לחסוך כסף באינטרנט : e-auction : מכירות פומביות באינטרנט

ליווי מקצועי – נטוויז'ן www.netaction.co il | 173 עמודים : איורים ; 24 ס"מ. – ISBN 965-361-253-0

OCR (הסבר)
6ז וו ס. שש %. 29 - 5הסוז6ט/-6 לחשוך כחך באינטורוט לחסוך כסף באינטרנט וזסו6%וו -6 מכירות פומביות באינטרנט עורך ראשי והתאמת הספר לישראל: זהר עמיהוד ליווי מקצועי: נטוויזן עריכה לשונית ועיצוב: רמה שנקלר עיצוב עטיפה: שרון רז שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיםס המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהס. הוצאת הוד-עמי והוצאת 5415 עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחרייס המוזכריס בספר זה ולצייו את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחריים רשומיס (5א118067081 6015%0700ז) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרוס לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("8ו פגּ"). הוצאת הוד-עמי והוצאת 54105 אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אס ייגרס, מהמידע שבספר זה. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: |[.1.60ח00-8ח62ס!זחו ג אתר באינטרנט : |ו.ס6.וחחהּ-6סח.שעשש לחסוך כסף באינטרנט והסו6%וו -6 מכירות פומביות באינטרנט עורך ראשי: זהר עמיהוד ליווי מקצועי: בטוויז'ן אתסזפזש ד5ן] וו 1-36%100. ו 5 הסוס6ט ה-6 - צְב03סד )!56וטס+ ה6בהּסד 9|3זכ) ח5%0סזק 8 תווחה .2 :סוס ,חס 6008 5805 ץכ ס6ח8ו!סטכן הסח 60 6הַהטטפַחב! חפוופָחם 6ח+ והסזז הסוה|פחבזט 260וזסחסטוה 9 ץק 60 ץם זס הזזסז עֶח3 הו 060הה5ח8 זס 00660זקסז 06 שה אססס פוח+ 0 +זהּק סא .60ש6567ז סחטוז ווא החסו הו זסזחו שח ץ זס 8ַחוס 660 ,8הוץקס06>סחתכ 8חו טוח ,|63ח8 66 זס 6והס6!6607 ,5ה8סוח ץחה זח5ו! טק 6 ההסז? הסופפוח סכ +טסת+וץ , רח6ל5/5 |8צ60716 5507806 .0 וחח-300 עס ססתפו!סטק הסחו60 סהַבטפחה! אוסזססרן 1 6 %ח4וזץק60 )0( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 [ו.60.ווחבּ-00ח 06+חו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 2001 0 5זחטום || .ש! זוזה-ססוז 28 ,6108 .0.8.ק 1 ,15 מסת'יב 965-361-253-0 158% תוכן עניינים מקוצר הקדמה: מכירות פומביות באינטרנט 1 פרק 1: למה מכירות פומביות מקוונות? 1 פרק 2: סוגי אתרי המכירות הפומביות המקוונות 0 פרק 3: עקרונות בסיסיים במכירה פומבית ל פרק 4: כיצד תמצא את מבוקשך: 0 פרק 5: בדיקת והות המוכר 0 פרק 6: פעולות נחוצות לפני הגשת הצעת המחיר 0 פרק 7: הגשת הצעת המחיר 0 פרק 8: טריקים לזכייה במכירה 0 פרק 9: העברת הסחורה 0 פרק 10: מעקב אחר קנייה ומכירה 0 פרק 11: יצירת דף המכירה הראשון שלך ל פרק 12: כיצד לכתוב חומר שיווקי 1 פרק 13: תמונה שווה הצעת מחיר גבוהה יותר 1 תוכן עניינים 5 פרק 14 : פרק 15 : פרק 16 : פרק 17: טיפיס סודייס ליצירת דפי מכירה מוצלתחיס ב יצירת קשר עס הזוכה במכירה -// ו אופן משלוח הפריטיס 'י'ווויווווווווווווויוווויווווווווויוווווויי איך לא ליפול בפח במכירות פומביות 2 נספח אי: פרטיות והגנה 7 נספת בי אינדקס : הצרכן והמכירה הפומבית המקוונת מנקודת המבט של החוק הישראלי 2 6 ח0סט-6 תוכן עניינים הקדמה: מכירות פומביות באינטרנט :גג.)מא1:ג::4ם1ו.:4:מ1:1:0.. 125 פרק 1: למה מכירות פומביות מקוונות! ...171.1 מהי מכירה פומבית מקוונת! 0 סוגי אתרי מכירות פומביות 2 כיצד פועלות מכירות פומביות 2 כיצד קוניס במכירות פומביות מקוונות! 2 כיצד מוכריס במכירות פומביות מקוונות! 2 מדוע כדאי להשתמש באתרי מכירות פומביות 2 פעם ראשונה, פעס שנייה, פעס שלישית נמכר! 7 פרק 2: סיוגי אתרי המכירות הפומביות המקוונות 2 הבנת סוגי אתרי המכירות הפומביות השוניס - 2 אתרי מכירות פומביות שבהס קוניס מאנשיס/חברות/ספקיס/בתי עסק 27 אתרי מכירות פומביות שבהם קוניס מהאתר עצמו 2 פעם ראשונה, פעס שנייה, פעס שלישית נמכר! 2 פרק 3: עקרונות בסיסיים במכירה פומבית :115 ...312 הגשת הצעות מחיר וקנייה במכירות פומביות בסיסיות 0 הרשמה באתר 7 האנטומיה של הצעת מחיר ...32 ומה הלאה? ל ומה הלאה במכירה פומבית בין יחידים! 2 פעס ראשונה, פעם שנייה, פעס שלישית נמכר! - 0 פרק 4: כיצד תמצא את 2-2 פריטים בולטיס .4 42 חיפוש על פי קטגוריה -/-/ 0 ייעול החיפוש אחר פריטיס 7 תוכן עניינים 7 ביצוע חיפוש בסיסי 5 0 05 ל 00 טיפים לחיפוש 00 5 ב שש 0 50 ל 0 פעם ראשונה, פעס שנייה, פעס שלישית נמכר! 0 פרק 5: בדיקת זהות המ(כר:::ו:::ו:יגיופואווו:יופ:או:י:וורותוייגיו::ג:.:.47.1 הסיבות לבדיקת והות המוכר 8 שלב ראשון: קבלת פרטיס 1 קנייה מחברה ב קנייה מאדם פרטי 4 שלב שני: בדיקת מכירות נוספות של אותו מוכר 0 קנייה מאדם פרטי - | שלב שלישי: שליחת הודעת 5 למוכר 1 קנייה מאדם פרטי 0 פעס ראשונה, פעם שנייה, פעס שלישית נמכר! ב פרק 6: פעולות נחוצות לפני הגשת הצעת המה(יר531111556656660000........7 שלב ראשון: ודא את זהות המוכר 0 שלב שני: בדוק באינטרנט את העלות האמיתית של הפריט 7 מנועי חיפוש כלליים להשגת מידע אודות מחיר הפריט, ופרטים נוספים עליו .. 55 מצא את המחיר הנמוך ביותר באתרי קניות מקווניס 7 מצא את המחיר במדיה הכתובה 7 שלב שלישי: השווה עס פריטיס דומיס המוצעיס למכירה באותו אתר מכירות פומביות או באתרי מכירות אחרים ל שלב רביעי: בדוק את היסטוריית המכירה של הפריט 0 שלב חמישי: בדוק את עלויות המשלותח ועלויות נלוות 00 שלב שישי: בדוק את אחריות המוצר ואפשרות החזרת הפריט ב שלב שביעי: סיכוס לקראת הגשת הצעת מחיר 1 פעס ראשונה, פעם שנייה, פעס שלישית נמכר! 0 פרק 7: הגשת הצעת המחיר :11ב ::623.15 שלב ראשון: בדוק את דף פרטי המוצר 0 שלב שני: הגש את הצעת המחיר ב[ שלב שלישי: עקוב אחר ההצעה שלך 2 שלב רביעי: בצע את העסקה 7 פעס ראשונה, פעם שנייה, פעס שלישית נמכר! 7 8 חהסוסט-6 פרק 8: טריקים לוְּבייה במכירה 7 קביעת המחיר המתאיס ביותר 7 כיצד תעבור מתמודדים אחריס בסכום לא גבוה ל הזמן המתאיס ביותר להגשת ההצעה ו שיטת ה'יצליפה'י (6קוח5) מ ב 5 ב ב 78 פעסם ראשונה, פעס שנייה, פעס שלישית נמכר! 7 פרק 9: העברת הסחורהת 1 איך תדע שזכית! 0 יצירת קשר עס המוכר 0 קנייה מחברה | || קנייה מאדם פרטי 1 פרטים נחוציס אודות אפשרויות המשלוח 0 קנייה מחברה ול קנייה מאדם פרטי 7 אמצעי תשלוס 0 קנייה מחברה 0 קנייה מאדם פרטי 7 ציק בנקאי (המחאה אישית) 0 המחאה בנקאית 7 העברה בנקאית 0 כרטיס אשראי 7 כסף מזומן 0 תשלום כנגד קבלת הסחורה 8 כתיבת משוב || קנייה מאדם פרטי 7 פעם ראשונה, פעם שנייה, פעס שלישית נמכר! ל פרק 10: מעקב אחר קנייה ומכירה 91.4 שימוש בכלי חיפוש לצורך מעקב אחר מכירות פומביות 1 כלי חיפוש באתר | פעם ראשונה, פעס שנייה, פעס שלישית נמכר! ל תוכן עניינים 9 פרק 1: יצירת דף המכירה הראשון שלך .95:11 שלב 1: החלטה על מחיר 7[ || שלב 2: בחירת כותרת וקטגוריה עבור הפריט 0 שלב 3: בחירת כותרת וקטגוריה עבור הפריט 1 שלב 4: כתיבת התיאור 1 שלב 5: בחירת אפשרויות נוספות להוספת פלפל למכירה 1 שלב 6: בחירת משך זמן המכירה הפומבית, מחיר מינימום, ופרטים נוספים 4 קביעת מחיר 100 הגדרת משך זמן המכירה הפומבית 1 הגדרת אפשרויות משלוח ותשלוס .10% הגדרת אפשרויות שונות נוספות 1 שלב 7: סקירת דף המכירה 1 שלב 8: פרסוס דף המכירה 1 פעם ראשונה, פעם שנייה, פעס שלישית נמכר! 1 פרק 2 כביצד לכתוב חומר שי((2 0'יווויויוווווויויו'פוווויויווווויייי... 11 שימוש בכותרות מושכות 1 כיצד לכתוב תיאוריס מוכרים 1 ארבעה דבריס שצריך לכלול בכל דף מכירה 1 ניסוח מחדש || פעס ראשונה, פעם שנייה, פעס שלישית נמכר! 1 פרק 3: תמונה שווה הצעת מחיר גבוהה י(ר.::,,..ווווווווווויי.:::. 117 שלב 1: השגת תמונה בפורמט הנכון 1 היכן למצוא תמונה עבור המכירה 1 קבלת תמונות מהרשת 1 שלב 2: הכנת התמונה להצבה ברשת יפויו ...120 הקפד שהתמונה לא תהיה גדולה מדי 1 שלב 3: כיצד כוללים את התמונות בדף המכירה 1 כיצד לכלול תמונות באמצעות הכליס באתר המכירה הפומבית 11 פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! 7 0 חסח0סט-8 פרק 14 טיפים סודיים ליצירת דפי מכירה מוצלחים ההההההההההההה:הו, 13 מציאת פריטים הטובים למכירה 1 התחל וסיים את המכירה שלך במועד הנכון להשפעה מירבית |[ היוס הנכון בשבוע לסיוס המכירה || העונה הטובה ביותר בשנה למכירה 0 משך ומן המכירה הפומבית || || פרסום דפי המכירה למשיכת מספר מתמודדים רב 7 טיפים נוספיס להגברת המכירות +הולו ו | פעס ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! 1 פרק 5 יצירת קלשר עם הזוכה במכירה.::::::::::ווו:ווווווווווווווג:. 129 קבלת הודעה מי הווכה במכירה 1 בדיקת המשוב על הקונה 1 יצירת קשר עס הזוכה במכירה בעזרת דואר אלקטרוני 1 אופן השלמת העסקה -- ו מתן משוב לקונה .13342 פעס ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! 1 פרק 16: אופן משלוח הפריטים ב[ [ְ'ְְ[ָ[נ|[[ ו 155 ארבעה חוקיס למשלוח פריטיס 16 השגת ציוד למשלוח 1 איסוף ציוד חינס 1 מה הציוד הנדרש ה[ כיצד לארוז פריטיס למשלוח ב ל 1 פעם ראשונה, פעס שנייה, פעס שלישית נמכר! | פרק 17: איך לא ליפול בפח במכירות פו(מביות.........1111111111556666 141 הדרכים בהן ניתן ליפול בפח באתרי מכירות פומביות 1 אמצעי והירות 1 דרכיס למניעת נפילה בפח 1 יהוי פריט בלתי חוקי ...1 מה תעשה אם נפלת בפחז 1 פעם ראשונה, פעס שנייה, פעס שלישית נמכר! 1 תוכן עניינים 11 נספח א'ן: פרטיות והגנה ב[ 08080888ָ0)]ְ']ְְ ו 117 אזהרה: ישנס כמה סיכונים 1 כניסה למערכת באמצעות סיסמה 1 אבטחת מידע - הצפנה 0 כמה הגדרות מפתח 1 מהי הצפנה! 1 כיצד משתמשיס בהצפנה 1 אמצעי הגנה אחרים :154 כך לא בוניס סיסמה ל נקיטת צעדיס לאבטחה 1 עצות לשמירת פרטיותכס 1 עצות לאבטחת המידע במחשב שלך 1 נספח ב': הצרכן והמכירה הפומבית המקוונת מנקודת המבט של החוק 1252225 1.9 אינ7ק0:',',ו'וווו'יויוווו'וו'ווייווו'יוווווווויוווווווויוווווווויווווווווייי.. 107 2 ח060סט-8 הקדמה מכירות פומביות באינטרנט לחסוך כסף באינטרנט אס אתה מחפש לרכוש מכונת כביסה, מדיח, טלוויויה, מצלמה, אופניים, אומנות, עתיקות, אוספים או מוצרי יד-שנייה, הרכישה באתרי המכירות הפומביות באינטרנט יכולה לחסוך לך עשרות, מאות וגם אלפי שקלים. אבל, מספר הולך וגדל של אתרי מכירות פומביות באינטרנט, שיטות מכירה שונות ואלפי מוצריס המוצעיס למכירה - יחד עס הניסיון להשיג את המוצר הנכון, במחיר המתאים, או למכור את הפריט/ים שלך במחיר הכי טוב, יכול להיות אתגר לא קטן. בספר וה תלמד אסטרטגיות וסודות שבעזרתס תמצה את המכירות הפומביות באינטרנט לקנייה ולמכירה. הספר מסביר איך אתר מכירות פומביות פועל, איך למצוא מוצרים, איזה נתוניס צריך לדעת לפני כניסה למכירה פומבית, מתי להגיש את הצעתך, באיזה סכום ועוד. אס אתה חושש לבצע עסקאות באינטרנט עס מישהו שאינך רואה את פניו, אינך שומע את קולו ואינך יכול לגעת בפריטיס שהוא מציע לך למכירה - יש משהו בחששותיך. בספר ה תמצא את כל הנדרש כדי שתוכל יילהריתיי אתר ייחשודיי, כדי שתוכל לזהות ייעסקהיי לא חוקית ותדע כיצד לא ליפול בפח שטמן לך נוכל. ללא קשר לרמת הידע שלך באינטרנט, ההסברים, הסודות והטיפים של ספר זה עשוייס לחסוך לך מאות ואולי אלפי שקלים. הקדמה: מכירות פומביות באינטרנט ‏ 13 לביצוע רכישות באתרי מכירות פומביות באינטרנט יש מספר יתרונות: + חיסכון כספי - הדילים הכי ייחמיםיי וגם הכי זולים נמצאיס באינטרנט. היכולת של הספק להציע אותס בזול ובמהירות באינטרנט, מאפשריס לכס ליהנות מחיסכון כספי ניכר. + נותות - שב בבית, אחוז בעכבר, גלוש להנאתך, בצע רכישה - המוצר יגיע עד פתח ביתך. = אפשרויות מכירה חדשות - יש לך פריטים שאין לך כבר צורך בהם. דע לך, כי ניתן למכור אותס. היכנס לאתר מכירות פומביות בין יחידיס, העלה, בחינם, את הצעתך. + קהילה - ברשותך צנצנת בצורת פיל, שעון מתחילת המאה או כל פריט אספנות אחר. המכירות הפומביות בין יחידיס לא רק שתיתן לך הזדמנות, בחינס, להציע את הפריט למכירה, אלא גס ליצור קשר עס אספנים ובעלי עניין. למי מיועד הספר! הספר מיועד למי שרוצה לחסוך מאות ואלפי שקלים ברכישת מכונות כביסה, מדיחי כלים, מייבשי כביסה, תנורים, מקררים, מזגנים, מחשבים, טלוויויות, מוצרי צילוס, ציוד ספורט, מכונות קפה, ריהוט לבית ולגן ועוד עשרות קטגוריות עם אלפי מוצרים. בספר זה תמצא את כל הטיפים שיחסכו לך הרבה כסף. בשפה קלה וידידותית תכיר אתרי מכירות פומביות באינטרנט, תלמד איך למצוא את הפריט שהינך מעוניין לרכוש. תלמד גס איך להתכונן לקראת המכירה הפומבית כדי שאכן תוכל למצות אותה עד הסוף. הספר גם מיועד למי שיש בידו פריטיס שאותס הוא רוצה למכור במכירה פומבית. פה תמצא שפע של עצות לפרסוס הפריט במכירה הפומבית באינטרנט, החל מבחירת הקטגוריה, דרך ניסוח כותרת המודעה ותוכנה, קביעת המחיר, מעקב אחר ההצעה ועוד. איך הספר בנוין הספר בנוי משלושה חלקיס השזורים זה בזה: * קנייה מאתר מכירות פומביות המוחזק על ידי חברה. + קנייה מאתר מכירות פומביות בין יחידים. *= מכירה באתר מכירות פומביות בין יחידים. קנייה מאתר מכירות פומביות המוחזק בידי חברה, הינו סוג המכירות הפומביות הנפוץ ברשת. באתריס אלה ניתן לרכוש מוצריס חדשיס, באריותס המקורית, עם כל תנאי השירות והאחריות המקובליס. 4 חסח0סט-8 בקנייה מאתרי מכירות פומביות בין יחידים אתה רוכש מאדם פרטי המוכר לך, בדרך כלל, מוצרי יד-שנייה ואוספים (בולים, מטבעות, בובות, מפיות). בהחלט ניתן למצוא למכירה, באתרים אלה, גם מוצרים חדשים, שלא נעשה בהם שימוש. מכירה באתר מכירות פומביות בין יחידים, היא כשאתה מציע את הפריטיס שברשותך למכירה לכל המרבה במחיר. מה נדרש כדי לקרוא ספר זה! מחשב וחיבור לאינטרנט. תוכל כמובן לקרוא ספר וה גס אס אין לך מחשב, או כשהמחשב סגור, אך זה יהיה כמו קריאת ספר בישול בחדר השינה. זה לא בלתי אפשרי, אך עדיף שתקרא את הספר הזה כשאתה מול מחשב עובד ומקושר לאינטרנט. גם אס אין לך מחשב ו/או אין לך חיבור לאינטרנט, עדיין תוכל לקרוא ספר זה. אני בטוח שלאחר הפרק הראשון אתה כבר תרוץ להשליס את החסר ולהצטרף לחגיגת הקניות באינטרנט. תודות תודה לצוות ח8600ז6א ולצוות אגא מבית נטוויזין שיעצו בנוגע לתכניס של ספר זה ותרמו מנסיונס העשיר לאורך כל הספר. שים לב! כתובות האינטרנט ודפי הבית נכוניס ליוס כתיבת הספר. האינטרנט דינמית ויכול להיות שכשאתה תיכנס לכתובת מסוימת תראה דפים שונים, או אפילו הכתובת תשתנה או תהיה בכלל בלתי פעילה. הקדמה: מכירות פומביות באינטרנט 15 פרק 1 למה מכירות פומביות מקוונות? פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: % מהן בדיוק מכירות פומביות מקוונות, ובמה הן דומות - ושונות - ביחס למכירות פומביות רגילות. + = אופן הפעולה הבסיסי של מכירות פומביות מקוונות. *- הפעולות הבסיסיות הדרושות למכירת פריטים במכירה פומבית מקוונת בין יחידים. % מדוע כדאי להשתמש באתרי מכירות פומביות. מכירות פומביות מקוונות הס ייהדבר התסיי באינטרנט בימים אלה, ובצדק. אס אתה קונה, תוכל למצוא עסקאות טובות ולחסוך מאות ואולי אלפי שקלים ברכישת כל דבר בו תתפוץ. החל ממחשבים, ציוד היקפי, סורקים, צורבים, דרך מערכות סטריאו, מכונות כביסה, טלוויויות, מצלמות, שואבי אבק, מזגנים, שעוניס, מכונות קפה, ציוד ספורט וכמעט כל דבר אחר העולה בדעתך. בפרק זה, יוסבר מהי מכירה פומבית מקוונת, יוצג הסבר בסיסי כיצד מכירות פומביות מקוונות מתרחשות, ויוצגו גם כל הסיבות מדוע כדאי להשתמש באתר של מכירות פומביות. פרק 1: למה מכירות פומביות מקוונות 17 מהי מכירה פומבית מקוונת? בוודאי אתה מכיר מכירות פומביות רגילות. במכירות פומביות רגילות, בידי הכרוו חפצ אחד כלשהו למכירה והוא מציג אותו לקבלת הצעות מחיר בבית מכירות פומביות או במיקוס אחר. אנשיס באיס למקוס המכירה הפומבית ומתחרים ביניהס בהצעות מחיר עבור הפריטיס המוצעיס. האדס המציע את הצעת המחיר הגבוהה ביותר זוכה. רק המציע את הצעת המחיר הגבוהה ביותר משלם - אנשיס שהציעו הצעות שלא כו אינס משלמים כלל. מכירה פומבית מקוונת דומה במובניס רביס למכירה פומבית רגילה. מישהו מציע פריט. אנשים מגישיס הצעות מחיר בניסיון לקנות את הפריט. אולס במקרה זה, מוכרים ומגישי הצעות מחיר אינס הולכים פיסית לבית המכירה הפומבית. במקוס זאת, הם גולשיס לאתר אינטרנט שבו מתבצעת המכירה, כמו למשל ח6600 בכתובת |ו.60.ח6%8600ח.צטצואו המוצג לדוגמה בתרשיס הבא : [<51) - | וקא 1 חזסוח! 1410105016 - הסוס 6 ה 60 1008 68סטב= | פוש 08 שו | * | | | / סט 01:0ב1סהויואואו//פוות. 45 ו ברוכים הבאים לאת ל שו הת - מכירה פומבית חיה - 24 שעות ביממה! 7 מכירות פעילות. 3 מכירות פעילות. 7 מכירות פעילות. 2 מכירות פעילות. מיקרוגלים וע ו יי וי 7 מכירות פעילות. 7 מכירות' פעילות 7 מכירות פעילות. 7 מכירות פעילות' מולעימדיה שואבי אבק עלויזיות ריהוע משרדי 7 מכירות' פעילות 1 מכירות פעילות. 2 מכירות' פעילות. 2 מכירות' פעילות. חומרה בישול ואפיה וידאו ו-סעם רהיטים 2 מכירות פעילות. 2 מכירות פעילוה. 2 מכירות פעילות. 5 מכירות פעילות צורבים (י יי בוו" אודיו 6 מכירות פעילות' 8 מכירות פעילות. 8 מכירות פעילות. 1 מכירות פעילות. ציוד הקפי ו רמקולים 7 מכירות פעילות. 4 מכירות פעילות 4 מכירות' פעילות. 7 מכירות פעילות. מדפסות ( ב צילום רכבים וקטנועים 8 מכירות פעילות 7 מכירות' פעילות. 5 מבירות פעילות. 1 מכירות' פעילות. כ יי מערכות מיני מכונות קפה 5 מכירות פעילות 3 מכירות פעילות. 6 מכירות פעילות. 8 מכירות פעילות. מנמננניא משווובא ו 3 מכירות פעילות 8 מכירות' פעילות 8 מכירות פעילות. 6 מכירות פעילות הסימת הרט חדטיה 121.2[ רשואת ור החווריה ‏ 22[ אררות וסרה כ אוהשמ = ששמההההצודשמט > ששמהההההקא8ל 3 מכירה: | תאור המוצר: דגס: שעת סגירה: 8 בברביקיו חשמלי 8 200 [יי טלויויה טושיבה 34 אינצ 3463 200 4 מםגהצ סיטור מבית דלונגי 0 סתץ 2-00 ₪ּ- 2 תנור משולב דלונגי א 200 | | 3 תרשים 1.1 6600 - אתר המכירה הפומבית המקוונת הגדול ביותר בישראל. 8 חסטסט-8 כמו במכירות פומביות רגילות, רק מגישי הצעות המחיר הגבוהות ביותר משלמיס ומקבליס את הפריטיס שעבורס הגישו הצעת מחיר. מגישי הצעות מחיר נמוכות, שלא כו במכירה הפומבית, אינס משלמים. אולס, בעוד שמכירות פומביות רגילות ומקוונות דומות באופן בסיסי, קיימים גס הבדליס רבים, והס : * במובית המכיוות הפומביות המקוונות, קונים ישירות מהמוכר - במכירות פומביות רגילות, קוניס מהכרוז ולמעשה מבית העסק שהוא מייצג. לא כך במרבית המכירות הפומביות המקוונות. במרבית המכירות הפומביות המקוונות, לא קונים מאתר המכירה הפומבית, אלא קוניס מחברה. למשל, באתר ח6%600 מוצע ח|8ק על ידי חברת כלנית. אס תזכה במכירה, המכשיר יסופק לך עס חשבונית על ידי חברת כלנית. חברת חס50פו/60 בעלת אתר חסח6ש6א היתה המתווכת בעסקה. אתר המכירה הפומבית, בדרך כלל, משמש רק כסוכן, המקשר בין מוכרים לקוניס. עס ואת, כפי שתראה בהמשך ספר וה, בחלק מאתרי המכירה הפומבית קונים ישירות מהאתר. הערה ! כאשר קונים באמצעות אתרי מכירות פומביות פריטים המוצעים על ידי חברות עסקיות מקבלים תעודת אחריות, ובדרך כלל התשלום נעשה בכרטיס אשראי. * במובית המכירות הפומביות המקוונות, משך המכירה הפומבית הוא מספר ימים, ולא מספר דקות - שלא כמו במכירות פומביות רגילות, הגשת הצעות המחיר במכירה פומבית מקוונת איננה ''חיהיי - היא מתבצעת על פני פרק ומן ארוך, ומגישי הצעות המחיר אינס חייביס כולס להיות נוכחים באותו זמן. מגישי הצעות המחיר בודקיס מהי הצעת המחיר הגבוהה ביותר, מגישיס הצעה גבוהה יותר כרצונס, ואז בודקיס שוב לאחר מספר שעות או ימיס כדי לראות אס מישהו הגיש הצעה גבוהה עוד יותר. יוצא דופן הוא ייחסססטהּ ח85'י, המתבצע בומן אמת באינטרנט על פני פרק ומן קצר. 5חס6ט8 885 אינן נפוצות במיוחד. ראה פרק 3, לפרטים נוספים אודות 5חסו60ט3 8850 וסוגיס אחריס של מכירות פומביות. % + במכירות פומביות מקוונות, לא ניתן לבחון את המוצרים לפני הקנייה - במכירות פומביות רגילות, ניתן בדרך כלל לבחון את המוצריס לפני קנייתם. לא ניתן פיסית לעשות זאת במכירות פומביות מקוונות, אלא יש להסתמך על קריאת דפי המכירה - שהס למעשה קטלוג מקוון. מכיון שהמכירה הפומבית מתנהלת לאורך מספר ימים, אפשר לנצל את הזמן לראות את המוצר בחנות. + במכירות פומביות מקוונות, הקונים והמוכרים חייבים לדאוג למשלות המוצרים - במכירות פומביות מקוונות, המוכר והקונה חייביס להסדיר ביניהס את משלות המוצריס בדואר או באמצעות שירותי שליחים, כמו גם מי ישלס עבור המשלוח. בדרך כלל, אולס לא תמיד, הקונה משלס עבור המשלוח. למידע אודות משלוח, ראה פרק 11 אס אתה קונה, ופרק 16 אס אתה מוכר. פרק 1: למה מכירות פומביות מקוונות 19 סוגי אתרי מכירות פומביות קיימיס מספר סוגים של אתריס העוסקיס במכירות פומביות והס: + מכירה פומבית ץאסזס. ** | מכירה פומבית הולנדית (חסזטס). + מכירה פומבית עס הגבלת גישה. + מכירות פומבית פרטית. + מכירה פומבית חַ85. כיצד פועלות מכירות פומביות בסעיף הקודס, תואר בקצרה אופן פעולת המכירות הפומביות. כאן, יוצגו מעט פרטיס נוספיס. ראשית, נעסוק באופן קניית פריטיס במכירות פומביות מקוונות, ואו באופן מכירתס. כיצד קונים במכירות פומביות מקוונות? כאשר ניגשים לאתר מכירה פומבית מתוך כוונה לקנות, הדבר הראשון שעושים בדרך כלל, הוא עיון בפריטיס המוצעים למכירה. במרבית המקרים, הפריטיםס מוצגיס ברשימות לפי קטגוריות, כגון מוצרי חשמל, ריהוט, שעוניס, שואבי אבק, מדפסות וכדומה. כל קטגוריה מחולקת לקטגוריות משנה, לכן יהיה קל למצוא את סוג הפריט המעניין. למשל, אם תבחר בקטגוריה של מצלמות אתה עשוי לראות את קטגוריות המשנה הבאות : דיגיטליות, אופטיות, וידאו, אוטומטיות, וידאו דיגיטליות. בחלק מהאתרים ניתן גם לבצע חיפוש, ללא תלות באמצעי הניווט עד למציאת הפריט המבוקש. מגיעיס בסופו של דבר לדף המתאר מה מוצע למכירה, ובו ניתן למצוא תיאור של הפריט המוצע למכירה, תמונה של הפריט ופרטים טכניים אחריס (005ו5066116080). עבור פריטיס רבים, מוצג גס מחיר מינימוס להצעת המחיר, ומוצגת גס הצעת המחיר הגבוהה ביותר שהוגשה עד כה. בתרשיס בעמוד 22 מוצג חלק מדף המכירה באתר ח61600. 0 חס06סט-8 אס אתה מעוניין להגיש הצעת מחיר עבור הפריט, עליך להגיש את הצעת המחיר על ידי מילוי טופס (לפני הגשת הצעות מחיר או מכירת פריטים, יש תחילה להירשס באתר). כל מכירה פומבית נמשכת פרק זמן מסוים, יום, יומייס וגס שבוע או שבועיים. במהלך פרק זמן וּה, אנשים נכנסיס שוב ושוב ומגישיסם הצעות מחיר, לכן תצטרך לשוב ולבדוק מדי פעס אס מישהו הגיש הצעה גבוהה יותר מזו שלך - ולהגיש הצעת מחיר גבוהה יותר מהאחרון שברשימה אס אתה עדיין רוצה את הפריט. זוהי נקודה חשובה, מכיון שבדרך כלל המכירה הפומבית היא ליותר מיחידה אחת מאותו המוצר המוצע למכירה. בדוגמה שלעיל, הלקוחה מאתר ח6600א, תוכל לראות שהמכירה כוללת 3 יחידות. בסיוס המכירה הפומבית, המוכר (החברה שהציעה את המוצר והיא לאו דווקא בעלת אתר המכירה הפומבית) ומגיש/י הצעת המחיר הגבוהה/ות ביותר מקבליס הודעה בדואר האלקטרוני הכוללת את כתובות הדואר האלקטרוני האחד של השני. לאחר מכן הס צריכיס להסדיר ביניהס את נושא התשלוס והמשלות. עד כאן עסקנו בעקרונות. מידע נוסף אודות הגשת הצעות מחיר ראה בפרקיס הבאיסם. הערה ! על הקונה לשלם עבור המשלוח. בעוד שאין חוקים מוחלטים וברורים אודות מי משלם את עלויות המשלוח, נהוג שהקונה ישלם על כך. סעיף אודות המשלוח צריך להופיע בדף המכירה המוצע למכירה. אם לא, זה יהיה נושא למשא ומתן בינך ובין המוכר. אם אתה המוכר, במכירות פומביות בין יחידים, אנא הקפד לציין שהקונה ישלם עבור המשלוח תוך כדי פירוט העלות. כיצד מוכרים במכירות פומביות מקוונות? כאשר אתה, בתור אדס פרטי, רוצה למכור פריט במכירה פומבית מקוונת, התהליך בדרך כלל פשוט. יש להחליט על מחיר מינימוס למכירה (או להחליט שאין מחיר מינימוס, ושכל הצעת מחיר תתקבל), להחליט באיזו קטגוריה יש לסווג את הפריט, ואו למלא טופס המתאר את הפריט המיועד למכירה. כדי שהפריט יהיה מושך יותר, ניתן להוסיף תמונות, גופנים מיוחדיס, ותוספות אחרות לדף המכירה. לא צריך לשלס לאתר המכירה הפומבית עבור רישוס הפריט למכירה, אך בכל מקרה כדאי להתעדכן באתר. בסיוס המכירה הפומבית, מתבצעים סידורי התשלוס והמשלוח בין המוכר לקונה. פרטים נוספים על הליך וה ניתניס בפרקיס הבאיס. פרק 1: למה מכירות פומביות מקוונות 21 ברוכים הבאים לאתר 74% המכירות הפומביות של נטוויז'ן ג | | 13[ 1020 מכירה פומבית חיה - 24 עועות ביממה! חברת בסט-ביי מציעה למכירה: מכונת כביסה בוש דגם: 1305011 0 תוף ודוד נירוסטה פתח חזיתי 0 סיבובי סחיטה לדקה בורר סחיטה מ-500 עד 800 סלי"ד שקילה אוסומטית דוד נירוסטה 2ם אטם פלסטיק לחצן מפלס מים גבוה בולמים קפיציים+הידראוליים תוכניות כביסה לכותנה, סינסטי וצדין מסנן קידמי 1 תוכניות דלת זכוכית לחצן השארת כביסה במים תא אבקות: אפשרות שימוש בנוזל או אבקה שיטת הגשם (המטרה עליונה בעזרת הכנפיים) * חובת פתיחה וחיבור ע"י טכנאי * מס' מכירה: 58254 סטטוס המכירה: מכירה פתוחה הספק: בסט ביי המוצר: מכונת כביסה בוש 3200 הדגם: 3200 136902 כמות מוצעת: 3 יחידות. מחיר התחלת:5: 100 ש'ח, כולל מע'מ הצעות מחיר בכפולות של: 100 ש'ת דמי משלות: 90 ש"ת תשלומיס ללא רבית והצמזה: 4 תקופת אחריות: 12 חודשים אחריות ע"י: תדיראן מחיר מחירון: 4480 ש"ח 0 00901 מחיר המחירון הנ"ל נמסר ע"י היבואן ואינו משקף בהכרח את מחיר השוק! 4 להצעה מומלץצ לבדוק את מחיר השוק לפני הגשת ההצעה! לח | הת מונה המוצגת להמחשה בלבד , ואינה מחייבת 2 המכירה תיסגר ב: 22:15 ,541 1290010 7165037 או 5 דקות ממועד מתן הצעה האחרונה המאוחר מבינהן המשך המסמך בעמוד הבא..., 2 ח000ט-8 מצב ההצעות הזוכות נכוןל - 21:30 2000-2286-05 הצעת מינימום לכניסה לממכירה נכון לרגע זה: 2100 ש'תח מועד הכניסה ‏ מוצד ההצצה סכום (ש'ח) שם המציצ הצעה (16:59) 05-12 (16:59) 05-12 2100 92 262819 (21:07) 05-12 (21:07) 05-12 2100 3 ,מסעגפץ ‏ 263022 (19:58) 05-12 (19:58) 05-12 | 2000 | 5,עגתסעץ 262964 הלבר לטבלה: מועד ההצעה: התאריך והשעה בהם הוגשה ההצעה הנוכחית של המציע. מועד ה כניסיה: התאריך והשעה בה הוגשה ההצעה הראשונה של המציע במכירה ג1. סדר ה ה צעות בטבלה: ההצעות ממוינות בהתאם לגובה הסכום. באשר קיימו מספר הצעות באותו סכום, הן ממוינות בהתאם למועד הכניסה, ולא בהתאם למועד ההצעה הנוכחית ! תכונות עיקריות: תוף ודוד נירוסיטה פתיח חציתיי 0 סייבובי סחיטה לדקה בורר סחיטה מ-500 עד 800 סל"ד שקילה אוטומטית דוד נירוסיטה עם אטטם פלסיטויק לחצן מפלסי מים גנוה בולמים קפיציים+הידראוליים מסנן קידמי 1 תוכניות דלת וכוכית לחצן השאר כביסה במים תא אבקות: אפשרות שימוש בנוול או אבקה שיטות הגשם (המטרה עליונה בעורת הכנפיים) תוצרת בוש, ספרד מידדות: רוחב:60 ס"מ עומק:54 ס"מ גובה:85 ס"מ מברט טכנע תנאי מכירה, אסנקה ואחריות: * הפריטים מוצעים למכירה ע"י בסט-ביי בע"מ. * על פי מחירון היבואן מחיר המוצר לצרכן הינו 4480 ש"ח כולל מע"מ * אחריות 12 חודשים ע"י תדיראן * אספקת המוצר תוד 7 ימי עבודה מסייוס המכירה באמצעות משלות. * תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות. חזרה לעמוד הבית | כל מה שרצית ל+עת על נטאקשן מכירות חדשות | כל המכירות | מכירות לפני סיגירה | מכירות שנסגרו ו ו | 07 ל 1 - | העמוד האישי .8 .108 ,61/5100 ₪ + פזעק 0 65 חפ !ומ תרשים 1.2 דף מכירה באתר ח00ל6%6 - כאן ניתן למצוא מידע אודות הפריט למכירה ולהגיש הצעת מחיר. פרק 1: למה מכירות פומביות מקוונות 23 מדוע כדאי להשתמש באתרי מכירות פומביות עתה, לאחר שכבר רכשת הבנה בסיסית באופן פעולת המכירות הפומביות, קיימת שאלה הרבה יותר חשובה שעליה יש לענות - למה! למה להקדיש ומן לאתר מכירות פומביות! מהס היתרונות: לאחר שתתחיל לקנות ולמכור במכירות פומביות, תגלה שישנס יתרונות רבים, והחשוביס שבהס רשומיס להלן: חיסכון בכסף - עבור אנשיס רבים, זהו היתרון הגדול ביותר. תחסוך הרבה כסף באתרי מכירה פומבית לעומת קניית המוצר בחנות. לעיתים ניתן למצוא מציאות אמיתיות. מציאת פריטים נדירים ופריטי אספנים - מחפש מטבע של שקל ישן בעל טעות בהטבעה! ומה לגבי צלחת סינית מעץ וצדפים, עבודת יד, על מעמד עצ. מה דעתך על הסרט קזבלן בכיכובו של יהורס גאון, בובות נדירות ופריטיס נוספיס שלא תמצא אותם ליד הבית או בחנויות. כן תמצא אותס באתרי מכירות פומביות - ובקלות, בעיקר באתרים כגון: עְ59 שעוסקים במכירות פומביות בין יחידים. רווח נוסף - בפעס הבאה שתנקה את עליית הגג או המוסך, אל תזרוק את מה שמצאת - קרוב לוודאי שתמצא בה משהו שמישהו אחר רוצה לקנות. קל להציע את המוצר באתרי מכירות פומביות ולנסות להרוויח עליו כמה שקלים. למעשה, כל כך קל עד שאנשים מצליחים להרוויח את פרנסתס באמצעות אתרי מכירות פומביות. כיף - חיפוש אחר פריטים נדיריס, מציאת אוצרות ברחבי האינטרנט, הגשת הצעות מחיר מול אנשיס אחרים, לעיתיס בפעילות מהירה ומרתקת - מכירות פומביות יכולות להיות אמצעי בידור נפלא. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! מכירות פומביות הן בין האתריסם הנפוצים ביותר באינטרנט. לפני שתצא לחפש אתר, עליך לדעת את הדבריס הבאיס: % % . 24 במרבית אתרי המכירות הפומביות, כגון חס6א, תקנה מהמוכר ולא מהאתר עצמו. מכירות פומביות מקוונות אינן מתרחשות ייבזמן אמת" - אלא על פני פרק זמן של ימים ואפילו שבועות שבהס אנשיס בודקיס את מצב ההצעות ומגישיס הצעות מחיר מתחרות. בסיוס המכירה הפומבית, המוכר ומגיש הצעת המחיר הגבוהה ביותר מקבלים הודעה בדואר האלקטרוני מהאתר שבו נערכה המכירה הפומבית. לאחר מכן עליהס להסדיר ביניהס את התשלוס והמשלוח. בדרך כלל הקוניס משלמים את עלויות המשלוח. אתרי מכירות פומביות יחסכו לך כסף ואף יסייעו במציאת פריטים נדירים. כמוכר, הם גס דרך טובה להרוויח כסף נוסף. הסוס -6 פרק 2 סוגי אאתרי המכירות הפומביות המקוונות פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: ל אתרי מכירות פומביות שבהם קונים מאנשים פרטיים או מעסקים, אולם לא מאתר המכירות עצמו. % מכירות פומביות שבהן קונים ישירות מאתר המכירות הפומביות. + באתר של סטחחו5 קונים מאנשים פרטיים אחרים, ולא מהאתר עצמו. > באתר של ח6%1600 קונים מבית העסק עצמו, האתר משמש כמתווך. לפני שתצא לחפש אתר מכירות פומביות, ותתחיל להגיש הצעות מחיר או להציע פריטים למכירה, עליך לדעת תחילה איזה סוגי אתרי מכירות ניתן למצוא באינטרנט. בפרק זה נלמד אודות סוגי אתרי המכירות השונים, ונציג פרטים שכדאי לדעת אודות כל אתר לפני הגשת הצעות המחיר. הבנת סוגי אתרי המכירות הפומביות השונים להלן מעט חדשות טובות לרודפי מכירות פומביות פוטנציאלייס: קיימיס באינטרנט מאות אתרי מכירות פומביות שבהס ניתן לקנות מיליוני פריטיס שוניס. ולהלן גם החדשות הרעות: עס כל כך הרבה סוגיס שוניס של אתרי מכירות פומביות, קל להתבלבל בניסיון להבין כיצד להגיש הצעות מחיר ולמכור בכל אחד מהס. פרק 2: סוגי אתרי המכירות הפומביות המקוונות 25 בישראל, נכון לכתיבת ספר זּה, יש 12 אתרי מכירות פומביות, לפי פורטל נענע בכתובת |60.1.אחפּח.אואואו, ואלה הס : נטאקשן - אתר המכירות הפומביות של |ו.60. 6%8600ח. וצצ נטוויו'ץן וואלה שופס חור 0ח1!/5. ס6. 25 8||3500או. אווצ פה 60/3060 |פלזסק . 0 כדי ללמוד כיצד להשתמש באתרי המכירות הפומביות השוניס באינטרנט, הצעד הראשון הטוב ביותר הוא להבין מהס הסוגיס השוניס של אתרי המכירות פומביות הקיימיסם ואיוה חוקיס חליס בכל אחד מהם. כאן מוצגיס הסוגיס העיקריים של אתרי המכירות הפומביות הנמצאיס באינטרנט. בהמשך פרק וה, נדוו בהס ביתר פירוט, ונלמד את העקרונות הבסיסיים שכדאי לדעת בכל אחד מהס לפני הגשת הצעות מחיר ומכירה. % > אתרי מכירות פומביות שבהם קונים מאנשים פרטיים או מחברות, ולא מהאתר עצמו - באתרים אלה, אתר המכירה הפומבית משמש כסוכן/מתווך, המקשר בין קוניס למוכריס (ספקים). על המוכר והקונה להסדיר ביניהם את השלמת העסקה (משלוח/התקנה וכוי) - האתר אינו מתערב מעבר לפעולת הקישור בין המוכריס לקוניס והודעה מי הגיש את הצעת המחיר הגבוהה ביותר. הקנייה נעשת באמצעות כרטיס אשראי, כאשר האתר דואג גס לצד הכספי של העסקה. הדוגמה המוכרת ביותר לאתר מסוג זה היא ה600שפא ישראל בכתובת |[.60. ח6%8600ח. ששו המאפשרת קנייה מספקים ו/או חברות. 6 ח8-0060 טיפ! 0 לפני שקונים ישירות מאתר מכירה פומבית, ודא שזהו אתר אמין, על ידי חיפוש מידע ליצירת קשר: כתובת דואר, מספר טלפון, ומידע דומה. באתר ח46/000 ישראל בכתובת ו.0ס.חסו6)961ח.