E BANKING : לבצע פעולות בחשבון הבנק

התאמת הספר לישראל – זהר עמיהוד ; תרגום של המקור – שרון הר פז | 93, 31 עמודים : איורים ; 24 ס"מ. – ISBN 965-361-254-9

OCR (הסבר)
ודע 5 לחשוך כשךף באינטרנע לחסוך כסף באינטרנט 0חואחב3ּם-6 לבצע פעולות בחשבון הבנק עורך ראשי והתאמת הספר לישראל: זהר עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: רמה שנקלר, שרה עמיהוד עיצוב עטיפה : שרון רז שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהס. הוצאת הוד-עמי והוצאת 548 עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחרייס המוזכריס בספר זה ולצייו את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחריים רשומיס (5א118067081 6015%0700ז) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רביס לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא' ("8! 85"). הוצאת הוד-עמי והוצאת 58 אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: |60.1.והחו00-3ח62ס!)חו כ אתר באינטרנט: |ו.ס6.והחבּ-6סח.שעצ לחסוך כסף באינטרנט פחואחב3ּם-6 לבצע פעולות בחשבון הבנק התאמת הספר לישראל: זהר עמיהוד זסז 60ח6ו68ס ו 5 ז וס סחו\ 8 פשוססחו\ פפחואההּם-6 - צְב3ּ0סד )|56וטס+ ה6בהּסד חסאוכ עְז3 חב הסאוא חההחם 8 השח ווח .2 :סוס ,סק 60 58705 עס 60ח5ו!סטק הסח 60 06הטטחח3! ח5וופַחם 6+ והסז הסו5|3ח3ז 260וסחסטו 9 6 %ח4וץק60 ץְס זס החזסז עחה הו 60 הה5ח8 זט זס 0000660זכ6ז 06 עה א>ססס פוחל +0 +זבּק סא .60ע7ז656ז סחטהז ווא הסוזהוזסחו צחה ץכ זס 8ַחו0 660 ,פהוץקס6סזסחכ 8 הו טוח ,|63ח3 66 זס 6והס 616607 ,5ההסוח ץחה !טק 66 חס הסו55וח סק +טסח)וצו , הה575%6 |8צ60716ז 5507806 .0 והח-00 עס ססתפו!סטק הס0ו60 6פַבּטפחה! אוסזססרן 0 6 %חוץק60 )06( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 |ו.60.ווַח00-3 06+חו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 11/2000 0 5זחטום || :ו זווה-ססו 8ץו|62 ,6108 .0.8.ק 0 , 1551 מסת'יב 965-361-254-9 158% תוכן עניינים מקוצר הקדמה: בנקאות מקוונת 0 פרק 1: בנקאות מקוונת 0 פרק 2: מהי בנקאות מקוונת לגביך! 0 פרק 3: מה צריך בשביל בנקאות מקוונת! 0 פרק 4: פתיחת חשבון ועוד 0 פרק 5: אבטחת מידע - הצפנה ב פרק 6: רשימת תיוג לאבטחת המידע ל אינדקס ו תוכן עניינים מקוצר 23 15 5 תוכן עניינים הקדמה: בנקאות מקוונת ההההוהווההווהווההווהווההוההוהההוההוההוההוואהו 11 פרק 1 בנקאות מקו![([י:...ייייייויייייייוווויוי'יוו'יוו'וווויוייויייייית 13 המהפכה תלויה בנו 1 הטכנולוגיה משנה הכל .1800 הצפנה ו-68|5ז פירושס אבטחה 1 הבנקיס מצטרפים לחיבור המקוון 1 מדוע כדאי להצטרף ולהיות מקוון 1 מה עליך לדעת עכשיו 7 פרק 2: מהי בנקאות מקוונת לגב [? :...111556565565000090900909000 203 המהפכה תלויה בנו 7 חיפוש אחר שירותי בנקאות מקוונת 0 אתרי הבנקיס אינס זהים 7 מה יש לצפות מאתרים עסקיים - 1 הפעלה 2 נסיעת מבחן 7 התחל עס הבנק הנוכחי שלך 2 פתיחת חשבון 37 חשבון שקליס 2 יתרה - ו פנקסי שיקיס ה העברת כספים 7 תשלוס חשבונות 0 התאמה אישית 2 פירוט שירותים 2 תוכן עניינים | 7 פקדונות בשקלים 8 תוכניות חיסכון 1 קופות גמל || מטבע חוץ (מטייח) 0 אשראי כללי 0 עוייש מטייח 0 פקדונות מטייח 0 הלוואות מטייח 1 מידע כללי 1 מידע כללי 0 כרטיסי אשראי 7 שפע שווקיס לעריכת קניות.... הטבות 2 אפשרויות לרכישת תעודות פיקדון ל בקשות למשכנתא ה שירותי תכנון פיננסי 1 שירותים נוספים 7 שירות משלים - גישה טלפונית פרטיות והגנה 0 אוהרה: ישנס כמה סיכונים מה עליך לדעת עכשיו 0 פרק 3: מה צריך בשביל בנקאות מקוונת? .......:26.656666665606 43 8 המהפכה תלויה בנו ב הדרך החדשה לנהל עסקיס עס שלוש דרכיס לבנקאות מקוונת להסתער על הרשת 7 מה עליך לדעת עכשיו ב 99חוח6-8 הבנק 0 פרק 4 פתיחת חשבון ועוד ההההוההוההווההוהההוהווההוההווהווהוווווואוו 19| המהפכה תלויה בנו 0 פתיחת חשבון 7 הצטרפות לשירות מקוון בחשבון הבנק הנוכחי הצטרפות לשירות מקוון בחשבון בבנק אחר ... עוד רגע ו -// ו התקנת ערכת התחברות 7 הכנות להפעלה ראשונה בעזרת הדפדפן 0 הפעלה ראשונה באמצעות הדפדפן ה כניסה ראשונה שלך למערכת יי שמור ל-5ווסע8= 1 כניסה למערכת (לא בפעס הראשונה) 1 שינוי סיסמה 0 הדפסה 7 פעולות נוספות 0 פיקדון שקלי - הפקדה 0 בחירת פיקדון 1 הזנת נתוני עסקה 0 הזנת נתוני חידוש 7 תוכן עניינים 9 פרק 5: אבטחת מידע נש | רו < כן קר 7 כמה הגדרות מפתח 1 מהי הצפנהז 0 כיצד הבנקיס משתמשים בהצפנה || אמצעי הגנה אחריס שהבנק יכול לנקוט בהס 2 כך לא בוניס סיסמה 0 נסיטת צעדיס לאבטחה 0 מה עליך לדעת עכשיו ב פרק 6: רשימת תיוג לאבטחת המ' /:::::::::;יווווווייייייייי::::: 5 עצות לשמירת פרטיותך 0 עצות לאבטחת המידע במחשב שלך 7 מה עליך לדעת עכשיו || 89 21.1: 0 00(9ח0-8 הקדמה בנקאות מקוונת האם אי פעם היית בסיור בבנק שלך! וה מה שעוד מעט נעשה ביחד. וה לא יהיה סיור בנוסח ייבוא ואראה לך את חשיפת הבנק לסיכוני האשראי הנמדד לפי יחס ההון לנכסי הסיכון''. אנו הולכיס לקחת אותך לסיור היכרות עס בנקאות מקוונת (6ח1חס) באינטרנט. בנקאות מקוונת במובן שאתה מנהל את חשבון הבנק שלך מהמחשב האישי שברשותך, בבית, במשרד, או מהדרך (אס יש ברשותך מחשב נייד). במהלך השנתיים האחרונות, הבנקיס השקיעו מאמצים כדי לקבוע נוכחות באינטרנט, בהציעם ללקוחותיהם אפשרות לנהל את חשבונותיהס מכל מקום, ובכל ומן בעזרת מחשב, עכבר ואינטרנט. הסיבה שהס מאיצים כל כך את השירות באינטרנט הינה אחת - הבנקים רוצים אותך! הס יודעים שאס הס לא יהיו שס, במקוס שאתה כבר נמצא בו, הס יאבדו אותך לטובת בנק אחר. מהן המשמעויות עבורך, הלקותח! זהו זמן נהדר להתחיל לנהל את החשבון שלך באופן מקוון. הבנקיסם מציעיס לך היוס ביטחון בעת ביצוע עסקאות עס הטכנולוגיה החדישה ביותר בתחוס, באמצעות ממשק ידידותי, ובעמלות נמוכות. המשמעות לגביך היא אחת : חיסכון ניכר בעלויות. ישנס גם שירותים רביס הניתנים חינם! השירות באינטרנט לניהול חשבון הבנק שלך הוא נוח, מהיר ויש לך שליטה מלאה עליו. בפעס הראשונה שתתאפשר לך גישה מלאה לחשבון שלך, אתה תרגיש כמו ייבעל הביתיי. כשבידך העכבר תוכל בסדרת לחיצות להעביר כספים, לרכוש ניירות ערך, לפדות תוכניות חיסכון ולתת הוראות תשלום. אתה גס תיפרד, כנראה, אחת ולתמיד ממערכת הניתוב הטלפונית של הבנק: ‏ ישלוס ותודה שצלצלת לבנק..., לרשותך מערכת אוטומטית לניתוב שיחות, למחלקת עוייש הקש 1, למחלקת השקעות הקש 2, לסגן המנהל הקש 3...'י. באותה הודמנות תהרהר גס בתור המתמשך אל פקיד הבנק, ויתברר לך שאת מרבית זמנך בסניף בילית ב... ה מ ת נה - איזה בזבוז! ניהול החשבון שלך דרך האינטרנט מאפשר לך לבצע את מרבית הפעולות שהינך יכול לבצע בעזרת הפקיד בבנק. מרבית אתרי הבנקים מאפשרים לך לנווט בקלות באתר ומצריכיס הקשות ולחיצות עכבר בודדות. אתה יכול לבצע פעולות בשעת לילה, לבוש בפיגימה, כשהעכבר בידך האחת וכוס קפה בידך השנייה. אתה יכול לנהל את חשבון הבנק שלך באמצעות האינטרנט כשאתה נופש בחוייל, ואלו הן רק חלק מהאפשרויות הקדמה: בנקאות מקוונת | 11 שנפתחו לפניך. כדי לנהל את חשבון הבנק שלך באמצעות האינטרנט אתה זקוק למחשב, עכבר וחיבור לאינטרנט. באינטרנט אתה היימלך'י. אתה רואה בזמן אמיתי את התנועות בחשבון העוייש (חשבון העובר ושב) שלך, נותן הוראות קנייה ומכירה, והכל מתבצע במהירות, בקלות ובלחיצת עכבר. את הפעולות האלו אתה עושה בזמנך החופשי, כמה פעמיס שתרצה. הבנק מעמיד לרשותך שירות של 24 שעות באמצעות הטלפון ועכשיו גס באמצעות האינטרנט. האינטרנט והטלפון הס לא מוצריס מתחרים אלא משלימים. נכון שהאתר באינטרנט קל לניווט ולהתמצאות, אבל לעיתיס אתה עשוי לשאול שאלה. שירות טלפוני 24 שעות ביממה נותן תמיכה והשלמה לשירות 24 שעות באינטרנט. בספר וה תלמד את הדבריס הבסיסיים - כיצד לבחור שירותי בנק באינטרנט, כיצד לפתוח חשבון וכיצד לבצע פעולות בסיסיות בחשבונך. נציג בפניך את מה שנראה לנו ומה שלא נראה לנו בסוגי השירות השוניס, ולשס כך תצטרך להיות מחובר לאינטרנט. תוכל כמובן לקרוא ספר ה כשהמחשב שלך סגור, אך זה יהיה כמו קריאת ספר בישול בחדר השינה. גה לא בלתי אפשרי, אך, אנו מעדיפים לקרוא את ספר הבישול במטבתח בין הסירים, המחבתות והחומרים, כפי שאנו מעדיפיס שתקרא את הספר הזה כשהינך מול מחשב עובד ומקושר לאינטרנט. חלק גדול מהספר מוקדש לענייני אבטחה וביטחון באינטרנט. זהו נושא החשוב לך וגס לבנק. הבנת נושאי האבטחה למיניהס חשובה עבורך כדי שתוכל לנקוט צעדיס שיבטיחו את ביטחון חשבונך והמידע שאתה שולח ומקבל דרך האינטרנט. שאלה אחת תישאר פתוחה לאורך הספר כולו והיא: כיצד אתה מתכוון לבצע פעולות בחשבון הבנק שלך! (הקף בעיגול את התשובה/ות המתאימה/ות לך) א. בסניף הבנק המקומי, לאחר שמצאת מקוס חניה לרכבך והמתנת בתור. ב. באמצעות הטלפון, לאחר שהאזנת בסבלנות למענה האוטומטי. ג. באופן מקוון (6חו1חס), באמצעות האינטרנט כשהינך בתחתוניס. ד. בדרך אחרת, פרט: תשובה: אס מבין תשובותיך היקפת בעיגול את תשובה ג' - זהו הספר עבורך. אס תשובה ג' מצאה חן בעיניך ואתה שוקל את נושא הבנקאות המקוונת - והו הספר עבורך. אם לא סימנת את תשובה ג' - סגור את הספר והחזר אותו למדף. חביבי! זגהו לא ספר בשבילך, עבור הלאה. 90-8800009 2 פרק 1 בנקאות מקוונת פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: + כיצד הטכנולוגיה משנה את הבנקאות? + מה פירוש המילה אבטחה באינטרנט? + מדוע כדאי לך לנהל את חשבון הבנק שלך באינטרנט? פרק 1: בנקאות מקוונת | 13 90-8800000 4 הדרך בה ניהלו הורינו את עסקותיהס הבנקאיות בשנות ה-60 נשכחה ואיננה עוד. בעבר, ייתכן שגס אנחנו נהגנו להיכנס לסניף בו הורינו פתחו חשבון עבורנו, הושטנו לפקיד/ה את פנקס החשבון יחד עס חמש הלירות שאנו מייעדיס להפקדה. סכוס ההפקדה נרשס בפנקס בצירוף חתימת הפקיד. עידן ה בבנקאות הסתיים וה מכבר, והמעקב אחר כספינו לא נעשה בעזרת עיפרון ונייר, אלא בעזרת מחשב. גס הבנק וגס אנחנו, לקוחותיו, משתמשיס במחשב/ים, והיתה וו רק שאלה של זמן מתי המחשב של הבנק יוכל יילדבריי עס המחשב שלנו בבית. וה קורה כאן ועכשיו - וזהו האינטרנט. האינטרנט הוא מתווך המקשר בין מחשב הבנק למחשב האישי שלנו, ובצירוף עוד מספר גורמיס בקרוב נשכח איך נראה סניף הבנק. את כל עסקאות הכספים, נוכל לעשות באופן מקוון (6חווחס), ומי שירצה יוכל להמשיך ולצעוד אל הבנק. ייתענוגיי זה לא אוכל למנוע מאף אחד. [<]פן- | זסזסוקא = זחזסוח! /050זס:4 - בנק הפועליח [5 | 9 05פ פפהסוםת אשע 0 6 | ₪. 2.9 ₪ | 9 ₪ % | ₪- 9 ₪ . וי חווק וו עו 08זסב = 598100 סו | ה39/68 | קס)9 וס 0% 1 חן ב 2 | 0 וו סכה חב ואו /:קזות .45 חן מה ₪ 58 !811008 ז+ח! "א 100 - 2 | 506.72 זנ . ח8וופַחם ו 9 9 | 1 8 9% | % 1.96 2 || ₪6 % ]580 ל וול סטריט . : 91 7 . לובת 8 יהי מידע פיננטי עדכנ' - בשיתוף אכליסט 6חווחם אששוראי + חידושים יחודיים ב"פועלים 9 באינטרנט"" לראשונה בישראל!!! ביצוע תשלומים והעברות באמצעות "פועלים ₪ באינטרנט אההקהקה) האססץק + תרשים 1.1 האתר של בנק הפועלים באינטרנט פרק 1: בנקאות מקוונת | 15 * א | | 6 |ד ברוכיס הבאיס <- החשבון האישל בנקאות לעסקים בנקאות פרטית צעיר חייל סיטודנטי מוקד השקעות מרכז האשרא? לאומי היום מידע כלכלי בנקאות ישיירה בנקאות בינלאומית 6 1135 שורד קבוצת בל"ל חישיר הראשוך חשבונות שלא נדרשר הודעות לעתיונות. הקריירה שלך בבל"ל לשכת פניות הציבור המכללה הבנקאית חדש ומומלצ מדדים מפת | בו ] 5 ווק ו זסזס!קא = )6חז6!]ח! !/ס5סזסוא - 665וצז56 פ6צו והוטס | %ח03 - 6ח3 6חוסו] בּ ספ 1006 65הסטבת ‏ אפע א6ם ‏ 6 | 9 4 עזסופו = 65!וזסץב = 568100 .9 ₪9 הזופ | קסופ /וןססוהחווס| חב .שש / :ות [6 ביג זף הבית ן יי ן מוקד השקעות ן ו שערל מטת אונליין. |כלום לחישוב ותכנוך 4 כלום עסקיים 4 לאומי אישי בי |שבוע מסחר אחרון. : 5% 4 13 12 וו 10 'א100 564.22 81.69% 9'א25 568.72 81.96% חלטק 633.86 82.07% מכרז אשראי ללקוחות עסקיים ומסחריים בנק לאומי מקיים מכרז אשראי ביוס 20.9.2000 ללקוחות עסקיים ומסחריים (בעלי חח"ד עסקי מסחרי בלבד) בריבית נמוכה במיוחד, החל מ-9.25% לשנה (ריבית קבועה, לא צמודה). המכרו מיועד ללקוחות כל הבנקים. תרשים 1.2 האתר של בנק לאומי באינטרנט טיפ! ישה ישיוה 6 או באינטרנט 1509 9 |שערי מכירה דולב 40687 ב 35209 3782 |שערים יציגים| מט"ח פוותט |מדד המחירים לצרכן 107.3 מדד תשומות הבניה 186.5 |רגבית פריים 10.4% רענון נתונים 5 ופה 0% 1 -- חינטים משפטיים מכרז אשראי לק וחות עסקיים דוחות בספיים רבעון 1 [ו1ו1ו1/ יש לך זיזה לאומי? יש לך מחשב ופו מושלם! משננ באינ אישור תוו למשכנתא אונליין לאחר שתגיע לבנק מקוון, כיצד תדע אם האתר ידידותי למשתמש? אפשר לבדוק זאת באמצעות ההדגמה המקוונת של הבנק. כדאי להיכנס לשם, כדי שתוכל לבחון את האתר לפני ההצטרפות אליו. הדגמות אלו מאפשרות ללמוד כיצד להציג מצב חשבון, תוכניות חיסכון, השקעות, וגם כיצד להעביר כספים מחשבון לחשבון, לשלם חשבונות ועוד. 16 פחו%ח9-8 צו"ש שקלי [יקשן " תנועות אחרונות וני ל = כעש ו פנקסי שיקים י שיקים ינוי וביטטול הוראות זסזסוקא = וחזס)ח! /050זס:4 - בנק-הפועליח [5 עו"ש שקלל ד פטעות אחרונות יתרה קודמת ; 459.505.45. 