פריצה? לא במחשב שלי!

תרגום – יואב הופמן ; עריכה מקצועית – צור ריכטר-לוין | 251, 13, 31 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. – ISBN 965-361-266-2

OCR (הסבר)
שור על המידוו במחעוב עולך מפני מציצים, מרחרחים, מרגלים, גגבים והאקרים מחק את עקבות פשולותיך במחעוב בכלל ובאינטרנס בפרט סגור את הפרצות באבטחת המיד במחעוב האישי שלך. > ₪ מה 7% פריצה? לא במחשב שלי! הוראות התקנה והפעלה של התקליטור בנספח ג' ובקובץ 06 בתקליטור עורך ראשי: זהר עמיהוד תרגום: יואב הופמן 0 עריכה מקצועית: צור ריבטר-לוין ה | עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, רמה שנקלר עיצוב עטיפה: ישראל מצגר שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהס. הוצאת הוד-עמי והוצאת א85צ5 עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחרייס המוזכריס בספר זה ולציין את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסתריים רשומיס (79015%0760 5 80) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא' ("15 85"). הוצאת הוד-עמי והוצאת 5/85% אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתקליטור המצורף. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: |1.60.1הו00-3ח62ס!)חו כ אתר באינטרנט: |ו.ס6.והחבּ-6סח.שעצ פריצה? לא במחשב שלי! 65ב .ג [|סבּח6ו1א -₪ אפסו זסז 60ח6ו65ס ו זא פשוססחו\ 8 פוססחו\ [3ח 60 6ק 5 .ג |סבח6ו1 8 הווחה .2 :סוס חס0חו60 6הַבטחחה! ח5וופַחם 6 סז הסו5|3ח3זט 260וסחזטו 0 , .סח ,85% ץ5 6 %חףוהץקסס |החופוזס ץְס זס סז עה חן 60 ורה5ח8 זס 6000660 06 עה אססס פוחז 01 +זהּק סא .60ש6567ז סחטז ווא הסוהוזס?חו עה ץכ זס פַחוסזס66ז ,8 הוץקס6ס>סחכ 8חו טוח ,|63ח8 66 זס 6והס 66607 ,5ה8סוח ץחה ח5ו|ס טק 6 סז הסו5פוחזסק +טסח6וע , רח6ל5/5 |8צ6016 5507806 0 , .0 ] וה00-3ר 6 עם ססתפווסטק הס0ו60 6סַבטפחה! אוסזססרן )06( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 |ו.60.ווַח00-3 06+חו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 11/2000 0 >סחטום || .! זוזה-ססוז 628 ,6108 .0.8.ק 0 ,15 מסת'יב 965-361-266-2 158% תוכן עניינים מקוצר מבוא : סיכונים והבטחות בקופסה הקטנה 152.1 פרק 1: מדוע לטרוח עם אבטחה! איומים על מערכת ההפעלה, על הנתונים שלך ועליך .......2151116666 פרק 2: לוגיסטיקה ותחבולות בסיסיות לאבטחת המחשב .......166660ש29111 פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות..........43 פרק 4: הגנה על קבציס ותיקיות באמצעות הסוואה והטעיה .......67226.6666 פרק 5: הסתרת קבצים, תיקיות (י0ש(מי ::.999999999ו9ו9ו8311111.565565550 פרק 6: כיצד למנוע מקבציך להסג'ר א(ת1 ...999999999999999ו9ו931.1.516565555 בק 7 077.84 107 פרק 8: הגנה מפנ? (017 0 5 1051.5655.5050:50 123 פרק 9: ביטחון ופרטי(ת באינ0170 *:99פוופו9וו99ו1.1111.55556559999099 183 פרק 10: הגנת דואך אלק גייא ווביב ופי יטויפ איק .11 161 פרק 11: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר ..:.1.1111151666555605600000990 171 פרק 12: מבט מהצד ה30 ..פפ99פ9וופויוופויוויויוויו9ו9י56ו1.1155.5555 193 פרק 13: סיכומים, אמצעים (פתר(נ(ת +:111151116555565650096909999999999995 203 נספת א': מוצרים ואתרים המוזכרים בספר.....111111116515565556066900000 217 סיפה ב'? מל( 5( 15070 222 נספח ג': התקליט(ר המצ(ר ::י999פ9ווו99פוווווו9ייוו111116.555565055999. 235 ל 029 275 אינדקל לועזי (התחלה מסוף 000 ):וווווווווגו:וווגוואוו:1ווגווגו. 1 תוכן העניינים | 5 6 פריצה, לא במחשב שלי תוכן עניינים מבוא : סיכונים והבטחות בקופסה הקטנה .15.1.11 אלה החייס שלך 0 פעולות מזיקות ...17 איומיס מקווניס 1 מדוע ספר זה! 1 כיצד להשתמש בספר וה 18 מבנה הספר 0 0 נתקדס הלאה 2 התקליטור המצורף 2 פרק 1: מדוע לטרוח עם אבטחה?! איומים על מערכת ההפעלה, על הנתונים שלך ועליך ......21511166666 רק מחטטז 0 ערך המידע 0 מידע ופגיעות 0 מה המחיר של חשיפת מידע אישיז // 0 מה בדבר השמדה או שינוי מידע! 0 אי-הגנה על מידע: מה הסיכון: || הרס נתוניסם 0 איומיס מקווניס 0 אסטרטגיות להגנת המידע והפרטיות 0 טקטיקות ל פרק 2: לוגיסטיקה ותחבולות בסיסיות לאבטחת המחשב ........16666ש29111 מי מסתכל מעבר לכתפיו [ 2 ניטור המסך 7 אל תשמור - הדפס! בב ב כ דואר אלקטרוני .31 רוקן את סל המיחזור 2 מניעת מחיקות הרות-אסון: גיבוי המערכת 0 דיסקים/דיסקטים חיצונייס ואחסון 2 כאשר אתה עוזב את המחשב - ו שיתוק זמני של המערכת שלך 6 חיפוש עקבות בקבציס 0 מחיקת עקבותיך מתפריט המסמכיס 0 בעת כיבוי המחשב 0 תוכן העניינים | 7 8 כיבוי מאובטת 1 אמצעי זהירות בכיבוי 0 ל שש פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות..........43 על מה להגן: סקירה כללית ...44 אבטחה באמצעות הגדרות וכיווניס פשוטיס 5 מחיקת תוכן תפריט המסמכיס 6 ריקון והגדרת סל המיחזור ||[ || 1 פתרון יצירתי 0/7 הסרה ושינוי שמות קיצורי דרך משולחן העבודה - 0 הסרה ושינוי פריטים בתפריט התחלה 9 מחיקת פריט מתפריט התחלה 7 עריכה/שינוי שס של פריטיס בתפריט התחלה ופ הסתרת שורת המשימות שמש כ מש מניעת שינוי קובצ 0 מניעת שינוי ומחיקת תיקיה ל ל מערכת הסיסמאות של פווספחו/ .55 סיסמאות של שומרי מסך 560 פרופיליס וסיסמאות עבור משתמשיס רביס ל סיסמאות חיוג || הגנת קבציס ותיקיות ברשת באמצעות סיסמאות 7 סיסמאות אתחול ברמת ה-66105 || שיטת הגנה יעילה: תוכנת סיסמאות אמיתית | תוכנות שיתופיות (שזה/סזב3ח5) ו תוכנות מסחריות ל פרק 4: הגנה על קבצים ותיקיות באמצעות הסוואה והטעיה ........6722166.6 הסוואת תצוגות קבציס ותיקיות ברירת מחדל 0 שינוי רשימת קבציס אחרוניס שהיו בשימוש 08 הטעיה באמצעות שמות קבציס וסיומות מטעות 0 הטעיה באמצעות תיקיות חלופיות 0 יישומיס ליצירת קבציס לקריאה-בלבד ומוגני סיסמה 72 שמירת קבציס כקבציס לקריאה-בלבד מ יט שו ו כ הגנת סיסמה של קבציס תוך כדי שמירה בל אחסון חיצוני וארכיביס 4 אחסון על דיסקט 6 6 0 5% כונני 217 0 גיבוי על קלטות 0 ב 0 אחסון על תקליטוריס יל שמירה מקוונת של קבציס 7 פריצה, לא במחשב שלי אחסון קבציס בארכיב | רתימת ארכיביס לעבודה עבורך ל דחיסה ופרישת ארכיבים - הכנסה/הוספה לקוב 212 ופרישת קוב קז2 81 פרק 5: הסתרת קבצים, תיקיות ויישומים 82 הסתרה ייגלויהיי של קבציס 0 5 0 00 פתאום זה גלוי, פתאוס לא: הפיכת קבצים ותיקיות לבלתי נראיס 5 רקע: מאפייני קובצ (665ט600 6!ו=) 5 הגדרת מאפייני קובצ ב ב ב מ 07 8 הגדרת מאפייני תיקיה 7 שלב הסיוס 87 הסתייגות סייר פאוססחו/ להסתרה 8 הסתרת יישומים (תוכנות) 0 ערכו של שס: הסתרת תוכנות על ידי שינוי שמס 9 שימוש בארכיביס להסתרה והגנה על קבציס -[/ | ארכיב כאמצעי הסתרה 0 הגנת סיסמה לארכיביס 1 כמה אזהרות חשובות ]ל פרק 6: ביצד למנוע מקבציך להסגיר אותך 2 נתוני מחשב ומבנה נתוניס ל נתוניס בינארייס 8 5 ל מספריס בינארייס ל מדוע מחשביס משתמשיס במספור בינארי? - 0 קוד 45611 00 כיצד נתוניס מאוחסניס על הדיסק 97 מדוע קבציס מחוקים אינס נעלמיס באמת ל איך לחיפטר מקובצ מחוק 1 0 2]6065) 116166 1 0 פססםוו0 הספזסו 1 3070668 1 תכונות מוזרות של קבצי מעבד התמליליםס 1 מה יש באמת בקבצים האלה!: 1 כיצד טקסט מחוק מאוחסן בקובצ 1 כיצד להיפטר מטקסט מחוק וטקסט ייביטול הקלדהיי (ייססחטיי) 1 היכן הסיכון בשיתוף קובצ! +10 חור אבטחה גדול - קבציס זמנייסם 1 איתור וניקוי ידני של קבציס נזמנייס 1 תוכנות שירות לניקוי דיסקיס :106 635 הסצזסו 1 -606 867066 1 תוכן העניינים | 9 פרק 7: הצפנת - 2 109 מה היא הצפנה! 11 כיצד נתוניס מוצפניס 1 1 כיצד נתוניס מפוענחיס ו צורות ופורמטיס של נתוניס מוצפניס 1 הצפנה ידנית של הודעות 11 הצפנה אוטומטית 1 קבצי ארכיב בפרישה-עצמית 1 הצפנה באמצעות מפתח ציבורי ופרטי 11 יישומי הצפנה 5 55 0 1 הצפנת קבציס מאוחסניס 1 הצפנת דואר אלקטרוני 117 הצפנת שידור נתוניס "ו תוכנות הצפנה 11 (-6ם) 5ז06|ס= 13016 60סכץזסחת 0 (%55) 500 56076% חסצזסו 1 (קסק) ץ6פטוזק 0000 סק 0 1 2 6 ספץוזק 7 2 5060606 122 פרק 8: הגנה מפני וירוסים הההוהוווווווורורוווווווווווווווווווווווווווווווווה. 13 מה הוא וירוס מחשב! 1 היכן מקור הווירוסיס! 17 מדוע וירוסיס קיימיס! 1 איזה סוגי וירוס קיימיס! 2 מה הס עושיס! ל ב 1 המשמידים 1 וירוסיסם המשכפלים-את-עצמס 1 גניבת מידע 1 אובססיית שליטה 7 וירוסיס הבנוייס מתוכנות מאקרו -- ו הפרעה רצה 1 וירוסי יישומוניס (60!ססם) 1 שימוש בהגדרות ותוכנות להגנה בפני יישומוניס מזיקיס 1 כיצד וירוס חודר למערכת שלי! ן הורדות מקוונות (הס|חאוסס) ו קבציס מצורפיס (%5ח6וח0686) 1 קבציס משותפיס ברשת 1 דיסקטיס משותפים 7 0 פריצה, לא במחשב שלי הגנה בפני וירוסיס 6ב /ב 5 שבום ב ב םב ב הקפד להתעדכן א תוכנות אנטי-וירוס 0 אנטי-וירוס חסוחסו0ס5 זס 0 6חו!ח) ח8568טזו/ 66ז6ו₪ 0 6אט|6 5688 פטזו/ 16166 ל-95/98 פשוספחו/... 0 פטזו/שחג חססוסוז 0 אל תיבהל: תרמיות וירוס ל פרק 9: ביטחון ופרטיות באינטרנט ההוווווווווווווווווווווווווווווווווווווה. 13 שישיס שניות על הסכנות באינטרנט 1 שורש הבעיה 1 נושאי אבטחה מקוונת בסיסייס 5 סיסמאות 14 האס למישהו יש את סיסמתך! 16 מה לעשות אס סיסמתך נפרצה 1 הוהות שלך 17 כרטיס האשראי ומספר החשבון שלך 1 אבטחת מידע מקוון 1 תכונות אבטחה של דפדפנים והאינטרנט 1 אתריס מאובטחים .150 בדיקת האבטחה ליל -150...44 אבטחת הורדה 1 | טשטוש עקבות מקוונות 2 אבטחה לא-מקוונת של הורדות 1 איתור ומחיקת רישומי פעילות מקוונת 1 רשימת ההיסטוריה של 6%56806 12 רשימת ההיסטוריה של ז6זס|כא6 6%חזס%ח1 1 כניסה פרטית 7 ניקוי שדה מיקוס (6!0=₪ ח106800) של 46056806 1 הסתרת סרגל הכתובות של זפזס|קא6 6%חזס%ח1 1 בדיקת ויכרון המטמון 1 העלמת 6006165 0 סימניות ורשימות מועדפים (65זוזסטהּת) 1 פרק 0: הגנת דואר - ו 11 דואר אלקטרוני ואיומי שווא על פרטיותך 16 אם כך, האס ניתן לקלוט (ייליירטיי) את הדואר האלקטרוני שלי? 1 מה בנוגע למנהל המערכת (54500): מה יכולים מנהלי מערכות לראות! 1 תוכן העניינים | 11 סכנות מקוונות אמיתיות של דואר אלקטרוני 1 חשיפה לא מוסרית? 0ב לאל יאט לילק טר :163.4 שמור על קור רוח 1 אל תשלח 508 או 568 (שליחה למאות כתובות סתמיות, או שליחת דואר זבל) 1 הכתובת הנכונה 16 האס הצפנה היא התשובה! (ואם לא, מה השאלה?) .165 ביקור חוזר בתוכנות הצפנה 1 תוכנות דואר אלקטרוני והצפנה .167 הגנת הפרטיות מ-5080 1 פתח כתובת דואר אלקטרוני חליפית 1 הקפד לא להיכלל ברשימות 167 שמור על פרופיל נמוך על ידי אי יצירת פרופיל 1 סכנות אמיתיות ולא מקוונות של דואר אלקטרוני 1 פרק 1: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר .וה,הההההההההההההההההההה|הההה,.,.ו,.. 121 65 (עוגיות) 1 מה הס 6008165 ומדוע הס נמצאיס בדיסק הקשית!: 1 65 והמידע האישי שלך 17 חיתוך עוגיות עשה-ואת-בעצמך 1 למחוק את הקובצ! .17 חסימת גישה של 6006165 בעצרת הגדרות דפדפן 17 בקרה על 6006165 באמצעות הגדרות דפדפן 1 תוכנות לבקרה על 600665 1 גלוש אנונימית עס ז560/6 /אסזק 1 כיצד עובד שרת שאסזק! 1 ה-ז20 וחהץחסחג : שרת /אסזק פשוט | שרתי שְאסז₪ ציבורייס אחריס 1 מחיקת עקבותיך המקווניס באמצעות תוכנה 1 הפסק להסגיר את עצמך עס סימניות 1 סימניות פרטיות ו היפטר מקבציס המסגירים אותך 1 תוכנות מתמחות 1 כמה מילים על תוכנות ניטור אינטרנט 185 אינטרנט למבוגריס בלבד! 2 כיצד אדע אס מצותתיסם לי 190 פרק 2 מבט מהצד השני הוהווווווווורהרהרוווווווווווווווווווווווווווווווהו. 13 אבטחה ואי-אבטחה באמצעות סיסמאות 1 פריצה למחשבים באמצעות גילוי סיסמאות (0חו4866) 1 פריצה לסיסמאות באמצעות תוכנה 1 2 פריצה, לא במחשב שלי פתרון לחוסר האבטחה של הדואר האלקטרוני 1 תוכנות יומן חמקניות 197.3 מה לעשות אס מצותתים לי 1 מניעה היא עדיין התרופה הטובה ביותר 1 ריגול היי-טק עס ד5שקואפד 2 האקריס ודבריסם אחרים שאינס בשליטתך 2 פרק 3 סיבומים, אמצעים ופתרונות הוווווווווווווווווווווווווווווווווווה. 203 מישהו יודע את סיסמתך! 2 שחזור סיסמה 0 שחזור סיסמאות מקוון 2 שחזור סיסמאות של קבצים ותוכנות קט לילגה לאעיא :204.04 סיסמאות פוסטחו/ ומערכות הפעלה 7 סיסמאות אתחול 20.2 במקוס העבודה || בבית 20 מניעה היא עדיין התרופה הטובה ביותר 20 קנית מחשב חדש | || 1 קח מה ששלך .207 נקה אותו || סיסמאות 2 להעריס על האינטרנט ...208 כמה הערות על מדריכי כתובות דואר אלקטרוני באינטרנט 2 הרחקת שמך ממדריכי כתובות דואר אלקטרוני באינטרנט 2 חילוץ שמך ממדריכי כתובות דואר אלקטרוני באינטרנט 2 כלי פרטיות נוספיס 2 שולחי דואר אלקטרוני אנונימייס 210 בדוק את פרטיות הגלישה שלך 21 היועץ האנונימי (זספוצ0ה פטסותץחסחג) 210 6 וס ץזם וס 2 ר6600₪ז= (חופש) 5 מב 5-0 גל שוב טוט שש 2 ח568ץ6הטוזק (סורק פרטיות) 2 שרתי ץאסזק 0 2 מנועי חיפוש .12 תוכן העניינים | 13 פרטיות, משאבים ןל 1 שד חכ שוח ץהסח ]2 ךד6-ץ0| 660 ד 0 ע00786וחסכ זס= 66% 2 תכ 21 (--ם) הסה טס זססחסזת 6וחהס660|ם 2 6 /סאעוזק סחך 21 6636 10055 ץסהעוזק 2 5חו ךץ6עוזק ו 0 21 נספח א': מוצרים ואתרים המוזכרים בספר הוווווווווווווווווווווווווווווה. 217 נספחת ב': מילון |( 223 נספח ג': התקליטור המצורף ווווווווווהווווווורוווווווווווווווווווווווווווה. 205 התיקיה הרלוונטית לספר זה - 2 ה - התקנה 20 קטלוג ₪7 230.4 מה עוד בתקליטור! ל 0 התקנת תוכנת גלישה לאינטרנט 5 זסזס|קאם 6%חז6זח1 0506ז6וו 2 הס 2 אם דשא 2 תיקיה ראשית 6ז50\8 (רשימה חלקית ועשויה להשתנות) .24 אינדקט כ 2055 אינדקטל לועזי (התחלה מסוף ג 1 4 פריצה, לא במחשב שלי סיכונים והבטחות בקופסה הקטנה לפני כ- 20 שנה פרחה וגדלה מולנו (ויש אומריס נפלה עלינו) פתאוס מהפיכת המידע. היא הגיעה עס הבטחות למשרד ללא נייר, אמצעים יעילים יותר לניהול רשומות, שיפוריס בביצוע מטלות יוס יומיות, תעבורת מחשב לעבודה במקוס נסיעה לעבודה, חדשות מיידיות, ועוד דבריס נוספיס שאף כותבי מדע בדיוני לא חלמו עליהם. יחד עם הבטחות אלו הגיעו גם איומים. זהירות, הכריוו אנשים, המפלצת המודרנית תגנוב כסף מכיסכס ותיקח לכם את מקוס העבודה. מחשבים יעצבו את מחשבותיכם ורגשותיכם. אתס תספקו לממשלה ולעסקים גדולים, נגד רצונכס וללא ידיעתכסם, את כל האמצעים לשעבד אתכם. יותר מאי-פעם, דברים חשובים בחייכם יהיו נתוניס לכוונות ודון והרס בשגגה. פרטיות תפסיק להתקיים - כל דבר שתעשה, תאמר, או אף תחשוב יתויק בתיק האישי שלך. תוס הפרטיות היה הגרוע בנבואות ואיומיס אלה. נאמר לנו, שבתוך עשור עד שניים, כל חיינו יאוחסנו במסדי נתוניס אדיריס במחשבים גדוליס. הס יאספו על ידי יישויות ממשלתיות וארגוניס חסרי-פנים, ומסדי הנתוניס יבטיחו ששוס דבר לא יוכל להיות פרטי. אולס, לזמן מה נראה שיתרונות והבטחות המחשב שקולות בהרבה כנגד האיומיס - איומיס שממילא נראו מנופחיס מעל לכל פרופורציה. ואכן, עד למחצית השנייה של שנות ה- 90י, חששות כמו אלה שתוארו זה עתה שימשו יותר כחומר לעיתונות צהובה וסרטיס משעשעים מאשר היו קיימיס במציאות. העתיד (לפחות עתיד מסוים זה), בכל ואת כבר כאן, והוא אינו מה שחיה פעם. למעשה, המציאות לעיתים אף מפחידה מהחששות. כן, פרטיותנו הולכת ופוחתת. עובדות ופרטים אינסופיים עלינו, מסטטיסטיקות חיוניות דרך רישוס אירועים בחיינו ועד לטעמנו באוכל ובידור, אכן מאוחסניס במסדי נתונים ענקיים. אנו במעקב בכל פעם שאנו משתמשיסם בכרטיס אשראי, מזמינים מוצר, מקבלים טיפול למחלה או פציעה, יוצריס הידברות עס בתי משפט ויישויות חוקיות אחרות, או משניס כתובת. מערכות איסוף מידע שאינן יודעות שובע, אורבות לנו בכל פינה ורושמות את מעשינו. מבוא | 15 אך בכל זאת, הן אינן יודעות הכל, נכון! מחשבותינו נשארות פרטיות, יחד עס תכתובות, שיחות, ודבריס רביס שאנו עושיס לשס בילוי, השכלה, או לשס יישוס מטרות קריירה חדשות או תוכניות אישיות כשאנו לבד ואיש לא מסתכל בנו. לרוע המזל, וה לא בדיוק נכון. למעשה, האיומיס עתה אישיים יותר. בנוסף למיגוון האמצעים שיש לממשלה ולחברות גדולות לאסוף מידע אודותינו, היוס גס ארגוניס קטנים יותר ובודדים יכוליס ללמוד עלינו דבריס ללא ידיעתנו. מי הס בדיוק אותסם ארגוניס ובודדיס! הס יכוליס להיות כל אחד, מהמפקח שלך בעבודה ועד לשכניך, חברים, או קרובים. במקריס מסוימים, אנשיס ריס לחלוטין יכולים לחדור לענייניך האישייס ביותר. גרוע מכך, לא נדרשיס אמצעי היי-טק ומעקב מתוחכמים; ניתן לאסוף מידע דרך המחשביס בהס אתה משתמש בבית ובעבודה. האס באמת ניתן לאסוף מידע מהמחשב האישי בקלות כזוז האס עליך לחשוש ממה שימצא על המערכת שלך כן, וכן! אלה החיים שלך איך יכול להיות! אדגיס זאת, באמצעות טיול מהיר במחשב שלך בבית ובעבודה. הנה מכתב ההטפה שכתבת לאחיך לפני שישה חודשים. זוכר! שקלת שנית את המכתב והחלטת לוותר ולא לשלוח אותו. אך המחשב שלך לא וויתר - ואף שלא שמרת או הדפסת את המכתב, ראיתי אותו במחשב שלך! תאר לך שאחיך היה וזה שמדפדף במערכת שלך ולא אני. ומה וּה! - אמרת לכולס שלא שמעת ממנה כמעט שנה - אך הנה דואר אלקטרוני לוהט שקיבלת ממנה לפני שבוע (ודאי שמחקת אותו, אבל הוא כאן). וזה עוד כלוס - תראה את התשובה שהחזרת לה! תפסיק להסמיק. איש לא יוכל לשים את ידיו על זה - או אולי כןז וואו! יש פה עוד הרבה יותר על מערכת יחסים זו ועוד על דבריס נוספים, אך איני רוצה להביך אותך שלא לצורך אז נעבור עתה למעשיך בעבודה. אני בטוח שהמחשב שלך יוכיח שאתה עובד מסור. הנה הגענו למקוס העבודה שלך. אופס! הסתכל בתמונות אלו. לא היית רוצה שראש המחלקה שלך יידע עליהן. כן, אני מאמין לך שביקרת באתר אינטרנט זה בטעות ושלא הורדת כלוס ממנו - אך האס המנהל שלך יאמין לך! ומה בדבר הבחור במחלקה השנייה! המציאות המרה היא שאינך צריך להוריד מאומה מהאינטרנט כדי שזה יימצא במחשב שלך. מה עוד עשית! הנה משהו ראוי לשבח: בהתאס לתיבת המאפיינים המתלווה למסמך פתוח זה, השקעת בדיוק 18 דקות השבוע על דוח פרויקט וה שכבר הנך מפגר בלוח הזמנים להגשתו. 6 פריצה, לא במחשב שלי נתקדם הלאה ונעבור על שאר עקבותיך לשבוע זה. הקפדת למחוק את כל הקבציס האלה! לא משנה; השארת עקבות. הסתכל בתפריט זה. לפיו, עבדת על מכתב למדריך הטלוויזיה, תכננת חופשה, ערכת תמונות משפחתיות, ועדכנת את קורות חייך היוס וגם אתמול. הנה הגיליון האלקטרוני של הוצאותיך, בשתי גירסאות! נראה לי כמו מדע בדיוני. והנה - עוד קבוצת דפים משעשעים בהס ביקרת באינטרנט, לפי רישומי :סחזסוחז סקאס ו-6656806! טוב, אני אפסיק. אך הבנת את הרעיון: כל אדס היכול לשיס ידיו על המחשב שלך יכול ללמוד עליך הרבה יותר משהיית רוצה שיידע. כל הנדרש הוא מעט זמן והידע המתאיס. אף אס לא היה לך מה להסתיר, האס היית רוצה שלמישהו תהיה גישה כה רבה לתייך: מה בדבר המעסיק שלך, אחיך, חברים, ילדיך, או כל אדס משמעותי אחרז האס תוכל למנוע מהס גישה למחשב שלך: לא! ובכן, קרא הלאה.... פעולות מזיקות פו נשכח, יש גס אפשרות שהמידע שלך יימחק, או ייפגע על ידי אדס אחר. ונדליוס או פעולות תמימות יכולים לגרוס להרס נתוניס שלא גיבית או הדפסת. מעקב אחרי עניינים פיננסייס, היסטורייס, או אישייס באמצעות המחשב האישי, הוא כה קל עד שאנו שוכחיס שהנחנו את כל הביציס בסל אחד. כך אנו מסכניס הכל בפעולת ודון אחת בודדת או שגויה. איומים מקוונים כמעט לכל חלק של העולס המקוון יש מקבילים בעולס האמיתי. ניתן לערוך קניות, לתקשר, לבצע פעולות בנקאיות, מחקר ועוד. גס ניתן לרמות אותך בצורה מקוונת, להטריד, לעקוב ואף גרוע מזה. איומיס מקווניס כרוכים לרוב במידע. אפשר למזער את האיוס - ואף לבטלו אס תקפיד לשלוט על המידע שלך, כלומר עליך לשלוט על המידע היוצא הנוגע לך. וה כולל, במקריםס מסוימים, את דעותיך, כמו גם את והותך, מספרי כרטיס אשראי, עיסוק, מיקוס ועובדות אחרות. מבוא | 17 מדוע ספר זה? כיון שמידע אישי הוא כה יקר ערך ופגיע, וכיוו שפרטיות היא שיקול קריטי, הגיע הומן למדריך פרטיות למחשב בבית ובעבודה. לכך מיועד ספר זה, בו נדריך אותך כיצד לשמור את המידע הפרטי ואת פעילות המחשב שלך פרטיים. תלמד מה נמצא בסיכון וכיצד למנוע סיכון וה. לדוגמה, תלמד כיצד למנוע מאחרים בעלי גישה למחשב שלך לראות מה כתבת בדואר אלקטרוני ומסמכי זס\, וכוי; מה ביצעת ב-|66א₪ ויישומים אחרים; ובאיּה אתריס ביקרת באינטרנט. ואולי הבשורה הטובה ביותר היא שתוכל להגן על פרטיותך ללא כלים מיוחדים או מידע טכני. והו ספר למשתמש מחשב ממוצע ולא לגאוני מחשבים. לצורך כך, אדגיס מיגוון טכניקות והגדרות שבהן תוכל להשתמש כדי להגן על הנתוניס שלך, ולחימנע מהשארת עקבות שבאמצעותן יוכלו לשחזר את פעילותך הממוחשבת. נראה גס היכן יישומי מחשב כגון סזס/, זסזס|קאס 6%ח%07ח1, ו-6056806א שומריס העתקי עקבות מוסתריס נוספים וכיצד להיפטר מהעתקים אלה. בנוסף, תלמד על כמה תוכנות שימושיות שיכולות לסייע בכל האמור לעיל. כלי חיוני נוסף שתרכוש מקריאת ספר זה, הוא הידע לקדד ו/או להגן באמצעות סיסמה על מידע ותוכנות חיוניות. בנוסף, תגלה כמה טכניקות תוכנה המסייעות להגנה על המערכת שלך מפלישת תוכנות וירוס וסוסים טרויאניים וממחיקת נתוניס בודון או בשוגג. כמו כן תגלה כיצד לשמור על פרטיות בדואר אלקטרוני ובאינטרנט. חטטנים כמונו? אולי עלה בדעתך, שתוך כדי לימוד כיצד להגן על המידע שלך, ספר זה גם מקנה לך ידע כיצד למצוא מידע חבוי ומוגן במחשבים של אחרים. מה שתבחר לעשות במידע שרכשת בספר זה (מעבר להגנה על הנתונים שלך ופרטיותך), תלוי בך. אם אתה מרגיש צורך "לבדוק" מחשב של מישהו אחר, אתה ודאי תדע כיצד לעשות זאת. אך חשוב לפני שתחטט; אולי לא תאהב מה שתמצא, ואולי תגלה שאתה מתעסק עם מישהו היכול להחזיר מלחמה ביעילות גדולה משלך. כיצד להשתמש בספר זה הדרך הטובה ביותר להשתמש בספר זה היא פשוט לקרוא אותו. אך אינך צריך להתיישב ולקרוא את הספר כולו. אס אתה כמו רוב משתמשי המחשב, יש לך בוודאי שאלות מוכנות על מצביס או תוכנות מסוימות. אס הו המצב, דלג לפרקיסם הדניס בעניינך. אולי תרצה לרפרף בפרקיס לקבלת עצות שימושיות ומעניינות, או שתוכל לקרוא כל פרק ולעבור לבא כשתרצה. 8 פריצה, לא במחשב שלי בכל גישה שתנקוט, אני ממליץ לקרוא את פרקים 1 ו- 2 קודס. אחר כך - אתה אדון לעצמך - אך אני ממליצ שתקדיש זמן לניסוי העצות והתחבולות בספר. יישוס העצות יחזק את ידיעתך כיצד המחשב עובד ויהפוך אותך למשתמש מיומן יותר. כמו כן, שמור ספר זה נגיש כמדריך לפרטיות ואבטחת המחשב. אולס, לא תרצה להחזיקו קרוב למחשב, פן מישהו ישתמש בו כדי לגלות על מה הגנת! דפדף גס בתקליטור המצורף, כיון שהוא כולל מספר תוכנות שיסייעו להגנת פרטיותך. מבנה הספר בתחילת כל פרק יש רשימת נושאים. ווהי סקירה של הנושאים העיקרייס הנידוניס בפרק. השתמש בזה כמנחה-מהיר לפרק, וזכור שקיימת גס התייחסות לנושאיס קרוביס בתוכנס בפרק. במהלך הספר תראה טקסט מובלט של עצות, הערות, אזהרות, והצללות כמפורט מטה. : זו היא דוגמה להערה. היא מפרטת או מאירה עניין או נושא הנידון ; : בטקסט הסמוך. : : זו היא דוגמה לעצה. כאן תמצא עובדות-מהירות ומידע על ביצוע : : פעולות. : : היזהר כשאתה רואה הערה כזו. היא מהווה אזהרה על מצב בו תוכל : : להסתבך על ידי מחיקת מידע יקר ערך - או אף גרוע מזה. הערה מוצללת הערה מוצללת מעין זו מספקת דיון מורחב על נושא בטקסט סמוך ו/או חומר קשור. ראית יישום הערה מוצללת בהקדמה תחת הכותרת "חטטנים כמונו". בנוסף, הערה מוצללת עשויה להציג סיפור מאיר עיניים או חומר רקע מעניין שלא קשור ישירות לחומר הנידון. כמו כן, השתמשנו בהדגשה (8016) לפקודות או טקסט שיש להקליד. כתב מודגש משמש להדגיש או להאיר מילה או ביטוי המוגדרים בספר. מבוא | 19 נתקדם הלאה אני מקווה שתמצאו ספר זה מועיל ואולי אף מעט משעשע. אס גיליתס שגיאות או השמטות, או אס יש לכס עצות, אנא שלחו לי הודעה לכתובת : 60.1. 00-81 סזחו עתה הגיעה העת לשמור על הנתוניס שלך ופרטיותך! התקליטור המצורף בתקליטור המצורף תמצא אוסף של תוכנות המיועדות להגן על פרטיותך ועל הנתוניס במחשב האישי שלך. ראה פרטיס בנספת ג'. 0 פריצה, לא במחשב שלי מדוע לטרוח עם אבטחה? איומים על מערכת ההפעלה, על הנתונים שלך ועליך אה כפָרק: > אַרִךְ /0ו0'0/ת תאיר% > אה (ת// כסכ(ת > 000ן/ת /הרס (ת/(ים > אי/אים, אק//ןים > 0700%ו'/ת 1הו/ת תאיד0 /הַפַרי/ת מטרת פרק זה היא להציג בפניך את חשיבות המידע והפרטיות בחיים המודרנייס, ואת האיומיס למידע ולפרטיות הקיימים, לרוע המזל, ממש בתוך המחשב האישי שלך. פרק 1: מדוע לטרוח עם אבטחה? | 21 רק מחטט? לפני שנתחיל להגדיר מה הוא מידע ומח ערכו, כדאי שנברר איה מידע רגיש נמצא 'יבסכנה'י. אס תאפשר לי שעתיים עס המחשב הביתי או המשרדי שלך אני עשוי לגלות, בין השאר: קבציס אחרוניס שעבדת עליהם. הודעות דואר אלקטרוני שקיבלת ואולי גס אלו שמחקת (כן, מחקת)) . דואר אלקטרוני שכתבת ושלחת. אתרי אינטרנט שלמיסם (כולל גרפיקה) שביקרת בהס. משפטיס ופסקאות שמחקת ממכתביס או מסמכים אחריס - הס עדיין שורדיס אף שמעולס לא הדפסת או שמרת אותם (היכן הסיכון: אולי הערת הערות בוטות או הכנסת מידע רגיש במסמך ואחר כך התחרטת). עקבותיך המקווניס היום-יומיים, כולל קבציס שהורדת (אף אס מחקת אותם). תאריכים ושעות מדויקות בהן השתמשת במחשב, כולל מידע על מתי וכמה ומן (או כמה מעט זמן) עבדת על פרויקט כלשהו. מקורן של רבות מהתוכנות שלך - האם הן נרכשו כחוק על ידך, או הועתקו/הושאלו ממישהו אחר. כל המידע הזה ויותר ניתן להשגה ללא ידע טכני נרחב או כלי תוכנה ייחודיים. מקורות הסיכון רבים: עמיתים לעבודה, מפקחים, עובדים, בני/בנות זוג, שותפים, ילדים, חברים, אויבים - כל אחד יכול לדעת על פעילותך המקוונת והלא מקוונת הרבה יותר משחשבת. אס אתה חושב שאין לך מה להסתיר, שקול את הדוגמאות הבאות על אנשיס שנבגדו על ידי המחשביס שלהםס: % % 2 שוטרת מחקה בקפידה מהמחשב במקוס עבודתה דואר אלקטרוני אישי המתייחס לחיפוש עבודה - אך היא ננזפה על שימוש לא הולס במערכת המחשב בשעות העבודה, כיון שבתפריט התחלה, מסמכים נמצאו שני מסמכים עס קורות חייה. גבר מצא את עצמו בהליכי גירושין כיוו שאשתו גילתה במקרה כמה מכתבים לחברה יימיוחדת' - מכתביס שמעולס לא שמר בדיסק. מכתביס אלה היו בעלי כוונות תמימות, אך מהסוג הניתן לפירוש לא נכון - ואכן כך פורשו. אישה גילתה שכל ההיסטוריה הפיננסית שלה פתוחה בפני חבר שהשתמש במחשב שלה לעיבוד תמלילים. סטודנט העיר כמה הערות יילא נבונות'" בפורוס באחד האתרים באינטרנט - הערות שהפריעו לו שנתיים מאוחר יותר, כאשר פנה לקבלת עבודה בארגון גדול. שני 1505 (ספקי אינטרנט) סיפקו למשטרה מידע רב על הזמן, המקוס, ושס הנער שהשתמש במספר של כרטיס אשראי גנוב, לצפייה בפורנוגרפיה מקוונת. פריצה, לא במחשב שלי פרט לאישה שהמידע הפיננסי שלה נפרצ, לא ניתן להגיש תביעות כלשהן במקריס אלה על פגיעה בפרטיות. יומני תעבורת אינטרנט הם ששימשו בתיק התביעה של כרטיס האשראי הגנוב, ובמקריס אחרים, אנשים נתקלו במידע באקראי, תוך כדי שימוש שגרתי במחשב משותף (לא נעשה כל מאמצ מיוחד לעיין במידע בכוונה). הנקודה היא שמידע שיחק תפקיד מכריע בכל אחת מהדוגמאות. בכל מקרה (פרט להיסטוריה הפיננסית) ערך המידע ניכר רק לאחר שנפרצ - בסך הכל דוגמאות אלו מעידות על העובדה שערך הוא דבר יחסי. ערך המידע מידע מניע כמעט כל דבר בתרבות המערבית בת ומננו, וכמעט דבר אינו מתרחש ללא המידע המתאים. לדוגמה, כאשר אתה רוכש כרטיס טיסה ומשלס באמצעות כרטיס אשראי, מידע אודותיך נאסף (להיכן טסת, מתי, באיזה סוג כרטיס אשראי השתמשת ועוד...). דבר זה נכון גס כאשר אתה מגיש בקשת הלוואה לרכישת רכב או בית, מקבל מרשם, או מתחבר לשירותי טלפון, חשמל או מים. בכל פעולה כזו, המידע נאסף. בנוסף, מידע חדש נוצר ונשמר. אותו מטוס עבורו רכשת כרטיס טיסה! הוא לא עוזב את השער ללא מידע - על מזג האוויר, הנוסעים, הצוות, והמטוס עצמו. כך גס בהובלות - ברכב, רכבת, מטוס, דואר, או שליח - ההובלות אינן מתבצעות ללא תעבורת מידע רבת חיקף. יש מעט מאוד דברים הניתניס לביצוע בעולס המודרני שאינס כרוכיס באיסוף, שיתוף, יצירה, או גישה למידע. הכפל את המידע הכרוך בדבריסם שאתה עושה בכל יום נתון, (קנייה, השכרה, עשיית מנוי, הזמנה, לקיחת הלוואה, תשלומים, מתן הלוואה, נסיעות, הגשת בקשה), בכמה מאות מיליוני אנשיס, וקל לראות שסך כמות המידע הכרוכה בכל זה היא מדהימה. מידע הוא דבר יקר ערך. כה יקר, למעשה, שחלק נכבד בכל ענף - כולל עסקים, מחקר, תעשייה, וממשל - מיועד לאיסוף, עיבוד, מיוו ואחסון מידע. אספקת גישה למידע היא פעילות עסקית גדולה בפני עצמה. מה, אם כן, הוא ערך המידע! לעיתים, הערך הוא סכוס קבוע (הנקבע לרוב באופן שרירותי), כגוו 5500 עבור השמות והכתובות של עשרת אלפים איש הקוניםס סוג מסוים של מוזיקה. אולס, לעיתים, ערך המידע הוא סובייקטיבי. לדוגמה, אס אתה יודע שאדס שאינך מכיר מתכנן גירושין או עסקה גדולה או שינוי קריירה מידע וה חסר ערך עבורך. אולס, לאשתו של אותו אדם, לשותפו העסקי, או לעובדיו, מידע וה יכול להיות בעל ערך רב מאוד. למעשה, הוא אפילו בעל ערך רב יותר לאדס עצמו, הרוצה לשמור אותו בסוד. פרק 1: מדוע לטרוח עם אבטחה? | 23 מידע ופגיעות בחלק זה נתייחס לשני סוגי המידע - זה בעל הערך הסובייקטיבי, וזה בעל הערך האובייקטיבי - ונוודא שמידע אישי אכן יישאר אישי ופרטי. מה המחיר של חשיפת מידע אישי? עבור אנשיס מסוימיס חשיפת מידע פרטי עלולה להיות בעלת תוצאות אישיות הרסניות. לדוגמה, אס מנהל רשת מחשבים מעיין בדואר אלקטרוני של העובדיס באופן אקראי, ומגלה רומן סוער בין שני עובדיס (בסביבת עבודה בה נאסר קיוס קשריס כאלה בין עובדים), חשיפת התכולה של הדואר האלקטרוני עלולה ליצור בעיות לשני העובדים המעורביס - בבית ובעבודה. בדומה, אס מנהל הרשת גילה תכתובת הדנה בהצעת עבודה של חברה מתחרה לעובד, חשיפת מידע זה עלולה לעלות לעובד במשרתו (אגב, מנהל הרשת אינו מפר חוקי פרטיות כלפי אף צד. בהתאס לתקדים, מידע הנוצר על מחשב החברה, בשעות העבודה, הוא יירכושיי החברה). אולס, עצס העובדה שדבר שאינך רוצה שייוודע כן נודע, הוא דבר מתסכל ומרגיו. בכל מקרה, כאשר חטטן משיג מידע שאינך רוצה שיהיה בידי איש, ווהי לכל הפחות פלישה לפרטיות. מה בדבר השמדה או שינוי מידע? הרס נתוניס הוא כבר עניין אחר. אס נתוניס נעלמו, הס נעלמיס לצמיתות, אלא אם כן אתה שומר גיבויים (על דיסקט או עותק מודפס). לעיתים ניתן לשחזר נתונים, אך תוך השקעת זמן ומאמצ (ואולי כסף) רב ותמיד נשאר הספק אם הכל שוחזר, והאם מה ששוחזר - תקין. אי-הגנה על מידע: מה הסיכון? האס זה באמת כל כך נורא! האם מישהו יכול לקבל כל כך הרבה מידע מהמחשב שלי שעלי להרגיש מאוים! כן, וכן. מה עוד, שלא נדרשת תוכנה או חומרה מיוחדים, כך שבמאמצ קטן, כל אחד יכול להשיג מידע עליך ולדעת מה אתה עושה במחשב . חטטן עקשן יכול לראות מה עשית במחשב בעבודה ובבית. אדס זה יכול אפילו לדעת מתי השתמשת במחשב של חבר או במחשב בספריה, כיתה, או בכל מקוס אחר. 4 פריצה, לא במחשב שלי חשוב על הדברים שאתה עושה במחשב היכולים להשאיר עקבות או להצביע על מידע שלא נוח לך לשתף, או העשוי להשאיר רושס מוטעה. חשוב על כך עתה, ולא תצטרך לדאוג לכך מאוחר יותר. עליך לנקוט באמצעיס הנדרשים כדי להגן על המידע שלך. הרס נתונים בנוסף לחטטנות, קיימת גסם אפשרות שמישהו יהרוס קבציס והגדרות חשובות במחשב. זה יכול להיעשות בזדון או בטעות (כן, דבריס כאלה קורים; ראיתי מספר מקרים של מחיקת קבצי מערכת הפעלה על ידי ילדים או מבוגריס יישהלכו לאיבודיי בעת שימוש במחשב והחלו לנסות כל דבר שניתן ללחו עליו עס העכבר). הנזק אינו מוגבל רק לקבציס מחוקים. ונדלים יצירתיים יותר עלוליס לבצע שינוייס קטנים ובלתי מורגשיס בקבציס כדי ליצור בעיות. למשל ניתן להרוס ערך שס/כתובת/מספר טלפון במסד נתוניס על ידי שינוי ספרה אחת או שתייס או אות בכל רשומה. וכאילו לא די בכך, ישנס גם וירוסים וסוסים טרויאניים. חלקם יישקטיסיי בדרך שהם משנים או מוחקים דבריס במערכת, וחלקם בוטים. בשני המקרים, פעילותם מציקה במקרה הטוב וטראגית במקרה הגרוע (פרק 8, הגנה מפני וירוסים, דן ביתר פירוט בתוכנות וירוסים וסוסים טרויאנייס). אני אחזור על עצה זאת בפרקים הבאים, אך עליך לדעת שההגנה הטובה ביותר נגד וירוסים וסוסים טרויאניים היא להכיר את מקור ! : המידע. אם מישהו נותן לך דיסקט ממקור לא ידוע, אולי עדיף לא : להריץ אף תוכנה שהוא מכיל. אם אינך בוטח באתר אינטרנט או : בשירות מקוון שממנו אתה מוריד חומר, אל תוריד מאומה. 40 ב 2-2 לרוב, ניתן לטפל בסיכון שבהרס או מחיקת נתונים על ידי תכנון מראש ונקיטת אמצעיסם מתאימים. איומים מקוונים המקור הנפוץ ביותר לוירוסים וסוסים טרויאניים, הוא האינטרנט. קבציס שהורדו עלולים להיות מסוכנים, אך הס אינס האיוס המקוון היחיד בו אתה עלול להיתקל. לעיתים קרובות, האיוס הגדול ביותר הס אנשים. תחת מעטה האנונימיות, אנשיס עושים לעיתיס דבריס שלא היו עוליס בדעתם אחרת. האינטרנט הוא מקוס לכל מיני רמאויות ושרלטנים, בנוסף להטרדות, מעקבים, גניבה אמיתית, ועוד. פרק 1: מדוע לטרוח עם אבטחה? | 25 מעט מידע יכול לעשות צרות גדולות בעולס המקוון. אס אדס מקוון בעל כוונות זדון ישיג מעט מידע עליך, הוא יוכל לגרוס לך צרות רבות, מקוונות ולא מקוונות. עס הידע המתאים, תוכל לרוב להימנע מבעיות מקוונות ולהעלים כמעט כל בעיה שצצה. אולס, הבעיות אינן נפסקות כאשר אתה מתנתק. דפדפן האינטרנט עלול לשמור רישומיס מדויקיס להפליא על פעילותך באינטרנט. גס מה שהורדת עלול להירשם. תוכנית הדואר האלקטרוני ואפילו ספק האינטרנט שלך עלוליס ליצור עקבות שחטטן מיומן יוכל לעקוב אחריהן. למרבה המצל, ניתן להעלים עקבות אלה על ידי שינוי הגדרות ומחיקות נבונות, כמתואר בפרק 6, כיצד למנוע מקבציך להסגיר אותך, פרק 9, ביטחון ופרטיות באינטרנט ופרק 10, הגנת דואר אלקטרוני. אסטרטגיות להגנת המידע והפרטיות בעולס המקוון או הלא מקוון, הגנת המידע והפרטיות מסתכמת בדבר אחד: שליטה על המידע. עליך לשלוט על מקוס אחסון המידע, להגביל גישה אליו, ולשמור על שלמותו. האסטרטגיות הבסיסיות כוללות: > אבטחת המערכת - מתי והיכן שניתן, הגבל את מורשי הגישה למחשב שלך, בעבודה ובבית. היעזר לשס כך בסיסמה, ובאמצעי אבטחה נגד תוכנות מיד-שנייה העלולות להכיל וירוסיסם או סוסים טרויאנייס (ראה פרק 2, לוגיסטיקה ותחבולות בסיסיות לאבטחת המחשב, ופרק 3, פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות). > הסתרת מידע - אם איש מלבדך אינו יודע היכן אחסנת את המידע, סכנת החדירה לפרטיות או הרס המידע יקטנו. לצורך כך, השתמש בתחבולות כמו שמות מטָעִיס לקבציס או קבציס ותיקיות ייבלתי נראיסיי. עליך גם למחוק את כל העקבות לנתוניך, ביו השאר, על ידי מחיקת רישומיס בתפריטי קבציס ומסמכים ב-פווס0חו/ (פרק 3, פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות, פרק 4, הגנה על קבצים ותיקיות באמצעות הסוואה והטעיה, פרק 5, הסתרת קבצים, תיקיות, ויישומים, פרק 7, הצפנת מידע ופרק 10, הגנת דואר אלקטרוני). > הגנה על מידע מהרס/שמירת שלמותו - כאן, העניין הוא מניעת מחיקה, שינוי, או הרס המידע. לצורך כך, טקטיקות כמו גיבוי נתונים, נעילת קבצים, והגנה באמצעות סיסמאות הן יעילות ביותר (פרקים 2, 3, 4, 5, 8, הגנה מפני וירוסים, ו- 11, ביקור חוזר באינטרנט: עזרי תוכנה). 6 פריצה, לא במחשב שלי %> הסורת מידע מאזורים נגישים - כאשר מדובר במידע רגיש ביותר, ייתכן שהסתרה ונעילת קבצים אינה מספיקה. תצטרך ליישם טקטיקות כגון שמירת קבצי עבודה על דיסקטים, או שמירת נתוניס כפלט מודפס בלבד. כמו כן תצטרך גם למחוק גיבויים שבוצעו על ידי מערכת ההפעלה (פרקים 3, 4, ו- 65. %> העלמת המחשב שלך ממעגל המידע - הקדש מעט מחשבה אס באמת רצוי ליצור ולשמור סוגיס מסוימיס של מידע במחשב (פרקים 2, 3, 5, ו- 7, הצפנת מידע). > מחיקת עקבותיך - פווסטחו/ ויישומיס אחריס הס כפייתיים ביותר בשמירת עקבות מעשיך בהפעלות האחרונות שלהם. תוכל להעלים את רוב העקבות באמצעות הגדרות; את השאר ניתן להעלים ידנית (פרקים 2, 3, 6, 10 ו- 11). טקטיקות החלת האסטרטגיות המוזכרות לעיל דורשת שתנקוט באמצעי זהירות מסוימים, לפני ואחרי יצירה, גישה, או אחסון מידע במחשב שלך. חלק מהטקטיקות ייעודיות ליישומיס מסוימים; אחרות כרוכות ב-5אוסחו\ עצמה ו/או כיצד אתה מטפל במידע. הפרקים הבאים מפרטים את הטקטיקות הנדרשות. אנו נתחיל בהתחלה כמובן, ונדון בבסיס בפרק 2. שם תמצא מידע שימושי על מיקוס המחשב וציוד היקפי, מחיקת קבצים מיותרים העלולים ליצור בעיות אם חטטן מאתר אותם, עשיית גיבויים, ונקיטת אמצעי זהירות בעת עזיבת המחשב. פרק 1: מדוע לטרוח עם אבטחה? | 27 לוגיסטיקה ותחבולות בסיסיות לאבטחת המחשב את כפָרק: > ה3כת אארכת האח6כ כאק/ס, כ6/ח 3009 */ הלקת 4/2 7004%/]%* רו 6 אחיקת. קכגים, 31אית/ת ויכ/י קכ3יס. ),כסחת האירה /ארכת ה4%99ה כאת קןיכת האמ6כ כריקת האח6כ 4חר תִינרר/ת אחיקת %קכ/ת אתפרי6 האסאכים. (קיסת %א83י נהיר/ת כלת כיכ/י האח6כ פרק זה דן בנושאיס בסיסייס רבים, אשר ייראו מובניס מאליהס לחלק מהקוראים. ובכל ואת, רצוי להתחיל בהתחלה, באמצעים הנפוצים והפשוטים ביותר להגנת הפרטיות והמידע. יש להניח שתמצא כאן כמה תחבולות שלא עלו בדעתך. לאלה מכס החדשיס לעולס המחשבים, פרק זה נועד להתניע אתכם. הוא כולל עצות וטכניקות בהן תוכלו להשתמש מייד, ללא כל ידע נוסף או תוכנות נוספות. פרק 2: לוגיסטיקה ותחבולות בסיסיות לאבטחת המחשב | 29 מי מסתכל מעבר לכתפי? אחד מאמצעי האבטחה הברורים והמוזנחיס ביותר הוא מיקוס המחשב. רובנו מציביס את המחשב במקום הנוח ביותר. אנו חושבים במושגיס של מקור מתח זמין, המקוס הטוב ביותר על המכתבה או השולחן, וכן הלאה. אולס, אם אתה מייחס חשיבות לאבטחת פעילותך במחשב, קח בחשבון שכל אדס במקוס העבודה או בביתך יוכל לראות בדיוק מה אתה עושה פשוט על ידי צפייה במסך. ניטור המסך כיוו שכל אדם יכול לעבור לידך ולראות מה אתה עושה על ידי צפייה במסך, בין אס אתה נוכח או לא, עליך לשקול את מיקוס המסך. המקוס הטוב ביותר - שאולי ייראה מובן מאליו - הוא כאשר הכסא שלך מוצב כך שגבך לקיר והמסך פונה אליך. בצורה כזו, איש לא יוכל להסתכל מעבר לכתפך או לצפות בדרך אחרת במסך, אלא אס תרצה בכך. ייתכן שהזות דבריס במקוס העבודה אינה אפשרות קיימת, אך תוכל לנסות להסתיר את המסך ממבט צד באמצעות תיק או עצס גדול אחר. הקפד שהעצס המסתיר ייראה כאילו הוא שייך לשולחנך; אחרת, תמשוך תשומת לעובדה שאתה מנסה להסתיר משהו. הרבה רעש על לא כלום? בחברת ק0-+50 הגיעה הוראה, שאין להפנות את צגי המחשב לעבר החלון. זה נראה די קיצוני, אך כולם שיתפו פעולה והיו עסוקים בסידור מחדש של השולחנות והמחשבים. לאחר מכן, התבקשו כמה מהעובדים לצאת, מצוידים במשקפת רבת עוצמה, למגרשי החניה, לטפס על גגות הבניינים הסמוכים ולנסות לקרוא את מה שהופיע על המסכים. אם העובדים יכולים לקרוא צגים מנקודות אסטרטגיות סביב הבניין, גם מרגלים תעשייתיים הנשלחים על ידי המתחרים בוודאי יוכלו לעשות זאת. אל תשמור - הדפס! גס מדפסות מאפשרות חדירה לפרטיות. הצב את המדפסת כך שהפלט אינו ומין לצפייה. אס אתה עובד בסביבת רשת בעלת מדפסת משותפת, האבטחה הטובה ביותר היא לשלוח רק חומר חוקי להדפסה. 0 פריצה, לא במחשב שלי מדפסת משותפת פרופסור באוניברסיטה שהדפיסה באופן שגרתי על מדפסת משותפת במחלקה שלה. המדפסת הייתה במרחק מספר חדרים ממשרדה, כך שלא היה לה מושג מי רואה את מה שהדפיסה. היא מעולם לא הקדישה לכך מחשבה - עד שמישהו שאל אותה בנוגע להדפסת הזמנות למסיבה פרטית. לא נעים. אס ברצונך להדפיס משהו ויש לך גישה רק למדפסת רשת במקום עבודתך, העתק את הקובץ הנדרש לדיסקט והדפס אותו באמצעות המדפסת הביתית או בבית דפוס (זכור למחוק את הקוב מהדיסק הקשיח לאחר שהעתקת אותו). דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני, ביו אס בסביבת רשת או לא, הוא נקודת תורפה לרוב משתמשי המחשביס במקוס העבודה. השתמש באמצעי הזהירות להלן: % % אל תשמור העתקי הודעות ששלחת על הדיסק הקשיחת. כך גם לגבי הודעות נכנסות שאינך רוצה שייקראו על ידי אחרים. אס ברצונך לשמור הודעות דואר אלקטרוניות נכנסות, אחסן אותן על דיסקט (אם כבר יש ברשותך כמה הודעות נכנסות ויוצאות, הכנס את כל ההודעות לקובצ אחד, אם תוכנת הדואר האלקטרוני שלך מאפשרת זאת). לחליפין, תוכל פשוט להדפיס את ההודעות. אל תשכח למחוק את ההודעות המקוריות - עוד תגלה שהדואר האלקטרוני שלך במעקב! (הדרך הבטוחה ביותר היא לשמור דואר על דיסקטים, או להדפיס הודעות. אף אס תוכנת הדואר האלקטרוני מציעה הגנת תיקיות באמצעות סיסמאות, יש להניח שמנהל המערכת יכול למצוא דרך לעקוף זאת). ודא שההודעות שנמחקו נעלמו באמת. מחיקת דואר אלקטרוני אינה בהכרת מוחקת אותו. בהתאסם לתוכנת הדואר האלקטרוני שברשותך, הודעות מחוקות עלולות פשוט לעבור לתיקיית ובל, שיש לרוקנה לפני שהן יימחקו בפועל (הסעיף הבא דן ביתר פירוט בתיקיית הזבל וסל המיחזור, האחראים לטיפול בקבצים מחוקים). בדוק את סביבת העבודה של המחשב האישי שלך, אס הוא מחובר לרשת. ייתכן שהדואר האלקטרוני שלך מאוחסן על השרת ומגובה, אף שמחקת אותו. מצב וה שכיח ביותר בסביבת רשתות גדולות. כמובן, שאמצעי והירות אלה חלים גם על מחשבים ביתייס. פרק 2: לוגיסטיקה ותחבולות בסיסיות לאבטחת המחשב | 31 רוקן את סל המיחזור אולי אינך מודע לכך, אך לפי הגדרות ברירת המחדל ב-פוסחו/, סל המיחזור מאחסן קבצים 'יימחוקיסיי, עד לריקון. ניתן לבטל מחיקת קבציס אלה על ידי פעולת שחזור, או לעיין בהס בעודס בסל המיחזור. עקב כך, עליך לרוקן את סל המיחזור תקופתית, כדלקמן: 1 פתח את סל המיחזור. 2 בחר קובץ ולח על רוקן סל מי*חזור כמתואר בתרשים 2.1. קובץ בהר טרברה דר מחש וה םד מאפיינים סל המיחזור עבוד בצורה לא מקוונת מגור תרשים 2.1 ריקון סל המיחזור סל המיחזור יכול לשמש אותך אס ברצונך לשחזר קבציס שנמחקו בשוגג. אולס, אס אתה מעדיף לדלג על סל המיחזור ולמחוק קבציס לצמיתות במקוס, עקוב אחר השלביס הבאים: 1 לת לחיצה ימנית על סמל סל המיחזור בשולחן העבודה. 2 בחר מאפיינים מהתפריט המוצג. תיבת הדו-שיח של מאפייני סל המיחזור תופיע, כמתואר בתרשים 2.2. 3 לחצ על כרטיסיה כללי. 4. לח על לחצן האפשרויות אל תעביר קבצים לסל המיחזור. הסר קבצים מייד עם מחיקתם. 5. לת אישור. : זכור שאם הגדרת את סל המיחזור להסיר קבצים מייד, לא תוכל : : לשחזר קבצים לאחר מחיקתם. : 2 פריצה, לא במחשב שלי אתה יכול ליהנות משני העולמות: גם להשתמש בסל המילחזור וגם למחוק קבציס שלא בעזרת סל המיחזור. כדי לעשות ואת, יהיה עליך לבטל את האפשרות הסר קבצים מייד עם מחיקתם ממאפייני סל המיחזור. 1 2 .3 .4 פתח את סייר פשצסחוע. סמן את הקבציס שברצונך למחוק. החוק את מקש 5016 לחוא. לחץ על מקש 061616 והרפה ממקש 18ח5. הקבציס שסומנו יימחקו ולא יועברו לסל המיחזור. מאפייני 70 המיחזור 0% הרל המרי ל המח דר | אחוד וול כל כו ןן ה האר ןנההן הר וטורוך שוטר הנוווי ה תרשים 2.2 הגדרת סל המיחזור להסרת קבצים מייד. פרק 2: לוגיסטיקה ותחבולות בסיסיות לאבטחת המחשב | 33 מניעת מחיקות הרות-אסון: גיבוי המערכת אס אתה חושש שמישהו מוחק קבצים בודון או בטעות, או אס נכנס וירוס למערכת או שהיא קרסה, יש רק דרך אחת לוודא שתמיד תוכל לגשת לקבצי הנתוניס - והיא לגבות את הקבצים. ייתכן שיצרת דיסקט הצלה או דיסקט אתחול בעת התקנה והגדרת המחשב. דיסקט הצלה או אתחול הוא דיסקט המכיל את קבצי מערכת ההפעלה הנדרשיס לאתחל את המחשב מכונן 8, ומעט נתוניס על הגדרות המחשב שלך. אחסן דיסקט וה במקוס בטוח לשימוש במקרה של כשל דיסק קשיתח (לא ליד המחשב). אולם, לדיסקט ההצלה או האתחול אין כל קשר לקבצי המידע שיצרת באמצעות יישוס כלשהו - מעבד תמלילים, גיליוו אלקטרוני, עורך גרפי, וכן הלאה - או למידע שהתקבל ממקור חיצוני (כגון הודעת דואר אלקטרוני או קבצים שהועתקו מדיסקט). יש לגבות (להעתיק) את כל קבצי המידע החשוביס למדיה חליפית, כגון דיסקטים, קלטת גיבוי, (חלקס משמשים לגיבוי כל תכולת הדיסק), או כונן ?21. גס תקליטוריס הס אפשרות טובה לכך, אך רק למידע שאינך מתכוון לערוך או לשנות, כיון שלא ניתן לערוך מידע על תקליטוריס מסוג /א-60. המדיה בה תשתמש תלויה בתקציב, הרגלי העבודה, ונפח ומספר הקבציסם שעליך לגבות. : אם אתה משתמש בדיסקט או דיסק :21 לגיבוי קבצי נתונים, מומלץ : : ליצור תיקיות ותת תיקיות על הדיסקט המהווים העתק של התיקיות : ; בהן מאוחסנים קבצי המקור בדיסק. דבר זה מקל מאוד על איתור ! : קבצים מאוחר יותר. הייה והיר לגבי מקום אחסון הגיבויים. אחסן גיבוייס במקוס שלאחרים קשה להגיע, ובסביבה יבשה בטמפרטורה שאינה עולה על 30 מעלות (לא בסמוך למחשב). 4 פריצה, לא במחשב שלי דיסקים/דיסקטים חיצוניים ואחסון אס ברשותך מסד נתונים, גיליון אלקטרוני, מעבד תמלילים, או קבצים אחריס שאינך מעוניין שאחריס יראו, אל תשמור אותס על הדיסק הקשיח של המחשב שלך. במקוס ואת, צור או העתק את הקבציס על דיסקט או דיסק 21 (ואל תשכח למחוק את הקבציס המקוריים אם יצרת ו/או עבדת עליהס בדיסק הקשיח). הערה מיוחדת לאלה מכס העובדיס בסביבת רשת: בין אס אתה מודע לכך או לא, קבצי העבודה שלך נשמריס בשרת החברה - ולכן ניתן לגשת אליהס. אס ברצונך לעבוד על קבצים אישיים במקוס העבודה, השתמש בדיסקט כדיסק העבודה שלך. צור ושמור קבציס הדרושים לך על דיסקט זה בלבד. אס אתה משתמש בדיסקט 3.5 אינצי סטנדרטי וקבציך גדולים מאוד, תגיע לנקודה בה לא תוכל יותר לפתוח או לשמור קוב על הדיסקט. במקרה זה, העתק את הקוב לדיסק הקשיח כדי לעבוד עליו, העתק אותו בתחזרה לדיסקט, ומחק את ההעתק שעל הדיסק הקשיח לאחר שסיימת לעבוד עס הקוב>. בעת הדבקת תוויות על דיסקטים או דיסקי ק21 המכילים מידע רגיש, : | שקול שימוש בתוויות מטעות. לדוגמה, במקום לכתוב "מסד נתונים | : פיננסי" על דיסקט, השתמש בתווית הבלתי מזיקה "מתכונים ישנים". : : רק זכור את השמות שנתת לקבצים, כך שלא תאבד אותם! : לאחר העתקת קבצים לדיסקט, ודא שהם אכן על הדיסקט לפני מחיקת | הגירסה שעל הדיסק הקשיח. עיין בתיקיית הדיסקט על ידי בחירה בה | | : בסייר פווס6חו/, או באמצעות 05כ. אם לא תחזור ותבדוק, בסופו של : : דבר אתה עלול לאבד קבצים. : : המדיה של דיסקט, היא מדיה מאוד לא אמינה (לפחות במושגים של : : היום). היא ניידת וקלה, אבל אמינות זה לא הצד החזק שלה. בהמשך : ; נסקור שיטות חלופיות לאבטחת המידע מאשר העתקתו לדיסקט. פרק 2: לוגיסטיקה ותחבולות בסיסיות לאבטחת המחשב | 35 כאשר אתה עוזב את המחשב כאשר המחשב שלך נמצא ללא השגחה, אחרים יכולים לגשת אליו. להלן מספר עצות כיצד להפוך את המערכת לבלתי נגישה לאחרים, כיצד לבדוק אס מישהו עשה שימוש במחשב בהיעדרך, ומספר אמצעי זהירות שעליך לנקוט בעת כיבוי המחשב. שיתוק זמני של המערכת שלך רובנו לא אוהביס לכבות את המחשב אס אנו עומדיס להיעדר מספר דקות בלבד. אולס, אם קיימת סכנה שמישהו יצפה בפעילותך, תמיד ישנה אפשרות של הגנת המערכת כולה באמצעות סיסמה (עיין בפרק 3 ובתקליטור המצורף, המכיל תוכנות הגנה באמצעות סיסמה). אס טרס התקנת תוכנה להגנה באמצעות סיסמה, ישנה אפשרות אחרת, ולעיתיס טובה יותר מכיבוי המחשב, והיא לשתק את המערכת זמנית. בכך תקשה על אנשיס חסרי ידע בחומרת מחשב להציצ במעשיך, אולס זה לא ימנע חטטניס עקשניס בעלי ידע במחשבים. אך אל חשש, יש עוד תחבולות ועצות להדיפתס בפרקיס הבאיס. : שיתוק זמני של המערכת יעיל גם אם אתה משתמש במחשב של | מישהו אחר, ולא יכול להוסיף תוכנת הגנה באמצעות סיסמה. : אפשרויות השיתוק כוללות : > כיבוי המסך. > הוצאת תקע כבל המסך (כבל המתח של המסך או הכבל שבין המחשב למסך). > ניתוק כבליס משקעי המקלדת והעכבר. אמצעי והירות אלה יעילים במניעת חדירה למחשב על ידי אנשים חסרי כל ידע במחשבים. כמובן, אס אתה עצמך חסר ידע רב בחומרת מחשבים, לא רצוי שתתעסק עס דבריס אלה. אס אכן ניתקת כבל או שנייס, החבא אותס או קח אותס אתך. : זכור שגורם ההפתעה הוא גורם מנצח. אם בהיעדרך הגיע לשולחנך, : | חטטן והמחשב לא "נענה" לו, הוא קודם כל מופתע. לזה הוא לא ! : התכונן ועכשיו הוא יתלבט מה לעשות ואולי יחליט לעזוב את המחשב : : שלך ולסגת לפני שייתפס. : 6 פריצה, לא במחשב שלי פתרונות תוכנה לבעיית חטטני מחשב בהיעדרך כולליס הגנת מערכת ההפעלה באמצעות סיסמה, כפי שהוזכר קודם, או מעבר ל-005-מסך-מלא. אדס חסר ידע במחשבים, בראותו מסך כמוצג בתרשים 2.3, לא יוכל לעשות הרבה - אלא אס כן, הוא יודע מספיק כדי להקליד 11אם וללחו על זסזח= כדי לחזור ל-פווספחו/ או לכל יישוס אחר הרצ במחשב. >|פ|. -. +חוסז 5-005 5 | 5 | |085]88ן ‏ 51 אוטהוטי -ן . 99 קשסס תרשים 2.3 לעיתים, הצגת מסך 005 פשוט, תמנע מסקרנים משועממים לצפות במערכת. אס כבר מדברים על אנשיס חסרי ידע, אס אתה מתאיס או קרוב להגדרה זו כמשתמש במחשב, להלן כיצד להגיע למסך 05 המוצג בתרשיס 2.3. תחילה, פתח את תפריט התחל (5%3176), בחר בתפריט תוכניות (פוחבּזפסזפ), לח על הפניה ל-05ס-5וא, וזהו, אתה ב-05פ. : אם, לאחר שעברת ל-205 הוא מוצג בחלון קטן מעל שאר החלונות, : | לחץ זְהּפַ6ִ6ק5-+ ד1 (ד1ג + רווח) לעיון בתפריט חלון 05. בחר | : הגדל בתפריט זה, ו-005 יתרחב וימלא את כל המסך. : לחזור ליישוס אחר ממסך 05כ, לחצ 38ד+!4. ליציאה מ-05כ לחלוטין, כתוב דנא= במנחה שורת הפקודה <:6 (ד1א5<5/שססצזצצ:6) והקש זסזחם. פרק 2: לוגיסטיקה ותחבולות בסיסיות לאבטחת המחשב | 37 חיפוש עקבות בקבצים האס אתה נאלצ להשאיר את המחשב עובד בהיעדרך, או אינך יכול למנוע מאחריס להפעיל אותו כאשר אתה עוזב! אס כך, תוכל לדעת אס מישהו פתח קובצ מסויס בהיעדרך. להלן דרך מהירה וקלה לבדוק, באמצעות סייר 5עשסשחוע: 1 התחל את סייר 5שסשחו/ש על ידי בחירתו מתפריט תוכניות שבתפריט התחל. 2 נווט לתיקיה בה מאוחסן הקובצ. 3 לתצ לחיצה ימנית על שס הקובצ, ובחר מאפיינים מהתפריט המוצג. תיבת הדו-שיח מאפייני קובץ תופיע כמתואר בתרשיסם 2.4, ובה קובצ דוגמה בשס 350 08ח150]. במרכז התיבה כתוב מתי הקובצ נוצר, מתי השתנה, ומתי נפתח לאחרונה. אס התאריך/ומן שבו ניגשו לקובץ זה לאחרונה הוא אחרי שהשתמשת במחשב, מישהו אחר פתח קוב זה. : תוכל גם לעיין בתיבת הדו-שיח מאפיינים על ידי לחיצה ימנית על : : קובץ מהרשימה הנוצרת כאשר אתה בוחר פתח בתפריט קובץ של : : יישום. 7 חח 20 סו 30 כללי | סו32.2מחוזפו! ס) 0 1532 קול 32סחוזפו| |[ - = בחב פוש זו /זחוב. הסזזס חואו 508 סוג: קובץ ₪50 מיקום: וסט ע%: שלח אל 4 גודל: = 545 בתים (545 בתים). 