שצש חפש את הקישור כל מה שרצית לדעת על נטאקשן. + אתרי מכירות פומביות שבהם קונים ישירות מהאתר עצמו - באתרים אלה אתר המכירות עצמו מבצע את המכירה. במקרים רבים, באתרים אלה, קוניס מוצרים חדשים. כאשר קוניס ישירות מהאתר עצמו, ניתן בדרך כלל לשלס בכרטיס אשראי, המספק מידה מסוימת של הגנה לצרכן. הערה ! באתרי מכירות פומביות מקוונות אחדים, קונים מהאתר עצמו, ובאחרים קונים מאנשים פרטיים או מחברות. לפני הגשת הצעות מחיר, חשוב לדעת אם קונים מהאתר עצמו, מחברה או מאדם פרטי. אם קונים מהאתר, כדאי לחפש פרטים כמו מידע אודות תעודות אחריות. אם קונים מאדם פרטי, כדאי לבדוק מי המוכר. אולם באתרים אחדים, לעיתים קונים מהאתר, ולעיתים מאנשים פרטיים. לכן כדאי לברר תמיד בדיוק ממי קונים לפני הגשת הצעות מחיר - לעולם אין להניח הנחות אודות מי המוכר. <* אתרי מכירות פומביות בין יחידים - אתרים כמו 0פחו5 עוסקים ביצירת פלטפורמה למכירות פומביות בין יחידים. כל אדם פרטי, יכול בהליך קצר, להירשס ולהציג את הפריט שברצונו למכור באתר - חינס! נעסוק בסוגי אתרים אלה ביתר פירוט בהמשך הפרק. אתרי מכירות פומביות שבהם קונים מאנשים/חברות/ספקים/בתי עסק כפי שהוזכר לעיל, באתר המכירות הפומביות הרוותחי ביותר בישראל, 6006000 ישראל בכתובת |ו.60.הסוז6086ח.צשצו, לא קוניס מהאתר עצמו, קוניס מעסקיס המוכריס פריטיס במכירות פומביות. פרק 2: סוגי אתרי המכירות הפומביות המקוונות 27 באתרים מסוג זה, יש לזכור מספר דבריס לפני שמגישיס הצעות מחיר וקוניס. להלן רשימה של מה צריך לדעת ולעשות לפני הגשת הצעות מחיר וקנייה באתריס מסוג זה: % + '. בדוק מי המוכר לפני הגשת הצעת מחלצר - לפני הגשת הצעת מחיר באתר מכירות פומביות שבו קונים ישירות מחברה, כדאי לבדוק מי הספק העומד מאחורי המוצר. אתר 6600 בבעלות חברת חסופו/6%א, ספקית האינטרנט הגדולה בישראל, עושה עסקיס רק עס ספקים אמינים ומוכריס (בסט-ביי, אלודה, ניופאן, יורוקוס וכדומה). שס הספק מופיע בכל דף פריט המוצע למכירה באופן בולט. אס נתקלת באתר מכירה בו מוצעיםס פריטים על ידי אנשים פרטיים (בין יחידים), יהיה עליך לבדוק את דירוג המוכר. באתר שימבו (ו.0.60חן5פ.אוצוו) לחצ על קישור חוות דעת על המוכר להצגת חוות הדעת שקיבל אותו מוכר. למידע מפורט יותר כיצד לבדוק מוכר לפני הגשת הצעת מחיר, ראה פרק 5. טיפ! 0 לפני הגשת הצעת מחיר במכירה פומבית, הקפד לבדוק הערות של קונים אחרים אודות המוכר. בדוק האם אתה קונה מאדם פרטי או מעסק - בחלק מאתרי המכירה הפומבית, לא רק אנשים פרטיים מוכריס פריטים במכירה פומבית - אלא גס עסקים. אס קוניס מעסק, בדרך כלל ניתן לשלס בכרטיס אשראי, וייתכן שתקבל גס אחריות. אולס, יש לוודא תמיד שהעסק אמין. בדוק היטב את דפי המכירות במכירה הפומבית וראה האס אתה קונה מאדם פרטי או מעסק - המידע מופיע בדרך כלל באותיות הקטנות. אתרי מכירות פומביות שבהם קונים מהאתר עצמו באתרים כגון |ו.58|6.60!ס.עשצשצ קוניס ישירות מהאתר עצמו, ולא ממוכרים פרטיים. כאשר קוניס מאתרים מסוג זה, בדרך כלל מקבליס תעודת אחריות וניתן לשלס באמצעות כרטיס אשראי. הס מציעים לרוב מיגוון מצומצס יותר של פריטיס למכירה בהשוואה לאתריס שבהס קוניס מאנשים פרטיים, כדוגמת ספוחו5. לפני קנייה והגשת הצעות מחיר כדאי לדעת את הדבריס הבאים: % +% '. 28 ודא שאתה קונה מאתר, ולא מאדם פרטל - לפני הגשת הצעת מחיר באתר מכירה פומבית כלשהו, בדוק האם אתה קונה מהאתר או מאנשים פרטיים. לא תמיד קל להבחין, אולס אס אין כל מידע אודות המוכר בדף הפריט, סימן שאתה קונה מהאתר. מרבית האתריס שבהם ניתן לקנות מהאתר גס מצייניס את - בדוק בעזרה, שירות לקוחות, תקנון או ב-שאלות ותשובות. חסוסטה-6 4 קבל מידע על אחריות - במקרים רבים בעת קנייה ישירות מהאתר, תקבל אחריות. למד את תנאי האחריות - במיוחד את משך הוזמן שעבורו היא ניתנת. ברר מי מספק את האחריות, האתר או יצרן המוצריס שאתה קונה ממנו. ברר אס עליך לבצע פעולה מיוחדת כלשהי לקבלת האחריות. בדוק את עלויות המשלות - לפני קנייה מאתר, ברר מה יהיו עלויות המשלוח. שלא כמו באתריס שבהס קוניס פריטיס מאנשים פרטיים, בקנייה ישירות מהאתר תחויב תמיד בעלויות המשלוח. העלויות צריכות להיות מוצגות באופן בולט. הקפד לבדוק את עלויות המשלוח עבור כל אחד מהפריטים שעבורו אתה מגיש הצעת מחיר - עלויות המשלוח עשויות להיות שונות מפריט לפריט, אפילו באותו אתר. בדוק האם הפריטיס מחודשים או משומשים - לעיתיס באתרי מכירה פומבית שבהן קוניס ישירות מהאתר, חלק מהמוצריס למכירה עשוייס להיות משומשיס או מחודשיס. בדוק בקפידה את הרישוס באתר כדי לברר האס אתה קונה מוצריס משומשיס או מחודשים - והצע הצעות מחיר בהתאס. ברר כמה מהפריטיס שעבורם אתה מגיש הצעת מחיר מוצגים למכירה - במקרים רביס כאשר קוניס ישירות מאתרי מכירה פומבית, מוצעים למכירה מספר פריטים זהים - ייתכן שהאתר קנה פריטים והים רבים. לכן, תוכל לשקול הגשת הצעות מחיר נמוכות יותר מאשר אילו היה מוצע פריט אחד בלבד למכירה. במקריס רביס תצטרך לבצע בילוש זהיר לבירור מספר הפריטיס הנמכרים - המידע מופיע באותיות הקטנות. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! קיימיס סוגיס רבים ושוניס של אתרי מכירות פומביות באינטרנט, ועל כל אחד יש לדעת דברים ייחודייס לפני הגשת הצעות מחיר וקנייה. להלן רשימה של מה שצריך לדעת לפני השימוש באתריס: + +. לפני הגשת הצעות מחיר באתר האינטרנט, דע האס אתה קונה מהאתר עצמו, או מאנשיס פרטייס דרך האתר. באתר ו60.1.ח0ו6%860ח. ש/ואו הקנייה היא מבתי עסק. הקפד לבדוק את זהות המוכר כאשר אתה קונה מאדס פרטי באתר מכירה פומבית. לפני הגשת הצעת מחיר בדוק בחלק המשוב של האתר, המאפשר לאנשיס שקנו מאדס גה קודם לכן, לדרג את מידת אמינותו כמוכר. לפני הגשת הצעת מחיר באתר מכירה פומבית שבו קוניס ישירות מהאתר, בדוק את דף המכרז וחפש מידע אודות אחריות, ועלויות משלוח/הובלה. באתריס אחדיס שבהס קוניס ישירות מאתר המכירה הפומבית, הפריטיס עשוייס להיות מחודשים או משומשיס - וייתכן שפריטים רביס מאותו סוג מוצעיס למכירה בו-זמנית. בדוק לפני הקנייה. פרק 2: סוגי אתרי המכירות הפומביות המקוונות 29 פרק 3 עקרונות בסיסיים במכירה פומבית פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: % "+ כיצד מאורגנת מכירה פומבית בסיסית, כיצד היא נראית, וכיצד להגיש הצעות מחיר. % כיצד מוכרים וקונים קובעים את אופן התשלום עבור פריט, ואת אופן המשלוח. % כל סוגי המכירות הפומביות כולל: מכירות פומביות ץאסזס, מכירות פומביות הולנדיות (חִ6וטכ), מכירות פומביות עם הגבלת גישה, מכירות פומביות פרטיות, ומכירות פומביות חַ95. עד עתה למדת מחי מכירה פומבית מקוונת ובאיזה סוגי אתרי מכירה פומבית ניתן לבקר. אולס כיצד פועלות מכירות פומביות - כיצד מגישיס הצעות מחיר וכיצד קוניס! פרק 3: עקרונות בסיסיים במכירה פומבית 31 ברוכים הבאים לאתר 74% המכירות הפומביות של נטוויז'ן ג | | 13[ 1020 מכירה פומבית חיה - 24 עועות ביממה! חברת בסט-ביי מציעה למכירה: מכונת כביסה בוש דגם: 1305011 0 תוף ודוד נירוסטה פתח חזיתי 0 סיבובי סחיטה לדקה בורר סחיטה מ-500 עד 800 סלי"ד שקילה אוסומטית דוד נירוסטה 2ם אטם פלסטיק לחצן מפלס מים גבוה בולמים קפיציים+הידראוליים תוכניות כביסה לכותנה, סינסטי וצדין מסנן קידמי 1 תוכניות דלת זכוכית לחצן השארת כביסה במים תא אבקות: אפשרות שימוש בנוזל או אבקה שיטת הגשם (המטרה עליונה בעזרת הכנפיים) * חובת פתיחה וחיבור ע"י טכנאי * מס' מכירה: 58254 סטטוס המכירה: מכירה פתוחה הספק: בסט ביי המוצר: מכונת כביסה בוש 3200 הדגם: 3200 136902 כמות מוצעת: 3 יחידות. מחיר התחלת:5: 100 ש'ח, כולל מע'מ הצעות מחיר בכפולות של: 100 ש'ת דמי משלות: 90 ש"ת תשלומיס ללא רבית והצמזה: 4 תקופת אחריות: 12 חודשים אחריות ע"י: תדיראן מחיר מחירון: 4480 ש"ח 0 00901 מחיר המחירון הנ"ל נמסר ע"י היבואן ואינו משקף בהכרח את מחיר השוק! 4 להצעה מומלץצ לבדוק את מחיר השוק לפני הגשת ההצעה! לח | הת מונה המוצגת להמחשה בלבד , ואינה מחייבת 2 המכירה תיסגר ב: 22:15 ,541 12960180 7165037 או 5 דקות ממועד מתן הצעה האחרונה המאוחר מבינהן המשך המסמך בעמוד הבא..., 2 ח000ט-8 מצב ההצעות הזוכות נכוןל - 21:30 2000-266-05 הצעת מינימום לכניסה למכירה נכון לרגע זה: 2100 ש'ח מוצד הכניסה ‏ מוצד ההצצה סכום (ש'ח) שם המציצ הצעה (16:59) 05-12 (16:59) 05-12 2100 92 262819 (21:07) 05-12 (21:07) 05-12 2100 8 ,זגל 263022 (19:58) 05-12 (19:58) 05-12 | 2000 | 5 ,סע 262964 ה לבר לטבלה: מועד ההצעה: התאריך והשעה בהם הוגשה ההצעה הנוכחית של המציע. מועד ה כניסיה: התאריך והשעה בה הוגשה ההצעה הראשונה של המציע במכירה ג1. סיר ה ה צעות בטבלה: ההצעות ממוינות בהתאם לגובה הסכום. כאשר קיימות מספר הצעות באותו סכום, הן ממוינות בהתאם למועד הכניסה, ולא בהתאם למועד ההצעה הנוכחית ! תכונות עיקריות: תוף ודוד נירוסיטה פתיח חציתי 0 סייבובי סחיטה לדקה בורר סחיטה מ-500 עד 800 סיל"ד שקילה אוטומטית דוד נירוסיטה עם אכום פלסיטויק לחצן מפלסי מים גנוה בולמים קפיציים+הידראוליים מסנן קידמי 1 תוכניות דלת וכוכית לחצן השארת כביסה במים תא אבקות: אפשרות שימוש בנוול או אבקה שיטת הגש (המטרה עליונה בעזרת הכנפיים) תוצרת בוש, ספרד מידות: רוחב:60 ס"מ עומק:54 ס"מ גובה:85 ס"מ מברט טכנע תנאי מכירה, אסנקה ואחריות: * הפריטים מוצעים למכירה ע"י בסט-ביי בע"מ. * על פי מחירון היבואן מחיר המוצר לצרכן הינו 4480 ש"ח כולל מע"מ * אחריות 12 חודשים ע"י תדיראן * אספקת המוצר הוד 7 ימי עבודה מסייוס המכירה באמצעות משלות. * תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות. חזרה לעמו הבית | כל מה שרצית לדעת על נטאקשן מכירות חדשות | כל המכירות | מכירות לפני סיגירה | מכירות שנסגרו לתחילת ה עמוד | כתבו לנו | מידע לסינקים | תקנון | העמוד האישי .8 ,.8 1 ,61/5100 9 זתפָזעק 0 .0 858 915 !ומ תרשים 3.1 דף מידע להגשת הצעת מחיר עבור הפריט המבוקש. פרק 3: עקרונות בסיסיים במכירה פומבית 33 הגשת הצעות מחיר וקנייה במכירות פומביות בסיסיות לפני שניתן להגיש הצעות מחיר או למכור פריטים במכירה פומבית, יש לדעת את העקרונות הבסיסיים כיצד כל סוג של מכירה פומבית פועלת. בסעיף זה נעסוק במכירה הפומבית הבסיסית, שהיא הסוג הנפוץ ביותר. בהמשך הפרק נעסוק בסוגים אחרים של מכירות פומביות. מידע מפורט יותר אודות הגשת הצעות מחיר וקנייה, ניתן למצוא בהמשך ספר זה. הרשמה באתר כדי להיות מסוגל לעיין בהצעות ו/או כדי להגיש הצעה יש קודס כל להירשס באתר. הפרטיס הנדרשים כוללים: כתובת, טלפוניס, כתובת למשלוח (במידה והיא שונה מהכתובת שלך בתור מבצע העסקה), שס וסיסמה שיאפשרו לזהות אותך. בחלק מאתרי המכירה הפומבית, תהליך ההרשמה הוא תנאי לעיון בהצעה (למשל, |ו.0!58|6.60. אווו) ובחלק תידרש לתת-פרטיס רק בעת הגשת הצעת מחיר (כמו באתר |ו.60. 0 860ז6ח. צוצוצו). האנטומיה של הצעת מחיר כדי להגיש הצעת מחיר במכירה פומבית, יש תחילה לעיין או לחפש באתר אחר פריט שאותו ברצונך לנסות לרכוש. להסבר מפורט יותר כיצד לעיין, לחפש ולמצוא פריטים, ראה פרק 4. לאחר שמצאת משהו שברצונך לקנות, תמצא דף המכיל את כל המידע הנדרש להגשת הצעת מחיר. התרשים בעמוד ‏ 32 מתאר דף לדוגמה מאתר נטאקשן ([ו.60. ח8600ז6ח. שאו והוא מתאיס לא רק למייבש כביסה (כמו בתרשיס), אלא גס לטלוויזיה, מצלמה, סורק, שולחן אוכל ושאר מוצריס. 4 ח8-0000 לפני שמגישיס הצעת מחיר בדף מסוג זה (הלקות מאתר |.60.ח8600ז6ח.צטצשצו), יש לדעת כיצד הדף מאורגן. דף הגשת הצעות המחיר של נטאקשן מחולק למספר חלקים : > תיאור המוצר - כאן המוכר מתאר מה הוא מציע למכירה. הו דף המפרט הטכני של המוצר. + פרטי המכירה - כאן יפורטו הפרטיס הבאים הקשוריס לביצוע העסקה ולהגשת הצעות, כמו: מחיר התחלתי, מספר היחידות שבמכרז, דמי משלוח, מספר תשלומים, מועד סיום המכרז וכדומה. כמו כן מודגש מי המוכר ומי נותן את האחריות למוצר. במכירות פומביות אחדות, קיים מחיר מינימוס שהמוכר מבקש (מחיר התחלתי), ומתחת למחיר ה לא תתבצע מכירה. אס קיים מחיר מינימום הוא יהיה רשום כאן. > מצב ההצעות הזוכות - זהו מצבן של ההצעות הזוכות נכון לעכשו. באתר נטאקשן נראות רק ההצעות הזוכות, ומחיר המינימום הנדרש כדי להיכנס לרשימת ההצעות הזוכות. מתחת לטבלה תמצא הסבר כיצד לקרוא אותה. + תכונות עיקריות - ווהי חזרה באותיות קטנות על חלקו העליון של הדף עס כל הפרטים. החברה המציעה את המוצר למכירה - אתר נטאקשן משמש כמתווך בינך לבין החברה המציעה את המוצר במכרז הפומבי. בדרך כלל מופיע הלוגו של החברה. > תנאי מכירה, אספקה ואחריות - שווה לקרוא ולהבין מי נותן מה. רק לתזכורת, מכירות פומביות באתריס אחרים ייראו אחרת ביחס לדף זה, אולם, באופן כללי, הס יכללו כולס את המידע שהוצג כאן בדרך דומה. טיפ! 9 לפני שמגישים הצעת מחיר עבור פריט, כדאי במקרים רבים לראות אם מוצגים פריטים דומים למכירה. בנטאקשן הדבר פשוט. חזור לקטגוריה של אותו מוצר. בדרך כלל תמצא שם מוצר/ים מאותה משפחה. הדבר הראשון שצריך לעשות כאשר מחליטים להגיש הצעת מחיר הוא לקרוא בקפידה את התכונות העיקריות, ולבחון היטב את התמונה (התמונה היא להמחשה בלבד, אבל זה הכי טוב שיש). לאחר מכן, יש לעבור למידע המכירות שליד התמונה כדי לברר עד מתי ניתן להגיש הצעות מחיר, לבחוןו את המתיר ההתחלתי ואת הצעת המחיר הנוכחית. יש לבדוק כמה הצעות מחיר הוגשו, ולברר את פרטי התשלוס והמשלות ופרטיס נוספים. בדוגמה שלנו, רואיס שהמחיר ההתחלתי למייבש כביסה היה ₪100. הצעת המינימוס כדי להיכנס לרשימת ההצעות הזוכות עומד כרגע על ₪2100, ושנותרו עוד 45 דקות לסיום המכירה הפומבית. המוצר יסופק על ידי חברת בסט-ביי, אחריות תסופק על ידי תדיראן ודמי המשלוח הס ₪90. פרק 3: עקרונות בסיסיים במכירה פומבית 35 לאחר בירור מידע זה, אתה מוכן להגשת הצעת מחיר. בדוגמה שלנו, הצעת המינימוס לכניסה למכרז היא ₪2100. לפי תנאי מכירה זו ניתן להגיש הצעות בכפולות של 0. כלומר, ניתן להציע כל מחיר מעל ₪2100 ובתנאי שהמחיר מתחלק ב-100 ללא שארית. ד ץ בור לחץצ כאן לח על הלחצן . כדי להגיש או לעדכן את הצעתך, יהיה עליך להקיש את שמך, שס משפחתך ומספר תעודת הזהות שלך (באתר חסו₪606). קרא את כל הכתוב מתחת לטופס עס הפרטים שמילאת. אס אתה מסכים לת על הלחצן שבתחתית החלון עליו רשוס קראתי והסכמתי. מרגע וה אתה נכנס לשלב של תקשורת מאובטחת. אתר נטאקשן שומר על רמת אבטחה גבוהה בעת ביצוע עסקאות. המשמעות היא שהעסקה מאובטחת כך שגס אס נתוניה יגיעו לידיים ורות הן ייראו כקשקוש אחד גדול. תקשורת מאובטחת פירושה שהנתונים העובריס בין המחשב שלך למחשב שבו מתבצעת המכירה הפומבית מעורבלים, ורק המחשב שלך ומחשב המכירה הפומבית יכוליס להבין אותם. על נושא האבטחה תוכל לקרוא בנספח. חלון 67| /וזט566 יודיע לך על תחילת התקשורת המאובטחת. מרגע וה יופיע סמל מנעול צהוב (3 בשורת המצב של הדפדפן. עכשיו יהיה עליך למלא פרטים כגון כתובת למשלוח, וגם פרטי תשלוס הכוללים את מספר כרטיס האשראי שלך, וכמובן את הצעת המחיר שלך. לסיוס לח על לחצן זאחזפט5 שבתחתית החלון. מעכשיו אין כבר צורך בתקשורת מאובטחת ולכן תופיע הודעה המודיעה לך שחוזרים לתקשורת רגילה (לא מאובטחת). הצעתך מופיעה עכשיו בטבלה בין ההצעות הזוכות במכירה הפומבית. אס אף אחד לא יביע מחיר גבוה יותר לפני סיוס המכירה - זכית, והפריט שלך. אולס, מה קורה אס מישהו בא ומציע הצעת מחיר גבוהה יותר, שייורקהיי אותך מהטבלה! תוכל לשוב ולהציע הצעת מחיר גבוהה עוד יותר. הגשת הצעות המחיר נמשכת כך עד לסגירת המכירה. עם סגירת המכירה הפומבית, רק מי שנמצא בטבלה זוכה במכירה. לסיכום, כך מתרחשת הגשת הצעות המחיר במכירה פומבית בסיסית : + המוכר רושס את הפריט למכירה, קובע מה יהיה משך המכירה הפומבית, והוא יכול להגדיר מחיר מינימוס להגשת הצעות מחיר ושאר פרטי מכירה, אחריות ומשלוח. * הקונים בוחניסם את דפי המכרזים, רואים מה מוצע למכירה, מהי הצעת המינימוס כדי להיכנס למכירה, ואם הס מעוניינים להגיש הצעת מחיר הס מגישיס הצעה שווה או גבוהה יותר מהצעת חמינימוס. 6 ח8-0000 > עד לסיום המכירה, הקוניס יכולים להמשיך ולהגיש הצעות מחיר מתחרות במטרה לזכות במכירח. % בסיוס המכירה הפומבית, בעל/י ההצעות הגבוהות ביותר יכו במוצר, בהתאס למספר היחידות שהוצעו למכירה במכרז. טיפ! 5 הגש הצעות מחיר בשנייה האחרונה לזכייה קונים רבים זוכים במכירות פומביות על ידי הגשת הצעות מחיר ברגע האחרון ממש, כדי להיות בעלי הצעות המחיר הגבוהות ביותר. שיטה זו, הנקראת צליפה (פַחוסוח5), נידונה בפרק 9, "טריקים לזכייה במכרז". ומה הלאה? נניח שזכית במכירה הפומבית שבה הגשת הצעת מחיר, במייבש כביסה של חברת 456 מדגס 130. הגיע הזמן לשלס ולקבל את הפריט. מה קורה עכשיו? הדבר הראשון שיקרה עס סיוס המכירה הפומבית הוא שתקבל מכתב דואר אלקטרוני המודיע לך על הזכייה. אתר נטאקשן ישלח לך הודעה בנוסת זפחחוצו 8 6זהּ וסצ. להלן נוסח ההודעה המלא : (ד15) 0200+ 08:02:06 2001 ח33 11 ,טחד :הכ [ו.6ח. חהסופו תח 0ו6ז6ח :סד [זסחחוצו 8 6זהּ וס :ז60[פט5 |( 6ח. ח0ו5ו/ חח 0ו6+86ח : וחסז= הס חסטסטב '30ד' 6ח+ 8% 2105 פַהוהחוצו 6+ 01 6חס 15 6ום וטסצ זטסץ .10/01/01 8% 6|0560 %8% (76710= ח6סו?03חק. וחססו/|ו. 60. הסס86סס6ח. וצו / : קת ) זטסץ .ץזסעו|06 0ח3 %הסח!!|טז 6 זסז ץטם 265% 0ז %ח56 ח006 6עהח 065815 סח3 6וחהח .60 שטסץ 3007655 66 0ף %ח56 56 |וואו פהוהחוצו :5/0 השו 050 6500 עחהּ זס ץזסעו|06 6+ 8חו0 6037 זסו|קקט5 06 6086 0+ 660ח טסץ )1 .1 5 חזסס טח 6הסהכ 3% 567106 זס 60500 ||68 6856!כ , הס וס5סוף 507/06 ץחה הס 567106 זר 650 זסקסזכן 8חו060 106010 ץחה זסזהטססח6 טסץ זז .2 |ו8ח6 ץם וה 68 ד 567106 זו סל הס 606 866לח60 6856!כ ,זסו|ססט5 5 סל ץ |קם ץ|קרחו5 סש 15 5וחז 0 סש עבצו 065% 6חך .(|ו.ףסח. הסופוצז6 חח 0ו6%860ח) 6הסחק זטסץ 0חה ‏ 600650 זס ץזוטםחו זטסץ 01 0613115 6 6 סט|6חו 6856 .| חס חוחזו זסאופחהּ חה 6% !וו טסץ ץ|והחזזסא .ץסקוהסזס טסץ זסשופחגב |ווצו סעצ . (5)זססוהטח .5זטסח 24 ההססכ 6 חן 16060 15 זסטההטח 6חהסתכ זטס - ₪5 ||63 16856 68565 %חסשזט חן .3 ץח ד - ץ08ח50 :פזטסת 01166 זה|טס6ז 3% טסץ 50/6 60 6|סהווהעה 6זבּ 6/ .|והח פוח+ .0 0 08:00 108 חב 22:00 - 08:00 ח66/א0ססם פרק 3: עקרונות בסיסיים במכירה פומבית 37 + סק טפ זז טס - ||8חח6 חב 5 5600 ער טסץ 05ח6666 חב 05חהוח6/6 6 פַחוזטוס .4 חח 06 ||וא 155065 %ח06זט חב ,פטס 656 הט |וה 8הו680ז 15 הה8סל . ץסקוחסזוס ,6505 |168ח660+) 155065 + סק 5 0חה 5617/1606 זס0 6560 זטסץ || 0ח56 6856ו0 .5 ץח 6 || 6|006ח1 סס ץז 6856|ק . |והחח6 טס 0ל (.66 5ז60065 ,פסְחַחהּח6 5007655 .6 85 5008 85 600656 זטוסץ 0|6ח8ח 3 6 8% 50 ,06%81|5 4ופט 0/60[ח6 וסץ 6קסח 3150 1 .56הח6זטכ ושח זטסץ שסןח6 |וואו טסץ 6קסח ץו|68ז 1 .6זנסט? 6 חו ₪ הס זו61ח06 0 ס6טתהשחסס |ווא חב , הסוס 66 ץ8חט5 5זטסת 07106 פחוטוס ,טוסץ 355155 60 שְקסהת 06 ||ו 567106 זס 6560 הסח6 .0 סס 08:00 שץ08ו7= 30 22:00 - 08:00 ח66ש60ס שְ03פ5זטחד - 0 :זחוא 6חסחק 7 יאפ ו 6ח. הסופן 6 חס 860ז6ח :!והוח-= התשלוס בוצע באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו ניתנו בעת הגשת ההצעה. גס הספק, במקרה וה חברת בסט-ביי, קיבלה דואר אלקטרוני דומה והיא תיצור איתך קשר לתיאוםס הובלה והתקנה. בעת אספקת המוצר עליך להיות מצויד בתעודת הוהות שלך כדי לוודא שהמוצר הגיע לידים הנכונות. ומה הלאה במכירה פומבית בין יחידים? נניח שזכית במכירה הפומבית שבה הגשת הצעות מחיר - שעון ברייטלינג אוטומטי מכני באריזה מקורית + רצועה ממתכת. זוחי מכירה פומבית של מוצר הנעשית על ידי אדס פרטי באתר שימבו (ו.0.60פחו5.שצו) או באתר ביי וואלה (ו8.60.1!|פּאו. עטט). הגיע הזמן לשלס ולקבל את הפריט. מה קורה עכשיו? הדבר הראשון שיקרה עס סיוס המכירה הפומבית הוא שתקבל מכתב דואר אלקטרוני המודיע לך על הזכייה ומספק לך את כתובת הדואר האלקטרוני של המוכר. המוכר יקבל מכתב דומה, המכיל את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. כעת עליכס לתאס ביניכס את השלמת העסקה. אתה והמוכר תתקשרו באמצעות הדואר האלקטרוני או בטלפון כרצונכס. תחליטו על שיטת התשלום ועלויות המשלוח. המוכר יודיע לך להיכן לשלוח את התשלום. שיטת התשלוס או שיטות התשלוס האפשריות רשומות בדרך כלל בדף המכירה, לכן לפני שתגיש הצעות מחיר תדע באיזה אופן תתבקש לשלס. בדרך כלל קוניס משלמיס את הוצאות המשלוח, אלא אם צוין אחרת. בדרך כלל, כל הפרטים יסוכמו ביניכם מכיון שאתה רוצה לקנות ומישהו אחר רוצה למכור. שיס לב שאתה פועל מול אדס פרטי שאינו מוכר לך ואינך יכול לשלם בכרטיס אשראי, לכן הינך מתבקש לנקוט באמצעי הזהירות המתבקשים מכך. 8 חסטסט-8 פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! קיימיס מספר סוגי מכירה פומבית שונים שבהס תיתקל באתרים כגון נטאקשן, אולסייל, ואחריס. להלן הסוגים הנפוצים ביותר, ומה צריך לדעת אודות כל אחד מהם : + מכירה פומבית בסיסית - במכירה פומבית בסיסית, אנשים מגישיס הצעות מחיר זה נגד זה לאורך פרק זמן נתון, ובסיומה, המוכר והקונה מסדירים ביניהס את אופן התשלוס והמשלוח. המוכר יכול להגדיר מחיר מינימוס ולקבוע את גודל הכפולות בין הצעות המחיר שאנשיס יכוליס להגיש. המכירה נסגרת במועד שנקבע לכך. לדוגמה, המחיר המינימלי יכול להיות ₪500, והכפולה יכולה להיות 0, הצעת המחיר השנייה לאחר ₪500 תהיה לפחות ₪550. > מכירה פומבית חסוז6ט1 66אחץ - במכירה פומבית מסוג 66אחפי המופעלת באתר נטאקשן (ו.6%86000.60ח.ששאו) ניתן להגיש הצעות עד לומו הסגירה הרשמי של המכירה הפומבית המפורסס באתר. היה ומגיעות הצעות מחיר ב-5 הדקות האחרונות של המכירה, תתארך המכירה ב-5 דקות נוספות. המכירה תיסגר סופית לאחר 5 דקות מרגע הגשת הצעת המחיר האחרונה. תתקבלנה רק הצעות בשווי המינימוס ההכרתי של המכירה או גבוהות יותר. ההצעות הגבוהות ביותר תזכנה. במקרה של מספר הצעות גבוהות הזהות בסכומן, תינתן עדיפות למשתתף שנכנס קודס למכירה. במכירה פומבית מסוג 8666 יש מחיר התחלתי וסכוס קבוע לכפולות. ניתן להגיש הצעה בסכוס שהוא המינימוס בתוספת מחיר הכפולה. נניח והסכוס ההתחלתי הוא 0 והכפולה הלא ₪100. הצעות יכולות להיות ₪200, ₪300, ₪400 וכדומה. + מכירה פומבית ץאסזם - בהצעות מחיר שאסזס, הקונה מגדיר מחיר מירבי שהוא מוכן לשלס עבור הפריט. אולס הוא לא בהכרח יצטרך לשלם סכוס זה אס הוא זוכה במכירה. אתה מגיש הצעה כמו במכירה פומבית בסיסית ומצרף אליה מנגנון המגיש הצעות מחיר אוטומטית במקוס הקונה, על ידי הגשת הצעות בכפולות מעל הצעת המחיר הגבוהה ביותר הנוכחית. לדוגמה, אס הגדרת מחיר מירבי של ₪750, הכפולה היא ₪50, ומישהו הגיש הצעה של ₪350. ה-ץאסזם שלך יגיש אוטומטית הצעה של ₪400 בשמך. אס המכירה הפומבית מסתיימת בשלב זה, תקבל את הפריט תמורת ₪400 ולא ₪750. > מכירה פומבית במחיר שמור (96/ז₪656) - במכירה פומבית מסוג 8שז856ז, המוכר מגדיר מחיר התחלתי וגס מחיר שמור (הגבוה מהמחיר ההתחלת'). הוא אינו חייב למכור את הפריט מתחת למחיר השמור. המחיר ידוע למוכר בלבד. לכן, לדוגמה, אס המחיר השמור (6/ז6560ז) הוא ₪450, והצעת המחיר הגבוהה ביותר במכירה היא ₪300, המוכר אינו חייב למכור. אולס, הוא עדיין יכול למכור במחיר הנמוך יותר מהמחיר השמור (6507/8ז) אס יבחר לעשות זאת. % מכירה פומבית ח₪35 - מכירה פומבית ח885 דומה מאוד למכירה הפומבית המקבילה לה בעולס האמיתי. במכירה פומבית 8850, מגישיס הצעות מחיר בזמן אמת זה מול זה במקוון. מכירות פומביות מסוג זה אורכות בדרך כלל כשעה או פחות. פרק 3: עקרונות בסיסיים במכירה פומבית 39 פרק 4 כיצד תמצא את מבוקשך? פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: *"- דרכים לבדיקת הפריטים המוצעים למכירה באתרי מכירות פומביות. % הדרכים הטובות ביותר לסיור בין הקטגוריות ותת-הקטגוריות. % ייעול שיטת החיפוש והעיון, ומציאה מהירה יותר של הפריט המבוקש. % ביצוע חיפוש בסיסי. +* = מיגוון טיפים לחיפוש, אשר בעזרתם ניתן להקטין את חתך החיפוש כך שיתקבלו פריטים בודדים ומתאימים. בכל יוס, מוצעיס למכירה באתרי מכירות פומביות (כגון ח66600) אלפי פריטיס המחולקיס לאלפי קטגוריות שונות. החדשות הטובות בכך הן כי רוב הסיכויים שהפריט אותו חיפשת נמצא במכירה פומבית במקוס כזה או אחר. החדשות הרעות הן שמציאת הפריט עשויה להיות דומה לחיפוש מחט בערמת שחת. בפרק זה, תלמד אודות הדרכיס למציאת הפריט המסויס אותו חיפשת. מומלצ לקרוא אותו לפני שתנסה לבצע חיפוש ממשי, אחרת אתה עלול ללכת לאיבוד בין האפשרויות והפריטים. בנוסף, תלמד למצוא את הפריט המבוקש מהר יותר. פרק 4: כיצד תמצא את מבוקשך 41 פריטים בולטים הדבר האופייני הבולט לעין כבר בכניסה לאתרי מכירות פומביות הס הפריטיס המוצגיס בקדמת התצוגה (דף ראשי, כניסה לקטגוריה, וכוי). אס תלחץ על אחד מהפריטים המוצעים, תעבור ישירות לדף ההצעה שלו, שס תוכל להוסיף הצעה משלך ולהתחיל את ההשתתפות במכירה הפומבית. אס אתה מסייר בלבד ולא מחפש פריט מסוים, הרי שהעיון בפריטים אלה עשוי להפוך לענייון משעשע ומהנה. חנות באינטרנט היא כמו כל חנות פיסית שהינך מכיר. גס באינטרנט וגס בחנות הפיסית הפריטיס מסודריםס במקוס מסוים. הנה כמה הקבלות מעניינות ואני בטוח שתמצא עוד כמה בשיטוטך: בעולם הפיסי - חנות פיסית בעולם המקוון - חנות באינטרנט חלון ראווה דף פתיחה בגובה העינייסם בראש הדף ליד הקופה הוספת פריטים לסל בהצעות מיוחדות בדף החשבון חיפוש על פי קטגוריה בדיקת הפריטים הבולטים עשויה להיות עניין משעשע למדי, אולס רוב הגולשיס המגיעיס לאתרי מכירות פומביות מחפשים פריט מסוים אותו הם רוציס לקנות. במקרה מעין זה, הסיור בין הקטגוריות השונות עשוי להיות נקודת פתיחה טובה במסע למציאת הפריט המבוקש. לדוגמה, אתר 6096000 מחולק ל-32 קטגוריות. בשיטה גו קל לאתר את הפריטיס שהינך חפצ לרכוש. 2 ח080סט-8 המכירות הפומביות של נטוויז ברוכים הבאים לאתר ו כל ) 2 מכירות' פעילות 9 מכירות פעילות 5 מבירות' פעילות 2 מכירות פעילות 0 מכירות' פעילות 5 מכירות' פעילות 7 מכירות פעילות 7 מכירות פעילות 2 מכירות' פעילות 5 מכירות פעילות 6 מכירות' פעילות 8 מכירות פעילות חומרה בישול ואפיה וידאו ו-סעס רהיעים 4 מכירות פעילות 1 מכירות פעילות 0 מכירות' פעילות 3 מכירות' פעילות צורבים יי בי אודיו 7 מכירות' פעילות 8 מכירות פעילות מדיחי כלים 8 מבירות' פעילות 0 מכירות פעילות 6 מכירות' פעילות 9 מכירות פעילות 9 מבירות' פעילות 2 מכירות פעילות 4 מכירות' פעילות 9 מכירות' פעילות 9 מכירות' פעילות 7 מכירות' פעילות סורקים תנורים בנויים מערכות מיני מכונות קפה 9 מכירות' פעילות 5 מכירות' פעילות 9 מכירות' פעילות 3 מכירות פעילות ( ולי 1 מזגנים מוצרים למעבח 9 מכירות' פעילות 4 מכירות' פעילות 9 מכירות' פעילות 6 מכירות' פעילות תרשים 4.1 קטגוריות באתר |86000.60.1ז6ח. טצוש לדוגמה, נניח שהינך מחפש לרכוש מצלמה, לכן עליך לבחור בקטגוריה 'צילוס". לחיצה על קטגוריה זו תוביל אותך לדף ובו הצעות לרכישת מצלמות. בתחתית הדף תוכל לראות את רשימת המוצרים הנוספים המוצעים למכירה בקטגוריה זו. עכשיו, השאלה היא 'איזה מצלמה אתה בדיוק מתפשזיי. אם אתה מעוניין במצלמה דיגיטלית סביר שתמצא אותה בקטגוריה יצילוסיי וגם בקטגוריה 'יציוד היקפייי. פה טמון השוני שבין חנות פיסית וחנות באינטרנט. בעוד שבחנות הפיסית מוצר אחד נמצא במקוס אחד, הרי בחנות באינטרנט הוא יכול להימצא במספר קטגוריות לנוחיותך. מדף זה, תוכל לעיין בפריטיס עצמס המוצגיס ברשימה. גלול את הדף למעלה ולמטה וקרא את תיאורי הפריטיס. כשתמצא פריט עליו תרצה לקבל מידע נוסף, לחץ על הלהצ 2 ותועבר ישירות לדף המכירה הפומבית שלו, שס תקבל מידע נוסף ואפשרות להציע הצעת מחיר משלך. אס לא מצאת פריט בקטגוריה שבה חיפשת, תוכל לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני למפעילי האתר ולבקש את עזרתס. אתר 6096000 מעמיד לרשותך את כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: |ו.00.06%ו60060006060/15ח. צוות נטאקשן ישמח לעזור לך בכל שאלה או בקשה. פרק 4: כיצד תמצא את מבוקשך 43 אס הגעת לאתר מכירות פומביות במטרה להגדיל את אוסף השעוניס העתיקים שלך. הנה הדרך למצוא את מבוקשך בצורה מהירה באתר ספוחחו5, בכתובת |ו.00.60ח51.צשצשצש. בחר בקטגוריה "אומנות ואספנות'י. אס אתה מחפש שעון קיר לבית שמישהו מציע למכירה בחר בקטגוריה י'לבית ולגינהיי. רוב אתרי המכירות הפומביות פועליס בצורה דומה בכל מה שנוגע לסיור בקטגוריות. ייעול החיפוש אחר פריטים אס תסייר בין הקטגוריות בצורה זו, תראה לרוב רשימה ארוכה של פריטים למכירה. דבר וה מקשה על מציאת הפריט המסויס בו אתה חפא. באתר ח600600א, כמו באתרי מכירות פומביות רביס אחרים, תוכל לייעל את דרך הסיור בין רשימות הפריטים. לרוב, קיימיס קישוריס דומיס גס באתריס אחרים. הבה ונסקור אותס: תרשים 4.2 רשימת קישורים לייעול החיפוש אחר פריטים מבוקשים. * רשימת כל המוצרים - רשימת כל המוצרים הנמכריס באתר ממוינים לפי קטגוריה ובתוך הקטגוריה הפריטים ממויניסם לפי תאריך ושעת סגירה, כך שמכירה אשר פרק הזמן לסגירתה הוא הכי קטן נמצאת בראש הרשימה. הלהיטים הגדולים - הפריטים הכי נמכריס באתר. שווה יותר מהצצה. + מכירות לפני סגירה - רשימת כל המכירות שמסתיימות באותו יוס. שימושי עבור אלה הרוציס להגיש הצעה בשלב האחרון של המכירה הפומבית. + מכירות שנסגרו - רשימת כל המכירות שנסגרו בימיס האחרוניס כולל: שסם המוצר, שס הספק, מועד ושעת סגירת המכירה הפומבית. ניתן גם לערוך חיפוש לפי מספר מכירה מבוקש. שימוש עבור מי שמתכוון להגיש הצעה ורוצה לראות מתי ובאיזה מחיר נמכר אותו פריט במכירה פומבית. הו שלב חשוב לקראת קבלת החלטה לקביעת מחירי קנייה. + מכירות פיצוץ - קטגוריה של מכירה קבוצתית. וה לא בדיוק מכירה פומבית אבל... אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף. הרעיון הוא ביצוע רכישה במחיר קבוע וידוע מראש למוצר. אבל, כדי לרכוש במחיר יפיצוציי ולחסוך הרבה מאוד כסף, צריכה כל הכמות המוצעת לחימכר. 4 ה8-0000 ביצוע חיפוש בסיסי אס אתה יודע מה ברצונך למצוא, תוכל למצוא את הפריט המבוקש בשיטה מהירה יותר מאשר שיטת הסיור בין הקטגוריות. האלטרנטיבה היא שימוש במנוע החיפוש של האתר. ברובס המכריע של אתרי המכירות הפומביות קייס מנוע חיפוש זמין בכל דף באתר. כדי להשתמש בו, תוכל פשוט להקליד את המילה או המיליס המתארות את הפריט המבוקש, בשיטה והה לשיטת החיפוש במנועי החיפוש הרגילים כגון אהא או 8||8. לדוגמה, נניח שאתה מחפש יימצלמה'י. בסעיף הקודס הראינו לך איך לגשת ולחפש לפי קטגוריות. הפעס תוכל להשתמש במנוע החיפוש המשוכלל של אתר המכירות הפומביות. בצורה אינסטנקטיבית, בוודאי תרצה לבצע חיפוש על המילה יימצלמה י. חיפוש שכזה ייתן לך בתשובה דף ובו רשימת הפריטיס העונה למיליסם שהקלדת בתיבת החיפוש שבאתר. <1ם)- | זסזס!קא = 81חז6]ח! 1)ספסזסו)א - הסוזס6ו 33 | ופ | 008[ 68העב= | פוש 08ם ‏ שו | * .8 4 4 98| 8 0% ו סופור | 88!וסעה] | 58808 שחחסון הזוס סז בבס 6% * 16| | ₪09 [- 0 100 :קזוח 65| 055וסם ה | ברוכים הבאים לאתר רה המכירות הפומביות של נטוויז'ן ב )| הרשמה למועדון לקוחות נטאקשן כתובת הדואר האלקטרוני שלך: | הקישו מילת חיפוש: ש] שלחו לי מידע על מוצרים המוצעים למכירה פומבית. מצלמהן ענ תרשים 4.3 דוגמה לחיפוש באתר |.00.60ו66860ח.אעשצש פרק 4: כיצד תמצא את מבוקשך 45 החיפוש אחר המילה 'מצלמה'י באתר 66000 התזיר 11 פריטים. החיפוש אחר המילים '"'מצלמה דיגיטליתיי החזיר 4 פריטיס המוצעיס למכירה פומבית. מסקנה: בצע חיפושיס ממוקדיס ככל האפשר על ידי השימוש בכמה שיותר מילים הקשורות לפריט המבוקש כדי לתאר אותו. טיפים לחיפוש אתרי מכירות פומביות רביס מציעים דפי חיפוש ממוקדיס יותר, המקלים על ביצוע חיפוש ספציפי. דפיס אלה מאפשריס למצוא מכרזים, תוך התבססות על מאפייניס כגון טווח הצעות המתיריס, זאהות המוכרים, מיקוס המוכר ועוד. בדוק כמה אתרי מכירות פומביות כדי לקבל מושג על אפשרויות החיפוש המתקדמות שבהסם. האפשרויות הבאות לקוחות מתוך דף החיפוש המתקדסם של אתר סטחחו5, אתר מכירות פומביות בין יחידים, בכתובת |ו.00.60חן51.צשאואו, המקלות על ביצוע החיפוש : 9% * חיפוש פריטים ומכירות - ניתן לחפש על פי שס הפריט, כמו בחיפוש רגיל. ההבדל הוא שבחיפוש מתקדסם יש גס את האפשרות לחפש לפי תיאור פריט. את התוצאות ניתן להציג לפי מחיר או תאריך סיוס מכירה. + חיפוש לפי מספר מכירה - לכל פריט הנמצא באתר סטוחו5 (וברוב אתרי המכירות הפומביות האחרים) יש מספר ייחודי לו. אס אתה יודע את מספר הפריט המבוקש, הקלד אותו. לאחר ביצוע החיפוש, תעבור ישירות לדף המכירה של הפריט ולא לדף התוצאות. > מכירות שהסתיימו - ניתן לחפש על פי שס פריט או לפי שס פריט ותיאור פריט. את התוצאות ניתן להציג לפי מחיר או תאריך סיוס מכירה. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! אתרי מכירות פומביות רביס הס מקומות רוחשי עניין, בהס מוצעיס למכירה כמה מאות ואולי אלפי פריטים. פעולת מציאת הפריט המבוקש קלה יותר, במידה ואתה יודע מה לחפש. הנה כמה עצות הנוגעות לכך: + אם אינך מחפש פריט מסוים, בדוק את הפריטים הבולטים. <* | סייר בין הקטגוריות כדי למצוא קבוצות של פריטיס בהס אתה מעוניין. > אס ברצונך למצוא פריט מסוים, כדאי להשתמש במנוע החיפוש של האתר. השתמש במילים ספציפיות המתארות את הפריט המבוקש, אחרת תקבל רשימה גדולה מדי של פריטיס לא רלוונטייס. 