29 ₪ מסגרת אשראל: 0.00 ₪ ה ני"ע-קניה שיק הו"ק הלוואה ני"ע-קניה ני"ע-קניה ריבית מפקדון ני"ע-תשלומים 08/05 6 11/05 3 11/05 6 11/05 6 11/05 7 14/05 8 15/05 4 10 10 5 13 15 0-5 5.1 5 215 20 2% 12 2,427 2% העברה/הפקדה-טל | 000000134 15/05 0 29,457,46108 זסזס!קא = 61חז6)ח! 050/1ז0ו - 60 - בּזוח65ד הת5ו1ג ב סו 1005 פסהסוםה אס את 6 | 6 ר- התשבון האישי? בנקאות לעסקים בנקאות פרטית צעיר חייל סיטודנטי מוקד השקעות מרכז האשרא? לאומי תיום מידע כלכלי בנקאות ישיירה בנקאות בינלאומית 6 [8ג[שונן סור קבוצת בל"ל. חדש ומומלצ מדדיים מגה לא וואה עברית? גלישה ישירה הדגמה הצגת שירותים ומסכים נבחרים של המערכת. כניסיה לגלישה ישירה. הפקדה בפקדון שקלי פעולות' בניירות ערך הומנת פנקסי צ'קים עריכת תיפריטי איש תנועות בחשבון ויוה תוכניות חסכון בחירת חשבוך סיקירה כללית: כניסה לגלישיה ישיירת שירותי גלישה ישירה ניתנים למנויים. כדי להתחבר יש להכנסי לאתר בנק לאומי ([1 סט 16 מ הזחה וללחוצ על קישור גלישה ישירה בסרגל הכלים העליון. מנויים ותיקים מתחבריס באמצעות כפתור 'כניסיה למנויים', מנויים חדשים מתחברים בלחיצה על כפתור 'מנוי חדש - כניסה ראשונה'. עם בקשת ההתחברות תיפתח חלונית הודהות בה יש להקליד את הסייסימא. ווה שו 9 :0 זספנ 2 :836 ז56( 5 1 הוחיות אבטחת מידע. למשתמשי גלישה ישירה בחלונית ההודהות' יש להקליד את הסייסמא וללחוץ 161מע. אס הסיסימא נכונה,יפתח. מסך הפתי יחה של גלישה ישירה. עסא 561601 10 ₪56 זם 6זסש855 זסוח 2-ו תרשים 1.4 אתר ההדגמה של בנק לאומי באינטרנט בפרק 2 נרחיב את הדיבור על אפשרויות ההדגמה באתרי הבנקיס. פרק 1: בנקאות מקוונת | 17 הטכנולוגיה משנה הכל איננו משתמשיס עוד במוצריס ובבעלי חייס כשווי ערך לכסף, כמו שבעבר היה נהוג לעשות בסחר חליפין. אנו חייס היוס בתקופה האלקטרונית (תקופת ה-6), בה רכוש נרשם, מאוחסן ומועבר סביב לעולס בשניות, באמצעים אלקטרוניים. הטכנולוגיה המתקדמת גורמת למהפכה בבנקאות, כפי שקורה כמעט בכל תחוס אחר, ובקצב מהיר מכדי שנוכל לתפוס. במה משנה הטכנולוגיה את צורת הבנקאות שלנו? שלושת האמצעים הטכנולוגייס בפיתוח בנקאות מקוונת הינס : 1 מחשב. 2 אינטרנט. 3 הצפנה. הצפנה או קידוד - הגנת השידור והקליטה מפני ייאזנייסיי לא רצויות וגס לא חוקיות. יישומיס עתירי טכנולוגיה אינס חדשיס לתעשיית הבנקאות, אשר מזמן הסתמכה על מחשביס בעיבוד שיקים, הפעלת כספומטים, אחסון נתונים, העברת כספים, מתן הלוואות ובאומדן סיכוניס. לתעשיית השירותים הפיננסיים, הכניסה לבנקאות האלקטרונית הינה טבעית ומתבקשת. הדרישה המקוונת האם, במאה החדשה, כדי להתחרות צריך בנק להציע שירותי בנקאות אלקטרוניים? מבחינה היסטורית, בנקאות הינה תעשיה המבוססת על שירותים ללקוח. בנקים שאינם מספקים את השירותים הטובים ביותר, פשוט נעלמים. בשוק של היום, על הבנקים לתת תנופה למתן שירותים ללקוח באינטרנט, כדי לשמור ולמשוך אותו איתם. הצפנה ו-5!!בּשסוו1 פירושם אבטחה במהלך שנות ה-90, שוכללו שיטות ההצפנה והאינטרנט הפך להיות בטות יותר. ההצפנה (חסטסץז6חם) מאפשרת למשתמשים לשלוח הודעות לנמעניס מסוימיס בלי שאחרים יוכלו לקרוא אותם. היא מסתמכת על הנחיות מיוחדות, המערבלות מסרים, כך שאף אחד, מלבד הנמען המיועד, לא יוכל לקרוא אותו. ההצפנה עובדת כל עוד האקרים או גנביס אלקטרונייס אחריס לא הצליחו לייפצחיי את הקוד. תחילה השתמש בעיקר הצבא בהצפנה, אבל כיוס, עסקים - כולל בנקיס - משתמשיס בטכנולוגיה זו כדי להגביר את אבטחת המערכות שלהס. כאשר אתר מוצפן, אין לך, המשתמש, צורך לעשות דבר לגבי הנתוניס הנכנסים ויוצאיס במחשב שלך; ההצפנה וביטולה מתרחשיס ברקע של פעילות המחשב שלך מצד אחד, והמחשב באינטרנט מהצד השני. רק משתמשים מורשים יכולים לצפות בנתוניס המפוענחים. 8 (0ח0-88 בנוסף להצפנה, עושיס הבנקיס שימוש במערכת הנקראת !|הּשסוו=. מערכת ||אוסזח הינה שילוב של חומרה ותוכנה המגביליס את הגישה למחשבי הרשת של הבנק כדי למנוע גישה לא חוקית. כל תנועה צריכה לעבור דרך הייקיריי העורך לה בדיקה. מחשב הבנק המחשב שלך קיר מגן ||6/]3זו= תרשים 1.5 קיר מגן חוצץ בין מחשב הבנק לשאר העולם ומבטיח כניסה למורשים בלבד הבנקים מצטרפים לחיבור המקוון בתחילת הדרך הציעו הבנקיס ללקוחותיהם גישה לחשבונותיהס באמצעות המחשב - אך לא דרך האינטרנט. במקוס וּאת, החיבור נעשה בחיוג ישיר, באמצעות מודס. מחשב הלקוח היה מתחבר ישירות אל מחשב הבנק באמצעות קו טלפון. חיבור מעין זה הצריך התקנת תוכנה מיוחדת במחשב הלקוח. מדוע כדאי להצטרף ולהיות מקוון ישנן סיבות רבות להשתמש בבנקאות המקוונת, להלן חלק מהן: 1 אין צורך להמתין בתור לפקיד - פשוט מתחברים מהבית או מכל מקוס אחר בעולם ונכנסים לחשבון באמצעות האינטרנט, כך שאין מבזבזים ומן. 2 הבנק אינו סגור אף פעס - בשימוש בבנקאות מקוונת אין צורך לעזוב את הבית, מלבד כדי להוציא מזומניס באמצעות הכספומט. כך, שמהבית אפשר לבדוק יתרות, לשלס חשבונות, להעביר כספים ולבצע פעולות רבות נוספות בכל עת, ביוס או בלילה. למרות שהכספומט פתוח 24 שעות ביממה, עדיפה הנוחות שבשימוש בבנקאות המקוונת לביצוע פעולות בחשבון. 3 גישה ישירה לחשבונות הבנק - אפשר לבדוק את מצב החשבון בכל עת, אס יצא שיק, אס בוצעה הפקדה ישירה או כל פעולה אחרת. פרק 1: בנקאות מקוונת | 19 .10 .1 ניתן לבצע פעולות בנקאיות מכל מקוס בעולםסם כל עוד יש גישה למחשב ולאינטרנט - לאלה הנוהגיס לנסוע הרבה, נוח להשתמש בשירותי הבנקאות המקוונת. מתחבריס לאתר של הבנק ומבצעיס את הפעולה הנדרשת. אין זה משנה אס אזלו השיקים - קורה שצריך לשלס חשבון והשיקיס אצזלו, כך שאפשר לשלם בצורה מקוונת. נוח לבצע פעולות בנקאיות מקוונות, אפילו לאדס שאינו כשיר והוא נכה, חולה או קשיש - כל שנדרש ממנו הוא רק להתחבר לאינטרנט ולאתר הבנק. ביצוע פעולות בנקאיות מקוונות אפשרי גם בעת שירות צבאי או בחו"ל - ניתן לעקוב בצורה מקוונת אחר מצב החשבונות, כמו גס אחר הפקדת המשכורות בהס. קיימות אפשרויות רבות ואולי אף עסקאות טובות יותר - בנקיס מקווניס מתחרים בינס לבין עצמס וכן מול הבנקיס המסורתיים כדי לזכות בלקוחות. הבנקאות באינטרנט הגבירה את התחרות בין הבנקים משוס שתגבולות הגיאוגרפייס נעלמו. אפשר לגור בכל מקוס בעולס ולנהל עסקיס עס כל מקוס בעולס. אימוצ טכנולוגיה חדשה - נסו את הבנקאות המקוונת ותיווכחו לדעת עד כמה קל להשתמש בה ולבצע פעולות בלחיצה פשוטה. הבנקיס מציעיס עסקאות משתלמות יותר - כולל ריבית גבוהה יותר בהפקדות ובשימוש בכספומט ללא עמלה. רבים מהבנקיס אינס גוביס עמלות על פעולות מסוימות הנעשות באינטרנט. בנקיס מסוימיס מאפשריס לשלס בכל חודש מספר בלתי מוגבל של חשבונות ללא עמלה. חשבו כמה כסף אפשר לחסוך בדרך זו. יתרון בולט של הבנקאות המקוונת הוא האפשרות לראות את התוצאות באופן מיידי. ניתן לעקוב אחר שיקיס שיצאו או חשבונות ששולמו באופן אלקטרוני, כמו גם רכישות והוצאות שבוצעו באמצעות כרטיס האשראי. להעלות את הבנק לרשת מה אפשר לעשות כדי שהבנק יציע שירותי בנקאות מקוונים ונוכל ליהנות מיתרונות שבבנקאות מקוונת? ללקוחות המשתמשים בבנקאות מקוונת לביצוע מיגוון פעולות, יש השפעה רבה על פיתוח וגיוון הפעילות הבנקאית. כמו כן, לחץ של הלקוחות על הבנקים שעדיין אינם מקוונים, עשוי לדרבנם לעלות על הרשת. ואם הלחץ אינו עוזר, אפשר להצביע ברגליים ולעבור לבנק אחר. 20 6-89 מה עליך לדעת עכשיו לאחר קריאת הפרק, למדת את הדבריס הבאים: > הטכנולוגיה התקדמה והיא מאפשרת לנהל פעולות בנקאיות מקוונות בצורה בטוחה. > הבנקאות המקוונת מתאימה לכל - לנוסעים, לסטודנטים, לכל אחד הנמצא בכל מקוס בעולס, ולכל מי שמחפש דרך נוחה לנהל את פעולותיו הבנקאיות מהבית. בקצרה, בנקאות מקוונת מתאימה לכל מי שמעוניין בפיקוח הדוק יותר על חשבונותיו הבנקאיים, לחסוך זמן וגם 'יכמה'י שקלים. פרק 1: בנקאות מקוונת | 21 פרק 2 מהי בנקאות מקוונת לגביך? פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: % שירותים שמציעים הבנקים באתרים שלהם. + מבט נרחב על מוצרים ושירותים. + פרטיות והגנת המידע. פרק 2: מהי בנקאות מקוונת לגביך? | 23 90-8800009 4 הבנקיס נמצאיס בתחרות, כמו כל עסק אחר בארצ ובעולם, מכל כיוון ולא רק מחברות שעיסוקן המסורתי הוא מתן שירותי בנקאות: חברות ביטוח, חברות וקבוצות להשקעות, חברות המנפיקות כרטיסי אשראי ועוד. כולן מתחרות ביניהן כדי לזכות בנו כלקוחות. הבנקאות רחוקה היוס ממה שהיתה בעבר. יותר ויותר חברות מציעות שירותיס פיננסיים מגווניס. מגמה זו נפוצה בעיקר בארהייב ורק יישמרנות'יי בנק ישראל מונעת את פתיחת השוק ליותר יזמויות בתחוס זה. בנוסף לעסקיס החדשים הנכנסים לשוק המקומי, התחרות בין הבנקים קשה משוס שבסביבת אינטרנט יכולות חברות מחוייל להציע מוצרים ושירותיס ללקוחות באר וכל מה שנדרש הוא חיבור לאינטרנט. בדיקת בנק מקוון נראית פשוטה, אך היא עלולה להיות מרתיעה ומבלבלת במקצת. מה שבטוח הוא שאין מחסור במידע בנושא זה באינטרנט. גם אס אתה אדם פרטי או בעל עסק קטן, כדאי שתברר לפני ההצטרפות לבנק מקוון, אס הדבר מתאים לך, בהתאם לשירותים המוצעים. חיפוש אחר שירותי בנקאות מקוונת אם הבנק שלך אינו מספק בנקאות מקוונת, עליך לחפש בנק אחר. שוב, בדוק קודס בשוק המקומי כדי לראות מה מוצע ומהן העמלות. תיווכח לדעת שאתריס מסוימיס של בנקיס מקוונים דומיס ה לזה. הקלדת המילה בנק או המילה בנקאות בפורטל ישראלי כמו נענע (|ו.60. חהח.צוצואו) תציג עשרות מראי מקומות (אל תשכח לבחור אתרים ישראליים בלבד, אחרת תתקבל רשימה גדולה הרבה יותר וגם לא רלוונטית). רביס מהם יהיו קישוריס לבנקיס המציעים שירותיס מקווניס. אחרים יהיו קישוריס לחברות המייעצות למוסדות כיצד להיות מקווניס או המספקות שירותי ערבויות, בטחונות, ניהול נכסיס וכדומה. פרק 2: מהי בנקאות מקוונת לגביך? | 25 [<51)- | די 0 1006 68סטב] | סע 68 שו | 7ע.א368|006=א-א05 080 =ז08/0106 309 78 0% 1 זפ שח 087=זס סז 69=185וווחגוס. 65| חן !וחיפוש ! צ | חיפוש ?| דואר | ציט | פורומים | חדשות | תוכנות | לוחות | מגזין | קניות ראשי = ו בניסה למועדון | הכרויות | מיכה | הורוסיקופ | יומן אישי | גלדיות | מפות | אפר אישי | אקספרס | דרושים 7 רו י טַ חיפוש 4( <)-- ₪2 מהס) יק הס הט 1 % אתרים ישראליים = דפיס ברשת אתריס פרטיים חדשות כתבות פורומים נמצאו 1 סיווגים התואמים את מילות החיפוש "בנק" כלכלה ועסקים > בנקאות ופיננסים > בנקים וקרנות נאמנות נמצאו 78 אתרים התואמיס את מילות החיפוש "בנק" בנס הפועלים שירות בנקאות מקוונת, מידע עדכני על שוק ההון, קרנות נאמנות, בנקאות ביתית וישירה,מוצריס וסקירה כלכלית, עידכון בורסה בשיתוף ‏ אנליסט-און-ליין', שערי מטבע, מדורי צעירים וסטודנטים, התאמה אישית של התצוגה לצרכי הלקוח והודעות לעיתונות (מתוך הסיווג כלכלה ועסקים > בנקאות ופיננסים > בנקים וקרנות נאמנות ) | 4 4 4 4.4 | משואל | בעברית' | 20453 גולשים דרך נענע | עו על האתר שחוסוהו פא | | תרשים 2.1 אתר נענע - מקום טוב להתחיל ממנו פורטל נענע (|ו.60. אחאח.צוצואו) עשה למעננו עבודה רבה וריכוּ ברשימה אחת ארוכה את כל הבנקים, וכך מגיעים אליה: 1 מדף הבית של נענע (וו.60.הַּחַהּח.אשוש) בחר כלכלה ועסקים, 2 בחר בקישור בנקאות ופיננסים, 3 בחר בקישור בנקים וקרנות נאמנות והנה לפניך רשימה ארוכה של בנקיס בישראל. הרשימה מרשימה באמת, אבל איזה בנק מאפשר לנהל את החשבון באינטרנט! איזה בנק נותן לך את הריבית הגבוהה ביותר!ו כדי לברר ואת יהיה עליך לבקר פיסית בסניפי הבנק השונים (עם כל הטירחה הכרוכה בכך: יציאה מהבית, התנועה בדרך אל הבנק, מציאת מקוס חניה, תשלוס עבור מקוס חניה, המתנה בסניף...) או לברר טלפונית אבל רק בין השעות 08:30 עד 13:15 בצהריים ובימים בי ו-הי גם ביו השעות 0 ל- 18:45. באינטרנט, לעומת זאת, תוכל לעשות ואת בקלות בעזרת מספר לחיצות עכבר, 24 שעות ביממה. היעזר באתר בנקרייט (ו.806.60ז6ח28.