E TRAVEL : לחסוך כסף באינטרנט : לתכנן טיולים וחופשות בחו"ל

ליווי מקצועי – סמדר ומיכאל ויינשטיין, אתר הטיסה הישראלי WWW.INFLIGHT.CO.IL | 240, 13 עמודים ; 24 ס"מ. – ISBN 965-361-252-2

OCR (הסבר)
לחסוך כסף באינטרנט |ס6עצבּיוז-6 לתכנן טיוליס וחופשות בחוייל עורך ראשי והתאמת הספר לישראל: זהר עמיהוד ייעוצ מקצועי: סמדר ומיכאל ויינשטיין, אתר הטיסה הישראלי |ו.0%.60ף:חו. ואו עריכה לשונית ועיצוב: רמה שנקלר עיצוב עטיפה: שרון רז שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותים המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהס. הוצאת הוד-עמי והוצאת 54/5 עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחרייס המוזכריס בספר זה ולצייו את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחריים רשומיס (5א178067087 9015%0700ז) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמציס רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("8ו פ"). הוצאת הוד-עמי והוצאת 5405 אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב) טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: |60.1.וחחו00-3ח62ס!)חו כ אתר באינטרנט: |ו.ס6.והחב-6סח.עעצ לחסוך כסף באינטרנט |6צבּיוז-6 לתכנן טיוליס וחופשות בחו'יל התאמת הספר לישראל: זהר עמיהוד ליווי מקצועי: סמדר ומיכאל ויינשטיין, אתר הטיסה הישראלי |ו.00%.60ו!1חו. וש זסז 60ח6ו65ס ₪ק,;; אא,ז, 9;.. -גג עא.:,; .:9 6 ו 5 זא פשוססחו\ 8 פשססחו\ הוצאת 7 ספרי מחשבים---- |6צהז ד-6 - צְב03סד )|56וטס+ ה6בּסד ||סצז אזבו] 8 השח ווח .2 :סוס ,סו סקז 60 535 עס 60ח8ו|טטק חס 60 6הַהטחַחב! ה5וופָחם 6 והסז? הסו3|פחבזט 260והסחסטוה 9 ץק 60 ץְפ זס ההזס? עחג חן 060 הה5ח8ט זס 6000660 06 שח א>סספ פוה +0 +זבק סא .60ש7ז656ז סחטהז |ווא הסוזהוזס?חו צעחה ץ זס פחו0 660 ,הוץקס6סלסחק 8 הו ט|6ח ,|68ח8ח66ר זס 6והס 66607 ,5ה63ח ץחה !טק 606 חס הסו55וו סק +טסתשוצו , רה575%6 |8צ6016ז 5507806 .0 וח-00 עס ססחפו|טטק ח0ס0ו60 6פַבּטפחה! אוסזססרן 1 6 %ח8וזץק60 )06( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 |ו.60.ווַח00-3 06+חו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 2001 0 5זחטום || :ו זוזה-ססוז 8ץו|62 ,6108 .0.8.ק 1 , 155 מסת'יב 965-361-252-2 158% תוכן עניינים מקוצר הקדמה: תיירות באינטרנט 1 חלק 1: 2002גב בק בק 17 פרק 1: מדריך לטירון בשבילי הרשת 1 פרק 2: הערכת אתר 0 פרק 3: מדריכי תיירות באינטרנט 2 פרק 4: משרדי נסיעות מקווניס 1 חלק 2: תכנון חופשה (נופש) באמצעות האינטרנט....... 55 פרק 5: מהי החופשה שאתס מחפשים 0 פרק 6: מטייליס בעלי כישרון יכוליס לגלות תגליות באקראי בשבילי ההיפר קישור מ פרק 7: ניצול אתרי הרשת למציאת מידע על ארצות ועריס מסוימות 0 פרק 8: חופשות עונתיות 0 פרק 9: מתי ולכמה זמן לנסוע ל חלק 3: הזמנה מקוונת של 0-0 107 פרק 10 : סוכנויות נסיעות מקוונות 1 פרק 11 : איך להיות סוכן נסיעות מקוון 0 תוכן עניינים | 5 פרק 12: הזמנת מקומות בבתי מלון באינטרנט - 0 פרק 13: הזמנת כרטיסי טיסה באינטרנט 0 פרק 14: הגמנת מקומות מקוונת לנסיעות ברכבת 0 פרק 15: שירותי השכרת רכב באינטרנט 1 פרק 16 : שירותי שייט באינטרנט 7 חלק 84: הכנות אחרונות הה אה אחהההההאהההההה ההההאהההההההאהההאההאוא: 129 פרק 17: דרכון, ויזה ומכס 0 פרק 18 : אריזה, טיפול בכסף וכיצד להישאר בטותחיס 1 נספת א': 51665 0פ/ ב נספח בי: פרטיות והגנה ה אינדקס 0 6 |86ז)-6 תוכן עניינים הקדמה: תיירות באינטרנט הההההההההההההה ה הההההה ה הההההה ה[ ה|הה ה הוה הווא 3| חלק 1: 00 כב 17 פרק 1: מדריך לטירון בשבילי הרשת..יייוווייייייייייייייויוו::::: 19 איתור מנועי חיפוש 7 הכוונה אל המפות הטובות ביותר 1 חישובי מרחקיס ל תכנון מסלול 8 המרת מטבעות והפרשי ומניס יי מה עליכס לדעת עכשיו 0 פרק 2: הערכת אותר:::::י:יי:י::יוו:וווווווווווויייייווייי::::::י::: 29 אתריס רשמייס מול אתרים רשמייס לכאורה 1 בחינת הדיוק באתרי פ6// || קריאת האותיות הקטנות 0 מה עליכס לדעת עכשיו .ו פרק 3: מדריבי תיירות באינטרנט הה,ה,הההההההההההההההההה|הההה ה הוה הווה 5 מדריכי טיולים בעברית 0 פגשו את שלושת ה-= 7 6חו|וח |6עבזד 5'זססס= 8 5 |סעהד חחו6|0ו= ל 6חו|ח |8/6זד 006% 5'זסווחסז- זוטחזזה אתר הטיסה הישראלי - מדריך יעדיס 7 מדריכים מקווניס לצעיריס ולחסרי המנות מה עליכס לדעת עכשיו 0 תוכן עניינים 7 פרק 4: משרדי נסיעות מקוונים ךןןונו₪07₪/)]ְןְ₪ 5 קונסוליות ושגרירויות רות 0 ץ855 = 6וחס6607| שש טש וס מס ופט סיפ וסט לש 5 ל 0 0855 וח 05 וס ץ55ה0וח= .50 משרדי תיירות ממשלתיים 1 אתרי קישור למשרדי תיירות 1 מה עליכם לדעת עכשיו 0 חלק 2: תכנון חופשה (נופש) באמצעות האינטרנט....... 55 פרק 5: מהי החופשה שאתם מחפשים .ההההההההההההההההההההההוהההאו:ו 57 0 שאלות שעליכם לשאול את עצמכם ל מה עליכס לדעת עכשיו 7 פרק 6: מטיילים בעלי כישרון יכולים לגלות תגליות באקראי בשבילי ההיפר קישור והההההההההההההההההההההוהה,:ה,:ו,:: 3 כשיש לכס ספק, התחילו במדריך האתרים 7 מנוע חיפוש המגיע למהות העניין 7 אתריס בהם ניתן לבצע הומנה מקוונת 76 מה עליכם לדעת עכשיו י .ל 77 פרק 7: ניצול אתרי הרשת למציאת מידע על ארצות וערים מסוימות הההההההההההההההההההההההההההההוההו:ו:ו,: 9 אתרי משרד החוץ האמריקני וסוכנות הביון המרכזית 0 אתרים של ערים ומדינות 0 קבוצות בעלות עניין דומה - ציטים, פורומיס ולוחות מודעות ל מה עליכם לדעת עכשיו ה פרק 8: חופשות עונתיור.::יייי'יווווווווווווווווווווווויווווווווייי::. 19 חופשות חורף שש ל הפ של לש חופשות אביב םש ב ב 5 2 6-)]8/0| 8 חופשות קיצ ל חופשות סתיו 0 ל מה עליכס לדעת עכשיו ו ו מש ל פרק 9: מתי ולכמה זמן 0-7 97 כולס מדבריס על מזג האוויר או ווליואווללוכרווקושיוילווג .98 העיתוי הוא הכל 1 עונות 1 תכנון לפי אירועיסם חשובים 10 לכמה וּמן בדעתכס לנסוע 1 מה עליכם לדעת עכשיו 105.21 חלק 3: הזמנה מקוונת של 0-0 107 פרק 10: סוכנויות נסייעות מקוונות הוהההההההההההההההה אוהה ה ה ה הווה 109 כיצד לזהות סוכנות נסיעות מקוונת 1 מציאת סוכן נסיעות מקוון טוב 1 מנועי ההזמנות המקוונות הגדולים ביותר 1 הדגמה להזמנת כרטיס טיסה 11 הסתייעות בארגוני מסחר כדי למצוא סוכן 1 קביעת כשרותה של סוכנות נסיעות 1 אתרי תיווך והכוונה 1 מה עליכם לדעת עכשיו 12 פרק 1: איך להיות סיוכן נסייעות מקוון ההההההההההההההההההההההה,:ה:ו:ו,: 121 איך להכין מסלול טיול 1 איך לחשוב כמו סוכן נסיעות 1 קראו את החדשות מתעשיית הנסיעות 12 סטטיסטיקה ממשלתית 1 מידע על טיסות 1 תוכן עניינים | 9 דעו את זכויותיכס כנוסעיס 1 רק צריך לשאול .127 מה עליכס לדעת עכשיו 1 פרק 2 הזמנת מקומות בבתי מלון באינטרנט הההההההההההההההה:ה:ו,: 129 הזמנת לינה בבית מלון באמצעות האינטרנט ...150 רשתות של בתי מלון באינטרנט 1 התקשרות לבית מלון ישירות דרך האינטרנט 1 מציאת חלופות לבתי מלון 13 מה עליכם לדעת עכשיו 1 פרק 3 הזמנת כברטיסי טיסה באינטרנט ההההההההההההההההההההה:ו:ו,: 1-59 האס יש דבר כזה כמו המחיר ייהטוב ביותריי של כרטיס! 1 חברות תעופה ונמלי תעופה מקווניס 1 הזאמנת כרטיס באמצעות חברת התעופה 1 חברת ₪85/[6% 1 דילים של סוף שבוע 1 מארגני נסיעות (5זס8%ז6קס זטסד) 1 או היכן קוניס כרטיסז 1 מה עליכם לדעת עכשיו לילל רצוא ...150 פרק 14: הזמנת מקומות מקוונת לנסיעות ברכבת ..-.....5.555665 151 נסיעה ברכבת בצפון אמריקה | | נסיעה ברכבות אירופאיות ֶ[|| || מה עליכס לדעת עכשיו 1 פרק 5: שירותי השכרת רכב באינ0ר0.:..::,:י,:ויייוויי::..:. 1.9 האס כל החברות להשכרת רכב דומות 1 חברות בין לאומיות 1 חברות מקומיות 1 מסמכים וביטוח 1 0 |6ש8-08 היכן משכיריס את הרכבו 0 מה עליכס לדעת עכשיו 1 פרק 16 שירותי שייט באינטרנט ההההההההההההההההההההההההההההה ההות 121 מציאת טיולי שייט 1 5 0156 |8שוחז6 1 סוגי טיולי שייט אחריס 17 ספינות מעבורת 8 1 שיט נהרות ...176 שייט בספינות משא 1 מה עליכם לדעת עכשיו .178 חלק 84: הכנות אחרונות ההאההחהההההההההההההההההההההה|האהההאההא:א: 129 פרק 17: דרכון, ויזה (023:::::י::::ו:ו::וגנווו::הב:פיי:ייו:::י:י:ה 1%1 דרכון 1 ויה 1 תקנות מכס 7 מה עליכם לדעת עכשיו :186.35 פרק 18: אריזה, טיפול בכסף וכיצד להישאר בטוחים ........1.2 187 אריוה 1 ענייני כספים 1 בריאות 1 מניעה .1 אמצעי זהירות 1 מה עליכם לדעת עכשיו 1 נספח א'ן: 65 0 ו:ווצ:וי:פבוום::בונגוגויבא:ה:גיגובוויו:יויבת 17 נספח ב'ן: פרטיות והגנה ההההההההההההההההה ה הההההה ה ההההה ה ה הההההההה ההות 223 אינדקט הו,ה,הההההההההההההה ה ה הההההה ה ה הההה ה ה ההההה ה ה ה ההה ה ההההה| םהה ה ה הווא 25 תוכן עניינים | 11 הקדמה תיירות באינטרנט באינטרנט תמצאו שפע מידע בנושאי תיירות המכסים יעדים, טיסות, מלונות, אטרקציות, שיוטיס, רכבות ומה לא. הסכנה יישתלכו לאיבודיי (או תטבעו) ביס המידע נמצאת במרחק לחיצת עכבר. בתור גולשיס באינטרנט בוודאי כבר יינסתפתסיי יותר מפעס אחת בעקבות הקישורים. נכנסתס לאינטרנט כדי לחפש מידע בנושא מסויס ופתאוס מצאתסם את עצמכס לוחציס לחיצת עכבר פה ולחיצת עכבר שסם, עוד לחצן פה ועוד קישור שס ולפתע אתס נמצאיס באתר כלשהו קוראיס מידע על משהו אחר לגמרי, צופיס בסרטי וידאו שלא קשורים למה שחיפשתם. זה מעניין וזה כיף, אם כי לא תכליתי. לתכנון החופשה שלכם בעזרת האינטרנט יש מספר יתרונות : + חיסכון כספי - הדילים הכי ייחמיסיי וגם הכי זולים נמצאים באינטרנט. היכולת של הספק להציע אותם בזול ובמהירות באינטרנט מאפשרים לכם ליהנות מחיסכון כספי ניכר. * עדכניות - החל ממזג אוויר, שערי מטבעות, שעות פתיחה של מוזיאוניס ואטרקציות תיירותיות, תעריפי טיסות, מלונות ועד עדכון המצב הפוליטי באר אליה אתס נוסעים. + הצלבת מידע - שפע המידע מאפשר לכס להצליב, בקלות יחסית, מידע ומחירים. + עדבון מהשטת - באינטרנט תוכלו למצוא פורומיס של מטיילים שהיו במקוס אליו אתס מתכנניס לנסוע והמשתפים אתכס בחוויות שעברו בצד טיפיס עדכנייס על המקוס לפני צאתכסם. הקדמה: תיירות באינטרנט | 13 למי מיועד הספר! הספר מיועד למי שרוצה לטייל בחוייל בטיול פרטי או מאורגן, בערים או בגוינגליס, בחורף או בקיצ, ליומייס או לחודשיים, ביבשה, באוויר או ביס, עס מכונית שכורה או רכבת. אס אתה מתכנן חופשת ירח דבש, טיול בר מצווה, טיול תרמילאים, או מתכנן לתייר אחרי פגישות עסקים - הו הספר בשבילך. בספר זה תמצא את כל הטיפים שיחסכו לך הרבה כסף. בשפה קלה וידידותית תכיר אתריס שיספקו לך מידע על אטרקציות תיירותיות, יעדי תיור, מלונות, רכביס להשכרה, רכבות, מטוסיס וספינות שיוט. לאחר שעברת את שלב התכנון תוכל לפנות למשרד נסיעות שיוציא לפועל את התכנון או שתוכל להמשיך ולהזמין בעצמך כרטיסי טיסה, מלונות, רכב שכור ועוד ברשת האינטרנט. מה לא תמצאו בספר! זה לא ספר בנוסת "'חמישה ימים באיטליהיי או ייאירופה הקלאסית המתעוררת לתרמילאי הצעיריי וגם לא יידרוס אפריקה למשפחה עס שני ילדים בגיל בית-ספר, החובבת טבעיי ובטח שלא 'ארצות-הברית ב- 55 ליוסיי. בעולס האינטרנט יש מקוס לספרים מעין אלה, ובספר ה נראה לך היכן לרכוש אותם. זהו לא ספר שיחליף את סוכני/משרדי הנסיעות ואת מארגני הטיולים אס כי מי שבאמת ירצה יוכל להיות סוכן הנסיעות של עצמו. בספר וה נראה לך איך משרד הנסיעות משתלב בתמונה. מה כן תמצאו בספר! ספר זה ייקח אתכם בנתיבי האינטרנט וינחה אתכם בכל הדרוש לתכנון החופשה הבאה שלכם בחוייל. הוא יפנה אתכס לאתרים מרכציים ומקצועיים בהם יש מידע על יעדים, אטרקציות, מלונות, השכרת רכב, טיולים מאורגנים, שייט וכדומה, כדי שמצד אחד לא ייתלכו לאיבודיי ברשת ומצד שני תוכלו לתכנן את חופשתכס בהתאס. איך הספר בנוין הספר בנוי משני חלקים השזורים וה בזה. תוכלו לקרוא את הספר לצורך תכנון הטיול שלכם. תוכלו לתכנןו את חופשתכם לפי העונה, מזג-האוויר, היעדים, תוכלו גס לתכנן את אמצעי התחבורה שבהס תעשו שימוש (מטוסים, אניות, רכבות, ומכונית) ועוד שפע של רעיונות ואיך למצוא אותס באינטרנט. תכנון חופשה בחוייל כולל גם הכנה מנהלתית: ויוה, דרכון, חיסונים, איסוף מידע בנוגע לחופשות וחגיס באר חיעד וכדומה. לאחר שסיימתס לתכנן את מסלול הטיול שלכם, תוכלו לגשת למשרד הנסיעות ולבקש שיבצעו אותו עבורכם: שירכשו כרטיסי טיסה בתאריך אא ליעד עֶץ, חדר במלון, כרטיס לרכבת, סיורים מאורגניס וכיוצא בזה. אס תרצו תוכלו להתקדס מעט קדימה, כלומר, תוכלו לרכוש בעצמכםס את כרטיסי הטיסה, המלונות, לשכור רכב ומה שנדרש כדי להוציא את התכנון שלכס אל הפועל. 8-86 4 מה נדרש כדי לקרוא ספר זה! מחשב וחיבור לאינטרנט. תוכלו כמובן לקרוא ספר וה גם שאין לכס מחשב או כשהמחשב סגור, אך וה יהיה כמו קריאת ספר בישול בחדר השינה. זה לא בלתי אפשרי, אך עדיף שתקראו את הספר הזה כשאתם מול מחשב עובד ומקושר לאינטרנט. תודות תודה לסמדר ומיקי מהצוות המקצועי של אתר הטיסה הישראלי, אינפלייט, בכתובת |ו.190%.60ח!.שצשעו, שיעצו בנוגע לתכניס של ספר זה ותרמו מנסיונס העשיר לאורך כל הספר. הקדמה: תיירות באינטרנט | 15 חלק 1 התחלה חלק זה יעסוק בנושאים הבאים: ; %% מדריך לטירון בשבילי הרשת. % הערכת אתר. % מדריכי תיירות באינטרנט. 9% +< משרדי נסיעות מקוונים. 8-86 8 פרק 1 מדריך לטירון בשבילי הרשת בפרק זה תלמדו: + לבצע שימוש בסיסי במנועי חיפוש נפוצים. % למצוא ולהשתמש במפות מקוונות. *% לערוך חישובי מרחקים. % מהם העזרים לתכנון מסלול מראש. % להשתמש בכלים להמרת מטבעות ולחשב הבדלי שעות. לכל נוסע יש כלים מיוחדיס משלו בהס הוא משתמש כדי לתכנן את טיוליו באמצעות הרשת. ספר זה יעזור לכס לבחור את הכלים המתאימיס ולפתח את הכישוריס הנכוניס להשתמש בהם. בייכלים'י הכוונה היא לאתריס ברשת. בפרק וה נבחן את האתריס הבסיסיים של המסע המקוון. נסייר במנועי חיפוש, נתעמק במפות מקוונות, נעיף מבט בעזריס אחריס לחישוב מרחקים, לתכנון מסלולים ועוד. איתור מנועי חיפוש תפקידס של מנועי החיפוש הוא לעזור לכס למצוא את מבוקשכסם, הס עשוייס להוביל אתכס בדרך מפותלת ומסובכת או הישר למטרה. באילו מנועי חיפוש להשתמש? ז6!וש8ז600/, ססחה+, 0566%/ח1, %80%ס, ההסס6.זטססה, 5, סח5, 0.60 601, 8/15%8ז|ה או אחרים. כל מנוע שבוחריס להשתמש בו, כדאי להכיר אותו קודס ולהתרגל אליו, הדבר מאפשר השתכללות בחיפוש וקבלת תוצאות רצויות. הבה נכיר את 4/58/1588 בכתובת ה₪ח5%8.60ו/8ז|הּ. צצשו/ץ. פרק 1: מדריך לטירון בשבילי הרשת | 19 זסזס!קא = 61חז6)ח! !]ס5סזסוא - 6הו6!60 א - ב)5ו/ה: ] פטן] 1005 שאטופ פע מם = | 3 | ב - /חזסס .16118 ואו /:קזות .45| בי עפוק | סו | זפ סו ו 36 ₪ +10 ד= א-צ ס-ס צ ו5 > . השקי וטק 106 מו | %10.000 פטוק .0.6 סו מוזד 3 ושע | הואנו5אהבחד זסז בוק :2000 >יתפו וסוּז וו 5 ב סוו5 הספוזהטה וס וס 500 8 עש | 01/ח06) זסטחוסוו! 5 5זפטחוס!] 318%//518, | !0 חו5 8% ז6קטפ בחוטטסח5 ₪ 5 זסזוו= ע!ותו8= | 65חו5600 6קוחוסופגו :0 הפוחה ובּחטוהם ₪ = פופצ] ₪ | 500 | פהַהּמַחהּ| עְחבּ , 593707 מסער 5 0/1968)]ת זסאוסם 0 017108 068 | 09308 8 מסומ38 = | מו8 6031 | | *80|סזק 81ח0!3 | 51318 593 | פסוטה :₪ סחוז 080 6 !58 | זפעיאוב. | 3 טחו= | פה דטרחוזסעוא | 5פהחויסח5 פופו | 860085פזס] | ה1ו483] :59665 החוטב סכ | 0856טופר) 56 | פזום 3 ז הטשפ | זפץ3ו= 18013 | ה0ו90151791 פהבּצ הופחזסס :פוססד 0ב 56 1:8 )ונוה ,03060 עס 6חו= 5 0 8 הוחו .8 פדות ובסו 5תפח0ו9ו4 , 56% 8 צספחווזה| , צווחופ = 591 , 5ח0ו81טסס0) , חסוססה צם וטו , 65וזמ66!0 , סזטפוט6 8 15ום. ה 58 :8 עב זטו ! ו 58 פזטו 65605 , 5חסוז3חו651 , 6ח61676> , 65ו]והפחזטר) , חסוופסטוטם )טוא , 618590 ,56 8 צטם ופט ור 8 0 ה 5מסת5 ששששע, 5אססם צטם , 5חסוסטום 85 ,פפומטטר) ‏ חסוחפפ= 506 , 1טחזש)חן , זפ וטופ ה = 8 סופטות ה 50 זוז זוה פיי | | ₪ תרשים 1.1 לחצו על הקישור ק!₪6 בדף הבית של 8/:8/15%8, לקבלת שיעור מהיר בשימוש במנוע החיפוש ובמדריך האתר (6806001). אס נדמה את האינטרנט לספר, נוכל להתייחס אל מדריך האתרים (ץ6806001) כאל תוכן הענייניסם. הוא מתחיל בנושאים כלליים ובהדרגה נעשה מפורט יותר. מומלצ להשתמש במדריך האתר כאשר מחפשים נושא כללי או כשלא יודעיסם מה בדיוק לחפש. לדוגמה, אס מחפשים סוכנויות נסיעות (נושא רחב) כדאי להשתמש במדריך האתר (עז68%600), אבל אס רוציס לאתר סוכנות נסיעות מסוימת הנמצאת באוהיו ומתמחה בחופשות פעילות, עדיף להשתמש במנוע החיפוש (6חוףח6 ח0ז568). נסו בעצמכם: 1 > בדף הבית של 98/1588| אתרו ולחצו על הקישור ו|שעגּיוד. בחלון הבא תופיע רשימת נושאיס הקשורים לתיירות : 1000109 (השכרה), חס8+וסקפהפזד (תחבורה), 6568008 (הומנת מקומות מראש), 8ַחוחחהוק קוזד (תכנון טיוליס), 80005ה₪650 (אתרים לפי מיקוס גיאוגרפי), 6/1065 (פעילויות). בחרו ב-5ח0ו8%חו265 ובחנו את התוצאה. בחרו ח68710068 ובחנו את התוצאה. בחרו 8808085 ובחנו את התוצאה. בחרו החס300זוסקפ5חהזד ובחנו את התוצאה. 0 06ש8-08 4 סוף סוף הגענו לדף עס קישוריס בנושא תחבורה בבהמס אשר בקריבים. 2 חזרו לדף הבית והקלידו *5ח0וז8ח650כ'י בתיבת החיפוש. 3 השוו את תוצאות החיפוש שלכס עס התוצאות שקיבלתם ממדריך האתר (080600). כדאי לזכור כי רוב אתרי החיפוש מציעים גס מנוע חיפוש וגס מדריך אתרים וכי מנוע חיפוש מתאים יותר לנושאיס ספציפיים בעוד שהמדריך טוב יותר לנושאים כלליים. הכוונה אל המפות הטובות ביותר ניתן למצוא מבחר של מפות מדיניות, מפות גיאוגרפיות, מפות של רחובות עריס, מפות של מדינות שלמות - כל מפה שצריך. להלן כמה מאתרי המפות הטובים ביותר: % % / +% % 4 %, % 4 ספריית | אוסף המפות של 608ה08508-/,07ק באוניברסיטת טקסס ‏ - |הזח. ה60!!66000 3 הס66!!ס6 8 105/01 5.600/1האססא. פו|. אווו. החלק הנקרא 10676565 |8ז8ח66 )0 ₪805 6חווחס מכסה הכל - החל בכל כדור האר ועד למדינות ספציפיות. למפות של עריס נבחרות בעולסם, בחרו בקישור 6סש 6חד )0 5סגו₪, ואחר כך בקישור (ח60|!6600 ₪80 6וחס660!ם 61ק) פסה 0 החסצ. אתר אחר המצטיין בקלות השימוש ובשפע החומריסם שלו הוא אתר נשיונל גיאוגראפיק. האתר נמצא בכתובת 5ח00ו60קא/16.60הק060078!החהססבח. וצו והוא מושקע מאד ועתיר בחומריס למטייל. נסו בעצמכם: ש₪ 1 התתברו ‏ אל הדף הראשי של חסו0ס6קא הנמצא בכתובת 5 וא/ו ס6.6וחק זט 60ט!החססהח. וצו ובחרו בקישור 085. 2 נסו להגיע | אל בוליביה (8ו|80), | הנמצאת בדרוס אמריקה (67168וחג הַ500%). פרק 1: מדריך לטירון בשבילי הרשת | 21 וא וח ו - הסט 31050 הסוח 6 5 סוס 06 טיב אוסו/ר וי 6 | | < 10065 |* 065 |. 0 | הזר רבחת /.5רו01ישכא / חס סורוס זם 81060 התשעש / :קור ₪ בי א .5.() | 030363 6וזסוה .5 | גוה2663) ג6!חפג .| שקסחטם 5/3 0ז6ץב1ה | 963 מב 6% . 6 | 6631188 סע פואסא פאד 000006 ב 605 0 005ו 140 יס 0 2 5 , אזאסא * - וא ו : א6ואזג . ג - ו אזטס% זא א ותפוג 1 א|ו|אחזפנוא ‏ 608% 7 000 0 4 06 | ) /י הש . א / 2 0 0 . 9 אסוזסהגזחג 0 4080808000 050 איס4 8050 יסבו 05 50 0גזףס0 (גהסנוגצה 1990 > אתשח שה | | תרשים 1.2 הצבע ולחץ על אתר המשלחות | של נשונל | ג'יאוגראפיק (ח0ו0ו60קא 6600780016 |החסטְבּא) . זה אחד האתרים הקלים יותר לשימוש אתריס נוספים, אס כי מסחרייס יותר, הינס : + 808|85%!] בכתובת וחס35%.6|ס הוח אצצו, + 65%ט2)מ8! בכתובת החס65%.6נףקה. אועצצט. ב-1]808!35% כל שעליכס לעשות הוא להקליד את שם המדינה, העיר או את המיקוד כדי לקבל מפה של האזור שאתם מעונייניס בו. ב-+800065 בחרו בקישור 8085 סוזסש כדי למצוא מפות שימושיות מרחבי העולם. נסו גס הפעם להגיע ל-אוצווס8 ו... תראו את אותס המפות שראיתס באתר נשיונל גיאוגרפיק, אבל בצבע. אתר עס יכולת של הגדלה והקטנה הינו זה של חברת זירוקס (כג] 6דהק אסוסא זש6ו/) בכתובת 8 60.אסז6א.6זהק. פפופטק. והו אתר שניתן להשתעשע בו עס המפות בצורה אינטראקטיבית. לח על המפה וראה בעצמך. חישובי מרחקים מחשבון מרחק הינו כלי שבעזרתו ניתן לחשב את המרחק מנקודה לנקודה. מחשבון אמין ברשת הוא 6חו!חס831!1-0 הנמצא בכתובת 66ח015%8/וחסס6. ססחו.צואואו. | לכאורה, הממשק שלו פשוט לשימוש - הקלידו את שמות הערים שברצונכס למדוד את המרחק ביניהן ולחצו על !קט *ו 100%. התוצאה מתקבלת במייליס ובקילומטרים. ישנן עריס 2 0ש8-08 שקל לאיית את שמן, כמו ניו-יורק ולונדון אבל איך כותביס באנגלית ז'נבה, הלסינקי בריסל ואתונה! אתונה זה לא 85008 אלא 5ח4606, בריסל זה 87055615 ולכן השימוש במחשבון זה הוא רק לאלה שיודעיס לאיית נכון את שמות העריס אליהן הס רוציס להגיע. נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לאתר של ||88 בכתובת 01508066 החסס. ססחו. צעצואו. בשדה וחסז" רשמו חססחס1. בשדה 0 רשמו פוזפּס. לחצו על !קט זו אסס1. 2. עכשיו מתברר לכס שיש יותר מ-000חס] אחת. בוודאי חשבתס על חסטחס !| שבאנגליה אבל עכשיו מתברר לכם שיש גםס ה00ח0ס1 ב-חופחס50ו/ שבארהייב ויש גס חססחס] ב-ססחס שבקנדה בצד עוד כמה עיירות בארהייב. 3 בחרו בקישור ההסספחוא 60וחנ ,הַחהּופַח= ,הססחסן. 4. עכשיו מתברר לכם ש-08705 נמצאת בצרפת אבל היא גם נמצאת ביותר ממקוס אחד ברתבי ארהייב. בחרו בקישור 6סח8ּזת ,פוזבּק. 5 עיינו בדף התוצאות. פרק 1: מדריך לטירון בשבילי הרשת | 23 זסזס!קא = 61חז6)ח] !)ס5סזסוא - )| 5ו זבּ) איסון [| 2 בי 6 רק אפ 0%ם - ₪6 | |<< 10068 * | | 0 | /06ח918ו0/ הזסס.סטחו.אואוא/ / :קת ₪ בי 5 8 8405 0 65 שרח 5 זוב ד ו | א 616 מו5שןכ)ן .8 |5/1 ה 166 %ו 5ו 181 אוסח | |החסו סז מ₪.מאאא ! -] זה גו 1 100% הווחו | | .6 חס זסזם | הו תרשים 1.3 | שימוש במחשבון המרחק של 6חו|חס-וו88 פשוט ביותר. הקלידו את שמות שתי הערים. כדי לקבל רשימה של מחשבוני מרחקים ניתן להיעזר במנועי החיפוש, למשל במנוע וח80%0.60 ולחפש ז0ז68|60/8 06ח015%8. ספק אס תגלו מחשבון טוב יותר מן המחשבון של וו₪8. מחשבון המיועד לארהייב בלבד נמצא בכתובת 156 /5!סס 1680/166/7 1/ וה ס6. 60+6וח. טאוו אבל הוא יעבוד רק אס אתס באמת מתמצאיס בארהייב, יודעים לאיית את שמות המדינות וגס את מיקוד היעדיסם שאת המרחק האווירי ביניהס אתס מעונייניס למצוא. בכל מקרה של שימוש במחשבון מרחקים שימו לב את מה הוא בדיוק מודד, את המרחק האווירי? את המרחק בדרכים סלולות? או שאולי הוא מודד מרחקים ממרכז הערים או מגבול הערים? תכנון מסלול ניתן לבנות מסלול טיול מתוך אינספור האתריס המצוייס ברשת. הטופס באתר ו10.00ז66%ז).ש/טעש נקי וידידותי ותוצאות השאילתות המופנות אליו קלות לקריאה ולהבנה. אתס יכולים לקבוע את העדפות הנסיעה (כגון דרכי נוף, כבישים בין ארציים, שדרות) או ממה תרצו להימנע בדרך (למשל כבישי אגרה, מרכזי עריס וכדומה). תוצאות השאילתה יכילו את המרחק והזמן, במהירות ממוצעת וללא עצירות ביניים, של מסלולכס. 8-86 4 זסזס!קא = 61חז6)ח! !]ס5סזסוו -‏ 6)ס!וס)טה חס קוז 1 166 3 366 ך [ 2 ב פס 1006 פפאסוםת ‏ אפע ₪ 6 | - ש 3 | 4 4 ₪ - שי ₪ | הר ו מוק ו עסו = )טעב = 508100 1 6חס] | 48/658 | קסופ | יווק 0% ו 7 ו 0 - /חזסס-קזזספו]. ואו :פוה [ 45 | -+ 80060עצ טס ...6 010 6/ )1 060% עצס!! חסו!!ו וח 25 זסצס 6 פחגוכן ק וז !676 6768160 ח66 ו66+712.60].אש 00% 6 בחוח)פעם 484 וו'טסצ !מוזד זטסצ זס= ו ₪ 55 טפוס | זסהחגּוק זוטסד 0% 10 כ ה .66 | 600030 08 61 מ פזטסד 66 0046 טסוה עבוק 8 עד עָ|ורח8 = 1 סו טוחה !עה 16 שת ב וסט 065008000 :2 9000 חהסוז3חווזס :1 9000 :9 | :וז סו ךז | אנ 4180 5 סגה ] 5 וס :וס 7/ע0ו-) זזה :וס 7/ע10-) ז6+ה-] 8 40665 6זסות !סזח| ₪086 :0:10 581801 -זס- :0 56160 -זס- | ₪ - - ]| | מממ שחוסוחו פא | | ₪ תרשים 1.4 קבלו את מרחק וזמן הנסיעה בין כל שתי ערים צפון אמריקאיות, [ [ [ באתר 1-66%710.600. אועעצו. נסו בעצמכם: שי 1. בדף הראשי של ה00ס.ק!660].טט,| תחת הסעיפים הסספחופחס ו-ח0ו₪650080 הקלידו את שמות הערים - עיר המוצא וזו שברצונכס להגיע אליה (היעד) בהתאמה. לצורך הדוגמה בחרו לנסוע ממדינת *זס'ץ אוס6א מהעלר אזסץ אוסא למדינת 63וזסו= לעיר וחחפוו!. 2. בסעלף 7766760665 ססטוסח ניתן לבחור עד שלוש הגדרות בתחוס ההעדפות או החימנעות. 3 בסעיף 86|₪65= ססטסזחם תוכלו לבחור בשירותיס ובאתרים בעלי עניין הנמצאים בדרך. 4. בסעיף פחהסטקס צ090|8וכ 66חה968ו| בחרו את דרך הצגת המרחק בקילומטרים או מיילים. לידיעתכס 6!וח 1 שווה ל- זסס6חסווא 1.8. מספר זה כדאי לזכור גס כשנוהגיס בארהייב, שס המהירות נמדדת במייליס ולכן המהירות המותרת המקסימלית היא זטס/65!וחח 50 שהס כ- זטס/5ז666וחסווא 90. 5 סעיף 007655 |וחם הוא אופציונלי, כלומר, ניתן להשאיר אותו ריק ולעבור הלאה. 6. עכשיו לא נותר לנו אלא ללחו על לחצן זוחחפט5. פרק 1: מדריך לטירון בשבילי הרשת | 25 טיפ! 80 שימו לב שהטור השמאלי מציג את זמן הנסיעה והמרחק שעד לנקודה, והטור הימני מציג את הזמן והמרחק שנותרו עד סוף המסלול. אתרים נוספים לתכנון מסלולי טיול בארצות הברית הם: + 805 06018א= בכתובת 260181805.00א5.6הוח (בחרו בקישור פחסחסשזוכ פחוטוזס 66%). + 80)20656! בכתובת וחס65%.6נףקהר. אועצצ, + 5 ח0 ₪805 בכתובת הח0ס5.6טחספקא.אועצו (בחרו בלחצן 665טס5). המרת מטבעות והפרשי זמנים כדי לחשב את שערי המטבעות השוניס ניתן להשתמש בכמה מממירי המטבעות הקיימים| ברשת בתינם! ישנה טבלת המרות אינטראקטיבית בכתובת 6 .6א.עטשעצ, היוצרת טבלה המצליבה את המטבע הנבחר עס שערי המטבעות של שאר העולס. זז עה 60 שְ6ח6זוט6 סא 0 הנמצא בכתובת 635566/ז6+ו6עח60/וחסס. ה0חהס. עעשצו פשוט וקל לשימוש. זהו ממיר המטבעות הבסיסי והידידותי ביותר למשתמש. כדי לדעת את השעה במדינות שונות, ניתן להשתמש ב-ז66ו6עה60 20706 ס6וחוד בכתובת החס6.ז6+ו/ ה 660חסקלסחחוס. צשצוצ. 6 6ש8-08 זסזס!קא = ]6חז)ח! ]/050זס:)א - הסופזסצחסס 6חו - זסווסצחס:) 6ח20 סחוד 1 ב] פסה 1006 פפאס/םת ‏ אשע אשת 6 | | | 0 - 120.20 תוס-ו00/ חחסס .זעי חס סטתוסקסוחו. אווש / :קז [6 בי יי 7 69 ₪ *פפיצ (1-1919[0:= 206 סמתזץ ( 0 תס ץז חס צם 20085 0ז68 הסתפזטופת | בחר 337 הסמ 2000] 20[ = עסמנמטעס) ] :12856 ל 0 (0181? סמ זגוסם- 24 6פגו - 111/56 | 21:1545| :פמט 6" "6 3+6/7 2 +חשזזט 0 10/6 זמסימגול) 756 <ן 8 6 ז10 6+ + 6זזטס :6 פהצך 70 :1 16 הנס 205 8ח11 56180160 50% 1005 פַָח!6-581801 5 0 טסץ מאוס|| [0 68/01 ב 8/2010 0 5 .וח 46 ג 8 8 ל / . 5 0 6 חפט 8 506006 68/11 בכ הסט 10 8 6 ד 6/0 0 8 6/2 0 3 5 1 פמק 0/1 0 ב קוחו הד * = 0/8 | | = 08/1581 8 הח 5 זַ הַוַע3 יפ וווו ד 5 ש | ו 5 סמנ ואד שופ ? ו 0 0 05 - 660080% 6 חס 83588 195085 קרא 61601 הו 85|טז .ו ₪ וו - 8 וד ד זוה פיי הדו 6 ₪ תרשים 1.5 בחרו בשם המקום בו אתם נמצאים ואחר כך בחרו בשם המקום שאתם מעוניינים לדעת את השעה בו. נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לכתובת ח60.ז616/ח660ח0ק6חחו). שעצ. 2 בחרו בקישור 08ד₪ם/א60 5א20 >אנד. 3 בדף הבא בחרו את שס המקוס בו אתס נמצאים וכן את שס המקוס שאתס מעונייניס לדעת את השעה בו. 4. אם אתס רוציס להשתמש בזמן הנוכחי עברו לסעיף 5. אס לא, שנו את הזמן. שימו לב להקליד את הזמן בצורה של 24 שעות - כלומר, השעה 1 בצהרייס הינה 13:00, השעה 8 בבוקר היא 08:00, שעת חצות היא 24:00 וכן הלאה. 5. לחצו על לחצן +6/ח60 ובחנו את התוצאות שהתקבלו. 4 אתר פשוט המאפשר לקבל מיידית את השעה הנוכחית בכל מקוס בעולס הוא זסעו56 6וחוד חויוסעל בכתובת חסס.ז6/ז56סותססחסו. צואו. בוחריס במדינה מתוך הרשימה ומקבליס את התאריך, היוס והשעה בה, נכון לאותו הרגע. פרק 1: מדריך לטירון בשבילי הרשת | 27 מה עליכם לדעת עכשיו לאחר קריאת הפרק, למדתס את הדבריס הבאים: > כיצד להשתמש באתרי החיפוש כדי לתכנן טיולים - הן על ידי מנועי החיפוש שלהם והן על ידי מדריכי האתריס שלהס. > כיצד להבדיל בין סוגיס שוניסם של מפות הזמינות ברשת. > מסלולי טיול ברכב בצפון אמריקה. > כיצד להשתמש במחשבוני מרחק, ממירי מטבעות וזמנים. 8-80 8 פרק 2 הערכת אתר בפרק זה תלמדו: % כיצד לזהות אתר טיול רשמי. % כיצד לבחון את הדיוק של אתר אינטרנט רשמי. % כיצד למצוא את האותיות הקטנות באתר - ומדוע חשוב לקרוא אותן. פרק זה יראה כיצד מעבירים אתר את מבחן הייכשרותיי כדי לקבוע אם הוא אכן מה שהוא טוען. אתרים רשמיים מול אתרים רשמיים לכאורה כמה מן האתריס באינטרנט נראיס רשמייס יותר ממה שהסם באמת. אולי אין הס מנסיס לשטות בנו במראה הרשמי הבלתי ראוי שלהסם, אולי זה צירוף מקרים. בכל אופן, כדאי להיות מאוד זהיריס כשגולשיס לאתר המתיימר להיות רשמי יותר מאשר הוא באמת. המילה רשמי מציינת משהו על בעלי האתר ואין לה שוס קשר לבעלות ממשלתית כלשחי. להלן דוגמה לאתר הנקרא 60/66 חסוְַ363/ בחס2וזוה 6בּוחו!0 6ח+ בכתובת וחסס. וחפוסש חס2זהּ. אואואו. | מדינת אריזונה נחשבת למדינה מאוד תיירותית ולכן הימצאותו של אתר כזה לא מפתיעה. באתר זה תוכלו למצוא אטרקציות תיירותיות פרק 2: הערכת אתר | 29 ייקרות'' כמו פחופסחטסוא בטוח\ לסקי, או אטרקציות ייחמותיי (במלוא מובן המילה) כמו ץ!ו006 06 חסץח63 שיזכירו לכולנו תמונות נוף מהמערבונים. זסזס!קא = 61חז6)ח! ])50סזסוא - 6סונוג) חסווְב6ב3ּ/ בחסקוזה 6)בּחוווו(! שחד [| 2 | 1005 הסוב מש 08 שם | ]זו הח סכ הת5וזג )3 הוסקוזב .וטש / :כזת [6 וב בי | 5 | ₪8 | |16 * 6וו!() 6+ שוווום הומוזהבּהּ/ ה חוסקוזות וטול 1פפנונס 1 421-002 11 0 90 00/0001 - 1 08 ,1101618 6 ?גוס 180 ק בנ20) .071186 מסוזב ₪ ד !₪0 זי , החסקוזה חן 90|8]פ/ 9185 891 | :61818 זב:) חס 8ע58 * 4 2008ו47 ,-ץ 15 זסז 3185 .8 33301 080% !₪391 :1058811005 [1018 8חו[ח0 50008 * 1858/3105 פחו|חס 8זוו 86 זנוסץ 1868 .8506 .8 18|5ס ה מסקוזה 150 זפיס 6 אוו .40% 10 ןוו 588 300 3 34| 51816 חס 4898 :8ח20וזה הו הסוח קטסז) 304 5חו₪1601 ,פחסו)הפטהס6 = !| ו פסוזם 1חחוז 108 זסו עהפמסזכ זחטוז פח1 בחח טסץ ק|פת 508013151 קטסזף זטס ו 0 58 זה !טוקס 1 ההחסלקוות ₪00 1056006%) ל ל / 1016|5/0650715] 5 חש "007 28 ו 0/7 8/6005 860 ל וטו 6 וס ה0ו80ה!+65 זנוסץ )56|66 16856 8 .הסאטם "02 עשפו" 06 655זכן סחה עוס|סם אסט ו פוה פעוות . ופ ₪ | שש ו 5 ג | | = ק611מ) 86 מסעמפ 3 |[פעבזך | 9 516 סע שחוסוחו פא | | 6חסם [5] תרשים 2.1 אתר תיירות במדינת אריזונה המתיימר להיות אתר רשמי. אבל, שימו לב! בדף הראשי בחרו בקישור ₪608 ז63 ועכשיו קראו את כותרת הדף. מדוע רשוס !008780%660 8ח20 חן 8005 ז65שס1, | כאשר ההדגשה היא על | הההוס. אולי לא תשימו לב לכך, אבל כמה מבתי המלון היותר ידועיס באריזונה אינס מופיעיס באתר. ולמה באתר זה נמצא קישור (חו0/6705ה? ככל שתגלשו יותר באתר אתס עשוייס לחוש שזהו אתר עסקי. אתס מוזמניס גס לקרוא את האותיות הקטנות שבתחתית המסך שבדף האתר. אס חשבתם שהגעתם לאתר התיירותי הרשמי של מדינת אריזונה, אז פשוט טעיתם. 0 06ש8-08 ו [ 2 / הסט וגוה חסקוזה .ששו :יכות 61 5 95] [10%6] 5604154]3]6 אוהפסר] הזוחו 3% הר בכ 5 "תהדפםהן, | 0ב? | אספסטד 740 אואפסהם ‏ 9ום ‏ אסצאהם סאהמם | - | >< 706 0 3 ח ודו דהסוודס?5 ופצהאד א הו ו ות וו מווד ותו וד וו תרשים 2.2 אתר תיירות רשמי במדינת אריזונה. אתר רשמי לנושא תיירות במדינת אריזונה נמצא בכתובת וווסס.06אטַבּחס<זזהּ. /ש/צעש. זהו גס אתר עסקי שבבעלות עיתון (בניגוד לאתר הקודס שבבעלות חברת נסיעות). כיצד יודעים שהוא רשמי! ניתן לראות מהקישוריס שבדף הראשי מיהו ייבעל הבית". בדוגמה של אתר זה, מדובר בעיתון ידוע באריזונה. לאחר שתכירו את הסימניסם של אתר רשמי מול אתר לא רשמי או כזה המתיימר להיות רשמי, תשאלו את עצמכם יהאם זה באמת חשובויי. התשובה היא כן, משתי סיבות. הראשונה - איכות המידע באתר רשמי טובה ואובייקטיבית, בדרך כלל, מאתר שאינו רשמי. הסיבה השנייה - לנו בתור צרכני מידע כדאי לדעת מה אנחנו קוראיס. הדבר דומה לכתבה בעיתון, האס מדובר בכתבת תחקיר של עיתונאי רשמי או שמדובר במודעת פרסומת ייהמתחפשתיי לכתבת תחקיר רצינית ומעמיקה! ואולי השאלה שצריכה להישאל היא יהאם וה באמת חשוב לאופן השימוש במידעניי. במיליס אחרות, האס העובדה שהאתר רשמי או לא רשמי אכן פוגעת ביכולתנו לתייר. נראה כי בתור תייריס המתכווניס לתייר באריזונה אין וה משנה אס את המידע מצאתס באתר רשמי או לא, העיקר שהמידע הוא אמין ומדויק ועל כך בהמשך. פרק 2: הערכת אתר | 31 טיפ! ₪ במקרים שאינכם בטוחים, ניתן לבדוק למי שייך האתר: היכנסו לאתר בכתובת וו.60.חו8וחסט.עצעשצ, הקלידו את שם האתר שברצונכם לבדוק (שימו לב שלא צריך להקליד ששוצצ לפני שם האתר, ואת הסיומת שלו צריך לבחור מתוך רשימה). לחצו על הלחצן "חיפוש שם דומיין!" אם לא טעיתם באיות שמו של האתר, תופיע הודעה שהוא תפוס - זה בסדר. לחצו על הלחצן "של מי הדומיין?" כדי לראות מיהו בעל האתר. תרגול: מיהו/ם הבעלים של אתר חסס.06018א6.עועאו? בחינת הדיוק באתרי טפוש ביו אס מדובר באתר מסחרי או לא, כל האתריס מוכריס משהו. גס אתר תיירות ממשלתי מנסה למכור את רעיון החופשה באותה מדינה. סוג מכירה כזה הוא אולי עדין יותר מאשר אתר המנסה למכור כרטיסי טיסה או חבילות נופש, ובכל ואת הוא מגמתי בדיוק כמו כל אתר אחר. כשלעצמו, אין בוה כל רע. אבל אם ידוע לכם כיצד נעשה הדבר ואתסם מבינים כיצד וה נמכר, ניתן למקס את המידע המתקבל בתוך הֶקָשָר כלשהו. באתר אחד אתס עשויים להרגיש שהדבר היחיד שנמכר שס הוא סידורי תחבורה ואין בו שוס משמעות מסחרית נוספת, ובאתר אחר ינסו למכור לכס איזושהי חבילת נופש וכדומה. אס ברצונכס לדעת אס המסר שהאתר מעביר הוא ישיר או עקיף עליכס לגלוש אליו ולבחון אותו. אס המידע שאתס מקבלים גרוע (כי קראתם על אותו מקוס באתר אחר) או אס נראה לכס שהאתר מנסה לכבול אתכם במין עסקה שלא נראית לכם, לא כדאי לחזור אליו. כל אתר צריך להוכיח את עצמו בפניכס ועליכס לבחון אותו בהתאס. נסו בעצמכם: שי 1. בחרו אחד משירותי ההזמנות הרשומיס תחת "₪6567/800705 6חו|חסי באחד האתריס המוזכריס בנספת א' בספר גה. לא משנה איזה. 2. כמה פרסומת נמצאת שס! בכמה דרכיס שונות ורבות מנסה האתר למכור לכס משהו באמצעות 'יהצעות מיוחדות'י או 'יהנחות של הרגע האחרון" או בקשות לייהירשס עכשיניי! 3 מצאו קישור למידע על יעד שמוכר לכם - עיר או ארץ. האס אתם יכוליס למצוא מידע על יעד זה בצורה ברורה, תמציתית ומהימנה, בלי נסיונות מכירה! האס נראית פרסומת כלשהי הקשורה למידע המסופק! 8-86 2 4. חזרו לדף הבית של האתר ובחרו מלונות, מסעדות, פעילויות - בחנו את מה שמצאתם. החליטו בעצמכם אם והו אתר הוגן ומהימן שמנסה להעביר מידע מבוסס, או שזהו אתר מגמתי שעניינו העיקרי הוא למכור / לכם משהו, אפילו עד כדי הטיית המידע הכביכול אובייקטיבי שלו. בסופו של דבר, יהיה עליכס לקבוע בעצמכס אס המידע המסופק באתר הוא מדויק ולא מסחרי. אס אתס חושביס שהוא טוב, בהתבסס על הידע והניסיון האישי שלכם, הוסיפו אותו לרשימת הסימניות. אבל אס אתס חשיס שמשהו חשוד באתר, עזבו אותו ועברו לאתר הבא. הערה ! זכרו כי אין שום דבר רע באתר מגמתי המנסה למכור לכם משהו, כל עוד אתם ערים ומבחינים בכך. קריאת האותיות הקטנות חלק בלתי נפרד מן ההגינות של אתר הוא נכונותו לזהות את עצמו ואת ייעודו. אתריס אחדים עושים ואת בגלוי ובגאווה, אבל נראה שאחרים משתמטיסם ממתן מידע כלשהו על עצמס. באתר 6חו!ח0 60וא6וא בכתובת הח0ס6.6חו|הסא6וח. טואוצו ניתן בקלות למצוא מיהס ייבעלי הבית'י. נסו בעצמכם: שי 1. גלוש לאתר פחו|ח0 160א16] בכתובת הוח ס6.6חו|חסאסרח. צוצצצו. 2. בחר בקישור קג וא =ז51. 3 בחר בקישור 6חו|ח0 160א16 %טססם. , קראו את הכתוב על הבעלים, מטרותיהם, ועל השירותיס הנוספיסם שהס מספקים. תוכלו לשלוח דואר אלקטרוני למנהל האתר או מכתב לבעלי החברה - כל הפרטיס הדרושים נמצאים בדף. פרק 2: הערכת אתר | 33 זפזס!קא = ]פחזפ)ח] 1/ס5סזשו - ס6וא6) 0 [ 6שוטו שחו |ח0 =1] ז - הזוס 6חו|הסא6חו שאי סחווח0 ססואסון [ 2 שו 1006 פסהסטם] ‏ אפ 88 6 | /הזסס.6חו|חסאפוח.אווא/ :ות 45 יו 8 !חס אוו ה ה ו לדה 6ו!0 800060 9 המואתה 6מו]מכ) 1/0000 68201 ₪. והי 35518606 5 8 בס 18668 901181107 20 1/1600 01 62806 טגחנ6 6מך 6 נ6זדס 11 806 29 2010062) 06766 8326 8060181 8 0116 2817 1146 עס "1/1608 108 ₪6 12188" שמווגוט 1 58 פגו זנק 28101 מ1111ת 77" 1088 1 .מ28110מ0616 8 01 1181077 המה 118001108 126 02 +מגוס 00ב את 9/8 1 .0619018110 110110877 פגוסמנ 1 8% טספחה,> סצו- א 59 שח 6עו.1 . 0 | חגשח =צוד פה צבגח -חסג! והלדגס | ה תרשים 2.3 האתר של 6חו|ח0 60|א6!ו טיפ! ₪ אם אתר אינו נותן מידע מקשר כלשהו - לא שמות, כתובות, כתובות של דואר אלקטרוני, מספרי טלפון או פקס - כדאי לבדוק מדוע המידע מוסתר. מה עליכם לדעת עכשיו אמינות. יושר. דיוק. בטחון. אלו הס המאפייניס אותס אנחנו מצפיס למצוא באתריס באינטרנט. בפרק וה ראינו שאתר טוב הוא כוּה המנסה להציג את העובדות בצורה כנה וישירה ולא באמצעות פרסומת מוסווית ומידע מגמתי. לאחר קריאת הפרק, למדתס את הדבריס הבאים: > מה מכיל אתר רשמי, ומה מכיל אתר מגמתי. > כיצד לבחון את רמת הדיוק של אתר ולקבוע אס אופיו המסחרי מתנגש עס היותו אובייקטיבי. > האותיות הקטנות שבאתר עשויות לסייע בידינו לראות בצורה מקיפה יותר את התועלת והייעוד שלו ואת מידת אמינותו. 8-86 4 פרק 3 מדריכי תיירות באינטרנט בפרק זה תלמדו: % כיצד לנצל בצורה הטובה ביותר את מדריכי התיירות. % אילו מדריכים מתאימים יותר לטיולי צעירים והרפתקנים. % טיפים למציאת מדריכי תיירות נוספים. כעת יש לכם מידע לגבי נסיעות (תיירות) באינטרנט, אתם יודעים להבחין בין אתר תיירות מסחרי לבין אתר רשמי. בשלב וּה עליכס להחליט להיכן לנסוע, הן מבחינה גיאוגרפית (לאיוו ארץ) והן מבחינה אלקטרונית (לאיזה אתר באינטרנט). המקוס הטוב ביותר להתחיל בו הוא עס מדריכי התיירות המקווניס. בפרק וה תמצאו מידע שיאפשר לכס לנצל ביעילות המירבית את הגרסאות האלקטרוניות של מדריכי התיירות הפופולריים. לאחר עיון בפרק זה תדעו איך להעריך את המידע הזמין של אותס מדריכי תיירות, לוּהות את נקודות החוזקה והתורפה שלהן ולמצוא מדריכי תיירות מקווניס נוספיס על אלה המוזכריס בספר זה. פרק 3: מדריכי תיירות באינטרנט | 35 מדריכי טיולים בעברית בישראל יש מספר הוצאות לאור של מדריכי טיולים וביניהן: כתר, עס עובד, בית עלים, מודן וכנרת. הוצאת שטיינהרט קציר בכתובת |ו.60.וח8|ס8ח.ואואו מתמחה בהוצאת מדריכי טיולים. זסזס!קא = 61חזס)ח| !/ס5סזסו4 - שטיינהרט קציר- ספרים שלוקחים רחוק [| 2 005 סופת אשע 00 5 | 3 || ₪90 |* .סט חפוסבו ואו :קוו 40| פסזטה ה | ₪ מידע נעברית מאתר 0 סו העולם /; ברשת אתר הבית של | שט'יינהרט קציר ₪ |* מידע על יעדים בעולם בחרו אזור בחרו יעד (יל |* מדריכים ש'צאו לאור בחרו אזור בחרו מדרי ([ברתי [* כיצד להזמין מדריכים [* הערות, בקשות, הצעות ₪ כל הזכוזת פוכזורות 6 2000 שטינהרט קצר סוציאים לאר שפוחו פא | | 6 ₪ תרשים 3.1 האתר של שטיינהרט קציר - הוצאה לאור של מדריכי טיולים בעברית. נסו בעצמכם: שי 1. היכנסו לאתר של הוצאת שטיינהרט קציר בכתובת |.60. החהּ|סהה.ץושושו. 2. תחת הכותרת מדריכים שיצאו לאור, בתיבה בחרו אזור בחרו אירופה. 3 בתיבה בחרו מדריך בחרו איטליה. 4. לחצו על הלחצן בחרתי. 5 את המדריכיס לא ניתן לרכוש באופן מקוון אלא באמצעות הטלפון. כדאי לבדוק את רכישת המדריכיס בחנות המקוונת של מיתוס בכתובת |ו.1605.60רח. צצ\צ. 8-86 6 אתר שטיינהרט קציר מציע יותר מאשר פרסומת למדריכים שהוא מוציא לאור. נסו בעצמכם: שי 1. היכנסו לאתר של הוצאת שטיינהרט קציר בכתובת |ו.60. חח3ּ|ספּח.אוצואו. 2 תחת הכותרת מידע על יעדים בעולם, בתיבה בחרו אזור בחרו אירופה. 3 בתיבה בחרו יעד בחרו איטליה. 4. לחצו על הלחצן בחרתל. 5 המידע על איטליה כולל היסטוריה, תרבות, פעילויות, תחבורה ועוד ועוד. 4 מדריכי טיוליס אחריס בעברית : מסע אחר |ו.60. 58הרח. טש מסע עולמי |ו.60. 1ר580|8הרח. שש עכבר העולס 11/56 60. |סו. 2אעטצ רואיס עולס הח3!סרחוסז/!ו. 60. |סשהחסח. טא פגשו את שלושת ה-] ישנס מאות מדריכי טיולים באנגלית, הן בדפוס והן באינטרנט. כדי למצוא אותם, נסו לחפש תחת הכותרת *"סחפו|פטכ |סטאטיי. תופנו למיגווו הוצאות של מדריכים כגון פ5זסתפווסטק עווו8 פחזווסם (מדריכי טיוליס להרפתקאות), זס|6/פזד סוקפשטח1 (הוצאה לאור המתמחה בתקצוב טיולים) ו-5חסשפסו|פטק |ופהחטד |6חח8ח6 (ספריס ומוצריס הקשוריס לטיוליס). יש להיוהר מפני אתריסם אלה המשמשיס כפרסומת למדריכי טיוליס (ספרים של ממשיי) של ההוצאות. הס שמיס דגש רב יותר על מכירות מקוונות של ספריהם מאשר על הצגת מידע לגולשים. לפני שתצאו לשוטט ברחבי הרשת, כדאי שתכירו את מדריכי הטיולים המקווניס העיקרייס, משוס שהס מכילים מידע רב ביותר. שלושת ה-= המקווניס ישמחו למכור לכם עותקיס של ספריהסם המודפסים, אך זה אינו העיקר. אתריס אלה אמיניס ובעלי תוכן. 6חווחס |סעבּיוד 5'וסטס- הממשק של האתר 00075 בכתובת ח0ס5.0ז00ס].אואואו נקי, צבעוני וברור. בחירה בקישור 0165 תציג מאגר נתונים בו תוכלו למצוא מקומות אכסון בעריס רבות ברחבי העולס. תוכלו למיין את רשימת המלונות לפי שס, מחיר או מיקוס. פרק 3: מדריכי תיירות באינטרנט | 37 |<]5)- | זסזס!קא = 61חז6)ח] )ס5סזסוא - הו0015.60-] [| 2 | ו 1005 5סהשטב] ‏ אסץ את 6 | << 1065 ו 0 א /חס5.0ז00ס1.עשצשצש// :כו [6 חן ו 350 5 סודהאודפפם צאה הס* אסודהאודפפם פחז > הסס.5הסםס; ושי מ אסופ5טספום - שא | 6אואססם | 5דאההטהז5פה | >שפדסה - >אסודהאודפפם | שחסה שא 0 סוס חס ו 653 זטסץ חח =פוש6ואו ₪ שדהפחס [ וז וסאי 5 56165 או ]| |5ו6זסת = 6156055100 5 א 15זה8ז 95135 | 4018|5] :18 30 0ו385% ב 58|505 הפת+ צם ספמפטם 0 פחו)ססם 3% |6צהּזן 6315 |18018 , 018!5] , 0>915ו1 פחווזוה 8 ס ףאו 800 800108 381) 6 ,30811005 0559 5 |508618 :88860185 5018טא: 593 חו הגח זטס 5% 65 פזטחוח-351! 6ח8 -- 5 5 סה 60156 !פא א 65 ₪ 65 סו : ווק ₪ החז[חכ) פצה|8 זוה צההווחר! אחהזד [6 זז 655ח51טם ופא שחוסוחו מ | | 635.0 הז 20 1 16.310155/06%5/001/החס.5זסםס].