6 ח8-0000 פרק 5 בדיקת זהות המוכר פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: % איך לקבל חוות דעת על מוכר מקונים אחרים. + קריאת דף המשוב של המוכר, המכיל את חוות דעת הקונים. >" בדיקת מכירות אחרות בהן מעורב המוכר. % קבלת מידע אודות אמינות המוכר. לאחר שמצאת את הפריט בו הינך מעוניין, עליך לבדוק את זהות המוכר, כדי לא ליפול בפח ולשלס למישהו שייקתח את הכסף וייעלם, או שלא יעביר את הסחורה כפי שתוארה באתר. כדאי גם לבדוק את זהות המוכר כדי לגבש הצעת מחיר מתאימה. בפרק זה, תלמד כיצד לבדוק את והות המוכר לפני ההשתתפות במכירה הפומבית. יש להבתחין בין קנייה מחברה לבין קנייה מאדס פרטי. במכירה פומבית מאדס פרטי יש להשתמש באפשרויות המשוב הקיימות באתרי מכירות פומביות וללמוד על אמינות המוכר. תלמד גס כיצד לבדוק את המכירות האחרות בהן מעורב אותו מוכר וכן את הדרך לשלוח לו הודעת דואר אלקטרוני כדי להתרשס מתגובתו. פרק 5: בדיקת זהות המוכר 47 הסיבות לבדיקת זהות המוכר כאשר מבצעים קנייה באתר מכירות פומביות, הקנייה מתבצעת למעשה מחברה הנמצאת במקוס לא ידוע. לכן חשוב לבדוק את והות המוכר לפני השתתפות. יש לוודא כי המוכר אמין ובעל שס טוב וכן שהוא יעביר את הסחורה המבוקשת (ולא משהו אחר) במסגרת הזמן ובצורה המוסכמים. הדרך הטובה ביותר לוודא שלא תיפול בפח היא קרוב לוודאי בדיקת זהות המוכר לפני הגשת ההצעה. אתרי מכירות פומביות מציעים דרכים שונות לבדיקת זהות המוכר. ברובן, יכוליס הקונים לכתוב חוות דעת ולהעיר הערות אודות המוכרים מהסם קנו. אתר סטחו5 מאפשר לרוכשיס להגיש חוות דעת על המכירה, מתוך כוונה להמליצ או להזהיר, להגיב, להביע דעה או לשתף בחוויה. שלב ראשון: קבלת פרטים קנייה מחברה כדאי ללקט מידע אודות החברה המציעה פריטים למכירה פומבית. כאמור, יש אתרים שמוכרים לך ישירות את הסחורה, למשל באתר |.58!6.60!ס.שאוצו, ויש אתרים המשמשים רק כמתווכים לחברה המוכרת את הסחורה. דוגמה לאתר כזה היא |ו.6%86000.60ח.אוצשאו המתווכת בינך ובין סאקאל, ניופאן, אלודה וספקיס אחרים. אתר נטאקשן בכתובת |ו.6086000.60ח.שטשאו מופעל על ידי חברת נטוויזין, חברת האינטרנט המובילה בישראל. נטוויזיןו בוחרת לעבוד עס הספקיס האמיניס בשוק וזהו התנאי הנדרש כדי להציע את מוצריהסם באתר. נטוויוין לא נושאת באחריות כלשהי לטיב המוצר ולומן אספקתו. במידה ויש בעיה עס הספק, היא לוקחת חלק בטיפול בעניין. את המידע אודות בעלי האתר תוכל למצוא תחת הקישור אודות או תחת הקישור כל מה שרצית לדעת על. בין הפרטים ניתן למצוא: כתובת פיסית, טלפון, דואר אלקטרוני, פקס. ככל שיש יותר אפשרויות תקשורת, כך אפשר להתרשם מהחברה. אתר שאין לו כתובת פיסית ו/או הפרט היחיד על בעליו הוא טלפון נייד או תיבת דואר אלקטרוני - חשוד! 8 חס08סט-8 12 ברוכים הבאים לאתר המכירות הפומביות של נטוויז'ן ?דל דוו מכירה פומבית חיה - 24 שעות ביממה! ש: מי יכול להשתתף במכירות הפומביות באתר נט-אקשן? ת: רשאי להשתתף במכירה בנט-אקשן כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה, וברשותו כרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי המפורטות בסעיף 4.4. ההשתתפות במכירות אסורה על עובדי ומנהלי נטוויז'ן, ועל עובדי ומנהלי החברות המציעות. ש: מי מפעיל את אתר נט-אקשן? ת: אתר נט-אקשן מופעל על-ידי חברת נטוויז'ן, חברת האינטרנט המובילה בישראל. ש: איזה סוג מוצריס מוצעים למכירה בנט-אקשן? ת: כרגע מוצעים למכירה באתר נט-אקשן מחשבים וציוד היקפי, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה וכן חבילות נופש. בעתיד מתוכננות להיפתח מכירות בת חומיסם נוספים. ש: איפה נמצאת הנהלת האתר? ת: חברת נטוויז'ן נמצאת במרכז אומגה, מת"ס (מרכז תעשיות מדע) חיפה 31905, בטלפון 04-8560500. ניתן לפנות אלינו גם בדואר אלקטרוני: 61.1.ם910מת6מל0 םס 0הפ6ם. תרשים 5.1 דוגמה למסירת פרטים מלאה באתר |60.1. חסו6%86ח.צוצו קנייה מאדם פרטי השלב הראשון בתהליך בדיקת המוכר הוא לקרוא חוות דעת של קוניס אודותיו. ברוב המקרים, לא יהיה צורך בפרטיס נוספים מעבר לכך. דבר זה נכון במיוחד במקריס בהס מחיר הקנייה אינו גבוה. במקרה מעין זה, כל שעליך לדעת הוא שהמוכר קיבל התרשמות כללית חיובית מהלקוחות. הערה ! אתרים כגון ססוזו5 עושים מאמצים להקל על דרך קבלת משוב מהיר אודות המוכר. כדי לקבל את המשוב, כל שעליך לעשות הוא להגיע לדף המכירה של הפריט ולמצוא שם את הקישור חוות דעת על המוכר. פרק 5: בדיקת זהות המוכר 49 ו 1 . ה ..:1/44/4 מכירות פומביות בין יחידיס 0 מה זה סטוח!% חיפוש מתקדם מכירות חדש לקראת סיו ל שו | היפוט מוצריס מהיר = שש לדנ> - מוכרים - קונים - משתמש חדש - חוות דעת - דואר - עזרה - הרשמה חינם ג על על בי | סיכוכוולי הערה |מוכר ויכרון משומש בפי שתיים מחיר מציכרון חדש תרשים 5.2 דוגמה לחוות דעת באתר וו.0.0פחו5.טשצו למוכר בשם -05%צ. שלב שני: בדיקת מכירות נוספות של אותו מוכר קנייה מאדם פרטי בדיקת אמינות מוכר מסויס דורשת יותר מאשר בדיקת דף המשוב (חוות הדעת) שלו. בנוסף, עליך לבדוק פריטים אחרים המוצעים על ידו. ישנן כמה סיבות לכך: <> בדרך זו, תוכל לדעת אם המוכר מתמחה בפריט אותו הוא מציע למכירה - אם המוכר מציע מיגוון פריטים בנושאיס שוניס שאינס קשוריס אחד לשני, כנראה שהוא אינו מומחה דווקא בפריט בו אתה מעוניין, ובשל כך אין לסמוך על כך שכל מה שנאמר על הפריט מדויק ומהימן. + אתה עשוי להגיע לפריטים מעניינים נוספים - מוכריס רביס מתמחים בסוג אחד של פריטים. במקרה מעין זה, ייתכן שיהיו להס פריטים נוספים באותו התחום אשר עשויים לעניין אותך. 0 חס08סט-6 % ייתכן שתמצא את אותו הפריט או קבוצת פריטים במחיר נמוך יותר - לעיתים יש למוכר כמה פריטים והים או דומים המוצעים למכירה בכמה מכרזים שונים. במקרה כזה, אתה עשוי לגלות את אותו הפריט עס הצעת מחיר נמוכה יותר. > בדרך זו, תוכל לדעת את גובה הסכום המומל להצעה במכרז הנוכחי - במידה ויש למוכר פריטים דומיס נוספיס אשר מוצעיס למכירה במכרו נוסף, תוכל לקבל קנה מידה בקשר לגובה הצעת המחיר שברצונך להגיש במכרצז הנוכתי. טיפ! 0 הקפד להסתמך על דברים נוספים ולא רק על דף המשוב ללא קשר לדירוג המשוב של מוכר מסוים, חוק הצרכנות נכון גם הוא לגבי אתרי מכירות פומביות: אם משהו נשמע טוב מכדי להיות אמיתי, כנראה שהוא באמת לא אמיתי, ולכן לא מומלץ להשתתף במכרזים כאלה. קרוב לוודאי כי בכל אתר מכירות פומביות בו תבקר תהיה לך האפשרות לבדוק מכרזים נוספים המוצעים על ידי אותו המוכר. בדוק כל אתר לגופו כדי לדעת כיצד לעשות זאת. שלב שלישי: שליחת הודעת !ובּוח= למוכר קנייה מאדם פרטי השלב האחרון בבדיקת המוכר הוא לשלוח לו הודעה בדואר אלקטרוני, פעולה פשוטה ברוב אתרי המכירות. הדרך לעשות זאת באתר ספחחו5 היא לבחור בקישור צור קשר עם המוכר הנמצאת בדף המוצר. כאשר אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני (וו8חם), בקש פרטים נוספים אודות הפריט המוצע למכירה וכן כלול כל שאלה שיש לך אודותיו. בדרך זו תבדוק את רמת ההיענות של המוכר ואת מידת המהימנות והידע שלו. אם התשובה לא תגיע במהירות או שלא תסייע לך בקבלת ההחלטה אס להגיש הצעת מחיר או לא, או אל תצפה לרמת מהימנות ומענה גבוהיס יותר לאחר שהוא יקבל את כספך (במידה וזכית). פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! לפני שתגיש הצעת מחיר על פריט מסוים, עליך לבדוק את המוכר בין אס הוא חברה או אדס פר50: % כאשר אתה משתתף במכירה פומבית שמארגנת חברה יש לבדוק פרטיס אודותיה: כתובת פיסית, דרכי תקשורת, הנהלה ועוד. פרק 5: בדיקת זהות המוכר ‏ 51 0 << כאשר אתה משתתף במכירה פומבית מאדס פרטי: * | לפני שתגיש הצעת מחיר, ברר אם ישנס פריטים נוספים המוצעים למכירה על ידי אותו המוכר. ודא שהוא קיבל משוב חיובי באותן המכירות, וכן את שביעות רצון הקוניס מאיכות הפריטיס והאחריות המוצעים על ידו. > כדאי לבדוק מכרויס אחריס של אותו המוכר. בדרך זו, תוכל לדעת אם המוכר מתמחה בסוג אחד או יותר של פריטים, וכן אם הוא מבין בנושא הפריט אותו הוא מציע למכירה. דרך זו עשויה להוביל אותך גס לפריטיס נוספים דומיס המוצעיס למכירה, ולעזור לך בהחלטה על גובה המחיר אותו אתה מוכן להציע עבורם. + שלח הודעת דואר אלקטרוני למוכר כדי לראות את תגובתו. אם התגובה לא מגיעה בזמן סביר או שאינה מכילה את כל התשובות לשאלות ששאלת, לא תוכל להיות בטוח בכך שהמוכר יהיה מהימן לאחר ביצוע המכירה. 2 חס0סט-8 פרק 6 פעולות נחוצות לפני הגשת הצעת המחיר פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: *- מציאת ערכו האמיתי של פריט מסוים על ידי שימוש במנגנוני חיפוש באינטרנט ובאתרי קניות. % בדיקת מכרזים נוספים של פריטים דומים, ובדיקת הצעות המחיר של אותם הפריטים. 5 בדיקת היסטוריית הצעות המחיר של הפריט כדי לדעת אם היתה "מלחמת הצעות". % בדיקת עלויות המשלוח של הפריט והכנסתן לשיקולי הקנייה. % קבלת מידע אודות אחריות ואפשרות החזרת הפריט. % שקלול כל המרכיבים והכנה להגשת ההצעה. המפתח להצלחה במכירות פומביות הוא לעשות עבודה מקדימה. בזאמן ההשתתפות במכירה הפומבית, תוך כדי סערת הרגשות, קל לשכוח כי המטרה האמיתית בהשתתפות אינה רק לזכות במוצר אלא גם לשלם את המחיר המתאים לו ביותר (אני חושב שהביטוי יימחיר מתאיסיי קולע יותר מאשר יימחיר ווליי. כי אם המוצר מוצע לך במחיר שמתאים לך - לך על זה. מחיר זול זה עכשיו ובעוד שבוע המחיר יכול להיות... יותר זול). אס תשלס מחיר מופרז כדי לנצח קונה מתחרה, יועיל הדבר להרגשתך האישית בלבד אך לא לחשבון הבנק. פרק 6: פעולות נחוצות לפני הגשת הצעת המחיר ‏ 53 בפרק זה, תלמד כיצד לבדוק כל פריט לפני הגשת ההצעה, כדי שתדע להציע את ההצעה הטובה ביותר ולא תשלס מעבר למה שנדרש. הפרק ילמד אותך כיצד לגלות את ערכו האמיתי של הפריט וכיצד להציע הצעת מחיר בהתאם. תלמד כיצד לא להיות מופתע מעלויות נסתרות הצצות לאחר הקנייה (כגון עלויות משלוח או התקנה), וכן תדע באילו מקריס יש לצפות לאחריות על המוצר, ועל האפשרות להחצירו תוך פרק זמן סביר. חשוב מאוד לבדוק גם את המוכר לפני הגשת ההצעה. למעשה, הנושא כל כך חשוב עד כדי כך שייחדתי לו פרק שלס. הפרק הקודם, מספק לך כליםס לבדיקת המוכר לפני שתתחייב למשהו. שלב ראשון: ודא את זהות המוכר למרות שנושא זה נסקר בהרחבה בפרק הקודם, שווה לחזור עליו. ודא שנית יישיש על מי לסמוךיי. חזור וקרא את דף אודות בעלי האתר. חפש שם, כתובת פיסית, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני. היוהר מאתריס שבעליהס מסתתריס מאחורי טלפון נייד או דואר אלקטרוני. שלב שני: בדוק באינטרנט את העלות האמיתית של הפריט כדי לדעת מה עליך לעשות לפני הגשת ההצעה, הבה וניקח דוגמה מהחיים. נניח ואתה רוצה לרכוש טלוויזיה "29. באתר ח6%8600, בכתובת |.60.ח668600ח.צואואו, מצאת טלוויויה שכוו שבדיוק מתאימה לך בתקציב וגם במידות והביצועיס. הבה ונבדוק מה עליך לעשות לפני הכניסה למכירה הפומבית. התחל במציאת ערכו האמיתי של הפריט, תוך שימוש באינטרנט. מוכרים פרטיים משתמשיס בטריקיס שונים ומשוניס המיועדיס להפוך את הפריט למושך יותר (תוכל ללמוד על טריקים אלה בשלב השלישי, ייבדיקת היסטוריית המכירה של הפריטיי). לפני הגשת ההצעה, חקור ומצא מה מחירו של הפריט במקוס אחר באינטרנט. הפעולה דורשת דקות מועטות ועשויה לחסוך לך כסף רב. הנה שתי דרכיס לשימוש באינטרנט כמנגנון חיפוש אחר עלויות פריט מסוים: * מנועי חיפוש כלליים - מנועי החיפוש ימצאו סוגים שונים של מידע אודות הפריט, החל ממידע על מחירו דרך מידע על ביצועיו וכלה בספק ובמערכת השירות העומדת מאחורי המוצר. > אתרי קניות מקוונים - וו הדרך הטובה ביותר למציעת ערכה האמיתי של סחורה חדשה. אתרים אלה אינס מתאימים, לרוב, למקריס בהס מדובר בפריטי אספנות (כגון שעונים, בוליס וכרטיסי טלכרט), אך תוכל בהחלט להיעזר בהס כשמדובר ברכישת מוצר כמו מחשב, טלוויויה, ציוד בלילה, מכונת כביסה וכדומה. 4 ח8-0000 מנועי חיפוש כלליים להשגת מידע אודות מחיר הפריט, ופרטים נוספים עליו בעזרת מנועי חיפוש, תוכל למצוא מידע הנוגע למחיר וטיב המוצר בו אתה חפצ. במקריס רבים, תגיע למקומות בהס נמצאים מומחים או אנשים מנוסים אשר יוכלו לייעצ לך כיצד להעריך את ערכו האמיתי של כל פריט. בעזרת מידע זה, תוכל להחליט אם להגיש הצעה, וכן לתת הצעה מתאימה. כדי להשתמש במנועי התיפוש, גלוש לאחד מאתרי המנועיס הידועים כגון |ו.8.60ח8ח.טשששו, והקלד מילה או מיליס המתארות את מה שאתה מתפש. לרוב, תקבל רשימה ארוכה של אתריס העוסקיס בתחוס. הערה ! כיצד לבצע חיפוש מדויק באינטרנט אם תנסה להשתמש במנוע חיפוש כדי לקבל מידע אודות פריט אותו אתה מעוניין לרכוש, סביר להניח שתקבל כמה מאות קישורים (במקרה הטוב) אליהם תופנה על ידי המנוע. כדי לשפר את החיפוש ולמקד אותו כמה שיותר על המידע הרצוי, תוכל להשתמש בכמה שיטות. לדוגמה, אם תחפש אחר המילה טלוויזיה תקבל מאות קישורים לתוכניות טלוויזיה, תחנות טלוויזיה, כוכבי טלוויזיה וביניהם גם קישורים לכמה אתרים וחנויות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. לעומת זאת אם תחפש טלוויזיה מסך שטוח תקבל תוצאות הרבה יותר טובות מבחינת הרלוונטיות שלהן. שים לב לכך שכל מנוע חיפוש פועל בצורה שונה מעט ממשנהו. בדוק את דפי העזרה של המנוע המסוים בו תשתמש, כדי לקבל מידע אודות אפשרויות החיפוש. בשימוש במנועי החיפוש באינטרנט, בפעולה אשר אורכת כעשר דקות, תצליח למצוא את המחיר הריאלי של הפריט בו אתה מעוניין. טיפ! ל הנה רשימה של מנועי חיפוש מומלצים נוספים: [[.60. החּח.צשצוצו |ו.60. !סו אואוצו .| ואצ [[.60. חפרח. אצצ מצא את המחיר הנמוך ביותר באתרי קניות מקוונים לאחר שבדקת את מנועי החיפוש, המשך לאתרי מכירות מקווניס כדי למצוא את מחירו של הפריט המבוקש. אתרים אלה יעילים במיוחד כשמדובר בפריטיס חדשים. במקרה של מוצרים יד-שנייה או פריטיס לאספנים, לא תוכל להיעזר בהס מפני שפריטיס אלה, בדרך כלל, כבר אינס מיוצריס מזה זמן רב. פרק 6: פעולות נחוצות לפני הגשת הצעת המחיר 55 באתרי מכירות פומביות כגון ח6)8600, המוכר מציין לרוב יימחיר מחירון". קח בחשבון שמחיר זה אינו משקף תמיד את מחירו ייהאמיתייי של הפריט. גם באתר ח6%9600! תראה ליד המחיר את ההערה יימחיר המחירון הנייל נמסר על ידי היבואן ואינו משקף בהכרת את מחיר השוק! מומלצ לבדוק את מחיר השוק לפני הגשת ההצעה!'". באתרי מכירות פומביות בהן מציעיס אנשים פרטיים מוצרים למכירה כגון סטוחו5, המוכר אינו חייב לציין את ערכו של הפריט גם אס הוא מוכר פריט חדש כמו שעון יד, מכשיר טלפון נייד או כל דבר אחר. תוכל להיעזר באתרי מכירות פופולרייס. אס אתה מחפש טלוויויה, למשל, תוכל לחפש באתריס הבאיס: וו.588|.60. אע ||. ס6. ץ65%00. צשצושע |ו.סס. חו|זס. אע ||. 660.60 ץח50. צוצושע גלוש באתר, אתר את המוצר המבוקש ומייד תקבל את מחירו באתר וכן מידע נוסף אודותיו. כעת יש בידך את מחיר המכירה האמיתי של הפריט ולא רק את ייהמחיר המומל)'' אותו מספק המוכר. לדוגמה, טלוויזיה "29 תוצרת 88וח5סד מדגס 2903 שמחיר המחירון שלה הוא ₪5,990 מוצעת למכירה (ללא מכירה פומבית) במחיר ₪3,290. זהו פער של ₪2,700! מידע שכוה יכול לחסוך לך מאות ואולי אלפי שקליס ומלמד אותך מהו 'ימחיר מחירון'י. מס' מכירה: 126582 דגם:2903 סטטוס המכירה: מכירה פתוחה הם ן 4 5 סד הספק: ניופאן בע"מ המוצר: טלויזיה טושיבה 29 אינצ 2903 - הזגם: 2905 כמות מוצעת: 1 יחידות * מחיר התחלת:* 100 ש'ח, כולל מע'מ הצעות מחיר בכפולות של: 50 ש'ת דמי משלות: 90 ש"ת תשלומים ללא רבית והצמדה: 5 תקופת אחריות: 12 חודשים ע'י: ניופאן בע"מ ד ופאן חיר מחירון: 5990 ש"ת כולל מע יכוא, שיווק ושירות ממירון הנ"ל נמסר ע"י בי ואינו משקף בהכרח את מחיר השוק! . 7 להצעה מומלץ לבדוק את מחיר השוק לפני הגש ההצעה! לחצ | התמונה המוצגת להמחשה בלבד , ואינה מחייבת ד תרשים 6.1 הצעת מחיר באתר מכירות פומביות |ן.60.ח6)86000ח. טוש 6 ח8-0000 טלוויזיה 29" 058!88ד דגם : 2903 * כולויויה "29 סטריאופונית מסדרה 4 םס * מולטוי סיסכנום * היפר בנד, 100 תחנות * סטריאו 131 * 2 רמקולים עס בס רפלקסי * מעגל סריקת תמונה חדשני לשיפור איכות הצפייה של סצנות חשוכות > שלושה כיווני תמונה בנויים במכשיר לצפייה בחדר מואר >= מואר חלקית וחשוך * 2 כניסיות כ0כ1/-3 1+ 4/7 בחזית > יציאת אזניות טייימר להפעלה וכיבוי * מידות: גובה - 59.5 ס"מ רוחב 81 ס"מ עומק - 529 ס"מ + תקופת אחריות לשלוש שנים * שרות ואחריות ע"י מענדות סקאל מועד אספקה : 7 ימי עבודה דמי טיפול ומשלוח : ₪5 ש"ח תנאי תשלום : 10 תשלומים מחיר מבצע: 10 < 329 = 3290 ש"ח חיר באינטרנט: 3290 ש"ח תרשים 6.2 הצעת מחיר באתר |ו.5888|.60.צשטצו שאינו אתר של מכירות פומביות. אתה ודאי שואל למה! ובצדק! שיס לב למחיר ההתחלתי של הטלוויויה באתר ח6%0600 - ₪100. כן, כן רק ₪100! עכשיו שידוע לך מחיר המחירון ומחיר השוק, אתה יכול לקבוע עד כמה אתה תהיה מוכן להעלות את הצעת המחיר שלך. לפריטים לאספניס יש ערך נוסף לערך הממשי של המוצר, מלבד ואת שכבר מזמן הפסיקו לייצר אותם. ואת הסיבה שלא תמצא שוס מחיר אודות פריטים מסוג זה בשוס אתר מכירות מקוון. עליך לקחת בחשבון, כי המוכר (אדם פרטי) מעוניין לקבל תמורה גבוהה ככל האפשר עבור הפריט שברשותו, ולכן המחיר עליו הוא ממליצ לא חייב לשקף את מחירו הריאלי. מצא את המחיר במדיה הכתובה מקוםס טוב לוודא את מחיר השוק של הפריט הוא לעיין במודעות המתפרסמות בעיתונים. במיוחד עיתוני סוף השבוע העמוסים לעייפה במודעות ענק. חפש בהס כדי לאתר את מחירו של הפריט (החדש) שהינך מעוניין לרכוש. בוודאי יש לך כרטיס אשראי, ובתור לקוח אתה מקבל חוברת הטבות והצעות מיוחדות. והו עוד מקור מידע למרות שהמחיר שסם הינו תערובת של שקלים + נקודות. פרק 6: פעולות נחוצות לפני הגשת הצעת המחיר 57 הערה ! למידע נוסף: לפני הגשת הצעת המחיר, בדוק מחירים באתרים |.606.00ח6.שאש. |- |ו.280.00.צשששו, בהם מושווים מחירי הפריטים אשר מוצעים למכירה באתרי מכירות מקוונים רבים. באתרים אלה גם תוכל לראות האם המוצר מוצע במכירה רגילה או מכירה פומבית. שלב שלישי: השווה עם פריטים דומים המוצעים למכירה באותו אתר מכירות פומביות או באתרי מכירות אחרים לאחר שבדקת מחיריס באינטרנט והשווית מידע אודות הסחורה המבוקשת, עליך להשיג מחירי סחורה דומה באתר המכירות הפומביות עצמו. בדוגמה של הטלוויויה, תמצא שבאתר ח8600ז6 יש כמה הצעות לטלוויויה בגודל "29 במחיריס שוניס. ברר ממה נובע השוני במחיר. האס בגלל שס היצרןז האם בגלל תוספת ביצועיס/תכונות למכשיר! באתר 6086000 מצאתי 4 הצעות רכש לטלוויויה "29 החל מ-₪3,790 (מחיר מתירון) ועד ₪8,590 (מחיר מחירון) - הפרש עצוס של יותר מפי 2!!! כדאי ושווה לברר למה. השלב הבא הוא בדיקת אתרי מכירות פומביות נוספים כדי לקבל מידע מקיף יותר אודות מחירו הריאלי של הפריט. כאשר תעשה זאת, יש סיכוי סביר ביותר שתמצא את אותו הפריט נמכר בהצעת מחיר נמוכה בהרבה. יש גס סיכוי שלא תמצא את אותו הפריט בדיוק. בדוגמה של הטלוויויה, נניח ומצאת פריט שמספרו הקטלוגי הוא 6 2-/א. האס אתה חושב שתמצא את הדגס הספציפי האגה באתר היבואן ו/או אתר מכירות פומביות! כנראה שלא. תמצא דגס דומה, אולי 29-465%-דא שזה דומה אבל לא בדיוק אותו דבר! תוכל גס לבדוק באתרי מכירות פומביות אחרים, כגון: |ו.0!5816.60. צשצושע |[.5066058!6.60. צשצושע |ו.60.+זהוח-50660. צוצועע |ו.0ס. הו|הצו. טס שלב רביעי: בדוק את היסטוריית המכירה של הפריט מחיר המכירה של הפריט לא משקף את היסטוריית המכרז שלו. לפני הגשת הצעת המחיר, עליך לבדוק גס את היסטוריית המכרז של הפריט. בדרך זו תוכל לראות את כל ההצעות אשר הוגשו לפריט המסוים, ולבדוק אס המחיר הסופי נבע ממלחמת 8 ח00ס-8 מחירים בין כמה משתמשים, או ממשתמשיס המוכניס לשלס מחיר מופקע עבור פריט מסויס מסיבות אישיות. תוכל לראות את היסטוריית המחירים של הפריט רק לאחר שמכרז המכירה שלו הסתיים. לשס כך, בחר בקישור | חנירוה טוסגר, ‏ ע] באתר 6086000 כדי לקבל את רשימת הצעות המחיריס המלאה. התרשים הבא מציג את נתוני המכירה שנסגרה לטלוויזיה "29 שמחיר המחירון שלה הוא ₪5,700 והיא נמכרה ב- ₪2,200 - חיסכון של ₪3,500 ! 393 [=ת6)ו? 3 סכ .הת6זו/!ן. .סוסה וסר. ושעי המוצר: טלוויזיה 29 אינצ 11% 8296 ,חץ הדגם: 11% 8296 ,חץ כמות מוצעת: 3 יחידות.* מחיר התחלת:: 2200 ש'ח, כולל מע'מ הצעות מחיר בכפולות של: 50 ש'ת דמי משלוח: 90 ש"ת תשלומים ללא רבית והצמדזה: 5 תקופת אחריות: 36 חודשים 0 עפ" ניופאן בע"מ מחיר מחירון: 5700 ש"ח כולל מע"מ ניופאן מעירון הנ"ל נמסיר ע"י היבנא ואינר משקף בהכרח חח חר השוק! וי - ₪7 מומלץ לנדוק את מחיר השוק לפני הגשת ההצעה! המכירה סגורה התמונה המוצגת להמחשה בלבד , ואינה מחייבת לא ניתן להגיש הצעות המכירה תיסגר ב: 15:17 ,13% [רנק: ,21103 או5 דקות ממועד מתן הצעה האחרונה המאוחר מבינהן מצב ההצעות הזוכות נכוןל - 17:23 2001-31-13 על מנת לראות את מצב ההצעות העדכני יש ללחוץצי על מקש 6868 (רענן) מוצד הכניסה | מוצד ההצצה תשל' סכום [ע'ח) שם המציע הצעה (11:30) 13-04 (11:30) 13-04 -- 5 2200 2 ומת 401072 (15:12) 13-04 (15:12) 13-04 - 5 2200 זגל 401238 תרשים 6.3 בדיקת היסטוריית המכרז של פריט מסוים באתר 00 6860ו]. כאשר תבדוק את היסטוריית המכרז של הפריט, עליך לבדוק כמה צמודות היו הצעות המחיר מבחינת זמן והפרש מחיר. הצעות צמודות של שני משתמשים ויותר מצביעה על כך שהתרחשה ‏ 'ימלחמת הצעות מחיריי. בנוסף, שיס לב למקריס בהס שני משתמשים או יותר מגישיס יותר הצעות מהאחרים. כאשר תגלה סימניס אלה, קת בחשבון כי המחיר הסופי הוא כנראה גבוה מהרגיל, ולכן אין לבסס עליו את הצעת המחיר אותה תרצה להגיש. פרק 6: פעולות נחוצות לפני הגשת הצעת המחיר 59 הערה ! בדוק אם הפריט הוצע למכירה בעבר. לעיתים, קיים מצב בו המוכר (אדם פרטי) מבטל את המכרז על פריט מסוים. לרוב, הסיבה לכך היא שהפריט לא קיבל הצעת מחיר המגיעה לגובה המינימום המוקצב על ידי המוכר. במצב מעין זה, נוטים המוכרים לחכות זמן מה ולהציב את הפריט במכרז חדש, כאשר מחיר המינימום שלו זהה או נמוך יותר. הידיעה כי הפריט כבר הוצע למכירה בעבר, עשויה לעזור לך בקביעת גובה הצעת המחיר שתגיש. אם הפריט אכן הוצע בעבר למכירה פומבית שלא הצליחה, הרי שהמוכר מתקשה למכור אותו. במצב מעין זה, תוכל לנקוב במחיר נמוך מאוד כאשר הסיכויים לאבד אותו לטובת קונה אחר אינם גבוהים. המצב משתפר בהרבה במקרים בהם הפריט הוצע למכירה יותר מפעם אחת. כדי לבדוק אם הפריט כבר הוצע למכירה בעבר, באתר ססחוו5 למשל, עבור לדף החיפוש המתקדם. בתחתית החלון בחלק הנקרא מכירות שהסתיימו הקלד פרטים על הפריט. תוצג לפניך רשימת הפריטים שמכירתם הסתיימה. עיין במכירות שהסתיימו. אם תראה את הפריט אותו אתה מבקש לקנות מופיע יותר מפעם אחת ללא מכירה, תוכל לדעת כי הפריט מוצע למכירה חוזרת. שלב חמישי: בדוק את עלויות המשלוח ועלויות נלוות במקרה בו תציע את הצעת המחיר הגבוהה ביותר, התשלום הסופי עבור הפריט אינו אותו המחיר בו נקבת. עליך להוסיף למחיר זה את עלויות המשלוח ולעיתיס גס התקנה. עלות משלוח פריט אינה קבועה והיא עשויה לנוע בטווח רחב של מחירים, החל בעשרות שקליס וכלה בכמה מאות שקלים או יותר. למחיר עשוי להתווסף מחיר ביטוח המשלוח או תוספת למשלוח אקספרס. טיפ! 0 ודא כי עלות המשלוח המוצהרת על ידי המוכר (חברה, אדם פרטי) סבירה. המוכר עלול לנסות ולנפח את גובה העלות ללא הצדקה. באתר ח6%8600 ניתן לבדוק את עלויות המשלוח בקלות. המחיר מופיע בדף הפריט תחת הכותרת דמי משלוח. אס לא תמצא מהן עלויות המשלוח של הפריט, שלח הודעת דואר אלקטרוני למוכר (אם הוא אדס פרטי) או לתמיכה של האתר (במקרה של חברה) ובה בקשה לקבלת העלויות. אס לא תקבל תשובה סבירה, אל תגיש הצעת מחיר. בדוק היטב את עלויות המשלוח ושאר העלויות הנלוות של הפריט לפני הגשת הצעת המחיר. ברכישת מזגן, האס המחיר כולל התקנה! ברכישת מכונת כביסה, האס המחיר כולל הובלה לקומה שלישית בלי מדרגות! ברכישת טוחן אשפה, האס המחיר כולל הרכבה! במקריס רבים, עלויות אלו יגדילו את העלות הכוללת של הפריט ויביאו את מחירו לסכוס גבוה הרבה יותר ממה שהתכוונת להוציא. 0 חס08סט-8 שלב שישי: בדוק את אחריות המוצר ואפשרות החזרת הפריט ברכישה של פריטיס חדשים יש אחריות הניתנת על ידי היבואן, לפי סוג המוצר ובדרך כלל ל-12 חודשים. בדף הפריט תמצא מידע חשוב זה תחת הכותרת אחריות ע''י. לתשומת ליבך, יכול להיות מצב שמוצר, כמו מכונת כביסה, נמכר על ידי בסט-ביי והאחריות ניתנת על ידי חברת אויס. ה בסדר כל עוד ידוע לך מי עושה מה. לפני קניית מוצר חדש מחברה המציעה אותו באתר מכירות פומביות, עליך לבדוק את האחריות עליו ואת אפשרות ההחזרה שלו. במקרה הטוב, תקבל אפשרות להחזיר את המוצר לא יאוחר משלושיס יוס ממועד שליחתו ללא תנאיס. פריטיס חדשיס אמוריס להגיע לרוב עס תעודת אחריות מלאה. לרוב, אין אחריות או אפשרות החזרה למוצריס הנרכשים דרך אתרי מכירות פומביות מאנשים פרטיים. ההנחה הרווחת היא שהמוצר אותו אתה קונה יגיע במצב טוב ויהיה תואס בדיוק למה שתואר באתר. במקרים בהס אינך שבע רצון מהמוצר או מדרך המשלוח, עליך לפתור את הבעיה ישירות מול אותו אדס שמכר לך. באתר ח608600, תמצא את המידע אודות האחריות על המוצר בדף התיאור שלו. אס המידע אינו נמצא שס, שלח הודעת דואר אלקטרוני למוכר. אס לא תקבל תשובה סבירה, אל תגיש הצעת מחיר. הערה ! בדוק אם למוכר יש אתר בו נמכרת סחורה בדוק אם קיים קישור לאתר המכיל מידע אודות הפריט, או אם למוכר יש אתר בו הוא מוכר פריטים נוספים. ייתכן שתמצא שם את הפריט במחיר טוב יותר או פריטים דומים נוספים. שלב שביעי: סיכום לקראת הגשת הצעת מחיר הבה ונבחן את המידע שיש ברשותנו עד עתה: * מחירו הריאלי של הפריט. % המחיר המוצע באתר ח0ו₪6%80 נמוך מהמחיר הריאלי בהרבה - אפשרות לחיסכון משמעותי. > מחיר הסגירה של הפריט בעבר סביר. + עלות דמי המשלוח. פרק 6: פעולות נחוצות לפני הגשת הצעת המחיר ‏ 61 +% + עלות הרכבה/התקנה במידה ויש צורך. + אחריות לאיוו תקופה? ועל ידי מיז בהתבסס על עובדות אלו, יש בידך את המידע הנחוץ להגשת הצעת המחיר. הצע מחיר הנמוך ממחירו הריאלי, כך שיישאר לך מרחב תמרון ללא הצורך לעלות מעבר למחיר הסביר. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! לפני שתגיש הצעת מחיר כלשהי, עליך להשיג מידע אודות הפריט דרך האינטרנט ואתרי מכירות פומביות, כדי לדעת מה מחירו הריאלי ולפיכך כמה כדאי להציע עבורו. בדוק גס את עלויות המשלוח, אחריות על המוצר וכן אפשרות החזרה. -% מצא מידע אודות הפריט המוצע למכירה, דרך מנועי חיפוש באינטרנט. > מצא מהו המחיר הנמוך ביותר בו תוכל לרכוש את המוצר באתרי קניות מקוונות, שאינס אתרי מכירות פומביות, כגון !ו.58%8!.60. צו/שצו. + בדוק אתרי מכירות פומביות אחרים כדי לדעת באיזה מחיר נמכר הפריט או פריטיס דומיס. -% בדוק את היסטוריית הצעות המחיר של הפריט כדי לקבל תמונה טובה יותר אודות גובה המחיר המומלצ. * קרא את האותיות הקטנות בדף הפריט כדי לדעת מה עלויות המשלוח ועלויות נלוות. 2 חס0סט-8 פרק 7 הגשת הצעת המחיר פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: *- השגת כל המידע הנוגע למכירה מתוך דף המכירה (סכום מינימלי, שם המוכר, מספר ההצעות שהוגשו ומשך המכירה). % הגשת הצעת המחיר שלך לאחר בדיקה מדוקדקת ווידוא כי זהו המחיר הראוי. *- מעקב אחר המכירה בה השתתפת כדי לדעת אם אתה עדיין בעל ההצעה הגבוהה ביותר. + | יצירת קשר עם המוכר בדואר אלקטרוני לצורך הסדרת עניין התשלום והמשלוח, במידה וזכית במכירה. בשלב זה, כבר מצאת את הפריט שברצונך לקנות, בדקת את פרטי המוכר וכן ביצעת את כל השלבים אשר הובילו אותך להחלטה להשתתף במכירה הפומבית. כעת הגיע הזמן להגיש את הצעת המחיר שלך. פרק זה ילמד אותך את הדרך המכנית לביצוע הפעולה, ואילו הפרק הבא, פרק 8, עוסק בשיטות אסטרטגיה למיניהן המיושמות בשלב הצעות המחיר. פרק 7: הגשת הצעת המחיר 63 ברוכים הבאים לאתר 74% המכירות הפומביות של נטוויז'ן ג | | 13[ 1020 מכירה פומבית חיה - 24 עועות ביממה! חברת בסט-ביי מציעה למכירה: מכונת כביסה בוש דגם: 1305011 0 תוף ודוד נירוסטה פתח חזיתי 0 סיבובי סחיטה לדקה בורר סחיטה מ-500 עד 800 סלי"ד שקילה אוסומטית דוד נירוסטה 2ם אטם פלסטיק לחצן מפלס מים גבוה בולמים קפיציים+הידראוליים תוכניות כביסה לכותנה, סינסטי וצדין מסנן קידמי 1 תוכניות דלת זכוכית לחצן השארת כביסה במים תא אבקות: אפשרות שימוש בנוזל או אבקה שיטת הגשם (המטרה עליונה בעזרת הכנפיים) * חובת פתיחה וחיבור ע"י טכנאי * מס' מכירה: 58254 סטטוס המכירה: מכירה פתוחה הספק: בסט ביי המוצר: מכונת כביסה בוש 3200 הדגם: 3200 136902 כמות מוצעת: 3 יחידות. מחיר התחלת:5: 100 ש'ח, כולל מע'מ הצעות מחיר בכפולות של: 100 ש'ת דמי משלות: 90 ש"ת תשלומיס ללא רבית והצמזה: 4 תקופת אחריות: 12 חודשים אחריות ע"י: תדיראן מחיר מחירון: 4480 ש"ח 0 00901 מחיר המחירון הנ"ל נמסר ע"י היבואן ואינו משקף בהכרח את מחיר השוק! 4 להצעה מומלץצ לבדוק את מחיר השוק לפני הגשת ההצעה! לח | הת מונה המוצגת להמחשה בלבד , ואינה מחייבת 2 המכירה תיסגר ב: 22:15 ,541 12960180 7165037 או 5 דקות ממועד מתן הצעה האחרונה המאוחר מבינהן המשך המסמך בעמוד הבא..., 4 ח8-000 מצב ההצעות הזוכות נכוןל - 21:30 2000-1266-05 הצעת מינימום לכניסה למכירה נכון לרגצ זה: 2100 ש'ח מוצד הכניסה ‏ מוצד ההצצה סכום (ש'ח) שם המציצ הצעה (16:59) 05-12 (16:59) 05-12 2100 92 262819 (21:07) 05-12 (21:07) 05-12 2100 3 מסעפץ ‏ 263022 (19:58) 05-12 (19:58) 05-12 2000 5 ,מנפעסזי ‏ 262964 ה לבר לטבלה: מועד ההצעה: התאריך והשעה בהם הוגשה ההצעה הנוכחית של המציע. מועד ה כניסיה: התאריך והשעה בה הוגשה ההצעה הראשונה של המציע במכירה ג1. סיר ה ה צעות בטבלה: ההצעות ממוינות בהתאם לגובה הסכום. כאשר קיימות מספר הצעות באותו סכום, הן ממוינות בהתאם למועד הכניסה, ולא בהתאם למועד ההצעה הנוכחית ! תכונות עיקריות: תוף ודוד נירוסיטה פתיח חציתי 0 סייבובי סחיטה לדקה בורר סחיטה מ-500 עד 800 סיל"ד שקילה אוטומטית דוד נירוסיטה עם אכום פלסיטויק לחצן מפלסי מים גנוה בולמים קפיציים+הידראוליים מסנן קידמי 1 תוכניות דלת וכוכית לחצן השארת כביסה במים תא אבקות: אפשרות שימוש בנוול או אבקה שיטת הגש (המטרה עליונה בעזרת הכנפיים) תוצרת בוש, ספרד מידות: רוחב:60 ס"מ עומק:54 ס"מ גובה:85 ס"מ מברט טכנע תנאי מכירה, אסנקה ואחריות: * הפריטים מוצעים למכירה ע"י בסט-ביי בע"מ. * על פי מחירון היבואן מחיר המוצר לצרכן הינו 4480 ש"ח כולל מע"מ * אחריות 12 חודשים ע"י תדיראן * אספקת המוצר תוד 7 ימי עבודה מסייוס המכירה באמצעות משלות. * תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות. חזרה לעמו הבית | כל מה שרצית לדעת על נטאקשן מכירות חדשות | כל המכירות | מכירות לפני סיגירה | מכירות שנסגרו לתחילת העמוד | כתבו לנו | מידע לסינקים | תקנון | העמוד האישי? .8 .18 ,61/50 זתפָזעקס 0 .6 858 ותש ווה תרשים 7.1 דף המכירה המפרט את המוצר. פרק 7: הגשת הצעת המחיר 65 שלב ראשון: בדוק את דף פרטי המוצר לאחר שמצאת את הפריט שברצונך לרכוש, וידאת כי המוכר הוא אדס מהימן ובדקת את תוכן הפריט עצמו, אתה מוכן להגיש את הצעת המחיר. הדרך להגשת ההצעה מתחילה בדף המכיל את פרטי המוצר המבוקש. נניח כי אתה רוצה לרכוש מכונת כביסה. באתר ח6086000א, ראה תרשים בעמוד 64, מוצעת למכירה מכונת כביסה בצד מוצרים לבנים (מוצרים לבנים: מקררים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מזגנים וכו' ‏ - לכולם צבע... לבן). | לאחר שבחרת בקטגוריה ו / כגיסה ויבוש , ובחנת את האפשרוות המוצעות, לח על הלחצן ₪" לקבלת דף המוצר. דף זה מחולק למספר חלקים: ** בחלקו העליון של הדף מופיע תיאור כללי של המוצר עס המאפייניס הכללייס שלו. * במסגרת נפרדת תמצא את הפרטים הבאים: מספר המכירה, סטטוס המכירה (סגורה או פתוחה), שס הספק, שס המוצר, שס הדגם, מספר היחידות המוצעות למכירה, מחיר התחלתי של המכירה, כפולות המחיר שניתן בהן להציע מחיר, עלות דמי המשלוח, מספר התשלומיס ללא ריבית והצמדה, תקופת אחריות ומחיר מחירון שנמסר על ידי הספק. בשורה התחתונה של המסגרת מופיע תאריך ושעת סגירת המכירה. % ל ו > מצב הצעות זוכות. אלו הן ההצעות שבעליהן יזכו במכירה הפומבית אס אף אחד אחר לא יגיש הצעה עד לשעת סגירת המכירה. זו לא הרשימה המלאה של ההצעות, אלא רק מספר ההצעות (לפי מספר הפריטים המוצעים למכירה) שבעליהן הגישו את המחיר הגבוה ביותר. להצעה ‏ לחץצ כאו + תמונת המוצר ולידו לחצן הפניה למתן הצעות + הצעת מינימוס לכניסה למכירה נכון לרגע זה, מציינת את הסכום המינימלי הנדרש לשס כניסה לטבלת הזכיות. מחיר ה נקבע בהתאס להצעה הנמוכה ביותר בטבלת ההצעות הזוכות בתוספת כפולה אחת. אפשר להציע יותר מתוספת של כפולה אחת כדי יילטפסיי לשורות העליונות בטבלה. > תכונות עיקריות הן למעשה המפרט הטכני של התכונות העיקריות במוצר כולל מידות. לפעמיס תמצא הפניה לאתר של הספק לפרטים נוספים. + מפרט טכני. בחלק וה תמצא את הלוגו של הספק שמציע את המוצר. תנאי מכירה, אספקה ואחריות - שווה, שווה לקרוא. 