צוו) המספק נתוני השוואה בין הבנקיס השונים. צריך רק לזכור שבעלי אתר בנקרייט עושים מאמצים כדי להביא מידע עדכני. בכל מקרה, מומלצ לפני כל החלטה, לוודא באתר הספציפי של הבנק שאכן הנתוניס הם כמו אלה שדווחו באתר בנקרייט. 6 00ח0-88 אתר בנקרייט (ו.86.60זאחפ. צוצושו), ראה תרשיס 2.2, מאפשר ביצוע השוואה בין שירותי הבנקיס השונים. לטענת מקימי האתר הפערים בין הבנקים גדולים ויכוליס להגיע עד ל-40%, לכן, גלישה לאתר גה עשויה לחסוך כסף רב. [<]פן- | זסזס!קא -] 1סהזזח! ]טסוו - ₪316 אחה 0 3 46| 1005 5פסט" אשע אשם ‏ 6 | ג | חן 0 [+ /|.0ס.316ז6ח3ם .שוש / :יכות ₪ חן רכז המידע א 4 | הבנקאי בישר , חן 0 2 6 / מגזין הקופונים הז ב 67 הישראלי || מק"מים וב תוכניות חיסכון לתשומת לב הגולשים מטבע חוץ בבנקרייט מציגים בפנייך מידע השוואתי עמלת פעולה בני'ע תוכנית חיסכון מדדית אודות השירותיס הפיננסיס של הבנקים, עמלות מחל השב 2% יב -- 5 ו הדרוש לך לצורך השקעה נבונה ומיקות. 0 . בנק טפחות אוברדראפט המלצות. מבצעי הבנקים , משכנתאות חדש ישוריות פיקדון בריבית של 10% השוואת הריביות שדורשים הבנקים 0 המשולב צם תוכנית על משכנת א בריבית קבועה, פורום חיסכון ומחשבונים לחישובי סך המשכנתא טיפים והתשלום החודשי : - הרקה בנק כרמל למשכנתאות מילון מונחים שאלות נפוצות 9 ריבית של עד 7.25% ( | פיקדונות שיקליים בחיסכון צמוד דולר השוואת הריביות שמעניקים הבנקים על לשנתיים פיקדונות שקליים תוך בחירתי סיכום ומשך הבנק לפיתוח התעשיה ו = משכנחא בריביח שלי שחוסוה! ‏ | תרשים 2.2 אתר %88%6ח88 מרכז נתונים על בנקאות מקוונת של הבנקים בישראל בתנאי התחרות הקשה הזצאת, בנקיס מציעים שירותיס מקווניס ומשתדלים לעלות וה על זה במיגווו השירותיס שהם מציעים, יחד עם הפחתת עלויות. הפחתת העלויות היא גס לבנק וגס ללקוחותיו. בנק יכול לסגור סניפיס ו/או להעביר סניפים אל מחוצ לעיר ולשלס פחות ארנונה. הלקוחות ייהנו מביצוע פעולות ללא עמלה או עמלה קטנה יותר. אתרי הבנקים אינם זהים לא לכל הבנקים יש נוכחות באינטרנט, אבל לאלה שנמצאיס שם יש שני סוגי אתריס : +% 3 בנקיס המציגיס את המוצריס והשירותיס המוצעיס בסניפיהס הרגיליס ונקראיס אתרי מידע. עליהס לא נרחיב בספר זה, אחד מהס הוא בנק *ורוטרייד ([1. 306.60-ס0טס. צוצואו/ /: קאח). > בנקיס המאפשריסם לצפות בחשבונות או לבצע עסקאות. מדובר באתרים עסקיים המאפשרים לבצע את כל אותן עסקאות המבוצעות בין כותלי הסניפים הרגילים ואף יותר, תוך שליטה ישירה על החשבונות. פרק 2: מהי בנקאות מקוונת לגביך? | 27 אתריס רבים מציגיס את הדור הבא, ואפשר לבצע בהס שורה ארוכה של פעולות בנקאיות. יש בנקיס המופעלים רק בצורה מקוונת, כלומר, אין להס כלל סניפיס רגיליס. באתריס אלה מוצג מידע לגבי האחראיס להפעלת אתר הבנק באינטרנט, כולל מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, באמצעותם ניתן להתריע על בעיות או להציג שאלות וזה חשוב מאוד. למשל, בנק אינווסטק כללי (וו.סס.80ו. אואואו/ ]: קשת). מה יש לצפות מאתרים עסקיים כדי להתחיל להשתמש בבנקאות מקוונת, כדאי להתקדס לחיצה אחר לחיצה. כך לא תילחץ, ותלמד לבצע את הפעולות הבנקאיות בצורה קלה. הפעלה לשס הפעלת שירות הבנקאות המקוונת עליך להצטייד ב: > מחשב, > מודם, > תוכנת דפדפן (ופזס|קאם 6%חזסזח1, למשל), > חיבור לאינטרנט (למשל, דרך חברת חסופועססא). מעבר לכך, יש בנקים, למשל כמו בנק הפועלים, שכדי לקבל שירותי בנקאות מקוונת עליך לדעת שסם וסיסמה וזהו זה. ויש בנקים, כמו בנק לאומי ובנק דיסקונט המעניקיס לך ערכת התקנה הכוללת תוכנה ייחודית לאבטחת המידע ותוכנה לניהול פעולותיך באינטרנט. אנחנו כבר משתמשי 56 ותיקים ובעלי ניסיוןו כדי לדעת שלכל התקנה של תוכנה כלשהי במחשב שלנו, יש פוטנציאל לייתקועיי את המחשב, ולגרוס לשיבוש פעולתן של תוכנות אחרות, התקנה מחדש של פוסשחו/ ועוד כהנה וכהנה הפתעות. בסיכומה של התקנה כזו תהיה לפנינו דרך ארוכה של מחסומיםס אותם נצטרך לעבור בדרך לחשבון הבנק שלנו, ואני בכלל לא בטוח שהחשבון אכן בטוח יותר מאשר שימוש בדפדפן בלבד (ועל כך נרחיב בהמשך). נסיעת מבחן תוכל לנסות את השירות שמציעים לך הבנקיס באינטרנט. לשס כך אינך צריך לסכן דבר, אינך חייב לפתוח חשבון בבנק כדי לראות מה הוא מציע, אינך חייב למלא טפסים ולחתוס על מסמכים כדי לראות הדגמה. עליך רק לגלוש לאתר האינטרנט של הבנק, לחפש את הקישור ו/או את לחצן ההדגמה. 8 (0ח0-88 לפניך רשימה חלקית של בנקים המאפשרים לך לקחת ‏ ינסיעת מבחן'י באתר האינטרנט שלהס ויילטעוס'י מהיכולת המקוונת שלהם: בנק כתובת האתר באינרטנט בנק הפועליס |ו. 60. רחן|סכה ח>חהפ. אואוצע/ /:כקסת בנק מזרתי |ו. ס6. ס וחט. וצצ / :קת בנק דיסקונט .הס הט 560ו0/ /: קת | 3 / !1/6 ס60. > ההס6!6ס. סזח1/ /: כסת בנק הבינלאומי הראשון |ו. 60 1ס11. אאא /: קלס בנק לאומי |ו.60. 61| חהפ. צוצאוצע/ /:כקסת בנק לפיתוח התעשיה |ו.ס6. 001 אואוצ/ /: קת התחל עם הבנק הנוכחי שלך אס אתה שבע רצון מהבנק שלך, כדאי לבדוק תחילה באתר שלו. בהתחברות לבנקאות המקוונת של הבנק שלך, תוכל לחסוך כסף בעמלות כמו גס בזמן ובעלויות הכרוכות בהחלפת הבנק (לדוגמה: הזמנת פנקסי שיקים חדשים). יש לבדוק אם מערכת הבנקאות המקוונת של הבנק שלך מאפשרת לבצע באמצעותה פעולות שונות לנוחיותך. בדוק היטב את אתר הבנק. קרא בקפידה את פרטי אבטחת המידע. בדוק את מבנה העמלות. השווה בין אתר הבנק הנוכחי שלך לבין אחריס בשוק המקומי. למרות שאין זו בעיה להצטרף לבנק וירטואלי בכל מקוס בעולם, עדיין נוח יותר לדעת שאס צצות בעיות, יש באפשרותך לגשת לסניף הבנק הקרוב אליך (וגס המוכר) כדי לפתור אותן. כדאי לבחון את המערכת המקוונת של הבנק באמצעות ההדגמה כדי להתאמן על ביצוע עסקאות שונות. ההדגמה גס מאפשרת ללמוד כיצד פועל החשבון וכיצד ניתן לעקוב אחר התשלומים וההפקדות בו. כדי לראות כיצד נראה הדף הפותח של הדגמה טיפוסית בבנק מקוון, הבה ניכנס לאתר של בנק הפועלים (ו.60. וחו|08ק8 ח%ח3ם. צוצואו). 1 פתח את עמוד הבית באתר של בנק הפועלים בכתובת |ו.60. וחו|08ק8 חא חהפ. וצצ 2 לח על הקישור ספר לי עוד... (ראה תרשים 2.3) 3 בחר בקישור הדגמה (ראה תרשיס 2.4). כרגע אתה צופה בחשבון העוייש השקלי, בתנועות האחרונות (לפי היתרה בחשבון אתה כבר רואה עס מי יש לך עססק...), לרשותך עומדים שני סרגלי ניווט: סרגל אופקי (עוייש שקלי, השקעות, אשראי...) וסרגל אנכי המשתנה לפי הבחירה בסרגל האופקי. פרק 2: מהי בנקאות מקוונת לגביך? | 29 [<] זסזט!קא = )6חזס)ח! +050זסו4) - בנק הפועלים ן: 6 1006 69הסטםת ‏ אפע 268 6 | קפן. 0/06/06 !סחוו// ו 2.300 / :קוו 45| בי בנק 7 כועלי דף הבית | מפת האתר | פועלים שלי | סניפי הבנק צור קשר | טיפים לגולשים סוף יום מסחר - 16/09/2000 ה ₪ | ת"א 100 | = מעוף | תל-טק ןח שי 2 | 586.72 | 533.86 | 9 ו / 9% | % 196 | % 207 |- בו ו וול סטריט אש || || יא העאססעק שו 7 599" 1 מידע פיננס' עדכנ' - בשיתוף אנליסט 6חו!|חם יו + חידושים יחודיים ב"פועלים 699 באינטרנט" לראשונה בישראל!!! ביצוע תשלומים והעברות באמצעות "פועלים ₪ באינטרנט" + יבואנים ,יצואנים ולקוחות סחר-חוץ שימו לב הסכם סחר חופשי עם מכסיקו מידע פיננסי | צור קשר | טיפים לגולשים בנקאות ישירה || באינטרנט || אווחפחחוו האפ . 2 5% |8 0 0ו80 הזט+ח1 מועלים(00)) באיומרנט = ל הוססץ + כניסה למנויים * חידושים בפועלים ₪ באינטרנט מתי, איפה ואיך שמתאים לך * מרכיבי השירות יש בנקאות אחרת בישראל. "פועלים 6 באינטרנט" עומד " ל לשירותכם תמיד, ללא צורך בהתקנת תוכנה, 33 עם כל היתרונות של ניהול חשבון בנק במהירות ה- ם=// ונופף * כל מה שרצית על כך, עם הנחות עמלה משמעותיות : לדעת ואם זה לא מספיק, תקבלו את השירות ללא כל תשלום. כי 3 "פועלים ₪ באינטרנט" זה כמו שמתאים לכם. גם בכים. פועלים 69 באינטרנט" - מביא אליך את הבנק, כ באמצעות השרות תוכל לקבל מידע עדכני על חשבונותיך בכל 0 " הנושאים הבנקאים, לבצע בהם פעולות בנקאיות ולקבל מידע פיננסי כללי. 4 בטלפו ו תרשים 2.4 לחיצה על הקישור הדגמה 00| 00ח0-88 זטזס!קא = פחזס)ח! +)ס5סזסוא - בנק-הפועלים ב 0 מועלים(00) באתמרום 0 מספר חשבון[=. 5025 99] *וס עסקים : 23/05/2000 " ריכוו יתרות כולל " הרשאות לחיוב החשבוך " 7---] וי ען ש שקלי 7 תנועות אחרונות " הומנת פנקסי שיקים 0 יתרה קודמת : 29.459.505.45 ₪ מסגרת אשראל: 0.00 ₪ תאריך תיאור פעולה אסמכתא | ערך הפעולה חובה יתרה 5 ני"ע-קניה 6 0805 10 25 5 שיק 3 11/05 0 25 5 הו"ק הלוואה 6 11/05 מ 20 5 ני"ע-קניה 6 11/05 13 %7, 2 5 ני"ע-קניה 7 11/05 15 212 5 ריבית מפקדון 8 14/05 227 5 ני"ע-תשלומיםם 4 15/05 2%8 > 15/05 העברה/הפקדה-טל | 000000134 15/05 28 חוסוחו פט | תרשים 2.5 הדגמה של חשבון עו"ש שקלי, תנועות אחרונות 4. לחץ על הקישור מט''ח בסרגל הניווט האופקי. שיס לב שסרגל הניווט חימני השתנה ועכשיו הוא מתאיס לבחירתך (מטייח). אתה צופה במצב פקדונות מטייח. 5 לח על הקישור מידע כלכלי בסרגל הניווט האופקי. שיס לב שסרגל הניווט חימני השתנה ועכשיו הוא מתאיס לבחירתך (מידע כלכלי). אתה צופה ברשימת מדדים. 6. לח על הקישור שערי חליפין בסרגל הניווט חימני. 7 לח על הקישור השקעות בסרגל הניווט האופקי. אתה רואה פירוט תיק ניירות ערך. 8 לתצ על הקישור קניית ניירות ערך בסרגל הניווט בצד ימין. שיס לב, אתה צופה בהדגמה. לא כל הקישורים בסרגל הניווט החימני פעיליס אבל שיטוט במסכי ההדגמה יתן לך מושג מה זו בנקאות מקוונת ואיך היא עשויה להתנהל. המשך לשוטט באתר ההדגמה של בנק הפועליס או באתרי ההדגמה של הבנקיס האחרים. פרק 2: מהי בנקאות מקוונת לגביך? | 31 להלן כמה מן המוצריס והשירותיס היותר פופולריים שהבנקיס מציעים. פתיחת חשבון בנק ישראל מחייב לבצע את ההרשמה לפעילות בנקאית באינטרנט בסניף הבנק בו מתנהל חשבונך, ואת לאבטחת סודיות פעילותך באינטרנט. כך שיש לגשת לסניף (לא לשכוח להביא תעודת זהות), לחתוס על כמה מסמכים (איך לא), ולקבל שס וסיסמה אותס יש להקיש בעת הכניסה לשירות הבנקאות באינטרנט. חשבון שקלים יתרה אפשר להתחבר לאתר כדי לבדוק את מצב החשבון ו/או לראות את הפעולות שבוצעו לאחרונה. להלן רשימה חלקית של הפעולות האפשריות בחשבון השקליםס: + 40 הפעולות האחרונות, + תנועות השבוע האחרון, + תנועות שבוצעו ביוס האחרון (תנועות מהיוס), צו"ש שקלי (תעשן תנועות אחרונות ת כולל 1 לחיוב החשבוך פנקסי שיקים ו ו << פירוט הוראות קבע, זסזס!קא = )סחזס)ח! +50סזס:₪ - בנק-הפועליח 3 הדגמה עו"ש שקלל ד תנועות אחרונות יתרה קודמת : 29,459,505.45 ₪ = מסגרת אשראי: 0.00 ₪ 1 א עך ני"ע-קניה 6 08/05 שיק 3 11/05 הו"ק הלוואה 6 11/05 ני"ע-קניה 6 11/05 ני"ע-קניה 7 11/05 ריבית מפקדון 8 14/05 9%-תשלומיםי 4 15/05 העברה/הפקדה-טל | 000000134 15/05 10 100 5 13 15 מועלים(0) באתמרנם 215 2,215 (0 27 12 277 ,%8 2:8 תרשים 2.6 תנועות אחרונות בחשבון עו"ש באתר ההדגמה של בנק הפועלים כמו כן ניתן לקבל ריכוז יתרות כולל לחשבון, מה שנקרא שערוך כללי. 2 | (ח0ח0-8₪8 פנקסי שיקים פעולה זו מאפשרת להזמין פנקסי שיקים מבלי לגשת לסניף הבנק. זה נכון בחלקו, כדי להומין לא תיאלץצ לגשת לסניף. הודעת אישור אלקטרונית תישלח אליך והפנקסיס יחכו לך (איך לא) בסניף. |<]1ם)- | מ גי ה = כ ב אלינו התאמה אישית 4 תק - -גחר שא ו מידע בלבלו | כלים | עו"ש שקלי הדגמה תנועות אחרונות " ריכוו יתרות כולל " הרשאות לחיוב החשבון עו"ש שקלל ד הומנת פנקסי שיקים >1. הזנת נתונים < 2. אישור 3. סיום פנקסי שיקים ו / אחסוחו פא | | ן₪ תרשים 2.7 הזמנת פנקסי שיקים באתר ההדגמה של בנק הפועלים העברת כספים העברת כספים מחשבון אחד למשנהו הינה פשוטה. חשוב לדעת אם ההעברה נעשתה בומן אמיתי. ישנס בנקיס המאפשריס להעביר כספים מחשבון לחשבון (בתנאי שהחשבונות הן שלך) והפעולה תירשם מיידית. בנקים אחריםס יאשרו שהפעולה נקלטה, אבל ההעברה בפועל תיעשה מאוחר יותר באותו יוס או בבוקר שלמחרת. תשלום חשבונות ישנס בנקיס המציעים שירות זה של תשלוס חשבונות ללא עמלה ואחרים יגבו על כך תשלום. העמלות משתנות מבנק לבנק, אך רבים מציעים שירות זה בחינס וללא הגבלה. יש המאפשריס לתת הוראות תשלוס קבועות כדי לשלס חשבונות מסוימיס בכל חודש באופן אוטומטי. מומלצ לבדוק את מדיניות הבנק בנוגע לתשלוס חשבונות בצורה מקוונת בעת בחירת הבנק המקוון. פרק 2: מהי בנקאות מקוונת לגביך? | 33 התאמה אישית בנקיס רביס יתאימו את עמוד הבית למען הלקוח כחלק מן המדיניות לפתות אותו לשוב לאתר