אוושואו// :שזות ₪ תרשים 3.2 0007'5= מועיל ביותר, עם רשימות של מסעדות ובתי מלון. הערה! באתר פ'זססס= תוכלו להאזין וללמוד 500 משפטים בארבע שפות. בחרו בקישור 5 | ברשימת הקישור מצד שמאל (יש לגלול מעט את הדף). אחר כך תוכלו לבחור בשפה הרצויה: צרפתית (ח6ח8ז=), גרמנית (ח08ח06), איטלקית (חהו|פז!) או ספרדית (ח18ח508). אינדקס המסעדות (7806ט₪6503) מסודר באותו אופן, עס תיאורים של מזללות נבחרות לאורך המסלולים המוצעיס באתר. הבה ננסה כעת למצוא מקוס זול לאכול בו בבריסל. נסו בעצמכם: שי 1. מדף הבית של 00075" לחצו על הקישור 05ח78ט8ז₪65. 2 מכיון שבריסל (פ8705588) נמצאת באירופה בחרו בקישור 6קסזטש בשורה שכותרתה :0ד 60. 3 כעת אתס רואיס את כל המדינות ועריהס באירופה. בריסל כידוע נמצאת בבלגיה (החטופָ|88). לחצו על הקישור 87055615. 4. כעת מוצגת לפניכס רשימה של מסעדות בבריסל. ניתן למיין רשימה זו לפי שם, מחיר, סוג מטבח ופרמטרים נוספים. 5 כדי למיין לפי מחיר, בחרו בקישור 65זָחק. 8-80 8 6. תוכלו לבחור את קבוצת המחיר הרצויה: מתחת ל- 1,5008, בין -1,5008 ועד 2,5008 וכדומה. בתיאבון. בנוסף, תוכלו למצוא באתר של 080'5= פורומיס ובהס הערות של מטיילים, מרכז המכיל טיפים לתכנונים וקישוריס לאתריס אחרים, קטעיס נבחרים מתוך 888, פארקים לאומיים, טיולי הרפתקאות וגם שפות זרות. אתס מוזמניס לגלות את כל אלה בעצמכם. 5 |סעב וד [חו6!0ו-] דף ‏ בית מבריק | תמצאו באתר | של 600666 |6ע8זד פַחו6!0= = בכתובת וחסס |סעב00ַחו16!0.טשצו. | העיצוב המושך מזמין לחקור מדוריס מסקרנים כגון זז (הכולל סקירות מיימאגר הנתוניס הגדול ביותר בעולס של אוניות שייטיי), חק (טיולי הרפתקאות נועזים) ופורומיס המוקדשיס לנושאיס האלה. האתר מועיל ביותר לאלה המתכננים טיול למקוס מסוכן או לאלה המעונייניס בגישה מהירה לאוניית שייט. זסזס!קא = !חז6)ח! ])50סזסווא - [פצבז 1 זס] הסוצפה 4 - סח[ , סטואטו!זס א טחוטוסו-] [| 2 | קפ 008[ 88סעב] | אופוע ‏ 08 6 < 1068 ו 0 | /חסס.ויםזזסהוטוו].אוא// :כוור. [ 45| 001555 ה [י וניבי וי בו ו כ -- ו וי / "7 156 005700" 2% ₪130 7 " בוו .ו חס ₪ תרשים 3.3 האתר המסקרן של 8חו6!0=₪ ממזג תשוקה, סיור וסכנה. פרק 3: מדריכי תיירות באינטרנט | 39 הבה נסייר ב-ז06ח8611ַח3כ פחוסוסו=. נסו בעצמכם: מהדף הראשי באתר הסס.|טהשפַחו₪6!0.שטאצו הפעילו את הקישור חס 1 > 2 מהתפריט הראשל של זְְְחוַמְפַח בחרו ב-5פחוח ד 5טסזספָחהס. 3 בחרו ב-||68 וחסזו פזוח6ע50 - 568565וש. 4 4. בחרו ב-פוחזס) וקראו בסבלנות על טפילי המעייס. אתר זה מכיל פחות מידע על ערים וארצות מתוך שלושת ה-=. חסרה בו הגישה המקיפה אשר עשויה היתה להפוך אותו למושלס. אס ברצונכס לקבל מידע על מסעדות, תחבורה וכדומה בעריס מסוימות, זה אינו האתר המתאים. 6חו!ח |סעבּוד 500061 5'וסוהוחסז-] וטחז+וה האתר נמצא בכתובת חס6.פזסוחחסיז).וושו וכלוליס בו מקומות, אייס וערים בשש יבשות. אמנם, מבחר היעדיס בכמה אזוריס מצומצס למדי (כגון אפריקה שבה מוזכרות רק ערי הבירה קייפטאון וניירובי), אך המידע לגבי כל יעד הוא טוב וכולל הכל - החל ממוקדי משיכה ומלונות ועד למבחר אפשרויות בידור בערבים. כמו כן, 6חז!ח) 5'זפוהוחסז= מכיל דעות, הצעות, עצות ורעיונות לחופשות. זסזס!קא = 6%חז6)ח] ]/50סזסוא - .5והט560ו0 |6צבּז) חב 6סוצב ]זקא6 זס] וסצב:ז 1 ₪006 5'זסהוחוסז-] זטח!זה וופו/ר [| 2 60 1005 8סטב וסוצ 08ם - 06 | 2 ה ב ₪ 5.00 החרחסז1 אאו// זקמותת 3 | . 5;ואסקז הטוודחה וו 60 זפרה רחס ז). וצצ ז5164+0עצ0א 5'צהּסד ₪ שר זפ אסווס] 5 ו חוצ 0 ,21 זסם הווסצס!1 וד 9 זט זו .6 808ח31/ פזתטו 5 -עְ4פבָ3זד 88%זכ) סט * 8 זוב 80/\ 881 3 חומ ז| 0085 זפפשתוטסם * וז חו 00005 ע|וחחה = [בּפָז= |3130פטחע * 8 ₪ פחח| 2891 חוַּהָזְ3ם |18ס4] זפזמו 81 991 * 8 הַחוזחה פוחפ|טסז 038 פצסטט ]| אחסם :פזפזוס! * 6370878 |13ופום 8 חו :6001851 סזסחק) 60 .8זפוחוחסזת * [ז56!פעש 5טסוצזקן וחס5פטפ וי - 8188= ]₪1 -- 3 חס 25% 1635 31 80/8 ו 30 ו -- 10041045 -- 6 13165 681-006 66 3 !וו כ ופט 1 -- 2701888 -- ₪ סחזסוהז! 40 תרשים 3.4 באתר של זפוחוחסז=] תמצאו רעיונות שיחסכו לכם כסף. 20 9-)]86| מג6ל23+10) 6ג' ך . ה+חס!ו 6+ 01 +50 +10] ₪ 6 |ח8680/ == 8 חועצ . וו כ :50 ע3ם 6ח+ 01 קוד פ'זטח+וה ₪ הפתצא , !|| 5185וזח6-פזס 108 וס פרחו1 פח1 18 אוסא בר חס 5ווזוזז 6/0 5 |פשםזד [ 03 = פס 0500 8 - 288|5 - וד זט * 8 8% פַחַחו8 * * 0 פהְִבּהָזְבּם - 10885 808110 - זט פמט * 9 ) פקוזד ₪088 * וס * שו חזם]|, , 08-0881 * ברו נסו בעצמכם: 1 > א ₪ = ₪ ₪ 4 מדף הבית בחרו בקישור 5קוזד 8080. מתוך הרשימה הנגללת בחרו 06!65ח4 105 ולחצו על לחצן !60 בצד שמאל בחרו בקישור 860005). עדיין מצד שמאל בחרו בקישור 87860005 קסד שחד. במרכז החלון בחרו בקישור חִפָו5 סססאוץווסו. קראו אודות השלט המפורסס הזה. אתר הטיסה הישראלי - מדריך יעדים בכתובת |ו.61906.60ח1. ואוו נמצא אתר הטיסה הישראלי המכיל מדריך יעדים הכולל אטרקציות משפחתיות (יש לשיס לב שחלק זה הינו באנגלית, למרות שהאתר הוא ישראלי). קישור נוסף ומעניין נקרא שעון עולמי הנמצא בתחתית הדף הראשי. קישור זה יוביל אתכסם לדף בו תוכלו לאתר את האטרקציות התיירותיות בכל ארצ שתבחרו, ביוס ובשעה שתבחרו. מדריכים מקוונים לצעירים ולחסרי המנוח שני אתריס לצעירים הינס : +806| ץ|פחס.] ו-566/65 >6ו₪. 6חו!ח0 6%חבוק צוסחס.ו האתר פחו|ח0 6%ח3!ק ש|6ח10 בכתובת וחסס.ס6ח3ּ|מץופחס!.צוואו מכוון במיוחד למטייליס הנועזיס יותר. פרק 3: מדריכי תיירות באינטרנט | 41 |<]5)- | זסזס!קא = 61חז6)ח] !)ס5סזסו - 6חווח0) +6ח3ּ! עוסחס 1 [| 2 ₪ |" בו ו 0 8 /החסכ.-61חב!קץ!פחט| .ואו / :פוה ₪ חן 6 005[ פסטב] | פע וסם - 6 | 0 זפ וטס 21 8508 ל/חזנות 3 חו ]1 11 1% .א 06ץ קוו 1 ₪ שק קשטץ =6שוו זפ 1] , 1518708 , קט 8015 חח63 , זסטוחפצסוי| 20-24 ?ו הַחות8וח 18 5 פזפהא , הבוח , צפרן זחא זו 8 01 886ז3כן 836>סו1 ההוצהפח , ההואחפת 8 פזו צ8ז- ]ואו 50808 5318 ח8ו1ב/ ץטסס// טח8 6080 הסטזס 8 פזפת/ . 5פוונו| הסו135 מה 5001310186 ח3113 הבח ?תח סה 3 68088 זסז סט טסץ הוטפצר זו 18 * פח 8 סרח :500 הַחוז0 * 1 - 1708 ח3|ו2182 3 01 זטס9 חו מו פסוזפטו 1ס 568|85 פחך שחוסוחו פא | | ₪ תרשים 3.5 טיפוסים נועזים מתחברים אל האתר 6%ח8! ץ!פחס]. וק ץו6ח0] ידוע בעיקר בשל סדרת המדריכים שלו המציגיס מקומות נידחים כגון: מלאווי (ואו18!8), גמביה (680083), קומורס (פסזסוחס6), לומבוק (6ספוחס)) ומקומות נוספיס שלא ידעתס על קיומס. האתר מאופיין במאגר ידע עצוס. למעשה, כל יעד בעולס השלישי שניתן לחשוב עליו מופיע באתר. מלבד המידע הלקות מן המדריכים המודפסים, האתר מתפאר ב-66זד חזסחד, לות מודעות בו מוצגות חוויותיהם של מטיילים, וכן במדור גלויות (05%08705ק), בו מוצגיס מסרים על ידי גולשיס הנמצאיס בדרכים. שימו לב לחלקיס באתר בהם יש מידע שלא נבדק על ידי 6%ח8! ץ|6חס1, (הערה על כך מופיעה באופן בולט). הבה נראה מה אומריס ב-6%ח0!|8 ץ|6חס1 המטיילים בניו זילנד. נסו בעצמכם: ש₪ 12 1 מדף הבית של 86%ח8! ץ|חס 1 לחצו על 5068705סק. 2 בדף של 0500866ק, חפשו את רשימת אזורי העולס ובחרו את 6 ₪ 150783518 . 3 בדף הבא, בחרו בניו זילנד (0ח268!3 צו6א). 4. ניתן לבחור בקיצור דרך כדי להגיע אל הנושא שבחרתס או פשוט לגלול עס העכבר כדי לקרוא את כל ההודעות שנתקבלו לגבי יעד זה. 9-)]86| קריאת המדור 00508705 קלה ומבדרת. הוסיפו לכך את המדור המוקדש לצילוס, חדשות טיולים, טיפיס לשמירת הבריאות, קישוריס לנושאיס קרובים ועוד, והרי לכס המדריך המקוון הפעיל ביותר בסביבה. 6חו|ח0 ז6חה8וק ץ|6חס1 אולי אינו מתאיס לכל אחד, אבל זהו מקור רב ערך לאלה המעדיפים לטייל במקומות נידחיס. 6% 6 5 זהו האתר של ריק סטיב, הידוע בעטיה של סדרת הטיולים מהטלוויויה וכן בשל ספרי ההדרכה הרבים שלו. האתר נמצא בכתובת 665%0/65.000.טשאו ומשקף את הפילוסופיה הטיולית של המחבר. באופן תמציתי, הוא ממליצ לחיות כמו המקומיים, להיות פתוח ולהימנע ממלכודות שתיירים נקלעים אליהן. כמו אתרי מדריכיס רביס אחרים, גס אתר זה מכיל חדשות על טיוליס, מסריס ממטיילים אחריס וארכיון של מאמרים על טיולים (פה הס ערוכים לפי מדינות). זסזס!קא = 61חז6)ח! !)ס5סזשוו - [ם =]) זסס 0 836% 6ח!) הטטסזת [ 6קסזט] '83צ6ז5 אסו ב | 1008 88סטב] | פע 08ם ‏ 6 | < 10065 [ ₪0 ₪ 0 /הסס.65/י516 סו ונכות 45| בי זסס 830% 108 השטסזח ד פקסזוום 0 זפצם ח103 35 8שו881ז0 פזסרח זפה81חַ10 ההוזזטק פז'פ/ר 8 חב חט סזחו 5ההה3פזם |פשפז1 זופץ חזטז טסץ סופת |פ3ז1 01 ₪|זסאי 10/8 וסץ 88| 0510810 8וח1 161 . צו|188 ...1185 1 זס) פזנוס 7 עצפ]] זווס טַהוסהטסחחה ₪ 0 זפ הוסעטס :פע%פ)] [פעבזד -חָ| חב , החוכ !503-ק!ב , ההוב חחו-310 | 108 וס 6 ספת !זבטץ פה זם? 6החבוכ עימה פאר 5!!וזה: הַחו5:6 0 000 קט ז זו חוסז) 05108705 ]3 [078101 7116 :80370 ₪655368 זטס 5 |6/ב1) ]0 =זבפץ 26 :אססם אופח 5סוח .05ו00+ |פש3ז1 100 הבח פזסוח חס 125 זטוסץ הווא [|באי זנוס 1306 ה הזו 10 0108 5 18וזסטה-] 300 8קוד |פעבפזד שזסחח חב , 053|5 זבס , 100815 +הוסק-0+)חוסכ , 5565בכ !וב בחוזנוס החסז? -- חאצס זוסץ הבּח+ זפח)3ז 655 1513 זוס חח 10 163 | 0 0-05 131851 6ח1 החונ ופיב 0+ וחט!! הו סק סז מַבּו 164 300 108 |31ם 66זת / 55)בטכו 5116 ספ// זס+ זטו50 [5איסח-6 ע !)הסוח זוס 36% 0 ו " ָ ח0ו0651/031 עם 280וחבּטזס 3110185 |עיב1 זט פשוחסזב זנום צזב זו ! 01600008 |פצבזד פ'אסות עוו הזוס 116 00ב 5פט510 10% וסטוה בח 5 [פשיבז] טסו ק!פח 10 -- 85)מטקטט טוק -- 1/4165 ה6ם!פח/ו הסופוע18 ד 0110 חס 65ע510 אסות 8% 50660 ע!0001ן 9ז-] .5וסת5 52 |!ב זס? 50/25 חב 55 וחו. .זפ/ו5פחבּ 5חס !851 |פעיב? זטוסע 6 נחה , 5 +סבּ)חסס 0+ /צסו / + 7% / / ל ופ | | ₪ [6ע8ז7 800 830008088 תרשים 3.6 האתר של ריק סטיב אינו מהודר במיוחד והוא מכיל טיפים רבים לטיולים. הבה נבחן מה מציע האתר. נסו בעצמכם: שי 1. מדף הבית בחרו בקישור 85565כ|₪391 חה6קסזטם 60 6₪106. 2. בחרו בקישור 5091460 666000. 3 קראו את הטקסט בתחילת הדף. 4 בהמשך הדף מצאו בטבלה את הקישור חו508 בשורה /ז)חטס6 6חס זטסד. פרק 3: מדריכי תיירות באינטרנט | 43 5. לפניכם טבלת מחירי הרכבת בספרד ופורטוגל. זה לא הכל. 6. לחצו פעמיים 8866 ועכשיו הגעתסם לדף בו בחרתם בקישור 0 ו . 7 הפעס בחרו בקישור 855ק!₪31 זטסצ פַחופססת6. 8 אס אתסם חושבים להשתמש ברכבת במהלך טיולכם באירופה, ריק יסביר לכס מה לעשות. 4 מה עליכם לדעת עכשיו עיקר המשיכה של אתרי המדריכים המקוונים הוא הצירוף של חוות דעת אישיות ומידע רשמי. רוב האתרים מספקים רק אחד מהם ולא את שני הדברים. בדרך כלל מספקים האתרים מידע מבוסס יחד עם חוות דעת, החל מכאלה שאינן מלהיבות או מזיקות במיוחד ועד למדויקות ביותר. המדריכים המקוונים אינס מספיק מקיפים ולעיתים נדירות הס מתמקדים בצורה מספקת על יעד מסוים ומכסים אותו כראוי. היתרון שלהם על פני ספרים הוא שניתן למצוא באתרים אלה מידע ישיר מפי מטיילים, המשאירים את רשמיהס בפורומים של האתר ומהס ניתן להפיק תועלת. לאחר קריאת הפרק, למדתס את הדבריס הבאים: > מדריכי טיולים בעברית והנוכחות שלהם באינטרנט. > שלוש ההוצאות הגדולות הן 9חו₪6!0, זססס= ו-זסוחוחסזם. ** מה מייחד את מדריכי התיירות באינטרנט ומה הס יתרונותיהס וחסרונותיהס. % מה מציעים כמה מן המדריכים הייצעירים'י יותר באינטרנט - בעיקר האתריס של 3% ץ|סחס | ו-506/65 א6ן₪. 8-86 4 פרק 4 משרדי נסיעות מקוונים בפרק זה תלמדו: > איך למצוא ולנצל שגרירויות וקונסוליות זרות ברשת. ** במה שונים אתרי משרדי תיירות ממשלתיים מאתרים של שגרירויות וקונסוליות ובמה הם עשויים להואיל לנו. * | איך לנווט ולמצוא את מה שאתם צריכים: מקרה לדוגמה מאתר הרשות הבריטית לתיירות. % איך למצוא מידע מועיל בכינוסים ארציים ומקומיים ובמשרדים לתיירים. בפרק זה תתוודעו לכמה אתרי תיירות הנתמכיסם בידי הממשלה. התחנה הראשונה תהיה אתרי השגרירויות והקונסוליות הזרות ברשת; נבחן אתרים כאלה שיעזרו לקשר אתכס למעשה לכל מדינה עלי אדמות ויחסכו לכס שעות אינספור של ייסוריסם בסבך של מנועי החיפוש. התחנה הבאה תהיה משרדי התיירות הממשלתיים שברשת. אלה הס הפרסומים האלקטרוניים של סוכנויות המקדמות תיירות בחסות של כמעט כל מדינה על פני הגלובוס. תיווכחו לדעת עד כמה אתריסם אלה מצוינים. לבסוף, ניגע בהיבט הצר של הנושא על ידי בחינה של מה שניתן לצפות ממאות הוועידות המקומיות והארציות וממשרדים לתייריס הנמצאים באינטרנט. תבינו מדוע הס מציעים מידע עשיר אך ללא סקירות מהותיות - ומדוע אין וח רע בכלל. פרק 4: משרדי נסיעות מקוונים | 45 כמה הערות רקע כמעט לכל מדינה בעולס יש ייצוג כלשהו באינטרנט. כדי לדעת איזה אתר ממשלתי רשמי מתאיסם לכם, עליכם לחשוב לפני כן לאיזה יימידע תיירותייי אתס וקוקים. אס אתם מעונייניס לדעת מה צריך כדי לקבל ויזה או אלו הזדמנויות תעסוקה קיימות - האתר הדרוש לכם הוא של שגרירות או קונסוליה. אס אתס רוצים לקבל המלצות לטיוליס יחד עס מידע תרבותי (היסטוריה של ארצ היעד, מסורות, חגים וכדומה), האתר המתאים לכס הוא של משרד תיירות ממשלתי רשמי. כדי לקבל פרטים על עריס או אזוריס מסוימיס, רשימות מקיפות של בתי מלון, מסעדות, מוקדי משיכה אזורייס ולוחות ומניס של אירועיס, עדיף שתפנו לאתרי משרדיס אזורייס לתיירים. הבה נעיף מבט בכמה מהאתריס הרשמיים הללו ונראה מה ניתן לצפות מכל אחד מהם. קונסוליות ושגרירויות זרות שימו לב שהמידע באתרי הקונסוליות הזרות (50/8%65ח60 חףו6זס]) עשוי להיות שונה מאתר אחד למשנהו באיכותו, בנפחו ואפילו בדיוקו בפרטים, למרות העובדה שה]ן מייצגות את אותה המדינה. מומלץ להשוות בין האתרים כדי לבדוק איזה מהם עשוי להיות המועיל ביותר עבורכם. לקבלת מידע נוסף על ויוות ראו פרק 17, יידרכון, ויזה ומכסיי. באתר הטיסה הישראלי, אינפלייט, בכתובת |ו.908.60וח1.טצו תוכלו למצוא קישוריס לשגרירויות הזרות בישראל, ולכל נציגויות ישראל בחוי'יל. פתחו את הדפדפן שלכם בשגרירות (ש8855ם) איטליה בתל אביב בכתובת 0 |51786|- ץ0855וח6-חהּו!|פזו. אואואו. הבה נבדוק אס נוכל לקבל מידע מהאתר לגבי ויזה לאיטליה. 8-86 6 הנומו זסזס!קא = +6חז6!ח! !/ס5סזסו - 6חוס1] [5136! ע55בפחו= חבּוובּו| [| 2 רב 1008 | 068עב] | אפועצ ‏ וטם ‏ 6 | | או | ב מ זט 355-1836 תס-חבו1ם וצצש :כו [6 בי 3 ,מ | ,5% הקופ ,4 8 אבת הפוס 8513 בס 5738!- 355 טחחט- חבו|3ז1// :ספת שוש ופד 64239 1501 חח !18 1 עו9ו! זס צ355טוחם צוטה |6ד ₪ הו !605 8 5 55 פד - 3 - ו ו57881|-80ו19! | פעופ] ש0355=] חבו!3ון זוב ] 77808 ח8ו|9ו! 58 000 [- ב 1 - וי 13 30001 מסו81 סז | וטס סו חזסזמו 81וטס ד 19| 30001 !31 ותזטזח| 580813 5 ] 588 5'חבו|3ו! 5 ] |1258₪ 5'ו|9189! ץ|18! חס פפסחחווט ה 8 המק -- 1 סוה פיי | | 55-1573000 פותס-חבו131ו. שציא/ / :קזח :515 החסז! תונב סותווס כ ₪ תרשים 4.1 אתר שגרירות איטליה בישראל קצת קשה לניווט... נסו בעצמכם: ישה 4 1 גלשו לאתר שגרירות איטליה בישראל בכתובת 0זס. |15786- ץ855 0 רח6- חה!1601. אועששע. פה נכונה לכס ההפתעה הראשונה. סביר שהמידע על ויזה לאיטליה יחיה במדור טיפים למטייליס (חסטפוחזסזח1 זפזטסז), אך לא כך חשבו בשגרירות. בטבלת הקישוריס, במשבצת הימנית העליונה שכותרתה ח56600 ז50!3ח60, פתחו את הרשימה הנגללת ובחרו 1585/. זהו, הגענו. עכשיו כל שעליכס לעשות הוא לקרוא את המידע המוצג. פרט למידע זה, כדאי שתבחרו בקישור 5ז6!|פצפזד זסז פקוד ושס תמצאו שפע של מידע על איטליה. 355 = 6וחה0ס66%!= השגרירות האלקטרונית בכתובת 9זס.ץ9855ח6.אאשו הנראית בתרשים הבא, מכנה את עצמה יימשאב למען קהילת השגרירים הזרים בוושינגטון"י. בין השדרות בהן ניתן לטייל באתר נמצא את ההיסטוריה של כמה מן הבנייניס והאנדרטאות המפורסמיס בקרב קהילת השגרירים הורים; אוסף של ציטוטיס פרק 4: משרדי נסיעות מקוונים | 47 דיפלומטיים; ביבליוגרפיות של נושאיס כגון דיפלומטיה, ריגול ומדיניות ציבורית; ולוח זמניס של אירועיס העשויים לעניין את עובדי השגרירויות (והרי האתר הזה הוא עליהס ובשבילם). זסזס!קא = 61חזס)ח] !)ס5סזסו - ע355חו = סוחסזו60!= 6ח! :סזס.ע55ה פחוט [|< ₪ כ 1005 65סט3] אסש ‏ מטם ‏ 86 | * !]|| 78 [- סוחס ואו קוה [ 65| 431055 א | חש וחובּףָב |[603ז עְבּכ זסצסא !וז 03 30 !9+ םשה !ספת אסווס עו 580 חס --8) ללוס 2547 מש נלשלטזס 12.0 דקנ 106 "וס 01 ]0 ששו ס50טד 2 2 וני ב יב : ץצ םוא חסופזם = * 5 חס ה|ס פזבפץ פע הספחזט 5158 ספ/ ע355טחש סוחסזסספום פחד 5% %ס סאל שוח , ספתסחגובּ!| פבּאו 5158 פח+ הפחצ .2000 ,1 בהז הסףחַחוח5ב צצ .80 8+ חס פזפעו 355185 8 חחופזם+ 5'הס+הַחוח5ב שי 6 זטוםד אוסם עְ55בּטחם - 5 פעבח 80355185 08 +0 5%סחח , אוסו + זהפוחפ!טהס0 0+ 8708%תח1 08+ חס 5 . אום ע700355ם חס 300785585 :ד אפס חובו₪ - הַחופם 5 558 חיוס. 610855 פחד 5 וטו זסם + הוצסזכן 0ז 80380 חב 0פסס!8 00 זי ,סולה הוחו פזסות הזו פיזםזופוש 5 וזפום 5 פחד .8835 חב , פפומטוסקקס בַחו|פצבזד ₪ >פוחה הוחחוו אור!וב |[ 6 רז ההזוה 66חופנום זט פופ | | ₪ תרשים 4.2 השגרירות האלקטרונית מאפשרת למצוא קישורים לאתרים של קונסוליות. השגרירות האלקטרונית מציגה רשימת ארצות לפי סדר האלף-בית. על ידי לחיצה על שס של ארצ, אתס מגיעים לעמוד חדש המציג את הכתובת, מספרי הטלפון והפקס של השגרירות שלה, וברוב המקריס גם קישור מהיר לאתר מידע ממשלתי בחסות המדינה. הבה ננסה כעת את מקסיקו. נסו בעצמכם: שי 1. בעמוד הבית של השגרירות האלקטרונית, עקבו אחר שגרירויות ורות בוושינגטון הבירה (.0.6 חסְחַחוח35/ 01 00855165חם חףוסזס=). 2 לפניכם מפתח מהיר מסודר לפי האלף-בית, בחרו באות א. 3 עכשיו בחרו את ס6ואסון. 4. השגרירות האלקטרונית מציעה בשלב וה כמה ברירות, כולל קישורים לשגרירות מקסיקו בוושינגטון, לקונסוליות בעיר ניו יורק, אוטווה, קנדה, ולמשלחת הקבועה של מקסיקו באויים. עקבו אחר הקישור לשגרירות שבוושינטון. 5 הגיעו לשגרירות בוושינגטון ובחרו מתוך מבחר הקישורים המוצעים. אתר השגרירות האלקטרונית אמנס אינו מאורגן בצורה מושלמת, אבל 8-86 8 אין ספק שהרשימות הנמצאות עליו הינן הדרך הקלה ביותר למצוא את המיקוס ואת מספרי הטלפון והפקס של רוב השגרירויות הזרות בוושינגטון. 4 0 03557 וח= אתר בעל מאגר נתוניס נרחב של מידע וקישורים מקוריים הינו 605/ ץ0855= בכתובת 00886.0 ח6.צוצו. כדאי להתחיל ב- 0= (שימו לב לתרשיסם הבא), שס תוכלו ללמוד על מטרות האתר. האתר מצטמצס לאתרי ממשלה רשמיים. |<]5]- | זסזס!קא = 1חז6זח! !/ס5סזטו) - חוס כ6אץ55בּפחו6 אש / :ווח - פ6/ץ55בפחו= שד [|< 6 1008 65סט3] אסש ‏ 08ם - ₪ | 9 בו ו 0 [+ סה קטוחש.אוווי// :קוו 45 וי 10 8 10056 2 1 : ו 0 9 5 0 0 וו זוןסוו וו 0 0 006 .סוד ווה [טשחיו]1 ו 6 1 3550 וח= 6+ 0+ 6 6|60/צ פחפא צַם8%1ס6קת 0 2 ו 0 8 .סז וסחפז זט[ 3 ההוסמזטחט ץ!זהפזזטס 15 5118 ומד 200 חפצזט 200 01 עזוהטהחחס6 בהטיפזם 8 חוסן 10 טטסזם זב ומעז ץ|918|חס6 3 |ופצחט 10 15 ח3!ם זטכ) .51185 .11 צזח3!. חס 0855/80 :3556 ו 58 80 ווסונום 5% ]81 81100 זט)ח! 8 8086!עצסח פעצ 0!זסעצ ההטזס הק 8 ]10081 ו 0. 6 3 1 8 ]0 8וזוז ד 0 הפו סעוות 05 % זנום חסםזבּם 18858 זנוטס 616|מחוזסס פאר פ|וחאר ו 56 וח 3 10 פזיסרת 0 !ואו זב חב ץ1ווופו5ה890ז 608 ץזז63 ח63 סע זו , 50 זם 88% 3 08חס 1ח8 וררחש 8רחו1 |3ה5 3 848 זט 0813107 ץ1וחטרחחסס 3 פהזסספם 10 זפפוחט|סצ ונ :ו 5080 50 .320 חב [ 3 ד 68 8 .80101 1ח18ח60 [8חסו80ז 3 35 5118 5וח1 50808 מופת חנ חף וז 38 ח]וא !קספ טסט פ1 3 זט ההואספ| 15 855//88 טח 6 61 ח16ח1 .5585 |8חסוזהחזפזחו זט הת 3 החב 8ווו5 ההזי ח3זט/ב 1 ב חותח3 1 066118 10-05 000850 -- / 6 פספווו סזחס 001ו!001ן5 115 8חזנו1 0855/80 ו - 5 / 8 = | וראו ]1 זוה |[ 1100ב חפ החוםזה? וח 1 ב חובזהוב וח שמחו פה | | [₪ תרשים 4.3 גלשו אל האתר 60/ /ץ0855וח= כדי ללמוד עוד על האתר. אם תרצו ללמוד איך פועל האתר 60/ שְ0855ח= או לאן לגלוש הלאה, עצרו קודם בעמוד ה- 0..ת. נסו בעצמכם: שי 1. מעמוד הבית בחרו את הקישור 0.ה.= שיביא אתכס לעמוד המיועד לשאלות שכיחות. 2 בחרו בשאלה 15| זוטסץ 6|וסחזס6 טסץ 60 אוסח ₪ 3. התשובה מופיעה על המסך. פרק 4: משרדי נסיעות מקוונים | 49 הערה ! חיסרון - הרשימות רחוקות מלהיות מושלמות. אם לשגרירות או לקונסוליה כלשהי אין אתר, היא אינה רשומה במאגר הנתונים של 60/ שְ55הטוחם. ל- 60) ץ0855= יתרונות רביס השוויס בדיקה: עלוני חדשות, פורומיס וחנות ספרים, אך המדור השימושי ביותר לתכנון מקווןו של טיול הוא זה המוקדש למשרדיס דיפלומטייס (0006665 6טאחסוקוס). אתריס דיפלומטייס רשומיםס לפי מיקומן של הסוכנויות הנותנות החסות כלומר, אס אתס רוצים למצוא קונסוליות ורות הממוקמות בישראל, גשו למדור 6זס/ 6חד, בחרו בארצות המתחילות באות 1, ושס תוכלו למצוא קישור לישראל. וס ץ55בּ0וח= אתר המכיל את רוב הקישורים הקונסולרייס שתיירים עשוייס להודקק להס הוא 6 ש0855רח= (וחסס. 6|זסצוץ855סחס. אואואו), והוא בעל ממשק קל לניווט. ב- 6!זס)\ ץ59855 ניתן לבחור מתוך רשימות מסודרות היטב (שגרירויות וקונסוליות בעולס, קונסוליות של ארצות אחרות הנמצאות בארצות הברית, שגרירויות של ארצות הברית ברחבי העולס והמשלחות הקבועות באוייס), או להשתמש בחיפוש פשוט להפליא, שבו מצייניס את שס השגרירות (/8855וח5) שאתס מחפשים ואת הארצ בה אתם עומדיס לבקר (ח1068000). נסו לחפש את שגרירות זס800ש!58 |= ב-|15786. |<51)-| ו ב | פו] 1006 פשהמטפ] ‏ אפ אהת ₪ | 3 ו [ ב [+ .3550 רחפי .שאו / :סו ₪ ב חן 1 גב הי יי 1 | 555 דאע ס56ופ א לח 7 | 01 | 06ו48!ז0 65הסהק || | ה6ז568 832 | ה6ז568 צ00855 8 .82 12355165 1"5ו0// 416 01 6הוופו 563011 .8 עזס+ס6וום זו זס 8חושח= 8וע '60951' זס '109ז' צָ₪ ה0ז598 4 ( סן 68מָ3ק %והז 85980 4 2 ץז ל 3557 וז 86םוועער - צאם 06811007 1 81 הצצ ה | ה (1808 הזס)וס זס מס1 98/8! וסאי זס=)) 8וו1 10 0311005 זסו!01 01 355105 וו !זסש 18 01 18165וו5וזס:) ,8 355105 מו 8 20 - 1878] 0106 - 115 118 105106 889195 ו 9 8 א6]!!) - ה2207281[8 1 ה1913ח3 טוה - ה (ב15) 106 58/06 2008018068 .8 888/08סח= משוסזס=) 8 1106 -61מטזטום גוזו 45הבו3ם - ₪ 8 א6]!) - .6 2608 טזה1 081000018 - 6 8 21106 - <) - ה 66עש1זסעט 858185 ו .9.5 8 א110:)- .48 ה68וחוחוסכ 10 אזה חס - פ (000/00 2200) 106 זז 8108זחז סבזה = ₪ - מ) 8 אם611 - (₪1 6נקסזטו= זו זסטה טסם - 5 8 2106 - (. - 2 8 ]סע 855195 ו .0.5 9 8 21106 - 8008]- 1 818005] 8708 - ] = (מבזס). זז %ז8זחסם = 2 - ם) 8 א1106:) -808ע00 טזם) ה0800 - 0 חוסוחו פה | | ו טח 5 תרשים 4.4 אתר הקונסוליות 6!זס\ עְ8855וח= מאפשר גישה נוחה לשפע מידע תיירותי. 8-08/06 0 משרדי תיירות ממשלתיים לאתרים של משרדי תיירות ממשלתייס כמה חסרונות : > מאחר והס ממומנים מכספי ציבור, עליהם להיות שקולים וזהיריס בחוות הדעת ובהמלצות שהם נותנים. >* היות והם אתרים ממשלתיים, המידע שהסם מספקים עלול להיות נגוע בפוליטיקה. יחד עס זאת, כשמדובר במקור למידע כללי על טיוליס, אתריס אלה מתאימיס. אתרי קישור למשרדי תיירות ישנס מספר אתרים עס קישורים למשרדי תיירות זרים (חפוזטסד 01 ץפוחווא). אחד מהס הוא חס-|פש8זד בכתובת. |חשח.|החסוהחז6שח1/ותסס. חסו/ט. אואואו, | המכיל רשימת כתובות ומספרי טלפון, אס כי לא לכולס קיים קישור. במגזין המקוון של 650/6] 8 |פשפוד ישנס קישורים למשרדי תיירות בכתובת |החסח. זוסס/5>חז1/ | ד/ סט / ו סס. זס0ההחזהק. ואוו רשימה של מדינות, מדינות-חסות וטריטוריות בעלות ממשל עצמי תוכלו למצוא בכתובת |1685/07806ו!/ 69. סרח ז6חסוח. ואוו - המדריך הכלל עולמי למשרדי תיירות (חפוזוסד ץ זו 06וו0!זס/צ 018665). כאשר אתס מחפשים במנועי חיפוש אחר משרדי תיירות מהסוג הממשלתי שימו לב כי הס נקראיס בשמות שונים, כגון: טפסזטם (50הטסד זס) התפוזטסד, ותפהטסד זס 08866, זה לוטס ד, שוזסהסטוה +פוזטוסד וגס טהסזטם הסוח6עחהס6. למה ניתן לצפות מאתר טוב של משרד תיירות! האתר צריך לכלול מידע או קישור על מזג האוויר, דירות להשכרה (צימריס), היסטוריה, מוקדי משיכה, חגיס לאומייס ותחבורה. אתר מעל לממוצע יכיל גס מפות, 105=, קבצי אודיו, וידיאו ומוקדי משיכה לפי גיל, עניין ועוד. מקרה לדוגמה: ץז1זסזט וח5זוטס ד 6עשצטבּטוחו2 אחד מאתרי התיירות של 219856 נמצא בכתובת 6.60.2₪א2108רת15זטסף. עו ומופעל על ידי החפוזטס ד 0ח3 +הסוהחסזוטחם ,65חוו +ס ץוחווו. במדור 0/ח1 8 8685= |₪5680 תגלו שלא צריך ויזה כדי לבקר בזימבבואה. במדור /ץז660זוכ וחפוזטסד תוכלו למצוא שפע מידע שיעוור לכס בתכנון הטיול: מקומות לינה, השכרת רכב, מארגני טיולים וכדומה. לסיוס בחרו בקישור 2/0806 ח800ח650כ ושס תמצאו מידע על פעילויות, תרבות, פארקיס ועוד על האר הנפלאה הזאת. פרק 4: משרדי נסיעות מקוונים | 51 זסזס!קא = 61חז6!ח! +/ס5סזסון - 21/4 0] 6הוס6|6א ב ]1005 5פהסטב" אפ אשם ‏ שם | 6.2.9 5 ₪ 5 5 - % וי זחווק ו עסו = )סב = 568100 6וחס] | 30/658 | קסופ מס 6% 2 ו ב [- 2 יפרו רח5וזג0) או / :כוות! ו₪] חן 06 08וח21 ה0סו81ה6511 | / צוסח5 81/00 2 צ 2 .0ח! 8 8615 10500 | לוו 10610 וחפוזטוס % )| חס וסטפזד [ << | פוַתחַווחחו1ז עווסדו הטב : - ד סח וטסט ה 5 1 05116 0/ וספתו | ו שחוסוחו פא | | תרשים 4.5 האתר של שוחזטג ז8וטס ד 6וס8טוחו2 5 5'ו0זו5!/ .8 הסוז ה6עחה 60 [ב063] ו)חהּ 5%3%6 יש להבדיל בין חסחפטח0ס6 |1068 6חהּ 55806 לבין 6805זטם 5'זסטופו. האחרוניס הינס ארגוניס פרטייס שהוקמו בידי בעלי עסקים מקומייס כדי לקדס את האינטרסיס המסחרייס המשותפים שלהם. אמנס, אינטרסים אלה עשויים לכלול גם תיירות, אך כל פרויקט תיירות שהם חתומים עליו וכל מידע תיירותי שהם מספקים, יהיו קרוב לוודאי, בתחוס עסקיהס. לעומתס, הסשחסעח60 |1068 6ח8 50006, נמצאיס תחת חסותה של המדינה או של השלטון המקומי. ככאלה, הס מחויביס לפתות כמה שיותר קבוצות ותיירים לבוא לבקר אצלס. הבה נעיף מבט על כמה מאותס אתרים כדי לראות כיצד ניתן לנצלס עבור תוכניותינו. הערה ! שימו לב - אתרים אלה מנסים למכור לכם משהו, בעיקר את התדמית שהם רוצים להראות לציבור. אל תצפו למצוא שם סקירות חשובות או תיאורים של מוקדי משיכה. 8-86 2 מדריך המבקרים של פנסילבניה מדריך | המבקרים | של פנסילבניה | 60106 5ז0שו5 8וח8ץ|/5הח6ק) | בכתובת 5 שו ו, נמצא בחסות 8וחה8ע|/ץ5חהח6ק + הז|68וחסרח וח ס6. זסזס!קא = 1פחז6]ח] !)ס5סזסו - 6הַ3"] חובּ)א - בוחה צ!ע5הח6 6זט 100% [2 0 1006 00065" אש 0 6 | /3 0 קש חפוזסקא5/6זססןם 60 ב 1517/-800- 7/7 931 :הזסס. 3 קפסתשהסקאם. אווש / :ות [6 בי ]| הז א גצ צפאא2% פפס2 100% 00 1000 6 א פסס; ,5אסוד)האזזא | 655א וק 6)והסדפוא | זאפ]אאוגזה:זאת 8 5זהג | 5הסספזטס 8 פהטזגא ב זו 066% 6 60:66 15.60 פא הדאטה 8 ןז שוחו | | ₪ תרשים 4.6 מדריך המבקרים של פנסילבניה בחרו בקישור 00085ד00 8 =משדהא כדי למצוא קישורים למידע בנושאי תחבורה, פעילויות מים, פארקים ועוד. במדור 10685 ח765] אתם מוזמניס לגלוש לקישורים של מידע רשמי על הפארקיס לשעשועים, מוזיאוניס, פסטיבליס ועוד. יש פה מספיק מידע כדי לספק לכם שפע של רעיונות. %וס+ שסא ס6טס !| ז האתר הרשמי של אני אוהב את נו יורק (סץ א6א 1006 1) | בכתובת 5 5586. ְחסטסו!ן. שואו, מאפשר קישוריס לסוכנויות של הזמנת מקומות במלונות ובאתרי נופש, כמו גס לקבוצות עסקיס ולשכות מסחר מקומיות. בעלי האתר הס קסו6 עס 6וההסהס6= +0 +ה6וחזה8ק6כ 55866 אזסץ צוסא כלומר, זהו אתר של השלטון המקומי. פרק 4: משרדי נסיעות מקוונים | 53 זסזס!קא = 61חז6)ח] ])ס5סזסוא - 51366 אוסצ ₪6 סו !א 1 קפ 1005 5פהסטב" ‏ אפ אשם ‏ ש | 2 בדו [ 0 - וע 51316.עחששיסון שש :כו [6 חן 50 וס לוש 15 1085 1 / 6 ו 0 50 פזס!והזם הוה | ג . שו , + כ 4 | 00008005 זו -%% . ₪ סו 0085 |סוהזד . ו 1 . 2 זנ / ה * 05 | צי זו ]108 8חזמזחו 1 עסו נס:15 05 פונטמנבונו ק12 58 ;צזסעי , 6 3 56 0 18306עעט:) בו 105 586 1 וטו 5001 5 וטו ב ]| תרשים 4.7 האתר של אזסצ צו6 6עס!| 1 במקוס להמלי על מלון או אתר נופש ספציפי, האתר של אזסצ ש6א 068 1 מקשר אתכס לרשתות המלונות ולסוכנויות ההזמנות. מה עליכם לדעת עכשיו לאחר קריאת הפרק, למדתס את הדבריס הבאים: % > איך למצוא את אתרי השגרירויות הזרות ברשת ואיזה מידע הס מציעיס למטיילים. > כיצד לחפש ולזהות אתר תיירות רשמי של המדינה, בדרך כלל בחסות משרד התיירות הלאומי, ואיך לנצל את המידע בתכנון הטיוליס שלכס. <* להעריך ‏ את המידע הזמין ברשת של חהסספח6טח60 |068.] 8 509006 | ושל (601065) 768005 5זספופו/, ולזכור שהס מנסיס למכור לכם את תדמיתס הטובה ביותר. 8-86 4 חלק 2 תכנון חופשה (נופש) באמצעות האינטרנט חלק זה יעסוק בנושאים הבאים: מהי החופשה שאתם מחפשים. מטיילים בעלי כישרון יכולים לגלות תגליות באקראי בשבילי ההיפר קישור. ניצול אתרי הרשת למציאת ארצות וערים מסוימות. חופשות עונתיות. מתי ולכמה זמן לנסוע. 8-86 6 פרק 5 מהי החופשה שאתם מחפשים בפרק זה תלמדו: % כיצד לבצע הערכה מציאותית של צרכי הטיול שלכם, שאיפותיכם ומטרותיכם. % כיצד לקבוע מהי החופשה המועדפת עליכם, שתענה על ציפיותיכם מול אתרי המידע בנושאי תיירות. *% כיצד למזג את רעיונותיכם לגבי הטיול שלכם, יחד עם המציאות בשטח, בעזרת אתרי תוכן תיירותיים. זה הזמן לבחון אילו טיפוסיס אתם. היו כנים עם עצמכס ונסו לתאר את המטרות שאליהן אתס שואפים כמטיילים. כל מסקנה שתגיעו אליה היא הנכונה לכם, בין אס זה לשכב על איזה חוף ולהתבטל, לצאת לטיול מוזיאוניס, לפגוש אנשים מכל מיני מקומות או כל דבר אחר. לא משנה מה תהיה מסקנתכם, מה שחשוב זה להיות כנים עס עצמכם, אחרת לא תוכלו ליהנות מן החופשה הבאה שלכסם. כדי לתכנן חופשה מהנה, כדאי להכיר את עצמכס והעדפותיכם קודם. שאלו את עצמכם, ימדוע אני נוסע לאן שאני נוסעזיי לפעמים אנחנו מגיעיס למקומות שאנחנו חושביס שעלינו להיות בהס ולא משוס שאנחנו באמת רוציס להיות שס. למעשה, בחירת יעד לפי המקוס בלבד עלולה לגרוס לכך שהחופשה תהיה פחות מהנה מאשר בחירת יעד לפי תחוס התעניינותכס האישי, אלא אם כן יש לכס דווקא עניין מסויס לבקר באופן מיוחד במקוס ספציפי. נסו לשאול את עצמכס מספר שאלות, כגון: מה אתס אוהביס באמת לעשות! האס אתס אוהבים לצייר ולראות עבודות של אמניס אחרים! האס אתם מעדיפים לבלות על חוף הים ביוס, ובלילות לבלות במועדוני לילה! האס אתס טיפוסיס הרפתקניים, האוהביס לשוט בקנו, ברפסודה, קייק, לנהוג, לקפוץ, לעשות באנג'יי, סקי, לרו, פרק 5: מהי החופשה שאתם מחפשים | 57 לשחק!: חשבו מה אתס אוהביס לעשות בשעות הפנאי שלכם, לאחר מכן חפשו מקומות בהס תוכלו להגשיס זאת. אל תעשו זאת על חשבון דבריס אחרים שיעד החופשה שלכם עשוי להציע לכם, אלא נסו ליהנות מכל העולמות. אל תבחרו במקוס שאתס חושבים שאתם מוכרחים להיות בו, או מפני שהוא אופנתי. הסיבה האחת והיחידה לבחירת יעד היא שהוא מציע מה שאתם רוצים. בפרק וה תוכלו להעריך איוה מין טיפוס של מטייל אתס ותלמדו איך להגשים את מאווייכס גם בומן חופשה. 0 שאלות שעליכם לשאול את עצמכם זכרו - לא משנה איזה מין טיפוס מטייל אתם, קרוב לודאי שישנם עשרות אתרים המתאימים לכם בדיוק. כל אחד מאיתנו יחיד במינו. לא רק ואת, אלא שאנחנו כל הזמן מתפתחים, משתפריס וגדליס (מתבגריס). השאלות הבאות מיועדות לעורר את תהליך המחשבה שלכם. עליכם לבחור את התשובות המתאימות לכם ביותר. ליד כל תשובה שתענו רשומה כתובת האתר המתאימה לפרופיל המטייל שלכם. 1. האם אתם מתכוננים לחופשה כאילו זו פעולה צבאית? האס אתם טיפוסיס מתכננים, או לא מתכנניס או משהו ביניהס! האס אתס טיפוסיס האוהביס לשבת על ישבנכס וכשצריך לעשות משהו אז אתס עושיסם זאת כמו כולס! או שאתס טיפוסיס שאינס מסוגליס להחליט ומעדיפים להגיע אל הגשר ואז לחצות אותו! יש לשער שיש בכס תכונות משני הסוגים, עס נטייה בולטת לכיוון אחד יותר מאשר לאחר. מילת אזהרה: אם אתם טיפוסים מתוחים, הנוטים לפעול לפי הספר, חוששים כל הזמן מפני אי-עמידה בזמניס - אל תילחמו בזה, במי שאתם. פעלו לפי הנטיות שלכס ותכננו את חופשותיכס בהתאם. מצד שני, אס אתס טיפוסיס המעדיפים לשוטט במקומות שאינס ידועים לכס ולא להיצמד לדרך הרגילה, אס אתס פועלים לפי ההרגשה שלכס באותו רגע ולא לפי מסלול טיול קבוע מראש, נכוניס לכל שינוי, ואינכס יודעיס מה פירוש המלה 'ילות זמניס" - אל תאבדו את רוח ההרפתקנות שלכם, את היכולת לשנות כיווניס כאשר ההזדמנויות נקרות בדרכיכם. יחד עס זאת, כדאי שיהיה לכם כיוון כללי כלשהו, אפילו אם זו רשימה של דברים שהייתס רוציס לעשות בעיר מסוימת או במהלך החופשה כולה. אולי תחליטו בסופו של דבר לא להיצמד אל הדבריס שרשמתם, אבל עדיף שיהיה לכם כיוון. 8-86 8 וא זסוח! ו - 0601084 וד [| 2 ה 46 006[ 65סטב] | שפצ כ זטם - ₪6 | 5 | 5אחו || | ב הזר | יז / רחסו [ששים ז4ע6וס וכזת [6 בי 4 )+ 8'ז610שי3-ז'ך 106 * 066 0? בפמ גוס מסגומז אוסם 1260166 0 וס 36 גוסקי 6עסמקט 1260166 0 6 05 6 עס 50 0 008 36 םדקתה 0+ 650905 1806 0 66 לזמה[ 6מה 26 0+ 6המהצות. 0 56 נוסץ 00 0 שמ תס 78010 3 מב 1125 פמנחגוכן 7 קיהקה 6[מטט מו-1766 בת566 6במסם וגוסץי 18%6 0 0 מעגוך" 0 64 ב בזוק הנב זסתמו מה 675 168076 0 6 תג [[6קט 30% [המ1 0 5 6 ,291906 ,60608מטט 1/00% 0 סו 47 3 76ג1ך 0 6 נוסץ 6016 * 5 ה 00005 3166 0 (159)5 36 3550011 ד תגוס 465080 עגוסקי +0 קסמ6וגוס 618ע0 0 (1009805 6מנ0 מ המה) 6916 1.116 עס 0160%5 5עס[6קהץך 306130 > קת :6סמהעגופ מז ₪ 1600 [9008ע6 2 0 0 0 0 0( 0 ₪ . .ד ב פיי ְ 1 [ מצשא - ₪ תרשים 5.1 | דואגים שמא שכחתם משהו שלא תכננתם? פשוט בדקו את הרשימה שהכנתם למול זו שבאתר ו בכתובת .זט |ס הזו ס6. |סעבזס/סו6. צצצוצו. נסו בעצמכם: שי 1. ערכו רשימה מקיפה ככל האפשר של דבריס שכדאי לכס לארוז, ודבריס שעליכם לעשות לפני הטיול. 2. גלשו לאתר. חחח .:08/6|6/וחסס8/6|.6טו6.צו וקראו את הרשימה המופיעה שס. 3. השוו את הרשימה שלכם עס זו שלהס. 2. האם אתם טירונים? באינטרנט תוכלו למצוא שפע של מידע, ישנס מדריכי תיירות מעולים, מפות, מועדי המראה, תעריפי מלונות ועוד. לכל ווה אין ערך אס לא תשבו ותקראו את כל המידע. עליכם לקרוא, לשאול שאלות, לבחון את התמונה כולה, לקבל את מירב המידע ולהפנים אותו. כשתטיילו, כמעט בטוח שתדעו מה אתם עושים. אחד מן המקומות העשוי לעזור לכס במידע, הוא מדור הטיולים של אתר הנקרא 1% בכתובת | ההזה 86 1165016507 ץ סזור 1000%.60 . שאוצצ. האתריס המוזכריס בו ערוכיס לפי מידת הפופולריות שלהס. אמנס הדירוג משתנה לעיתיס קרובות, אך תמיד ניתן למצוא אתרי טיוליס במיגוון רחב של תחומי עניין - החל מן פרק 5: מהי החופשה שאתם מחפשים | 59 המידע הרגיל (אתרי חברות תעופה, שירותי הומנות מקווניס, רשתות גדולות של בתי מלון) ועד למוזריס ביותר. |<1) - | זסזס!קא = 61חז6)זח! ])ס5סזסוו - [ ופצבּזז 100004 ג ]1005 5פסעבת אפצ אטם ‏ שם | << 1068 | ב |+ |תזר [סיעי3 ז165./1ע554ו1/ סי זוט/ הס .+00 1.אויאוצ/ / :קוה ₪ בי וו 300 51165 151186ע ₪051 60'5/) 116 קה ואהגת ] ו פד ₪ 1000 2 ממממממשש₪₪₪ 093707 !( הוח 60 זט0ל 10 661הח60 0-5 ₪ - ה 5 27 58 |6ע8ז ך 387%60-סד ו 8 1 0605 הד 6 8 זז 5 ו ה61 ה 35 3% וחד 4 - ₪ סחחסון הס 6351!! תו 4 [0ו הזחו רת 4 5 ופצ = 5 ו ה 2 4 5 60 1 המעו חס 6-6 86 ופטח 59 4 050 6 ו 1 35 |ו3וח= מ ד 0 שו - כב 0 406 108 שוטר ה 0-03-/-/ . . 0 6ח+ 5% %'ח 40 וס ח ,51065 60 פחוו68וזם. % % זנסץ 36 1 . בוב 6% ק|6ח 6ח+ הזו 51465 1301116 1 11 6 פח-3|1 100045 01 60 3101101005 זו 2 1 = ו הרו" ואר הו טוב 1 הו שחוסוחו פ ‏ | | [ 066 ₪ תרשים 5.2 | בחרו אתר, כל אתר שהוא. הוא אמור להיות פופולרי אם הוא נמצא ברשימה של האתר 0%ח100. נסו בעצמכם: שי 1. ממדור הטיולים 51665 |6/פזז 0ַ6אההּם-קסד) התבוננו ברשימה של האתריס הפופולריים ביותר. 2 גללו את המסך ולחצו על הקישור האחרון ברשימה, זה שלידו המספר 0. 3 לחצו על הלחצן 886% ובחנו את הרשימה המגוונת של האתריסם. 4 אתר הטיסה הישראלי, אינפלייט, בכתובת |ו.61180%.60ח1. אואואו מציע לכס מדריך יעדיס עס מידע על אטרקציות, מלונות, אירועים ועוד. 3. האם אתם מהירי החלטה או חסרי סבלנות? מהירים או איטייס: רכרוכיים או קשוחים! אם תנהגו בקיצוניות לכאן או לשם, אתס עלוליס להתחרט על כך. מניסיון, רוב המטייליס/תייריס מנסים לעשות יותר ממה שבאמת ניתן ואפשרי, כדי לא לפספס ולראות כמה שיותר יעדיס במהלך טיול אחד. הטיול יכול להפוך לריצת 00 9-)]86| מרתון, לעייפות, ללחץ מיותר וכל העניין יהפוך להיות חסר תועלת. לעומת זאת, גס הקיצוניות השנייה, ביקור בפחות מדי יעדים, אינה טובה יותר. לכן, לא כדאי להחמיצ את ההזדמנות לראות כמה שרק ניתן, אך במסגרת ההיגיון ומבלי להתעייף יותר מדי. זכרו - כי לא כדאי להיות קיצוניים לשום כיוון - אין לתכנן יותר מדי או פחות מדי. באתר 60106 |שע8זד 0|וס/)-6ח ד-6חטסף, תוכלו לראות איך מתכננים טיול 'ידחוסיי ו'ימפוצציי ביעדיס לחופשה, בכתובת | %ח.180/| חאו הסס. ץזהזטו|-|6עהזז. שצצא. |<]5)- | 1 [| 2 ו[ סב 1006 300065 השע 08ם 6 | < 5אחו | 0 |* [החזר! ב ורתזר1 וז / רככ זב זפ![1סיעי ז) ואו / :קזוח [ 45| 3207055 | 6 צ34) [6טהץ'' ]יס /)-1'116 -1 הגוס 100 [556008 שמ 5 הז 6 סט זס [308) 1.1 5 1.2 6 13 + .פש 11856 :600עוכ 1.4 מסטפוטע 1.5 )68 1.6 ?טג 206 00 111016, גוס 6/8 1.08 1100 056 1.7 וזה קז 8 פהותמה[ 1.8 אסדד ד ספא קד מה 2.1 5 )00006 65 8ע0205010810 2.2 צעגוס 1 / 121 66פמגידוב. ‏ 2.3 2.4 65 2.5 2.6 ₪ זוה פיי תרשים 5.3 האתר 60106 |פע8זד 0|וס/-6ח ד-6חהטס₪ לתכנון טיול "דחוס" נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לכתובת |וחשח.180/| הזח סז 60 ץזהזט!|-|ס/ה. שעצ. 2. בחרו בקישור 0605 8 5אוסח5 חסופוצ6!6ד הנמצא תחת הכותרת 5 ווסז דהוא הסהוז. 3 תופיע לפניכם רשימה של קישוריס לטיול מסביב לעולס. בחרו בקישור 5 חס 8665! חַחו60. תופתעו למצוא את ג'ימס אוורי (עזסעג 65חחם2) מחליף תלבושות בקצב. 4. חזרו אל הדף הראשי. 5 בחרו באחד האתרים ומצאו טיול שבו תוכלו לספק את תשוקתכס לראות הכל. פרק 5: מהי החופשה שאתם מחפשים | 61 4. האם אתם הרפתקנים? אס אתס מתפשיס ‏ אתר הרפתקאות דחוס| במידע גלשו ‏ אל 6082 בכתובת וחס6.כזסף. אואואו. כשחושביס על הרפתקאות, מעלים בדמיון ספארי באפריקה, ג'ונגליס בדרוס אמריקה, מפלי מיס בוונצואלה או רכיבת אופנייס בניו-זילנד. כשרוציס לצאת למסע כזה, כדאי להיעזר באנשיס נוספים, בעלי ידע וניסיוו משוס שאס אתס חסרי ניסיון לא תוכלו לתכנן בהצלחה טיול שכזה. מומלצ לכן להפקיד את התכנון בידי חברה המתמחה בכך. ישנן חברות רבות העוסקות במסעות ספארי באפריקה. אחת מהן היא שסחצוס 6 זסא, תוכלו לגלוש אל האתר עמוס המידע שלהס בכתובת חסס.ע6הצעש00ז6).צואואו. גלשו לאתר ותוכלו לראות אילו סוגי חיות תפגשו באחד ממסלולי הטיול הלא שגרתייס שלהס. זסזס!קא = 61חז6זח! 1/ס5סזסו)א - זס|סצבּז] הַחוחז566ו0 6ח] זס] 34/63 חו 6זטוח406 [החסווו4בז 1 :עסחאיס0 א זא -- 5וזבּ)53 בּסוזות [| 2 ]1006 פפוסטב" | הפע 08 - 6 | 2 15 ו 0 |+ טפוס םקות ₪ חן 5 5 וסוט 5 טסט ב ( ו ב 6וחוסון ןו י3ז1 10 וטו חב 8זטזחפווט3 978590190 35 עפ העצס0 8 זפא ,8808086 זם- טחוזטווט חס 1000580 ח8פם הצפח 805 זטס . חסוזמפסחו שסחום .ט!זסשי 108 ההטסזב סז שחוסוחו מש | | שחסם [6 תרשים 5.4 שוחרי ההרפתקאות נרשמים לספארי בסוואנה באמצעות חברת ץסחאוסכ 8 ז6א נסו בעצמכם: שי 1. מהדף הראשי של האתר לחצו על הקישור 65וז8זסח1. 2 מתוך הרשימה, בחרו בספארי שמוצא חן בעיניכם. נסו את 5ז6/ו₪ 67081. 3 לפניכם מוצג תיאור של מסע בנתיבי המיס של מרכז אפריקה, ממעלה נחר הזמבזי לעבר מפלי ויקטוריה, במהלכו תוכלו לפגוש באריות, צבועים, תניס ועוד. 8-80 2 4. חזרו אל דף הבית ותיהנו ממסלולי טיול אפריקאייס אחריס הזמיניס 4 באתר. ניתן למצוא גס אתריס ישראליס המתמחיס בטיולי הרפתקאות: > חברת למטייל בכתובת |.61.60ץ658חה|. ץוע + החברה הגיאוגרפית נאות הכיכר בכתובת ה 0סס.5זט0ז60ף.שואוצו. הבה נעיף מבט באתר של למטילל, בכתובת |.6%8/6|.60חה]. צואואו. |-| זסזס!קא = 6%חז6)ח] !/50סזסוא - הוסס.[6ע613חבּ 1 |< | ופ 008[ ₪65סטב] | אופוע ‏ 206 6 | 2 בו | 0 | /חסס |סעב!סחזב| ושוא / :ווח 65| בי -., ההזס61.6ַעַב6+3זב 1 | = -- -=] חות למטייב / | מועדון חברים | פטטיבלים | פורומים א | טקי וסנובורד כמטייל ₪ |--, עכשיו באתר 0 מתפשים שותיפים 8 הרצאות 5 אלף ואחד טייפים 12 אתרים באינדקל ור ו היכן ברצונך לטייל חיום ? יעדים [= ( 0 אוגמדה / 4 ערב טוב, אורח! 0 קולומביה ה הידעת שרק חברי מועדון "למטיייל ברשת" יכולים להיות כתבים. 0 גווא טמלה 0 תה למ פורומים 6 03/1200 6 מטיילים | >דרום אמריקה - אסון במרכו קניות בסין >מורח רחוק ‏ פצפון אמריקה >נן ילמ- = > מזרח תיכוך 0 דדרום אפריקה 0 ספרדד - שיטפון חוק היכה בטנוניה שאפריקה - >אירופה - דרוש מחבר המנון לרוסיה פציוד 6 בריאות לארכיון חדשו > | "לקי >ציוד סקר הבהלה לוחב דרחדן אלפיים שנות היסיטוריה , 2 דרודן מ6866עק, לופל 5 מלמדות אותנו שלוהב תפקיד ו לאחת הערים 0 03/12 המרת הרחוק 5 0 ְּ ַ חשוב לדעת 0 04/12 דרו הפסייפיס ב היפות' ביותר בגרמניה, - - / . אותנו, הבוחק קורא לנו לגעת : זג אוו 6 המשך. 1 טיפים והצבע מרתק אותנר. 0 04/12 דרוסם אמריקה מיד לפניכם מסע קצר בעקבות הוהב. . ₪ כ ו לומביני בסגליים למטייל טוה פי ן | 6 =ע031600? 30/35 5/001 בק / חס עב 61ב |. שש :סור ₪ תרשים 5.5 האתר הישראלי של חברת למטייל, לטיולי הרפתקאות נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לאתר חברת למטל5יל בכתובת |6|.60.1/ץ618חח3ּ|. /צצו. 2 תחת הכותרת יעדי טיול בחרו את אסיה. 3 ברשימה הנגללת בחרו את הודו. 4. לחצו על הלחצן חפש. 5 בחרו זרקור לאתרים וכל הודו תהיה פרושה לפניכס בטקסט ובתמונות. פרק 5: מהי החופשה שאתם מחפשים | 63 5. האם אתם מפונקים? האם ישנתס אי פעס בתעלת השקיה בחווה בצרפת! מה לגבי מיטה מכוסה בכילה בוילה מקסיקנית! או במיטת ענק במלון חמישה כוכבים באתר נופש בקליפורניהז עליכם להחליט איזו רמת נוחות אתס מעדיפים. אס אתסם מהסוג שאינו יכול לעבור את סף הדלת של חדר בבית מלון, אלא אס כן הוא מכיל את מירב הפינוקים, עדיף שתתכוננו לשלס עבור זה או שתתכו עד שתחסכו מספיק כסף כדי לטייל בסגנון שאליו אתס רגילים. בין אס אתס מעדיפים לטייל בסגנון מנקר עינייסם או בצנעה, עליכס להתמודד עס שאלה זו בטרס תמשיכו בתכנון הטיול. לעולס אל תוציאו יותר כסף ממה שבאמת נחוצ. יוצאיס מכלל זה הס אותס הדבריס החשוביס לכס. כל שקל שתחסכו באמצעות שהייה במלון זול יותר יוכל להיות מנוצל לטובת רכישת דבריס אחריס שיש להס משמעות עבורכס במסגרת הטיול. אס אתס טיפוסים של מותרות, כאלה שאינס מסתפקים במועט (ומוכניס לשלס על כך!) ישנו אתר ממש בשבילכס שנקרא 50810675 בכתובת 0675.60ח50811. צואואו. |<]5)- | זסזס!