המדריך השלם 3 ASP‏

תרגום – צור ריכטר-לוין, יניב אברהם, יואב גולדברג | XXVIII, 717, 183 עמודים : איורים ; 25 ס"מ + 1 תקליטור. – ISBN 965-361-272-7

OCR (הסבר)
מדריר השלם 3 50 זסה+הּ// ה6ח5+00 הדי המדריך השלם 3 50 הוראות התקנה והפעלה של התקליטור בעמוד 111אא ובקובץ 062 בתקליטור עורך ראשי: זהר עמיהוד 0 בי תרגוס: צור ריבטר-לוין 7 , יניב אברהם, יואב גולדברג 0 עריכה מקצועית: צור ריבטר-לוין [ | , מוטי סופר עריכה לשונית ועיצוב: רמה שנקלר עיצוב עטיפה: ישראל מצגר שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיםס המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהס. הוצאת הוד-עמי והוצאת 5415 עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחרייס המוזכריס בספר זה ולצייו את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחריים רשומיס (17806708765 9015%0700ז) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("5! 85"). הוצאת הוד-עמי והוצאת 548 אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתקליטור המצורף. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: |60.1.וה00-3ח62ס!)חו כ אתר באינטרנט: |ו.ס6.והחבּ-6סח.עצעצ המדריך השלם 3 50 .ו 6% ,זסוְזוב3ּ/ הסח ק6ז5 .. 2 ;2 עש,?, 9;.]; .. שא;. 00 5 שו 8 פוססחו\ (3.0 457 560וע0 ) 6035760!ה/ 65ִחָב53ּק וסעו50 6עו46% .| 6% ,זוסח+!בּ/ ה6ה2כ556 8 תווחה .2 :סוס .6 ץק 60 8 הוחפו|סטק 585 ץם , הסוס 86ַהפחב! הפוופַח= 6 והסזז הס3|פחבזש 260וסחשטו ץם זס וחזס? ץחה חן 60וח5ח זס 000060זק6ז 06 שח אסספ 5וו 01 +זהק סא .60עז650ז פסחטחז ווא הסט הו זסזחו ץחב עס זס פחו 660 ,סַהוץקס06ססחק ₪ הו טוח ,|163ח 66 זס 6והס 66607 ,5ההסוח ץחה וטק 6+ חס הסו55וו סק +טסרוצו ,הח575%6 |8ש6010ז 5507806 1 ₪6 ח8וץק60 .100 והזה-00ר עס ססחפו|פטק הסטו60 6פַבהּטחחה! אוסזססר]ן 5 כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע'ימ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 |ו.60.ווַח00-3 06+חו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שס המקור. הודפס בישראל 2001 0 5חטום || .ש! זוזה-ססו 628 ,6108 .0.8.ק 1 ,15 מסת'יב 965-361-272-7 158% תוכן עניינים מקוצר התקליטור המצורף כ הקדמה 0 חלק 1: אובייקטים של דפי 00000000.../.50 7 פרק 1: בניית דפי 50 0 פרק 2: דפי 4505 ופרוטוקול קדד3 ו פרק 3: עבודה עם טפסי ואד 0 פרק 4: עבודה עם יישומי ₪57 7 פרק 5: עבודה עם 56551005 1 פרק 6: אינטראקציה עם הלקוח: 455 |-זסזס|קאם 66חוסזח1 12 חלק 2: רכיבים ברי-התקנה של דפי 1505...-.-----6666 143 פרק 7: יצירת תוכן דינמי מהשרת | פרק 8: עבודה עם מערכת הקבצים ינ[ פרק 9: מעקב אחר תצוגות הדף, והצגת פרסומות 1 פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני ל פרק 11: עבודה עם ממשקי שירות של עז600זוס 46006 2 חלק 3: שימוש בדפי 457 עם מסדי נתונים.......-...555625 269 פרק 12: עבודה עם 5ח0ו660חח60 ונתונים 2 פרק 13: עבודה עם 66070566 0 פרק 14: עבודה עם האובייקט 0ח8חוח0ס6 2 פרק 15: עבודה עם ז567/6 א06ח1 וחיפוש בטקסט-מלא 0 חלק 4: רכיבים מותאמים של 5 .הההההההההההההההההההההההההה...,. 2221 פרק 16: רכיבים של צד שלישי 0 0 פרק 17: יצירת חסחסקוח60 560% פאוססחו\ ה תוכן עניינים | פרק 18: יצירת רכיבים באמצעות 88516 |ה8ט5ו/ 7 ה פרק 19: יצירת רכיבים באמצעות ++6 |8טפו/ 7 חלק 5: יצירת יישומים מבוזרים 7 פרק 20: הבנת גאפ פווססחו/ 0 פרק 21: שימוש ב-ק45 עם 5ד1 (ז8/ז56 ה58600חהזד 50סזסוו])..... 494 פרק 22: שימוש ב-ק45 עם 50 (567/67 20606) 1055806] 050%ז6ו1]) | חלק 6: נושאים מתקדמים 0 פרק 23: אבטחת אתר אינטרנט 7 פרק 24: תחזוקת אתרי 457 || פרק 25: שיפור ביצועי דפי 50 0 פרק 26: 2000 חו/ו, 5.0 115, 45 - כולם ביחד 0 חלק 7: דוגמאות ליישומי 45 045 פרק 27: יצירת פורום דיון 0 פרק 28: יצירת חנות מקוונת 0[ פרק 29: יצירת אתר לחיפוש עבודה 9 חלק 8: נספחים - 65או6ח6קקה 3 .. 8065 ז5067/6 6006 000 650005 5660 ץ חה6ף6ז= :ה אוסחססקסה 19 61676006 605 חקו הס 300 20[66065) 57 :5 אוסחסססה 20 רוידו ידו 16465152 ששש161ש1116 .0167600 זכ1ז256/ :6 אוסחהססקסה 00 הוטריפריוויוו ו ידוו יוווו4104405 ...01676006 5001 :כ אוסחהססקה 3 1 זז המדריך השלם 3 850 תוכן העניינים התקליטור המצו :ל הקדמה הוווווווווורוווהווווורווהוההוווווווווווווההוהווווווווווהווווווווווווווהו.. 1 מבוא 1 מדוע כדאי לך לרכוש ספר זה 0 למי מיועד הספר 7[ 6 תפוופחם= 8 מונחים בעברית ב כיצד בנוי הספר 0 התקליטור המצורף ב[ על היועצ המקצועי 7 הערות, שאלות, רעיונות ל חלק 1: אובייקטים של דפי 6666......452 7 פרק 1+ בניית 057.97 כיצד באמת פועלים דפי 457 1 שילוב אובייקטיס ורכיביס בדפי 457 1 הבנת אובייקטים ורכיביס 1 אובייקטיס של דפי 457 1 רכיבי דפי 250 ב 0 2 השימוש ברכיבים בדפי 45 2 יצירת רכיב עס 56006 סִחָבק 2 יצירת רכיב עס 56006 ח0ו5655 2 יצירת רכיבים עס טווח יישוס (56006 חסספסו|קסג) 20 איתור וטיפול בתקלות 455 0 0 2 ם שפיט טמ ב ב בי בדיקת הגדרות :29 איתור וטיפול בתקלות הגדרה של דפי 457 0 סיכוס .1 32 פרק 2: דפי 459 ופרוטוקול 1172 ...3365660000 האובייקט 6500056 0 אגירת פלט הדף .26.1 אגירה ב-3.0 50 0 שליטה במיטמון דפי 450 2 שמירה על קשר עס הלקות ל תוכן עניינים ‏ 11 שינוייס ב-%070066160ח6ו|56.156ח₪6500 ב-3.0 ק5א ב עבודה עס קודי מצב לול 42 שינוי הכותרת 06ץ1-%ח%6ח60 0 הפניית משתמש לדף אחר 0 בעייתיות בפונקציה 760176.ז507/9 7 פתרון בעיית ההפניה ב-3.0 ₪57 0 האובייקט ₪60₪65% ל 50 ח0|!6600 8חו50 וסוס 7 קידוד !08 של מחרוזות שאילתה 1 העברת מספר משתני מחרוזת שאילתה - 1 5 סוס עס דפי ברירת מחדל ב- 3.0 457 0 הצגת חס660!|ס6 8חו50/וסטוס 52 מתי אין להשתמש במחרוזות שאילתה 5 ח0ו60!!66 וחזזס= 0 הס 0|!660 80!65ה/ 5/0 0 הכללת קבציס .8 דרך חדשה להכללת קבצים ב-3.0 455 4., .61 מנגנון אבטחה חזק יותר ב-3.0 57 0 ל 1 סיכוס 1 פרק 3: עבודה עם טפסי 11 ...6200 אחזור נתוני טופס 0 0 ב שו יב 2 שימוש בתיבות טקסט ואזורי טקסט ל 6 שימוש בלחצני אפשרויות ותיבות סימון ב שימוש ברשימות בחירה 9 אימות נתוני טופס 1 קוב 5 1861 הח חזסת 6ה0ו|8 0 ב ביבט םמ לס ל 7 כיצד פועל הקוב שפע 61א1 וחזס= 08%6ו|3 77 קבלת קבציס 0 שימוש בדפי 450 לאחזור קבציס מועבריס 0 סיכוס 0 פרק 4: עבודה עם יישומי 15.5.5555.60000000......55 1 84 מהו יישוס .ל יישומיס והקוב 0|008|.858 0 0 0 האובייקט חסספסו|כס 8 שימוש במשתני יישוס ל יצירה וקריאה של משתני יישוס 0 הצגת משתני יישוס ל זז המדריך השלם 3 455 יצירת דף +68 0 תיקון הקוב 61058|.858 לצרכי דף 608% 2 יצירת דף ההודעות :ורפל יצירת דף התצוגה 2 20 5 ב 2 5 0 ל הרחבת פרויקט דף 608% ל דף חספסח/ הל תיקון הקוב 6!083|.858 לצרכי הדף חספסח/ 1 יצירת הקוב 07825086 ...101.00 יצירת הדף חס5סח/ 0 הרחבת הדף חספסח/ 1 סיכוס הוואגב לינוא 1ו108..155 פרק 5: עבודה עם 56551005 ...151666660 105 מבוא ל-5ח565510 16 תפארת ה-ח0ו5655 106 אחסון מידע של חסן5055 1 תוכן ה-ח0ן5655 100 זיהוי חסו5655 1 שליטה בסיוס ח0ן5655 1 85 והקוב 008!.358!₪ 1 כיצד באמת פועלים ה-5ח565510 1 עוגיות (6006165) 1 כיצד פועלות 6006165 0 יצירה וקריאה של 6006/65 בדפי 450 ...119.0 יצירה של יותר מ-60066 אחת 1 שמירת מצב, ללא 6006165 1 שמירת מצב עס מחרוזת שאילתה 1 שמירת מצב עס שדות טופס נסתריס 2 שילוב שיטות .123.01 סיכום 1 פרק 6: אינטראקציה עם הלקוח: 455 ו-זסוס!|קא= 6%חו6:ח1 ...... 126 אימות טופס בצד הלקוח ...1200 אימות מבנה הנתונים בצד הלקות 5 1 חס [15 129 (0 גוו 1 ( ו ח5 1 ()150008%6 .11.2 (60 וקספ 7 תוכן עניינים | 1% (157051/60 ל .1 1 36 ()חכ|1!5 1 (0|ווח=5 1 5200 1 (0ה53! 1 0 136.14 ועכשיו, כולס ביחד 7 אימות נתוני בד-שרת בצד הלקות 1 סיכום 11 חלק 2: רכיבים ברי-התקנה של דפי 55 ......... 143 פרק 7: יצירת תוכן דינמי מהשרת הוווווווווווווווווווווווווווהה, 15 מאפייני הדפדפו 1 שימוש ברכיב 065ו!ו780ק68 ז50וסזם 1 כיצד פועל הרכיב 865ו|ו68080 זספמוסז₪ 1 יישוס לדוגמה של הרכיב 865ו|ו080ק68 זספווסזם 1 שימוש ברכיב ז₪0%9)0 %ח%6ח60 0 1505 הקוב 5606006 %ח600%6 שש ביט 5 שיפ מ שש א םש ב 157 הצגת התוכן של קוב תזמון התוכן 158 הרכיב פחואחו | %ח6סחס6 ו סיכוס 1.. ...16 פרק 8: עבודה עם מערכת הקבצים הה,וההההההההההההההההההההההה,ו,., 15 סקירה כללית של הרכיב 466655 6|= 1 קריאה וכתיבה לקוב 157 כתיבה לקובץ טקסט 1 קריאה וצירוף לקובצ טקסט 10 יישוס לדוגמה ל .172.40 עבודה עס קבציס 1 העתקה, העברה ומחיקה של קבציס 1 זיהוי האס קוב קייס 1 קבלת תכונות של קבציס 176 עבודה עס כוננים ותיקיות 179.4 עבודה עס כונניס 1 עבודה עס תיקיות ילילו אלו הלילבו -ו-181..:4 סיכוס ו א המדריך השלם 3 857 פרק 9: מעקב אחר תצוגות הדף, והצגת פרסומות........ 185 ספירת מבקרים באמצעות הרכיב זס%חטס6 ל מעקב אחר תצוגות הדפיס עס הרכיב 5ז%6חט60 19 הצגת פרסומות ל שימוש ברכיב זסז₪0% 0 5 בש 0/5 ו םש 1 מאפייני הרכיב זס₪0%9% 0 ...194 קוב 56060006 ז₪0%860 106 קובצ ח₪60176600 1 סיכוס -// 0 פרק 0: עבודה עם דואר אלקטרוני ההו,ההההההההההההההההההההו,ו,:ו, 205 שירות קד51 של 0פסלסוו! 2061 קביעת התצורה של שירות קד51 20 כיצד פועל שירות קדו5 2 משלות דואר אלקטרוני באמצעות 5דא זס? 60 2 צירוף קבציס להודעות דואר אלקטרוני 21 קביעת עדיפויות בהודעות דואר אלקטרוני ד משלות 66 ו-866 2 משלוח דואר אלקטרוני עס עיצובי |ואדת ותמונות 2 אחזור דואר אלקטרוני באמצעות 5דא זס+ 0פ6 2 יבירת ז6צז56 115% 6!קחחו5 22 השימוש ב-ז6/ז56 115% 6!מוחו5 2 כיצד פועל ז6/ז56 115% 6|סחחו5 2 סיכוס 2 פרק 11: עבודה עם ממשקי שירות של ץ66501זופ 6ע6 .-.... 230 מהו ץססשזוס! 2 מהו 06וצז56 / ססס6זוס! 2 מהו ץ סל66זוכ 66 ! 2 מבט כללי על מודל האובייקטים של 4051 2 6858 /+וסכסזק 0 בחינת חוהּוחסס 2 טיפול במשתמשיסם וקבוצות 26 שליטה בשירותי דא - 0 שליטה במדפסות 255 ניהול שרת שבַחַ608א= .257 1 ו-ז567/6 5106 2 תוכן עניינים | 1 שימוש ב-0סג עס 4051 0 שיקולי אבטחה ל שימוש ב-2051 עס 116080856 115 ב חלק 3: שימוש בדפי ?45 עם מסדי נתונים........ 269 פרק 12: עבודה עם 6066085 ונתונים ...-.-.-.277106166666665 מילון מושגי גישה לנתוניס 2 יצירת 660005חח60 עס 8 015 ו-0086 7 חיבור ל-ז6/ז56 .501 606סזסו!! 0 חיבור ל-ז%6ז56 .501 באמצעות 08 015 ב חיבור לשרת 501 עס 0086 ל יבירת 5 5/5066 לשרת .501 של 16705066 0 יצירת 05% ₪6 לשרת .501 של 167050 7 יצירת חסו0660ח60 655]-5 לשרת .501 של 60506 הו פתיחת ח06600חח60 08%80856 באינטרנט 7 חיבור למסד הנתוניס 466655 1670508 0 יצירת ח6600ח600 ל-06655( 11605066 על ידי שימוש ב-08 015 יצירת ח6600חח60 ל-466655 +/50סז6וו. על ידי שימוש ב-0086 .. יצירת 05 5506 ל-4606655 167050 6 יצירת א5כ 6|= ל-06655/ +)ס5סלסו!] ב יבירת ח6600חח60 655 |-5 ל-466655 506סזסון 0 יבירת מסד נתוניס של 866655 מתוך דף 55 0 סגירת ח6600חח60 פתות -- ו הפעלת משפטי 501 באמצעות האובייקט ח6600חחס6 0 יצירת טבלת מסד נתוניס חדשה 7 הוספת נתוניס לטבלת מסד נתוניס 7 עדכון נתוניס בטבלת מסד נתוניס ה מחיקת נתוניס מטבלת מסד נתוניס 0 בחירת נתוניס מתוך טבלת מסד נתוניס 0 שיטות ומאפייניסם מתקדמיס של האובייקט 66000חחס6 0 שימוש ב-5860005ח8זד ל זא המדריך השלם 3 450 פרק 13: עבודה עם 66070560 ...0116665 קבלת רשומות מבסיס נתוניס באמצעות אובייקט ‏ ₪6607056 0 שדות אובייקט ₪6607056% 0 סוגי סמנים ונעילות באובייקט ₪66070560 2 הבנת סמני 00 0 סמנים של צד-שרת ושל צד-לקוח ל 10 הבנת סוגי הנעילה של 400 1 שיטות ומאפייניס מתקדמיס באובייקט ₪6607056% 2 אחזור מספר הרשומות 1 גלילה באובייקט ₪66070560 1 דפדוף ב-₪6607056% 7 הגבלת מספר הרשומות המוחזרות ב-₪660/0560 2 עדכון רשומות באמצעות 600005 00 6שסג 22 עדכון אצווה של רשומות 7 אחזור רשומות לתוך מערך 0 עבודה עס ₪6601056%5 שאינס מחובריס למסד הנתוניס 2 יצירת ₪6607056% %ח515%6זסק 0 סיכוס 22 פרק 14: עבודה עם האובייקט הוחו 600 ...666665 328 יצירת 65ט0660ק 560760 7 ל כיצד ליצור שגרות מאוחסנות 0 יצירת שגרות עס פרמטריס 7 ביצוע שגרות מאוחסנות באמצעות האובייקט ח66080חח60 2 ביצוע שגרות מאוחסנות באמצעות האובייקט סחחוחס6 7 שימוש בקודי חזרה באמצעות האובייקט 6חחוחס6 2 שימוש בפרמטרי קלט באמצעות האובייקט סח וחס6 7 שימוש בפרמטרי פלט באמצעות האובייקט סחהוחס6 2 פרמטרי פלט ועמודות זיהוי 7 אחזור נתוני פרמטריס 6 סיכום מו 5 שב טביט סומע שש מ עס 6 טסו ממ בוב ם ה ששמ שמשב בשיש השש מש שמישש ש מ -2/17-2 פרק 15: עבודה עם 56/6 א06ח1 וחיפוש בטקסט-מלא............. 348 שימוש ב-400 עס ז6/ז56 06%ח1 506סלסשו! 00 20 יצירת טופס חיפוש פשוט בב שש 0 ל ב שמש שש מ 1 הגבלת טווח החיפוש 253.4 מאפיינים ניתנים לחיפוש 2 יצירת מאפייניס מותאמים אישית ניתניס לחיפוש 7 תוכן עניינים ‏ :11א לשס מה נדרש חיפוש טקסט-מלא (ח6ז568 66 ד-ווט=)ז 7 התקנה ואפשור חיפוש טקסט-מלא (ח6ז568 )א ד-ווט=) 5 הוספת אינדקס טקסט-מלא לטבלה (ח56876 )אס ד-ווט=) 2 ביצוע שאילתות טקסט-מלא 1 6 65 דאס6 2 שימוש בפונקציה = 081 ד4185 דא 60 6 6 ךאש דם- = 7 שימוש בפונקציה = 81 דדש ₪5 את 2014 אחזור סטטיסטיקות אינדקס 65 שימוש בחיפוש טקסט-מלא ליצירת דף חיפוש 2 סיכום 370 חלק 4: רכיבים מותאמים של 455 ...166662664 3711 פרק 16: רכיבים של צד שלישי...6600 373 רכיבים גרפייס 2 יצירת מונה כניסות עס הרכיב 80₪ז0%6ח5 7 יצירת גרפים עס הרכיב 50001800 2 רכיבים להעברת קבציס 2 דוגמה ליישוס של העברת קוב 382.41 רכיבי רשת 0 שימוש ב-506%חו/ כדי לתקשר עס אתרי אינטרנט אחריסם + שימוש ב-506%חו/ כדי לתקשר עם קבוצות דיון ברשת 2 רכיבים נוספיס 289 רכיבי גישה לקבציס .390.0 רכיבי דואר אלקטרוני (ו8א-5) 0 רכיבים להצגת כרזות פרסומת (6815חח88) 7 רכיביס לבדיקת טפסיס (ח0800ו|3/ חזזסת) 1 רכיבים לעבודה עס 6זסש ו-|06א5 1 סיכוס באב ב0:-. 