32768 בתים בשימדש גזור שם ב- 8-005)א: = 2850-אוד1!5 העתק נוצר: יום ראשרן 25 ידנר 2000 12:49:37 השתנה: יום ראשרן 25 ירנר 2000 12:48:26 צור קיצור דרך נפתח: יום רביעי 16 אוגרסט 2000 בק תכונות ₪ : | ז מוסתר שנה שם ₪ הערבת בשול | | הל תרשים 2.4 עיין במאפייני קובץ לראות אם מישהו פתח אותו בהיעדרך 8 פריצה, לא במחשב שלי כדי לבדוק אם מישהו השתמש ביישום מסוים לפתיחת קבציך, בדוק : | את תפריט קובץ של היישום. בתחתית התפריט תמצא רשימת קבצים | : ממוספרת; אלה הקבצים שנפתחו לאחרונה באמצעות יישום זה. אם : מופיע שם קובץ שלא פתחת לאחרונה, או סדר הקבצים שונה מאז : : שעבדת עם היישום, מישהו פתח את הקובץ/קבצים האמורים. במקרה : | זה, בדוק את מאפייני הקובץ/קבצים למידע נוסף (שים לב שרשימת | : הקבצים לא תהיה זמינה אם ביטלת אותה כמפורט בפרק 4). : הקפד לעיין במאפייני קובץ חשוד לפני פתיחתו. אם לא, יימחק מידע : : על הגישות האחרונות לקובץ זה כיון שאתה פתחת אותו בעצמך. : 4 : 5וס0חו/ משנה מידע זה מייד עם פתיחת הקובץ. : דרך נוספת לבדיקת גישה לא מוסמכת לקוב> היא עיון בתפריט מסמכים, שבתפריט התחל. בחר מסמכים ותוצג הרשימה כמתואר בתרשים 2.5. סטיק 1 5 3) 60%.000 016550 קו35.2 חחןאק וחור .אבו ות .ו 6ו=-0613402 12 ]03 5 ₪ פן . 3 630091 פ ו ב 19520 .סח % [ |חות ופפ סו 5זס/ח5/5+0 הסוזס] = חס 5 | 30204 "יו ר 4 תונרות | 900204 || מועדפים 5 ב וט מממכים ₪ ₪ %) 0205.קחט הגדרות 4 תפש + ]₪ ₪ ו 6 6 עזרה 5% [ הפעלה... )-[ :| ניתרק זפ ד... 5 בהר | 38 תרשים 2.5 תפריט מסמכים מציג את הקבצים שנפתחו לאחרונה על ידי כל היישומים במערכת. פרק 2: לוגיסטיקה ותחבולות בסיסיות לאבטחת המחשב | 39 אס תראה שס קוב שלא עבדת עליו לאחרונה, עיין במאפייני קוב וּה. אס שס הקובצ אינו מוכר לך לחלוטין, ייתכן שנוצר על ידי מישהו שהשתמש במחשב שלך; תיבת דו-שיח מאפיינים של הקוב תציג את התאריך והזמן בו נוצר הקוב. לעיון באחד מקבצים אלה, פשוט לח על שמו; פשססחו/ תפתח אותו באמצעות היישוס שיצר אותו. מחיקת עקבותיך מתפריט המסמכים ניתן להעלים עקבות מתפריט מסמכים בקלות! 1 בתפריט התחל לתצ על הגדרות, ובחר שורת משימות. תיבת הדו-שיח מאפייני שורת המשימות תוצג, כמתואר בתרשים 2.6. 2 לחצ על כרטיסיה תוכניות בתפריט התחלה בתיבת הדו-שיח של מאפייני שורת המשימות, ולח על הלחצן נקה תחת תפריט מסמכים. מאפייני שורת המשימות תרשים 2.6 בעזרת תיבת הדו-ש'יח מאפייני שורת המשימות, תוכל למחוק את רשימת המסמכים מתפריט מסמכים בתפריט התחל של פאוס4חו/ 0 פריצה, לא במחשב שלי בעת כיבוי המחשב אם בסביבתך נמצאיםס אנשים מיומנים בשימוש במחשבים, האפשרות היחידה היא לכבות את המערכת שלך. פעולה זו תרתיע חטטנים, כי אף אחד לא רוצה לגרוס להשמעת צלילי האתחול ואותות אחריס המתרחשיס בעת הדלקת מחשב, שיתריעו לבעליס שמישהו מדליק את המחשב שלו. כדי לבדוק אם מישהו אתחל את המחשב וכיבה אותו בהיעדרך, ישנן מספר תוכנות שיסייעו לכך הנמצאות בתקליטור המצורף. : כיבוי מאובטח אס בכוונתך להשאיר את המחשב ללא השגחה בלילה או לתקופה ארוכה, ודאי תרצה לכבותו. דבר וה עשוי להרתיע אנשיס חסרי ידע במחשבים, כפי שהוזכר קודם. לא תוכל, כמובן, לסמוך לחלוטין על הרתעה זו ברוב המקריסם, כך שנדרשיס אמצעיס נוספיס להגנה על המידע הרגיש שלך. אמצעי זהירות בכיבוי לפני כיבוי המחשב, עליך לבצע שתי פעולות להגנת המידע: > לגבות קבצי נתוניס חשוביס > להעתיק מידע רגיש לדיסקטים או מדיה אחרת ולאחסן את הדיסקטים במקוס בטוח. כמו תמיד, מחק את קבצי הנתוניס המקוריים. מעבר לכך, שקול הסרת כבל כך שאיש לא יוכל להפעיל את המחשב. הבחירה הטובה ביותר היא כבל המתח למחשב עצמו (שיס לב שאמצעי זה ניתן לביטול על ידי מישהו שיש לו כבל מתח - או יודע ויכול להעביר כבל ממחשב אחר). ישנס אמצעי זהירות נוספיס הכרוכיס בשינוי הגדרות יישומיס ו/או 5שספחוצ. אלה נידוניס בפרק הבא. פרק 2: לוגיסטיקה ותחבולות בסיסיות לאבטחת המחשב | 41 | * פשוט וישיר- הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות את כפרק: > 6 אה 94 /? הַהרר/ת. /כי//ן יס 0/69י0] 6יוכיר/ את הכשחה > קת הסיסא/ת 46 5שסבח:// > הוה %איתית כ%א03/ת סיסאא/ת בפרק זה, נעיין בהגנת המערכת באמצעות סיסמאות של פוספחו/ו, בנוסף לסיסמאות הגנה המסופקות על ידי תוכנות חיצוניות. נבחן גסם כמה הגדרות וכיוונים פשוטיס שניתן לעשות ב-5ווס4חו/ להגברה ניכרת של האבטחה. פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות | 43 על מה להגן: סקירה כללית ניתן להסתכל על המחשב בשכבות, כאשר החומרה היא השכבה התיצונית, כמתואר בתרשיס 3.1. סנהחסעגו ות6צם [וסנות ד 6 5-05 [23%8 מנוסצ] סנה סנב זזטדקאטדס ב סנהזס גו תרשים 3.1 "שכבות" המחשב. השכבה הבאה היא פשססחו\, ואחריה היישומיםס ומערכת הספריות (התיקיות) ולבסוף, הקבציס ותכולתם. כמובן, שברצונך להגן על המידע , אך אינך צריך לרכז את כל מאמציך במידע. כל שכבה יכולה להוות מוקד אבטחה. לפני שניכנס לפרטים על סיסמאות הגנה, להלן מספר דבריס שעליך לדעת: % % 44 המחשב שלך ו-5שסחוצ - כפי שנאמר לעיל, חומרת המחשב היא השכבה החיצונית. ההגנה מתחילה כאן בכך שתכבה את המערכת בהעדרך; אולם, לא תמיד זו הרתעה יעילה. חסימת גישה פיסית למערכת על ידי הצבתה במקוס שאינו נגיש לכל אחד, כגון חדר נעול, היא השלב הבא. תוכל גס להסיר רכיביס פיסיים כגון כבל החשמל וכבל המקלדת. כמובן, אמצעיסם אלה אינס תמיד מעשיים - במיוחד במקוס העבודה או בעת שימוש במחשב של מישהו אחר. 5וססחו/ כשלעצמה מציעה מספר מערכות סיסמה, אך רק לאחת יש ערך מעשי, וכפי שנלמד, ניתן לעקפה בקלות. יישומים - ניתן להגן על יישומיס במספר צורות. תוכל לשנות את שמות היישומיס כך שייראו כמו משחקיס או קבציס שאין להס קשר ליישום. כמו כן ניתן להסתיר יישומים במספר דרכים שונות - כגון הכנסתם לתיקיות "ילא נכונות", או שימוש בשמות מטעיס לתיקיות או קבצים, כפי שיפורט בפרק 4. פריצה, לא במחשב שלי %> תיקיות - ניתן להסתיר או לשנות את שמות התיקיות שעל הדיסק הקשית או הדיסקט. בעזרת תוכנה מתאימה, ניתן להוסיף סיסמת הגנה לתיקיות (פאוססחו/ גס מספקת הגנה באמצעות סיסמאות לתיקיות ותכולתס עבור רשתות בלבד). או שתוכל להשתמש בטכניקות אחרות למנוע מחטטניס המדפדפים לפי תיקיות לגשת לקבצים החשובים ביותר. %> קבצים - מספר יישומיס מספקים סיסמאות הגנה לקבציהם. פאוססחו/ מאפשרת הגנה באמצעות סיסמה על קבצים מסוימיס במערכות מרושתות כך שלא ניתן לשתף קבציס אלה ברשת. כמו בשמות תיקיות ויישומים, תוכל לשנות שס של קובצץ או להסתירו. ניתן גס להשתמש במספר תוכנות סיסמה כלליות להגנת קבציס, שבהס נדון בקרוב בפרק זה. אבטחה באמצעות הגדרות וכיוונים פשוטים ישנן מספר הגדרות וכיווניס שתוכל לעשות בעצמך, המחזקים את אבטחת פוסטחוצ. חלק מהם הוצגו בפרק 2, וכאן נדוןו בהס ביתר פירוט. כל האמצעיס הנידוניס הס חינס, קלים להפעלה, וכוללים: > מחיקת תוכן תפריט מסמכים מעת לעת. + ריקון סל המיחזור, או שינוי הגדרותיו. > הסרה או שינוי שמות סמלי קיצורי הדרך בשולחן העבודה. > הסרה או שינוי שמות תוכנות בתפריט התחלה. > הסתרת סרגל המשימות. > מניעת שינוי או מחיקת קוב>. > מניעת שינוי או מחיקת תיקיה. פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות | 45 מחיקת תוכן תפריט המסמכים המקוס הראשון להסרת עקבותיך הוא תפריט מסמכים בתפריט התחלה של פוספחו/. דנו בו בפרק 2, וכעת נדון בו ביתר פירוט. הצג את תפריט התחלה ובחר מסמכים. תוצג רשימה של כ- 15 קבצים אחרוניס שפתחת באמצעות יישוס כלשהו, כמתואר בתרשים 3.2. לחיצה על אחד משמות הקבציס האלה מפעילה את היישום, ופותחת את הקובצ. המשמעות היא שכל אחד יכול לעיין בקבציס עליהס עבדת לאחרונה בלי אפילו לטרות לחפש. למזלך, קל ופשוט למחוק תפריט וה. לח על תפריט הגדרות, ובחר את סוגל המשימות. לח על כרטיסיה יישומי תפריט התחלה, ולח על לחצן נקה שבתחתית הכרטיסיה, כמתואר בתרשים 3.3 (שיס לב שאינך מוחק קבצים בדרך זו. רק רשימת שמות הקבצים נעלמת). ברגע שהתפריט ריק, חטטניס יאלצו לטרוח מעט יותר כדי למצוא את קבציך. אס התמזל מזלך, הס פשוט יתייאשו ויעזבו. שד 5חסותגוססיכ עו 0001595 [ [ 3] 0016550060%.000 ₪ ב קו95.2 [חחןאק [ 65 ו 05%ח 206 58/6 הוחו % ססות 55008 סוחס 5 ל 1 631 20365 (! פאוססחוע 7 89520 סחו סק קזת פא 5 ---ש 2 תוכניות ב ו [%| פועדפים + 02002.פוחט 02-01 קוחט ישן %) 02-05.פוחט | הגדוות תפש עזרה הפעלה.. ניתרק זטפד... 0 תרשים 3.2 תפריט מסמכים של פצוסוחו/. 6 פריצה, לא במחשב שלי ו קש | ?| אן אפשרויות שורת המשימות תוכניות בתפריט התחלה | - התאמה איששית של תפריט התחלה ה באפשרותך לבצע התאמה אישית של ננ תפריט התחלה על-ידי הוספה או הסרה של פריטים. הרספה... | הפרה... | מתקדם.. | - תפריט מסמכים לחטעל לחצןנקהכדילהסיר את תוכנם של תפריט מסמכים ושל רששימות ₪ היסטוריה אישיות אחרות. תרשים 3.3 מחיקת התכולה של תפריט מסמכים. ריקון והגדרת סל המיחזור סל המיחזור הוא פירצה שבה חטטנים יכולים יילדוגיי מידע. כמצוין בפרק 2, סל המיחזור שומר כל קובצ שמחקת באמצעות סייר פשספחו/ או יישוס פשספחו/ אחר כמו 6זס/. כך, כל אחד יכול לבחון קבציס שמחקת. ישנן שלוש דרכיס לטפל בבעיה זו: > רוקן את סל המיחזור מדי יוס או לעיתים תכופות יותר. עשה ואת על ידי לחיצה ימנית על סל המיחזור ובחירת רוקן סל מ*חזור, או לחיצה כפולה על סל המיחזור ובחירת קוב ולחיצה על רוקן סל מיחזור. > הגדר את סל המיחזור כך שקבציס יימחקו לצמיתות (נגענו בשיטה זו בפרק 2, אך כאן ניכנס לפרטים). כדי לעשות כן, פתח את סל המיחזור, בחר מאפיינים מתפריט קובץ, לח על הכרטיסיה כללי, ולח על לחצן האפשרויות אל תעביר קבצים לסל המיחזור, הסר קבצים מייד עם מחיקתם, לסיוס לח אישור (לא תוכל לשחזר קבצים לאחר הגדרה זו). > מחק קבציס דרך 205. מתפריט התחלה, בחר תוכניות, ועבור להפניה ל-15-005 ; ב-205 עבור לתיקיה המכילה את הקבציס שברצונך למחוק; הקלד 1, ולאחריו את שס הקובצ שברצונך למחוק. פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות 217 לא קל לשחזר קבצים שנמחקו דרך 205 - אם בכלל ניתן לשחזרם. . : בנוסף, קל מאוד למחוק את הקובץ הלא נכון ב-05. אי לכך, מומלץ ; ] לא להשתמש בפקודת !םס של 205 אלא אם אתה רגיל לעבוד ב-005 ; (בדומה, אם תגדיר את סל המיחזור כך שלא יעביר קבצים, לא תוכל ! : לאחזר אותם). ג 255-250 ו פתרון יצירתי אס נתקלת בחטטן מתוחכס יותר, וברצונך להשלותו שאינך מוחק קבצים מסל המיחזור, ועקב כך אין לך מה להסתיר, נסה למחוק רק את קבציך הרגישים באופן סלקטיבי מסל המיחזור. הסיבה לכך היא, שאם מישהו יבחין שמחקת את כל הקבציס מסל המיחזור, זה עשוי לעודד אותו להמשיך ולחפש. כך, כשהוא רואה קבציס בסל המיחזור הוא מתרכז בהס, בעוד את מה שבאמת רצית להסתיר כבר מחקת מזמן. הסרה ושינוי שמות קיצורי דרך משולחן העבודה בהינתן להס גישה, אנשיס רביס יתחילו ללחו ולהפעיל סמלי קיצור דרך רק כדי לראות מה הס ומה הס מפעילים. תוכל למנוע ואת על ידי מחיקת סמלי קיצור הדרך או שינוי שמס. אס תשנה שס של קיצור דרך לשס מטעה ולא מעניין (כגון כלי מערכת), ייתכן שיתעלמו ממנו. שינוי שס היא חלופה רק אם אתה חייב שקיצור הדרך יהיה על שולחן העבודה (שוב, ודא שאתה זוכר איך קראת לו). > למחיקת סמל על שולחן העבודה, לח עליו לחיצה ימנית, ובחר מחק מהתפריט, כמתואר בתרשים 3.4. % לשינוי שמו של קיצור דרך, לח עליו לחיצה ימנית, ובחר שנה שם בתפריט. עתה תוכל להקליד שס חדש לקיצור דרך זה. 8 פריצה, לא במחשב שלי פתחה מבט מהיר קוש סז 06 קו2.החחופחח סז 500 כו הוחחופרח |ו3 1- = בחוב. קוש פזו/זחוב. הסוזס הוויש 508 שלח אל 4 גזור העתק צור קיצור דרך שנה שם מאפיינים תרשים 3.4 מחיקת סמל משולחן העבודה הסרה ושינוי פריטים בתפריט התחלה ניתן לשנות שס ולמחוק פריטיס בתפריט התחלה בקלות, ובכך למנוע חיטוט בדיסק הקשיח ביעילות. מחיקת פריט מתפריט התחלה למחיקה או שינוי פריטיס בתפריט התחלה, לח לחיצה ימנית על שורת המשימות ובחר מאפיינים (₪65זסקסזק), או בחר הגדרות ולח על שורת משימות, מתפריט התחלה. לחי על כרטיסיית יישומי תפריטי התחלה, להצגת תיבת דו-שיח כמתואר בתרשים 3.5. פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות 19| מאפייני שורת המשימות |ן אן אפשררירת שורת המשימות תוכניות בתפריט התחלה | - התאמה אישית של תפריט התחלה תפריט התחלה על-ידי הוספה או הסרה : 6 באפשרותך לבצע התאמה אישית של 8 של פריטים. הוספה... | | - תפריט מסמכים 5 לחץ על לחצןנקה כדי להסיר את 22 9 תוכנם ששל תפריט מסמכים ושל רשימות | היסטוריה אישיות אחרות. נקה | מתקדם.. | איעוור | ביטול הו | תרשים 3.5 תיבת הדו-שיח של מאפייני שורת המשימות, כאשר כרטיסיית תוכניות בתפריט התחלה מוצגת להסרת פריט מתפריט התחלה, לח על לחצן הסרה בתיבת הדו-שיח של מאפייני שורת המשלימות. יוצג חלון המכיל רשימת תיקיות בדיסק הקשיח, כמתואר בתרשים 6. ניתן למחוק תיקיות אלו, לדפדף בהן, או למחוק קבצי תוכנה. לביצוע מחיקה, שזה עיקר ענייננו כאן, לח על הפריט הרצוי, ולחצ על לחצן הסר. הפריטיס שהסרת מתפריט התחלה יישארו על הדיסק הקשיח, כך שתוכל עדיין להשתמש בהם. עדיין תוכל להריץ תוכנה שהוסרה מתפריט התחלה באמצעות פקודת הפעלה בתפריט התחלה, או באמצעות קיצור דרך בשולחן העבודה. כמו כן תוכל עדיין לגשת לתיקיות וקבציס שהוסרו מתפריט התחלה באמצעים הרגיליס. > להרצת תוכנית שאינה בתפריט התחלה, פתח את תפריט התחלה ולח הפעלה (חט₪). הכנס את שס התוכנית בתיבת הדו-שיח של הפעלה ולת אישור. %> להרצת תוכנית עס קיצור דרך על שולחן העבודה, לח פעמיים על סמל התוכנית בשולחן העבודה. אס אין קיצור דרך, תוכל ליצור אותו. לח לחיצה ימנית על שולחן העבודה, לח חדש, ולח קיצור דוך. עקוב אחר ההוראות בתיבת הדו-שיח יצירת קיצור דרך (בעיקרון, הכנס את שם ומיקוס התוכנית שברצונך להריץ, ושס לקיצור הדרך). 0 פריצה, לא במחשב שלי מאפייני שורת המשימות ?| אן אפוזרריוח וזורח ההוזיהווחה תוכניות בתפריט התחלה ן הטרת קיצורי דרך/תיקיות 1| או לשם הסרת פריט מתפריט התחלה. בחר את הפריט ולחץ על הסר. תפריט התחלה 5 ססווום 5 סז 500 )חובק זסוטוסת ןשוש הפעלה עזרים זפזסוסא = +שחזט)ח! זא = אססוגום הפניה ל- 45-005! ₪ סייך פאוסחו/ 8 ופט 5 הס!זס ו 4 +)-])----ף]--ף].-ה תרשים 3.6 תיבת הדו-שיח הסרת קיצורי דרך/תיקיות דרך נוספת להרצת תוכנות היא להתחיל בסמל המחשב שלי או להשתמש בסייר 5וסחו/ כדי לנווט דרך התיקיות ותת התיקיות עד לתוכנה עצמה. לאחר שהגעת לתוכנה שברצונך להפעיל, לח עליה פעמייס להרצתה. זכור, פריטים שנמחקו מתפריט התחלה אינם נמחקים מהדיסק : | הקשיח. : עריכה/שינוי שם של פריטים בתפריט התחלה לשינוי שס פריט בתפריט התחלה, לתצ על לחצן מתקדם המופיע בכרטיסיה אפשרויות שורת המשימות של תיבת הדו-שיח מאפייני שורת משימות המתוארת בתרשים 3.5. סייר 5שס6חו/צ ייפתת ויציג את תיקיית תפריט התחלה. לשינוי שס פריט, לחצ עליו לחיצה ימנית ובחר ש*נוי שם מהתפריט המופיע, כמתואר בתרשים 3.7. הקלד את השס החדש בתיבת הדו-שיח המופיעה (תוכל גס למחוק פריטיס מתצוגה זו, על ידי בחירת מחק במקוס שנה שם מהתפריט). פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות 1 ₪ מ ₪ קייד - 6 4.0 סוסה 0006 ₪ : | ?| א | קוב עויכה תצוגה מעבראל מועדפים בלים ערה ות תוכניות בתפריט התחלה | ו 4 ₪ ₪ | ₪ | 5 פיט התחלה הור 7 הב | לועלה | גזור | העתק | הדבק | בטל | מחק . | בחדבת |5=) 05 4.0 והפסוסג ספסט\יתפריט התחלהתרכנירתפ/ם פאו/א:ם. ב ד לבצע התאמה איעית של וחלה על-ידי הוספה או הסרה תיקיות ' ₪ ב תפריט התחלה [[4] 5 4.0 86891 )הפסזסה. 8-5 תוכניות 5 4.0 008 0006 31ופתוחנר כ חן נקה כדי להסיר את סול פסון5 תוב חאו ספאוסום. תפריט מסמכים ושל רשימות חיפוש.. אישיות אחרות. ו 20. 06008018 ס! 00 06030325 6-8 חפ כו - שיתוף.. 3 [] ופטפ ותב הסוס חואו הסם. שלחאל גזור העתק | 858 אס ₪ | 2 אובייקטיך צור קיצור דרך מק מאפיינים תרשים 3.7 סייר פ5אוסנחו\ ובו תיקיית תפריט התחלה הסתרת שורת המשימות הגדרה פשוטה של שורת משימות שתרתיע חטטן לא מתוחכם וסקרניס מזדמנים היא הסתר אוטומטית. כמתואר בתרשיס 3.8, בחירה וו מסתירה למעשה את שורת המשימות, ומסתירה את תפריט התחלה ותוכנות נוכחיות שרצות (מה שבעצם קורה, זה ששורת המשלמות '"נדחפתיי אל מחוץ לאזור הצפייה הרגיל, אף שהיא תוצג אס סמן העכבר יונח מעל מיקומה בקצה המסך. להגדרת מאפיין ּה, עקוב אחר השלביס שלהלן: 1 לח התחל. 2 לח הגדרות ובחר את שורת משימות כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפייני שורת המשימות. 3 לחצ על כרטיסיה אפשרויות שורת המשלימות, אס נדרש. 4. סמן את תיבת הסימון הסתר אוטומטית, ולחץ אישור. : זה קל מאוד להפעלה. לחיצה על ₪56+6001 ו...שורת המשימות מופיעה : ; במלוא הדרה. : 2 פריצה, לא במחשב שלי מאפייני שורת המשימות תרשים 3.8 הגדרת אפשרות שורת המשימות מניעת שינוי קובץ כאשר יש חשש שמישהו ישנה בטעות (או בכוונה) את קבציך, 5אוססחו\ מספקת הגנה קטנה כנגד זה. ניתן להשתמש בסייר פשסשחו/ש להגדרת מאפייניס מתאימים כך שלא ניתן יהיה לשנות קבצים, על ידי הגדרת אפשרות קריאה-בלבד. מאפיין קריאה-בלבד הוא הגדרת מערכת הפעלה המונעת שינויים בקובץ. ניתן לעיין או להעתיק קובץ, אך לא ניתן לשנות את שמו או : תכולתו - ומכאן השם קריאה-בלבד. אבל, ניתן לעיין בו ולשמור אותו : בשם אחר ולכן זאת הגנה מאוד מאוד מינימלית. עקוב אחר השלבים הבאים להגדרת אפשרות זו: 1. הפעל את סייר פשוסשחוע. 2 פתח את התיקיה המתאימה, ולח לחיצה ימנית על הקוב שברצונך להגן. עתה בחר מאפיינים מהתפריט המוצג. תופיע תיבת דו-שיח מאפיינים כמתואר בתרשים 3.9. פרק 3 פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות 3 3 סמן את תיבת הסימון קריאה-בלבד ולח על לחצן אישור. הקוב מוגן עתה מעריכת שינויים. מאפיי[" צבּא. 1סופטחוםט ב ?| אן || פרטים | תצוגה מקדימה | [ באו ב|זס/א סור סוג: צליל סטב מיקום: 8 גודל: 1.60% [684,322, 1 בתים]), 1,587,552 בתים בשימוש שם ב- 5-005: | ב [סופטוט נוצר: יום חמישי 06 ידלי 2000 16:05:32 השתנה: יום ראשון 05 מרץ 2000 11:38:20 נפתח: יום רביעי 16 ארגדסט 2000 תכונות: ש קריאה בלבד ‏ ] מוסתר = ארכיון נרכת אישור ביטול | הו | תרשים 3.9 תיבת הדו-שיח מאפייני קובץ עבור קובץ בשם עפאו.61ו5טחףס : אם ברצונך לשנות מספר קבצים באותה תיקיה לסטטוס : | קריאה-בלבד, בחר את כל הקבצים. היעזר במקשים !60 ו- אוח5. : עתה לחץ לחיצה ימנית על שם קובץ כלשהו להצגת תיבת הדו-שיח : מאפיינים והגדרת מאפיין קריאה-בלבד עבור כל הקבצים הנבחרים בבת-אחת. 2 ספודוריפורודורודורררורויורריודויווודודיפורויויורורויופויופויופייודייורורורריורויורווופויופויווופודיפודויויויורויורויופויופייודייודורודיוויויויוייי .1 המאפיין קריאה-בלבד מונע עריכה ושמירת קוב באמצעות יישוס 205 או פשספחו/. המאפיין גס מונע מחיקה מ-05. אולם, עדייןו ניתן למחוק את הקוב לקריאה- בלבד באמצעות סייר פששס6חוע, אף שהסייר ישאל קודס אס אכן ברצונך למחוק את הקובא. אך כיוו שלא בהכרח אתה תהיה האדס שיישאל שאלה זו, הייה מודע שזו אינה שיטה בטוחה לחלוטין מחבלה בזדון. : ניתן להגדיר קבצים הנוצרים ביישומים מסוימים, כגון 6זס/ו, : | לקריאה-בלבד בעת שמירתם. יישומים מסוימים מאפשרים יצירת : הגדרה זו, או שתוכל להשתמש בתיבת הדו-שיח מאפיינים של | הקובץ, הניתנת לפתיחה באמצעות סייר 5שסשחועצ. ניתן גם להגן על קבצים באמצעות סיסמאות ברבים מיישומים אלה. נושא סיסמאות : | יידון ביתר פירוט בפרקים 4 ו- 5. : 4 פריצה, לא במחשב שלי מניעת שינוי ומחיקת תיקיה ניתן להגן על תיקיות שלמות משינוי שס ומחיקה בצורה והה לקבצים בודדים כדלקמן: 1 התחל את סייר 5/שסשחושו. 2 סמן את התיקיה/תיקיות שברצונך להגו. 3 לחצ לחיצה ימנית, ובחר מאפיינים בתפריט שיוצג. 4 לח על לחצן האפשרויות קריאה-בלבד ולת אישור. : ניתן להגדיר את המאפיין מוסתר (06טפו200 ח006ו) (אשר לחצן : האפשרויות שלו מופיע בדף כללי של תיבת הדו-שיח מאפיינים), כך : שיסתיר קבצים מיישומי 5וסטחו\ ו-05. המאפיין מוסתר הוא ! הגדרת מערכת הפעלה, שכשמה, מסתירה קובץ או תיקיה מרשימות | תכולה של תיקיות ויישומים. עוד נדון בכך בהמשך בפרק 5. : מערכת הסיסמאות של פשוססחוצ מערכת הסיסמאות של 95/98/95 פשוססחו/ אינה יעילה במיוחד למטרות אבטחה, כיון שהיא תוכננה יותר לשמור על העדפות משתמשים רביס מאשר כמערכת הגנה. בכל זאת, ישנס כמה רכיבים המספקיס מידה של הגנה, כגון סיסמת שומר-מסך והגנת רשת לקבצים ותיקיות. כמוזכר, מערכת-סיסמאות-משתמשים אינה יעילה במיוחד במונחיס של הגנה על קבצים, אך מערכת הגנת התחברות-חיוג מוגנת-סיסמה, כן יעילה להגנה. ישנה גס מערכת סיסמת אתחול הניתנת לגישה באמצעות הגדרות 60/05 (61105 הוא קיצור של זס6ט0חסס6וח56 106א0 |1668 הזח 6!קוח60). ב-6105 מאוחסנות הגדרות רכיבי החומרה במחשב. אלו כוללות את התאריך והשעה, נתונים על סוגי הדיסקיס הקשיחים, ועוד. המידע מאוחסן בשבב - מסוג 6005 - שיש לו זיכרון ניתן-לתכנות הפועל באמצעות סוללה זעירה. המחשב קורא מידע זה בכל הפעלה. אנו נבחן אמצעיס אלה בעמודיס הבאיס. פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות | 55 סיסמאות של שומרי מסך מערכת סיסמאות שומר מסך היא מערכת הגנה ראשונית בה תוכל להשתמש כאשר עליך להעדר מהמחשב לזמן קצר, אך אינך רוצה לכבותו. בעת הגדרה של סיסמת שומר-מסך, המערכת תדרוש סיסמה לאחר ששומר המסך הופעל. להגדרת סיסמת שומר מסך עקוב אחר השלבים הבאים: 1 מתפריט התחלה בחר הגדרות, ובחר לוח בקרה. לחץ לחיצה כפולה על תצוגה (לחליפין ניתן ללחוץ לחיצה ימנית בשולחן העבודה ולבחור מאפיינים). תיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה תופיע. 2 לת על כרטיסיה שומר מסך ולת על לחצן האפשרויות מוגן באמצעות סיסמה. עתה לת על לחצן שינוי שלידה, והכנס סיסמה בתיבת הדו-שיח המתקבלת, כמתואר בתרשים 3.10 (עליך להכניס את הסיסמה פעמיים כדי לאשר אותה). מערכת ההגנה של סיסמת שומר מסך יעילה אס אתה מתכוון להיעדר מהמחשב לזמן קצר. אך עליך להיות מודע לחולשה גדולה במערכת: אס מישהו באמת רוצה לחדור למחשב שלך, כל שעליו לעשות הוא לכבות את המחשב ולחזור ולהדליקו. אין הגנת סיסמה עד ששומר המסך לא יופעל מחדש. מאפייני תצוגה ?| אן רקע | שומרמסך | מראה | אפקטים | אינטרנט| הגדרות] שיגרי רסמה עבור עורמר מסך של פאופטמו מיסמה חדשה: 000000 ביטול | אשרמיטההתדשה 7 77-] שומר מסך [ כתובית מטיילת -] הגדרות... | תצוגה מקדימה | ₪ מוגן באמצעות סיסמה שינר. | המתן ‏ +14 = דקות = תכונות חיסכון באנרגיה של הצג לשינוי הגדרות צריכת החשמל עבור הצג, לחץ על הגדרות. הגדרות... | אישור | ביטול | החל | תרשים 3.10 תיבת דו-שיח מאפייני תצוגה והכרטיסיה של תיבת דו-שיח שינוי סיסמה 6 פריצה, לא במחשב שלי : למשתמשי דא פושססחו/ יש אפשרות נוספת בכל הנוגע לסיסמאות : הגנה: נעילת תחנת העבודה, באמצעות שומר המסך. כאשר תחנת העבודה נעולה, איש לא יוכל לחדור למערכת ללא סיסמת המשתמש | הנוכחי. ויש עוד; כל מי שינסה לאתחל את המערכת כדי לעקוף את : : הגנת הסיסמה, עדיין יצטרך להשתמש בסיסמת המשתמש האמור כדי : | להיכנס למחשב. כמובן שכל אדם עם זכויות ניהול עדיין יוכל להתחבר, | : ובכך לדרוס את הגנת הסיסמה. : הגנת סיסמה חזקה יותר באמצעות שומר המסך אם ברצונך ליצור הגנת אתחול עם שומר המסך, פעל כדלקמן: הגדר סיסמה בכרטיסיה שומר המסך שבתיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה. בעזרת סייר 5 שסחו/, אתר קובץ עם סיומת 56%., השייך לשומר המסך הפעיל שלך (קבצים בעלי סיומת 5608%. נמצאים בתיקיית ח5/5/5%6וססחועו/ ויש להם שמות המתאימים לשומרי המסך ברשימה שבתיבת הדו-שיח של מאפייני התצוגה). לחץ לחיצה ימנית על קובץ שומר המסך וגרור אותו לתיקיה הבאה: 5810 /5 סק / טחה16! +זה5/5%אוססחו\/ יופיע תפריט. בחר צור קיצור דרך. עתה שומר המסך שהגדרת יופעל כאשר פשוסחז/ יופעל ויבקש סיסמה. פרופילים וסיסמאות עבור משתמשים רבים 005ח\ מציעה אפשרות של פרופיל אישי כאשר יש משתמשים רבים, הוא שומר פרמטרים של העדפות אישיות כגון מבנה שולחן העבודה, צורתו, פריטי תפריט התחלה וכן הלאה. ההגדרות לכל משתמש מוגנות על ידי סיסמה, אך זו אינה חוסמת גישה ליישומים או לתוכנות כלשהן. כאשר מאותחל מחשב שבו הגדרות אישיות שונות למשתמשים רבים, תיבת דו-שיח תדרוש שס משתמש וסיסמה. אולם, ניתן לעקוף זאת על ידי לחיצה על 6 או לחיצה על לחצן ביטול. אם ברצונך להגדיר פרופיליס למספר משתמשים, לתצ על תפריט התחלה בחר את הגדרות ולחץ על לוח בקרה. לח לחיצה כפולה על סמל סיסמאות. תופיע תיבת דו-שיח מאפייני סיסמאות, המסבירה את עצמה. אולס, שוב, הגדרות שתבצע כאן אינן קשורות לאבטחת הקבצים, תוכנות, או מערכת ההפעלה שלך. פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות | 57 סיסמאות חיוג מערכת סיסמאות התיוג של פשססחו\ דורשת שס משתמש וסיסמה, המשמשים להתחברות למערכת מקוונת שאליה מתבצע התיוג. אולס, שיס לב, שגס הגדרת סיסמה זו חסרת משמעות במונחים של אבטחת מערכת. הסיסמה ושם המשתמש משמשיס להתחברות למערכת מקוונת כגון 152 (ספק שירות אינטרנט). כמתואר בתרשים 3.11, יש לחצן אפשרויות בשס שמור סיסמה בתיבת הדו-שיח התקשרות אל. הסיסמה נשמרת, אך רק במהלך ההפעלה הנוכחית; הסיסמה מתבטלת עם כיבוי המחשב (הסיבה העיקרית לנוכחות סיסמה כאן, היא לפשט התחברויות חוזרות למערכת מקוונת). אי סימון תיבת הסימון שמור סיסמה ימנע ממישהו להתחבר למערכת עם יהוי המשתמש (כ1 ז056) והסייסמה שלך, אך זהו כל גבול האבטחה כאן. ₪ 9 ספק שירותי אינטרנט שם המשתמש: אסווס! | מיסמה: .ור -] שמור סיסמה מספר טלפרן: | [765432 מחייג מ: [מיקום חדש -] מאפייני חירג... | צור קור ביטול | תרשים 3.11 תיבת הדו-ש'ח התקשרות אל עם אפשרות שמור סיסמה. אם המחשב שלך מוגדר לאחד או יותר משתמשים, סביר להניח : | שבעת הפעלת המחשב תראה תיבת דו-שיח המבקשת ממך שם | : וסיסמה. אם תדלג על תיבת דו-שיח זו (על ידי לחיצת ביטול או 556), ; : לחצן האפשרויות שמור סיסמה לא יהיה זמין בתיבת הדו-שיח : : התקשרות אל. אם התחברת, כנדרש, עם זיהוי משתמש (ס1) ! : וסיסמה, עשה שימוש בסיסמה זו גם בתיבת הדו-שיח התקשרות אל. | 8 פריצה, לא במחשב שלי הגנת קבצים ותיקיות ברשת באמצעות סיסמאות אס אתה משתמש במחשב המחובר ברשת במקוס העבודה, תוכל להקצות גישה ולהגן על קבציס ו/או תיקיות על ידי הגדרת מאפייני קבציס או תיקיות. הדרך המהירה ביותר להגיע למאפייני קוב או תיקיה היא להתחיל את סייר 5שסחוצ, וללחוצ לחיצה ימנית על הקובצ או התיקיה הנדרשים. בחר מאפיינים מהתפריט. תופיע תיבת דו-שיח מאפיינים, כמתואר בתרשים 3.12. מאפייני ₪) 1פט5:] . ?| אן כללי | כלים | שיתוף | חפווסא | ר לא נשותף -= משותףב: שם שיתוף: פ הערת: סוג גישה: ר קריאה בלבד ר נלאה תלויית סיסמה מיסמאות: מיסמת קביאה בלבד: מיסמת גישה מלאה: ביטול | החל | תרשים 3.12 מאפיינים בכרטיסיית השיתוף של תיקיה. במערכת מרושתת, לתיבת הדו-שיח מאפיינים של תיקיה יש שתי כרטיסיות: כללי ושיתוף, ולתיבת הדו-שיח מאפיינים של כונן מצטרפת גם הכרטיסיה כלים (ראה תרשיס 3.12). תוכנות מסוימות מוסיפות בעת התקנתן כרטיסיות נוספות לתיבת דו-שיח זו (ראה בתרשיס 3.12 את הכרטיסיה חספזסא). אם ברצונך לאפשר גישה לקובצ או תיקיה רק באמצעות סיסמה, לח על כרטיסיה שיתוף. כרטיסיית שיתוף תופיע ובה תוכל לבצע בחירות לגבי סוג הגישה. אס ברצונך להגדיר את סוג הגישה (קריאה-בלבד, או מלאה או תלויית סיסמה) לקובצ או תיקיה, גש לכרטיסיה כללי, המפורטת בהמשך ספר זה. : מנהל הרשת יכול, כמובן, לגשת לכל קובץ, תיקיה ותוכנה במערכת : | שלך, בין אם הם מוסתרים או מוגנים על ידי סיסמה ובין אם לאו. : פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות 19 סיסמאות אתחול ברמת ה-61105 מערכת סיסמאות אתחול דורשת הכנסת סיסמה מייד עם הפעלת המחשב. לאחר שהותקנה, המחשב לא יטען את מערכת ההפעלה עד להכנסת הסיסמה הנכונה. ההליך המדויק להגדרת סיסמת אתחול שונה ממחשב למחשב - לעיתים יש אף הבדלים בין מחשביס של אותו יצרן. אולס, השלב הראשון בהגדרת סיסמת אתחול היא לגשת להגדרות 605 של מערכת ההפעלה. דבר זה מתבצע לרוב על ידי הקשת 1= או מקש ייעודי אחר בעת האתחול (הודעה על איזה מקש ללחוצ תופיע עס הפעלת המחשב). משם, עקוב אחר ההוראות וההנחייה על המסך להגדרת הסיסמה. סיסמת האתחול ניתנת לעקיפה על ידי מישהו שמאתחל את המחשב | באמצעות דיסקט מערכת הפעלה מכונן ה. כדי למנוע זאת, היכנס | | להגדרות 605, ואתר הגדרה בשם 5חסטק0 800% (אפשרוות ; : אתחול). בחר אפשרות זו. עקוב אחר ההנחיות עד שתגיע להגדרה : | 4 שח 67666 ,ץְקקסו] הוהסזה 800% זס? 56000 6 | (אפשר/מנע אתחול מכונן 8) או דומה לזה. הקפד על זהירות יתרה כאשר אתה נכנס להגדרות 61105 של מערכת ההפעלה! ניתן בקלות לשתק את מערכת ההפעלה על ידי פעולה כמו | *] : הגדרה שגויה של סוג הדיסק הקשיח. עליך גם לדעת שהסרת סיסמת : : אתחול, אם שכחת אותה, היא משימה מתישה וקשה. : שיטת הגנה יעילה: תוכנת סיסמאות אמיתית אף שסיסמאות הגנה לרשתות של פאוסטחו/ פועלות היטב לתקופה קצרה, ולסיסמת שומר המסך יש שימושים, תוכנת סיסמאות אמיתית היא הדרך חיעילה היחידה להגיע לרמת אבטחה גבוהה עבור קבצים, תיקיות, או המערכת כולה. תוכל להחליף את הגנת הסיסמאות הגבולית של פאוססחו/ בעזרת תוכנות שיתופיות (זהוו6ז8ח5) ותוכנות מסחריות המספקות הגנה אמיתית. אנו נבחן כמה מהן כאן. שיס לב שהתוכנות הנידונות בעמודים הבאיס הן מדגס של המוצריס הזמינים הטוביס יותר. יש מוצריס אחריס המספקיס תכונות והות שלא נכללו כאן עקב מגבלות מקוס. לרוב התוכנות המווכרות כאן יש תכונות נוספות מעבר לאספקת הגנה באמצעות סיסמאות. לכן, הן תופענה שנית בפרקים מאוחרים יותר וחלקן אף יהיו בתקליטור המצורף. 0 פריצה, לא במחשב שלי תוכנות שיתופיות (סזְהַּשַס6יוב5703) תוכנות שיתופיות הן שיטה טובה לנסות תוכנה לפני רכישתה, וככלל, מעודדיס שיתוף עותקי תוכנות שיתופיות. ההנחה הבסיסית שמאחורי תוכנה שיתופית היא פשוטה: נסה את התוכנה, ואס היא לטעמך, שלס את דמי הרישום. אס התוכנה לא מוצאת חן בעיניך, אינך משלס. כל ואת נעשה על בסיס כבוד ואמון. אתה מקבל תוכנה שיתופית חינס על ידי הורדתה מהאינטרנט, או השגת העתק מחבר, או העתקה מדיסק או תקליטור, כגון התקליטור המצורף לספר זה. חלק מהתוכנות השיתופיות מתפקדות באופן מלא. תוכנות שיתופיות אחרות מציעות תפקוד מוגבל בלבד, וחלקן פועלות רק לפרק זמן קבוע מראש. לרבות מהן יש תזכורות קופצות המעודדות את המשתמש לשלם דמי רישוסם. ההגבלות על תוכנה שיתופית לא רשומה מבוטלות, כאשר אתה משלס דמי רישוס ומקבל קוד הפותת את נעילת התוכנה. : ניתן להוריד תוכנות שיתופיות מהכתובת |5.60.1או60ט5.שאוצו וגם : | מאתרי אינטרנט רבים אחרים כגון: החסס. הְבס!חאוסכ, הח0סס.6זהצס 5 |-הח60.ז6חהפט/. : ישנון תוכנות שיתופיות, ותוכנות הגנה באמצעות סיסמאות עבור כמעט כל יישוס, מעיבוד תמלילים ועד גיליונות אלקטרוניים. התוכנות השיתופיות הבאות מציעות סיסמאות הגנה איתנות, וזו הסיבה שהן מוזכרות כאן. 86 א30]₪ - היא אולי התוכנה הפשוטה ביותר המגינה על שולחן העבודה באמצעות סיסמאות. ניתן להגדיר את התוכנה כך שתנעל את שולחן העבודה אוטומטית, והיא גסם מבצעת יומן מעקבים אחר כל ניסיון חדירה חיצוני. תרשים 3.13 מתאר את האפשרויות ש-6ו30 886% מציעה. 06% - מאבטחת את הכניסה למחשב באמצעות סיסמה בכמה רמות. ניתן להגדיר את 106%ח66ז56 למנוע מ-פ8אוספחו/ להתחיל ללא הסיסמה הנדרשת. דוגמה אחת מובאת בתרשים 3.14, ובה המשתמש נדרש לענות לשאלה שהתשובה עליה היא סיסמת המערכת. כמובן, שהתשובה צריכה להיות קשה לניחוש. סיסמה לא צריכה להיות קלה לניחוש. פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות | 61 2צ סואה 8136% 00016 8 8פססחס. :35902016 וחזחסם, | ו | 0% ][ ו | 0 | תרשים 3.13 אפשרויות הפעולה של 18016 >8!86. ב ופוח ן 518000 חס אסס.] סוה -] חס 80 399018 681 561604 393070 - 5806 חס 5 359010 בושח ₪ [+ צפו תו ] 0000083 088/08 -] 5 81| 108 ]1 [ 619 | 09 אשו | 6 | בדו פחסוזם 0 סוהַב3 אסהום סוק 0זסוופפב 0 -ן ב ₪ 5 זפסחחטוו) אוסו 5 3165 נו| שת ש | / 5 1 פהסחק ₪ פחסחס ב ]| = הקשט, . תרשים 3.14 ב- 106%ח56766 הסיסמה היא תשובה לשאלה, דבר המקל על זכירתה. בנוסף, ניתן להפעיל את 5676601066 באמצעות מקש חם בעת עויבת המחשב ללא השגחה. כמתואר בתרשיס 3.15, 507660106% גם יכולה לשמש כשומר מסך. ניתן להגדיר את 106%ח560766 לנהל יומן ניסיונות פריצה שנעשו בהיעדרך מהשולחן שלך. 02 פריצה, לא במחשב שלי 1 תרשים 3.15 5076601066 מתפקדת כשומר מסך וכמנהל יומן ניסיונות פריצה למערכת האבטחה : מקש חם הוא צירוף שניים או יותר מקשים, אשר נלחצים בו-זמנית, ! : וגורמים לפעולה או מפעילים תוכנה. דוגמאות אחדות של צירופי : מקשים חמים הם |+601, !+65 ו-18+9ח5. : % 735% 5/שסשחו/ - מספקת אמצעי פשוט אך יעיל להגן על יישומיס מוגדריס באמצעות סיסמה, ללא תלות באופן הפעלתם. אפשרויות ותכונות הכוללות אירועי קול, מצב פסק זמן חמקן לסיסמה (1006 5068|%8 )טססחוד 6זסש855ק), תמיכה רב-לשונית, הפעלה באמצעות מקש חם, והצפנה. תרשיס 3.16 מתאר כמה קל להגדיר תוכנת שירות זו. ההוז ט63 הו - ניתן להגדיר את חאו0זטהּס6חו/ לדרוש סיסמת אתחול ל-פאוססחו/ או להגנה באמצעות סיסמה על כל חלון תוכנה. היא יכולה לחסוס תוכנות 05ס-15!, ואת מצב 15-05 עצמו. חאוסזטהּסחו/ מגיעה עס 20 חלונות מוכניס להגנת יישומים כגון לוח הבקרה, מנהל קבצים, תפריט הפעלה וכו'. קו2חו/ש - קולחוש, תוכנת הדחיסה והארכיב הנפוצה ל-פאוסוחו/ו, מציעה תוכנית הגנה יעילה באמצעות סיסמה. תוכל להגדיר ארכיב כך שהקבציס המתווספים הם מוגני סיסמה, ולא ניתן להסירס או להעתיקס מהארכיב ללא הסיסמה שהגדרת. לתכונה זו יש כמה יישומים מעניינים ביותר, הנידוניס ביתר פירוט בפרק 5. פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות | 63 א ו = | קט)59 0% 35% 1 5שוסטחוש 2 כ ז3)0זופוהוחזב, ‏ 359090105 | >הסווםם שו :3 35% ך | ...701096 רישום דראך - טזס וסוס ] | ו ריעורם דרא - בזס/ +)ספסזטווין 59ב ו | 6 | | שק ו וס :וחזווהחס) תרשים 3.16 הגדרת 1!06% 135% עבור חלונות היא פעולה פשוטה. קבצי ארכיב ו-קו2חועש קובץ ארכיב יכול להכיל אחד או יותר קבצים. תכונה יעילה נוספת היא דחיסה, שלעיתים קרובות מפחיתה את גודל הקבצים בארכיב במידה ניכרת, ומכאן שזמן הורדת הקובץ קטן (ופחות מקום נדרש לאחסן אותו). ישנן מספר צורות של קבצי ארכיב, והנפוצה בהן היא ארכיב מסוג ק21., שמקורו בתוכנה שיתופית ק21אק של =אה/אק. ק21. הפכה לתקן למעשה לארכיב בעולם המחשבים, המקוון והלא מקוון (ראה /וחסס6.6ז8ו)ס.צוצוצו//:קאח למידע נוסף). מולחו/, תוכנה שיתופית נוספת, היא התוכנה הנפוצה ביותר לפתיחת ארכיבי ק21. סו2חו/ גם יוצרת קבצי ארכיב המפעילים ופותחים את עצמם כשהם מורצים כתוכנות תחת פאוססחו/ (ראה החסס.קןלחוצט. וטש /:קח למידע נוסף. כמו כן תמצא את קו2חו/ על התקליטור המצורף). 4 פריצה, לא במחשב שלי תוכנות מסחריות תוכנה מסחרית היא תוכנה הנרכשת בחנויות מחשביס ובחנויות אחרות, או באמצעות הדואר, או דרך אתר האינטרנט. פרט לכך שתוכנות אלו אינן חינס, אחד ההבדליס החשובים בין תוכנות שיתופיות למסחריות היא שתוכנות מסחריות נוטות להיראות מקצועיות יותר בהופעתן ואריותן. לעיתים, תוכנות מסחריות כתובות טוב יותר, אך לא תמיד. לבסוף, תוכנות מסחריות לרוב מיוצרות על ידי חברות בעלות סיכויי הישרדות גדוליס יותר בתחוס התוכנה, כך שתוכל לסמוך על הוצאת גרסאות ועדכוניס חדשים, כולל אחריות על המדיה. התוכנות הבאות הן מהטובות יותר בתחוס זהת: השש%00טה%05ט - מתוצרת פחסטסס6טססזק 6)00%ז83, היא מן המוצריס המסחרייס המעניינים יותר המציעיס הגנה באמצעות סיסמה, בנוסף לכמה תכונות מעניינות נוספות. [0זז קז ץ6 - היא תוכנת סינון ומעקב היכולה לשמש להגבלת גישה למחשב או לאינטרנט. היא גס עוקבת אחר פעולות של מישהו אחר במחשב שלך (יש לוה ערך אס אתה מרשה לאחרים להשתמש במערכת שלך) בנוסף להגבלת גישה למחשבים. ז96/ץ6 80 מספקת הגנה באמצעות סיסמה למרכיביס שוניס של המחשב. ניתן להגדיר את המערכת עד תשעה משתמשים שונים, כל אחד עס שס משתמש וסיסמה ייחודיים. ניתן להגביל כל משתמש לתיקיות ותוכנות מוגדרות. תרשיס 3.17 ייתן לך מושג על יכולות |8₪0 ז6פץ6. 0 8665ו!20) חס%זסא - ערכת תוכניות שירות ותיקה וו היא ללא תחרות בתפקוד כללי, במיוחד בנושאי אבטחה. מחיקת קבציס לצמיתות, שחזור קבצים ניווקיס או מחוקיס, ותכונות רבות נוספות הן חובה למשתמשים כבדיס במחשבים. החבילה כוללת גם הגנה באמצעות סיסמאות (שיסם לב שיש גרסאות עבור 8 פףפצוסשחו/ ו- 2000 פצסשחו/). 6 6צהעוזם - מוצר זה, מתוצרת 5וח5%6ץ5 חו4|800, מספק גישה גרפית להגנה. גרור והשמט קוב בקופסאות שולחן העבודה המסופקות על ידי 6!ו₪ שואעוזס, והקוב ידחס ויוצפן. נדרשת סיסמה מתאימה להצפנה או לפענוח. 8 חו])) זס) 98 ץזוז5600 - תוכנה זו ממצבת את עצמה כשומר חמוש של המחשב. 98 שוט566 תוכננה בעיקר להגנה בפני וירוסים, לטפל בעוגיות (6006/65), ולמעקב אחר פעילות משתמש באינטרנט. אולס, היא יכולה גס לבצע הצפנה ייחודית. לצורך העניין, 98 56601 גס מציעה תכונה המשמשת להגבלת הגישה לקבציס ותיקיות. פרק 3: פשוט וישיר - הגנת המידע באמצעות סיסמאות והגדרות | 65 | 0 5 6 . = | זפוזס 8 קדה + . | 085 פא | 085 פא 7-6 7 8 טק .6 885 6 20008 זר + 10 | זוזי ות תרשים 3.17 מסך הגדרה של !800 ז6פץ6 עתה, כשיש לך את הידע הבסיסי הנדרש להגנה על קבציך ופרטיותך על ידי הגדרת סיסמאות וביצוע התאמות פשוטות ל-פאוס6חו/ וליישומיסם במחשב, תוכל לבחון ביתר פירוט מה ניתן לעשות עס קבציס. פרק 4 מתמקד בכמה תחבולות שבהן תוכל להשתמש להסתרת המידע - ואיך להתגבר על כמה תחבולות שהמידע שלך :כול להפעיל עליך. 6 פריצה, לא במחשב שלי ו 5080180 10 400888 -ן | ד ךז טץ6 זפם - ו פחסא ווט= 7 7 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617 3 [סזו3 זסטע 6 פחסוק | |סשחס0 586 | 6וום. פ8"דסםדסחק סאג =הש5 סדיי נמ | 0 [ח0] .זחחזטו! פחזוד | הסו31ז9ק2) 01 פזטסר] 581 10 פפפזק ו זז 10 פַצֶ08 7 ₪0 ס סואה הגנה על קבצים ותיקיות באמצעות הסוואה והטעיה אה כפָרק: > הס//ת ת0/3/ת קכג3ים, /תיקי/ות כרירת אמר/ > הפיה כ%א%3/ת 6א/ת קכגים, /סי/א/ת אסט/ת ה0יה כ רת קכגים, מִ4יפִייס, אי %חס/ן מי3/ יי 6יא/0 כרכיכים, )הסתרת קכגים. ייס/אי ,רכיכ (/ספִיס פרק זה בוחן מיגווו דרכים להסוות את קבציך הרגישים, כיסוי עקבות המובילות אליהם, ושימוש ביישומיס להחלת סיסמאות ואמצעי הגנה נוספים. משם, נעבור לאחסון חיצוני וארכיבים, בנוסף לדיון במספר עצות ותחבולות. פרק 4: הגנה על קבצים ותיקיות באמצעות הסוואה והטעיה | 67 הסוואת תצוגות קבצים ותיקיות ברירת מחדל האימרה הישנה 'ירחוק מהעין, רחוק מהלביי, ניתנת ליישוס לגבי קבצים ותיקיות במחשב. בסופו של דבר, אס לא ניתן לראות קבצים ותיקיות מסוימים, איש לא ידע על קיומם, נכון? אולי. חטטן מיומן ימצא יותר משרצית שימצא, עס מעט ידע, ומן ומוטיבציה. אולס החטטן האקראי, שיש לו גישה למחשב, אינו יודע מה מאוחסן אצלך אם זה אינו גלוי. : בנושא מידע גלוי, ישנן טכניקות ההופכות קבצים ותיקיות לבלתי : : נראים לרוב היישומים, ולפעמים גם לסייר פשוסטחו/. אלו יפורטו : : בהמשך בפרק 5. בפרק זה נלמד טיפים, תחבולות, וטכניקות ההופכות קוב כמעט בלתי ניתן לאיתור. שינוי רשימת קבצים אחרונים שהיו בשימוש היישומיס האהוביס עליך משאיריס מצביעיס ברוריס לקבצים חשובים ולמעשיך ביישומיס אלה לאחרונה. המצביעיס הברוריס ביותר הס רשימת קבצים אחרונים שהיו בש*מוש (150] ₪6 560( ץ0ח₪666) בתפריט קוב של היישוס, כמתואר בתרשים 4.1. [ ₪ קובץ | עריכה תצוגה הוסי ] חדש... | %+6 ₪ פתיחה... = ₪40 סגור ₪ שמור 5+ שמירה בשם... שמירה כ- וזו... גירסאות... הגדרת עמוד... 6 הצג לפני הדפסה ₪ הדפסה... +61 שלח אל + מאפיינים 1 היי דרומה 2 בנק הפועלים 3 63010 4 30098 5 630088 6 [-50-603027 7 יציאה תרשים 4.1 רשימת קבצים אחרונים שהיו בשימוש של זס/ 50%ס-סו!. 8 פריצה, לא במחשב שלי רשימה זו מציגה את הקבציס שפתחת לאחרונה לפי סדר, כאשר אלה שנפתחו אחרוניס הס בראש הרשימה. זהו כלי נוח אס אתה פותח קבצים מסוימים בקביעות, כיון שהוא מספק קיצורי דרך לקבציס אלה. רשימת קבצים אחרונים שהיו בשימוש מקלה גם על כל אדסם זר לפתוח קובצ שעליו עבדת, ללא צורך לחפש אותו, כיוו שהמידע על מיקוס הקוב מאוחסן על ידי היישוס ומקושר לפריט הבחירה ברשימה. למרות שזה נראה מובן מאליו, ניתן ללמוד די הרבה על מעשיך - אף אס מחקת את הקבציס המופיעיס ברשימה. לדוגמה, רשימת קבצים אחרונים שהיו בשימוש במחשב המשרדי הכוללת את הקבציס 6506.606ז, 8.006ַחוקקסח5, 6668.006[סזס, ו-01065.006 (מסמכים: קורות חייס, קניות, פרויקט 8, ומתנות) יצביע בבירור שעסקת יותר בענייניך האישייס מאשר בענייני החברה. אי לכך, אולי רצוי לוותר על הנוחות שבגישה מהירה לקבציך האחרוניסם לטובת פרטיות - דבר הניתן לעשות. יישומיס רביס המספקים רשימת קבצים כזו (חוסקזסאוסק ,|66אם ,סזס/ אספסזסוו בין השאר), מאפשרים להגדיר את מספר הקבצים ברשימה מ- 0 עד 9. להגדרת מספר הקבציס ברשימה, עליך לשנות את אפשרויות התוכנה השולטת בזה. ככלל, ניתן לעשות ואת דרך תיבת הדו-שיח אפשרויות, המתוארת בתרשים 4.2. לגשת לתיבה זו, בחר אפשרויות בתפריט כלים, ולח על כרטיסיה כללי. [<]? 4 ור | פרטי המשתמש | מעקב אחר שינויים | בדיקת איות ודקדוק מיקומי קבצים תאימות | שמירה | הדפסה | עריכה | כללי תוגה | עברית אפשרויות כלליות ש] חלוקה לעמודים ברקי ] מקשי ניווטו למשתמשי 60זססטזסש = ] טקסט לבן על רקע כחולל | ] ספק משוב עם צליל ש] ספק משוב עם הנפשה = ] אשר המרות בעת הפתיחה ש עדכן קישורים אוטומטייים בעת הפתיחה ש] הצמד לדואר ₪ רשימת קבצים אחרונים שהיו בשימוש: 1 > ערכים ש הגנה מפני וירוסי מאקרן יחידות מידה: סנטימטרים : [ אשר ]| בשל תרשים 4.2 תיבת דו-שיח אפשרויות של תוכנת 6זס/. תיבת דו-שיח זו היא של שזס/ 50%סיסוו (לתוכנות |66אם, זחוסקזופאוסק ואחרות יש תיבות דו-שיח אפשרויות דומות). בכרטיסיה כללי ישנה אפשרות להגדיר את מספר הקבציס שיוצגו ברשימת קבצים אחרונים שהיו בשימוש. אס תסיר סימון מתיבת הסימון קבצים אחרונים שהיו בשימוש, הרשימה לא תוצג כלל. פרק 4: הגנה על קבצים ותיקיות באמצעות הסוואה והטעיה | 69 ככלל, מספר הקבצים ברשימת קבצים אחרונים שהיו בשימוש, היא | מ- 0 עד 9. מספר יישומים עשויים להגביל את הרשימה לפחות, אך | "7 : כל יישומי 67050%וי! מאפשרים רשימה של עד תשעה קבצים. אין לכך : ! כל קשר למערכת ההפעלה פווסשחו\ עצמה, שאין לה שליטה על | | מספר שמות הקבצים שיישום יכול להציג. : : כדי לטשטש את עקבות קבציך מעט יותר, הגדר את מספר הקבצים : : שיוצגו ברשימת קבצים אחרונים שהיו בשימוש ל- 1. אז, בכל פעם : שתעזוב את המחשב, הקפד שהקובץ האחרון שפתחת יהיה בעל שם : מתאים, או תמים למראה וקשור לענייני עבודה. עקב כך, ניתן יהיה ; : להסיק שעבדת רק על קובץ זה. ו הטעיה באמצעות שמות קבצים וסיומות מטעות אס ברצונך להטעות עוד יותר בנושא מיקוס המידע שלך, שקול שימוש בשמות קבצים שאין להס קשר לתוכן הקוב. לדוגמה, אם יש לך קובץ בשם ₪05006.006 (קורות חייס), שנה את שמו ל-200.006 סד ח1 פחפו/ (ביקור בגן התיות); או השתמש ב-5א.68!60067 (לוח שנה) במקוס 8א.086%טפ (תקציב). לכך יש שני יתרונות. תחילה, השס עצמו מטעה. שנית, אס תבחר סיומת קובצ שהיישוס אינו יכול יילראות'י, כל אדס המחטט באמצעות מעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני או כל יישוס אחר, לא יוכל לראות קוב זה אף הוא. סזסש מחפש קבציס עס סיומת 606. , !66 עם 8|א. ו- +חוסקזאוסס - 6קק.. לעיתים קרובות אני משתמש ב-11ם., ששוס יישוס אינו מכיר כאחד מקבצי המקור שלו, ורוב האנשים יתעלמו ממנו. להלן התהליך שלב אחר שלב: 1 פתח את סייר 5שסשחו/ש ונווט לתיקיה בה שוכן הקוב הרצוי. לחץ לחיצה ימנית על שם הקוב>. בחר שנה שם בתפריט שיופיע. 2 3 4 הקלד את השס החדש של הקוב> (שם קוב וסיומת). 5. הקש זסשחם. 6 תקבל הודעה "אס תשנה סיומת שס קוב, הקוב עשוי להפוך לבלתי שמיש. האס אתה בטוח כי ברצונך לשנותוניי לת כן. 0 פריצה, לא במחשב שלי שימוש בתחבולה זו דורש שתזכור את שמות וסיומות הקבציס המשמשים אותך. אס אתה נעזר בסייר פאוס6חו/ כדי לפתוח את הקוב, יהיה עליך לחזור ולשנות את שמות קבציס אלה לשמס המקורי לפני פתיחתסם. אס לא תחזור ותשנה את שס הקוב לפני שתבחר בו, מירב הסיכוייס שתקבל תיבת דו-שיח פתיחה באמצעות, השואלת לאיזה יישוס אתה רוצה לשייך את הקוב. כיון שאתה יודע באיזה יישוס יצרת קובצ זה, תוכל לעלעל במורד הרשימה עד שתאתר את היישוס המתאים. כל אדס אחר שיבחר קובצ זה, יצטרך לנחש מה היישוס או התוכנה המתאימיס לו. : אל תניח את רשימת השמות הנסתרים של קבציך ליד המחשב שלך. : מישהו עלול למצוא אותה, ובכך יתבטל אמצעי אבטחה זה. : ניתן לשנות את סיומת ברירת המחדל שבה יישומים שומרים קבצים. : | הדוגמה הבאה תראה לך כיצד עושים זאת ב- 97 חזס/. לחץ על | : קובץ, בחר את שמירה בשם. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם לחץ על : : לחצן אפשרויות, וגש לרשימה-הנפתחת של שמור קבצי 6זס/ כ:. | | בחר את סוג הקובץ כרצונך. : : ודא שאינך מגדיר בתיבת הדו-שיח פתיחה את השדה קבצים מסוג : : לסוג קבצי הסתר שלך, כיון שאז יוצגו רק קבצי הסתר. כמו כן אל ; הטעיה באמצעות תיקיות חלופיות לרוב היישומיס יש תיקיות עבודה (או ברירת מחדל) מסוימות, אליהן הס ניגשיס בעת פתיחת קוב>. תכונה זו מקלה מאוד על מציאת קבציך, כיוןו שרוב האנשים נוטיס לחפש דברים במקוס בו הס מצפים למצוא אותם. (לדוגמה, רוב החטטנים יחפשו תיקיה 585דז15 אס ירצו לחפש מכתבים. יש להניח שלא יחפשו מכתביס בתיקיה ונדטפסס.) כיון שכך הדבר, רצוי להניח את קבציך בתיקיה שאינה ברירת המחדל. כמו כן עליך להימנע מתיקיות ברורות כמו המסמכים שלי (5חסוחטסספ עוו). במקוס ואת, שמור את קבציך בתיקיה בעלת שסם שאינו מתייחס למהות הקבצים. תוכל לדוגמה, ליצור תיקיה בשם דש או 55154 בכונן 6 כתיקיית העבודה שלך. בו בומן, השאר את תיקיית ברירת המחדל (תיקיית מיקוס הקבצים, או תיקיית העבודה, או תיקיה, תלוי ביישוס) כמקוס בו אינך מאחסן קבציס חשוביס. פרק 4: הגנה על קבצים ותיקיות באמצעות הסוואה והטעיה | 71 ניתן לשנות את התיקיה בה יישומים מחפשים את קבציהם (תיקיית | ברירת המחדל) באמצעות תיבת הדו-שיח אפשרויות או הגדרות של | : התוכנה. בדוגמה של תוכנת 6זסוו, ההליך יהיה לחיצה על כלים, : בחירה באפשרויות, ולחיצה על מיקומי קבצים. עבור |6א5, ההליך : יהיה לחיצה על כלים, בחירה באפשרויות, ולחיצה על כללי, ועבור : | לחוסקזסוסש, ההליך יהיה לחיצה על כלים, בחירה באפשרויות, : | ולחיצה על מתקדם. יישומים ליצירת קבצים לקריאה-בלבד ומוגני סיסמה אחת מהתכונות היותר מעניינות של יישוס היא היכולת לשמור קובצ כקובצ לקריאה-בלבד. כמו כן יישומיס רביס מאפשריס הגנת סיסמה על קבציס בעת שמירתס. שמירת קבצים כקבצים לקריאה-בלבד כפי שצוין בפרק 3, קוב בו הוגדר מאפיין קריאה-בלבד, לא ניתן לשינוי אבל כן ניתן לשמירה בשס אחר (כמה יישומים לא יאפשרו כל שינוי בקוב לקריאה-בלבד, בעוד שאחרים יאפשרו שינוייס אך לא יאפשרו שמירת השינויים). זו הגנה כנגד שינוי בוּדון או בטעות, אס מישהו יפתח את הקוב ללא ידיעתך. בפרק 3, דנו כיצד להגדיר את מאפיין קריאה-בלבד באמצעות סייר פווסטחו/צ. עתה נראה כיצד לשמור את הקובצ כקוב לקריאה-בלבד תוך שימוש ביישוס שיצר את הקוב. לשמירת הקוב כאשר מאפיין קריאה-בלבד מוגדר מתוך היישוס, עקוב אחר השלבים הבאים: 1 בעוד הקוב פתוח, בחר בתפריט קובץ, ולחץ על שמירה בשם של היישוס. תיבת הדו-שיח שמירה בשם תופיע. 2 הכנס את שס הקובצ בתיבת הטקסט ולת על לחצן אפשרויות. תיבת הדו-שיח שמירה תופיע, כמתואר בתרשים 4.3 (אם זה קוב שכבר נשמר או נפתח שנית, פשוט השתמש בשס הקוב> המופיע בשדה שם קוב, או לחץ על שס הקובצ הנוכחי). 3 לת על תיבת הסימון מומלץ לקריאה-בלבד בצד הימני תחתון של תיבת הדו-שיתח שמור. לח אישור, ואז לחצ על לחצן שמור בתיבת הדו-שיח שמירה בשם. 2 פריצה, לא במחשב שלי | שמירה אפשרויות שמירה | ] צור תמיד עותק גיבוי ש] אפשר שמירה מהירה = ] בקש מאפייני מסמך = ] בקש אישור לשמירת התבנית הרגילה ₪ הטבע ופני 6פץדפטוד ] הטבע רק תווים הנמציאים בשימוש = ] שמור נתונים לטפסים בלבד ש] אפשר שמירה ברקע ש] שמור מידע שחזור אוטומטי כל: | =]דקת = ] הוסף סימונים דו-כיזונייים בעת שמירת קבצי טקסט שמור קבצי 4ופ כו [- (006.*) זהחשוחטססק זט אפשרויות שיתוף קבצים עבור "היי דרומה" סיסמה לפתיחה: סיסמה לשינוי ] ש] מומלץ לקריאה בלבד : הגדרת קובץ לקריאה-בלבד אינה מגדירה סיסמה. כל אדם הפותח ! : קובץ זה יכול לשנות את מאפיין לקריאה-בלבד, אלא אם תבצע הגנת : : סיסמה על הקובץ כמפורט בסעיף הבא. : הגנת סיסמה של קבצים תוך כדי שמירה אס ברצונך להגן על קובצ בעזרת סיסמה, עקוב אחר השלביסם שלהלן: 1 מתפריט קובץ בחר שמירה בשם. תיבת הדו-שיח שמירה בשם תופיע. 2 לת על לחצן אפשרויות. 