שלהם. לדוגמה, בעת ההצטרפות לבנק, הלקוח מתבקש לענות על סדרת שאלות. בעת ההתחברות הבאה לאתר, הבנק משתמש במידע שסיפק הלקוח כדי להציע לו מוצרים פיננסיים נוספיס שהבנק חושב שהם עשויים לעניין את אותו לקוח. יש בנקיס המאפשרים לך לבצע התאמה אישית בקבלת מידע. נניח שאתה מעוניין לקבל דיווחיס והערכות מצב על שוק קופות הגמל או עדכון על מצב המניות. ובכן, הבנק יאפשר לך לבחור מה שאתה רוצה לקבל ובאיזו תדירות להעביר לך את המידע שביקשת היישר לדואר האלקטרוני שלך. פירוט שירותים להלן רשימה של השירותיס העיקריים שניתן לבצע באינטרנט (פחווחס). כמובן שיהיה עליך לוודא שהבנק מאפשר לך את ביצוע הפעולות שאתה נוהג בדרך כלל לבצע. את הפעולות הבסיסיות המבוצעות בחשבון עוייש (עובר ושב) מרבית הבנקיס באינטרנט מאפשרים, אבל פעולה של מתן הוראה לביצוע תשלוס בהוראת קבע, את זה צריך לבדוק. היכן! באתר ההדגמה. השקעות תוכניות חיסכון 5 יתרות תוכניות חיסכון ניירות ערך , + הפקדה לתוכנית חיסכון ** | פירוט תיק > קניית ניירות ערך קופות גמל + מכירת ניירות ערך > יתרות קופות גמל + תוצאות עסקיות בניירות ערך > הפקדה לקופות גמל פר"י מטבע חוץ (מט"ח) + יתרות פרייי > פקדונות מטייח + הפקדה לפרייי + פירוט תנועות לחשבון מטייח * | משיכה מפריי אשראי כללי פקדונות בשקלים > פירוט אשראי שקלי + מצב פקדונות + פירוט אשראי מטייח > הפקדה לפיקדון * ריכוז יתרות כולל + + משיכה/אי-חידוש פיקדון 4 | (0חח9-88 אשראי ישיר הלוואות מט"ח * ביצוע אשראי ישיר * פירוט הלוואות מטייח % פירעון אשראי ישיר מידע כללי + יתרת מסגרת לניצול + שערי חליפין 0 0 % " - , * שערי מטבע יציגיס לחודש עו ש מט ח + תנועות אחרונות במטייח מידע כללי % פקדונות מט"ח 2 0 + מצב פקדונות מטייח ליפו + שעריס מצטלבים + שערי מטבע יציגיס לחודש > סקירה כלכלית כרטיסי אשראי האינטרנט הינה דרך נוחה לרכוש כרטיס אשראי חדש ולבדוק שערי ריבית. כדאי לוודא שיש אפשרות לבדוק בצורה מקוונת את הרכישות והחיובים שנעשו בחשבון האשראי. זהו בהחלט אחד המוצריס שכדאי לבחון. מחירי כרטיסי האשראי באינטרנט חופפיס לאלה המוצעיס בבנקיס הרגילים, אך בגלישה מאתר לאתר מגליס כי לא כל עסקאות האשראי והות. כדאי לקחת בחשבון שעסקה טובה כוללת יותר מאשר שערי ריבית. יש גם לשיס לב לעמלות השונות, לדוגמה. מידע אודות פעולות בכרטיסי אשראי מתקבל לדוגמה מחברת כ.א.ל, ומערכת הבנקאות המקוונת משמשת 'יצינוריי שבין חברת האשראי ללקותח: > שובריס לחיוב הקרוב % << שובריס בחיוב קודס <* הזמנת כרטיסי אשראי פרק 2: מהי בנקאות מקוונת לגביך? | 35 שפע שווקים לעריכת קניות איננו רגיליס לכך שהבנקים עוסקים בשיווק מוצריס שאינם פיננסיים, אך בנקיס מקווניס עשוייס להציע לנו (לקוחותיהס) קישוריס לאתרי מסחר אלקטרוניים. גם אס קישוריס אלה אינס עשויים לענייו את הלקוח, הבנקיס מקוויס שהוא יראה בהס את הקשר שלו למסחר האלקטרוני. חלק מהבנקים מציעים הנחות ברכישת מוצריס באינטרנט. לדוגמה, בנק הפועלים מציע רכישת מחשב מתקדם + מנוי גלישה במחיר אטרקטיבי (נכון לחודש ספטמבר 2000). הטבות להלן פירוט ההנחות הניתנות בבנק הפועלים נכון לחודש ספטמבר 2000. ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת. + 25% הנחה על הזמנת פנקסי שיקים. * 506 הנחה מעמלת שיעור ההוספה ברכישת קרנות נאמנות מקבוצת בנק הפועליס. + תוספת של עד 0.75% בריבית על פקדונות שקליים. ** | עמלה מופחתת של 0.4% בניירות ערך בכפוף לעמלת מינימום. החיסכון תלוי בהיקף הפעילות בחשבון הבנק שלך ובגודל נכסיך הכספיים בבנק. אפשרויות לרכישת תעודות פיקדון קיימת תחרות עזה בין הבנקיס המקווניס בנושא ההשקעה בתעודות פיקדון. בנקיס אחדיס אף יציעו שעריס גבוהיס יותר ברכישת תעודת פיקדון על ידי לקוחותיהס המקווניס מאשר אלה המוצעיס בסניפיהס הרגיליס. בקשות למשכנתא ישנס בנקים שלאחר מילוי טופס לבקשת משכנתא, ישיבו בתוך פחות מדקה אם הבקשה אושרה. ברוב האתרים המציעיס הלוואות, אפשר לקבל משכנתא חדשה או לבקש מימון חוזר במשכנתא הקיימת. מספר בנקים מאפשרים לצפות ולהשוות ריביות. בבנק לאומל (וו.60.ווחט6!אח8פ.צוש) מאפשריס להכין את הבקשה למשכנתא דרך האינטרנט. אין צורך לבוא לראיון עס הפקיד בסניף. לח באמצעות העכבר (האם יש בבעלותך דירה! כן/לא), הקלד היכן שצריך (שס פרטי) ושגר את הבקשה ישירות. הבנק מבטיח כי כל מי שישגר את בקשתו בין 8:00 בבוקר ל-11:00 בלילה יקבל אישור תוך שעה! 90-8800008 6 זסזס!קא = 6%חז6)ח! !/ס5סזסוא - 65הַבּ6)זסא 6חווח0 -- והט6.] אחבּם [< כו | 00[ 65סעב] אופוע ‏ 08 6 | | 15 [ 0 מז 3 3/3061 35 /!ו. סי והחוס| חב פ. ששו / :קת [6 | זף הבית | לאומי היום | ו השקעות | מונז האשואי לאומי אישי ישה ישיוה זו לוקחים משכנתא א1717711 .אשת החשבון האיש? ב משכנתא ישירה באינטרנט - צעד אחר צעד התחלת למלא 7 היוס באפשרותפך להכין בעצמך את הבסשה למשכנתא את הבקשה הריז ב באינטרנט, במועד הנוח לך, ולשגר אותה ישירות'. למשכנתא? ו = המערכת מקיפה את כל הנתיוניס הדרושים לאישור בקסשה לחץ בא הדקר אוד למשכנתא. אנא, מלא את כל הנתונים הדרושים על מנת כ להבטיח אישור עקרוני מהיר וללא תקלות. מחשבון משכנתא הכנ הלהואול נדי להבטיח שמירת הנתונים שהקלדת במקרה של ניתוק מבחר משכנתאות משכנתאות או לשינוי והשלמות במועד מאוחר יותר - עליך להקליד לאומי ליסיינ את שמך ואת מס' הטלפון שלך. ברטיסיי אשרא? = אישור תוך כשעה ינפן לבקשות שנשלחות בכל יו לאומי היום בשעות 08:00 - 23:00. בימי שישי עד שעה 13:00 עורה אונלייך בוידע כלכלי = בתתילת התהליך יוצג מסך של הבחרה משפטית ותנאי במילוי הבקשה בנקאות ישירת המשכנתא, המהווים חלק בלתי נפרד מטופס הבקשה. בטולפוך בנקאות בינלאומית 4 1 >>> הבהרה משפטית | תנאי המשכנתא האם יש בבעלותך דירה או בופ ? 67 כן 67 לא האס היו בבעלותך דירה או בית לאחר התאריך 1/6.1991 = | 67 כן ‏ 07 לא שם פרטי * שם משפחה * | תרשים 2.8 לוקחים משכנתא בבנק לאומי באינטרנט מבלי לצאת מהבית לעומת זאת, בבנק הבינלאומי הראשון (ו.1.60פ8.צווש) תוכל לקרוא הסבר ארוך במיוחד על המשכנתא, מהי! למי זה טוב! מי וּכאי! איך מקבלים תעודת זכאות ומה עושיס איתה! ועוד כהנה וכהנה פרטים, ובסופו של התהליך תופנה לסניף הפיסי. בנקיס אחריס מאפשריס למלא בקשה להלוואה, אך לא ניתן להשלים את התהליך באופן מקוון. לאחר משלוח המידע הראשוני יתקשר נציג הבנק כדי לדון בבקשה. מיגוון האפשרויות בקבלת משכנתא מקוונת הינו רחב, וכדאי לבדוק אתרי בנקיס שוניסם כדי להשוות ביניהס ולבחור את המתאים ביותר. שירותי תכנו| פיננסי חלק מן הבנקיס המקווניס מציעים שירותי תכנון פיננסי, המאפשריס ללקוח להשקיע את כספו בתבונה. ישנס בנקים המביאים מידע בנוגע לכלים הפיננסיים הזמיניס ומספקים אפשרויות חישוב שונות, כדי שהלקותח יוכל לבדוק איזו השקעה מתאימה לו ביותר. יש מחשב הלוואות אוטומטי המראה את ההחזרים החודשיים המבוססים על המקדמה ששולמה, שערי הריבית וגורמיסם נוספים. באתר של בנק הפועליס, בחרו בקישור מפת האתר, ובמדור שוק ההון תמצאו שפע של מערכות תומכות החלטה, כגוןו: מחשבון הלוואות, מחשבון הטבות מס, בניית תיק השקעות. כלים אלה ניתניס לכל גולש בחינם, ואין בורך להיות בעל חשבון בבנק ו/או בעל הרשאה לניהול החשבון באינטרנט. שווה לנצל את השירותיס האלה - הס בחינם! פרק 2: מהי בנקאות מקוונת לגביך? | 37 באתר של בנק לאומי יש כלים לתכנון פיננסי הכולליסם: מחשבון משכנתא, תכנון הלוואות, תכנון גמל, חישוב ליסינג, מחשבון יורו ו-מחשבון הטבות מס, התראת מטבע (קבלת התראה ברגע ששער מטבע נבחר עולה/יורד מהרמה שהוגדרה מראש. ההתראה נשלחת בדואר אלקטרוני וניתנת ללא תשלוס). ויש גס שפע של מידע: שערים יציגים, מדד המחיריס לצרכן, מדד תשומות הבנייה ועוד. 1 [=]1]] -...זח! %/050ז:1 - 5ן.016וב ]6101/1651/016016/06ח:/ חום-1פ/!ו .סש .ההוב סקבּח .חב .2איווש/ / :ןזוה ו מחשבון אשראי לפניך מחשבון המאפשר לך לבדוק את גובה ההחזרים החודשיים, סכום ההלוואה ותקופת ההחזר. בחר/י באפשרות הרצויה ומלא/י את השדות הריקים בהתאם להלוואה שברצונך לקבל. לחץ על חשב | סבור חלון ] מלא את שעור הריבית השנתית: ----- שיעור ריבית שנתית: בחר אחד מהמסלולים: 7 הלוואה שקלית לא צמודה,עם ריבית משתנה על בסים הפריים (ששיעורו היום בבנה"פ הינו% 10.4) הלוואה שקלית צמודה למדד המחירים לצרנן 7+ בהתבסס על תחזית אינפלציה לשנה הקרובה של כלכלני בנק הפועלים: 21% 67 בהתבסס על שיעור האינפלציה בשנה הקודמת:% 1.3 7 בהתבסס על תחזית האינפלציה שלך לשנה הקרובה: ן הלוואה שקלית צמודה למט"ח 7+ בהתבסס על תחזית פיחות הדולר לשנה הקרובה של כלכלני בנק הפועלים: הוה 4 בו ] | [ שחסם ךר טוא +סחזסזח! 4101050 - טהוחחבוק שחנ )הסטוצסז | ₪פ4] 1005 פסהסופת אשע ‏ ₪ם ₪ | | ₪ 3 ₪( ₪ ₪ 8 | ₪ 1] 8. > . 9 עסו | 65זסעב = ה56810 0% ווק ו 6חסר | 36/58 | קסופ ומק 6% * | | ₪66 [ ו 501/08 1/9 0 ופ חפ ונקו 65] 8000655 | ו | לאומי היום | מוקד השקעות | מונז האשואי לאומי אישי תכנון גטל אישי בבנק לאוי ו מחשבון אינטראקטיבי לתכנון השקעותיך בקופות הגמל ישה ישיוה וו 1 החשבון האיש? בנקאות לעסקים. בנקאות פרטית צעיר חייל סטודנפ. מוקד השקעות פרופיל ההשסעות שלך תיק השקעות תוכניות חסכון ניירות-ערב סרנות נאמנות פקדונות. סופות גמל סרנות חשתלמות. מרכז האשרא? לאומי חיום מידע כלכלי בנקאות ישירה בנקאות בינלאומית 1156 ורד קבוצת בל"ל. חדש ומומלצ מדדים מנה תרשים 2.10 תכנון גמל אישי באתר בנק לאומי 8 (ח0ח0-8₪8 המחשבון לת כנון גמל אישי מאפשר לך להעריך את הפקדות יך לקופות הגמל ואת הסיכומים שיעמדו לרשותך בתוס התקופה (בדרך כלל לאחר גיל הפרישת) למשיכה חד-פעמית או חודשית'. החישרב ניתפן כשירות בלבד ואינו מחייב לתשואות בפועל. לפני החישוב הקלד את הנתונים הבאים: ר] תוצאות החישוב: לכוס מצטטבר גיל פרישה. [ לתוס התקופה. משיכה חודשית. הפקדה חד-פעמית. [ -- משיכה לתקופה אחוו תשואה לשנה [ = 2% בלתי מוגבלת. תקופת המשיכה. 4] בשנים גיל נוכחל הפקדה חודשית באינטרנט שירותים נוספים אתרי בנקים מסוימים מציעים מיגוון של שירותים נוספים כמו מוצרי ביטוח, שירותי ברוקריס וכדומה. שירות משלים - גישה טלפונית גישה טלפונית היא שירות משליס לניהול החשבון המקוון. לא תמיד אפשר לנהל את החשבון באינטרנט, למשל, כשהינך נמצא בדרכיס או בחופשה או בגלל שאין לך גישה לאינטרנט. השירות הטלפוני אפשרי שבעה ימיס בשבוע, 24 שעות ביממה, מכל מקוס ובכל זמן. השירות ניתן חינם. באמצעות שירות זה יכולים המנויים לקבל מידע מפורט על חשבונותיהס וגם לבצע את מרבית הפעולות הבנקאיות. שירות זה עדיף על הגישה הטלפונית לסניף, שגם היא אפשרית, מכיון שכאן הפקיד עומד 100% לרשותך. ההצטרפות לתוכנית הגישה הטלפונית נעשית בסניף, חותמים על הסכם הצטרפות ומקבלים קוד סודי. להלן מקצת השירותים אותם ניתן לקבל טלפונית ובחינם! * מסחר בניירות ערך ובקרנות נאמנות. > מסחר באופציות מעו'יף (ללא כתיבה) + העברה לחשבונות בבנקיס בקבוצה (כולל צד ג') קבלת אשראי + תשלוס חשבונות טלפון וחשמל * הזמנת כרטיסי אשראי + הזמנת פנקסי שיקים > הזמנת מטבע חוץ ואמצעי תשלוס נוספים לחוייל * הפקדה לקופת גמל קיימת + פתיחת תכנית חיסכון > שינוי הוראת קבע קיימת + | עדכון מספרי טלפון > ביטול הוראות מהיוס פרק 2: מהי בנקאות מקוונת לגביך? | 39 פרטיות והגנה ערובה לפרטיות והגנה אינס מוצר או שירות, אלא יש לראות בהס חלק בלתי נפרד מכל אתר של בנק מקוון. על הלקוח לבדוק שאכן הם קיימים. בדף הבית תמצאו קישור לפרטים בנוגע לאבטחת מידע. הבנקיס משתמשים במערכות המתקדמות ביותר העומדות לשימוש אזרחי בכל הנוגע לאבטחת הנתוניס באינטרנט. כל כניסה שלכם למערכת מאומתת במשך כל זמן החיבור. בעת הכניסה לשירות הבנקאות המקוונת (לא הכניסה לאתר) תופיע הודעת כניסה למערכת מאובטחת (ראה תרשים 2.11). | א | ו .הסוז0 00 5006 3 זס/יס 65חבכ אופוי סז ווססבּ 8זב גוס 1 סן 6 ]סחחב0 6ו5 פור!] ר]זויו חב סאפ גופע הסוזובזסוחו עחב .