין מערכות ההפעלה 8 פאוססחו/ ו- 2000 5אוס0חו/. פרק 1: מבוא ל- 2000 פאוסחו)\ - 15 כדי להקטין את המאמ הנדרש מספקי חומרה בתמיכה בכל הפלטפורמות המגוונות של פוסטחו/, אפ/ מאפשר להתקניס המיועדיס ל- 98 פשססחו/ או 2000 5שססחו/ להיות מותקניס ושמישיס במחשבים הפועליס בסביבת שתי מערכות הפעלה אלו. ואפסצ מבוסס על מבנה זססקוחוא/61855 (סיווג/קוד ייעודי מצומצם), המספק ארכיטקטורות מודולריות ניתנות להרחבה, לתמיכה בהתקנים. ואפצ היא טכנולוגיית ליבה | עבור | מחשבים | מסוג | 5126 | - 6 6שע860₪ז%60ח1 שוקותו5, - יוזמות 00ו508וחווח0 2070 (אפס משאבי ניהול) ולתמיכת קחק החדשה במפרט 58ש, 4 תםםם> ויוזמת ניהול מתח מסוג זחסחחִ6הְהּח3ּ!] זסאוסק אוסצחס. כל סיווג (6|855) אס/צ עושה הפשטה (חסו2050860) של הנושאיס המשותפים הכרוכיס בשליטה על התקנים דומים. לדוגמה, נבחן מצב שבו חמישה התקניס שונים מחובריס ל- 058. אס כל מנהל התקן היה מכיל את כל הקוד הנדרש לניהול דו-שיח עס ההתקן שלו דרך אפיק 58, התוצאה היתה חמישה מנהלי התקנים (071/875 060166) גדוליס מאוד המכילים קוד גהה בעיקרו, לטיפול בתקשורת 58. באמצעות ויפש, מפתחים של מנהלי התקניס כותבים קוד צ+וסקוחווא (קוד ייעודי מצומצם) המנהל דו-שיח ישיר עס החומרה שלהם, וקוראים לסיווג (6!855) מנהל ההתקן המתאיסם לביצוע רוב המשימות המשותפות. יתרון משמעותי נוסף לכתיבת פזזססקוחווא (קוד ייעודי מצומצם), הוא הפחתת הסיכוי להכנסת שגיאת כתיבה (פָטם) לקוד מנהל ההתקן. 6זט66+וח6ו 0סוסץב | ויזפצש אסצ הוא מבנה מנהל התקנים (זפעוז0 060166) מרובד המשתמש במנהלי התקן מסיווגיס מיוחדיס לאספקת תמיכה חוצה-פלטפורמות. סיווגיס של מנהלי התקניס הס שכבות הפשטה (18/65 ח40586000) המאפשרות למנהלי התקניס מסוג אסש לתפקד במערכות הפעלה 2000 פשסטחו/ ו-98 פאוססחוצ. קיימיס ארבעה סיווגים (0!855) שונים של פזפעוזם : > פזסטוזכ זוסקוחוו > פזסעוזכ 61855 > 567/|005 005 > >זסטוזס הסס8ל!והטסזו עבור כל סיווג אפיק (6!855 805) וסיווג התקן חומרה הנתמכים על ידי |ופצו, מספקת 2000 פאוססחו/ מנהל התקן מסווג. כיון ש- 67050%א מספקת את כל תמיכת האינטגרציה עבור אפ/צ הנדרשת בכל פלטפורמה, נדרש לכתוב רק זסקוחווא (קוד ייעודי מצומצס) עבור כל התקני החומרה שסיווגיהס נתמכים על ידי 50סזסו₪. 6 567/68 2000 5אוססח!\ 5זסעזזס +וסקוחזוא (מנהלי התקן קוד ייעודי מצומצס) - מנהלי התקן צזסקוחווא כבר מיושמים במערכת 2000 פשספחו) בסיווגי 5051 ומתאמי רשת. במערכת 0 פוסטחו/, מושג מנהלי התקן צ+וסטוחווא הורחב לתמיכה ב-058. מנהלי התקניס בעלי קוד ייעודי מצומצס הס בעלי האפיוניס הבאים: %> שליטה עקיפה על חומרה באמצעות מנהל התקן אפיק ייעודי. > תאימות קוד מקור ותאימות בינארית על פני פלטפורמות פצוססחו/. % טעינה ופריקה דינמיות. > תפקודיות ייעודית-חומרה בלבד. 4 יכולות לחשוף (לתקשר) עס ממשקיס בסיווגיס רבים. 5זסצוזס 61355 (מסווגים) - ההגדרה הטובה ביותר למנהל התקן מסווג הוא כמנהל התקן עבור מנהלי התקניס. מנהלי התקניס מסווגיס מספקיס ממשקים בין השכבות השונות של מבנה אפ/צ. הרובד התחתון ביותר של מנהל התקן מסווג מתקשר עס ממשק הסיווג הייחודי אשר נחשף על ידי ה-+וסקוחווא (מנהל התקן בעל קוד ייעודי מצומצס). הרובד העליון של מנהלי התקן מסווגים עיליים הוא ייעודי למערכת ההפעלה. למנהלי התקן מסווגים יש גס את היכולות הבאות : > תפקודיות ייחודית לסיווג, לא ייחודית-חומרה או ייחודית-אפיק, פרט למנהלי התקניס המסווגיס כסוג אפיק. > טעינה ופריקה דינמיות. > תפקודיות ייחודית-סיווג בלבד (כגון ספרור). > יכולות להציג ממשק אחיד ייחודי-סיווג לשכבות לקוחות רבים. 65 05 (מערכת הפעלה) - שכבת שירותי מערכת ההפעלה תמיד ייחודית למערכת ההפעלה. שכבה זו מפשיטה את התפקודיות הייחודית למערכת ההפעלה משכבות ה-א+סקוחוו! שמתחתיה. תפקודיות זו כוללת : > ניהול מטלות (680זח1). > ניהול ערימות (0680). > שירותי אירועים (זח6עם). 5וסעוום הסוז23!ו|הטפזו% - מנהלי התקנים וירטואלייס מהווים חלק ממערכות ההפעלה פשספחוצ של 0506ז6 החל מגירסה 3.0. הס הקבצים המוכרים כ-0אע. ב-95 5ש60ח/ וקבצי 386. בגרסאות קודמות של פאוססחו\. למנהלי התקניס וירטואלייס תחת אסש יש תפקיד ייעודי. פעילותם גורמת לכך שממשקי חומרה מיושניס יהפכו וירטואלייס וישלחו פקודות ייחודיות-סיווג להתקן המתאים. לדוגמה, משחק 5-05 הפועל תחת פאוססחו/), ישתמש במנהל התקן וירטואלי כדי לעבוד עס 056% (מוט היגוי) מבוסס 58. מנהלי התקנים אלה אינם ניגשים ישירות לחומרה, פרק 1: מבוא ל- 2000 פאוסחו\ - 17 אלא משמשים כמתווכים כך שתוכנות או חומרות מיושנות (6)688₪ יוכלו לעבוד כיאות תחת הארכיטקטורה החדשה. תמיכת מנהלי התקנים |אפצ עבור 2000 5אוססחו\ כוללת : > מנהל התקן מסוג 568 (זרימה), לתמיכה בזרימת נתוניס ב- 006 |6ח667 עבור לכידת וידאו, מפענח 6םק!א, שמע, |אסם-פעפ וארכיטקטורת שידור ב- 6 |6חוסא. > מנהל התקנים מסוג 10 (1065ש06 10061866 ההוחטא, ממשקי התקנים אנושיים), לתמיכה באמצעי קלט. > מנהלי התקניס מסווגיס 58ש. > מנהלי התקניס בתקן 1394 =םשם1. סיכום שיעור 0 פוססחו/ היא מערכת הפעלה מודולרית, המורכבת מרכיבי תוכנה עצמאייס קטניס הפועלים יחד לביצוע המטלות של מערכת ההפעלה. 2000 פאוספחו/ מורכבת מערכת אובייקטים הניתניסם לחלוקה לשתי שכבות עיקריות: ₪006 ]₪056 ו- 6 |6חזסא. הרכיביס העיקריים של שכבת 006 ז056 הס קבוצה של תת-מערכות המבודדות את משתמש הקצה והיישומיסם מהצורך לדעת דבר כלשהו על רכיבי 6 |6חזסא. ישנס שני סוגיס של תת-מערכות: סביבתי ואינטגרלי. הרכיביס העיקריים של שכבת 006 |8חז6א הס ה-6ע660₪אם, ‏ |הח, ו-פזסעוזם 006 |סחזס6. ה-6ע6600אם מבצע את רוב פעולות ניהול הקלט/פלט והאובייקטים, כולל אבטחה. ]4 (שכבת הפשטת חומרה), מסתירה את פרטי ממשק החומרה ומטפלת בממשקי קלט/פלט, בקרי פסיקה ומנגנוני תקשורת מרובי-מעבדים. פזסטוזכ 006 |6חזסא מיושמיס כרכיבים מודולריים דיסקרטייס בעלי ערכה מוגדרת היטב של דרישות תפקודיות. ישנס שלושה סוגיס של פזסעוזס 006 |6חזסא : מנהלי התקן עיליים, מנהלי התקן ברמת ביניים, ומנהלי התקן בסיסיים. מנהלי ההתקן של אפצ (פשססחווע ו006/ זפטוזפם) הס תת-ערכה של מנהלי התקן מסוג 006 |6חזסא ברמת הביניים. מערכות ההפעלה דאחו\ ו- 2000 פאוססחו/ הן מערכות יציבות הודות ל- 56 ו- |6חז6א. במערכות ישנות יותר, היתה ליישומים גישה ישירה למשאבים, ולכן כאשר אחת התוכנות יביצעה פעולה בלתי חוקיתיי כל מערכת ההפעלה היתה נופלת. לעומת זאת, ב- 2000 פאוספחו/ השיטה שונה. היישומים פועליס ב- ז6פו ושס מותאמת להן סביבה, לאחר מכן שכבת ז6פט פונה ל- |6חז6א ומבקשת גישה למשאבים. 46706 מעניקה גישה מוגבלת למשאבים, לדוגמה, טווח ויכרון מסויס. לכן, כאשר אחד היישומיס ינופליי, הוא מפיל איתו רק את חלק המשאביס שהוקצו לו, ולא את כל מערכת ההפעלה. בדוגמה שלנו, היה נופל רק חלק מהזיכרון ולא הזיכרון כולו. שיטה זו היא גס הסיבה לכך שמשחקים רביס לא עובדיס בצורה טובה במערכות דא ו-2000 פאוס0חו/ : המשחקיס דורשים גישה ישירה למשאבים ללא תיווך של |פחזסא. 8 567/67 2000 5אוססח]\ שיעור 3: 2000 5ששסשחו/ 5 +66%0זווס ץזסז60יוופם (ספריית הרשת) הוא אוסף מאוחסן של מידע על אובייקטיסם שכולס מתייחסים זה לזה בדרך כשלהי. ניתן להשוות עזסטס6זום למדריך טלפון, המאחסן שמות, כתובות ומספרי טלפון של יחידים ועסקים. מדריך הטלפון הוא אוסף של אפיוניס (שמות/כתובות), שבהס ניתן להשתמש כתכונות חיפוש לאיתור מידע אודות אובייקטים (מספרי טלפון) המאוחסנים במדריך. באופן דומה, 06וצ'ו56 +ץז0ז66וופ (שירות ספריית הרשת) מזהה משתמשיס ומשאביסם ברשת באופן יחידני ומספק אמצעי ארגון וגישה למשתמשים ומשאבים אלה. לאחר שיעור זה, תוכל = לתאר את תפקידי 507/66 שזססססזוס = לזהות את ההבדלים בין תחומים (פחוהוחסס) לקבוצות עבודה (פ5קטסזאָאזסשו). - לתאר את שירותי ותפקיד יזוס 608 ולזהות את רכיביו. זמן לימוד משוער: 45 דקות מבוא ל- 665ועו56 ץז01ס66ווס במערך מחשבים מבוזר או רשת מחשבים ציבורית, כמו האינטרנט, דרושיס אובייקטיס רביס לתמיכה במערכות, כגון משתמשים, שרתי קבצים, מדפסות, שרתי פקסים, יישומיס ומסדי נתוניס. המשתמשיסם רוצים לאתר ולנצל את האובייקטיס האלה בקלות וביעילות. 5780015וחוחז0/ רוציס לנהל את אופן השימוש באובייקטיס אלה. אס כל המידע הנדרש לשימוש וניהול אובייקטיס אלה מאוחסן באתר מרכזי, הליך איתור וניהול המשאביס יהיה פשוט מאוד. לצרכיס אלה יהיה 66וצ567 ץְזס66%זוס (שירות ספריית הרשת) שמיש ביותר. המונחיס ץ66%0ז1פ (ספריית הרשת) ו- 5677166 ץ0ז66זוס (שירות ספריית הרשת) מתייחסיס ל- 66065זום המצוייס ברשתות ציבוריות ופרטיות. /ס6זום הוא מסד נתוניס המורכב מאובייקטיס של רשת, אליהסם ניתן לגשת בדרכיסם שונות ורבות. הוא מאחסן מידע המתייחס למשאבי הרשת כדי לסייע באיתור וניהול משאבים אלה. 6 ץז660זוסם (שירות ספריית הרשת) שונה מ-ץזסש6זוס (ספריית הרשת) בכך שהוא מהווה גם את מקור נתוני ספריית הרשת וגם את השירות המאפשר את ומינות הנתוניס למשתמשים. 6 ץזס66זום מספק את האמצעים לארגון ופישוט הגישה למשאבי מערכת מחשביס מרושתת. הוא מאפשר איתור אובייקט בהתבסס על תכונה אחת או יותר שלו. לדוגמה, 075ז1508ח1ו0₪ עלוליס שלא לדעת את שמו המדויק של אובייקט פרק 1: מבוא ל- 2000 פאוסחו\ - 19 כלשהו, ‏ אך יש להנית שידעו על אחת או יותר מתכונותיו. באמצעות 5 יי 60זום, הס :כוליס לבצע שאילתה לקבלת רשימה של אובייקטיס המתאימיס לתכונות הידועות. למשל, הס יכוליסם לבצע שאילתה ב-ץזטס6זום שתאתר את כל האובייקטיס של מדפסות צבע המשויכים למאפייני כל הציוד שבקומה השלישית של מבנה כלשהו (או אולי שיוך מיקוס שהוגדר כייקומה שלישיתיי). ניתן להשתמש ב- 5617/6065 /ז6660זום לביצוע מספר פעולות, כדלקמן: > אכיפת אבטחה להגנה על אובייקטים במסד נתונים, מפולשיס חיצונייסם או ממשתמשיסם פנימיים שאינס מורשיס לגשת לאובייקטיםס אלה. % שכפול ה-ץזסז66זוסם (ספריית הרשת) במחשביס אחריס ברשת, כדי שיהיה זמין למשתמשים נוספים ועמיד בפני כשל. > חלוקת ה-ץזסז66זוס (ספריית הרשת) לשטחי אחסון הממוקמיס במחשבים שוניס על פני הרשת. בכך מתקבל יותר שטת זמין עבור ספריית הרשת כמכלול ומתאפשר אחסון מספר רב של אובייקטים. זו (ספריית הרשת) הוא גס כלי ניהולי וגם כלי עבור משתמש הקצה. ככל שהרשת גדלה, כך גדליס המשאביס שיש לנהלם. ככל שגדל מספר האובייקטים של משאביס ברשת, כך גדל הצורך ב- 561166 ץז0ס66זוס. 5הוהּווס חחה פכטסיוסא'וס/ש כפי שצוין קודס, 567/66 ץזס6זוס הוא אמצעי לארגון ופישוט גישה למשאבי הרשת. אולם, להקל על הגישה, 2000 פ5שסטחו/ תומכת בשני סוגיס של רשתות: קבוצות עבודה (פ5קטסזפָאזס/) ותתומים (פחובּחחסס). 5טסו))א'וס/צ 2000 פ5שוסטחו/ש קטסיואַא'וסעש (קבוצת עבודה) היא קיבוצ לוגי של מחשביס מרושתיס להס משאביס משותפים, כגון קבצים ומדפסות. חוהּוחספ (תחוס) הוא קיבוצ לוגי של מחשביס מרושתים שלהס 28090856 ץז0ל66זוכ |8ח66 (מסד ספריית רשת מרכזי) משותף המכיל חשבונות משתמשים ונתוני אבטחה עבור התחוס. לפעמיס מתייחסים לקבוצת עבודה (קטסזפָאזס/)) כרשת שיוויונית (ז0-066+-ז66ק), כיון שכל המחשביס בקבוצת העבודה יכוליס לשתף משאביס בצורה שוויונית, ללא שרת ייעודי, כמתואר בתרשים 1.3. כל מחשב ז6שז56 2000 פאוספחוצ ומחשב |8ח0ו1655סזק 2000 פשססחו/ בקבוצת העבודה מחויק 6פ5הבּפַבּז23 56600% 10631 (מסד נתוני אבטחה מקומל), המכיל רשימת חשבונות משתמשים ומידע אודות אבטחת משאבים עבור מחשב זה. 0 567/06 2000 5אוססח!\ 0 אפוס0חו/ מע 27 זט | == | נ! | = | 2000 פשסבחו/ == רו 1018591008 כו ב = - / / 0 פצעוססחו/ . |( ו008ו01655זש | - / / / 0 פשוססחוצ 5 תרשים 1.3 קטסזףָאזס\ 2000 פטוססחו\. כיון שכל מחשב בקבוצת העבודה מחזיק מסד נתוני אבטחה מקומי, ניהול חשבונות משתמשים ומשאבי אבטחה אינו מרכזי. למשתמש חייב להיות חשבון משתמש בכל מחשב שייגש אליו. כל שינוי שיעשה בחשבונות משתמשים, כמו שינוי סיסמה או הוספת חשבון חדש, חייב להיעשות בכל מחשב. אם שכחת להוסיף חשבון משתמש חדש לאחד המחשביס, המשתמש החדש לא יוכל להתחבר למחשב זה ולא יהיה לו גישה למשאבים בו. ל- 5קטסזףאזס/\ 2000 5וסטחו/ יש את היתרונות הבאים: > קבוצת עבודה אינה דורשת מחשב הפועל תחת זפצז56 2000 פווססחו/ להתזקת נתוני אבטחה מרכזייסם. > קל לתכנן וליישס קבוצת עבודה; אין צורך בתכנון ובניהול המורכביס הנדרשיס על ידי חוהוחסס. > קבוצת עבודה נוחה עבור מספר מחשבים מוגבל הנמצאיס בסמיכות זה לזה. קבוצת עבודה הופכת לבלתי מעשית בסביבה בת יותר מעשרה מחשביס. %> קבוצת עבודה מתאימה מאוד לקבוצה קטנה של משתמשים טכניים שאינס צריכים ניהול מרכזי. הערה בקבוצת עבודה, מחשב הפועל תחת זסעז50 2000 פאוססחו/ נקרא מחשב 6וס-0ח503 (מחשב עצמאי). ל- 5קטסזףאזס/\ 2000 פ5צוסטחו/ יש את החסרונות הבאים: > אין ניחול מרכני. > כל משתמש הוא מנהל המחשב שלו ולכן הוא חייב לעבור הכשרה כלשהיא. פרק 1: מבוא ל- 2000 פטוסטחוצ 21 5הוהּוחס 2000 5צצסשחו/ הוהּוהסס 2000 פשסצחוע הוא קיבוצ לוגי של מחשביםס מרושתים, להס 6 /60זוכ |%78ח66 (מסד ספריית רשת מרכצי), המכיל חשבונות משתמשיס ונתוני אבטחה עבור ה-חוהוחספ (תחוס). ב- 2000 פשסטחו/, מסד נתוניס זה מכונה ץזס%ס6זום (ספריית הרשת) והוא מהווה את מסד הנתונים שבתוך שירותי ץזסץ66זוק 606 של 2000 פאוססחו/צ. ה-ץזססס6זוסם (ספריית הרשת) שוכן ב-חופחחסס (תחוסם) במחשבים המוגדרים כ-5ז%0|8ח60 הוחסס (בקרי תתום) (תרשים 14). ז0|!6ז1ח60 הוהּוחסס (בקר תחום, ובקיצור 56) הוא שרת המנהל את נושאי האבטחה בתעבורת משתמש/תחום ומרכז את הניהול. הערה ב-ד פאוסטחו/ ה-5ז₪0|!6ח60 הוהוחסס הם או 806 (פזפ!|סזוחס6 הוהוחסם קש8866, בקרי תחום לגיבוי) או 6פפ (פזפ!|סח60 הוהּחחסם ץזהוחוזק, בקרי תחום ראשיים). ב-2000 פאוסטחו/ יש רק סוג אחד של ז6!|סשחס0 חוהוחסם. כל בקרי התחומים (265) הם 0665 (עמיתים, או שווים). חואוחוסס חוהחוססם זס|וסזזחסס ז||סזזחסס 16 6צוזס עזסזס6זום ץסוס6זום 85 5 זסוטקרחסס +חסוו6 וח 6 0 זסוטקוחסס +חפוו) תרשים 1.4 חוהּחחסכ 2000 פוססחו\. חווחסע (תחוס) אינו מתייחס למיקוס בודד או לתצורת רשת ייחודית. מחשביס ב-חן08ח60 יכוליס להיות ממוקמיס בסמיכות ברשת מקומית (אג)), או במקומות שוניס בעולס, כשהס מקושריס באמצעות מערכות תקשורת שונות, כולל תקשורת אנלוגית ותקשורת דיגיטלית 1508 (פאזסא6א |ּזופָום 56701665 6078660ח1), או 51 (11065 ז00ו500567 |פסופום, קווי מנוי דיגיטלייס). נושא התחומיס נידון ביתר פירוט בסעיף הבא, "065ו/567 /66007זוכ 2606 2000 פאוססחוציי. 2 507/60 2000 5שוססחו/ 5והוחסכ 2000 פוסחו/ מספקיס את היתרונות הבאיס : > חוהוחסס מספק ניהול מרכזי כיון שכל נתוני המשתמשים מרוכזים. > חוהחחסכ מספק נוהל התחברות יחיד לכל המשתמשים לקבלת גישה למשאבי רשת כגון קבצים, מדפסות, ויישומיס עבורס יש להס הרשאות. משתמש יכול להתחבר למחשב אחד ולגשת למשאביס במחשב אחר ברשת, כל עוד יש למשתמש הרשאות מתאימות עבור אותו משאב. > חוהוזסס מאפשר שדרוג כך שניתן ליצור רשתות גדולות ביותר. 0 פפצשסשחו/ 5 ז66%0וו 6עו+6 מכלול 5671065 ץז0ז66זום 6שוז6 הוא שירות ספריית הרשת הכלול ב-2000 פצוסבחו/. שירותי ץזס66זום 86006 מספקים נקודת ניהול יחידה עבור הרשת כולה ובכך מאפשריס הוספה, הסרה ושינוי מיקוס משתמשיס ומשאביס בקלות. שירותי ץזסז66זום ₪606 כוללים את ה-ץזס66זו0 (ספריית הרשת) ובו נתוניס אודות משאבי הרשת, כמו גם את כל השירותיסם המאפשרים זמינות ושמישות נתוניס. המשאביס המאוחסנים בספריית הרשת, כגון: נתוני משתמשים, מדפסות, שרתים, מסדי נתוניס, קבוצות, מחשבים ומדיניות אבטחה, נקראיס אובייקטיס. תכונות ץ66%07זו₪ 6עו46% מכלול 5670666 ץ6607זו 60/6 מארגן משאבים בצורה היררכית ב-פחוהחסס. חוהּוחסס (תהוס) הוא קיבוץ לוגי של שרתיס ומשאבי רשת אחריס תחת שס חוהחחספ יחיד. חוהוחספ (תחוסם) הוא יחידת הבסיס המשמשת לשכפול (חסטסו|60א) ואבטחה ברשת 2000 פאוסבחו\. כל חו8וחסכ כולל 56 (בקר תחוס) אחד או יותר. זס!!0ז4ח60 הוהּוחספ (בקר תחום, 56) הוא מחשב ז6/ז56 2000 פאוספחו/ המאחסן העתק מלא של ץזס66זום חובּוחסס. לפישוט הניהול, כל בקרי התחוס (פ65כ) בשירותי ץז660זו₪ 6066 הס 0665 (עמיתים), כך שניתן לבצע שינוייס בכל 26 (בקר תחוס) והעדכוניס משוכפלים בכל בקרי התחוס האחריס שב-חוחחסס תוך ומן קצר (התהליך הוא לא מיידי). שזווטה3ּ|563 (יכולת שדרוג) בשירותי ץזס66זום 860%6, ספריית הרשת (שזס66זום) מאחסנת נתוניס באמצעות 65 (מחיצות), שהס חוצציס לוגייס המחלקיס את ספריית הרשת לחלקיס ומאפשריס אחסון אובייקטיס רבים. אי לכך, ספריית הרשת יכול להתרחב ככל שהארגון גדל, ולאפשר שדרוג מהתקנה קטנה בעלת כמה מאות אובייקטיס להתקנה גדולה בעלת מיליוני אובייקטים. פרק 1: מבוא ל- 2000 פאוסחו) - 23 תמיכה בתקנים פתוחים (+וסקקט5 65זְּ0ה5%3 הסקס) שירותי /6600זום 8606 משלביס את המושג 6סַה365₪ (טווח שמות) של האינטרנט עס ץזסז66זום 6096 של דא פאוססחו/). השילוב מאפשר לאחד ולנהל את טווחי השמות המרוביס הקיימיס היוס בסביבות התוכנה והחומרה ההטרוגנייס ברשתות גדולות. שירותי ץ6001זום 606 משתמשים ב- 5/5%6 ₪36 הוהחחסם (פוזס, מערכת הקצאת שמות תחום) ויכוליס לנהל דו-שיח-נתוניס עס כל יישוס או ספריית רשת המשתמש ב- |₪700060 466655 ץ66%07זוס %ח4ופצ0ח110 (שהס1, פרוטוקול מצומצס לגישה לספריית רשת). שירותי ץז66זום 8606 גם משתפים מידע עם שירותי ספרייות | רשת אחריס התומכים בגרסאות ‏ 2 ו- 3 של סהסו, כגון 66 ץז0ס66זום |ופטסא (פסא, שירות ספריית הרשת של וו6עסא). וח5%6ץ5 6וחה3ּ הוהּוחסכ - 5אזפ 5 1600 606 משתמשים ב-5אכ (ח5/5%6 6ההבּא הוהוהסם) כשירות הקצאת שמות לתחומים (פחוהחחסכ). ולכן ה-65ח8א חוהוחסס (שמות תתוס) של 2000 פשוס4חו/ הס גס שמות במבנה 5אפ. 5אפ הוא שרת המחלק שמות ב-חופחסכ. השמות הס בפורמט של שמות אינטרנט כמו ח0ס050%.6ז6וח. אואואו. כמו כן, שרת זה מקשר בין כתובת 12 של המחשב לשמו (6050.00וח. צצאואו). ז8/ו56 2000 פאוססחו/ משתמשת ב-5כ דינמי, שמאפשר למחשבי לקות בעלי 800765565 60ח5519 ץ||63וההחץס (כתובות מוקצות באופן דינמי) להירשס ישירות בשרת 5אפ ולעדכן את טבלת השמות של 5 בצורה דינמית. 5אכ דינמי עשוי לבטל את הצורך של שימוש בשירותי הקצאת שמות אחרים, כגון 1%5) - 56/1066 פַחוהחבּא 6%ח%67ה1 פטסטחו/ש שבו עשתה שימוש דא פצוססחו/. הערה כד' ש-06ו/567 ץז00ס6זום 26006 ותוכנות לקוח משויכות יפעלו כנדרש, חובה להתקין ולהגדיר שירות 5אס. |70%060ק 466655 ץ66%07זו + 0ו6/ע0חו! - שהס ו שירותי +ז0ז60זו₪ 6006 משתמשיס בתקני אינטרנט על ידי תמיכה ב-קגס| ((₪70%060 466655 /66607זו 06100%ח110). קהכ 1 הוא תקן אינטרנט (1777 6-ח) לגישה לשירותי ספריית הרשת (עְז0ז6זום). הוא פותח כתחליף פשוט יותר לפרוטוקול גישה 0 (סחק). 500.א היא ערכת תקניס המגדירה שירות ספריית רשת מבוזר, שפותח על ידי ארגון התקניס הבינלאומי (150). שירותי ץ600זוסם 4606 תומכים בגרסאות 2 ו- 3 של ק3]. ץז66זום 606 משתמש ב-ק4ס! לתעבורת נתוניס בין ספריות רשת ליישומיס. הערה למידע נוסף אודות תקן 1777 6-₪, פנה לתקליטור המצורף לספר זה (1777.061 2-6 6165וזה 80%01 ת6). 4 567/60 2000 5אוססח!\ 5זוס-] סוחב3ּ )1 וב 0ה5+3 ז0ס1 +וסקקט5 שירותי /ז0ז66זו₪ 86096 תומכים בכמה פורמטים נפוצים של שמות. כתוצאה מכך, משתמשים ויישומיס יכולים לגשת לשירותי עזסס6זום ₪606 על ידי שימוש בפורמט אליו הס רגיליס. הטבלה הבאה מפרטת מספר פורמטיס של שמות הנתמכים על ידי שירותי ץ ס66זוכ ₪60/6. 2 ₪6 | שמות 822 6-₪ נכתבים בפורמט 16 8חח003 שוחה חפט ומוכרים לרוב המשתמשים ככתובות דואר אלקטרוני. סח ₪15 קה | | שמות קהס! משתמשים בשמות משויכים בפורמט 500.א. | 0 | של לגס 1 מציין את השרת האוחז בשירות' ץז0ס6זוס 606 ובשם המשויך של האובייקט. לדוגמה: ,5 = 0 רתח (= 1 / וח ס6. 60 ץח. 6 רה זט 5 /:קמס 1 .6005 = 0, הסופושו0= 6%,00ט00זס= 0 פָחורח8 |58זסטוח( | שירותי ץז0ס66זום 606 תומכים ב-6א0 המשמש ברשתות מבוססות (6א() חס ח6עחס6 | 2000 פאוסטחו/ להתייחסות ל-פוחטוס משותפים, מדפסות וקבצים ברשת. לדוגמה: סח 61!6 הח 6זה ח5סחחבּח זססטקותסס\ 5/6 6.60 .60 5 בכל עת, הממשק קובע את תקן השס שבו ניתן להשתמש. לעיתים ישמשו כל תקני השמות (לדוגמה, בעת התחברות), ולעיתים יידרש רק תקן מסוים (לדוגמה, תוכנית השירות קפ ! - כלי תמיכה של ץזסזס6זום 860₪06, דורשת הקצאת שמות בשיטת קהס )). מבנה +ץ66501זו 6עו46% שירותי ץזסז66זום 606 של 2000 פאוססחו/ מספקיס שיטה לתכנון מבנה אישי לצרכי הארגון שלך. אי לכך, עליך לבחון את המבנה העסקי והארגוני שלך לפני התקנת שירותי ץזסזססזום 86006. שירותי ץזס60זום 46006 מחלקיס את הרשת לשני מבניס : לוגי ופיסי. מבנה לוגי בשירותי ץז660זוש 6%6ה, עליך לארגן משאביס במבנה לוגי. קיבוצ משאביס מאפשר איתור לוגי של משאב לפי שמו ולא לפי מיקומו הפיסי. אובייקטים % (אובייקט) הוא ערכת אפיוניס ייחודית בעלת שס המייצגת משאב רשת. אפיון אובייקטיס (0%6פוו46 00[666) היא תכונת אובייקטיס בספריית הרשת. לדוגמה, אפיוני משתמש עשוייס לכלול את שמו הפרטי ושס המשפחה, מחלקה, וכתובת דואר אלקטרוני. פרק 1: מבוא ל- 2000 פאוסחו) - 25 בשירותי ץזסט66זום 6ע60ג, ניתן לארגן אובייקטיס ב- מחלקות/סיווגים (0|35565), שהן קיבוצ לוגי של אובייקטיס. לדוגמה, מחלקה של אובייקטים יכולה להיות משתמשים, קבוצות, מחשבים, תחומים, או יחידות ארגוניות. הערה 096% זפחופזחס6 (אובייקט מכולה) הוא אובייקט שיכול להכיל אובייקטים אחרים. לדוגמה, חוגוחסס (תחום) הוא אובייקט מכולה. טס - יחידות ארגוניות 4 (וחט |8ח2800ח93זס, יחידה ארגונית) היא אובייקט מכולה, המשמש לארגון אובייקטיס בתוך חוגוחסס ליצירת קבוצות ניהול לוגיות. 00 יכול להכיל אובייקטיס כגון חשבונות משתמשים, קבוצות, מחשבים, מדפסות, יישומיס, קבציס משותפים, ויחידות ארגוניות אחרות. היררכיית היחידות הארגוניות בתוך חוחססם עצמאית ונפרדת ממבנה תחומיס אחרים - כל חווחסס יכול ליצור מבנה יחידות ארגוניות עצמאי. 5הוהּוחספ - תחומים יחידת הליבה של המבנה הלוגי בשירותי ץ0ז66זום 6006 היא ה-חוףוחסס (תחוס). קיבוץ אובייקטיס ל-חו8וח₪0 אחד או יותר מאפשר לשקף את ארגון החברה שלך בתוך הרשת. כל האובייקטיס של רשת קיימיס בתוך חופוחסק, וכל חוחחסש מאחסן נתוניס רק על האובייקטיס שהוא מכיל. תיאורטית, ז!|סח60 חוהחחספ (בקר תחום, 6כ) יכול להכיל עד 10 מיליון אובייקטים, אך מיליון אובייקטים ל-חוגחסס הוא גבול התמיכה (הבדוק). חוהוחסכ (תחוס) מהווה ץז8סחטספ /566017%. גישה ל-6605[פס חוהחחסכ מבוקרת באמצעות 5 007000 466655 (₪61, רשימות בקרת גישה), המכילים בתוכס |סשח60 466655 5 (05, ערכי בקרת גישה). מדיניות האבטחה והגדרותיה, כגון זכויות ניהול, מדיניות אבטחה ו-461 אינס חוצים מ-חוףוחסכ אחד למשנהו. ל-זסו8 150חו0/ הוהוחסס יש זכויות מוחלטות לקביעת מדיניות אך ורק ב-חוףוחספ שלו. הערה חוהחסס (תחום) מכונה בשם חסטסטזהק (מחיצה) של שירותי ץס6זוס 6צ60. כל התחומים בתוך 07656 (יער) יוצרים 5670065 ץזספזום 606 (יערות מתוארים בהמשך פרק זה). חוהוחסס (תחוס) טיפוסי יכלול את סוגי המחשביס הבאים: + 065 הפועלים בסביבת ז5067/6 2000 5שסשחועש - כל 06 (בקר תחוס) מאחסן ומתחזק העתק של ה-ץזסס6זוס (ספריית הרשת). פרוט בהמשך פרק זה. <> 507/075 וסט הסוא הפועלים בסביבת זסעז50 2000 5/טסטחו//ש - זססוחסוח (שרת חבר) הוא שרת שאינו מוגדר כ-06 (בקר תחום). הוא אינו 6 567/6% 2000 5אוססח]\ מאחסן נתוני ץז0ו66זו0 ואינו יכול לאמת משתמשים ברמת ה-חווחסס, אלא ברמה המקומית (|1068) בלבד. 5670615 ז6טוח6!י! מספקיס משאבים משותפים כגון תיקיות משותפות או מדפסות. + מחשבי לקוח הפועלים בסביבת |3ח0ו01655יוק 2000 5שסטחוע - מחשבי לקות הפועליס בסביבת מחשב שולחני של משתמש ומאפשריס לו גישה למשאבים בתחוס. 5 וד (עצים) 6זד (עץ) הוא קיבוצ היררכי של (5)חופוחסכ 2000 פצוססחו/, אחד או יותר, המאפשר שיתוף משאביסם גלובלי. עצ יכול להכיל חוהחחסכ 2000 פוססחו/ בודד. אולס, ניתן ליצור טווח שמות רציף גדול יותר על ידי חיבור מספר פחוףחחספ (תחומים) במבנה היררכי. פרק 1: מבוא ל- 2000 פאוס0חו) - 27 כל ה-5ח081ח0כ (תחומים) בעצ משתפים מידע ומשאביס ומתפקדים כיחידה אחת. יש רק 01766001 אחד בע תחומים, אך כל חופוחסכ אוחז את חלק ה-ץצזסטס6זום המכיל את נתוני חשבונות המשתמשיס של תחומו הוא. בתוך עצ, משתמש המתחבר דרך חוהחחסס (תחוס) אחד יכול להשתמש במשאביס בתחום אחר, כל עוד יש למשתמש את ההרשאות הנדרשות. 0 פסשחו/ משלבת את נתוני ה-ץזסזס6זוס (ספריית הרשת) של כל התחומיס לספרייה אחת בודדת, ובכך מאפשרת נגישות גלובלית לנתוני כל חוהחחסס (תחוס). בנוסף, כל חוחססם מספק אוטומטית תת-ערכה של נתוני התתחום שלו לשירותי ץזסל66זו 60/6 כאינדקס, הנמצא על ה-5ז₪0|!6ח60 חהוהוחסש (בקרי התחומים). משתמשיס מחפשים באינדקס זה משתמשים אחרים, מחשבים, משאבים ויישומים בכל עץ התחומיס. לכל התחומים בעץ בודד יש 5006013 (סכמה) משותפת, שהיא הגדרה רשמית של כל סוגי האובייקטיס שניתן לאחסן בפריסת ץזסל66זוכ ₪60/6. בנוסף, לכל התחומים בעץ בודד יש פַס!633 !61053 (קטלוג גלובלי), שהוא מחסן הנתוניס המרכצי עבור אובייקטיס בעצ (66ז1) או יער (650זסת). לכל ה-5חו8סכ בתוך עצ (66זד) בודד יש גם טווח שמות משותף ומבנה שמות היררכי. 6 (טווח שמות) היא ערכת חוקיס לנתינת שמות המספקת את המבנה ההיררכי או ה780 (נתיב), של עצ. בהתאס לתקני 5אפ קובעים כי שוח חוהוחסס של חוהוהסס-1!6ח6 (תחהוס-צאצא) הוא השס היחסי של שס הצאצא עס סיומת שהיא שס תחוס ההורה. שס של עצ תחומיס צריך להוביל לשס החברה כפי שהוא רשוס באינטרנט. האתר של חברת ₪67050% הוא חוףוחסס ראשי. כתובת ה-חוהחחסכ היא הח 67050.60וחז. אס החברה תפתת הוההסס-0וה6 חדש בשס חס|ַח5, אז כתובתו תהיה ו 050.60 67ורח. רהס|8ח5. ה-חוהחחסס החדש (חסוַח5) יורש את שס ה-חוףוחסס-6חםהְהּק. בשירותי עץזסז66זוש 6ע60ג, עצ (66זד) מוגדר על ידי: > היררכיה של פחופוחספ (תחומים). > טווח שמות רציף (65066חבּא). + יחסי אמון בין תחומיס, מבוססי פרוטוקול 05ז06ז6א. > סכמה (560688) משותפת. > קטלוג גלובלי (6813|00 |6|098) של רשימת כל האובייקטים בעצ. יערות (5ז65זס) % נ(יער) הוא קיבוצ של עצ (66זד) אחד או יותר. יערות מאפשרים לארגוניס לקב מחלקות (או לאפשר לשני ארגוניס לשלב בין רשתותיהס) שאינן משתמשות באותה צורה של נתינת שמות ופועלות בנפרד, אך נדרשות לתקשר עס הארגון כולו. 8 567/60 2000 5אוססח]!\ העציס ביער שותפים לאותה 56688 (סכמה) ואותס חוקים הנוגעיס לעבודתס המשותפת של אובייקטים. לכל ה-5חווחסכ ביער יש 6913/08 610531 (קטלוג) ומכולת (ז6חו%8חס6) תצורה משותפת. יער מוגדר על ידי: > סדרת עציס אחת או יותר. > טווחי שמות לא-מחוברים בין עציס אלה. > יחסי אמון בין עציס, מבוססי פרוטוקול 05ז6פז6א. > סכמה משותפת. > קטלוג גלובלי של רשימת כל האובייקטים ביער. האובייקטיס של ה-665זד חופוחספ, המהוויס את היער, זמיניס לכל האובייקטיס של המשתמשים ביער. אולס, בעת גישה לאובייקטיס באותו יער אך בעציס שוניס, על המשתמש לדעת את מלוא שס ה-חואחחס או לפחות להיות מסוגל לעיין (ספאוסזם) ולזהות הררכיית תחומיס בעת דפדוף ברשת הארגון הפנימית בעת חיפוש אחר משאבים. 5 פהסוז6!3 זפטזוד (יחסי אמון) תחומיס (פ5חו8וחסכ) בע מחובריס יחד בצורה שקופה על ידי יחסי אמון דו-כיוונייס מבוססי פרוטוקול 66706705. יחסי אמון דו-כיווניים מבוססי פרוטוקול 6706705 50 6ע0ו5ח8ט 06705ז6א), משמעותם היא שאם ג חוהוחסם סומך על 8 חוהוחסם, ו-8 חוהוחסם סומך על 6 חוהוחסכ, הרי ש-4 חוהוחסם סומך על 6 חוהוחסם. אי לכך, ל-ח|8וחסש המתחבר לע יש מייד יחסי אמון עס כל תחוס בעצ. יחסי אמון אלה יוצריס מצב בו כל האובייקטים בכל התחומים זמיניס לכל שאר התחומים בע. יחס אמון (קוח5ח6|800ז זפטזד) הוא קשר בין לפחות שני פחוחסס (תחומיסם) שבו ה-חו08ח00 פחטפטזד מכבד את אימות ההתחברות של ה-חו008 60ז5טש. ניתן להעניק לחשבונות משתמשיס וקבוצות שהוגדרו ב-חו8ו00 60פטזד זכויות והרשאות משאביס ב-חו0ח00 פחחפטזד, אף שחשבונות אלה אינס קיימים במסד נתוני ספריית הרשת (561/1665 28582856 ץז0ל66זוכם) של ה-הוהחחס0 פהטפטזד. תרשיס 1.6 מתאר את ההבדל בין סמיכות דו-כיוונית של זא פשספח/ והדגם הפשוט יותר של סמיכויות דו-כיווניות משורשרות (פספטד 6עחופח8זד עְבּאו-סעצד) ב-2000 פאוססחו\. פרק 1: מבוא ל- 2000 פאוסחו) - 29 וז !ןא 8-8 0 ך6ז פאוסוסחו/ 5 וז 6/ן511והזז עבשו-סעוך ---!00ר 0151ז616-1!כן רה ס6) (קוהפחסו6!31'ו 51טו+ עה/ו-סע 0 אפמטוססחו/ תרשים 1.6 יחסי אמון 5חוהחחס דא פאוסחוצ וב- 5הוהוחסס 2000 פאוססחוצו. ב-זא פשססחו/ ובגרסאות קודמות, יחסי אמון בין-תחומיס מוגדרים באמצעות 605 00ספטזד עְבּ/)-8ח0 (יחסי אמון חד-כיווניים) בין 565 (בקרי תחוסם). כל מערכת יחסי אמון חייבת להיווסד ולהיות מנוהלת באופן עצמאי. ניהול יחסי אמון חד-כיוונייס בין 5חופוחסכ (תחומים) על פני רשת גדולה היא משימה מורכבת. 0 ז507/60 2000 5שוססחו/ קוהפהסוז6|!3 זפ5טוד 2000 8שסחועע | - כאשר הוהחססם (תחוס) מתחבר ל- 1166 חו00709 2000 5אוס6חו/, מתהוויס יחסי האמון, בין התחוס החדש לתחום השורש או תחום ההורה של העצ, באופן אוטומטי. זפטזד 6וטופחפזד היא תכונה של מערכת 6706705א4, המספקת את האימות וההרשאה המבוזריס במחשבי 0 פצוססחו)\. קוחפהסוזְ₪6|3 %פטוד צְהּש-שד - מנהל הרשת יכול להגדיר חשבונות יחסי אמון חד-כיוונייס עבור תחומיס מסוימים, כאשר יחסי אמון דו-כיוונייס אינס מתאימים. יכולת וו קיימת לצורך תמיכה בחיבור ל-4.0 זא פאוספחוש ותחומיס מוקדמים יותר, ומאפשרת הגדרת יחסי אמון עס תחומיסם ביערות אחרים. הערה ניתן להגדיר יחסי אמון חד-כיווניים כנדרש באמצעות תכונות התחום ב-ח1-קְ8ח5 (תוסף תוכנה) של ה-זסְסַּח13 6ו5 (מנהל האתר). חו-קְהח5 (תוסף תוכנה) הוא סוג של כלי (תוכנה קטנה/שגרת פקודות) הניתן להוסיף ל- 506חה60 הנתמך על ידי 6א₪ (600506 %ה130306006 0507%זסוו). ויו ו-5חו-מַח5 נידונים בפירוט בפרק 6. שימו לב! ב-4 דא פוסטחוו אין אפשרות של שירשור יחסי אמון בין 5חופוחסס. מבנה פיסי המבנה הפיסי של שירותי ץ 600זוסם ₪10 משפיע על יעילות השכפול בין 5 הוהוחספ (בקרי תחוס). 0-5 הובּוחסס 6 (בקר תחום) הוא מחשב 567/67 2000 פאוססחו/ המאחסן העתק של ה-ץוסטספזוס (ספריית הרשת). לכל ה- 065 שב-חוהוחסכ יש העתק מושלס של ה-ץז660זו0. כאשר מתבצעת פעולה שתוצאותיה עדכון ה-ץז66זו (ספריית הרשת), 2000 פאוססחו/ משכפלת את העדכון באופן אוטומטי בכל שאר ה-065 שב-חופוחסס. עדכוניס חשוביס במיוחד, כגון שינוי סיסמה או נעילת חשבון לקות, משוכפלים מייד בכל ה-חו8וחסס. עדכוניס חשובים פחות מחכים לעדכון המתבצע כל מספר דקות, אלא אס כן מתבצע עדכון/שכפול ידני. אתה יוצר חשבון משתמש פעס אחת, הנרשס על ידי 2000 פוססחו/ ב-ץזס66זום אשר ב-חופוחסם. כאשר משתמש מתחבר למחשב שב-הוהחסכע, בקר תחוס בודק את ה-ץ66007ז01 (ספריית הרשת) לאיתור שמו של המשתמש, סיסמה והגבלות התחברות, כדי לאמת אותו (את המשתמש). כאשר יש מספר 5ז0|!6ח600 חוהוחסם, הס משכפליס את נתוני ה-ץ01ז66זו0 של עצמס תקופתית. רק מחשביס הפועליס תחת מערכות הפעלה 50 2000 5אוססחו//, ‏ 507/68 660חַ40/8, או 567/68 זססהססמּזהס יכולים להיות מוגדריס כ- 5ז80||6ח60 חוהּחחספ (בקרי תחוס) ברשת מבוססת 2000 פצוסבחו/. פרק 1: מבוא ל- 2000 פששססחו/ 1 5 (אתרים) המושג 5156 (אתר) מוכר מיישומי משפחת מוצרי 886601066 50%סזסו₪1. מושג אה נכלל ביישומים של שירותי ץזסססזום 86146; אולס, הוא שונה ממושג האתר שבמוצרי 6 +)₪11070506, = כגון | 06ח8ח6אם 0506זסו1!. | בשירותי ץזס6שזוק 60086 | של 0 פצוססחו/), מושג האתר משתמש במושג הקייס 66חס50 (ק1) |05060ז 6%חזס%חך (תת-רשתות בפרוטוקול אינטרנט) לקביעת גבולות אתריס משקולי 8666ד חספסו|ק₪6 (תעבורת שכפול). ההבדל הבסיסי בין אתריס בשירותי +ז0ז60זוש 8606 ומוצרי 6 השונים הוא שאתרי שסטסשזום 60/6 מוגדריס כטוות 65חטט5 קן (תת-רשת ק1). במוצרי 886601666 כגון 5067/01 06ח8ח6א5 50%סזסו₪1, אתר הוא קיבוצ לוגי של שרתים שניתן להגדיר בלי להתייחס למיקומס הפיסי של השרתים עצמס. ביסודו, ץטסזוס 606 הוא אוסף של טווחי תת-רשתות <1. לדוגמה, אתר יכול להיות מוגדר כטווח ז6חטט5 (תת-רשת) 192.168.10.0/24 עד 192.168.20.0/24. אתר אחר, בקצהו השני של קישור אג\ יכול להיות 172.20.10.0/24 עד 172.20.20.0/24. אולס, שני האתרים עשויים להיות חלק מאותו חוהוחס 2000 פאוספחוצ. הערה כיתוב 24/ שמשמש בדוגמה הקודמת, מייצג 24 סיביות "1" משמאל לימין בכתובת המיסוק (85%! ז6חטט5) אשר בייצוג עשרוני תיראה כך 255.255.255.0. כיתוב 22/ מייצג 22 סיביות "1" משמאל לימין בכתובת המיסוק, ולכן בייצוג עשרוני תיראה כך 255.255.252.0. אחד היתרונות של שירותי עץז0ז66זו₪ 606 הוא ש-5חו8חחסס יכוליס לגשר על מרחקיס גיאוגרפיים בטופולוגיות שונות המחובריס בקישורי אגשו, ועדיין להישאר שקופיס למשתמש. אולם, מידת רוחב פס אג/ הזמין היא תמיד שיקול. על ידי הגדרת קבוצות תת-רשת מקומיות כאתרים, מנהלי רשת יכוליס לשלוט על 8066זד ח0800ו|₪60 (תעבורת השכפול) שבין תת-רשתות, ועקב כך בין אתרים. התוצאה היא תעבורת שכפול מופחתת על פני קישורי א8/צ. רעיון האתר משמש גם עבור משתמש המחפש 06 (בקר תחום) כדי לקבל אישורי התחברות. משתמש מאתר אחד עשוי לשבת מול תחנת עבודה באתר אחר. כדי שהמשתמש יאושר, ייתכן שיהיה צורך למצוא בקר תחוס באתר המשתמש. השוואת אתר המשתמש לאתר תחנת העבודה (דהיינו השוואת תת-רשתות) יסייע באיתור 06 מתאים. 2 567/68 2000 5אוססח!/\ סיכום שיעור שירות ץז0ז66זום 606 מספק את האמצעים לארגון ופישוט גישה למשאביס במערכת מחשב מרושתת. 2000 פאוספחו/ תומכת בסביבות רשת מאובטחות בהן משתמשיס יכולים לשתף משאביס משותפים, ללא תלות בגודל הרשת. 2000 פאוססחו/ תומכת בשני סוגיס של רשתות: פקטסזפָאזס/ (קבוצות עבודה) ו-פחוהחחסס (תחומים). 0 פאוססחו/ כוללת שירותי ץזס66זום 606, שהוא שירות ספריית רשת המספק נקודת ניהול אחת עבור הרשת כולה. שירותי ץז600זו₪ 606 מאפשריס להוסיף, להסיר, ולהזיזּ משתמשים ומשאביס במהירות. היא מפרידה לחלוטין את המבנה הלוגי של היררכיית ה-חואחסס מהמבנה הפיסי. המבנה הלוגי מורכב מאובייקטים, יחידות ארגוניות ((00), 5חופוחסש (תחומים), עצים (6659ז1) ויערות (650ז0ס=). כאשר מחבריס חוהחחסכ ל-₪66 הוההחס 2000 פאוסחחו/, נוצריס 0וח5ח6|80ז פטזד מבוססי פרוטוקול 46706705 באופן אוטומטי בין ה-חוחססם החדש ל-ה|0008 %ססח או חו8וח00 +ח6זהץ של העצ. המבנה הפיסי של היררכיית ה-חוהּחזסס מורכב מ-65כ ו-51665. פרק 1: מבוא ל- 2000 פושספחו) - 33 שאלות סיכום השאלות הבאות מיועדות לחיזוק הנושאיס העיקריים שנידונו בפרק זה. אס אינך יודע את התשובה לשאלה, חזור ועיין בשיעוריס המתאימיס ונסה לענות על השאלה שנית. תשובות לשאלות נמצאות בנספת 4. השאלות מופיעות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זק הססהותזס)חו ץ6א 66זס)חוז 0+ 060ח6סחו 6ז3 5הסספסטף פחוצוסווס+ סחד 0 0ה6550! 806וזקסזקקהּ 66 שוסועסז , הסופסטטף 8 זסאופחהּ 0+ 6|סהחט 6זה טסץ ]1 .זססקהת6 .4 או סק חו 0חהט0ז 26 ח68 5חה0 5סטף 6 0ם 5זסאופחה .חובח3 הסספסטוף 606 שש הסתז (5)חה00ו60 ]567/60 66הווקסזקקה3 6ו₪ 0השההה6600ז 0ס% טסץ 35660 5הה תחסו|6 ג .1 6 חס 08560 15 8008 הו 6600 זטוסץ .%הסותחסזוטח6 5וח זס+ 2000 פאוססחו/צ :זה 6 חחואוסו|ס+ 3 280 6800081005 306]סכ]60 6ה% %0 6066060 376 01665 6לסוח6ז ||ה > .6605 ח 600 (005 10 ההחץ ז68%0ז0) 50660 -חוח עץ 66% .8 פס0חו/ זס |8ח0ו655?סזק 2000 פאוססחו/ חטז 5ז0פט 10,000 וא * :זו 6 |ההססס6חג פחואוסו|ס? 6ח% סח 1 11670505 8 פַהוחחטז ז6!05%0 ז567/6 שטו|וס3|והבה -חפוח 8 3600655 ||וש 51065 ||ה. > זו 00 זסכן 06655015זכ או5 השוצ זס6|5% ז567/6 -סא ג .08080856 7.0 ז0ס/5 ]6 6 806טקט 0 פחהו סח 6זהּ 6ז6ח+ חב ,30600816 15 66 6סוטסזס 60 2000 פאוססחושצ 01 חהסטו60 חה תטז ||וצ 5זסעז56 זסוסס ||ה * 6 60 866655 חן -|018 300 ,5607/1065 %חחזק 300 6 08516 ,567065 ץז סס66זוס סח 5 זטס? 0+ 6חס 10 6זסהשץח3 הט |ווו 567/65 656חד > 680 8% 60+זסקקט5 05675 01 זסטוחטח 66 חס 08560 06 |!|ואו 88ח21ו5 ז66550סזק > ז066550זכ 016ח51 8 הובזחסס |ווצ 5106 0%6וח6ז |(הרח5 8 ,6!קותהאס זסת .5106 זס .06655075ז2 זטס1 חו%8חהס6 ||וש 510 6ז8זסקזס6 6 חן 5ז567/6 ||ה 6!וחעו || זס] 56|66060 06 |!|וש 2000 פאוססחוש 06 חהססו60 זסע567 6חס ,סוקופ .6 וח 8חוע567 5זסוק וח ס6 .5 2500 500 ||וא 5067/1665 ץזסס60זוש 606 חו הוהוחסם הִסה8ם > ?7 דא 5אוססחו/ 6086 זסטס 60ז6ז6זק זסטוזם |אסצ 8 15 צְחצ .2 6 ₪568 הה0)] 567/|065 80600006 666ססזק ‏ 2000 פאוססחו) 0065 (וסת .3 ?7 הסו|כסהּ ?7 זכ 2000 5אוס0ח!/ 8665 6ע0ט66אם 66 01 +הסהסקותסס החש .4 ?ו 0 8 0ח3 קטסזףאזסשו 8 ה06066 66ה 0117076‏ זההחזק 66 15 +הח/צ .5 ?7 ץ 0600 8 +0 056כ טק חב 50-66 שר 15 +הח/צ .6 4 567/60 2000 5אוססח!\ . לקוח ביקש ממך להמליץ על גרסת שרת 2000 פוספחו/ המתאימה לסביבת העבודה שלו. המלצתך מבוססת על האפיונים הבאים: > כל המשרדיס המרוחקיס מחוברים למשרד הראשי ולמרכז המידע באמצעות חיבוריס מהירים (מהירות גדולה מ- 05ט10). % כל 10,000 המשתמשים מפעילים מערכות הפעלה 2000 פוסטחוש או 8 פצוס0חו/. כמו כן קיימות הדרישות התפקודיות הבאות: %> כל האתריסם יגשו לאשכול שרתים מסוג זמינות גבוהה המריצ 86 7.0 ז6עז56 5001 670506ו1]. בארגון קייסם אשכול בעל שני שרתיס כשבכל מחשב ששה מעבדים, ואין כוונות לשדרג את האשכול. > כל שאר השרתים יפעלו תחת מערכות הפעלה 2000 פאוססחו/ לאפשר ולספק שירותי ץז660זום 860/6, שירותי קבציס ומדפסות בסיסיים וגישה לרשת באמצעות חיוג. > שרתיס אלה יהיו בעלי אחד עד ארבעה מעבדים כל אחד. מספר המעבדיס יתבסס על מספר המשתמשים שכל אתר תומך. לדוגמה, אתר מרוחק קטן יכיל שרת בעל מעבד בודד בעוד שכל השרתיס באתר המשרד הראשי יכילו ארבעה מעבדים. למען הפשטות, תיבחר גרסת שרת של 2000 פשספחוצ עבור כל המחשביס המשמשיס בתפקיד זה. + כל חוהחחסכ בשירותי ץז660זוסם 4606 יתמוך ב- 2,500 משתמשים. . מדוע עדיף להשתמש במנהל התקניס מסוג ואפש על פני מנהל התקנים מסוג ירושה של דא פאוספחו/\ז . כיצד 2000 פווספחו) מגנה על שירותי 6600%6א₪ מיישומי מצב משתמש! . איה רכיב ב-6000/6א₪ מאפשר מערכת ריבוי משימות מאולצת (ע0ח66זס) ב-2000 פאוססחו\? . מה ההבדל העיקרי בין 5קטסזפָאזסצ (קבוצת עבודה) ל-חופּחחסכ (תחוס)! . מהו המבנה של 5067/6656 /ז660זוס ומהי מטרתו? פרק 1: מבוא ל- 2000 פשספחו) | 35 פרק 2 התקנה והגדרה של ]5066 2000 5ששססחו/ שיעור 1 הכנות להתקנת זסעז56 2000 פשוסצחו/צ 3 שיעור 2 התקנת זפעז56 2000 פעשסוחו/ש - ו שיעור 3 שדרוג ל-זסעז56 2000 פשצסטחו/ש ב שיעור 4 איתור תקלות בהתקנת זסעז56 2000 פשוסשחו/ש .4 92 שאלות סיכום ...04 אודות פרק זה פרק וה הוא הכנה להתקנת 56/6 2000 פוסשחו/). הוא סוקר את המידע הדרוש להכנת ההתקנה ואת הצעדיםס המקדימיס להתקנה. הפרק מתקדסם דרך שלבי ההתקנה השוניס וממשיך ודן בשדרוג ל-ז6שז56 2000 פאוססחו\. הפרק מסתיים בשיעור על איתור תקלות התקנה של ז6/ז56 2000 פאוססחו/ש. פרק 2: התקנה והגדרה של ז8ז56 2000 פשססחו) - 37 לפני שתתחיל לביצוע השיעוריס בפרק ה נדרש הציוד הבא : > מחשב הממלא אחר דרישות סף של חומרה כמפורט בהקדמה. + תקליטור התקנה של ז567/8 2000 פאוססחו\. 8 567/68 2000 5אוססח!/\ שיעור 1: הכנות להתקנת ]5016 2000 5צושססחו/ לפני התקנת ז6שז56 2000 פווססחו/ש, עליך לאסוף מידע ולקבל החלטות על אופן התקנת התוכנה. ‏ פרק זה מספק ‏ את היסודות הנדרשים להתקנת 5 2000 פאוססחו/). הוא מתאר את המטלות שעליך להשלים לפני ביצוע ההתקנה עצמה. לאחר שיעור זה, תוכל = להכין התקנה של זסטז56 2000 פאוססחוצ על ידי השלמת מטלות מקדימות להתקנה כגון זיהוי דרישות חומרה ואיסוף המידע הדרוש לביצוע ההתקנה. זמן לימוד משוער: 90 דקות הכנות להתקנה בעת ההתקנה, מבקשת תוכנית ההתקנה של 2000 פווססחו/ מידע על אופן ההתקנה והתצורה הנדרשת של 2000 פצוססחו/. עליך לאסוף את כל המידע הנדרש. הכנה טובה מונעת תקלות בעת ההתקנה ואחריה. לפני התחלת הליך ההתקנה של 2000 פווספחו//, עיין ברשימת המטלות המפורטות בטבלה להלן. כל מטלה נידונה ביתר פירוט בסעיפיס הבאים. תחילה יש להשלים רק את שתי המטלות הראשונות בפרק זה - תוך שהנך מוודא שהמחשב שברשותך עומד בדרישות הסף של החומרה ולאחר ביצוע בדיקת תאימות החומרה. שאר המטלות מושלמות בעת ההתקנה הממשית של 567/68 2000 פוספחו/!), המתבצעת בתרגיליס המופיעיס בהמשך פרק זה. טבלה זו מיועדת רק להכינך להתקנה, כך שתוכל להתקין את ז6/ז56 2000 פווספחו/ ללא עיכובים מיותריס. ודא שהמחשב שלך עומד בדרישות הסף של החומרה. לדוגמה, מעבד 1332 ותטחח6ק לפחות, אם כי רצוי מעבד חזק הרבה יותר. בדוק את כל החומרה (מתאמי רשת, מנהלי התקני התצוגה, כרטיסי קול, כונני תקליטורים, כרטיסי לוח-אם וכו') ודא שהיא תואמת על ידי עיון ב- ₪61 1150 !וטק 60 6זבצוחזהוז, רשימת חומרה תואמת עבור 2000 פוססחו)/). קבע את האופן שברצונך לחלק למחיצות את הדיסק הקשיח עליו תתקין את זז 2000 פאוססחו/. בחר מערכת קבצים המתאימה לדרישותיך המספקת את השירותים הדרושים. בחר 5"]ד, אלא אם נדרש להפעיל יותר ממערכת הפעלה אחת מהמחשב. פרק 2: התקנה והגדרה של זפז56 2000 פשספחו) - 39 מטלות (המשך) בחר בסוג רשיון הפעלה. תוכל להחליף לרשיון מבוסס לקוח 5680-זסק) מרשיון מבוסס שרת (6/ז56-זסק), אך לא להיפך. בחר את סוג הרשת (פקטסז6אזס/ או חווחסכ) אליו יצטרף המחשב שלך. אם ההתחברות היא ל-חוהוחסכ (תחום), נדרש מידע נוסף כגון שם חוגוחסכ ושם חשבון המחשב שנוצר עבורך. כשברשותך חשבון ז507800וחווח0ג וסיסמה עבור ה-חוחחסכ (תחום), תוכל ליצור חשבון למחשב בתוך ה-חוגּוחסס. קבע אם לבצע התקנה חדשה או לשדרג גירסה קיימת של שרת דא. לא ניתן לשדרג ח5%900אזוס/ דא פאוססחוצ או א9 5אוססחו/ ל-זסע567 2000 פאוססחוצש. בחר מהיכן תתבצע ההתקנה: דיסקטים, תקליטור או דרך הרשת. בחר את הרכיבים שנדרש להתקין, כגון 56/1665 פַחואוסצסס או 6 0חוא06ח1 50%סזסווז. בנוסף למטלות המפורטות ברשימה לעיל, יש לבצע את המטלות הבאות להכנת ההתקנה ומניעת תקלות אפשריות. עבודה עם - 5אפ בעת יצירת חופוחסכ 2000 פטוססחו/ץ, חייב שירות 05 (וח5/506 6וחב3א הוהּוחספ) להיות מוגדר ופעיל. אס נדרש להצטרף ל-חוגוחספ (תחוס), יש לדעת את שס 5אפ שהמחשב מצטרף אליו. אס 25 אינו פעיל, ניתן להתקין אותו בעת יצירת 56 (בקר תחוס) או בעת קידוס שרת לתפקיד 6. רישום נתונים עליך לרשוס את הנתונים הבאיס: מערכת הפעלה קודמת (אס היתה), שס המחשב (אם המחשב ברשת), שסם קבוצת העבודה (קטסזפָאזס/)) או ה-חופחסס (אס המחשב ברשת), וכתובת ?1 (אס אין שרת ק6חכ - |₪70%060 הסס3זטסוחס6 105% 6וותהחץם, או אס שרת ₪65 הקיים לא ישמש למיעון 1 דינמי). הערה לסה - הינו שרת המחלק, באופן אוטומטי, כתובות ;ז. 0 567/06 2000 5אוסוסח!/\ גיבוי קבצים לפני התקנת ז6/ז56 2000 פוססחו/, גבה את הקבציס שברצונך לשמור. ניתן לגבות לדיסק, קלטת גיבוי, או למחשב אחר ברשת. ביטול דחיסה לפני התקנת 2000 פשס6חו/ יש לבטל דחיסה ב-0!065ס/ שנדחסו באמצעות 6 או 650866!פטסש. אין להתקין 2000 פווספחו/ על כונן דחוס, אלא אס נדחס באמצעות תוכנית שירות דחיסה של 5חז1). פ6חטוס של 650806טס או 6 נוצרות ב-א9 פאוססחו/. לא ניתן לשדרג מערכת הפעלה א9 פשוס4חו/ ל-ז567/6 2000 פשוספחו/ אך היא יכולה להמשיך ולפעול בדו-קיוס על מחשב הפועל בסביבת ז6/ז56 2000 פאוססחו\. ביטול שיקוף דיסק (פחזוסזזו!וא 5%ופ) אם אתה מתקין עותק נקי (חדש) של 2000 פשספחו/ ובמחשב היעד הותקן חוזסזווא 15% דא פצוססחוש (שיקוף דיסק דא פוססחו/ במובן של יצירת תמונת ראי. כלומר, שני הדיסקים רושמיסם נתוניס במקביל, כך שאס דיסק אחד מפסיק לתפקד, ניתן להמשיך ולעבוד עס הדיסק השנ, בטל (876086) אותו לפני הפעלת תוכנית ההתקנה. תמיד ניתן לחזור ולהגדיר שיקוף דיסק לאחר השלמת ההתקנה. אס אתה משדרג מערכת ל-2000 פווססחו/), תוכל להשאיר את שיקוף דא פאוססחו/, בעת הפעלת תוכנית ההתקנה. הערה להשלמת התקנה חדשה של 2000 פאוססחוצ לא נדרש לבטל שיקוף דיסק ברמת החומרה, כיון שמערכת ההפעלה אינה מודעת ל-₪210 (6א5ח06א6ח1 ]0 ץ8זות 30% 0ח₪60 %5) המיושם בחומרה. ניתוק התקני אל-פסק (5קט) 5 - התקן עס סוללה הנמצא בין החשמל שבקיר למחשב. בעת הפסקת חשמל ו/או נפילת מתח, הסוללה שבהתקן מספקת חשמל למחשב, ובכך מאפשרת את כיבוי השרת באופן מסודר. אם התקן אל-פסק כלשהו מחובר למחשב היעד שלך, נתק את הכבל הטורי, בין ה-55 למחשב, לפני הפעלת תוכנית ההתקנה. תוכנית ההתקנה של 2000 פשספחוצ מנסה לאתר התקניס המחובריסם ליציאות הטוריות באופן אוטומטי, וציוד אל-פסק עלול ליצור תקלות בהליך האיתור. כאשר 2000 פווססחו/ מזהה חומרה, היא שולחת אות חשמלי לכל היציאות ובהתאם לתגובה קובעת את סוג ההתקן. אס הכבל הטורי של ה-55 מחובר, ייווצר קצר. הערה הכבל הטורי בין ה-5ק0 למחשב מיועד להעביר אות חשמלי כאשר יש נפילת מתח. אז השרת בתגובה נכנס לפעילות חאוס0זטה5. לא תמיד כבל זה מחובר. פרק 2: התקנה והגדרה של זפ/ז56 2000 פשססחו/ 21 סקירת יישומים לפני הפעלת תוכנית ההתקנה התאזססזק 56002 ז7/6ז50 2000 פאוססחוצ, קרא את קובצ 6 (בספריית השורש של תקליטור ההתקנה של ז6שז56 2000 פ5אוספחוצו), למידע אודות יישומיםס שיש למנוע פעילותס או להסירס לפני הפעלת תוכנית ההתקנה. ייתכן שתצטרך להסיר תוכניות איתור וירוסים, שירות רשת של צד-שלישי, או תוכנות לקוח לפני הפעלת ח105%9|!800 ז567/6 2000 פשוססחו/. יש מחשביס בהס צריך לבטל את האנטי-וירוס דרך ה-8105. בדיקת סקטור האתחול לאיתור וירוסים וירוס בסקטור האתחול (5600 800%) יגרוס לכשל התקנת 2000 פושססחו/. כדי לוודא שסקטור האתחול אינו נגוע בווירוס כלשהו, הפעל את קוב 118%6015%.08% בספריית שסחה ב6 זה ק0ז68003טו/\ שבתקליטור ההתקנה שלח ז5676 2000 פצוססחו/ש. תוכנית השירות 18660156.28%! יוצרת דיסקט המשמש לבדיקת סקטור האתחול. לאחר יצירת דיסקט זּה, אתחל את המחשב כאשר הדיסקט בכונן. פעולה זו תפעיל תוכנית בדיקת וירוסיס על סקטור האתחול. לאחר סיוס הפעלת תוכנית שירות זו, הוצא את הדיסקט והמשך לשלב קדסם-ההתקנה הבא. איסוף מידע אסוף את המידע הבא להכנת ההתקנה של 2000 פאוסטחו\: > קרא את כל התיעוד המתייחס להתקנת 2000 פווספחו/ למידע עדכני על התקנה. עיין בקבצים 4ט. ו-606. רלוונטייס הנמצאיס בתקליטור ההתקנה 2000 פאוסבחו/ ו > ודא שברשותך כל הדיסקטים, הגדרות התצורה והתיעוד של מנהלי ההתקנים עבור חומרת צד-שלישי. > ודא ומינות תקליטור ההתקנה של ז06ז56 2000 פוספחו/, או ומינות שיתוף קבצי ההתקנה ברשת. > (אופציונלי) פרמט ארבעה דיסקטים "3.5 בעלי קיבולת 1.448 (אם אתה יוצר דיסקטים 0טש503 5600 אופציונליים). חשוב הדיסקטים של תוכנית ההתקנה של 4.0 דא פאוססחוש אינם תואמים 2000 פאוסטחו/. דרישות סף לחומרה עליך להיות מצוי בדרישות הסף לחומרה עבור התקנת 5676 2000 פאוססחוצ כך שתוכל לקבוע אס המערכת שברשותך מתאימה לדרישות אלה. דרישות הסף להתקנת 0 פשוססחו/ מפורטות בטבלה להלן. 2 567/68 2000 5צוססח]/\ 1332 וחטסחסק 6וט-32 שטח דיסק פנוי דיסק קשיח אחד או יותר בו 00%%ז0ח%05/5%0 (מיקום ברירת מחדל דאאז/\:6) נמצא במחיצה בגודל מינימלי של 265, בה לפחות 67118 שטח דיסק פנוי. 128 צג 64/ ברזולוציה של 480 * 640 (מומלץ 768 < 1024). כונן תקליטורים 2א, אך מומלץ מהיר יותר; לא נדרש עבור התקנה דרך הרשת. כוננים נוספים כונן "3.5 בנפח 1.4415 לפחות, אלא אם חומרת המחשב מאפשרת אתחול והפעלת תוכנית ההתקנה מכונן התקליטורים (אפשרות הקיימת ברוב המחשבים). רכיבים עכבר או התקן הצבעה אחר. אופציונליים עבור התקנה מהרשת: מתאם רשת ומערכת הפעלה לרשתות מבוססת 15-05!, המאפשרת התחברות לשרת המכיל את קבצי ההתקנה של 2000 פצוסבחו/ש. תאימות חומרה תוכנית ההתקנה של 2000 פשספחוצ בודקת את החומרה והתוכנה באופן אוטומטי ומדווחת על התנגשויות אפשריות. אולס, להבטחת התקנה מוצלחת עליך לוודא שחומרת המחשב שלך תואמת את 561/87 2000 פאוססחוצ לפני התחלת הליך ההתקנה. כדי לבדוק וזאת, ודא שהחומרה שלך מופיעה ברשימה 161 (שו|ופ 608 6ז8/ו370 5% רשימת תאימות חומרה). רשימת ₪01 נמצאת בתקליטור ההתקנה של 0 פוססחו/, בתיקיה ז08₪סקקטש5 (שס הקובצ 6ספ.461). 36 היא רשימת כל החומרות שעברו בחינות תאימות חומרה (07ח - 656ד שו|וטט8קו 60 6זבּאוםזבהו). הרשימה גס מציינת איזה התקני חומרה נתמכיס על ידי זפצז56 2000 פטוסטחו\. הבדיקות מתבצעות ב- ‏ 01ה/ (1805 /6ו|208) 6זב/4370 פששוססחועצ) וגם על ידי מספר ספקי חומרה. התקנת 5676 2000 5שספח/ במחשב בו חומרה שאינה מופיעה ברשימת 61ה, עלולה להיכשל. הערה 050% מעדכנת את רשימת 6 באופן קבוע. ניתן לעיין ברשימה העדכנית ביותר של חומרה נתמכת, באתר 50%6סזסווי] בכתובת: !6 / וה60.+0501ז6ווח. ואט / / :ק++. אם כתובת זו אינה זמינה, נסה את הכתובת: 1= סט 200061 חהוע= 6זק?!01. 60 / וכ153/ ה ה0501%.60ו6זוח. ששצצ/ / :קטח. כתובת זו אמורה לכוון לאתר וסח/. אם אתר ו0/ אינו מופיע, חפש בכתובת: 1ח160501%.60וח. עטעטע / / :קצ%ת באמצעות מילת המפתח 6ו. פרק 2: התקנה והגדרה של ז8/ז56 2000 פווססחו/ - 43 חומרה נחשבת יינתמכת'י אס היא מופיעה ברשימת 61 והנך משתמש במנהל התקניס המסופק על ידי 670508 לשליטה על החומרה. המונת "לא נתמך''י אינו מעיד על האיכות היחסית של החומרה או מנהל ההתקנים שסופק על ידי צד-שלישי. מחשבים ומנהלי התקניס לא-נתמכיס רביס עובדים כנדרש עס 2000 פאוסחו/. אולס, צוות התמיכה של 2000 פוססחו/ ב- 61670504 אינו מציע שירותי תמיכה מלאיס לבעיות ייחודיות לחומרה או מנהלי התקנים שאינס נתמכים. 8% תומכת רק בהתקניס המופיעיס ברשימת 61ה3. אס אחד מרכיבי המחשב אינו מופיע ברשימת 408, התקשר ליצרן ההתקן ובקש מנהל התקנים עבור 0 פשססחו/, אס קיים. מחיצות דיסק תוכנית ההתקנה של 2000 פושססחו/ מאפשרת התקנת ז6שז56 2000 פאוססחו/ במחיצה (חס0וז8ק) קיימת, או יצירת מחיצה חדשה והתקנת 2000 פאוספחו/ במחיצה החדשה. בעת ההתקנה, תוכנית ההתקנה בודקת את הדיסק הקשיח. בהתאם למצב הדיסק, יוצעו חלק מאפשרויות החלוקה הבאות בעת ההתקנה: > אם אין מחיצות כלל בדיסק, עליך ליצור ולהגדיר את מימדי מחיצת ההתקנה. > אם יש כבר מחיצות בדיסק, ויש מספיק שטח דיסק פנוי (68160סו|אח). ללא מחיצות, תוכל ליצור ולהגדיר את מימדי המחיצה, תוך שימוש בחלק וה של הדיסק שאינו מחולק. *> אם קיימת מחיצה גדולה דיה, תוכל להתקין את ז6/ז56 2000 פאוססחו/ במחיצה זו. > אם קיימת מחיצה בדיסק, תוכל למחוק אותה, כדי ליצור שטח דיסק בלתי מחולק נוסף, ולהשתמש בו ליצירת מחיצת ההתקנה עבור 2000 פאוסטחו/. > אם תעשה פעולה שתגרוס למחיקת נתוניס כלשהם, תתבקש לאשר את בחירתך. אס תמחק מחיצה קיימת, תגרום לכך שכל הנתונים במחיצה זו יימחקו אף הס. התקנת 2000 פאוס6חו\ במחיצה בה קיימת מערכת הפעלה זא אחרת, בתיקיה בשס %חחו/, תגרוס לשכתוב מערכת ההפעלה האחרת. אלא אם כן תגדיר שם שונה לתיקיית המערכת בזמן ההתקנה. אף שתוכל להשתמש בתוכנית ההתקנה של 2000 פאוססחו/ ליצירת מחיצות אחרות, עליך ליצור ולהגדיר את מימדי מחיצת ההתקנה בלבד. לאחר התקנת 2000 פצוסטחוצ, השתמש בכלל 8080670600 15% לחלק את יתרת שטח הדיסק שטרס נחלק למחיצות. 4 567/60 2000 5צוסבחו/ קביעת מימדי מחיצת ההתקנה תוכנית ההתקנה של ז6עז50 2000 פשססחוצ דורשת מחיצת אתחול (חסשטז8ק 800%) בגודל 268 עס 671%8 פנוייס לפחות להתקנת קבצי מערכת ההפעלה של 0 פשוססחו/. אולס, מומלץצ לפנות שטח דיסק גדול יותר במחיצת האתחול, כדי לאפשר התקנה עתידית של קבצים ותוכנות, כגון קובץ ההחלפה ₪6 6חַ08), כלי מערכת ההפעלה ועדכוניס עבורה. מחיצת האתחול מכילה את קבצי הליבה של מערכת ההפעלה. מחיצת המערכת (חהסטוזהק 0ח6ז5ץ5) מכילה את הקבציס הנדרשים לאתחול 8₪000) הטעינה הראשונית של 2000 פאוסחו/. במחשביס המבוססים על מעבדי 86א, מערכת ההפעלה מאתחלת ממחיצת המערכת. המשמעות היא שמערכת 2000 פששססחוו מחפשת קבצים מסוימים, כגון 001א, 0₪ס6.ז606066 ו-וחו.800% בספריית השורש, בדרך כלל כונן :0 (דיסק 0) בעת הפעלת המחשב. מערכת ההפעלה לא יכולה להתתיל אלא אס מחיצת המערכת מוגדרת כפעילה (6ע60ג). שים לב המושגים חסטטז3ץ 800% (מחיצת אתחול) |- הסטטזהק הח506ץ5 (מחיצת המערכת) אינם זהים. החלק המבלבל הוא שה- חסשטזבּק ח5%0ץ5 היא המחיצה ממנה מתבצע תהליך האתחול (8005) של המערכת. זה מבלבל ואתה עשוי להישאל על כך בבחינה. מחיצת האתחול (חסוטזהק 800%) היא מקוס ההתקנה של זפצז56 2000 פוסטחוצ. היא מכילה את ספריית האב של מערכת ההפעלה (ברירת מחדל זחחו/), את תת התיקיה 02ץ5, ליבת 2000 8וספחו/), וכל שאר הקבצים הנדרשיס להפעלת מערכת ההפעלה. | אס מערכת | 56078 2000 פווססחו/ | מותקנת | במתיצה ‏ פעילה (החססשזק 1606), היא מהווה את מחיצת האתחול ומחיצת המערכת גם יחד. מחיצת הדיסק בה תאחסן את קבצי 2000 פשסטחו/ חייבת להיות מחיצה קבועה על הדיסק הקשיח, ועליה להיות בעלת שטח דיסק פנוי מספיק לאחסון כל הקבצים. יש לפרמט מחיצה זו באמצעות 5=זא או באמצעות מערכות קבציס 116= או 32ד=. אולס, לא ניתן להתקין 2000 פווססחו/ למחיצת ₪116 או 4132= הדחוסיס באמצעות תוכנות כמו 650866טוזכ 050%ז6ו₪. הערה ב-2000 פווססחו/), אם תבחר לפרמט 5;זא בעת ההתקנה, המחיצה תפורמט ישירות ל-5=זא. בגרסאות קודמות, פורמטה המחיצה למערכת הקבצים זג= ואז הוסבה ל-5;זא. הליך חדש זה מאפשר יצירת מחיצות גדולות מ- 468. קבצי הפעלת ההתקנה, 6א6.חחו/ ו-6א32.6%סחחו/), מדווחים על שגיאה אס שטתח הדיסק הפנוי קטן מדי (קטן מ- 671%8), או אם השטח הפנוי של הדיסק המוגדר עם השפ (מתג) ₪/ או :6וו0קוח9פל/ קטן מדי. אם אירעה שגיאה כזו, עליך לפנות שטתח דיסק כנדרש ולהפעיל את זחחו/ או 32זחחו/ שנית. 0 פאוס0חו/ מחפשת קבציס מסוימיס בספריית השורש של המחיצה הפעילה בעת הפעלת המחשב; אולם, ניתן להתקין את מערכת ההפעלה 2000 פווססחוצ על כונן אחר, כגון כונן פ, כל עוד לכונן תצורה בעלת מערכת קבציס נתמכת. אס אתה רוצה פרק 2: התקנה והגדרה של ז8/ז56 2000 פווססחו/ - 45 שלמחשב שלך תהיה יכולת אתחול כפול 8000 והּטכ) למערכות הפעלה שאינן תומכות ב-5דא, כגון 98 פאוסטחו//, כונן 6 חייב להיות 16ד4= או 32דת. אס הדיסק הקשיח של מערכת ההפעלה כולל מחיצות שנשלטות על ידי 8105, קבצי רשת אחריס כמו 65!ן= ח6ל5/5 אזסש סא (5-א), 5665 6ק501, 5665 6וחטוסצ או שיקופיס (זסזזווז), הס יופיעו על מסך ההתקנה כמחיצות מסוג בלתי מוכר. כדי למנוע מחיקה בשוגג של מרכיביס אלה, אין להשתמש בתוכנית ההתקנה למחיקת מחיצות המוצגות כבלתי מוכרות. אס אתה מתקין עותק חדש של 2000 פוספחו/ במחיצה המשוקפת (60זסזזוויז) בתוכנה, עליך לבטל את השיקוף לפני הפעלת תוכנית ההתקנה ולחזור ולהפעיל אותו לאחר השלמת ההתקנה. אולס, אס אתה משדרג ז8/ז56 דא פשוססחו/ מגרסאות 3.51 או 4.0 או 561/61 2000 5וססחו/, תוכל להשאיר את שיקוף הדיסקים פעיל, גס בעת ההתקנה. אין להתקין 2000 פשספחו) או לשדרג ל-2000 פאוססחו/ בכונן דחוס, אלא אס הדחיסה בוצעה על ידי תוכנית שירות דחיסת כונניס של 5=דא. בטל דחיסת 6וחטוסע במערכת א9 פשססחו/ שנדחס באמצעות 650866עוכ או 650866!פטס לפני הפעלת תוכנית ההתקנה של 2000 פאוססחוצ על הכונן. אס אתה מגדיר תצורת אתחול כפול של 2000 פוסחו/ יחד עס מערכת הפעלה אחרת, כגון 15-005!, 3.0 5אוססחו/צ, 95 פאוססחו/, 98 פשססחו/, או דא פשססחו/ש, התקן את 0 אפאוס0חו/ במחיצה נפרדת משלה. אף כי ניתן להתקין 2000 פווספחו/ במחיצה בה כבר מותקנת מערכת הפעלה אחרת, מומלץ ביותר להתקין את 2000 פוס4ח!/ במחיצה נפרדת, כיון שתוכנית ההתקנה של 2000 פווסטחו/ עלולה להחליף בתיקיה 5 וח8זפסזק קבציס שהותקנו על ידי מערכות הפעלה אחרות. מערכות קבצים בעת הפעלת תוכנית ההתקנה של 2000 פאוססחו/ בשטת דיסק שאינו מחולק למחיצות, אתה מתבקש לבחור את מערכת הקבצים שתשמש לפרמוט המחיצה. עליך לבחור באיזו מערכת קבציס להשתמש לפני התקנת זסעז56 2000 פאוספחו/. 2000 פשוספחו/ תומכת ב-5זא ומערכת קבצים ז=. ישנן שתי מערכות קבצי 41" : 116 ו-32ד=. וח75%6ץ5 6!ו-] דא - 5- דא 0 פשוססחו/ תומכת במערכת 5 זא. זוהי מערכת קבציס עס כל היכולות הבסיסיות של זגח, ובנוסף תכונות אחסון מתקדמות כגון אבטחה, דחיסה ושדרוג קל יותר לנפחים גדולים. מערכות הפעלה 2000 פשוסטחו/צ ו- דא פאוסטחוצ הן מערכות ההפעלה היחידות שתוכננו לגשת לנתוניס הנמצאיס על דיסק מקומי שפורמט עס 5=דו. הערה ישנן תוכניות שירות צד-שלישי שתוכננו לתת גישה למחיצות 5=דא מ-05ס-₪15 ומערכות הפעלה אחרות; אולם, תוכניות שירות אלו אינן נתמכות על ידי ספססווו!. 6 567/68 2000 5אוססח]/\ 0 פשססחו/ מכילה גירסה חדשה של 5=דא: 5.0 5 דא. 5 דא גירסה 5.0 מציעה שיפורי ביצועים רבים ותכונות חדשות, כולל מכסות דיסק לפי-משתמש, הצפנת קבציס, חוסכ 56ז₪608 (נקודות חלוקה). נקודות חלוקה משמשות להרחבת תכונות מערכת הקבצים. יישומים יכולים ללכוד פעולות פתוחות מול אובייקטים של מערכת קבציסם ולבצע את הקוד שלהס לפני התזרת מענה של נתוני הקובצ (69הו0ק 678756 נידונות ביתר פירוט בפרק 64). תוכל גם להוסיף שטת דיסק 5ט|סט 5.0 חסופזסע 5 דא ללא אתחול מחדש. 5 דא דורשת 2000 פווסשחו/ או דא פאוססחו\. אס המחשב איתחל תחת מערכת הפעלה אחרת, מערכת הפעלה זו לא תוכל לגשת למחיצות 5 דא (מטעמי אבטחה). עליך להשתמש ב-5= דא כאשר מחיצת 2000 פשספחו/ דורשת אחת מהתכונות הבאות: %> אבטחה מקומית ברמת הקובץ וברמת התיקיה - 5"זא מאפשרת בקרת גישה לקבצים ותיקיות בין אס הגישה היא מקומית או מהרשת (ב-א9 פאוססחו/ האבטחה היא ברמת הרשת בלבד). % דחיסת דיסקים - 5"זא דוחסת דיסקים לאחסון יותר נתוניס במחיצה. + מכסות דיסק - 5=ז מאפשרת בקרת שימוש בדיסק על בסיס מכסה (פטסט0) למשתמש. %> הצפנה - 5ד מאפשרת הצפנת נתוני קוב על הדיסק הפיסי עצמו. ככלל, 5"זא היא מערכת הקבציס המומלצת. היא היתחידה התומכת במכלול 5 16007 60/6, הכולל תכונות חשובות רבות כגון 5חהחסכ, ואבטחה מבוססת-5חו8וחסש. אולס, ייתכן שיהיה צורך להשתמש במחיצות 1116 ו-32דה= במצביס מסוימים של אתחול כפול. ‏ אס בכוונתך לקדם שרת להיות סח 60 הוהההסכ, אתה נדרש לפרמט את מחיצת ההתקנה עם 5 דא. 6 דג ו-32דג: מערכות קבציס 4116 ו-4132] מאפשרות גישה על ידי, ותאימות עם, יותר ממערכת הפעלה אחת. כדי לאתחל את המחשב עס 2000 פאוסטחוצ ועס מערכת הפעלה אחרת, מחיצת המערכת של 2000 פאוססחו/ חייבת להיות מפורמטת עס מערכת קבציס 16דג= או 4132=. אס בחרת ₪41 והמחיצה קטנה מ- 2048%8, תוכנית ההתקנה תפרמט את המחיצה כ-4116=. במחיצות הגדולות מ- 268, תוכנית ההתקנה תפרמט אוטומטית את הדיסק הקשיתח ל-32ד=. הערה | 2000 פאוס6ח)% תומכת ב-פ6חטוסט של 32ז= בגודל כלשהו שנוצרו על ידי 2 95 פאשססחו/\ או 98 פאוססחושצ. אולם, 2000 פוססחו\ תפרמט פפחטוסט 32ז= רק עד גודל של 3268. מגבלה זו נובעת ממגבלות זיכרון תוכניות שירות להתאוששות, כגון חס פרק 2: התקנה והגדרה של ז6/ז56 2000 פשססחו/ 217 6 ו-1132= אינן מציעות רבות מן התכונות הנתמכות על ידי 5 דא, כגוו אבטחה ברמת הקובצ. אי לכך, ברוב המצביס יש לפרמט את הדיסק הקשיח עס 5=זדא. הסיבה היחידה להשתמש ב-1116= או 4132= היא אתחול כפול. אס אתה מכין מחשב לאתחול כפול, עליך לפרמט רק את מחיצת המערכת כ-1116= או 32ז=. לדוגמה, אם כונן 6 הוא מחיצת המערכת, תוכל לפרמט את כונן 6 כ-4116= או 4132 ולפרמט את כונן פס כ-5= דא. אולס, 11670504 אינה ממליצה על אתחול כפול בשרת. שיקולי מערכת קבצים אם מחיצת המערכת (חסזטזהק וח6ז5ץ5) ומחיצת האתחול (חסטטזק 800%) הן שתי מחיצות שונות, תוכנית ההתקנה של 2000 5שסשחו/ תפרמט רק את מחיצת האתחול (חסטוש3ק +800) כברירת מחדל. עליך לבצע פעולות נוספות בעת ההתקנה כדי לפרמט גם את מחיצת המערכת (חסטזב3ּץ וח5/5%6). הטבלה וההנחיות להלן יסייעו בהחלטה איזו מערכת קבציס מתאימה למחיצת האתחול שלך. %> ניתן להשתמש במחיצה קיימת שכבר פורמטה. כברירת המחדל נשמרת מערכת הקבציס הקיימת, תוך שהיא שומרת את כל הקבציס במחיצה זו. > ניתן להסב מחיצת ד= קיימת ל-5חזא כדי לנצל את תכונות האבטחה ותכונות משופרות נוספות של מערכת הקבצים 2000 פווסשחו/. אפשרות זו שומרת על קבציס קיימיס, אך רק ל-2000 פ5אוסחו/ תהיה גישה למחיצה זו. > ניתן לפרמט מחיצה קיימת ל-₪5זא או למערכת קבצים זג=. פעולת הפורמט מוחקת את כל הקבצים הקיימים במחיצה זו. וכור שרק ל-2000 פווססחו/צ ו- ד 5אוססחו/\ תהיה גישה למחיצה המפורמטת כ-5זדא. > עליך לבחור אפשרות 41 אס מחיצת האתחול שלך קטנה מ- 268 ואתה רוצה לאפשר גישה למחיצה זו בעת הפעלת 05כ-1!5!, 3% פאוססחו/, ‏ 95 5אוססחוו, 8 5אוס0חו/, או 05/2 במחשב זה. תוכנית ההתקנה תפרמט את הדיסק עס זוח. > עליך לבחור באפשרות 41" אס אתה מבצע אתחול כפול עס גרסת 0582 של 5 פוס6חו/ או 98 פושסבחו\, או זא פשספחוש ויש לך מחיצת אתחול גדולה מ- 208. תוכנית ההתקנה תפרמט את הדיסק עם 32ז=. %> עליך לבחור את אפשרות 1=5א אס המערכת פועלת תחת 2000 פאוססחו/ וברצונך לנצל את היתרונות של 5=זא (עייו בטבלה להלן). תוכנית ההתקנה תפרמט את מחיצת האתחול עס גירסה 5.0 של ₪5 דא. הערה לא ניתן להסב פ6חטוסט 16דמ= למחיצות 32ד1= ב-2000 פוסנחוצ. הטבלה להלן משווה בין התכונות השונות של שלוש מערכות הקבציס הנתמכות על ידי 0 פמצוססחו)\. 8 567/68 2000 5אוססח!\ 6 כבד; פד תאימות כוללת נתמך על ידי 5-ו ו-א3 5אוססחו/ נתמך על ידי גרסאות 5 פווססחו/ הקודמות לגרסת 02 נתמך על ידי 5 פוססחו/ גרסת 0582 |- 98 5שססחו\ נתמך על ידי 1 זא פצוססחו/ נתמך על ידי 0 ךא פטססחו/ מוכר על ידי 5-), 5 פוססחו)\, 8 5אוססחו/\, דא פאוססחו/, 0 פמשססחו/, ו-05/2. מוכר רק על ידי 5 פאוססחו/ גירסה 0582, 8 פ/טססחוץצש, ו-2000 פאוססחו/. מוכר על ידי דא פאוססחו/ ו- 2000 פאוססחו/. כאשר המחשב פועל תחת מערכת הפעלה אחרת (כמו 05ס-15, 5 פטס0חו, 8 פ/צססחוץ/, או 2), למערכת הפעלה זו לא תהיה גישה לקבצים ב- פ6וחט!סש 5 דצ באותו מחשב. כן, אבל ד\ פשססחו/ 1 אינו תומכת בגירסה 5.0 של 5 דא. כן. 4.0 דא 5אוססחו/\ תומכת בגירסה 5.0 של 5"דא אם מותקן 4 786% 5670166 או יותר. 0 פשצוס6חו/ פרק 2: התקנה והגדרה של ז8/ז56 2000 פוססחו/ - 49 הערה ככל הידוע, 95 פוספחו) בגרסת 0582 לא הופצה מעולם מחוץ לארה"ב. ההתייחסות לגירסה זו בספר נובעת רק מכיון שאתה עשוי (עלול) להשאל על כך בבחינה. רשיונות 5 2000 פוסאחו/ תומכת בשני סוגיס של רשיונות: לפי-שרת. 56/6 זסק) ולפי-מושב (5680 ז6ק) - לפי משתמש/תחנת עבודה. במצב לפי-שרת, מוקציס לשרת רשיונות גישה ללקות (641 - 11060565 866655 0%ח6!6). במצב לפי-מושב, כל מחשב שניגש למחשב זפ/ז56 2000 פוססחו/ חייב 641 נפרד. 6 5/0 סק בהקצאת רשיונות לפי שרת (56ח166] ז567/6 זסק), ‏ 641 (רשיונות גישה ללקוח) מוקציס לשרת מסוים. כל 641 מאפשר חיבור בודד לשרת עבור כל מחשב לקוח, לקבלת פעולות רשת בסיסיות. נדרש שכמות ה-641 הייעודי לשרת יהיה לפחות כמספר המירבי של מחשבי הלקוח העשוייס להתחבר בו-זמנית לאותו שרת. דוגמה במידה וקנית רשיון לפי שרת של 300 מחשבים, תוכל לחבר עד 300 מחשבים בו-זמנית לאותו שרת דרך הרשת. המחשב ה-301 שינסה להתחבר - בקשתו תידחה. שים לב שרשיון לפי שרת קובע את מספר החיבורים הנערכים בו-זמנית, כך שאתה יכול, תיאורתית, לקנות רשיון של 300 לפי שרת גם אם בחברה שלך יש 500 מחשבים, אך דע לך שרק 300 מהם יצליחו להתחבר בו-זמנית דרך הרשת. שיטת רשיונות לפי שרת מועדפת על ידי חברות קטנות להן רק מחשב אחד המפעיל 57 2000 פאוססחו/צ. היא גס יעילה לשרתי אינטרנט או שרתי גישה-מרחוק כאשר ייתכן שלמחשבי לקוחות אין רשיון רשת לקוח 2000 פווספחו). במצב זה, רשיון לפי שרת מאפשר להגדיר מספר חיבורי שרת בו-זמנייס ולדחות כל ניסיון התחברות נוסף. הערה אם אינך בטוח באיזה סוג רשיון לבחור, בחר ברשיון לפי שרת. זאת, מכיון שניתן לשנות, פעם אחת בלבד, מרשיון לפי שרת לרשיון לפי מושב ללא תוספת תשלום (על ידי לחיצה כפולה על הסמל 9ַח6ח60ו1 בלוח הבקרה). אין צורך להודיע ל- אספסיסווא על ביצוע שינוי זה. זה הוא שינו חד-כיווני; לא ניתן לשנות מרשיון לפי מושב לרשיון לפי שרת. 6 ו 563%-סק מצב רשיון לפי מושב (56ח1166 568%-ז6ק) דורש 61 (רשיונות גישה ללקוח) עבור כל מחשב לקוח המשמש לגישה ליישומי רשת בסיסיים של ז8/ז56 2000 פאוססחו/צ. לאחר שלמחשב לקות יש |64, ניתן להשתמש בו לגשת לכל מחשב המפעיל 5 2000 פאוססחו/ ברשת. לעיתיס קרובות רשיון לפי מושב הוא כלכלי יותר לרשתות גדולות, בהס מחשבי לקוחות ישמשו להתחברות ליותר משרת אחד. בשירותי |חוחזסד (מסופים), הרשיון הוא בדרך כלל לפי מושב, פרט לרשיון 00 6%ח%67ח1 5067/1665 |ההוחזסד (חיבור אינטרנט דרך שירות מסופים) שבו 0 567/06 2000 5אוססח!ו/\ תמיד ישמש מצב רשיון לפי שרת. אס בכוונתך להשתמש בשירותי |חווחזד (מסופים), עליך להתקין שני רכיבים : 5067/1665 |החוחזסד (שירותי מסופים) ו- 5671065 |החוחזד 0חו5ח166! (רשיון לשירותי מסופים). הערה ברשיון לפי מושב (58ח100] 5686-זסק), הרשיון שייך לתחנת העבודה ובעזרתו היא יכולה להתחבר לכל שרת ברשת ואפילו למספר שרתים בו-זמנית. אפשר לדמות את 8 508-ז6ק כמו תגית איתה ניתן להיכנס למספר מקומות. 1) (166756 | 66655// %ח6ו|6) (1160056 860655 %ח6ו|ס) נותן למחשבי לקות את הזכות להתחבר למחשביס המפעילים ז6צז56 2000 פווספחו/, כך שמחשבי לקוח יכלו להתחבר לשירותי רשת, תיקיות משותפות, ומשאבי הדפסה. בעת התקנת זפ/ז56 2000 פשוסטחוו עליך לבחור 1 מתאים: 1166096 ]567/06 ז6ק או 56ח166] 568% זסק. השירותיס הבאיס אינם דורשים 6₪1: > גישה אנונימית או מאומתת ל-ז6/ז56 2000 פווספחו/ באמצעות שירות 15 - 5 ח0ססה 1107 6%ח%67ה1 670050%6ו1] גירסה 4.0, או יישוס ז60-567/6/ (שרת-אינטרנט) המספק שיתוף בקבצי ]דח (סִפַב80ח198 קטאזבּו )אספוסכעו]) באמצעות פרוטוקול קד (|05060ז זס)פחפזוד )אסשזסכץו). > חיבורי 6%חו6ד ו- קד (|6060סזק ז6)פח8זד 6ו=). הערה אם הארגון שלך משתמש במוצרי 886601068 0פ6סי0ווי!, חובה שיהיו לך רשיונות גם למוצרי 886%07₪66. רשיון 2000 פווסשחו/ אינו מכסה את מוצרי 88660068. 5והּוחסכ] הסחהּ פקטסוךא'וס/ש בעת ההתקנה, עליך לבחור את סוג הרשת אליה יתחבר המחשב שלך. מחשב הפועל תחת 2000 פווספחו\ יכול להצטרף לאחד משני סוגיסם של רשתות: פקטסז9אזסש (קבוצות עבודה) או פחוהחחספ (תחומים). הצטרפות ל- קטסיוא'וסשצ בעת הצטרפות לקבוצת עבודה, הקצה שס קבוצת עבודה למחשב. שס קבוצת העבודה יכול להיות שמה של קבוצת עבודה קיימת או שס של קבוצת עבודה שנוצרה בעת ההתקנה. בין אס הקצת שס קבוצת עבודה חדש או השתמשת בשם קיים, המחשב יופיע כחבר בקבוצה גו כאשר משתמשיס במחשבים אחרים ידפדפו ברשת לאיתור משאבי רשת. חופחחסכ ו-קטסזטאזס/ יכולים להיות בעלי שס זהה, אך קח בחשבון את השיקוליס הבאים: > מחשבי קבוצת העבודה אינס חבריס ב-חופוחס ואינס כלולים במערך ניהול ה-חוהּוחסס. > ב-זסזס|קאם 2000 פשססחו/ (סייר), מחשבי קבוצת העבודה מופיעים יחד עס מחשבי ה-חוףחוסס. פרק 2: התקנה והגדרה של ז6/ז56 2000 פשססחו/ 1 הצטרפות ל- חהובּוחספ בעת ההתקנה, אשף ההתקנה של 2000 פשספחו/), מספק גישה להתחברות ל-חוהחחסס (תחום) קייסם. האשף משתהה לקבלת שס 5אם של ה-חוהוחסס. לפני שמחשב הפועל תחת מערכות הפעלה זא פשספחו/ או 2000 פאוססחו\ יוכל להצטרף ל-חוחסס (תחוס), יש ליצור או להוסיף חשבון מחשב למסד הנתוניס של ה-הוחסכ. רק משתמשיס בעלי הרשאת חוהחסכ 6חד סך זסזסטקוח 60 2 חוסנ יכוליס ליצור חשבון למחשב. לחברים בקבוצות 1508005ח400, 80075 0150 הוהוחס או 600% 5 יש הרשאה כצו כברירת מחדל. אפשרויות פתיחת חשבון מחשב ב-חוחחסס : > לפני ההתקנה ליצור חשבון מחשב ב- זס!|סח60 חוהוחספ. או, > בומן ההתקנה ליצור חשבון מחשב על ידי הקלדת שס וסיסמה של משתמש בעל הרשאה מתאימה (בדרך כלל 07ז1508חו0). בעת התחברות ל-חוהוחסכ, צור חשבון מחשב למחשב זה מראש, או צור אותו בהליך ההתקנה על ידי סימון תיבת הסימון חוהחחס 6 הז +הט060ג זס טק 60 4 076806. עתה, ספק חשבון משתמש וסיסמה של משתמש שבסמכותו להוסיף חשבונות מחשב ל-חו8וחסש. כברירת מחדל, חשבון זה חייב להיות חשבון מנהל (07ז508וחוח0ה). הערה בעת התחברות ל-חוהוחסס, אף אם חשבון המחשב נוצר קודם, יש לספק אישורי חופוחסס. לפחות 06 (בקר תחום) אחד ושרת 5אכ אחד חייבים להיות מקווניס (6חווחס) בעת התקנת מחשב ב-חו008. אס התקנת את ז6/ז56 2000 פוססחוצ כשרת עצמאי בלי חיבור ל-חו8וחסם, תוכל להצטרף ל-חוהוחסס מאוחר יותר על ידי שימוש בכרטיסיה 1060016300 אזסצאססא בתיבת הדו-שיח 65שזסקסזק וח5%6ץ5, כמתואר בתרשים 2.1. 59516 .?|< | סח /30. [ 0055ז0] 259 | שזפויוםזבו] | 13600 ו [הזסחס ג זטזוקוחס6 זגוסץ ע!וזח6טו סז הפוזבוזס!חו ההושוס!וס] 6[ 11565 פאוסטחו/אר | ₪ | וח 6 חס מ חס 2 :הבח זס!וקוחסש וו קהַתבאחהצ :קוסזםאזס א | טוק אסו!ס , מובחזס 3 הוסן זס זפ)גוקוחסס פוו) סהחה'תפז סד .וס קז תרשים 2.1 הכרטיסיה אזסצח6 ה0ו68ו 106 בתיבת הדו-שיח 5 ה6ל5ץ5. 2 567/68 2000 5אוססח!/\ שדרוג או התקנה חדשה לפני הפעלת תוכנית ההתקנה של ז68/ז56 2000 פוספחו/צ, עליך להחליט אס ברצונך לשדרג את ההתקנה הקיימת של זא פווססחוצ או לבצע התקנה חדשה. 9חו6הּזףקש (שדרוג) הוא הליך של התקנת ז6/ז56 2000 פאוספחו/ בתיקיה המכילה גירסה כלשהי של זא פוסטחו/. שדרוג מתקין את ז6שז56 2000 פאוססחו/ באותה תיקיה בה מותקנת מערכת ההפעלה הנוכחית. גרסאות דא פווספחו\ מהן ניתן לשדרג הו: > 3.51 ז567/6 ד פאוססחוצ. > ז6/ז 4.0 ז567/6 ד 5שססחו/ או ז/ז56 |החווחו ד 4.0 דא פצוססחוצש. אס ברשותך. חסטו0ם 6פוקזסזחם זסעז56 4.0 דא פאוסחוצ, | תוכל לשדרג למערכת 080060 2000 פאוססחו/, אך לא למערכת ז6עז56 2000 פווספחו/. אס ברשותך גרסת 567/60 זא פשססחו/ מוקדמת מגירסה 3.51, לא תוכל לשדרג ישירות ל-ז6ז56 2000 פמוססחו/; עליך קודס לשדרג ל- 3.51/4.0 ז567/8 דא פאוספחוצ. את 955אזס/ | ךא פאוססחו/ | (תחנות | עבודה | ךא פשססחוצ) = ו-2000 פאוססחו\ |8ח0ן01655זק לא ניתן לשדרג ל- ז6עז56 2000 5שוסבחו/\. 9ַחווו105%3 (התקנה), בניגוד לשדרוג, הוא הליך של הכנסת מערכת ההפעלה לתיקיה חדשה, מחיקת מערכת ההפעלה הקודמת בעת ההתקנה, או התקנת 2000 פוספח!/ 5 על דיסק או מחיצת דיסק שאין בה מערכת הפעלה קודמת. אס ברצונך לבצע התקנה חדשה במחיצת דיסק שבה יישומיס שברצונך לשמור, יש לגבות אותס ולתחזור להתקינס מחדש לאחר התקנת ז6/ז56 2000 פאוססחו/ץ. אס ברצונך לבצע התקנה חדשה של ז6שז56 2000 פאוססחו/ במחיצה שהכילה בעבר 5 2000 פאוססחו/ש, ויש לך מסמכיס בתיקיה 66חסוט6סכ עויז שברצונך לשמור, גבה את המסמכיס בתיקיה 85ח560 30 פסחסותטססכ והעתק את המסמכים חזרה לתיקיה לאחר השלמת ההתקנה. התיקיה 6חסוחגו6סכ ץא מצביעה לעבר תת-תיקיות שמתחת לתיקיה 560095 8006 5)חסוחטסספ. שיטות התקנה קיימות שלוש שיטות להתקנת ז6/ז56 2000 5אוססחו/ על פלטפורמת |שזח1 : > באמצעות דיסקטיס. > תקליטור. > דרך הרשת. פרק 2: התקנה והגדרה של ז8ז56 2000 פשססחו) - 53 התקנה מדיסקטים 5 2000 פוססחו/ נמכרת על גבי תקליטור וכוללת גם ארבעה דיסקטיס להתקנה. דיסקטים אלה נדרשיס אס הנך מתקין את זסצז56 2000 פאוססחוצ על מחשב מבוסס מעבד 86א, שאינו מפעיל מערכת הפעלה 15-05 או פשסוחו/ ואשר החומרה שלו אינה מאפשרת אתחול מכונן התקליטוריס. דיסקטיס אלה גס מאפשריםס הפעלת 0 פשוססחו/ מאוחר יותר, כאשר ייתכן שהיא לא תוכל לפעול מעצמה עקב שגיאת מחשב, וליזוס תיקון חירוס. תוכל ליצור דיסקטיס להתקנה על ידי הפעלת קוב 6א6000%.6א13] או 6א8>60132.6ו₪ מהתיקיה 800%015% שבתקליטור ההתקנה של ז6צז56 2000 פשסבחו/. 6א6.)ססט6>פו₪ הוא יישוס 505 בן 16 סיביות הפועל על מערכות הפעלה 05ס65-0א, מערכות הפעלה 16 סיביות כגון 3.11 פוססחו//, ועל א9 פוסבחו). 6א₪8%60%32.6 הוא יישוס 32 סיביות הפועל על דא 5וססחו/ ו-2000 פאוססחושצ. לאחר הטעינה הראשונית בעת ההתקנה, 2000 פווספחו/ תתחיל לפעול ושאר ההתקנה תפעל תחת 2000 פאוססחו/, דבר המסייע באיתור תקלות. לדוגמה, הליך ההתקנה יציג קוד בדיקת שגיאה 2000 5שסטחו/ סטנדרטי אס ארעה שגיאה בעת ההתקנה. להתחלת ההתקנה של ז567/8 2000 פאוססחו/ באמצעות הדיסקטים, כבה תחילה את המחשב, הכנס את הדיסקט עס התווית 015% 800% 56000 2000 פווססחו\ לכונן , והפעל את המחשב שנית. תוכנית ההתקנה תתחלל באופן אוטומטי. הערה אם ההתקנה היא על מחשב ז508 2000 פמוסטחוש בו אין מערכת הפעלה קודמת, ואם הנך משתמש בדיסקט אתחול 5-05 (ומבצע התקנה דרך הרשת), עליך לפרמט את הכונן תחילה. אולם, אם הנך משתמש בדיסקטים של 2000 פשספחשצ להתחלת תוכנית ההתקנה, תוכל לפרמט את הכונן תוך כדי התקנה. בעת הטעינה מהדיסקטים של אתחול ההתקנה, הסרגל בתחתית המסך מציג את רכיבי 2000 5אוססחו/ הנטענים. רכיבים אלה מתואריס בסעיפים הבאים. 56% 15% 1 הקוב חןפ.ז0!ק560 מתחיל את ההתקנה. המחשב נבדק ונאספים נתונים מזהים אודותיו. אס לא נמצא מנהל התקניס עבור הדיסק הקשיח המכיל את מחיצת האתחול, ייתכן שתיאלץ לטעון מנהל התקנים של צד-שלישי. עקוב אחר הוראות ההתקנה בתוכנית וטען מנהל התקן עבור בקר 5651 או 410ח. בשלב זה נטען גס חלק הטקסט (₪006 16%6) של 5600 2000 פווססחו/. | קובצ 6א6.קמוחזטא טוען את 6 א 2000 פאוססחו\. 56% 15% 2 דיסקט זה טוען את 41ה, כלי הגדרת תצורה, גופנים, נתוניס ייחודייס-מיקוס (1068|6-5060100), | מנהלי התקניס ובקרים. תוכנית ההתקנה של 2000 פווספחו/ ממשיכה לפעול במצב טקסט. 4 567/60 2000 5צוסבחו/ 3 15% קש56% דיסקט זה טוען את אשכול מנהלי אשכול כונני 86קוחס6 ומנהלי ההתקן של בקרי הדיסקיס. במהלך פעולה זו, תוכנית ההתקנה מאתרת את מנהלי ההתקן המתאימים עבור המערכת וטוענת את 67000011 - +וססקט5 סוחטוס/ 6ווהההץכ. תוכנית ההתקנה של 0 פאוסחו/ תמשיך לפעול במצב טקסט. 56% 15% 4 דיסקט זה טוען את מנהלי ההתקנים של הדיסקטים, של כונן תקליטורים 5651, ודיסקיס קשיחים, מנהלי התקניס של קבצי מערכת - פופטוזכ ח506ץ5 6!ו= (דה=, 5 דא ו-60₪5). 2000 פווספחו/ נטענת ומשתלטת על הליך ההתקנה. מסך 6חססופ/ (ברוכיס הבאיס) מופיע, ותוכל לבחור אס להתקין את 2000 פושספחו), לתקן גירסה קיימת של 0 פוססחו/, ‏ או לצאת מתוכנית ההתקנה. בשלב זה התוכנית ניגשת לכונן התקליטורים. תוכנית ההתקנה מנסה לאתר גרסאות קודמות של פשסטחו/ ומחיצות כלשהן. תוכל למחוק מחיצות קיימות וליצור חדשות. לאחר הגדרת המחיצות, עליך לבחור מערכת קבצים (פ"זא או זת). לאחר בתחירה זו המערכת מפרמטת את המחיצה. עס סיוס הפרמוט, מתחיל הליך העתקת הקבציס. לאחר השלמת ההעתקה, המערכת מאתחלת מחדש. הוצא את כל הדיסקטים מהכוננים לפני האתחול החדש. אחרי 4 15% קש56% לאחר האתחול החוזר, תוכנית ההתקנה של 2000 פאוססחו/ מתחילה במצב ממשק המשתמש הגרפי (60). קבציס מהתקליטור ממשיכים להיות מועתקים לדיסק הקשיח. תוכנית ההתקנה מאתרת ומתקינה התקניס ומבקשת נתוניס מהמשתמש. עליך לבחור איזה רכיביס להתקין. עתה, בחר את אופן התקנת הרשת - |סוסץד (רגילה) או ה0זפט6 (מותאמת אישית) וסוג הרשת אליה תרצה להתחבר - קטסזפאזסש (קבוצת עבודה) או חופחסס (תחוס). תוכנית ההתקנה בונה את רשימת הקבצים, מתקינה ומגדירה את הרכיביס. הערה בדרך כלל לא נעשה שימוש בדיסקטים אלו מאחר וכמעט כל המחשבים המיועדים להיות שרת תומכים באתחול מכונן התקליטורים. תקליטור אתחול אם קבצי ההתקנה של ז6אז56 2000 פווספחו/ שלך הס על תקליטור, וה-8105 שלך תומך באתחול מתקליטור - 60-80 8000906 (ללא מצב הדמיה), הכנס את תקליטור 5 2000 פאוססחו/ לכונן התקליטוריס, וכבה את המחשב. כאשר תתזור ותפעיל את המחשב, תוכנית ההתקנה תתחלל אוטומטית. כאשר תוכנית ההתקנה מבקשת הוצאת התקליטור מהכונן, עשה כן במערכות בעלות תקליטור לאתחול. אחרת, תוכנית ההתקנה תתחיל שוב מחדש באתחול הבא. פרק 2: התקנה והגדרה של ז8ז56 2000 פססחו) - 55 חשוב אף שהמערכת שלך עשויה לתמוך בתקליטור אתחול, ייתכן שתידרש לשנות את הגדרות 8105 המערכת כדי לאתחל מתקליטור. אם המחשב שלך פועל תחת מערכות הפעלה 95 פווספחו\, ‏ 98 פווספחוצ, | או דא פששספחו)), ואתה מכניס את תקליטור האתחול של 2000 פאוססחו/ בעת שהמחשב פועל, תופיע תיבת הדו-שיח של אשף ההתקנות של 2000 פאוססחו/ (בתנאי שלא ביטלת את האפשרות להפעלה אוטומטית, עְבּ|קססטם). התקנה דרך הרשת (מבוססת שרת) קבצי המערכת של ז6/ז56 2000 פוססחו/ חייביס להיות זמיניס דרך הרשת. העתק את תקליטור ההתקנה של 2000 פשספחו), או לפחות את תיקיית המקור (1386), לתיקיה על דיסק קשיח בשרת הרשת והגדר את התיקיה כשיתוף (פזהּח5). יצירה של תיקיית הפצה נידון ביתר פירוט בפרק 3. שדרוג 95 פשסשחו/, 98 פעצסטחו/צ, או דא פשסשחו/צ אס מערכת ההפעלה הנוכחית המותקנת במחשב שלך היא 95 פאוסבחוש, 98 פאוססחוש או זא פווספחו/, התחבר לקבצי המערכת דרך הרשת והפעל (לחץ לחיצה כפולה) את %6פחחו/), הממוקס בתיקיה 1386. ניתן לשדרג רק את ז6עז56 דא פוספחו/ ל-ז6/ז56 2000 פווספחו/. | לא ניתן לשדרג את מערכות ההפעלה האחרות ל-ז567/6 2000 פאוססחו/. | אם אתה מתקין 56768 2000 פאוספחוצ על מחשב 5 דא פאוססחו/ו, המערכת תבקש ממך להתקין או לשדרג ל-2000 פאוסבחו/ זז . בכל מקרה אחר אתה נדרש להתקין ז567/6 2000 פאוססחו/. שדרוג של ז6עז56 ד 5אוססחוצ שומר על רוב הגדרות והעדפות המערכת, ורוב התקנות היישומיס. אס תעדיף תצורת אתחול כפול, בחר באפשרות 2000 פאוססחו/ ||5%8ח1 5. הקש זססח= או על לתצ אסא להמשך. התקנה חדשה או שדרוג גירסה נוכחית אס לא מותקנת 95 פאוססחו/, 98 פאוססחו/ או דא פשספחוצ במחשב שלך, עליך להפעיל 5-05 ולקוח רשת 05ס-15, להקמת קשר עס תיקיית הרשת המשותפת המכילה את קבצי ההתקנה. בעודך מפעיל %ח6ו|6 אזסאפח 45-05 (לקוח רשת של 05ס-5), התחבר לקבצי המערכת דרך הרשת והפעל קובצ 6א6.זחחו/, הממוקס בשיתוף ברשת. נדרשיס 8א500 פנוייס של זיכרון קונבנציונלי להפעלה מוצלחת של שגרת ההתקנה. ודא שטענת ₪386.6%6ח= ושטענת את כל מנהלי ההתקנים בזיכרון העליון (ח9ו4). טיפ לפינוי עוד זיכרון, הפעל 6א6.חחו\ חטו0803! לטעינת חלקים של 66א6.חחו\ בזיכרון העליון. 6 507/6% 2000 5אוססח]/\ מומלץ שקוב 6%6.