3 בתיבת הדו-שיח שמירה (תרשים 4.3), הכנס סיסמה בשדה סיסמה לפתיחה. כאפשרות, ניתן להכניס סיסמה בשדה סיסמה לשינוי. זה מאפשר להגדיר רמות גישה שונות לקובצ - לצפייה או לעריכה. : אם תעתיק או תזיז קובץ שבו מאפיין הוגדר לקריאה-בלבד, ו/או : הוגדרה הגנת סיסמה על ידי היישום ששימש ליצירת הקובץ, המאפיין | או מילת הסיסמה נשארים עם הקובץ (זה נכון גם אם תעתיק את | : הקובץ עם שם חדש!). : 4. לאחר הכנסת הסיסמה, תתבקש להכניסה שנית לאימות, כמתואר בתרשים 4.4. פרק 4: הגנה על קבצים ותיקיות באמצעות הסוואה והטעיה ‏ 73 סיסמאות יכולות להיות מורכבות מאותיות או ספרות. אותיות בסיסמאות הן רגישות לאות גדולה/קטנה (56056046 0856), והמשמעות היא שאס תשתמש באות רישית (אות גדולה) ביצירת הסיסמה, עליך להשתמש באות רישית גם בעת הקלדת הסיסמה לפתיחת המסמך. שמירת קובץ לקריאה-בלבד או קובץ מוגן סיסמה בעזרת היישום : | שיצר אותו, אינו מגן עליו לחלוטין. ברוב המקרים ניתן עדיין לקרוא | , (לעיין) בקובץ באמצעות יישומים אחרים - כולל תוכנת עריכה פשוטה. : : עוד נדון על כך בהמשך בפרק 6. אפשרויות שמירה ] צור תמיד עותק גיבוי ש אפשר שמירה מהירה = ] בקש מאפייני מסמר <]? ב הזן מחדש סיסמה לפתיחה: בשימוש כ | זהירות: אם תאבד או תשכח את הסיסמה, לא תהיה | ביטול אפשרות לשחזר אותה, מומלץ לשמור רשימה של סיסמאות ושל שמות המסמכים המתאימים להן במקום בטוח (זכור כי סיסמאות הן תלויות רישיות). ו וא אפשרויות שיתוף קבצים עבור "היי דרומה" סיסמה לפתיחה: סיסמה לשינוי ₪ מומלץ לקריאה בלבד : שוב, טכניקות אלו נועדו להגן על קבציך מאנשים בעלי ידע מועט או : בינוני במחשבים. אם הרגשתך שהטכניקות המתוארות כאן אינן ! : מספיקות להגנת קבצים ו/או תיקיות רגישות במיוחד, שקול שימוש : בסיסמאות הגנה נוספת - כמפורט בפרק 3. : 4 פריצה, לא במחשב שלי אחסון חיצוני וארכיבים לקבציםס רגישים במיוחד ולקבצים שברצונך להשתמש בהס במקוס אחר, אחסון חיצוני, מחוצ למערכת (כלומר, לא על הדיסק הקשיח במחשב) הוא הדרך הנכונה. אחסון חוצ מערכתי יכול להיות על דיסקטים, דיסקים בנפת גבוה (כונני 217 או אחריס), או אף על קלטות או תקליטורים. אני לא מציע לך לאחסן קבציס באופן מקוון - באחד מאתרי האינטרנט המציעיסם אחסון חינם של קבציס (כולל ח0.00ז15ש8/:8) או, אס אתה משתמש בשירות מקוון כספק שירותי אינטרנט (155), בשטח האחסון המקוון שלך (איני ממליץ זאת, אך רבים נוהגיס כך). אס אתה מאחסן אחד או יותר קבצים מחוץ למערכת, עליך לשקול להכניס את הקובצ לארכיב. ארכיב היא שיטה מצוינת לניהול קבציס ואחסונס בצורה דחוסה. אחסון על דיסקט דיסקטיס הס למעשה אחסון חוצ מערכתי של קבצים. לכל מחשב יש כונן דיסקטיס אחד או יותר, ודיסקטים "3.5 אינס יקרים, הס לא כל כך אמינים, ואינס תופסים מקוס רב. עקב תכונות אלו, דיסקטים אידיאליים לאחסון מידע רגיש. כאשר נדרש לעיין, לערוך, להדפיס או לגשת לקוב מכל סיבה אחרת, ניתן לעשות ואת מהדיסקט או להעתיק את הקבציס הנדרשיס לדיסק הקשיח באופן ומני (אל תשכח להעתיק קבציס שערכת חזרה לדיסקט ולמחוק אותס על הדיסק הקשיתח). אמוריס כבר להיות לך גיבוייס של קבציך החשובים על דיסקטים (אס לא, גבה מידע זה עכשיו!). העתקת קבציס היא פעולה פשוטה ביותר, בין אס אתה עושה זאאת מתוך סייר פאוססחו/, או תוכנית שירות מיוחדת להעתקה/גיבוי. אל תתפתה לא להדביק תוויות על דיסקטים לאחסון חוץ מערכתי מכיון | שאתה בטוח שתזכור את תוכן הדיסקט. מהר מאוד יצטברו לך 10 או | 0 דיסקטים ללא תוויות, וכל פעם שתרצה דבר מה מאחד הדיסקטים, : תבזבז זמן בעיון בתיקיות של כל דיסקט. הדבק תוויות על הדיסקטים! ; | מצד שני, זכור שהכתוב על התווית עלול להסגיר את תוכן הדיסקט. 1-2: החיסרון האמיתי היחיד כאן הוא הנפח של 1.4868 של דיסקטים "3.5 סטנדרטיים, העשוי להוות מגבלה אס יש לך מספר קבצים גדולים (או הרבה קבציס קטנים). שימוש בארכיבים, הנידון בקרוב בהמשך, יכול לעזור. : אם אתה מגבה או מאחסן נתונים מחוץ למערכת לעיתים קרובות, : שקול יצירת שני העתקים של כל דבר על דיסקטים נפרדים. זה "ביטוח | : טוב" כנגד כשל דיסקט (זה אכן קורה), הרס נתונים, או איבוד או נזק ; | לדיסקטים. : פרק 4: הגנה על קבצים ותיקיות באמצעות הסוואה והטעיה | 75 כונני 21/7 כונני 21 הופכיס במהרה לתקן למשתמשי מחשב רבים, וכציוד סטנדרטי במחשביס חדשים. כונני ?21 אינס זולים, אך מימדיהס קטניס יחסית ויש להם יתרון גדול על פני דיסקטיס: הס יכולים לאחסן 1008. : אין כל קשר בין כונני 21 וקבצי ק21, פרט לשם. החברות המייצרות : | קבצים עם סיומת 21, נפרדות לחלוטין מ- 10056, החברה | : המייצרת כונני ?21 ודיסקים. כשלרשותך כל כך הרבה שטח, אינך צריך לדאוג לעבור לדיסק שני מייד. אולס, ייתכן שתופתע מהמהירות בה קבציס מצטבריס ל-100%8. היישומיס של היוס יוצריס קבציס גדוליס מאוד. כמה סוגי קבציס, גרפייס בעיקר, גדוליסם מעצס טבעס. כך שתאלצ להשתמש בשניים או אף שלושה דיסקיס של 212 לאחסון - בלי למנות את הגיבוייס - יותר מהר משאתה חושב. כיום, החסרון העיקרי של דיסקי 217 לאחסון חוצ מערכתי הוא עלות. דיסקים של קז2 עוליס פי 40 עד 50 ממחיר דיסקטים. בנוסף, אס המחשב אינו כולל כונן ק21, תאלצ לרכוש כונן. אך למעט חסרונות אלו, דיסקיס מסוג ?21, יותר אמיניסם מדיסקטים, ודיסק 217 אחד מחליף עד 70 דיסקטים. : כאשר אתה רוצה להעתיק מספר רב של קבצים לאחסון חוץ מערכתי, : שקול שמירת קבצים אלה בתיקיה אחת, שנוצרה למטרה זו. קרא | : לתיקיה +60 (או כל שם אחר שתרצה), וכאשר תרצה להעתיק את : : תכולתה, פשוט העתק את התיקיה כולה (זאת מתוך הנחה שיש די : מקום לתכולת התיקיה בדיסקט או בדיסק ק21 אליו אתה רוצה להעתיק). : גיבוי על קלטות גיבוי על קלטות, שפעם היווה את התקן לגיבוי נתוניס חשוביס שלא יכולת להרשות לעצמך שיאבדו, משמשים עדיין הרבה אנשיסם, אך הפופולריות שלהם בירידה. בכל זאת, יש להס מקוס, למטלות כמו גיבוי המערכת כולה. אולס, גיבוי על קלטות אינה האפשרות הטובה ביותר עקב היותם מגושמים ויקריס מדי למשתמש המחשב המצוי. אחסון על תקליטורים כונני תקליטוריס וצורביס הס היוס ציוד וזמין בעלות סבירה, ועקב כך תקליטוריס הם, נראיס כמדיית אחסון חוצ מערכתית אידיאלית. וה לא בדיוק כך. תקליטוריס אידיאלייס לקבצים שאינך מתכוון לערוך או לשנות, אך הם אינס מעשיים למידע 6 פריצה, לא במחשב שלי שאתה משתמש ומשנה (עורך) תכופות. לאחר שהמידע נצרב על תקליטור, לא ניתן לשנותו ללא התוכנה המקורית, ואז נדרש לחזור על תהליך הצריבה כולו. אל תזניח אחסון פיסי בטוח למדיית האחסון החוץ מערכתית שלך. | חום ולחות עלולים להזיק לדיסקטים ולקלטות ולהופכם לבלתי | : שמישים. דיסקטים ומדיה אחרת רגישים לנזק פיסי גם כן. יחד עם : : זאת, קח בחשבון שתרצה לשמור את הקבצים החוץ מערכתיים : | בטוחים מגילוי. : שמירה מקוונת של קבצים לאלה מכס החדשים לעולסם המקוון, הרעיון של אחסון מקוון של קבצים אולי יישמע מוזר, או אף בלתי אפשרי. הרעיון בר ביצוע ויש אתרי אינטרנט המתמחים באחסון קבציס (אישית, איני סומך על אלה, כיון שקבציס המאוחסניס כך הס מחוצ לשליטת הבעלים, ביותר ממובן אחד. האקריס (4866679) עלוליס לפרוץ לאתר האינטרנט ולמחשב המארתח שלו, לגשת לקבצים, להזיק להס או למחוק אותס. עובד באתר עשוי לעשות נזק בודון, או, האתר עלול להיעלסם יוס אחד, יחד עס קבציך). אס אתה מחובר לאינטרנט דרך 15 (ספק שירות האינטרנט), תמצא שהוא הקצה שטח אחסון אישי מסוים - ללא דרישות תוכנה ייחודיות. אס אתה משתמש בספק שירות אינטרנט רגיל אשר ההתחברות אליו היא באמצעות חיוג, והספק מציע שטח לדפי אינטרנט אישיים, תוכל להקים דף בית אישי ולהשתמש בשטח וה לאחסון קבציך. כל שנדרש היא תוכנת קז (|6000סזק ז6פח8זד 6וו, פרוטוקול העברת קבציס) פשוטה להעלאה והורדת קבציס לשטח האחסון המקוון וממנו. : צריך תוכנת ?1" טובה למחשב? נסה את קז 5\. היא זמינה ! : להורדה באתרים רבים וכלולה בתקליטור המצורף לספר זה. אם כל זה נראה מסובך מדי, או לא מעשי מסיבה אחרת, יש עוד אפשרות אחת: שגר קבציס לעצמך באמצעות דואר אלקטרוני; ואף טוב מכך, שגר קבציםס בדואר אלקטרוני לכתובת דואר אלקטרוני שנייה. אין לך שני ספקי אינטרנט או שירותים מקוונים! אתרי דואר אלקטרוני חינם, כגון 6 או 31508ז1ה, מאפשריסם צירוף קבציס לדואר אלקטרוני שאתה שולח או מקבל. בעלות על שני חשבונות דואר אלקטרוני מאפשרת לשלוח קבציס מחשבון 4 לחשבון 8, ולאחסן אותס בחשבון 8. בעלות על שני חשבונות דואר אלקטרוני יעילה גס כיון שכמעט לכל ספק שירות אינטרנט, שירות מקוון, ושירות דואר מבוסס אינטרנט יש הגבלת גודל קוב שלא תוכל לעבור. כמובן, ששידור קבציס כארכיב 212 יכול לפתור בעיה זו. עיין בסעיף הבא, ''אחסון קבציס בארכיביי, לפרטים. פרק 4: הגנה על קבצים ותיקיות באמצעות הסוואה והטעיה | 77 : באחסון מקוון של קבצים ישנן שלוש בעיות פוטנציאליות: תחילה, : גישתך עלולה להיות מוגבלת עקב בעיות התחברות עם המערכת ! ֶ] : כתוצאה מתקלות בקווי הטלפון או במערכת המארחת. שנית, אתה : עלול לאבד את קבציך עקב תקלה בתוכנה או חומרת המארח. : שלישית, הם חשופים, לדעתי, לפגיעה מידי גנבים באינטרנט : | (האקרים). : אחסון קבצים בארכיב אס בכוונתך לאחסן את קבציך על מדיה ניידת או מקוונת, מומלצ להכניסס לארכיב, מכמה סיבות. אחסון קבציס בארכיב (באמצעות תוכנות 217אק או מו2חו/)) מכווצ את הקבציס כך שהס תופסים פחות מקום. זה יעיל כאשר ברצונך לשמור מספר קבצים רב (או מספר קבצים גדולים, לפי המקרה) על דיסקט. אחסון קבציס בארכיב משמעו שהס יתפסו פחות מקום - לפעמים 10% מנפחם המקורי. ארכיב גם מפשט ניהול קבציס. ניתן לאחסן קבציס רביס - 2 קבצים, 10, 50 או יותר - בארכיב אחד אס נדרש, וכך אינך צריך לדאוג להעתקת כל הקבצים ששמרת, לדיסק. בפעולה אחת, ניתן פשוט לפרוש את הקבציס לתיקיה הנדרשת בדיסק הקשיח. סוגים מסוימים של קבצים אינם נדחסים כמעט או בכלל בארכיב, כגון ; קבצים גרפיים פס( או זו9. קזקאס ו-כו2חועש הן תוכנות שיתופיות הניתנות להורדה. תמצא את ק[2אק ב-וחסס.סו2לאק.צוצואו//:קאח. אתר מו2חו/ נמצא ב-חסס.סו2חוו.צוצוו//:קאח (התוכנות נמצאות גס על התקליטור המצורף לספר זה). משתי תוכנות שיתופיות אלו, נראה ש-קו2חו/ היא בעלת פעולות רבות וקלה יותר לשימוש. אולס, שתי התוכנות הן בעלות תכונות דומות (אפשרויות גרור ושחרר - קסזס 8 88זס, עזרה נרחבת למשתמש, יכולת יצירת קבצי ארכיב לפרישה-עצמית, סריקת וירוסים, עיון ופרישת קבציס מסוימיס בלבד מארכיב, ועוד) וגישות שונות למיגוון מטלות. נסה אחת, ואס תגלה שהיא קשה לשימוש או לא ידידותית, נסה את השנייה. כמוזכר, אלו תוכנות שיתופיות, ואינן עולות מאומה בשביל להתנסות. 8 פריצה, לא במחשב שלי ו סש( פע 5060 50 |ססוואם ‏ 5פפוסחחסם 6 | | |₪|>|6|]"< | |₪|8|א |ש|ם. ול 201 9531 ופצו 5-0 3-78 155 תסתונוסס כ הסט :1 [ ו וי הי הי הי ו א או הי ו הי שחו 16 116 ופ ו ד 4 בי חס = 6 16 16 16 2077 2:7 6 ו נמ 26 ו תסו ואו.6ום 5631 ואו-00ו] 5631 ואו.6/ש5 5631 3 93 93 32 .תה 53 30 30 קאש. ופאח=א53 ואו 3-5 ו 27 מ 53002.0 זאו 6הוצ53 זאד.אסופחפצ אוו 8 וס 6 וי 14 / ביר ו זו 095% 650 726 ,065 113 גד תרשים 4.5 ק21אק. קול 201 9531/-זסצוזם- זט חו-53 - קוחו 89 6 8חסווק פתסווסם 6 656 9 0 9% ל |0)ספתם | אשו ב 68| 005טב] | תשק [50ק [68בק [מפה |505 - | 220 ...14 01/08/97 004 ...15 21/08/97 .17 12/07/96 חספ וחום כ 6 ל ו 530 9 סוי |ההזסוחן ואו וס אופו/)סוגום מו וסור 0 הטוספ 5 |זסים! סו 5631 [5) אס 5631 [5) 2 5וזססז וו תרשים 4.6 כו2חו/ו. זס0ְחהּקאם הו21366, מצד שני, היא 668876 (תוכנת חינס), (כלומר, אינך צריך לשלס כדי להשתמש בה). ניתן להוריד את 060ה08א₪ הן|800| | מהאתר הח5.60ץ3!300105. ואוו /:קשח. היתרון של זְסחַחהקא₪ הו300! הוא יכולת הטיפול בקבציס מקודדים בצורת 1115 המשמשים תכופות באינטרנט. רצוי שתוכנת ז08ח08אם ח[4|800 תהיה על שולחן העבודה, אף שעדיין תצטרך תוכנה אחרת ליצירת ארכיבים. בנוסף ליתרונות שצוינו, יש לה גם ממשק ידידותי למשתמש של גרירה ושחרור, כמתואר בתרשים 4.6. 8% 0₪31+67666% (תרשים 4.7) היא תוכנה קלה יחסית לשימוש המציעה את רוב התכונות שמציעה :21אק. היא באה עס תוסף תוכנה (חו-פטוש - תוכנה המתווספת לתוכנה קיימת) הפועל יחד עס 86150806 או זסזס|קא= 6%חזסשח1 16050 לטיפול בקבצי ארכיב תוך כדי הורדתם. ז0-1ו2 א066ז6זזו0) אינה ניתנת בחינס. פרק 4: הגנה על קבצים ותיקיות באמצעות הסוואה והטעיה | 79 |[<]? ]| סוק 0 - הבא = ח:31360/ |<1םן-. | זס חקא ] חו1304 ,5 סופ פופו טסוה 185 6!האזל זפ ,קולט ,סוה ,5040/6203 פסננוסתו פד חפ חקא > -165] סחחו! בוב ,א16וחום ,60בססחשטג פסטטוסחו פווו ד. 6 5015 8 5 ]18500 טוחב קאס הפחויו הקאס סז פטוהווחסם. > 5| | 9||.| | קסז ₪01 קית .חקא 1306 עם !סקוו )ה וחזס! 8 הו 85 ₪ הפחאו ה . 6 זפתוזגו! הפס בר 11 865 15 הווח 6616 1 4 וז / %שעץ 1 6/1 "זז / [ 0 תשששאשאשרטשמששטישס | שיזש)1 116%] 6116061601 | שסשם | [‏ 06 ]| ששא / 1 55פזק ,ק161] זס] תרשים 4.7 ז06ח8קאם ה[300!ה. 1 [ | 51| -. 9 סע סופ אע סאנ קבא 5 5 6 4 8 | -6 | | א || || -5] |69 | ₪ || 55| |₪ו | |פט| מ סוחס תומ ו > ק )0‏ קפ שחו ₪ 65 141 3775 21036 107/55 6 טס סקא ו 7 568 2560 000305155 858006 67 2560 558 0 8 62% / 7966 20400 1443 08/01/85 וס סהדאו [8 96 40] 0609 1 59010 1.0808 [06 34 וד תרשים 4.8 תוכנת ארכיב 210-1% 0081167066%. : להוציא מקרים נדירים, תוכנה אחת אינה בהכרח "טובה יותר" מאחרת | בעלת תפקוד דומה. לרוב אין "הכי טוב" מוחלט, אלא הטוב ביותר היא | החלטה לא סובייקטיבית. תוכנה נתונה יכולה לפעול טוב יותר עבורך ולהתאים לסגנון עבודתך ולצרכיך יותר מאחרות שמכרים ועמיתים : : ממליצים עליהן בחום. אם תוכנה עובדת עבורך, היא הטובה ביותר. : השתמש בה, אך אל תשלול ניסוי דברים חדשים. רתימת ארכיבים לעבודה עבורך תוכנה בשס סו2חו/ יוצרת קבציס (עס סיומת :21) המכילים קבצים שאינך רוצה שיפלו בידי אחריס. ישנן מספר שיטות לבצע זאת: אחסון אוכיבים על הדיסק הקשית - אם בעלי גישה למחשב שלך אינם אשפי מחשבים, שקול פשוט לשים את כל הקבציס שברצונך להגן עליהס בארכיב אחד או יותר. ‏ מקס | את הארכיבים | בתת-תיקיה | קבורה | שתיצור, - כגון 0 פריצה, לא במחשב שלי 5 הח 66 הה5%6ץ5 005 הוץצ:6. | הקבציס יהיו בלתי נראיס לאנשי מחשביס בלתי מיומניס בלבד. תוכל להתקדם שלב אחד הלאה, על ידי מתן סיומת שונה לארכיב, כגון , או אא - מה שתרצה - כפי שנידון קודס. : אם תרצה לשמור את תוכנת קו2חו/ מחוץ להישג ידם של אנשים לא : מורשים, אל תשאיר קיצורי דרך/סמלים על שולחן העבודה או הפניה : בתפריט התחלה לתוכנה כמו קז2חו\ או ק21אק. במקום, מחק קיצורי : דרך והסר את ההפניה האמורה מתפריט התחלה. כאשר תרצה : להפעיל את התוכנה, השתמש בהפעל מתפריט התחלה (ראה בפרק : | 3, פרטים כיצד להוריד קיצורי דרך ובחירות מתפריט התחלה). : אחסון ארכיבים חוץ מערכתיים - אס המחשב שלך נגיש לאנשיס היודעים כיצד לפתוח קבצי 212, בבית או בעבודה, עליך להסיר את כל הקבציס לאחסון חוצ מערכתי. גם כאן שימוש בארכיב יהיה יעיל ויקטיןו את השטח הנדרש לאחסון קבצים חוצ מערכתי. : הכנסת קבצים לארכיב מסייעת בהגנה נגד הרס נתונים. יש יותר סיכוי : | להרס קבצים על דיסקט שאינם בארכיב מאשר קבצים בארכיב. כמובן, | : הרצוי ביותר זה לשמור שני העתקים של כל דבר בארכיב, על שני : | דיסקטים נפרדים. : דחיסה ופרישת ארכיבים - הכנסה/הוספה לקובץ :21 ופרישת קובץ 217 כמו בכל דבר הקשור למחשבים, קבצי ארכיב ותוכנות ארכיב כוללות שפה סתומה ומונחיס רביס. להלן תקציר: כאשר אתה מכניס קוב לארכיב, וה נקרא יייצירה/דחיסהיי (באנגלית : ''אריזה'' - "חַחו65זקוס6"/"6ַחו6הק") של ארכיב; הוצאת קבציס מארכיב מכונה ייפרישהיי או 'יהוצאהיי של קבצים (באנגלית : "פַחואסהסחט" או "80000א6" - הוצאה מאריוה, או חילוצ/שליפה). בארכיב 21, דחיסה ופרישה נקראים פַחוסקו2 ו-פחוסקו?לחש. כפי שצוין, יש להניח שתשתמש ב-ק21אק או סו2חו/ ליצירת ארכיביס ופרישת קבציס מארכיביס. למרבה המזל, הליכים אלה הס אינטואיטיבייס בשתי התוכנות. עצה אחת בנוגע ליצירה, הוספה, ופרישת קבציס מארכיביס: לא מומלצ ליצור או לפרוש קבצי 217 גדולים על דיסקט. התוכנות לפעמים צורכות יותר מקוס משיש על הדיסקט כדי לבצע את עבודתן. רצוי להעתיק את הארכיב מהדיסקט לדיסק הקשיח לפני ביצוע פעולה כלשהי עליו עס הארכיב. פרק 4: הגנה על קבצים ותיקיות באמצעות הסוואה והטעיה | 81 אם אתה מתכוון להוריד קבצים מאתרי אינטרנט או שירותים מקוונים, : | תמצא שלא תוכל לעבוד ללא ק21לאק או קו2חו/. רוב קבצי התוכנה | והמידע המקוונים נמצאים בפורמט ק21, כיון שזה מפחית את זמני : ההורדה ומספק את הנוחות שבשידור מספר קבצים, הנדרשים על ידי : | רוב היישומים, בהורדה אחת. : כפי שאתה רואה, הסוואה והטעיה, יחד עם אחסון חוץ מערכתי, הם עזרי הגנת פרטיות יעיליס ביותר. עתה נעבור להגנה מתוחכמת יותר - כולל הסתרה - בפרק 5. 2 פריצה, לא במחשב שלי הסתרת קבצים, תיקיות ויישומים את כסָרק: > הסתרה "1/יה" 46 קכ3יס, > הסיכת תיקי/ת /קכגים, 4כ4ת' (ראים. אאסִיץי קוכל - אה א6א5/תס, /כי33 הו רירס, סייר 5אוסחו) /קכ3ים, כ4ת' (ראיס, הסתרה /6ין/י שא/ת קכני ת/כןת סיא/0 כ,רכיכים, )הסתרה /הנ(ת סיסאה 4% קכ3יס, ,אנטי והיר/ת ת6/כיס, כטת 6ין/י איק/ס, קכג3ים, 6א/ות /סיסא/ת בפרק זה, נדון בכמה מהשיטות המורכבות יותר להסתרה ולהסוואת מידע על הדיסק הקשיח . נתחיל בהחבאת קובצ ייבצורה גלויהיי, ונבחן מקרוב כיצד להפוך נתוניס, קבצי תוכנה, ותיקיות לבלתי נראים. משם, נדון בכמה טכניקות מיוחדות להחבאת תוכנות, ובשימוש בארכיבים, קבצי 210 להתבאה והגנת נתוניס ותוכנות חשובות. פרק 5: הסתרת קבצים, תיקיות ויישומים | 83 הסתרה "גלויה" של קבצים אולי הדרך הפשוטה ביותר להחביא קוב היא להניח אותו במקוס שאיש לא יצפה למוצאו. תוכל, לדוגמה, לאחסן קובצ (מסמך) 6זס) או 6א%₪ בתיקיית הח5/5/506אוססחו// במקוס בתיקיית העבודה של היישוס. כך, הקובצ גלוי - עס שס קובצ וסיומת נכוניס - אך לעולס לא יתגלה, פשוט כיוו שהחטטן מצפה שהקובצ יהיה במקוס אחר. רוב האנשים - במיוחד כשזמנס דוחק - לא יחפשו תיקיה אחר תיקיה על מנת לאתר קבציס עס הסיומת והתכניס הנדרשים, ולכן לעולס לא יגלו את הקבציס שהחבאת. אולס, לא תוכל לסמוך על כך שכולם יהיו קצריס בזמן ומוטיבציה, כך שהשארת קובצ ייגלוי בחוציי, תחת שמו האמיתי, אינו תמיד הפתרון. למרבה המצל, יש מספר פתרונות אחריס להחבאת קובצ על הכונן הקשיח. כפי שצוין בפרקים הקודמים, תוכל לשנות שס של קוב (את תחילת שס הקוב, או את שס הקוב והסיומת) או לעשות לו הגנת סיסמה. תוכל אפילו לגרוס לקובצ - ולתיקיה בה הוא נמצא - להיות בלתי נראים. אם יש לך דיסק קשיח גדול, הוא עשוי להיות מחולק ללא ידיעתך : | ל"כוננים" וירטואליים. לדוגמה, דיסק בנפח 3.268 עשוי להיות מחולק | : לכונן 6 וכונן ם, כאשר רוב השטח מוקצה לכונן 6 (עיין במערכת : : ההפעלה שלך - אתה עוד עשוי להיות מופתע). הכונן שאינו בשימוש : : הוא מקום טוב להחבאת קבצים - במיוחד קבצים מוצפנים, בהם נדון : בפרק 7. : פתאום זה גלוי, פתאום לא: הפיכת קבצים ותיקיות לבלתי נראים אולי עלה בדעתך שהפיכת קבציס לבלתי נראיס היא דרך טובה ביותר להסתירס. אס כן, תשמח לדעת שאכן ניתן להפוך תוכנות וקבצי נתוניס לבלתי נראים. הדבר נכון גס לגבי תיקיות. 4 פריצה, לא במחשב שלי מה הכוונה ל"בלתי נראה"? מאפיין 6|טופוטח1 (בלתי נראה) מונע מיישומים "לראות" קובץ (או להציג את שם הקובץ). בתנאים המתאימים, הוא גם מונע מסייר פושססחו/ לראות את שם הקובץ. אולם, הקובץ עדיין קיים וניתן להשתמש בו באמצעות פקודות של יישום כל עוד שם הקובץ הנדרש ידוע. פעולה זו אינה דורשת תוכנה מיוחדת ; כמו כן היא אינה דורשת ידע טכני (אף שהסעיף הבא מספק חומר רקע שימושי). אם אתה יודע להשתמש בעכבר, תוכל להפוך כל קובצ נתונים, קוב תוכנה, או תיקיה לבלתי נראים. רקע: מאפייני קובץ (65פטטוזה 1!6=) לקבצי מחשב יש מאפיינים (4)67120865) (מאפיין הוא תכונה או אפיון). בפרק 4, חקרנו את מאפיין קריאה-בלבד (ץ!חס-8680), המונע עריכת קובץ. אולס, יש ארבעה מאפייני קוב בסך הכל, והס : קריאה-בלבד (ץ/ח₪686-0) - מאפיין זה מונע עשיית שינוייס בקובצ. אבל לא מונע מחיקתו על ידי סייר 5שסטחוצ וכמה יישומים. ארכיב (6עזח6ז1) - מאפיין וגה משמש את מערכת ההפעלה לזיהוי קבציס שיש לכלול בגיבוי מערכת ההפעלה. מוסתר (ח41006) - קובצ מוסתר הוא קוב שאינו מוצג בתצוגת תיקיה. זה כולל ספריות קבצים ורשימות המוצגות על ידי יישומים. כפי שתלמד, ה כולל לפעמים - אך לא תמיד - רשימות קבציס של סייר פאוססחו/ו. מערכת (ו5%6ש5) - קבצי מערכת הס קבצי מערכת ההפעלה (פאוסטחו/). ככלל, הס מוגניס נגד מחיקה או שינוי. למטרותינו, רק המאפייניס לקריאה-בלבד ולמוסתר מהווים עניין עבורנו. : לקובץ ניתן לתת יותר מאיפיון אחד, למשל, הוא יכול להיות גמ : עוהס-₪680 וגם וח500ץ5. : פרק 5: הסתרת קבצים, תיקיות ויישומים | 85 הגדרת מאפייני קובץ מאפיין קובץ ניתן להגדרה באמצעות היישוס שיצר אותו, אף שזה אינו נכון לגבי כל היישומים (למדת להגדיר מאפיין קובץ לקריאה-בלבד בפרק 4). כל מאפיין ניתן להגדרה עבור כל קובצ באמצעות סייר פשוססחו/ו, כדלקמן: 1 לת לחיצה ימנית על שס הקוב שאת מאפייניו ברצונך להגדיר. 2 בחר מאפיינים בתפריט המוצג. תיבת הדו-שיח מאפייני קובץ תופיע, כמתואר בתרשים 5.1. מאפייני 2ח6 תרשים 5.1 תיבת דו-שיח מאפייני קובץ עבור קובץ בשם 62.006 כפי שניתן לראות, המאפייניסם מופיעים בתחתית תיבת הדו-שיח. להגדרת מאפיין קובצ, לחצ על תיבת הסימון שלו. להסרת מאפיין קובץ, לחצ והסר סימון מתיבת הסימון שלו. : מאפיינים מוגדרים באופן זהה עבור קבצי נתונים ותוכנות. 6 פריצה, לא במחשב שלי הגדרת מאפייני תיקיה לתיקיות יש מאפיינים הים לקבצים, כמתואר בתרשים 5.2, המציג מאפייני תיקיה המכילה קבצי מולטימדיה. מאפיי[י 5)חפחוט06ס0 עו |?|<| כללי | שיתוף] 5חסתווסס כ עו סוג: תיקיית קבצים מיקום: 6% גודל: 0 בתים (110 בתים]), 32/7068 בתים בשימוש מכיל: וקבצים, 0 תיקיות שם ב- 5-005: | 1-טסססוו נוצר: יום רביעי 16 אוגרסט 2000 12:31:17 תכונות: ה ] מוסתר -] ארכיון ₪ ונרכה -] אפער תצוגת תמרנה ממרזערת איעור ביטול | חור תרשים 5.2 תיבת דו-שיח של מאפייני תיקיה בשם פ)חסוחטסספ ץוא. ניתן לעיין במאפייני כל תיקיה באמצעות סייר פאוססחו/ץ, כדלקמן: 1 פתח את סייר פוססחו/ ולחץ לחיצה ימנית על תיקיה כלשחי. 2 בחר מאפיינים בתפריט המוצג, ותיבת דו-שיח מאפיינים תופיע. 3 להגדרת מאפיין תיקיה, לח על תיבת הסימון שלו. להסרת המאפיין, לחצ והסר את הסימון מתיבת הסימון. שלב הסיום כדי להפוך קובץ נתונים, קובצ תוכנה, או תיקיה, לאובייקט בלתי נראה על הדיסק הקשיח, עליך להגדיר את מאפיין מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של האובייקט. לאחר שעשית ואת, הקובץ או התיקיה לא ייראו יותר בתיקיית יישוס או רשימה. אולס אינך בטוח עדיין. נשאר עוד שלב אחד לסיוס הפיכת האובייקט לבלתי נראה: עליך לעשות התאמה בסייר פוסטח!ו/. פרק 5: הסתרת קבצים, תיקיות ויישומים | 87 גם לאחר שהפכת תיקיה לבלתי נראית, תכולתה עדיין גלויה כאשר | שם התיקיה נכלל בחיפוש בתיקיה. אולם, אלא אם מישהו יודע על | : קיום התיקיה, הם לא יוכלו לצפות בקבצים שבתוכה, כיון שלא ידעו : : מספיק כדי לבצע חיפוש לפי שם (אלא אם הדבר קורה במקרה). : הסתייגות סייר פשסשחו/צ להסתרה לאחר שהגדרת את מאפיין מוסתר לקובץ או תיקיה, לא תוכל לראות את הקובצ או התיקיה באמצעות סייר 5שססחו/ - אלא אס סייר פווספחו/ מוגדר להציג קבציס שהמאפיין שלהס הוגדר מוסתר. כדי לבדוק זאת, פתח את תפריט תצוגה של סייר פאוססחוצ ובחר אפשרויות. תיבת הדו-שיח אפשרויות תופיע, כמתואר בתרשיס 5.3. לחץ על לחצן האפשרויות הסתר קבצים מסוגים אלה להסרת הסימון ולאפשר לסייר פשספחו/ להציג קבציס מוסתריס ותיקיות; או לח על הלחצן כך שימנע מסייר פשספחו/ להציג קבציס ותיקיות נסתריס. אף שהגדרת את סייר פשס6חו/ כך שלא יציג קבצים נסתרים, ובכך | מנעת מאחרים לצפות בהם, המאפיין קל לשינוי כפי שראית. לכן, אם | : אתה מצפה שחטטן שיש לו יותר ידע במחשבים יניח ידיו על המחשב : שלך, קח בחשבון שתחבולה זו לא תמנע ממנו גישה לאורך זמן. : ודי יע 7 בלל | תצוגה | סוגי קבצים | - תצוגות תיקיה א באפשרותך להעניק לכל התיקיות שלך את אותר המראה. במר התיקיה הנוכחית ]| אפס את כל התיקיות | הגדרות מתקדמות: קבצים ותיקיות - ך] אפשר שמות באותיות רישיות בלבד 1] הסתר סיומות קבצים עבור סוגי קבצים מוכרים ך] הצג את הנתיב המלא בפס הכותרת ך] הצג לחצן מיפוי כונן רשת בסרגל כלים הצג תיאור מוקפץ עבור תיקיות ופריטי שולחן עבודה זכור את הגדרות התצוגה של כל תיקיה ך) קבצים מוסתרים אל תציג קבצים ווסתרים ₪0 אל תציג קבצים מוסתרים או קבצי מערכת 0 הצג את כל הקבצים - שחזר ברירות מחדל | אישור | ביטול | החל | תרשים 5.3 תיבת הדו-שיח אפשרויות תיקיה של זסזס|כא6 6%חז%6ח1 (במערכת 8 פוס0חו)) כאשר האפשרות אל תציג קבצים מוסתרים נבחרת. 8 פריצה, לא במחשב שלי הסתרת יישומים (תוכנות) הסתרת יישום זו תחבולה יעילה; אס לא ניתן להריץ את היישום שיצר את הקוב, לא ניתן לראות את הקוב (בוא נאמר שיותר קשה לראות את תוכן הקוב). אם תשלב מספר טכניקות שלמדת בספר זּה, תוכל להיות כמעט בטוח שאיש לא יוכל לאתר את היישוס. השלביס להסתרת יישוס פשוטים: 1 הסר את התוכנה מתפריט התחלה, כמפורט בפרק 3. אם יש קיצור דרך/סמל עבור התוכנה על שולחן העבודה, מחק אותו (ורוקן את סל המיחזור). 2 הזו את התוכנה וקבציה לתיקיה חדשה. אם יש מחיצות על הכונן, צור את התיקיה החדשה על הכונן המשמש הכי מעט או אינו בשימוש כלל (לרוב כונן פ). 3 הפוך את כל קבצי התוכנה והתמיכה - בנוסף לתיקיה בה הס שוכניס - לבלתי נראיס על ידי הגדרת מאפיין מוסתר. ודא שרשימת המסמכים בתפריט התחלה ריקה, ושהגדרת את קוב היישוס כמוטתר בעזרת סייר פשסשחועש. אס לא תעשה כך, מישהו פשוט יכול ללחוצ על הפריט ברשימת המסמכים, או על שם היישוס בסייר פ/שסחו/ש, והתוכנה תופעל מייד. מה עוד! יש צעד נוסף: שנה את שס קוב התוכנה למשהו שאינו מרמז שזה תוכנה, כך שגס אס חטטן ייתקל בה, הוא לא יזהה אותה כתוכנה. אולי אפילו שם כמו %6. אם זה נשמע בלתי סביר, קרא הלאה. ערכו של שם: הסתרת תוכנות על ידי שינוי שמם האם השס 820.6%66זף נראה בלתי סביר לתוכנה! האם הוא כה מוזר שלא ייתכן שיעבוד! נסה בעצמך על ידי ביצוע השלבים הבאים : 1 פתח את סייר פעשסצחוזש/, ואז פתח את התיקיה 5עשסצח:וצ/. 2 לחץ לחיצה ימנית על שס הקוב> 6א501..6, ובחר שנה שם בתפריט שמופיע. 3 הקלד 6א820.6ז0 או 6א003₪01.6 והקש זסזחם. : אם זכור לך בסעיף "הטעיה באמצעות שמות קבצים וסיומות מטעות" : | בפרק 4, תוכל להשתמש כמעט בכל דבר לסיומת קובץ, כל עוד תזכור | : לשנות את הסיומת בחזרה לשמה המקורי לפני שאתה עצמך תוכל : | לפתוח את התוכנה. זאת כיון ש-5אוסחו\ לא יודעת לאיזה יישום ! : לשייך את התוכנה עד שתאמר לה - או על ידי החזרת הסיומת : | לברירת המחדל של היישום, או על ידי בחירת התוכנה הנכונה מתיבת : הדו-שיח פתיחה באמצעות. עיין בפרק 4 לדיון מעמיק יותר בטקטיקה : פרק 5: הסתרת קבצים, תיקיות ויישומים | 89 : הימנע משינוי שם התוכנה לשם של תוכנה אחרת. שימוש בשם תוכנה : | אחרת יגרום לכל הפחות לבלבול גדול, ובמקרה הגרוע ביותר, אם | =] התוכנה באותה תיקיה, הוא ידרוס את התוכנה המקורית, ויהפכה : לבלתי שמישה לחלוטין. : 4. לחץ פעמיים על השס שהכנסת; המשחק 6זוטו|50 (משחק קלפים) יתחיל (אל תשכח להחזיר את השס המקורי, אלא אם אתה רוצה להסתיר תוכנה זו). שיס לב שאס לא שינית את הסיומת, עדיין תוכל להתחיל את התוכנה מתפריט התחלה. זאת כיון שהשס הפנימי של קובצ התוכנה לא שונה, ולכן מערכת ההפעלה יכולה לאתר ולהריצ אותה. 6ב 0מ2םלםם41במם:ה-בהמבמש הנק טבמב המא 2220ב 2285522002000ה2ם בב ם:מסמטה כ גב בב2 2 מג2קם:בממ ב גמםב בב ברמגרהה הבש : אל תשנה שמות של קבצי תמיכה הנמצאים בתיקיה של קובץ תוכנה. ! : זאת כיון שיש תוכנות המחפשות תמיכה לפי שמות תיקיות, ושינוי : 7 : השם (שם קובץ/או סיומת) יהפכו אותם לבלתי נראים עבור התוכנה. | : שימוש בארכיבים להסתרה והגנה על קבצים תוכנת קו2חו) אמורה להיות מוכרת מהפרק הקודם. אס לא, הקדש כמה דקות לקריאה על מו2חו\ והתקן אותה במחשב (הגירסה האחרונה של ;ו2חוו נמצאת בתקליטור המצורף לספר זה). ארכיב כאמצעי הסתרה בפרק 4, למדנו כיצד להשתמש בארכיב קו2חו/ לאחסון קבציס מחוצ למערכת על דיסקטיס בצורה יעילה ובטוחה. ארכיבים של מו2חו/ יכוליס לשמש גס לאחסון קבציס על הדיסק הקשיח ואינם ניתניס לאיתור על ידי אנשים שאינם יודעיס על ארכיביס ו-קו2חו//. לדרגת אבטחה נוספת, שנה את שס קבצי 212 לשס אחר. תמיד תוכל להחזיר את שס הקוב בחזרה ל-ק21. כמו כן, שקול להסתיר גם את תוכנת סו?חו/צ עצמה, באמצעות הטכניקות המפורטות בסעיף ''הסתרת יישומים'י. 0 פריצה, לא במחשב שלי : קו2חו מאפשרת הרצת תוכנות מארכיב. תכונה זו שמישה להגנת : תוכנה קטנה שאינך משתמש בה תכופות. הוסף הגנת סיסמה כמפורט ; : בסעיף הבא, ואיש לא יוכל להריץ את התוכנה, אף אם הוא יודע כיצד : להשתמש ב-קו2חו!\. : הגנת סיסמה לארכיבים כפי שצוין, סו2חוש\ מספקת הגנת סיסמה לארכיבים. תוכל להוסיף סיסמה בעת יצירת הארכיב או אחר כך. פשוט בחר את הארכיב שעליו ברצונך להגן באמצעות סיסמה, ובחר 835506 בתפריט פחסטקס של פו<חו/). תופיע תיבת דו-שיח, כמתואר בתרשים 5.4. הגנות כפולות ונשנות: ריבוי סיסמאות וארכיבים ניתן להניח קובץ מוגן סיסמה (כגון קובץ זס/ מוגן סיסמה באמצעות שזס) עצמה) בארכיב מוגן סיסמה וליהנות מיתרון ההגנה של שתי הסיסמאות. בדומה, תוכל להוסיף קבצי ארכיב מסוג 215 לקובץ ארכיב מסוג 21 קיים (צעד זה יעיל לארגון הדיסק אם יש לך מספר קבצי 215 המתייחסים לאותו נושא). אם יש לקובץ ארכיב סיסמה ואתה מניח אותו בארכיב נוסף שכבר יש לו סיסמה משלו, הגנת הסיסמה עדיין חלה (אולם, קבצי 217 שתוסיף לא יכווצו שנית). תוכל גם להניח קבצים מוצפנים בארכיב מוגן סיסמה. כמה אזהרות חשובות בשלב וה, אתה כבר מוכן להזיו, לשנות שמות, ולהסתיר קבצים - ואת היישומים המשתמשים בהם. לפני שתתקדם יותר מדי בתכנון (או ביצוע) הגנות, וכור שככל שתשנה יותר דברים, כך תצטרך לזכור יותר. שקול כמה תצטרך לזכור כדי לעבור את מחסומי הסיסמאות שהצבת ולאתר את השס המטעה של תוכנות שברצונך להריצ, או למצוא תוכנות וקבציס שהסתרת ו/או הסרת מתפריט התחלה. מידת ההגנה על קבצים תלויה רק בך. אס תרשום מידע זה על נייר כדי לתת תמיכה לויכרונך, הקפד לשמור את הנייר עליו כתבת את התזכורות על גופך - בארנק וכיוצא בוה. כדאי גס להחביא העתק נוסף, במקרה שתאבד את הראשון. לאחר שימוש חוזר ונשנה בהגדרות החדשות, אתה תזכור את כל מה שרשמת; אך עד למועד זּה, אינך רוצה לאבד את הסיסמאות, שמות, ומיקומיסם שהס המפתח לכל המידע החשוב שלך (ישנן תוכנות המיועדות ''לפצחי'י סיסמאות, אך אין כל בטחון שהן אכן יצליחו). לאחר הגדרת הסיסמה, איש לא יוכל לפתוח, להריצ, לעיין, או לפרוש קוב מארכיב ללא הסיסמה. ההגנה חלה גס על כל קוב שיתווסף לארכיב מאוחר יותר. פרק 5: הסתרת קבצים, תיקיות ויישומים | 91 בי פו2חו/ש 59 60 פחס0ק 0 פחסווסם | 6 ₪ ₪ 4 6% 3 קול 0090006 | שר וצ | בק בו אוסו | בק | 08ב | סובה | 506 | | | 04/60א פד 3% 220 .14 08/97/ 01 21/08/97 15. 9814 82% 8 12/07/9617.. 34064 9% |00 | 14/02/9714 ₪3 0 89| 22/10/9809 באוי פחזס 53% 9 ו | 5138 .16 09/09/96 530 9 ---------- ך=]| 7378 = .1/07/8716 ו | ב ְּ 12" .23/12/9619 | 53 9 ]| 292064 .2/09/9777 32.4 53[ זס ס! 300 ע|והסגוםספפוופ גוסע 165 0 -7 = ו 606 6סזם פטס 6 סו | 123,312 = ..17 24/09/97 ו 3 53 [9, סז סה הרו וסוס עהסוופוחטוט3 | 36,490‏ ..11/10/9618 וח סוי 5831 [5) | 34564 10/00/8614 .סו .5631 [5] 5 | .01/08/9714 53062.0 9 סופפבק 155% שן סד 5 0 ,055 0 048סו50] תרשים 5.4 הוספת סיסמה לארכיב קו2חו/ : אל תבחר סיסמאות פשוטות. כל דבר הקשור אליך אישית (יום הולדת, : | עיר מגורים, שם ילד, שם משמעותי נוסף, שם חית מחמד, וכן הלאה), | : אדם שעובד או גר אתך - או פשוט מכיר אותך היטב - יוכל לנחש את : : הסיסמה. קל יותר לנחש סיסמאות ממה שעולה בדעתך (זה גם אינו : : רעיון טוב להשתמש בשם המותג של המחשב או קופסת הדיסקטים : שעל שולחנך). נסה ליצור מחרוזת תווים אקראית ופעל לזכור מחרוזת | : זו, במקום לרשום אותה ולהסתכן שמישהו יגלה אותה. : : אם נתקלת במושג "כספות" לסיסמאות או תוכנות הגנה אחרות שבהן ! : ניתן לאחסן סיסמאות, מומלץ להימנע משימוש בהן כיון שכך אתה : מניח את כל הביצים בסל אחד, אשר ניתן לפרוץ אליו. עתה, לאחר שלמדת להסתיר את קבציך - במערכת או מחוצה לה - הגיע הזמן להציג מספר קבציס שאולי לא ידעת על קיומם. קבציס אלה, הנוצריס על ידי פשוספחו/ ויישומיס אחרים, נועדו לסייע לך, אך הס גס יכוליס להסגיר הכל. נלמד על כך, ועל הרבה יותר מכך בפרק 6. 2 פריצה, לא במחשב שלי הסתרת יישומים (תוכנות) הסתרת יישום זו תחבולה יעילה; אס לא ניתן להריץ את היישום שיצר את הקוב, לא ניתן לראות את הקוב (בוא נאמר שיותר קשה לראות את תוכן הקוב). אם תשלב מספר טכניקות שלמדת בספר זּה, תוכל להיות כמעט בטוח שאיש לא יוכל לאתר את היישוס. השלביס להסתרת יישוס פשוטים: 1 הסר את התוכנה מתפריט התחלה, כמפורט בפרק 3. אם יש קיצור דרך/סמל עבור התוכנה על שולחן העבודה, מחק אותו (ורוקן את סל המיחזור). 2 הזו את התוכנה וקבציה לתיקיה חדשה. אם יש מחיצות על הכונן, צור את התיקיה החדשה על הכונן המשמש הכי מעט או אינו בשימוש כלל (לרוב כונן פ). 3 הפוך את כל קבצי התוכנה והתמיכה - בנוסף לתיקיה בה הס שוכניס - לבלתי נראיס על ידי הגדרת מאפיין מוסתר. ודא שרשימת המסמכים בתפריט התחלה ריקה, ושהגדרת את קוב היישוס כמוטתר בעזרת סייר פשסשחועש. אס לא תעשה כך, מישהו פשוט יכול ללחוצ על הפריט ברשימת המסמכים, או על שם היישוס בסייר פ/שסחו/ש, והתוכנה תופעל מייד. מה עוד! יש צעד נוסף: שנה את שס קוב התוכנה למשהו שאינו מרמז שזה תוכנה, כך שגס אס חטטן ייתקל בה, הוא לא יזהה אותה כתוכנה. אולי אפילו שם כמו %6. אם זה נשמע בלתי סביר, קרא הלאה. ערכו של שם: הסתרת תוכנות על ידי שינוי שמם האס השס 820.6%66זף נראה בלתי סביר לתוכנה! האם הוא כה מוזר שלא ייתכן שיעבוד! נסה בעצמך על ידי ביצוע השלבים הבאים : 1 פתח את סייר פעשסצחוזש/, ואז פתח את התיקיה 5עשסצח:וצ/. 2 לחץ לחיצה ימנית על שס הקוב> 6א501..6, ובחר שנה שם בתפריט שמופיע. 3 הקלד 6א07820.6 אן 6א1.6ו03₪ח והקש זססחם. : אם זכור לך בסעיף "הטעיה באמצעות שמות קבצים וסיומות מטעות" : | בפרק 4, תוכל להשתמש כמעט בכל דבר לסיומת קובץ, כל עוד תזכור | : לשנות את הסיומת בחזרה לשמה המקורי לפני שאתה עצמך תוכל : ! לפתוח את התוכנה. זאת כיון ש-5אוסחו\ לא יודעת לאיזה יישום : : לשייך את התוכנה עד שתאמר לה - או על ידי החזרת הסיומת ; לברירת המחדל של היישום, או על ידי בחירת התוכנה הנכונה מתיבת | : הדו-שיח פתיחה באמצעות. עיין בפרק 4 לדיון מעמיק בטקטיקה זו. | | פרק 5: הסתרת קבצים, תיקיות ויישומים | 89 הימנע משינוי שם התוכנה לשם של תוכנה אחרת. שימוש בשם תוכנה | אחרת יגרום לכל הפחות לבלבול גדול, ובמקרה הגרוע ביותר, אם | =] : התוכנה באותה תיקיה, הוא ידרוס את התוכנה המקורית, ויהפכה : : לבלתי שמישה לחלוטין. : 4. לחץ פעמיים על השס שהכנסת; המשחק 6זוטו|50 (משחק קלפים) יתחיל (אל תשכח להחזיר את השס המקורי, אלא אם אתה רוצה להסתיר תוכנה זו). שיסם לב שאס לא שינית את הסיומת, עדיין תוכל להתחיל את התוכנה מתפריט התחלה. זאת כיון שהשס הפנימי של קובצ התוכנה לא שונה, ולכן מערכת ההפעלה יכולה לאתר ולהריץ אותה. אל תשנה שמות של קבצי תמיכה הנמצאים בתיקיה של קובץ תוכנה. : | זאת כיון שיש תוכנות המחפשות תמיכה לפי שמות תיקיות, ושינוי | >] השם (שם קובץ/או סיומת) יהפכו אותם לבלתי נראים עבור התוכנה. | : שימוש בארכיבים להסתרה והגנה על קבצים תוכנת קו?2חו אמורה להיות מוכרת מהפרק הקודס. אס לא, הקדש כמה דקות לקריאה על קו2חו\ והתקן אותה במחשב (הגירסה האחרונה של קו2חו/ נמצאת בתקליטור המצורף לספר זה). ארכיב כאמצעי הסתרה בפרק 4, למדנו כיצד להשתמש בארכיב קו2חו/ לאחסון קבציס מחוצ למערכת על דיסקטיס בצורה יעילה ובטוחה. ארכיבים של מו2חו/ יכוליס לשמש גס לאחסון קבציס על הדיסק הקשיח ואינם ניתניס לאיתור על ידי אנשים שאינם יודעיס על ארכיביס ו-קו2חו//. לדרגת אבטחה נוספת, שנה את שם קבצי 21 לשס אחר. תמיד תוכל להחזיר את שם הקוב בחזרה ל-ק21. כמו כן, שקול להסתיר גם את תוכנת סו?חו/צ עצמה, באמצעות הטכניקות המפורטות בסעיף ''יהסתרת יישומים'י. 0 פריצה, לא במחשב שלי כיצד למנוע מקבציך להסגיר אותך אה כסַרק: אכה (ת/(' האח6כ כי3ר הות/ןים, א4/חסןיע, 4% תריסק? אר/5 קכ3ים, אח/קיס, 0% (15אים, /כי3ר 34פ/ת כתם? כי3 ָהִ'יפַ0ר אקכגים, אח/קיס] 31אית/ת? אה חכ/י כקכנ3יךְ? אה חכ/י 46 הַריסק? עתה, לאחר שלמדת כיצד להחביא את קבציך - במערכת ומחוצה לה - נבחן מקרוב את הקבציס עצמס והסכנות הטמונות בהס. לפני שנדון בכך, נסקור בקצרה כיצד המחשב מטפל במידע ומאחסן אותו. לאחר מכן נבחן כיצד קבציס מאוחסניס על הדיסק, מדוע קבציס מחוקיס לא בהכרת נעלמים - וכיצד לוודא שהס אכן נעלמים. מכאן, נלמד כמה דברים מעניינים על תוכן נוסף שמכיליםס קבציך פרט למידע ששמת בהס. בנוסף, נגלה כמה קבציס שאולי לא ידעת על קיומם. קבציס אלה, שנוצרו על ידי 5וסחו/ ויישומיס אחרים, נועדו לסייע לך, אך לעיתיס הס עלוליס לבצע את ההיפך. בהיותס מוחבאים בתת תיקיות על הדיסק הקשיח, הס עלולים לספק מידע רב עליך ועל מעשיך במחשב. נסביר בהמשך כיצד להיפטר מהם. פרק 6: כיצד למנוע מקבציך להסגיר אותך | 93 נתוני מחשב ומבנה נתונים לפני שניכנס לנבכי הקבצים, נבחן בקצרה כיצד מחשביס מטפלים בנתונים. לא נדון כאן לעומק בענייניס טכניים, ואם אינך רוצה לקרוא את כל החלק הזה, זה בסדר, אך לפחות עלעל בו. אפילו מעט ידע יסייע להשגת מטרותיך (ומי יודע! אולי תמצא עניין רב במידע זה!). לכל המחשבים המודרניים מכנה משותף אחד - הס מעבדים נתוניס בפורמט דיגיטלי (ולכן הס נקראים מחשבים דיגיטליים). המשמעות היא שהס רואים ומטפלים בתווי נתוניסם כמחרוזות (קבוצות) של ספרות בינאריות, המוסברות בסעיף הבא. : המושגים דיגיטלי (ספרתי) ובינארי משמשים בערבוביה לעיתים | : קרובות. ובכן, דיגיטלי מתייחס לאותות נפרדים מכל סוג שהוא - | : בינארי או אחרים - שאינם משתנים באופן רציף. במקום זה, אותות : : אלה מזוהים על ידי שני ערכים או מצבים מסוימים, כגון מופעל (חס) : : ומכובה (014), שלילי וחיובי, או 1 ו- 0. אותות דיגיטליים משתנים מייד ממצב אחד לשני והם אנטיתזה לאותות אנלוגיים, המשתנים : לאורך כל הטווח בין שני מצבים אלה. דימוי למצב דיגיטלי יהיה רדיו ; : בעל שני מצבים של עוצמת קול: גבוה או נמוך. לעומתו, דימוי למצב : אנלוגי יהיה רדיו בעל כיוון עוצמת קול רגילה לכל נקודה בין גבוה : לנמוך. המושג בינארי יוסבר בסעיף הבא. בנוסף, כמעט כל המחשבים (למעט כמה מחשבים גדולים) משתמשיס בקוד ספרתי זהה לייצוג כל תו - 6פַחב603א5 הססהּוחזס)ה1 :0" 6006 שִזבּ0ַה553 הבּסווסוחה (הנקרא 45611, שיוסבר בהמשך). נתונים בינאריים גם אס אין לך נטייה טכנית, בודאי שמעת על מידע המאוחסן ומעובד על ידי מחשבים דיגיטלייס בפורמט נתונים דיגיטלי או בינארי. אס מחשב משתמש במבנה (פורמט) נתוניס בינארי, המשמעות היא שכל תו (אות, מספר, סמל, או תו בקרה) שבו מטפל המחשב מעובד ומאוחסן כמספר בינארי מסויס (ישנן כמה סיבות טובות מאוד לכך, אחת מהן תגלה בקרוב). מספרים בינאריים מספר בינארי הוא מחרוזת של ספרות דיגיטליות, כגון "1010 או "10011". רק הספרות 0 ו- 1 משמשות בכתב בינארי, בניגוד לספרות 0 עד 9 המשמשות בשיטה העשרונית. 4 פריצה, לא במחשב שלי איך מחושב ערך המספר 274 בשיטה העשרוניתז 1=200+70+4=4א10+4%א100+7א10%=2א105+7%101+4א274=2 איך מחושב הערך העשרוני של המספר 1011 המיוצג בשיטה הבינאריתז? 1=8+0+2+1=1א2+1א8+0+1א2%=1א21+1א1+*2א0+:2א1011=1 בשיטה העשרונית בשיטה הבינארית שוב, הערך של מספר בינארי נקבע על ידי חיבור הערכיס של המקומות המכילים 1. אס יש 0 במקוס 1, ערך מקום וה אינו נמנה. טבלה 6.1 מציגה כמה דוגמאות של מספרים בינארייס. טבלה 6.1: דוגמאות של מספרים בינאריים (דיגיטליים) ספרה בינארית ערך עשרוני ערך עשרוני המיוצג בחזקות של 2 01 1 "2 000 2 של 00 4 :2 000 8 0 1000 16 "ל 00 2 .2 00 4 , 0 158 6 0200 17 11 1 111 3 1011 מטבלה 6.1, קל לראות שהמספר הבינארי 00011 (או 11) זהה למספר העשרוני 3 (חבר את ערכי המקומות: 2+1=3). בדומה, המספר הבינארי 1010 וגהה למספר העשרוני 10 (חבר את ערכי המקומות המכילים 1: 8+2=10). פרק 6: כיצד למנוע מקבציך להסגיר אותך | 95 מספר בינארי שלם מכונה לעיתים קרובות בית (%6ץ8). הספרות 1 ו- 0 : המרכיבות מספר בינארי מכונות ספרות בינאריות (5זו0זפ עזבּחום), | ! הקיצור של מונח זה הוא סיבית (אוט). כפי שתלמד, יש שבעה או | שמונה וט ב-86ץ9 אחד. : מדוע מחשבים משתמשים במספור בינארי? כפי שהוסבר, רק שני מצבים - כבוי ודלוק או גבוה ונמוך - נדרשים כדי לייצג מספר בינארי. עקב כך, מספריס כאלה ניתנים לעיבוד מהיר ביותר במחשב, המטפל בנתונים כערכים חשמליים משתנים. קוד 45611 כדי לייצג אותיות, ספרות, ותוויס אחרים, ולשלוח אותות בקרה וכוי, משתמשיס בערכים עשרונייס-בינארייס מוסכמיס המייצגיס את כל התוויס הקיימים. המחשב משתמש בקוד של ספרות בינאריות שהן שוות ערך למבנה הספרות העשרוני. התוצאה היא שהמחשב משתמש במספר בינארי לייצוג כל תו קייס. בטבלה 6.2 מוצג הערך העשרוני של מספר, הספרה הבינארית המייצגת מספר זה, וכיצד מספר בינארי זה מתורגס על ידי מחשב דיגיטלי (שלוש הנקודות מסמנות דילוג לסדרת מספרים חדשה). טבלה 6.2: ערכת תווי 4501 ערך עשרוני ערך בינארי תו מיוצג 55 100 .₪ 6 100 8 7 1 6 08 10000 ס 69 [1001 | 0 120 - 71 111 6 72 100 ה 13 11 9 6 פריצה, לא במחשב שלי לדוגמה, 71 45611 (בינארי 1000111) מייצג את האות 6. 103 45011 (בינארי 1101011) מייצג את האות 8. ערכים אחריס מייצגיס את שאר האלף-בית (באות גדולה או קטנה), ספרות, סימני פיסוק, רווחים, תוויס מיוחדים, ותוויס גרפייס. שיטה זו מגיעה עד 255 (11111111), שהוא המספר הבינארי הגדול ביותר המיוצג על ידי 6ץפ1 המכיל 8 סיביות (ו80). כל תו מיוצג על ידי 06ץפ1; מכאן, יחידת המידה של קובץ ₪41 ומרכיבי | מחשב אחרים, היא קילובייט (65זץטסווא) (או א). כל 6 הוא | | 005ו10240. : אלה היסודות של טיפול ואחסון נתוניס במחשב. עתה נעיף מבט מהיר על אחסון נתוניס בדיסקים. הערה חשובה: תווי זז56ה2 תווי 85611 מורכבים מתווי ‏ 4501, 0 עד 127. אלה הם תווי בקרה מסוימים, כל אותיות האלף-בית (אות גדולה וקטנה), רווחים, סימני פיסוק, וספרות. תווי 5011 ממספר 128 ועד 256. אלה תווי בקרה נוספים, תווים גרפיים, בנוסף לתווים מיוחדים כגון 6, 8, ו- +. פרט לתווים מיוחדים אלה, תווי 45011 מ- 128 ועד 256 אינם מוצגים כרגיל על ידי מעבדי תמלילים ורוב התוכנות האחרות, אף שיש להם ייצוג סמלי הניתן לצפייה על ידי תוכנות מסוימות (ראה דוגמה בתרשים 6.3 בהמשך פרק זה). כיצד נתונים מאוחסנים על הדיסק דיסקיס של מחשב מכילים חומר מגנטי. נתוניס מאוחסניס במחשב, על דיסק קשיתח או דיסקט, בתבניות של אזורים ממוגנטיס. כל אזור כזה מכונה סקטור (566601). כל סקטור יכול לאחסן מספר 665ץ0 קבוע (לדוגמה, 512 או 256). לפעמים הסקטוריס מאורגניס בקבוצות בשס אשכולות (010₪5%675). סקטורים (ואשכולות) מונחיס ברצועות (13665). תרשיס 6.1 הוא ייצוג גרפי של סידור זה. פרק 6: כיצד למנוע מקבציך להסגיר אותך | 97 מסילה (866ז1) סקטור (566%0) תרשים 6.1 כיצד נתונים מאוחסנים על דיסק מחשב. למעשה, הדבר החשוב להבנה בדיוניס אלה אינו כיצד נתוניס מאוחסנים, אלא כיצד המחשב עוקב ומאתר היכן נתוניסם מאוחסניס. המעקב מתבצע באמצעות טבלה הנקראת דג (6!פ9ד חסטפ6סו! 6!ו=). ה- דה= מכיל מידע על כל קובצ - גודלו, היכן הוא מאוחסן, וכן הלאה. 5 המרכיביס קוב אינס מאוחסניס לרוב בסקטוריס סמוכים. קבציס עשוייס להיות מאוחסניס בסקטוריס המפוזריס על פני הדיסק. מידע היכן ממוקס כל סקטור עוקב (סמוך או לא סמוך) מאוחסן בסקטור עצמו. : פיזור נתוני קובץ בצורה אקראית על פני סקטורים לא סמוכים אינו : ּ יעיל. במידה ויש כמות ניכרת של מידע לא רציף על דיסק, אחזור ‏ : המידע מואט. לכן רצוי לבצע איחוי (060%ו300ז/6שם) של הדיסק ! הקשיח מדי פעם, על ידי שימוש בתוכנית שירות 6080 (איחוי) ; הכלולה בדיסק הקשיח, או באמצעות תוכנית שירות מסחרית כגון | 0 חסטזס (איחוי דיסק כרוך בהזזת נתוני כל קובץ מסקטורים | : פזורים לסקטורים רציפים סמוכים). : מדוע קבצים מחוקים אינם נעלמים באמת עתה נגיע לצד מעניין באמת של אחסון קבציס על דיסק: כאשר קוב נמחק מדיסק קשיח, הנתונים על הדיסק המרכיבים את הקובץ אינם נמחקים למעשה. במקוס זאת, בטבלת ה- דג= מסומן מקוס אחסון הקוב כפנוי. שס הקובצ לא נמחק מטבלת זג אלא רק מסומן בצורה שהמערכת יייודעת'' שהוא למעשה לא קייס. לאחר מכן, הסקטוריס שקוב זה איכלס זמינים לשימוש, כראות המערכת. עס הזמן הרצועות נדרסות ומשוכתבות על ידי קבציס חדשים, אך הנתוניס בסקטוריס לא נמחקים או מוסרים. 88 פריצה, לא במחשב שלי כך, ישנס סקטוריס המכילים את כל הנתונים של קוב יימחוקיי. וה טוב כמו קבציס מחוקים, נכון! לא נכון! תוכניות שירות מסוימות, כגון 856ז6ח( חסצזסא, יכולות לאתר סקטוריס של קבציס מחוקים ולהציגם - ואפילו לאחזרס כקובצ שהמחשב ויישומיו יוכלו לקרוא. זה נכון לגבי דיסקיס קשיחים או דיסקטים. תרשים 6.2 מתאר חלק מקובצ מחוק כפי שנצפה באמצעות תוכנית שירות 06!606ח (שחזר מחיקה). שיס לב שתוכנת 856ז6ח( חסצוס! מציגה מבט מדויק ככל הניתן של הקובצ המשוחזר. אפוע 6 5 44[ ₪[ 65/0305 6/5 63 8465 65| רג זף סז /. 00000 00000006 0-20 |1008083 1 00 0 ( 6 0% 305/10 65/0 6/5 ק3ס 8465 165 ר גזף סזסץ 2 800000 = 00001016 2 780087 אספה| 1 0 0 זז 35/3 5/0 6306/1356 16514615 06 00000000 00000004 0020 65ש 1 םס וס 35/3 65/0 606/13 6514615 00 1 90000000 4סססססטט 2 00 בהוא 1 6 ו 1 0 3065/0300 0306705650 658465 06 0000000 0000 26 07 אספום 00 615/50 5/ בס 5 6 165‏ ו בזף סזקץ 0 00 9000000098 0000404 2 28420 הגו 1 0 בו סז 1 = 3005/0076 015/0 0306005 65/65 00 00000000 000004 2 0 3)65!ק6ד 60 / חפ 16 1 הס 0 זו פו הפפ סוס ,6% סד | תרשים 6.2 חלק מקובץ שנמחק, כפי שנראה באמצעות 856ז6ח( חסצוסו : אף אם חלק מהסקטורים בדיסק בו אוחסן קובץ מחוק שוכתבו בנתונים : : מקובץ חדש, עדיין ניתן לראות את שאר נתוני הקובץ באמצעות : : תוכנית שירות המשחזרת מחיקה. תוכניות שירות 856ז6ח/ (שחזור ; : מחיקה) מאתרות את כל הקבצים המחוקים שעדיין על הדיסק, ואז ! : מאתרות את כל הסקטורים הקיימים המכילים נתונים מקובץ נתון. : : תוכניות שירות אלה מאפשרות צפייה בקובץ, ושמירתו כקובץ חדש. | | אם אינך עושה שימוש רב במחשב, ואינך יוצר ושומר הרבה קבציס חדשים, רוב הסיכויים שקבצים מחוקים (או חלקים גדולים מהם) יישארו ומינים זמן רב. גס אס אתה משתמש הרבה במחשב , על בסיס יומי, כמה קבצים או חלקי קבצים, יישרדו. והרי לך - קבציס שמחקת ניתניס לאיתור, צפייה ושחזור. האס ניתן למנוע מאחריס לראות קבציס מחוקיס! אס יש להס את הידע והכלים, או לא, לא ניתן! האם ניתן לסתום פירצת פרטיות זוז כן, עם תוכנית שירות מתאימה, כמפורט בסעיפים הבאים. פרק 6: כיצד למנוע מקבציך להסגיר אותך | 99 איך להיפטר מקובץ מחוק הפתרון לבעיה של שאריות נתוניס מקבציס מחוקיס על הדיסק הקשיח או הדיסקט היא לכתוב על הסקטורים שבו היה מאוחסן הקובצ. פעולה זו מכונה לעיתים איפוס טטס 9חו0ז20) של הסקטורים, כיון שתוכניות שירות רבות כאלו ממלאות את הסקטור באפסים. כמה תוכניות שירות משכתבות עם נתוניס אקראיים, ולרוב ניתן להגדיר להן לשכתב סקטורים מספר פעמים. למעשה יש תקנים של משרד ההגנה האמריקאי המתייחסים להסרת נתוניס מחוקים מדיסקים. תוכניות השירות הטובות יותר עומדות בתקנים אלה. לא ניתן לשכתב או להסיר נתוניס מסקטורים ללא אחת מתוכניות שירות אלו. להלן תיאור כמה מהטובות יותר (לתוכניות אלו יש תכונות נוספות שנבחן בפרקים 7, 9, ו- 10). 16166 02606 0 אוסף תוכנות שירות וה כולל תוכנות המטפלות בתיקון דיסקים, הסרת תוכנות, וניקוי דיסקיס קשיחים. התוכנות יכולות לבצע שכתוב יסודי של שטחי קבציס מחוקיס כדי להסיר נתוניס לצמיתות. 0 פ5פסוו!) הסצ+וסאאז 0 016685 חסצוס! היא התקן בתחוס תוכניות השירות לדיסקים, ועיקר פרסומה נובע מכלי שחזור, מחיקה, ותיקון דיסקים. 2000 0811065 חסצוסא מספקת ערכת כלים לתיקון וניהול דיסקים, וביניהס 60חז6סו/), תוכנית שירות היכולה להסיר כל זכר של קבצים או תיקיות נבחרות שלמות. תוכנית השירות 00ח61קו/ חספזסא יכולה גם ''לנגביי שטח חופשי בדיסק הקשיח, ובכך להבטיח שמידע שנמחק בעבר לא נשאר על הדיסק. הטכניקה המשמשת את חססטזסו 0ח61קו/ מתאימה לשיטה המוגדרת על ידי משרד ההגנה האמריקאי. + א166ו6+ובּט 6 תוכנת ניקוי דיסק זו (המסירה גס קבצי אינטרנט מגוביס) היא בחירה טובה אס אתה רוצה להבטיח שתוכל לשחזר את מה שמחקת - במקרה וגילית כי טעית (ברגע שתהיה בטוח במה שמחקת, תוכל להשליך את החומר המחוק לצמיתות על ידי ריקון סל המיחזור). כחלק מניקוי הדיסק הקשלח, -6ש₪60 יכולה לשכתב גס מידע מחוק. 0 פריצה, לא במחשב שלי תכונות מוזרות של קבצי מעבד התמלילים תוך התייחסות לאחת הדוגמאות מפרק 1, בוודאי קרה שהקלדת מכתב חשוב וכללת בו מספר הערות שלאחר מכן התחרטת עליהן ומחקת אותן. זה קורה לכל אחד, ובוודאי לא נתת על כך יותר מדי את הדעת לאחר שמחקת את ההערה הנדונה ושמרת את המכתב. ייתכן גס שהשתמשת במסמך פתוח לכתיבת הערות זמניות - מספר טלפון, מועד פגישה, שס איש קשר, הערות, ומה לא. מחקת את ההערות, השלמת את המסמך ושמרת אותו. ודאי תופתע לדעת שיש סיכוי טוב שההערות שמחקת מהמכתב עדיין שס; ושההערות הומניות עדייו במסמך ששמרת ושלחת לאדסם אחר. בהתאם למה שעשית במסמכים לפני סיומם, הערות אלו יהיו מביכות, מבהילות או סתס בעייתיות. מצבים אלה מדגימיס את הצורך לדעת מה יש במסמכיס שלך שחשבת שאין, כיצד להסיר את החומר לצמיתות, וכיצד למנוע ממנו להישאר בעתיד. או, אולי אתה פשוט סקרן כיצד וּה קורה. בכל מקרה, פרק זה יפתח את עיניך. מה יש באמת בקבצים האלה? רוב משתמשי המחשב מניחיס שמה שיש בקבציס זה מה שהס הקלידו בהס - אותיות, ספרות, סמני פיסוק ואולי גרפיקה. אולס, כמו ברוב הדבריס, יש יותר משרואיס בקבציס הנוצריס באמצעות רוב יישומי המחשב. חשוב על מסמך הנוצר באמצעות מעבד תמלילים. בנוסף לתוכן שהוקלד בו, תוכנית מעבד התמלילים גס מאחסנת מידע על מספר רכיבים הקשורים בהגדרת המסמך ובפורמט שלו. בין רכיבים אלה עשוייס להיות: > תוויס שלא יודפסו, הכוללים טאבים, זססחם ו/או תווי הזנת שורה (הגורמיס לתזוזה שורה אחת מטה), וסימני שבירת עמוד > ריווח שורות ומידע על השולייס + מידע על הגופניס המשמשיס במסמך > מבני טקסט מיוחדים, כגון טבלאות ורשימות עס תבליטיס > גרפיקה - הגרפיקה עצמה, ונתוני מיקוס ומבנה + קישוריס לקבצים אחריס > הוראות מיוחדות לתצוגה או הדפסה - שורות נוספות בין פסקות, יישור, מרכוז, ועוד. פרק 6: כיצד למנוע מקבציך להסגיר אותך | 101 ברור, אס כן, שיש הרבה יותר נתוניס בקובץ מעבד תמלילים משהקלדת (זה גם ההסבר מדוע קבצי מעבד תמלילים הס די גדולים, אפילו עבור מסמך קטן). כיצד טקסט מחוק מאוחסן בקובץ מעבדי תמלילים רביס מאחסנים גס טקסט מחוק בקוב מסמך (במקרה שתרצה לבטל מחיקה) ולעיתים גס חומר שהעתקת והעברת למקוס אחר. זה נכון במיוחד במעבדי תמליליס השומריס את הקוב לשחתזור כנגד אפשרות של הפסקת חשמל או כשל דיסק. לא ניתן לראות חומר זה בעת הדפסת המסמך, ולא כאשר אתה מעיין או עורך אותו באמצעות תוכנת מעבד התמלילים. אולם, הוא שם - ויישאר שסם עס הקוב> אף אס תשלח אותו בדואר אלקטרוני או תעתיק אותו עבור מישהו אחר. : ניתן לשמור מסמך בקובץ ללא כל נתוני הפרמוט, וללא הטקסט : המחוק. בעת שמירת הקובץ, בחר סוג קובץ 5611ג, ץוחס-6%ד (טקסט | : בלבד), או 5-05 - אחד מביניהם שמעבד התמלילים מציע. תרשים 6.3 מציג מה באמת מכיל קובצ זסו של מיקרוסופט. הצורות המוזרות הס תווים בעלי 8 סיביות או תוויס בינאריים המהוויס מידע על מבנה המסמך. האותיות והמיליס הרגילות הס תווי 45011 רגיליס בני 7 סיביות. הס מכונים לעיתיס כ- !1.1673 5 (תווים כפשוטם) ומהוויס כמובן את רוב תווי המסמך הנוצריס בידי-אדס. (>1)]-. דו0= - ופחסו 45-005 | 9]2 |₪ |₪|| [ רעד < מ[ 8ת10סק0 אפנט ב 56880‏ 416ע ‏ 16נ1ע 50ת0ס 0%5מ%ש60א נת :0 תרשים 6.3 קובץ מעבד תמלילים טיפוסי יכול להכיל נתוני פורמט וטקסט מחוק, בנוסף לתכולתו המכוונת 12 פריצה, לא במחשב שלי טקסט מחוק או טקסט ביטול הקלדה שניתן לשחזור (60ח0), מאוחסן לרוב בסוף הקוב. שוב, הודות לקודים מיוחדים בני 8 סיביות, הוא לעולס אינו מוצג על ידי מעבד התמלילים וגס לא בהדפסה. : ככלל, קבצים גדולים וקבצים הפתוחים זמן רב נשמרים לגיבוי - יחד : עם הטקסט המחוק - לעיתים קרובות יותר מקבצים קטנים. : אולם, ניתן לעיין בטקסט מוסתר זה על ידי פתיחת קוב המסמך באמצעות מעבד תמלילים אחר. לעיתים, 80ק0זס/ 5אוסבחוש או 0הקסססא יעשו זאת - אף כי קובצ עלול להיות גדול מדי עבור תוכנות אלו. ניתן גס לעיין בקוב באמצעות תוכנת 506 של ₪05 (ששימשה להצגת הטקסט בתרשים 6.3). כיצד להיפטר מטקסט מחוק וטקסט "ביטול הקלדה" ("סחש") אס אתה רוצה לוודא שטקסט מחוק לא נשמר עס המסמך, יש דרך פשוטה לוודא זאת, ללא צורך אפילו לעיין במסמך באמצעות תוכנה אחרת. עקוב אחר השלביס הבאיס: 1 שמור את המסמך. 