392 מהו רכיב תסריט פוססחו/? בש ל ל התקנת 6חופַחם %ח6חסקוח60 560% 0 העברת המנוע והתקנתו 0 מה תמצא כאשר תסיים 2 הקדמה ל- !אא 5 5 5 5 5 ד 0 השוואה בין 1אא ל- !ואדה - 0 ציוו התאמה ל- !אא ברכיב תסריט 39 צזא המדריך השלם 3 8507 האנטומיה של רכיב תסריט פצוססחוז/ | האיבריס <0866806> ו- <+חסחסקח 0ס6> 7 מידע הרישוס (חס80וז0)ח1 ה36015078000) 0 התכונות 6ופסזק ו-6|85510 1 מידע על הגירסה והתיאור של רכיב התסריט 0 ביצוע תסריט במהלך תהליך הרישוס 0 האיבר <שו|פטוק> 5 055 לי בויט שב בבש בוב 5 וכיט של םמ 0 ו 2 האיבר <665חסוח6!קוח|> 0 070 0 איבריס נוספיסם הנמצאיס ברכיב תסריט 1 האיבר <00[66> 1 האיבר <76500766]> ל ל 40 האיבר <06ח6)676]> םב ו 0 האיבר <+חסחוח60> 4001 אשף רכיב התסריט 1 הגדרת המאפייניס של רכיב התסריט 0 שימוש במשתניס כבמאפיינים | הגדרת מאפייניס על ידי שימוש בפונקציות 2 הוספת שיטות לרכיב התסריט 1 609 ו- פַחווסחהח-זסזו= 1 שימוש ברכיב תסריט בדפי 450 0 הוספת רכיב התסריט לרישוס המערכת של פצוסטחו/ 1 יצירת קוב ספריית סוג 2 יצירה ושימוש במופע של רכיב תסריט + סיכוס 5 00 6 כ 0 פרק 18: יצירת רכיבים באמצעות 6ו₪35 |בּטפו/............ 417 יתרונות 8856 |08פו/ לפיתוח רכיב - 0 יצירת רכיבי בד-שרת (507/61-5106) 1 יצירת הפרויקט - || גישה לאובייקטיס מובניס של 455 ו כתיבת קוד הרכיב 7[ הוספת מאפיינים 0 הגדרת מאפיין באמצעות שימוש בפונקציות ל שימוש במשתנה מקומי כבמאפיין 0 הוספת שיטות || שווס טש זס0ווטם 6355 0 השימוש ברכיב מדפי 450 1 היכרות עס היישוס 600|855// של 8516 |8טפו .1 יצירת יישוס 606|355) 0 5 ב 0 בש םב 4 יצירת יישוס 115 חדש ה גישה לאובייקטיס מובניס של 455 0 גישה לרכיבי שרת נוספים של 6%ע60 0 שמירת מצב האובייקט ה תוכן עניינים )א עבודה עס 5וח601%6/ 50 05006505 שיפ 5 וט של 0 5 פי ומס שק של א 1 שימוש בתבנית ח106ס6/ וד 4 הוספת 6010660₪/ מותאס אישית 8 תגובה לאירועיס .41-22 אירועיס מובניס 0 קישור אירועיס מותאמיס אישית לפני פעולה 0 האירוע +ח6עםז50 7 אירועי פריט תבנית 0 0 בכ פיב מ בוב ים ק ם ם ‏ -44 טיפול בקלט מטופס :יווה וברוווווואווובווו .4.4 40 תכונות מיוחדות של יישומי 6001855/ ב נתוניסם מתמידים עס המאפיין 08 ]₪ ל שימוש בחילוף תגיות של תבניות !אדו 47 שימוש באובייקט 6קץדו6פ5אוסזם ב סיכוס .4472 פרק 19: יצירת רכיבים באמצעות ++6 ובּשפו ........... 450 יתרונות השימוש ב-++6 |טפו ב 5 ל קול בוביס סול בלב ב 1 4 5 הד 5 0 רכיבי 68060זח ד-16פַחו5 0 רכיבי 68060זח 66-7]= טש ל 4 ב 5 רכיבי 68060זח ד-+ח6וחז וה 7 רכיבי 68060זח ד-₪0%0 םלב 5 יצירת הרכיב 7 יצירת פרויקט וד + הוספת מחלקה חדשה ל בל בכ 0 הוספת מאפייניס ושיטות 1 הוספת מאפיין א ו ו 0 ב 161 הוספת שיטה 7 הסרת מאפיין או שיטה 7 דוגמה פשוטה .0+ סיכוס 557 5 8 1 חלק 5: יצירת יישומים מבוזרים .....-..-66652652542 4711 פרק 20: הבנת ב אס 5שסח]. ...4735566665 חזון האפ פאוססחושצ 7 מהו באפ פוססחו/? 1 הבעיות העומדות מול 4 פשססחו/ ו הפתרון: באכ פוססחו/ש 0 1 המדריך השלם 3 857 השירותים של זפ פאוססחו/ 77 00% בכל מקוס ג .-.-..478 סוד חהסוז%8ח656זק 5 8 5 0585 ל 0 47 פתרונות מסוג 0ַ306-56ק 0 פתרונות מסוג 5-08560א= 1 הטכנולוגיות השונות ל 0 2 ד ||האו6זו= .482 ד 1/0916 655חו85 א בב שב בוב ש בוב ד 5 יל 5 2 +60 8 שילוב קזדך 0 אבטחה משופרת 8 ניהול מערכת מרכוית ...485 בסיסי נתונים שוכני ויכרון (08 - 28808565 ץזסוח6!ז-חן) 1 רכיביס בתור .8+ שירותי אירועיס ו איזון עומס דינמי ...480 שירותי אינטרנט 480 שירותי הודעות 6 25 519% מ יט שו מ שש 00ב א סו 0ב סוכו ב 1 פעולה הדדית : מערכות, יישומיס ונתוניס 7 כמה מילות סיכוסם 1 ץד זה א וט 5-5 שש םש 5 בש בב 55 5 שילוב 455 בחזון באכ פוססחו/ ...489 בניית יישומי אינטרנט .4001 אחזור נתוניס והכנת אינדקס 4 שירותי תנועות ...401 שירותי הודעות 2 סיכוס 1 פרק 21: שימוש ב-457 עם 5דוא (507/067 ה0וז536 הביד +11670500]) :155556560 494 מבוא ל- 567/67 ח00ו5860ח8ז ד 11670506 ל תפקיד פדו ל 15 זה חקו 60 ו- דנ 0 5ח לח פחו!ססק 2 0 ו הבנת מצבים (5%96) והקשר (0א%6ח60) 0 4 הַחוח636 ו- דונ 52 499 בידוד תהליך עיבוד ולגיא יאור -0:-.499 הבנת תנועות 0 הבנת 610 0 ו 0 שיב ב 2 1 +ס 0חה זוה וס יט לס ב 0 0 תנועות מבוזרות 502 +60 ועתיד 5דו₪ 50 תוכן עניינים ‏ 11/א ₪5 ורכיבים 0 יצירת רכיב פ5דו! .50 אריות רכיביס בעזרת זסזסוקא= 5דו₪ 0 שימוש ב-115 להגדלת יכולת ההרחבה והביצועיס של 450 1 יצירת 28065 ז567/0 60/6 |8ח58600חפוד 0 יישוס לדוגמה 6 הצהרה על דף כ-|5860008ח8זדך .|| יצירת 56065 ח58600חפודך ה 1 סט זס וח וה0ס6 7 כתיבת אירועי התנועות 7 שימוש ברכיבי 5דא בתוך 45 1 סיכום ...512 פרק 22: שימוש ב-452 עם 549 (50]/067 0200606 1655300 +11670500]) ...6666 533 מדוע להשתמש ב-5)0!ו1 7 משלוח וקבלת יישומיס 4 איוגייאיל34:איואיאאליא: 55-44 תורי הודעות 0 תקשורת ברשת עס ₪5%₪/0 0 הבטחת ההעברה 2 שרתי 15/0 || || לקוחות עצמאייס ותלוייס וליאל יוא-יא-י-4: 540.51 65 ]3586008 ד חב ,ס6זהּעוזק ,שווספטק 2 מבנה ההודעה 0 התקנה והגדרה של שירותי 15660 0 5 58272 דרישות ₪150 0 הדרישות עבור שרתי 66!! י-150- 5432 דרישות עבור לקוחות 50 7 התקנת שרת 5/0 0 התקנת לקוחות 5/0 0 שימוש בדפי 55 עס ₪50 כ הבנת רכיבי ₪50 51 שימוש ב-15%/0] בדפי 850 2 תכנון התקשורת 0 יצירת תור ההודעות -//-- 1 משלוח הודעה 5 קבלת הודעה 550 סיכוס 1 זזז/א המדריך השלם 3 857 חלק 6: נושאים מתקדמים......... + 563 פרק 3: אבטחת אתר אינטרנט הווווווווווווווווווווווווווווווהה, 5 הצפנה, אימות ושלמות הנתוניס עס !55 506 החסוסקץז6ח= 0 הסוז68ו ה6ח+טת 7 שלמות נתוניס 0 כמה מוגן הוא 551? 0 הגדרת השרת לשימוש ב-551 0 יצירת קוב בקשת אישור 0 הגשת בקשה לאישור שרת 0 התקנת אישור שרת 1 שימוש ב-551 בדפי 350 7 הגנת האתר באמצעות סיסמה 0 שימוש במסד נתוני אבטחה 0 טופס הרישוס .576 6 שסט וא שו 56 2 5 שימוש באבטחת דא פשוססחו/ 7 שיטות אימות 0 אחזור שמות משתמשיסם וסיסמאות 0 אימות דינמי עס 457 יל הויבו-.592 סיכוס 0 פרק 24: תחזוקת אתרי 15 ייוווויויייייייייויוש21422422200 594 שימוש ב-050 8חסקו56 פשססחו/\ 55 הפעלת תסריטי 5/ 0 שימוש ברכיבי 866% מתוך ח5/ 0 קבלת פרמטריס של שורת הפקודה י- 1 שימוש ב-54/ עס חווח0 115 5 שימוש במתזמן המשימות של פאוססחו/ 600 סיכוס 0 פרק 25: שיפור ביצועי דפי 52( ...6 604 אופטימיוציה של דפי וד 0 אופטימיוציה של גרפיקה 05 0 הימנעות ממסגרות 0 שימוש יעיל בטבלאות 0 אופטימיוציה של ביצועי מסד נתוניס 0 מדידת ביצועי מסד הנתוניס 60 קביעת ומן ביצוע שאילתות 501 009.4 צפייה בתכנית ביצוע השאילתה ...010 שימוש ב-ז6|חסזק 10 תוכן עניינים | א1%א שימוש באינדקסיס בנ בחירת אינדקסיס באמצעות שימוש ב-ז26ץ|הח ץזסט וב-זפ!וסזק 1 שמירה על עדכניות הנתוניס הסטטיסטיים ָ/ ו שימוש בשגרות מאוחסנות 1 בחירת סוגי סמן וסוגי נעילה 1 אופטימיזציה של דפי 5 .7 מדידת ביצועי דפי 50 ...010 שימוש במשתני חסטפסו|מקה למניעת גישה למסד הנתוניס || הימנעות ממשתני חסו5655 7 אל תאגור את דפי 450 שלך 2 תכנון קיבולת 1 סיכום 7 פרק 26: 2000 חו/ש, 5.0 115, 57 - כולם ביחד.......... 625 מבט על חלונות 2000 ו-5.0 115 6 דחיסת קדדה 027 אבטחה ב- 5.0 115 7 דפי 457 ללא תסריטיס 41ב שי-ל0.:-.2. 000 0חוחסופז6/ סחה סחהוזסחסטה סססטסוטפוס 8 מה חדש ב- 5.0 8566 ב הפעלת קוד באופן דינמי יאייג. לו 031....4 הערכת קוד באופן דינמי 2 עבודה עס מחלקות .3 עבודה עס אובייקטיס 8 ניתוח מחרוזות באמצעות ביטויים רגולרייס 0 הסתרת קוד עם ז6006חם 560% 160508 6 הרחבות לאובייקטיס המובניס של 455 6 שליטה בביצוע תוכנית .628.0 שיפור בהפניית דפיס 0 ביצוע דפי 50 6 הרחבות לרכיביס המותקניס של 455 0 הרכיב שווטעש 8חו9פַס ! ב ו ל 2 סיכוס .04 חלק 7: דוגמאות ליישומי 52.......-56666666666.6 5 64 פרק 27: יצירת פורום ז'י!1.:- 50 7 64 סקירת הפרויקט || סנכרון מסגרות 0 יצירת דיוניס מקושריס 0 אא המדריך השלם 3 50 בניית פורוס הדיון 7 היחסים בין קבצי הפורוס .054 טבלת ההודעות - || הצגת רשימת הפורומים שש 5 5 6 הצגת רשימת ההודעות 0 הצגת גוף ההודעה 5 הוספת הודעה חדשה 0601 תגובה להודעה 1 הרחבת פורוס הדיון 7 סיכום || פרק 28: יצירת חנות מקוונת ...0 664 ניווט בחנות המקוונת 66 יצירת מיקוס האתר 0 הכנת מסד הנתוניס 7 טבלת 0665סזק .667 טבלת 070615 0 טבלת 2608185 ז06זס ו 0 אחסון הנתוניס 0 מרכיביס שכיחים 66 6אץ. םכסה 669 6אז. חם דסס= 0 8 0 דף הבית של החנות המקוונת 7 .טס שש 5 של ו שיס ,5 םקומש 0-מ ש-ם בש מ סיס טוט סיב לש 9-0 פ ושע ופ וש הכנת חיפוש 07 הפעלת החיפוש 7 הצגת המוצר 670 חיפוש אחר פריטיס - 0 הדף העמוס ביותר ביישוס 0 מבנה כללי של 850.+ו0068ח5 0 ב 2 686 מצב 00 0 הצגת סל הקניות 7 מצב 6טחחס6 0 מצב ₪668/60|80%6 םוט שו 5 שב 0 בש מ שי ו יש 0 ל מצב 6066600% בב 5 לפוט שש 5 םש 8 0 השלמת ההזצמנה 7 התחלת התהליך - 0 בדיקת שגיאות 0 הוספת ההומנה - 0 הצגת הומנה 0 ניקיון .5.44 696 תוכן עניינים 1אא פרק 9: יצירת אתר לחיפוש עבודה ו.,,הההההההההההההההההההה,ה,.ו,:, 1-08 סקירת אתר לחיפוש עבודה 7[ התקנת האתר 00 יצירת האתר 1200522 הצגת דף הפתיחה 5 0 רישוס קורות חייס 7 הוספת הצעת עבודה 7 חיפוש ברשימת קורות החיים 709 הצגת קורות חייסם 050805 50/55 05 505-050 8 0 שש בש 2 05 ב שב בשש 05 ם בלש 5 2425 711 חיפוש ברשימת הצעות העבודה 1 הצגת הצעת עבודה במלואה 7 הרחבת הפרויקט 71 סיכוס ...716 חלק 8: נספחים - 65אוח6קקה 0655 45660 ץ!%הסט6ז= :ה אוסחסקקה 55555ש5ששש66ש2666.. 30168 ] 50/0 סץו46% +טסט ה :8 אווהסכקה 9כ2כנך)"7""). 010767606 665 הסכן וה 00 [חה3ּ 00[66%5 57 70. 61076866 562% :6 או)הסכקה 0 61676766 .501 :0 אוהחהסקקה 1 אא המדריך השלם 3 57 התקליטור המצורף מה בתקליטור? הוצאת הוד-עמי מגישה לך תקליטור הכולל: 0 קטלוג |אז₪ - קטלוג ספרי המחשבים האינטראקטיבי של הוצאת הוד-עמי. הקטלוג מאפשר קריאת פרקים לדוגמה, תוכן ענייניס ועוד. לשם קריאת הפרקים לדוגמה יש להתקין את תוכנת ז₪6806 070886 40006 אשר מצורפת בתקליטור. הוראות התקנה בהמשך. הקטלוג מומלצ לצפייה באמצעות זסזסוקאם 6%חזס%ח1 גירסה 5 ומעלה. הדפדפן מצורף בתקליטור. הוראות התקנה בהמשך. התקנת שתי התוכנות קלה וניתנת לביצוע באמצעות קישור ישירות מהקטלוג. 6 תוכנות עזר שימושיות. הערה: אם מנהל התקן כונן התקליטורים המותקן הוא 16 סיביות - ייתכן שתראה רק 8 תווים ראשונים של שם קובץ (במידה שהמקור ארוך יותר). הסיבה: כונני תקליטורים במהירות 4א עובדים עם מנהל התקן שעבד בסביבת 05 ו-3.11 פאוססחו/ ויכול לעבוד גם עם 95 פשוססחו/, למעט היכולת לזהות קבצים עם שמות ארוכים. הפתרון: להתקין מנהל התקן 32 סיביות (אם קיים), או לקנות כונן תקליטורים חדש ולוודא שמצורף אליו מנהל התקן 32 סיביות. אם אינך בטוח כיצד להתקין את התוכניות שבתקליטור פנה לאיש מקצוע. קרא את קובץ פ6אס שבתקליטור כדי לקבל עוד מידע לגבי התקליטור התיקיה הרלוונטית לספר זה - 59303 80065 התקליטור המצורף | 111אא העתקת הקבצים הרלוונטיים לספר מהתקליטור קבצי התוכניות נמצאיס בתיקיה נפרדת - התיקיה 59303 800%5 אשר בתקליטור. כדי להעתיק את תכולת התיקיה הרלוונטית לספר וה: 1. לחצ על לחצן התחל, תוכניות, סייר פששסטחושצו. 2 לת על כונן התקליטוריס וסמן את התיקיה הרלוונטית שבתיקיה 68סס8₪. 3 גרור אותה לכונן הדיסק הקשיח. מכיון שמקור הקבציס הוא התקליטור, הם מסומניס לקריאה בלבד. יש לשנות מאפיין וה כך: 1. בסייר פשסשחו/ש היכנס לתיקיה בדיסק הקשיח בה נמצאיס הקבצים שהעתקת. 2. סמן את כולס על ידי 1+4ס. 3 הצב את סמן העכבר מעל האזור המסומן ולחצ לחיצה ימנית בעכבר. 4. מתפריט הקיצור בחר מאפיינים. 5. בטל את הסימון בתיבה קריאה בלבד (דאג שהיא תהיה ריקה). 6. לת על החל, לח אישוו. הערה: יש לסמן את הקבצים בכל תיקיה בנפרד. בדוק האס השתנה המאפיין על ידי סימון הקובצ: לחיצה ימנית על הקובץ ומתפריט הקיצור בחירה באפשרות מאפיינים. שים לב שתיבת הסימון קריאה בלבד תהיה ריקה. 306 6003% - התקנה יש להתקין תוכנה וו כדי לקרוא ולהדפיס את הפרקים לדוגמה, אליהס ניתן לגשת באמצעות קטלוג !אז₪ (שהתקנתו תוסבר בהמשך). התוכנה גסם מאפשרת חיפוש בעברית ובאנגלית במסמך המוצג. בנוסף, בעזרת תוכנה זו תוכל לקרוא את המסמכיס שההוצאה מפרסמת באתר האינטרנט. התוכנה פועלת במערכות הפעלה 95 פ/שסטחועע ומעלה. 1. לח על לחצן התתל ובחר באפשרות הפעלה. 2. בתיבת הטקסט הקלד את הפקודה: 460.6 וח +003ו6 00026 סיזהּע50)0:א (החלף את האות א באות המייצגת את כונן התקליטוריס שלך) ולח על אישול. 3 אשף ההתקנה מתקין את הרכיביס הנדרשים. עליך ללחו על %א6א, 400072% ו-+א6א פעס נוספת כדי לבצע את ההתקנה. צזאא המדריך השלם 3 455 4. בסיוס ההתקנה עשויה להופיע על המסך תיבת דו-שיח התנגשות בין גירסאות ומייד אחר כך להיעלם. במקומה תופיע על המסך תיבת הודעה של תוכנית ההתקנה. לח אישור ובתיבת הדו-שיח התנגשות בין גירסאות ששבה להופיע לח כן, כדי לשמור את גרסת הקובצ שלך. קטלוג ו ד הוצאת הוד-עמי גאה לבשר על קטלוג ואד העושה שימוש בטכנולוגיות אינטרנט מתקדמות כדי להביא לך את המידע על ספרי המחשבים המקצועייס שלנו בלחיצת לחצן העכבר. התקנת הקטלוג אינה מעתיקה קבצים לכונן הדיסק הקשיח המקומי, אלא רק מציבה סמל קיצור דרך אל הקטלוג על שולחן העבודה שלך. להפעלת הקטלוג חייב התקליטור להימצא בכונן. הקטלוג מומלצ לצפייה באמצעות וסזס!