6 ח8-0000 פרטים נוספים שכדאי שתדע: + צורת תשלום - אמצעי התשלוס עבור הפריט. באתר 6080000 התשלום מבוצע בכרטיס אשראי בלבד. > משלוח - כאן מוגדר איוה צד משלס עבור המשלוח, ולעיתים גס גובה עלות המשלוח. ברובס המכריע של המקרים, הקונה משלם את עלות המשלוח. לא תמיד תמצא כאן את עלויות המשלוח. במקרה מעין וה, עליך לשלותח דואר אלקטרוני למוכר ולברר מהו גובה העלות לפני שתגיש הצעת מחיר. באתר חסוז6086 תמיד מצוינות עלויות המשלוח והן חלות על הקונה. + הצעת המחיר הראשונה - כאן מוצגת הצעת המחיר הראשונה אותה קיבל הפריט. לעיתים קרובות, אך לא תמיד, המוכר קובע סכוס הצעה התחלתי. המחיר ההתחלתי, מחיר נוכחי ומשך הזמן בו המכירה פתוחה, עשויים לתת לך רמזים אודות גובה הצעת המחיר שתגיש. אס המכירה פתוחה זמן ממושך וישנו הבדל קטן בין הצעת המחיר הראשונה להצעה הנוכחית, כנראה שאין ביקוש גבוה לפריט. באתר 6086000 מחיר זה נקרא מחיר פתיחה. > היסטוריה של הצעות המחיר - והו מספר ההצעות אשר הוגשו על ידי קוניס המתמודדים על המכירה עד עתה. שוב, מספר נמוך של הצעות מצביע על כך שהפריט אינו מבוקש. בחלק מהאתרים יש קישור כדי לראות את הרשימה המלאה של ההצעות שהוגשו לאותו מוצר כדי שתוכל ללמוד משהו מהיסטוריית המכירה הנוכחית שלו. באתר חסו60860 יש רק טבלה של ההצעות הזוכות. גם מטבלה זו תוכל ללמוד משהו על התנהגות הקוניס. אס לא הוגשו הצעות מחיר תקופת זמן ממושכת, הרי שהעניין בפריט ירד וסביר להניח שההצעה שתגיש תתקבל. > מיקום - מקוס מגוריו של המוכר (אדס פרטי). מידע וה שימושי במיוחד כדי לקבוע את עלויות המשלוח, במיוחד אס הפריט גדול למדי. אס המוכר גר קרוב אליך, תוכל אפילו להגיע אליו ברכב כדי לבצע את המכירה. שלב שני: הגש את הצעת המחיר לאחר שבדקת את כל פרטי המכירה, הגיע הומן להגיש את ההצעה עצמה. אנו נדגיס כיצד לעשות זאת דרך אתר ח608600א, אולס השיטה דומה ברוב האתריםס האחרים. בדוק כל אתר לגופו. יש אתריס המחייביס הרשמה לפני הגשת הצעת מחיר כמו אתר [ו.0!5816.60. צוצושצ. כאשר תהיה מוכן ל זב וב להגיש הצעת מחיר, גלול ‏ את הדף ובחר בקישור |] כדי לעבור לדף המכירה להגשת ההצעה. דרך הגשת ההצעה פשוטה למדי. פרק 7: הגשת הצעת המחיר 67 חסכוני בצריכת חשמל ניתן להציבו מעל מכונת כביסה פתח קדמי תוצרת גרמניה מס' מכירה: 76710 המכירה תיסגר ב- 22:00 ,101 זנגגום13 ,6650877 כדי להגיש או לעדכן את הצעתך, הקש את שמך, שם משפתתך ומספר הזהות שלך. הקפד על דיוק בפרטים הס ישמשו לזיהוי שלך בהמשך! אס כבר הגשת הצעה, הקפד להקיש את פרטיך בדיוק כפי שהוקשו בפעם הקודמת! שם נר0י: שם משנחה : מסנר ת.ז כולל סנרת ביקורת : 9 סנרות, ללא מקנים ואו רווחים. וו אנא קרא בעיון את תנאי המכירה. לחיצה על הכפתור "קראתי והסכמתי" מהווה הסכמה מפורשת שלך לתנאים אלה. 1 . הזכות להשת תף במכירה ולהגיש הצעות 1. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות' תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות הבאות: ויזה תרשים 7.2 כניסה להגשת הצעה באתר |60.1.ח0ו61860ח. עעצשו בדף וה נמצא תקנון המכירה המנוסת בצורה משפטית ולחיצה על הלחצן , ו מהווה הסכמה לכל מה שרשום בתקנון. משלב זה אתה עובר לתקשורת מאובטחת. הודעה מתאימה תופיע על המסך: || עץזוזנס 5 .סו 00 56016 ב זפ/ים פפְחָבּ אופועי סז ]גוססב פזה גוס" 6 ]03 518 5ור] חואו 073006א6 גוס הפוובוחזסזחו עב .0 /א 06 חס ₪156 שהסעחב עם בפופוי בתוחזבו 5וח) עוסרן5 סח 0 ,שזטזטו! שר חן |[ | סוח| 6וסא | [1 תרשים 7.3 הודעה על מעבר לתקשורת מאובטחת. לח 06 כדי להמשיך. מעתה יופיע סמל מנעול 3 בשורת המצב של הדפדפן כל עוד אתה נמצא בתקשורת מאובטחת. 8 חסטסט-8 רוכים הבאים אתר המכירות הפומאב יות של נטוויז מל | טלפון בבית * : טלפוך סלולר* : טלפון בעבודה: פקט: דואר אלקטרוני * : מקום עבודה ותפקיד: שנת לידה * : כתובת: רחוב שורה 1 * : רחוב שורה 2 : רחוב שורה 3 : ישוב* : מיקוד: פרטי התשלום: טוג כרטיס אשראר * : מספר הכרטיט * : בתוקף עד * : אס אזכה, ברצוני לשלם ב- ההצעה שלי * ללא מקפים או רווחים. מכירה מסיפר: 129869 המכירה תיסיגר ב- 22:31 141 [מס ,437גום שלוס לך נוטונחזב, 3[מ1, מספר הזהות שלך כפי שנקלט במערכת הוא: 122456785 אנא מלא בדייקנות את הפרטים להלן השדות המסומניס בכוכבית הינס שדות חובה: = == כ== ₪ 9--- ₪ -- ן: - 208 60 -] - 1 | ]| מסו] 1 תשלומים (ללא ריבית והצמדה) ₪ סכום הצעה מינימלי נוכתי - 1590 7 קפיצה אחת - 1640 בולל מפ"מ , . "7 שתי קפיצות - 1690 אני מצהיר כי הפרטים שמילאתי לעיל הינם נכונים, וכי ברצוני להגיש את ההצעה | 5% | סנוט לתשומת ליבך: מסירת פרטים לא נכונים הינה עבירה פלילית תרשים 7.4 דוגמה לדף הגשת הצעת מחיר באתר |60.1.ח0ו6%860ח. עצשצ. פרק 7: הגשת הצעת המחיר 69 כל שעליך לעשות הוא להקליד בשדות המסומנים בכוכבית, אלה הס שדות שחובה להקליד בהם, והאחריס הס שדות בחירה. מלא את פרטיך האישיים: שס פרטי, שס משפחה, מספר תעודת זהות בדיוק כפי שמילאת בדף התקנון. למרות שאין חובה למלא את מספר הטלפון הסלולרי או הטלפון בעבודה, כדאי למלא פרטיס אלה כדי שהספק יוכל ליצור איתך קשר בהקדם. ככל שתפרט את אמצעי התקשורת אליך כך יהיה נוח יותר לכולס ליצור איתך קשר ולסגור פרטים במידה ונדרש. הקפד במיוחד למלא כתובת מלאה ומדויקת: מספר בית, כניסה, קומה ומספר דירה, כדי להקל ככל שניתן על מי שיוביל אליך את המוצר. מלא את פרטי התשלוס הכוללים: סוג כרטיס אשראי, מספר כרטיס, בתוקף עד, מספר תשלומים ללא ריבית והצמדה ואת מחיר ההצעה שלך. לבסוף, לאחר שבדקת את הפרטים שבטופס ווידאת שהם נכוניס ומדויקים, לחצ על לחצן | שמסטם, והמתן לאישור. חברת בסט-ביי מציעה למכירה: מייבש כביסה 5 דגם: 0 פתח כנק לנוחות מירבית קיבולת: 5-6 קל הצבעתך התקבלה למכירה מס" 76710 והיא עומדת כעת על: 2490 ש'ח מספר הצעתך הוא: 292153 והוא ישמש אותך לצורך מעקב. ההצעה התקבלה ב: 21:38 10-מ13- 2001 ונרשמה עבור: 123456789 ,11106 2.081 חוור לדף המכירה לגירסה מלאה של העמוד לגרסה מהירה של העמוד תרשים 7.5 דוגמה לאישור הצעת מחיר באתר |ן.)שח. חס60הזסח. צוצוצע. 0 חסטסט-8 כמה הערות חשובות: שיטת התשלום היא בכרטיס אשראי וזהו תנאי להשתתפות במכירה הפומבית. עס זאת ניתן גס לשלס באמצעי תשלוס אחריס (במקרה של אתר מתווך כמו ₪6%960000) וכל ואת בהסכמה בינך ובין הספק. צורת תשלום אחרת תיסגר ביניכם, כמובן, לאחר שזכית במכירה הפומבית. ניתן לשלס בתשלומיס ללא ריבית והצמדה לפי תנאי האתר. באתר ח608600 הדבר אפשרי בהצעות הגדולות מ-₪300 . אס נעשתה טעות בהצעה, או שהינך מעוניין לבטל אותה לאחר שקיבלת אישור תוכל לשלוח דואר אלקטרוני לבעלי האתר. לידיעתך, יש לקחת בחשבון כי ביטוליס במכירות פומביות אינס מקובליס וצריכה להיות לך סיבה מספיק טובה כדי לשכנע את בעלי האתר שהצדק עימך. בואת הסתיימה הצעת המחיר וגסם התקשורת המאובטחת. תקבל על כך הודעה מתאימה על המסך, וסמל המנעול לא יופיע בשורת המצב: | < | ו ]| מסו)ספהחסס )סחזס)ח| 6 וס0ס5 3 65/6 סז וגוסב סוה גוס 1% .56 גוסץ הפוובתזסזחו עשסועי סז זטו!וס זס] סוטו55סק 6ם |וואו ש ?6חו)חס6 0 וחבוש גוס סם בחוחזב או ור 5 סח 30 , שזטוגו] סו חן ] תרשים 7.6 הודעה כי הסתיימה התקשורת המאובטחת. עכשיו הצעתך נמצאת בטבלה המכירות הזוכות של המוצר בו הגשת הצעה. הערה! כרטיס הכניסה שלך למועדון הקונים אתר המכירות הפומביות יזהה אותך כלקוח חוזר (אם הגשת הצעה אחת לפחות) ולכן תתבקש להזין את פרטי כרטיס האשראי בלבד ואת גובה ההצעה. ומה אם שכחתי את הסיסמה? בזמן ההרשמה לאתר 0588 כמשתמש חדש, עליך לספק למערכת שם משתמש וסיסמה לצורך זיהוי. כאשר תרצה להשתתף במכירה כלשהי, יהיה עליך להשתמש באותו השם והסיסמה כדי להגיש הצעת מחיר. אם אינך זוכר את שם המשתמש, תוכל להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך במקומו ותקבל הנחיות להמשך. פרק 7: הגשת הצעת המחיר ‏ 71 תהליך ההתמודדות במכירות פומביות משלב בתוכו מדע ואמנות גס יחד. נושאים אלה מטופליס בפרק הבא. אולס, ישנו חוק הנמצא מעל לכל החוקיס האחרים: הגש את ההצעה המירבית אותה אתה מוכן לשלס עבור הפריט, ולא שקל נוסף מעבר לכך. קת בחשבון כי יהיה עליך לשלס בנוסף גס את עלויות המשלוח של הפריט וכן תשלומיס אחריס העשוייס לצוץ לאחר הקנייה. העצהל‎ ₪ ד ו אס תרצה להגיש הצעה נוספת, בחר בקישור . הפעס התהליך הינו תהליך מקוצר בו תתבקש להכניס שס מלא, תעודת והות ואת גובה ההצעה, מכיון ששאר פרטיך שמוריס במערכת ואין צורך להקלידם בשנית. הערה ! יום לפני סגירת המכירה הפומבית נשלחת הודעה אוטומטית לכל מגישי ההצעות לאותו מוצר על מנת שיוכלו להציע הצעות נוספות. לפי שיטת המכירה הפומבית באתר ח0ס0ַ61860, הנקראת חסחסט8 66אחץ, תתקבלנה הצעות שתועברנה עד 5 דקות מזמן הסגירה הרשמי. אם בפרק זמן זה נשלחו הצעות נוספות, אז זמן הסגירה נדחה ב-5 דקות. זמן הסגירה הסופי הוא 5 דקות לאחר הגשת הצעת המחיר האחרונה. שלב שלישי: עקוב אחר ההצעה שלך המעקב אחר ההצעה שלך תיעשה על ידי כניסה לדף הפריט (כך זה ב-6086000א). אתריס אחריס ישלחו דואר אלקטרוני לבעל ההצעה הגבוהה ביותר המאשרת כי הוא זה שהציע את הסכוס הגבוה ביותר. ההודעה תכלול גםס פרטים הנוגעיס למכירה - סכוס ההצעה, תיאור הפריט המדובר וכן משך הזמן שנותר למכירה עד לסגירתו. לאחר מכן, יקבל בעל ההצעה הגבוהה ביותר עדכון יומי בדואר אלקטרוני המאשר כי הוא עדיין בעל ההצעה הגבוהה ביותר. לעיתים קרובות יקרה מצב בו מתמודד אחר יגיש הצעה הגבוהה מהצעתך. במקרה כזה, תקבל על כך הודעה ממפעילי האתר הכוללת גס את גובה ההצעה הנוכחית. תוכל להגיש הצעות מחיר כאוות נפשך במידה ותרצה להישאר בין אלה שזוכים במכירה. בדוק את המכירה בעצמך באופן סדיר כדי לבדוק אם אתה עדיין בראש רשימת המתמודדים. אם אינך בראש הרשימה ואתה עדיין רוצה לוכות, הגדל את גובה הצעתך. כדי לבדוק אם וכית במכירה תוכל להיכנס לדף המוצר או להגיע לדף המוצר מתוך רשימת המכירות שנסגרו. 2 ח080סט-8 שלב רביעי: בצע את העסקה נניח והגיע הרגע הגדול. הגשת הצעת מחיר, עקבת אחר השתלשלות העניינים במכירה, המכירה נסגרה ואתה הוא ה בעל ההצעה הגבוהה ביותר. מה יקרה כעת! ברוב האתרים, תקבל הודעה כי אתה הוא הזוכה. אתר נטאקשן ישלח לך הודעה זסהחזו 8 6זג טסץ. להלן נוסח ההודעה המלא : (ד15) 0200+ 08:02:06 2001 ח38 11 ,טחד :זה [ו.6%ח. חהסופו חח 660 :סד [זסחחוצו 8 6זהּ וסץ :ז60[פט5 || 6ח. ח0ו5ו/ חח 0ו686ח : וחסז= הס חסטסטב '30 ד' 6ח? 8% 0105 8 הוהחוצצ 6חז +0 6חס 15 סו זטסצ זטסץ .10/01/01 8% 6|0560 %8% (76710= ח6סו?03חק. וחססו/|ו. 60. הס ס86ז6ח. ואו / : קת ) זטסץ .ץזסעו|06 0ח3 %הסחו!|טז 6 זסז ץטם 265% 0 %ח56 ח006 6עהח 065815 סח3 6וחהח .60 שטשסץ 8007655 66 0ם %ח56 56 |וואו פהוהחוצו :5/0 השו0 057 זר 60500 ץחה זס ץזסעו|06 6 6080 זסו|קקט5 6+ 6 חס6 60 660ח טסץ ו .1 5 זסס טח 6הסהכ 3% 567106 זס 60500 ||68 0!6856 , הס וס5סוף 507/06 ץחה הס 567106 זר 650 זסקסזכן 8חו0 06 106010 ץחב זסזהטססח6 טסץ זז .2 וח ע ה 68 ך 567166 זס65%0 הסס6%6 ז586ח60 6356!כ ,זסווקקט5 5 סז ץ |קם ץ|קרחו5 סש 15 5וז 0 60 ץהאו 065% 6חך . (|ו.ףסח. הסופוז6 חח 0ו6%860ח) 6חסחק זטסץ 30 600650 זס ץזוטסחו זטסץ 01 0613015 06 6סטוסח1 6856!ק . |והוחס חוחזו זסאופחה חה 6% !וו טסץ ץ|והחזזסא .ץסקוהסזס טסץ זסץשפחגב |ווצו סע . (5)זססוהטח .פטס 24 ההססכ 6 חן 60060ח1 15 זסטהטח 6חהסתכ זטס - ₪5 ||689 16856 68565 %חסשזט חן .3 ץ0 טח ד - 50008 :פזטסת 01166 זה|טס6ז 3% טסץ 6/ז50 60 6|סהווהעה שזבּ 6/ .|והוח פוח+ ,0 סס 08:00 108 300 22:00 - 08:00 ח60/66ם + סק טפ טס - ||3חח6 חב 5 0ח56 ער טסץ 05ח6666/ חב 05חהוח6/6 6 פַחהזטוס .4 חח 06 ||ו 155065 %ח06זט חב ,פטס 656 פ הט |וה 8הו680ז 15 הה8סל . ץסקוחסזוס ,655 |168ה6660) 155065 +זסקק 5 800 5617/1606 זס0 6050 זטסץ || 0ח56 6856!ק .5 ץח 6 || 6|006חו סל ץז 6856|ק .|(החח6 זטס 0ל (.66 60065%5 ,פסְחַחהּח6 5007655 .6 8585 5008 85 600656 זוסץ 0|6ח8ח 3 6 8% 50 ,06%81|5 8חופט 0/60[ח6 טסץ 6קסח 3150 1 .56הח6זטכ ושח זטסץ שסןח6 |וואו טסץ 6קסח ץו|68 1 .זט 6 חו זו ההסזז זו61ח06 0ז סטתהסחסס |ווא חב , הסס6 66 ץ8 5 פזטסת 071106 8 הזוס ,טוסץ 35515% 60 שְקסהח 06 ||וו 567106 זר 60560 הסח6 .0 00 08:00 שץ08ו7= 30 22:00 - 08:00 ח0066ס שְ503וטחד - 0 :זחוא 6חסחק 77 יאפ ו 6ח. הסופו 6 חס 6860ח :!והוח-= פרק 7: הגשת הצעת המחיר ‏ 73 הודעה דומה תישלח גס למוכר הפריט שיספק לך את המוצר לפי הפרטים שמילאת בדף הצעת המחיר. בנקודה זו, יהיה עליך להסדיר את דרך התשלוסם, המשלות והמועדיס עם המוכר עצמו. תיאוס וה נעשה ביוזמת המוכר והוא שייצור איתך קשר טלפוני. אין צורך ליצור קשר עס המוכר אלא אס אתה רוצה לתאס איתו שיטת תשלוס שונה. בשלב הבא, אחרי שתבצע את התשלוס ותקבל את המשלוח, מלא את טופס המשוב אודות המוכר. דבר וה יאפשר לקוניס אחריס באתר ללמוד על ניסיונך עס המוכר. למידע נוסף אודות סגירת העסקה עס המוכר, ראה פרק 9. לקבלת טיפים אשר יעזרו לך לוודא כי לא תיפול בפח כקונה, ראה פרק 17. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! לאחר שמצאת את הפריט המבוקש ובדקת את פרטי המוכר, הגיע הזמן להגיש את הצעת המחיר שלך. הנה תקציר כיצד לעשות זאת : +% > אסוף את כל המידע האפשרי אודות המכירה לפני שתגיש את ההצעה. בדוק מהי ההצעה הגבוהה הנוכחית וסכוס ההגדלה (כפולות), אורך וזמן סיוס המכירה, מספר ההצעות שהוגשו, מידע אודות צורת התשלום והמשלוח, וכמה פריטיס זהיס מוצעים למכירה. + קרא היטב את תיאור הפריטים המוצעים למכירה וכן עיין בתמונות (אם ישנן). ווהי ההודמנות היחידה שלך לבדוק את הפריטים לפני שתגיש את הצעתך. * לאחר שהקלדת את ההצעה, תהיה לך (לרוב) אפשרות לעיין בה לפני ההגשה עצמה. בדוק שוב כי המידע נכון לפני שתבצע את ההגשה הסופית. * אם אתה הוא זה שהגיש את ההצעה הגבוהה ביותר, תוכל לראות ואת בדף המכירה. בנוסף, תקבל לרוב הודעת דואר אלקטרוני על כך. אס אינך בעל ההצעה הגבוהה ביותר, לא תקבל (לרוב) הודעה על כך. <* | עליך לבדוק מעת לעת את הצעתך בדף המכירה של המוצר. > לרוב, תקבל הודעה במקרה ונוצחת במכירה. אולם, אל לך לסמוך על הודעות אלו. בדוק את האתר עצמו בצורה שוטפת כדי לראות את תהליך ההתמודדות מקרוב, בדף המוצר או דרך הצעות שנסגרו. + אם וכית במכירה, תקבל הודעה על כך. גם המוכר יקבל הודעה דומה. בשלב זּה, יהיה עליהס להסדיר את דרך התשלוס והמשלוח בעצמכם (במידה ונדרש). 4 ח8-000 פרק 8 טריקים לזכייה במכירה פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: % קביעת ערכו האמיתי של הפריט. >< שימוש בשיטה פשוטה כדי לעבור את הצעות המתמודדים המתחרים בכמה שקלים בודדים. *- אבחון הזמן הטוב ביותר להגשת הצעת מחיר - בתחילת, אמצע, או סוף המכירה. % כיצד תתמודד בצורה חכמה וערמומית ככל האפשר כדי להשיג את המחיר הטוב ביותר ברגעים האחרונים של המכירה. כפי שראית בפרק הקודסם, הגשת הצעות מחיר באתרי מכירות פומביות פשוטה למדי. אולם, עצס הפעולה הטכנית אין בה עדיין כדי להבטיח זכייה בפריט המבוקש, או תשלום מחיר נמוך עבורו. בפרק וּה, תלמד טכניקות אשר יעזרו לך לנצח בהתמודדות. תלמד כיצד להחליט על המחיר המתאים, מתי להגיש את הצעת המחיר, איך תנצח במכירות פומביות על ידי הוספת סכומים קטנים וכיצד להתמודד בשיטת ה"צליפה"" (סכוח5) - שיטה להתמודדות ברגעיס האחרוניס של המכירה, כמה שיותר קרוב לסגירתה. פרק 8: טריקים לזכייה במכירה 75 קביעת המחיר המתאים ביותר השאלה הרווחת במכירות פומביות היא: איה סכוס עלי להציע עבור הפריט? התשובה הראשונית לשאלה זו היא שעליך להציע את הסכוס המירבי המתאיס לדעתך לפריט, ולא מעבר לכך. הסכוס המירבי הוא הסכוס אשר נוח לך להציע עבור אותו הפריט. כמובן שכשמדובר במציאות החיים הרגילה, ובמכירות פומביות בפרט, אין הדבר פשוט כל כך. עליך לוודא שלא תשלם יותר מדי עבור הפריט, ותשיג אותו במחיר הנמוך ביותר שניתן. למידע נוסף הנוגע למציאת ערכו הריאלי של הפריט אותו אתה מבקש לרכוש, חזור לפרק 6. הנה תוכורת קצרה של הדרכיס למציאת הערך הריאלי: + השתמש במנועי חיפוש כדי למצוא מידע רב ככל האפשר אודות הפריט, כאשר הדגש הוא על ערכו הריאלי. > השתמש באתרי קניות מקווניס כדי למצוא את מחיר השוק (במקרה וניתן עדיין לרכוש פריט שכזה חדש). > מצא פריטים דומים המוצעים למכירה באתרי מכירות פומביות נוספים כדי לדעת כמה מציעיס קוניס אחריס עבור הפריט המבוקש. לאחר שתשתמש בכל השיטות הללו, תדע כמה עליך להציע עבור הפריט המדובר. כיצד תעבור מתמודדים אחרים בסכום לא גבוה עשיית עבודת הכנה לפני ומן המכירה תעזור לך להחליט על הסכום אותו תהיה מוכן לשלס עבור הפריט, אולס רוב הסיכוייס הם כי המתמודדים האחריס הכינו גס הס את שיעורי הבית שלהס (ואולי קראו גסם כן את הספר הזה) והס הגיעו למכירה עס החלטה להציע הצעת מחיר הדומה לשלך. ישנה שיטה פשוטה למדי (אם היא אפשרית במסגרת המכירה הפומבית, ובדרך כלל היא ישימה באתרי מכירה פומבית בין יחידיס) לאכות במכירה כאשר כל המתמודדיס מציעיס מחיר דומה. תוכל להוסיף סכומי הגדלה אי ווגיים כאשר ההגדלה נעה במדרגות של שקליס בודדיסם. לדוגמה, אס כל המתמודדים מציעיס ₪50 עבור פריט מסוים, תוכל להציע ₪51 כדי להפוך למתמודד בעל ההצעה הגבוהה ביותר. קח בחשבון שאינך חייב להתקדם בצעדים של שקליס בודדיםס. תוכל להציע גס 7 און ₪50.23, בהתאס למה שמאפשר האתר. במרבית אתרי המכירות הפומביות המנוהלים על ידי חברות מוגדרות הקפיצות/הכפולות בסכומים של ₪50, ₪100 או ₪150 כך ששיטה זו לא רלוונטית בס. 6 ח8-000 טיפ! ₪ = אל תיתן לרגשותיך לסחוף אותך בזמן ההתמודדות, חשוב שלא להיכנע לרגשות ולהיסחף אחר הצורך הפנימי לזכות. התמקד בערכו הריאלי של הפריט עליו אתה מתמודד ולא בשאלה אם תזכה או לא. הזמן המתאים ביותר להגשת ההצעה בנוסף לסכוס המתאים לפריט, חשוב גס התזמון בו תגיש את הצעת המחיר שלך. ישנס גורמיס רבים הקשוריס להחלטה זו ודעות שונות ומגוונות. יש כאלה הגורסים כי השיטה הטובה ביותר היא להגיש את ההצעה מוקדסם ככל האפשר. באתר ח6%9600 יש לאה משמעות משוס שמשתתף שנכנס ראשון מקבל עדיפות במקרה ומשתתפים אחרים הגישו הצעות באותו סכוס. כשיש מספר הצעות באותו סכוםס, ההצעה 'יהוותיקהיי יותר במערכת תהיה במקוס גבוה יותר בטבלת ההצעות שזוכות. אחרים מעדיפים לחכות עד לדקה האחרונה, ואילו יש כאלה הטועניס כי יש לבדוק את המכירה באופן שוטף לכל משך זמן המכירה. לכל טענה כזו סיבות משלה ולכל מכירה כללים משלה. במכירה מסוימת תעדיף להגיש הצעת מחיר בשלב מוקדם ובאחרת תחכה לסוף. הנה כמה שיקולים אשר יעזרו לך להחליט מתי להגיש את הצעת המחיר שלך: % * הגש הצעה מוקדמת אס מדובר בפריט הנמכר לעיתיס קרובות והוא בעל ערך ידוע. לדוגמה, נניח ואתה רוצה לרכוש מסלול ריצה. ביקרת באתרי מכירות פומביות וכן באתריס למוצרי חשמל ואתה יודע שמחירו הריאלי של מסלול הריצה הוא בין ₪6,750 ל- ₪7,150. אתה יודע גם כי מסלולי ריצה שכאלה מוצעיס למכירה לעיתיס קרובות. אתה משתוקק להשיג לעצמך מסלול ריצה שכזה (ולהתחיל סוף סוף את תוכנית ההרזיה שלך) ולכן בפעס הבאה שתראה פריט כזה למכירה, הצע מייד ₪7,150 עבורו (מחירו הריאלי הגבוה). רוב הסיכוייס הס כי המתמודדים האחרים לא ינסו להגיש הצעה גבוהה יותר, אלא יעדיפו לחכות לפעס הבאה בה יוצע מסלול ריצה שכזה למכירה, כדי להגיש הצעה נמוכה יותר. > הגש הצעה מוקדמת אס לא תרצה לבדוק את המכירה בצורה שוטפת. זכור כי עליך מוטלת חובת ההתעדכנות בהתקדמות המכירה באתר. ישנס אתרים שיודיעו לך בדואר אלקטרוני את מצבך. בכל מקרה, תמיד תוכל לחזור לאתר ולהגיש הצעה נוספת. > אם אתה מגיש הצעת מחיר בתחילת המכירה, הגש הצעה נמוכה. בדוק את המכירה באופן שוטף והעלה את הצעתך במקצת בכל פעס כדי לדעת כיצד מתנהגים המתמודדיס האחרים לפני שתגיש הצעה סופית גבוהה. פרק 8: טריקים לזכייה במכירה 77 %, +: הגש הצעה מאוחרת אס אתה מאלה הרוציס להשיג את הפריט במחיר הנמוך ביותר שניתן להשיג אותו, אס אתה מסוגל להתמודד עס מצבי לחץ ואוהב את חוויית ההתמודדות. כאשר תגיש הצעה מאוחרת, גבוהים סיכוייך לקבל את הפריט במחיר הנמוך ביותר, מהסיבה הפשוטה, כי רוב המתמודדים האחריס הגישו כבר את הצעתם (פרט לאלה הרוציס להתמודד על המכירה בסופו, כמוך). טיפ! 80 לפני שתגיש את הצעת המחיר, קח הפסקה, עשה משהו אחר וחזור לאחר מכן כדי להגיש את ההצעה. שאל את עצמך, לפני הגשת ההצעה, אם אתה באמת זקוק לפריט ויכול להרשות לעצמך לרכוש אותו. קח הפסקה, עזוב את המחשב וחזור אליו מאוחר יותר. לאחר שתחזור עם תשובה, תוכל להתמודד עם המכירה בדיעה צלולה יותר. שיטת ה"צליפה" (6קוח5) קוניס רבים המשוטטים באתרי מכירות פומביות, משתמשים בשיטה הנקראת ייצליפהיי (פַחוסוח5). שיטה וו דורשת ומן ממושך, היא מורטת עצביס ותמיד קיים הסיכוי להפסיד את העסקה לטובת צלף אחר, מהיר יותר. אולם זו עדיין דרך מצוינת להשיג את העסקה הטובה ביותר במכירה. רעיוו הצליפה פשוט למדי. השאיפה היא להגיש את הצעת המחיר שלך ברגע האחרון לפני שהמכירה נסגרת, כדי לא לאפשר למתמודדים אחרים להגיב עליה ולהגיש הצעה גבוהה יותר. כמו בצליפה אמיתית, עליך להתאמן רבות כדי להשיג תוצאה טובה. הנה השלביס בהס מתבצעת דרך זו: 1 68 לאחר שמצאת את הפריט המבוקש והחלטת להתמודד עליו בשיטת הצליפה, רשום לעצמך את מספר המכירה כדי שתוכל לחזור אליה מאוחר יותר. רשוס גס את מועד הסגירה של המכירה. גלוש אל דף המכירה כחצי שעה לפני סגירתה ובדוק את ההצעה הגבוהה ביותר. רענן את הדפדפן כל כמה דקות תוך שימוש בפקודת הרענון (88|080/ח₪60765) שלו (באתר 6086000 נעשה רענון באופן אוטומטי כל 3 דקות). צפה במתרחש. האס ההצעות משתנות! אס כן, הרי שישנס בוודאי צלפים אחריס המתמודדיס על אותה ההצעה ומשמעות הדבר שעליך לפעול מהר. כחמש דקות לפני מועד סגירת המכירה, התחל לרענן את דף המכירה בקצב גבוה יותר כדי לראות את קצב שינוי ההצעות (במידה ויש שינוי). פתח חלון דפדפן נוסף. דף אחד ישמש לבדיקת מצב המכירה והשני להגשת הצעות משלך. המשך לרענן את דף המכירה כדי לבדוק את המצב. מסוסט-6 6. כאשר שעת המכירה תתקרב לסיומה, שיס לב להצעה הגבוהה ביותר. בחלון השני, הקלד הצעה גבוהה יותר (ההצעה הגבוהה ביותר אותה אתה מוכן לשלס). אל תגיש אותה עדיין, השאר אותה מוכנה לפעולה עד לשנייה האפשרית האחרונה. 7 הגש את ההצעה שלך ברגע האפשרי האחרון. החזק אצבעות ורענן את דף המכירה כדי לראות אם זכית. טיפ! 0" אל תשאיר תוכניות מיותרות פתוחות בזיכרון המחשב בזמן השימוש בשיטת ה"צליפה" כאשר אתה עט על מכירה בשיטת הצליפה, סגור את כל התוכניות המיותרות במחשב והשאר רק את אלו הנחוצות לפעולתו. בדרך זו, תפחית את הסיכויים לתגובה איטית של המחשב או לנפילתו, ו"תחזיק אצבעות" שלא תהיה האטה בתקשורת. כאשר תשתמש בשיטת הצליפה, תגלה לעיתיס כי אתה הוא הצלף היחיד ותוכל לזכות ללא בעיות. במקריס אחרים, תנוצח על ידי צלף אחר. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! הדרך המכנית להגשת הצעת מחיר באתרי מכירות פומביות פשוטה למדי, אולס יש להתאמן רבות ולעשות עבודה מקדימה כדי להפוך למתמודד טוב. הנה מה שעליך לעשות לשם כך: + לפני הגשת ההצעה, קבע לעצמך את המחיר המירבי אותו תהיה מוכן לשלם עבור הפריט. אל תחרוג ממחיר זה. > בדוק את עלותו הנוכחית של הפריט על ידי שימוש במשאבי האינטרנט (אתרי קניות מקוונים, מנועי חיפוש ואתרי מכירות פומביות נוספים). > כאשר תגיש את ההצעה, אל תציע מחיר עגול (כגון ₪800). הצע מחיר לא שגרתי (כגון ₪801.6) כדי לעבור את המתמודדיס האחריס בסכום נמוך ככל האפשר (אפשרי רק אס מערכת המכירות הפומביות באתר מאפשרת זאת). + תוכל להציע את ההצעה המקסימלית שלך כבר בהתחלה כדי להבריח מתמודדים אחריס מהמכירה. > אם תתמודד בשלב בו המכירה עומדת להסתיים, תוכל להשיג את הפריט במחיר הנמוך ביותר. שיטת הצליפה טובה להורדת המחיר, אך דורשת מאמצ רב ולא מבטיחה הצלחה. פרק 8: טריקים לזכייה במכירה 79 פרק 9 העברת הסחורה פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: *- השגת כתובת הדואר האלקטרוני של המוכר, ומידע נוסף אותו תקבל מאתר המכירה באמצעות הדואר האלקטרוני. % יצירת קשר עם המוכר, או המתנה להודעה מהמוכר לצורך הסדרת ענייני התשלום והעברת הסחורה. % בחירת דרך התשלום המתאימה. % מילוי טופס משוב עם חוות דעת על המוכר בסיום ביצוע העסקה. עתה לאחר שנהגת בתכמה וזכית בפריט המבוקש, הגיע הומן לשלס עבורו ולקבלו. פרק וה עוסק בכל מה שקורה לאחר שהמכירה נסגרת, דרך התשלוס ודרך העברת הסחורה לידי הקונה. פרק 9: העברת הסחורה ‏ 81 איך תדע שזכית? המכירה נגמרה ואתה הוא המתמודד בעל ההצעה הגבוהה ביותר או בין המתמודדיס שוכו. מה יקרה כעת! ראשית, עליך לוודא שזכית. הדרך הפשוטה לגלות זאת היא להגיע לדף המכירה לאחר סגירתו. שס תדע אס המכירה נסגרה, מחיר הסגירה שלה ומי הס המתמודד/יס שזכה/ו. אם התמזל מזלך, תראה את שס המשתמש שלך מופיע בשדה זה. דרך מעקב זו מציגה כמה בעיות. ראשית, אם אתה מתמודד בכמה מכירות שונות (כמו מרבית האנשים), ייתכן שלא תזכור בזמן את המכירה המסוימת או את מועד סגירתה. בנוסף, אחרי סגירת המכירה היא לא תופיע יותר תחת הקטגוריה בה היא הופיעה לפני כן. גם מנוע החיפוש הבסיסי לא ימצא אותה. לכן, יש להשתמש בשיטות אחרות כדי להגיע חורה אל דף המכירה. באתר 666000 תוכל להיכנס לקטגוריה של מכירות שנסגרו ולאתר שם את המכירה שנסגרה. מנוע חיפוש לפי מספר מכירה יעזור לך לאתר אותה בקלות. אתרי המכירות הפומביות עושיס את המלאכה קלה עבורך: הקונה (הזוכה) וכן המוכר מקבליס הודעת דואר האלקטרוני עס כל הפרטיס הנחוציס. ההודעה שנשלחת על ידי 60986000 מכילה שורת נושא שמרמות לך שזכית. כדאי גם לבדוק את תוכן ההודעה (לנוחיותך, סומנו הדבריס החשובים): (157) 0200+ 08:02:06 2001 חה? 11 ,טחך :36 [ו.6%ח. חהסופו חח 660 :סד !זז חחוש 3 סיוב טסצ :60[טט5 |( 6ח. ח0ו5ו/ חח 6+860ח : וחסז= הס חסססטב3 '30ד' ₪6 3% 0105 סהוחחוצו 6 0 6חס 15 סופ זטסצ 1 87 6105600 083%+ (10 767= ח06ו?03חק. וחססו/|ו. 60. הס ס86ז6ח. וצו / : קת ) ץזסעו|06 0ח3 +חהסח!!ו|ט 6 זס1 צט₪ 865% 0 %ח56 ח66 6עהח 065815 0ח3 סוחפח זטסצ ,4 טסץ 3007055 06 60 560% 06 |וואו פהוהחעצ זטסצ :5/6 השו0 05 זר 60500 ץחה זס ץזסעו|06 6 6080 זסו|קקט5 6+ 6 חהס6 60 660ח טסץ ו .1 .5 זסס טח 6הסחכ 8% 567/106 זר 0ל65 ||68 0!6856 , הס 65 507106 ץחה סז 567/66 6050000 זסקסזס 0608 שוט6ו0 צחב זססחהטססח6 טסץ זז .2 וח ע ה 68 ך 567166 זז 5%0 הסס666 ז586ח60 6356!|כ ,זסווקקט5 5 סץ ץ |קם ץ|קרחו5 סש 15 5וחז 0 0 ץבא 065% 6חך . (|ו.ףסח. הסופו6 חח 0ו6%860ח) 6חסחק זטסץ 30 600650 זס ץזוטסחו זטסץ 01 0613015 06 6סטוסחו 6856 . |והוחס חוחזוצ זסאופחהּ חה 66% !וצו טסץ ץ|והחזזסא .ץסקוהסזס טסץ זסששפחגב |וווצו סעצ . (5)זססוהטח .פטס 24 % והססס 06 חן 60060ח1 15 זסטוטח 6חהסחכ זטס - ₪5 ||63 6856! 68565 %ח6שזט חז .3 ץח ד - 50008 :פזטסת 0166 ]600 + טסץ 507/6 0ם 6|סבּ|והטב3 6זב 6/ .| וה פותז ,0 00 08:00 08 חב 22:00 - 08:00 ח66עאססם 2 ח00סט-8 + סק טפ טס - ||8חח6 חב 5 560 ער טסץ 05ח6666צ חב 05חהוח6/6 6 פַחוזטוס .4 חח 06 ||וא 55065 %ח06זט חב ,פטס 656 פ הט |וה 8הו680ז 15 הה8סל . ץסקוחסזוס ,655 |168ח5600) 155065 +זסקק 5 800 5617/1606 זס0 6050 זטסץ || 0ח56 6856!ק .5 055 6 || 6|006ח סל ץז 6856|ק . |(החח6 טס 0ל (.66 60065%5 ,פסְחַחהּח6 5007655 .6 85 5008 85 600656 זטוסץ 0|6ח8ח 3 6 8% 50 ,06%81|5 4חופט 0/60ס[ח6 וסץ 6קסח 3150 1 .56הח6זטכ ושח זטסץ ץסןח6 ||ואו טסץ 6קסח ץו|68 1 .6זטסט 6 חו 6 וחסיז +ו61ח6 0+ ס6טחהטחסס |ווצו חב , הס6ה6סו 6 פחוזט ,טסץ ל5ו355 50 שְקְכקבּח 06 |!וש 66ועיו50 זסוה0ס605% הסוש6זסוא ה 22:00 - 08:00 ה60/66 צְ503וטחד - צְבּ0הט5 פוטסה .0 0 08:00 צְב63וז-] 0 :6 וחט)] סחסווק 7 ני:אבּ- [(.+6ח. 61510 6 ה %36010ח :!והּוח-5 ההודעה של 6680000 מכילה פרטים חשובים נוספים: + 30ד- שם דגם. + 10/0/01 - תאירך סגירת המכירה. > כתובת הקישור (081) לדף המכירה. קישור זה פעיל גסם לאחר שהמכירה נסגרה. = שְטם 805 - שס ספק. + 08-9325325 - מספר טלפון של הספק. > פרטי התקשורת עס 6086000 לבירור מכל סוג שהוא. הערה ! הגדר את תוכנת הדואר האלקטרוני שלך כך שתעזור לך במעקב אחר הודעות אתרי המכירות הפומביות אם אתה מקבל הודעות דואר אלקטרוני רבות, אתה עלול להחמיץ הודעת זכייה במכירה. כדי להימנע מכך, תוכל להשתמש באפשרות הסינון (פָחוזסווו=) הקיימת ברוב תוכנות הדואר האלקטרוני כדי להפריד את הודעות אתרי המכירות משאר ההודעות. צור תיקיה נפרדת עבור הודעות אלו והגדר מסנן (פילטר) אשר יעביר אל תיקיה זו את כל ההודעות הקשורות לאתרי המכירות באופן אוטומטי. כל שנותר לך לעשות לאחר מכן הוא לבדוק את התיקיה מפעם לפעם כדי לראות אם הגיע משהו חדש. פרק 9: העברת הסחורה 83 יצירת קשר עם המוכר קנייה מחברה לאחר שתקבל הודעה כי זכית, המתן. המוצר יישלח אליך לכתובת שציינת. במידת הצורך הספק ייצור איתך קשר כדי לתאם מועד הובלה והתקנה (אם צריך). אס חינך רוצה לשנות את שיטת התשלוס מתשלוס בכרטיס אשראי לתשלום במזומן, יהיה עליך ליצור קשר עס הספק מייד כשיוודע לך על הזכייה במכרז. קנייה מאדם פרטי לאחר שתקבל הודעה כי זכית, עליך ליצור קשר עס המוכר כדי לסגור את העסקה. המוכר יקבל גס הוא את אותה ההודעה אשר נשלחה אליך וגם הוא יוכל ליצור איתך קשר על פי שס המשתמש וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. מכיוו שעסקאות של מכירות פומביות בין יחידיס נעשות במזומן, בדרך כלל, אס אתה לא מצליח ליצור קשר עס המוכר, אז העסקה לא יצאה לפועל. אין הגדרה בחוק מי צריך לפנות למי, האם המוכר לקונה! או הקונה למוכר! אס אתה להוט לקבל את הפריט בו זכית, שלח מייד הודעה למוכר. לאחר הזכייה במכירה, תודקק למידע חיוני מהמוכר וכן יהיה עליך לספק מידע הנחו למוכר. הנה הפרטיס אותס עליכס להעביר ביניכם : + המוכר ירצה לדעת את שמך וכתובתך כדי לשלוח אליך את הסחורה. + עליכם לוודא מהו סכוס הזכייה המוסכם. אל תסמוך על כך שהמוכר קיבל גם הוא את הודעת האתר על הזכייה. קבל אישור אישי ממנו. > עליך לדעת את שס וכתובת המוכר כדי לשלוח אליו את הציק. > עליכם לסכם את דרך ועלות המשלוח ודרך התשלוס. לעיתיס קרובות מידע זה קייס בדף המכירה, אך לא תמיד. > עליך לדעת תוך כמה זמן, מרגע קבלת התשלום, תישלח אליך הסחורה. פרק זמן זה עשוי להשתנות כתלות בצורת התשלום. אם מדובר בהמחאה (צ'ק), המוכר יעדיף לחכות עד שהיא תיפדה מעשית לפני שישלח אליך את הפריט. אס תשלח המחאה בנקאית, התשלוס מתבצע מיידית ועל המוכר לשלוח את הסחורה מייד לאחר קבלת התשלוס. טיפ! ₪ נסה לקבל את מספר הטלפון של המוכר. שיטת ההתכתבות בדואר אלקטרוני לוקחת זמן ועשויה להאט את התהליך במקרים בהם מתעוררת בעיה קטנה. תוכל לפתור בעיות אלו במהירות בטלפון. 4 ח8-0000 ודא כי כל העניינים המווכרים הוסדרו לפני שתעביר את הכסף למוכר. כדאי גס לשמור את כל התכתובת עס המוכר כדי לא לשכוח את הפרטיס עליהס סיכמתם ומה עליך לעשות, וכן כדי להשאיר ייהוכחות כתובותיי במקריס בהס מתעוררת אי הסכמה ביניכםס. פרטים נחוצים אודות אפשרויות המשלוח קנייה מחברה במידת הצורך הספק ייצור איתך קשר כדי לתאס את המשלות. קנייה מאדם פרטי לעיתיס, המוכר יציע לך כמה דרכיס להעברת הסחורה. הדרכים האפשריות כוללות משלוח רגיל, אקספרס או מיוחד. לרוב, אין צורך להשתמש בשיטות משלוח יקרות וכדאי לבחור במשלות רגיל כדי לחסוך את עלויות המשלוח האחרות, כמובן, בהתחשב במוצר: גודל, משקל, שביר וכדומה. הערה ! בדוק אם המשלוח מבוטח לעיתים, וכתלות במוצר עצמו, כדאי יהיה לברר אם המשלוח מבוטח. אחרת, אם הסחורה מגיעה פגומה, אין לך דרך לקבל פיצוי על כך. ברוב המקרים, יהיה כעליך לשלם שקלים מעטים עבור הביטוח. ודא כי בידיך את המידע אודות הביטוח בו מבוטח המשלוח. עלויות ביטוחי המשלוחים משתנות כתלות בסוג המוצר ובחברה דרכה הוא נשלח. לדוגמה, חברת 5ק!