2 צור מסמך חדש (בתפריט קובץ בחר באפשרות חדש של מעבד התמלילים). 3 חזור ופתח את המסמך המקורי. 4. בחר את המסמך כולו (לרוב דרך תפריט עריכה, ולחיצה על בחר הכל או על ה+!זשס). 5. העתק את המסמך (תפריט עריכה ולחיצה על העתק). 6. סגור את המסמך. 7 הדבק את התוכן המועתק למסמך החדש שיצרת (תפריט עריכה ולחיצה על הדבק). 8 שמור את המסמך החדש. כיוו שהעתקת רק את התוכן המוצג מהמסמך המקורי, אה כל מה שהוכנס למסמך החדש. פרק 6: כיצד למנוע מקבציך להסגיר אותך | 103 היכן הסיכון בשיתוף קובץ? יש להניח שאתה יודע את התשובה לכך לבד. הסיכון שבשמירת קבצי מסמכים ערוכים על הדיסק הקשיח במחשב - או שיתוף קבציס באמצעות דואר אלקטרוני או העתקתם לדיסקט - הוא שאדס סקרן בעל ידע יוכל לראות מה שמחקת בעת יצירת מסמך זה. אס ברצונך לשתף אדס אחר במסמך כקובץ, צור מסמך חדש והעתק את המסמך המקורי לתוכו. שמור את המסמך החדש ותן את המסמך הזה, כיון שהמסמך החדש לא יכיל כל עקבות של חומר שמחקת. : יישומים אחדים כגון גיליונות אלקטרוניים ותוכנות מסדי נתונים, : עלולים גם לשמור את מחיקות התווים, מילים ופסקאות. לכן מומלץ | : להעתיק גם מסמכים שנוצרו על ידי תוכנות אלו אם אתה מתכוון : : לשתף בהם אחרים. חור אבטחה גדול - קבצים זמניים כמו פאוססחו// גס 6זס/ 050ז6וא ויישומים אחרים נוהגיס לשמור מסמכיס בתהליך עשייתם, כנגד אפשרות של קריסת המערכת ו/או כדי לייעל את העבודה. כמה יישומים שומריס גם טקסט שמחקת, הזות, או העתקת בתוך מסמך. הטקסט נשמר בקבצי דיסק - אף אס לא שמרת את הקוב שעליו אתה עובד. כאשר תסגור את היישום, כל הקבציס הזמנייסם אמוריס להימחק. הרעיון יפה, אך לעיתים תכונת אבטחה זו אינה פועלת. כך או כך, בסופו של דבר מתקבליס קבצים זמנייס חסרי ערך. תרשים 6.4 נותן מושג על אופן הופעת קבצים זמניים במערכת. חלק מהקבצים שסם עקב בעיית דיסק או נפילת מתח, אך רוב הקבצים הס פשוט שאריות עריכה שהתוכנה שיצרה אותם לא עשתה ''יניקיוןיי כמו שצריך. ניתן להיפטר מרסיסי קבציס אלה על ידי גישה לתת-התיקיות המתאימות ומחיקת הקבציס הזמניים שיישומיס רביס משאיריס מאחוריהם. או, ניתן להשתמש באחת התוכנות המסחריות להיפטר מקבציס חסרי ערך אלה. שווה לבצע ניקוי ידני (המתואר בסעיף הבא) לפחות פעם אחת. אס תשתמש בתוכנה לניקוי דיסקים, תוכל לעבור אחריה כדי לוודא שהיא לא פספסה משהו. 4 פריצה, לא במחשב שלי בובו ופ 5!ססך אסוע 08ם 6 אפס סאוש:0* 1 וחפוס | סו פע 0 9 ו ו 50 5 0 ב הסוס 9-01 חפ 1 חס ₪ פופה ₪ 0 0 (1974) |ו6חס!ו/! וחס!. - 5חם] ח| חס 110 סו 0 וח חס זו זופת ד (1984) - אוסא! 0 ופט [ זם! הוחא - (1971) 07005 .8 5865 - זו חווחטר, 500 ₪ 4 "7 84 8165585-0(6 61 7 חס 1 זו 3 | קוחש ד ₪1 9 . תרשים 6.4 אוסף טיפוסי של קבצים זמניים הממתינים למחיקה, מזוהים בסימן - הנמצא לפניהם. איתור וניקוי ידני של קבצים זמניים האיתור והניקוי צריך להיעשות לאחר שסגרת את כל היישומיס ושורת המשימות - ריקה. התיקיות בהן יש לבדוק קיוס קבצים ומנייס הס: מח6)פשוסטחו/ו וכל תת הספריות מתחת להן בעלות שמות מגווניס כגון א8! או אאשזסוו. לקבצים יהיו סיומות כמו קוחז, אך חלקס יהיו קבצי 4006, |וחזח או אף קבצי תמונה מלאים, או חסרי סיומת כלל. גודל רבים מקבציס אלה יהיה אפס (0). שמות הקבצים יתחילו לרוב עס סימן = כגון: 600.006ז0זוי:. הרשימה בתרשיסם 6.4 נותנת מושג על שמות אפשריים של קבציס אלה. לסיכוס: חפש קבציס עס סיומת קוחש ו/או שמתחילים ב- =. מחק קבציס אלה על ידי בחירתם, ולחיצה על מקש |6פ; בנוסף לכך שתיפטר מחומר העשוי למשוך חטטנים, יתפנה לך גס שטח דיסק נוסף. : תוכל גם לבדוק קבצים באמצעות 6זס/ או |66א5, או יישומים אחרים ! : שיצרו אותם. תוכל גם להשתמש בתוכנה גרפית, כגון סזק קסח5 זחופק. : בנוסף, חפש את קבצי הגיבוי הזמנייס שיישומיס יוצריס כאשר קוב פתוח. יש להס לרוב שמות כגון 606070601.006?, והס יימצאו בספריות העבודה של היישוםס. הס לעיתיס נשאריס מאחור ללא סיבה. פרק 6: כיצד למנוע מקבציך להסגיר אותך | 105 השתמש בסייר פווספחו/ למחיקת הקבציס. התחל את סייר פאוססחו/ ונווט לתיקיה שבה הקבציס שברצונך למחוק. למחיקת קוב, לתצ עליו ואז לחצ על מקש 66066 ואשר את המחיקה. אס נדרש למחוק מספר קבצים, תוכל להאיר את כולס ואז ללחו על מקש 28!6066 (האר מספר קבציס ביחד על ידי לחיצה על |ש6 ולחיצה על כל קובצ. או בחר קובצ אחד, לחץ והחזק את מקש אוח5 בעודך נע מטה ברשימת הקבציס באמצעות מקשי החיצים). ּ סגור את כל היישומים לפני שאתה מוחק קבצים זמניים או חשודים. : אולי תופתע לגלות שהיישום משתמש בקובץ שאתה מנסה למחוק. : >] במקרה הטוב תצטרך לסגור את היישום ולהתחיל מחדש. במקרה : : הרע, מערכת ההפעלה יכולה להינעל או לקרוס. תוכנות שירות לניקוי דיסקים תוכניות שירות לניקוי דיסקיס נועדו להסיר קבציס ומנייס וקבציס חסרי ערך אחריס שיישומיס רביס משאיריס מאחוריהם, ולסייע בהסרת ההתקנה של תוכנות. תוכנות כאלו מסייעות בהסרת קבצים ומנייס מהסוג שדנו בהס. הן גס מבצעות מטלה חשובה בכך שהן נפטרות מקבציס חסרי ערך אחריס. שנייס ממנקי הדיסקיס הטוביס יותר נידוניס מטה. 5 63| הסצ+וסוא ק0!6805/66 חסצוס היא כנראה התוכנה היעילה ביותר מסוגה, ומספקת כמה תכונות שתוכנות אחרות אינן מספקות. ההתמקדות העיקרית של 660/צו5ח0169 חסצוסו! היא שחרור שטח דיסק, כפי שנרמז במסך התוכנה הראשי, המתואר בתרשים 6.5. 66805660 גס מאתרת קבצים ומנייס מסוגיס רבים. בנוסף ניתן להתאים את התוכנה אישית לחפש או להימנע מסוגי קבציס מסוימים, לעבוד בתיקיות מוגדרות, ועוד. 6 פריצה, לא במחשב שלי 660 6305!:) חסווסון 2 פחסווםם )| |(543חוח +6ח'ו6+חו )| 108 סז 308 סותאיסם 5 הזה זטסזס |ו18פהוחנ 0163007 036786 +6חז6+חו !וט 81חז9זח| 8 חח פיס רז !הזחו 0630 0006(6 5 11| 8180 שיח בוה 0 5 חב 8|801 06300 חו-פטום פחו-פט1 זספציסזם מפי פוסוחפז |פוה 0!6300 6%עו2060 8 אשוז0ה, 1 3/איחנ פיסרחפז ה עשפו בצ 0 5 קפפו5 500 וה אסדחסא תרשים 6.5 660צש5ח6!68 חסצזוסא מסירה קבצים מיותרים. 616805660 חסצוסא גם מטפלת בניקוי קבצי אינטרנט - נושא שנידון ביתר פירוט בפרק 9, וגם תקינות וניקוי ה-ע57ופַ6א. אס תרכוש את 2000 68אזס/ וח5/506 חססוסוו, תוכנת ק66א5ח6168 כלולה בו. %|-6עסוח₪6 א166ו0+ובּ 60 תוכנה וו תוארה בקצרה קודם. %-₪600%6 גם מתמחה בהסרת תוכנות וקבצי אינטרנט מיותרים, אך עשויה גס להסיר קבצים זמנייס רבים שנדרש להיפטר מהם. בין שאר הקבציס שהתוכנה מסירה נכללים תוכנות וקבצי 1א1 מיותרים, קבציס כפולים, גופניס ומנהלי התקניס שאינס בשימוש, פקסים ישניס (חלקס עלולים לצרוך עשרות מגה-בייט), סמלים וקבוצות תוכנה שאין בהן תכולה או קישורים, קבצי תמונות ומולטימדיה שאינס בשימוש, ועוד. עכשיו אתה יודע כיצד לחהיפטר מחומר מסוכן המונח בקבציס תמימים לכאורה, ולהסיר קבצים מחוקים וקבצים ומניים מיותריס מהדיסק לצמיתות. עתה נראה כיצד להוסיף הגנות חוקות לקבצים שאתה שומר, באמצעות הצפנת מידע. פרק 6: כיצד למנוע מקבציך להסגיר אותך | 107 660 6305!:) חסווסון 2 פחסווםם )| |(543חוח +6ח'ו6+חו )| 108 סז 308 סותאיסם 5 הזה זטסזס |ו18פהוחנ 0163007 036786 +6חז6+חו !וט 81חז9זח| 8 חח פיס רז !הזחו 0630 0006(6 5 11| 8180 שיח בוה 0 5 חב 8|801 06300 חו-פטום פחו-פט1 זספציסזם מפי פוסוחפז |פוה 0!6300 6%עו2060 8 אשוז0ה, 1 3/איחנ פיסרחפז ה עשפו בצ 0 5 קפפו5 500 וה אסדחסא תרשים 6.5 660צשש5ח6!68 חסצזוס מסירה קבצים מיותרים. ק6!6805/66 חסצזסא גםס מטפלת בניקוי קבצי אינטרנט - נושא שנידון ביתר פירוט בפרק 9, וגם תקינות וניקוי ה-ע57ופַ6א. אס תרכוש את 2000 68אזס/ וח5/506 חססוסוו, תוכנת ק66א5ח6168 כלולה בו. +ו-6עסוח₪6 א166ו6+ובּ 60 תוכנה וו תוארה בקצרה קודם. -₪600%6 גם מתמחה בהסרת תוכנות וקבצי אינטרנט מיותרים, אך עשויה גס להסיר קבצים זמנייס רבים שנדרש להיפטר מהם. בין שאר הקבציס שהתוכנה מסירה נכללים תוכנות וקבצי 1א1 מיותרים, קבציס כפולים, גופניס ומנהלי התקניס שאינס בשימוש, פקסים ישניס (חלקם עלולים לצרוך עשרות מגה-בית), סמלים וקבוצות תוכנה שאין בהן תכולה או קישורים, קבצי תמונות ומולטימדיה שאינס בשימוש, ועוד. עכשיו אתה יודע כיצד להיפטר מחומר מסוכן המונח בקבציס תמימים לכאורה, ולהסיר קבצים מחוקים וקבצים ומניים מיותריס מהדיסק לצמיתות. עתה נראה כיצד להוסיף הגנות חוקות לקבצים שאתה שומר, באמצעות הצפנת מידע. פרק 6: כיצד למנוע מקבציך להסגיר אותך | 107 את כסרק: אה הי< הִגִפָוְתּ? כי3ר איר% א/נָהַ/2 כינר איד% אס/0 ח2 3ר/ת /פ/ראשיס. 46 איג א/93/ ייס/ס, ה03/תִ ת/כן/ת ה3פ/תִ פרק ה מציג את מושג הצפנת קבצי מחשב, שהוא אמצעי למניעת אחרים מקריאה או מעיון בקבצים. נסביר מה היא בדיוק הצפנה, נסקור את סוגי הצפנת המידע שבשימוש, וכיצד לפענח מידע מוצפו. לאחר מכן נדון ביישוס הצפנה, ונסקור את תוכנות ההצפנה הטובות יותר הקיימות בשוק. פרק 7: הצפנת מידע | 109 מה היא הצפנה? הצפנה (חססקץז6חם) היא שינוי הודעה או מסמך באמצעות קידוד (9ח6061חם) כך שתוכנו יהיה בלתי מזוהה (קידוד הוא הליך של המרת טקסט רגיל או מסמך ברור לקוד (60068). קוד בהקשר זה הוא שיטת ייצוג נתוניס באמצעות ערכת תוויס מוגדרת מראש של אותיות, ספרות, סימניס מילים, ו/או אותות). מושג ההצפנה מתרחב גסם לקבצי מחשב מכל סוג שהוא, ממסדי נתונים וגיליונות אלקטרונייס ועד תמונות וקבצי מעבד תמלילים. הצד השולח מצפין והצד המקבל מפענח. המטרה בהצפנה היא למנוע שימוש במידע מאנשיס שאין להס אמצעיס להסרת הקידוד (566066) או במילים אחרות, יכולת פענוח חוקית. רק בעלי אמצעיס להסרת הקידוד יוכלו לקרוא את הקוב. הצפנה קיימת כבר לפחות 4000 שנה. אחד השימושים חידועים המוקדמיסם ביותר להצפנה היה ב- 1900 לפני הספירה לערך, כאשר פקיד מצרי החליף סימנים מיוחדים בהירוגליפים סטנדרטיים בכתובת. פחות מ- 500 שנה מאוחר יותר, הצפנה כבר שימשה במסמכים דתיים ונוסחאות, בנוסף לתכתובת ממשלתית. הצורך באמצעי הצפנה יעיליס עבור תקשורת צבאית, דיפלומטית, וממשלתית האיצה את התקדמות מדע ההצפנה. כיון שכיום קיימת תעבורת מידע כה גדולה בין מחשביס גם עסקים ויחידיס מוצאים עניין בהצפנה. דוגמה פשוטה של הצפנה שורה בהודעת טקסט מוצפנת שנוצרה על ידי החלפה פשוטה של תווים עשויה להיראות כך: ססזחספטטסטןחאצוסזע120. על פניו ססזחסטטוסט[חאצוףזעו120 נראה כטקסט חסר משמעות. אולם, אם ידעת שכל אות הוזזה שלוש אותיות קדימה באלף-בית (3 הפכה ל- 0, חח הפכה ל-ם, ץ הפכה ל-ם - כיון שצריך לחזור להתחלה כדי לעבור את ? - וכן הלאה), יכולת לפענח בקלות את ססזחטטטסט[חא/ש120/70- ולראות שמשמעותו היא |וסח6ץ855ז%760ח850צוו. הוסף רווחים בין מילים ותקבל את המשפט הברור: |וסחא ץ07855 06 חס 85צו 1 (הייתי על התל המכוסה דשא). זו היא דוגמה בסיסית ביותר של הצפנה. הצפנה באמצעות מחשב מבוססת על תבניות מורכבות בהרבה - ותבניות בתוך תבניות. 0 פריצה, לא במחשב שלי כיצד נתונים מוצפנים באופן מעשי, הצפנה היא לרוב הליך החלפה (חסושטוז5ש5). ערך חליפי (הידוע גם כאסימון [חסאסד], או כאשר מדובר בתו בודד תו אסימון [זִסזסבּז603 ה6א%סד]) מוקצה במקוס חלקים מוגדריס של הודעה או נתוניס, לעיתיס קרובות ברמת התו. לדוגמה, האות ז עשויה להתחלף באות וח, או הספרה 9 תוחלף בספרה 3 או בספרה 0. כמובן שלא משתמשיס רק באותיות וספרות; ניתן גס להשתמש ב- !, אאא, % או אפילו רווח יכול לשמש כתחליף או תו אסימון. או פט עשוי להיות מוחלף ב- 28. תוך שילוב רעיונות אלו ניתן לקדד את המילה 6שיוחד (שלוש) ל- 21וחאק (מתוך הנחה ש- מחליף את , א מחליף את ח, וח מחליף את זו, ו- + מחליף את 6). הדוגמאות שלעיל מתייחסות לקבצי טקסט. אולס, ניתן לקדד נתוני 8 סיביות או בינארייסם בצורה דומה באמצעות החלפות. ניתן להחליף תווי 8 סיביות אחריס בתוויס המקורייס במסמך, או להחליף תווי 7 ו- 8 סיביות בערבוביה. או, ניתן להשתמש רק בתווי 7 סיביות לצורך החלפה (למעשה, זו היא השיטה בה משודריס קבצי דואר אלקטרוני רביס; באמצעות קידוד, הקוב מוסב מתווי 8 סיביות לתווי 7 סיביות, הניתניס לשידור בקלות בערוצי מודס רגילים). בנוסף, כיון שניתן ליצור החלפה של ששצזזזיז ב- ש3ז4, לעיתיס קרובות נתוניס מוצפניס גס נדחסים. קידוד נתונים מיוחד לשידור קבצי 8 סיביות תעבורת נתונים רגילה עם מודמים וקווי טלפון אינה משתמשת בתווים בפורמט 8 סיביות כנתונים. נתונים המשודרים באמצעות מודם חייבים להיות בפורמט 7 סיביות, כיון שתווים רבים בני 8 סיביות המופיעים בקובץ בינארי (גרפיקה, לדוגמה) משמשים כתווי בקרה ואותות ליציאות טוריות, מודמים ותוכנת שידור. לכן, כאשר קובץ בינארי מוסב כך שניתן לטפל בו כקובץ 45011 בן 7 סיביות, תווים בני 8 סיביות מוחלפים בתווים בני 7 סיביות. תבניות ההחלפה קבועות מראש ומבוססות על פורמט ידוע (60₪5אםנונ, =ווזוז, או אחר). כך, אין כל בעיה בפענוח הקידוד בצד שמקבל את שידור הנתונים. קידוד כזה נראה כתווים אקראיים, כמו בדוגמה מטה: א 10034606 6 59 = הטיס ה תואס לתוכנה בצד המקבל כמובן, יש את המפתח (קוד התרגום) להסבת הקובץ בחזרה לפורמט המקורי שלו, של נתונים בינאריים. פרק 7: הצפנת מידע | 111 : למידע נוסף על קבצי נתונים, 7 ו- 8 סיביות, 65ץפ, ונושאי מחשב ! : קשורים לכך, ראה פרק 6. : לעיתיס, אך לא תמיד, הליך הקידוד מחליף כל תו. בנוסף, ההחלפה לא נעשית תמיד על בסיס תו מול תו. תו אחד עשוי לייצג מילה שלמה או קבוצת 65ץפ. או, רק כדי לסבך את הדברים עוד יותר, מילה (או קבוצת 665ץ9) יכולים לייצג תו אחד או ספרה בודדת. רוב תוכנות ההצפנה יוצרות מגוון תבניות החלפה כך שלא ניתן לזהות את התבנית ולהשתמש בה ככלי פענוח. סוג ההחלפה המתבצע (תו אחד במקוס רבים, רביס במקום אחד, תבניות חוזרות או לא חוזרות) ו/או תבניות ההחלפה, מכונה קוד, או זסחקוווס (קידוד). כיצד נתונים מפוענחים פענוח (הסשקץז066 ,הסוזקץז6ה6ה0, שהוזסהקוסספ), הוא הליך של שחזור נתוניס מהודעה מוצפנת בהתבסס על קוד ידוע, או צופן. הקוד מפוענח באמצעות רשימה, טבלה או מפתח. בתיאוריה, לא ניתן לקרוא מידע מוצפן ללא מפתח שישמש כמדריך לכל ההחלפות שבוצעו בעת הקידוד. אולס, די קל לפענתח תבנית פשוטה ואחידה של החלפת תוויס (לדוגמה, אס וח תמיד מחליפה את ז וכך הלאה, או ההחלפה המוסטת שתוארה בטקסט, קודס). מפתח יכול לקבל צורות רבות - טבלה המראה את ההחלפות תו-מול-תו, או מילה-מול-מילה, או מערכת החלפות מתותכמת יותר (טכניקות ההצפנה המקובלות ביותר כיוס משתמשות באלגוריתמים מתמטיים מתוחכמים). אס נניח שסכמה או תבנית ההצפנה הס מסובכים מדי לפענוח או ייפיצוחיי, הדרך היחידה לקרוא את ההודעה המוצפנת היא באמצעות טבלה של החלפות שבוצעו. או, במקרה של קובצ נתוניס שהוצפן על ידי מחשב, עליך להשתמש בתוכנת פענוח ומפתח לנתוניסם המוצפניס (לרוב, תוכנת ההצפנה יכולה לתפקד גס כתוכנת הפענוח). ככלל, פענוח קבציס שהוצפנו על ידי מחשב כרוכה בסיסמה להרצת תוכנת הפענוח, או להרצת ארכיב נפרש-עצמית המכיל את הקוב המוצפן. האדס שמצפין את הנתוניס מגדיר את הסיסמה. 2 פריצה, לא במחשב שלי צורות ופורמטים של נתונים מוצפנים קובצ נתוניס מוצפן עשוי להיות בצורה של תוויס מוחלפים (או תוויס בודדיס המוחלפים בקבוצות תווים), כפי שנידון קודס. קובצ טקסט בצורה זו יהיה מורכב ממחרוזות תוויסם חסרי משמעות. קובצ נתונים בינארי יכיל מחרוזות של תווי 7 ו- 8 סיביות ששוס יישוס לא יוכל לעבוד עמס. בנוסף, קובץ נתוניס מוצפן יכול להיות בצורת ארכיב פרישה-עצמית - תוכנה עצמאית היוצרת גירסה מפוענחת של הנתונים המוצפנים שהיא מכילה (ראה פרק 4 למידע נוסף על ארכיבים). בשני המקרים, לרוב נדרשת סיסמה להגיע לנתונים המוצפנים. ישנן מספר גישות להצפנת דואר אלקטרוני. ככלל, ככל שההגנה חזקה יותר, כך תוכנית היישוס שלה מורכבת יותר. הצפנה ידנית של הודעות הגישה הפשוטה ביותר היא לתרגס הודעה בצורה ידנית לקוד שהנמען מבין. זה יכול להיות ערכת מילות קוד, צופן החלפת תווים או טבלת החלפות אקראיות שיצרו משתמשי הצופן. הצופן עשוי להתבסס על נוסחה - אולי הערך המספרי של כל אות באלף-בית (1 עד 22), מוכפל ב- 2, והוספת 9 (במקרה זה "680" ייהפך ל- 'י13, 11, 15'י). לעיתים קרובות, ההצפנה תלויה בנוסחה מתמטית, או אלגוריתם (וח4!016), הנידון בסעיפיס הבאיס והוא מורכב בהרבה מדוגמה זו. הצפנה אוטומטית גישה נוספת להצפנת דואר אלקטרוני היא שימוש בתוכנה מיוחדת המערבלת את הנתונים על ידי הקצאת ערך מספרי לכל תו (באנגלית - 0888 פַחוח85ה). תוכנה דומה בצד השני יכולה לפענח את הנתוניס, בתנאי שהנמען משתמש בסיסמה המוגדרת על ידי האדם שיצר את ההודעה המקודדת. וה הבסיס למספר תוכנות הצפנה וזה לרוב קל יותר מאשר יצירת צופן עצמאי בצורה ידנית. פרק 7: הצפנת מידע | 113 קבצי ארכיב בפרישה-עצמית אפשרות מתקדמת יותר היא הצפנת קוב ודחיסה שלו לתוכנה, שבעת הרצתה, מפענחת אותו. התוכנה החדשה שנוצרה, היא למעשה, ארכיב בפרישה-עצמית. תוכנת הפרישה נוצרת על ידי תוכנה מיוחדת שקודם מצפינה את הנתונים, ואז מאחסנת אותם בארכיב לפרישה-עצמית. הנמען צריך רק להריץ את הארכיב בפרישה-עצמית, לאחר שנתן את הסיסמה המתאימה. בשלב זה הקובף מפוענת. ארכיב פרישה-עצמית יוצר קוב> שלתוכו הוא קורא את הנתוניס המוצפנים והופכם לטקסט קריא. תוכנת 5000 56666 חסצוסא, הנידונה בהמשך, מתאימה ביותר למטרה זו. הצפנה באמצעות מפתח ציבורי ופרטי קיימת אבטחת הגנה באמצעות תקן הנקרא 55% (אלו הן ראשי תיבות של 6זט506 9 5066605). אבטחה בתקן 558 עושה שימוש בשני מפתחות לצורך יצירת האבטחה: 1. מפתח ציבורי (ש6א ס6ווסטק), 2 מפתח פרטי (ש6א ס6זפטוזק), לרוב אנו מכירים מנעול אחד ומפתח אחד המתאים לו. כמובן שנוכל לשכפל את המפתח היחיד שלנו ואז כל מי שבידו המפתח המתאים לאותו מנעול יוכל להיכנס. הבעיה במפתת בודד היא שאנו לא יודעיס האס המפתח נמצא בידיים הנכונות, והרי כל מי שבידו מפתח מתאים יוכל להיכנס. שיטת שני המפתחות פועלת כך: נניח שישנס שני חברים, דני ומיקי. דני רוצה להעביר מסר למיקי, אבל רוצה להיות בטוח שרק מיקי יוכל לקרוא אותו ולא מישהו אחר. מה עושים! 1. | מיקי מייצר שני מפתחות שונים : /66 6ווטטפ ו- 66 6ופעוזק שרק באמצעות שניהס ניתן לקרוא את המסר. 4 פריצה, לא במחשב שלי מיקי שומר מפתח אחד (/66א ס6זפעוזק) אצלו ואת המפתח השני (ע6א שווסטש) הוא שולח לדני. דני כותב את המסר במעבד תמלילים. דני מצפין את המסמך בעזרת המפתח הציבורי שקיבל ממיקי. דני מקבל מסמך מוצפן. דני שולח את המסמך למיקי. ב - =" 8*%60זץ+ ]:78(5046 י52-%?/ 6 6 וז 3 אססט 106 26% בחר ] חסקס ]] זוסס3 ||8 680 =" 8% ]:78(504 י52-7%/-6 6 וז :2 פרק 7: הצפנת מידע | 115 7 מיקי לוקח את המסמך ו המוצפן. | ספ 106 6% הח ז הסט | | 9 8 מיקי מפענח את 0 8 080 המסמך בעזרת המפתח הפרטי שבידיו. 8 1 9 מיקי קורא את מה וז שרי שכתב לו דני. 8 ( | =" "8 זעי ]:78(5046 י52-%?/ס-6 שיטת המפתח הציבורי והמפתח הפרטי מספקת סודיות, על ידי כך שהיא מבטיחה שרק הנמען הרצוי יוכל לפענח ולצפות בתוכן הנתוניס. כאשר יש צורך להעביר נתוניס באופן מאובטח, משיג השולח (דני) את המפתח הציבורי של הנמען (מיקי). השולת (דני) משתמש במפתח הציבורי של הנמען כדי להצפין את הנתוניס, ואז שולח אותס. כאשר הנמען (מיקי) מקבל את הנתונים המוצפנים, הוא משתמש במפתח הפרטי שלו כדי לפענח אותם. ההצפנה מאובטחת רק אם השולח משתמש במפתח הציבורי של הנמען לצורך הצפנה. המפתחות הס כל כך מורכבים ומסובכים, שצריך מחשב כמו זה הנמצא ב-58ג/₪, סוכנות החלל האמריקאית, שיעבוד כמה שנים כדי לפצחם. יישומי הצפנה הצפנה היא אמצעי מצוין להגנת מידע מכל סוג. קבצי טקסט, מידע בינארי וקבצי תוכנה, ואף גרפיקה ניתניסם להצפנה, לאחסון או שידור. השימוש העיקרי של הצפנת מידע הוא הגנת מידע הנמצא בקבצים הנגישים לאחרים. בהתאס לרמת הידע שלהס בתחוס המחשבים, נדרש להצפין קבציס על הדיסק הקשיח, אף אם הקבצים מוגני-סיסמה ו/או בלתי נראים. אם יש חשש שהדואר האלקטרוני שלך או קבציס שאתה שולח באינטרנט יפלו לידייס זרות, רצוי גם להצפין את המידע שנמצא בהם. 6 פריצה, לא במחשב שלי הצפנת קבצים מאוחסנים אס ברצונך למנוע את הטרחה הכרוכה בהעתקת קבצים הלוך וחזור, או הפיכת קבציס ותיקיות לבלתי נראיס, תמצא שהצפנת קבציס היא דרך מעשית להגנה על המידע תוך השארתו על הדיסק הקשית. אף אס אתה מאחסן קבצים רגישיס על דיסקט מוחבא, שקול הצפנת קבציס אלה במקרה שמישהו ימצא את הדיסקט. הצפנה היא גס שיטה טובה להגנת קבצים על דיסקיס קשיחיס של מחשבים ניידים. כיון שמחשבים ניידים נגישיס לאנשיס רבים, המידע עליהם פגיע במיוחד. אס אתה מחזיק קבציס רגישים על מחשב נייד - שלך ו/או של לקוחות או המעסיק - רצוי להגן על קבצים אלה. ו הצפנת דואר אלקטרוני משתמשי מחשביס רבים מוטרדים מכך שהדואר האלקטרוני שלהס עלול להיקרא על ידי אנשיס אחרים. חוק פרטיות התקשורת האלקטרונית אוסר על קליטה וקריאת דואר אלקטרוני פרטי. כיון שכך, האס באמת צריך לשקול הצפנת דואר אלקטרוני? התשובה היא ייכןיי, כיון שחוק כשלעצמו אינו מונע את המעשה עליו הוא אוסר. בנוסף, מנהלי מערכות או אחריס בארגון פטוריס מחוק זה בנוגע לדואר אלקטרוני של עובד. כמו כן, דואר אלקטרוני עלול להיות בעל כתובת שגויה או להגיע ליעד לא מתוכנן מסיבה כלשהי. הצפנה מגינה על הודעות דואר אלקטרוני כנגד איומיס כאלה. כיון שרק אתה והאנשיס אליהס אתה שולת דואר אלקטרוני מוצפן יכוליס לקרוא אותו, אין סכנה של פריצת המידע. הצפנת שידור נתונים אם אתה מתכוון לשלוח קבצי נתונים רגישים לאחרים, או לאחסן קבציס באחסון מקוון (כפי שנידון בפרק 4), יש להניח שתרצה להצפין קבציס אלה. זה נכון גס לגבי קבציס לאחסון מקוון. אם תצפין דואר אלקטרוני או קבצים שאתה שולח למישהו אחר, עליך לתת לנמען את הסיסמה הנדרשת לצפייה בנתונים האמורים. לא כדאי : לשלוח סיסמאות באמצעות דואר אלקטרוני. במקום, תן לנמענים שלך : : את הסיסמאות באופן אישי או דרך הטלפון. : פרק 7: הצפנת מידע | 117 תוכנות הצפנה תוכנות הצפנה אינן בדיוק קטגוריית התוכנה הפופולרית ביותר, אך עדייןו יש כמה תוכנות מסחריות ושיתופיות טובות היכולות לטפל כמעט בכל צורכי ההצפנה. כמה מתוכנות אלו שנדון בהן כאן הן חלק מחבילת תוכנה כוללת ולא ניתנות לרכישה בנפרד. (=1ם) 5זס0!ס- 6וחב3ּ1/!] 0ססכ "= (וזם) 0!0675= 6ופ] 660כ/סח= מאפשרת הצפנת קבצים בתיקיות. בנוסף, ל-;ום יש אפשרות להפוך קבצים ותיקיות אלה לבלתי נראות. כמתואר בתרשים 7.1, ל-;1אם יש ממשק משתמש פשוט ביותר. לחץ על תיקיות שאתה רוצה להצפין, הכנס סיסמה, והמערכת עובדת. | | 1333 ו סל 65 5חססחו ‏ 65 סקסו וטס [- [5081] 6 = : / 5 סוסא 180ק/תסח | 0 ו תי 6וטופויח| 010615 1436 | = ₪ ₪ 1501 פסטוס! 14866 תרשים 7.1 "₪1 מצפינה קבצים והופכת קבצים ותיקיות לבלתי נראים. כאשר אתה רוצה להשתמש בקבציס המוצפנים, הפוך את ההליך. עליך להכניס את הסיסמה פעס אחת בלבד לקבלת גישה מלאה לכל קבציך. (-1ם) 5ז0!06= 8016 סססקץזסה= היא תוכנה שיתופית (שזהּ/וסזהח5). (55]) 5601 560676% הסצוסואז (55) 500 560766 חססזסא! היא תוכנה הכלולה בתוכנות 5אזס/ הח506ץ5 חסצוסא של 6 הץ5. וו היא תוכנה מסחרית. 5 יוצרת ארכיביס בפרישה-עצמית. ממשק המשתמש של 55א, המתואר בתרשיס 2, הוא פשוט וישיר. 8 פריצה, לא במחשב שלי [<1)|-] 501 56016 חסווסת [--? :םעז ח6 0] 165 ]א 50/1863006 560161 הסוס 63!ו=] הוה זטסז: =אם. ז50/15:05 560161 הסוס 65וו-] הוהזטסזק: :5 -6חזבח 6!ו-] : 51.00%ו] 151.03 הד מיצלון " 2 בש 0 46 3 יי 0 6 וז ₪ 1 5 :06ע! ]0 ₪165 118% + [*.*) 65 ווה| תרשים 7.2 ממשק המשתמש של (855) 50 566760 חסףזוסו פשוט בחר את הקבצים שברצונך להצפין (תוכל לכלול עד 2000 קבציס בארכיב לפרישה-עצמית), הכנס סיסמה, ולחץ על לחצן 6אץזסחם (הצפן). תוצג שאלה לשס הקובץ, ו-55א תצפין ותכווצ את הקבצים הנבחרים ותיצור קובצ הפעלה לפרישה-עצמית. לפענוח קבצים, לח פעמייס על הקוב לפרישה-עצמית מסייר פשספחוצ (או בחר אותו בתפריט התחלה, ולח על הפעלה. 55 תנחה אותך לקבלת סיסמה. לאחר שהסיסמה הנכונה סופקה, ₪55 תשחזר את הקבצים לצורתם המקורית. כנמען של הודעה המוצפנת באמצעות ₪55, אינך צריך את תוכנת (55א) ]50 566766 חסזזסא לפענות הקבציס; כל שנדרש הוא הקוב לפרישה-עצמית (הקובצ המוצפן) שנשלת אליך וסיסמה נכונה. לא נדרשת תוכנה נוספת. ואת כיון שהארכיב לפרישה-עצמית הוא התוכנה. דבר ה נכון גס לגבי קבציס המוצפניס על הדיסק הקשיח. תוכל, אם תרצה, להסיר את ₪55 מהמערכת ועדיין תוכל לפענח קבצים, בתנאי שיש לך את הסיסמה המתאימה. בסך הכל, זו תוכנת ההצפנה הפשוטה ביותר בשוק, אך היא יעילה מאוד בהגנה על קבציס שאתה רוצה לשדר למישהו אחר, ועל קבציס רגישיס שעליך לשמור על הדיסק הקשיח. תוכנה זו מאוד מומלצת. למידע נוסף אודות 55 ותוכנות שירות אחרות של חסצזסא, ראה באתר: 66.60 הר ץ5. צאוצעצ/ / : כסת פרק 7: הצפנת מידע | 119 (60ק ) ץ6בּטוו 6000 ץץשסיוק השס מעלה אולי נשמע היתולי, אך וו כנראה תוכנת ההצפנה באמצעות מפתח ציבורי/פרטי הטובה ביותר בשוק. שש8טזק 6000 6זס, או בשמה המקוצר ל6ק, היא גם התוכנה הנפוצה ביותר מסוגה. בנוסף ליצירת מפתחות ציבוריים ופרטיים, 062 כמובן גם מצפינה הודעות באמצעות מפתחות ציבוריים ומפענחת הודעות באמצעות המפתח הפרטי של המשתמש. כמו כן 6 גס מספקת אימות הודעות באמצעות חתימות דיגיטלית, הנוצרות אף הן על ידי תוכנת ק06. חתימה דיגיטלית היא מחרוזת תווים ייחודית לזיהוי, המשמשת כאמצעי לאימות דואר אלקטרוני. בשלב הראשון, כל תו בהודעה מקבל ערך מספרי. אז, אלגוריתם מתמטי מסובך מחולל מחרוזת ערכיס מספריים שכמעט לא ניתן לשכפל או לפצת. ערכיס אלה מתווספים לסוף ההודעה כחתימה דיגיטלית ומאוחסנים על ידי המערכת שיצרה אותס להשוואה עתידית כנדרש. קבצי מפתחות ציבוריים וחתימות דיגיטליות הנוצריס באמצעות 067 הס קבצי טקסט הדומיס לגוש התוויס שבתרשיס 7.3. -----א8100% /₪א 16 081 07ק 85018 התה 2 :0ה0-510/ 1 6 034 +96 א( 50-05 ה טאס+ ה00-50826ה-זל2א0 021 08996601 53901 05 טס שח 5600601 2301 0 =] תרשים 7.3 מפתח ציבורי שנוצר על ידי ששטוזק 6000 סק באמצעות 65 תוכל ליצור מפתח ציבורי ולהפיצו לחבריך, עמיתיך, ואחרים. אמצעי אחד להפצת המפתח הציבורי שלך הוא להוסיפו אחרי הייחתימהיי שלך בסוף כל הודעה (תוכל לעשות ואת ביעילות מירבית על ידי הוספתו לקוב 51066 - הידוע גס כ-6| 510080076 - שהוא גוש טקסט המוגדר על ידי המשתמש שתוכנות דואר אלקטרוני רבות ממקמות באופן אוטומטי בסופן של ההודעות היוצאות). נכתבה על ידי הוח זסוחוחו2 קו!ווחק ומופצת חינס (6ז8/ו66ז=). 0 פריצה, לא במחשב שלי 2 6|= 6שבּטו-וק 6 6הטוזק היא תוכנה מסחרית המספקת הצפנה חזקה וממשקי משתמש שונים. כמתואר בתרשים 7.4, ניתן להשתמש בממשק גרור ושחרר (קסזם 8 חַפּזם) להנית קבציס להצפנה או פענוח בתיבה על שולחן העבודה. לחליפין, ניתן להשתמש בבחירה מתפריט להצפין ולפענח קבציס נבחרים. ב ] קפ | וס 9 וסעזסחם. תרשים 7.4 ממשק גרור ושחרר של ₪6 6זפּטוזק. הקבציס מוצפניס ומפוענחיס באותה תוכנה. נדרשת סיסמה לשתי הפעולות (תוכל להכניס סיסמה פרי המצאתך, או ₪6 6זפטוזק תחולל סיסמה אקראית), וקבציס נדחסיס בעודם מוצפנים. כאפשרות, ניתן למחוק את הקוב המקורי לאחר הצפנתו (הליך המחיקה מיישם טכניקת מחיקה בת שלושה מעברים המוגדרת על ידי ממשלת ארה"ב. לפרטים ‏ על אופן פעולתה, ראה כתובת: |הח+ח .סעכ / רה ס6. 001055 בּוה. וצ /: כקטת). ניתן גס לשלב את ₪6 פטוזק עס תוכנת דואר אלקטרוני להצמדת קבצים מוצפנים להודעות אוטומטית. יש לציין ש-6|₪ סספטוזק פועלת היטב במערכות 86 ו-פאוססחוצ - כלומר ניתן לשתף קבצים מוצפניס בין מחשב 86 למחשב פשסטחו/, בתנאי ששניהם מריציסם את 6 6אְהעוזק ביחד. 6 ססהּעוזק היא תוכנה מסחרית. למידע נוסף ראה 5/5065 ח[1300ה, בכתובת : ר5.60ץ5ח3!3001. אשצו : קת פרק 7: הצפנת מידע | 121 56 2 6 היא תוכנה מסחרית של חברת 5660011 08%8 //05. 656זט506 מיועדת להיות תוכנה עצמאית להצפנת נתוניס על הדיסק הקשית של מחשב בודד או ברשת. ברמת קבציס ותיקיות. ניתן להצפין קבציס לפענוח מאוחר יותר באמצעות 626ז5600, או ניתן להשתמש בתוכנה ליצירת ארכיביס לפרישה-עצמית. בנוסף להגנת ההצפנה, 6ק6זט566 מציעה גס אפשרות הגנה עס סיסמת אתחול - כלומר, צריכה להיות סיסמה כדי להתחיל את פאוספחו\ לאחר החלת אפשרות צו. למידע נוסף על 6ק6זט506, הגנת מידע ותקנים, ופעילות חברות שונות בנושא אבטחה באינטרנט, גש לאתר שש 56000 280 ₪5 :‏ חסס. 535660710 שוצואו//:קח. ארגון זה אחראי לתכנון ויישוס רוב תקני האבטחה המשמשים באינטרנט. נחזור לנושא ההצפנה בפרק 10. בפרק 8 נדון בנושא וירוסיםס של מחשבים וכיצד להגן על המערכת שלך מפניהס. 2 פריצה, לא במחשב שלי את כסרק: > אה ה/< /יר/ס אמ6כ? > היכן התח'!/ ה//יר/סים, /ארואָ; > אעה 0/ו)' /יר/סים. קייאים? > אה 6/5/ת ת/כן/ת /יר/20 /יר/סים, 46 יי6/א/יע כרפַרפ(' אי/6/76 > ת/כן/ת [3₪ /יר/סיס. > את'יח/ת /תראיות זיר/וסים פרק זה בוחן מה הוא בדיוק וירוס מחשב, מה באפשרותו לעשות, ומדוע וירוסיס קיימיס. נוסף לכך, תלמד כיצד וירוסיס וסוסים טרויאנייס יכוליס לחדור למחשב. לאחר שנבין וירוסי מחשב, נציג אמצעי הגנה נגד תוכנות ויראליות אלו המגיעות באופן מקוון ולא מקוון. נבחן נקיטת אמצעי והירות, ומה קיים בתחוס תוכנות האנטי-וירוס. לבסוף, נאמר מספר מילים על מתיחות ותרמיות וירוסים. פרק 8: הגנה מפני וירוסים | 123 מה הוא וירוס מחשב? במובן הפשוט ביותר, וירוסי מחשב הן תוכנות או פקודות מאקרו הפועלות - לעיתיס קרובות פעולה הרסנית - בצורה שאינך מצפה או רוצה שיפעלו. הס יכוליס להציג הודעות פוליטיות או מעליבות על המסך, למחוק קבציס מהדיסק הקשיח, או למחוק את מערכת ההפעלה של המחשב. כמה תוכנות וירוס פועלות על בסיס השהיית ומן, כך שהמשתמש בהס מעביר אותס הלאה לפני שהבחין בפעולתם. רבות מהן מקננות בחשאי, תוך שינוי איטי של קבציס נבחרים, ואז יוס אחד - בום! - המערכת שלך אינה עובדת. מגוון תוכנות הווירוס הוא אינסופי, אך התוצאה הסופית והה: הפרעה או הרס פעולת המחשב. למעשה, השס וירוס מתאיס ביותר. וירוסיס של מחשביס מחקים וירוסים ביולוגייס בדרכים רבות. בדיוק כמו שוירוס שפעת מתחבר למארת אנושי, וירוסים של מחשביס מצמידיס את עצמס לתוכנות וקבציס. וכמו וירוס השפעת, וירוסים של מחשביס מדבקים, וחלקס משתמשיס במשאבי מערכת מחשב מארחת להתרבות ולשכפל את עצמם. רוב הווירוסיס מוסוויס כתוכנות ציבוריות או שיתופיות, אך יש גם וירוסים שהופצו בתוך העתקי תוכנות חוקיות ולא חוקיות של תוכנות מסחריות. אלה החומקים לתוך המערכת כשהס מחופשים לתוכנות חוקיות נקראות לעיתים תוכנות סוס טרויאני. מקור השם סוס טרויאני השם סוס טרויאני מתייחס לתרגיל שאודיסאוס והצבא היווני עשו לתושבי העיר המבוצרת טרויה בתחילת המאה ה- 12 לפני הספירה. היוונים הצליחו להגניב חיילים לתוך העיר בתוך מה שנראה כסוס עץ ענקי. לפי האגדה, הטרויאנים האמינו שהסוס הוא מתנה מהאלים שלהם והכניסו אותו לתוך עירם המבוצרת. מאוחר באותו לילה, החיילים שהתחבאו בסוס יצאו החוצה ופתחו את השערים לצבא היווני - וטרויה הפכה להיסטוריה. שם זה מתאים כיון שתוכנות סוס טרויאני נראות מפתות - אולי משחק טוב, תוכנת האקרים (8ח78661), או אף העתק לא חוקי של תוכנה מסחרית יקרה. מתברר כי לא כך הדבר לאחר הרצת התוכנה, כיון שהיא גונבת מידע, הורסת קבצים, או מזיקה למערכת בדרך אחרת. 4 פריצה, לא במחשב שלי היכן מקור הווירוסים? וירוסי המחשב המקורייס היו כנראה הלצה בין מתכנתי מערכות מחשב גדולות ומערכות מיני עוד בשנות ה- 60'. כאשר הופיעו המחשביס האישייס הראשונים, היה זה אך טבעי, שהאנשיס המוכשרים בעלי הנטייה הטכנית שנהגו אז לרכוש אותם, יחשבו על תוכנות חכמות ובלתי צפויות, ועל הלצות נוספות. פעילות זו היתה בלתי מויקה בתחילה; אך ככל שרבו האנשיס העוסקיס במחשביס אישיים, וכלי התוכנה למתכנתים ולאנשיס רגילים נעשו חזקים ומתותכמים יותר, הדבריס החלו לגלוש מעבר להלצות ולמעשי קונדס. עד לאמצע שנות ה- 80' וירוסי מחשב היו די נדיריס (יש להניח שרוב האנשיס בעלי יכולת כתיבת וירוסים אז, היו עסוקיס בפריצה לתוכנות מוגנות-העתקה). עד אז, אמצעי ההפצה של תוכנות וירוס לא היו כמעט בנמצא. ככל שהשיתוף בתוכנות התרבה - באמצעות דיסקטים או מודס - כך גברו מקרי ההתקפה בודון של וירוסיס על מחשבים. באותה תקופה הופיעו גם מספר סוגים של וירוסים ''חיים'י או כאלה המשכפלים את עצמם, שפלשו למחשבים גדולים ומחשבי-מיני, בנוסף לרשתות מחשבים מתמחות של חברות ציבוריות ופרטיות, והפריעו לדואר אלקטרוני ופעולות אחרות (בין אלה היה וירוס רשת |18% המפורסם, שהיה מסוגל לשכפל את עצמו ולנוע דרך הרשתות, כמעט כאילו היה יוצר חי המנחה את עצמו). בעוד וירוסים של מחשבים החלו לככב בעיתונות בסוף שנות ה- 80', הופיעו עוד וירוסיס, במתכונת של חקייני-פשע. חלקס היו במתכונת די יצירתית ונועזת. לפחות וירוס אחד הוכרזא מראש על ידי יוצרו שהודיע שהוא רק יציג הודעה בקשר לשלוס עולמי בתאריך מסוים. היו גס כמה וירוסיס ערמומייס במיוחד שהתחפשו כתוכנות אנטי-וירוס. היוס משערים, שלכל הפחות שתיים עד שלוש תוכנות וירוס חדשות מופיעות מדי יוס. מדוע וירוסים קיימים? אנשים יוצרים וירוסי מחשב ממיגוון סיבות. הסיבות כוללות : > נקמה כנגד מערכת מסוימת או קבוצת מחשביס > הצורך בהישג מרשים (אפילו אס הוא אנונימי) > מהתלה > הצהרות פוליטיות > ניסוי (יילראות אם ניתן לעשות זאתיי) פרק 8: הגנה מפני וירוסים | 125 העיתונות הצהובה נתנה גוון גאוני לחלק מיוצרי הווירוסים. בו בוּמן, מקורות מדיה אחרים טענו שאחדיס מיוצרי הווירוס הס האקרים (פ486%6) לא שפויים, חסרי הצלחה בחייהס הפרטייס והס פשוט מיישמיס צורך מושרש עמוק לשלוט על דברים. הסיבה שמתכנתים יוצרים וירוסים או תוכנות סוס טרויאני, היא חסרת משמעות אס נדבקת בווירוס. לכן, יש לנקוט כל אמצעי והירות נגדס. איזה סוגי וירוס קיימים? הווירוסיסם באים במיגוון צורות. חלקס מופעלים רק בתאריכים מסוימיס. אחריס פועלים רק בעת הפעלת תוכנה מסוימת, או כאשר תוכנה כלשהי פונה למערכת ההפעלה. ויש וירוסיס המופעליס מייד עס אתחול המחשב. מה הם עושים? וירוסיסם עלולים לבצע מיגווו רב של פעולות: הס הורסיס נתונים, גונביס מידע, חוסמיס או מונעיס את הפעלת המחשב, או עושיס דבריס מוזריס כמו אתחול מחדש של המחשב, או הבהוב המסך. חלקס רק ימציקיסיי לך על ידי הפרעה לפעולת המחשב. : דבר אחד שווירוסי מחשב אינם עושים זה להזיק לחומרה. כמו כן הם : | אינם גורמים נזק פיסי לדיסק. נתונים על דיסק עלולים להינזק או | : להיהרס, והתקנים כמו המסך והמדפסת עשויים לפעול בדרך לא ! צפויה; אך לא נעשה להם נזק פיסי. : המשמידים סוג הווירוס הידוע ביותר הוא זה שפועל ללא ליאות בהשמדת נתוניס, תוך מחיקת כל הקבציס בתיקיה או בדיסק קשיח, או הורס או מוחק קבצי מערכת הפעלה ברגע שאתה מריצ תוכנה שאליה הס מחוברים. אחריס יוצריס קבצי ובל הולכים וגדליס בניסיון לסתוס (או "לפוצצ'י) את הדיסק. יש שמבצעים שינוי קל במספר תוכנות או קבצי מערכת הפעלה על הדיסק הקשיח, אולי תוך שכפול או העתקת עצמס בתוך התוכנות האלו, עד שהמטרה המסוימת הושגה - בנקודה זו אף תוכנה אינה עובדת יותר. 6 פריצה, לא במחשב שלי וירוסים המשכפלים-את-עצמם וירוסיסם המשכפלים-את-עצמם מזיקיס באופן מיוחד, כיון שהס יכוליס לשרוצ בכל אחד ממאות הקבציס במחשב. גם אס תיפטר ממופע אחד או שנייס שלהם, יש להנית שישנס עוד. חלקס ימתינו עד שיהיו מספר קבצים נגועיס על הדיסק הקשית כדי להבטיח קריסת מערכת ההפעלה, וגם לתת לך הזדמנות לשתף קובצ נגוע אחד או יותר. מטרתם היחידה בשורה התחתונה היא ריבוי והפצה. גניבת מידע חלק מתוכנות הסוס הטרויאני נכתבו מפורשות לגניבת זיהויי משתמש (פ1 ז056) וסיסמאות גישה לשירותים מקווניס או ספקי גישה לאינטרנט (155). הגולשיס הס מטרה נפוצה לתוכנות אלו, הרצות ברקע בעודך מקוון, ושולחות את הסיסמה והציהוי שלך באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, אל האדס שכתב את התוכנה. כמה תוכנות מאקרו וסוסיס טרויאניים מענייניס שימשו אף הס לגניבת מידע - בעיקר לצורך שכפול עצמי. אחד מווירוסיס אלה תקף את תוכנת הדואר האלקטרוני 5 זא א000ו0ס, והשתמש ברשומות ספר הכתובות כדי למען העתקים של עצמו לאחרים, כך הוא הדביק את המחשביס וחזר שוב ושוב על התהליך. בסופו של דבר, הוא הגיע לעשרות אלפי מחשבים. אובססיית שליטה הווירוסיס התמקנייס ביותר יכוליסם להשתלט על המחשב, להריצ ולכבות תוכנה כאילו באקראי. יש וירוסיס המתוכנתיס לעשות כך פשוט לשס השעשוע, ויש אחריס המריציס תוכנות בזמניס קבועים כדי לגנוב מידע. ישנס גס סוסיס טרויאנייס העובדים ברקע כדי לשלוח מידע גנוב באמצעות דואר אלקטרוני, כמתואר קודס לכן, ולשדוד מידע פיננסי מחבילות תוכנה מסוימות. סיפור אמיתי על בגידת סוס טרויאני בשנת 1996-7, מספר אנשים שחיפשו אתרי פורנוגרפיה מקוונת "חינם" למדו שזה הכל פרט לחינם. אתרי אינטרנט שהציעו תמונות פורנוגרפיות באופן מפורש ב"חינם" פורסמו בחופשיות בקבוצות חדשות של 056065 ודואר אלקטרוני שהופץ ללא הגבלה (0חוהחוחה50). אלפי משתמשי אינטרנט נלהבים גלשו לאתר "חינם" האמור לעיל, והורידו את "תוכנת החינם" המיוחדת שנדרשה לצפייה בתמונות. מספר שבועות לאחר הורדת תוכנות החינם שלהם, רבים הזדעזעו לגלות חיובים של מאות דולרים עבור שיחות חוץ לרפובליקה המזרח אירופאית של מולדובה, ליד רומניה. כפי שהתברר, לתוכנה המיוחדת שנדרשה כדי לעיין בתמונות היו מספר תחבולות באמתחתה. לאחר שהותקנה והופעלה, רכיב סוס טרויאני כיבה את הרמקול שבמודם של המשתמשים, וחייג שיחת חוץ בסתר, שנותבה למולדובה. שיחת הטלפון חויבה לפי %3 לדקה. פרק 8: הגנה מפני וירוסים | 127 גרוע מכך, חלק מהמשתמשים המשיכו לשלם את הסכומים המופקעים לאחר שעזבו את אתר הפורנו וגלשו לדפים אחרים. הנוכלים - שלושה אנשים שהריצו שתי "חברות" בסביבת ניו-יורק - קיבלו כמחצית מרווחי השיחות. ובסופו של דבר הם רימו משתמשי אינטרנט בסך של כרבע מיליון דולר. ועידת הסחר הפדרלית סגרה את העסק בפברואר 1997, לאחר שקיבלה מידע מ-ד8 דה, שהבחינה כי מספר גדול במיוחד ממנוייה צברו חשבונות טלפון גדולים בשיחות שהופנו לאותו טלפון במולדובה. לרוע מזלם של המשתמשים צמאי-הפורנוגרפיה, הם הצטרכו לשלם את חשבונות הטלפון שלהם ל-4181 אף שהוועדה קבעה שמדובר בתרמית. הם אולי יקבלו בסופו של דבר את כספם או לפחות חלקו חזרה, כיון שהמחלקה המשפטית של ארה"ב הקפיאה את כל נכסי החברה. הלקחים המתבקשים מסיפור סוס טרויאני זה הם ישירים ועקיפים. תחילה, אל תשתמש בתוכנה אם אינך מבין בדיוק מה היא עושה ומהיכן היא באה. שנית, ואולי חשוב יותר, רוב הדברים המוכרזים כ"חינם" אינם כאלה. וירוסים הבנויים מתוכנות מאקרו כידוע, מאקרו הוא סדרת פקודות, בחירות תפריט, ו/או פעולות אחרות שהוקלטו מראש. רוב המאקרוס ייחודיים לתוכנה מסוימת (כמו סזס\ או 5%66) ומשמשים לפישוט שגרות של פקודות חוזרות. לדוגמה, ניתן להשתמש במאקרו לבנייה של רשימת דיוור מרשימת שם וכתובת פשוטה בקובא מעבד תמלילים. בעזרת המאקרו, במקוס לסמן, להעתיק ולהדביק כל שס וכתובת בנפרד, ניתן לבצע פעולות אלו רק פעס אחת, להקליטס, וכך ליצור מאקרו הניתן להרצה על שמות וכתובות ברשימה. כך תשתמש בהרבה פחות הקשות ותחסוך ומן שיפנה אותך למשימות הבאות. מאקרוס הם כלי שימושי ביותר, וניתן למצוא רביס מהס להורדה באינטרנט. כמובן מכאן נובע שווירוסיס מוחבאיס במאקרוס של הרבה תוכנות נפוצות. מאקרו שהוא וירוס עשוי לבצע פעולה שימושית כלשהי, אך בו בזמן הוא גונב או מזיק למידע. כמה וירוסי מאקרו ידועיס ביותר שימשו לפלישה ל-6זס/ ול-|5%69 באלפי מחשבים בסוף שנות ה- 0פ9י. המאקרוס עלוליס להתקבל דרך דואר אלקטרוני, או שהס יתווספו לתוכנת היעד באמצעות תוכנת סוס טרויאני. בכל מקרה, הם גורמיס לכאב ראש רציני בכל מחלקות המחשב. הפרעה רצה חלק מהווירוסיס מעולס לא מצליחיס לעשות את מה שתוכננו לעשות. במקוס ואת, הס מפריעיםס לפעולת המחשב, גורמיס לו לצפצף או להודיע הודעות, או מזיויס חלונות על המסך. אולס, יש מספר וירוסיס שעושיס זאת בכוונה. גם וירוס יילא מזיקיי יחסית - שאינו הורס נתוניס - הוא גורס הפרעה. תאר לעצמך היתקלות בהערה משפילה או פוליטית בכל פעס שתדליק את המחשב. גרוע מכך, 8 פריצה, לא במחשב שלי דמיין שהודעה כזו מופיעה בקביעות אחרי מספר הקשות קבוע בעת שימוש במעבד התמלילים. או דמיין מצב בו המערכת שלך מפסיקה כל כמה דקות ודורשת שתנחש מספר מ- 1 עד 10 לפני שהיא תאפשר לך להמשיך ולעבוד! וירוסי יישומונים (16%5כ0) יישומוניס הן תוכנות הנשלחות למערכת שלך באמצעות דפי אינטרנט ורצות על הדפדפן. הן כתובות בשפת תסריט מיוחדת הנקראת ּה2, זמ856ע28, ו-60/6% (שיס לב שישומוני 86006% נקראיס באופן רשמי בקרים [600%015]). היישומוניס משמשיס לכל דבר החל מלחולל טפסים ועד לאספקת חלון תצוגה קטן למידע מיוחד. ניתן להשתמש בהם גס לאנימציה ולניווט באתר האינטרנט. התפוצה ההולכת וגדלה של יישומוני 288, זמְ56ה/28, ובקרי 6%ע46₪0 יצרה מספר בעיות אבטחה. אולי המקרה המפורסם ביותר ארע בתחילת 1997, כאשר האקרים גרמניים הכריזו על אמצעי לניצול נקודת תורפה ב-6%ש460 של מיקרוסופט המאפשר להם פריצה להעברות כספים מסוימות. פירצת אבטחה זו נסגרה בינתיים, אך יש ויהיו אחרות. אפילו תכונת האבטחה האחת האמיתית של א6%ע60ה חסרת ערך, כיון שרוב גולשי (1515!) זסזס|קאם 6%חז6פח1 1160506 לא יודעיס כיצד להשתמש בה. תכונת האבטחה משתמשת בחתימות דיגיטליות (זיהוי באמצעות קוד המסופק באתר האינטרנט, נידון בפירוט בפרק 7) לוודא שהאדס שיצר 560% נתון או א 86006 הוא אותו אדס ששולת אותו אליך. אף אס חתימות אלו מיושמות, האקר מנוסה ימצא דרך לעקוף אותן. בנוסף, חתימות דיגיטליות אינן מונעות ממישהו ליצור בקר א6ע860 הרסני העלול למחוק או להרוס קבציס חשובים. גם ל-388 יש פוטנציאל הרסני דומה, אף שהוא כולל גישה חזקה יותר לאבטחה. כל וה מצביע על כך שפירצות אבטחה אינן פוטנציאל הסכנה היחיד ב-א460/6 וב-18/8. גס 6%ש860 וגס 8צ8 יכוליס להעביר תוכנות למערכת שלך, ומה שהן יעשו שס פרוצ לחלוטין, כלומר הן יכולות לעשות שס הכל. כך נוצרת יכולת מובנית לאירות וירוסיס. 6ח8חץ5 וחברות אחרות מפתחות או הכריזו לאחרונה על סורקי וירוסיס המספקים איתור והגנה בזאמן אמת לווירוסים מסוג זה. שימוש בהגדרות ותוכנות להגנה בפני יישומונים מזיקים עקב הסכנות הפוטנציאליות שסקרנו, יש לגשת בוהירות לאתרי אינטרנט המאפשרים הורדת יישומוני 8606%, 2808, או 28/8560 לדפדפן שלך. כך צריך לנהוג בכלל, לגבי כל תחום יישומי באינטרנט. אם יש לך חשש כלשהו לגבי אתר או היישומון שלו - אל תשתמש באתר. עדיף אף לגלוש באתר כאשר הּטה2, 38/8560%, או 6%ע460 מכובים, כמתואר בסעיף הבא. פרק 8: הגנה מפני וירוסים | 129 : כמה אתרי אינטרנט דורשים ששפת 388 או שפת תסריט (60100) ! | אחרת תהיה מאופשרת. אם אתה גולש באינטרנט כאשר א6ע0ס, | : 3808, או 289850106 מכובים, ואתה מגיע לדף שלהפעלתו נדרשים : : כלים אלה, הפעל את שפת התסריט הרצויה; וחזור וטען את הדף. כך : | יתאפשרו כל התכונות שהאתר מציע. : ביטול בּטהּ2, זְכְוזס5הּטהּ2, או 6%עז26 עם 6556326 לביטול 28/8, ו-0מְחִס3885 עס 6056806, בתפריט עריכה בחר העדפות 60ם, (-616767665ז2). תופיע תיבת דו-שיח 61660665פ כמתואר בתרשים 8.1. 1 | <| יכ ]סז 6זווחס 6 3/1001 ]13 5סתפזפ!פזם פפחבוום ו קה 1 חס 5 חן 06| ע]8 סוה חחסווום. ‏ 1 זסוּמוי א 3 ב פחסווהסווסק ה סז ]5 זט 5 וב 1 וס מ ו 355 7" 6וסתחעהסחם 35 3007655 החפ 0ת56. ] סחווום - ₪5 5 | בי 5 | )קפטס 4% 8 הו הטוס 06 0 530% ח56 6 ה 65ו6ססס עוחס וקסססה 67 5 6ו1פפום 7+ 006 8 החווקפססב 6זס/6ם וח הזהעצ. -][ בו 8 תרשים 8.1 ביטול 2848 ו-+38/8560 עם 46056806. לח על 6/6666 והסר סימון מתיבות סימון אפשור 28/8 ו-18/8561100. המירב שתוכל לעשות לביטול 6%/ו460 ב-146656806, הוא לבחור ב-5חסוהּוחוח ק0ס5% בתפריט תצוגה (שסו/). ביטול בּטבּ2, זְכְוזס5הּטהּ2, או 6%עוז26 עם זסזסוקאם %סהווס%ח1 בגירסה 5 של זפוס|כאם ספסזסווא, פתח את תפריט כלים, ולח על אפשרויות אינטרנט. לחץ על כרטיסיית אבטחה בחלון אפשרויות אינטרנט, ולח על לחצן רמה מותאמת אישית בתחתית תיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט. עבור גירסה 4, פתח את תפריט עריכה, ולח על אפשרויות אינטרנט. לח על לחצן אבטחה; עתה לחצ על לחצן אפשרויות רמה מותאמת אישית ולח על הגדרות. עלעל מטה ל-8ש38 ופתח אותו; סמן את תיבת הסימון בטל 8צ18. תיבת הדו-שיח של האבטחה תוצג, כמתואר בתרשים 2. כאן, לחצ על לחצן אפשרויות בטל המתאיסם לכל אפשרויות 18/8. 0 פריצה, לא במחשב שלי לביטול 6%ע260, פתח את תפריט כלים ובחר אפשרויות אינטרנט, לח על מתקדם ובחר במולטימדיה והסר סימון מתיבה בשס הפעל הנפשה, כמתואר בתרשים 8.3. הגדרות אבטחה טסוו [+) הרשאות באב 0 בטיחות בינונית 0 בטיחות גבוהה 0 בטיחות נמוכה תאם איעוית 5 50 בחווקוז56 פעיל 9 הפוך לזמין כ הפוך ללא זמין 0 הצג בקשה חווקוז56 עול ייעורמ" בב 9 הפוך לזמין %/ החוד ררט זטוו תרשים 8.2 שימוש באבטחת זפזסו|קא= לביטול 38/8 אפשוויות אינטרנט 86 מולטימדיה ₪ הפעל וידאר ך] הצג מצייני מיקום להורדת תמונה הצג תמונות ך] הצג תנייד את שררת הרדיר של זשזסוקאם !פחוסוח ₪1 השנע צלילים מיזוג צבעי תמרנה חכם מחפש משורת הכתובת נגישות עיון ך] =1] 83550 פ6/( 1056 [₪ אפשר התקנה לפי דרישה אפשר מעברי דפים [₪ אפער סנכרון של פריטים לא מקוונים במסגרת לוח זמנים אפשר ספירת ביקורים בדף תרשים 8.3 ביטול אנימציית (הנפשת) 6%ע60 הוא רעיון טוב פרק 8: הגנה מפני וירוסים | 131 תוכל גם להגדיר אפשרויות אלו באמצעות התחל, בחירה בהגדרות, לחיצה על לוח בקרה, ובחירה באפשרויות אינטרנט (שיסם לב שתיבת הדו-שיח שתופיע תיקרא מאפייני אינטרנט ולא אפשרויות אינטרנט). : שים לב שמיקרוסופט בחרה שלא להכיר ב-13/8560 באופן רשמי - : אף שפקודות 38/8566 עובדות עם דפדפן זסזס|קאם. לכן, לרוע : המזל, אין כל אפשרות לבטל את ביצוע פקודות 18/85000% : : ב-ז6זס|קאם. : : תוכנות 888 "מזיקות" רבות הן תוצאה של תכנות לא מיומן ו/או אי : בדיקת יישומון 388 ביותר מסביבה אחת. הרצון שיהיו כל מיגוון ; התנועות, הצבעים והפעולה על דפי האינטרנט גורם שמתכנתים חסרי : כישורים יתרכזו יותר באיך הדף ייראה על מסך המחשב שלהם מאשר : : על אופן כתיבת הקוד. התוצאה היא שהדפדפן או אף מערכת ההפעלה | יינעלו או יקרסו עקב מספר הפריטים שיש לטעון כדי להציג את | : הדפים. כיון שאין אף אחד שמאשר או בודק בדרך אחרת את איכות : : אתרי האינטרנט, זו סיבה נוספת לגלוש כאשר ּטפן אינה פעילה (אין ; : כל ארגון מרכזי הבוחן או משגיח על איכות או תוכן אתרי אינטרנט. : : שירותי ההערכה הקיימים מסתמכים בעיקר על שיפוט אישי). : 6666 ₪370 09 אם אינך רוצה לטרוח ולשנות את הגדרות הדפדפן, כדאי לשקול את תוכנת 6)66!! 9 שזהט6. התוכנה נועדה להגן על המערכת מווירוסיס וסוסים טרויאניים העלוליס להגיע דרך יישומוני 388 ובקרי ₪60/6%. 4 6ז8ט6 גס סורקת ומסירה וירוסיס מתוכנות שהורדו וצירופי דואר אלקטרוני. בנוסף, היא יכולה לחסום 6006665, לנקות עקבות שהשארת במחשב בעת גלישה באינטרנט, ולהגן על מידע רגיש. המוצר מתעדכן במלואו באתר המוציא לאור: רח60. 116166 אוואו/ /: קת. 0 566107 86%'ו%6ח1 הסצ+וסא 0 56607 %6706%6ח1 חסצזסו תוכננה לעצור וירוסים והתקפות אחרות דרך יישומוני 88ן, בקרי א6ש860, ואפילו ציטיס של 186. כפי שמתואר בתפריט הראשי בתרשים 8.4, 0 560016 %6706%ח1 חסטזסא! מאפשרת אמצעי בקרה להורים להגבלת גישה של ילדיהס לאתרי אינטרנט מסוימיס. 2 פריצה, לא במחשב שלי 0 ע 500 64חזס)ח! הס+וסון 3% ₪ ו וו 1 6 א] | >חסם 5 ---= 6 | וו | 8 זפ [חפזוטס פד 6 0 |[ [8 זב י וזו ותה הסדוסון 6ספפום סוס ה )חסזהק 8 | ₪6 = ב יי 6 ₪16 6 6% ב חס 10 :ומוה חפ 6 | אסדהסא תרשים 8.4 התפריט הראשי של 2000 5660116 06%ז66ח1 חסצזסו תכונות נוספות של 2000 56001 66חז%6ח1 חסצזסא כוללות הגנת דואר אלקטרוני, נתוני כרטיס אשראי, ומידע פרטי נוסף. תוכל גס להגדיר פרופיליס רביס למשתמשים ולחסוס פרסוס. בנוסף, 2000 566071 67066זח1 הסצוסא! כוללת את פטזו/שחה חסצוסו 0. למידע נוסף ראה אתר : | הח א06ח15/1/ ו 58 66.60 חר ץ5. וצ / : סח כיצד וירוס חודר למערכת שלי? לרוב, וירוס חודר למערכת תחת מסווה של תוכנה או מאקרו. לדוגמה, נניח שהורדת קובצ המתיימר להיות משחק בשם 86₪ם.