קא = ]6חז6!ח! !/ס5סזסווא - זסטחו] 578 ב | 4 1005 5פהסוםת אפ אשם ₪ | ּ חן 6 [ד וס ַקטוח105/5010015/0. 13 228 208// :קוו 6 | 837055 | . 6 1 0+ 60 קחוסט !ות 503 חסז- ז06 ו3ו60ק ץוק 00 3 791 הח3 זפטחו= 578 ההטסזח1 הסו9081/ 508 8 פתפפפת 111 3 אססט 10 פזסח או | [8חו32ה13 זפטחו= 508 סז הסוזק90פטפ 5636 בכ דסש=ח6ק אחוד 8 דיו צהסוסו 5 5 6)וע 66 ץההכוה ס6 6> 5וחז3'"וקסיוכן 6ש660+1ח1! 6+ג'וסקיוס6 6 רוושו ור] רו+ 66 הוושו ור] שחוסוחו פא | | זו .5 9ע3 5/503)ו/החסכ.פזסטחו/503// :קוו ₪ תרשים 5.6 אם אתם זקוקים לספא המתמחה במסאז' ארומטי, כושר גופני או סתם להתבטל בג'אקוזי, תוכלו למצוא את מבוקשכם ב- 508 5ז06חו508 6 8-86 4 הבה ניכנס לאתר ונבחן מה הוא מציע. נסו בעצמכם: שי 1. גלשו אל 5ז08חו"508 בכתובת 5.60₪ז06חו 508 וצו ובחרו ב-ח56876 508. 2 בחרו בקישור ז0ז068] 508. 3 הטופס שתראו לפניכס מחולק לשלושה חלקים: בחלק 680690 תוכלו לעיין ברשימה, אבל כעת בחרו 6806001 שחג. 4. בחלק 06765%ח1 בחרו את מה שמעניין אתכס, אבל אל תציינו כרגע דבר. 5. בחלק ח106800 עיינו ברשימה, אבל כעת בחרו 06300 ! עחג. 6. לחצו על 5085 01 115% |6068פהחכ|וה. 7 שימו לב שתוצאות החיפוש רשומות במונחיס של עלויות בדולרים. בחרו באחד מן היקרים ביותר, את ה-ז16ז0ח66ז6 במערב וירגייניה. 8 תגיעו לדף מפורט ביותר המתאר את מתקני הספא של אתר הנופש, בנוסף 4 לכמה דילים של חבילות נופש המוצעות על ידי 0615חו508. 6. האם אתם נוסעים בעיקר לעסקים רוב האנשיס הנמצאיס בדרכיס או בטיסות עושיס ואת בדרך כלל בענייני עסקיס. אס אתס משלבים עבודה ונסיעות יחד, ישנו אתר לאנשיס כמוכס הנקרא חסס.|87078/6 בכתובת הח0ס2078/6|.6וס. צוצאו. האתר ח2078/6!.607ו8 עמוס במידע מצוין, בחדשות ועצות. כמו כן יש לו מערכת הזמנות מעולה המתמקדת באנשי עסקים. כדאי לבקר באתר לפחות פעם בשבוע כדי להתעדכן. אס תרצו להיות חבריס באתר, תוכלו להפיק מכך תועלת רבה, כולל שירותי תכנון והנחות. אבל גס עבור המבקר המזדמן ישנו מידע רב, ללא צורך בהצטרפותו. לדוגמה, הבה נראה אס 0 00ס.₪278/6 יכול לעזור לנו להגיע מנמל התעופה של אטלנטה אל העיר התחתית שלה. פרק 5: מהי החופשה שאתם מחפשים | 65 זסזס!קא = 61חז6)ח] )ס5סזסוא - הוסס.![6צבּזו2ופ 0] 6הוס6|6/א [| 2 צב] סו 1005 פ6אסוםת ‏ סע אם ₪6 | 5 חן 0 = חס |סעיבזזקום.אווצש/ / :כזת! ₪ חן [פסעזפ 2ום מחו=] | סח |/ה5808 00% | 088|5 53הבהאשט! (1.866.249.8728) 4 1312114 1.866 :8606 עס סופגוס 0 ,24 צס ונטס ו1 103 חח 601 סה ו !5 *- %05טספת 6 צאא 5 ₪ פש6א 5 % 6!65%ץבוד ז6ההג|ק |>טבוד 6 10 * :₪135 ==ב וי 4 סוד ₪5 3 חב|פ 5006 3 36300 ץג 0 םס ה 851 5 קוה5 זט הפא !סד זם 136 6 ו 16 ו .ץג [6צגזוקום ?5צ2613 זמקו[ץ ‏ "אי חש 100 ח! שזט)] ‏ ע|קק3 5ה76510010 ה(068 1 7 המוחחה!כ |העמיוד << 15 ₪ שו 5716 /00/0110/015... 5 |!|873063%8 פחד הזכ 005//רו50 51655 5 101855 ל הד | שבד פחד 5 עס ו[ 300 0166/60 סוה -ל---= 00 ד 5 חב זסחסם ה0ו160סיו פסווט ---- ד [סצה-ז וכ[ 65 8 בחבו] זנוס' ]0 זובש סחד ח1 בַהוחחבום |פ/יבזד |הפסד |2%:%6וס עהגקה 0ס6עח 076606 0376 53 % עץ>בטוזע 60.! 21:87ו| הו09! ]₪26 . טַ 0 " ?<< = .סה זשטזש5 בץנו0 55 שנום זפ%חם 8 + שחוסוחו פא | | תרשים 5.7 אתר |6ש8208 המיועד בעיקר לאנשי עסקים אינכס מוכרחים להיות אנשי עסקים-נוסעים כדי לבקר באתר החסס.|208/6ו8, אבל אס אתם כאלה, כדאי שאתר זה יהיה במקוס נכבד ברשימת הסימניות שלכם. נסו בעצמכם: שי 1. בדף הבית של 2078/6|.600ו8 בחרו מתוך התפריט בצד שמאל, תחת הכותרת +א|ססד זס|פצבּד את הקישור סזח1 שו6. 2 בדף התוכן של 60ח1 שוס, בטבלת המדינות, תחת 0065 05 בחרו את הסחהּ|זה. קראו את התיאור על העיר אטלנטה . מצד ימין, על רקע אפור, בחרו בקישור ₪00 6אזדד65. ₪ כ 4 עכשיו קראו על אפשרויות התנועה בעיר. 7. לאילו צרכים מיוחדים אתם זקוקים? אס אתם מוגבלים בשל נכות או כל מגבלה אחרת תוכלו למצוא מידע רב ערך באתר: 55| ד 1580160 זס1 אזסשס6] ג :66655( |הססוט בכתובת : 06061065.607/78715/1502.אושעש. 8-86 6 האתר מעודכן באופן שוטף ומכסה יעדים רביס ברחבי העולס. תוכלו למצוא פה הסבריס בגוף ראשון על טיולי נכים מתוך ניסיון אישי, טיפים מועיליס ומבחר קישוריס לטיולי נכיס. במדור הנקרא ₪65007065 0ח3 פסוד קוזד, מציג האתר נקודות חשובות לנכים כגון מה ההבדל בין "קומה ראשונהיי בארהייב לבין וו שבאירופה, או את העובדה שברוב הרכבות באירופה אין לנכיס גישה נוחה לשירותים וכן הלאה. |<]5)- | זסזס!קא = 6%חז6)ח! !/50סזסוא - אזסו6א [סצב:ז 1 2153160 4306655 |הפסו |< | מס 05סך פפהסוםת ‏ אשע ₪ 6 | 0 15 | |ד סיווס ואו :קזוח 45| חן -||א |*|? 76600/065ע חס 0 חח 5 ו!ריכוס!62 0 אזסשז6 |6טסזז 1500160 6 13651160 16/ 60 11016 ונס 01166 6 6 || 2 ו שמ פוטס 6 2 0209881 10951 פאר 1 |ם] 5 111 ב 0 - 5 > 1.1800 :[8פוזסק . , 5 440068495 ה תס : 6 ור 5 06 ד שחוסוחו פא | | תרשים 5.8 האתר של 466655 |6!008 לאנשים בעלי מגבלות. טיילו בכל מקוס שתרצו. אס אתס מטייליס בעלי מוגבלויות כלשהן, תוכלו למצוא קהילה בעלת עניין משותף באתר של 60655( |הפסוס. נסו בעצמכם: שי 1. הבה ננית כי עליכס לתכנן טיול המותאם לנכים המרותקים לכסא גלגליס, המעונייניס לנסוע ללונדון. גלשו לאתר של 60655 |סס|ם. 2. בדף 4760165 |סש8זד מצאו ולחצו על הקישור חססחסן. 3 קראו את המידע שנכתב על ידי נכה המכיר היטב את העיר. פרק 5: מהי החופשה שאתם מחפשים | 67 8. האם אתם לוקחים לחופשה את חיות המחמד שלכם? אס אתס מסוג האנשיס שלא יעזבו את הבית ללא חיית המחמד שלכם, דעו כי לא קל לטייל בחברת חיות מחמד. אסור להן להיכנס למסעדות, ברוב בתי המלון חל איסור על אירוחן, חברות התעופה מכריחות להטיסן כשהן ארוזות בתוך תיבות המאוחסנות בתא המטען, לא מרשיס להן להיכנס לאוניות שייט ועוד. למרות כל זאת, האתר 8ַחס|ה 06% זגוסץ פַחוג3ד יוכל לעזור לכס עס עצות ומידע מועיל בנושא. האתר הנמצא בכתובת (70.ש0/68764706%5/581608זס. הוחעהּ. שצוצו, הוקס בידי האגודה הווטרינרית הרפואית האמריקאית. הבה נראה אילו עצות נמצאות באתר במידה והחלטתס לצאת עס כלבכם לטיול מחנאות במכונית. זסזס!קא = ]6חז6)ח! !/ס5סזסוו - !6 זטוסצ חוושו טחו|סצבּזד [| 2 | 9 1006 פפהסטםת ‏ אש אם ‏ 6 | החור שיב 01 ]5 64615 זב ז.ה תיב .אווש / :קת [6 בי | * 0 || ₪6 | ו 56 שו (6 16069 76ה. 330 6 0תבה שמומתגן 1168 008 5 [נו1ק1161 .)+ % זגוס ‏ 6מה גוס 101 ע|6ת6ג המוק[ 1/8386 > סק 116 מה פמ[0 17" > עו ה. 2 קמו[8076ע1 679 ס[גוסמ19 זס 560816 ז'מסכ * 8 6-905זה] * 6006877 6ין, מ10)הץהק6יו מה שהוממגוק 506 1166 , 15 מותה 6ב 5 פמו[6קוהים משמקי קיקקהם 6מה 001018516 15 ז6כן וגוסקד 7 |= ו קנ 3 11466 09 [המותה קקקהתמגו ,692-8106 .1 5פמוסמנוסיגופ ו בוב סמות ככ שפוחו פא | | ₪ תרשים 5.9 האתר שַח0| 6 זטסצ פַחואבד כדאי לקרוא את העצות המוצגות באתר של האגודה הווטרינרית הרפואית האמריקאית כדי שלחיית המחמד שלכם לא יאונה כל רע בדרכיס. נסו בעצמכם: שי 1. מהדף 5קוד 5866 בחרו את הקישור ז63 עפ |סעפזוד. 2 רשמו לפניכס את העצות הטובות שלפניכס. לאחר מכן חזרו לדף הקודס. 3 בחרו את הקישור 066 שו/ פַחוקח68. 4 8-80 =|=-ּ 9. האם את אשה המעדיפה לטייל לבד? טיפ! = פשוט אבל נכון - אם את אשה ואת מתכננת לטייל בגפך (לבדך), הצטיידי בעצות מנשים אחרות אשר כבר עשו זאת לפנייך. לאשה המטיילת בגפה (לבדה) צרכים משלה. ודאי תרצי לדעת היכן נמצאיס לחצני המצוקה! מה מעמדה של האשה במקוס אליו את נוסעת! וכמה קל או קשה יהיה לך לטייל לבד! לכן כדאי לך לבדוק את חהוחסטוץסחזטוסנ, בכתובת וחסס6.חההסוץ6חהזטסן.ושצו. זהו אתר המיועד לנשיס מטיילות, בו הן מחלקות טיפים בינן לבין עצמן על מיגווו הארצות בהן ביקרו והפעילויות שבהן נטלו חלק. האתר הוא על נשיס בשביל נשים. תמצאי כאן פרטים ‏ על יעדי טיול ליחידות, כמו גם על טיוליס מאורגניס. במדור 65 |8/6 ד 5'חסוחס/ מובאים דיוותים מענייניס מניסיונן האישי של נשיס שזה עתה חזרו מטיוליס ברחבי העולס. [<]5) - | מס 05סך מסהסופה אשע 0 5 | זסזס!קא = 61חז6)ח] ]/ס5סזשו4 - הסחוס שש זט ] 51ט1. חוקהּהָב3 א [פצ3ז 1 6חווח0 חגא - הב חוסאועט הזוס !. 3 2 ו 0 |* /החסס.חה הזסצשעפ הזוס ואוו / :כו ₪1 "חן ו יש | כ + | בי ו ב ב ₪ ]65 0) 6 50005 0] ]06 6ו!מס ה ,צ!!ה הז +] 16501166 [6 + הס או 'ז10 סק 5050 עטוס צ 266) 55חז 1661טט6 1% 61186 מבנתסטץ6תתנוס1 116 0+ תגוס מז 115008 +מ656עק ענוסע 0886 עס + !והות 1 6זבּו, 98 6 96 ,95 צ6ק/ תב 01 זסתתו/ר 8 הן 15 1+01:[7הנון) 1115 , 011000 6-ו תווחו פה | | | ישוש ₪ =| תרשים 5.10 האתר ח8חסעצוץפחזנוס? מיועד לנשים המטיילות בגפן. אם את מעוניינת לטייל בערב הסעודית, הרי שתודקקי למידע על ארצ זו. גלשי לאתר של חהוחסצוץסחזטסנ כדי לבדוק אס תוכלי למצוא שס את המידע הדרוש לך. האתר של האחסוץקסחזטסנ הינו רגיל למדי, אבל תמיד תמצאי בו עצות מעשיות, ידידותיות לנשים מטיילות. פרק 5: מהי החופשה שאתם מחפשים | 69 נסי בעצמך: שי 1. מתוך הנושאים המועלים בדף, בחרי את הקישור 8!65ד |8ש8זד 5 'חסוחס/ בטבלה שבתחתית הדף. 2 הנושאים המוצגיס במסך החדש אינם מקיפים, אבל בחרי בקישור שנקרא : 108 חו 65טוזזה |ה6וססוזסק זסת. 3 קראי על רשמיה של אישה זו בהודו. מתברר שלאישה לא קל לטייל בהודו במיוחד אס היא בתקופת מחזור... 4 0. האם אתם מעדיפים לטייל יחד עם המשפחה? באתר ץווח8= 1615076 8 |סשפזד תוכלו למצוא טיוליס המתאימיס לכל המשפחה. באתר ‏ וה של המגאזץ | 6/:ש85] 8 |סשפזד | (טיוליס | ופנא), | בכתובת |החסח. 6 0ח1/ ץ1 18 | ד |6ע8ז/ וחסס6. זססהותז3ק.צוו, ‏ תמצאו מידע מועיל לטיולי משפחות. |[<]₪]- | זסזס!קא = 61חז6)ח! !/ס5סזסו) - 6זטפוס | + וסצבּזד ב | סטם 1006 פפהסוםת ‏ אפע 0 6 | 2 ו 0 7 / 1736/71 סז 3/1 ואו / ות [6 חן - ו בו ו יוו ויה :ו פ>חסוזה 65% ע הסיט 1'5וס ו +63 והס60. פהעט5ושפן פאה 5 )סח 0 24 זסטחופווס| 5 6 5 סד ע6אזווד + 5 זפזחועש 20 | ב תי | ד הו בו | 1 תונחט 10 0 ,וזסו= צווחוה= + = 5 פזט!! 8 סטוזספטטם .2815 01 ]ה8|אטף 77 8 הפפ חָחוה 01 5138 בזסחעצ בַחוצוטַ5אחבחד הבח [+1 56800 | 668|5 01 (6ז508 הָחוצב217055-53 5 טפס % ו 808 ְ . '0|ז הפחום הַחווו53 א 8 ה 91 30 : 0 בוטוחוווס חאו 93 0( [ 0 - 0/0 %ב ו 5% 6 + |88זד 5 יס ה - : 8 ה 1 ₪ ווה 2 0 6-ו 6 שחוסוחו פ | | ₪ תרשים 5.11 טיולים בסטייל וטיולי משפחות באתר של ץוווחח8= 6זט5!ו6 ] .8 |סשפזד. 0 |6ש8-08 נסו בעצמכם: שי 1. התתילו | בדף | הבית של האתר ‏ 6/ע65) א |פצפזד | בכתובת ר0|61506.60ח8/6|3ס. צצ\. 2 תחת הקישור 51666 ₪6/8060, בתחתית הדף מצד שמאל, בחרו בקישור ץוווחהז 5 + ד. 3 בדף הבית של עוווח8= 1 8 ד, בחרו בקישור 66וח6/ חן 66%/ . 4. קראו מה כתוב על ונציה ואתריה: תעלות המים, מוזיאוניס, מקומות 2 לאכול בם ועוד. באתר הטיסה הישראלי, אינפלייט, בכתובת |ו.90%.60!ח!.אוצואו בחרו במדריך היעדים אשר יפרוש בפניכס אטרקציות למשפחה כולה (המידע באנגלית). מה עליכם לדעת עכשיו יש לשער שאתם מיזוג של חלק מן הטיפוסים שהצגנו בפרק זה, כתוצאה מהאירועים שעברתם בחייכם, היכן טיילתם ועם מי אתס חיים. למדתס לדעת שקיים אתר לכל סוג של טיול, מקוס שבו אפשר להיות חלק מקהילה גדולה של מטיילים החולקיס אותם תחומי עניין וערכים. פרק זה הציג כמה מן האתריס הנמצאים באינטרנט וישנם עוד רביס אחריס המתאימים לכם בוודאי יותר מאשר אלה שהוצגו פה. לאחר קריאת הפרק, למדתסם את הדבריס הבאים: * כמטיילים אתם גם יחידים וגס יכולים להצטרף לקהילה של יימטיילים בעלי אותו ראשיי באמצעות העושר והמיגוון הנמצא באינטרנט. % + אפיינו את עצמכס כדי למצוא אתר באינטרנט המתאיס למה שאתס מחפשים. פרק 5: מהי החופשה שאתם מחפשים | 71 פרק 6 מטיילים בעלי כישרון יכולים לגלות תגליות באקראי בשבילי ההיפר קישור בפרק זה תלמדו: % איך לנצל את האינטרנט כמאגר לרעיונות של יעדי טיולים. + מדוע מנוע חיפוש עשוי להביא אתכם לנושא המהותי מהר יותר מאשר דבר אחר. + כיצד אתרי הזמנת מקומות מקוונים יכולים להיות מועילים בתכנון טיולים, אפילו אם אינכם מזמינים בהם מקומות. בפרק זה אתם עומדים לקחת כמה סיכונים ואולי תמצאו גם כמה רעיונות רענניס ומסקרניס איך ולהחיכן לנסוע. לפני הכל, חשבו מדוע אתס רוציס לנסוע למקוס כלשהו! האס משנה לכס לאן אתס נוסעיס! פרק 6: לגלות תגליות באקראי | 73 כשיש לכם ספק, התחילו במדריך האתרים יש כל כך הרבה מקורות מידע ואתריס באינטרנט שהאפשרות ייללכת לאיבודיי הופכת לדבר מעשי וכמעט בלתי נמנע. אס אינכס יודעים מה בדיוק בכוונתכס לעשות או היכן לבלות את החופשה הבאה, מומלץצ להתחיל דווקא באתרי המידע הכללי, מדריכי התיירות השונים ולאו דווקא במנועי החיפוש עצמס. לדוגמה, התחברו לאתר וה500%.60 בכתובת וחס6.%טספה. צוצווע. |<]פ)- | זסזס!קא = 61חז6)ח! !]ס5סזסו - )6חז6!ח! הבּחוט!] 6ח 1 - וטספת [< | ₪ הרו 0 = -= -. ו 65| 50655 | . | 1005 5פהסטב" אפ אהם ‏ ש | בוו ) 0007 , | ו נה ככ 24.0 זפ 8 /ס! ‏ 83 ] ...10197001 ההוחט1]! סחד 5001 | 5|סעבזד צ03% עטאזטד 68ָ ]וז 3 186 01 01086 זז 071006 6 חב 1011835 | = הבח !116 הווחב תד פס 5 ו 80 !537 חו !60 | 68106 |פעיז ד זוה ?/מבזס טס ו ל חב 831060085 10 066 ד 8000 60166 חפו!סח סטוה זס 115 35 ח0פ!6) 11063 | ש!!וססטד .3.0 60106 165 הזו .008 טסץ !8 10 בוו 35 .511655 3/0081 הַח161סוב 008 60 . 1 ד פָ------- ][שסא) שח !560 |(3 חש זפ%חם | טסו צ3טו|סר] | סד עצסר) | פד צֶ301168 | 0685 | 500085סזטר) | 68105 :פפסזווספפת 58 | 012285 | 5כק]/] עספעוזק "105>] זפ זם הוסוו זפוט זט םו הס 1 330 | 6858 ₪388 | 05 | בוטח צפטו|סר] | 53085 | פמסו1סם :ב 6 אב 5 | 09145 חטב | קסח5 | פאסו₪ הפזפפם 8 3 ומס 2 צ א שרע ש ד 8 5 ם 8 ם א 2 א | ם 58 ₪ 5 ם 8 ב 8 :אשח! 506 וג 6 ה וס ות 0 חסווסטום .5 ,158 ,688 ,פס 83 085100 ,60018068 3 8 הח סט 5 5 ו 68 |68 !ו אזסעטטווסו וו ו 5 ה : 5 ...606 ,5611 .5016006 65 ה 30| ,ספות .18000 ,010100165 ,וב 5 זובש " - וז חן פועשם 11165/7) וד הזווזס-] 01 .005 הַחוחו113 ,300008 6838 60608 3108 1656 ,1465 ...030868 .0.8 סת | הרוה - 7 - . . - שחוסוחו פא | | ₪ תרשים 6.1 באתר של וחסס.%טסט תוכלו למצוא סיפורים מסקרנים. נסו בעצמכם: 1 > 2 ברשימת הקטגוריות בחרו בקישור |סשפזד. בדף הבא בחרו בקישור פַחוקוח68 תחת הכותרת 5זסס 00/0 06768. פה תמצאו מידע על טיולי מחנאות, טיפים, אירועים, מפות, שירותי תיירות ועוד. חזרו לרשימת הקטגוריות בדף |פעפזד. הפעס בחרו בקישור 5זספופ!/ ז0] 676666 תחת הכותרת 6קסזטם. פה תמצאו מידע על יוון הכולל: אטרקציות, איים, חופים, מלונות, ובקיצור הכל על יוון. אולי ה יעלה בדעתכם רעיון כלשהו לחופשה הבאה שלכם. 8-86 4 המטרה בפרק זה היא לעקוב אחר הקישוריס במדריך האתרים. כדאי להתחיל בנושאיסם הכי קרוביס (טיוליס/תיירות, |6ו8זז) ולהתקדס לנושאיס ספציפיים יותר. אס אתסם מחפשים רעיונות לטיולים, תנו למדריכים באינטרנט באתרי החיפוש הגדוליס להוביל אתכס לרעיונות חדשיס ובלתי צפויים. מנוע חיפוש המגיע למהות העניין (מקצר את החיפוש) אס אתס חסרי סבלנות שכחו ממדריכי האתריס. לכס מתאים מנוע חיפוש. נסו ותראו מה תמצאו. למרבית מנועי החיפוש יש מדריך אתרים, כך שבמקרה זה החססטססבּ אינו שונה מ- וח0ס.600%סח. הפעס אנו נבחר להשתמש ביכולת מנוע החיפוש שבאתר. נסו בעצמכם: 0 2 = 5 6 7 8 9 0 גלשו לאתר של 40%80% בכתובת וחסס.)סס6סת. צצצואו. במנוע | התיפוש,| בתיבת| הטקסט 60ה8ח5 ו5680, | הקלידו 0 ו680הע חט? חט5. לחצו על הלחצן ח0ז568. התוצאות של חיפוש מעין זה עשויות להשתנות מיוס אחד למשנהו. אחד האתריס שתפס את עיני היה בכתובת ה 60.ח6ַ51-5. צ/טצו. תחת ח800ח2650 ה8686 בחרו בקישור סוזסצ. בחרו בקישור 6ח8!ופחד (תאילנד). מרשימת החופים בחרו 6%אטחס. שימו לב שהועברתס לאתר אחר הנקרא חסס.6)טחם. בסרגל העליון בחרו 00%0? ומהתפריט הנפתח בחרו 8686065. 1 לחצו על התמונה כדי לראות אותה בגודל מלא. פרק 6: לגלות תגליות באקראי | 75 זסזס!קא = +6חז6זח! ))50סזסוא - 6טוטום חסווהּחוזס/חו [6ס! טחהבּ |סצהזו , [סוסת - חבּוובּח ד ]6 אטח [ 2 | ו 1005 הטב אש 0 שם | ג 5 5 | ב [+ |ותזר].16ו/ חזכוכו. )גר כ -אשאאו/ / :כות! ₪ חן . 5 טחב3ּ!והּח ד ,+6אטח; 0+ 6והס6|6/ א סו סז +8וזוס+ 30 |0%9ח 0+ 66ו 8 בו | פזום 637 | 85585חו₪05 | 283085 | מפו 3 פוטסה אטשוק סד | 5000015 | עדופקסזם | 153005 | פָחוצום | בַחוחום 6% זסס מו ב 6 5'זה חצ א 58 פוז10 61'5אטוו הבז 3 עֶם פוה קטיוק זפ , סוחסה 8%אטחם ₪815 גוסץ הַחוחז ץרופ בחח |ו'גוסץ אוסחא סז זחהּאו זפעם ה|טוסס . החב!ובחד ,%פאטחם זגוסטבּ ,פסה וטוט ההטסזח? ס5אוסזום +פוזגום+ חב |פעבזף וחטיס= |פטביוד ( 58 ( 5 |56618 (כ- 0 פמצ 2 צם 50050780 הסוזבחהסזחו וטסץ 0+ ₪5 60 5% 6 אטח 100 זפטס ו ₪ - 7095 61686 | 160 זסם חב 9050715 חב 5 סאה ד6=חום 800% אטח |בססו זפחזס |ו₪ 00806 .65585חו0₪5 8751871 ה8%!0ע₪0507 +80+5%ה1 .8 1808% 071587 בי 8ואו-0ח5]3ו זגום 058 ₪ 000 פחזוז-|88 +ה5+3ח! 061י60011/ שבי זטופץ חח סז זחה ו , ה 80%ח0 0? 8ז5ע5 0587/00 -6%ו|0 ?בו פח+ החטסזב ₪ 536 בַחו830| 100 ופטם 3% ץפו|וטב|והטבּ 6% זזווס חהטוסזת+ 5 ב תווחו פא | | [₪ תרשים 6.2 אתר 6%)טחק בתאילנד. באמצעות ניסוי וה פיתחתם מיומנות נוספת למציאת פרטים נוספים על סוגי החופשות שמעניינות אתכס. במקוס להקליד חסְט8ּסא8ע חט) חט5 אתס יכוליס להקליד דבריס | אחריס | כמו 6סטח פַחטסץ 58 | או | פח|סחה הוחזסוו!63 65פזסת - או פחוצוס קוח5 66%זאוקוח5 או כל רעיון אחר. אתרים בהם ניתן לבצע הזמנה מקוונת אתריס המאפשרים הזמנה מקוונת של טיסות, מלונות ושאר שירותי תיירות יסוקרו בהרחבה בהמשך הספר. אתרים מסחרייס אלה, בצד מנגנון ההזמנה המקוונת שלהם, הינס עוד מקור עשיר לתשובות על השאלה היכן לבלות חופשה! אינכס מוכרתחיס להשתמש באתריס אלה כדי להזמין מקומות. תוכלו לנצל את המידע הניתן בהס בחינס לגבי פעילויות בינלאומיות ויעדי טיולים. הבה נגלוש לאתר של שוססו6ש8זד בכתובת וחס6.ע6ו6ס|8/6ז ואו ונראה מה נמצא בו. נסו בעצמכם: שי 1. מדף הבית של שוססו6ע8זד בחרו בקישור 01065 חסטהח50סס. 2 בחרו בקישור 4588. 3 ברשימת הגלילה 61065 |8ח0ו₪60 בחרו %8ח18 ח5. 4 לחצו על התמונה להגדלה. 8-86 6 5 מצד ימין בחרו בקישור 4611/1155 8 105 ד דדה. 6. המידע אולי אינו מוצג בצורה הכי יפה, אבל הוא מספיק טוב כדי לקבל בקלות סקירה תמציתית על 8אח8] וז5. זסזס!קא = ]סהזס)ח] 050/1זסו)א - אחב.] וז5 :₪65 חסווהחו651 :חוסס.עווססוסצבּ ד 3 ]1005 פפהטוב" ‏ אשע 0 6 | << 165 [ 0 ₪ ב וזה .00 84 301 29521411ן/ ד 0 םב ד 840 651/300065/0,1 2 החסס.עזוססוסעיב זו +265// :קוו ₪ בי 5 5 ח;30 9510 ".ןד 00 38076 ה זט | חנ 3000 זנוס/ר | החפ ]= פטסתסםה | ב 6005 הסוובהוו65ם רו ו ו : 518 : 201085 ח0ו81הו951 8 וזס ב [ ורב 5פוט6 +ג106 01 | :פסהו אסודסטפסא זאו דופוע סד פואוד דפםם סאטסאה 6אודזם9 ספא פאט8406080 דפ 8046 8 פעאאד סם דג ופ / 2 חן הט חס הט 8 ל ₪ וטפוואם 8 |פץבזד 1/0114 108 868 < 7 8 חה | וזס הוח 3063 | 51 40 366 < 1 דט טסו אוו יש הבו ₪ 00000 אטח פה | ן תרשים 6.3 האתר של שוססוץטפזד לביצוע הזמנות מקוונות. הערה! זכרו - ניתן למצוא באתרים המאפשרים הזמנות מקוונות מידע רב ערך העשוי לעזור לכם בבחירת יעדים לטיול, מדריכי טיולים, דיווחים מניסיון אישי וחדשות מעולם הטיולים. מה עליכם לדעת עכשיו לאחר קריאת הפרק, למדתס את הדבריס הבאים: > על ידי שיטוט בדפי הטיולים שבאתרי הרשת תוכלו לקבל רעיונות חדשים לחופשות. כדאי לנצל מדריכי אתרים, מנועי חיפוש ואתרי הזמנה מקוונת כדי לגלות דבריס חדשים תוך כדי גלישה. זה מועיל במיוחד כשאין יודעיס מראש מה מחפשים. פרק 6: לגלות תגליות באקראי 7 פרק 7 ניצול אתרי הרשת למציאת מידע על ארצות וערים מסוימות בפרק זה תלמדו: + כיצד לאתר את היעד המבוקש. + כיצד להתעדכן טוב יותר. מה לחפש באתרים לא מסחריים. >" מציאת קבוצות דומות ברשת. הערה ! לוחות מודעות = פורומים = קבוצות דיון אחד ממקורות המידע על כל יעד כמעט עלי אדמות הוא משרד החוץ של ארצות הברית. בפרק זה תלמדו איך להיכנס לאתר זּה, המציג אזהרות למטיילים. כמו כן, תוכלו לשאוב מידע גם מסוכנות הביון המרכזית, ה-6.1.8. פרק 7: מציאת מידע על ארצות וערים ברשת | 79 ו קיימיס אתריס לא מסחריים, אשר עשוייס להוביל אתכס למידע מפורט ביותר על יעדיםס מסוימים ברחבי העולס וכן כאלה אשר תוכלו למצוא בהס קבוצות דיון - בין אנשיס החולקיס אותה תשוקה למקוס או לפעילות מסוימת. אתרי משרד החוץ האמריקני וסוכנות הביון המרכזית הערה ! לידיעתכם - יש הטוענים כי האזהרות למטיילים הניתנות על ידי משרד החוץ קשורות לעתים יותר לפוליטיקה, מאשר לעובדות המציאותיות בשטח. האתר של משרד החוצ האמריקני נקרא : 5 חס ס+ח1 ז50!3חס 8 5 הוחזהּ/ |סעה ד +הסוחזוהקסכ 51906 (אזהרות למטיילים ודפי מידע קונסולריים) וכתובתו היא : | .5 חוחוה שא |סעה//סס.50006. |6/הז בכל פעס שמתרחש אירוע חבלני או פשע חריג, או כשפורצת מלחמה - משרד החוצ מציג באתר את הדיווחיס האחרונים על המצב יחד עס הערכות לגבי השפעתם על אמריקאיסם הנמצאים בחוייל. לנוסע הנבון מומלצ להציצ באתר בעת תכנון טיולו. זסזס!קא = 61חז6זח! !/ס5סזסו)א - 56615 הסווהּחוזס]ח! זבּ!ט5חס:) 5 5טהוחזבּ א [6צה] 1 - %1065ז56 - )הסחווז3ק06 51316 5 [| 2 3 פס 1006 >סאסוםת ‏ חפ 06ם 6 | << 165 | 0 9 וחור 5ההוהזב טש |ששים ז/ יס .54360 |סעיבזו/ /:קוות ו₪] וימ - צ )0600206 1‏ 4ב) ‏ הזב 366 דואם)א דא טס 1 5 / %- 4 ו / 9 6 )0 56676181 שור / 6 / 2-2 ו ל 6 = 6%%זו0 = .אפ שוודד עש - וחמ 5 ו10 הדוס ]1 'זה[011511<) 65 פשתנודזה /\ [6שהיד ?5+ הנס שתנוסונת. 6נ[מנ'1 4% 8116645 תסנזה מדנס]ת1 זבּ[נופתנס?) , 5שתנודנה / [76ב1 6יצ, +התטר 11 70106 8118 6110 11181 שנס 160 10 ,108110 81זד1616 311 מס 08860 ,4601065 [מ6וזוה 26 318616 116 סבו 159166 316 5שותנודנבּ//ר [סטביצ ד .2116618 1101108110 ז13גופ םס ?) 88 611 88 5 מותצה 77 [8776ץ ‏ 6קדה/ [11קו 6 616 מס 260 18 118761 01 06ב10סזיה 1626קו 11168מגוס?) . קם1מגוסט 061131 8 10 [0ומ-1136 זס/ 3 80-10 161310761 01116 הבה 818 6עםז 16201181 גוס ס8 8110 :10 8188602816 10 168 8 816 פ1וזסמנ6טונווסונוד ה טגופווק 6 !91281 גו 8116 111681 6206177666 כן 8 18 111616 6מצ1 קינה 11806 816 זי6ב| 1 .1187761628 מ108ע6 01 זי11נגו860 1116 10 16%8 831 910180 ופסכ 105 סט 0 1126818 טנס ט ,8 מגוסט מ92011-16 בגו 8681 10 1881266 066 11876 6618 טמגוסמנב, סג[טגוץ ,881 126 מ[ . קגוסעם 183861 זב[גוט11ופ סק 8 88 פמ טמ6ות 8 1911011895 06011%0ן9 01 18168 דנ 619זינבנבנה בצה 1621011818 קדס 1019206 ,68בווה צס 888 מו .11.5 116 01 1008110 88 1103110 סגופ 6גו[טבג 116 .14נסשו 011116 קזמגוסט ק6קו6 צסץ 3118018זי8 86 5116615 110 וודנטצו] ינב[וופונס) זע1ת6 מב קיטם6עוגוס [4גופגומגו ,82065 20גו0151 01111081 כ עס טח ,1105ותסט 2631112 ,8011065+כן מ3110עק מו [הגופגומגו ק)מגוסט 0[601גופ 1116 מג 208111816 10 8גוסמ6 8677626 01ב 18 1281 זנ)מגוסט 8 מו 60818 110 סט 618015מגו מב 11 .6411168 שג בב מסוזבמננס1מ: קלמגו560 בב 6מוס ,16181088 4 מכ) ".גוס 3316/06" 6110160 560110 81מ110קס מב 61 מגו 3 6גו[סמג 06 זז (5)מ110ו תס 011116 סוק 4690 8 ,> הנתנ 77 [76ד8? ך 8 ]בה צר 0% 60 ]2626181 2116618 1101108110 זב1גופ םס ?) .61017668 0780181 10 מסזינם 80106 388 ממנק .11.5 קיתה 860110 1018 בג 1681816 8180 6 ,00088108 % 3110 8 10 1187761 ומס טסט 460191028 משוס 61ב צס 118 1866 הט 118776162 1126 80 עסבותב מז 18011281 8 בג 31103 וזמג 16861 זגומ ,807106 66גו[טבב וסט -/ 0 הדזס ות 16[ ₪ נוס ץד ג [סנו1אר +30 זר תנוס6 16 101 1600 3 +₪0180 שפוחו פא | | ₪ תרשים 7.1 האתר הרשמי של משרד החוץ האמריקאי 8-86 0 האתר מכיל את רשימת כל המדינות בעולס. כמו שכבר הזכרנו, יש בו אזהרות למטיילים, וכן הצהרות פומביות ודפי מידע קונסולריים. דפי מידע קונסולריים, הס החלק העיקרי של האתר, והס מספקים סקירות לגבי המצב העכשווי של היעדיס בעולם - בנושאי מכס והגירה, מתקניס רפואיים, תחבורה, פשע ושערי מטבע. מידע לגבי ארצות בהן מתחוללת מלחמה או מתבצעים פשעים ניתן למצוא תחת הקישור פַחוחז3ּ) |פשפזד זח6זוטס. כך תוכלו להימנע מלהיקלע למקומות מסוכנים, או לפחות לקבל מידע מוקדםס על כך. משרד החוץ של ארהייב מוציא מדי פעם הודעות לקהל הרחב כאשר נראה כי במדינה מסוימת נחצית סכנת טרור, אסון טבע או כל סכנה אחרת. הערה ! לחיצה על שם מדינה תביא אתכם לדף מידע מפורט בקשר לאותה מדינה, מה שמעניין במיוחד הוא מה שכתוב תחת הכותרת צדו8₪ע556 סאג צזם-5. זה הזמן לבדוק מה במשרד החוץ האמריקאי חושבים וכותבים עלינו, בישראל, אבל כדאי גם להציץ במדינות אחרות כמו הַחהחהק או הצססוסו. אם גלשתם ל-8צססוסו! מומלץ לכם לקרוא מה כתוב שם על נושא הפשיעה והסכנות האורבות לתייר. נכונה לכם גם הפתעה בנוגע לרמת הפשיעה בספרד (חו608). משרד החוץ האמריקאי טוען שברוב ספרד רמת הפשיעה בכל הנוגע לתיירים נמוכה, אבל במוקדי התיירות הגדולים כמו 89000 |- 8חסופַסזהם יש להזהר ממש כמו ב-8עטסטוס. נסו בעצמכם: שי 1. התחתברו אל 66655ח5 חהסוזהוזס)ח1 ז50|3ח0ס 6חה 85ַחוחזהּ\ וסשהזד בכתובת (הוח.05חוחזה/ |006.00//078/6ז5. !סטה (שימו לב שאין שש בכתובת האתר). בעת שאתם גוללים את הדף שימו לב לכך שאתם יכוליס להשתמש בקיצורי הדרך האלפביתיים כדי להגיע למדינה הרצויה או שתמשיכו לגלול ותוכלו לראות כך כל מדינה הרשומה פה. 2 גלשו ל-אוצו|80 (בוליביה) ועברו על פני המידע המוצע - תיאור קצר של המדינה, מה נדרש כדי להיכנס ולצאת ממנה, תקנות המכס, מידע רפואי, / סיכוני גובה, ביטחון והגנה, מידע על פשע ונושאיס חשוביס נוספים. המידע שתמצאו באמצעות שירות זה עשוי להיות רב ערך. חוצ מזה, תוכלו לאשר ולהצליב פה מידע שליקטתס ממקורות אחריס. מקור נוסף של מידע שמספק הממשל בארהייב לגבי מדינות, אס כי פחות מעודכן מאשר האתר הקודם, הינו וה של סוכנות הביון המרכזית - 360000%ת 6וזס/ 618 בכתובת |וח%ח.א06חו/5/)86000%ח0ם68ו!טטס /8ו6/שסף.0061.אשו. באתר זה תוכלו למצוא פרק 7: מציאת מידע על ארצות וערים ברשת | 81 מידע לגבי כל מדינה - החל מנתוניס סטטיסטייס על כלכלתה ועד לעובדות מעניינות על תושביה. נסו בעצמכם: ש₪ 1 גלשו לאתר |והזח.א06ח5/186000%/1 הסוס ה6ו!ס טק /68/שסף. ו6סס. וו = ₪ ₪ בחרו בקישור חו503 בחרו בקישור 1156 ץחטס6 עכשיו גלשו לערך שמעניין אתכס : 6006ק, ץחזסחס6= וכדומה ג . * 6 | | ₪0 |+ ב ₪ זסזס!קא = 61חזס)ח! !]ס5סזסו - הובּם5 -- 2000 00%פ)36] 4!וס/צ 6חד -- או [| 2 ופ 008[ 88סטב] | אפוע ‏ 08 6 | [ .0605/50 ססיפ301 5/1 הוסוזבסוופו / בוש יס וסטס.ואואוצש/ / :קת ₪ בי | ופוסו 40 0 100 200% הז (808! 200 100 0 70 הממססאת גוו 8 ]| 3-,, חס 58 ו סו 8 וו 1 8" "8חסףזוד 88 , 8 ח60ו|28819) , לגוק "77" *סוהסהא | .סק *018ח8!6/ ₪0 8 , ( שוחפסו|, 0 ו 2 בשוסטרו ₪08 , ב 8 <- , 2 יְ = --* ז9ו8זסו 8וופו 8 ) 16514 ב וס ו 5 080060 וה חסוז6טסזזח! וז ₪0 05 [8חסו)הח5ההזד יו ₪90 6 ץוהסהס6ם הסוז3וסק5הבּזד עזטו!וות 5 תרשים 7.2 האתר של ה-ג61 נותן תיאור סכימתי בעיקר על המדינות בעולם. האתר של ה-612 מומלצ יותר לתלמיד תיכון העושה עבודה במסגרת שיעורי גיאוגרפיה, אבל גם כמטיילים ניתן למצוא בו מידע מענייו. המרכיב העיקרי של האתר הינו תיאור המדינות. חלק מן המידע רלוונטי למטייליס וחלק לא. בחרו את המידע המתאיס לצורכיכם. 2 9-)]86| אתרים של ערים ומדינות ישנו מספר רב של אתריס ברחבי הרשת המוקדשיס לנושאים שוניס. המאפיין של האתרים הבאים הוא שהס אינם מסחריים ואינסם ממשלתיים (אתר כזה נקרא גס ץזסס66זוס). הבה נגלוש לאתר של ₪668 60508 באמריקה המרכנית. נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לפורטל יאהו! בכתובת וח0ס6.ססחהץ.צושואו. 2 במדריך האתרים של האתר, במדור 500765 8 ח0ו₪60708% בחרו בקישור |8/6זך. ברשימת הקטגוריות בחרו 65טפסוסעפזד. בחרו חסו₪60 עֶם בחרו 005ו₪60 בחרו 6768ג |78ח6) בחרו ₪68 60508 (קוסטה ריקה). ₪ ₪5 ₪ רכס לפניכס מוצג מבחר, קטן אמנס אך מסקרן, של יעדיס/אטרקציות. לכו אל ₪168 60558 חן 0765ח0/6ה (הרפתקאות בקוסטה ריקה). 9 קראו באתר על אינספור הרפתקאות משעשעות ובלתי צפויות כפי שהן 4 מסופרות מפי המטיילים מנסיונס האישי. שדאתאדפסם. לת 00816 1% פסיןקוזאטש40 סז חח פחס והז ץ0ח03 8|החטן 108 פ8סזסה 85ש|56ח6ח1 חח 5 ע8>הסרח הווש , הפצה שחנ פזב 5ץ 3עותטוח פד 5 פח1 ה0זפע 10 [הסקזוב |המסוזהתזפזחו פח1 31 5התסחטן סוחסום ]ואר 73187 !51 15ח08ו85ז חב , זפתוסחה 10 6פז1 11868 ע|618 !סש , פרחה1חט , 6פ|וסקפחט 15 ה6ו3 00518 .08 1868 אסטז1 צָ0 163 60518 ההטסזח1 118% החס!-8%/ 3 חס זס 581 | מ58850 זט 1178ס החפ 8ח1 31 , 1997 וזה חו 8 לח , 8005/והו519 188. זפ חח ה הו 0603ב .סוופטקפז חהסופרחב/ 06173 18 הו זססו הח = .00פוסח8ז-] ח53 חו 81 חזוא פאזסאי סחאו החפ 3 , |פצפז= זס| ץד חב , 818 ההתזססז שחוסוחו פ | | 6 ₪ תרשים 7.3 אתר על ₪8 605%8 שאינו מסחרי או ממשלתי. פרק 7: מציאת מידע על ארצות וערים ברשת | 83 נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לאתר 40%80%] בכתובת וחסס.%סטזסת. ושע בחרו |ששפזודך בחרו 65טופסוסעפזד בחרו |3ח50ז6ק בחרו 68ו6חג 500% בחרו טז6ק א ₪ ₪5 ₪ 4 בחרו טטחסוק 860 .8 10685 6+ ז0 |01%8ק68 - 60260 ,0310 1,084 17116 - גוג 16 וטו[136 6 11685 16[ 01 [6282163 - 00200 .ו 16 מ סיו 8 05 60ממ13ק 6 6ע6מקי [076ם 116 50 דוסקזנה 16 בתסים 166 מנפז 8 8מגוס? שק ססמגול) 50 [הקמנה מסקדד .כ 3 76 .5605 זגוס 1665 0 566266 55/1005 35 , סקמ [11005 116 .115 המה 1166 תומא פגוסקכ 606 מה 15 תה 186 ]מז סגו 66ב 361 קב 8 13%6 10 6601066 1 50 ,65016 ז[פום 6מז מסגומ זכן316 | ז מ6[גוס6 1 19562 פעגוסם 2 ,0761 .487 וסם 16 6בז גוגומסנ] גוגום 1/1306 20[ 68מ1 16 66[ סל פמנמתהוק 4 5 מ0) .685 2 501 18 1 1676 ,50 מנפפה 6סמס פקנם 15 םג סמ 30ם 5102655 66גתמ[3. !6 01 זגוס |! 6 תג קט גוגו10 גוגו1/130 01] 163666 1 מה 1/3261 ,זגו 50 060 בסגומת פמו[156 591160 1 387 0 גוסה 85) נוגו]10 גוגו[ 1/1306 6סמופ 580% קיהקט 6ם1 תס סעסבת 116 ב פעגוסם 4 15 סעסם? 66 מנפ גוגו[1/180 61?מ6 0ל זגוס35 6זה 6 85 6עגתסנק 8 15 11676 .0סמגו) םהו עסש%סן פעסלסבת 1000 זגוסטה 18 (פעסלסבת 6 6 הג נוסקי 01 01 סקס 16 31 36 מסנפ6 6 01 81 סנק זרנסקי 18 566 גוסקי מנפפמגוסבת 6מ11' .גוגום סו 0% 6ק מנגם 6 566 0 05 גוגומ110 גוגום 130/ 01 זגוס? פמנ|ה קט זגוס 01 שמומתנפס0 116 35 זה מ267 1/1 מה דוגו 6עסדך ₪ סחוסוחו פא | | תרשים 7.4 אתר על 600260 עיר הבירה של בני האינקא בפרו הערה! %, כמו וחסס.זטסטהּ וכמו אתרי חיפוש אחרים, יוביל אתכם ליומני מסע אישיים באמצעות מדריך האתרים שלו. למשל ל-טטחסוק טטחספּו. 8-86 4 קבוצות בעלות עניין דומה - צ'טים, פורומים ולוחות מודעות אם יש לכם עניין ביעד מסוים, או אס ברצונכם לפגוש באנשיס בעלי תחומי עניין הדומיס לשלכם, תוכלו לגלוש במבחר רב של אתרי טיול המאפשריסם קיוס ציטים, פורומיס ולוחות מודעות. ישנס מספר סוגי ציטים - באחד מהס תוכלו לשוחת עס אנשיס המחובריס באותה עת כמותכם לאתר. הסוג השני הוא ציטיס מאורגנים ומתוכנניס מראש המתקיימים בתאריך ידוע מראש. באחדיס מהם תוכלו ליצור חדרי שיחות משלכם ובנושאיס שוניס ומשוניס. לשס כך תזדקקו למיקרופון וזוג רמקוליס מחובריס למחשב, אס כי יש להניח שציוד זה קייס במחשב שלכם. בכל מנוע חיפוש חפשו "פוחססז 608% |סעפזזיי (חדרי שיחות למטיילים) ותקושרו לכל מיני קבוצות דיון. תוכלו לחזור לאתר של וחסס.)וסטה, לבחור בקישור |פש8זד במדריך האתרים ולראות את הציטיס המתוכנניס (מוצג באמצע הדף). בכתובת %8000.000 בחרו |6שאזד ובדף הבא בחרו פוטס 0חה 608%5. בציטיס מתוכנניס מראש בדרך כלל ישנו מנהל, האוסף את השאלות מן הקהל המקוון ומומחה לצידו עונה עליהן. חפשו באתרי המסע המועדפים עליכם ועיינו בדפי הבית כדי למצוא אזכור לציט מתוכנן. באתר של 1615076 8 |סשא8זד, הנמצא בכתובת : |החזח .8% ת6!!סס /85 6 1 ד |6 זט / וחסס. זס ו חח תהק וצצ תמצאו ציטים מקווניס המקוטלגיס למען המבקריס שלא יכלו להשתתף בהם, כדי שיוכלו לקרוא את תעתיק השיחות. זסזס!קא = 1חז6)וח! !/50סזסו - זהּת:) ופצבזד | ווסאיז0 אזב3א | שזטפוס | ₪ וסצהזד [< 9 1005 65וסטבת ‏ אצ 68ם 6 | * | | ₪90[ 1/71/0150 חס תומ אי קוו 458] 00055 | 6וחס!! ‏ 563760 803765 הו80|!56 | עשהסיוט 0‏ |סההבה) וסת )/53%‏ 91305 טהוהום | 5אה:] |סעבפד . 5 ווסאחכ) אז3 חואו זו 5'ז6|סטפזד 0 ב 9 ץְ3 ,ץ6503טד [ 6076 118 6998 סעכ 0 אוסח 650005 סו46) אזפ וד | 305% וד + ץצ | | 8 +60 6צ'] :3565 ססעטבּזנוהוח 0 06 300 .1 0++ו 3 הח06066 60006600 6 000% ע6ח4 ||ועצ ?4 155 | | פהסככ3ח )החש .3ו5ת | השעש זס? ע6 סרח זו6ר +3 | הזה זס +וה +6%ח 6+ חס ?חס 6 חח 60 56 סח חס 5 זחטווז פהט86התס6 זנוסץ ]| אזפ וד ]ס 695ח8ח6 זנוסץ חפ סו חוחופ עסזס זב זטס פחטוו סח תפי 18 סזחס רחוס בו | [ כ תובתכו כ ₪ תרשים 7.5 תעתיק הצ'ט באתר של 6ז6150 1 8 |פשפזד פרק 7: מציאת מידע על ארצות וערים ברשת | 85 כדי להחליף חדשות, דעות ורכילות עס אנשיס בעלי אותו תחוס עניין כשלכם, גלשו אל לוחות המודעות של האתריס הגדולים ברשת. כדי למצוא אותס תוכלו להיעזר במנועי החיפוש על ידי הקלדת המללים :0080 655806 |4/6ז'י. הבה נעיף מבט באחד מלוחות המודעות הללו - 60106 |טפזד 8/ח6 20|185 החבּשום בכתובת 8שץח6א/החסס.הו|ט2החבּאום. צצצוצו. באתר 60106 |8/6זד 88שְח6א 9'5ו|20 חאו ישנם כמה לוחות מודעות, כולל כאלה המוקדשים לשאלות ותשובות כלליות המיועדות לאלה המבקרים במדינה בפעם הראשונה. זסזס!קא = 61חז6)ח] ]]50סזסוא - 66וטג) [סצבז[ בּעַח6א >'עם [| 2 | ופ 008[ 88)סטב] | אופוע ‏ 08 שו | 2 וו סק |* 63 /ססי.3ו|2ה הבו .ואוו / :פוה ₪ בי 5 ======-=========== 7 <> 666 ] סצהיו 1 ההוש אי 86 |6עה זז הצְה66 82'5 566005 סוחס 0 בעחפא ו 85508 ] וווחבּצצם 8 85 811860 טון) 06 001116 01 1468 10 11806161 6גתו] 11781 8 816 גוס ז6םו6מ קר מופטסחב 6 5110116 1608 0] 01166 1861 1016 (ז16תנו11 16 קר 681 דר 2 6 מה ]161 116 10 תו[ 85 115160 816 36011038 116 [31, 0116 10 פתותו506 017 1616 280% 611608 .מס18411טפת 648 107 5116 06] 01 856 וסט6 תס 16טַגבעה 6 0 1186 6[גוסקט גוס פחו61 50 15 166[ 14 .8010111036 מה 6ו6ם 181651 6ב 0 6181 8 6מ56 זס 05 003 ה0ס[0156₪55 6 מו 11 מסנומ6ות 61061 50066 .208.60 חאו 0 בץח6> .6 [11806 1638 1226 [66ש0תכמו 861 אוסת 1116 10 6במססן6/קר 2 חס הַחו5ו3011 5 ו 0 זו06וח6שסצז תנסא 6מ8 קט 0808 816 20505 116 83 א תד סט גוד סז ופ 4 3 2 1 ]אי 1 1 טוט אוסם 86 זכ 11016 ב, ‏ פהומתנת תה כו 00% 18 2806 5אה!| עשפה 16 [101 9 8 7 6 5 6 0 50701 נוסץ 11 תאוס זגוסץ ]ונמטנוט 8150 08 נוס צ .50 6 88 6זסגז פַתו300 6 161718 15 14 13 12 שפוחו פא | | ₪ ₪ תרשים 7.6 לוח המודעות של האתר 60106 |6ש8ד 8/ח6א 8'5ו|0ו2 חפשום נסו בעצמכם: שי 1. מאתר הבית בחרו פחסופט156ס. 2< בדף הבא יוצגו לפניכס כמה לוחות מודעות שוניס, כל אחד מתמקד בנושא שונה הקשור לקניה. בחרו הצְח6א חס 00650005 |678ח66 (שאלות כלליות על קניה). 3 כדי לקרוא את ההודעות, פשוט לחצו על אחת מהן. לאחר קריאת ההודעות, גללו הלאה כדי לראות אס היו להן תגובות כלשהן. כדאי לכס לבדוק גם אותן. שימו לב שגס אתם יכוליס להוסיף תגובה או הודעה משלכם. 4 8-86 6 האתר הישראלי למטייל בכתובת ‏ |.6|.60ץ3668|.אושאו מציע פורומיס בעברית המקוטלגיס לפי אזורים גיאוגרפיים (מזרח רחוק, אירופה וכוי) וגס לפי נושאים (סקי, בריאות וכו). נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לאתר של חברת למטייל בכתובת .6%8/61.60חה|. וע 2 בחרו פורומים מסרגל הניווט בחלקו העליון של המסך 3 מרשימת הפורומים בצד ימין בחרו מזרת רחוק 4 כדי להוסיף הודעה חדשה לחצו על הלתחצן המתאים בסוף רשימת ההודעות 5. כדי לקרוא הודעה קיימת לחצו עליה 6. כדי להוסיף תגובה להודעה לחצו על הלחצן המתאיס בתחתית ההודעה. |<])- | זסזס!קא = )6חז6!ח] +/050זסוא - הוסס.[6ע613חבּ 1 [| 2 | קפ 008[ 8שסעב] | אופוע ‏ 08ם 6 << 1065 ו 0 |די 8=בו 3507%.חזטוזס/, [פוחווזס!//הזסס סב )| ואו / :קזוח [ 45| 3007055 | 3% הוסס. 1 עְ3ּ+6חחזבּ 1 חנות למטייל ‏ + | מועדון חברים פסטיבלים פורומים = סקי וסנובורד כמטייל % ר-, הגינווב: 2:(בותתנומג יו ראשי / פורומים / מזרח רחוק גולשים יקרים, המון מידע וטיפים מסתתרים בדפים הקודמים של פורום זה... המלצתנו לנם - דפדפו אחורה, ני המידע הוא עבורנם הודעות ומידע בעמוד קודםט ₪ ברק-טרוולט צ'קס 3/12/00,23:47:15 | חדט " )) אבי-תאילנד - מזג אויר 3/12/00,19:48:41 |חדש 0 91 18:40:04 3/12/00 | חדש א 50-ו 10 5 חופספ.- 3/12/00,18:01:40 וחדט ב [ יי ל 69 דר אנט-3:06וחו 10 809105 22:05:01, 3/12/00 וחדט בן . טל-מישהו נוסע לקומבה מלה ? 3/12/00,17:35:37 !חדש א?)) הן-ארמון הזהב באמריצר 3/12/00,15:34:42 וחדש 9 צדוק-ארמון הזהב באמריצר:8 16:38:33, 3/12/00 |חדש ניר-ארמון הזהב באמריצר:8:48 3/12/00,16:56:17 |חדט ₪ ו ב ]| תרשים 7.7 אתר הפורומים של חברת למטייל. באתריס השונים תוכלו למצוא לוחות מודעות שוניס ומגווניס על נושאיס מנושאיס שוניס. לוחות מודעות, במיוחד אלה הפעילים, הינס כתובת מצוינת לקבלת תשובות לשאלותיכס. פרק 7: מציאת מידע על ארצות וערים ברשת | 87 טיפ! 0 אם ברצונכם להוסיף הודעה, בדקו קודם את לוח המודעות ואת האתר המפעיל אותו. כמה מן האתרים אינם סובלניים כלפי הודעות שאינן מתאימות לנושא שבו הם עוסקים. מה עליכם לדעת עכשיו לאחר קריאת הפרק, למדתסם את הדברים הבאים: שהאתר של משרד החו האמריקני הינו מקור טוב ומהימן של מידע. * האתר של סוכנות הביון המרכזית (ה-014) מכיל מידע בסגנון אנציקלופדיה לתלמידים אבל גס מטיילים עשויים למצוא בו עניין. + כמה מן העצות המועילות ביותר ניתן לקבל מתוך יומני המסע של מטיילים אותם ניתן לקרוא בציטיס ובלוחות המודעות. 8 |6ש8-08 פרק 8 חופשות עונתיות בפרק זה תלמדו: <* | איך לנצל את מדריך האתרים כמאגר לרעיונות של יעדי טיולים. + מדוע מנוע חיפוש עשוי להביא אתכם לעצם העניין מהר יותר מאשר משהו אחר. * | כיצד אתרי הזמנת שירותים מקוונים יכולים להיות מועילים בתכנון טיולים, אפילו אם אינכם מזמינים בהם מקומות. מעניין עד כמה תוכניות החופשה שלכסם מתוכננות, באופן ישיר או עקיף, לפי עונות השנה. כדי לנצל את הרשת לקבלת מידע על חופשות עונתיות, הקלידו את המילה ''ח56850'י (עונה) בסמוך למילה 'יו|סש8ט'י במנוע חיפוש כלשהו. חופשות חורף חורף (זססחו/) מתקשר עס סקי, אבל לא רק. באתר של חברת ססש5חסא מקבוצת מתייב והתוכנית ''מסע עולמי עם אייל פלדיי בכתובת |ו.ז6ח. קסשפחסח.1וח580!8ח תמצאו בעברית את מדריך הסקי השלם - כל הטיפים, הכלים והעצות לחופשת סקי מרתקת כולל סרטי הדרכה ולימוד סקי שלג למתחילים. פרק 8: חופשות עונתיות | 89 |<]] - | זסזס!קא = +6חז6!ח! +/ס5סזסווא - זוסד |2 | 1006 55)וסטב] | אפוע ‏ 08 86] [ 2 5חו ]1 | 0 | קסר 353013 :קוו 61 ו מדריך לגולש המתחיל טיפים ועוד תגלשו עכשיו! אתרי הסקי הטובים ביותר מבצעים חמים, המלצות ו השבוע תרשים 8.1 אתר מסע עולמי מציג את המדריך לחופשת סקי הכולל סרטי הדרכה בווידאו. באתר של חש 581 תוכלו למצוא מידע על מקומות נופש, היכן לסעוד ואתרי פעילויות. אס תרצו ללמוד כיצד לעשות סקי, תוכלו לעשות זאת דרך אתר הסקי של יוטה (50080) | שהוא | האתר הרשמי ‏ של אגודת הגולשים | של יוטה (ח0וז550618 6יוהססוסח5 8 56 הםל() בכתובת וחסס6. ה08וא5. עעצשו. ב-68ז4 |56 8ז| בכתובת וחסס.68ז18א5פ1ף. אואואו ישנה תוכנית שבאמצעותה ניתן ללמד ילדים סקי. באתר ₪501 ש9||6 66 בכתובת ההסס.ש0667/8|!6. וצו או 561 6זוטשוסח5 + בכתובת חסס.0זופשוסח5.צואואו, ניתן למצוא מידע מקיף על תוכניות הסקי והנופש במקומות אלה. אס אתס מחפשים בילוי בסקי קבוצתי, כדאי שתנסו את האתר של 60106 56 בכתובת חס6.6וף-56.אואואו. האתר מכיל מידע על מקומות נופש רביס בארצות הברית וקנדה, כולל תיאוריס ומפות המקלים על התכנון. 8-80 00 זסזס!קא = 61חז6זח! !/ס5סזסו)א - 154 6ח) חב הּהבּחבּ:) חוספ חו 5וזס65ז ו5% חב 635זבּ ו5% 0! 6שוטם 6ובּחוזוט 6ח] - 6וטם ו5% [| 2 | 49 1906 009ופ? אשצ ם ‏ שם | 5 ו 1 ו ב 5 /חחזסס.שטוגום-5%1. שש / :קת ₪ חן - 2 77 : / 0 |שעהוד . + , | 9 ו ו סז טח ||'טס' ./5 פח] בח3 630308 הזסם חו 885זב 56 10 פטוטף 18ה וזו 8ח1 5ו 56-0010660 518 10 ]טח חס .טוח 85 ||פא 35 , חח ה8פז ₪ח3 פחסוזספזום , סוכ זפאסוז | , סח , הסו1חזזסו תו זנוטס זו מז זטסץ טסט טחה ההומח3|כן ק|פח ₪81 הפעם ח08 טס" .פזסרח טחה ,00 10 זחא , שפח ,981 ו 188 10 1הפרהקוט9 בח3 החותזס!6 החפ פַהוהַחבּז 265וזק חצ 10 1901518 ח68 טסץ חב .801ה5אזסצר |השפזד הזפוחב [ס%] חו זפעיס0ש פא 1081 885זב ו5% 590 זפצס 011708 508 81 9135 6ח8 615אסו1 זנוטס 30088586 38 פע 30875 סט/וסח5 בחר זסוא5 5ה]חסרח 12 0381 18 ח| .זטוסחו זטסץ פט|פע שר 5118 108 חס 10015 זטסץ 5 חפויום עבת טסץ 01 עח3ו .65חזו 0 | !