() מבטחת את המשלוח עד סכום מסוים ללא תשלום. מעבר לסכום זה יהיה עליך לשלם תוספת אם תרצה לבטח אותו. רשות הדואר בישראל אינה מבטחת את משלוחיה כלל ועליך יהיה לשלם בכל מקרה אם ברצונך לבטח אותו. חשוב לזכור כי תעודת הביטוח מכסה רק את מחירו הריאלי של המוצר בשוק ולא את מחיר הקנייה, לכן אם שילמת ₪100 למוכר עבור המוצר, והוא הגיע פגום, וערכו הריאלי בשוק הוא ₪5, חברת המשלוחים תפצה אותך (במידה והיה ביטוח על המשלוח) בסכום הריאלי, ₪5, בלבד. פרק 9: העברת הסחורה 85 אמצעי תשלום קנייה מחברה אמצעי התשלוס הוא כרטיס אשראי, אלא אס אתה סוגר אחרת עס הספק לאחר סגירת המכירה. קנייה מאדם פרטי כעת אתה אמור לשלוח את כספך לאדם זר אותו לא פגשת מעולם, אפילו לא דיברתם בטלפון לפני כן, ולצפות שהוא ישלח את הסחורה המובטחת לאחר מכן. אם עשית את כל העבודה המקדימה עוד בשלב ההתמודדות, הרי שאין לך סיבה רצינית לדאגה. בשלביס המוקדמים, היה עליך לוודא כי המוכר אמין (על פי חוות הדעת של הקונים האחרים), כדי לא להיפגע במקרה (הנדיר) בו המוכר מקבל את כספך ונעלם. האפשרות נדירה, אך קיימת. פרק זה אינו דן במצבים מעין אלה. לקבלת מידע נוסף כיצד להימנע מרמאויות, פנה לפרק 17. ברובס המכריע של המקרים, המוכר יקבע את אפשרויות התשלום (ציק בנקאי, העברה בנקאית, תשלום רק בעת קבלת הרכישה, כרטיס אשראי). האפשרויות הנפוצות הן ציק בנקאי (נקרא גס המחאה אישית) והעברה בנקאית. סביר להניח שאדס פרטי לא יוכל לבצע עסקה עס כרטיס האשראי שלך מכיון שאין ברשותו מכשיר מתאיס. הסעיפיס הבאיס יספקו לך מידע אודות דרכי תשלוס אלו. צ'ק בנקאי (המחאה אישית) רשוס ציק בנקאי לטובת המוכר. מלא את כל הפרטיס כולל את השורה יישלמו ל-. סמנו שני קוים על הציק והוסיפו בכתב יד "ילמוטב בלבד אינו סחיר ואינו עביריי. בצורה ו תבטיחו שהמוכר יהיה חייב להפקיד את הציק בבנק. בנוסף, יהיה לך מעקב אחר כספך. רוב המוכריס יקבלו תשלוס בהמחאה אישית. החיסרון בדרך זו הוא שיהיה עליך להמתין זמן רב מהרגע בו שלחת את ההמחאה ועד לזמן בו הסחורה תישלח אליך, משוס שהמוכר יחכה עד שההמחאה תיפדה מעשית (תהליך הלוקח כמה ימיס) ורק אז ישלח את הסחורה. אס אתה להוט לקבל את הסחורה בהקדס האפשרי, אל תשלס בהמחאה אישית. בדרכיס אחרות הכסף יועבר למוכר מיידית והוא יוכל לשלוח לך את המוצר במהירות. תזכורת: אס אתה משתמש בהמחאה אישית כדי לשלם למוכר, ודא כי יש מספיק כסף בחשבון הבנק שלך או שלא תיגרס חריגה במסגרת האשראי בחשבון הבנק. אס ההמחאה תחזור, יהיה עליך (הקונה) לשלס קנס לבנק. בנוסף, עניין גה עלול לפגוע במעמדך באתר המכירות הפומביות בו ביצעת את העסקה ולגרוס לכך שתקבל משוב שלילי. 6 ח8-0000 המחאה בנקאית רוב המוכרים יעדיפו להשתמש בשיטת ההמחאה הבנקאית. המחאה בנקאית היא כמו ציק רגיל אלא שהפעם אתה משלס לבנק, והבנק מוציא המחאה למוכר. הקפד שפרטיו המלאיס של המוכר יהיו רשומיס בהמחאה כולל תעודת הזהות שלו, אחרת הוא לא יוכל לפדות אותה. הסיבה לכך פשוטה למדי: המחאת כסף טובה כמו מזומן. כאשר המוכר מקבל את ההמחתאה, הוא יכול להפקיד אותה בחשבונו או לקבל תמורתה כסף מזומן מיידית, וכך יוכל לשלוח לך מייד את הסחורה ללא הצורך בהמתנה מיותרת. יתרון נוסף בשיטה ו הוא שהיא מציעה אפשרות למעקב אחר הכסף. כשאתה משתמש בהמחאת כסף, אתה מקבל אישור על צורת הפדיון שלה וכן את שסם הפודה. המחאת הכסף עולה סכום פעוט המשתנה כתלות במקוס שבו רכשת אותה. תוכל לרכוש המחאה כזאת בבנק או בסניפי רשות הדואר. אם תרכוש את ההמחאה בבנק בו מתנהל חשבונך, הבנק עשוי להציע לך עמלה מופחתת או פטור מוחלט מעמלה. טיפ! 0 הקפד למלא את ההמחאה בצורה הנכונה כדי למנוע בעיות. מלא את ההמחאה במקום בו תוכל לקבל עזרה אם תזדקק לה. העברה בנקאית עוד דרך מהירה להעברת כסף מחד ולמשלוח הסחורה מאידך. אס אתה סומך על המוכר ורוצה להעביר אליו כסף, מה יותר קל מאשר לקבל ממנו את פרטי חשבון הבנק שלו ולהעביר לו כסף ישירות. החיסרון בשיטה זו היא שאתה (הקונה) מבצע את הפעולה ולא המוכר, והוא (המוכר) יוכל לאשר את קבלת הכסף אבל להתכחש לעסקה. כרטיס אשראי מרבית העסקאות של מכירות פומביות בין יחידיס לא עושות שימוש בכרטיס אשראי מהטעם שאין בידיו של המוכר (אדס פרטי) מכשיר מתאיס וחברות האשראי לא מכירות בו כעסק. אבל, בהחלט יכול להיות מצב שבעל עסק מציע לך פריט באתר מכירות פומביות בין יחידיס שלא על בסיס של עסק (כלומר, הוא מציע מדי פעם מוצרים, אבל זה לא עיסוקו העיקרי) ואו הוא כן יכול לקבל ממך כרטיס אשראי. כרטיסי האשראי מספקים הגנה לצרכן ומהוויס דרך מצוינת לתשלום. ישנו כלל בל יעבור והוא: לעולם אל תשלח את מספר כרטיס האשראי שלך דוך מערכת הדואר האלקטרוני (|והוחם). פרק 9: העברת הסחורה ‏ 87 מערכת הדואר האלקטרוני אינה מאובטחת ותמיד קייס החשש שהודעתך תגיע לידיים לא נכונות/נקיות. לכן, במקוס לשלוח את המספר עצמו, בקש מספר טלפון אליו תוכל להתקשר ולמסור את המספר בצורה קולית. צורת התשלוס בכרטיס אשראי טובה כמו תשלוסם במזומן, והסחורה אמורה להישלת אליך מייד לאחר אישור הכרטיס. כסף מזומן לעולם, אל תשלח כסף מזומן. הכסף עלול להיעלס בדרך, או שהמוכר יוכל לטעון כי לא קיבל את התשלוס ולהשאיר אותך ללא הוכחה ששילמת. תשלום כנגד קבלת הסחורה בשיטה זו התשלוס יבוצע רק בומן קבלת הסחורה ולא לפני כן (לא כל המוכריס יסכימו לשיטת תשלום זו). המוכר מודיע לחברת המשלוחיס כי התשלוסם יתבצע בומן אספקת הסחורה ללקוח. הלקוח מקבל את המשלוח ומוסר מעטפה לשליח עס הציק הבנקאי. לאחר מכן, חברת המשלוחים מעבירה את הכסף למוכר. אס אתה משלם בשיטה זו, סכס מראש עס המוכר מי משלם עבור השירות. כתיבת משוב קנייה מאדם פרטי לאחר שסיימת את תהליך הרכישה, מן הראוי שתחזור לאתר כדי למלא טופס משוב. אתרי מכירות פומביות מבוססים על אמון, והמידע שתמצא שס מבוסס על מה שמשתמשי האתר כותבים. לכן, חשוב לתרוס את הידע שצברת על המוכר. כתיבת המשוב היא עניין פשוט. כדי להגיע לטופס המשוב באתר סטחן5, בחר באפשרות חוות דעת מהדף הראשי של האתר. מומלץ לכתוב משוב כמה שיותר קרוב למועד סיוס הרכישה, אחרת העניין עלול להישכח. אם החלטת להשאיר משוב שלילי, בדוק שוב את פרטי המקרה והייה בטוח כי לא מדובר באי הבנה בינך למוכר. המשתמשים באתרי המכירות הפומביות (כמוך) מתייחסים לעניין המשוב ברצינות ומשוס כך עליך להיות בטוח כי אתה עושה את הדבר הנכון. 8 ח00סט-8 חוות דצת צל משתמש אחר כאן אפשר להמליץ או להזהיר, להגיב להביע דעה או לשתף בחוויה חוות הדעת תתייחס רק למוכר או לקונה שאתו נוצר קשר ויש לך עניין להביא מידע הקשור בעסקה לידיעת משתמשיס אחריט = > 2 ש 4 שם משתמש באתר סימבו טיסמא [ שם משתמש שאליו מתייחסיסם [ סטטוס [ חיובי] הערה 00000 ררה | סגו שים לב: אס אינך רשוס בסימבו לחצ כאן מוכרים - סונים - הרשמה - חוות דעת - עורה - דואר - דף ראשי תרשים 9.1 טופס למילוי דף משוב באתר |ו.60.סטחן[5.צשעע פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! לאחר שזכית במכירה, הגיע הזמן לקבל את הסחורה בה זכית. הנה תקציר השלביס אותס עליך לבצע כדי להבטיח שהעסקה תתבצע על הצד הטוב ביותר: * אחרי הזכייה במכירה, תקבל על כך הודעת דואר אלקטרוני ממפעילי האתר. + בקנייה מחברה, דרך התשלוס המקובלת היא באמצעות כרטיס אשראי. > בקנייה מחברה תוכל להיות בטוח שהמוצר בדרך אליך. במידת הצורך הספק ייצור איתך קשר לתיאוס הובלה/התקנה. > בקנייה מאדס פרטי. לאחר שקיבלת את ההודעה, עליך ליצור קשר עס המוכר או לחכות להודעה ממנו. עליכס להסדיר את אמצעי התשלום, דרך המשלוח ולקבוע מי ישלס עבור הוצאות המשלוח. אחת מהדרכיס הנפוצות ביותר לתשלום היא ציק בנקאי (המחאה אישית). כאשר משתמשים בשיטה זו, המוכר ימתין עד שההמחאה תיפדה מעשית ואז ישלח לך את הסחורה. פרק 9: העברת הסחורה 89 % * מוכרים רבים מעדיפים לקבל תשלוס על ידי המחאה בנקאית. המחאה זו שוות ערך לכסף מזומן וניתנת לפדיון מיידי. אס תשלס באמצעי זה, הסחורה תישלח אליך מהר יותר מאשר במקרה של תשלום בעזרת צ'ק בנקאי (המחאה אישית). > לעולס, אל תשלח את מספר כרטיס האשראי בדואר אלקטרוני. + לאחר ביצוע העסקה, חשוב למלא את טופס חוות הדעת על המוכר. אתרי מכירות פומביות מתבססים על אמון וחוות דעת, ולכן יש להעביר את דעתך על המוכר לרשות הציבור המשתמש באותו האתר. 0 חסו0סט-8 פרק 10 מעקב אחר קנייה ומכירה פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: % מציאת כל המכירות הפומביות אליהן אתה קשור תוך שימוש בכלים שמעמיד לרשותך אתר המכירות הפומביות. לאחר שתתרגל לרעיון המכירה הפומבית, יהפוך הדבר לפשוט למדי ויפתה אותך להיכנס למכירות פומביות רבות. כאשר תגיע למצב וה, אתה עלול לאבד את דרכך בתוך רשימת המכירות הגדולה אליה אתה קשור, להחמיצ זכיות וחשוב מכל: להכביד על חשבון הבנק שלך יתר על המידה. פרק וה עוסק בשיטות למעקב אחר קניות ומכירות, והוא ידון בכליס ובתוכנות המיועדים לכך. שימוש בכלי חיפוש לצורך מעקב אחר מכירות פומביות כמתמודד במכירות פומביות, עליך להשתמש בשיטה למעקב אחר כל המכירות אליהס אתה קשור, בין אס מדובר בכמה מכירות בודדות או בכמות גדולה. עצתנו היא: אל תנסה אפילו לעקוב אחר המכירות בעזרת דף ועט, שכן המשימה כמעט ואינה אפשרית. פרק 10: מעקב אחר קנייה ומכירה 91 השתמש לשם כך במחשב האישי שלך. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא על ידי שימוש בכליס אותס מציעים אתרי המכירות עצמס. כלים אלה מתוכנניס במיוחד להקל עליך בבדיקה מהירה של כל המכירות אליהס אתה קשור. תוכל גס לקבוע מה לראות ובאיזו כמות. כל אתר מציע דרך שונה במקצת כדי לקבל את הפרטים. פרק ה מציג דוגמאות מאתר ח6%0600א, אולס רוב האתריס דומיס. כלי חיפוש באתר הדרך הפשוטה ביותר למציאת כל המכירות הפומביות אליהן אתה קשור היא על ידי שימוש במנוע החיפוש של האתר. לשס כך, בחר בקישור העמוד האישי שבתחתית כל דף באתר ח6006000. רוכים הבאים לאתר 0 המכירות הפומביות של נטוויז'ן 1 / לאהוב אותם ךז הד ₪ העמוד האישי מאפשר לך לצפות בכל המכירות בהן אתה משתתף כיוס ובהן השתתפת בעבר. אנא הקש את המספר המלא - תשע ספרות: 09955886 כדי להקל עליך את השימוש במערכת, אנו משת משים ב-00146 כדי "לוכור" את מספר הוהות שלך. ה-00146 נשמר במחשב שלך. |אם אינך מעוניין לחשת מש במנגנון וה, בטל את הסיימון כאן ‏ >] תרשים 10.1 כניסה לעמוד האישי באתר |ו.ז6ח. ח6%860ח. עעצצו בדף שתקבל תופענה כל המכירות הפתוחות שבהן אתה מתמודד וכן רשימת כל המכירות הסגורות בהן השתתפת. לנוחיותך מוצגות רק 20 ההצעות האחרונות שהגשת, אבל יש קישור בו תוכל להיעזר כדי לראות את כולן. כמו כן, ההצעות שהגשת ממוינות בסדר יורד, כך שההצעה האחרונה (החדשה) ביותר מופיעה בראש הרשימה. בנוסף למעקב אחר המכירות, תוכל להיעזר גם בדף האישי כדי לעבור אל דף המכירה של כל אחד מהמוצרים לביצוע פעולות שונות (כמו הגשת הצעת מחיר גבוהה יותר במידה וקיימת הצעה הגבוהה משלך). לשס כך, לח על מספרה הסידורי של המכירה ותעבור אל הדף המתאיסם, שס תוכל לבדוק את המכירה לעומק ולהגיש הצעת מחיר. דרך זו שימושית למדי במקריס בהס תרצה לראות את כל המכירות אליהן אתה קשור. 2 חסט0סט-8 פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! קל לאבד את הדרך בומן ההתעסקות בהגשת הצעות מחיר, ובהתמודדות מול קוניס אחריס באתרי מכירות פומביות, במיוחד אם אתה משתתף במספר רב של מכירות. קיימות דרכיס המיועדות לעזור לך במעקב אחר פעילותך. הנה סיכוס הדרכים : % השתמש בדף האישי של אתר המכירה הפומבית כדי למצוא את כל המכירות בהן אתה משתתף. > תוכל להגיע אל דפי כל המכירות המופיעים בדף התוצאות על ידי לחיצה על הקישור המתאים. > דרך יעילה יותר למעקב היא על ידי שימוש בכלי האתר המציגים מידע אישי אודות המשתמש. כלי וה נקרא דף אישי באתר חסו60860)]. אתריס אחרים מציעים כלים משלהס עס שמות אחרים. + אס תרצה לבצע מעקב בטווח רחוק אחר פעילותך במכירות וכן לבצע חישובים, עשה ואת באמצעות גיליון נתוניס אלקטרוני (כדוגמת |0אם) אליו תזיו את כל הפרטים הנחוצים. הערה ! מכאן ואילך תהיה ההתייחסות לאתרי מכירות פומביות בין יחידים. פרק 10: מעקב אחר קנייה ומכירה ‏ 93 פרק 11 יצירת דף המכירה הראשון שלך פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: *- כיצד לקבוע את מחיר המינימום להגשת הצעות מחיר. % כיצד לבחור את הכותרת הטובה ביותר ואת הסיווג המתאים. *- כיצד לכתוב תיאור מדויק ומפורט. % כיצד לבחור מיגוון אפשרויות, כגון תשלום נוסף עבור מיקום מיוחד, להוספת "פלפל" למכירה. % כיצד להגדיר משך זמן המכירה, מחיר מינימום, ופרטים נוספים. + | כיצד לסקור את דף המכירה כדי לוודא שהוא מדויק. *- פרסום המכירה, כיצד לראות את דף המכירה במקוון. יש לך משהו שאתה רוצה למכור ואתה מאמין שמישהו אחר ירצה לקנותו: מכירות פומביות מקוונות מציעות את אחת הדרכיס הקלות ביותר בעולם למכור במינימוס מאמצ ובחינס. פרק 11: יצירת דף המכירה הראשון שלך 95 בפרק זה, נלמד כיצד ליצור דף מכירה באתר מכירות פומביות בין יחידים. תלמד כיצד לעשות הכל, החל מבחירת כותרת וקטגוריה ועד כתיבת התיאור, בחירת מחיר התחלתי מתאים, ועוד. עד סוף פרק וּה, תדע כיצד ליצור דף מכירה, ותראה אותו 'יחייי באופן מקוון. אנו נדגיס פעולות אלו על אתר ספוחו5 בכתובת |ו.0.60פוחן5.צוצושו. באתרים אחריס התהליך עשוי להיות שונה במידה מועטה. שלב 1: החלטה על מחיר אז יש לך פריט שברצונך למכור! יפה מאוד. התכונן להרוויח כסף. לפני שתעשה משהו, עליך להחליט בנושא הראשוני ביותר: מה המחיר שכדאי לבקש עבור הפריטז כדי לקבוע זאת, עליך לבצע מעט מחקר בסיסי, הן באתר המכירה הפומבית בין יחידים, והן באתריסם אחרים באינטרנט. בפרק 6 למדת כיצד לחקור את המחיר של פריט שאתה מעוניין לקנות. אותן עצות תקפות גס עבור חקר המחיר של פריט שאתה רוצה למכור. להלן סיכוס של אופן קביעת המחיר הנכון, לפרטיס נוספיס חזור לפרק 6. +% % '. חפש באינטרנט את עלות הפריט - השתמש במנועי חיפוש באינטרנט כגון |ו.60. חַהח.צצעצצל. ו- |ו.60.הפח.טשושו, למציאת כל המידע הזמין אודות הפריט שבכוונתך למכור, כולל אתרי אינטרנט קשוריס בנושא הכולליס מחירים ומידע דומה. חפש באתרי קניות מקוונים לאיתור מחירים - אם מה שאתה מוכר הינו מוצר/פריט חדש, או מעט משומש, ואינו פריט אספנים, ראה מה המחיר של פריט ה באתרי מכירות מקוונים. הדבר יסייע לך לקבוע מה צריך להיות המחיר במכירה הפומבית שלך. ראה מה המחיר המוצע עבור פריט זה או פריטים דומים באתו המכירה הפומבית שלך - השתמש בכלי החיפוש של האתר למציאת פריטים זהים או דומים. בעת פעולה זו הקפד לחפש מכירות פומביות שהושלמו - וו הדרך היחידה לגלות את מחיר המכירה האמיתי העדכני. אס תחפש במכירות פומביות שעדיין מתנהלות, לא תוכל למצוא את מחיר המכירה הסופי. ראה מה מחיר המכירה של פריטים דומים באתרי מכירות פומביות אחרים - למציאת מחיר המכירה המדויק ביותר עבור הפריט שלך, חפש באתרי מכירות פומביות אחריס, לא רק בזה שבו בכוונתך למכור אותו. לאחר ביצוע כל הבדיקות הללו, תקבל מושג טוב יותר מה שווי המוצר שברצונך למכור. על סמך הערכה צו, עליך להחליט האס להגדיר מחיר התחלתי (מחיר מינימוס) למכירה. תוכל גס להגדיר מחיר שמור עבור פריט. זהו סכוס שאתה מגדיר - ושרק אתה יודע מהו - ומתחת למחיר זה אינך חייב למכור את הפריט. בדף המכירה יופיע איזכור שקיים מחיר שמור אך הסכום יישאר סמויל. 6 הסוס -6 שיס לב שהמחיר ההתחלתי צריך להיות נמוך מהמחיר השמור הידוע רק לך. אפשרות זו מתאימה אס ברצונך במחיר מינימוס כלשהו עבור הפריט, וברצונך לגשש לגבי האפשרות לקבלת מחיר גבוה יותר. אם המכירה אינה מגיעה למחיר השמור הגבוה יותר, עדיין תוכל למכור את הפריט אם תרצה. למידע נוסף אודות מכירות פומביות עס מחיר שמור, חזור לפרק 3. לאחר שהחלטת מה המחיר שתבקש עבור הפריט, הגיע הזמן ליצור את דף המכירה. אופו הביצוע שונה במידה מסוימת מאתר לאתר, אולס דומה באופן כללי. בפרק זה, נעבור צעד אחר צעד בתהליך ליצירת דף מכירה ב- ספחו5. ברר כיצד לעשות זאת באתרים שונים. לדוגמה, ניצור דף מכירה למכירת ווג נעלי התעמלות של חברת א₪6600 מדגס שו אואפ. נראה כיצד לבנות דף מכירה צעד אחר צעד ב- ספוחו5. ניתן ליישס שיטות דומות גס באתרי מכירות פומביות אחרים. שלב 2: הרשמה כדי להתחיל ב- ספחחו5, לחץ על הקישור מוכרים בדף הראשי. לחיצה זו גורמת להצגת דף הרשמה המוצג בתרשים להלן (כדי להזין מוצר למכירה בעזרת דף זה יש להירשס תחילה ב- ספוחו5, אס טרס נרשמת, זה הזמן). 8 הבל .ב1עבע מכירות פומביות בין יחידים 0 מה זה ספוח!5% חיפוש מתקדם מכירות חד לקוראת סיום חיפוש מוצרים מהיר (חפטש, - מוכרים - קונים - משתמש חדש - חוות דעת - דואר - עזרה - הרשמה חינם הרשמה אם הינך רשוס במועדון נענע לחצ כאן להעברת פרטיך לאתר סימבו. אס הינך חבר במועדון נענע ורוצה להירשס בשס משתמש אחר לח כאן. מוכרים - סונים - הרשמה - חוות דעת - עורה - דואר - דף ראשי תרשים 11.1 דף הרשמה באתר |ו.60.סטחן5. ושעש פרק 11: יצירת דף המכירה הראשון שלך 97 אם אינך חבר במועדון נענע - לחץ על הקישור המתאיס והקלד את פרטיך. ביו שאר הדבריס תתבקש לבחור סיסמה. ראה הנחיות לבחירת סיסמה בנספת. שיס לב שאת שס המשתמש יש לכתוב באותיות קטנות בלבד. שיס לב שהסיסמה צריכה להתחיל באות (8..2). מועדון נענע 4+ ברוכים הבאים למועדון נענע | עזרה | ספר החברים של נצנצ: ( * חובה למלא מקומות המסיומנים בכוכבית. ) ההרשמה למועדון היא תהליך פשוט שבסיופו תוכל/י להקים לך אתר בית משלך, לכתוב הודעות בפורומים, להשת מש ביומן, לשלוח ולקבל אימייל דרך דואר נענע ועוד. כן, אני מעוניין שס משתמש וסיסמה. רק אותיות באנגלית ומספרים ₪ |להרשם בספר החברים של נענע | בחר/י ₪ להיות מנוי על מידעוך נענע שם משתמש (נין 2 ל-8 תווים%* ינ ב סם] ש לקבל מידע על מבצעים בנענע | סיסמה ( לפחות 6 תווים %* מ הקש טיסמה שנית:* == שאלה לזכירת טיסמה* שו 51ם] אס תשכח/י את סייסימת הכניסה שלך, איוו שאלה לשאול אוהך על מנת לשלוח לך את הסייסימה? 0% תשובה לזכירת סיסמה* אס ישאל אותך המחשב |את השאלה שבסיעיף הקודס, מה השובה שתיענה/י? שס שמור בפורומיסם: אם את/ה רוצה כינוי ייחודי בפורומים שישמש רק אותך, פרטים אישיים: והר / עמיהוד | דואר אלקטרוני* ה מיקוד: 0 >] התחבר אוטומטית ממחשב זה ( שמור סיסמה ) הסבם שימוש בשירותי אתר נענע אתר נענע של נטוויז'ן בע"מ ("נטוויז'ן*) מעמיד לרשותך שירותים שונים בלא תשלום. שירותים אלה בוללים, בין השאר, פרסום מודעות דרושים ומודעות קשר אישיות וקבוצות-דיון ("השירותים"). על מנת להשתמש בשירותים עליך להסבים לתנאי.השימוש המפורטים להלן. | אני נוטכים לתנאי השינווש | הדפס |אינני מוטכים לתנאי השימוש תרשים 11.2 דוגמה לדף רישום למועדון החברים של נענע. 8 ח00סט-8 פרופיל משתמש: ברוכים הבאיס נזילוי הפרטים הבאים מסייצ לנו להכיר טוב יותר את גולשי נענע וליצור עבורם תוכן יציל ומעניין יותר. במידה ואינך מעוניינ/ות למלא את פרופיל המשתמש לחף כאן שם פרטי? והר בחר/י אחד]] [/ 1 |[ [/ 1 |[ | - ו מו ת חומי ענייך: קולנוע מוסיקה ]| טפורט -ן טווליס -‏ | עסקים ] אסטרולוניה | בישול -‏ | דד הרהה ה הח הד הר ה רה בה תרשים 11.3 המשך רישום במועדון החברים של נענע. מזל טוב! הנך חבר במועדון נענע שם המשתמש שלך הוא: ‏ 2099 ₪ עמוד אישי הקם לך דף בית' משלך בנענע. דף הבית שלך הוא כרטיס הביקור שלך בעולם הוירטואלי ובנענע תוכל להקים אותו בקלות ובפשטות, גםס אם אתה עושה את צעדיך הראשונים ברשת. ₪ נצנע דרושים מחפשים עבודה ? מחפשים עובדים ? בנענע דרושיס תוכלו למצוא מאו משרות פנויות בכל התחומיס ומאו קורות חיים של מחפשי עבודה . לפרסום קורו התיים שלך , לח כאן ₪ יציאה מהמוצדון אם אינך מעוניינ/ת שהמועדון יוהה אותך באופן אוטומיי או הינך רוצה להכנלי כבמשת מש אחר, לח כאך מועדון נענוג4 ' פודד ₪ כתובת הדואר שלך היא: 60.1 .2019007888 כעת הנך יכול להנות בתינס מהשירותים הבאים: כל הוכויות שמורות נטוויו'ך בע"מ (6) 1999-2000 | פרסיוס בנענע | דרושים בנענע | תתנאי שימוש בנענע | עמוד הבית שלי 8 פורומים שְ ל לדבר, להחליף דעות ולהתייעצי בנושאים טק שמעניינים אותך עם אנשים שמתעניינים באותם נושאיט כמוך. הפורומים של נענע תוססיים ופעילים בכל שעות היום. כדי לראות את ההודעות האחרונות בפורומים, לח כאן 8 דואר אלקטרוני שלח וקבל דואר לת יבה האישית שלך בנענע. דואר נענע ומין בכל מקוס ובכל ומן ותוכל/י להתחבר אליו מכל מחשב שמחובר לאינטרנט. רוצה להודיע לחבריך על כתובתּ הדואר החדשה שלך? לחצי כא ₪ צדכן פרטים אישיים כאן תוכל לשנות את הסיסימה, השם המלא, כתובת דואר אלקטרוני מקורי, שס שמור בפורומים ולהרשם למידעונים השונים. תרשים 11.4 סיום ההרשמה למועדון החברים של נענע. פרק 11: יצירת דף המכירה הראשון שלך 99 חזור לאתר סטוחו5 בכתובת |ו.00.60חחן5. אואוצו ובחר שוב בקישור מוכרים. בחר בקישור הצטרף חינם ותתחיל למכור והפעם לת גס על הקישור העליון אם הינך רשום במועדון נענע לחץ כאן להעברת פרטיך לאתר שימבו. מה זה סטוח!4 חיפוש מתקדם מכירות חדש לקראת סיום "= = | חיפוש מוצרים מהיר | (הפט. - מוכרים - קונים - משתמש חדש - חוות דעת - דואר - עזרה - הרשמה חינם ו גג אס הינך רשוס במועדון נענע לחצ כאן להעברת פרטיך לאתר סימבו. אם הינך חבר במועדון נענע ורוצה להירשס בשס משתמש אחר לחצ כאן. מוכרים - סונים - הרשמה - חוות דעת - עורה - דואר - דף ראשי תרשים 11.5 אחרי שנרשמת בנענע יש להעביר את הפרטים לסימבו 8 נענע מכירות פומביות בין יהידים 9100130 הנל עם ירו ומביו ין יחידי | חן מה זה סטוח!4 חיפוש מתקדם מכירות חדש לקראת סיום - מוכרים - קונים - משתמש חדש - חוות דעת - דואר - עזרה - הרשמה חינם הרשמה (סיום) תהליך הרישוס לאתר המכירות הפומביות סימבו הלתיים. אנו מאחליס לך הצלחה בכל הפעילויות שתבצע באתר. אנו נשמח לקבל הצעות והערות לשיפור האתר - כתוב לנו ניתן לבדוק את הפרטים שהועברו ממועדון נענע לאתר סימבו כאן אנו ממליצים לקרוא "מידע נוסף" על מנת להפיק את מלוא התועלת וההנאה מהשימוש באתר. בהצלחה ! תרשים 11.6 מסך סיום הרשמה באתר !60.1 סטחו5.צושעש לאחר שלב זה הינך מוכן להגיש הצעה. 0 חסוסט-8 שלב 3: בחירת כותרת וקטגוריה עבור הפריט התכונן להרוויח כסף. והו ראש הטופס שיש למלא ב- סטחו5 ליצירת דף מכירה. התחל במילוי הכותרת (תיאור התפריט). זה עשוי להיות השלב החשוב ביותר בפעולות הבאות לקראת הבטחה שהמוצר יימכר. ברחבי האינטרנט מוצעים מיליוני פריטיס למכירה. אס דף המכירה שלך אינו בעל כותרת ברורה ומושכת - לא תמכור את הפריט, או אס כן, הוא יימכר במחיר נמוך יותר מאשר אילו הכותרת היתה ברורה ומושכת. 1 הבל נענע מכירות פומביות בין יחידים סגו חיפוש מוצוים מהיר | 15 -מוכרים - קונים - משתמש חדש - חוות דעת - דואר - עזרה - הרשמה חינם ב רק חבר רשוס יכל להציע פריטים למכירה לחץ כאן כדי לחירשם נא למלא את פרטי הפריט כאך על מנת לכתוב מימיך לשמאל לחא על 58 זמפנת + [של) 3 20| שס משתמש. נא לרשום שס משתימש טסיטמא (נא לרשוס סיסמא ספורו ופנאי 5 קטגוריה בכדי לבחור תת קטגוריה, קודם ת בחר קטגוריה על פי בחירת הקטגוריה יופיעו תת קטגריות מתאימות תת קטגוריה ציוד ספורטו ₪ שם הפריט ו |כתוב כאן את הפריטו שאתה מוכר נעלי ריצה תוצרת אסמששת, דגם 6 אזע משומשות שעברו 1,000 קיל ומטר במועדון ספורט. תיאור הפריט (נא פאר את הפריכו בפרטיים כל שניתן בכדי שיקל על הקונה. שתיוסייף פרטיים על הפריט סיכוייך למכור טובים יותר. מיקוס הפריט אמ זה = | [יישוב. בו נמצא הפריטו . ₪ צ'ק בנקאי = העברה בנקאית = תשלום רק בעת קבלת הרכישה צורת תשלום 7 כרטיס אשראי ₪ חברת נאמנות = המוכר ישלם הוצאות משלות = הקונה ישלם הוצאות משלות תנאי משלות ₪ המוכר וקונה יתאמו צורת הובלה ראה תיאור הפריט 2080 = 96מ6תוגוסס כ 27| שלח תמונה לאתר (שלח ת מונה לאת'ר בפורמט ₪19 או 150 האתר יקבל תמונות שקטנות מ 80% או כתוב את ו ,091 של התמונה [או כפוב את אס יש לך תמונה באתר אחר, רשום כאן את ה .1181 לת מונה ה-.1181 של הת מונה כמות 1 |אם אתה מוכר מסיפר פריטיים והים רשוס כאן את כמותםם מחיר התחלתי - ש"ח |רשוס את המחיר ההתחלתי שממנו תתחיל המכירה ש"ת המוכר רשאי לציין מחיר שמור שהוא גבוה ממחיר התחלתיי 0 |משמעות המחיר השמור היא שהמוכר לא חייב למכור במחיר שהוא מחיר שמור נמוך מהמחיר השמור. המחיר השמור סמוי, אבל יש סיימן כי העסיקה. כוללת מחיר שמור. (השאר את השדה ריק אס אינך רוצה להשת מש במחיר שמור תקופת המכירה או = 88] ימום תחילת המכירה. בחר את תקופת המכירה מרגע וה איפוס 36961 שלח וגמנטגום על ידי לחיצה על כפתור שלח |צטגוט את/ה מסיכים לת נאים שלנו. תרשים 11.7 כך ממלאים טופס ב- 5100 ליצירת דף מכירה חדש. פרק 11: יצירת דף המכירה הראשון שלך 101 עבור הנעליים שאני רוצה למכור, השתמשתי בכותרת 'ינעלי ריצה''י. ניתן ללמוד עוד רבות אודות כתיבת כותרות. לערה נוספת ראה פרק 12. הערה ! זכור שאנשים יבצעו חיפוש בכותרת הכותרת שבה תשתמש עבור דף מכירה תשמש אנשים כאשר הם מבצעים חיפוש באתר המכירה הפומבית. ודא שכל מילות המפתח החשובות ביותר ייכללו בכותרת כדי שמשתמשים יוכלו למצוא אותן. בשלב הבא, בחר קטגוריה. שוב, יש לעשות ואת בקפידה. אס לא תבחר בקטגוריה הנכונה, אנשים לא ימצאו את המוצר. אתה רוצה שהקטגוריה תהיה רחבה מספיק כך שמרבית האנשים ימצאו אותו, אולס שתהיה גס צרה מספיק כך שכאשר אנשים מוצאים אותו תוך כדי עיון, וה יהיה בדיוק סוג הפריט שהס מחפשים בקטגוריה מסוימת זו. בחירת קטגוריה היא פעולה קלה ב- סטחו5. בשדה קטגוריה, לח על התצ כדי לראות רשימה נפתחת ממנה יהיה עליך לבחור קטגוריה אחת. לנעלי הריצה שלי בחרתי בקטגוריה ''ספורט ופנאליי. בחירת תת-קטגוריה נעשית באותו אופן. בשדה תת-קטגוריה, לחץ על הת כדי לראות רשימה נפתחת ממנה יהיה עליך לבחור קטגוריה אחת. לנעלי הריצה שלי בחרתי בתת-קטגוריה ''ציוד ספורט"י. שלב 4: כתיבת התיאור עכשיו מגיע החלק שעבור מרבית האנשים הוא החלק הקשה ביותר: כתיבת תיאורו של הפריט המוצע למכירה. התיאור חייב לחיות מפורט עד כמה שניתן, כדי שלמגישי הצעות המחיר תהיה הבנה מלאה לגבי מה שמוצע למכירה. יחד עס זאת צריך לשלב גם חלק שיווקי - לתת לקונים סיבה לרצות לקנות ולהימנע מהטעיה כלשהי. התיאור חייב להיות כמה שיותר שלס ואמיתי. מכיון שמגישי הצעות המחיר אינס יכולים לבחון פיסית את המוצר הנמכר, הס יבלו ּמן רב בקריאת התיאור שלך. הקפד להשתמש במילים המתארות את המצב הפיסי של המוצר, כמו למשל סביר, טוב, חדש, וכדי (שוב, הקפד מאוד על דיוק בשלב זה, אל תנסה להסתיר את האמת ולהטות את המציאות לטובתך או שיהיו לך הרבה קוניס ממורמריס ותיצור לעצמך שם רע). כתיבת התיאור הטוב ביותר עבור דף המכירה היא אומנות. לפרטיס נוספים, ראה פרק 12. להלן התיאור שהוכן עבור דף מכירת נעלי הספורט שהוזכרו לעיל: נעלי ריצה מתוצרת ₪6600% דגם 6ז:ז! אווזפ שעברו 1,000 ק"מ ריצה על מסלול ריצה במועדון ספורט. 2 ח8-000 שלב 5: בחירת אפשרויות נוספות להוספת פלפל למכירה לאחר סיום התיאור ב- ספחו5, תוכל לבחור מבין מיגוון אפשרויות נוספות להוספת ייפלפליי למכירה. שוב, אתרי מכירה פומבית רבים אחרים מציעים אפשרויות דומות לאלו, ואופן פעולתס דומה מאוד. בדוק בכל אתר כיצד ניתן לבחור באפשרויות המיוחדות. להלן האפשרויות הנוספות שניתן לבחור ב- סטוחו5 ומה צריך לדעת אודות כל אפשרות בעת כתיבת דף מכירה. + שלח תמונה לאתר - ניתן להוסיף תמונה לדף מכירה. כפי שנאמר, תמונה שווה אלף מילים, ותמונות עוזרות במכירת מוצרים. פרק 13, עוסק כולו בטיפול בתמונות. לכן ניתן לעבור לשם לפרטים נוספים אודות טיפול בתמונות באתרי מכירות פומביות. > כתוב .₪81 של האתר שלך - אפשרות לביצוע קישור לאתר שלך באינטרנט לקבלת פרטים נוספים, תמונה וכדומה. באתרים אחרים יכולים להיות גימיקיס נוספים כמו הבלטת כותרת, אותיות גדולות, קיטלוג בקטגוריה נוספת וכדומה. בחלקם זה גס עולה כסף. שלב 6: בחירת משך זמן המכירה הפומבית, מחיר מינימום, ופרטים נוספים לאחר בחירת ניסוח תיאור הפריט למכירה ב-0פחחו5 וצירוף התמונה, יש לבחור את הפרטיס האחרוניס, כמו משך זמן המכירה, ומחיר התחלתי (מחיר מינימוס). שוב, אופן ביצוע פעולות אלו עשוי להיות שונה באתריס שוניס ביחס ל- ססוחחו5, אולס הכללים יהיו בדרך כלל והיס במרבית אתרי המכירות הפומביות. קביעת מחיר מוקדס יותר בפרק וּה, למדנו כיצד לקבוע מחיר התחלתי (מינימום) עבור פריט וכיצד להחליט אס לקבוע מחיר שמור. ב- 0טחו5 הפרסוס הוא חינס ללא קשר למחיר ההתחלתי. בהחלט יכול להיות שתיתקל באתר מכירות פומביות המציע לך פרסוס כמעט בחינס. למחיר המודעה יהיה קשר למחיר ההתחלתי שתציע. באתרי מכירה פומבית (לא ב-5100) מחיר המינימוסם שתגדיר קובע גס את הצעד (הכפולות) המינימלי בין הצעות המחיר. ככל שמחיר המינימוס ההתחלתי גבוה יותר כך הצעד בין הצעות המחיר יגדל ותקבל יותר כסף עבור כל הצעת מחיר נוספת. בעת הגדרת מחיר המינימוס ההתחלתי, נסה לאזן בין משיכת אנשיס למכירה לבין הבטחה שתקבל מחיר הוגן עבור הפריט הנמכר. מחיר התחלתי נמוך ימשוך יותר מגישי הצעות מחיר, אולס אז לא יהיה הפרש גדול בין הצעות המחיר העוקבות לבין פרק 11: יצירת דף המכירה הראשון שלך 103 המחיר ההתחלתי. מחיר מינימוס גבוה יותר עלול להרתיע מגישי הצעות מחיר, אולס כל הצעה שתוגש תהיה בצעד גדול מעל למחיר ההתחלתי. בדוגמה שלנו על נעלי ריצה נקבע מחירן ל-₪49, מכיון שאני רוצה לקבל לפחות ₪49 עבור הנעליים, ומכיון שאני מקווה שמתמודדים רבים יגדילו את המחיר. בדוגמה שלנו, לא נגדיר מחיר שמור. הגדרת משך זמן המכירה הפומבית פרט נוסף שצריך לקבוע: מה יהיה משך זמן המכירה הפומבית! משך זמן מקובל הוא שבוע. אתרי מכירה פומבית שוניס מאפשרים להגדיר משכי זמן שונים. ב- ספחו5, לדוגמה, ניתן לבחור בין 3, 5, 7, ועד 14 יוס וגם יותר. בהמשך ספר זה, בפרק 14, ניתניס טיפיס ועצות כיצד להחליט מה יהיה משך זמן המכירה. למטרות השלמת הטופס ב- 00ח51, נקבע את משך ומן המכירה ל-5 ימים. הגדרת אפשרויות משלוח ותשלום באשר להסדרי התשלום, השיטה הפשוטה ביותר היא גםס הטובה ביותר. ציק בנקאי (המחאה אישית), וזו הדרך העדיפה לדעתי לקבלת תשלום. אנשיםס רביס מעדיפיס לשלס בציק בנקאי, כך ששני הצדדים מרוציס. בדוגמה וו נציין שהתשלוס יהיה באמצעות צ'ק בנקאי. כדאי לזכור שאס מגביליס את אפשרויות התשלוס ולא מקבליס המחאות אישיות (ואס מגבילים גם את שיטות המשלוח), מצמצמיס את מספר הקוניס הפוטנציאליים. פחות קוניס עלוליס להוביל למחיר מכירה נמוך יותר. יש לאזן בין הרצון לשיטות תשלוס אמינות וטובות לעומת המספר הכולל של אנשים שעשויים להגיש הצעות מחיר. השלב הבא הוא הגדרת אפשרויות המשלוח והתשלום. ראשית, יש להחליט מי משלס עבור המשלוח. הכלל פשוט: על הקונה לשלם. כמעט בכל מכירה פומבית, הקונה משלם, ואין כל סיבה לסטות מנוהג מקובל זה. ב- 00חן5, לא ניתן לציין במפורש מה תהיה עלות המשלוח, אלא רק לציין שהקונה ישלס את עלויות המשלוח, יהיו אשר יהיו. הגדרת אפשרויות שונות נוספות יש להגדיר עוד מספר אפשרויות לסיוס הגדרת דף המכירה הראשון ב- 0פוחו5 או באתרים אחרים. יש להזין את מספר הפריטים למכירה, במקרה שלנו, אחד. כך נראה טופס המכירה בסיוס מילוי הנתוניס. 4 חסוסט-6 מה זה 80 חיפוש מתקדם מכירות חדי לקראת סיום ל שדהטי | חיפוש מוצרים מהיר | (חפט, -מוכרים - קונים - משתמש חדש - חוות דעת - דואר - עזרה - הרשמה חינס. מו וני רק חבר רשוס יכל להציע פריטיים למכירה. לחץ כאן כדי לחירשם. נא למלא את פרטי הפריט כאך . על מנת לכתוב מימין לשמאל לחץ על 518 זפנת + [₪ל) 81 סכ נא לרשום שם משת מש הררה >ףתת] סיסמא: נא לרשום סיסימא ספורט ופנאי ] - קטגוריה |בכדי לבחור תת קכוגוריה, קודס ת בחר קטגוריה על פי בחירת הקטגוריה יופיעו תת קטגריות מתאימות תת קטגוריה ציחד סיפורפו 5 שס משתמש: שם הפריט ל כתוב כאן את הפריט שאתה מוכר נעלי ריצה תוצרת אסמשפת, דגם 56 28% משומשות שעברו 1,000 קילומטר במועדון ספורט. תיאור הפריט נא פאר את הפריט בפרטיט ככל שניתן בכדי שיקל על הקונה. |ככל שתוסייף פרטיים על הפריטי סיכוייך למכור טובים יותר. מיקום הפריט ו |יישוב בו נמצא הפריכו ₪ צ'ק בנקאי ₪ העברה בנקאית = תשלום רק בעת קבלת הרכישה = כרטיס אשראי = חברת נאמנות צורת תשלום 7 המוכר ישלם הוצאות משלות =] הקונה ישלם הוצאות משלות לת ₪ המוכר וקונה יתאמו צורת הובלה = ראה תיאור הפריט סז = 94)מ6הנגוס סכ 01| שלח תמונה לאתר שלח תמונה לאתר בפורמטו 01 או ספת האתר יקבל תפ מונות שקטנות מ 80% או כתוב את פומ ה-,1פ0 של התמונה או כפוב את אם יש לך תמונה באתר אתר, רשו כאן את ה .1181 לת מונה ה-1181 של הת מונה כמות 1 אם אתה מוכר מסיפר פריטים והים רשוס כאן את כמותם. 7-6 ]א מחיר התחלתי 1 ש"ח |רשום את המחיר ההת חלתי שממנו תתחיל המכירה שח המוכר רשאי לציין מחיר שמור שהוא גבוה ממחיר הת חלתיי. משמעות המחיר השמור היא שהמוכר לא חייב למכור במחיר שהוא 1 מחיר שמור נמוך מהמחיר השמור. המחיר השמור סימוי, אבל יש סימן כי העסיקה. כוללת מחיר שמור. השאר את השדה ריק אס אינך רוצה לחשת'מש במחיר שמור תקופת המכירה או 5 למים תחילת המכירה בחר את תקופת המכירה מרגע וה איפוס 696% | שלח )סגו על ידי לחיצה על כפתור שלח ומנטגוט את/ה מסיכים לת נאים שלנו. תרשים 11.8 דף המכירה המלא באתר |ו.60.