ז10ו8וח5, יהיה פעיל, אחרת ההתקנה תהיה איטית ותארך בין ארבע ל- 12 שעות. הערה לא מומלץ להתקין ברשת ממצב 05כ. ההתקנה עשוייה להארך זמן רב יותר מאשר התקנה מתקליטור או דיסקטים. בחירת רכיבים להתקנה מערכת ז6/ז56 2000 פאוססחו/ כוללת מיגוון רחב של רכיבי ליבה, כולל מספר כלי ניהול המותקניס באופן אוטומטי על ידי תוכנית ההתקנה. בנוסף, תוכל לבחור בין מספר רכיביס המגדילים את התפקודיות של ז6/ז56 2000 פוססחו/ץ. רכיביס אלה ניתן להתקין בזמן ההתקנה או להוסיפס מאוחר יותר (באמצעות האפשרות 00/6ח400/₪6 5 חקו 60 פאוססחו/ שביישומון לוח הבקרה פות8זססזק 6ש00ח00/₪6). בחירת יותר רכיבים, משמעה הענקת יכולות גבוהות יותר לשרת. אולס, בחר רק את הרכיבים הדרושים לך, כיון שכל רכיב צורך שטח דיסק נוסף. הטבלה הבאה תסייע לך בבחירת הרכיבים הדרושים להתקנה. שימוש אפשרי רכיבים אופציונליים שיש לשקול התקנתם של השרת שרת ק6חת, 5אכ, או | |₪70%5060 הססבזטסו חהס6 105% 6והההחשס (ק6חת), 5אפ, או 5 (ברשת 6 6חחבּא 66ח%67ח1 פאוססחוצ (5אזצצ) - כולם חלק קז משירותי הרשת. ניהול רשתות מרכזי כלי ניהול וניטור אימות ותקשורת = 5607/6065 חה60300ו%ח6ו%טה 6%חזססח1 (שירותי אימות מאובטחת באינטרנט) - חלק משירותי הרשת. שירותי הרשאות (רשיונות) גישה לקבצים 6 אססח1 506סז6וי] (שירות אינדקס של ספסז6ו1) אחסון מרוחק. שירותי קבצים והדפסה רישתיים אחרים (תמיכה ב- 606 ה5סשחו6הוא, ו-אוח). מחשבי לקוח של 6זבּ//6 נתמכים באמצעות שירות' ז10 567/1065 עְהּ/ו₪8%6 6ז עלא (צ\65). כלי וססד הסס8זטו 567166 ץזסל66זוס מתקין את שא65 אם שירותי ץזס66זופ 6ז66//3א 65 (5כא) אינם מותקנים. גישה להדפסות שירותים אחרים של קבצי רשת ומדפסות (תמיכה ב-6ז6%/83], ח%05ח8861! ו-אוחט). שירותי מסוף > 507/665 |החווחזסד (שירותי מסוף) (567/1665 |החזחז6ד) | * 116605189 פחו6וע567 |ההווחזסד (רישוי שירות מסוף) תמיכה ביישומים > 567/106 0חוט6ט2) 1655306 (שירות תור הודעות) > 567/66 !600 חהסו55וחח0 (005)) 6סוצז56 +01 שווהטוס (חלק משירותי הרשת) פרק 2: התקנה והגדרה של ז6/ז56 2000 פשססחו/ 7 שימוש אפשרי של השרת תשתית אינטרנט )\60( תמיכה בטלפון ופקס תקשורת מולטימדיה תמיכה במיגוון מערכות הפעלה של לקוחות רכיבים אופציונליים שיש לשקול התקנתם > 115 - 5067/1665 חסו6הו07+ח1 +6חוס+חד * ז56/0 5166 |- |05060ק 060655 00%ו06חו1 (חלק משירותי הרשת) א וחור בח 6600 הח0ס6 |- 5617/1065 01% 66000חח60 (חלק מכלי הניהול והניטור) 5 1603 5אוססחו/ שירותי קבצים ומדפסות אחרים (תמיכה ב- 6זבּ/6, ח605חו136 ו-אוחש). הטבלה הבאה מתארת את הרכיביס האופציונליים ומיועדת לשימוש יחד עס הטבלה הקודמת לסייע בבחירת הרכיב המתאיס להתקנה. רכיב אופציונלי 6 5 וחד חסהו זוס+חד 5 כלי ניהול וניטור 0% פחוטסט) 5 0% !אחז 5 5% 650% זכ 08 מספק תמיכה בהרשאות, כולל דואר אלקטרוני מאובטח, אימות מבוסס-אינטרנט, ואימות באמצעות כרטיס חכם. מספק תמיכה ליצירה, הגדרה וניהול אתרי אינטרנט, יחד עם [0%060ק ז506ח3וד 5או6א אזסעצטא (קדאאז, פרוטוקול העברת חדשות ברשת), ק7, ו|- |06060ז ז516חהבזד |והוא 6|קוחו5 ( דוזפ, פרוטוקול העברת דואר רגיל) *= מספק כלים לניהול וניטור הרשת ובמיוחד כלי זסףוחסוא אזסצססו], מנתח 08566605 (מנות). כולל גם פרוטוקול 133 אזסצסא 6!קחו5 (קואא5). * כלי ניהול אחרים כולל תמיכה בחיוג לקוחות ועדכון ספרי טלפון של לקוחות, ותוכנת שירות להגירה מ-5זכ ל-567/1665 ץז0ס66%זוכ 6/6 פצוססחושץ. מספק שירותים שתומכים בהודעות הנדרשות על ידי יישומים מבוזרים, המאפשרות ליישומים אלה לתפקד באמינות ברשתות הטרוגניות או כאשר המחשב לא-מקוון זמנית. מספק תפקידי אינדקס עבור מסמכים המאוחסנים על הדיסק, ובכך מאפשר למשתמשים לחפש טקסט או תכונות ייחודיים במסמכים. מספק 56776 (תסריט) לתמיכה בפיתוח. זה 2000 פצוססחו/ שירותי רשת מספק תמיכה חשובה לרשת, כולל הפריטים שברשימה להלן: * שאסזק 5607/1665 6%חזסשח1 6016 - תומך ביישומים מבוזרים המשתמשים ב- קדד לתקשורת דרך 115. וח5%6ש5 836 הובּהוסם (5אפ, מערכת שמות תחומים) מאחזר שמות עבור לקוחות הפועלים תחת 2000 פשססחו/. באמצעות אחזור שמות, משתמשים יכולים לגשת לשרתים לפי שם, במקום שיאלצו להשתמש בכתובות ק] שקשה לזהות ולזכור. במילים אחרות הוא מקשר בין שם (אותו קל לזכור) לכתובת ק] (אותה קשה לזכור). (₪0%060 הס 8זטסח60 105% 6וחוהחץם (פ6וזם, פרוטוקול הגדרה דינמית של מארח) - מספק לשרת יכולת דינמית להענקת כתובות ?1 למחשבים אחרים ברשת. כל מחשב ברשת זקוק לכתובת ;1. כדי למנוע בעיות וטעיות הנובעות מהקצאה ידנית של כתובות ?1 לכל מחשב ברשת, וכדי לחסוך בעבודה מומלץ שהקצאת כתובות ק1 תעשה על ידי ק6פ. עם ק6הפ אין צורך להגדיר ולתחזק כתובות ?1 על מחשבי אינטראנט כלשהם, פרט לאלה המספקים ק6ה, 5אכ או פאז/ש. 66 ח%680ח6רזה +6חוס+ח1 (שירות אימות באינטרנט) - מספק אימות למשתמשים המתחברים באמצעות חיוג. 6 !הס הסו155וח0ה 005 (בקרת כניסה ורוחב פס) - מאפשר בקרה על הקצאת רוחב פס ליישומים. יישומים חשובים מקבלים רוחב פס גדול יותר מיישומים חשובים פחות. 5 ק1/ק0ד 6!כוחו5 - תומכים בשירותי 68786067 זה , 156370 שוח ץהכ, סהס6ם, ו- עה 6+ +0 סססטס. 6 115 זפעז56 5166 - תמיכה בישומיים טלפוניים המאפשרים גישה לתכונות כמו זיהוי מתקשר, שיחות ועידה, שיחות וידאו, ופקסים. תמיכה זו תלויה ב- 115. 66 פחווח3ּ 6%ח%67ח1 פוססחוצ מספק מערכת תמיכת שמות <1/ק6ד זסצטס 6%5105 ללקוחות העובדים תחת מערכות דא פאוססחוצ וגרסאות קודמות של מערכות הפעלה של 0% . באמצעות שיטה זו, משתמשים יכולים לגשת לשרתים לפי שם, במקום להשתמש בכתובות ק] שקשה לזהות ולזכור. למשל, שם 68105 שניתן במהלך ההתקנה הוא "המחשב של שלום". ה-5ומ של אותו מחשב הוא |ו.60.החח.טוצו ויש למחשב הזה גם כתובת ?1 192.25.63.124. ניתן לגשת למחשב בעזרת כל אחד מהשמות האלה. הערה התיקיה 6/6065 שבתקליטור ההתקנה של זז 2000 פאוססחוש מכילה שתי תת-תיקיות. התיקיה אפא1/ כוללת את לקוח 567/66 ץְזסז66זום ללקוחות א9 פווסטחו/. התיקיה 1. קקןא9אז/ מכילה את לקוח פהחחוזק 6חזס+ח1 עבור חלונות אפ9. שירותים אלה מבטלים את דרישת 1%5/ ממחשבי לקוחות אפ פשוססחוצ. פרק 2: התקנה והגדרה של ז8ז56 2000 פשססחו) - 59 רכיב אופציונלי שירותים אחרים עבור קבצי רשת ומדפסות שירותי התקנה מרחוק מספק שירותי קבצים והדפסות עבור ח05חו136!, ושירותי הדפסה עבור אוחש. מאפשר להתקין ולהגדיר מחשבי לקוחות חדשים, בלי שיהיה צורך לגשת לכל לקוח. לקוחות היעד חייבים להיות מסוגלים לתמוך באתחול מרחוק. כמו כן תידרש מחיצה נפרדת בשרת עבור שירותי התקנה מרחוק. מגדיל את שטח הדיסק על ידי כך שמאפשר גישה נוחה יותר למדיה ניידת, כגון קלטות. שימוש נדיר יותר הוא העברת ואחזור נתונים באופן אוטומטי לקלטת וממנה כנדרש. אחסון מרוחק מאפשר הפעלת ישומי לקוחות על השרת כך שמחשבי הלקוחות מתפקדים כמסופים ולא כמערכות עצמאיות. השרת מספק סביבת עבודה חסו₪5655!ט₪ ומפעיל את התוכניות מבוססות-פאוס0חו/ שבהם משתמשים הלקוחות. אם תתקין שירותי מסופים, עליך להתקין גם הרשאות עבור שירותי מסופים (כדי לתת הרשאות ללקוחות שירותי מסופים). אולם, ניתן להנפיק רשיונות זמניים המאפשרים ללקוחות להשתמש בשרתי מסופים ל- 90 יום. |8ח ווח ד 05| (שירות מסופים) מאפשר רישום ומעקב אחר רשיונות ללקוחות שירותי מסופים. אם התקנת שירותי מסופים, עליך להתקין גם שירות הרשאות למסופים (כדי לתת הרשאות ללקוחות שירותי מסופים). אולם, ניתן להנפיק רשיונות זמניים המאפשרים ללקוחות להשתמש בשרתי מסופים ל- 90 יום. |8ח ווח ד 5 0חו5ח6סו | (שירות הרשאות למסופים) מספק תמיכה במולטימדיה ומאפשר העברת תוכן 0ח%6ח60) באמצעות )הזת 8ַחו50768 חַססַחַהע0 על פני האינטרנט או האינטראנט. 8 פאוססחו/ 5/5 סיכום שיעור לפני שתתחיל להתקין את ז567/8 2000 פוספחו\, עליך לאסוף את כל החומר הדרוש לך, לוודא שהחומרה שברשותך מסוגלת לתמוך במערכת 2000 פוספחו/צ, ולקבל החלטות על אופן ההתקנה של ז8צז56 2000 פווספחו/. לדוגמה, עליך לוודא שהחומרה שלך מתאימה לדרישות הסף של החומרה ולבדוק את כל החומרה לתאימות עס 0 פצוססחו/. עליך להחליט כיצד לחלק את הדיסק הקשיח למחיצות, ובאיזו מערכת קבציםס תשתמש במחיצה. עליך לבחור סוג הרשאות, באיוו רשת להשתתף, וסוג ההתקנה. כמו כן עליך להחליט אילו רכיביס אופציונלייס תרצה להתקין. נקיטת צעדים אלה תכין אותך להתקנה ותמנע בעיות אפשריות. 0 567/06 2000 5אוססח!\ שיעור 2: התקנת וס/ו56 2000 5שססחו/ לאחר שביצעת את הפעולות הנדרשות להכנת ההתקנה של זסעז56 2000 פשוסבחו), תוכל להתחיל את תוכנית ההתקנה של 2000 פוססחו/. שיעור זה מתמקד בביצוע התקנה חדשה של ז6שז56 2000 פאוססחו/צ. הוא מתחיל בדיון על תוכנות ההתקנה השונות ועובר לתיאור שלבי ההתקנה עצמס. לאחר שיעור זה, תוכל = לקבוע באיזו תוכנית התקנה להשתמש להתקנת זפעז56 2000 פוסטחוצ. . לתאר את שלושת השלבים של הליך ההתקנה. .= לבצע התקנה חדשה של זפעצז56 2000 פוסטחוצ. זמן לימוד משוער: 30 דקות תוכניות ההתקנה של זס/ו56 2000 5עשוסשחו/ בכל שיטה שתשתמש להתקנת 56/8 2000 פצוססחו/, חובה להפעיל את תוכנית 6 חחו/ או 6א632.6חחו/. תוכל להשתמש בתוכנית 560.66 לטעינת 6א6.זחחו\ או 6 טחחו/), או שתוכל לטעון את 6א32.6סחחו/ או 6א6.זחחוש ישירות. > להתקנה נקייה על מחשב בו מערכת הפעלה 05כ-15! או א.3 פשספחו/, הפעל את 6 חחוצ משורת הפקודה של 05ס-5ו. > להתקנה נקייה במערכות א9 פשוספחו/ או ח50800אזוס/ דא פאוססחו/, הפעל את 6 ותחו\. > להתקנה נקייה או שדרוג ממערכת 3.51/4.0 ז8/ז56 דא פשוססחו, הפעל את 6 טחוש הערה להתקנת שדרוג, ראה שיעור 3 בפרק זה. ניתן להפעיל מספר מתגים (166065וצ5) עס 6א6.שחחו) ו-32.6%6)חחו/), כדי להתאיס את אופן ההתקנה של 567/87 2000 פאוססחו/ במחשב שלך. תוכנית ההתקנה של 2000 פ5שסצחועצ תוכנית ההתקנה של 2000 פששספחו/), 56000.6%6 נמצאת בספריית השורש של תקליטור ההתקנה של ז6שז56 2000 פאוסבחוש. בעת הפעלת 6א56000.6, יופיע מסך תקליטור 0 פשוסשחו/ של 50ססווא. משסם, תוכל לבצע התקנה של זפשז56 2000 פצוספחו\, פרק 2: התקנה והגדרה של ז6/ז56 2000 פשססחו/ 1 להוסיף רכיבים, לדפדף בתקליטור, או לצאת מתוכנית ההתקנה. אס תבחר באפשרות 0 פססחו/ ||105%8, תופעל תוכנית 6א6.%חחו/ או 6א32.6טחחו)), בהתאם למערכת ההפעלה הנוכחית שבשימוש. אס אפשרות ההפעלה האוטומטית (חטזססטה) של תקליטור פעילה במערכת שלך, מסך תקליטור 2000 פווססחו/ יופיע בעת הכנסת תקליטור ההתקנה של 56768 2000 פווססחו/ לכונן התקליטורים. חטזססטה קורא ל-56000.6%6, הבודק את מערכת ההפעלה. אס תוכנית ההתקנה (ק560₪) מזהה שהמחשב פועל תחת מערכות הפעלה 3.51 ז567/8 דא 5אוססחו/, 4 זפעז56 דא פוספחו או גירסה קודמת של -56/6 2000 פ5שססחו/), תתבקש לשדרג או להתקין את 0 פוססחו/). אס מותקנת גירסה חדשה יותר של ז68עז56 2000 פשספחוצ על המחשב, 6א56000.6 לא תאפשר המשך התקנת ז6/ז56 2000 פצוסבחו/ש. הערה ניתן להשתמש בתוכנית 560.66 אך ורק מתוך מערכת ההפעלה הקיימת, אבל לא מתוך 05 או 3.11 פאוססחו/. תוכנית ההתקנה 6א6.%חחו//ש ככלל, תוכנית 6א6.חחו) משמשת להתקנות דרך הרשת כאשר יש ברשת לקות 5. 66א6.זחחו/\ מבצעת את הפעולות הבאות : 1. יוצרת תיקיה זמנית 81=.%דא אז/ש% במחיצת המערכת ומעתיקה קבצי אתחול 5600 למחיצה זו. 2 יוצרת תיקיה זמנית 15-.%דא אז/ש% ומעתיקה את קבצי 2000 פאוסחו/ מהשרת לתיקיה זו. 3 מנחה משתמשיס לכבות ולהפעיל מחדש את המערכת. לאחר שהמחשב מתחיל שנית, תפריט האתחול מופיע וההתקנה נמשכת. 6 זחחו/ מתקינה את 5676 2000 פשססחו/ וניתנת להפעלה ממנחה הפקודה (טקוחסזק 0ח8 ו 60) של 115-005 או של כל מערכת הפעלה פטוסטחוצו, 16 סיביות. מתגים של 6אס6.%חחו/ש תוכל להשתמש במתגים (פ65ח6וו/ו5) הבאיס להתאמת אפיוני תוכנית ההתקנה 66 זחחו/: [[6!₪. זסצופחה]ט/] [[6עוז0קות6ס: ]/] [[ה6608%זט0ס5]:5/] דאאז/צ [8/] [0חהווח6:60/] [ז0|06ז:אז/] [זססוסז:ז/] [[6ו₪ פט, :סט מתגיס אלה מתוארים בפירוט בטבלה הבאה: [/5]:500706088] | מציין את מיקום קבצי 2000 פווסטחו/. המיקום חייב להיות נתיב מלא של האיות [חִז8ק]:א או 6אש תקף. 2 567/68 2000 5אוססח!/\ [07/6קוח6): ]+/ | מורה לתוכנית ההתקנה לשים קבצים זמניים בכונן המצוין ולהתקין את 2000 פוסבחו/ בכונן זה. אם לא תציין מיקום, התוכנית תנסה לאתר כונן עבורך. [6/ 5/67ח8:]ט] | מבצע התקנה אוטומטית תוך שימוש ב- 6|ו= זסאופחה - קובץ תשובות (דורש 5/). קובץ התשובות מספק תשובות לחלק או לכל המנחים שאליהם מגיב משתמש הקצה בהתקנה רגילה. [6 זסט,]0ו:ט/ | מציין מזהה (6) שבו משתמשת תוכנית ההתקנה להגדרת ייחודיות קובץ התשובות (ראה ט/) תוך שימוש ב- 655חסטסוח( ₪6 380856 (חכ, קובץ ייחודיות הנתונים). מקדם +₪0/ דורס ערכים בקובץ התשובות והמזהה קובע אילו ערכים בקובץ חס ישמשו. אם לא צוין קובץ ₪6 סש כלשהו, תוכנית ההתקנה תנחה אותך להכניס דיסקט המכיל את קובץ וח . מ0/06/:]?/ | מציין תיקיה חליפית להעתקה. התיקיה תישאר לאחר סיום תוכנית ההתקנה. מ0/06/:]אז/ | מציין תיקיה חליפית להעתקה. התיקיה תמחק לאחר סיום תוכנית ההתקנה. ₪ | מציין פקודה שתבוצע עם סיום תוכנית ההתקנה במצב 6001 (006הח-2001)). תוכנית ההתקנה 6א32.6:חחו//ש 6טחו/ משמשת להתקנת ז6/ז56 2000 פוספחו) ממחשב שבו מותקנת מערכת הפעלה 95 פאוססחו\, 98 פטוסבחו/ץ, או דא פאוספחו/ו. ניתן להפעיל את התוכנית על ידי לחיצה כפולה על 32.6%6חחו/ בשורש של תיקיית המקור (כגון 386ו) שבתקליטור ההתקנה של ז5676 2000 פאוסנחו/), או בנקודת שיתוף ברשת עבור התקנה דרך הרשת. תוכל גם להפעיל את %6א%32.6חחו/ על ידי הפקודה הפעל (חטח) מתפריט ההתחלה (5087), המאפשרת הגדרת מתגים. בנוסף, הפקודה 6א32.6:חחו/ ניתנת להפעלה משורת הפקודה במערכות 95 פשססחו/, 98 פאוססחו/), או דא פשססחוצ (כל מערכות ההפעלה 32 סיביות של פטוססחו/). אם יוזמת ההתקנה של ז6/ז56 2000 פוססחו/ נעשית דרך הרשת, 6א32.6שחחו/ יוצר תיקיה ומנית 15>.%דא אזש% ומעתיק את קבצי ז68שז56 2000 פשססחוצ מהשרת לתיקיה זו. התיקיה הזמנית נוצרת במחיצה הראשונה שגודלה מספיק, אלא אס מתג ציין אחרת. שלב זה ידוע כשלב לפני-העתקה. פרק 2: התקנה והגדרה של זפז56 2000 פושססחו) - 63 מתגים של 6א%32.6חחו/ש תוכל להשתמש במתגים (פ65ח6ואו5) הבאיס להתאמת אפיוני תוכנית ההתקנה רת חו: [ז66! 6עז6:0עו0קוח%6/] [ה6608%זט5:50/] %32חחוצו :טח ]0ח6ההחט/] [6וחהח ז0!06ז:זוסץקס6/] [[6!₪ זסעשפח8] [6חח ז10!06 :5006 ץק ס6/] [[ 6 ח16 : [ 166 00 06/ [6חו| חר 60:60 /] [[8|8 זסט,]0ו:0ש/] [0605ח6/] [ץ|ה3060זסקטא66ה6/] [ז6%6! 6ע :ה 50ץ5/] [6החח ז10!00:חז/] [60001ז0סח/] [6!068150766> הח ] מתגים אלה מתוארים בפירוט בטבלה הבאה: (5:500706080] | מציין את מקום מקור קבצי 2000 פווסחו//. להעתקת קבצים ממספר שרתים בו-זמנית, הגדר 65 5/ 6!סם!טוח (מקורות 5/ רבים). אם השתמשת במתגים 5/ 6!סטוטוח, השרת הראשון שהגדרת חייב להיות זמין, אחרת ההתקנה תיכשל. 7 07/6 :הסוח | מורה לתוכנית ההתקנה לשים קבצים זמניים במחיצה המצוינת ולהתקין את 2000 פשסטחושצ במחיצה זו. 0ח6אהּח(/ | משדרג את גרסת 2000 פושססחו/ הקודמת שלך במצב התקנה אוטומטית. כל הגדרות המשתמש נלקחות מההתקנה הקודמת, כך שלא נדרשת התערבות המשתמש בעת ההתקנה. שימוש במתג סח6אאחט/ לביצוע התקנה אוטומטית, מאשרת שקראת והסכמת לתנאי ₪01 - ז0-050ח₪ 066% 1166056 (הסכם רשיון משתמש קצה) עבור 0 פשוסטחו/). לפני שימוש במתג זה להתקנת 0 פצוססחו/ בארגון אליו אינך משויך, עליך לוודא שמשתמש הקצה קיבל, קרא ואישר את תנאי רשיון ה ₪1 של 2000 פששסשחו//. 01% +חסותקוטףם |החופוזס (1860076ח18 - יצרני ציוד/ מחשבים מקורי), לא יכולים להגדיר מקש זה במחשבים הנמכרים למשתמשי קצה. 4 567/06 2000 5אוסוסח!/\ [6 -61/ש5ח3:][לחעת ]0ח66החט/ | מבצע התקנה חדשה במצב התקנה אוטומטית. קובץ התשובות מספק את ההגדרות הייחודיות שלך לתוכנית ההתקנה. וחטא הוא מספר השניות שחלף מהזמן שתוכנית ההתקנה סיימה להעתיק את הקבצים עד לזמן בו היא מתחילה את המחשב מחדש. תוכל להשתמש ב-וחטח בכל מחשב המפעיל דא פשסבחו/ או 2000 פוסטחו/. מציין מקום 6 זסצופחגּ הוא שם קובץ התשובות. סח ז0!00+:זו0ץק60/ | יוצר תיקיה חדשה בתוך התיקיה שבה מותקנים קבצי 0 פצוסוחו/. לדוגמה, אם תיקיית המקור כוללת תיקיה בשם פזסעוזס 6העוזק שבה שינויים המיועדים רק לאתר שלך, תוכל להקליד פזסעוו4 6זבּעוזק:זוץק60/ כדי שתוכנית ההתקנה תעתיק את התיקיה הזו לתיקיית 2000 פאוססחו/ המותקנת שלך. במצב זה מיקום התיקיה החדשה יהיה 5זסעז) 6*בּעוזק ס00%9%ווה5+6ץ%65. תוכל להשתמש במתג זו0ץק60/ ליצירת כמה תיקיות נוספות שתרצה. סוחפח ז66:10!00זטס5ץקס6/ | יוצר תיקיה חדשה בתיקיה בה מותקנים קבצי 0 פצוססחו/. לדוגמה, אם תיקיית המקור כוללת תיקיה בשם פזסעוזס 6ְהּטוזק, בה שינויים המיועדים רק לאתר שלך, הקלד פזסע1ז0 6+הּש66:71ו50₪0ץ602/ כדי שתוכנית ההתקנה תעתיק תיקיה זו לתיקיית 2000 פאוספחו/ המותקנת שלך, ותשתמש בקבצים שלה בעת ההתקנה. במצב זה מיקום התיקיה הזמנית יהיה - 5 6ההּעץוזק ס5%6₪11-00%9%ץ65. שלא כמו התיקיות שיצר מתג זו0ץקס6/, תיקיות הנוצרות באמצעות הפקודה 6זטס5ץק60/ נמחקות לאחר סיום תוכנת ההתקנה. 6חז| 0חהח ו 0:60ח6/ | מורה לתוכנית ההתקנה לבצע פקודה מסוימת לפני שלב ההתקנה הסופי. אירוע זה קורה לאחר שהמחשב אתחל פעמיים ולאחר שתוכנית ההתקנה אספה את כל נתוני התצורה הנדרשים, אך לפני שתוכנית ההתקנה סיימה. [6רח8ח6!: ][וסַטסו1)ְפַט060/ | יוצר 109 פטפסס (יומן איתור שגיאות) ברמה הנדרשת. לדוגמה, 2000.!08חו//:060084:6/. קובץ היומן של ברירת המחדל הוא 048ו.32+חחו/\ %65/5%600%%, כאשר רמת 694 הוגדרה 2. רמות פַס! (יומן) ה| כדלקמן: 0 - שגיאות חמורות, 1 - שגיאות, 2 - אזהרות, 3 - מידע, 4 - מידע מפורט לתיקון שגיאות. כל רמה כוללת את הרמה שמתחתיה. [ =סט,]ש/:זסט/ | מציין מזהה (!) שבו משתמשת תוכנית ההתקנה להגדרת ₪16 08%80856 655ח6טףוחש (=פט, קובץ ייחודיות הנתונים), שמשמש לשינוי והתאמת קובץ התשובות (ראה הסבר 0ח6אהחט/). ]פע דורס ערכים בקובץ התשובות, והמזהה קובע באיזה ערכים של ]סע נעשה שימוש. לדוגמה, טסַט.ץְחקוחס6 זטס,ז56ט 5ה:)סט/, ידרוס הגדרות שהוגדרו עבור המזהה ז6פט ₪35 בקובץ פסט.ץח8קוחס6 זטס. אם לא יצוין +]ס, תוכנית ההתקנה תנחה את המשתמש להכניס דיסקט המכיל את הקובץ 00ט.6%טסוחש%. פרק 2: התקנה והגדרה של ז8ז56 2000 פושססחו) - 65 7 0/6 :+זה508ץ5/ ץ 3 65 6 70/00 : וח] 6!068|506/ 0% הליך ההתקנה מציין שניתן להעתיק קבצי אתחול של תוכנית ההתקנה לדיסק הקשיח, לסמן את הדיסק כפעיל, ואז להתקין את הדיסק במחשב אחר. כאשר תתחיל מחשב זה, הוא יתחיל מייד בשלב הבא של תוכנית ההתקנה. השתמש תמיד במתג 6צזסק וח6+/ עם מתג +5031ש5/. מתג + 508ץ5/ עבור 6 טחחו/ פועל רק על מחשב שמותקנת בו מערכת הפעלה 3.51 דא פששססחו/, 4.0 דא פ5אוססחו/צ או פאוססחוש 0. לא ניתן להפעילו ממערכות הפעלה א9 פוססחו//. בודק את תאימות השדרוג של המחשב עם 0 פצוססחו/. עבור שדרוגים ממערכות 95 פוססחו/ או 8 פאוס6חו/, תוכנית ההתקנה יוצרת דוח בשם אא6.6חזפָס בתיקיית ההתקנה של פצוספחו/. לשדרוגים של דא פאוספחו/ 1 או 4.0, הוא שומר את הדוח ליומן 8סו.32טחחו/ בתיקיית ההתקנה. מוסיף אפשרות 6005016 ץז6ש₪6600 למסך האפשרויות של מערכת ההפעלה לתיקון התקנה שנכשלה. לשימוש רק לאחר התקנה. מגדיר לתוכנית ההתקנה להעתיק קבצים חליפיים מאתר חליפי. מורה לתוכנית ההתקנה לחפש באתר החליפי תחילה, ואם קבצים קיימים, להשתמש בהם במקום בקבצים שבמיקום ברירת המחדל. מורה לתוכנית ההתקנה להעתיק את כל קבצי המקור של ההתקנה לדיסק הקשיח המקומי. השתמש במתג 6 בעת התקנה מתקליטור לאספקת קבצי ההתקנה כאשר התקליטור אינו זמין בהמשך ההתקנה. מורה לתוכנית ההתקנה שלא לאתחל את המחשב מחדש לאחר ששלב העתקת הקבצים של 6א32.6טחחו/ הסתיים כדי שתוכל לתת פקודה נוספת. הליך התקנת 567/87 2000 פוספחוצ כולל שלושה שלבים: 1. שלב טרוס-העתקה (8856ח2 ץ6-600זט), 2 מצב טקסט (₪006 %א76), 3 מצב ממשק משתמש גרפי (601). 6 ץ6-6002וק בשלב טרוס-העתקה, כל הקבציס הדרושיס להתקנה מועתקיס לספריות זמניות על הדיסק הקשיח המקומי. בעת שימוש בפקודות 6א6.זחחו//, 6א32.6סחחו/, ליזוס התקנה דרך הרשת, כל הקבציס הדרושיס להשלמת ההתקנה מועתקים דרך הרשת לתיקיה 6 567/68 2000 פצוסוסח]/\ זמנית בשס 15-.%דא א1/)%. לאחר מכן תוכנית ההתקנה ממשיכה כאילו ההתקנה מתבצעת מהדיסק המקומי, ועוברת למצב טקסט (1006 16%) של הליך ההתקנה ואחר כך לשלב 601. תוכל לבחור שלא ליצור דיסקטיס לאתחול, על ידי סימון בתיבת הסימון 6ווזם 30 6חד סד 60 ק 5600 6חד חסזת 65 5600 ווה צץְק60. תיבת הסימון נמצאת תחת לחצן 5חהס0ק0 60ַ6סהַ8ש0ה. בחירת אפשרות זו יוצרת תיקיה בשס דם?.%דא אז/צף על הדיסק. תיקיה זו מכילה את הקבציס שהיו אמוריס להיות על ארבעת הדיסקטים של האתחול. בעת העתקת הקבציס לתיקיה 15-.%דא אזשץ - 5 פוססחו/, 98 פשססחו/ ו- דא פאוססחו/צ עדייו פועלות. עקב כך, זמן סוחטחשוסס (זמן הדממה/זמן חוסר פעילות) מופחת בעת השדרוג. 6 +אסד בשלב 006 6%6ד, תוכנית ההתקנה מנחה לקבלת נתוניס להשלמת ההתקנה. לאחר שאשרת את הסכם הרשיון, הגדר או צור מחיצת התקנה ובחר מערכת קבצים. כל הקבציס הדרושיס מועתקים מהתיקיה הזמנית (או התקליטור) לתיקיית ההתקנה או לדיסק הקשיח של מחשב היעד. הסכם רשיון זסצו56 2000 5שסשחו/ש הסכם רשיון ז567/6 2000 פווססחו/ הוא בן מספר דפים. היעזר במקש חספ 6חַבּק לעלעול בתוך ההסכם, ולת 8" לאישורו. ההסכס מופיע לפני ₪006 6%ד אס אתה משתמש 32.666שחחו/ או הטזסטוה להתחלת ההתקנה. התקנות קיימות אס תוכנית ההתקנה מאתרת התקנות קיימות כלשהן של 2000 פווסטחווו, היא תציג אותן ברשימה. תוכל לבחור התקנה קיימת וללחוי ₪ (זו8ק6ח) לתיקון התקנה קיימת, או ₪56 להמשך. מחיצות תוכנית ההתקנה מציגה את כל המחיצות הקיימות והשטח הפנוי במערכת. השתמש בחיציס מעלה ומטה כדי לבחור היכן להתקין את ז6/ז56 2000 פאוססחו/. בשלב זה תוכל ליצור ולמחוק מחיצות. הקש זפזח= להמשך. מערכות קבצים תוכנית ההתקנה מאפשרת שמירת מערכת הקבצים הנוכחית בשלמותה או הסבתה ל-5]זא. ‏ אם | אינך רוצה | להסב | את המערכת, | בחר באפשרות 1 5506 1!6=] %ה6זט) 16806, שזה מצב ברירת המחדל, והקש זסזחם להמשך. תוכנית ההתקנה בודקת את הדיסק הקשיח ומעתיקה את הקבצים הדרושים לך ו וה ן וה + (ה + חחו/ ה / ; מהתיקיה הזמנית לתיקיית ההתקנה (התיקיה זחחו/ היא תיקיית ברירת המחדל) פרק 2: התקנה והגדרה של זפז56 2000 פושססחו) - 67 6 לאחר השלמת חלק ה- 1006 %6א6ד של ההתקנה, המחשב מופעל מחדש ומתחיל מצב 1. מצב זה מאפשר בחירת רכיבים אופציונלייס להתקנה ומאפשר בחירת סיסמת ה-807 1507 חחח 0ה. מצב 601 מורכב משלושה שלבים ברורים: 1. איסוף מידע אודות המחשב שלך. 2 התקנת רשת ז6שז56 2000 פשססחו/. 3 השלמת ההתקנה. איסוף מידע אודות המחשב שלך שלב איסוף המידע אודות המחשב שלך הוא סדרת תיבות דו-שיח שבהן מערכת 0 פאוססחו/ משתמשת לאיסוף מידע על התצורה כדי להגדיר את המערכת. בשלב זה מותקניס אמצעי האבטחה של 2000 פשספחו/ וכן מותקניס ומוגדריס התקנים. הגדרות אזוריות 0 פוס6חו/ מציגה את ההגדרות האזוריות הנוכחיות (ברירת המחדל). תוכל להוסיף תמיכה לשפות נוספות, לשנות את הגדרות האזור שלך עבור המערכת, וגם להגדיר את הגדרות ברירת המחדל של חשבון המשתמש שלך. הוספת ערכים אישיים לתוכנה בעת הגדרת המערכת, עליך להכניס את שס הרישוס של ז8שז56 2000 פאוססחו/ו. בנוסף, תוכל להוסיף את שס החברה שלך, אך אין חובה בכך. בחירת רשיון הפעלה עליך לבחור בסוג רשיון הפעלה ז6/ז56 ₪6 (לפי שרת) או 568 ז6 (לפי מושב). אם תבחר לפי שרת, עליך להגדיר את מספר הרשיונות לפי שרת. שם מחשב וסיסמת מנהל רשת עליך להכניס שס מחשב (שס 608105 של עד 15 תוויס) בעת התקנת 2000 פשספחו\. שיס לב שהשם הניתן אוטומטית הוא בן 15 תוויס. השס שתתן חייב להיות שונה משמות מחשבים, קבוצות עבודה או תחומיס ברשת. המערכת תציג שס ברירת מחדל עבור המחשב. תוכל לגשת לשס ברירת המחדל או להקליד שס אחר למחשב. ניתן גס להוסיף סיסמת מנהל (ז150800חוחח80) עבור חשבון המנהל המקומי. סיסמה זו יכולה להיות באורך של עד 127 תווים, או ריקה. 8 567/68 2000 5אוססח!/\ מנהל רכיבים אופציונליים מנהל הרכיביס האופציונלייס מאפשר הוספה או הסרת רכיבים נוספים בעת ואחרי ההתקנה. לפרטים אודות רכיביסם אלה, ראה שיעור -1: 'הכנות להתקנת זז 2000 פאוססחו/יי. הגדרות תאריך וזמן בעת הליך ההתקנה, עליך לבחור את אזור הזמן המתאים ולכוון את התאריך והשעה. אם נדרש, ניתן לכוון חסכון אנרגיה אוטומטי בשעות היוס. התקנת רשת זסצו56 2000 פשסשחו/ש לאחר שתוכנית ההתקנה משלימה את שלב איסוף הנתוניס אודות המחשב שלך, היא חוזרת למסך ק566₪₪ 2000 פוססחו/). עתה, תוכנית ההתקנה בודקת את המחשב לאיתור מתאמי רשת מותקנים. פעולה וו עשויה להימשך מספר דקות. הגדרות רשת התקנת רשת 2000 פווספחו/ מתחילה עס תיבת דו-שיח המאפשרת בחירה בין הגדרות רגילות (|69ופץ1) לבין הגדרות מותאמות אישית (0זפט6). התקנה רגילה מגדירה את המערכת עס כל ברירות המחדל: פאזסע60 1070506 זס? %ח6ו!6, שיתוף בקבציס ומדפסות עבור רשתות 050%6י6ו1א, ופרוטוקול אינטרנט (ק1/ק16) בתצורת לקות קסחהפ. הגדרות מותאמות אישית מאפשרות הגדרת שלושת הפריטיס הבאיס: > %5ח6!6 (לקוחות) - לקוח ברירת המחדל הוא 68זסצ6 670506 זס= %חסווס. תוכל להוסיף שירותי ץ8ו68%6 (ולקוח) עבור 6ז3\ז6א |ופטסוז. > 56/1665 (שירותים) - שירות ברירת המחדל הוא זסן חַחוזהח5 זסשחוזק 800 6|= 5 670500%] (שיתוף קבציס ומדפסות ברשתות ‏ 67-050ו1!). תוכל להוסיף 06% 57 ו-ז600|6ה56 86%66ק 005). ניתן לשנות את ההגדרות של 0ח8 6!|= 65 050%זסו] זס! פָהוזהה5 זסזהחק על ידי הארת השירות ולתחיצה על 685]. פעולה זו תאפשר מיטוב הגדרות שירות השרת ואספקת שירות שרת תואס ללקוחות א.2 וְססְבּח8ּ!₪ א] . + 0606015ז0 (פרוטוקוליס) - פרוטוקול ברירת המחדל הוא פרוטוקול אינטרנט (ס1/ק6ז). תוכל להוסיף פרוטוקולים נוספים, כולל 55%/אק1 אחו ו/צא, 01ז6, 6, א ד6|ססג, זסטוזכ זסטוחסו) אזסצ6 ואחריס. ניתן גס לשנות את ההגדרות של פרוטוקול (אם ישיס) על ידי הארת הפרוטוקול ולחיצה על 65זזס6קסזס. פרק 2: התקנה והגדרה של זפז56 2000 פשססחו) - 69 השלמת ההתקנה שלב השלמת ההתקנה מבצע את הפעולות הבאות ואינו דורש התערבות המשתמש. הטבלה להלן סוקרת את המטלות המבוצעות על ידי תוכנית ההתקנה בשלב זה. העתקת קבצים תוכנית ההתקנה מעתיקה את כל הקבצים הדרושים שנותרו לספריית ההתקנה, כגון אביזרים ומפות סיביות. הגדרת המחשב | תוכנית ההתקנה יוצרת את תפריט ההתחלה, קבוצות תוכנה, מגדירה ז5000!8 (תוכנית אוגר ההדפסה ברקע) של המדפסת, את המדפסות, שירותים, חשבון ה-ז0ז8פוחוחחח3ּ, גופנים, קובץ ההחלפה (6וַ6ְאָ25), ואת רישום ספריות הקישור הדינמיות (1וכ - 5 >א>חו ס6והההחץפ). שמירת ההגדרה תוכנית ההתקנה שומרת את התצורה ב-/ץ₪60150% (רישום (תצורה) המערכת), יוצרת את תיקיית זו03ק₪6 (המכילה את כל נתוני הרישום), ומאפסת את הקובץ וחו.800%. הסרת קבצים תוכנית ההתקנה מסירה את הקבצים הזמניים והספריות שנוצרו זמניים ושימשו לצורך ההתקנה, כגון התיקיה 15-.5%דא אזש%, וכן גם דוחסת את קבצי ₪165 (קבצים המכילים נתוני רישום מערכת ץז תרגיל 1: התקנת ז6ו56 2000 פשצסטחו/ש בתרגיל זה, תתקין ז8/ז56 2000 פאוססחו/ על מחשב ללא מחיצות מפורמטות. בעת ההתקנה, תשתמש בתוכנית 5600 זפצז56 2000 פווססחו/ ליצירת מחיצה על הדיסק, בה תתקין את ז6/ז56 2000 פווססחו/ כשרת עצמאי בקבוצת עבודה. הליך 1: יצירת דיסקטים של התקנה עבור קט זסעו50 2000 5שטסשחו/ש בצע הליך גה על מחשב המפעיל 5-05 או כל גירסה של חלונות שבה יש גישה לתיקיה 8006015% שבתקליטור ההתקנה של ז8/ז56 2000 פשסבחו/ש. אס המחשב שלך בתצורת כונן תקליטוריס לאתחול, תוכל להתקין את 2000 פשססחוו ללא הדיסקטיס של ההתקנה. להשלמת תרגיל ה כמפורט, יש לבטל תמיכת תקליטור אתחול ב-8105. חשוב הליך זה דורש ארבעה דיסקטים מפורמטים של 1.44%:18. אם תשתמש בדיסקטים המכילים נתונים, נתונים אלה יידרסו ללא אזהרה. 0 56/6 2000 5אוססח!/\ .10 הדבק תוויות כדלקמן על ארבעה דיסקטיס מפורמטים 1.448 : דיסקט התקנה ז%6ז56 2000 פושססחו/ מס' 1 דיסקט התקנה ז567/6 2000 פווססחו מס' 2 דיסקט התקנה ז6ז56 2000 פאוססחוצ מסי 3 דיסקט התקנה ז6/ז56 2000 פווססחו/ מס' 4 הכנס את תקליטור ז6צז56 2000 פווספחו/ לכונו התקליטוריס. . אס מופיעה תיבת הדו-שיח של תקליטור 2000 פאוססחו/ המנחה אותך להתקין או לשדרג ל-2000 פששסחחו/צ, לתצ זואם. . פתח חלון שורת פקודה (שקוחסזק הוח 60). בשורת הפקודה, עבור לכונו התקליטורים שלך. לדוגמה, אס האות המייצגת את כונן התקליטורים שלך היא 5, הקלד :5 והקש זסוחם. . במנחה הפקודה, החלף לתיקיה 800%05% על ידי הקלדת 15%ו00%0 66 והקש סח . אס אתה מכין את דיסקטים אתחול ההתקנה במחשב המפעיל 05ס-15א, מערכת הפעלה 16 סיביות של פאסבח/ או מערכת הפעלה א9 פווססחו/ו, הקלד :ה 6200%א₪8 (כאשר :4 הוא שס כונן הדיסקטיס) והקש זסזחם. 0 אפאוסטחו/ תציג הודעה שתוכנה זו יוצרת ארבעה דיסקטים להתקנת 0 אפאוסשחו/. כמו כן תופיע הודעה שנדרשים ארבעה דיסקטיס שופח6כ תפוח (מפורמטיס בצפיפות גבוהה). . הקש מקש כלשהו להמשך. 2000 פאוססחו/ תציג הודעה המנחה אותך להכניס את הדיסקט שיהיה >185 800% 5600 2000 פוסטחו/ (דיסקט אתחול ההתקנה של 0 פשצשססחו/ש). . הכנס את הדיסקט המפורמט הריק עס התווית דיטסקט התקנה 2000 פשסטחו/ ז6/ו56 מס' 1 לכונן הדיסקטיס, והקש מקש כלשהו להמשך. לאחר ש-2000 פאוס4חו/ תיצור את הדיסקט, היא תציג הודעה המנחה אותך להכניס את הדיסקט עס תווית דיסקט התקנה ז6/ז56 2000 5עשססחוצש מס 2. הוצא את דיסקט מספר 1, הכנס את הדיסקט המפורמט הריק עס התווית דיסקט התקנה "5676 2000 פ/שסשחו/ש מס' 2 לכונן הדיסקטים, והקש מקש כלשהו להמשך. לאחר ש-2000 פאוס0חו) תיצור את הדיסקט, היא תציג הודעה המנחה אותך להכניס את הדיסקט עס תווית דיסקט התקנה ז6/ז56 2000 5עשסטחוצץ מס 3. פרק 2: התקנה והגדרה של ז6/ז56 2000 פשססחו/ 1 .1 .12 .3 .4 הוצא את דיסקט מספר 2, הכנס את הדיסקט עם התווית דיסקט התקנה זסעז50 2000 5ששסשחו/צ מס' 3 לכונן הדיסקטיס, והקש מקש כלשהו להמשך. לאחר ש-2000 פווססחו/ תיצור את הדיסקט, היא תציג הודעה המנחה אותך להכניס את הדיסקט עס תווית דיסקט התקנה 56/6 2000 5/שססחועצ מס 4. הוצא את דיסקט מספר 3, הכנס את הדיסקט עס התווית דיסקט התקנה ז507/6 2000 5ששסשחוץצצ מס' 4 לכונו הדיסקטיס, והקש מקש כלשהו להמשך. לאחר ש-2000 פשספחו/ תיצור את הדיסקט, היא תציג הודעה שהליך יצירת הדיסקטיס הסתיים. בשורת הפקודה, הקלד זוא והקש זסזחם. הוצא את הדיסקט מכונן הדיסקטיס ואת התקליטור מכונן התקליטוריס. הליך 2: הפעלת נוהל לפני-העתקה והגדרת מצב טקסט עבור זספעו56 2000 פשסשחו/ש יש לבצע הליך זה על 01ז6עז56. לביצוע הליך זה יוצאיס מתוך הנחה שב-567/6701 לא מותקנת מערכת הפעלה, אין בדיסק מחיצות ותמיכת אתחול באמצעות תקליטור מבוטלת (אם קיימת). כדי לוודא ש-567/87/01 מתאיס לכל הדרישות המקדימות להתקנה, אנא עיין בהקדמה לספר זה. .1 22 הכנס את הדיסקט המסומן 'ידיסקט התקנה ז6צז56 2000 פוסחו/ מס 1'י לכונן הדיסקטים, הכנס את תקליטור ז8/ז56 2000 פאוססחו/ לכונן התקליטוריס, וחזור והפעל את 567/6701. לאחר שהמחשב מתחיל, תוכנית ההתקנה של 2000 פוסשחוש תציג הודעה קצרה המציינת שתצורת המערכת בבדיקה, ואצ יופיע מסך ההתקנה של 2000 פטוסטחו\. שים לב שהסרגל האפור בתחתית המסך מעיד שהמחשב בבדיקה ושמערכת 6 2000 פאוססחו/ נטענת. וו הגירסה המינימלית של |6חזסא (ליבת) 0 פשצוסטחו//. כאשר תתבקש על ידי המנחה, הכנס דיסקט התקנה מסי 2 לכונן הדיסקטיס והקש זטשחם. תוכנית ההתקנה מציינת שהיא טוענת את |חח, גופנים, נתוניס ייחודיס לאזור, מנהלי התקן אפיק ורכיבי תוכנה נוספיסם לתמיכה בלוח האם, אפיק וחומרה נוספת במחשב שלך. תוכנית ההתקנה טוענת גס את קבצי התוכנה של 5600 2000 פושססחוצ. זה 2000 פצוססחו/ 3 כאשר תתבקש על ידי המנחה, הכנס דיסקט התקנה מסי 3 לכונן הדיסקטים והקש ז%0ח5. תוכנית ההתקנה מציינת שהיא טוענת את בקרי המנהלים של התקני הכונניס. לאחר טעינת בקרי המנהלים של הכוננים, תוכנית ההתקנה מאתחלת את מנהלי ההתקנים המתאימיםס לתמיכה בגישה לכונניס. תוכנית ההתקנה עלולה להשתהות מספר פעמים במהלך פעולה זו. 4 כאשר תתבקש על ידי המנחה, הכנס דיסקט התקנה מס' 4 לכונן הדיסקטיס והקש זסזחם. תוכנית ההתקנה טוענת את מנהלי ההתקנים של הציוד ההיקפי, כגון מנהל ההתקן של כונן הדיסקטים ומערכת הקבצים, ואו היא מאתחלת את 6606 2000 פאוססחוש. וטוענת את שאר תוכנית ההתקנה של 2000 פטוסטחו\. אס אתה מתקין גרסת הדגמה (ץ600 חסוזְהטוהּם) של 2000 פווסטחו/\, יופיע מסך הודעות ובו הודעה שאתה עומד להתקין גרסת הדגמה של 2000 פוסטחו/\. 5 קרא את הודעת ההתקנה, והקש זסוח= להמשך. תוכנית ההתקנה תציג את מסך 567 סד סוחססופ/ (ברוך הבא להתקנה). שיס לב, שבנוסף להתקנת 2000 פשסטחו/), תוכל להשתמש בתוכנית ההתקנה של 2000 5אוססחו/ לתיקון התקנה פגומה של 2000 פצוסטחו/. 6. קרא את הודעת 5600 סד 6וחססופ/ והקש ופטח להתחלת שלב ההתקנה של 5600 2000 פוסטחו/. תוכנית ההתקנה תציג את הסכם הרשיון. 7 קרא את הסכם הרשיון, תוך הקשה על חצוסכפ 6חָּק, כדי לעלעל לתחתית המסך. 8. בחר %ה4076606 6חד 666% 1 (אני מקבל את ההסכם) באמצעות 8". תוכנית ההתקנה תציג את מסך ההתקנה של ז6עז56 2000 פאוסטחו\, ותנחה אותך לבחור אזור פנוי בדיסק, או מחיצה קיימת בה תתקין את 2000 פשוססחו/צ. שלב זה בתוכנית ההתקנה הוא אמצעי ליצירה ומחיקת מחיצות בדיסק הקשיח. אס אין מחיצות ב-01ז561/8 (כנדרש עבור תרגיל זה), תראה שהדיסק המופיע על המסך כולל מחיצה לא מפורמטת. 9 ודא שהמחיצה הלא מחולקת מוארת, והקש 6. תוכנית ההתקנה תציג את מסך ההתקנה של 2000 פוסשחו/, תאשר שבחרת ליצור מחיצה חדשה באזור שאינו מחולק למחיצות, ותיידע אותך מה הגודל המזערי והמירבי של המחיצה שתוכל ליצור. פרק 2: התקנה והגדרה של ז6צז56 2000 פאוסחו) - 73 .10 .1 .12 .3 .4 הגדר את גודל המחיצה שברצונך ליצור (20488), והקש זסזח= להמשך. הערה אף שתוכל ליצור מחיצות נוספות מהשטח הלא מחולק שנותר בעת ההתקנה, מומלץ שתבצע פעולות חלוקה נוספות לאחר התקנת 2000 פאוססחו/. לחלוקת דיסקים קשיחים למחיצות לאחר ההתקנה השתמש ב- -80ח5 (תוסף התוכנה) +חח6החהו₪ אפוס. תוכנית ההתקנה תציג את מסך ההתקנה של 2000 פווספחו/צ, ובו המחיצה החדשה (8060זסזח) צוס:6. ודא שהמחיצה החדשה מוארת והקש זססחם. המנחה מבקש שתבחר מערכת קבציס עבור המחיצה. השתמש במקשי התיצים לבחירת ₪6 5 דא 6חד פַחו5 הסטטזהק שד %הזס= הה6ל5ץ5, והקש זסזחם. תוכנית ההתקנה מפרמטת את המחיצה החדשה עס 5חזא. לאחר פרמוט המחיצה, תוכנית ההתקנה סורקת את הדיסק לאיתור פגמים פיסיים העלוליס לגרוס לתוכנית ההתקנה להיכשל, ואז מעתיקה קבציס לדיסק הקשיח. הליך וה יארך מספר דקות. בסופו של דבר, תוכנית ההתקנה תציג את מסך ההתקנה של 2000 פווססחו/צ ז56. מד התקדמות אדוס מבצע ספירה לאחור במשך 15 שניות לפני שתוכנית ההתקנה חוזרת ומפעילה את המחשב. הוצא את דיסקט ההתקנה מהכונן. חשוב אם המחשב שלך תומך באתחול מכונן התקליטורים ותכונה זו לא בוטלה (1580!60) ב- 8105, המחשב יאתחל מתקליטור ההתקנה של ז6/ז56 2000 פאוסטחו/ לאחר שתוכנית ההתקנה של 2000 פשסטחוו תתחיל מחדש. כתוצאה מכך תוכנית ההתקנה תתחיל שוב מההחלה. אם דבר זה קורה, הוצא את התקליטור מהכונן, ואתחל את המחשב שנית. תוכנית ההתקנה מעתיקה קבצים נוספים, מאתחלת את המחשב שנית וטוענת את אשף 56000 2000 פוססחו/. הליך 3: שלב הפעלת מצב 601 ואיסוף נתונים של כ זסעו50 2000 5שטסשחו/ש הליך וה מתחיל את החלק הגרפי של תוכנית ההתקנה על 6701/ז56. 1 74 לחץ 6% על מסך אשף ההתקנה 02876 56007 2000 פשוסבחו/ 6ח ד 0+ סהחססוסש, להתחלת איסוף נתונים אודות המחשב שלך. תוכנית ההתקנה מגדירה תיקיית 5]זדא והרשאות עבור קבצי מערכת ההפעלה, מאתרת את התקני החומרה במחשב, ואז מתקינה ומגדירה מנהלי התקנים לתמיכה בחומרה שאותרה. הליך ה אורך מספר דקות. זז 2000 פצוססחו/ 2 בדף הגדרות אזוריות, ודא שהגדרות המערכת, הגדרות המשתמש והמקלדת 3 נכוניס עבור השפה והאזור שלך, ולח זא6א. הערה תוכל לשנות את ההגדרות האזוריות לאחר התקנת 2000 פאוססחוש בכרטיסיה 5 וחסופָס₪ בלוח הבקרה. תוכנית ההתקנה תציג חלון 6ז8א5000 זטס? 26ו|8ח50ז6ק, ותנחה להקלדת שמך ושס הארגון שלך. תוכנית ההתקנה משתמשת בשם הארגון שלך ליצירת שם ברירת מחדל עבור המחשב. יישומיס רביס שתתקין בעתיד ישתמשו בנתון זה לרישוס מוצריהס וזיהוי מסמכים. בשדה 6וח8ּ)! הקלד את שמך; בשדה חסוט8לוחהףָזס, הקלד את שס הארגון; לתצ +%א. הערה אם מופיע מסך 66 אטססזק זוטסץ, הקלד את קוד המוצר (/66 >שטנסזק) המסופק על אריזת תקליטור ההתקנה של זפשז56 2000 פווסטחועש, ולחץ 6אפא. תוכנית ההתקנה מציגה את מסך 11006 9חו5ח1160, ומנחה אותך לבחור סוג רשיון. ברירת המחדל הוא רשיון ז566 061 (לפי שרת). תוכנית ההתקנה מנחה אותך להקליד את מספר הרשאות המשתמשים שרכשת עבור שרת זה. לחץ על לחצן האפשרויות 860005חח60 %ח6זט6ח00 )0 זססוחטא 56/6 זסס (מספר חיבוריס בו-ומנייס לשרת זה) והקלד 5 עבור מספר החיבורים הנוכתייס. לחצ %%א. חשוב האפשרויות 5678 זז והערך 5 עבור מספר הלקוחות האפשריים בו-זמנית, הם ערכים מומלצים המשמשים בתרגיל זה. עליך להשתמש במספר חוקי של חיבורים בו-זמניים, בהתאם לרשיונות שרכשת. תוכל גם לבחור בהגדרה ‏ 59-זסק (לפי מושב) במקום זסעז56 זל (לפי שרת). תוכנית ההתקנה תציג את מסך 0זסש355ק ז0ל8 הוח 0 0חג שוחב זס כו 60 (שס מחשב וסייסמת מנהל (15078%60ח1ח80)). שיס לב שתוכנית ההתקנה משתמשת בשס הארגון שלך ליצירת שס מוצע עבור המחשב. פרק 2: התקנה והגדרה של זפצז56 2000 פאוססחו)\ - 75 .5 6 בשדה 6וח8 זס)טכוח60 הקלד 558/801. 2000 פשסחו/ תציג את שס המחשב באותיות גדולות (רישיות) בלי קשר לאופן ההקלדה. אזהרה להשלמת תרגיל זה, אסור שהמחשב יהיה מחובר לרשת. בהמשך ספר זה, ההתייחסות תהיה למחשב שרת 56//6/01. אס לא קראת למחשב שלך 567/6701, בכל מקוס שיש התייחסות לשרת 567/6701, תיאלצ להחליפו בשס השרת שנתת. . בשדה 6זסעצו855ק 8107 5וחווחסה ושדה 6זסאו55ק הזהה60, הקלד שזסשַפפבּכ (באותיות קטנות) ולחצ 6א6א. בניגוד לשמות משתמש שאינס תלויי-רישיות (51006ח1056 0856), | סיסמאות הן תלויות-רישיות (6ש50ח56 6856). | הקלד סיסמאות רק באותיות קטנות. במהלך ערכת לימוד עצמית זו סיסמת חשבון ה-ז150800חו30₪0 תהיה 6זסאופפהּס. בסביבת עבודה אמיתית, יש להשתמש בסיסמה מורכבת עבור חשבון ה-ז1507800חו307 (כזו שתהיה קשה לניחוש). 1670506 ממליצה שילוב אותיות גדולות וקטנות, ספרות ותוויס מיוחדיס (לדוגמה, 06*89)). תוכנית ההתקנה תציג את מסך 6חסחסקרח60 2000 פאוססחו/, ותציין איזאה רכיבי מערכת 2000 פאוססחו/ היא תתקין. תוכל להתקין רכיביס נוספיס לאחר התקנת 2000 פוססחו/ באמצעות יישומון 5 00/56000/6 בלוח הבקרה. ודא שמותקניס רק רכיביס שנבחרו על ידי ברירת המחדל בעת ההתקנה. בהמשך הלימוד, תתקין רכיביס נוספים. . לחץ %6א6. אם תוכנית ההתקנה איתרה מודס בעת ההתקנה, היא תציג את מסך החיוג של המודס. אס מופיע מסך חסטפזסזח1 חחז|8וכ וחסססוא (מסך נתוני החיוג של המודס), הכנס את קוד החיוג האזורי ולחצ 66א. יופיע מסך 5600095 6וחוד 0ח3 סה (הגדרת תאריך ושעה). חשוב שירות' 2000 פוסטחו/ מבצעים מטלות רבות שהצלחתן מותנית בהגדרת התאריך והשעה של המחשב. ודא בחירה נכונה של אזור הזמן שלך למניעת תקלות עתידיות. הכנס את ערכי התאריך, הזמן והגדרת אזור הזמן ולח 6%א. יופיע מסך 5 6006 ותוכנית ההתקנה תתקין את רכיבי הרשת. זז 2000 פצוססחו/ הליך 4: השלמת שלב התקנת רכיבי הרשת של קט56 זסעז56 2000 5עשסחועש הרשת היא חלק אינטגרלי של ז6/ז56 2000 פווססחוש וניתן לבחור ולהגדיר תצורות רבות עבורה. בהליך וּה, מוגדרת תצורת רשת בסיסית. בתרגילים בהמשך, תתקין רכיבי רשת נוספים. 1 2 במסך 5/5506 פחואזסטססא, ודא בחירת 560085 |63וקץד, ולח 66 להתחלת ההתקנה של רכיבי הרשת של פווססחוצ. הגדרות אלה יתקינו רכיבי רשת המשמשים לגישה ושיתוף במשאבי הרשת ומגדירה את ק1/ק6ד לקבלת כתובת 12 אוטומטית משרת ק6חפ ברשת. תוכנית ההתקנה תציג את מסך קבוצת העבודה או מסך התחום, ותנחה אותך להצטרף לאחד משניהס. במסך קטסז9אזס/ או חוהוחסכ, ודא שנבחר לחצן אפשרויות 15 זסזטקו 600 פוחד ,6 הוהוחסכ ג זטסחזו/ אזסטססא ה חס 15 זס אזסטטסא ה חס +סא (לא, מחשב זה אינו ברשת או שהוא ברשת ללא תחוס), ושס קבוצת העבודה הוא 6₪007א0/, ולחצ %%. תוכנית ההתקנה תציג את מסך 6חסחסקח 60 פַחוו|ג56ח1 (התקנת רכיביס), תוך שהיא מציגה את המצב בעת ההתקנה והגדרת שאר רכיבי מערכת ההפעלה בהתאס לברירות שהגדרת. פעולה זו אורכת מספר דקות. עתה תוכנית ההתקנה תציג את מסך 4568 [8חו= פחוחזסוזסק (מבצעת מטלות אחרונות), המראה את המצב בעת סיוס העתקת קבצים, יצירת שינויי תצורה ושמירתס ומחיקת קבצים זמניים. מחשביס בעלי תצורה שאינה מעבר לדרישות הסף של החומרה, עלולים לדרוש 30 דקות או יותר להשלמת שלב וה של ההתקנה. עתה תוכנית ההתקנה תציג את מסך אשף 56000 פשססחו/ סד סוק 60. הוצא את תקליטור ז6/ז56 2000 פאוססחו/ מכונן התקליטורים, ולחצ חפוחו=. חשוב אם המחשב שלך תומך באתחול מכונן התקליטורים ותכונה זו לא בוטלה (1580!60) ב- 8105, המחשב יאתחל מתקליטור ההתקנה של ז6/ז56 2000 פאוסטחו/ לאחר שתוכנית ההתקנה של 2000 פשסטחו/ תתחיל מחדש. כתוצאה מכך תוכנית ההתקנה תתחיל שוב מההחלה. אם דבר זה קורה, הוצא את התקליטור מהכונן, ואתחל את המחשב שנית. 0 פאוסחו/\ מתחילה שנית ומפעילה את גרסת ז6/ז56 2000 פאוספחוש החדשה שהותקנה. פרק 2: התקנה והגדרה של ז6/ז56 2000 פשססחו/ 27 הליך 5: השלמת שלב התקנת החומרה של כ זסעו50 2000 5שטסשחו/ש במהלך שלב אחרון זה של ההתקנה, תאותר כל חומרת עְ3|ק 6חה פטוס (הכנס-הפעל) שלא אותרה בשלביסם הקודמיס של ההתקנה. 1 28 עס סיוס שלב האתתול, הכנס למחשב על ידי הקשה על שילוב המקשים 6+ +607. . בתיבת הדו-שיח 6זסש855ק זסזחם, בשדה ₪86 ז050 הקלד ז350ל5!חווחה, ובשדה 6זסצו855? הקלד 6זוסשַפפּ0. לחץ 06. אס 2000 פאוססחו/ מאתרת חומרה שלא אותרה בעת ההתקנה, יופיע מסך אשף 48086 צוסא סחטסת (נמצאה חומרה חדשה), המעיד כי 0 פאוססחו/ מתקינה את מנהלי ההתקן המתאימים. אס מופיע מסך אשף 6ז8או370 סא החטסת, ודא שתיבת סימון 6חד 6508 הפוח 1 השח\ זססטקוס6 (אתחל את המחשב כשאסיים) אינה מסומנת ולח הפוחו=, לסיוס פעולת האשף 6ז870/8 סא ההטס=ם. 0 פצוסטחו/ תציג את תיבת הדו-שיח 6זטףחס6 2000 פאוססחו/ 50%6ססוו 5 זטסץ. מתיבת סימון וזו, תוכל להגדיר מיגוון אפשרויות מתקדמות ושירותיסם. לחץ על לחצן האפשרויות ז0ז8] ז%0ז56 >וחד 6זט0ח60 וווא 1 (אגדיר שרת וה מאוחר יותר), ולח זא6. במסך הבא שמופיע, בטל את הסימון מתיבת הסימון )6 567660 פוחד צוסח5 5090 (הצג מסך זה בעת האתחול). סגור את מסך 567/67 זטסץ 6זטףח60. זז 2000 פצוססחו/ הליך 6: כיוון הגדרות התצוגה תוכנית ההתקנה בוחרת רזולוציה (הפרדה) התואמת את מתאס המסך שאתרה. תוכל לשנות את הגדרות ברירת המחדל עתה או בכל עת לאחר התקנת 2000 פאוסטחו/\. אזהרה אם אינך יודע את תדר הרענון (שחסטףסז ח₪67705) הנתמך על ידי המסך שלך בהגדרות לוח הצבעים ושטח המסך שבחרת, אל תשנה את הגדרות ברירת המחדל. הגדרת תדר רענון גבוה מדי עלול להזיק למסך. 1. אס ברצונך לכוון את הגדרות התצוגה כך שייראו יותר צבעיס או להגדיל את רמת ההפרדה של המסך, גש ללוח הבקרה ובחר עְ|ספוכ (תצוגה). תופיע תיבת דו-שיח המציגה את מאפייני התצוגה. 2. בחר בכרטיסיה 85ח56%0, לכיוון שטח המסך והצבעים, ולחי א0. תופיע תיבת הודעות ₪65ז6קסזס עְ8|ספום, המזהירה שההגדרות החדשות שלך ייושמו ושאס לא תגיב לתיבת ההודעות שתופיע לאחר כיוון הגדרות התצוגה, ישוחזרו הגדרות התצוגה המקוריות. 3 לת א0. אם הגדרות התצוגה תקפות, תופיע תיבת הודעות 5600005 זסאוחסוז. 4. לחץ 65+ לקביעת השינויים. עתה השלמת את התקנת ז6/ש567 2000 פאוססחו/ ואתה מחובר לרשת כ-ז1507860ח1חח80 . 5 סגור את לוח הבקרה. הערה לסגירה מלאה ונכונה של ז567/6 דא פמוסטחוצ, לחץ על לחצן 50₪, בחר האוסטסטח5, ועקוב אחר ההוראות שיופיעו. פרק 2: התקנה והגדרה של ז6צז56 2000 פאוסחו) - 79 סיכום שיעור להתקנת ז6/ז56 2000 פווססחו/ עליך להפעיל 6א6.שחחו) או 6א632.6חחו//. 6א6.+חחוצ משמשת במחשביס הפועלים תחת מערכות הפעלה 05כ-115 או מערכות הפעלה 16 סיביות של פ5אוססחו/. 32.6%6טחחו/ משמשת במחשבים הפועלים תחת מערכות הפעלה 2 סיביות של פשסבחו\ (א9 5אוססחו/ש, | דא פאוססחו/ץ, או 2000 פשססחוצו). תוכל להשתמש במספר פרמטריס עס 666.זחחו/ ו-6א32.6)חחו/ כדי להתאיסם את התקנת 2000 פאוססחוצ למחשב שלך. ברגע שמופעל אחד מקבצי ההתקנה, מתחילה התקנת 567/67 2000 פשספחו/. הליך זה כולל שלושה שלביםס: שלב הקדסם-העתקה, שלב מצב טקסט (₪006 6%ד) ושלב מצב 001 (₪006 601). בשלב הקדס-העתקה, כל הקבציס הדרושיס להתקנה מועתקיס לספריות זמניות בדיסק הקשיח המקומי. בשלב 6 א6ז, תוכנית ההתקנה מנחה את המשתמש לאספקת נתוניס הנדרשיס להשלמת ההתקנה. שלב ₪006 601 מאפשר בחירת רכיבים אופציונלייס להתקנה ובחירת סיסמת ה-ז0ז508וחווחחסה. 0 507/06 2000 5אוססח!\ שיעור 3: שדרוג ל-וסו50 2000 5ששסשחו/ הליך שדרוג שרתים קיימיםס מ-ז567/6 דא 5וספחו/ ל-ז6/ז56 2000 פשספחו/ הוא אוטומטי בעיקרו. בעת העדכון, תכנית ההתקנה של 2000 פאוסטחו\ מעבירה את הגדרות מערכת ההפעלה הנוכחית ודורשת אך מעט סיוע מהמתקין. שיעור זה יתמקד בשלושה נושאיס של הליך השדרוג: שדרוג למערכת הפעלה ז68/ז56 2000 פצוססחו, שדרוג פחוהּוחסס דא פאוססחו/, מיזוג 5חוהוחסס. לאחר שיעור זה, תוכל = לשדרג מחשב דא פאוססחוש לשרת ז567/6 2000 פוססחו\. זמן לימוד משוער: 30 דקות שדרוג ל-6/ו56 2000 פשסשחוצש שדרוג 567/87 זססוח6וא כרוך בהליך בסיסי אחד בלבד. לאחר שתתחיל את הליך השדרוג, אשף ההתקנה ידריך אותך בשדרוג. בעת קבלת הנחיה, בחר באפשרות 0 פאוססחו/ סד 6ָ6ַאַזפָקָ. במהלך השלביס האחרוניס של השדרוג, תאסוף תוכנית ההתקנה של זס6שז56 2000 פאוססחו/ נתוניס, תוך שימוש בהגדרות הקיימות ממערכת ההפעלה הקודמת. קיימות מספר סיבות לבחור שדרוג, אס מערכת ההפעלה הקודמת שלך היא מגירסה הניתנת לשדרוג. הגדרת התצורה פשוטה יותר; המשתמשים הנוכתיים, ההגדרות, הקבוצות, הזכויות וההרשאות נשמרים. בנוסף, אין צורך להעתיק קבצים ויישומיס בחזרה לדיסק לאחר ההתקנה (אולם, כמו בכל שינוי גדול לדיסק, עליך לגבות את הדיסק לפני ביצוע השדרוג). אס ברצונך לשדרג ולהשתמש באותס יישומיס כבעבר, עיין בקובצ ₪361 של 0 פצוססחו/ באתר וחס6.ס5סזס6ווח.אוצאו/ /:קאח, וקרא את הקוב ₪68015.0% וקובצ 6 שבספריית השורש בתקליטור ההתקנה של ז6שז56 2000 פוספחו/ו. תוכל גס להתקין את כלי התמיכה של 2000 פאוססחו/ץ, הנמצאיס בתיקיה 5!|סס זףוסטקט5 בתקליטור ההתקנה של -5668 2000 פשספחו). | כלי התמיכה כוללים את 6 פחוחחב|ק +הסוהץס!ק6כ %וא 16500706 זס/567 2000 פשססחו/, עיין בפרק ייפַח65ד 0 פטססחו/ ספסזסו! הסוצ וט הק 60 זסז 5הסספסו!סכהי שב- א ₪6500766. בעת ביצוע השדרוג, עליך לשקול אס להסב מחיצות 1116= או 4132= כלשהן הקיימות במערכת למערכת קבצים 5=זא. ניתן להתקין את ז567/8 2000 פשוספחו/ ולאפשר למחשב להפעיל לעיתים מערכת הפעלה אחרת על ידי הגדרת המחשב כמערכת בעלת אתחול כפול. אולס, שימוש באתחול כפול יוצר מורכבות בנושאי מערכות קבציס. פרק 2: התקנה והגדרה של ז6/ז56 2000 פשססחו/ 1 שדרוג שרתים 2000 פאוססחוצ תומכת בשדרוג מ-ז6צ567 3.51 דא פוססחו/, 4.0 דא פשססחוצש וגרסאות קודמות של ז0ז56 2000 פווסנחו/צ. אס המחשב מפעיל גרסת דא פוספחוצ ישנה יותר מ- 3.51 דא פשספחוש, שדרג ל-4.0 ז6/ז56 דא פ5אוססחו לפני שדרוג ל-ז6שז56 2000 פאוספחושו. הערה 2000 פאוסטחו/ תומכת בכל חבילות השירות (8665ק 66וש561) עבור 3.51 דא פאוסטחו/ ו-4.0 דא פאוססחו/ו. שדרוג יישומים קיימים משתנה בהתאם למערכת. שיטות שדרוג הדרך הקלה ביותר לשדרג ז6/ז56 דא פוספחוצ היא להכניס את תקליטור ההתקנה 5 2000 פאוססחו/ לכונן התקליטורים. ההפעלה האוטומטית של התקליטור תגרוס להפעלת תוכנית 6א560.6 שבתקליטור. תוכל גס להפעיל את 66א32.6טחח!/) מהתקליטור. תוכנית ההתקנה אינה יכולה לשדרג את מערכת ההפעלה מהדיסקטים של האתחול או על ידי אתחול מהתקליטור. יש להשתמש ב-66א32.6טשחחו/ או חטזסזטה לשדרג את ]5 דא פוסחו/. כמו כן, תוכל לשדרג את המערכת על ידי הפעלת 6א32.6)חחו/ דרך הרשת. איתור התקנות דא פשסחו/ש לשדרוג לאיתור התקנות 566 דא פאוסטחו/ במערכת, קוב |חו6:800% נבדק במערכות מבוססות מעבד 86א. הערה 2000 פאוסוחו/ אינה תומכת במערכות מבוססות מעבדי ₪156. מנגנון השדרוג מנסה לגשת למחיצה המצוינת על ידי נתיב פחטטקח 60 ₪156 660ח0/8 (₪0) בנתיב 1חו.800% :<חסוזיובּק 6עוז36> עבור כל התקנה שהוא מאתר. המחיצה הפעילה היא לרוב :6 כך שהפניות לכונן בו הקוב וחו.800% תהיינה ל-:0. אם תוכנית ההתקנה מצליחה לגשת למחיצה, היא בוחנת את ספריית השורש כדי לאתר את הפריטיס הבאיס: + 66%0765זו1ם (ספריות) - מנגנון ההתקנה מחפש תת-תיקיות 5/5%66₪32, 5זסעוז כ 5%632ץ5, ו-0חס326 5060ץ5. > 65ו= (קבצים) - מנגנוו ההתקנה מחפש את הקבציס 666.!חזאפססא ו-וום. !וטס תחת תת-הספריות של 5%632ץ5. לאחר חיפוש אחר ספריות וקבצים, הליך ההתקנה מנסה לטעון חלקיס מרישוס המערכת (ש869150), כדי לוודא אס נעשה בעבר ניסיון שנכשל לשדרג התקנה זו. תוכנית ההתקנה גם קובעת את סוג התקנת זא פאוסטחו הנוכחית, ומוצאת את 2 507/60 2000 5אוססח]ן/\ המהדורה (שרת או קבוצת עבודה), מספר הגירסה של דא פאוסטחוצ (3.1, 3.5, 3.51, או 0, ומספר בנייה (טווטם). מספר גרסת המערכת הנוכחית ומספר הבנייה חייבים להיות קטן או שווה למספר הגירסה אליה מתבצע השדרוג. כמו כן המהדורה צריכה להיות ז7/8ז56. מכאן, שהליך שדרוג ז567/8 2000 פשספחו/. יכול לשדרג רק מערכות 3.51 ז6עז56 דא פאוססחוש ו-4.0 567/61 ךא 5אוססחו/. לאחר שכל ההתקנות שבקובצ |ח0:8006 אותרו וכל נתון התאיס לקריטריוניס המפורטים מעלה, תוכנית ההתקנה תציג תפריט ובו רשימת ההתקנות שניתן לשדרג. אם התקנת שרת ז6עז56 זא פוססחש אינה מופיעה ברשימת ההתקנות הניתנות לשדרוג, כנראה שלא תאס את אחת הבדיקות שפורטו מעלה. בשלב זה ניתן להקיש על 3, ליציאה מהשדרוג, ועדייון לאתחל לגרסת זא פשוספחו/ הנוכחית, כדי לוודא שהיא תואמת את הקריטריונים. הערה אם קיימים מספר מציינים בקובץ חו.6:800% המצביעים על אותה התקנה של דא פשוססחו\, התקנה זו מצוינת ברשימת ההתקנות רק פעם אחת. שדרוג חובּוחס ד 5עוססחו/ מטלה| קריטית בשדרוג| הרשת ‏ ל-566 | 2000 פשספחו/) | היא שדדרוג זז הוהוחסכ דא פעשוססחוצ. 5חהוחססם הס תכונה חשובה של 5676 דא 5אוספחו/ ו-507/61 2000 פששססחו/. הוהוחס0 הוא קיבוצ של חשבונות ומשאבי רשת תחת שס חו8וחס₪ אחד וגבולות אבטחה משותפיס. נדרש חופּוחס0 אחד או יותר אס ברצונך להשתמש בחשבונות משתמשיס מבוססי-פחוהחסס ותכונות אבטחה של פחוהחסס קיימיס ב-ז8/ז56 2000 פווספחו/ (דבר זה היה נכון גס לגבי ז567/8 דא פשססחו/). במערכות 2000 פוססחו/, שרתים יכוליס לשמש באחד משלושת התפקידיס הבאיס: 1. 6 - זס!|סח0ס6 חוגוחספ, המכיליס העתקים זהיס של חשבונות משתמשים ונתוני מכלול 56741665 /ז6600ז₪1 4606 אחריס בכל תחוסם נתון; 2. ז50700 ]ספותו השייכיס לתחום אך אינס כולליסם העתקי נתוניס של 5 זו 6ע6 ; 3. 567/61 0-8|006ח508 שאינס שייכיס לתחוס אלא שייכיס לקבוצת עבודה. חייב להיות לפחות ז0|!6ח60 הוהוחסש אחד לכל הוהוחסם, וככלל, צריכים להיות מספר 005 הוהוחסס, אשר כל אחד מגבה את חשבונות המשתמשים ונתוניס אחריס של 65 0/6000 46006 | עבור האחריסם ועוזר באספקת תמיכת התתברות למשתמשים. עליך לתכנן את תפקידי השרתיס ב-5חוהחסש של 2000 פוססחו/ לפני הפעלת ההתקנה; אולם, ניתן לשנות תפקידיס אלה לאחר ההתקנה. פרק 2: התקנה והגדרה של זפז56 2000 פשססחו) - 83 קיימות מספר נקודות חשובות לזכור אודות שדרוג חוהוחסס דא פשססחו/ קייס ל- חוהוחסכ 2000 פשססחו/צ: > חובה להשתמש במערכת קבצים 5 דא ב-0|!675 60 הוהחוזסס. > שרתיס בהס מחיצות המפורמטות 1116= או 4132= יהיו חסרי אבטחה מקומית. במחיצות 4116= או 1132=, ניתן להגן על תיקיות משותפות רק עס הרשאות שהוגדרו בספריות, לא על קבציס בודדים, ואין הגנה נגד גישה מקומית למחיצות. > בעת שדרוג 5ז6||סזח60 חוהחחסכ ב- הוהוחסכ דא פאוססחו/ ל- 2000 פוספחוצו, עליך לשדרג את ה-06ק תחילה. תפקידי השרתיס ב-5חוחחסכ הם בעלי שמות שוניס במקצת ב-ז6עז56 2000 פשוספחו/ לעומת 567/87 ד₪ פאוססחו/. במערכת 567/67 דא פשספחו/צ, התפקידיס האפשרייס היו 6 (6!|סטח60 הוהחסס ץזהחוזם, בקר ראשי לתתוס - יכול להיות אחד כזה בתחוס נתון), 806 (6!|ס ח0ס6 הווחספ קט8866, בקר גיבוי לתחוס), שרת חבר (ז6/ז56 ז006וח6וי) או שרת עצמאל (567/6 6חס|ה-00ח508). למערכת 2000 פאוססחו/ יש רק סוג אחד של ז6|וסח00 חופוחסס (ללא ייעוד ייראשייי או ייגיבוייי) הכולל גם את תפקידי השרת-חבר והשרת העצמאי. הטבלה להלן מתארת כיצד תוכנית ההתקנה של 0 פצעוס0חו/\ מקצה תפקידי שרת בעת השדרוג: תפקיד בתחום ד פשסשחוש | תפקיד בתחום 2000 פשסשחו/ בחירה שלך אם 26 או ז567/6 זססוחסוו זז זס0וח6\] | בחירה שלך אם ז8/ז56 ז06וח6!] או 6חס|ה-0ח5+8 5 5 6חס|ה-00ח5%8 | בחירה שלך אם ז6/ז56 זססוחס6!! (אם קיים תחום חוהוחס 2000 פאוססחו/) או ז507/6 6חס|ה-0ח5%8 שדרוג תחוס דא פ5אוססחו/ כרוך במספר שלביםס: 1. תכנון שדרוג חוהחחזסס דא פאוססחו/. 2 הכנות לשדרוג חוהוחסכ דא פצשססחו/ץ. 3 שדרוג 6סס. 4. שדרוג 806. 5. שדרוג 567/65 זססוחם!. 4 567/60 2000 פ5אוסוסח!/\ תכנון שדרוג חובּוחוסכ דא פשוסטחו/ש הנושאיס העיקרייסם שיש לשקול כחלק מתוכנית שדרוג 2000 פשספחוצ הס כדלקמן: > ה0ו23%וה0703 סוחבּא הובּוחסס 5אפ (ארגון שמות תחומי 5אכ) - פיתוח מבנה ארגוני של שמות חוהוחספ עבור חוהוחססם השורש של עצ ארגוני, או עציס רביס ביער בעלי שמות חוהחחסם לא מקושרים. לאחר ש-חוהוחסכ ₪00% נוצר ונרשס ב- 5את, ניתן להוסיף פחוהוחסס-6016 נוספים לבניית העא. לדוגמה, ו 670508.60!וח הוא חוהוחסס ₪005 (שורש) ו-6000.א050%ז6ו. 06 ו-הס50.6סזסוו.60אוח הס תת-פחוה סכ (פחוההסס-0ווחס). + 5חהוה3ו00₪ %הַ36000 66ַז3! הוהזועש ה0וז23%וה03זס 66בּכ5 6וחהּא (ארגון טוות שמות בתחומים עס חשבונות גדולים) - קבע כיצד להשתמש ב-ש0 (יחידות ארגוניות) לארגן את האנשיס ולספק משאביס. > 60050!030078 הוהּוחססש (איחוד 5הוחסכ) - אזן מחדש ניהול ושליטה של רשתות בעלות ניהול מרכזי ושירותי רשתות מבוזרות, על ידי איחוד משאבי 5 סק למספר מצומצס יותר של פחוהחזסכ 2000 פצוססחו\. הערה במערכת 4 זא פשסטחו) היתה מגבלה ל-40,000 אובייקטים (חשבונות משתמש, קבוצה ומחשבים) ל-חוהוחסס. במערכת 2000 פושססחו\ ה-חווחסם מוגבל לסדר גודל של מיליוני אובייקטים. ולכן, בעת שדרוג אין צורך במספר פחוהוחסק 6סזטספסח, אלא אחד שכזה - מספיק. > הסו%ה2והה3פזס והז6+ שהס| זס1 30060 %5הטס6סב3 6הוה6בּוה שפא (הוספת חשבונות חדשיס עבור מחשבים לארגון רחוק-טווח) - קבע את מיקוס חשבונות המחשבים ב-00 (יחידות ארגוניות) של 2000 פווססחו/. וה הוא חלק חשוב ביישוס מדיניות האבטחה של מחשבי 2000 פטוסטחוש. > 1667700100165 660ההּעט0ה3ּ 01 +ה6והץסוק6ס (יישוס של טכנולוגיות מתקדמות) - יישם טכנולוגיות מתקדמות חדשות כגון אבטחת 1אק להתחברות באמצעות כרטיסיס תכמיס ואימות גישה מרחוק, או אבטחת ק1 עבור תקשורת נתוניס מאובטחת בתקשורת אינטראנט פרטית ואינטרנט ציבורית. הערה למידע נוסף, עיין ב- "60106 פַחוחח8|ק 0ח3 +הסהץסוק6כ 'פוסס ד +זססקט5 2000 פצוססחוויי (כלי תמיכה ותכנון ביזור 2000 פווסטחו/ו). תוכנית ההתקנה עבור מדריך זה וכלי תמיכה אחרים ממוקמים בתיקיה פוססזזוסקקט5 בתקליטור ההתקנה של זפטז50 2000 פאוסטחוצ. הכנות לשדרוג חהובּוחסס ד 5צסוחו/ש גבה את הדיסקים הקשיחים בעת ביצוע שינויים מהותיים בתכולת הדיסקים הקשיחיס בשרתיס שלך, לפני שתשדרג אותם. לפני השדרוג, כדאי לשקול ניתוק כבל הרשת| מה-806 | ברשת | זא פשססחוצ | הקיימת. | לאחר ‏ שדרוג | ה-6סק ל-ז5676 2000 פאוספחו//, ניתן לקדס מערכת מנותקת זו לתצורת 6פק דא פשוספחו/, פרק 2: התקנה והגדרה של ז8ז56 2000 פססחו) - 85 אס נדרש (במהלך שדרוג חסר אירועים מיוחדים, לא היית מקדס את דא פאוססחו/ 6 ל- 06פ, אלא היית ממשיך את הליך השדרוג, ובסופו של דבר חוזר ומחבר את השרת המנותק ומשדרג אותו). בנוסף, עבור כל מחשב המיועד להיות ז6!|ס ח60 חוהחזסכ ב-חוהחחסכ 2000 פאוססחוו, ודא שיש מקוס פנוי רב על הדיסק, מעבר לשטח הנדרש על ידי מערכת ההפעלה עצמה. כאשר בסיס הנתונים של חשבונות משתמשיס משודרג לתצורת 2000 פאוסבחו/ הוא עשוי להתרחב במידה משמעותית. הכנות לשדרוג ז6!|סזח60 הוהּוחספ לפני שדרוג ז0|!6ח60 חוהוחסס יש לבצע מספר מטלות : > בטל 5א1/ על ידי שימוש באפשרות 56/1066 בלוח הבקרה של ךא פאוססחוש 0 ז576, כך שבסיס הנתוניס של 5א1/ יוכל לעבור הסבה במהלך השדרוג. > בטל (|588וכ) קסם על ידי שימוש באפשרות 5870605 בלוח הבקרה של 0 ז6ע567 ך פאוסחחוש כדי שניתן יהיה להסב את מסד הנתוניס ק6חופ במהלך השדרוג. > הכן סביבת בדיקה על ידי יצירת חשבונות משתמשיס לבדיקה כדי שתוכל לבחון את השדרוג לאחר סיומו. צור משתמשים וקבוצות התואמים את יישוס 0 ז6ע567 ךא פשוססחו/ הנוכתי. הטבלה להלן מתארת פריטיס שאולי תרצה לכלול בסביבת בדיקה, והנחיות ליישומס : מדיניות משתמש וקבוצה | כלול מדיניות משתמש ומדיניות קבוצה שקל לבדוק אותן לאחר השדרוג. לדוגמה, הסרת פקודת חט₪ מתפריט + פרופיל משתמש הגדר פרופיל משתמשים עבור משתמשי הבדיקה כך שיהיו ברורים וקלים לבדיקה, כגון טפטים שונים לרקעים. 5% ח000]| | השתמש בהוראות התחברות קלות לבדיקה לאחר השדרוג, כגון מיפוי כונני רשת באמצעות פקודת 6 ₪60%. (תסריט התחברות) הערה רצוי תמיד לבחון שדרוג בסביבה מעבדתית לפני יישומה בסביבת עבודה. לצורך כך, תוכל להסיר 806 מהרשת ולקדמו ל-06? ברשת פרטית. עתה תוכל לשדרג את ה-6סק ל-ז6ז56 2000 פאוססחוש). אם הליך זה עבר בהצלחה, תוכל להחזיר מחשב זה לסביבת עבודה. 6 507/68 2000 5אוססח]/\ שדרוג 6פק ה-ז6!|סח0ס6 הוחס הראשון שיש לשדרג ב-חוהוחסכ דא פאוססחו/ חייב להיות ז||סחהס6 הוהחחסם ץזהּחוזפ (6סץ, בקר התחוס הראשי). בעת שדרוג שרת וה תוכל לבחור אס ליצור חופחחסס בעצ חדש או חופוחסכ 6ווח6 בעצ קייס, וכן לבחור אס ליצור יער (650זס=) חדש או עצ (66זז) ביער קיים. לשדרוג חוחזסם של שלושה עד חמישה שרתים, צור חואוחסם חדש או יער חדש. בנוסף, עליך להגדיר 5אפ (פוחפּא חוהחחסס 6) לקביעת טווח שמות ברמה עליונה עבור הארגון. ניתן להוסיף 5חו8וחסכ אחריס לעץ בצורת פחוהוחספ סווח6. בעת השדרוג ניתנת לך האפשרות לבחור מיקוס שלושה קבציס חשובים: 1. מסד הנתוניס הכולל חשבונות משתמש ונתוני /01ס66זוס 6/ו460 נוספים, 2 קוב 108 (יומן), 3. 6|ן= 6וחט|ס/ וח506ץ5 - 5/5/01. ניתן להתקין את מסד הנתוניס וקובצ היומן בכל סוג של מחיצה (1116=, 32דחת, או 5זא); מסד הנתוניס 5% עלול להתרחב משמעותית מעבר למימדים שהיו לו במערכת ז6ז56 דא פאוססחו/, כך שנדרש לאפשר לו מרחב רב. (בתחילה, קבצי היומן יצרכו שטח קטן מאוד). ₪6 סוחט!ס/ וח6ז5/5 - 5/5/01 חייב להיות במחיצת 5 דא. לאחר שהשרת הראשון שודרג ל-ז6!|סח60 חוהוחסכ 2000 פוסטחו/, הוא יהיה תואס לאחור לחלוטין. המשמעות היא שבסביבה רבת-שרתים 6 מוצג כ-06 2000 פשוססחו לשרתל 5ז6/ז56 2000 פאוססחו/ ולקוחות, אך מדמה 206 של 4.0 דא פשוספחו/ לשרתיס ולקוחות אחריס. שדרוג 506 לאחר שדרוג ה-206 ובחינת פעולתו התקינה, שדרג את כל ה-806 (חוהוחסס קט8366 זס||סשחסס). אס ניתן, רצוי להתתיל בשדרוגיס מהר ולא להתעכב. ודא שהשרת הראשון ששודרג (שהיה בעבר 06ק) פועל וזמין ברשת, בעודך משדרג 5 הוהוחסעם אחריס. שרת זה משמש כתבנית עבור 5ז6!|ס ח60 חוהחוסס האחרים, להעתקה בעודס משודרגיסם. שדרג כל 806 בנפרד, ודא גיבוי כל אחד לפני השדרוג. הפעל ובחן כל שרת ברשת כדי לוודא שהוא פועל כנדרש לפני שדרוג 806 נוסף. לאחר ששדרגת את כל השרתים ל-₪0|!675ח60 הוהוחסכ 2000 פאוססחו/ץ, ניתנת לך האפשרות לשנות| את ה-ח008סם | ממצב מעורב 6006 66אוא) / -‏ בו !60 הוהוחסכ דא פאוססחו\ יכוליס להתקיים, למצב טהור (006 6עטאא) - בו רק ₪0|!675ח60 חוהוחסכ 2000 פאוססחוצ יכוליס להתקיים. ווהי החלטה חשובה, כיון שלא תוכל לתזור למצב מעורב לאחר שינוי למצב טהור. תרשים 2.2 מתאר את המעבר מ- חוהוחס דא פ5צוססחו/ ל-הו3חזס0ט טהור של 2000 פאוסבחוש. פרק 2: התקנה והגדרה של ז8ז56 2000 פשססחו) - 87 5 ו סח סק 5 וו סח סק סקט סכסק 6% 06 6עו81/-3060זטסט 818 8000זט סט 5 ו זסח זטם 0 5 ח0/ש5 06סח זסח הסוו/ש5 08סחח זט 1 ח98 וב סח פעוזבצ 6סס סשאווש! 6 סאוו דא פאוססחו/ חוהוחסס חוהוחסס חוהוחסס חוהוחסס תרשים 2.2 מעבר מ-חוגּוחסס דא פשוססחו ל- הוהוחסכ 006 6ע3א של 2000 פוססחו\. 6 וסאווא מצב מעורב מתייחס ל-5חוהחסכ בהס קיימיסם גס 8זפ!|סח60 הוהחחס 2000 פאוספחו/ יחד עס 5ז6!|ס חס הוהּוחסס מסוג 3.51/4.0 דא פאוססחו/). במצב מעורב, 06 משודרג ל-ז561/6 2000 פשוספחו/ ו-806 אחד או יותר נשאריס כגירסה של ז6עז56 דא פוספחו/ 0.. 60 הוהוחסכ 2000 פאוססחו/צ שהיה 6סק משמש ב- 6 ץ0ס66זוכם 66 לשמירת אובייקטים. הוא עדיין תואם-לאחור לחלוטין, כיון שהוא חושף את הנתוניס כמחסן שטות (6ז560 186=) למחשבים ברמה נמוכה יותר. 6 מופיע כ-ז6||סשח60 חוסהוחסכ 2000 פוספחוצ למחשבי 2000 פשסטחוצ אחרים, וכ- !סט חס6 הוהוחסכ 3.51/4.0 דא פצשססחוצ למחשביס שלא שודרגו עדיין. ב-06ק של 2000 פשוססחו/ש, ה-חוהוחסש משתמש עדיין בשכפול ז0ס18950 (אב טיפוס) יחיד; הוא מוכר כ-חוהוחסכ עזהחוזק על ידי 806 של 3.51/4.0 זפ/ז567 דא פאוססחו/שש. במצב מעורב ה-חואחסס מוגבל על ידי תפקודיות ה-65כ של 4.0 דא פאוסטחו/. חלק מההגבלות החלות על מערכת 2000 פושססחו/ הפועלת במצב מעורב הן: > לא ניתן לעשות פַח650 קטסז6 (קינון קבוצה). > לקוחות שאינס 2000 פוססחו/ אינס יכוליס ליהנות מ-זפטזד 6עשופחפּזד (יחסי אמון משורשרים); הס מוגבליס ליחסי האמון שהיו קודסם להתקנת 0 פוסטחו/ לצורך קבלת גישה למשאבים (₪650017665). 86 סאוו הוא מצב ברירת המחדל והוא לרוב מהווה שלב בינייס ביישוס 0 פצוססחו/. 8 567/68 2000 5שוססח]/\ 6 סעוסבּא לאחר שכל ה-5ז₪0|!6ח0ס6 חוהוחסכ ב-הואוחסס שודרגו, ניתן לשנות את ה-חוהחסם מ- 1006 60או1 ל- 1006 80/6 (ב- ₪006 6טטגצא - כל ה-65כ הס 2000 פאוסטחו/ו). במצב אה כל הלקוחות משתמשים ב- 6פטזד 6עטופחפזד (יחסי אמון משורשרים) של 0 פאוססחו/). המשמעות היא שמשתמש יכול להתחבר לכל משאב בארגון. 86 6 מאפשר גם קינון קבוצה. הערה מעבר ל- 006 806 הוא חד-סטרי. לא ניתן להחזיר את ה-חוהחחסכ ל- 6סאווז 6 מ- ₪006 ס6עחבא. שדרוג 5ו6עו 56‏ וסטוחסו₪ שדרג את ה-567/65 ז6טוח₪6 (שרתים-חבריס). ניתן לשדרג שרתים-חבריס בכל סדר שהוא. הסוז03ו!50 60 הובּוהספ איחוד תחומים (ח0800ו|60050 חוהוחסס) הוא הליך תכנוני לארגון משאבי פחוףוחספ כדי לנצל תכונות מתקדמות חדשות של מכלול 56/0665 ץז0ס66זום 6098 במערכת 0 פוססחו//. שינוי תצורת תחומים הוא אפשרות; הוא אינו דרישה ליישוס 0 פוססחו/. ניתן לבצע שינוי תצורת 5חוה8חסס במשך הזמן, בעת שדרוג מחשביס בודדיס והזותם ל-5חו8חספ שונים. כמו כן, שינוי תצורה הוא פעולה אינטנסיבית האורכת זמן רב, כיוןו שמעביריס מחשבים ל-5חו8חסכ חדשיס ובקרת גישה מעודכנת ונבדקת כנדרש. חוהוחסכ זהטס06 - הו חוחססם ראשי בו ישמרו כל חשבונות המשתמשים וגס כל ההרשאות שלהס. חוהוחסכ 86500706 - זהו חוהּחחזסס המכיל משאבי רשת (מדפסת וכוי) אבל אינו מכיל את חשבונות המשתמשיס ברשת. הוהחסש זה מתחבר על ידי יחסי אמון ל-46000015 חוהוחסכ וממנו מקבל את שמות המשתמשיס. קיימות שתי דרכיס כלליות לאחד פחוהחחסס : > העברת חשבונות משתמשים מ-חוהוחסס אחד לשני, ליצירת חוהּוחסס אחד גדול יותר. > העברת שרתים מ-חוףוחסכ 66זט₪50 אחד ל-00 של חוהוחסס אחר. הערה ברשת דא פאוססחו/ משתמשים ב-חוהוחסק 766ט₪050 |-הוהוחסק +הס66ה כדי להפוך את ניהול המשתמשים לקל יותר. כך, שאם לחברה יש מספר סניפים ברחבי הארץ, ה-חופוחסס של הסניף הראשי יהיה +חטסס36 חוהוחסס (שם ישב מנהל הרשת) ושאר הסניפים יהי] 665זט650ז חוהוחסכ ויקבלו את שמות המשתמשים המחשב שבסניף הראשי. פרק 2: התקנה והגדרה של זפז56 2000 פשססחו\ | 89 יתרון אחד של ה60050|0800 הוחס | הוא שניתן להפתית ‏ את מספר 5 חס %ה2060 ז₪18500, כיוןו שניתן להרחיב כל חואוחסע כך שיטפל במספר הרבה יותר | גדול | של חשבונות | משתמשים, | קבוצות | ומחשבים. | תחיבור 0085 %ה86000 85007 עשוי להפחית את מספר השרתים ו-6ח66000 שפטזד (חשבונות אמון) בין-5חוהחחסכ. אולם, העברת משתמשים מ-חובּחחסכ אחד לשני, דורשת יצירת סיסמה ומנית חדשה עבור חשבון המשתמש ב-חוהחסם החדש. סיסמאות משתמשים אינן נשמרות כאשר חשבון משתמש מועבר מ-חווחסם אחד לשני, אף שמזהה האבטחה (כ51 - 15 ש56601) עבור המשתמש כן נשמר. יתרון נוסף של ח0800ו|60050 חוהוחס הוא שמספר פחוהוחסכ 650706 ניתן להפחתה על ידי העברת שרתיס מ-5ח8חס קטנים רביס ל-ח|00708 6500766 60חוטו ס6. ה-8ז60070||6 הוה חס של 6500706 פחוה חס הופכיס ל-567/875 זסטוחס1] ב-חוהוחסס המשולב הגדול. בכך מופחתיס מספר יחסי האמון שבין 5חו003 6500766 ל-5ח81 סכ 060% ונחסכיס משאבי מערכת ב-5ז0|!6ח60 חוהוחסס. ח0800ו|60050 חהוהוחסש מקל על העברת מחשביס מפרויקט אחד לשני, או ממחלקה אחת לשנייה. 0 פאוסטחו/ כוללת את התכונות הבאות שמאפשרות שינוי תצורת תחומיס: > ניתן להעביר משתמשיס וקבוצות מעבר לגבולות פחופוחסס ולשמור על ציהוי האבטחה. היסטוריית מזהה האבטחה נשמרת בחשבון המשתמש, ואסימוני גישה ישמרו את ה-510 הישן והחדש, כדי לשמור על זכויות גישה. + ניתן להוריד רמה של ז₪0|!8ח60 הווחסכ, להפכו לשרת חבר ואז להעבירו ל-חו8וחסס אחר (דבר שלא היה אפשרי ב-4 דא פאוססחו/). > ניתן להגדיר מדיניות אבטחה מרכזית וליישמה במערכות רבות. מדיניות זו יכולה לגדול עס הזמן ולהשתנות. היא משמשת להחלת טכנולוגיות חדשות, כגון אבטחת ש6א סו|פטםש (מפתח ציבורי) ואבטחת <1. כאשר מחשבים חדשיס מצטרפיס ל-חואחזסכ, הס מקבלים את מדיניות האבטחה הקיימת ב-חופחסם באופן אוטומטי. > ניתן להעביר מחשביס ל-5חוהּחסכ שוניס באמצעות כלי ניהול מרחוק. > ניתן לעדכן וכויות גישה כך שישקפו שינויי מדיניות או שינוי מבנה הארגון. 0 567/06 2000 5אוססח!\ סיכום שיעור שדרוג ממערכת ז0ע567 דא פאוססחוצ למערכת. ז6שז56 2000 פאוספחוצ הוא הליך אוטומטי בעיקרו. הדרך הקלה ביותר לשדרוג ז6שז56 דא פאוססחוש היא להכניס את תקליטור ההתקנה של 2000 פווספחו/ לכונן התקליטורים של המחשב. אשף ההתקנה ידריך אותך דרך השדרוג. אולס, נושא חשוב בשדרוג ל-2000 פווססחוצ הוא שדרוג ה-חואוחסס, הכרוך במספר שלבים. תחילה, עליך לתכנן כיצד תשדרג את ה-חוגחספ, כולל הגדרת ארגון שמות פחואוחספ ויישוס טכנולוגיות חדשות. עתה עליך להתכונן לשדרוג על ידי השלמת מטלות כגון גיבוי קבצים וניתוק כבלי רשת. בנוסף, עליך להתכונן לשדרוג 5ז₪0|!6ח60 חוהוחסם. השלב הבא בשדרוג התחום הוא שדרוג 6סק. לאחר מכן יש לשדרג את ה-806 ושרתיס חבריס. לאחר השלמת פעולות אלה, עליך לשקול 60050!08000 חוהוחסכ כדי לנצל את התכונות המתקדמות החדשות של מכלול 5 ץז 26096 של 2000 פאוספחו/צצ. פרק 2: התקנה והגדרה של זפ/ז56 2000 פשססחו/ 21 שיעור 4: איתור תקלות בהתקנת זסעו506 2000 5עוסשחו/ התקנת ז6עז56 2000 פווססחו/ אמורה לפעול עד הסיוס ללא תקלות כלשהן. אולס, שיעור זה דן בכמה נושאים נפוצים בהם אולי תיתקל בעת ההתקנה. לאחר שיעור זה, תוכל = לאתר תקלות בהתקנות 2000 פסטחזש. זמן לימוד משוער: 15 דקות איתור תקלות במערכת 56/6 2000 5עשסוחו/ בעת התקנת 567/61 2000 פאוסנחו/ אתה עלול להיתקל בבעיות הנובעות, לדוגמה, ממדיה פגומה או חומרה לא מתאימה. הטבלה להלן מפרטת חלק מבעיות ההתקנה הנפוצות ומספקת פתרונות לתיקונס. תקלה פתרון שגיאות מדיה אם ההתקנה היא מתקליטור, השתמש בכונן תקליטורים אחר. אם אתה עדיין מקבל שגיאות מדיה, בקש תקליטור חליפי על ידי התקשרות ל- 6-050%ו] או לסוכן ממנו רכשת את מערכת ההפעלה. כונן תקליטורים החלף את כונן התקליטורים בכונן שיש לו תמיכה, או אם לא ללא תמיכה ניתן, נסה שיטת התקנה אחרת, כגון התקנה דרך הרשת. לאחר השלמת ההתקנה, תוכל להוסיף את מנהל ההתקנים עבור כונן התקליטורים, אם הוא זמין. חסר מקום על + השתמש בתוכנית ההתקנה ליצירת מחיצה משטח פנוי על הדיסק הדיסק הקשיח. = מחק וצור מחיצות כנדרש ליצירת מחיצה גדולה דיה עבור ההתקנה. > חזור ופרמט מחיצה קיימת להגדלת המקום. 2 507/68 2000 5אוססח!/\ כשל בהפעלת השתמש באשף ההתקנה של 2000 פשסחחו/, וחזור לתיבת שירות תלוי הדו-שיח 5660005 אזסש60א, ודא שהתקנת את הפרוטוקול הנכון ומתאם הרשת. ודא שלמתאם הרשת יש את הגדרות ץכ ) , (ט/5 התצורה הנכונות, כגון סוג ז6שו566ח8זד (מתאם יציאת כבל וצז בכרטיס בעל יציאות שונות) וששם המחשב המקומי הוא ייחודי ברשת. אין אפשרות ודא ששם ה-חורבּחחספ נכון. ל ודא שהשרת המפעיל את שירות 5אפ ו-06 מקוונים. אם אינך מצליח לאתר ז6!|סח60 חופּוחסכ, התקן לתוך קבוצת עבודה והצטרף ל-חוהּוחסכ לאחר ההתקנה. ודא שכרטיס מתאם הרשת והגדרות הפרוטוקול נכונים. אם אתה מתקין את 2000 פאוססחו/ שנית ומשתמש באותו שם מחשב, מחק וצור שנית את חשבון המחשב. לא ניתן להתקין או | ודא ש-2000 פאוספחו/ מאתרת את כל החומרה ושכל החומרה להתחיל את תואמת את רשימת .61 (רשימת תאימות חומרה) 0 פצטססחו/ זמ סיכום שיעור שיעור וה סוקר כמה מהתקלות האופייניות העלולות להיווצר במהלך התקנת 5 2000 פווסחו/). תקלות התקנה עלולות להיווצר ממדיה פגומה או חומרה לא תואמת. בנוסף, ייתכן שאין די מקוס בשוס מחיצה להתקנת זסעז56 2000 פצוסטחוצ, כיון שלא השלמת את מטלות הקדם-התקנה. בעיות אחרות העלולות להתעורר הן חוסר יכולת להתחבר ל-ז0|!8שח60 הוחסם או שלא ניתן להתקין או להתחיל את זז 2000 פאוססחו/\. פרק 2: התקנה והגדרה של ז6צז56 2000 פאוסחו) - 93 שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחוק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק וה. אס אינך מסוגל לענות לשאלה, עייןו בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת ג. לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זק הססהוזס)חו ץ6א 66זס)חוז 0+ 060ח6שח! 316 5הסספסטוף פחוצוסווס+ ס6חד 30 חה6550! 86וזכקסוקק3 6+ צוסוע6ז , הספסטוף 8 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 .ג או0חסקק חן 0הטס? 06 ח68 5חס65טף 6+ 60 פזסצופחה .ובסה הסספסטף 606 ע הפר 6 חס הסחה טסו ח 60 %סספ -|008 3 חו , דא פ5אוססחו/ 1670508 פַחוווזפחו 6זבּ טסץ ע .1 ?ץח ?0056ח6 טוסץ 0|טסח5 5506 6 הסוחצצ ,זססטקו 60 536 6 הס 28וחהףזס זטסץ ח! 565 ]! 561660 טסץ 0!סח5 006 8ַחופח6סו! הסוחצ .2 ?ץח / ?507/675 6!קם|טוח 0+ 306655 %ה6006זז וח 3 06 ||ואו +8ח+ זסזטקו 60 8 חס ז567/6 2000 פאוססחו/ פחו|ובזפחו 6זה טסץ .3 ססר 60 6 300 0ף %חע טס . חוה חס 2000 5אוססחו\ 0 חה50וא6 חב חו זס/50 + 800 ,660ח טסץ 00 חססההזסזהו %הח/ .הססה!|53חו פחוחטם הוחסם שוש 567 66 הטז טסץ 606 ,)זסטססה 6+ הס 0|6ה|הע3 06 שפח 8זסשטקותסס ?הסוס וז סק 60 8 חס ז6ע567 2000 פאוססחו/ ||בזפחו 0 ₪01 -62 8 פחופט סזהּ טסץצ .4 חס 50866 חש סח לסה 15 סד .רה5%6ש5 פחהסהזסקס זסחהלסחה פַהוהחטז ץופטסועסזכ 5 חסט חק 0) 0601060 6ב טסץ 50 ,5/5005 סחהסבזסקס הסט חטז סס 015% הבח שחש סו 36 .5676 2000 פטוסחחו/ 01 שקסס 068 3 ||פספחו 0ח3 0156 בזהת 6חס .56 80 606 פהוהסטולוהק6ז זס? 05סחזסוח הסוס 3 0 ||ג%פחו טוסץ 261076 .טסה 6וז זסצס 2000 5אוססחוצ פחון|3ז5חו 6זה טס .5 ?7 טסץ 5% %הח/א , זסזטקוחסס 00 8חו80זפקט חן 65060ז0לחו 15 0חה זסעז56 3.5 דא פאוססחו/צ 8ַהוהחטז 15 %ח6ו!6 ג .6 :הק 0806קט 20551216 ||3 600056 ,01665ח6 +0 5%!ו! ₪6 והסז=] .2000 פצוססחו/\ 5 2000 פאוססחו/ 0+ הסח+ 30 ח50000אזס/ 3.51 דא פאוססחו/ סז 806זפס 566 2000 פאוססחו/ סז ה6חל 0ח3 זס/567 4.0 דא פאוססחו/ סז 306זפסנ 566 2000 פאוססחו/ ס+ 017660 806זפס שו|וס קר 60 הח506ץ5 ₪6 זס) פהסטסטזבּק 5 דא עחה3 ץזוססוח 0ם 6א6 .וסעחס6 חטח 5 2000 5וססחו/ סל 806זחָקט הסח חב ,2000 פשססחו/ תסו 5 2000 פשוס0חו/ 0+ הסח+ 0ח3 זסע567 3.51 דא פאוססחו/ סז 06בזפסט 8 ח066 35 ₪280 50866 015% 567 ,חהסוההסזועטה6 אזסשססה %ה6זוטס זטסץ חן .7 טוסץ ק|6ח 60 ז567/6 2000 פוססחו/ חן 567/065 66זחץ 65606 .6ש155 זס[פוח .6 5 306 ח8וח 4 567/06 2000 5אוססח!/\ 7 . אס אתה מתקין זא פאוססחו/ 1670506 בתצורת אתחול כפול על אותו מחשב, באיזה מערכת קבצים עליך לבחור: מדוע? . באיוה סוג סוג רישיון (006 פַחו5ח1166) עליך לבחור אס המשתמשים בארגון שלך צריכים גישה לעיתים קרובות למספר שרתים שונים! מדועז . אתה מתקיןו 56/08 2000 פשססחו/ במחשב שיהיה שרת חבר בתחתוס 0 פאוססחו/ קייסם. אתה רוצה להוסיף את המחשב לתחוס בעת ההתקנה. איוה נתוניס דרושיס לך ואילו מחשביס צריכיס להיות זמיניס ברשת, לפני שתוכל להפעיל את תוכנית ההתקנה!? אתה משתמש בתקליטור להתקנת 56461 2000 פווספחו/ על מחשב שהפעיל קודסם מערכת הפעלה אחרת. אין די מקוס על הדיסק הקשיח להפעיל את שתי מערכות ההפעלה, והחלטת לחצוץ את הדיסק מחדש ולהתקין העתק נקי של זז50 2000 פוססחו/. ציין שתי שיטות לחלוקה מחדש של דיסק למחיצות. . אתה מתקין 2000 פאוסחו\ דרך הרשת. לפני שתתקין מחשב לקות, מה עליך לעשות! . לקוח מפעיל זסעז56 3.5 דא פאוססחו/ ומעוניין לשדרג ל-2000 פווספחו\. מרשימת האפשרויות בחר את כל אפשרויות השדרוג הנכונות: > שדרג לתחנת עבודה 3.5 דא פאוססחו/ ואז ל-זסצז56 2000 >אוססחושש. > שדרג ל-ז6שז56 4.0 דא פאוססחו/ ואז ל-ז567/6 2000 פאוססחו/שו. > שדרג ישירות ל-ז8/ז56 2000 פאוססחו\. > הפעל 66א6ז6ח60 לעדכון מחיצות 5"זא לתאימות מערכת קבצים עס 0 פאוסטחו/, ואז שדרג ל-ז8/ז56 2000 פאוססחו/ש. > שדרג ל-ז6/ז56 3.51 דא פשססחו/ ואז ל-ז6/ז56 2000 פשססחו\. בסביבת הרשת הנוכתחית שלך, נושא השימוש בשטח דיסק על ידי המשתמשים היה נושא מהותי. תאר שלושה שירותיס במערכת. 56/6 2000 פאוססחו/ המסייעים לך לנהל נושא זה. פרק 2: התקנה והגדרה של זפצז56 2000 פאוססחו) - 95 פרק 3 התקנות אוטומטיות של ]5016 2000 5צושססחו/ שיעור 1 הכנות להתקנה אוטומטית של זסעו50 2000 5צעצסשחוצ ב שיעור 2 יצירת מערך אוטומטי להתקנת זסעו50 2000 5עשסשחו/ .119.11 שיעור 3 יצירת מערך אוטומטי להתקנת יישומי שרת 1 שאלות סיכום 1 אודות פרק זה לפישוט הליך התקנת ז68/ז56 2000 פאוססחו/ על מספר מחשבים, ניתן ליצור התקנה אוטומטית של מערכות הפעלה ויישומי שרת אחרים. לצורך כך, עליך ליצור ולהשתמש בקובץ תשובות, שהוא תוכנית ייעודית העונה על שאלות תוכנית ההתקנה באופן אוטומטי. לאחר יצירת קוב וּה, תוכל להפעיל את תוכנית ההתקנה משורת הפקודות, תוך שימוש באפשרויות המתאימות להתקנה אוטומטית. כך תוכל להתקין לא רק את מערכת ההפעלה ז6/ז56 2000 פאוססחו/ אלא גסם יישומי שרת. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז96ז56 2000 פאוסחו\ - 97 לפני שתתחיל לביצוע השיעוריס בפרק וּה נדרש הציוד הבא : 08 מערכת ז6/ז56 2000 פצוסחו/ מותקנת ופועלת על שרת 5617/8701 כמתואר בפרק 2, תרגיל 1. מחשב שני מחובר ברשת למחשב 01ז6/ז56, ומפעיל גרסת 32 סיביות של מערכות הפעלה א9 פאוססחוצ או 3.51/4.0 דא פאוססחוצ. בדוק היטב שהמחשב השני אכן מתאיס לדרישות הסף של החומרה כמפורט בהקדמה. תקליטור ההתקנה של ז6/ז56 2000 פטוספחוצו. זה 2000 פצוססחו/ שיעור 1: הכנות להתקנה אוטומטית של ]5016 2000 5צושססחו/ בעת ביצוע התקנה אוטומטית של ז6ש567 2000 פאוספחו/ו, אתה יוצר קובצ תשובות המספק נתוניס לשגרת ההתקנה. בנוסף, אם בכוונתך להתקין את 2000 פשססחוו על מספר מחשבים דרך הרשת, עליך ליצור לפחות ערכה אחת של תיקיות הפצה. שיעור זה מפרט את הליך יצירת קוב התשובות והגדרת תיקיות ההפצה הנדרשים להתקנה דרך הרשת. לאחר שיעור זה, תוכל = ליצור קובץ תשובות ייעודי להתקנה אוטומטית. .= להגדיר את ספריית ההפצה שלך להתקנת זפצז56 2000 5שסטחוצ דרך הרשת. זמן לימוד משוער: 45 דקות יצירת קובץ תשובות קובץ התשובות הוא 56176 (תסריט) ייעודי (הנשמר לרוב כקובץ 6%.) המאפשר הפעלת התקנה אוטומטית של ז68א567 2000 פווססחוצ. | הקובץ, הידוע לפעמיס בשס 6 0ַח6אַהח או ₪6 560% הסחסהח, עונה על השאלות של מנחה תוכנית ההתקנה בעת ההתקנה. הספריה 1386 בתקליטור ההתקנה של ז6שז56 2000 פאוססחו/ מכילה דוגמה של קובצ תשובות, 0.6סחסַהח, שתוכל לערוך ולהשתמש בהתקנה האוטומטית שלך. ניתן להשאיר את שם קוב התשובות כפי שהוא, או לשנותו בהתאס לצרכי הארגון שלך. לדוגמה, השמות 1.000קו0סס, 10519|.04 ו-04.ק560 הס כולס שמות תקפיס לקובצ תשובות כל עוד שמות אלה מוגדרים נכון בפקודת ההתקנה. היכולת להענקת שמות שוניסם מאפשרת בנייה ושימוש במספר קבציס כדי לתחוק מספר התקנות שונות באותו ארגון. שיס לב שתוכניות אחרות, כגון 60.6%6זס5ץ5, העוזרות ליצירת דמות דיסק של התקנת זז 2000 פאוססחוצ שלך, גם משתמשות בקובצ תשובות. (הנושא 60זס5ץ5 נידון בפירוט בשיעור 2). פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6ז56 2000 פאוססחו/ - 99 הטבלה הבאה מתארת מתן שס ושימוש בקובץ תשובות. שם קובץ מתי להשתמש בקובץ %. <סהַַבּח6!> | בעת ביצוע התקנה אוטומטית. תוכל להשתמש בשם כלשהו עבור קובץ . א0.6ַחס6ּח! הוא שם קובץ הדוגמה הכלול במערכת זז 2000 5שוססח!ו/\. בעת התקנת ז567/6 2000 פאוססחו/ מתקליטור אתחול. .55 | בעת שימוש בכלי ק6זק5/5 ליצירת (1806) דמות דיסק עבור ההתקנה שלך של זסעז56 2000 פאוססחו\. פורמט זהה ל-0.06ַח6אַח משמש עבור הקבציס שבטבלה מעלה. קובצ התשובות כולל קטעים אופציונליים רביס שניתן לשנות לאספקת נתוניס עבור דרישות ההתקנה שלך. הקובץ מספק לתוכנית ההתקנה תשובות לכל השאלות הנשאלות בעת התקנה ידנית של ז6שז56 2000 פאוספחו/צ. בנוסף, קוב התשובות מורה לתוכנית ההתקנה כיצד לנהוג בתיקיות וקבצי ההפצה שיצרת. לדוגמה, בקטע [ַח6ַ8ח0] של קוב התשובות, מופיעה שורה השואלת על התקנת ציוד של יצרן ציוד מקורי (%םפס - 6ז חב %הסוחקוטףם |אחוףוזס) ובה תסריט |58חו6זק המורה לתוכנית ההתקנה אס להעתיק את תת-התיקיות %%05 מתיקיות ההפצה למחשב היעד. פורמט קובץ התשובות מבנה קוב התשובות מכיל כותרות קטעיס, מפתחות, וערכים לכל מפתח. רוב כותרות הקטעים מוגדרות מראש, אך חלקן ניתנות להגדרה על ידי המשתמש. המידע הבא כלול בקובצ 0.04חסטח. ניתן להעתיק קוב זה מהתקליטור למדיה אחרת שניתן לכתוב עליה, כגון דיסק קשיח, ואז לערוך את הקוב כנדרש כדי שיתאיס להתקנה האוטומטית שלך. תוכל גס לשנות את שס הקוב>. 0/8660 ,56/6 ,[8ח0סו1655סזק 2000 פששססחו/ 50סזסווו זמ ה .0 5זח0 || .