קאם 6%חזו56ח1 +)ספסיסווז. בעזרת קטלוג |ואדח תוכל: 1. לעיין במידע אודות ספרי ההוצאה מתי שתרצה (לחיצה כפולה.... וזהו!). לעבור במהירות ובקלות בין הקטלוג והיישוס בו אתה עובד. לעיין במידע אודות כל ספר וספר. לצפות ואף להדפיס פרק לדוגמה. לצפות ואף להדפיס מגה-אינדקס של הספר. לגשת במהירות, בגישה אינטואיטיבית, תוך התמקדות מהירה בספר המבוקש. לעיין בקטלוג בקצב אישי שלך. ₪ ₪ 5 ₪ ה צר םס לנווט את דרכך בקטלוג ולחזור ולהתרענן בכל נושא בכל רגע. הקטלוג ניתן לצפייה באמצעות וסיוס!|ןאם 6%ח'ו%6ח1 1. הכנס את התקליטור לכונן. 2 לח על התחל ובחר הפעלה. 3 בעזרת לחצן עיון סמן את הקוב 5א00.5ש56 אשר בתיקיה הראשית של התקליטור המצורף. 4. לת פתח. 5. לת אישור. קטלוג ומחירון מעודכנים של ספרי ההוצאה נמצאים באתר האינטרנט וו.60. 3771 -7001].שאוו התקליטור המצורף | /א%א 1. ודא שתקליטור הוד-עמי נמצא בכונן התקליטוריס. ב 2 הפעל את הסמל עס הכיתוב קטלוג ספרי מחשבים קטלוג ספרי בהוצאת הוד-עמ* שעל שולחן העבודה. מחשנים בהוצאת הוד-עמי מה עוד בתקליטור? הוצאת הוד-עמי מפיצה תוכנות אלו כבונוס ללקוחות ההוצאה, ואינה מתיימרת לגבות תשלוס עבור התוכניות המצורפות, ו/או לתמוך בהס. אזהרה: השימוש בתוכן תקליטור זה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המוצרים המותקנים בתקליטור זה מסופקים באחריות החברות המייצרות אותם, בהתאם לתנאי האחריות המצורפים לכל אחד מהמוצרים. הוצאת הוד-עמי אינה אחראית, בכל צורה שהיא, לאופן ולטיב התוכנות המותקנות. בכל שאלה לגבי תוכנה הנמצאת בתקליטור, יש לפנות למפתחי התוכנה (כל תוכנה בנפרד), כפי שמצוין בקבצי העזרה של התוכנה המדוברת. הקבצים הס גרסאות שיתופיות (6זבּ\סזַ3ח5) וחופשיות (6זב)6זת). גירסה שיתופית (6ז5816)8) מאפשרת לך, המשתמש, לבדוק את יעילות התוכנה ואת תאימותה לעבודה אותה אתה מבצע. אס התוכנה נמצאה מתאימה לצרכיך, עליך לשלס למפתחיה תשלוס סמלי (לפי הרשוס בקבצי העזרה של כל תוכנה ותוכנה בנפרד) כדי לקבל רישיון מלא לשימוש בה. רכישת רישיון לשימוש בתוכנה יפתח בפניך מיגוון אפשרויות שייתכן ולא עמדו לרשותך בהפעלת הגירסה השיתופית. 1 המדריך השלם 3 457 התקנת תוכנת גלישה לאינטרנט 5 זסיוס!כןא= 16%'ו6ז1 60501%וןא תוכנית ההתקנה מזהה את גרסת מערכת ההפעלה ומתקינה את גרסת הדפדפן הדרושה. ניתן להתקנה בכל מחשב בו מותקנת מערכת הפעלה 95 פאוסטחו\, 98 5אוססחו\, 6 פוססחו/), 2000 פצוססחו בממשק משתמש עברי או אנגלי. . הכנס את התקליטור לכונן. . לחץ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. . לח על לחצן עיון. . בחר בכונן התקליטוריס בתיקיה 5016/361555 ובקוב בשס 6א0.6ש500. . לחצ על לחצן פתח. . לחץ על לחצן אישור. - ₪02 ₪ . פעל לפי ההוראות על המסך. אזהרה: לפני ביצוע שדרוג מ- 95 פאוססחו/ ל- 98 פאוספחוש בעברית (זו בה התפריטים בעברית ולחצן התחל מימין שורת המשימות), יש להסיר כל התקנה קיימת של 5 זסזסוקא= %6706%ח1. לאחר ביצוע השדרוג ניתן לבצע התקנה מחדש, של הגירסה המתאימה. התקליטור המצורף | 11/אא תיקיה ראשית 6זב3ּ//501% (הרשימה חלקית ועשויה להשתנות) הערה: תוכנות להן יש גירסה מיוחדת עבור 2000 פשססטחו/ יסומנו בתיקיה ששמה מסתיים ב- 2% (למשל, בתיקיה 06! נמצא קובץ התקנה לתוכנה זו המתאים לכל גירסאות פשסטחו/ץ+, ובתיקיה 002%! נמצא קובץ התקנה עבור מערכת ההפעלה 0 פצעוססחו/ בלבד). בדרך כלל לחיצה כפולה על שס הקוב המפורט ברשימה מפעילה את תוכנית ההתקנה. שם תוכנה תיאור קובץ הפעלה א 0708 0006 | תוכנה לצפייה בקבצי /0, כולל תמיכה 6 6 4םוןה בעברית / ו ה תוכניות שירות עבור 95 פשססחו/ 6 סקא תוכניות שירות עבור זסזסוקא= ז6חזסזחך 6 סק פנה לקובץ פ6א 0 לקבלת מידע על תוכנות נוספות. 1זז/)אא המדריך השלם 3 8457 הקדמה מבוא 5 507/60 6006 הס הפתרון המוצע על ידי 670504 לבניית אתרי אינטרנט מתקדמיס. רובס המכריע של אתרי האינטרנט הגדוליס והמצליחים מבחינה עסקית הפועלים כיוס ברשת האקטרנט ‏ - כגון | אתר ‏ |26 = (חסס.!|06.צואואו), 6ססא 30 837065 (וחס6.חם.צשאואו) ו-50%סז6ו עצמה (050.00ז6וו.צוצושו) - נבנו באמצעות דפי 450. בספר וה תלמד כל שעליך לדעת כדי ליצור אתר אינטרנט במורכבות דומה. השימוש בדפי 45 יאפשר לך: 0 ליצור דפי אינטרנט דינמייס. דף 452 מאפשר לך להציג תוכן שונה למשתמשיס שונים בזמניס שוניס של חיממה. 0 עיבוד תוכן טפסי |אזה. תוכל להשתמש בדף 455 כדי לאחזר ולהגיב על נתוניס שהוקלדו לטופס |ואדה. 0 יצירת דפי אינטרנט שעובדים בצורה אינטנסיבית עס מסדי נתונים. דף 455 יכול להכניס נתוניס חדשים, או לאחזר נתונים קיימים, ממסד נתונים, כגון שרת ‏ 501. 0 לעקוב אחר שיח משתמש. תוכל להיעור בדפי 457 כדי לאחסן מידע אודות משתמשים, מהרגע בו הגיעו לאתר שלך ועד לרגע בו הס עוזביס אותו. 0 יצירת דפי אינטרנט המאפשרים חיפוש. תוך שימוש בחיפוש טקסט מלא של שרת אינדקס או שרת 501, מאפשרים לך דפי 455 ליצור מנוע חיפוש לאתר האינטרנט שלך. 0 לוהות את האפשרויות בדפדפנים השונים. דף 455 מסוגל לזהות את המאפיינים בהס תומך הדפדפן, ולהציג תוכן המתאים לדפדפנים השונים. 0 שליחה וקבלת דואר אלקטרוני. דף 457 יכול לשלוח למשתמשים באתר הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי, ולאחזר דואר אלקטרוני הנשלח לאתר שלך. 6 לשלב בין רכיביס מותאמיס באתר האינטרנט שלך. תוכל להרחיב את תסריטי דפי 457 שלך באמצעות רכיבי צד-שרת מותאמים אישית, אותס תוכל ליצור באמצעות 66ח6חסקוח60 560% 050%ז60ו1, 88516 |1508 או ++6 |הטפו/. 1 המדקה‎ מדוע כדאי לך לרכוש ספר זה מהדורה זו של הספר המדריך השלם 3 458 עודכנה בהתאם לשינוייסם האחרוניס שנוספו לטכנולוגיית 457 על ידי חברת 6ספ6סזסוו!. 0 ספר וה מכיל שלושה יישומים לדוגמה מלאיס של דפי ק5. תוכל ללמוד כיצד לבנות פורוס דיוניס, חנות מקוונת או אתר לחיפוש עבודה, תוך שימוש בתסריטי 5 (5ז10ז56 57) בלבד. שלושה פרקיס מוקדשים ליצירת רכיבי 85 מותאמיסם אישית. בפרקיס אלה תלמד כיצד לבנות רכיבים מותאמיס אישית באמצעות 5 קוח 60 560% 67050%ו1, 28516 |ה8טפו או ++6 |הטפו/. ספר וה מסביר כיצד להשתמש בממשקי שירות הספריה הפעילה (805, 1066718665 567/106 ץז66+0זום 4606) מתוך דפי 55 שלך. תלמד כיצד להשתמש ב-4051 ליצירת משתמשים וקבוצות בסביבת זא פוססחוצ, וכיצד לטפל בנתוני אבטחה. ארבעה פרקיס בספר מוקדשיס לגרסאות העדכניות ביותר של אובייקטי נתוניס של 6006%/ (00ג, 00[666 2818 א6%ע60) ו- 8 015. למשל, תלמד כיצד ליצור ספקי 8 015 טבעיים וכיצד ליצור ערכות רשומות (₪660705685) מתמידות (0ח61515%6ק) ושאינן מחוברות לבסיס נתוניס (585506!8560וכ). הספר מציג את המאפייניס החדשיס שבגירסה 7.0 של שרת 501. לדוגמה, תלמד כיצד להשתמש בחיפוש טקסט מלא של שרת 501 גירסה 7.0 מתוך דפי 55 שלך. תלמד אודות א 670506ו]. תלמד כיצד שרת טרנזקציות (7ז567/8 חס 60הפחפּזד) ושרת תור ההודעות (00606 1655806!) גורמיס לאתר האינטרנט שלך להיות גמיש יותר לצמיחה, ועמיד בפני תקלות. תסקור את המאפייניסם החדשיס בדפי 45 וב-115 הנכללים כחלק ממערכת ההפעלה 2000 פטוסבחו/. למי מיועד הספר ספר זה נכתב עבור המפתח המקצועי המייצר או מתחזק אתר אינטרנט או אינטראנט: ,/60 35‏ 606 ה 6-00 60//, | זסהותהזפסזק ס6/ש, | זססווטם פס/. הספר מתמקד ביצירת אתרי אינטרנט דינמייס, ובעיקר באלה שבסיסס נמצא מסדי נתונים. הספר יוצא מנקודת הנחה כי יש לקורא בו הבנה בנושא )41 ובנושא +0וז856/. בנוסף עליך להכיר היטב את מערכת ההפעלה זא פשסטחוצ ואת שרת האינטרנט של חברת - 567/68 הס80ז0סזח1 6%חז%ח1 - 115 67050%וו. לתיזוק נושאיס אלה אתה מוזמן לעיין בספר 4 1 דוז] למפתחי אתרים באינטרנט בהוצאת הוד-עמי הכולל גס פרק על 856710 /. לסיום, כדי להבין את הפרקיס הדניס בנושא הגישה למסדי נתוניס באמצעות דפי 450 רצוי שיהיה לך רקע כלשהו בשרתי 501 ובשפת ‏ 501. 2 המדריך השלם 3 57 6 5ו1שחם * המונחיס בספר מופיעים באנגלית ולידסם הסבר בעברית. > ₪6676066 455 באנגלית, > 06ה₪6/676 +₪5610/ באנגלית, * 66ח₪60676 501 באנגלית, * האינדקס הענק, שבעזרתו תוכל למצוא כל דבר, כל אובייקט וכל שיטה, הוא באנגלית. הסימנים | >% בשפת +8500/ יש לכתוב את משפטי הקוד ורק בסיוס המשפט ללחו זסזחם. שורות ארוכות במיוחד ניתן יילשבוריי על ידי הצבת קו תחתי | בסיוס השורה. והו פרט עיצובי בלבד ואין לו שוס קשר לביצוע הקוד. בספר זה אנו בחרנו לסמן את המשך השורה על ידי הסימן %. סימן זה מורה שיש להמשיך את השורה הקודמת ברצף או יילשבוריי אותה בעזרת ‏ ., כרצונך. כאשר אתה רואה משפט שכזה: 8 " ,6ח6/6 ההוחטח 01 56זטס6 6 חו הסח/צ" = זבּ/ץוח 8 " %0 6!ק60ק 6חס ז10 6665581 65ו6607ס 16" ₪ 8 " 6עהח הסוחעט 28005 |ב6טו|סק 6ח+ 6צו01550" 6 " 8551006 %0 0ח3 ,ז6ח+סחה השועו הה6ח+ 66060החס6" ₪ הוא יכול להיכתב כך, או בכל דרך אחרת שתרצה ובלבד שהמשפט יילא יישבריי על ידי זר : 8" ,%5ח0/6 ההחחטחה +0 56זטס6 6 חו הסח/" = זבּ/ץוח 8 " %0 0!6ק260 6חס 107 ץז666558ח 660065 זה" 8 " 8/6 השועש 08005 |ה6חו!סק 06 01550|/6" " 355006 60 0חהב ,זסח%סח3 השועו וה6ח+ 66060 חהחסס" מונחים בעברית במהלך הספר נעשה שימוש במילים אחזור, לאחזר, מאותזר במשמעות של לקבל, לקרוא או להעביר (להביא). בחרנו להשתמש במילה זו מכיון ששוס דבר חדש לא נוצר אלא נעשה שימוש במידע קיים. מקור המידע יכול להיות קובצ בשרת, ערך שדה במסד נתוניסם, ערך שדה בטופס או מאפיין באובייקט, גה כלל אינו משנה מהיכן הוא נלקח, החשוב הוא שהוא לא נוצר בתהליך. הוא כבר קייס ואנו עושיס בו שימוש. לדוגמה: כאשר אתה מאחזר קוב משרת אינטרנט... . את המשפט הזה ניתן לקרוא גם כך: כאשר אתה קורא קובץ משרת אינטרנט... הקדמה 3 דוגמה נוספת: כשאתה מבקש דף ₪191 יכול הדפדפן שלך להחליט שלא לאחזר את הדף מאתר האינטרנט בו מתארח הדף. במקום זאת, הוא עשוי להחליט לאחזר את הדף המבוקש מעותק מוטמן (ץ600 686060) השמור בדיסק הקשיח של המחשב שלך. את המשפט הזה ניתן לקרוא גס כך: כשאתה מבקש דף ₪1 יכול הדפדפן שלך להחליט שלא לקרוא (במובן של העברת/הבאת מידע) את הדף מאתר האינטרנט בו מתארח הדף. במקוס ואת, הוא עשוי להחליט לקבל (או לקרוא) את הדף המבוקש מעותק מוטמן (ץ600 686060) השמור בדיסק הקשיח של המחשב שלך. דוגמה: משתנה יישוס (6!טוז8/ חסטפסו|סק) יכול לאחסן מידע שאוחזר מבסיס נתוניס. למשל, אתה יכול לאחזר רשימת פריטים למכירה באתר שלך, ולהציג את הרשימה במספר דפים תוך שימוש במשתנה יישום (80!6וז8 חסוהסווססה). את המשפט הזה ניתן לקרוא גם כך: משתנה יישוס (389!6/ חס 0פסוומְקה) יכול לאחסן מידע שנקרא מבסיס נתונים. למשל, אתה יכול לקרוא רשימת פריטיס למכירה באתר שלןך, ולהציג את הרשימה במספר דפים תוך שימוש במשתנה יישוס (6!ס8וזה/ הסספּסווססג). המונחיס חסוזס6חט=ת, 6חושטסח תורגמו למיליס פונקציה עבור חסטסחט= ו- שגרה עבור סחמסטסח. באופן בסיסי הן פונקציה והן שגרה מבצעות את אותו הדבר, אס כי יש מספר שינוייס. ההבדליס הם: שגרה (פחשסטסם) יכולה לבצע פעולות, לחשב ערכים ועוד. יש שגרות המופעלות אוטומטית בעת התרחשות אירועים, אך תוכל להרחיב את השימוש בהן מעבר לכך. שגרות לעולס אינן מחזירות ערך או ערכים. שגרה מתחילה במילה טטַ5. פונקציה (חסטס6חט=) אמורה לבצע משימה אחת, לכן ניתן לחלק את קוד התוכנית לקטעיס קצרים. ניתן להעביר לפונקציה ערכיס (פושוסוַפּזבּק או 5חסוחטפָזבּ) בעת הקריאה לה. אז, תוכל להשתמש בערכיס ולהציבסם בתוך משתניס לצורך ביצוע חישוב ולבסוף להציב (או שלא להציב) את התוצאה שתוחזר בשם הפונקציה. פונקציה יכולה להחזיר ערך אך אינה חייבת לעשות כך. פונקציה מתחילה במילה חסטסחט=. שפת 5% מכילה הרבה מאוד פונקציות מובנות בתוכנה (פחססחנ ח1-ווטם). בנוסף, תוכל להגדיר פונקציות משלך (60005ח0) 6ח060-ז50ט). ואז הגיע 6חופטסזפט5 ובעברית שגרה. גס המונח 5066006 תורגס לשגרה. ההסבר לכל אותם מינוחים הוא שמקורס בשפות תכנות שונות. בשפה אחת קראו שחסטסח ושפת תכנות אחרת אותו הדבר נקרא שחסטסזפט5 ובשפה אחרת 6זט660סזק. המונח ח31103100/ תורגס למילה אימות (מהמילה אמת) במשמעות של בדיקת תקינות הנתוניס, שהנתונים הגיונייס. למשל, תהליך האימות של מחרוזת תוויס כלשהי כדי לדעת אס היא מספר טלפון יכלול (בין השאר) חיפוש אחר תוויס שאינס ספרות (אסור שבמספר טלפון ימצאו התוויס 8 % ואחרים). בבדיקה זו לא נבדקת נכונות הנתוניסם. במקרה של מספר הטלפון: לא נבדק האס הטלפון הזה קיים ו/או המספר מחובר וכדומה. כוונת הבדיקה היא לוודא שהמספר הוא מספר טלפון חוקי (שאין לו, 4 המדריך השלם 3 8507 לדוגמה, רק 5 ספרות) ושהתוכנית בהמשך תוכל להתייחס אליו כמספר טלפון. אין מניעה שתהליך האימות (חסוזפסו|פּ/) יכלול בדיקה מקיפה יותר שתבדוק מעבר לבדיקת תקינות בלבד. למשל, אס משתמש הקליד מספר טלפון סלולרי, תהליך האימות יכלול בדיקות למציאת תוויס שאינן ספרות (דבר שאסור) וגם יבדוק שהקידומת היא בת 3 ספרות ושתי הספרות שמשמאל הן 05. כי אס הקידומת של הטלפון הסלולרי היא 09 זה לא חוקי. המונח ח60%163%00ה0% וגם המונח חהסוש1603)וזס תורגמו למונח אימות והפעס כדי לוודא שזהו באמת אתה ולא מישהו אחר. הפעס, המשמעות היא של אישול. מסד נתוניס ו- בסיס נתוניס הס אותו דבר - 08%30856. מסד נתוניס מכיל רשומות. כל רשומה מכילה שדות. מכיון שאנו מדבריס על מסדי נתוניס טבלאייס, מתייחסים לאוסף של רשומות כאל טבלה, לרשומה בתור שורה ולשדה בתור עמודה. הפועל א06ח1 0+ תורגסם למפתח (מהמילה מפתח). לפעמיס מונח זה תורגם לייצר אינדקס או לעדכן מחדש אינדקס. המונח חסוז56חהּזד תורגס לתנועה. כיצד בנוי הספר הספר מאורגן כך שתוכל לקרוא בו מתחילתו ועד סופו. הפרקיס הראשוניס בספר דניסם בנושאיס בסיסיים בעיקרס. הפרקים אחריהם דנים בנושאים מתקדמים יותר. לפניך תקציר הנושאיס הנידוניס בכל חלק בספר: חלק 1, אובייקטיס של דפי 55ג, דן באובייקטיס המובניס הכלוליס בדפי 55. למשל, תלמד כיצד לעבוד עס נתוניס המאוחזריס מטפסי |אד וממחרוזות שאילתה (עזפט 65). בנוסף תלמד כיצד לאחסן נתוניסם מתמידים במשתנים חסספסו|סקה ו- חסו5655. חלק 2, רכיבים ברי-התקנה של דפי 55, דן במספר רכיבים נוספים הכלוליס בדפי ק5. לדוגמה, תלמד כיצד להשתמש ב- 5זא ז0) 600 כדי לשלוח ולאחזר דואר אלקטרוני, 8051 כדי לטפל בנתוני אבטחה של משתמש וברכיב ז0ז₪0%9 ₪0 כדי להציג כרות פרסום (ז8חח8פ) שונה באתר האינטרנט שלך. חלק 3, שימוש בדפי 450 עם מסדי נתונים, מלמד כיצד להשתמש ב-00ג לצורך גישה למסדי נתוניס. בנוסף תלמד כיצד להשתמש ב-400 עס שרת אינדקס (6/ז56 א06ח1) וחיפוש טקסט מלא של שרת 501 גירסה 7.0. חלק 4, רכיבים מותאמים של דפי 55ג, דן כיצד יש ליצור רכיבי צד-שרת באמצעות ו 60 560% 6705066ו1], 88516 |508ו או ++6 |הטפו/. בנוסף תלמד בחלק זה אודות מספר רכיבי צד-שלישי יעילים אותס תוכל לכלול בדפי 455 שלך. הקדמה | 5 חלק 5, יצירת יישומיס מבוזרים מדורגים, דן בנושא באכ 16705064 (ס6סטסופוס 666 ח6זה 5ח0סחהסו!