ספחן[5. ושעש עכשיו שהדף מלא לת על לחצן אוחפט5. פרק 11: יצירת דף המכירה הראשון שלך 105 שלב 7: סקירת דף המכירה לאחר מילוי הטופס באתר המכירה הפומבית, אתר 0פחו5 מאפשר לך לסקור אותו לפני פרסומו בפועל. אתה מקבל אפשרות לסקור את דף המכירה על ידי צפייה בדף הדומה לוה שבתרשיס הבא. אתרי מכירה פומבית אחריס מציגיס את דף המכירה בדרכיס שונות, אולס כולס מאפשריס להציג את דף המכירה לפני פרסומו בפועל. הבל י, , [ ה מה זה ספוח!5 חיפוש מ . מכירות חדש לקראת סיום " שחש | חיפוש מוצרים מהיר = (הפט. -מוכרים - קונים - משתמש חדש - חוות דעת - דואר - עזרה - הרשמה חינם רישום מכירה נעלי ריצה נא לעבור על הנתוניס שרשמת. אם מצאת טעות, חזור לדף הקודם ותקן. רק לחיצה על כפתור 'אישור זוסטופ' תשמור את המכירה במערכת. ממידפ על המכירה מידצ על הפריט מחיר התחלתי |49 ש"ת מיקוס הפריט אבן יהודה תקופת המכירה או תחילת המכירה תאריך סיום המכירה | |19:30 19/4/2001 קטגוריה ספורט ופנאי | תת קטגוריה | 5 ימים רישוס מכירה 1 | ציוד טיול ומחנאות | תיאור המוצר: נעלי ריצה תוצרת 26650% דגס ₪86 1/6 שעברו 1,000 ק"מ על מסלול ריצה במועדון ספורט . | אישור סנוט תרשים 11.9 כאן סוקרים את דף המכירה ב- סטחו5 כדי לוודא שהכל לשביעות רצונך יש לשיס לב בקפידה לכל הפרטים כאן, וו ההזדמנות האחרונה לוודא שהכל תקין לפני שהקהל הישראלי מתחיל להגיש הצעות מחיר. 6 ח6-0060 שלב 8: פרסום דף המכירה לאחר שסקרת ובדקת את דף המכירה, והכל כשורה, הגיע הזמן לקפוצ למיס וללחוצ על הלחצן. ב- סטחחו5 עבור לתחתית דף סקירת המכירה, ולח על אישור זווחפט5. עשית זאת! תקבל אישור שהחלה המכירה הפומבית, כפי שמוצג בתרשים הבא. האישור ייראה אחרת באתרים שונים. . הכ 2 1/1022 מכירות פומביות בין יחידים 0 מה זה סטוח%1 חיפוש מתקדם מנירות חדש לקראת סיום " =יחש | חיפוש מוצרים מהיר | ((הפט. -מוכרים - קונים - משתמש חדש - חוות דעת - דואר - עזרת - חרשמת חינם רישום מכירה | פריט 88465 - נעלי ריצה המכירה נרשמה בהצלחה! תרשים 11.10 עשית זאת! זוהי ההודעה שהחלה המכירה הפומבית שלך. כעת המתן לאנשים שיתחילו להגיש הצעות מחיר. דף המכירה יוצג מייד ב-86חו5. הדבר נכון גס באתריס אחרים. כפי שניתן לראות מהתרשים לעיל, תקבל מספר פריט. העתק אותו לשימוש בעתיד וכך תוכל תמיד לחזור לדף המכירה. תרצה לוודא שוב שדף המכירה נראה בדיוק כפי שתכננת. ובכן, חפש אותו לפי הקטגוריה שרשמת בטופס. ₪ נעגע מכירות פוטביות בין יהידים 900120 הכל עם ירו ומביו יויחידים ו - -| מה זה סטוח!5 חיפוש מתקדם מכירות חדש לקראת סיום " שווצי | חיפוש מוצרים מהיר = 4הסט. -מוכרים - קונים - משתמש חדש - חוות דעת - דואר - עזרה - הרשמה חינם > יש תמונה ספורט ופנא שם הריט בח +מן נותר , נוכחי ו אולר פלייר גדול הרקולסי > 9 ש"ח 3 ימיםס רולר בליידס+ק סדה 0 ש"ת 4 ימים סטופר מרת ו[+סיקי 0 ש"ת 5 ימים נעלי ריצה ₪2> 9 ש"ח 5 ומיס ה דגם ומא ₪2> 9 ש"ח 0 ימים תרשים 11.11 דף המכירה שלי כבר מופיע באתר סטוחו5. פרק 11: יצירת דף המכירה הראשון שלך 107 לחיצה על קישור זה תעביר אותך לדף המכירה שלך כפי שיתר העולס יראה אותו. התרשיס הבא מציג את דף המכירה המוגמר. מה זה סטוח!4 חיפוש מתקדס"אן מכירות חדש לקראת סיום חיפוש מוצרים מהיר - 3 חפש, - מוכרים - קונים - משתמש חדש - חוות דעת - דואר - עזרח - הרשמה חינם מתוך : ספורט ופנאי > ציוד טיול ומחנאות נעלי ריצה מכירה מספר: 8465 הצעות החל מ: 49 ש"ח כמות: 1 תאריך התחהלה: ]1 7:30:00 14/4/2001 מ+רגות מחיר: 5 ש"ח מחיר נתיחה: 49 ש"ח הצעה מינימלית הבאה: 49 ש"ח הצעה אחרונה: 49 ש"ח תאריץך סייום: 19:30 19/4/2001 הצעות שה וגשו (0) אסור, ישוב: אבן יהודה ה מוכר: נווזבינבו[10 צור קשר עס המוכר. חוות דעת על המוכר שלח מכירה זו לחבר אונן המשלותח:* המוכר וקונה יתאמו צורת הובלה תנאי התשלום:* צ'ק בנקאי תיאור מפורט נעלי ריצה תוצרת 25650% דגס 186 1/6 שעברו 1,000 ק"מ על מסלול ריצה במועדון לפורט . הצצת מחיר שיים לב: ווכים במכירה הפומבית מתחייבים לקנות את הפריט ע"י הגשת הצעת הצעת מחיר הנך מסכים לתנאים שלנו מערכת הצעות אוטומטיות רישמו את המחיר הגבוה ביותר אותה אתם מוכנים לשלם . : המערכת תדאג כי המחיר שתשלמו יהיה מינימלי באמצעות מערכת הצעות אוטומטייות . כאשר תוגש הצעה נגדית גבוהה משלכס מחיר מינימלי רשו המערכת תיידע אתכם בדואר אלקטרוני. לא נרשמת? לת כאן. תרשים 11.12 כן, הכל כפי שרצינו. זהו דף המכירה שיצרנו בפרק זה - "חי" ב- סטוחן5. 8 ח8-000 בדוק כל היבט של דף המכירה המוגמר. קל לפספס דבריס בטפסים, וזו הפעס הראשונה שתראה אותו כפי שהעולס יראה אותו. אס מצאת שגיאות כלשהן, ייתכן שיש לך ומן לתקן אותן. אס לא נכנסו הצעות מחיר כלשהן - וסביר להניח שזהו המצב מכיון שיצרת את דף המכירה רק לפני דקות אחדות, וסביר שהוא אינו מוצג עדיין - תוכל עדיין לתקן שגיאות. לתיקון שגיאות כלשהן, בחר בקישור מוכרים בעמוד הראשי. דף זה מוכר לך כבר כי השתמשת בשני הקישורים העליונים שלו. הפעס בחר בקישור שינוי מידע על מכירה שרשמת. אז תועבר למקוס שבו ניתן לתקן שגיאות. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! קל ליצור דף מכירה. רק פעל לפי ההנחיות הבאות ותוכל לעשות זאת במהירות ובקלות. * לפני שתתחיל ביצירת דף המכירה, קבע את המחיר ההתחלתי (מינימוס) להצעות מחיר על ידי מחקר אודות פריטיס דומיס במכירות פומביות, ופריטיס דומיס באתרי מכירה מקוונת ובאתרים קשוריס בנושא. > בעת בחירת כותרת לפריט, הקפד על בהירות ועל ניסוח שימשוך תשומת לב. זכור, כאשר אנשיס מחפשים פריטים באתרי מכירה פומבית, הס מחפשים בכותרת, לכן הקפד לכלול בה מילות מפתח שלפיהן אנשים יוכלו לחפש. > כאשר בוחרים קטגוריה, היא צריכה להיות רחבה מספיק כדי שתמשוך כמה שיותר קונים, אולס צרה מספיק כדי למשוך קוניס שבאמת מעונייניס בתחוס זה. <* | תיאור הפריט צריך להיות מפורט ככל שניתן והוא צריך לתאר את מצב הפריט. הקפד לנהוג בכנות בתיאור מצב הפריט. נסה גם לגרוס לתיאור להחיות מושך ככל שניתן על מנת למשוך קוניס אפשריים. עס זאת, בשוס אופן אין למתוח את האמת כדי לגרוס לאנשים להגיש הצעות מחיר. <* בעת יצירת דף המכירה, כדאי לציין שהקונה יהיה אחראי לעלויות המשלוח. לצרכי תשלום, המחאת כסף וציק בנקאי טובים כמו מזומן, לכן אלו דרכים טובות מאוד לקבלת תשלוס. פרק 11: יצירת דף המכירה הראשון שלך 109 פרק 12 כיצד לכתוב חומר שיווקי פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: %% שיטות לכתיבת כותרות המושכות את תשומת ליבם של קונים פוטנציאליים. % כל הדרכים לכתיבת תיאורים הגורמים לאנשים להגיש הצעות מחיר. % ארבעת הדברים החיוניים שחייבים להיות חלק מכל דף מכירה. ב-00חו5 מתקיימות המכירות הפומביות במהלך כל היוס. אלפי גולשיס עובריס באתר מדי יוס. פירוש הדבר שמיליוני מכירות פומביות מתחרות בדף המכירה שלך על תשומת לב הקוניס. אז איך מבטיחים שמגישי הצעות מחיר וקוניס יגיעו למכירה הפומבית שלך! כותביס חומר שיווקי יעיל - כותרות ותיאוריס המושכיס את תשומת ליבם וגורמיס להס להתחרות זה בוה על קניית המוצר שאתה מציע למכירה. בפרק זה, נלמד כיצד לכתוב חומר שיווקי יעיל ביותר, ליצירת דפי מכירות הנותניס לך את הסיכויים הטוביס ביותר למכירת מוצרים. פרק 12: כיצד לכתוב חומר שיווקי 111 שימוש בכותרות מושכות הדבר החשוב ביותר שניתן לעשות כדי להבטיח שתמכור את המוצריס שלך במחיר הגבוה ביותר האפשרי, הוא לכתוב כותרת מושכת. כאשר אנשים מדפדפים בדפי המכירות, וה כל מה שהס יראו - כותרת המכירה. אס הכותרת אינה מושכת, ואס היא אינה כוללת מידע מפורט ומדויק אודות מה שנמכר, לא תתפוס את הקונים. הטיפיםס הבאיס ישמשו לכתיבת כותרת המושכת קונים: 4%, +. %, +. 112 אל תשתמש במילים מיותרות - צמצס את הכותרת עד שתהיה קצרה ככל האפשר. כל מילה צריכה להיות חשובה ולהעביר מידע חשוב. השתמש במילים המושכות תשומת לב למכירה - מילים בכותרות כגון 'ינדיריי או יימשגעיי מושכות תשומת לב מיידית. השתמש בהן - אולס רק אם הן נכונות. השתמש בקיצורים - ניתן להשתמש בקיצורי. במקוס לרשוס 14 קארט תוכל לרשוס א14, אבל עליך להיות בטוח שמי שקורה את הכורת ידע על מה מדובר. הערה ! כותרות משמשות גם לחיפוש באתרי מכירות פומביות חיפוש באתרי מכירות פומביות מתבצע על המילים בכותרת. לכן הכותרת צריכה לכלול כמה שיותר מילות מפתח תיאוריות. כך, דף המכירה יימצא על ידי יותר אנשים. השתמש בראשי תיבות מתאימים בעת מכירת פריטי אספנים - קיימת שפה שלמה של ראשי תיבות שבה ניתן להשתמש כאשר מוכריסם פריטי אספנים, כמו למשל ם8=חא, שפירושו 'יאסס וחסז 60/60 זסעסח'י (מעולס לא הוצא מהקופסה). למד את הקטגוריה של הפריט הנמכר וראה באיזה קיצוריס ניתן להשתמש. הימנע משימוש בתווי מקלדת מיוחדים - כל אתר מכירות פומביות מלא בכותרות ומיליס המכילות תווי מקלדת מיוחדים, כמו למשל 6(00ר במקוס המילה ספר. הימנע משימוש בהס משתי סיבות: האחת, הס כל כך נפוציס עד שאנשיס מתעלמים מהם והשנייה שחיפוש אחר 6(0ר לא יעלה את המכירה שלך. הצבע על הצד הייחודי או המיוחד של הפריט הנמכר - האם יש לך פריט יחיד מסוגו או במצב חדש! האס זהו מותג מסויס או דגם מסויס שיש לו ביקוש רבז חשוב מה מבדיל את המוצר שלך מיתר הפריטים המוצעים למכירה, והקפד שייחוד ה יוצג בכותרת. אל תמתח את האמת - בניסיונותיך למשוך קוניס, אל תתפתה למתוח את האמת כדי שהפריט יישמע יותר מושך או יותר ייחודי מאשר הוא באמת. אס תבטיתח יותר ממה שתוכל לספק, רק תרגיז קוניס פוטנציאליים שיימנעו מדף המכירות שלך בעתיד. וברגע שיש לך שס רע באתר מכירות פומביות, קשה להתאושש ממנו. חסווסט-6 כיצד לכתוב תיאורים מוכרים אם עשית זאת נכון, הכותרת תהיה מושכת מספיק כדי שקונים פוטנציאליים יגיעו לדף המכירה. יופי - עשית עבודה טובה. אולס ווהי רק ההתחלה, כעת עליך לגרוס לאנשיס להגיש הצעות מחיר ולקנות. הכותרת היא כמו תצוגה יפה בחלון ראווה הגורמת לאנשיס להיכנס לחנות. לאחר שהם נכנסיס לחנות, צריכים להיות מוצגיס ומוצריס המושכיס אותס לקנות אותס. באותו אופן שחנויות צריכות להיות מושכות והמוצרים צריכים לחיות מסודרים יפה בתצוגה, התיאור שלך צריך להיות מסודר וברור, והוא חייב לחיות מושך מספיק כדי שאנשיס ירצו לקנות את המוצע למכירה. העצות שלהלן יסייעו לך בכתיבת התיאור הטוב ביותר, שיעזור למכירת מוצריך במכירות פומביות : 0 +. דאג לתיאור מקיף - ככל שתספק יותר פרטים, כך גוברים הסיכויים שמישהו יגיש הצעת מחיר עבור הפריט המוצע למכירה. הקפד לפרט את כל תכונות הפריט, במיוחד כל דבר המייחד אותו. אינך מוגבל במקוס עבור התיאור, לכן השתמש בו כאוות נפשך. היה נלהב בתיאור - אס אינך מתרגש מהפריט המוצע למכירה, איך תרצה שירגיש הקונה: עליך להעביר תחושה של התלהבות בתיאור שתכתוב. תאר במדויק את מצב הפריט הנמכר - אל תנסה להסתיר את העובדה שלפריט יש פגמיס או חסרונות, או שהוא משומש. הקונה יגלה את האמת, ואם לא דייקת בתיאור הפריט, הוא עלול לבקש את כספו בחזרה. בכל מקרה, רביס הסיכוייס שתקבל תגובה שלילית. לעומת זאת, אל תתמקד רק בחסרונות הפריט - רצוי שתתמקד ביתרונותיו. הדגש את יתרונות הפריט הנמכר, לא רק את תכונותיו - נניח שאתה מוכר יומן דיגיטלי. אס תדגיש רק את תכונותיו, תוכל לכתוב, 'ימגיע עס ₪41 18א2'י, אולס הדבר לא יעזור הרבה למכירה. אם, לעומת זאת, תכתוב 'הוא יאחסן את לותח הזמניס השנתי שלך, ספר הכתובות, וכל רשימותיך בנושאיס לטיפול, דוחות הוצאות, ועוד... וכל ואת עס 268 ויכרון אגחיי, אתה מדגיש את יתרונותיו הייחודייס. אס תוכל למכור לאנשיס את יתרונות הפריט המוצע למכירה יגברו הסיכוייס לקבלת הצעות מחיר. התחל את התיאור ב'בום'' - אס לא תתפוס קוניס פוטנציאליים במשפט הראשון, תאבד אותם. זה הזמן להדגיש את יתרונות הפריט המוצע למכירה, ייחודו, תכונותיו המיוחדות, וכל דבר אחר שתוכל לחשוב עליו שיגרוס לאנשיס לרצות לקנותו. פרק 12: כיצד לכתוב חומר שיווקי 113 הערה ! ניתן לקשר את התיאור שלך לדפי אינטרנט אחרים עבור פריטים מסוימים, במיוחד פריטים ייחודיים או פריטי אספנים, ייתכן שיש לך חומר מידע רב. אולם, בעוד שברצונך להציג תיאור מקיף, אינך רוצה להכריח קונים פוטנציאליים לקרוא דפים על גבי דפים של תיאורים. קיימת דרך פשוטה לפתרון בעיה זו: ניתן לקשר לדף אינטרנט אחר מתוך דף המכירה. ניתן להציב מידע מפורט יותר אודות הפריט המוצע למכירה בדף אינטרנט אישי. סיים את התיאור בדברי סיכום - המיליס האחרונות של תיאור יכולות להיות הדבר העיקרי שאנשיס זוכריס בסיוס הקריאה, וזהו קרוב לוודאי הדבר האחרון שהס יקראו לפני הגשת הצעת המחיר. לכן, תרצה להבטיח שסוף התיאור מסכס את הפריט ומדגיש את יתרונותיו בהתלהבות. צפה שאלות שקונים פוטנציאליים עשויים לשאול אודות הפריט - עצור לרגע ודמייו את עצמך כקונה של מה שאתה מציע למכירה. אלו שאלות לדעתך היית רוצה לשאול אודות הפריט, מה היית רוצה לדעת עוד! שאל את עצמך שאלות אלו, ואג כלול את התשובות בתיאור. כלול שמות מותגים, יצרן, שנת ייצור, ומידע נוסף מסוג זה - קיימיס בעולס אספניס האוספים כל דבר שניתן לחשוב עליו. ייתכן שלא ידעת ואת אולס אספנים עשוייס להתמחות במותג המסויסם או ביצרן המסויס של מה שאתה מציע למכירה. חשוב לכלול פרטיס אלה בתיאור. ארבעה דברים שצריך לכלול בכל דף מכירה כותרות מושכות ותיאורים מוכריס חשוביס מאוד להבטחה שהפריט שלך יוכה להצעות מחיר ויימכר. אולס יש עצות נוספות שכדאי לפעול לפיהן. ארבעת הדבריס הבאיס חייביס להופיע בכל דף מכירח: 1 14 אמור לאנשיס שהסם יכוליס לשלוח לך דואר אלקטרוני עס שאלות או לבקשת פרטיס נוספים - אס אנשים מרגישים שאתה פתוח למענה על שאלות, הס יסמכו עליך יותר, ויגברו הסיכוייס שיגישו הצעות מחיר. אס מישהו טורח לשלוח דואר אלקטרוני עס שאלה, סימן שעוררת אצלו עניין וגדלו הסיכויים למכירה. הערה ! מוכרים צריכים לבדוק את הדואר האלקטרוני שלהם לעיתים קרובות אם בכוונתך לעודד מגישי הצעות מחיר לשלוח לך שאלות, כדאי שתבדוק את שירות הדואר שלך מספר פעמים ביום ותגיב במהירות לשאלות. אחרת, תפסיד קונים, ואת המכירה. חסווסט-6 2 כלול פרטים אודות משלוח, ביטוח, ותשלום - אל תשאיר לקוניס שאלות אודות אופן ביצוע העסקה. מתן פרטיס מדויקיס מסוג זה מרגיע אותס והס יודעיס בדיוק למה לצפות. 3 תאר את מומחיותך, אם קיימת, בקטגוריה של הפריט המוצע למכירה - האם אתה מומחה בזכוכית! אספן בולים ומטבעות! אס יש לך מומחיות מסוימת או שאתה אספן של מה שאתה מוכר, ספר על כך, ואז אמור להס מה אתה מעריך בפריט שאתה מוכר. כך, לא רק שתוסיף נופך מקצועי למכירה, אלא שגס אספנים ירגישו קירבה מסוימת ויגברו הסיכויים שהס יגישו הצעת מחיר. תוכל גם ליצור חברויות חדשות בנושאי עניין משותפים. הערה ! קידום המכירה מחוץ לאתר המכירה הפומבית יסייע בהבאת קונים אל תתבייש, הודע לעולם אודות המכירה. אין צורך לשבת ולחכות שאנשים יגיעו לאתר המכירה הפומבית ויגישו הצעות מחיר. ניתן להודיע לאנשים מחוץ לאתר המכירה הפומבית אודות המכירה ולהזמין אותם לבוא ולראות. אם יש לך דף אינטרנט אישי, הכנס בו קישורים אל דף המכירה. אם אתה מתקשר עם אנשים בדואר אלקטרוני, הוסף קישורים לדף המכירה גם שם. תוכל גם לגלוש לאזורי דיון פומביים באינטרנט כמו למשל קבוצות דיון, ולפרסם את דף המכירה. שים לב, לפני הצבת הודעה פומבית אודות המכירה, ודא שחוקי קבוצת הדיון או אזור הדיון אינם אוסרים פרסומות מסחריות. 4. הודה לקונים פוטנציאליים על התעניינותם - אימא שלך צודקת: נימוסיס חשובים. הס חשוביס במיוחד ברשת כאשר אין לך שם או פנים. תודה לאנשים בדף המכירה, תגרוס להס להרגיש שאתה אמין ונחמד - ותגביר את הסיכויים שהם יגישו הצעות מחיר. ניספוח מחדש כך הייתי מנסח עכשיו את המכירה : כותרת: נעלי ריצה מקצועיות במחיר מצחיק תיאור הפריט: נעלי ריצה מקצועיות מתוצרת 866006 דגם 6וו! אואס, צבע: שילוב של שחור, אפור, כחול ומעט צהוב. מידה אמריקאית 10.5, מידה ישראלית 44. הנעליים עברו 1,000 קיימ ריצה על מסלול ריצה במועדון ספורט. לשאלות כלשהן, ניתן לשלוח דואר אלקטרוני. תודה על הצעת המחיר שלכם, ובהצלחה. פרק 12: כיצד לכתוב חומר שיווקי 115 פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! אחת הדרכיס הטובות ביותר להבטיח שהפריט יימכר היא כתיבת חומר שיווקי יעיל. עליך לכתוב כותרות מושכות ותיאורים מדויקיס שעוזריס למכירה. 16 כתוב כותרות תמציתיות ככל האפשר, אולס הקפד לכלול את כל מילות המפתתח הרלוונטיות כדי שאנשים ימצאו אותן כאשר הס מחפשים ומדפדפים. השתמש במילים תיאוריות כגון יינדיריי למשיכת תשומת לב למכירה, והצבע על מאפיינים ייחודיים כלשהם של הפריט המוצע למכירהח. הן בכותרת והן בתיאור, אל תמתח את האמת - תאר במדויק את מצב הפריט. אס תטעה קונים, הס עלולים להחזיר את הפריט ולספק משוב שלילי. בעת כתיבת תיאור המכירה, הקפד על שלמות, היכנס לפרטים עד כמה שניתן בתיאור הפריט. שים לב במיוחד לתיאור ייחודיות הפריט והסיבות מדוע כדאי לקנותו. בכתיבת התיאור, הדגש את יתרונות הפריט הנמכר, לא רק את תכונותיו. זכור לומר לקוניס פוטנציאליים שהס יכולים ליצור קשר בדואר אלקטרוני, והודה להס, בתיאור, על התעניינותס בפריט. חסווסט/-6 פרק 13 תמונה שווה הצעת מחיר גבוהה יותר פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: % כיצד להשיג תמונה ולוודא שהיא בפורמט הנכון. % כיצד לכוון את התמונה כך שתיראה טוב ביותר בדף המכירה. %, - כיצד לכלול את התמונה בדף המכירה. להלן אחד החוקיס הפשוטים ביותר אודות מכירות פומביות שתיתקל בהס אי פעס : תמונות עוזרות למכור. כאשר כולליס תמונה בדף מכירה, גדליס הסיכויים למכירה - ובמחיר גבוה יותר - מאשר אילו לא נכללת תמונה. בקיצור, כאשר מדובר במכירות פומביות, תמונות שוות יותר מאלף מילים - הן שוות גס כסף. בפרק וה, תלמד כיצד ניתן להגביר מכירות על ידי הוספת תמונות לדף המכירה. תגלה היכן להשיג תמונות, כיצד להכין אותן למכירה, כיצד לאחסן אותן לפני הכללתם במכירה, וכיצד ניתן לכלול אותן בדף המכירה. פרק 13: תמונה שווה הצעת מחיר גבוהה יותר 117 שלב 1: השגת תמונה בפורמט הנכון אס אתה רוצה תמונות בדף המכירה, הדבר הראשון שתצטרך לעשות הוא למצוא תמונות ממקור כלשהו. כפי שנראה בסעיף זה, יש דרכיס רבות להשגת תמונות לשיפור דף המכירה. לפני שנלמד כיצד להשיג תמונות, צריך לדעת באיזה פורמט עליהן להיות. באינטרנט, תמונות צריכות בדרך כלל להיות באחד משני פורמטיס : =61 (608006ז06ח1 |68וחק8 +חזסת) או 56קנ (קטסזס 5זוסקאם 6זטשסוק +חוסנ). לקבצים בפורמט :61 יש סיומת 1%., ולקבציס בפורמט 056 יש סיומת 8פ1.. תוכניות גרפיקה ותוכנות אחרות מאפשרות לשמור במיגוון פורמטיס שוניס, וכמעט כולן מאפשרות לשמור בכל אחד משני פורמטיס אלה. שני הפורמטיס דוחסים גרפיקה כך שתמונות לא תהיינה גדולות מדי להצגה בקלות באינטרנט. אס הגרפיקה גדולה מדי, נדרש זמן רב לטעינה, והגלישה באינטרנט הופכת איטית מאוד. שני הפורמטים טוביס עבור תמונות למכירה, אולס אם ברצונך להשיג את מירב ההשפעה, עליך לדעת את הפרטיס הבאיס: > 6םק עושה עבודה טובה יותר בדחיסת תמונות וציורים עס פרטים עדיניס ושינוייס הדרגתיים, לכן כדאי לבחור בפורמט וה להצגת תצלוס או דמות מפורטת בדף המכירה. פורמט זה פחות טוב עבור דמויות עם ניגודיס חזקים, כגון דמויות בשחור-לבן. + =61 פועל טוב יותר עבור תמונות בשחור-לבן, דמויות מצוירות, וגרפיקה דומה, לכן כדאי לבחור בפורמט זה עבור סוגי תמונות אלו. פורמט זה טוב פחות מ- 6 להצגת תצלומים. היכן למצוא תמונה עבור המכירה עכשיו שאתה מבין מעט בתבניות הגרפיקה, הגיע הזמן למצוא את המקומות שבהם ניתן לקבל תמונות עבור דף המכירה. די קל בימינו להשיג תמונות. להלן מספר דרכיס לכך: 3 > צלם תמונה בעזרת מצלמה דיגיטלית - מצלמות דיגיטליות הן דרך מעולה להכנסת תמונות למחשב. הן מאחסנות תמונות בזיכרון שלהן. לאחר צילוס התמונות, מעביריס אותן למחשב. ניתן לשמור אותן בפורמט של גרפיקה המתאימה לאינטרנט כפי שהוסבר לעיל (=61 או 6שקנ). טיפ! 05 אם יש לך מצלמת וידאו במחשב, ניתן להשתמש בה כמו מצלמה דיגיטלית לצילום תמונות. בדוק בחוברת הנלווית למצלמה כיצד לעשות זאת. 8 ח00ס-8 > צלם תמונה עם מצלמה רגילה והכנס אותה למחשב בעזרת סורק - ניתן לקנות סורק איכותי בפחות מ- ₪400 ולבצע בעזרתו המרה של תצלוס רגיל לקובצ תמונה באיכות הטובה מספיק להצגה באתר האינטרנט. > צלם תמונה במצלמה רגילה ובקש ממעבדת הצילום להמיר את התמונות לפורמט מחשב ולתת לך אותן על דיסקט, תקליטור, או דרך האינטרנט - כמעט כל מעבדת צילוס שמכבדת את עצמה תעשה ואת עבורך כיום. ווהי דרך קלה להשגת תמונות למכירה בלי להשקיע כסף בחומרה. * צלם תמונה במצלמה וגילה וקח את התצלום לשירות הדפסה או סריקה - שירותי הדפסה רבים, יסרקו תצלומים ויספקו לך אותס באיזה פורמט שתבחר. זוהי דרך קלה וזולה להכנסת תצלומיס למחשב ללא השקעה בחומרה. שלא כמו מעבדות צילוס, ניתן כך לסרוק תמונות בודדות - לא תצטרך לשלס עבור העברת הסרט כולו לדיסק. קבלת תמונות מהרשת מקוס מצוין נוסף לקבלת תמונות עבור דף המכירה הוא רשת האינטרנט. הרשת מלאה תמונות מכל הסוגים - ומה שהופך תמונות אלו לשימושיות במיוחד עבורך, היא העובדה שהן כבר בפורמט המתאים להצגה ברשת. בונוס נוסף הוא שלא רק שהתמונות בפורמט הנכון, אלא שבמקריס רביס הן גס עברו טיפול שגורס להן להיראות טוב במיוחד ברשת. קיימיס מקורות רביסם לתמונות ברשת. תוכל להיכנס לאחד ממנועי החיפוש ||.60. החּח.צוצואו או [60.1. ח5ח.צוטצו ולחפש שס. דרך נוספת למציאת תמונות של פריט למכירה היא לבקר באתר האינטרנט של היצרן. רבים כוללים תמונות של המוצריס שלהס ישירות בדף האינטרנט. אתרי קניות מקווניס רביס, כולליס גס הס תמונות של מוצריס. אס מצאת תמונה בדף אינטרנט, קל מאוד לשמור אותה במחשב שלך. כל שעליך לעשות הוא : 1 לח לחיצה ימנית על התמונה הרצויה. 2 מהתפריט המוצג, בחר את האפשרות "45 6ז6₪וק 58/6" או "5 10806 6ע58" תלוי בתוכנת הגלישה שבשימוש. 3 בחר את הספריה הרצויה לשמירת התמונה. פרק 13: תמונה שווה הצעת מחיר גבוהה יותר 119 שלב 2: הכנת התמונה להצבה ברשת כפי שנאמר בראשית פרק וה, התמונות המוצבות באינטרנט צריכות לחיות בפורמט מיוחד. עס ואת, בדיקה שהתמונות הן בפורמט הנכון אינה מספיקה. צריך להקפיד גם שתהיה להן השפעה מרבית. כדי לעשות זאת, יש להשתמש בתוכנה גרפית. אם יש לך סורק או מצלמה דיגיטלית, קרוב לודאי שקיבלת איתם תוכנה גרפית. תוכנה גרפית תוכל גס למצוא בכל תקליטור הוד-עמי המצורף לספרים (אם מצורף). אס אין לך תוכנית גרפיקה, נסה את סז ססח5 6חו8ק. ניתן לקבל אותה מאתר האינטרנט 856.60[.וצוצו. ניתן להוריד את התוכנה ולנסות אותה חינס למשך 30 יוס. אס תאהב אותה, תצטרך לשלם עבורה בתוס תקופת הניסיון. לפני הצבת תמונות בדף המכירה צריך לזכור את הפרטיס הבאים: > שמור על גודל קטן - תמונה גדולה מאיטה את תצוגת דף המכירה. ככל שנדרש זמן רב יותר לטעינת דף המכירה, כך גדליס הסיכוייס שאנשים יתעייפו מלהמתין לדף ויגלשו הלאה בלי להגיש הצעות מחיר. כך תפסיד מתמודדים. נסה לשמור על דמות בגודל שמתחת ל- 8א30. > ודא שהתמונה תכיל רק את הפריט המוצע למכירה - קצ את החלקים שאינם נחוציס כך שהתמונה תהיה קטנה, תיטען בקלות, והקונה יוכל לראות בבירור את הפריט בלי פרטים שיסיחו את דעתו. לכל תוכנית גרפיקה יש כלים לביצוע משימה זו. + כוונן את הבהירות והניגודיות כך שהדמות תהיה ברורה ובהירה ככל שניתן - אם הדמות עכורה, דהויה, ולא ברורה, הקונים לא ידעו בדיוק מה הס קונים. השתמש בכלי הניגודיות של תוכנת הגרפיקה להבהרה וחידוד התמונה. הקפד שהתמונה לא תהיה גדולה מדי כאשר מצלמים תמונה דיגיטלית או סורקים דמות, במקרים רביס הקובצ שנוצר יהיה גדול מאוד. לא כדאי להציב קבציס גדוליסם בדף מכירה. כאשר מציביס קובצ גדול, נדרש ומן רב לתוכנת הגלישה לטעון את התמונה - וקונים פוטנציאלייס רביס לא ימתינו לטעינת הדף. במקוס זאת, הם יגישו הצעות מחיר במקוס אחר, ואתה תפסיד מכירה. הערה ! יש לצמצם את גודל התמונות לפני הצבתן במכירה. שמור אותן בגודל 308 או פחות בפורמט 6םקנ או =|0. 0 ח8-000 שלב 3: כיצד כוללים את התמונות בדף המכירה עכשיו הכל מוכן. יש לך תמונה/ות, עיבדת אותן כך שייראו כרצונך, עכשיו אתה מוכן לכלול אותן בדף המכירה. לכל אתר יש שיטות שונות להכנסת תמונות למכירה. כיצד לכלול תמונות באמצעות הכלים באתר המכירה הפומבית מרבית אתרי המכירות הפומביות כולליס כליסם המאפשריס להכניס תמונה לדף המכירה. הדרך הכללית לביצוע דומה - עושיס זאת בעת יצירת דף המכירה. בפועל, הכלים שונים מעט גה מזה. הבה נראה כיצד להשתמש ב- ספחחו5 להכנסת תמונה לדף המכירה: 1 צור את דף המכירה כרגיל ב- ספחחו5. משסיימת, בשדה שלח תמונה לאתר, רשוס את המיקוס המדויק של התמונה, כולל שס הקוב של התמונה. 2 בסיוס יצירת דף המכירה, לחצ על אווחפט5 כרגיל. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! הוספת תמונות לדף המכירה היא דרך נפלאה להגברת מכירות. להלן הצעדיס שצריך לדעת כדי להוסיף תמונות למכירה: <* | להכנסת תמונות לדף מכירה, הן חייבות להיות בפורמט =61 או 206. 56 פועל טוב יותר עבור צילומיס עס הבדלים עדיניס בצבע, ואילו 61 טוב יותר עבור תמונות בשחור-לבן ו/או תמונה עם ניגודים רבים. ** קיימות דרכים רבות להשגת תמונות להכנסה לדף המכירה. ניתן לצלס במצלמה דיגיטלית ולהעביר את התמונה למחשב, או לצלס תמונה במצלמה רגילה ולסרוק את התמונה. אם אין לך סורק, שירותי צילום יהפכו עבורך את התשלילים לקבצי מחשב, או יסרקו עבורך את התמונות. * בקר באתריס של יצרני מוצריס למציאת תמונות של פריטיס שאתה מוכר - ניתן להוריד אותן למחשב שלך ולהשתמש בהן במכירה. הקפד לבדוק מידע זכויות יוצריס עבור התמונות לפני הורדתם. * הכן את התמונות שלך להצגה בדף המכירה על ידי בדיקה שגודל הקבצים לא יעלה על 8א30, ושהתמונות בהירות ובעלות ניגודיות טובה, ואינןו מכילות פרטיס מיותרים. פרק 13: תמונה שווה הצעת מחיר גבוהה יותר 121 פרק 14 טיפים סודיים ליצירת דפי מכירה מוצלחים פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: > | היכן לחפש פריטים שניתן למכור במקוון. * | מתי הזמנים הטובים ביותר ביום להתחלה וסיום מכירה פומבית. > כיצד לבחור את העונה המתאימה בשנה עבור המכירה הפומבית. + | כיצד להבטיח שתתזמן את המכירה הפומבית למשך הזמן הנכון. *- כיצד לפרסם את דפי המכירה שלך באינטרנט כדי למשוך כמה שיותר מתמודדים. % טיפים כיצד להשתמש בשיטות אחרות, כגון הימנעות ממחירי שמור (050/6), ורישום מחדש של פריטים שאינם נמכרים, להשגת המירב ממכירות פומביות. עד כה למדת כיצד ליצור מכירה פומבית בסיסית. למדת כיצד לכתוב חומר שיווקי ולהוסיף תמונות להוספת חיים. כל זה טוב ויפה, אולס ישנס דבריס נוספים שניתן לעשות ליצירת מכירות שמוכרות. בפרק זה נלמד טיפים המסייעים להגברת המכירות במכירות פומביות - כמו למשל, מציאת פריטים למכירה, מציאת המועד הנכון להתחלה וסיוס מכירות פומביות, ופרסוס המכירות להבאת קוניס נוספים. פרק 14: טיפים סודיים ליצירת דפי מכירה מוצלחים 123 מציאת פריטים הטובים למכירה במקריס רביסם, אתה כבר יודע מה ברצונך למכור לפני שאתה חושב בכלל על מכירה פומבית מקוונת כמקוס טוב למכירה - צנצנת העוגיות בצורת פיל במחסן כבר צועקת שנים יימכרו אותייי. אולס אם אתה מחפש להרוויח כסף מעבר לערך הייפילים הלבניסיי שלך, ייתכן שתצטרך לחפש מעט למצוא פריטים למכירה. אין טעס להציע תחפושת לפוריס למכירה בחודש אפריל כמו שאין טעס להציע תנור חימוס נייד באמצע הקיצ. להלן מספר רעיונות טוביס למקורות שבהם ניתן למצוא פריטיס זוליס למכירות פומביות. + שווקים למוצריס ישנים/זולים: כמו שוק הפשפשים ביפו. > מכירות חיסול של ציוד משרדי. * מכירות חיסול של חנות. + קנייה מחברה שפשטה את הרגל. התחל וסיים את המכירה שלך במועד הנכון להשפעה מירבית להלן אחד הסודות החשוביס ביותר שעליך לדעת אודות מכירות פומביות: השעה שבה מתחילים ומסיימיס את המכירה עשויה להשפיע מאוד על מספר המתמודדים ועל גובה הצעות המחיר שהס מגישיסם. למה! למה שעה מסוימת טובה יותר מאחרת: בגלל קיומס של ייצלפי מכירות'י, כאלה שאוהביס להגיש הצעות מחיר קרוב לסיום משך זמן המכירה כדי להשיג את העסקה הטובה ביותר. מתמודדים רביס עוקבים אחר אתרי מכירות פומביות, בודקים איוה מכירות על סף סגירה, ואז מגישים הצעות מחיר. או מה הקשר בין וה לבין מועד התחלת וסיום המכירה! כדאי שהמכירה תסתיים בשעה שהקהל גדול ככל האפשר. אם המכירה מסתיימת בשעה שיש קהל רב יחסית, כך יותר אנשיס יבתינו בהתקרבות סיוס המכירה, ויוגשו יותר הצעות מחיר. כנראה שהעומס יהיה לאחר שעות העבודה - מרבית האנשיס אינס מבליס ומן רב במכירות פומביות במהלך שעות העבודה (או לפחות לא כדאי שיעשו ואת אס הס רוצים לשמור על מקוס עבודתם). על המכירה להסתיים מספיק זמן לאחר שעות העבודה כדי לאפשר לאנשיס להגיע הביתה ולהתחבר לאינטרנט. לכן, כדאי שהמכירה תסתייסם אחרי 20:00. לא כדאי לסיים יותר מוקדם, אתה עלול לאבד הרבה מתמודדים. 4 ח060סט-6 הידיעה מתי תסתיים מכירה קובעת מתי יש להתחיל אותה. מכירות מסתיימות מספר ימיס קבוע לאחר יצירתם - לדוגמה, שלושה, חמישה, או שבעה ימיס (האפשרויות ב- ססוחו5). הס מסתיימות בדיוק בשעה שבה הן נוצרו. לכן הקפד ליצור את המכירות בשעה שבה ברצונך לסיים אותן. כל ואת בהנחה שאתה מסיים את המכירה ביוס כלשהו באמצע השבוע. אולס אס תסיים אותה בסוף השבוע, על השעה להיות שונה מעט. בסעיף הבא נלמד מה צריך לדעת לגבי היוס בשבוע שבו כדאי להתתחיל או לסיים מכירה, ואת השעה ביוס להתחלה ולסיוס. היום הנכון בשבוע לסיום המכירה עכשיו יש לך מושג טוב לגבי שעת ההתחלה וסיום המכירה, אולס מה לגבי היוס בשבוע! אין כאן כל הפתעה: סופי שבוע עדיפים. שקול להתחיל או לסיים מכירה בסוף שבוע, כאשר לאנשיס יש יותר זמן פנוי מאשר באמצע השבוע. על כן, התאם את שעת ההתחלה והסיוס ליוס שבחרת. מכירה שמתחילה או מסתיימת במוצאי שבת, עדיפה על מכירה שמתחילה/מסתיימת במהלך השבוע. העונה הטובה ביותר בשנה למכירה הנה עובדה מפתיעה: חודשיס מסוימיס בשנה טובים יותר מאחריס למכירה במכירות פומביות. באופן מפתיע, אתרי מכירות פומביות מדווחיס שבמקריס רבים נובמבר הוא החודש היעיל ביותר למכירה פומבית. לא רק שחלק גדול מהאנשיס מצוייס בחורף, אנשיס רביס גס מציעים למכירה מתנות שהס קיבלו בחגים (ראש השנה, סוכות) ושהס אינס רוציס. המצב עלול להישמע כאילו לא כדאי למכור בחודש זה כי יש הרבה תחרות. אולס למעשה, המבקרים באתרי המכירה הפומבית גס למדו שיש הרבה מוצריס לקנייה בנובמבר, לכן יש הרבה יותר מתמודדיס בנוסף למוכריס. חודשי החורף האחריס גם הס טובים למכירות פומביות, מכיון שאנשיס רבים אינס יוצאיס הרבה מבתיהם (תלוי כמובן בעוצמת החורף). האביב הוא בדרך כלל עונה חלשה, לא רק בגלל השיפור במזג האוויר, אלא גס כי בתחילת האביב, עס פרוס הפסת מאות אלפי ישראלים עסוקים בתכנון החופשה שלהם. הקיצ הוא זמן מעורב - מזג האוויר טוב ולכן אנשיס נוטיס לצאת יותר. החל מספטמבר, יש התעוררות בתחוס המכירות הפומביות, התעוררות שמתגברת לקראת נובמבר ודצמבר כאשר אנשים מחפשים מתנות לתגים. פרק 14: טיפים סודיים ליצירת דפי מכירה מוצלחים 125 הערה ! לא כדאי לסיים מכירה בחג. לא כדאי לסיים מכירה פומבית בחג. אז אנשים רבים נוסעים או מבלים זמן עם המשפחה, ופוחתים הסיכויים שהם יבקרו באתרי מכירות פומביות. כמובן, אס יש לך משהו למכור ואינך רוצה שהוא יפריע לך בבית או במחסן, תרצה למכור אותו ברגע שניתן - כדי להיפטר ממנו. כדאי רק לזכור עצות אלו לגבי עיתוי המכירה כאשר קיימת האפשרות להמתין עד לזאמן שבו מספר המתמודדים גדל. משך זמן המכירה הפומבית לאחר שהחלטת מתי לסיים את המכירה, כולל היוס והחודש בשנה שבהס ברצונך לקיים את המכירה, הגיעה העת להחליט מה יהיה משך זמן המכירה. אתרי מכירות פומביות שוניסם מאפשרים לבחור ארכי זמן שוניס עבור מכירות פומביות. ב- 0ספחו5, ניתן לבחור בין שלושה, חמישה, שבעה ימים ואף יותר. להלן הפרטיס שצריך לדעת אודות כל אורך מכירה פומבית : > נראה שחשיפה של שבוע היא חשיפה טובה. היא חושפת את המכירה לפרק הזמן הארוך ביותר שניתן, למספר המתמודדיס האפשרייס הגדול ביותר. אס בוחריס מכירה בת שבעה ימים, אין ספק שהיא תהיה פעילה בסוף השבוע ללא תלות ביוס שבו היא החלה. * לעומת ואת, אין הרבה יתרון במכירה בת חמישה ימים. אם אתה זקוק למעט מזומניס במהירות ואינך יכול להמתין יומיים נוספים עבור מכירה בת שבוע, ייתכן שהדבר כדאי. אחרת, אין הרבה טעם. ** | מכירות בנות שלושה ימים יכולות לשמש ליצירת תחושת התלהבות ודחיפות שלא ניתן להשיג במכירות של שבוע. כותרת המכילה את המילים ייחייב להימכר! 3 ימים'י, או יימכירה מהירה! 3 ימיס בלבד!יי תסייע במשיכת מתמודדיםס המריחיס עסקה טובה בהתהוותה. פרסום דפי המכירה למשיכת מספר מתמודדים רב קייס חוק מתמטי פשוט החל על מכירות פומביות: ככל שיותר אנשיסם יודעים אודות המכירה, כך יותר אנשיס יגישו הצעות מחיר, ותרוויח יותר כסף. כדי לקבל כמה שיותר כסף עבור מכירה, עליך לעשות יותר מאשר רק ליצור ולהציב דף מכירה. עליך גם לפרסם אותו. כך, תמשוך כמה שיותר אנשים אל המכירה. 