הסחסהזסקזס) 50סזסו] 1999 - 1994 (6) 6 זס וח 56002 6ח066הח 6|קוח53 6 866 חססטוה 0+ אוסח זטסט3 הסטפוזס)חו 5חו%8חס6 816 פוחד 30 |8ח0ו1655סזק 2000 פצוססחו/ 01 306זפקט זס הססהו|53חו +וסחשוצ פ5חטז וההזףסזק 5600 66 50 זס/7ז50 2000 פשססחו/צ ."סח ₪567 פחוזוט6ז 0 507/60 2000 5אוססחו/ [060ח86חש] != = 006 הסח סא = ||53חו6זק חס דאאז/ = הז8קז06זבד 6ח68/6|0.] = הח506ץ65!ו= ]56708%8[ "6וחה\! ז050 זוסץ" = 6וחהּאווט "סוה ה2800וח43זס זטסץ" = 6וחהאףזס "שוזה א הש דקו60" = 6וחהאזסטקו 60 ]61 08060060 [ סא 786116 06 0+ 6ה20סוחוך 6 56%5 1 סל 6ז0סשש855ק חווח0 %6 56%5 6שחס חוףס! 0ח3 0 חסףס וססטה חזטד "004" = 6ח620וחוך * = 6זסאו855ק חח 0 5 = חס8ף0 )!סט 1 = %הט600חס8ס |סזטה 5 זס= [ 0 חק 116 56ח66 1] "ז567/6ז6ק" = 6011006 "פ" = 0%0105075 [66ח0חטהוט6] 366 6+ הסחעט הסחטובּ| סז +חפע טוסץ 08% פוה סז 6חש 15% שחו ל5זו1 6 זס1 ס% חס 860ַפַסו 15 [ץה!ספוס] 8 = |6קז06 ו 0 = חסטט!650א 0 = חססט!0ס5פחץ 0 = ₪617650/ [9ח!ואזסעססצ] 8חוא סע 6ח %/06780 ||8ס5חו |ווא 56007 ,₪5 0+ 56% חסח/צ 6זה 56% 06 60 %5ח6 סקר 60 שד .5זח חסקוח 60 0% חס %ח6ו|0 6 חב ,חַחוזהח5 שחוזק סחהב 6 | קז/ק6ד .605 5 = 5לח6חסק ו 0-0|ט83ז6כ!|509ח1 [חס 68 ח106] קטסזאזס/ = קטסזסאוס/חוסנ פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פטוססחוצ 11 אס ההתקנה אינה דורשת את זה, אין צורך להגדיר את כל המפתחות האפשריים בקובץ תשובות. ערכי מפתחות לא נכוניסם עלוליס ליצור שגיאות או התנהגות לא תקינה לאחר ההתקנה. קובצ התשובות מחולק לקטעים. שס קטע מוכנס בסוגריים כמו בדוגמה הבאה: [056708%8] קטעים כולליס מפתחות וערכיס תואמים למפתחות אלה. כל מפתח וערך מופרדים על ידי רווח, סימן שוויון, ורווח: 8 = |6קז6ק6סום ערכים הכולליס רווח בתוכס דורשיס מרכאות כפולות : "הסו8זסקזס) 1167050%]" = 6ותהאףוס לקטעיס אחדים אין מפתחות אלא רק רשימת ערכים: [1!65-00% ו 0] רהס )אד לשורות הערה יש נקודה ופסיק: סח 56 חחההוטס6ז +טסתפושצ פחטז וההזפסזק ק5600; מפתחות וערכים בקובץ תשובות לכל מפתח בקוב> התשובות חייב להיות ערך משויך; אולםס, חלק מהמפתחות אופציונליים, ולמפתחות אחרים יש ערך ברירת מחדל המשמש אם המפתח מושמט. ערכי מפתחות הס מחרוזות טקסט, אלא אם הס מוגדריס כערכים מספריים. אס הם הוגדרו כערכיס מספריים, ערכם יהיה עשרוני אלא אס נאמר אחרת. הערה המפתחות אינם רגישים לאות גדולה או קטנה ויכולים להיכתב בשתיהן. קוב 606.ַחִ6אַַאח!( כולל מידע מפורט אודות מפתחות קוב התשובות על תקליטור ההתקנה של ז6עז56 2000 פאוססחו/, תחת התיקיה פ!סס ז+וספקט5. להוצאה או צפייה בתוכן הקוב> 680.ץ010ק6כ, השתמש בסייר פ5אוסחו/. לפרטיס נוספים על פתיחת קוב 6 חס הּח, ראה קוב 576806.006 שבתקליטור ההתקנה של 2000 פווספחו/ מ חשוב| הפעלת 567.68 או 20006509 מהתיקיה פוססזזוססקט5 תתקין את כלי התמיכה של 2000 פאוססחוצ בקובץ 695.+וססקט5, אך אינה פורסת את קובץ 0.006ח08₪6 או כל קובץ דחוס אחר הנמצא ב-689.ץסוספס. 2 507/60 2000 5אוססחו/ שיטות ליצירת קובץ תשובות תוכל ליצור קובץ תשובות באמצעות זִסְאַח8! 560 או על ידי יצירת הקוב באופן ידני. יצירת קובץ תשובות באמצעות זסטַבּחב3ּו/ 50%02 ליצירת ושינוי קובצ התשובות, השתמש ביישוס ז06ַ3ח18 56000 שבתקליטור ההתקנה של ]56/6 2000 פוספחו) בתיקיה 688.ץ0|ק06פוסס ז+זסקקט5. תוכל להשתמש ב- זְסְבָהח13! 56600 לביצוע המטלות הבאות: להגדיר את הפלטפורמה עבור קובצ התשובות (|8ח0ו0+655זק 2000 פושססחוצ, 5 2000 5אוססחו/, הסוז569||3ח1 55% פחהפזסק0 ₪606 או קסזס5ץ5). להגדרה של רמת האוטומציה של ההתקנה האוטומטית (15ט6/8 6סושסזםס, 0ססטה ץו|טח, 65חָבק 6סוה, ץ|חכ ₪680 ו- 560 3560060 006 001). להגדיר שס ברירת מחדל של משתמש ונתוני הארגון. להגדיר שס מחשב אחד או שמות מחשביס רביס לתמיכה בהתקנה אוטומטית על מחשביס רביס. להגדיר עד 99 התחברויות 5זססַ8ז150ח01 אוטומטיות להשלמת הליך ההתקנה. להגדיר הגדרות תצוגה. להגדיר הגדרות רשת. להגדיר התחברות לקבוצת עבודה או תחוס ולהוסיף חשבון מחשב לתחוס באופן אוטומטי. ליצור תיקיות הפצה. להוסיף פקודות לקטע [66חסחטוחוטס] של קובצ התשובות. ליצור קבצי טקסט 65.0%חו601. להגדיר דפי קוד ועוד הגדרות ייחודיות-שפה. להגדיר הגדרות אזוריות. להגדיר אצור ומן. לציין נתוניס של 100671806 חחוח וח8זטסז ה6300ו!כקה שהסהס6וסד (זקד, ממשק יישוס תכנות טלפוניה). להתאיס אישית הגדרות דפדפן ו-|/506 (מעטפת). פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פאוסבחוש | 103 %> להגדיר את שס תיקיית ההתקנה. מחיצת האתחול (המחיצה המכילה את קבצי מערכת ההפעלה) מוגדרת באמצעות מתג ₪/ או :6שו0קחס). > להוסיף מדפסות. %> להוסיף מנהלי התקניס עבור התקני אגירה בנפחים גדולים, ולהוסיף .₪81 (ז6ץ13 ה05078600 6זהּשו0ז₪3, שכבת הפשטת חומרה) אישית לשימוש בהתקנה אוטומטית. > ליצור תיקיית הפצה ושיתוף עבור ההפצה או להגדיר שההתקנה האוטומטית תפעל מתקליטור ההתקנה של ז6/ז56 2000 פשוססחווש. בעזרת :80806 ק5000, תוכל להוסיף עקביות לתהליך יצירה או עדכון קובצ התשובות. אולם, לא תוכל להשתמש ב-זסאַ8ח8! ק56%0 לציון כל ההגדרות של קובצ התשובות, רכיבים אופציונליים, יצירת קבצי ‏ ח06.קש6ואד, או יצירת תת-תיקיות בתיקיית ההפצה. לאחר שהשתמשת ב- זסְהּח8!! 5600 ליצירת קובצ תשובות, הוסף הגדרות נוספות באמצעות עורך כלשהו. עיין בקבציס 4606.חַחִ66אח( ו-ז₪68006.5% שבקובצ 680.ץסוק6ס לרשימה מלאה של ההגדרות הזמינות. הטבלה להלן מתארת את מפרטי זִסִסְהּח18] ק5600 הנפוצים ביותר. אפשרויות שדרוג קובע אם להתקין את |8ח0ו655+סזק 2000 פאוססחו/ או זז 2000 פאוססחו/. שם מחשב יעד מציין את שם המשתמש, שם הארגון, ושמות המחשבים שיש להחיל על מחשבי היעד. זיהוי מוצר (ס1) מציין את מספר רישוי המוצר הנלקח מתיעוד המוצר. קבוצת עבודה או מציין את שם קבוצת העבודה או התחום אליה יש להוסיף את תחום המחשב. אזור זמן מציין את אזור הזמן עבור המחשב. נתוני תצורת הרשת | מציין את סוג מתאם הרשת ונתוני התצורה, כולל הפרוטוקולים של הרשת. 4 507/60 2000 5אוססחו/ יצירת קובץ התשובות באופן ידני ליצירה ידנית של קובץ התשובות, ניתן להשתמש בעורך כגון 66080סא. באופן כללי, קוב תשובות מורכב מכותרות קטעים, פרמטרים, וערכים עבור פרמטרים אלה. אף שרוב כותרות הקטעים מוגדרות מראש, ניתן גם להגדיר כותרות קטעים נוספות. שים לב שאין צורך לציין את כל הפרמטריס האפשריים בקובץ התשובות אס ההתקנה אינה דורשת אותס. נספח 8 כולל קבצי תשובות לדוגמה המתאימים לתצורות התקנה מקובלות. ניתן לשנות ולהתאים את קוב תשובות ברירת המחדל (0.00ח8006ח0) | המצורף ל-2000 5אוס0חו//, או לכתוב קוב חדש המבוסס על הדוגמאות בנספת זה. יצירת תיקיות הפצה להתקנת 567/87 2000 פוססחו/ על מספר מחשביסם דרך הרשת, עליך ליצור לפחות ערכה אחת של תיקיות הפצה. בדרך כלל, תיקיות ההפצה שוכנות על שרת שאליו יכוליסם להתחבר מחשבי היעד. דבר זה מאפשר למשתמשים להתקין את זז 2000 פוססחוצ על ידי הפעלת 66א6.חחו/ או 32.6%6חחוש על מחשביס אלה. ניתן להשתמש בערכת תיקיות הפצה אחת ומספר קבצי תשובות עבור יישומי מערכת שוניס. גס אם אתה מתכוון להשתמש בהדמיית דיסק כשיטת ההתקנה שלך, התחלה עס תיקיות הפצה תעזור באספקת יישוס אחיד עבור סוגי מערכות הפעלה שונים. בנוסף, תיקיות הפצה מאפשרות עדכון הדמיות עתידיות על ידי עריכת הקבציס בתיקיות ההפצה ליצירת הדמיות מעודכנות בלי צורך בהתחלה מחדש. לסייע באיזון עומסיס על פני השרתיס ולהאיצץ את שלב העתקת הקבציס של תוכנית ההתקנה של 2000 פאוססחו/), תוכל ליצור תיקיות הפצה על מספר שרתים. תיקיות ההפצה יתמכו בהליך ההתקנה על מחשבים המפעילים מערכות הפעלה 95 פצוסטחוצ, 8 פאוססחוש, דא פששססחו/צ, או 2000 פשסטחו/. ניתן להפעיל את 6א2.6טחחוצ עס עד שמונה ערכות של תיקיות הפצה. כל ערכה של תיקיות הפצה כוללת את קבצי ההתקנה של ז6/ז56 2000 פווססחו/), בנוסף למנהלי התקניס כלשהסם וקבציס אחריס הנדרשיס להתקנה. ליצירת תיקיית הפצה באופן ידני, חבר את שרת הרשת עליו ברצונך ליצור את תיקיית ההפצה, וצור תיקיה %ו0א2/\ על שיתוף הרשת. לסייע באבחנה בין שיתוף מספר הפצות עבור המהדורות השונות של 2000 פאוססחו/ (|8ח0ו655+סזק 2000 פאוססחו/ש, 5 2000 5אוססחו//, | ז567/6 0/8060 2000 פטוספחוצ), בחר שמות שונים לכל תיקיה. אס נדרשות גרסאות בשפה מקומית של 2000 פושססחו/ עקב דרישות שלוחות בינלאומיות של הארגון שלך, תוכל להפריד שיתופי הפצה עבור כל גירסה מקומית. עבור כל מהדורה של 2000 פשספחו/, העתק את תוכן תיקיה 1386 לשיתוף ההפצה שנקבע עבורה. לדוגמה, אס אתה יוצר הפצה עבור ז8/ז56 2000 פווססחו\, צור ושתף תיקיה בשם 06%א2/) והעתק את ספריית 386 שבתקליטור ההתקנה של זז 2000 פאוססחו\. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פאוסבחוש | 105 הערה שיתוף ההפצה לתמיכה בהתקנת ברירת המחדל של זסטז56 2000 פווסטחו\ דורשת כ- 31318 חופשיים על הדיסק ניתן גס להשתמש ב-8067ח18! 56000 ליצור ולשתף תיקיית הפצה באופן אוטומטי. הגדרת מבנה תיקיית ההפצה סעיף וה מספק מידע מפורט אודות התיקיות ותת-התיקיות המרכיבות את ערכת תיקיות ההפצה. תרשים 3.1 מתאר כיצד יש לבנות תיקיות אלה. 1386 5 חוטש 087 |0+ 1386 5ח וב%3חס6 בי .85 םסכ |31 5חוב53חס6 טססוח סאפ ד .5 1 חב 85/ו 3/1685 מהַ55073 355 וח 5ח ובחס6 . (לחח ו :2 ,ם וכ החב3<₪ זם+) וח ואו6 כ6 >חפ וב צווסם= ופ כל פוטס 08 סס 1185 410 05 5ה וב53חס6 50 בסחוחוגום טופ רסחה ו%: 2 וטספ 5 ב 60 60180 8ם כס 1185 5 ובמחס) .580 בסחחום ז0|08ס1 55532 1 | וז 5505 ברם 60 >חפ וב וגו (000ס זבה ססח) : . פזפ וו לחז "וי ובּחַססוּהָבּ 5חובפחס6 . 2000 פאיסטחוצל רסא ספבוטווסחו | פצחפ הפומסס פב בח פזפ |ס+ זס חב 5185 5הוב3פחס6 הר וההסטפזוסס פרט + טס" פר סט 6 = כס 80ומסס 8ם כס 185 5חובףחם-) וב 15 ם חחבח זפ |10 צחב ;56ו:6 תרשים 3.1 דוגמה של מבנה תיקיות הפצה. 6 507/60 2000 5אוססחו/ 6 (תיקיה הנמצאת בתקליטור ההתקנה של 0 פצוסטשחוץצ, מועתקת לשיתוף ההפצה) זו תיקיית ההפצה (₪0!06 חססטטושפוס) העיקרית. היא מכילה את כל הקבצים הנדרשיס להתקנת 56746 2000 פאוסטחו\. העתק את תכולת תיקיה זו מתקליטור ההתקנה של ז6/ז56 2000 פצוספחוש לשורש של שיתוף ההפצה. %ס> (תיקיה הנמצאת בשיתוף ההפצה, מועתקת ל-15>.%דא אזעש%) תת התיקיה 405%1% נמצאת ישירות מתחת לתיקיית ההפצה הראשית. בעת הפעלת תוכנית ההתקנה, ניתן להעתיק ספריות, קבצי 1670504 8.3 (שס קוב 8 תווים, סיומת 3 תווים) סטנדרטיים, וכל כלי אחר הדרוש להליך ההתקנה האוטומטי שלך, באופן אוטומטי ל-05%%+. שיס לב שאס תשתמש במפתח 50478 :פס בקובצ התשובות, תוכל ליצור את תת התיקיה %05%% מחוץ לתיקיית ההפצה. 1% 0+ מספקת את מבנה התיקיות הדרוש להעתקת קבציס נספחיס למחשב היעד בעת ההתקנה. קבצים אלה כוללים מנהלי התקניס, תוכניות שירות, יישומים, וכל קובץ אחר הנדרש להפצת זסעז56 2000 פאוססחוצ בארגון. 0 עשויה להכיל את הקוב האופציונלי 65.04ח67001, הכולל רשימת פקודות להפעלה בשלב 1006 601 של ההתקנה. פקודות אלה יכולות לשמש להתקנת רכיביס אופציונליים, כגון כליס ותוכניות שירות. פקודות הכלולות ב-65.04%חו6001 מופעלות לפני שהמחשב מתחבר לרשת. כל עוד תוכנית ההתקנה מאתרת את %05%% בשורש נקודת ההפצה, היא תעתיק את כל הקבצים בספריה זו לספריה זמנית. 15=.%דא אז/ש% שנוצרה בשלב 006 6%ד של ההתקנה. בעת ההתקנה, תת תיקיות של %05%% מועתקות למקוס המתאיס במחשב היעד. עס סיוס ההתקנה, 405%% וכל תת התיקיות נמחקות יחד עס 15>.%דא אז/ש%. הערה כל התיקיות המתוארות להלן ממוקמות על שיתף ההפצה תחת תיקיה 405%%, ומועתקות לאתרים שונים במחשב המפעיל את תוכנת ההעתקה. 6 6+ %ו%05 (תיקיה המועתקת ל-ד8-%דאא אז/שף) התיקיה 0006א6%ם0ס9 מכילה קבצים חדשיס או מעודכניס להתקנת 855!! 5 26/06 5%07806 (מנהלי התקניס להתקני אחסון גדוליס מאוד) ו- 41 (שכבת הפשטת חומרה). קבציס אלה עשויים לכלול 41 של פס (שכבת הפשטת חומרה של יצרן ציוד מקורי), מנהלי התקניס עבור התקני 5051, וקובצ הח56000.06ואד, המבקר את הטעינה וההתקנה של רכיביס אלה. כל הקבציס המונחיס בתת התיקיה 006ח60א%05%%)6 (מנהלי התקניםס ו- |גה) צריכיס להיות רשומיס בקטע [65!ו051800%] של קובצ התשובות. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פאוסבחוש | 107 % %וחח6ס% (תיקיה המועתקת ל- %זוחו שמ ולתת תיקיות של %זו6חו/%) תת התיקיה %%%059% תואמת לתכולת משתנה סביבתי %זו6חטו%. תת התיקיה כוללת את קבצי מערכת ההפעלה (קבציס חדשים או תחליפים לקבצי ||₪618) המועתקיס לתת התיקיות השונות בעת התקנת 2000 פווססחו/). מבנה תיקיה זו חייב להתאים למבנה התקנת 2000 פאוססחו/ סטנדרטית, בה %%%אם0ס% תואמת את %זו0חוו%, 506032ץ40594%5 תואס את 56032ץ5%זוסחוצו% וכוי. כל תת תיקיה צריכה להכיל את הקבציס שיועתקו לתיקיה המתאימה של מערכת ההפעלה במחשב היעד. הערה במערכת 2000 פאוססחו/, 6%ססז%5/500 שוות ערך ל- %זוסחואו%. 1 8ו05ס9(תיקיה זו מועתקת ל- 6%עוז0ו6ז5ץ55) תת תיקיה 405%%%1, החדשה עבור 2000 פאוסשחו/), מצביעה על הכונן בו מותקנת 0 פשוססחו/. %1 שווה ערך למשתנה הסביבתי %5/5%6001/6%. לדוגמה, אס אתה מתקין את 2000 פשססחוש על כונן :ם, אז %1ם0ס% תצביע לעבר כונן :פ. דבר וה מאפשר התקנת 2000 פאוספחו/ בכונניס אחריס פרט ל- :6. 5וסעזזכ %059%%1 (תת תיקיה המועתקת ל-פזסעזזכ 6צ1ז0וח516ץ%5 ולתת התיקיות של 5זסצוזכ פסעו0וח5+6ץ55) תת תיקיה פזסטוזס%%%1+, החדשה עבור 2000 פאוססחוצ, מאפשרת הכנסת מנהלי התקנים /0!8 0ח8 פופ וקבצי התמיכה שלהם (קבצי קטלוג וקבצי התקנה =א1.) בתת התיקיה פזשטוזם ומתחתיה. תיקיות אלה על תוכנן, | מועתקות לתיקיה 5 06% 5%6י%5 במחשב היעד. הוספת הפרמטר ה86קפזסעוזסקחקוה6ס לקובצ התשובות שלך, ינחה את 2000 פושססחו/ היכן לאתר את מנהלי התקנים עְ3!ק 0ח3 חָטוק החדשים או המעודכנים. בעת חיפוש מנהלי התקניס עְ3!ק 0ח8 פָטוש מתאימיס להתקנה (בעת הפעלת תוכנית ההתקנה או מאוחר יותר), 2000 פושססחו) מסתכלת בקבצים שבתיקיות שיצרת בנוסף לאלה שכלוליס במערכת מההתחלה. שים לב שתוכל להחליף את השס בשם רצוי לך אחר, התואס את צורת מתן שמות 8.3 15-05 המקובלת. הערה תת התיקיה פזסטוזק %1םס% מחליפה את תת התיקיות שְ3!ספוס -!‏ %\ המשמשות להתקנת דא פוסטחו/. 8 507/60 2000 5אוססחו/ קסזוק5ץ5 51 %05₪5 (תת תיקיה המועתקת ל- טס6'זוט5ץ5 ס69עוז0וח516ץ65) תת התיקיה קשזס5ע059%15+ כוללת את הקבציס הנדרשים להפעלת תוכנית השירות | ק6זקפץ5. | 6א6.ק6זק5ץ5 | |-6א6.6ק6זק5ץ5 | חייבים | להיות בתיקיה קז ופ 6%/ 96550607 כדי ש- כ6זס5ץ5 יעבוד כנדרש. טיפ הוסף את זחו.ספזס5ץ5 (הנוצר על ידי מנהל תוכנית ההתקנה או באופן ידני), לספריה ס6זס5ץ109%15ם0+ בשיתוף ההפצה. אחרת, נדרש דיסקט ובו קובץ חו.ק9זס5/5 להשלמה תקינה של ההתקנה באמצעות 60זספ/5. התיקיה ז8/16/ 6עזז0 5059% במצב טקסט 1006 166%), המבנה של כל תיקיית -80₪/ 6ע18ם40 מועתק בהתאמה לשורש של הכונן במחשב היעד. לדוגמה, קבציס שתניח בתת התיקיה ס4059% מועתקיס לשורש של כונן :₪. תוכל גס ליצור תת תיקיות בתוך תיקיות אלו. לדוגמה, 56!וח=510%+ גורמת לתוכנית ההתקנה ליצור תת תיקיה 86 בכונן :₪. יש להכין רשימה של קבציס שנדרש לשנות את שמותיהס בקוב 8₪6.0%ח%486. שיס לב שלקבציס בתיקיית ההפצה צריכיס להיות שמות קצריס (פורמט 8.3). תרגיל 1: הכנת התקנה אוטומטית והפעלתה בתרגיל זה, תיצור ותפעיל התקנה אוטומטית של ז6/ז56 2000 פ5אוססחו/ במחשב 2. להכנת ההתקנה האוטומטית, השתמש במנהל ההתקנה של ז6/ז56 2000 פוספחו/ ליצירת קובצ תשובות ושיתוף הפצה על 6701/ז56. אזהרה אין לשנות את שולחן העבודה או יישום כלשהו של 2000 פשסחצ שעל 1 אם תשנה, שלבים בתרגיל זה עלולים לא לפעול. לדוגמה, תרגיל זה תוכנן לפעול באמצעות לחיצה כפולה שהיא ההגדרה של ברירת המחדל של שולחן העבודה. הליך 1: הפעלת זספְּחב3ּ!! 2ק56%0 (מנהל ההתקנה) בצע הליך זה על 56/8701 כאשר תקליטור ההתקנה של ז%6ז56 2000 פאוספחוו בכונן. 1. צור תיקיה בשס ש0ו|ק6ש תחת ₪65 הההזטסזק:6. 2 השתמש בסייר פאוסשחו/), אתר את התיקיה פוססז+וססקט5 בתקליטור ההתקנה של ז6/ז56 2000 פאוסטחו\. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז%6ז56 2000 פאוסבחוש - 109 .10 .1 .12 .3 .4 .5 .6 .7 .8 . בחר בתיקיה 10015 בחלונית התיקיות ולחץ לחיצה כפולה על סמל הקובצ ץס!ק6 בחלונית הימנית. כעת מופיעה תכולת קוב הארכיון צס ןספס. מתפריט זו0ם, בחר || 56|66. מתפריט 6וו=, בחר 866זשאם. יופיע חלון ז06!ס= זס= 6פאוסז8 (עיין למציאת תיקיה). . לחצ על סימן + משמאל ל-(6) 2156 |1068 להרחבת כונן :6. . לחץ על סימן + משמאל ל- ₪65 הההזססזק להרחבת התיקיה 65!ו= וההזטסזס. לח על התיקיה ץסוק6כ. התיקיה ץסוק6כ תיפתח. . לחץ 06. לרגע תופיע תיבת הודעות המודיעה על העתקה, בעוד קבציס מקובצ הארכיון צס |פפכ נפרסים לתיקיה ץס|ק656!= התהזססזק:6. בתיקיה שְס|ק6526!= וחהזףסזק:6, לחצ לחיצה כפולה על חר ק5600. ז 8 5600 יתחיל, ואשף זסְהַהח3ּ1! 5600 2000 פשספחו\ יופיע. קרא את התיאור, ולחצ א6א. יופיע מסך ₪6 זסאופחה 8חחפואם 0 אסא (קובצ תשובות חדש או קייס) ובו לחצן האפשרויות ₪16 ז6/ש5ח2 6 4 670806 (צור קוב תשובות חדש) נבחר. לח %א6א. יופיע מסך ||5₪ח1 סד זס6טסזק (מוצר להתקנה), ונבחר לחצן אפשרויות 105%8|!8000 060ח66הח( 2000 פוספחו (התקנה אוטומטית של 2000 פשסטחואו). לח 6א. ‏ יופיע מסך חזסח8וק ונבחר לחתצן אפשרויות 2000 פשססחו\ |8ח0ן655+סזק. בחר לחצן אפשרויות 561/87 2000 פשספחוצ, ולתצ )אסא. יופיע מסך |1606 ח8600ז0שח1 ז056, ונבחר לחצן אפשרויות 6/9016 6סוטסזס (ספק ברירות מחדל). בחר את לחצן האפשרויות 660החססטה ץווטם (אוטומטי לחלוטין), קרא את התיאור, ולח א6א. יופיע מסך הסכם רשיון. קרא את ההוראות על מסך וה. סמן את תיבת 6חד 01 5פך 6הך 0660% 1 066 116656 (אני מקבל את תנאי הרשיון), ולתצ זאסא. יופיע מסך 6ז5008 76 26ו5600ט6 (התאם את התוכנה באופן אישי). בתיבת הטקסט סוחגא, הקלד את שמך, והקש על מקש פא8ד. בתיבת הטקסט ה800קחה08זס, הקלד את שםס הארגון שלך או 655ז₪50 ץ50-)561, ולתחץ :אפא. יופיע מסך הרשיון 006 8חו5ח1106 וייבחר לחצן אפשרויות ז6/ז56 זסס. 0 507/60 2000 5אוססחו/ 9 .0 .1 .2 .3 .4 5 .6 בחר את לחצן האפשרויות 508% ז6ק (רשיון לפי מושב), ולח 60. יופיע מסך 65חחה8ּא זסזטוקו ס6. הכנס את התקליטור המצורף לספר ל-01ז67ז56, ולח +וססחח1 (ייבוא). יופיע חלון חסקס. ברשימה הנפתחת 6וחגּ 6!ו₪, הקלד את הנתיב הבא (החלף את א באות המייצגת את כונן התקליטוריס שלך): .בח זס+טק וח ס6 1א6 63503 59279 0%5 :א ולח ח6ק0. יופיע מסך 865 פזססטקו 60 ובו רשימת מחשביס שיש להתקין. לתף זא6)]. יופיע מסך זסשו855ק 801 50וחוח. בתיבות | הסיסמה, | הקלד 0:6ש855ק, ובתחר את תיבת הסימון חור 0 5 חס 108 ץ||3068 ההססט ,5375 זס%טקוח60 6חך הסחצ (כאשר המחשב מתחילל, התחבר אוטומטית כמנהל). מספר הפעמים בהם ניתן להתחבר אוטומטית (חספָס 1 סוטג) מוגדר 1. לח 6א6א. יופיע מסך 05ח5601 עְ8|ספוכ (הגדרות תצוגה). השאר את כל תיבות הסימון במצב !6080 פאוססחו/ 056 (השתמש בהגדרות ברירת המחדל של פאוססחו/), ולח 6א6א. יופיע מסך 5600085 אזסצססא. ולחצן אפשרויות 5600095 |הסוקץד יבחר. לח %א6)]. יופיע מסך חופחחסם זס סטסזפָאזס/ (קבוצת עבודה או תחוס) ולחצן האפשרויות קטסזפאזסו נבחר. עתה שרת 561/6:01 מוגדר לתצורת חבר בקבוצת עבודה ששמה 668005מ0/. אי לכך, אין לשנות את הערכיס המופיעים על מסך חופוחסכ זס קטסזפָאזס\. כאשר ההתקנה האוטומטית תופעל על המחשב השני, הוא ייהפך לחבר באותה קבוצת עבודה. בהמשך ההכשרה, 5676101 ייהפך ל-06 (בקר תחום), והמחשב שעבורו אתה מכין קוב תשובות, יצטרף ל-חו0008 (תחוס). הערה מאוחר יותר ניתן יהיה לשנות את קובץ התשובות שאתה מכין עכשיו, כך שיצטרף לתחום באופן אוטומטי וייצור חשבונות מחשבים בתחום. שינויים אלה מתבצעים באמצעות זס0ַ3ח3 50002 או עורך טקסטים. .7 .8 .9 לח זא6א. יופיע מסך 2006 6חחוד (אצור זמן). מהרשימה הנפתחת של אזורי זמן, בחר את אזור הזמן המתאים ולת 6א6. יופיע מסך 5601005 |החסטו60ה, ונבחר לחצן אפשרויות |8חס0ו300 6חד ₪016 ,פסצ 5 (כן, ערוך את ההגדרות הנוספות). לתף זא6ז. יופיע מסך ץחסהססוד. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פוססחוצ 11 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .0 41 .2 ניתן להכניס את קידומות האר%/אזור, עיר או כל קידומת נדרשת אחרת לחיוג חיצוני. אס למחשב השני אין גישה לחיוג חיצוני, התעלס ממסך זה והמשך. לח 6א6א. יופיע מסך 85חו56₪ והחסוט6ח, ובו מסומן לחצן האפשרויות שחד 56 9חו||5%9ח1 6ז טס הסופזס/ 5שוססחו/ 6חד זס= 5600085 [החסוט₪6 זו30ו6ס (השתמש בהגדרות ברירת המחדל האצוריות לגרסת פאוססחו/ שאתה מתקין). לת זא6א. יופיע מסך 18008065 (שפות). בחר בתמיכה בשפות נוספות שברצונך שיהיו זמינות עבור ז6/ז56 2000 פצוססחו)\, ולחצ 66א. יופיע מסך 560085 |(506 0ח3 זספאוסזם, ובו נבחר לחצן אפשרויות 5 זסזס|קאם 6%חזסשח1 ₪6190|5 056 (השתמש בהגדרות ברירת המחדל של זסזסו|קאם 6%חזסלח]) לח %א6). יופיע מסך ז0!06= חס509|!880ח1 (תיקיית התקנה), ובו מסומן לחצן האפשרויות זחחו/ סח 06| . לח )אסא יופיע מסך זסשחוזק ||5%3ח1 (התקן מדפסת). לת 6א6א. יופיע מסך 066 חטם (הפעל פעס אחת). בתיבת טקסט חט₪ סז 80 וח00, הקלד 6א6230.6שסא ולתצ ₪00. במצב רגיל, תיבת הטקסט חט₪ סד 0ח8 60 (פקודה שיש להפעיל) תכיל שורת קוד או תוכנה אחרת שתופעל להמשך ההגדרה של סביבת המשתמש. לצורך הכשרה, הפעלת 1066080 ישמש את המטרה. שים לב, שאסם הוספת מדפסת במסך הקודם, תופעל פקודת 00070060 להוספת המדפסת לרשימת המדפסות המותקנות. לח אא6א. יופיע מסך ז0!06= הססטסושפוס. בחר בלחצן אפשרויות ז0!06ס= חסטטפופוכ ג עסו ]0 076806 ,65ץ (כן, צור או שנה תיקיית הפצה), ולת זאפא. יופיע מסך 86 ז0!06= חסטטטושפוס, ובו נבחר לחצן האפשרויות שו6א 4 670806 ז0)סת הססטסוחפוס (צור תיקיית הפצה חדשה). תוכן תיבת הטקסט -0|]06= חססטפוטפום הוא 200001%6חואו:6, ותוכן תיבת הטקסט אס0א6ד ₪5 6זב8ח5 הוא 20000156חוו. לח 0א6א. יופיע מסך פופטוזם 5607806 ₪855 |הּחסטו00 (התקני אחסון גדוליס נוספים). קרא את המסך ולתצ %א6א. יופיע מסך 18/61 ה₪05078600 30/86 (|הה, שכבת הפשטת החומרה) קרא את המסך ולח אא6). יופיע מסך 05ח8חוחס6 |100/0008 (פקודות נוספות). 2 507/60 2000 5אוססחו/ .3 .4 .5 .6 .7 .8 9 .0 .1 קרא את המסך ולת אא6א. פקודות המוקלדות כאן נכתבות בקוב 65.0%חו!60. קובצ וה נוצר תחת תיקיית ההפצה בתת התיקיה %05%%. יופיע מסך 8ַחו0ח3ז8 אפס. לחצ זא6א. יופיע מסך 5ז0!06= זס 65 |ההסםו00. דפדף בתיקיות על ידי לחיצה עליהן וקריאת המידע המופיע תחת חסטס6561ס. לח זא6א. יופיע מסך 6וח8א 6וו= זסעופח ובו שס הקובץ והנתיב שבתיבת הטקסט 6חהא 6!ו-] סח ח106800 בתקליטור. ודא ששס הקובצ והנתיב הס אאם.6ְַח6זב3ּח0 2000015% חו/ :6, ולת 6סא. יופיע מסך ₪65 7ק56₪ +0 1068000 6חד (מיקוס קבצי ההתקנה), ונבחר לחצן אפשרויות 600 חסזח ₪165 שחד שְק60 (העתק את הקבצים מתקליטור). הוצא את התקליטור המצורף לספר זה, והכנס במקומו את תקליטור ההתקנה של ז6/ז56 2000 פאוסטחו/. לאחר שתקליטור ההתקנה של 56/6 2000 פאוסנחו/ נקרא, יופיע מסך 62 2000 פאוססחו/ 67050%ו₪. סגור את מסך 60 2000 פאוססחו/ א 50סזסווז. לחץ על %א6] במסך 1!65= 56000 +0 ח0 0680 1. יופיע מסך ₪65 פַחוץקס6 בעוד קבציס מועתקים מספריית 386ו שבתקליטור ההתקנה ל- 2000018חו/צ:6. אפשר להעתקת הקבצים להסתיים, לפני שאתה עובר להליך הבא. לאחר סיום מטלות זססְהּח18!] 56000, יופיע אשף 2000 5אוסבחוצ 6חד 8חח6|סחוס6 3 ק560. קרא את המסך ולח חפוחום. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז%6ז56 2000 פאוסבחו) - 113 הליך 2: בדיקה של תיקיית ההפצה שנוצרה על ידי מנהל ההתקנה בהליך זה, תבדוק את מבנה התיקיות שנוצר על ידי זססַהּח8ּ! 56₪00, את קובצ התשובות (60ס.ַחסאַבּחנ), קובצ פש 0ט. 0חסטטהחט), וקובצ אצווה 0ְם. 0ַחסאבּחנ)). 1. לח על +50 ואחר כך על חטח. תופיע תיבת הדו-שיח של חטם. 2 בתיבת טקסט ח6קס0, הקלד 2000018%חו//:6 ולתץ א0. יופיע חלון +2000015חו/ש. 3 פתח חלון נוסף לספריה הבאה שבתקליטור ההתקנה של 2000 פוספחו\: 077/0:<6 077ח-00> . יופיע חלון 1386. 4. סדר את החלונות כך שתוכל לצפות בחלון 2000015%חו/ ובחלון 1386. 5. איזו תיקיה מופיעה ישירות מתחת לתיקיה -200061%חו/ שאינה מופיעה בתיקיה 6 6. בדוק את מבנה הספריה שמתחת %ח%06 ועיין בתרשים 3.1 בטקסט. בשאלות הסיכוס שבסוף פרק זה, תישאל שאלה בקשר למבנה זה. 7. חזור לתיקיה 20000₪8חו/, ואתר את שלושת קבצי 6ַחסטהח/ו. שיס לב ששנייס מקבצי 6ַחסאפּח( מופיעיס ללא סיומת. 8 כדי לראות את הסיומות של כל הקבצים, גש ל-5|ססד ובחר פחסטקס ז06!ס=. תופיע תיבת הדו-שיח פ5חסטקס זססוס=. 9. לחץ על הכרטיסיה צוסו/. 0. מתיבה 560005 ססְסחַהּע0ה, הסר סימון מתיבת סימון זס 5ה0ו5ח66אם 6|= 106 6מץד 6!ו=₪ הצוסחא (הסתר סיומות קוב עבור סוגי קבצים ידועים), ולחץ 06. 1. אתר את קבצי שַחסאח( שנית. קבצי 6ַחסְאַאח(! יופיעו כאשר הסיומות שלהס גלויים. בחר 0% 0ח6אַהח, ומתפריט 6!ו= , בחר הסקס. 6 סחסאַב3ּח! יופיע ב-80קסססא. 2. אתר את קטע [080₪ ז056] והוסף שורה בשם +סטשס6טססזק. עבור ערך 10וס6טטסזט, הקלד את קוד המוצר (ע6א 6ט6סזק) של המוצר המסופק עס העותק שלך של ז6שז56 2000 פטוספחושו. 3. שמור וסגור את 0.0%0ח6אהחש. 4. לקבלת הסבריס על קטע כלשהו בקובצ זה, פנה ל- 0.006ַח86ח0 הנמצא בתיקיה ץסוס6כ 65!= והפזפָסזק:6 שיצרת בתחילת תרגיל זה. ניתן לפתוח את הקובצ 6 חהח באמצעות 80ק0זס/ 50ס6ווא, | סזסש אספסזסווא, או כל מעבד תמליליס אחר המסוגל לקרוא קבצי 6זס) 050ז6!. 4 507/67 2000 פ5אוססחו/ .5 .6 .7 .8 .9 .0 .1 2 סגור את קובא 0.006ַח466ּח/. בחר )סט חח( מחלון 2000015%חו; בחר הזו\ ח6ק0 מתפריט 6וו=. תיבת הדו-שיח חזו\ ח6ק0 תופיע. בחר 0%6080 מתיבת 056 סד +חב3ּ\ טסץ התהזפסזק 6חד 60056 (בחר את התוכנה שתשמש אותך), ולחץ אס. שיםס לב ש- 12 שמות המחשבים שיובאו בפעולת זסְסַ3ח13! מְ5000, מופיעים כאן. מה היא מטרת קוב סש סגור את קוב> =פש. מחלון 2000015%ח1/ץ, בחר +08 0ח866ח(; מתפריט 6וו=, בחר שו0ם. תכולתו של קוב האצווה מופיעה ב- ₪056080. שיס לב שקוב האצווה מגדיר משתנים, ומשתניסם אלה משמשים להפעלת 2 חחוצ עס מתגים. כמו כן, שים לב שעליך לצייו את שס המחשב בעת קריאה לקוב האצווה כיון שקובצ +01 משתתף בשגרת ההתקנה. סגור את חלון +0.08ח6זהחש. הערה כאשר משתמשים במתג *פט/ להגדרת ערכים ייחודיים, יש לציין את שם קובץ =סט. הסיומת של קובץ זפט השתנתה ממערכת זא פוסטחוש (במערכת זא יצרנו קובץ טקסט דא ד.וחהח תפט) ובמערכת 2000 פווספחוצ מגדירים סיומת +60 או פפט. כאשר משתמשים בתוכנת זסְחַבּחִ3ּי] 56000 ליצירת קובץ =פט עבור הגדרת שמות מחשב שונים, יוצרת התוכנה קובץ זסט.0ח6אַאח. אולם, במידה ולא ציינו את שם קובץ <+ספט לאחר מתג *פט/, תנחה אותנו מערכת ההתקנה להכניס דיסקט המכיל קובץ פסט.6%טףוחט%. במקרה זה, הסיומת של הקובץ חייבת להיות טטט. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פטוססחוצ 15 הלי ך3: הפעלת התקנה אוטומטית של 507/67 2000 פשסטחוז/צ ממחשב 2. על המחשב השני צריכה להיות מותקנת כבר מערכת הפעלה 32 סיביות, כגון 5 פוס6חו/ או דא פשספחו/צ. בנוסף, שרת 5607/6701 חייב להיות מחובר לאותה רשת של המחשב השני. כל הדרישות עבור התרגיל מפורטות בהקדמה. אזה רה אם המחשב השני מפעיל זא פוססחו/), מחיצת האתחול שלו היא :6, וספריית מערכת ההפעלה שלו היא זחחו\, שנה את שם ספריית ההתקנה ב-0.04ח6שהחט. שם הספריה הרשום ב- 0.04ח6שהחט נמצא בקטע 6ח6אהחש, ושם הערך (שחהּחסטוְ/) הוא תקפז ד. לדוגמה, שנה את הערך ל- 0=\/1820005ז3060?8 ד. 1 מהמחשב השני, מפה אות כונן (:₪ ישמש במהלך תרגיל זה), ל-1\/182000615% 567/870\. תוכל להתחבר לשרת 5807/8701 על ידי שימוש בשס משתמש של ה-7ז150780ח1ה30₪ וסייסמה 6זסופפהּק. הערה אם אתה פועל תחת א9 פשסטחוש, ונתקל בקשיים בהתחברות לשרת 1 ודא שהמחשב הוא חבר בקבוצת עבודה, והתחבר כ-800ח5והוחסגה עם הסיסמה שזסשפפּס. . פתח מנחה פקודה והקלד :660 אזהרה אם שדרגת מ-א9 פוסטחוו, ייתכן שתוכנית ההתקנה לא תוכל לאתר קובץ זט. אם כך קורה, פתח את -0.8ח66ח) בשרת 5067/8701 והגדר את הנתיב המלא של קובץ ז0ש. ממנחה הפקודה, הקלד 567/6702 6חסהחט:. יופיע מסך ₪165 ח5%9|!800ח1 פַחושץְקְס6 בעוד ז6צז56 2000 פווספחוצ מפעיל התקנה אוטומטית דרך הרשת. עס סיוס שלב זּה, יופיע מסך המתריע שהמחשב יאתחל מחדש. הערה ניתן להשלים שלב לפני-טקסט זה של תוכנית ההתקנה באמצעות מתג 6 +55 עם 6א32.6סחחו\. זה 2000 פאוססחו/ 5. אפשר למחשב לאתחל מחדש. בעת האתחול, יופיע תפריט אתחול 2000 פווססחוו, ותוכנית ההתקנה של 5 2000 5אוסחו/\ תמשיך ותעבור למצב טקסט. המחשב מאתחל שנית, ותפריט האתחול מופיע ובו נראה ז8/ז56 2000 פשוססחו/ץ. תוכנית ההתקנה של 2000 פאוססחו/ תמשיך לחלק הגרפי של ההתקנה. מסכיס 5 פאִחווו5%3ח1 (התקנת התקניס) ו-6ח6חסקוחס6 בַחווו5%39ח1 (התקנת רכיביס), אורכיס זמן עד לסיוס. עתה יופיע מסך 18565 |8חו= פַחווחזס+ז6ק (מבצע מטלות אחרונות), בו ז6/ז56 2000 פאוססחו) משלימה את שגרת ההתקנה. עס סיוס ההתקנה, מסך 56600 2000 פאוססחו\ יודיע שהמחשב יאתחל מחדש. 6. לאחר שהמחשב חוזר ומתחיל, שיס לב שהוא מתחבר אוטומטית כ-15078%07ח01 כפי שהוגדר ב-ז80806 56000. בשלב וה המדפסת מותקנת וקוב 6א4006080.6 פועל. 7 סגור את 6קססקסא. יופיע מסך ז60/ז56 זטסצ 6זטףַהחס60 2000 פאוססחוצ (הגדר מסך של 2000 פוס6ח://) 8 בחר בלחתצן האפשרויות 800] ז567/8 פוחד 6זטאַח600 |ווא1 (אגדיר שרת וה מאוחר יותר), ולח זא6א. יופיע מסך ז567/6 זטסץ זט הס6. 9 הסר סימון מתיבת סימון כט580 + ח56766 פוחד אוסח5 (הראה מסך וה בהתחלה), וסגור את המסך. אזהרה אם אתה משדרג מ-א9 פאוסטחו/ ולא ביקשת הסבת מחיצת ההתקנה למערכת קבצים 5;זא בזמן ההתקנה, תצטרך להסב אותה ידנית על ידי הקלדת הפקודה 5 +6עחס6 בשורת הפקודה. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פוססחוצ 17 סיכום שיעור לפני שתוכל לבצע התקנה אוטומטית של ז0אז56 2000 פאוססחו\, עליך ליצור קובצ תשובות, שהוא קובצ פקודות ייעודי הכולל מספר קטעים אופציונליים, אותס אתה מעדכן כדי לספק מידע על דרישות ההתקנה שלך. הקובצ מספק תשובות לתוכנית ההתקנה לכל השאלות הנשאלות בעת התקנה ידנית של ז567/6 2000 פשוסטחושו. בנוסף, קוב התשובות מורה לתוכנית ההתקנה איך לפעול מול קבצי ההפצה והקבציס שיצרת. עליך ליצור לפחות ערכת קבצי הפצה אחת להתקנת ז6עז56 2000 פשוספחו/ דרך הרשת. שימוש ב-זסִחְָהח18! 560 יכול ליצור תיקיית הפצה וקובצ תשובות באופן ידני או אוטומטי. כדי להמשיל ולהתאיס את קוב התשובות, עיין בקובצ 6 הח שבתקליטור ההתקנה של ז6/ז56 2000 פאוססחו/ץ. 8 507/60 2000 5אוססחו/ שיעור 2: יצירת מערך אוטומטי להתקנת ]5016 2000 5צוססחו/ התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פווספחו/ כרוכות בהפעלת תוכנית ההתקנה עס קובץ תשובות. תוכל לבצע התקנות אוטומטיות על מספר מחשבים, כך שתוכנית ההתקנה תוכל להתבצע בצורה אוטומטית. ניתן ליצור מערך התקנה אוטומטי עבור ההתקנות הבאות: > ליבת מערכת ההפעלה של ז8ז56 2000 פאוססחוצ. > כל יישוס שאינו פועל כ-שירות. > תמיכה בשפות נוספות עבור ז6/ז56 2000 פוסטחו/ על ידי התקנת מיגוון ערכות שפה. > חבילות שירות (86%5ק 66ו/507) עבור ז567%6 2000 פאוסבחו/. שיעור ה מתמקד בהתקנה אוטומטית של מערכת ההפעלה של זפצז56 2000 פוספחו\. ללמוד על התקנות אוטומטיות של יישומיס אחרים, ראה שיעור 3 ייצירת מערך אוטומטי להתקנת יישומי שרת'י. לאחר שיעור זה, תוכל .= לבצע התקנה אוטומטית של מערכת ההפעלה זפעז56 2000 5סטחוש. זמן לימוד משוער: 45 דקות ביצוע התקנה אוטומטית לביצוע התקנה אוטומטית של 68שז56 2000 פוססחו/צ, עליך להגדיר את קובצ התשובות לפני הפעלת תוכנית ההתקנה. ישנס שלושה סוגיס בסיסייס של התקנות אוטומטיות להתקנת 587/68 2000 פאוססחו/: שיטת תקליטור האתחול, שיטת 6 .חחו), או שיטת 6א32.6שחחוצ. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז%6ז56 2000 פאוסבחו) | 119 תקליטור האתחול כדי להתחיל התקנה אוטומטית של זפשז56 2000 פאוססחו/ מתקליטור, יש לוודא קיוס התנאים הבאים : > על המחשב לתמוך בתקליטור אתחול בפורמט ססוזסד |₪ (ללא מצב הדמיה) כדי לאתחל מכונן התקליטוריס. *> קובצ התשובות חייב להיקרא 6.51חחו/ ולהיות מותקן על דיסקט שיש להכניסו לכונן הדיסקטים מייד עס אתחול המחשב מהתקליטור. + על קוב התשובות להכיל קטע [8%8ק] ובו מוגדריס המפתחות הנדרשים. 6אס.חחו/ או 6א32.6:חחו/ פקודת 6א6.זחחו)\ הבאה מהווה דוגמה ליישוסם התקנה אוטומטית : 6 6 0ח6ההט:2:ט/ 5:2:1386/ זחחוצ שים לב לשימוש במתג :ט/ בשורת הפקודה, המעיד על התקנה אוטומטית. מתג. ₪/ מעיד לאיזה כונן תוכנית ההתקנה תעתיק את קבצי המקור להמשך ההתקנה. 7:/386 הוא המיקוס ברשת המכיל את קבצי המקור של התקנת 2000 פווסטחו/. על המחשב המקומי למפות את כונן :2 לשיתוף הרשת שבו נמצאת תת התיקיה 1386, לפני ששורת פקודה זו, המהווה דוגמה, תעבוד כיאות. פקודת 6א%32.6חחו/\ הבאה מהווה דוגמה דומה לפקודת זחחו/ הקודמת, לצורך יישוס התקנה אוטומטית: 6 .60 הט :10:2 0חהסההחט/ 386ו :5:2/ 32סחחו/צ 6פחחו/ משתמש ב- :6ח6אהחט/ במקוס :ט/ להפעלת ההתקנה האוטומטית. המספר שבא אחרי מתג :0ח6אחט/ מודיע לשגרת ההתקנה כמה זמן עליה לחכות לאחר העתקת קבצים כדי לבצע אתחול חוזר של המחשב ולהמשיך בתוכנית ההתקנה. פקודת חטח פועלת על זא פשספחוצ או 2000 פשספחו/ אך מחשביס המפעילים מערכות הפעלה א9 פאוספחו/ מתעלמים ממנה. תרשים 3.2 מפרט את הצעדים הנדרשיס להפעלת ההתקנה האוטומטית שבדוגמאות הקודמות. 0 507/60 2000 5אוססחו/ וו 0 6-5 200006160חו//) (3061ח3!/! 59000 עס 0798100 0 פּשטסחו/\ /סם-60 חסוזפו|9ו5חז 6 5 ו ב 1-מ 5/5085 0ַחוז8ו6קס 1וס-16 פעוססחו/ש (3.8 פוססחו// זס 5כ0)ס-15/) 85וון//507/8701\ :2 056 6%ח .1 :22 :0 .8000 חט:2:ט/ :5:2/ +החו/ .3 38 (ְ;חו81ז6ק0 32-06 פעוססחו 0% 658 //507/0701\ :2 ₪56 61ח .1 22: :עו 0 800 הט:10:2 6ח0 הח :6:2/ 32)ההו/ .3 == --- -.| = הש 1[חסו9%9>וס\ 0וס-32) 0ופ-16) תרשים 3.2 ייזום התקנה אוטומטית במחשבים בעלי מערכות הפעלה 16 סיביות ו- 32 סיביות. יצירת מערך אוטומטי להתקנת זס/וס5 2000 פ5שוסשחו/ש ישנו מספר שיטות ליצירת מערך אוטומטי להתקנת ז6/ז56 2000 פווססחו/. השיטה בה תשתמש תלויה בתוצאה הנדרשת. במצבים מסוימים, ניתן לשלב בין כמה שיטות. לדוגמה, +ו5/508 ו- ק6זס5/5 יכוליס לשמש יחד בתסריטי התקנה מסוימים. בנוסף לשיטות ההתקנה הבסיסיות המתוארות לעיל, תוכל להשתמש גם בשיטות הבאות לביצוע התקנה אוטומטית של ז6/ז56 2000 פאוספחו\: > תוכנית ההתקנה 6א32.6חחו/ יחד עס פרמטר 5037%ש5]. > כלי הכנת המערכת (|סס ד חס 8זה8קסזק הה506ץ5, ק6זס5ץ5). פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פטוססחוצ 11 > שרת ניהול המערכת (515 - 567/61 1366 5506 ). %> תקליטור אתחול. > שירות התקנה מרחוק (₪15 - 567/66 ח00ב||10509 0%6וח6א). שיטות אלו מבוססות על שיטות ההתקנה דרך הרשת שפורטו מעלה, או מחליפות אותן. הטבלה הבאה מפרטת מתי להשתמש בכל שיטת התקנה: שיטת התקנה התקנה + | השתמש ב-+5/508 להתקנות חדשות במחשבים בעלי חומרה שונה. 5560 | השתמש ב-ק6זק5/5 כאשר החומרה של המחשב הראשי ושל מחשב היעד זהות, כולל 41 והתקני האחסון הגדולים. 5 | השתמש ב-5%5 לשדרוג מבוקר של מספר מערכות זז 2000 פאוססחו/), במיוחד כאשר הן מרוחקות גיאוגרפית אחת מהשנייה. תקליטור | השתמש בשיטת תקליטור אתחול עבור מחשב אתחול שה-8105 שלו מאפשר אתחול מתקליטור. שירות השתמש ב-₪15 במחשב התומך ב-5אק או דיסקט התקנה אתחול ₪15. שתי השיטות מאפשרות למחשב מרחוק להתחבר לשרת ₪15 מרושת בהליך האתחול (₪15) הראשוני ולקבל התקנה של |0₪8ו655+סזק 2000 פשצססחו/. חססטס6אם 6-00%זק +חסוחסזוטחם (5אק, סביבת הפעלה טרום-אתחול), מאפשרת למחשב שבו ₪0% פאק לאתחל לשרת הרשת. ₪0% פאק מקודד לתוך ה-8105 או ממוקם על 16א כ-₪0% אופציונלי. הערה בעת כתיבת ספר זה, 81 מסוגל לבצע התקנה אוטומטית של |008ו01655זק 2000 5שסנחוצ - בלבד. | הוא אינו תומך בהתקנה אוטומטית | של 56 2000 5וססח/). שיפורים עתידיים של ₪15 עשויים לאפשר התקנה אוטומטית של 50 2000 5אשססחו/ ומערכות הפעלה אחרות. 2 507/60 2000 5אוססחו/ הטבלה מפרטת גס איזו שיטת התקנה משמשת לשדרוג או התקנה חדשה. לפני שתיצור מערך אוטומטי להתקנת זסצז56 2000 פווססחו/, עליך להחליט אס ההתקנה היא שדרוג של דא פאוסטחו\ או התקנה חדשה. אס תבצע התקנה חדשה, שים לב שכיון שהתקנה אוטומטית היא בלתי מאוישת, התקנה חדשה יכולה להחליף מחיצות קיימות או קבצים במחיצות קיימות. קבצי יישומיס וקבצי נתוניס יכוליס להישאר על מחיצות, אף שיש להתקין יישומיס מחדש כדי לרשוס אותס במערכת ההפעלה החדשה. שימוש ב-זצוהּט5ץ5 +55 מופעלת על ידי הכללתה כפרמטר בתוכנית ההתקנה 6א32.6טשחחו/. 32סחחו/ עס מתג 5/5086 מופעלת על ז6זטקו 60 06ח₪6)076 (מחשב ייחוס) להשלמת השלב הראשון של ההתקנה. אס למחשב הייחוס ולמחשבים עליהם תתקין את 56 2000 פשוססחו/ אין חומרה והה, תוכל להשתמש בשיטת 5/50811. שיטה זו מפחיתה את זמן ההפצה על ידי השלמת שלב העתקת הקבצים על מחשב הייחוס, ובכך מבטלת שלב זה במחשביסם המיועדיס להתקנה. +55 דורשת שתשתמש בשני דיסקים פיסיים, כאשר המחיצה הראשית היא על דיסק היעד. אולם, דיסק היעד אינו חייב להיות ממוקס במחשב הראשי. הוא יכול להיות על מחשב אחר ברשת, כל עוד הוא דיסק נקי שאין עליו מערכת הפעלה. אס נדרשת התקנה דומה ומערכת הפעלה דומה על סוגי חומרה בהן 41 ובקרי האחסון הגדולים שוניס, תוכל להשתמש ב-5/5087% ליצירת ערכת קבצי הורה עם נתוני תצורה הנדרשיס ותמיכה במנהלי התקניס. ערכת קבצי הורה זו יכולה לשמש על מערכות לא והות כדי לאתר את החומרה כנדרש ולהגדיר את מערכת ההפעלה הבסיסית בצורה אחידה. לאחר שמחשב הייחוס פועל, התחבר לתיקיית ההפצה והפעל את תוכנית ההתקנה על ידי הפעלת תוכנית 6א32.6)חחו/צ משורת הפקודה: / 507066 ||5:105%8/ 60.6% החט: 60 הח 6%32החוצו 8706 ||5%8ח:6ע 0 56 8706%+ ||5%3ח: 553 פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פאוסבחו) | 123 לאחר הפעלת הפקודה הקודמת בה 197065 ||פזפחו שווה פ, המבנה שלהלן נוצר על כונן :0 (תרשים 3.3). וק 8:29 912911999 זסטוס= ו 5 ד ער | 9:10 291999 זסטוס= 6 דם-.צד אזא ר" | וזה 8:31 9/30/1999 זסטוס= ו 5005 זט0וס= | = ויזם 5:00 9/9/1999 6 22306 חס ו 3 [יזם 5:00 911999 חסוז3סו!סקה 5כים-85] = 68 34 60.6 בת[ ויזם 5:00 911999/פ 6 8 209 זה ה ₪ זזש 5:00 1911999 6 5 37208 5 560 [א] זיק 9:10 9/29/1999 = 5הַח5660 הסה סוחס | 68 1 זז ספ 5 |<ום|ן.. סא - וחו.וססם 2 |68 88 ]םזחה)‎ 18|0 [ 103087 800%] 5= זווספווד דגס . ד550 דססם דם-- . 5 דא 4 ד4\: 6= ךובס [5וום 55 ההרסב פםמס] "5800 587/88 2000 פאסטח דא "= דפ . דש טסט דם .לו אדו : תרשים 3.3 תכולת דיסק :כ ו- וחו.8006 של מחשב היעד, לאחר הפעלת 55037. להלן מידע נוסף על הפרמטריס והערכים המשמשיס בעת הפעלת תוכנית ההתקנה 6 וח חו/: > ערך 0.06ַח6אַאח הוא קוב התשובות המשמש להתקנה אוטומטית. הוא מספק תשובה לחלק או כל שאלות המנחיס אליהס מגיב משתמש הקצה בעת ביצוע התקנה מאוישת. השימוש בקוב> תשובות הוא אופציונלי בעת יצירת ערכת קבצי אב. > ערך 500766 ||5%3ח1 הוא המיקוס של קבצי 567/68 2000 פשספחווו. הגדר מתגי 5) רביס בשורת הפקודה אס ברצונך להתקין ממספר מקורות בו זמנית. תרשיס 4 מתאר העתקת קבציס הנערכת משני מקורות. המקור הראשון הוא כונן רשת, המקור השני הוא כונן תקליטור מקומי. כפי שמתואר בתרשים, ניתן להגדיר עד שמונה מקורות התקנה. 4 507/60 2000 פאוססחו/ קטז56 זספצז56 2000 >אסצחו/ש ))ס5סזסוו - 5] תסוז5131!3ח! נהועפס:) מ .זז וקהחס6 זגוסץ 0? 85וו] הסוזב!/513חו טר בהועססס עשסח 8 כו 5 6זב גוסץ ]| .5פ)גוחווח אום] 3 עוחס 13665 ההועסס6 6וו] 6 , כ 3 החפז! החו]5פחו זב גוסע ]| סוה חס בַחוה6ק06 ,זסטחס! 1366 03 בהועססס 6וו] 6 , אזסיווסה 3 זסעיס סחוווה1פחו וזו 0 ...65ו] הַחועק60 18 00 5 ו - וו :1 סו 5 וזו 25 שסזצום5 3 סוס ₪ ססזווסם תרשים 3.4 מסך ₪65 ח800ו!503ח1 /קס6 ובו שני מקורות להעתקת קבצים. > פרמטריס 5081ץ5/ ו- 46ו001ח6ל/ חייביס להצביע למחיצה והה של דיסק קשית משני. התקנת ז567/8 2000 פאוססחו/ חייבת להתבצע על מחיצה ראשית של דיסק קשיח משני זּה. 5/5081 תגדיר את המחיצה כפעילה, כך שהיא תהיה בת-אתחול. > חובה להשתמש בפרמטר 6שעוז0קוח6ו/ כדי שהתקנה באמצעות 5/5081 תהיה מוצלחת. בעת שימוש במתג שורת הפקודה 6עו%6007/, ודא שיש די מקוס פנוי על הדיסק במחיצה השניה להתקנת ז6עז56 2000 פאוססחו\ וקובצ ההתקנה שהוא יוצר על 15-.%דא אז/ש%. > ערך 6צ1ז4 !|583ח1 הוא המחיצה המכילה את קדס-ההתקנה של 2000 פטוספחו/ ז5. הקבציס בכונן זה מפורטיס בתרשים 3.3. הערה 5/5037 יסמן את הכונן כפעיל אוטומטית כהכנה להעברתו למחשב היעד. שימוש ב-כ6זוט5ץ5 ק6זק5ץ5 הוא כלי המסייע ביצירת דמות הדיסק (10806 5%וכ₪) של התקנת 56 2000 פ5אוססחו/. שכפול דיסקיס הוא בחירה טובה, אס נדרשות התקנות רבות בתצורה זהה. כדי להשתמש בכלי ק6זספץ5, עליך להתקין את ז8/ז56 2000 פטוספחו/ על מחשב ייחוס. גסם כל יישוס אחר שיידרש על מחשב היעד, יש להתקין על מחשב הייחוס. עתה הפעל את 60זספ/5 ואחר כך תוכנית שירות להדמיית דיסק (פַחוחְח1). פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פאוסבחוש - 125 ק6זק5/ץ5 תכין את הדיסק הקשיח על מחשב ההורה כך שתוכנית השירות להדמיית הדיסק תוכל להעביר את דמות הדיסק למחשביס אחרים. שיטה זו מפחיתה את ומן ההתקנה בצורה דרמטית בהשוואה לשיטות הסטנדרטיות או המקודדות. טיפ צור תקליטור ובו דמות הדיסק או העבר את הדיסק לאתר מרושת כדי שניתן יהיה להשתמש בדמות להתקנה מהירה של מחשבים זהים או כמעט זהים. כדי להשתמש ב-ק6זספץ5 למחשב ההורה ומחשבי היעד חייב להיות 1ה, תמיכת 1 - %671866ח1 זס/וס הג הססםזטסחהס60 חַ66הַה/0, והתקני אחסון גדולים זהיס. 0 פשוססחו/ מאתרת התקני הכנס-הפעל באופן אוטומטי, ו-60זס5/5 חוזרת מאתרת ומקדדת (678%6טח₪6-6) את ההתקניס במערכת ההפעלה בעת הפעלת המחשב לאחר הפעלת 60זס5ץ5. מכאן נובע שהתקני הכנס-הפעל, כגון כרטיסי רשת, מודמים, מתאמי תצוגה וכרטיסי קול, לא חייביס להיות זהיסם על מחשב ההורה ומחשבי היעד. היתרון העיקרי בהתקנה באמצעות ס6זספ5ץ5 הוא המהירות. ניתן לארוז ולדחוס את הדמות ורק הקבציס הנדרשיס עבור ההתקנה הנתונה נוצריס כחלק מהדמות. התקני הכנס-הפעל הנדרשיס במערכות אחרות נוצרים גס. ניתן להעתיק את הדמות לתקליטור ולהפיצה לאתריס רחוקיס אליהס קיימת תקשורת איטית. הערה כיון ש-41, תמיכת 1ק6, והתקני האחסון הגדולים במחשב ההורה ומחשבי היעד חייבים להיות זהים, ייתכן שתצטרך לשמור מספר דמויות עבור סביבת העבודה השונות שלך. 550 מאפשרת הגדרת דמות הורה ובה הרכיבים הנדרשיס עבור שרת חבר ומאוחר יותר להגדיר את השרת, ואס נדרש, לקדמו לרמת 6כ. דבר זה ניתן לעשות באופו ידני או על ידי הפעלת הפקודות בקטע [6סחסחטחוטס] של קוב )חו.ק6זספץ5. למידע נוסף אודות קוב ]חו.ק6זק5ץ5, ראה סעיף י'קבצי מ6זס5ץפיי בהמשך פרק זה. אס סביבת העבודה שלך כוללת מספר סוגי מערכות תלויות-חומרה, תוכל להשתמש ב-ק6זס5/ץ5 יחד עס +5/5081 ליצור הורה לכל סוג. לעשות כן, התקן 2000 פשוספחו/ על מחשב אחד מכל סוג, ואז השתמש בתוכנית השירות 60זס5/5 ליצירת הדמיות שישמשו להתקנה במחשביס הנותרים מכל סוג. למידע נוסף אודות 60זספץ5, עיין בסעיף 'ישימוש ב-ס6זס5ץ5 להרחבת מחיצות בדיסקיי, בהמשך שיעור זה. 6 507/60 2000 5אוססחו/ לפני שתתחיל, בחר במחשב שישמש כמחשב ייחוס. מערכות ז6/ז56 דא פאוספחוש או 5 2000 פאוססחו/ חייבות להיות מותקנות במחשב הייחוס. הערה ניתן להשתמש ב-60ז0ספ/5 גם ליצירת התקנות של |3ח0סו955)סזק 2000 5אוססחו/. הליך העבודה עם ק6זוט5ץ5 המידע להלן הוא סקירה על הליך בניית מחשב מקור שישמש לשכפול 60זס5ץ5. התקנת 2000 פעשסשחו/ -יש להתקין את ז8/ז56 2000 פאוססחוצ על מחשב בעל חומרה דומה למחשבי היעד. אין לחבר את המחשב לתחום בעת הרכבתו. בנוסף, סיסמת ה-ז0ז1508חווח0א המקומי צריכה להישאר ריקה. הגדרת המחשב - עליך להיות מחובר כ-ז5078%0וחוחז0ה בעת התקנה והתאמת 56 2000 פאוססחו/ ויישומיס משויכיס. עליך לכלול 115, או להתקין ולהגדיר שירותים אחרים. בדיקת הדמות - עליך להפעיל ביקורת לקות טוסטה %ח6ו|0), המבוססת על הקריטריוניס שלך, לוודא שתצורת הדמות נכונה. הסר מידע עודף, כולל נתוניס כלשהסם שנשארו מיומני ביקורות ואירועים. הכנת הדמות לשכפול - לאחר שווידאת שהמחשב הוגדר בדיוק כנדרש, הכן את המערכת לשכפול. בצע ואת על ידי הפעלת סשזקפץ5 עס קובצ אופציונלי +חו. ק6זק5ץ5, המתואר בהמשך סעיף זה. לאחר ש-60זס5/5 סיים לפעול, המחשב יכבה אוטומטית או יורה שכעת ניתן לכבותו בבטחה. שכפול ההתקנה - בשלב זה הדיסק הקשיח של המחשב מוכן להפעלת איתור הכנס-הפעל, יצירת 51 (מזהה אבטחה) ייחודי, והפעלת אשף ההתקנה המצומצס בפעס הבאה שהמערכת תופעל. לפני המשך לשלב ההתקנה הבא, המערכת משוכפלת על ידי שימוש בתוכנית שירות צד-שלישי כגון 605% של 6חהחץ5 או סזק 10806 6עוזס של ז65טזס/וסק. בפעס הבאה שיתבצע אתחול של זז 2000 פאוססחו/ מדיסק זה, או מכל דיסק קשיח אחר ששוכפל מדמות זו, המערכת תאתר ותקדד את התקני הכנס-הפעל, תיצור כ51 ייחודי, ותפעיל את אשף ההתקנה המצומצס להשלמת ההתקנה וההגדרה במחשב היעד. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פאוסבחוש | 127 אזהרה | לא ניתן לשכפל רכיבים התלויים ב-567/06 ץזססססזום 6שג. | אין ליצור משתמשים מקומיים וקבוצות על שרת החבר, כיון ש-510 חדשים לא יוקצו לחשבונות משמשים וקבוצות אלה. קבצ' טס6'וכק5ץ5 כדי להשתמש ב-60זס5/5, הפעל את 6א60.6זס5/5 ידנית, או הגדר שתוכנית ההתקנה תפעיל את 66א6.ס6זס5ץ5 אוטומטית על ידי שימוש בקטע (6ס6חסחטחוטס] של קובצ התשובות. להפעלת סשזקפץ5, הקבצים %6א60.6זק5/5 ו-6א560006|.6 חייביס להיות מותקניס בתיקיה 60זקפ5/5 בשורש כונן מערכת ההפעלה (כ6ז50ץ%5/506071/6%5). להתקנת הקבציס במקומות הנכוניס באמצעות תוכנית ההתקנה, עליך להוסיף קבציס אלה לתיקיות ההפצה שלך תחת תת התיקיה 60זס5ץ15+% %0. קבצי ס6זק5/5 מכינים את מערכת ההפעלה לשכפול ומפעילים את אשף ההתקנה המצומצם. ניתן להוסיף את קובצ התשובות האופציונלי, )חו.ק6זס5ץ5, לתיקיה ק6זק5ץ5. +חו. כ6זק5ץ5 כולל פרמטריס של ברירת מחדל שבהם ניתן להשתמש לאספקת תגובות אחידות כנדרש. דבר זה מצמצס את הדרישה לתגובות מהמשתמש, ובכך מצמצס את סיכויי השגיאה שלו. ניתן גס להתקין את חו.ק6זס5ץ5 על דיסקט שיוכנס לכונן הדיסקטיס לאחר שתיעלס תיבת הדו-שיח של טעינת האתחול. בכך ניתן לספק יותר תגובות מותאמות ולהפחית עוד יותר את הצורך באתחול ראשוני על ידי משתמש הקצה. לאחר שאשף ההתקנה המצומצס השלים את המטלות שלו בהצלחה, המערכת תאתחל שוב פעם אחת אחרונה, התיקיה ספזספץ5 על כל תכולתה תמחק, והמערכת תהיה מוכנה להתחברות המשתמש. 8 507/60 2000 5אוססחו/ קבצי ס6זס5/5 מוגדריס בסעיפים הבאים: 6 - ל-6א60.6ז50ץ5 יש שלושה פרמטרים אופציונליים, המתואריס בטבלה להלן. מפעיל את ססזכ5ץ5 ללא הצגת הודעות על המסך. ח006ופסח- | מפעיל את 60זק5/5 ללא יצירה מחודשת של 510 הנמצאים כבר במערכת. דבר זה שימושי אם אינך מתכוון לשכפל את המחשב עליו אתה מפעיל את ס6זספץ5. 0% | מאתחל את המחשב אוטומטית לאחר ש-80זס5/5 מכבה אותו, ומונע את הצורך לחזור ולהפעיל את המחשב ידנית. בנוסף, פרמטר 6000%ז- מכריח אתחול מערכת לאחר ששכפול הדיסק הסתיים כך שתוכנית ההתקנה המצומצמת (גרסת תוכנית ההתקנה כאשר יש דמות משוכפלת על הדיסק) תפעל אוטומטית. הפעם היחידה שתרצה להשתמש במתג זה יהיה כאשר אתה מבקר את הליך ס80זס5/5 ואתה רוצה לוודא שאשף ההתקנה המצומצמת פועל כיאות. ]וק וק5ץ5 - קוב )חו.ק6זק5ץ5 הוא קוב תשובות המשמש בהליך השכפול כדי לספק נתונים ייחודייס להגדרת כל אחד ממחשבי היעד. הוא משתמש בתחביר קובצ מסוג וחו. ושמות מפתח זהים (למפתחות נתמכים) כמו קובצ התשובות של תוכנית ההתקנה | (אט.0ַחסְאַהח0). | יש להתקין | את קוב +ו.ק6זקפץ5 | בתיקיה 5/50760 071/6%וח9%65/506 או על דיסקט. אס אתה משתמש בדיסקט, מייד לאחר אתחול המערכת ועס הופעת מסך טעינת אתחול, הכנס את הדיסקט לכונן; המערכת תחפש קוב )חו.ק6זק5/ץ5 מעודכן בכונו הדיסקטיס. שיסם לב שאס אינך כולל את )וק וק5ץ5 בעת הפעלת סשזספץ5, אשף ההתקנה המצומצם יציג את כל תיבות הדו-שיח הרשומים בקטע האשף המצומצם כפי שהם מופיעים בהמשך שיעור זה. אס אתה משתמש ב-ו.80ז50ץ5 בעת הרכבת מחשב ההורה ובעת הפעלת 80זס55, השתמש בשיטת הדיסקט לאספקת חלופה ל-חו.60זס5/5. המיקומים המוגדריס עבור קבצי מערכת ההפעלה בעת ההתקנה המצומצמת, כגון זה8קפזסטוזסקהקווםס ו-105%8|]=!650800, חייבים להישאר זהים עבור )חו.60זס5ץ5 שבתיקיית ההפצה ועבור +חו. 5/5 שעל הדיסקט. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז%6ז56 2000 פאוסבחוש | 129 הקוד הבא הוא דוגמה לקוב )חו.ק6זס5ץ5 : 130 [060ח86חש] .(ה 1(ם) +ה6 0766 56ה166] 1056 0חם 6 36660 60 56 6+ +קוחסזס; סא = 05 הח6ל5ץ5 6 107 6|ו1 806 06 6060067866 חב 0013016 55605 6פט; 3016]וה/3 חן 0116760065 | חלס 8%6 00 3660 0ס; 6=0!ו-3067 4660 65 +וזססקט5 6הַהחַח3! |החסטו30 זסז הסוזה6ס| 6ח+ ססוטסזס; .ח280וח03זס |הססוף 3 חן 66060ח 06 ץהח; 6 50 ץ5 700%%ר5%6 65 = הז ק 1165 ||5%8ח1 [0060ח6אחו0] 301150 ||טח-חסח 3 ץו5060; 6 |בחוף חס 6ח זו ץ]חס 666% 66מל ||וצ 6זסח 0ססו|קקט5 חזסצו5פהק ץחח; .55 ||טח 8 50601160 (זס וקו 60 זס5%הח) 6בַהחו 606 וסז; 6 ||וא זסז טק 60 35% 66 חס 560 0זסצ355ק 6ח ,56ווסתסס; על ץוחס 68860 06 חה6 פוחד .זססטקו 60 5וח+ חס 560 זסצו55הק %06; 6 8 חוףחה ח6 ץ|| חר הב סל 50והור0א/ |1.063 35 חס פַחופפסו; 3 =550 ק חר 0 2006 סחחוז 66 56%; 6206=0הוך 5 ח,5060ץ5 6ח% הסח ה50766 6וחסס6|פ/ שחל קו56; 065 /6|606=1 6 חס 56 6ח? 8% 50 013|08 5חסקס |החהסוף6ז 6חז כוא5 %סח סם; .ווח זס ז6ח 0ף ץוכקה3 5הסטסס |החסו60ז הסוחאו; סא = ו 05 ]56708%8[ הח5/506 06 זס+ הססהוזס?חו זס5ט 6זהוטקסססזס; "ז5( 260וזסחשטו "= 6וחהּזןוט= "36 ה0ו28וה6="008ות האס 1 וס 2ץא=6 וקו 60 [66ח0)חטהוט6] % חס !סז הס הוהההסכ 8 60 זססטוקו 60 5וח ס%סהחסזס; סוחסזק6כ [חס 68 106 אהו סס ד הוהחחס0 6חל סז זסזטוקו 60 66 הוסנ; אסכ ד= חוהוהססהוסנ [9ח!ואזסעססצ] 0 (68700)5 6/0 6 60 5617/1665 0ח3 606015סזק ז06130 6ח סחום; סט 60 פורש חו; 5 = חח סקר 00| 6+8כ||5%8ח1 5 2000 פאוססחו/ תוכל לשנות את סיסמת ה-1579007חווח0 באמצעות )חו.ק6זס5ץ5, רק אס סיסמת ה-ז0ז15778חוחז0א (מנהל) הנוכתית היא || (לא פעילה). דבר זה נכון גס אס תרצה לשנות את סיסמת המנהל באמצעות 601 60ז5/50. למידע נוסף אודות קבצי התשובות ופקודות המשמשות עס )חו.60זס5/5, ראה נספח 8. 86 - קוב 66א566006.6 מעבד את (חו.ק6זס5ץ5 להגדרת דפים עבור אשף ההתקנה המצומצם ומפעיל את אשף ההתקנה המצומצם. הערה שילוב של 00.6%66ז5/50 |-6א560000].6 יכול לשמש במקום כלי 6א86%.6פו!ס₪ ששימש בגרסאות קודמות של דא 5שסטחוש. אשף ההתקנה המצומצם אשף ההתקנה המצומצס מתחיל בפעס הראשונה שמחשב מאתחל מדיסק ששוכפל באמצעות כלי 80זק5/5. האשף אוסף את כל המידע הנוסף הנדרש להתאיס את מחשב היעד. אם אינך משתמש ב-חו.ק6זס5ץ5 או אס תשאיר קטעיס ריקים בקובץ, אשף ההתקנה המצומצסם יציג מסכיס עבורס לא סופקו תשובות ב-חו.ק8זס5/5 . להלן המסכים שאשף ההתקנה המצומצם עשוי להציג: + הושם. > 5חסשק0 |8חסו₪60א (אפשרויות אזוריות). + ץההקוחס6 סחה סחהה ‏ 056 (שמות המשתמש והחברה שבבעלותס מותקנת המערכת). %> 6זסאופפהק 508%0!הוו30 | חה8 6חהה זססטקתחס6 (שס מחשב וסיסמת חור 0א). * 560005 אזסצססא (הגדרות רשת). > 0ח|5ח1166 ז7/6ז56 (רשיונות שרת). > 5666007 2076 ס6וחוד (בחירת אזור ומן). > ₪050381/ח5וחו= (סיים/אתחל). פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פטוססחוצ 11 אס ברצונך לעקוף מסכים אלה, תוכל להגדיר מספר פרמטריס בקובצ ]חו.ק6זס5ץ5. הטבלה הבאה מהווה רשימת פרמטריס אלה. 05 = 5 5חסםק0 |החסו₪60 [05ח 560 חסו₪60] 1=קטסזססחַהּפָחבּ | | 9-9 ץחהקוה 60 30 שפח 50 [2567083%8)] "86 ז6פגו"=ס6חחבּא)ז!וט= "ההא ה0ו280וה08ז6="0וחה טס 35 0 6וחפח לקו 60 [056708%8] 550 4 = סוחס [060ח6החוו6] "08554070 "= 070ש55ק הווח 5 אזסעססו [9חוא וס 6א] 5 ו !הז הגדרות ]קאד [חסו0630 !וק3ד] 5-ו 0₪ו56!660 2076 6וחודך 1=|חסו60 אס 62060 הוך ו כיון שתוכנית ההתקנה מאתרת הגדרות מיטביות עבור התקני תצוגה, מסך 5 ץגוספום (הגדרות תצוגה) אינו מוצג בעת ההתקנה או בעת שימוש באשף ההתקנה המצומצם. תוכל להגדיר הגדרות תצוגה או בקובצץ התשובות המשמש ליצירת מחשב ההורה או בקובצ )חו.סְזמֶ5ץ5 שישמש במחשב היעד. אס הגדרות התצוגה נמצאות בקובצ התשובות המשמש במחשב האב, 60זס5ץ5 ישמור הגדרות אלה אלא אס +חו.60זס5ץ5 מכיל הגדרות שונות או מתאם וידיאו שונה או מסך מסוג שונה, הדורשיס הגדרות שונות ממחשב האב. על ידי שימוש בערך 65+ץ=18טםסו06056, אתה מקבל על עצמך אחריות להסכמה לכל דרישות הרשיון שבתוך ₪01 עבור משתמש זה. אס תפעיל את תוכנית ההתקנה מהרשת והנך מתכוון להשתמש ב-60זספץ5, עליך להגדיר את מתאמי הרשת באופן שונה מזה המבוצע בעת השימוש באפשרות 5 חקו ס8|!06)80ז5ח1. עליך לספק את נתוני הרשת היחודייס בקוב> +חו.ק6זס5/ץ5. 2 507/60 2000 5אוסוסחו/ במידה ומעונייניס לעבוד עס 5462 עבור כל המתאמים, ומספיק להתקין את 11670504 זא א050%זסו1] זס? %חסו|ס, קן/ק6ך, ושיתוף קבצים ומדפסות עבור רשתות 0% בכל המתאמים, אין צורך בהגדרה נוספת כלשהי בקוב> ]חו.ק6זס5ץ5. הפעלת טסזט5ץ5 קיימות שתי דרכים להפעיל את תוכנית השירות ק6זס5ץ5: ידנית ואוטומטית. הפעלה ידנית של טסיוט5ץ5 לאחר שתתקין את ז6/ז56 2000 פשסטחו/), תוכל להשתמש ב-60זס5/5 להכנת ההעברה של מערכת ההפעלה למחשביס בעלי תצורה דומה. להפעלה ידנית של ס6זס5ץ5, עליך להתקין תחילה את ז6שז56 2000 פאוססחו/), להגדיר את המערכת, ולהתקין את היישומיס. עתה הפעל את 60זס5ץ5 ללא המתג 6000%ז-. לאחר שהמערכת תכבה, שכפל את דמות הכונן למחשביס האחריס בעלי תצורה דומה. הערה תוכנית השירות ססזק5ץ5 נמצאת ב-688.ץסוק6ס הממוקם בספריה פוססזיזסקקט5 בתקליטור ההתקנה של זפעז56 2000 פוסנחוצ. כאשר משתמשים יפעילו את מחשביהס המשוכפלים לראשונה, אשף ההתקנה המצומצסם יופעל ויאפשר למשתמשים לשנות ולהתאים את מערכת ההפעלה באופן אישי. תוכל גס להקצות מראש את כל או חלק מהפרמטרים של 60זס5/5 על ידי שימוש ב-)חו.ק6ז5/50. התיקיה קשזקפ/5 (הכוללת את 6א60.6זק5ץ5 ו-6א56₪000|.6) נמחקת אוטומטית לאחר שתוכנית ההתקנה המצומצמת של ס6זס5ץ5 מסיימת את פעולתה. המידע להלן מהווה סקירה על אופן ההכנה של התקנת ז567/0 2000 פ5אוססחוש לשכפול: + הכנת התיקיה של טפ6זט5צ5 - יש להכין בכפוף לתיקיית השורש של המערכת (5000000%%ץ%5) תיקיה בשס 60זספץ5. העתק אליה את 66א6.ק6זס5ץ5 ו-6א56006|.6, ואס נדרש, גס את קבצי זחו.ק6זס5ץ5. + הפעלת תוכנית השירות ק6זק5ץ5 - יש להפעיל את תוכנית השירות משורת פקודה בתיקיה 60זס5/5. השתמש באחת מהפקודות הבאות: 55 % רג 5560 <ז60חה הכ |ההסוסקס> / ק6זס5ץ5 %--ָ <60חה הק |ההסוסקס> / ק6וס5ץ5 <א זס60וחה הק |החסקס> /...<1 זסז6וחבּזהק |ההסטקס> / ק6זספץ5 <א זס60וחה הק |החסטקס> /...<1 זסזסוחבּוהק |ההסטקס> / ק6זספץ5 0 פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז%6ז56 2000 פאוסבחוש - 133 > הפעלת 60זכ55 ללא המתג 600% - כאשר מופיעה הודעה המורה לכבות את המחשב, בחר בפקודת חספ 5% מתפריט 1 500. עתה ניתן להשתמש בתוכנית שירות צד-שלישי ליצירת דמות (10886) של ההתקנה. + הפעלת ק6זק5ץ5 עם המתג 6200%*" - המחשב מאתחל אוטומטית ואשף ההתקנה המצומצס מופעל. יש לענות למנחי האשף. בנוסף, ניתן לבקר 0ו0טג) את המערכת ויישומים אחרים. עס סיוס הביקורת, יש להפעיל את 60זס5ץ5 שנית עס המתג 6000%ז- בשורת הפקודה. כאשר מופיעה הודעה המורה על כיבוי המחשב, בחר בפקודה חצוסם %טח5 מתפריט 08ז5. עתה ניתן להשתמש בתוכנית שירות צד-שלישי ליצירת דמות של ההתקנה. הערה ניתן להוסיף לתיקיה ספזס5ץ5 קובץ בשם 5.06חוו60, שיעובד על ידי תוכנית ההתקנה. קובץ זה יפעיל פקודות שלאחר-התקנה, כולל אלה הנדרשות להתקנת יישומים. הפעלה אוטומטית של טסוט5ץ5 קטע [68חסחטאוטס] של קובץ התשובות כולל פקודות לביצוע לאחר סיוס ההתקנה. ניתן להשתמש בקטע [6סחסחטמוטס] ליצירת התקנה המשלימה את תוכנית ההתקנה, מתחברת למחשב אוטומטית, מפעילה את 80זק5/5 ב-006 66וטס, ואז מכבה את המחשב. להפעלה אוטומטית של ס6זס5ץ5, יש להוסיף את קבצי 60זס5/5 לתיקיית ההפצה תחת 60זק5ץ115ם %0. פעולה ו תבטיח שהקבציס מועתקיס למקום הנכון בכונן מערכת ההפעלה. בנוסף, הפקודה האחרונה בקטע [6סחסחטחוטס] של קובצ התשובות צריכה להיות כדלקמן: %- 666 60ז50/ץ5 50760 /5 6%/ו5%610ץ%5 אס נדרשיס מספר אתחולים, יש להוסיף פקודה זו כפריט האחרון שיופעל בקטע [66ח0חטאוטס] האחרון המשמש בקטע זה. אס המחשב מאפשר תמיכה מתקדמת בצריכת החשמל (קה - זסווס 080660 זחסוח6סַבח18) או תומך ב-4601, 60זק5/5 יכבה את המחשב אוטומטית עס סיוס הליך זה. 4 507/60 2000 5אוססחו/ שימוש ב-ק6זק5ץ5 להרחבת מחיצות בדיסק 0 פוססחו/ מאפשרת הרחבת מחיצה במצב 601. יעילות חדשה זו מאפשרת יצירת דמויות (08865ח1) בעלות אפשרות הרחבה, לניצול דיסקים קשיחים להם יותר שטח משיש לדיסק המקורי על מחשב האב, באופן מלא. בנוסף, היא מספקת אמצעי להקטנת גודל הדמות, על ידי כך שאינה דורשת שהדמות תנצל את מלוא שטח הדיסק. בדרך זו, שטח הדיסק הניתן לניצול הוא מירבי. כיון ש-60ז50ץ5 משתמשת במצב 601, היא יכולה לנצל שמישות זו. אס תוכנית השירות שברשותך ליצירת דמות הדיסק מאפשרת עריכת הדמות, תוכל למחוק את הקבציסם 8060!6.5/5ק, 08!.וק560008, וקובצ 5/5.!וחספץח (אס קיים), כיון שקבציס אלה ייווצרו מחדש בעת הפעלת אשף ההתקנה המצומצס במחשב היעד. אין למחוק קבציס אלה במערכת הפעלה פעילה, כיון שזה עלול לגרוס לפעולה לא תקינה של המערכת. ניתן למחוק קבציס אלה, אס בכלל, מהדמות בלבד. להרחבת מחיצת דיסק בעת שימוש בתוכנית השירות ליצירת דמות של צד-שלישי התומך ב-5דא, תחילה עליך להגדיר את המחיצה על מחשב ההורה לגודל המינימלי הנדרש להתקנת ז68/ז56 2000 פאוססחו/, כולל כל הרכיביס והיישומים. דבר זה יסייע להפחית את דרישות הגודל הכוללות של הדמות. ניתן גם לשנות את קוב התשובות המשמש ליצירת דמות-ההורה על ידי הכללת אפשרות 0/67%755ה60= 5060ש65!= בקטע [0ח8006ח0]. אין לכלול כאן את חס0ז3וה006ח6אם, כיוןו שנדרש לשמור על גודל דמות קטן ככל הניתן. עתה תוכל להתקין את ז6/ז56 2000 פאוססחו/ במחשב ההורה וליצור דמות של הכונן. משם, עליך להתקין את הדמות על מחשב היעד בו גודל מחיצת מערכת ההפעלה והה לזו של מחשב האב. לאחר שתאתחל את מחשב היעד, אשף ההתקנה המצומצם יתחיל לפעול והמחיצה תורחב כמעט מייד. שימוש בשרת ניהול מערכת - 515 5 (507/6 3067060%ח₪183 5/5%605, שרת ניהול מערכת) משמש לביצוע שדרוגיס מבוקרים של ז6ז56 2000 פאוסחוש עבור מערכות רבות, במיוחד אלה המרוחקות גיאוגרפית. שיס לב ש-515 משמש רק להתקנות במחשבים בהס הותקנה בעבר מערכת הפעלה ואשר מפעילים %ח446 6ח6ו61 565 (סוכןו לקוח 565) האחראי לקבלת הוראות התקנת תוכנה. לפני שתשתמש ב-5%615 לביצוע שדרוג, עליך להעריך את תשתית הרשת הקיימת שלך, כולל רוחב פס, חומרה והגבלות גיאוגרפיות. היתרון העיקרי לשימוש ב-5115 לשדרוג הוא שתוכל לשמור על שליטה מרכוית של הליך השדרוג. לדוגמה, תוכל לקבוע מתי יתרחשו שדרוגים (כגון בעת או לאחר הכשרה, לאחר בדיקת חומרה, ולאחר גיבוי נתוני משתמשים), איה מחשבים ישודרגו, וכיצד תיישס מגבלות רשת. 0 505 כולל 65!₪ הסטוה6כ 86806 (קבצי הגדרת מנות, עס סיומת 5755.) המאפשרת ייבוא שגרות התקנה של 56/6 2000 5אוססחו\ לתוך מערך 2.0 515 5 וההזפסזק הג 086806 (הגדרות מנות ותוכנות 2.0 5%85). לאחר ייבוא הגדרת פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פאוסבחוש - 135 המנות, ספק ל-5%5 מקור נתוניס עבור תקליטור התקנת ז6ז56 2000 פווססחווצ, או מיקוס נגיש ברשת המכיל את קבצי ההפצה של ז6עז56 2000 פאוסטחו\. שימוש בתקליטור לאתחול ניתן להשתמש בשיטת תקליטור האתחול להתקנת ז6/ז56 2000 פאוספחו/ על מחשב בעל 8105 התומך באתחול מתקליטור. שיטה זו יעילה עבור מחשבים באתריס מרוחקיס שהתקשורת אליהסם איטית ושאין להם גישה למחלקת מידע מקומית. שיטת תקליטור האתחול מפעילה את 6א632.6חחו/, המאפשר התקנה מהירה. הערה ניתן להשתמש בשיטת תקליטור לאתחול רק עבור התקנות חדשות. עבור שדרוגים, עליך להפעיל את 6א632.6חחו/ ממערכת ההפעלה הקיימת. להבטחת גמישות מירבית להתקנת ז6/ז56 2000 פווססחו\, הכן את סדר האתחול ב-8105 כדלקמן: + מתאם רשת - עבור ויכרון לקריאה בלבד (0%א) תואס =אק, ניתן להשתמש באפשרות זו לתמיכה בהתקנת מערכת הפעלה משרת 815. + תקליטור - עבור התקנת מערכות הפעלה התומכת באתחול באמצעות תקליטור. > דיסק קשיתח - עבור ס6זס5/5 או 5/5081 שהוכן להתקנה מקומית של מערכת ההפעלה. % דיסקט - להתקנות מבוססות דיסקט. כדי להשתמש בתקליטור להתקנה אוטומטית לחלוטין של מערכת הפעלה, הקריטריוניס הבאיס חייביס להתממש: %> 8105 המחשב שלך חייב לתמוך בפורמט 60-08 00006 סטוזסד ₪ (ללא הדמיה). + קוב התשובות חייב לכלול קטע [288] עס המפתחות המתאימים. > שס קובצ התשובות חייב להיות )51.זחחו/ והוא חייב להיות על דיסקט. המידע הבא מהווה סקירה על אופן ההתקנה של ז6שז56 2000 5אוססחו\ באמצעות תקליטור לאתחול. + אתחול מערכת ההפעלה - לאחר הכנסת תקליטור ז8צז56 2000 פשססחוצ לכונן התקליטורים, יש לאתחל את מערכת ההפעלה. > טעינת קוב 1ו5.)חחוע - לאחר שהמערכת אתחלה, יופיע מסך התקנה כחול במצב טקסט עבור התקנת 2000 פאוסטחו/. הכנס את הדיסקט המכיל את קוב חחוצ לכונן הדיסקטיס. לאחר שהמחשב קורא את כונן הדיסקטיס, הוציא את הדיסקט. עתה תוכנית ההתקנה תפעל מכונן התקליטורים כמוגדר בקובצ ]חחוש 6 507/60 2000 5אוססחו/ הערה שיטת האתחול מהתקליטור דורשת שכל הקבצים הנדרשים יהיו על התקליטור. לא ניתן להשתמש בקבצי =פש (65 08180856 55סח6טסוחש) בשיטה זו. ;סט אינם שמישים כיון שמזהה ייחודי נקרא עבור כל התקנה בעת ציון קובץ =סט מ-6א6חחו\ או 6ותחו. סיכום שיעור קיימות ארבע שיטות לביצוע התקנה אוטומטית של ז68/ז56 2000 פאוססחוש. השיטה הראשונה היא הפעלת פקודת 6א632.6חחו/ יחד עס פרמטר 5/5081. ווהי השיטה הנדרשת אס החומרה של מחשב היעד אינה דומה לחומרה של מחשב האב. אס החומרה דומה, תוכל להשתמש בתוכנית השירות 60זס5/5 לביצוע התקנה אוטומטית. 550 הוא כלי המסייע ביצירת דמות הדיסק של ההתקנה שלך של 2000 פוספחו/ אפשרות שלישית לביצוע התקנה אוטומטית היא להשתמש ב-5%5 לביצוע שדרוג מבוקר ל- ז561/8 2000 פאוססחו\ עבור הרבה מערכות הפעלה, במיוחד לאלה המרוחקיס גיאוגרפית. 515 משמש רק להתקנה במחשביס שבהס כבר מותקנת מערכת הפעלה קודמת וסוכן 55 מתאים. לבסוף, שיטה נוספת להתקנה אוטומטית היא באמצעות תקליטור אתחול. שיטה זו יעילה עבור מחשביס באתריס מרוחקים להס תקשורת איטית ואין להם מחלקת שירות. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פאוסבחוש - 137 שיעור 3: יצירת מערך אוטומטי להתקנת יישומי שרת בנוסף ליצירת מערך להתקנה אוטומטית של מערכת ההפעלה זסצז56 2000 פשוסבחו\, תוכל להתקין גם יישומיס אחרים במחשבי היעד באופן אוטומטי. יש שתי שיטות להתקנה אוטומטית של יישומי שרת: ניתן להשתמש בקובצ 65.06ח/600 או בקובצ התשובות. קוב 65.0%חו|69 כולל רשימת פקודות המתבצעות בשלב מצב 601 של התקנת 2000 פושססחו/. קוב התשובות, המאפשר הפעלת התקנה אוטומטית של 566 2000 פווססחו/, כולל את קטע [פסחסחטחוטס]. ניתן להוסיף תוכנית התקנת יישוס או קובץ אצווה לקטע ה לצורך התקנה אוטומטית של יישומי שרת. לאחר שיעור זה, תוכל = להשתמש ב- 895.6חו6001 לביצוע התקנה אוטומטית של יישומי שרת. . להשתמש בקטע |[ף6חסחטחוטס] של קובץ התשובות לביצוע התקנה אוטומטית של יישומי שרת. זמן לימוד משוער: 45 דקות שימוש בקובץ %א65.5ח1ו6₪01 קוב 65.5%%ח60011 מכיל את הפקודות המתבצעות בשלב 06סו/ 601 של הליך ההתקנה. תוכנית ההתקנה מבצעת פקודות אלה בעת התקנת רכיבים אופציונליים, כגון יישומיס שיש להתקין מייד אחרי התקנת ז6/ז56 2000 פשספחו/). אס אתה מתכוון להשתמש ב-65.0%חו6001 , יש להתקין את הקוב בתת התיקיה 05%%+ של תיקיית ההפצה. אס אתה משתמש ב-60ז50ץ5, התקן את +65.0ח67011 בתת תיקיה ק6זס5ץ405%%15. יש להשתמש בקוב 65.0%חו|670 בנסיבות הבאות : > בעת התקנת רכיבים מתת התיקיה %05%68 של תיקיות ההפצה. > כאשר היישוסם שאתה מתקין אינו מגדיר את עצמו לשימוש לריבוי משתמשים, כגון 95 01666 508סזסוו!, או שהוא מתוכנן להתקנה על ידי משתמש אחד ולשכפל מידע ייעודי-משתמש. > כאשר אתה רוצה להתחבר כשירות ואתה רוצה שהשינוייס שלך ישוכפלו אצל כל המשתמשים. 8 507/60 2000 5אוססחו/ תחביר קוב> 65.0%ח600/1 הוא כדלקמן: [05 חר 0ס6] "<1 6ח8וחו0ס6>" "<2 |סחהוחוחהס6>" "<א 6חהווחס6>" הפרמטריסם <1 6ההוח60>, <2 6ההּהוחה0סס> (ו- <א 6ההּוחוחס6> הס שומרי מקוס עבור הפקודות שאתה רוצה להפעיל, לפי הסדר שאתה רוצה להפעילן כאשר תוכנית ההתקנה במצב 601 והיא קוראת לקובץ 65.04חו|600 . שיס לב שכל הפקודות חייבות להופיע בין מרכאות. קובץ 65.0%חו!610 פועל כשירות, ולא כמשתמש מחובר בעל יכולות רשת. לכן, מידע ייחודי-משתמש נכתב לאוגר ברירת המחדל וכל המשתמשיס הבאיס בתור מקבליס גסם הס מידע זה. בנוסף, 865.0%חו|600 דורש שהקבצים הנדרשים להפעלת יישוס או תוכנית שירות יהיו בתיקיות ההפצה. שימוש בקובץ התשובות קטע [66חסחטחוטס] של קובצ התשובות כולל רשימת פקודות המבוצעות בפעס הראשונה שמשתמש מתחבר למחשב לאחר התקנה. לדוגמה, היית מוסיף את הפקודה הבאה לקטע [66חסחטחוטס] כדי להפעיל את 60זס5/5 באופן אוטומטי במצב ז6וט0: [66ח0)חטהוט6] "ז6וטף- כ6זק5ץ5ק6זס5ץ5 06% 506ץ65"= ( )ה הרס הערה עליך להפעיל את ספזספ5ץ5 מ-[ססהסהטחוטס] כדי לשכפל הגדרות אצל כל המשתמשים. יכולת חדשה של [66חסחט5וט6] היא שימוש במשתנים סביבתיים, כפי שמתואר בדוגמה הקודמת. נתיביס מלאיס פועלים אף הס. בעת שימוש ב-[6סחסחטחוטס] ליווס התקנה, היה מודע, שאס היישוס מאלצ אתחול מחדש, יש לבטל את האתחול. דבר זה חשוב, שכן כל פעס שהמערכת מאתחלת, כל נתוני 6ס6חסחטח הקודמיס הולכיס לאיבוד. אם המערכת מבצעת אתחול לפני השלמת נתוניס שנרשמו קודס בקטע 66חסחטח, הפריטיס הבאים לא יפעלו. אס אין שוס אמצעי ביישוס לביטול האתחול, תוכל לנסות לארוז את היישוס מחדש במארז התקנה 151 או 5%15. תוכנת 15 | | ד5א1חו/ 5 ד1חם/ כלולה ב-2000 פששספחו/ זז ו- זס!|5%9ח1 515 כלול ב- 2.0 5%5. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פאוסבחוש - 139 חלופה אחרת היא להכניס פקודה או כלי או יישוס המאלצ אתחול חוזר בסיוס מערך פקודות 66חסחטףח. דבר זה דורש גס שלפני האתחול החוזר תוסיף פקודות 66חסחט₪ נוספות לרישוס המערכת (₪69150), כך שלאחר אתחול חוזר תעבד 2000 פאוססחו/ את סדרת הפקודות הבאה. אפשר שהפקודה הראשונה ש-6סחסחטא תבצע תהיה פקודת עריכה של הרישוס: "606085 ]5 > //608706.760< שומר מקוס <316.60ח11!6> הוא קוב רישוס שניתן לו שס, או שקודד כנדרש לצורך ביצוע כל המטלות הנדרשות בעת שמתרחשיסם אתחוליס חוזריס רבים. אס נדרשיס אתחולים חוזריס רביס, כל קוב <306./60ח11!6> צריך להכיל, כפריט ראשון, פקודה לטעינת סדרת נתוני הרישוס של 6סחסחטח הבאים, עד שערכת הנתוניס האחרונה מתבצעת. תוכל להגדיר את הפרמטר %חט60חספס|הוהסהססטה להתחבר באופן אוטומטי כ-ז1507800ח1ח0 למחשב. התחברות אוטומטית תומכת באתחולים רביס העלולים להיות נדרשים (נתמכים עד 99 אתחולים חוזריס). בנוסף, סיסמת מנהל מקומי (855/010ק הוח10) חייבת להיכלל בקובצ התשובות המשמש להתקנת 2000 פאוסבחו/\. הערה | אם אתה מתקין "ישום עבור מספר גרסאות מקומיות (1068|260) של 0 פוסטחו/ו, מומלץ לבחון את היישום שנארז מחדש בגירסה המקומית, כדי לוודא שהוא מעתיק קבצים למקומות הנכונים וכותב נתוני רישום כנדרש. אס היישוס דורש ||506 זסזסוכאם 5אוססחו/ 50סזסווא לצורך התקנה, לא ניתן להשתמש בקטע [66חסחטחוטס] כיון שה-||68ח5 (מעטפת) לא תיטען בעת שפקודות חטח ו-66חסחטח מבוצעות. בדוק עס ספקי היישוס אס יש להסם עדכון או קובצ תיקון (ח28) המטפל בכך לצורך התקנת היישוס. אס לא, תוכל לארוז את היישוס מחדש במארז 51 או להשתמש באמצעי הפצה אחרים. יישומיס המשתמשים במנגנוני התקנה מאותו סוג, עלוליסם שלא לפעול כנדרש אס לא תשתמש בפקודה *ופש/ (המתן). דבר וה קורה בעת שהתקנת יישוס פועלת, ובו בזמן מתחיל הליך נוסף. אף ששגרת ההתקנה עדיין פועלת, על ידי יאוס הליך אחר וסגירת הליך פעיל, ייתכן שהשגרה הבאה הרשומה במפתח 66חסחט₪ ברישוס תתחיל לפעול. כיוו שיותר מאירוע התקנה אחד פעיל, היישום השני ייכשל. 0 507/60 2000 5אוססחו/ התקנת יישומים ניתן להשתמש בשתי שיטות להתקנת יישומיסם באמצעות קטע [6סחסחטחוט6] של קוב התשובות: שימוש בתוכניות להתקנת יישומים ושימוש בקבצי אצווה. שימוש בתוכניות להתקנת יישומים השיטה המועדפת להתקנה מראש של יישום היא שימוש בתוכנית ההתקנה המסופקת עס היישום. ניתן לעשות כן אם היישוס שאתה מתקין מסוגל לפעול במצב שקט 160ט)) (ללא התערבות המשתמש). מצב שקט לרוב דורש מתג שורת פקודה ף/ או 5/. עיין בתיעוד היישוס או קובץ העורה שלו לרשימת פרמטרים עבור שורת הפקודה הנתמכים על ידי מנגנון ההתקנה. הפקודה הבאה היא דוגמה לשורה שתוכל לכתוב בקטע [6סחסחטחוטס] ליזוסם התקנה אוטומטית של יישוס. שיס לב שפקודה זו משתמשת בתוכנית ההתקנה של עצמה: 0 6א56000.6<ק5600 %0 הזה[> פרמטרים של התקנה משתנים בין יישומים. לדוגמה, בפרמטר 1/, הכלול במספר יישומיס, ניתן להשתמש כאשר יש ליצור קוב יומן לבקרת ההתקנה. לחלק מהיישומיס יש פקודה המונעת ממנו לאתחל באופן אוטומטי. דבר וה יעיל בבקרה של התקנת יישומיס עס מספר מזערי של אתחולים. בדוק עם ספק היישוס לקבלת מידע, הוראות, כלים ונהלים רצויים לפני התקנת היישוס. הערה עליך לעמוד בתנאי הרשיון של כל יישום שתתקין, בלי שום קשר לשיטת ההתקנה. שימוש בקובץ אצווה לשליטה על אופן ההתקנה של יישומים רבים אס ברצונך לשלוט על התקנת מספר יישומים רב, תוכל ליצור קובץ אצווה המכיל פקודות התקנה ייחודיות ומשתמש בפקודת +58 של 2000 פאוסטחו/), יחד עם מתג שורת הפקודה א8/)/. ניתן להפעיל את קובץ האצווה מקטע [66חסחטמוט6] של קובצ התשובות. השימוש בקובץ אצווה מבטיח שכל יישום מותקן לפי סדר ובמלואו לפני שמתחילה שגרת ההתקנה של היישוס הבא. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פטוססחוש 11 המידע הבא מהווה סקירה על אופן יצירת קובצ אצווה, התקנת היישום, והסרת כל התיי % % 12 חסות לקובץ האצווה לאחר השלמת ההתקנה : יצירת קובץ האצווה - על קוב האצווה להכיל שורות פקודה, בדומה לדוגמה הבאה: <5ז6%0וחה זה 6ח!| 6ח8 ו 60> <6| ק5600><תזהכ> זובּאו/ 568 <5ז6%0וחה זה 6ח!| 60חה ו 0ס6> <0|6 ק5600>< תזהכ> זובּאו/ 508 %ואם כאשר: שומר מקוס <28%0> הוא הנתיב לקבצי ההפעלה המתחילים את ההתקנה. נתיב זה חייב להיות זמין בעת ההתקנה. שומר מקוס <816 56%%> הוא שסם קובץ ההפעלה המתחיל את ההתקנה. שומרי מקוס <65675וחבּזְב3ּכ 6ח!] 6חהּ ה וחס6> הס פרמטרים מצב-שקט כלשהס המתאימים ליישוס שנדרש להתקין. העתקת קוב האצווה - יש להעתיק את קוב האצווה לתיקיית ההפצה או כל מקוס אחר הנגיש בעת ההתקנה. אס בכוונתך להפעיל את 60זק5/5 במחשב עליו אתה מתקין את 2000 פוסשחו/, ניתן להעתיק את קובץ האצווה לתיקיה ק6זס5ץ5 של תיקיות ההפצה. דבר וה יהפוך את קוב האצווה למקומי עבור המחשב המותקן. כאשר מפעילים את המחשב לאחר שקובץ 60זס5/5 הופעל ותוכנית ההתקנה המצומצמת הסתיימה, התיקיה ס6זס5/5 על כל תכולתה תמחק. אין צורך למחוק את קובץ האצווה בדרך אחרת. הוספת קוב האצווה לקובץ התשובות - יש להוסיף רישוס עבור קובצ האצווה בקטע [66ח0סחטחוט6] של קובצ התשובות. העתקת קוב אחו. למחשב המקור - יש להעתיק קובצ אחו ממחשב המקור לתיקיה קט 5 5 סז הסח +56755085 ||058ח5600 30 %5חסוהט106 וז ס% כאשר המחשב מתחיל לפעול שנית, ועובד במצב 601, מותקן היישוס והקובצ >חו נמחק מקבוצת ההתחלה (קטסזס קטש5087). זה 2000 פאוססחו/ סיכום שיעור ניתן להשתמש בשתי שיטות להתקנה אוטומטית של יישומי שרת. הראשונה היא שימוש בקוב 65.06חו6001, המכיל פקודות המופעלות בשלב ₪008 601 של תהליך ההתקנה. תוכנית ההתקנה מבצעת פקודות אלו בעת התקנת רכיבים אופציונליים. השיטה השניה היא לשנות את קטע [6ס6חסחטמוטס] של קובצ התשובות. קטע זה מכיל רשימת פקודות המתבצעות בפעם הראשונה שמשתמש מתחבר לאחר שתוכנית ההתקנה סיימה. אס ברצונך להשתמש בקובצ התשובות להתקנת יישומים, תוכל להשתמש בשגרת ההתקנה המצורפת ליישום, או שתוכל ליצור קוב אצווה ובו פקודות ההתקנה הייחודיות. פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פאוסבחו) - 143 שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחוק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק וה. אס אינך מסוגל לענות לשאלה, עייןו בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת ג. לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זק הססהוזס)חו ץ6א 66זס)חוז 0+ 060ח6שח! 316 5הסספסטוף פחוצוסווס+ ס6חד 30 חה6550! 6ס8וזכקסוקק3 6+ צוסוע6ז , הסט 8 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 .ג או0חסקק חן 0הטס1 06 ח68 5חס 65 6+ 60 5זסצופחה .ובסה הסספסטף 606 ץש הסרז הזוצו 65ח66ו/5 ח508]!300ח :₪ / זס :6 קוחל / 606 פַחופט 01 56סכזטכ 66 15 +החצ .1 ?650667 ,66 .זהחו/ זס 6א6 .32סחחו/ 5 2000 פשססחו/ פַחו|וס5חו ץו0וק3ז זסז 5073560 8 קס|06/6 0+ 35660 6זהּ טסץ .2 6 800 %הסוההסזוטחה זו6ה+ 85565560 6טהה טסץ .65ה6!6 זטסץ 0% 6חס זס+ 5ס הו 66 5זססטק ו 60 01 680600165 66זל 8 הושס!|ס+ 6 8% חור 2000 5סחו/ 8הוהחטז ץח ח6זט6 5הסח טס חקו 60 |68 חה06וחט 30 6זה 6וסחד > 56 2000 5אוסחו/ 60 060בזסקט 06 0+ 660ח 08% 4.0 זס/567 ד 5וססחו/ +0 חס וה||בז5חו שו6ח 3 660 08% 5זסטקו 60 |0068ח106 20 6זה שוסחד > 2000 %חפו טסץ .57/6 2000 פאוססחו/ 01 הססב!|503חו ה6!68 3 חטז ||וא 51065 606 > זב 2000 פוססחו/ 0 36 50870 3 ||בספחו 06 68% 6ז50 866 סש טס .הח5%6ץ5 ה 8זסקס 6+ 01 הסה טסו הס6 |68ס! זטסץ וצו %ח5156ח60 15 זה .55 זוסחש חו ||בזפחו ||וא צ6רש זה 01585 סוהת הטוש והסרס 6סוטסזכ !וו ?507 הססה!!503חו זטסץ זס] 50605 6 6זבּ זהח/ ה68%ח26 6768000 5ז50010!06 66 חב 1010067 011% % 6חץ 01 6פסקזטטס 6+ 15 +החצ .3 ?7 56000 עס ?ל 66חכחטהוט6] חס 01067 ₪ .65חו|00 0065 צוסת .4 ?57 חס 0/7 +5081ץ5 0065 צוסת ‏ .5 4 507/67 2000 5אוססחו/ . מה הסיבה לשימוש במתגי ההתקנה :6טוז0קוח6ל/ או ₪/ עס %6א32.6טחחו/ או 6 .חחתו/ בהתאמה!? . אתה נדרש לפתח מערך התקנה מהיר להתקנת זסצז56 2000 פאוססחו/ עבור אחד מלקוחותיך. בחנת את סביבת העבודה שלו וקבעת ששלוש קטגוריות המחשבים הבאות דורשות ז6/ז56 2000 פושססחוצ: + ישנן 30 תצורות מחשב לא זהות המפעילות כרגע 4.0 561/81 דא פאוספחו/, שיש לשדרג אותן ל-ז567/8 2000 פאוססחו/ש. > ישנן 20 התקנות זהות שבהן נדרשת התקנה חדשה של ז6/ז56 2000 פווססחו\. > אתריס מרוחקים יפעילו התקנה חדשה של ז6אז56 2000 פאוססחושצ. ברצונך לוודא שהס יתקינו דמות סטנדרטית של ז6עז56 2000 פשסטחוש התואמת את התצורה המקומית של מערכת ההפעלה. אתה תספק להסם דיסקים קשיחים שהס יתקינו בשרתיס שלהס. מה הס השלביס הנדרשים ליישוס אסטרטגיית ההתקנה שלך? . מה מטרת התיקיה %051% ותת התיקיות מתחתיה הנבנות על ידי ז806ח₪18 56000 (מנהל ההתקנה)? . במה שונה 65.0%חו|0ח6 מ-[66ה0חטמוטס]? . במה שונה +5/5081 מ-60זס5ץ5! פרק 3: התקנות אוטומטיות של ז6/ז56 2000 פטוססחוצ 15 פרק 4 מערכת הקבצים של 0 8צססחו/ שיעור 1 ניהול דיסקים בסיסי 1 שיעור 2 | דה - 6!טבּד חסושב3ּ6ס!! 6וו- 1 שיעור 3 5דא - וח5%6ץ5 6= דא - 1 שיעור 4 אבטחת מערכת קבצים ו שאלות סיכום 2 אודות פרק זה 0 פוססחו/ תומכת 5 דא (ח6ז5ץ5 ₪6 דא) ושתי שיטות של חסוטפססו|ג 6 : 16 דה= ו- 1132=, עבור קריאה וכתיבת נתוניס. תמיכה לקריאה בלבד מסופקת על ידי הח5/506 6!₪ אסמ-62 (605, מערכת קבציס עבור תקליטורים) ו-₪15% |8פזסטוחש +הוחזסת (חסש, פורמט דיסקיס אוניברסלי). פרק וה מתמקד בשיטת הקבציס הניתנת לכתיבה של 2000 פצשסטחו/ץ. מבנה ה-65חט!וס/ וארגון הקבציס בשיטת 5דא שונה באופן משמעותי מ-ז1=. גרסת 0 5חדא, שהיא גרסת 5"דא המשמשת ב-2000 פושסטחו/, כוללת מספר תכונות התומכות בתפקודיות החדשה של 2000 פשסטחו/, תפקודיות שאינה נתמכת על ידי זג ורק חלקית על ידי 5]דא במערכת הפעלה 4.0 דא פאוססחו/). פרק זה מהווה מבוא בסיסי לניהול דיסקים, וממשיך ומתאר את דג= ו-5"דא. בנוסף, פרק זה גם דן באבטחת תיקיות וקבציס וכיצד היא מיושמת בסביבת זג ו-5דא. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסטחוצ 147 לפני שתתחיל לביצוע השעורים בפרק זה, נדרש שיהיו ברשותך ציוד ותוכנות כדלקמן: > עמידה בדרישות המפורטות בפרק ההקדמה כך ש- 56/6/01 יהיה בעל 50018 שטח דיסק בלתי מוקצה (ללא מחיצה) בדיסק הראשון (1860כ). +> השלמת התרגילים בפרק 2 ופרק 3 כך ששני המחשבים מפעילים 2000 פאוסבחו/ 5 והס בתצורה המפורטת בתרגילים. 8 507/60 2000 5אוססחו/ שיעור 1: ניהול דיסקים בסיסי לפני שתוכל להתקין את ז6צז56 2000 פווספחוש על דיסק קשיח, יש להגדיר את אותו חלק בדיסק שישמש את 2000 פאוססחו/ץ, בסוג האחסון, המתיצה והפרמוט. אס מחיצות המערכת (חסחווהק וח5%6ץ5) ומחיצת האתחול (חסטוזז? 800%) יהיו נפרדות, יש לחלק למחיצות ולפרמט גס את שטח הדיסק המכיל את קבצי המערכת וגס את שטח הדיסק המכיל את קבצי האתחול של מערכת ההפעלה. שיעור ה מהווה סקירה על דרך הגדרת מדיה לאחסון ומספק מידע אודות מטלות תחזוקת דיסקים. לאחר שיעור זה, תוכל = לתאר תפיסות בניהול דיסקים. = לזהות מטלות ניהול דיסקים נפוצות. . ליצור ולהגדיר דיסק דינמי. זמן לימוד משוער: 60 דקות הגדרת דיסק קשיח בין אם אתה מגדיר את השטח הפנוי שנותר על הדיסק לאחר התקנת 2000 פווססחו/ או שאתה מגדיר דיסק חדש, קיימות מספר מטלות שיש לבצע להכנת הדיסק. > יש לאתחל את הדיסק עם סוג האחסון - האתחול מגדיר את המבנה הבסיסי של הדיסק. 