סקה 6%אזסזחו), שרת הטרנזקציות של א50%סז6ווא, ושרת תור ההודעות. חלק 6, נושאים מתקדמים, מתאר כיצד יש לתחזק את אתר האינטרנט שלך באמצעות % פחטקן56 פאוססחו/ל (חפצ) ומתזמן המשימות 600|60ח56 1895%). בנוסף תלמד בחלק זה כיצד למטב (?ווחשקס) את ביצועי אתר האינטרנט שלך, תוך שימוש ב- זס סק ו-זסז)והס6%ה1. מעבר לכך, תלמד גם אודות המאפיינים החדשים של 455 הנכללים במערכת ההפעלה 2000 פצוסטחו/. חלק 7, דוגמאות ליישומי 455, דן כיצד יש ליצור שלושה אתרי אינטרנט מושלמיס באמצעות דפי 455. תלמד כיצד ליצור פורום דיוניס, חנות מקוונת ואתר לחיפוש עבודה. התקליטור המצורף כל קטעי הקוד המופיעיס בספר זה, ניתניס בתקליטור המצורף. תוכל להשתמש בקטעיס אלה בשלמותם כדי לחסוך זמן, ולמנוע טעויות הקלדה במהלך העבודה עס הדוגמאות שבספר. התיקיה הרלוונטית לספר זוה היא 559303א800%:א בה נמצאות תיקיות משנה לפי פרקי הספר. תוכל להעתיק את התיקיה לדיסק הקשיח שלך ולא לשכוח לבטל את הסימון קריאה בלבד ממאפייני התיקיה ו/או הקוב. להסבר נוסף פנה בתחילת הספר (לאחר התוכן) ולקובץ פ06 שבתקליטור. על היועץ המקצועי מוטי סופר, מדריך בקורסי ז135%0! 60ש, פחוהחוהזססזק ס6/, ++6 |08פו/ ו-8ע38 במרכזי הדרכה מוביליס בישראל. משמש כמנהל פיתוח בחברת היי-טק. הערות, שאלות, רעיונות לא נחסך כל מאמץ להבטחת הדיוק של ספר זה והתקליטור המצורף אליו. אם יש לך הערות, שאלות או רעיונות הנוגעיס לספר וה של ההוצאה ולתקליטור המצורף, אנא שלח אותם להוצאת הוד-עמי באחת השיטות הבאות : דואר אלקטרוני: |ו.01.60ח06000-8חו , בשורת 516% ציין את המספר 59303 דואר רגיל: הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים ת.ד. 6108 הרצליה 46160 6 המדריך השלם 3 857 חלק 1 אובייקטים של דפי 450 בחלק זה: 0 בניית דפי 2450 דפי 5 ופרוטוקול קש דדו עבודה עם טפסי ואד עבודה עם יישומי דפי ק45 עבודה עם 56551005 פעולה עם הלקוח: 4575 ו- זסיוס!קאם 6%חו%6ח1 8 המדריך השלם 3 857 פרק 1 בניית דפי 45 בפרק זה: 0 כיצד באמת פועלים דפי 450 0 שילוב אובייקטים ורכיבים בדפי 450 0 איתור וטיפול בתקלות בדפי 457 פרק 1: בניית דפי 45 | 9 פרק זה יערוך לך היכרות רשמית עס דפי 45 (8065ק ז507/6 60/6). תלמד בו כיצד דפי 857 באמת פועלים, כיצד להשתמש באובייקטים וברכיבים בדפי 850 כאלה, וכיצד להגדיר, לאתר ולטפל בתקלות בעת התקנת דפי 457 בשרת אינטרנט (6עז56 ססש). כיטצד באמת פועלים דפי 4505 דף 457 (7806 ז567/6 60/6ה) הוא קובצ ואד תקני ובו מספר מאפייניס נוספים. כמו בקובצ ]וד תקני, דף 855 מכיל תגיות ואד היכולות להיות מפורשות ומוצגות על ידי דפדפן אינטרנט. כל מה שתוכל לשיס בקובצ |אזו תקני (למשל, יישומוני 18%8, טקסט מהבהב, תסריטי צד-לקוח, פקדי 6%ע60 צד-לקות) תוכל לשיסם גס בדפי ק5ג. אולס, לדף ?45 יש שלושה מאפייניס המייחדים אותו: 0 דף 55 יכול לכלול תסריטי צד-שרת. על ידי הכללת תסריט צד-שרת בדף 455 אתה יכול ליצור דפי אינטרנט בעלי תוכן דינמי. כדי לתת דוגמה פשוטה ביותר, אתה יכול ליצור דף אינטרנט המציג הודעות שונות בהתאם לשעה ביום. 6 דף 55 מספק מספר אובייקטים מובנים (09[660 חושווט8). על ידי השימוש באובייקטיסם מובניס הזמיניס בדף 455 תוכל להעצים את כוחס של התסריטים אותס אתה יוצר. בין השאר, אובייקטיס אלה מאפשרים לך הן לשלוח והן לקבל מידע אל ומאת דפדפנים. לדוגמה, תוך שימוש באובייקט ₪6006590 אתה יכול לקבל מהמשתמש מידע המוצב בטופס בפורמט ]ואד ולהגיב למידע וה באמצעות תסריט. 0 דף 455 יכול להיות מורחב באמצעות רכיביס אפשריים נוספים. דפי 455 מגיעיס כשבהס נכללים מספר פקדי א6ש860 מובנים של צד השרת. רכיביס אלה מאפשריס לך לבצע פעולות כגון עבודה עס מסדי נתוניס, משלוח דואר אלקטרוני ((ו%3]-5) וגישה למערכת הקבציס. רכיבי 606% תקניים אלה שימושיים במיוחד, אולס אינך מוגבל רק אליהם. באפשרותך לרכוש רכיביס של צד-שלישי או ליצור רכיבי 606% נוספים משלך. אין גבול ליכולותיך להרחיב דפי ק5. שלושה מאפייניס אלה מגדירים את דפי 55ג. דף 452 הוא דף |אזה תקני אשר הורחב באמצעות תסריטי צד-שרת, אובייקטיס ורכיבים. תוך שימוש בדפי 452 תוכל ליצור אתרי אינטרנט בעלי תוכן דינמי. הדרך הטובה ביותר להבין כיצד פועלים דפי השרת היא על ידי הצגת ההבדליס שבין גישה לדף 455 לעומת הגישה לדף ואד רגיל. 0 המדריך השלם 3 850 תהליך שירות דף |ואזו רגיל יכול להיות מפורק לצעדיס הבאים: 1. משתמש מקליד כתובת אינטרנט של קובא ‏ וא לשורת הכתובת (007655) בדפדפן| ומקיש זסחם ‏ כדי לבקש ‏ את דף האנטרנט (לדוגמה, הסח סו|6ח/ וחסס. 3505166. צאוצו/ /: קת). 2. הדפדפןו שולח לשרת אינטרנט (8/ז56 60/)), כגון 115 (חסטהוחזס]ח1 6%חזסשח1 ), בקשה לקבל את דף האינטרנט. 3 שרת האינטרנט מקבל את הבקשה ומזהה שהיא עבור קוב ואזח, מכיון שלקוב המבוקש מצוינת סיומת ואד או וואדח. 4. שרת האינטרנט מאתר את קובצ ₪11 הנדרש מהדיסק או מהזיכרון ושולח אותו חזרה לדפדפן. 5. קוב ₪11 מפורש על ידי דפדפן המשתמש והתוצאות מוצגות בחלון הדפדפן. כמובן שהתהליך מורכב מעט יותר, בדרך כלל (לדוגמה, תוכן הטפסים מוצג ומחרוזות שאילתה מועברות). אולס בגדול, צעדיס אלה מתאריס באופן כללי את הפעילות מרגע לרגע של שרת אינטרנט טיפוסי. שרת מקבל בקשות לקבצים מסוימים ומגיב על ידי שליחת הקובצ הנכון, כשהוא מוצא אותו בדיסק הקשיח או בציכרון. הערה: הדיון בנושא דפי 457 בספר זה יוצא מנקודת הנחה שתשתמש בדפי 452 בסביבת שרת האינטרנט (115, 567/61 חסטפחזס)ח1 ז6חזס%ח1) של אספסיסווא. אולם, ניתן גם להשתמש בדפי 455 במיגוון רב של שרתי אינטרנט אחרים. דפי 455 יכולים לשמש גם בסביבת שרת האינטרנט האישי של 50%6סזסו1] (5/ם, ז6שז56 65/ |החספזסק) עבור א9 פשוססחו/, ובסביבת זפשז56 60// ז66ק עבור דא פאוסחו\. אינך מוגבל להשתמש גם בדפי 855 רק בשרתי האינטרנט של 0%פסזסווא. תוך שימוש בתוכנה בשם 50%6!ו!ו60 מבית היוצר של 55ה!וווח6 תוכל להשתמש בדפי קפ גם בשרתי 6פהמזססהם 6050806 |- אסהזו850ת, סהוותחסס 05| ושרת 60, 6ו605/ 5'ץווופא'ס ושרתי אינטרנט רבים נוספים. למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של א50!ו|וח6 בכתובת החס80.6ו!וח6.עטצואו. למרות ש-115 יכול לשרת דפי !אד סטטיים, דפי 50 מאפשרים ל-115 לשרת גסם תוכן דינמי. באמצעות דפי 452 אלה תוכל ליצור דפיס בעלי תוכן חדש כתגובה לבקשות המשתמש. השרת עצמו הופך לפעיל בתהליך יצירת דף האינטרנט. חשוב מאוד להבין את הניגוד שבתהליך שירות דף 455 לעומת שירות דף ואדה רגיל, ולצורך כך נפרק אותו לשלבים : 1. המשתמש מקליד כתובת אינטרנט של דף 457 בשורת 007655 של דפדפו האינטרנט שלו, ומקיש זססחש כדי להגיע לדף ק5ג (לדוגמה: פה. סו|6ח/ ו 60 5166כ5ה. וצצ / : כסת). 2. הדפדפן שולח בקשה ל-115. פרק 1: בניית דפי 457 | 11 3 שרת האינטרנט מקבל את הבקשה ומזהה אותה כבקשה לקובא דף 55ג, מפני שלקוב המבוקש יש את הסיומת 0פ8. 4. השרת מאתר את הקובצ המבוקש בדיסק הקשית או בויכרון. 5. השרת שולח את הקוב לתוכנית מיוחדת הנקראת ||57.0. 6. קובץ דף 455 מעובד מראשיתו ועד סופו וכל פקודה שמזהה התוכנית המעבדת, מבוצעת. תוצאת התהליך היא קוב וואד תקני. 7. קובא | נשלח חזרה לדפדפן. 8 הדפדפן במחשבו של המשתמש מתרגם את קוב ₪311 והתוצאות מוצגות בחלון הדפדפן. הערה: לשם ההבהרה, הצעדים המתוארים כאן הוצגו בפשטות יתירה. דפי 457 אינם צריכים להיות מהודרים מחדש (₪9660001180) בכל פעם שהם מתבקשים. אם דף 57 כלשהו התבקש בעבר ולא נעשה בו שינוי, הוא ייטען מהמטמון (68606) במקום שיעובד פעם נוספת. מנקודת מבטו של שרת האינטרנט, דף 455 שונה מאוד מקובצ |ואדח רגיל. קובצ ואד רגיל נשלח לדפדפן מבלי שיהיה מעובד באופן כלשהו. לעומת זאת, כל הפקודות שבדף 57 חייבות להיות מופעלות מלכתחילה, כדי ליצור קובצ |אזה. דבר זה הוא אשר מאפשר לדף 55 להכיל תוכן דינמי. מנקודת מבטו של הדפדפן, לעומת ואת, דף 455 הוא כמעט וזהה לדף ואזח רגיל. ההבדל היחידי הוא שדף 455 יהיה בעל סיומת 850, במקוס סיומת ושח או |חזה. כאשר מתקבלת בקשה לדף 5 מקבל השרת דף ואדה רגיל. דבר זה הוא אשר מאפשר לדף 455 להיות תואס לכל סוגי הדפדפניס. שילוב אובייקטים ורכיבים בדפי 450 דף 450 הוא בעיקרו זהסוחחסזוטח= מחה0ק56. ספר זה יוצא מנקודת הנחה שתיצור את התסריטיס עבור דפי 55 שלך באמצעות %קו856/ של 4ספסזסוו₪. אולס, באפשרותך להשתמש בדפי 455 גס בשפות תסריט אחרות, כגון 356706 או 6!5600%ק. כל שפת תסריט כוללת 6חופַחם +0וז56 התואס לתקן תסריטי א6ע60 היכול לשמש ליצירת דפי 50. 2 המדריך השלם 3 50 הערה: אם שפת |ז6ק מוכרת לך, בוודאי תשמח לדעת כי קיים יישום שלה התואם לדפי ק5. למידע נוסף בקר באתר 0 360/65%86.00.צשצואו//:קשח, או בקר באתר המלווה ספר זה ח00ס.66ו3505.אוטצו//:קאח. הדרך הקלה ביותר להוספת תסריט 50000) לדף 55 היא תוך שימוש בתוחמים (פז0זווח!!26) %> ו-<%. כל טקסט הנמצא בין שני תוחמיס אלה יעובד כתסריט. להלן דוגמה: < ||אחד> <סשה/><= וד ד/>5606 57ה<ם |דנך> <סגשר> <צ00ם> 8 15 וחד <% 10 0ד 1=!) ₪08 %> ו <% זאם)] %> .56066 פחס! ץזסע <ץ800/> < |וזדרן/> כאשר דף 450 זה מוצג בדפדפן אינטרנט יופיע המשפט הבא: פחס| שוסט ,סע ,סע ,קוסע ,סע ,סע ,סע ,קוסע ,וסט ,וסט ,חפט 8 15 פוחד 6 תסריט זה יוצר 10 עותקים של המילה שזפט תוך שימוש בלולאה דאםא...חס= של ו כברירת מחדל, דף 45 יוצא מנקודת הנחה שאתה משתמש ב-856106/ כשפת התסריט העיקרית שלך. דבר זה אומר שאינך צריך לעשות דבר מעבר לשימוש בתוחמי התסריט (פז6)וחחו!6 5610%) %> ו-<% כדי להשתמש בשפת תסריט זו. אבל, קיימות שלוש דרכים לציון מדויק של השפה בה עושה דף 850 שימוש. ראשית, תוכל להיעזר ב-ז806ח8 5617/1606 66חזססח1 כדי לציין שפת תסריט מסוימת כשפת תסריט שתהווה ברירת המחדל עבור דפי 455 שלך. כדי לעשות ואת, בצע את הצעדיס הבאיס: 1. פתח את תפריט +508, הצבע על פוחפזטסזק ומתפריט המשנה 66חז%60ח1 50סיסוו! 5 הסה זס+ח1 בחר את 1303067 567/166 +6חזססחן. 2 לח לחיצה ימנית על שרת האינטרנט שלך. אס לא שינית את תצורת ברירת המחדל יהיה שמו של השרת 5166 60/ זוט8ו6ס. 3 מתפריט הקיצור בחר 65זסקסזץ. 4. בחר בכרטיסיה 6וחסו. 5. לחץ על לחצן חס8זטףו1חס6 (כדי לעשות ואת צריך להיות לך יישוס קיים. אס אין לך כזה, צור אחד חדש על ידי לחיצה על לחצן 68066ז6). פרק 1: בניית דפי 457 | 13 6. בתיבת הדו-שיח חסספזטףוח60 הסספסו|סקה, בחר בכרטיסיה פחסטקס ססם. 7. בתיבת הטקסט 6סְּטַחַח3| 55 %|6/80ס₪ הקלד את שם שפת התסריט בה אתה מעוניין להשתמש כשפת ברירת המחדל שלך; לדוגמה, הקלד 85606/ או 356706 (ראה תרשים 1.1). |< | חסוזהּזטוףו]חס:) חסוזהּסווקקת | וטופ 0 קקג | פחסווק0 ספב = פטהוקקב!א סק הסו!8זגוםו/חס) מסוהסווסק ה - 6 ח0ו5699 !סח שן וו סק :ו 58950 טמח6!וגום 6פהחם -] הכ ]חסזהם 6וסהח= > 000000 א₪5] :36| 357 6/0 5 ₪ וסשחו! )קז 5 5 5 תרשים 1.1 השימוש ב-3067ח13] 66ו/507 66חזסח1 לציון שפת תסריט ברירת מחדל לאחר שהגדרת שפת תסריט מסוימת כברירת המחדל לתסריטיס שלך, תוכל להשתמש בה בדפי 57 שלך, פשוט על ידי השימוש בתוחמיס 4% ו-<%. אם, למשל, אתה מתעתד להשתמש בעיקר בשפת +10ז56 לדפי השרת שלך, עליך להגדיר שפה זו כשפת ברירת המחדל. תוכל לציין גס את שפת התסריט העיקרית עבור דף מסוים. כדי לעשות זאת, הצב את המנחה 1860465 בשורה הראשונה בקובצ הדף השרת שלך, כפי הנראה בדוגמה הבאת: >9%68 | /\0/40=25670% %< < ||אחד> <סגשה/><ם | ד/>5606 קפה<ם ודד> <סגש> <צ00ם> 8 15 פוחך <% 4 (++ו;1;>11=!) זסז %> ,סט >% 7 %< .56066 פחס| ץזסע <ץ800/> < |וחדרן/> 4 המדריך השלם 3 857 המנחה בשורה הראשונה של תסריט זה מציין שכל התסריטיס הנכלליס בקובצ וה צריכים להיות מופעליםס כתסריטים שנוצרו באמצעות זסו150. < ||אחד> <סגשה/><ם | ד/>5606 קפה<ם ודד> <סגש> <צ00ם> <" "= ד( "זקה056"= 620 | דק5> ()06|0ץ58 הסססחט1 / ("!ס|6" )50056.6 / < ך510]/> 8 15 פווודך %> ()0ו|6חץ58 <% <ץ800/> < |וזדרן/> בדוגמה זו, התגית <ד56₪10> מכילה פונקציית 356710%. המאפיין 16046 של התגית <זק5681> מציינת באיוו שפת תסריט יש להשתמש. המאפיין דהא₪ מציין שהתסריט צריך להיות מבוצע בשרת, ולא בלקות (הדפדפן). הפונקציה ()0!ו06ץ58 מגדירה את התסריט הראשון. התסריט השני, מסומן באמצעות התוחמים (65וחוו06) %> ו-<% הרגילים, הוא המקוס בו בעצס נקראת פונקציית %. דף 455 זה מציג את הכתובת !סו|₪6 על המסך. אס יצרת תסריט 50006[ או %85600% של צד-לקות, עליך להכיר את התגית < ד50010>. 11670506 הרחיבה תגית זו כך שתוכל לשמש לציון תסריט צד-שרת או צד-לקות. אם לא הוספת את המאפיין "ז6שז56"= ד₪0%4 בדוגמה הקודמת, תהיה ההתייחסות לתסריט כאל תסריט צד-לקוח. במקרה כזה, השרת יתעלס מהתסריט והדפדפן ינסה להפעיל אותו (הוא ייכשל כישלון מוחץ, מכיוןו שהתסריט אינו תסריט צד-לקוח תקני). מדוע תרצה להשתמש אי פעס בתגית <656₪107, ולא בתוחמיס 4% ו-<% הרגילים!: בדרך כלל, לא תעשה כן. אולס, קיימיס שני הבדליס מהותייסם בין שתי הדרכיס שתוארו לציון תסריט. ראשית, תסריטיס הנכללים בתגית <דק5681> מופעלים מייד, ואין ה משנה היכן הס מופיעים בדף 455. לדוגמה, ראה את הדף הבא : < |אדת> <סשה/><= וד ד/>5606 57ה<ם |דנךד> <סגשר> <ץצ₪800> .560066 96זו ₪6 15 פוחד <זס "= ד או "זקה56"== הסאה | דקןה56> (".56006006 566000 006 15 פוה ד" )סע 652056 >] < <ץ800/> < |ודרן/> פרק 1: בניית דפי 457 | 15 במבט על התסריט, תוכל להתפתות ולהאמין שהמשפט 66ח06ח50 %פזו 6וז 15 פוחדך והמשפט ".5656066 566000 6ח% 15 פוחד" יוצגו על המסך בסדר הזה. אולס, כאשר דף 57 מוצג בדפדפן, מתהפך סדר הצגת המשפטים (או אף גרוע מכך, לא מוצג על המסך דבר, מפני שנוצר קוב !