םש 6) חס ₪156 שמסעחב עפ ב6אוסוי בהוחזב או 5ור!1 אוס5 )סח סנ ,שזטוגו! סו חן ] | סזח] פזסו] תרשים 2.11 ההודעה המוצגת כשהינך נכנס למצב תקשורת מאובטחת ובשורה התחתונה של חלון הדפדפן יופיע מנעול סגור 34 או מפתח שלם - אם רואים מנעול פתוח, או מפתח שבור - השירות אינו מאובטח. צא מהשירות והודע לבנק. הבנק מכריח אותך לשנות סיסמה מייד בכניסה הראשונה למערכת ומדי חודש. כאמצעי הגנה נוסף תיחסס הגישה לחשבון לאחר מספר ניסיונות גישה שגוייס (דבר דומה קורה בשימוש בכרטיס אשראי - מספר ניסיונות גישה שגוייס והכרטיס נבלע במכשיר). וזה עוד לא הכל, אס במהלך הגישה לחשבון, לא תיעשה כל פעולה (גס לחיצה בעכבר זו פעולה), מחשב הבנק ינתק את הקשר לחשבון (עדיין תמשיך להיות מחובר לאינטרנט), וכאשר תשוב להפעיל את החשבון תתבקש להיכנס מחדש. באופן זה יימנע שימוש לרעה בשירות, למי שאינו מורשה. הסיסמה היא הכניסה שלך למערכת - שמור עליה: + אל תגלה אותה לאף אחד, =* | אל תדביק על המחשב פתק בו רשומה הסיסמה, + אל תרשום אותה בקובצ במחשב ואל תקרא למסמך בשמה של הסיסמה, =+ | אל תמסור אותה בטלפון, גם לא לפקיד הבנק. 0 (ח0ח0-88 אזהרה: ישנם כמה סיכונים קיים סיכון מסויס בבנקאות מקוונת, למרות שהבנקיס נוקטים צעדיס מתאימיס כדי לאבטח את האתריס שלהס מפני האקרים למיניהס (ישנס גנביס אלקטרוניים גס במקומות העבודה), קיימות סכנות. לכן, אס במהלך עבודתך, אתה נתקל בתופעות לא רגילות ו/או משהו אינו נראה לך - נא להודיע לבנק. שמור על עירנות. אחת מן הדאגות שאינה נוגעת רק לבנקאות מקוונת, אלא גם לסניפים הרגילים, היא החשש מפני חדירה לא חוקית לחשבונות הלקוחות על ידי פקידים לא ישריס של הבנק. הסכנה היא לא רק מבחוצ אלא עשויה להיות קיימת גם בבית. מה עליך לדעת עכשיו בפרק גה נסקרו יסודות החיפוש אחר שירותי הבנקאות המקוונת, כמו גם כמה מן התכונות הרצויות ללקוח. להלן תקציר ממה שלמדנו בפרק: * קיימיס אתרי בנקים עסקיים מקווניס וכאלה המציגיס מידע בלבד. עדיף להצטרף לבנק עסקי כדי לשלוט על החשבון. > כדאי לבדוק קודס מה הבנק הנוכחי שלך מציע לפני שמצטרפים לשירות. > כדאי להיעור בהדגמות המקוונות של הבנק כדי לקבל יותר מושג כיצד הדבריס פועלים. + היעזר בהדגמה כדי לבחון איה בנק מציע לך שירות המתאים לצרכיך. > חשוב על התכונות להן אתה וקוק כדי לפעול בחשבונותיך המקווניס והשווה אותס למוצע באתריס של בנקים אחריס. + ערוך בדיקות. הבנקיס מציעים שורה ארוכה של שירותים, כולל קניות. * המידע הנוגע ללקוח באינטרנט - מאובטח. יחד עס ואת, יש להתעדכן לגבי הבנקאות המקוונת ולקחת בחשבון ששוס דבר אינו בטוח באינטרנט כמו גם בחיים. פרק 2: מהי בנקאות מקוונת לגביך? | 41 פרק 3 מה צריך בשביל בנקאות מקוונת? פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: + סוגי הבנקאות המקוונת פרק 3: מה צריך בשביל בנקאות מקוונת? | 43 90-8800000 4 ישנס כמה דבריס שיש לקחת בחשבון לפני שמצטרפיס לבנקאות מקוונת ואחד מהס הוא כיצד אתה עומד להתחבר לשירות הבנקאי. הדרך החדשה לנהל עסקים עם הבנק יותר ויותר בנקיס מדגישיס את התקדמותס בבנקאות מקוונת, והמשמעות ללקוח היא: > גמישות, כיון שהלקוח אינו צמוד דווקא לתוכנה הבלעדית של הבנק. + קלות שימוש באמצעות הדפדפנים הנפוצים ‏ - זס/ס|קאם ז6חזססה1 | או זוב 0056806. שלוש דרכים לבנקאות מקוונת הבנקאות המקוונת פועלת באחת משלוש הדרכים הבאות: +%, באינטרנט, שימוש בדפדפן כמו זסזס|כאם 6%חזסשח1 או זס88%וע3 6056306א. דפדפניס אלה מאפשריס ללקוחות להיכנס לחשבונותיהס באמצעות אתרי הבנקיס המקווניס שלהם. ספק האינטרנט או הבנק המקוון נותניס בחינס את הגירסה המעודכנת של הדפדפן ללקוחותיהם. תרשיס 3.1 מראה את הכניסה לניהול החשבון בבנק הפועליס הנעשה באמצעות דפדפן. ווהי גישה קלה, נוחה וגס בטוחה. צ] ]1005 5פהסטב" אפ אנם ‏ פם | ו | חווק ו עזסופו = 65זסץב = 568100 6וחס] | 30/658 | קסופ םס 6% ₪ חן 0 |+ 0ס.חזווםס:חם-וואוי//:פקווח. 45| בייח ש מועלים(00)) באזמרום כניסה למנויים קוד משתמש : ] <רוור יי -/ מא סיסמא : לרשותכס עומד מוקד שירות טלפוני, לכל שאלה ופניה בנושא שירות פועליםשש)באינטרנט בטלפון: 03-6501155 וו 5 | ₪ תרשים 3.1 כך נראה מסך הכניסה למנויים בשירות של בנק הפועלים המשתמש בדפדפן זסזס|קאם 6%חז%6ח1 פרק 3: מה צריך בשביל בנקאות מקוונת? | 45 + % 4 באינטרנט, שימוש בתוכנה ייחודית של הבנק. הבנק המקוון נותן בחינס את התוכנה ללקוחותיו. תרשיס 3.2 מציג את מסך הכניסה לניהול החשבון של בנק דיסקונט באינטרנט. הבנק מספק ללקוחותיו בעת ההצטרפות לשירות תקליטור ועליו התוכנה הייחודית שפותחה על ידי הבנק. ברוכים הבא'ם אל: 3% תרשים 3.2 כך נראה מסך הכניסה למנויים של בנק דיסקונט באמצעות התוכנה % 4 6 שסופקה על ידי הבנק שימוש בתוכנה המסופקת על ידי הבנק המקוון - התוכנה מאפשרת ללקוחות הבנק להתקשר אליו באמצעות הטלפון. גס חיבור לאינטרנט נעשה ברובו דרך הטלפון, אך פה החיבור הטלפוני אינו באמצעות האינטרנט. תרשיס 3.3 מדגים את החיבור בין המחשב שלך למחשב הבנק באמצעות האינטרנט ובאמצעות תוכנה המסופקת על ידי הבנק. לתוכנה מיגוון רחב של אפשרויות, החל מביצוע פעולות פשוטות ועד לשירותים מתותכמים יותר כגון מעקב אחר השקעות. השימוש בשירות זה מתאים לצרכים מאוד ספציפיים ובדרך כלל לא מיועד ללקוחות ביתיים. 9חו/ח88ם-6 אינטרנט 1" ד מודם | הפו ב מחשב הבנק המחשב שלך שימוש בתוכנה ייחודית של הבנק קו טלפון וש ==)/)-- מודם ו | מחשב הבגק המחשב שלך תרשים 3.3 חיבור לשירות מקוון באמצעות האינטרנט ובאמצעות קו הטלפון להסתער על הרשת מה צריך כדי להתחבר לבנק מקוון! >* מחשב, > מודם (קו טלפון/150%/ 51ס8/כבלים), > דפדפן זסזס|טא= 61חז66ח1 או זס+ה0וע8 ₪6056806, + מנוי אצל ספק אינטרנט (לדוגמה חסו5ע60א). מה עליך לדעת עכשיו בפרק וה נסקרה ההתפתחות המהירה של השירותים הפיננסייס באינטרנט המאפשרת ללקוחות לנהל את ענייניהס הפיננסייס בצורה מקוונת. + האינטרנט יחד עס החומרה והתוכנה התקניים מאפשרים קשר מחיר וקל לבנק מקוון. > ישנס שלושה סוגי בנקאות מקוונת: באמצעות האינטרנט והדפדפן, באמצעות האינטרנט ותוכנה ייחודית של הבנק, ובאמצעות קו חיוג ישיר אל מחשב הבנק. עס התפשטות השימוש באינטרנט, האפשרות השלישית הולכת ופוחתת. בבנקאות באינטרנט המכונה בנקאות מקוונת, הקשר אל הבנק מתבצע באמצעות דפדפנים כגון זסזס|קאם 6%חזסזח1 או זסְזהאָוְטהּ)! 6056806. יש לוודא שהגירסה המעודכנת נמצאת בידך כדי שתוכל ליהנות ממירב ההגנה במוצריס אלה. פרק 3: מה צריך בשביל בנקאות מקוונת? | 47 פרק 4 פתיחת חשבון ועוד פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: > כיצד להצטרף לשירות בנקאות מקוונת? מספר פעולות בסיסיות לביצוע בחשבון באמצעות האינטרנט. פרק 4: פתיחת חשבון ועוד | 49 0 (ח0ח0-8 באופן כללי, כל אתר של בנק שונה, אם כי ישנם קווי דמיון בולטיס ביניהם, כך שלא קשה להתמצא. פתיחת חשבון בנק ישראל מחייב לבצע את ההרשמה לפעילות בנקאית באינטרנט בסניף הבנק בו מתנהל חשבונך, ואת להבטחת סודיות פעילותך באינטרנט. אז יש לגשת לסניף (לא לשכוח להביא תעודת זהות), לחתוס על כמה מסמכים (איך לא) ולקבל שס וסיסמה אותס יש להקיש בעת הכניסה לשירות הבנקאות באינטרנט. הקל ביותר להתחיל בבנקאות מקוונת היא להישאר עס הבנק הנוכחי. כך אין צורך לדאוג להעברת כספים לחשבון, היות שהס כבר יהיו רשומים במערכת הבנקאית. לא לכל הבנקיס יש אתריס הפועליס במלואס וכדאי לבדוק זאת. כמה בנקיס מספקיס באתרים שלהם מידע בלבד. במידה והבנק הנוכחי שלך הוא מן הסוג הזה, כדאי לחפש בנק מקוון אחר. הצטרפות לשירות מקוון בחשבון הבנק הנוכחי אס קיים כבר חשבון בבנק כלשהו, ההצטרפות לשירות באינטרנט והיכולת להתעדכן ולקבל מידע על התנועות בחשבון ולבצע פעולות בנקאיות צריכים להיעשות בסניף. לאחר חתימה על מסמך אחד או שנייס אתה יוצא שבידך קוד משתמש וסיסמה ועוד מספר הנחיות לאבטחת פעילותך באינטרנט (לדוגמה: שמור סיסמה, שנה סיסמה לעיתיס קרובות). בבנקיס אחריס תצא גס עס ערכת תוכנות המיועדת לאבטחת המידע ולניהול חשבונותיך באמצעות האינטרנט. לא שהעבודה עס הדפדפן אינה בטוחה, אבל היה מי שחשב בבנק זה או אחר שכדאי לפתח תוכנות נוספות ייכדי להקשותי. אני חושב שהתוכנות האלה יותר מקשות על המשתמש עצמו מאשר על מישהו אחר. הצטרפות לשירות מקוון בחשבון בבנק אחר אס אין חשבון קיים בבנק, אין לך ברירה אלא לפתוח חשבון. חשבון שבו אתה יכול לבצע פעולות באינטרנט הוא חשבון בנק לכל דבר ועניין. פתיחת חשבון להזכירך, חייבת להיעשות בסניף, ואם אתה מוכן פיסית לסדרה ארוכה של חתימות ולא שכחת את תעודת הזהות, התהליך עשוי להימשך דקות ארוכות. אי אפשר להשתמש בחשבון ללא כסף. לכן, יש להפקיד קודם לכן כסף בבנק. עליך להפקיד סכוס כסף כלשהו וגס 0 שקל (במזומן) וה בהחלט מכובד וגס מספיק. רק שים לב שבמסגרת תחומי הפעילות וערוצי השירות בחרת ב... (בחר לפי העניין): פרק 4: פתיחת חשבון ועוד | 51 + בנקאות מקוונת - קבלת מידע. > בנקאות מקוונת - מידע ופעולות. עכשיו חור וקרא את הנושא הצטרפות לשירות מקוון בחשבון בבנק הנוכחי (כי כבר פתחת חשבון) וראה שלא שכחת דבר. עוד רגע ו... זהו! הרגע הגיע ובגדול. כולך נרגש. עוד מעט תהיה הפעס הראשונה שתוכל לצפות בחשבון השקליס שלך, בעודך יושב על הכסא מול מסך המחשב בביתך! נפלא! אס יצאת מהבנק כשרק קוד משתמש וסיסמה בידך, דלג על הסעיף הבא ועבור לסעיף הכנות להפעלה ראשונה בעזרת הדפדפן. התקנת ערכת התחברות סעיף זה מיועד למי שיצא מהסניף מצויד בתקליטור. בתקליטור נמצאת תוכנה אחת, או יותר, המיועדת לאבטחת המידע ולביצוע הפעולות באינטרנט. יש לכך מספר משמעויות : > אתה צריך להתקין את התוכנה. + סביר להניח שהעבודה לא תיעשה דרך הדפדפן, אלא דרך התוכנה הייחודית של הבנק. פעל לפי ההנחיות שבתקליטור ו/או ההנחיות הרשומות לפניך באותה מעטפה המכילה את התקליטור. בסוג ה של התקנה והפעלה לא נעסוק במסגרת ספר זה. הכנות להפעלה ראשונה בעזרת הדפדפן 1 הפעל את החיבור לאינטרנט באמצעות ספק האינטרנט שלך (כמו שאתה רגיל). 2. הפעל את הדפדפן. 3 בחר בתפריט 5|ססד > 5חסוזק0 6%חוססח1. 4 בחר בכרטיסיה צ9ו5600. ודא שבחרת הזח | : 6. ודא שהדרגה היא וחטו166א. אס לא - גרור את הסמן ובחר ברמה השנייה מלמעלה, כפי שנראה בתרשים 4.1. 2 0ח0-88 5חסוזק 0 ופחז6וח! 0 5 0 (₪9 8 וזפסת | 985 5060 | 1 ח3 ]וח 1063 בלמ בו תרשים 4.1 הכרטיסיה 56601 7 לחצ החל (הלחצן יהיה פעיל רק אס שונתה רמת האבטחה). 8 בחר בלחצן |1.66 וח6₪5%0. 9 יש להגיע לקבוצה 6008165 שברשימה, ולסמן פעמייס את האפשרות 6|טבּח= בשתי תת-הקבוצות, כפי שנראה בתרשיסם 4.2. פרק 4: פתיחת חשבון ועוד | 53 <1?| 5 ו 5 עזוז60 5 יכ - 6ב 9 )סז 6 8 ן זם]וקוחט6 זגוסע חס 80זס50 פזב ]13 65ו>ססס ושפו|ם [6 / 6 6 6ב 9 ]סז 6 [80ז5%0 ]סת] 000185 סו5655-זסק אוסו|ם [6 פב 6 6 9 )סז 6 וטס + תויסט שו 8 9 -51- 04 + 4 3556) 01500 505 | 0 [= 000 חאאוםת :0 6561 | תרשים 4.2 הקבוצה 600665 0. לחצ אס. הערה! מה זה 000%665? 600%18, או בעברית עוגיה, היא קובץ טקסט קטן שאתר באינטרנט יכול לשמור במחשב שלך. קובץ זה מאחסן מידע עליך ועל העדפותיך באתר בו גלשת. בפעם הבאה שתיכנס לאותו אתר, הוא יקרא את ה-60066 שהוא שמר וייעזר במידע הרשום שם. למשל, נכנסת לאתר כלשהו ונתקלת בברכה "ברוך הבא משתמש חדש". לאחר זמן מה חזרת לאותו אתה והנה לתדהמתך הופיעה ברכה "ברוך הבא משתמש ותיק. זה 15 יום שלא היית באתר!". האם שאלת את עצמך איך יודע זאת האתר? התשובה טמונה ב... 86. אל דאגה, את ה-6006!6 שרשם אתר אחד לא יכול לקרוא אתר אחר, או במילים אחרות: רק האתר שכתב את ה-6ו6006 יכול לקרוא אותה. ה-6006!6 אינה תוכנית (זהו קובץ טקסט), היא אינה וירוס ואינה מעבירה וירוסים. 4 | (0ח0-88 1. בחר בכרטיסיה 66ס6הב3ּצ20. 2. יש להגיע לקבוצה 560078 שבתחתית הרשימה, ולסמן את תיבת הסימון הזאת, כפי שנראה בתרשים 4.3: 6 5606 ]0 חה 6זו560 הססו6ם בַהופחבתש ]ו הזב /י 3. יש לוודא שכל האפשרויות של 1 156 מסומנות, כפי שנראה בתרשיס 4.3: |<]? | פחסוזק 0 ]6חז6)ח! | 8בזסז! | פסוספהחס0) | סוחס | עפ 5 | [913ח 3 בי 6 || +5סחח שח) סל סם ופט כ 35 560 הסו)ססיפז 6)סוו00 5'זסהפוופגום זס! 60% ך] [0ז65%8] 85זוגוססז) הסוובססעיפז 6והסו!וזסס זסץזס5 זס! אס ך] 5% 0 65חבק ב6)קעזסח6 53/6 וסח ₪ ך] 8 8 זספטוסזם השרוו זסטום] וו )6הזפ)ח| עזהזסקות6 ד עופוז= ך] 359911 0]]6ז] 6ופבח = ]/56 3 0 זסם סג םם !158 55] 0 158 55] 0 וז סט ם 8 905 בו|ב חן )גוססה חזב / 6פו 5606 )סח חב 56016 ה6פעשוסם הַהופחבּחס ]זו הזב א זז החוסם 18 ]ה)והחסוו5 פוחזס] ]ו חזב ער ו 3 [1651800 55זוגום5ז] הס|פבח6 6!ספחס6 33 ך] |+ | 0/5 6זסופסת. [ אש || צשת ‏ | וה תרשים 4.3 תיאור הכרטיסיה 0ַ66חַ0/8(, והקבוצה 56601 4. לחצ החל (לחצן זה יהיה פעיל רק אס בוצע שינוי). 5. לת אישור. הפעלה ראשונה באמצעות הדפדפן 1 הפעל את החיבור לאינטרנט באמצעות ספק האינטרנט שלך (כמו שאתה רגיל). 2 הפעל את הדפדפן והיכנס לאתר הבנק שאליו התחברת. פרק 4: פתיחת חשבון ועוד | 55 זסזט!