6 ח6-0060 להלן מספר דרכיס שבהן ניתן לפרסס את המכירה: % *% 4 % .( '. הצב הודעות בקבוצות דיון (פורומים) קשורות לנושא באינטרנט, והודע על המכירה תוך הוספת קישורים ישירים אל המכירה בתוך ההודעה - קיימיס אזורי דיוו רביס באינטרנט שבהס מתאספים אספנים, ומוכריס רביס מציגיס שס את הפריטיס שהס מציעים למכירה. אם יש לך דף אינטרנט אישי, פרסם בו את המכירה שלך, וכלול קישור ישיר אל המכירה - הדבר ימשוך אנשיס נוספים. טיפ! 80 חקור מעט למציאת האתר הטוב ביותר. לפני מכירת הפריט, בדוק מספר אתרי מכירה פומבית וראה איזה מהם משיג מחירים טובים יותר עבור פריטים דומים. מכור את הפריט באתר זה, לא רק באתר שאותו אתה מכיר טוב ביותר. טיפים נוספים להגברת המכירות קיימות דרכים נוספות להגברת המכירות. פעל לפי עצות אלו ויהיה לך סיכוי טוב יותר למכירת הפריטיס שלך במחיריס טובים ביותר: % .( '. הימנע מהגדרת מחיר שמור - מתמודדים רביס אינס אוהביס להגיש הצעות מחיר במכירה עס מחיר שמור, לכן מכירות אלו נוטות למשוך פחות מתמודדים. אלא אס יש לך סיבה טובה מאוד, אל תגדיר מחיר שמור. אל תריץ מספר מכירות בו-זמנית, שבהן אתה מוכר פריטים דומים - אס יש לך חמישה קלפי פוקימון של ציאריזרד שברצונך למכור, אל תמכור אותס במכירות נפרדות בו זמנית - כך תציף את השוק ותוריד את המחיר עבור כל אחד מהם. במקוס זאת, נהל מכירות בזו אחר זו. כך תקבל יותר כסף עבור הקלפים שלך. רשום מחדש פריטים שאינם זוכים להצעות מחיר כלל - אם אף אחד לא קונה את מה שהצעת למכירה, צור עבורו דף מכירה חדש. נסה לשנות את הכותרת והתיאור וראה מה קורה - אין לך מה להפסיד. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! קייס הבדל גדול בין יצירת מכירה לבין יצירת מכירה מוצלחת. אס ברצונך לתת לפריטיס שלך את התנאיס הטוביס ביותר כדי להימכר, עליך לדעת את הפרטים הבאים: 9% +, מכור את מה שיש לך זמין, אולס זכור שניתן למכור הרבה יותר מאשר רק את הדבריס הבלתי רצוייס שלך. פרק 14: טיפים סודיים ליצירת דפי מכירה מוצלחים 127 18 סייס את המכירות הפומביות שלך בשעה שבה מספר הקוניס הפוטנציאלייס גדול ביותר האפשרי, עשוי לחפש מכירות העומדות בפני סיוס. שעה טובה לסיוס מכירות במשך השבוע היא 20:00 (שמונה בערב). רעיון טוב במקריס רביס הוא לסיים מכירות בסוף השבוע, אל תסיים אותס בערב שישי. מוצאי שבת או שבת אחר-הצהריים הס זמניס טוביס יותר. נובמבר הוא חודש טוב במיוחד למכירות, לכן וּהו ומן טוב למכירת דברים. כך גס חודשי החורף והחודשיס שבין ספטמבר לדצמבר. באופן כללי, שבוע הוא משך זמן טוב לקיוס מכירה. אולם, ניתן גס ליצור תחושת דחיפות למתמודדים על ידי הגדרת משך הזמן לשלושה ימים. הגבר את המכירות על ידי פרסוס המכירה בקבוצות דיון (פורומיס) באינטרנט. חסווסט/-6 פרק 15 יצירת קשר עם הזוכה במכירה פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: "* הדרכים לבירור מיהו מגיש הצעת המחיר הגבוהה ביותר. % כיצד לבדוק משוב של אנשים שזכו במכירה. % מה לומר לזוכה במכירה במכתב הדואר האלקטרוני שתשלח לו מייד לאחר סגירת המכירה. + = אופן השלמת העסקה. % כיצד ניתן לספק משוב לאתר המכירה הפומבית אודות הזוכה במכירה שלך. עשית את המלאכה היטב, הפריט נמכר. מזל-טוב. הגיע הזמן ליהנות מפירות עבודתך. הגיע הגמן ליצור קשר עס הווכה במכירה ולסגור את העסקה. בפרק זה, נלמד כל מה שיש לדעת אודות יצירת קשר עס הקונה, הבטחה שהכל פועל כשורה, וקבלת התשלוס. פרק 15: יצירת קשר עם הזוכה במכירה 129 קבלת הודעה מי הזוכה במכירה לאחר סגירת המכירה, קיימות שתי דרכים כדי לברר מי וכה בו. הראשונה היא התבוננות בדף המכירה. בסיום הגשת הצעות המחיר, תוכל למצוא את כל המידע הדרוש בדף וה. בדף יחיה כתוב שהמכירה הסתיימה. לחץ על הקישור הצעות שהוגשו. דף זה ייראה שונה באתרי מכירות פומביות שונים. ב-90וחו5, הוא ייראה כמו בתרשים הבא. מצלמה דיגיטלית ,121 220 פגוקוץ 621 מספר מכירה:562 15/26 מס' הצעות :מוווווווווווו כמות הצעת המחיר הגבוהה עד כה 1 0 סיום תאריך מוכר הצצות מחיר זוכות ענש 232111 חוות דעת 7 24/2/2000 6 ש"ת הצצות מחיר שאינן גבוהות מספיק מנט 00| 5 28/212000 0 ש"ת תרשים 15.1 דוגמה לדף מכירה שנסגרה באתר |60.1. סטח51.וששעש דף ואה שימושי, אולס ייתכן שלא תוכור לבקר בכל יוס בכל מכירה שאתה מנהל, במיוחד אס אתה מוכר פריטים רבים. דרך טובה עוד יותר לקבלת הפרטיס היא בעזרת דואר אלקטרוני. בסיוס מכירה, אתרי מכירות פומביות שולחים מכתבים אלקטרונייס הן לקוניס והן למוכריס וכוללים את כל המידע הדרוש, כולל פרטי זיהוי וכתובת הדואר האלקטרוני הן של הקונה והן של המוכר. 0 ח8-000 בדיקת המשוב על הקונה לפני יצירת קשר עס הזוכה במכירה, כדאי לבדוק תחילה את המשוב וההיסטוריה של קונה צה. ידיעת העבר של הווכה תסייע לך בהחלטה כמה חופש לתת לו במקרה של איחור בתשלומים או בעיות דומות. אופו בדיקת המשוב על הקונה שונה מאתר לאתר. ב- ספוחו5 לחץ על הקישור חוות דעת הנמצא ליד ההצעה הזוכה. להלן דף לדוגמה המלא הערות על אחד מהמשתתפיס במכירה פומבית למצלמה דיגיטלית : סיכוטיולי הערה המוכר אדם הגון וסיימפטיי תרשים 15.2 חוות דעת על הזוכה במכירה באתר |ו.60.ספוחו5.שאשצ - חומר למחשבה פרק 15: יצירת קשר עם הזוכה במכירה ‏ 131 שוב, תידרש למכור לווכה במכירה, ללא תלות במשוב שתמצא. אולס במקרה של איחור בתשלומיס או נושאיס אחרים, תדע ליצור קשר מהר מאוד עם מגיש ההצעה השנייה בגובהה אס למגיש ההצעה הגבוהה ביותר יש משוב שלילי. יצירת קשר עם הזוכה במכירה בעזרת דואר אלקטרוני לאחר בדיקת דירוג המשוב של הווכה במכירה, הגיע הזמן ליצור קשר. למרות שתוכל להמתין לזוכה שייצור קשר אתך, נהוג שהווכה ממתין למוכר שייצור קשר ראשוני. ומכיוו שאתה זה שרוצה למסור את המוצר ולסיים את המכירה, הגיוני שאתה תיצור קשר ראשון. על הקשר להיות ידידותי ועסקי. התחל בתודה לקונה על הצעת המחיר הגבוהה. אז כלול את המידע הבא בתכתובת : 12 שם הפריט שעבורו הוגשה הצעת המתיר - עבורך, וה אולי ברור. אולס אם הקונה הגיש הצעות מחיר עבור מספר פריטים, תצטרך להזכיר לו במה הוא זכה. קישור לדף המכירה שבו הוגשה הצעת המחיר - כך הוא יכול לקבל כל מידע דרוש מהאתר. הסכוס הכולל של כסף שעליו לשלוח לך - תוך פירוט עלות הפריט ועלויות המשלוח. שיטות התשלום המקובלות עליך - רשמת ואת בדף המכירה, אולס ייתכן שנדרשת תזכורת. הערה ! ניתן לכלול באמצעות הדואר האלקטרוני טופס תשלום למילוי על ידי הקונה כדי לוודא שהקונה אינו טועה בעת התשלום, ולמניעת אי-הבנות, כדאי לשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני טופס תשלום בעת יצירת הקשר הראשוני עם הזוכה. הטופס יכול לכלול את התשלום הדרוש, שם וכתובת המוכר והקונה, הפריט הנמכר - כל המידע המתאים לעסקה זו. כך, יש גם רישום בנייר עבור המכירה. את הטופס ניתן לשלוח כמסמך סזס\ המקושר להודעת הדואר האלקטרוני או כחלק מהמכתב עצמו. הקונה ידפיס אותו וישלח לך, בצירוף התשלום. שמך וכתובתך - כדי שהקונה יוכל לשלוח לך את הכסף. כתובת הדואר האלקטרוני שלך - כדי שהקונה יוכל ליצור אתך קשר אס יש שאלות או בעיות כלשהן. בקשה לדעת את שם הקונה וכתובת משלוח הדואר שלו - כדי שתוכל לשלוח לו את המוצר לאחר שתקבל עבורו תשלוס והתשלום יאושר. חסווסט-6 אופן השלמת העסקה זמן קצר לאחר שתשלח את הדואר האלקטרוני לזוכה במכירה, אתה אמור לקבל מכתב תשובה. הקונה צריך לאשר את המכתב שלך ולשלוח לך את כתובתו כדי שתוכל לשלוח לו את הפריט לאחר קבלת התשלוס. כעת כל שעליך לעשות הוא להמתין. בתוך מספר ימיס מקבלת הדואר מהקונה, אתה אמור לקבל תשלוס. אס התשלוס הוא באמצעות המחאה בנקאית, אתה יכול (וצריך) לשלוח את הפריט מייד. אס התשלוס באמצעות ציק בנקאי (המחאה אישית), המתן לאישור ההמחאה לפני משלוח הפריט. בכל מקרה, מייד עם קבלת התשלום, הודע לקונה שהתשלוס הגיע. אמור לו מתי בכוונתך לשלוח את הפריט - אס קיבלת תשלוס בצ'ק מזומן או המחאה בנקאית אמור לו שהפריט יישלח מייד. אס קיבלת צ'ק בנקאי, אמור לקונה שתשלח את הפריט מייד עס אישור ההמחאה. מתן משוב לקונה לאחר סיוס חלקך בעסקה, עליך לספק משוב אודות הקונה. אתרי מכירה פומבית יכולים לפעול רק אם אנשים מספקים משוב אודות חוויותיהם עס אחרים, וזו ההודמנות שלך לוודא שאתרי מכירות פומביות ימשיכו לפעול ולשגשג. אופן מתן המשוב שונה מאתר לאתר, לכן יש לבדוק באתר כיצד התהליך מתבצע. ב-0ספוחו5, בחר בקישור חוות דעת ומלא את הטופס. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! בסיוס המכירה, לאחר שנמצא מגיש הצעת המחיר הגבוהה ביותר, תצטרך ליצור איתו קשר ולהסדיר את נושא התשלוס והמשלוח. להלן פירוט מה עליך לדעת ולעשות: + בסיום המכירה, תגלה מיהו מגיש הצעת המחיר הגבוהה ביותר ומה המחיר הסופי עבור הפריט על ידי בדיקה בדף המכירה, או על ידי קבלת דואר אלקטרוני מאתר המכירה הפומבית. * מייד עם סגירת המכירה, עליך ליצור קשר עס הזוכה ולספק מידע הכולל עלויות משלוח, כתובתך, אופן התשלום הרצוי לך, ומידע דומה. > כדאי לבדוק את המשוב על הקונה כדי לדעת מה מידת אמינותו. * עס קבלת התשלום מהקונה, עליך להודיע לו בדואר אלקטרוני שהתשלום התקבל. מייד עס אישור התשלום, עליך לשלוח את הפריט. + לאחר שקיבלת תשלום ושלחת את הפריט, ספק משוב אודות הקונה כדי שאחרים ידעו אודותיו (או על מעלליו). פרק 15: יצירת קשר עם הזוכה במכירה 133 פרק 16 אופן משלוח הפריטים פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: - ארבעה חוקים למשלוח פריטים. % כיצד ניתן לקבל ציוד משלוח חינם. % היכן לקנות ציוד במקום מגוריך ובאינטרנט. % רשימת ציוד חובה כדי להיות מוכן למשלוח. % כיצד לארוז מיגוון פריטים כך שלא ינזקו במשלוח. מוכריס חדשיס באתרי מכירות פומביות חושביס רבות כיצד ליצור מכירות כדי למכור, ועשוייסם לחשוב גם כיצד לקבל תשלוס. אולם רוב הסיכויים שהס לא יחשבו הרבה, אס בכלל, על ההכנה הנדרשת לקראת שליחת הפריטיס שהס מוכרים. אל תיתן לעצמך ליפול במלכודת זו. עבור מוכריס, המשלוח עשוי להיות החלק החשוב ביותר בעסקה. אם נגרס נזק לפריטים או שהם אובדיס במשלות, או אס הס מתעכבים, התוצאה תהיה קונה ממורמר, מצב שבו ייתכן שיהיה עליך לפצות את הקונה, וייתכן שתקבל דירוג נמוך באתר המכירה הפומבית. במקריס אלה, חייך כמוכר יהיו קצרים מאוד. בפרק זה, תלמד כל שעליך לדעת אודות משלוח פריטים, החל מהציוד הנדרש, אופן אריזת הפריטים, ועוד. פרק 16: אופן משלוח הפריטים 135 ארבעה חוקים למשלוח פריטים לפני שניכנס לפרטיס הקטניס של משלוח, להלן ארבעה חוקיס כללייס שעליך לדעת אודות משלוח. מילוי אחר ארבעה חוקיס אלה, יוביל למשלוח מוצלח ושמירה על שביעות רצון לקוחותיך: + חוק 1:הייה נכון - חוק זה חל גם על מוכריס במכירות פומביות ולא רק בצופיס. הרבה לפני סגירת המכירה, דאג להכין את מוצרי האריה בהישג יד. דע עד כמה הפריט שביר והיה מוכן לארוז אותו נכון. לפני סגירת המכירה, דע כיצד הפריט יישלת. + חוק 2: ארוז בזהירות - מה קורה אם הפריט ניווק במשלוח! התוצאה היא קונה ממורמר העשוי לדרוש החזר כספי. לכן הקפד מאוד באריות הפריט. עדיף להיות זהיר מדי. הזמן הנוסף הנדרש לכך שווח כל רגע. > חוק 3: שלח מייד עם אישור התשלום - קוניס רוצים, ובצדק, לקבל כמה שיותר מהר את הפריט שהס רכשו. ככל שימתינו ומן רב יותר, כך הס ידאגו יותר שהפריט אולי לא יגיע - ויקטנו הסיכוייס שתקבל משוב חיובי. לכן, מייד עס אישור התשלוס, שלח את הפריט. עבורך, משלוח עשוי להיות שולי, עבור הקונה, זו כל מטרת המכירה הפומבית. > חוק 4: שקול רישום או ביטוח החבילה - קיימות דרכים, (למשל, משלוח החבילה בדואר רשום) כדי להבטיח שהפריט יגיע לקונה במצב טוב. תוכל כמובן לבטח את המשלוח במידת הצורך. משלוח כזה עולה יותר, ותוכל לשקול לבקש מהקונה לשלם עלויות נוספות אלו. אס הפריט יקר, ייתכן שתוכל לספוג בעצמך את העלות הנוספת. השגת ציוד למשלוח אחת העלויות החבויות של מכירת פריטים היא עלות ציוד המשלוח. כל אותן קופסאות, סרט דביק, וציוד אחר נדרש, עשוייס להצטבר לסכוס לא קטן. בסעיף וה נלמד היכן להשיג ציוד משלות - ובמיוחד כיצד לקבל אותו חינס. איסוף ציוד חינם לפני שתלך לקנות ציוד, חפש מה יש בביתך שניתן למתזר. כמעט כל דבר שקנית חדש יהיה ארוז בקופסה, לכן שמור קופסאות אלו. אס חסר לך מקוס אחסון, ולא ניתן לשמור את כל הקופסאות, הסר את סרטי ההדבקה, אם קיימים, ונסה לקפל את הקופסאות. כאשר הקופסאות מקופלות ניתן לאחסן הרבה יותר. 6 ח6-000 טיפ! 80 אסוף קופסאות וציוד מיותרים ממקום עבודתך לחיסכון בעלויות משלוח אחד המקומות הטובים ביותר למציאת ציוד חינם הוא מקום עבודתך. לא, אין הכוונה שתיקח הביתה ציוד חדש - אולם במרבית המשרדים כיום, כמות עצומה של חומרי אריזה (קופסאות, נייר עטיפה וכדומה) מושלך לפח. מחשבים, תוכנה, מדפסות, וציוד משרדי אחר מגיעים בקופסאות שמושלכות בדרך כלל לפח. חלק גדול מחומר זה יהווה ציוד אריזה מעולה עבורך. חפש קופסאות מיותרות. מציאה אמיתית הן קופסאות המכילות פתיתי קלקר. פתיתים אלה הם חומר ריפוד מעולה לפריטים שתשלח. חפש גם פלסטיק "בועות" ("פצפצים"), מעטפות עבות גדולות, וכל דבר אחר שנראה מתאים. לפני לקיחת חומר כלשהו מהמשרד, ודא כמובן שמותר לקחת. למעשה, אם תבדוק עם מנהל המשרד ותספר לו מה בכוונתך לעשות, אני בטוח שהוא ייתן לך מלוא החופן. אם אתה קונה מוצריס בדואר או דרך האינטרנט - או אם אתה קונה במכירות פומביות - יש לך אספקה מוכנה של ציוד משלוח. אל תורוק את הקופסאות, פלסטיק 'יבועות'י, פתיתי קלקר, וחומרי אריזה אחריס שבהם יגיעו המוצרים שאתה מזמין. חנויות ועסקיס ובמיוחד סופרמרקטיס בסביבת מגוריך, יכוליס גס הס להיות מקורות טוביס לחומרי אריזה: קופסאות וארגזים. בעת מיחזור חומרי אריזה, הקפד על טיב ואיכות. בדוק היטב את הקופסאות כדי לוודא שאינן קרועות או שחוקות, ושהן חזקות מספיק להגנה על המוצריסם שאתה שולח בהן. מה הציוד הנדרש בעוד שסוג ציוד האריוה הדרוש תלוי בפריטים המיועדיס למשלוח, להלן נקודת התחלה טובה. החזק בהישג יד את הפריטיס הבאים ותחיה מוכן היטב כמעט לכל סוג של משלות: > קופסאות בגדליס שוניס + סרט דביק שקוף <* | סכין חיתוך * מעטפות חומות בגודל 23א31 ס'ימ > טוש סימון שחור > מדבקות לסימון ** | כרטיסי ביקור, אס יש לך + פלסטיק ייבועות" * חומרי מילוי, כגון פתיתי קלקר פרק 16: אופן משלוח הפריטים 137 כיצד לארוז פריטים למשלוח עס מאות פריטיס המוצעים למכירה בכל יוס ב- סטחו5, מיגווו המוצריס הנשלחים על ידי המוכריס קשה לתיאור. אין למעשה דרך לתאר את כל סוגי הפריטים שניתן לשלוח. אולס כדאי לוכור את הטיפים הבאים כאשר אורזים פריטים כלשהם: % .( '. הנח תמיד שהחבילות ייפלו, ייזרקו, ויטופלו בגסות - בכל מה שתעשה, השתמש ביותר חומר אריזה במקוס בפחות, לשמירה על ביטחון המוצר. שלח פריטים שבירים בקופסה בתוך קופסה - אם אתה שולח זכוכית, קרמיקה, או פריטיס שביריס אחרים, השתמש בשיטת שתי הקופסאות. ארוז תחילה את הפריט השביר בפלסטיק בועות או חומר דומה. לאחר מכן הכנס אותו לקופסה המלאה בחומר ריפוד כמו פתיתי קלקר, ואטוס את הקופסה. הכנס קופסה זו לתוך קופסה גדולה יותר המלאה גס היא בחומר מילוי מגן. ולסיוס אטוס את הקופסה החיצונית. הכנס פריטים יקרים לתוך שקית פלסטיק אטומה ומגינה - לאחר מכן הגן עליהס בפתיתי קלקר או חומר מילוי מגן דומה בתוך קופסה אטומה. פריטים לאספנים כגון קלפי פוקימון, בולים וכדומה, הכנס לתוך שרוולים קשיחים מגינים מתאימים לפני משלות - שרווליס אלה יבטיחו שהקלפיס לא יינזקו במשלוח. הקפד, עס ואת, לארוז סביבס חומר מגן, או לשלוח אותס במעטפה המכילה חומר מגן כדי להבטיח שמירה על הקלפים. הגן על פריטים שטוחים כגון תצלומים ופוסטרים קטנים על ידי הכנסתם בין שתי חתיכות קרטון קשית - כך תמנע מהפריטים להתקמט במשלוח. ניתן לשלוח פוסטרים בגלילי קרטון - גלילי קרטון שומריס היטב על פוסטרים. הפוסטריס יחיו מגולגליס עס הגעתם, אולס הס יתיישרו בקלות. טיפ! 5 צרף מכתב אישי וכרטיס ביקור עם הפריט ששלחת. 138 מכירה אינה רק מכירת פריט יחיד, אלא גם יצירת קשרים. צרף מכתב עם הפריט שנשלח, הודה לקונה על התשלום וכלול כרטיס ביקור או פרטים אישיים לשמירה על קשר. חסווסט-6 הערה ! כיצד לקבוע מראש עלויות משלוח עבור מוכרים, יש כאן מלכוד מסוים. אתה אומר לקונים בדף המכירה שעליהם לשלם עבור המשלוח לפני שאתה שולח את הפריט, אולם איך תדע כמה יעלה המשלוח עד שתכין את החבילה ותיקח אותה לדואר? תוכל לקחת את החבילה לדואר לפני רישום המכירה כדי לקבל הצעת מחיר, אולם פירוש הדבר נסיעה כפולה מכיון שתצטרך לחזור שוב עם החבילה לצורך המשלוח בפועל. דרך פשוטה יותר: בכל עסק השולח דואר (מי לא) יש מאזניים קטנים לדברי דואר. שקול את הפריט עם חומרי האריזה הדרושים. לאחר ידיעת המשקל הכולל של החבילה, תוכל לדעת כמה יעלה משלוח בדואר או בשירות שליחים. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! לאחר שקיבלת תשלוס והפקדת אותו, הגיע הומן לשלוח את המוצריס. בעת משלותח מוצריס זכור את הפרטיס הבאיס: <* | החזק תמיד בהישג יד חומרי אריזה, כולל קופסאות, סרט דביק, פתיתי קלקר, וחומריס דומים. + ניתן להשיג חומרי אריזה רביס על ידי איסוף ושמירת קופסאות בבית, חיפוש ציוד המיועד לוריקה במקוס העבודה. כמו כן, חנויות ציוד משרדי מציעות ציוד אריזה למכירה. + כאשר אתה שולח פריטים, הנח שהם יפלו, ויטופלו בגסות. לכן הקפד לארוו פריטים באופן בטוח תוך שימוש בחומרי אריזה רבים, פלסטיק ייבועות'י, ועוד. פרק 16: אופן משלוח הפריטים 139 פרק 17 איך לא ליפול בפח במכירות פומביות פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: > | דרכים בהן ניתן לרמות את הקונה. + | דרכי אבטחה מפני רמאות באתר מכירות פומביות בין יחידים. % מציאת פריטים חשודים באתר. % מה תעשה אם נפלת בפח. אס קראת ספר זה באופן עקבי, כבר קיבלת את מירב העצות איך לזהות עס מי אתה עושה עסקים, כאשר מדובר בחברה המפעילה את אתר המכירות הפומביות. זה לא מבטיח לך שלא תיפול בפח, אך אס נקטת את הצעדיס הדרושיס ובדקת היטב, הסיכוי לכך הוא קטן ביותר. גס בקנייה מאתר מכירות פומביות בין יחידים, לרוב, העסקה מתבצעת ללא בעיות. אולס עדיין קיימיס מקריס בהס אתה עלול ליפול בפת. כמות מקרי הרמאויות מזערית, אך במצב בו מתבצעות עסקאות רבות כל יום, הרי שזוהי התלונה הרווחת ביותר בפי הלקוחות. בפרק זה, תלמד כיצד להבטיח את עצמך מפני רמאויות באתריס אלה וכיצד להשיב מלחמה במידה ואכן רומית. פרק 17: איך לא ליפול בפח במכירות פומביות 141 הדרכים בהן ניתן ליפול בפח באתרי מכירות פומביות להלן הדרכיס בהן ניתן ליפול בפח כאשר מבצעיס עסקה באתר מכירות פומביות. אמצעי זהירות לרוב, הקונה הוא וה שיינזק כתוצאה מרמאות, ולא המוכר. הנה כמה דוגמאות למקריס העלוליס לקרות לקונה: 112 המוכר לא מספק את הסחורה - הקונה שולח את הכסף כמוסכס אך המוכר לא שולח את הפריט המובטח. הפריט אותו קיבל הקונה אינו תואם את מה שהובטח באתר המכירה - הסחורה שהגיעה עלולה להגיע פגומה, משומשת במקום חדשה, או שאינה תואמת את תיאור הפריט שבאתר. הסחורה לא תוארה כראוי באתר המכירה - למרות שהתיאור הטכני עשוי להיות נכון, הרי שהערכת המחיר של הפריט היתה מוגומת. מקרים אלה נפוצים כשמדובר בפריטי אספנות. שילמת, ואתה מחכה לשווא למשלוח הפריט - אם אתה קונה מאתר המכירה הפומבית עצמו ולא מאדס פרטי, ייתכנו מקריס בהס האתר יחייב מיידית את כרטיס האשראי שלך ולא יספק את הסחורה המובטחת במשך זמן רב. הסחורה הנמכרת אינה חוקית - באתרי מכירות פומביות ישנן הרבה תוכנות פירטיות, סרטים וכן סוגיס נוספיס של סחורה בלתי חוקית. לרוב, לא תוכל לדעת מראש כי מדובר בסחורה לא חוקית. הערה ! רמאויות באתרי מכירה פומבית נמצאות בראש רשימת הרמאויות באינטרנט לטענת מפעילי אתר חסו8// סטפז= ז6חזסשח! (סזס. 180 שעואו), תופעת הרמאות הנפוצה ביותר היא באתרי מכירות פומביות. מדובר לרוב בקונים אשר לא קיבלו תמורה לכסף אותו שילמו, וכן בקונים שקיבלו סחורה שלא התאימה לתיאורה באתר. חסווסט-6 דרכים למניעת נפילה בפח אס תרצה לוודא מעל לכל ספק כי אין סכנה בעסקה בה אתה מעורב, הנה כמה דרכיס שיעזרו לך בכך: + בדוק את המוכר - בדוק את דף המשוב של האדס איתו אתה מבצע את העסקה כדי לראות אס יש עליו חוות דעת שלילית. אס קיימות הערות רבות, הרי שעליך להיות זהיר ביותר כשאתה סוחר עס האדם. ישנס אתרים בהס המשתמש יכול לשנות את שס המשתמש שלו ולגרוס לכך שכל המשוב הקודס אודותיו ייעלם. עליך לנהוג משנה זהירות כשמדובר במשתמש כזה. > השג פרטים אודות המוכר - אס אתה חושד באדס איתו אתה מבצע את העסקה, נסה להשיג את שמו, כתובתו ומספר הטלפון שלו, ואו להתקשר אליו או לבדוק בספר טלפונים כי המספר אכן שייך לו. * היזהר כשאתה מבצע עסקה עם מוכר הדורש תשלום בכסף מזומן - לאחר התשלוס בכסף מזומן, אין לך כל הוכחה שאכן שילמת ולכן אין סיבה להשתמש בשיטה זו. אל תשלס במזומן וכן לא מומלצ להשתתף במכירות בהס המוכר לא מציין כי הוא מקבל צורות תשלוס אחרות. > העדף תשלום בכרטיס אשראי - התשלום בכרטיס אשראי מספק לצרכן הגנה ייחודית אותה לא ניתן לקבל בדרכי תשלוס אחרות. אס אתה קונה מהאתר עצמו או מעסק המציע סחורה באתר, ולא מאדס פרטי, שלס באמצעות כרטיס אשראי. > נסה להשיג הסדר תשלום כנגד קבלת הסחורה - בשיטה זו, התשלוס בפועל יתבצע אך ורק כנגד קבלת הסחורה. בדרך זו יכול המוכר להגן על עצמו מפני אי-תשלום. שיטה זו אינה מגנה בצורה מושלמת על הקונה משוס שהוא אינו יכול לבדוק את הפריט לפני ביצוע התשלום, אולס הוא עדיין מוגן מפני מקריס בהס הפריט לא נשלח כלל. 94 > אם אתה קונה ישיוות מהאתר או מעסק המוכר דרך האתו, דרוש אחריות ואפשרות החזרה של המוצר תוך זמן סביר - בקנייה מעסק (ולא מאדם פרטי), יש לצפות לתעודת אחריות המגיעה עס המוצר. עסקיס השואפיס לספק שירות טוב יציעו גס אפשרות החזרת המוצר תוך זמן סביר אס הוא לא יתאיס לציפיותיך. השג התחייבות בכתב על כך לפני הכניסה למכירה. הערה ! היזהר כאשר מדובר במוכר בעל כתובת דואר אלקטרוני הניתנת בחינם אתרים רבים כגון החסס.!והוחזסח.עצצוטו, | וחסס. ססההע. וצצ |-החסס.זססחום. צצ מאפשרים פתיחת חשבון דואר אלקטרוני ללא תשלום. בחשבון כזה, האדם לא משאיר מספר כרטיס אשראי ולכן אין אפשרות להתחקות אחר זהותו האמיתית, ומשום כך קל לפתוח חשבון שכזה, לבצע הונאה ולהיעלם מבלי להשתמש שוב בחשבון. העובדה כי למוכר יש חשבון דואר אלקטרוני ללא תשלום לא מרמזת בהכרח כי מדובר בהונאה, אולם במקרה שבו יש לאותו אדם חשבון חינם כזה ומופיע משוב שלילי בדף המשוב שלו, הסימנים צריכים להדליק נורה אדומה. פרק 17: איך לא ליפול בפח במכירות פומביות 143 > הייה זהיר במיוחד בקניית פריטי אספנות - לא תוכל לבדוק את הפריט לפני הגשת הצעת המחיר, ולכן עליך להיות זהיר שבעתייס כאשר אתה קונה פריט מעין וה. דרוש הערכת מחיר בכתב של גורס שמאות מקצועי לפני הכניסה למכירה. > אל תתמודד במכירות בהן מוצעת למכירה סחורה אסורה - אתרי מכירות פומביות רביס מחרימים פריטים מסוימיס ואינס מרשיס מסחר בהם. פריטיס אלה עשוייס להיות תחמושת, סמים, פורנוגרפיה וכן סוגיס נוספיס של סחורה אסורה. לפני שתתמודד על מכירות באתר, בדוק מהי רשימת הפריטיס המוחרמיסם בו, ודא כי הפריט עליו אתה מתמודד אינו נמצא ברשימה. סחר בפריטיםס אסורים עלול לגרוס לנידוי מהאתר וגם להגשת כתב תביעה נגדך. * היזהר במקרים בהם יש הבדל משמעותי בין מחיר מומלץ של תוכנה למחיר ההתחלתי אותו מבקש המוכר - אם מחירה המוצהר של התוכנה הוא %599 והמוכר מבקש עבורה %15 כמחיר התחלתי, סביר להניח כי מדובר בתוכנה פירטית. + שמור עותקים של פרטי העסקה - שמור את כל תכתובת הדואר האלקטרוני בינך למוכר וכן הדפס עותקים לגיבוי. הדפס גם את דף המכירה ואת מחיר הסגירה הסופי המופיע באתר עצמו. מידע וה יהיה שימושי במקריס בהסם תהיה לך תלונה כלשחי כנגד המוכר. זיהוי פריט בלתי חוקי כלקוח פוטנציאלי, לא תרצה להתמודד במכירות פומביות המציעות למכירה פריטיס האסורים למכירה על פי הגדרות האתר. אחת הבעיות העיקריות בסחר בפריטים מעין אלה נעוצה בעובדה כי האתר מסיר כל אחריות ממכירות כאלו. בנוסף, הסיכויים ליפול בפח ולהיות קורבן לרמאות גבוהים יותר כשמדובר באנשים המציעים למכירה פריט אסור. לכל אתר מכירות פומביות יש רשימה שונה של פריטיס בהסם אסור לסחור. מומלצ לבדוק רשימה זו כבר בכניסה לאתר. הרשימה הקצרה הבאה מתארת פריטים אסורים למסחר באתר סטחן5 : * מכירה או קנייה של פריטים בעלי אופי פורנוגרפי או בעלי אופי מיני בוטח. > מכירה או קנייה של חומרי נפצ וכן פריטיס המיועדים בטיבם לגרום פגיעה בגוף או בנפש. > מכירה או קנייה של פריטים הפוגעיס בפרטיות, מהווים לשון הרע ו/או מזהים או פוגעיס בקטין שלא כחוק. 4 חס6סט-6 * מכירה או קנייה של תוכנות מחשב, קוד מחשב או יישוס המנוגדיס להוראות החוק. > מכירה או קנייה של סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים המאפשריס שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט וכדומה. פירוט מלא של יימה אסור ומה מותריי נמצא בחוזה הנמצא באתר סטחן5. הערה ! רוב התוכנות הנמכרות באתרי מכירות פומביות אינן חוקיות ארגון 51 (הסו48500181/ ע050ח! חסווהוחזסזח| .8 6זפש50) גילה כי למעלה מ- 60% מהתוכנות הנמכרות באתרי מכירות פומביות הן פירטיות ובלתי חוקיות. לפני שתתמודד במכירה על תוכנה, שאל את המוכר אם הפריט מגיע באריזה מקורית. מה תעשה אם נפלת בפח? למרות כל המאמצים, ייתכן שתעמוד מול מצב בו רימו אותך. לרוב מדובר במצביס בהס המוכר נוטל את כספו של הקונה ונעלס. גס במקרים כאלה, תוכל עדיין לנסות ולאתר את כספך או לתבוע את הנוכל. הנה כמה דרכיס העשויות לעזור במקרה בו רומית או שאתה חושד כי נפלת בפח באתר מכירה פומבית. לפני שתגיש את תלונתך, אסוף והדפס את כל פרטי ההתקשרות בינך לבין המוכר. צור קשר עס הבנק בו מתנהל חשבונך ובדוק אס ההמחאה ששלחת נפדתה ומהי והות הפודה. צור קשר עס המוכר והזהר אותו כי הוא עומד בפני חקירה במידה והעניין לא ייפתר לשביעות רצונך. אס לא תוכל לפתור את העניין בדרכים אלו, הנה מה שעליך לעשות : % * דווח על המקרה לאתר המכירה בו קנית את המוצר. אתריס רביס חוקריס תלונות על הונאה. הכתובת להודעה על הונאות באתר סטחו5 היא |ו.ף6ח. חסופו/ז6ח6)סטוחו5. כלול את כל המידע הרלוונטי וכן את מספר המכירה ותכתובת הדואר האלקטרוני הקשורה אליה. > אס שלחת את התשלוס דרך הדואר והמוכר טוען כי התשלוס לא הגיע אליו, אך ההמחאה נפדתה, תוכל להגיש תלונה בדואר על אובדן. המוכר יחויב למלא טופס ובו הוא מצהיר כי התשלום לא הגיע אליו. למרות שהסיכוי לגלות את עקבות הכסף הנעלס קלוש, הרי שהמוכר יחשוב פעמיים לפני שישקר בזמן החקירה, והוא עשוי לגלות 'ילהפתעתויי כי התשלוס אכן הגיע אליו. + אם אתה חושד כי רימו אותך ושלחת את התשלום דרך רשות הדואר, תוכל למלא טופס תלונה במשטרה על הונאה ולדרוש כי המקרה ייחקר. פרק 17: איך לא ליפול בפח במכירות פומביות 145 פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר! עליך לוודא שלא רימו אותך בזמן קנייה באתר מכירה פומבית. לשס כך, הנה כמה עצות: % > בדוק את דף המשוב של המוכר באתר. אל תתמודד על המכירה במידה ומופיע משוב שלילי. + אל תשלסם בכסף מזומן. אין אפשרות להתחקות אחר כסף מזומן ולכן אס בחרת בדרך וו, הסיכון שתיפול בפח גבוה יותר. > היוהר במיוחד בעת תשלוס עבור פריטי אספנות יקרים. + נסה לשלם באמצעות כרטיס אשראי כאשר מדובר ברכישה ישירה מהאתר או מעסק. * לפני ההשתתפות במכירה, ודא מהס הפריטיס האסוריס לסחר. אס תשתתף במכירה על פריט לא חוקי, אתה עובר על החוק וצפוי להיחקר ולהיענש. > אם נפלת קורבן להונאה, דווח על כך למפעילי האתר דרכו ביצעת את העסקה, למשטרה ולכל גורסם/רשות אחר שהינך חושב שזה מעניינם. כלול בתלונתך את כל הפרטים הנוגעיס לעסקה, וכן כל מידע נוסף העשוי לעזור בחקירה. 6 ח8-0000 נספח א' פרטיות והגנה ערובה לפרטיות והגנה אינס מוצר או שירות, אלא יש לראות בהס חלק בלתי נפרד מכל אתר מקוון. על הלקוח לבדוק שאכן הס קיימיס. בדף הבית תמצאו קישור לפרטיס בנוגע לאבטחת מידע. האתריס המקווניס הגדוליס משתמשים במערכות המתקדמות ביותר העומדות לשימוש אזרחי בכל הנוגע לאבטחת הנתוניס באינטרנט. כל כניסה שלכס למערכת מאומתת במשך כל זמן החיבור. בעת הכניסה לשירות המקוון (לא הכניסה לאתר) תופיע הודעת כניסה למערכת מאובטחת. |< | ו .סו חס 5008 3 זס/יס הבכ אופוי 0 וגוססב 8זב גוס 1 0 6 )03 56 וח ואו 6ב האש גופץ הפוובחזסזחו עח .םל 6 חס ₪156 שמסעחב עפ סוי בוחזבאו 5ור!! ואוסר!5 סח 30 ,גת שר חן ] | סזח] שזסו] תרשים 1 ההודעה המוצגת כשאתם נכנסים למצב תקשורת מאובטחת ובשורה התחתונה של חלון הדפדפן יופיע מנעול סגור (3) או מפתח שלם - אם רואיס מנעול פתוח, או מפתח שבור - השירות אינו מאובטח. צאו מהשירות. כאמצעי הגנה נוסף תיחסס הגישה לחשבון לאחר מספר ניסיונות גישה שגויים (דבר דומה קורה בשימוש בכרטיס אשראי - מספר ניסיונות גישה שגוייס והכרטיס נבלע נספח א' 147 במכשיר). וזה עוד לא הכל, אס במהלך הגישה, לא תיעשה כל פעולה (גס לחיצה בעכבר זו פעולה), מחשב האתר ינתק את הקשר ממכסם (עדיין תמשיכו להיות מחובריס לאינטרנט), וכאשר תשובו להפעיל את ההזמנה שבדרך תתבקשו להיכנס מחדש. באופן זה יימנע שימוש לרעה בשירות, למי שאינו מורשה. הסיסמה היא הכניסה שלכסם למערכת - שמרו עליה: + אל תגלו אותה לאף אחד. > אל תדביקו על המחשב פתק בו רשומה הסיסמה. + אל תרשמו אותה בקובצ במחשב ואל תקראו למסמך בשמה של הסיסמה. > אל תמסרו אותה בטלפון. אזהרה: ישנם כמה סיכונים קיים סיכון מסויס בעבודה עס שירות הזמנות מקוון, למרות שהבעלי האתרים נוקטיס צעדיס מתאימים כדי לאבטח את האתריס שלהם מפני האקרים למיניהם. לידיעתך ישנס גנביסם אלקטרוניים גסם במקומות העבודה והסכנה קיימת גם שם. לכן, אס במהלך עבודתכם, אתס נתקליס בתופעות לא רגילות ו/או משהו אינו נראה לכס - צאו מהשירות. כדאי לשמור על עירנות. כניסה למערכת באמצעות סיסמה סיסמה הנחשבת ייבטוחהיי וקשה לפיצוח הי סיסמה שתכיל שמונה תווים לפחות, ותורכב מאותיות (4..2 ,4..2) וספרות (0..9) ללא תוויס מיוחדים כמו *, 8, % או כל סימן אחר. בנוסף, יחולו עליכס מגבלות נוספות : 4%, + בסיסמה החדשה לא יהיו שלושה תווים צמודים המכילים את אותו תו. למשל הסיסמה 0255557640 אינה חוקית כי התו 5 מופיע ארבע פעמים ברצף (תו אחר תו). > אל תשתמשו בספרה 0 (אפס) ובאות 0 באנגלית באותה הסיסמה. אתס עשוייס להתבלבל ביניהן. להלן מספר הנחיות ליצירת סיסמה ולשמירת הפרטיות שלכם : %, > על הסיסמה להיות מורכבת מאותיות ומספרים, ולהכיל לפחות שמונה תוויס. צריך להיות קשה לזכור ו/או לנחש את הסיסמה. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ מ(0 5 8 ח8-6000 % + בחרו סיסמה שאינה מילה במילון. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ הס 11106 % אל תשתמשו בסיסמה בתאריך לידה, שמות בני משפחה, חיות מחמד וכדומה. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ 2 וח 39 + אל תכתבו את הסיסמה שלכם בשום מקוס. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ הסיסמה רשומה על פתק זכרו את הסיסמה. המודבק למסך המחשב. 4%, > אל תשמרו את הסיסמה שלכס במחשב. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ הסיסמה רשומה במסמך בשם זכרו את הסיסמה. "סיסמה" בתיקיה %5חסוחט6סכ ץו!. 3 + לאחר שאתס זוכריס את הסיסמה, השמידו את הטופס עליו היא כתובה. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ קמטו את הטופס וזרקו לפח. קרעו את הטופס לחתיכות קטנות. השרו את הטופס בקערת מים למשך חצי שעה, עשו כדור מעיסת הנייר וזרקו לפח. > אם אתסם חייבים לשמור את הסיסמה, עשו ואת במקוס שלאחריס אין גישה אליו ורק אתס יכוליס לגשת לשס (צריך להיות יצירתיים). דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ + על דף נייר בתיק עליו רשום על דף נייר הטמון בחדר הלבשה. "החופשה הבאה שלי לחו"ל". + על דף נייר מקופל בקופסת על דף נייר בספר "תולדות עם התקליטורים שליד המחשב. ישראל בעת החדשה". נספח א' 149 אס אתם צריכיס לשלוח את הסיסמה באינטרנט, עשו ואת רק בעזרת תוכנת הצפנה. אל תמסרו את הסיסמה שלכם לאף אחד. הקוד והסיסמה הם הויהוי שלכם כלפי המערכת והרשות להשתמש בה. לפני שאתם מקלידיסם סיסמה ודאו שהאתר במצב מאובטת: > ש35 בשורת המצב בתחתית החלון. * הכתובת מתחילה ב-05 ולא ב-סח. לפני שאתסם מקלידיס סיסמה, חשבו האס אתם :כולים לבטוח בארגון, בעל האתר. אל תעוזבו את המחשב אף לא לרגע כל עוד אתס במצב תקשורת מאובטחת. צאו באופן מסודר מאתר מאובטח. ודאו זאת על ידי סמל המנעול שנעלס והכתובת שמתחילה ב-קשח ולא ב-פקטח. שנו את הסיסמה לעיתיס תכופות. אבטחת מידע - הצפנה קידוד (מהמילה קוד) והצפנה (מהמילה צופן) מספקיס את האבטחה הנדרשת כאשר נכנסיס לשירות הזמנות מקוון. באופן כללי, אמצעי האבטחה הננקטים על ידי בעלי האתרים המקווניס הס המשוכללים והבטוחים ביותר. כמה הגדרות מפתח באופן בסיסי, טכנולוגיות ההצפנה מבוססות על מנעוליסם ומפתחות באמצעותם מתבצעת הגישה לנתונים. טכנולוגיות אלו מתוכננות כדי להגן על מידע רגיש המועבר באמצעות רשתות מחשבים. הן פועלות על ידי ערבול והצפנת מידע, כדי שהנתונים בין השולח לנמען ישארו חסויים. להלן כמה הגדרות מפתח : % .