אד לא חוקי). מדוע זה קורה! כל מה שנמצא בין התגיות <דק5681> מופעל לפני כל דבר אחר בדף. אס תשתמש בפקודה 506 צסו של הדפדפו שלך תראה את הדף הבא, שהוא תוצאה של תהליך הידור דף 457 הקודם: < || >.00006ח56 566000 6 15 פוחד <סגשה/><ם | ד/>5606 ק5ה<ם ודנד> <סגש> <צ800> .560066 9%זו 6 15 פוחד <ץ800/> < |וזחדרן/> להתנהגות זו של תגית <דק50₪1> יש שתי השלכות. ראשית, אתה יכול להציב את התסריטיס הנכלליס בין תגיות <דק5081> בכל מקוס בדף 452 שלך. שנית, התגית <ך50010> מוגבלת (ברוב המקריסם) להכלת פונקציות ופרוצדורות בלבד. הפלט של כל תסריט שאינו מוכל בפונקציה או פרוצדורה מוצג מייד, והתוצאה היא דף ₪11 לא חוקי. לתגית <דק5081> יש יתרון בולט אחד על תוחמי התסריט 4% ו-<%. תוך שימוש בתגית <1ק50601> אתה :כול לערבב מספר שפות תסריט בדף 85 אחד. ראה את הדוגמה הבאה: >9%669 | ](/00==5670% %< < |אדת> <סשה/><= וד ד/>56706 57ה<ם |דנך> <סגשר> <ץצ₪800> < "= דא(₪ "זקה56"== הסאה | דקן56> ()0|ו6חץ58 הסטסחו ָ ("!סו|6" )וש 05056 ד >] < >% 0 סד 1=ו) הס ()0ו|6חץ58 דאשא %< <ץ800/> < |וזחדרן/> תסריט זה מציג 10 פעמיס את המילה !סוו₪6, בשורה. אך שים לב כיצד הדבר מתבצע. התסריט שבין התוחמים %> ו-<% הוא תסריט של 560006 8856 |1508/. | אולס, התסריט קורא לפונקציית 25606. פונקציית 35676 מוגדרת בין תגיות <זק5001>. כשאתה מעוניין להשתמש בשפת תסריט כלשהי כשפה העיקרית שלך, אך עליך לקרוא 6 המדריך השלם 3 50 לפונקציה משפת תסריט אחרת, תוכל לעשות זאת בשיטה זו. אפשרות זו יעילה כאשר לשפה מסוימת יש פונקציה או שיטה (60/00א) מסוימת שבשפת ברירת המחדל שלך חסרה. לסיכום, קיימות שלוש שיטות לכלול תסריט בדף 55( : 0 ציין שפת תסריט לכל דפי 85 שאתה יוצר תוך שימוש ב-567/06 6%חזסזח1 זחוא לציון שפת תסריט שתהווה את ברירת המחדל. 6 ציין שפת תסריט עבור דף בודד, תוך שימוש במנחה (ש6עחס6סזום) דפי 57 <% "80806חה! חק 205="560)ס\ | %63>. 0 ערב מיניס שוניס של שפות תסריט בדף 55 בודד, על ידי שימוש בתגית < ד5610> המורחבת. לפני שנסיים חלק זה, עלינו לדון במנחה דפי 455 נוסף. תוך שימוש במנחה הפלט (6ש660זוש זטסוטס) של דפי 455 ניתן להציג את ערכו של ביטוי. הנה דוגמה: < |אדת> <סגשה/><=ם | דך/>6!קוחהאם ק5ה<ם |דנך> <סגשר> <ץצ₪800> <%ם11 %6=7> :06 ||ואו סח 6 ,6ח0ם 6 + <ץ800/> < |וזדרן/> אתה משתמש במנחים =%> ו- <% כדי להדפיס ערך של משתנה, שיטה או פונקציה. בדוגמה הקודמת, מנחה הפלט משמש להצגת ערכה של פונקציית 856106 בשס פווזד. קיימת דרך נוספת להשגת אותה תוצאה. ראה את הדוגמה הבאה: < ||אחד> <סגשה/><=ם | ד/>6!קוחהאם ק5ה<ם |דנך> <סגשר> <צ00ם> <% (1₪ ך)56.//16חה0ק65 %> :06 |ווצ סח 6ז ,6חסס סו זה <ץ800/> < |וזדרן/> בדוגמה זו, ערך הפונקציה =ווזד של 85606 מוצג תוך שימוש באובייקט ₪6500056 של דף 55. השיטה ()שטוו\ של האובייקט 86500056 מציגה את ערך הביטויים על המסך (בחלק הבא תלמד עוד אודות השימוש באובייקטים). מתי עליך להשתמש בשיטה 56./66ח6500א, ולאו דווקא במנחיס =4% ו-<%? זה לא ממש משנה. בכל מקרה מייצגיס דפי 850 את מנחי הפלט, באופן פנימי, כאילו היו קריאה לשיטה 166ז/.₪6500056. ניתן להשתמש בכל אחת משתי השיטות להצגת ערכי ביטויים. הערה: כאשר אתה מקבל הודעת שגיאה בעת השימוש במנחי הפלט =%>4 ו-<%, תתייחס הודעת השגיאה לשורת קוד המכילה את השיטה ()₪6500056./186. הדבר יכול להיות מבלבל, מפני ששורה זו של הקוד בעצם אינה קיימת בדף 455 שיצרת. אולם, מצב כגון זה מציין בפניך ש-52 משתמש לחילופין בשתי השיטות להצגת אותם ערכי ביטויים. פרק 1: בניית דפי 457 | 17 מעבר לכך, קיימיסם מצביס בהס שיטה אחת של הצגת ערכי ביטויים נוחה יותר מהאחרת. לדוגמה, כשאתה וקוק להצגת ערך ביטוי בתוך בתסריט, השיטה ()56.)]106ח₪6520 קלה יותר לשימוש, בדרך כלל. מצד שני, כשאתה מעוניין להציג את ערך הביטוי בחלק של קוד וואזו, יהיו המנחיס (85ע660ז21) =%> ו-<% קלים יותר. הדוגמה הבאה מתארת את שתי הגישות: < ||אחד> <סגשה/><=ם וד ד/>6!קוחה8א= ק5ה<ם |דנך> <סגשר> <צ00ם> >% 0 0ד1=ו מס ", ",זה ץר = שרח ("<03>"זהעץרח8 " : "וז /).56חה6500 דשא %< <חרת> .566 פחס! <%זהּ/ץוח=%0> 3 5ו פוחך <ץ800/> < |וזדרן/> בדוגמה זו, השיטה ()56.186ח₪6500 משמשת בלולאה להצגת ערך המשתנה ששמו זהשץוח כאשר גודלו גדל והולך. מנחי הפלט =4%> ו-<% מוטבעים בקוד וואזח רגיל. מנחה הפלט משמש להצגת ערך המשתנה זגּשץוח (ראה תרשיסם 1.2). [<51 - | זסזס|קא = הז זח! 40105011 - 6וקחוהא 575 בה 46 סטב" 80 השע 08ם ‏ 06 | | = ב ₪ ₪ פ₪- 6 ₪ 8 ו | חווק | חספ 5 עזסופו | 65)סעב] | ה5680 בג ו כ וה / 0% 1 בק [ 45 51371 ופחזטה|[ 45 45% זסוסוקאם וסתופוח|[ 45 = 5 1 6קוחזסופגם [ 45 שוגו ופמחבת0 [ 45 = ספ שת וס 865[ 165 | 16 סז 2:76 ,זו קר6זו, 3:01. ,הזו קרסזי, סז סקר 4 , קורז רוטקו זו קתוסזר 5 סז הסט רס הזו רס 6 6177 סק רז רוטקו רסזי, קהוסזו, וסט 7 סז סז רס הנטקו רס הזו רז הסט 8 סק רסו הדסק רז הנקי קרסזו, קהוסזו, ער1סזי, קתוסזר 9 סז סז רז הזו רז הנטקו סז קהסזו, סז תוסק 10 66 מס , קהוסז קרוסז סז קרז קרז קרז זו רנק רצקו הנטקו 15/8 פגג" סק והזוח והסס] | | | | | [שָ תרשים 1.2 שתי שיטות להצגת ערכים 8 המדריך השלם 3 850 הבנת אובייקטים ורכיבים דפי 850 כוללים מספר אובייקטים מובניס ורכיבי 6%שו86 ברי התקנה. אובייקטיס ורכיבים אלה יכוליס לשמש להרחבת כוחס של תסריטי דפי 55ה. מהם אובייקטיס (00[6009) ורכיביס (65ח6חססח60)? אובייקט 00[660) הוא דבר שבדרך כלל מכיל שיטות (6607005), מאפיינים (65וזו6קסזק) או אוספים (601!8660005). שיטה של אובייקט קובעת מה ניתן לעשות בעזרת אובייקט זה. מאפייני אובייקט יכוליס להיקרא או להגדיר את מצבו של האובייקט. אוספיס של אובייקט מייצרים קבוצות שונות של צמדי מפתחות וערכים (פזו 6ט|8 8 שְ66א) המשויכיס לאובייקט. ניעזר בדומה מחיי היוס יוס. הספר טוס סוייר (זפַעְשו58 וחסד) הוא דוגמה לאובייקט. האובייקט מכיל שיטות (005ח60) שונות הקובעות מה ניתן לעשות באמצעותו. לדוגמה, אתה יכול לקרוא את הספר, להשתמש בו כמעצור לדלת (שלא תיטרק ותינעל) ואפילו, אס אתה מרגיש אכזרי במיוחד, לקרוע אותו לגזריס. לאובייקט יש מספר מאפייניס (65ז6ססזק). לדוגמה, יש בו מספר מסוים של עמודים והוא נכתב על ידי סופר מסוים. לסיוס, יש לו אוסף (ח0ו60!!660) של צמדי מפתחות וערכים. לכל מספר עמוד (מפתח) יש דף טקסט תואם (6טן8/). רכיב 6%ע260 (זחפחסקוח0ס6) דומה לאובייקט מובנה של דף 455. אולס, כאשר אתה משתמש בדפי 55, קייסם הבדל משמעותי אחד בין רכיב לאובייקט. מופע (66ח508ח1) של רכיב חייב להיווצר קודס לאפשרות השימוש בו. אובייקטים של דפי 4505 דפי 850 כוללים מספר אובייקטים מובניס (00[665 חו=ווט8). אובייקטיס אלה מאפשריס לך להגדיל את עוצמתסם של התסריטים אותס אתה יוצר. לדוגמה, תוך שימוש באובייקטיס אלה אתה יכול להשיג גישה לבקשות הדפדפן ולשלוט בדרך בה השרת מגיב לבקשות אלו. האובייקטיס המובניסם גם יאפשרו לך שליטה ב- חסו5655 ז056 וביישומי שרת אינטרנט (5ח0ס80סו|סק ז60-567/6)). כבר היכרת דוגמה אחת לאובייקט מובנה, האובייקט 8₪6500056. תוכל להשתמש באובייקט זה כדי לשלוח פלט לדפדפן. אבל, לאובייקט 5%6ח₪6500 יש מספר מאפיינים, שיטות ואוספיס חשוביס נוספים. בהמשך תמצא פירוט כיצד להשתמש בכל אחד מהאובייקטים המובניס. הרשימה הבאה מספקת סקירה כללית מהירה של כל אחד מהם: 0 חהססהּסו!קק - האובייקט חסטפסו|פק משמש לאחסון ולאחזור מידע שיכול להיות משותף בין כל משתמשי היישוס. לדוגמה, אתה יכול להשתמש באובייקט זה כדי להעביר מידע בין משתמשיס באתר האינטרנט שלך. פרק 1: בניית דפי 457 | 19 % - האובייקט ₪6006%5 יכול לשמש לשס גישה לכל המידע הנשלת בבקשה מדפדפן לשרת שלך. אתה יכול להשתמש באובייקט זה כדי לאתחזר את המידע שהמשתמש הקליד בטופס ווידו]. 86 - האובייקט 86500756 משמש לשליחת מידע חזרה לדפדפן. אתה יכול להיעזר באובייקט זה כדי לשלוח ערכיסם מהתסריט שלך לתצוגה בדפדפן. 56767 - האובייקט 56/68 מאפשר לך להשתמש בפונקציות שירות שונות בשרת. לדוגמה, אתה יכול להשתמש באובייקט כדי לשלוט במשך הזמן בו יופעל תסריט לפני שיפוג זמנו. אתה יכול גם להשתמש באובייקט גּה כדי ליצור מופעים של אובייקטיס אחריס. 565510 - האובייקט ח0ו5655 יכול לשמש לאחסון ולאחזור מידע אודות ח0ו5655 משתמש מסוים. אתה יכול להשתמש באובייקט כדי לאחסן מידע הנמשך בהתמדה לאורך ביקורו של המשתמש באתר האינטרנט שלך. 0 - האובייקט 5א00[660060006 משמש לשליטה ב-5860005חפּזד (תנועות) דפי 855. התנועות מנוהלות על ידי שרת תנועות של 6-0504ו! (פדוז, 858600 ד 50סזסוז). האובייקטיס המובניס שוניסם מאובייקטים רגיליס. אינך צריך ליצור מופע לאובייקט מובנה לפני שתוכל להשתמש בו בתסריט 50000). השיטות, אוספים ומאפייניס של אובייקט מובנה נגישיס באופן אוטומטי מכל יישוס שרת אינטרנט. הערה: ראה בנספח 8 אובייקטים ורכיבי 452 המתייחסים לרשימה שלמה של השיטות, המאפיינים והאוספים של האובייקטים המובנים. רכיבי דפי 450 כמו האובייקטיס המובניס בהס דן החלק הקודס, רכיבי דפי 455 יכולים לשמש להעצמת כוחס של התסריטיםס אותם אתה יוצר. ההבדל בין רכיבים לאובייקטיס מובנים נובע מכך שהם בדרך כלל משמשים למשימות ייעודיות יותר. הרשימה הבאה מספקת סקירה כללית מהירה של הרכיביס המאוגדיס עס דפי 55( : 0 הרכיב ז₪0%8%0 26 - רכיב וה משמש להצגת פרסומי כרזה (פחחהם 20 + 56ו6ש0) בדפי אינטרנט המוצגיס באתר אינטרנט. אתה יכול להשתמש ברכיב וּה לציון משך הומן בו תוצג כל כרזת פרסוס. הרכיב 632391|/₪65 56ש0ז8 - רכיב זה יכול לשמש אותך להצגת תוכן וואדח שונה, בהתאם ליכולותיהס של הדפדפניס השונים. לדוגמה, תוכל להשתמש ברכיב כדי להציג דפי אינטרנט במסגרות, אבל רק בדפדפניס התומכים בכך. המדריך השלם 3 8507 0 הרכיב 4חואח11 %ח6זח60 - תוך שימוש ברכיב זה ניתן לקשר בין מספר קבצי וזדה, כך שהניווט ביניהס יהיה קל. לדוגמה, השתמש ברכיב זה כדי להציג דפיו של ספר מקוון. 6 הרכיב 615זחש60 - רכיב זה מאפשר לך לעקוב אחר מספר המבקריס באתר שלך. אתה יכול להוסיף רכיב זה כדי ליצור מונה כניסות (זסחט0ס6 +₪1) לדף אינטרנט מסוים. 0 הרכיב +₪0%360 600%60% - רכיב זה מאפשר לך ליצור תוכן ‏ |ואז משתנה בדף אינטרנט. לדוגמה, אתה יכול להיעזר ברכיב זה כדי להציג באופן אקראי הודעות שונות בדף הבית של אתר האינטרנט שלך. 0 הרכיב ז56חט60 966 - זהו רכיב זהה לרכיב זפזחטס6 שתואר קודס לכן, בכך שהוא יכול לשמש למעקב אחר מספר המבקריס ולהוסיף מונה כניסות לדף אינטרנט מסויס. 0 הרכיב 6006666 2678015508 - רכיב וה יכול לשמש להצגת קישורים לדפי אינטרנט מסוימיס רק למשתמשים להסם יש הרשאה לצפות בהס. תוכל להיעזר ברכיב זה כדי ליצור דפי אינטרנט הניתנים לצפייה רק על ידי מנהלי האתר (5ז15078%0ח2/01 5166 60/). 0 האובייקטיס 0313 6011300130 - נקראיס בקיצור 600. אלה מאפשריס לך לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני (ו89א-5) מתוך דפי 452 שלך. אתה יכול להיעזר באובייקטיס אלה כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני למשתמש שזה עתה ביצע הרשמה לאתר שלך. 0 האובייקטיס הּז₪3 616% - נקראיסם בקיצור 00. אלה מאפשרים לך לאחתזר ולאחסן מידע במסד נתונים כדוגמת 567/60 .501 67050%ו₪₪. אובייקטים אלה נחשבים לחשובים במיוחד. מסיבה זו הס נידוניס בהרחבה בחלק נפרד של ספר זה, חלק 3, השימוש בדפי 450 עם מסדי נתוניסם. חלק 2 של הספר, רכיביס ברי התקנה של 55ה, מתאר בפירוט כיצד ניתן להשתמש בכל אחד מהרכיביס ברי ההתקנה. חלק 4 של הספר, רכיבי 450 מותאמיס אישית, מתאר כיצד תוכל להרחיב את דפי 857 באמצעות רכיביס חדשיםס אותם תרכוש מחברות צד-שלישי או שתיצור בעצמך. הערה: ראה בנספח 8 אובייקטים ורכיבי 452 המתייחסים לרשימה שלמה של השיטות, המאפיינים והאוספים של הרכיבים. פרק 1: בניית דפי 57 21 השימוש ברכיבים בדפי 4505 לפני שתוכל להשתמש ברכיב עליך, קודס כל, ליצור עבורו מופע (066ח5%8ח1). למרות שאתה יכול להיכנס באופן אוטומטי למאפייניס, לשיטות ולאוספים של האובייקטיס המובניס בכל דף, לפני שתוכל להשתמש ברכיב עליך ליצור עבורו מופע עס טוות (50006) ייחודי. בשלושת הסעיפיס הבאים תלמד כיצד ליצור מופע של רכיב בטווח דף (סחָהק), ח0סו5655 ויישוס (חסספסווסכג). יצירת רכיב עם 56006 סאַבּק ברוב המקריס אתה תיצור מופע של רכיב עס טווח דף (56006 6ַאָ89ק). רכיב עם טווח דף נוצר בדף יחיד וגווע כאשר עיבוד הדף מסתיים. אתה יכול להשתמש ברכיב עס טוות דף רק בדף בו הוא נוצר במפורש. כדי ליצור מופע עבור רכיב עס טווח דף אתה יכול להשתמש בשיטה ()7/67.6768%600(66ז56 או בתגית וד בשס < ז083560>. אזהרה: אל תשתמש בשיטה :67680600[66 של 06ו856/ או בהצהרה שפח של 56106 כדי ליצור מופע של רכיב. אם תשתמש באחת משתי השיטות הללו ליצירת רכיב עלולים להתרחש דברים משונים ומאוד בלתי צפויים. במקום זאת, השתמש תמיד בשיטה ()600[166ז0768.ז7/8ז56 של דפי 55ג. להלן דוגמה לאופן בו עליך להשתמש בשיטה 0768060066 ליצירת מופע של האובייקט עזהּחסטסוכ עס טוותח דף: >% ("ץ חס 56.60 )0768060060 זס/6==56וסץ 56 "הוחזסזו|8" ,")" 00 סוסץו "05005ח135580]" ,"הז" ס00ג.סוסץוו "הט80פוז" ,"זוא" ססג.סוסץוו %< .5 <%6 זהוס6.ש6וכץ]=%> 5ּח /זהחסססום עו >< . <%("6")וח6ש6.1וסץ= %> 5 ץזההסטסוס ץוח חו חס זו סחד כאשר תסריט זה מופעל נוצר מופע של האובייקט עזהחסטסום. אחר כך, נוספיס לו שלושה צמדי מפתח/ערך. לסיוס, מוצגיס שני מאפייניס של המילון (ראה תרשים 1.3). 