םו64אש=. בעודך מריצ אותו ומנסה להבין כיצד לשחק את המשחק, התוכנה עלולה לעבוד ברקע ולמחוק את כל הקבציס בתיקיה הנוכחית - או כל התיקיות - או להצמיד וירוס לקבצי האתחול (כפי שצוין קודס, סוס טרויאני הוא שס מתאים ביותר לווירוס מסוג זה). רוב הווירוסיס ותוכנות הסוס הטרויאני מוסוות כתוכנות ציבוריות או שיתופיות כדי לעודד הפצתם. כפי שצוין קודם, חלקן מוסוות או משובצות בהעתקים חוקיים ולא חוקייס של תוכנות מסחריות. בנוסף, חלק מתוכנות הווירוס תוכננו לנצל את החמדנות האנושית, ומסוות עצמן כתוכנות המסייעות לחדור לאתרי אינטרנט לקבלת זמן גלישה חינס או שירות מקוון, או מציעות הטבה בלתי סבירה אחרת. פרק 8: הגנה מפני וירוסים | 133 הורדות מקוונות (הבּסוחשצסס) עבור רוב הווירוסים, הורדת חומר מקוון היא דרך החדירה העיקרית למחשב, גם כיון שכל כך הרבה קבצי מחשב מגיעים היוס באמצעות טעינה מקוונת. אולס, הסיבה העיקרית היא שקובצ נגוע בווירוס מדביק ומתרבה מהר יותר בצורה מקוונת מאשר בכל דרך או מדיה אחרת. כיון שאלה היוצרים וירוסי מחשבים רוצים בחשיפה מירבית, רובס רואיס בעולס המקוון אמצעי הפצה עבור יצירותיהס. לווירוסיס המתפשטיס בצורה מקוונת יש את הסיכוי הטוב ביותר לחייס ארוכים. לוקח זמן רב מרגע הגילוי הראשון של וירוס מקוון ועד להשמדת אחרון הווירוסים. רביס אינס מודעים למקורות מידע מקווניסם המדווחים על וירוסים, וחלקם טועניס את הווירוס במקוס אחר, שמים אותו בשירותיס מקווניס או אתרי אינטרנט, ושס קורבנות תמימיס אחריסם טועניס אותו. כל טעינה חדשה מכפילה את מספר המחשביס הפוטנציאלייס התשופים לווירוס. קורה אפילו שאנשיס שולחיס אותס בדואר אלקטרוני לחבריהס. קבצים מצורפים (60%5ו071ח36+)) וירוסים יכולים להגיע עם קבצי תוכנה המצורפים להודעות דואר אלקטרוני. קריאה רגילה של הודעה לא תפעיל את הווירוס; אולס, פתיחת הקוב הנגוע המצורף ו/או הרצת התוכנה או המאקרו המצורפים כן יגרמו להדבקה. התברר שתדירות צירוף תוכנות להודעות דואר אלקטרוני גדלה משמעותית בתקופות של חגים. אף שקבצים מצורפים אלה עשויים להיראות תמימים, מומלצ פשוט למחוק אותסם. גם אם אתה יודע מי שלח את הקובצ אליך, צא מתוך הנחה שהס כנראה שולחיס הלאה משהו שהגיע אליהס באותה צורה ואולי לא בדקו אס הקובצ נגוע בווירוס. קבצים משותפים ברשת קבצים משותפים ברשת מפיצים וירוסים מהר מאוד. למד את מדיניות מנהל המערכת לגבי קבצים משותפים, איומי וירוסים, ונושאיס קרובים. הימנע מהרצת קבצים שהגיעו עס דואר אלקטרוני, והודע למנהל המערכת מייד אם אתה מוצא קוב חשוד. 4 פריצה, לא במחשב שלי דיסקטים משותפים וירוסים המופציס על דיסקטים מתרבים די לאט. בעלי מחשבים לא משתפים תוכנות על דיסקט כמו פעם כיון שעכשיו הכל מקוון ונגיש. אך הפצת וירוסים באמצעות דיסקטיס טרס הוכחדה לחלוטין. חבר לעבודה עלוליס להעביר לך תוכנה נגועה בווירוס לפני שתזהה אותו, או מישהו עלול להפיצ העתקי תוכנה שיתופית נגועה. במקריס הנדיריס שווירוס מתגנב לדיסקט או תקליטור מסחריים, ניתן להשמיד כמעט כל עותק שלו (הדבר אכן קורה. יותר מפעס אחת עובד לא מרוצה או סתם ליצן שינה מוצר תוכנה מסחרי לפני שכפולו). : עתה, כאשר צורבים של תקליטורים זמינים, עליך להיזהר בהרצת ! : תוכנות שנצרבו על תקליטור בצורב ביתי. : הגנה בפני וירוסים מניעה היא תמיד התרופה הטובה ביותר. תוכל לעשות רבות למנוע חדירת וירוסיס למידע או למערכת. לפני שנמשיך, יש לציין שהמחשב לא יכול להידבק מווירוס מעצם פעולת ההתחברות לספק שירותים מקוונים או אינטרנט. וירוסים ותוכנות סוס טרויאני אינס מסוכניס אלא אם הס הורצו. עס ואת, להלן כמה טיפים למניעת וירוסים : %> אס תוכנת הגנה נגד וירוסיס (אנטי-וירוס) אינה מותקנת על המערכת שלך, התקן תוכנה כזו ועדכן אותה תכופות. > אס תוכנת האנטי-וירוס שלך מאפשרת הגנה אוטומטית רציפה כל הזמן, שקול להפעיל תכונה זו. כך ייסרקו כל ההורדות, הקבציס והתוכנות במערכת. > היזהר לגבי מה שאתה מוריד. אס יש לך שאלה לגבי תוכנה ממקור להורדת תוכנות, שאל את מנהל האתר (5500) (האדם שמנהל את אתר האינטרנט או השירות המקוון), אס הוא ניסה את התוכנה ומצא שהיא בטוחה. שאל משתמשים אחריס על התוכנה (ככלל, אס תוכנה הורדה פעמים רבות - מוני הורדות ניתניס לצפייה בכמה מערכות - ולא ראית תלונות עליה בפורומים, יש להניח שבטוח להוריד את התוכנה). פרק 8: הגנה מפני וירוסים | 135 אס אתה מקבל דואר אלקטרוני עס קובץ מצורף ממישהו שאינך מכיר, מחק את הקוב מייד. אם הקובץ הגיע ממישהו מוכר, שאל אותו היכן השיג את הקובצ והאס סרק אותו בתוכנת אנטי-וירוס (רצוי שתסרוק אותו גם אתה). אס חבר לעבודה נותן לך דיסקט עם תוכנה עליו, שאל אותו האס הוא יודע שהתוכנה בטוחה! האם הריץ את התוכנה! האם סרק אותה בתוכנת אנטי-וירוסז האם ידוע לו מה מקור התוכנה: לפני הרצת התוכנה, בחן את קבצי הארכיב שלה בקפידה וקרא את קובצ שו ₪50 או קבצי טקסט דומים - יוצרי תוכנות ציבוריות או שיתופיות לעיתיס קרובות כולליס תיאור, עס גדלי קבציס, של הקבציס בארכיב תוכנה. אס אתה רואה קבציס שאינס כלולים בתיאור, אל תפעיל את התוכנה. אף אס אין חשד מיידי לגבי תוכנה, סרוק אותה באמצעות אחת מתוכנות האנטי-וירוס (ניתן להגדיר כמה תוכנות כאלו לסריקה אוטומטית של ארכיביס ותוכנות בעת הורדתס). אס יש לך חשד שיש וירוס בתוכנה, אל תשתמש בה. סרוק אותה עס אחד או יותר מתוכנות האנטי-וירוס. כאשר אתה קונה תוכנה מסחרית, ודא שחותמת המפעל לא נפרצה - ושהאריזות הפנימיות והתיצוניות של התקליטור שלמות. הקפד להתעדכן כבכל איוס, התעדכנות קבועה בנושא וירוסיס היא הגנה חשובה. מקור המידע הטוב ביותר בקשר לווירוסים הוא האינטרנט. ייאתרעות וירוסיס''י מופצות תכופות באמצעות דואר אלקטרוני, אך רבות מהן הן תרמיות (ראה בהמשך "אל תיבהל: תרמיות וירוסיי, בסוף פרק וה). כדי להתעדכן בבעיות וירוס אמיתיות, ניתן לגשת לאתר של 16/66 (ר16+66.60. צואואו//:קשת) ושל 56 (הה%66.60ח8 ההץ5. צאואו/ /:קשת) לעיתיס תכופות. כל אחד מהס מספק ארכיבי מידע על וירוסיס של מחשבים, בנוסף לעדכוניס על איוס הווירוס האחרון המאייס על משתמשלי מחשבים. שניהס גם מספקיס מידע על תרמיות הווירוס האחרונות. משאביס מקווניס נוספים על וירוסיס ואנטי-וירוסיס ניתן למצוא בפורומים שוניס באתר: !ו.60.|סו.צואוצו למשל. 1456 פריצה, לא במחשב שלי תוכנות אנטי-וירוס לפני שנפרט תוכנות אנטי-וירוס, להלן פירוט היכולות העשויות להיות קיימות בתוכנות אלו: > חיפוש בתוכנות החשודות בווירוס, אחר הודעות חשודות מן הסוג המוצג על ידיהן לעיתים תכופות. %> בחינת קבצי מערכת הפעלה לאיתור שינויים. > חסימת תוכנה החשודה בווירוס, ממתן פקודה העלולה להיות מסוכנת. > הכנסת תוכנות וירוס לייבידודיי כך שלא ניתן יהיה להפעילן. > הסרת וירוסיס מהמערכת. > תיקון קבצים שניזוקו מווירוס (אלה כוללים תוכנות חוקיות, שלעיתים נוהגות כיימארחות'" לווירוסים, בנוסף לקבצי נתונים). + סריקת קבציס מורדיס וקבציס שהגיעו עס דואר אלקטרוני לאיתור וירוסים. > סריקת כוננים, תיקיות ו/או קבציס לפי דרישה, או בתומון קבוע. > עדכון עצמי בתזמון קבוע, או לפי דרישה. +> הגנה אוטומטית על המערכת תוך כדי השימוש בה, מעקב אחר תוכנות, קבציס ומשאבי מערכת. כבר הזכרתי שתי תוכנות אנטי-וירוס המתמקדות בהגנת המערכת מאיומי אינטרנט. עתה נבחן את תוכנות האנטי-וירוס הכלליות הטובות יותר. אנטי-וירוס חסוחס!|ס5 ופ תוכננה וו תוכננה במיוחד עבור 95 פאוססחו//, וקיימת גס גירסה עבור 95/98 פאוססחו/צ ו-ךדא פשססחו/. התוכנה מתמחה בבדיקת ארכיבים לגילוי וירוסים. סוגי הארכיביס כוללים 86(., (8₪ה., וחסוקץז0, 6%ו, 166, 27 ], 655זקוח0ס6 45, אוואק, קז2., וארכיביס לפרישה-עצמית שנעשו באמצעות 25.6 | ו-=25%ק21. היא גס מגלה וירוסיס במאקרוס. התוכנה כוללת עדכונים חינס לעד. למידע נוסף, ראה ח1!6166.60. אוצוצו/ /:כח 6חו|חס הב563שוו/ 166 6וא 6 מפעילה שירות מנויים מקוון לסריקת וירוסים, בנוסף לניתוח ביצועי מחשב, ומקור עצות ומידע על פ5וסטחו/. הדף הראשי של השירות באינטרנט, כמתואר בתרשים 8.5, ייתן לך מושג על החיצע. פרק 8: הגנה מפני וירוסים | 137 שירותיס אלה זמיניס באמצעות מנוי באתר: 6.85 כ!6ח 5טוע/5טזוע- 660675800 / וחסס. 6+66. אוצצאו]/ /: קח. [פטווש 3 0% 6ט'ז !קו₪6 6% זס)נוםהחסס זגו בת ||'פעי חב ,סומ לחטוח שרט ספ מהחסס פצ'נום ‏ אבופת 500 עיפי הטסו חסס סט חר 5 ₪0 זוגוסץ הוח נוסץ 3665 םב 6 5036 זם פפהבותזם וסט סטביחט ז1 טח זפסזס חו ‏ 95ס5 החואוםוו0 חל 53% וטסח5 וסץ ‏ פטזוץ 3 חסואו 0פסספזחו 3 הו הפפ ₪35 החטוטסיזם הז 5560 8 ו 6 ה5%08ע5 וטסץ קט סחטד .32 5 66וטו 95/98חו/ סחו5ט פווושופסיום הסחזוחסס תווצו קופת 606 .3 סע זט פטזוצ 3 0 'נוץ ]| ;0305-סל-מט 35 וב | סוחפז 0ב שו 060905 !+ הווח ה563פנו צוטא!!חט עיט: /)!טב טסזם פזב עפחד 55 חו/חס 0 1885יס: "ב 35 הס הטוס חסס החם: :34265 11במצפן| ים) 3 5%גו( חפואו הזסחט הסט ב ב צוסץ 905 3 0356 8חַ80|שוסחא פצטונסחו ‏ פ!מוחו5 3 5| 40966 98/ 5 פחוו ₪ שחו חפ סקאס פזב טוסץ פוחפ|ססזם פס 850198 טחבּ חפט ₪ 0155 7 0% >"המוחם!ם בוב מחמה-[חחב מ=מהז זה הבז 81 +מזחח הפו 5 ₪5 42 שר 0 אזפוחווסט! | תרשים 8.5 שירות מקוון לסריקת וירוסים של ו64166.60!₪ ס6אש!סכ הב563 פטוו 6)66וא ל-98/ 95 5שטסשחו/צ 6אטן6 ח568 פטזו/ של 6)66.00וא, נועדה לגלות וירוסיסם באינטרנט, ברשתות, ובתוכנות. כמו כן יש לה יכולת לסרוק קבציס מצורפים עם דואר אלקטרוני לפני פתיחתם. היא יכולה גס לסרוק הורדות, כולל קבצי ק2., 6חג., ו-[₪ה, בנוסף לארכיבים לפרישה-עצמית. 6אט|6כ ח508 פטזו/ גסם מאתרת את כל סוגי הווירוס, כולל אלה שבסקטור האתחול, קבצים פולימורפיים, חמקניים, מוצפנים, ומאקרו. כבונוס נוסף, היא גם מגלה וירוסיס של 97/2000 0106 5. החבילה כוללת עדכוני חינס לעד דרך אתר ₪64666. תוכנה זו מכילה גס שתי תוכנות שירות: 46 5זו₪ (עזרה ראשונה) ו-ספַח8ח6 ווס (החלפת שמן). לא כדאי להתעסק עם אלו בהתחלה. 46 %זו= משנה את הדפדפן והגדרות שמתייחסות אליו במחשב. 6פַח608 !01 מוצאת עדכונים של תוספי תוכנה (פחו-פָטופ) מקווניס אוטומטית ומתקינה אותם. ממשק המשתמש, כמתואר בתרשים 8.6, קל לשימוש. בנוסף לאמור לעיל, 6אטו6 ח568 פטחו/ כוללת עדכון חינסם לעד. התוכנה קיימת כגירסה עצמאית, וגס כחלק מחבילת 6אט|6כ 65חווט( 6166 ו-2000 00066 66)ה6וו. למידע נוסף, ראה ח6466.60!).אצש//:קטת. 8 פריצה, לא במחשב שלי |א|? 5 50811 5510 [ הסופוסא= | |וסקסה [ 89 | מסווסה. | 61600 שָ 5 ]0 05חו> 6!] חב הַהוהה503 זספטוז! והז פוהסעיס 6חז סחווסם .90 0+ בי עס 503 5060ע5 ופטח ש] 2 חס פ6ופקסו] 508 חס 65 508 0 ב ל הוה ₪ הב50 ב חאוסטוט5 ש] מס א פס > א 508 ס! )הח / 6 5 65960זקחס ש] | 7 ב ...008ו5ח16א= | עחס 55 חהזסזק 6% 6 | וח 530 26 ח08 ה508 ח6ופע5 ש] 35 7 פה מו הטסו וס 1 ₪ ...40061008 וס 8 8 6 תרשים 8.6 ממשק משתמש של 6אט|6כ ח568 פטזו 0 58פווו/ו חג הסצוסאאז 0 פטזושטחה חסצזסא (2000 צהא) היא אולי תוכנת האנטי-וירוס הידועה ביותר הקיימת כיום. היא ומינה לבד או כחלק מחבילת 2000 65ז0/ח506ץ5 חספזסא. הסצוסא 0 פטזו/זח מציעה מספר רמות הגנה ומיגוון אפשרויות הפעלה הכוללים : > סריקת וירוסים ידנית בקבציס ייעודיים, תיקיות, וכוננים (כולל דיסקטיס ותקליטורים). > סריקה ידנית של כל מערכת ההפעלה. > דוחות מלאיסם. > הגנה אוטומטית בעת שימוש במחשב. > סריקה אוטומטית של דואר אלקטרוני ותוספות המצטרפות אליו. > סריקת של הורדות לגילוי וירוסיס (ארכיביס ותוכנות עצמאיות). > הגדרות וירוס ניתנות לעדכון. כמתואר בתרשים 8.7, 2000 צגא מציעה מיגוון הגדרות רחב בכל אפשרויות ההגנה. פרק 8: הגנה מפני וירוסים | 139 [<1 ב 55105 חסווסא, בא - 1 א 1060000316 5 זז ₪ח908 וטו וחב 50 51011 10 או חס 5 גו סוס חב אוסוספ 15% פח) חזסז] ספ 3 501 .005ו301 1813160 זס] פחסווסג זט אסום. 5 ופצ ל 65פטוו/ זט 563 בו 5 זס) .610 , 00 .5סוקקס!]) 6765 סופ /יסוחסז 81 508 5-3 וז זס) 06% טפס 5 550 [4. | ו 5 זס) 010666! זס 8165 פזסוח זס 6חס 58 | וזו זס) ₪55 סזסוח זט חס 503 500 1680 הסדוסאת * סוס חס | ...508 או6]. | אוס% 508 חצ א תרשים 8.7 2000 פטזושחה חסזזסא בעלת גמישות הפעלה רבה תוכל לתזמן סריקת כל מערכת ההפעלה או סריקה חלקית בימים/שעות ספציפיים או לגרוס לתוכנה להזכיר לך לבצע את הסריקה. כמו כן היא תזכיר לך לעדכן את הגדרות הווירוס שלך, אס תרצה. העדכונים נעשיס בצורה מקוונת (תרשים 8.8) באתר 6 ץ5, ו-2000 פטזו/טחה חסצזסא משווקת עס שירות מנוי חינס לעדכוניס של ששה חודשיס (דמי המנוי לאחר מכן מזעריים). [< | ו ו חסווהוחזס!ח! [ַהועסוזוסר] זגוסע זס) 6!סב|ב/יב. זב 3!65סקן הסוחאו וגוט ההוטחו] 65 6ב סק וס % 0005 2. 30 וחעפ .31ב !| 0 תוס תחס ‏ ו הזחו 3316קנ 88015 הסוסה | <] 5 2016( וס 1 הו סז סש ההסספום. >* |. סוסה .. (0306)5קן 06 החויסוזוסת | 7 יי 4 ווח ₪ ו 7 316 הואסזקק . 2 ו 7 וע 35 7805/68 0! 8165 |מוס ד תרשים 8.8 עדכון מקוון של 2000 05ו/₪חה חסצוסו בנוסף, תוכל להתאיס באופן אישי דוחות ואתרעות, סריקה אוטומטית באתחול, סריקת קבציס שהגיעו יחד עס דואר אלקטרוני, ועוד. תוכל גם לקבוע אם התוכנה תופעל אוטומטית בעת השימוש במחשב. אם היא תוגדר לפעולה אוטומטית, חסצוסא 0 פטזושטחה תנטר וירוסיס בעודך עובד - אפילו תבדוק קבצי ק21 תוך כדי פתיחתם. התוכנה גס מוסיפה אפשרויות סריקת וירוסים לתפריט הלחיצה-ימנית על העכבר (כאשר אתה רוצה לבדוק מאפייני קובצ או תיקיה). 0 פרצה, לא במחשב שלי 0 פטזושטחה חסצוסא מספקת גס רשימה מקיפה של יותר מ- 50,000 וירוסים, עס פרטיס על כל אחד מהס. כמתואר בתרשים 8.9, זה הוא כלי יעיל העוזר בהבנת וירוסים, או פשוט כדי לספק את סקרנותך. הנק ה | [1): .זו פס 85.1 / :פוב 4 פגו/ר = ב | 6 [+ בו ₪ :עבוספום וק ופוח הסוחוחס) :106100 ב 36 4 פגוזו/ר | 8 > ועט 1 חפ | .חוזם. ב 161.6 0/6 ]. 05 1801980900 וסט [0]2.ז6))₪ [סעיס ]. 85 / סע 5 סט ד 39 ₪6 עזסות6ו] > | 6 וסט [00]3.ז6)ו₪ [פעיס ]. 05/ר . 5 ל 0 וס .זו סיס ]. םר ה 5 - וט [1]ם.זט!)6 |6/יס ]. םר שוח קזסוחעוסק] 9 5168 | ו | יב סוס [2) 061.6 [שעיס ]. 5 /ר וס [3]=. שח סח וסט 8 8 0 8 טס [1] .₪06 [סעיס ]. ₪5 /ר ו ו סו ₪ וס (161."]2ו6. |/יס .05.1 /י וטס [3]=.ז6)) [6עיס ]. 05 / וסט ב).זט)ו יס 1. 5 ם/ר וס [0)1.ז6)ו [6עיס ]. 85/ר ₪- וטס [2]ג.ז6)ו [6/יס ]. 05/ר | פזו/ פגוסויפז >> בשעבוספו ₪ פספגזו/י 47638 70 :316 (] פחוסוזוחו/ כ תרשים 8.9 מסד נתוני הווירוסים המובנה בתוך 2000 פטזוש₪ח חסצזסוא. אם היא מזהה וירוס, 2000 פטזו/₪ח חסצזסא מתריעה ומאפשרת לך להחליט אס למחוק, לתקן, להכניס להסגר, או להתעלס מהקובצ עס הווירוס. אס תאפשר לתוכנה לתקן את הקוב האמור (האפשרות המומלצת), היא מוחקת את הווירוס. מידע מפורט יותר אודות 2000 פטזו/חה חסצוסא, ראה באתר: [החזח. או / ו 66.60 חר ץ5. אוצעצ/ / : כקסת אל תיבהל: תרמיות וירוס נראה שבכל שנה יש לפחות תרמית וירוס אחת. דוגמאות שאירעו לאחרונה כוללות את וירוס חוד 6000 (מקורו בסוף 1994); מדובר במספר וירוסים שהיו אמורים להיכנס לפעולה בחגיס מסוימיס ולהרוס את כל קבצי הנתוניס במחשב; היו כאלה שהיו אמוריס להיות מופצים באמצעות הצמדות לדואר אלקטרוני ולהרוס קבציס בעת קריאת ההודעות שהתקבלו; ב- 1996 וב- 1997, הופיעו וירוסים שאמורים היו להיות יימוחבאיס'י במאקרוס של מעבדי התמלילים. בעוד שכל הווירוסים הללו התגלו כתרמיות, הם גרמו לבזבוז ואמן רב ורוחב פס באינטרנט. הס גרמו לאנשיס לכלות את זמנס בחיפוש אחר הגנות או תרופות לבעיות שלא היו קיימות. בסופו של דבר, השמועות והתרמיות של הווירוסים היו יעילות כמו הווירוסיס האמיתייס בכך שהן גרמו לבזבוז זמן ותפיסת משאבים באופן דומה. פרק 8: הגנה מפני וירוסים | 141 אין לדעת אס כל אחד מווירוסיסם אלה היה תרמית מכוונת או סתס מיתוס. בהחלט, אנשיס ממציאים תרמיות וירוס מסיבות שונות, ואנשים חסרי ידע מפיצים שמועות לפעמיס בלא כל כוונה. בעוד שאיני ממליץ על התייחסות לא רצינית לנושא הווירוסים, כדאי לבדוק קצת באשר לאמינות איוס וירוס לפני נקיטת פעולה כלשהי או בובוז ומן רב בחיפוש אחר הפעולה הנדרשת. במקורות שצוינו קודס - 6666, 06ח8ח/5, ופורומים הנוגעיס לווירוסים - יש את המידע העדכני ביותר לגבי וירוסים או תרמיות וירוסים. אתריס חשובים במיוחד לתחוס גה הם: %> אתר הבית של 2806 6וחסר ה%ץוא פטזו/ זס)טקות 60 : /5 ץר 60 . רגוא / / : כ > ספריית המידע של 164166 על וירוסים/תרמיות : 5 א סח וח 66.60+ה16. וו /: קת > מרכז מחקר אנטי-וירוס של 66 חח ץ5 :| 8660 ו 66.60 חר ץ5. אוו / :סח עכשיו כשאתה מכיר יותר את הווירוסיס בהם אתה עלול להיתקל ויודע כיצד למנוע אותם, ויודע מה ערך העירנות לסכנות אפשריות, אמיתיות או מדומות, נוכל להתקדס למשהו שאינו תרמית - ביטחון ופרטיות באינטרנט. 2 פריצה, לא במחשב שלי את כסרק: סכ(/ת כאי/76/ 6 יר הו ₪ / 4כ4/? (/6י0, כסיסיים, כ,כשחה אק!/ן(ת ),כש6חת אי53 אק//(ת ),כשחת ה/רר/ת <סו077טס/תשוסס > 0 פקכ/ת אק//ן/ת עכשיו הגיע הזמן לטפל באיוס הגדול - האינטרנט! עקב הפחדה תקשורתית, יותר אנשים פוחדים מהאינטרנט מאשר הס פוחדיס מסופות, רעידות אדמה, וחמסינים גם יחד. אך נראה שזהירות אינה מתלווה תמיד לפחד, כיון שיותר אנשיס מאי פעס בעבר הס קורבנות להטרדות, רמאויות, ושרלטניס בכלל, והאינטרנט היא רק סביבת פעולה נוספת. הסיבה שאנשיס כה רביס הס קורבנות מקוונים היא בדרך זו או אחרת, פשוטה מאוד: הס חסרי ידע כיצד להגן על עצמס בעולס המקוון. פרק זה דן בכך. אולם, תחילה נסקור כמה מהסכנות המקוונות, ונקבל מעט רקע על האינטרנט והאנשיס המשתמשים בו. לא דבריס טכנייס - רק מספיק מידע כדי לדעת מה נמצא שם, ומעט היסטוריה על איך הוא התפתח. לאחר מכן נתבונן בנושאי אבטחה מקוונת בסיסיים ואיך לשמור על פרופיל נמוך ובכל ואת ליהנות מהאינטרנט. לבסוף, אסביר כיצד למנוע השארת את עקבות נוכחותך המקוונת, כך שאיש לא יוכל לדעת היכן היית גס לאחר שהמחשב אינו מקוון. פרק 9: ביטחון ופרטיות באינטרנט | 143 שישים שניות על הסכנות באינטרנט ראית את זה בחדשות שוב ושוב: מישהו נופל קורבן לתרמית של נוכל אינטרנט; מישהו אחר מנוצל באמצעות רומן מקוון; השכן הסתבך בחובות כספיים לאחר שנרשס לאתרי פורנוגרפיה מקווניס - או האם וה היה הבן של השכן שגנב את מספר כרטיס האשראי והשתמש בו להיכנס לכל אתרי האינטרנט המפוקפקיםס! אלה סיפורים ידועים, אך לרוע המזל הס נשנים וחוזריס. יש גס סיפור על בחור שהיה שקוע עד צוואר ברומן מקוון עס אישה שמעולס לא פגש. יוס אחד אשתו הסתכלה במקרה בתיבת הדואר האלקטרוני שלו. שוב, הסיפור חוזר על עצמו, אך הקשייס התעוררו בעולס הרגיל ולא בעולס המקוון. כמובן שאפשר להסתבך בעולס המקוון כשאתה מקוון ובלתי מקוון. הסכנה קיימת, ביו אס דרכיך מצטלבות עס האנשיס הלא נכוניס בעולס המקוון, או שאינך מרגיש בנוח כאשר עקבותיך המעידיס היכן גלשת ומה עשית, מוחבאיס אי שס במחשב שלך וזמיניס לכל אדס. למזלך, ניתן למזער סיכוניס אלה. להבנה טובה יותר בפני מה אתה עומד, אנו נתבונןו היכן אנו נמצאיס ואיך הגענו לכאן. שורש הבעיה אנשיס מתייחסים לעולס המקוון כמשהו שונה לחלוטין ומנותק מהעולס האמיתי - וזה מה שגורס בעיות. אנשיס שלא היו חולמיס לתת את כתובתס לזר, או להתחיל ויכוח עס זריס בקניון, עושים ואת בעולס המקוון. הס מקלים על אחריס למצוא אותס ולהציק להס ומעורריס כעס בהערות שלא לעניין. רביסם יוצריס הידברות עס אנשיס שהיו נמנעיס מהם כמו ממגפה בעולם האמיתי. מדוע! אולי משוס שהכל נראה כה לא אמיתי ותחת שליטה - אבל האם זה באמת כך?! ישנס שני היבטים בעולס המקוון התורמים את חלקס לרוב הבעיות המקוונות. הראשון הוא הרגשת האלמוניות. אנשיס לא יודעים מי אתה ולא רואיס אותך, אז אתה יכול לעשות או לומר ככל העולה על רוחך, נכון? ההיבט השני הוא חוסר המציאות או הסוריאליוּם של יישות האינטרנט. עבור רבים, אנשיס שהס פוגשיס בעולס המקוון הס אמיתיים בערך כמו דמויות במשחק מחשב. מכאן שרוב האנשיס מתעלמיס מהאפשרות שמישהו שהם פוגשיס בעולס המקוון יוכל להויק להס בדרך כלשהי. ה גם מקל על אנשיס להטריד ולגנוב מאנשיסם מקווניס - בסופו של דבר, הפשעיס שלהם אינס אמיתייס עבורס. 4 פריצה, לא במחשב שלי אולס, תוכל לחימנע מצרות אלו על ידי הקפדה עס מי אתה יוצר קשר ומה אתה עושה בעולס המקוון. ניתן להימנע מאלה שיש להס נטייה להטריד לשס שעשוע או הפקת רווח, שלא לדבר על אלה שיותר ממוקדיס במטרותיהס המקוונות הנפשעות: אורביס לטרף, אומני הונאה, ועברייניס אחריס. נושאי אבטחה מקוונת בסיסיים נושאי האבטחה המקוונת הבסיסייס ביותר כרוכיס בדבריס שאתה עושה או משתמש בכל פעס שאתה מקוון. שער הכניסה לאמצעים אלה היא הסיסמה שלך בשילוב עס קוד המשתמש. בנוסף, עליך להקפיד על אבטחת מספרי כל כרטיסי האשראי שלך. סיסמאות סיסמאות הן המפתח לחייך המקוונים. אם למישהו יש את הסיסמה/סיסמאות שלך, הוא יוכל להיות אתה. אם מישהו אחר ישתמש וייגש לחשבון ספק האינטרנט שלך ולאתריס עס הסיסמה שלך, הוא יוכל לבצע את הדבריס הבאים: > לקרוא את הדואר האלקטרוני של ן ן > לשלוח דואר אלקטרוני בשמך > לשיס הודעות בפורוס בשמך > לרכוש מוצריס ברשת (אס החיוב מתבצע דרך ה- ?15 שלך). אף שרביס נכשליס בכך, הגנה על סיסמתך קלה יחסית. כל שעליך לעשות הוא לזכור אזהרות אלו, ולנהוג בהתאס: 1 אל תיתן את סיסמתך לאיש בביתך או בעבודתך. 2 לעולם אל תיתן את סיסמתך באמצעות דואר אלקטרוני או בציט, לא משנה מה התירוצ הניתן על ידי האדס המבקש אותה (עבריינים רבים מוציאים את הסיסמה מאנשים על ידי כך שהם מציגים את עצמס כעובד של ספק אינטרנט או שירות מקוון אחר). 3 קבע לך סיסמאות ארוכות וייחודיות, לפחות 8 תוויס המורכבים מאותיות וספרות. כגון 983781א. חימנע משימוש בתאריך הלידה של בנך, השס של אשתך, שס הכלב, וכדומה; קל מדי לנחש סיסמאות כאלו. אל תרשוס את הסיסמה - זכור אותה. הימנע מהורדה והרצת תוכנות המצורפות לדואר אלקטרוני, ותוכנות המוצעות באתרי אינטרנט הנראות יותר מדי טוב מכדי להיות בחינס. יש סיכוי טוב שתוכנות מסוג זה מתוכננות לפרוץ ולגלות את הזיהוי האלקטרוני והסיסמה שלך ולשלוח אותן לגנב מקוון (ראה פרקיס 1 ו- 8 למידע נוסף על תוכנות סוס טרויאני ונושאיס הקשוריס בכך). פרק 9: ביטחון ופרטיות באינטרנט | 145 האם למישהו יש את סיסמתך? עד שגנב משנה את סיסמתך או עושה משהו בולט בשירות המקוון, לא תדע אס סיסמתך נפרצה. אס אתה משתמש בשירות מקוון בו ניתן לעשות שינויים לכרטיס שלך, לא תדע שיש לך בעיה עד שמגיע החשבון. כך תוכל לבדוק אס סיסמתך נגנבה : אס ספק האינטרנט שלך או השירות המקוון מספק אמצעי לבדיקת זמן התקשורת שלך, השתמש בכך לעיתים. אולי תגלה שייאתהיי היית מקוון בוּמן שלא חיית. דואר אלקטרוני מוזר המתייחס לנושאים שאין לך ידע בהס, במיוחד מאנשים שאינך מכיר, יכול להעיד שמישהו אחר משתמש בחשבון שלך (ואולי אף מקבל ושולח דואר אלקטרונ. ניסיון להתחבר לשירותים מסוימיס וקבלת הודעה שאתה כבר מקוון מהווה אות אוהרה (אולס, זה לא תמיד מעיד שמישהו אחר מקוון בשמך. אס אתה מקבל הודעה כזו כאשר אתה מנסה להתחבר שנית לאחר שנותקת מהרשת, לרוב המערכת פשוט עוד לא הטמיעה את העובדה שאתה לא מקוון). אס ספק האינטרנט מודיע לך שאתה מתחבר בו-זמנית מכמה מקומות, וו עדות לבעיה (כמובן, אס אתה באמת עושה זאת, תקבל תלונות; ספקי אינטרנט לא אוהביס שמשתמש אחד צורך יותר משאבים משנדרש). אס אתה מוצא הודעות שלא שלחת בפורוס - או תשובות להודעות שלא שלחת - כנראה שמישהו משתמש בסיסמתך. אס אתה מקבל הודעה מספק האינטרנט על כשליס רביס בהתחברות, זו בהחלט יכולה להיות עדות שמישהו מנסה לפרוצ לחשבון שלך על ידי ניחוש סיסמתך. מה לעשות אם סיסמתך נפרצה באופן אידיאלי איש מעולס לא ישיג את סיסמתך, כיון שיישמת את העצות שבסעיף הקודס. אולס, אס מסיבה כלשהי מישהו השיג את סיסמתך, פעל כדלקמן: אם ניתן, שנה את סיסמתך מייד. אס אינך יכול להתחבר, התקשר לשירות הלקוחות של ספק האינטרנט או השירות המקוון (היה מוכן לזהות את עצמך, לרוב על ידי פרט אישי כלשהו, שנדרש ממך בעבר כאשר נרשמת לשירות). אס לא ניתן לשנות את סיסמתך, התקשר לשירות הלקוחות של ספק האינטרנט שלך והודע להס מה קרה. אס נוספו חיוביס שאינס שלך לחשבון, אולי תוכל לכות חלק מהס. אס אתה מזדמן לפורומים ומוצא הודעות כביכול שלך, שלח הודעה שסיסמתך נפרצה ושאינך אחראי להודעות שנשלחו מתאריך מסוים ועד היוס. שנה את סיסמתך שוב. כמובן, עשה את מירב המאמציס שאיש לא ישיג את סיסמתך. 16 פריצה, לא במחשב שלי הזהות שלך הרעיון שמישהו שאתה מכיר יכול להוות סכנה עבורך אולי נשמע מגוחך, אבל זו עובדה שעליך לשמור על פרטיותך בקפידה בעולס המקוון. מדוע! כיוןו שככל שמישהו יידע עליך יותר, כך קל לו יותר לשלוח יד ולגעת בך בעולס האמיתי. האס מספר הטלפון שלך רשוס במדריך הטלפונים! האס שס המשפחה שלך ייחודי! כך או כך, קל יחסית לאתר אותך אס יודעיס באיזה עיר אתה גר. כמו כן לא רצוי לתת פרטים על מקוס עבודתך. מדוע כל זה חשוב! שקול את התוצאות של המקריס הבאים: > אתה עלול לעלוב במישהו בטעות, והוא עלול לחפש יינקמהיי על ידי הטרדה (הערות תמימות כביכול יכולות להתפרש בצורה לא נכונה. בנוסף, יש אנשיס מקווניס המטרידים לשם יישעשועיי). > ייחבריי מקוון עשוי להתברר כמשהו אחר. %> ההערות שלך בפורום מפריעות למישהו שמחליט שעליו ייללמדך לקת'י. אלה רק חלק מהתסריטים; אתה בודאי יכול לדמיין אחרים (וכן, דבריס כאלה באמת קוריס; ראה הערה מוצללת ייהאס באמת קוריס דבריס כאלה!?יי בהמשך פרק זה). כדי לשמור על והותך התייחס להנחיות הבאות : 41 אל תיתן את מספר הטלפון שלך, כתובת מגורים, כתובת מקוס עבודה, מקוס בילוי, או כל פרט מזהה אחר. 2 הימנע מלתת את שמך המלא בעולס המקוון, אף אס שס המשפחה שלך רגיל. 3 אל תיפגש עם מי שאתה יוצר עימו קשר דרך האינטרנט. במקרה של חברות טובה עס חבר וירטואלי חדש, אל תיתן מידע כמו היכן אתה עובד, קונה, מבלה, עושה ספורט וכדומה. 4. אם אתה יוצר קשר רומנטי, בדוק וברר ככל הניתן לפני פגישה פנים אל פנים. חפש אחרים ברשת המכירים את האדם ונסה לגלות כמה שיותר פרטים אודותיו. קח את הטלפון של האדם - לעולס אל תיתן את שלך! - והתקשר מטלפון ציבורי. ואס אתם כן נפגשים, היפגשו במקוס ציבורי. 5. לבסוף, הייה ספקן! אל תאמין למה שאומריס לך, עד לקבלת הוכחות. פרק 9: ביטחון ופרטיות באינטרנט | 147 האם באמת קורים דברים כאלה? סיפורים קצרים עם לקח... מעניין שאפילו התקשורת לא מצליחה להגזים במה שבאמת קורה באינטרנט. להלן טעימה קלה של מוזרויות: + עשרות מקרים של אנשים שמציגים את עצמם באור שונה מהמציאות או פשוט משקרים ביחס לעצמם; עורך דין שהוא לא כזה, רופא, שחקן קולנוע, טייס, פסיכולוג ורבים אחרים. %> אישה שנענתה למודעה אישית מקוונות, פגשה בגבר, והחליטה שהוא לא הטיפוס שלה. לאחר מספר ימים האישה הגיעה הביתה ומצאה אותו מחזיק את בנה וחבר כבני ערובה (למרבה המזל, לסיפור זה יש סוף טוב). > תלמיד התיכון שגנב כרטיס אשראי כדי לצפות באתרי פורנוגרפיה מקוונים. הוא חשב שהוא אלמוני ולעולם לא יתגלה - לבסוף הוא התגלה. > מוכרים ש"נעלמים" לאחר שהציעו דברים למכירה במחירים נמוכים במיוחד, כאשר התשלום נדרש בצורה מקוונת או דרך תיבת דואר. הסחורה לעולם לא מגיעה, ואין דרך לאתר את הגנב. > מקרים של גניבת זהות, כאשר אנשים המחפשים נקמה שלחו הודעות דואר אלקטרוני מזויפות, השאירו הודעות מזויפות בפורום, ואפילו תצלומים של קורבנותיהם. > מבוגרים שטענו שהם נערים, נערים שטענו שהם מבוגרים, וגברים שטענו שהם נשים (עוד לא שמעתי על אישה שטענה שהיא גבר). כרטיס האשראי ומספר החשבון שלך יתכן שאתה משלם לשירות האינטרנט שלך באמצעות כרטיס אשראי. זה בסדר וכך משלמים רוב האנשיס עבור שירות האינטרנט שלהם. לא סביר שמישהו יגנוב את נתוני כרטיס האשראי שלך בעת שהתחברת לראשונה. אולס, יש שיטות רבות להשגת נתוני כרטיס האשראי שלך ברשת, כמפורט להלן: הגישה הנפוצה ביותר בידי גנבים, היא להציג עצמס בדואר אלקטרוני (או לעיתיס בביט בומן אמיתי) כעובדי אחד מספקי האינטרנט או שירות מקוון אחר, ושהס צריכים את פרטי כרטיס האשראי שלך ומועד הפקיעה לצורך אימות. או שיספרו לך שפרצו לחשבון שלך, או שיש בעיה אחרת כלשהי עס החשבון המקוון, ויבקשו את נתוני כרטיס האשראי שלך. ספקי אינטרנט ושירותיםס מקווניס מדגישים שלעולם אינס עושיס כך, ואף מזכיריס זאת למשתמשיהס. לכן לעולם אל תמסור את נתוני האשראי שלך בדואר אלקטרוני או בצ'ט (י603) (ראה פרקים 1 ו- 8 למידע נוסף בנושא זה). 8 פריצה, לא במחשב שלי ככלל, קנייה מקוונת לרוב בטוחה - כאשר אתה קונה אצל סוחרים גדולים ומוכרים. למרות ואת, היו כמה מקריס בודדיס שנעשה שימוש לרעה בנתוני כרטיס אשראי על ידי סוחרים מקוונים "קטנים'י. היו גס מקרי הונאה באתרי אינטרנט ובדואר אלקטרוני בהם הייסוחריי כביכול לוקת ממך מידע ואתה לעולם לא מקבל את הסחורה המוצעת. דבר דומה קורה במכירות פומביות מקוונות. או שאתה מקבל את הסחורה שהזמנת מעסק קטן, אך היא אינה כפי שפורסמה - ובשלב זה אתה עלול לגלות שהעסק נעלסם. השורה התחתונה היא זו: אל תיתן את נתוני כרטיס האשראי שלך לכל מי שמבקש והימנע מאתרים מפוקפקים, או כאלה המציעים משהו טוב מדי מכדי שיהיה אמת. אס העסק מתנהל באמצעות תיבת דואר, ואין מספר טלפון, דלג עליו. בדומה, אל תמסור מספר חשבון בנק במערכת מקוונת, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת. עצות לקנייה מקוונת אם ניתן, השלם את הרכישה בדואר, בטלפון, או באופן אישי. לעולם אל תיתן את מספר כרטיס האשראי שלך באתר לא מאובטח. אתרים המציעים מערכות מאובטחות מודיעים על כך. דפדפן האינטרנט אמור להודיע לך אם האתר מאובטח על ידי הצגת מנעול 34| בשורת המצב. כמו כן, בשורת המצב הכתובת תתחיל ב-₪%05ח במקום סאח. אבטחת מידע מקוון ישנה דאגה רבה בין משתמשי אינטרנט בקשר לפגיעות של המידע המשודר. כידוע, מידע משודר דרך האינטרנט על ידי העברה בין מספר מחשבים. עקב כך, קיימת אפשרות שניתן יחיה לצפות במידע באחת מתחנות ממסר אלה. קשה לומר מה הסיכוי שדבר כוה יקרה, אך האפשרות קיימת. ניתן לטפל בסכנה אפשרית זו במספר דרכים : 1 הימנע משליחת מידע רגיש דרך האינטרנט - כולל מספרי כרטיס אשראי. וה הגיוני, אף שמספר המקרים המדווחים של קליטת מידע באינטרנט וייבילוש'י אחר ודואר אלקטרוני באינטרנט הוא נמוך. 2 השתמש בתכונות האבטחה של הדפדפן והאינטרנט. 3 כדאי לשקול גם הצפנת מידע ודואר אלקטרוני רגישים (הצפנה נידונה בפירוט בפרק 7, ונדון בכך שוב בפרק 10). פרק 9: ביטחון ופרטיות באינטרנט | 149 תכונות אבטחה של דפדפנים והאינטרנט תקני אבטחה עוסקים בהצפנת מידע, ובאבטחת המידע בעת שידור. ניצול תכונות אלו דורש שדפדפן האינטרנט שלך יתאים לתקני האבטחה שהם : > (]55) ]3/6 | 506661 560076 > (07ק) חס 8ס6וחטחרח 60 6סהץחזק. שני הדפדפניס 46056806 ו-זסזס|קא= 6%חז6זח1 תומכיס בתקני אבטחה אלה. חלק מתכונות האבטחה החשובות ביותר מובנות בתוך הדפדפניס. תכונות אלו כוללות מסמכי אבטחה (601111163+65 /ז56001) לאימות והותך באתר, אזהרות ש-46056806 ו-ז6זס!קא6 6%חז%6ח1 מציגות כאשר אתה מתחיל לשלוח נתוניסם לאתר אינטרנט לא מאובטח, ועוד. רצוי להשאיר תכונות אלו פעילות. אתרי אינטרנט מספקיס אבטחה אס הדפדפן שברשותך תומך בפרוטוקוליס של אבטחה המשמשים באתריס אלה. תכונות אבטחה של אתרי אינטרנט כוללות מסמכי אבטחה, המאשריס שהס אכן כפי שהם טועניס, אתרים מאובטחים. אתרים מאובטחים אתר מאובטח מגן על התשדורות ממנו ואליו, כך שמספרי כרטיס אשראי ומידע רגיש אחר לא יוכלו להיקרא בדרך אליו. עדיין עליך לסמוך על בעלי האתר כמובן, אך וה כמו מסירת מספר כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. אתריס מאובטחיס מספקיס מידת ביטחון שפרט לך ולאדס לו אתה מוסר מידע רגיש (בעלי האתר), לאיש לא יהיה את המידע. בדיקת האבטחה ישנו מספר דרכיס לבדוק אס האתר בו אתה מבקר הוא אתר מאובטח. אם אתה משתמש ב-6056806, לחץ על לחצן ש5661 בסרגל הלחצניס (או על 3 המנעול בצד התחתון שמאלי של מסך 6156806/). תופיע תיבת דו-שיח שתודיע לך איזה מהקבצים שדרשת הס מאובטתים, כמתואר בתרשיס 9.1 (כאשר 06)50806 מקבל מסמך מאובטח, סמל המנעול מוצג סגור). 0 פריצה, לא במחשב שלי [<זם). | 6 1 0 0 - ₪ סט 0 ב בי ן וסחי 0+ 6016 0116 +10 891016סכן 788 11 פה 6חז 18מ 7 .166רנטונ6 1801 בער שבכ פומ ו[ 1 1861177 116 011608 01 פס גוס 11181 8ב68וזז 8150 11 .108664 בו ]ג מסבזו 36 פומ מ 6 ו 010% ,886 118 מס 8165 116 [81 מס 8613115 1618קממנסט עס .816 זו פמד 1169901801 - 1 | פפָש חק ב פצגוס ץר 8 ו 8 6 תס פ6מנסט 0886 1218 .15 4 6מוב!1 גוסזד 6166 16 15 8ג!1 1181 6צגום 1/1866 * סט זט סקדט. הזחו :8146 סג יפר 6 0158 0 1156 :וגאו 118 וס טפנו 826 91618 ב ממשוס01? 76 * 1 ופפ 06 ופ גוסד 11281 585גז 718 .8 1008110 1136 01535 0+ [מספצסכ. 4 19018110 181 סו | 6 | הגש | [אם. תרשים 9.1 בדיקת אבטחה עם 46056806 דפדפן ז6זס|קא6 6%חז%6ח1 של מיקרוסופט מעיד על תעבורת נתוניס עס אתר מאובטח על ידי הצגת סמל הנראה כמו 3 מנעול בסרגל הסטטוס. שני הדפדפנים יכוליס להתריע על סכנת אבטחה, במצבים כגון שליחת מידע באמצעות טופס מקוון, שיכול להיות סיכון אבטחה. בדפדפן 86156806, בחר בתפריט פחסוזטס, בחר בכרטיסיה |660673, כדי לאפשר או לבטל אזהרות על אתריס לא מאובטחים. בדפדפן זסזס|קא6 %שחזססה1, בחר כלים, להצ על אפשרויות אינטרנט. בתפריט כרטיסיה, לח על לחצן אבטחה, ובחר ברמה מותאמת אישית. לבסוף, אס כתובת ₪1 מתחילה עס //:5קשח ולא עם //:קאח, הכתובת היא בשרת מאובטח. בדומה, אס ₪1 של פורוס 506%ש6 מתחיל ב-:85ו6ח5 במקוס ב-:5או6ח, הוא מאובטח. אבטחת הורדה כפי שנידון בפרק 8, הנזק הנגרס על ידי וירוסים וסוסים טרויאניים הוא רב ביותר, כך שעליך לשקול את המהות והמקור של כל הורדה מקוונת. ככלל, עקוב אחר ההנחיות הבאות כדי להחליט מה להוריד: > אס תוכנה או ערכת מאקרו מציעיס תכונות בלתי אפשריות, או לפחות טובות מכדי להיות אמיתיות, דלג עליהס. + אס אתר אינטרנט או שירות מקוון מדווח מעט או בכלל לא על בדיקות שעובריס הקבציס בו לגילוי וירוסיס, אל תוריד משס קבצים. + חפש הערות על הקוב להורדה. > לאחר שהורדת קובצ (ו/או בעת הורדתו), סרוק אותו לגילוי וירוסים (ראה פרק 8). פרק 9: ביטחון ופרטיות באינטרנט | 151 טשטוש עקבות מקוונות באשר לבילוש אחר פעילותך המקוונת, עיקר האיוס אינו מהשירות המקוון - אלא מאנשיס המחטטיס במחשב שלך. לכן, עליך לטשטש את עקבותיך המקוונות, תיוק הודעות וחומר אחר, והרישומים שנשמרים על ידי דפדפן האינטרנט שלך. אבטחה לא-מקוונת של הורדות מה שהורדת יכול להעיד לא מעט על פעילותך המקוונת. כדי למנוע ממישהו לראות מה הורדת, הקפד תמיד למחוק או לנקות יומני הורדה הנשמריס על ידי התוכנות בהן אתה משתמש (אם קיימיס כאלה). אס תוכנה שהורדת מגיעה בתוך ארכיב או ארכיב-פרישה-עצמי הכולל מספר קבצים, עליך למחוק קבצים אלה לאחר התקנת התוכנה האמורה. עליך גס למחוק את ההורדה המקורית, כמובן. כדי לפשט הליך זה, הורד תוכנות תמיד לאותה תיקיית הורדות. בעת פרישה והתקנת תוכנה, בצע את הפרישה לתיקיה בשם ||פחו. כך יהיה קל לאתר ולמחוק את כל קבצי ההתקנה (יש תוכנות המוחקות בעצמן את קבצי ההתקנה שלהן, אך אל תסמוך על כך). עבור קבציס שאינס תוכנות, הזו אותס מתיקיית ההורדות שלך סמוך ככל הניתן למועד הורדתם. מומלצ ליצור תיקיה מיוחדת (אולי בשם פַחוס!סח) עבור קבציס כאלה (בתיקיה גו תוכל גם לאחסן תוכנות שאינך מתכוון להתקין מייד). דאג שתיקיה זו על תכולתה תהיה בלתי נראית (פרק 5 מפרט כיצד לעשות זאת), וכך תהיה מוגן בצורה סבירה. לאבטחה נוספת, תוכל להצפין קבציס מאוחסנים כאלה (ראה פרק 7), או להשתמש ב-210חו/ כדי לשמור אותס בקובצ 212 מוגן סיסמה (ראה פרק 3). 2 פריצה, לא במחשב שלי איתור ומחיקת רישומי פעילות מקוונת כידוע, קל לעקוב אחר ביקוריך באתרי אינטרנט - ואפילו אחר הקשות מקשים בודדות - בעזרת תוכנה מתאימה. אך ניתן להגיע לתוצאות דומות פשוט על ידי צפייה בקוב ההיסטוריה של 86050806 או זסזס|קאס 6%חזססח]. קבציס אלה מתעדים את אתרי האינטרנט בהס ביקרת, עד רמת כתובות ‏ ₪, ואף את השאילתות או הכנסת נתוניס אחריס. במצב מקוון, ניתן לפתוח כל דף ברישוס על ידי לחיצה כפולה על ה- |חש. רשימת ההיסטוריה של 61563026 בחן ואת לבד. בדפדפן ₪6156806, לחץ 1+8ש6, או בחר היסטוריה (ץ415+01) בתפריט. יוצג חלון המכיל כתובות 081 ומידע על הכתובות, כמתואר בתרשים 9.2. כדי למחוק פריטי היסטוריית 6050806 אחד-אחד, האר את הפריט הרצוי ולח על מקש 61686, או לחץ על +56166 מתפריט 8ו06ם, ואז לח על 616%6ש. [<[5ן. | עזס5ו 11 וטק | יפו 08 ות תרשים 9.2 רשימת ההיסטוריה של 6056806 פרק 9 ביטחון ופרטיות באינטרנט ף] סוט [ | תספוס | | ימששט4ב]] | מששעומ] - | מששסון 8 777 שודן אק 6:26 1/13/2000 = .. זווסת חס חב 1.655 ... זווסת חס חב 1.655 = זר א6םחו/חס-א6רוס ויי// :ות 46/0068 ס) 6וחסס|ס / א 6:24 1/13/2000 ..וסו! חס חפ 1.555 ... טסה חס הבח 1.095 ה סס.א6עף וא :קז = .186 - .סח] ,6ע5 0 6חזססוס/ 1 4 9.22 1/13/2000 0 פזגוסו] 9. 300 פזטסו! 3 ...135/חס0.הטוסזזסט .אצויו / :כו .ופוס | :הפוסה (! זסה 6 1 / הו 0 פזווסח 9 סח פזגוסו] 9. 0 חס 0ב .15ספוחסוח// :קה ...עיחס-) הסווסו= 8: 6 1 3 9:16 1/13/2000 30 פזגוסו 3 סטב פזוסו] 9 ..(19/0010108[.0קוז50/חזסס-עב.סשון//:פוות 6 ] 8/)8/0918. 31 9:15 1/13/2000 0 פזגוסח 9 א 1:16 12/23/1999 /חזסס.18פו/ים )/8 יכות 00ז50 - 8/18/0818 1 11:11 1/12/2000 0 פוגוסת 19 0 פזטוסח 19 ...6זם/)וסטב /זסס.86/בסוח.אואואו//:כ)ח = ...03166.0 סה - 10166.0 5 ו 11:07 1/12/2000 0 פוטס 19 וק 9:15 12/26/1998 08166.0 ושואואו// :קוח = ...ל זס] פסב|לן 6ח ד - הז0ס.1400166 1 3:45 1/12/2000 1 00 085 1 = .0/חופ-ו0ס/חזסס.8)8518 .ואו / :קוו ספ - 1)800018ה. 1 אס 3:43 1/12/2000 1 50 1 ...ופוח 00/7 עוסקןבס .ואו / יוות 5 עו 0 1054 1 אש 3:43 1/12/2000 בי 0 55 1 = 3פ8ס/61ח.6חסקספויו סה קוחסז1//:פוותת זו 1 ₪ 3:00 1/12/2000 בי 0 085 1 .../חופ-מַס/חסס.380918 וא/ו 5 6 - 0918/מ)8. 1 ₪ 2:55 1/12/2000 0 0 055 1 .035006 5/חזסס 801 615 וסרה /:קוותת 6 ב חס 1 2:54 1/12/2000 1 0 05 1 = .ופוס /חזסס.81518). ואו / יוות ספ - 1)800018ה. 1 א 2:49 1/12/2000 0 1 50 885 1 .ו /|חזת/קזחחפ/חזסס-ה'ספוףה-ואואו// יוות 156 :!פחבופוה. 1 א 2:48 1/12/2000 בי 0 1 ../חופסס/חזסס.1518ם)-וואו// יוות 9 - 80518 1 ₪ 2:47 1/12/2000 בי 0 085 1 .../חופ-חַס/סס.380918 א ות 5 6 - 0918/מ)8. 1 1:47 11/2000 ד 2 0 8805 2 ...881513/500/חזסס-2 21 אאא :קוזת! ...וס קם ו פמסווספז 5 85 ו 1 ₪ 1:47 1/11/2000 25 500 08/5 2 = .. 8181918/50/חסס.2קןק. ואו / יוות סז % 5 2קו2. 1 א 1:47 1/11/2000 25 2 חס 05-8118093 חז//:קוותת סז ₪ 85 212 1 אש 1:47 1/11/2000 -י 250 ..חז/חפ-ה0/חסס .811801813 .קה חז//:קוותת בחגוס 140 1 1011 1/10/2000 בי 500 035 3 .. קפן-650105ז!]ח/ החסס. 8 1507.50// :ות בר 1 00 10/20 - 350 ..105405.50788/חזסס .קב חפ חפ1פ1//:קוותת 5 1 10:04 1/10/2000 5 3 800 085 3 ..זס?0ג). 1גופ/חחסס קתפ ח11//:קוותת 560 סוב ותחפ 1 א 10:03 1/10/2000 - סח 8395 3 ז90פז/ 01 1/חזסס .קב ח158.5//:ק!ות .ה סוחואוסם סופגוו סו ₪085 :ק8חפ 1 ₪ 10:02 1/10/2000 3 350 ...גוסכ 51/168/חזסס.קבחפ ו158//:קוותת 6 16 חס 103% 101195 1 10:02 1/10/2000 30 0 085 3 .00/0010 56/חז0ס.קב 90 1681// :קוו 5610 :מ 1 ו 10:01 1/10/2000 0 3 30 4396 3 ..+₪1100= 747 /הזסס.פססען )ספוסו//:קות = ...ששב 6ת! וס וטו :6566 וספוסו 1 10:00 1/10/2000 5 3 500 3/0805 ...8100/75 59/חזסס 1681 1581004106//:קוותת 563107 - 80186 - וחסס 368 1 א 9:59 1/10/2000 35 0 סע סוס יוות ו 1 א 9:53 1/10/2000 5 0 2.01 6/00נו. .זפ וא// :קת .. ה060 5 ,018100005 סופטון 13 בי סח 8805 3 .../905ח60065.00/031ף אויאואו//:פוות = שגומה אא דד | ידש 3 ב מספקת פירוט רב על פעילותך באינטרנט 13 רשימת ההיסטוריה של וסיוס!קאס %סחיוס%חו1 היסטוריית ₪1 של זסזס|קאס 6%חזס6ח1 מאוחסנת בתיקיות לפי שבוע, ולפי אתרי אינטרנט, כמתואר בתרשים 9.3. לחיצה על לחצן היסטוריה בסרגל התפריטים מציג חלון קטן עס רשימת ₪1 בהס ביקרת (ניתן גס לבחור את סרגל זסזס|קא6 ז6חזסזח1 בתפריט תצוגה, ללחו על היסטוריה, או להקיש ₪+!שס). היסטוריה ו תצוגה + ₪2 חפש | לפני3 שבועות -| לפני2 שבועות בשבוע שעבר [₪ יום שני [₪ יום שלישי היום החסס. זב סזק .שאו זה סזסט] [3) 3395819171 .וזב 3 .680.0 31 ] וחחה 3% .680.0 81] ₪1 פח.>סווספוסגוסט.30) >סווספופגוסט 3] החסס.פוהחתו. שזס]30] פופו 06זס31] | 2 הזסס.אוחזהה .ואו חח ה] | [ 45 והזח תות [46 |חוון ₪ [5 סווספ=!00 ופוס [45 86%.685?8880 [45 שחסו!ספ!וס 0‏ פופחחס? החס> .סבהוגורחו)זו/י. 325 ] סבהוותזוזזו/י. 305 ] ₪ תרשים 9.3 רשימת ההיסטוריה של זסזס!קא6 6%חז%ח1 מספקת רשימות ממוינות של אתרי האינטרנט בהם ביקרת ניתן למחוק ₪1 בודדיס, אך הדרך המהירה ביותר היא למחוק שבועות שלמים או תיקיות אתרי אינטרנט. או, ניתן לנקות את תיקיית ההיסטוריה לחלוטין על ידי בחירה בתפריט כלים (80015) של זסזס|קא6 ז6חזסזח1, לחיצה על אפשרויות אינטרנט, בחירה בכרטיסיה כללי, ואז לחיצה על לחצן נקה היסטוריה. כניסה פרטית משתמשי אינטרנט נכנסיס לעיתיס לאתריסם בצורה ידנית, על ידי הקלדת כתובת או הדבקתה. יש שתי דרכיס לעשות ואת, האחת משאירה עקבות והשנייה לא. אם תכניס .081 בסרגל המיקומיס שמתחת לסרגל הכלים ב-₪6056806 או 66חזסזח] זזסוקא6, ה- | נרשס ברשימה הנגללת, כמתואר בתרשים 9.4 (גם 081 שביקרת בו עקב פתיחת קישור בחלון חדש, נרשם). 4 פריצה, לא במחשב שלי 81-00ק סח 20-מ חק 0-20 חס=0 00/0/75 .018 אא לו עו הס 55 ו הזו 1237 /ע חח פס .5015 אי ו 1 ו 06/0001 סק אא / :קוו תרשים 9.4 שדה המיקום של 6056806 וסרגל הכתובות של זסזס|קא6 6%חז%6ח1 מספקים תיעוד היכן ביקרת באינטרנט המידע נשאר שס עד שרישומים אחריסם גורמיסם לו להימחק. כדי לפתוח דף בלי שכתובתו תירשס בשדה זה, בחר ב-806ק ח6ק0 בתפריט ₪16 של 560806ז₪6, או פתח תפריט קובצ של זסזס|קא6 66חזססח1. הכנס את ה-81 בתיבת הדו-שיח (לחליפין, ניתו ללחוצ על 0 ב-16056806 וב-ז6זס|קא6 6%חז6סח1). תרשיס 9.5 מציג את תיבות הדו-שיח של שני הדפדפנים. 6 ח006 | )םססיטסהאאאאןחד] = | 65 | א | | חאה = פתיחה %( ||. 00 וחחה-ביסר]. ואו תרשים 9.5 הכנסת דף אינטרנט בצורה ידנית - ובסודיות ב-6056806] וב-זזס|קא6 6%חו%6ח1 פרק 9: ביטחון ופרטיות באינטרנט | 155 ניקוי שדה מיקום (16!0= חסוז063 !) של 6%56326ו] אס ברצונך להיפטר ממידע בשדה המיקוס של 06056806, 61096806 מאפשרת לך לנקותו. כדי לעשות כן, בתפריט 560% של 6056806)!, בחר 60665ז6/6זס, ולח על זסְזהּפַועְהא. תיבת הדו-שיח של 600665ז616זש תופיע, כמתואר בתרשים 9.6. לחצ על הלחצן 837 ח1063%10 ז6163, ורישומי ביקוריך באינטרנט ייעלמו. ו סו 00 חק שוחסו 16 ע!וסטפ זסוהטוצב ו קה 1 65 ואו 513715 זס)הויב 4 -ן 05 6 מבום 1 ושי = הת 5 | 6 פס : 0 כ של פסווה סווסק ה מ 17 בחופטוסזם 587% 6 6חזסה] = 8ווסז90ו46! 8 181 3 .2306 פוה סז גוסע 1866 ||ואי מסזוגו סוס 6 טחואסוום ו מ ו | :0030 1 סזווו - = - 03 שב הו ספ עזסופוות -] שוופוי עפ וסועיטזכ שיב גוס 65טבכ 6ח! /ס ]| 3 15 עזסופוון | עסו ז6| בי ₪ :)3 פזוםאס עזסופוח חו 65ב עז810ו1] ז3 ₪ הסווהסס | -ן :זה הווה סס! 6 חס 51185 01 81| 6ר! 16 | סוס | 808 | 6 תרשים 9.6 ניקוי שדה המיקומים של 46056806 הסתרת סרגל הכתובות של זסיוס|כןאס זסח'וס+חז ניתן להסתיר את שדה הכתובות של זסזס|קא6 66חז66ח1. לח לחיצה ימנית על סרגל הכלים והסר התיוג מתווית שורת כתובת ((837 4001655), כמתואר בתרשים 9.7. לחצנים רגילים שורת כתובת ש קישורים בדיו התאמה אישית... תרשים 9.7 הסתרת שורת הכתובת של זסזס|כא6 6%חז6סח1 6 פריצה, לא במחשב שלי בדיקת זיכרון המטמון זזס|קאס 6%ח67לח1 ו-₪6050806 שומריס תמונות ודפי ]אדח אחרוניס שביקרת בהס בויכרון המטמון של הדיסק הקשיח. פעולה זו מאיצה גישה לאינטרנט עבור דפיס שאתה חוזר ומבקר בהם, אולסם, קבציס אלה נגישים לכל מי שיודע באילו תיקיות לחפש. קבציס אלה מאוחסניס במספר תת תיקיות (מובן מאליו שגםס בתיקיה 08606), אך אינך צריך לדעת היכן הס כדי למחוק אותם. כל שעליך לעשות הוא לנקות את המטמון של הדיסק. ב-6056806], בתפריט 56/6, בחר ב-610760065זק. להף על + ליד 6ַססהבּש20 ח0וז56]66, ולח 63686. לח על לחצן האפשרויות בשס 63686 15% ז6!03, כמתואר בתרשים 9.8. כ 6 0306 6ח! ]0 5126 6ו!! 806חטו5 6 חס 5 0 ע!זהסצוספז! ]ס 5פוקסס |הסס| קספא ס) 4960 ו סב סח הטויב - 6 .6זסאוסח 106 ס) 60160 החסס סוחו! 50006 ג חב 5!הסוחווססט | סאר 6 כ) ]הפוס 03006 6! 6זבקוחסס 5עבטוןב ואו מסזוגום ההכ - ו .חס 5061 !סו 76 אוס5 בחב. : בתו5ו0זם +51 | 306 עזסוח6)] זה6ום 8 024 ח :306 עסו וספ 5 81 -₪ 5 פחוח הסה ה בו ₪ :306 אפום. ל ₪ . שך | : שחוווום -₪4 5675%80%5%080 1654665036 הטסו ישן :וס 03006 18% / | | ...01061 0056 8 8 :סח חס ]השחווססם 0 זה קוחס6 15 0306 תו )הסותגוססים ב ו 00ו5695 זסק ססח0) 4% 6 עסו 7+ 7 תרשים 9.8 ניקוי מטמון הדיסק ב-6156806 ב-ז6זס|קא6 06706%ח1, בתפריט תצוגה (שפו+), בחר באפשרויות אינטרנט ‏ (6%חז%6ה1) 5, ולח על לחצן כללי (|613ח66). לח על הלחצן מחיקת קבצים (6!6%6ם 5) כדי למחוק את הדפים ש-ז6זס|קא6 66חזוסזח1 שמר (תרשים 9.9). משתמשי זסזסו|קאס שחזססח1 יצטרכו גס לנקות תיקיה המשמשת לשמירת קבצי אינטרנט זמניים. הקוב נמצא בתיקיית פווספחו/ על הדיסק הקשיח הראשי - לרוב כונן 6. פתח את סייר פאוססחו/, ופתח את קבצי אינטרנט זמניים 5עשסטחועש:6 (1165] 86%'ו10%6 /'זבּ'וסק וס ד פעצסהועע :6), כמתואר בתרשיס 9.10. פרק 9: ביטחון ופרטיות באינטרנט | 157 אפשרויות אינטרנט השתמש בגנכחי| ‏ השתמש בברירת מחדל| ‏ השתמש ברק | | | = 648 קובציאינטרנט זמניים ון 3-ך") תפריט התחלה (5] ופפ תרשים 9.10 ניקוי קבצי אינטרנט זמניים פתח את תפריט עריכה (56/6) ולח בחר הכל (411 56166%). עתה לחצ על מקש מחק (2616%6). רוב הקבציס בתיקיה יימחקו, כולל כמה קבצי 60066 שהונחו שם על ידי שרתי אינטרנט באתריס שביקרת בהם. 8 פריצה, לא במחשב שלי העלמת 6006165 בהקשר ל-6000/65 (אלה קבציס שהשרת אליו ניגשת רשס בדיסק שלך), עליך לדעת שאף שמחקת מטמוני דיסקים, קבציס אלה יישארו. בנוסף, כמתואר בתרשיס 9.10, 65 כוללים כתובות אתרי אינטרנט - ומכאן שכל אחד יכול לראות את כתובות האתריס בהס ביקרת. עדיף לבטל 600665 בדפדפן כדי למנוע שמירתם על הדיסק הקשיח. לביטול 600665 עס %6056806, בתפריט 56/5, לחף על 6/0:60665זק, בחר ב-80660ש₪6 ולח על לחצן האפשרויות 600165 5153916 (תרשיס 9.11). ו 6הזהסקקה - בי סוס ]סז 6זוזח₪ 6 +3)!80 8ח) 065 הפזס/זם שחַההתם ו חן 08| עה0ווה וטסוגוא | שן זסוחויב א = 38 סוסב שן 3 סווס קה ו 1339 6ופהח= שן ו בחופאוסזם +53 8 חב 11| זס] זקוזס 13/35 סוטבחום. -] סז 4] 8 ו -3 5ב סבה שן ג / מ 55ב = 7" 5וסח הסח 35 3001655 החפ 560 -] חן = | חְ 06 ב יי פואסזק טס 7 5 5 הו וסוס 5ר!! סו 30% ]חפ 61 131 65ו6ססס חס וקסססה 97 0 0006 8 0000ב 6זט/סם 6 הזב /צ. - ] תרשים 9.11 ביטול 600665 עם 46056806 לביטול 600665 ב-זסזס|קא6 6%חז%0ח1, בתפריט כלים (5!ססד), בחר באפשרויות אינטרנט (005וזק0 676%:ח1), לח על הגדרות אבטחה (56₪011), ולח על לחצן האפשרויות רמת הגדרות מותאמות אישית (|6ע16 וחסזפטס). תיבת דו-שיח הגדרות אבטחה (045ח5618 ,65660111 תופיע, כמתואר בתרשים 9.12. בקבוצת ההגדרות אפשר קבצי 6006165 לפי פעילות, סמן את האפשרות הפוך ללא זמין, ובקבוצת ההגדרות אפשר קבצי 600616 המאוחסנים במחשב שלך, סמן את האפשרות הפוך ללא זמין. לחצ אישור. פרק 9: ביטחון ופרטיות באינטרנט | 159 הקיו 0006068 45[ ב אפשר קובצי 8ו6006 המאוחסנים במחשב שולך 0 נקשה 0 הפוך לזמין/אפשר ₪ הפוך ללא זמין ב אפשר קובצי 6006165 לפי פעילות (לא מאוחסן] 0 נקשה 0 הפוך לזמין/ אפור 8 898 8 אימות מעותמש הורדות ₪ הורדת גופנים 9% רהוחה תרשים 9.12 ביטול 60006065 עם ז6זס|0א6 66חזסשח1 סימניות ורשימות מועדפים (1)65וסטב3ּ:) הסימניות (1865זסע5/8אז8וח800%) שלך מספקות מידע רב על מעשיך המקוונים, כיון שאתרי אינטרנט בהס אתה מבקר תכופות, או אתרים מועדפים, נשמריס בקובצ הסימניות שלך. שקול ביטול סימניות אס יש חשש שהס יסגירו מידע שברצונך להסתיר. 0 פרצה, לא במחשב שלי + ר//ר 604%ר/ן' /י/אי 6// 48 פָרסי/ת סכן/ת אק//ן/ת +איתי/ת 34/ר 004%ר/ן/ כי3ר ר/ר 004%ר/[' אסכן 4/תר ה3פָ(ת /ר 004%ר/ן* /ת/כן/ת הפוה הת 070י/תך אל/4ר (2/ ?