2000 פווסשחו/ תומכת בשני סוגיס של מבנה אחסון נתונים בדיסקים: 6 285660 (אחסון בסיסי) ו-5601806 6ווחהחץכ (אחסון דינמי). % יצירת פחסווזחְב3ק או פסוחט!ס/ - עליך ליצור מחיצות (פחסטושפ8ק) על דיסק בסיסי או פסוחטוס/ על דיסק דינמי. > פרמוט דיסק - לאחר שיצרת מחיצה או פחטוסצ, עליך לפרמט אותה בשיטת קבצים ייחודית - 5"דא, או אחד משני הסוגיס של מערכת קבצים 1 :4116= או 4132=. שיטת הקבציס בה תשתמש תשפיע על פעולות הדיסק. וה כולל שליטה על גישת משתמשים למידע, אחסון נתוניס, נפח הדיסק הקשיח, ואיזו מערכת הפעלה יכולה לגשת לנתוניס שעל הדיסק הקשיח. אחסון, פסוחט!ס/ סחבּ פהסוסוזזבּק לפני שתחליט כיצד לבצע את המטלות להגדרת דיסק קשית, עליך להתמצא בסוגי האחסון, סוגי המחיצות וסוגי ה-65וחטוס/ הזמיניס במערכת 2000 פאוססחו/. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) | 149 סוגי אחסון מערכת 2000 פוסחו/ תומכת בשני סוגיס של מבנה אחסון נתונים בדיסקיס: אחסון בסיסי ואחסון דינמי. דיסק פיסי חייב להיות או בסיסי או דינמי; לא ניתן להשתמש בשני הסוגיס של אחסון באותו דיסק. אולס, תוכל להשתמש בשני הסוגיס של האחסון במערכת רבת-דיסקים, כמתואר בתרשים 4.1. 86 סוחוהחעס 408 285800 הררה 6חופ 0 = סחט|סש 07 ווק 8 00 פחסוזודוהן סוחטוסע %שים=-ההממל | 6זסזזוו! סוחטוסט 0 2 חזוש חסווודום . 5 |8סו0 שש א וס - .90 6וחטוסע ₪ 5-| 6וט!סצ תרשים 4.1 אחסון בסיסי ודינמי. הערה סוג' האחסון של 2000 פוסטחוו נבדלים מתצורת אשכול דיסקים ברמת-החומרה. אשכול דיסקים ידוע יותר כ- 21565 060%ח00626ח1 01 ץגזוה זח03חה₪60 (כזהא, מערך דיסקים עצמאיים). ₪410 ברמת-החומרה נראה ל-2000 פשספחש כשטח בלתי-מוקצה. שטח זה מוגדר על ידי 2000 פאוססחוש כשטח אחסון בסיסי או דינמי. 0 507/60 2000 5אוססחו/ 8486 ס ₪350 התקן התעשייתי המסורתי הוא 5007896 8856 (אחסון בסיסי). הוא מכתיב חלוקת דיסק קשיח למחיצות. מחיצה (חסטז?ק) היא חלק מהדיסק המתפקדת כיחידת אחסון פיסיית עצמאית. 2000 פאוססחו\ מכירה במחיצות ראשיות (פחסטוזזהק ץזפוחוזק) ומורחבות (8708005ק 060ח₪66). דיסק המאתחל עבור אחסון בסיסי נקרא דיסק בסיסי (056 88516). דיסק בסיסי יכול להכיל מחיצות ראשיות, מחיצות מורחבות, וכונניס לוגייס. דיסקיס חדשיס הנוספיס למחשב המפעיל 2000 פאוסטחו\ הס דיסקים בסיסיים. כיון שאחסון בסיסי הוא הסטנדרט התעשייתי הבסיסי, מערכות הפעלה 05ס-₪15, כל הגרסאות של פוססחו/ (2000/דא/א9) תומכות באחסון בסיסי. עבור 2000 פאוסבחו/ אחסון בסיסי הוא ברירת המחדל, כך שכל הדיסקיס הס דיסקיס בסיסיים עד שתסב אותס לאחסון דינמי. דיסק בסיסי תואם לאחור עם סט מחיצות של דא פאוססחו/), 5665 6חטוס/, 5 57606 (10-0), 65טוס זסזזוא (1-פזמה), ו- שחהק חסוצ פהוקו5₪ >פוס (₪₪10-5). 6 סווההּהץ רק 2000 5או60ח!ו)\ תומכת ב-5007896 6ווחהּחץכ (אחסון דינמי). לתמיכה באחסון דינמי, יוצריס 6וחטוס בודד הכולל את הדיסק כולו. דיסק המאתחל עבור אחסון דינמי הוא דיסק דינמי. דיסקיס דינמייס מחולקים ל- פ6חטוס/, העשויים להכיל חלק או חלקים של דיסק פיסי אחד או יותר. דיסק דינמי יכול להכיל: > 8סוט|ס/ 6|סחחו5 (כרכיס פשוטיס), + פסוט|ס/ 60חהההס5, > 8סט!ס/ 501260 (110-0), > 8סט!ס/ ס6זסזזווא (1-ס1ה), > פסוט|ס/ שובכ חשוצו 501060 (5-סזהת). אתה יוצר דיסק דינמי על ידי שדרוג דיסק בסיסי. לאחסון דינמי אין את המגבלות שיש לאחסון בסיסי; לדוגמה, תוכל להגדיר ולשנות מימדי דיסק דינמי, מבלי לאתחל את 2000 פאוססחו/ מחדש. הערה התקני אחסון ניידים מכילים מחיצות ראשוניות (חסטטזגּק ץזהוחוזק) בלבד. לא תוכל ליצור מחיצות מורחבות, כוננים לוגיים, או פסוחטוסע סווחהחץסש על התקני אחסון ניידים. לא תוכל לסמן מחיצה ראשית על התקן אחסון נייד כפעילה. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסטחוצ 11 סוגי מחיצות בדיסק בסיס' (5א5וכ 6ו535) ניתן לחלק דיסק בסיסי למחיצות ראשיות (עזחוזק) ומורחבות (0060060ם). מחיצה מתפקדת כיחידת אחסון פיסית נפרדת. כך מתאפשרת הפרדה בין סוגי מידע שונים, כגון נתוני משתמש במחיצה אחת ויישומיס בשנייה. 15% 88516 (דיסק בסיסי) יכול להכיל עד ארבע מחיצות ראשיות, או עד שלוש מחיצות ראשיות ומחיצה מורחבת אחת, ובסך הכל ארבע מחיצות. רק מחיצה אחת יכולה להיות מחיצה מורחבת, כמתואר בתרשים 4.2. עזי 0 פחסוו!חהס שחו פ 0 ₪ = | = 0 ו חצ הסווודוהס 5 6 |8סוףס! וו וו תרשים 4.2 סוגי מחיצות. 5הסוזו+ו3ּ? ץזבּוחויוק 0 פשטסחו/ משתמשת ב-פחהסחחזהק ץזהוחוזם (מחיצות ראשיות) להפעלת המחשב. אחת מהמחיצות הראשיות האלה מסומנת כמחיצה פעילה. מחיצה פעילה (החסזטזק 6ע460) היא המקוס בו החומרה מחפשת את קבצי האתחול של מערכת ההפעלה. רק מחיצה אחת על דיסק קשיח בודד יכולה להיות פעילה בכל רגע נתון. קיוס מספר מחיצות ראשיות מאפשר בידוד מערכות הפעלה שונות או סוגי נתוניס. לאתחול כפול של 2000 פשססחוצ עס 95 פוסחו/ או 05ס-85א, יש לפרמט את המחיצה הפעילה בתצורת 16דה=, כיון שמערכת 95 פשספחו\ אינה יכולה לקרוא מחיצה בתצורת 4132= או 5דא. לאתחול כפול עם 0582 95 פ5שסטחו/ (גירסה מאוחרת של 5 פוססחו/ שכללה שיפורים, כגון היכולת לקרוא מחיצות בתצורת 1132ת), או עס 8 פ/שס0חו/ש, יש לפרמט את המחיצה הפעילה כ-4116= או 32דת. הערה ככל הידוע, 95 פוספחו) בגרסת 0582 לא הופצה מעולם מחוץ לארה"ב. ההתייחסות לגירסה זו בספר נובעת רק משיקולי תאימות לבחינות ההסמכה. טיפ אם המחיצה הפעילה מפורמטת עם 5=דא, ניתן להתחיל את א9 פוסנחוש מדיסקט. הדיסקט מכיל מציין למחיצת זג= המכילה את א9 פאוסטחוצ. מחיצת המערכת (הסטוזוהץ וח6ז5ץ5) של 2000 פוספחוצ (מכונה גס 6וחטוס/ ח6ז5ץ5, בתיעוד 2000 פשסטחו/), היא המחיצה הפעילה הכוללת קבציס ייחודיס-חומרה לטעינת מערכת ההפעלה. מחיצת האתחול (חסטוזוה? +800) של 2000 פווספחו\ היא 2 507/60 2000 5אוססחו/ המחיצה הראשית או הכונן הלוגי בו מותקניס קבצי מערכת ההפעלה. מחיצת האתחול ומחיצת המערכת יכוליס להיות אותה מחיצה. אולם, מחיצת המערכת חייבת להיות על המחיצה הפעילה, לרוב כונן 6, בעוד שמחיצת האתחול יכולה להיות על מחיצה ראשית אחרת או על מחיצה מורחבת. 2305 0160ה6+א= מחיצה מורחבת (חהסחז8ק 060ח606ם) נוצרת מאזור דיסק פנוי. יכולה להיות רק מחיצה מורחבת אחת על דיסק קשיח, כך שחשוב לכלול במחיצה המורחבת את כל השטח הפנוי שנותר לאחר חלוקת הדיסק למחיצות ראשיות. שלא כמו מחיצות ראשיות, אינך מפרמט מחיצות מורחבות ואינך מקצה להן אות כונן. מחיצות מורחבות מחולקות לקטעים. כל קטע הוא כונן לוגי. אתה מקצה אות לכל כונן לוגי, ומפרמט אותו באחת משיטות מערכות הקבצים. סוג' 65וחטוסצ בדיסק דינמי (5א5%וכ 6ווהבּחץפ) תוכל לשדרג דיסקיס בסיסיים לאחסון דינמי ואז ליצור פסוחטוס/ 2000 פצוסטחו\. שקול איזה סוג שוחטוסצ מתאיס ביותר לצרכיך לשימוש יעיל בשטח הדיסק, ביצועים, (-66ח8ז0!6ף +|3=]. סייבולת תקלות (66חזסוסד זוטְּ=) היא היכולת של מחשב או מערכת הפעלה להיענות לאירוע אסון, ללא איבוד נתוניס. ב-2000 פשוס4חו//, ל-6וחטוסצ מסוג 1 ו- 10-5א, יש 66ח0!678+ 6ו8=. סוחט!ס 6!כוחו5 6וחט!ס/ 6!קוחו5 מכיל שטח דיסק מדיסק בודד ואין לו 60678066 זוטָ8=. ניתן להרתיב 5ט!ס/ 6|קחו5 לרב-אזוריים (עד 32 אוורים) באותו דיסק. פסוחט!ס 6!קחו5 אינס מספקיס 06ח0!678ץ 6וט=. למעשה, הס בעלי סיבולת תקלות נמוכה יותר מאשר 5טוס/ 60חח508, כיון שהרחבת 6חטוסע 6!קוחו5 מגדילה את מספר נקודות הכשל בדיסק. סוטטס ה הכ סוחט!סח 50 הוא שטח דיסק המורכב ממספר דיסקים (2-32). 2000 פאוססחו/צ כותבת נתוניס ל-שוחט!ס 5080060 על ידי כתיבה לדיסק הראשון, תוך מילוי כל שטחו, וממשיכה בדרך זו בכל דיסק המהווה חלק מה-6חחט|ס/ 60חח508. ל-6וחטוס/ 60חח508 אין 66ח0!678ץ ז|ט8]. אס דיסק כלשהו ב-6וחט|ס/ 6פַחחהס5 נכשל, הנתוניסם בכל ה-6וחט!ס אובדים. סוחט!ס/ חס'וסיוזווא 6וחט!ס/ 64זסיוזווא מורכב משני העתקיס זהיסם של פוחטוס 6!מחו5, כל אחד על דיסק נפרד. ל-65וחט|ס/ ס6זסזזווא יש 66ח8ז0!6סז +וו3] במקרה של כשל דיסק. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) - 153 סוחט!ס/ 52606 סוחט!0ס/ 1066זש5 (10-0₪), משלב שטח דיסק פנוי מדיסקים רבים (מ-2 עד 32 דיסקיס) ל-6חט|סע וסוס אחד. 2000 פשסחו/ משפרת ביצועיס על ידי הוספת נתוניס לכל הדיסקיס באותו קצב. אס דיסק ב-ש6וחטוס/ 5160 כשל, כל ה-סוחטוסצ אובד. אי לכך, כמו בהרחבת 6וחטוסט 6!קחו5 או יצירת 6וחטוס 60חח508, ל-0-סזג₪ אין 66ח8ז6!ס+ ז|ט8=, אבל הוא נותן מהירות קריאה גדולה יותר. ס6וחט|ס/ 5-פזהקה 6וחט!ס/ ₪10-5 הוא 6וטוס/ 51060 בעל 6סח8זס!סצ 6וטהּ=. 2000 פוספחוצ מוסיפה קוז5 הסטהוזסוה1 ווק לכל מחיצת דיסק ב-6וחט|ס/. 2000 פשספחוצ משתמשת ב- קו50 חהסטהוזסזה1 זוז לשחזור נתונים, במידה ודיסק פיסי כשל. ליצירת 6וחטוסצ 5 נדרשים לפחות 3 דיסקים ועד 32 דיסקים. מגבלות 5%:כ ס6ווהוהּחץכ ו-6וחט!ס/ 6ווההּחץפ רק מערכות המריצות 2000 פווססחו/ מסוגלות לקרוא דיסקים דינמיים. כך, לא תוכל להשתמש בדיסקים דינמייס אס ברצונך לבצע אתחול כפול של מערכת הפעלה אחרת הדורשת גישה לדיסקיס בעלי תצורת אחסון דינמית. פסוחט|סע סוחהחץכ אינס נתמכיס על ידי מחשבים ניידים מסוגיס שונים. לא ניתן ליצור תצבורת 0678066 זוטפ= (₪410-1 ו-4210-5) באופן מקומי במחשבי |3חסו655)סזק 2000 פאוססחו/. מערכות קבצים 0 פצסשחו/ תומכת בכתיבה וקריאה עבור מערכות קבציס 5 זא, 16 דגת ו-32זח. אף שמחיצות 5"דא ו-זג= תומכות בדיסקים בסיסיים ודינמיים, עליך להשתמש במחיצת 5=זא כאשר נדרש שמחיצה תהיה מאובטחת ברמת הקובצ והתיקיה, תהיה לה יכולת דחיסת דיסק, מכסות דיסק או הצפנה. רק 2000 פושסשחו/ ו- דא פאוססחוש יכולות לגשת לנתוניס על דיסק מקומי המפורמט 5"דא. אס אתה מתכנן לקדס שרת להיות זס!|ס 600 חוהוחסכ (בקר תחוס), פרמט את מחיצת ההתקנה עם 5=זא. דבר וה נדרש עבור התמיכה ב-567/1065 ץזס66זום ₪60/6. 6 ו-4132] מאפשרות גישה על ידי מערכות הפעלה אחרות ותאימות איתן. כדי לבצע אתחול כפול של 2000 פווססחו/ ומערכת הפעלה נוספת, פרמט את מחיצת מערכת ההפעלה עס 1116 או 32ז1=. דה" אינה מציעה רבות מהתכונות הנתמכות על ידי 5=דא, כגון אבטחה ברמת הקובצ. אי לכך, ברוב המצביס רצוי לפרמט את הדיסק 4 507/67 2000 5אוססחו/ עס מערכת 5 זא. הסיבה היחידה לשימוש ב-1116= או 32ד1=, היא עבור אתחול כפול. שיעוריס 2 ו- 3 מספקים מידע נוסף אודות זמת ו-5דא. מטלות שכיחות לניהול דיסק תוסף התוכנה לניהול דיסקים (ח88-1ח5 זחסחִ6ְח8ח18! א5ום) המוצג בתרשיס 4.3, מרכ את המידע על הדיסק ומטלות ניהול, כגון יצירה ומחיקה של פחסטוז87ק ו-5סוחטוסצ. עס ההרשאות הנדרשות, תוכל לנהל דיסקים מקומייס ודיסקיס על מחשביס מרוחקים. תוכל ליצור 6005016 16 מותאס אישית ולהוסיף לו את תוסף התוכנה של ניהול הדיסק. תוסף התוכנה לניהול הדיסק נכלל גם ב-16!] 380660 60 טוט ה660זק שבתפריט 5!ססד 6ע5080!חווחה. תוסף התוכנה לניהול דיסקים מספק תפריטי קיצור-דרך המורים איזה מטלות ניתן לבצע על אובייקטים נבחרים, והוא כולל אשפים המדריכים אותך ליצירת פחסשזהּק (-פ6וחטוסט ושדרוג דיסקים. השתמש בתוסף התוכנה לניהול דיסקים להגדיר ולנהל את שטח האחסון של הרשת. תוסף התוכנה לניהול דיסקיס יכול להציג את מערכת האחסון בצורה גרפית או כרשימה. תוכל לשנות את התצוגה ולהתאימה לצרכיך באמצעות הפקודות בתפריט שוסו/ש. |< ]ם] = | [[3 = =5] זהסהוסנַבּח3 א א1001205] 50!6חס:] - 50162ח0) 5] | |8|ב | ₪ ₪ ם ו ה | ספחסם 14 | | | [ ₪ | :]| | + ₪ [ 8 שוש | תסוסם | | 1801685 | 6 [זסס8) עח!/68] 96| תסוווזבק 5 סה 6וספחסם ב] 0 - 5 : 0/3 55] והסוחסטמ הבא אצ עו סווחהחעו וזו ₪ 1004 = (5060ע5] עובר 96| הסוווזבק 8 (פשטסב) עהזובסרן 96| תסוווזבק 5238 !68 6ופ (ם]) [₪) 6 45-005 5זזא 08 3.02 5 ₪ 1004 [8004] עו/168] [הח516ע5) ער163/1] [₪) [₪] [0] : שו 247 || =זדו ₪ 200 | | רמ פוא 75 || 5זזא פו : !טוח / ע68רן 6 עו שחוום 2 0 8ב [:₪) 0-100ו2 כ דג 8 96 68 [6עו01] ע6810] שחווחם 0 טפס (2 [=) 1704 990622 [=] וחספ 65 88 524 8 6 שמוח 6וחוווס / קרו 71 הסואוזב! רהוזה ₪8 !בח א תרשים 4.3 חו-ק8ח5 זחסוח6ט3ח8ו/ 15% (ניהול דיסק). פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווספחו) ‏ 155 בנוסף לניטור נתוני הדיסק, ייתכן שתצטרך לבצע מטלות ניהול דיסק נוספות, כולל הוספה והסרת דיסקים קשיחים ושינוי סוג האחסון של הדיסק. שדרוג דיסק בסיסי לדיסק דינמי מתואר בתרשים 4.4. | |5)ב | ₪ ₪ הח ו חצ = 016פחסם ₪ 9 ₪ ו | | ₪5 ו 5וטטם | שו | הסוס ות ₪ -] 6 5 650 ...סוחס 015% 8350 6זסופסת . [₪00] עה68 5 זו 8% סח | 989% 8 | 4490)8 6 5 זוי 0% סח 1% 8 52308 עו 5 6 חסווזב (:ז] 1704 990622 5% 5 0 (₪) 6 05ם-45 בי 5 8 1004 8 [ח6ז5ע5] עה16] שוח 1 5 סווחבחעם 28 שמוח 2 8 (:₪) 100-שו2 6ופה סוחס זה 8 96 8 6 [6ץווסם] עחו|68 6חווחם 0 הסחפס 3 [:]) 1704 990622 (=] וחסהפט 65 ₪ 524 8 עו|68 שמוח וס / !קוחו 5 ₪1] הסוווב = בוו ₪8 )הטבח א קוו 3050 זב 15% 6ח! חס 65חגווסי חב פחסווזזהק ;015% סוהזב חש 3 סז 015% פות1 פס תרשים 4.4 שדרוג דיסק מאחסון בסיסי לדינמי. עבודה עם 6%וחש!ס/ 6!כוחו5 6וחט!ס/ 6|כוחו5 כולל שטח דיסק בדיסק בודד. ניתן להרחיב שוחטוסצ 6!מוחו5 כדי לכלול שטח לא מוקצה על אותו דיסק. ל-6וחטוסצ 6!קוחו5 אין 6סחפזם!ס סוט ; אולס, תוכל להגדיר שני פסחטוסש 6!קוחו5 המהווים שיקוף (60זסזזוו, תמונת ראי) אחד לשני. תוכל לפרמט פוחטוסש 6!קחו5 ב-5= דא, 16 ד=, או 132ה=, אך ה-פחטוסצ ניתן להרחבה רק אס הוא מפורמט 5=דא. ניתן ליצור סוחטוס 6|סחו5 על ידי בחירת זחסחחִםסְהַהּחגּוי א5ום בקטע האחסון של תוסף התוכנה של 8080670606 וסזטקח 0ס6. בדיסק הדינמי שבו ברצונך ליצור את ה-6וחטוס/, לחץ לחיצה ימנית על השטח הבלתי מוקצה ואז לת 6וחטוס 676806. פעולה זו תפעיל את אשף 6וחט!0ס/ 076806. האשף מוליך אותך דרך השלביס הנדרשיס ליצירת סוחט!ס/ 6!קחחופ. 6 507/60 2000 5אוססחו/ להרחבת פוחט|ס/ 6!מוחו5 5 דא, לח לחיצה ימנית על ה-פוחטוס/ 6|קחו5 שברצונך להרחיב ולת 6וחטוס/ 0ח6אם. פעולה זו תפעיל את האשף. עקוב אחר ההוראות על המסך לשימוש בשטח לא מוקצה על דיסק דינמי כלשהו להרחבת ה-6וחטוס/ הקיים. בעת הרחבת 6וחט|ס/ 6|סחזו5 לדיסק אחר, הוא נהפך ל-6וחטו|סש 60חח508. הערה 6חטוסט 6!מחזו5 בפורמט 5;זא, ניתן להרחבה רק במידה והוא נוצר כ-6חטוס חדש על דיסק דינמי. במידה וה-6וחטוס/ 6!קחו5 נוצר בזמן ההסבה ממחיצה שהיתה על דיסק בסיסי, לא ניתן יהיה להרחיבו. עבודה עם פסוהטוסש חִ6ַההבּכ5 טס 60חחאק5 מורכביס משטח דיסק מדיסקיםס רביס; פ6וט|ס/ 60חח503 מאפשריס שימוש יעיל יותר של סך כל השטח הבלתי מוקצה הקיים על דיסקיסם רבים. ניתן ליצור 65וחטוס סַפַחחה508 רק על דיסקיס דינמייס, ונדרשיס שני דיסקים דינמייס לפחות ליצירת 6וט|ס/ 60חח508. 65ט|ס/ 60ַחח8ק5 אינס יכוליסם להוות חלק מ-6וחט|0/ 60זסזזוו או 65וחטוס/ 501060 ואין להס 66ח8ז6!סף זוטהת. חיבור שטח פנוי ליצירת 6וחט!ס/ 6ַסחַהבּכ5 ניתן ליצור 6וחט!ס/ 60חח508 על ידי חיבור שטחיס פנוייס בגדלים שוניס ב- 2 עד 32 דיסקים, ליצירת 6חט|ס/ |1088168 אחד גדול. שטחי הדיסק הפנויים המרכיביס את ה-6וחט!ס/ 66חח508 יכוליס להיות בגדלים שוניס. 2000 פאוספחו/ מארגנת 60חח508 5טוס/ כך שהמידע מאוחסן על שטח של דיסק אחד עד שהוא מלא. אז, הנתוניס מאוחסניס על הדיסק השני, מהתחלתו. 2000 פאוססחו ממשיכה בדרך זו על כל דיסק נוסף עד למקסימוס של 32 דיסקים. על ידי מחיקת פסוחטוסע קטנים ומיזוגם ל-6וחטוס 60חח508 אחד, ניתן לשחרר אותיות כונניס לצרכיס אחרים וליצור 6וחטוס/ גדול עבור קבצי המערכת. הערה ניתן להגדיר את כל תצורות הדיסק הדינמיות הזמינות במערכת 2000 פאוססח!\ לשימוש בטכנולוגיות שונות, יצרנים שונים, או דגמי בקרים שונים במחשב. לדוגמה, דיסק דינמי אחד ב-שוחטוסש 66חח508 עשוי להיות מחובר לבקר (66070065ם 06וש6 8660ז901>)חד =סז), בעוד שדיסק אחר מחובר לבקר 5651 (0071806ח1 5/5060 זס)טקהס6 ||50). פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסטחוצ 17 הרחבה ומחיקה של 5ש6וחט!ס/ 0ַסחהבּק5 ניתן להרתיב פסוחט!ס/ 60חח508 קיימים המפורמטים 5= זא על ידי הוספת שטת פנוי. כלי מנהל הדיסק מפרמט את השטתח החדש מבלי להשפיע על קובצ קיים כלשהו ב-6וחט!ס/ המקורי. לא ניתן להרחיב פסוחט|ס/ מפורמטיס בשיטות 1116= או 32ד=. תוכל להרחיב פסוחט|ס/ 60ַחַח508 על דיסקים דינמיים עד למקסימוס של 32 דיסקים. לאחר ש-6וחטוס הורחב למספר דיסקים (ועכשיו הוא נקרא פסוחט|ס/ 60חח508), הוא אינו יכול להוות חלק מ-6וחטוסש 60זסזזו|א או 6וחטוס 5₪1060. לאחר הרחבת 60חח508 סחט!וס/, לא ניתן למחוק שוס חלק ממנו ללא מתחיקתו המלאה. לא ניתן להרחיב 6וחט!ס/ וח5%6ץ5 או שוחט|ס/ +ססם. עבודה עם 68ווטוס/ 606קוו5 טס 60ק5₪1 מספקים את הביצועיס הטובים ביותר מכל אסטרטגיות ניהול הדיסקיס במערכת 2000 פצוססחו/. ב-65חטוס/ 60ק501, הנתוניס נכתביס בצורה שווה על פני כל הדיסקים הפיסיים ביחידות של 8א64. כיון שכל הדיסקים הקשיחים השייכים ל-0)6|ס/ 561060 | מבצעיס תפקידים והים לדיסק קשית בודד, 0 פשוסטחו/ יכולה להנפיק ולעבד פקודות קלט/פלט על כל הדיסקים הקשיחיס בו-ומנית. בצורה זו, 6וחטוס/ 51060 יכוליס להגדיל את מהירות הקלט/פלט של מערכת ההפעלה. 6וחט!ס/ 60ק5₪1 נוצר כתוצאה ממיווג שטחיסם פנוייס במספר דיסקים (2 עד 32) ליצירת סוחטו|ס |1.00168 אחד גדול. עס שוחטוס/ 60ק5₪1, 2000 פאוססחו/ כותבת נתוניס לדיסקים רביס, בדומה ל-65וט!0/ 60חח508. אולס, ב-65ט|ס/ 60ק5₪1, מערכת ההפעלה כותבת קבציס על פני כל הדיסקים, כך שהנתוניס נוספיס לכל הדיסקיס בקצב והה. כמו פסוחט|ס/ 60חח508, 5סוחטוס/ 501260 אינס מספקיס 6ס6ח8זסוסצ +וטבת (סיבולת תקלות). אס דיסק אחד ב-6וחטוסש 51060 נכשל, המידע כולו ב-6וחטוסצ הולך לאיבוד. נדרשיס לפחות שני דיסקיס דינמיים ליצירת 6וחט|ס/ 501060, וניתן ליצור את 501060 סוחט|ס על מקסימוס 32 דיסקים. אולם, לא ניתן להרחיב או לבצע פחוזסזזווא על 6וחט|ס/ 60ק5₪1. אפשר להשתמש בתוסף התוכנה אחִסחִסֶחְח31ּ1! 15% ליצירת 501060 סוחטוס/. על הדיסק הדינמי בו תרצה ליצור את ה-6וחטוסצ 51060, לחצ לחיצה ימנית בשטח הבלתי מוקצה, ואז לתצ 6וחט|ס/ 6806ז0. אשף 6חטוס/ 676866 יופעל וידריך אותך בהליך היצירה של פוחטוס/ 60ק50₪1. 8 507/60 2000 5אוססחו/ התקנת דיסקים בעת התקנת דיסקיס חדשיס במחשב המפעיל 2000 פווססחו\, הס נוספים כאחסון בסיסי. התקנת דיסקים חדשים להתקנת דיסק חדש, התקן או צרף דיסק (או דיסקים) חדש ולח על 01566 ח₪6568 (סרוק דיסקיס שנית) בתפריט תוסף התוכנה 8067₪606ח13! 15%ם. יש להשתמש ב-01565 ח₪6568 בכל פעס שתתקין או תסיר דיסקים מהמחשב. לא נדרש לאתחל את המחשב שנית בעת התקנת דיסק חדש במחשב. אולס, ייתכן שתצטרך בכל ואת לאתחל את המחשב מחדש אס 306760%ח13! 15% אינו מוהה את הדיסק החדש לאחר הפעלת 21568 ח₪6568. התקנת דיסק שהסרת ממחשב אחר הליך הסרת דיסק ממחשב אחד והתקנתו באחר שונה מהתקנת דיסק חדש. לאחר הסרת הדיסק | מהמחשב המקורי והתקנתו במחשב החדש, השתמש ב-8306601 15% להתקנת הדיסק. כדי לעשות כן, לח לחיצה ימנית על הדיסק החדש שהוספת ולחף 215% ח0ופזס= +וסקוח1 (יבא דיסק זר). האשף שיופיע יספק הוראות התקנה על המסך. התקנת מספר דיסקים שהוסרו ממחשב אחר הליך הסרת מספר דיסקיס ממחשב אחד והתקנתסם במחשב אחר דומה בעיקרו להליך התקנת דיסק בודד שהוסר ממחשב אחר. להתקנת מספר דיסקים מירושה, עליך להסירס מהמחשב המקורי ולהתקינס במחשב החדש. עתה השתמש ב-זַחסְחַחִ6ְהַבח13! 215% לציון הדיסקיס שנדרש להתקין מתוך הקבוצה. בעת העברת דיסק דינמי ממחשב אחר המפעיל 2000 פווססחו/ למחשב שלך, תוכל להשתמש בכל ה-פסחט|ס הקיימיםס על דיסק זה. אולס, אס 6וחטוסצ על דיסק ור מורחב למספר דיסקים, ואינך מעביר את כל הדיסקיס של 6חטוסט זה, חי 15% לא יציג את קטע ה-6וחטוס ששוכן על הדיסק הזר. שינוי סוג אחסון תוכל לשדרג דיסק מאחסון בסיסי לאחסון דינמי בכל עת, ללא אובדן נתוניס. בעת שדרוג דיסק בסיסי לדיסק דינמי, כל המחיצות הקיימות על הדיסק הבסיסי נהפכות ל-65וחט!0/ 6|קוחו5. כל 6וחט!ס ססזסזזוו!, 6וחטוסש 60ק501, או 6וחטוס 60חח508 קייס שנוצרו עס 4.0 דא פאוספחו/ הופכיס ל-6וחט|סש 60זסזזווא 6ההההץכ, 501060 6והההחץס 6וחט|ס/ או 6וחט|סש 60חח508 6וותהחץ, בהתאמה. שחטוס/ 51060 של דא פוספחו/ 0 עם בדיקת זוגיות, מוסב ל-6וחטוס/ ₪410-5. כדי שהשדרוג יצליח חייב כל דיסק שיש לשדרג להכיל לפחות 18 שטח דיסק בלתי מוקצה. לפני שדרוג דיסקים, סגור פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווספחו) - 159 את כל התוכנות הפועלות על הדיסק. הטבלה להלן מפרטת את התוצאות של הסבת דיסק מאחסון בסיסי לאחסון דינמי. 6 |68ופס! ה686 זסז שוחט|ס/ש 6!קוחופ הסטוזוהק 060ח6זא= 6 680500ס!|החט 8ַהוהוהוח6ז ץחה סחבּ הערה יש לגבות תמיד את נתוני הדיסק לפני הסבת סוג האחסון. שדרוג דיסקים בסיסיים לדיסקים דינמיים לשדרוג דיסק בסיסי לדיסק דינמי, לחץ לחיצה ימנית על הדיסק הבסיסי שברצונך לשדרג ולח 0556 6ווחאחץכ סד 806זפקט (שדרג לדיסק דינמי). יופיע אשף שיספק הוראות על המסך. הליך השדרוג דורש כיבוי והפעלה מחדש של המחשב. לאחר שדרוג דיסק בסיסי לדיסק דינמי, תוכל ליצור פסחחטוסצ עם יכולות מוגברות על הדיסק, אך הדיסק לא יכול להכיל מחיצות ראשיות או מורחבות. רק 2000 פשססחוו יכולה לגשת לדיסקים דינמיים. 0 507/60 2000 5אוססחו/ החזרת דיסק דינמי לדיסק בסיסי לפני שתוכל להחציר דיסק דינמי לדיסק בסיסי, יש להסיר את כל ה-פ6חטוס מהדיסק הדינמי, כך שהדיסק כולו יהווה שטח בלתי מוקצה. לשינוי דיסק דינמי חזרה לדיסק בסיסי, לח לחיצה ימנית על הדיסק הדינמי (כל השטח הבלתי מוקצה) שברצונך להחזיר לדיסק בסיסי, ולת 215% 88516 סד +ז₪6/8 (חזור לדיסק בסיסי). אזהרה הסבת דיסק דינמי לדיסק בסיסי תגרום לאובדן כל הנתונים. צפייה ועדכון נתונים תיבת הדו-שיח 65שז6קסזק (תכונות) עבור דיסק או פחטוסצ נבחר מספקת תצוגה תמציתית של כל התכונות הנדרשות. תכונות דיסק לצפייה בתכונות הדיסק בתוסף התוכנה 8088670600 15%כ, לחצ לחיצה ימנית על שס הדיסק בחלון התצוגה הגרפית (אל תלת על אחד מה-פסחחט|ס/ שלו) ולחצ 65וז6כסזס. תרשים 4.5 מתאר את מסך תכונות הדיסק. [<|?. זז 0 15% | |זח 8 6 שו ופ :שפד שחוומם 8 8 4034 33 - 8‏ -05בס5 ב6)הססוהח! [4:0 1 ,0 :| +6פַזבּ ד ,2זסק]) |505 :שסע ][ ססוצפם 8% |505 4360-180781םם/ ודטוסשי :זסת/ פזבשטזב ות בוק /! 243-2940 (ו2940- ססוסבט ה :6 4 0301 סוחס [505 :156 18 חזס ופחום]חס0 פטחוס/ר ו 3003 (₪] = 8 1004 [₪) 6 2145-005=₪ תרשים 4.5 תכונות 560וס המופיעות בתוסף התוכנה זחסהחסהַהח3 א >פוס. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסטחוצ 11 הטבלה להלן מתארת את המידע המפורט בתיבת הדו-שית פ6שזסקסזק של הדיסק. 5% | מספר הדיסק במערכת. לדוגמה, 5%60וכ , 1>פוס, 2 , וכו' 6 0 | כמות השטח שלא בשימוש הזמין על הדיסק. שטח פנוי במחיצות דיסק בסיסי או ב-פסוחטוסצ של דיסק דינמי אינו מופיע כאן. 6 66וע06 | 105, 5651, 105ם. כמו כן מציג גם את ערוץ =ס] (ראשי או משני) עליו יושב דיסק 5פ1, 1 (זיהוי) יעד, ומספר 1 לזיהוי דיסקים מסוג 5651. זסח6/ 6זהשוסזוהר | יצרן הדיסק וסוג הדיסק 6חגא זסזקְ0/ | סוג הבקר אליו מחובר הדיסק % 8וחך ח0 66ה%81ח60 65וחט!ס/ | ה-פ6חחטוסצ הקיימים על דיסק זה וגודלם הכולל 5 6סוהט!ס/ לצפייה בתכונות ה-6וחט!|ס/ ב-8067060%ח13/ 15%כ, לחצ לחיצה ימנית על שוחטוסע בחלון התצוגה הגרפית או בחלון רשימת ה-פ6חחטוסצ ולח 5 . תרשיס 4.6 מראה את תיבת הדו-שיח עבור ה-6וחטוסע המקומי. 2 507/60 2000 5אוססחו/ |<|?. 5ווופטטז [:] 215% 0631 1 | בחוזב5 פס | סו | 50 | בחוז 5 | וזב | סד | תס ג) ח6ו5ע5 חב זססם ]| | = 5% |008 1 :עד 5 :900ע5 שו 8 7 ועט 640 088 151 ר 6 6 א 8 902 וע 232,736 346 ספ 8 1.95 5 375 381, 2,097 33 | ק0ח63ו %פום ₪ פשחם 6 8530/6086 10 01/8 858זקתזס0 - -][ בחוח0ז568 ₪6 35%] זס] 315% וח) אבחו סז ססויזס 5 בהואסטח| אוסוןם = ש] | עוסק ה | [3008 תרשים 4.6 תיבת הדו-שיח עבור ה-פוחטוסצ המקומי. הטבלה הבאה מתארת את הכרטיסיות בתיבת הדו-שיח של ₪65זסקסזק של ה-6חחטוס/. |8ז6ח6 | מפרט את תווית ה-6וחטוס/, סוג, מערכת קבצים, ושטח פנוי ושטח בשימוש. לחץ קטח6!68 >5וכ (ניקוי דיסק) למחיקת קבצים מיותרים. פסוחט!ס/ 5 דא הן בעלות שתי אפשרויות: (1) 6 25% 58/6 סד 6טוזכ 655זק 60 (דחוס כונן לחסכון בשטח דיסק), |ו- (2) זס= 6עחזכ פוחד 106% סד 66ו/567 חחואססח1 צוסו|ה הֶחוח56876 6!ו- 85% (אפשר לשירות אינדקס ליצור אינדקס עבור כונן זה לחיפוש קבצים מהיר). 5 | מספק נקודה מרכזית אחת ממנה ניתן לבצע איתור שגיאות ב-6וחט!|ס/, גיבוי, ומטלות ח%800ח6וח26130 (איחוי). פָחוזח5 ס6/ | משמש לשיתוף בקבצים מוגדרים באמצעות 115 60חזסזח1 5 חהסטההזס+ח1). כרטיסיה זו תופיע רק אם 115 הותקן על 2000 פטוססחו/ או אם הותקן ז6/ז56 60/ |החס5זוסק במערכת |8ח0ו0+655זק 2000 פאוססחו/. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) - 163 כרטיסיה תיאור פָחוזהח5 | משמש לשיתוף פרמטרים והרשאות של פסוחטוסצ ברשת. 6ז וזב | משמש לבדיקת תכונות הדיסקים הפיסיים המותקנים במערכת ואיתור תקלות בהם. 566 | משמש להגדרת הרשאות גישה של 5 דא. כרטיסיה זו זמינה רק עבור פשוחטוס 5- דא בגרסאות 4.0 ו- 5.0 (2000 פ5אוססחו/ משתמשת ב-5= דא גירסה 5.0). משמש להגדרת מכסות משתמשים עבור פסחחטוס/ 5.0 5- דוא. רענון וסריקה חוזרת (ח₪6563 חב ה₪6/:65) בעת עבודה עס אַחִסחחִ6ְספְבח118 15% ייתכן שיתעורר צורך לעדכן את המידע בתצוגה. שתי הפקודות לעדכון התצוגה הן ₪665 (רענון) ו-ח₪6568 (סריקה חוזרת). ₪617651 -- מעדכנת אותיות כוננים, מערכות קבצים, פ6וחטוס/ ומידע על מדיה ניידת, וקובעת אס פ6חטוס/ בלתי ניתניס לקריאה הס עתה ניתניס לקריאה. לעדכון אות הכונן, מערכת הקבצים ונתוני ה-6וחטוס/, לחץ חס8600 ואז לח 050ז₪60. 65 ח65007א - מעדכנת נתוני חומרה. כאשר זַחסחחםהַב3ח₪3 >5ום סורק דיסקיס שנית, הוא סורק את כל הדיסקים המחוברים לאיתור שינויי תצורה בדיסק. כמו כן הוא גם מעדכן מידע אודות מדיה ניידת, כונני תקליטורים, פחחט|סט 98516, מערכות קבצים ואותיות כונניס. סריקה חוזרת של דיסקיס עלולה לארוך מספר דקות, בהתאס למספר התקני החומרה המותקנים. לעדכון נתוני הדיסק, לח חסוז46 ואז לחץ ח₪6508 65. הערה אם אתה מפעיל את תוסף התוכנה 188060608 זס)טקוחס6, בחר בצומת הגו או או כל אובייקט בצומת זו כדי להתחיל את פעולת הרענון או הסריקה החוזרת. ניהול דיסקים במחשבים מרוחקים כחבר בקבוצת ז15080חווח0ה, תוכל לנהל דיסקיס על מחשב המפעיל 2000 פוססחוש שהוא עמית באותה קבוצת עבודה, חוב3ח 00 או חוהחחס0 0פספטזד (אמון/סמיכות), מכל מחשב אחר המפעלל 2000 פאוססחו/ ברשת. לניהול מחשב אחד ממחשב אחר - ניהול מרחוק - צור 16 0ח06ח306ח18! 50סזסווא 86 00), ומקד אותה על המחשב המרוחק. 6ו! תידון ביתר הרחבה בפרק 5. 4 507/60 2000 5אוססחו/ תרגיל 1: הגדרת דיסק פשוט והסבתו לדיסק דינמי תרגיל זה דורש התקנת מערכת ז6עז56 2000 5אוסחו\ כמפורט בפרק 2 וקיוס שטח דיסק בלתי מוקצה על 56/6701 כמפורט בהקדמה. הליך 1: התקנת <ד על 567/6701, תתקין שרת קז לצורך השלמת השלביס שבהליך 2. ראה פרק 14, שיעור 2: ייניהול סביבת אינטרנטיי, לפרטיס אודות שירות שרת זה. 1. הכנס את תקליטור ז6צז56 2000 פווספחו/ לכונו התקליטוריס. 2 לחצ על לחצן +91ז5, הצבע על 05ח56₪1, ולחצ על |6ח8ק |סיצחס6. לוח הבקרה יופיע. 3 לחצ לחיצה כפולה על היישומון פוח8זססזק 0006ח200/₪6. יופיע חלון 00%6ח00/₪6 5וחזטסזס. 4. בחלונית השמאלית, לח 66חס6חסקוח 60 פאוססחו/ 0/6ח00/₪6. יופיע חלון אשף 5 חק 00 פאוססחו\. 5. בתיבה 5ח6חסקוח60, לחץ פעס אחת על (115) 5607/1665 הסטהזס)ח1 ז6חזססחן, ולחצ על לחצן 5|ו69כ. תופיע תיבת הדו-שיח של 567/16065 חסטהוחזס)ח1 ז6חזסח1 (115). 6. בתיבת הדו-שיח (115) 065ו/567 חסספוזסזח1 106% 01 5זהסחסקותסס6טט5, סמן את תיבת סימון ז6/ז56 (ק ת) |ס6סססזק ז516ח8ד 6וו=. 7 לחץ 06. אשף הרכיבים של פאוסטח!/\ יופיע. 8 לח 66א. יופיע מסך ₪6ח6חסקח0ס60 פַההטטהס6 (מגדיר רכיבים) בעוד שינוי התצורה שבקשת מתבצעים. לאחר מספר דקות יופיע מסך 66 8ח60!|קח 60 5 סקר 60 פצוססחו/. 9. לחף ח8וחו=. יופיע חלון פוהח8וססזק 6עסוח00/6. 0. לחף 61056. לוח הבקרה יופיע. 1. סגור את לוח הבקרה. הליך 2: שימוש בתוסף התוכנה +חסוחספבּחבּו! א5ום על 567/6701, תיצור מחיצות ראשיות רבות ומחיצה מורחבת בחלק הבלתי מוקצה של 0. להתחלת הליך זה, התחבר ל-567/6701 בשס משתמש ז80 !הווחה עס הסיסמה שזסאו5פּ0. 1 לחץ על לחצן +07ז5, הצבע על פוחפזפָסזק, הצבע על 5|ססד 806 5וחווחטה, ולתצ 33 זסלטקו 0ס6. תוסף התוכנה +חסחִַ6חַ3ח8 זסזטקו 60 יופיע. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) | 165 2 מהחלונית השמאלית, הרחב את צומת 5001806 (אחסון) ובחר +ח30606ח13 >5וש. בחלונית הימנית יופיעו חלון 115% סוחטוס/ (בחלק העליון) וחלון התצוגה הגרפית (בחלק התחתון). שיס לב ש-₪01560 מורכב ממחיצה ראשית :6 ושאר שטח הדיסק אינו מוקצה. 3 לח על השטח הבלתי מוקצה בתצוגה הגרפית. 4. בתפריט ח600ה, לחצ 5א5בּד ||4 ובחר חסטטזפק 6ז6768. יופיע אשף חסחוזו3ק 0866ז6. 5 קרא את המידע המופיע ב- 0ז28ו) הסשחזהק 6ז0768 שד סד שוחססוס/, ולת אאסא. 6. ממסך 6סץד חסטטזבּץ 56|666, ודא שלחצן האפשרויות של המתחיצה הראשית מסומן, ולת %א6. 7. ממסך 5126 חסטוזז8ק ו5060, שנה את ערך 056 סד 50866 15% +0 +הטסוחה ל- 50, ולתצ %א₪6]. 8 ממסך 08% ז0 60 ] שטוז ח4ו55ה, שנה את אות השיוך :4 ח5589 ל- :ח, ולחצ %א. 9. ממסך חסטז8ק +החזס=, ודא שנבתר לחצן אפשרויות וטו/ חסטוצזבק פוחד זהוחזס= 5 סחוצוסווס] שחד, לחצ על תיבת סימון זחחזסת א6וט ג הזסזוסק, ולחצ %%א. 0. עיין במידע המופיע על מסך אשף הסח זה 076806 שד 8ַה 6!קוס6, ולח הפוחום=. לאחר שמערכת ז6עז56 2000 פווספחו) השלימה את הבקשה של יצירת מחיצה, תופיע מחיצה :₪ בחלון התצוגה הגרפית. 1. אס מופיעה תיבת הודעות 608096 ח5%6ץ5 המנחה לכבות ולחזור ולהפעיל את המחשב, לח 65ץ לעשות כן. לאחר שההפעלה החוזרת הושלמה, התחבר למחשב שנית כמנהל עס הסיסמה 6זסאופפּס. 2. חזור ובצע את השלבים הקודמיס בהליך זה, וצור את תצורות הדיסק הבאות בשטח הבלתי מוקצה של 560ום. השתמש בטבלה להלן לשנות ערכים בהליך הקודם: סוג מחיצה גודל (8ו/) כונן דיסקים שר |ש | שטח בלתי מוקצה נותר 6 507/60 2000 5אוססחו/ .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 עיין בהגדרות עבור כונן :3 ו-:1 בחלון סש 6וחטוס/. שיס לב ששטת הדיסק הפנוי המופיע בתצוגה הגרפית אינו כולל אותיות כונניס. שטח זה הוא השטח המורחב שבו תקצה כוננים לוגייס. בחלון התצוגה הגרפית, לח על תיבת 50806 ₪66 במחיצה המורחבת. בתפריט ח0ס60, בחר 5א5ד ||4 ומשס בחר 6צוזכ |109168 6708%6. אשף יצירת המחיצה יופיע. קרא את המידע המופיע ב- 0ז28ו) הסשחז3ק 076866 6חד סד שוחססוס/, ולת 6אסא. ממסך 6קץד חסטוזהק 56|666, ודא שלחצן האפשרויות 6עוזכ |108168 מסומן, ולת %%א. במסך 526 חסטוז3ק /0ו5060, שנה את ערך 056 סד 50866 15% +0 +הטסוחה ל- 150, ולחצ 6א6א. במסך ח5066 חז8ק ז0 1667 6עוז ח9ו55ה, בחר בלחצן אפשרויות פוחד %חטסו! 5 ט6עוזכ 5+וססק5 +8חד ז06|ס= /שקוחם חג 36 סותטוסש, ולתא ספצוסזום. תופיע תיבת דו-שיח 73% שטוזכ זס= 6פווסזפ. הרחב את כונן :6 ולאחריו הרחב את טטקשסח1. לח בתת התיקיה זססזקא, ולחץ א0. לחצן האפשרויות 6טוזם 5ווססקט5 +החד ז06|ס= ששזקוח= חב זה 6התטוס/ פוחד +חוסוו 5 יוורה על הנתיב %ססזסטט6%0ח0:1. לחצ )זא6)]. ממסך חסטוצו8ק ז8וחזסז, בצע פרמוט מחיר ליצירת מחיצה 5זדא, שנה את תווית ה-6וחטוס/ ל- |סשפד=, ואפשר דחיסת קבצים ותיקיות. לחצ )זא6). עיין במידע המופיע על מסך אשף חסח זה 076866 6חד חח 6!קוס6, ולח הפוחום. שיס לב שכיון שהליך וה לא דרש הגדרת שמות פסוחטוס/, מחיצות :1 ו- :2 מציגיס שמות פשוחטוס/ של (:4) פוא וסע צפא ו- (:1) =ואע וסע ופא בהתאמה. לשינוי שמות ה-65וחט|סצ, לתצ על (:4) םוא וסע צושא ב- סו סחטוס/ או בחלון התצוגה הגרפית. מתפריט חסח6ה, בחר 5א5גד ||4, ומשסם 65וסקסזק. תופיע תיבת דו-שיח 65זסקסזק (:ו) סוחטוסצ צוסא. בתיבת הטקסט |1806 מחק 6חחטוס/ שוסא ולחצ א0. חזור ובצע את שלושת השלביס האחרונים עבור (:1) =ואע וסע עופא. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) | 167 תצורת הדיסק עבור 1560 צריכה עתה להיות כדלקמן: כונן/נתיב פורמט |סוג | מטרה - 5ךא | ראשי מערכת (כולל גם את מחיצת האתחול, אף כי זה אינו מופיע בתוסף התוכנה רחבו אפוכ) כ סז 6:16 5 דא | מורחב | קבצים הנשמרים ל-00ז0)פטק6%ח6:1 מנותבים למחיצת דיסק זו. לא ידוע לא ידוע | מורחב | שטח פנוי. (גודל השטח הפנוי ישתנה בהתאם לגודל 5%0וכ). 0. כדי לבדוק ש-|0/קז= היא מחיצה זמינה ל-00%ז00/0ק6:106%, פתתח את סייר 5וססחו/. 1. הרחב את זסזטקוחס6 /וא מהחלונית השמאלית והרחב את פשל)6ח6:1. שיס ‏ לב ש-80/00 מופיע | כסמל כונן. | כל הקבצים המאוחסניס ב-00%ז07קז6ח6:1 מנותבים ל-|%0קז= במחיצה המורחבת. 2. סגור את סייר פאוססחו/ ואת תוסף התוכנה %ח30606ח13 זסז קת 60. סיכום שיעור לפני שתוכל לאחסן נתונים על דיסק קשיח חדש, יש לאתחל את הדיסק על ידי הגדרת סוג אחסון, מחיצות ופורמט. 2000 פאוספחו\ תומכת באחסון בסיסי ואחסון דינמי. דיסק בסיסי יכול להכיל מחיצות ראשיות, מחיצות מורחבות וכונניס לוגייס במחיצה המורחבת. עבור 2000 פווססחו/ אחסון בסיסי הוא ברירת המחדל, כך שכל הדיסקים הס דיסקים בסיסיים עד שתסב אותס לדיסקים דינמיים. אחסון דינמי יוצר מחיצה בודדת הכוללת את הדיסק כולו. מחלקים דיסקים דינמיים ל-פסוחטוס/, שיכולים להכיל קטע או קטעים של דיסק פיסי אחד או יותר. תוסף התוכנה זחסוח6סףְח8ו/ 15% מספק נקודה מרכזית לכל המידע אודות הדיסק ועבור מטלות הניהול כגון יצירה ומחיקת 08780005 ו-65חטוסט. עס ההרשאות המתאימות, תוכל לנהל דיסקים מקומיים או דיסקים על מחשביס מרוחקים. בנוסף לניטור נתוני הדיסק, מטלות ניהול דיסקים נוספות שאולי תצטרך לבצע כוללות הוספה והסרה של דיסקים ושינוי סוג אחסון הדיסק. 8 507/60 2000 5אוססחו/ שיעור 2: 6 בד חהסוסבּשס!] שוו= - דה- 0 פצסשחו/ תומכת בשתי גרסאות של מערכת קבצים דה - 6|ס3ד הספססו|א סו : 6 ו-1132=. שיעור וה מהווה סקירה של שתי מערכות קבצים אלו, ושימושן בתוך מערכת ההפעלה 2000 פאוסחוצ. לאחר שיעור זה, תוכל . לתאר את מערכת הקבצים 16ד1= של 2000 פאוסטחוצ. . לתאר את מערכת הקבצים 1132 של 2000 פאוסטחוצ. זמן לימוד משוער: 25 דקות מבוא למערכת קבצים דג: מערכת קבצים 1ב* תוכננה כאשר הדיסקים היו קטניס יותר ומבנה התיקיות היה פשוט. להגנת מערכת הקבצים, מאוחסנים ב-6חטוס/ שני העתקיס של ד (טבלת הקצאת קבצים). במקרה שהעתק אחד של הטבלה נהרס, נעשה שימוש בהעתק השני. טבלת ההקצאה של הקבצים מאוחסנת ב- 07566 %6ץ8 5060860 (היסט סיביות מוגדר), כך שהקבציס הנדרשיס לאתחול המערכת ניתניס לאיתור. 6 פועלת ב-2000 פאוססחו/ בצורה זהה לאופן פעולתה ב-5-05!, א.3 פאוססחו/ו, 5 פוס0חו/, 98 פאוססחו/\. 32דה= פועלת ב-2000 פוססחו/ בצורה זהה לאופן פעולתה ב-05₪2 95 פווספחו), ו-98 פווספחו). ניתן להתקין את 2000 פווספחו/ על מחיצה ראשית = קיימת או כונן לוגי. בעת הפעלת 2000 פאוסטחוו, ניתן להזיו או להעתיק קבצים בין פסוחט|ס/ = ו-פ65חחטוסע 5 דאא. לא ניתן להשתמש ב-2000 פוסטחו/ בתוכנות דחיסה או חציצה הדורשות טעינת מנהל התקן דיסק דרך 05ס-5!ז. אי לכך, לא ניתן להשתמש ב-650866!פטסכ 6.0 5-05 או 66 6.22 05כ-15! על מחיצה ראשית דה= או כונן לוגי שאליו ברצונך לגשת בעת הפעלת 2000 פאוסבחו. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) - 169 מערכת קבצים 16דג: פורמט דג מאורגן לסקטוריס (מקטעים). כל סקטור (56000) יכול לאחסן 512 סיביות של נתוניס. ווהי היחידה הקטנה ביותר המשמשת לקריאה או כתיבה מהדיסק ואליו. אף שסקטור היא היחידה הקטנה ביותר המשמשת להעברת נתונים ממחיצת זג= ואליה, האשכול (610506, ידוע גס כשוחש חסטפּססו|4 - יחידת הקצאה), הוא היחידה הקטנה ביותר המשמשת את מערכת ההפעלה בעת הקצאת שטח אחסון קבציס במחיצת ד4=. גודל האשכול משתנה מכונן לכונן, בהתאם לגודל המחיצה. גודל ברירת המחדל של האשכול (ז506ט01) נקבע על ידי גודל המחיצה ויכול להיות אף בגודל 6468. טבלת ההקצאה של הקבציס מזהה כל אשכול במחיצה כאחד מהבאים : > לא בשימוש. > אשכול בשימוש על ידי קוב. > אשכול פגוס. 4 אשכול אחרון בקוב. הערה פ6חטוס/ בגודל של פחות מ- 16%8 יפורמטו לרוב ל-זג] של 12 סיביות, אך הגודל המדויק תלוי בגיאומטריית הדיסק. 1112 היה היישום הראשון של זג=. הוא מיועד למדיה קטנה ביותר. בכך שפחות שטח נצרך עבור כל רישום דג;, השטח הנצרך על ידי ה-דג= קטן יותר. אי לכך, יותר שטח זמין לנתונים בניגוד למבנה קבצים על דיסק. כיום, משתמשים יפגשו 112= רק במדיה קטנה מאוד או ישנה. לדוגמה, דיסקטים 3.5 אינץ' הם 6 בעוד שדיסקטים 5.25 אינץ' הם 12דגח. תרשיס 4.7 מתאר מבנה פסוחט!וס/ 16 ד1=. תיקיית השורש כוללת רישום עבור כל קוב ותיקיה ב-6וחטוסצ. ההבדל היחיד בין תיקיית השורש לתיקיות אחרות הוא שתיקיית השורש היא במיקוס מוגדר על הדיסק ויש לה גודל קבוע של 512 רישומי טבלה עבור כל כונן דיסקים. מספר הרישומים על דיסקט תלוי בגודלו של הדיסקט. 0 507/60 2000 5אוססחו/ ז56010 8001 חסוזודוהס (6עו801) וח5546 חס (ד=) 6|סגד הסוזהססו!ג 6וו-] והוז (דה-]) 6|סבּד הסוזהּססו|1 סוו-] 6 וס ז190 זס1 עָקסס זו וסס (סָחס! 165ח6 512) ח%חָח6! סחה הסוזהסס! או 5 !31 30 1010615 ז6ח01 תרשים 4.7 מבנה 6וחטוס 16 דג=. לתיקיות יש רישוס של 32 סיביות עבור כל קובצ ותיקיה הכלולים בתיקיה. הטבלה שלהלן היא רשימה של רכיבי הרישוס של הקבציס והתיקיות. 6חגא (שם) פורמט 8.3 דת חו זססהטח ז0ל605 פַח370ז5 (מספר אשכול ראשון ב-דגת) 6 6 (גודל קובץ) מבנה התיקיות של 47= אינו מאורגן. קבציס מקבלים את המיקוס הזמין הראשון ב-6וחט!ס/. מספר האשכול הראשון הוא הכתובת של האשכול הראשון המשמש את הקוב. כל אשכול כולל מצביע לאשכול הבא בקובצ או מזהה א6ח (==--א0ס) שאשכול זה הוא סוף הקוב. המידע בתיקיה משמש את כל מערכות ההפעלה התומכות במערכת קבצים דגת. מערכות הפעלה דא פאוסשחו/ יכולות לרשוס חותמות ומן נוספות ברישום תיקיית זג=. חתימות ומן אלה מורות מתי הקובץ נוצר או מתי ניגשו אליו לאחרונה; הן פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פטוסטחוצ 11 משמשות בעיקר ביישומיס של 0810ח5%0 101671806 5/5060 חהחהזסקס 6|טפזוסק (0051%, תקן ממשק מערכות הפעלה ניידות). כיוו שכל הרישומיס בתיקיה זהיםס בגודלם, ה-6ש8 6טטוז4 (הבית המאפיין) לכל רישוס בתיקיה מתאר איזה סוג רישוס זה. לדוגמה, סיבית אחת מצביעה על כך שהרישוס הוא עבור תת תיקיה, סיבית אחרת מסמנת את הרישוס כתווית 6וחטוסש. במצב רגיל, רק מערכת ההפעלה שולטת על ההגדרות של סיביות אלה. הבית המאפיין כולל ארבע סיביות הניתנות לכיבוי והפעלה על ידי המשתמש: > קובצ ארכיון. > קוב מערכת. > קובצ נסתר. > קוב לקריאה בלבד. מערכת הקבציס ₪116 נכללת ב-2000 פאוססחו/ לצורך תמיכה לאחור במוצרי 5שססחו/ קודמיס. בנוסף, 4116] מאפשרת תאימות רחבה עס מערכות הפעלה אחרות שאינו מתוצרת 050%ז6סו₪. כבגרסאות קודמות, גודל המחיצה המירבי של 4116= במערכת 2000 פוססחו/ הוא 8. גודל ברירת המחדל של האשכול (זסספטו0) נקבע על ידי גודל המחיצה. הטבלה הבאה מציגה את גדלי ברירת המחדל של האשכולות עבור פסוחטוס 16 דחת : גודל המחיצה סקטורים בכל אשכול גודל האשכול 8-ו 2 בתים (שווה ערך לגודל סקטור המחיצה) וי וו נמ אתמ היהי ויהו וו וי וו תוכל להגדיר גודל אשכול אחר אס תשתמש בתוכנית השירות זהוחזס" עס מתג 8:526/ משורת הפקודה לפרמוט המחיצה. אולס, הגדרות ברירת המחדל מומלצות לשימוש רגיל. 12 507/60 2000 5אוססחו/ הערה דיסקים היכולים לתמוך בסקטורים הגדולים יותר מ- 512 בתים יכולים ליצור אשכולות של 12868 |- 256%8. אולם, ככל שגודל האשכול גדול יותר כך קיים פוטנציאל גדול יותר לבזבוז שטח דיסק. אשכולות גדולים מתאימים במיוחד לקבצים גדולים מאוד, כמו בסיסי נתונים. מערכת קבצים 32דג: היתרון העיקרי של 4132= הוא ביכולתה לתמוך במחיצות גדולות יותר מאלו שמערכת קבציס 4116= יכולה לטפל. 4116 תומכת במחיצות בגודל של עד 468, בעוד ש-32ד= תומכת במחיצות עד 204708. אולם, יישומי 4132= של 2000 פשסטחו/ מוגבליס ליצירת פסוחטוס בגודל של עד 3268, אף ש- פ6חטוס/ 4132= קיימות הגדולות מ- 8 יכולות להיות מותקנות. פרט להגבלת פרמוט מחיצות זו, תכונות ופרמוט דיסק של 2132" והים עבור 2000 פווססחו) לאלה שהיו ב-0582. 95 פאוסבחו/ ו-98 5אוסבחו/. לשמירה על תאימות גדולה ככל הניתן עס תוכנות קיימות, רשתות ומנהלי התקנים, 2 מיושמת עס שינוייס קטניס ככל הניתן למבנה 8116= הקיים, מבני נתוניס פנימיים, 105618665 פחווחוחהזפַסזש הסטהּסו|מקא (קה, ממשקים של יישומי תוכנה) ופקודת 8%חזזס= כפקודה פנימית (ללא צורך בדיסקט חיצוני להפעלתה). אולס, כיון שעתה נדרשיס ארבעה בתיס בטבלה לאחסון ערכי אשכולות, מבני נתוניס פנימיים ועל-הדיסק ו-1ק4 רבים שהוצאו לאור, שונו או הורחבו. במקריס מסוימיס 1 קיימיס בוטלו, כדי למנוע נזק לכונני 4132= על ידי תוכניות שירות מיושנות. אולס, רוב התוכנות לא יושפעו משינוייס אלה. כליס ומנהלי התקניס קיימיס של דג= אמוריס להמשיך ולעבוד על מחיצות 132=. יש לעדכן כלי דיסק של מערכות הפעלה 5 לתמיכה בהתקני 32 דג=. מבנה מחיצות 32דג: היתרון העיקרי של 1132= על פני 116= הוא תמיכה במחיצות גדולות יותר. 32 = מתגבר על מגבלת גודל מחיצה של 468, על ידי הגדלת קיבולת המחיצה. אס אתה מפרמט מחיצה עס 16ז1=, עליך להגדיר אשכול של 8א32 לפחות כדי לתמוך במחיצה של 468 או יותר. גודל הקובצ המירבי לכונן של 132" הוא 408 פחות שני בתים. 4132= מקצה ארבעה בתיס בטבלת הקצאת הקבציס (!80ד חסטפססו| 6ו=) עבור כל אשכול. לעומתו, מערכת קבציס 4116= מקצה רק שני בתיס עבור כל אשכול. מחיצת 4132" חייבת להכיל לפחות 65,527 אשכולות, וגודל המחיצה אינו ניתן להגדלה. תרשיס 4.8 מתאר את מבנה מחיצת 32ד=. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) | 173 סז פזחוסכן זס]566 00% .ז10!00 001 06 01 זסזפגו|ס זפזו1 6ח1 6% חס 68 העועחג ‏ 008%00! 06 68 10106 זססת .וזח 65,535 ס זוחחו | .זו ס) פוחוסכן זס560% +0סט (ד-) 6|טבד הסוזה3ססו|ה 6וו- זוז (ד-]) 6|ספד הסווהּססו!4 6וו-] .06 הווסדוסכן וס 0580160 6 ח68 עה וזכ זס הוזסזוורה-- 5600708 5 !31 0ח3 5ז10!00 זסהז בו תרשים 4.8 מבנה 6וחטוס 32דה=. מערכות קבציםס 4132= ו-1116= לא מתמודדות בצורה טובה עס נפחים גדולים. ככל שה-6וחטוס/ גדול יותר, טבלת ההקצאה של הקבצים גדולה אף היא. אחד החסרונות של טבלת הקצאת הקבציסם גדולה הוא שהזמן שלוקח למערכת ההפעלה לחשב את כמות השטח הפנוי הזמין ב-6וחטוס האתחול, גדל בצורה דרמטית בעת האתחול. טבלת הקצאת הקבצים היא רשימה דחוסה של רישומיס בני 32 סיביות הממופיס אחד לאחד עס אשכולות הנתונים. מבנה התיקיות של 2132" משמש באופן דומה לצורה בה 95 פשוספחו/ מיישמת שמות קבציס ארוכים. ההבדל היחיד היא תוספת של שדה 6זסצ מףוח לאשכול ברישומי הספריות הניגשיס למספרי האשכולות. מגבלות מערכת הקבצים הגודל המירבי של סוחטוס/ ₪132 מוגבל על ידי המספר המירבי של רישומי ד=, מספר הסקטוריס בכל אשכול, ומונה הסקטוריס בן 32 סיביות שברישומי המחיצה (ההנחה היא שהסקטוריס הס בני 512 בתיס כל אחד). הטבלה הבאה ממפה את גודל המחיצה המירבי האפשרי עבור כל אשכול: גודל האשכול גודל סוחט!ס מירבי 2 בתים 11008 8 | 255.908 8 | 511.908 5 | 1023.908 (או פד1) 8 | (8ד2) 204768 204768 )218( | 8 8 | (8ד2) 204768 4 507/67 2000 5אוסבחו/ קח בחשבון ש-2000 פאוסטחו\ מגבילה את גודל המחיצה ל- 3268 אך תטעןו מחיצות 2 גדולות יותר שנוצרו במערכות הפעלה אחרות, כגון 98 5אוסטחו/. סיכום שיעור מערכת קבציס ז4= תוכננה עבור דיסקיס קטניס ומבנה תיקיות פשוט. 2000 פ5אוססחו/ תומכת בשתי גרסאות של 47=: 2716= ו- 4132=. מחיצה המפורמטת עס 4716= מחולקת לסקטוריס בני 512 בתים, והקבצים נכתבים לדיסק כאשכולות (6!050615), הידועיס גס כיחידות הקצאה. גודל ברירת המחדל של האשכול נקבע על ידי גודל המחיצה והוא יכול להיות קטן אף כ- 468, או שמונה סקטורים, או גדול עד 8א64, או 8 סקטורים. היתרון העיקרי של 4132= הוא יכולתו לתמוך במחיצות גדולות יותר מאשר 1116=. 4116= תומך במחיצות בגודל של עד 468, בעוד ש-132= יכול לתמוך במחיצות עד לגודל של 204768. 2000 פאוססחו/ תפרמט מחיצות עס 132 רק עד גודל של 3268, אך היא יכולה לטעון מחיצות 4132= שגודלן 204768. 1132 יושס עס מעט שינויים ככל שניתן למבנה 1116= קיים, מבני נתונים פנימיים, 1קה - חסספסו|פסא 5 ד שחוהוהוחהזפָסזם ופרמוט על הדיסק. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסטחו/\ 175 שיעור 3: וח5?5%6 6!ו-] דא - 5- דא 0 פצוססחו/ מגיעה עס גירסה חדשה של 5=דא. גירסה חדשה זו (5=]דא גירסה 5.0) מספקת ביצועים, אמינות ותאימות שאינה מצויה ב-ד4=. מבנה הנתונים של 5"דא מאפשר ניצול תכונות חדשות ב-2000 פאוס6חו/, כגון 665וש567 ץזסז66זוכ 6ע60, תוכנות ניהול ותכונות אחסון המבוססות על נקודות ₪608156 (חלוקה). 5=דא כוללת תכונות אבטחה הנדרשות עבור שרתי קבציס ומחשבי איכות אישיים בסביבת חברות ענק, והיא גס כוללת שליטה על נגישות למידע וזכויות בעלות החשובים לשלמות הנתוניס. לאחר שיעור זה, תוכל . לתאר את מערכת הקבצים 5 דא של 2000 פוסטחוצ. זמן לימוד משוער: 45 דקות מבוא ל-5-] דא 8% ממליצה שתפרמט את כל המחיצות של 2000 פאוססחו/ עס 5=דא, פרט לתצורות אתחול כפול, בהן נדרשות מערכות הפעלה שאינן 2000 פוסחוש או דא פשוססחו/. פרמוט מחיצות 2000 פווססחוש עס 5 דא במקוס דג=, מאפשר ניצול תכונות הקיימות רק ב-5=זא, כולל התאוששות ודחיסה. ההתאוששות המובנית לתוך 5דא, היא כזו שלעיתיס רחוקות יהיה צורך להפעיל תוכנת תיקון דיסקים על סוחטוסע 5 דא. 5=דא מבטיחה את עקביות ה-6חטוס באמצעות ניהול יומן פעילות תקני (9חו1089 ח8600פחהזד 00870ח500) וטכניקות התאוששות. בנוסף, 2000 פוססחושצ תומכת בדחיסה של קוב או תיקיה בודדת במחיצת 5"]דא. קבציס שנדחסו במחיצת 5 א יכולים להיקרא ולהיכתב על ידי כל יישוס הפועל תחת 2000 פוססחו/, מבלי שיהיה צורך לפרוס אותס קודס באמצעות תוכנית פריסה. 5 דא תומכת בכל תכונות מערכת ההפעלה של 2000 פאוססחו/). היא מספקת מהירות גישה גבוהה יותר מאשר 41= וממזערת את מספר הגישות לדיסק הנדרשות לאיתור קובצ. בנוסף, 5חזא מאפשרת הגדרת הרשאות מקומיות עבור קבציס ותיקיות המגדירות לאיזה קבוצות ומשתמשיס הן תהינה נגישות. וה כולל הגדרה של רמת הגישה המותרת. הרשאות 5=דא עבור קבציס ותיקיות ישימות גס עבור משתמשיס העובדיס במחשב בו מאוחסן הקובצ, וגם למשתמשים הניגשיס לקובצ דרך הרשת, כאשר הקובצ הוא בתיקיה משותפת. עס 5=דא ניתן גם להגדיר זכויות שיתוף בתיקיות משותפות בשילוב עס הרשאות קבצים ותיקיות. דג= תומכת רק בזכויות שיתוף. טיפ אל תגדיר זכויות שיתוף בתיקיות במחיצות 5זזא. במקום זאת, הגדר הרשאות 5"דא מקומיות. 6 507/60 2000 5אוססחו/ תכונות 2000 פשסוחו/ כל התכונות החדשות והשיפורים ב-2000 פאוסבחו/ נתמכים על ידי מערכת קבציס 5 דא. חלק זה סוקר רבות מהתכונות ואת התייחסותן ל-5דא. נקודות חלוקה (%55ח!ו0ק 56ו₪623) כדי שמערכת ההפעלה תוכל להתמודד ביתר קלות עס מחיצות 5=זא גדולות מאוד, קיימות נקודות המחלקות את המחיצה להרבה תת-מחיצות ובכך היא משפרת את זמני הגישה לקריאה/כתיבה במחיצה. פעילות גו שקופה למשתמש ובאחריות מערכת ההפעלה. נקודות 56ז₪908 (חלוקה) הן אובייקטים חדשיס של מערכת קבציס ₪5 דא, המשמשות ב-2000 8ו00חו/). %ח!0ק 56ז₪628 (נקודת חלוקה) היא קוב או תיקיה בה מאוחסנים נתוניס המבוקרים על ידי המשתמש ב-0066פ15 56זהק6ח, המנוהל על ידי המערכת. 419046 ₪903156 (מאפיין נקודת חלוקה) משמש מסנני מערכת קבצים לשיפור ההתנהגות הרגילה של קבצים או תיקיות הקיימות בתשתית מערכת הקבצים. כך, קובצ או תיקיה המכילים נקודות 8608756 מקבליסם תכונות התנהגות נוספות, שאינן קיימות בתשתית מערכת הקבציס. נקודות 56ז₪608 מאפשרות למסנני מערכות קבציס (5ז00וו= וח5/506 6!ו=) מרובדות להוסיף תכונות התנהגות מבוקרות-משתמש לקובצ או תיקיה. המנגנון היסודי של נקודת 8608156 משנה ומתאיס את הליך חלוקת השמות האופייני לקבציס, ומאלצ את התחלתו מחדש עס שם חדש, בעל קונטקסט מבוקר-משתמש. אם נקודת ₪608756 כוללת נתוני חלוקה פרטיים, הנתונים הללו מוחזרים בחוצצ (1660ום) מתאיסם והופכים זמינים לכל מסנני קבצי המערכת במערכת. תגי 56ז08ק₪6 משמשים להבחנה בין נקודות ₪608156 שונות. כאשר נתקלים באובייקט מערכת קבצים בו מאפיין נקודת חלוקה (66טפוז4 +חוסק ₪608756), בעת קביעת שמות נתיב, הוא מועבר בחזרה במעלה שכבות מנהלי ההתקנים של מערכת הקבצים עד לחלוקת קלט/פלט (56ז608ז 1/0). מסנן מערכת הקבציס מטפל בחלוקת הקלט/פלט, הכולל זיהוי תג 56ז8608. מנהלי התקנים של מערכות קבציס מבצעיםס תפקודי קלט/פלט ייחודיים. מנהלי התקניס אלה משתמשיס בתג 56ז₪608 ובמזהה גלובלי ייחודי (כם001 - 10600867 6טסוחש |008ו6) לזיהוי קריאות קלט/פלט שהסם אחראיס להן. על אף שתג החלוקה עצמו הוא ייחודי, 6010 מספק זיהוי נוסף. כאשר משתמש ניגש לתיקיה (חסטס6חטנ ץזסס66זוס), שלה מאפיין נקודת 56ז₪608, מתרחשות מספר פעולות : 1. משתמש פותח זסזס|טאם 2000 פשסחחו/ש ולוחצ לחיצה כפולה על שוחטוסט 5 דאא. 2 הקריאה עוברת ממצב משתמש למצב ליבה (שחזסא), בנקודה בה הוא מגיע לאובייקט מערכת הקבצים ונתקל במאפיין נקודת 8608756 התואם. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פצוסטחוש 17 3. כל זס6עוז0 זספ|ו הח5/5%6 ₪1!6 בר התקנה של מחסנית הקלט/פלט של 2000 פוססחוש בוחן את התג המשויך לנקודת 56ז3ק₪6. אם יש התאמה, זפעוזם זספ| ה506ץ5 16 מקבל את הקריאה. מסנני מערכת הקבצים בודקיס קריאות נכנסות ויוצאות גס יחד. 4. 6טוז זס| הסטסחט( ץז0ז66זו 5=דא מקבל את הקריאה ומבצע את התפקודיות המשופרת המשויכת לנקודות ₪608156. במקרה של צומת ספריות, מנהל ההתקן טוען טווח שמות נוסף. 5. זסעוז0 וח5%6ץ5 16 מחזיר את הקריאה ליישוס הקורא. מנהל התקן מערכת הקבציס טוען טווח שמות נוסף ומחזיר ידית (0|6ח8) לפעולת הקריאה. הערה אם חסטחסחטן זו נמחק, נקודת 56ז8ק₪6 לא תהיה נוכחת. אי לכך, הקריאה לפתיחת תיקיה לא תתקבל על ידי אחד ממנהלי ההתקנים של מערכת הקבצים במחסנית הקלט/פלט, והתוצאה תהיה התנהגות רגילה (ללא חלוקה). 0 פשוססחו/ מאפשרת שינוי הסדר היחסי של מחסניות קבצי המערכת. תוך שימוש במידע השמור ברישום (ְשפופָפ), ניתן להתקין מסנן מעל או מתחת מסנן אחר. 5=דא מותקנת תמיד מתחת למסנני מערכת הקבציס הדורשים ש-5=דא תשמש כשירות, ומעל מנהלי ההתקניס המשמשים את 5=דא. תת מערכת הקלט/פלט של 2000 פאוססחו/, בונה את מבני הנתוניס המתאימיס לשרת בקשות ומנהלת את קריאת השכבות לפי תור. לאחר שפעולה עובדה על ידי המחסנית, תת המערכת של הקלט/פלט של 2000 פשספחוצ בוחנת את תוצאות הפעולה, ומנפיקה הוראות עבודה נוספות, או מכשילה הוראות עבודה הפועלות כרגיל (שאינן מחולקות). שני שיפורים שנקודות ₪608156 מספקות למערכות קבצים הן: + ניהול אחסון היררכי - קבצים שאינם בשימוש מועבריס באופן אוטומטי לארכיב זול יותר כמו קלטות או כונן נייד. כאשר משתמש מנסה לגשת לקובץ שהועבר לארכיב, נקודת ₪608756 מסייעת למערכת ההפעלה לאתר את הקובצ במדיה החליפית. עבור המשתמש, הקוב נראה זמין כאילו אינו בארכיב. > נקודת טעינה של ש6וחט!ס/ - מאפשרת למשתמש לעיין במספר פפוחטוסצ בדיסק כאילו הן כונן בודד. 5] (5%07306 60וט6%ש55 סעוסבּ) 5 היא תכונה חדשה של 2000 פאוסבחו/צ. ₪55 מאפשר אחסון פיסי של מסמכי 466% בפורמט וה68שחפטוטוא זהה המשמש את 606% לעיבוד לוגי של אחסון מובנה. מסנן מערכת קבצי 55 גורס לכך שקוב> על הדיסק ייראה כקובצ אחסון בעל מבנה =|0. התוצאה היא יעילות מוגברת של אחסון פיסי של מסמכי א6%ש600/ מורכבים. כל נתוןו משובצ של האובייקט שוכן עתה ב-568₪0 שלו בתוך הקובא. משמעות עדכון אובייקט היא ש-5680 חדש נוצר עבור האובייקט החדש ושה-5668₪ המקורי עבור האובייקט נהרס, וגורס למערכת הקבציס לחזור ולקבל בחזרה את שטח הדיסק. מסנן 8 507/60 2000 5אוססחו/ מערכת קבצים 55א גורס שכל זה יהיה שקוף ליישום. מסנן 55 מאפשר גם שקובצ 5 יועתק לדיסקט, תוך הסבת הקוב למבנה הקוב הישן ובחזרה. 0 פוססחו/ דורשת הנחת נקודת 8608756 בכל קוב המשתמש ב-55א. נקודת 6 בקובא מבצעת את הפעולות הבאות : > מציינת שלקוב יש מספר 506805 (זרמים). > מורה למסנן מערכת הקבציס לתרגם את הזרמים הרבים לזרס בודד, כאשר הקוב מועבר למערכות קבציס שאינן תומכות ב-₪55. 5, א%>5ו מנהלים יכולים עתה להגביל את שטח הדיסק שמשתמשים צורכים בשרת. 95 5% (מכסות דיסק) הוא כלי חזק המשמש לניטור וריסון שימוש בשטת הדיסק. מנהלים יכוליס לשלוט על גידול האחסון בסביבות מבוזרות. מכסות דיסק, כפי שהן מיושמות על ידי 5]דא, משמשות במערכת 2000 פשסטחו/ על בסיס מחיצה (חסוזטזהק ז6ק). מכסות דיסק מתוארות ביתר פירוט בפרק 13. תמיכה ב- +וסקקשט5 ₪16 52356 5 50356 (קבצים מדוללים) מאפשריס לתוכנות ליצור קבציס גדוליס מאוד, אך לצרוך שטח דיסק רק כנדרש. 5=זא מסירה הקצאה של זרמי נתונים מדולליס (51768705 28%8 56ז8ק5) ומשאירה רק נתוניס לא מדולליס (56ז508-חסא), להם יש הקצאת מקוס. כאשר תוכנה ניגשת לקובצ מדולל, מערכת הקבצים מניבה נתוניס מוקציס כנתוניס אמיתיים ונתוניס לא מוקציס כאפסים. ניתן להגדיר מאפיין מערכת קבציס מבוקרת-משתמש לניצול פעולת קוב מדולל במערכת 5=דא. בעוד מאפיין קובצ מדולל מוגדר, מערכת הקבציס יכולה להסיר הקצאה מנתונים ממקוס כלשהו בקובצ, וכאשר יישוס קורא, להניב נתוני אפס לפי טווח במקוס לאחסן ולענות עס הנתוניס עצמס. 871 של מערכות קבצים מאפשרות לקובץ להיות מועתק או מגובה כסיביות אמיתיות וכ- 865ַח₪8 5068 508156. התוצאה הסופית היא אחסון וגישה יעילים למערכת הקבצים. קובצ מדולל כולל מאפיין הגורס לתת-מערכת הקלט/פלט לפענח את נתוני הקוב בהתבסס על טווחיס מוקצים. כל נתון משמעותי או נתון שאינו-אפס מוקצה, בעוד שכל נתון חסר משמעות (מחרוזות נתוניס ארוכות המורכבות מאפסים) פשוט אינו מוקצה. בעת שקוב מדולל נקרא, נתונים מוקצים מוחזרים (נענים) כמאוחסנים, ואילו נתוניס שאינס מוקצים, מוחזרים (נענים), כברירת מחדל, כאפסים בהתאם לדרישות בטיחות של תקן 62. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) | 179 שימוש ב-חסוש23ו!ו0% 16 52356 5 א כוללת תמיכה מלאה בקבצי 56ז8ק5 דחוסים ופרוסים. הקצאת דיסק נדרשת עבור טווחיס מוגדריס בלבד. 5]זא מטפלת במטלות קריאה של קבצי 6פז8ס5 על ידי מענה של נתוניס מוקציס ונתוני 56ז8ק5 המוגדרים על ידי טווחי מיפוי קבצים. ניתן לקרוא קוב 56ז509 כנתוניס מוקצים ונתוני טווח ללא צורך באחזור כל ערכת הנתוניס. דבר זה רצוי עבור יישומיס הרוציס לטפל בקבצי 6פז8ק5 באופןו יעיל במהלך עבודתס. ברירת המחדל של 5 זא היא מענה באמצעות ערכת הנתוניס כולה. לזרמי נתוניס עס ערכת מאפייני 5=זא מדוללים יש שתי הגדרות הקצאה. הראשונה היא הווירטואלית בשס 609% 411063%661, המעוגלת עד לגבול אשכול גדול או שווה בגודלו לוּרס. השנייה מכונה 601.600%₪+0%8141!063%ד, המייצגת את אשכולות הדיסק עצמס המוקצים לזרם. 600% |68060סו!|ה|וטס תהיה תמיד קטנה או שווה ל-ה0%ח6 68%601סו]. דוגמה לשימוש בקבציס מדוללים הוא יישוס מדעי הדורש שטח אחסון של 118 עבור נתוניס המשמשיס במטריצה (אושגּ)א). המידע המשמעותי במטריצה יכול להיות 1%8 בלבד. בעזרת ערכת מאפייני קובץ מדולל, מערכת הקבצים יכולה להסיר מההקצאה מכל מקוס בקוב ולהפיק אפס נתונים ליישומיס הקוראים את הקובצ לפי טווח, במקוס לאחסן ולענות עס הנתוניס עצמס. התוצאה היא שדרישות גישה לקובצ מסופקות עס הסיביות הנכונות ושטח הדיסק מנוהל ביעילות. 1קה של מערכות קבציס מאפשרות העתקה או גיבוי הקוב כסיביות אמיתיות וטווחי ורימה של 6פז508. התוצאה הסופית היא יעילות באחסון וגישה למערכת הקבצים. 5זסו והז 00[66% 206 שהוא6בּוד אהו 0 אפשססחו) מספקת שירות המאפשר ליישומי לקוחות לעקוב אחר מקורות קישוריס שהועברו מהמערך המקומי או בתחוס. לקוחות המצטרפים כמנוייס לשירות מעקב הקישורים יכוליס לשמור על שלמות ההפניות שלהם, כיון שהאובייקטיס המופניס ניתניס להעברה באופן שקוף. פַחוא36זד 11% (מעקב קישורים) שומר מוהה אובייקט קובצ כחלק מנתוני המעקב שלו. תכונה זו מאפשרת לקיצורי דרך לאתר את הנתיב הנכון של תיקיה או קוב לאחר שהועברה. שירות מעקב הקישוריס המבוזר שומר על קישורי קבציס אס קוב מקור הקישור הועבר מ-6חטוסט 5.0 חסופזפע 5 דא ל-6חטוס אחר מאותה גירסה באותו חוחסס. קשרי קבציס נשמריס גס אס שס המחשב ששומר את מקור הקישור משתנה, או אס שיתופי הרשת במחשב מקור הקישור משתנה, או ה-שוחטוסצ השומר את קוב מקור הקישור מועבר למחשב אחר באותו חוהוחסס. 0 507/60 2000 5אוססחו/ והח'וטסל סַחַהב673 [הּחזטס2 6פַחח6 (יומן שינוייס) הוא ורס 56ז8ס5 היוצר יומן עקבי, למעקב אחר נתוני קובץ המתייחסים לתוספות, מחיקות, ושינוייס עבור כל 6וחטוסט 5=זא. דבר וה יעיל ליישומים הדורשים לדעת מה אירע ב-6וחטוסט מסויים. אינדקסים של מערכות קבצים, מנהלי שכפול, אחסון מרוחק ויישומי גיבוי מצטברים ((07606088ח1), הס מקצת מהדוגמאות ליישומים שיכולים ליהנות מיומן השינויים. עס יומן השינויים, רק קטע פעיל קטן של הקובצ משתמש בהקצאת דיסק. הטוות הפעיל מתחיל בהיסט 0 בזרס ונע קדימה בתוך הקובף. זסטוחטא 56006006 סטףוחשט (אפ, מספר סדרתי ייחודי) של רשומה מסוימת מייצג את ההיסט הוירטואלי שלה בורס. ככל שהטוותח הפעיל נע קדימה בזרס, רשומות קודמות מוסרות מההקצאה והופכות בלתי זמינות. ניתן לכוון את גודל הטווח הפעיל בקובצ מדולל. יומן השינויים יעיל בהרבה מחותמות זמן או ציוני קבציס למעקב שינוייס בשטח שס נתון. מנהל המערכת :כול לעיין בשינוייס שנעשו ב-65חט|ס/ ללא מעבר על טוותי שמות. מודעות [בּחיוטסנ ספַהב6703 יומן השינוייס לא ישפיע על יישוס אחסון אלא אס היישוס עושה בו שימוש מוגדר. יומןו השינוייס פועל בשטח חופחסס. הוא מבוסס על זרס נתוני %ז8ק5 המאפשר הסרה מהקצאה מקדמת הקובצ. אי לכך, ניתן להסיר רישומי שינוייס וכל יישוס התלוי ברישומיס אלה, חייב להיות ערוך לטפל באירוע זה. יומן השינוייס רושס נתוניס לפי סחטוס/. הוא ישיס רק עבור פסוחטוסצ 5 דא . זוחט א 5606766 סטףוחט יומן 058 (והּחזטס? זספוחטא 66ח56006 6טסוחש) מספק יומן עקבי של כל השינוייס שנעשו לקבציםס ב-6חטוס/. יישומיס יכוליס להיוועצ ביומן 05% לקבלת נתוניס על שינוייס שנעשו לקבוצת קבצים. יומן אפ יעיל יותר מבדיקת חותמות זמן או רישוס של ציוני קבציס. כאשר משתמש, ז507800!וחוו0ה, או זס||סזח0ס6 הואוחסם אחר מעדכן אובייקט ספריית רשת, משייך בקר אובייקט ספריית הרשת מספר 5%!! לשינוי. כל ₪6 שומר על אפ של עצמו ומיישם כל אחד בצורה סדרתית לכל שינוי ספריית הרשת שנעשה בספריית הרשת שלו. בנוסף, כל ₪6 שומר טבלאות 05% שקיבל מכל ה-065 שב-חווחסס. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסטחו/צ 11 כאשר 06 כותב את השינוי בספריית הרשת, הוא כותב גס את ה-א05 של השינוי עס התכונה. זו היא פעולה אוטומטית (הליך הפועל כהליך אחיד בלתי ניתן לחלוקה), כך שכאשר ה-6 כותב את שינוי התכונה ואת ה-05% של השינוי, או שהוא יצליח לחלוטין או שייכשל לחלוטין. תמיכה ב-60 ו-פצפ 0 פוססחו/) תומכת בהתקני אחסון 6055, זסט ו-פצס. מערכת קבצים לתקליטור - 6575 0 אפוססחו/ ממשיכה לספק תמיכת קריאה-בלבד עבור 6055 (6!₪ וסמ-65 וח506ץ5), שהיא תואמת תקן 9660 150. כמו כן, 2000 פווססחו תומכת גס בשמות קבציס הערוכיס לפי תקן 2 |166 9660 150. בעת יצירת תקליטור שישמש במערכת הפעלה 2000 פווספחו/, הקפד על התקניס הבאיס: > כל שמות התיקיות והקבציס חייבים להיות בני פחות מ- 32 תוויס. > עצ התיקיות אינו יכול להכיל יותר משמונה רמות מתחת לשורש. > אין חובה להשתמש בסיומות קבצים. הערה 6055 אינו תומך בשמות קבצים באותיות קטנות. כאשר נעשה ניסיון לגשת לשם קובץ או ספריה על תקליטור על ידי כתיבה באות קטנה, תתקבל הודעת שגיאה טס זסא 6וו= (הקובץ לא נמצא). "סש הזוס 215% וב53וסעוחנו) מערכת קבצים =ס0, שהיא חדשה עבור 2000 פווסטחו/, היא מערכת קבציס שתוכננה לתעבורת נתונים על פצפ ותקליטורים. הייעוד העיקרי של =ס0 הוא תמיכה במדיה של ואסח-פ/פס. +פט היא מערכת קבצים מבוססת-תקן התואמת לתקן 13346 150. 2 507/60 2000 5אוססחו/ הטבלה להלן מפרטת את המגבלות והדרישות של מפרט =פש: גודל סקטור לוגי/פיסי הגודל הלוגי והפיסי עבור סוחטוס/ נתון יהיה זהה. גודל בלוק לוגי הגודל הלוגי של בלוק עבור 6וחטוסט |בּסופָס! יותאם לגודל הלוגי של סקטור ה-6חטוס/. 68ו5ץח? 56% 6וחטוס/ | הגודל הפיסי של כל המדיה באותה ערכת פ6חטוסט יהיה 6 5660 | בעל גודל סקטור פיסי זהה. עס =ס0, תמיכה ב-6חטוסעטוטוא היא אופציונלית. תמיכה במדיה מוגבלת ל-006/ש₪6 (כתיבה חוזרת), פטס (דריסה), ו-שְח18] ₪680 ,6סה0 6סהע (אמסצו, כתיבה חד-פעמית, קריאה רב-פעמית). 2000 פווססחו/ מספקת תמיכה מקומית לקריאה בלבד עבור =פש. יכולות שכתוב, כתיבה חוזרת ו-אאסצ מסופקות על ידי יישומי צד שלישי בלבד. תמיכה ב-פצפ אחד מהתקני האחסון החדשים הנתמכים על ידי 2000 פוסטחוצ הוא סעפ. ל-סשס יש קיבול של כמעט פי 20 מתקליטור רגיל, כך שמשתמש יכול לאחסן מספר מצגות וידיאו עבור מצגת לקוח ועדיין יישאר לו מקוס לחומר נוסף. התמיכה ב-פ/כ על ידי 1670504 אינה מוגבלת למנהל התקן לתמיכה בכונני ומסח-פצפ בלבד. כיוןו ש-פעפ כולל טווח רחב ביותר של שימושים וטכנולוגיות, יש לראות את ₪0 בהקשר של המחשב כולו. דיסקים של פצפ והתקנים מהוויס מדיית אחסון כלכלית עבור קבצי נתוניס גדולים. בעתיד, פצפ יכלול גם אמצעי כתיבה ובכך יאפשר טווח אפשרויות רחב יותר. הערה הספריה אזסאס6א זסקס!6ש6ם חססטוס5 אספסזסווא (אספ5) זמינה עתה על תקליטור סצס. ברוב המחשביס הכולליס תמיכת סש של 6705066וו, יתפקד פ/פ כאמצעי אחסון, ואס מותקנת גס חומרת פענוח כנדרש, היא תתמוך באחזור והשמעת פצםש מלא. חלק מהרכיביס ישתנו בהתבסס על התקדמות טכנולוגית של חומרה אחרת, כגון כניסתה של טכנולוגיית 67( - 801 67800165 ₪606!678%60, או שיפורים באפיק ז[ס6ס. הרכיביס היחידים שיהיו קיימיס תמיד הס מנהלי התקן תקליטור פצפ, מערכת קבציס פש, |006ו זסטוזם פאוססחוש (וזס/) ו- זסזהסוטבּא/זסווק5 סצפ. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) - 183 מנהל התקן בעל סיווג תקליטור פצפ (וסצוום 61355 ואזסמא-פצפ) לתקליטורי פס יש ערכת פקודות בעלת תקן מוגדר. תמיכה בערכת פקודות זו מסופקת ב-98 פאוסשחו/ על ידי מנהל התקן מעודכן בסיווג (0!855) תקליטוריס. ב-2000 פאוס0חו) התמיכה מסופקת על ידי מנהל התקנים חדש - אסם-פשס אפוו. מנהל ההתקן של 2000 פאוססחו/ מספק יכולת קריאה של סקטוריס של נתונים מכונן תקליטור פצפ. תמיכה ב-"ס0 מסופקת לאבטחת תמיכה לדיסקים פ/פ, שפורמטו בשיטת =סט. 0 פוסחו/ תספק מערכות קבצים ניתנות להתקנה מסוג = הדומים ל-4116= ו-32דת. הגנת זכויות העתקה טהצווץקס6) הגנת זכויות העתקה ב-פ/ס מסופקת על ידי הצפנת סקטוריס חשוביס על הדיסק ואז פענוח סקטוריםס אלה לפני קריאתם. ‏ 670506 תספק מפענחים מבוססי תוכנה וחומרה על ידי שימוש בערכת תוכנה, שתאפשר אימות בין מפענחיס לכוננים של תקליטורי סוס במחשב. חלוקה לאזורים כחלק מתוכנית הגנת זכויות העתקה עבור סשפ, הוקמו ששה אזורים עולמיים על ידי איגוד ה-פ/ס. ניתן לאחזר מידע מתקליטורי פעפ בחלק או בכל האזוריס, בהתאס לקוד אזורי שהוגדר על ידי מפיקי תוכן עבור ס/פ. 670504 תספק תוכנה שתגיב לקודים אזוריים, כפי שיידרש על ידי איגוד פצס וכחלק מרשיונות הפענוח. מבנה 5-] דא חלק זה דן ברכיביס העיקריים של מבנה 5 דא : מבנה פסוחטוסצ 5 זא, סקטור האתחול של 2000 פאוססחו/, | טבלת קבציס עיקרית !סד 6!ן= זס18950) | ו-008%8ז6 של 0 אפאוסטחו!, ומאפייני קבציס של 5 דא. מבנה 5ש6וחטוס/ 5 דא 5 דא משתמש ב-5ז500ט!6 (אשכולות) (הידועים גם כיחידות הקצאה) הבנויים מסקטור אחד או יותר כיחידה הבסיסית של הקצאת שטח דיסק. אולם, גודל ברירת המחדל של האשכול תלוי בגודל המחיצה. בתוסף התוכנה זַחסְחחסְסְהּח118 15%ם, המשתמש יכול להגדיר גודל אשכול של עד 488 (4096 בתיסם). אם נעשה שימוש בתוכנת 6%6.זהחזס= דרך מנחה הפקודה לצורך פרמוט שוחטוסט 5= דא, המשתמש יכול להגדיר אשכול באחד הגדליס המופיעיס בטבלה להלן. 4 507/60 2000 5אוססחו/ אזהרה דחיסת 5;דא אינה נתמכת עבור אשכולות הגדולים מ- 68א4. גדלי האשכולות בטבלה זו הס המלצה בלבד. ניתן לשנות את הגדלים, אס נדרש. אולס, שינוי מימדי אשכול דורש פרמוט מחדש של המחיצות. סקטור האתחול של 2000 פשסוחו/ש הנתון הראשון המופיע ב-65חט|ס/ 5דא הוא סקטור האתחול. סקטור האתחול מתחיל בסקטור 0 ואורכו יכול להגיע עד 16 סקטורים. הוא מורכב משני מבנים: *> בלוק פרמטר ה-8105, הכולל נתוניס אודות מבנה ה-6חטוס ומבנה מערכת הקבציס. > קוד המתאר כיצד לאתר ולטעון את קבצי האתחול עבור מערכת ההפעלה הנטענת. עבור 2000 פאוססחו/ במחשביס מבוססי מעבד 86א, קוד זה טוען את הקוב ז6א. ו ו-ּז303ז6ו] של 2000 פ5צצסשחו/ש כאשר 6חטוסט מפורמט 5=דא, טבלת 6!טפד 6|= ז5)6בוא (ד:א, טבלת קוב אב) ו-100808%8!] נוצריס. 5 דא משתמשת ברישומי :וא להגדרת הקבצים שמתייחסים אליהם. כל נתוני הקוב, כולל גודלו, חותמות זמן ותאריך, הרשאות ותכולת נתונים מאוחסניס או ברשומות דחוא או בשטח חיצוני ל-זחו] אך מתואר על ידי רישומ: דח!וא. 5 א יוצרת רשומת קוב עבור כל קובצ, ורשומת ספריה עבור כל ספריה הנוצרת ב- 6וחט!סט 5 דא. זחוא כולל קובצ רשומה נפרד עבור ₪1 עצמו. רשומות קבציס פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) | 185 ותיקיות אלו מאוחסנות ב-זחו!. 5]דא מקצה שטח עבור כל רשומת ז₪, בהתבסס על גודל אשכול הקוב>. מאפייני הקובצ נכתביס לשטת המוקצה ב-ד₪א. פרט למאפייני הקוב, כל רשומת קוב מכילה נתוניס על מיקוס רשומת הקוב ב-דחוו. בדרך כלל, לכל קובצ יש רשומת קובצ אחת. אולס, אס לקובצ יש מספר רב של מאפייניס או שהוא מתפצל לחלקיס רביסם (60זח806ז), הוא עלול להידרש ליותר מרשומת קוב אחת. במקרה כזה, הרשומה הראשונה של הקוב (רשומת הבסיס של הקובצ) מאחסנת את מיקוס שאר רשומות הקוב הנדרשיסם על ידי הקובצ. קבציס וספריות קטנות (1,500 בתיס או פחות) נכלליס בשלמותס ברשומת זו של הקוב. 8 הס הקבציס המשמשים את 5= זא ליישוס מבנה הקבציס. 5=]זא שומרת את 6 הרשומות הראשונות של דשא עבור 160808%8א (1%18 בקירוב). הרשומות הנותרות של דחוא מכיליס את רשומות הקבציס והספריות עבור כל קוב וספריה במחיצה. אס רשומת 1 נהרסת, קוראת 5"זא את הרשומה השנייה, לאיתור קוב השיקוף של דחוא. מיקומי קטע הנתוניס עבור 9466 ו- זזו% נרשמיס בסקטור האתחול. העתק של סקטור האתחול נמצא בקצה המחיצה. מאפייני קבצים של 5-דא כל סקטור מוקצה במחיצת 5=דא שייך לקוב>. אפילו 16180888 של מערכת הקבציס היא חלק מקובצ. 5=]זא רואה כל קוב (או תיקיה) כערכת מאפייני קובצ. רכיבים כמו שס הקובצ, נתוני האבטחה שלו ואף נתוניו, הס כולס מאפייני קוב. קוד סוג המאפיין, ואפשרי גם שס המאפיין, מזהים כל מאפיין. כאשר ניתן להכיל את מאפייני הקובץ ברשומת קובצ זו עבור קובצ זה, הס נקראיס 4119065 1ח₪651/66 (מאפיינים מאוכלסים). נתוני שס הקובצ וחתימת הזמן הם תמיד מאפיינים מאוכלסים. כאשר המידע של קוב גדול מדי להיכלל בקובצ רשומת זחו₪, חלק ממאפייני הקובץ אינס מאוכלסים. למאפיינים לא מאוכלסים מוקצה אשכול אחד או יותר של שטח דיסק במקוס אחר ב-6וחטוס/. 5=]דא יוצרת מאפיין של רשימת מאפייניס לציון מיקוס של כל רשומות המאפייניס. 6 507/60 2000 5אוססחו/ יישום 5-]דא בעת יישום 5חזא, יש לקחת בחשבון מספר גורמים: שדרוג ל-2000 פווסטחו\, אתחול-מרובה (סספטוטוז) של 2000 פאוססחו\, ונושאי תאימות 5דא. שדרוג ל- 2000 5עוסשחאו/ש שדרוג מ- ₪1 5אוס6חו/ ל-2000 פאוסחו/ (כאשר לא נדרש אתחול כפול) יוצר תוצאות כדלקמן: %> כל ה-65ט!0ס/ שפורמטו בעבר עס גירסה קודמת של 5=דא, ישודרגו ל-5=דא גירסה 5.0. > כל סוחט|סט (0001/575%6 שפורמט עס 4116 יוסב ל-5= זא גירסה 5.0. > כל סוחט|ס שפורמט עס 4116 שאינו סוחטוסט וח5/506/+000 אינו מוסב. חבילת שירות גירסה 4 (524) או מאוחרת יותר עבור 4.0 דא פצוסשחועע כאשר 2000 פוסחו/ מותקנת (לא משדרגת) על מחשב המפעיל 4.0 דא פאוספחו/, כל ה-פסוחטוסש 5=דא, שפורמטו בעבר עס גרסה קודמת של 5=דא, ישודרגו אוטומטית ל-5 ד גירסה 5.0. כדי שמערכת 4.0 דא פאוססחו/ תוכל לגשת לכל ה-פ6וחטוס/ (או אף לאתחל), עלינו להתקין על מערכת 4.0 זא פאוסנחוש את חבילת השירות גירסה 4 (4.0 086% 567/166) או מאוחרת יותר. הסבת ס6וחטוסצ דה: הסבה מ-41= ל-5=זא מתרחשת רק אס המשתמש מאשר אותה. לאחר הפעלת תוכנית ההתקנה 6א%32.6חחו/ במצב ₪606 (מאויש), היא תציג מסך הסבת מערכת קבציס המאפשר למשתמש להסב את מערכת קבצי ז4= הנוכחית למערכת 5 דא. התקנות או שדרוגיס באמצעות 6א32.6חחו/ שביצועס חל במצב 6ַחסֶטְּח/ (לא מאויש, אוטומטס, יסבו או לא יסבו את מערכת הקבציס בהתבסס על הערכים המופיעים בשס ערך של הח506 65| שבקוב התשובות. הסבה תתרחש אוטומטית אס 5 ד = 1!65/5060=, ולא תתרחש אס 6חס|68/64. |=65/56!=. בעת התקנת 567 2000 פשוססחו/ץ), ברירת המחדל של האפשרות להסב = ל-5"]דא תהיה 65+. אם שם ערך ח65/506!= אינו קיים, תוכנית ההתקנה לא תסב את מערכת הקבצים ולא תטפל בה. אס המשתמש מפעיל את תוכנית ההתקנה באמצעות 6א32.6זחחו//, דיסקטים לאתחול, או תקליטור אתחול, מצב טקסט של הליך ההתקנה מאפשר למשתמש לבחור במערכת הקבציס הרצויה. הטבלה להלן סוקרת את נתוני הסבת מערכת הקבצים. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) | 187 תחנת עבודה %6פחחו/ יציג את | כל ה- פסוחטוסצ 5 דא הטעונים 1 דא פטוסטחו/ | עמוד האשף ובו נבחר | ישודרגו למערכת 5 דא גירסה מצב חסטק0 סא (ללא | 5.0. תוצג אזהרה, והמשתמש אופציות). יוכל לבטל את תוכנית ההתקנה או להמשיך ולהתקדם. 5 3.51 דא פאוסבחו/ | 6א32.6סחחו/ יציג את | כל ה-65וחטוסט 5 דא הטעונים (6/06ח08|0ח5%0) | עמוד האשף ובו נבחר | ישודרגו למערכת 5 דא גירסה מצב חסטק0 65ץ (עם | 5.0. תוצג אזהרה, והמשתמש אופציות). יוכל לבטל את תוכנית ההתקנה או להמשיך ולהתקדם. תחנת עבודה 6אחחחו/ יציג את | כל ה-65וחטוסט 5 דא הטעונים 0 דא פטוסטחו/ | עמוד האשף ובו נבחר | ישודרגו למערכת 5 דא גירסה מצב חסטק0 סא (ללא | 5.0. תוצג אזהרה, והמשתמש אופציות). יוכל לבטל את תוכנית ההתקנה או להמשיך ולהתקדם. (גירסה קודמת ל-503) תחנת עבודה 6אחחחו/ יציג את | כל ה-65וחטוסט 5 דא הטעונים 0 ךא פששססחוצ (3ק5) עמוד האשף ובו נבחר | ישודרגו למערכת 5 דא גירסה מצב חסטק0 סא (ללא | 5.0. תוצג אזהרה, והמשתמש אופציות). יוכל לבטל את תוכנית ההתקנה או להמשיך ולהתקדם. תחנת עבודה 6פחחו/ יציג את | כל ה-65וחטוסט 5 דא הטעונים 0 דא פאוסטחו/ | עמוד האשף ובו נבחר | ישודרגו למערכת 5 דא גירסה מצב חסטקס סא (ללא | 5.0. אופציות). (504 או מאוחרת יותר) ]5 4.0 דא פאוססחו/ | 6א632.6חחו/ יציג את | כל ה-65וחטוסט 5 דא הטעונים עמוד האשף ובו נבחר | ישודרגו למערכת 5 דא מצב חסטק0 65צ (עם | המשמשת ב-2000 פאוססחו/. אופציות). תוצג אזהרה, והמשתמש יוכל לבטל את תוכנית ההתקנה או להמשיך ולהתקדם. (גירסה קודמת ל- 503 - 508006 /6) 8 507/60 2000 5אוססחו/ זע 4.0 דא פשוססחו/ | 6א632.6חחו/ יציג את | כל ה-65וחטוסט 5 דא הטעונים עמוד האשף ובו נבחר | ישודרגו למערכת 5 דא גירסה מצב חסטק0 65ץ (עם | 5.0. תוצג אזהרה, והמשתמש אופציות). יוכל לבטל את תוכנית ההתקנה או להמשיך ולהתקדם. (גרסת 503 - 6/50008|06כ) זז 4.0 דא פאוסחו/ | 6א632.6חחו/ יציג את | כל ה-65וחטוסט 5 דא הטעונים עמוד האשף ובו נבחר | ישודרגו למערכת 5 דא גירסה מצב חססק0 65ץצ (עם | 5.0. אופציות). (גירסה 574 או מאוחרת יותר - 6חס|03ח6/5%8כ) 5 פושסשחו/ | לא תבוצע כל הסבה. | לא ישים - לא מתבצעת הסבה מערכת הקבצים תישאר שלמה. 2 95 פשסשחו/ | לא תבוצע כל הסבה. | לא ישים - לא מתבצעת הסבה מערכת הקבצים תישאר שלמה. 8 8שססחו/ | לא תבוצע כל הסבה. | לא ישים - לא מתבצעת הסבה מערכת הקבצים תישאר שלמה. לאחר סיוס התקנה, ניתן להסב מחיצת גת ל-5דא על ידי פקודת +שעח0ס6 מתוך שורת הפקודות : צ/ 5 דא:5= / 6הש/ס/ש +ושעחה60 המילה סוחטוסט תוחלף בשם הכונן, והאפשרות %/ משמעותה: הפקודה תרוצ במצב 6 למשל: // 5 דא:5=/ :6 +וש/חה60 0 פפצסשחוו/ ש חהוצססטוסוטוא יכולת הגישה ל-פשוחט!סטצ 5=דא כאשר המשתמש מיישם 2000 פאוספחוצ פחהטססטטוטוא יחד עס אתחול גרסאות קודמות של זא פווססחו/ץ, תלוי בגרסת. זא פאוספחו/ שבשימוש. אס משתמש מאתחל עם מערכת 504 4.0 דא פוספחוצ, ניתן לקרוא כל סוחטוסט 856 (לא דינמי) המפורמט עס 5 דא גירסה 5.0. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) - 189 אס משתמש מאתחל עס מערכת זא פטוסחו/ הקודמת לגרסת 504 4.0 דא פטוססחושו, לא ניתן יחיה לגשת למחיצות 5זדא. תאימות 5-דא אס משתמש מפעיל מערכת 504 4.0 דא פשססחו/, כל שוחט|סצ 8516 (לא דינמי) המפורמט עס 5זא המשמש ב-2000 פווסטחו/ו, ניתן לקריאה. מנהל התקן 5=דא של 554 4.0 דא פ5אוססחו/, מאפשר למשתמשי 4.0 דא פאוססחוש לטעון פסוחטוסט שפורמטו עס 5.0 5דא. אולס, משתמשלי 4.0 דא פאוססחו\ לא יוכלו לנצל את התכונות החדשות של 5.0 ₪5דא. רק מערכות 2000 פצוסשחו\ ו-4ק5 4.0 דא פאוססחו/ מאפשרות גישה לנתוניס ב-65וחט!0/ 5.0 חסופזפט 5 דא. לפיכך, אס קיימת מערכת הפעלה אחרת במחשב 0 פאוססחו/ פחחססטטוטווא, יש לפרמט את מחיצת המערכת והאתחול של המערכת השונה, בפורמט שאינו 5 דא (כגון 16 1ג= או 32דת). זסצוום וח5%6ץ5 1!6= ₪615.55 מנהל ההתקן 5.55 של 4.0 דא פאוססחו/ מספק תמיכה לטעינת פסוחטוסט ומערכות %ססטווטוי! בסביבה מעורבת של מערכות מסוג דא פאוספחו/). עקב בעיות תאימות אלו, לא מומלצ לבצע אתחול כפול בין 4.0 דא 5שספחו/ ל-2000 פווספחו\. מנהל התקן 5 דא 504 4.0 דא פשספחו/ קייס רק לסייע בהערכה ושדרוג ל-2000 פצוספחו/ץ. 5וט!ס שחהושהטסוא התקנת 2000 פאוסשחו/ משדרגת מחיצות 4.0 5=]זא באופן אוטומטי ל-5=זא גירסה 0. אם מחיצת האתחול של 4.0 זא פוספחו/ היתה בפורמט 5;זא ולא הותקן 0 0866 567/06, לא ניתן יהיה לאתחל את המחשב למערכת 4.0 דא פשוסבחו/. מערכת 504 4.0 דא פווספחו/ יכולה לאתחל ממחיצת 5="זא ולגשת לנתוניס בכל המחיצות בפורמט 5 זא (בדיסק בסיסי), אך אינה יכולה לנצל את התכונות החדשות (כגון הצפנה) של מערכת הקבצים 5.0 5 דאא. 555 00%ם-ובּטופ מנהל ההתקן החדש של מערכת קבציס 5=זא (הנמצא בחבילת שירות גירסה 4.0 ומעלה) מאפשר לבצע אתחול בין מערכות 4.0 דא פשוספחו/ ל-2000 פאוססחו/. לאתחול כפול של 4.0 דא פוספחו/ ו-2000 פווספחו), ‏ יש להתקין את 504 על מערכת 0 דא פשסשחו/). אולס, כיוו שמבנה הנתוניס על הדיסק של 5=זא שונה תחת מערכת ההפעלה 2000 פאוסשחו/, | תוכניות שירות דיסק של 4.0 דא פוסטחווצ ‏ כגון א הסו- אה6ס ד לא יפעלו. תוכניות שירות אלה בודקות את חותמת הגירסה של מערכת ההפעלה לפני ביצוע משימותיהן. 0 507/60 2000 5אוססחו/ לאחר התקנת 2000 פאוסשחו/, על המשתמש להפעיל תוכניות שירות של הדיסק אשר נכתבו למערכת 2000 פווסטחוצ. אף שהתכונות אינן זמינות בעת טעינת ס6וחטוסט 5.0 5]דא תחת 504 4.0 דא פצשספחו, ניתן לבצע את רוב פעולות הכתיבה והקריאה כרגיל אס פעולות אלה אינן נדרשות לתכונות של 5.0 5=דא. כיון שניתן לקרוא ולכתוב קבציס על פסוחט|סט 5.0 5=דא תחת 4.0 דא פאוססחוצ, ייתכן שמערכת 2000 פוססחו/ תצטרך לבצע פעולות ניקוי על ה-שוחטוסצ לאחר שתיטען על 0 דא פשסטחו/. הניקוי מוודא שמבנה נתוני 5.0 5]דא נשמרו אחידים לאחר טעינת 0 דא פאוסבחו/. 935, %>5ו בעת הפעלת 4.0 דא פאוססחו/ אין התייחסות למכסות דיסק של 2000 פאוססחו/ו. המשמעות היא שמשתמשים יכולים להשתמש ביותר שטח דיסק מהמכסה המוגדרת להס ב-2000 פשוסבחו/\. אם משתמשים תחת 4.0 זא פוססחו) חורגיס | מהמכסות שהוקצו להםס ב-2000 פאוססחו/, הרי שבהפעלת 2000 פאוססחו/ תסרב המערכת להקצות למשתמשיס אלה שטח דיסק נוסף. משתמשים יכולים עדיין לכתוב ולקרוא נתוניסם לקבציס קיימים, אך אינס יכוליס להגדיל את הקוב>. אולם, הם יכולים למחוק קבצים ולכווצ קבצים קיימים. התנהגות זו נמשכת עד שהמשתמש יוריד את צריכת שטח הדיסק שלו אל מתחת למכסה שהוקצתה לו. אס הגיע מתחת למכסה שלו, הוא מוחזר להתנהגות מכסות רגילה. הערה זוהי התנהגות רגילה של מכסות כאשר מערכת המכסות מועברת ממצב מעקב או אי-מעקב למצב אכיפה. התנהגות זו תשוב ותופיע כאשר מערכת משודרגת מ-4.0 ד! פשוססחו/ ל-2000 פוסטחו/ו, בה יש סביבת אכיפת מכסות. הצפנה קבציס שהוצפנו (60ז0/ז6ח5) במערכת 2000 פווססחו/, לא ניתן לבצע עליהס שוס פעולה, כולל פתיחה, קריאה, כתיבה, העתקה ומחיקה תחת מערכת 4.0 דא פאוססחו/ש. כיון שלא ניתן לגשת לקבציס מוצפניס תחת 4.0 זא פווספחו/!, אין צורך בפעולות ניקוי תחת 2000 פצוסבחו/. 52356 5 לא ניתן לבצע שוס פעולה, כולל פתיחה, קריאה, כתיבה, העתקה ומחיקה, על קבצי 6 תחת מערכת 4.0 דא פשוספחו/. כיון שלא ניתן לגשת לקבצי 8756ק5 תחת 0 ד פוספחו/, אין צורך בפעולות ניקוי תחת 2000 פצוססחו/ץ. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פצוסטחוצ 11 00[66% 5 יש גישה מלאה לאובייקטיס תחת 4.0 דא פשוסחו/. ניתן לפתוח, לקרוא, לכתוב, להעתיק ולמחוק אובייקטים. אס משתמש מחק קוב עם מזהה אובייקט זיהוי עליו, 0 פוסטחו/ חייבת לסרוק ולנקות את הרישומיס היתומים. |החיוטסנ אפט 0 ד פשס6חו/ מתעלמת מיומן א5. לא מתבצע כל רישוס בעת גישה לקבצים. כיון שכך, לא כל שינוי בקבציס נאגר ביומן 05%. כאשר 2000 פווססחו/ מאתחלת, הפרמטרים של יומן א05 מאופסים כדי לציין שההיסטוריה של היומן אינה שלמה. יישומיס המסתייעיס ביומן 05% צריכיס להגיב בהתאם ליומניס לא שלמים. כל גישה נוספת תחת 2000 פשוססחו/ תירשם, וניתן לסמוך על היומן לאחר טעינת ה-שוחטוסט על ידי 2000 5ווס0חו/. שיס לב שניתן לבצע שאילתת יומן עבור טווחי אפש. 62356 05 לא ניתן לבצע שוס פעולה, כולל פתיחה, קריאה, כתיבה, העתקה ומחיקה, על נקודות 86 תחת מערכת 4.0 דא פוססחו/. כיון שלא ניתן לגשת לנקודות 8608156 תחת 0 ךא פשסטחו/, אין צורך בפעולות ניקוי תחת 2000 פאוססחוצ. סיכום שיעור 0 5=זא תומכת בכל התכונות של מערכת ההפעלה 2000 פווספחוו!, כולל נקודות 86, ₪55 ומכסות דיסקים. 