2 המדריך השלם 3 50 [<]5) - | זסזס!קא = )סחזסח! 05011ז1:0א - ק35.)טופוטוס/030:8080/1631ה[הסס1// :ווח בה בז 4 סופ" 500 אשץ 06ם 6 | 9 ₪ ₪ טפ ₪ ₪ 6% ו ווק א | ח6שוספ!|ות | 5|שמחבת | עוסופוו | 65וסעב | 5608 6וחסו | 6658 קסופ ₪ 6% ]15 [ 45 51871 וחזפוח[ 45 1605 זפזסוקאם והזוח[ 45 = 5>ח | פקוחזס)פגום [ 5 3005 הבח [ 45 = פ6/ פת! וס 863% [ 45 פאחע | 5 3 185 ז0ה0ם16 קז 60110 15 קנה תסו ענת מו עמש פע שג" ₪ 206 6%ח3זוחו 1008 ר=] | | | ןש תרשים 1.3 דוגמה של האובייקט עזהּחסוססוכס ההצהרה הראשונה בדוגמה זו משתמשת בשיטה 07680600[66.ז6/ז56 כדי ליצור מופע של אובייקט עס טווח דף. בדוגמה זו משויך אובייקט המופע /זהחס6וס למשתנה בשם ועו לאחר שנוצר מופע האובייקט ניתן לקרוא לשיטות שלו. בדוגמה זו, נקראת השיטה 0 של האובייקט /זפּחסטסוס כדי להוסיף רשומות למילון. הקריאה הראשונה לשיטה 46 משמשת להוספת הצמד מפתה/ערך (6טו8//ץ6א) של 6 עס הוחזסוו|6. לאחר שנוצר מופע האובייקט אתה יכול גם לגשת למאפיינים שלו. בדוגמה זו המאפיין 60% של האובייקט ץזהחסושום נקרא כדי לקבוע את מספר הרשומות במילון. המאפיין וח6ו1 נקרא גם הוא, כדי להחזיר את ערכו של מפתח מסוים. בסופו של דבר, כשסיימת להשתמש במופע של אובייקט, אתה יכול להרוס (ץ6500כ) אותו. אובייקט שנוצר על ידי שיטה קודמת ייהרס באופן אוטומטי אחרי שהשרת מסיים את עיבוד דף 455. בשל כך, בדרך כלל לא תהיה סיבה להרוס אובייקט באופן מכוון. אבל, אתה יכול להרוס את האובייקט שוסץוא במכוון על ידי שיוך שוסץו לערך חדש, או על ידי קביעת ערך המשתנה ל-8ַחווטסא, כך : <% 8חוח6==%וכץ1] 56 %> דוגמה זו מתארת את השיטה הנפוצה ביותר ליצירה ושימוש ברכיב 606% בדפי 55. אתה יוצר מופע עבור אובייקט על ידי קריאה לשיטה (07680600(66.ז567/6. לאחר שאתה יוצר אובייקט חדש אתה יכול לקרוא לשיטות שלו ולקרוא או להגדיר מאפיינים. הערה: ראה בנספח 8 דוגמאות כיצד ליצור רכיבי 6%עס₪. פרק 1: בניית דפי 57| 23 קיימת גס שיטה נוספת ליצירת אובייקטיס עס טווח דף (56006 6חַּק). במקוס להשתמש בשיטה ‏ ₪7680600[606 אתה יכול ליצור מופע עבור האובייקט באמצעות התגית < ז0850> המורחבת של 6ספסזסווא. הנה דוגמה לכך: "שוסזם ץו"=כ1 "זס/56"= דהא(וח ז350 0> < 08(501)/> <"6כ דוספוסזם. 56ן"=כ1סחק מאחר והקוד המופיע כאן אינו תסריט, אל לך להוסיף אותו לדף 455 בין תוחמי התסריט %> ו-<%. התגית <ז0850> היא תגית ויז ועליה להופיע בחלק קוד ואד רגיל בדף שלך. דוגמה זו מציגה כיצד להשתמש בשלושה מאפייניס של התגית <1ז08050>. המאפיין ס1 מספק לרכיב מזהה *יחודי 1060006 6טסוחטש), שס, כדי שתוכל להתייחס אליו בתסריטים בתוך דפי 85 שלך. המאפיין ₪0610ק משמש לציון שמו הרשוס של הרכיב. ה השס בו משתמש השרת לזיהוי הרכיב, כאשר הוא יוצר את המופע עבורו. זהו גס אותו שס שעליך להעביר לשיטה (567/67.0768%600[66. מתי עליך להשתמש דווקא בתגית | <[08(508>, ולאו דווקא בשיטה ()076806000[666. ז6/ז50, כדי ליצור מופע עבור אובייקט! היתרון האחד של התגית <ז0850> הוא בכך שהיא אינה יוצרת מופע עבור האובייקט עד אשר מאפיין או שיטה של האובייקט נקראיס בפועל. אס דף 455 מכיל אובייקטים אשר ייתכן ולעולס לא ייקראו, עליך להשתמש בתגית < 408567 כדי לחסוך בזיכרון. 8% ממליצה שתיצור את מרבית הרכיבים שלך באמצעות טווח דף. יצירת רכיביס באמצעות טווח דף (56006 896) גורמת לכך שאתה מטיל מעמסה קלה יותר על שרת האינטרנט. רכיב טווח דף משחרר כל זיכרון ומשאביס אחריס להם הוא נדרש כאשר מסתייס תהליך עיבוד הדף. יצירת רכיב עם 56006 ח0ו5655 במקוס ליצור רכיבים הנגישיס רק בדף 455 בודד, אתה יכול ליצור רכיביס הנגישים במספר דפי 455. דרך אחת לעשות כן היא יצירת רכיב עס 56006 ח0ו5655. רכיב עם 6 ח0ו5655 זמין עבור מבקר יחיד באתר האינטרנט שלך בכל דף שהמבקר מבקש. מופע של הרכיב נוצר עבור כל מבקר. מופע הרכיב אינו עוזב את הזיכרון עד שהמבקר עוזב את האתר. ליצירת דף עס 56006 ח0ן5655 קיימות שתי שיטות. שיטה אחת משלייכת רכיב למשתנה חסו5655 (8180!6/ ח0סו5655) על ידי שימוש בשיטה (07680600[66.ז6עז56, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה: >% (6קץ ד0561ז. 15/6 )066 768060-). = ("ץשסזפץו") הסו5655 56% %< תסריט וה משייך מופע של הרכיב 65חו|1פ6808 זספווסזם למשתנה 565500 בשס שוסז8ץוא. אתה יכול להציב תסריט זה בכל מקוס בדף 452 או בקוב 6!058|.858 (תלמד אודות קוב וה בפרק 4). בדרך כלל תמצא שהגיוני ליצור את מופע האובייקט בשגרה 4 המדריך השלם 3 50 0 ח0ו5655 של הקוב 6!088!.858, מפני שעליך ליצור את המופע פעם אחת בלבד עבור כל מבקר באתר. הערה: המילה שגרה היא תרגום המונח פחופטסיוטט5. לאחר שיצרת רכיב עס 50006 ח0ו5655 אתה יכול להשתמש במאפיינים ובשיטות שלו על ידי התייחסות למשתנה ה-ח0ו5655 המכיל את הרכיב. לדוגמה, התסריט הבא מציג את הערך של המאפיין 865 של הרכיב 065ו|1פ6808 זספווסזם שנוצר בתסריט הקודס: >% חסחץ ו ך = 65וחפזה, ("שטסזטץ]")חסו5655 זו "[5סוחהז 5לוסקקט5 זספשסזם וטסץ" וש 50056 60 <% לשיטה וו של יצירת רכיב עס 56006 חס56550 יש חיסרון משמעותי. השיטה ()567/67.0768%6020[666 יוצרת מופע עבור הרכיב באופן מיידי. אפילו אס לעולס לא נעשה שימוש במופע הרכיב, הוא עדיין גוזל משאביס מהשרת. מכיון שמופע חדש של אובייקט חסו5055 נוצר עבור כל מבקר, יכולה כמות המשאבים הנגזליס מהשרת להיות משמעותית מאוד. למרבה המצזל, קיימת דרך נוספת ליצירת רכיב עס 56006 ח0ו5655. ניתן להשתמש בתגית <080501> כדי ליצור רכיב, הנה כך: "אסזפץ]"=12 "00ו5="5655 5000 "זה 56"= דהא(ום ז350 0ס> < 28501 > < "סכ דוספוסזם. /פן"=פ1סחק כשאתה יוצר מופע עבור רכיב עם 56006 ח0ו5655 באמצעות התגית <ז08050> עליך ליצור את המופע בתוך הקוב> 6!008!.858. צור את מופע האובייקט מחוצ לתת-השגרות הח הסטספסו|סקה, המח הסוסהסו|סקה, בח הסו5055 ו- המח חהסו5055. בדוגמה גו משתמשיס בארבעה מאפייניס של התגית <ז08050>. המאפיין 50075 מציין שלרכיב שנוצר צריך להיות 560006 ח0ו5655. המאפיין 15 מספק לרכיב את המזהה הייחודי שלו (שס), כדי שתוכל להתייחס אליו מתסריטי הנמצאיס בדפי ק5ג. המאפיין 080610 משמש לציון שמו הרשוס של הרכיב. אהו השס בו משתמש השרת כדי לוהות את הרכיב כאשר הוא יוצר את המופע עבורו. ה אותו שס שעליך להעביר לשיטה (507/67.0768%600[66%. הערה: כשאתה משתמש בתגית <080(507>, במקום להשתמש בשמות הרשומים (מ₪061ק) של הרכיבים אתה יכול להשתמש במספרים הרשומים (45510 61). הרי דוגמה: "אוסזפץ1="1 "ח0ו5="5655 5600 "זס/567"= דהא ד56נ09> < 444553540000"<>/00501 - 9427 - 1108 - 8305 - 45510="04654881 61 פרק 1: בניית דפי 57| 25 כשאתה יוצר מופע עבור רכיב מתוך התגית < ז08(50> אתה יכול לגשת לכל אחת מהשיטות ומהמאפיינים שלו כאילו הוא היה רכיב מובנה של דפי 55. לדוגמה, התסריט הבא מציג את מאפייני הרכיב 065ו!ו089ק63 זספשסזם (הוא יובא מנקודת הנחה שמופע הרכיב נוצר בקוב 61008!.858). >% חס ו ד = פסוחהזה. אוסזם שו זו "[5סוחהז 65וסקקט5 זספשסזם וטסץ" .650056 ] חס <% כאשר הרכיב נוצר עם 50006 ח0ו5655 באחת משתי הדרכים שתוארו להלן, כל אחד מהאוספים, השיטות או המאפיינים ומינים לכל דף אותו מבקש משתמש מסוים. אולס, יש ליצור מופע ייחודי של הרכיב עבור כל משתמש. רכיב עם 56006 ח5655|0 נוצר באופןו יחסי ל-חסו5655 של משתמש מסוים. מתי תצטרך ליצור רכיב עס מופע ח0ו5655! בפרק 9 תלמד כיצד להשתמש ברכיב זז 0. רכיב זה משמש להצגת כרזת פרסוס שונה בתדירויות משתנות. אס אתה מעוניין להציג כראת פרסוס במספר דפים, הרי זה הגיוני לשייך את הרכיב ז₪0%8%0 0 למשתנה ח0סו5655. יצירת רכיבים עם טווח יישום (56026 חסוסבּסו!כק ג ) כאשר אתה יוצר מופע עבור רכיב עס טווח יישוס (56006 ח0ס80סוומֶק4) אתה מתייחס אליו כאל אובייקט מובנה. אחרי שהוא נוצר, יכול כל משתמש בכל דף לגשת לכל האוספים, השיטות והמאפיינים של הרכיב. הרכיב נשאר זמין עד שהשרת כבה, או עד שהקוב 6!088|.858 משתנה, או שהיישוס נסגר ויוצא מהציכרון. הערה: אם נוצר רכיב עם טווח יישום, השיטות שלו ()806ק1 0509 ו- ()אַק0תהפחס לא נקראות. זה יכול להיות רלוונטי כאשר אתה משתמש ברכיבים מותאמים. ניתן ליצור רכיב עס טווח יישוס תוך שימוש בשיטות דומות לאלו המשמשות ליצירת רכיב עס 56006 ח0ו5655. קודס כל, תוכל ליצור רכיב עס טווח יישוס תוך שימוש בשיטה (567/61.0768%600[666. ראה את הדוגמה הבאה: >% ("ז00%80/.- 5" 7686006 = (" סב סה ")הס בסו|קקא 56% %< כאן, משויך מופע הרכיב ז0ז₪009 40 למשתנה יישוס (8180!6/ חסטפּסו|פקה). תוכל ליצור רכיב בדרך זו מתוך כל אחד מדפי 452 שלך. אבל, בדרך כלל, אתה תיצור מופע עבור רכיב עס טווח יישוס רק פעס אחת באירוע 1 509ח0 חסטפסווסקה של הקובצ 8. אצ הופך האובייקט לזמין עבור כל מבקרי האתר שלך. 6 המדריך השלם 3 50 לאחר שנוצר עבור הרכיב ז₪00300 ₪6 מופע עס טווח יישוסם אתה יכול להשתמש במאפייניו בכל דף ק5ה. לדוגמה, התסריט הבא קורא למאפיין +ח06ח670156ש060 של זסזסח 0, כדי להציג כרוזת פרסוס. <%( "5606006.00" )4600/1566 ( "זסה" )הסספסווסק/%> ניתן גס להשתמש בתגית <08(5601> ליצירת רכיב עס טווח יישוס, הנה כך: "0% "=1 "חהססהסו|מקה"= 5600 "זס/ 56"= דז(ום 856 0> < ז8350/> < "סוסה 5/6ן"=1סחק כאשר יוצרים מופע עבור רכיב עס טווח יישום בתגית <ז6>08250, ניתן ליצור את המופע בקוב 6!028|.858 בלבד. צור את מופע האובייקט מחוצ לתת השגרות + הסספסו|סקה, הח הסספסו|סקה, +05 חהסו5655 ו- 0הםח חהסו5655. בדוגמה זו נעשה שימוש בארבעה מאפייניס של התגית <080501>. המאפיין 50075 מצייו שלרכיב צריך להיות טווח יישוס, ולא 56006 ח0ו5655. המאפיין 1₪ מספק שס עבור הרכיב. המאפיין 280610 מאפשר לשרת לזהות את הרכיב. הערה: כאשר יוצרים רכיבים עם טווח יישום יש להיזהר לגבי מודל בניית המטלות (|1]1006 0חו680זחד) של הרכיב. לדוגמה,לא ניתן ליצור מופע של הרכיב זספאוסזו₪ 5 עם טווח יישום, מפני שהוא משתמש במודל בניית מטלות על-פי דירות (ו1006 0חו680זח -זהסותלזהקה). לאחר יצירת מופע עבור אובייקט יישוס בקוב 6!!088|.858 באמצעות התגית < ז08(50>, תוכל להשתמש ברכיב בדיוק באותו האופן בו אתה משתמש באובייקט מובנה של דף 855. אתה יכול לקרוא לכל אחת מהשיטות או המאפייניס של האובייקט בכל דף, מבלי ליצור מופע נוסף שלו. מתי תצטרך ליצור אובייקט עס טווח יישוס! בדוגמת הקוד חספסח/ שבפרק 4 תלמד כיצד לעקוב אחר בקשות המשתמש לדפים. מידע זה נשמר במילון הנוצר באמצעות טווח יישום. רכיב זה חייב להיווצר עס טווח יישוס, אחרת הוא לא יהיה נגיש לכל משתמש מכל דף. איתור וטיפול בתקלות 4505 לפני שתוכל להשתמש בדפי 850 עליך לוודא שהוא מותקן כהלכה במערכת. אס התקנת את 115 (ז567/6 חסוסהחזס)ח1 66חוסזח1) בעת התקנת שרת דא פצשסטחוצו, ייתכן והרכיב 28065 567/67 2606 אינו מותקן. הרכיב 28065 ז567/6 606 נכלל בגירסה 0 ומעלה של 115 (דא פאוססחוצ כוללת את גירסה 4.0 ואילו 2000 פאוססחו/ כוללת את גירסה 5.0). כדי להוריד את הגירסה האחרונה של 55 בקר באתר 607050%ו1! באינטרנט, בחלק הדן בתחוס 115. כתובתו 115/ה500.60סז6וח. וטואו /:קח. פרק 1: בניית דפי 57| 27 לאחר שהרכיב 28065 ז6עז56 606 מותקן, עליך להגדיר את 115 להשתמש בדפי 50. הגדר לפחות תיקיה אחת באתר האינטרנט שלך עס ההרשאות להפעלת קוב> 55ג. עקוב אחר הצעדיס הבאים: 1. הפעל את זִסהַהח18!] 5670106 6%חזסזח1 מקבוצת היישומיס חסטפוזס)ח1 6%חזסשח1 שבתפריט +501. 2. בחלונית השמאלית של 808067 567/06 ז6חוסזח1, עבור לאתר ברירת המחדל שלך (אסם לא שינית את הגדרות ברירת המחדל בהתקנה או לאחריה, ייקרא אתר ברירת המחדל 51066 60/ זוטפסכ). בחר בתיקיה באתר האינטרנט בה אתה מעוניין לשמור את קבצי 55. לחץ לחיצה ימנית על התיקיה הנבחרת ומתפריט הקיצור בחר 65ז6ססזס. בחר בכרטיסיה ץזסס6זו או ץזס66זוס |פצשזו/ (בהתאס לסוג התיקיה הנבחר). ₪ 5 ₪ כ ה בחלק 6770155005ק, סמן את האפשרות 56105 או 60066אם (ראה תרשים 1.4). [<]? | זז 16ו005ן50בּ | פזסזום טסופו | 5 קזזת | עוזוס6 5 עזסוסטזום [ וסט | עזסספזום :החסז) 6החסס !500 1ה6)חס6 6 , 06זגו850ז 5וח) ס) הוזססמחסס הסח/א חס 2860 58 6 3 ס! ח600 ו א 97 | ...0086 במ ו |הס0 1 וסוס סכ )הפוס |סזזמס=) הש חס = פהסופפווחזס] 300855 !סוס פות! 06| >] 5 ₪ שן 8 ש שווס!8 חופאוסזם עז0)ס6זם. -] שוש -] 65 5 הסוזהסווסק ה -ן | 6 חסו!הסווסס ב )₪ וו 1 <16ו5 60 / ]|וב/6> )מוס? פַחוזזה51 זכ שוב !ספן] סב קפ עזסוחסות שוב וקספ הו מווה -] :חס חס 7+ וס > ()קוז50 טחוטטוסתו] סוטטס 7+ | סופ | ו | 08 תרשים 1.4 קביעת הרשאות תיקיה מ כעת, משיצרת את התיקיה עס ההרשאות להפעלת דפי ה-52 שלך, עליך לאחסן את כל דפי ה-452 שלך בתיקיה זו, כדי שניתן יהיה להשתמש בהם. אס התיקיה היא תיקיה פיסית, אתה יכול לשמור את הקבצים ישירות לתיקיה בעלת שס זה. אס התיקיה היא תיקיה וירטואלית עליך לקבוע נתיב פיסי לתיקיה זו בכונן הדיסק הקשיח שלך. אתה יכול לראות את הנתיב הפיסי לתיקיה הווירטואלית בתיבת הדו-שיח בה הגדרת את ההרשאות (ראה תרשים 1.4). 8 המדריך השלם 3 850 אזהרה: אם אתה משתמש בדפדפן באותה מכונה בה מותקן 115, היזהר באופן בו אתה פונה לדפי 57 באמצעות הדפדפן שלך. כאשר אתה טוען דף 455 לדפדפן שלך, אל תטען אותו תוך שימוש בפקודה ח6ק0 של הדפדפן. השימוש בפקודה זו עוקף את 5 ודף ה-8455 לא יעובד. במקום לראות את מה שאמור התסריט להציג תראה בחלון הדפדפן את התסריט עצמו, וזה לא בדיוק מה שציפית לו. כדי לטעון דף 45 לדפדפן המותקן באותה מכונה בה פועל 115 השתמש בסרגל הכתובת (פ14007655) של הדפדפן. לדוגמה, אם דף ה-459 נמצא בתיקיית השורש של אתר האינטרנט שלך, עליך להקליד את הכתובת 05%/0806.850ח|068!