₪ 17.6 13 פזסחז הסוזזזסוחו .1 307801818 פא הח זנוסץ סז 605 ז005ק 5808 ,בעעם1/ ה 83זהּ 5% זו בח3 530 :ח563580 1999-2000 1886 זס) עשפו |חו חס 608 50 ...8זסחח טוחה , 85והפססזטן הָוטטס| וטע ₪ 4 ופ 1 | 6 תרשים 8.2 אתר הנופש 60106 |5% לסקי וספורט חורף. ב-ז08חו= ₪6507% 60106 56 תוכלו להיעזר בבחירת מקוס אכסניה לפי מספר קוויס מנחים, כולל יעדים. נסו בעצמכם: שי 1. בדף הבית הח06.60ו56-6. וש לחצו על ז06חו ₪650 2 תתבקשו למסור את העדפותיכס. מלאו את התיבות לפי ההנחיות ולחצו על ץזפט) א וחפט5. 3 בדף הבא תמצאו רשימה ארוכה של תוצאות. נסו ללחוץ על אחד היעדיס המוצעים. 4. קראו תיאור של שטחי הסקי ולחצו על פַחו1008 כדי למצוא מקוס לישון (לא בכל האתרים קיים קישור זה). 5 עיינו בטבלאות. לחיצה על שס המקוס תביא אתכם לצפות במקוס ולקבל עליו פרטיס נוספים. אס תרצו להזמין מקוס באחד מהם, תוכלו לעשות זאת באמצעות אתר האינטרנט של המלון או בדואר אלקטרוני. 4 השוו והצליבו בין היקף ומיגוון המידע שמצאתס באתר ₪650 60106 5% ובין מה שתמצאו באתר של 56/₪65015.60 בכתובת 8 1/650715.60א5.שצואו. ובחנו את האתר האחרון, הוא מכיל תיאוריס של מקומות נופש וסקי גס באירופה ובמקומות אחריס נוספיס, לא רק בצפון אמריקה. כמו כן, תוכלו להזמין מקומות לנופש וטיוליס פרק 8: חופשות עונתיות | 91 באמצעות האתר או ישירות באתרי הנופש עצמס. באתר תמצאו חדשות וחידושיס רבים בנושאי סקי, מקומות נופש, דילים מיוחדים לטיוליס וחדרי ציטיס לחובבי סקי. באיוה אתר קל לכס יותר לגלוש, ב-וח56/₪65075.00 או בזה של 15%/60106 מי ידידותי יותר! האס אתס חשים נוח יותר באחד מאשר בשני! אלה הן השאלות שעליכס לשאול את עצמכס כאשר אתם משווים בין אתריס בעלי נושאיס דומיס. ולא רק בארהיב, גס באירופה יש אתרי סקי רבים. באתר החסס.6זטחוז85 |-561 בכתובת החסס.6חו3500]|-1א5. ואו תמצאו מקומות לסקי באוסטריה ובאיטליה. באתר וחסס6.6חו|-חס-וא5סיטם בכתובת ההסס.6חו!-חס-056זט6. שא תמצאו יעדי סקי במדינות אירופה להנאתכם. חופשות אביב זסזס!קא = 61חז6)ח] !)ס5סזסוא - ה8630 בּחסועב3 2 חו הסווהּחוזס]ח! 63%ז₪ הַחוזסק5 זס] 5186 [בוסו//0 6 - אה6זההּחסועבם 21 5 5 [ 0 |+ 368.0 0 13.אשיאוא/ :פוה וב חן ₪ 49 1005 5פהסעבת אפ אהם ‏ שם | --' 9 6867 0 38 ב ." ג 4 - 7 . / ) :2 47 יע על ₪ 1 | 2-4 מ" : 2 . * שחוסוהו פא | | וס [6 תרשים 8.3 האתר של 87686 פַחוזק5 לחופשת האביב (פַחוזק5) שלכם. נסו בעצמכם: ש₪ 2 1 הבה נשתמש ב-אחו1 שוס 5 בכתובת הח סס.אחו!|/0ו586ש. בתיבה 55816 56!66%, לחצו על פסוזסו= 2. תחת 0065 60/ זס[3ו! בחרו בקישור 8686₪ הַחספעְ3כ 3 תחת הכותרת הסו8וזס+ח1 686 הס בחרו 6 זססו15/ 8680 החססעְהכ 0-7 86| .4 .5 .6 4 בחרו 58% 0ח3 סכ ,566 סצ זהח/. בחרו בקישור 00106 %ח6/= 0חה |650/8= בחרו בקישור של 88546 50₪1%6. חופשות קיץ האתר של 665וע567 087% |חס80 6חד מתאיס מאוד לתכנון חופשות קיץ. הבה נגלוש אליו ונראה מה הוא מציע. נסו בעצמכם: 1 > 2 3 .4 5 4 גלשו לאתר של 5617/1665 876 |החסוט3] 6חד בכתובת טסף.5סח.צטצועע בדף שכותרתו 6%אז3ק לחצו על 8אז8ק זטסצ זופו בתיבת הגלילה בחרו אזב3ּק [החס3 66 הח56סצ ולחצו על 60 בחרו 00106 ז151/ 66ווחספסצ באתר וה יש הרבה מידע וכדאי שתבחרו בקישור חסטפוזסח1 8ַחוקוח63 וגם בקישור 6567/80005ז 0ח3 חססהוזסזח1 פַחוּפָסס | האתר מאורגן בצורה גרפית יפה וכל אחד יכול למצוא בו מקוס לבלות בו את חופשתו. פרק 8: חופשות עונתיות | 93 זסזס!קא = ]פחזס)ח] !/ס5סזסווא - [6סוצז56 אזבּ?] |החסווב3] זב" |הּחסוובּון ו 3 | קפ 008[ 65סעב]| ופוע ‏ 08 6 | < 165 | 6 | זז 50/10 ע/שיסם- כ .וכזו 65 ב חן 8 5 אהג; וגאסוזגה -, א6וא פא הטסצ 6 סצ זב |8ח0 80 ) ,408013 8 זזסו5 16 (פט 7 ע061016) +56חט5 34 0706 4311 כ 0 ווה או זט זט " , | 5000 3 685 אב סו ה טר או 0 וד וד זו 108 חן 56881 ץ3||!8ע-חב-הוהזהטסות ז0 זז 2 5 0% מ חן אז3ק |3ח0ו31ח 3 35 35|08 581 35 חס!ח השפ 6005 66 806 שאסח5 10 וו זט ה0ו601!86 טח9זם 3 5זסטזפת או פחד .1890 6 03186קט זסז 209-372-0200 |ו68 8 1031 108515 3 , 3 טרח , 9197315 ער 9 וז סז הו ז תפ חב | | טחואו| 851זב| פ'ט!זסא פח1 ,5600135 1ח3וט זס פפסזט .פהחוחז 9 לת ה ,צ31!8/ פזור6 05 סמטוסחו אבס פחזז0 סזתטווחפוור ...391 ח8!כ ע3!!6ע 866 והחו< 0 / ָ 1 8.00% 0108505 עסו ץסזפוח 5' וב רש 0 וו חטות זו געט ב :הגע גב ,9708 311058 8ח1 :ופזסח 1510116 308 ז19ת 60 ו ₪1 תרשים 8.4 דף הבית של אז8ק 66וחח6פ5סצ מתאים לחופשת הקיץ. ודאי שמתס לב שעל ידי גלישה ישירות למקור, ניתן למצוא בצורה יעילה ביותר בדיוק את מה שאנחנו צריכים. חופשות סתיו לאלה מכס המעדיפים לטייל בתקופת הסתיו (חוחטסטה, |ו3ז), באמצעות מכונית למשל, האתר של 6768 ₪0805106 יתאיס לכם ביותר. האתר מוקדש לדברים כגון: חזיונות תעתועיס במדבר, אטרקציות מסתוריות ועוד דבריס מסקרנים. הבה נבחן את האתר. נסו בעצמכם: שי 1. גלשו אל האתר בכתובת 51068767168.60 סז שעע. 2 הציבו את הסמן על מפת ארהייב ולחצו עליה. 3 לחצו על 608568 במפה (ומי שלא יודע היכן נמצאת 6078568 מוזמן לחפש את הקישור מתחת למפה). 4. לחצו על 6876006 :6סחפוו|. 8-86 4 באתר זה תוכלו למצוא כמה מה-006ח6ח6ח560 שבארהי"ב. נציג לכם שנייס מהס להנאתכם: האחד מורכב מאבנים והשני מורכב ממכוניות. תרשים 8.5 שני מעגלי 6 - האחד בנוי מאבנים והשני ממכוניות. אתר חברת סס.ק ₪661 בכתובת ‏ ח176600.00. וצו מציע לכס דרך אחרת לבחירת המסלול. אתס בוחריס מהיכן להיכן לנסוע, באילו דרכיס, מה אתס רוצים במיוחד לראות, איזה סוג מלון אתס מעדיפים ו... אתס מקבלים את נתיב הנסיעה, לוחות זמניס, אטרקציות בדרך ועוד. בעונת הסתיו שווה לנסוע לארהייב ולצפות בשלכת. באתר של מדינת 66070|8 חצזסו תוכלו | למצוא | חמישה | מסלולי נסיעה | מדהימים ביופיים | בכתובת |החסח. 65 עו 191!0/ הז / ו סס. הוססספַת. פרק 8: חופשות עונתיות | 95 זפזס!קא = ]6חז6)ח! 1)ספסזסו)א - .601 ג) ח!זסח חו [6הַהבּה6 ]63!] בסצוזם |ו3] סוח506 ב 1005 פשהסטם" ‏ אשע 88 6 | << 165 | 3 [+ הזז 31/01 1/ סייב 1 הסוס ופ זספיפח/ / :פוה ]| ב-יימן 10116235 1016 8 0 / 46 ₪00% חהּ| וססו: = שא 5 זכ הנסה 037091 1 01)015 16 סז סו זנוסס ה 6 סזחו 0606 01 05ה58וסז פה חס 08ח9ח6 681 1 0ז 852058 ח| ]6 חי 5הופזהטוסרח 90018 החסה 5 זטס ויו קו רחס 8/יפח פע , 5חוטסחו זס זססוחטוח 8 600 01 אוסח5 עה 6ץ פוחז זס 0680 6 הפס חס שחו 0 ו0ח6ו50 5וז פ65תויו סז 8665וכ פזחס/י9 זנוס הח זז הסח 8 ח! 06ַה8ה6 881| 6חז 586 סז סח המטרתקס פד חן 66 | 31| 6 עו הסח 15 פהופזהווסרת 690016 | וח 6 ספחו פחוסם 6זה טסץ ]| זסססס אוו 6 עד ?36078 0ז 1058 .686 8 ז80 ספ סז 051 5 | עזי ח68 ַהַחהבח6 881| 68חו5 . זססרתפיסאז חו סז זסוזכן זופי סז חפויו וסץ זב 8חז חו 06| 686% 6 הפוכ 00 ווסעי ק|פח ח68 זפחז |ו68 סז פזסטוחטח 6הסחכ וז 8 זה 8166 וז זס 0ח6 6חז זג . פחו%י98ו ו + ור "- תרשים 8.6 צפון ג'ורג'יה בסתיו - תמונה זאת צריך לראות בצבע, יופיה מדהים. וו ו | | ₪ מה עליכם לדעת עכשיו לאחר קריאת הפרק, למדתס את הדבריס הבאים: + על ידי שיטוט בעמודי הטיוליס שבאתרי הרשת תוכלו לקבל רעיונות חדשים לחופשות. > כדאי לנצל מדריכי אתרים, מנועי חיפוש ואתרי הזמנה מקוונת כדי לגלות דבריס חדשים תוך כדי גלישה. מועיל במיוחד כשלא יודעים מראש מה מחפשים. 8-86 6 פרק 9 מתי ולכמה זמן לנסוע בפרק זה תלמדו: <* | לאן לגלוש כדי למצוא מידע מקוון על מזג האוויר וכיצד להתאים את המידע לתכנון הטיול שלכם. + העונה הבוערת (ח56350 תףו), עונת השפל (ח56850 ששס1) ועונת הביניים (0ח56850 ז₪600|3) ומה משמעותן עבורכם. + | כיצד למצוא ולתכנן אירועים חשובים ולשלבם בטיוליכם. + | כמה ימים "שווה" היעד שלכם. מזג האוויר מהווה שיקול חשוב בתכנון הטיול. כדאי לדעת מראש לאיזה מזג אוויר לצפות ואילו בגדיס לארוז. כדי לקבל מידע על מזג האוויר השורר ביעד שאליו אתס מתכוונים לנסוע, כדאי שתכירו כמה מן האתריסם העוסקים במזג אוויר. הפרק יידון במונחים: עונה בוערת (ח56850 תִפָוַ), עונת שפל (ח56850 צוס)6) ועונת בינייס (ח56850 ז06!טסח5). זה יעזור לכס לחשב כמה זמן צריך הטיול שלכס לארוך. כדאי לכס לדעת על אירועים מעניינים בנתיב נסיעתכס - כיצד להתכונן אליהם או כיצד לחימנע מלהיקלע אליהס כדי לא לקלקל את חופשתכם. פרק 9: מתי ולכמה זמן לנסוע | 97 כולם מדברים על מזג האוויר כדי לדעת מה מזג האוויר בעריס ברחבי העולם, גלשו אל האתר של 6ְהחוו66!זס/ בכתובת ס6ס.6ז8חו!06חס. צואצו. זה אינו אתר מסורתי של מזג אוויר והוא מכיל נתוניס על הטמפרטורות, כמות המשקעיס והלחץ הברומטרי ברחבי העולס המוצגיס בצורת תרשימיס פשוטיס וקליס לקריאה. ככל שמועד נסיעתכס קרב, אתס בוודאי מעונייניס לדעת מהי תחזית מזג האוויר ביעד שלכס. ישנס אתריס רביס המספקיס את המידע הנחוצ לכם, כמו באתר אזסש6 68% סח בכתובת ‏ הסס.אזס60ת68%067/ו6וט וו או באתר של של העיתון ץְ003ד 058 בכתובת ז68%06/ש/ וחס6. ץ53%003גו. צוצוע. |<]5)- | זסזס!קא = 61חז6)ח! !/ס5סזסוו₪ - צה סז 58 [| 2 ]1005 5פהסעבת אפ אטם כ | 3 ו [ ב .= 6 הזסס .3 15800. עושעש :יכות 3 חן ,6 ,צ1100 ,5015 ,פעצ0] ,6ַבָבּנ זחסז= ן ו 5 ( - | 1 - ' / ו סד 0 ביל 0% ו 5זווז זוה 5'עה!וו "א שו 208 ו חן בי ₪ | שש [- וי 8 !סה ה6פד ו [+ הסוס א . ₪3 1 6[ 0016001 8 חסזם56] ו 5 ז69)00/ 66ו5ח1 דר ב ו טט]1] שושט<] ו פםן ווה * 8 10108 0 סט 10096 > הוחטוווות * | ד 1 02:34 448:3פ - 11/24/2000 שונ וו * 0 0 - כ מהו ו וו * סנא 101651 16175 5 . . משרמו רו 0 8 %. אפ * 0 ז66מנ 507 . ותסעו סח סו הקוח סס ופ 5'ע8 סד 86* + ווח | | | | 716270311-95 [6חו01680/ 507 68161/7ו/הזסס .0 ס51גו ואו 305 .א| %סו01/ 581673805 רו וחסס./8ס81פגו.אואואו//:פזות ₪ תרשים 9.1 האתר 580008 מציג נתונים על מזג האוויר. האתר של 5166 ז68%06/ בכתובת 8 68%0675166.60ו.צוצצו מציג שפע של מידע. לחצו במפת ארהייב על המדינה הרצויה או היעזרו ברשימת המקומות המופיעים בצד שמאל של הדף. גם האתר של 685%ו||10%6 בכתובת וח635%.60ו!|6סו.שצוצ מציג תתזית תמציתית של חמישה ימים מראש בכל העריס החשובות בעולם, כולל טמפרטורות צלסיוס ופרנהייט (ראו את רשימת אתרי מזג האוויר בנספת א'). 8-80 =8 זסזס!קא = 61חז6)ח] !]ס5סזסו - הוס6.6!בּחוו!סנ!זסי .אשי חוסז] 313 6)החוו [| 2 46 1006 0065ב" השע 08ם 6 | 5 ו 1 ו ב ₪ 9 712 2241 [/(8]=]137%ז?]כ .0818 / חופ-וסס/הזס0.₪ ]ה חו!סם!זסע אווש / :קת ו₪] חן 4 א 58 1060ז2-+₪0659 6חד סו ב ו 1502אג אע 5% 6 568 30076 561 16 | 5 00 16 .122,401 ז[37.607 000140 ז3 1/069166 6-ו 6 6 | צסא | 06 שא | שק | ונ עס עד | מ | 10.9 | 11.8 | 127 || 13.6 |] 14.8 | 1500 | 15.3 |] 16.2 || 154 | 13.0 |] 10.2] 51.6| 532| 9 58.6| 590| 5 597] 554| 504] 558 | 1 6 1847 מ66ש 060 פמזמסגת 1629 .2673 2 311611) מתסים 6611066 :פסיננוסט 60 6071 5106 61ם61 0 566 ,107608975 מה 5 הג דסמה 6קט ,05מו 00 סה 6קל +תסידנטס זסע 0 665125 61 בתס 3168 115 01 1/3 0 376 175 [4זמ6ממם 00 116 166לנוס 100808 |= זר 10880 820 206170 116 בתסים קהג סעהגוס9 5% 8 מס 1666גת מסמ8סס] וז 566 שחוסוחו פא | | ₪ תרשים 9.2 התרשימים הבסיסיים והפשוטים המוצגים באתר של 6שהחו|6!זס/. זסזס!קא = 61חז6!ח! !/50סזסוא - הוס6351.6ו!!6!ח! חס 65צו | 6צוו46 זס] זסח)ובּ6א [| 2 46 1006 פפסשם" ‏ אש ₪0 6 | 4 חן 0 ₪ | 7 7 ---7 [ וקו ב[ פה | 5 [ו8וח קָחו!580 קֶחו/00 ז6ה)62/ ₪5 זסה)ה6/ע 1)חו | קושהו = 66₪ז6/090ווסו] |סטפוד סְנהקזה50 קחהוטויום ". ] יי ואי )א זמ -0-0%6- 851 6[ ]| 6] 1 | 8 מז עומטא 5 וו ו ב חבט 1/0031 יק - מא 9 4 | 0 8 ה כו פנ ה 506 : " !סור 6 7 גו וו על וט 1/1851(16 | - 88 58|801 - ו 09 1 ?. 0 " יי % "ו 8 . 3 ל ונס :301 הח 35%-/0518 10 2- ץצ 5% | גת ב ו ;2 טיו 3 145 . נוסע סס 1160 הח ו 6 הו 5% ₪6 מ ו שפצ 2 חפת* , 06|0% רחזס+ 506 0% || 165% חצ ששח 2 4 בי 4% 08ב ,6|]8סזם 3 75358 וו 4 [6ו3ז ד זטסץ זס+ 907863565 הַחושו68 8 חז הבה )11561 ₪5063%5 115001 1 3 ץז 5 *63₪070ם! צא ,0!ב+טם ב סו שחסיוכ 15 א , 16310 עחע הדו3 16 - ב ב ה !31 ח5 1אוס6סיו פס 0 0 5000 ה1 | 65זנ53= אופא .ץע 30 סק חק 3 וח ו = ?חובף8 בחו 15 86 1% 6010 5ב 636 בהזל 316ו101, 5 הגהש 66ההההס+זסק 5וס+טקוח 60 זס) /588! !5611 שחוסוחו מ | | ₪ תרשים 9.3 האתר של 685%ו!!|%6ח1 עונה על שאלות לגבי יעדים אינספור ברחבי העולם. פרק 9: מתי ולכמה זמן לנסוע | 99 נסו בעצמכם: על 100 1 א ₪ ₪5 ₪ 4 .10 1 .12 מדף הבית של 695%ו!|56ח1, בחרו ז68006/ |ההסטההזס)ח1. בחרו 6קסזוטם. ברשימת הארצות בחרו בעיר סחוזסד שבאיטליה (ץ!19). באתר של 685%ו|/%6ח1 תחזית מזג האוויר מוצגת בטקסט ובתמונה. חזרו לדף הבית של 16||685%ח1 בכתובת וח0ס.%6|!!635%ח1. שטוו בתיבת הטקסט 076856 והּחסו8חז66ח1 בחרו 05 ולחצו 60. במפת ארהייב הנגלית לעיניכסם תוכלו ללחוצ על המדינה הרצויה כדי לראות את תחזית מזג האוויר לאותה מדינה. אבל, הפעם נראה משהו אחר. לחצו על 80 4806ז5 כדי לראות תמונה ברומטרית של מזג האוויר מעל ארהייב. לחצו 086%. לחצו עְזסְחָח1 5869186 כדי לראות תמונת לווין. לחצו 886%. בקיצור, ניתן לראות את מזג האוויר בטקסט ובתמונה מכמה זוויות שונות ממש כמו בטלוויויה. טיפ! כדי לקבל במהירות נתונים על עיר מסוימת, במקום ללחוץ על הלחצנים השונים, ניתן להקליד את שמה בתיבה ח0ז568 0%6וגו₪0 שבדף הבית. 6-1)]886| זסזס!קא = 61תז6)ח! 050/1ז6ו4 - הזס035%.6ו![16ח] עפ 6351זס-] [63ס ]1 ע3 זטס] זסחוב3ּ6צצ עוהו! ,סחוזסד | ; 46 1008 8סט8] | אע 208 - 06 | - 68| 0 |ד זז טחוס 7/ 6/1 זגו 0/5 [זס 6.3057 3 סוס 1/ חכו 391 סו!פותו. שאוי / :קוח [ 45 | [וגוח קָחו|ו58 קֶח!!/60 | ז6ה)69/ ₪5 זסה)63ע/1)חו קוסו 5 6/600766₪חו0ו] |ס/הוז ס6נהּקַז508 קָהוטוזם =,/ | . (. הפא קוו או אש ץש | 5 6עו61/ יוס] וסו!601// בב 6 סחוזס ד | 1081 | קסזוות | !סע 03| רקיה ריד: | פהוח5חט5 | 5חו | ]טק 6 ד וט /חוו | 38 6 ד חנ 13 | 0180354 ] 03 זטס] 5 ץ . 1 6030 016035 = | 3 ח0ו131ופ וז זט % דש 31 וח! 5816/1116 א סוסח! || /צ+3 זטוס] !66 01:6% = 0 ,24 עס עֶ₪8וז= ]601 [068. 6זסות [6עזד ₪ 31 = 64000 צֶה 0 קט 85זטו31זפ קופד . טפוס עוזוב- 2 ו ל זו | 7 .8 10085 פס 7 3 ו 5 | 5 ווס0/00.6/ צ ה 8 0 300708 4 .5085 צחחט5 הזור טסו פזוטור) % > סז 0 1918 המטרח|א הר כ ץ|פאו| 0810085 הָס= .106 0 205ו!6)ח! צְה חפ הטס|ס חוח1 508119180 ח!]וטו 08 צזםט א 558 |008ו00085 חב 7-7 | |88ווחח והחדאם והחדאם ב | | (35. 01 61ו1/חופ-]ותז!/ הזסס .305:![פחו. 5051// :פזות? ;2015001010 0-0.6.3762880:6-1; 0506 211 אסווס ופ -=סווספופנוסט.0ב// :ווח [65/ | 8 תרשים 9.4 באתר של 6||6895%ח1 תחזית מזג האוויר מוצגת בטקסט ובתמונה ממש כמו בטלוויזיה. העיתוי הוא הכל עיתוי היציאה לחופשה חשוב ביותר, מאחר והוא קשור למזג האוויר. בעיתוי נכון מקבלים הרבה יותר מאשר הידיעה אס המקוס שאליו נוסעיס יהיה שטוף שמש או גשוס. עונות העונה הבוערת (ח56350 ח414) - הינה התקופה הפופולרית ביותר לתיירים ביעדיס מסוימים. לכמה ערים ואתרי נופש יש יותר מעונה בוערת אחת - לאתר הנופש של חופסחטסו! ץ₪06% (הרי רוקי) יש ביקוש גבוה בעונת החורף, אך גס בעונת הקיצ לאורחיס הרוציס לנפוש במחנות, לצעוד או לרכב באופנייס במזג אוויר חמים ויבש. עונת השפל (ח56850 שס!) - הנקראת לעתיס מחוץ לעונה (ח563950 )01), כשמה כן היא, מספר האורחים ביעדיס/אטרקציות קטן. הסיבה לכך קשורה בדרך כלל במזג אוויר גרוע בתקופה זו של השנה או בחוסר מוקדי משיכה או מכל סיבה אחרת. העונה האמצעית או עונת הביניים (ח56350 ז0₪106ח5) - נופלת בין העונה הבוערת לעונת השפל. פרק 9: מתי ולכמה זמן לנסוע | 101 מחירי הנופש משתנים מעונה לעונה באופן שרירותי ולפעמיס הזוזת תאריך החופשה בכמה ימיס קדימה או אחורה עשויה לחסוך לכםס כסף רב. לכן, כדאי להתעדכן במחיריס ובתאריכים. למשל, בקאריביים, עונת השפל מתחילה באפריל והמחיריס 'יצונחיסיי שס ב- 40% לפחות! במרבית הארצות יש שתי עונות בלבד: ח56850 תִףָוח ו-ח56850 צוסו. מרבית התייריס בעולס מעדיפים לבקר באיים הקאריבייס בחורף ומכיון שכך, העונה הבוערת בקאריבייס היא בחורף. עכשיו שימו לב, התקופה הבוערת של שייט באלסקה היא בקיצ, בין יוני לספטמבר וזאת מכיון שקצת יותר חס (גסם באלסקה) וניתן לצאת מבטן האניה, לעלות על הסיפון ולצפות בקרחוניס. באירופה, חלוקת העונות שונה. העונה הבוערת היא בין אמצע יוני עד סוף אוגוסט ובאיטליה עד סוף ספטמבר. עונת הבינייס (א56850 ז06!טסח5) היא ממאי עד אמצע יוני ומספטמבר עד אמצע אוקטובר. עונת השפל (ח56850 אוס], ח50850 0) היא מאמצע אוקטובר ועד אפריל. בעונת השפל תמצאו פחות תיירים, בהשוואה למה שיכולתם למצוא בעונה הבוערת, למעט הגולשים הנוהריס לאתרי הסקי דווקא בחורף. בנפאל לדוגמה, גשמי המונסון יורדים מיוני-ספטמבר ועונת היובש היא מאוקטובר-מאי. מומלצ לטייל בנפאל בחודשיםס אוקטובר-נובמבר זוהי עונת השיא שס, מייד לאחר הגשמיס. טיול בעונת הביניים הוא רעיון טוב: פחות תיירים, תוריס קצרים יותר ומזג אוויר נוח, בדרך כלל. החיסרון בתקופת הבינייס הוא שחלק מאתרי התיירות סגוריס או פתוחיס בצורה מוגבלת בהשוואה לעונה הבוערת. לכן, כדאי לברר את שעות הפתיחה של האטקרציות התיירותיות אליהם אתם מתכווניס להגיע. מחירי המלונות והטיסות בעונת הבינייס זוליס בין 20% ל- 30% לפחות. דבר נוסף שכדאי לקחת בחשבון הוא תקופות החופשות המסורתיות בכמה מן היעדים הפופולריים ביותר בעולס. מצד אחד, אתם עלולים למצוא פחות מקומות פתוחים (מסעדות, למשל), אך מצד שני, גם פחות קהל או תוריס למוזיאוניס וכדומה. המידע המוצג בהמשך מתייחס לצרפת והא צריך לשמש לכס דוגמה כאשר אתס מתכננים טיול. בצרפת בתאריכיס הבאים, כל החנויות, הבנקיס וכמעט כל יתר נותני השירותים סגוריס: 1 בינואר (חג המולד), 1 במאי (ץ08 זספ3 !), 8 במאי (סיוס מלחמת העולס השנייה), 14 ביולי (יוס הבסטיליה), וגם 15 באוגוסט ו-11 בנובמבר. צרפת גס ידועה בחופשות השנתיות שלה וכדאי מאד להימנע מלבקר בצרפת בין המחצית השנייה של יולי ועד תחילת ספטמבר. נכון שזוהי העונה הבוערת בצרפת אבל היכן שאתס מתכווניס להיות יש עוד אלפי צרפתים. בין המחצית השנייה של יולי ועד סוף אוגוסט הצרפתים נוהרים דרומה, האוטוסטרדות מלאות, החופיס הומים אדם ו... פריז ריקה. אולי ואת ההזדמנות לבקר דווקא בפריז! רעיון טוב, למרות שייתכן ומספר חנויות יהיו סגורות בומן הזה. בספטמבר (עונת הבינייסם באירופה) הכל משתנה. מזג האוויר נוח למדי. עונת הסקי בצרפת, לידיעתכם, היא בין דצמבר לתחילת מרץ כאשר יש לשיס לב שבין המחצית השנייה של פברואר ועד השבוע הראשון של מרץ חלה חופשת בתי הספר והמסלולים יהיו מלאיס. 2 |0ש8-08 דוגמה נוספת, יוון. החודשים המומלציס לבקר ביווו הס: אפריל, מאי, ספטמבר ואוקטובר. מזג האוויר נוח ואין יותר מדי קהל ביעדיס/אטרקציות. באוגוסט העונה חמה (תרתי משמע) וזה לא רעיון טוב לבקר באתרי התיירות המסורתיים של יוון. מספר מקומות סגוריס בין נובמבר ועד כולל מרצ וחלק מהשירותים ניתניס בצורה מוגבלת בעונת החורף. אתר מצוין למידע בנושא זה הוא 6018.60₪א= בכתובת 6018.60קא6. צואואו. נסו בעצמכם: > 1. היכנסו לאתר של ה 608.60קא= בכתובת 9ש/ ו ס6. 0608א6. עצעצצו. 2. אתרו את הקישור של ספרד (חו508) והפעילו אותו. 3 בחרו 0680 פַחוחחגוק שס תמצאו מידע גס על התגיס והחופשות בספרד. זסזס!קא = ]6חז6)ח! ])ס5סזסוא - חובּם5 זס] הסווהּחוזס]ח! [צ3ּ:ז 1 3ו60קא=] [| 2 46 1006 500065" אפוצ 48 06 | 3 חן 0 9 22477.5 חובק 6/5 קפזגו טש החסס .וקא .אווש / :קת [6 | 58 חס 8200 0ן כ 5806 :58/0898 0+ 86וז) 7 ", 3 חו הו ? זסמחופחו 8 31680 - 6הזססוס/ור *וח60/3.00קא= בההוה] בד ונוק הד במיקן) במ ב מ +וסטטטו5 510067 שווס צו פטוזד צש יכ ו 8 | דט" | 8 = ההסעע פמך < : 1 יחו חוהּסקפ ? 001668 ח0ו80ח6541 ₪ ח8|0סזם טפ ד עו / ₪ / הזד 0 0 00380 08 ח03 חו503 01 1808 8ח1 , זסזופו פחו51-1זח 108 זס- 181 רמוזטסן 18 חס 15הוסכן ץח סא%ס1סח הווא , אססוס 18החזס חב 01 131 9 0 108 הו--1 חפה וסרה 108 םס 88 108--וב ₪3 מחה [סעפזד ואפ [טפזד סזט)חסטט 8ז !ה 10 01/0 | טי וו 8 3 עמ ספות זו 8 פזוה 8 5 חח ו החד 5 8תומחבום וה * 9 8 68/18 אחוזם 8 סט חס חזזסח| הוסטזום. * ה 58 ]ץד |30808. 8 הפסה = 5" 3 זו 8'ז|פצזד 0 זסאס0פזד ססספוו * 5 פחסוספשום טחוצוזם. * = מב הור מוורום ה 41 )ב מהובמב בר ומ מ שח ג ב > ופוח | = | | || ז32296025084/>238280%=080'/=085=098 36/09 /חזסס כ הבוב קאפ אוו :ווח [65, תרשים 9.5 באתר של 6018קא= תמצאו מידע על חגים וחופשות ביעדי הטיול שלכם. תכנון לפי אירועים חשובים תמיד כדאי להיות מודעיס לאירועיס העומדיס להתקיים ביעד אליו אתס נוסעים. מצד אחד, אולי וזהו בדיוק סוג האירועים בהם תרצו להשתתף, כגון: ירידים מקומיים, מסיבות רחוב, קונצרטים, תערוכות וכוי. מצד שני, אולי יתקיימו אירועיס שאינס בתחוס ההתעניינות שלכם. פרק 9: מתי ולכמה זמן לנסוע | 103 אתר הטיסה הישראלי, אינפלייט, בכתובת |8.60.1ח9וח!.שצו מספק קישור ישיר לאתר המציג את האירועיס החשובים בעולס. באתרי לשכות התיירות המקומיות תוכלו למצוא לוחות זמניס ובהס מצויניס האירועיס העומדיס להתקייס באזור. כמו כן, ישנו אתר מצוין המציג אירועיס חשוביס ופחות חשוביס בעריסם ברחבי העולס. כדאי לגלוש לאתר וה הנקרא 6 חש בכתובת 06.600ואו0|זסע%5ה6/6.צושצו כדי לראות אילו אירועיס מתוכנניס ביעד הנסיעה שלכסם בזמן שתבקרו בו. | - )5]< :ו 0 ,24 זס מ הופטסו] 1 31851] זנום הַחוז18ח8 צם 51718 חו פחום בח דשח 8 בשוחם | 6 ז חס שזטזסו הסושו[טום .8 0056 581זפוחסם , צזאים | זפ מס 5פוח ז'חסכ וצ זזה שזט= 10ב החסז סחחו 1 [5ם 01 85 טסט |8זסר] חסופזפ/ 65ח הז -סא אוו "24000 ?תתו ד 6 וחפעם זנוסץ [וחופטב 07 * 8 וטו 3 8ב ?6706 חב פופ 0+ וחב 9 בּחח- ?5118 שח וטססב הסוחופס חב ופט =סוסוחו0) חב 2000 הטש -% /- שחוסוחו פא | | תרשים 9.6 השונים בעולם. נסו בעצמכם: 1 > זסזס!קא = 61חז6)ח! ))ס5סזסו)א - 06ו/1!זס )חס | 46 1006 5פהסשם] ‏ אפ ₪0 6 | 4 חן 0 |+ הס !סופ השעי .ויו / :סוה ו₪] | . . 0% ו 4!זסצע 6חז )הטוסזת || וחסזז פוחפצם 8 1 10 עאוסת חב , 83185 , 5חסוז3סס| 01 5|ו₪818 טח סד רוזחש , 5015 315 0ו01א8 טחב , [הטפטחט , פַחו880! זסו 8 זזוס 588708 , ט!זסצו 108 ההטסזה ]חפ |508013 טוחה 8 58|801 .חנז פה 10 5צ8/ 891 108 זפוס00ו₪ החבּ א%ס[28 סוס זנוסץ 01 הטמ ב |זסע 8ח+ חטס-4 5)חפצם )חס שבחסוח ט0 )הפה ה66 165 זוזשט0600 זטסם וס) קפטסוום הפא 604060 2 '85ז535! עו !זסשש' החנ זפ וח 516 ח66 סו גלשו לדף הבית באתר של 6//106!זס/)פזחס6עם. 2 לחצו על 6!זס/ 06ז סהטסזה 5זחסעם. 3 מלאו את הפרטיס בטופס שלפניכם ולחצו 06. 4 4 |0/ש8-08 8 4% רת הר הסוז וס הו ₪ 6 האתר 66ו//6!ז%5/0ח6/= מציג מידע על האירועים המתוכננים ביעדים לכמה זמן בדעתכם לנסוע הזמן אותו תוכלו להרשות לעצמכס בטיולכס תלוי בדרך כלל בימי החופשה העומדיס לרשותכם ובמדיניות החופשות במקוס העבודה שלכם. טיפ! 0 תכננו את מסלול חופשתכם לפי מספר הימים העומדים לרשותכם ולא לפי היעד. שיקול נוסף הנוגע לזמן המסע שלכס הוא האס יהיה לכס מספיק - או יותר מדי - מה לראות ולעשות במשך הזמן העומד לרשותכס. משוס כך, כדאי לתכנן את המסלול לפי מספר הימיס שהקצבתם. אל תתכננו את מספר הימים כדי להתאימם לצורכי היעד או כפי שקורה לעתיס קרובות יותר, אל תנסו לדחוס כמות סיוריס המתאימה לטיול של שלושה שבועות לתוך שבוע חופשה אחד. לדוגמה, החלטתס לבקר ברומא. כמה ימיס יידרשו לכם כדי לראות את כל רומאז כנראה שזה הרבה מעל ומעבר לימי החופשה שאתם יכוליס להרשות לעצמכם. מצד שני, אס ידוע לכס שעומדיס לרשותכס עשרה ימיסם תוכלו לתכנן את חופשתכס ברומא בהתאס ולנצל בצורה הטובה ביותר ימיס אלה מתוך ידיעה ברורה שלא תראו את ייהכליי (אם יש דבר כזה). לפני שאתס מחליטים סופית כמה ומן להקדיש לחופשתכם, למדו על המקוס אליו אתס מעונייניס לנסוע. שאלו את עצמכס מה אתס הכי מצפיס לעשות במהלך חופשתכס ואז התאימו את האירועיס לפי מספר הימיס העומדים לרשותכם. עדיף לתכנן מראש מאשר לדחוס יותר מדי בומן קצר מדי. אבל זכרו, תמיד תהיה לכם עוד חופשה ועוד הזדמנות לחזור לאותו מקוס ולהמשיך מהמקוס בו הפסקתם בטיול הקודם. מה עליכם לדעת עכשיו בפרק וה עסקנו בנושאי הזמן ומזג האוויר. תכנון זמן החופשה חשוב משוס שהעונה בה אתס רוציס לנסוע ומספר ימי החופשה העומדיס לרשותכם עשוייס להשפיע על העלות וההנאה של הטיול. מזג האוויר עשוי להשפיע אף הוא בנושאיס אלה. לאחר קריאת הפרק, למדתסם את הדברים הבאים : > קבלת מידע מקוון על מזג האוויר, הן תחזית ארוכת טווח והן קצרת טווח עשויה לעזור לכס לתכנן את טיולכס. * | עונות התיירות השונות (הבוערת, השפל והביניים) עשויות להשפיע במונחיס של עלות ופעילויות. > כדאי לבדוק אילו אירועים מתוכנניס במהלך שהייתכס ביעד אליו אתס עומדיס לנסוע. + בססו את תכנון חופשתכס על מספר הימים העומדים לרשותכם כדי לתכנן מסלול הגיוני. פרק 9: מתי ולכמה זמן לנסוע | 105 חלק 3 הזמנה מקוונת של טיולים חלק זה יעסוק בנושאים הבאים: סוכנויות נסיעות מקוונות. איך להיות סוכן נסיעות מקוון. הזמנת מקומות בבתי מלון באינטרנט. הזמנת כרטיסי טיסה באינטרנט. הזמנת מקומות מקוונת לנסיעות ברכבת. שירותי השכרת רכב באינטרנט. שירותי שייט באינטרנט. 8 |0ש8-08 פרק 10 סוכנויות נסיעות מקוונות בפרק זה תלמדו: % כיצד למצוא ולזהות סוכנות נסיעות מקוונת. % כיצד סוכנות נסיעות מקוונת יכולה לעזור לכם בתכנון טיוליכם. + כיצד לזהות את כשרותן של סוכנויות הנסיעות המקוונות. + שמירת הפרטיות שלכם בעת ביצוע הזמנה מקוונת. רוב סוכנויות הנסיעות המקוונות הן חלון הראווה של הסוכנויות הרגילות וניתן לבצע דרכן הזמנות באופן מקוון, כפי שהן נעשות במשרד עצמו. למרות שספר זה עוסק באינטרנט לא נקל ראש בסוכנויות/משרדי נסיעות ייהממשייסיי. לסוכנויות הנסיעות יש יותר משאבים מאשר לכם, הן זוכות להנחות גדולות יותר, יש להן מידע רב יותר על יעדים, מלונות ופעילויות. יש להן גישה למערכת הזמנות של טיסות, שָיט, בתי מלון, טיולים מאורגניס ועוד, וביכולתן להציע לכס עסקאות כדאיות (דילים, 068|5). מעבר לכל זה, הן יכולות לארגן לכס את כל הטיול מתחילתו ועד סופו. סוכנויות הנסיעות באינטרנט מציעות לכס את אותסם השירותים בדיוק כמו במשרד ייהממשייי, בהבדל קטן אחד. אין צורך לצאת מהבית, למצוא מקוס חניה ולייבזבצ'י שעות בפקקים. בפרק זה תלמדו איך נראית סוכנות נסיעות מקוונת, איך לאתר אותה באינטרנט ואיך תוכלו להיעזר בה. בנוסף, תלמדו מהן זכויותיכס כלקוחות וכיצד להיוהר מפני מתחזים. אתס מוזמניס לעיין בנספת בי לספר וה הדן בשמירת הפרטיות שלכס בעת ביצוע הזמנה מקוונת, טיפול בסיסמאות ועוד כמה טיפיס לאבטחת מידע. פרק 10: סוכנויות נסיעות מקוונות | 109 כיצד לזהות סוכנות נסיעות מקוונת כולנו יודעיס איך נראית סוכנות נסיעות. בדרך כלל מדובר במשרד עס חלון ראווה הפונה לרחוב ועליו מודבקיס פוסטרים של אתרי תיירות מרחבי העולס. לפעמים גס רואיס איזה דגס של מטוס ו/או אניה ליד איזה שהוא בלון כדור הארצ. מוכר לכם! כן, בוודאי. התהליך מתבצע כך: אתם נכנסיס לסוכנות הנסיעות, מתיישביס מול הסוכן ומספריס לו שאתם מתכנניס חופשה של כך וכך ימיס בתקציב כזה או אחר. אתס חוזריס לביתכס ואחרי מספר ימים אתס מקבלים מעטפה עס כרטיסי טיסה והזמנות לינה בבתי מלון. זהו סוג אחד של סוכנות נסיעות. סוכנות נסיעות שעובדת קצת יותר קשה עבורכם, תוכל להציע לכם היכן לטייל, באיוה מלונות ללון, מהי העונה הטובה ביותר לתייר וכדומה, וגם תדאג להזמין עבורכס כרטיסיס למה שבחרתס. מומלצ לבחור בסוכנות נסיעות שיכולה גס להציע ולייעצ לכס ולא רק לבצע את הזמנתכס. וה כמו ההבדל בין ללכת לבורגר קינג ולהזמין המבורגר לבין לשבת במסעדת הצלע השמינית ולבקש מהמלצר שימליצ על המנה העיקרית. לפני ביצוע עסקה באינטרנט, אס באמצעות טיוליס מאורגנים, סוכנות נסיעות או חברה סיטונאית, שאלו את השאלות הבאות: ** ממתי החברה פעילה! סביר שחברה הפועלת ומן רב צברה ניסיון ותוכל לשרת אתכם טוב יותר מאשר זו שהוקמה לא מזמן. > האס קיימת רשימת לקוחות שניתן לפנות אליהס כדי לקבל המלצות! אם תיתקלו בסירוב למסור לכס זאת, יש לכס סיבה לחשוד בחברה. + בדקו אס החברה רשומה באיגוד המקצועי שבתחום עיסוקה (רלוונטי לסוכנויות נסיעות בחוייל). > בדקו האס סוכנות הנסיעות חברה בהתאחדות סוכני הנסיעות בישראל וקיבלה את אישור משרד התיירות. סוכנות נסיעות מקוונת המכבדת את עצמה תהיה מסוגלת : > לתקשר איתכם בכל מיני אמצעים, כולל דואר אלקטרוני, פקס וטלפון. + להציע לכם עצה טובה ובדוקה לגבי יעדיכם, כולל פעילויות, מקומות לינה, מסעדות ותחבורה. > סידור כל הנחוץ, כולל כרטיסי טיסה, השכרת רכב, סיורים ומקומות לינה. סוג נוסף של סוכנויות נסיעות הס מארגני נסיעות (0ז9ז6קס זטסד) המתמחים בעסקאות חבילה (הכוללות כרטיסים, בתי מלון והעברות למלון וממנו). לעיתיס התמחותם מתמקדת בסוג מסוים של פעילות (כגון: הרפתקאות) או ביעד מסויס (כגון: מדריד ב-5 ימים). מארגני נסיעות אלה יכולים להיות לעזר בדיוק כמו סוכני 0 |6/ש6-08 הנסיעות הטובים, למרות שיעדיהס ו/או הפעילויות שהם מציעיס עשויים להיות מוגבליס במקצת ומיועדיס בעיקר לסוכני הנסיעות. מציאת סוכן נסיעות מקוון טוב ישנן מספר דרכים למצוא סוכן נסיעות או מארגן נסיעות, כולל במנועי החיפוש באינטרנט. הבה ננסה למצוא חברות שכאלה בעזרת האתר נענע בכתובת [ו.60.החּח.צוצצ. נסו בעצמכם: שי 1. בדף הבית של נענע בחרו בקישור פנאי ותיירות במדריך האתרים. 2. בחרו חברות נסיעות ותיירות. 3 לחצו על שפה כדי למין את האתרים לפי אתריס בשפה האנגלית/העברית. 4. בחרו את החברה הגיאוגרפית - נאות הביכר. 5 מדף הבית גלשו לאזוריס ולפעילויות שמענייניס אתכס, אשר מוצעיס 4+ לכם על ידי החברה הגיאוגרפית - נאות הכיכר. < 1065 | 0 |+ /הס8.0זוס1סס.אוואו// :ות ו₪] חן - =| ]1005 5פהסטב" אפ אשם ‏ שם | התברה הגאוגרפית - הת הכיכר מש [ר-- מ ו ו התברה הנשוגרפית > כטן גאוטרי ו . טיולי תרמילאים - - גאוגרכי אישי שחוסוחו פא | | פזגוס! [8וספ5 זנוס 596 ס) סזסהן סוב [65! תרשים 10.1 באתר של החברה הגיאוגרפית - נאות הכיכר ניתן למצוא פעילויות ואזורים שמעניינים אתכם וליצור קשר עם החברה להזמנתם. פרק 10: סוכנויות נסיעות מקוונות | 111 זה הזאמן לבדוק את הפרטיס מהפיסקה הקודמת. לשם כך יש לגלול את החלון הימני מטה ולקרוא אודות החברה, בעליה ופרטים נוספים. אס תעברו לדף ההומנות, תיווכחו שלא ניתן להזמין כעת דרך האינטרנט, אבל יש טופס מילוי פרטים שניתן לשלוח לסוכנות החברה והס מבטיחיס לחזור בדואר אלקטרוני, פקס וטלפון. באתר הטיסה הישראלי, אינפלייט, בכתובת |8.60.1ח9וחו.טצצו ניתן להזמין בתי מלון ולקבל אישור על ההזמנה בזמן אמת (פחווחס). בין השירותיס שמציע האתר תוכלו גס לבחור מרשימת הטיסות, את הטיסה הזולה והנוחה לכס ביותר עס המלון המתאים. תוכלו לשלס מיידית באמצעות כרטיס אשראי ולקבל אישור על ביצוע ההזמנה. הכרטיסים יישלחו לביתכס או שתתואס אתכם דרך אחרת המועדפת עליכם. חברת נהרות בכתובת !ו.60.ז0ז608ח.אווצו, היא סוכנות נסיעות המתמקדת בטיולים למקומות אקזוטייס בעולס המשולבים בהרפתקאות שייט/ראפטינג. |<]5)- | זסזס!קא = 61חז6)ח] ])ס5סזסו!א - טחוו/3 ט!זסשצ וסזבּת6ון [| 2 6 | 46 1005 פפאסום" ‏ אפ א0ם 6 | << 10065 | 0 2 |החז!.ר] 51% /!ו. סוס סזב חסוהז. ואו / :פוה ₪ חן : ץאזטד לנחר הצ'ורו המנק% את הרי הקצ'קאר שבצפון מורח טורקיה, יש קצב חיים משלו: ווח | קצב שאין לד כמעט השפעה על האנשים שחיים על גדותיו, משום שלהבדיל ממרבית הנחרות בעולם הס אינם חיים עליו אד ממנו - הם חיים איתו. 260 קילומטרים של נחר הארכָחָ שיודע לשצוף ולגעוש ולשנות את קצבו מדי שעה, בהתאם לכמויות המים המגיעות אליו מחיובלים השונים ובחתאם לאורכם וכוונם. ונ איהו ב (מ זעי הנחר וורס בתוך חבל ארץ ציורי עשיר בנופים ובעל תרבות והסיטוריה מפוארים, חותר בין פסיגות מושלגות של הרי הקצ'קאר0 3 0% > , מבצרים סילג'וקים עתיקים וכפרים נידחים שהזמן עמד בה מלכת. הצ'ורו נחשב לאחזד מנחרות הרפטוינג המרתקים והסוערים בעולם. |= נסודת התחלת השייטו במורד נהר הצ'ורו נמצאת מצפוו לעיירה הסטנה איסיפיר 16715 שפוחו פא | | שחסם [6 תרשים 10.2 באתר של חברת נהרות תמצאו טיולי הרפתקאות למקומות אקזוטיים בעולם. הבה ננסה לאתר חברת נסיעות המתמחה במסעות דייג. לשס כך, השתמשו באתר של יאהו! בכתובת וחסס.ססחףּץ.שוצוצו. נסו בעצמכם: שי 1. בדף הבית גללו עד לכותרת 15וסק5 8 ח0ו68%ז₪66 ולחצו על |פ8וד. 2 מתוך רשימת האפשרויות בדף |פעפזד, בחרו ב-%65ח446 |ספוד. 2 |0ש6-08 3 מצאו מבין מבחר הסוכנויות את זו הנקראת 6ח1 |החסַהחזסח1 8חוח5ו= ולחצו על הקישור. 4. דף הבית של החברה יספק לכם מידע לגבי פעילויות הדייג ברחבי העולם. הוא יקשר אתכס לסוכן המתאים שתוכלו לראות את תמונתו כשהוא מחזיק... דג. 4 אוהי דרך ארוכה כדי למצוא מה שאתס מתפשים. יש בה גס הימור מסויס, משוס שאין ביטחון שלאחת מן הסוכנויות הרשומות שס תהיה המילה ידייגיי בשמה. לכן, נסו שוב. הפעס נסו את אתר ז60או60073/ בכתובת וחס6.זס|צהזס ססצו. צוצוצ. נסו בעצמכם: שי 1. הקלידו את המללים ''חספּסאּע הַחוח155'' (חופשת דייג) או מיליס דומות. 2. השימוש במילים 'חסטהספעט פַחוח5'' ייתן לכס רשימת תוצאות שכולן קשורות לדייג: החל מתבילות דייג בקנדה, דייג סלמון באלסקה, פלורידה, באזור סץְ18! 60 באירלנד וכדומה. הערה ! נסו למצוא פעילויות ויעדים אחרים במנועי חיפוש נוספים, כדי לבדוק את מבחר הסוכנויות ומפעילי הטיולים. מנועי ההזמנות המקוונות הגדולים ביותר להלן שמות כמה מסוכנויות הנסיעות הגדולות שלהן אתריס מצויניס באינטרנט: שוסס|פעהזד 8ו60קאם, (אד1) אזסצססא |סטבד 66חזסלח1, ותס6.קחוד, ותסס.|1078/6, ועוד. 5 הה6ס טוחה לדוגמה, בכתובת 0 07655.00א6ה63זסוחה. צואואו, היא אחת מן הסוכנויות הגדולות והותיקות בעולס. קל מאוד לעבוד עס אתריס אלה (שאת כתובותיהס תוכלו למצוא בנספת אי). הס נותניס קישוריס ותוצאות שלכס היה לוקח הרבה יותר זמן ומאמ למצוא. אך מה אכפת לכם אס הס עושיס את העבודה בשבילכם, רק דעו, שהס מציגיס לכס את מה שהס התכוונו להציג. מרבית אתרי ההזמנות משתמשיס בשירות של מנוע חיפוש אחד מתוך ארבעת מנועי החיפוש הייחודיים לנושאי טיסות, כך שאתס עשוייס בהחלט להיתקל בתוצאות דומות באתריס השוניס. בכמה מאתרי ההזמנות המקוונות יש תצוגה נאה של היעדים, עצות וקישוריס לאתריס אחרים. רובס מכילים מדוריס המוקדשיס לחדשות טיולים. אך אין לסמוך פרק 10: סוכנויות נסיעות מקוונות | 113 עליהם לגמרי, היות והמידע הניתן באתריס אלה מסונן על ידי מפעיליהס. מטרת ספר זה ללמד אתכס איך להזמין בעצמכם וזאת נעשה בהמשך. הדגמה להזמנת כרטיס טיסה היכנסו לאתר של |שעפזד 6ווחספָ\ ח6837!50 בכתובת הס0ס.|6ש078ח637!50. ואו ונראה איך אפשר להירשס אצל סוכן מקוון. [<]פן. 0 | 2 | 360 1005 0065טב ‏ אש אמם ‏ 6 | |" ]|| ₪96 [- מס 15 אא קזוח 65| 30655 ה | חסווהסהע זוסץ 61| ז'חס ו 150 ...1806 0065וח / ו וחחוו.....----, ו 8 זר זז ₪ זוה 5 ב 0507/8005 6הווחכ טסל ז68 זחִסחָ חב 6חו] 60 |6 סז חס5!יס6:/שעצשצ הספס חס סו ( א אד ) 5 צץ'א60ע 5% 001189 6!05148א . 8 ז43] 01 8 חופת וי אל . . 5 ופצאזך ה 35/0300 ם " ְ : , סטוה * 5 |6א5!0065-5 06 )11 | | זס90|6ק9 5 8 5 .וס 8 וחסח א גה ו * ו 8 + 8 |8ע8ז ך 188 * - 6 וו הפו ותזס!ח| !פיד * חווט * 0 8 0 הסוח ס+ח! רהוס -זס--2 ₪ 8 יל / 0 ו 5 ו 512 די ) . / . 3 בוו יי 0 5 58 פצשופט|סח|-זוב זחפָו 5 * 6 ו טס חפט ה 8זס: 2 58ה ות * [סוחסח זנוסץ 10 06106786 .8 פחווחס | = זט ך פשופט|סח|-זוה עָ03 11 8 8 * ווטם ק. 5 0-0 | עס 12 8 11 י ונוכ 5 8 מהפססזטם * 7 !סד אז צה זפ . > 06 )06 0 סזסח א - הסג |פצבזד | חסטב'ו/י ה7!50ב0 3 056 ,1656811005 [8ז1 זט חחח סק קפ :8 567/08 311268 ח50ו6ק זז / 50600865 8 5ווסח 80051! ], ו | ₪ תרשים 10.3 דף הבית של האתר 8|ח0ף8/ חס5|ז68 הבה נתמקד בתהליך ההרשמה. נסו בעצמכם: שי 1. בסרגל התפריט בחרו ב-5ח₪6567/800 6חווחס. 2 בדף הבא יוצע לכס להירשס כמשתמשיס חדשים, לכן לחצו על הלחצן סד ₪157 השפ עופא. 3 מלאו את הטופס ולחצו ז₪601500. 4. עיינו באישור ההרשמה ולחצו 6טחטחס6. 5. עכשיו תוכלו להיכנס בתור לקוחות רשומיסם. מלאו בתיבות המתאימות את השס והסיסמה ולחצו א061! אסזדה/ח5=א. 6. המסך החדש שתקבלו ינחה אתכס לבחור סוכנות כלשהי מתוך הרשימה. 4 בחרו אחת מהם ולחצו על הלחצן זוחחטט5. 4 |0ש6-08 5 8 0 |י זו 65105800 0/3 סי ז1 81150 וי /:כזות. 45 חן 61150 01 8 0 זר 61| ופעבזד ץש | הרבחבו | סוה[ זס|סעבזד | 5הסטבּחו205 | זב 8 זו | 363005 / | 565 | ₪056/30005 | +ה6ף/ חב שחו | סוחסון ה 8 00 וה ו 2005 ות 1 62607 197610107 3801 0 ם0פ[20) 07 22 8 [9076 1 1376111078 זמר ם0פ[282) | 4 202 0 1 197615010 3801 01 מ0פ[202) 07 21 0 [6 137611 010 מ082190) = 6 21007 6 1/3 [6ק3 [01 137617 3001 0" מ0פן282) 67 200 סור 176 081 ת0סלמ376[/1 1 םר 82150 0) | 65 239 בוב ו [1876. 197676ה, 137618 3001 1" מ0פ2021) 07 מ די +1-101+0 ה ++ם) [זזב- 7 +1+0ו-41-1 (1/07 זז - 7 117-014 721020 0 7/ אחוסוחו פ ‏ | | פחסם תרשים 10.4 בחרו את אחת מהסוכנויות להזמנות מקוונות המוצעות לכם באתר של %א|חספָ3\ ח50ו687 באתר של זווחספָ9ּ/ ח50!ז68 המשיכו את התרגיל הקודם, אחרי שבחרתם והגעתס לסוכנות מקומית של או|חספָ9\ ח687150. נסו בעצמכם: ש₪ 1 אחרי שנרשמתסם, עברו לדף המציע לכס לבחור באחד מן הנתיביס. בחרו ץְזהזסחטו ש6 (מסלול חדש). בדף של זסחחפ|ם קוזד (מתכנן טיול) לחצו על הלחצן זוה ₪00. מלאו לפי ההוראות את תאריכי הטיסה הרצוייס לכס, לחצו על 5 56600160 ששסח5. בחרו את הטיסה המתאימה לכם (לפי חברת תעופה ומועד טיסה). לחצו על הלחצן עז8ז6חו 6סוזק (מחירי מסלולים) ותראו כמה יעלה כרטיס הטיסה. פה נעצור את התרגיל. לחצו %ח06 |8/6זד 60 חז₪6-|68066. פרק 10: סוכנויות נסיעות מקוונות | 115 ---- ית | ואו 1 66 1 61150 2 5 ואט ור 1 |פטהזד עו 0 ד 55 6 | ו 050/85 | זַחִסחָא חב 6חו= | שוחסו .1 61מוג 126 6סצוק 70 1 1.66 צס] זו[טגיד 0 1360 23 ונס אנט צ אס )1 0+ נחוזהו]/ 0 8 2326000 את 5155 2326600 1 (צ) עסמססם | 1152 מפסמפום 0 פד 2326600 200% 4452 2326600 111 () עסמסטם 656 |18מ6מגומסש 0 3 2328000 103 5302 2326600 101 (צ) עומסמסטם | (86 מפסמ6ת 0 2326600 מע[ 3352 2326600 18 () שסתססם | 0/0144 8מפוך 6 0 0 0 730 23206000 108 4255 2326600 118 (צ) עסמססם - 1886 מהסמפתה 0 0 0 0 2326600 103 630 23026600 14 (%) עמסמססע - 6008794 0 60 | 0 6 2326000 108 ת321 2326600 1014 (צ) עמסמססם | (24 מפסמפתה תווחו פה | | | 6חסם [8 תרשים 10.5 בסוכנות המקומית של אְוַחסחָּ\ חס5וז68 בחרו את הטיסה המתאימה לכם הסתייעות בארגוני מסחר כדי למצוא סוכן אחד מארגוני המסחר היא חברת (12518) 0605 |סצבפש 06 50616 תהּסוזסוחה. באתר של הארגון, בכתובת ח6%.00ח35%8.שושואו, ישנס חלקיס גדוליס הפתוחיס לקהל הרחב, העשוייס להיות לעזר רב לגולש במידע הרב המצוי בהם - החל מחדשות המסע האחרונות ועד לפורומיס בהס נוסעים יכוליס לחלוק את חוויותיהס. כמו כן, באמצעות האתר ניתן להתקשר לסוכנויות נסיעות החברות בארגון. גלשו לדף הבית של האתר ונסו למצוא סוכן מקוון. 6 |0ש8-08 |<]ם)-| זסזס!קא = 81חז6)ח! +)ס5סזטוא] - ד 5 1 | כ6] | 008[ 65סטב] | אוש 0% שו | < 1065 [ |ז סט 1 חב35.אואואו/ :קוה 5 חן 5% 563678 ו 1 כן- | / של 8 | 5זסטוה6ו ] 0:8 ] 0016700665 ] 63008/63270675ט56 | 5הס|סעטבזד | 5ש6א | הדפ זטסטה | סוחס | 00 ₪ 776 4 6 -7-7--- 2 -. 0 /, / , [שוס "לווס 07 של סע | 1 0 8 בחום6 פחוש פס |סצבּוד 0% החסה 50065 חטם עסד : +וספזובּ | והחשו 150% פוחד 86 ל'חסש 85סוזם ₪35 חסום עו והחַטסהו 0 0800 רחסו 5ז8|פטב 68 3'5 3730000 ] 35 06500 30% 5 פס אוחפסתק ,0715305 שפו ה005%0 ,סבפום ח53 5 05 5636 3930680 << סוה הסח 05% 3 2001 וב [= ו 6 סטב 5 6!זסא הווחו פה | | | 350 סגו -01/03/יבז1/הזסס.61חב1פב-אואו// :סמות 65 2 תרשים 10.6 ב-4518 תמצאו מדיניות אתית הוגנת, המציבה אותו מעל ומעבר לשאר ארגוני הנסיעות. נסו בעצמכם: שי 1. בדף הבית לחצו על 5ז8/6|6ד. 2 בטופס שלפניכם מלאו את סוג סוכנות הנסיעות שאתס מחפשיס קרוב לביתכס. 3 לחצו ה6ז508. 4. לפניכס רשימה של סוכני נסיעות מורשים לפי הקריטריוניס שבחרתס בצירוף כתובת, מספר טלפון, ודואר אלקטרוני. 4 הרשימה אליה הגעתם, שימושית אס אתס בארהייב אך אין לה כל ערך עבור ישראליס הרוציס לצאת לחוייל. אבל כדאי לראות וללמוד איך הס מאורגניס, כי אתר התאחדות סוכני הנסיעות בישראל (נכון לכתיבת שורות אלו, ינואר 2001) הוא ייעל הפניסיי והוא נמצא בכתובת %ח.60א/ז%67ח66/|ו.0זס. 188 ועו - ייככה לא בונים אתר!יי. באתר הטיסה הישראלי, אינפלייט, בכתובת |ו.61405.60ח1. ששו תוכלו למצוא את הרשימה המעודכנת של סוכנויות הנסיעות בישראל. רשימה שמי היה צריך לספק! אתר התאחדות סוכני הנסיעות כמובן! פרק 10: סוכנויות נסיעות מקוונות | 117 ארגון נסיעות נוסף הוא חס 8ז6ק0 זטס ד 509065 60סוח 6חד בכתובת ה 08.60ס5ט./שצוצו. במקרה שאחד מחברי הארגון פושט את הרגל, יש ביטוח ללקוחות ששילמו לו. דרך האתר תוכלו להגיע אל סוכניס שהס חברי הארגון ולהזמין את סוג החופשה שתכננתם. זפזס!קא = 61חז6)ח! !]ס5סזסוא - הסוו66)טז?] זסהוטופחס:) , הַב3ּ368?] הסוובּסב3ּ/ ,>זטס ז :זס!סצבּ:ז 1 וזהּחו5 6חד %'03 דפ [| 2 | 006[ 85]סעב] אופוע ‏ ₪08 6 | << 1065 זז 0 - /הזסס. ה 0זפג שש / :ות ו₪] ו / 0 ג = [ 4 1 פזווס) ,עְהסד בח 03 305אסבנון חוא8!3ז וזוסז) הוהוע פטס טפ 8 חס 3 10 51800 810063 זווס) 6560100 001-ו ו וו ו גוסץ 66008 א ה0ו3680ע ו ווסץ 8!0ח |!ועצ זט|פטהבּז1 10 81 :וע עצסח ו 8 עפחסחו זנוסץ טס .הזסו!/ע !)וצ 300 +חה6קפ חח |!