5חזא תומכת גם במערכת קבציסם לתקליטוריס (6055), בפורמט דיסק אוניברסלי (=סט) ובהתקני אחסון של פצפ. 5]זא משתמשת בסקטורים הבנוייס מאשכולות רבים כיחידה הבסיסית של הקצאת שטח דיסק. אולס, עס 5=זא, גודל ברירת המחדל של האשכול תלוי בגודל המחיצה. פריט המידע הראשון הנמצא על מחיצת 5;זא הוא סקטור האתחול. סקטור האתחול מתחיל בסקטור 0 ואורכו יכול להגיע עד סקטור 16. כאשר פחחטוס מפורמט עם 5=דא, נוצריס דחוא ו- 16080868!. כל סקטור מוקצה ב-שוחטוסט 5=]זא שייך לקובצא. אפילו מערכת הקבציס 16080808! היא חלק מקובצ. 5זא רואה כל קובצ (או תיקיה) כערכת מאפייני קובצ. בעת החלת 5=דא, יש לקחת מספר גורמיס בחשבון: שדרוג ל-2000 פצוססחו/ש, סחססססטוטוא ב-2000 פאוססחו/ ונושאי תאימות 5 דא. 2 507/60 2000 5אוססחו/ שיעור 4: אבטחת מערכות קבצים פעולת שיתוף, היא הדרך היחידה לגרוס לכך שתיקיות ותוכנן יהיו ומיניס ברשת. תיקיות משותפות מאפשרות אבטחת משאבים; ניתן להשתמש בהן במחיצות 16זג= ו-1132=, כמו גס במחיצות 5"דא. אך 5]זא תומכת ביותר מתיקיות משותפות בלבד. הרשאות 5"דא משמשות להגדרת המשתמשים והקבוצות שיכוליס לגשת לקבציס ותיקיות, ומה מותר להס לעשות בתוכנם. אולס, הרשאות 5="דא אינן ומינות ב-פסוחט|ס/ שפורמטו עס דת. לאחר שיעור זה, תוכל . לשתף תיקיות ולהקצות הרשאות לשיתופים אלה. = להקצות הרשאות 5דא לקבצים ותיקיות. זמן לימוד משוער: 35 דקות תיקיות משותפות תיקיות משותפות מאפשרות למשתמשיס ברשת גישה למשאבי קבציס. כאשר תיקיה משותפת, משתמשיס יכוליס להתחבר לתיקיה באמצעות הרשת ולגשת לקבציס שבתוכה. אולס, לקבלת גישה לקבצים אלה, נדרש שלמשתמשים יהיו הרשאות מתאימות לגשת לתיקיות המשותפות. הרשאות עבור תיקיות משותפות תיקיה משותפת עשויה להכיל יישומים, נתונים או מידע אישי של משתמשים (הנקראים בשס תיקיות בית). כל סוג נתון עשוי לדרוש הרשאה שונה בתיקיה המשותפת. להרשאות תיקיות משותפות ישנן תכונות המשותפות: > הרשאות עבור תיקיות משותפות חלות על תיקיות, לא על קבציס בודדים. כיון שניתן להחיל הרשאות לתיקיות משותפות רק לתיקיה המשותפת כולה ולא לקבציס בודדיס או תת תיקיות שבתוך התיקיה המשותפת, הרשאות עבור תיקיות משותפות מספקות אבטחה פרטנית פחות מהרשאות 5 דא. > הרשאות תיקיות משותפות אינן מגבילות גישה למשתמשים הניגשים לתיקיה במחשב המקומי שבו התיקיה מאוחסנת, כאשר הם יושבים פיזית מול המחשב. ההרשאות חלות רק על משתמשיס המתחברים לתיקיה דרך הרשת. > הרשאות עבור תיקיות משותפות הן הדרך היחידה לאבטחת משאבי רשת ב-6וחט|סט ד4=. הרשאות 5= דא אינן זמינות ב-פ6וחטוסט דתת. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחוש - 193 > הרשאת ברירת המחדל בתיקיה משותפת היא |סשחסס |ו₪ (שליטה מלאה), והיא מוחלת על קבוצת 6חסץזפעם (כולס) בעת שיתוף הקובצ. תיקיה משותפת מופיעה בסייר פווססחו\ כסמל של יד האוחזת בתיקיה המשותפת (תרשים 4.9). א ₪- בותווסם תרשים 4.9 התיקיה ספסוחשוס6 משותפת בסייר פאוסטחושו. כדי לשלוט בגישת משתמשיס לתיקיות משותפות, עליך להקצות הרשאות לתיקיות המשותפות. הטבלה להלן מפרטת מה ניתן לבצע עס כל הרשאה. ההרשאות מסודרות מהמגבילות ביותר למגבילות פחות. הרשאה תיאור 0 | משתמשים יכולים להציג שמות תיקיות, שמות קבצים, נתוני (קריאה) קבצים ומאפיינים; הם יכולים להפעיל קבצי תוכנות, ולעבור בין התיקיות בתיקיה המשותפת. 6 | משתמשים יכולים ליצור תיקיות, להוסיף קבצים לתיקיות, לשנות (שינוי) מאפייני קבצים, למחוק תיקיות וקבצים, ולבצע פעילות מורשית על ידי הרשאת קריאה. ו|סשחס6 ווַ₪ | משתמשים יכולים לשנות הרשאות קבצים, לקחת בעלות על (שליטה מלאה) קבצים, ולבצע את כל הפעילות המורשית על ידי הרשאת שינוי. ניתן לאפשר (אוסו|4) או למנוע הרשאות (עְח6כ) בתיקיה משותפת למשתמשים בודדיס או קבוצות משתמשים. ככלל, מוטב להקצות הרשאות לקבוצה ולא למשתמשיס בודדיס. עליך למנוע הרשאות (שְח6כ) רק כאשר יש צורך למנוע הרשאה המיושמת בדרך כלל. לדוגמה, ייתכן שיהיה צורך למנוע הרשאה ממשתמש כלשהו השייך לקבוצה שקיבלה הרשאות. אס תמנע הרשאת תיקיה משותפת מהמשתמש, למשתמש לא תהיה הרשאה זו. לדוגמה: שיתפת את תיקיית סְפסוחאוסס והענקת הרשאות שסו|ג מסוג ספַחַ608 לקבוצת משתמשים בשס 0568. משתמש בשם 0561 שייך לקבוצת 5ז056 ולמרות שאינך מעוניין להוציא את המשתמש מהקבוצה, אתה כן מעוניין להגביל אותו להרשאת ₪680 בלבד עבור שיתוף 6אס!חאוססם. במקרה וה עליך להוסיף את חשבון 5671 במפורש לרשימת בעלי ההרשאות עבור שיתוף חסוחאוסכ, להעניק לו הרשאת ₪680 ולמנוע ממנו הרשאת סאַחַ608. 4 507/60 2000 5אוססחו/ החלת הרשאות תיקיה משותפת החלת הרשאות שיתוף לחשבונות משתמשים וקבוצות משפיעה על הגישה לתיקיה משותפת. מניעת הרשאה מקבלת עדיפות על פני הרשאות שאפשרת. הרשאות רבות משתמש יכול להיות חבר במספר קבוצות, שלכל אחת מהן הרשאות שונות המאפשרות רמות שונות של גישה לתיקיה משותפת. כאשר אתה מקצה הרשאה למשתמש לגישה לתיקיה משותפת ומשתמש זה הוא חבר בקבוצה שלה הקצת הרשאה שונה, ההרשאות המעשיות של המשתמש הן שילוב (ס86!טוחט6) ההרשאות האישיות שלו עס אלו של הקבוצה. לדוגמה, אס למשתמש יש הרשאת קריאה והוא חבר בקבוצה שלה הרשאת שינוי, ההרשאה המעשית של המשתמש היא שינוי, הכוללת קריאה. ובאופן כללי, ניתן לומר כי אס יש 'יהתנגשות'יי בין מספר הרשאות תיקיה, ההרשאה הכי פחות מגבילה היא המעשית. מניעה גוברת על הרשאות אחרות מניעה (עְח6כ) מקבלת עדיפות על פני הרשאות אחרות, הניתנות בדרך כלל לחשבונות משתמשיס וקבוצות. אס תמנע הרשאת תיקיה משותפת ממשתמש, למשתמש לא תהיה הרשאה זו, אף אס אפשרת הרשאה זו לקבוצה בה המשתמש חבר. מניעה תמיד יימנצחתיי הרשאה. הרשאות 5-זא הרשאות תיקיה משותפת מספיקות לקבלת נגישות לקבציס ותיקיות ב-6וחט|סט דג= אך אינן הפתרון הטוב ביותר למחיצת 5=זא. במחיצת דה=, משתמשים יכולים לקבל גישה לתיקיה משותפת בה יש להס הרשאות, בנוסף לתוכן התיקיה. הרשאות 5=דא עדיפות, כיון שניתן להגדיר הרשאות על תיקיות וקבציס גם יחד, וכמו כן, הרשאות 5 דא משפיעות באופן מקומי על המשתמש היושב פיסית מול המחשב. אס הוגדרו שיתוף זכויות עבור תיקיה והרשאות 5=דא מוגדרות לתיקיות או קבציס בתיקיה, ההרשאות המגבילות ביותר תהינה ההרשאות המעשיות למשאב. דבר זה מגדיל משמעותית את מורכבות הענקת הרשאות למשאבי הרשת. במידה והרשאת 5"דא והרשאות שיתוף מתנגשות, אז ההרשאה המגבילה ביותר היא המעשית. לדוגמה: הענקת הרשאת שיתוף 608786 לקבוצת 0565 עבור תיקיית שיתוף 6 ווסת, ולתיקיה זו יש הרשאת ₪15 ₪680 בלבד עבור אותה קבוצת משתמשים. ההרשאה המעשית למשתמשים הניגשיס לשיתוף 80ס|חאוספ דרך הרשת, תהיה הרשאת 06 (המגבילה ביותר). העתקה או העברת תיקיות משותפות בעת העתקת תיקיה משותפת, התיקיה המקורית עדייו משותפת, אך ההעתק אינו משותף. בעת העברת תיקיה משותפת, היא אינה משותפת יותר. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווספחו) | 195 הנחיות להרשאות תיקיה משותפת הרשימה הבאה מספקת מספר הנחיות כלליות לניהול תיקיות משותפות והקצאת הרשאות לתיקיה משותפת : > קבע איזה קבוצות צריכות גישה לכל משאב ואת רמת הגישה הנדרשת. תעד את הקבוצות ואת ההרשאות שלהן לכל משאב. +> הקצה הרשאות לקבוצות ולא לחשבונות משתמשים לפישוט ניהול הגישה. > הקצה לכל משאב את ההרשאה המגבילה ביותר שעדיין מאפשרת למשתמשיס לבצע את עבודתם. לדוגמה, אם משתמשים צריכים רק לקרוא מידע מתיקיה, והס לעולס לא ימחקו או יצרו קבציס, הקצה הרשאת ₪680. > ארגן את המשאבים כך שתיקיות עם דרישות אבטחה והות יהיו ממוקמות בתיקיה. לדוגמה, אם משתמשים דורשים הרשאת קריאה עבור מספר תיקיות יישומים, אחסן את תיקיות חיישומיס בתוך אותה תיקיה. עתה שתף תיקיה זו במקוס לשתף כל תיקיית יישוס בנפרד. %> השתמש בשמות שיתוף אינטואיטיביים כדי שמשתמשיס יוכלו להכיר ולאתר משאביס בקלות. השתמש בשמות שיתוף השמישיס בכל מערכות ההפעלה. הערה מערכות 05כ-15!, א3 פאוסטחועץ, ולקוחות ש=/ - 5קטסוחָאזס/ש זס= 5וססחועצ קוראים שמות שיתוף עד לפורמט 8.3. אי לכך, שמות שיתוף ארוכים יותר אינם מומלצים בסביבה מעורבת. 0 פאוספחו/ מספקת שמות שווי-ערך לשמות בפורמט 8.3 תוויס, אך השמות הנוצריס עלולים להיות לא-אינטואיטיביים למשתמשים. לדוגמה, תיקיית 0 פאוססחו/ בשס 28%90856 66ח%8הט060 תופיע כ-0%1ח6000 במחשבי לקוחות המפעילים מערכות הפעלה 5-05, א3 פשוספחו//, ו- פקטסזםאזס/ זס) פאוססחוש. 6 507/60 2000 5אוססחו/ שיתוף תיקיות ניתן לשתף משאבים עס אנשים נוספיסם על ידי שיתוף תיקיות המכילות משאבים אלה. לשיתוף תיקיה עליך להיות חבר בקבוצה מיוחסת אחת או יותר, בהתאם לתפקיד המחשב בו שוכנת התיקיה המשותפת. בעת שיתוף תיקיה תוכל לשלוט על הגישה לתיקיה על ידי הגבלת מספר המשתמשים היכולים לקבל גישה בו-זמנית. ניתן גס לשלוט על גישה לתיקיה ותכולתה על ידי הקצאת הרשאות למשתמשים נבחריס וקבוצות. ברגע שיש לך תיקיה משותפת, על המשתמשיס להתחבר לתיקיה משותפת זו ונדרש שיהיה להםס את ההרשאות המתאימות לקבלת גישה אליה. לאחר ששיתפת תיקיה, ייתכן שתרצה לשנותה. תוכל להפסיק את השיתוף, לשנות את שס השיתוף שלה ולשנות הרשאות משתמשיס וקבוצות לקבלת גישה אליה. דרישות לשיתוף תיקיות במערכת 2000 פווספחו/צ, רק למשתמשים החברים בקבוצות המובנות 80015 150ח1ח0, 5 56/6 (-05075! זסאוסק יש הרשאה לבצע שיתוף תיקיה. איזה קבוצות יכולות לשתף תיקיות על איזה מחשבים! תלוי אס המחשבים שייכיס לקבוצות עבודה או 5חו00703 ובסוג המחשב בו שוכנת התיקיה המשותפת: % ב- חוהוחסכ 2000 פאוספחוע), | יכוליסם| החברים בקבוצות 1578%05ח!ו0₪ (-00678%075 567/87 לשתף תיקיה השוכנת בכל מחשב ב-הו4008. החבריס בקבוצה 0565 ז6שסק, שהיא קטסזס |1086, יכוליס לשתף תיקיות רק ב-ז567/6 6חס|4 0ה98ז5 | או על מחשב המפעיל ‏ את מערכת ההפעלה |008ו01655זק 2000 פאוססחו/ בו מוגדרת הקבוצה. > בקבוצת עבודה של 2000 פאוסטחו/), יכוליס החבריס בקבוצות 80075 50וחווח₪0, (-5ז50() ]סק לשתף תיקיות בשרת העצמאי של ז6ש567 2000 פטוססחו/ או במחשב הפועל תחת מערכת הפעלה |008ו1655סזק 2000 פאוססחו/ בו מוגדרת הקבוצה. > משתמשיס שלהס הוקצתה זכות 00[606 508760 %ה6ח8ז6ק 076806 יכוליס ליצור פז8ח5 (שיתוף) במחשב עבורו הוקצתה וכות זו. הערה אם התיקיה המיועדת לשיתוף שוכנת ב-6וחטוסט 5=דא, למשתמשים צריכה להיות הרשאת 5"דא ברמת קריאה (₪680) לפחות, עבור תיקיה זו. תיקיות ניהול משותפות 0 פשוססחו/ משתפת תיקיות באופן אוטומטי, לצרכי ניהול. שיתופיס אלה הס בעלי סיומת (5). סימן ה-% מסתיר את התיקיה המשותפת ממשתמשים המדפדפים במחשב דרך הרשת. השורש של כל 6חטוס/, תיקיית השורש של מערכת ההפעלה טחחוש), ומיקוס פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו/ | 197 מנהלי ההתקנים של ההדפסה, הן כולן תיקיות אדמיניסטרטיביות משותפות ומוסתרות הניתנות לגישה אדמיניסטרטיבית דרך הרשת. הטבלה להלן מפרטת את המטרות של תיקיות הניהול המשותפות ש-2000 פווססחו/ יוצרת באופן אוטומטי: ,= ,0% ,6% | השורש של כל שוחטוסצ בדיסק הקשיח משותף אוטומטית, ושם וכן הלאה | השיתוף הוא אות הכונן עם סיומת %. בעת התחברות לתיקיה זו, ניתנת ל-זס+15118חו00 גישה לדיסק כולו. ניתן להשתמש בשיתוף הניהולי להתחברות מרחוק למחשב לצורך ביצוע מטלות ניהוליות. 0 פצשססחו/ מקצה הרשאת |0ס₪ח60 |₪1 (שליטה מלאה) לקבוצת 5 הווחטסה. כוננים בעלי מדיה ניידת כגון כונני תקליטורים (65) אינם מקבלים אות שיתוף מוסתרת. תיקיית השורש של מערכת ההפעלה, שהיא כברירת מחדל זחחו/\:6, משותפת כ-%חוחח0. מנהלים יכולים לגשת לתיקיה משותפת זו לניהול 2000 פושססחו/ בלי לדעת באיזו תיקיה היא מותקנת. רק לחברים בקבוצת 5זס8% 50וחוחח0 יש גישה לשיתוף זה. פששססחו/ 0 מקצה הרשאת ו[סשחס60 || לקבוצת 5ז0ז5%378וחורח0. בעת התקנת המדפסת המשותפת הראשונה, התיקיה 5 |00ק5%61325/ץ5 %+0ססוה5%6ץ9%65 משותפת כ- 4טחוזק. תיקיה זו מספקת גישה למנהלי התקנים (פזפצוזכם) של ההדפסה עבור תחנות עבודה. רק לחברים בקבוצת 5ז507800וחווח20, 5זס8%ז6קכ0) זס/זס6, 05 זחוזק יש הרשאת |סשח0ס60 |!₪₪. לקבוצת 6חסץזופצם יש הרשאת ₪680 בלבד. תיקיות משותפות מוסתרות אינן מוגבלות רק לאלה שהמערכת יוצרת באופן אוטומטי. ניתן לשתף תיקיות נוספות ולהוסיף את הסימן 5 לסופו של שס השיתוף. רק משתמשיס היודעיס את שס התיקיה יכוליס לגשת אליה, בתנאי שהוקצתה להס הרשאת הגישה המתאימה. שיתוף תיקיה בעת שיתוף תיקיה ניתן לתת לה שס שיתוף (6וח8 6זְבּח5), להוסיף הערות המתארות את התיקיה ותכולתה, להגביל את מספר המשתמשים שיש להם גישה לתיקיה, להקצות הרשאות למשתמשים שוניס, ולשתף את אותה תיקיה מספר רב של פעמים. לשיתוף תיקיה, לחץ לחיצה ימנית על התיקיה אותה אתה רוצה לשתף, ולחצ 65 מאפייני השיתוף נמצאים בכרטיסיה פַח508 שבתיבת הדו-שיתח של 5 סל (תרשיס 4.10). 8 507/60 2000 5אוססחו/ |<|? זט וה0|חציסף 50006 | 58 368 זגוסץ חס 15615 זסר!וס בהסחחב זסבו] 115 5316 חבס גוס ]| ו 516 >סו!ס ,1061 פוח!) זס! 53 6ופ3ח6 סי .זסאוופה ₪ זו 8 51816 )סח סק 7+ זו וח 6זם50 | 0000000008 אאסחיסג] :6ב 5816 56 הס|חעשסם 6 ו פוח ד וס הפווס!]8 חחווחזואם | + :וחזו| 13561 ו ב 2 [ אוס|ה 6 | וק פו) 300685 19015 אוס זס! פהסופפווחזסק 56% סד .5זסופפותחזטל] אסו!ס ,זזה 6 זסעיס זסטוס! 0 כז 300655 פחון)]0 זם) 5חַתו5010 6זגוטווחסס סד | 99 | 30 6סווס ,10061 53160 וח | עוקק ה | | תרשים 4.10 הכרטיסיה פַחוּזהח5 בתיבת הדו-שיח 65וו6קסזק של התיקיה. הטבלה הבאה מפרטת את האפשרויות בכרטיסיה פַחוזה8ח6 : אפשרות ז וס פוח ד שַזהח5 6% 6 | עליך לבחור אפשרות זו אם אינך רוצה לשתף תיקיה. אם בחרת אפשרות זו, כל שאר האפשרויות מופיעות כבלתי פעילות. פוחד 5876 | עליך לבחור אפשרות זו אם אתה רוצה לשתף תיקיה. בעת בחירת אפשרות זו, כל שאר האפשרויות פעילות. 6וחהּ 6זַ8ח5 | השם שאתו מתחברים משתמשים מאתרים מרוחקים לתיקיה המשותפת. עליך להכניס שם שיתוף (שם זה לא חייב להיות זהה לשם המקורי של התיקיה. למשל, לתיקיה קוראים 6061 | ושם השיתוף הוא |>ססוו). וח 60 | תיאור אופציונלי של שם השיתוף. ההערה מופיעה כתוספת לשם השיתוף כאשר המשתמשים במחשבי לקוח מדפדפים בשרת לאיתור תיקיות משותפות, ומצב הצפייה (שסוצ) מכוון למצב פרטים (פ6%911כ). ניתן להשתמש בהערה זו לצורך זיהוי תכולת תיקיה משותפת. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסבחו) | 199 אפשרות תיאור א !] ז56 | מספר המשתמשים המירבי שיכולים להתחבר לתיקיה משותפת בו-זמנית. אפשרות בסצוסו! וחטחואבו מאפשרת ל-ז68/ז56 2000 פשססחו/ לתמוך במספר התחברויות בלתי מוגבל. אולם מספר 65 466055 %חסו!) (5 681, רשיונות גישה ללקוחות) שרכשת, מגביל את ההתחברויות. ניתן גם לקבוע את מספר המשתמשים באופן ידני על ידי הכנסת מספר. 5 חק | הרשאות התיקיה המשותפת החלות רק כאשר ניגשים לתיקיה דרך הרשת. ברירת המחדל היא שקבוצת 6חסץזסעם מקבלת הרשאת |סשח0ס6 וו עבור כל התיקיות המשותפות החדשות. פָחוח686 | הגדרות המטמון מאפשרות גישת 6חו0-1 לתיקיה המשותפת, כך שלקוח יוכל לעבוד מול התיקיה גם אם הוא אינו מחובר 6חו]-חס לרשת (יעיל בעיקר למחשבי עגינה ומחשבים ניידים). 6זח5 שוס] | האפשרות ליצור שיתוף חדש, בנוסף לשיתוף הישן. 6 6עסוח₪6 | האפשרות להסרת שיתוף נוסף. אפשרות זו מופיעה רק לאחר שתיקיה זו שותפה יותר מפעם אחת. אין אפשרות למחוק שיתוף אדמיניסטרטיבי (כזה שנוצר אוטומטית על ידי המערכת). לאחר ששיתפת תיקיה, השלב הבא הוא הגדרת המשתמשים שלהם תהיה גישה לתיקיה משותפת וו. הגדרה זו נעשית על ידי הקצאת הרשאות שיתוף תיקיה לחשבונות משתמשים נבחרים וקבוצות נבחרות. תוכל להקצות הרשאות על ידי לחיצה על לחצן חסו55!וחז6ק שבכרטיסיה פַחוז8ח5 בתיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק. משם, תוכל לבחור את חשבונות המשתמשים והקבוצות להס ברצונך להקצות הרשאות. שינוי והתאמת תיקיות משותפות ניתן לשנות ולהתאים תיקיות משותפות. לדוגמה, ניתן להפסיק את השיתוף בתיקיה, לשנות את שסם השיתוף, או לשנות הרשאות של תיקיות משותפות. לשינוי והתאמת תיקיה משותפת, פתח את תיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזס עבור תיקיה זו ובחר פַחו8ח5. הטבלה שלהלן מפרטת את השלבים לביצוע שינויים מסוימיס. 0 507/60 2000 5אוססחו/ הפסק לשתף | לחץ על האפשרות ז08!סת פוחד 6ז8ח5 6% סכ (אל תשתף תיקיה זו) תיקיה שנה את שם תחילה, הפסק שיתוף בתיקיה זו על ידי לחיצה על האפשרות השיתוף 8וח ך 6זהח5 0% סכ. לחץ על לחצן שְוכְכָא להחלת השינוי, ואז לחץ על לחצן ז06וס= פוחד פַזהח5 (שתף תיקיה זו). הקלד את שם השיתוף החדש בתיבת הטקסט 6וחפּא 6זְבּח5 ולחץ ץוססה. שנה את לחץ על לחצן 5חסו55ו6ק. בתיבת הדו-שיח פחסו9פוחחוסק, לחץ 00 הרשאות או 6שסוח6. כדי להוסיף חשבון משתמש או קבוצה, לחץ על לחצן השיתוף 60 ובחר בקבוצה או במשתמש בתיבת הדו-ש'ח ,5ז56 56|66% בתיקיה 85 חס 60106675 המופיעה ותן את ההרשאות המתאימות. שתף תיקיה לחץ על לחצן סַזבּח5 צוס! (שיתוף חדש) כדי לשתף תיקיה בשם פעמים רבות | שיתוף נוסף. עשה זאת לצורך חיבור/צירוף כמה תיקיות משותפות לתיקיה אחת, בעודך מאפשר למשתמשים להשתמש באותו 86 508760 שהשתמשו בו לפני שמיזגת את התיקיות. לחץ על לחצן 6זח5 6/סוח6ב כדי להסיר שיתוף נוסף. אפשרות זו מופיעה רק לאחר שהתיקיה שותפה יותר מפעם אחת. הערה אם אתה מפסיק שיתוף תיקיה כאשר משתמשים מחוברים אליה ויש בה קבצים פתוחים, עלולים המשמשים לאבד נתונים. אם תלחץ על לחצן זס0וס- פוחד 6זהח5 %סא סס, ומשתמש כלשהו מחובר לתיקיה זו, 2000 פטוספחוש תציג תיבת דו-שיח המודיעה לך שיש משתמש המחובר עתה לתיקיה זו. 5הסו55ווחו6?) 5- דא הרשאות 5=דא הן קבוצת הרשאות סטנדרטיות המאפשרות (וסו|ג) או מונעות (עְח6) גישה לכל משתמש או קבוצה. הן מאבטחות משאבים על ידי שהן מאפשרות ל-155878%0175ח1ח0 ומשתמשיס לקבוע למי תהיה גישה לקבצים ותיקיות מסוימות, ולהגדיר את סוג הגישה לכל משתמש. אבטחת 5= זא יעילה בין אס ניגשיס לתיקיה או קובץ במחשב מקומי (מולו יושב המשתמש) ובין אס ניגשיס דרך הרשת. דא פעוסשחו/ כוללת את הרשאות 5=זא הסטנדרטיות הבאות: + ה0ו1!55וחז0ק ז0!66= 5 דא (הרשאת 5= זא לתיקיות) - השתמש בהרשאות אלו להבטחת גישה לתיקיות מסוימות ב-65וחט!סע 107860 5 דו. + חה0סו1!55וח67ק 1!6= 5שדא (הרשאת 5חזא לקבציס) - השתמש בהרשאות אלו להבטחת גישה לקבצים מסוימיס ב-68וחט|סע 860 זס? 5= דאז. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פטוסטחו/צ 201 הקצאת הרשאות 5-דא בעת יצירת קבציס ותיקיות חדשים, חוקיס וקדימויות משפיעיס על צורת ההקצאה, המיזוג והירושה של הרשאות. הרשאת שליטה מלאה (וסזשחס6 ווט=) של 5=דא הרשאת |סשחס6 |₪1 מעניקה את כל הרשאות הגישה למשאב. היא מוקצית כברירת המחדל כדלקמן: > כאשר משתמש יוצר קוב או תיקיה, הוא הופך ל-זפחצוס ז0ו6768 (הבעלים והיוצר) ומוענקת לו הרשאת |סשחס6 ווטם. > כאשר פחטוסצ מפורמט 5 דא, הרשאת |סשחסס6 ||₪₪ מוקצית לקבוצת 6חסץזפ/ם שבשורש הכונן. > בעת הסבת מחיצות 4116" או 132 ל-5=דא, הרשאת ו|סשחסס6 |ו₪ מוקצית לקבוצת 6חסץזשם לגבי כל המשאבים ב-ש6וחטוסע זה. ריבוי הרשאות 5-]דא הרשאות לקבציס ותיקיות מוקצות למשתמשים וקבוצות. ניתן להקצות למשתמשים הרשאות רבות: הרשאות המוקצות לחשבון משתמש מסוים והרשאות המוקצות לקבוצות בהן המשתמש חבר. סך ההרשאות המעשיות של משתמש הס שילוב הרשאות 5 זא שהוקצו למשתמש הבודד והרשאות 5"דא שהוקצו לכל הקבוצות אליהן הוא שייך. לדוגמה, אס למשתמש יש הרשאת כתיבה (פוז/צ) לתיקיה והוא גס חבר בקבוצה לה יש הרשאת קריאה (₪680) לאותה תיקיה, יקבל המשתמש גס הרשאת קריאה וגס הרשאת כתיבה לתיקיה זו. הרשאות עבור קבצי 5=זא מקבלות עדיפות על הרשאות עבור תיקיות 5 דא. לדוגמה, אס למשתמש יש הרשאת כתיבה לתיקיה והרשאת 001 (שינוי) לקובץ בתיקיה זו, המשתמש יכול גם לכתוב וגם לשנות קובצ וה. דבר וה נכון גס כאשר למשתמש לא הוקצתה גישה לתיקיה. משתמש תמיד יכול לגשת לקבציס שיש לו הרשאות עבורס, על ידי שימוש במוסכמות שס קובצ/שס מחשב (6א0) או נתיב לפתיחת הקוב ביישוס שלו. לדוגמה, למשתמש אין הרשאות לתיקיה המכילה קובצ שעבורו יש למשתמש הרשאת שינוי (שו00א). המשתמש יכול לפתוח את הקוב מהיישוס המתאים לקובצ על ידי הקלדת שס 6א(! המלא, או הנתיב לקובצ זה. מניעת הרשאה ממשתמש או קבוצה חוסמת הרשאה זו מהמשתמש, אף אס ההרשאה הוקצתה לקבוצה אליה שייך המשתמש. לדוגמה, לקבוצה 6חסץזש/= הוקצתה הרשאה |סשחס6 |ו₪₪ לקובצ אשר עבורו נמנעה ממשתמש הרשאת המחיקה (6!6%כ). המשתמש יוכל לקרוא ולשנות את הקובצ, אך לא יוכל למחוק אותו. 2 507/60 2000 5אוססחו/ הורשת הרשאות קיימיס חוקיס לקדימויות של הרשאות קוב או תיקיה ככל שתרד במורד עצ הספריה, מתיקיית ההורה לתת התיקיות ולקבצים. ברירת המחדל היא, שהרשאות הניתנות לתיקיית ההורה עוברות בירושה ומיושמות בתת התיקיות ובקבציס שבתיקיית ההורה. אבל, ניתן למנוע הורשה (06ח88ופחח1). כאשר הרשאות 5=זא מוקצות או מוחלפות עבור תיקיה, ההרשאות מוקצות לתיקיה עצמה, לכל קובצ או תת תיקיה קיימים, כמו גם עבור כל קובצ או תת תיקיה חדשיס שנוצרו בתיקיה. ניתן למנוע מתיקיה או קוב לקבל בהורשה הרשאות מתיקיית ההורה, והרשאות יכולות להיות מוקצות במפורש רק לתיקיה או קובצ מסוים. כמו כן ניתן לשנות או להעביר הרשאות שהתקבלו בהורשה. הנחיות להקצאת הרשאות 5=דא מנהלים ובעלים של קובץ או תיקיה קובעיס לאיוה משתמשים וקבוצות יש הרשאות לקובץ או תיקיה, ומה סוג ההרשאות. השתמש בהנחיות הבאות בעת הקצאת הרשאות 5דא: > לפישוט הניהול, קב משאבים לתוך תיקיות יישומים, נתונים ותיקיות בית (ץז0ז6ז1 6וחסהז). פעולה זו נותנת את היתרונות הבאים : + הרשאות מוקצות רק לתיקיות, לא לקבציס בודדיס. = הגיבוי פשוט יותר, כיון שבדרך כלל גיבוי קבצי יישומיס נמצא בעדיפות נמוכה יותר. *= כל תיקיות הבית (ץזס6זו 6וחסה) נמצאות במיקוס אחד. תיקיית הבית - תיקיה פרטית של משתמש ברשת בה נשמרים כל הנתונים של המשתמש. בדרך כלל תיקיה זו נמצאת על אחד השרתים. %> השתמש בהרשאות 5"זא לבקרת גישה לקבצים ותיקיות. הקצה את רמת ההרשאה הנמוכה ביותר הנדרשת, למען עבודה תקינה. בכך תמנע אפשרות שמשתמשיסם ישנו או ימחקו מסמכים ויישומיס חשוביסם. > אם ניתן, הקצה הרשאות לקבוצות, ולא לחשבונות משתמשים בודדים. צור קבוצות בהתאס לגישה הנדרשת להס למשאבים, ואז הקצה לקבוצה כולה את ההרשאות המתאימות. הקצה הרשאות לחשבונות משתמשים בודדיסם רק אס נדרש. %> בעת הקצאת הרשאות לתיקיות הבית, רכז את תיקיות הבית ב-6וחט|סע סח נפרד מיישומיס וממערכת ההפעלה, כדי לסייע בגיבוי נתוניס וניהול. %> בעת הקצאת הרשאות לנתוניס פעילים או תיקיות יישומים, הסר את הרשאת |סשחס6 |ו₪ של ברירת המתחדל מקבוצת 6חסץזשעשם. הקצה הרשאות קריאה (0680) וביצוע (66016אם) לקבוצות המשתמשים והמנהלים. בכך ימנעו מחיקה פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פאוסחו) - 203 בשוגג של קבצי יישומיס או פגיעה בהס על ידי משתמשים או וירוסים. ניתן להעניק ל-150780015חוח40₪ ולמשתמשים, האחראים לשדרוג יישומי איתור תקלות, הרשאת |סשחס6 |וט₪, ולאחר סיוס משימתם להחזירס להרשאת קריאה וביצוע. > בעת הקצאת הרשאות לתיקיות נתונים ציבוריות, הקצה הרשאות 400 (הוספה), 0 (קריאה) ו- ₪666086 (ביצוע) לקבוצת המשתמשים, והרשאת |סשחסס |ו₪₪ ליוצר והבעליס של התיקיה. כך ניתנת למשתמשים יכולת למחוק ולשנות רק את הקבציס והתיקיות שהם יצרו, בנוסף ליכולת קריאת מסמכים שנוצרו על ידי אחרים. > ככלל, עדיף שלא להקצות הרשאות, מאשר למנוע הרשאות. מנע (עְח6כ) הרשאות רק כאשר יש צורך חיוני למנוע גישה ייחודית לחשבון משתמש או קבוצה ייחודית. >% עודד וחנך את המשתמשיס להקצות הרשאות לקבצים ותיקיות שהם יוצריס והס בבעלותס. ספק להם הנתיות להקצאת 5;זא הרשאות מתאימות למשאביס שבשליטתס. הגדרת הרשאות 5-]דא בעלי קבציס ותיקיות יכוליסם להקצות הרשאות לחשבונות משתמשים ולקבוצות. גס מנהלים יכוליס להקצות הרשאות למשאביס אלה. כדי להקצות או לשנות הרשאות 5]זזא לקובץ או תיקיה, פתח את תיבת הדו-שיח 65 עבור קוב או תיקיה זו. הרשאות 5]דא מוגדרות בכרטיסיה 5668 של תיבת הדו-שיח ₪65ז6ססזק. בטבלה להלן מפורטות האפשרויות בכרטיסיה /5660%. אפשרות תיאור שחהָ | רשימת חשבונות משתמשים או קבוצות עם הרשאות לקובץ או תיקיה. לחץ על לחצן +חטס66 ז050ו או קְטסזס להקצאה או שינוי הרשאות, או הסרה מהרשימה. 5זסק | ההרשאות שניתן לאפשר לחשבון המשתמש או קבוצה, או למנוע: בחר בתיבת הסימון אוסוו לאפשר הרשאה. בחר בתיבת הסימון שְח6כ למניעת הרשאה. 6 | לחץ על לחצן זה לפתיחת תיבת הדו-שיח ,5675(! 58|66 5 600 זס ,6005 בה תוכל לבחור חשבונות משתמשים וקבוצות, שלהן יש הרשאות לאובייקט, ולהוסיפן לרשימת השמות. 4 507/60 2000 5אוססחו/ אפשרות 06וח₪6 | לחץ על לחצן זה להסרת חשבון משתמש או קבוצה שנבחרו בעבר ואת ההרשאות המשויכות מהקובץ או התיקיה. 6ססווסהח1 צוס!|ה | אפשרות זו מסומנת, כברירת מחדל, בכל האובייקטים החסז-] 005ו155ח6ק | והמשמעות היא שמתקיימת ירושת היררכיה, כך שכל סד אַחסְזְהָק | התת-תיקיות והקבצים מקבלים את ההרשאות שהוקצו 5חך סך סְזְהּחָבּקָסזק | לתיקיית ההורה באופן אוטומטי. | הרשאות שנרכשו מתיקיית הורה מסומנות עם רקע אפור ולא ניתן לבטל אותן, אך ניתן להוסיף הרשאות או מניעות נוספות. כדי לבטל או לשנות הרשאות/ מניעות נרכשות, יש לבטל קודם את אפשרות זו. 0 עה | לחץ על לחצן זה לפתיחת תיבת הדו-שיח |סח60 66655 5 כאן ניתן להגדיר הרשאות גישה מיוחדות, יכולת ביצוע מעקב טוסטה) ובקרת בעלות (זפחש0 ז68%ז0) על קבצים ותיקיות. הקצאת הרשאות גישה מיוחדות ככלל, הרשאות 5=זא הסטנדרטיות מספקות את כל ההרשאות הנדרשות לאבטחת מידע. אולם, יש מקריס בהם ההרשאות הסטנדרטיות אינן מאפשרות את הגישה המיוחדת הנדרשת. ליצירת גישה מיוחדת, השתמש בהרשאות 5=זא מיוחדות. כמו בהרשאות רגילות, הרשאות גישה מיוחדות ניתנות או נמנעות. הערה בעת הקצאת הרשאות גישה מיוחדות לקבוצת משתמשים, ההרשאות מצוינות כ-|506088 (מיוחדות) בתיבת הדו-שיח של 5600085 !₪0 ח60 66655. הרשאות גישה מיוחדות מספקות שליטה מדויקת יותר להקצאת גישה למשאבים. קיימות 13 הרשאות גישה מיוחדות, ששילובן יוצר את הרשאות 5=זא הסטנדרטיות, כגון 66066א₪ 8 ₪680 (קריאה וביצוע), ו0סוא (שינוי), ו- וסאחס6 |ו₪ (שליטה מלאה). לדוגמה, הרשאת הקריאה הסטנדרטית של 5חזא כוללת את הרשאות 0808 ₪680 (קריאת נתוניס), 65טסו307 ₪680 (קריאת מאפיינים) ו- 5טפו3 060ח%6א6 ₪680 (קריאת מאפיינים מורחבים). הקצאת הרשאות גישה מיוחדות לתיקיות וקבציס דורשת שלוש מטלות : > הגדרת הרשאות ממוקדות יותר > העברת בעלות > בחינת גישה פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פאוס0חו) | 205 שינוי הרשאות בעלי תיקיות (זפחאוס 7ז070806), קבציס ומשתמשיסם אחרים בעלי הרשאות |סשחסס וו₪= יכולים להקצות או להחליף הרשאות. ניתן להעניק למנהלי הרשת את היכולת לשנות הרשאות בקובץ או תיקיה, מבלי לתת להס ו|סשחסס |ו₪ על התיקיה או הקובצ. בדרך זו, המנהל יכול להקצות הרשאות אך לא תהיה לו הרשאה למחוק קובצ או תיקיה, או לכתוב אליהס. כדי לתת למנהלי רשת את היכולת לשנות הרשאות, הענק לקבוצת מנהלי הרשת את ההרשאה המיוחדת עבור התיקיה או הקוב ב-005ו155ז67ק 86ח68. אס חבר בקבוצת 5ז0ז501וחוחז0 לוקת בעלות, אז כל קבוצת 5זסז908וחוחזסה הופכת לבעלים, וכל חבר בה יכול לגשת ולשנות את ההרשאות עבור התיקיה או הקובצ. העברת בעלות בנוסף להעברת הרשאות, ניתן גס להעביר בעלות. ישנן מספר דרכיס להעביר בעלות : > הבעליס הנוכתיים יכול להקצות את הרשאת |שחסס ||₪₪ הסטנדרטית או את הרשאת הגישה המיוחדת סוחפזפחאוס 6אד (לקיחת בעלות) למשתמשיסם אחרים, ובכך לאפשר למשתמשיס אלה לקחת בעלות. > ז15078%0ח1הח0ה יכול לקחת בעלות על כל קוב או תיקיה שתחת ניהולו. לדוגמה, אס עובד עזב את החברה, ז0ז1508חוה0₪ה יכול לקחת בעלות על הקוב של אותו עובד ולשנות את ההרשאות, כך שאחרים יוכלו לגשת לקבציס או לתיקיות. > בעת הקצאה לתיקיה או קובץ, הרשאות גישה מיוחדות מוחלות תחילה רק במקומות שהוגדרו בתפריט הנפתח סטחס עוסקה, הנידון ביתר פירוט בהמשך שיעור זה. להעברה או לקיחת בעלות על קוב או תיקיה, בחר בכרטיסיה זפחאוס בתיבת הדו-שיח (₪0ח60 266655. הבעלים הנוכחייס של הקוב או התיקיה מוצג בתיבת הטקסט הח6ז1 וחד +00 ]העשכ %ה6זט6. ניתן לבחור | בעלים חדשיס מהרשימה 0 זסחאוס סְפַחַ8ח6. ניתן גס לבחור בתיבת סימון 07165ז66ז5001 ז זסחאו 601866 65 שח לשינוי הבעלות של כל תת התיקיות והקבציס הכלוליס בתיקיה. הגדרת הרשאות גישה מיוחדות להגדרת הרשאות גישה מיוחדות, גש לתיבת הדו-שיח 065ז6קסזס של קובץ או תיקיה, ולח 060חַ4/0/8 בכרטיסיה /1%זט566. בתיבת הדו-שיח 85חו:560 |סחס6 06655, לת על הכרטיסיה 5חסו55!חז6ק, ולחצ 400 להוספת משתמש חדש או קבוצה, ולשינוי הרשאות הגישה המיוחדות. לת 50/או6ו/ לשינוי זכויות הגישה המיוחדות של משתמש או קבוצה קיימים. מכאן תוכל להגדיר את האפשרויות להגדרת הרשאות גישה מיוחדות. אפשרויות אלה מפורטות בטבלה להלן. 6 507/60 2000 5אוססחו/ אפשרות תיאור 6 | שם חשבון המשתמש או הקבוצה. לבחירת חשבון משתמש או קבוצה שונים, לחץ על לחצן סְפַחַת6. ססחס עוסס | רמת היררכיית התיקיה בה עוברות הרשאות 5=דא המיוחדות בירושה. ברירת המחדל היא ז0!06= 15חך, 5ז500+0!06, 65וו₪. 65 | הרשאות גישה בודדות מיוחדות. להקצאת או למניעת הרשאת גישה מיוחדת בודדת של 5=ד, בחר בתיבת סימון אוסו|ה או צְח6ס בהתאמה. ד שוְמְקָא | תיבת סימון זו זמינה לתיקיות ותת תיקיות. סד פחסו55ווחוסק ז 0 001665 הוחזו/\ 5ז6חוה%חס6 ץוח ז6הוב%ח60 פוחדך תיקיות נמוכות יותר בהיררכיית התיקיות יכולות לרשת הרשאות 5 דא בודדות מעודכנות מתיקיה זו. אפשרות זו אינה זמינה עבור קבצים. לחץ להסרת סימון מתיבה זו למניעת הורשת הרשאות. בחר בתיבת סימון זו ליצור ריבוי הרשאות 5 דא בודדות מעודכנות במורד היררכיית התיקיות . חס 5ח0ו155וח67 656% תיבת סימון זו זמינה רק עבור מחיצות. 0 0[605) 6ווח ווה חססְהּחָהקסזק 6וטְהּח= 6 תת 0 5סו55וחוסק | בחר בתיבת סימון זו כדי שכל ההרשאות עבור קבצים או תיקיות שבמחיצה זו יאופסו להגדרות שהוקצו למחיצה כולה. אפשרות זו גם כוללת את תיבת הסימון 6פ6חד וטס 5 הוחזו/ 75ז6חו%3ח60 ז 30/0 0[66065כ סד פחסו5פווחסק ץוח ז6חו%9חס6 (החל הרשאות אלה על אובייקטים ו/או מכולות במכולה זו בלבד). תיבת דו-שיח זו מוסברת בשורה הקודמת. ממחיצה, ניתן לאפס הרשאות עבור כל התיקיות, תת התיקיות והקבצים. || ז6!68 | מחק את כל ההרשאות שנבחרו ואת רמת ההיררכיה של התיקיות שנבחרו לרשת הרשאות. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פאוסחו) | 207 הטבלה הבאה סוקרת את האפשרויות הזמינות בתפריט הנפתח סשחס שומְסג (החל על): ץוח 65!ו 0ח3 51010075 | תת תיקיות ולקבצים בלבד, אך לא תחול על תיקיה נוכחית (כן תחול על קבצים בתיקיה נוכחית). ץוח0 5ז0וסזפט5 | תת תיקיות בלבד. האפשרות אינה חלה על תיקיה נוכחית וגם לא על קבצים. ץוח0 ₪65 | קבצים בלבד. האפשרות אינה חלה על התיקיה הנוכחית וגם לא על תת תיקיות. הערה כל קובץ או תת תיקיה שיווצרו, לאחר מכן ירשו כברירת מחדל את הרשאות התיקיה. העתקה והעברת קבצים ותיקיות 5 דא מאפשרת העתקה והעברת קבצים ותיקיות. העתקת קבצים ותיקיות להעתקת קבצים ותיקיות בין או בתוך פסוחטוס/ 5= דא, יש להעניק למשתמש הרשאת 83 6ן//65|ן-] 076806 ו-ה6הכ סחס6מק2/ז00ס= 768% עבור תיקיית היעד. המשתמש שמבצע את ההעתקה הופך לבעליו (ופחצו0 ז076800) של הקובצ או התיקיה. בעת העתקת קבציס או תיקיות, הרשאות יעברו בירושה או יאבדו, בהתאסם ליעד ההעתקה של הקוב או התיקיה: > כאשר קוב או תיקיה מועתקים בתוך או בין מחיצות 5]זא, הקוב או התיקיה יורשים את ההרשאות של תיקיית היעד. 8 507/60 2000 5אוססחו/ > כאשר קוב או תיקיה מועתקיסם ל-פ6וחט|סט 14116 או ל-פסוחטוסט 32דחח, הקבציס או התיקיות מאבדיס את הרשאות 5 דא שלהם, כיון ש-65וחטוסט 16 דה= ו-65וחט|סע 32 = אינס תומכיס בהרשאות 5=דךא. העברת קבצים ותיקיות העברת קבציסם ותיקיות בין מחיצות 5]זא מחייב הרשאת 406 לקובצ או תיקיית היעד, והרשאת 26/6066 עבור קובצ או תיקיית המקור. הרשאת 06!66 נדרשת להעברת קובצ או תיקיה, כיון שלאחר שהועברו לתיקיית היעד הקוב או התיקיה נמחקיס מתיקיית המקור. כאשר מזיזיס תיקיה או קובץ למחיצה אחרת, המשתמש שביצע את ההעברה יהפוך ל-ז6חש0 ז68%0ז6 (בעלים יוצר). העברת תיקיות וקבציס בתוך ובין פ65חט|סע 5=דא עשויה להשפיע על ההרשאות המקוריות. הטבלה שלהלן מפרטת את התוצאות של תרחישי העברת קוב או תיקיה. העברת קבצים ותיקיות בתוך אותו הקובץ או התיקיה שומרים על הרשאותיהם סוחט!ס/ש (6חחטו|סט-078ח1) המקוריות. העברת קבצים ותיקיות בין פסוחטוסצ הקובץ או התיקיה יורשים את ההרשאות (6וחטו|סט-ז%6ח1) שהוגדרו בתיקיית היעד. כאשר קבציס ותיקיות מועבריס ל-פ6חט|סט 4116 או ל-פ6חחטוסט 132ה=, הקבציס והתיקיות מאבדיס את הרשאות ה-5ת"זא שלהם, כיון ש-68ט|סע 16ד4= ו-65וחט|סצ 4132= אינן תומכות בהרשאות 5 דא. הערה לאחר שתלמד כיצד ליצור משתמשים וקבוצות בפרקים מאוחרים יותר, תחיל הרשאות שיתוף והרשאות 5=זא למשתמשים ולקבוצות שיצרת. איתור תקלות בהרשאות 5=דא הטבלה הבאה מתארת תקלות הרשאה נפוצות ומספקת פתרונות : משתמש אינו בדוק את ההרשאות שהוקצו לחשבון המשתמש ולקבוצות בהן מקבל גישה המשתמש חבר. אם נמנעה גישה לקובץ או לתיקיה ממשתמש או לקובץ או מקבוצה אליה הוא שייך, למשתמש לא תהיה גישה למשאב. אם לתיקיה. הקובץ או התיקיה הועתקו בתוך מחיצת 5=זוא, או הועתקו או הועברו למחצית 5=דא אחרת, ייתכן שההרשאות השתנו, עקב הורשת הרשאות חדשות מתיקיית היעד. אם הוגדרו זכויות שיתוף וגם הרשאות 5 דא בתיקיה, יחולו ההרשאות המגבילות יותר. פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פאוסחו) | 209 חשבון משתמש מתוסף לקבוצה כדי להקצות למשתמש מסוים גישה לקובץ או תיקיה, אך המשתמש עדיין אינו יכול לגשת לקובץ או לתיקיה. משתמש מוחק קובץ, אף שלמשתמש זה אין הרשאה למחוק קובץ. אסימון גישה (ח6אסד 166655) נוצר בכל פעם שמשתמש מתחבר (חסף10), והוא מאומת על ידי מחשב המפעיל דא פאוסטחו/ או 0 פשוסטחו/ץ. אסימון הגישה מכיל נתונים אודות הקבוצות אליהם שייך המשתמש. כדי לעדכן את אסימון הגישה כך שיכלול גם את הקבוצה החדשה, על המשתמש להתנתק 049040)) ולהתחבר (ח90ףַ0ס1) שנית. הקצה את כל ההרשאות ברמת התיקיה, ולא ברמת הקובץ. למניעת גישה ממשתמשים מסוימים, קבץ קבצים בתיקיה נפרדת ואז הקצה לתיקיה זו גישה מוגבלת. אם בעיה זו בלתי ניתנת למניעה, על תקצה הרשאת |סשחס6 |₪ לתיקיה. במקום זאת, הקצה את כל ההרשאות, כלומר, הרשאות מסוג: שוסו! (שינוי), 6 8 080 (קריאה וביצוע), 6ח%6ח60 זס06וסת 115% (הצגת רשימת תכולת תיקיה), ₪680 (קריאה) ו- ווזש (כתיבה). כך ניתנות כל היכולות של הרשאת |סשחס6 |₪1 עבור התיקיה ותכולתה, פרט לכך שמשתמשים אינם יכולים למחוק קבצים בתוך התיקיה (בעיה זו קיימת רק במערכות התומכות בתת-מערכת אופסק). סיכום שיעור ניתן לשתף תיקיות כך שמשתמשים יוכלו להתחבר לתיקיה דרך הרשת ולקבל גישה לקבציס שבתוכה. אולס, לקבלת גישה לקבצים, נדרש שלמשתמשים יהיו הרשאות גישה לתיקיות המשותפות. הרשאות תיקיה משותפת חלות על התיקיה ולא על קבצים בודדים. כאשר יוצריס שיתוף בתיקיה ניתן לתת לה שס שיתוף, להוסיף הערות לתיאור התיקיה ותכולתה, להגביל את מספר המשתמשים להסם יש גישה לתיקיה, להקצות הרשאות וליצור מספר שיתופים לאותה תיקיה. הרשאות תיקיה משותפת הן הדרך היחידה לאבטחת משאבי הרשת ב-פ6חטוסט דג=. הרשאות 5 דא אינן ומינות במחיצות 41=. הרשאות 5=זא הן קבוצת הרשאות סטנדרטיות המאפשרות או מונעות גישה ממשתמשיסם או מקבוצות. ברירת המחדל היא שהרשאות המוקצות למחיצה ותיקיית ההורה עוברות בירושה, ואינן מיושמות על תת התיקיות והקבציס בתיקיית ההורה. הבעליס של קובץ או תיקיה והמנהל קובעיס לאיוּה משתמש וקבוצה יהיו הרשאות לתיקיה או קוב, ומה מהות ההרשאות. בעליס של קבציס ותיקיות יכוליס להקצות הרשאות לחשבונות משתמשים ולקבוצות. גס מנהליס יכולים להקצות הרשאות למשאביס אלה. 0 507/60 2000 5אוססחו/ שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחזק את שליטתך בנושאים העיקריים שהוצגו בפרק זה. אס אינך מסוגל לענות לשאלה, עייו בשיעור המתאיס ונסה לענות על השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת (. לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זק הססהוזס)חו ץ6א 66זס)חו6ז 0+ 060ח6שח! 316 5הסספסוף פחוצוסווס+ ס6חד 30 חה6550! 6ס8וזכקסוקק3 6+ צוסוע6ז , הספסטוף 8 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 .ג או 0חסקק חן 0הטס? 06 ח68 5חס5סט 6+ 0ם פזסצופחה .ובסה הסספסטף 606 ץש הסר 8 -2 |6008 1/6 ס%חן 06ועו₪ סז +חפעצ טסץ 83%חז סע 015% 08 -10 אוסח 3 |ופזפחו טסצ .1 ?סקס זטסץ 6זה 8%ח/ .5660005 0 56 2000 פאוססחו/צ זטסץ חס 6וטוסט 501260 8 07080 60 פחוץצח 6זה טסץ .2 6 %>015 068%60!!החט חסטסח6 6עבח טסץ 8%ח+ הזוהס6 טס .6סחהוזסווסכ סעסזקחו 0 ]0 68זה חה 6166 -90%ז טסץ הסחצו %טם ,זססטקו 60 זטסץ חו 01565 סצטס חס ,רח6!פסזכן 6+ 15 8%ח/ . הססוזהּק 8 676866 %0 15 הסטקס שץוחס זטסץ ,0156 8 חס 508066 ?7 650|06ז טוסץ ס|טסצש שסח סח טסץ .2000 פשססחו/ 30 98 פטוססחו/ חזוצו זסטקוהס6 זטסץ 00% |008 טסצ .3 0 5507806 08516 וחסז1 ,₪65 6עוחהסזה 0 חחופט שזה טסץ הסוחצו ,1 156 06הזפקט חס 1 א5וכ חס 65| זטסץ 366655 0ל ץש טסץ שח %א6ח 6חד .5507306 6וותהחעץם ?ץח/ .65| 6ח% 680ז 60 6|סהחט 6זה טסץ ,98 פשססחו/ש סח/ ?5 דא השוא 360 זז 15 הסססזהק 3 הסחצו הסופפוח סכ 0613016 606 15 %הח/ .4 ?סע 6ח? 50 860655 85 וחוצו קטסזף 3 +0 זססוחסוח 3 3150 15 0ח3 100067 3 זסז הסו5פוו סק 6סו/ 85 ספ 3 16 .5 0 5ה0ו55!ווחז6כק 6176606 5' ₪507 6 6זה %החצו ,7ז10|06 06 זסז הסופפווחזסכ ₪680 ?107 סו חח 5! 6 6 הסחע 116 8 סז 35510060 6זה +8ז 5ח0ו55!וחזסכ 0+ פהסקסבּח 6הח/ .6 5חסקח +%הח/ ? הססווהק 5 ד 586 6 חס ז0!00 זס רסחה 0+ ז10|06 6חס חסזז ?חחח זה 5 דא זס רסחה חס ז0|06+ 8 0+ ס6טסוח 15 ₪1!6 6ח+ הסחעו תפז האס 3510 60 00 טסץ 5% זהחצו , ץחהקו 60 6+ 6865! 66ץס|קוח6 חהב ו .7 ?7 30 60 5ז10|06 30 ₪165 סח זס פוח 5 חס 6זהה5 טסץ 8%ה+ 5ז10|06 0חה 65| 566076 0ם עהצו 0650 6+ 5 %6הת/ .8 ?סז פרק 4: מערכת הקבצים של 2000 פווסטחוצ 221 1. התקנת דיסק 1068 חדש ואתה רוצה לחלק אותו לחמישה קטעים בני 268 כל אחד. מה האפשרויות העומדות בפניך: 2 אתה מנסה ליצור 6וחטוסש 51060 בשרת 567/68 2000 פוספחוצ שלך, לשיפור ביצועים. אתה מוודא שיש לך די שטח בלתי מוקצה בשני דיסקיס במחשב שלך, אך כאשר אתה לוח לחיצה ימנית על שטח בלתי מוקצה בדיסק, האפשרות היחידה המוצגת היא יצירת מחיצה (חסטוזזהּק). מה הבעיה וכיצד תפתור אותה? 3 אתה מבצע אתחול כפול במחשב שלך, עם 98 פווססחו/ ו-2000 פאוססחוצ. אתה משדרג את דיסק 1, המשמש לאחסון קבצי ארכיב, מתצורת אחסון בסיסי לאחסון דינמי. בפעס הבאה שתנסה לגשת לקבציס שלך בדיסק 1 מ-98 פאוססחו/ו, אינך יכול לקרוא קבציס אלה. מדועז 4. מהן הרשאות ברירת המחדל כאשר מחיצה מפורמטת עס 5=זא! למי יש גישה ל-6וחט|ס/? 5 אם למשתמש יש הרשאת כתיבה לתיקיה, והוא גם חבר בקבוצה עם הרשאת קריאה לתיקיה זו, מה הן ההרשאות המעשיות של משתמש זה בתיקיה זוז 6. מה קורה להרשאות המוקצות לקוב> כאשר הוא מועבר מתיקיה אחת לשנייה באותה מחיצת 5"זא! מה קורה כאשר הקוב מועבר לתיקיה הנמצאת על מחיצת 5דא אחרת? 7 אס עובד עזב את החברה, מה עליך לעשות להעברת הבעלות על הקבציס או התיקיות שלו לעובד אחרז 8 מהי הדרך הטובה ביותר לאבטח קבציס ותיקיות משותפים במחיצות 5זדאז 2 507/60 2000 5אוססחו/ פרק 5 מערכות קבצים מתקדמות שיעור 1 ₪5 575%6 6!!ו= 60שטטוולפוס (15ם, מערכות קבצים מבוזרות) 212 שיעור 2 6סוצז50 הסושב3ּס6ו!ק₪6 ס6וו= (₪5?], שירות שכפול קבצים) 22 שאלות סיכום 23 אודות פרק זה פרק זה מציג בפניך את הנושאיס מערכת קבצים מבוזרת (26 - ₪6 60סטטהפוס הח5/506) ושירות שכפול קבצים (₪5" - 567/06 הססהסו!ק₪6 6ות). ₪6 מאפשרת למנהלי מערכות להקל על גישה וניהול של משתמשים המבוזרים פיסית על פני הרשת. באמצעות 06 קבציס המפוזריס על פני מספר רב של שרתים ייראו למשתמשים כאילו הס שוכנים בנקודה אחת ברשת. משתמשים אינס צריכים לדעת ולצייו את המיקוס הפיסי האמיתי של קבציס כדי לגשת אליהם. 5% משתמשת ב-8₪5= לסינכרון אוטומטי של תוכן בין עותקים משוייכים. תוסף התוכנה 5867/0665 300 51065 ץזס66זו 4606 60508 | משתמש ב-8₪5" לשכפול הטופולוגיה וקטלוג הנתוניס הגלובלי (68%9/00 |6!058) על פני בקרי תחומים (חופוחסם 5 לפני שתתחיל לביצוע השיעוריס בפרק זה נדרש: %> השלמת כל התרגיליס הקודמים כך ששני המחשבים פועליסם תחת מערכות הפעלה ז567/6 2000 פאוססחו/ ומוגדרים כמפורט בתרגילים. פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 223 שיעור 1 : 5 6]!ו-] ה60תטטווזפו - 15 5 (5/560 6!-] 60סטוטוזפוכ) עבור ז6/ז56 2000 פאוססחוש מספקת למשתמשים גישה נוחה לתיקיות משותפות המפוזרות ברשת כולה. תיקיית 6 משותפת אחת משמשת כנקודת גישה מרכזית לתיקיות משותפות אחרות ברשת. לאחר שיעור זה, תוכל = להגדיר ₪00% 065 6חס|0-4ח508. = להגדיר קישור אחו] 6ס. = להגדיר ₪006 66 חוהוחסס. זמן לימוד משוער: 35 דקות מבוא ל-%5פ 6 היא מערכת קבצים היררכית לוגית בודדת. היא מארגנת תיקיות משותפות במחשביס שוניס ברשת כדי ליצור מבנה עצ לוגי עבור משאבי מערכות קבצים. תרשיס 1 מתאר כיצד 85 יכולה לארגן משאביס השוכניס ברכיביס שוניס של הרשת. 6זח 8 1 . ,. וטס --= וטס ווסזעפק נמ בוב |וסזעפק ן = 8 - 5 ן 0 06 2 | , / 858 289ח8חזכ) * חהסוז08ו/פח 016זו!ו80=] * הסו81ז161חורחו80 801111016 * 5חסון89ווחזסק 0901/6זכק * 2ז 0 ססהּעְהק | 06 ן תרשים 5.1 דוגמה של שיתוף 6פ. 4 ז507/60 2000 פאוססחו/ כיון שעצ ₪6 הוא נקודת התייחסות בודדת, ללא תלות במיקומס האמיתי של המשאביס שהוא מייצג, ניתנת למשתמשיס גישה קלה למשאבי הרשת. כמתואר בתרשיס 5.1, משאבי הקבצים של הנהלת חשבונות במספר שרתיס רב, מאורגניס בשורש 6 לוגי אחד בשס פַחחטסס6. משתמש המנווט בתיקיה משותפת המנוהלת על ידי מערכת 66כ, אינו צריך לדעת את שס השרת עליו נמצאת התיקיה המשותפת. דבר וה מפשט את הגישה לרשת, כיון שמשתמשים אינם צריכיס עוד לאתר את השרת בו שוכנים משאביס נדרשים. לאחר התחברות לשורש 6, המשתמשים יכולים לדפדף ולקבל גישה לכל המשאביס שמתחת לשורש זה, ללא תלות במיקוס השרת בו הס שוכניס. בדוגמה מעלה, משתמשים הרוצים גישה לקבצי הנהלת חשבונות יוכלו לאתר אותס בנקודה אחת זו. שיתוף 6 הוא מבנה עצ המכיל שורש וקישורי 6כ. ליצירת שיתוף 6ת, עליך ליצור תחילה שורש 6 טססח 6כ). לכל שורש 66 יכולים להיות קישורי 6 (5אחו! 6כ) רביס, אשר כל אחד מהס מצביע לעבר תיקיה משותפת ברשת. קישורי 6כ של שורש 5 מייצגים תיקיות משותפות (<6וחהּח 6<>50876וחהּח זסזטקוחס6>) העשויות לשכון פיסית בשרתי מחשבים שונים. הטבלה להלן מפרטת את יתרונות 6 : ניהול רשת 6 מפשטת את ניהול הרשת. אם שרת אינו תקין, ניתן להעביר קישור 6ס משרת אחד לשני, מבלי שהמשתמשים יבחינו בשינוי. כל שנדרש כדי להעביר קישור 6 הוא לשנות את הייחוס של תיקיית ₪06 כך שתתייחס למיקום החדש של הקבצים המשותפים בשרת החדש. המשתמשים ממשיכים להשתמש באותו נתיב 18 עבור קישור ה-. טווח שמות לקוחות ניגשים למשאבי קבצים על ידי שימוש בטווח שמות יחיד (שורש 65כ), בניגוד למיפוי אותיות כוננים לוגיים ברחבי הארגון כולו. צריכת זיכרון לקוחות 2000 פטוססחו/ ולקוחות דא פאוססחו/ אינם צורכים זיכרון נוסף, כיון שתמיכת 26 מובנית לתוך מנתב (46017660) לקוח 1670506 גם ב-2000 פוסבחו/ וגם ב-דא פששססחו/\. יש להתקין את %ח6ו61 אזסצוו6] 160506 זס-] 06וצז56 15כ מעל מנתב לקוחות 6:050וי] מבוססי א9 פאוספחוצ, כדי שלקוח מבוסס פווסטחו/ 32 סיביות יוכל לגשת לשיתוף 65כ. אם לא הותקן שירות זה, לקוחות א9 פטוססחו/ יכולים לגשת לשיתופים סטנדרטיים בלבד. פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 225 החלפת שרתים | 5ז156860חו0/ יכולים להחליף שרתי קבצים, מבלי להשפיע על טווח השמות שמשמש את לקוחות הרשת, פשוט על ידי עדכון הנתיב לשרת החדש באמצעות תוסף התוכנה ₪16 60סטפושפוס הח5%6ץ5 (מערכת קבצים מבוזרים). איזון עומסים ו- | 6ס מספקת מידה של איזון עומסים (0ַחו6ח88!8 1080) וסיבולת 6+ זוה | תקלות (6סחהזס!סד סוטַּ=), כיון שלקוחות בוחרים להתחבר לשרת פיסי בצורה אקראית, מתוך רשימת החלופות שמציג שרת 65. יכולת התרחבות | טווח השמות של 66 ניתן להרחבה בכל עת, כדי לשלב שטח דיסק נוסף או דרישות עסקיות חדשות. הרשאות רשת 6 שומרת על הרשאות רשת. לא נדרשות כל הרשאות חדשות או תוספת אבטחה, כיון ש-פסוחטוסט 15כם משתמשים בהרשאות קבצים ובתיקיות הקיימות של 2000 פטוססחו/צ. 861 על שכפולי 0 פטססחו/ בעלי 66ח8ז6!ס> 6וטַ8=, גם כן משוכפלים. מטמון לקוחות לקוחות ₪15 מכניסים משאבי רשת שהשימוש בהם רב, למטמון, ובכך מונעים עיכובים באיתור שרתים. הגישה הראשונה לעץ 15 תלווה בירידה קלה בביצועים (שווה ערך לביצוע פקודת 6 6%). הכנסת נתונים אלה למטמון מונעת ירידה בביצועים בגישות הבאות, עד שהלקוח מבצע אתחול 60000ח) מחדש או שהמטמון מאבד תוקף. הטמעת 56 פועל עם 115. אם הדף הראשון מועבר פיסית משרת אחד 1% לשרת אחר לא נדרש לעדכן קישורים לדפים אחרים המאוחסנים חסטהו זס+חהך ב-6כ. זאת, בתנאי שה-זס5078%וחוח0 יגדיר מחדש את ה-1%5כ 5 (115) בהתאם. אם השרת המארח דף אינטרנט נותק מהרשת, והדף מוצג מחדש במקום אחר כלשהו, לא יהיה צורך לחזור ולהגדיר את הקישורים בדף זה. מגבלות 515 הטבלה להלן מפרטת את מגבלות 66 : 6 ז507/60 2000 5אוססחו/ תיאור מגבלה מספר מירבי של פסוחטוסצ מוגבל על ידי משאבי המערכת. 6,000 נבדקו המתארחים ב-חוהוחספ או בהצלחה ב-00%5ז 6חס|ה-0ח508. 6 הערה מסמך "560806 |63ו5ץחק 01 סו 6חַס| ה :ה0ז5ץ5 6!ו= סססטטוטפוס" ("מערכת קבצים מבוזרת: נקודת מבט לוגית של אחסון פיסי") כולל פרטים אודות חליפות ונקודות אחרות המתייחסות ל-6פ. עיין בתקליטור המצורף לספר זה בתיקיה | .080 866560 880505 תס . סוגים של שורשי ₪15 שירות ₪86 מותקן אוטומטית בעת התקנת ז6צז56 2000 פוססחו/. השירות ניתן להשהיה, הפסקה והתחלה, אך לא ניתן להסירו ממערכת ההפעלה. ניתן להגדיר שני סוגי שורשיס ב-ז6/ז56 2000 פצוס4חו/\: 1. שורשי ₪15 עצמאיים (6ח0|-0ח508), 2 שורשי תחומים (חוּחחסס) של 5 (הנקראיס לעיתיס גס שורשי 66 בעלי זוב 6 ס). 0% 15 6חהס!-0ַה3ז5 שורשי 06 עצמאיים ₪000 068 6חסוה-0ח508) כוללים את האפיונים הבאים : > נתוני ₪5 עצמאיים מאוחסנים באוגר המקומי של שרת 6ח0ס|0-1ח558 (שרת עצמאי שאינו שיייך ל-חואוחסס). > 6 עצמאי מאפשר קישורי 06 ברמה אחת בלבד. > בעת שימוש בתוסף תוכנה (5/506 ₪6 סססטטושפוס כדי להתחבר לשורשי ‏ 6 קיימים, כל השרתיס הידועיס לרשימת הדפדוף מאוחזרים, כיון שלא קייס שס 65 ייחודי שנרשס על ידי שרתים עס 066 מופעל. > ניתן להתקין שורשי 06 עצמאיים בכל מערכות הקבציס הנתמכות, אף שמומלצ להתקין משאבים במחיצות מפורמטות 5=דא. %> שורשי 06 עצמאייס אינס מאפשרים שכפול או גיבוי; כתוצאה מכך, שורש 6 מהווה נקודת כשל יחידה (החוליה החלשה במערכת). ניתן ליצור העתק משורש 65 עצמאי; אולס שירותי שכפול קבציס אינס ומיניס בשרת 6ח569800-4|0. פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 227 0% 015 הובּוחסספ שורשי ‏ ₪6 עם 0!6080866? ||ט8= (המכונים גם שורשי ₪06 של פחאחסה, 0% % % 228 6 חוּוחסכ), כולליס את האפיונים הבאים : בשורש 6 של חוְחסב, שרתיס רבים מנפיקיםס הפניות לטווח השמות של 6פ. שורשי 06 בעלי 66ח0!678+ :| משתמשיס בשירותי ץזסששזום ₪606 לשמירת טופולוגיית עצי 66ם ולהסרת השורש כנקודת כשל יחידה. שורש 066 בעל 06ח8ז0!6ץ %|80= מאוחסן בשירותי עץ01זס6זום 4606 ומשוכפל בכל שורש ₪66 בכל שרת משתתף. שינוייס בעצ 06 מתואמיס אוטומטית עס שירותי 1660 860/6. כך מובטח שתמיד תוכל לשחזר טופולוגיית עצ ₪6 אס שורש 6 אינו מקוון מסיבה כלשהי. תוכל גס להחיל 66ח0!678ש 85" ברמת הקובצ או התוכן, על ידי הקצאת משאביס חליפייס ל-6וחט|וסט 6כ. ניתן לשרת כל צומת ענף בעצ ₪6 באמצעות ערכת משאבים משוכפלים. אס חיבור לקוח למשאב חליפי נכשל מסיבה כלשהי, לקותח 6 ינסה להתחבר לאחר. לקותח 6 עובר בין החליפות בצורה מחזורית עד שהוא מאתר חלופה זמינה. שורשיס עם 66ח0!68+ %|80= חייבים להיות מותקנים על מחיצות מפורמטות 0 5 דא. רשימת התחומיס והשרתיס מתאכלסת על ידי ביצוע שאילתות בקטלוג הגלובלי (68%8|00 |6|088) עבור כל שורשי 266 בעלי 66ח8ז0!6ף זו8= (00[66%0!855=015). טופולוגיית השכפול של ₪6 מסתמכת על טופולוגיית שכפול עז0סז66זוש 46006 הקיימת ואין צורך במערכת שכפול 6 נוספת. זז 2000 פאוססחו/ הגדרת 515 0 פוססחו) מאפשרת הגדרת שורשי 06 עצמאיים, קישורי 66ם ושורשי תחומים של 5ם. הגדרת ₪00% 015 6חס!-הַהבּ5% 6 עצמאיים מאחסנים את טופולוגיית ₪6 במחשב אחד בודד. 6 מסוג זה אינו מספק 06ח8ז0!6ץ ז|80 כלל. שורש 0655 עצמאי ממוקם פיסית בשרת שאליו מתחבריס המשתמשים לראשונה. השלב הראשון להגדרת 6 עצמאייס היא יצירת שורש 6פ. ליצירת ₪00% 066 6ח0-4|0ח500 (שורש ₪665 עצמאי), השתמש בתוסף התוכנה וה5/506 6!|= סססטטו וכ להתחלת אשף 00% 215 צוסא. תרשים 5.2 מתאר את מסך 6קץד ₪00% 215 6+ 581665 כאשר לחצן אפשרויות 4 66866 % 58 6ח508008|0, נבחר כברירת מחדל. ובר - 55100 16 66וטטוו9ו 2 ₪5 || 9 | ]| | | + > || אצ ₪ | | ססוך |< | [זהקו וטס 015 אפסו 6ץע 00 015 6ח] 58]601 .001 15 518008006 3 זס הובחחס 3 06816 ח08 גוסל .018816 0] זחב/או גוס )סז 015 ]ס 6קע) 6ח! 56601 הסופע5 סו סוגוסוזוו 4 05 00 3 16806 17 עפ 1 .הסווהזצוםווחסס 015 06 פזסו5 סז עזסןספזוק 6צו1סב, סה 96גו פוססז 015 מובחסים הזבו 215 חב מסוזהסווקפז 6ו] סווהוחסזגוב !זסקקוופ סז 015 91300306 ב 1686 4% סו!ה טסווב ]זסקקוופ זסח 0 חב עזסוספזו 6איו30 106 096 וסח סט סז 065 6ח513003|0 .חסווהסו!קפז 6וו1 > 6% 8 | תרשים 5.2 יצירת ₪00 06 6חס|0-4ח8ז5 באמצעות תוסף התוכנה 5/5080 ₪116 ססזטטהספוס. פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 229 הטבלה להלן מפרטת את המסכיס באשף ואת הפעולות שתוכל לבצע להגדרת שורש 5 החדש: 6 ד ססת 15 6חך 56|60 (בחר סוג שורש 6כ) 0% 155 6חד זט זפצ7ז56 305% 6חך ץ6ו5060 (הגדר את השרת המארח עבור שורש 15כ) 6 15 6חך ץ%ו5060 (הגדר את שיתוף 16) 0% 65 שד 6וחבּא (תן שם לשורש 6כ) 20 00% או 6חד ה 6וסו 60 (השלמת הפעולה של אשף השורש החדש) הגדרת 500% 015 הובּוחסספ מערכת | ₪00% 65 חהוהוחסס כותבת את טופולוגיית בחר באפשרות 0ח5%8 ₪ 670806 0% 15 6חסוג (צור שורש %6ס עצמאי) כמוצג בתרשים 5.2. הקלד את נקודת החיבור הראשונה עבור כל המשאבים שבעץ 68פ. תוכל ליצור שורש 6 על כל מחשב המפעיל ז6צז56 2000 פאוסבחוצ. הקלד שם תיקיה משותפת לאירוח שורש 15כ. ניתן להשתמש בתיקיה משותפת קיימת, או ליצור חדשה. הקלד שם המתאר נאמנה את שורש 5% בתיבת הטקסט ז+חסוחוח סש . סקור את ההגדרות עבור השרת המארח, השיתוף בשורש ושם השורש. לחץ 886% אם נדרש לבצע שינויים, או חפוחו-] להשלמת הליך ההתקנה. 6% ומאחסנת אותה ב-6007זו₪ 2601/6. סוג זה של 6 מאפשר לקישורי 6 להצביע על תיקיות משותפות רבות (שכפולים) לשס 866ח0!67ץ זוטפ!. בנוסף, היא תומכת גס ב-5אם, רמות רבות של 5וחטוס/-1!0ח6, ושכפול קבצים. ליצירת ₪00% כ חוהוחס עס 6סחגזס|סד זטופ=, השתמש בכלי 50506 1!6= 60פטסו5ו להפעלת אשף ססס₪ 66 צוסא. הגדרת קישורי 515 משתמשיס יכוליס לדפדף בתיקיות הנמצאות תחת שורש 66 בלי לדעת היכן ממוקמים המשאבים באופן פיסי. לאחר שיצרת שורש 5כ, תוכל ליצור קישורי 8 (הידועים גסם כצמתי-צאצאים). ליצירת קישור 6כ, פתח את תוסף התוכנה 5/5060 6!= 0ססטסופוס, ולחצ על שורש 6 אליו תחבר קישור 6ם. בתפריט חסטשה, לחץ על >חו! 6 אסא. תופיע תיבת דו-שיח אחו] 15 צו6א ‏ 6768066 כמתואר בתרשים 5.3. 0 ז507/60 2000 5אוססחו/ ובו מ ]| | ₪ [ אוסוצ | הסוס | | וד סופ 02% סור 5 \ .₪ ס551 סו ופוסו 45 [<]?. אחו] 0/5 46 3 16866 8 3 זו ו טא פחפקס זספגו 3 הפר :בח 1% 0501068 בגו !]573190 5וח) 60 096 פ! 06 ...100086 סגוקתת ה וס 50 1 6ח! חס 5316 005זוספפז הבוחגוח 6 5 פוח ד .05 00 [ זם] 9/0731 05 0306 פ)חסוום תרשים 5.3 יצירת קישור ₪6 חדש משורש 06 ציבורי לשיתוף במשאבי אנוש. הטבלה להלן מתארת את האפשרויות בתיבת הדו-שית: אפשרות שא אחן! | השם מתחת לשורש 68 שמשתמשים יראו כאשר יתחברו ל-5. זו 5360 פוחד סד ז056 סחד 06ח56 | שם 6אש של המקום האמיתי של הקובץ המשותף אליו מתייחס קישור 65 זה. שים לב שהשרת המשמש כאורח של 6 חייב להיות בעל יכולת גישה לכל תיקיה משותפת אליו מתייחס קישור 65כ זה. וח 60 | מידע נוסף (אופציונלי) המסייע במעקב אחר התיקיה המשותפת (לדוגמה, שמה האמיתי של התיקיה המשותפת). א זס= |78ז₪67 15 פוחד 6ה686 5זח6ו|6 | משך הזמן בו לקוחות מעבירים הפניות 5 | מקישור 6 למטמון. עם תום זמן ההפנייה, הלקוח מבצע שאילתה על שרת 18 אודות מיקום קישור 15כ, אף אם הלקוח יצר כבר קשר עם קישור 66. פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 221 קישור 06 יופיע תחת 6חטוסט 700% ₪266 בכלי הסופץ5 ₪6 6ססטטושפוס ויופיע ל-6|160% 89!60חם 65 כתיקיה מתחת לשורש 66פ. תרשיס 5.4 מציג שורש 6 בשס שוו|פטק6702/ז56\ וקישור 56 על שרת אחר. = | ₪ ₪ > ₪ ]|| 9 | 8 ה ₪ ם|ם | + > || ייצ תא || 5 | וד ו ו 5 6 0 5 55502 3-כ |< |םן- | 32 חס >ו!םו . החור ושן *| שחמם] אש א0ם ₪ || 5 | [5) + = :כב 6102 5 5 בו 6 ות 5 4 הזוחו |בסוס. | | 0סהחס-18כם זחסווס תרשים 5.4 שורש 56 וקישור 6ס, כפי שהם מופיעים בתוסף תוכנה ₪6 60זטפושפוס הח5/506, וכיצד הם מוצגים אצל %ח6ון0 60ו8ח₪ 5ז. תרגיל 1: יצירת שורש ₪15 וקישור 15 בתרגיל זה, תגדיר שיתופים, תיצור שורש 06 עצמאי ואו תיצור קישור 6פ. הליך 1: יצירת תיקיות ושיתופים בהליך זה תיצור תיקיות או תשתמש בתיקיות קיימות ותיצור שיתופים עבורן. תוכל להשתמש בכל שיטה שתבחר ליצירת תיקיות ושיתופיס או לעקוב אחר השלביס בהליך 1 להלן. 1. הכנס לשרת 587/6701 בשס משתמש ז0ז508וחווח0ה עס הסיסמה 6זסשַ5פּס. 2 פתח את זסזטקוח 60 עץ₪א בשולחן העבודה. חלון זסזטקוח 60 ץא יופיע. 3 פתח דיסק מקומי (:). 2 ז507/60 2000 5אוססחו/ . מתפריט 6ו₪1, בחר צו6א ואחר כך ז0!06=. תופיע תיקיה ז06וס: צו6א בחלון הדיסק המקומי (:4), והסמן המהבהב יופיע בתיבת 0067 עו6א. . שנה את שסם התיקיה ל-סוופטס. . בחר בתיקיה 6|פטק, ומתפריט 6|₪ בחר 8ַחחהה5. תופיע תיבת דו-שית סז 6ו|פטק. . בחר בלחצן אפשרויות ז0!00= פוחד 6ז8ח5. בתיבת הטקסט 6ח60, הקלד 6זבּ חח 00% 16. . לח א0. התיקיה שוופטפ תופיע עם יד מתחתיה. . חזור על שבעת השלבים האחרונים ליצירת התיקיות והשיתופים, המפורטיס בטבלה להלן, תוך שימוש בהרשאות ברירת המחדל. הייה מודע לכך שבמקריס מסוימים, התיקיות ייווצרו באותיות כונניס אחרות מ- :₪, ובמקרה אחד שיתוף ייווצר על שרת 56146702 בתיקיה שקיימת כבר. שו קזח [החזססחו | תכולת אינטרנט פנימית 1 וזח %סזסא | מחיצה ממופית של ספריית שורש קז 11| 5 ד עס 5 | אזור מסמכים טכניים 11| 6 5 6ו!סטוק |ק6556זק | העתק הודעות לעיתונות 5/1 הח 5 | הודעות לעיתונות פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 2223 הליך 2: יצירת ₪00 15 6חסו0-4ח3ז5 על שרת 56601 בהליך וה תיצור שורש ₪66 עצמאי שיארח את השיתופיס שיצרת בהליך 1. 41 .10 .1 לחץ על לחצן +508, הצבע על פוח8זטסזק, הצבע על 5|סס ד 806 הווחה ולחצ על 5506 6!ן= 60סטסופום. תוסף התוכנה 5506 6!ו- סססטטופוס יופיע. . קרא את ההודעה המוצגת בחלונית הימנית. . בתפריט ה600ג, לחף על ₪00% 6 שפא (שורש ₪6 חדש). יופיע אשף 0% 55 אוס. . קרא את המידע במסך אשף 0זה2ו) 00% 15 צוס שחד סד שוחססוש/ש, ולח זאסא. . במסך 6סץד ₪00% 068 56/60 (בחר בסוג שורש 68כ), שים לב שישנס שני סוגיס של 5% שתוכל ליצור: 7% 65 חוהוחסס, הכותב את טופולוגיית עץ 266 ל- 5006 /0ס66זום 6006 ותומך ב- 5 ושכפול קבצים. 0% 25 6חס| 0ח508, שאינו משתמש ב-065ו567 ץזס66זום 606 ואינו תומך בשכפול קבציסם אוטומטי. כיון שלא הגדרת ז6|סשחס6 חוהחסם בשלב זה של לימודיך, צור 0% 255 6חס| 0ח508. . בחר בלחצן אפשרויות +₪00 265 6חס|ה-0ח518 ( 0768%06, ולח זאסא. . במסך ₪006 018 76 זס: ז567/6 05% 6חך ץו5060, ודא ששרת 56/6701 מוצג, ולחצ 6א₪6]. במסך 6זה50 ₪00% ₪65 6חך ץ 5060 (הגדר את שיתוף שורש 66כ), הגדר את השיתוף שיצרת בהליך 1. שיס לב שניתן להשתמש בשיתוף קיים עבור שורש 6כ, או שהאשף יוכל ליצור תיקיה משותפת חדשה עבורך. ודא שלחצן אפשרויות 6ז508 5050088 חג 056 (השתמש בשיתוף קיים) מסומן, ומהתפריט הנפתח בחר סוופטס. לחצ זא6)]. בתיבת הטקסט %ח6וחוח60, המופיעה במסך ₪00% 15 6חד 6וחגּא (תן שס לשורש 6 הקלד 5036 66655( 6ו!פטם, ולת זאפא. עיין בהגדרות המופיעות במסך אשף 0זה2ו/ %סס₪ 15 סא 6חד 8חח6וקו 60 (אשף השלמת שורש 66 חדש), ולח זא6א. תוסף התוכנה 5506 1!6= 60סטסו5וכ יופיע ותצורת שורש ₪18 בשרת 5588/5801 היא סווטטק. 4 ז507/60 2000 5אוססחו/ הליך 3: יצירת קישורי ₪15 בהליך הבא תיצור קישורי ₪6 תחת השורש סוופטק55/₪₪01\. 1 בחלונית | השמאלית של תוסף התוכנה | %ח5566 ₪16 0ססטטוטפוס, | בחר 6ו|פטק1 ₪0ם אש 5\. . פתח את תפריט חסטס6ה, ושיס לב שאפשרויות 68ו|ק₪6 ₪00% שוסא (העתק שורש חדש) ו-שו|סק חסופסו!כ₪6 (מדיניות שכפול), אינס זמיניס. . לח על אחו] 265 ופא (קישור 6 חדש). תיבת הדו-שיח >ח(] 26 סא ( 670866 (צור קישור 6 חדש) תופיע. . בתיבת הטקסט פוחּ\ 6ח11, הקלד זסחבּיוסח1. לחצ 6פאוסזם (עיון). חלון ז0!06ס= וס" 6פוסזם (עיין לאיתור תיקיה) יופיע. הרחב את סימן + שנמצא משמאל לכיתוב 6!! ₪687 5זסזטקח 60. הרחב את סימן + הנמצא משמאל לכיתוב 567/8702, לת |החזסזח1, ולחץ 06. בתיבת הטקסט 0|067=] 508760 פוחד סך ]056 6תך 0ח56 (שלח את המשתמש לתיקיה משותפת זו), תופיע ההפניה |חז6סח\6702/ז56\. . בתיבת הטקסט חפה 60, הקלד %ח%6ח60 ט6/ [בחז56ח1, ולחץ אס. תמיד התחל שלב זה על ידי לחיצה על שופטק55₪/5₪01\ בתוסף התוכנה של הח506ץ5 ₪6 60זטסושפוס, ותחזור על שלבים 3-8 ליצירת קישורי ₪6 חדשים תוך שימוש במידע המופיע בטבלה להלן: שם קישור | שלח את המשתמש הערה לתיקיה משותפת זו 67015/ז56\ | הודעות עדכניות לעיתונות ו זא 1 60עז56\ | ספריית שורש קד הערה במקום לדפדף לאיתור שיתוף, תוכל להכניס את שם השרת והשיתוף בתחביר 6א סטנדרטי. פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 2225 הליך 4: יצירת העתק של 515 בהליך הזה, תיצור העתק של קישור 66 5או6א (חדשות). קישור 66 זה מפנה לתיקיה 5 :ח המשותפת כ-655זק, וההעתק יאוחסן בתיקיה 55סזקסו|פטק:6, המשותפת כ- |ק6556זק. הערה כיון שיצרת קישור 56 עצמאי, יש להעתיק ולהתאים את הקבצים בצורה ידנית בין שתי התיקיות. שירות שיכפול קבצים אינו זמין עבור העתקים שנוצרו בקישור 6 עצמאי. 1. בחר בקישור ₪65 בחלונית השמאלית של תוסף התוכנה ₪6 6ססטסושפוס הה506ץ5. 2 בתפריט חסט6ה, לח על 68ו|₪60 שוסא. תיבת דו-שיח ₪8ו|ק₪6 צוסא ג 00 (הוסף העתק חדש) תופיע. 3 בתיבת| טקסט 0|]00" | 578760 ותך ‏ 70 0560 6ת7ך 0ח56, הקלד [ק6556ק 55/5801 \. שיס לב שלא ניתן להגדיר מדיניות שכפול עבור העתק זה. 4. לחצ אס. בחלונית הימנית, יופיעו גס השרת 655זק55₪/58₪01\ וגס השרת ק656זק1 0ם /תםשפ\. הליך 5: גישה ל-6פ בשרת 56601 בהליך וה תשתמש בקוב האצווה המסופק עס הספר להעתקת קבצים לקישורי 6 שנוצרו בנהליס הקודמיס. לאחר העתקת הקבצים, גש אליהס באמצעות סייר 5וססחו. חשוב קבצי האצווה המסופקים עם ספר זה יעבדו כנדרש רק אם שני השרתים פועלים, השיתופים נוצרו בדיוק כמפורט בתרגיל זה, וסיסמת חשבון המנהל (07ז3פוחוחז0) בשני המחשבים היא 6זסשפפּ0. 1. הכנס את התקליטור המצורף לספר זה לכונן התקליטורים של 567/6701. 2 פתח את כונן התקליטורים מ-זסזטקוחס6 ץוא. 3 פתח את תיקיה 1א056זק3ח5592796)ס80. 4. לחי על קוב האצווה 28%.ץ1600א6, ומתפריט 16ו=, לתחצ ח6סס. חלון שורת פקודה ייפתח בעוד קבציםס מועתקים לקישורי 6פ. בסיום תהליך ההעתקה החלון ייסגר. השלם את כל השלבים הנותרים בהליך זה בשרת 02ז6/ו50. 5 כדי לגשת לשורש ‏ 6 העצמאי בשרת 56/6/01 משרת 567/6/02, פתת את 5 6006 עוא (מיקומי הרשת שלי), ואז פתת את 6 ז698 5ז6זטקח 60 (מחשביס סמוכים אלי). יופיע חלון 6 ז68א 5זסטקוהס6 ובו כל המחשביס בקבוצת העבודה. 6 ז507/60 2000 5אוססחו/ .6 7 8 .10 .1 לח על 6701/ז56, ומתפריט 6וו=, לח הססס. יופיעו כל השיתופים ושורש 6 סוו|פטםק) יחד עס אובייקטיס אחריס על שרת 1 שים לב שהתיקיה שוופטם מופיעה ככל שיתוף אחר על שרת 567/6701. לח על התיקיה שוופטם, ומתפריט 6!₪, לחצ חסקס. יופיעו ארבעת קישורי 6 שנוצרו בהליך הקודס. פתח כל תיקיה וודא שהקבציס הבאים נוכחים: סש | וזח קהחחזוס, א קהוחזו היחו | ההזה.65והטוסע 5 דא השועו ק6זק5ץ5 8ַחו05 זס? 860665זק 265% - 0240126 5\סח | |שו.655זס ה66+ | 006.ש6ח15כ, 1777.04% 5-₪ שיס לב שהתיקיה 6%ח8 שחו תכיל קבצים נוספים, כיוןו שתיקיה זו מפנה לספריה שנוצרה בעת התקנת זסצז56 2000 פווססחו/. . איזו תיקיה מייצגת מיקוס בשרת אחר, שאינו 507/6701! איזו תיקיה מייצגת כונן שנטען לתיקיה שהיתה ריקה בעברז מוקדס יותר בתרגיל זה, יצרת העתק של קישור 655זק של 6. שס ההעתק הוא |ק655₪6זק1 ₪0 55\. קישור 56 וה הוא תיקיה משותפת בשס |6558₪60זק והיא מותקנת ב-655זק6ו!|פטק:6. אס תעיין בתכולת ספריה זו, תמצא שהיא ריקה. אולס כאשר תעיין בקישור 6\5 של 6כ, תמצא שיש קוב בשס או.655זם. מדוע העתק 66 של |655₪60זק ריק! טיפ תוכל להשתמש בתוסף תוכנה 57506 6!ו= ססוטטופום לבדיקת מצבו של קישור 6ס, ולפתוח חלון לתכולת הקישור. פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 207 סיכום שיעור 6 מספקת אמצעי נוח למשתמשים לגישה לתיקיות משותפות המבוזרות על פני הרשת כולה. קובצ שיתוף ₪66 בודד, בשס שורש 18ם, משמש כנקודת גישה לתיקיות משותפות אחרות ברשת, הנקראות קישורי 6כ. ₪6 מארגנת תיקיות משותפות במחשבים שוניס ברשת למערכת היררכית לוגית יחידה. ₪06 מסייעת בניווט ברשת ובניהול, בעודה שומרת על הרשאות הרשת. ניתן להגדיר שני סוגיס של שורשי 66 במערכות ז%6ז56 2000 פאוססחו/: 00% 215 6חסו0-3ח503, ו-₪00% 15 הופחספ. הסוג הראשון, ₪00 66 6חס| 50800 מאחסן את טופולוגיית 06 על מחשב בודד. סוג ה של 5 אינו מספק 06ח0!68ץ פוט" אס המחשב, המאחסן את טופולוגיית 6 או כל תיקיה משותפת בה משתמש 5כ, נכשל. ₪001 015 חוהוחסס כותב את טופולוגיית 66 ל- 50076 ץ66%07זום 606( סוג זה של ₪66 מאפשר לקישורי 6 להפנות לתיקיות משותפות רבות והות ותומך בשכפול קבציס לצורך 0678066 זוַא8=. בנוסף, הוא תומך ב-₪%5 ורמות רבות של קישורי 6כ. ₪86 משתמש ב-85" לשכפול נתוניס ב-₪005 66 חוהוחסכ וקישור חווחס0 של 18ם. כאשר נעשים שינוייס לקישור 56 שהוא חלק משורש חופוחסכ, השינוייס משוכפלים אוטומטית לחבריס האחרים של ההעתק. 8 ז507/60 2000 5אוססחו/ שיעור 2: וז חהסוזבּס6ו!2ק₪6 6וו- - ₪5- 5 - 567/06 ה0800ו!₪60 ₪6 הוא שירות שכפול הקבצים במערכת 2000 פאוסבחו/ הוא משמש להעתקה ותחזוקת קבציס במספר שרתים בו-ומנית ולשכפול 6וחט|סע הח5/5%6 2000 פשוססחו/צ. (5/01צ5), בכל 8זש||סשח60 הווחסם. בנוסף ניתן להגדיר לו שכפול קבציס מ-₪00% 066 חוהוחספ. לאחר שיעור זה, תוכל לתאר איזה נתונים ניתן להעתיק עם ₪65=. = להגדיר שכפול עבור ₪006 68 חופוחסס. . לתאר את הליך השכפול ב-665וש567 ץזסז6פזום 26008 ו-₪5ת. זמן לימוד משוער: 25 דקות שכפול 5₪85- 5 מותקן אוטומטית על כל שרתי ז68ז56 2000 פווספחו\. הוא מוגדר להתחיל אוטומטית בכל ה-5ז0|!6-ח60 חוהוחסכ ולהתתיל ידנית בכל שרת עצמאי או בשרתיס חברים. אף ששכפול ץזס66זום 4606 ו-55= אינס קשורים זה לזה, יש להסם טופולוגיה, מונחיס, ושיטות זהים. למעשה, ץז660זום 6006 משתמש ב-₪5= לתאס את המדריך בין כל בקרי התחומים. לכל חוף8וחסכ 2000 פאוססחו/ יש שרת אחד או יותר המשמשיס כ-07-0|!675ח60 חוהחחסס. כל ₪6 מאחסן העתק מושלס של ץ7ז660זוש 46006 עבור ה-חו8ח0ס0 שלו, והוא מעורב בניהול שינוייס ועדכוניס ב-ץזסס6זוס. בתוך אתר, מכלול 567/065 ץ07ז60זו₪ 2606 יוצר אוטומטית טופולוגיה טבעתית לשכפול בין 5ז6!|סח0ס6 חוהוחסס באותו חוהוחס4. הטופולוגיה קובעת את הנתיב כך שעדכוני ה-ץזפסשזוסם יורמו מ-₪06 אחד למשנהו, עד שכל ה-65פ יקבלו את עדכוני ה-ץזס66זו0. המבנה הטבעתי מבטיח שיש לפחות שני נתיבי שכפול בין 56 אחד למשנהו; אס 6 אחד אינו פעיל זמנית, השכפול עדיין ממשיך בכל שאר ה-5ז6||סשח60 חוהחזספ. מכלול 5617/1665 /66001זום 606 משתמש בשכפול חסחפסו|ק₪6 ז6ס5החטוטוי, שבו אף ז 60 הוהוחסכ בודד אינו זזה ; אלא, כל ה-5ז6!|ס 60 הוהוחסכ בתוך חהוהוחסם הם שווי ערך. פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 2229 מכלול 5867/1665 /ז6600זום 60/6 מנתח תקופתית את טופולוגיית השכפול באתר כדי לוודא שהיא עדיין יעילה. אס תוסיף או תסיר זפ!|ס₪ח600 חוהוחססם מרשת או אתר, מכלול 5687/1065 ץז0ל66זום 86096 חוזר ומגדיר את הטופולוגיה כדי שתשקף את השינוי. אתרים ושכפולים אתר (516) מורכב מ-60חפגו5 ק1 אחת או יותר, המזהה קבוצה של מחשבים מחובריס בקשר מהיר. יש לשלב רק 6065חפט5 בהן חיבורי הרשת מהיריס ואמינים, במהירות של 65 לפחות. מבנה חו08ח00 ומבנה 586 נשמריס בנפרד ב-665ו/567 ץזסל66זו 6₪/6ג. הוהוחסס בודד יכול להכיל אתריס רבים, ואתר בודד יכול להכיל 5הוחסם רבים או חלקיס מ-פ5חוהוחסכ, כמתואר בתרשיס 5.5. 6 סוחָחו5 חזועצ חוהוחסס סוטָחוס 1 ופ ההסס.0050רח 6 סוס !גוח הזע הוהוחסס פופחוס 1 זו ₪ חזסואוסח8כ וס 1 2 516 6ספו|זחט זס הסוס ההסס 3 510 ההסס.6050רת 5חו8רח0ף 6!כוז!|טוחח וטושצ 51:65 6|סזוטוע 1 וס . קש" החפ אוס. 1 2 5116 6 וו זס שי רל הסוס ההסס 3 519 רהסס.00501ורח. ח65680 | ההסס.50סזסורח.טסוס תרשים 5.5 חוהוחספ בודד עם אתר בודד, חוגּוחסס בודד עם אתרים רבים, ואתרים רבים עם פחוהחחסס. 0 ז507/60 2000 5אוססחו/ ישנס שני סוגיס של שכפול: שכפול 1008-5166 ושכפול 6זו5-ז6זח1. שכפול 153-516 מאפייני שכפול 06ו%8-5ח1 הס : > שכפול 108-566 מתבצע בין 5ז6!|סח0ס6 הוהוחספ בתוך אתר. > נתוניס משוכפלים אינס נדחסים. %> מרווח ומן ברירת המחדל של השכפול הוא חמש דקות. > השכפול הוא מבוסס אירוע (88560-ז9896וז1), כלומר מתבצע מייד לאחר קבלת הודעה לביצוע. שכפול 161-516 מאפייני שכפול 66ו5-ז6זח1 הס : > שכפול 5106-זס%ח1 מתבצע בין 5ז!|ס חס הוהוחסכ באתרים שונים. *> תוכל להגדיר את הזמן בו אמור להתרחש שכפול 516-ז0זח1. מרווח ברירת המחדל של זמן השכפול הוא שלוש שעות. > תוכל לקבוע ששכפול 5166₪-ז%ח1 ייעשה באמצעות תעבורת הרשת. %> שכפול 66ו5-ז%6ח1 נדחס, ללא תלות באמצעי התעבורה. > דחיסת שכפול 66ו5-ז6זח1 מצמצמת את נפח המידע ב- 88 עד 90 אחוז. חסרון אחד של שכפול 6ו5-זסזח1 הוא, שהוא אינו מוגדר אוטומטית ; הוא חייב להיות מוגדר על ידי ה-זס8% 50וחוחח0. 666 607515606 6006!/שסח6] - 666 בתוך אתר, יוצר הליך בשס 66א טופולוגיה טבעתית לשכפול בין 5ז6!|סשח60 חוהחזסס באותו חו3ּחחספ. הטופולוגיה הנוצרת מגדירה נתיביס לעדכוני 601165זוס כך שיזרמו מ-06 אחד לשני עד שכל ה-65כ קיבלו את עדכוני ה-ץזסל66זוס. המבנה הטבעתי מבטיח שיהיו לפחות שני נתיבי שכפול מ-₪06 אחד למשנהו, כך שאס ₪ אחד אינו פעיל זמנית, השכפול יימשך בכל שאר ה-65ע (בניגוד לטופולוגיית 8ַחו₪ פיזית). בנוסף, המבנה הטבעתי הוא כזה שעדכון כרוך במקסימוס שלוש יקפיצותי (₪4005) מ-6, שהוא מקור העדכון, לכל ₪6 אחר באתר. ה-066א מנתתח מדי פעםס את טופולוגיית השכפול באתר לוודא שהיא יעילה. אס מוסיפים או מסירים ז₪0|!8ח60 חוהוחסם מהרשת או מאתר, 66א חוזר ומגדיר את הטופולוגיה לשקף את השינוי. פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 221 הערה 8005 157חווח0 יכולים לעשות שינויים והתאמות לטופולוגיית השכפול, כולל שינוי לוח הזמנים לשכפול 66ו5-זסזח1, כדי לענות על דרישות הארגון. זס וטא 56606 סטסוחש - אפטש כאשר מתבצע עדכון של אובייקט 016607 ב-זפ!|סישחס6 חוהּוחסכ, בין אס הדבר קורה עקב שינוי שעשה משתמש או 9800וחווח0א/ ובין אס על ידי שכפול מ-6 אחר, ה-ז₪0|!6ח60 הוהוחסש משייך א5ט (מספר רצף ייחודי) לשינוי. כל זפ||סשח 60 חוהוחסם שומר על 05% של עצמו ומחיל א05 מצטברים לכל שינוי ב-ץפס6זום שבוצע ב-ז||ס₪ח0ס6 חוהוחסס . כאשר ז6!|סשחס6 חוהוחסס כותב את השינוי ב-ץ טסשזוס, הוא כותב גם את המספר המצטבר הייחודי עס התכונה. כל ז₪0|!6ח60 חוהוחסע מתחזק טבלה של ה-א05% שהוא מקבל מכל זפ!|סשח 60 חוהוחסם אחר ב-חוחסכם, והטבלה רושמת את ה-א05% הגבוה ביותר המתקבל מכל סח 60 הוה הזסכ. כל זס!|סיטח0ס6 הוהחחסכ מודיע מדי פעס לשאר 5ז6!|סשח60 חוהחזסס ב-חן08ח60 שהוא קיבל שינויים, ושולח את ה-5% הנוכתי שלו. כל זפ||סשח 60 חוהחחסס שמקבל את ההודעה בוחן את טבלת 05% של עצמו אחר א5ש האחרון שהתקבל מ- || 60 הוהוחסכ השולח. אם יש שינויים, ו-זפ!|סשחס6 חוהוחסכ לא קיבל אותס, הוא מבקש שיישלחו רק השינוייס. שימוש ב-א5 מבטל את הצורך בחותמות זמן מדויקות לשינוייס ובסינכרון מדויק של זמן בין 5ו6||סשח60 חוהוחספ ב-חוהוחסכ. אולס, חותמות זמן עדיין מוחלות על שינויי /ז600ז₪1, לקביעת עדיפות במצבי שוויון. השימוש ב-05% מפשט גס התאוששות מכשל. כש-6כ פועל שנית לאחר כשל, הוא חוזר ומתחיל שכפול, על ידי כך שהוא שואל את כל שאר ה-605 אודות שינויי אפש גדוליס מה-5%(! האחרון של 6 זה, המופיע בטבלה של עצמו. כיון שהטבלה מעודכנת באופן אוטומטי תוך כדי יישוס השינוי, מתזורי שכפוליס אוטומטיים חוזרים וממשיכיס בדיוק בנקודה בה הופסקו, ללא אובדן או כפילות עדכוניס. 2 507/60 2000 5אוססחו/ יישום 45 החלת ₪5 - 5677/1606 חסוז68ו!₪60 6וו= כרוכה במספר שלבים: 1. שכפול 5/0צ5, 2 שכפול שמות ₪00%5 065 חוהחזסם, 3. הגדרת 85" לשכפול 66ו5-זסשחז. שכפול 1וס5+0+צ5 שינוייס לספריית | 50670700%%5%5/01ש%65 בכל. ז6!|סשח60 חוהחזסס, | משוכפלים אוטומטית ל-₪0|!65ח60 חוחסש אחריס באתר. טופולוגיית השכפול וההליך עצמו נפרדיס אך והיס לשכפול ץז660זו 8460/6. כאשר 80 5!וחווחה מוסיף, מסיר, או משנה את תוכן התיקיה %5/5060700%%5%5/01 בכל זפ!|סשח0ס6 חוהוחס, שינוייס אלה ישוכפלו ל-5ז₪0|!6ח60 חוהחחסכ אחריס באתר באופן אוטומטי. מבנה ברירת המחדל של התיקיה הוא כדלקמן: > 620|665וח הח חהוהּוהס)|סע5ץ5 5/01ל5%%ססזו%5/5%6 > 656005וחהּח חובּוהס6|סע5ץ5 5/01ץ00%%5זו%5/5%6 כל קוב או תיקיה שיתוספו ל- 6וחבּח חוהּוחס0!6ס/5ץ5 5/5/01 %+ססזוח506ץ65, ישוכפל אוטומטית. שכפול ₪00%5 6ס6חבּוס!סד זוהּט= 16 6% משתמשת ב-₪5= לשכפול נתונים בקישורי 066 חואוחסס. כאשר נעשה שינוי לקישור 6% המהווה חלק מ-₪00% 066 חוהוחסכ, השינוייס משוכפלים אוטומטית לחבריס האחרים בשכפול. 6 ושכפול קבציסם תומכים בתכונות הבאות: > שכפול אדוניס-רביס משכפל קבציס ששונו ו- 401 ששונו כאשר קוב> נסגר. > ניתן לשנות קוב בכל חבר שכפול. > רק ל-פשוחט|סט 5 דא 2000 פאוססחו/ יש אפשרות לשכפל. ניתן לפרסס שיתופיס אחרים כחלופות, אך לא מתבצע שכפול. %> השכפול מבוסס יומן. > השכפול מבוסס על ||68 706606 ₪606 (6קה, קריאה לשגרה מרוחקת). > טופולוגיית 85" זהה לטופולוגיית שכפול של ץזסס6זום 86006 פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 223 הליך שכפול ₪8 מורכב ממספר שלבים : 1. קוב משתנה. דבר וה מצוין כאשר משתמש סוגר קוב. 2 5חדא רושם ביומן השינוייס של 5 דא. 5 עוקב אחר יומן 5=דא לשינוייס בקישורי 66ס. 5 מוסיף רשומה ליומן של עצמו. 5 יוצר ₪6 פַחוסַ5%8 (קובצ שינוייס) של השינוי בקובא. 5 מחזציק בשינוייס, עד שלוח הזמנים מורה לו לשכפל. 0-0 צר היעד מושך את ה- 6 פַחופַ5%9 (קוב השינויים) ומיישס את הקבציס החדשים. הוספת 5זפעו56 ₪00% 65 63ו!₪62 כל שורש 6 או קישור יכול להתייחס לערכת משאביס משותפים משוכפלים. לקוחות 6 יבחרו אוטומטית את השכפול הקרוב ביותר, בהתבסס על נתוני טופולוגיית האתר. להוספת שרתי ₪66 משוכפלים ל-₪00% 066 חוחחסכ או קישור, לח לחיצה ימנית על שורש 015 בכלי הח5%6ץ5 16 60פטסו5ום, לתא צוסא, ולת 68ו|ק₪6 +ססם. הכנס את נתיב 6אנ עבור ההעתק והשיתוף. הסוזב3ּ6ו!₪6 015 פַהווטבּחה= ברירת המחדל היא ששכפול 06 מבוטל. כדי שיתאפשר שכפול, לח לחיצה ימנית על שורש ₪15 או קישור ₪15 בתוסף התוכנה %ח5/5%66 ₪6 60סטסושפוס, ואז בחר ץסו|סק הסוז08ו!כ6ה. האר וסמן כל שרת בערכת השכפול שברצונך שישתתף בשכפול 5, ולתצ על לחצן 8!6חם. שרתיס שאינס משתתפים בשכפול, צריך לסנכרן ידנית. הגדרת 8₪5] לשכפול 56ו%67-5ח1 ניתן להגדיר שכפול 516-זססח1 על ידי שימוש בתוסף התוכנה 51666 ץזס66זום 46006 65 וחה. להגדרת מאפייני ₪5=, עליך ליצור קישור אתר חדש עבור פרוטוקול התעבורה 5166-ז%6ח1 שברשימת חלון 66זד. ברגע שיצרת את קישור האתר, לח לחיצה ימנית על אובייקט קישור האתר ולת 65שזסקסזק. תיבת הדו-שיח 65ז6כסזק תיפתח. עתה תוכל להגדיר את שכפול 166ו5-ז6זח1 כנדרש. 4 ז507/6 2000 5אוססחו/ סיכום שיעור 5 הוא שירות העתקת הקבציס האוטומטי במערכת 567/68 2000 פאוססחו/). השירות מעתיק ומתחזק קבציס על שרתיסם רביסם. ישנס שני סוגי שכפול: שכפול 6וו5-פשח] ושכפול 66ו5-ז16ח1. 5166 (אתר) מוגדר כתת רשת אחת או יותר המציינת קבוצה של מחשביס מחוברים. בתוך אתר, הליך בשס 66א יוצר טופולוגיה טבעתית באופן אוטומטי לשכפול בין 5ז₪0||6ח60 חוהחזסכ באותו חוהוחסט. החלת ₪85 מורכבת ממספר שלבים, כולל שכפול 5%5/01, שכפול שורשי 6 של תחומים והגדרת 5חם. הערה ₪006 26 חופוחסק ו-₪5= יותקנו בפרק הבא לאחר שמכלול 507666 ץזסז66זום 6098 כבר פועל. פרק 5: מערכות קבצים מתקדמות 205 שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחזק את הנושאיס העיקרייס שהוצגו בפרק זה. אס אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה לענות על השאלה שוב. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספתח 8. לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחר כך בעברית. 5 חן %60ח656זק הססהוזס)חו ץ6א 66זס)חוז 0+ 060ח6סחו 6ז3 5הסספסטף פחוצוסווס+ סחד 30 חה6550! 6סהוזקסוקקה 6+ צוסוע6ז , הספסטוף 3 זסשופחהּ 0ז 6|פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקהח6 .4 און0חסכק חו 0חהט0ז 26 ח68 05 650ף 6 0ם 5זסאופחה .חובּח3 הסספסטוף 606 שש הסתז ?7 15 3 וחסז 067 7ז10!00 6 חה 60 סעוז הסוח 3 0065 אוסת .1 חס סוק 30 668 00% עוסא 8% 66סח 60 35660 שזסצו טסץ ,1 656ז6אם חז .2 חו3!קאם .חו-ק8ח5 5/5065 6!ו- 60סטסוחפוכ 06 חו 5הסוסקס 6וסב!והצה זסח 6זסצו עסווסק .וה 0%ח 6זה פהסוזקס 60656 ץחעצ ?5 הו 56000 8 6סוטסזס 01660 15כ %'ח0065 ץחצ .3 חס 8לוחסזה6הץ5 6ז5%0 ץזסל66זו 60/6 פַחהוחוב%חהוהוח חו הס6ץ|סטחו 866 6 15 אוסת .4 ?007 הו3ח00 ה66ש0סם ?7 5 6 0065 0858 8%ח/ .5 1. מה השוני בין כונן הנטען בתיקיה ריקה לשורש 066ז 2 בתרגיל 1, נתבקשת לשים לב ש-0|8ק₪6 ₪00% ₪6 ו-ץשו|סש הסס8סו|ק₪6 אינן אפשרויות ומינות בתוסף התוכנה 55060 6|= סססטסושפוס. הסבר מדוע אפשרויות אלה אינן זמינות! 3 מדוע 6 אינס מספקיס מבנה אבטחה באופן ישיר! 4. איך 666 משתלב בתתזוקת סינכרון /ז660זוס 4666 בין 5ז6||סטחס6 הווחסס: 5. מה משכפל ה- 55ת? 6 507/60 2000 5אוססחו/ פרק 6 5 +7ז0ז66-וו 6עו₪6% שיעור 1 סקירת 56/1665 ץוס66%זום 6ע46% 23 שיעור 2 תכנון יישום ץזסז66זום 6%%6 257 שיעור 3 יישום 5671665 ץוס66%זו 6%6 2 שיעור 4 ניהול 56/1065 ץ66%07זוכש 4666 2 שאלות סיכום 0060050050 00-0506008 030-00-0 086-0000 0206-0500 3025262 אודות פרק זה בפרק 1, הוצגו בפניך המושגיס הבסיסיים של 56/6666 ץזסס6זוס ₪6ה. הצגה זו כללה דיון על כמה מתכונות ץזסז66זוכ 6ע60, כגון יכולת הגידול המובנית ותמיכת תקניס פתוחה, והמשיכה בדיון אודות המבנים הלוגיים והפיסיים של 6 ץ0ל66זו 60/6א. פרק 6 מרתיב בנושא ארכיטקטורת /ז66זוס 6ש6ה, מסביר כיצד להתכונן ליישוס 665ועז56 ץזס66זום 2606 בסביבת 2000 פווסטחו/, ואיך לבצע זאת באופן מעשי. לבסוף, הפרק דן בניהול מכלול 5067/6065 ץז660זוכ 46086 לאחר שיושס בסביבת 2000 פשססחו/. פרק 6: 56/1065 ?זוע 606 237 לפני שתתחיל לביצוע השיעוריס בפרק וה נדרש: > מערכת ז6/ז56 2000 פאוסשחו/ מותקנת ופועלת על 5867/6701 כמתואר בפרק 2, תרגיל 1. > מחשב שני מחובר ברשת ל-56/601 ופועל תחת מערכת הפעלה זז 2000 פוס6חו/, כמתואר בפרק 3, תרגיל 1. + תקליטור התקנה של ז567/8 2000 פאוססחו\. 8 507/60 2000 5אוססחו/ שיעור 1: סקירת 5 +66%07וו 6עו6% מכלול 5867/1665 /660זום 6006 הוא שירות ספריית רשת פעילה הנכלל במערכת "5 2000 פשססחו/. הוא מרחיב את תפקודיות 065ו/567 ץ017ס66זוס (שירותי ספריית הרשת) הקודמים מבוססי 5אס6ח/ ומוסיף תכונות | חדשות. מכלול 68 600זום 6006 הוא מערכת מאובטחת, מבוזרת, מחולקת למחיצות משוכפלת. הוא מתוכנן לעבוד היטב בכל גודל התקנה, משרת בודד עם מספר מאות אובייקטים, עד אלפי שרתיס עס מיליוני אובייקטים. מכלול 5617/1065 /6607זום 46006 מוסיף תכונות חדשות רבות המאפשרות ניווט קל וניהול כמויות נתוניס גדולות, ובכך חוסך זמן למשתמשיס ו-015ז15078ח01 גם יחד. לאחר שיעור זה, תוכל .= לתאר את המושגים ומבנה 6665ועז56 ץז0ל66זו 606. זמן לימוד משוער: 40 דקות מבוא ל-665ועו56 ץ6+0סיווש 6עו6% שירותי ץ6000זו₪ 8606 משולביס לחלוטין עס ז6/ז56 2000 פאוססחו/ ומאפשריס מבט היררכי, יכולת הרחבה, גידול ואבטחה מבוזרת, הנדרשים על ידי לקוחות עסקייס. 56701065 ץ07ז66זוכ 60/6 מאפשריס ל-15080075חוו0, מפתחים ומשתמשיס לקבל גישה לשירות ספריית הרשת המשולב באופן מושלס בסביבות אינטרנט ואינטראנט גס יחד. 5617/1065 /ז0ז66זום 8606 הס חלק קריטי במערכת המבוזרת. הס מאפשרים ל-150781078ח01ז30 ומשתמשי קצה להשתמש בשירותי ספריית הרשת כמקור מידע, בנוסף להיותס שירות ניהול. מכלול 56701065 /ז660זום 608 משלב את מושג ה-650866ח₪ (טווח שמות) של האינטרנט עס 567005 /זססס6זום (שירות ספריית הרשת) של מערכת ההפעלה. 