חוסס5> סכן/ת +איתי/ת /4 אק//ן/ת 34/ר 4%ק6ר/ן: תיוק ר//ר 004%ר/ן' /הו(ה 4% אטרכת התיוק פרטיות דואר אלקטרוני היא בין הנושאיסם החשוביס ביותר אך הפחות מובניס באינטרנט. רביס מכס הקוראיס ספר זה חוששים מאוד שאדם זר יקרא את הדואר האלקטרוני הפרטי שלכם. עקב כך, פרק זה יוהה את הסכנות לפרטיות דואר אלקטרוני וכיצד להגן על פרטיותך בעת שליחה, קבלה, ואחסון דואר אלקטרוני. פרק 10: הגנת דואר אלקטרוני | 161 דואר אלקטרוני ואיומי שווא על פרטיותך כמו משתמשי אינטרנט רבים, גס אתה אולי מודאג מאוד מכך שהדואר האלקטרוני שלך ייקלט וייקרא על ידי אחרים. למעשה, יש סבירות נמוכה מאוד שדבר כזה יקרה, כפי שיוסבר בסעיף הבא. מבחינתי, אני לא מודאג מקליטת הדואר האלקטרוני שלי, בעיקר כיון שאיני אומר דבריס בהודעות דואר אלקטרוני שלא הייתי רוצה שייוודעו ברביס. באשר לשידור עצמו, השיקול היחיד שלי זה שההודעות יגיעו ליעדן. רוב הדואר האלקטרוני שאני כותב ישעמס אדם זר. אולס, אס אתה חושש מקריאת הדואר האלקטרוני שלך על ידי אדס ור, הסעיף הבא יעניין אותך. אם כך, האם ניתן לקלוט ("ליירט") את הדואר האלקטרוני שלי? התשובה הפשוטה לשאלה בכותרת היא 'כןיי. האם ניתן לקלוט את הדואר האלקטרוני שלי בקלות! התשובה הפשוטה הפעם היא יילאיי. בעיקרון, קליטת הודעות דואר אלקטרוני באינטרנט דורשת תכנון ומאמ לא מבוטל. נתוניס - כולל דואר אלקטרוני - משודריס באינטרנט במנות (6%5א2866). המשמעות היא שדואר אלקטרוני נשלח בחלקיס. כדי לסבך את העניינים, לא כל מנה נשלחת באותו נתיב וירטואלי. כך, כל מי שרוצה לקלוט את הדואר האלקטרוני שלך חייב להיות בעל מומחיות טכנית רבה בנוסף לגישה למחשבים ו/או קווי תקשורת נתוניס המטפליס בדואר האלקטרוני שלך. פעולה זו מכונה לעיתיס פַחו1וח5 ז6סא6בּק. רצוי גס להבין שאם דבריס שאתה רושס בדואר אלקטרוני נראיס לך חשובים, פרטיים, רגישיס או אינטנסיביים, הס כמעט שלא יעניינו אנשיס אחרים. קריאת הדואר האלקטרוני שלך אולי תשעשע אדס כלשהו, אך לא יותר. 2 פריצה, לא במחשב שלי מה בנוגע למנהל המערכת (5500)? מה יכולים מנהלי מערכות לראות? מנהלי מערכות - ואחרים עס הרשאות מתאימות - בספקי אינטרנט ושירותים מקווניס יכולים לראות אותך. למעשה, ניתן לראות ולתעד את כל מעשיך. או, כפי שמנהל מערכת פעם אמר לי ייאנו יכוליס לראות כל הקשה שתבצעיי. כמובן, שכוח האדס או המנהלים לא יטריחו את עצמס להסתכל ללא סיבה טובה; הם עסוקים מדי . השורה התחתונה היא שלא תוכל לעשות הרבה למנוע ממישהו בעמדה המתאימה לקלוט את הדואר האלקטרוני שלך. אולס, תוכל לשמור על פרטיות תוכן הדואר האלקטרוני, בטכניקות שיידונו בהמשך. : אם אתה עובד בחברה גדולה או קטנה, או במשרד ממשלתי, צא מתוך . | הנחה שהדואר האלקטרוני שלך נקרא. חוק 6חסח60ם | -- | ₪ 80טוזק 5ח6800וחטווחס6 משנת 1986 (בארה"ב) מסיר אחריות ; : מעובדים בקליטה וקריאת דואר אלקטרוני (שאחרת אינה חוקית). : : במילים אחרות, למעסיק שלך מותר על פי חוק לקרוא כל דואר : | אלקטרוני שאתה שולח או מקבל באמצעות מחשבי החברה. : סכנות מקוונות אמיתיות של דואר אלקטרוני מעבר לכך שמישהו יתעניין מספיק כדי לטרוח, לקלוט, ולהרכיב את מנות הדואר האלקטרוני המקוונות שלך בדרכן, דואר אלקטרוני מציב שתי סכנות אמיתיות. סכנות אלו אינן כרוכות בקליטת הדואר האלקטרוני שלך, אלא באופן בו מתבצעת הקבלה והשליחה של דואר אלקטרוני. חשיפה לא מוסרית? הסכנה המקוונת הראשונה היא ברורה: נמען יכול להשתמש בדואר אלקטרוני פרטי ולהעביר מידע עליך או ממך לאחרים - ובלי ידיעתך. סביר להניח שאםס תכתוב משהו מקוון משעשע, אחריס ישותפו בו. כיון שקל מאוד להפנות דואר אלקטרוני הלאה (0זפווזס=), עליך לסמוך על הנמעניס שלך או לחימנע מהכנסת מידע חסוי לדואר אלקטרוני, ובמיוחד ביחס להודעות מביכות. פרק 10: הגנת דואר אלקטרוני | 163 שמור על קור רוח יש סכנה שמישהו ישתמש בדואר האלקטרוני שלך נגדך, בדיוק כמו בפורוס (קבוצות דיון). אס יש לך נטייה להתפרצויות ולאמירת דבריס חסרי טקט לאנשים שאינך מכיר (או לאנשיס שאתה כן מכיר), עוד תגלה יוס אחד שהודעותיך הופצו לאחרים. אל תשלח וחהּכ5 או וזו563 (שליחה למאות כתובות סתמיות, או שליחת דואר זבל) אס תשלח חח508, אתה עוד עלול להגיע לרשימה השחורה באחד מאתרי האינטרנט מסוג וה. לא חשוב היכן תשלח הזִ508; תעורר שנאה בכל אתר באינטרנט. כך שאס אתה יס צעיר המחפש להתעשר מהר על ידי משלוח הצעות למאות-אלפי ייקונים'י באינטרנט, עצור ושקול שנית. אם תשלח הרבה דואר אלקטרוני לאנשים שאינך מכיר, רצוי שתעלים | את שמך האמיתי מהכותרות. זאת כיון שאינך יודע כמה פעמים ולמי | : הודעה ששלחת תועתק ותישלח הלאה - בשוגג או בכוונה. גש | לתפריטי אפשרויות (5חסו%ק0) או 0 56% ומחק את שמך האישי. כך יש לך יותר שליטה לאן ומי יידע את שמך המלא. כ מה הוא וחִב3ּק5 אם אתה מקוון מספר חודשים כבר בוודאי חווית זאת: אתה מתחבר כדי לבדוק את הדואר האלקטרוני שלך, ומגלה שיש לך הרבה דואר אלקטרוני חדש, וכולו מאנשים שאינך מכיר. כותרות הנושא מכריזות: "עשה כסף בעודך ישן", "תוכל להרוויח 1000 דולר בכל פעם שהטלפון מצלצל", או "צא לגמלאות בשבוע הבאו". הצעות אלו נקראות חחִהק5 (השם נובע מסרט של מונטי פייטון בו קבוצת ויקינגים שרה "ה508 ,508 ,50 ,50" ומפריעה לסועד להזמין ארוחה. וִק5 הוא בערך ברמה כזו - מלל חסר ערך ללא כתובת). וח8ק5 מעמיס על מערכות דואר אלקטרוני, מציק לאנשים, וכמעט לעולם אינו מספק את הסחורה המוכרזת. חוסר יעילות זה נובע מכך שרוב ה-חחִ8ק5 מפרסם תוכניות פירמידה בלתי-חוקיות, או שיווק רב-שלבי כביכול או תוכניות שיווק שמעולם לא עובדות. 4 פריצה, לא במחשב שלי הכתובת הנכונה הדרך השנייה להסתבך עם דואר אלקטרוני מקוון היא אופן הטיפול בדואר אלקטרוני, נכנס ויוצא. טעות אחת במיעון, ואתה מוצא את עצמך במצב מביך, או גרוע מזה. כבר קיבלתי דואר אלקטרוני שלא היה מיועד לי. בין השאר היו שס תשובות לשאלות בנושאי עביימים, תכתובת בין חברי קבוצה סודית של שירות מקוון שניסתה להכרית את ההנהלה לפטר מנהל מערכת, הזמנה לטקס, ומספר מכתבי אהבה שלא נועדו עבורי. מוסר ההשכל מכל אלה. שיס לב לכתובת אליה אתה שולח דואר אלקטרוני. אל תסמוך על רשימת הכתובות שלך או הזיכרון. גם אני מיענתי דואר אלקטרוני לא נכון מספר פעמיס - לרוב כי לא הייתי מרוכז והקלדתי את הדואר האלקטרוני של אדס כלשהו שחשבתי עליו באותו רגע, או ששלחתי לאדם אחר שזה עתה שלחתי לו דואר אלקטרוני, במקוס לכתובת הנכונה. דרכים אחרות בהן אתה עלול להסתבך עם דואר אלקטרוני בעל מיעון שגוי חן: +> שליחת תשובה קבוצתית לכל אחד מחברי הקבוצה אליו נשלחה ההודעה המקורית. גה קורה כאשר אתה לותצ על ||4 ץוק₪6 (מענה לכל) במקוס פשוט ץו₪80 (מענה), כדי לתת תשובה להודעה שנשלחה אליך ולאחריס. +> קריאת הודעה שנשלחה אליך באמצעות 6ז8ווזס=, ומענה לאדס ששלת - ולא לזה שכתב אותה לראשונה. % שגיאה בכתיבת הכתובת עקב תוויס דומים, ₪0658 או ₪006 (עס אפס במקוס האות 0). אל תופתע אס הדואר ששלחת לא יגיע ליעדו... האם הצפנה היא התשובה? (ואם לא, מה השאלה?) כפי שניתן להבין, הדבר החשוב ביותר בנוגע לאבטחת דואר אלקטרוני הוא תשומת לב. הקפד על דבריך בדואר האלקטרוני הפרטי שלך, למי אתה שולח דואר אלקטרוני, ולאופן המיעון שלו. מעבר להקפדה על מיעון הדואר האלקטרוני, רצוי להצפין דואר יוצא בעל אופי רגיש אם יש לך חשש כלשהו שמישהו יקלוט את הדואר בדרכו. קח בחשבון שגס האדס בצד המקבל יכול לקלוט דואר אלקטרוני, אולי עמית לעבודה, חבר, או קרוב של הנמען. הצפנה תגן גס מבעיות מסוג זה. פרק 10: הגנת דואר אלקטרוני | 165 ביקור חוזר בתוכנות הצפנה פרק 7 כולל דיון מעמיק על הצפנה, טכניקות הצפנה ותוכנות הצפנה. מומלצ להשתמש באחת מתוכנות ההצפנה הנידונות בו, ובין אלו, נראה ש-5₪0 560761 חסזוסא מציעה את השילוב הטוב ביותר של הצפנה וקלות שימוש ליישומי דואר אלקטרוני. כפי שצוין בפרק 7, 5006 566768 חסצוסא יוצרת תוכנה המכילה הודעה מוצפנת או קוב מוצפו אחר. התוכנה לא תריצ ותשחזר את הקוב המוצפן ללא הסיסמה המתאימה תרשים 10.1, מציג כיצד נראה קוב שהוצפן באמצעות )50 56066 חסצוסא. החלק העליון של התרשיס מראה קטע מוצפן של הטקסט המופיע בחלק התחתון. ברור שאין סיכוי רב שמישהו יוכל לקרוא את הקוב בגירסה המוצפנת. וכיון שהתוכנה הכלולה בקוב המוצפן לא תספק את הגירסה הלא-מוצפנת של הקובצ, אין לך מה לדאוג אס מישהו משיג עותק של ההודעה המוצפנת. כמובן שתוכנות אחרות מציעות יתרונות אחרים. כפי שצוין בפרק 7, 06 (6000 /66זק ץְסאטוזק) מציעה חתימות דיגיטליות לאישור מסמכים של דואר אלקטרוני. זה יעניין את אלה מכס החוששים מגניבת זהות (גניבת והות היא אדס המתחזה לאחר; זה עלול להיות בצורה של זיוף כתובתך בדואר האלקטרוני. חתימה דיגיטלית תמנע זאת - בנוסף לטכניקות אחרות). כרי 59800 208 -% כ 8 וי 8+ / ו 2 808068 +6אטא₪ י כ 8 מ 03 ₪ פיז וום 0 זוי ) ו עה 0 - ווסו 6 "8 הנש0 8 ₪06 ,06868 + | ₪טה ג ה וה3פפא פ ד "88:08 88588880 088833802 - המגפגפט ו נש 83[6₪ה0808080%680'686)886860080(3 580הי₪הק=6שטס; שטק (ן-88531888אק 0 מ 8 71 טח +55 : ₪; 2לה8-האט₪ 8:98036<; 2580תן[83ה88פפ8|8ההפכי6ה ,1!5<יאת 8 - ]א56.1ח6סו 1 6- 20% 56808 60 6ח+ הסקט עָ1חס 3"6ש50+5 חַהנעֶהבּקה3660 6ה% ₪56 %0 566ה1166 6ב וש 68 615 ה1 80ה%31ה60 6705+ 6ה% 0% 311 36666 טסץ תהּה% ה1+10שה .6 פ>ח5 8ַה51ש 6+076ם עש6376+811 107705 6ה+ ₪636 -.6הסהססין 6+ 11066858 0%הח603 ₪6 ,%6705 58858 60 66"ַחָבּ %סה ₪0 טסע .1 56ש 0%הה63 86+076ה5 טסץ שה3 ,טסץ 60 6ְבש6) : ל זה פאה 655 שת" 15 ("50+50378" 6ה+) 58ה11686 5815 165ה3660023 ה16הש 6"בש50+5 6 48 15 שחה3 1166056075 165 "ו0/שהב 05פה115פטק 6ה6 +0 ש6ו6קס 0 0 6+ חשם 60 8טה%1ה60 שש 116ת0 -שבּ1 | 0952 9005097990 5900 525070700 02120520 0210 71-21 הפ וות ה ₪ תרשים 10.1 הצפנה יוצרת טקסט שהוא בלתי קריא לחלוטין באמצעים מקובלים 6 פריצה, לא במחשב שלי תוכנות דואר אלקטרוני והצפנה יש תוכנות דואר אלקטרוני המציעות הצפנה מובנית, כגון |(08חסץ₪6 ו-חהץח88 (המיועדות בעיקר לשימוש ברשת), ו-0608505 (המציעה תוסף תוכנה מותאס עבור ק6ק ותוכנות הצפנה מסוימות אחרות). מערכת הדואר האלקטרוני של 6056806 מאפשרת חתימה דיגיטלית על דואר יוצא באמצעות מערכת ח8ו5וזפ/ הכלולה בדפדפן. כאפשרות, ניתן להצפין דואר למשתמש אחר אם יש ברשותו אישור דיגיטלי. נדרש לרכוש את האישור ולחדשו מדי שנה (ניתן לקבלו לתקופת ניסיון). ניתן לקבל מידע נוסף על אישוריס דיגיטלייס ועל 6056806 מדפדפן 6156806 עצמו. לח על סמל 106% בצד השמאלי-תחתון של הדפדפן או מסך הדואר האלקטרוני; עתה לחץ על המילה 66111163+65. יופיע מסך כמתואר בתרשיס 10.2. [<]ם)- | 6 ל 58 .6110168 0 36 01 60188110 ממה 18 פגמ 808 גנט ?) .0123128110 עס מספצפכ 8 186211865 11181 16 2 :0617186316 ז111מ136 1156 011608 10 0621180816 8 86גו פס גוס" .0ג81 :סמ 64 10 611808168 ספע6כן 126 51גז גוס 41 זי[מס 0611180816 8 81גרג1 ₪[גוסב81 גוס .+6בנקוס 816'8 0611150 01116 .11 18511666 11181 8110ת8קעס צס גוס 0 110 10ג 166 טס 16061776 10 גוסזד אוס811 09111508168 בנאוס ץגוס ער .908 10ב ,8001818 ,81165 6 ,6016 011161 מנסץ) 06111808168 02 11808 6665 180 .0111808188 מנזוס צגוסזד 11815 פונווסער 6 .01281108 עס 06016 011261 סע 0611808168 11818 6016 8 .88 60 0 0111808188 11918 81165 מסעקר ("1110111169גו, 2611110818)' ) 678בנק1ט 0611180816 הנס ל 0611808168 11518 פוצסו 510 | 6 | חס | [ם. תרשים 10.2 תיבת דו-שיח של 6%56806 עם מידע על אישורים בחר באחת מן האפשרויות הבאות : 5וטס+, 6!ק60ק, 51865 פ6//, 5190615 למידע מפורט. ח8ו5וז6 גס מספקת אישורים דיגיטליים ל-₪00%ט0 אספסזסווא ו-אססטטס 5066סזסווו 5 (למידע נוסף, בקר באתר ח671518/ ב- /הס6. חף51הו6ץ. אואואו/ /:קסת). גם ז6זס|קאם 6%חזססח1 מספקת הצפנה באמצעות אישור דיגיטלי של ח0ו6₪5 (למשתמשל" זסזס|קאם 6%חזסזחה1, יש שישה חודשי שירות חינס לשירות ח0חו605/). משתמשל". זסזס|0א6 66חזסלח1 | יכולים גס לקבל אישור מ-ח8ו61008|5 בכתובת /5 סק /ז6ח. חטו3!5ססוף. צואואו/ /:קת. פרק 10: הגנת דואר אלקטרוני | 167 זזס|קא6 ז6חזסזח1 מספקת מידע על אישורים דיגיטליים דרך מערכת העזרה. לחצ תוכן (6015ז600) וא*נדקס (א18066) בתפריט העזרה של זסזס|קא6 6%חזסזח1. הכנס [3ז6190 בתיבת הטקסט, ולח על רשימת נושאים (65וקסד 115%). תתקבל תיבת הדו-שיתח כמתואר בתרשיסם 10.3. כדי לקרוא על אישוריס דיגיטליים, לחצ הגנה על זהותך באינטרנט (66009זסזוק 1% סד וסט0 ץ%5ח106 וטסצ). [<זם]. | !16 זסזסוקא )סחזסח! /050זס:ו למ ₪ 2 ₪ כ ספ/ ‏ פהסופם] | הוה0הם) - 8806 6 | 0908 | 05 [ 5וח9ח00. ו 10 ₪זסצצ 5 15 חו מצד הד וד 1 1101 6ח1 יופצם צָז10ח86/ יוטפץ חַחס6זסיוש 4 .10557086 06ל וס ש0ח06 זוטסץ 6שסססיזק 60 091180366 |החספופק 8 56ט חבס טסער 0 560 16 וס ח50זפם 8 0 [6ה46! הז הַהו6לחבו3 ו ח6רח553%6 8 15 0366 וטס ₪6 866 שוכ ל הוח עמ עח06: חאו זונוסץ 0 ₪56 6+ וסיסחסס חמס טסיר פופ ס6ש 560 ,5חחפזוטסיום |(8רח חזואו 566 חשח/ ‏ החפ55ץ5 חאים וטסץ חס אוסחא טסץ עוחם ".105 [₪818]8" 35 חאאוסח6 3!50 זה 865 68בטוזם הפוא 0685ודזטס 09005 01 585 %ח6זס0//5. סאט ₪565 וסזס!םאם +פחסטת1 10 סד 6901 .376 נוסץ 58 וסץ סחאו 878 סע 1081 8פלחפיום טוט ?0 הח 8 15 "08780866 [8ה50זפק" ה * 8 סז 6%חפלח1 18 ופיט חס860 החחום!ח! ו חספיוסם 6ח56 טסץ השחאי 566 15 הסה תחזום!חו פוחד הט זנוסץ החפ וסט 8 ףס +63 5005 פסאר > 6חוטח6ף 0ח3 6זט560 15 5066 60 / 5060000 3 108% 5:3665 "060866 516 פ6או" ב‎ % 8חווזס חס 0 85ח06! 6ת+ 6הז355 חבס 565 פ6/ זסתזס סח 53% 5סחטפח6‎ 5 ?7 6611668665 ע0ו5660 60 סו ,0611/0858 5066 60 3 וס 081000846 | הפק 8 15 א ופ תספח אי , 0617166868 560 ₪ חן חסק5פוסס 506 5אויסח8 זסחאוס 6ח? ע1ח0 ". 66 סוופטם" 8 הפוא 106086 חב 3550018095 הסח ו ".זוב 5/0 [816]08" 3 346 זס "4607/05" סל זוסחאוס 6חל 95וס||3 +3ז "66 305 שוזם" סו!פטק וטסץ החשחל הויו ץ|/3008 6יוה טסץ ,2606 67חל0 0ף 061186865 וטסץ 6ח56 טס 4 חב 860726 ח68 טסץ ץ|חס תסוחצו הסוסה הח'וס)חו 66לק ץוסה6 טסץ 6ח56 ח08 עשתל 50 ,6 46 366 שוזם וטוסץ זוא ספ סע 15 פס 56076 8 0 חח סק הסט 36 הו סחד סי חבס ע30031. הס 8 וחזוס?ח! 06 3%ת+ +חפוקוספיו 6חז 6015 306 ח טפ בה ה 6866 ח%3 זט 60הַי10 ח086 %סח ₪85 806 טס וח נסץ ,הבוטה 60חף> 8608 וס 66 /רוסחפ הַחהו0ח56 553% ח03 טפץ 76ט₪6 5 5606 3 לופו טס חסח\ .זו 6פט סף ופוס וקאם 66חזפסח1 קט 56% 0ח8 0870₪0866/ 8 חומסטט 108וסס זוחף וס 56005 ע8081 החססטם 565 6ח> , ("פקלסת" הסוא 563755 +8ח+ 6חס) סופ 7 506 חשוס יוטסץ 06% טסץ 00 סיוסחשצ 6 6 הד .107065 הסח דפס %ח46ח6ספטח/ 0 155060 פיז 0611608655 0 ז 66| הפו 8 הַחוטויסיזם חס ח680 011008665 50 0% 0!85565 6חפזסא/0 081030 החסז) הדוס עטהזנוס 56 | הסיוס וטע הופספס. חבס טסל . ע6ו1פ60זס 5 ₪ בנ ] תרשים 10.3 עזרה של זסזס!|קא6 6חז%ח1 עם אישור דיגיטלי הגנת הפרטיות מ-והִהּכ5 אולי אינך מודע לכך, אך כתובת הדואר האלקטרוני שלך היא נכס פרטי יקר ערך. היא גם מוצר בעל ערך לשולחי 508 ואחרים המעוניינים לפגוע בפרטיותך באמצעות הודעות פולשניות ולעיתים טורדניות, של הונאות, תעתועים, פורנוגרפיה וכדומה. מבלי שניכנס לכל מיגוון ה-וח508% הקייס ולדרכי ההסוואה השונות שלו על ידי יוצריו, היה בטוח שאינך רוצה שהדואר האלקטרוני שלך יגיע לשולחי 508 למיניהס. ניתן למנוע ואת באמצעות שמירה על כמה הוראות פשוטות כמתואר בסעיפיס הבאים. פתח כתובת דואר אלקטרוני חליפית אל תציג את כתובת הדואר האלקטרוני שלך לציבור. אל תדוור במקומות ציבוריים באמצעות כתובתך, וכן אל תשתמש בה להירשס לחדרי ציט. אס אתה מתכוון לדוור במקומות ציבוריים, או להשתמש בחדרי ציט, השג כתובת חליפית למטרות אלו בלבד, ואל תטרח לבדוק בה דואר אלקטרוני נכנס. 18 פרצה, לא במחשב שלי שמור את הדואר האלקטרוני הראשי שלך לתכתובת עס חברים, קרובים או עמיתים עסקיים, כנדרש. השגת כתובת חליפית אינה בעיה. אם אינך רוצה לרכוש חשבון נוסף אצל ספק אינטרנט, תוכל לקבל דואר אלקטרוני חינס במספר אתרים, וביניהם : וחסס. ב5%ושהסוה / /: קשח : 15%8/ז|/ רהסס.16א6. |וח / /: קת :31 66א החסס. |וה וחססח. אוצצצש/ /: קת : 40% ה₪ח658007655.60ח/ /: קת :6668007655 הקפד לא להיכלל ברשימות שמור שכתובת הדואר האלקטרוני הראשית שלך לא תיכלל ברשימה כלשהי. אל תירשס לעדכוניס באתר אינטרנט, והימנע מקבוצות דיון באמצעות דואר אלקטרוני, אלא אס אתה משתמש בכתובת דואר אלקטרוני חליפית או מבוססת אינטרנט. שמור על פרופיל נמוך על ידי אי יצירת פרופיל שירותיס מקוונים, אתרי אינטרנט, וספקי אינטרנט רביס מספקים אמצעים מקווניס בהס ניתן לרשוס מידע על עצמך - תחומי עניין, מקוס, וכן הלאה. אמצעיס אלה נקראיס פרופילים (5011!65). הפרופילים זמיניס לכל מי שתפצ לעיין בהם, ושולתי וח8ק5 משתמשים בפרופילים מקווניס לעיתיס תכופות כדי להוסיף אותס לרשימות הדיוור שלהס. אס יש לך פרופיל, מחק אותו; אס אין לך, אל תיצור פרופיל. סכנות אמיתיות ולא מקוונות של דואר אלקטרוני במצב לא-מקוון, הדאגה היחידה שלך היא שמישהו יעבור על הדואר האלקטרוני שלך ו/או ימחק הודעות. לכן יש לשקול כיצד להגן על הודעות שקיבלת ושמרת. ישנן מספר אפשרויות להגן על הדואר האלקטרוני מעיני אחרים ומהרס. > הגן על הקבצים בתיבות הדואר הנכנס והיוצא (א0פח1 ו-אספוטס) באמצעות סיסמאות. + הצפן את תוכנת הדואר האלקטרוני ואת הקבציס. > הדפס ושמור העתקים מודפסים. > העתק הודעות רגישות שברצונך לשמור למעבד תמלילים והגן על הקבציס באמצעות סיסמאות ו/או הצפנה. אחסן אותס על דיסקטיס או תקליטוריס. פרק 10: הגנת דואר אלקטרוני | 169 הצפנה היא ההגנה הטובה ביותר לדואר אלקטרוני. ניתן להגן על דואר אלקטרוני באמצעות הגדרות הסיסמה של התוכנה שלך, אך כפי שציינתי קודס יש דרכיס לעקוף סיסמאות (מישהו שמכיר אותך עלול לנחש את הסיסמה; או, כל אדס בעל גישה לקבצי הדואר יכול לעיין בהן באמצעות מעבד תמלילים או תוכנה אחרת). הדפסה ושמירת העתקיס מקלה מאוד על איתור מה שאתה מנסה להסתיר. אין הגנת סיסמאות או הצפנה להעתקים מודפסים -צריך רק שמישהו ימצא את התדפיסים. לכן, רצוי להצפין את תוכנת הדואר האלקטרוני וקבציה על הדיסק הקשיח. מומלצ להשתמש בתוכנות 5ז0!06= 8016 60סקץזסחם, 6 6זהטוזק, או 566606 בסדר הזה. לחליפין, תוכל לארוז את כל ההודעות שברצונך לשמור לסדרת קבצי מעבד תמלילים - כאשר כל קובצ מוגן על ידי הצפנה. לפעולה זו מומלצ להשתמש ב-56₪06 560766 חסזסו או ב-6= 6פטוזק (שוב, ראה פרק 7), ואחסון על דיסקטים. אלה הס הדברים בנוגע לאבטחה ולשמירת פרטיות הדואר האלקטרוני. עתה נעשה עוד מסע אחד לאינטרנט ונבחן תוכנות הגנה מבוססות-אינטרנט בפרק 11. תוכנות אלו נועדו להגן על פרטיותך המקוונת והבלתי-מקוונת. 0 פריצה, לא במחשב שלי ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר | > 6006165 - אה הס /כי33 4914 %/ת0. | 40י6ה ן/יאית 06 סרת ץאסיוק > קורי ת/כןה +סרסי/ת אק//ת /44-אק//ות > אספר א*ים 85 ת/כן/ת [י6/ר 676% פרק זה דן במספר מרכיבים נוספים של אבטחה ופרטיות בעת גלישה באינטרנט. תחילה נבחן מקרוב 6006165, העמוסיס ביותר מידע אישי משחשבת. לאחר מכן נבחן כיצד לגלוש באופן אנונימי בעזרת זסע'ו56 צְאסזפ. מכאן נעבור לבחון מספר תוכנות שימושיות לטשטוש עקבותיך כאשר אינך מקוון, והגנה בעת שאתה מקוון. לבסוף נעסוק בתוכנות ניטור - מן הסוג המדווח כמעט על כל דבר שאתה מקליד, כולל סיסמאות. נבחן את יכולתן והיכן לאתרן. פרק 11: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר | 171 65 (עוגיות) דנו בקצרה ב-6006/65 בפרק 9. כאן נבחן אותס לעומק, כיצד הס נרשמו על המחשב שלך וכיצד לנהל אותן. מה הם 600165 ומדוע הם נמצאים בדיסק הקשיח? 6 (עוגיה) הוא שורת מידע ששרת אינטרנט רושס בקוב על הדיסק הקשית שלך. השרת עושה זאת באמצעות דפדפן האינטרנט שלך. ככלל, 600665 מורכבים משורת מידע אחת. הס מאוחסנים בקובץ בשם .6006/65 באחת מתת-התיקיות של הדפדפן. 65 משמשים שרתי אינטרנט (המחשביס המארחים את אתרי האינטרנט) כאמצעי להניח מידע על הדיסק הקשיח שלך. סוג המידע המאוחסן ב-6006/65 יכול לכלול, בין השאר, זיהוי משתמש (כ1 ז056) וסיסמאות, תאריכיס ושעות ביקור באתר, דפיס שניצפו, ומידע רב נוסף (בהתאס למה שהחליט מתכנת האתר). יישומי 600665 מסוימיס מועילים למבקר באתר. לדוגמה, יהוי משתמש וסיסמה המאוחסניס ב-6006!65 יכניסו אותך לאתר הדורש מידע זה ללא שתצטרך להקלידו כל פעם מחדש. 600665 גם יכוליס להכיל רשימת העדפות לאתר אינטרנט וכך להתאיס את תצוגת המידע באופן אישי. 6006/65 משמשים גס לשמירת פריטים בעגלות קניות וירטואליות (אס ביקרת פעס באתר קניות, הזמנת פריטיס ועזבת בלי שהשלמת את הזמנתך ותחזרת מאוחר יותר, ראית שרשימת הפריטים שלך נשארה שלמה. דבר זה בוצע על ידי קובץ 60066 ששחזר וחולל מחדש את רשימת הקניות). כמו כן, קבציס אלה עשוייס לאחסן תיעוד באיוה דפיס ביקרת באתר, מה חיפשת, ולהשתמש במידע זה כדי להנחות את השרת לאפשר גישה לדפיס חדשים ולמנוע גישה לדפיס בהס ביקרת בעבר. סידור כזה יכול להתאים לאיסוף ואחסון נתוני סקרים, תוך שהוא מונע ממישהו לבצע את הסקר פעמיים. קוב .6006/65 מוצג בפני כל שרת הדורש זאת. אולס, חלק ניכר מהמידע ב-60066 שמיש רק לשרת שהניח את ה-60066, או לשרתיס אחריס אשר כותב ה-00066 בוחר לשתף. הקוב 60066.0 הוא קוב 45011 הנראה בערך כך: 6 00066 ק 7 666306 א [ההז.5266 5761/500/60066 6 / רחסס. 26 568ססח. צוצואו/ / :קה % לח סכ 6 06078060 ב 5 פוחד % 9ז56ץאס2לצה דוכ1ח הוהוח-א 2082787568 55 =‏ / םד והסס. הסקפוחה. 4 1 חחופח-וסט 2082787240 55 = / =>!ד ההס6. הס2הוחהּ. 2 פריצה, לא במחשב שלי 5 1589544039 155 | =( ד 605.00 0. 03 ע3-1-2א6ה-1 1 דט3-21%/שקצ-וח2 סח קטקס 1609415891 155 | / ;ד ח06.60ו6א6. 5 0 )0 2114510439 155 | =( ד 605.00 אחא 6006ה-< 2082754840 155 | / ₪ ד 06.הס2החה. 406605 7 סקסה 969519639 155 6ז0ל5/ 15| ס6ש.8הוקקסח5. טאוו 0719600246(5ק35001 806905121 0ס27 סק סח5 1262325962 55 | | סס[/ 155 | ההסס.ץסההססס1. עצוו 52 5קא 18/21 1 =ק%2-30 הו הת קקסר5 00274 01209119 5706820600-2820682060628271 9??? -5 051 6 ]05 953737814 55 ]= /ז/ 55 | 60507/675.60. זסהחהם 4 ]| 5/5 953737815 55 הת זז 55 ]= 075.00/ח6056. זסהחבם 9 5855 953737815 55 1 זז 155 0056/0500 זסהחהם 0 כ 978307117 155 | / םד ה הסס.ץ580003ו. 389100450055860 | 38284635| קום ד || 94968486 55| | ₪ .0022 5וחהזהק 978249519 155 / !)ד ההסס50.6סיסווח.+וסקקופ = |08,75= 51 [7080= 1 [08= כ8 = 6158 0850= 18051)= 850 [8=08/=7-.08= 851 =5 ((5850=805()כ%2ם = 08 א 1072914778 55| | / 55 | ח.ץטסספוטקוחו.01ה "573", "2 6 6-06 2137622210 55 1 | / 155 ההסס. הסה חו5פורח. שאו : שים לב למשפט "60 %סח ספ" (אל תערוך), סמוך לתחילת הקובץ. : | עריכת הקובץ הופכת אותו לחסר ערך. אם קובץ ה-00066 משמש | : לשמירת סיסמאות ולמידע נוסף הנוגע לשימושך באתר האינטרנט - : ממש לא רצוי לערוך קובץ זה. אם תערוך, שרתים באתר האמור לא : : יוכלו לקרוא את המידע השמור בקובץ ה-6006/6, ולכן לא יזהו אותך : : בעת שתבקר באתר כמשתמש שכבר ביקר באתר, אלא כגולש חדש : : באתר. כפי שוודאי הסקת, 6006/65.0% מכיל מידע היכן היית. לכן, ניתן ; למחוק את קובץ 6006/65.04 לחלוטין, פן חטטן כלשהו יחליט לעיין : בקובץ זה. : ו ו דוגמה וו היא חלק קטן של קוב 6006!65.0% בתיקיית 6056806)]. ה-60066 עצמו הוא שורת המידע הבאה אחרי כתובת ₪1 של כל שרת המופיע בקובצ (שיס לב ששרת יכול להניח יותר מ-60086 אחד בקוב 6006165.0%0). המידע הבא אחרי כל 081 הוא חסר משמעות ברובו, והוא משמש את תוכנות איסוף המידע השוכנות בשרתים של אתרי אינטרנט (וכפי שנאמר קודם, עבור שרתים אחריס היכוליס לשתף מידע שהונת על ידי השרתים האמורים). פרק 11: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר | 173 אולס, משמעות חלק מן המידע, כגון זיהוי משתמשיסם וסיסמאות כניסה לאתרים, ברורה. חלק מהרישומיס כולליס כתובות רשת של ספקי אינטרנט ששימשו אותך לביקור באתרים אלה. אחרים, הס עבור שרתים אליהס לא התחברת באופן ישיר, אלא שהאתר בו ביקרת התקשר אליהם בכדי להציג מידע המגיע מהם, באתר (השורה עבור 6%ח. ץ5600!קחו.801 היא דוגמה לכך. היא גרמה לכך שפרסומת תוצג בדף בו ביקרת, ותיעדה מידע על ביקורך ועל הפרסומת שהוצגה בפניך). שאר הנתוניס מוצפניס עס מחרוזות אותיות וספרות שהן בעלות משמעות לאתריס שהניחו אותן שם, או שהס מתייחסים לרכיבים או הגדרות ייחודיות לאתר נתון. לדוגמה, מחרוזות 6טזז8156= (שקר/אמת), עשויה לצייו אס המבקר כבר היה באתר בעבר ויש לו ויהוי (פ1) באתר. 65 והמידע האישי שלך ישנס שימושים אחרים ומגווניס ל-600665. יישומיס שאינס מובניס מאליהסם, הס איסוף נתוניס אודות מבקרי אתר אינטרנט - לצורך סטטיסטיקות שיווק או תמיכה בתעריפי הפרסום של אתר אינטרנט מסחרי. סוג וה של מידע, הכולל נתונים דמוגרפיים בנוסף למידע על אילו פרסומות ראה המבקר, לאילו דפים ניגש, מהם המוצרים שהזמין, ובאיוה אתריס אחרים ביקר, נקרא יצירת פרופיל (פַחוווסזפ). האיסוף הוא לרוב אנונימי - אך לא תמיד, כפי שנראה. חוקיותו מוטלת בספק. יצירת פרופיל מידע מורכב ממה שמכונה מידע-בלתי-ניתן-לזיהוי-אישי. הוא עשוי לכלול את כתובת ספק האינטרנט שלך (כדי לאתר בדיוק היכן אתה גר), האס אתה משתמש באתר מסחרי, חינוכי או ממשלתי כדי לגשת לאינטרנט (וחסס, ט60, או צסף, בהתאמה), סוג המחשב והדפדפן המשמשיסם אותך, וכיצד אתה ניגש ומשתמש בדפיס באתר. כל עוד לא אכפת לך לספק מידע באופן חופשי על הרגליך באתר אינטרנט מסוים, לשרת של האתר, לא יתעוררו בעיות עס 600665. אם, לעומת זאת, אתה חש שאגירת מידע אישי במחשב שלך ואחזור מידע וה לשימוש בעת ביקור חוזר באתר אינטרנט היא חדירה לפרטיות, התיאבון שלך לעוגיות (600665) מידע הוא בוודאי מזערי. יש להניח שגס לא ימצא חן בעיניך שאתרי אינטרנט סוחריס ב-600665. וזה אכן קורה. בנוסף, אס סיפקת מידע אישי (שם, כתובת, מספר טלפון) באתר אחד, אתריס אחרים עלוליס לשתף מידע זה - כולל מידע על מה ראית ועשית באתר האמור (דוגמה לכך מופיעה בהערה הבאה, בשם ייהמקרה של דפי אינטרנט שיצרו פרופילים"). אס אינך רוצה ש-6006/65 ירוצו במערכת שלך ללא שליטה מסיבה כלשהי, שקול חסימתס או בקרה עליהם. ישנן מספר אפשרויות לקבוע אילו אתריס יוכלו לכתוב 65 במערכת שלך - או לקרוא אותם. ישנן טכניקות עשה-ואת-בעצמך שיחסמו או יגבילו 6006/65, וישנן תוכנות העושות זאת עבורך. פרטיס על כך יבואו בהמשך. 4 פריצה, לא במחשב שלי המקרה של דפי אינטרנט שיצרו פרופילים בעוד שכל אוהדי השיווק המקוון נשבעים שאיש לא אוסף ומשתף מידע אישי אודות צרכנים המבקרים באתרי אינטרנט, לאלפי גולשים אכן המידע האישי נפרץ ושותף. בתחילת שנת 2000, התברר שאתרים מסוימים שדרשו ממבקרים מידע אישי, כגון השם האמיתי של המבקר, כתובת, ומספר טלפון (למטרת ביצוע הזמנות מסוחרים מקוונים) שיתפו מידע זה עם אתרים אחרים. המטרה? זיהוי גולשי אינטרנט בעת שביקרו באתרים אחרים בהם המידע האישי שותף. על פי הסיפור שיצא לאור בעיתון /008ד 054, מתאם פרסומות אינטרנט גדול, בשם 60%!טטסס שיתף לא רק מידע דמוגרפי כללי על גולשים המבקרים באתרי לקוחותיו, אלא גם מידע אישי יותר, כגון שמות, כתובות, ומספרי טלפון. בעקבות חדשות אלו, 00180166 הכריזה שתאפשר לגולשים שהמידע הפרטי שלהם שותף, לבחור שלא לעשות כן ולצאת מהמערכת. זו דוגמה אחת בלבד כיצד מידע שהוא כללי ואינו אישי באינטרנט, הופך למידע המאפשר זיהוי בקלות. כמה אתרים נוספים עושים זאת? אין כל דרך לדעת. אך יש דרך להפסיק זאת בצד שלך: ביטול 600665 - או לפחות להיות בררן איזה 000665 אתה מאפשר לדפדפן שלך לקבל. חיתוך עוגיות עשה-זאת-בעצמך יש שתי גישות לעצירה או חסימה של 600665. אחת היא ישירה וכרוכה במחיקת הקוב 600665.04. השנייה נעוּרת באמצעיס המסופקים על ידי 46056306 ו-6%חזס%ח1 זזס|קא6 לעצירה או בקרה על 6006/65. למחוק את הקובץ? גישה אחת לטיפול ב-6006/65 היא למחוק או לערוך את הקוב 600665.04 שהדפדפן רושס בדיסק הקשיח. אס בחרת בדרך זו, תדע שיהיה עליך לחזור ולמחוק את הקוב. איני ממליץ על כך כיון שזו פעולה הגוזלת זמן רב, לאחר כל גלישה באינטרנט. אולם, אס עדיין ברצונך למחוק 000665 - או רק להציצ בתכולתם - זו היא פעולה פשוטה. בהתאס להגדרות המחשב שלך והדפדפן בו אתה משתמש, קוב זה יימצא באחת מכמה תיקיות; כך שקודם עליך לאתרו. כדי למצוא את 6006165.00, השתמש ביכולות החיפוש של המערכת. בתפריט התחלה לחץ על חפש, ובחר בקבצים או תיקיות. בתיבת הדו-שיח חיפוש: כל הקבצים, כמתואר בתרשיס 11.1. הקלד %א6008165.5 ולח חפש כעת, או הקש יוספחם. ניתן לצפות בקובצ או למחוק אותו באמצעות תיבת דו-שיח זו בתפריט המופיע לאחר לחיצה ימנית עליו. פרק 11: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר | 175 5 ופחוהח 165 :וטחו] 4% כ פחסווק | אפו ‏ 88ם 6ום [ 30006. | 00050 סוב | חסו)הסס.] 6 6ב 14 7 [+ 60005 ] ו | א | .סז |- מז :ו 100% 0ז 56 עס - 5 . טסה שן ]הפוווססכ )א | 2268 ...65%146!] הזב זססז :5 וס וו יסאו הגוס [₪6/5 5/ תרשים 11.1 השתמש בפעולת החיפוש של פאוססחו/ לאיתור קובץ 6006165.0% חסימת גישה של 6006165 בעזרת הגדרות דפדפן כפי שהוסבר ותואר בפרק 9, ניתן לחסוס 6006/65 לחלוטין מהדיסק הקשיח, בעורת ההגדרות של 6056806 או זסזס|קאם ז6חוסזח1, כדלקמן: > ב-6056806], בתפריט /56, בחר ב-60065ז616יוק, לח על 0/3666 ; עתה לחצ על לחצן האפשרויות 6008165 5153916 (תרשים 11.2). > ב-ז6זס|קא6 6%חז6זח1 גירסה 4, בתפריט תצוגה (שסו/), לחצ על אפשרויות אינטרנט (02%6075 676%+%ח1), ובחר בכרטיסיה מתקדם (0ַסהִבּע6). השתמש בלחצן האפשרויות עבור 600165. > ב-ז6זס|קא6 6%חזסזח1 גירסה 5, בתפריט כלים (01!5סד), לחצ על אפשרויות אינטרנט (26075ק0 56776%ח1), בחר בכרטיסיה אבטחה (ע566019), ולחצ על לחצן רמה מותאמת אישית (1.6/61 וחס5%ש6). (ראה תרשים 11.3). בקרה על 6008165 באמצעות הגדרות דפדפן בנוסף לחסימה פשוטה של 6006165, ניתן להשתמש בהגדרות הדפדפן להגדרת רמות בקרה שונות של 6006/65. להלן הדרך לעשות זאת עס 6066806, בתפריט %ו56, לח על 065ח61676יוק, ובחר ב-8₪0/80660; תיבת הדו-שיח 60665ז6+6זק תופיע, כמתואר בתרשיס 11.2. 6 פריצה, לא במחשב שלי |<) ב | יי 6בזבסקק ה יק סוס חן 030 עסו)ה חסונה שן זוב = 1398 6ופהח= שן 5 , פחסוזבסווסק ה ₪ בחופו0זם ]531 5 חב 48 זם] וכז 13/35 שוסבחם -] 5וסזםפווס )!1 5 31 --= 5 עפ סומח >ן 5 ובס 5 ₪ 3 וק ]7 = 5 וסוחעחסחם 35 3001655 החפ 568 |[ ו -₪ ו בי +7 4000 | 5 7 08 וס 3 חַהו1ק3009 8זס/6פ שח הזב ש. ש] | אש תרשים 11.2 תיבת הדו-שיח 6/6760065זק (העדפות) כפי שאתה רואה, בנוסף לחסימת 6006/65, תיבת דו-שיח זו גם מאפשרת : > לקבל את כל ה-6006165. > לקבל רק 0006065 הנשלחים חזרה לשרת המקור שלהם, וזה מונע שפרטי מידע על ביקורך באתר אחד יעברו מייד לאתר אחר. > לא לאפשר 6006/65. שיס לב שיהיה עליך לבחור אחת מבין 3 האפשרויות הראשונות, וללא קשר למה שבחרת לעיל, תוכל לבחור או לא לבחור את הצגת האזהרה הבאה. > לקבל אזהרה לפני אישור 600665, המאפשרת לך לבחור אס 60066 ייכתב לדיסק הקשיח. בין אס הגדרת לקבל את כל ה-600665 או לקבל רק את אלה הנשלחיס חזרה לשרת המקור שלהס. להלן הדרך לגשת להגדרות 600665 של זפוס|קאס 66חזסזח1 בגירסה 5, בתפריט כלים (00!5ד), לח על אפשרויות אינטרנט (5075ק0 6%ח'ז%6ח1), בחר בכרטיסיה אבטחה (ץזו5660), ולחץ על לחצן רמה מותאמת אישית (]16/6 ו0₪ז5ט60), להצגת תיבת הדו-שיח הגדרות אבטחה (95ח/56% /ז566071) כמתואר בתרשים 11.3. פרק 11: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר | 177 אפשרויות אינטרנט ?| <ן הגדרות אבטחה |?]<) הגדרות: 6 006165 ןש אפר קובצי 600616 המאוחסנים במחשב שלך 0 נקשה ₪ הפוך לזמין/אפשר 0 הפוך ללא זמין [6 אפשר קובצי 85ו6006 לפי פעילות (לא מאוחס]] 0 נקשה 9 הפוך לזמין/ אפור 0 הפוך ללא זמין ₪ הורדת גופנים 7% רהוחה ל איפוס הגדרות מותאמות אישית אפס ל: | בינרנית *] איפוס | איעשור ביטול | תרשים 11.3 בקרת 0006/65 של זסזס!|קאם 66חז66ח1 עלעל מטה בתיבת הדו-שיח לחלק של ה-6006165. כאן יש לך אפשרות לחסום, להרשות הכל, או לקבל הודעה על 600065 הנשלחיםס אליך באופן אקראי, ו/או 600665 הנשלחיס אליך רק בפעס הראשונה שאתה נכנס לאתר אינטרנט. תוכנות לבקרה על 600165 אפשרות אחרת לבקרה על 6006/65 היא להשתמש בתוכנה שנועדה למטרה זו. ישנן כמה כאלו, כולל תוכנות שיתופיות. להלן פירוט של שתיים מהן. *> :0705006 600616 (הכלולה בתקליטור המצורף לספר זה) היא תוכנה שיתופית החוסמת או מנהלת 6006/65, כרצונך, בזמן אמת. היא מאפשרת גסם לצפות בכל 68 הנשלת למחשב ולהחליט אם להרשות לו להיכתב לקוב. תרשים 11.4 מתאר את ז070506 600816 בפעולה. > תוכנה שיתופית טובה נוספת היא זפח95ּ/ שוספחו/ (הכלולה אף היא בתקליטור המצורף). זפח95/ שספחו/ עושה ניקוי מלא של קבציס חסרי ערך, אך יכולה להתמקד רק בקבצי הזבל של 6056806 או זסזס|קא6 66חסשחז. 8 פריצה, לא במחשב שלי || 00פ69או | ]ויהואב 56 | 660 | 0600ב תואר , 2006 סיד הסח !0081ב הסס.36בזות1. ו שומו וד חאוסתאח!! ‏ 1קסס ה סו חחו6סבזז 506 | |קסססה 6 13088 5866 | 0061ב | ה סס.03ח006558/|3 0 1 זשס 5 מחואסבזז 516 | )קטסס ה הסוס ).ושע ...חפה וח בהחואסבזז 56 | ]קפסב | התסס]סת20. 15018 הַחו30ז 1 5116 0066 הסס.פקו.6חחה ה סאס | המאההזד 588 ₪78 - | תה |ה/5השו| זסח5טז:) 200816 תרשים 11.4 070506 600%16, תוכנה לניהול 600%!65 35 עוסחו/ גסם מאפשרת הגדרת איזה 6006/65 ברצונך לשמור, כמתואר בתרשיס 5 שלהלן. זסח:ה / שסטחו/ ב 5 סו 2 2 ש 2 2 . 2 2 2 תרשים 11.5 ז6ח35\ אוססחו/ מנקה סוגי קבצים רבים ומציעה אפשרויות יעילות לניקוי קבצי אינטרנט יש עוד דרך אחת למנוע מ-6006!65 להגיע למערכת שלך. כפי שנדון בסעיף הבא, ץאסיוש 61ע56 יכול למנוע מ-6006!65 להיכתב למערכת ולספק גם יתרונות נוספיס. פרק 11: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר | 179 גלוש אנונימית עם /אסיוק ו בב האס רצית לבקר באתר אינטרנט אך חששת שמא האתר מתעד את ביקורך ואוסף מידע אודותיך! אולי לא רצית שייוודע מאיפה הגעת (למשל, בעת גלישה ממחשב במקוס העבודה כדי לבקר אתר מתחרה). או, אולי אתה חוקר בעיה רפואית ואינך מעוניין שזה ייוודע - בוודאי לא לחברות ביטוח שיש להן גישה לאתריס שביקרת במחקריך. ישנה גס אפשרות שמישהו עוקב אחריך אישית, או אולי ביקרת באתר מפוקפק, ואינך רוצה שאיש יידע על כך. פרט לסיבות אלו, אולי פשוט אינך מעונייו לתרוס לדמוגרפיה השיווקית של מישהו. אין זה משנה מהן סיבותיך לרצות בביקור אנונימי באתרי אינטרנט, שרת ץאסזס עשוי לסייע לך. שרת שְאסזק הוא סוכן המגונן על זהותך באתר בו אתה מבקר. בגלישת אינטרנט רגילה, המערכת שלך מחליפה נתוניסם עס האתר המארת, ודפי האינטרנט שאתה מבקש משודרים אליך. על פניו, נראה שהמידע היחיד שאתה מוסר הוא כתובת 081 הרצויה. לא נכון! המערכת המרוחקת עשויה לאסוף מידע רב נוסף מהמחשב שלך כולל - אך לא רק - שמך בספק האינטרנט, כתובת דואר אלקטרוני, וכתובות 081 שביקרת בהן קודס. כדי לקבל מושג מה ניתן ללמוד עליך בעת ביקור באתר אינטרנט, בקר בדף הבא: /ז26ווהץהסחה /זסח. ץ6הטוזם//:קשח. תרשיס 11.6 מראה מעט ממה שנתגלה כאשר ביקרתי באתר וה. הו רק חלק מהמידע המושג. כפי שראית, מידע רב אודות המחשב וזמין בקלות באתר האינטרנט, כגון רשימה של כל תוספי התוכנה של הדפדפן (5ח0-1טוק זספאוסזם) המותקנים, ועוד, כולל פרטים על ספק האינטרנט, מי הבעליס של הרשת, דף האינטרנט בו ביקרת לפני שהגעת לאתר זה, האס תוכנה מסוימת פעילה, ואיזה סוגי קבציס הדפדפן שלך מוגדר לקבל. אס תשתמש בשרת עְאסזם, אף פריט מידע מסוג זה לא יגיע לאתרים בהם תגלוש. כמו כן, 6006/65 לא נכתביס לדיסק הקשיתח שלך מהאתרים בהם ביקרת. 0 פריצה, לא במחשב שלי ב 6 זו 0והטוהוחס2 50 אשוצ 588 6 ה בי תרשים 11.6 חלק מהמידע שאתר אינטרנט מקבל על כל גולש כיצד עובד שרת ץאסיוק? שרת שְאסזש עומד בינך לבין האתר המארת באינטרנט. במקוס שהדפדפן שלך יבקש דפיס מהשרת, שרת ץאסזס עושה זאת עבורך, ואז מעביר את הדפיס אליך. כל אתר בו אתה מבקר חושב שהמבקר הוא שרת ה-ץאסזוק ולא אתה. שום מידע אישי שלך לא נאסף על ידי האתריס בהם ביקרת. לא ניתן אפילו לדעת מהיכן אתה בעולס. שרתי אינטרנט של חברות רבות משתמשות בשרתי שְאסזק כדי לבודד את עצמס משאר הרשת. היחס בין שרת שְאסזק לשרת חברה בהקשר זה דומה ליחס של שרת /אסזק לדפדפן שלך. שרת שְאסזק מאחזר דפיס נדרשיס מהאינטרנט, ומעבירס הלאה לשרת החברה בלי שיווצר קשר כלשהו עס מקור הדפיס שאוחזרו. שרתי אינטרנט של חברות נוהגות לרוב לסנן או לחסוס גישה לסוגיס מסוימים של אתרי אינטרנט, כמובן. שרתי ץאסזס מיוחדים יידונו בסעיפיס הבאים. פרק 11: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר | 181 ה-261ווחץחהסחה: שרת צאסיוק פשוט אחד משרתי ה- ץאסזק מבוססי האינטרנט הנפוציס יותר (והקלים ביותר לשימוש) הוא | זס2ווחץחסחג | (חסס.זס2ומץהסחה.אושטאו//:קאה), | כמתואר בתרשים ‏ 117. ל-ז26!וחץחסחה יש ממשק משתמש פשוט. עליך לגשת לשורת הכתובת בחלק העליון של החלון, להקיש את הכתובת אליה אתה רוצה לגשת (0₪1), ואתה בדרכך - האנונימית. [<]5]-] 6 - זסקוהועחסח ל 46 זסוהסותגוחוחס) ‏ 30 אס 08 66 ]60 א ל]אצאסאה זחטוח זטסץ 15 ץ>סעוזוקם [ 60 ₪ נסש. אשמק= . זז / / : כ | ו 5 פוחטחם] סא ו תרשים 11.7 ז26ווחץחהסחה, שרת שאסזק פשוט זס2ווהץהסחה גס מספק רשימת קישורים גדולה אליהס תוכל לעבור בצורה אנונימית. בנוסף לכך שהוא מאפשר גלישה אנונימית באינטרנט, הוא גס יכול לשמש לגישה אנונימית לאתרי סד]. כאשר אתה מקליד כתובת של דף אליו אתה רוצה לגשת באינטרנט, הוא יוצג בפניך כפי שהוא מתארח ב-זס2ווהץחסחה. תרשיס 11.8 מתאר כיצד זה נראה, כולל כרזת פרסוס שב-זס2וומץחסחג . ז6קווהץהסחה הוא שירות מסחרי אך ניתן להשתמש בו בחינס. אולס, תיאלצ להמתין כ- 30 שניות לטעינת כל דף, וכך תראה את הפרסומות. 2 פריצה, לא במחשב שלי 6 - [260-0:360והועהסח] מב סוסת? עוא -יא 160 | זס)הסוחווהחחס | ₪0 אוסוע ‏ 01ם ‏ שו זטסצ 80|4 . 8 ₪ (: 6 !0 א 06%א ב 8 הצ 0 ' , %- * - -‏ - ' ץ60% 'ה60%:) 15 הפוח זטסל 15 ץ6סצוזם | (6 ו כו 0 נר סט 1 עסמ :| וסההטהסחג וט ₪ | ./צ ב 45 שע 6ב 6 שחפתחטוסס קש | == יש תרשים 11.8 דף אינטרנט כפי שנראה באמצעות שרת שאסזק של זס26וומץחסחה. שרתי צְאסיוק ציבוריים אחרים שרתי שְאסזוק אחריס מסחרייס וחופשייס נמצאיס באתריס להלן: |החסח. אס סחו/ץאסזק 0/8 זס. א6516ם. וצו /: טח :ץאסזקץם |החסח. ססר 6.60 הח ה אצוא :קקח :560ח 3 /0:: מס הוכ!//:קח :6סה ץאסזק מחיקת עקבותיך המקוונים באמצעות תוכנה בנוסף ל-6006/65, הסימניות (פטוסע8= ,5א]8ה800%) וקבצי האינטרנט הזמנייס יכוליס להסגירך אף הס. סעיף זה דן בהגנה על תחומיס אלה. הפסק להסגיר את עצמך עם סימניות סימניות נקראות 5א7081א00 ב-6556806, ו-5ססוזסעבת ב-זסזס|קאם 6%חזססחז. אס גלשת באינטרנט מספר פעמים, ודאי צברת לא מעט סימניות. אלו נשמרות בקובצ סימניות הח.5אזהוהאססס ב-6056806, וברשימת מועדפים (תיקיה פסשוסטב-פאוססחו//:6) על ידי זסזס|קאס +6חזססח1. פרק 11: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר | 183 ניתן להימנע מאיסוף סימניות או פשוט להעתיקס לקוב> - אשר, כמובן מגדיל את הסיכון שתחטטן כלשהו יצפה בהס (ניתן גם פשוט לרשוס אותן. אולס, שיטות אלו ימנעו ממך את הנוחות של לחיצה על 081 ברשימה כדי להגיע לאתר מיידית). סימניות פרטיות ישנה חלופה. ניתן להשתמש בתוכנה חכמה בשס 800608768 סהעזק, הנמצאת בתקליטור המצורף. 8765 800% 6זטוזק מצפינה את הסימניות או רשימת המועדפים שלך, כך שאיש מלבדך לא יוכל לראות את כתובות ה-081 של דפי האינטרנט ברשימה. תרשיס 11.9 מתאר את ממשק המשתמש של התוכנה. |<1םן- | ב ] 4 >קוסזג 8000165 ₪08 6 (68זפמהַ₪] 3.0 הסופזס/ר == טר | 1300 6גערו1 חס ססזססו. או :וות. 9 ות | וס וס | פנוסעט) 488 | :מגוס?3) +מפצוגו) ו 0 ₪ | |8 |ם | 9 פוטס זנוס/י חו 1 השקס 10 וסוס 586 3 חס הדירי -) 6 :14016 855 | סופוא | 9106 050 | חסוזטן6501 ]ה6תוה18ו6)ה= 80 6/5 6 05 שו חזסס. ספ עו :ות פזסטחוססום 00 1603יכןזס 0 טס מ חזססום. שכר 5 15 ח/ חזסס. וס אש כ בי שיסר615ח/חזסס. 6חועי היוור יע :כו תרשים 11.9 תוכנת 8008765 ס6פטוזק מסתירה או מארגנת את סימניות המועדפים 065 6לפעוזק מבצעת מספר תפקידים שימושייס. תפקידה העיקרי הוא הצפנה והסתרת סימניות רשימות מועדפיסם. 80008765 ס6ספצוזק גם מייבאת ומייצאת רשימות, ומאפשרת ארגונן בקבוצות והדפסתן. הוספה והסרת ₪1 היא פשוטה. תוכנה שיתופית זו עובדת עס 6056806, זסזס|קא6 66חזססח1, ורצה על כל גירסה של 5וססחו/\. היפטר מקבצים המסגירים אותך אחד הדברים הקשים יותר באבטחת המחשב הוא להיפטר מכל השאריות והזנבות שהאינטרנט משאיר במערכת לאחר כל התחברות. שאריות אלו כוללות דפי אינטרנט שלמים, גרפיקה, ח, קבצים ומניים, תוכנות 38%8 ו-6%שו860, רסיסי דואר אלקטרוני נכנס ויוצא, 0006165ס, ועוד. למדת הרבה על העקבות שגלישה ומשלוח דואר באינטרנט משאיריםס במערכת, בפרק 9. אך יש עוד - וחלקו אף קשה לאיתור. 4 פרצה, לא במחשב שלי למרבה המזל, קל להיפטר מכל אלו, בעזרת תוכנה מתאימה. יש תוכנות שתוכננו לנקות את שאריות האינטרנט, ורובן גס מנקות שאריות וזבל נוסף, כגון קבציס זמניים סואד. שנידונו בפרק 6. שני מוצריס בקטגוריה וו הס 6108054660 חסשוסא ו-006-10ח₪6 א66066והט שנבחנו כבר בפרק 6. תוכנה נוספת היא זסחפבּש צוססחו/ו, שנידונה קודס בפרק וה. 3567 צוססחו/\ מאפשרת הגדרת סוג הקבצים שיישארו לפני שהיא מתחילה לנקות את הדיסק. כמו כן התוכנה גם מאפשרת כתיבה : חוזרת על אזור קובץ מחוק מספר פעמים כדי למנוע מתוכנת 956ז6ח( : (שחזור מחיקה) מלשחזר קבצים שמחקת - תכונה שהיא חלק : : מ-660/שש6!6305 חסצזסוז. : ג בשו מ להבנ סבכקם2מג :3 טבב בגב םג טםהסה2נמב:בה02ם גכ מ המסנקם 10 גכבכלקנמקקנובי בגב :בה בבש תוכנות מתמחות אבטחה בזמן שהותך באינטרנט היא כמובן, חיונית. שתי תוכנות המסייעות בתחוס זה הן פס 00870 167606, ו- 2000 ש8 5660 שחזססח1 חסצזסא. שתיהן מגינות נגד וירוסיס וסוסיס טרויאניים העשויים להגיע עס 800166 (יישומוניס) של א8ש8( או בקרי אסץוז. תוכנות אלו גס חוסמות או שולטות על 6006165 בדפדפנים. 56601 1607066 חהסצוסצו 0 הולכת אף צעד אחד הלאה בכך שהיא מגינה נגד איומים בציטים של 186 וחוסמת פרסומות, ואף מספקת בקרת הוריס להגבלת גישת ילדים לאינטרנט. שתי התוכנות נידונות ביתר פירוט בפרק 8. כמה מילים על תוכנות ניטור אינטרנט בעת דיון על תוכנות ניטור וחסימת אינטרנט, מייד עולה המחשבה על הגנת ילדיס מהתוכן שבכמה אתרים מפוקפקיס הנמצאיס באינטרנט, וניהול יומן על מעשיהס. זה אינו היישוס היחיד לתוכנות אלו. רבות מהן יכולות לתעד מה קורה במחשב במצב בלתי מקוון בנוסף למקוון. למעשה אלו תוכנות ייציתות'י היכולות להעיד על כל מעשיך - אפילו על אמצעי האבטחה שנקטת! הן אף עלולות להראות מה הסיסמאות המקוונות והבלתי מקוונות בהן השתמשת. כל זאת ניתן לעשות עס או ללא ידיעתך. תוכנה אחת מסוג וה - שגירסה ממנה משווקת | לעסקים | ממוחשבים, | היא 7880 ז6פ/6 | - הנמצאת באתר ((0510655/ הח 55.60ססורח. צששצו/ /:קאה). | בנוסף ליכולתה לעקוב ולתעד פעילות פרק 11: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר | 185 אינטרנט, היא גס מסוגלות לעקוב אחר פעילות לא מקוונת. תוכנה אחרת היא (540) זססוחסו! וט60ה הז|5%68 007, המתוכננת לתעד ולשמור כל דבר במחשב (נמצאת בתקליטור המצורף), נדון בה בפרק 12. עליך לדעת שתוכנות כאלו עלולות להיות מותקנות ללא ידיעתך. הכיצד! המחשב במקוס עבודתך ניתן לגישה על ידי אחרים, כמובן, ואין כל דרך למנוע התקנת תוכנה בו. באשר למחשב בביתך, מישהו יכול לעקוף את הגנת הסיסמה על ידי שימוש בדיסקט עס מערכת הפעלה 205 כדי לאתחל אותו (זה כולל עקיפת סיסמאות אתחול, כפי שנידון בפרק 3). כדי למנוע עקיפה של סיסמת אתחול המערכת, עליך לבטל אפשרות : : אתחול מדיסקט (לרוב כונן 4). תחילה, גש להגדרות המחשב (05/ש6), ; : על ידי לחיצה על 1" או 06/66 או מקש דומה בעת אתחול המערכת ! (בעת האתחול תופיע הודעה המורה איזה מקש ללחוץ). בתפריט : : המתקבל, חפש הגדרה מסוג "5חסק0 6סס0פ8" או דומה. : | עקוב אחר ההנחייה עד שתמצא הגדרה 6/0158066!טהּחם, | ל- 6עוזם 00666 ,שְסקסו וחסז= 800% (אפשר/בטל אתחול מדיסקט, בדוק כונן 8), או בדומה לכך. : אינטרנט למבוגרים בלבד? יש הרבה מיסתורין סביב האינטרנט. קריאת עיתונים ושמיעת ידיעות ברדיו ובטלוויזיה על דבריס המתרחשים באינטרנט, עשוייה לצייר תמונה מוטעית למי שעדייו לא התחברו (מרבית האוכלוסייה) לאינטרנט. חלק מהאנשיס שמע עד כמה האינטרנט ממכרת - ממש כמו סמים, חלקם מניח שהאינטרנט היא רשת תקשורת שהוקמה על ידי חבורת נוכלים בינלאומית לצורך העברת מספרי כרטיסי אשראי גנובים ומנגד, חלקיס נרחביס בציבור תופסים את האינטרנט ככלי המשרת דווקא חבורת סוטים, מציצנים ואחרים שעיסוקס במין, המנסיס לתפוס ברשתם את המשוטטיס ב-50866ז6/06. המונחיס הקשורים לאינטרנט תורמיס גס הס למיסתורין, במיוחד אס הס נאמריס באנגלית: 6726750866 ו-א06756ץ6, | הסשהחחזס)ה1 ץח 0ורזסקט5, ט6/ש, 50866זסחקסס, || |הנסזו ועוד צירופיס רביס אחריס הכולליס את המיליס ז6/08 ו-508066. המונח 0/06750866 מתייחס לרשת בינלאומית של רשתות מחשבים. זוהי ה'י'אמאיי של כל הרשתות. כל אחד יכול להתחבר אליה ללא הבדל מיקוסם גאוגרפי, דת, גיל או צבע עור, וכל את - במחיר נמוך. מרבית המידע הנמצא במחשביס המרכיבים את הרשת (ומספרם נמדד במיליונים) הינו מידע שימושי ומועיל. להלן רשימה חלקית ביותר של סוגי המידע באינטרנט: ידיעות שונות, מידע ממשלתי, מאמרים מהעיתונות, מידע מסחרי על חברות וגופים עסקיים, מידע אוניברסיטאי לנרשמים וכן, יש גס סקס. 6 פריצה, לא במחשב שלי מדי פעם עולה הוויכוח סביב היכולת לצנזר את המידע המועבר באינטרנט. בתי המשפט בארהייב רואים בצנזורה על האינטרנט פגיעה בחופש הפרט ובחופש הביטוי הנוגד את החוקה. הו עוד שלב במאבק על האינטרנט, שנמשך ועתיד להימשך עוד. בית המשפט רואה את ההתחברות לאינטרנט והעבודה באינטרנט כשיחת טלפון מתמשכת. לכן פסיקתו היתה שמכיון וזוהי שיחה פרטית יהיה זה מעשה בלתי חוקי לצותת ולצנזר אותה. פרשת מוניקה או בשמה 'מוניקהסקס' העלתה מחדש את הוויכוח. מאות דפים מהדוח של החוקר המיוחד קנת סטאר, מתארים בפרטי פרטים את מעשיהם של קלינטון ולוינסקי בחדרי הבית הלבן. וה לא עוד תיאור של גיבור מאיוּה שהוא רומן המקיים יחסים עם אישה מסתורית, זהו נשיא ארהייב! הדוח של קנת סטאר יורד לפרטי פרטיס ומתאר מפגש אחר מפגש את הרומן עס הגברת לוינסקי. כל אחד יכול לקרוא את הדוח באינטרנט, שס הוא פורסס במלואו לראשונה. באתר אא6% בלבד, נרשמו 300,000 כניסות לדקה (אני חוזר, 300,000 כניסות לדקה). האתריס בהס פורססם הדוח מיהרו להזהיר את הגולשים מפני יימידע בלתי הולם'י. מה יכול להסיק ילד שקורא את הדוח של סטאר: %> אם נשיא ארהייב משקר אצ גם אני יכול! > על קיוס יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואין צריך רק לבקש סליחהז הוויכוח סביב הסקס באינטרנט הוא לא אס יש הרבה או מעט סקס באינטרנט, וגם לא אס הסקס באינטרנט הוא 'ירךיי או ייקשהיי, אלא האס הסקס באינטרנט מיועד למבוגריס בלבד! אס התשובה היא כן, אז מייד עולה השאלה ייאיך נמנע מאלה שאינס מבוגריס גישה לאותו מידעזיי בשלב זה הרחקנו לכת מעבר לעניין הסקס, כי אם היוס נחליט לחסום את הגישה לאוכלוסייה מסוימת למידע המקוטלג תחת הערך 'סקסי'י, או מי ימנע את האפשרות שמחר יחסמו לנו את הגישה למידע המקוטלג תחת הערך "*אמנות'י! לא אכנס במאמר זה לדיון פילוסופי נרחב, ורק אציין שיש לדיון שכוה משמעויות חוקתיות, חברתיות, פוליטיות ואחרות, ובוודאי יימצאו אנשי אקדמיה שיערכו מחקריס בנושא. ובאופן מעשי, ילדים יכולים להגיע לאתריס בהס מוצג מידע בנושאי מין, כגון תמונות, סרטי וידאו, או מאמריס. האפשרות שגס ילדים יקחו חלק בדיוניסם שוניס שנושאס הוא מין גורמת להוריס לסרב יילהכניסיי את האינטרנט הביתה. העניין סביב הכנסת, או אי-הכנסת האינטרנט הביתה בגלל החשש לשימוש לא נאות בידי הילדים, דומה לחששות שהתלוו לכניסת מכשיר הווידאו הביתה וההתחברות לכבלים. למכשיר הווידאו ניתן להכניס קלטת ובה מידע מכל סוג שהוא: סרט לכל המשפחה, קלטת הדרכה לבישול, קלטת פעילות לילדים, וגם סרטיס כחוליס (הקרויים אאא). כדי למנוע מילדים להכניס את הקלטות האסורות, הומצאו כל מיני מנעוליס הניתניס לתכנות במכשיר הטלוויזיה, וגם מנעולים מכניים. אחר כך הגיעו הכבלים עס הסרטיס האסורים בערו הגרמני, שעכשיו מוקרניס גס בערוציס המקומיים עס תרגוס, ועדיין לא הומצא פטנט לחסימתם. ומהן שיטות החסימה באינטרנט? פרק 11: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר | 187 תעשיית התוכנה התגייסה לנושא ופיתחה מספר תוכנות, כמו: ז06ו615ט/6 (על משקל זסופץטהּם), |סחהק 6%א, הססב/וט5, שְהחבא 6%א, 58/6501 ועוד. התוכנות אמורות לחסום את הגישה לאתרים במספר שיטות מגוונות ומעניינות. הורה שרוצה להפעיל בקרה ולקבוע כללי גישה לילדיו יקבל לידיו כלי, שהוא הרבה יותר יעיל מחוסר אמצעים כלל. הבשורה הטובה היא שאכן תהיה חסימה, והבשורה הרעה היא שבשיטת החסימה בעזרת התוכנה יש להורה הרבה עבודה, שאחריה עדיין יש פרצות גדולות מאוד. כיצד זה עובד! התוכנות משתמשות בדרך כלל ביותר ממנגנון אחד לצורך החסימח : סינון- | התוכנה מסננת כל פיסת מידע המגיעה למחשב מהאינטרנט, ומוחקת את המילים שהוגדרו כמילים ייאסורות'" כמו א56, 685%5זט ועוד הרבה אחרות (כולן באנגלית). התוכנה מגיעה, בדרך כלל, עס רשימה מכובדת של מיליס ייאסורות'י. חסרונות : *> צריך לתחזק את הרשימה: להוסיף, למחוק ולעדכן. חסמים - תוכנות מסוימות מאפשרות להורה לקבוע רשימה של אתרים 'אסוריס" לגישה, ו/או שמות של קבצים ייאסוריסיי להורדה או צפייה. התוכנה מגיעה, בדרך כלל, עס רשימה מכובדת של אתרים 'אסוריס'". חסרונות : > דורש מעקב ועדכון של אתריס חדשים ברשת וכאלה יש לפחות 50,000 כל יוס. מספר זה הולך וגדל, שלא לדבר על זמן העיוו הדרוש בכל אתר כדי לקבוע את ייכשירותו'י. > העדכון קשה מאוד, מכיוו שהכתובות באינטרנט משתנות בקצב מסחרר. > התוכנה תחסוס קוב בשס /02.0א56, למשל, אבל לא קוב בשס ווף.חספז06חהבּ (פמלה אנדרסון ממשמר המפר> בתמונת עירוס). עוקבים - אס אי אפשר לחסוס, הבה נעקוב. ווהי קופסה שחורה הרושמת את כל האתריס שאליהם ניגשת ואת הקבציס שהורדת. בשיטה זו ההורה יכול לדעת היכן יישוטטויי ילדיו באינטרנט. חסרונות : > מחייב את ההורה להצי מדי פעסם ברשימה. *> הורה שיראה שילדיו היו באתר /00ס.א66-56:). אואואו//:קשח לא יכול לקבוע אס זהו אתר יימותריי, או אתר 'אסורי? סיסמה - והו מנגנון נלווה למנגנוניס שצוינו לעיל. לדוגמה: כאשר נעשה ניסיון לגשת לאתר ייאסוריי, החסם מופעל ומופיעה האפשרות להכנסת סיסמה. סיסמה נכונה תאפשר כניסה לאתר והצגת המידע. 