וש ווסץ 5116 1015 הח ור 5 ספ וטס ה 15 :ו ד 0 65הז161וו 00ב 8 2 לט ה -/ 74 0 זווסץ חגונן ווסץ קוסו 0ו31 זסוהו ,308110 זט זפוט זווס? זנוס = [₪9 | ד | ₪ פוט - וו שפוחו פא | | | תרשים 10.7 האתר של 25104 מתאים ללימוד על סיורים וחבילות טיולים. קביעת כשרותה של סוכנות נסיעות קביעת כשרותה של סוכנות נסיעות היא עניין קצת יותר מורכב, מאחר ואת השירות הזה לא ניתן לקבל בסוכנויות התאחדות הנסיעות. לעולס אל תעשו עסקיס עס חברה שאינכם יודעים עליה כלוס מלבד מה שהיא מציגה באתר האינטרנט שלה. תמיד בדקו את ההשתייכות המקצועית (אם היא חברה בארגון גג בתחוס עיסוקה). כמו כן, לפני שתרשמו חפשו המלצות מכמה לקוחות של החברה. נסו בעצמכם: שי 1. בקרו באתר של חברת לראות עולמות בכתובת |ו.60.)סוחהּוס. צואואו. 2 חפשו את הקישור מי אנחנו והפעילו אותו. 3 קראו אודות החברה, מצאו את האישוריס שקיבלה מסוכנות התיירות ומהתאחדות סוכני הנסיעות בישראל. 4 8 |0ש6-08 |-)51<[ זסזס!קא = 61חז6)ח! 050/1ז4:0 - והובו וס | כ כן6] | 008[ 65וסטב] | אוש 0% שו | 4 חן |ז עו סט זסוחבוס.אואואו/ :קוח [ 65 הי [יתיד שכר (יי סדירות ₪ ₪ אמסטרדם רומא לונדון בודפסט אתונה איסטנבול ץ יעדים נוסכים ). מלון ו שבוע טוב לכולם ניו יורס, פסיטייבל מסוג אחר טיסה כ כ מלון+ 0 צוות לדאות עולמפות [ג*: ביקרתם ביעד מסום - דרגו עבוך החברים ביטוח * אל תחמיצו את המבצעים !ו! לחצו עלי ! * מלון אולימפיק בפראג 4 כוכבים רק 100 סל פסטיבל אומנות, הונג קונג * נויסות לאירופו: ברגע האחרון החל מ- 8179 ל תהלוכת אופנועים, הוואי * במרכז 0 מלון 3 בוכבים 9 ] 9258 . מבצעים * יותר יקר להישאר בבית אנטליה רק 89 44 מומלץ: פרו - טאקרח סאר . ה חויה לא נשבחת החל מ 9199 --- * טיםות לברלין, פרנקפורט ועוד רק 8269 *האתר מו לצ כ - ו / 2 יה 600 < 800 .אנא שילהו לנו תג לות +בטרם תשתמששי במ ידע המופיע באתר אגא לרא את פעיף השרת האחריות להצטרפות לרשימת הת פוצה יש להכנים !1 אם : ] כ שלה> תווחו פה | | | ₪ תרשים 10.8 באתר של חברת לראות עולמות תוכלו לבדוק אודות החברה, בקישור המתאים. אתרי תיווך והכוונה אתרי הכוונה (ץזס6זוס) הס למעשה אתרי תיווך. אתרים אלה יכוונו אתכס לעסקאות הטובות ביותר, לטיסות הזולות ביותר על ידי קישור (%ח611) לאותס אתריס המספקיס את השירות וכל ואת תמורת עמלה. למרות עמלת התיווך, עדייו המחיריס שתקבלו יהיו אוליס מכל עסקה אחרת אותה תוכלו להשיג באתר אליו הגעתס ישירות. אתר הטיסה הישראלי, אינפלייט, בכתובת 90%.60.1וחו.טצצש מציע שירותים כאלה. אתר זה אינו סוכנות או סוכנות נסיעות אלא מתווך. הוא מקשר בין הלקוחות למארגני הנסיעות הגדוליס. העסקה שתבצעו דרך אינפלייט תהיה ישירות עס מארגן הנסיעות ו/או ספק השירותים, והוא יגבה את הכסף ויהיה אחראי לכרטיסיס. פרק 10: סוכנויות נסיעות מקוונות | 119 מה עליכם לדעת עכשיו את ההבדלים בין מארגן נסיעות לבין סוכן נסיעות. אס זו סוכנות נסיעות או מארגן נסיעות, בדקו אס הס שייכים לארגון גג כלשהו בתחומס. אמנס, חברות בארגון מקצועי אינה קנה מידה מושלס למהימנות, אך זהו סימן התחלתי שייתכן ואתס בידייס טובות. לאחר קריאת הפרק, למדתס את הדבריס הבאיס: > איך למצוא סוכנות נסיעות מקוונת או מארגן נסיעות. > איך תוכלו להיעזר בסוכנות נסיעות מקוונת לתכנון מסעותיכס. + איך לנצל את אתרי הארגוניס הגדוליס. > איך לדעת אם סוכנות נסיעות מקוונת או מארגן נסיעות כלשהם חוקיים. 8-08/0| 0 פרק 11 איך להיות סוכן נסיעות מקוון בפרק זה תלמדו: % איך לתכנן מסלול חופשה. % איך לחשוב כמו סוכן נסיעות. % איך להכיר את זכויותיכם ואיך להתלונן. זהו פרק זפ|פצפזד ץז או במילים אחרות )61פזטסצ-0-10ם. אתס אחראים על הכל החל משלבי התכנון, ביצוע ההזמנות, וההובאה לפועל של הטיול. אם כבר עשיתס שימוש בשירותיס של סוכני נסיעות בעבר, בוודאי עלתה במוחכס המחשבה שמא המחיר של בתי המלון, הטיסות והסיוריס שקיבלתם בסוכנות היו יקרים, או במיליס אחרות אס הייתס עושיס זאת בעצמכס הייתם משיגיס מחירים זוליס ואולי זוליס בהרבה. ספר זה ילמד אתכס איך לעשות את הדברים לבד. אתם תלמדו להכיר כמה מאמצעי העזר בתעשיית הנסיעות, שמשרדי נסיעות משתמשים בהס בקביעות, כולל מידע ממקורות ממשלתיים. כמו כן תלמדו להכיר קצת את זכויות הצרכן ואיך להתלונן אס אתס חשים שרימו אתכס. בסוף הפרק תהיו מסוגליס להכין מסלול טיול בצורה יעילה. פרק 11: איך להיות סוכן נסיעות מקוון | 121 איך להכין מסלול טיול לפני הכנת המסלול, שאלו את עצמכם, באיזו שעה (האס ביום או בלילה) אתס מעדיפים לטוס, באיזה סוג מקוס אתס רוציס להתאכסן, באילו סוגי פעילות אתס רוציסם לעסוק במהלך הטיול, אילו סיוריס תרצו לקחת ואיפה, מלבד מועד הגעתכס אתס צריכים גם לתכנן לינה, ויש להזמין מראש את כל אלה. זה חשוב מאוד - אס הוזמנו המקומות המתאימים, הטיול יצליח. כדי לוודא שלא שכחתם דבר, הכינו תרשיס של המסלול לפני שתגשו לבצע את ההזמנות. הדבר הראשון שעליכם לתכנן (כפי שהצענו בפרק 9), הוא תאריך הטיול וכמה זמן הוא יארך. זהו הבסיס לכל טיול. לאחר מכן, תכננו את התחבורה למקוס היעד, מקומות הלינה לאורך המסלול, באילו פעילויות תרצו לעסוק ובאילו ימים, סיוריס (כולל אתרים, תחבורה, פעילויות וכו) ויעד משני, אס יש. הנושא האחרון בתכנון הוא התחבורה בחזרה. נסו בעצמכם: שי 1. קתו דף נייר חלק וציירו בו טבלה של 4 עמודות ושורות כמספר ימי הטיול ועוד 1. לדוגמה, אס אתס מתכנניס חופשה של 6 ימים, אז ציירו טבלה של 4 עמודות ו-7 שורות. 2 בשורה הראשונה רשמו (בתאי הטבלה מימין לשמאל) יוס, תחבורה, לינה, פעילות. 3 בטור הימני, החל מהתא השני רשמו יייוס 1י, יייוס 2" והמשיכו לפי מספר הימיס שאתם מתכננים לנסוע. 4. מלאו את המשבצות לגבי כל יוס של הטיול. למרבית האנשים זה נראה עבודת נייר מיותרת. אך הטבלה קלה להכנה ותעזור לתכנן את נסיעתכם ביעילות. היא משאירה פחות מקוס לטעויות או לשכחה, אם תרשמו בה כראוי את סדר היוס המתוכנן. איך לחשוב כמו סוכן נסיעות סוכן נסיעות טוב מקושר היטב למקורות מידע מגוונים, כגון: ירחוני נסיעות, נתוניס סטטיסטייס של הממשלה, אתרי חדשות תיירותיים ועוד. אין לצפות מכס לרכוש את 6-08/0| 2 הידע שרוכש סוכן נסיעות, אך לפני נסיעה ליעד מסוים, כדאי שתאספו עליו את מירב המידע האפשרי לבל תעמדו בפני הפתעות או מצביס לא נעימיס. קראו את החדשות מתעשיית הנסיעות קריאת חדשות מתעשיית הנסיעות הינה הדרך הקלה והחשובה ביותר לחשוב כמו סוכן נסיעות. | הבה נעיף מבט על אחד מן הידיעונים | הטובים ‏ - 5 ן]660// |סטהזד בכתובת 5570805.007ז6/. שוצואו, | המכנה ‏ את עצמו כייקהילה מקוונת לנוסעיס מקצוענייס". |<]פ)- | זסזס!קא = 61חז6)ח! ]/050זסוא - 705510365 עאוך [< | 1005 הסוב מש 08 שם | 5 חן 0 0 /ה0ש.0305ז55סזסוו). עשעטצט/ :כו 61 חן - ו םותו 279 >" ₪501 5056/41 | 8אא 601 פאסודגאוד5פם =םוהסד6שחום 5אגא|550 | 5008655םא | אעשחס? 5)שא :ה 5 דפ קסד פיצהפסד השועה סוו 151 טע .05 3001655 10 0015ז טווסזס חס [והואססנ )סנה 5016 5ח0ו1:ה/ע זוסוווחוא 1וחוחסמס 50 45!סח וחזבוות וב)חפוזכ) הוזבטחבון [ההזז0] 8800זט/ 313220 5015 [86הוטווס > 568707 חִסַסַהַהע0/ 8 56870 הבונ 35 15 ע013 10 005 זוה 18הו)חס:> 0 ₪ 0 9 ששסו101 5 זסן3 זז זסו!)0 .05 זב1 טנוא!3עט אוה הח " ן ו 658 זפ)הועט ז10 פעטפח 1000 18 פעטפח עצסח5 0 25 2/0 ית ב 5; םוח פשפא : 1 5חסו01ןז₪15 |שיה]] זוה |8ו1ח6)ססן חס ₪816 0+ קוו 5זסוו15/י 586 5] מַחו66א 5 ח6018.60קא5 .4 % 6 66| 16 חס אחו| 16ב זסופ ד ב . וס וס 651 הדוס סשוח! 81 015000165 זסטפּ! 10 60 ושחש אסוע / שחווזוה , הסו8וז51 ושעי ז1 עההווסח 6ח1 זוסטה 5ששיפח חהו686זט 65טו!וסחו 6טפכן סחוסון טחוז זט טחוס זס? 105 וחהּ 5זסמחזגוח שחסחון 6עזסס ,החוטוח5אחגח 1 0 66ה8טז056 ח! : : 0 00-הו 6 ושי 05570885זס/ד 01 016065 16 5זווס? )סט |8וסזסתוחזסכו ח6 ||וי 1086 65|נז יפר 5560בכן ₪ זבסם ₪ח3! 54846 וובצש13] חוד 6 .26 . שיסו! 1 23 .שי 610560 | 15 081 זס1 סז 0חו5130 3 ,38| 1 חפו5ו 16 חס זעה (96ח19 חפ 28 ו86ח8ו חר גוסעי 15065 05570805זס//רך 01 51811 = | יסח 15 טהוטח08/!6 זה פחזו1 סאד זסח5 ה[וסח 88/5>! חס 085% ווק 08] פגוסחו18 6חץ זם טח עס , 5816 8 עוח18 זגוסץ חפ אגוסס חו 65וז 8 החד ה " תרשים 11.1 5 ץ]660/ |סטאזד הינו מקור מצוין לחדשות על טיולים. חו הסופפוחוחזס= זוגוסטזפר! 106 חזסז1 66060 ותוזסכן 16 606/60 ]ו 58/0 . זס> והטוחז> . [8חוחז167 6 ופה 8 01 הסוסוז1 חס שח ור זפ שזם1 6/יסחז 0? ,. 68/1 ,36808 חס 1 חופוחו פט | נסו בעצמכם: שי 1. היכנסו לאתר בכתובת 6705570805.607//. שו 2 תחת הכותרת 5708155 קסד פ'ץהססד, לחצו על אחד מהקישורים. 3 לחצו על 65008000 (היום זו עשויה להיות שוייץ ומחר זימבבואה או קניון ענק בלאס וגאס). לאחר שתסיימו לקרוא את המאמר, חזרו אל דף הבית. 4 סרגל התפריט מכיל מקורות מידע נוספים: טיולי שייט, מדריכים ומקורות מידע נוספים, שלחלק מהס אתם נדרשים להירשם. בדרך כלל יש אפשרות להיכנס כאורתים (650ש6) ולעיין במידע, ואס לא אז תוכלו 4 להירשס בתור סוכנים, למה לא! פרק 11: איך להיות סוכן נסיעות מקוון | 123 רצוי לבדוק אתריסם נוספיס של מידע חדשותי בנושא כדי להיות מעודכניס. באתר הטיסה הישראלי, אינפלייט, בכתובת |ו.90%.60ו8ח1.שטוצו תמצאו חדשות בנושא תיירות בארץ ובעולס המוגשות בעברית. מגזין התיירות תור טיים בכתובת |!.60.אהַח.סוחטזטס+ מכיל שפע של שירותיס למטייליס באר ובעולס, בנוסף לפרשנויות, כתבות, טיפים למטייל ועוד. |<51); | זסזסוקא = 61חז6)ח! 050/1זס:₪ - הו דוגוס ד 3 | קפ 008[ 8שסעב] | אופוע ‏ 08 6 | *< 165 [ 3 [+ .6.33.00 חזו!זנוס1// :פוות! ו₪] חן תעופה ושייט מ שבועוך התיירות של ישראל - 1055.0201 )א 14 אש = אססטמרטה טיול חופים בלחיצת מיקרוסופט מקלדת 6 מאת: אילן שחור? 0 [ ות 08 צנצשעה: 22:13 שלח == ייק מה לעשות בחו"ל? לינסים חברת הקרוציס 9.01555 221056 מציעה כ תבו ת ט ספו ת " שירות הזמנת סיורי חופים וביקור . בגלישה וירטואלית בעשר אניות הפאר של אופיר פשווס את "אושך מג'סיטוי" להפלגות החברה, עס תמונות ומידע, הכל באתר ה האינטרנט: מז65.00 מק שאר 0 (10:51) הקלד, הזמן. הרי הגליל "רוונפלוד סיפנות " מייצגת. את חברת הסיפנות "סילמיסי" חברת 0911585 2570558 מיוצגת בישראל 2 שחוסוחו פ | | - | תרשים 11.2 אתר התיירות תור טיים מכיל שפע של שירותים למטיילים. סטטיסטיקה ממשלתית כמות המידע המוצעת בחינס באתריס מקומיים, ארצייס וממשלתיים מרחיבה ביותר את הדעת. המידע שמספקת הממשלה הוא מהסוג שעל סוכן נסיעות טוב לדעת. אחד מן האתריס הממשלתיים המועילים ביותר הינו משרד החוצ האמריקאי ( וקכ 50906 5.). בדף 5 חסחו 0+ זב 50ח0ס6 .8 85הוחזהּ/ |סשפד בכתובת |הח.05חוחז3עט |08/6/ טס).55806. |סעבזס. טצוצו. שימו לב כיצד האתר עשוי לעזור לכס לתכנן את חופשתכס בכל מקוס אליו תרצו להגיע. 4 |0/ש8-08 מידע על טיסות אתר הטיסה הישראלי, אינפלייט בכתובת |6190%.60.1ח1.ואו מספק מידע רב בנושאי תעופה באר ובעולם. עורכי האתר שמו דגש על הנושאיס והתוכן, שנבחרו כולס בקפידה רבה. עיתונאיס בכירים, טייסיס בחברות תעופה, דיילים ודיילות, נוסעיס מתמידים ומנהלים בכיריס בענף - הס אלה שהכינו וכתבו את החומר. באתר תמצאו את הפרטים המלאים על כל חברות התעופה הטסות לישראל, כל משרדי הנסיעות, כל היעדים, ויזות, חיסוניס, המלצות מצוותי אוויר, חדשות תעופה ותיירות, חברות תעופה נבחרות, זכויות הנוסע, מה עושיס כשהמטען אובד, חידושים במחלקת העסקים, מזון בטיסות, איך לטוס עס ילדים ועוד. באתר תמצאו את כל מה שרציתם לדעת על טיסה מישראל ולא היה לכם עד עכשיו את מי לשאול. והו המדריך המלא לטיסה נעימה. באתר ניתן להזמין שירותים שונים, כגון: הזמנות לבתי מלון בחוייל וכרטיסי טיסה מוזליס בטיסות סדירות ושכר. אינפלייט, אתר הטיסה הישראלי, משמש גם כנציג אתר התיירות המוביל מארה'יב בשס |6ע8זד 600166 6!זס/צ דרכו ניתן להזמין שירותי קרקע רביס. |<]₪]- | זסזס!קא = 61חזס)ח! !/ס5סזסווא - אינפלייט-אתר הטיסה הישראלין | 40 1005 >פהסוםת ‏ אפ 08 5 | * ]|| 706 [ד פופו :קוו 6 ] 655ו0ה || .0010205 ]ו < גלויה אלקטרונית |שיט | חופשת גולף ביטוח נסיעות בתי מלון בעולם מדריך יעדים השנרת רנב טיסות< נכתבות נבחרות מהאתר 4/1/2001 כלים שימושיים מועדון בגובה פני ענן. הכל על נקודות ומיילים בכל הקשור למועדוני הנוסעים בחברות התעופה האפשרויות לכם הנופעים בהחלט .מגוונות ישנם מועדונים שכל אשר תתבקש הוא לשלוח את פרטיך ע"ג טופס הרשמה ואילו באחרים ,תצטרך להוכיח שהנך טס לפחות מספר פעמים בשנה או למרחקים המתחייבים .בהתאם להוראות'הם ₪ 08 אחשח שה | | תרשים 11.3 אתר הטיסה הישראלי אינפלייט פרק 11: איך להיות סוכן נסיעות מקוון | 125 דעו את זכויותיכם כנוסעים כמי שרוצים להיות סוכני הנסיעות של עצבמכם, כדאי שתלמדו מהן וכויותיכס כנוסעיס ב-0678!00%65.00ה3556ק בכתובת %5.607ה06700ה3556ק.צצוו או באתר ח 60 ז6וה50ה60 הסטפוטה | בכתובת | 86801971.0:8.טא - או | באתר הס5.6חוה !60 בכתובת ה ס5.6)חוה !סו 660. /טצועע. 6 |* טס 15חוב1סחסס6 .אוו / :ות 45] 01655 || זטסץ 6!וטפ סו 690 טסץ פַחוה1ץז6צם זס) 6ח!|חס 655חו5ט והס1.6חםו[6ז6 ו 66ז] 60850 חוהּ|ק וחס6<סושף +6 6 ץר 60 . : ב |%00 ר₪ח1-56768 567300 3 וטסח!וש 01661306 חו 6שוזו3 5חָּט ווסצ .והח3/!! חו 6ז'טסץ 15 חוסופסזכן עוחס 6חו שחו 40 עָוחס ,דוסקזוהּ 106 /0 וטס )6ף עווחו1 טסצ .סשטץ 3 חן טסץ )טכ ₪35 חכה 60 637 |13ח6ז זטסץ 31 30600 [הואוהכ 637651 6ה) 50730016 0) )הגש טסץ זס +וגק .ג 5וח +0ח 65! ששסחא טסץ השס 6662 ו 0 סזסחו 031 3 וחגצו טסצ . ל וסצ !!50/16850 וטסץ הגח )הגש טסצ = 80% ₪ !סז 10 8805 ![הסוזטפוזזז 3 חפמק3 חט|טסת5 108 38 זט , מפקק3ח ח63 5הַחות1 פפפחוד צם 876 08 10 08ח8 6 צ|חס זטוסעי 115 .030% זחטח 10 תפס זטסעי 6| הזסס.15חו 9603 ב פיי ן ] [קו 5068 - 65הוב|קחס 6 ₪ תרשים 11.4 האתר 65ח60000!81 מספק מידע גם על איך ואיפה להגיש את התלונות. הבה נתבונן באתר. נסו בעצמכם: ₪ 1. עיינו בתפריט ובחרו נושא -6חו3|קוחס6 680ז. 2 תחת הכותרת |פפזד מצאו את הקישור 65חו !זוה ולחצו עליו. 3 לחצו אסא ח6ז568 מבלי לשנות את הרשוס בטופס. 4. בטבלת התלונות שמופיעה לחצו על התלונה וקראו את כל פרטיה. 5. חזרו לדף הבית של האתר. 6. בחרו 0+ח! זו 5חס6. 7 בתפריט מימין בחרו 160615 5800!6 כדי לראות מכתב תלונה לדוגמה. 8 כדי להגיש תלונה תוכלו להיעזר בתיבת +חוג3!קוחס6אסוטף ותונחו למלא 4 סדרת טפסים. 6 |0ש6-08 ישנס כמה אמצעי והירות שעליכסם לנקוט אס בכוונתכס להיות סוכני הנסיעות של עצמכס - אס ברכישת כרטיסי טיסה, כרטיסי רכבת, הזמנת מקומות בבתי מלון או חבילת נופש שלמה: * בדקו את החברה ובקשו המלצות. אם בכוונתכס להזמין טיול באמצעות מארגן נסיעות או דרך סוכן נסיעות, חפשו האס הס שייכיס לאיושהו ארגון מקצועי. לאחר מכן, בדקו אס הס באמת חבריס ומה מצבס. בקשו שמות ומספרי טלפון של שלושה לקוחות מרוציס ואז צלצלו או שלחו אליהס דואר אלקטרוני כדי לברר. * לפני שאתם מסכימים למשהו, בקשו לקבל ואת בכתב. קראו את האותיות הקטנות ובדקו שהחוזה אכן מתאים למה שסוכם בעל פה. > שלמו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חברות האשראי עשויות להסכים לבטל את החיוב במקרה של תלונה מוצדקת לגבי סוכנות שלא סיפקה את המובטח. היו והיריס. שאלו שאלות. היו ספקניים. לעולס את תחליטו תחת לחצ. אס אתס חשיס מרומים, אל תהססו והתלוננו. רק צריך לשאול חמושיס במידע הרב שליקטתם, בוודאי תזהו הודמנות להשיג מחיר טוב. לאחר שביצעתס עסקה אל תשאלו אחריס כמה הם שילמו עבור אותו מוצר או שירות. בטוח שבמטוס בו תטוסו לחו'יל כל אחד שילס מחיר אחר. אחד רכש כרטיס דרך 88ו/ וקיבל הנחה ואולי שילם בנקודות, אחר רכש כרטיס דרך ועד העובדים של התעשיה האווירית וזכה למחיר מיוחד, שלישי הוא סטודנט שרכש כרטיס באמצעות אגודת הסטודנטים, רביעי טס לחוייל ל-3 ימים (דבר שמייקר מאוד את הטיסה), חמישי טס לחוייל לחודש וחצי (דבר שמוזיל את מחיר הטיסה), שישי רכש את הכרטיס בעסקה של הרגע האחרון ושביעי..., נראה שחבל על הזמן שלכס בתחקור חבריכס על המחיר שהס שילמו. כאשר אתס מרגישים שהמתיר הוגן, שלמו אותו, שכחו ממנו ותיהנו מהטיול. מה עליכם לדעת עכשיו לסוכני נסיעות מקורות מידע רבים. חלק מהמידע מוגבל לסוכני נסיעות מקצועיים, אך רובו ניתן לקהל הרחב בחינס באתרי הרשת. לכן, כדאי להתעדכן במקורות אלה. כשאתס חשים שנעשה לכם עוול, כסוכני הנסיעות של עצמכס לימדו מהם זכויותיכס ואיך תוכלו להתלונן בעת הצורך בצורה יעילה. לאחר קריאת הפרק, למדתם את הדבריס הבאים : * מהו מסלול נסיעה וכיצד להכין אותו כדי לארגן את נסיעתכם. > סוגי המקורות הומיניס לסוכני נסיעות ואיך הס עשויים לעוור לכם להיות סוכני הנסיעות המקוונים של עצמכס. * כיצד להתלונן על שירות גרוע ולעמוד על זכויותיכס בעת עריכת הזמנותיכם. פרק 11: איך להיות סוכן נסיעות מקוון | 127 פרק 12 הזמנת מקומות בבתי מלון באינטרנט בפרק זה תלמדו: + דרכים שונות לקבל מידע על בתי מלון באמצעות הרשת - ישירות, מכל בית מלון, באמצעות רשת בתי מלון או שירות הזמנות מסחרי. > נקודות שיקול כשבוחנים בית מלון לפי מידע מהאינטרנט. % איך להזמין מקום בבית מלון באינטרנט. > היכן על הרשת ניתן למצוא חלופות לבתי המלון המסורתיים. די בטוח שבפעם האחרונה שביצעתם הזמנת לינה בבית מלון לא היה לכם שמצ של מושג איך הוא נראה (פרט אולי לתמונת החזית שראיתס באיזשהו קטלוג או ירחון), ווה עומד להשתנות. כדי לא להתאכזב לאחר שתזמינו מקוס בבית המלון, בדקו אודותיו היטב. ניתן לעשות ואת על ידי גלישה לאתר בית המלון, בחינת תמונות החדרים, חדר האוכל, חדר הכושר, הסאונה ושאר השירותים המוצעיס בו לתייר. בדיקת הנתוניס כוללת לא רק את תמונות המלון אלא גס חומר כתוב אודותיו ואת יכולתכם להציג שאלות בפני הנהלת המלון באמצעות הדואר האלקטרוני טרס ביצוע ההזמנה. פרק 12: הזמנת מקומות בבתי מלון באינטרנט | 129 ישנן שלוש דרכיס להתקשר לבית מלון: + באמצעות שירות ההזמנות של בית המלון. % + באמצעות הרשת אליה שייך המלון. % + ישירות עם בית המלון. לכולן יש יתרונות וחסרונות, שייבחנו בפרק זה. הזמנת לינה בבית מלון באמצעות האינטרנט הערה ! שירותי הזמנות מקוונים של בתי מלון הינם האמצעים הטובים ביותר למצוא מבחר רחב של בתי מלון. החלטה לגבי הזמנת בית מלון בצורה מקוונת אינה שונה מכל הזמנה אחרת. השאלות שעליכס לשאול כצרכניס הן: כמה ומן החברה קיימת! האס עובדיה מתאמציס לספק מידע מלא, ברור ואובייקטיבי! האם מנסיס למכור לכם דברים שוניס! האס האתר קל לשימוש! האס ישנה דרך פשוטה להתקשר אל החברה (כולל מספרי טלפון ופקס או כתובת למשלוח דואר) במקרה שהדואר האלקטרוני לא עובד! כלומר, עליכס לבחון כל אתר הזמנות באותה דרך שהייתס בודקיס כל הצעה אחרת. בנספת א' לספר ה תמצאו רשימה של מספר מרכזי הזמנות גדולים לבתי מלון בעולס. כמובן, כל אתר מציג את עצמו כאילו הוא יותר מאשר רושס הזמנות ושאצלו תקבלו לא רק את המחיר הטוב ביותר אלא גם את השירות הטוב ביותר - שווה בדיקה. אחד מאתרי ההזמנות המקוונות לבתי מלון הוא וזה של 006פ6או0 בכתובת וחס6.אסספאוטף.צואואו. האתר מגביל את עצמו לבתי מלון בעריס הגדולות בארצות הברית בלבד: בוסטון, ניו יורק, וושינגטון, אטלנטה, שיקגו, סו פרנסיסקו, לוס אנגילס ועוד כמה. 8-08/0| 0 [<]₪] - | זסזסוקא = זפחזס)ח! 050/1ז0ו4 - אסספאונום 3 ופ 008[ 68סעב] | אופוע ‏ 08 6 | << 168 | 6 | 350 חזבחח/חחסס..סספ>ג. וו / :קוו . 65| חן |.] == אססהאוטם צא 8 ששדס3] ושדס] א 00% / פאו= = אס זה [1016] 01691 8 אססס סז עפשו ₪81081/ 6מ" [29816 651שט10 ₪1/0707110061 6 2 2 5% 5פחז6לח1 8ל ₪0 3135 וסץ זחא ספוט פס 6הח60|/ש = 1 ₪0 .הַחו100ם סא .₪065 .2.5 זס[3 חח הו 5החסטז |פלסח שא |בטף חס 8635 - 63 ש פסה 3585 3% 5|סטח 63%זףָ 305% .5665 853 זט %ח8 רחץ3 קפזם זזש 081 101015 103 חח 5 43 3 5 6 60/8 אך 00% 10 עב 6108081 .5060 1 (05ץ₪3 0+ חס 0!5ב!ו3ט3 3%'5 ה חח סח 9 זט 6030 |38ח₪30 פחד ,|פ+סח %+5פאופח וטס ף % . - . ] 5 ו הנ וס .0 זס1 8015 אסושוב ל החב זהטהו63 5'חבּז= חב .5 3% .4.] חו השח ספטסק בחב ןג |פם זופועי [> 2000 ] [ = ל ]2‏ = סז | 3664 |בטוזזה .0+ סי 85ב" חואו פוגוס] .51 ,איסו 886 705 801901] ושפחבה פסחק .1 35 .0.6 חו אבזזוב= הו85%// 80זבטסחפז פחד |ובחחם עם 8זבסמ >סספאוגום זגופץ פטופספז 0+ פט חסופ פּ [. 1] ופאחסוח 0% ₪ 4 : 7% 0 110061 6 01005 000א1טכ) [81 מו 50001815 00 ו ץץ +00 הו | ה959/800 615000 חפ סחַח8 ה 3 8610 15 סוט ₪ 5 ל 1 () עשסח +טס 6חו 5 טא [ טג 1 36 68ב 0ז25) 000%א1טכ) בתסי 100063 06 0 שחוסוחו פא | | ₪ תרשים 12.1 הערים הזמינות ב-00%פ6ו0 אולי מעטות, אך האתר שווה ביקור בשל מספר בתי המלון הרב בכל עיר ובעיקר בשל ההנחות שאתם עשויים לקבל דרכו. הבה נעיף מבט ב- אססטאוט0 ונראה מה ניתן לעשות דרכו. נסו בעצמכם: שי 1. בדף הבית לחצו על |6זס 8 אססם/0חום. 2 מלאו את טופס חיפוש המלון ולחצו על 0סף. 3 לחצו על המלון שנראה לכס מתאים. 4 עיינו בתיאור בית המלון, כולל ציטוטים מפי לקוחות ותמונות המקוס. אס | תמצאו | אותו | מתאיסם | לכם, | לחצו | על הלחצן צסא אסדדה שחם₪5ה ה =אהוו. 5. עקבו אחר הליך ההזמנה. במהלכו תתבקשו להזדהות. תוכלו להמשיך עד לנקודה בה תתבקשו להקליד את פרטי כרטיס האשראי שלכם או מידע אישי אחר. הפסיקו את ההליך על ידי יציאה מהאתר. פרק 12: הזמנת מקומות בבתי מלון באינטרנט | 131 הערה ! זכרו - לא כל אתרי ההזמנות דומים. עליכם לנסות כמה מהם, להשוות ביניהם ולהחליט איזה מהם להעדיף. נסו כמה משירותי ההזמנות המקווניס של בתי מלון הרשומים בנספח א' ושאלו את עצמכס: האם הס ידידותייסם למשתמש! האם הס מציגיס תמונות ומידע נוסף על בתי המלון! האם ההליכים ברוריס! האס ישנס אמצעי התקשרות נוספים חוצ מהאתר במקרה ומשהו משתבש! האם האתר נראה לכס! לפני שתסמכו על שירות הזמנות כלשהו, השוו מחיריס בין כמה חברות לגבי אותו בית מלון ובאותו תאריך. כך תוכלו להחליט מה מתאים לכם. אתר |008178%6 בכתובת חסס.|68/6חס. צוצואו מספק שירות הזמנות לבתי מלון בעריס ראשיות בכל העולס. תוכלו לבחון אתר זה לעומת אתר 00%פ6אוט0 ולהשוות את נוחות התפעול, עומק המידע וכדומה. יי .06 0 "ה | 6011 זנוסצ סַהָבּח13] וג 78816 5600 8 עסבשוזק 8 פצְבאו| ₪ ]1 ₪ ₪5 5 ]|10%6] +3108) 0 : 5 5 אס זס: 568161 > "זאו פד > זספועוות חגא עו 2 פחוווום / זס הו זב" 85 :81 א סוד 0 : ה .| 500 106 חס 58וק זנוסץ 567 : 6031 שבח 5| 06 8651 ה6ח/ הזב 56 |1068 6 6חווזו 3 00316| 10 )תבו טנסו הוחו חו 018 106 01 6חזבח 6ת1 חו 6קעד ו ו :)הגח וס הו סז זס +ח53 0% !581 .ופוס ו 0 ו חס ,1.0005 53104 ה 8 3 סז הַחוו8 16 ו . 5ח סו וס ה !60 1 5 10 0 1381605 ד 385 5 60 ל 0 6 חב ז60!!3 130/61 זטסץ 06108 וטס 3 030081 ז סע 01 15 חזסס פטס 6ז6ח/ 4016 ג 3% > 0] |" 11000 5 פד א ונ הזד .הפו( 306 11 6בָ = חפזטוותס 5 1.306 ומול סט 31 ד 6ח2) חצואו 80% 10 קט 806 5 3081 | 116 860156 זנוס הַחופטר 5 8 ע8 ה0ז593 :82 אסוד 0 ורי 5 3+65/7 6/0 ח/!זו3 560160 ח0) |פשגזד סד 4660 טסיל התאר 55308 118-010 563100 פ הו חטסה ‏ 563008 שב/-6ח 100 ו תרשים 12.2 גם האתר |6ש8ז61ח0 מיועד להזמנות מקוונות לבתי המלון, השוו בין האתרים. שפוחו פא | | ₪ דירוג מלונות יש סוגים רבים של דירוגי מלונות הנקבעיס על ידי: הממשלה, ירחון, מדריכי טיולים ועוד. באופן כללי כולס מתבססים על דירוג של 1 עד 5 כוכבים, כאשר כוכב אחד מקבל מלון הנמצא בתחתית הרשימה ו-5 כוכביס מקבל מלון הנמצא בראש הרשימה. ראו בטבלה הבאה את פירוט הכוכביס. 6-08/0| 2 *א**אא חדר מודרני ומרווח עס כל השכלולים כולל מיזוג אוויר, אמבטיה פרטית, שירות חדרים 24 שעות וטלוויוּיה בכבליס. שירותים: כל השירותים הניתניס ברמת 4 כוכביס בתוספת חדר כושר, חנות מתנות ומסעדות. * אאא חדר מודרני עס אמבטיה מודרנית ומיזוג אוויר. שירותים: כל השירותיס של 3 כוכביס בתוספת שירותי מכבסה ומסעדה. *** חדרים נוחים עם טלפון, טלוויויה, שירותים פרטיים עס מקלחת או אמבטיה. שירותים: ארוחות בוקר קונטיננטליות או 6%)טפ, סבלות, המרת מטבע, כספת. ** פה תקבלו פחות שירותיס. * פה תקבלו פחות שירותיס אס בכלל. אתר 6006 !306 ה05, אליו ניתן להגיע דרך אתר הטיסה הישראלי, אינפלייט, בכתובת !ו.61/90%.60חו.אואואו, מרכו 40,000 מלונות בכ-12,000 עריס ברחבי העולס. באתר מנגנון חיפוש ומיון משוכלל דרכו ניתן לאתר את המלון עס השירותיס שאתס מחפשים (למשל, מגרש גולף). בנוסף, תוכלו להתרשם מצפייה בתמונות בתי המלון. רשתות של בתי מלון באינטרנט כחלק ממאמצי השיווק שלהם, מלונות ברתבי העולס התאחדו לרשתות (5חו608 |1006). גס אס למלון יש אתר משלו זה לא מספיק והפעילות במסגרת רשת של מלונות מועילה לכולס. אתר הרשת של ₪650765 8 6|5ז40 ח650₪/ בכתובת וחס6.הח65ו.שאוצו קל ופשוט לאיתור כל בית מלון השייך לרשת, כמו אתרי רשתות אחרים. אתרים כאלה אינס יעילים לחיפוש אחר בית מלון כלשהו, אס אינכם יודעיס לאיוו רשת הוא שייך. אבל אס אתם חברים ברשת בתי מלון כלשהי, או אם אתם זכאים להנחה ברשת מסוימת, כדאי לכם להשתמש באתרים הללו כדי למצוא בית מלון המתאיס לצרכיכם. אס אתם יודעיס רק את שם בית המלון ומיקומו, נסו אתריס אחריס. פרק 12: הזמנת מקומות בבתי מלון באינטרנט | 133 זסזס!קא = 61חז6)ח] !)ס5סזסוא - 05ַחוו66ח ,5חסוזבצז656ז ,8165 - 1650115] הנחב 1016|5] חוו65/א [ 2 ]1008 55)סטב] | השע אהם ‏ ₪ | 5 ו 1 ו 0 2 .תופש שש / יכות [6 חן 06 605/16 005 הו651 + טסה 5 | הזד זס] 5 יי אוז5:? וחססז 8 656706 .80 0ח11 *בז5508א 8 545 זסו ?לו 0ח6א66// 4 660 **6ה60%6/ 66זז6)0זק 8 אסוק 4 זו זה|נוסוח 3 חו 008180 מוז85/ 3 טח פד 8 זסח1ו8 618|קהחסס , ץזזהטס6 זס/טחה 91818 זוזמ 6 ה5)0 הוזפט/) סחד איס|08 88165 5980 |1018] זס הסז563 אסוט 71 " "₪ 6 556 [שַח!ח006 ההז ו ."588708" אפוום הפה1 .0 ,5 .5606 חוסז! +086085זמ 6 זם (ע1חס 05) 1-888-625-5144 |08 מ616זם טפ זו זכ חק 5 165808 0+ 65 ט חנו 31 31/0 חז16ת! סססאוחאד5 / :פמק / 5 ע וחס-)6חז6+ח1 ו ה0ז568 אסוטף ₪ זפ 6חו !חס 64010516 זטס )טס 060% - סז 003765 זס ח01 !מז ץזוס 8 זפוח= [+ 8 8 81806 85 16+6 וח 0 4 | 60 8 58|801 על !!קטוסס זפ 8200 10 קט 58%6 0 שוסחא טסץ זו *ח161560110ח! זס 3007655 57661 3 ז16ח .0016|5 31651 ה זטס טסץ שוסח5 ||ואו פשש 36 ,16 (חו3 5 155 זס .5% חו03 123 :18פח3א) 80181 8 811881 6 5 ווסקזה51 חסו!!!ווח 8 הועצ זס) 6 0+ 6ז6ה א6וו0 ש ו 6 01 זפחה:ש -/ שחוסוחו פא | | ₪ תרשים 12.3 באתר ₪650 8 005615 ח650/ קל ופשוט לאתר כל בית מלון השייך לרשת. זסזס!קא = )6חז6!ח! !/ס5סזסוא - חובּת:) [1016] 5155 - 1016!5] זסצוו5 [| 2 49 1005 5פהסטב" אפ אשם ‏ ש | |" בוו [ 0 = /ס וטיו אואא// קוו 5 בח 2 סד 8 קפ ו וו ו 86 מטוארם ₪ ב 15 4 אש ] בש ן מ ץז הכר | נשוכה גלורם 2 וו 8 0זם 6 6זו5 שפצ שפח 5|פפסר זפויוו6 סחחופוי זסז וסץ אהד ופוס זס 60168 פסוו 8 טוסץ פחח08 , 6%/8ח66 חו 8560ם , סטסזם |ופזסת הסח 300 ח!| . 85075 זפ סז 0ח8 61865 555 א 6חז זטוסתטטוסזתז פופזסה 38 ה6ח8ז- 8 חן 68700 |נוחחטוופ זטוס 19876 סז 68580וכ 878 פא חופזחטוסרת 0 בד סוסה , חאוס זו זס ]673619 פנוף וחט 8 85ח 5פוחפקסזק זטס זס ה86 00 6515 סח 08 ז0 פוקוסחוזק 6זס60 פקטסזס זוס פזפחפ || עפתז 5068 ופוס קסז 0ח8 הסזרס6 , שוופפוקפסת 6 0518 ]וס הסוס זז הסוח 6 18 80 רתרו הזו , 05 950/80 פחו| חס 089 0ז סטסזכ זה 6 וס החפ 60 5860 5068 ז395| עפ פחז פחופטו 105 זסקס 58/68 פוחד ה חס6 |8ז0ז חו פחו! חס אססם 0-16 המ1אסס | 5 וח 5 , ה6חפז-]) ההז חס 859/80 |8וסחוו םוטרח זנוס זס פחס 0ז 5068% 0 זפזפזס טוסץ סוטסח5 שחוסוחו פ | | ₪ תרשים 12.4 רשת 00%65ז6שו5 בכתובת ההסס.פ!סשסחו6עון5.שצוצו נותנת שירותי הזמנות למלונות בערים הראשיות בשוויץ. 4 |0ש8-08 באתר של חברת 0065 +57=₪ בכתובת 5%0006|5.600ז8.וששו תמצאו ריכוז של בתי מלון משוודיה (ח5*4606), נורווגיה (עאוזסא) ודנמרק (זהוחסחסס). בדרך כלל מערכת ההזמנות באתריס אלה קלה לתפעול. נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לפורטל 8/58/1508 בכתובת וחסס8.6לפועפל|ה. וע במדריך האתרים בחרו |ש6עפזד. בחרו 8חו1000. בחרו 5חו83ח6 |סזסס]. בחרו באזור 668 .5 8 60ןא16!. א ₪ = ₪ (שס 2 בחרו 169160 חספחחס 6זהּאוסת. התקשרות לבית מלון ישירות דרך האינטרנט ייתכן וברצונכס לבצע את ההזמנה ישירות מבית המלון ולא דרך מתווכים כדוגמת רשת בתי מלון. אולי מישהו המליצ בפניכס על מלון, או אולי קראתס על המלון היכן שהוא, או שאולי לא הצלחתס למצוא את המלון דרך רשתות בתי המלון. למקריס שכאלה יש שני חסרונות. ראשית, אבדה לכם איוושהי הגנה צרכנית שניתנה לכס על ידי רשת בתי המלון, ושנית אין לכס ברירה אלא לפנות למנועי החיפוש. אס המלון אינו חלק מרשת בתי מלון אולי זאת הזדמנות להשיג הנחה בגלל שאתס מדבריס איתס ישירות ואולי לא! לנסות לדבר עס המלון ישירות זה רעיון טוב אפילו אס המלון חבר ברשת. אס אתס מחפשים להגיע ישירות למלון עליכס להיעזר במנוע חיפוש. מציאת חלופות לבתי מלון נוסעיס רביס גילו שלא חייביס לשהות בבתי מלון במהלך החופשות. במקוס ואת, אפשר להתארח בדירות פרטיות, בפונדקי דרכים או באכסניות המספקות לינה וארוחת בוקר. זה טוב אם אתם מוכנים לכך. תוכלו למצוא מקומות כאלה במנועי החיפוש השוניס. כדי למצוא בית להשכרה, גלשו אל הפורטל 4]%8/1588 בכתובת וחסס.%8פועהּזוהּ. /וצצע. פרק 12: הזמנת מקומות בבתי מלון באינטרנט | 135 נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לפורטל 3158/1508 בכתובת וח 60.ז53ו/ה4|0. טוש 2 במדריך האתרים בחרו |פעפזד. 3 בחרו 8ח10091. 4 אס אתס מתפשים לינה במחנות אוהלים או בבקתות בחרו 5סז ו 6. 5 אם אתס מחפשים לינה בחינס בחרו 86ח8ח66= 6וחסו]. + 6. אס אתס מחפשים מלון דרכיס בחרו 88.85 .8 5חח1 ||8וח5. כדי למצוא לינה וארוחת בוקר בבית פרטי, בדקו את |6חחה008 87081856 .8 860 בכתובת ח007686185%.60ח608פ.צואואו. האתר מציג את המקומות המוצעיס ברחבי העולס, כמו גס דילים מיוחדים, מתכוניס של כמה מבעלי האכסניות, ומידע על יעדיס ופעילויות. זסזס!קא = 61חז6)ח] ]/50סזסוא - הח] חב ₪63%]3505 חב 866 ]0 עזס)6זו 66וי1!זס / - הזס63%]351.0ז00ה₪603 ב | 0 1005 מסהסטבת ‏ אסץ ‏ םש | בי | 8 5 ו 0 1 סט 0%331זט0 60 .ינקוה 05 יי ב ו די הרי 2 ו בי 7 ב בי 00 +68135ז 601300 ,5הו] +₪3]4135, 2 ₪4 סווד ( 5 8₪ 800 25,000 זסעס חס 81100 החזס!ה1 .0 186 טס פטסזח1 פחח! חב 0%6ס+5 +25%+]2,63 וב ₪60 סוד ₪ 066 זס! 00805 37686 3 ₪ 5 208ק66:וורו! /] 6 3216 ₪6 0 ,303 חח זס 016868851 806 000 זטוסץ 46סוחסזק -ה8908008188%1851.000 חס ו ו סג 6 108 || טפ חח| | 8זס51 7531351 8 86 טח | זפטח = 1351 בפזם 8 854 שחד | ₪5 ונוה שחוסוחו פ | | .51016006 החסס-351 | 6זם םחה טסם-אוושואו// :קוו ₪ תרשים 12.5 האתר |ַחחִ8ח6 7686856 8 ₪60 מציע לינות וארוחות בוקר באכסניות וחדרי אירוח שונים. אחד האתריס המתמחה בדירות נופש להשכרה הוא 615076 | 6708006 (בעיקר בהוואי, מקסיקו והקריבייס) בכתובת ה 5076.60ו676801/6|6. שאוצו. הבה נבדוק מה מציע האתר. 6 |0ש8-08 זסזס!קא = )6חז6!ח] !/50סזסוא - 60/7 .6זנ5ו6!6צוז63זס .איו// :קוו [| 2 6 006[ 8סטב] | פע וסם - 6 | |" 5חו 1 ו 0 9 הס זו פוס| סוה סזס. וש / :קת [6 חן 0/ וו זה 1 0 טי 5155 5/[דה 6 6 ופא הו 6/%60%9 טסץ בהוקופת ו א16ח! 6 16וו), 1 1 6 6 ו ו 5 פסוזוואוו 1 5 0א6) 5חו6 ווהאוגו] 5הססו ץ6תסו] .8 | 5 ש6מההא)גץ חו)ו5ו/ והחג1 התהזק סז +58 ו 6% 6 שא סוי ושע | חמה ז550₪ח 5505 מטס= | 06655 סוה 6 םמסקהסאום/ | והם |055ם )> 8 וטס סט[ סג ₪501 5635005 זווס] 130654 שח ח! עַ50 .0160 ה53 )0 חזוסה )פצון -65!660665ז ה!!1+ ושח 5טס!נופה) 6+ 615006 1 61630166 הקנוסזה+ עוחס 6!טה!וג אה ה" 501 661 ג111/ר 60 11113+3116[0 7 68 זסם פזטר] סו[ 661 חה אוסא 16% = 1 86106 1126 011618 01152 10 6גוסעכן 826 776 .1628[קגופ 6891ב 6ב קי[תס ב[זגאו גוסזי עס? 18מגוס0 ₪180 1₪מ 20118168 6 26גופ61. 1 6זהג81 226) הווחו פא | | שחסם [6 תרשים 12.6 6150:6] 6ש07680 הינו מקור מידע רב של דירות נופש להשכרה. ש ה ווה לגלוש באתר רק כדי לראות את התמונות של המקומות הנפלאיס האלה עס היס כחול, החול הלבן והשלווה. מה עליכם לדעת עכשיו ישנו דרכיס רבות כדי למצוא בית מלון או אתר נופש באינטרנט. ניתן למצוא בית מלון באמצעות שירותי הזמנות מקווניס של בתי מלון, אתרי רשתות של בתי מלון ואתריס בבעלות בתי מלון. מלבד בתי מלון, קייס מבחר של דירות נופש להשכרה, אכסניות ה מציעות לינה עס ארוחת בוקר ועוד. הומנת מקוס באכסניה בצורה מקוונת אינה קשה יותר מאשר הזמנה רגילה. שימו לב לדילים מיוחדים והנחות הניתנות לפעמיס רק לאלה המזמינים מקומות דרך האינטרנט. לאחר קריאת הפרק, למדתס את הדבריס הבאים: 0 ** | מהו שירות הזמנות מקוון לבתי מלון וכיצד ניתן לנצלו כדי לבצע הזמנה. % מהס היתרונות והחסרונות של אתרי רשת בתי המלון במציאת והומנת מקוס בהס. > כיצד למצוא ולהומין חדר באמצעות אתר של בית מלון שאינו קשור לרשת או שאינו נמצא בשירות הזמנות מקוון. פרק 12: הזמנת מקומות בבתי מלון באינטרנט | 137 פרק 13 הזמנת כרטיסי טיסה באינטרנט בפרק זה תלמדו: % איך לדעת אם מקבלים מחיר טוב לכרטיס הטיסה. + איך להזמין כרטיס ישירות דרך אתרי חברות התעופה. + איך לקנות כרטיס באמצעות מארגן נסיעות - ומדוע כדאי להיות זהירים. האם יש דבר כזה כמו המחיר "הטוב ביותר" של כרטיס? הדבר האחרון שתעשו במהלך הטיסה הוא לדבר על מחיר כרטיס הטיסה שלכם. אס תעשו זאת, אתם עשוייס לגלות שהיושב לצידכס שילם כמה מאות שקלים פחות! וה לא דבר שאמור להפתיע אתכס בתור אזרחי הכלכלה החדשה בה השוק פתות והמחיריס הס עניין של ביקוש והיצע ועוד כל מיני דברים. ניתן לומר בוודאות שבמטוס שלכס שמכיל כמה מאות נוסעיס - כל אחד שילס מחיר אחר, היו כאלה ששילמו פחות ממכם והיו כאלה ששילמו בוודאי יותר ממכס. פרק 13: הזמנת כרטיסי טיסה באינטרנט | 139 ישנס כמה טריקיס שתוכלו לנקוט בהס כדי לקבל את הדיל הטוב ביותר המתאיס לתאריך נסיעתכם. קודס כל, בחרו בסוכן נסיעות טוב. בדקו את מיגוון הסוכניס כדי לדעת מה ניסיונס ובמה הס מתמחים. זה לא אומר שכל מה שקראתם עד כה בספר לא שווה. שווה גס שווה, אבל לסוכן נסיעות יש יותר מקורות ויותר הזדמנויות להשיג מחיר טוב עבורך. גלשו באינטרנט כדי לקבל מושג על עלות הטיסות במסלול שלכם. בדקו את הדיליס המוצעיס ואת עסקאות החבילה של החברות הגדולות. בדרך כלל הן מציעות דיליס של טיסות בצירוף בתי מלון, שאינס יקריס יותר מאשר רכישת כרטיס טיסה לחוד בצינורות המקובליס. כאשר אתם בודקיס את אתרי חברות התעופה, ובעיקר את חברות השכר, שימו לב לחבילות הנופש שלהן. רוב חברות התעופה קשורות לבתי מלון, לקווי שייט ולחברות להשכרת רכב כדי ליצור עסקאות חבילה שלמות. לפעמים מחיר דיל כזה אינו יקר יותר מאשר רכישת כרטיס טיסה לחוד. כדאי לבדוק מה הן מציעות לפני תכנון החופשה הבאה. חברות תעופה ונמלי תעופה מקוונים באתר של סוזס/ 6+ 01 65חווזוה || בכתובת וח6.60ז6ח0ח8.זו3, תוכלו לבדוק את חברות התעופה השונות. הסיבה להשתמש באתר זה היא היכולת להגיע לחברות תעופה זרות במהירות. מדוע להשתמש בשירותיםס של חברות תעופה זרות כשיש לנו את אל-עלז חלק גדול מחברות התעופה בעולס הן חברות בבעלות ממשלתית ובהן התחרות דווקא בעדיפות הראשונה. גס חברת אל-על שלנו היא חברה ממשלתית, אבל אס אתס מקבליס מחיר יותר טוב לאותו יעד בחברת תעופה ורה, אז מדוע לא? מפת עולס תעזור לכס להתמצא. 0 |0ש6-08 זפזס!קא = 61חז6)ח] 1/ס5סזסו) - הסוובוצג ,56600165 ,צחהסוזהצז165] , הסווהּחוזס/ח! 6זבּ]זוה - פסצ סח ז 01 >סחווזוה [| 2 ]1005 5פהסטבת אפ אהם כ | << 10065 | 0 2/0 החז.55וחזו!זוה /החכוסי.ואוסב ע/1/// :קפוה [6 חן 2 / וס 605 631 רה 6.60רד את" 0 זט 5 01500 | 001815 037 0150001 | 10%8!5] זהט500ום | 5זפאסוד פחווזוה זהטסספום ‏ | 5% התהמסוַהסהש זהטסספום | 03| יי )1 4% 9 ב כ וזו הסווסחאת] ב ל ו / הטוספ חסטסו וצזו ד וו ₪ שחוסוחו פא | | ₪ תרשים 13.1 אתר !/ בכתובת החסס.אוסּץ!), מכיל קישורים ל-500 נמלי תעופה ברחבי העולם. האתר בכתובת חסס.שו68וטוף. וצו יוכל לעזור לכס למצוא פרטיס אודות שדה תעופה ואודות החברות הטסות בו. ממנו תוכלו להגיע לאתרי הבית של חברות התעופה ברחבי העולס. האתר שבו תוכלו למצוא מעל 300 שדות תעופה נמצא בכתובת החס6. שחופזזססזוה. עאו. אתר מידע נוסף הוא 6פואזוה בכתובת הח ס6.6פוזובּ. אוצו/צצ. הערה ! אל תשכחו - אתרים של נמלי תעופה מספקים מידע על זמני טיסה כמו כל אתר של חברת תעופה. בנוסף, הם מספקים את כל זמני הטיסה אל ומאותו נמל, לא רק את זמני חברה מסוימת אחת. זמני הטיסה ניתניס לשינוי. חברות התעופה מוסיפות טיסות ליעדיס חדשיס ומפסיקות לטוס לאחרים, כך שכדאי לבדוק את המצב בחברת התעופה סמוך למועד תכנון מסלול הטיול. פרק 13: הזמנת כרטיסי טיסה באינטרנט | 141 הזמנת כרטיס באמצעות חברת התעופה נניח ומצאתס חברת תעופה איתה אתם מעונייניס לטוס. כבר השוויתס מחיריס ואתס מוכנים להזמין כרטיס טיסה בשבילכם. כדאי לבקר באתר אל-על ולראות מה הס עשו בנושא הזמנות מקוונות. כתובת האתר [ו.6|1.60. אואוצ. נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לאתר חברת אל-על בכתובת |6|81.60.1. טעצאו. 2 בחרו 5ד160|. 3 בחרו ₪008 +חפוום. 4. קראו את תנאי ההסכם ואס אתם מסכימים לחצו 6טחחס6. 4 5 בטופס שלפניכם מלאו את הפרטיס הנדרשים. = ] זסזס!קא = 61חז6)ח! 050/1ז0ו - 5)ח6חו6זוטוף6 [| 2 קפ | 00[ ₪8 סטב" | אופוע | 0 6 | 2 ה || ₪06 | מס 0 .00 .)6/3 סט וו [6] 4846 || בי | ץְז3זה!]! פַהוא00 זווסע 601610 16856 % 5 0 פזוופ והוז ,5)חסוח זוווןוטז - ₪351 זווכן זב נוסעץ פזטחעע וזח וס .וזזסז1 1/0804 זווסע הו 0 3 3 800 | 8 זסַמָח8550ק | הסף0 :₪50 8 105 5 א ווסגוופת, הימו | 0 0 6 . 6 ות / |- 38 | :סך |+ שו || :סז קוד הטוס צ8/ סח + :וד וס פקצד 9818 1: [+ 0 [+ הום] %" ז08ה08!8 |אשפול -- 6 :1 זופת = |+ 0 |+ 11| 9" ז08!5088 |פטפוע ₪ סחוסוחו פש | | ₪ תרשים 13.2 הליך הזמנת כרטיסי טיסה בחברת אל-על, מלאו את הטופס עם הפרטים הנדרשים 2 |0ש6-08 נסו בעצמכם (המשך): שי 6. לחצו 6טחחס6. 7 מופיעה רשימה של טיסות אפשריות ומחירים (תעריפים) בצידם. מכיון שמחיר הכרטיס משתנה וגם תנאיו משתניםס כדאי לקרוא מה כל אחד מהס אומר. לדוגמה, הכרטיס שמחירו %664.90 הוא כרטיס טיסה הלוך ושוב למינימוס של 6 ימים ועד חודש ימיס. ואילו הכרטיס ששוה %998 הוא גס כרטיס הלוך ושוב אבל לאנשיס מגיל 60 ומעלה. במחיר הכרטיס 4 כלולה גס העברה אחת בכל כיוון. |<]5] - | זסזס!קא = 1חזס)ח! )/050זס: - 151 זה ה צב] 0 1005 סופ" אפ 06 שם | 4 ו [ | 6% 015 סוס /6%ו/1/501. 60 6131 חוססם// :ווח 65| 8801055 | צז3זפה!|!! פַתוא800 5 ות (1ו) טת ופד . בוו זט ₪ שו (5) =- . 00 הו 0 | וגוהו ט5 חח 800 001315 זְסמָה8559ק | ה0ףס ]| ז050 58 ה | חַ0ַ20 0 05 | | ו 0 11 ₪ | 5 5 1 6 6 5 , 8 / חסוזט ח6ם - צוצה וד :וחסזת ה 7 :סך 0 060 05 :+ פזדז טפס 0 60 11 :6 ו צְוה6000 :0 01355 6 |3+ד ה וח 36 4 (68א3) ַחוט!6חו) 2,080 0 פהח00 000 378 6 10 0 פחס0 ה 0 378 6 0 0 פח00 00 16 0 00 0 פח000 6:00 876 0 0" 0 - 0000100075 878 0 20| 0 - 000100095 878 6 20 0 - >פ00010007) 878 6 6 פוח) )8 )!סו 06 וס /יבחז שחזסי5 )וט , 1365 | יסח5 0+ 5 זס/י6ח6 31 ₪ :6)סו1 >6- 8000- 6 - 0000000 > - ] סוס [6 ו תרשים 13.3 הליך הזמנת כרטיסי טיסה בחברת אל-על, בחרו בכרטיס המתאים לכם. נסו בעצמכם (המשך): שי 8. אחרי שקראתס את תנאי המתיר (5ח00ו0ח0ס60 6זהּ:), סמנו את כרטיס הטיסה שברצונכס לרכוש ולחצו פטחטחס6. 9 מופיעים כל מועדי הטיסות מכיון שבחרתסם טיסה הלוך ושוב עס אל-על. ₪ 10. אס הכל בסדר, לחצו 6טחחס6. פרק 13: הזמנת כרטיסי טיסה באינטרנט | 143 ץז3זפה|]! מַהוא00 ב סו 0 | 5 חָח 800 001315 85506 | הסחָס| ז50 8 | חַחַ20 טפס 05 מש 0 0 11 5 6 1 (. ץצ / 30 חזס+ח] 631076 0 080 05 :1 |עז ד (צ11) הסוזוס ח8ם - צועת ופד :סז (860:0) 3708]008 :ד 464 ות + [העדדות | מפנסיוה קסע 50 עד | הח | החד | בב ] סרד | מלבם אא 8 בבופמה! חוססם 55 55 - טושה וד הוחפפו 0 ל 8 8991 | 20:40 066 17:10 60 חס!00ז9ם | הסם 6 2000 2000 סו 8 0 | 084 פווסוטפז 67 = עָב0 +86 67 :6310 |6ע8:ז) ₪מנוסטזווס 846 8 )+01 01 03068 זס] 8[/0ע ₪8 +0ח צ3ו 1878 ה056 6 188 :1118 הסה והזס+ח! הזג 100 :1 |עהזד (00:0) 87081008 :סז (צ11) הסוזטס ח8ם - צועת ופד :ד 4 ות + [העדדות | ספנטיוהקסם סיו 500 פד | הט | הד | בבק | סהחדן בלב ] | פד החסי 961065 חוססם 1 1 |- ששה וד הוחפפו 0 6 6 8990 ] | 15:55/ 066 10:55 086 | ה6ם ההסוססזהם ₪ 2000 60 | חסוזטס 6 סו 5 | עָ08 פטסועפז 0 | עָ08 1א6 67 :0918 |פעב]1 הזטזפז 6846 8 1% 01 03018 זס) ו[3ע 6 01 עָבז 8זב] ה0058 106 :סצסו1 מופם % 0000808 - 6 [008] 8ז8 85חוו1 ||ת * זפ חנוה 11 16 א6ו61 הסו1בוחזסזה: זוה זסהחו הופצעס סד * וו6807 זס] 0185 5080186 עֶח8 10 ז919ז 8858[ * אחוסוחו 9 | | 6 [%8 תרשים 13.4 הליך הזמנת כרטיסי טיסה בחברת אל-על, בחרו מועד טיסה מתאים. נסו בעצמכם (המשך): שי 11. מפה ואילך הינכס נדרשיס להכניס כרטיס אשראי ולכן נעצור בשלב זה 4 את התהליך. 4 |0ש8-08 כדאי לבקר באתר של פפחו!זו4 0סטוח(! בכתובת וחסס.ט.צוצואו, כדי לראות מה הוא מציע. אין כאן גרפיקה וקישוטים מיותריס, רק מידע רב ותיאוריס ברוריס בתוך +וססקט5 וסשפזד, וכן חדשות ושירותיס לנוסע הממוצע. ב-60פוח +טסטה תמצאו מידע בנושאיס קרובים. המדוריס מחולקיס לתת-נושאים. ישנס קישורים לכל מיני נושאים. זסזס!קא = 6%חז6)ח! !/ס5סזסוא - הזס64.6!וחטו [| 2 60 1005 8סטב | אס 08ם - 06 | ₪ 0 - ו << 1065 | 0 |+ /חזסיס ]הגו / :כוות! ו₪] בי מ : ו - 8 זו פ ם דוה אטע 6 6י3] ע!ה0-+6706+ה! 66+וח ו 181 58|6 01686 1 10 חזסס. הגו 7 טס 27 5 9306וו / סקפ |פטהזד וז טַהוהחגוק 65זה-.= 8 3 פזסטוטסזום ברח 5 30 סו סטוה | 018818 | |5080|3 878 9785 ]-ם 8" חסחה הזחו הופזססזם 76 (28|85) 8785 ז-ם 5 560 רסחו ער חס ב זו ח סוחס | הו .0 0 686וזם ]תמר 5 5 וו = 8!