66 (טווח שמות) הוא אוסף נתוניס מובנה בו ניתן להשתמש בשמות לייצוג סמלי של סוגיסם אחרים של נתונים, כגון שס מארת המייצג כתובת ק1, ואשר בו הוגדרו חוקים ייחודייס הקובעים כיצד ליצור ולהשתמש בשמות. השילוב של המושג 6 ץע 56666 ץז0סלס6זום ‏ מאפשר לארגוניס | לאחד ‏ ולנהל 36 6וקטוטו הקיימיס היוס בסביבות ההטרוגניות של תוכנה וחומרה ברשתות ארגוניס. מכלול 56701065 ץז0ז66זו 6006 משתמש ב-ץז660זום %ח0ו6חטוו |₪70%000 866655 (קה1, פרוטוקול מצומצס לגישה לספריית הרשת) כפרוטוקול הליבה, והוא יכול לחצות גבולות מערכות הפעלה, תוך שילוב טווחי שמות רבים. הוא מסוגל לנהל ספריות רשת יישומים ייעודיים, בנוסף לספריות רשת מבוססי ₪05 אחריסם, לאספקת ספריית רשת למטרות כלליות שיכולה להפחית את מעמסת הניהול והעלויות שהן חלק ממטלות תחזוקת טווחי שמות רבים. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכ 606 239 מכלול 56741665 /ז6660זו 86006 אינו ץזסס66זוס 500.א. במקוס וזאת, הוא משתמש ב-1027 כפרוטוקול הגישה, ותומך במודל נתוניס 500.א מבלי לדרוש ממערכות שיארחו את כל מכלול מערכת 500.א. התוצאה היא יכולת רב-תפקודית ברמה גבוהה (טו|וסהוסקסז%6ח1 +0 |1696 חטוח), התומכת ברשתות הטרוגניות. הערה למידע נוסף אודות האופן בו קגפ! משתמש ב- 500.א, פנה לתקליטור המצורף לספר זה (ד7%ד.16658=61777ז8 80501 ת6) מכלול 567/1065 07ז66זוכ 60/86 מאפשר נקודת ניהול יחידה עבור כל המשאביס הקיימים, כגון קבצים, ציוד היקפי, חיבורי ₪056 (מחשבים מארחים), מסדי נתונים, גישה לאינטרנט, | משתמשים ואובייקטים אחריסם. 56/0665 ץז6060זוכ 60/6 משתמשיס בשיטת שמות 865 - הח5/5%6 6וחבא הוהוחסס לאיתור, מארגניס אובייקטיס בתוך 5ח|00₪08 בהיררכיה של יחידות ארגוניות (00. - שחש |החסחַ8לוח9זס), ומאפשריס חיבור מספר 5חו0008 במבנה עצ. הניהול הופך פשוט אף יותר, מכיון שכבר לא קיים מבנה ז6!|סשח60 הוחסס ץזהּחוזפ (סכק, בקר תחומים ראש) או זס||00ה60 הוהוחסס ק₪8660 | (800, | בקר תחתומים ‏ לגיבו), | כפי שיושס ב-ז56706 ךא פוססחו/צ. | במקוס ואת, שירותי ,זו | 6006 משתמשים ב-0|!65 600 חוהחזסכ בלבד, וכל ה-5ז8!|סשח60 הוהּוחסכ הם שוויוניים. זסזפוחווחסה יכול לעשות שינוייס ולעדכן בכל זפ!|סשח60 חאווחסס, והעדכוניס ישוכפלו בכל שאר ה-65פ. הערה למידע נוסף על תכונות, מושגים ומבנה ץזסספזוס 6₪8ה, פנה לתקליטור המצורף לספר זה (61777.0-₪665וז6068כְ3ח6) תיקיה זו כוללת שלושה מאמרים המרחיבים בנושאים אלה: + 006.ץ66007זו 606 6חד פַחוףַבּחבו₪ + 006.ץ הור 5 |68והח66 ד ץזס66זו 606 + 060.006 5 25 ץז0ס66זו 606 הבנת מושגי ץזסזססוום 6עו46% קיימיס מספר מושגיס חדשיס הקשוריס ב-665ו/567 ץזס606זוס 86/6. חלק מהמושגיס עשוייס להיות מוכרים, בעוד לאחריס עשויה להיות משמעות שונה מהמקובל. הסעיפים להלן מתאריס חלק ממושגים אלה, כולל 5606088 510!6ח6א₪ (סכמה הניתנת להרחבה), | (0809|0 |6!088 | (קטלוג גלובלי),| ₪8₪650866 (טוותח שמות), ‏ ו- וזח 60 הווחא (מוסכמות למתן שמות). 0 507/60 2000 5אוססחו/ 563 510!6ה6+א= הסכמה של ץז6000זוק 60086 כוללת הגדרה רשמית של תכולת שטח אחסון ץז0ס66זוכ 866 ומבנהו, כולל כל המאפיינים (פססטפוזשה), סיווגיס (6!85565) ותכונות סיווגיס (0067065זק 6|355). עבור כל סיווג אובייקט, מגדירה הסכמה (5606088) את המאפייניס שחייבים להיות לאותו סיווג, את המאפיינים שניתן להוסיף לאותו סיווג, ואיזה סיווג אובייקט יכול לשמש כהורה של סיווג האובייקט הנוכחי. התקנת 56/1666 ץז0ז66זו 6086 על ז8!|ס 60 הוהוחסם הראשון ברשת, יוצרת 568 69016 (סכמת ברירת מחדל). סכמת ברירת המחדל מכילה הגדרות של אובייקטים ותכונות משותפות נפוצות, כגון משתמשים, מחשבים, מדפסות וקבוצות. בנוסף, 5606088 6/80/6כ כוללת גס הגדרות של אובייקטיס ותכונות פנימיות בהס משתמש מכלול 567665 /ז6660זום 86096 לפעולתו. הסכמה של ץ7ז6000זו₪ 460/86 ניתנת להרחבה (510!6ח006ם). המשמעות היא שניתן להגדיר סוגי אובייקטיס ומאפייניס חדשיס ב-ץז0סז0ס6זוס (ספריית הרשת), ומאפייניס חדשיס לאובייקטים קיימיס. הסכמה מיושמת ומאוחסנת ב-6ז500 /ז0ז66זום 6006 עצמו (הנמצא ב-680|00 |6!088) וניתן לעדכנה באופן דינמי. אי לכך, יישוס יכול להרחיב את הסכמה עס מאפיינים וסיווגיס חדשים, והיא יכולה להשתמש בהרחבות מייד. 563 6+ שהו0הס+אם הרחבת הסכמה של ץז6600זוק 60/86 היא פעולה מתקדמת המיועדת למתכנתיס ומנהלי רשתות מנוסיס. אזהרה 8ַח6ח50 6 פַחו0ח₪6 היא פעולה רגישה ביותר, עם השלכות אפשריות על הרשת כולה. יש להרחיב 568 באמצעות תכנות, ורק כאשר ההרחבה חיונית. שינויי 568 שגויים עלולים להפריע או לשתק את זפצז56 2000 פווסטחוש, ואף ייתכן שאת הרשת כולה. פרק 6: 5067/6065 /6607זוכ 6ע60א 221 6!003| 0% הקטלוג הגלובלי (680|00 |6!088) הוא מילון (עוסזופסק6א) המידע המרכזי אודות אובייקטים ב-66ז7 פחוהחססם (אוסף פחוהחס היוצריס היררכיית פחוהחסכ) או ב-07650= (אוסף 7766 פה|החסש המהוויס חלק מהיררכיות שונות). | מכלול 5 16007 46006 יוצר את תוכן הקטלוג הגלובלי מהתחומיס המהוויס חלק מה-ץז660זום (ספריית הרשת) באמצעות הליך השכפול הרגיל. מערכת השכפול (הח5/5%6 ה800סו!ק₪6) של עץזסל66זום 4606 בונה את הקטלוג הגלובלי באופן אוטומטי ויוצרת את טופולוגיית השכפול. הקטלוג הגלובלי הוא שירות, בנוסף להיותו מקוס אחסון פיסי, המכיל העתק של מאפייניס נבחריס של כל אובייקט ב-50076 ץזס66זום 4606. הליך השכפול החלקי מאפשר מתן תשובות לרבות מהשאילתות הנפוצות ישירות מהקטלוג הגלובלי, ללא צורך בחיפוש ב-חואחחסס המקור. ברירת המחדל היא שמאפייניס המאוחסניס בקטלוג הגלובלי הס אלה שמשמשיסם לעיתים הקרובות ביותר בפעולות חיפוש (כגון שמות פרטייס ומשפחה של משתמש, שס כניסה למערכת וכוי) ואלה המשמשיס לאיתור העתק מלא של האובייקט. עקב כך, ניתן להשתמש בקטלוג הגלובלי לאיתור אובייקטיסם בכל מקוס ברשת, ללא צורך בשכפול כל נתוני ה-חוהחסס בין ה-5ז600%70||6 חוהוהספ. הערה תוכל להשתמש בתוסף תוכנה 608ח56 ץזססס6זום 606 להגדיר איזה מאפיינים ייכללו בשגרת השכפול של הקטלוג הגלובלי. תוסף תוכנה זה נמצא ב- 2 /00%%5זו%57500 ושמ!ו 56.זחףווח ה56. יש להשתמש בכלי זה בזהירות. רצוי ומומלץ שרק מתכנתים מנוסים או מנהלי רשתות מנוסים, המבינים את הסכמה ואופן פעולתה, ישתמשו בכלי זה. בעת התקנת 5670665 ץזס66זו 606 על זם!|סאחס6 הוהוחסם הראשון, 6 זה הוא, כברירת מחדל, ז6ז56 6819|00 |8פסו6. שרת קטלוג גלובלי הוא זפ!|סשח 60 חוהחזסס המאחסן העתק של הקטלוג הגלובלי. התצורה של שרת הקטלוג הגלובלי הראשונית צריכה להיות בעלת יכולת תמיכה בכמה מאות אלפים עד מיליון אובייקטיס, אס אפשרות גידול. ניתן להגדיר גס 5ז80|!6ח60 חוהחחסכ נוספים כשרתי קטלוג גלובליים על ידי שימוש בתוסף התוכנה 5 ה 51065 /0ל66זו 60/6 ההחלטה איוה 05 הווחסש להגדיר כשרתי קטלוג גלובליים, צריכה להיות מבוססת על היכולת של מבנה הרשת לטפל בתעבורת שכפולים ושאילתות. ככל שיהיו יותר שרתי קטלוג גלובליים, כך תגדל תעבורת השכפול. אולם, זמינות שרתיס נוספים יוצרת תגובה מהירה יותר לשאילתות משתמשים. מומלצ שלכל אתר (0וו5) מרכזי בארגון יהיה שרת קטלוג גלובלי. 2 507/60 2000 5אוססחו/ 6 והבא מכלול 5671665 /07ל66זום 6ע6₪ה, כמו כל שירותי ץזססס6זוס, הוא בעיקרו סּספפחחפּ (טווח שמות). 86508866 הוא כל אזור תֶּחום בו ניתן להשתמש בשם. שימוש בשס הוא ההליך של המרה והחלת השס על אובייקט כלשהו, או מידע שהשם מייצג. טווח השמות של ץז660זום 8606 מבוסס על מתן שמות בסכמת 5אכ, המאפשרת שימוש גס בטכנולוגיות אינטרנט. דוגמה של 870650866 מובאת בתרשים 6.1. שימוש ב-871650866 חסוחוחס6 מאפשר לאחד ולנהל סביבות תוכנה וחומרה ברשת. יש שני סוגיס של טווחי שמות: + 371650806 08₪0₪5ח60 (טווח שמות רציף) - שס של 666נטס-116ח6 בהיררכיית אובייקטיס כולל תמיד את השס של ה-חוהּחסס-חסְזהּק. עצ הוא טווח שמות רציף. > 371650306 566חוס[₪15 (טווח שמות בלתי-מקושר) - השמות של 660%[טס זחסזְבּק ושל 6!וח6 של אותו ‏ 66(פס %ח6ז3ק אינס מתייחסיס ישירות זה לזה. יער הוא טוות שמות בלתי-מקושר (60חוס[15). רח0508.00ז0וח.2/ו וחסס.ז050זסרח. 1/1 / 4 ( 4 ה0ס.050סורת רח0סס.ז080זסורת חחסס.)ספסזסווח. 1ע01. ₪911 הזסס.080ז0וח. 2עז0. 62 ר0ס.050ז0וחו. 1 עו0. 0612 תרשים 6.1 הוה 00 58016 8 01 018078 650866ח8. פרק 6: 56/1065 ץ6607זוכע 606 243 מוסכמות למתן שמות כל | אובייקט | ב-500/6 /ססס6זוק 6066 מזוהה | על ידי שם. ‏ מכלול 5 1766001 6096 משתמש במיגוון מוסכמות למתן שמות : > שמות ייחודייס (65 3 60ח5וטפחספוכ), > שמות ייחודייס יחסייס (65חחה8ּ 60ח15חח5וכ 6ע30וסב), > מזהיס ייחודיים גלובליים (5ז6ו0ח106 6טףוחנ ץווהּפסום), > שמות משתמש עיקריים (פסוחפּא |הקוסחוזק ז506ט). מכלול 5617/1665 /ז0ס66זום 46006 הוא 5670166 ץז0סס66זום תואס-קגכ 1, שמשמעו - שכל גישה לאובייקטיס של ה-ץוסספזופ מתרחשת דרך <2כ]. קגס! דורש ששמות אובייקטיס של ה-6600065זום יהיו תואמיס לתקן 6-₪ - 5ח6ו 60 ז0ת 00065%א, שהוא תקן לשמות אובייקטים ב-06ועז56 ץזס66זוס מסוג קמס ו. 36 60ה5וטשח ופוס אובייקטים ממוקמיס ב-חוחסכ עז0ז66זום 460/86 בהתאס לנתיב היררכי, הכולל את תוויות השס של חוהחסכ ץז0ז66זום 606, ואת כל אחת מרמות של 0016665 ז6חו8זח60. לכל אובייקט ב-ץזס60זוכ 46/6 יש ס6הבא 60חפוטףח פוש (אכ, שס ייחודי). אס מזאהה את האובייקט באופן ייחודי וכולל די מידע כדי שלקוח יוכל לאחזר את האובייקט מספריית הרשת. אפ כולל את שס ה-חו00708 האוחז את האובייקט, כולל הנתיב המלא דרך היררכיית המכולה עד לאובייקט. הדוגמה הבאה היא אפ המזהה את אובייקט המשתמש ח6חח5 3865 ב-חוהחחס ה0ס050%.6 שור : [6=60%כ ,6=]11670506%6כ ,05615= 68 , ה6והח5 65ההה3נ=6% התוחמיס (פזטוחזו!6ס) והערכיס המשמשיסם ב-א עבור 58 865( מזוהים בטבלה הבאתה: 6שקפ| = שממצ| זסוטחוטק לאה חח סק 60 הוהוהסס 60 6] חקו 60 הוהוחסס 6] 36 הסוחו 60 5 3365 א6 שיס לב שתוספי התוכנה של ץז0ז66זו₪ 460/86 אינס מציגיס את הקיצור של סגס | (=%א6 ,=6כ ,=0). קיצורים אלה מוצגים רק כדי להראות כיצד 1!42 מזהה חלקים בשס | הייתודי. | חלק | ממאפיני | השמות | המתוארים | ב-6-א, | כגון: =0, עבור 86 חס8לוח3ףזס (שס ארגון) ו-=6 עבור 6וחגּא ששחטס6 (שס ארצ) אינס משמשי5ס בשירותי ץזסז66זום 6ש60, אף שהם מזוהים על ידי קמס ו. 4 507/60 2000 5אוססחו/ הערה לקריאת חומר נוסף אודות שמות ייחודיים, פנה לתקליטור המצורף לספר זה (65. 61779 105ה 8006 ת6). שוחה 6 ה5וטשחופוכ סטושב3ּ!₪6 - אפחה בשירותי ץזס6זוס 4606 ניתן לאתר אובייקט, אף אם אינך יודע בדיוק את השם הייחודי, במקרה שהשם הייחודי השתנה. את ניתן לעשות על ידי ביצוע שאילתה על מאפייני האובייקט. אחד ממאפייני האובייקט הוא סח - 60ח015ח50פו 6ע₪6!30 סחהא, שהוא חלק משם אס המלא. בדוגמה הקודמת, ה-אסאף של האובייקט וורח5 765ח28, הוא הזורח5 פסהחה3= א6. ה-אפח של אובייקט ההורה הוא 05615= ס. שירותי ץזס66זום 6006 מאפשרים אסא כפולים עבור אובייקטים, אך שני אובייקטיס בעלי אסא והה לא יכוליס להתקייס בתוך 00 אחת. לדוגמה, אס 00 מכילה חשבון משתמש של הוחח5 65חח28, לא תוכל להוסיף משתמש נוסף בשם ח%וחח5 28765. אולס, אם ה-00 מכילה שתי 005 קטנות יותר, כגון מנהליס ומכירות, ב-00 של המנהליס יכול להיות חשבון משתמש בשס ח₪וח5 3865 וב-00 של המכירות גם יכול להיות חשבון משתמש בשם חווח5 65חח28, כיון שכל חשבון משתמש כזה יהיה בעל שם ייחודי (אס) שונה. ז6ו1ו%ח106 סשטףוחט ץ!|בהּפסו6 - פזטס בנוסף ל-אפ, לכל אובייקט ב-6ז0ז5 /ז0ס66זום 26066 יש זיהוי ייחודי. ניתן להעביר אובייקטיס ולשנות את שמם, אך זהותס לעולס לא משתנה. הזיהוי של אובייקט נקבע על ידי 6010 - ז000ח166 סטסוחט ץוו3פס!6, מספר בן 128 סיביות המוקצה על ידי 0% 55% ץז0סל66זום (הַ5, סוכו מערכת ספריית הרשת), כאשר האובייקט נוצר. שלא כמו שם ייחודי, או שם ייחודי יחסי, 6010 לעולס אינו משתנה, אף אס תעביר או תשנה את שס האובייקט. יישומיס יכוליס לאחסן את 6010 של אובייקט ולהיות בטוחיס באחזור האובייקט ללא תלות ב-אפ הנוכחי שלו. במערכת דא פאוססחו/, ה-₪65007065 האווחסכ השתייכו ל- 166000 5068 (פ51, מוהה אבטחה), שנוצר בתוך ה-חוהּחחספ. המשמעות היתה ש-פ51 היה ייחודי בתוך ה-חו8וחס0. 6010 הוא ייחודי לרוחב כל ה-פחואחססם; תוכל להעביר אובייקטיס מ-חו8ח0ס0 ל-חוהוחסט, ועדיין יהיה להס מזהה ייחודי. 6010 מאוחסן במאפיין 600010[פס, הקיים בכל אובייקט. המאפיין 0ס6601[סס מוגן, כך שלא ניתן לשנותו או להסירו. בעת אחסון הפניה לאובייקט ץזס66זום 60/6 באחסון חיצוני (לדוגמה מסד נתוניס של שרת ‏ 501 של 050%6סו₪א), יש להשתמש בערך 60010פס. תרשים 6.2 מפרט את התכונות של מאפיין 6000010[פ0. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכ 606 245 | ום]=. [0₪3%100165 500 עזסוססזו 6שו01./] - )ההות 50 הך" |< |5]ב | ]| אסטתעצ שספמסם - | ₪ | 8 9 | םר | ₪ [ שו | הסטסם | | מו |[<|? | %ווזפטטז 60101!!7ןפס | הסג עו 3% | | 50 עזסוס6וק 006ג ₪ : 5 50 זה 9 5 0 סו8וספפס - 99 ו = עזסטס)ב !ןפטס 9 :סוק 9 0 :ו | הסוס עז0ט60!013550300ןפס. 9 5 ל 2 :סוט 500.% וט 9 36 3 א8זחע5 ס|וטוסופס 9 ה שופ אוסם] מע ב ה 7 חסופזס ישוס 9 ו הווה החזס]ה|4]=ס. 9 6 :ורחאה 1 ו ססטב/י-18חו5 : סוופחו)ה פוח ד 9 זויוס 9 בחופואוסזם !ואו 01855 9וח] ]ס 015שןפס אופת 5 -] , - 9 וח 9 וטוט ו )בש וסהש 0 ד 8 0 : 6 1 .80101 0 106,016 חו וטופחזוב תו אטח שן , ו 8 : מו ספ ו 1 םוחמ ד 5 ו - 2 % .31300 !3 ₪6 ס! פווסחזוב 05 סוהסווקסה שן 0 קט ו הבוק חס טוקס פן שטוו ד א .06| ]סח זב 6015 506 ;01358 הח510ע5 3 8ו פוחך סקט . חסווקוז650 הסווקס. 9 פסווקס 9 תרשים 6.2 מאפיין ס6601[פס כפי שהוא מופיע בתוסף התוכנה 560808 ץזס6זוס 6שטסה וח ו. סוחב3ּ א [בהּכוסחוזק ז56ש - אקט א - 6הבּא |הקוסחוזפ ז₪506, הוא שס ידידותי, קצר יותר מ-אפ וקל יותר לזכירה. אפע מורכב משס מקוצר (0ַח08סח5) המייצג את המשתמש ואת שס 5אפם של ה-חו8ח00 בו שכן אובייקט המשתמש. פורמט 0% הוא שס המשתמש, עם תו "('י, בתוספת סיומת שם משתמש ידידותי. לדוגמה, המשתמש הווח5 285 בעצ ה1670500.607וח יכול להיות בעל אק של 0504ז6וח 6סוההּחזספט. אפ אינו תלוי ב-אס של אובייקט המשתמש, כך שניתן להעביר או לשנות את האובייקט, מבלי להשפיע על שס ההתחברות. אפ הוא מאפיין (סוחהּ|הקוסחוזקזספט) של אובייקט משתמש עיקרי 01660 |הקוסחוזק /566071). הערה אקש מוכר לכולנו בהקשר ל- |ו6-8. 6 507/60 2000 5אוססחו/ מבנה ץז66%0זוס 6ו46% את מבנה 5617/1005 1760007 4606 ניתן לפרק למספר מודלי ארכיטקטורה עיקריים : > |0006 08% (מודל נתונים), > 560608 (סכמה), > |₪006 56001 (מודל אבטחה), > |006] הסול8 ט5!חוחוס (מודל ניהול). |06סו/ באב מודל הנתוניס של ץ0ס6זוס 60/6 הוא נגזרת של מודל הנתונים 500.א. ספריית הרשת מכילה אובייקטים המייצגיס מספר רכיביס של הרשת, וכל אובייקט מתואר על ידי מאפייניס. אוסף האובייקטיס שניתן לאחסן בספריית רשת מוגדרת בסכמה. 563 הסכמה (5606788) של ץזסז60זום 6006 מיושמת כערכת מופעי מחלקת אובייקט המאוחסנת בספריית הרשת. ניתן לעדכן את הסכמה באופן דינמי. כלומר, יישוס יכול להרחיב את הסכמה עס מאפיינים וסיווגיס חדשיס ויכול להשתמש בהרחבות מייד. עדכוני סכמה מבוצעים על ידי יצירה או שינוי של האובייקטיס של הסכמה שמאוחסניס בספריית הרשת. כמו כל אובייקט ב-ץזס6זוס 606, האובייקטיס של הסכמה מוגניס על ידי רשימות בקרת גישה (4015 - 1156 |סשח60 66655), כך שרק משתמשים מורשים (260וזסחזטה) יכולים לשנות את הסכמה. 006 ץ+וו 5060 ספריית הרשת היא חלק מ-8856 חקו 60 60ספטד של 2000 פשוספחו והיא שותפה מלאה בתשתית האבטחה של 2000 פווססח!\. 8356 פחוסטקוחס6 566פטוד הוא ערכת רכיבי מערכת ההפעלה האחראים על אכיפת מדיניות האבטחה של מערכת ההפעלה. 5 מאבטחות את כל האובייקטים ב-ץ6601זום 260₪06. שגרות אימות הגישה של 0 אפאוס0חו/ משתמשות ב-₪601 לאימות כל ניסיון גישה לאובייקט או מאפיין ב-ץז0סל66זוכ 6ע60. [006ו הסוסבּיוז5ו הווחו משתמשים מורשיס (260וזסתזטוה) מבצעים פעולות ניהול בשירותי ץ סזס6זום 6006. משתמש מקבל אישור מסמכות גבוהה יותר לביצוע פעולות מוגדרות על ערכת אירועי אובייקטים מוגדרת וסיווגי אובייקטיס בתת עץ מזוהה כלשהו של ספריית הרשת. דבר זה נקרא ניהול מואצל (ח150800חוח0// 6!608160כ). שיטה זו מאפשרת שליטה פרטנית על יימי יכול לעשות מהיי, ומאפשרת האצלת סמכויות ניהול ללא הענקת הרשאות עיליות. פרק 6: 56/1065 ץ60001זוכע 606 247 54 (סוכן מערכת ספריית הרשת) הוא ההליך שמנהל את האחסון הפיסי של ה-ץזס6זום (ספריית הרשת). לקוחות משתמשיס באחד מהממשקים הנתמכיס להתחבר ל-ג₪5 ולחפש אובייקטיס של ספריית הרשת לכתיבה וקריאה, ואת המאפייניס שלהם. ₪54 מאפשר בידוד הלקוח מפורמט האחסון הפיסי של נתוני ה-ץ601זום. בכך מתאפשרת גישה נוחה ומשופרת לאבטחת המערכת. גישה ל- 56/1065 ץ66%017וו1ש 666 הגישה ל-6065ו/567 ץזס66זום 606 היא באמצעות פרוטוקולי שזו/. פרוטוקוליס אלה מגדירים את פורמט ההודעות והתגובות של לקות ושרת. מיגוון חסספסו|קקא 5 סחווחותהזססז (1סה, ממשקי פיתוח יישומיס) מאפשרים גישה לפרוטוקוליס אלה. תמיכת פרוטוקול (+זוסטקט5 |60ס%ס:ק) מכלול 5671665 ץז660ז₪1 8606 תומך בפרוטוקוליס הבאיס: + 185 - פרוטוקול הליבה של ץזז0ס6זום 4606 הוא קאכ |. 147 בגירסאות 2 ו- 3 נתמכים. % 6קא-זקג! ‏ - מכלול 567/066 ץז0סל66זום 60/8 תומך בממשק ₪600%66 וו68 | 6ז0600סז | (0ק₪א, קריאה לשגרה מרוחקת) התומך בממשקי 6 הההזחָסזק הססהסו|קק 0הו165530א ([קהא, ממשק הודעות תוכניות יישומיס). + 500.א - מודל הנתונים של עז660זום 60/6 נגזר ממודל הנתוניס 500.א. 500.א מגדיר מספר פרוטוקולי שזוו ששירותי ץז ס6זום 8606 אינס מיישמים, חלקם, עקב תלותם בפרוטוקול רשת 051: * |700060 266655 ץז6660זום (קס, פרוטוקול גישה ל-ץז660זו0). * |70%060ק (ח5/506 /ז660זום (ק5כ, פרוטוקול מערכת ץז0ז60זו0). *= |0%060 חַחואו800ח5 הססההזס+ה1 ץזסש66זום (155כ, פרוטוקול מעקב נתוני ספריית הרשת). * |0 60 %ה3066ח13ז פַהוסחום |הּהססבזסקס ץזס66זום (קסס). 165 שַחווהוהבּיוףסיוק הסוזבּסו!קכה - זקה שירותי ץזס6זוםש 4606 מספקים ₪1 - 1000718065 טחוההוחהזפָסזש הססהסו|סק חזקים, גמישים וקלים לשימוש. הזמינות של מיגוון עשיר של 1קה עבור ץז0ז60זום 6ע60₪, מעודדת פיתוח יישומים וכלים העושים שימוש בשירותי ספריית הרשת. 8 507/60 2000 5אוססחו/ 65 56/1065 66501יוו 6צו46% - 051 כדי | להקל | על כתיבת ‏ יישומים | הניגשים | ל-567/065 ץ6607זוש 60/6 ול-ץ7ק0176600 ס6והּחם=-קמכ | נוספים, יי פיתחה ‏ את 1 | - 65 567/10656 166007 460/6. 8051 היא ערכת ממשקי תכנות ניתנת להרחבה וקלה לשימוש, המשמשת לכתיבת יישומים לגישה וניהול המשאביס הבאים: 56/0065 ץזסל66זוכ 60/6. > ץ0ל60זוכ 83565-קמכ | *> שירותי ספריית רשת אחרים, כולל 5כא - 567/66 ץזס6זום |וסטסא. 1 היא חלק מממשק 0051 - 1006806 5677/1605 ץזס60זום ה6קס, ו- ה5סצ - 4606 56701065 ח6ק0 פטוססחו/?. - אובייקטים | של 8051 ומינים עבור 0 ד פששססחוש), ‏ א.4/א.3 6זה)ז6 |ופטסא ו-567/1065 ץז0ס66זום 606ה, | בנוסף לכל 5 + 60זום התומך בפרוטוקול קמס ון. 1 מחלצת את היכולות של 567/666 /ז0ל66זו מספקי רשתות שונים, כדי לספק ערכה בודדת של ממשקי 5067/1665 ץז60%0ז61 לניהול משאבי הרשת. דבר זה מפשט מאד פיתוח יישומיס מבוזרים, כמו גס ניהול מערכות מבוזרות. מפתחים ו-15078%015ח01ג משתמשיס בערכה בודדת זו של %6)8666ח! 56771065 צְז0ז66זום למספר ולנהל את המשאביס ב-06ו/ז56 /66001זום, בלי תלות בסביבת הרשת המכילה את המשאב. בכך, מקלה 8051 על ביצוע מטלות ניהול נפוצות, כמו הוספת משתמשיסם חדשים, ניהול מדפסות ואיתור משאביס בכל סביבת מערכת המחשוב המבוזרת. 4051 גם מקלה על מפתחיסם לגרוס ליישומיהס להיות 60|מַ8חם-ץזסש60זוס. אובייקטיס של 4051 מתוכנניס להתאים לצרכי שלושת הגורמיס העיקרייס הבאים : > מפתחים - ככלל, מפתחיס ישתמשו ב-4051 עס שפה מהודרת כגון ++6, אף כי ניתן להשתמש בשפת 8856 |508ו/ לצורך בניית אב-טיפוס של היישום. לדוגמה, מפתח עשוי לכתוב יישום לניהול מספר ספרייות רשת, רישות הדפסות, גיבוי מסדי נתוניס וכדומה. > מנהלי מערכות - ככלל, מנהלי מערכות יגשו ל- 4051 באמצעות שפת תסריט (00806ח18 פחשקוז56) כגון 8856 |508ו/, אף כי ניתן להשתמש ב-++66 לשיפור הביצועים. לדוגמה, עס 5067/0665 ץ6607זוש ,60/6‏ יוכל זסז908וחוחזס לכתוב תסריט שיוסיף 0 משתמשיסם חדשים למערכת ולקבוע שהס יהיו חבריס בקבוצות אבטחה נבחרות. %> משתמשים - כמו מנהלי מערכות, גם משתמשים יגשו ל-4051 באמצעות שפת תסריט. לדוגמה, משתמש עשוי לכתוב תסריט לאיתור כל עבודות ההדפסה בקבוצה, או תורי הדפסה, ולהציג את המצב של כל אחד, במידה ויש את ההרשאות המתאימות. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכ 606 249 :סג 6 קמס קה 6 קכם! מספק את הפתרון בעל המכנה המשותף הנמוך ביותר, למפתחיס שיישומיהס נדרשיס לעבוד עס הרבה סוגיס של לקוחות. בדומה, יישומי 1047 קיימיס יפעלו עס 5067/6065 ץזס66זוכ 4606 עס שינוייס מעטים או ללא שינוייס כלל, מעבר להרחבת היישוס לתמיכה בסוגי אובייקטיםס הייחודייס ל- 5617/1665 ץזס66זוכ 6ע0ס₪. מומלצ | למפתחים | של יישומי ק4כ₪! לעבור ‏ ל057, | התומכת ‏ בכל 5 1760007 60!טהחם-קמס ן. 1 חו165530!] פשצסטחו/ע מכלול 5617/1665 /6607זום 606 תומך ב- 1קגוא כך שיישומי [קהו מיושניס ((/6086₪)) ימשיכו לעבוד עס 5671065 ץז0פ66זוכ 860/6. אולס, מומלצ למפתחי יישומיס חדשיס לעבור ל-4051 לבניית יישומיס 0ַ6וַ8ח=-ץזסזס6זופ. 5 וזח 60 |בּטצוו+ מכלול 5067/1066 ץז0ו66זום 6096 תומך במכולות וירטואליות, המאפשרות גישה שקופה לכל 76607 תואס קג0! דרך 56/6666 ץז0סל66זוש שטטסה. | המכולה הוירטואלית מיושמת דרך נתוני המיקוס המאוחסנים ב-ץז600זו 86₪/6. נתוני המיקוס מתאריס היכן ב-ץזס6זוס 4606 צריך להופיע ה-ץזס6ס6זוס הזצר, ושס ה-פזפ של שרת השומר העתק של ה-ץזסטס6זוסם עצמו ואת ה-אפ ממנו יש להתחיל את פעולות החיפוש ב-5 הזר. 6זווח6וה 665ועוסו5 ץ'וס+66זווס ניתן להדגיס את אופן תפקוד ץזס6זוס 60/6 כמבנה מרובד, בו השכבות מייצגות את ההליכיס שבאמצעותס השרת מספק שירותי ספריית רשת ליישומי לקוחות (תרשיס 3). מבנה ץז660זום 606 מורכב משלוש שכבות ומספר ממשקים ופרוטוקוליס הפועליסם יחדיו לאספקת 665ו/567 ץז0ז60זוס. שלוש שכבות השירות - (25, 8/0] ₪8+89856 (שכבת מסד הנתוניס), ושכבת 6חופחם 5%07806 510|6ח6:אם (55ם) שומרות את סוגי המידע השוניס הנדרשים לאיתור רשומות במסד הנתוניס של ה-ץז600זוסם. מעל שכבות השירות במבנה ה נמצאיס הפרוטוקוליס וממשקי פיתוח היישומים ;4) המאפשריס תקשורת בין לקוחות (ה-567/1065 ץ סס6זוס. 0 507/60 2000 5אוססחו/ 4 ד! פעצססחו/ קטאסהט חסוז8סווקסות חו8החסט | 8ש/וססחו\ 5 סחפו אססווטכ זס|וסזחסס | 6% 4דא | <| זפעס 6קם) 5 הסוז3סו!ק6ז 5 (₪ דופ / | 1 00% וח510ע5 /סו0ס6זום ו ז/3 | 8100886 - ו ** 6חוסח= 5107806 016ו5ח0)א= ו תרשים 6.3 מבנה 5671065 זו 606. /ו5סה/סהס! אססטכ) וו מבנה 5617/1665 ץז66%0ז₪1 466 כולל את שלושת מרכיבי המפתח הבאים: > 000% וה5%6ץ5 ץז66%0זום (ה5כ) - בונה היררכיה מיחסי 60ח6-%חס6זהס המאוחסניס בספריית הרשת. מספק ממשק פיתוח יישומים (1ק1) לקריאות מכתובות בספריית הרשת. > זסץְ3] 889856 -- מספקת שכבת הפשטה (שכבה מוסתרת) בין היישומיס ומסד הנתוניס. קריאות ליישום לעולס אינן מבוצעות באופן ישיר למסד הנתוניס; הן מנותבות דרך שכבת מסד הנתוניס. + 6חושחם 5607306 510!6חַ%6אם (55ם) - מתקשר ישירות עס רשומות בודדות ב-5%06 /ז0176650 בהתבסס על מאפיין אסא של האובייקט. + 5%076 08%8 (קובץ הנתוניס 605.0א) - קובץ וה מופעל רק על ידי 06ו₪006005 6ופח= 5607806 (55ם). ניתן לנהל את הקוב באמצעות כלי |₪טפסשא. הערה 605001.666 מותקן ב- 00%%5/506032זה%5/50 בעת התקנת ז6עז56 2000 פאוססחו\. פרק 6: 5067/6065 /6607זוכ ₪606 201 הממשקים לקוחות ניגשיס לשירותי ץזס66זוסם 46006 באמצעות מנגנוניס הנתמכים על ידי ה5ס. בטבלה להלן יש תיאור של כל מנגנון כזה: ממשק | תיאור מספק 1ק (ממשק פתוח יישומים) ללקוחות קגכ | וחושף את 1פסג כך שניתן לכתוב יישומים נוספים המסוגלים לתקשר עם /660007זוכ 60/6 5" לקוחות התומכים ב-קגכ | משתמשים בו כדי להתחבר ל-060% 5506 660זוכ. 5671665 ץזס66זוס 4606 תומך ב-קגכ | בגרסאות 2 ו- 3. לקוחות 2000 פוססחו/, כמו גם לקוחות 9% פשססחו/ שמותקנים אצלם רכיבי לקוח של עזסז66זוסם 60/6ה, משתמשים ב-קמכ | גירסה 3 להתחבר ל-5כ. 4051 מהווה אמצעי להפשטת (הסתרת) ה-זקה של קגכ1; אולם, רק קמכ | משמש בשירותי ץס6זוכ 6ע60. משמש את שירות השכפול ומסייע לשכפול ץזס6זום 4606 באמצעות 6 על קז (ק1 וטס 6ק5) או קדוז5 - |ס6סססזוק +וסקפחהזד |ובוז 6וקחוס, המהווה חלק מערכת הפרוטוקולים ק1/ק6ד. ניתן להשתמש ב-קד51 עבור שכפול בין אתרים בלבד; שכפול ₪26 על ?1 משמש לשכפול גם בין אתרים וגם בתוך אתר. מספק תאימות של הרמות הנמוכות לסייע בתקשורת בין פחוהוחסם של 0 פוסטחוצש ו- ד פשוססחו/. לקוחות פשססחו/ המשתמשים ב- דא פאוססחו/ או מערכת מוקדמת יותר משתמשים בממשק 5 להתחבר ל-54כ. גם שכפול מ-065 886600 במצב מעורב (1006! 60או₪) עובר דרך ממשק 58%6. לקוחות 1קה ו מיושנים, כגון לקוחות 30 0חו165580! אסססט0 50%סזסוו חסט8זסט60!!3, מתחברים ל-₪54 באמצעות ממשק ספר כתובות 6 ז[סהוו. וח5%6ץ5 ץז66+0יוום - 54 54 - 060% 5/5006 ץזסו60זום הוא ההליך של ץזסזסזום 60/6, הפועל על כל 06 ומנהל את כל פעילויות 56700065 ץזסז66זום. הליך גה מנהל את האחסון הפיסי של ספריית הרשת. לקוחות משתמשיס באחד הממשקיס הנתמכיס להתחבר ל-5כ, ואז לחפש אובייקטיס של קריאה וכתיבה בספריית הרשת ואת מאפייניהם. 058 מבודד את הלקוח מפורמט האחסון הפיסי של נתוני ה-ץזס66זופ. ₪54 מספק גישה למחסן, שהוא קוב מסד הנתונים המכיל מידע על ספריית הרשת הנמצא על הדיסק הקשיח. 054 הוא מושג 500.% המתאר את ההליך מצד-השרת היוצר מופע של שירות ספריית הרשת, כלומר כריכת יישומים ל-058. 2 507/60 2000 5אוססחו/ 05 כולל ממשקים התומכיס בסדרת פעילויות הליבה המוצגות להלן: ח0סו1060%1/163% 00[66% לכל אובייקט ב-ץז60זום 606 יש 6010 קבוע המשויך לשס האובייקט במבנה מחרוזת. שס האובייקט אינו קבוע; ניתן לשנותו. כל ההתייחסויות הקבועות לאובייקט נשמרות במונחי 6010; שס האובייקט משמש לניווט בהיררכיה ולתצוגה. 5 שומר על שיוך ה-6010 לאובייקט כאשר ה-אפ של האובייקט משתנה. 650 הסול6ב53הבּוד תנועות מעובדות באופן אוטומטי. בקשת כתיבה או שמתבצעת, ואז כל השפעותיה בנות-קיימא, או שהיא נכשלת לפני השלמתה, ואז אין לה כל השפעה. תנועות נכתבות בו-ומנית בקובץ יומן הפעולות (86 8ס! ח0וז586ח8זד) ובמסד הנתונים. 65 1+ 076671670%+ח= 56613 שיכפול וסנכרון נתוני ספריית הרשת ידוע כ- ח₪60!!6300 ז6ז5הּוח וטו (שכפול מרובה מאסטרים). במערכת בה מאסטריס רבים, שינוי באובייקט סכמה בהעתק אחד, עלול להתנגש עס אובייקטיס קיימיס בהעתק זה וגם באובייקטיס בהעתקיס אחריס. הסכמה היא הגדרה רשמית של כל סיווג (0|855) של אובייקט שניתן ליצור בספריית הרשת, המאפיינים של כל סיווג אובייקט, וההורים שיכולים להיות לכל סיווג אובייקט. במערכת 2000 פווססחו/ שינוי סכמה הוא. *9!6-1356חו5 063110 (פעולה המבוצעת בידי מאסטר אחד), כלומר, כל שינוי שתבצע במאסטר יעודכן בכל שאר ההעתקים. עדכוניס משוכפליםס אינס מבצעיס בדיקות סכמה. יצירת אחידות ועקביות בין האובייקטיס המשוכפליס היא המטרה העיקרית; שמירה על אחידותס עם סכמה משתנה היא מטרה משנית. 66 ]= ![0ו600% 66655 58 אוכף מגבלות אבטחה ב-ץז600זוס. שכבת 054 קוראת 515 (זיהוי אבטחה) על אסימון הגישה. הסוזב3ּ6ו!₪6 זוס+ +וסקקט5 54 מכיל 40065 (תפסים) עבור הודעות השכפול. כל עדכוני האובייקטים חייביס בסופו של דבר לעבור דרך הפעילות המתאימה כדי ששירות ספריית הרשת יפעל כנדרש. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכ 606 253 5הוו6 שכבת ₪054 מנהלת את נתוני היררכיית ה-ץזס6זוסם, המתקבלים משכבת מסד הנתוניס. ₪54 אחראית להצלבת הפניות אובייקטיםס של חואוחסכ /זסז66זום 6006 במעלה ובמורד ההיררכיה, וגסם החוצה להיררכיות חוהּחחסכ אחרות. זסץבּ | סִפהַּבּזב3 שכבת מסד הנתונים (ז8/6 | 8889556ז08) מספקת נקודת מבט של אובייקט על נתוני מסד הנתונים, על ידי החלת סמנטיקת סכמה לרשומות במסד הנתונים, ובכך מבודדת את השכבות העליונות של שירות ה-ץזס60זו מתשתית מערכת מסד הנתוניס. שכבת מסד הנתוניס היא ממשק פנימי שאינו חשוף. שוס קריאה למסד הנתונים אינה מתבצעת באופן ישיר ל- 6ח8פחם 5007806 06ו5ח6:אם (55ם); במקוס זאת, כל גישה למסד הנתונים מנותבת דרך שכבת מסד הנתונים. מכלול 066ו/567 ץזס66זוכ 6ש860 נותן 8650866 היררכי. כל אובייקט מזוהה ייחודית במסד הנתוניס באמצעות מאפיין השס הייחודי שלו, הנקרא אסף. אפםח וסדרת שמות הורי האובייקט מהוויס את השס הייחודי של האובייקט. מסד הנתוניס אוגר את ה-אס8 עבור כל אובייקט כמו גס הפניה לאובייקט ההורה. שכבת מסד הנתוניס עוקבת אחר הפניות הוריס אלו, ומרכזת את סדרת ה-אכ8 ליצירת שס ייחודי. פעולה מרכזית של שכבת מסד הנתוניס היא לתרגס כל אפ למבנה ז606שח1 (מספר שלס) הנקרא 398 אם, המשמש לכל הגישות הפנימיות. שכבת מסד הנתוניס מבטיחה שכל פָפז אפ יהיה ייחודי עבור כל רשומה במסד הנתוניס. כל נתון המתאר אובייקט מוחזק כערכת מאפיינים, המאוחסנת כעמודה במסד הנתוניס. שכבת מסד הנתוניס אחראית ליצירה, אחזור ומחיקת רשומות בודדות, מאפייניס עס רשומות וערכיס בתוך מאפיינים. לביצוע מטלות אלו, שכבת מסד הנתוניסם משתמשת בזיכרון המטמון של הסכמה (מבנה בתוך-הזיכרון ב-054) לקבלת מידע אודות המאפייניס הדרושיס לה. 6חושחם 5+07306 510!6ה%6אם - 555 מכלול 567016065 /ז660זו 86006 מיושס על גבי 16000 460655 |56006008 60א06ח1 (וזה15, שיטת גישה באמצעות אינדקס רציף). גירסה קודמת של מנהל טבלה זה, הנקראת בשס 03030856 365, משמשת במערכת זס/ז56 סְהַחַה6אם +ספסזסווא גירסה 5.5, 6 חסספסו!ק₪6 6וו=, בעריכת תצורת אבטחה, בשרת האישורים, בשירות למתן שמות אינטרנט של פאוספחו/צ (5א1/), ובמספר רכיבי פאוספחו/ נוספים. למערכת 0 פטוססחו/ יש גירסה חדשה ומשופרת של מסד הנתונים ז₪ש(, בשם 5פם - 6חופחם 5607306 510!6ח06אם. 55 (||560%.0ם) מיישס מערכת מסד נתוני המשתמשת בקובץ יומן כדי לוודא שהתנועות המבוצעות אכן בטוחות. מכאן, ששירותי ספריית הרשת משתמשים גס 4 507/60 2000 5אוססחו/ בקבצי נתוניס 0ו605.0א) ובקבצי יומן. מיקוס ברירת המחדל של הקבצים 05.0א ו- |ו0.%ח556 הוא בתיקיה 5/5%6032 965/506700%%. 55 אוגר את כל האובייקטיס של ץזס66זוכם 460/6. 555 תומך במסד נתוניס בגודל של עד 1618, אשר תיאורטית, יכול לשמור מיליוניס רביס של אובייקטיס בכל חופוחספ. 5 מתאים מאוד לצרכי אחסון ב-567/1065 /07פ66ז1 606 : > פעולות עדכון של ₪55 מבוצעות ליצירת יציבות ושלמות, למקרה של כשליס במערכת. > 555 מטפלת היטב בשורות נתוניס דלילות (פווסז 56ז8ס5), כלומר בשורות בהן למאפיינים רביסם אין ערכים. מכלול 56701605 /ז0ז60זו 6ש601 מגיע עם סכמה מוגדרת מראש, המגדירה את כל המאפייניס הדרושיס והמותרים עבור אובייקט נתון. 555 מקצה שטח אחסון רק עבור השטח הנצרך - כלומר רק למאפייניס המוקציס לאובייקט, לא עבור כל המאפייניס האפשריים. לדוגמה, אס לאובייקט של משתמש יש כבר 50 מאפיינים המוגדריס בסכמה, ואתה יוצר משתמש עס ארבעה מאפיינים בלבד, שטח אחסון מוקצה רק עבור ארבעה מאפיינים אלה. אס מתווספים מאפייניס נוספיס מאוחר יותר, מוקצה להס שטח אחסון נוסף. כמו כן, ₪55 מסוגל לאגור מאפייניס בעלי ערכים רבים. לדוגמה, מסד הנתוניס יכול לאחסן מספרי טלפון רביס עבור משתמש בודד, מבלי לדרוש מאפיין מספר טלפון שונה עבור כל מספר טלפון. מכלול | 5670066 ץזס66זום צס | הוא | ערכה | תפקודית | מוגברת | של 5 600 567/61 6ַהַהִה8ח6א= ; הוא מציע תפקודיות מורחבת, כגון אובייקטים בטוחיס מפני שינוי שמות, סכמה מתרחבת דינמית ושכפול לפי מאפיין ולפי השלמה. קוב ||5560%.0 מיישס את תפקודיות החיפוש והאחזור של מסד הנתוניס. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכ 606 255 סיכום שיעור מכלול 56701065 /ז0ס66זום 606 מהווה סביבת עבודה היררכית, הניתנת להרחבה והגדלה ובעלת אבטחה מבוזרת הנדרשת על ידי לקוחות עסקיים. הוא משלב את מושג 6 הא של האינטרנט עס 065ו/567 ץזססס6זוום של מערכת ההפעלה. הוא משתמש ב-1047 כפרוטוקול הליבה שלו ומסוגל לעבוד מעבר לגבולות מערכת ההפעלה, ובכך לחבר ₪876508665 רבים. הסכמה של ץטס6זוס 6006 כוללת הגדרה רשמית של תכולת 50076 ץז66%0זוש 4606 ומבנהו, כולל כל המאפיינים, הסיווגיס ומאפייני הסיווגיסם. ה-6888|00 |6|088, שהוא מקוס המידע המרכזי אודות אובייקטים בע או ביער, הוא נקודת שירות ואחסון פיסי המכיל העתק של מאפייניס נבחרים של כל אובייקט | ב-5006 ץ0ס600זו₪ 606. | כמו | כל = 56666 ץז0ס66זום, | מכלול 685 660זוכ 8606 הוא בעיקרו 680866וח8א, וכל אובייקט ב-ץזס66זוס 4606 מזוהה עס שם. מבנה 567666 /ז660זום 6096 ניתן לפירוק למספר רכיבי מבנה עיקריים: מודל הנתוניס, סכמה, מודל האבטחה ומודל הניהול. גישה לשירותי /0ס66ז1 6086 היא באמצעות פרוטוקולים המגדיריס את פורמט ההודעות ותעבורת לקוח ושרת. מבנה ץ6600זוס 60/8 מורכב משלוש שכבות שירות ומספר ממשקים ופרוטוקוליס הפועליס יחד לאספקת שירותי ספריית רשת. 6 507/60 2000 5אוססחו/ שיעור 2: תכנון יישום ץזס+66וו₪ 6עו₪6% לפני יישוס סביבת רשת 2000 פצוססחו/ו, עליך לשקול תתחילה כיצד ליישם את 65 176600 6%/6ה. קח בחשבון את המבנה העסקי והתפעולי של הארגון אליו אתה שייך, כגוו המיקוס הפיסי של המשרדים, גידול וארגוו מחדש עתידיים וגישה למשאבי הרשת. קיימיס מספר היבטיס של יישוס עזסז6זום 460/86 המהוויס חלק מתהליך התכנון. תחילה עליך לתכנן את 6סהּספחחהּ] 185 (וח5/506 6חחבּא הוהּוחסם). ה-650806ו8 כולל את היררכיית ה-חוהוחסכ, את ה-6819|00 |הפס|6, את >פטחד קוח5ח0סו₪6!30 (יחסי האמון) ואת ה-ח68900ו|₪60 (שכפול). בנוסף, 8650866א כולל גס ס, שיש לקחת בחשבון בהליך התכנון. ב-חווחסס בודד, ניתן לארגן משתמשיס ומשאביס על ידי שימוש בהיררכיית 005 המשקפת את מבנה החברה. לבסוף, הליך התכנון לקראת יישוס ץזסוס6זוס 860/6, חייב לכלול תוכנית לייסוד אתריס שיכוליס לסייע ביעילות לתהליך ניהול השכפול ותעבורת ההתחברות על פני קישוריס בארגון. לאחר שיעור זה, תוכל + לתכנן ססססוח3א, 5106 ו-005 , כהכנה ליישום ץז660זוכ 6עו₪6. זמן לימוד משוער: 75 דקות תכנו| 66בּ652ווובּא בדומה ל-5אפ, 87650866 של ץזס66זוכ 460/86 הוא חגא חוהוחסס ברמה הגבוהה ביותר ובעל יכולות מלאות עבור חברה המורכבת מ- פחוהוחסס 2000 פצוסטחו/, 65כ, 5, *חסי אמון ו- 665ז7 חופוחסם. אחת ההחלטות, שעליך לקבל בעת יישוס 5 ץ600זו 60/6ג, היא אס ה-866ס8ס6חחאּז הפנימי (בתוך ה-ו|אווסזו=, קיר מגן), וה-8650866 התיצוני (מחוצ ל- ||פאו6זו=) יהיו אגהים, או נפרדיס. במיליס פשוטות, האס ה-8650866 של ה- ץ סו 60/6 יתאיס ל-6508066 3 של ה- 5אפ (בדרך כלל שם חופוחסס האינטרנט האופייני), שעלול להיות מוגדר כבר עבור החברה שלך! לדוגמה, 83650666 65 החיצוני הקיים עשוי להיות 0 67050.60!ח. תוכל לבחור 6 07ל60ו 46096 התואס ל-500.6000סז6ווח, או תוכל לבחור 6סספ6ַחח98 פנימי אחר. לכל אחד יש יתרונות וחסרונות כפי שיוסבר בהמשך פרק זה. הערה מכאן לא נובע ש-5א₪0% הוא ₪80850806 חיצוני בלבד. הנקודה היא, שאם ה-86508665\ נפרדים, ינוהלו שירות' ץזסשסזוס 4606 בנפרד מה-8650866 החיצוני. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכע 606 257 65 וב [בּהו6+א= חב [בּח'וס+ח1 6 הא הוא השמות ברמה הגבוהה ביותר ל-6ח8 חוהוחסכ 6600%זוכ 606 של ארגון. ליישוס 5671065 עץְז0ז66זו 606, ישנו שתי אפשרויות ל-8508665ח8א (טווחי שמות). 88650806 ץזס66זוש 46/6 יכול להיות והה או שונה מ-6סהַּספסחח83ּ פס החיצוני והרשוס בארגון השמות של האינטרנט. הסעיפים הבאיסם מתארים שני תרחישים; האחד בו ה-פססבּמִפחח83 זהים, והשני בו הס שוניס. בתרחיש הראשון, בו טווחי שמות החיצונייס והפנימייס והיס, אותו חווחססם ברמה העילית מופיע משני צדי ה-||8אפזו=. משתמשיס פרטייסם של רשת החברה ומשתמשיסם ציבורייס של האינטרנט רואיס את השס וח050%.600ז6וח. בתרחיש השני, בו טווחי השמות התחיצונייס והפנימייס שוניס, שס ה-חו0008 ברמה העילית שבתוך קיר המגן שונה מהשס הרשוס של ה-6וחגא חוהחחסכ 5אזפ ברמה העילית של ה- חופוחסכ הנצפה על ידי האינטרנט. טווח השמות הפנימי (650866חחהּא |הּחזסזח1) הוא וחס6. 6018קא6, וטווח השמות החיצוני (650866חחה8ּ והּחזס6אם) הוא הח0ס50%.6סז6ווח. תרחיש 1: טווחי שמות פנימיים וחיצוניים זהים בתרחיש וה, התברה משתמשת באותו שס עבור טווח השמות הפנימי והתיצוני. וה050.00ז0וח משמש בתוך ומחוצ לחברה. ליישוס תרחיש זה יש לעמוד בדרישות הבאות: > לקוחות ברשת הפנימית, הפרטית של החברה חייביס להיות בעלי יכולת גישה לשרתים פנימיים וחיצוניים (שני צידי ה-||8שזו=). > לקוחות הניגשים למשאבים מבחוץ, אסור שתהיה להס אפשרות גישה למשאבי החברה הפנימיים, ואסור שיוכלו להסדיר שמות. כדי שתרחיש זה יעבוד, חייבים להתקייס שני אזורי 5אפ נפרדיס. אזור אחד יתקייס מחוצ לקיר המגן, ויספק הסדרת שמות למשאבים ציבוריים. אזור זה אינו מוגדר לספק הסדרת שמות למשאביס פנימיים, ובכך מונע גישה למשאבי החברה הפנימייס על ידי לקוחות חיצונייס. האתגר בתצורה זו הוא לתת גישה ציבורית למשאבים הנגישיס ללקוחות פנימיים, כיון שאזור 5פ החיצוני לא מוגדר להסדיר שמות למשאבים פנימיים. פתרון אחד הוא שכפול האזור החיצוני על 5אפ פנימי כדי לתת פתרונות ללקוחות פנימיים. אס משתמשיס ב-ץאסזק, יש להגדיר את לקוח ה- שְאסזק כך שיתייחס ל-050.60ז6ווח כמשאב פנימי. הכוונה בתרחיש זה היא שאנשיס מבחוצ הגולשים לאתר האינטרנט של החברה לא יוכלו לגשת לרשת הפנימית שלה. 8 507/60 2000 5אוססחו/ יתרונות שימוש בטווח שמות פנימי וחיצוני והה כולל את היתרונות הבאיס : > שם העץצ, 050%.60י6ווח, אחיד ברשת הפנימית הפרטית, וכו ברשת האינטרנט הציבורית. > תרחיש זה מרחיב את הרעיון של שס התחברות יחיד לאינטרנט הציבורי, בכך שהוא מאפשר למשתמשיס להשתמש בשס התחברות זהה להתחברות למערכת הפנימית והחיצונית. לדוגמה, 1 6600010705000.60ו56708ו ישמש כשס התחברות וגס זיהוי דואר אלקטרוני. % חסכון ברישוס שמות ב-5א של האינטרנט. חסרונות לשימוש בשם זהה עבור טווחי שמות פנימייס וחיצונייס גסם חסרונות כדלקמן: + ההגדרה מסובכת יותר. יש להגדיר לקוחות /אסזק, כך שיבחינו בין משאביס פנימיים וחיצוניים. > יש להקפיד שלא לפרסס משאבים פנימיים באינטרנט. %> יוצר כפל מאמא בניהול משאבים. לדוגמה, תחזוקת רשומות אזור כפולות עבור הסדרת שמות פנימיים וחיצוניים. %> אף שטווח השמות והה, המשתמשים יקבלו תצוגה שונה של משאבים פנימייס וחיצונייס. תרחיש 2: טווחי שמות פנימיים וחיצוניים נפרדים בתרחיש וה, החברה משתמשת בטוותחי שמות פנימיים וחיצונייס נפרדיס. כתוצאה מכך, השמות משני עברי ה-||ףאוסזו] שונים. שמות נפרדים משמשיס בתוך ומחוצ לחברה. ו0508.60₪ז6ווח הוא השס שמתגלה למשתמשי האינטרנט ובו הס משתמשים. וחס06018.6א6 הוא השס שרואיס משתמשי הרשת הפרטית, ובו הס משתמשים. מומלצ לרשוס את שני טווחי השמות ב-5א של האינטרנט. רישוס כזה מונע את יתפישת'י השם באינטרנט ורישומו על ידי ארגון אחר. אס השס הפנימי אינו שמור ומשמש ארגון אחר, לקוחות פנימיים אינס יכוליס להבחין בין השס הפנימי וטווח שמות 5אזפ הציבורי הרשוס. ייווצרו שני אזוריסם. אזור אחד ישתמש ב-070500.000! והשני ישתמש ב-06018.607א6. לקוחות יכוליס להבחין בין משאבים פנימיים לחיצוניים באופן ברור. פרק 6: 56/1065 ץ66001זוכ 606 259 יתרונות שימוש בטווחי שמות פנימיים וחיצוניים נפרדים כולל את היתרונות הבאיס: > כאשר מתבססים על שמות תחומים שונים, ההבדל בין משאבים פנימייס וחיצונייס ברור. > אין חפיפה או כפילות מאמצים, וכתוצאה מכך נוצרת סביבה קלה יותר לניהול. > הגדרת לקוחות /אסזס פשוטה יותר, כיון שרשימות אי-הכללה צריכות להכיל רק את 060/8.60א6 בעת ציהוי משאבים חיצוניים. חסרונות לשימוש בשס נפרד עבור טווח שמות פנימי וחיצוני ישנס החסרונות הבאיס: > שמות התחברות שוניס משמות דואר אלקטרוני. לדוגמה, אס מישהו מתחבר עס הה070500.60וו6000ו80ה567ט,- אך כתובת הדואר האלקטרוני שלו היא החסס. 60]8א666וחה הז6פט, עליו לזכור ולתחזק שני שמות משתמש נפרדים. > רישוס השם הפנימי ב-5ס של האינטרנט, כדי למנוע מארגון אחר את השימוש הציבורי בו. טיפ בתרחיש זה, שמות ההתחברות הם שונים כברירת מחדל. מנהל יכול להשתמש ב-60050]6 %ח130306006 501%סזשוא (6אוז) לשינוי תכונות של סיומת אקט של משתמשים, כך ששם ההתחברות של המשתמש יתאים לכתובת הדואר האלקטרוני שלו. 6666 סַסְב652וחב3ּו 3 סַהוהוז6ס בנוסף להחלטה אס להשתמש ב-פססִּסִף65וח8ּ (טווחי שמות) חיצוניים ופנימיים שוניס או זהים, משתנים נוספים ישפיעו על מבנה טווח השמות. שיקול עיקרי הוא השפעת תעבורת השכפול ברשתות מרחביות (אה/). בנוסף, ארגונים והמבנה שלהס משתניס בקביעות. פרט ליכולת ליצור 65%זס1 2000 פאוססחו/, מנהלי רשתות (075ז508וחוחוסה) צריכיס להיות מסוגליס גם לשנות את מבנה טווח השמות ללא הוצאה גדולה ותוך הפרעה מזצערית ככל שניתן. המטרה היא ליצור מבנה טווח שמות הניתן להגדלה, בעל יכולת הסתגלות לשינויים, יכולת הבחנה בין משאביסם חיצונייס למשאביס פנימייס ויכולת להגן על נתוני החברה באותו ומן. מבנה טווח שמות צריך לייצג את מבנה החברה, אך באותו זמן חייב לספק את הניהול הפרטני, הנדרש לניהול רשת גלובלית על פני הארגון כולו, המבוססת על 5 160007 860/6. בנוסף, המבנה חייב להיות בעל יכולת הרחבה וגידול, כדי לתמוך בשינויים ארגוניים ושינוייס שדורשת ההנהלה. 0 507/60 2000 5אוססחו/ דרך אחת לבצע ואת היא באמצעות שלוש שכבות תחומים: > חוהחחסכ ₪00% > חוהוחסכ ז6ש3]-ל5זו= > חוהחחסכ זִסעְ|-0ח5600 מבנה וה מאפשר טופולוגיית שכפול פרטנית, ויכולת להגביל את מרחב ה-015ז15078חוח0 כנדרש. הוהּוהסכ ₪00%א חהוהּוחסס 00% הוא ה- הוהחסם הראשון ב-650866חה (טווח שמות), כגון 60 26018א6. הוהוחסכ 400% ב-1665ש567 ץזס+66זום 606 ממופה לטווח השמות של החברה. כל התחומיס הפנימיים הס חלק מ-חוּוחסס ה, ובכך יוצריסם טווח שמות רציף, מחובר בצורת 66 חוהוחסס. בנוסף, שרתיס המכילים את ₪006 86508866 לא יתקיימו בצד הציבורי של ה-||8.ו6זו₪ ולכן לא יהיו גלוייס לאינטרנט. 5חוהּוחסכ וסץב3ּ !1-5%זו= מטרת שכבה זו במודל היא יצירת 865 חוהוחסם שאינס משתנים, גס אס אירעו שינוייס בארגון הפנימי של החברה. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת, היא על ידי מתן שמות ל-5חו₪00708 ברמה זו בהתבסס על גבולות יבשתיים, גיאוגרפיים, או פוליטיים, לדוגמה, 06018.60₪א6.זסו8סח או ו050%.60₪ז6וח.6קסזט6. בנוסף, הדבר יסייע לצמצס שכפול שירות ישיר, כיון שמשתמש בצפון אמריקה אינו חייב להתקייס בשרתי 5 +ץ+600זום 606 של שרת הממוקם באירופה. אולס, שרתי קטלוג גלובלי עדייו מאפשריס למשתמש בצפון אמריקה למצוא משאב באירופה כנדרש. יחסי האמון (105ח₪6!30005 6פטזד) בין השורש וכל תחומי ה-פחוהוחסכ ז6ש8!-6זו= מאפשריס ומינות משאביס לכל הענפים של 66ש חופחסס. אי לכך, משתמש הנמצא ב-600. 26018א6.6 הסח יכול לגשת למשאב הנמצא ב-670500.607!וח. 6קסט6. 5א הוהוחסק בשכבה זו חייבים להיות בני שלושה תוויס לפחות, כדי שלא יתנגשו עס תקן 3166 150. תקן וה מתיב שנל תוויס עבור קוד המדינה ב-פחוהוחסכ ז6שץ3|-566000 וב-05. הערה לסקירה על קוד שתי-אותיות לזיהוי ארצות לפי תקן 3166 150, פנה לתקליטור המצורף לספר זה (6!65!503166.00ז068טְקְּח6). למידע עדכני ביותר על קודים של ארצות, גש למנוע חיפוש באינטרנט וחפש לפי מילות המפתח: 1503166 או 6+ ההנחה היא שה-חוהוחסכ ז6ץ3!-זו= יציבה ואינה משתנה. פרק 6: 065ו/567 /6607זוכ 6ע60א 201 הטבלה הבאה מהווה רשימת הצעות של מוסכמות למתן שמות: 6 | אתרים דרומית להונג-קונג, כולל תת היבשת ההודית עד, אך לא כולל אפגאניסטאן א | אוסטריה, בלגיה, שוויץ, הרפובליקה הצ'כית, דנמרק, ספרד, פינלנד, יוון, קרואטיה, הונגריה, אירלנד, איטליה, הולנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, רומניה, רוסיה, שוודיה, סלובקיה, סלובניה חשוב מוסכמות אלו למתן שמות הן הצעות בלבד, שאינן סותרות את תקן 3166 150 למתן שמות. ארגונים יכולים לבחור כל שיטה למתן שמות המתאימה למדיניותם ולצרכיהם. 5והּוחסכ זוִסִצְב3ּ|-566070 במצב אידיאלי, 5חוחסם בשכבה זו צריכים להיות ארצות בלבד, ולהוות ענף מה-5ח!8חסש המקבילים שבשכבה הראשונה. היתרון בשיטה זו הוא שניתן ליצור 005 |6ע6|-1!6ח6 מתחת ל-5חוהחחסכ ז6ץ8|-560000. השתמש באותן מוסכמות למתן שמות בעת יצירת יחידות ארגוניות (ע0) ב-חופוחסס. כך מתאפשר קידוס יחידה ארגונית ל-חופוחסס, אס נדרש, עס השפעה מזערית על המשתמש. בעת מתן שמות לאתרים בתוך ארהייב, אין להשתמש בסטנדרט 3166 150. במקוס ואת, השתמש במיקוד דואר בן שתי ספרות לשמות מקומות. היוצא מהכלל היחיד להוראה זו היא קליפורניה, המתנגשת עס קוד 150 לקנדה. השתמש ב--611 בעת יצירת תחומים עבור קליפורניה. לדוגמה, ה1670501%.607 .סרחה סח. 58 הוא חור 00 זסַץְ8|-0ח5660, ואילו ו67050%.60וח. זט רה סח. 58 ץח הוא חהוהרח00 |6ע6!-0ו1ח6. 2 507/60 2000 5אוססחו/ (0105) %5וח [בּהסוז23וה03ו0 הוה הבוק 5 - 655וח והּחסוַַהוחהּמָזס צריכות לשקף את פרטי המבנה העסקי של החברה. צור 5 (יחידות ארגוניות) להאצלת סמכויות ניהוליות על קבוצות משתמשים קטנות, קבוצות ומשאביס. הסמכות הניהולית המואצלת יכולה להיות מלאה (יצירת משתמשים, שינוי סיסמאות, ניהול מדיניות חשבונות וכו'), או מוגבלת (מוגבלת אפילו עד סמכות טיפול בתור להדפסות בלבד). כיון ש-005 ברמת-על יכולות לשמור רמות נוספות של 005, ניתן להרחיב את רמת הפירוט כנדרש. ארגן אובייקטיס אלה במבנה לוגי, מפה את אופן עבודתך וארגון עסקיך. 5 מונעות את הצורך להעניק למשתמשיס גישה ניהולית ברמת ה-חוהחספ לביצוע מטלות כמו יצירת חשבונות מחשב והגדרת סיסמאות. ניתן עתה לתת למשתמשיס (0]ח60 80/6 150חווח0ה ברמת ה-00, ובכך לשחרר 1508%075חוהח30 הוהוחסש ממטלות אלה. יחידות ארגוניות מוסיפות רמת אבטחה נוספת, בכך שהן מאפשרות ראות מוגבלת (באמצעות שימוש ב- 04 - רשימות בקרת גישה) של משאביס; משתמשיס יכוליס לראות רק אובייקטיס שאליהס אושרה גישתס. 5 יורשות את מדיניות האבטחה של ה-חו8חחס0 +%ח6ז3ק וה-%חסזהק 04, אלא אס כן בוטלו בכוונה. יצירת 6וטפס6שו5% וס רצוי להתחיל תכנון 00 (יחידה ארגונית) על ידי יצירת יחידה ארגונית ל-חופוחסס הראשון ב-8650806. השתמש ב-חוחסכ וב-6ז6ט5₪ 04 כמודל לכל חוחסס המתוסף לעסק. בנוסף, מבנה היחידה הארגונית שנוצר צריך לתמוך במבנה עתידי, תוך תזוזת אובייקטיס מזערית. בכל פעס שיחידה ארגונית נוצרת, חשוב לקבוע מי יוכל לעיין ולשלוט באובייקטיס מסוימים, ואיזו רמת ח57800וחווח0 תהיה לכל ז58%0!וחווח0ה על האובייקטים. בנוסף, נדרש לקבוע לאיזה 15086075חוו0₪ תהיה זכות גלובלית ליחידות ארגוניות ואובייקטיס מסוימים, איזה 075ז15079חוח0 יהיו מוגבליס, ומה תהיה רמת הגבלה זו. פרק 6: 56/1065 ץ60007זוכ 606 263 5 ח4ו65כ 00 השתמש בהנחיות הבאות ליצירת 005 (יחידות ארגוניות): > צור יחידות ארגוניות להאצלת סמכויות חסו80ז50וחווח40. > צור מבנה יחידות ארגוניות הגיוני ובעל משמעות, המאפשר ל-5ז150800חווח30 00 לבצע את המטלות שלהס ביעילות. > צור יחידות ארגוניות ליישוס מדיניות אבטחה. > צור יחידות ארגוניות כדי לאפשר או להגביל עיון במשאביס שנוצרו על ידי משתמשיס מסוימים. > צור תשתית יציבה יחסית של יחידות ארגוניות. היחידות הארגוניות גס יוצרות גמישות של ססּספפחח8ּא (טווח שמות), כדי להתאיס לצרכיו המשתניס של העסק. > הימנע מהקצאת 6110-0160 רביס מדי לכל אחת מה-005. כאשר תתחיל לתכנן מבנה יחידה ארגונית, וכור לתת שמות בעלי מבנה היררכי, אחיד ויציב, וכלליים דייס לשימוש בכל חואחחספ בארגון ליחידות הארגוניות ולאובייקטיס. נסה לחימנע מכך שליחידה ארגונית יהיו 666[פס-8!וח6 רביס מדי, מכיון שהס עלוליס ליצור צווארי בקבוק בעת ביצוע חיפושיס ושאילתות ניווט. שיטה אחת, ליצירת מבנה יחידה ארגונית עבור ה-חו8וח00 הראשון, היא לתת ליחידות הארגוניות ברמות העליונות שס אשר הופך לכותרות. כותרות אלו מגדירות את היחידות הארגוניות המפורטות יותר ואת האובייקטיס שמתחת להן. גישה אחרת ליצירת מבנה יחידות ארגוניות אחיד היא להתחיל בקביעת ההיררכיה הטבעית של האובייקטיס. לאחר שמיינת את האובייקטיס הבודדיס באופן היררכי לקבוצות, ניתן לתייג אותס עס שמות יחידות ארגוניות ברמה העליונה. אס יש 5חו08ס0 6וקשוטוז בתכנון, קבע אס ניתן להשתמש במבנה היחידות הארגוניות על פני כל ה-פחו8וחספ. אס לא, חזור ותכנן מחדש. ץה6זבּוסו1] (01 6+ 6'וט66שוז5 חשוב ביותר לקבוע מה התפיסה שתשמש כבסיס ל- ץח6זפזסוו 00 (היררכיית היחידה הארגונית). חברות רבות מבססות את מבנה ה-חוףוחסס שלהן על מודל המשקף את מבנה עסקיהן. הסיווגים הבאים הס דרכים שונות לסיווג היררכיית היחידות הארגוניות. 4 507/60 2000 5אוססחו/ 5 039566 -000[66% "וס הסוז3ז5%וחווח ה כאשר מבנה היחידה הארגונית מבוסס על |006 5780/6וחוחחה, כל ה-5זסז8ל5והוחחסהּ בעלי היחידה הארגונית יוצאים נשכריסם. בשירותי ץזס66זום ₪606 ניתן ליצור יחידות ארגוניות המבוססות על אובייקטים, כגון משתמשים, מחשבים, יישומים, קבוצות, מדפסות, מדיניות אבטחה ועוד. כאשר 05 8000-8560 50וחוחח0א/ נוצרות בצורה הגיונית ובעלת משמעות, הדבר מסייע ל-15178015ח0₪01 לבצע את עבודתס במהירות ובקלות. ברוב המקרים, וו הדרך הטובה ביותר לארגן יחידות ארגוניות, כיוו שבכך יובטח מספר השינוייס הקטן ביותר. 5 35606 -!בּ6וחכב3ּו[000 ניתן ליצור יחידות ארגוניות המכילות את כל הפעילות העסקית בכל אתר גיאוגרפי. שוב, גס מבנה זה יהיה יציב לאורך זמן. אולס, אס צפוייס שינוייס גדוליס במבנה הארגוני של החברה, שקול בסיס אחר לתכנון היחידות הארגוניות. 5) 83560 -הסו6הש:] 655חו5ש5 אס יש הגיון בכך, ניתן ליצור יחידות ארגוניות המבוססות על תפקודיס עסקייס שוניס בתוך החברה, כגון שווק, 1 (טכנולוגיות מידע), כספריס ותפעול. תפקודיס אלה עשוייס להיות יציביס אף אס הארגון הייחודי שמבצע אותס אינו יציב. 5) 83566 -+ה6וח+ הק גישה נוספת היא יצירת יחידות ארגוניות המשקפות את הקשר ל-ז9ח06 605%. שיטה זו תמפה את הארגון הנוכחי, אך תהיה לה נטייה להיות בלתי יציבה ככל שהעסק עובר שינויים מבניים. 5) 3506 -66%[סזוק השתמש במודל יחידה ארגונית זה לשייך ז0זח06 605% עם פרויקט, ולא עם מחלקה. יש חברות שעסקיהן מונעיס על ידי פרויקטיס ; לדוגמה, פיתוח תוכנה, תעשיית התעופה ועוד. וו הסיבה שחברה תרצה ליצור יחידות ארגוניות מבוססות-פרוייקטים. מבנה יחידה ארגונית זו אינו מומלץ, שכן הוא אינו נחשב ליציב. ככלל, סוג זה של יחידה ארגונית יהיה 6|ת6 של יתידה ארגונית יציבה יותר. וזכור לקבוע מי ינהל (זס1508%חורח0ה) יחידה ארגונית צו. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכ 606 265 6ו ה שַהוהחבּוק עד לנקודה גו בשיעור, דנו במבנה הלוגי של 5חו8חחסס ו-005. תשומת לב לתכנון הפיסי גם היא קריטית ליישוס מוצלח של רשת 567/60 2000 פאוספחוש התומכת ב- 65 +1760007 46/6 המבנה הפיסי של רשת מבוססת 567/87 2000 פשססחו/ מתבטא באתר. אתר 60ו5) הוא שילוב של 6%חטט5 1 אחת או יותר המחוברות בקישוריס מהירים. לעיתיס קרובות לאתר יש גבולות והיס לרשת מקומית (א8 )6 או רשת המרחבית (א8/ו) בעלת רוחב פס גבוה ביותר כגון 5051 063 (1551005) או 3ד א צ (005ו45). מנוע השכפול של ץזס66זום 606 מאפשר הבחנה בין שכפול המתרחש בחיבור לרשת מקומית, ושכפול המתרחש בחיבור ברשת מרחבית (אג/) בעלת רוחב פס נמוך. תעבורת הרשת באתר תהיה בדרך כלל גבוהה יותר מתעבורה בין אתריס. אופן הגדרת האתריס משפיע על 2000 פשספחו/ בשתי דרכיס : + הסשס! הסוצבּ5%אוסעצ% (התחברות תחנת עבודה) - כאשר משתמש מתתחבר, לקוחות בעלי הרשאות 665וע567 ץז0ז66זוכ 460/86 ינסו לאתר 06 באותו 516 בו מותקן מחשב המשתמש, כדי לשרת את בקשת ההתחברות שלו ובקשות נוספות לנתוניס מהרשת. > חהסוז63ו!ק₪6 ץ7ז6650זוום (שכפול ספריית הרשת) - ניתן להגדיר את התזמון ונתיב השכפול של ספריית הרשת של ה-חווחסס באופן אחד עבור שכפול בין אתרים, ובאופן שונה לשכפול בתוך האתר. ככלל, שכפול בין אתריס נוטה להיות פחות תכוף משכפול בתוך אתר. בשירותי ץזס60זום 16006, אתרים אינס חלק מטווח השמות. בעת דפדוף בטווח שמות לוגי, תראה משתמשים ומחשביס המקובצים ב-5חו8חחסכ וב-005 - לא ב-66ו5. מבנה האתר (89ו5) נשמר בחלק נפרד של ה-/זסו66זום. אתריס מכילים רק אובייקטים של מחשבים ואובייקטיס של חיבוריס המשמשיסם להגדרת שכפול בין אתרים. אתריס מתוכנניס כראוי מבטיחים שקישורי רשתות לא יגיעו לרוויה כתוצאה מתעבורת שכפול, ששירותי עץזסס6זוס 4606 יישארו עדכניים, ושמחשבי לקוחות יגשו למשאביס הקרוביס אליהס ביותר. בעת תכנון אופן קיבוצ 66חטט5 (תת-רשתות) ליצירת 5165 (אתרים), שקול את מהירות התעבורה בין תת-הרשתות. 6 507/60 2000 5אוססחו/ השתמש בהנחיות הבאות בעת מיזוג 6₪חט50 ליצירת 5106 : > שלב רק תת-רשתות להן חיבורי רשת אמינים, וולים ומהירים. חיבורי רשת יימהיריסיי הם בעלי מהירות של לפחות 005א512, עבור רוחב פס בלתי מנוצל שניתן להקדיש לתעבורת שכפול. מומלצ לשקול בחיוב חיבוריס בעלי רוחב פס גדול בהרבה עבור קישור לאתר בודד. > הגדר אתריס כך שהשכפול יתרחש בזמנים שלא יפריעו לביצועי הרשת. מבנה חו00₪09 ומבנה אתר מתוחזקיס בנפרד בשירותי ץז0ס66זום 60₪96. חוהוחס0 בודד יכול לחצות אתריס רבים, ואתר בודד יכול להכיל 0078105 או חלקיס של פחו8חס (תרשים 6.4). 6 פוחָחו5 הזע הוהרחסס 6ופְָחו5 1 6 ההסס.80סזסרח 6 סוסןז|טרח הזוע הוהרחסו 6וָחופ 1 וו ו : . הזוח 3 עס 1 2 6106 6 וזח זס חסוז0 חהחסס 3 6 סס.050זסרח 5חוה 00 6וסוז|טורח חזוצ 51665 6וקטוטוע! ונ " / ----0 1 תוחפ אוס 1 2 0ו61 6 ווח זס הרל חסוז0 החהסס 3 16 050.00 סרח 6560 והסס.א ספסזסור.עוס תרשים 6.4 וצו 51665 6!כ !טח 0ח3 ,51055 6|קש|טו הסוצ הוהרח0ס 6וחַחו5 8 ,5106 6ופַחו5 3 הסוא הוהחחסם 6ְופַחו5 א .5חן008 6!קט!טוח פרק 6: 065ו/561 ץ סוק 606 267 מיטוב תעבורת התחברות של תחנות עבודה בעת תכנון אתרים, שקול באיזה 65 ישתמשו תחנות העבודה של כל תת-רשת. כדי שתחנת עבודה תתחבר לקבוצה מסוימת של 605כ, הגדר את ה-065ו5 כך שרק 65סס אלה יהיו באותו 516 שבו נמצאת תחנת העבודה. שכפול ספריית הרשת באופן אופטימלי בעת תכנון אתריס, שקול את מיקום ה-06כ. כיון שכל ₪6 משתתף בשכפול ה-ץוטס6זום יחד עם ה-₪65 האחרים ב-|0008 שלו, עליך להגדיר אתרים כך שהשכפול יתרחש במועדים או ברווחי ומן שלא יפריעו לביצועי הרשת. הטבלה להלן מראה מתי יש ליצור אתר במיקוס פיזי של החברה, בהתבסס על מספר תחנות העבודה באותו מקוס. תחנות עבודה צור אתר? הערות אחת עד חמש לא משתמשים מאומתים על פני חיבור איטי. החיבור האיטי לא יחויב בתעבורת שכפול חוהוחסס. יותר מחמש כן מקם 0605 באופן מקומי, כדי להאיץ את תהליך אימות המשתמשים באתר המקומי. ניתן להגדיר תעבורת שכפול כך שתתרחש על פני חיבורים איטיים בזמני רגיעה, ובתדירות נמוכה יותר. סיכום שיעור בעת הכנה ליישוס 16065ש567 ץז0ס66זוכ 6ש60, יש לתכנן בקפידה את מבנה 650806חח8ּ4 (טווח השמות), ה-005 (היחידות הארגוניות) וה-5165 (אתריסם). תידרש לקבוע אס טווח השמות הפנימי וטווח השמות התיצוני זהים, או שוניס. אס טווחי השמות זהים, אותו שס חו00033 ברמת-על יופיע משני עברי קיר המגן (וושזו=). אס טווחי השמות שוניס, שס חו00₪08 ברמת העל בצד הפנימי של קיר המגן שונה משס חו8008 רמת העל מחוץ לקיר המגן. בנוסף לטווח השמות, עליך לתכנן גס את ה-005 (יחידות ארגוניות). היחידות הארגוניות צריכות לשקף את פרטי המבנה העסקי של החברה, ולמפות את צורת העבודה וארגון העסק. עליך גם לתכנן את ה-51665 (אתריס) שלך בקפידה לפני יישוס 5671065 ץזסז66זוש 460₪/86. בעת תכנון אתר, שלב רק 66חסט5 להן חיבורי רשת זולים, אמיניס ובעלי רוחב-פס גדול. יש להגדיר אתריס כך שהשכפול יתרחש במועדיס שאינס מפריעים לביצועי הרשת. 8 507/60 2000 5אוססחו/ שיעור 3: יישום 5 +66%07-ווכ 6עו6% שיעור זה עוסק בנושא התקנת 5 ץוק 6008 במחשב 5 2000 פאוססחו/ וכולל סקירה של אשף התקנת ץזסז66זוש 60/6ג. בנוסף, השיעור דן ב-שותט|סט 5/5000 66זהה5 של מסד הנתונים, הנוצר בעת התקנת 5 176600 ₪6006. לבסוף השיעור דן בקובץ 605.0 ומצבי תחומים. לאחר שיעור זה, תוכל = להתקי'ן 5071665 ססססזום 606 על מחשב ז567/6 2000 פמוססחו\ זמן לימוד משוער: 30 דקות אשף ההתקנה של ץז0ס+66זוש 666 אשף ההתקנה של ץז660זום 66 משמש לביצוע המטלות הבאות : > הוספת ז6||ס 60 חוהחזסכ ל-הוהחזסכ קיים. > יצירת ז8!|סח0ס6 חוהּוחסכ ראשון ב-חוהוחספ חדש. > יצירת חופוחסס סווח6 חדש. %> יצירת ₪66 חוהוחסכ חדש. לטעינת אשף ההתקנה של זו 6006, הפעל את זפעז56 זטסץ 6זטטוחס6, הנמצא בתפריט פ|ססד 8006 5וחווח0ה שבתפריט 6 508, ובחר בקישור +600זוס 6שח6ה. כעת תוכל להפעיל את אשף ההתקנה של ץס6זום 60₪%6ה. תוכל גם להפעיל את אשף ההתקנה על ידי הפעלת תוכנית שירות 6א6.סחסזק06 מחלון חטח או משורת הפקודה. כל אחת משיטות אלו תפעיל את אשף ההתקנה של ץ6זוס 6066 על שרת 5008|06 (עצמאי) ותנחה אותך בהתקנת 567/66 ץזס66זום 60/6 במחשב וביצירת 6 חדש. הערה במערכת 4 זא פוסטחו\ לא היה ניתן להפוך שרת 508003006 ל-זס!|ס₪ח60 חוהוחסס מבלי להתקינו מחדש. בעת התקנת 567/16065 ץ66007זו 606ה, תוכל לבחור להוסיף ₪06 חדש ל-חווחספ קיים, או ליצור את 06 ראשון ל-חוחחסכ חדש (תרשים 6.5). פרק 6: 56/1065 ץ60007זוכע 606 269 | זה2וש חסווזבּ!!513ח! עזס!66זו 6צווס 6מעז זפו!סזוחס:) הוהּחוסם .13/6 0 זט/567 פור! )חב גוסע סופז 06 עווסס5 חב זס הובחזסט עשפה 3 זס] זט|וסזוחסס הובוחסט 3 6ההסס6פ 5! זס/ז50 פורן וחבעש גוסץ סם ? הוה חס 65110 חב זס] זפ!|סזוחס0 הובהחסה |ההסוזוטטה הוה חחס3 וסחו 3 זם] זפ!וסזוחס הובחזס + %זס] אופח זס ,166 וב הס אפ , הוה רחסב בווחס עשופת 3 63)6זס סז הסווקס וח 90| 5 .הוהחחס אוסת 6 חן זס|וסזוחסש הוהוחס0 81זו] 6 שהתזססספ ואו זסעיזס5 פוחך וסט 8151100 חב זס! זפ!וסזוחס0 הובחחסב |חסוו30 ה 7+ 561 15 חס פ]הנוסססב |בססן| | 46!616 ||ואו מפוזסס פוח! הטוי פהו66ססז :הפווגום > 0% 8 | תרשים 6.5 מסך פ8סץד ז!|סח60 הוהוחסם באשף ההתקנה של ץזס66זום 6ע60. הוספת 56 ל-חובּוחספ קיים אס תבחר להוסיף ז8!|ס ₪ח0ס6 חוהוחסכ ל-חוהוחסכ קיים, צור זפ||סשחס6 חוהחחסכ זס6ס. יצירתס נועדה לשסם יתירות (ע0806חט₪60) ולהפחתת העומסים על 65 קיימים. יצירת 6 ראשון ל-חובּוחססם חדש אס תבחר ליצור 06 ראשון ל-חו9וח00 חדש, לא רק שתיצור 06 חדש, אלא גם חוהוחסם חדש. יש ליצור פהואחסם לחציצת מידע, דבר המאפשר לשנות את מימדי 65 176000 606 כדי לענות לצרכי ארגוניס גדוליס במיוחד. בעת יצירת חואוחסש חדש, תוכל לבחור אס ליצור חוהחס0 6ווח6 חדש או 66 הוהחחסס חדש. בעת יצירת חוהחחסס 8וות6, ה-חוהוחססם החדש מתוסף כ-חוהחחסס 616 ל-הוהוחסס קייס. בעת יצירת 66 חופוחסם חדש, ה-חואוחסס החדש אינו מהווה חלק מ-חוהוחסס קיים. בשלב זה, תוכל ליצור 6%זס] (יער) חדש של 665 חואוחספ או להצטרף ליער קייס. 0 507/60 2000 5אוססחו/ ןוס טס 3 זס1 וס||סוזחס6 הוהוחסם ההסס.50סזסורח ה 0ס.80סזסורח | שמש ה 1.00 050ז0ו רז רחוס והסס.050ז0ורח. 6קסזטס / ה 1.00 080ז0רח.ז רסה חוהחז00 6ווחס עוסוז / ההסס.חו8 רחס הזסס.050זסורת הזסס. חו8רח6.00קסזטס ההסס.ז0501ז0ו רז רהסה הלל" 0060 0 וד הוה 00 וַח!151א6 חה זס1 זסו!סזזהס6 הוה וס |8ה0וו 0 4 החסס.80סזסורת + הס 050זסורח.ז רחסה תרשים 6.6 מצגת גרפית של סוגים שונים של פזס!|סזחס6 חוהוחסס. אזהרה הפעלת 66א6.סחסזק06 על ₪6 מאפשרת הסרת 5676865 ץזסזום 60/6 מ-6ס ובכך להורידו לרמת שרת עצמאי. אם תסיר את שירותי שוססססזוס 6 מכל ה-065 שב-חוּחחסכ, יימחק גם מסד הנתונים של ספריית הרשת מה-חוהּחחסכ, ועקב כך ה-חוהוחסס לא יתקיים יותר. פרק 6: 5067/0658 ץז6600זו 60/6 221 6וחט!ס / וה5?5%6 6ַסובּח5 ס5בּמַבּזבּ ס6חד בעת התקנת שירותי ץ6600זוכ 66ג, נוצריס מסד הנתונים, יומן מסד הנתוניס, קבצי יומן הנתוניס ו-6וחט|סט הח5/5%6 6ַ6זב3ח5, באופן אוטומטי. מסד הנתונים של ץ66501יווש 6616 מסד הנתוניס הוא ה-+ז0ס6זוסם של ה-חוהוחסס החדש. מיקוס ברירת המחדל של מסד הנתונים וקבצי יומן מסד הנתוניס הוא 00%%]605ז%5/5060. אולם, תוכל לציין מיקוס אחר בעת התקנת 0166007 60/6א. לקבלת הביצועים הטובים ביותר, התקן את מסד הנתונים וקובץ היומן על דיסקיס נפרדים. שקול להתקין את מסד הנתונים על אשכול דיסקים (₪410 - 1565 %ה06ח180626 ]0 שְבּזז %ה08הט60) מסוג 10-5ה₪ או ₪310-10 לקבלת 0678066 זט" ולשיפור ביצועיס. מסד הנתוניס של ה-ץז66זום (ספריית הרשת) מאוחסן בעצס בקובצ בשם +ו05.0. קובץ 605.06 מכיל את כל המידע המאוחסן ב-59006 ץז660זוכ 60086 הוא מסד נתוניס מסוג 555 (שיטת גישה באמצעות אינדקס רציף) ומכיל את הסכמה כולה, את הקטלוג הגלובלי ואת כל האובייקטיס המאותחסניםס על 06 זה. בהליך הקידום, 8% מועתק מתיקיה 000%5/5%6032זוה965/506 לתיקיה המיועדת. שירותי ץז0ס66זוכ 61/6 מופעלים עתה מהעתק הקוב החדש, ואס נוכחיס 605כ נוספים, הליך השכפול מעדכן קובצ גה מ-65 אחריסם. 6וחט!ס/ וח575%6 50366 6וחט!|ס/ וה6ז5ץ5 8760ח5 הוא מבנה תיקיה הקייס בכל ה-065 של 2000 פוספחו/. הוא מאחסן קוד תוכנה וכמה מהאובייקטיס של מדיניות הקבוצה (ששו!0ש קטסזס) עבור ה-חו8חס00 הנוכתי כמו גם עבור החברה כולה. מיקוס ברירת המחדל של מחיצת המערכת המשותפת הוא |0טפץ00%%5זו965/5%6. 6וחט|ס/ וח5/5%6 60זהח5 חייבת להיות מותקנת על שוחטוסט שפורמט עם 5.0 5=דאא. שכפול 6וחט|ס/ 5/5060 508760 מתרחש באותו מועד בו משוכפל ה-עז0ש60זוכ ₪006 כתוצאה מכך, ייתכן שלא תרגיש בשכפול הקבצים אל פוחטוסט 5500 חדשה שנוצרה זה עתה וממנו, עד שיחלפו שתי תקופות השכפול (בדרך כלל 10 דקות). ואת כי תקופת השכפול הראשונה מעדכנת את תצורת ה-65ח !סט ח506ץ5 האחרות כך שהס מודעיס ל-6וחט|סע הח5%6ץ5 החדשה שנוצרה זה עתה. 2 507/60 2000 5אוססחו/ 5 וחוובּורוסס ישנס שני מצבי חוהוחספ : 1006 ססאווא (מצב מעורב) ₪006 6עפא (מצב טהור). 6 סאווא בעת התקנה או שדרוג ראשוני של 26 ל--56/6 2000 פאוססחו/, ה-₪6 פועל ב-1006 60אווא (מצב מעורב). מצב מעורב מאפשר ל-₪6 לתקשר עם כל ה-65 שב-חו0008, הפועליס תחת מערכות הפעלה 3.51/4.0 דא פאוססחוצ (05 ברמה נמוכה יותר). בנוסף, | כל לקותח המשתמש ב-אוחזא ובשירות ספריית הרשת ב-3.51 ד פאוססחו/ ו-4.0 דא פאוססחוש חייביס מצב מעורב לאימות הרשת. כמו כן הס צריכים 1%5/ לשימוש בשמות. לקוחות ברמה-נמוכה אלה, בדרך כלל יעשו אימות מול מחשבי ז6צז50 2000 פאוססחו/ לפני ש-זפ/ז50 דא פאוספחוש ברמה נמוכה יענה לבקשת ההתחברות שלהם. כמו כן, מחשב ז6/ז56 2000 פאוססחו/ תמיד ינצח בבחירה להיות 8700/50 זסז85ו]. | התנהגות משולבת זו מוסיפה לח על ₪65 של 2000 פאוססחו/\. 6 סעושבּא כאשר כל ה-265 ב-חו8וחסכ פועלים תחת ז6/ז56 2000 פאוססחוצ, ואינך מתכוון להוסיף 5 ברמה נמוכה יותר ל-חופוחס, ניתן להעביר את ה-חו608 מ-006 6פאווא (מצב מעורב) ל-1006!] 806 (מצב טהור). בעת מעבר מ- 1006 60או1! ל- ₪006 6ע3א מתרחשיס מספר דברים: > התמיכה בשכפול ברמה-נמוכה מפסיקה. כיון ששכפול ברמה נמוכה נעלם, לא תוכל להחזיק 065 ב-חו008 שלך שאינס מפעילים ז6/ז56 2000 פאוססחו/ש. > לא ניתן להוסיף יותר 065 ברמה נמוכה ל-חוף8וחסס. > השרת ששימש כ-06ק בזמן ההמרה אינו 850 הוגוחסע יותר; כל ה-65ס מתחילים להתנהג באופן שיוויני. הערה השינו' מ- 006 60 ל- 006 פצסגפא הוא חד-כיווני בלבד; לא ניתן לשנות מ- 1006 48006 ל- ₪006 60אוו₪. הערה | ב-50/67 2000 פטוסטחו/ אין צורך יותר בחלוקה ל-6סק ול-806. כל ה-65כ שוים מבחינת הרשת. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכע 606 273 תרגיל 1: התקנת 665ועזו56 ץ66501יווש 6616 בתרגיל וה, תהפוך את השרת העצמאי 5606801, ל-₪6 הראשון בעצ ץז0ס66זו 6%/6. ההתקנה תתקין ותגדיר 5אאס לתמיכה ביישוס שמות. בפרק מאוחר יותר תלמד עוד על 5אכ ושירותי רשת אחרים, כגון חסחפזטףוחס6 405% 6וותהחץס [0060זק (ק6הּ, פרוטוקול דינמי להגדרת מארח). השלס את כל ההליכיס בתרגיל וה על 507/6701. הליך 1: קידום שרת 6חס!5:3003 ל- זוס!|סוזח60 הובּוהספ בתרגיל זה, תפעיל 6א6.סחחסזק06 להתקנת 567665 ץז0ס66זום 606 ו-5אכ על השרת העצמאי (561/8701), ובכך תהפכו ל- 06 ושרת 285 ב-חוהוחסכ חדש. 1. הפעל את 56746701 והיכנס בשס משתמש ז507800וחוהח0ה עם הסיסמה 6זסשפפהס. 2 אס ייפתח דף 567/68 6זטשחס6 2000 פאוססחו/), סגור אותו, כיוו שתוכנית 686 תשמש במקומו לביצוע המשימות בהליך זּה. 3 הכנס את תקליטור ההתקנה של 56768 2000 פאוססחו/ לכונן התקליטוריס ב-567/6701. תקליטור ההתקנה נדרש להתקנת שירות 85 בעת פעולת 6א6.סוחסזק06. 4. אם יופיע אשף 2000 פווסטחו/ו, לחי זואם לסגירת המסך. 5. לחצ ז97ז5 ואחר כך חגום. 6. בתיבת הדו-שיח של חטא, הקלד 6א6.סוחסיוק66 ולתצ א0. יופיע אשף ההתקנה של זו 606 7 לת זא6א. יופיע מסך 6קץד זם||סשח0ס6 הוהוחספ. 8 בחר חוהחחסכ שא ג זסם זם!|סחס6 הוהוחסק, ולח 6א6א. יופיע מסך 66זד 676866 חוהחחסכ 61 מס. 9. ודא בחירת לחצן אפשרויות 66זד חוהוחסכ שו 6‏ 0806ז0, ולחץ זאסא. יופיע מסך חוס? זז 676806. 0. בחר בלחצן אפשרויות 1665 חוהחחסכ +0 65%זס= שוס ג 0768%6, ולחצ זאס6א. יופיע מסך שוחה הוהוחסכ עוסא. 1. בתיבה חוהוחסס 6 6חד זסת שוחה 5אכ |ו₪, הקלד ו 50%600ס0י6ווח, ולחצ %א6. לאחר מספר דקות יופיע מסך 86 חוהוחסכ 6%0105. 2. ודא ש- 116805071 מופיע בתיבת הטקסט 6וח8 618105 הוהוחסכ, ולח %א6א. יופיע מסך 10680005 108 0ח ספבּסמזהכ. 4 507/67 2000 5אוססחו/ .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .0 .1 ודא שגם מסד הנתונים וגם היומן ממוקמיס ב-605א\6חחו/\:6, ולת +א6א. יופיע מסך ס6וחט|ס/ 5506 60ז3ח5. קרא את המידע המופיע על מסך 6וחט!0/ וח5/506 60ז508, ודא ש- 54/5001 ממוקם ב- צ5ץ5דאא6://1. לח %א6א. תופיע תיבת הודעות של אשף ההתקנה של ץזס66זום 6ע60, המודיעה שלא ניתן לאתר ₪5 עבור ה 50.60סזסוחח. לחץ 06. סוחסזק6כ לא מצא 5אפ זמין עבור החס6.ז50סזסווח, וכתוצאה מכך יופיע מסך 5א 6זט ה ס6. ודא שלחצן (₪660060060) זססטק 00 שד ה 5אכ 6זטסח60 סחג ||9ז5ח1 ,פסצ נבחר, ולת זא6\. מסך 5חסו55!וחזסק יופיע. תחילה, ה-06 יופעל במצב מעורב, כך שיש לוודא שלחצן אפשרויות פחסופפוחחזסק 5 2000 פאוססחו/-6זק תםו 6| קר 60 נבחר, ולתצ זאסאז. יופיע מסך 0זסצ355? 8601 -150חו 0 1006 076ל₪05 5671065 ץזססס6זוס. קרא מסך וה והקלד 6וסש0855 בשתי תיבות הטקסט, ולח א6א. יופיע מסך ץזחרח5, ובו רשימת האפשרויות שבחרת. בחן את תוכן מסך התמצית ולת א6ו. מחוון ההתקדמות ץ66זום 8606 8ַההטףהס6 יופיע בעוד שירותי 60/6 ץז0ס66זוסם מותקניס על השרת. הליך גה יארך מספר דקות. בעודך ממתין, ודא שהכנסת את תקליטור ההתקנה של 561/67 2000 פווססחו/ ל-567/6701, כהכנה להתקנת שירות פאופ. כאשר יופיע מסך אשף ח509||800ח1 ץזס66זו 606 6חד 8חה60!קוס6, הוצא את התקליטור, לחתצ חפוחו=, ואז לתצ אוסא ₪6518. בפעס הראשונה שמערכת ז6/ז56 2000 פ5מוססחוש תופעל כ-6פ, משך האתחול שלה יהיה ארוך מהרגיל. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכע 606 275 הליך 2: צפייה ב-חובּוחססם שלך בהליך ּה, תצפה ב-חוהוחסס שלך. 1. היכנס ל-587/8701 בשס משתמש ז0ז5078וחוחח0ה עס הסיסמה 6זסצופפּם. 2 לח לחיצה כפולה על 8065|ק אזסצס6) ץוא. יופיע חלון 8665!ק א>זסאססא ץו. 3. לח לחיצה כפולה על אזסש60 6זטחם, ולחצ על הקישור שבצד שמאל של החלון עס הכיתוב א]זסצ6] 6חד 01 %5ח%6ח00 6זטחם 6חך צוסו/ ס5|ה עו טסצ. 4. לח לחיצה כפולה על אזסש60 פאוססחו/ 50סזסוו₪. שים לב שרשת +0507זסוו₪ מופיעה. 5. סגור את 3665!ק אזסצססו ץ₪. הליך 3: שימוש ב- זסְבּחבּו! ץזסזססיוום 6צוז6 בהליך וּה, תשתמש בתוסף התוכנה פזסזטקוחס6 6חג 05675 ץזס60זום 606 לצפייה ב-חו08ח00 שלך. 1. לחץ 504, הצבע על פחפזטסזק, הצבע על פ|ססד 8006 50וחווחסה, ואז לחצ על וס 30 5675 ץזסל66זו 6ע60. יופיע תוסף התוכנה 5זססטקוחס6 300 5675 ץזסל66זו 6ע60. 2. בחלון 66זד, לחץ על סיימן + שמשמאל ל-0500.600ז6וחח. 3 בחן כל מכולה שמתחת ל-סס./050ז6ווח. אין לשנות אף נתון בצמתיס אלה. איזה בחירות מופיעות ברשימה תחת 0500.000זוח ומה מטרתן! רמז: בחר בתכונות של כל מכולה בחלון 66זד כדי לעיין במטרתן. 6 507/60 2000 5אוססחו/ תרגיל 2: חיבור 5661702 ל-הובּוחספ בתרגיל זה, יצטרף 5676702 ל-חוהחחסכ ה 500.00סז6ווח. כיון ש- קס6הפ לא בשימוש בשלב וה של ההדרכה, תיאלצ להגדיר כתובת 1 בצורה ידנית על 56/6701 ו-567/6702. כאשר 5067/6702 מצטרף ל-חופוחסק, ייווצר חשבון מחשב עבור 56/6702. חשבון מחשב זה יופיע ב-6ז500 ץזסז66זו 860/6. שני המחשבים ישמשו להשלמת תרגיל זה. הליך 1: הגדרה ידנית של מיעון ;ז וצירוף 5067/6702 ל-חוהּוחסכ וח60.%/050ז6ווח. 1 בשרתים 56/6701 ו-507/6702, היכנס בשם משתמש 80 50וחווח0 עם הסיסמה 550 הק. . בשרת 567/6701, לחף +50₪1, הצבע על 85חו56%, ולח על קט-|ו 36 אזסצסס6 6605 ח60. יופיע חלון 5הסו66הח60 קט-181 סג אזסצססא. לחץ ח0ו0660ח60 68זה |1068 ומתפריט 6ון=, לחצ 65זסקסזק. תופיע תיבת הדו-שיח 5 60 חח 00 68זה |1068. . בתיבת סימון ח6600חח60 5וחד ץ8 566( 6ז]ה 60א6066 5זה6הסקו0ס6, לתצ על (ק1/ק6ד) |6060סזק 6%חזסשחז. לחצ 65וזו6קסזק. תופיע תיבת דו-שיח 65ז6קסזק (ק1/ק6 ד) |6060סזק 6%6חז6סח1]. . לחץ על לחצן אפשרויות 007655 <1 פַחואוס|וס] 6חד ₪56 (השתמש בכתובת <1] הבאה). . בתיבת כתובת ק1 הקלד: 10.10.10.1. . בתיבה 135% ז6חפט5, ודא שמופיע 255.0.0.0. לח על לחצן אפשרויות 00765565 ז6/ז56 85 פַחואוסווס=] סד 56ש. . בתיבה ז567/6 165 60ז6)67זק (שרת 5אפ מועדף) הקלד 10.10.10.1. . לחץ 06. . תופיע תיבת דו-שיח 65 ז6קסזק הס0 660 החה0ס6 68זה |1/068. . לחץ 06. . בשרת 567/6702, לחץ 5098%, הצבע על 85חו560, ולחץ קט0-|8וכ 6חה אזסצססא 0 5 . יופיע חלון 660005חח60 קט-|18 סחג אזסצסס. . לחץ ה0ו660חהח60 ₪768 |1068, ומתפריט 6וו=, לח 65זסקסזק. תופיע תיבת דו-שיח 5 60 חח 00 68זה |1068. פרק 6: 56/1065 ?זוע 606 277 .7 .9 .0 .1 .2 .3 .4 .5 בתיבה 8ה6600חהחה60 פוחד ץ₪ 560( 6זה 67066660 65השהסקוה60, לתף ש6הזסזה1 (ק1/ק6 ד) |ס6סססזוק. . לחץ ₪65ז6קסזק. תופיע תיבת דו-שיח 65 ₪זו6קסזק (ק1/ק6 ד) |ס6ספסזק ז6חוסחז. . לחץ על לחצן אפשרויות 007655( ק1 פַחואוס||ס=] 6חד 56ש. . בתיבת כתובת ק1 הקלד: 10.10.10.2. . בתיבה 135% 06%ח500, ודא שמופיע 255.0.0.0. . לחץ על לחצן אפשרויות 200765565 זפ/567 145 פחוצוסווס= פחד 56ט. . בתיבה ז6ז56 005 66760זק הקלד 10.10.10.1. . לחץ א0. תופיע תיבת דו-שיח ₪65 ז6קסזק ה6600חח60 68זה |1068. . לחץ 06. . פתח את 600506 בשרת 567/6702. . בחר בכרטיסיה ח068000ח106 אזסש6, ולח ₪65זקסזק. תופיע תיבת הדו-שית 106116800 5 . לחץ על לחצן האפשרויות חוהוחסס, הקלד %)ספסוסווח, ולחצ 06. תופיע תיבת הדו-שיח 6זסשש855ק 0חג 6הַהַחז050 חוהוחסס. בתיבת הטקסט 6חח8א, הקלד ז0ז1569ח1ו4₪, ובתיבת הטקסט שַזסטופפּק, הקלד 0 ש55הק. | לת 06. לאחר מספר דקות, תופיע ‏ תיבת הודעות ה0ו630ו106001 אזסצססא, המברכת אותך לרגל כניסתך ל-חוהוחספ. לחץ 06. תיבת ההודעה 1060006300 אזסצט6א תנחה לכבות את המחשב ולתחזור ולהפעיל אותו, כדי שהשינוייס יקבלו תוקף. לחץ א0. תופיע תיבת דו-שיח ₪065ז6קסזק וח6ל5ץ5. לחצ 06. תיבת ההודעות 608086 5601005 וה506ץ5 תנחה שיש לכבות ולתזור ולהפעיל את המחשב כדי שהשינויים יקבלו תוקף. לחצ 65ץ לכבות את המחשב, לחזור ולהפעיל אותו. בשרת 02ז6/ז56, היכנס ל-חו8ח 00 ה050.00ז6וח בשס משתמש ז50780וחווח0ה עס הסיסמה סזסשַפפה0. אס יופיע מסך ז7%60ז56 זטסצ 6זטשחס6, הסר סימון מתיבת הסימון פוחד אוסח5 5300 6 ח50766 וסגור את המסך. 8 507/60 2000 5אוססחו/ תרגיל 3: התקנת ו5וח.אבּקהווחוה ובחינת התכולה שלה בתרגיל זה, תכין תחילה רשימה של הכלים המופיעים תחת הקבוצה 86 5וחווחסה 5, ואצ תתקין את |8%.5סחוחח0ה לקביעת הכלים הנוספים שיותקנו על ידי שגרת ההתקנה של כלי הניהול. בצע את כל ההליכיס בתרגיל זה על 567/6701. הליך 1: כיוון הגדרות תפריט ההתחלה (ז5%3), ובחינת כלים חדשים שהותקנו תחת 5 טסשעוזבּו5%וח:וח01 (כלי ניהול) בהליך וה תבטל את התכונה המציגה רק את הפריטיס השמישים ביותר (60 >פסוו) שבתפריט התחלה 50876. 1 2 בשרת 56/6701, היכנס בשס משתמש ז50800וחוחחסה עס הסיסמה חזסאופפּק. לח +91ז5, הצבע על 85חו56₪, ופתח את טחס!! +50 6חג/ ז08א35ד. תופיע תיבת הדו-שיח 065ז6קסזק חס +508 חב זה0א5הד. . לחץ על תיבת סימון 5ח6! 5008|1260ז6ק 056, ולחץ 06. לחף על לחצן +50917, הצבע על פחאזטסזק, והצבע על 0|5ס ד 80/6 50וחוח0. שיס לב שכל היישומיס של כלי הניהול המותקנים מופיעים תחת 5 6ע1508חור07ה, ולא רק יישומיס בהס השתמשת לאחרונה. כאשר שרת 56//60001 היה שרת עצמאי, כל היישומיס הופיעו תחת 5 6/ש15780חוו07 פרט לאלה הייחודיים ל-ז6/ז56 2000 פשוסחחו/ץ, תחומים, ותחזוקת %5. השתמש בעכבר והצבע על כל אחד מהיישומיס המופיעים מטה כדי לראות את תיאור המסך. 5 וחה הוהוחסכ ץ07ל66זוכ 606 5 0חה 51065 /07ל66זו ₪606 5זס סוס 0חה 5675 ץ7זסס66זוכ 6ע60א 5ום פרק 6: 56/1065 ץ66001זוכע 606 279 הליך 2: התקנת כלי ניהול נוספים בתרגיל זה, תתקין את 2866 8006 150חוח0ה 2000 פ5אוססחוצ על שרת 6701/ז56. כליס אלה ניתן גס להתקין על |8ח6550)סזק 2000 פוספחו) לסייע בניהול מרחוק של 2000 פאוססחו/\. 1. פתח את תפריט ז5087, ולחצ חטףח. תיבת הדו-שיח חטםח תופיע. 2 הקלד ופוח.אהּכחווח0הּ. [5וח.אהכחווח0 מותקן ב: 5%6₪332ץ5דאא6:\/1, שהוא נתיב החיפוש. לכן אין צורך להקליד את הנתיב עבור קובץ התקנה זה של אספסלסוו. 3 לחצ א0. לאחר זמן מה, יופיע אשף 5|ס0ס ד חס 5וחוחח0ה 2000 פאוססחו/ש. 4. קרא את המידע המופיע על המסך, ולתצ זאסא. יופיע מסך 5חסשק0 ק0ש56. 5. לחצ על לחצן אפשרויות 0|5 ד 6שו15080חו0/ 6חד +0 || |53ח1, ולחצ זאסאז. יופיע מסך התקדמות ההתקנה, בעוד כלי הניהול מותקניס. 6. כאשר יופיע מסך אשף 0015 חס 5וחוחח0ה 2000 פשססחו/ שד 8 ח סוס 60 קל56, לחי הפוח להשלמת ההתקנה. 7 עיין בכלים הנוספים המופיעיס תחת 0015 6ע50780!חוחז0ה. לראות מה היעוד של כל כלי, הצב את סמן העכבר מעל הכלי החדש, כדי להציג תיאור כלי. תרגיל 4: שינוי מ- ₪15 סַחסובּ0הה3ּ5% ל- 15 הובּוחספ בפרק 3, התקנת 65 - 5/5006 ₪6 סססטסוח5וס 0ס5סזסווא. בפרק וה, תמחק את ה- 6 06ח08!0ח5%8, תיצור ₪15 חוהּוחספ ותיצור שכפול של שורש 6, כיוןו שכעת אתה מפעיל ז₪0|!6ח0ס6 חוהוחסכ. השרתים 56/6701 ו-567/6702 ישמשו להשלמת ההליכים בפרק זה. הליך 1: מחיקת שורש 566 סחסובּ0ַח3ז5 רק שורש 06 אחד יכול להתקיים על שרת. אי לכך, ה- 66 08|0086ח5%8 של 5067/8701 חייב להימחק. 1. לתא על לחצן 5084, הצבע על פוחפזסזק, והצבע על 5|ססד 86 50וחוחו. 2 בקבוצה 00!5ד 6ע15080חוחח0ה, לח על 5/5060 6 סססטסוטפוס. תוסף התוכנה וח5/5%6 6!ו- סססטטופוכ יופיע. 3. בחלון 66זד, לחצ 6ו|טטק1ם/חם5\. 0 507/60 2000 5אוססחו/ פתח את תפריט חסט6ה, ולח על ₪006 26 6!60₪. תופיע תיבת הודעות של והח5/506 6!ו= 66סטפוחפום המודיעה שמחיקת שורש 66כ, מבטלת אפשרות גישה חוזרת ל-6ם. הליך זה אינו מוחק את השיתופים שהיו מקושריס לשורש 66פ. לחצ 65ץ. הליך 2: יצירת ₪15 וובּוווסס 5 חוהוחסכ *וגדר בדומה ל- 68 6ח0ס|08ח508, אך הוא ייצור שכפול קבציס לשכפולי הקישוריס של 65כ. בצע הליך זה על 567/6701. 1 .10 .1 .12 בחלון 66זד של תוסף התוכנה ח506ץ5 6!ן- סססטסופוס, לתצ 6|= סססטטוטפוס 506 ץס. . פתח את תפריט ח600ה, ולחצ +0ס₪ 15 שסא. אשף 00% 66 צוסא יופיע. לח זא6א. מסך 6כץד 800% 265 6ח+ ז56!66 יופיע. . בחר לחצן אפשרויות ₪00% 15 ( 6768%6, ולח זא6א. מסך ₪00 65 6חך זסת הוהוחסכ 105% 6הך 56!605 יופיע, והשס החסס.ספסזסווח יופיע בתיבת הטקסט פחּא חובּחחסכ ובתיבה פחוהוחספ פחספטזד. לח זא6א. מסך ₪00% 266 76 זס= זסעז56 105% שחד 50661 יופיע. . שיס לב שהשס 8 ₪0607050.60. 56/6701 מוצג בתיבת הטקסט 886 ז507/6. אס 5676701 היה מארח עדיין את ה-₪6 העצמאי, שמו לא היה נכתב בתיבת הטקסט ₪86 ז6עז56. דבר וה נעשה בכוונה, כיון ששרת יכול לארח רק שורש ₪65 אחד. לחצ זא6א. יופיע מסך 50316 800% 215 פחד צו5066. ודא שלחצן אפשרויות 6זהח5 פַח50ואם חה 56 מסומן, ומתיבת הרשימה הנפתחת, בחר שוופטק. לחצ )זאס). בתיבת הטקסט חפוחוחס6 המופיעה במסך ₪006 ₪265 6חד 6חחבּא, הקלד ש6ווטטק 36 260655, ולת אא6א. עיין בהגדרות המופיעות על מסך אשף ₪00% 266 שו6א 6חד 8ח60וקו ס6. שים לב שהשרת המארת הוא ח670500.60וח. 5=/501. כאשר יצרת שורש 665 עצמאי, שס השרת המארת היה 55₪/58₪01. לח הפוחו=. תוסף התוכנה זססְבּח9ּ] הח506ש5 ₪6 0ססטטושפו יופיע, ושורש 66 יוגדר על וח67050.60!וח. ₪801 /556, ויופיע כ-6ו|סטקח 6050.60וו\. פרק 6: 5067/6065 /6607זוכ 606 201 הליך 3: יצירת העתק שורש ₪15 בהליך הבא, תיצור העתק שורש ₪6 של שוופטק558/5₪01\ על שרת 567/6702. 2 צורף לחו0008- ה50.60ס6ווח בתרגיל 2. 1 מחלון 66זד של תוסף התוכנה 5/5060 16 0סססטסוטפוסם בשרת 567/8701, בחר וטק רס6050.6ווח\. | שורש ₪15 בשס ש|פטק₪₪01/ח55\ יופיע בחלונית הימנית. . פתח את תפריט ח600ה, ולחצ 68ו|ק₪6 +₪00 צוסא. יופיע מסך 400% 215 זסת ז567/6 05% 6חד /ו5066. . בתיבת הטקסט 8₪6 זסצז50, הקלד 6702ע56 ולת 6אפא. ניתן לשכפל שורש 56 של חו00708 לשרת אחר (26 או 567/67 זססוח6ו) ב-הוהוחסס. יופיע מסך 5816 ₪006 15כ 6חך ץו5060. . בחר לחצן אפשרות 6ז508 צו6 4 0806ז67. בתיבת הטקסט הקש בחר |ספזסו|פטק:6. בתיבת שס השיתוף (86א 6זה8ח5) הקש |קפזטטס. . לחץ הפוחו]. תופיע תיבת ההודעות של מערכת הקבצים המבוורת והיא תציין ש-|ס6זסו|פטק567/67026%\, אינו קייס. לח 65ץ ליצירת התיקיה. 2 507/60 2000 5אוססחו/ הליך 4: הפעלת 85 להעתק שורש ₪15 בהליך זה תאפשר מדיניות שכפול, כך ששורש 066 יותאס אוטומטית עס ההעתק שלו. 1 בשרת 567/6701, בחר 6ו|טטקוחסס50.6סזסווח\ מחלון 66זד של תוסף התוכנה וה50ץ5 | 6 הססטפושפום. | בתלונית הימנית יופיע שורש ₪66 בשס 6|פטק5₪01/הם5\ וגס |קסזטטק5₪02/₪ם5\. פתח את תפריט חסטסה, ולחץ על עסווסק ח00פסו!ק₪6. תופיע תיבת הדו-שיח של ץשו|סק הס3סו|ק6א. לח על 6וופטק1 ₪0 55\, ולח 85067 56%. לחצ |ס6זטטק 55₪/₪₪02\, ולתצ ספהּח= כדי לאפשר שכפול. לחצ 08 לסגירת תיבת הדו-שיח ץסו|סש חסוזה6ו|₪60. הליך 5: יצירת קישורי ₪15 בהליך זה תיצור מחדש את קישורי ₪6 שיצרת בפרק 3, תרגיל 1, חליך 3. 