קא = )6חזס)ח! /050זסו4) - בנק הפועליט ן: סו 1006 >פהסטםת ‏ אשץ ₪ 6 | ש -₪| ₪ 4 9 | 8 5 6.5.9 ו עזסופו = 68)זסעב = 568100 6וחסו | 698/₪ | קסו5 םלוס 6% קפן חס 06 /והסזסחו/ חזופ-וס !ו םוסקה חפ .2 טטצ / :כו [6 בי - | חס * ]| | 6 |ד ת"א 100 | = מעו תל-טק 58 081 0ו1ה )1 5 | 564.44 | 628.43 ₪ פופ ו 6% 0 % 05-04 - 0 1 ששו | 055- הואססץק שו 3 דאו ג'ונס נאסד"ק ו 17 3 1011121314151617 9 ב % 45. %- ת , תִ מידע פיננסי עדכנ' - בשיתוף אבליסט 6חווחס 1 5 ----ש = ב + חידושים יחודיים ב"פועלים 69 באינטרנט" פועלים צעיר לראשונה בישראל!!! ביצוע תשלומים והעברות באמצעות "פועלים ₪ באינטרנט" 924605=76=] תסטס 1? סיאויאוש|ה סיכ זוס-וסס /!ו.סס וו סכ חבפ .ואוש :ות [₪' ו תרשים 4.4 כניסה לאתר בנק הפועלים בכתובת |60.1. חו|08ק8 חפ .וצו / :קקח 3 בחר בקישור כניסה למנויים או כניסה לחשבונך. בבנק הפועליס זה נראה כך: (בקישור ספר לי עוד... בוחריס לצרכי הדגמה). על המסך מופיע חלון אבטחת מידע המודיע לך שמעתה ואילך הקישור שלך יהיה מאובטח. || ו .סוחס 5008 3 זס/יס 65חָב2 אופועי סז וגוססב 8זב גוס 6 ]סהחב0 566 פור!] רואו חב הסא6 גוס מפווהזס/חו שח .0 ש]) חס ₪156 שמסעחב עם ב6אוסוי בהוחזבאו 5ור!! אוסר!5 וס 30 ,6זווט! שר חן ] תרשים 4.5 תיבת דו-שיח המודיעה לך שמעכשיו התקשורת מאובטחת. 4 לח א0%. מעתה ואילך בשורת המצב שבתחתית חלון הדפדפן יופיע סימן המנעול כשהוא סגור 53 (סימן שאתה בתקשורת מאובטחת). 6 08ח0-88 כניסה ראשונה שלך למערכת תהליך הכניסה לחשבון הבנק באינטרנט מודגס בחשבון בבנק הפועלים. באופןו כללי התהליך דומה גס בבנקיס אחריס. חלון כניסה למנוייס מאפשר לך להקליד את הנתונים שקיבלת מהבנק (ראה בטופס איתו יצאת מהבנק): קוד משתמש וסיסמה ובנוסף מספר תעודת הזהות שלך לאימות נוסף. יש בנקיס שידרשו ממך להקליד גסם את מספר הסניף. 1 2 ודא שהסמן נמצא בשדה קוד משתמש. הקלד את קוד המשתמש כפי שהוא רשוס בטופס (אין משמעות לאותיות גדולות או קטנות). הקש על מקש פד כדי לעבור לשדה הבא. הקלד את מספר תעודת הזהות (רצוי להקליד את כל הספרות כולל ספרת ביקורת). הקש על מקש פד כדי לעבור לשדה הבא. הקלד את הסיסמה כפי שרשומה בטופס (אין משמעות לאותיות גדולות או קטנות). לחצ 1008 58מסץב" | השע אהם ‏ ₪ | 6. 2. 8 )9 ₪ | 8 ₪ 3 0 זחווק וו עו 30/0108 598100 חס | 6588 | קסו5 םס 6% מוולים(00) באתמרום כניסה למנויים קוד משתמש : 4על6אות1ן |כיצד אני מצטרף הו 19 אבטחת מידע כל מה שצריך לדעת ₪ לרשותכסם עומד מוקד שירות טלפוני, לכל שאלה ופול 9133 לילח 918 לרזו?/ רוא לורזר ור הרול 4 155 5001 2-6 הווחו 6 5 | [|)וחזסו. סט ס! וחסהזווססם)קווספמזימן 65] תרשים 4.6 מסך הכניסה למנויים בבנק הפועלים באינטרנט פרק 4: פתיחת חשבון ועוד | 57 מסך כניסה ראשונה למערכת מברך אותך עס כניסתך לראשונה ומייד מציב בפניך את המשימה הראשונה - שינוי הסיסמה, שזה עתה השתמשת בה. קרא בעיון את ההוראות. . עליך להמציא סיסמה שתכיל שמונה תווים לפחות, ותורכב מתווים וספרות ללא תוויס מיוחדים כמו *, 8, % או כל סימן אחר. בנוסף, יחולו עליך מגבלות נוספות : > בסיסמה החדשה לא יהיו שלושה תוויס צמודיס המכילים את אותו תו. למשל הסיסמה 55557840 אינה חוקית כי התו 5 מופיע ארבע פעמיס ברצף (תו אחר תו). > אל תשתמש בספרה 0 (אפס) ובאות 0 באנגלית באותה הסיסמה. אתה עשוי להתבלבל ביניהן. להלן מספר הנחיות ליצירת סיסמה ולשמירת הפרטיות שלך: * על הסיסמה להיות מורכבת מאותיות ומספרים, ולהכיל לפחות שמונה תוויס. צריך להיות קשה לזכור ו/או לנחש את הסיסמה. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ מ( 5 > בחר סיסמה שאינה מילה במללון. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ הס 106 + אל תשתמש בסיסמה בתאריך לידה, שמות בני משפחה, חיות מחמד וכדומה. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ 2 וח 39 + אל תכתוב את הסיסמה שלך בשום מקוס. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ הסיסמה רשומה על פתק זכור את הסיסמה. המודבק למסך המחשב. 6-89 % +% 4 אל תשמור את הסיסמה שלך במחשב. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ הסיסמה רשומה במסמך בשם זכור את הסיסמה. "סיסמה" בתיקיה 5)חסוחט6סכ ץו!. % + 4 0 +% ' %, 4 % +: % +% '. לאחר שהינך ווכר את הסיסמה, השמד את הטופס עליו היא כתובה. דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ קמט את הטופס וזרוק לפח. קרע את הטופס לחתיכות קטנות. השרה את הטופס בקערת מים למשך חצי שעה, עשה כדור מעיסת הנייר וזרוק לפח. אס אתה חייב לשמור את הסיסמה, עשה זאת במקוס שלאחרים אין גישה אליו ורק אתה יכול לגשת לשס (צריך להיות יצירת'י). דוגמה איך לא דוגמה איך כ[ על דף נייר מתויק בתיק על דף נייר הטמון בחדר הלבשה עליו רשום "מסמכי בנק" על דף נייר מקופל בקופסת על דף נייר בתיק מסמכים התקליטורים שליד המחשב עליו רשום "ארנונה" אם אתה צריך לשלוח את הסיסמה באינטרנט, עשה ואת רק בעזרת תוכנת הצפנה. אל תמסור את הסיסמה שלך לאף אחד. הקוד והסיסמה הם הזיהוי שלך כלפי המערכת והרשות להשתמש בה. לפני שאתה מקליד סיסמה ודא שהאתר במצב מאובטתח: > ש3 בשורת המצב בתחתית החלון. + הכתובת מתחילה ב-05: ולא ב-קח. לפני שאתה מקליד סיסמה, חשוב האס אתה יכול לבטוח בארגון שהינו בעל האתר. פרק 4: פתיחת חשבון ועוד | 59 * אל תעזוב את המחשב אף לא לרגע כל עוד הינך במצב תקשורת מאובטחת. > צא באופן מסודר מאתר מאובטח. ודא זאת על ידי סמל המנעול שנעלס והכתובת שמתחילה ב-קאח ולא ב-5קח. + שנה את הסיסמה לעיתים תכופות. 1008 5מסץצב" | השוע אהם ‏ 6 | ..- .9 ₪5 ₪ | 8 ₪4 9% 3- מווק ו עו 0108ב 598100 6חסו] | 39/658 | קס)9 םס 6% | < 1065 ו 0 | 8556 6111054030 = 6 חב 501ז? סצשיאועאו|ם ספ הו-וםס/! .סכ .רחוב סק חב .שואואו/ / :פכזות! ו₪] חן קשה == י''אה | ההק 2% | 00 שינוי סיסמה אנא הקלד הסיסמה הקיימת והסיסמה הנבחרת החדשה סיסמה קיימת : [ == סיסמה חדשה : = 7 אימות הסיסמה החדשה : ₪ הוחו 6 3 | )לגופ הזוס וסהחנוססם)קווספמעימן 65] תרשים 4.7 שינוי סיסמה באתר בנק הפועלים באינטרנט .2 .3 אס הקלדת סיסמה חדשה לא חוקית, או שלא חזרת פעמייםס על אותה סיסמה כפי שהתבקשת, יופיע חלון עס הודעת שגיאה בצבע אדוס ותתבקש להמציא סיסמה חדשה. אם שינוי הסיסמה עבר בהצלחה, תראה את המסך הבא. כל מה שנותר לך לעשות הוא ללחו... ₪ 00| (00ח0-88 - 55%01000%ה 6חַחִבּח-10510א=6חוב 516%? סאוצושי!ה סכ /חום-1ט6/!. 60 .הווה סכ אחבּט. אאיאי// :5וות בּ סו 1006 פפהסטםת ‏ אשץ ₪ 6 | כ ₪ .שי | | אוו 1 סופ | 65)זסעב = 568100 6וחסו] | 3₪/658 | קסו5 ולוס 6% 35501006 0300617 51ו4]= 3 1601%? סשעשטש| ב סכ / הזוס-וםס /!ו סיס .זוב סכ אוהו / :ות [6 בי ש 6 6/0 מועלים(0)) באזמרום שינוי סיסמה החלפת הטיסמה בוצעה בהצלחה. = תחפ החזס חפרחנוססם-)כןז550שיבן 65| תרשים 4.8 אישור שינוי סיסמה באתר בנק הפועלים באינטרנט זהו זה, תהליך הכניסה הראשונה שלך הסתייס ואתה נמצא במערכת המקוונת. לראשונה, אתה צופה בחשבון העוייש שלך (ראה תרשים 4.9). זסזס!קא = )6חז6!ח] !/50סזסוא - 61 65חובּז-]חובּ וא=6חובּ 16%? !ה סכ חופ-1ט/!ו. 60 .הווה סכ אחבּט. אאיא// :5כוות בּ סו 1006 פפהסטםת ‏ אשץ 06 6 | + .8 ₪ ₪ | 9 4 4|. 9 ₪ ו אוו ו סופ = 65)זסעב = 568100 6וחסון | 4₪/658 | כסו5 ולוס 0 5219899 " ות לחיוב החשבון ען ש 7 תנועות אחרונות ריכוז יתרות כולל יתרה קודמת : 0.00 ₪ מסגרת אשראי: 0.00 ₪ שיקים 9 מוומן 10 00| 200.00 0 9 הפקדת שיקים 112580008 14/09 0 18,950.00 העברות בין חשבונות העברות בץ חשבונותי תשלומים תשלום חשבון טלפון תשלום חשבון חשמל תרשים 4.9 תנועות אחרונות בחשבון העובר ושב. לראשונה אתה רואה את זה באינטרנט פרק 4: פתיחת חשבון ועוד | 61 על המסך אתה יכול לראות את התנועות האחרונות שנעשו בחשבון. תן מבט קל לשורת המצב שבתחתית חלון הדפדפן. המנעול עדיין שס ועדיין סגור 3. המשמעות היא שעדיין אתה נמצא בתקשורת מאובטחת - וכך צריך להיות. לפני שנמשיך לצפות בחשבון ולבצע פעולות נלמד לבצע יציאה מסודרת מהחשבון. היציאה המסודרת חשובה מאוד לצרכי אבטחת המידע שלך באינטרנט. הערה! יציאה לא מסודרת, למשל על ידי הקלדה של כתובת אתר אחר בשורת הכתובות ומעבר לאותו אתר, תציג בדפדפן את תוכן האתר האחר אבל... הקישור המאובטח עדיין "חי". נכון שהוא לא "יחיה" עוד הרבה זמן, אבל זה ממש מיותר להחזיק אותו ב"חיים" כשהינך גולש באתר אחר. 1 בחלקו העליון של חלון התוכן של הדפדפן, הפעל את הקישור עו זסזס!קא = )6חז6!ח] !/050זסוא - 61 65חובּז-]חוב !א=6חובּ 16%? ואצוה סכ חופ-1ט/!ו. 60 .הווה סכ אחבּט. אאא // :5וות [< קפ 7006 פפאשטבה אשע 0 6 | .- .8 5 8| 9 4 | 94 = | מוזק ו סופ = 65)זסעב = ה0ז508 סו | 39898 | קסו5 ופוס 6% | 61 ה תוב !=6חחב 507% ז? שאשעשעש| סכ / הזוס-וס /!ו. סיס .רחוב סכ הוה .ואוו / :ות [6 ב | מוולים(00) באזמרנם | ניירות ערך | השקעות | מט"ח | אשראי | ו 65219899 : " ז לחוב החשבון ען ₪ - תנועות אחרונות ריכוז יתרות כולל *תרה קודמת : 0.00 ₪ מסגרת אשראי: 0.00 ₪ העברות בין חשבונות ב תּ א ע לה %כות יתרה שוקים 9 מוומן 10 00| 200.00 ל 9 הפקדת שיקים 112580008 14/09 0 18,950.00 עמ שר ו תשלום חשבון חשמל וטוה 60 03| | 500% 417051305 3750706271 8227931 58805541= 210 סאוו סק מוס-00 /|.סס וו סק חפ ואוו /:פפזוח 65 תרשים 4.10 יציאה מסודרת מניהול החשבון שלך דרך לחצן יציאה 2 חלון אוזהרה מודיע לך שמצב התקשורת המאובטחת עומד להסתייס, ומבקש את אישורך. לח 65ץ. 2 (00ח0-88 | < | עזוזטוסס 5 ]| .הסוס זפחזט)ח] 5006 3 6/י83| ס) ווססב זב גוסר 560 גוס מסוובהזזס/חו אוסוי ס) פזפר!וס זס] שופו55סכ 6ם |וואו ?ווחו)חס6 פ! )בצ גופע סש בהזהו 118 אוסר!5 )סח 0 ,וטוט סו חן ][ | ס!חן פזסו] | סא תרשים 4.11 תיבת דו-שיח המודיעה לך שהתקשורת המאובטחת הסתיימה חזרת לדף הבית או לדף הכניסה של בנק הפועלים. [<]]-] זסזס!קא = )6חזס)ח! /050ז0ו4) - בנק הפועליט ך: | 46 1006 פפהסטםת ‏ אשץ 06 6 | . ₪ 9 .88| 4 89 | ₪ 9. - . = 1 זחווק ו סופ = 65וזסעב = 568100 6וחסו | 658/₪ | קסו5 וס 6% קפן .06/01 /וחַסזסחו/ חופ-וס !ו םוסקה חפ 3 עושעש :כו [6 ב חן 4 5 !811003 זזה +ספרלי עוד.. = = 5 | 564.44 | 828.43 [ ה | , חפווטח= ו % 0.46 -| % 0.4 - |% 0.86 -| = ו בבש 21 = ו " ו ץש ל ה ]|| 83 3 1% - ו + חידושים יחודיים ב"פועלים 6 באינטרנט" לראשונה בישראל!!! ביצוע תשלומים והעברות באמצעות "פועלים ₪ באינטרנט" שחוסוחו פא | | תרשים 4.12 לאחר שיצאת מניהול החשבון וחזרת לדף הבית שמור ל-65ווסץב3ּ=] זה מעט מעייף להקליד כל פעס מחדש את כתובת אתר בנק הפועלים. מדובר בהקלדה הטומנת בחובה פוטנציאל לטעויות. יש דרך לעשות את הגישה יותר קלה ונוחה. 1 כאשר אתה צופה בעמוד הבית של בנק הפועליסם בחר בתפריט 65:וזסטבּ- ובאפשרות %65ווסעצב3ּ] ס+ 106. 2 מעכשיו יהיה לך קל להגיע: פתח את תפריט 65שווסע8= ולח על הכיתוב בנק הפועלים. פרק 4: פתיחת חשבון ועוד | 63 הערה! הנחיות לעבודה עם מועדפים, תוכל למצוא בספר א.5 זפזסו|סא= 66חז9)ה! מסדרת קוראים > יודעים בהוצאת הוד-עמי. כניסה למערכת (לא בפעם הראשונה) תהליך הכניסה למערכת מחייב אותך להקליד קוד משתמש, מספר תעודת והות וסיסמה, ומייד אתה נמצא במערכת מוכן להצגת מידע וביצוע פעולות. שינוי סיסמה את קוד המשתמש אתה לא יכול להחליף. סיסמה ניתן להחליף כמה פעמיס שתרצה. פעולה זו טובה לצרכי אבטחת המידע. 1 בחר בתפריט כלים (ראה תרשים 4.13). זסזס!קא = 61חז6)ח] !)ס5סזסוא - 61 65חובז-]חובּ |<=6חוזבּ 516%? אישה סכ חופ-1ט6/!ו. 60 .הווה סכ חבּם. אאיאי?/ :5כוות בּ 1008 55)מסטב" | השוע אהם ‏ 6 | 0-ו ₪ .רה ה זחווק וו עו 30108 598100 חס | 390658 | קס)9 םס 6% 2 וו ₪0 ₪ - 6% 365 "וב != 35 501%ז? | ב סוכן/הזוכ-וס /]ו סי רחוב סכ אחוה -אוואואו/ / :פ ות [6 חן הקשה בללי מספר חשבון:] = 55219699 ריכוז הכנסות והוצאות " הרשאות לחיוב החשבון ען ש ד תנועות אחרונות ריכוז יתרות כולל יתרה קודמת : 0.00 ₪ מסגרת אשראי: 0.00 ₪ שיקים 9 מוומן 10 00| 200.00 ו 9 הפקדת שיקים 112580008 14/09 0 18,950.00 העברות בין השבונות העברות בץ חשבונותי תשלומים תשלום חשבון טלפון תשלום חשבון חשמל שחוסוחו 6 3 | ('", ")סט ")גוח 10%ופ.קס))קווספבזימן [5)] תרשים 4.13 עשה לעצמך הרגל לשנות את הסיסמה מעת לעת 2 בתפריט שמצד ימין בחר החלפת סיסמה (ראה תרשיס 4.14). 4 | (00/ח0-88 [<51]- | זפזס!קא = 61חז6)ח] ])50סזטוא - 61 65חובּז-]חובּ !