מ618חו 1961016 58 5 ות 5-ו ו 60 הזוח זס הז טזט קוא מטו0 631081 80 זט 5 10 חן 58 5808 | 09088085 ח8691!0/ 5 פום!זסצצ 58 |308018 5 פס וה 5 - ווח 3 5/0 85|פזו/יצ 88 עזהוזווזווופ במ | ז ווח 16 + | 55 + 2 %פט| 8 בוו סד החסזם זס טח זחטוו= 8 פזווחובסס 8 פזטחהמטס 0% 7 וז | [5 מנעתה] [ 5 25] [ = שסוך | : הז | 060% חסוחו פה | | |וחו 0 ק|פרו50, 040 1, 7 /אחו/ 58 /חזסיס הגו יוו / :סאוו 65 ₪ תרשים 13.5 באתר של פסחווזו4 60זוח ניתן למצוא מידע ישיר ללא גרפיקה מיותרת. תהליך הזמנת כרטיס בחברת פפחווזוג 60טוחו אינו שונה באופן מהותי מהזמנת כרטיס טיסה בחברת אל-על. תוכלו לראות שיש יתרון בגלישה לאתר חברת תעופה עס מנוע הזמנות העורך חיפוש למציאת המחיר הטוב ביותר, אפילו אס הוא קייס בחברה אחרת. למעשה חברת 0 וח לא יורה לעצמה כדור ברגל. אתס יכולים לסמוך על כך שבמידה ובוצעה העסקה דרך מנגנון חברת 0סזוח( לרכישת כרטיס טיסה בחברה אחרת, היא (60זוחט) תקבל את חלקה בעסקה. נסו לתרגל באתריס של חברות שונות, עס אותס יעדיס ותאריכים. השוו את קלות הגלישה באתריס אלה ואת המחיריסם השוניס שהס מציעים. חברת ז6סִןְץְ535 חברת 585/[6% הבריטית מתמחה בטיסות פניס בבריטניה וכן בטיסות אזוריות, קבעה שההזמנות לטיסותיה יבוצעו רק באינטרנט. שלא כמו בארצנו שבה מי שמזמין ברגע האחרון מקבל את המחיר הנמוך ביותר, כאן השיטה שונה. פרק 13: הזמנת כרטיסי טיסה באינטרנט | 145 לדוגמה: אס ברצונכס לטוס בעוד חודשיים ליעד מסויס תשלמו היוס מחיר נמוך בהרבה מאשר אם תזמינו את אותה הטיסה שלושה ימים לפני הטיסה עצמה. נסו בעצמכם: שי 1. היכנסו לאתר של ₪85/[6% בכתובת 685[6%.60₪. צוצואו. בחרו את השפה המבוקשת, אנגלית או צרפתית. 2 3 הקלידו יעד מוצא ויעד הגעה. 4 תוכלו לראות שככל שהתאריך מתקרב למועד הטיסה המתחיר עולה. 6 חז0ס 6359.16% שחוז|חס אססם | 6001801 +0 8/1005 ה 60 | פחסוזה!טחס 5'וסויוה6 | פחווחס אססט 5עשסרו 65%:ב3! צָסו!סק צֶסהעוום | 185סח זהה1וסקוח! | פחו|חס צָ00711 50 םס סיס הַחוץָ!1 +63528 חס %6הטקט 5 50 סרוו|רוס )ססט 1 לצה חפ - פוחחוהיוףסיום 90900087 | החוש 56080086 65 החסה זפ קס 5 535385 סח 35 פחחחבזט סז הַחוְעֶ 2001 זפחחטום זטיס 550 015( 08 חש5) ע003+ 6 החרחבזף סז "זסרהו החנ 00% 030 גופץ חב ,53|8 זסז 8|83580 חספט רה 3 ו 2000 .1 00 59+8 30 0+ קט [פעםז זסז 5זחחוה 3% 3018!ב 3 5 הַחואססט צ53708-03 ,חח 5'זבחד חהטסיזח+ 5זחִהָוה אססט 630 טסץ 50 ,חחסס.זפ1ש₪35 09371078 081078 פזגוסת 2 סז קט 8זו5 פוחז 6 חכ - הסושצ סוק 0% 1ב 1 50זסע0 ]0 0015 0 8טחווחסס 8+ ס+ פגום ל זס1 11:00%5 אססם 0+ פ!טו55סכ דסט או זו ,6!ו 8+ חו 5הסוזוחסס 8 = .פוטוסח! 24 %א6ח 8ח הוחזועש [פעביז+ !06005 00/66%והו 8 5+ חס %ססם סחצצ 5זפהַהפ55בכן ,זפַהזס1 +'חסט טחה 8חַחו5 ה830 52.50) 11 חיוטוופז צֶזְע0 חס 55 פעה5 0 הג 2 4 6 בי 5 לסחווזו יוו -. זפזזפם הפע 8357181 השוא זחטוה זופח+ ההוב , (קחז+ [פטובצ +חבּאי טסץ פזפח/ 5 ||פז עומוחו5 , ץזו|וטב||בּצבּ חב 85זב+ אספחס סד חובר]י החב ווה ה+ אחסוחו פ ‏ |[ | 6 [ 5 תרשים 13.6 באתר של חברת 585/66 תוכלו להשיג כרטיסים במחיר נמוך. ניתן יילתפוס'י מחיריס נמוכיס מאוד ואס אתס מתכננים טיסות בתוך אירופה ה יכול להיות בהחלט כדאי. אס התעוררה בעיה במהלך ההזמנה תוכלו לדבר עס טלפנית. בגלל שהמחיריס כל כך נמוכים כל דבר נוסף (מזון או שתייה בטיסה) עולה כסף, קחו זאת בחשבון. 6 |0ש8-08 כדי להוכיח שחברת תעופה יכולה למכור באינטרנט ולהצליח - הקימו המנכייל, אתיו ואחותו, רשת של חברות.קוס, הכוללת את: + | השכרת רכב -08687.60ח6ז/ו685. שטוו > שירותי השוואת מחיריס בתעופה ותיירות - וחסס6.ץ685.שצו/ש > רשת עולמית של בתי קפה - ה0.60חוח1ץז6ש685/6.וצוצו האתר של 6%[ץ585 נוח וידידותי למשתמש, ומכיל הפתעות. דילים של סוף שבוע יציאה קצרה מישראל לבילוי סוף שבוע ארוך באירופה הפך לפופולרי בזמן האחרון, ולמה לא! יעדיס כמו טורקיה ויוון נמצאיס במרחק שעה של טיסה, וברצלונה/מדריד במרחק של 4 ו-5 שעות טיסה. התפתחות התעופה ואמצעי התקשורת האחרים הביאה לתופעה של יותר חופשות ויותר קצרות. אנשים רואיס בבילוי בחוייל חלק מתרבות הפנאי שלהס. חוייל בסוף שבוע הפך להודמנות עבור משרדי הנסיעות וחברות התעופה שמרבית לקוחותיהם נוסעים דווקא בין יוס ראשון ליוס חמישי. הראשוניס שהבינו שיש נתח שוק נכבד לתיירות שבין יוס חמישי ליוס ראשון היו חברות התעופה ומארגני הנסיעות. בומן שבמקומות העבודה יוצאיס לסוף שבוע ארוך, חברות התעופה עובדות קשה כדי להטיס את אלה הרוצים לבלות את סוף השבוע הרחק מהבית. מכאן נולד המושג י'דיל של סופשבועיי. שיווק המבצעיס המיוחדיסם תפס תאוצה בשנה שנתייסם האחרונות כשיותר ויותר אנשיס הצטרפו למעגל הגולשיס באינטרנט. הדיליס של סופשבוע ממש מפתים וצריך לשיס לב למספר מגבלות : > אין הרבה זמן להחליט ולהתלבט. במקרה הטוב יש יוס או יומייס ובמקרה היותר מלחיצ יש כמה שעות. > רישוס לטיסות חייב להיעשות דרך אתר האינטרנט של החברה, או טלפונית. + מועדי היציאה קבועיס וחרטה וביטול עוליס כסף. תיירות הדקה ה-90 שכתובתה וו.8|!8.60ו.08%890 מציעה 'ידיליסיי של הרגע האחרון בהנחות של 20%, 30% ויותר! תהליך ההזמנה מאובטת (כמובן) וקצר. ניתן להירשס למועדון הלקוחות ולקבל בדואר אלקטרוני מקבצ הצעות. כשתתחילו לקבל אחת לשבוע את הדואר האלקטרוני, שימו לב להצעות. קראו תמיד את האותיות הקטנות. פרק 13: הזמנת כרטיסי טיסה באינטרנט | 147 זסזסוקא = פחזסוח! 050/1זסו - [דקה 90] 54 נ] 40 1006 065מוםה אפע 8 6 | * 6 || ₪09 [- /.813.00ו.3390//- קזוח 45| 01655םה | |וואלה!, צחן דצה ₪ : ₪ "ההה] ( 7 2 , א . 3 ד א חב'ו'ות נופש בחורו" : כל וי וו ורי 5 ₪ הז ( ו מוון בישראף חרש- לחץ על "הזמן עכעיוי כדי ‏ ללבחור את התאריכים הנוחים לך 6 ארק פראג- %239 מחיר-קשוק 4349 כ זי 8 +מלור 4', לינה וארוחת בוקר = לאדם בחדר וער עב 6 [ ב זי תחילת מבצע : 30/11/2000 סוף מבצע: 0/12/2000 הזמן עבשיו +! למרטים נוספים ( 6 רח' חרון רחו"ף 1 אסיה ,בנגקוק- 3777 מחין-קשוק 31139 [ ו ,4*, לינה וארוחת בוקר לאדס בחדר זוגר שב מנאי ובירור תחילת מבצע : 30/11/2000 = 4 וח הראט < 1ה3/20ח/25 רזתו וו | לחרזו!ח רוחה | ₪ הזו 4 ₪ תרשים 13.7 באתר של הדקה התשעים ניתן למצוא "דילים" של הרגע האחרון בהנחה. מארגני נסיעות (5זסזגּוסכס יוטסד) הערה ! אל תשכחו - במקום להזמין ישירות מהמלון, מחברת התעופה, מחברת השייט, מחברת ההשכרה ואתר הסקי, ניתן להזמין ממשרדים הנקראים מארגני נסיעות (9ז0ס9%ז6קס זנוסד), העוסקים בתיווך בין משרדי נסיעות/נוסעים לבין נותני שירותי התיירות (מלונות, חברות תעופה וכדומה). מארגני נסיעות עשויים לחסוך לכם % או יותר ממחירי הכרטיסים בחברות התעופה - אבל הקנסות המוטלים בגין שינוי או ביטול כרטיס עלולים להיות גבוהים. מחירי הטיסות יחסית גבוהים ולכן, כדאי לחפש אחר יידיליםיי שיוזילו את מחיר כרטיס הטיסה. אחד המקורות לאותס דילים הינס מארגני הנסיעות. מארגן נסיעות הוא כמו קופת כרטיסים. הוא קונה את כל מושבי המטוס מחברות התעופה במחיר טוב, לפעמיס בחצי המחיר. ביחד עס עסקאות שרכש ממלונות, השכרות רכב וכדומה, הוא יוצר ייחבילות'י אותן הוא מוכר במתיריס אטרקטיבייס. כדאי לקחת בחשבון את הנקודות הבאות: > שימו לב שרוב הכרטיסיס המוצעים על ידי מארגני הנסיעות מיועדיס לטיסות בין-לאומיות. > בדקו אס מארגן הנסיעות שייך לארגון סוכני נסיעות בישראל. 6-08/0| 8 + בדקו כמה ומן הוא עוסק במקצועו ואם היו עליו תלונות. * בדקו אס יש לו אישור למכור כרטיסי טיסות מישראל ואליה, ממינהל התעופה האזרחי הישראלי. <* שלמו בכרטיס אשראי, אפילו אם תצטרכו לשלם קצת יותר מאשר תשלום במזומן. כך תוכלו לבטל את החיוב במקרה ולא תקבלו את הכרטיס שהזמנתס. > אם אתס משלמיס בהמחאה או בהוראת קבע, התקשרו ישירות לחברת התעופה - אחרי ההזמנה, אבל לפני ביצוע התשלום - כדי לוודא שישנה הומנה מאושרת. >> וכרו כי הקנסות המוטלים על ביטול הכרטיס עלולים להיות גבוהים. תוכלו למצוא משרדי תיווך בעזרת מנוע חיפוש. אבל לפני כן כדאי שתקראו את מה שכתוב באתר בכתובת |50|08%075.0%ח60/|סעהס-זו3/ 60 ץזהזס|-|6עבח. אוצוצע. כדי למצוא מארגני נסיעות זריס בחוייל היכנסו למנוע החיפוש 5%88ו/8ז| בכתובת 60 168/15%8 וצ וחפשו את המושג 5ז08%0ו/50ח60 |פעפזד. אז היכן קונים כרטיס? אצל מי תקנו את הכרטיס זו החלטתכם. אתם יכוליס לקנות ישירות מחברת התעופה דרך אתר האינטרנט, לקנות דרך משרד נסיעות באמצעות האינטרנט, דרך משרד נסיעות או מארגן נסיעות. דבר אחד כדאי שיהיה לכם ברור. את המחיר הטוב ביותר לא תקבלו בחברת התעופה, מהטעס הפשוט שחברת התעופה לא יכולה לתת לכס את ההנחה שנותן משרד הנסיעות או מארגן נסיעות. מה שקורה בדרך כלל הוא שחברת התעופה מוכרת לכס במחיר הרגיל, משרד הנסיעות מוכר לכס בהנחה של כ-10% ומארגן נסיעות מוכר לכס בהנחה של בין 20% ל- 30%. מומלץ מאד לנסות ולהוזיל את ההצעות השונות של מחירי הטיסה בדרכיסם הבאות : * הזות התאריכים ובמיוחד תאריכי החורה. נסו לבדוק מה קורה אם החורה מחו''ל תהיה לא ביוס שתכננתס אלה ביוס שלאחריו ואולי יומייס לאחר מכן. + בדקו כמה עולה טיסה ייהלוך וחזורי' למרות שאתם מעונייניס רק בכיוון אחד. ואת מאחר וכיוון אחד עולה הרבה יותר מאשר שתי טיסות ייהלוך וחזוריי. + נסו לשלב את יוס ראשון בטיסה (לצאת לפניו ולחזור אחריו), דבר שבאירופה יכול להוזיל את מחיר הכרטיס. + הזמינו ומן רב ככל שניתן מראש. אל תמתינו לרגע האחרון. פרק 13: הזמנת כרטיסי טיסה באינטרנט | 149 מה עליכם לדעת עכשיו לאחר קריאת הפרק, למדתס את הדבריס הבאים: + איך להשוות כרטיסי טיסה בין אתריס שוניס של חברות תעופה ואיך להחליט אם אתס מקבלים מחיר טוב. > מה כרוך ברכישת כרטיס דרך אתר של חברת תעופה. > היתרונות שבקבלת דואר אלקטרוני מחברות תעופה בנוגע לכרטיסים מוזלים ואיך להירשס לשירות. > מהו מארגן נסיעות ואיך ניתן לחסוך הרבה כסף ממחיר הכרטיסים. 6-08/0| 0 פרק 14 הזמנת מקומות מקוונת לנסיעות ברכבת בפרק זה תלמדו: % מהי הדרך הטובה ביותר לבצע הזמנות. % מהי הדרך הנכונה לתכנון נסיעה ברכבת באירופה. % היכן להשיג מידע מקוון על מסילות ברזל בינלאומיות אחרות, כמו גם מידע על | קבוצות העוסקות במסילות ברזל באינטרנט. בפרק ה נעסוק באתריס המוקדשים למיגווןו האפשרויות בנסיעה ברכבת ברחבי העולס ונראה איך קוניס כרטיסיס בצורה מקוונת. נסיעה ברכבת בצפון אמריקה בהתחברות לאתר של א8שחחה בכתובת חסס.א8שחה.צואואו, תוכלו למצוא את המידע הנחו לכם כדי לתכנן נסיעה בצורה מסודרת ברכבת ברחבי ארהייב. פרק 14: הזמנת מקומות מקוונת לנסיעות ברכבת | 151 |<]5)- | זסזס!קא = 61חז6)ח! !]ס5סזסו - אהזוחות [| 2 | 60 1006 65סטב] | סע 08ם ‏ 06 | 5 בו ו ב - |החזר!. שחו הזוחב ואו //:כזות .45| חן 58 8 0.55 56150 : 1 >ו ג +ז ד תה ב עשי ₪6567%%|005 ₪ 5 5 דד .והצוחהה א הסדה6ס. אסודהד5 5ן א ו 556 5 ו 5א חדוה 7 5 פםץץ צ ו אם ם צצ 65 8 אש: 5 = דוה פד 5 |גפס 58צצ צ ואפפצשי 0 8 זטס //581/8 10 8070 800 פעססה חַחו30) 535 6ה!!הס 6צ!5ש!%6ם )וח ו 0 5 ז6 זא 60 558 5 8 5 דטסה 1615 > 1ו[קרנץק0") 8זונטווננוססס 7018 ₪ שחוסוחו פא | | ₪ 5% תרשים 14.1 בדף הבית באתר של 488% המידע מוצג בצורה ברורה: מסלולים, לוחות זמנים וכרטיסים. כדאי להיעזר באתר של 48% לתכנון מסלול הטיול בעזרת המפות המוצגות בו. נסו בעצמכם: שי 1. בדף הבית של א8זזוחה, לחצו על 5067/1605 8 65סטסם. 2 מתחת למפת ארהייב ומתחת לכותרת 880 סוס |הּהסטגא מצאו את הקישור |₪3ח66 והפעילו אותו. 3 המפה שתוצג לפניכס תראה את מסילות הברזל. בדקו אס הן עוברות ביעדיכס. הקוויס האדומים מציינים את פסי הרכבת והנתיבים הירוקים מצייניס דרך בה השירות יכול לחינתן על ידי רכב, מונית או אוטובוס. 4. חזרו אל דף 5607/1665 .8 ₪00065 והפעס לחצו על ₪55 8 55 350 56. 5 בדף הבא לחצו על ₪5 = |םו5 8 55 ו0כםח56. 6. בשדה חסז= הקלידו את שס העיר ממנה אתס רוצים לצאת לדרך (תוכלו להיעזר בקישוריס לרשימת הערים). 7 בשדה סד הקלידו את שס עיר היעד. 8 בשדה 060876 קבעו את תאריך הנסיעה. 9. לחצו 600|6ח56 06%. 8-08/0| 2 0. בדף החדש יש לוח זמניס שלס ומסלולי נסיעה למסלול המבוקש. כדי למצוא את המחיר, לחצו על 865 אוסח5. 4 אס החלטתם לקנות כרטיס נסיעה ברכבת, המשיכו לפי ההוראות שבדף המחירים. כלקוחות חדשים יהיה עליכס להירשסם ואחר כך תמצאו שמערכת ההזמנות דומה לכל מערכת הזמנות באינטרנט שהכרתם עד כה. אתר הרכבת בקנדה נמצא בכתובת 8|!.6₪זפוט.ושצו, והוא דומה מאד באמצעי הניווט שלו לאתר של אאשוחה. האתר קל לניווט ומספק עזריס לנוסע כמו מפות של תחנות הרכבת בערים. שלא כמו אתר 088% בה רכישת הכרטיס נעשית ישירות, רכישת הכרטיס ברכבת בקנדה נעשה דרך אתר אחר (אין לאה משמעות). נסיעה ברכבות אירופאיות מרבית הרכבות באירופה נעות בגבולות המדינה. המדינה היא הבעלים המלא או העיקרי בחברת הרכבות הארצית. חברות הרכבות באנגליה, גרמניה, הונגריה, צרפת ועוד, כולו בבעלות ממשלתית. אין מערכת אחת של פסי רכבת לאורכה ולרוחבה של אירופה, למרות שאתם יכוליס לקחת רכבת שבמסלול אחד תחצה מספר ארצות. מבולבלים! מייד נעשה סדר. לרכבת בשוויץ הנקראת ח06508(06חט2 6ח1626156עח56 או בקיצור 588, אתר הנמצא בכתובת ח6.!ו8ז. אואושו, והוא כתוב באנגלית. אתר הרכבות האיטלקי נמצא בכתובת וח6.60ח!|-חס-15. /טצוצצ. באתר של |ו8שוזם בכתובת חסס.!ופשוזפ. אואואו, תמצאו מידע לגבי מסלולים ולוחות זמניס של הרכבות בבריטניה. פרק 14: הזמנת מקומות מקוונת לנסיעות ברכבת | 153 זסזס!קא = 61חז6)ח] ])ס5סזסוא - 5565בּכ |6צהז]! 5'!ובּה!ווזם תווצ חבּ!6ז! טחבּ א( 6ח] זסצססשפום - 4 | וובחווזם [| 2 | סו 1005 פפאסוםת ‏ אפץ מש שם | |" בו ו ב - סט וס וא /:כזות .45| חן 0/1 14606 ]16 0 א 16 ור %שסכן ]שוז1 2 ו 6 '15ח0 71170811 6 / 0015 8 עסו |ו זו 1 2 שחוסוחו פא | | ₪ תרשים 14.2 באתר של |ו1068ז8 ניתן מידע על הרכבות ברחבי בריטניה, אירלנד וגם של הרכבת התחתית בלונדון. נסו בעצמכם: שי 1. בדף הבית של |ו863 לחצו על זפזחם ואחר כך לחצו על 80|6ס6חוד. 2 בתבניות המוצגות הקלידו את שס העיר ממנה אתם רוציס לנסוע וכן את שס היעד שאליו אתס מתעתדים לנסוע. אחרי כן לחצו על שוח זסט5. 3 בדף התוצאות, תקבלו מבחר רכבות שונות ובומניס שונים. לקבלת מידע נוסף, לחצו על תיבת הסימון באחת מאפשרויות המסלול ולאחר מכן לחצו על הלחצן 619115כ. / הנסיעה ברכבת יכולה להיות דבר נפלא למי שלא אוהב לנהוג בצד שמאל של הכביש. אבל, מה קורה אס אתס באנגליה ורוצים לנסוע ברכבת לאירופה. על נסיעה ברכבת מלונדון לערי בירה באירופה, גלשו לאתר של זפופסזט= בכתובת הח0ס05097.6זט6. צואואו. רכבת ז5%8סזטם מחברת בין לונדון, פריז ובריסל (פ70556!5) וגס יורו דיסני והאלפיס הצרפתייס. לישראליס לא ניתנת האפשרות לבצע רכישות באתר מכיון שישראל לא מוגדרת ברשימת המדינות אליהן ניתן לשלוח את הכרטיס. מה שנותר לנו, הישראליס, וה להשתמש במפות התחנות ובלוחות הומניס באתר ואת הכרטיס נקנה בתחנה עצמה. 4 |0/ש8-08 חשוב לציין, שהזמנות בין אם הן מבוצעות באופן מקוון וביו אס הס מבוצעות על ידי משרד נסיעות כדאי שתתבצענה מוקדסם ככל האפשר. מחיר כרטיס ברגע האחרון ברכבת ז05%8זט₪ בין לונדון לפריז יכול להגיע עד 300 לירות שטרלינג. יש לשיס לב לפרטים אחריס כמו גיל (עד גיל 26 מחיר הכרטיס הוא כמחצית מכרטיס רגיל), אפשרות להחלפה והחזרה, סוף שבוע ועוד. [<]5] -] זסזס!קא = ]סחזס)ח! 050]1זסו4 - 6מבכ 6חופת זבּו5סזגו ה | > | 4 1006 פשהסטםץ ‏ אע 88 6 | ל 6 | 0 |י ספן. חש חום10/ז51טזטוס /מופ-ו0ס/חסס.זה!פסזגו :קוור [ 65| 001555 | זטסץ 800% | חוד סז | סו | !וט | גוזו וסט | ב -- 8 8 | בי | שהואח!| ח31ז1 ז 3556 50666 1 106 15 זהופסזטום 0 5118 (]8עע זווס 150 .58]8פזם 300 318 , הס חס 1 .1 זווסץ 000% 0ח3 עָפחזנוסן זנוסץ חבוק וו ₪318 0! קט קספא ח3ס וסץ חר זסו5וחָטת -חָו2000 6חו!! 5896 86 0/1675 181651 חו הָ10 ?1801516760 הזוה זפוט ב 0 / ₪ תרשים 14.3 באתר של ז%8פסזט= ניתן להזמין כרטיסי נסיעה ליעדים שבין לונדון, פריז, בריסל, יורו דיסני והאלפים הצרפתיים. אתגר למטייל הישראלי, ביקור בשלוש בירות ביוס אחד. הדרך ברכבת בין לונדון לפריו או בין לונדון לבריסל אורכת כ-3 שעות. הבעיה עס שימוש ברכבת באירופה היא שבכל ארצ יהיה עליך לרכוש כרטיס לרכבת בנפרד. אבל, אל דאגה, באתר של 6קסזטם ₪3 בכתובת /₪5/חס6.6קסזט6ן8ז. אואואו, תוכלו לרכוש במרוכזּ את כל הכרטיסים הדרושיס לכס לנסיעות ברכבת ברחבי אירופה, במקוס בנפרד אצל חברות הרכבות השונות. פרק 14: הזמנת מקומות מקוונת לנסיעות ברכבת | 155 זפזס!קא = 61חז6)ח] 1/ס5סזסו) - .6קסזט = וו .5ו6אסוד [ו₪3 ההסקסזט:] חהּ 55הקסזטו= ,355 ווהזט] [| 2 צב] 1006 הסובת אש 0 6 | 5 15 [ 0 0 )הכוס סקסזגוס!וה .ושע / :יכות ₪ חן ₪ % סו וגו | 4 5 !וז 63 0זט6 זטסץ ו שק 50 6 כו |ו8וח-6 0/ה|800004 80] 5):שס82 ה300ה!2651 >קשסזססוטם ‏ ₪81 =תפון 1 |+ גוס 3 מו 7 זזססזנו וששא חופזד א 5 זט סוד ושח ו 5 |31 חזוצ זט 5 660ה3ז] 1 סז ח' וו ו מ חבז שו . 1-7 065 5 155 ב 1 ץד עשפו ההחווזם 8 5 קוו וו ות א 5 זר .סו ₪ . | סחוסוה 0 1 ן ₪1 תרשים 14.4 באתר של פססזטם |וג5 תוכלו למצוא רשימות של כל המסלולים הזמינים לנסיעות ברחבי אירופה. נניח וברצונכס לקחת רכבת מאיטליה לצרפת דרך שוויץ, או שאתס רוציס לנסוע מדנמרק, דרך גרמניה ולבסוף להגיע להולנד. אם זאת כוונתכם, יהיה עליכם לרכוש 5. לעומתו ניתן לרכוש כרטיס 00855זו₪ המכסה נסיעות ברכבת ב-17 מדינות, למשכי ומן שוניס. יש גס כרטיס 9855סזט= שמכסה רק חמש ארצות (צרפת, גרמניה, איטליה, ספרד, שוויצ) עס אפשרות הגדלה לעוד שתי ארצות. כרטיס וה הרבה יותר זול מכרטיס 855קוו8זטם. מה להעדיף, כרטיס 855ק811ז₪₪ או 5פהקסזטם! אין לכך תשובה מוכנה מראש, ויהיה עליכם לעשות את החשבון בעצמכס. פרט לשני סוגיס אלה יש גס כרטיסים נוספים: לצעירים עד גיל 26, לזוגות, לקבוצות ולאלה המשלבים נסיעה ברכבת ונהיגה ברכב ועוד. נסו בעצמכם: שי 1. נסו לרכוש כרטיס 55ססזט=, המכסה חמש ארצות ומתאיסם לחמישה ימי נסיעה במהלך תקופה של חודשייס כלשהם. התחברו לדף הבית של 6ססזטש!ו₪3 בכתובת /₪5/ה6.60קסזט6!ן8ז. אואואו. בתפריט הנפתח בחרו ב- 855קסזטם. קצת מתחת למפה תמצאו קישור נוסף בשס 855קסזטם - לחצו עליו. אש = כ בסוף הדף יש מדור שסא 800% להזמנת הכרטיס. 6 |0ש8-08 הערה ! מידע נוסף מלווה בתמונות על 855קסזטם ו-855ק!ו8זו= תוכלו למצוא בכתובת רחסס. וה זגו6. עצעצעש. כמו תמיד מנוע חיפוש יוכל לעזור לכס גם בנקודה זו. היכנסו למנוע 8108/1508 ובחרו ופד במדריך האתרים. בחרו חסו9זוסקפחהזד, פחופדד. מה עליכם לדעת עכשיו לאחר קריאת הפרק, למדתסם את הדברים הבאים : > איך למצוא אתרי חברות רכבת כדי לתכנן בעזרתם את מסלולי טיוליכם ואיך לבצע הזמנת מקומות באותם קווים. > מהן אפשרויות הטיול ברחבי אירופה באמצעות הרכבת, כולל רכישת כרטיס מעבר לארצות שונות. * מהס מקורות המידע הטובים ביותר לחברות הרכבות הבינלאומיות, כולל קישוריס נוספיס לאתריס אחרים. פרק 14: הזמנת מקומות מקוונת לנסיעות ברכבת | 157 פרק 15 שירותי השכרת רכב באינטרנט בפרק זה תלמדו: % מהם ההבדלים העיקריים בין חברות להשכרת רכב מקומיות ובינלאומיות. % איך לשכור רכב באמצעות האינטרנט. % מה צריך לבדוק כששוכרים רכב מעבר לים. % למה לצפות בביטוח השכרת רכב. בפרק וה תוכלו ללמוד אודות חברות להשכרת רכב באמצעות האינטרנט ומה הן מציעות. האם כל החברות להשכרת רכב דומות כדאי לשאול את סוכנויות ההשכרה (באינטרנט, בטלפון או במשרד) את השאלות הבאות לפני שאתס שוכרים רכב כלשהו: % איזה מודל מכונית ואיזו שנת ייצור נקבל בהתבסס על קבוצת המחיר והסוג שנבחר! % בנוסף למחיר ההשכרה הבסיסי, האם יש חיוביס נוספים! פרק 15: שירותי השכרת רכב באינטרנט | 159 % > איך נקבל שירותי דרך במקרה ומשהו במכונית יתקלקל! <* האם יש סניפים נוספיס לסוכנות ההשכרה שיתאימו לצרכינוז > האם קיימות הגבלות ו/או יתרונות נוספיס בהתקשרות לחברת השכרה מסוימת? התשובות לרוב השאלות האלו עשויות להימצא באתרי האינטרנט של חברות ההשכרה הגדולות. הבה נראה כיצד תוכלו להציג שאלות באתר של 5/א בכתובת ה ס5.6ו/ה. צשצשוצ. זסזס!קא = 61חז6)ח! !]ס5סזסוא - 6חווח() וצב ס) 6הוס6!0 שא - זבּ: 3 וחס הו 2 | 4 1006 סטב" השע 08ם ‏ 6 | 4 בו [ ב - .פיב וכזו 45| בי ד 7 ווחשה | 6הד 5 סד | כ חסווההוווס]חו 5 5 | 6865 | 005ו10684 | 1661 | 005ו₪6501/80 0 קט 586 0 כ = א . הסוז3/ר556ח זנוס/ן 561601 זפטונ, 0 ...80 0106 306 חסוזטחנ חסו6חו] +56166 5 חס ופ 3 ספ ₪ (=. פחפו אסו 01 חסו46507%/81 .8 1866 ]חה ופיד 6567/8105 " חוס 1 008 זט אוסוצסה 7+ ו : % הפוא הח עזוטטוון 7+ 5 2 0 חב סז חסקטוס 8 ₪00 | 7 ץ נסך 2 5 ד 0 ואוד 0 60 585 א6ו6 סח 5 וק ו 2 | 588088 .8 פחפּזחסזק | 0885 2315 | 5חסו31 00 | |8זחה | 881|= פד | 3959791005 ₪ זה | | ₪5 סך א|3ד | 8פוזומט1וסממ2) זהפההעס|מרח= | מסוזפוחזטוח| 318זסקזס 6 | זפה ופפ// 6 פמפוש | | מ פהחסר] 855זמא= ]מו | חב פוחסרן חס | סח| , וז ₪331 6חה 2000 ₪ ₪ מו 6 ץסווסם יספשוום שחוסוחו פא | | ₪ תרשים 15.1 באתר של 5וע תוכלו למצוא מידע רב ותשובות בנושא השכרות רכב. הערה ! אם אינכם יודעים איזו מכונית תוכלו לקבל לפי הקודים של החברה כגון: "/ סקטסזכ)", "601916רחז6זח!", "והגוורח6זק", לחצו על +66ו= 6חד. נסו בעצמכם: שי 1. היכנסו לדף הבית של פוט בכתובת וחסס.פוע8. אואואו. 2 לחצו על ₪666 6חד. 3 לפי האזור, בחרו את שס המדינה ולחצו 60 בסמוך לתיבה שבה בחרתסם. 4. בחנו את רשימת המכוניות והתמונות שקיבלתם. 5 כדי להתעדכן במחיריס חזרו לדף הבית. 0 |0ש8-08 .10 1 .12 .3 4 מצד שמאל תחת הכותרת חסטסחט 56/60 לחצו על ₪806 ( 6066%. עקבו אחר האפשרויות הנראות לכס עד שתקבלו את המחיר המבוקש. כדי לדעת לאיזה סוג של סיוע תוכלו לצפות במקרה חירוס, לחצו על 5 8 פוחהזטסזק. בחרו 5671/1665 |%8ח6. מתוך התפריט הנפתח, בחרו ב- 551580066 ₪0805106 פזטסר-24. כדי למצוא סניפיס של החברה לנוחיותכס חזרו לדף הבית. בחרו 0630005 ] |%ח6 ועיינו באתריס המוצעיס. להצעות מיוחדות חזרו לדף הבית. לחצו 268|5 פוצה, בהצלחה. אמנס בחנו את האתר של פועג, אך כדאי לבדוק גס באתריס של חברות השכרה אחרות כדי להשוות מחיריס ושירותיס. הסניף הישראלי של 45 בכתובת |ו.60.פ!וע8.אואואו, מציג את מחירי ההשכרה בחו"ל, ואפשרויות הזמנה באמצעות הטלפון. 0 חן 0 |* הזז 6חו/51301ו/1. ס.פאיב .ואו :וו 65 חן מלון ומכונית 1 1588 |?ן זסזס!קא = ]6חז6)ח! ]/ס5סזסוא - [36ז5] 5וצ3 0] 6הוס6|6א ב ]1005 5פסטב" אפ אשם ‏ שם | ץפ 0788180 זפאגוק ₪ שחוסוחו פא | | שחסם [6 תרשים 15.2 באתר הישראלי של פוט תוכלו למצוא מחירי השכרות רכב בחו"ל. פרק 15: שירותי השכרת רכב באינטרנט | 161 חברות בין לאומיות הערה ! אם אתם סבורים שקיבלתם מחיר טוב עבור מכונית ששכרתם ישירות מאתר של חברת השכרת רכב, השוו אותו עם חברות גדולות אחרות. תמיד כדאי לגלוש לאתרים שוניס של חברות שונות ולהשוות ביניהן מחירים. כך גם לגבי הממשק של האתרים. ודאי תרצו לדעת איזה אתר קל לשימוש והדרך הטובה ביותר לעשות ואת היא לגלוש ולנסות כמה שיותר אתרים. הבה ננסה לקבל מחירים משתי חברות שונות ונשווה את התוצאות. נתחיל עם 6 (הרצ). רשאת טוח ו ₪ וקוט 1 ב זה ב .| זב -- סו זסקזס:) 7 סחד [| 2 ] פס 5 0655עב] | אופוע ‏ 08 שו | 4 |? 69 || ב חס קוזסה ואי :סוזר 45 בי 602.60 | ץצ 66 1 ז3) וחטוות6ז? חס ]וח 6:0 עס :]תסו 6 סט 5 601801 | פפוזוחט1וססמכ) והפהעטוקוח | פהבּזטָטזים פופה ||58 | 0185 פטו 81 לפת מו 118 | |8018 [הפותקוטט= | 58185 ז63 | מסוזוטם |063 | | פחפ 8 פאסטוד = 18 קת 15 | :38 | 8 50/9601 ?שו זה עשא פ'דהוועצ וסץ הפחאא 85חו1 18 זט , 8הסו31 06| הספזוב זפו|ורז18 זטס ההסץ6ט , עו8חסו31ח בח8קא6 10 פטחוזח60 פ/ > 18 זפוס 311008 00| ה מזטט 5 ₪00 זפשים '82ר] .08108 זס פחזסת זטסץ 10 ז8פס|6 ז63 |13ח8ז 3 880ח | 8ח0ו81 00| מסוזוט |068.] קזפר] 500 זפצס 81 פטום , וסטוה 108 81 8088 טסץ 58708 ה 8 ממוו , וגבוי 8ב ב וכמסם שב בגו הב.ן, אחוסוחו פ | | 6 05 616% 6 ₪ תרשים 15.3 הליך ההזמנה באתר של 670 קל מאוד. מלאו את הטפסים למכונית שתרצו ואת תאריך ההשכרה, והמחיר יוצג מיד. נסו בעצמכם: שי 1. היכנסו לאתר של 672 בכתובת ותסס.לשזסת. /ועעצו. 2 בדף הבית לחצו על הקישור 5ח₪6567/8000 8 ₪8065. 3 סמנו את תיבת האפשרויות משמאל לכיתוב: 6507/05 .6 03605 |8זחהס. 4. לחצו על זו 50. 6-08/0| 12 5. מלאו את טופס ההזצמנה ולתצו זו טט5. 4 6. דף חדש יציג את מיגוון המחיריס על בסיס המידע שמסרתס. שימו לב שכמעט לכל אתר באינטרנט של חברה להשכרת רכב יש פינה המציעה השכרת רכביס במחיר מוזל לתקופה מוגבלת. משפט כמו 6006 %חט01500 זס1 45% 3 או משהו בדומה צריך להדליק בכס נורה. אם יש לכס כזה קוד - זה הומן לעשות בו שימוש. חוצ מזה אל תתביישו לרשוס היכן שצריך, את הארגוניס בהס אתס חבריסם כמו 44 או קחהה, שלחלקס אתם נרשמים באופן אוטומטי כשאתם מוציאיס רשיון נהיגה לחוייל. זסזס!קא = 61חז6)ח] !)ס5סזסו)א - ט6ווווחו [2 סו 7005 >פהסטם" ‏ אש אפ | 5 חן 0 [+ ו סס.קזסר.אואוואי// :קזזת ₪ חן 3 = גי הווחו פה | תרשים 15.4 לסניף הישראלי של הרץ יש אתר בכתובת |2.60.1זז6ח.צשצו, אבל לא ניתן לבצע דרכו הזמנה מקוונת. עכשיו הבה ונשווה את המתיר שקיבלתס עסם רשת השכרת רכב נוספת, |9ח6 687 |ההס3 בכתובת ה 60.ז68!|החסבּח. צוצוצו. פרק 15: שירותי השכרת רכב באינטרנט | 163 |<]5)- | זסזס!קא = 61חז6!ח! !)ס5סזטוא - [13ח16] זהבּ:) והחסווה ו [| 2 | ופ 008[ 68סעב] | אופוע ‏ 08 6 < 1065 ו 0 | הסט 01| טסוו חואו / :קזוח [ 45| 8207055 | ו 2 / < 300 8105 5 8 "00 0 506018!5 | "פט!0 167816 5 וו 0 בש פשו דח ו סחזסוח! 4 ₪ תרשים 15.5 לאתר של והּחסטַ3! ממשק ברור ופשוט. נסו בעצמכם: שי 1. בדף הבית של |8חס8₪0 לחצו על 5חסוז/₪6567 החהב ₪806. 2 מכיון שאתס משתמשיס חדשים, לחצו על: 0567/85 30 3605 ק3-500. 3 מלאו את טופס ההזמנה כפי שמילאתס בהתנסות הקודמת באתר של 2. שימו לב שלא צריך לזכור הכל בעל פה, תוכלו להיעזר בחלק החלון שמשמאל המשתנה בהתאם לשדה בו נמצא הסמן. הקלידו את אותסם הפרטים כמו קודם: תאריכים, זמנים ויעדים. 4. לחצו 0806 ₪306 צוס!/. 5 לפניכם מוצג פירוט המחיר, כולל מיסים ויישאר ירקותיי. השוו בין המחיריס שקיבלתם, אך אל תסתפקו בזאת ובדקו באתריסם נוספים של 4 חברות השכרה. הנהלת החברה נמצאת בארהייב אבל יש לה גם סניפים באירופה: פורטוגל, יון ואיטליה. לחברות השכרת רכב סניפים ברחבי העולסם, כך שתוכלו לבחור היכן לשכור רכב. הבה נראה מה מציעה חברת 6קסזוטם סט בכתובת וחס6.6קסטסססב. צוצוצע. 4 |0ש8-08 זסזס!קא = 61חז6)ח! !/ס5סזסו - 5הסוובצז1656 |1006] חב 6זבּ]זוה 160הט560ו0 ,31)ח16 זבּ:) - 6קסזט] מו 2 * או | | ₪ ]1008 55)סטב] | השע אהם ‏ ₪ | ב - טס סקסזנופסזגוה וכזו 65 חן הדוו צגשטג א60וו60 ג זפט! 85| פואסח "ו מ - יפו מ - וזא | 5)פזסא - 56086תטאאם - צמטאטן אזאפה | פאסוזגצא:55א | 2 ב 4 251 15 4!זס/צ 6חד ו ואחו:]אסס 0 קט 586 ... צְהּעש 6%ו]6 4 0 ) 20 סגו ,הסוח 3 + אסוום שח הזוע וו מ + פח+ השוא גוסץ 80%5החס6 פקסזנום 5 ₪500 חב 5|ב+חפו סזוובּ זס1 ₪835 שש הוהטז0וא וטס 0ז 308808188 . ; ; שפד פ/ש6א אטס 08 חס פהַחוע883 סז פזגו5 08 0|8358 . פטואוםחםו פזבזוב וש ה זט 50601815 18481 זוום זום 080% ו ו 4ח3 20% 0 קט 58%8 | צואס 5זא265 6חס 1766 8805660 טוט .5הַחוע53 פחווחם פצופט|סאט ו חן 665ב"ְַס 01355 087 = וווייוה 55 ו [ס זאו צ אא 00 זט פַהַחבּז ואו ב זפוט 50| 8 5 זסאזאסס 0חז טסו 1 1 1 1 צאסזפו ,5105 החוסט|סחו , 85!סוחפע ץזוהוספ5 ל חב פהבּטוחוו ,פחַסהָבּאו חסוזב5+3 וו | !סט 5'החאו] 8ז8!מוחסס 5ב |ופאו 35 ,5פוטוזדופשחסס ציחט 60 ₪686 + .1005ע501 000011007 שחם 05107ם1 החסיו) 1165סיו 3 צ[6ח10 תווחו מש | | תרשים 15.6 באתר של 6סקסזטם סט תמצאו תמונות ומחירים של מכוניות להשכרה במבחר מדינות בעולם. נסו בעצמכם: 1 > 2 4 / היכנסו לאתר של 6קסזטם ססטה בכתובת וחסס.6קסזטסססטה. צשצואו. בפעס הראשונה שתיכנסו לאתר תתבקשו לציין מהיכן אתס. ברשימה הנגללת משמאל, היכן שכתוב 6566 טסץ 6זפח/ ז56!60 16856 בחרו 606ו₪. ברשימה הנגללת מימין, היכן שרשוס ץח 60 זטס 000056 6856!ק בחרו |15786 ולחצו זסזחם. לחצו על %3|5ח₪6. טופס כזה, או דומה לו אתס כבר מכירים. מלאו את הפרטים ולחצו על 37 6חו=. לפניכםס תופיעה רשימה של כלי הרכב הזמיניס ומחיריהם, כולל תמונות. לחצו על הסמל 56!60% עבור המכונית שתרצו לשכור. קבלו את המשך הטופס והמשיכו... התהליך באתר זה דומה מאד לתהליך שהתבצע בחברות להשכרת רכב אחרות. פרק 15: שירותי השכרת רכב באינטרנט | 165 לחברת 6קסזטפסטטה יש סניף ישראלי בכתובת |ו.6.60קסזוטפססט8. וצו בסניף הישראלי אפשר לצפות במחירון מפורט המוגש בצורה נעימה לעין. לשכור רכב בחוייל! כן, וה אפשרי אבל לא דרך האתר, באמצעות הטלפון - כן. מלבד ואת תמצאו באתר מידע על ביטוחים, מיסים, פיקדון, רשיון ועוד כמה עצות טובות בעברית. |<]5)- | זסזס!קא = 61חז6זח! !/ס5סזסוא - .114 [36ז5! 6קסזטססוטות [| 2 46 1005 5פהסעב" אפ אשם ‏ שם | ב חן |* פא | | 0 ₪ /וו. סס.סקסזוססזגום .אוו / :קת [6 4 / ה סססזגוס סזווס 6 סוטו יורופ -- מרכז הזמנות להשכרת רכב בחו"ל בוגרשוב 5 תל אביב 63808 טל: 03-5244244, פקס : 03-5245668 ; ה : / 2 חיוג חינם (למעט אזור חיוג03) 1-800-22-1148 7 2 1 רה מחירון מבצעים מיוחדים | הזמנות כתו ₪ שחוסוחו פש | | ₪ תרשים 15.7 באתר 6קסזוםסזט הישראלי תמצאו מידע מפורט ונעים לעין. חברת אופרן הולידיי אוטו בכתובת וחסס.ח8ּז0.אושאו היא חברה ישראלית המתמחה בהשכרת רכב בחוייל. דף הבית של החברה הוא באנגלית, אבל בהמשך ניתן לקרוא את הכל גס בעברית. 6 |0ש8-08 זסזס!קא = 61חזפ!ח! ])ס5סזסוא - חבּזום [ ₪ 6 ה אפ אם ₪ם | קפ הווח /חזסס.הבזוס .וכוז 65 בי זנוסץ 00056 680% 800 ח0וו8ח850 עֶם 85סוזכ 81051! זטס זס 8 6ח1 הַחואסווס שוסו6ם 51| 6ח1 וחסז1 ה0ו81 18501 הַחו51א6 זטסץ 6ַחַח8 0 זס אוסוצ סד 8 16856 ₪ אש | | תרשים 15.8 חברת אופרן היא חברה ישראלית המתמחה בהשכרת רכב בחו"ל. פרט למחירי ההשכרה, אפשרויות הביטוח, חוקי התנועה והגבלות לגבי השימוש במכונית המושכרת, תוכלו גס למצוא בחלק מן האתרים הללו מידע על מדינות היעד, כמו גס פרטיס מועיליס בנוגע לתקנות הנהיגה (הידעת שבארהייב הגיל המינימלי הוא 1 אס מטרת ההשכרה היא עסקית, וגיל 25 אס מטרת ההשכרה אינה עסקית. בקנדה..., טוב, את ה תגלה בעצמך). חברות מקומיות השכרת מכונית אינה חייבת להיעשות בחברה בינלאומית כמו 8/15, 670 וכדומה. אס אתה מתכנן שהייה באר אחת, תוכל לברר מחיריס גם בחברות מקומיות שפועלות במדינה אחת או בחלק ממנה. חברה מקומית שכזו היא פוו|ס0 ₪6|6 בכתובת הח0!!15.60ח6|!6ח. אואושו. ‏ סניפיה של חברה זו פזוריס לאורך חופה הדרומי של ספרד באזור מלגה (18!808). לחברה אתר צבעוני וידידותי ומנגנוו ההזמנה שלה אינה נופל במאומה ממה שמציעות החברות הענקיות 15/א ו-672. פרק 15: שירותי השכרת רכב באינטרנט | 167 זסזט!קא = 61חז6)ח! !]ס5סזסו)א - 501 [06 0513:) 6ח] חס עהבּקהוס:) !13ח16 זבּ:) הַחו63! זטסץ' .5ו1011] 116116 [| 2 | פטן 1005 >פאסוםת ‏ אפץ םש | 5 חן 0 4 |החזר] .6 בו בר / רחסו פ:[[סר! !ושעש / בכור [6 חן ₪* 5 |50 |₪6 00513 106 חס הח 60 |18ה₪6 03 חַה:6980! זטסצ 5 בח וק 67 67 8 |900014 67 פה 9 8 105 1 8 נש , 8 חסוחו0 וטס סוק וח 5 זו 5 שחו 10 אוסו1 . קוסז6 סוה !61 ₪ חוסוחו פ | | ₪ תרשים 15.9 אתר חברת 5ו!ס4 6/6 להשכרות רכב מקומיות. השכרת רכב חד-כיוונית היא השכרה שבה אתם לוקתים את הרכב מנקודה אחת ומחזיריס בנקודה אחרת. לתשומת ליבכסם, הדבר אפשרי אבל כרוך גס בתשלום נוסף. כדאי לוודא שאתס יודעים היכן להחזיר את הרכב, אחרת זה עשוי לעלות לכס בתשלוס של יוס השכרה נוסף. מסמכים וביטוח כדאי להצטייד ברשיון נחיגה בינלאומי, דרכון וכמובן בשובר השכרת הרכב. דבר נוסף שצריך לדאוג לו, הוא ביטותח מתאים. שימו לב שהביטוח יכסה את כל האפשרויות, כדי לא לעמוד בפני מצביםס לא נעימים. דעו שללא הביטוח המחיר שתשלמו עשוי להגיע עד שווי הרכב השכור במקרה של נזק או גניבה. במקומות מסוימיס הביטוח כלול בתוך מחיר ההשכרה, אך לא בכל הארצות ויש לברר מראש נקודה זו. כרטיסי האשראי, שאותן מנפיקות החברות בישראל, מעניקים ביטוח נסיעות מקיף לחוייל הכולל: כיסוי הוצאות רפואיות, כיסוי מטען אישי, ביטוח מוצריס וביטוח כנגד אובדן, נזק או גניבה. יש לבדוק לעומק את נושא הכיסוי הביטוחי באתריס של חברות האשראי לפי סוג הכרטיס. ביטוח זה אינו פוטר מאחריות לביטוח הרכב. 8 |0ש6-08 דרגות ביטוח הרכב הן: > שוסס - כיסוי נזק ראשוני. עלות ביטוח יומית נמוכה. השתתפות עצמית בהתאם לקבוצת הרכב השכור. > סד - כיסוי כנגד גניבה. עלות ביטוח יומית נמוכה. במקרה של גניבה, יש השתתפות עצמית התלויה בקבוצת הרכב השכור. % > אום זו - כיסוי כנגד נזקי צד גי. על הלקוחות לרכוש כיסוי זה במידה וחברת כרטיסי האשראי שלהם מעניקה כיסוי עבור אס6 ו-פד. העלות היומית נמוכה, וההשתתפות העצמית היא לפי קבוצת הרכב השכור. טיפ! 05 לא כדאי להוציא על ביטוח לרכב מושכר יותר ממה שדרוש, אבל במקרה של ספק, עדיף להיות על הצד הבטוח. חשוב ביותר שתלמדו היטב את החוקיס המקומיים בנוגע לביטוח בכל ארצ בה אתס מתעתדיס לשכור רכב. בדרך כלל, מידע כזה זמין באתרי סוכנויות ההשכרה בארצות היעד שלכם. ניתן למצוא את המידע גס במדריכים המקווניס. היכן משכירים את הרכב? אצל מי תשכירו רכב! וו ההחלטה שלכם. אתסם :כוליס לשכור ישירות מחברת ההשכרה דרך אתר האינטרנט או לשכור דרך משרד נסיעות באמצעות האינטרנט או במשרד. דבר אחד כדאי שיהיה לכס ברור. את המחיר הטוב ביותר לא תקבלו בחברת ההשכרה, מהטעס הפשוט שחברת ההשכרה לא יכולה לתת לכס את ההנחה שנותן משרד הנסיעות. כך קורה שבדרך כלל חברת השכרה משכירה לכם במחיר רגיל ומשרד נסיעות משכיר לכס בהנחה כלשהי. שווה לברר. מה עליכם לדעת עכשיו הליך השכרת רכב באמצעות האינטרנט פשוט. ניתן למצוא את המחירים הטוביס ביותר באתרי החברות השונות, כמו גס לבדוק את מדור ייהמיוחדים'י. לאחר קריאת הפרק, למדתם את הדבריס הבאים : > למרות ההבדליס בין החברות להשכרת רכב, בדרך כלל ההחלטה תהיה בגין המחיר. > הליך השכרת רכב באמצעות האינטרנט קל ופשוט לביצוע. * אתרי השכרת רכב בחוייל פועליס באופן דומה. + יש להקפיד על הניירת - ביטוח ורשיון בינלאומי. פרק 15: שירותי השכרת רכב באינטרנט | 169 פרק 16 שירותי שייט באינטרנט בפרק זה תלמדו: % איך לנצל את אתרי השייט באינטרנט. % איך להיכנס לאתר של אניות שייט כדי לקבל פרטים על אניות ומסלולים. % אמצעים לטיולי שייט אחרים - שיט נהרות, ספינות מעבורת ומשא. ישנס סוגים שונים של טיולי שייט (00156): שייט באוקיאנוסים ושייט בנהרות, שייט באמצעות ספינות מעבורת במסלולים קבועים ושייט באניות משא המשייטות בין יבשות. חלק ממפעילי הספינות מעדיף לעבוד עס סוכני נסיעות וחלק לא. חברות אחרות הן קטנות או נמצאות במקומות נידחיס שסוכני הנסיעות אפילו לא שמעו עליהם. כאשר מדובר על שייט, אנו רואיס מול עינינו אניה גדולה עס בריכות, מסעדות והרבה בחורות בבגד ים. שייט זה גםס לראות את אייזיק (חססְפַחוח85/ 15886) מאחורי בר המשקאות נותן אוזו קשבת לכל אורח/ת, את קפטן פַחופנ56 וווזוםו! מקבל בברכה את העוליס לסיפון, את דוקטור ז6א6ו8 וח08 חש לעזרת החולים ו/או המתחזיס ואיך אפשר בלי ז8חק60 המסתבך לעיתיסם קרובות, ושאר חברי הצוות. ובכן, והו פירושו של שייט על פי הסדרה הטלוויזיונית 8081 6טס1 6חד או בשמה העברי ייספינת האהבהיי. זה סוג אחד של שייט ויש עוד. ישנם סוגיס שונים של בילויים על האניות האלו ואתס יכולים לבחור את המתאיס לכס מאחר וההיצע הוא כה גדול. שייט יכול להיות נינוח או פעיל, באזור טרופי או ארקטי, הוא עשוי לכלול מסיבות עד אור הבוקר או פרק 16: שירותי שייט באינטרנט | 171 פעילויות שיחלו עס עלות השחר - לפי סוגי האניות שתבחרו או הנמליס שתרצו לבקר בהס. מציאת טיולי שייט באתר של 45506800 |ח800ח67לח1 6ח11 56וז בכתובת 8ז0.פחופוטז6. ואוו תוכלו למצוא טיולי שייט ומידע רב עליהס. |<]5)- | זסזסוקא = ]פחזסוה! /050זסו4 - ג 1 1 ופ 1008 68|סעב] | אופוע ‏ 08 6 | חן /זס.ההופוגזס. אוו / :קת [6 8 6ע' שס [11ח(! 11060 1'חפטם!] טס 5 פזוזסצט] | 0!5ו66ק5 | 5ש6צזט5 56וטז6 | 6112 זטספ ה הסוז60/ 96וטזס ו 0160 איסא סחד ז0וה66 פַהוההב|ק + <% , , . : | 660167 שַהוהחהנ!] ה0ו601/ 56ושו6 ו << 66010 66זט650] 0600] [זססאם 6פוטז) 104:0 ה 655זק 5 כ5 60156 .8 16 ספוטז-) ב 0חז15ח-) ס! 62010665 [5זס!ח| |0ו506 66 !61 , / . ח!-בס1 65ו1 5חז] 6חו] 6פוטז-) 5" ז50וטז-) פרחו1 ]זו 6-ו 5 26 רוס !7 הסו0601/ ספוט ) פחז|חכ) 5חסו001ו2651] 66וש|זס/ 65 ס] 60156 3 חס [0ה50 59 .8 5065 606 שחוסוחו פא | | ₪ 6 תרשים 16.1 באתר של ה5506800/ |080003חז6זח1 6ח11 070156 תמצאו מידע רב על טיולי שייט. למציאת מידע נוסף על טיולי שייט בדקו את האתר של 86655 670186 בכתובת ה8%65.60 6156 טאצ במדור 5ו6וע₪6 קוחפ. באתר של 61 תמצאו קישוריס לקווי שייט רבים - כמו גס 0=, סיפורי חדשות והנחות מיוחדות. אם ואת הפעס הראשונה שלכס באניה כדאי שתדעו: בגלל תנודות האניה חלק מהאנשיס חולים במחלת ים. ישנס אנשיס המאוכזבים מגודל התא/חדר (חומ68) ובאתר של 6114 לא תמצאו מילה וחצי מילה בנושא זה. שס הכל כיף. בדף הבית של האתר תמצאו תיאוריס של אניות שייט רבות, שאלות שכיחות על שייט, חדשות על טיולי שייט והצעות מיוחדות, מאמרי עיתונות על חופשות שייט, פעילויות, קניות (פחופקסח5), וקישורים אל אתרי קווי השייט של האניות המופיעות באתר. אחד המדוריס בשס 6חסץזפ/ם, מאפשר לבדוק מיגווו רחב של קווי שייט לפי תחומי עניין, 2 |0ש8-08 כולל מבחר חופשות ירח דבש, פעילויות מבוגרים, טיולי משפחות עס ילדים וטיולי יחידים. גלשו אל האתר של 6118 והכירו את מיגוון מרכיביו. נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לדף הראשי של חברת 61134 בכתובת (זס.פַחו15ז6. צצואו. 2. לחצו על 65!וסזק כ1ח5 070156 8 6ח11 ספוטזס. 3 תחת הכותרת 665!סזק כוח5 ופו/ תמצאו טופס עם שני שדות. בחרו ||4 בכל שדה ולחצו סחו=. 4. בדף הבא, תראו רשימה של עשר האניות הראשונות. מצאו את קו השייט המתאים לכם. 5 חזרו לדף הבית של 611. 6. הפעס בחרו את 8ַחו5וט0 0+ 01065 6765%ח1 |506618. 7 לפניכם רשימה של פעילויות שייט שונות: לזוגות בירח דבש, לילדים, פעילויות ספורטיביות וכדומה. בחרו את הפעילות המועדפת עליכם. ברשימה הנגללת בחרו שוב עד שתגיעו לאניה בקו שחיפשתס. 8 חזרו לדף הבית של 611, בחרו את 650080005 6אושוסוזסצ), ולאחר מכן לחצו על היבשת שברצונכס לבקר בה. 9 תוך דקות הצלחתס למצוא סוג של טיול שייט המתאיס למטרותיכס. 4 5 56ושז |בּצוח'וב63 אחד האתרים הגדוליס לטיולי שייט היא חברת 6ח!] 670156 |השוחז63 שחרתה על דגלה את המונח 54125 או=. צי הספינות/אניות שלה כולל אניות ענק היכולות לשאת בין 0 ל- 3,000 נוסעים. אתר החברה נמצא בכתובת ס8].6שוחז687.צצו. אס ואת הפעס הראשונה שאתס גולשיס לאתר זה נכונה לכס הפתעה. עליכס לבחור בין גרסת 509800870 שהיא למעשה דף אינטרנט (רגיל) או לבחור 660ח8ח= ולראות מצגת מולטימדיה משגעת! לתשומת ליבכם: אם הינכם מחוברים במודם (חיבור איטי) בחרו 0ז08ח5:9. רק מי שמחובר בחיבור מהיר מסוג כלשהו (150%, כבלים, 51סג) יכול ליהנות מפלאי הטכנולוגיה. לחיצה על שח7ז68 תביא אתכס לטבלה פשוטה של תוכן עניינים. עיינו במיגוון המדורים, כגון: אניות בידור, מיוחדיס עכשיו, ודף המוקדש לנוסע בפעס הראשונה. פרק 16: שירותי שייט באינטרנט | 173 זסזס!קא = )6חז6!ח] !/ס5סזסוא - 65חו.1 56ו10ז:) |הצוחזב [| 2 | פס 1005 5הסום" אפ אשם ₪ | 5 5 [ 6 |ד 6.35 החס 5/7 5!חזת הס 8אוזזב יפות 45 חן 011 - ה 3 ור פב > ישוס 6ת) חן סח ספונח) זה!טססק ופסוא שחד 0 3 | "05וח5 חט=" פחד 5 "5 חטש" 55 בד בי ו "קו50 אטץ" 5 ו 5 והצואהה וו [בשוחוב) )וסט טס 800% ו ו ו זוא 0 פדז=שט5 5 |סצבּיוד רחסו :1 0 פוטב 8ם ||כטפץ +בחאו 15 פזפח ההג .זפז5וח80ז 0+ 8זטוחוחח ב 3685 שוחם 1% .<< פזסון דה ספ סשמ ד == פ'צה סד ומ 0087 - 57085 ₪ 0185 5'|ה עוחזב 6 !ופסא | 600155 ]ה עז60% 47 פפסנ "אש-" 5 17 [₪5ה וס 5015 אע-ם עשפצ 5מם-0 | עזטס ה :וס ו ה סה ב | ו 3550 שחוסוחו פא | | ₪ תרשים 16.2 גרסת |116 של אתר |ווחז68 להזמנת טיולי שייט. באתר של ואוחזה6 תמצאו גס מדור הזמנות. נסו בעצמכם: שי 1. לחצו על 670156 ג 800% ומלאו אחר ההוראות. 2. לחצו על ח₪6567/800 עו6 076806. בדף הבא מלאו את העדפותיכם, תוך שימוש בתפריט הנפתח. 3 תתבקשו לבחור יעדיס, תאריכים, אניות ותאים. עקבו אחר כמה מן ההיפר קישוריס כדי לקבל עוד מידע. המשיכו למלא את טפסי ההזמנה. 4. אשרו את המידע שהעליתם לפי ההוראות, עד שתגיעו לדף שייחשב את העלויות הצפויות, כולל הוראות לתשלוס. 4 5 דלגו עליו. סוגי טיולי שייט אחרים בעולמנו יש הרבה מים. למעשה, 2/3 מכדור הארצ מכוסים... מים. נתיבי המיס כה רביס כך שתוכלו למצוא את השיוט המתאים לכסם במיקוס, במחיר, בזמן ובכלל. לידיעתכם, יש ספינות מעבורת ויש ספינות משא, יש יאכטות ורתפות וגם סירות משוטים, רק תבחרו. 4 |0ש8-08 ספינות מעבורת ספינת מעבורת (עזז6) היא ספינה שניתן להפליג בה עס המכונית. ווהי למעשה ץזז6)-63. ספינה בשס ם דחה קהא0ס8 אסם וסקגא יכולה לדוגמה לשאת 2,400 נוסעיס ו-700 מכוניות. הבה נעיף מבט באתר של קו ספינות המעבורת 5%60%. - )5]<[ 4 < 165 [ ב [+ .סרפו / קזוח ופ יי זסזס!קא = ]6חז6!ח! !/ס5סזסו)א - /ז]. הוסח5.איאיו//:קוות | 0 1006 פפאסוםת ‏ אסע ₪ שם | ופ | | ₪ תרשים 16.3 האתר של 561, לחיצה על דגל אנגליה תראה גירסה אנגלית של האתר. התחברו לאתר של 580% בכתובת ז8.וח6ח5.