1 7 בשרת 567/6701, בחר 6ו|טטקוחס50.60סזסווח\ מחלון 66זד של תוסף התוכנה וה50ץ5 | 6 הססטפושפום. | בתלונית| הימנית יופיע שורש ₪66 בשס 6|פטק5₪01/חם5\ וגס |קסזטטק₪₪02/₪ם5\. . פתח את תפריט חסוטסה, ולת אחו] 65 צוסא. תופיע תיבת דו-שיח אחו] 66 צופ 4 6708%6. בתיבת הטקסט פוחגּא >חו1, הקלד 36%שח1. . בתיבת הטקסט ₪0!00 508760 ותד סד 56| 6הך 0ה56 (שלח את המשתמש לתיקיה משותפת זו), הקלד ו[ב3ח56חו 6702עז56 . . בתיבת הדו-שיח הסח 60, הקלד 560%ח60 פ6שו ו[בחז56ח1, ולחץ א0. . חזור על שלביס 3-8 ליצירת קישורי 6 חדשיס תוך התייחסות למידע המופיע בטבלה להלן: שם קישור | שלח את המשתמש לתיקיה הערה משותפת זו 5 6701/ז56\ | הודעות עדכניות לעיתונות בשרת 567/6702, פתח את |ספזסוופטק:6 (העתק שורש 18כ), ותראה שהעתקים חדשיס של התיקיות מופיעיס תחת שורש 8ו. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכ 606 283 סיכום שיעור אשף ההתקנה של ץז660זוש 460/86 משמש להתקנת שירותי ץזסס66זום 6086 על מחשב 2000 פוססחו). אשף ההתקנה של ץזסש6זוסם 6צ60 משמש גס להוספת 6 ל-ח|00708 קיים, ליצירת 06 ראשון ב-חו8ח00 חדש, יצירת חו8חס0 00 חדש, או יצירת ₪66 חו08ח80 חדש. בעת התקנת שירותי ץז0ס66זוש 6ע60ה, מסד הנתונים, קבצי היומן של מסד הנתונים, ו-שוחט!|סט וח5/506 66ז8ח5, נוצריס באופן אוטומטי. מסד הנתונים של ספריית הרשת שמור בקובצ> בשס 605.0%א. קובצ ₪505.06 מכיל את 6 ץזס66%זו 60/6 6וחט|סש וה5/5%6 6ַ6זח5 הוא מבנה תיקיות הקיים בכל ה-65ם של 2000 פווססחו/). הוא מאחסן קודיס כתוביס וכמה מהאובייקטיס של מדיניות הקבוצה של ה-חואוחספ הנוכחי וגם של הארגון. ישנס שני מצבי חוהוחסכ : 1006 סאוו (מצב מעורב) ו- ₪006 6ש₪%80 (מצב טהור). בעת התקנה או שדרוג 6 ל-567/61 2000 פושססחו/ לראשונה, ה-06 פועל ב- 1006 ססאוו₪. לאחר שכל ה-65ם ב-חו8וחס0 מפעיליס את זסז56 2000 פאוססחו/, ואינך מתכוון להוסיף עוד 065 ברמה נמוכה (שאינס 567/68 2000 פשספחוץ) ל-חופוחסס, תוכל להעביר את ה-חוהחסס מ- 1006 60או1!] ל- 1006 6עחפּא. 4 507/60 2000 5אוססחו/ שיעור 4: ניהול 5 +66%07-ווכ 6עו6% לאחר שהתקנת את שירותי ץזסז66זום 60₪/6א, אתה ערוך ליצירה וניהול האובייקטיס המאוחסניס בשירות ספריית הרשת. שיעור וה מסביר את הליך יצירת יחידות ארגוניות ((ס) והוספת אובייקטיס ליחידות אלה. לאחר מכן, מוסיף השיעור ומפרט כיצד לנהל אובייקטיס אלה כך שתוכל לאתר, לשנות ולמחוק אובייקטים כנדרש. לבסוף השיעור דן בנושא בקרת גישה לאובייקטיס אלה, הכולל ניהול הרשאות ץז600זוכ 606 והאצלת סמכויות ניהול אובייקטים. לאחר שיעור זה, תוכל = ליצור יחידות ארגוניות ואת האובייקטים שלהם. = לאתר, לשנות, להעביר ולמחוק אובייקטים שיצרת. = לבקר גישה לאובייקטים של ץזסס66זוס 6006. זמן לימוד משוער: 35 דקות יצירת 005 (יחידות ארגוניות) והאובייקטים שלהן אובייקטיס של /60זוס 2606 מייצגים משאבי רשת. כל אובייקט הוא ערכת מאפייניס ייחודית בעלת שם, המייצגת משאב רשת מסוים. בעת הוספת משאבים חדשיס לרשת, כגון חשבונות משתמשים, קבוצות, או מדפסות, אתה יוצר אובייקטיס חדשיס של /זסל66זום 46/6 המייצגים משאבים אלה. לפני הוספת אובייקטים לשירותי ץזסז66זוס ,60/6‏ יש ליצור את ה-005 שיכילו אובייקטיס אלה. יצירת 005 ניתן ליצור 00 (יחידה ארגונית) תחת חופוחסס, תחת אובייקט 6פ, או בתוך יחידה ארגונית אחרת. לאחר שיצרת יחידה ארגונית, תוכל להוסיף לה אובייקטים. ליצירת יחידות ארגוניות (005 - 6וחש |בּחְסְְהּקַחהּפָזס), עליך להצטייד בהרשאות המתאימות להוספת יחידות ארגוניות בתוך היחידה הארגונית ההורה, ה-חוצּוחספ, או 6 ז70||6ז)ח60 הוהוחסכ בו נדרש ליצור את היחידה הארגונית. ברירת המחדל היא שלחבריס בקבוצת 5ז0ס)578וחווח0ה יהיו הרשאות ליצירת יחידות ארגוניות. לא ניתן ליצור יחידות ארגוניות ברוב המכולות המובנות במערכת, כגון 5ז6זטקוח60 ו-5615. הערה המכולה המובנית היחידה מתחת למכולת ה-חואחסכ שניתן ליצור בתוכה 005 היא מכולת ז!|סחס6 חוהוזסכ. יש ליצור מכולות 005 ראשיות מתחת ל-חוגוחסק הרצוי, בהן ניתן ליצור 18-005ח6. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכ 606 285 יחידות ארגוניות נוצרות לסייע בניהול הרשת (ח57800ח8001 אוסשז6א). | מבנה היחידות הארגוניות צריך להיות מבוסס על צרכי הניהול הייחודיים שלך. אס נדרש, תוכל לשנות את מבנה היחידות הארגוניות בקלות, או להעביר אובייקטים בין יחידות ארגוניות. עליך ליצור יחידות ארגוניות מהסיבות הבאות: % > להאצלת סמכויות ניהול למשתמשים או פזסזז0פוחוח0ה אחריס. %> לקבצ אובייקטים הדורשים מטלות ניהול דומות. קיבוצ אובייקטיס מאפשר למנהלים לאתר משאבי רשת דומיס בקלות ולבצע את המטלות הניהוליות שלהם. לדוגמה, הס יכוליס לקבץ את כל האובייקטיס של משתמשים עבור עובדיס וּמנייס באותה יחידה ארגונית. > להגביל את החשיפה של משאבי הרשת ב-ץ660זוס 60/6 משתמשים יכוליס לראות רק אובייקטיס שנתת להם גישה אליהם. ניתן לשנות הרשאות של יחידות ארגוניות בקלות ולהגביל גישה למידע רשת סודי. תוכל ליצור יחידה ארגונית בתוסף התוכנה 8זסזטקוח60 800 05675 ץז0ס66זום 606ה על ידי בחירת ה-חו8ח00 או היחידה הארגונית הקיימת אשר בה תרצה ליצור את ה-00 (היחידה הארגונית) החדשה. משס, פתח את תפריט ח600, הצבע על שופא, ולחצ על אח והּחְסְְהַלְחהּפָזס (תרשים 6.7). הקלד את שסם היחידה הארגונית בתיבת הטקסט 6וחהּא, ולחצ א0. ...חס 6הּחַ9ו .סז 3 0] 6065 0 הח - -<+ 5 | ל 6 החסז! שוסבחו/י וס ו] ומוק זו זמ ...8% ] )וסקאם | 53160 פוזסקטזק ₪ ₪ 99 ₪ < פה פוספןסט 1 8זפ!!סזוהזסכ) הובחזסים | | סז קוו [ההס.655זק5ח .02 שיר = 5] 5זש)גוקוחס-) חב 115615 עוסוספזום 6אווס ג = 655.0070זק5רת = ם מוזוושם ב ופוס [ = ןזוס רוב רחס כ לי תוזע 60 5 חטופזס ] [- )- מ בוו ]ספןפ0 שח ב ומוס תרשים 6.7 יצירת יחידה ארגונית בתוסף התוכנה 5זטטקוחס6 0ח8 05675 ץזס600זוכ 6ע60. 6 507/60 2000 5אוססחו/ הוספת אובייקטים ל- 005 להוספת אובייקטים ל- 005 (יחידות ארגוניות), חובה שיהיו לך ההרשאות הנדרשות ליצירת אובייקטיס ביחידה הארגונית בה אתה רוצה את האובייקט. ברירת המחדל היא שלחברים בקבוצת 15080075ח30₪0 יש הרשאות ליצירת יחידות ארגוניות. האובייקטיס הניתנים ליצירה מוכתביס על ידי הסכמה (608ח560), האשף או תוסף התוכנה בו תשתמש. לעיתים, בעת יצירת אובייקט, לא כל המאפיינים זמיניס להגדרה. ייתכנו מקריס בהסם, כדי להגדיר את כל המאפיינים של אובייקט, עליך לשנות ולהתאיס את האובייקט לאחר יצירתו. הערה מאפייני אובייקטים בסכמה הם קטגוריות מידע, המגדירות את המאפיינים לכל סוג אובייקט מוגדר. כל סוג מסוים של אובייקט מוגדר הוא בעל אותם מאפיינים. ערכי המאפיינים של כל סוג אובייקט גורמים לכך שהוא יהיה ייחודי. לדוגמה, כל האובייקטים של משתמשים יהיו בעלי מאפיין שם פרטי; אולם, הערך של המאפיין שם פרטי יכול להיות כל שם, כמו לינדה או מקס. תוכל ליצור אובייקטיס בתוסף התוכנה 5ז6טק 60 800 05075 ץזסס66זוש 606א. בחר את היחידה ארגונית שאליה אתה רוצה להוסיף את האובייקט, פתח את תפריט חסוטסה, הצבע על צוסא, ולחץ על שס סוג האובייקט שאותו אתה רוצה להוסיף. הכנס את המידע המתאים בתיבה/תיבות הדו-שיח שיופיעו. תיאור אובייקטים של ץז0ז60'ו₪1 6ע₪46%1 הוספת משאביס חדשיס לרשת יוצרת אובייקטיס חדשיםס של ץ6600זוכ ₪606 המייצגיס משאביס אלה. הטבלה הבאה מתארת את האובייקטיס הנפוציס ביותר הניתניס להוספה לשירותי ץז660זוכ 60/6 : סמל אובייקט תיאור זס טק 60 | אובייקט זססטקוח0ס6 מייצג מחשב ברשת. עבור תחנת עבודה דא פאוסחו/ מחשבי זסצז56 דא פששססחו/צ, זהו חשבון המחשב. האובייקט מכיל מידע אודות מחשב שהוא חבר ב-חוהוזסס. 6 | אובייקט 60086 הוא חשבון שאין לו כל הרשאות אבטחה. לא ניתן להתחבר לרשת בתור ‏ 086ח60. ככלל, אנשי-קשר משמשים לייצוג משתמשים חיצוניים לצרכי דואר אלקטרוני. אובייקט קטסוס יכול להכיל משתמשים, מחשבים וקבוצות אחרות. קבוצות מפשטות את הניהול של מספר רב של אובייקטים. פרק 6: 56/1065 ?זוע 606 287 סמל אובייקט תיאור זססחוזק | אובייקט זסזחוזק הוא מדפסת רשת שפורסמה בספריית הרשת. האובייקט למעשה מהווה מצביע עבור מדפסת המחשב. יש לפרסם ידנית מדפסת במחשב שאינה תחת 065ו/567 / 66זום 6ע60. אובייקט ז56 הוא עצם אבטחה בספריית הרשת. המידע באובייקט זה מאפשר למשתמש להתחבר ל-2000 פשוססחו/). המידע כולל גם שדות ברירה רבים, כמו שם פרטי, שם משפחה, שם תצוגה וכתובת דואר אלקטרוני. ז וס 58760 | אובייקט ז006!ס: 0ַ6זח5 הוא שיתוף רשת שפורסם בספריית הרשת. האובייקט הוא למעשה מצביע לתיקיה משותפת. הוא כולל את כתובת הנתונים ולא את הנתונים עצמם. תיקיות משותפות מתקיימות ברישום המערכת. כאשר אתה מפרסם תיקיה בשירותי ץז0ל60זו 606, אתה יוצר אובייקט המכיל מצביע לתיקיה המשותפת. תרגיל 5: יצירת 0 והאובייקטים שלה בתרגיל זה, תיצור חלק ממבנה ארגוני של חואחחסס על ידי יצירת יחידה ארגונית. לאחר מכן תיצור שלושה חשבונות משתמשיס שישמשו אותך בתרגיל מאוחר יותר. הליך 1: יצירת 005 ואובייקטים של משתמשים בהליך זה תיצור שתי יחידות ארגוניות ושלושה אובייקטיס של משתמשים. 1. היכנס לשרת 5687/8701 בשס משתמש ז0ז8 הווחה עס הסיסמה 6זסשַפפּם. 2 פתח את פזסזטקוחס6 300 05075 ץזסס66זום 60₪96ה. כדי לוודא שאתה יוצר יחידה ארגונית חדשה במיקוס הנכון, עליך לבחור קודס את המיקום. 3. בחלון 66זד, לח וח50.60סז6וחח. 4. פתח את תפריט ח600ה, הצבע על ש6א ולתא %וח |3ח2800ח88זס. תופיע תיבת דו-שית זוח( |008ו280וח08ז0 - 01666 אוסא. שיס לב שהנתון היחיד הנדרש הוא השם. תיבת הדו-שיח מצביעה על המקוס בו ייווצר האובייקט. מקוס זה אמור להיות /ח0.60פ5סזס6וחח. 5. בתיבה 86 הקלד 58165 ולח א0. היחידה הארגונית של 58/65 תופיע בחלון 6 8 507/60 2000 5אוססחו/ . תחת ה0ס500.6סזסווח, צור יחידה ארגונית נוספת, בשס 615/ז6פ. . בחלון 1166 לח 5ז56. . פתח את תפריט חס 6ה, הצבע על צוסא, ולחץ על זספ. שיס לב שתיבת הדו-שיח 0567 - 00164 ופא מראה שחשבון משתמש חדש נוצר בתיקיה ז56( של 5ז6050.600/0056ווח. הערה ניתן ליצור חשבונות משתמשים בכל יחידה ארגונית. בהליך זה, תיצור את רוב האובייקטים של משתמשים ביחידה הארגונית 5ז6פט. אולם, זו אינה דרישת חובה ליצירת אובייקטים. 9 .10 .1 .12 .3 .4 .5 .6 צור חשבון משתמש חדש עס הנתוניס הבאיסס: שם בתיבת הטקסט שם פרטי שם כניסה למערכת 6 6ח38 לח )זא6). השאר את שדות הסיסמה ריקים, אל תשנה את הגדרות ברירת המחדל לחשבון משתמש זה, ולת ;אסא מסך התמצית יופיע ובו יוצג השס המלא ושס ההתחברות 06 6ח38. לחצ חפוחו=. לחץ על הרשומה 206 3806 בחלונית הימנית של תוסף התוכנה ץז660זו 46006 05 הג 5675 פתח את תפריט ח600ה ולת ₪65ז6קסזק. תיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק 06 1806 תופיע. על הכרטיסיה |8ז66068 של תיבת הדו-שיח ₪65זקסזק 006 6ח38, בתיבת הטקסט של הטלפון, הקלד 555-1234. לחצ 06. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכע 606 289 7. צור את חשבונות המשתמשיס הבאיס תחת האובייקט 5ז56. טס חשבונות משתמשיס אלה ישמשו אותך בפרק הבא. ניהול אובייקטים של +ץזס66זוש 6%%6 הליך ניהול אובייקטיס של /660זום 86066 כרוך במספר מטלות שונות, כגון איתור אובייקטים, שינוי ומחיקת אובייקטים והעברת אובייקטים. לשינוי, מחיקה והעברת אובייקטים, עליך להיות בעל ההרשאות הנדרשות עבור האובייקט והיחידה הארגונית אליה אתה מעביר את האובייקט. כברירת המחדל, לחבריס בקבוצת 075ז9078וחוחחבּ יש את ההרשאות הנדרשות. איתור אובייקטים הקטלוג הגלובלי (6809|00 |6!008) מכיל העתק חלקי של כל ה-ץוטסשזוס (ספריית הרשת), כך שהוא אוגר נתוניס על כל אובייקט בעץ או ביער. כתוצאה מכך, משתמש יכול לאתר נתוניס ללא תלות באיזה חוגחסס בע או ביער שומר את המידע. תכולת הקטלוג הגלובלי מופקת אוטומטית על ידי שירותי ץז66זום 86006 מהתחומיס המרכיביס את ספריית הרשת. לאיתור אובייקטיס של ע7ז0ז60זו₪ 460086, פתח את תוסף התוכנה ץסס6זו ₪606 זו 60 0חג 5615 הנמצא בתיקיית 5|סס ד 806 150חוח0ה. עתה לחצ לחיצה ימנית על חו3וח00 או יחידה ארגונית בחלון 66זד, ולתף 6חו=. תיבת הדו-שיח 0חו= תופיע. הערה אם תיגש לתפריט הקיצור של אובייקט תיקיה משותפת ותלחץ 6ח=, פעולת האיתור של סייר פווסטחוש מופעלת, ותוכל לחפש בקבצים ובתיקיות. 0 507/60 2000 5אוססחו/ תיבת הדו-שיח 6חו= מאפשרת חיפוש בקטלוג הגלובלי (6863|08 |6!088), כך שתוכל לאתר חשבונות משתמשים, קבוצות ומדפסות (תרשים 6.8). [<]וםןר | פקטסזג) ה ,13605חס:) ,561%!) חו-] 1 קפ | אפו 08 6|] :חן [+ סז 30 ,0018068 5 חו ]חס הו חזס כ [42! עזססטזו כ שוח 5 5 | ו | סז 306 ,8015 סכ ,115615 וו | [ אטאט ]| | סמו - 7777-0000 ] ;חסשקשפסם | א 5 | פד | 000000 ששחב 4פהאטפמו 500א | | פחהו | 0 = 655,00=00זק5ח= !זה וב חס = ,הו הגוסס = טחוס זסטותוו! הס 1% הסהגוחסזספותווו! חס [55) ו הז0ס=- 0 888זק9ח= 0 5ז6!|סז!) הס מובחחס = 01 פהסוזב1 3 סוופגוק= (65,01!ו5 המסנ=4 55 הס 6 זט החסס=-0, 855 רח= 0 !1 זוהס) הוה הזס ]= 01 הזז זב == 01 זפו56 .6 החסנ=4 זסוו5 .ף מחסב 6 זב הסוס = ,955 = כ זט||ס תס וב הס = 01ו פמו הגוס = 01 הווח 5 הח14=(0 5 החטב 6 זו = 00 688זק9ות= 1 , 5זט!|סזז הס מובחחסי = 01 65זוו650 הבחגוך=(01, 06 הח₪4=5!0 6 תס 6 בחגוס] [5]וחטזו 5 תרשים 6.8 תיבת הדו-שיח 6 בתוסף התוכנה פזפ)טקו 60 הג 05675 ץזס600זוק 6ע60. כמוצג בתרשיס 6.8, ניתן להבחין במספר אזוריס ברוריס בתיבת הדו-שיח שחו : החלון הראשי, כרטיסיית האובייקט, הכרטיסיה 0/8660 וחלון התוצאות. כרטיסיית האובייקט בתרשיס 6.8 היא פ5קטסזס 0ח 5ז050!, 066ח60. הערה שים לב להבדל בין הפקודה ₪8 המתקבלת בחלונות ץזסספזום 606 לבין הפקודה 56916 המופיעה בתפריט 597% וכן מתקבלת בתפריט ₪6 מתוך הסייר (פ5אוספחו/ זסזסוסאם). הפקודה 0חו- מתייחסת לאיתור אובייקטים בספריית ץזספזוס 606 ואילו הפקודה ח0ז508 מתייחסת לאיתור אובייקטים בסייר, כגון: קבצים ותיקיות. ניתן מחלון ה6ז5031, לבחור גם באיתור אובייקטים בספריית ץזסשפזום 6ע60ה, כגון: מדפסות המפורסמות ברשת. אם תבחר לחפש מדפסת, יופיע חלון איתור המציג בשורת הכותרת את 0חו=. פרק 6: 5067/6065 /6607זוכ ₪606 201 החלון הראשי החלון הראשי של הכלי 6חו= מכיל ערכת תפריטים, לחצניס ותפריטים נפתחים. אף שרוב האפשרויות מסבירות את עצמן והן מתפקדות בצורה הרגילה המקובלת, התפריטיס הנפתחיס 6חו= ו-ח1 (תרשיס 6.8) הס ייחודיים לתיבת הדו-שיח 6חו= של ץז0ס66זוכ 86/6 ונידוניסם ביתר פירוט בהמשך. בנוסף, החלון הראשי כולל שתי כרטיסיות: כרטיסיית האובייקט וכרטיסיית הגדרות מתקדמות, שגם הן נידונות בהמשך פרק זה. התפריט 6 התפריט 6חו₪ מכיל את סוג האובייקט אותו ניתן לכלול בחיפוש. עליך לבחור אחת מהאפשרויות הזמינות לביצוע החיפוש. הבחירה של ברירת המחדל היא 5קטסז 0חג 5ז050!, %066ח60. הערה כותרת תיבת הדו-שיח משתנה בהתאם לסוג החיפוש שנבחר מהתפריט הנפתח של 6ח:. לדוגמה, אם שחש חססְהַקַחהּפָזס נבחר, כותרת תיבת הדו-שיח תהיה וח |8ח0ו28וחה4זכס סחו=. התפריט חז התפריט ח1], מציין את המיקוס בו אתה רוצה לחפש. המיקוס יכול להיות 6 ץ0ס66זוכ 606 כולו, חוחסס מסוים, או יחידה ארגונית. עליך לבחור באחת האפשרויות. ברירת המחדל היא ה-חוגוחסס בו אתה נמצא. הכרטיסיה 5קש0סז6 ג 5ו050, 607%36%5 הכרטיסיה פקטסזס 00( 05075, 6001866 נבחרת בעת פתיחת תיבת הדו-שית 6חום. הכרטיסיה מכילה את תיבות הטקסט חא ו-חסטסןז650כ. שס האובייקט מוקלד בתיבת הטקסט פ6תפּא, ותיאור האובייקט מוקלד בתיבת הטקסט חסטקוזספסס. ניתן להקליד נתוניס בכל אחת מתיבות טקסט אלה, או בשתיהן גס יחד. החיפוש מבוסס על שילוב שתיהן. ניתן גס להשתמש בתו-הכללה (6970 6וו/) כוכבית (*) וסימן שאלה (6) בשתי תיבות הטקסט לביצוע חיפוש. הכרטיסיה 6606הב3ע20 הכרטיסיה 060ח40/8 כוללת הגדרות חיפוש מתקדמות המשמשות יחד עם כרטיסיית האובייקט או לבד. תוצאת החיפוש מבוססת על שילוב הנתונים בשתי הכרטיסיות. אס לא הוכנסו נתוניס כלשהס לתיבות הטקסט בכרטיסיה 5קט0ז6 0חג 05075, %8665ח0, יתבססו תוצאות החיפוש רק על הנתוניס שבכרטיסיה ₪0/80660. 2 507/60 2000 5אוססחו/ הטבלה להלן מפרטת את השדות שבכרטיסיה 0/8660 : ה רשימת מאפיינים שניתן לחפש בסוג האובייקט שבחרת. חס0ו0חס= | השיטות הזמינות לחידוד נוסף של חיפוש המאפיין. האפשרויות הן: חזוש 5% (מתחיל עם), ושו/ ₪05 (מסתיים עם), (ץ860אם) 15 (בדיוק), +06 15 (אינו), %ח656זק (נוכח), או %ח656זק 0% (אינו נוכח). 6ן/ | הערך עבור התנאי של השדה (מאפיין) בו אתה משתמש לחפש בספריית הרשת. ניתן לחפש אובייקט באמצעות מאפיין של האובייקט רק אם תכניס ערך למאפיין זה. לדוגמה, אם ערך השדה שתבחר עבור שם פרטי וערך התנאי הוא חזו/ 568145 (מתחיל עם), תיבת הטקסט 6טו3 תכיל את האות ₪ אם אתה מחפש את כל המשתמשים ששמם הפרטי מתחיל ב-₪. ח5876 | תיבה זו נותנת רשימה של כל הקריטריונים שהגדרת. לאחר 8 | שהגדרת את הקריטריונים של החיפוש בתיבות שדה, תנאי, וערך, לחץ 4006 (הוסף). הקריטריונים של החיפוש מתוספים לחלון. תוכל להוסיף או לגרוע קריטריונים כדי להרחיב או לצמצם את החיפוש. חלון תוצאות חלון התוצאות נפתח בתחתית החלון הראשי ומציג את תוצאות החיפוש לאחר שלחצת על לחצן אסא 6ַחו=, הנמצא בחלון הראשי. ניתן להוסיף או למחוק עמודות מחלון התוצאות באמצעות אפשרות פ5חחזט!60 60056 שבתפריט צוסו/. שינוי ערכי מאפיינים ומחיקת אובייקטים ניתן לשנות את ערכי המאפיינים של אובייקט, כדי לשנות או להוסיף לו נתוניס. שינוי אובייקט משנה את ערך המאפיין המשויך לאובייקט. הערה אין לבלבל בין שינוי ערך מאפיין של אובייקט לבין הוספה, מחיקה, או שינוי אובייקטים או מאפיינים בסכמה. שינויי סכמה הם קבועים ומשוכפלים לכל בקרי ה-חו8חס0 ביער. לשינוי ערכי מאפיין, פתח את תוסף התוכנה 5ז6זטקו60 6ח 565 ץז0ס66זוכ 60/6ג, ובחר אובייקט. לתצ ₪65ז6קסוק מתפריט ח4600. בתיבת הדו-שיח ₪65ז6ססזס, בצע את השינוייס הנדרשיס לערכי המאפיין. יש לשנות אובייקטיס כאשר ערכי המאפייניס משתנים; לדוגמה, שנה אובייקט של משתמש בשינוי השם, המיקוס, או הדואר האלקטרוני של אותו משתמש. פרק 6: 56/1065 ץ66001זוכע 606 293 לשמירת האבטחה, מחק אובייקטיס כאשר אין בהס עוד צורך. למחיקת אובייקטים, פתח את תוסף התוכנה פזסזטקוח0ס6 300 05675 ץזס66זום 6ע60, ובחר את האובייקט שברצונך למחוק. לחצ ₪08!66 מתפריט חס60ג. העברת אובייקטים ניתן להעביר אובייקטיסם ממקוס אחד ב-56076 ץ66001זום 60/8 למקוס אחר, כגון מיחידה ארגונית אחת לשנייה, לשקף שינוייס בתוך הארגון. יש להעביר אובייקטיס ממקוס אחד לשני כאשר מתרחשים שינויים ארגונייס או ניהולייס; לדוגמה, עובד עובר ממחלקה אחת לאחרת. להעברת אובייקט, פתח את תוסף התוכנה קוח 60 30 05075 ץז0ס66זום 6006ה, | ובחר את האובייקט שברצונך להעביר. מתפריט ח0ס60ה, לתצ 6צסו! ובחר את המקוס החדש עבור האובייקט. תרגיל 6: ניהול אובייקטים של ץ66501זוש 6616 בתרגיל זה, תאתר תחילה אובייקט משתמש שיצרת בתרגיל הקודס, ותעביר את האובייקט למקוס חדש. הליך 1: מציאת חשבון משתמש ב-חובּוחספ בהליך ווה תאתר משתמש עס שס פרטי 6ח18. 3806 קודמה וקיבלה תפקיד במחלקת המכירות, כך שיש להעביר את אובייקט המשתמש שלה ליחידה הארגונית של המכירות. ידועים לך שמה הפרטי ורוב הספרות במספר הטלפון שלה. 1. היכנס לשרת 58/8701 בשס משתמש ז0ז5078וחוחח0ה עס הסיסמה 6זסטופפּס. 2 פתח את 5זסזטקוה0ס6 0ח 5675 ץזסל66זום 606. 3. בחלון 66זד, לח וח50.60סז6וחח. 4. פתח את תפריט חסטס6ג, ולת 6חו=. תופיע תיבת הדו-שיח פקטסזס 0חג ,%0665ח60 ,05615 סחו=. 5. ודא שבתיבת הרשימה הנפתחת 6חו= נבחר פקטסז 3006 ,1960ח60 ,5ז056, ולחצ שסא 6חו=. שיס לב כיצד מאותרים כל המשתמשיס והקבוצות, ללא תלות במיקומס. 6. לת ||4 ז6!68, ולחצ 0%, לאשר שברצונך למחוק את תוצאות החיפוש. 7. בתיבת הרשימה הנפתחת, ודא ש-חו003 50סזסווא מופיע. 8 בתיבת הטקסט פוחּ), הקלד פְחהּ3. 9. בחר בכרטיסיה 660ח₪0/8. 0. לתצ 166=, הצבע על ז567, ולת וטוטוא 6הסח60וסד. 4 507/60 2000 5אוססחו/ הערה אם זספוחט)! 6חסתקפופד אינו מופיע ברשימה, לחץ על החץ בתחתית הרשימה כדי לעלעל למטה עד מספר הטלפון. בתיבה חסטו0ח0ס6 יופיע חזו/ 8115ז5. 1. בתיבת הטקסט פט|ּ, הקלד 555-12 ולחי ₪00. 2. פתח את תפריט אוסו/, ולחץ על פהוחט|ס60 600056. תופיע תיבת דו-שיח 5חוחט!60 0056ח6. 3. מתיבת 80!6|ן8/ 5חחחט|60, לתצ הסקו656כ, ולת 0/6סח₪6. 4. מתיבה 811806 5חוחטו60, עלעל למטה ולתא שוחה 60חפוטפַחהטפום 500א, ולחצ 0 5. לת 06 לסגירת תיבת הדו-שיח פחוחט|ס60 0056ח6. תיבת הדו-שיח פקטסזס 0חג ,6070365 ,0505 סח תציג את 06 6ח8נ אס ערך סוג אובייקט ושס ייחודי 500.א של: וה26:=60, 1607050%וה=6כ, 206 2306= א0, 6=050675. 6ח3 ססַתִ5וְטַפַחה 150 מציין שמשתמשת בשס 206 6ח38 נמצאת במכולה 5675 בחוהוחסס- ה050%.60זסווח. 6. סגור את תיבת הדו-שיח פקטסזס 0חג ,%0665ח60 ,05015 סחו=. הליך 2: העברת אובייקט ב-5ו6+שקוח0ס6 20 5ו050 ץוס+66יווס 4666 בהליך ה תעביר את אובייקט המשתמש 006 6ח38 מהמכולה 05675 למכולה 58|65. 1. בתוסף התוכנה 8זסזטקוח60 0ח 05675 ץזסל66זוכ 606ג, לחצ על 00 05615 בחלון 6. כל האובייקטיס של קבוצת 5661 800 5ז50(! מופיעיס בחלונית הימנית. 2 לחצ על אובייקט המשתמש 006כ 6ח38 שבחלונית חימנית. 3. פתח את תפריט חס60ג, ולת על פטסוז. חלון 6שסוא יופיע. 4. לח על 00 58|65 ולחץ 06. 206 6ח38 מועברת מ-(01 5615 ל- (0 58|65. 5. לח על 01 58/65 בחלון 66זד. אובייקט המשתמש 206 6ח28 יופיע בחלונית הימנית. 6. סגור את תוסף התוכנה פזססטקוחס6 0חג 5675 ץזסס66זום 60/6. פרק 6: 56/1065 ץ66007זוכ 606 295 בקרת גישה לאובייקטים של ץזס6זוש 6ו6% 0 פוס0חו/ משתמשת במודל אבטחה מכוון-אובייקט כדי ליישם בקרת גישה על כל האובייקטיס של ץזסז66זוכ 860/6. מודל אבטחה זה דומה למודל האבטחה בו משתמשת מערכת 2000 פשספחו/ ליישוסם| אבטחת 5חזא. לכל אובייקט ץזסס66זוכ 6/6 יש מציין אבטחה (זססק650כ שוזטס56) המגדיר למי יש הרשאות גישה ואיזה סוג גישה מורשית. 2000 פאוס6חו/ משתמשת במצייני אבטחה אלה לבקרת גישה לאובייקטיס. להפחתת ההוצאות הניהוליות הכלליות, ניתן לקב אובייקטיס עס דרישות אבטחה זהות באותה יחידה ארגונית, ואז להקצות הרשאות גישה לכל היחידה הארגונית ולכל האובייקטיס ביחידה. ניהול הרשאות ץ66501וופש 46616 הרשאות +7ז660זוס 8606 מספקות אבטחה למשאבים, על ידי מתן שליטה על יכולת הגישה לאובייקטים ומאפייני אובייקטים ועל סוג הגישה המורשית. אבטחת צז6660יווס 6עו46% השתמש בהרשאות עז660זום 606 לקבוע למי יש הרשאות גישה לאובייקט ואת סוג הגישה המורשית. מנהל או בעל האובייקט חייב להקצות הרשאות לאובייקט לפני שמשתמשים יכולים לקבל גישה לאובייקט. 2000 פאוססחו/ אוגרת רשימת הרשאות גישה של משתמשים, הנקראות 6₪, עבור כל אובייקט ב-ץזססססזום .60₪/6‏ 461 1150 ו₪0ח60 166655) של אובייקט הוא רשימה של מי יכול לגשת לאובייקט והפעולות המסוימות שכל משתמש יכול לעשות באובייקט. ניתן להשתמש בהרשאות להקצות זכויות למשתמש מסוים או קבוצה מסוימת של יחידה ארגונית, היררכיית יחידות ארגוניות, או אובייקט בודד, בלי להקצות הרשאות ניהוליות לשליטה על אובייקטיס אחריס של ץסססזוכ 6ע60. 66 507/60 2000 5אוססחו/ הרשאות אובייקטים סוג האובייקט קובע איה הרשאות תוכל לבחור. ההרשאות משתנות בהתאם לסוג האובייקט. לדוגמה, תוכל לתת הרשאת איפוס סיסמה (070או855ק ₪656%) לאובייקט של משתמש, אך לא לאובייקט של מחשב. משתמש יכול להיות חבר במספר רב של קבוצות, כל אחת עס הרשאות שונות המאפשרות רמות גישה שונות לאובייקטים. כשאתה מקצה הרשאה למשתמש לגישה לאובייקט, ומשתמש זה חבר בקבוצה שהוקצתה לה הרשאה שונה לאובייקט זה, הרשאות המשתמש שייושמו תהיינה שילוב הרשאות המשתמש והרשאות הקבוצה. לדוגמה, אס למשתמש הוקצתה הרשאת 0808 חסחפזוקאם %חט6600 סטו/ (כתיבת נתוני פקיעת החשבון, הנכתבת בצורת 65זוקא=%ח8660 6טוז/), לחשבונות משתמשים, והוא חבר בקבוצה שלה הרשאת קריאה של נתוני פקיעת החשבון (65זוקא%5ח3600 ₪680), ההרשאה המשפיעה של המשתמש היא קריאה וכתיבה של נתוני פקיעת החשבון. הערה /ח6ס תמיד מנצח תוכל להעניק או למנוע הרשאות. הרשאות שנמנעו מקבלות עדיפות על הרשאות שהוענקו למשתמשיסם וקבוצות. אם תימנע הרשאת גישה ממשתמש לאובייקט, למשתמש לא תהיה הרשאה זו, אף אס תאפשר הרשאה זו לקבוצה שבה המשתמש חבר. השתמש באפשרות מניעת הרשאה רק כאשר נדרש למנוע הרשאה ממשתמש מסויס שהוא חבר בקבוצה שיש לה ההרשאות. הערה ודא תמיד שלכל אובייקט יש לפחות משתמש אחד עם הרשאת |סשחס6 וט (שליטה מלאה). אם לא תעשה כן, תיתכן תוצאה של אי יכולת גישה לאובייקטים מסוימים על ידי אדם שמשתמש בתוסף התוכנה פזסוטקוח 60 20 5075 ץזססס6זום 606 - אפילו 5 וח /. הקצאת הרשאות צז660זופ 6/ע46% תוכל להשתמש בתוסף התוכנה פזס)טקוחה60 200 05675 ץז660זום 606 להגדרת הרשאות לאובייקטיס והגדרת מאפייני אובייקטיס. הכרטיסיה 56000 בתיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזס של האובייקט מאפשרת הקצאת הרשאות. הערה אם אינך רואה את כרטיסיית האבטחה של אובייקט, לחץ 680765 0080660 מתפריט שסוץ. הרשאות סטנדרטיות מספיקות עבור רוב המטלות הניהוליות. אולס, ייתכן שתצטרך לעיין בהרשאות המיוחדות. לעיוו בהרשאות מיוחדות, לח 660ח8ש80. בכרטיסיה 5זסק, לחץ על הרישוס שברצונך לעיין, ולחצ 016םצוסו/. לעיוו בהרשאות עבור מאפיינים מסוימים, לחי על כרטיסיית 65ז6קסזק של תיבת הדו-שיח ץזטח= חסופפווחזסק. הערה הימנע מהקצאת הרשאות עבור מאפיינים ייחודיים של אובייקטים, כיון שזה יסבך את ניהול המערכת. עלולות להיווצר שגיאות, כגון הפיכת אובייקטים של שוסספזום 60₪08ה לבלתי נראים. פרק 6: 56/1065 ץ66001זוכע 606 297 ירושת הרשאות בדומה לירושת הרשאות (66ח67118חח1 005ו67155ק) אחרות במערכת 2000 פוספחו/, הורשת הרשאות בשירותי ץזס66זום 860/86 ממוערת את מספר הפעמים שנדרש להקצות הרשאות לאובייקטיס. בעת הקצאת הרשאות, ניתן להחיל הרשאות על תת-אובייקטיס (צאצאי אובייקטים), תכונה הגורמת להתרבות ההרשאות לכל צאצאי האובייקטיס של אובייקט נתון. תכונה זו מכונה הורשת הרשאות. תוכל למנוע ירושת הרשאות, כך שאובייקט צאצא לא יירש הרשאות מאובייקט הורה, על ידי הסרת בחירה מתיבת הסימון סד +ח6ז3ק סז 5ח0ו155חז6ק 80!6שוזסהח1 צוסו|ה + פוחד 70 סְאהּאַָבּקסזק (הרשה להרשאות בנות-ירושה להתרבות עבור אובייקט זה). כאשר אתה מונע ירושה, רק הרשאות שתקצה במפורש לאובייקט יחולו. השתמש בכרטיסיית האבטחה בתיבת הדו-שיח 006165ז₪ למניעת ירושת הרשאות. כאשר אתה מסיר את הבתירה מתיבת הסימון למניעת ירושת הרשאות, זז 2000 פאוסחחו/ מציגה לפניך תיבה עס שתי אפשרויות : > העתקת הרשאות שהורשו בעבר לאובייקט. ההרשאות המפורשות החדשות לאובייקט הן העתקים של ההרשאות שירש בעבר מאובייקט ההורה שלו. עתה, בהתאם לצרכיך, ניתן לבצע כל שינוי נדרש להרשאות. > הסרת הרשאות שהורשו בעבר מאובייקט. 2000 פשספחו/ תסיר כל הרשאה שהועברה בירושה בעבר. לאובייקט לא יהיו כל הרשאות. עתה, בהתאם לצרכיך, תוכל להקצות כל הרשאה שהיא לאובייקט. האצלת סמכות ניהולית על אובייקט ניתן להאציל (08!60816) למשתמשיסם סמכות ניהולית (|סשחס6 58/6וחוחחסה) על אובייקט כך שיוכלו לבצע מטלות ניהוליות (18565 8006 150חוח10) על האובייקט. ישנן דרכים שונות להאצלת סמכות. לאחר שהחלטת למי להאציל את הסמכות, השתמש באשף |₪0ח60 +0 ח06!60800 להאצלת סמכויות אובייקט. האצלת סמכויות מקלה על תפקידו של מנהל הרשת. ניתן להאציל סמכות ניהולית על אובייקט, על ידי הקצאת הרשאות על האובייקט כדי לאפשר למשתמשיס או קבוצות משתמשים לנהל אובייקטים. מנהל יכול להאציל את סוגי הסמכויות הבאים : > הקצאת הרשאות לקבוצה או משתמש ליצירה או שינוי אובייקטים ביחידה ארגונית מסוימת. > הקצאת הרשאות למשתמש או קבוצה לשינוי וכויות מסוימות עבור מאפייני אובייקט, כגון הקצאת הרשאה לאיפוס סיסמאות בחשבון אובייקט משתמש. 8 507/60 2000 5אוססחו/ כיוו שמעקב הרשאות ברמת היחידה הארגונית קל יותר מאשר מעקב הרשאות על אובייקטיס או מאפייני אובייקטים, השיטה הנפוצה ביותר להאציל סמכויות היא הקצאת הרשאות ברמת היחידה הארגונית. הקצאת הרשאות ברמת היתחידה הארגונית מאפשרת האצלת סמכויות ניהול עבור האובייקטיס הנכלליס ביחידה הארגונית. השתמש באשף |שח60 +0 ח6!688000ש להקצאת הרשאות ברמת היחידה הארגונית (שס). לדוגמה, תוכל להאציל סמכות ניהולית על ידי הקצאת הרשאה של |סשחס6 |ו₪ על יחידה ארגונית ל-ז50900וחוחחח המתאים, רק בתוך חוגוחסם הסמכויות שלו. על ידי האצלת סמכות ניהולית על היחידה הארגונית ל-ז508%0וחוחחזס (מנהל), ניתן למנוע ריכוזיות פעולות ניהוליות ונושאיס. בכך מופחת ומן הניהול שלך והעלויות על ידי העברת סמכות ניהולית קרוב יותר לנקודת היישוס שלה. להאצלת סמכויות ניהוליות, היעזר בהנחיות הבאות: > הקצה סמכות ברמת היחידה הארגונית בכל מקוס שמתאפשר. הקצאת סמכות ברמת היחידה הארגונית מאפשר מעקב קל יותר אחר ההרשאות. מעקב אחר הרשאות הוא מסובך יותר עבור אובייקטיס ומאפייני אובייקטיס. > השתמש באשף |סשח00 ]0 ח60800ו6כ. | האשף מקצה הרשאות למספר אובייקטים, כולל אובייקטיס של יחידות ארגוניות ואובייקטיס מובניס אחריס כגון אובייקט של משתמשיס ואובייקט של תת-רשת. אובייקט תת-רשת הוא חלק מתוסף התוכנה 5671665 0ח 51065 ץזס66זום 606ה. האשף מפשט את הליך הקצאת ההרשאות לאובייקט, על ידי כך שהוא מוליך אותך צעד אחר צעד. > עקוב אחר הקצאות האצלת הסמכויות. מעקב אחר ההאצלה מאפשר לתחזק רשומות, כדי לבחון בקלות הגדרות אבטחה. > היצמד לדרישות עסקיות. היצמד להנחיות הארגון להאצלת סמכויות. אשף |סז%ח0ס6 01 הסוז6!603ס אשף |סח60 ]0 ח800ח₪6/6 מוליך אותך דרך שלבי הקצאת הרשאות ברמת היחידה הארגונית. להרשאות ייחודיות יותר, יש להקצות הרשאות ידנית. כדי להשתמש באשף |סאח600 ]0 ח6!60800כ, | פתת את תוסף התוכנה טסו 60 הג 5675 ץזסז66זו 6ש460, ובחר את היחידה הארגונית שעליה אתה רוצה להאציל סמכויות. בתפריט ח600, לחצ על |סשח60 6!688%6כ, כדי להתחיל את פעולת האשף (תרשים 6.9). פרק 6: 56/1065 ץ66001זוכ 606 299 | ... קוסזם 3 0 5זסטוחפוח 00 ...106 ...בו + בו + 5 || 6 סז אוסטחו/א וס בב שוחהחסת הזת .5% ] )סקא 8 סוסות ₪ 6 ל פו פמ || ו | 3 ₪ | םוה ופט 1 465000065 הבחחטר] | > 02.00501855.00 םע ₪ 5] 5זפ!וקוחס טחב 115675 עזסוספזו פצווס ב 23 הח658.00זק6ות 4 מווווגום [ = ופוס [ = זוה הובחחסי [- מ עס סחטו6זס + ב 8 פוססם [-3] בחוזחגוס 00 [149- ₪ [- פן בחווס זה [42ו- מו ז0ופ] 115 חו פוספןפס ]0 ופזוחסס 0 תרשים 6.9 ניווט באשף |סח60 6100806. הנחיות לניהול 5 זו 6/6 הרשימה הבאה היא אוסף הנחיות לניהול הטוב ביותר של 5617/1065 /07פ66זו 606 : > בארגוניס גדוליס יותר, תאס את מבנה /ז660זו 60/6 שלך עס מנהלים אחרים. תוכל להעביר אובייקטיס מאוחר יותר, אך זה עלול ליצור עבודה נוספת. > בעת יצירת אובייקטים של שוטססזום 26006, כגון 5ז056, השלס את כל המאפיינים החשובים לארגון שלך. השלמת המאפייניס מספקת גמישות גדולה יותר בעת חיפוש אובייקטים. > השתמש במניעת הרשאות (חסו5פוחז6ק שְה6כ) בצמצום. אם תקצה הרשאות כנדרש, לא אמור להיות צורך במניעת הרשאות. ברוב המקרים, מניעת הרשאות מעידה על שגיאות שנעשו בעת הקצאת חברות (0ו50ז6טוח6וח) בקבוצה. 0 507/60 2000 5אוססחו/ > ודא תמיד שלפחות למשתמש אחד יש הרשאת |סשחס6 |ו₪ עבור כל אובייקט זו 6006 אס לא תעשה כן, ייתכן שאובייקטיםס מסוימיס יהיו בלתי נגישים. > ודא שמשתמשים מואצלים (26/608060) אכן לוקחים אחריות, ושהם יישאו בתוצאות ויהיו מחויביס במתן דין וחשבון. לא תרוויח מאומה אס תאציל סמכויות ניהוליות בלי שהבטחת נשיאה באחריות עתידית. בסופו של דבר, כמנהל, אתה זה הנושא באחריות על כל השינוייס שנעשו. אס המשתמשים להם האצלת סמכויות אינס מבצעים את המטלות הניהוליות שלהם, יהיה עליך לשאת באחריות לכישלונס. > הדרך משתמשים בעלי סמכויות על אובייקטים. ודא שמשתמשיס שלהס האצלת סמכויות, מביניס את מחויבותם ויודעים לבצע את המטלות הניהוליות שלהם. סיכום שיעור לאחר התקנת שירותי זו 66ה, תוכל ליצור ולנהל את האובייקטיס שבתוך ספריית הרשת. לפני הוספת אובייקטים לשירותי ץזסס66זוס 6086, עליך ליצור יחידות ארגוניות שיכילו אובייקטים אלה. תוכל ליצור יחידות ארגוניות ברמת החופחחסף-, ברמה שמתחת ל-05כ, או בתוך יחידה ארגונית אחרת. לשס כך עליך להיות בעל ההרשאות הנדרשות ליצירת יחידות ארגוניות בתוך היחידה הארגונית הקיימת, ה-חוףוחס4, או 06. להוספת אובייקטיס ליחידות ארגוניות, עליך להיות בעל ההרשאות הנדרשות ליצירת אובייקטים בתוך יחידה ארגונית בה אתה רוצה ליצור את האובייקט. הליך ניהול אובייקטיס של ץז66זוס 86/6 כרוך במספר מטלות שונות, כגון איתור אובייקטים, שינוי ומחיקת אובייקטים, והעברת אובייקטים. מטלות אלו ניתן לבצע באמצעות תוסף התוכנה פזסוטקוח0ס6 30 05675 ץזס66זום 606 הנמצא בתיקיה 5|ססד 578₪06וחוחח30. פן נוסף של ניהול אובייקטיס של ץזס66זוס 46006 הוא בקרת גישה לאובייקטיס של ץ66זום 4606. הרשאות ץזס66זוס 606 מספקות אבטחה למשאביס על ידי שליטה במי יהיה בעל גישה לאובייקטים, במאפייני אובייקטיס יחידים ובסוג הגישה שתרשה. בנוסף, תוכל להאציל סמכויות ניהול על יחידים, כך שיוכלו לבצע מטלות ניהוליות על אובייקטיס. פרק 6: 5067/6065 /6607זוכ 6ע60א 1501 שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחזק את הנושאים העיקרייס שהוצגו בפרק זה. אס אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה לענות על השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספח . לנוחיותך, מופיעות השאלות באנגלית ואחר כך בעברית. ?7 ו 15 ?ה חא 300 ,₪16 .015 15 +הח/ .1 ?6 הס 68ס! 55/01 6חס 66 5 +הח/צ .2 סז הזו 6 015% 6חס 6 5 %החצו 0חהב , ו55%0 +0 הססס6חטז 6 15 +הח/ .3 ?55/0 ?7 סטוה חה סה 6סטסו30 חהּ ה66שס0 066ח1676וס 6ח+ 15 +הח/ .4 .5 א 6עוכ) טסוה 6 סהוץזוססרח חה 665[ חב 8ַחוץו 0 ה66ש06 01676066 66 15 הח .5 ?יחו ז00[66 ח3 )0 65| סח ,001 ,676866 60 %+ה6חז3ק06 58165 6+ 01 זסהַהחהּרח 6ח+ צוס!|ה סם %חפצו טסץ .6 ?7 !| 3660 טסץ ח68 וס . [6החספזסכ 58!65 זס? 3060065 ז56 ץ|חס 6ז06|6 ?7 5 15 לע 30 ,6808|00 |הססו0 6 15 +החצ .7 2 507/60 2000 5אוסוסחו/ . מה הוא %ו5.0ו₪60 ומהי מטרתו? . מה דרישת המיקוס של 15/5/01 . מה התפקיד של 5/5/01, ומהי דרישת הדיסק עבור 15/5/01 . מה ההבדל בין מאפיין לבין ערך מאפיין: תן דוגמאות. . מה ההבדל בין שינוי אובייקט לשינוי ערכי מאפיין של אובייקט! . ברצונך לאפשר למנהל מחלקת המכירות ליצור, לשנות ולמחוק רק חשבונות משתמשים עבור כוח אדס של מחלקת המכירות. כיצד תבצע זאת: . מה הוא הקטלוג הגלובלי, ומה מטרתו? פרק 6: 56/1065 ץ 0ל66זוק 60% | 303 פרק 7 ניהול שרת 2000 5צשסשחו/ שיעור 1 16 - 605016 +הסוה6טבּחבּו/ +ס5סזסווא ..... .2 שיעור 2 ניהול חשבונות משתמשים :791 שיעור 3 ניהול חשבונות קבוצה פב שיעור 4 ניהול מדיניות קבוצה 77 ב שאלות סיכום 6500 0-1 06 אודות פרק זה פרק זה הוא מבוא לניהול ]567/68 2000 פאוססחו/). השיעור הראשון דן ב- 6טו (60750|6 13083067060% 050%ז6ווא). מערכת 6 כוללת ממשק משתמש וכלי תצוגה אחיד המאפשר שילוב של כל רכיבי הניהול המבוססיס על פווססחו/ ועל האינטרנט, לביצוע משימה מסויימת. והו הכלי העיקרי המשמש לניהול 2000 פאוססחו\ ומוצרי 0% אחריסם כגון, מוצרי 886608066. שאר הפרק מתמקד במטלות הניהול הייחודיות הכרוכות ביישוס 46600065 ז056 (חשבונות משתמשים), 6חט660 קטסזס (חשבונות קבוצה), ו-6065ו|0 קטסזס (מדיניות קבוצה). לפני שתתחיל לביצוע השיעוריס בפרק גה, נדרש: > מחשב בו מערכת ז7/68ז56 2000 פאוספחו\ מותקנת ופועלת. > 5617/6656 ץ66007זו 8606 של 506סזסו1 מותקנים ופועלים. > השלמת כל התרגיליס בפרקיס הקודמיס. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווסחו) | 305 שיעור 1: ₪16 - 6 ל הסוסה 13 60501%ווא אחד מכלי הניהול העיקרייס המשמשים לניהול 2000 פטוספחו/ הוא 6ן! - 050ז6וןא 6 זה ח06ה ה 13א. 6ואוא מספק שיטה סטנדרטית ליצירה, שמירה ופתיחה של כלי ניהול. הוא מאחד ומפשט מטלות ניהול שגרתיות. 16 אינו מספק פעולות ניהול כשלעצמו, אך הוא הממשק המארח יישומי ניהול הנקראים 5חִ1-קְַח5 (תוספי תוכנה), המשמשיסם לביצוע מטלת ניהול אחת או יותר. לאחר שיעור זה, תוכל . לתאר את תפקיד ורכיבי 6וווא, כולל תוספי תוכנה ואפשרויות ניהול 6|ספחסס 6ו₪אוו. >= ליצור 60506 6וא מותאם אישית. זמן לימוד משוער: 45 דקות סביבת 6ואוא 6 - 6005066 %ה₪1803066 050%ז6ווא הוא ממשק משותף ומרוכז לניהול יישומים. אא יכול לפעול תחת מערכות ההפעלה 2000 פאוסבחוש, ‏ 4.0 | דא פעשספחוו, 8 פצוס0חו/, ו-95 5אוססחו/. וא כשלעצמו אינו מספקת סביבת ניהול, אך כן מספק סביבה משותפת ל-185-כְהח5 (תוספי תוכנה), הכלים התומכים בתפקידי הניהול עצמס. סביבת 6וז משלבת בין תוספי התוכנה השוניס באופן מושלס, גם בין אלה שמקורס בספקים שונים. מנהליס יכולים ליצור כלים הכולליס תוספי תוכנה רבים, ולשמור כלים אלה לשימוש עתידי, או כדי לשתף אותס עס מנהליס אחריס. 6וז מאפשר לבצע את הפעולות הבאות : + לבצע את רוב מטלות הניהול באמצעות 6 בלבד - השימוש בממשק אחד בלבד במקוס ממשקים רבים, חוסך זמן. > ניהול ממורכז - ניתן להשתמש ב-6| לביצוע רוב מטלות הניהול ממחשב אחד. > להשתמש ברוב תוספי התוכנה לניהול מרחוק - לא כל תוספי התוכנה זמיניס לניהול מרחוק, ולכן 2000 5אוס0חו/ מנחה אותך באמצעות תיבת דו-שיח, כאשר אתה יכול להשתמש בתוסף תוכנה מסויס לביצוע משימות ניהול מרחוק. + בניית 60050!6 106 מותאם אישית - 6 מאפשר יצירת 6005065 שאו ייעודייס המכילים את כל, או רק חלק מתוספי התוכנה. את ה-50!65ח60 6וטוו הייעודייס האלה ניתן להפיצ לקבוצות תמיכה, לצורך האצלת סמכויות ניהול. 6 ז507/60 2000 5אוססחו/ הערה מערכת 1.1 שו לא תמכה ביותר מתוסף תוכנה אחד, בעוד שמערכת 1.2 ששו שב- 0 פמוסשחו תומכת בתוספי תוכנה רבים בחלון 600508 בודד. צוססחוצ 6ואוא במבט ראשון, ממשק משתמש 66 נראה ומרגיש דומה מאוד לגירסה של סייר 5וססחו/). הרכיביסם של 600506 6וא נכללים בחלון 6א. לחלון וה יש מספר תפריטיס וסרגל כלים המספקים פקודות לפתיחה, יצירה, ושמירת 50!65חס6 אןא. התפריט וסרגל הכלים מכונים 837 טח6! חובּוא ו- זהּפ!ססד הובּוא. בנוסף יש סרגל מצב בתחתית החלון וסרגל תיאור לאורך חלקה העליון של חלונית הפרטים. חלון הזה מכיל את חלונות 05ווח6, שהס בעצס 50!6חס6 6ו₪אוו. 6וא, כמתואר בתרשים 7.1, ניתנן להגדרה כך שיכיל כלי ניהול רבי עוצמה. 6שוו מתוכנן גסם לאפשר מבט ברמה נמוכה יותר, פחות מורכבת, למנהלי רשתות פחות מנוסיס. |< ום). ‏ 7 | ₪ ₪ חח ו | אוסטחוע = 0506 005 7" ₪ | ₪ | 3 ן ?> - ו 8 שו = הסווסם | | 6חב | | 3/0065 | 6 תרשים 7.1 שססחו/ 6וו. 5 6ווא 06 6 הוא ערכה של תוסף תוכנה אחד או יותר. 6005065 נשמריס כקבציס בעלי סיומת 56ח. כל קוב 600506 מיוצג על ידי חלון 0!וח6 בממשק 6וא. קובצ 06 6 מכיל את חלון 66ז1, המציג את הארגון ההיררכי של תוספי התוכנה הרביס הכלוליס בקובצ. כל הגדרות תוספי התוכנה שבחלון 600506 נשמריס ומשותזריס בעת פתיחת הקובצ, אף אס קוב> 56 *נפתח במחשב אחר ברשת. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוסחו) | 307 שסחו/ 6075016 חלון 50!6ח60, שהוא ממשק לקוב 600506 6]), מאפשר מבטיס שוניס רבים. כל חלון כזה כולל סרגל פקודות, חלון 66זד (חלונית שמאלית), וחלון פרטיס (חלונית ימנית). חלון 600506 6|וא שברקע בתרשים 7.2 מציג שלושה תוספי תוכנה, והחלון בקידמה הוא חלון צאצא (שססחושו 6ווח0) של ח1-קְּח5 (תוסף) בשסם זססטקו 60 3% . 1 1 0 ₪3 | ₪ ₪ |] || ₪ אצ 6פמם | |< |ום|= [10681] וסט חב ז6)טוקהוס-)3001 5016ח0כ:1 מ" ₪ | ₪ | ₪ בי ן ₪ וזטעם אוסו | הסוס | [ 300065 | סו = = [ 05016 4 ו5סה > פחסו)בסו|קק3. חב 085וז 5 בק [(סס ]] הסוח6טבחב 4 זס!וקוחס-) | עסו|ס?] זפ)גוקוחס) 1.008 ")+ >= | 6 ₪ אסצ תא | | שוזסב= | פפוד פופ סק 000-088 [06.]] 43306 זס)גוקוחס=) |כ] החשוהחש!!ו1! 5וחקה3 זג אפזוב 1 ז 0000008 5 5500 9 פם וס 8 0800-0865 זוסו והש [6)-ם: פם סק 000-085 שא חסו)ה וחזס!ח| הח556 5 ב פם |סם 8000000077 ותו 5 הח06פ5 [-) 0 הטומח6!וו4 פסוחקבז אסב ו ]7 0000-07-05 0-85 וז זוז [ )= 0 טומחש!וו סוחקבז אסב ו ----7--000000-0 א וזח 5/5וסו!וחס [ = 3-2940/ ((1-2940 ס6וקב םה 05877 -8000-0 א מווס ב ו 080000 0 7 ב סוב 7 000000 ואט 5 השוע 90000-0 א טוא ב - 1 0 ו ו = ו החחוחו.ח דהחהו,.ח |* ]תסוהוסזועית 5 508 [ ו 0 תרשים 7.2 506ח60 6ויז המכיל תוספי תוכנה רבים, וחלון צאצא. סרגל הפקודות כולל תפריטיס נפתחיס ולחצנים. הטבלה להלן מתארת את תפריטי חלון ממשק הניהול. חס60 | צור, מחק, ושנה פריטים המנוהלים על ידי תוסף התוכנה. תפקידים מסוימים משתנים בהתאם לתוסף התוכנה הפעיל. הגדר את תצוגת תוסף התוכנה. סטב | ארגן תוספי תוכנה או צמתים של תוספי תוכנה, או נהל תיקיות המכילות אובייקטים של 6. רכיבים אלה יופיעו תחת הכרטיסיה %5.. הכרטיסיה 5ססווסט3] נמצאת מאחורי הכרטיסיה 66זד בתרשימים 7.1 |- 7.2. 8 ז507/60 2000 5אוססחו/ הערה תפריטים נפתחים של רכיבים נוספים יופיעו עבור חלק מהאובייקטים בחלון פסוד. לדוגמה, תרשים 7.2 מציג מצב שבו בעת הבחירה בצומת חסוופוחזס!ח1 ה506ץ5 מחלון 66זד, יופיע תפריט נפתח פוססד. חלון 66זד, המכונה גס 6ח78 56006 (חלונית ההיקף), מארגן את תוספי התוכנה המהוויס חלק מה- 600506 ₪6וא. ארגון זה מאפשר איתור תוספי התוכנה בקלות. רכיבים שתוסיף לחלון 66זד יופיעו תחת שורש החלון. חלון 66זד מציג את טוותח השמות של הכלי ואת הרשימות בתצורת-עץ של כל הצמתיס הגלויים, אשר כל אחד מייצג אובייקט לניהול, מטלה, או תצוגה. ייתכן שחלון 66זד לא יהיה גלוי בכל המבטים. כל חלונית פרטיס, המכונה גס חלונית התוצאות, מציג את התוצאה של צומת נבחרת בחלון 1166. במקריס רבים, וו היא רשימה של תכולת התיקיה, אך במקרים אחרים, זו היא נקודת מבט ניהולית, היכולה להיות מבוססת אינטרנט או מבוססת בקרת א6ץע. 05 6 +0 65קצד ישנס שני סוגיס של 60050|6 6 : מותאם אישית (חסטפט6), ומוגדר מראש. 0-5 116 [11260ה60550 תוכל לשלב תוסף תוכנה אחד או יותר, או חלקיס של תוספי תוכנה, ליצירת 5 6 מותאמים אישית (600500), ולנצלס לריכוז ומיזוג מטלות ניהוליות. 006 6 מותאס אישית מאפשר למנהלים לבצע את המטלות הבאות : > שמירת 600506 16 מותאס אישית לשימוש חוזר. + הפצה ושיתוף 6005066 16 מותאס אישית בין מנהליס אחריס. > שימוש ב-60050|6 6 מותאם אישית מכל מחשב, לרכז ולאחד מטלות ניהוליות. אף שתוכל להשתמש ברבות מחלונות 60050!65 6ו המוגדריס-מראש למשימות הניהול, לעיתיס תרצה ליצור חלונות 6005065 6 מותאמיס באופן אישי. תוכל לשלב תוספי תוכנה מוגדריס-מראש עס תוספי תוכנה של גוף שלישי (המסופקיס על ידי ספקי תוכנה עצמאיים, 15/5 - 15ז00ח6/ 6ז8/ו50 %ח06ח0606ח1) המבצעיס מטלות רלוונטיות, ליצירת מותאמות באופן אישי. יצירת 60050165 6אוא מותאמים באופן אישי מאפשר ביצוע המטלות הניהוליות שלך, על ידי שילוב תוספי תוכנה המשמשיס לביצוע מטלות ניהול רגילות. על ידי יצירת 6050165 16 מותאמיס אישית אינך צריך לעבור בין תוכנות או 6050165 6]א מוגדריס-מראש, כיון שכל תוספי התוכנה הנדרשיס | לביצוע | עבודתך ימוקמו בתלון | 600506 | הניהול | האישי (60050|6 1|6 260 60500). פרק 7: ניהול שרת 2000 פוסחו) | 309 כברירת מחדל, 2000 פשססחו/ שומרת קבצי 6וא אישיים בתיקיה 86 פוחוחח0סה עו 5 עם סיומת ₪56. אם התיקיה 7005 6ע80שפוחוחחטה ץא | אינה קיימת, 0 פשעוססחו) תיצור אותה. 2000 פוספחו/ שומרת את תכולת התיקיה 5 1508/6ח1ח0/ וא עבור כל משתמש בנפרד. הערה | למידע נוסף על 'צירת 50865ח60 6ואוא, | עיין בתקליטור המצורף לספר זה (6005016.006 ו ו 065 0%07 ה תס ). 0-5 10060 ה ס6סיוק בעת התקנת 2000 פוססחו/, | מותקנות גס 605065 ₪66 | מוגדריס-מראש. 5 16 מכילים תוספי תוכנה נפוציס המשמשים לביצוע מטלות ניהול. לא ניתן לשנות 60050!65 ₪6 מוגדריס-מראש, ולא ניתן להוסיף להס תוספי תוכנה (105-קְהח5). 65 6 מוגדריס-מראש מכיליס רק תוסף תוכנה אחד המספק את התפקודיות הנדרשת לביצוע ערכת מטלות ניהול מוגדרת. 6050/65 6 פועלים ב-006ו₪ זס5 (מצב משתמש), והמשמעות היא שלא ניתן לשנותסם, לשמור אותס, או להוסיף להס תוספי תוכנה אחרים. פעולת מצב משתמש ניכרת בהעדר תפריטי 60506 6ווו (התפריטיס 00050!6, צוססחו/ ו- 36|5) ובהעדר אובייקטים של סרגל הכלים של סוין₪א. בנוסף, 6050/65 16 נוספים לעיתים בעת התקנת רכיבים. לדוגמה, בעת התקנת שירות וח5/5%6 836 חוהוחסם (5זכ), 2000 פשססחוצ מתקינה גס את 50!6ח60 פוזפ. הערה לבחירת 05066ח60 6|אוי מוגדרים מראש, לחץ על לחצן 5₪4, הצבע על פחאזפסזס, ולחץ על 5|סס ד 8008 50וחוח0. 65 6 | שיותקנו| על מחשב משתנים בהתאם למערכת ההפעלה 0 פשססחו/ הפועלת, ורכיבי 2000 5שספחו/ המותקנים. למערכות 2000 פאוסבחו/ זז ו-|8ח0ו655)סזק 2000 פטוססחו/ יש 6א שוניס המוגדריס מראש, המופיעים בתפריט פ!|סס ד 8006 507וחווחס. ניתן להוסיף 60050165 6|וא מוגדריס-מראש הנכללים ב-ז6/ז56 2000 פאוססחוצ גס ל- 7016551008 2000 פוספחו/, כדי לאפשר ניהול מרחוק של פעולות השרת. דרך נוחה להוספת כל כלי הניהול של ז6צז56 2000 פווססחו/ היא על ידי הפעלת |5ח.א8%סחוח0 מתקליטור ההתקנה של ז6/ז56 2000 פשוסטחו/ש. 0 507/60 2000 5אוססחו/ 5-5 כל 60050|6 6 בנוי מאוסף כליס קטניס יותר, המכונים פחו-קְח5. 5ח1-כְבּח5 (תוספי תוכנה) הס יישומים שתוכננו לעבוד ב-₪6. תוסף תוכנה אחד מייצג יחידת תפקוד ניהולית אחת. תוסף תוכנה הוא היחידה הקטנה ביותר של הרחבת 006 6וא. תוסף תוכנה מרחיב את 506ח60 6ן על ידי הוספת יכולת ניהולית ותפקודיות. ניתן להשתמש בתוספי תוכנה לביצוע מיגוון מטלות ניהול. יש שני סוגיס של תוספי תוכנה : 0-8|006ח508 ו-חסופח6)אם (עצמאי והרחבה). תרשים 7.3 מראה את תיבת הדו-שיח חו-קְ8ח5 00/₪6700/6, שהגישה אליה היא דרך תפריט 50|6ח60 של 6ואוא. שני הסוגיס של תוספי התוכנה מתווספים דרך תיבת דו-שיח צו. |<|? | חו-ק3ח5 076חו34/6 | סופוא = שהכ|ב0ח3ו5 הסופ0ו16א6 זב|וסו!זק 3 300 0 7 .5סו5ח6זא6 חו-ק3ח5 6|ס3ח6 פ! הבכ פוחז 1056 0 ]6 0% 060% 6]] 50/60 660080 06 03 ]33 5חו-ק3ח5 5פוווותס-) חב 115679 עזס!ספזו כ שיו ב 1 וזא 81 בה -] :61691005 6|פב|וה אה עסווסק קוסזג |[ ) הסו5ח6זא = 4006 זס5!! - חוובום 5הם שם וזא = - 07065 5 |במוחזז ד בר חסוקוזס5 ם תרשים 7.3 תיבת הדו-שיח חו-קְבח5 6ש00ח00/06, המראה כיצד תוספי תוכנה מסוג הרחבה, מכוונות מכרט'סיה פחסופחסזאם. 5 סחס!-0ה5%3 תוספי תוכנה עצמאייס מכוניס לרוב פשוט ייתוספי תוכנה'י. השתמש בתוספי תוכנה עצמאיים לביצוע מטלות ניהול של 2000 פשספחו/. כל תוסף תוכנה מאפשר פעולה אחת או ערכת פעולות קשורות. ז%0ז56 2000 פווססחו/ מגיעה עס תוספי תוכנה סטנדרטיים. |008ו01655ז₪ 2000 פאוססחו/ כוללת ערכה קטנה יותר של תוספי תוכנה. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווסטחו\ 2151 5 הסו5חה6+א= תוספי תוכנה להרחבה מכוניס בדרך כלל 005ו5ח06א5 (הרחבות). הס מרחיבים את התפקוד הניהולי של תוסף תוכנה אחר. הרחבות מתוכננות לעבוד עס תוסף תוכנה אחד או יותר, בהתבסס על תפקיד תוסף התוכנה העצמאי. בעת הוספת הרחבה, מציגה 0 פאוסטחו/ רק הרחבות התואמות לתוסף התוכנה העצמאי. 2000 פוספחו/ מניחה את ההרחבות במקוס המתאיסם בתוך תוסף התוכנה העצמאי. כמה תוספי תוכנה, כגון זסוסו/ זחסעם (מציג האירועיס), יכוליס לשמש גס כתוסף תוכנה וגס כהרחבה. הרחבות מספקות מיגוון תפקידים. חלקן בעצם מרחיבות את טווח השמות של חלון 6.,. ללדוגמה, תוסף תוכנה המספק נתוני מערכת על מחשבים, יוסיף את נתוני המערכת לטווח השמות תחת כל מחשב בטווח השמות. הרחבות אחרות פשוט מרחיבות תפריטי קיצור או אשפים מסוימים. תוספי תוכנה רביסם מספקים תפקוד עצמאי בעודס מרתיבים את התפקודיות של תוספי תוכנה אחרים. לדוגמה, תוסף התוכנה 104 זח6צם (יומן אירועים) יקרא את יומני האירועיס של המחשבים. אס אובייקט זחסחחִסְהָ89ח8!! זסזטקו0ס6 קיים באותו 6 108 %חשע= מרחיב אוטומטית כל אובייקט 6ח806706ח18 זסזטקח ס6, ומספק את יומני האירועיס למחשב. לחילופין, יומן האירועים יכול לפעול גס במצב עצמאי, ובמקרה כזה הוא אינו מופיע כצומת מתחת לצומת 1808867606 זססטק 60. 5הסוז 0 6050!6 ב-600506 ₪16 תמצא תוספי תוכנה המבצעים מטלות מסוימות. אפשרויות 06 ₪6 קובעות כיצד הוא פועל. על ידי שימוש באפשרויות 50!6ח60 6וו, תוכל ליצור 60050!65 ₪16 לשימוש 80015 50וחוחזסה אחריס במחשביס שלהם לביצוע מטלות מסוימות. 0006 506ח60 קובע את הפעולות העיקריות עבור המשתמש ב-50!6ח60 ₪6וא שנשמר. ישנס שני מצבים עיקריים: > ₪006 זסחזטה > 006 ז50 2 507/60 2000 5אוססחו/ 6 זוסחשות כאשר אתה שומר 605065 ₪6 ב- ₪006 זסחזטה, אתה מאפשר גישה מלאה לכל הפעולות הכוללות שינוי 50|6ח60 1116 50!6ח60 6אוא שנשמר ב- ₪006 זסוזטה מאפשר למשתמשים את הפעילות הבאה: > הוספה או הסרה של תוספי תוכנה. % יצירת חלונות חדשים. > צפייה בכל חלקי חלון 66זד. > שמירת כל 60050165 6)או. הערה ברירת המחדל היא שכל 60095065 96 החדשים נשמרים במצב זסוזטה. 56 6 אס אתה מתכוון להפיצ 6|ספחס6 6)וא למנהלים אחרים, לרוב תשמור אותו במצב משתמש. בעת הגדרת 50!6ח60 למצב משתמש, משתמשים אינס יכוליס להוסיף תוספי תוכנה, להסיר תוספי תוכנה, או לשמור את 6|ספחסס6 6ווא. ישנס שלושה מצבי משתמש. כל סוג מאפשר רמת גישה ותפקוד שונה. הטבלה להלן מפרטת מתי להשתמש בכל סוג של מצב משתמש: 5 ו!וט | מאפשר למשתמשים לנווט בין תוספי תוכנה, לפתוח חלונות חדשים, ולגשת לכל חלקי חלון 6 5וססחו/ 6! !טא ,466655 1660 | מונע ממשתמשים לפתוח חלונות חדשים, או לגשת לחלק מחלון 66זד, אך מאפשר להם לצפות בחלונות רבים ב-50!6ח60. אוססחו\ 6וחָח51 ,466655 160 | מונע ממשתמשים לפתוח חלונות חדשים, או לגשת לחלק מחלון 66זד, ומאפשר להם לצפות בחלון אחד בלבד ב-50!6ח60. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוסחו) - 313 תרגיל 1: ניווט ויצירת 6אוא מותאמת אישית בתרגיל וה תשתמש באחת מ-60050!65 16!] הכלולים ב-ז6/ז56 2000 פאוסחוצ. לאחר מכן תיצור 600506 16 מותאם באופן אישי. הליך 1: שימוש ב-50!6חס6 6וווז קיים בהליך וּה, תשתמש ב-60050!65 16 המצורפיס ל-ז6/ז56 2000 פאוססחו/). בצע תרגיל זה משרת 567/6701. 1 2 3 הכנס ל- 5867/6701 בשס משתמש 4011578007 ועס הסיסמה שזסצופפּם. לחף ז5081, הצבע על פוח8זטסזק, הצבע על 5|ססד 86 150חוח 0 ולתצ זסשוסו/ )הפע (מציג האירועים). 0 פאוססחו/ תציג את 600506 זסששסו/ +חפעטם, המאפשר גישה לתוכן קבצי השירות של 100 ₪606 (יומן אירועיס) במחשב שלך. השתמש ב-זפשסו/ +חס6ע5 לניטור פעולות חומרה ותוכנה שונות. שיס לב שמספר יומנים מופיעים ברשימה. היומניס שתמיד יופיעו בעת התקנת 2000 פוססחו/ הס 108 חסספסווסקא (יומן יישומיס), 108 שו טס56 (יומן אבטחה), ו-108 5/5066 (יומן מערכת). יומנים נוספים יופיעו ככל שיתוספו שירותים. עליך לראות את יומן 5617/1665 ץְזסז66זום (כיוו ששרת 5676701 מוגדר להפעיל את שירותי ץז660זום 606), יומן 5אס (כיוו שהוא מוגדר לפעול כשרת 5ום) ואת יומן 567/06 חסטםסו!ק₪6 6 (שירות שכפול קבצים, כיון ששרת 1 מפעיל ₪5: שהוא שירות שכפול קבצים). סגור את 600506 ז6עצסו/ +חפצם. הליך 2: יצירה והפעלה של 0!6ס5חסס6 6ואוז מותאם אישית בהליך זה, תיצור 600506 6]א, ותשנה אותו ל-506ח60 6ן] מותאס אישית. 60050|6 זו ישמש לוודא מתי הופעל המחשב לאחרונה. כמו כן תוסיף תוסף תוכנה עס הרחבות. 1 2 לת ז87ז5, ולת חגום. בתיבת הטקסט חס6קס0, הקלד שוחוח, ולח א0. 6 יופעל ויציג חלון 60050!6 ריק. הגדל עד למקסימוס את חלון 60050|6, על ידי לחיצה על לחצן 26וחחואהּו!. הגדל עד למקסימוס את חלון ₪00% 60050!6, על ידי לחיצה על לחצן 26וחואפּו₪ בחלון הצאצא. . פתח את תפריט 60050!6, ובחר פחסטקס לעיין באפשרויות הנוכחיות המוגדרות. 6 יציג את תיבת הדו-שיח פחסטקס. 4 507/60 2000 5אוססחו/ .6 7 8 9 .10 .1 .12 .3 .4 5 .6 .7 באיזה מצב (6006) פועלת ה-160050!6 ודא שתיבת הרשימה הנפתחת 1006 60506 מציגה את מצב ₪006 זסוסטה (מצב כותב), ולחצ 06. פתח את תפריט 6005016 ולחצ 6ש58. תופיע תיבת הדו-שיח 45 6צ58. שיסם לב שמיקוס ברירת המחדל ל-60050!65 6 מותאמים אישית הוא התיקיה 5 158/6ח1ר .‏ וו ממפה לקבוצת והההזססזק 5|סס ד 806 50וחווח0ה עבור המשתמש הנוכתי. ניתן לראות ואת על ידי לחיצה על הח מטה שמימין לתיבת הרשימה הנפתחת :ח1 6/ע58. בתיבת הטקסט 6חחפּא 6!ו=, הקלד 5פחסעם !41, ולח 586. שס חלון 600506 שלך יופיע בסרגל הכותרת של 6|ו₪!. כדי לוודא ש-50!6ח60 16 נשמר במקוס הנכון, פתח את תפריט 506ח60, ולתצ זואם. לחץ 50%, הצבע על פחפזחסזק, הצבע על פ|ססד 806 5!חוחחסה, ולחצ על 6.6 חסעם ||ה. 50!6ח60 פסחסעם ||א, ששמרת קודם, יופיע. פתח את תפריט 50|6ח60, ולת על 5ח1 ק8ח5 6שסוח6ז/₪00. תיבת הדו-שיח 5ח1-קְ8ח5 00/6ח00/₪6 תופיע, כאשר הכרטיסיה 6חס|ה-0ח5%8 פעילה. שים לב שאין כרגע תוספי תוכנה שנטענו. בתיבת הדו-שיח 5ח1 קהח5 6ע0ח6ז/00ג, לח ₪00. תופיע תיבת הדו-שית ח1-קְב3ח5 6חס|ג 50300 00. בתיבת הדו-שיח ה1-קאח5 6חהס| 0ה508 260, גלול כלפי מטה, בחר את זס סו +חסעם ולח 406. תופיע תיבת דו-שיח זפזטקוח60 56!606, המאפשרת לך לציין איגה מחשב ברצונך לנהל. שיס לב שתוכל להוסיף זפו6ו/ +חסצם למחשב המקומי שעליו אתה עובד, או אס המחשב המקומי הוא חלק מרשת, תוכל להוסיף גם את ז6/ו6ו/ +חפ/ם למחשב מרוחק. בתיבת הדו-שיח זס6)טקו 60‏ 56!66, ודא שנבחר לחצן אפשרויות וטק 60 |1068 (המחשב עליו עובד 600506 נוכתי זו), ולח חפוחו=. בתיבת הדו-שיח הִ1-קְ8ח5 6חס|-55800 200, לח 0|056; ובתיבת הדו-שית חז-ח5 6ש0ח00/56ה, לחצ א0. ((068.]) זסאוסו/ +ח6עם יופיע עתה בחלון 66זד. טיפ כדי לראות את שם התיקיה כולו, גרור את הגבול שבין חלוניות ה-600506 ימינה. בחלון 166 של 6050/65 זחפעם ||א, הרחב את צומת (|1068) זפאו6ו/ זחסעם ולתחצ וח5/5%6. בחלונית התוצאות יופיעו אירועי המערכת האחרוניס. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוסחו) | 315 .8 .9 .20 .1 .2 3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .0 .1 .2 לח לחיצה כפולה על האירוע האחרון המופיע ברשימה חסטאחזס)ח1 בעמודה 6מץד וזו המופיעה ברשימת 08סח6עש בעמודת 66זט50. שירות 100 %ח6/₪ (יומן אירועיס) החל עס הפעלת המערכת. התאריך והשעה מייצגיס את המועד בו המערכת שלך החלה לפעול, בקירוב. לח 06, כדי לסגור את תיבת הדו-שית ₪65ז6קסזק +חסעם. פתח את תפריט 50!6ח60, ולת אם לסגירת 50!6ח60 פסחסעם ||. תופיע תיבת דו-שיח 00050!6 *ַחסחחִסְהַּח18] 50%סזסו₪, השואלת אס ברצונך לשמור את ההגדרות של 50|6ח60 פ66חשעם ||מ. לחצ סא]. לח +5087, ולת חגום. בתיבה ח6ק0 הקלד ש6וחוח, ולחצ א0. הגדל עד למקסימוס את החלונות 1 600506 ו-₪006 50!6ח60. פתח את תפריט 506ח60, ולת ח1-קְח5 00/6וח00/56. תופיע תיבת הדו-שית ח88-1ח5 00/6006 כאשר כרטיסיה 6חס|-0ח8ז5 פעילה. עתה תוסיף תוסף תוכנה ל-+₪00 60050!6. לחצ 6. כל תוספי התוכנה ברשימה המופיעה הס תוספי תוכנה עצמאיים (6חס|0-3ח5%). בתיבת הדו-שיח ח80-1ח5 6חס|ה-0ח568 00, לת זחסחחסְהַבחהו] זסזטקו ס6, ולתחצ 0. תיבת הדו-שיח %ח306706ח13! זסזטקח ס6 תופיע. ודא שנבחר לחצן אפשרויות זסזטקוח60 |1068 (המחשב עליו עובד 60506 נוכתי זה), ולחץ חפוחו=. לחצ 61056. ברשימת תוספי התוכנה שהתוספו יופיע זחסחִַסְהָבח13! זסזטקו ס6. בתיבת הדו-שיח ח1-כְה8ח5 6ש200/₪6000, לחץ א0. תוסף התוכנה 1330670606 זס+טקו 60 יופיע תחת 400% 60050!6. הרחב את צומת אחַסַחחִסִהַהח18! זסזטקוח60, בחן את הפעולות הזמינות, והרחב את צומת 5|ססד וח506ץ5. הערה אין להשתמש בכלי כלשהו בשלב זה. שים לב שמספר הרחבות זמינות, כולל 188061 6106 (מנהל התקניס) ו-הח506/ץ5 הסה וחזס)ח1 (נתוניי מערכת). ניתן להגביל את רמת התפקוד של תוסף תוכנה על ידי הסרת הרחבות. פתח את תפריט 60050!6, ולח על ח1-כְהח5 6ש00ח₪00/₪6. תיבת הדו-שיח ח1-קְ3ח5 00/6ח₪00/₪6 תופיע. 6 507/60 2000 5אוססחו/ .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .1 .2 .3 .4 לחצ (|1068) זְחסחח6ְהָהח13! זסזטקו 60, ובחר בכרטיסיה 5ח0ו5ח066אם. רשימת הרחבות זמינות, הנמצאות בתוסף התוכנה תַחסחחסְהַבּח13! זסזטקוח 60 תופיע. הסר סימון מתיבת הסימון 5חסופח6;אם || 00, גלול את הרשימה והסר סימון מתיבת הסימון חסופח66אם הסספוזסזח1 וח5%6ץ5. לח 06. חלון 506ח60 יופיע. הרחב את %ַהסחחִ6ַהַ8ח3| זססטקותהס6 והרחב את 7008 הח%6פץ5 כדי לודא ש-8061ח8 6סוע6 ו-הסטהוזס)ח1 וח6ל5ץ5 הוסרו. הערה אין להשתמש בכלי כלשהו בשלב זה. פתח את תפריט 50!6ח60, ולחצ על פחסטקס. תיבת הדו-שית פחסטקס תיפתח. מתיבת הרשימה הנפתחת 006 50|6ח00, בחר 466655 60שווח!] - ₪006 ז050ו בחלון בודד. לח על תיבת סימון 60050|6 5וח ד ס ד 65פַח88ח0 58/6 זסא סם, ולחץ א0. סגור את חלון 6 6ןא תציג הודעה המנחה לאישור שמירת הגדרות ה-60050!6. לח 65ץ. תיבת הדו-שיח 45 586 תופיע. בתיבת הטקסט 86 6!= הקלד 65516566 + ש1וס+ טכ וח ס6, ולת 6ע58. לחץ ‏ 50%8, הצבע על פחהזססזק, | הצבע על 7005 8006 5וחוחחסה, | ולתחצ 60 ו%טואזסלטקוח60. שיס לב שה-50!6ח60 16 המותאם אישית נפתת בחלון בודד. סגור את ה-5016ח60 16 המותאס אישית. שיס לב שתיבת ההודעות 1015 586 006 אינה מופיעה. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוסשחו) - 317 סיכום שיעור אחד מכלי הניהול העיקריים המשמשים לניהול ז%6ז56 2000 פטוספחו/ הוא. 6שוא, המספק שיטה סטנדרטית ליצירה, שמירה, ופתיחת כלי הניהול. בכלים אלה, הנקראיס 60050165 66]א, נשמריס אחד או יותר תוספי תוכנה, שהס יישומי ניהול המשמשיס לביצוע מטלות ניהוליות. כברירת מחדל, 2000 פווס4חו) שומרת קבצי 5 0 מותאמיס באופן אישי (ח90ט6) עס סיומת 56 בתיקיה 5 6ע58!חורח0ה. לכל 50!6ח60 6 יש חלון 66זד, המציג את הארגון ההיררכי של תוספי התוכנה שמכיל ה-506ח60 6|)6ןוא, וחלונית פרטיס, המספקת רשימה של תכולת תוסף התוכנה הפעיל. יש שני סוגיס של תוספי תוכנה : 006ס|08ח58 ו-חסופח66אם. תוסף תוכנה עצמאי מספק פעולה אחת או ערכת פעולות קרובות. תוסף תוכנה מורחב מוסיף פעולות ניהוליות לתוסף תוכנה עצמאי. כל 60506 ₪6 יכול להיות באחת משתי התצורות : 1006 ז56( או 1006 זסושטה. מצב משתמש מונע מאחריס הוספה או הסרת תוספי תוכנה ל-506ח60 או שמירת ה-600506. מצב זסוטטה מאפשר גישה מלאה לכל פעולות 166ז. ניתן ליצור 50!65ח60 6 אישייס ולהפיצס למשתמשיס אחריס ברשת. 8 507/60 2000 5אוססחו/ שיעור 2: ניהול חשבונות משתמשים יש ליצור חשבונות משתמשיס כדי לאפשר להס להתחבר ל-חו4008 ולגשת למשאבי הרשת, או להתחבר למחשב לקבלת גישה למשאבי המחשב. %ח86000 056 (חשבון משתמש), מכיל את נתוניו הייחודיים של משתמש. זו היא רשומה המגדירה משתמש ל-2000 פאוס4חו/. היא כוללת את שס המשתמש וסיסמתו אס נדרש, כדי שיוכל להתחבר, את הקבוצות בהן הוא חבר, ואת הזכויות וההרשאות שיש למשתמש במחשב וברשת לגישה למשאביס. כל אדס המשתמש ברשת בקביעות מקבל חשבון משתמש. לאחר שיעור זה, תוכל . לתאר את התפקיד ומטרת חשבון המשתמש. = לתכנן וליצור חשבונות משתמשים. .= לנהל חשבונות משתמשים, כולל הגדרת מאפייני חשבון. זמן לימוד משוער: 60 דקות חשבונות משתמשים ב-2000 5עשסשחו/ חשבון משתמש 600000 ז0050) מאפשר למשתמש להתחבר ל-חוהּחחסכ (תחוס) לקבלת גישה למשאבי הרשת, או להתחבר למחשב לקבלת גישה למשאביס במחשב זה. כל אדם המשתמש ברשת בקביעות צריך להיות בעל חשבון משתמש. 0 פוספחו/ תומכת בשני סוגי חשבונות משתמשים: חוחסכ ו-|1063. עס 8060 ז50 חו₪008 המשתמש יכול להתחבר ל-חוהוח00 ולגשת למשאבי הרשת. עס 660% ז50ט |068! משתמש יכול להתחבר למחשב מסויס ולגשת למשאביס במחשב זה. 0 פאוססחו/ גס מספקת %חט86060 ז6פש חו-?!וום, המשמשים לביצוע מטלות ניהוליות או גישה למשאבי הרשת. 5 50 הוהּוחסספ 660 ז056! הוההחסם מאפשריס למשתמשיס להתחתבר ל-הו008 ולגשת למשאביס בכל מקוס ברשת. המשתמש מספק את הסיסמה שלו ואת שס המשתמש, בעת ביצוע הליך הכניסה (חספָסו) למערכת. עם מידע זה, 2000 פאוסטחו) מאמתת את המשתמש ובונה אסימון גישה (ח1066 8460655) המכיל נתוניס אודות המשתמש והגדרות אבטחה. אסימון הגישה מזהה את המשתמש למחשבים המפעילים 2000 פאוסטחו/ו, פרק 7: ניהול שרת 2000 פוסחו) | 319 שלמשאביהס מנסה המשתמש לגשת. 2000 פווס6חו/ מספקת את אסימון הגישה במשך כל ומן ההתחברות של המשתמש. אתה יוצר + 00ס060 ז050 חוהוחסס ב-00 (יחידה ארגונית), ב- 56016 /6607זוס 60/6, המכונה /ז660זום ב-זפ!|ס₪חס6 חוהוהסק. ה-₪6 משכפל את נתוני חשבון המשתמש החדש לכל ה-065 שב-חו003. לאחר ש-2000 פאוס0חו/ שכפלה את נתוני המשתמש החדש, כל ה-065 באותו חווחסס יכוליס לאמת את המשתמש בעת תהליך הכניסה למערכת. הערה שכפול נתוני +חטס06 ז050 חוהחחסכ לכל ה-65כ עלול לארוך מספר דקות. עיקוב זה עלול למנוע התחברות מיידית בעת שימוש ב- %חטס66 ז50 חופוחסם חדש. שכפול נתוני ץזסס66זוק 606 באתר (66ו8-5שח1), מתרחש אוטומטית כל חמש דקות. 5 0 050 [ב063 !1 5 5 |1068 מאפשריס למשתמשיס להיכנס ולגשת למשאבים הנמצאיס במחשב, בו נוצר החשבון בלבד. בעת יצירת 6600005 ז050 |1068, 2000 פוססחו/ יוצרת את החשבון במסד נתוני האבטחה של מחשב זה בלבד. 2000 פוספחו/ אינה משכפלת את נתוני חשבון המשתמש המקומי ל-605כ. לאחר שחשבון המשתמש המקומי נוצר, המחשב משתמש במסד נתוני האבטחה המקומי שלו, כדי לאמת את החשבון, ובכך מאפשר למשתמש להיכנס למחשב זה. 5 6 256 ח1-+ווטם 0 פצוססחו/ יוצרת חשבונות הנקראיס 8660000665 חושווטם. שני חשבונות משתמשיס מובניס שנעשה בהס שימוש רב הס זז578וחוהח0ה (מנהל) ו-606% (אורח). מערכת ההפעלה לא תאפשר מחיקה או ביטול של 6חט0ס₪06 ז056 ח6-1ווטם, אולס, ניתן לשנות את שמס של חשבונות מובניס. זסז3ּוז5וח ווח השתמש ב-266000% 8011618 זסז508וחוחזסה לניהול תצורת המחשב הכוללת וה-חואחחסף, כגון יצירה ושינוי חשבונות משתמשיסם וקבוצות, ניהול מדיניות אבטחה, יצירת מדפסות, והקצאת הרשאות וזכויות לחשבונות משתמשיס לקבלת גישה למשאביס. אס אתה הוא ה-1508%07חוחח0ה, עליך ליצור חשבון משתמש שישמש אותך לביצוע מטלות לא ניהוליות. השתמש בחשבון ז0ז1508חוה30₪ רק בעת ביצוע מטלות ניהול הרשת. לנוחות, השתמש בפקודה פחטז (הפעל כ...) כדי לפעול עס זכויות רבות יותר בעת התחברות עס חשבון בעל וכויות מופחתות. לדוגמה, להפעלת 16 כמנהל, בעודך מחובר עס הרשאות משתמש רגילות, הפעל את הפקודה הבאה: "56ח. <86ח 60750!6> שוחו" <% 36600 80 507 30 > <6חחח הו8 003 > :ז56ט/ 5החטז 0 ז507/60 2000 5אוססחו/ אס חשבון ז0ז58וחווחס3 ב-חוהוחסס בשס 50.60סיסווח נקרא זס508%וחווחסא, ניתן להשתמש בפקודה הבאה להפעלת 50!6ח60 5אכ ₪16 כ-זסז58וחווח סח : "05.56 שחר" זס5078% חור 0 ר0506.60ה6ורת:567/ 5החטז טיפ שנה את שם החשבון זסזפזפוחווחטג, להגדלת רמת האבטחה. השתמש בשם שאינו מזהה אותו כחשבון זחסספחפוחוחחטגּ. בכך תקשה על משתמשים שאינם בעלי אישור, לחדור לחשבון זה, כיון שאינם יודעים איזה חשבון משתמש זה. להגברת רמת האבטחה, לאחר שתשנה את שם חשבון ה-80חפוחוחחסגּ, צור חשבון אחר בשם ז50800וחוחח0ה שאין לו כל זכויות במערכת. בכך יסוכלו ניסיונותיו של פורץ מחשבים (38666) להשתמש בשם 50והווחסג לגישה למערכת. יב השתמש %ח6000 0567 ח6-1ווַ80 60651 כדי לאפשר למשתמשים מזדמניס אפשרות התחברות וגישה מוגבלת למשאבים. לדוגמה, עובד הזקוק לגישה למשאבים לזמן קצר יכול להשתמש בחשבון שכזה. הערה כברירת מחדל, חשבון 606% אינו פעיל. הפעל חשבון זה רק ברשתות בעלות דרישות אבטחה נמוכה והקצה לו תמיד סיסמה. תכנון חשבונות משתמשים חדשים ניתן להקל על הליך יצירת חשבונות משתמשים על ידי תכנון וארגון הנתוניס עבור חשבונות המשתמשים. עליך לתכנן את שלושת הנושאים הבאים: > נוהל מתן השמות לחשבונות משתמשים. > דרישות לסיסמאות. %> אפשרויות חשבון, כגוו שעות התחברות, המחשביס מהס משתמשים יכוליס להתחבר, ופקיעת חשבון. מוסכמות של מתן שמות מוסכמות של מתן שמות קובעים איך משתמשים מזוהים ב-חופוחסס. נוהל שמות עקבי ואחיד יסייעו לך ולמשתמשים לזכור שמות התחברות ולאתרס ברשימות. הטבלה שלהלן מתמצתת שיקולים שיש לעשות בעת קביעת מוסכמות למתן שמות. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווסטחו/\ 21 שמות משתמשים ייחודיים עבור התחברות מקסימום 20 תווים תווים לא חוקיים שמות התחברות יכולים להיכתב באות גדולה וקטנה, ללא השפעה עובדים עם שמות זהים סוג העובד מוסכמות מתן שמות לחשבון שירות 22 שמות התחברות (פסוחהּח חספָסו) של משתמשים לרשת, חייבים להיות ייחודיים ב-+65זס". שמות משתמשים (0חה 6פזח 6וחהּח 35%!) חייבים להיות ייחודיים ביחידה הארגונית בה יצרת 05 050 חוהוחסס. 0605 ז050! !1068 חייבים להיות ייחודיים על המחשב בו יצרת אותם. שמות התחברות (סוחּח חספָסו) של משתמשים יכולים להכיל עד 20 תווים באות גדולה או קטנה; קיבולת השדה גדולה מ- 0 תווים, אך 2000 פאוססחו/ מכירה רק את 20 התווים הראשונים. התווים הבאים אינם חוקיים: " / [] :;!|=,+ * ? < > ניתן לשלב בין תווים אלפא-נומריים ותווים מיוחדים כדי ליצור זיהוי ייחודי למשתמשים. שמות התחברות משתמשים אינם רגישים לאות גדולה או קטנה, אך 2000 פוססחו/ שומרת את צורת הכתיבה. אם לשני משתמשים קוראים ח6ח600 וצה, תוכל להשתמש בשם הפרטי ובאות הראשונה של שם המשפחה, בתוספת אותיות נוספות, כדי להבדיל ביניהם. בדוגמה זו, שם התחברות של משתמש אחד יכול להיות 6וצג והשני יהיה ססועא. אפשרות נוספת היא למספר כל שם התחברות, לדוגמה, 61וע, 62וץ₪. לעיתים נוח לזהות עובד זמני על פי שם המשתמש שלו. לדוגמה, לזהות עובדים זמניים, תוכל להשתמש ב- ד ומקף (ץז8זס0קוח6 ד= ד - זמני): 6וטג-ד. או שתוכל להשתמש בהערה בסוגריים: (קוח6ד) 6ועצג. שירותי רקע רבים דורשים חשבונות משתמש כדי לפעול. שקול לתת סיומת לשם משתמש עם שם כללי כגון 56 עבור שירות או שם סוג שירות כגון 66 לחשבון ברקע עבור שירותי 6 חא 50%6ססוו. זז 2000 פאוססחו/ דרישות מתן סיסמאות להגנה על הגישה ל-חופחסס או מחשב מקומי, כל חשבון משתמש צריך להיות עס סיסמה. שקול את ההנחיות הבאות לסיסמאות: +> תמיד הקצה סיסמה לחשבון 800 9וחווחס, כדי למנוע גישה לא מוסמכת לחשבון. > קבע האם ה-זסט8ז5וחווחחה או המשתמשים ישלטו על הסיסמאות. תוכל להקצות סיסמאות ייחודיות לחשבונות המשתמשים ולמנוע ממשתמשיס לשנותם, או שתוכל להרשות למשתמשיס להכניס את הסיסמאות של עצמס בפעס הראשונה שהס מתחברים. ברוב המקרים, על המשתמשים לשלוט בסיסמאותיהם. > השתמש בסיסמאות קשות לניחוש. לדוגמה, הימנע משימוש בסיסמאות עס קשר ברור, כגוו שס משפחה של משתמש או תאריך הלידה של ילדיו. > סיסמה יכולה להיות בעלת 128 תוויסם; מומלצ על מינימוס של שמונה תוויס. + השתמש באותיות גדולות וקטנות, ספרות ותוויס חוקייס נוספיס אחריס. בטבלה הקודמת יש רשימת תוויס לא חוקייס. הערה להבדיל משמות התחברות, סיסמת חשבון כן רגישה להבדל שבין אותיות קטנות ואותיות גדולות. אפשרויות חשבון ניתן לשלוט בזמניס בהס משתמש יוכל להתחבר לרשת ולאלו מחשביס הוא יוכל להתחבר. קבע אם חשבונות משתמשים זמניים צריכים לפקוע. לקביעת אפשרויות חשבונות שקול את הפרטיסם שלהלן. שעות התחברות קבע שעות התחברות, כדי לשלוט על מועדי ההתחברות של משתמש ל-חוהוחספ. הגבלת שעות התחברות תגביל את השעות בהן משתמש יוכל להשתמש ברשת. ברירת המחדל של 2000 פוסחו/ היא התחברות בכל שעה, ללא הגבלה. אולי תרצה להגביל התחברות לשעות העבודה בלבד. קביעת ומן התחברות מפחית את הזמן שהחשבון פתוח לגישה לא מורשת. מחשבים מהם משתמשים יכולים להתחבר קבע מאיזה מחשבים המשתמשים יכוליסם להתחבר לרשת. ברירת המחדל היא התחברות ל-ה|608 מכל מחשב אחר ב-הוהחסכ. לאבטחה, דרוש ממשתמשיס להתחבר רק מהמחשב שלהם. בכך תמנע ממשתמשים גישה למידע רגיש המאוחסן במחשבים אחרים. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווסחו) | 323 הערה אם בטלת את ק<]/ק6ד זפטס 608105, 2000 פוסטחו/\ אינה יכולה לקבוע מאיזה מחשב התחברת, ולכן לא תוכל להגביל משתמשים למחשבים מסוימים. זאת, מכיון שתכונה זו מגבילה גישה לפי שם מחשב, ולא לפי כתובת 6 - 6060068000 1655806 6 תוקף חשבון קבע אס חשבון משתמש צריך לפקוע. אס כן, הגדר תאריך פקיעה (28%6 חסטפּזוקאם) לחשבון המשתמש כדי לוודא שהחשבון מבוטל כאשר למשתמש כבר לא אמורה להיות גישה לרשת. כהרגל אבטחה טוב, עליך להגדיר חשבונות משתמשים של עובדים זמנייס כך שיפקעו עס סיוס חוזה העסקתם. יצירת חשבונות משתמשים ניתן ליצור שני סוגיס של חשבונות משתמשיםס: > %ח6600 ז250) חוהחחסס > %ח66000 ז050! |1068 יצירת %5+חט660 050 חובּוחספ השתמש בתוסף התוכנה סקס 30 05075 ץזסל66זוכ 66 ליצירת 660 ז56 הוהחחס חדש ל-חוהוחס0. בעת יצירת %חט060 ז56( חוהּחזסס, הוא נוצר תמיד ב-₪6 הראשון הזמין ש-506ח60 6א נתקל בו, ואו החשבון משוכפל בכל ה-65מ ב-חוּוחסס. טיפ תוכל ליצור חשבונות משתמשים רבים במהירות על ידי יצירה והפעלת 56106 (תסריט) דרך ח5ש - 40% זקוז56 פוססחוע (מארח התסריטים של פווסטחו!). למידע אודות הפו, פתח את מערכת העזרה של ז8פשז56 2000 פווסטחו/צ, ואתר את החלק הדן במיכון מטלות הניהול (8565ד 015078006 חַחהסהוהסזטה) בפרק "1055 560% 5אוססחועצ". תוסף התוכנה 5ז%6טקוח0ס6 20 5ו050 ץזו0ס+66יווסם 4666 תוסף התוכנה 5ז סו 0 הג 5675 ץז0ל66זוכ 6ע60א מאפשר יצירת 0 ז50 הוהחחספ (תרשיס 7.4). עליך לבחור יחידה ארגונית (00) ליצירת החשבון החדש. תוכל ליצור 660 ז056 חוהוחסש ביחידה הארגונית של ברירת המחדל, 0565, או ביחיד/ות ארגוניות שתיצור לשס איחסון חשבונות מסוג זה. 4 ז507/6 2000 5אוססחו/ ליצירת 060001( ז050! חוהוחסכ, פתח את תוסף התוכנה 3006 05675 ץזסס66זו 606 5זסז טק 0ס6, ובחר ביחידה ארגונית 5ז056!. בתפריט חסטסה, הצבע על שפא והצבע על 5 (תרשים 7.4). הכנס את נתוני המשתמש בתיבת הדו-שיח ז056 - 05166 שסא. בעת יצירת +חטס06 ז050 חוהחזסכ חדש, ברירת המחדל של 86 ח0ף0! ז056 (שס הכניסה למערכת של משתמש) היא ב-חואוחסכ בו אתה יוצר את 660% ז56 חוהוחסס, כמתואר בתרשיס 7.4. אולס, ניתן לבחור כל חופחזסכ, בו יש לך הרשאה ליצירת 5 50 הוהוחסס. |< |ם]=. זט חב 5ז156) עזסוספזו 0 הטנוס 42 |< |5|= | | שסטחוצצ = 6וספחסם | 9 | 4] ?₪ > | ח/ם] | + > || אש ה | 101חסכ) 8150866 קגוסזם 3 0) 685 טותסות 300 056 ו ספןטס 1 5855 | וסוס 1 סוסוה וז 3 סו והז זסוחוזק 6 פחחבחסת זסט|ס = 580 הפסחסת ...1% ]סק | 56 - וססן 0 איסא פד || 6 החפז! עאוס חנ /ת עסו סק סז ג 35% טס +)ססזטווה :הו 1866 5 כ .001801 0 8 016816 | 15% 5: | :חב וגו :הו הספכו! 1051 ] - הסוס 90 0זכורחט) ן 2000 וס חו/-6זק ] הזחו הסטכ| 1350 | הטסו תרשים 7.4 תוסף התוכנה 8זסזטקוחס6 0חג 0505 ץזסו6סזום 606 ותצוגה איך לנווט לתיבת הדו-שיח ז058 - 0166 עוסא. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווסחו) | 325 הטבלה הבאה מתארת את אפשרויות +חטס06 ז050 חוהוחסס : אפשרות 86 +5זו] | שמו הפרטי של המשתמש. נדרש לפחות שם זה או שם משפחה. 86 35% | | שם משפחתו של המשתמש. נדרש לפחות שם זה או שם פרטי. שוחהא וו | שמו המלא של המשתמש. 2000 פצוססחוצ משלימה נתון זה אם הקלדת את שם המשפחה או את השם הפרטי. 2000 פוססחוז/ מציגה שם זה ב-(00 שבה ממוקם חשבון המשתמש ב-ץז0ז66זוס. 000 ] ז56( | שם ההתחברות (הכניסה למערכת, חסףס!) הייחודי של המשתמש, מבוסס על מוסכמות השמות שלך. זהו שם חובה, וחייב להיות ייחודי ב-+65זס=. ח0ףס | ז56( | שם ההתחברות הייחודי של המשתמש להתחברות לקוחות שח | ברמה נמוכה יותר, כגון 4.0 דא פאוססחו/ , או דא פשססחו/\ 5וס0חו)/-6זם) | 3.51. זהו שם חובה החייב להיות ייחודי ב-חווחספ. (2000 הגדרת דרישות סיסמה בעת הוספת חשבון משתמש חדש, ניתן לקבוע עבורו סיסמה. בתיבת הדו-שיתח - 00[60% אוסא, לתצ %א6 לפתיחת תיבת דו-שיח נוספת ז56 - 6₪[ט0 שופא. המסך כולל הגדרות סיסמה. בתיבת דו-שיח זו, אתה מגדיר את דרישות הסיסמה עבור 000 ז056 הוהוחסע. אין חובה לקבוע סיסמה למשתמש. אס לא תקבע עבורו סיסמה, הוא יוכל להתחבר גס ללא סיסמה. הטבלה הבאה מתארת את האפשרויות לסיסמה : אפשרות 6 | הסיסמה המשמשת לאמת את המשתמש. להגברת האבטחה, יש להקצות סיסמה תמיד. שים לב שאינך רואה את הסיסמה. היא מיוצגת על ידי כוכביות בעת כתיבתה. 3550 החזוהס6 | אשר את הסיסמה על ידי הקלדתה שנית לוודא שהקלדת נכון. פעולה זו היא חובה בעת הקצאת סיסמה. הַח3ח6 5% ז056) | בחר בתיבת סימון זו אם ברצונך שהמשתמש ישנה את 6% 86 חְזסאופפהַק | סיסמתו בעת ההתחברות הראשונה שלו. בכך מובטח שרק חס0ס] | המשתמש יודע את סיסמתו. 6 ז507/60 2000 5אוססחו/ אפשרות 63% ז56() | בחר בתיבת סימון זו אם יש לך יותר ממשתמש אחד 0 מִחַָחִהה6 | המשתמש באותו 660% ז050 חוהוחסכ (כגון 6065%), או כדי לשמור על בקרת סיסמאות חשבונות משתמשים. שימוש בתכונה זו נפוץ עבור בקרת סיסמה לחשבון שירות רקע . ז6 0זסעו855ק | בחר בתיבת סימון זו אם הסיסמה אינה צריכה להשתנות 5 | לעולם. לדוגמה, ל-+חט8660 זס5ט חוהוחסס שמטרתו לשמש כתוכנה או כשירות 2000 פשססחו/. הגדרת ז6ע6 זסשש355ק 5 חזקה יותר ודורסת את ההגדרה 6בַחַ8ח6 5%ט1/ ז50 חסס0 ] 6% 6 0זסאו55הק (משתמש חייב לשנות סיסמה בהתחברות הבאה). אם שתי תיבות הסימון נבחרו, 0 פוססחו/ תבטל את הסימון בתיבת הסימון חס ] 6% + 0זסצ355ק 6אַח08 %פט1 זספ. 5 זח 660 | בחר תיבת סימון זו כדי למנוע שימוש בחשבון משתמש זה. 46 | לדוגמה, לעובד חדש שטרם התחיל. הערה דרוש תמיד ממשתמשים חדשים לשנות את סיסמאותיהם בזמן ההתחברות הראשונה. כך תכריח משתמשים להשתמש בסיסמאות הידועות רק להם. להגברת האבטחה ברשתות, צור סיסמאות אקראיות מבוססות ראשי תיבות של השם עבור כל חשבונות המשתמשים על ידי צירוף אותיות וספרות. יצירת סיסמה אקראית מבוססת ראשי תיבות תסייע באבטחת חשבון המשתמש. תרגיל 2: שינוי תכונות +חט660 ז56 חובּוחספ בתרגיל 5, הליך 1, בפרק הקודם, יצרת שלושה חשבונות משתמשים. בתרגיל זה, תשתמש בתוסף התוכנה 5ז6זטקוח0ס6 0חג 5675 עץזסס66זום 606 כדי לטפל במאפייני חשבונות משתמשים של 006 6חפ2, חזווח5 החסנ, ו- חוד 800. בצע את כל ההליכיס בתרגיל משרת 567/6701. הליך 1: טיפול בחשבונות משתמשים בהליך וּה, תשנה את מאפייני חשבון המשתמש. תגדיר את שעות ההתחברות, פקיעת החשבון, והגבלות סיסמה עבור מספר חשבונות המשתמשיס שיצרת בפרק הקודם. תוסיף חשבונות משתמשיס אלה לקבוצת 5זסז8ז6ק0 שחוזק כך שהחשבונות יוכלו להתחבר מקומית ל-₪6. אחר כך תבחן את הגבלות זמני ההתחברות, הגבלות הסיסמה, ואת הגדרות פקיעת החשבון. 1. היכנס לשרת 5687/8701 בשס משתמש ז0ז508וחווח0ה עס הסיסמה 6זסשַפפּס. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוסחו) - 327 2 לחץ 50₪8%0, הצבע על פחאזחסזק, הצבע על 7005 58006וחוחחסה, | ולתחצ וס 30 5675 ץזס66זו 6ע60. תוסף התוכנה פזסזטקוחס6 300 05675 ץזסל66זוס 66 יופיע. 3 הרחב את הצומת 7 1670508.60 בחלונית השמאלית. חלון 6פזד יופיע. 4. בחר בתיקיה 5ז56. 5. בחלונית 5|ו26%8, לח לחיצה כפולה על רשומת המשתמש חופזד טסם. תיבת הדו-שליח 65שזס6קסזק חופזד 808 תופיע והכרטיסיה |8ז8ח06 תהיה פעילה. שיס לב שבנוסף לשם המשפחה והשס הפרטי, בכרטיסיה |8ז8ח66 אתה מגדיר מספר מאפייני חשבון משתמש אחרים. ערכי תיבות טקסט כמספר הטלפון בבית ובעבודה, יעיליס במיוחד לאיתור משתמשיס. 6. בחר בכרטיסיה %חט4660 ולת פוטסה חסטסן. תופיע תיבת הדו-שיח חופזד 800 זס זטסח הספטס1. שיס לב ש-805 מורשה להתחבר בכל עת. 7 כדי להגביל את שעות ההתחברות של פספ, לח על זמן ההתחלה הראשון שבו ברצונך למנוע מהמשתמש להתתחבר, וגרור את הסמן עד לזמן סיוס מניעת ההתחברות. להליך נוכחי, מנע התחברות לשלוש השעות הבאות ביוס ובתאריך בהס אתה מבצע הליך זה. חשוב עליך להשלים תרגיל זה במלואו בתוך שלוש שעות, כדי שמגבלת חשבון זה תפעל כיאות. הארך את זמן הגבלת הגישה לזמן בו אתה מתכוון לסיים את התרגיל. מסגרת מקיפה את כל גושי השעות שנבחרו, והגבלת הומן מופיעה בחלק השמאלי תחתון של תיבת הדו-שיח חופזד 800 זס= פזטסרו הסף0ס1. 8 לחץ על לחצן אפשרויות 60וח6 ח0סף0ס1. האזור הממוסגר הוא עתה גוש לבן, המעיד שהמשתמש לא יוכל להתחבר בשעות אלה. טיפ לבחירת גוש שעות זהה עבור כל ימות השבוע, בשורה המתויגת וןא, לחץ על הבלוק האפור המייצג את זמן ההתחלה, וגרור את המצביע לזמן הסיום. לבחירת היום כולו, לחץ על הבלוק האפור בעל תג שם היום. 9 לחצ א0, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח חופזד 800 זס= פוטס הספסן. 0. בתיבת התכונות של חופזד 808, לחץ 06 להחלת ההגדרות שלך. 1. בחלונית 0613185 לח לחיצה כפולה על השווח5 החסנ. תיבת הדו-שיח 65ז6קסזק הזוהז5 חחסנ תופיע, וכרטיסיה |8ז8ח66 תהיה פעילה. 8 ז507/60 2000 5אוססחו/ .12 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .20 .1 .2 3 .4 בחר בכרטיסיה +חַט660. מתי החשבון יפקע! בחלק 65זומאם +חט660, לח על לחצן אפשרויות +0 6חם, והגדר תאריך של היוס כתאריך. לח 06 להחיל את השינוייםס. לחץ על התיקיה 58|65 בחלון 66זד. החשבון של 206 6ח38 יופיע בחלונית 915ז6. לחץ לחיצה כפולה על החשבון 06 6ח18. תיבת הדו-שיח 65ז6קסזק 206 3806 תופיע והכרטיסיה |8ז8ח66 תהיה פעילה. בחר בכרטיסיה %ח₪6600. בתיבת האפשרויות של %חט0ס660, לח על תיבת סימון 6708006 0% ז50 חס ] 6% + סזסצו55בּק. לחץ 06 לסגירת תיבת הדו-שית 65וזו6קסזק 206 6ח18. סגור את תוסף התוכנה 5זסזטקוח0ס6 300 05075 ץזסם66זוכ 6ע60. לחצ ז597 ולחצ חאוספ זטח5. תיבת הדו-שיח פשוססחו/ חשוסס זטח5 תופיע. מתיבת הרשימה הנפתחת, בחר ז0ז8 חחח 0 108, ולחצ א0. 0 פפאוסטחו/ תנתק את חיבור חשבון ז0סז53וחווחסה, ותציג את תיבת ההודעה 5וססחו/\ סד 6וחס6|פ/. לת 26|6%6 +6|+61, והמשך להליך 2. הליך 2: ניסיון התחברות לשרת 1 עם חשבון משתמש בהליך וה, נסה להשתמש בחשבון משתמש 206 8ח38 (08 6ח28) להתחבר לשרת 0/1 1 בתיבת הטקסט פוח8ּ ז56, הקלד 06 3806 ללא סיסמה. תיבת ההודעות של ההתחברות מופיעה, ומודיעה שהסיסמה פקעה ויש להחליפה. . לח 06. תופיע תיבת הדו-שיח 8554/0706 סְפַָחַ608, והסמן בתיבת הטקסט .0!6 50 לחץ על מקש טפּד כיון שלא הוקצתה סיסמה לחשבון 006 6ח18. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווסחו) | 329 4 בתיבת הטקסט 7855606 ש6א ותיבת הטקסט 6זסש855ק שס6 וחזוחס6, הקלד ו ולח 6. תיבת ההודעות 0זסשו355ק 6886 תופיע, ותודיע שהסיסמה הוחלפה. . לחצ 06 לסגירת תיבת ההודעות 28550070 6ַבַח008. האס הצלחת להתחבר בהצלחה: מדוע כן או מדוע לא! . לחצ 06 לסגירת תיבת ההודעות. הליך 3: הקצאת התחברות מקומית לחשבונות משתמשים קיימות מספר שיטות לאפשר למשתמשים קבועים להיכנס באופן מקומי ל-6פ. בהליך זה, תוסיף שלושה משתמשיס שיצרת בפרק הקודס לקבוצת פזסז8ז6ק0 שחוזס, כיון שלקבוצה יש הרשאה להיכנס ל-6. הערה קבוצה היא אוסף של חשבונות משתמשים. קבוצות מפשטות את הניהול בכך שהן מאפשרות הקצאת הרשאות לקבוצת משתמשים ולא הקצאה לכל חשבון משתמש בנפרד. נושא הקבוצות נידון ביתר פירוט בהמשך פרק זה. .10 הכנס למערכת בשס משתמש 8007 507!וחוח0ה עס הסיסמה שזסשַ55ס. . פתח את תוסף התוכנה 5זסוטקוה60 6חג 5675 עָז0ז66זו 60/6, ובחלון 66זד, הרחב את היחידה הארגונית 58|65. . בחלונית 689|65כ, לחצ לחיצה כפולה על חשבון משתמש 6סכ. 6ח18. תיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק 206 2806 תופיע, כאשר כרטיסיה |8ז6ח66 פעילה. . בחר בכרטיסיה 01 ז6סוח6. . לחץ 8400. תיבת הדו-שיח 5קטסז0 561666, תופיע. . גלול כלפי מטה את הרשימה בתיבה העליונה, אתר ולחא על 5זס)8זסק0 זחוזס. . לחץ 00, ולחצ א0, לסגירת תיבת הדו-שיח 5קטסז0 56|666. . לחצ 06 לסגירת תיבת הדו-שיח של 6סכ 6ח18. בשלביס הבאים, תשתמש בשיטה פשוטה יותר להוספת חשבונות המשתמשיס חוהזדד 800 ו-האחח5 ההסנ לקבוצת 5זסזהזסק0 זחוזס. . בחלון 66זד, לחץ על התיקיה 5ז56ש. בחלונית 6839|15כ, לחצ פעס אחת על חוד טסם, לחצ והתזק את מקש |6₪, ולתחצ פעס אחת על השווח5 ההסנ. 0 507/60 2000 5אוססחו/ .1 .12 .3 .4 .5 .6 .7 .8 פתח את תפריט חס6ג, ולח קטסז6 6חד סד 5זסטוחס6ו 00. תיבת הדו-שיח קטסזס 56605 תופיע. גלול כלפי מטה, אתר את 006780015 שחוזוק, ולחצ לחיצה כפולה על רשומה זו. תופיע תיבת הודעות של ץ זו 6₪6, המציינת שפעולת קטסז6 סד ₪00 הושלמה בהצלחה. לחצ 06. סגור את 5ז6זטקוח0ס6 300 05675 ץזס66זוס 606, והתנתק מהרשת. נסה להיכנס למערכת בשם משתמש 06 6ח38 עס הסיסמה %ח50006. שיס לב שעתה תוכל להתחבר מקומית עס חשבון משתמש 06 6ח18. נסה להיכנס למערכת בשס משתמש חוד 800 ללא סיסמה. שיס לב שלא הצלחת להתחבר עקב הגבלת החשבון. בהליך 1, הגבלת את שעות ההתחברות של טס8. נסה להיכנס למערכת בשס משתמש הווח5 החסנ ללא סיסמה. שיס לב שניתן להתחבר כחשבון משתמש חזווח5 חחסנ. בהליך 1 הגדרת את פקיעת חשבונו של חחסנ לסוף היוס. אס תנסה להתחבר כ-ה8ווח5 החסנ מחר, ההתחברות תיכשל, עקב הגבלת חשבון. התנתק משרת 567/6701. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווסטחו/\ 211 יצירת %5חש 660‏ 056 |ב063 | 4060 ז050 |1.068 מאפשר למשתמש להתחבר ולגשת למשאביס רק במחשב בו יצרת את החשבון. השתמש בתוסף התוכנה 5קטסז6 20 05675 |1068 ליצירת חשבונות משתמשים מקומיים (תרשים 7.5). ניתן ליצור 605 0501 |1.068 רק על מחשביס המפעילים |8ח0ן0+655זק 2000 פשסבחו/), ושרתיס עצמאיים או שרתיםס-חברים הפועלים תחת 5 2000 פשססחו/. 0605 ז050 |1068 אינס מאוחסניס ב-ץזס66זוס 60/6 ; הס מאוחסניס במסד נתוני האבטחה המקומי במחשב בו יצרת אותס. ]החטב 43 זט)טוקחחט 7 9 | בי | >= ₪ || 66| | ₪6 | שפוע | הסוסה הסוזקו50 6 בחוזפ)פוהוחחםב זס] *הגוססשב חו-זווום זר 7 הפטזסת |) ס) 0056ב ]5שגום זם] זהווסססב חו-זווגום מ 9 ...1088 ]זסקא :סב 5ווסהחקהסחוב. זס! הווססשב חו-זווום ]000 זפסוב) זסחזסוה| | ... שח 55 תפטון 58 :סוב 8וסההקחכרוב זם] ]הגוסססב חו-וווגום ]חווססס פוב החזסטח! | ...לה 55 4 םשן 58 5 בחוב הט ] הכוחם חחזם/זט] | 5 ו 5 [ 4-ה | ז5!] אוו חב סוס 4 סז חב 5015 [] 1.008 = :בח זו |-₪ 0 פשווטז ג ]| / :3 ]וגו הו סו ₪ :חסוזקוזס650ם וז |הסוחס 1 1 סו 5 ופה סוחס עש-מ ‏ : פחסו!בכו|סקב. חב ויז ₪ + ו 55 הכ !חס הטסיטב ז1!50 |בסם | ופ ב בו | 6 1 3555 0306 חח זמ5/. שן ופפ הק מההה רסחה ספ ד וז 59ב ד 03 8 ]הצוסססה. -] תרשים 7.5 תוסף התוכנה פ5קטסז6 0ח 05015 |1068 בתיבת הדו-שיח ז056 שוסא. 2 567/60 2000 5אוססחו/ שינוי מאפייני חשבונות משתמשים בעת יצירת 60001 ז050 חוהוחסכ או זחטס60 ז050 |1068 כלשהו, משוייכת אליו ערכת מאפייני ברירת מחדל. 66000 ז050 הווחס כוללים יותר תכונות מאשר 065 0567 |1068. תכונות %ח86600 ז050! |1068 מייצגות תת ערכה של תכונות +06 050 הוהּהוספ. ניתן להשתמש בתכונות המוגדרות עבור +חט660 ז056 חוהוחסםש כדי לחפש משתמשיס ב-ץסס6זום 860/6. מסיבה זו, יש להשתמש בהגדרת תכונות מדויקת של 65 507 חוהוחסם. לדוגמה, משתמש יודע את שמו הפרטי והטלפון של אדס, ורוצה למצוא את שס משפחתו. המשתמש יכול להיעזר במספר הטלפון כדי לאתר את שס המשפחה. יש להגדיר את התכונות הבאות לכל 66000 ז56 חופוחססש בהתבסס בצרכיו העסקייס של כל משתמש: > מאפיינים אישיים, כתובת, טלפונים ופרטי הארגון. > מאפייני חשבון. > מאפיינים המגדירים את שעות ההתחברות. > מאפיינים המגדירים למי ניתן להתחבר. דרך אחת לשנות +חטס06 ז050 חוהחזסכ היא לפתוח את תוסף התוכנה ץז0סז66זוש 60/6 קוח 60 6חג 5ז056!, וללחוצ לחיצה כפולה על אובייקט המשתמש שאת מאפייניו יש לשנות. דרך אחת לשנות %חט600ה ז050 |1068 | היא לפתות ‏ את תוסף התוכנה הו זסזטקו 60 ולבחור פקטסז6 06 05675 |1068. לח לחיצה כפולה על אובייקט המשתמש אותו נדרש לשנות. תיבת הדו-שיח 66ווסקסיוק תיבת הדו-שית ₪65ז6קסזק עבור כל חשבון משתמש כוללת סדרת כרטיסיות המאפשרות למשתמש להגדיר מספר מאפיינים עבור משתמש מסוים. כל הכרטיסיות המפורטות מטה חלות על 060000( ז₪056 חוהוחס. רק המאפיינים |8ז6ח66, ח1-ופוס, 166 ו- 6|סזק, חליס גס על 660065 ז56 |1068. כרטיסיות המאפיינים האישיים כרטיסיות המאפיינים האישיים כוללות את |8ז6ח66, 800:655, 65הסתהק6|פד ו-חסו80?ח03זס. השלמת הפרטיס בכל אחת מכרטיסיות אלו תאפשר למשתמשיס ו-15078%075חוח30 לאתר משתמשים אחריס ב-665ו/567 ץז0ס66זוכ ₪606. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוסחו) - 333 הטבלה הבאה מתארת את הכרטיסיה 65וו6קסזק |8חס5זק : |606]8) השתמש בכרטיסיה זו לתעד את שם המשתמש, תיאור, מיקום משרד, טלפון, שם דואר אלקטרוני ונתוני עמוד הבית. 5 השתמש בכרטיסיה זו לתעד את כתובת המשתמש, תא דואר, עיר או מחוז, מיקוד וארץ. 5 ד | השתמש בכרטיסיה זו לתעד את מספרי הטלפון של המשתמש בבית, במשרד, נייד, איתורית, פקס, טלפון ?1 ולהוסיף הערות. חסוְהַוְחהּחָזְכ | השתמש בכרטיסיה זו לתעד את תואר המשתמש, מחלקה ומנהל החברה, ולנתב דוחות. הכרטיסיה +חש24660 הכרטיסיה א% 46600 מאפשרת הגדרת שס ההתחברות (הכניסה למערכת, ח090) של המשתמש, ומאפייני חשבון נוספיס לחשבון המשתמש. חלק ממאפיינים אלה הוגדרו כברירת מחדל, בעת שאובייקט חשבון המשתמש נוצר במחסן ץזסז66זו 6ע6₪. ניתן לשנות מאפייניס אלה ולהגדיר מאפייניס נוספים. הכרטיסיה 6!וסק פרופילי משתמשיס יוצרים ומתחזקיס באופן אוטומטי את הגדרות שולחן העבודה עבור סביבת העבודה של כל משתמש במחשב המקומי. הכרטיסיה 6וסזק מאפשרת הגדרת נתיב לשיתוף רשת בו יאוחסנו פרופילי המשתמשים. בנוסף, תוכל להקצות תסריט כניסה 56700 חס9ס1) להתחברות, ותיקיית בית (0!06= 6וחסח) לחשבון המשתמש. הכרטיס'ה 66]%11163%65 60ח5ווטפטק 6 נ(תעודת הרשאה) היא אוסף נתוניסם המשמש לאימות ותעבורת נתוניס מאובטחת על רשתות לא מאובטחות, כגון האינטרנט. תעודת הרשאה משייכת באופן מאובטח מפתח הצפנה ציבורי ליישות המחזיקה במפתח ההצפנה הפרטי התואס. הכרטיסיה 667186806 60ח8ו!פטק מאפשרת יצירה של רשימת תעודות הרשאה בתקן 9 עבור חשבונות המשתמשים. הכרטיסיה 01 זוסטוווסוא קבוצות (5קטסז6) משמשות לאיחוד מטלות ניהוליות. לדוגמה, הקצה הרשאת 5= דא לקבוצה, ואו הוסף משתמשיס לקבוצה. כל חבר בקבוצה מושפע מהקצאת הזנכויות. הכרטיסיה +0 זסטוח6! מאפשרת לך לתעד את הקבוצות בהן חבר המשתמש. 4 ז507/6 2000 5אוססחו/ הכרטיסיה הז-והּופ הכרטיסיה ח1-|₪88 מאפשרת שליטה על אופן ההתחברות של משתמש, באמצעות חיוג מאתר מרוחק. לקבלת גישה לרשת, המשתמש מתייג למחשב בו מותקן ₪45 - .]00%6 266055 6 הערה בנוסף להגדרת החיוג והתקנת ₪45 בשרת אליו מחייג המשתמש, עליך ליצור גם מערך חיבור חיוג לשרת על מחשב הלקוח. צור התחברות בחיוג (ח6600חח0ס6 קט-והוכ) באמצעות אשף חסח6סחח0ס6 אוסצ6, הנמצא ב-660005חח600 אזסשססא שבחלון זסזטקוחסס עו הטבלה הבאה מתארת את האפשרויות הנדרשות להגדרת אבטחה לחיבור בחיוג: אפשרות תיאור 5 שוסו!|1 | מגדיר אם לאפשר התחברות בחיוג. מגדיר אם למנוע התחברות בחיוג 0 זס|68 זו 63|!6% סא 63 עֶם 56% (ץ|חכ0 567166 406655 ₪670016 0חג סהסטס) שיחה על חשבון החברה סד 63|]086% 5עבּצוו| ודא שהמשתמש מתקשר ממספר טלפון מסוים, במידה ושירות מזוהה פעל. מגדיר ששרת ₪5 לא יחייג חזרה למשתמש. דבר זה מאפשר למשתמש לחייג מכל מספר טלפון. זו היא ברירת המחדל המיועדת לסביבת אבטחה נמוכה, או כאשר מיושמות שיטות אחרות להתחברות בחיוג. כל השיחה היא על חשבון המשתמש. מגדיר שהמשתמש יספק את מספר הטלפון אליו יתקשר שרת ₪5 חזרה. דבר זה מאפשר למשתמש לחייג מכל מספר טלפון, ושרת ₪45 יתקשר בחזרה למשתמש. ניתן ליצור יומן לנתוני התקשרויות אלה. השתמש בתכונה זו לסביבת אבטחה בינונית. מגדיר ששרת ₪45 יבצע חיוג חזרה למשתמש. שרת ₪45 ישתמש במספר הטלפון המוגדר כאן. על המשתמש להיות במספר הטלפון האמור כדי ליצור קשר עם השרת. בכך מופחת הסיכון שאנשים לא מוסמכים יחייגו פנימה, כיון שהמספר מוגדר מראש. השתמש באפשרות זו בסביבות עבודה בעלות רמת אבטחה גבוהה. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווספחו) | 335 הכרטיסיה 00[66% הכרטיסיה ‏ 006% מספקת את ה-א00%= - 6ח גא הוהוחספ 60הווהט0 ץווט₪ | של האובייקט. היא מספקת גס נתוניס נוספים, כגון סיווג אובייקט (6|855 666נ[טס0), תאריכי היצירה והשינוי, מספר אפ - זססוחטא 56006066 סטףוחש המקורי, ומספר אפ הנוכתי. מספרי א5(! משמשים למעקב אחר שינוייס ב-06ז5 ץז6660זוכ 6עו₪60. הכרטיסיה צ%ו50660 הכרטיסיה 566008 משמשת להגדרת הרשאות לאובייקט המשתמש במחסן ץזס66זוכ 6/6. ניתן להקצות או למנוע הרשאות מסוימות לקבוצות או משתמשיס בתוך ה-חוחספ וגס להגדיר הרשאות מתקדמות, וניתן לאפשר או למנוע הורשת הרשאות מאובייקט ההורה לאובייקט המשתמש בע8א /זסז60זוש 606. כרטיסיות 561665 ובּחווחיוסד כרטיסיות 567665 |החווחופד כוללות נתוניס על המשתמש, הייחודיים לשירותי המסוף. שירותי מסוף מאפשריס למשתמש להתחבר ממסוף מחשב ולהפעיל עבודה תחת 2000 פשוסשחווצ על המסוף. הנתוניס בכרטיסיות שירותי המסוף, כולליס את זמני ההתחברות המורשיס של המשתמש, באיזה תנאים, וכיצד מאוחסנות הגדרות שולחן עבודה מסוימות. כרטיסיות שירותי מסוף הן +הסותחסזוטחם, 005ו5655, |סשחס6 0%6ח6 ו- 6|ו00זק 56551005 |החוחזד. להלן פירוט כרטיסיות אלה. הכרטיסיה +חסוהחסיווצטה= הכרטיסיה זחסוהחסזוצח= מכילה הגדרות ליצירת סביבת העבודה של הלקות. אס מוגדרת תוכנית התחלה, היא תיפתת אוטומטית בכל פעס שמשתמש יתחבר לשרת מסופים (567/67 |חווחוד). זה היישוס היחיד הניתן לשימוש על ידי המשתמש. כאשר היישוס נסגר, החיבור לשרת המסופים נסגר אף הוא. תוכל גס להגדיר את חשבון המשתמש, כך ששירותי המסוף יוכלו לחבר כונני לקוחות מקומייס ומדפסות באופן אוטומטי בעת ההתחברות. כאשר הלקוח מתחבר לשרת, המדפסות והכונניס המקומיים מאותרים, ומנהל התקן ההדפסה המתאים מותקן בשרת המסוף. אס מחוברות מספר מדפסות, תוכל להעביר את ברירת המחדל של כל עבודות ההדפסה למדפסת הלקוח הראשית. הכרטיסיה 56551075 הכרטיסיה 05ח0ו5655 של הרחבת 567/16066 |ההוחז6ז, מספקת הגדרות להגבלת זמן השיח (ח0ו5655), בהתאס למצבם הנוכחי (פעיל, לא-פעיל, או מנותק). תוכל גס להגדיר איזו פעילות לבצע כאשר ח0ו5655 הגיע לסוף פרק הזמן הקצוב. 6 507/60 2000 5אוססחו/ הטבלה הבאה מתארת מספר אפשרויות בכרטיסיה 5655005 : הגדרת פסק-זמן תיאור 60 וק ג 6ח= | מגדיר את אורך הזמן המירבי לשמירת ח0ו5655 מנותק. ח0סו5655 | ה-ח0ו5655 יאופס, ולא יהיה ניתן לחברו שנית לאחר פקיעת הזמן המוגדר. אח!] ח0ו5655 60/6 | מגדיר את משך זמן הפעילות המירבי המותר. כאשר מגיעים לזמן הניתוק, ה-ח0ו5655 ינותק, תוך השארת ה-ח565510 במצב פעיל על השרת, או יאופס. אחו] ח0ו5655 1016 | מגדיר את זמן הלא-פעיל המירבי (זמן בו לא מתבצעת פעילות תקשורתית) המורשה לפני ניתוק ה-חסו5655 או איפוסו. ה-חסו5655 מנותק או מאופס לאחר חלוף הזמן שלא בוצעה פעילות כלשהי בתקשורת. הכרטיסיה |0ז%ח60 0%6ו₪6 הכרטיסיה !60000 ₪670%6 מאפשרת הגדרת בקרה מרחוק של שירותי מסוף. תוכל לנטר את פעילותו של לקוח המחובר לשרת מסופים על ידי שימוש בשליטה מרחוק משיח אחר. בקרה מרחוק מאפשרת צפייה או שליטה על שיח לקוח. אס תבחר לשלוט באופן פעיל על ח0ו5655 %ח6ו61 (שיח לקוח), תוכל לתת פקודות באמצעות העכבר או מקלדת לתוך השיח. אתה מזהיר לקוח שברצונך לבצע שליטה מרחוק על ה-ח0ו5655, על ידי שאתה בוחר להציג הודעה ללקוח המבקשת רשות לעיין או להשתתף בו. ניתן לאפשר בקרה מרחוק על חשבון משתמש באמצעות פקטסז6 0ח/ 5615 |1068 (עבור 5 |068 )), או 5זססטקוהס6 300 5675 ץזסל66זוסם 60/6 (עבור 05615 חוהחחסס). הערה תכונה זו אינה מאפשרת הפעלת שליטה מרחוק מחיבורים שאינם מסופים. כלים כמו ז50106 זחסו60חַ3ח₪13 ח5/506 (5%15) מספקים שליטה מרחוק לגישה למחשבים ברשת המפעילים מערכות הפעלה פטוסטחו/. הכרטיסיה 1!6)סיוק 1665/יו56 |בּחווחיוסד הכרטיסיה 006 56771065 |חווחזס ד מאפשרת הקצאת פרופיל למשתמש להחלה על 65 ו|פחו!וחוס ך. לפיכך 15078%075חוח0 יכוליס ליצור פרופיל משתמש המתאיס לסביבת שירות המסופים. פרופיל שירות המסופים יכול לשמש להגבלת גישה ליישומיס על ידי הסרתס מתפריט ההתחלה של המשתמש. 075ז15079חוח0 יכולים גס ליצור ולאחסן חיבורי רשת למדפסות ומשאביס אחריס לשימוש ב-5655/005. תוכל להגדיר נתיב לתיקיה עבור 005ו5655 |החוחחופד. תיקיה זו יכולה להיות תיקיה מקומית, או שיתוף ברשת. תוכל גם להגדיר אס למשתמש יש גישה לשירותי מסוף. אס מבוטלת אפשרות 5676 |החוחחזפד סד חסףָס! צוסו|ג, המשתמש אינו מורשה להתחבר לשרת מסופים כלשהו. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווספחו) - 337 ניהול חשבונות משתמשים ניהול חשבונות משתמשיס אינו רק יצירת חשבונות משתמש למשתמשיס חדשים. הניהול כרוך בשינוי חשבונות משתמשים והגדרת פרופילים ותיקיות. חלק וה מפרט כיצד לבצע מטלות אלה. ניהול פרופילים של משתמשים פרופיל משתמש (0816ז ז058) הוא אוסף של תיקיות ונתוניס המאחסנים את סביבת העבודה הנוכחית שלך ונתוניסם אישיים. פרופיל משתמש כולל גם את כל קישורי הרשת המתבצים בעת התחברות למחשב, כגון פריטי תפריט ההתחלה, וכונניס ממופיס לשרתי רשת. פרופילי משתמשים שומרים על אחידות בסביבת המחשב, על ידי כך שהם מספקים סביבת עבודה והה לזו שהיתה לך בפעס האחרונה שהנכנסת למחשב. 0 פשאוססחו/ יוצרת פרופיל משתמש מקומי בפעס הראשונה שתיכנס למחשב. לאחר ההתחברות הראשונה, 2000 פושספחו/ מאחסנת את פרופיל המשתמש במחשב זה. פרופילי משתמשים פועלים באופן הבא: %> בעת הכניסה למחשב לקוח הפועל תחת 2000 פווסטחו/, תמיד תקבל את הגדרות שולחן העבודה הייחודיות שלך והקישורים, ללא תלות בכמות המשתמשיס המשתתפים במחשב שלך. > בפעס הראשונה שתיכנס למחשב לקוח הפועל תחת 2000 פ>אוססחו/ו, 0 אפאוססחו/ תעתיק את התיקיה ₪568 :6080 המקומית לתיקיה <6ו3ח ה40ס! ז56ש>5660005 30 05ח6ו 06 6%עו 9655060 (בדרך כלל נמצאת בנתיב <6וחהּח ה80ס| ז05>050ח560 0חה פסחהסוהט6סכ:6), | כאשר 36 ה040] 056 הוא שס חשבון המשתמש שלך ב-2000 פאוסטחו/\. > אס המחשב אליו אתה נכנס שודרג מ-95 פשוס6חו/ או 98 5אוספחו/ המאפשריס פרופילים, או מ- דא פאוססחו/ ל- |8חסו655)סזק 2000 פאוססחו/ץ, יישאר הפרופיל בתיקיה 0!65זק%5/5067700%%, ולא ייווצר בתיקיה 5601005 0ח8 פזחסוחטססס. 8 ז507/60 2000 5אוססחו/ > תיקיית פרופיל המשתמש מכילה קבצים ותיקיות רבות לאחסון נתוני משתמש. לדוגמה, התיקיה ח6חטססכ ץָא היא מקוס לאחסון קבציס אישיים. 5חסותט6סק שא היא מיקוס ברירת המחדל לפקודות ח006 או 45 58/6 (פתיחה או שמירה בשס) של היישומיס במערכת. כברירת מחדל, 2000 פווספחו/ יוצרת סמל 5חסוחטססכ עו על שולחן העבודה. כך קל יותר לאתר את מסמכיך האישיים. הערה ניתן לשנות את ספריית היעד של וחסחטססכ עו על ידי גישה 65-7חזס6פסזק שבסמל פ6חסוחט006 עו על שולחן העבודה. > הדרך הפשוטה ביותר לשנות את פרופיל המשתמש שלך היא על ידי שינוי הגדרות שולחן העבודה. לדוגמה, בעת התנתקות מהמחשב לאחר יצירת חיבור רשת חדש, או הוספת קוב לתיקיה 6חסחט6סכ עא, 2000 פאוספחו/ משלבת את השינוייס לפרופיל שלך. בפעם הבאה שתיכנס למערכת, חיבור הרשת החדש והקובצ קיימיס. הערה עליך לוודא שמשתמשים שומרים את מסמכיהם ב-6ח6חטססכ עוז שלהם, ולא בספריות הבית שלהם על השרת. 2000 פווססחו/ מגדירה את חסחטסססק עויז באופן אוטומטי, והיא מיקום ברירת המחדל לשמירת נתוני יישומים של א4ספסזווא. תוך שימוש בניתוב תיקיות ותיקיות לא-מקוונות, נושאים אותם תלמד בהמשך, ניתן להגדיר את פזחסוחטססכ שא כשיתוף ברשת, ובכך להופכו לזמין למשתמשים בין אם הם מחוברים ובין אם אינם מחוברים לרשת. 5 056 ףַהווחהה3סא לתמיכה במשתמשיס העובדיס במחשבים רבים, ניתן להגדיר פרופיל משתמש נודד. פרופיל נודד (₪0 - 006 0501 טחוהההּסא), הוא פרופיל המוגדר על שרת רשת כך שהוא מין עבורך מכל מחשב ב-הו0008 אליו תיכנס. כאשר משתמש מתחבר, 0 פאוססחו/ מעתיקה את ה-ק₪0 שלו משרת הרשת למחשב הלקוח הפועל תחת 0 פאוססחו/ אליו נכנס המשתמש. כתוצאה מכך, המשתמש תמיד מקבל את הגדרות שולחן העבודה האישיות ואת הקישורים שלו. זאת, בניגוד לפרופיל משתמש מקומי, הנמצא אך ורק על מחשב הלקוח הבודד. כאשר משתמש נכנס, 2000 פווספחו/ מחילה את הגדרות ה-0|6זק 0561 פַחוההבּסם למחשב זּה. בפעס הראשונה שמשתמש נכנס למחשב, 2000 פווססחו/ מעתיקה את כל המסמכיס למחשב המקומי. מכאן ואילך, כאשר המשתמש נכנס למחשב, 0 פמאוסטחו/ משווה בין קבצי פרופיל המשתמש המאוחסניס מקומית לקבצי הפרופיל הנודד. היא מעתיקה רק את הקבציס שהשתנו מהפעס האחרונה שהמשתמש נכנס למחשב זה. כיון ש-2000 פאוספחו/ מעתיקה רק את הקבצים שהשתנו, תהליך ההתחברות קצר יותר. כאשר משתמש מתנתק, 2000 פווססחו/ מעתיקה שינוייס שנעשו להעתק המקומי של ה-ס, חזרה לשרת בו הוא שמור. פרק 7: ניהול שרת 2000 פספחו) | 339 יצירת 65!ו1סזק 0501 שחווח03ס 260ו6₪5%0₪1 תוכל גם ליצור ולהקצות 06זק פַחווח8ס₪ מוגדר מראש, המוקצה לכל חשבונות המשתמשים, וגם להגדיר אותס לקריאה בלבד. תוכל ליצור ₪07 500260ט6, על ידי הגדרת סביבת העבודה של שולחן העבודה למשתמש והעתקת הפרופיל האישי למיקוס ה-פנוח. השתמש ב-ק()₪ 650001260 מהסיבות הבאות: + לספק למשתמשים סביבת עבודה הנחוצה להם לביצוע עבודתם, ולהסיר קישוריס ויישומים שאינס דרושיס להס לעבודתס. > לספק סביבת שולחן עבודה אחידה למשתמשיס רביסם בעלי אופי עבודה דומה. משתמשים אלה צורכיםס משאבי רשת זהים. > לפשט איתור תקלות. התמיכה הטכנית תדע בדיוק את בסיס ההגדרות ותוכל לאתר סטייה מהן או תקלה בקלות. הערה תוכל גם לשנות 66וסזק זספט |1068, אך הדבר אינו מומלץ. הפיכת פרופילים של חשבונות משתמשים מקומיים לפרופילים נודדים אינה יעילה, כיון שהם שוכנים רק על מחשב הלקוח שהמשתמש נכנס אליו. שימוש ב- 65סיזק ץוסזהּחבּוא 6 סז ץצחו הוא קש ץוח680-0. כאשר המשתמש מתנתק, 2000 פצוססחו/ אינה שומרת שינוייס כלשהס שהמשתמש יצר בעת עבודתו. בפעס הבאה שהמשתמש ייכנס למחשב כלשהו ב-חוהוחסט, יופיע לפניו פרופיל והה לזה שהופיע בפעס הקודמת שהתחבר. תוכל להקצות 006ז₪ עְזסז0ח8ו₪ (נקרא גס פרופיל קבוע) אחד למשתמשים רבים, להס אותן הגדרות שולחן עבודה, למשל כספרי בנקים. מכאן, שניתן לשלוט על ממשס פרופילי משתמשים רבים, מקובא פרופיל משתמש יחיד. קובץ נסתר בשס ₪0567.08%! מכיל את חלק ההגדרות במערכת 2000 פאוססחו/ החל על חשבון משתמש בודד, ומכיל את הגדרות סביבת המשתמש, כגון צורת שולחן העבודה. כדי ליצור 6|6סזק ץז08%0ח8!₪, לקריאה בלבד, יש לשנות את שמו של הקובצ ל-חהוח. 567א. 0 507/60 2000 5אוססחו/ הגדרת ש6ווסיוק 0561 פַחווהבּסא בעת הגדרת ₪05 על שרת, בפעס הבאה שמשתמש ייכנס למחשב ב-חוחס, 0 פאוססחו/ תעתיק את פרופיל המשתמש המקומי לנתיב ה-₪08 בשרת. לאחר שהמשתמש מתחבר, מהפעם השנייה ואילך, ה- ₪05 יעתיק את הפרופיל מהשרת למחשב. עליך להגדיר ₪00 על שרת קבציס שאתה נוהג לגבות לעיתים תכופות, כדי שיהיו לך גיבוייס לעת הצורך. לשיפור ביצועי ההתחברות לרשת רבת-תעבורה, התקן את התיקיות המכילות את ה-₪005 על ז6/ז56 זססותסוח, ולא על 6ם. העתקת ה-₪055 בין מחשבי השרת והלקוח עלולה לצרוך משאבי מערכת רבים, כגון רוחב פס וכוח עיבוד מחשב. אס הפרופיליס מותקנים על 6פ, הדבר עלול לעכב אימות משתמשיס. טיפ לשיפור נוסף של הביצועים וזמינות פרופילים, שקול הגדרת כ ₪006 חוהחסס לפרופילי משתמשים והגדרת ₪5; (שירות שכפול קבצים), כך שהפרופילים משוכפלים לנקודות זמינות רבות ברשת. להגדרת נוח, עליך ליצור תיקיה משותפת על שרת ולהשתמש בנתיב בפורמט הבא: <6ז508> <507/61>\. השתמש בשם אינטואיטיבי לתיקיה המשותפת, למשל 66!סזק. בכרטיסיה ₪066 בתיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק של חשבון המשתמש, הקלד את הנתיב <6וחהּח ה40ס]|> <6זַהּה5 <וסעז50>\ | לתיקיה המשותפת בתיבת הטקסט חז8ק 6ו|חסזק. במקוס שס ההתחברות של המשתמש, ניתן להקליד את המשתנה %פוַפּחז6פט%. בעת שימוש במשתנה זה, 2000 פאוסשחו/ מחליפה את המשתנה בשם חשבון המשתמש של ה-סח, באופן אוטומטי. הקצאת ₪02 655001260 ניתן ליצור 80 מותאס אישית ולהקצותו למשתמשים רבים, כך שתהיינה להס אותן ההגדרות וקישוריס כשיתחברו לרשת. לפני שתוכל להקצות שא ולהתאימו אישית, עליך ליצור 366|קח6ד 7086 0567 (תבנית פרופיל משתמש), המכילה את הגדרות שולחן העבודה המותאמות, כפי שברצונך להקצות למשתמשים. תבנית נוצרת על ידי הגדרת שולחן העבודה בדיוק כפי שאתה רוצה שייראה למשתמשים להם יוקצה הפרופיל. ניתן להשתמש גס בחשבון קיים ולא נדרשיס כלים מיוחדים ליצירת התבנית. לאחר שיצרת 6!8066ד 08|6ז ז056 (תבנית פרופיל המשתמש), היכנס למערכת כ-ז0ז1508חווח0 והעתק את תבנית פרופיל המשתמש לתיקיה בה נמצאים ה-₪055 בשרת. תיקיה זו חייבת להיות נגישה לכל המשתמשים להם יוקצה פרופיל זה. ניתן להשתמש ביישומון ה5/506 שבלוח הבקרה להעתקת תבנית הפרופיל למיקוס משותף ברשת, כמתואר בתרשיס 7.6. שיס לב שהפרופיל מוקצה לקבוצה 0565 המובנית ב-חוּוחסס. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווסטחו/\ 2211 להשלמת ההליך, הקצה את הפרופיל למשתמשיס המתאימיס באמצעות תוסף התוכנה וה 60 300 05675 ץזסז66זו 606 לאחר פתיחת תוסף התוכנה, גש לכרטיסיה 6 סק בתיבת הדו-שיח %ח60000 ז050 ₪ 01 65חזסקסזק, ובתיבת הטקסט תהק 6|חסזק הקצה נתיב לפרופיל. כיון ששינוי בתבנית הפרופיל משפיעה על כל המשתמשיסם להס הוקצה פרופיל זה, עליך להפוך את הפרופיל ל- מנדטורי. כדי להפוך את הפרופיל למנדטורי (קבוע, לקריאה בלבד), שנה את סיומת קוב 0056 שבתיקיית הפרופיל בשרת, מ- 08% ל- ח8וח. הערה קובץ :₪56.08 הוא קובץ נסתר. עליך להשתמש בתוכנית השירות פוזאג3 משורת הפקודה לשינוי אפיון ח4006, או לאפשר צפייה בקבצים מוסתרים באמצעות סייר 5וססחו)/. || [ 33508 | 5 1190 סזבאוזם) | הסוו8סוחסם| זסו6! | בזפחס ב חס 68060ז0 56 חב₪ 6וו]סזם ]ה6זפ)ו .3 .הספפ!| זגופץ ס) 16/3160 6]סזק ההז 0ז 3 561601 03 גוסע זס ,1186 גוס זפ!נוקוחסס 630 .96 גוס זם!גוקהחס6 עזס/ים חס 536 6]) 5 וה סוה תחזסזחו זסה!וס צחוה. 561005 3656100 הובוחסס 65 סזם 10561 2 שווקס 118 חס 80זסז5 פשוו!סז | הפוסו 36 4] .../10/25 |8סס] | א 804 החטב ד 0 5 1 10/24 |008] | םא 260 8 פחב 1 ד 50 טסוו .10/2840 08| 68 264 הזוח 5 הס ד 0 05 שו <|?. סז עס 0 6!]סיזם 600 -] | אס וק עלק בפזבח655ווסזק6701/יז50\ | | 38 ...₪056 ! | ...סז עס 6 0ם 560פווחזט -ן 55 ודד וזו תרשים 7.6 העתקת תבנית פרופיל 008 חגנ לתת תיקיה (משותפת) של השיתוף 5 1 67/60 \. 2 507/60 2000 5אוססחו/ שינוי חשבונות משתמשים צרכים ושינוייסם בעסק/ארגון עלוליס לעורר צורך לשנות חשבונות משתמשים. לדוגמה, אולי תצטרך לשנות שס חשבון משתמש קיים עבור עובד חדש כך שלעובד זה יהיו אותן הרשאות וגישה לרשת כמו קודמו. שינוייס אחרים מבוססים על שינוייס אישייס או נתונים אישיים, כגון מניעה, אפשור או מחיקת חשבון משתמש. ייתכן גס שתצטרך לאפס סיסמת משתמש, או לפתוח חשבון משתמש נעול. הערה ניתן לשנות חשבון משתמש על ידי שינוי אובייקט חשבון המשתמש ב- ץזס60זוכ 6096ה. כדי לבצע בהצלחה את מטלות שינוי חשבונות המשתמשים, יצירת 5קשא, והקצאת תיקיות בית, צריכות להיות לך ההרשאות הנדרשות לניהול ה-00 בה שוכנים חשבונות המשתמשים. מניעה, אפשור, שינוי שם ומחיקת חשבונות משתמשים להלן שינויים שניתן לעשות לחשבונות משתמשים, ואשר משפיעים על תפקודיות החשבון: > מניעה ואפשור חשבון משתמש - אתה מונע (18806כ₪) חשבון משתמש, כאשר משתמש לא יצטרך חשבון לתקופה ממושכת, אך יצטרך אותו שוב בעתיד. לדוגמה, אס חח0סנ לקח חופשה למשך חודשיים, אתה אמור להקפיא את חשבונו עם עזיבתו. כאשר יחזור, תוכל לחזור ולאפשר (פטַחם-8₪6) את חשבונו, כדי שיוכל להתחבר לרשת שוב. % שינוי שם חשבון משתמש - אתה משנה שס חשבון משתמש, כאשר אתה רוצה לשמור על כל הזכויות, הרשאות, חברויות בקבוצות, ורוב מאפייני חשבון המשתמש, כדי להקצותו למשתמש אחר. לדוגמה, אס יש לחברה מנהל שיווק חדש, שנה את שס החשבון של מנהל השיווק היוצא על ידי שינוי השס הפרטי, שס המשפחה ושס ההתחברות, כך שיתאימו למנהל השיווק החדש. > מחיקת חשבון משתמש - מחק חשבון משתמש, כאשר עובד עזב את החברה, ואינך מתכוון לשנות את שס חשבון המשתמש. על ידי מחיקת חשבונות משתמשיס אלה, אין לך חשבונות משתמשים שאינסם בשימוש בשירותי ץזסז66זו 6עו₪6. ההליכים למניעה, אפשור, שינוי שס ומתחיקת חשבונות משתמשים, דומיס עבור חוהוחסש או חשבונות |12068. עבור %5חט0ס66 ז56 חוהוחסס, השתמש בתוסף התוכנה 605 300 05075 ץז0ס66זוכ 6ע60ה. בחר את חשבון המשתמש, ולת על חס60ה בתפריט חס6ג. עבור %5חט0ס66/ ז050 |1068, השתמש בהרחבה פקטסזס 0חג 05675 |1068 בחלון 66ד של תוסף התוכנה אְחִסְחַ6ְהַב3ח18 זסזטקו 60. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווספחו) | 343 הערה אם חשבון משתמש מאופשר (6ט8ח5), תפריט חסט6ה יציג את פקודת 6וטפפוס חס (מנע חשבון). אם חשבון משתמש נמנע, תפריט ח0סו₪ יציג את פקודת 6טַבח₪ טסה (אפשר חשבון). איפוס סיסמאות ושחרור חשבונות נעולים אם משתמש אינו יכול להתחבר ל-חו4008 או למחשב מקומי, ייתכן שתידרש לאפס את סיסמת המשתמש או לשחרר את חשבון המשתמש הנעול. לביצוע מטלות אלה, עליך להיות בעל זכויות ניהול ביחידה הארגונית בה שוכן חשבון המשתמש. איפוס סיסמאות אס סיסמת משתמש פוקעת לפני שיוכל לשנותה, או אס משתמש שוכח את סיסמתו, עליך לאפס את הסיסמה. הערה אין צורך לדעת את הסיסמה הישנה כדי לאפס סיסמה. לאיפוס סיסמת משתמש, פתח את תוסף התוכנה 206 0565 ץזסש66זום 6ע₪60 5 60 ובחר את אובייקט המשתמש. בתפריט חס60ה, לח 6זסשא855ק ₪650%. בתיבת הדו-שיח של 2855070 ₪656%, הכנס סיסמה ובחר 608096 5% ז50 הסט ] 6% 6 חזסאופפבּק, כדי לאלצ את המשתמש לשנות את סיסמתו בפעס הבאה שיתחבר. שחרור חשבון משתמש נעול מדיניות קבוצה (ששו|0ש קטסז6) של 2000 פשסטחו/צ נועלת חשבון משתמש המפר מדיניות זו. לדוגמה, המשתמש ניסה להתחבר ללא הצלחה מספר פעמים רב יותר מאשר מוגדר במדיניות הקבוצה. כאשר חשבון משתמש ננעל, 2000 פווססחו/ תציג הודעת שגיאה. לשחרור חשבון משתמש נעול, פתח את תוסף התוכנה 800 05075 ץ זו 606 5 קוח ס6, ולחץ לחיצה ימנית על אובייקט המשתמש. לחף 66שזסקסזק, ובחר בכרטיסיה +חטס60. הסר סימון מתיבת סימון 00 60א1/06 15 זחט0ס06 6חד. 5 6וחוס בנוסף לתיקיה פ66חסותטס6סכ ץוא, 2000 פשססחו/ מספקת אמצעיס ליצירה של תיקיית בית עבור המשתמש. ז0!00= 6חסה (תיקיית בית) היא תיקיה נוספת שניתן לספק למשתמשים, כדי שיוכלו לאחסן בה מסמכים אישיים. לעיתים, ליישומים ישנים יותר, זוהי תיקיית ברירת המחדל לשמירת מסמכים. ניתן לאחסן תיקיית בית על מחשב לקוח, או בתיקיה משותפת בשרת קבצים. כיון שתיקיית בית אינה חלק מה-ק₪0 , גודלה אינו משפיע על תעבורת הרשת בעת ההתחברות (אלא בזמן שמירה ופתיחה של קבצים). ניתן לרכז את כל תיקיות המשתמשיס בנקודה אחת בשרת כלשהו ברשת. 4 ז507/6 2000 5אוססחו/ אחסון כל תיקיות הבית בשרת קבצים מספק את היתרונות הבאים : משתמשיסם יכוליס לקבל גישה לתיקיות הבית שלהס מכל לקוח ברשת. גיבוי וניהול מסמכי משתמשים הוא מרוכז במקוסם אחד. תיקיות הבית נגישות מכל מחשב הפועל תחת מערכת הפעלה כלשהי של 0% (כולל 5-05א, 95 פאוססחו/, 98 פאוססחוצ ו- 2000 פאוספחוצו). הערה עליך לאחסן את תיקיות הבית (10065 6חחסח) ב-6חטוסט 5=דא, כדי שתוכל להשתמש בהרשאות 5;זא לאבטחת מסמכי משתמשים. אם תאחסן קבצים ב-פוחטוסט דמת, תוכל להגביל גישה לתיקיות הבית רק באמצעות הרשאות תיקיה משותפת. ליצירת תיקיית בית על שרת קבצים, יש לבצע את שלוש המטלות הבאות: % % יצירה ושיתוף של תיקיה - צור ושתף תיקיה, בה תאחסן את כל תיקיות הבית בשרת. תיקיית הבית עבור כל משתמש תשכון מתחת לתיקיה המשותפת. שינוי הרשאת !0ז%ח60 |₪1= (שליטה מלאה) - עבור התיקיה המשותפת, הסר את הרשאת ברירת המחדל |סשחס6 |₪₪1 הניתנת לקבוצה 6ח0 ץזפצם. בכך מובטת שרק משתמשים בעללי 60005 ז050 חוהוחספ יהיו בעלי גישה לתיקיה המשותפת. הגדרת נתיב עבור תיקיית הבית - הגדר את הנתיב לתיקיית הבית של המשתמש בקטע ז0|06= 6וחסו בכרטיסיה 6|סזק שבתיבת הדו-שיח ₪65ז6ססזק של חשבון המשתמש (תרשים 7.7). כיון שתיקיית הבית נמצאת על שרת רשת, לחצ 66%חח60, והגדר אות כונן שתשמש להתתברות. כתוצאה מכך, כאשר המשתמש יתחבר לרשת, אות הכונן שהקצת תופיע בחלון זסזטק 60 עץוז. בתיבת הטקסט סד, יופיע שס 6א0 בפורמט <6ותהח חספס| ז57876<>₪56><ז0/ז567>\. ניתן להשתמש במשתנה %5088006% כשס ההתחברות של המשתמש, כדי ליצור באופן אוטומטי את תיקיית הבית של כל משתמש, כאשר שמה הוא כשס הכניסה למערכת (שס ההתחברות, שח ח0ף0ס1) של אותו משתמש. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווספחו) | 345 5% טפט ת!וחו5 חתס4 זב 85%.5!!]סזק02% 50 5 הפוגל [0ז8עז50\ | = 2 תרשים 7.7 הכרטיסיה 16סזק, כפי שהיא מופיעה בתיבת הדו-שיח 66שזסקסזק של חשבון המשתמש. מוגדרים בה נתיב פרופיל ונתיב תיקיית בית הנגיש דרך הרשת. הערה אם תשתמש במשתנה 6%חחַּח60פט% כדי לתת שם לתיקיה ב-6חטוסט 5קדא, המשתמש וקבוצת הניהול המקומית המובנית מקבלים הרשאת וסשחסס ווט₪ 5חדא. כל שאר ההרשאות מוסרות מהתיקיה, כולל אלה עבור קבוצת !50608 6חסץזפעם. תוכל לשפר את מאפייני תיקיית הבית על ידי הפניית המשתמש מ-שחסחטסספ עויז למיקוס תיקיית הבית שלו. 6 זס6/שז50 2000 פשוססחו/צ תרגיל 3: יצירת 6סזק פַחווהב03א₪ והקצאת תיקיית בית בתרגיל ּה, תשתמש בחשבון משתמש 2006 6ח8! ליצור פרופיל. לאחר מכן תתחבר כ-₪06 1806 ליצירת פרופיל מקומי לחשבון. אחר כך תתחבר כמנהל ותשתמש ביישומון חח6ז5ץ5 שבלוח הבקרה, כדי לוודא שהפרופיל של 6סכ 6ח38 אכן נוצר. בהליך 2;, תשתמש בפרופיל ₪06 6ח38 ליצור ולבחון פרופיל נודד מהמחשב השני. בהליך 3, תיצור ותבחן תיקיית בית עבור 06 3806. הליך 1: יצירת תבנית פרופיל משתמש בהליך גּה, תגדיר ותבחן פרופיל משתמש מקומי. תשתמש בשרת 5067/6701 ליצירת תבנית פרופיל משתמש. ככלל, מחשב המפעיל מערכת הפעלה 2000 פשסחו/ 2701055108 ישמש ליצירת תבנית פרופיל משתמש. אולס, ההנחה כאן היא שאתה מפעיל ז6/ז56 2000 פאוססחו/ רק כדי להשלים את ההליכים המפורטים. 1 2 אס אתה מחובר בשרת 567/6701, התנתק. התחבר ל-חוהּוחסכ בשס 600.א0050ווה בשם משתמש 006 6חה8[ עם הסיסמה + אם זו הפעס הראשונה שהתחברת עס חשבון 206 6ח28, ייווצר עבורו פרופיל משתמש מקומי עס הגדרות ברירת מחדל. פרופיל וה של 206 6ח38 ישמש, בתרגיל, כתבנית פרופיל עבור חשבונות אחריס. . לחץ לחיצה כפולה על סמל זססטקוח600 שו בשולחן העבודה. חלון זסזטקוחסס עו יופיע. . לחץ וגרור את סמל הדיסק המקומי (:6) לשולחן העבודה. תופיע תיבת הודעות של קיצור דרך, המציינת שלא ניתן להעתיק פריט זה או להזיזו, אך כן ניתן ליצור קצור דרך. . לח 65 ליצירת קיצור דרך לכונן :6. . סגור את חלון זסוטסוחס6 ץו!. . לחץ +508, הצבע על 5600095, לח על |8ח8ק |סשח60, ולח לחיצה כפולה על ץְה!ספום. תיבת הדו-שיח 65זסקסזץ שְב|ספוס תופיע. . בחר בכרטיסיה 6סחפזהססקה. שיס לב לצבעים הנוכחיים. . בתיבה 86ח56, בחר ערכת צבע שונה, ולח 06. שולחן העבודה ישתנה לפי ערכת הצבע החדשה. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוספחו) - 347 .10 .1 .12 .3 .4 סגור את לוח הבקרה. התנתק כ-206 6ח28, וחזור והיכנס בשס משתמש ז580וחוח0ס עס הסיסמה 0זסו55ה. לחץ +50₪9, הצבע על 05ח5601, לחץ על |6ח8ק |סשח0ס6, ולחצ לחיצה כפולה על הה506ץ5. בחר בכרטיסיה 08!6זק ז56. שיס לב שישנס פרופילי משתמשים רביס המאוחסנים בשרת 6701/ז56. פרופילים אלה מייצגיס את כל חשבונות המשתמשיס שהתתברו לשרת 01ז6/ז50. אל תסגור את יישומון וח54506, כיוו שתידרש לו לביצוע ההליך הבא. הליך 2: הגדרה והקצאה של פרופיל נודד מנדטורי בהליך וּה, תיצור פרופיל נודד מפרופיל משתמש 206 6ח8(, ותקצה אותו לחשבון משתמש ח6וחח5 חחסנ. למען הפשטות, בצע את כל השלביס בהליך זה משרת 567/6701. אם אתה מפעיל את שרת 567/8702, תוכל גם להתחבר ממחשב זה כדי לבחון את הפרופיל הנודד. הערה הליך זה יוצא מנקודת הנחה שאתה בקיא ביצירה ושיתוף תיקיה. אם אינך בטוח כיצד לבצע זאת, עיין שוב בפרק 5, תרגיל 1. 1 2 3 .10 .1 בכונן :6, צור תיקיה בשס 65!סזס. שתף את התיקיה 65!סזק:6 כ- 65|חסזק. פתח את התיקיה 0!65ז, וצור תת תיקיה בשס 60ז508. סגור את חלון 08!65זק. . לח על לחצן שורת המשימות של תיבת הדו-שיח 65ו6קסזק 1ח6ז5ץ5. היישומון וח5/5%6 אמור להיות פתוח עוד מההליך הקודס. בחר בכרטיסיה 65!סזק ז567. תחת זס טק 60 פוחד חכ 500760 65!וסזק, בחר 06 שחנ ד 6₪050ז. . לחצ על סד צץ600. תיבת הדו-שיח סד 600 תופיע. . בתיבת הדו-שיח סד 0!6זק שְ000, הקלד 5066 11!65זכ 56/6101 . תחת 056 סד 60ווחוסק, לת שפַהח6. תופיע תיבת דו-שיח קטסז6 זז ז056 ז56|66. בעמודת 6ח8א, לח 0568, ולחץ א0%. 05605אזדו801 יופיע באזור 6 סך 660 ווחזסק. לחצ 08 לחזור לתיבת דו-שיח 65וזו6קסזק ח506ץ5. תופיע תיבת הודעות חזוחס6 ץס6, המציינת שתיקיה 6ַ6זהח655!סזק1 670/ז56\ כבר קיימת ושתוכנה הנוכתי יימחק. הודעה זו מופיעה כיון שכבר יצרת את התיקיה עבור הפרופיל. 8 ז507/6 2000 5אוססחו/ .12 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .20 .1 .2 .3 .4 5 .6 .7 .8 .9 .0 .1 לח 65'ץ. לחץ 06 לחזור ללוח הבקרה. פתח את תוסף התוכנה 5זסזטקוה0ס6 300 05675 ץזס66זו 6ע60. הרחב את 050%.00ז6וח, ולח על התיקיה 5ז56ש. בחלונית הפרטים, לח לחיצה כפולה על חשבון משתמש הוווח5 חחסנ. תיבת הדו-שיח 65וז6קסזק 56 החסנ תופיע. בתרגיל קודם, הגדרת את מועד הפקיעה של חשבונו של השוחח5 חחסנ. להסרת הגדרה זו, בחר בכרטיסיה 46600 ובחר ז6צ6 בחלק של 65זוקאם %ח660. בחר בכרטיסיה 6!סזק. בתיבת נתיב 06זק, הקלד 6ַ6זְבּ11!6550סזק 01ו6עז56 , ולחצ א0. סגור את תוסף התוכנה 5זססטקוחס6 0ח 5675 ץסל66זוכ 606. כיון שהנך משתמש בפרופיל מרכזי שניתן להקצות למשתמשים אחרים, השלב הבא הוא להגדיר את הפרופיל כמנדטורי. לחץ לחיצה כפולה זסזטקוח 60 עו על שולחן העבודה. לחץ לחיצה כפולה על (:6) 156 |1068. לח לחיצה כפולה על 65|וסזס. לח לחיצה כפולה על 60ז508. שים לב שתיקיית 6סזק ז056 מופיעה. פתח את תפריט 10015, ולח על פחסטק0 זס0וס=. תיבת הדו-שיח פחסטקס0 זססוס= תופיע. בחר בכרטיסיה צוסו/. בחר את לחצן האפשרויות 5ז0!06= 8006 ₪65 ח31006 צוסח5, והסר סימון מתיבת סימון 65קץד ₪16 הצוסחא זס 5הסופח06אם 6וו= 6סו. לחץ 06. מופיע חלון 60ז508, ובו מוצגיס קבציס ותיקיות מוסתרות. שים לב שקוב> 08%.ז6056 מופיע. בחר בקוב 67.03%פגס. פתח את תפריט ₪6 ולחץ 6וההח6ה. תיבת שס הקובצ 08%.ז0156 מוארת וניתן לערוך אותה. שנה את הסיומת כך ששס הקובצ יהיה חוח.זספ6א, והקש זססחם. סגור את חלון 60ז508, וסגור את לוח הבקרה. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוספחו/ | 349 .2 .3 .4 התנתק כמנהל והתחבר שנית כ-ווחח5 חחסנ ללא סיסמה. יופיע שולחן העבודה של 51% חחסנ. שיס לב שהמשתמש חזווח5 חחסנ משתמש בערכת צבעים ששייכת לתבנית פרופיל המשתמש, ושקיצור הדרך לדיסק המקומי(:6) 015% |1068 מופיע בשולחן העבודה. לבדיקת הפרופיל המנדטורי, מחק את קיצור הדרך 65חז0סח1 6חד 70 600666 משולחן העבודה. התנתק והתחבר שנית כ- השוח5 חחסנ ללא סיסמה. שיס לב שקיצור הדרך לח 6ך סך 66%חח00 שב ומופיע על שולחן העבודה. דבר זה קורה מכיון ששייכת פרופיל מנדטורי לחשבון ושווח5 חחסנ. הליך 3: הקצאת תיקיית בית למשתמש בהליך זה, תקצה ל- האווח5 החסנ תיקיית בית (ז0!06ס= 6וחסר). 1 .1 .12 .3 .4 התנתק כ- 5 חחסנ והתתבר שנית בשס משתמש ז90800וחווח0א עס הסיסמה 0זסו55ה. צור על כונן :6 תיקיה בשס פזוספוחסו]. שתף תיקיה זו כ-5זוססוחסו. . פתח את תוסף התוכנה 5זסזטקוח0ס6 300 5075 ץזס66זו 6ע60. . גש למאפייני חשבון משתמש ח0וחח5 חחסנ, ובחר בכרטיסיה 6ווסזק. . בחלק ז0|08= 6וחסה, לחצ על לחצן אפשרויות ז66חח60. . ודא ש- :2 מופיע בתיבת הרשימה הנפתחת מימין ל- 60חח60. . בתיבת הטקסט ס1, הקלד מִַפוהִהּח056 5זו סוחסה 01זסעז56 , ולחצ אס. . סגור את תוסף התוכנה 5זסזטקוח0ס6 300 05015 ץזסם66זוכ 6ע60. . אתר ולח על התיקיה 5זוספוחסו] בסייר פאוססחו/. פתח את תפריט 65!=, ולחצ על 65ו6קסזק. תיבת הדו-שיח 65וזוס6קסזק 5זוססחס תופיע. בחר בכרטיסיה 1טש56. שיס לב שהקבוצה 6חסץזפעצם מקבלת הרשאת שליטה מלאה בתיקיה צו. לחץ 400. תופיע תיבת דו-שיח ז56() +56|66, 5זססטקו 60 או 5קטסזס. בחר 5615 ולתץ 00. 0 507/60 2000 5אוססחו/ .5 .6 .7 .8 .9 .20 .1 .2 3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .0 .1 לח 06. תיבת הדו-שיח פזוסוחס תופיע ובה תצוגה של הקבוצה 6חסעזסע= |506088 והקבוצה 58ז16₪050158וז. שיס לב שלקבוצה 0565 מוקצות הרשאות 6 ₪ ₪680 (קריאה וביצוע), 6ח06ח60 ז0!06= 115% (הצג רשימת תכולה של התיקיה) ו-₪680 (קריאה). הסר סימון מתיבת סימון סד %ח6זה8ק וחסזת 5חסו55ווח6ק 80!6שוזסהח1 צוסו|ה 5פוחד סד סְזְהּפַהקסזק. תופיע תיבת הודעות אבטחה. קרא את תיבת הודעות זו, ולחץ 6וסח6ף. שיס לב שלקבוצה |50668 6חסץזש/ם אין יותר וכויות בתיקיה 5זוספוחסת. לח 2006. תופיע תיבת הדו-שיח פ5קטסזס זס ,5זססטקו 60 ,056 ז56|66. בחר 8005 150חוח0/ ולחצ 00. לחצ 06. תיבת הדו-שית 865ז6קסזק 8זוס6חסו תופיע ובה מוצגות הקבוצה 0505 והקבוצה 86075 50וחוו 0 ד 6₪050ז. ודא שהקבוצה 8015 50וחוחח\ 11650507 נבחרה. בתיבת ההרשאות (פחסן155חז6ק), לח על תיבת סימון אוסו|ה בשורת |סשחססש ווטם. כל תיבות הסימון מסומנות. לחצ 06. לח לחיצה כפולה על התיקיה פזוססוחסה. לח על חזווח5 חהסנ. פתח את תפריט ₪16 ולחץ ₪65ז6קסזק. תיבת הדו-שיח ₪65זסקסזק 5 החסנ תופיע. בחר בכרטיסיה ש56601. שיס לב שלמשתמשיסם בקבוצה 401508075 ול-ו0ווח5 חחסנ יש שליטה מלאה בתיקיה זו. הרשאות אלו ניתנו אוטומטית, כאשר הורית לחשבון המשתמש הזווח5 החסנ להשתמש בתיקיה %ַפַחִַח5%₪567זוס6וחסו]8701/ז56\ | כתיקיית הבית שלו. לח א0, וסגור את סייר פאוסבחו/. התנתק כמנהל והתחבר שנית כ- חזווח5 חחסנ ללא סיסמה. לחץ לחיצה כפולה על זסזטקוח 60 ץוא. שיס לב שמופיע סמל של כונן רשת חדש, המצביע על התיקיה הזוחח5 חחסנ בשיתוף הרשת פזוספוחסה8701/ז56\, והאות המוקצית לו היא :2. סגור את חלון זססטקוח 60 ץוא, והתנתק. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווסטחו/\ 21 סיכום שיעור חשבון משתמש מאפשר למשתמש להתחבר ל-חוחחסכ לצורך קבלת גישה למשאבי רשת, או להיכנס למחשב לקבלת גישה למשאבים על מחשב זה. 2000 פוספחו/ מספקת חשבונות משתמשיס מסוגים שוניס : 5 ז50 חוהּחחסס ו-0%5ט660/ ז50) |1068. 2000 פשססחו/ מספקת גס 6זחהטס0ס6 ז050 חז-שווטם, בהם ניתן להשתמש לביצוע מטלות ניהוליות, או לגשת למשאבי רשת. לפני שתתחיל ליצור חשבונות משתמשים, עליך לתכנן מוסכמות למתן שמות לחשבונות אלה, את דרישות הסיסמאות ואפשרויות ההתחברות, כגון שעות התחברות. השתמש בתוסף התוכנה 5 60 0חג 5675( ץזס666זוכ 4666 ליצירת 060% ז56 חוגּחחזסס חדש. השתמש בתוסף התוכנה 5קטסז6 00 5675 |1068 ליצירת 660001 ז56( |1063. לכל חשבון משתמש שנוצר משויכת ערכת מאפייני ברירת מחדל. ניתן לשנות מאפייניס אלה באמצעות תיבת הדו-שיח 65שזפ6קסזק של כל חשבון משתמש בודד. ניהול חשבונות משתמשים כרוך בשינוי חשבונות משתמשיסם, בנוסף לניהול פרופילים של משתמשיס ותיקיות בית. 6|סזק ז056 (פרופיל משתמש) מכיל אוסף תיקיות ונתוניס המגדיריס את סביבת שולחן העבודה, הגדרות יישומיס של המשתמש, בנוסף לנתוניס אישיים. תיקיית בית (0!06= 6וחסה) היא תיקיה היכולה לשמש לאחסון מסמכים אישיים, ולשמש גס יישומים מיושניס (5ח6800ו|סק4 /16086). לעיתיס היא משמשת כתיקיית ברירת המחדל לשמירת מסמכים. 2 507/60 2000 5אוססחו/ שיעור 3: ניהול חשבונות קבוצה שיעור זה מציג בפניך קבוצות, וכיצד הן מיושמות בסביבת 2000 פאוסטחו/ו. תלמד מהן קבוצות, וכיצד משתמשים בהן לפשט את תהליך ניהול חשבונות משתמשים. פרק זה גס סוקר סוגי קבוצות ומפרט את הכישורים והידע הנדרשיס ליישוס קבוצות ב-חופוחסק, יישוס קבוצות מקומיות וקבוצות מובנות. לאחר שיעור זה, תוכל = ליישם קבוצות ב-חוגוחסם. = ליישם קבוצות מקומיות וקבוצות מובנות. זמן לימוד משוער: 60 דקות מבוא לקבוצות קטסז6 (קבוצה) היא אוסף של חשבונות משתמשים. קבוצות מפשטות ניהול, בכך שהן מאפשרות הקצאת הרשאות וזכויות לקבוצת משתמשים, ולא לחשבונות משתמשיס בודדיס. משתמשים יכוליס להיות חבריס ביותר מקבוצה אחת. בעת הקצאת הרשאות (01550005ז6ק), אתה נותן למשתמשים את היכולת לגשת למשאביס מסוימיס ואתה מגדיר את סוג הגישה שיש להם. לדוגמה, אס מספר משתמשיס צריכים לקרוא את אותו קובץ, עליך להוסיף את חשבונות המשתמשיס שלהס לקבוצה ולתת לקבוצה הרשאה לקרוא את הקובצ. זכויות (6ַח8ו₪) מאפשרות למשתמשים לבצע מטלות מערכת, כגון שינוי האמן במחשב, גיבוי או שחזור קבצים, או כניסה מקומית. בנוסף לחשבונות משתמשים, ניתן להוסיף 600186₪, מחשבים וקבוצות אחרות לקבוצה. על ידי הוספת מחשבים לקבוצה, תוכל לפשט את הליך הקצאת מטלת מערכת במחשב אחד, לקבלת גישה למשאביס במחשב אחר. פרק 7: ניהול שרת 2000 פספחו) | 353 הוהּוחסכ 3 ס%5חו פ5קטסיו) לפני שתיישס קבוצה ב-חואחסע, עליך להיות בעל הבנה בסיסית של סוגי קבוצות (פסקץד קטסזס), טווחי קבוצות (5600065 קטסז6), וחברות בקבוצה (קוח5ז06 ₪16 קטסזס). מכאן, תוכל ליצור קבוצות, להוסיף חבריס לקבוצות, או לשנות את טווח הקבוצה. תוכל אף למחוק קבוצה. הערה בחלק גדול מתיעוד 2000 פאוססחו\, חוהוחסכ 8 ססחו פקטסז6 נקראות פשוט פקטסוס, בעוד שקבוצות אחרות ב-2000 פ5שסטחו/ נקראות פקטסזס |1063 או פקטסז6 חזטווטפ, הנידונות בהמשך שיעור זה. בו בזמן, המושג קטסז6 (קבוצה) משמש לעיתים קרובות במובן הכללי, ומתייחס לכל סוג קבוצה שניתן ליישם ב-2000 פצוסנחוש. סוגי קבוצות לעיתיס תיצור קבוצה מטעמי אבטחה, כגון לשס הקצאת הרשאות. לעיתיסם תשתמש בקבוצות מטעמיס שאינס קשוריס לאבטחה, כגון לשליחת דואר אלקטרוני. כדי לסייע בכך, מערכת ההפעלה ז6עז56 2000 פווספחו/ כוללת שני סוגי קבוצות: + פקטסז ו 5060, > 5קטסזס חססטפושפוס. סוג| הקבוצה קובע את השימוש ‏ בה. שני סוגי הקבוצות כלוליס ב-6ז560 ץז66%0ז₪1 460/6, המאפשר להשתמש בהם בכל מקום ברשת. 50 5 מערכת ההפעלה 2000 פוספחו/ משתמשת רק ב-5קטסז6 56671 (קבוצות אבטחה), המשמשות להקצאת הרשאות גישה למשאבים. תוכנות המיועדות לחפש ב-6ז500 176007 46006 יכולות גס הן להשתמש בקבוצות אבטחה מסיבות שאינן קשורות לאבטחה, כגון שליחת הודעות דואר אלקטרוני למספר משתמשים בו-זמנית. מכאן, שלקבוצת אבטחה יש בנוסף את כל היכולות של קטסז6 חסטטטוטפוס. 5 החסולטפוזז5ו יישומיס משתמשיס ב-פקטסז6 חסטטטוטפוס (קבוצות הפצה) כרשימת פעולות שאינן קשורות לאבטחה. השתמש בקבוצות הפצה כאשר הפעילות היחידה של הקבוצה אינה קשורה לאבטחה, כגון שליחת דואר אלקטרוני לקבוצת משתמשים בו-זמנית. לא ניתן להשתמש בקבוצות הפצה להקצאת הרשאות. הערה רק תוכנות שנועדו לעבוד עם שירותי סזססזוס 606 יכולות להשתמש בקבוצות הפצה. לדוגמה, גרסאות עתידיות של ז6/ז50 86ַח8ח6א= 50%סז6וו יוכלו להשתמש בקבוצות הפצה כרשימות תפוצה לשליחת דואר אלקטרוני. 4 507/60 2000 5אוססחו/ 60, 65 בעת יצירת קבוצה, עליך לבחור את סוג הקבוצה (ש5660 או חסטטסושפוכ) ואת 5 פשטסזס (טווח קבוצה) (תרשיס 7.8). 5600065 קטסזסט (טווח הקבוצה) מאפשר שימוש בקבוצה במספר דרכיס להקצאת הרשאות. 5 קטשטסז6 (טווח קבוצה) קובע היכן ברשת תוכל להשתמש בה. שלושת טוותי הקבוצה הם: > |1068 חווחסס, > |6|008, > |הפזסעוחנ. | קטסז) - ]60ן 6 5 סס. ]ספ סזסווח :חן הז 6 :3 קטסז ]2000 פאוסמחו/-8זק] הבח קטוסזט מממ 6 קטופזב 50008 קטוסז עוזס0 5 + 00| מוהחזס 7+ הסווגוטו 7+ טסו 5 |הפזם וח !| 07 | תרשים 7.8 תיבת הדו-ש'ח קטסז6 - 09166 6 שנפתחה מ- 06 0565 ץזסס66זום 6/6 5 60 ביחידה הארגונית 5865. 5 |]|063] הובּוחספ 65 |008] הווחסכ | משמשות לרוב להקצאת הרשאות למשאבים. ‏ ל- 85 |0608] חוהוחסכ יש את התכונות הבאות: > כו57זספוח6וח ה6ק0 - תוכל להוסיף חברים מכל חו8וחספ. <> הו3ו60₪ 06 ח! 65007665 50 466655 - ניתן להשתמש ב-קטסז6 |1068 חוהוחסס לשס הקצאת הרשאות לגישה רק למשאבים הנמצאים באותו חופוחסכ בו יצרת את ה-קטסזס |1068 חוהחזספ. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוספחו) | 355 |00! 65 65 |6!008 משמשות לרוב לשס ארגון משתמשיס להס דרישות גישה דומות לרשת. ל-0ש670 |6|008 יש את התכונות הבאות : > כות0675וח6וח 111566 - תוכל להוסיף חברים רק מה-חואחסכ בו יצרת את הקבוצה. + הוהּוח60 צחהּ חן 65007665 0ז 400655 - ניתן להשתמש ב-קטסז6 |8טס|6 להקצאת הרשאות לגישה למשאביס הנמצאים בכל חו0003 בעצ או ביער. 75 |3פזסעוחש 85 |8פז6ץוח() משמשות להקצאת הרשאות למשאביס קשוריס ב-פחוהחסכ רבים. לקבוצת קטסז6 |8פזסצוח( יש את התכונות הבאות : > כוח5ז06וח6וח ה6ק0 - תוכל להוסיף חבריס מכל חוהחזספ. > חוהּוח00 צְחה חן 65007065 0 466655 - ניתן להשתמש ב-קטסז6 |פזפטוחנ להקצאת הרשאות גישה למשאבים הנמצאים בכל חוהחזסס. > ץ!|חס 06סוח ס6עוס3 חו 6!טבּווהּע - 5קטסזס 56608 |הפזסטוח אינן ומינות ב-1006] 66אוא. ערכת המאפיינים המלאה של 2000 פאוססחו/ ומינה רק ב-1006! 6ע8]. שים לב, בתרשיס 7.8, שה-קטסז0 |8פזסטוח( אינה ומינה, כיון שהשרת פועל ב-006 60אוא וסוג הקבוצה מראה שלחצן האפשרויות 50601 נבחר. ניתן להשתמש ב-קטסז6 חסטטסז900וכ |58זסעוח( ב-1006 סס6אווז. כןוה5ו 16 כטסיוס טווח הקבוצה (56006 קטסז6) קובע את החבריס בה. חוקי חברות קובעים איזה חברים יכולה קבוצה להכיל. חבריס בקבוצה כולליס חשבונות משתמשים וקבוצות נוספות. הטבלה הבאה מתארת חוקי חברות בקבוצה: טווח 6) ושאזון, יכולה 6 שצוצבּא, יכולה להכיל קבוצה להכיל חוהוחסכ | חשבונות משתמשים, חשבונות משתמשים, חשבונות |068] | חשבונות מחשבים, וקבוצות | מחשבים, קבוצות גלובליות, וקבוצות גלובליות מכל חוהוחסס אוניברסליות מכל חופוחסק. בנוסף לקבוצות |1068 חוהוחסכ מאותו חוהוחספ |6!058 | חשבונות משתמשים חשבונות משתמשים, חשבונות וחשבונות מחשבים מאותו מחשבים, וקבוצות גלובליות מאותו חוהוחסס חוהוחספ |58זסוח | לא זמין ב- 06ס\ ססאוו! חשבונות משתמשים, חשבונות מחשבים, קבוצות גלובליות, וקבוצות אוניברסליות מכל חוהוחסס 6 ז507/60 2000 5אוססחו/ ניתן להסב 5קט0ז6 |1068 חוהוחסכ ו-5קטסז |8פס|6 ל-5קטסז6 |הפזסטוח. לביצוע הסבה מוצלחת, נדרש ששירותי ץזססשזום 46006 יהיו ב-006 6ע80א₪ ושהקבוצות המקומיות, או הקבוצות הגלובליות, לא יכילו חברי קבוצות מאותו טווח קבוצה. לדוגמה, קבוצה |1068 חוהחזסכ המכילה קבוצה |1068 חופוחסס אחרת, לא ניתן להסב אותה לקבוצה אוניברסלית, משוס שקבוצה אוניברסלית לא יכולה להכיל קבוצה מסוג |1/068 חופּוחספ. הערה פקטסזס חססטטטפום הפועלות ב-₪006 60אוא הן בעלות אותם חוקי חברות כמו 5 566 הפועלות ב-06ס1! סעטפ. ₪659 קטסיוס הוספת קבוצות לקבוצות אחרות (פעולה המכונה קינון קבוצות, 650068 קטסזס) יכולה להפחית את מספר הפעמיס שתידרש להקצות הרשאות. עליך ליצור היררכיית קבוצות, המבוססת על הצרכים העסקיים של החברים. 2000 פווסחו/ מאפשרת רמות קינון בלתי מוגבלות ב-1006! סשטגּא. לדוגמה, תוכל ליצור קבוצה עבור כל מחלקה בארגון שלך, ואז להוסיף מנהל (ז806חוח ולא ז150800חוה80) מכל מחלקה כדי ליצור קבוצת מנהלי מחלקות. את כל הקבוצות המייצגות את המחלקות הגדר תחת קבוצה אחת גדולה הנקראת 5 6סו/סוזסש. כאשר כל המנהליס ברשת נדרשיס למשאב כלשהו, הקצה הרשאות לקבוצה 5ז806ח8 6סושו6!זס/. כיוו שקבוצה וו מכילה את כל חברי קבוצת מנהלי המחלקות באמצעות קינון, כל המנהליס ברשת יכוליס לגשת למשאב הנדרש. צורת עבודה זו מאפשרת הקצאה מרוכזת של הרשאות, ובאותה עת מאפשרת הקצאת הרשאות לא ריכוזית על חברות בקבוצה. בעת הוספת קבוצות לקבוצות אחרות, נסה למזער את רמת הקינון. קינוו אמנס מפחית את מספר הפעמיס שתקצה הרשאות, אולס, מעקב אחר הרשאות הופך מסובך יותר ככל שעולה מספר רמות הקינון. רמת קינוןו אחת היא היעילה ביותר, כיון שהיא מפחיתה את מספר הפעמים שנדרש להקצות הרשאות, ומאפשרת מעקב הרשאות קל. בנוסף, עליך לתעד חברות בקבוצה, כדי לעקוב אחר הקצאת הרשאות. תאר לעצמך תרחיש בו מנהל אחד מוסיף עובדיס זמנייס לקבוצה שנוצרה עבור עובדים של פרויקט מסוים. בלא שהוא מודע לכך שיש עובדיםס זמנייס בקבוצת הפרויקט, מנהל אחר מוסיף את קבוצת הפרויקט לקבוצה לה יש גישה למידע מסווג של החברה. לעובדיס הזמניים יש עתה גישה למידע המסווג של החברה, מצב שאינו קביל. קינון יעיל של קבוצות בסביבת חו6003 6וקט!טוח, תפחית את התעבורה בין ה-5חוהחחסס ברשת ותפשט את ניהול ה-66ש חופוחסכ. כדי להשתמש בקינון באופן יעיל, עליך להבין את חוקי החברות בקבוצה. פרק 7: ניהול שרת 2000 פספחו) | 357 בעת קינון קבוצות, שקול איזה קבוצות ייומו פחות ח800סו|₪60 חוהוהסס-055ז6. לדוגמה, שכפול (ח6800ו|ק₪6) קבוצות גלובליות נעשה רק על שס הקבוצה ולא על רשימת חבריה, לעומת שכפול קבוצות אוניברסליות המתבצע על שס הקבוצה ורשימת חבריה. בנוסף, עליך לשקול את מצב הפעולה של ה-חוהחחסכ במסגרת ה-66 חוהחחסס : + ב-006)) 60או1], רק סוג קינון אחד זמין; 5קטסז6 |8פזסצוח( מכל חוהּוחסס יכולות להיות חברות של 00005 |1068 חוהוחסכ. פ5קטסז0 |הפזפטוח | אינן | קיימות ב-₪006 0ס6או₪א. > ב-6006 6עש8, כל חוקי החברות בקבוצה זמינים, ומערכת 2000 פוספחו/ מאפשרת רמות קינון רבות. אסטרטגיות קבוצה כדי להשתמש בקבוצות ביעילות, עליך לקבוע כיצד תשתמש בקבוצות, ובאיזה סוגי קבוצות תשתמש במצבים מסוימים. 5 |!063] חהובּוחסכ חב ובּפס!6 פחופט הנחיות ליישוס 5קטסז6 |6!088 ו-5קטסז6 |1068 חוהוחסש זהות להמלצות אסטרטגיות קבוצות של 4.0 דא פוספחו/ או א.3 דא פאוסחוצ. כאשר אתה מחליט להשתמש ב- 65 |6!008 ו-0₪05 |1.068 חוהוחסכ, שקול את ההנחיות הבאות: > והה משתמשיסם בעלי תפקידיס דומים, והוסף את חשבון המשתמש שלהס ל-ק0סזס |6!088. לדוגמה, במחלקת הנהלת החשבונות, הוסף את חשבונות המשתמשים של כל מנהלי החשבונות ל-קטסז6 |088ו6 בשס פחשחטס6ס. > והה איוה משאביסם או קבוצת משאביס צריכיס המשתמשים, ואז צור קטסזס |1068 חוהוחסע עבור משאב זה. לדוגמה, אס בחברה יש מספר מדפסות צבע, צור קטסזס |1.068 חוהוחסכ וקרא לה בשס פוסזחוזק זס|ס6. +> והה את כל ה-5קש670 |088!ו6 להן צרכי גישה והיס למשאבים, וצרף אותן כחברות ב-קטסזס |068] חווחססם המתאימה. לדוגמה, הוסף את הקבוצות הגלובליות חח 2060, 58|65 ו-1ח3066ח3ו ל-קטסזס |1068 הוהחזסכ בשס זסוס6 5ססתוזס. > הקצה את ההרשאה הנדרשת ל-קטסז6 |1068 הוחסכ. לדוגמה, הקצה את ההרשאות הדרושות לשימוש במדפסות צבע לקבוצה פזסזחוזק זסוס6. 8 ז507/60 2000 5אוססחו/ תרשים 7.9 מתאר את אסטרטגיית השימוש ב-5קטסזס |1]063 חוהוחספ : צרף חשבונות משתמשיס במסגרת פקטסז6 |6|008, צור 5קטסז6 |1068 חוהוחסכ לקבוצת משאבים שיש לשתפן, צרף את ה-0005ז6 |6!088 ל-קטסזס |1068 הוחסכ, ואו הקצה הרשאות ל-67000 |1068 הוחסס. שיטה זו תספק את הגמישות המירבית לגידול ומפחיתה הקצאת הרשאות. 1חוההחסס 0008 58|95 01 9 סטסזט 0 99|050018002 0 סז 09910 8 סוס סוחס זסוסס 56 6 0081 ל 1חוהחזסס חו טסוט 9 וס 300 קטסוף |הססום 002 2חו8וחסכ .פקטסזף !8ססוף 10 85זוווסופהסק95ז ססן הסומוחסס הזוע 5ז50ט הי 580 06 10 650065 זסז סטסזס והססו הוהחחסם 8 0 .סטסזף !008! הו8וחס0 116 10 950005 116 10 800855 660ח סחע 5קטוסזף ואססוף 60 .קטסזף |8סס! הוההחס0 108 10 5הסו88!הח6כ 06זוו950ז 6 תרשים 7.9 תכנון אסטרטגיית קבוצה. הערה אסטרטגיית קבוצות מכונה = ,1 ,6 ,0. הוסף 0568 לקבוצות |פסו6. הוסף קבוצות |83סו6 לקבוצות |1068 חוהוחסם. הקצה 5ח0סו55!חז6ק לקבוצות |068] חוהוחסס. בנוסף, צירוף חשבונות משתמשים ב-670005 |1068 חוהחסם והקצאת הרשאות לקבוצה, אינה מאפשרת לך להקצות הרשאות למשאבים מחוצ ל-חווחס. אסטרטגיה זו מפחיתה את הגמישות כאשר הרשת שלך גדלה. למרות היתרון שבשימוש באסטרטגיה זו, צירוף חשבונות משתמשים בקבוצות גלובליות והקצאת הרשאות לקבוצות |1068 חוהחחספ, יכול לסבך את הניהול בעת שימוש ב-5ה|8סשם רביס. אס יש לאפשר הרשאות דומות לקבוצות גלובליות מ-5ח[8וח0כ רבים, עליך להקצות הרשאות לקבוצות אוניברסליות. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוספחו) - 359 5 |!ב5ו6טוחש פחופש 65 |58ז6עוח( (קבוצות אוניברסליות) הן תכונה חדשה של 2000 פאוספחו/\. כאשר אתה % % מתכנן להשתמש בקבוצות אוניברסליות, שקול את ההנחיות הבאות : השתמש בקבוצות אוניברסליות, לתת למשתמשים גישה למשאבים הממוקמיס ביותר מ-חו00708 אחד. שלא כמו 5קטסז6 |1068 חוהחחסכ, תוכל להקצות לקבוצות אוניברסליות הרשאות למשאבים בכל ח|0008 ברשת. לדוגמה, אס מנהליס (660011/6א5) צריכיס לגשת למדפסות ברשת כולה, תוכל ליצור קבוצה אוניברסלית למטרה זו, ולהקצות לה הרשאות שימוש במדפסות על שרתי המדפסות בכל ה-חו8ח0ס0. השתמש בקבוצות אוניברסליות רק כאשר התברות בהן היא קבועה. ב-66זד חוהּוחסכ, קבוצות אוניברסליות עלולות לגרוס לתעבורה מוגברת ברשת בין 56 בכל עת שתשנה את החברות בקבוצה האוניברסלית. ואת, מכיון ששינוי בחברות בקבוצות אוניברסליות עלול להיות משוכפל למספר רב של 605. הוסף קבוצות גלובליות ממספר פחוחסכ לקבוצה אוניברסלית, ואזּ הקצה הרשאות גישה למשאב לקבוצה האוניברסלית. דבר זה מאפשר שימוש בקבוצה אוניברסלית להקצאת הרשאות למשאבים, באופן זהה ל-5קטסז6 |1.068 חוהוחספ. אולס, שלא כמו ב-קטסזס |068] הווחסס, ניתן להקצות הרשאות לקבוצה אוניברסלית כך שתינתן למשתמשים גישה למשאב הממוקם ב-חואוחספ אחר מזה בו נוצרה הקבוצה. יישום קבוצות לאחר שבדקת את צרכי המשתמשים ויש לך תוכנית לקבוצות, אתה מוכן ליישס קבוצ % % 1% ות. לפני שתיישס את אסטרטגיה הקבוצות שלך, שקול את ההנחיות הבאות : קבע את 50006 קטסז6 (טווח הקבוצה) הנדרש, בהתאם לשימוש הצפוי בקבוצה. לדוגמה, השתמש ב-6070005 |6!008 לקב חשבונות משתמשים. השתמש ב-670005 |1068 חוהחחס או ב-5קטסז6 |הפזפטוח( להקצאת הרשאות למשאבים. הקצה 67005 |6|088 ל-5קטסז6 |1068 חוהחחסכ ול-5קטסז6 |8פוסטוחש. הימנע מהוספת משתמשים בודדים לקבוצות אוניברסליות, כיון שהוספה והסרת משתמשיסם מקבוצות אוניברסליות תגביר את תעבורת השכפול. לפיכך מומלצ לרכז משתמשים בקבוצות גלובליות ולהוסיף את הקבוצות הגלובליות לקבוצות אוניברסליות. ודא שיש לך את ההרשאות הנדרשות ליצירת קבוצה ב-חוחסס המתאיס. כברירת מחדל, לחבריס בקבוצה 805 90וחוח0ה או בקבוצה 5ז0ז8ז6ק0 %ח₪6000 שב-חוחסש יש את ההרשאות הנדרשות ליצירת קבוצות. ז800 001150 יכול לתת למשתמש הרשאה ליצירת קבוצות ב-חופוחספ או ב-00 בודדת. 2000 פאוססחו/ > קבע שם לקבוצה. על השס להיות אינטואיטיבי, במיוחד אס 8605 7ַ5וחווח0בּ מ-5ח!8חסש אחריס עשוייס לחפש אותו בשירותי /זסזסשזום 6₪66. אס קיימות קבוצות מקבילות במספר פחוהחסכ, ודא שגס השמות מקבילים. לדוגמה, אס בכל חוהוחס קיימת קבוצת מנהלים (פוזמפַּחהּוא), על קבוצות אלה להיות בעלי שמות במתכונת דומה, כגון 058 1380615 ו- |15786 5ז6הַהּחבּו. יצירת קבוצות השתמש בתוסף התוכנה 5זסוטקוח 60 0( 05675 ץזס66זום 60/6 ליצירה ומחיקה של קבוצות. בעת יצירת קבוצות, צור אותן ביחידת ארגון ז56ט, או ב-00 שיצרת במיוחד עבור קבוצות. ככל שהארגון גדל ומשתנה, אתה עשוי לגלות שיש קבוצות שכבר אין בהן צורך. מחק קבוצות שאינך צריך. כך תוכל לשמור על האבטחה ולא תקצה בטעות הרשאות גישה לקבוצות שאינך וקוק להן יותר. ליצירת קבוצה, הפעל את תוסף התוכנה 8זס)טקו 60 0חג 05675 ץזס66זוסם 606 ובחר ביחידה הארגונית הרצויה. מתפריט חסטסה, הצבע על סא ולח על קטסזס לפתיחת תיבת הדו-שיח קטסז6 - 66[פ0 צו6 (תרשיס 7.8). הטבלה הבאה מפרטת את הנתוניס הנדרשיס בתיבת הדו-שיח קטסז6 - 006% עוסא. אפשרות תיאור 36 קטסזכ) שם הקבוצה החדשה. השם חייב להיות ייחודי ב-חו8חחס0 בו נוצרת הקבוצה. 6וחּא קטסז6 | שם הרמה-הנמוכה (תאימות למערכת הפעלה קודמת) של (2000 5אוס0חו)6זכ) | הקבוצה. שדה זה ימולא אוטומטית בהתבסס על שם הקבוצה. 6 קסטסזס | טווח הקבוצה. לחץ |1068 חוהחחסכ, |הפסו6, או |הפוסטוחנו. שים לב שטווח הקבוצה האוניברסלי הוא אפור (לא פעיל) אלא אם נבחרה קבוצה מסוג חסטטטוזפוס, או שהמערכת פועלת ב-006סח 6טש3. 6ץד קטסז6 | סוג הקבוצה. לחץ חסטטטושפוכ (הפצה) או 5001 (אבטחה). ניהול קבוצות ניהול קבוצות נעשה באמצעות תוסף התוכנה 5ז6זטקו 60 3006 05675 ץזסס66זוס 6עחסה. תוסף תוכנה זה מאפשר ביצוע מספר מטלות ניהוליות, כולל הוספת חבריס לקבוצה, שינוי טווח הקבוצה, או מחיקת קבוצה. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוססחו/\ 21 הוספת חברים לקבוצה לאחר שיצרת קבוצה, הוסף לה חברים. חבריס בקבוצה יכולים להיות חשבונות משתמשים, אנשי קשר, קבוצות אחרות ומחשבים. ניתן להוסיף מחשב לקבוצה, כדי לאפשר למחשב אחד גישה למשאב משותף במחשב אחר, לדוגמה, לשם גיבוי מרחוק. להוספת חבריס לקבוצה, לח לחיצה כפולה על הקבוצה המתאימה. בתיבת הדו-שיח 68טז, בחר בכרטיסיה 5זספות6!] ולתחצ 06. תופיע ‏ תיבת הדו-שית 5ז סו 0 זז 000%86%5 ,105675 56!66%, כמתואר בתרשיס 7.10. |<|?. סז 0303068 - 5וסחַ3ח3 א דו [89 הבו [₪ חש ו | ו |<|?. פס זס ,1301%חס:) ,150% 56801 + + 0000000 םססוסטטסאח ל05] = מל אמסן ש| | אשאחן 0000000000 פ>חא, תס .0105011 וח 3 .501 0זסווח 501.08 0זסוות 5 ס.501סזסווח 501.05 0זסוות ות 5 .501 סזסווח הוח 6 ו 4 5 | חזש)וה | ד 6 [ח;/ח55 חפט ₪ 51 ופיו ₪ זםזפז 4 | 38 60% | במ 050 ותחנש שחב ] סי חב ג | [08חה) תרשים 7.10 תיבת הדו-ש'ח פזסוטקוחס6 ז0 ,600%866 ,105075 56166%. / הערה אם ה-חוהחסם שלך ב-₪006 6סאוא, לא תוכל תמיד להוסיף קבוצות לקבוצה החדשה שלך, תלוי ב-5606 של הקבוצה שאתה יוצר. בתיבת הרשימה הנפתחת ח1 א100%, ניתן לבחור חואוחסם ממנו תוכל להציג חשבונות משתמשים, אנשי קשר, מחשבים, וקבוצות. תוכל גס לבחור /ז660זוס 6זטחש לעיין בחשבונות משתמשים וקבוצות מכל מקוס ב-/ז0ז60זום 6שו460. עתה בחר את חשבון המשתמש או קבוצה שאתה רוצה להוסיף, ולח ₪00. 2 ז507/6 2000 5אוססחו/ הערה אם יש צורך להוסיף חשבונות משתמשים רבים או קבוצות, תוכל לחזור ולבצע את הליך בחירתן אחת אחת, ואז ללחוץ 00, או תוכל ללחוץ ולהחזיק את המקשים 56 או ₪6 לבחירת חשבונות משתמשים רבים בבת-אחת. מקש אוה5 מאפשר בחירת טווח חשבונות רציף, בעוד שמקש 61 מאפשר בחירת חשבונות לא רציפים, תוך דילוג. לחץ 0 לאחר שבחרת את כל החשבונות שברצונך להוסיף. לחיצה על 006 יוצרת רשימה של החשבונות שבחרת בתיבה 6חחאּא. לאחר שבחנת את החשבונות, כדאי לוודא שהס החשבונות שאכן ברצונך להוסיף לקבוצה. לחצ 0% להוספת החבריס. שינוי טווח הקבוצה (56075 קע6₪0) עקב שינויים שעשוייס להתרחש ברשת, ייתכן שתצטרך לשנות טווח של קבוצה. לדוגמה, ייתכן שתרצה לשנות קטסז6 |1.068 חופוחס קיימת ל-קטסזס |הפזסטוח, כאשר תצבטרך לאפשר למשתמשים לגשת למשאביס ב-5ח007081 אחרים. שינוי טווח קבוצה נעשה באמצעות הכרטיסיה |8ז6608 בתיבת הדו-שיח 65וז6קסזק של הקבוצה. הערה ניתן לשנות טווח קבוצה רק ב-חו8חס המצוי ב-1006! 6שט8א. לא ניתן לשנות טווח קבוצה ב-006 66א₪א. בנוסף, 2000 פשספח/ אינה מאפשרת שינוי טווח של קבוצות אוניברסליות, כיון שלכל יתר הקבוצות יש חברות וטווח מוגבלים יותר משיש לקבוצה האוניברסלית. ניתן לבצע את השינוייס הבאיס לטווח קבוצה: + שנה קטסזו6 |6!023 ל-קטסו6 |3פוסטוחש - תוכל לעשות כן רק אס הקבוצה הגלובלית אינה חברה בקבוצה גלובלית אחרת. + שנה קטסז6 !1063 חוהּוחסם ל-קטסז6 |ב3פזסטוחש - תוכל לעשות כן רק אס ה-קטסז6 |1068 חוהוחסס שאתה מסב אינה מכילה קטסזם |1068 חוהוחסס אחרת. מחיקת קבוצה לכל קבוצה שתיצור יש מזהה ייחודי שאינו ניתן לשימוש חוזר, המכונה 515 - 1 שוזטס56. 2000 פאוססחו/ משתמשת ב-כ51 לזיהוי קבוצות והרשאות המוקצות להן. כאשר אתה מוחק קבוצה, 2000 פווספחו/ לא תשתמש שוב באותו 510. עקב כך, לא תוכל לשחזר גישה למשאבים על ידי יצירת הקבוצה מחדש, אף אס תיצור קבוצה בעלת שסם זהה לקבוצה שמחקת. בעת מחיקת קבוצה, אתה מוחק רק את הקבוצה ומסיר את ההרשאות והזכויות המשויכות לה בלבד. מחיקת הקבוצה אינה מוחקת את חשבונות המשתמשיס החבריס בקבוצה. למחיקת קבוצה, לחצ לחיצה ימנית על הקבוצה, ובחר באפשרות 6|606ש. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוספחו) | 363 יישום פ5קטסז6 [ב63ס0.! קבוצה מקומית (קטסז6 |1068) עשויה להכיל חשבונות משתמשים במחשב, וניתן להקצותה למשאבים במחשב וה. השתמש בקבוצות מקומיות להקצאת הרשאות למשאביס השוכניס על המחשב המקומי בו נוצרה הקבוצה המקומית. 2000 פאוסבחו/ יוצרת קבוצות מקומיות במסד נתוני האבטחה המקומיים. ישנס שני סוגים של קבוצות מקומיות : *> חוהוזסס, > חוהמסכ-חסא. להלן מספר הנחיות לשימוש בקבוצות מקומיות: > 0005 |1068 חוהוחסכ נוצרות ב-56076 ץְזסז66זום 8606 ומשמשות את כל ה-65ם שב-חואחספ. ניתן להקצות קבוצה מקומית ל-חו0008 לכל משאב הפועל על ה-65 שב-חוהחחס. %> 00005 |1068 הוהותס0-הסא | נוצרות | בשרתים עצמאיים, | שרתיס-חברים, ובמחשביס הפועלים תחת |8ח0ו1655סזק 2000 פצוססחו/. אולס, ניתן להשתמש בקבוצות מקומיות אלה רק במחשב בו נוצרה הקבוצה המקומית. לכן, אין להשתמש ב-05ש0ז6 |1.068 חו8וח00-חסא במחשבים שהם חלק מ-חואוחספ. שימוש ב-070005 |1.068 חוהוהסם-חסוז מונע ריכוז ניהול הקבוצות. 65 |068] חו08ה60-חסא לא מופיעות ב-5006 ץזסז66זום שטט6ג. ‏ יש לנהלן בנפרד עבור כל מחשב. > תוכל להקצות הרשאות פקטסזס |1.068 חוהוחס0-חסו! לגישה רק למשאביס במחשב בו יצרת את הקבוצות המקומיות. 5 !1.008 הו00708-חסא מכילות חשבונות משתמשים עבור המחשב בו יצרת את הקבוצה המקומית. בנוסף, קבוצות אלה אינן יכולות להיות חברות בקבוצה אחרת. יצירת פ5קטסיו6 ו63ס.! השתמש בתוסף התוכנה 8080670606 זסזטקה 60 ליצירת 5קטסזס |1.068 חוהוהסם-חסאז. אתה יוצר קבוצות מקומיות בתיקיה פקטסז6 (תרשים 7.11). ליצירת קבוצה מקומית, הרחב את 0005ז6 00 05615 |1068 בחלון 66זד ובחר פקטסז6. מתפריט חס60ה, לחצ קטסזס או6. הכנס שס ותיאור עבור הקבוצה. 4 ז507/60 2000 5אוססחו/ [תטהטהַהחה ₪ זטזנוקחחם 51 | ₪ | ]םי | > ב ופול | הפס הו חזכם'/ זו וכ החפיס 6ר]! ז505והותחביב עו1! רוב 5זססוחשו] ו הזבמ 3 5 ו א0בם ל 500 6|ו] 355 קעם 03 סטות6 ו סז קאסב 4 ...81 ] +זסקא = הבוחכ זז וקחזס6 6 כ 0055ב +5ום פוחבזם 15 ב 4 המישי לע שי שייקן 8זטלחוזק חוחזב. פשוכזספזום 8זבח5 037 הטסו 5 זסויום 45 4 הובוחס 3 הזו הסוז3טווקפז 8!ו] 8!זסקקטופ זםוהסווקטות 5 חב פה ] סחב זם/זט ראב 1 ו 5 ב ה יו ססויסם קוי גוסב חב 5615!|! הס | 367 ות וז 4 ַ סופ 9 כ סוט התה ו] את 0 | הז אפום 1 ו 5 טופס 1 + 15 זט 5 0|6בשיסוחסת שו ן סוב 0ווקקב. חב פססויזט ‏ -: סופות קטטזג) אפן] ב קוסז ופט פעיסותסתן | יי קגוסזם [הכוס| וח ב 5 תרשים 7.11 יצירת קטסז6 |1663 חדשה במערכת |008ו655)סזק 2000 5אוססחו/. הטבלה הבאה מתארת את האפשרויות המוצגות בתיבת הדו-שיח קטסז6 צוסא : אפשרות תיאור 86 קטסזס | שם ייחודי לקבוצה המקומית. זה הנתון היחיד שנדרש. השתמש בתו כלשהו פרט ללכסון הפוך (ח86%5]85ם) (). השם יכול להכיל עד 6 תווים; אולם, לא ניתן להציג שמות ארוכים מאד בחלון אחד. ניתן להוסיף חבריס לקבוצה מקומית בעת יצירתה או לאחר יצירתה. הערה זסעז50 2000 פווססחו\ ששודרג ל-6 יציג את תוסף התוכנה פקטסז6 0ח8 5075 !1.068 עם סימן איקס (א) אדום ולא יאפשר גישה אליו, משום שמחשב הפועל כ- 06 2000 פאוסטחוש לא מאפשר יצירת חשבונות מקומיים. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווספחו) | 365 5 ה1-וום למערכת 2000 פווסחו/ ‏ יש ארבע קטגוריות של קבוצות מובנות: |6|008, 1068 הוהחחסק, |1068, וח506ץ5. ל-0075ז67 80111 יש ערכה קבועה-מראש של זכויות משתמשיס או חברות בקבוצה. 0 פוסטחו/ יוצרת קבוצות אלה עבורך, כך שלא תצטרך ליצור קבוצות ולהקצות זכויות והרשאות לתפקידים נפוצים. הערה קבוצות מובנות אינן ניתנות למחיקה. 5 |!ב6!00 ה₪1!5-1 0 פשאוסטחו/ יוצרת פ5קטסזס |88ס!6 ח1שווטו8 כדי לקבץ סוגיס נפוציס של חשבונות משתמשיס. כברירת מחדל, 2000 פווסשחו/ מוסיפה חבריס באופן אוטומטי לכמה 65 |6!008 ח6-1!וטם. תוכל להוסיף חשבונות משתמשיסם ל-670005 ח6-1וטם אלה ולספק זכויות והרשאות למשתמשים נוספים, בזמן שאתה מקצה אותן ל-קטסזף חו6וום. בעת יצירת חוהּחחס0, 2000 פשססחו/ יוברת פקטסז6 |הפסו6 ח6-1ווטם ב-ץזס66זוכ 6ע6. אתה מקצה הרשאות או על ידי הוספת פקטסז6 |6!088 ל-5קט0ז6 |1/068 חוהחחסס, או הקצאת הרשאה מפורשת ל-פקטסזף זספ ח6-1ווטם. יחידת הארגון 0581 מכילה את ה-5קטסזס |8סו6 ח6-1ווט8 שב-חוהוחסכ. הטבלה מתארת את חברות ברירת המחדל של ה-5קט0ז6 |8ס!6 ח1-שווום השכיחות ביותר. קבוצה גלובלית תיאור 5 חובּוח00 | כל חשבון משתמש חדש ב-חוהחחספ הופך אוטומטית לחבר בקבוצה זו. חשבון זסז9זז5וחווח0 חבר בקבוצה זו כברירת מחדל. 05 הוהההס0 | חשבון זסז5078וחהווחז0ה חבר בקבוצה זו כברירת מחדל. כדי שחברים בקבוצת 5חוח0ג חוהחחסכ ב-חוהוחסכ אחד יוכלו לבצע מטלות ניהוליות ב-חוהוחסכ אחר, יש להוסיף את קבוצת 05 הוהוחסכ לקבוצת זס5078%וחוהז0ה המקומית של ה-חוהּוחסס האחר. 5 הבס | חשבו! 0 חבר בקבוצה זו כברירת מחדל. (חשבון 6650 אינו פעיל (1580!6כ) כברירת מחדל). 6 הקבוצה הגלובלית הזו נוצרת רק ב-חוּחחסכ ₪006 המשמש 5 | כשורש ב-+65ז0=. כברירת מחדל חברים בקבוצה זו חשבון 015 וקבוצת 5זס508%וחורח0ה מקומית של ₪006 חוהחזספ. לחברים בקבוצה זו יש שליטה מלאה בכל ה-פחוהחחסכ מבלי שיהיה צורך להוסיפם לקבוצת 05615 חוהחחסכ ב-פחוהוחסס האחרים. כאשר משנים 1006 60או למצב טא ב-חוהוחסכ, משתנה טווח הקבוצה מטווח גלובלי לטווח אוניברסלי. 6 ז507/60 2000 5אוססחו/ הערה כדי להציג חברים בקבוצה (מכל סוג), פתח את כרטיסיית 5וספוח6וא מתוך מאפייני (₪65ז6קסזק) הקבוצה או את כרטיסיית 06 5ז6פוח6ו כדי לצפות בקבוצות אליהן קבוצה נוכחית זו שייכת. 75 !06 ] הובהּוחס ה5-1!ו₪ 0 פוסשחו/ יוצרת 5קטסז6 |1068 חוהחחסס חו-שווטם ב-חוהוחסכ כדי לספק למשתמשיס זכויות | והרשאות | לביצוע | מטלות | על | 065 וב- | ץ66זוכ 6ע0ס₪. 65 |008.] חוהוחסכ ה1-טווטם פועלת באופן זהה לזה בו פועלת קטסז6 |1068 חוהוחספ. ההבדל היחיד הוא ש-קטסזס |1068 חוהוחספ ח1-ווום לא ניתנת למחיקה. 65 |008.] הוהוחסכ ה1-%וו80 מספקות זכויות מוגדרות מראש והרשאות לחשבונות משתמשיס בעת הוספת חשבונות משתמשיס או פקטסז6 |6|083 כחבריס. הטבלה הבאה מתארת את ה-05ש0ז6 |1.063 חופוחסכ ח1-ווטם השכיחות ביותר, ואת היכולות של החבריס בהן. קבוצות [063.] חוהּוחסס 5 660% | חברים בקבוצה זו יכולים ליצור, למחוק, ולשנות חשבונות משתמשים וקבוצות; הם אינם יכולים לבצע שינויים בקבוצה 5זס78%ז15חורח0ה או באיזה מבין הקבוצות פזס86זסקס. 5 56/0 | חברים בקבוצה זו יכולים לשתף משאבי דיסק, לגבות ולשחזר קבצים על 6פ. 0678605 +חוזק | חברים בקבוצה זו יכולים להגדיר ולנהל מדפסות רשת ב-6פ. חח | חברים בקבוצה זו יכולים לבצע את כל מטלות הניהול בכל ה-265 וב- חוהוחסב. כברירת מחדל, בחשבון זה חברים חשבון ז וח וחס, הקבוצה הגלובלית 5חוחח0ג חופּוחספ והקבוצה הגלובלית/ אוניברסלית 5חוחח0( 56וזכוססחם. 5 | חברים בקבוצה זו יכולים לבצע רק מטלות שהקצת להן זכויות ולגשת רק למשאבים להם הקצית הרשאות; חברים בקבוצה זו אינם יכולים לבצע שינויים קבועים לסביבת שולחן העבודה שלהם. כברירת מחדל, חשבון משתמש 665% והקבוצה הגלובלית 606565 חוהוחסכ חברים בקבוצה זו. שירותים מסוימים מוסיפים משתמשים באופן אוטומטי לקבוצה זו בעת התקנתם. לדוגמה, 115 - 56/1665 חסטפחזסזח1 6%חזו%6ח1 מוסיף חשבונות משתמשים אנונימיים לקבוצה 66% המובנית. 5 קט₪866 | חברים בקבוצה זו יכולים לגבות ולשחזר את כל ה-65 באמצעות קט88660 פטוססחו/. פרק 7: ניהול שרת 2000 פוספחו) - 367 קבוצה גלובלית תיאור 5 | חברים בקבוצה זו יכולים לבצע רק מטלות שהקצת להם זכויות ולגשת רק למשאבים שלהם הקצית הרשאות. כברירת מחדל, הקבוצה 05675 חוהוחסכ, הקבוצה המיוחדת 5 680600וח6חזטה והקבוצה המיוחדת 1/5ד6חם דאז, הם חברים בקבוצה זו. קבוצות המערכת מתוחזקות על ידי 0 פשוסטחו/ ולא ניתן להסירן מהמערכת. השתמש ב-קטסזס |1068 ח6-1ו₪ 56 להקצאת הרשאות וזכויות שצריכות להיות לכל משתמש עם חשבון משתמש ב-חוהוחספ שלך. 65 |1]063 ה1!5-1ו₪ לכל ה-567/6/5 6ח0-4|0ח5098 (שרתיס עצמאיים), 567675 זסטוחסו (שרתים-חברים), ומחשבים המפעילים |3ח0ו701655ק 2000 פטוססחו/ץ, יש פקטסז6 |1068 ח6-1ווטם הנותנות זכויות לביצוע מטלות על מחשב בודד, כגון גיבוי ושחזור קבצים, שינוי ומן במערכת, וניהול משאבי המערכת. 2000 פווספחו/ שומרת את פקטסז6 |1068 ח1שווטם בתיקיה 65 של תוסף התוכנה אחסחח6אַח13! זס%טקוחס6. כמו פקטסז6 ח6-1ווטם הוהוחסכ, לא ניתן למחוק 5קטסזף |068! חוההחס6-חסח ח1-סווטם. הטבלה שלהלן מתארת את היכולות של חבריס ב-670005 |068] ח6-1ווטם השכיחות ביותר. קבוצה מקומית תיאור 5 | חברים בקבוצה זו יכולים לבצע רק מטלות עבורן נתת זכויות ולגשת רק למשאבים שלהם הקצית הרשאות. כברירת מחדל, 0 פשצוססחוצ מוסיפה חשבונות משתמשים מקומיים שיצרת על מחשב זה לקבוצה 5ז056. כאשר שרת חבר או מחשב הפועל תחת |8ח0ו655)סזק 2000 פאוסחו/ מתחבר ל-חוהוחסם, 0 פצוססחו/ מוסיפה את הקבוצה הגלובלית קטסז6 |6!008 105615 חוהוחסכ, את הקבוצה המיוחדת 5 680600ח6חלטה, ואת הקבוצה המיוחדת =1/5ד60חם דאז לקבוצה המקומית 5ז56. 5זס8% הוח | חברים בקבוצה זו יכולים לבצע את כל מטלות הניהול במחשב. כברירת מחדל, חשבון המשתמש המובנה ז5078%0וחוו0ה עבור המחשב הוא חבר בקבוצה זו. בעת ששרת חבר על מחשב המפעיל |008ו0+655זק 2000 5אוסחו/ מצטרף ל-חובּחסם, 0 פוססחוצ מוסיפה את הקבוצה 5חווח0 חוהוחסכ לקבוצה 5ז0ס78%ז5וחורח0ה המקומית. 8 507/60 2000 5אוססחו/ קבוצה מקומית תיאור %5 | חברים בקבוצה זו יכולים לבצע רק מטלות שהקצת להם זכויות ולגשת רק למשאבים שלהם הקצית הרשאות; הם אינם יכולים לבצע שינויים קבועים לסביבת שולחן העבודה שלהם. כברירת מחדל, חשבון 606% המובנה של המחשב הוא חבר בקבוצה זו. חשבון זה אינו פעיל בעת ההתקנה. כאשר שרת חבר או מחשב המפעיל |8ח0ו655)סזק 2000 פאוססחוצ מצטרף ל-חוהוחסכ, לא מתוספות קבוצות מה-חוהוחסכ לקבוצה זו. ₪36 | חברים בקבוצה זו יכולים להשתמש ב- קט₪866 פטוססחוש לגיבוי 5זסז8זס | ושחזור המחשב. 5 זסשוסק | חברים בקבוצה זו יכולים ליצור ולשנות חשבונות משתמשים מקומיים על המחשב, ולשתף משאבים. | חברים בקבוצה זו יכולים להגדיר שירותי שכפול קבצים. 75 10160%16165 [6613כן5 ח1-+ווטם 65 10670065 |506618, הידועות כקבוצות מערכת ב-דא פווספחו/, קיימות בכל מחשב המפעיל 2000 פווספחו/. לקבוצות |50668 אין חברות מסוימת שניתן לשנות, אך הן יכולות לייצג משתמשים שונים בזמנים שוניס, תלוי כיצד משתמש ניגש למחשב או משאב. אינך רואה קבוצות |608ק5 כאשר אתה מנהל קבוצות, אך הן ומינות לשימוש כאשר אתה מקצה וכויות והרשאות למשאבים. 2000 פווססחו) מבססת חברות בקבוצת |50668 על אופן הגישה למחשב, לא על מי משתמש במחשב. הטבלה הבאה מתארת את 005ז 10600065 |8ו5060 השכיחות ביותר. קבוצה מיוחדת 6וסץז/= | כולל את כל המשתמשים הניגשים למחשב. היזהר אם אתה מקצה הרשאות לקבוצת 6חסץזשם ומאפשר את החשבון 606%. 2000 פאוסחו/ תואמת משתמש שאין לו חשבון משתמש תקף כאורח. המשתמש יקבל אוטומטית את כל הזכויות וההרשאות שהקצת לקבוצת 6חסעזסעם. 5 הפשה | כולל את כל המשתמשים עם חשבון משתמש תקף במחשב או בשירותי ז0ז66זום 60/6ג. השתמש בקבוצת 5 068000חה6חט במקום קבוצת 6חסץזפעם, כדי למנוע גישה אנונימית למשאבים. פרק 7: ניהול שרת 2000 פספחו) | 369 קבוצה מיוחדת תיאור זסחצו0 זס+6768 | כולל את חשבון המשתמש של משתמש שיצר או לקח בעלות על משאב. אם חבר בקבוצה 508005וחווח0ג יוצר משאב, קבוצה זו היא בעלת המשאב. אזסשצ60 | כולל כל משתמש שיש לו קישור ממחשב אחר ברשת למשאב משותף במחשב. 6866חז | כולל את חשבון המשתמש עבור המשתמש המחובר למחשב. חברים בקבוצה האינטראקטיבית יכולים לגשת למשאבים על המחשב אליו הם מחוברים פיסית. הם מתחברים ומקבלים גישה למשאבים על ידי "שיתוף פעולה" עם המחשב. ח00 1 5טסוחץחסחג | כולל כל חשבון משתמש ש-2000 פווססחו/ לא אימתה. סטווס | כולל כל משתמש שיש לו חיבור נוכחי שנעשה באמצעות חיוג. תרגיל 4: שינוי מצב ה-חובּוחס בתרגיל וּה, תשתמש בתוסף התוכנה 8זססטטוח0ס6 300 05075 ץז0ס66זום 6ע60ה לשינוי מצב ה-חוהוחסס. הליך 1: שינוי מ-1006! 60א:;1! ל-6סו סעוזבּא ברירת המחדל של מצב העבודה של ז567/6 2000 פשסטחו/ הוא 1006 ס6אוא. כדי לנצל את כל התכונות המתייחסות לקבוצות ב-ז6/ז56 2000 פשוסשחו/, על ה-חוהוחסס שלך להיות ב-1006!] 6שט8. בצע את התרגיל להלן בשרת 567/6701. 1 היכנס לשרת 5678701 בשם משתמש ז57800וחוחז0ה עס הסיסמה 6זסאו5פהּ0. 2 פתח את תוסף התוכנה פזססטקוח0ס6 הג 05075 ץז0ס66זו 6ע60. 3 בחלון 66ז1, בחר ב-ח[00708 שלך, פתח את תפריט חסטסה, ולחץ על 65שזסקסזס. תופיע תיבת דו-שיח 865ז6קסזק ח500.00סזסווח. שים לב שה-חואוחסס שלך כרגע ב-1006! 60אווא. כמו כן, שיס לב לאוהרה בדבר שינוי מצב ה-חוהוחסס. 4. לתצ ₪006 סְחַח8ח6. תיבת ההודעות של עז0סז66זום 46006 תופיע ותזהיר ששינוי וה בלתי הפיך. לתץ 65צ. תיבת הדו-שיח 65וז6קסזק 1 0500.60ז6ווח תראה ששינית את מצב ה-חו8 00 ל-06סח 6עפּא. 0 507/60 2000 5אוססחו/ 5 לחצ 06 לסגור את תיבת הדו-שית ₪65ז6קסזק ה 50/).600סזסווח. תופיע תיבת הודעות של ץז660ז₪1 6086 המעידה שהפעולה הושלמה בהצלחה ושייקת 15 דקות או יותר עד שמידע וה ישוכפל בכל ה-65. 6. לחצ א0. 7 שמור את תוסף התוכנה פזססטקוחס6 0ח3 5675 ש סססזום 6ע60ה פתוח, כיון שתשתמש בו בתרגיל הבא. תרגיל 5: יצירת קבוצות בתרגיל זה, תיצור קבוצת אבטחה גלובלית. לאחר מכן תוסיף לקבוצה זו חברים. להוספת חברים לקבוצה, תוסיף שתי חשבונות משתמשים, 006 2806 ו- האוח5 החסנ שיצרת בעבר. לאחר מכן תיצור קטסז6 |1068 חווחסס, בה תשתמש להקצאת הרשאות גישה לדוחות מכירות (15וס0ק₪6 58!65). לבסוף, תאפשר גישה לדוחות המכירות לחברי קבוצת האבטתחה הגלובלית, על ידי הוספת קבוצת האבטחה הגלובלית ל-0ט0ז6 |1068 חוהוחסס. בצע תרגיל זה על שרת 567/8701. הליך 1: יצירת קבוצה גלובלית, הוספת חברים וארגון חשבונות משתמשים בהליך זה, תיצור קבוצת אבטחה גלובלית, תוסיף חבריס לקבוצה, ואז תעביר משתמש מיחידה ארגונית אחת לשנייה. 1. ודא שתוסף התוכנה פזסזטקוח0ס6 30 05075 ץ 0ס60זוס 46096 פתוח ושהוא נמצא בקידמה. 2. בחלון 1166, לחצ על היחידה הארגונית 58|65. בחלונית הפרטים, יופיע חשבון משתמש 006 6ח18. 3 פתח את תפריט חסש6ה, הצבע על שסא, ולח קטסזס. תופיע תיבת הדו-שית קטסז - 00[6₪ צו6סא (אובייקט חדש - קבוצה). שיס לב שכאשר נבחרת קבוצה מסוג ש56600, טווח קבוצה אוניברסלית זמין. הוא זמין עקב כך ששירותי ץ 6600זוס 86006 פועלים כעת במצב 6טטּ₪. 4. ודא שלחצן אפשרויות |6!088 מסומן, ושלחצן אפשרויות 56 מסומן אף הוא. 5 הקלד 58165 בתיבת הטקסט 86 קטסזס, ולחצ 0%. הקבוצה תופיע בחלון הפרטים של היחידה הארגונית 58|65. 6. בחלונית הפרטים, לח לחיצה כפולה על 5865. תיבת הדו-שיח ₪65זקסזוק של 5 תציג את מאפייני הקבוצה. פרק 7: ניהול שרת 2000 פווסטחו/\ 21 .10 .1 .12 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .0 .1 . בחר בכרטיסיה 5ז6סוחט6ו. . לחץ 4006. תופיע תיבת הדו-שיח פקטסזס ז0 ,5זס)טקו 60 ,05675 586!66%, והרשימה הנפתחת ח1 א%סס 1 תראה 050.60ז6ווח. . ברשימה, בחר 206 6ח28, לחצ והחזק את מקש |₪ס6, ולתצ על הזווח5 חחסנ. שני חשבונות המשתמשים נבחרו. שיס לב ש- 006 6ח38 היא ביחידה הארגונית 5 .זור ו-חזווח5 החהסנב נמצא ביחידה הארגונית 67050.5 לחץ 200. 206 2806 ו-ו0ווח5 החסנ הס עתה חבריס בקבוצה הגלובלית 5865. לחצ 06. לחץ 06 שנית לסגירת תיבת הדו-שית ₪65ז6קסזס 58|65. מסיבות ארגוניות, החלטת להעביר את הווח5 חחס?! ליחידה הארגונית 58|65. לחצ על היחידה הארגונית 5ז56ש. לחץ על חשבון משתמש ח1ח5 חחסנ בחלונית הפרטיס. לחץ החסה ולת פטסוז. חלון 6שסוא יופיע. לחץ על היחידה הארגונית 58/65 בחלון 6שסא, ולח 06. חשבון משתמש חזוהז5 חחסנ נעלס מחלונית הפרטים של היחידה הארגונית 5ז56ש. בחלון 1166, לחץ על היחידה הארגונית 5ז56. הזוהח5 חהסנ, 06 286 וקבוצת האבטחה הגלובלית 58/65 יופיעו בחלונית הפרטיס. לחץ לחיצה כפולה על הקבוצה הגלובלית 58!65. תיבת הדו-שית 65זו6קסזק 58|65 תופיע. לח 5ז06ח16. שים לב שחשבון משתמש 5 חחסנ נשאר חבר בקבוצה, אך התיקיה ץז ס66זום 60/6 מוגדרת עכשיו 67050.600/58!65!וח. לחצ 06. הישאר ביחידה הארגונית 58!65, והמשך להליך הבא. 2 507/60 2000 5אוססחו/ הליך 2: יצירה ושימוש ב-קטסז6 !1.063 חובּוחסס בהליך זה, תיצור קטס