//:קשח בסרגל הכתובת של הדפדפן. כתובת זו תיטען לחלון הדפדפן את הדף סַ95ּ.6אַהסשוח. בדיקת הגדרות ניתן לבדוק אס הרכיב 78065 567/67 6שו860 מוגדר כהלכה במערכת על ידי יצירת דף 57 פשוט. אס תוכל להציג את דף זה בהצלחה בחלון הדפדפן שלך, אתה יכול להיות בטוח שהכל מוגדר כהלכה. כדי ליצור דף 450 עליך להיעזר בעורך טקסט פשוט. למשל, תוכל להשתמש בפנקס הרשימות, 6080ז0א, הנכלל בכל מערכות ההפעלה פשספחו/. הפעל את 0קסזסא (או את עורך הטקסט המועדף עליך) והקלד בו את הטקסט הבא : < |אדת> <סגשה/><= 1ד1ד/>306ק 656 ד ק5ה<ם |דנד> <סגשרן> <ץצ₪800> >% ("!סזס/ סוו6)6סוז//. 56הסס65 %< <ץ800/> < |וזדרן/> שמור את הקוב בשס 905850 ודא שעורך הטקסט שלך אינו מוסיף לו גם את הסיומת +ט. בנוסף, ודא שאתה שומר את הקוב לתיקיה בה הוגדרו הרשאות 66006א= ו-%ק501 (ראה את הסעיף הקודס). הערה: 4 3 ניתן למצוא את הקובץ 65%.850+ בתקליטור המצורף לספר זה. פנה לתיקיה 608001. כעת, הפעל את דפדפן האינטרנט המועדף עליך, כדי להציג את דף ה-ק85 החדש שיצרת. אס שמרת את הקוב בתיקיית השורש של אתר האינטרנט שלך, תוכל לטעון אותו על ידי הקלדת הכתובת ק05%/%65%.85ח|068!//:קאה. אס שמרת את הקוב בתיקיית משנה של תיקיית השורש, כלול בכתובת שאתה מקליד את הנתיב המלא למקומו של הקובף 50010|067/005%.850/ח/05%ח|068!//:קשה. אס שמרת את הקובצ פרק 1: בניית דפי 57| 29 בתיקיה וירטואלית, כלול בכתובת שאתה מקליד את שס התיקיה הווירטואלית. אסם, לדוגמה, קראת לתיקיה הווירטואלית בשסם -8|)000טשזושץוח, עליך להקליד את הכתובת 8|]0!067/%65%.850ט>זושץו /5%סח|68ס!//:כקסה. אם הכל מותקן כהלכה, צריך דף ה-452 להיות מוצג. הטקסט ו6וס/ סופת צריך להופיע בחלון הדפדפן (ראה תרשים 1.5). אם קרתה תקלה והדף אינו מוצג, קרא את הסעיף הבא. סקא הזז ה! 00501 - 36 457 מס הסט" 80 אצ א6] 6 | 6 ₪ 5-6 חן | חססוסטו | 6פחחמתם | עוסוט] | פשאוסום" ‏ ה0ו568 | פחסו| | הססקפה ‏ קסופ / 0% 36 45 51571 וסחוטוחוך 45 45| זסוסוקא = |פחופוח! [ 45 = 65ח | פקוחזסופגום [ 45 5006 וסמחפת0 [ 45 = טסל פה זם 865%[ 6 מע | סאר 116116 סק 6חהזוחו [מסס 1 ו תרשים 1.5 דף 450 איתור וטיפול בתקלות הגדרה של דפי 4505 אני מאוד מקווה שלעולס לא תוזדקק לקרוא חלק זה. אולס, אס אתה נתקל בבעיות בהצגת דפי ק45, חלק זה אמור לסייע לך. להלן מתואריס תסמיניס (פוחססקוהץ5) אפשריים, והסיבות האפשריות, למספר תקלות אופייניות בהן אתה עלול להיתקל בעת הניסיון לגשת לדף 55(. 0 והס%קוחץ5 - כאשר מנסיס לטעון דף ?85 מתקבלת הודעה המתלוננת על כך שהדפדפן אינו יכול להתחבר לשרת. לדוגמה, בעת השימוש ב-860656806 זְסזְהּפוה מופיעה ההודעה: סקז 0% 15 זס הס 06 000|0 56/6 6חך .56ח6500ז סח 5הצו סוחד או, בעת השימוש ב-זסזס|כאם 066ז6+ח1 מתקבלת ההודעה: 05%/%65%.850ח|1068//:קח 516 +6חז66חו 6+ הסכס 0%חהח63 זסזסו|קאם ז6חזוס6חך 0 0606 0% 60010 567/67 6+ הזוע הס 66 ה ה 60 ה 0 המדריך השלם 3 850 סיבה - אס אינך מנסה להתחבר לשרת דרך האינטרנט, כמעט בוודאות ניתן לומר שבעיה זו נעוצה בעובדה ששרת האינטרנט שלך סגור. ודא ששרת האינטרנט שלך מופעל. כדי לעשות זאת, הפעל את ז06ַ8ח18!] 567/166 ז6חזסשח1 (מקבוצת היישומים "567/68 חהססהוזסזח1 6%ח%67ח1 167050 שבתפריט 500+6). בחר את שרת ברירת המחדל שלך ובחן את פקדי 68 שבחלקו העליון של החלון. אס 115 אינו פעיל, לחצן חטח 6₪/ יהיה לא פעיל (6ש860ח1). לחץ עליו כדי להפעיל את השירות. סיבה - אס אתה מנסה להתחבר לשרת דרך האינטרנט, יכול להיות שהודעת השגיאה נובעת מתנועה ערה (עומס) באינטרנט. המתן מעט ונסה שנית. אם עדיין אינך יכול להתחבר לשרת שלך, צור קשר עס מחלקת התמיכה הטכנית של ספק שירותי האינטרנט שלך. והס%קוחץ5 - כאשר אתה מנסה לטעון דף 457 מתקבלת ההודעה הבאה: סחטס- %סא 00[606 404 1.0/קח סיבה - הקלדת כתובת שגויה בסרגל הכתובת של הדפדפן. אס שמרת את דף 455 שלך בתיקיית השורש של האתר תוכל לטעון אותו על ידי הקלדת 850 .1068!005%/05%//:קשח. אס שמרת את הקוב בתיקיית משנה של תיקיית השורש, כלול בכתובת שאתה מקליד את הנתיב המלא למקומו של הקוב, 65%.350/ ז10|06סט5ץ /ז05סה|63סו//:קאה. | אס שמרת ‏ את הקוב בתיקיה וירטואלית, כלול בכתובת שאתה מקליד את שס התיקיה הווירטואלית. אס, לדוגמה, קראת לתיקיה הווירטואלית בשס ז₪8|]0060שזוצץוח, עליך להקליד את הכתובת 8]10!067/%65%.350ט6זוטץוח /5%סחוה6סו//:כטה. סיבה - עורך הטקסט שלך הוסיף סיומת נוספת בסופו של שס קובץ ה-455 שלך. למשל, כשאתה שומר קבצים אותם אתה עורך באמצעות 6080וסא, הוא מוסיף להס את הסיומת אט. כדי להמנע מתוספת זו, ודא שבעת שמירת הקוב נבחרת האפשרות שמירה כסוג (1/06 85 6ש58) כ-65!₪ ||4. אז לא מתוספת הסיומת. וההססכן וחץ5 - כאשר נעשה ניסיון לטעון דף 57 מתקבלת ההודעה: ,1 60655 50600006 .ח006וטזס- 260655 403 1.0/קח סיבה - ההרשאות שהוגדרו לתיקיה או התיקיה הווירטואלית בה נשמר הקוב אינןו נכונות. קרא שוב את הסעיף הדן בהגדרת הרשאות, מוקדם יותר בחלק זה. והססקוחץ5 - כאשר דף 55 נטען מופיע טקסט התסריט, במקוס תוצאת התסריט. סיבה - שמרת את קוב ה-ק45 עס סיומת השח או |חשסח, במקוס 850. כדי ששרת האינטרנט יעבד דפי 455 חייב קובצ התסריט להיות בעל סיומת 850. סיבה - כאשר טענת את הקוב לדפדפו השתמשת בפקודה ח006 של הדפדפן. כדי ששרת האינטרנט יוכל לעבד את דף 455 שלך, עליך לטעון אותו תוך שימוש בסרגל הכתובת של הדפדפן. פרק 1: בניית דפי 57 | 31 סיכום פרק וה הציג בפניך את השימוש בדפי 450. למדת את כל השיטות החלופיות להוספת תסריטיס לדפי 55ה. הפרק גס סיפק סקירה כללית של האובייקטיס המובניס ורכיבי 66% המוכלליס ב-28065 567/67 260/6. לסיוס, למדת כיצד להגדיר דפי 450 ולאתר ולטפל בתקלות העלולות להתרחש. הפרקיס הבאיס סוקרים בפירוט כיצד להשתמש בכל האובייקטים והרכיבים של 55ג. אין וה משנה מה הוא הפרויקט העומד בפניך, הפרקיס הבאים יסייעו לך להשיג את התוצאה הדרושה. 2 המדריך השלם 3 857 פרק 2 דפי 457 ופרוטוקול ק דדח בפרק זה: 0 השימוש באובייקט 0056ק₪65 0 השימוש באובייקט ₪60065% 0 שילוב קבצים פרק 2: דפי 457 ופרוטוקול קדזה | 33 בפרק וה תלמד כיצד להשתמש בשני אובייקטיס של 455 הנחשבים בין החשוביס ביותר, האובייקט ₪6500056 והאובייקט *פסטף86. שני אובייקטים אלה מספקים לך שליטה מושלמת באופן בו מִתֶּקְשָר שרת האינטרנט שלך עס דפדפני הרשת. אבל, לפני שנתחיל בדיון המעמיק בשני אובייקטים אלה, נדון בקצרה אודות פרוטוקול פדד, הכוח המניע של ה-טפ/ 06ו/ ס!זסצ, הידוע בקיצור כ-ס6/ש או שושש. כיצד באמת פועל ה-60/ 66ו/ 6!זסש! כאשר אתה מקליד כתובת של דף אינטרנט (6פָ9ק 60/)) בדפדפן שלך (זספאוסזם ס6/), אס הכל פועל כשורה, מופיע דף האינטרנט. לדוגמה, אס תקליד |ו.60.והח0-8סח.צוצוצו//:קח בסרגל הכתובת של הדפדפן שלך, יופיע דף הבית של אתר הוצאת הוד-עמי בחלון הדפדפן. מה קורה ברקע שגורס לכל זה להתרחש? כשאתה משתמש בדפדפן לאחזור דף 41% מאתר אינטרנט אתה משתמש בפרוטוקול העברת קישורים (|₪70%060 ז5)6ח8זד 6 דוסקץו, סדדה). פרוטוקול פדד3 מגדיר כיצד יכולות הודעות להיות מועברות ברשת האינטרנט. ליתר דיוק, הפרוטוקול קובע את אופן האינטראקציה שבין הדפדפן ושרת האינטרנט. כשאתה מאחזר קובצ משרת אינטרנט, הדפדפן שלך פותח חיבור (ח6600חח60) לשרת אינטרנט שבאתר אינטרנט, ומפיק בקשה (₪660065). שרת האינטרנט מקבל את הבקשה ומפיק תגובה (56ח56500). מסיבה זו נקרא פרוטוקול ץד₪41 גס בשס פרוטוקול בקשה ותגובה (|0%060ק 6500056 6חה ₪060065%). כל התקשורת בין הדפדפו לשרת האינטרנט מתבצעת על ידי צמדי בקשה/תגובה לא רציפים. תמיד וה הדפדפן שאמור ליזוס את התקשורת, על ידי הפקת הבקשה. תפקידו של שרת האינטרנט הוא פסיבי לחלוטין; יש לגרוס לו לפעול על ידי הגשת הבקשה. לבקשת דפדפן יש מבנה מסויס. בקשת קד₪41 מכילה שורת בקשה (8חו] 560065%), שדות כותרת (6|05= ז6806ח) וייתכן שגס גוף הודעה (ץ800 11655806). הסוג השכית ביותר של בקשה הוא בקשה פשוטה לדף אינטרנט, כפי הנראה בדוגמה הבאה: 1 דדח הסה.סו!6ח/ ז65 ה66.60ו3505. ועט :405%] זו דוגמה לבקשת >ז7זה לדף האינטרנט וחה.ס||פת שבאתר האנטרנט הח505156.00ה4. אואואו. השורה הראשונה היא שורת הבקשה. שורת הבקשה מציינת את שיטת הבקשה, את המשאב המבוקש ואת גרסת פרוטוקול פד₪ בה נעשה שימוש. בדוגמה זו, שיטת הבקשה היא השיטה ז65. השיטה 651 מאחזרת משאב מסוים. במקרה זה, השיטה 651 משמשת לאחזור דף אינטרנט בשס חשח.סוו6ח. שיטות בקשה נוספות כוללות את השיטות דפ5סק, סבשה, 5אסזדקס, שדם וספ, פסמחד ו-דטפ. השיטה 0סס, למשל, משמשת לשליחת תוכן של טופס וואדת. השורה השנייה בדוגמה זו היא כותרת (6806). הכותרת 40% מציינת את כתובת האינטרנט של אתר האינטרנט בו מצוי הקובצ הנשח.סוו6. במקרה זה, המחשב המארת 050ח) הוא 3505/66.60₪. אושצו. 4 המדריך השלם 3 850 בדרך כלל תכיל הבקשה מספר רב של כותרות. כותרות מספקות מידע נוסף אודות תוכן ההודעה או אודות מפיק הבקשה. חלק מכותרות אלו הן סטנדרטיות, אחרות הן ייחודיות לדפדפן בו מופקת הבקשה. הבקשה יכולה להכיל גם גוף הודעה (ץ800 655806/). לדוגמה, אס הבקשה משתמשת בשיטה ז05ק, ולא בשיטה ז65, גוף ההודעה יכול להכיל את התוכן של טופס שוידו]. כאשר אתה לוח על לחצן אופט5 (שלח טופס) בטופס וואזו, ובטופס נעשה שימוש במאפיין "ד05ק"=60710%8א, כל מידע שאתה מקליד לטופס נשלח לשרת. תוכן הטופס נשלח בגוף ההודעה של הבקשה, תוך שימוש בשיטה זפ5סם. כאשר שרת אינטרנט מקבל את הבקשה הוא משיב בתגובת דדח (56ח₪6500 קדדו). גם לתגובה יש מבנה מסוים. כל תגובה מתחילה בשורת מצב (8ח11 509005), המכילה מספר כותרות (5ז46806) ועשויה לכלול גס גוף הודעה. קרוב לוודאי שאתה כבר מכיר את שורת המצב. אם אי פעם ביקשת דף אינטרנט ושגית בהקלדת הכתובת, ראית דוגמה לשורת מצב (ראה תרשים 2.1). שורת מצב מציינת את הפרוטוקול בו נעשה שימוש, קוד מצב והודעת טקסט (הנקראת משפט סיבה, 70856 ח₪6850). למשל, אס שרת אינטרנט נתקל בבעיה עס בקשה, הוא מגיב בהודעת שגיאה ותיאור שלה בשורת המצב. אס השרת יכול להגיב כהלכה לבקשה לדף אינטרנט, מכילה שורת המצב את הקוד 06 200. זסזס!קא = )סחזס)ח! 005011ו4 - הווח .טספ חוסס. )53ב איצואי/ / :קוו ל צח ‏ סוב" 80 אצ א0ם 5 | ₪ 8 ₪ ₪ ב ₪ ל | ב )ווק ]א | ח065פ|] | 5|פהחבת0 | עסו | 5פ!הסצה8- | 568000 חס | הסוס סופ 6% | 5 וז ספ /החסס. סופ 85.אואוצ//:ק1ו !3‏ 45| 3001055 | ]35 [ 45 51871 וחזפוח![ 45 = 1605 זסזסוקאם הפוח[ 45 = %5ח | פקוחחסופגום [ 5 306 |פחחבה0 [ 45 = פ6/ פתו וס 863% [ 45 פאחע | ₪ּ . מס 0% 20[66%) 404 1.0 ד ₪ - סק סחוטוחן 4%| | | | [6 תרשים 2.1 דוגמה לשורת מצב כותרות תגובה מכילות מידע אודות תוכן התגובה, או מידע אודות השרת המספק את התגובה. חלק מהכותרות הללו הן סטנדרטיות, וחלקן תלויות בשרת האינטרנט. פרק 2: דפי 457 ופרוטוקול קדזה | 35 לסיום, גוף ההודעה של תגובה מכיל בדרך כלל את תוכן דף האינטרנט. למשל, אס הבקשה היתה לדף האינטרנט חשח.סוו6ח, גוף הודעת התגובה יכיל את תוכן דף !ואד ששמו חשח.סו|6ח. אבל, גוף הודעה יכול להכיל סוגיס נוספיס של תוכן (מסמכי טקסט, מסמכי 6זסו וכדומה). דפי 150 כוללים שני אובייקטיס מובניס המקביליס לתגובות ₪411 להודעות הבקשה והתגובה של פרוטוקול העברת היפר-קישוריס. האובייקט המובנה 86500056 של 455 הוא המקביל של הודעת התגובה של שך41 ואילו האובייקט ₪600695 הוא המקביל של הודעת הבקשה של שדזהּ. בפרק זה תלמד כיצד להשתמש באובייקטים אלה כדי לשלוט באופן בו מתקשר שרת האינטרנט עס הדפדפניס הפונים אליו. האובייקט 4652056 האובייקט ₪0500056 של 455 הוא המקביל של תגובת פדדה. השיטות והמאפיינים של אובייקט זה שולטיס באופן בו נשלח המידע משרת האינטרנט שלך לדפדפן האינטרנט. בפרק הקודס הוצגה בפניך השיטה פווז\ של אובייקט זה. שיטה זו שולחת מחרוזת לדפדפו. לדוגמה, התסריט הבא שולח את המחרוצת !6!זס/ סו|₪6 לדפדפן: %> "!סע סו|46]" שסוז/ש.56חה6500 <% לאובייקט 86500056 יש מספר מאפיינים ושיטות יעילות נוספות. בסעיפים הבאיס תלמד כיצד להשתמש באובייקט ₪6500056 כדי לשלוט באופן בו נאגר (8086760) ומוטמן (086060) דף אינטרנט, וכיצד ניתן להפנות דף אינטרנט אחד לאחר. אגירת פלט הדף בדרך כלל, כאשר דף 55 מעובד בשרת, נשלח פלט הדף לדפדפן מייד לאחר שכל פקודה בדף מבוצעת. לדוגמה, ראה את דף 450 הבא : < |אדת> <סגפה/><ם |דד/>6!קוחאאם זסטם<= |דנד> <סגשר> <ץצ₪800> >% 0 סד 1=ו 8ס= ("<100)8">85ז/. 56ח6500 דשא %< <ץ800/> < |ודרן/> תסריט זה מציג את המספרים 1 עד 500 לאורכו של מסך הדפדפן. פלט הדף נשלת באופן מיידי לדפדפן, לאחר שכל פקודה בדף מבוצעת. אתה יכול לצפות במספריס מופיעים בוּמן אמת לאורכו של הדף. 6 המדריך השלם 3 57 במצביס מסוימים ייתכן ותרצה לאגור (61טם) את הפלט של דף ק5. כאשר אתה אוגר את הפלט של דף 450 לא נשלתח אף חלק מהדף לדפדפן לפני שמסתיים עיבוד הדף בשרת. הרי הגירסה המתוקנת של התסריט הקודסם: <% 06 6520756.0010=7 9%> < |אדת> <סגשה/><= |דדך/>6|קחחהּאם זסאהטם<= ודנד> <סגשר> <ץצ₪800> %> 0 סד 1=ו 8ס= ("<100)8">85ז/. 56ח6500 דאשא <% <ץ00/> < |וזדרן/> קייסם רק הבדל אחד בין התסריט הזה לקודם. בשורה הראשונה של תסריט זה נקבע הערך 6טזד למאפיין זפ6וטם של האובייקט 6500056ח. כאשר דף זה מוצג בדפדפן, נשלת כל תוכן הדף לדפדפן באותו ומן. הדף נאגר (60זפ1טם) עד שמסתיים תהליך עיבוד התסריט. טיפ: ניתן להשתמש ב- ז80806 567/06 ז6חזס:ח1 כדי לשנות את ערך ברירת המחדל של המאפיין ז6ט ל- 6טזז. בתיבת הדו-שיח חהסספזטף חס חהסטפסווססה, בכרטיסיה פחסק0 ססג, סמן את האפשרות 8ח67טם 6!טהּחם. כל הצהרה המשנה את המאפיין 809 חייבת להופיע לפני כל קוד ₪191 או פלט תסריט. אס תנסה לשנות את המאפיין זפוטם אחרי קוד !ואדה או פלט תסריט תתקבל הודעת שגיאה. ₪0 מדוע שתרצה לאגור דף 155 על ידי אגירת הדף אתה יכול להציג שני דפי אינטרנט שוניס, בהתאס לתנאיס השונים. לדוגמה, דף 55 הבא מציג באופן אקראי שני דפי ואד שונים (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קוב בשס ס50.