שווצו, תוכלו לקבל בו מידע על מחיריס ולוחות זמניס, כמו גם רשימת סוכנויות המוכרות כרטיסים. לנוחיותכם ניתן לקרוא את הכתוב באתר ב-4 שפות (עברית - לא, אנגלית - כן). נסו בעצמכם: ש₪ 1 2 גלשו אל אתר חברת 561% בכתובת ז1. וח6ח5. /שצועע. לחצו על הדגל האנגלי כדי לראות את הגירסה האנגלית. לחצו על 560600|65 (מצד שמאל). בחרו את המסלול המתאיס לכם. שימו לב שכל המסלוליס הס בין צרפת לאלגייריה, קורסיקה ותוניס. מלאו את זמני היציאה והחזרה בטופס ולחצו 6טחשחסס. המסך החדש מציג לוח ומניס ברור ותמציתי של ספינות מעבורת השטות בתאריכיס שביקשתס. להזמנה יש לבחור 6567/80005/₪. פרק 16: שירותי שייט באינטרנט | 175 אס אתם רוציס לשוט מהר תוכלו לבחור ב-8556|5/ 50660-חטות. כלי שייט אלה הס אניות יותר מהירות (פי שתייס מ-ץזו681-68), יש עליהן פחות נוסעיס (עד 1,000 ובדרך כלל בסביבות ה-500) וכמובן פחות מקוס למכוניות. יש גס את 68700 ₪60 %ס-||סם/חס-|וסח. אלו הן אניות משא שיכולות גס לקחת נוסעיס (בין 32 ל-500 בלבד) ולפעמים גס רכב. הערה! קישור לאתר מצוין כדי ללמוד עוד על ספינות מעבורת, ספינות משא, טיולים בנהרות ושייט באוקיאנוסים הינו 65פוטזסז6פץ6 בכתובת: החסס. 0001565 ץס. עצעצש שיט נהרות שיט נהרות הוא רעיון מצוין למי שאינו אוהב אניות ענק, מעדיף להיות קרוב לפני השטח ומפחד לחלות במחלת ים. שיט נהרות הוא הרבה יותר נינוח, ניתן לעצור ביותר מקומות לאורך הנהר ותמיד יש מה לראות מסביב. נתיבי המים באירופה הס הפופולרייס ביותר ובראשן נהר הריין (6חוחח) שלאורכו נמצאות טירות, כפריס ואתרים נוספים. אלה | המעוניעים | בשיט נהרות, ‏ יוכלו | למצוא | הצעות | באתר ‏ של 6שסזטם )0 6701565 זסטוח סא בכתובת הח 565.60ו6סעו. צוצוצע. |<| זפזס!קא = 61חז6)ח! !)ס5סזסוא - 6קסזט= ]0 56%ו0ז) וסצום ₪ | פס 1006 פפוסוםה ‏ אפ %ם שם | 5 "חן ב [+ .ונקות [6] 886% | 616016 0 ₪8 10 8 ופ | | ₪ תרשים 16.4 בקרו באתר של 0701565 זפטו₪ סא בדף 6זסוסא= ותמצאו מידע על מסלולי שייט שונים. 6 |0ש6-08 נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לאתר 6701565 זפטוח א בכתובת ה 565.600וט6ז6עוז. שצוצש. לחצו על פזסטוז סא 6זסוקאם. מתחת למפת הנהרות תמצאו רשימת קישורים, בחרו 6חוחח סחך. העיפו מבט בספינה ובמקצת מהאתרים הנמצאיסם לאורך המסלול. למציאת לוחות הזמניס לחצו 56800|65 מצד שמאל למעלה. בחרו בקישור ...חובּ] ,6חוח₪ א ₪ ₪5 ₪ 4 עיינו בלוחות הזמנים. 4 ישנס קווי שייט נוספיס מלבד זה של 0701565 זסטוח סא, באנגליה, צרפת, בלגיה וגס בארהייב. גלשו לאתריס שלהס וחפשו מידע נוסף. שייט בספינות משא פעם, השייט באניות משא (6ז00ו6ו=) היה דרכס של צעירים לחסוך כסף בנסיעה בין יבשות. היוס, השייט הוא לשס החוויה ולא כדי להגיע למקוס מסויסם. באניית משא אין דיסקוטק ומסעדה מפוארת עס הופעות, אבל יש מקוס מסודר ונקי לאכול. אין בריכות שחייה גדולות אבל יש משהו שאפשר לטבול בו, אין בר משקאות ואין מדריכה לשיעור אירובי. במקוס כל אלה ותענוגות אחרים, הנוסעיס מבליס את זמנס בקריאה, צפייה בקלטות וידאו, מנוחה על הסיפון ובנמל/יס בדרכה של האניה. התאים יכוליס להיות פשוטים עד נוחיס והארוחות נעות בין פיקניק למשהו מהודר וכדאי לברר נקודה זו לפני שעוליס לאניה. הטיול בספינות משא אינו כה מהודר כמו ספינות הטיוליס הרגילות, אך מחירו עשוי להיות זול יותר. אחד מטובי האתרים לטיולי ספינות משא הוא של 6701565 שוזס) ז6זח0ופז בכתובת החסס. 0!סעו%6ח 1610 טצשו. | החברה מתמחה בסוג זה של טיולים. בין אם אתס מתכווניס להזמין מקוס או לא, אתר זה הוא נקודת התחלה טובה ללמוד עוד על שייט מסוג זה. היעדיס נמצאיסם בכל העולס, והשיוט יכול להימשך בין ימיס בודדיםס ועד למעלה מ-90 יום. למשל, שיוט בין ניו-יורק, ארהייב לסאוטהמפטון, אנגליה על האניה קווין אליזבת 2, אורך כ-6 ימיס. שיוט במזרח התיכון היוצא מאנגליה, דרך חופי איטליה ויווו לאשדוד, ומשס חזרה לאנגליה והמשך לשבדיה ולבסוף לאנגליה חזרה - אורך 35 ימיםס. חושבים לעלות באשדוד! ובכן, לעלות לאניה זו אפשר רק באנגליה, לידיעתכם. פרק 16: שירותי שייט באינטרנט | 177 זסזס!קא = 61חז6זח! !/ס5סזסו)א - .סח] ,865וטז:) 4!זס/ זסותטו6ז-] הווא [סצבזד זסוחטוסז] [| 2 | ו 1005 65השטב] ‏ אסץ ‏ ם 6 | 5 חן ב 9 !סש זוא / :קז ₪ חן - וטאק 655 116 מזס] [11-3%6 ע01006עי 4 1]1ס\ 116 מ1 06167. [6הך שש | מו ) 10101067 10 = שהצ ?עד = | 80%)(5+ח00 | 5 11166 ,60116ע, 1;356 5011011 180 5 /) ,2359401618 4 (800) 6 (626) 4 690007 עו מס בצ 06 > זז דוו , 0 הת 04 אופא 1 [המצנ0)מו הו 563 86 65 )וגו סןמ5ך ₪ 0 ,010%05 140 .פמ מנוסידונו5 [08508 שחוסוחו פא | | שחסם [6 תרשים 16.5 באתר של 070565 6|זס/ זסזחטוז- | תמצאו טיולים פשוטים וזולים בספינות משא. מה עליכם לדעת עכשיו שייט באניה יכול להתבצע בדרכיס שונות. החל משיט חופיס של שמש, כיף ובחורות בבקיני ועד שייט של מנוחה באניית משא. לאחר קריאת הפרק, למדתס את הדבריס הבאים: > מהי 611 ואיך ניתן למצוא באתר החברה מידע על טיולי שייט וקישורים לקווי שייט אחרים. + איך להזמין טיול שייט ישירות מאתר של חברת שייט. > החלופות לטיולי השייט המסורתיים, כולל שיט נהרות, שייט בספינות מעבורת וספינות משא. 6-08/0| 8 חלק 4 הכנות אחרונות חלק זה יעסוק בנושאים הבאים: % דרכון, ויזה ומכס. % אריזה, טיפול בכסף וכיצד להישאר בטוחים. 8-08/0| 0 פרק 20 דרכון, ויזה ומכס בפרק זה תלמדו: היכן באינטרנט ניתן לקבל טפסי בקשה לקבלת דרכון ואת המידע הנחוץ לכם בקשר לכך. " אילו ארצות דורשות ויזה ואיך לאתר באינטרנט את המידע הנדרש. % מידע על תקנות המכס. בפרק 4 תיארנו כיצד ניתן למצוא מידע הקשור לאישורי שהייה (ויזה, 0188) בארצות השונות בהס אנו עומדים לבקר. ראינו שזה קל לאתר באינטרנט את המידע הנחוצ בנוגע למסמכים הדרושים לנסיעה ולחוקי המכס. הפעם נראה לכסם איך להשלים את סידורי הויוה, במידה והדבר נדרש. תמיד צריך להיות עליכם דרכון בעת שהייתכם בחוייל. אינכס יודעים מה עשוי לקרות והדרכון הוא תעודת הוהות שלכם בחויל. אין תקן לדרכונים, והדרכון אינו מבטית לכם כניסה לארצ זרה, אבל הוא מבטיח את יכולתכס לשוב לישראל. לכן, המציאו את המונח ויזה (88ו/). לפני שאתס עוזביס את האר כדאי לברר בקונסוליה הארה האס נדרשת ויוה. אס לא תדאגו לויזה, במקוס שהיא נדרשת, אתס יכוליס לנסות את מולכס ולהיכנס רק עם דרכון. אס הדרכון לא יאפשר לכס כניסה, יובילו אתכס למשרד ההגירה/הפניס בנמל התעופה להסדרת ויוה, אבל דעו לכס - אתס בחוקת חשודים. המשמעות היא שיחזירו אתכם למדינה ממנה הגעתם או שיעצרו אתכס בטרס תגורשו. מכס הוא עוד צרה שאתס עשוייס להיתקל בה. חוקי המכס שוניס ממדינה למדינה. פרק 17: דרכון, ויזה ומכס | 181 מציאת מידע על דרכונים, ויזה ומכס באינטרנט, קל כמו המעבר מארצ אחת לשנייה. בחלק מהמקריס תוכלו להוריד את הטפסיםס מהאתר, למלא ידנית ולשלוח בדואר. בחלק מהמקריס תוכלו למלא טופס מקוון (ללא נייר) באתר באינטרנט. דרכון בלי דרכון אינכס יכוליס לעזוב את גבולות המדינה. ודאו שהדרכון שלכס בתוקף. אס לא יצאתם לחוייל הרבה זמן כדאי שתוודאו שאתס נראיס כמו התמונה שבדרכון כדי שתהליך הויהוי שלכס בנקודות הביקורת בחויל יהיה מהיר וקל. כדאי גם שתוודאו שיש לכס מספיק דפים ריקים לצורך אישורי הייויזהיי והחותמות במעברי הגבול ובנמלי התעופה. ויזה דרך אחת להסתכל על הויזה היא כתשלוס כניסה למדינה. השאלה היא מדוע אס יש לכם דרכון בתוקף, מדינות אחדות צריכות לגבות ממכס תשלום, עבור מה! כדי לטייל!ּ התשובה היחידה שעולה על הדעת היא שכל עניין הויזה הוא מקור הכנסה נוסף למדינה. אתרי השגרירויות בישראל הם: אוסטרליה (צריך להוציא ויזה), דנמרק (יש פטור ל-3 חודשים), פינלנד, דרוס אפריקה (יש פטור ל-3 חודשיס), קנדה (יש פטור אותו מקבליס בנמל הכניסה), הולנד (יש פטור ל-9 חודשים), צרפת (יש פטור ל-3 חודשים), בריטניה (יש פטור), ארהייב (צריך להוציא ויזה). ראה את רשימת הכתובות בנספת אי. באתר הטיסה הישראלי בכתובת |ו.60.%חטווח!ו. שאו תוכלו למצוא רשימה של 148 מדינות שבהן כן/לא נדרשת ויזה. הויוה היקרה ביותר וגס הכי קשה להשגה היא הויזה לרוסיה (₪0558). לנציג הרוסי באר אין אתר באינטרנט הפונה לקהל הישראלי (יכול להיות שרוסיה לא רואה בישראל מקור לתייריס ולהכנסה נוספת!). נוכל להיעזר באתר הקונסוליה של רוסיה בניו יורק בכתובת החס6.חסס6פטז.אושאו. בחרו תפוופַחם. אס תבחרו ₪558 0+ 1535 ץחסחם תקבלו פירוט באנגלית מי צריך ויזה (כל מי שלא חבר של פוטין), מה צריך (שלוש תמונות, אישור מסוכנות נסיעות שהוזמנו מקומות עבורכס בבית מלון ברוסיה), וכמה זה צריך לעלות (%70 ליחיד, %40 קנס לכל שגיאה שתתגלה בטופס) וגם טופס להורדה בפורמט = אותו יש למלא ולשלוח בדואר או לבוא איתו לשגרירות (איו אפשרות לשלוח בדואר אלקטרוני או בפקס). יש להניח שאותו טופס רלוונטי גם לישראלי כמו גם תשלומי הויוזה. אס אתס לא רוצים להסתבך עס הבירוקרטיה הרוסית, גשו למשרדי הנסיעות שס ישמחו לייעצ לכס ותמורת סכוס סמלי סביר בהחלט יהיו מוכניס לעשות את העבודה בשבילכס ולסדר לכם ויזה. 8-08/0| 12 5 6ח!] ]0 506 פ6/ש והוסווום 3 אס את ה - מו תפ 31 ה חוג!חופוח ו ₪ שוחו פה | | שחסם [6 תרשים 17.1 אתר השגרירות הרוסית נותן מידע על הוצאת ויזה לרוסיה. כדי לראות איך עובד הליך בקשת הוויזה, הבה נתחבר לאתר שגרירות ארהייב בישראל בכתובת |1ו.515-15786|.070. אש/ץ. זפזס!קא = )6חז6)ח! +]50זסו | 6 10085 685סטב] | שספע 68ם - ₪ | | 18 ו ב ₪ / ופוס | ]וו 3] 8 | 15136 (00355-] 513105 1601וח/] 6 זס) 051וו?) 8 ]זו ) 2 - 0 10 7186 מסומו35/ק * 1 0+ 666 18111861 77116 * 1 260661 ,3 4108 18צס/ק * 1265 .11.5 :[6טב 1 [3ת116610 > 0 פמס0ג160ע .8 זד * שוסצ 5']הח/וו .8./) הו 5/6 6וקססן-סו-6|כסטי] זסשו₪ 6ץ/עש + ההגזקסז) סְאַחגת6א] 5 זס) ₪60051 - זט 6/0800 |ההסטו0א - ההז ה65ח6רח//-חסה (צושוש סף 66066ח..+8פסתסא 0006//)* 6 6801106 7200688 6806 * 8 .5 [1 3604 קד 1718118 * 8 מפוגו11 86 עס סוט כן * 8 .1.5.12 :26806 שמוטנגום * 60 7 קממומקו * 1 8 61811765 00 0?) 101181 6הן * 0+ 1501150281 * 016 4% 68 מההנגו1] מג 283003 * - . / ב . .יי יי 7 הו1161וו₪ שו הז וו חףּ ; : , 1 ל : 6 חתופו 0 5851 10016 1% 1/1815 8588804 סח * סוה תזס!ח] 66 חססו6 ו 8 [61018 וס ?) * 8 סעגוס 68 מ0סג!8מצנס+מ1 * 1/1:990 07823 86 33% +65 :כו ד * 0ו81 0 00 שגטזסמנסעק * 8 1/1618 ה 688 * 5 6מ1 ג קטגעם * 8 מס מ זנוטס * * ₪. 31816 66] 9 - סמ6ת 8)סגת מאווגודן * 1 210081 02 81162118 * סז + |= 8 מז * שפוחו פט ‏ | | ₪ תרשים 17.2 באתר שגרירות ארה"ב בישראל תמצאו מידע כיצד להוציא ויזה לארה"ב. פרק 17: דרכון, ויזה ומכס | 183 נסו בעצמכם: 1 > 2 4 גלשו לאתר שגרירות ארהייב בישראל בכתובת |1515-15786|.070.1. אואואו. לחצו על הקישור 5ז6ז8!!] 158 8 זה|טפח60. לחצו 158 זחהּזָווחוח1 הס פחד עבור בקשת ויזה לתקופה קצרה לתיירים, אנשי עסקים ולצרכים אקדמאיים. תחת הכותרת 509065 60וח( 6 זופוצ סז +חהצו 1 תמצאו ארבעה קישורים. בחרו בקישור הראשון פוט 8 זסן ץוק 60 6605ח סח/ כדי לגלות שכל ישראלי חייב בויזה לארהייב. לחצו 886% ובחרו בקישור השני חסטפסו|קכב3 זטסץ חזוצו 6סוטסזכ 0+ +8ח/ כדי לגלות שלפניכם עבודת ניירת רבה. על הקישור 066 08060!השו80 בצעו לחיצה ימנית בעכבר, בחרו 5 386% 1 586 ושמרו את הקובצ (פורמט =0?) בדיסק שבמחשב שלכם. כדי לראות וגס להדפיס את הקוב אתס זוקוקיס לתוכנת 0708 0006 אותה ניתן למצוא בכל תקליטור בהוצאת הוד-עמי או להורידה מהאינטרנט בכתובת ח80006.60 /שצעעצו. המשיכו לקרוא את ההוראות למילוי הטופס בעיקר את סעיף 340, צרפו תמונה אחת, קבלה על תשלוס של 45 מסניף בנק הדואר, אישור מהמעסיק או מהמוסד החינוכי המציין את מעמדכס בארגון, תאריך תחילת העסקה, משכורת, תלושי משכורת לשלושה חודשים אחרונים.... ועוד כמה סעיפים שיש לקרוא ולמלא אחר ההוראות. לחצו 886% ובחרו בקישור השלישי שומֶקג סז שס כדי לגלות שאת בקשתכם יש לשלשל לתיבה מיוחדת בשגרירות ארהייב ברחוב הירקון 71, תל-אביב. הדרכון יוחזר אליכס בתוך שבועיים על ידי מוניות אביב שגס יחייבו אתכס בכמעט ₪30 כולל מעיימ עבור השירות. לחצו 886% ובחרו בקישור הרביעי )חסוחזוהקסכ 50806 6ו% 0ס% אחו] כדי לקרוא עוד דף אחד באנגלית. אס התעייפתם (וסביר להניח שכן) תוכלו לפנות למשרד הנסיעות שיסדיר לכם ויזה. תהליך גה מהיר יותר (עד שבוע ימיס) ועס פחות כאב ראש שלכם. שהסוכן ייישבוריי את הראש. באתר הטיסה הישראלי בכתובת |ו.60.%חטווח!ו.שושצו תוכלו למצוא רשימה של 148 מדינות שבהן כן/לא נדרשת ויזה. 14 6-)]886| נסו בעצמכם: שי 1. היכנסו לאתר הטיסה הישראלי בכתובת |60.1.שתטווחו. אואואו. 2. בחרו רגע לפני טיסה. 3 בחרו ויזות לחו'יל. 4 4 עיינו ברשימת המדינות וראו האס בארצות היעד שלכס נדרשת ויוה. תקנות מכס יש שתי סיבות עיקריות שלמדינה יש נקודת ביקורת מכס בכניסה וביציאה. הראשונה, לראות מה אנשים מכניסים למדינה, במיוחד מוצריס/דבריס שיכולים לגרוס נזק (נשק, סמיס וכיוצא באלה). הסיבה השנייה היא לראות מה אנשים מוציאיס מהמדינה, במיוחד מוצריס/דבריס שהמדינה רוצה שיישארו בתחומה (סחורה גנובה, בעלי חיים נדירים, צמחיה מיוחדת) או שלא יצאו מתחומה כדי שלא יתגלו ביעד אליו יגיעו (נשק, סמיס וכיוצא באלה). ישנס אתריס בהס תוכלו למצוא את תקנות המכס של מדינות היעד שלכסם. חשוב לדעת שאחרי שארזתסם את המזוודות נכונה לכס ביקורת מכס. לא נעים להיתפס בבדיקה עס משהו תמיס בעיניכם, שאסור במדינה אליה הגעתם. הידעתס שלמצריס אסור להכניס קלטת פורנו! במקרה כזה הקנס חמור מאד. באופן כללי הדבריס שיהיה עליכם להצהיר עליהס בכניסה הם: בעלי חיים, מוצרי מזון, במחיה ותוצרי צמחים. כמובן, שאס ברשותכס חטיף שוקולד - וה לא בדיוק המזון שהמכס מעונייו שתצהירו עליו. אחד האתרים בהס תוכלו להתעדכן בנושאי מכס הוא האתר של משרד החוצ האמריקאי בכתובת |השח.05חוחזה8או |07808/ש50006.00. |6שהס שצואו. | כדי לקבל מידע מפורט יותר, גלשו לאתרי השגרירויות הזרות, לאתרי משרדי התיירות שלהן ולאתרי המדריכיס המקווניס. נסו בעצמכם: >= 1. היכנסו לאתר משרד החוצ האמריקאי בכתובת |החזח.05 התעש 08/6 ש0ש.55806. |סעבזס. טצוצו. 2 בחרו חו508. 3 גלגלו את הדף עד שתגיעו לסעיף ₪600|80005 פוחסספט6 כדי לקרוא שיש 4 להקפיד ולהצהיר במיוחד על משלוח תרופות בדואר. פרק 17: דרכון, ויזה ומכס | 185 באתר של משרד החוץ האמריקאי מתברר שהצרפתים רגישים מאד לנשק, עתיקות ותרופות. ביווו יש גם כן רגישות לעתיקות ובמיוחד לאבנים. באיטליה המכס מחפש ציוד מקצועי, דוגמיות, חומר פרסומי ועונשיס כבדים יוטלו על העובריס על החוק. עבירה על חוקי המכס היא כמו כל עבירה אחרת ולפעמים מתייחסים אליה כעבירה יותר חמורה. ויכרו, כאשר כפות רגליכס על אדמה זרה, חלים עליכס חוקי המדינה בה דורכות רגליכס. העונשיס על עבירות מכס יכוליס לנוע החל מהחרמת הסחורה דרך תשלוס קנס או ישיבה בכלא ויכול בהחלט גס להיות גירוש. אס אינכס בטוחים, צלצלו ובררו או התייעצו עס סוכן נסיעות. מה עליכם לדעת עכשיו לאחר קריאת הפרק, למדתס את הדבריס הבאים: <* | תמיד כדאי שהדרכון יהיה בתוקף. <* | מהי ויזה, באילו ארצות היא נדרשת ואיך לקבל אותה. * מהו מכס ולמה צריך לשים לב. 6 |0ש8-08 פרק 18 אריזה, טיפול בכסף וכיצד להישאר בטוחים בפרק זה תלמדו: + טיפים איך לארוז. הכלל הוא: קחו חצי מהמטען שאתם חושבים שתצטרכו... ופי שניים כסף. > איך לשאת ולשמור על כספיכם בטיול - מזומן, כרטיסי אשראי והמחאות נוסעים. > איך לשמור על הבריאות במהלך הטיול - כולל מה עליכם לדעת לפני צאתכם לטיול. > הונאות, גניבות, פשעים - כיצד תימנעו מהם. בפרק זה תלמדו כיצד לארוז, איך לשמור על כספיכם, איך לדאוג לבריאותכס בדרכים, זכויותיכס בתור נוסעים הטסיס בחברות התעופה, וכן איך תנקטו באמצעי זהירות כדי לחימנע מבעיות לא צפויות. אריזה כל אחד אורז בדרכו הוא. האריוה תלויה גס בסוג הבגדיס שאתס לוקחים לנסיעה: חליפות, שמלות, מכנסי גיינס, טרנינג או סוודרים. באותה נשימה אפשר גס לשאול בדבר סוג המזאוודה שתקחו, האס ואת תהיה מזוודה יירכהיי או מזוודה קשיחה. אתס פרק 18: אריזה, טיפול בכסף וכיצד להישאר בטוחים | 187 חייביס לקנות מזוודה שתתאיס לכס מבחינת הגודל, מספר התאים, עם או בלי גלגליס ולא פחות חשוב - צבע המזוודה. לידיעתכם, מרבית המזוודות הן בצבע שחור והזיהוי שלהן על המסוע יהיה ארוך ומייגע בדיוק כאשר אתס רוציס לקתתן וללכת משס כמה שיותר מהר. באתר של 8/6607 ח0ס-ץ6877 606!קההס6 בכתובת. |8/6/חסס.ץזססּזס. שווואו, | תוכלו למצוא עצות בנוגע לאריות מטעניס והובלתס. זסזס!קא = 61חז6)ח! !)ס5סזסווא - (וחפו! טחו!סצבּזו חב , 6הַבּטטט! ,.טחוא6בּכ] זסוסצבּז 1 ה0-עזזבּ:) וה63|קחוס:) 6חד 21 | 1008 88סטב] | פע והם ‏ 6 | < 1065 [ ₪0 ₪ = יז סכ עזס) זווא / :קזוח 45| חן : רח60.ז6550/20"וק 6% 1 303206 6רחוז -- "זגו זחו|-סט 08" ₪ 576% בש 6 7-- "פסוטב |בּסוסבּזם + ז|ב3פ/ ב" ו ]בחוסב 1 1 , 8ומחאזוזם *60/8.6007קא= 3 084-- "80קוחבּטזם-||פ/ו חב פעוזבהסתזגוב" 2 0 /ץ 9 ה 60106 6הז6זחו 6 10%0706% !טסב -- "5שן5 | 58 ע|טוספזוסהו" 2) 6 19010 ח?6)-ץְיזזגּ?) ,|סעה-וד 01 זו 6חז חס 10635 רה פהסוחוככ) 01 וחוו הוח 0 ₪ (260ו5-חכ)-רווה:)) 6חכ) 01 זווכ) שְחוצו | חס 5ו5ההכוח= הב הטוע 1 |[ש|[>ש--ך || .7 | מגנג.- 7-58 [שמ-א* | +מפחמעס פס שחוסוחו פא | | ₪ תרשים 18.1 האתר של ז8/6!6זד ה0-ץ6877 68% 60. נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לאתר שבכתובת |8/6/ הח60.ץזס)8זס. צשעצו. 2 בדף הבית לחצו על 5866 0 +הח/. 3 הרשימה מקיפה ומעשית. אס הרשימה ארוכה מדי, לחצו על 2806 פוחדך בחלקו העליון של הדף. 4 מי שרוצה להגיע לרשימות אין סופיות בנושאי אריזה שלפני טיסה מוזמן ללחו על 1155 860100 |58זסעוחש. 5 חזרו למקוס ממנו לחצתס על הקישור ל-115% 8חו866ק |8פזסטוח ומשס עברו לסעיף הבא בשס 5%ו|00606 806ק-6ח0 6חחד. 6. מכיון שהרשימה ארוכה תוכלו ללחו על 0פסוחאוספ ותקבלו גירסה נוחה יותר אותה תוכלו להדפיס. 8 |0ש6-8 7 הדפיסו את המסמך והשתמשו בו בעת הצורך. לאחר מכן, חזרו אל דף הבית ועיינו בשאר הנושאים, כולל ב-ח 1‏ 6א8ד סז זהח\ שיספר לכם מה צריך ומה לא צריך לקחת איתכס לחול, ו-% 86% סז אוסה שיסביר לכס איך לארוז ולבסוף ב-₪65007065 שיפנה אתכס לאתרים אחרים באותו 4 נושא. לכל חברת תעופה תקנות משלה לגבי המטען שלכם. לגבי משקל, גודל, מספר המזוודות ומטען היד שאתם יכול לקחת איתכס למטוס. ההמלצה הכללית היא לשלות את המזוודות ולשאת איתכם ביד למטוס כמה שפחות. בתיק היד שלכם יהיו מסמכים, חטיף קטן לדרך, חפיסת מסטיקים, ספר לקריאה ונשלים בקרס לידייס וערכת איפור קטנה (הרשימה המלאה מכילה הרבה יותר ותגיעו אליה באתר % 8660 |8פזסטוח). תיק קל שתקחו למטוס יקל עליכס בדרככס למסוע לקחת את המזוודות הכבדות. בנמלי התעופה הגדוליס בעולס יש לעשות דרך ארוכה מהמטוס עד למסוע. נכון שבדרך יש מסועיס ומדרגות נעות, אבל תיק קל יעזור לכס בכל מקרה. אילו בגדיס לקחת לחוייל! אתם תרגישו הרבה יותר נוח אס תתלבשו כמו האנשיס באר שאתס מבקריס בה. באירופה, למשל, האופנה שברחוב (לא ואת שאנו רואיס בערוצ האופנה) דומה מאד לאופנה שבישראל, כך שאין זו בעיה. בצרפת, המצב שונה. נשיס ומכנסייםס לא הולכיס ביחד, והצרפתיס חושביס שראוי שהאישה תלבש חצאית או שמלה. כך, שבתור אישה, אס את רוצה להרגיש בנוח לבשי חצאית או שמלה. מזרתח אירופה מעט יותר שמרנית מאשר מערב אירופה. הגברים נדרשיס להופיע בזיקט ועניבה במקומות ציבוריים, ועל הנשים להימנע מלהופיע בחצאיות קצרות בכנסיות. הערה! שלושת השיקולים החשובים ביותר במהלך האריזה הם: + סוג הנסיעה: עסקים או בילוי. + סגנון הלבוש הנהוג ביעד שאליו אתם נוסעים. + | מזג האויר החזוי במהלך הטיול. אחד מן האתריס בהס תוכלו למצוא מידע לגבי עריס וארצות מסוימות (כולל פרטיס על הלבוש | המקומי,| מנהגים,| תגיס ועוד)| הוא | 606 /56% | בכתובת | הח 6 0ח1/ 866507665 זט / | סח / ו 60. 06וטפ-/ץ5%. צואושו. ‏ יש בו מדור מצוין על מטען ואריזה. פרק 18: אריזה, טיפול בכסף וכיצד להישאר בטוחים | 189 ענייני כספים כדאי לשלם בכרטיסי אשראי מכיון ששער החליפין המחושב הוא הנמוך ביותר שתוכלו להשיג. וה לא יעשה אתכם עשירים, אבל טוב לדעת. למזומניס תודקקו בכל מקרה. שימו לב אס כרטיס האשראי שלכס תקף בישראל בלבד או שהוא בינלאומי. בקשו מחברת האשראי שלכם את רשימת הכספומטים ביעד נסיעתכם, מהם תוכלו למשוך כספים. רוב חברות האשראי מספקות מידע באתריהס באינטרנט לגבי מיקוס כספומטיס ברחבי העולס. גלשו לאתר של חברת 676876ז35] בכתובת 60/86 351676870רח. שצצצו. כרטיסי האשראי של 0 5י! מונפקיס על ידי תשלובת ישראכרט. נסו בעצמכם: שי 1. היכנסו לאתר חברת 185%676870] בכתובת ז3/ה350676870.60רח. אצשצו. 2 אם ברצונכס לחפש כספומט (מכשיר ז1) מחוצ לארהייב יהיה עליכס למצוא את הקישור לאזור/יבשת המתאימה. בחרו 508!8. 3 מתוך רשימת הקישור בחרו ץטפחטוטחא. 4. בתגובה קיבלתס את הכתובת של מכשיר ה-1% היחיד בעיירה, המכבד 4 את כרטיס 0ז₪35%60768. 8-8/0| 0 זסזס!קא = 61חז6זח! !/ס5סזסוא - זס/063.] 4 41 5טזזו-0/0ז0/813651זב-)ז6ו5ה ו [< ]1005 5פהסטבת אפ אהם ‏ ש | הזז הס .370 510 ב .ואוש / :קז [6 חן זז = וח סופא זב ז0זצבן = מזב) ב זס עוקת * 11 1 01 0 ב שו זס063 | |!1/ : 56101665 8 69 1.0007 171/1/ "וד 1/0/1000" ]קינ )"2/0050 1706 להסעווש1 1771/ סא 1 001/13 שו( 10 1. 910%000ו* 6105/0065 016 6 גוס ,115 זוה [61118110128 בנג צס 18 בטטגו[ס בנג 16ו10נסו 4.715 541,000 הבו סצסמג בוקר זו 28ג7נ1/185161628101/1/1865120/0 8 הנס צ? צסזרס בר 6חו!חס קסה5> ו ב 0 מס 1063160 15 1 ג/ מז /\ אוסצן | 000707 117/77 קוד 60 בו א 5 זט ]אסא - 600 אופטק" 0 ב 5 גו ל * -00 רכ 8 ו " [334)] 2 זנ ז טסט 00077 ]/009/ס0ק ₪ 1916/0106: ]--- 291601 168 -- =[ * = 6 8 | 50316 6 6 ג 586 שח אאא | | ₪ פוחפוססזק | [ 0 7 | 8 שמ :תופסות עמ 177/88 סוד סז ו ופ ה וזה זה סקחוה 0 1 9 5-ו 9 9 2 וו וס 1486 ו הו 3 0 ₪ ופ | | ₪1 תרשים 18.2 באתר של חברת 135%6076870] תמצאו כתובות של מכשירי כספומט ברחבי העולם. פרק 18: אריזה, טיפול בכסף וכיצד להישאר בטוחים | 191 |<])-| זפזס!קא = זחזטזח! 50]1סזסוא - 0ז5363! ס) 6חוס6|ט/ 3 0 1005 85הסטם] ‏ אשש 100 6 | 5 ו 0 [+ /ן.סס סז סהזפו. ואוו :קוו ₪ חן % תוניולובת יניוראכדכו %% > 60 9 מפת האתר מנזע חיפוש הביתה ל ופיו קיז 0 כרטיסים ואמצעי תשלום רזירכבז + בלעדי ללקוחות 2 מתנות ומבצעים כרטיסים לטקס ייפרסי תמוזיי ללקוחות *ישראכרט צעיר" פיק 0 מתנות 2000 בלעדי ללקוחות ישראכרטבע ₪ מידע לעסקים טיול משפחות ! : בלעדי ללקוחות 5 מידע ללקוחות הזמינו עכשיו כרטיס מסטרקארד ביזנס חינם! ישראכרטבע כ לנוסעים לחויל ותהנו ממבצע בלעדי של ישראכרט ו-012 קווי זהב ! טיול 5 צעירי ישראכרט 1 ו . תעשו חיים עם ישראכרט משפחות 2 9 מסחר ברשת רק בישראכרט חופשת סקי ב-5999 וי חדשו כרטיס ישראכרט "היי-טק" מה חזש 4 כרטיס לעובדי תעשיית ההיי-טק, לקוחות כל הבנקים. - מתנות 2000 פניות מבחר עשיר של מתנות תמורת כוכבים לבחירתך. 0 עם ישראכרט תמיד בפלוס ₪ קרדיט בתשלומים קבועים - תוכנית אשראי חדשה ללקוחות ישראכרט. הווחו פה | | | ו וס 1/0105 סס .01 בזפו-ואו//:פזוח [ 65 תרשים 18.3 באתר של חברת ישראכרט בכתובת |.5736870.60!. טטצ תמצאו מידע המיועד לנוסעים לחו"ל. נסו בעצמכם: שי 1. גלשו לאתר של חברת ישראכרט בכתובת |ו.86870.60ז15. אוצוצע. 2 בחרו לנוסעים לחו''ל. 3 הגעתס לדף המתאר את הכרטיסיס הבינלאומייס של חברת ישראכרט. ודאו שיש לכס אחד שכזה. 4. בצד ימיו של האתר תמצאו קישוריסם נוספים, לחצו על המחאות נוסעים. 5 תוכלו לקרוא הכל על המחאות נוסעיס: מה הן: למה הן יותר בטוחות! 4 כללי והירות ומה קורה במקרה שהלכו לאיבוד. יש מיגווו של אמצעי תשלום, פרט למזומן, ואתס תוכלו לקבוע במה להשתמש ובמה לא להשתמש. גם המחאות נוסעיס הינס אמצעי תשלוס מצוין בדרככם. היתרון בשימוש בהס הוא שניתן להחליפס במקרה של גניבה או אובדן, ללא נזק כמעט. לא משנה היכן אתס קוניסם את המחאות הנוסעים - העיקרון והה: 1 אתס קוניס את המחאות הנוסעים במקוס כלשהו (זה יכול להיות בישראל או בחוייל). 2 אתס חותמיס על ההמחאות ברגע הקנייה. 8-08/0| 2 3 ברגע הפדיון או התשלוס בהמחאת הנוסעיס, אתס חותמיס עליה פעם נוספת (החתימה השנייה מאפשרת למוכר להשוות את חתימתך השנייה לראשונה). כנראה שתתבקשו גס לתת מספר תעודת זהות. 4. היפה בהמחאת נוסעים הוא שניתן לקבל את הכסף במקרה שההמחאות אבדו, אבל כפי שאתם מבינים, הכוונה היא לא לאבד אותן. בריאות לשמור על הבריאות היא משימה בחיי היוס יוס וגם בעת טיול. צריך לשים לב ובמיוחד כאשר אתס מתכווניסם לתייר בארצות מתפתחות ובארצות טרופיות (אינדונזיה, הודו, וייטנאם, מינאמר, נפאל, סין, פפואה, תאילנד, קניה, מדינות מרכז אפריקה, דרוס אפריקה, ברזיל, קולומביה, אקוונדור, פרו, בוליביה, ונצואלה, פנמה, צ'ילה, ארגנטינה, פארגוואי, אורוגוואי, מכסיקו, גוואטמלה ואל-סלבדור). השהייה בארצות אלה טומנת בחובה סכנות בריאותיות, אשר לרוב ניתנות למניעה על ידי התנהגות נכונה, קבלת חיסונים וטיפול רפואי מונע. משרד | הבריאות | מפרסם | מידע בריאותי לנוסעיס | לחו"ל | בכתובת .8 0 688003 / ה סוס606/סוחט/!1. טסף. הז|68ח.צטצושו (קצת ארוך, אבל שווה). באתר הטיסה הישראלי בכתובת 6₪ה.6ח6010/!ו.06.60פוחו.צו תמצאו גס כן הנחיות והוראות מה לעשות וכיצד לנהוג. הטבלה, המופיעה לאחר מספר דפי תוכן, מפרטת את התחיסוניס הנדרשיס בארצות השונות. הידעתם! מומלצ לקבל וריקת טטנוס (דיפתריה) למי שלא קיבלו בעשר שניס האחרונות. הידעתםס! מומלצ לתרמילאים הנוסעיס להודו לקבל רשימה ארוכה של חיסונים: דלקת קרוס המוח, דלקת מוח יפנית, טיפוס הבטן, טיפול למניעת מלריה, צהבת ג, צהבת 8 וכמובן טטנוס. שאר הפרטיס באתר. חיסונים ניתניס במרפאות למטייל בקופות החוליס השונות. כדי לבדוק | אלו מחלות קיימות ואיך להתגונן נגדן, | גלשו לאתר ה0וז8וס+ח1 |סעפ ד 70|'5ה60 2156856 זס) 5ז%6ח06, שהוא אתר רשמי של ממשלת ארהייב 058(‏ - 567065 ההחטה 0ה3 680 0% ה6הק6ק) בכתובת |החזח. |86 0 //606.00. צצוצ. פרק 18: אריזה, טיפול בכסף וכיצד להישאר בטוחים | 193 |<]ש]- | זפזס!קא = ]פחז6!זח! 1]ס5סזסוא - חז|163] 'צזסופצבּזד 06 |< כ 008[ 65סטב] | אוש 0% שו | ₪ 18 | | ס לק [+ ו שיסם. .יכות 2% בי ₪ תרשים 18.4 באתר של חסחהחחזסה1 468110 101685 2 - 0ו|₪0 + 836זםזטוס + 308 8 ₪ 283%50 066 1, 0 - 5נחן/ 8!וט ז5פעע + 15738 283%50 006 27, 0 בסםם +0 6בּפזםטזנוס + חו זפ שפ= סוהַבּתוסוחטו חח 0 ,26 0% 0088558 "" פחסזב|בו + ]הפוח 93 ד בּוזב|בּו טסוק חב 0 ,26 06% 91506 מו 00515 עוסטוסום וס 60 + זפ בד 0 ,10 טסא 03%50ק ו בפזטזטס + 5300 חן זפעפ= ע8||ב הווחו פה | | | ה ו | דוו '5חם םתד | 5 וטס 50800 חס הסוסה ?הו ה31%פ וסץ 081078 אוסחא 0+ 4031 .5חסוזבחוז95 .סח 110086 8 16910 5 6[ ₪0+97000₪85 86% 8+ 35 הסנו5 85סזגו50פז | 158 5פסט|סחן 10% הסזבההסזח1 93/65 אססט 606 אוס!ופי" 78+) ופטבז ד !בחסס בחיס+ח1 0+ 5אחו| חב ",588% פטום" פח+ , ("אססם .55 8|3%80 זפח+ס 5 0+ חזפסחס0ס6 0% 365פזטזגוס חס הסוזהּחוזס+ח1 .5ז8|8שבז+ |בּחסוזבחזטזחו 1106 הוועש הַחו!ם עהיוד סז חהפזט!וחס הַחואב+ פזס+פט 00 סל +בחצ .5 תגוס זפחזס |6ש8ז ד 070|'5ח60 156856 תמצאו המחלות המדבקות הקיימות ברחבי העולם. נסו בעצמכם: 1 > 2 גלשו אל דף הבית של 606 בכתובת |606.00//08/6.אואואו. 535 5 05חפזם)ב ה ל 5 וטס ץ חאש בחו|פטבוד ‏ ל הזוח 52803| 5‏ ץ ד 5 בחב 008" 5308 ץ סב 5חססבח60בע ץ 8ב 50155 ש5ושזס ‏ ץ |פטבזד זוה שפשזטם זסטופוט ץ 5 36| זפמוס ‏ ץ 903 .0.8 ץ %ח ותב ספ + חסופוטום ץ וי ז050% |בהססבו ץ 15 0+ 5 חבם פד ץ !3 18 ה63ו6 רה יי !353 ב|וסע ץ ₪ מידע לגבי ברשימה הנגללת תחת הכותרת 2650780005 בחרו את האזור אליו אתס נוסעיס. קראו על המחלות הנפוצות באזור, המלצות לחיסוניס והמשיכו בעקבות הקישוריס שבדף. מניעה סכנות בריאותיות לרוב ניתנות למניעה על ידי התנהגות נכונה. באתר 606 בכתובת |606.00%/07806. ואוו תוכלו למצוא שפע של עצות. להלן תקציר עצות למטייל, ללא קשר היכן ומתי הוא מטייל: %% % % . %% 14 > הימנעו מנהיגה בלילה. 6-)]80| > רחצו ידייס לעיתיס תכופות עס סבון ומיס. בעת נהיגה השתמשו בתגורת בטיחות. אכלו או שתו רק מוצרי חלב מפוסטריס. אכלו רק אוכל שבושל היטב: מרתיחיסם, מבשלים, או מקלפים ואוכליס. היזהרו מפירות שאינס ניתניס לקילוף. אל תאכלו בשר בקר, דגיס ועוף לא מבושליס, ביציס לא מבושלות או מטוגנות, ומוצרי חלב לא מפוסטריס. אמצעי זהירות אתס מגיעיס למקוס חדש ושס אתם עשויים לפגוש בנוכלים, גנבים, רמאים ושאר פושעים. הס עשויים לנצל את תמימותכם, את אי-ידיעתכס את השפה המקומית כדי לעשות רווחים מיידיים. הפשעים אינס מכוונים דווקא כנגד תיירים, אבל מה לעשות שחלקסם מתרכזים באזורי תיירות הומים, מקומות ציבורייס ובאזורי קניות. פשעיס קטניס כמו חטיפת תיקיס וארנקיס, הכנסת יד לכיס המכנסיים או המעיל נעשים יוס יוס ויש לשים לב. להלן מספר עצות איך להימנע מאותס פשעים קטנים, אך מרגיוים. עליכם לנקוט באמצעי והירות הגיוניים בכל מקוס אליו תסעו. לידיעתכם, פשעים כנגד תיירים מתרחשים בכל שעות היוס והלילה, כך שצריך להיות עירניים : % % . דעו להיכן אתם הולכים. אל תעמדו בפינת רחוב הומה אדס בוהיס במפה ענקית ונראים כמי שהלכו לאיבוד. התרחקו מרחובות צדדייס וחשוכיס. אל תסתובבו עס יותר מדי תכשיטיס המושכים את העין. אל תחזיקו ארנק בכיס האחורי של המכנסיים. אין צורך לקחת איתכס את כל כרטיסי האשראי והדרכון. קחו כרטיס אשראי אחד ואת השאר, אס אפשר, השאירו בכספת במלון. אל תנפנפו בכסף שבידכס. החזיקו את כספכם בחגורת בטן. כשאתס עוצריס לזמן קצר, מישהו צריך לשמור על המכונית. במהלך נהיגה בערים הגדולות, נעלו את הדלתות, הסתירו דברי ערך וסגרו את חלונות הרכב. לעולס אל תשאירו דברי ערך במכונית ללא השגחה. שמירה על כללי זהירות אלה, יבטיחו לכס טיול בטוח ללא אירועים לא נעימים. פרק 18: אריזה, טיפול בכסף וכיצד להישאר בטוחים | 195 כדי לדעת אילו סכנות צפויות ובאילו ארצות, כדאי לכס לגלוש לאתר של משרד החוצ האמריקאי, בו מוצגות אזהרות הממשל לגבי ארצות בעייתיות. (ראה פרק 7). בכל מקוס אליו תגיעו, תוכלו לשלוט במצב על ידי כך שהמידע הרלוונטי יימצא בידיכם. תוכלו לשמור על עצמכם בכל מקוס ומה שחשוב יותר - להימנע מלהיכנס למצביס מסוכניס מלכתחילה. ועכשיו מספר עצות לבית שהשארתם מאחור: > נעלו היטב את הבית. <* | הפעילו את האזעקה. > אס אתם מחובריס למוקד: יש להודיע שיצאתס לחופשה ומתי אתס צפוייס לחזור. בנוסף בקשו מהמוקד להגביר את הסיוריס בסביבת ביתכם. + סגרו את הברזים של בלוני הגז. << כבו מחשביס. + השאירו אור באחד החדרים. > הודיעו לשכנים שיצאתם לחופשה, כדי שיהיו עריס לתנועות חשודות סביב ביתכם. * בקשו שלא ישלחו לכם את עיתון הבוקר/לחמניות או בקשו מהשכן שיאסוף אותס כל בוקר. + בקשו שלא יספקו לכם מים מינרליס בומן שהותכם בחוייל. * בקשו מהשכן שיאסוף עבורכס את הדואר. + אל תציינו את כתובתכס המדויקת על גבי המזוודה (הסבלים יוכלו לדעת שאתם בחו'יל), רשמו מספר טלפון או ת.ד. או כתובת של מקוס העבודה שלכס. מה עליכם לדעת עכשיו לאחר קריאת הפרק, למדתס את הדבריס הבאים: =* | הבדלי הגישות באריות מטעניס, ואתרים מומלציס לקבלת רעיונות נוספים. + איך להשתמש בכסף במהלך הטיול: מזומנים, כרטיסי אשראי, כספומטים ו/או המחאות נוסעיס. + מה צריך לעשות כדי לשמור על הבריאות בחוייל. > איך להיוהר מן הפשע ההולך וגובר ברחבי העולס ואיך להימנע מצרות על ידי נקיטה באמצעי הוהירות המתאימים. 6 |0ש8-08 נספח א' 60 5 ההסס.זו588בּו3ּ. ששו הזסס.זוההחסוהּ. שעשעש ה 0ס.651 08 6רחהּ. עו רחס ההּ. שעשעש רחסס. הז4. צוצעצ החסס. ]חס חוז ה ס6ע!. אצ החסס זוה-8ז|06.עועש/ש ההסס. 65חוו8ז16חס1. שש הזסס. זוהחהּוו8 התעש ההסס. זוה אסורח. צעצצ ההסס. 07655א65+6 0 ורח. עשעצ\ |סעבּ:וד יווה 3 חו 65ס6חווזוה :ווה 85%8|ה :ווה החס|ה :5סחוזו %+65/ 668 :תו ה668וח :(ז6+זה ח6) זוה פחההזד ה68וזס הוה וה דה :ו |8חה6חו חס :2:1 :זוה זסוזחסז- :פסחו!זוה חהווה/ש3 :פסחווזוג עבּאוסוו :את 0651 נספח א': 51105 60/ | 197 רחסס.65חוזו8| חסווהּח. שועועש הוסס. העוח. שש ר651.00/עשח+50. עששעש\ ההסס.זו8ז6/טס). שש רחסס. פע צוצעש החסס.[הגו. שעשעש 00 פה עו158. וצצ החסס. זה טוחה ץע אוצשצ 38 וצצ ההס6. 60|א6ה סז6ה. צ\ .הזוה שש רהס66.6חהּ זוה טע חחסס. 8וסחוזוהּ. שעשש והזח. 6 רחס חר 60. 2חזוהּ. צוצ\ [החזח. א06חו/0ח16. 8ו81+!8. וצ ההסס. 66 ח0חח.זוהּ רחהסס. 5עהעוה-ח5ם. אצ רה0ס.58ט-ע68%08. שעצשש |ו.6|31.60. /ש/ש/ש הזס6. זוה תחו1. 8גו. שש החסס. 8 ו6ם. /וצעש (החזח.6 א6סחו/ת8ווַחה6/כן. סס. |[ וצצ ה ז60. רח|א. עצצעצ ה ס6.זוה ה68זסא. עשצצעש וזח. 6 סר6/ר 60. פחה חז1ט!. עוצעצ 6-1]886| :סחווזוה [החסוזפצ :וזו 651עשח+זסצ! :וזו 0010/6581 :זוה זסאוסדך :פסחווזוה ס!זס/\ פחפזדך :וזו 60זוחנ :זוה 6 :ווה חזהטסחהּ/ !זוה חשוסוס-] :תו | זה :סז 1 זוה :ח יז זוה :1 זוה :]268 שוסצ זוה :ןזוה :1 6חד +2) פ6חווזוה || :לחוה הפחחם :הוה 280116 68108 :וזו |86ז5! | ו= :זוהחחו= :פסחו!זוה הוזסס! :פפחוןזוה הסה :א :זו ה68זס>] :ו | גוה. חחסס. 85+חה ף. צצעצ הוסס. 11/585. אוצשש ההסס.זו68זסק08ח1ו5. צעצשש ההסס. זו1558/ש5. טע ופט זססזוה-180 וצו רה0ס.116ה808-חוסזוע. אצ ההזה 6006עוס/ההסס. עשסה ץז /61/05675/707/888ח. העשס+/ס6. עצצצעצ .חור 00 15/65/5670 /60. טרחס. 05. צוצע |וחזח. 6ז18וו6|/3ע8ז/סוופטס הה0ס.5816זוהּ רה0ס1!86.6/זוהּ. עוצעצ זסרהטפהססזו00/8.%+00. וצצ /6שז?-זוה/רהסס. עזהזסו|-|6ש8? וצצ [החזח. 81075 0005010 ו08/ש015.00. אצ הזחש רהסס. ץז ה זס!|- 86 וצו |החזח. 65 חו!זוה זז הז 65/7165! טרח סס. [6ע8ז+6חס. צשצעש וחסס. 06וטף-ץ5%. צצשש ההסס. ז6ע51061ח1. צשעצ 3: :6 65/5חו!זו ח8וצ8חו0ח568 :ווה 6זסקבּפָחו5 :זו858ועוס :|8סטזסק זוה- ך :8 חוףזו 65 |067678 |6צבּוד זוה עו 60/ 6חץ 01 פ6חווזוה 00066 עו סחה +זססזוה 6סושסוזסעצ 6 ,1.389 :|6צבּזך זוה :30000 5 'וס|פצהּזד זוה :ה סס. 816 זוה 1 |6ע8זד זוה סח +זססזוה 6ח ז--6פווזוה וק כ---ה0וז160סוק זה חס הסוזפוטה :(ד0סכ)חסוז9וסק5חהזד זס :(50661 10חו) 081015ו!60050 ו ד-חכ דכס/חסוז8הזוסזח! 6חווזוה זס 01866 הבוו פסחוזוה---106ט) |6טהזוד סהזס//-6ח ד-6חטסה :זג 6 01 ₪3!65 :1 |6ע8ז ד-זו 56/0106 זסץ- 1ה6גוף6ז= 60'5/ סח ד--זסעות ס6/צצ : ץוסחז טוה נספח א': 51105 60/ | 199 200 0 277 9זס.+01ק1805-זו8. אצ טזס.+6ח+זססזו8. צשצש צ188.)0.צצ/ש טזס. 13+8. ש/צ/ש +חו. 80סו. /צעש הזסס. 31% !קר ס6|6עה זוה )שש ה60. 6זחו3 !קר ס66חווזוהּ. צשעשעש טזס. 1 197 ק[868. צצ/ש /זס רופ הססזו8/צ001.00.צצשש חחזה. פ%ה עו הה0ס.0677100%5 085560 צצשש החסס.זו6501)068|ז. עשצעצ |786ו/10000%.60. עוצעצ --/ה60511).60-. עצעצ |החזח. 66401 חח 1860 ה וח5ו|8+ הזסס. 685080 עצשצ ר60.%ח1806. טע רחסס. עץז8זםו||6ע18. וצ החסס. ססח3ץ.|6עפזז רה28081.00. ש/וו 6-)]886| 5הסו23וח03ז0 |סעבּ'וד זוה :(= |ה) חסו81ו35500 פזסוום 6חו] זוה :ח800ו45500 +וסספחהּזד זוה סקוה :(/;) ה5780וחוח0ג/ הסוזהוע/ |8ז600= חסוז8ו58500 +הסספחהזד זוה |החסוזה חזסזח| :(ה דה!) הסוז28וח08זכ) הסוזהועטג |וצוכ) [החסוזהחז6זחו :(0מ6!) |[6עה ד זוה - %5+0ו זסוהט5ח0ס6 :%חו8|קח 60 |פצהזד זוה :ץז %5חו3|קו 00 פחווזוה :(460) 601[סזק חסוז0 זסהטפח0ס6 חסטהוצה :ו ץ!= זסהוופח0ס0 זוה 5'דכיס :סס. 3556065 :זה 6ח+ 01 65| |6עבּ'וד |673ח6) :|עהזד וסחסס!ו 1 36500706 %ה406 |פטהזד ג :פקוזד חוה= :סחוסַָח ה0ז568 |6צהזך ה43508 :סח ד :ץזהזסו | |פצפזד :ועד !ססחפצ 288.00: (346|3+60-!6ש3ז]ד) 075ו4550018% הה0סס. 888 צוצשש :|(ה/) הסוז8ו5500( 6ווססוחסזט הּסוזסוחה הה61.00ח3518. טע | :(ג 57) 15ח00 |פצהּזד זס :50016 חההּסוזסוחה 8 זס ה0וז8ו5500// עץזז5ו0ח! ופצפּזד טזס. 8 טש :(הוד) 15088.0 שעצ/ש :(08ד25)) הסו48500181 8זס81ז6ק זטסד .6.( רחס6|.6עהזז2וס. עשצעש ההסס.+6!.8000ש655%78חום החסס. 06וטף-ע56. צצשש החסס. סח 83| סף. צעצש ההזס6. 6קסזט6סזטוה. צוצעצ הח4/15.00. עשצ/ש ה18087.007חה06176סטס.צצשש החסס.ז68ז3|!סם.צוצעש ההסס.ז08עץ60קסזט6. צצשש רח0סס.2זז6ח. עשעצ הסס. |6 עשר 6> . שעצצ החסס. ז08!החסו81ח. צצעצ 6 וס שש |6צהז] 655חו5ש5 :חזס6|.6צ21-8ום :החסס .001 סז |6עפז ד 655חופגום :0-ו |8ח6 ]63 :סרחה | :זט סז :ו נמ :זהווססם :0 עֶם 6ססזטם :2 :ער > :80 :(.4.()) |80008זק נספח א': 5165 85/ | 201 9זס. טחו5וזס. שצש רה6|61672.600עהּ. וצ ר1568165.60טזס. צוצ\ וחסס ‏ הסח צעשצצ זז הס ח5. שצ\ הה01565.60ז0ז6 עס צשעצשש חא 00. 688ח+. שצ\ החסס.5וזהסס. ועו /החסס. הופזוסזופוע. צ8ש8+0 580 וצ החזח. 5-ה דם 5 0ס. ץ62518ז0 חעו. עצש החסס.|78/6ח8 6 08 וצצש 350 2א 8%ח/5%3601!07.00-ז0. זטס1ץ6085 החסס. ןועשה חסף. צצשש |החזחכ. א6 סחו/הסס. העצסז חס סתס|!. עשצע וחסס. 6חו|חסא6רח. /עצעעצ / 6 זס. 355 0 רח6. עועצצ 60 !סע 855 םס רח6. עצעצ זס. 0086 ח6. עשעצשש 8-08/0| 2 5 הסו81ו5500/ |החסו8חז6זח! 65ח11 60156 :(018) :וח זפצז0056) 670156 5: 40 70156 01 חהסו1הו5500/ |[הּחסוהּא :(4008א) 0600105 (677168= 3687 060) סאפ 8 2/00750806) 6ח1--6ז0170016 סטטדך 3082106: 5חסוזהּה +65 :(6()) הסו35500|81 6וופסוחסזטוה :1 זטטס[חסם :חופזחם זו9ו/ 5'ה דם + 46506 0חה |016 ה68ססו68 -זסחחה/ק |פט8זד ה68ססוז68 שעצץזזחהט0) הה6קסזט= :זו ה0סוח6ע ה 00 5 8זסזופו/ העצה :הזסס. העוס ד הססחס .| :ו !חכ ססואפו 0-5 ה 0355165 וח= :ץחת 60170010 55 וח :55 וח [86ז 0816007165/7/חוסס. סף. ץווחח8ז ההסס. 6|1165ע8 זז ץ!ור618ח1. צשעצע /60600/כזסט/ההסס. וסט אצ חחזח. !והז / ךד/|6ע8זז/ההסס. זס0חותז8כ. צצשש וזח א6סחו/ץווחזהז ההסס.זטוססבּ. 05/אח+וצ|6עפזז 08| טס/8וס/טסף. 0001 צוצשצ |החזח. א6סחו/אססס1סה1 צ188.)0. שש |החזח.05חוחזהע |6ע8ז/טסף.51816. |6עפּזז צ517685.0ו. 05 1510ס. שעש\ צסף.+00. צעצש 65.60 רח רחוסז1. עצצעצ רהס5.6ז00ס1. עצע הה0ס.%+6חה!סץ!6 חס!.צעצשצ רח0ס. |8/6ז+- חו!6 תסורח. צעצ\ החסס. 5%6/65א6/. צוצעש |6עהזוד ע!והחהּ- :ד :חזסס. ץוחה = :1 |6עהזך עווחחה = :1 ח 3607680 זס0ס0זט0 +68ז0-- -0032) :ץוו הח = :ץורח 01576 1 8 |פצפזוד :1 חת:נזוצ |פצהזד 5 |6ע ד +ה6וחח ו צ0ס) :801000%= 6וזסצ מו :(;) ה5780וחוח סג הסוזהוע/ |8ז600= |6עז ך +ה6 8 ק0כ 5%916 :1 09%0795ו0 .5.( :(ד0כ) חסוז18וסס5ח3זד 01 1ה6וז הק .6. 6חו!ח0) 5אססס6סוטוס :סחו|חכ) |פע8זד +20006 5'זסהותסזת זטחצזה :6חו|חכ) וסצפזד 8'זסטסס- :וח +6ח3וק עופחס.1 :|סשפזד חווסחסוו 6% שח השטסזח ד 6קסזט= 65צ5%6 3106 :זססס נספח א': 5165 805\ | 203 6006 רת-|6 0/8 60. צוסרח. > חז|ח+|68ת (זס. רחז15. עעצ |וחצח. א6חו/חוסס. ס6זס סחץ. )שש חחסס. |סעהזזק סזקּ|. שעשש ההסס.ז6 חו6עוזם. צעצ 6% הח 8סז-6156%[. צעצ ההסס. 5ח806|!8רח. שעש\ הח66.60ה123178. שוש ו1800580%6!5.00. עושעש ההסס. 805607655 חר 4600. וש רחסס. 615+סח-והּ. שש וחסס |6ע7ז518הּ. שש /רה81851.00 0076 ה608ם. וצועש 3.850א06חו אט.6.60זחס. עושעש ו567/1665.007-חסו6567/81. שוש ר18.60ח6!01500+סח. שעשעש הזח א06חו/615+סח/והּ. ההסס. 8ו6. שוש רחסס. ץ|הזוחו. יצעו ההסס. 0+615ח 60וא6רח. וע הה0ס6.אסספאוטף. עו 6-08/0| 4 ([6עט3זד) ח+!163 :6חו0ו60 |סשפזד אחו וחז|68] :6010 |פעהזד זס 500161 |החסוזהחזסזחו :סחו|חכ) חז|468] ופצהזד |סטהזוד ה66ד-השור :הזד ססזק8 | :תפוס :1% :טס |פעה8זד 5 'חבּוו6ףָ3ו פחסוזה/ו656 |₪0%6 :1 חן 1016|5---66ח231-8| :1-800-05-016|5 808 וו 600 :6|5זסת-|ה :|86זך 518 |חח8ח0 276891851 .8 260 :0 חהסו5658/8 [10%6] הפטחם 6567/80 |178ח66 :650/80 +ח560וכ |0%6] :5 סחה 3ו|5478 חן 5ה0ו81/ו4656 |60%6] :סחו|ח) עְו9+! ח! :0165 ססוא6ו :אססטאוט ]חש 5+ חש/סזס. וסזח. תצע הזח 0%1ק56 3 0ס6. 351670870 רח. עצעצ\ 85 /רח סס. 158/. צעצעצ |56011005/1786/ ה סס. 0ף. 3065 רחסס. 65118765ס. ושעש החסס. 11/60 אצ 5 06.60 תפר עו החסס. 16660. שע\ הח 615076.60|סחה|6עה. שש הה0ס6. 05570805ז6/. וע החסס. 6705570805 צוצע ר78/61.60ז1. עשעש/ הוסס. 6655 הס וח6חחף. עשצש וה8/61.60ז21וס. 6 ה סחעשסח הה18/61.60חה687!80. ושעש הה0ס.6%5א0116 9 6ח6. ועו ההסס.|6ע8ז1 ו סה 660. עשעצשש ההסס. 651196 /שס)|. שש הזסס. חפ 06018א6 הזסס. 6חו|66וזס. שעשעש 5 ע6חסוא :-חסו550018%// |החסווְבּצ! הסוח +ו67801 :063 | | ד 0870ז35+6ו :06 | דג 8פו |6צ8ז ]---65ח30321!! 6חווח :6 סח] |6ע8זד ההס6. 5//ם 506 :32 3 ו6ט8זד +הט500וכ 65זב8ּ- 2651 :05 |סצ8זך 1.6156 :|פט8זד 86אזסו :80 ד 60-017אסוד 6חך :+ 8 |סש8זך צ+]669/ |פצפזד :+ |8ע8זד: צהססד הפש 6567/35 6חו!|חס :החסס.|8/8 1 :א הסוח :החסס.|6צ8זז2ו ₪ :עד +ו|חסף3/ הספוז68 :1 6880 :ד הסה 60 :876.00 65% /וס. | := א0פסזסוו :ה ה0ס6.6חו|66וזק נספח א': 5165 85\ | 205 החסס. הסוסה 5% צעצ החסס. ס6%ח+. עשעש\ החסס.ץזוסס|6ע8. אצ ו 85.60 6 וס הסוח 6 חס6. עצצצצצ החסס.>הווץז801 5 |החזח. ססר סס. זו ח6רחזוהּ. עוצעצ |החזח. | חהסוזה הז6+ח|/רח סס6. הסוע+. עצעצעצ רח860655-80|6.00.צצ/ש 2-ו 00ס. 660011/65. עצעצ הזח [סע8זז/סזס.61ה706ו557650סרח. שעצשצ טזס. ח58%. וטש 6 |0ש8-08 :החסס. הסוזסה 5 :חחסס. סוד :ץזוסס|עזך 6 ה סכ--63₪5זטם +5וזטסד :65.0 זו הסוח חס :אחו ועו 5 חסוסזס---6305זוטם +8ווטסד :זו ז9הטסד [החסו31חז6+ח| :1 טס ד [החסו1ה חז6+ח|! [6צ3 ]1 +6765+ח]-|6013 [6עהּזוד 1530160 1 |8/ ד 0|6./-606655// |הסס|כ) 465007106 80חה36 %פסו 5 ד 01 + חר 006 6חז זסז 50016 :(4 1 /5) 8016805 תזועו הזסס. ע01ה000176. צעצ /6876406%5/זס. ה וחעה. וצצ וחזח. 581078 טזס. 17806||67ח8 650 צצשש 0ס. [6ע8 זז 6/15[. צעצ החסס. חה ההסעשצץ6 חזנוסן. שיצ/צ וחסס.זוס+6חהּ|ס. שש /הסס. 0ט!6|0ע5178ח6 ה סעו. עשצעצעצ |וח%ח.א6ח1ו 5 :החסס. עמשו פָסס % זטסץ הזו פַחהוופצפּזד |6צ3זד 7ץ005/03ו5/36!