<=6חוזבּ 516%? סש !ה סכ/תוס-וט/!ו. 60 .חוווהסכן חבט ושאי// :וו [₪ ₪ כ|6] | 00|5[ | 6665וס8=] | אשוצ ‏ 86ם ‏ 6| | -ו וו וי 0 חווק | זו | 65)וזס ב 50100 שוחסו | 46658 | קסופ םס 356 הזב !=6רחב 81507%? ואוו סכן/הופ-ו1/00. .וו סקחבם-אואואו/ /:6שוור. 45| בי 5219899 " ען ‏ ש 7 תנועות אחרונות יתרה קודמת : 000 ₪ מסגרת אשראי: 0.00 ₪ ת ו מ דה : ה 9 מפומך 1 13/09 0 | 20000 9 הפקדת שיקים 112580008 14/09 0 18,950.00 981 6 | סו 05ב [החזס!זסכ. קסף:)קןזס5 היה ₪ תרשים 4.14 החלפת סיסמה 3 הקלד סיסמה קיימת, סיסמה חדשה ופעס נוספת את הסיסמה החדשה לצרכי אימות (ראה תרשים 4.15). 4. לת להמשך. זסזס!קא = 61חז6)ח] 050)1זשו1 - 61 65חובז-]חובּ |א=6חובּ 5160%? !3 סכ /חופ-601/!ו .60 .חוווהסכ אחבּם .אי// :וו [2 6 1005 65ו0ט3" | אפע 08 6 | ברש -| ₪ 4 8 | ₪ - ה ו %חווק | עסו = 0165עב = 568100 שוחו | 360658 | סס)פ מס 0% 306 261607 סוה סיכ מו -וסס !ו סי הזו סק >חבפ.צשצשצ/ / :פ קת [6 ב 6 רחוב 1 שינוי סייסמה אנא הקלד הסיסמה הקיימת והסיסמה הנבחרת החדשה סיסמה קיימת : טסיסמה חדשה: אימות הסיטמה החדשה : שף תסו החזס) הנסה :םןזספבשין [65! תרשים 4.15 שינוי סיסמה פרק 4: פתיחת חשבון ועוד | 65 תופיע הודעה שהחלפת הסיסמה בוצעה בהצלחה (ראה תרשיס 4.16). < 10065 [ 0 - 3 "תוב ]= רחב 2800 סושעוואו1 ה סכ /רזו-וסס !ו .הזו סק חפ שש / :זר [6 חן זסזס!קא = 61חז6)ח] !)ס5סזסו - !6 65חובז-]חובּ |א=6חוזב3 516%? !ה סכ חופ-1ט /!. 60 .הווה סכ אחבּט. איאיאי// :5וות בּ 6 1008 65סטב8] סע 08ם ‏ 6 | > .6₪ 3 ₪ 5" | מווק עסו 30108 598100 סו (9/68 | קס)פ וס ז 6% | א קתא אישית ש בנק הפועלים מועלים(0) בוומרום | עו"ש | ניידות ערך | השקעות | מט"ח | , 8 החלפת הסיסמה בוצעה בהצלחה. תרשים 4.16 הודעה שהחלפת הסיסמה הצליחה הדפסה כל מה שאתה רואה על המסך תוכל להדפיס, אך האס יש בכך צורך! גס לאחר שאתה מנהל את חשבונך באופן מקוון, הבנק ימשיך לשלוח לך מכתביס הכוללים דפי חשבון, הודעות על רכישת מניות ופתיחת תוכניות חיסכון, דוחות שנתיים של קופות גמל וכדומה. וזכור אס כך שההדפסה שלך הינה ניירת ייעודפת'י. כאשר הינך מעוניין להדפיס את מה שנראה על המסך, לחצ על שבשורת סרגלי הכלים של הדפדפן. פעולות נוספות כמה הערות כלליות : % % . 6 לכל תהליך במערכת, בין אס זה קנייה של ניירות ערך, או מכירה של פיקדון שקלי יש מספר צעדים. במהלך כל תהליך תהיה לך הודמנות לבטל את העסקה. התקדמות בעסקה ו/או מעבר בין חלקי העסקה או ביטול העסקה, נעשיס כולם דרך הלחצניס שבטופס. אל תשתמש בלחצנים של הדפדפן. 9חוח88ם-6 %, > ביטול העסקה צריך להיעשות באופן מסודר. אל תיכנס לפאניקה ואל תסגור את הדפדפן/מערכת ההפעלה/מחשב או אל תנתק את החשמל אם בכוונתך לבטל את העסקה. עשה ואת בעזרת הלחצניס שבטופס. ניירות ערך - קנייה רכישת נייר ערך (מניה, קרן נאמנות, כתבי אופציה, אופציות מדד מעוייף, אופציות מדד הבנקים, אגייח, אגייח להמרה, מקיימ, אופציות שקל/דולר, הנפקה וכדי). את כל אלה ניתן לרכוש באופן מקוון. כך נראה חשבון עוייש לפני ביצוע קנייה של ניירות ערך: זסזס!קא = 61חז6)ח] !)ס5סזסוא - !6 65חובז-]חובּ |<=6חוב3 516%? !ה סכ חופ-וט6/!ו. 60 .הווה סכ אחבּם. אאיאי// :5וות בּ 1008 58מסטב" | השע אהם ‏ ₪ | 4 4 9 | ₪ - עסו 30108 598100 סו | 36658 | קסו9 םס 6% 3 "חב ]= רחב 2600 סושעוואו1 ה סכ / הזופ-וס !ו 0 הזו סק חב פ. שש / :ות [6 חן ש 4 -ם ו ווק 1 רן]+. 65219899 " ז לחוב החשבון ען ש 7 תנועות אחרונות " ריכוז יתרות כולל יתרה קודמת : 0.00 ₪ מסגרת אשראי: 0.00 ₪ שיקים 9 מוומן 13 00| 200.00 ל 9 הפקדת שיקים 112580008 14/09 0 18,950.00 העברות בין השבונות העברות בץן חשבונותי תשלומים תשלום חשבון טלפון תשלום חשבון חשמל ['" , 0פזפ-/80ע% ווח [אוגופ. קס)-)מן01פםשיבן 65| תרשים 4.17 מצב חשבון עו"ש לפני ביצוע הפעולה 1 בשורת התפריט העליונה בחר ניירות ערך (ראה תרשים 4.17). 2 בעמודה הימנית בחר קנייה. 3 המסך הראשון (תרשים 4.18) מיועד לאיתור הנייר. אס ידוע לך מספר נייר הערך תוכל להקליד את מספרו בחלק העליון של הטופס. אס מספר הנייר אינו ידוע לך תוכל לחפש. 4. סמן תיבת סימון אחת לפחות, ורשוס בתיבת החיפוש שתי אותיות לפחות, כפי שנראה בתרשיס 4.18. פרק 4: פתיחת חשבון ועוד | 67 ניירות ערך - קנייה איתור נייר | תרשים 4.18 חיפוש נייר ערך לפי שם 5. כשסיימת לחצ (ראה תרשיס 4.18). כתגובה למה שחיפשת, תציג המערכת רשימה של ניירות ערך מתאימיס (ראה תרשים 4.19). השקעות ד קנית ני"ע 9 בלוך רוטשטיין מניות קרן נאמנות גרף / נתונים 6 בלוך רוטשטיין - 30 - קרן נאמנות גרף / נתוניס 3 בלוך רוטשטיין אופציות קרן נאמנות* גרף / נתונים 8 רוטשילד אירופה קרן נאמנות גרף / נתונים 6 רוטשילד אסיה קרן נאמנות גרף / נתונים 4 רוטשילד אג"ץ קרן נאמנות גרף / נתונים 2 ורדוטשללד טכנומדיה קרן נאמנות גרף / נתונים 89 רוטשילד מובילים עולמיים קרו נאמנות גרפ / נתוניסם תרשים 4.19 רשימת ניירות ערך העונה לתנאי החיפוש 6. רשוס את מספר הנייר על דף קטן בצד. כ 7 בכל מקרה, בין אס מצאת או לא את הנייר המבוקש, לת על | 88% = כדי לתחזור לדף איתור הנייר. 8 לאחר שמצאת את מספר הנייר, תוכל לרשוס אותו בחלק העליון של הטופס וללחוצ (ראה תרשים 4.20). 8-| (00ח9-8₪8 ניירות ערך - קנייה תרשים 4.20 תהליך רכישת נייר ערך לפי מספר הנייר הזנת נתוני העסקה במסך זה תתבקש לקבוע שני דברים: = תאריך ביצוע ההוראה, * כמות ביחידות או סכוס בשקלים. רציתי לבצע את הפעולה היוס על סכוס של ₪5,000, ולכן בשדה סכום משוער הקלדתי 0, וכך זה נראת: השקעות - קנית נ'ע 9 בלוך רוטשטיין מניות קרן נאמנות 286.5100 המשך פעולה |] נ'קוי |] חפש נייר אחר תרשים 4.21 רכישת נייר ערך, הזנת נתוני העסקה פרק 4: פתיחת חשבון ועוד | 69 אישור במסך וה יש לאשר את נתוני העסקה עד כה, והס: מספר נייר, הוראה ליוס, סכוס בשקליס. השקעות - קניפ נ'ע 9 בבלוך רוטשטיין מניות קרן נאמנות 286.5100 אישור |1 ביטול תרשים 4.22 רכישת נייר ערך, אישור והגענו למסך האחרון המאשר את העסקה: השקעות ד קנית נ"ע לצפייה בנתונים עדכנייס לגבי הביצוע בפועל - גשו למסך תוצאות עסקאות תרשים 4.23 רכישת נייר ערך, אישור 09-8800009 0 כדי לראות מה התחולל בחשבון העוייש יש לבחור בתפריט העליון עוייש, ומצד ימין יש לבחור תנועות אחרונות, וכך זה נראה: ּ" ו ען ש ד תנועות אחרונות יתרה קודמת : 0.00 ₪ מסגרת אשראי; 0.00 ₪ 9 מומן 1 13/09 0 | 20000 9 הפקדת שיקים 112580008 14/09 0 18,950.00 9 ני"ע-קניה 89 19/09 75 15 | התנועות והיתרות מהיוס, נרשמו לאחר יום העסקים, והינן על תנאי ובסכומים משוערים תרשים 4.24 תנועות אחרונות בחשבון עו"ש לאחר ביצוע הפעולה פיקדון שקלי - הפקדה כך נראה החשבון לפני הפעולה: 41 == ען ש 7 תנועות אחרונות יתרה קודמת : 0.00 ₪ מסגרת אשראי; 0.00 ₪ 9 מזומן 1 13/09 0 | 200.00 9 הפקדת שיקים 112580008 14/09 0 18,950.00 9 ני"ע-קניה 89 19/09 75 15 | התנועות והיתרות מהיוס, נרשמו לאחר יוס העסקים, והינן על תנאי ובסכומים משוערים תרשים 4.25 מצב חשבון עו"ש לפני ביצוע הפעולה 1 בתפריט בשורה העליונה בחר השקעות. 2. מימין בחר הפקדה (תחת פקדונות שקליים). פרק 4: פתיחת חשבון ועוד | 71 בחירת פיקדון על המסך יופיע הסבר על כל סוגי הפקדונות השקליים שיש. הש קת ד הפקדה לפקדונות בשקלים פס "מ פלוסי פקדון המאפשר ללקוח לקבוע תחנו משיכה מ- 7 ימים עד שנה. הריבית קבועה בשיעור נומינלי שנתי לתקופת התחנה, ונק בעת בכל תחנה בהתאם לתעריפון. הריבית נצברת שנתית כאשר החישוב נעשה בשיטת "קו ישר" מיוס ההפקדה עד ליוס התשלום או בתפחנה לאחר תוס כל שנה. פר"מ פלוסי פקדון בריבית שתוצמד במרווח משתנה ל"ריבית הפריים", עס תחנות משיכה תקופתיות ממ- 7 ימים עד שנה, לפי בחירת הלקוח. הריבית מצטברת שנתית (מחושבת בשיטת "קו ישר" ומשולמת בעת המשיכה או בתחנה לאחר תוס כל שנה.) בכל תחנה נקבעת' ריבית חדשה לפקדון. ברירת ריבית פלוס פקדון עם תחנו משיכה תקופתיות ממ - 7 ימים עד שנה, מבטיח בע המשיכה את סכום הריבית הגבוה מבין שי אפשרויות החישוב: ריבית קבועה או ריבית משתנה במרוות קבוע מה"פריים". שני החישובים תרשים 4.26 רשימת הפקדונות השקליים לחץ על הפיקדון בו הינך מעוניין לבצע הפקדה. פס מ ון המאפשר ללקוח לקבוע תחנות משיכה ממ - 7 ימים עד שנה, לפי בחירת הלקות. הריבית קבועה | בשיעור נומינלי שנתי לתקופת התחנה. בכל תחנה נקבעה ריביתי חדשה לפקדון. תרשים 4.27 בחירה בפיקדון הזנת נתוני עסקה 1 הקש את תקופת ההפקדה בימים או את תאריך הפרעון. התאריך צריך להיות במבנה עץוחוח00 או במיליס אחרות: שתי ספרות ליוס, שתי ספרות לחודש ושתי ספרות לשנה. למשל, התאריך 29/09/2000 ייכתב כך: 290900. 2 הקש את סכום ההפקדה. 3 בחר את אופן הזיכוי. 4 לח המשך בעולה. 2 (ח0ח0-88 השקעת ד הפקדה לפקדונות בשקליס ---.] 66]אמומירמתי[ .2‏ - עה<] המשך פעולה |] ניקוי |1 בחר פיקדון אחר | תרשים 4.28 קניית פיקדון, הזנת נתוני העסקה הזנת נתוני חידוש 1 בטופס זה יהיה עליך לקבוע האס הפיקדון יתחדש מדי תקופה, או שיהיה וה פיקדון חד-פעמי (ללא חידושים). 2 מלא את הנתוניס בהתאס, ובאותה הזדמנות הבט בהגדרות שבחרת עד כה, כמו למשל תקופת ההפקדה. 3 לח המשך פעולה. השקע - הפקדה לפקדונות בשקלים המשך,פעולה |] ניקוי |1 בחר פיקדון אחר | תרשים 4.29 קניית פיקדון, הזנת נתוני חידוש פרק 4: פתיחת חשבון ועוד ‏ 73 אישור זה הזמן לאשר או לבטל את ההפקדה. לחי אישור או ביטול בהתאס. הש קת 7 הפקדה לפקדונות בשקלים תרשים 4.30 קניית פיקדון, אישור סיום זהו דף אינפורמטיבי בלבד. העסקה כבר בוצעה. אס תרצה תוכל להדפיס אותו. השקעת ד הפקדה לפקדונות בשקלים עזרה תרשים 4.31 קניית פיקדון, סיום הפעולה 9-880009 4 1 בשורת התפריט העליונה בחר עוייש. 2 בצד ימין בחר תנועות אחרונות. וו 0 ע ש 7 תנועות אחרונות יתרה קודמת : 0.00 ₪ מסגרת אשראי: 0.00 ₪ 9 מצומן 1 13/0099 00| 200.00 9 הפקדת שיקים 112580008 14/09 0 18,950.00 9 הפקדה לפקדון 008262413 19/09 0 10 9 ני"ע-קניה 9 19/09 5 95 התנועות והיתרות מהיום, נרשמו לאחר יוס העסקים, והינן על תנאי ובסכומים משוערים תרשים 4.32 חשבון עו"ש לאחר ביצוע הפעולה מה עליך לדעת עכשיו בפרק זה גלשנו ביחד באתר של בנק הפועלים והפעם ייעל אמת'י. כעת אתה יודע: + מה נדרש ממך כדי להתחיל לנהל את חשבונך בבנק. > כיצד לבחור סיסמה חדשה וכיצד לשנות אותה מעת לעת. אתה תוכל לגשת לחשבון הבנק שלך, לראותו ולבצע בו פעולות. סתם כך. לחיצות עכבר והקשות במקלדת. פרק 4: פתיחת חשבון ועוד > לוהות את הסימניס המראיסם לך שאתה פועל בתקשורת מאובטחת שתבטיח שרק > לצאת באופן מסודר מניהול החשבון שלך ולא לסגור את התוכנה ו/או המחשב > שביצוע פעולות בחשבון הבנק שלך באמצעות האינטרנט הינו עניין של מספר 5 פרק 5 אבטחת מידע - הצפנה פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: > כיצד עובדת ההצפנה + כיצד ניתן להבטיח הגנה. פרק 5: אבטחת מידע - הצפנה | 77 8 (00ח0-88 קידוד (מהמילה קוד) והצפנה (מהמילה צופן) מספקיס את האבטחה הנדרשת כאשר נכנסים לבנק המקוון. באופן כללי, אמצעי האבטחה הננקטים על ידי הבנקיס המקווניס הס המשוכלליסם והבטוחיס ביותר. כמה הגדרות מפתח באופן בסיסי, טכנולוגיות ההצפנה מבוססות על מנעוליס ומפתחות באמצעותם מתבצעת הגישה לנתונים. טכנולוגיות אלו מתוכננות כדי להגן על מידע רגיש המועבר באמצעות רשתות מחשבים. הן פועלות על ידי ערבול והצפנת מידע, כדי שהנתונים בין השולח לנמען ישארו חסויים. להלן כמה הגדרות מפתח : + עְחסְבּזטַס6ְץזס - מתארת את השימוש בקודים ובהצפנה כדי להחליף מידע רגיש בין שני מחשבים או יותר. > הצפנה (חסטקץזסחם) - הינה תהליך של שימוש בקודיס או בתוכנה כדי לערבל הודעה רגישה, באופן שלא תהיה מובנת למישהו אחר, מלבד לנמען שאליו היא מיועדת. > אבטחת נתונים (50018 ז08) - מתייחסת לנהלים הנהוגים כדי להגן על המידע ברשתות מחשביס ולאפשר את פעילותן השוטפת. קידוד והצפנה הינס חלק מאותס נהליס לאבטחת המידע. מהי הצפנה? + הצפנה פירושה לקיחת טקסט והמרתו לטקסט מוצפו. + | פענוח פירושו לקיחת הטקסט המוצפן והמרתו לטקסט הניתן לקריאה. רוב הבנקיס המקווניס מספקיס אבטחת הגנה באמצעות תקן הנקרא 551 (אלה הס ראשי תיבות של ז6ץ18 5066615 6זט506). תקן זה מספק אבטחה לנתוניס העובריס בין הדפדפן (אצלך המחשב) למחשב הבנק. אבטחה בתקן +55 עושה שימוש בשני מפתחות לצורך יצירת האבטחה: 1. מפתח ציבורי (שְ6א שוופטוס), 2 מפתח פרט"* (ע6א ס6זהעוזק), וכאן נדרש הסבר. לרוב אנו מכירים מנעול אחד ומפתח אחד המתאים לו. כמובן שנוכל לשכפל את המפתח היחיד שלנו ואז כל מי שבידו המפתח המתאים לאותו מנעול יוכל להיכנס. הבעיה במפתת בודד היא שאנו לא יודעיס האס המפתח נמצא בידיים הנכונות, והרי כל מי שבידו מפתח מתאים יוכל להיכנס. פרק 5: אבטחת מידע - הצפנה | 79 שיטת שני המפתחות פועלת כך: נניח שישנס שני חברים, דני ומיקי. דני רוצה להעביר מסר למיקי, אבל רוצה להיות בטוח שרק מיקי יוכל לקרוא אותו ולא מישהו אחר. מה עושים! 