8 פריצה, לא במחשב שלי חלק מהאתרים, לדוגמה, משתמשים בדירוג שנקרא 546. הדירוג ניתן לפי רמת האלימות, ניבול הפה, סקס ועירוס. בתור הורה תוכל לקבוע את הדירוג המתאים לכל אחד מבני המשפחה. מי שינסה להיכנס לאתר שאין לו הרשאה מתאימה, יתבקש לבקש רשות מההוריס ולהקליד סיסמה. חסרונות : מישהו מגדיר עבורך מהי יינשיקה בתשוקהיי, יינגיעה מינית בבגדיס'י, יינגיעה מינית מרומצתיי, ייפעילות מינית ברורה'י. הידעת שאתר פלייבוי מוגדר בדירוג ₪546 בתור יינגיעה מינית מרומזת'י. רוב האתריס אינס מדורגיס ולכן לא תוכל להיכנס אליהם. לכל המנגנונים שצוינו לעיל יש מספר חסרונות גדולים: אף אחד, גם ילד בן 12, לא אוהב שמישהו ישים עליו צנזורה. אפשר לא להפעיל את תוכנת החסימה והסינון, ואז הכל פתוח. אפשר יילשבוריי את התוכנה, לפצח את הסיסמה ויילפברק'י לאבא ואמא רשימת אתריס - וה קל, וכל ייילד בן 12 מסוגל לעשות זאת! אז מה עושים? הנה רשימה של מספר כללים פשוטים שיכוליס לעזור. כלליס אלה ניתניסם להפעלה ללא קשר אס מופעלת תוכנת צנזורה/בקרה כזו או אחרת. כל אחד מהס וגס שילובס יחדיו, לא ימנעו באפקטיביות של 100% את הגישה של ילדיכם לאתרי סקס. אם הס ירצו - הם יגיעו לשם ודבר לא ימנע בעדס לעשות זאת. הפוך את השימוש באינטרנט לבילוי לכל המשפחה: הצב את המחשב המחובר לאינטרנט בחדר המשפחה עס המסך לכיוון פניס הבית. הצא במסך מדי פעסם. דבר עס ילדיך באופן חופשי על האינטרנט, כמו שאתה מדבר איתם על כדורגל, חבריס או אוכל. הצטרף מדי פעם לגלישה עם ילדיך באינטרנט. תן הנחיות ברורות לילד אודות השימוש באינטרנט: אף פעס לא למסור שס מלא, כתובת מגורים, כתובת בית הספר ומספרי טלפון ללא רשות ההורים. יש לילד וכות מלאה לעזוב אתר בו מוצג מידע הגורס לו אי-נוחות. יש לילד וכות מלאה לצאת מדיון אס הנושא לא נראה לו או מעורר בו שאט-נפש. אסור לילד להסכים לפגישה עס מישהו שהכיר דרך האינטרנט. פרק 11: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר | 189 בקרה > בדוק את חשבון ההתחברות לאינטרנט כדי לוודא שהתקשורת לאינטרנט נעשתה בשעות סבירות ובהיקף מתאים, ולא על חשבון פעילויות אחרות. + מדי תקופה בדוק את חשבון הטלפון של בזק, כדי לאתר מספרי התקשרות לתחנות 885 ולא רק לאינטרנט. מניעת הגישה ל-חזסקז6פץ6 דומה ליימלחמהיי שאתה, כהורה, עורך כנגד סמיס ואלכוהול. והי יימלחמה' מתמשכת שבה אתה מגייס את כל הכלים שעומדיס לרשותך. ביימלחמהיי האגאת אתה לא לבד, גס הממשלה והרשויות לוחמות לצידך. אל תחכה להם - היה פעיל. אל תחכה שאחרים יעשו את המלחמה הזאת בשבילך. הסבר לילדיך מה מותר ומה אסור - כדי שיבינו. היה ערני לאופו השימוש שלהס באינטרנט, והזכר לעצמך מדי פעס כי אחרי שילדך יראה את נערת החודש של פלייבוי על מסך המחשב, הוא יראה את הפאואר ריינגרס, =\וו, צילומי חדשות מאזורי הקרבות בבוסניה ועוד, על מסך הטלוויזיה. כיצד אדע אם מצותתים לי? לא משנה מהן נסיבות ההתקנה, בכל מצב ניתן להסתיר תוכנות ניטור אינטרנט. כולן תוכננו לעבוד ברקע, בצורה בלתי מורגשת על ידי המשתמש. יתכן שתוכל לגלות תוכנה של חטטן כלשהו, מתוך תפריט התחלה 5%97), לחצ על תוכניות (פוח3ּ'ופסזפ). ושוב, אולי לא. חלק מתוכנות הניטור מתוכננות לא להיראות בתפריט התוכנות, והן אינן יוצרות קיצורי דרך על שולחן העבודה בעת התקנתן. היעדר ראיות ממשיות לקיוס תוכנת ניטור במחשב, משמעו שעליך לחפשה (שים לב שההתייחסות כאן היא בעיקר למחשב לא מרושת. אס אתה משתמש במחשב ברשת, יש סיכוייס קלושיס בלבד שתוכנת חטטן תונח בדיסק המקומי). חיפוש תוכנה מוסתרת כרוכה בעיקרה בהפיכת הכיוון של מה שלמדת לעשות בעת הסתרת תוכנות ותיקיות. המקוס הראשון לחפש בו הוא רשימת המסמכיס של תפריט התחלה (50375), ולחיצה על מסמכים (5זחסוחט6ספ). אולי תגלה שחטטן עיין בקוב יומן המתעד את מעשיך. הפעל את סייר פשסשחושש - ודא שצפייה בקבציס נסתרים מאופשרת. עתה הסתכל בתיקיות הבאות וחפש קבצי תוכנה או תיקיות חדשות: > תיקיית השורש של הדיסק הקשיח (לרוב :0 או :ס). + קבצי תוכנה > פשטססחו/ > ה5/5/5%607שטססחוש כמו כן חפש בסל המיחזור לראיות על חטטנות, כגון קבצי יומן מחוקיס. 0 פריצה, לא במחשב שלי אס יש לך תוכנת ארכיב כגון זפ0חהּקאם חו300|ה, ק21אם, או קו2חו/צ, הפעל אותה ועיין בתפריט קוב שלה. ייתכן שתגלה שחטטן נאלצ לפרוש (קו?ח) קבצי תוכנה כדי להתקינה, ואף שמחק את קוב 215 המקורי, הוא השאיר עקבות בתפריט הקבציס של תוכנת הארכיב. התקנת תוכנה גס עשויה להשאיר עקבות בקובץ האצווה של המערכת 66.886א4%06 ובקובצ 00.5/5ח60. אינך חייב לבחון את תוכן הקובצ, שרובו ככולו יהיה חסר משמעות. במקוס ואת, בדוק את מאפייניהס עם סייר פווססחוש. גש לתיקיה הראשית של כונן 6; לחצ לחיצה ימנית על הקוב האמור. אס התאריך חדש מאוד, ייתכן שמישהו שינה את ההגדרות באמצעות התקנת תוכנה. כמו כן יש לבדוק את הקובצ וח1. חו\, הנמצא בתיקיה פשססחו//. אם אכן תגלה שאתה מצותת, נסה להסיר את תוכנת הניטור. אס מתברר שנדרשת לכך סיסמה, פשוט מחק חלק מקבצי התוכנה באמצעות סייר פוסטחו/צ. זה יגרוס לתוכנה להיות בלתי ניתנת להפעלה. ודא שאתה מתעסק עם קבצי התוכנה הנכוניס, כמובן! וה פשוט ביותר אס לתוכנה יש תיקיה משלה. המקרה של הבעל החטטן לא מזמן נודע לי מקרה על אישה שהיתה גרושה מספר חודשים, אך בעלה לשעבר המשיך לעקוב אחר מעשיה מקרוב. עד כמה קרוב, לא היה לה כל מושג, עד שהוא צלצל אליה יום אחד וסיפר לה בפרטי פרטים על השיחה הרומנטית שניהלה בצ'ט מקוון - ומי הם האנשים ששלחו לה תמונות של עצמם בדואר אלקטרוני. התוכנה שהתקין, במחשב של אשתו לשעבר, היתה מאתרת קבצים מסוימים ושולחת אותם באמצעות דואר אלקטרוני היישר אליו. כפי שהתברר, הוא התקין את התוכנה לפני הגירושים והפעיל אותה בעת ביקור. היה ניתן למצוא את התוכנה - אף שהיא מחקה את עצמה לאחר שליחת מספר קבצים בדואר אלקטרוני. יש כאן שני לקחים: הראשון, עליך באמת לשים לב מי מתעסק עם המחשב שלך. הלקח השני הוא שלעיתים לא בטוח לאחסן במחשב מידע העשוי להעמידך במצב לא בטוח. אני מקווה שעכשיו אתה מוכן לשמור את קבציך ופעולותיך הרגישים בטוחים, גם כשהס מקוונים וגם כשהס לא מקוונים. ובכל ואת, לא יויק להתוודע לכמה כלים זמיניס של חטטן מקצועי. אם אתה חש שפרטיותך בסכנה בבית או בעבודה, עליך לקבל מושג על הנשק העומד לרשות הצד השני במלחמה על הפרטיות - ואת נעשה בפרק 12. פרק 11: ביקור חוזר באינטרנט: תוכנות עזר | 191 גלוש אנונימית עם זס/ו56 /ץאסיוק האס רצית לבקר באתר אינטרנט אך חששת שמא האתר מתעד את ביקורך ואוסף מידע אודותיך! אולי לא רצית שייוודע מאיפה הגעת (למשל, בעת גלישה ממחשב במקוס העבודה כדי לבקר אתר מתחרה). או, אולי אתה חוקר בעיה רפואית ואינך מעוניין שזה ייוודע - בוודאי לא לחברות ביטוח שיש להן גישה לאתריס שביקרת במחקריך. ישנה גס אפשרות שמישהו עוקב אחריך אישית, או אולי ביקרת באתר מפוקפק, ואינך רוצה שאיש יידע על כך. פרט לסיבות אלו, אולי פשוט אינך מעונייו לתרוס לדמוגרפיה השיווקית של מישהו. אין זה משנה מהן סיבותיך לרצות בביקור אנונימי באתרי אינטרנט, שרת ץאסזס עשוי לסייע לך. שרת שְאסזק הוא סוכן המגונן על זהותך באתר בו אתה מבקר. בגלישת אינטרנט רגילה, המערכת שלך מחליפה נתוניסם עס האתר המארת, ודפי האינטרנט שאתה מבקש משודרים אליך. על פניו, נראה שהמידע היחיד שאתה מוסר הוא כתובת 081 הרצויה. לא נכון! המערכת המרוחקת עשויה לאסוף מידע רב נוסף מהמחשב שלך כולל - אך לא רק - שמך בספק האינטרנט, כתובת דואר אלקטרוני, וכתובות 081 שביקרת בהן קודס. כדי לקבל מושג מה ניתן ללמוד עליך בעת ביקור באתר אינטרנט, בקר בדף הבא: /ז26ווהץהסחה /זסח. ץ6הטוזם//:קשח. תרשיס 11.6 מראה מעט ממה שנתגלה כאשר ביקרתי באתר וה. הו רק חלק מהמידע המושג. כפי שראית, מידע רב אודות המחשב וזמין בקלות באתר האינטרנט, כגון רשימה של כל תוספי התוכנה של הדפדפן (5ח0-1טוק זספאוסזם) המותקנים, ועוד, כולל פרטים על ספק האינטרנט, מי הבעליס של הרשת, דף האינטרנט בו ביקרת לפני שהגעת לאתר זה, האס תוכנה מסוימת פעילה, ואיזה סוגי קבציס הדפדפן שלך מוגדר לקבל. אס תשתמש בשרת עְאסזם, אף פריט מידע מסוג זה לא יגיע לאתרים בהם תגלוש. כמו כן, 6006/65 לא נכתביס לדיסק הקשיתח שלך מהאתרים בהם ביקרת. 0 פריצה, לא במחשב שלי את כַמָרק: אסַנתי סיסא את התאריך והשעה שבה משתמש התחתבר או התנתק ממחשב (אס קיימת אפשרות לריבוי משתמשים). > מתי תוכנות הופעלו או נסגרו. > מתי בוצעה גישה לקבציס. > מתי קבצים שונו ונשמרו. > כתובות 81( בהן ביקרת באינטרנט. > קבציס שהורדו. > קבצים שנמחקו. %> סיסמאות שהוקלדו, למחשב ובאינטרנט. > כל מקש פקודה שהקשת. המידע עשוי להישמר במערכת שלך בתיקיה או בקובצ נסתרים, או להישלח בדואר אלקטרוני ללא ידיעתך. תוכנה אחת מסוג זה היא (5%) זסזוחסוא 6 הז|5%068 007. 1זה5 תוכננה לבצע ניטור על כל מעשיך במחשב. כמתואר בתרשיסם 12.2, 54% יוצרת יומן הקשות מקלדת, נתיבי (תיקיות) תוכנות, ועוד. היא אפילו יכולה להראות מתי ניגשו לתוכנות מוסתרות. [<] דא 01 דאםם :[8ה5] זסוהחסא עהצווסה 516311 007 מק [ סטג [ ₪06 | ע560 | 6סחפ!ופוואפ | ספב 505 שסחב!|ופ זט -] :חא :בס סז )התא ₪ ...זפ ז063.. 2ו45ושא...5 חפדפט... 4 %ק | 6וחו 1 + 10/65 ואוסטתוא. שן <... ם ]פחזסזה| +50סזסו1 - החסס.פגוקסו. שו / :קור >. 66 זסזס!קאשו!סא תזזה 185% הזה זטסז: > 3 חסווהסווקקה שן <... :16:02:01 :חוך ***** > = )הווח 0] עשפ 6/חַ0| קחהו5 סוחד שן , -- 5000088 וס -ן [ע]8סו!הוחס)וום. )טספ 5 עזסעיס חואו סוחס טהוטס| 5 שת 518 = | וובופטוום | שן תרשים 12.2 כמה הגדרות של תוכנת (56) זסזוחסוא 601 ה%|5668 007 פרק 12: מבט מהצד השני | 197 תרשיס 12.3 מתאר דוגמת קובצ יומן של 5%. כפי שניתן לראות, הקוב מפרט אילו תוכנות הורצו ומתי, אתרי אינטרנט שבהס ביקרת, סיסמאות מקוונות ולא מקוונות, ומעברים בין חלונות יישומים. ד [- [ם]<] קובץ עויכה חיפונש עזרה ו <6:11:11:85ה1ז |...יוצר פרופיל משתמש :15186ז> [שאם. פאשאפו ₪ ז5ל0055פא1ש:6 :ה6ףבפקקה] <6:11:11:85ה1ז [טשחדור היבורי רשת :1616ז> [=שאם. =אשאקו = זבל055פא1ש:6 :ה6בקקקה] <106:11:11:89] | "פהַבּחה3!] הבחַסק :1%16ז> [5א=. 085 וקא=5ספא6:1 :תזבקקקה] <7106:11:19:22] | 6603660 :11%16> [=אם. ₪ ז 5.008 05ה0150א5600 |1] הההההסהק:6 :ה>בקקקה] <106:11:13:22ז | (ה510ז08 131 טְבּ38-8) מפה5ש67 000816 :1%16ז> [=אם. 15א15080558600א5600 |ז] ההההםסחק:6 בה6בפקקה] |-ו0-וס1קא= 8%ה%67ה1 %+16050!| - ק5ב. פִהַבּקסהסה/60.11.הפה.טשטש//:ק%פה :1%16ז> <6:11:13:23הצד [=אם. 085 וקא15אהשאם וקאם זשאהםזא51 |1] והההה0אק:6 :ה6בקקקה] <7106:11:13:28 [1076%6קאם 8%ה567ה1 %+₪107050 - ישראל אא :1%16ז> [=אם. 05 וקא15אהפחם ושאם זשאחהשזא51 |1] הההההס0חק:6 :ה6בקקקה] 00 [1בה%סח 5% |- ח10[1/ה5.600/071-1ְ0ק355ּק. [1הה%סה. 552://166.1305ה :1616ז> = <16:11:13:87ז |%ס"ס1קאם 8%ה567ה1 תרשים 12.3 קובץ יומן של 56 ל-541% יש קרוב מתקדם יותר, גס הוא כלול בתקליטור המצורף לספר זה, ששולת בסודיות דוחות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת מוגדרת. תוכנה וזו, בשס 51488 (ז וס 0חג 6607007 60( הז|5068), אוספת מידע מפורט יותר על המשתמש. תוכנה נוספת מסוג זה היא חאוסזטהסחו/צ. היא מוצעת כתוכנה לניטור משתמשים, והיא מקיפה ביכולות המעקב שלה. ניתן לראות יומן פעילויות, הקשות, ואפילו תצוגות מסכים, כמתואר בתרשים 12.4. 0 עואו01ה פטוסוצסזל! - חבו6זהט םחו 0 [ 50 12901 - 557160 סופספ ו 0/1068 חס גוס סקוו ופ - 0109089001 :01 מס 0/7 הקוחה אא//:ק11ח | = 0פוס)( - 96וחוסע/% כ ההססוס/ וס ססר 1 סח /הזסס 01460 // קוו 10[ - 0100055016 :עה שור ה 5805 :010906 הו האיר <]5]- | 1 6:29:38 :הז - 2/3/00 :2869 - 8.50 סו 5תססס 8 80100000 זתסידנט) )תור ב שצו 10 1151901 5080 6180 ( 020 50816 א חמ ספ חננס6 01406 :34006 + (2/3/00 -)0 4:45:37 6508 - 56| עו | חוטס 1 :אוסטהו או -+- 8 000 510050565 סח פס 0566ו1סחואס 210 + [2/3/00 -%% 4:47:05] 2.806 274791 - וס 401050 :אוסטתוא סוסה -+- וטע 1 סחסוס ונגס 061315 עופוי וס פוקס חפ 5 חפוס ופנוטחויי ,596 חבס טס 35 עאוסב| -+- 2/3/00 -4 4:47:58] 46130806 - סז אוסטחו/ 086 +-| תרשים 12.4 דוחות פעילות של חהוסזטהשחו/ חהו0זטה6חו/ גס מסוגלת לערוך דוחות נפרדים על מיגוון סוגי פעילויות. 188 פרצה, לא במחשב שלי מה לעשות אם מצותתים לי? נסה לדמיין, אס תוכל, שאחת מתוכנות אלו מותקנת במחשב שלך. מה ניתן לעשותז תחילה, בדוק אם יש תוכנות חדשות כלשהן בתפריט התחלה או סרגל המשימות. חפש גם קיצורי דרך על שולחן העבודה. אס אתה יודע להשתמש בסייר פושסטחוצ, חפש בתיקיה ₪165 חחפזטָסזק כדי לאתר תיקיות תוכנה שאינך מכיר. זכור שניתן לראות את התאריך בה הותקנה תוכנה על ידי בדיקה בתיבת הדו-שיח מאפיינים של התיקיה המתאימה (לביצוע, לח לחיצה ימנית על שס הקובצ, ולחץ על מאפיינים בתפריט שיוצג לפניך). אס התגלתה תיקיה חשודה, פתח אותה ולח לחיצה כפולה על קובף 86806.4 או קבציס דומים, כדי לקרוא על מהות התוכנה. או, תוכל להריץ קובץ 5%5 בתיקיה. אם עדיין אינך מבין מה התוכנה, מחק את התיקיה באמצעות סייר פאוסטח!ו\. אך אל תנקה אותה מסל המיחזור; אתה עלול לגלות מאוחר יותר שזו תוכנה שאתה צריך, אך לא וּיהית אותה. באותו זמן, חשוב חיטב למי היתה גישה למחשב שלך. אס אתה על רשת מחשביס במשרדך, צא מתוך הנחה שמנהל המערכת יכול לתעד את כל מעשיך (וזה נכון). למרות ואת, עדיין משתלס לחפש תוכנות לא רצויות. מניעה היא עדיין התרופה הטובה ביותר כדי שמישהו יצותת לך, הוא חייב להיות בעל גישה למחשב שלך כדי להתקין, להגדיר, ולהשתמש בתוכנת הציתות. זה קורה בעת שיש לו גישה פיסית, או, לעיתים נדירות, באמצעות חיבור דואר אלקטרוני המכיל סוס טרויאני. אם אינך יכול לשלוט על הגישה הפיסית למחשב שלך, התקן הגנה באמצעות סיסמה (ראה פרק 3), או גרוס לחוסר יכולת הפעלה פיסית של המחשב (ראה פרק 2), בהיעדרך. ניתן להימנע מהצמדות ותוכנות סוס טרויאני של דואר אלקטרוני על ידי אי-הורדה והרצת תוכנות המצורפות לדואר אלקטרוני. תוכנות סוס טרויאני עלולות להיות גס על דיסקטים, כך שעליך להקפיד עס דיסקטיס שקיבלת מאחרים. פרק 12: מבט מהצד השני | 199 ריגול היי-טק עם ד₪5קוושד ך5םקוופד היא מערכת המאפשרת ציתות אלקטרוני על המחשב שלך. באמצעות ד5םקווםד, ניתן לראות מה מוקרן על צג המחשב שלך מרחוק, ללא חיבור לקו טלפון. ד5םקוום ד אפשרית כיון שכל התקן חשמלי או אלקטרוני יוצר קרינה אלקטרומגנטית, בדומה למשדר רדיו. תלוי בחוזקה ובאופייה, קרינה כזאת יכולה לעבור מרחקים ארוכיס, אף שהיא נחלשת ככל שהמרחק גדל. יש מכשירים מיוחדים הניתנים לכיוון לתדר המתאים, כדי לקלוט קרינה שמקורה מצג מחשב. ניתן גס להשתמש בקרינה זו כדי לשחזר את תוכן המסך ששידר אותה. תרשיס 12.5 הוא תיאור מופשט של אופן הפעולה של ד5םשקווםד. המומחים אינס אחידיםס בגישתס לריגול מעין אה. חלקס טועניס שבמרחב בו אנו חיים, יש כל כך הרבה קרינה אלקטרומגנטית (טלפונים ניידים, שלט לטלוויויה ולווידאו, טלוויויה ומכשירי חשמל אחרים) שהיכולת לזהות מכל ייהרעשיי האה את הקרינה ממסך המחשב נמוכה ביותר עד בלתי ניתנת להשגה. ויזה 61 הזכ1ו ₪ , שמוזנידגה )6נתקוו 16 תס == .1 6 מס -01 010 16[ + 2---1--0 [| -+208 010 16[ + וו + 1186 / / / 1 3 056 | 1600685 | 060106 0ם818%1ם528/דמו1טנ61ס6ת עס עס>1נתסת עס6נתסת תרשים 12.5 ניטור באמצעות ד5=קוזפד הדרך היחידה למנוע ממישהו לרגל אחריך באמצעות ז5שקוםפד היא לסוכך על המסך שלך עס מה שמכונה 6396 צְ37803=. זו היא מערכת תילי פלדה ו/או מוטות הסופגיס את קרינת הצג. למרות שיש להניח שלעולס לא תיאלצ לטפל בריגול ד5שקווםד, עליך לדעת שהוא אפשרי. מצד שני, ייתכן שתוך מספר שניס הציוד הייעודי הנדרש לקליטה והמרת הקרינה של צגי מחשב ייהפך לשכיח. אם זה יקרה, הבה נקווה שגם ציוד הסיכוך יהיה נפוץ באותה מידה. 0 פריצה, לא במחשב שלי האקרים ודברים אחרים שאינם בשליטתך לא משנה באיוה אמצעי וזהירות תנקוט, יש מספר מרכיבים של חטטנות ובילוש שאינס בשליטתך. זה כולל סוגי פריצה שוניס (על ידי האקריס), והאזנה לקווי התקשורת. בעיקרון, פריצה למחשב (על ידי האקריס) היא מאפיין של פעילות מקוונת. האקרים ינסו לאתר או לנחש את סיסמת ההתחברות שלך לספק האינטרנט, או לאתר שלך. לא ניתן לעשות הרבה כנגד זה, מעבר לשימוש בסיסמה קשה לפענוח והחלפתה על בסיס קבוע. המיטב שתוכל לעשות כנגד תוכנות סוסים טרויאנייס כבר נידון: > אל תוריד ותריצ תוכנות המוצמדות לדואר אלקטרוני. > בדוק כל תוכנה שנמסרה לך על גבי דיסקט בקפידה. %> היה בטוח במקור שלך בעת הורדת תוכנה מהאינטרנט. > השתמש בתוכנות פטזו/-0ח4 חסצזסא או ה5568זו/ 66)ה6א לניטור דואר אלקטרוני והורדות. אס אתה רוצה לשמור או לשלוח מידע רגיש באמצעות דואר אלקטרוני, הצפן אותו. ודא שכל נמען למידע כזה מבין את ההצפנה, יש בידיו את הסיסמה או המפתת המתאים, וגס מבין את אופיו הרגיש של המידע. התעדכן בנוגע לווירוסיס חדשים, האקרים, ניטור עובדיס ואיומיס אחריס. האתרים הבאיס מספקים מידע על נושאים מקווניס ולא-מקווניס : הסח ץז ץ חס חב / הסח 0/6 זס. 015. אואוצע/ /:כח :ז6הססח1 06 הס שוהץהסחא ‏ > : (6חו|חס סח שְ8ס|סחת66+ 65חוד אזסץ עוסא]) 65ודוסטץ6 > | ההז זפ ץח 6/0/66 5 רוס ץ6. א / : כסת | הח 5/6 הס חק ץ6/ טס 60. ץס|6אזסט. 6508. כ1//:כ1 :פאהטקוסחהקץ6 > /זס. 6ו6. או /: קת :(16קם) 66067 הסוזההזסזח1 ץ86עחק 6והס60ום > 8זס. ץ6העזק וצ /:כקח :חק שסהּצוזק סחךד > עתה הגיעה העת לעיין בכמה דבריס שכן ניתן לשלוט עליהס באמצעות סיכוס והרחבת נושאיס שדנו בהס כבר בעבר. פרק 13 יציג מספר דרכים נוספות להחיל את מה שכבר למדנו ועוד כמה כליםס ותחבולות להגנה על הפרטיות. פרק 12: מבט מהצד השני | 201 סיכומים, אמצעים ופתרונות אה כפרק: כ6ר אי6ה/ '/37 את סיסאתר כ%ת קיית אח6כ 60 הריס 670,946 סַּרי3/ת /9/ 676 42 פַרסי/ת א6)כי פָרסי/ת 4%ק6ר/ןייס. פרק וה הוא בחלקו סיכוס, ובחלקו מבט רענן על מידע ויישומים שימושיים. כאן תוכל לבחון מה אפשרויותיך אם מישהו משיג או מנחש את סיסמתך, ואף מספר דברים שעליך לעשות בעת רכישת מחשב חדש. כמו כן נבקר באינטרנט שנית, ונלמד כיצד להשתמש במספר דברים שלמדנו בעבר (וכמה שטרס למדנו) כדי להערים על כל אתרי האינטרנט שכל כך מנסיס להשיג מידע אישי אודותיך. בהקשר זה, גם נראה כיצד לשמור את המידע שלך מחוצ לתיקיות מקוונות - ואיך להסירו מהאינטרנט אס הוא כבר שם. נסיים בעיון במקורות מקווניס ולא מקווניס על פרטיות. פרק 13: סיכומים, אמצעים ופתרונות | 203 מישהו יודע את סיסמתך? מה יקרה אס מישהו ינחש או ישיג את סיסמתך: כפי שנידון בפרקיס קודמיס, וח יכול להיות אסון, כיוו שסיסמתך מאפשרת גישה לכל מעשיך הנוכחיים והעתידיים; מדובר בתחוס רחב! שחזור סיסמה העדות הראשונה שמישהו השיג את סיסמתך היא כאשר הסיסמה אינה עובדת - ואז יש להניח שהנוכל שינה אותה. במקרה זה תיאלצ לגלות את הסיסמה החדשה לפני שתוכל לגשת למחשב שלך עצמך. כדי לעשות ואת, ייתכן שתוכל להשתמש בתוכנת פיצוח/אחזור סיסמאות כגון ץז₪66006 6זסצו855ק 007 (נמצאת בתקליטור המצורף לספר זה). שחזור סיסמאות מקוון אס זה אינו עובד או לא מעשי, תיאלצ לבקש עזרה חיצונית. אם מדובר רק בסיסמאות של ספק אינטרנט, שירות מקוון, או אתר אינטרנט, התקשר לשירות תמיכת לקוחות מייד, הסבר מה קרה, ובקש סיסמה או חשבון חדשים. גורמיס אלה יכוליס לתת לך סיסמאות חדשות לחשבון שלך. שחזור סיסמאות של קבצים ותוכנות אס מדובר בסוג אחר של סיסמה, עליך להתחבר לתוכנה או הקובצ האמורים, ולשנות את הסיסמה. אס אינך מצליח להיכנס לתוכנה או לקובצ, קיימות מספר אפשרויות. הראשונה היא לנחש מי גנב לך את הסיסמה. אס אתה חושד במישהו, נסה לנחש סיסמאות האמורות להתאים לו. אם זה לא עובד, תוכל לנסות לפתוח את הקוב עס יישוס אחר מזה שיצר אותו ולנסות להעתיק את תוכנו. הבחירה הטובה ביותר לכך היא 6קסזסא. עס אמצעים אלה תיאלצ לעבור דרך לא מעט נתוניס חסרי משמעות עד שתוכל לראות את המידע האמיתי בקוב. תוכנות שחזור סיסמאות הברירה הבאה היא לפנות לתוכנות לשתזור סיסמאות (הידועות גס כמפצתי סיסמאות). ישנן מספר תוכנות שיתופיות מתמחות לפיצוח סיסמאות. ביניהן יש כאלו המשחזרות או עוקפות סיסמאות בארכיבי ?21 או ארכיביס אחרים, כמו גס קבציס שנוצרו על ידי סזסש, אססטטס, |66א₪ ויישומיס אחריס. כמה תוכנות כאלו זמינות מ-6050%!= ב-וחסס.0ספ8ותס6|60. צואואו/ /:קאח. כמו כן תוכל לחפש תוכנות שיתופיות נוספות מסוג וה על ידי ביקור ב-חס6. 0ס!|חאוסס 4 פרצה, לא במחשב שלי ו-6.60זה/5876 (רחס6. 80ס|האוסם. וצצ /: כקסת ך- 6.60 אס ח5. אועצצצו/ /: קת בהתאמה) וחיפוש עס מילות המפתח ץזסע660ז זוסְשַ55הּק, ו-6736% וזסטְַפפבּק. האפשרות האחרונה לגבי קבצים אם סיסמת קוב או תוכנה שונתה ואינך יכול לנחש או לפרוצ אותה, מומלצ למחוק את הקובצ כך שגס הנוכל לא יוכל לגשת אליו שנית. ניתן לעשות זאת מסייר 5וססחו/. סיסמאות פשסשהחו/צ ומערכות הפעלה כפי שצוין במקוס אחר, ניתן לעקוף סיסמאות פוססחו\ או מערכות הפעלה על ידי אתחול מדיסקט מערכת הפעלה (דיסקט מערכת הפעלה הוא דיסקט שכולל קבצי מערכת ואתחול 05). סיסמאות אתחול אם מישהו שינה את סיסמת האתחול שלך (ראה פרק 3), תיאלצ לנסות לנחש את הסיסמה או למצוא מומחה שיסיר עבורך את הסיסמה. במקום העבודה אס הסיסמה שלך נפרצה במקוס העבודה, עליך להכין מראש תוכנית פעולה. אס אין לך תוכנית פעולה עקוב אחר השלביס הבאים: +> שנה את סיסמתך (אס ניתן). > התקשר למנהל המערכת. > חפש קבציס חדשים, חסריס או ששונו במערכת שלך. תוכל גם לשגר הודעה לכל משתמשי הרשת שסיסמתך נפרצה, ולהתעלם מכל דואר אלקטרוני המגיע ממך שאינו מתאים לאופייך. פרק 13: סיכומים, אמצעים ופתרונות | 205 בבית אם סיסמתך נפרצה בבית, שנה אותה מייד (שוב, אם ניתן) ואחר כך: > בדוק קבציס ששונו, חסרים או חדשיס. > שנה את כל סיסמאותיך במערכת ואת הסיסמאות המקוונות. > שלח דואר אלקטרוני לכל מי שאתה מכיר והסבר להם את המצב ובקש שיתעלמו מכל דואר אלקטרוני המגיע ממך והנראה להס מוזר. : אם נדרש, התקן תוכנת תזכורות שתזכיר לך להחליף סיסמה כל 30 ! יום. : מניעה היא עדיין התרופה הטובה ביותר עס קצת מזל, לא תצטרך לדאוג לכל הנאמר לעיל, כיון ששינית את סיסמתך על בסיס קבוע. קנית מחשב חדש במוקדס או במאוחר תחליף את המחשב שלך - או שיחליפו לך אותו. זה עשוי לקרות עקב שינוי במקוס העבודה, החלפת רכיב או דיסק קשיח, או שדרוג למערכות החדשות והמהירות יותר בבית או במשרד הביתי. בעת רכישת מחשב חדש, ישנס מספר שיקוליס הכרוכיס בשמירה על הפרטיות. אלה אינס קשוריס במחשב החדש, אלא דווקא במחשב הישן. אס לא מכרת או נתת את המחשב הישן לאדם מוכר (ואולי גם לא במקרה כזה), אין לך כל מושג מה יחיה יעדו או מי ישתמש בו. בין אם תרמת או מכרת את המחשב שלך - בשני המקרים וה לא משנה. כל מה שהשארת על הדיסק הקשית הולך עס המחשב. מאחר ואינך יודע מי ישתמש במחשב הישן שלך, סביר להניח שישתמש בו אדס המסוגל לאתר ולשחזר קבצים. תמיד נקוט צעדיס מתאימים למוער את הסיכוי שמידע יגיע לידיים הלא נכונות, כמתואר בעמודיס הבאיס. 6 פריצה, לא במחשב שלי קח מה ששלך הדבר הראשון שעליך לעשות הוא להעתיק את קבציך האישייםס - מסמכים, תמונות, קבצי נתונים, ותוכנות - על מדיה מתאימה כלשהי (זכור: ניתן להעתיק תיקיות שלמות אס נדרש). או שתשלח קבציס באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת דואר אלקטרוני אחרת. כדי להאיץ את הליך ההעתקה, השתמש באפשרות הז וגרור קבציס נבחריס באמצעות סייר 5אוסטחו/ כדי להעתיק את קבציך על דיסקטים או דיסקים ניידים אחרים. פעולה זו מוחקת קבציס לאחר הזותם. כדי להגיע לאפשרות הזז, לח לחיצה ימנית על הקובץ, וגרור אותו לדיסקט/דיסק/תיקיית יעד. לאחר שביצעת זאת, שחרר את לחצן העכבר הימני. יופיע תפריט ובו מספר אפשרויות, ביניהן הזז לכאן. אס תוכנת הדואר האלקטרוני שלך מוגדרת לשמור העתקים של דואר יוצא, וכור שהיא גם שומרת הצמדות. או שתבטל אפשרות זו, או הקפד למחוק העתקיסם של דואר יוצא. נקה אותו לאחר שהעתקת את כל הקבצים והתיקיות ליעדם הרצוי, מחק אותס (אם לא השתמשת באפשרות הזז). בנוסף, הרצ תוכנה המנקה קבציס מיותרים, כגון זס||539ח1( 116166 (הכלול ב-066ב6!₪ 0 01106) או 2000 660או5ח6!68 חססזסא. וה ימחוק קבציס חסרי ערך עבור המחשב או היישומיס - ובאותו ומן ייפטר מקבצי אינטרנט וקבציס זמנייס המכילים מידע עליך ופעילותך. לאחר שמחקת קבציס מיותריס וקבציס שהעתקת, עליך לבצע עוד צעד אחד: נגב את שטח הדיסק המחוק לחלוטין בעזרת אחד הכלים המסחריים המיועדים לכך - סזחוסקו/ חסצוסא (המגיע עם 2000 6סטווטש חהססוסא) או 2000 01666 ₪666 בכך תבטיח שאיש לא יוכל לאתזר את קבציך המחוקיס. סיסמאות אס הגדרת סיסמאות מערכת כלשהן, שנה אותן למשהו שלא תשתמש בו שנית במקוס אחר. עליך לעשות זאת כיון שקובצ הסיסמאות שלך עלול להישמר על ידי פשוספחו/ וניתן לגשת אליו באמצעות כלי תוכנה מתאים. כך, לא תשאיר רמזים לסיסמאות העשויות להיות פעילות במקוס אחר. פרק 13: סיכומים, אמצעים ופתרונות | 207 להערים על האינטרנט בפרקיס 9 ו- 11, ראית כמה קל שמידע עליך יולוג לאינטרנט. המלצתי אז לשמור את שמך ומידע אישי מחוץ לאינטרנט כך שלא תמלא טפסים ותענה על פרטים אישיים בעת שיטוטך באינטרנט. אולס, יותר ויותר מפרסמים, חנויות, ואחרים יוצריס כדאיות באמצעות הנחות, שיטות של נקודות ותמריצים מקווניס נוספים. כמובן, שאם ברצונך להירשס לשירות כלשהו, להשתתף בסקר מקוון, בתחרות, או לקנות בחנות מקוונת, תיאלצ למסור מידע אישי. תוכל להשתמש במיגוון טכניקות ליצירת חסימה בינך לאינטרנט ולמזער את כמות המידע האישי שתספק. ניתן להשתמש בשרתי שְאסזס (ראה פרק 11) ולספק מידע מטעה (מספר טלפון שגוי, והטעיות דומות למידע אחר הנדרש ממך). ניתן גס ליצור כתובות דואר אלקטרוני חד פעמיות באתרי דואר אלקטרוני באינטרנט (ראה פרק 10) כך שזריס לא יוכלו לגשת לכתובות הדואר האלקטרוני הקבועות שלך. אס אתה משתמש בפורומיס מקווניס, וזכור שאוזנייס לכותל - וגס ויכרון! כל דבר שתשים שס ניתן להעתקה ולשיתוף, כך שרצוי להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני חד-פעמית לצורך דואר של פורומים. : בכל סוג של דואר אלקטרוני בו תשתמש, זכור להסיר את שמך המלא : | מכותרות וחסזם (מ...) ו- 0ד-ץו₪60 (מענה ל...). כך שאיש לא יוכל | : לזהות אותך לפי מקור הדואר האלקטרוני שלך, אלא כמובן, אם הוא : : מכיר אותך היטב. : : כאשר אתה נרשם לקבלת כתובת דואר אלקטרוני זמנית, אל תיתן את : : שמך האמיתי, וזכור שלא להכניס את שמך וכתובתך לרשימה במדריך : של שירות הדואר האלקטרוני. מעבר לכך, יש שירות די חדיש באינטרנט המחזיק את נתוניך הדמוגרפייס במעין קרן נאמנות ומשתף בה שותפי אינטרנט נוספים. השורה התחתונה היא שאתה נדרש למלא שאלונים מקווניסם בתדירות נמוכה יותר, ואתה מקבל תוכן אינטרנט יותר מותאם לצרכיך האישיים. רגשותיך בנוגע לכך הס עניינך האישי. אך אס ברצונך לבדוק אתר אחד כזה, בקר באתר 00וח8ס6ח ב- ה סס0.6סוחטסשח. ואו /:קת. 8 פרצה, לא במחשב שלי כמה הערות על מדריכי כתובות דואר אלקטרוני באינטרנט מדריכי כתובות דואר אלקטרוני באינטרנט הס כליס שימושייס אס אתה מחפש כתובת דואר אלקטרוני של מישהו או רוצה שימצאו את שלך. אס אינך רוצה שכתובת הדואר האלקטרוני שלך תתגלה, מדריכי כתובות דואר אלקטרוני הם מטרד. אנשיס שאינך רוצה לשמוע מהס יכוליס להתקשר אליך, כמו גסם אלה השולחים דואר ובל (65 ו ה50). הרחקת שמך ממדריכי כתובות דואר אלקטרוני באינטרנט כדי לשמור ששמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך לא יוכנסו למדריכי כתובות דואר אלקטרוני באינטרנט, פעל כדלקמן: %> השתמש בכתובת דואר אלקטרוני זמנית, כאשר שמך מוסר מהכותרות בעת ביצוע שליחת דואר אלקטרוני או רשימות דיוור. > השתמש בכתובות דואר אלקטרוני מפוברקות - או בכתובת הזמנית שלך - בעת רישוס באתרי אינטרנט. הכתובת הזמנית כנראה תידרש כדי להירשם באתרי אינטרנט רביס הדורשים מענה-אישור לכתובת הדואר האלקטרוני שתספק בעת הרישוס. + אל תיתן את שמך האמיתי בעת שאתה נרשסם באתרי אינטרנט. חילוץ שמך ממדריכי כתובות דואר אלקטרוני באינטרנט האס כתובת הדואר האלקטרוני שלך ושמך כבר נמצאיסם במדריכי כתובות דואר אלקטרוני באינטרנט?! ייתכן מאוד. רוב משתמשי האינטרנט החדשים אינס מודעים למספר המקומות שאליהם עשויה להגיע כתובת הדואר האלקטרוני שלהם, והס שמים את שמס וכתובתס האלקטרונית בפורומים, בחדרי ציט וכדומה. ככלל, תוכל פשוט לבקש הסרת שמך ממדריך. להסרת שמך, גש לכל מדריך דואר אלקטרוני ובחר קישור המאפשר הגשת בקשת הסרה, או כתוב לשירות לקוחות, מנהל האתר, או כתובת אחרת של איש קשר המופיעה באתר. ייתכן שתיאלץ לבקש הסרה פעמיים ואף שלוש פעמים, אך בסופו של דבר, כתובתך תוסר. פרק 13: סיכומים, אמצעים ופתרונות | 209 כלי פרטיות נוספים ככל שגדלה הדאגה והעניין לפרטיות במחשב, כך רביס גס כלי ההגנה ואכיפת הפרטיות. חלק זה דן בכמה תוכנות מעניינות מסוג זה. שולחי דואר אלקטרוני אנונימיים שולחי דואר אנונימייסם הס אתריס המאפשריס לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני ללא חשיפת הדואר האלקטרוני שלך לנמענים. הדואר האלקטרוני מנותב כרגיל ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני המסופקת בעת ההרשמה לשירות הדואר. להלן שנייס מהשירותים הידועיסם יותר: פס 6 חו. סה 6 אצ :קת :סוה הז | זו 5 סרח ץח סח / 5666 זס. 6ו1. או / : כסח :זס5%ה ואוו יש די הרבה כאלה באינטרנט, אך רביס קמיס ונעלמיס. אס תמצא שלא ניתן לאתר את האתרים הרשומיס לעיל, נסה להשתמש בביטוי זס!!הּוחסז 5טסוחהץהסחה במנוע חיפוש. בדוק את פרטיות הגלישה שלך אתר וה (ראה גס בפרק 11) יציג בפניך חלק (אך לא את כל) המידע ששרת אינטרנט עשוי לאסוף אודותיך: זור ץחהסחה /סה. ץ86טוזק//:כקחת : וח היועץ האנונימי (ז50וע400 5טסוהץחסחג) ]00 פטסותץחסחהה הוא כלי תוכנה תינם, ניתן להורדה, המאפשר יצירת פרופילי-גלישה אנונימיים. וה מונע מאתרי אינטרנט לקבל מידע עליך מהדפדפן שלך. 01507 פטוסוחץחסחה הוא כלי מקוון, הנותן הערכת פרטיות לאתרי אינטרנט, כמתואר בתרשים 13.1. כלי וּה גס מספק הערכת פרטיות לאתר בעודך גולש בו. לבדיקת הערכה של אתר או כדי להוריד את התוכנה, בקר ב- וחסס.פסוה ץחהסח6. אוצואו/ /:קח. 0 פריצה, לא במחשב שלי 6 - פטסתועחסח = עס סזביו/50 עסבאזוכ וסחזסוח! חאו סחווח0 עסהשחק א 6 זסוהסוהוווחוחסם) ‏ ₪80 אוסוע 88 6 6 080 חאוסס >- בה 00 **אא | שחווג ע6צוז ק א ופ אלל 0ן5נוזמנטק ג1מאו 101 יסג[סק עסבקובנק 51165 5מו11 638 6 ונבש ס) ו ו 1% - ומנ 5% 1 ג -. הו 2 ו 22% השפ 24 . - לקי 6 220% - + ש = שור 7 70 90| 35 =86%ת1א6)ע00 | אצ ₪ בע שב חס )מסוטוסס | == תרשים 13.1 היועץ האנונימי (801501 פטסוחץחסחה) מעריך פרטיות אתרי אינטרנט 36 וס ץזו+וס- ץטזס" (מבצר) הוא כלי מקוון לבדיקת חוזק ההצפנה המסופק על ידי הדפדפן שלך. הוא גם מציע כלי בר-הורדה לחיזוק הצפנת הדפדפן. כתובת ץו₪זס] היא : (55/חוס-601/691/זסח. ץזווס1. אואוצו/ / :5קת ו6600'ו= (חופש) ה6600ז= (חופש) היא תוכנה העובדת עס הדפדפן להגן עליך משרתיס אוספי-מידע על ידי שימוש בהצפנה, חסימה (בקשות מידע ו-0006!65), ועוד. היא מסייעת לחסום דואר זבל ומגבירה את פרטיות הדואר האלקטרוני שלך, ציטים, 6%ח|6ד, ופעילות קד". זו היא תוכנה מסחרית. ניתן למצוא אותה בכתובת 0 16600706%.60. צואואו//: קת ח53ץס6הּטזזק (סורק פרטיות) שירות זה סורק יותר מ- 1600 אתריס מסחרייס וממשלתיים לגילוי איוה מידע אישי אודותיך מאוחסן בהם. ווהי תוכנה מסחרית. פרק 13: סיכומים, אמצעים ופתרונות | 211 שרתי צאסיוק כפי שתואר בפרק 11, שרתי שְאסזש מאפשרים גלישה באינטרנט בלי שמידע כלשהו אודותיך ייקלט. שרתי שאסזם הס מעין חוצצ. ביקוריך באתרי אינטרנט באמצעות שרת ץאסזק נראים לאתר כאילו אתה עצמך ביקרת. להלן כתובות של שרתי שְאסזק : ה ס6. קור ץ ה סחה. אואוצ/ כ :זס2וההץהסחה 6חך 0: חסס העוכ!//:קח :6זהוץאסזק %ח6סט | מסך ייברוכים הבאיסם'י של 86ץאסזק מתואר בתרשיס 13.2. מנועי חיפוש הוכרנו מנועי חיפוש מספר פעמים. כידוע, מנועי חיפוש באינטרנט (שהס למעשה קטלוגים ברי-חיפוש או רשימות של אתרי אינטרנט) הס הדרך הטובה ביותר להשגת מידע מהר. |<]5])- | 6 - 6ב )אעאסז - קפ זס)הסוחותחוחס | 0 אוסוע 08 שו 700000 )שתזש+ה! 6ה) 0+ 6ו6 וטוופשוסק עב טוק ץופח+ 20566 %0 5 5 ח0ש 6% חז5לח! 3155 60 03% 5670166 שפח 3 5 לב שאסזק .5065 80 + 31]865 ק63 3]!23000 50 %08 56 צְ5ח+ 8!וחש | 6 טסל זאש אל ספעו סח ההופצוסזם סווחשו. יכוהעו). + ּ .808 0501 זס 0-8 וח ,28555 = 1000/7711 58 שח 5ח1 זסו קט השו5 47 פוחזסז !וס חו!!] חסתשו 59005 30 חה0] 985] 18005 קט-501 085 טחהב 51ב 47 5 50/0080 סא 47 ]| סשטס זהאשו 7 5 ז 5 טש 9 פה 0707070 5 !וז ה61ט זס 5 5 טש -7----409 ₪ | 3 4 22 ₪ ב שח :חשוחווסט | | == שו תרשים 13.2 6ה|אץאסזק של %ח66ט | אס אתה חדש באינטרנט, או לא בקיא במנועי חיפוש, להלן רשימה של מנועי החיפוש המקובלים: החסס. ב3|0/156. חואו /: קת :1508/הש|ה ה5%6[66/65.60ב. צואוצע/ /:כסח :56266065 וח16.60א6. צואואו/ /: קת :6זואם 2 פרצה, לא במחשב שלי רה60.א10566חו. א /:כה :0566%+הך ה0ס6.+זה רח5אססו|. צאואו/ /: קת :שזהו5אסס | הה605.60ץ]. שאוצצ//:קח :1605 ו 86.60 56. ואו /: קת ה 566.60 ה 60 8ח5. אוצצחו/ / :קאח :קהפ ההסס. סז סש /ט. צצצ/ /: כס ה :זסואוהזס טס/ רחס6. ססחהש. אוצואו/ /: קקח :ססחבצ ורשימה (חלקית) של מנועי חיפוש ישראליים: |ו.60. חפח. צשועטצא/ /:כקסת |ו.ס6. 8||פע. וצצ /: קת |ו.ס6. סס|200.אוצצצו/ /: קת וו.ס6.|סו. וצצ /:כסת |[.2.60נסםס. אעצו/ / : קת |ו.60. פַחואש6ח. ואו / : קת פרטיות, משאבים ספר זּה, וארגוניס התומכיס בפרטיות הופיעו כיון שאנשיס רביס מודאגיס מהאופן בו ניתן להשתמש במחשביס האישייס לחדירה לפרטיות בבית ובעבודה. להלן רשימה של כמה מארגוניס אלח. 1% סחד ה ץ?ווהץוסווה אתר זה מספק מה שנראה כאין סוף קישורים למקורות מידע על פרטיות, משאביס ומידע שימושי נוסף. כתובתו: הסח ץור ץח סה / ה סח 66 /זס. 015. אואו/ / : קת 36 ו06וחס זס-] ז%0ח66 ד60-ץפסוסהח66ד הוה ארגון המגובה על ידי תעשיית המחשבים/אינטרנט, דס6 הוא ממקורות הפרטיות הטוביס באינטרנט. כתובתו: 8זס.60%. אעצ/ / : קת פרק 13: סיכומים, אמצעים ופתרונות | 213 5 הכוסה קץ6 ארגון לפרטיות באמצעות הצפנה. כתובתו: |החז .6 רחסה /5 קז חק 60/6 ץס|סאוסט. 6508. כ /: כ (--₪) הסוזהּהטס- וסוסהסו= 6והסו66ו= ארגון בנושאי חופש הדיבור, פרטיות, וזכויות הפרט. כתובתו: 9זס.6וכ6. אועצא/ / : קת 6 צ סהּעוזק סחד 0זס. ץש העוזס. אוצצאו/ / : קת 36| 015 ץ6בּטוזוק ארגון זה מקדס גישת מחשבה שקולה והיגיוו בריא לשמירה על הזכות לפרטיות. באתר יש מידע רב ועצות שימושיות. כתובתו: 5.0 זה עזכ. אואו/ / : קת 5וו דץ6בּעו-וק עיתון של הענף המספק מידע רב לצרכניס. תרשים 13.3 מראה כמה כותרות שהיו בו לאחרונה. א - 0 ₪ 5 ₪ או דצ ה עו םק מ זטוהסותטוחוח0ם) 0ב אש 08 6 חח החוד 6 | ררו0ס0. 65 רחו םס םעוחל] !סא 1 = 9085 בעטיפש 5 סד -- 6 עשפ .צ ה6ומע6/ר זטסץ 080% 081191 ".6876918" פזבה פזפח1 אוס) .פזפאסהח פזפשו פזפח1 וזו 51919 6970 01008 סוחס הא זט 005 308 ,31חז-5 3506פ- |/אדהת 69| ד 6ז/ 2765106065 (6ם-0!גוסע)) 1050 10 זו 15506 3 35 הַַזטתחס 6 פאז סו 851 16 זט 071% 8/1 30 זט 196 087008165 8 -- 6810800 506667 |018 וח 0 .צ עס8עוזק תרשים 13.3 עיתון 65חו דץספּעוזק 4 פריצה, לא במחשב שלי יש עוד כלים, טכניקות, ומשאביס בנושא הפרטיות הזמיניס במקוון ובלא מקוון. אולס, מה שראית בספר זה מייצג את הטווח כולו. שלב את מה שלמדת עם גישותיך שלך לשמירה על פרטיות ותהיה מאובטח. הנספתחים הבאים מכילים מידע שימושי והפניות. מעבר למידע המסופק לך בספר זה, המלצתי היא לנקוט בכל אמצעי הנדרש כדי לשמור על פרטיותך. פרק 13: סיכומים, אמצעים ופתרונות | 215 מוצרים ואתרים המוזכרים בספר שים לב: האינטרנט דינמית והכתובות יכולות להשתנות. (//5) זסזוחס!! 6 הז/5409 007 סחג ץזסטס₪60 0 זסשופפבק 007 רה5.60טססו. ואו /: קססה :507086 5קס1 זסוסחהּכא= הוהבּ| ר0ס5.6ץ5חובּוה. וצצ /: ןח :55065 הו300|ה זוה עהסח 6חד וחסס. ז20 ווח ץ הסחה. שאו /: סח :זס2וההץהסחה 6חך העש0ס0)זטח5 וו ההס6.6ח6?000זב3ם.אוצעצ/ :קה :5הסס6טססזק 6ססז6זהם 36 6%בום 56876 8 בו/ 30!6|ו8/3 הסוזהוזסזחו ]066 סחהב סבּסוחאוסס וחסס. 8ס|הצעטסם. אועצאו/ / : קת זז 600816 ה5016.60סורחז|6ס. צצאואו/ /: קת :.6ח1 ,501086 אוו | סחד |סז)ק ז6פע6 5 055.60 שור א :כ סח : חקו 60 8 חוחז63 | סחדך 5 !בושו זכ /ז6ח. 315 ססוף. וצו /: קת :חףופ|הפסוט הסס. חףו5הזסץ. ואוצע/ /:כח :חהסופחט 1-5 5ם הסוהסוס5 וס 5.60 הסרה ס!50ז0. צצצוא/ :קשח :6חו1-ח0 פסחהסוחסוס5 זס 5-05 |החז. א ח1/ וח סס. א ח66ח. צואוצו/ /: קת :80% |הטסזו/ זו נספח א': מוצרים ואתרים המוזכרים בספר | 217 60+ ר500.60ר 6|60. ואו / :קה :5וחהזפסזק 660/67 בזסעצ55הכ 5066186-חהסספסוופסה 65 ווגו-= רחסס. סהשץחה. שאו /: כקח : סה/צץחה ו0+00%.607ום. אוצצ/ / :קשח :00%ז0ו₪ (060ח1זח60) 66+01165ווכ וו3ו₪-= .זו אואוע/ /:קח :ז06חו 007655 ז6חזוס6חך וח050866.60+חו. שאוצצ/ /: קה :050866+חך ו 00.60 6 ש5. אא /: קשח :0זהסט הו הח סש 6זס ה וס הצ אוצצצ/ / :קשח :6זסחצ סהצ 1605 ר60. ]וה רח6 הסט צואוצע/ /:כח :ץזס66זוכ וובוא-= סווסצ רח1.60 1 וס1. צאואוצע/ /:קח :ז06חו= 6!כס6ק פסססחבצ והז סזק |ו3ו-= .05/0 סזק / הסס. הה8ץחה.66טססזכ//:קח :ווהוההסץסם רח60. 8זססט6. צשאואו//:קסח :8זססטם ר35005.58.60 60כ. ואוו /:קח :603505ק (-1ם) 65 !0 136 0100עו6ח= 06-1881000 שע//:10ם :5010/86 6וחַב-6ק 5סוהעהסח= ה 5.60 סרח ץ הסח6. וצו /:קח :|סס+ 501706 0ח3 5166 ס6/ חספז-ץ6העוזק זו זסטחו= ץחה 800: 60 8 ח08חו.65. שאו /:כקס+ת :3665= השועו עְ%68) זספַחו= צזודוס- :סז עס 60וטסזכ הסטקץז0ח6 +0 ה0%חה507-6 ₪6 8ח6050+ זס+ |ססז 6חווחס חג [55/חוס-601/+6ח. ץוז0?. אואוצע/ /:5כסת 6600 זטסץ סז הסו סז הו 8חהו0600 חס 5זס/7ו56 ס6/ 665סו 68% הוה סז |3ו6 זה וס 6.60 חר 0 1660. שש /: כ : רה6ל5ץ5 סחה זספאוסזם הזו סה ,2000 001066 ,סכ 370 62166 60 68166רח. טוא / :קה :66+ה6וו .65/0630 סכ / וח ס6. 166ה6רח. צואואו/ /: קה :פס 870 66זה6וו 6ווהה) 0006010=89זק?850.+6 סק / 60 68166 5%076//:ח :2000 0766 6166 (צ+]| 680808 8 05 חו 05/5 66 / וח 60. 68166רח. צואואו/ /: קת :סאטוסכ ח5568טזו/ 66זה6וו 8 פריצה, לא במחשב שלי זסוס!ןא= +6חז6+זח! +1ס5סוסוו 6חחס זסזסוקאם 6%חזס+ח1 6חדך הח ח.ז| 80 061 /5/6ס חוצא/ ו 60.ש60501ורח. וצצ / : כסת 5טססחה!!566ו | וה 3/5 ו 60. חפה חסרח. ח6. הססץזא/ /: קשח :5קוד ההק5-החה /0ז6366.0. צואוצו/ /: קת :(606₪) |ו13-= 6660ו501ח( 315% חסטוו3ס6 5/5 סס6. ז6ח06. [ססו|ו.5סססחק//:קאח :6 66 הס 5זסוחב | ו /0. 08 /:כח :סהההח5 +0 ||8 35% -ץסחס-6א3 פחד ו60. ]8666078 ססס6. צועשצ/ /:כח :600165 סטססה הססהחוזוסי+הך :א 06 ע86/ןזק 5 חס ה6וח טור 60 6וחס-ס66ום רסח ץ86 זכ 2 ו ס6. 6 656 זעה |. אצ /: כקסת הזו 60צוסוע 376 08065 +01 65כ/6 +החצו |סיחסס 60 טסץ 65וסַהחם) ה3%6//ז46] 6656806 4 5106 , הסוסה זס+חו 6%6!סר 60 65סוטסזק 0886 פוחד .ץוחס זספטסזם 056806 זטסץ : (.ק560 6ע860ז%חו 30 , הסטהווסזחו הרו סו 60. 26 568ז6ח. 6 רחסה /: קת סח החסס. סםוחףס6ח. ואוו / :קשח :פַחהוז 5 6ע860זס6חו זטס פטוסוהץהסחה זסז |סס+ טט/ 6 :1 06הזחק() 30 080!|חהצוסכ ז6+060%6] 6%56806)] רוטקו 60 ו ס6. 56806ז6ח. 6רחסת ,ק66/ש0!6305 ,2000 פטזו/ווח :66+חה וה ע5 וחהסז1 615 סז טהוזטקוה0ס הסצ+וסא ה ,67356( ,2000 5אזס//וח5+6ץ5 ,5017 500764 ,2000 566110 +6חו6+חו 8 201165 הס+וס/2000 2011865 הסצ+וסא ה 66.60 הר ץ5. אצ / :קשח :306 סוחסה 06ווס!זס/ %66ח ו ץ5 חא עהח/עהח/והס66.6זהה ה ץ5. צואוו/ /:קח :2000 פטזושחשחה חהססוסא 58/5 ו 66.60 חר ץ5. אע /: קשח :66805660 חהססוסצ |הח%ח.6ח 06%חו/1033 /5וח/ההסס. 6 אוהס+זסח. צואואו/ /: קת :2000 5660 166766 הסשוסוז [החסח. א06חו/5ס עפ 0/5 58 66.60 חר ץ5. אצ :סח :2000 5אזסשר566ץ5 הססוסצז ,ק66/ש0!6305 ,2000 פטזו/ווח :66+חה וה ע65 וחהסז1 5ו6טסזק טהוזטקוה0ס6 הסצ+וסא ה ,67356( ,2000 5אזס//וח5+60ש5 ,50017 500164 ,2000 566110 +6חו6+חו (060ח+ח60) 8 0010665 הס+וס/2000 01065 הסצוסא הסח א חח 66.60 הר ץ5. שש /:כת :856ז6ח הסצוסצ |החז. אחז טח ו 60 66חה רה ץ5. ואש /: קשח :2000 65חווטש חהסצוסא |החזח. 06 חח 66.60 הר ץ5. ששו /:כת :8 65םווט שש חסצוסצ 5 פרחו!ח0 החסס.|סה.אוא/ /:קאח : 01 נספח א': מוצרים ואתרים המוזכרים בספר | 219 220 6.60 קר 60 אכה :56 וס הח סס6.וחקו06. אוו /:קאח :זחץ וס וחסס. ץְטו0סזק. אואוצצ/ /: קשח :שץפוססזק קן2אק רח6.60זבשואק. צואואו/ /:קחה :.6חז ,=מהשצאק (ק6ק) עְסבּצווק 6000 וק רחס טק. צואוצע/ /:כקח :ססר קססק :(חסופזס/ |ההסחהחז6ח1 זס1) 5106 סהס|חצוסס |הזח. 095 5660 |6%.1ח. הסופועססח. 5אוס6גס/ /: קת זס 08 /ח8או5[ /ז6ח.אחו|חז63. 6וחסח//:קח :05חם שחסז- קסק |החסח. כסכ /א סע 60.וחח. ססאו/ /: קת 65" עסבּעוזוק |הח. ץור ץח סח / הס חס 15 . וא /: כה :ההז 6 חס טוה ץהסחא 8זס.60%. אצ /:קאח : (דס6) ץפסוסהה66 ד 30 ש86ז6סוח6כ זסז 66% : (6חו!חס 5אוסח עץפס!סהח%66 פסחוד אזסץ אוס]) 65חו דוססץ6 | ההז ץח 8/6 סז ץ 6 ה 5 רחוס ץ6. וצצ / : כסת |[הס .6 5/0 הנוכ ץנ /60. ץס|6אסם. 6508. כ /: כ :5אהטקזסתכץ6 0זס. 6. חואו /: קת :(--ם) הסה סחטס- זססחסזת 6וחסי660ום 9זס.6ו60. אוצשאו/ / :קת :(16קם) ז%0ח6 הסוסה וס+ח1 ץ86טוזק 6וחסיס66ום זס. 86 עזס. אושא/ / :קה :6ַפָהּק ץ6פטוזק סחד 0זס. זז 6 וזכ וצצ /: כ : (6ק) 56טסחת שח 063 5זחטום ץ6העחק זו החץ הסחה3/+סח. ץש זכ :קקח : הס660ה הס6 66הססח1 זוטסץ 01 515ץ!3חג 6%6!קוחס6 63 עסבּצוזוק הסו הו זס+ח! 107 035808565 6חו|חס הח0026 סע חהח 6זסר 56876065 8% 507166 ג החסס. ה568ע6בּעוזכ. ואוו /:קח :טסץ זטססהּ 5 זוחא 00 46העווק ההס00%.6 6 חואו /: קת :50106 הוה60.זססזטט/ש 6 46+העוזוק זר 5.60 ץח וסבוה צאעצ/ /:כח :55065 הו300|ה 5 עאסזוק סש זור ץחה סחה. צצוצ /: סח :ז2ור ץ הסח |החסח. א6 סח ץאסזק ץ /זס. אסו5סם. אוצצאו/ / :קה :ץאסזקץם |החסח. א סז 6.60 חר ו /: כ :וח ו 0: חסם באוכ]//:קח :6זהההץאסזק פריצה, לא במחשב שלי 5 40 6ו|טטק :5 86 6ו|פטוק ק6ק 05 81 הז .85 חר 5-60 כ | / 60.ז1רח. 1ה. 155/ש5-צועצצו/ / : כקסת :5 866 6ו|פטק קק הזססזססהק 01 שופזסעוחנ |החזח. 6 0סס-5א כ / כ טק /06. הזוסטוס 0 הכ-וחט. הזה -אועעאו/ / : קת |הח. ע6!ק%0-1/65 600:800.ש05.1//:כח :05ח8 ו 60 ז567/6 ש6א ס6ווטגוק +ו-6ע0וו6] 60%ו16זהגור) :0065/56 א67066+ה טס |החזח. 8198 /98-ז6 58/66/60 66.60 חר ץ5. צאוצעצ/ / : כססת +ו-כן21 606ו16זהּור) :0065/56 א67066+ טס הזח הו /זו- 58/66/21 66.60 חר ץ5. אצעצ/ / : כקסת 5 פס 6 חו. סה 6 אצ :קת :סו 0 60סהז | זו 5 סרח ץח סח / 0/5666 זס. 6ו1ט. וצצ / : כסח :זה רחאו 5 ה0ה0 החסס. ה156עהס1ה. שש /:כח : 15%8/ הת רה5%[66/65.60ב. אצו//: קה :2606/65 5% רח0ס.6ו6א6. עטצואו// :קת :6זו6א= רה60.א10566חו. או /:כה :0566%+הך ה0ס6.+זה רח5אססו. צאואו/ /: קת :+זהו5אסס | הה605.60ץ!. שאוצצ//:קח :1605 ה ס6. 86 56. שו :קת :ה 56.60 ה 60 8ח5. אוו / :קה :קהפ הסס. סז ס6/ט. צצצ/ :כ :זסואוהזס טס רחסס6. ססחהש. צוואו/ /:קאח :ססחבצ ו רה0ס6.א06|ח50766. צואוו/ /:קח :509876 אשנו 1% ה 0.60 585660 או /:קח :שה 5060 הכ ₪53 8 00 החסס. ה6-666!. אצ /: כקסח :| הסוסה תז6ח1 עְסַסוסהת66ד 6 | נספח א': מוצרים ואתרים המוזכרים בספר | 221 5 חהסוה הוס+ח! 0ב בס!הצסכ 6זהשסוהחס וח0ס6. 0הס!תצוס0. צשצא/ /:כה :5156 סהסוחצוסכ 5ס דשא|6 וה6%.60 6.6 זה סה ח5//:כת :ה 0סס.6זהּשוסזהח5 5ס דשא|6 (3ג ד5) זס+וסכ0 .8 זסווס306 עזועו61/ חו!5+68 רה60.פטססו. ואו /: כקססה :507086 5קס1 6סחה]!!וסצוטס ד5= קופד : הססהוזס?ח1 ד5םקואם ד [8ו16סח | הזח 06/65[ / ו סס. סרח 651 וצצ / : כסת 5 חב הסו3הזס+ח! קטסיוט5עצ6א 56064 רח60. 1508 בס|ה. או /: קה :6חופחם 568760 89| |הח5.50%ן 6 סח ס6. 06[8. וצ / :קשח :ה6ז563 5אוסא 6[3ס 5ע פטזו חו חס עשסח) 5חז/ הס6.6והתטא/ :קת :ההק ססר 5חשץ1 פטזו/ זסזטקו ס6 סחדך 22 ( 5.60 רחע. אועעא/ / : קת 35 אס / וח 68166.60רח. |וע/ /: סח :65אהסרו/ץזבּזטו | הסטאוזס)ח1 פטזו/ 66זת6וו זר 6.60 חר ץ5. וא /: כסח :6% 656876 5טזו/ ה 6605לח ה ץ5 5 !ו3!-= 600-3560 החסס. 156עה316ּ. | וה / /:כח :15%8/ה|ה ה0ס66.6ו6א6. |והחח//:קח :131 6זו6א= ו 0ס6. ]3 ףסה צאואו/ / :קשח :|והוחססרן (.!וח-6 107 866655 !]018 1766 065ועסזוכ 3150 סחטל) ה ס6. סחטן. וצו /: קת :סחטנ ה 0655.60 0 הששח וכח :60007655 /+6. 5 6 ו :5 סכ 6ְזְה/ו76הח5 6זופחו/ כו2. 6006חוצ/ טסט 3 הוצ/6 /0+ וו ס6. 516 הוצצ. וצצ / : כקסת 6% 35% ד פשססחו// הסס. ו טפסק. אוצשא / :קה :165 ס|סהח66 ד 566010 5070876 וחטפסק ז6ח35ּ/ שססחו/ץ סה חהוובּט)חו/ רחסס.%ססזס 6 חואו /: קת :50106 הה60.זססזטפ/ + ח! סוהטכ)חו// החסס.|6.4זהש5070ץ|6ז//:קה :50106 וס כו2חוצ רחסס. כ21חואו. אושאו/ / :קת : פַהטטקו 60 8% ססואא פריצה, לא במחשב שלי 51031 סט6ַסו3חג (אות אנלוגי) אות המשתנה במעבר בין שני מצביס (משתנה בתדר, ברמת המתח, או בזווית הפאזה). דוגמה לכך היא בקר עוצמת הצליל של רדיו מסוג ישן (לא דיגיטלי) המאפשר כיוון רמת הצליל לכל נקודה הנעה בין גבוה לנמוך. קווי טלפון משתמשים באותות אנלוגיים, כפי שעושים רוב מערכות השידור. מערכת אנלוגית היא מערכת המשתמשת בשינויי אמפליטודה (גל) - חוזק או נפתח - או תדר לנשיאת מידע. + (*ישומון) תוכנה הנשלחת למחשב שלך ומורצת באמצעות דפדפן האינטרנט. התוכנה עשויה להיכתב ב-6%ע60, או ה/38. וזה (ארכיב) סוג קוב הכולל אחד או יותר קבצים, לרוב במצב דחוס. ארכיב משמש לאחסון יעיל של קבוצות קבצים, ולאחסון קבציס בפחות שטח בידסק הקשיח. סוגי ארכיבים כוללים 6חא, [אא, ו- ל21. ניתן להגן על רוב הארכיבים באמצעות סיסמה. 1 קיצור עבור 67678096+ח1 הסוַזבּוח'וס1ח1 זס=] 6006 6ַזְב03ה553 הבּס6ווסחוה. 1 הוא פורמט ספרתי סטנדרטי המשמש את רוב המחשביס להעברת מידע. יש 128 תווי 85611 סטנדרטייס (0-127), שכל אחד מהס מוקצה לתו אלפאנומרי (2... ,8...2), מספר (0...9), תו בקרה או תו מיוחד. וחספ 5611 (הורדה בשיטת 45611) פורמט הורדה המעביר רק תווים של 7 סיביות. וח 6 (צירוף) קוב או תוכנה המצורפת להודעת דואר אלקטרוני. 86 (מאפיין) מצב קוב. מאפייני קובץ עשוייס לכלול ח₪1466 (מוסתר) או ץוח₪630-0 (לקריאה-בלבד) וניתן להגדירס ב-פאוסחו/ באמצעות סייר 5ששסטחוש//. נספח ב': מילון מונחים | 223 6 ₪6 התכיפות שבה אות בערו תקשורת עושה שינוי בין מצביס (שינוי תדר, רמות מתח, או פאזה) - כלומר יחידת מידה של מספר אירועיס בודדיס בשנייה אחת. 6 8800 אינו בהכרח שווה ערך לסיביות בשנייה (566000 ז6ק פטום - 805). ץְזבּחום (בינארי) שיטת ספירה המשתמשת בשתי ספרות בלבד: 1 ו- 0. מערכת כזו משתמשת בשני מצבים (כבוי/דלוק, גבוה/נמוך, 1/0, שלילי/חיובי וכו') לייצוג מידע. 6 עזבּחו8 (קובץ בינארי) קוב המאוחסן במבנה בינארי, המשתמש בספרות בינאריות, בניגוד למבנה 85611. משמש גס להתייחסות לקבצים המאוחסנים במבנה 1 של 8 סיביות. +ו8 (סיבית) קיצור של 0977 עְזהּחו8. היחידה הקטנה ביותר של מידע במחשב; ערכה 1 או 0. ז6ק ₪165 (סיביות בשנייה) (ידוע גס כ-85 או 386] 888) מדידת קצב העברת נתוניס המבוטאת כמספר סיביות של נתונים הנשלחים בשנייה אחת. זה לא בהכרח שווה ערך ל-₪316 88₪06. כמו כן זה אינו מייצג את מספר התווים שנשלחו בשנייה אחת, כיון שכל תו מורכב ביותר מסיבית אחת. 5 (ידוע גם כ-וח5%6ץ5 80370 ה ס6!ווטם- לוח מודעות אלקטרוני) מערכת קישור באמצעות חיוג המבוססת על מחשבים אישייס או ברשת, המופעלת על ידי קבוצות קטנות או בודדיסם. 4זהסם מונח עממי ל- וח5%6ץ5 803706 הוחסו!ט8. בנוסף, אזור באתר אינטרנט או שירות מקוון בו ניתן לכתוב ולקרוא הודעות ציבוריות. ז56שש0ו8 (גם ז50שש0ז8 טס/ - דפדפן) תוכנה מיוחדת המתקשרת עס האינטרנט ומאחזרת קבצים מאתרי אינטרנט. פעולות דפדפן כוללות גס פענוח והצגת קוד !ודו בדפי אינטרנט, כולל גרפיקה וסוגים אחריס של נתונים. ניתן להשתמש בדפדפן גס לטיפול בדואר אלקטרוני, קבוצות דיון וצ'ט. וח6ז5?5 803706 חוש801!6 (לוח מודעות אלקטרוני) - ראה 885 4 פריצה, לא במחשב שלי 6 636 (לכידה) אחסון טקסט או חומר אחר שמערכת מרוחקת מציגה במחשב שלך. זַספ6בּז3ח6 (תו) (גס 6זסשש בהּזבּס, 6יזסעש) אות, מספר, רווח, סימן פיסוק, סמל, או תו בקרה; כל מידע שניתן לאחסן ב- ₪ץפ 1 (בית אחד). ייצוג מידע זה מקודד בספרות בינאריות. % ז6₪37300 (ערכת תווים) כל התוויס הניתניס להצגה, הדפסה, אחסון, ו/או שידור באמצעות מחשב מסוג מסויס או מחשב מסוים. 40 חְ60ק 673736%075 (תווים בשנייה) (גס 5ק6) מספר התווים המשודרים כל שנייה, מבוסס על קצב 805 (סיביות לשנייה) ואורך התוויס הנשלחיס. +63 (צ'ט) מערכת הידברות בומן אמת לניהול שיחה באמצעות הקלדה וקריאה. ז6105%6 (אשכול) שטח קטן על דיסק המחשב המוקדש לאחסון כמות מסוימת של נתוניס. מספר אשכולות יכוליס להוות סקטור (56650) וסקטורים מקובציס בערוצים (8665זד) על הדיסק. 5 6105 (הגדרות 69105) מונח כללי לכל הגדרות החומרה, הניתנות לשינוי, כגון: זמן, גודל ויכרון, סוגי דיסקים, וכן הלאה. הגדרות אלה לרוב נגישות על ידי לחיצה על מקש, או צירוף מקשים, בעת אתחול מחשב. רוב המחשבים מספקים אמצעים להחלת הגנת סיסמה על המערכת בעת האתחול באמצעות הגדרות 6/05. 603 (פקודה) הוראה או ערכת הוראות המורות לתוכנה לבצע פונקציה מסוימת או פעולה. ניתן להקליד פקודות או לבחור אותן מתפריט. 6ז)50 הסוזב6והטוהוחס6 (תוכנת תקשורת) תוכנה ייעודית שתפקידה לאפשר תקשורת נתוניס בין מחשביס. הסול3ו00ו/ה60 (תצורה)| הגדרות ייחודיות מותאמות של חומרה, או בחירת הפרמטריס והפעלה של תוכנה. 07ז6037936 [70ז%ח60 (תו בקרה) תו לא מודפס שמשודר על ידי המחשב לציוד היקפי כמו מדפסת, מודס וכדומה. לדוגמה, תו בקרה הנשלח למדפסת מקדם את הדף שורה, מוציא את הדף מהמדפסת וכן הלאה. 86 (עוגיה) שורת מידע ששרת אינטרנט מניח בקובצ על הדיסק הקשיתח שלך. ה-₪60066 מכיל מידע על ביקוריך בעבר באתר אינטרנט, ומידע נוסף כגון יהוי המשתמש (פ1) וסיסמה. נספח ב': מילון מונחים | 225 ס 8 (נתונים) מידע מסוג כלשהו. כתובות הן נתוניס; כך גס שמות, או קבוצות מספריס (ּז58 היא צורת רבים של המילה הלטינית וווטזהּפ, ומשמשת ליחיד ולרביס כאחד). 6 (מסד נתונים) מסד נתוניס מקוון הוא אוסף מאורגן של מידע קשור המאוחסן בצורת קבציסם בינארייס ו/או קבצי 845611. מסדי נתונים מכילים טקסט, תמונה, צליל ווידיאו. קבציס אלה עשוייס להיות ברי חיפוש. 5 הלה (סיביות נתונים) הסיביות המייצגות תו בודד; ככלל, 7 או 8 סיביות. 6 (הסרת קידוד) לתרגס או להסב הודעה מקודדת או מוצפנת לטקסט ייברור'י. 630 (ברירת מחדל) הגדרה, הוראה, או נתון המשמש תוכנה אס שוס ערך לא מוכנס או נבחר על ידי המשתמש. הסוז3ה6וח 06/30 (איחוי) הליך סידור מחדש של נתוניס על דיסק קשיח או דיסקט לקיצור זמני הגישה. 