/0' ה6וחס/צצ :|8חסו81חז16ח] 5ז6||6ש8זד ה8 הת :1 6סו// ססצ זטסץ :|פעטהד תפועופנ :חר סע תוסג ו :ו |פצ8זד 5'הסוחס/ 6חך 5 10 6500665 חב 5|ססד 615/05 חר ס6. הזחה חס 6% סא. צצעש 6 0ס. ה חס וצו 6 סס. ססחו. /שצעצ 5זס03!60|3 עסחסזזוט6 00 שסח6זזט6 הזחא :1 עסח6זזוכ) 6/ו861ז6זח| 00 שסח6זזט6 הסצזהס ז603|60]3+0 66ח5+8וכ 8 187 עוסר] נספח א': 5165 8\ | 207 החסס. סחה|עה. אצ ההסס. 6זו0א6. 85 וח רה851.00 !םס הּרח. צוע\ ה 0ס.65% וכה רח. עצוצעצ הזסס.8וחספקהח. עצעצ צ505.00. 81!35-עש/צ/ / 05/00 5.600/1הא6+ט. סו|. שש [וחזח. הסוז60!!66 כ3ו/ה0ס600!|ס6 ספ / 05/00 5.600/1הא6+ט. סון|. שש |וחזח. 6165 6!זסעצ/חה0וז66!!ס6 ספוש כו 60 אסז6א. סזהס. ס6עוסטס 06086.6 הסה הצצ |החזח. חו חח /5 הס ו60סא /06. ז51860!0-ז0. זטס1ץ085 350 ופה ההטחה|קחסזטסז ההזח.אט 0016ז/6156700%6.06. ששו 7 החהסס. ס16617. וש 6-08/0| 8 ץו5%00 0₪0306ח3]! חףוסזס- :סְחה|צהזך 5 :1 סא סו סו 1 ח0) פסה 600ח 6ח+ 01 1185 |החסוהּצ :-ח0ו0!!66 סו 61 :5 עזוס סוזסשצ :זסאסו/ 80ו! 46 אסזסא< :וא 6 סזטם--5ז6הח3!ק 6+0₪ס3 :זסחחה|ק 0%6ס3 זטוסד 85 :זסחחהק 0016 6156 :וס 5 !--615חח2?|]3 6+טסה= 30 00|5ך" זס סח "פק3ו" ספ|8 5866 ."8ז8/6|6זד זס1 3650107665 %סווקסזטה /ההסס. 85 608 א6. עשעצ 5.850ח0ו60זוס פהוצוזס ץס. 5 ץח סס. סח ץ. 85 וח ו 667.00 /ח 660 ח620רף)ף. אצ\ /6וז ער ס6. ז5015+6!. וצ |החזח. חסו68%ס|-ז/ ה0ס6!!1085%.6+ח1. עצצעצ 68 סס. ץ158%008. וצצ הזח זחהסז ו [הזח. 636 סח ס6. ז6 81 6/ט. עצעצ ה 316.60 רחז|06וסעט. צעצ\ ה סס.+ח6א6וס וח סז6ז6סה. וצו רה0סס05.6ַ8ס0זא6הס. שצועצ חהחסס. חה0ס8הו6716!080000צ1ום. שצועש וחס6.אם 260). עועוש הח 0ס. ב דצו שש רחסס. ץ6 העט 0ז66. צועצ /5 60005.0 2א6. עעצשש והזח 2א6 סח החסס. זטוס+חוק גט8רח. עצ\ 680ו/שזס. וז818 81710875 צצש פָחוצוזכ--305!! 6018קא= אספסזסווש :פחסו60זוס :וכ פהוטוז ח3 5כבו !ססחפצ 5 6שווחוד ,75ז6+]6/ח 60 6וחודך חס 2006 6חחוך :06 | סחחוד סוזסצ ז6ח+63)/ | ב :1 ז6חז68/ עה ססד 5! :|6חח08ת0) ז6חזה6צ :וו סוזסצ 5 זטסד 8 6וסוחסזסז0ס :9 :חספחו0 0 6 016160 :וא וחק 200) :הח דצו :1 קש השס 86 ז66 :וו 60סא= |8ו5060 סִהוססחו1 :-זטסזחוקגוה ו :9 8%0ס6ו נספח א': 5165 85\ | 209 הזסס. 06% 150רח. שו רח0סס. 8780156 סה8508151/. ושעש הח 0סס.א800+. /שע\ ההסס. 608עפ. אוצעש הס0%.6/. אעצע רחסס. א8זזרחה. אצ ההזה 6/8 62/0 .1טעס. צעצ זו /רסס. 85 סוופּז. שע\ וקוחט.16. סו סרח /הס-08ז/ו. וקוחט.16%. סוז גוס סרח והזח 260 זה ח/זו0. 2 זה ףח 6 זעש-ספח. עצעצשצ /ההס6. 0655178105 א6-+חה6וזס. צעצ |החזח. א6 סחו 58 סס. 6ססזנ81!6ז. וצו רח0ס. 6עז86!ופז. )שוש זע וח0ס6. קזוסט. שצשעצ טסף.5סח.עששעצ 0 |0/ש8-08 :5006%-|8ש8זד חופזחגוסוש! 6 חן ₪38508|5 :טס ד אסגו8ך טזך :וטס ד 8107016 8הסוחז6/ 5חובּזד :8% 1 עאשווהת ד ו :66 שץ8ש!ו8 הה6קסזטם :2 6ח+ 01 פחו8זך 016 1 +68זכ) :89 ח56 ז20זב :5-ו :1 ווה :6 סווה 631 ווה ה| 5 חסו363% זססוזט6/0ע+6 :1 חח 3607680 זס0ס0זט0 +68ז0-- -0032) 667/06 ]8 |החסוהּצ ו 0ס6. 6168 רה 66 וח. עשצעצ ההס067708.6 703051068 שצצועצ 678.60 0ח11 ס5. ששע\ 5 0 א!ז61כ. צ// /ץזס+60ז ו ס6. 8 ח5. 6 החסה |החזח. 100,00 47-,0,16/ץ0816001 רחסס. 6ח111 5. צצצעש |הז. הו 0 חס הח60. 106ף-1א5. תצע ההסס. ס6שעץ0|3ז8ם. צצש ההסס. 85 עו 00וח. עוצעצ רחסס .זזה הץח. עוצעצ רחס6. 16/שש. עשעצעש 5ספחה!1566//+063+ 0 :חח ה66סו :ה 0305106 וספ :8-5 סז 5ה0ו368%/ הק 0ח63 סחגב ,1זטו5 ,5 זסוחוהטפס :80 .זכ סז 2680765 2691 :]| 8 26807065 :הח :סחוו וס :3 6 סחסצ 5 ז6+חו// 56-00106 65085 5 בּוווצ :|החסוז8חז6זח! עץ30|8ם :81008 ח67+ח| 8/5/ש8 1106 30 אזסץצ שפצ :סא |סצפזך 66ו/ הוזסעשצ נספח א': 5165 85/ - 211 5 זס 315 0ח03!6 ס!זוסצ החסס.ז06ח6זוט וטס 606 ה ס6. 6 ס/ש5+ח6/6. צצעצ 6 ס/פ+חסע= רה315.60/ו1651. עצעצ :15.60 עו651 - 8-08/0| 2 נספח ב' פרטיות והגנה ערובה לפרטיות והגנה אינס מוצר או שירות, אלא יש לראות בהס חלק בלתי נפרד מכל אתר מקוון. על הלקוח לבדוק שאכן הס קיימיס. בדף הבית תמצאו קישור לפרטיס בנוגע לאבטחת מידע. האתריס המקווניס הגדוליס משתמשיס במערכות המתקדמות ביותר העומדות לשימוש אזרחי בכל הנוגע לאבטחת הנתוניס באינטרנט. כל כניסה שלכס למערכת מאומתת במשך כל זמן החיבור. בעת הכניסה לשירות המקוון (לא הכניסה לאתר) תופיע הודעת כניסה למערכת מאובטחת. | < | ו .סוחס 5006 3 זס/יס הבכ אופוי 0 וגוססב 8זב גוסר 1 סיו 6 )630 56 וח וו שרב האש גופץ הפוובזסזחו עחב .60 6]) חס ₪156 6מסעחב עפ סוי בוחזביאו 5ור!! אוסר!5 סח 30 ,ונת שר חן ] | סזח| פזסו] תרשים 1 ההודעה המוצגת כשאתם נכנסים למצב תקשורת מאובטחת ובשורה התחתונה של חלון הדפדפן יופיע מנעול סגור (3) או מפתח שלם - אם רואים מנעול פתוח, או מפתח שבור - השירות אינו מאובטח. צאו מהשירות. כאמצעי הגנה נוסף תיחסס הגישה לחשבון לאחר מספר ניסיונות גישה שגוייס (דבר דומה קורה בשימוש בכרטיס אשראי - מספר ניסיונות גישה שגויים והכרטיס נבלע במכשיר). וזה עוד לא הכל, אס במהלך הגישה, לא תיעשה כל פעולה (גס לחיצה בעכבר נספח ב': פרטיות והגנה | 213 זו פעולה), מחשב האתר ינתק את הקשר ממכם (עדיין תמשיכו להיות מחוברים לאינטרנט), וכאשר תשובו להפעיל את ההזמנה שבדרך תתבקשו לחיכנס מחדש. באופן זה יימנע שימוש לרעה בשירות, למי שאינו מורשה. הסיסמה היא הכניסה שלכסם למערכת - שמרו עליה: > אל תגלו אותה לאף אחד. + אל תדביקו על המחשב פתק בו רשומה הסיסמה. + אל תרשמו אותה בקובצ במחשב ואל תקראו למסמך בשמה של הסיסמה. > אל תמסרו אותה בטלפון. אזהרה: ישנם כמה סיכונים קיים סיכון מסויס בעבודה עס שירות הזמנות מקוון, למרות שהבעלי האתרים נוקטים צעדים מתאימיס כדי לאבטח את האתרים שלהם מפני האקרים למיניהם. לידיעתך ישנס גנביס אלקטרוניים גס במקומות העבודה והסכנה קיימת גם שם. לכן, אס במהלך עבודתכם, אתם נתקלים בתופעות לא רגילות ו/או משהו אינו נראה לכם - צאו מהשירות. כדאי לשמור על עירנות. כניסה למערכת באמצעות סיסמה סיסמה הנחשבת ייבטוחהיי וקשה לפיצוח הי סיסמה שתכיל שמונה תווים לפחות, ותורכב מאותיות (4..2 ,4..2) וספרות (0..9) ללא תוויס מיוחדים כמו *, 8, % או כל סימן אחר. בנוסף, יחולו עליכס מגבלות נוספות : * בסיסמה החדשה לא יהיו שלושה תווים צמודים המכילים את אותו תו. למשל הסיסמה 0255557640 אינה חוקית כי התו 5 מופיע ארבע פעמים ברצף (תו אחר תו). > אל תשתמשו בספרה 0 (אפס) ובאות 0 באנגלית באותה הסיסמה. אתם עשוייסם להתבלבל ביניהן. להלן מספר הנחיות ליצירת סיסמה ולשמירת הפרטיות שלכם : > על הסיסמה להיות מורכבת מאותיות ומספרים, ולהכיל לפחות שמונה תוויס. צריך להיות קשה לזכור ו/או לנחש את הסיסמה. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ מ( 5 4 |0/ש8-08 + בחרו סיסמה שאינה מילה במילון. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ הס 11106 % אל תשתמשו בסיסמה בתאריך לידה, שמות בני משפחה, חיות מחמד וכדומה. כ( דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ 2 וח 39 % + אל תכתבו את הסיסמה שלכם בשום מקוס. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ הסיסמה רשומה על פתק זכרו את הסיסמה. המודבק למסך המחשב. > אל תשמרו את הסיסמה שלכס במחשב. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ הסיסמה רשומה במסמך בשם זכרו את הסיסמה. "סיסמה" בתיקיה 5)חסוחט6סכ ץו!. 3 + לאחר שאתס זוכריס את הסיסמה, השמידו את הטופס עליו היא כתובה. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ קמטו את הטופס וזרקו לפח. קרעו את הטופס לחתיכות קטנות. השרו את הטופס בקערת מים למשך חצי שעה, עשו כדור מעיסת הנייר וזרקו לפח. > אם אתסם חייבים לשמור את הסיסמה, עשו ואת במקוס שלאחריס אין גישה אליו ורק אתס יכוליס לגשת לשס (צריך להיות יצירתיים). דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ + על דף נייר בתיק עליו רשום על דף נייר הטמון בחדר הלבשה "החופשה הבאה שלי לחו"ל" + על דף נייר מקופל בקופסת על דף נייר בספר "תולדות עם התקליטורים שליד המחשב ישראל בעת החדשה" נספח ב': פרטיות והגנה | 215 אס אתם צריכיס לשלוח את הסיסמה באינטרנט, עשו ואת רק בעזרת תוכנת הצפנה. אל תמסרו את הסיסמה שלכם לאף אחד. הקוד והסיסמה הם הויהוי שלכם כלפי המערכת והרשות להשתמש בה. לפני שאתם מקלידיסם סיסמה ודאו שהאתר במצב מאובטת: > ש35 בשורת המצב בתחתית החלון. * הכתובת מתחילה ב-05 ולא ב-סח. לפני שאתסם מקלידיס סיסמה, חשבו האס אתם :כולים לבטוח בארגון, בעל האתר. אל תעוזבו את המחשב אף לא לרגע כל עוד אתס במצב תקשורת מאובטחת. צאו באופן מסודר מאתר מאובטח. ודאו זאת על ידי סמל המנעול שנעלס והכתובת שמתחילה ב-קשח ולא ב-פקטח. שנו את הסיסמה לעיתיס תכופות. אבטחת מידע - הצפנה קידוד (מהמילה קוד) והצפנה (מהמילה צופן) מספקיס את האבטחה הנדרשת כאשר נכנסיס לשירות הזמנות מקוון. באופן כללי, אמצעי האבטחה הננקטים על ידי בעלי האתרים המקווניס הס המשוכללים והבטוחים ביותר. כמה הגדרות מפתח באופן בסיסי, טכנולוגיות ההצפנה מבוססות על מנעוליסם ומפתחות באמצעותם מתבצעת הגישה לנתונים. טכנולוגיות אלו מתוכננות כדי להגן על מידע רגיש המועבר באמצעות רשתות מחשבים. הן פועלות על ידי ערבול והצפנת מידע, כדי שהנתונים בין השולח לנמען ישארו חסויים. להלן כמה הגדרות מפתח : % .( 4 206 ץהטבּזטַסנטִץזס - מתארת את השימוש בקודים ובהצפנה כדי להחליף מידע רגיש בין שני מחשבים או יותר. הצפנה (חסטקץזסחם) - הינה תהליך של שימוש בקודיס או בתוכנה כדי לערבל הודעה רגישה, באופן שלא תהיה מובנת למישהו אחר, מלבד לנמען שאליו היא מיועדת. 6-)]886| +% + אבטחת נתונים (/1ט500 הּזהכ) - מתייחסת לנהלים הנהוגים כדי להגן על המידע ברשתות מחשביסם ולאפשר את פעילותן השוטפת. קידוד והצפנה הינס חלק מאותס נהליס לאבטחת המידע. מהי הצפנה? + הצפנה פירושה לקיחת טקסט והמרתו לטקסט מוצפו. + פענוח פירושו לקיחת הטקסט המוצפן והמרתו לטקסט הניתן לקריאה. רוב השירותיס המקווניס באינטרנט מספקים אבטחת הגנה באמצעות תקן הנקרא %1 (אלה הס ראשי תיבות של ]18/6 5006605 6ז5000). תקן זה מספק אבטחה לנתוניס העובריס בין הדפדפן (אצלך המחשב) למחשב האתר. אבטחה בתקן +55 עושה שימוש בשני מפתחות לצורך יצירת האבטחה: 1. מפתח ציבורי (ש6א סוופטוס), 2 מפתח פרט" (ע6א ס6זהעוזק), וכאן נדדרש הסבר. לרוב אנו מכיריסם מנעול אחד ומפתח אחד המתאיס לו. כמובן שנוכל לשכפל את המפתח היחיד שלנו ואז כל מי שבידו המפתח המתאים לאותו מנעול יוכל להיכנס. הבעיה במפתת בודד היא שאנו לא יודעיס האס המפתח נמצא בידיים הנכונות, והרי כל מי שבידו מפתח מתאים יוכל להיכנס. שיטת שני המפתחות פועלת כך: נניח שישנס שני חברים, דני ומיקי. דני רוצה להעביר מסר למיקי, אבל רוצה להיות בטוח שרק מיקי יוכל לקרוא אותו ולא מישהו אחר. מה עושים! 1. | מיקי מייצר שני מפתחות שונים : ע66 6וופטש ו- /6א 6)פעוזק שרק באמצעות שניהס ניתן לקרוא את המסר. 6 וז נספח ב': פרטיות והגנה | 217 2 מיקי שומר מפתח אחד (עסא ססהּצוזק) אצלו ואת המפתח השני (עְא סווטטק) הוא שולח לדני. 6שוז 3 דני כותב את המסר במעבד תמלילים. 4. דני מצפין את המסמך בעזרת המפתח הציבורי שקיבל ממיקי. 5 דני מקבל מסמך מוצפן. =" 8% :7804 י52-6-0/7% 6שוז טסט 106 26% הח ]ו חסקס ]] זוססה ||8 680 6-08/0| 8 6. דני שולח את המסמך למיקי. =" 8% ]:78(504 י52-7%/ס-6 6 וז | שווק 7 מיקי לוקח את המסמך המוצפן. 8 מיקי מפענח את המסמך בעזרת המפתח הפרטי שבידיו. 9 מיקי קורא את מה שכתב לו דני. , אס 16 26%) הח ₪ חסקס ] וסט |]8 8809 =" 8*%62%ז+ ]78504 י52-7%/כ-6 שיטת המפתח הציבורי והמפתח הפרטי מספקת סודיות, על ידי כך שהיא מבטיחה שרק הנמען הרצוי יוכל לפענח ולצפות בתוכן הנתוניס. כאשר יש צורך להעביר נתוניס באופן מאובטח, משיג השולת (דני) את המפתח הציבורי של הנמען (מיקי). השולת (דני) משתמש במפתח הציבורי של הנמען כדי להצפין את הנתוניס, ואז שולח אותס. כאשר הנמען (מיקי) מקבל את הנתונים המוצפנים, הוא משתמש במפתח הפרטי שלו נספח ב': פרטיות והגנה | 219 כדי לפענח אותם. ההצפנה מאובטחת רק אס השולח משתמש במפתח הציבורי של הנמען לצורך הצפנה. המפתחות הס כל כך מורכבים ומסובכים, שצריך מחשב כמו זה הנמצא ב-54א, סוכנות החלל האמריקאית, שיעבוד כמה שניס כדי לפצחסם. כיצד משתמשים בהצפנה שני המפתחות נוצריס בעת המעבר למצב תקשורת מאובטחת בין הדפדפן (אצלך במחשב) לבין מחשב האתר בו מוצע השירות המקוון. התהליך נעשה ביניהם, באופן שקוף (בלתי נראה ובלתי מורגש) לכס כמשתמשים. וכך, יכול האתר להעביר נתוניס מהמחשב שלו למחשב שלכם באופן בטוח. מומחים רביס סבורים, שרישוס פרטי כרטיסי האשראי בעת תקשורת מאובטחת (סמל המנעול בשורת המצב וכתובת המתחילה ב-5קו), בטוח יותר מאשר להפקיד אותו למספר דקות בידיו של המתדלק בתחנת הדלק או במסעדה. כאשר אתם מוסרים את כרטיס האשראי שלכס בעולס האמיתי לידיו של מישהו אחר, אפשרויות העתקת הכרטיס הן רבות ומהירות. למשל, בעת גיהוצ כרטיס האשראי שלך נשאר ההעתק השחור (זה ההעתק המלכלך את הידיים) בדלפק ועליו (איך לא) רשומיס כל הפרטיס כדי לבצע עסקה. האיוס הגדול ביותר בשימוש בכרטיסי אשראי בכלל וגם באינטרנט הוא השימוש הבלתי חוקי שיכולים לעשות בו עובדי החברה. תארו לעצמכס שאתס מזמיניס טלפונית פיצה או כרטיסיס לתיאטרון. אתס לא יודעים עס מי אתס מדברים, ומה אותו אדס עלול לעשות עס כל הפרטיס שמסרתם טלפונית. אמצעי הגנה אחרים אמצעי הגנה נוסף שהאתרים עם שירות ההזמנות המקוון נוקטים בו הוא שימוש ב-!!6%3ו? (קיר מגן). ווהי מערכת (חומרה ותוכנה) המיועדת להגן על מחשבי האתר מפני חדירת גורמים בלתי מורשים. מערכת |!הששזו= עורכת בקרה מתמדת על המבקשיס להיכנס למחשב האתר. גס לאחר שנוצרה תקשורת בין המחשב שלך למחשב האתר, מערכת ||8ו6זו₪ ממשיכה במעקב, וכך היא מסננת נסיונות חדירה/פריצה אל מחשב האתר. 8-08/0| 0 כך לא בונים סיסמה... נקיטת צעדים לאבטחה הצעדיס שתבצעו לאבטחת המידע מיועדים להקשות על גישה לא מורשית. להלן כמה עצות כיצד להגן על עצמכם: +% % / לאחר גמר הפעילות באתר השירות המקוון, יש לצאת לגמרי מהתוכנה ולסגור את הדפדפן, מכיון שקיימת סכנה שבעת גלישה לאתר אחר, מידע שעיינתס בו באתר עס שירות ההזמנות המקוון יחיה עדיין בר גישה וזמין בוּיכרון המחשב. אין להשאיר את הדפדפן פתוח בעת ביצוע הזמנה מקוונת. בדרך כלל מחשב האתר ינתק את המחשב שלך מן המערכת לאחר משך זמן מסוים ללא פעילות. למרות זאת, אין לעזוב את המחשב כשהזמנה פתוחה על המסך. אין להשאיר ליד המחשב תדפיסים או מידע אחר הנוגע להזמנות שבותעו בעזרת השירות המקוון. מידע מן המסמכיסם הללו עלול להיות מנוצל בידי נוכליס כדי לפרוצ לתוך החשבון. לעולם אין למסור סיסמה לאף אחד. עצות לשמירת פרטיותכם מילות הזהירות הבאות לגבי הגנת החשאיות, מתאימות הן לכל שירות הזמנה מקוונת והן לכל שימוש במסחר אלקטרוני: 1 חפשו אחר הצהרת פרטיות או אבטחת מידע באתר - זוהי דרך מצוינת ללמוד באופן ישיר באילו צעדיס נוקט בעל האתר כדי לשמור על פרטיות לקוחותיו וכיצד הוא נערך להגן על המחשבים שלו. אס לאתר הנותן שירות מקוון אין הצהרת פרטיות או אבטחת מידע שכזאת - כדאי שתבחרו שירות מקוון אחר. אין למסור מידע אישי אם אין זה נחוץ כדי לבצע פעולה מסוימת - לדוגמה, אין סיבה שבעולס למסור את תאריך הלידה של אמכם, כאשר אתסם רוציס להזמין כרטיס טיסה. יכול להיות שהבעל האתר רוצה לשלוח לאמכסם פרחיס ביוס ההולדת - זה מעשה שיווקי יפה מאוד, אבל אין לו דבר וחצי דבר עס כרייס הטיסה בו אתס חפצים. אם, במהלך ביצוע העסקה באינטרנט, נתקלתס בפריט מידע שלדעתכם אינו נחוצ להשלמת העסקה, אבל בעל האתר מתחייב את הימצאותו - כדאי שתשקלו שירות מקוון אחר. מידע מסוים ורגיש יותר מנתונים אחרים - תאריך לידה, תעודת והות ושס המשפחה של אמכס לפני נישואיה, יש למסור רק אס אתס בטוחים שהמידע ינוצל כראוי. נספח ב': פרטיות והגנה | 221 .10 חלקים מאתרי השירות המקוון מאובטחים ואחרים לא - ביצוע פעולות נעשה תחת אבטחה (מנעול בשורת המצב בתחתית החלון וכתובת המתחילה בתווים 5). משלוח דואר אלקטרוני באמצעות טופס מהאתר בדרך כלל אינו מאובטת - שימו לב. לעולם אין למסור את הסיסמה - סיסמאות צריכות להיות חסויות. אם אתם מתבקשים להקליד את מספר כרטיס האשראי, יש לוודא שהמערכת פועלת במצב מאובטת - סמל המנעול בשורת המצב בתחתית החלון וכתובת המתחילה ב-פקטח. הישמרו מפני אתרים מתחזים - אתס עשוייס להגיע בטעות, או שלא בטעות, לאתר המתחזה לאתר המציע שירות הזמנות מקוון. אל תמסרו שוס מידע אישי לאתר כל עוד אינכס בטוחיס ב- 100% שהוא חוקי. אס אתס מחליטים לעשות עסקים עס אתר המציע שירות הזמנות מקוון, יש לוודא שהוא חוקי. עוגיות במחשב - 6006165 - עוגיה היא מידע הנרשס במחשב שלכם על ידי האתר בו אתס גולשיס כדי לעקוב אחר פעילותכס. יש אתריס המחייביס שאפשרות זו תהיה פעילה כתנאי לעבודתס. שיטות חלופיות להעברת מידע - אס מכל סיבה שהיא, לא נוח לכס למסור לבעלי האתר מידע בצורה מקוונת ו/או לא נוח לכס להשלים את ההזמנה בצורה מקוונת, ודאו שיש לרשותכס אמצעי תקשורת חילופיים כמו דואר אלקטרוני, טלפון ופקס. עצות לאבטחת המידע במחשב שלך 1 22 אבטחה מתחילה על שולחן העבודה שלך - כאשר עוסקיס בהזמנות מקוונות, אבטחת הפעולה אינה רק באחריות האתר. לעולס אין להתחבר אל אתר הזמנות מקוון ולאחר מכן להפקיר את המחשב במקוס העבודה או בכל מקוס שהוא, כשלאחרים ניתנת גישה למערכת. רביס מאתרי השירות ההזמנות המקוון יתנתקו באופו אוטומטי אס מסך המחשב אינו פעיל במשך ומן מה. מדיניות זו הינה לטובתכס. לאחור השימוש בשיוות הההזמנות המקוון, יש להתנתק לפני גלישה לאתוי אינטרנט אחרים - כדי להיות בטוחים, סגרו את הדפדפן לאחר גמר הפעילות באתר הההזמנות המקוון, והתחילו אותו מחדש לפני שאתס פוניס לאתר אחר. ישנס אתריס המסוגלים לאתר היכן גלשתם לפני שהגעתסם אליהם, ואפשר למנוע זאת על ידי סגירת הדפדפן. השתמשו אך ורק בדפדפן מאובטח התומך בעסקאות מאובטחות - הדפדפניס המקובלים על ידי רוב האתריס הינס זפזס|קאם 10067066 ו-ז0ז108ע3 56806ז6. הגנו על המחשב מפני וירוסים - מומלץ להתקין תוכנת אנטי וירוס ולשדרג אותה לעיתיס קרובות. 6-1]886| 5 כדאי לאמ את כללי הזהירות הבסיסיים - יש לנקוט באמצעי והירות, כולל הגבלת הגישה למחשב, הסתרת סיסמאות, החלפת סיסמאות לעיתיס קרובות, הימנעות | מפתיחת | דואר | אלקטרוני | ממקורות | בלתי ידועיס ואי התקנת תוכנות פירטיות. פרטיס נוספים לגבי אבטחת המחשב תוכלו למצוא בספר י'פריצה! לא במחשב שלי!י בהוצאת הוד-עמי. נספח ב': פרטיות והגנה | 223 אינדקס א אביב, עונה, ‏ 92-93 אינפלייט, ראה אתר הטיסה הישראלי אירועיס חשובים, 103-104 אכסניות, ‏ 135-139 אמצעי זהירות, 195-196 ארגוני מסחר, ‏ 116-119 אריוה, 187-189 אשה בודדה, טיול, 69-70 אתר אותיות קטנות, 33-34 בעל הבית, 31 דיוק, ‏ 32-33 לא רשמי, ‏ 29-32 למי שייך האתר, 32 ממשלתי, 46-54, 80 מסחרי, ‏ 29-34 הערכה, 29-34 פופולריים, 59 רשמי, 29-32 תיווך והכוונה, 119 אתר הטיסה הישראלי, ‏ 41, 112, 117, 125, 182, 184, 193 אתרים, מדריך, 20, 74 אינדקס | 225 ב ביגוד, 189 ביטוח נסיעות, 168-169 בית פרטי, 135-139 בריאות, 193-194 בתי מלון, ‏ 129-137 דירוג, ‏ 132-133 רשתות, 133-135 ד דילים, 147-148 דירות פרטיות, 135-137 דרכון, 181-182 ה הומנה, ‏ 76-77 בתי מלון, 129-137 רשתות, 133-135 כרטיס אשראי, 127 כרטיס טיסה, 142-147 כרטיס לרכבת, 151-157 רכב, 159-169 המחאות נוסעים, ‏ 190-193 המרת מטבע, 24 הערכת אתר, 29-34 הפרשי זמנים, ‏ 24 הצלבת מידע, ‏ 13 הרפתקאות, טיול, ‏ 62-63, 112 השכרת רכב, 159-169 ביטוח, 168-169 חברות בין לאומיות, 162-167 חברות מקומיות, 167-168 מסמכים, 168-169 6 |0/ש8-08 ו ויוה, 46 181-185 ז והירות, 195-196 זכויות נוסע, ‏ 126-127 זמנים, הפרש, ‏ 24 ח חברות תעופה, 140-147 101-103 ,םיגח‎ חדשות בנושאי נסיעות, ‏ 123-124 חופשה, תכנון, ‏ 13, 57-71 אביב, ‏ 92-93 חורף, ‏ 89-92 מזג אוויר, 97-101 מסורתית, ‏ 102 סקי, ‏ 89-92 סתיו, ‏ 94-96 עונתית, 89-96 קיץ, 93-94 שאלות, ‏ 58-71 89-92 ,ףרוח‎ חיית מחמד, 68 193-194 ,םינוסיח‎ חיסכון כספי, ‏ 13 חיפוש, מנוע, ‏ 19, 75-76 חישוב מרחקים, ‏ 22 אינדקס 207 ט טיול אשה בודדה, 69-70 מותרות, 64-65 מסביב לעולס, 60-61 מסלול, הכנה, 122-125 משפחה, ‏ 70-71 עסקים, 65-66 רכבת, 151-157 רעיונות, ‏ 73-77 הרפתקאות, 62-63 112 שייט, 171-178 טיסה ראה כרטיס טיסה טיסות, מידע, 125 ילדים, טיול, ‏ 70-71 כ כוכבים, דירוג בתי מלון, ‏ 132-133 כסף, 190-193 כרטיס אשראי, ‏ 127, 149, 190 כרטיס טיסה, 114-116, 139-150 הומנה, ‏ 142-147 מחיר, ‏ 139-140 ל לינה, ‏ 129-137 אכסניות, ‏ 135-139 בית פרטי, ‏ 135-139 דירוג, ‏ 132-133 דירות פרטיות, ‏ 135-139 לוחות מודעות, 85-88 8-08/0| 8 מ מארגן נסיעות, 109-120 מארגני נסיעות, ‏ 148-149 מדריך אתרים, 20 74 מדריכי טיולים, ‏ 35-44 באנגלית, ‏ 37-41 בעברית, ‏ 36-37 לצעיריס חסרי מנוח, ‏ 41-44 מדריכי תיירות, ‏ 35-44, 51 מדריכים מקוונים, 35-44 מוגבלים, אנשיס 66-67 מותרות, 64-65 מזג אוויר, ‏ 97-101 מזוודה, 187-189 מזומן, 190-193 מחלות, 193-194 מטבעות, המרה, 26 מטען, ראה מזוודה מטען יד, 189 מכס, 185-186 129-137 ,תונולמ‎ 132-133 ,גוריד‎ ממיר, מטבע, 26 ממשלה, סטטיסטיקה, 124 מנוע חיפוש, ‏ 19, 75-76 מניעה, סכנות בריאות, 194-195 מסחרי, אתר, ‏ 29-34 מסלול, תכנון, ‏ 24, 122-125 מעבורת ראה ספינת מעבורת מפות, 21 אינדקס 209 מקוון מדריכי תיירות, ‏ 35-44, 51 משרדי נסיעות, ‏ 45-54 מרחקים, חישוב, ‏ 22 משפחה, טיול, ‏ 70-71 משרד החוצ האמריקאי, 80-82 משרדי נסיעות, ‏ 45-54 משרדים דיפלומטים, ‏ 46-51 נ נהרות, שייט, 176 נוסע, וכויות, 126-127 נכות, ‏ 66-67 נמלי תעופה, 140-147 נסיעות, מארגן, 109-120 נסיעות, סוכנות, 109-120 0 סאפרי באפריקה, ‏ 62 סוכן נסיעות, עשה ּאת בעצמך, 121-137 סוכנות הביון המרכזית, 01, 80-82 סוכנות נסיעות, 109-120 איך בוחרים, 110 סוף שבוע, דילים, 147-148 ספינת האהבה, 171 ספינת מעבורת, 175 ספינת משא, 177 סקי, ‏ 89-92 סתיו, עונה, 94-96 עִ עדכון מהשטח, 13 עדכניות, ‏ 13 8-08/0| 0 עונות תיירות, 101-103 עונה אמצעית, ‏ 101-103 עונה בוערת, ‏ 101-103 עונת ביניים, 101-103 עונת השפל, ‏ 101-103 עונתית, חופשה, 89-96 עיתוי, 101-103 עסקים, 65-66 פ פורומים, 85-88 עברית, 87 פרטים, בעל האתר, ‏ 33-34 צ צ'ט, 85-88 צרכים מיוחדים, ‏ 66-67 ק קבוצות דיון, 85-88 עברית, ‏ 87 קונסוליות, 46-50 קיצ, עונה, ‏ 93-94 קרוז ראה שייט ך רישיון נהיגה בין לאומי, 168-169 רכב, השכרה, 159-169 ביטוח, 168-169 חברות בין לאומיות, 162-167 חברות מקומיות, 167-168 מסמכים, 168-169 אינדקס 21 רכבת, ‏ 151-157 צפון אמריקה, ‏ 151-153 אירופה, ‏ 153-157 73-77 ,תונויער‎ רשימות תיוג, ‏ 59 רשמי, אתר, ‏ 29-34 ש שגרירויות ורות, 46-50 שייט, 171-178 מעבורת, 175 משא, 177 נהרות, 176 שייכות אתר, 32 שלכת, 95-96 שעה נוכחית, ‏ 27 ת תאריך ושעה נוכחית, ‏ 27 תחזית, מזג אוויר, 98-101 תיווך והכוונה, אתרים, 119 תכנון חופשה, ‏ 13, 57-71 אירועים, 103-104 זמן, 105 מזג אוויר, 98-101 עונות, 101-103 תכנון מסלול, 24 תלונות, 126-127 תעופה ראה חברות תעופה תשלום, כרטיס אשראי, 127 8-08/0| 2 הדרכה וטיפים לבניית אתר באינטרנט נכתב על ידי זהר עמיהוד, מחבר הספר 4 ווזו] למפתחי אתרים באינטרנט. כל הספרים המוזכרים כאן יצאו בהוצאת הוד- עמי .60 ורחהּ-1001].צשעש רשת האינטרנט מאפשרת לך לפרסס את התכניס שלך ולהביא לידי ביטוי את היצירתיות שלך במחיר יימצחיקי'י, אם בכלל, וגס לפנות לקהל פוטנציאלי הגדול פי כמה מכל מדיה פרסומית אחרת שהכרת עד כה. בניית אתר באינטרנט אינה רק לצרכי האגו האישי שלך, אלא יש באה משוס תרומה לקהילה על ידי שיתוף הידע שלך. עתה יש לך הודמנות : ליצור משהו ולהראות אותו לקהילה, להביע דעה ולהציג אותה באופן פומבי. בניית אתר באינטרנט היא גם עניין של אומ. כל מה שתציג באתר שלך ייחשף, פוטנציאלית, בפני מיליוני גולשיס מהארצ ומהעולס: מילדים ועד מבוגריס; מכל הדתות : יהודים, נוצריס, מוסלמיס ודתות אחרות; בעלי דעות שונות בנושאי: איכות הסביבה, אכילת בשר, חינוך מיני ועוד. יש בזה עוצמה שצריך להשתמש בה בתבונה. עס האומצ, צריך גס לקחת אחריות. הנה מספר עצות שיעזרו לך להחליט בעיקר מה לא לפרסס באתר שלך: = לעולם, אל תשיס באתר תוכן (תמונות, טקסט) שאינך מוכן להראות לאמא שלך. שיס באתר תוכן (תמונות, טקסט) שתוכל להתגאות בו בפני אמך. = לעולם, אל תשיס באתר תוכן שאינך מוכן לדבר עליו במקוס העבודה שלך. שיס באתר תוכן שתוכל לדבר עליו עס חבריך לעבודה. = לעולם, אל תשיס באתר תוכן שעשוי להיחשב כהוצאת דיבה או השמצה. = הייה עירני לגבי ּכויות היוצריס של החומר בו הינך עושה שימוש. אם יש בידך תכניס מסוימים אין ה אומר שתוכל לזלזל בזכויות יוצריס. בנוסף, כדאי שהתכנים יהיו חוקיים ויתאימו לרוח החוק, אחרת אתה צפוי למבול של תביעות שיסבכו אותך לכל שארית חייך וגם עלולים להשאיר אותך ללא פרוטה. מעבר לכך, האינטרנט היא סביבה פתוחה וחופשית, בה תוכל להציג כל מה שעולה בדעתך: טקסט, תמונות, סרטי וידאו, קטעי קול שיצרת במו ידך, וכל דבר שניתן להעלות במדיה מגנטית. 213 אתר האינטרנט 60חז6זח1) היא רשת של רשתות מחשביס המאפשרת גישה לכל אחד. זהו למעשה איחוד של הידע האנושי. רשת מחשבים היא קבוצת מחשביס המחובריס בדרך המאפשרת להם ליידבריי זה עם זה. באינטרנט, המחשבים יימדבריסיי פ1/ פסד. מחשב ברשת הנותן שירותי מידע הכולליס : טקסט, תמונות, סרטי וידאו, קטעי קול וכדומה ו/או שירותים כגון: דואר אלקטרוני, קבוצות דיון, אחסון אתריס וכדומה, נקרא שרת (566). מחשב ברשת המקבל שירות נקרא לקוח (חסון6). לאחר שהתחברת לאינטרנט (כמשתמש), תוכל לגשת למידע הנמצא במחשבי השרת. המידע במחשב שרת מאורגן במבנה של אתר (5160 60//). אתר מורכב מדפים (פ65חָק) המקושריס ביניהס, כך שבלחיצת עכבר תוכל להפעיל קישור (חו)) שבעזרתו ניתן לעבור מדף לדף. בעזרת קישור ניתן לעבור לדף אחר באותו אתר או לדף אחר באתר אחר הנמצא פיסית על אותו שרת, או לאתר אחר הנמצא בשרת אחר ברשת. אחסון אחד הדבריס שתצטרך לחשוב עליו הוא המיקוס בו יאוחסן האתר שלך. ספקי השירות לאינטרנט (1505) מאפשרים לך לבנות ולאחסן את האתר הפרטי שלך במחשביהם. יש חברות עסקיות רבות המוכרות שטחי אחסון, ויש חברות שנותנות בחינס (כן בחינס!) שטתי אחסון עבור האתר שלך. להלן נקודות שיש לשקול בעת בחירת מקוס אחסון: > מחיר - בדרך כלל התשלוס עבור אחסון האתר הוא תשלוס חודשי שיש בו מרכיב קבוע כלשהו ומרכיב משתנה, על פי גודל השטח המוקצה לאתר (דפי |אז, הקבציס הנלוויס להס ותיבות הדואר האלקטרוני). > חיבוריות, אמינות - אין טעס לשיס את האתר במחשב שלא ניתן לגשת אליו ו/או שהגישה אליו איטית. זכור, שהגולשיס הפוטנציאליס שלך יתרגזו אם ינסו לגשת לאתר שלך ויקבלו את ההודעה הלא נעימה - 260/60 400655 (הגישה נדחית). הס גס לא ירצו להמתין יותר מ-7 שניות להעלאת הדף, ויעברו לאתר אחר. = שירות - השירות מתבטא בתמיכה בבניית האתר. אם תיתקל בקושי או תרצה להיוועצ עס התמיכה, האס תוכלז יש אתריס שבשמחה יאחסנו עבורך את האתר, אבל - אתה לעצמך ; ויש אתריס שיספקו לך תמיכה. > שירותים נוספים - שירותיס הניתניס לך כבונה אתר כוללים כלים לבניית אתר, תוכנה סטטיסטית לבדיקת מספר המבקריס באתר, תוכנה לניהול תיבות דואר, כליס לבדיקת האתר (למשל, בדיקת קישוריות, כדי לוודא שכל הקישוריס שכתבת בדפי )ואדה שלך אכן מוביליס למקוס כלשהו). 274 נפח אחסון הנפח שתזדקק לו לאחזקת האתר תלוי בתכניס שהינך רוצה לפרסס. אס האתר שלך יכלול סרטי וידאו, תמונות סרוקות, קבצי קול, קבצי ₪858 ומולטימדיה, תודקק לעשרות 8!! (מיליוני בתיס). יש מגבלה על נפח האחסון שרכשת, או שקיבלת חינס. כאשר אתה משלם, תוכל לקבוע את נפח האחסון הדרוש לך. וכאשר אתה מקבל נפח אחסון בחינס, אתה מקבל מה שנותנים ויהיה עליך להסתדר עס מגבלה זו. כאשר אתה מאחסן אתר בשרת, לרוב אתה מקבל גס שירות דואר אלקטרוני. נפח האחסון עבורך כולל את הקבציס לאתר ולדואר אלקטרוני. אין בוה רע, רק צריך לחיות מודע לכך. תחום - הובּוחסספ שס אתר, כמו למשל |ו.60.ווח00-8ח.עצשעו, הוא אחד המרכיביס החשוביס והשוויס כסף. שם קצר וקליט לאתר שלך הוא יתרון שמצריך מחשבה ועולה כסף. > שם קצר - למד מהניסיון של חנות הספרים וחסס.ו6סְסההַח8ּפפחהּזהם.טשו, שהרבה יותר קל לכתוב את שמה כך: וחסס.חס./אוש. > שם בעל משמעות - לא חובה, אבל רצוי. אס האתר שלך הוא בנושא מזון, כדאי שיהיה לו שס כמו 000, 6/000, 0ו0004), 660000ח וכדומה, כמובן עס הפתיחה עשעעעע והסיומת |ו.60 או חחסס. את שס התחוס (חו8וחס0) צריך לרכוש ולשלס עבורו. וה לא תשלוס גבוה, אבל כדאי למהר, לפני שמישהו אחר ירכוש. שס התחוס נרכש לתקופה של שנתיים וצריך לחדשו מעת לעת. אני יודע מה אתה חושב - אתה חושב איך לעשות מזה כסף והרבה. ''ארכוש שמות תחום כהשקעה, וכשמישהו ירצה את אותו שס תחום, אמכור לו ברווח נאהיי. ובכן... ואת אפשרות, אבל כדאי לקרוא את כל הפרטיס הקטניס בעת רכישת השם: מה מותר ומה אסור, מהן הזכויות ומהן החובות. שס תחוס ניתן לך באתריס בהס תקבל מקוס אחסון חינס. ולך יש שליטה מעטה, אס בכלל, על השם. לעומת זאת, באתריס בהס תרכוש מקוס אחסון בכסף מלא, תוכל גס לרכוש שס תחוס משלך. תכנון האתר התכניס שתשיס באתר חשובים, אך לא פחות מזה - חשובה העטיפה - כיצד נראה האתר. החופש ליצור אין פירושו שתוכל להקל ראש בבדיקת הנכונות התחבירית של החומר באתר, או להציג בו תמונות שיקשה להבין מה בדיוק צולס בהן. מכיון שאתה נמצא בסביבת מולטימדיה, חייב האתר שלך להראות יכולת שכזו, ולו באופן חלקי. 205 עיצוב ותוכן מה לשיס באתר שלי! באינטרנט, וזה כבר ידוע לך, יש הכל! יש אתרים מלאי תוכן ויש כאלה שאינך מבין על מה ולמה, יש אתריס מעוצביס ויש כאלה רק עס טקסט שחור ללא טיפת צבע, יש אתרים עס ייפירוטכניקהיי: מצגות 850!=, אנימציות, מוסיקה ועוד. בקיצור, יש אתרים עם הרבה תנועה ויש אתריס סטטיים. אתה בונה את האתר הפרטי שלך, וזהו בוודאי האתר הראשון שלך, ולכן ראוי לשיס לב לכל פרט. אתר מציצני לחייך, המכיל תמונות שלך (אוכל, שותה, עובד בגינה, משחק כדורגל) יכול להוות לדעתך מקור משיכה למיליוני גולשיס בעולס, אבל ספק רב אס הם יישארו שס יותר מ-2 שניות. בוודאי יש לך תחביב כלשהו או כישרון שיכול לעניין אנשיס אחרים. בוודאי יש לך משהו מעניין לומר וגס דרך מקורית להציג את טיעונך, למרות שהנושא אינו חדש. האינטרנט הוא המקוס להציג את מה שיש לך לומר, ובגדול. מספר טיפים כלליים : = זכור, שאת התמונות שתפרסס באתר יוכלו אחריס להוריד. אס אתה רוצה להימנע מבעיות, ודא שהתמונות מתאימות לכל אחד. = בנה אתר שניתן יהיה לצפות בו בעזרת זשזס|כא= 6%חזסשח1 וגס בעזרת 50806ז6. בכל מקרה ציין בעמוד הפתיחה מהו הדפדפן שהינך ממלי עליו לצפייה. = ציין בעמוד הפתיחה את רזולוציית המסך הנדרשת לצפייה באתר. אס אתה בונה אתר ברזולוציה של 8008600 והרזולוציה במחשב של הגולש לאתר שלך היא רק 480א640, הוא לא יראה את כל מה שהתכוונת להראות לו. > כשאתה בונה את האתר, חשוב על ייהגולש הסביריי באתר שלך בכל הנוגע לאמצעי הניווט. אל תיתן לו ללכת לאיבוד בין הדפיס השונים. > קשר את כל הדפיס באתר, כך שהגולש באתר לא יהיה חייב להשתמש בלחצני 886% ו-0זפאוזס] של תוכנת הדפדפו. = היצירתיות חשובה, אבל צריך גס לשמור על טוב טעם. זה שיש לך אפשרות להשתמש בצבעים (וליתר דיוק ב-216 גווניס), אין ה אומר שאתה יכול ליישפוך'י צבע כאוות נפשך. אתה רוצה שיגיעו אליך גולשים ויישארו לשוטט באתר שלך. הרצון שלהס להישאר שס תלוי מאוד בתוכן וכיצד הוא מוצג, ובעניין האה עליך להיות שונה. באינטרנט יש מיליוני אתרים של אנשים פרטיים שבנו אותס בצורה שבלונית ומשעממת ואני בטוח שאינך רוצה להצטרף אליהם. חשוב איך לי'עצור'' את הגולש באינטרנט שמגיע לאתר שלך. אס האתר שלך (וכרגע לא חשוב תוכנו) ייראה, מבחינה עיצובית, כמו אלפי אתריס אחרים - הוא לא יעצור אצלך. לדוגמה, תמונה של פני אשה המתגלחת בסכין גילוח תסב את תשומת הלב. השילוב של 26 פנים, אשה וסכין גילוח הינו מסקרן ויש סיכוי שהוא יעצור, ולו לרגע, את הגולש הצופה בו. חשוב על וה כשאתה בונה את האתר שלך, ובמיוחד בעמוד הראשון שנגלה לעיני הגולש. לעיצוב יש ''מחיריי. לאתר עמוס במולטימדיה, יישומוני 398 (הנקראיס 65וסס1), סרטוני ח85|= ושאר ייפיצוציםיי, יש ומן טעינה רב יותר - והדבר עלול להבריח את הגולשיס אל אתריס אחרים. בעידן הפיצה, בו אנו רוצים לקבל הכל ומייד, צריך מנהל האתר העסקי לחשוב איך מעביריס את הסחורה כמה שיותר מהר אל הלקות. אל תבטיח מה שאינך יכול לקיים. בניסיון למשוך את הגולשיס אל תתאר את האתר שלך כיימקוס האולטימטיבי, המלא והשלם לטיפול בבעלי חייסיי אס אתה רק מתכוון לשיס תמונה של הכלב שלך והסבר קצר איך אתה מטפל בו. דאג לעדכון האתד. זו חוכמה קטנה מאוד לבנות אתר ולא לתחזק אותו מעת לעת. קח לדוגמה את החנויות בקניון, שבניסיון שלהס למשוך לקוחות חדשיס ולהכניס שוב את הלקוחות הקיימים, הן משנות מדי פעס את התצוגה בחלון הראווה ואת הסידור הפנימי בחנות, כדי להציג רעננות וחדשנות. דאג לתאריך מעודכן. פרט לשינוי המראה והתוכן, דאג לציין את תאריך העדכון האחרון, ובדרך כלל בדף הראשי. בדפים שאין משמעות לתאריך, אל תוסיף אותו. מה לעשות, ככלל, אנו מעריכים יותר חומר חדש על פני חומר משנים עברו. תן לגולשים אפשרות להתקשר איתך, ובוודאי תן להס אפשרות לשלוח לך דואר אלקטרוני. אס תרצה לשפר את הדו-שיח ביניכס, תן להס למלא טופס בו יוכלו להתבטא. והדבר החשוב, קרא לעיתיס תכופות את הדואר הנשלח אליך וגם רצוי שתשיב עליו, או על רובו. אס הגולש וקוק לתוכנות אחרות לצורך השימוש בתכניס שבאתר, ציין ואת באופן ברור והצב קישוריס לאתריס מהס ניתן להוריד את התוכנות. זה נכון לתוכנות כמו 00ו00ה!068, 67008 20006 זסצוסו/ סזס/ אספסיסוא ואחרות. כלים זמינים ופשוטים לבניית אתר באינטרנט - 1 באינטרנט תוכל למצוא תוכנות רבות ושונות לבניית אתריס : 6זפ/ו60זח, 6ז8שוסזהח5, חסופזם/ |החחד ועוד. דפדפן (561/שסזו8) רצוי שיהיו בידך שני הדפדפניס העיקרייס : ז6זס|קאם 6%ח007ח1 ו-56806ז6 כדי שתוכל לבחון כיצד ייראה האתר שלך בעיני הגולשים. עורך !וזדו] דפים באינטרנט (98065 60//) נבניס בעזרת שפת תגיות הנקראת .11אז (וּו אינה שפת תכנות). בעזרת !ואדוז תקבע כיצד ייראה תוכן הדף: טקסט (גודל גופן, הדגשה וכו), תמונות (גודל, מסגרת, רווח בין תמונה לטקסט וכוי) ושאר מרכיבים. 207 כלי פיתוח שוניס מאפשריס לבנות דפי ₪411 ממש בקצות אצבעותיך, אבל, רובס לא יודעיס עברית! שיס לב! כדי להשתמש בהם צריך ללמוד תוכנה חדשה ולוודא שמה שיצרת ניתן לצפייה בדפדפניס השוניס. אחת הדרכים הפשוטות הזמינות, אס ברשותך 97 6זס) או 0 חמס//, היא ליצור מסמך במעבד תמלילים ולשמור אותו כדף !יז - מגניב! אהה?!? ובכו, לקלות ולמהירות הזאת יש יימחיריי, והוא: = בתהליך ההסבה נוצר קובצ וואז גדול, שמגדיל באופן משמעותי את זמן טעינת הדף, = רק הגולשים עס תוכנת ז6זס!קאם 6%חזסטח1 יוכלו לצפות בדף (הכתוב עברית) וילא יעזור בית דיןיי - הגולשיס עס 6056806 יראו 596כ96. עורך טקסט תוכנת 066080 (פנקס הרשימות) נמצאת בכל מחשב עם מערכת הפעלה פצוסטחו\ בכל הגרסאות, כך שהיא זמינה לכולם. כדי לכתוב עס עורך טקסט, יש ללמוד את שפת |1דו ואת זה ניתן לעשות עס הספר 4 !1 ד1] למפתחי אתרים באינטרנט. תוכנה גרפית האתר שלך יכלול בוודאי מספר תמונות, אותן יש לסרוק ולעבד. עיבוד התמונה כולל ביצוע תיקוניס בתמונה (למשל, מחיקת כתם או צביעה מחדש של עיניים אדומות). בנוסף, יחיה צורך ביצירת תמונות או לחצניס או באנריס. לכל אלה מומל להשתמש בתוכנה סזק 5000 זחוק הנמצאת בגרסת ניסיון בתקליטור המצורף לספר 6 סיו ק0ה5 אחז עיצוב גרפיקה באינטרנט. עברית כדי שמרבית הגולשים באינטרנט יוכלו לצפות באתר שלך הכתוב עברית, יהיה עליך להשתמש בתוכנות נוספות. על תוכנות אלו ועל השימוש בהן תוכל לקרוא בספר 4 !ד למפתחי אתרים באינטרנט. תוכנת קז את הקבציס המרכיבים את האתר שבנית, ושנמצאיס במחשב האישי שלך, יש להעביר למחשב בו יאוחסן האתר. תוכנת ץז מאפשרת גישה למחשב באינטרנט באופן שמאוד מזכיר את סייר פאוסחו/ הנמצא כחלק ממערכת ההפעלה פאוספחו/\ בכל גירסה. אחת התוכנות היא קז 5צ הנמצאת בתקליטור המצורף לספר 4 1ד1] למפתחי אתרים באינטרנט. לחלק מאתרי האחסון יש מנגנון להעברת קבציס משלהם. פעל לפי הנחיות האתר. פרסום האתר אחת המטרות בבניית אתר היא שיגיעו אליו הגולשים. פרסוס האתר על ידי באנרים עולה הרבה כסף, אבל יש אפשרות לפרסום חינס (להלן רשימה חלקית): = רישוס במנועי חיפוש ישראלייס (ולא רק), > השתתפות בקבוצות דיון, 208 > החלפת באנרים עס אתרים בעלי עניין דומה. על אמצעי הפרסוס של האתר שלך קרא בספר 4 1411 למפתחי אתרים באינטרנט. כלי תכנות לבניית אתר באינטרנט - זז 9% - שפת תכנות הנכתבת במסגרת דף וואז₪ שבעורתה ניתן לנהל דו-שיח עם המשתמש בצורה הרבה יותר טובה מאשר עם קישוריס בלבד. שילוב שפת תכנות זו מאפשר יצירת אינטראקטיביות בין האתר למשתמש בו. להוספת )28/8560 אינך צריך כל תוכנה אחרת, עורך הטקסט שברשותך יספיק. הנה כמה מהדברים שניתן לעשות עס 18/856106 : = בניית טופס. כאשר המשתמש ילחצ על לחצן שלח טופס תוכל לבדוק מה רשס בו המשתמש ולהעיר לו בהתאם, אס לא מילא שדה בטופס או מילא ערך שגוי. תוכל גס להציג בפניו שוב את הטופס כדי שיתקן את הטעון תיקון. > מקום הימצאות הסמן. תוכל לדעת היכן נמצא הסמן ובהתאם לכך להציג תכניס מבלי שהמשתמש לת בעכבר. מספיק שהוא העביר את הסמן מעל מקוס שקבעת. למשל, כאשר המשתמש מעביר את הסמן מעל טקסט מסוים, רקע הטקסט משתנה. למשל, כאשר המשתמש מעביר את הסמן מעל תמונה מסוימת, היא מתחלפת בתמונה אחרת. = עבודה עם חלונות. הפעלת קישור בדף ₪411 מציגה תוכן של דף ₪11 באותו חלון או בחלון חדש. עס זַמַ38/956 תוכל לשלוט על גודל החלון, כמו גם על הלחצניס ושורת הכותרת שלו. היכרות עס 38/856710% תוכל לעשות בעזרת הספר 4 !41 למפתח* אתרים באינטרנט. לימוד 0%ו38/356 תוכל לעשות בעזרת הספר שטוּזס5הּצ33 למפתחי אתרים באינטרנט. 8 - שפת תכנות המיועדת לבניית יישומוניס (66!סס1), במיוחד עבור אתרי אינטרנט. לצורך כתיבת יישומון א38 יש צורך בערכת פיתוח תוכנה שאינה כלולה בכליס שהוזכרו עד כה, אותה ניתן להוריד בחינס מהאינטרנט. שפת 38/88 הינה שפת תכנות, כמו למשל ++6. תוכל בעזרתה לכתוב כל תוכנית שתעלה בדעתך, החל מתוכנית המקבלת מספר מהמשתמש וכופלת אותו ב-2, דרך בניית טפסיס לקליטת נתוניס, משחק מחשב, ועד תוכנית לניהול חשבון בנק. אס אתה מעוניין, מסייבה כלשהי, לכתוב תוכנית לאינטרנט שתוכל לפעול מבלי שלמשתמש תהיה יכולת להסתכל בקוד - השתמש ב- ה/18. לימוד 83( תוכל לעשות בעזרת הספר 2 הּצב33 למפתחי אתרים באינטרנט. וו דוס - המשך המגמה של יצירת דפי !וא אינטראקטיבייס ודינמייס ככל האפשר. שימוש ברכיבי מערכת מובניס (חלק ממערכת פווסטחו/)) ורתימה שלהס לדפי וואדו. נחמד ויפה, אבל מכיון שזוהי טכנולוגיה של 508₪סז0ו1, משתמשל 6156806 לא יראו דבר, כלוס! היכרות עס | זז תוכל לעשות בעזרת הספר 4 ₪ דו] למפתחי אתרים באינטרנט. 209 +50 - שפת תסריט, דומה בגישתה ל-38/850100 אבל היא של 4ספסזסוו]. המשמעות היא שמי שמשתמש בדפדפן 6050806 לא יוכל ליהנות מטכנולוגיה זו. לכן, אס אתה מתכוון להשתמש בשפת תסריט במסגרת דפי ]1 שהינך כותב, עשה ואת עם זְסוז28/456. היכרות עס 856106 תוכל לעשות בעזרת הספר 4 .1 דו] למפתחי אתרים באינטרנט. 5 - עוד טכנולוגיה מבית 0506ז6! שעובדת רק על שרתי פ6/ מסוג 115 (תוכנת שרת מבית 60506]) המאפשרת, בעיקר, ניהול מסדי נתוניס באינטרנט, החל ממועדון לקוחות, דרך חנות ועד ניהול חשבונות בנק. ?45 ה המנוע שמאחורי הטופס והלחצן שמבצע פעולות ברקע, בעיקר של טיפול בנתוניס: הוספה, מחיקה, עדכון, יצירת דוח או ביצוע שאילתה. לימוד 450 תוכל לעשות בעזרת הספר 3 8459 למפתחי אתרים באינטרנט (לספר מצורפת תוכנת 0/5 להרצת 455. הספר כולל גס לימוד +10ז856/' במידה המספיקה לכתיבת 52ג). 35 - בניסיון להעלות עוד את הרף בכל הקשור למולטימדיה באינטרנט, באה לעולס תוכנת ח85|=. בעזרתה יוצריס הנפשה, הכוללת פעולות אינטראקטיביות וטפסיס המיועדיס לאינטרנט, והכל עשיר בתנועה ובצליל ונטעןו במהירות. סרטי ₪850 בוניס בעזרת תוכנת חפה|= אותה יש לרכוש. לימוד 85" תוכל לעשות בעזרת הספר 4 35| למפתח* אתרים באינטרנט (בתקליטור המצורף לספר נמצאת תוכנת ₪85 בגרסת ניסיון). חינם המילה ייחינסיי היא מילת מפתח באינטרנט, אבל... יש לשיס לב. דע לך, אס לא ידעת את זה עד כה, שחינס זה לא חינס! האס חשבת למה לאפשר לך שירות חינס? אחסון חינם - האחסון חינם וזה נכון וגם סופי, אבל... הגולשיס שלך יראו פרסומות שנשתלו בדפי ₪1 שלך ובמהלך הגלישה ייפתחו חלונות עס תוכן פרסומי. לחצנים בחינם - ''חינסיי פה יכול להתבטא שאכן תוכל לעשות שימוש בגרפיקה של הלחצן, אבל... יהיה עליך לציין במפורש את מקורס בצירוף קישור לאתר עס תמונה גרפית קטנה (באנר). בסופו של דבר האתר שלך יכול להיראות כמו אתר חסות. דואר אלקטרוני חינם - הכתובת האלקטרונית שלך שווה הרבה כסף. בין הדואר שתקבל תמצא גס פרסומות של האתר, הנותן לך את תיבת הדואר בחינס, ו/או של מפרסמיס אחריס המשתמשים בשירותיו ומשלמיס הרבה מאוד כסף. שירותים נוספים חינם - שירותים נוספים יכוליס לכלול מועדון לקוחות, תוכנת צ'ט, קבוצות דיון, לוחות מודעות ועוד שירותי קהילה וירטואלית, וצריך להבין בדיוק מהו התשלוס עבור הייחינסיי בכל שירות ושירות. לדוגמה, אחד השירותים הניתניס חינס הוא רישוס למועדון לקוחות. התהליך עובד להפליא, אבל בכל פעס שהלקוח שלך יירשם: ימלא את הטופס וילחץ על לחצן שלח טופס טווחפט5), פרטי הרישוס יגיעו אליך והלקוח יועבר לאתר המספק לך את אותו שירות חינס. לוזה התכוונת! ראה פירוט על הספרים באתר ובקטלוג 200