1. | מיקי מייצר שני מפתחות שונים : 66 6וופטש ו- /6א 6)פעוזק שרק באמצעות שניהם ניתן לקרוא את המסר. 1 %= 2 מיקי שומר מפתח אחד (עסא ססהּצוזק) אצלו ואת המפתח השני (עְא סווטטק) הוא שולח לדני. 2 - 9-08 |00 3 דני כותב את המסר במעבד תמלילים. 4. דני מצפין את המסמך בעזרת המפתח הציבורי שקיבל ממיקי. 5 דני מקבל מסמך מוצפן. =" 8% ]:78(04 י52-6-0/7% 6שוז 3 ספ 6 06 הח ]₪ חסמס ]] זוססה ||8 680 6. דני שולח את המסמך למיקי. =" 8*%0%ז+ ]:ב78(504 2% 5-7%ס-6 >- - פרק 5: אבטחת מידע - הצפנה | 81 7 מיקי לוקח את המסמך המוצפן. 8 מיקי מפענח את המסמך בעזרת המפתח הפרטי שבידיו. 9 מיקי קורא את מה שכתב לו דני. אססם 106 261) הח ₪ חסקס וסט |]8 680 6 וז :)4 =" 8*%60% זי ]78504 י52-%?/ם 6 שיטת המפתח הציבורי והמפתח הפרטי מספקת סודיות, על ידי כך שהיא מבטיחה שרק הנמען הרצוי יוכל לפענח ולצפות בתוכן הנתוניס. כאשר יש צורך להעביר נתוניס באופן מאובטח, משיג השולח (דני) את המפתח הציבורי של הנמען (מיקי). השולת (דני) משתמש במפתח הציבורי של הנמען כדי להצפין את הנתוניס, ואז שולח אותס. כאשר הנמען (מיקי) מקבל את הנתונים המוצפנים, הוא משתמש במפתח הפרטי שלו כדי לפענח אותם. ההצפנה מאובטחת רק אם השולח משתמש במפתח הציבורי של הנמען לצורך הצפנה. המפתחות הם כל כך מורכבים ומסובכים, שצריך מחשב כמו וה הנמצא ב-₪58, סוכנות החלל האמריקאית, שיעבוד כמה שנים כדי לפצחם. 2 %ח0/ח9-8 כיצד הבנקים משתמשים בהצפנה שני המפתחות נוצריס בעת המעבר למצב תקשורת מאובטחת בין הדפדפן (אצלך במחשב) לבין מחשב הבנק. התהליך נעשה ביניהס, באופן שקוף (בלתי נראה ובלתי מורגש) לך כמשתמש. וכך, יכול הבנק להעביר נתוניס מהמחשב שלו למחשב שלך באופו בטוח. הבנק עושה שימוש בטכנולוגיה הכי חדישה ליצירת המפתחות, דבר המבטיח רמת אבטחה גבוהה. מומחים רביס סבורים, שרישוס פרטי כרטיסי האשראי בעת תקשורת מאובטחת (סמל המנעול בשורת המצב וכתובת המתחילה ב-פ5קח), בטוח יותר מאשר להפקיד אותו למספר דקות בידיו של המתדלק בתחנת הדלק או במסעדה. כאשר אתה מוסר את כרטיס האשראי שלך בעולס האמיתי לידיו של מישהו אחר, אפשרויות העתקת הכרטיס הן רבות ומהירות. למשל, בעת גיהוצ כרטיס האשראי שלך נשאר ההעתק השחור (זה ההעתק המלכלך את הידיים) בדלפק ועליו (איך לא) רשומיס כל הפרטיס כדי לבצע עסקה. האיוס הגדול ביותר בשימוש בכרטיסי אשראי בכלל וגם באינטרנט הוא השימוש הבלתי חוקי שיכולים לעשות בו עובדי החברה. תאר לך שאתה מזמין טלפונית פיצה או כרטיסיס לתיאטרון. אתה לא יודע עם מי אתה מדבר, ומה הוא עלול לעשות עם כל הפרטים שמסרת טלפונית. אמצעי הגנה אחרים שהבנק יכול לנקוט בהם אמצעי הגנה נוסף שהבנקיס המקווניס נוקטיס בו הוא שימוש ב-!!3ש6זו) (קיר מגן). אוהי מערכת (חומרה ותוכנה) המיועדת להגן על מחשבי הבנק מפני חדירת גורמיס בלתי מורשים. מערכת !!ש6ז1פ עורכת בקרה מתמדת על המבקשים להיכנס למחשב הבנק. גם לאחר שנוצרה תקשורת בין המחשב שלך למחשב הבנק, מערכת ||8וו6זום ממשיכה במעקב, וכך היא מסננת נסיונות חדירה/פריצה אל מחשב הבנק. פרק 5: אבטחת מידע - הצפנה | 83 כך לא בונים סיסמה... נקיטת צעדים לאבטחה הצעדיס שתבצע לאבטחת המידע מיועדיס להקשות על גישה לא מורשית. להלן כמה עצות כיצד להגן על עצמך : > לאחר גמר הפעילות באתר הבנק המקוון, יש לצאת לגמרי מהתוכנה ולסגור את הדפדפן, מכיון שקיימת סכנה שבעת גלישה לאתר אחר, מידע שעיינת בו באתר הבנק יהיה עדיין בר גישה וזמין בזיכרוו המחשב. + אין להשאיר את הדפדפן פתוח באתר הבנק המקוון. בדרך כלל הבנק המקוון ינתק את המחשב מן המערכת לאחר משך זמן מסוים ללא פעילות. למרות זאת, אין לעּוב את המחשב כשעמוד הבנק המקוון פתוח על המסך. > אין להשאיר ליד המחשב שיקים ריקים או מבוטלים, דפי חשבון, תדפיסים או מידע אחר הנוגע לבנק המקוון. מידע מן המסמכיסם הללו עלול להיות מנוצל בידי נוכלים כדי לפרוצץ לתוך החשבון, או כדי לפזר שיקיס מחשבונות לא שלהם. > לעולס אין למסור סיסמה לאף אחד. מה עליך לדעת עכשיו בפרק וה נסקרו שיטות הצפנה ואמצעי הגנה בהס נוקט הבנק. דנו כיצד לרתוס את טכנולוגיות ההצפנה כדי להגן על המידע ואילו צעדים ניתן לנקוט כדי להגביר את האבטחה. במקרה שהסיסמה נשכחה, יש לפנות אל הבנק. לעולס אין למסור את הסיסמה למישהו, גס לא לפקיד הבנק. 4 | (0ח0ח0-88 פרק 6 רשימת תיוג לאבטחת המידע פרק זה יעסוק בנושאים הבאים: + עצות לשמירת הפרטיות. + עצות לאבטחת מידע. פרק 6: רשימת תיוג לאבטחת המידע | 85 6 (0חח9-88 עצות לשמירת פרטיותך מילות הזהירות הבאות לגבי הגנת החשאיות, מתאימות הן לבנקאות מקוונת והן לכל שימוש במסחר אלקטרוני: 1 .10 חפש אחר הצהרת פרטיות או אבטחת מידע באתר - זוהי דרך מצוינת ללמוד באופן ישיר באילו צעדים נוקט הבנק כדי לשמור על פרטיות לקוחותיו וכיצד הוא נערך להגן על המחשבים שלו. אס לבנק מקוון אין באתר שלו הצהרת פרטיות או אבטחת מידע שכזאת, כדאי לצלצל ולשאול מדוע. אס נתקלת בסירוב לקבל אותה, כדאי שתבחר בבנק אחר. אין למסור מידע אישי אם אין זה נחוץ כדי לבצע פעולה מסוימת - לדוגמה, אין סיבה שבעולס למסור את תאריך הלידה של אמא שלך, כאשר אתה רוצה לפתות תוכנית חיסכון. יכול להיות שהבנק רוצה לשלוח לאמא שלך פרחיסם ביוס ההולדת - זה מעשה שיווקי יפה מאוד, אבל אין לו דבר וחצי דבר עס פתיחת תוכנית החיסכון שלך! אם, במהלך ביצוע העסקה באינטרנט, נתקלת בפריט מידע שלדעתך אינו נחוצ להשלמת העסקה, אבל הבנק מחייב את הימצאותו - צלצל ושאל מדוע הוא נחוצ: מידע מסוים רגיש יותר מנתונים אחרים - תאריך לידה, תעודת והות ושס המשפחה של אמא שלך לפני נישואיה, יש למסור רק אס אתה בטוח שהמידע ינוצל כראול. חלקים מאתר הבנק מאובטחים ואחרים לא - ביצוע פעולות נעשה תחת אבטחה (מנעול בשורת המצב בתחתית החלון וכתובת המתחילה בתוויס 5קשח). משלות דואר אלקטרוני באמצעות טופס מאתר הבנק בדרך כלל אינו מאובטת - שיסם לב. לעולם אין למסור את הסיסמה - סיסמאות צריכות להיות חסויות. אם אתה מתבקש להקליד את מספר כרטיס האשראי, יש לוודא שהמערכת פועלת במצב מאובטת - סמל המנעול בשורת המצב בתחתית החלון וכתובת המתחילה ב-פ5קטח. הישמר מפני אתרים מתחזים - אתה עשוי להגיע בטעות, או שלא בטעות, לאתר המתחזה לבנק. אל תמסור שוס מידע אישי לאתר כל עוד אינך בטוח ב- 100% שהוא חוקי. אס מחליטיס לעשות עסקים עס בנק מקוון, יש לוודא שהוא חוקי. עוגיות במחשב - 6008165 - עוגיה היא מידע הנרשס במחשב שלך על ידי האתר בו אתה גולש כדי לעקוב אחר פעילותך. יש בנקיס המחייביס שאפשרות זו תהיה פעילה כתנאי לעבודתס. שיטות חלופיות להעברת מידע - אס מכל סיבה שהיא, לא נוח למסור לבנק מידע בצורה מקוונת, ודא שלבנק יש אפשרות ביצוע טלפונית או דרך הפקס. פרק 6: רשימת תיוג לאבטחת המידע | 87 עצות לאבטחת המידע במחשב שלך 1 אבטחה מתחילה על שולחן העבודה של הלקות - כאשר עוסקים בבנקאות מקוונת, אבטחת הפעולה אינה רק באחריות הבנק. לעולס אין להתחבר אל אתר הבנק המקוון ולאחר מכן להפקיר את המחשב במקוס העבודה או בכל אתר שהוא, כשלאחרים ניתנת גישה למערכת. רביס מאתרי הבנקים המקווניס יתנתקו באופן אוטומטי אם מסך המחשב אינו פעיל במשך זמן מה. מדיניות זו חינה לטובת הלקוח. 2 לאחר השימוש בשיוותי הבנק המקון, יש להתנתק לפני גלישה לאתרי אינטרנט אחרים - כדי להיות בטוחים, סגרו את הדפדפן לאחר גמר הפעילות באתר הבנק המקוון, והתחילו אותו מחדש לפני שאתם פוניס לאתר אחר. ישנס אתריס המסוגליס לאתר היכן גלשתם לפני שהגעתסם אליהם, ואפשר למנוע זאת על ידי סגירת הדפדפן. 3 השתמשו אך ורק בדפדפן מאובטח התומך בעסקאות חשאיות - הדפדפניס המקובליס על ידי רוב הבנקיס הינס זפזס|קאם 6706%לח1 ו- 3108007 56806ז6. 4. הגנו על המחשב מפני וירוסים - מומלצ להתקין תוכנת אנטי וירוס ולשדרג אותה לעיתיס קרובות. 5 קבלו המלצה - לפני הצטרפות לבנק מקוון, כדאי לקבל חוות דעת מלקוח קייס היכול להצביע על בעיות אבטחה או בעיות אחרות. 6. כדאי לאמ את כללי הזהירות הבסיסיים - יש לנקוט באמצעי זהירות, כולל הגבלת הגישה למחשב, הסתרת מספרי חשבון וסיסמאות, החלפת סיסמאות לעיתיס קרובות, הימנעות מפתיחת דואר אלקטרוני ממקורות בלתי ידועיס ואי התקנת תוכנות פירטיות. פרטיס נוספים לגבי אבטחת המחשב תוכלו למצוא בספר י'פריצה! לא במחשב שלי!י בהוצאת הוד-עמי. מה עליך לדעת עכשיו חשאיות ואבטחה הינן בראש מעייניו של הלקות וגם של הבנק. יחד עס זאת מומלצ לנקוט בצעדיס כדי להגן על הכסף ועל חשאיות הזהות כשגולשים באינטרנט. **+ | שמרו מכל משמר על הקוד והסיסמה. <* | היו עירנייס למצב האבטחה. מתי כן ומתי לא מופעלת האבטחה ופעלו בהתאם. > היו יקמצניםיי בכל הנוגע למסירת פרטים. מסרו רק את הפרטים הנחוצים להשלמת העסקה. 88 (00ח0-88 אינדקס א אבטחת מידע זו 18-19 83 5 59, 82, 87 79 55 בנקאות מקוונת, ‏ 11-12 דפדפן, ‏ 52-55 הנחיות, ‏ 40-41, 83, 85-88 יציאה, 62 83 מפתח פרטי, ‏ 79-82 מפתח ציבורי, ‏ 79-82 סיסמה, שינוי 40-41, 58-61, 64-66 סיסמה, שמירה. 40-41, 58-60 ערבול, 79 פרטיות, 40-41 אבטחת נתונים, ‏ 79 אשראי, כרטיס, ‏ 35 אתר בנקים, 29 הדגמה, 16 ידידותי, 16 ב בחירה, שירותי בנק באינטרנט, ‏ 12 ביטחון מידע, ראה אבטחת מידע בירור יתרה בחשבון בנק, ‏ 32 בנק אינווסטק כללי באינטרנט, 28 בנק דיסקונט באינטרנט, 29 ערכת התקנה, 28 46 אינדקס | 89 בנק הבינלאומי הראשון באינטרנט, 29 בנק הפועליס באינטרנט, 15, 29, 55-56 הדגמה, 17, 29-33 הפעלה, 28, 55-56 כניסה (לא ראשונה) למערכת, 64 כניסה למנויים, 56 כניסה ראשונה למערכת, 57 ניירות ערך, קנייה, 67-71 פיקדון שקלי, 71-75 תכנון פיננסי, ‏ 37-38 בנק לאומי באינטרנט, 16 29 הדגמה, 17 משכנתא, 36-37 תכנון פיננסי, ‏ 37-38 בנק לפיתוח תעשיה באינטרנט, 29 בנק מזרתי באינטרנט, 29 בנקאות מקוונת, ‏ 11-12, 15 אתר מידע, ‏ 27 אתר עסקי, ‏ 27 הטבות, 36 הצטרפות, 19-20 טכנולוגיה, 18, 47 סוגים, ‏ 43-47 סיכוניסם, 41 קניות, 36 בנקים, אתרים, 29 בנקרייט, 26-27 ד דפדפו הכנות להפעלה ראשונה, ‏ 52 הפעלה ראשונה, 55 מאפיינים, ‏ 52-55 0 (00ח0-88 ה הגנה, ראה אבטחת מידע הדגמה שירות מקוון, 16, 28 אתר ההדגמה של בנק הפועלים, 17, 29-33 אתר ההדגמה של בנק לאומי, 17 הדפסה, 66 הטבות, 36 העברת כספים, 33 הצטרפות לשירות מקוון, 19-20 הצפנה, ראה אבטחת מידע הצפנה 5 ות 18-19 הגדרה, 79 השקעות, 34 התאמה אישית, 34 התחברות, ערכה ראה ערכת התחברות התקנה, ערכה ראה ערכת התחברות ו וירוס מחשב, 54 ח חינס, שירותיי בנק, 11 חיסכון, 11 חיפוש בנק מקוון, ‏ 25-27 חשבון בנק טלפון, ‏ 12 ניהול באינטרנט, 11 פתיחה, ‏ 32 חשבונות, תשלוס, ‏ 33 ט טכנולוגיה, 18, 47 טלפון ניהול חשבון, 12 שירות משלים, 39 יתרה, חשבון, ‏ 32 אינדקס 08 כ כניסה ראשונה למערכת, 57 כספים, העברה, ‏ 33 כרטיסי אשראי, 35 מ מועדפים, 63-64 מטייח/מטבע חוצ, ‏ 55 מידע כללי, 35 מנעול, ‏ 40-41, 56, 59 מפתח, 40-41 מפתח פרטי, ‏ 79-82 מפתח ציבורי, ‏ 79-82 מקוון, ראה בנקאות מקוונת משכנתא, 36-37 נ ניירות ערך, קנייה, ‏ 67-71 נענע, פורטל, ‏ 25-27 0 סוגים, בנקאות מקוונת, ‏ 43-47 סיכוניסם, בנקאות מקוונת, ‏ 41 סיסמה הנחיות לשמירת סיסמה, ‏ 40-41, 58-60 שינוי סיסמה, ‏ 40-41, 58-61, 64-66 ע עוגיות, 53-54, 87 עלויות, חיסכון, 11 ערבול, ראה אבטחת מידע ערכת התחברות/ערכת התקנה, 28, 46, 52 פ פורטל, בנקרייט, 26-27 נענע, ‏ 25-27 פיקדון שקלי, ‏ 71-75 פנקסי שיקים, ‏ 33 פרטיות, 40-41, 87-88 פתיחת חשבון, ‏ 32, 51 2 (0ח0-88 ק קופות גמל, 34 קיר מגן (||3\שזות), | 18-19, 83 קניות, 36 ש שיקים, פנקסים, 33 שירות בנק באינטרנט, ‏ 28-39 בחירה, ‏ 12 בירור יתרה, 32 הטבות, 36 העברת כספים, 33 השקעות, 34-35 יתרה, ‏ 32 כרטיסי אשראי, 35 מטבע חוצ, 35 מידע כללי, 35 משכנתא, 36-37 ניירות ערך, 34 פנקסי שיקים, ‏ 33 קופות גמל, ‏ 34 תוכניות חיסכון, 34 תכנון פיננסי, ‏ 37-38 תשלוס חשבונות, 33 ת תוכניות חיסכון, ‏ 34 תכנון פיננסי, ‏ 37-38 תשלוס חשבונות, ‏ 33 אינדקס 3