6 / 06166 (מחיקה) הסרת מידע על מיקוס קובצ ומידע אחר מה-1= של דיסק מחשב, כך שמערכת המחשב אינה יירואהי' את הקוב יותר ומאפשרת כתיבת נתוניס חדשים במקוס שבו היה הקובצ. שים לב, זה אינו מוחק את הנתוניס פיסית מהמחשב, ולכן ניתן לשתזרס. מע והּופ (חיוג להתקשרות) הליך חיוג למחשב אחד מאחר באמצעות טלפון. וח5%6ץ5 קְט-₪11 (מערכת תקשורת באמצעות חיוג) ספק שירות אינטרנט (155) או שירות מקוון הנגיש באמצעות קווי טלפון. ופוס (דיגיטלי) מתייחס או משתמש במערכת הבינארית, במיוחד לאחסון, טיפול ושידור נתוניס. זסזוווחס6 ובּזופָום (מחשב דיגיטלי) כל מחשב שאתה מכיר הוא מחשב דיגיטלי. 51003 |פופום (אות דיגיטלי) אות מקוטע המזוהה על ידי רמה או רמות ערכים, לרוב דלוק או כבוי, או 0 או 1. אות חשמלי בו מידע מקודד כסדרת פולסים. ץז66%0זוס (ספריה) מילה נרדפת ל-₪0!667 (תיקיה) בדיסק של מחשב אישי. מס (הורדה) קבלת נתוניס ממחשב אחר דרך חיבור אינטרנט או שירות מקוון, או באמצעות חיבור ישיר דרך קווי טלפון או כבלי חיבור אחריס. בדרך כלל, התייחסות להורדת קבציס. 6 פרצה, לא במחשב שלי [[139 0016זז66!ם (דואר אלקטרוני, דואל) ידוע גם כ- הח-5, דואר אלקטרוני הוא מערכת הודעות מקוונת המשמשת להעברת הודעות ממשתמש מקוון אחד לאחר. קבצי דואר אלקטרוני הס לרוב פרטייס (כלומר, נגישיס לשולח ולנמען בלבד). רוב מערכות דואר אלקטרוני יכוליס לטפל בקבצי טקסט 4561 וקבציםס בינאריים כקבציס מצורפיס (%5ח6ו08ח1536). 6 (קידוד) שינוי הודעה או מסמך אחר בצורה עקבית באמצעות הצפנה. הסוסקץז6ח= (הצפנה) אמצעי לשינוי הודעה או מסמך אחר כדי להפוך את תוכנו לבלתי ניתן לזיהוי בתהליך קידוד תכולת ההודעה. - 6 (קובץ) אוסף נתוניס המאוחסן כיחידה על דיסק או במקוון. קוב עשוי להכיל טקסט, תמונה, צליל או סרט וידאו. הא 6!ו= (שם קוב) תווית הזיהוי הניתנת לקובצ. שמות קוב במחשב לרוב מכילים שס המורכב עד 250 תוויס, אחריהן באה נקודה, ולבסוף, בדרך כלל, סיומת של עד שלושה תוויס. ז0]06= (תיקיה) תיקיה מכילה מספר קבציס בדיסק הקשיח. שס נרדף לספריה (ץ061766%0) במחשב. 66 (תוכנות חינם) תוכנה המופצת חינס, ולא נדרש לשלס עבור השימוש בה. פד קיצור ל-!05060ז2 ז6)פחגּזד 116=, שהוא מונח כללי לשיטה המשמשת להעברת (הורדה) קבציס בין מחשב למחשב. ח 6זה זג | אוסף הרכיבים הפיסיים הבודדיס או המורכבים של מערכת מחשב, כולל, אך לא מוגבל רק למקלדת, צג, כונן תקליטורים, מדפסת, מודסם, והתקניס מחוברים או ניידיס אחרים. ח16] (מוסתר) מאפיין (6)טטוושה) הגורס שקובצ או תיקיה יהיו בלתי נראים ליישומיס. וח5%6ץ5 105%] (מערכת לקות) מושג יחסי המתייחס למערכת בה אתה משתמש. ככלל, מערכת המקבלת קריאה ממערכת אחרת (הידועה גם בשסם מערכת מרוחקת - וה5/5%6 00%6). נספח ב': מילון מונחים | 227 1 קיצור של סְאַב803ח3/! קטאזבּוא +א6 דוסטעו. ואדה היא מערכת לקידוד טקסט המציגה את הטקסט בצורה מסוימת (גודל ומידת גופן, מיקוס, וכן הלאה). דפדפני אינטרנט מתרגמיס את קוד יזח ומציגיס את המידע על המסך. ואד גס משמשת להצגת קישורים לדפי אינטרנט אחרים, לאתרים, לתמונות, לקבציס להורדה, ועוד. אחו!!וסטץו (היפר-קישור או בקיצור קישור) שורת טקסט, תמונה, סמל, או דף אינטרנט המספק קישור למשאב - דף אינטרנט אחר, קובצ, או תוכנה. היפר-קישוריס מסומנים בקוד 1אד, ומובילים ל- ₪1ש מסוים. 1 10, ז0וו7ח106, 10ז56ט, 6וההּחזספט (זיהוי, מזהה, זיהוי משתמש, שם משתמש) השם לפיו אתה מזהה את עצמך לשירות המקוון, ספק האינטרנט, או אתר האינטרנט. מידע מגוון קשור לזיהוי המקוון שלך, כגון 6זסששפ5פ5הּ (סיסמה), פרמטרים של תצוגה, ועוד. יהוי יכול להיות מספר, שסם, או סדרת אותיות וספרות. צטטחז (קלט) פקודה, ערך, או נתון אחר המסופק לתוכנה או למסד נתונים על ידי משתמש מחשב או מקור חיצוני. הקלט יכול להיות לחיצה בעכבר או הקלדה במקלדת. 1% (אינטרנט) רשת המחשביס העולמית בה המחשבים מקושרים ביניהס ובמידע שהס מכילים. וה כולל דפי אינטרנט, דואר אלקטרוני, מערכות פורומים כגון ק00סז6/50 056066), והחומרה הפיסית של המחשביס והתקשורת הקושרת את מערכות המחשב יחד. שיס לב שרשת האינטרנט (4/60), 6%ח056, ודואר אלקטרוני אינס מהוויס לבד את הי'אינטרנטיי. האינטרנט הוא שילובס של כל הגורמיס האלה. (ספק שירותי אינטרנט) וה הוא קיצור של זוס6ועסיוק 106עו56 הסוהּווסוחז. 157 מספק קישור לאינטרנט לאנשיס פרטיים ועסקים. ככלל, :15 גם מטפל בדואר אלקטרוני עבור לקוחותיו ועשוי לאחסן דפי אינטרנט בנוסף לנתוניס על כל משתמש. .4 סץפסווא (קילו-בית) (מכונה גס א). יחידת מדידה של זיכרון מחשב, המתייחסת למספר הבתים בזיכרון גח או גודל קובצ. ערכה 1024 בתים (פוץפ). 1 וח5%6ץ5 !1068 (מערכת מקומית) מונח יחסי, המעיד לרוב על סוג מערכת המחשב שבשימוש, או מחשב היוצר קשר עס מחשב אחר (אשר נקרא מערכת מרוחקת [₪600%6 הח6ל5ץ5]). 8 פריצה, לא במחשב שלי 6 וז (מגה-בית) (מכונה גס 88). יחידת מדידה לזיכרון מחשב בעלת ערך של 4 קללו-בית (ספץטסווא). מתייחס למספר הבתים בזיכרון אגח, גודל קובץ, או נפח הדיסק הקשיח. וח1006 (מודם) (מקור המילה 5106013%6ס-106013+6א) התקן המשמש לתרגוס אות דיגיטלית ממחשב לאות אנלוגית לשידור דרך קווי טלפון, ולחיפך. 5 (קבוצות דיון) ראה 5ק0ז50/ש6א 56066 0 6חווס (לא מקוון) מצב בו מערכת מחשב אינה מחוברת למחשב אחר. 6חז!חס (מקוון) מצב בו מערכת מחשב מחוברת למחשב אחר; ההיפך מ-6חוו0. 6 פחו!ח0 (שירות מקוון) שירות מסחרי המספק אחד או יותר מן השירותים הבאיס: תקשורת, מסד נתונים, אחסון ואחזור מידע ושירותים אחרים. לדוגמה: אתה גולש לאתר ורואה את מצב המניות בבורסה, ספק האינטרנט שלך מאפשר לך משלוח דואר אלקטרוני, רכשת ספר באתר של הוד-עמי באינטרנט - כל אלה זה שירות מקוון. +טטזטס (פלט) מידע הנשלח ממחשב אל המסך שלו, למדפסת, לקובצ דיסק, או מחשב אחר. כ 6% (מנה) יחידת נתוניס משודרת המורכבת מתוכן (תווים) יחד עס מידע על מקורם, הנתיב שלהם ויעדם. קבצי נתונים של מחשב משודרים במנות כאלה באמצעות 65אסע6ח שַחוח66ועש5-%+6א36 (מערכות מיתוג מנות). 5 עס [הוה6/ע54-+6א6ב₪ (מערכות מיתוג מנות, מכונה גס א55). מערכת תקשורת נתוניס המשדרת נתוניס ממחשב אחד לאחר בצורת 5868665 (מנות). זו השיטה בה עובריס הנתוניס ברשת האינטרנט. 5זסתסווההּזבהּק (פרמטרים) הגדרות שנבחרו על ידי משתמש מחשב ו/או מוכללות בתוכנה, המשמשים כערכיס קבועים או ברירות מחדל בפעולת תוכנה. נספח ב': מילון מונחים | 229 46 (סיסמה) מחרוזת אותיות ו/או מספריס המשמשת לויהוי משתמש באתרי אינטרנט או בעת הפעלת המחשב. שימוש בסיסמאות מונע שימוש לא מורשה במשאביסם. סיסמאות אמורות להיות ידועות רק לאלה המגדיריס אותן. 0זסש55בק ה0-זס/טסק (סיסמת אתחול) (ידוע גם כ-6זסש55בּ2 800%, ק0ו503 1וסְשש0355). סיסמה המוגדרת בהגדרות 605 המונעת מהמחשב לטעון את מערכת ההפעלה ללא הסיסמה. צסא 6*הּעוזק (מפתה פרטי) במערכת הצפנת מפתח ציבורי (ץ6א :!|טטק הסוסקץז6ח6), משמש לפענוח הודעה או מסמך אחר שהוצפן באמצעות מפתח ציבורי (ץ6א 6ו!|טפט"). 86 (פרופיל) אצל כמה ספקי שירות אינטרנט (155), אתרי אינטרנט, ושירותיס מקווניס, ערכת פרמטרים ברירת מחדל שהמערכת המארתת משתמשת בהן כדי להידבר עס המחשב. פרופיל עשוי לכלול מידע על פרמטריס לתצוגה (רוחב מסך, צבע), תצוגת סמנים/תפריטים, ורכיבים נוספים. סוג נוסף של פרופיל מקוון, כולל מידע על משתמש (056) בודד, כגון שם, מיקוס, תחומי התעניינות, וכן הלאה. ככלל, המשתמש יכול לשנות את שני סוגי הפרופיליס. וההזשסזק (תוכנה) ערכת הוראות המורה למחשב כיצד לבצע מטלה או מטלות מסוימות, והמעבדת פקודות וקלט. צְ6א 6ו!]פטק (מפתת ציבורי) הצפנת מפתח ציבורי (הססקץז6ה0 צ6א ס6ווטטק), משמשת להצפנת מסמך. לאחר ההצפנה, ניתן לפענח את המסמך רק בעורת מפתת פרטי (ע6א 6זהּעוזפ). מפתח ציבורי נשלח על ידי מי שבידיו נמצא המפתח הפרטי. מי שמקבל את המפתח הציבורי מצפין בעזרתו מסר שרק מי שבידיו המפתח הפרטי מסוגל לקרוא. הס%קץז6ה6 צְ6א 6ו!פטק (הצפנת מפתת ציבורי) שיטת הצפנה בה נדרשיס שני מפתחות לקריאת מסר: מפתח פרט: (עסא 6זְבּעוזפ) ומפתח ציבורי (ע6א 6ווטטק) . 3 ץ!חס-₪6306 (קריאה-בלבד) וה הוא מאפיין (6פטפזזזז) המונע שינוי קובצ על ידי יישוס. וה5/5%6 0%6ו₪6₪ (מערכת מרוחקת) מונח יחסי להתייחסות למערכת בה אינך משתמש; ככלל, המערכת המקבלת את הקריאה (מכונה גסם מערכת מארחת - ₪05% וח5%6ץ5), בניגוד למחשב המבצע את הקריאה. 0 פרצה, לא במחשב שלי 5 +560%0 (סקטור) אזור בדיסק המחשב המאחסן את כל או חלק מהנתוניס בקובצ. סקטוריס מורכביס לעיתים מיחידות אחסון מידע קטנות יותר הנקראות אשכולות (61₪5%675) המונחות בערוצים (5א6גּזד) על הדיסק. 6זהּאש6ז53 (תוכנות שיתופיות) תוכנה המופצת באופן חופשי על בסיס 'ינסה לפני שתקנהיי. אס התוכנה לטעמך וברצונך להמשיך להשתמש בה, אתה נדרש לשלס ליוצריה. בדרך כלל גרסאות 6ז50876\8 מוגבלות באופן כלשהו: ל- 30 יוס או שלא ניתן לעשות שימוש בכל יכולות התוכנה. חס חשו5 (התחברות) (ידוע גס כ-חו109, ח1080). הליך או אירוע התחברות וזיהוי המחשב שלך במערכת מחשב אחרת, או אתר אינטרנט. ככלל, הליך ההתחברות כרוך במסירת שם וסיסמה לפי דרישה. והש (דואר אלקטרוני זבל) סלנג אינטרנט לדואר אלקטרוני לא נדרש, הכולל ככלל, פרסום, הונאות, שידול, רמאויות וסתם... זבל. 9חוז5% (מחרוזת) סדרת אותיות, ספרות, או סמליס המשמשיסם כקלט או פלט נתונים. מחרוזות שלא ניתנות לשימוש כאופרטוריס ספרתייםס ושערכן אינו משתנה הן מחרוזות תווים (50!805 זםס66בז603). 085 הסססגה הו|אההזת, ו- 555-1969, ו- 3-21-51 הן כולן מחרוזות תוויס. מחרוזות עס ערכים מספריים קבועיסם הן מחרוזות מספריות (557105 6וזסוחטח). 450.50 ו- 910234 הן מחרוזות מספריות. 550 (מפעיל מערכת) קיצור ל-ז0]3%0ק0 וח5%6צ5. אדם האחראי על רשת המחשביס במשרד, אדס המפעיל ספק שירותי אינטרנט (155), או המפעיל אזור מסויס של שירות מקוון או אתר אינטרנט. במקומות בהס יש מערכות תקשורת מקומיות (אה 1) התואר הוא לרוב יימנהל מערכת'' (01ז5179וחוחו0 וח5%6ץ5). וח5%6ץ5 (מערכת) מונח המשמש להתייחסות לכל מחשב (והציוד ההיקפי שלו) - במיוחד מחשב המחובר למחשבים אחר, בין אם כשרת או כתחנת עבודה. + 5 (תקשורת טלפונית) תקשורת נתונים על גבי קווי טלפון באמצעות מחשבים והתקנים נלוויס. פהוזטקוה660!סד (תקשורת מחשבים) ככלל, שימוש במחשב אישי להתחברות למחשביס אחרים. נספח ב': מילון מונחים | 231 5 ?הסוחד (קבצים זמניים) קבצים הנוצריס על ידי מערכת ההפעלה או על ידי תוכנות כתמיכה במטלות מסוימות הנדרשות על ידי התוכנה. קבציס אלה נמחקיס לאחר שהתוכנה סיימה לעבוד אתס, אך לא תמיד. קבצים זמנייס לעיתיסם מספקיס עקבות מפורטים על מעשיו של אדס במחשב. ד (טקסט) כל הודעה או קובצ המורכב מתווי 45011 סטנדרטיים. 6 +א6ד (קוב טקסט) קוב במבנה 45611 בניגוד לקובץ במבנה בינארי (צְזבּחום). א (ערוץ) אזור בדיסק המחשב שבו מאוחסן מידע, המכיל מספר סקטורים (5606%075), המכילים אשכולות (61₪5%6175). 6 וזו חהבּ[סזד (סוס טרויאני) תוכנה היינשתלת'' במחשב ומשדרת משס את הפעולות הנעשות בו ו/או את הנתוניס המאוחסנים בו. תוכנה זו גם יכולה לגרוס נתק במחשב בו היא הושתלה על ידי מחיקת קבצים או כל נזק אחר. ט 6 / 2806166 (ביטול מחיקה) הליך שחזור נתוניס שנמחקו מדיסק מחשב. 48 (העלאת חומר) שליחת מידע למחשב אחר, באמצעות חיבור אינטרנט, שירות מקוון, או באמצעות חיבור ישיר באמצעות קווי טלפון או כבלי חיבור. 1 קיצור ז0068%0] ₪6500706 וחזסזוחש. !₪ הן הייכתובות"י שבהס משתמש הדפדפן להתקשר לאתרי אינטרנט ודפי אינטרנט. דוגמה לכתובת ₪1 טיפוסית היא |ו. 60. וח ה- ססח. צועעצו : כסת 5 566% (קבוצות דיון) מערכת פורומים הנגישה באמצעות האינטרנט. ישנן עשרות אלפי קבוצות דיון, כל אחת ייעודית לנושא מסוים. 5 (משתמש) מונח לאדס המתחבר, או משתמש באינטרנט. כמו כן, לכל משתמש מחשב באופן כללי. / 5טזוצ (וירוס) תוכנה או מאקרו שפעולתה לרוב הרסנית או מפריעה למערכת מחשב. ישנו מיגוון אינסופי של וירוסיס (יותר מ- 50,000 ידועיס), אך התוצאה הסופית והה - הפרעה או הרס נתוניס במחשב. 2 פריצה, לא במחשב שלי ו 6 טפש (דף אינטרנט) ככלל, מסמך במבנה ‏ !אדו, הכולל היפר-קישורים (ידועיס גס כקישורים) לדפי אינטרנט אחריס באתר זה, או לכל מקוס אחר באינטרנט. דפי האינטרנט עשויים גס להכיל גרפיקה, וקישוריס להפעלת תוכנות במערכת שלך, הורדת קבצים, ו/או ביצוע פעולות אחרות. 6 60 (אתר אינטרנט) אוסף דפי אינטרנט (5סִחָבּק טס ), גרפיקה וקבצי נתוניס נוספיס המתארחיס במחשב מחובר לאינטרנט. המחשב המארח את האתר מכונה שרת (507/67). 6 (לנגב/למחוק) להסיר לחלוטין כל עקבות קובץ מחוק על ידי כתיבה על שטח הדיסק שהקובצ איכלס בעבר. טס/צ 66ו/ ח!זסעש (ידוע גס כ-/עצצש, פפש) אוסף אתרי האינטרנט ודפי אינטרנט הזמיניס באמצעות חיבור לאינטרנט. נספח ב': מילון מונחים | 233 התקליטור המצורף * קטלוג !זו - קטלוג ספרי המחשביס האינטראקטיבי של הוצאת הוד-עמי. לשס קריאת הפרקיס לדוגמה יש להתקין את תוכנת 408087 0881זס 0006 אשר מצורפת בתקליטור. הוראות התקנה בהמשך. הקטלוג מומלצ לצפייה באמצעות זפזס|קא= 81חז8)ח! גירסה 5, המצורפת בתקליטור. הוראות התקנה בהמשך. התקנת שתי התוכנות קלה וניתנת לביצוע באמצעות קישור ישירות מהקטלוג. > מספר תוכנות עזר שימושיות. אם מנהל התקן כונן התקליטורים המותקן הוא 16 סיביות - ייתכן שתראה רק 8 תווים ראשונים של שם קובץ (במידה שהמקור ארוך יותר). הסיבה: כונני תקליטורים במהירות 4א עובדים עם מנהל התקן שעבד בסביבת 205 |-3.11 פשסחו) ויכול לעבוד גם עם 5 פשוססחו/ש, למעט היכולת לזהות קבצים עם שמות ארוכים. הפתרון: להתקין מנהל התקן 32 סיביות (אם קיים), או לקנות כונן תקליטורים חדש ולוודא שמצורף אליו מנהל התקן 32 סיביות.. קרא את קובץ 060 שבתקליטור כדי לקבל עוד מידע לגבי התקליטור נספח ג': התקליטור המצורף | 235 התיקיה הרלוונטית לספר זה (הרשימה חלקית ועשויה להשתנות) התיקיה 59297 800%5 מכילה תוכניות המוזכרות בספר וקשורות לנושא שלו. ברוב התיקיות המכילות תוכנות בתקליטור תמצא קוב 6.02( ₪ או קובצ %%. בקבציס אלה תמצא פירוט לגבי התוכנה. מומלצ מאוד לקרוא את תוכן קבציס אלה (על ידי לחיצה כפולה עליהס) לפני ביצוע התקנה של תוכנה כלשהי מהתקליטור. רצוי מאוד שתדע מה התוכנה עושה והאס אתה יודע בדיוק מה אתה עומד לעשות. להזכירך, הוצאת הוד-עמי אינה תומכת ואינה אחראית לכל נזק שייגרס, אס ייגרס. אין צורך להעתיק את התוכנות לדיסק אלא רק להתקין את התוכנה הרצויה על ידי לחיצה כפולה על הקוב בעל הסיומת 585 (בדרך כלל). ו 0 0זסשו355ק 65זאססם 6סהעוזק ]סוס ו 35| זססוחסו ה|5%68 הצוסס+ט 6050 5068 6 0% 00 תו |80קז6פץ6 0% פטססחו/ ץח ו 6 פריצה, לא במחשב שלי 637 6003% - התקנה יש להתקין תוכנה וו כדי לקרוא ולהדפיס את הפרקים לדוגמה, אליהס ניתן לגשת באמצעות קטלוג ודו (שהתקנתו תוסבר בהמשך). התוכנה גס מאפשרת חיפוש בעברית ובאנגלית במסמך המוצג. בנוסף, בעזארת תוכנה זו תוכל לקרוא את המסמכים שההוצאה מפרסמת באתר האינטרנט. התוכנה פועלת במערכות הפעלה 5 פצוסחו/ ומעלה! 1. לחצ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. 2 בתיבת הטקסט הקלד את הפקודה 6 64 ו 31 0 60 006 //6זה/צ)501:א (החלף את האות א באות המייצגת את כונןו התקליטוריס שלך) ולחץ על אישור. 3 אשף ההתקנה מתקין את הרכיביס הנדרשים. עליך ללחו על )א6א, 46090% (-+8%א פעס נוספת כדי לסייס את ההתקנה. 4 בסיוסם ההתקנה עשויה להופיע על המסך תיבת דו-שיח התנגשות בין גירסאות ומייד אחר כך להיעלםס. במקומה תופיע על המסך תיבת הודעה של תוכנית ההתקנה. לחצ על אישור ובתיבת הדו-שיח התנגשות בין גירסאות ששבה להופיע לח על כן, כדי לשמור את גרסת הקובצ שלך. נספח ג': התקליטור המצורף | 237 קטלוג וו דרו הוצאת הוד-עמי גאה לבשר על קטלוג !אדו העושה שימוש בטכנולוגיות אינטרנט מתקדמות כדי להביא לך את המידע על ספרי המחשבים המקצועיים שלנו בלחיצת עכבר. מומלא לצפייה בעזרת זסזס|כא= 6%חז06ח1 11607050 מגירסה 5 ומעלה. בעזרת קטלוג !ודה תוכל: א לעיין במידע על ספרי ההוצאה מתי שתרצה (לחיצה כפולה.... וזהו!). * לעבור במהירות ובקלות בין הקטלוג והיישוס בו אתה עובד. * לעיין במידע על כל ספר וספר. * לצפות ואף להדפיס פרק לדוגמה. % לגשת במהירות, בגישה אינטואיטיבית, תוך התמקדות מהירה בספר המבוקש. * לעיין בקטלוג בקצב אישי שלך. * לנווט את דרכך בקטלוג ולחזור ולהתרענן בכל נושא בכל רגע. הקטלוג מומלץ לצפייה בעזרת וסזס!קא= 6%חו6+ח1 מגירסה 5 ומעלה. 1. הכנס את התקליטור לכונן. 2 לח התחל ובחר הפעלה. 3 בעורת לחצן עיון סמן את הקוב> 86א8.ק5860 אשר בתיקיה הראשית של התקליטור המצורף. 4 לח פתח. 5 לח אישור. המחירון המעודכן של ספרי ההוצאה נמצא באתר האינטרנט |ו.60.ווחבּ-ססח.שעצ/ש 6. ודא שתקליטור הוד-עמי נמצא בכונן התקליטוריס. | 8 ? 7 הפעל את הסמל עס הכיתוב קטלוג ספרי מחשבים בהוצאת קטלוג חַפרִי הוד-עמי שעל שולחן העבודה. מחשנים בהוצאת הוד-עמי 8 פריצה, לא במחשב שלי מה עוד בתקליטור? הוצאת הוד-עמל מפיצה תוכנות אלו כבונוס ללקוחות ההוצאה, ואינה מתיימרת לגבות תשלוס עבור התוכניות המצורפות ו/או לתמוך בהס. השימוש בתקליטור זה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המוצרים המותקנים בתקליטור זה מסופקים באחריות החברות >ל] המייצרות אותם. הוצאת הוד-עמי אינה אחראית, בכל צורה שהיא, לאופן ולטיב התוכנות המותקנות. בכל שאלה לגבי תוכנה הנמצאת בתקליטור, יש לפנות למפתחי התוכנה (כל תוכנה בנפרד) כפי שמצוין בקבצי העזרה של התוכנה המדוברת. הקבציס הס גרסאות שיתופיות (6ז6\3ז8ח5) וחופשיות (6זב66/3זת). גרסת 6ז6/8זהח5 מאפשרת לך, המשתמש, לבדוק את יעילות התוכנה ואת תאימותה לעבודה אותה אתה מבצע. אס נמצאה התוכנה מתאימה לצרכיך, עליך לשלס למפתחיה תשלוס סמלי (לפי הרשוס בקבצי העזרה של כל תוכנה ותוכנה בנפרד) כדי לקבל רישיון מלא לשימוש בה. קבלת רישיון לשימוש בתוכנה יפתח בפניך מיגוון אפשרויות שלא עמדו לרשותך בהפעלת גרסת ה-6ז6//3ז508. התקנת תוכנת גלישה לאינטרנט 5 זסיוס|כןא= 6%ו'ו%6ח1 +501סו6ווא תוכנית ההתקנה מזהה את גרסת מערכת ההפעלה ומתקינה את גרסת הדפדפן הדרושה. מומלצ להסיר גירסה קודמת של זסזס|קא= 6%חז6זח1, אס קיימת. 1 הכנס את התקליטור לכונן. 2 לחצ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. 3 לח על לחצן עיון. 4 בחר בכונן התקליטורים בתיקיה 6!55זפווו501 ובקובצ בשם ₪אם. פד55. 5 לתצ על לחצן פתח. לחצ על לחצן אישוד. 6. פעל לפי ההוראות על המסך. לפני ביצוע שדרוג מ-95 פ5וססחו/ ל- 98 פאוססחו/ בעברית (זו בה התפריטים בעברית ולחצן התחל מימין שורת המשימות), יש להסיר את 5 ז6זס|קא= 667060ח1. לאחר השדרוג ניתן לבצע התקנה מחדש של הגירסה המתאימה. נספח ג': התקליטור המצורף | 239 הב ק5הס- קובצ זה יתקין במחשב 2 גופניס בעברית לשימושכס. בסיוס ההתקנה יש לבצע את הפעולות הבאות : 1. לחא על התחל, הצבע על הגדרות, ובחר בלוח הבקרה. 2 לח לחיצה כפולה על הסמל גופנים. 3 פתח את תפריט קובץ ובחר באפשרות התקנת גופן חדש. 4 עבור לתיקיה ח8א606%)חסת:6. 5 לחצ על לחצן בחר הכל (סהייכ יש בתיקיה 2 גופנים). 6. ודא שתיבת הסימון העתק גופנים לתיקיית הגופנים מסומנת. 7 לחצ אישור. 8 סגור את חלון התיקיה 6)חס=. 9. סגור את חלון לוח הבקרה. כעת, מוכנים הגופניס לשימוש בכל התוכנות המותקנות במחשב שלך : 6זס/, |66אם, %חוסקזוס/וסק וגס בתוכנות גרפיות, כגון סזק קסח5 %חו3ק ו-קסתפס6סחק. הגופניס נקראיס >וא/ונ-|וחד ו-5%60-!חחד ויופיעו בתחתית רשימת שמות הגופניס (בדרך כלל). הרי דוגמה שלהס : כן556-|וחד דר זרת אל 20 פי ץש עור 50 4557 3 קואענ-|וחד דהוזהטיכררמםןסעפף<ץְגרשת 1234567890 0 פרצה, לא במחשב שלי אם דא במקוס לרשוס [60.1.ווהִה3ּ-06ה.טשש/ / :קח פשוט רישמו הוד-עמי והנה אתס באתר ההוצאה. במטרה להגיע לאתר מסויס באינטרנט, שכתובתו אינה ידועה, אנו משתמשיס בדרך-כלל באחת משתי דרכים: ניחוש של כתובת האתר ו/או פנייה לאינדקס או למנוע חיפוש שתי הפעולות הן מסורבלות וגוזלות זמן ואנרגיה מיותרים. ניחוש הכתובת מחייב הקלדה של הכתובת המלאה באנגלית בדיוק מושלם, והוא עשוי להיות הליך גוזל זמן, במיוחד כאשר לא מצליחיס למצוא את האתר בניסיון ראשון או בכלל. עס 606% לא צריך לנחש כתובות או לגלוש למנועי חיפוש כדי להגיע לאתר מסויס ברשת! פשוט מקלידיס את שס האתר בעברית בחלון הכתובת בדפדפן, ומגיעים אליו ישירות. אפשרויות השימוש במערכת גלישה ישירה לאתר על-פי שמו או על-פי נתוניס הקשורים בו. מקלידיס בחלון הכתובת של הדפדפן שם של אתר או חברה או מילות מפתח הקשורות באתר (בכל סדר שהוא), ומגיעיס אליו ישירות. לדוגמה: = מקלידים הוד-עמי או הוצאת הוד-עמי או ספרי מחשבים ומגיעיס ישירות לאתר הוצאת הוד-עמי לספרי מחשביס. מקלידים בנק דיסקונט - ומגיעים ישירות לאתר של בנק דיסקונט. מקלידיס סלקום או 052 - ומגיעיס ישירות לאתר של חברת סלקום; מקלידים עכבר העיר - ומגיעים ישירות לאתר של העכבר; % % % > מקלידים 144 - ומגיעים למודיעין 144 של בוק ; נספח ג': התקליטור המצורף | 241 התחברות למערכת הניתוב החדשה של ישראל כל שעליכם לעשות כדי להתחבר ל-אשזפא הוא להתקין תוכנה קלה וחכמה: 1. יש לסגור את כל התוכנות הפתוחות כולל הדפדפנים הפועליס. 2< מתוך סייר פשססו) הפעילו את הקוב 100.686א8%6 שבתיקיה אם]6ז8שסס:א. 3 פעלו בהתאם להוראות. בומן ההתקנה התוכנה מזהה את הדפדפן/יס שמותקנים במחשב, והיא תפעל עס כולס. מייד אחרי סיוס ההתקנה תוכלו להתחיל לגלוש חכס ובעברית. המערכת שקופה למשתמש, כלומר היא 'ימתלבשת'יי על הדפדפן הרגיל ואינה נראית כלל. אין בצורך להפעיל אותה או לבצע פעולה כלשהי כדי להשתמש בה: פשוט מקלידיס את שס האתר המבוקש בשדה הכתובת של הדפדפן, ומגיעים ישר אליו. התוכנה אינה מפריעה לעבודה רגילה עס הדפדפן. היא נכנסת לפעולה רק כאשר מקלידים נתון שאינו כתובת אינטרנט רגילה (₪1!). כאשר תקלידו [60.1.זחב00-3. ישש תגלשו ישירות לאתר הוצאת הוד-עמי, בדיוק כפי שנהגתס לגלוש לפני התקנת התוכנה (ללא מעורבות המערכת). אך אס תרצו, תוכלו להקליד הוד-עמ* בשדה כתובת ולהגיע במהירות לאותו אתר בדיוק. 2 פריצה, לא במחשב שלי תיקיה ראשית 6זַ501%//3 (רשימה חלקית ועשויה להשתנות) הערה: תוכנות להן יש גירסה מיוחדת עבור 2000 פאוסטחו/ יסומנו בתיקיה ששמה מסתיים ב- 26 (למשל, בתיקיה 160 נמצא קובצ התקנה לתוכנה זו המתאיס לכל גירסאות פ5אוס0חו/, ובתיקיה 1602% נמצא קובצ התקנה עבור מערכת ההפעלה 0 פשוס6חו/ בלבד). בדרך כלל לחיצה כפולה על שס הקוב המפורט ברשימה מפעילה את תוכנית ההתקנה. ן ז לה 1 6 סזס 500 אחוְהָק | תוכנה ליצירת, עיצוב ועיבוד תמונות 1 1 נספח ג': התקליטור המצורף | 243 א אבטחת מידע אסטרטגיות, ‏ 26-27 דואר אלקטרוני, 31 דפדפנים, 150-160 הצפנת מידע, 109-122 טקטיקות, 27 סיסמאות, ראה סיסמה סיסמה, ראה סיסמה סל המיחזור, ‏ 32-33 שכבות, 44-45 שרת ץאסזק, | 183-185 אי-הגנה על מידע, 24-25 איומים, מקוונים, 17, 25-26 אחסון, ראה גם אמצעי אחסון חיצונייס אחסון נתוניס במחשב, 97-98 אחסון טקסט מחוק בקוב>, 102-103 איחוי, | 98 אינטרנט, ביטחון, 143-160 דואר אלקטרוני, 161-170 כרטיס אשראי, 148-149 למבוגריס, 186-190 סיסמאות, 145-146 סכנות, ‏ 144, 163-165, 169-170 פעילות, 153-154 פרטיות, 143-160 קנייה מקוונת, 149 אמצעי אחסון חיצוניים, 5, 75-78 דיסקט, 75 אינדקס עברי 76 ,21? כונני‎ מקוון, 77-78 קלטות, 76 תקליטורים, 76-77 אנונימיות, שרת ץאסזס, 180-183, 212 אנטי-וירוס ראה תוכנות אנטי-וירוס אסטרטגיות להגנת מידע, ‏ 26-27 ארכיב 78-82 ,ןוסחא‎ הגנה על קבציםס, 90-92 הסתרה של קבצים, 90-92 סיסמה, 91 קובצ, 64 אשכול, דיסק, ‏ 97 אתחול דיסקט, 34 סיסמה, 60 ב בינארי, 94-96 ביטחון ופרטיות באינטרנט, 0, 168-169 ביטחון ופרטיות ראה גס אבטחת מידע ביטחון ופרטיות ראה גס אינטרנט ג גיבוי, ‏ 34, 75-78 דיסקט, 75 כונני ,21?‏ 76 מקוון, 77-7% קלטות, 76 תקליטורים, 76-77 אינדקס | 245 ד דואר אלקטרוני, ‏ 31 אנונימי, ‏ 210-211 הגנה, 161-170 הצפנה, 117 כתובת, 165, 168-169 מדריך כתובות, 209 סכנות, 163-165, 169-170 שירות מבוסס אינטרנט, 196 דיסק אשכול, 97 מבנה, 97-98 סקטור, 97 רצועה, 97 דיסקט אחסון, 75 משותף, 135 תווית, 35 דיסקט אתחול, 34 דיסקט הצלה, 34 דפדפניס אבטחת מידע, 150-160 כניסה פרטית, 154-15 רשימת היסטוריה, 153-154 ה האקר, 126, 201-202 הגנת מידע אסטרטגיות, ‏ 26-27 טקטיקות, 27 שכבות, 44-45 הדפסה, 30-31 הורדה מקוונת, וירוסים, 134 היסטוריה, 153-154 הסוואה קוב 68-82 תיקיה, ‏ 68-82 הסתרה יישומים, 89-90 מידע, 26-27 קבצים, 84-86 6 פריצה, לא במחשב שלי תוכנות, 89-90 הפצה, וירוסים, ‏ 132-133 דיסקטיס משותפים, 135 הורדה מקוונת, 134 קבציס מצורפים, 134 קבציס משותפיס ברשת, 134 הצלה, ראה דיסקט הצלה הצפנה דואר אלקטרוני, 165-168 הגדרה, 110 הצפנת מידע, ‏ 109-122 אוטומטית, 113 ידנית, 113 מה זה, 110 מפתח, 111 מפתח פרטי, 114-116 מפתח ציבורי, 114-116 פענוח, ‏ 112-113 קידוד, ‏ 111 תוכנות, 116-122 ו וירוס הגדרה, 124 הגנה מפני, ‏ 123-142 תוכנות, ‏ 132-133 הפצה, 133-135 דיסקטים משותפים, 135 הורדה מקוונת, 134 קבציס מצורפים, 134 קבציס משותפים ברשת, 134 יישומונים, ‏ 129-132 מניעה, ‏ 135-136 מקור, 125 סוגים, ‏ 126-129 סוס טרויאני, ‏ 124, 199 תוכנות אנטי-וירוס, ‏ 137-141 תרמית, ‏ 141-142 ז והות, 147-148 זיכרון מטמון, 157-158 ח חיוג, סיסמה, 58 חלונות, סיסמה, 44, 55-60 יישומיס הסתרה, 89-90 ליצירת קבציס לקריאה בלבד, 06% סיסמה, ‏ 44 יישומונים, 129-133 כ 76 ,21; כונני‎ כיבוי המחשב, 41 כרטיס אשראי, 148-149 כתובת, דואר אלקטרוני, 165, 09 מ מאפייני קובצ ארכיב, 85 מוסתר, 85 מערכת, 85 קריאה בלבד, 85 מאפייני תיקיה, 87 מבנה, נתוניס, 94-96 מדריך כתובות דואר אלקטרוני, 209 מונחים, ‏ 223-233 מושגים, ‏ 223-233 מחשב נתונים, ‏ 94-96 סיסמה, ‏ 44 מידע אי-הגנה, 24-25 אסטרטגיות הגנה, ‏ 26-27 בסכנה, ‏ 22-23 טקטיקות הגנה, ‏ 27 172-174 ,תויגוע‎ ערך, 23 פגיעות, 24 מילון מונחים, ‏ 223-233 מכירת מחשב, 206-207 מניעה, וירוסים, 135-136 מסך כיבוי, 36 ניתוק כבל, 36 5 37 מסמכים, תפריט, 39-40, 46-47 מעבד תמלילים, 101-104 מפתח הצפנה, 111 פרטי, 114-116 ציבורי, 114-116 מקוון, איומים, 25-26 מקלדת, ניתוק כבל, 36 מיקוס המחשב, 30 נ נתוניס בינארי, 94-96 הצפנה, 113-116 הרס, 25 מבנה, 94-96 ניטור פעילות במחשב, 185-191, 1-19 ציתות, 190-191 ניתוק מסך, 36 מקלדת, 36 0 סוס טרואני, וירוס, ‏ 124 סיכונים, ‏ 15-27 אי-הגנה על מידע, 24-25 דוגמאות, ‏ 22-23 סימניות, 160, 183-184 סיסמה, 36, 43-66, 194 אינדקס 207 אינטרנט, 145-146 ארכיב, ‏ 91 אתחול, 60 גילוי סיסמה, 194-195 הנחיות לכתיבה, 194-195 חיוג, 58 חלונות, 44, 55-60 יישומים, 44 פרופיל, ‏ 57 קבצים, 45, 59, 73-74 שומר סמך, 56-57 שחזור, 204-205 תוכנות מסחריות, 65-66 תוכנות שיתופיות, 60-64 תיקיות, 45, 59 סכנות באינטרנט, 144, 163-165, 0 סל המיחזור, ‏ 32-33, 47-48 סקטור, דיסק, ‏ 97 סקס באינטרנט, 186-190 חסימה, 188-190 ע עוגיות, 159-160 דיסק, ‏ 172-174 הגדרה, 172 חסימת גישה, ‏ 176-178 מחיקה ידנית, ‏ 175 מידע אישי, ‏ 174-175 תוכנות, ‏ 178-179 עקבות, מחיקה, 27 ערך המידע, ‏ 23 פ פגיעות, מידע, 24 112-113 ,תונעפ‎ פרופיל משתמש, סיסמה, ‏ 57 פרטי, מפתח, 114-116 פרטיות באינטרנט, 143-160, 159 פרטיות, ראה גם אבטחת מידע 8 פרצה, לא במחשב שלי פרטיות, ראה גס אינטרנט פרטיות, ראה גס תוכנות פריצה, סיסמה, 194-196 צ ציבורי, מפתח, 114-116 ציתות, 190-191, 197-200 ק קוב אחסון טקסט מחוק, 102-103 ארכיב, 64, 90-92 בשימוש לאחרונה, 68-70 הורדה מקוונת, 134 הטעיה, 67-82 הסוואה, 67-82 הסתרה, 84-86 הצפנה, 117 זמני, ‏ 104-107 מאפיינים, 85 מוסתר, 55 מידע על, 38 מעבד תמלילים, 101-104 משותף ברשת, 134 סיומת, 70-71 סיסמה, 45, 59, 73-74 קריאה בלבד, 53-54, 72-74, 85 שינוי שם, 70-71 שיתוף, 104 תפריט, 39 קוד, הצפנה, 110 קוד 5011, | 96-97 קידוד, 111 קיצורי דרך, 48-49 קלטות, גיבוי, 76 קנייה מחשב חדש, 206 מקוונת, 149 קריאה בלבד, 53-54, 74 ר רבועה, דיסק, 97 רשימת היסטוריה, 153-154 רשימת מועדפים, 160 רשימת קבציסם שהיו בשימוש לאחרונה, 68-70 ש שולחן עבודה, קיצורי דרך, 48-49 שומר מסך, סיסמה, 56-57 שורת המשימות, ‏ 52-53 שיתוק מערכת, 36-37 אפשרויות, 36 שכבות, הגנה, ‏ 44-45 שרת ץאסזק, ‏ 183-185, 208 ת תווית דיסקט, 35 תוכנות אנטי-וירוס, 137-141 הגנה מפני וירוסים, 132-133 הסתרה, 89-90 הצפנה, 116-122, 166-168 ניטור, 201 ניקוי דיסק, 106-107, 207 ניקוי לאחר גלישה, 185 סיסמה, 60-66 עוגיות, 178-179 עזר, ‏ 171-191 פרטיות, ‏ 210-212, 213-215 תיקיה 71-72 ,תיפולח‎ מאפיינים, 87 מוסתר, 55 סיסמה, 45 59 קריאה בלבד, 55 שינוי שס, 71-72 תפריט התחל, 49-52 46-47 ,39-40 ,םיכמסמ‎ קובצ, 39 תקליטור, גיבוי, ‏ 76-77 תרמית, וירוס, ‏ 141-142 אינדקס 209 אינדקס לועזי האינדקס באנגלית ולכן הוא מתחיל מסוף הספר בעמוד מספר 1 ומתקדם בכיוון פנימה לספר עד לעמוד הבא. 201 4 ,101 05'זזסא55ק 0 ,ווה ח6ז 6 ,301006 6עוח6זה 2 ,78-82 ,9761/65 3 ,06060 1 ,065 פחוסוח זסז 1 ,8חוא6הקחט 0ח3 פחואסק 1 ,10 05זסא55 4 ,0786000א56]1-6 1 ,5 4 ,התהזטסזס סו2חוצ חו 3 ,96-97 ,6006 5611 3 ,805ס!חשו0ס0 5611 2 ,06ח6001 ה56876 56160065 3 ,ה 0סזהו 80-56 5 3 ,06060 5 ,וס 1565 בו יוו 3 ,60 8 ,65| חחו0וח זסז 4 ,0659 ץ|ח7680-0 זסז 2 ,חהסססס 1106 ססט 1 ,6 דה 6םאםס דה 5 ,וח זטסזכן הצוססזטהפססטה 8 866075 101 01585%0159, 5 8067165 101 011025 560805, 5 ₪00 806, 4 7 ,סכ !וה חהסץ₪6 6 ,0858 עְזְהחום פריצה, לא במחשב שלי אינדקס לועזי 4 3 ,60007059 601/6%// 8 ,6075וחסוח /סועו60ה 4 ,10007060 חס 660705 6וצ60ה 6 ,08 007655 0-5 9 ,168-169 ,165 ,ווהוח-6 זס1 7, ,טס פחוצוף 9 ,רחה סז זס חקא חו00בּ|ה 3 ,פוחתםוזסט!בּ 2 ,6ח01ח6 56876 ב8/150:] הסוסה 4 ,11659 +0 5 ,100075 +0 4 ,הסט זס)חו +0 9 ,3007655605 |ְהרח-6 סזהַח6ז|ה 9 ,125 |והח-6 6זהח67ז|ה 2 ,100015 6ז8ח667!ה 3 ,514815 ססוהּחבּ 4, ,ס6חו!חס ,טור ץהסחהּ ,1 ,566 %6706%ח1 6 חס טוה ץהסחג 213 3 , ,567/60 שאסזכ ז26וח ץהסחג 0 ,675!ן8רח6ז 5טסוהץהסחהּ 0 ,65!ו0ז0 8ח60-5011/ פטס ץהסחהּ 1 ,5010/8760 פטזוע-חבּ 2 060%67 16568768 טוחה 5 3 ,06060 3 ,חס 11565 פחססהסו|קסהּ 0 ,פחוסוח 5 ,28554005 8חו0ח8ת6 5 ,5055 ]608786%6 1 ,חס 50050 6786007 5 ,97 ,94 ,687860675 5 ,(6005) 566000 זסכ 6087865075 5/5 68% 8 ,100 800765565 5 ,60 חס 5 זו טח %ה30600 ח606661 9 ,60ח%0ח1 2 ,610675 סט 8חוח6|68 5 ,16059 6%ח%6ח1 7 65 ]סק וח6סל 7 ,חסססס 68606 15% ז6|63 4 ,חסטסס עשפו 6687 6 ,חסססס 287 ח00 068 | 6687 7 ,40 ,חס 5ח6ו וס 8ח 668 5 ,97-98 ,6|05%675 5 605 5 ,0660 0 ,55 ,2554/0705 זסז 2 ,110 ,הססקץז0ח6 ח! 60065 5 ,5 60 ,568700 ,081828565 |6618 חר 60 221 5 ,501876 005 68וח וו 60 5 ,88 560 סו 60 5 ,1071855 זו 60 7 6 ,0358 ץזהחום 4 ,2855%/0705 זסזטק ו 60 ,6 6חסר פע 5זו/ זסזטקוחס6 1412 1 ,6 5צ60-16.5 5 ,חס 8 ,20% 018|00 סד ז66חח0ס6 5 ,6087860075 |%70ח60 5 ,ץ66א |0ח60 7 ,65פוע |%70ח60 6 ,010155 ץזהחום 4 , 11656 ץזהחום 4 ,94-96 ,5ז6טוחגוח ץזהחום 4 ,956 ,וס 4 ,(875) 0ח5660 זסכ פסום 2 ,וחהזףסזק 6וחַ13! 36%!₪ 4 ,008705 4 ,160 ,00708785 4 ,6 החסה.5אז8וחאסספ סטוזכ 666% ,ץְקקסו= וחסזת 800% 0 ,חסטקס 0 ,0005 800% 7 ,0705/ש855כ קט-00%ם 4 ,(566000 זכ 6סום) ₪75 סז ,חן 1555| 65זוזס/8+ 30 5אזהוח>ססם 100 8 ,חו 686065 5 566 .חן 6006165 4 ,06060 9 ,5067/6759 566176 חב 1 ,חו 50600 9 ,סחו!חס ,005 פַחוץום 3 ,507/67 ץאסזק ץאסזקץם 4 ,96 ,%65ץם 6 6 ,0156006600 ,680165 8 ,005675 חן 686065 5 ,0858 חחוזס 60 4 ,005שו2855 )0 /6856-560510010 אסא-6 7 ,חס 0808 8חוז5%0 5 ,חס 1565 0חה /00786ח6כ זס ז%6ח66) דס6 3 ,(/0!08חח66ך 5" 0 ,5675וסז0 הזו 7 ,ווהוח-6 זסז 6 ,אס 018|00 0זסצ855ק 68086 אחז 2 6 ,0618055 סו 8 ,0 60611655 6 ,0660 7 ,0ח8 60 וס חססקס 6|6%6כ 8 ,5ח60! 107 1 ,65 הסוח 5086 זסז 7 ,חסטססס 65 6|6%6 0 ,071/65 015% חס 3 ,11659 20665507 סזסעט חז 0 7 ,3065 8 ,68665 6 ,60 6 ,47 ,32 ,65!ן1 5 ,100075 4 ,660705 /8601/10 6%חז%6ח1 8 ,501+60%5 3 ,56!6000095 טחסוח +1ה+5 5 ,100 0866025 ,06160075 5 0656002 0 ,668000 9 ,חורה 6 חה ₪ הוטסוח6ז 6 ,1565 06507061 5 ,0 ?הו +0 ה0 0650760 8 ,8554/0705 קט-|018 6 ,06655 קט |018 6 ,5/5065 קט-|018 5 |00 0 ,5675אוסז0 חזו/ 8 ,6-1 107 6 ,5זסטוסר 60 |1108 6 ;ה חס |10108 6 ,5180815 !10103 0 ,5100300765 !010103 6 ,5755675 |010103 5-ו בי 6 ,660 3 פריצה, לא במחשב שלי 9 ,ו זףסזכן 5767 600816 0 ,6006165 9 ,פחו!!ס ה 60 5 ,06860 5 ,חו הסוהוזס)חו |החס5זסס 4 ,00 6פסכזגו 9 ,ףחו6ס!0 300 חַחוקקס5% 0 164 6006165.6%% 7 ,75 ,73 ,8165 8חוץק60 1 ,8חוצות6זה סח3 הססקטזוסס 5 ,560000 ז06 5ז88606ח6) 675 0 ,א00 0181008 01+60%ח5 6768%6 7 ,חהססקס 676 (001100%)5ח5 670806 9 ,687059 676016 חס טפ |6ש6] ה 6560 8 ,159 ,6006165 10 0 ,אּש28 8חו|0158 זסז 5, ,65-66 ,65 ,וחהזףסזק !7860 זספץ6 1, ,5160 165 ךז ץ6 4 ,201 ,5106 5אחטכזסחסץ6 פ 6 ,080 6, ,01055 08%8 5 ,107855 08%8 7 6 ,0388 ץזהחום 7 ,565זוע 60666 08%8 ,זס? הססקץז0ח6 ,הסו55!ווח5ח8ז 083%8 177 5 6 ,06060 1 ,536 ,65605105 300 365 3ח1!6 6ע066000 מ;20 2 ,0חו6 0600 6 ,066000 2 ,פוחהזססזק הססקץז066 1 ,%605005א6 0618016 2 ,1010675 06180]6 5 |ווח-6 9 ,8-16 ,165 ,10 300765565 0 10 5ז6|והוח6ז פטוסוהץהסחהּ 7 ,60 9 ,10 01766507165 8 ,117 ,זס+ הסקץז6ח6 3 06 6%7205076 2 0 ה606000לחו 0 ,חח 1565 6חוו/0 7 ,חו 0808 פַחוצ58 6 ,10 56001 9 ,5 3 ,0 8חוצוסוע ז69)0ק0 5/5660 5 ,וס 1565 1 ,01 שו!וסהזסחוטוצ 1 ,050 5 סו ץח 60 וו 60 6וח6600!) ק6ם 3 ,0( עסהעוזק טחסוח 01% 3 ,חחח 600 602 0 ,ו 60 6)6760665זק 8 ,סחה ה וחסס || 56!66 3 ,וחפזסזוס דנס= 2 ,665 הסוח 55371 60100 ץשאעוזק 5ה0ו68וח טרח 00 6וחהסס66ום 3 ,(ק6ם) 6% ,(=-ם) הסו8 הס זססחסת 6והסזל66|ם 24 |(ה0ח-6 566 .]|[ 16ח6|6607-0 הסוזהוזסזח1 ץ86עוזק 6וחהס 66| 2 ,566 (16ק₪) (5ז0!06= 6ו130] 60סקץז6חם) -ואם 0 ,118 ,החהזטסזס 3 ,וזכ |ו08ח-6 סחה 5זסץס|קוחס 7 ,32 , חסטקס חום 166/66 ץזקוחם= 7 ,32-33 ,חו8 466/6|6 פהוץזקוחס 0 ,חססקס 8ש28 6|טְהח= 0 ,חסססס 28/8560% 6|טְהח= 7 ,110 ,0חהו600ח6 5 ,015%5 עְכקסו% חס 4 ,0+ 05זזסאו55 9 ,ווהּרח-6 2 ,97-98 ,08665 01766607 6 ,59 ,חססקס 6006165 530!6וס 1 ,חסוסס בצה 530|6וס !01580 3 ,18/8 7 ,05 060ח8)6חט 5 ,10 0866005 ,5ז01585%0 9 ,05 ח0סו55ו0156 5 56 1 ,חס פסעוח6ז3ּ ,7 ,חס 1!65 קט פַחהוח6|68 15 8 ,31 ,חס 5507806 08%8 0 ,חס 1!]65 00/6660 5 ,560 ץמקסוז ,01565 5 , ,חס 5507806 08%8 4 ,01565 7656046 4 ,חס 5₪00176600765 6 ,חסטקס עְב|ספוס 6 ,אס 018|00 65ולזסקסזק ץהוספוס 7 ,ף05 קרח 60 06 +0 1500518 0 ,ח0ו5ח%6א6 | ופ. 6 סח סך 65!ן-] 6טסו %סא סס 7 ,32 ,חסטסס חום 7 ,40 ,חס %5חה6והט6סס 55 7 ,חו 1165 06|6008 7 ,006 ח560766-!! 7 ,0 0חו060 1 ,5166 הח60. 0הסו|חהשסס 5 6 ,06860 1 ,10 65חו|06וטם 2 ,;ס1 085! 5 ,וס 1565 7 ,וחפזפסזק פטזוש-חג 5'הסוחסוס5 זס א06חז - 4 7 ,75 ,73 ,חוץק60 7 ,60 010 0 ,071/65 015% חס ,5 66550ס0זכ סזסצו חן 13 6 ,47 ,32 ,0616000 הססקץז6ח6 566 .פהטקץזסחס 8חו0וח 566 .ה 4 ,44 ,107 05ז0א355 5 ,72-74 ,53-54 ,ץ|חס-680ז 0 ,555!] 6| 560 ץ|6660%ז] 7 ,סוסל 0 ,חו 60! 8665 5 ,אסכ 018108 ₪65 ||ה :₪0 הוחו 5 .6006165 4 ,660705 /8601/10 6%חז%6ח1 7 65 סק וחסל 8 ,וט 10 %פזו= 65 לספס 4 ,01565 765606 5 , ,0 0858 8ַחו/58 4 ,חס 5001766065 15 5 ,06|6000 0חה פחחססוהּ 7 ,10 310665 7 ,0660 2 ,וע ה6600ו50ורח 4 ,101 05'זסא355 1 ,1656 0665501זכן זסצו חו פזחסז 1 ,וס ץוווס= 5 ,6558065 107487060 8 6ח%07ח1 חס 1800 9 ,וְהוח-6 1766 1 ,זט סז 6600 7 ,79 ,17600/876 ,8 ,27060601 ז516ח8 ד-6!ו) קד 207 7 ,006 025 חה56766-ו!נ₪ 5 פריצה, לא במחשב שלי (-6ם) 5ז0|06ס= 13016 60סכץסחם 0 ,18 ,הוחהזפסזס 1 11 ,החססקץזח6 7 ,0+ פחסהסו!קסה 2 ,0608 7 ,06060 8 ,117 ,ווהוח-6 זס1 1 ,5ה570155!0ח3 6! חז 6 ,100 1070805 2 ,)0 06655ז 9 ,567/675 566076 חן 2 ,100 5010/86 6 ,₪159 8ח6לחס הסוט8הוס1ח1 ץ86עוזק 6וחסי660!ם) 6זקם 2 ,5166 (%67ח06) 06600 566 .0חו6785 2 ,06ח1ח6 ה56876 66ו6א 5 1 ,0666006 1 06190 1 ,3760165 86008 אס 3 | 0 ,68065 37808 4 ,160 ,5%5!] 8/1665 טחסוח 6!= ,2 ,חהוח0ס6 חן 66616 קוח 27 5 ,60 0806 ח06 0 ,חס 5565!] 6| 560 ץ|%ח606ז 4 ,חח 60 5 58/6 6 ,38 ,אס 013!00 ₪65 זסקסזק 6!ו= ,77 ,ל דת) |0%060זק ז516ח8ד-1!6= 207 5 ו 1 ,0666006 7 ,06060 5 4 ,00 חסהַהּז06|הּ 8 ,53-54 ,107 3665 3 ,081א5ך 4 ,5559! ץ15%01 4 ,חסספס ץזסל5ו 9 ,חסססס וובזד ץזסספור 2 ,1159 ,65א08ח 05% 5/5665, 7 3 ,פחסו4חו0 60 ץ6א +סה ((38000806 | קטאז13! זא6לוסקץחה) וד 208 1 ,!0ס6ס>סזק 5ק6ח 7 ,חס 03306 6018 ,ץשוסוהחטת 8 ,65אחו!זססעח ( 1 ד) 00306ח8] קטאזב ו %א6לוסקץ 208 1 9 ,חורה חס 30 8ַהועסות6ז ,5חססן חס 7 ,60ח%67ח1 חס 6 0 6% 155 3 ,6006659 ח1 7 ,8ח|5%68 101 565טחו הסוטהוזסזחו 5 ,06 0650706008 7 ,107 5778060165 ח6660סזוק 3 ,01 06| 4 ,06 ו!וסהזסח|טוש ,(1505) 5ז06ושסזק 5617/1606 הססהוזס?ח1 208 3 ,6ח01ח6 568760 105666ח1 8 טסחו 0, ,567/66 זס|ו3 6 עו הז 2 ,ווהח-6 +0 ה0ו6060סחו לחז 4 ,160 ,107 008765 808 ,1070 686065 5 ,הס 165 קט 8ַהוח8ס|6 5 5606 .107 6006165 6 0 |060678) 5 ,3000065 ז0ס1 7 ,686065 ז10 4 50| ?וח זסז 9 ,2355/0705 אזס6ח זסז 0 ,5055!] 1|6 0560 60600 זסז 1 516655 560176 זסז 7 ,32 ,80? |008|) 1, ,)זוע סוד 0000 1 ,5060 ,030308565 +חסרהחזס סט 5 8 ,8חוצותסזה 1 ,11165 ז066550זכ סזסצו חו 5 ,132 ,וחהזפסזק סכ 0זהט ח 2 ,8661088 5 6זפח 1 ,חס פסעוח6ז3ּ ,7 ,חס 165 קט פַחהוח6|68 15 8, ,חס 5507806 08%8 0 ,חס 165 00/6660 5 ,560 7, ,6זה סופת 0 3 ,חופת 7 ,וחסז1 0370806 6013 ,68% 7 ,97 ,85-86 ,55 ,301006 ה006ו ,חסקס 65קץ7ד 656חד +0 ₪65 106 18.נ: ווח 4 ,165 2 ,10 פסַעוח6זה 2 ,חו 6800075 8 ,10 8007100665 1|6 7 ,107 3007100665 ז10!06 ,0 פחהסקס זסזסו|קאם פשססחו\ 1.8 0 ,ה זףסזוק אחז 6 7 ,10 הססקץז6ח6 ,005סכ3! 0 ,0850 1]6 30665560 35%! 4 ,205 חו 5זסץ3| 7 ,6006 25011 ח! 6675! 5אחון 8 ,65אחו!זסקסץח 1 ,11165 0665507זכ זסצו חו 9 ,5055ו| זכ סע חן 5ז86%0זהה6 |8זס6ו| 2 ,05| 8 ,5/5065 |068! 9 ,087 ח6800ס|! ,ו 566 ח! 5ה0ו80ז5106ח60 חהססהסס! 20 6 ,60560806 חן ₪6!0 חסטבּסס! 7 ,5ח50000אזסצו פַחוא6ס! 9חופפס! 6 ,360 6חו01ס 8 ,:|5%68 5 ,0855/0705 פחס! 3 ,66ח01ח6 56876 +זהרה00%5 | 3 ,6ח1ח6 ה56876 1605 וז 9 ,565)זו/ 8670 3 ,507/67 ץאסזכ 305866 [ו0ח-6 566 .|וח 9 ,(6080/%65ח) 8 2 ,וחהזףסזכן פס זה 16166 7 ,100 ,החפזפסזסק 2000 020006 6+66 7 ,וחהזטסזק זס|ב5%הוח( 16166 1040780 פטזו/ 6166 2, ,51660 65א8ס10]/ץזפּזםו | ,החהזססזק 6אט|6 ה5568טזו 16166 138 חסוקו500567 6חו|חס ה5568טזו/ 6166 8 ,56/1606 9 ,(15) 6080%65רח זסזס|קאם 6%חז6לח1 50סזסוז 6 ,חו 287 8007655 7 פריצה, לא במחשב שלי 3660 0חן660ה6 300 68705 676016 9 ,חס 5ז06וחטח 1 ,חס 566010 0868 8 ,60ח068 1 ,חס 566010 הס|חצוסט 9 ,חס 0166007165 |והרח-6 60780665 0, 6 0 10 505!! 65זוזְסעה18 7 ,חס שחח06ו 1 ,0 פרחהז סוס פהוזסשוהסוח 6 ,חס 05ז0א855 8 ,חס חססהוזס)חו |החס5זסס 3 ,10 5017/6175 שאסזס 4 ,חס 36/1065 01 660705 4 ,חס 1565 5 ,10 6]0675 50170876 זסזס|קאם 6%חז%6חך 6 ,חן 287 8007655 8 ,חו 686065 8 ,ח! 60+1868%65 8 ,159-160 ,ח! 600165 1 חח העה2 חַחו|פ0158 4 ,חו 50| סספוח 1 ,5607/6759 5600076 80 2 ,,א00 01808 02005 6%חז%6ח1 4 ,1165 6!סופועח1 ,(0615וע0זק 5677166 הססהותזס+ח1) 1505 208 ך 3 ,00806ח3]| 38/8 3 ,40886ח3! 33/356110% 4 8 ,97 ,(665ץססו61) > 6 ,0156006600 ,805סט 66 6 ,110-111 , הססקץז6ח6 ח! 66/5 1 5 ,015%5 ץסק0 פחו|סס3! 0 ,חו העה2 פַחו|01580 4 ,חו 505!! ססות 6 ,חו ₪610 חספססו 1 ,5607/6759 566076 חב 05 5 ,חס 5507806 שו 9 ,חס 05זסא855 0 ,05ט0זוסח5 זס+ הסטקס צוסא 2 ,229 ,208 ,60/501005ח 0זסצו חן 681866075 סחטחוזק-הסה 1 ,165 ז66550סז ,הח זטסזן 2000 פטזו/ שח חססזסו 111 ,הזז 2ק50/66ח668 חססזסו 7 ,106-107 0 566710 6%ח%67ח1 חססזסו 5 ,132-133 ,הההזטסזס ,הזכ 500 566766 חססזסו 0 ,165 ,118-119 9 ,שו!סט 856ז6ח2 חסצזסו 5 ,וחהזפסזק 8 201865 הסצזסו ,5 ,רוחה זססזכן 2000 20865 הסצזסו 1000 7 ,וחהזףסזק ס)הוסקו/ הסצזוסו ,הח זפסזק (50 56676% הסזזסא) 55 0 ,5 ,118-119 7 ,6006 45011 חו! 5|פזסוהטח 0 ,חח ועוח6זה 0חה 5007806 רח016-5/5%6 8 ,34-35 2 ,0 06655 פחועוחסזהּ 7 ,56006 6-50 5 ,5507306 015% שססס 8 ,סחו!חס 6 ,065 086607 6כםז 6 ,5 קז[2 5 לע סעוכ 6חו%1ס 5 ,9חו99ס! וצ860 0 ,ווהּרח-6 8 ,חו 686065 8 ,חו 6670168065 8 ,159-160 ,ח! 600165 2 חח הבעה פַחו|פ0158 4 ,חו 50| 1 סספוח 1 ,5607/6075 50676 חב 1 0+ ₪ זו החוור 2 ,100675 6ז8ח07ס]3 רוצ 0חה 765 8ח1!!6 6ע0ק0666 חסו 1 ,%6050705א6 5 ,32615! 015% 8ח15!6801ח 8 %67060ח1 חס ה%800חה656זק6ז5ורח 0 ,567/66 ז5%0ה רחאזו] 5 1 ,ץ5 חסו5פ!וו5ח3ז) 08958 9 ,60ח061 פחוזס?והסרח 1 ,6ח%6ח1 8 ,%ע360 6ק 5זסם הסוח 6 ,0 680165 0150000660 0 ,פחוזססוחסוח 6 ,1ס פחוחזנס 6 ,680165 056ח 3 ,165 פחועסוח 1 ,05ז0או2855 6!קטוטוח 8 ,0!605זכ ]50 6|קט!טוח א חח 1 ,65| 0 ,ה זףסזוק 8 ,501+60%5 2 ,10605 נוחסוח +5%8 8 ,566 60וחףס6ח סיס 6656806 7 ,חו 686065 8 ,ו 6671868165 6 ,159 ,חו 6006165 אחז 8 5 ,ףח551הצם 0 ,55 ,10 5601005 61105 6 ,10 5 סכ |68 חר 60 6 ,560 זו 60 3 ,6006659 ח1 0 ,06060 8 ,קט-|018 0 ,117 ,ווהח-6 זסז 4 ,65 107 5 ,8608 6 ,100706 חס 8 ,0!659זכ 561 6!קם!טוח זסז 9 ,6000 זסז 8 6חו630 פחו!ו= |החספזסק זסז 0 ,חס-זסאוסק 5 ,600/68 7 ,58/60 507660 2 ,56007600 חו 6 ,)06 566010 4 ,10 008005זכ 570/76 2 ,107 80|%5 7 ,8ח|5%68 101 565טחו ,9 ,56 ,55-60 ,5אוססחו/ חז 200205 (חסו68וחטו רחס סספטוזק) ךד6ק 0 ,5080 7 ,וחהזסזק 608515ק 5 ,68זחץ עְסהעוזכן 35 6!קססק 8 ,158-159 6301060 פחו!ו= |החספזסק חסטהוזס?חו |חס5זסק 5 ,600065 ח1 8 60ח007ח1 חס ,וחהזטסזק (ץסהעוזק 0000 עץ6זק) קסק 120 0 ,ותהזפסזק 065 זס+? קק 8 ,63-64 ,וחהזףסזכ ק21אק 0 ,ה 000 %א6-חוהוס 1 ,חססקס פחהססההוחג עבוק 9 ,פחו-פָטוס פריצה, לא במחשב שלי לחז 2 ,0805!ח/0 4 ,8600/1065 01 660705 9 ,558015 6חו!018 8 ,וט סְפַחַהַח6 |וס 6 ,)0 |6150058 ,5זס)טקרח 60 0!6 9 ,05 8ַחוץטפ 6חווחס 4 660/67 6זסשו855כ 6חווחס 4, ,5607/1605 6חו!חס 9 ,60ח061 6 ,ווהוח-6 זסז 9 ,508005 סחו!חס 8 ,5001866 6חו!חס 5 ,68%5זח% שחו!חס 5 ,אס 01808 ח6ק0 5 ,א0ס 018|08 אמק ח6ק0 0 ,אספ 01808 וסוש הח6קס אסס 018100 פ5חססק0ס 0 ,%6051005א6 ]06180 זסז 2 ,1006075 06/8006 זס1 8 ,065 חַחו0וח זס+ 0 ,15| 1|6 0560 ץ00ה606ז זסז 9 ,טסזטס ס 3 ,08ח111ח5-6%א86ק 9 ,65א6007ח הַחוח166א5-6%א86 8666055, 9 1 ,1/65ח376 חחואסהק 9 ,360075 זה ,אסס 018!00 65וז6קסזק חזסשפפבק 8 6 ,חסוקס %66060סזק 0זסצפפבק 6 ,הזח סז הס ול66ססזק-0ז0סצ855ק ,החה סז 660/67 זסשצפפהק 007 4 ,195-196 3 ,60 עו0סו] סד סזסצו55בק 3 ,₪86|0 ח6ק0 סד סזסשפפבּק 4 ,005/צ₪55 1 ,65עוח6זוה זסז 8 ,חסקס 65ווסקסזק 6ד סש 10600 זוטסץ פַח60סססזק 8 ,00160 %6706%ח1 חס ו660סזק 5 ,חו פזסץב| 7 ,0 5%78%60165 2 ,180-183 ,507/675 שְאסזום 3 ,ווח ץ הסח 1 00 חססהזסקס 1 ,183 ,507/67 ץאסזק 6זהוץאסזק 3 ,5010/86 חו8ח00 6ווסטס 0 ,114-116 ,חססקץ6ח6 שסא 6וופטס 6 ,5607/6759 ש6א 6ו!סטוס 0 ,8665 6ו!סטק 7 ,6006 45011 חז חסוהנססחטק א סטוה ץ|הס-₪680 0 ,06060 5 ,72-74 ,53-54 ,165 107 5 ,100075 107 ,חסוסקס 060ח6 660 ץ[ה₪680-0 223 9 , חססקס 115% 1!6- 2560 ₪666 0 ,11555 11!6 560 60601 4 ,360 %6706%ח1 01 660705ז 660/69 5 ,3554/0059 7 ,32-33 , חַחוץזקוח6 ,חום ₪66/6|6 ,00% 018|08 65ווסקסזק חום 0|6/ץ₪66 233 1 ,5070/86 107 1665 6015078000 0 ,פס ץץחהסחה ,5ז6!והוח6ז 0 ,5/5065 10%6ח6ז 7 ,100 ,וחהזסזכ 0/6-16וח₪6 9חוטסוחסז 7 ,365 8 ,686065 6 ,47 ,32 ,65| 5 ,10!0075 0 ,0705/ש2855 חס-זסאוסק 0 ,06860 5 ,660/68 ,(000056ח0!6371 10055 ץ6העחוק) 6חק 214 אס 018|00 6760665ז6וק 7 ,686065 107 7 ,159 ,6008165 ז0ס1 0 ,אש28 8חו|01580 זסז 6 ,60 חסספססן זסז ,החהזפָסזק (קסק) ץ6העוזק 0000 ץססזק 1220 1 ,פחטסחוזס ץְסהּעוזס 7 ,10 5078660165 ח6600ססזוק 5 ,1070 7650117665 4 ,202 ,2806 ץ6העוזק 1 ,הטסוק ה568ץ6העוזק 4 ,6%/5|6%007ח 65חחו דץ6העוזוק 4 ,וח סז 2005 ס6הּעוזק (ד0ק) חסו68וחטרר 00 6אהעוזק 0 ,5 0 , ,65-66 ,חחהזפסזק 6!ו= 6זהעוזק 6 ,6007880659 %6706%ח1 6סהעווק 6 ,החססקץ6ח6 66 6סהטווס 0 ,66/5 6סהעטוזוק 2 ,156 01605סז 9 ,0!65ז 8 ,10 855%0705 5 ,107 6008165 , סחו|חסזוס 5חפזסזוס 0 ,06060 0 ,פחוסוח 4 ,101 05'זסא855 0 ,חורה חס אס 018|00 65וזוסקסזוק 0 ,16 366655 1116 107 6 ,53-54 ,30150605 6!ו זסז 7 ,300100565 ז10!006 זוסז 9 ,2355/0705 אזסש6ח זסז א006ח1 10 0 ,51655 5660116 0 ,(551) 3/6 | 50666% 560076 0 ,22 ,החהזפסזק 56607606 ו 6 ,ווהוח-6 זסז 1 1007060 חס 6 ,2855/0705 0% 5 ,וחהזססזן 95/98חו/ זס1 98 56 11 0 ,חססטטם 56007 0 ,6671168565 /5600110 אס 018!00 560005 560010 8 ,600665 107 1 ,8 זסז 0 56 0 ,אה ז0ס1 1 516655 560176 107 4 ,8761/65 0786008א6-]|56 7 ,זוע 0ח6080ו!60-]|56 1 ,אסס 018108 5601005 ,ו 60 358087 ד , הסוח 05חו560 2 ,48-49 ,45 1 ,5106 הה6.60ה/ש70ה5 5 50/86 60, 1 107 2855/0705, 4 3 ,וחס"] 565גזו פחוזה8ח5 5 ,וחס] 1565 ,015%5 5 ,חס 565זוע ,65| 4, ,65| 00665501 סזסשש 9 ,60 פַחוזה8ח5 2 ,68755 8חוקקסח5 5 668000, 50, 7 8 ,680 חה ₪ הוטסוח6ז 1 ,חוז 5 חס ט668זכ ,חאוסם סחחסטח5 1 ,חס ח8ו5 0 ,65| 51080076 3 ,06ח01ח6 56870 קתפ פריצה, לא במחשב שלי 4 ,660705 /3601/10 6%חז%6ח1 501+60%5, 8 2 ,56600005 הסוח +5%81 הסוזקס 6וההח6 0 ,65 זסז 8 ,5חססו 10 8ורח ה חס |65, 1 0 ,סוק 507%6005, 8 2 ,1065 נוחסוח +5%8 4 ,01565 65606 5 ,,ץ/1/860 ,650117065 4 ,0 605% , חסחה ו ז0ס+חו 6/68|60ז 3 ,0 וס+ח1 5605101/6 15% 0 ,אסס 018108 חגוח 5 (זססוחס וע60 |5068) 51 007 1108 3 ,00% 018|08 58/6 3 ,,א00 018|00 45 58/6 8 ,חסוקס 070/ש2855 58/6 7 ,65| 56₪. 6 ,80 58/67 507660 5 5066 7 ,חו 0705א/855 3 ,0606 5676601 חן 3 ,טסוק 5076601066 3 ,60016 ח56876 ה 60.ח56876 1 ,6001865 56870 וו 5 .6006165 ז0ס1 ,5 3600 6%ח%67ח1 זסז 114 7 ,1165 /ז08כוח6+ זס+ 7 ,5600075 1 ,06060 0 8-00%ח26701 1 ,5/5065 6חו!חס 560076 1 ,טור 660 7 ,0 חחועו ,5ז6 סרח 6הסהס6וס+ 0 ,פחוזסזוחסרח ד5=ק וד 7 ,65 ?סק וח6+ 7 ,פחו0חו 30 +טס 8ַח1ח6|68 2 ,06060 2 ,א 2 ,605] 6%%? ,5 066550כ יסאו הו 5ז8ז0ס) 6% 12 9 ,300765565 |וְהחח-6 ץְה/טהעוסזרץ 5 ,סט וחץ5 (=) 06ו₪ 5 ,65! קואד. 1 ,חססקץ 66 חו 5ה6א60 9 ,ח00ק0 665ח676ז6זק זהט|ססדך 5 2 ,97-98 ,015% 0 ,165 ח! 6%] 7 ,32-33 ,פַחוץקוח6 ,הפה 5 ,25 ,85זטסזק 56זסח הה[סזוד 201 2 ,660 8 ,6 6%8 1 ,5זסטוקרח 60 011 סהוחזטט ט 5 060ח6חט 7 ,פחו!0158 0 ,ו 8665 6| 2 ,0ח06!60חט 3 א ססח( 2 ,חססקץז6חהסחט 0 ,0065 856זסחש 2 ,8ח|85ז6חט 1 ,3760/65 סחוא6הקחט 1 ,65ץוח6ז3 פַחומקולחט 2 ,פחו80ס!קט 5 חנ 2 ,60 56 ,6 ,10% 107 65ק|6ח 50/0876 155 4, ,567/06 6חו|חס 50766 1 ,168-169 ,164 ,וחהס5 0 ,פחוץס5 0, ,8/6 ] 506%6% 560076) 551 8 6600 600 ה5068|6) חמה ד5 8 ,וחהזססזק (ז6+וס60א חס 587% ,חס 5הח6ו פחורהה8ח6ז 30 ח 60 22 2 ,חס 56166005 ףהוטסוח6ז 6 ,6080 560085 1 ,0!067+ טחסוח +58 ,7 ,45 ,40 ,805 הה8 סק טח16 +58 1-0 (5) זסז+וחסוא 6016 5663|8 007 1108 8 6600 וע 6 ]5% 8 ,וחהזףסזס (מה ז5) 8 ,הז סק פַחופָטָס! הז|5%68 וח506/ץ5-]01 566 .ו6ל0-5/5 ,507806 8 וצוח6ז3 0חה 5%0806 1 ,94 ,5071085 4 ,500176600165 1 ,הסטקץ0ח6 חו הסטוס 550 1 ,66ח8!!ו6/ט5 1 ,5/5005 6 ,30100 וח5/5%6 4 ,015%5 וח5/5%6 5 ,8ח855כץ0 ,0705א855כ וח5%6ץ5 1 ,5/5005 . 6 ,071/65 086607 6כםז 3 ,ווח ,087א85ד 3 ,80 000005 081א85ד (0 ,א20 018|00 65ווסקסזק ז08א85ד 2 1 ,05 68 חר וח 6660 א006ח1 12 65 566 .חן 6006165 5 ,60 9 ,5607/6759 5600076 80 1 ,חו 5660 3 ,08065 60) 5 600)/ 3 ,660 2 )0 115% 3 ,6חו0ח6 ה56876 זס|אוהז6ט0/ ,59 ,והזפסז ז6ח35/ אוססחו/ 15 ,44 ,חו 05ח5/5%0 סזסשצ55הכ ,5אוססחו/ 5 ,55-60 4 ,רה זטסזק 1.06% 356 ד 5אוססחו/ 8 ,63 ,וח8זססזכק ההוסזהטסחו/ 0 ,78 ,וחהזףסזק קו2חו/ 4 ,חו 11165 60עוח6ז3ּ 3 ,חו ח6600לסזס 0זסצו355ס 3 ,65| פחוקו/ע 1 ,65 20665501 סזסצע 2 ,00 600%60%5 4 ,חו %א%6 0616660 4 ,5 5 ,5%67ש001-5 ,01565 אזסשש 7 ,0חוא06! ,5ה5%800אזסשש 3 ,(\///) סס/ שסו/ע סזסש 5 ,05ז554/0הכן חאוס00 פחהטסחעע 8 ,ותפזפסזס קד 5/ 1 ,5166 וחס6%.6חט 3 ,(60/ 6סו/ 0!זס/צ) עצש ץ 3 ,06ח01ח6 ה56876 ססח8צ 2 0 ,5605075 8-00%ח206701 0 ,סוו!ווחק , ההוהזסוהוחו2 6 ,65עוז0 215 0 ,78 ,63-64 ,8%וחזס+ ק21. 9 ,וחהזףסזק 16-כ!2 1 ,65עוח6ז3 פחוסקו2 3 פריצה, לא במחשב שלי 5 566 2 ,60ח0681 8 ,חס 8ח50סק 5 5 3 ,6006659 ח! 7 ,0חו|5%68 101 565טזו/ 8 ,1070 2554/0705 ,0!65זכ 56 2 ,15675 1 0+ ₪ 0ס6אשט צ 3 , חסוה ו זס)חו 0 6טופצ 5 566 .8008!5/ 7 ,5/5060 ח0ו5!זם/ חס עסו 7 ,0 60 5ח0ק0 6%חז6שח1 8 , 0חה 60 פ5הססקס 0 ,0חה וח 60 הסה הוח 5600 4 ,01/65 |הטשזוצ 2 ,68755 חַחהוסקסח5 |הטשזוצ 4 ,25 ,565זו 1 ,10 50100876 5טזוע-מחה 3 800600 2 ,60ח068 12 ,6659א08 9 ,וס 676066+ס6ח1 8 ,8670 9 ,0 068008 5 )0 חסובחוףוזס 6 ,וס הסו66לסיוק 6 ,1070 685005] 5 ,)06 5007065 8 ,וחהזטסזק 6אטו6כ ח568פטזו ,6 חהססק 50056 6חו!|חס ה568פטזו 18 4 ,חססהותזס?חו +0 עטז!וסהזסחוטוצ צו 5זפוסזס טס/ 0 הח 55| 5ססוזסעב? 30 5אזהוהאססם 8 ,חו 686065