( 4 100 ץהטבּזטַסנטִץזס - מתארת את השימוש בקודים ובהצפנה כדי להחליף מידע רגיש בין שני מחשבים או יותר. הצפנה (חסטקץזסחם) - הינה תהליך של שימוש בקודיס או בתוכנה כדי לערבל הודעה רגישה, באופן שלא תהיה מובנת למישהו אחר, מלבד לנמען שאליו היא מיועדת. חסווסטה-6 +% + אבטחת נתונים (/1ט500 הּזהכ) - מתייחסת לנהלים הנהוגים כדי להגן על המידע ברשתות מחשביסם ולאפשר את פעילותן השוטפת. קידוד והצפנה הינס חלק מאותס נהליס לאבטחת המידע. מהי הצפנה? + הצפנה פירושה לקיחת טקסט והמרתו לטקסט מוצפו. + פענוח פירושו לקיחת הטקסט המוצפן והמרתו לטקסט הניתן לקריאה. רוב השירותיס המקווניס באינטרנט מספקים אבטחת הגנה באמצעות תקן הנקרא %1 (אלה הס ראשי תיבות של ]18/6 5006605 6ז5000). תקן זה מספק אבטחה לנתוניס העובריס בין הדפדפן (אצלך המחשב) למחשב האתר. אבטחה בתקן +55 עושה שימוש בשני מפתחות לצורך יצירת האבטחה: 1. מפתח ציבורי (ש6א סוופטוס), 2 מפתח פרט" (ע6א ס6זהעוזק), וכאן נדדרש הסבר. לרוב אנו מכיריסם מנעול אחד ומפתח אחד המתאיס לו. כמובן שנוכל לשכפל את המפתח היחיד שלנו ואז כל מי שבידו המפתח המתאים לאותו מנעול יוכל להיכנס. הבעיה במפתת בודד היא שאנו לא יודעיס האס המפתח נמצא בידיים הנכונות, והרי כל מי שבידו מפתח מתאים יוכל להיכנס. שיטת שני המפתחות פועלת כך: נניח שישנס שני חברים, דני ומיקי. דני רוצה להעביר מסר למיקי, אבל רוצה להיות בטוח שרק מיקי יוכל לקרוא אותו ולא מישהו אחר. מה עושים! 1. | מיקי מייצר שני מפתחות שונים : ע66 6וופטש ו- /6א 6)פעוזק שרק באמצעות שניהס ניתן לקרוא את המסר. 6 וז נספח א' 151 2 מיקי שומר מפתח אחד (עסא ססהּצוזק) אצלו ואת המפתח השני (עְא סווטטק) הוא שולח לדני. 6שוז 3 דני כותב את המסר במעבד תמלילים. 4. דני מצפין את המסמך בעזרת המפתח הציבורי שקיבל ממיקי. 5 דני מקבל מסמך מוצפן. =" 8% :7804 י52-6-0/7% 6שוז טסט 106 26% הח ]ו חסקס ]] זוססה ||8 680 2 ח8-000 6. דני שולח את המסמך למיקי. =" 8% ]:78(504 29 5-7%ס-6 6 וז 2 7 מיקי לוקח את המסמך המוצפן. 8 מיקי מפענח את המסמך בעזרת המפתח הפרטי שבידיו. 9 מיקי קורא את מה שכתב לו דני. , אס 16 26%) הח ₪ חסקס ] וסט |]8 8809 =" 860% ]5040 (78 י52-%?/ם 6 שיטת המפתח הציבורי והמפתח הפרטי מספקת סודיות, על ידי כך שהיא מבטיחה שרק הנמען הרצוי יוכל לפענח ולצפות בתוכן הנתוניס. כאשר יש צורך להעביר נתוניס באופן מאובטח, משיג השולת (דני) את המפתח הציבורי של הנמען (מיקי). השולת (דני) משתמש במפתח הציבורי של הנמען כדי להצפין את הנתוניס, ואז שולח אותס. כאשר הנמען (מיקי) מקבל את הנתוניסם המוצפנים, הוא משתמש במפתח הפרטי שלו נספח א' 153 כדי לפענח אותם. ההצפנה מאובטחת רק אס השולח משתמש במפתח הציבורי של הנמען לצורך הצפנה. המפתחות הס כל כך מורכבים ומסובכים, שצריך מחשב כמו זה הנמצא ב-54א, סוכנות החלל האמריקאית, שיעבוד כמה שניס כדי לפצחסם. כיצד משתמשים בהצפנה שני המפתחות נוצריס בעת המעבר למצב תקשורת מאובטחת בין הדפדפן (אצלך במחשב) לבין מחשב האתר בו מוצע השירות המקוון. התהליך נעשה ביניהם, באופן שקוף (בלתי נראה ובלתי מורגש) לכס כמשתמשים. וכך, יכול האתר להעביר נתוניס מהמחשב שלו למחשב שלכם באופן בטוח. מומחים רביס סבורים, שרישוס פרטי כרטיסי האשראי בעת תקשורת מאובטחת (סמל המנעול בשורת המצב וכתובת המתחילה ב-5קו), בטוח יותר מאשר להפקיד אותו למספר דקות בידיו של המתדלק בתחנת הדלק או במסעדה. כאשר אתם מוסרים את כרטיס האשראי שלכס בעולס האמיתי לידיו של מישהו אחר, אפשרויות העתקת הכרטיס הן רבות ומהירות. למשל, בעת גיהוצ כרטיס האשראי שלך נשאר ההעתק השחור (זה ההעתק המלכלך את הידיים) בדלפק ועליו (איך לא) רשומיס כל הפרטיס כדי לבצע עסקה. האיוס הגדול ביותר בשימוש בכרטיסי אשראי בכלל וגם באינטרנט הוא השימוש הבלתי חוקי שיכולים לעשות בו עובדי החברה. תארו לעצמכס שאתס מזמיניס טלפונית פיצה או כרטיסיס לתיאטרון. אתס לא יודעים עס מי אתס מדברים, ומה אותו אדס עלול לעשות עס כל הפרטיס שמסרתם טלפונית. אמצעי הגנה אחרים אמצעי הגנה נוסף שהאתרים עם שירות ההזמנות המקוון נוקטים בו הוא שימוש ב-11וש6זו1 (קיר מגן). אוהי מערכת (חומרה ותוכנה) המיועדת להגן על מחשבי האתר מפני חדירת גורמיס בלתי מורשים. מערכת ||הּששזו= עורכת בקרה מתמדת על המבקשיס להיכנס למחשב האתר. גס לאחר שנוצרה תקשורת בין המחשב שלך למחשב האתר, מערכת !וזו ממשיכה במעקב, וכך היא מסננת נסיונות חדירה/פריצה אל מחשב האתר. 4 ח000ט-6 כך לא בונים סיסמה... נקיטת צעדים לאבטחה הצעדיס שתבצעו לאבטחת המידע מיועדים להקשות על גישה לא מורשית. להלן כמה עצות כיצד להגן על עצמכם: +% % / לאחר גמר הפעילות באתר השירות המקוון, יש לצאת לגמרי מהתוכנה ולסגור את הדפדפן, מכיון שקיימת סכנה שבעת גלישה לאתר אחר, מידע שעיינתס בו באתר עס שירות ההזמנות המקוון יחיה עדיין בר גישה וזמין בוּיכרון המחשב. אין להשאיר את הדפדפן פתוח בעת ביצוע הזמנה מקוונת. בדרך כלל מחשב האתר ינתק את המחשב שלך מן המערכת לאחר משך זמן מסוים ללא פעילות. למרות זאת, אין לעזוב את המחשב כשהזמנה פתוחה על המסך. אין להשאיר ליד המחשב תדפיסים או מידע אחר הנוגע להזמנות שבותעו בעזרת השירות המקוון. מידע מן המסמכיסם הללו עלול להיות מנוצל בידי נוכליס כדי לפרוצ לתוך החשבון. לעולם אין למסור סיסמה לאף אחד. עצות לשמירת פרטיותכם מילות הזהירות הבאות לגבי הגנת החשאיות, מתאימות הן לכל שירות הזמנה מקוונת והן לכל שימוש במסחר אלקטרוני: 1 חפשו אחר הצהרת פרטיות או אבטחת מידע באתר - זוהי דרך מצוינת ללמוד באופן ישיר באילו צעדיס נוקט בעל האתר כדי לשמור על פרטיות לקוחותיו וכיצד הוא נערך להגן על המחשבים שלו. אס לאתר הנותן שירות מקוון אין הצהרת פרטיות או אבטחת מידע שכזאת - כדאי שתבחרו שירות מקוון אחר. אין למסור מידע אישי אם אין זה נחוץ כדי לבצע פעולה מסוימת - לדוגמה, אין סיבה שבעולס למסור את תאריך הלידה של אמכם, כאשר אתסם רוציס להזמין כרטיס טיסה. יכול להיות שהבעל האתר רוצה לשלוח לאמכסם פרחיס ביוס ההולדת - זה מעשה שיווקי יפה מאוד, אבל אין לו דבר וחצי דבר עס כרייס הטיסה בו אתס חפצים. אם, במהלך ביצוע העסקה באינטרנט, נתקלתס בפריט מידע שלדעתכם אינו נחוצ להשלמת העסקה, אבל בעל האתר מתחייב את הימצאותו - כדאי שתשקלו שירות מקוון אחר. מידע מסוים ורגיש יותר מנתונים אחרים - תאריך לידה, תעודת והות ושס המשפחה של אמכס לפני נישואיה, יש למסור רק אס אתס בטוחים שהמידע ינוצל כראוי. נספח א' 155 .10 חלקים מאתרי השירות המקוון מאובטחים ואחרים לא - ביצוע פעולות נעשה תחת אבטחה (מנעול בשורת המצב בתחתית החלון וכתובת המתחילה בתווים 5). משלוח דואר אלקטרוני באמצעות טופס מהאתר בדרך כלל אינו מאובטת - שימו לב. לעולם אין למסור את הסיסמה - סיסמאות צריכות להיות חסויות. אם אתם מתבקשים להקליד את מספר כרטיס האשראי, יש לוודא שהמערכת פועלת במצב מאובטת - סמל המנעול בשורת המצב בתחתית החלון וכתובת המתחילה ב-פקטח. הישמרו מפני אתרים מתחזים - אתס עשוייס להגיע בטעות, או שלא בטעות, לאתר המתחזה לאתר המציע שירות הזמנות מקוון. אל תמסרו שוס מידע אישי לאתר כל עוד אינכס בטוחיס ב- 100% שהוא חוקי. אס אתס מחליטים לעשות עסקים עס אתר המציע שירות הזמנות מקוון, יש לוודא שהוא חוקי. עוגיות במחשב - 6006165 - עוגיה היא מידע הנרשס במחשב שלכם על ידי האתר בו אתס גולשיס כדי לעקוב אחר פעילותכס. יש אתריס המחייביס שאפשרות זו תהיה פעילה כתנאי לעבודתס. שיטות חלופיות להעברת מידע - אס מכל סיבה שהיא, לא נוח לכס למסור לבעלי האתר מידע בצורה מקוונת ו/או לא נוח לכס להשלים את ההזמנה בצורה מקוונת, ודאו שיש לרשותכס אמצעי תקשורת חילופיים כמו דואר אלקטרוני, טלפון ופקס. עצות לאבטחת המידע במחשב שלך 1 16 אבטחה מתחילה על שולחן העבודה שלך - כאשר עוסקיס בהזמנות מקוונות, אבטחת הפעולה אינה רק באחריות האתר. לעולס אין להתחבר אל אתר הזמנות מקוון ולאחר מכן להפקיר את המחשב במקוס העבודה או בכל מקוס שהוא, כשלאחרים ניתנת גישה למערכת. רביס מאתרי השירות ההזמנות המקוון יתנתקו באופו אוטומטי אס מסך המחשב אינו פעיל במשך ומן מה. מדיניות זו הינה לטובתכס. לאחור השימוש בשיוות הההזמנות המקוון, יש להתנתק לפני גלישה לאתוי אינטרנט אחרים - כדי להיות בטוחים, סגרו את הדפדפן לאחר גמר הפעילות באתר הההזמנות המקוון, והתחילו אותו מחדש לפני שאתס פוניס לאתר אחר. ישנס אתריס המסוגלים לאתר היכן גלשתם לפני שהגעתסם אליהם, ואפשר למנוע זאת על ידי סגירת הדפדפן. השתמשו אך ורק בדפדפן מאובטח התומך בעסקאות מאובטחות - הדפדפניס המקובלים על ידי רוב האתריס הינס זפזס|קאם 10067066 ו-ז0ז108ע3 56806ז6. הגנו על המחשב מפני וירוסים - מומלץ להתקין תוכנת אנטי וירוס ולשדרג אותה לעיתיס קרובות. חסווסט-6 5 כדאי לאמ את כללי הזהירות הבסיסיים - יש לנקוט באמצעי והירות, כולל הגבלת הגישה למחשב, הסתרת סיסמאות, החלפת סיסמאות לעיתיס קרובות, הימנעות | מפתיחת | דואר | אלקטרוני | ממקורות | בלתי ידועיס ואי התקנת תוכנות פירטיות. פרטיס נוספים לגבי אבטחת המחשב תוכלו למצוא בספר י'פריצה! לא במחשב שלי!י בהוצאת הוד-עמי. נספח א' 157 נספח ב' הצרכן והמכירה הפומבית המקוונת מנקודת המבט של החוק הישראלי נכתב על ידי עו"ד אביב אילון, ממשרד אילון, אגרט ושות' עורכי דין, המתמחה במשפט באינטרנט (איו באמור בפרק זה בכדי להוות ייעוצץ משפטי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מעורך דין ו/או איש מקצוע מתאים. פרק זה נועד להבהיר את המצב המשפטי של סוגיות שונות במצביס שוניס ואין כותב הספר ו/או העורך ו/או המוציא לאור ו/או כותב פרק זה ו/או כל גורס אחר הקשוריס לספר זה אחראים לתוצאה, ישירה ו/או עקיפה כלשהי בגין פעולות שיינקטו על-ידי הקורא בעקבות המפורט בפרק זה) במהלך השנתיים האתרונות ניכר גידול בכמות אתרי המסתר האלקטרוני (6706חוחס6-=) הישראלייםס באינטרנט המציעים שירותיס ומוצריס למכירה באופן מקוון. בעוד מספר שנים, למסחר האלקטרוני יהיה חלק נכבד בסל ההוצאות שלנו, אבל כיוס הוא עדיין עושה את צעדיו הראשוניס. כמו בכל תחוס חדש, גס לתחוס זה נכנסיס גורמיס שרוציס "לעשות קופהיי ולברוח. כלקוחות יש לכם ניסיון בביצוע עסקה 'יבעולס האמיתייי, פניס אל פנים. חוסר הניסיוו שלכס במסחר אלקטרוני מחד ובדברי החוק מאידך הס 'קרקע פוריהיי לתרמיות, הונאות והפרות הסכס בדרכיס שונות הפוגעות בסופו של דבר, בלקוח הסופי, הצרכן - אתס. לא כל מי שבבעלותו אתר מסחר אלקטרוני הוא נוכל, כמו שלא כל בעל עסק בקרן רחוב הוא נוכל, אבל כמו תמיד יש לפקות עינייס ולשים לב. לפיכך, שימוש בהמלצות השזורות במהלך ספר זה יהיה לכס לעזר בכל שלבי המכירה הפומבית ואחריה, כאשר בפרק זה נבחן את הרקע המשפטי מאחורי שלביס אלה. נספח ב' 159 לפני שניכנס לפרטים, זכרו חוק בלתי כתוב אשר ינחה אתכס לאורך כל הדרך - בכל פעס שתחליטו להיכנס לעסקה כלשהי באינטרנט עליכס להיות ערים לכל פעולה שתבצעו ולחימנע, ככל שניתן, מפעולות אוטומטיות. עליכס לזכור כי שלא כמו בעולס הפיסי, בביצוע עסקה באינטרנט אינכס נמצאיסם פיסית במקוס בו מתרחשת פעולת המכירה הפומבית וברוב המקרים אינכס נוגעים במוצר, אינכם מביטיס במוכר/ספק/יצרן, אינכס שולפים מהכיס את התמורה (התשלום) או המנגנון לביצוע התמורה, ובמקריס רביס אף אינכס נמצאיס בתחוס הגיאוגרפי-ריבוני-משפטי בו מתבצעות כל פעולות המכירה. לאור זאת, בכדי להפוך את המסחר האלקטרוני בכלל ואת המכירה הפומבית בפרט, לאמצעי שכיח בעשיית עסקים, על הצדדים לעסקה הנרקמת לדעת כי קיים מנגנון שהס יכוליסם להסתמך עליו בכל אחד משלבי העסקה. באמצעות מנגנון זה ניתן לצפות מראש מהן הזכויות והחובות של כל צד לעסקה. אס החלטתם להיכנס לאתר מכירה פומבית ולרכוש מוצר כלשהו, דבר ראשון שעליכס לבדוק - האס אתס נמצאים באתר ישראלי הממוקס בישראל או באתר מחו"ל הממוקס באחת המדינות מחוצ לישראל. לתשובה שתתקבל בידיכם, משמעות מכרעת במספר מישוריס משפטיים. כאמור, מעבר לכך שביצוע המסחר באינטרנט אינו ייפשוט ומובן" כפי שהתרגלנו בעולס הפיסי, סוגיות כגון 'יסמכות השיפוטיי וייהדין החליי מוסיפות נדבך נוסף לבסיס המשפטי מאחורי ביצוע ומימוש העסקה לאור המשמעות הבינלאומית והשפעותיה על כל סוגי מסחר בין-מדינתי. מהם שלבי העסקה? רוב העסקאות במהלך רכישת מוצר/שירות במכירה פומבית נשענות על עקרונות ידועים מדיני החוזיס (צו8] 0086%ח60). בישראל, דיני החוזיס התפתחו בתחילה מן הדין הבריטי אך כיוס, קיבלו צביון מקומי לאור הפסיקה ותיקוני החקיקה בישראל. העקרונות הבסיסיים ביותר בחוזה הינס : > הצעה + קיבול > מסוימות %* תמורה כאשר אתם מבקשים לרכוש מוצר במכירה פומבית באינטרנט חלים עליכם דיני החוזיסם. המונח המשפטי המתייחס לאותה פעולה בו האתר מניח תמונה, הסבר, מיפרט (ח5060116800) וכל תיאור אחר של המוצר ידוע כ-הצעה. הייהוכחתיי כי החלטתס לרכוש את המוצר, על שלל המרכיבים המקיימיס את רכישתו (כגון: כמות, סוג, צבע, יצרן, מועד האספקה וכדומה) והינכס מעוניניס בהצעת האתר, כלוליס במונח המשפטי קיבול מלשון לקבל את הצעת המציע. במקרה בו אין המוצר ניתן בחינס עליכס למסור לצד השני תמורה כספית בהתאס לבקשתו. ה-תמורה מהווה חלק מאותה עסקת חליפין בה אתס מבקשיס לקבל את המוצר ובגינו מוסריס לידי בעליו, משהו משלכם, שווה ערך למוצר. התמורה מתבצעת באמצעות תשלוס כספי. 0 ח0ס0סט-6 ובכן, יש לנו כמעט כל מה שרצינו: האתר מציע הצעה הכוללת את המוצר שאתס מעוניניס לרכוש. אתס מגישיס לאתר הצעה בה אתם מודיעים כי ברצונכס לרכוש את המוצר בכפוף לתנאי האתר ותנאי המכירה הפומבית וכמובן לזכייה במכירה הפומבית. במידה ולא זכיתס, הצעתכס מבוטלת ולא נוצרה כל התקשרות ביניכס לבין האתר ו/או מנהליו. במידה וכן וכיתם, וכייתכס במכירה מהווה תנאי סופי לקבלת ההצעה של האתר ובשלב זה נכרת ההסכסם ביניכס לאתר. עכשיו נותר להעביר את התמורה ולקבל את המוצר. האם בכך סיימתם את העסקה? בעיקרון כן, קיבול ההצעה והעברת התמורה מהווים כריתת הסכם. בישראל קיבול הצעה יכול להיעשות על ידי קבלת ההסכסם בלבד ואפילו בעל פה וללא העברת תמורה חלקית או מלאה ברגע ההסכם. במיליס אחרות, קבלת הסכם ולחיצה על הלחצן אני מסנים משמעותה שקיבלת את ההצעה (גס אם באותו רגע ממש לא הועבר מחשבונך אפילו שקל אחד) והתשלום (התמורה) יועבר במועד מאוחר יותר. האם ביצוע עסקה בצורה שכזו מיטיב עימנוז באופן חד משמעי - לא. בעסקת הצעה-קיבול-תמורה, רב הנסתר על הנגלה ויכולות לעלות שאלות רבות מבלי שהצדדיסם לעסקה נתנו עליהן את הדעת וסיכמו ביניהס את הפתרונות עוד לפני כריתת ההסכם, לדוגמה: מהו מפרט המוצר! מהו מועד אספקת המוצרז מה קורה אס המוצר אינו מתאיס! וכדומה. לכל אותן שאלות הקשורות ליחסיס העסקייס ביניכס ובין האתר, כדאי שתמצאו תשובה עוד לפני שקיבלתם את ההצעה ושילמתם עבורה. ללא תשובות אלו, אתס עלולים למצוא את עצמכס במצב שבו עמדתס בביצוע חלקכס בעסקה, בעוד שהצד השני (כגוו החברה העומדת מאחורי האתר/היצרן/המשווק וכדומה) אינו עומד בהתחייבויותיו ובפועל לא ביצע את חלקו - במקרה שכזה תצאו עס ידכס על התחתונה. יתרה מכך, ברוב המקריס אתם עלולים לספוג נזקיס שוניס, ישירים ו/או עקיפים, מאי ביצוע המפורט בהצעה. אותן תשובות שניתנו לשאלות השונות מוכרות בזירגוו המשפטי כ-מסוימות. ככל שהמסוימות גדולה יותר כך קטן החלק הבלתי ידוע בעסקה ובד בבד גדלה הסתמכות הצדדים על עקרונות שסוכמו מראש וכך ההצעה מלאה ומדויקת במידה מספקת, כך שברגע שהסכמתם להצעה זו נולד הסכס מלא שניתן לבצעו ללא כל צורך נוסף בהשלמות או במשא ומתן נוסף. ברור כי קיימת קשת רחבה וכמעט אין-סופית של תנאים והתחייבויות המרכיבים את העסקה הנרקמת במהלך ההשתתפות במכירה פומבית, אך במקרים רבים נמצא כי יש מספר עקרונות בסיסיים שאנו הצרכניס חייבים לוודא כי אכן הם מתקיימים לפני שניכנס לעסקה. מאחר והננו עוסקיס במכירה פומבית מקוונת, עלינו לאכור בכל מהלך ומהלך כי קיימיס שינוייס בדין הקייס ככל שהינו נוגע לאינטרנט ועלינו לקחת שינוייס אלה לתשומת ליבנו מבעוד מועד. תהיה זו אחיות עינייס לתת פתרון אחיד, פשוט ומיידי או דרך פעולה מסוימת אשר עליכם לנקוט לפני ביצוע הרכישה ולאחריה, אולס ניתן יהיה להביא לידיעתכםס מהן הנקודות הבעייתיות ביותר והפרמטריס המשפטייס אותם הנכס אמוריס לקחת בחשבון, בד בבד עס מתן כלים כלליים שעליכס להחזיק באמתחתכם. כאשר אתם מחליטים לבצע רכישת מוצר באמצעות האינטרנט: נספח ב' 161 יש לקרוא בעיון רב את תקנון האתר ו/או מדיניות האתר ו/או הצהרת כוונות האתר בנוגע לשיטת המסחר בה הוא נוהג. ברוב המקרים, בקריאה של כל הייאותיות הקטנות'י יתאפשר לכס לדעת מבעוד מועד, מהס השלביס בביצוע העסקה ומה יקרה אס העסקה לא תצא לפועל באופן חלקי או מלא. נכון שקיימיס מקריס רביס בהם מנוסח תקנון האתר בלשון משפטית מסורבלת, אבל בכל מקרה כדאי לנסות ולהבין את האמור בתקנון בכדי להסיר כל ספק מנושאיס בעלי חשיבות בעסקה. בנוסף, כדאי שתקדישו מספר דקות לקריאת יימדיניות שמירת הפרטיות" לאור ואת שפרטיכם האישיים, ביניהס הכתובת הפיסית והדואר האלקטרוני שלכם יועבר על-ידי האתר לצד שלישי על שלל המשמעויות הנובעות מכך. באמצעות קריאת המידע שהאתר מספק ניתן יהיה להשיב על שאלות רבות שהנכס אמוריס לשאול לפני ההתקשרות בהסכם, וכן לדעת מראש לאלו מלכודות אתס עלוליס להיכנס. ככל שערך רכישת המוצר שבחרתם גבוה יותר, רמת הסיכון עולה. במקרה של ספק, עליכם ליצור קשר עס בעלי/מפעילי האתר (טלפון, פקס, |וְה0ח-6) בניסיון לברר פרטיס נוספיס ולקבל תשובות לשאלותיכס. מי הם הצדדים לעסקה? ברור שאתם צד אחד לעסקה, אך מיהו הצד השני? האס בעל האתר הוא יצרן, משווק, ספק של המוצר או רק מהווה אמצעי טכני למכירתו. החשיבות בידיעה ממול מי אתסם עומדים, חשובה בעיקר לאחר כריתת ההסכם וביצוע התשלום. עלול לקרות מצב בו הכסף כבר נגבה באמצעות חברת האשראי והמוצר עדיין לא הגיע לידיכס או לחילופין המוצר הגיע, אבל פגוס. במקרה זה אתס פוניס לחברה שמנהלת את האתר (טלפון, פקס, [ו₪03-6) והחברה מודיעה לכס כי אין לה כל אחריות על המוצר (כי הסכמתם לכך), וכי עליכם לפנות לנציג שירות לקוחות החברה שייבאה את המוצר לישראל ובינתייס מתברר כי היבואן פשט את הרגל והחברה אינה קיימת יותר. מהי סמכות השיפוט והדין החל על העסקה? אם לא נקבע במפורש בהסכם בין הצרכן לאתר בנוגע למקוס בו ידון בית המשפט במקרה של תקלה באחד משלבי העסקה, אי סמכות השיפוט קבועה בחוק ובדרך כלל במקוס בו נמצא הנתבע (אתר), או בו קרה המחדל. יש לכך חשיבות כאשר אתסם מתגוררים בקריית-שמונה ומבקשיס לתבוע אתר שבמהלך שלבי המכירה הפומבית יידאג לכך' שתסכימו לסמכות שיפוט באילת, במקרה זה יהיה עליכס להגיע לבית המשפט באילת בכדי להעלות כל טענה שהיא נגד מפעילי האתר ולנהל שס (באילת) את הליכי המשפט. ברור כי במקרה זה יקשה עליכם לפעול נגד מפעילי האתר, על אחת כמה וכמה במקרה בו תגישו את הצעתכם לאתר מכירות פומבי מחו'יל כשסמכות השיפוט בכל מחלוקת שתיווצר ביניכס למפעילי האתר - נקבעה בארצות הברית. 12 ח8-000 למי קיימת סמכות השיפוט המקומית? נקודת המוצא של נושא סמכות השיפוט מתבססת על עיקרון השליטה בשטת גיאוגרפי נתון. כלומר, גורס יחיל את סמכותו, חוקיו ואכיפתם על כל הנמצאים בתחומו. בישראל, על הצדדיס להליך מסויס להציג עובדות המקנות לבית משפט מסוים את הסמכות לדון בתיק. העובדות הדרושות בכדי להקנות סמכות שיפוט (ולהזכירכס מדובר על סמכות שיפוט מקומית) לבית משפט בתל-אביב או בחיפה נקבעה על-ידי המחוקק בתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמייד- 1984. תקנה וגו מאפשרת מספר חלופות אשר על פיהן תיקבע סמכות השיפוט, שכוללות את מקוס מגוריו או מקוס עסקיו של התובע; מקוס יצירת ההתתייבות; המקוס שנועד לקיוס ההתחייבות; מקוס מסירה של נכס; מקום המעשה או המחדל נשוא התביעה. המחוקק מוסיף באמצעות תקנה 4 לתקנות, כי במידה והצדדיס להסכם סיכמו ביניהם על סמכות שיפוט מקומית ספציפית, אזי בחירתס תקנה לאותו בית משפט את הסמכות למרות המפורט בחלופות המפורטות בתקנה 3. ברם, קיימים מקריס רביס בהם, לאור התפתחות המסחר האלקטרוני, סמכות השיפוט של ריבון בתחוס מסויס, מתרחבת גם אל מחוצ לתחוס ריבונותו וחלה על גורמיס מחוצה לו. סמכות שיפוט בין ריבונית זו נקראת גס סמכות שיפוט בינלאומית. בפן הבינלאומי, תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי מקנה לבית המשפט הישראלי סמכות בנושאיס מסוימיס שלריבון הישראלי יש עניין בהס ולפיכך הינם כפופיס למרותו, בד בבד עס מתן תוקף לאמנות בינלאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל ובאמצעותן נקבעות המסגרות הנורמטיביות הנוגעות לתחוס סמכותן התיצוני של המדינות השותפות לאמנות אלה. ניתן לומר כי ברוב מדינות העולס בחלק נכבד מן המקריס החלת סמכות השיפוט נובעת מעצס נוכחותס הפיסית או הקונסטרוקטיבית של בעלי הדין. כידוע באינטרנט אין נוכחות פיסית של גורס ה או אחר ובעיקרון דף ד יכול שיימצא ברגע נתון במקוס אחד ובד בבד בכל האינטרנט. בנושא עיקרון סמכות השיפוט המקומית באינטרנט קיימת מגמה בה הדין החל הוא הדין הקיים במקוס בו נקבעה סמכות השיפוט. לפי אותה מגמה, רוכש ישראלי אשר רוצה לתבוע אתר צרפתי ייאלץ להגיש תביעה בצרפת בהתאם לדין הצרפתי. האם אני יכול לשנות את תנאי ההסכם אליו אני מתקשר עם אתר המכירה הפומבית? אס מדובר בשלבים לפני הזכייה - ניתן לשנותס ולבטלס. אס מדובר בזכייה, קרי - זכיתס במכירה ונכרת הסכם, במקרה שכזה שינוי תנאי ההסכם, ברוב המקרים, יהיה קשה. אולס, עומדות לכס עילות שונות לביטול ההסכס כולו או מקצתו גם לאחר שזכיתס. מאחר ומדובר בהסכס שהאתר מספק ולכם קיימת רק האפשרות להסכיס לתנאי ההסכם או לא, אזי מדובר בהסכס המוכר במינוח המשפטי הסכם אחיד. לפעמיס ניתן להוכיח כי תנאי ההסכס האתיד מקפתים את וכויותיכסם, ואז התנאי/תנאיס המקפחים יבוטלו. ביטול תנאי מקפח מתבצע באמצעות פנייה לבית משפט בתביעה לביטולו. דוגמה לתנאי מקפת ניתן לראות במקרה בו: התנאי מגביל או שולל גישה לבית המשפט; התנאי פוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מהאחריות נספח ב' 163 שהיתה מוטלת עליו על פי דין אילולא אותו תנאי, או מסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת עליו מכוח החוזה אילולא אותו תנאי, וכיוצא באלה. במקרה של תנאי מקפח שבין ספק ולקוח, בית המשפט יבטל את התנאי בחוזה שביניהס או ישנה אותו במידה הנדרשת כדי לבטל את הקיפוח. האם אני נחשב לצרכן וחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981- חל עלי? ההגדרה ייצרכן"י מתייחסת למי שקונה נכס ו/או שירות לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. במידה ומדובר על אתר הנמצא תחת סמכות השיפוט של מדינת ישראל ואתס עונים על הגדרת הייצרכןיי, מומלצ להשתמש בהגנות שחוק הגנת הצרכן מספק לכס (הדוגמאות בהמשך מתייחסות בעיקרן למשתתף במכירה פומבית שעונה על הגדרת הצרכן). האם המוכר חייב לגלות לי פרטים מסוימים? בעיקרון כן. לרוב המדינות המערביות יש חוקיס הדומיס לחוק הגנת הצרכן הישראלי, באמצעותו מחויב המוכר/ספק לפרסס פרטים מסוימים בנוגע למרכולתו, כאשר בישראל על פי חוק הגנת הצרכן קיימת חובה לעשות כן לגבי פרטים מסוימים, כגון: השס והכתובת של העוסק באר ובחוצ לארצ; התכונות העיקריות של הנכס או של השירות; מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלוס האפשריים; מועד ודרך אספקת הנכס או השירות; התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף; פרטיס בדבר אחריות לנכס; פרטיס בדבר וכותכס לבטל את ההסכסם. מה המוכר חייב לחשוף בפני עוד בשלב ההצעה? פגס או איכות נמוכה או כל דבר אחר שמפחית את ערך המוצר; צורך באחזקה או שימוש בדרך מיוחדת; מספר תשלומים, מה ינוכה לצרכי מס, משלוח, עמלות, אגרות ושאר הנתוניס הנחוציס לרכישה. אס אמצעי התשלוס בעסקה נעשה באשראי על המוכר להציג בפניכס את הנתוניסם הבאיס: מחיר העסקה במזומן, מחיר העסקה באשראי, מהות העסקה, סכוס של כל תוספת למחיר - דמי הובלה, מסירה, אריזה, ביטוח, התקנה, הדרכה וכל שירות אחר, שיעור הריבית בעסקת האשראי, הצמדה של המחיר ודרך החישוב (באס המחיר מוצמד), מספר התשלומיס וסכומס (בשכירות - דמי שכירות ומועד התשלוס), מועד מסירת המוצר/שירות, שס המוכר, מענו ומספר העוסק מורשה שלו. במידה והנכס נדרשיס למסור פרטיס אישיים, על האתר להסביר לכם לשס מה הוא וקוק למידע, מה הוא מתעתד לעשות עם המידע ולמי תהיה גישה למידע. האם הימצאות המוצר במלאי ו/או מועד האספקה של המוצר חשוב לי? אופן האספקה ומועדה הינם נתוניס חשוביס כאשר בפועל לא התקבל המוצר, או סופק שלא במועד, או אספקת המוצר לא בהתאם למפרט ומהווים עילה לביטול ההסכס והשבת המוצר ו/או קבלת פיצוי. 4 ח6-0060 כמה זמן יש לי לביטול העסקה כאשר רכשתי מוצר? מיוס עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיוס קבלת המוצר או מיוס קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה - לפי המאוחר מביניהס. כמה זמן יש לי לביטול העסקה כאשר רכשתי שירות? בתוך ארבעה עשר ימיס מיוס עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינס ימי מנוחה, קודס למועד שבו אמור השירות להינתן. כיצד ניתן לבטל את ההסכם? למרות שבישראל עדיין לא נבחנה עמידותו של חוק הגנת הצרכן בנושאים הנוגעיס לאינטרנט, מדובר בעסקה מרחוק המוכרת בחוק הגנת הצרכן ולפיכך ניתן להשתמש בעילות הקיימות בחוק זּה. לדוגמה: במכירת מוצר בסכוס של מעל ל-300 שיית (רשימה מלאה מופיעה בחוק הגנת הצרכן וכוללת, בין היתר, שעוניס דיגיטליים, מצלמות, מכונות תפירה וכדומה) - ניתן לבטל את הרכישה אס המוכר לא גילה בכתב האס קיימיס חלקי חילוף למוצר בארץ, מהס המקומות שבהס ניתן לקבל שירות למוצר והמקומות בהס ניתן לרכוש את חלקי החילוף, והמועד האחרון שניתן יהיה לרכשם (תקנות הגנת הצרכן (עילות לביטול מכר) (חלקי חילוף) התשמיז-1986). האם ניתן לבטל רכישה של כל מוצר ו/או שירות? לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק כאשר מדובר על: מוצרים מתכלים, כגון אוכל, שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינס ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנייה -1995 (תוכנות וכדומה); מוצרים שיוצרו בהזמנה מיוחדת בעקבות העסקה; מוצריס הניתניס להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שנפתחה אריזתס המקורית. כיצד אני מבטל בפועל את העסקה? על הביטול להיעשות בכתב וניתן לעשותו גס באמצעות פקס או דואר אלקטרוני, אך יש תמיד לוודא כי הביטול אכן הגיע ליעדו וזאת באמצעות אישור מסירה במקרה של דואר רשוס, אישור טלפוני שהפקס הגיע ואישור חוזר שהדואר האלקטרוני התקבל ונקרא (קיימת אפשרות שכזאת בחלק מתוכנות הדואר האלקטרונס. תוך כמה זמן ישיבו לי את כספי ו/או עלי להשיב את המוצר? אס החלטתס לבטל את העסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בינו לבין הפרטיס שנמסרו לכס באתר, על המוכר להשיב בתוך 14 ימיס מיוס קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמתם, לבטל את חיובכס ולא לגבות דמי ביטול כלשהס. אס החלטתס לבטל את העסקה מכל סיבה אחרת - על המוכר להחזיר לכם, בתוך 14 ימיס מיוס קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה נספח ב' 165 ששילמתם. המוכר רשאי לגבות דמי ביטול (משלוח, אריוּה וכדומה) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. מה קורה כאשר שילמתי באמצעות כרטיס אשראי ואני מעוניין לבטל את העסקה? מאחר ומדובר ב-ייעסקה במסמך חסריי בה לא הוצג כרטיס האשראי בפני המוכר. במידה והעסקה לא בוצעה, יש בידיכס 30 יום, מהיוס בו קיבלתם הודעת חיוב, להודיע לחברת האשראי כי העסקה בוטלה וחברת האשראי תשיב את הסכוס שנגבה בתוך 15 יוס (חוק כרטיסי חיוב התשמייו-1986). האם וכיצד עלי לתעד את הרכישה? ראשית, חובה עליכס לתעד את ביצוע הרכישה ותנאיה בכדי שתוכלו לפקת על ביצועה המלא וכן יהיו בידיכסם כל הראיות להוכחת טענותיכס במידה ויעלה הצורך. עליכס לשמור ראיות על-ידי הדפסת ו/או שמירת דף האתר על גבי המחשב, לגבי כל השלביס החשוביס במהלך הרכישה, כגון: תנאי ההסכם, אישור התשלום, מתן פרטים אישייס וכדומה. השימוש בראיות אלו יעזור במקרה של ויכוח בנוגע למהות וביצוע שלבי העסקה. האם לפרסומת באתר יש משמעות כלשהי לגבי? כן, ברוב מדינות העולס נוהג פסול של הטעיה ו/או מצג שווא, מטיל על המטעה את האחריות בגין הפרסוס. לסיכום לפעמים, המחיר מסיט את תשומת הלב שלנו כצרכניס מכמה מרכיבים חשוביס בעסקה. זה נכון בעולס האמיתי וזה נכון במסחר באינטרנט. אל תסתנוורו מהצעה 'ימדהימה'י. בכל עסקה כדאי לפקוח עינייס, להיות ערנייס לכל פעולה שתבצעו או לכל פרט שמופיע על המסך, ובכך להימנע ו/או להקטין את הסיכון שבביצוע העסקה. 6 ח6-0060 אינדקס א אבטחת מידע, 147-159 אחריות, 61 איך לא ליפול בפח, | 141-146, 159-166 אספנים, 24 אתר ח0חט6%6א, | 18 הרשמה, 34, 70, 97-98 מכירות פומביות, 18 סוגים, 25-29, 39 ב ביצוע העסקה, 73-74 ג גניבה ואיך להיזהר ממנה, ‏ 141-146, 159-166 ד דואר אלקטרוני, לאישור הזכייה במכירה הפומבית, 37-38, 83 לבדיקת זהות המוכר, ‏ 51 ליצירת קשר עם הזוכה במכירה, 132 דין ומשפט, 159-166 אינדקס 167 דף מכירה באתר מכירות פומביות ליחידים, 95-109 הוספת תמונה, ‏ 117-121 הרשמה, 97-100 כותרת, 101-102 כתיבת חומר שיווקי, 111-116 מחיר מינימום, 103-105 מחיר, | 96-97 משך המכירה, 103 תיאור, 102 ה הגנה ופרטיות, | 147-157 הגשת הצעת מחיר, 67-72 המחאה בנקאית, 87 הסכם, 159-166 העברה בנקאית, 87 הצעת מחיר, ‏ 18, 63-74 ביצוע העסקה, 73-74 הגשה, 67-72 מעקב אחר, ‏ 72 פריטי המוצר, | 66-67 הצפנה, 150-154 הרשמה באתר, 34, 70, 97-98 ז זהות המוכר, | 47-52, 54 זכייה, 82-83 זמן, | 77-78, 124-126 8 ח000ש-8 ח חברת כרטיסי אשראי, 19 חוק, 159-166 חיסכון כספי, 24 חיפוש פריט, 41-46 בסיסי, | 45-46 טיפים, 46 מנועי חיפוש, 54-55 על פי קטגוריה, 42-44 ט טיפים לחיפוש פריט, 46 יצירת דף מכירה באתר מכירות פומביות ליחידים, 95-109 הרשמה, 97-100 כותרת, 101-102 מחיר, | 96-97 מחיר מינימום, 103-105 משך המכירה, 103 תיאור, 102 כ כרוז במכירות פומביות, 18 כרטיס אשראי, 19, 70-71, 86-87 כתיבת חומר שיווקי, 111-116 מ מוכר זהות, 47-52, 54 קבלת פרטים, 48-50 מכירות נוספות, 50-51 קשר, 51, 84-85 מועד ראה זמן אינדקס 169 מזומן, 88 מידע (אבטחה), 147-159 מכירות פומביות ח5ה,- 39 ץאסזם, ‏ 39 חסססטה 66אחהץ, | 39 אמצעי תשלום, 19 במחיר שמור (0566ז), | 39 בסיסיות, 39 הבדלים ממכירות פומביות רגילות, 19 טיפים, 75-79 מה זה?, 17-20 מכירה, ‏ 21 משך, 19, 21 משלוח, ‏ 19, 21, 60, 85, 135-139 סוגי אתרים, 20, 25-29 קנייה, 20-21, 36-37 תהליך, 20-21 תשלום, 19 מכירות פומביות בין יחידים, 21, 27, 38, 95-146 הוספת תמונה, ‏ 117-121 הרשמה, 97-100 כותרת, 101-102 כתיבת חומר שיווקי, ‏ 111-116 מחיר, 96-97 מחיר מינימום, 103-105 משך המכירה, 103 תיאור, 102 מכירות פומביות רגילות, 18-19 מכירה פומבית ח885, 39 מכירה פומבית שְאסזס, ‏ 39 מכירה פומבית חסטס6טג 66אחפּץ, - 39 0 חס6סט-8 מכירה פומבית במחיר שמור (656%6ז), 39 מכירה פומבית בסיסית, 39 מכירות רגילות אתרים, 55-56 מנוע חיפוש ראה חיפוש מעקב הצעת המחיר, 72 קנייה ומכירה, 91-93 מפרט טכני, 66, 160 מפתח פרטי, | 151-154 ציבורי, 151-154 מצלמה דיגיטלית, 118 משוב, ‏ 47, 88-89, 131, 133 משלוח, ‏ 19, 21, 60, 85, 135-139 משפט וחוק, 159-166 0 סוגי אתרי מכירות פומביות, 20, 25-29 כתובות אתרים, 26 155 ,148-150 ,71 ,המסיס‎ עִ עלות אמיתית של פריט, 54-58 עקרונות במכירות פומביות, 31-39 הרשמה באתר, 34, 70, 97-98 פ פורמט (תמונה), 118 פרטיות והגנה, | 147-157 פריטי אספנים, 24 פריטי מוצר, | 66-67 171 סקדניא‎ פרסום מכירה בין יחידים, 126 צ צליפה (6קוח ,)5‏ 78-79 צ'ק בנקאי, 86 ק קטגוריה חיפוש לפי, 42-44 קטלוג מקוון, 19 קיר מגן, 154 קנייה ומכירה מעקב, 91-93 ר רמאויות ואיך להיזהר מהן, | 141-146, 159-166 ש שיווק כתיבת חומר לאתר מכירות פומביות בין יחידים, 111-116 שיטת הצליפה (8קוח5), | 78-79 שיפוט, 159-166 ת תמונה הוספת תמונה באתר מכירות פומביות בין יחידים, 117-121 הכנה, 120 השגה, 117-119 תקנון, 68 תקשורת מאובטחת, 36, 68, 147-148 תרמית ואיך להיזהר ממנה, ‏ 141-146, 159-166 2 ח8-000 תשלום, המחאה בנקאית, 87 העברה בנקאית, 87 כרטיסי אשראי, 19, 86 מזומן, 88 צ'ק בנקאי, 86 אינדקס 173