ז6)טט) : <% 6 [=ז0500056.000] 9%> < ||חד> <0שה/><= |111/> 886ק זו <ם ודנד><סגש> <צ00ם> 6 פספזו 06 15 פוחדך <ץ800/> < |וזדרן/> %> 6ווחססחם 0ח56.5ח₪6500 טםחחד 1=(סא₪*2)דצז זז 0-ב ב <% פרק 2: דפי 457 ופרוטוקול קדזה | 37 < |אדת> <10שה/><ם |דד/> 306 0ח5660 <ם |דנךד> <סגשר> <ץצ₪800> 6 560000 06 15 פוחוד <ץ800/> < |וחדרן/> בדוגמה זו נעשה שימוש בשתי שיטות חדשות של האובייקט 6500056 : השיטה ₪0 והשיטה ז0!68. השיטה 0ח5 עוצרת מייד את תהליך העיבוד של דף 455 ומציגה את התוצאות. אתה יכול להשתמש בשיטה ַחם בין אס אתה אוגר את פלט הדף, ובין אס לא. בדוגמה זו משמשת השיטה 6ח= למניעת הצגת הדף השני, כל עוד הדף הראשון מוצג. השיטה ז6!68 מרוקנת את מאגר הדף הנוכחי מבלי להציג את תוכן המאגר. בשיטה זו ניתן להשתמש אך ורק כאשר אוגרים את הפלט של דף 455. בדוגמה וו משמשת השיטה ז6168 למניעת הצגת תוכן הדף הראשון כאשר הדף השני מוצג. היא מנקה את הדף הראשון מהמאגר. קיימת שיטה נוספת של האובייקט ₪6500056, בה משתמשים כאשר אוגריס דף 55(. השיטה ₪058 מציגה באופן מיידי את תוכן הדף הנאגר. כמו בשיטה ז669, גס כאן תתקבל הודעת שגיאה במידה ותנסה להשתמש בשיטה זו בדף שאינו נאגר. אבל שלא כמו בשיטה 6חם, לאחר שהשיטה חפט נקראת הדף ממשיך להיות מעובד. בדרך כלל לא תצטרך לאגור את פלט דף 55. זה אינה פעולה יעילה במיוחד. במקרה של דפי |[אזח גדוליס, או תסריטיס ארוכיס שלוקח להס זמן להיות מעובדים, אגירת הדף מעקבת את הצגתו, דבר שעלול לבלבל (שלא לומר לתסכל) את המשתמש. להיעזר בתנאיס של ז0ו856/. הנה דוגמת התסריט הקודמת, שנכתבה מחדש ללא אגירה (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קוב בשס קז טוססח): 0 אס אתה מעוניין להציג שני דפי אד שונים, על פי תנאי כלשהו, תוכל יי >% סח אםחד 1=(סאח*2)דאז זז %< < |אד> <סשה/><= |דד/> 6ח5ק זפזו= <= |דנך> <סגשרן> <ץצ₪800> 6 56פזו= 6ו₪ 15 פוחוד <ץ800/> < |וחדרן/> >% ₪155 %< < |דת> <10שה/><ם |דד/> 6ח3ק 0ח5660 <ם |דנךד><סגשר> <ץצ₪800> 6 560000 06 15 פוחוד <ץ800/> < |וזדרן/> <% 1 סם %> 8 המדריך השלם 3 857 אחד המצביס הבודדיס בהס נחוצ מאגר הוא כאשר אתה משנה את כותרות הדף מתוך גוף הדף. אס אתה מעוניין לשנות את הכותרות בדף לאחר שכבר הצגת את תוכנו בדפדפן, קבע את ערך המאפיין זט ל-6טזד. לדוגמה, בסעיף הבא תלמד כיצד להשתמש בכותרות כדי לשלוט באופן בו מוטמן הדף. אס אתה משנה את אחת הכותרות לאחר שכבר הצגת תוכן בדפדפן, עליך לאגור את הדף. אחרת, תתקבל שגיאה. הערה: אם אתה משתמש בשיטה 7606ו56.₪60ח₪0500 (ראה את הסעיף הפניית משתמש לדף אחר בהמשך פרק זה), עליך לאגור את הדף במידה ואתה מציג תוכן כלשהו בדפדפן לפני הקריאה לשיטה זו. 8ַחוח636 3.0 57 בגירסה 3.0 של 455 אגירת דף 455 פעילה כברירת מחדל, בניגוד לגרסאות קודמות של 5ה, בהן היתה ברירת המחדל לאגירה בלתי פעילה. 8% טוענת שהאגירה (8ַח71ז6/ש8) מהווה אפשרות שליחת דף 855 מהשרת ללקות באופן יעיל הרבה יותר, וזו הסיבה לכך שברירת המחדל הוחלפה לאגירה אוטומטית ב-5.0 115. אגירת ברירת המחדל היא אוטומטית, אלא אס כן שינינו גאת בהגדרות התצורה של ה-115, או שהצהרנו בכותרת הדף על כך על ידי הוספת : >9% 6500056.000=706 %< למעשה, בגירסה 5.0 של 115 רצוי להשתמש באגירה מטעמי יעילות, אך אס קייס דף 57 ארוך, שעיבודו עלול לארוך משך זמן רב מדי, ניתן להשתמש בפונקציות ח5ט56.1ח6500ז כדי לשלוח חלקי מידע בכל פעס שהדבר רצוי. כאשר נשלח אל הלקוח תוכן ]1א, יש לקבוע, בתחילת דף ה-ק45 או על ידי שינוי הגדרות 115, את הערך 4155= לאגירה. הדבר נעשה כדי לאפשר לדפדפן שמתרגס את תוכן ה-|אא לעשות זאת ביעילות ובמהירות, תוך שליחת התוכן מהשרת, ומבלי שהדפדפן יצטרך להמתין עד שיסתיים עיבוד הדף כולו בשרת. שליטה במיטמון דפי 450 ייתכן ואינך יודע ואת, אבל הדפדפן שלך יכול לתעתע בך. כשאתה מבקש דף ואד יכול הדפדפן שלך להחליט שלא לאחזר את הדף מאתר האינטרנט בו מתארח הדף. במקוס ואת, הוא עשוי להחליט לאחזר את הדף המבוקש מעותק מוטמן (י600 686060) השמור בדיסק הקשיח של המחשב שלך. לדוגמה, כברירת מחדל זסזס|קא= 6%חזסוח1 יאחזר עותק חדש של דף וואזח מהאתר המקורי בו הוא מתארח, רק בכל פעם שהיישוס הופעל. לאחר שהדף אוחזר הוא נשמר במטמון הדפדפן. בכל פעם שתבקר ביקור חוזר באותו דף, זסזסוסאם 66חז6זח1 ישוב ויציג בפניך את הדף מהמטמון שלו. פרק 2: דפי 457 ופרוטוקול קדזה | 39 דפדפני אינטרנט מטמיניס דפים לצורך שיפור ביצועיהס. דף אינטרנט הנטען מהדיסק הקשיח המקומי נטען הרבה יותר מהר מאשר דף אינטרנט המתארת בשרת אינטרנט אי-שס ברחבי רשת האינטרנט. הערה: ניתן להגדיר כיצד מטמיןךן זפזס|טאם 66חזסזח1 את דפי האינטרנט. כדי לעשות זאת פתח את תפריט 0|5סד (כלים), בחר 5הסטקס 6%חזססח1 (אפשרויות אינטרנט) ובחלק 5] 6%6ח667ח1 ץזהזסקוח6ד (קבצי אינטרנט זמניים) לחץ על 5601095 (הגדרות). אם תבחר לבדוק אם קיימת גירסה חדשה יותר של הדף בכל פעם שאתה מבקר בו, אז זסזס|סאם 6%חז6זח1 יאחזר וישמור עותק חדש של הדף בכל פעם שיימצא כי העותק במטמון ישן יותר מזה שבאתר. שים לב שאין הדבר מחייב שהדפדפן יאחזר עותק חדש של הדף בכל פעם. הוא ימשיך להשתמש בעותק המוטמן של הדף, עד אשר ייאמר לו על ידי שרת האינטרנט שהקובץ המוטמן כבר מיושן. יכול מאוד להיות גם שהדפדפן שלך אינו היחידי המטמין דפי |אדה. שרתי ץאסזק גס הס משתמשיס במטמון לשיפור ביצועים. אס מוצב שרת שאסזם בין דפדפן האינטרנט שלך לבין אתר האינטרנט המארח את הדף המבוקש, יכול להיות ששרת ה-ץאסזק יספק לך עותק מיושן של דף האינטרנט, במקום עותק עדכני. גם שרתי אסזס וגם מטמון הדפדפן נחשבים למטרד בעיני מתכנתי 455. כל הייחוד של דף 457 מסתכס בכך שהוא מסוגל לספק תוכן דינמי - תוכן שיכול להשתנות בכל פעס שאתה מאחזר את הדף. אבל, הטמנת דף עלולה לגרוס לכך שהדפים שיוצגו בדפדפן לא יחיו עדכניים. האובייקט 86500056 מכיל שלושה מאפיינים לשליטה בהטמנת דף: פסוסאם, 6 ו- |6867660000. המאפיינים 65זוקאם ו- 6ז65250|0זוקאם משמשים לשליטה באופן בו הדפדפן מטמין דפי אינטרנט. המאפיין |₪0ח660ח686 משמש לשליטה באופן בו מטמיניס שרתי שאסזק את דפי האינטרנט. הפעל את הדפדפן שלך ובקש ממנו לאחזר את דף 455 הבא משרת האינטרנט שלך: < ||ואזדר]> <סגפה/><ם |דד/> שוחוד שחד <= וד1דךד><סגש> <ץ800> <%()=11 7=%> :15 סוחוד פחדך <ץ800/> < |וזדרן/> דף זה מציג את השעה הנוכחית. אם תשוב ותבקש את דף 455 זה על ידי הקלדת כתובתו בסרגל הכתובת של הדפדפן והקשה על זסזחש פעס אחרי פעם, הדף ישתנה ויציג את השעה הנוכחית (תלוי בדפדפן שלך ולהגדרותיו, הוא עשוי שלא לעשות כן - ולכן חשוב שתקרא את הסעיף הזה). 0 המדריך השלם 3 50 כדי להורות לדפדפן באופן מפורש לאחזר עותק חדש של דף וה בכל פעם שהוא מבוקש, עליך להשתמש במאפיין 65זוכְאם או במאפיין 6ט|658050זוקאם. לדוגמה, תוקף הדף הבא תמיד פג (65זוקְאם) לאחר 0 דקות (או במיליס אחרות, מייד): <% 0 = 01705א₪6520756.5 9%> < |אדת> <ס13שחה/><ם |ד1ד/> שחחוד פחד <= וד1ךד><סגשו> <ץצ₪800> <%()=11 [=%> :15 סוחוד פחדך <ץ800/> < |וזדרו/> הערך של 68זוקא₪ מציין בפני הדפדפן כמה ומן, בדקות, עליו לשמור עותק של הדף במטמון שלו. המאפיין 6זט|65050זוקְא= דומה למאפיין 65זוקאם, אבל הוא משמש לקביעת תאריך מוחלט בו פג תוקף הדף. ייתכנו שני מצביס בהס אתה יודע שהדף לא ישתנה לעיתיס קרובות. במקריס אלה ייתכן ותרצה להאריך את משך הזמן בו משתמש הדפדפן בעותק המוטמן של הדף. לדוגמה, הדף הבא יישמר במטמון עד לתאריך 2 בינואר 2001 (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קוב בשס 6.850 50|₪067ס8) : <% 00:00:00% 2001 ,2 א = 65050|006זוקאם.56ח6500 9%> < |ודר]> <סגשה/><=ם |ד1ד/> שוחוד שפחד <= וד1ד> <סגשו> <צ800> <%()=1 [=%> :15 סוחוד פחדך <ץ800/> < |וזדרן/> אס תשוב ותבקש את הדף על ידי הקלדת כתובתו בסרגל הכתובת של הדפדפן פעס אחר פעם, ימשיך הדף להציג את אותה השעה. הדף יישאר כמות שהוא עד ה-2 לינואר 1 (לחיצה על לחצן רענן, ח₪6/765 (או טען מחדש, ₪6|080, ב-6056806א), תגרוס בדרך כלל לטעינת עותק חדש ועדכנס. המאפייניס 65זוקא= ו- %6ט|65050זוקא₪ של האובייקט ₪6500056 יכולים לשמש לשליטה באופן בו מטמיניס הדפדפניס את דפי האינטרנט. כדי לשלוט באופן בו שרתי ץאסזס מטמינים דפי אינטרנט יש להשתמש במאפיין |80ח860ח686 של האובייקט. המאפיין |₪0ח6860660 יכול לקבל אחד משני ערכים. כברירת מחדל, נקבע ערכו של המאפיין כ-6זפצוזם. הגדרה זו מורה לשרתי ץאסזם שתוכנו של דף 455 זה הוא פרטי של משתמש מסוים, ואין לטמון אותו. מצד שני, אס אתה מעוניין ששרתי ץאסחם יטמינו את דף ₪457 שלך, עליך לקבוע את ערך המאפיין |₪0ח6860660 כ-סו|פטק, ראה להלן בדוגמה הבאה: <% "16 ]8(ק" = |56.6867660080ח 6520‏ 9%> < ||אד> <סגשחה/><=ם |ד1ד/> שוחוד שפחד <= וד1ד><סגשו> <צ00ם> <%()=11 [=%> :15 סחחודך שחודך <ץ800/> < |וזדרן/> פרק 2: דפי 850 ופרוטוקול קךן | 41 הערה: ניתן להשתמש גם ב- ז806ח18] 5674166 61חזס6ח1 לשליטה בתוקפו של תוכן. פתח את תיבת הדו-שיח של מאפייני האתר שלך ובחר בכרטיסיה 680675 סדד. אם תסמןך את תיבת הסימוך חס ו80זוקא= +ח%6ח60 80|6ח₪ תוכל לקבוע את תוקף הדף. שמירה על קשר עם הלקוח קרה לך כבר פעס שניהלת שיחת טלפון ארוכה, אבל אחרי שהסברת בפירוט ובאריכות תהליך מסוים גילית שהשיחה נותקהז יכול מאוד להיות שביזבוּת זמן יקר ומאמצים. השרת שלך יכול להתקל במצב דומה. בדרך כלל, 115 ימשיך לעבד דף 455 אפילו אס הדפדפן שביקש את הדף במקור כבר ניתק ממנו מגע. אס משתמש מבקש דף ואז מחליט לעבור לאתר אחר, שרת האינטרנט שלך לא יבתחין בהבדל. במידה מסוימת, אתה יכול לעקוף בעיה מסוג וה, תוך שימוש במאפייןו 0 !150 של האובייקט ₪6500056. למאפיין 66660הח%0ח6ו!156 יש ערך וחד במידה והלקות עדיין מחובר לאתר, אחרת יקבל את הערך 4155=. אבל, ניתן להשתמש במאפיין זה רק לאחר שהועברה לדפדפן מחרוזת באמצעות השיטה 6וז/.₪6500056. להלן דוגמח: %> 0 0ד1 = | ₪08 "<8ם>" .8 | 66ו/. 56ח6500 סז זו חס ( 66060 החס-ח6ו56.150ח₪6500 )דסא זו דשא <% תסריט זה מציג את המספרים 1 עד 1000 בלולאת דאםא...0₪ס=. אס הלקוח מתנתק בשלב כלשהו בוּמן שהשרת מעבד את הלולאה, מתבצעת יציאה מהלולאה. שינויים ב-₪652056.1561/60%07066%60 ב-3.0 450 בדרך כלל נשתמש ב-00:00066060ח6ו|150 כדי לבדוק שהשרת אינו ממשיך בעיבוד דף ה-ק85 בזמן שהלקוח התנתק מהאתר, או עבר לדף אחר, וכך מבוזבזיס משאביס יקריסם בשרת. המאפיין 066060ח150!60%60, אשר בודק אס הלקוח עדיין ממתין לדף, שונה בגירסה 3.0 של 55, כך שמבחינתנו אין אנו מחויביס לשלוח ללקוח מנה כלשהי לפני שאנו יכוליס לבדוק אס הוא עדיין ממתין לדף. במידה ובבדיקה עלה כי הלקוח התנתק, או ביטל את הבקשה על ידי בקשת דף אחר בעוד השרת מעבד את הבקשה שלו, ניתן לסייס את עיבוד הדף באמצעות 0חם.56ח0ס650. לדוגמה: 2 המדריך השלם 3 850 %> 0 סל 1=0 זס1 חס = 6060 00 ח6ו150. 650056 זו | 8 "שלום" 166ש.₪6500056 6 0-0 0חם ]סח <% בדוגמה זו, אשר עובדת על 5.0 115, ניתן לראות כי במהלך ביצוע הלולאה מתבצעת בדיקה אס הלקות עדיין ממתין לתוכן, ללא קשר אס השרת שלח תוכן כלשהו או לא. עבודה עם קודי מצב בכל פעס ששרת מגיב לבקשת דפדפן באמצעות תגובת פדדה, השורה הראשונה שהוא שולח היא שורת המצב (6ח1] 5%86₪05). שורת המצב כוללת קוד מצב בן 3 ספרות ותיאור קוד המצב (נקרא משפט סיבה, 00856 ח86850). הרשימה הבאה מתארת את חמש מחלקות קודי המצב: 0 אא1 - מידע ((הּחסוזה0ז0+ח1) - קודי מצב במחלקה זו נועדו לצורך ניסוי ובדיקה. 0 אא2 - הצלחה (ץו/50606550(0) - קודי המצב במחלקה זו משמשים לציון העובדה שהבקשה מולאה בהצלחה. למשל, קוד מצב 200 מציין שדף האינטרנט המבוקש אוחזר בהצלחה. 0 אא3 - הפניה (ח₪60176600) - קודי המצב במחלקה זו משמשים לציון העובדה שיש לבצע פעולה נוספת לפני שניתן למלא את הבקשה. למשל, קוד 301 יכול לציין שדף האינטרנט הועבר לצמיתות לכתובת אחרת. במקרה כגון ה ניתן להפנות את הדפדפן כך שבאופן אוטומטי יופנה לכתובת החדשה. 0 א8א4 - שגיאת לקוח (סזזם זחסוו0) - קוד מצב זה מוחזר כאשר הדפדפן ביקש בקשה שלא ניתן למלא. למשל, קוד מצב 404 מציין שדף האינטרנט המבוקש לא קיים. 0 אא5 - שגיאת שרת (סזום ז6שז56) - קודי מצב במחלקה זו מצביעיס על בעיה בשרת. למשל, קוד מצב 503 עשוי לצייו שהשרת כרגע עמוס מעבר ליכולתו. הערה: לקבלת רשימה מלאה של קודי המצב ומשמעותם, קרא את מפרט 1.1 קדו המפורסם באתר פזס.3או.אושאו//:קאח. ניתן להשתמש במאפיין 5805 של האובייקט ₪6500056, כדי לציין קוד מצב שיותחזר בתגובה. לדוגמה, אם מישהו מנסה לאחזר את דף 55 הבא ביוס רביעי, יוחזר לו קוד המצב 260וזסחזטה 6% 401 (וכתוצאה מכך גס תוצג תיבת הדו-שיח להקלדת סיסמה): >% אד "ץ6508ח60/ו"= ((= דה כ )ה סאםם/ש)םוהאצהסא=סצ =[ "החסה +40 56.508015="401ח₪6500 פרק 2: דפי 50 ופרוטוקול קדןה | 43 0ח=.56ח6500 ₪ 5 %< < ||אחד> <סשה/><ם [ד1ד/> שְ6503ח60/ %סא <= ודנד> <סגש> <צ00ם> .ץ6006508/ ד 15 ץה סד [סוהססוס/\ <ץ800/> < |וחדרן/> <% -1 סאם %> שינוי הכותרת 6קץ7-607%60% הכותרת 06ץ/00-1ח6זח60 מציינת את סוג המדיה של גוף התגובה (סוג ה-11₪). דוגמאות שכיחות הן !6 דח/א60ש, 896/0/1ו, 0זסאופוח/הסספסווקקגּ או 6ז/)אסט. אתה יכול להשתמש במאפיין 6ץ01ח%6ח60 של האובייקט 6500056 כדי לקבוע כותרת זו. הערה: כדי לצפות בסוגי 185 בהם תומך המחשב שלך, פתח את סייר פשססחו/ (זסזס|קאם פאוססחו/)), פתח את תפריט שסוע (תצוגה), בחר פחסשקס 006 (אפשרויות תיקיה) ובחר בכרטיסיה 65ץד ₪6 (סוגי קבצים), לחץ על סוג קובץ כלשהו ובחן את ערך הכותרת 6סץד =ףויזוא (סוג תוכן). קש שימוש שכיח במאפיין 6 חח 60 הוא להצגת מקור ואדה של דף אינטרנט. . אס תגדיר את ערך המאפיין כ-חו8!ם/)א6+ יישלח גוף התגובה כטקסט רגיל, ולא כתוכן !אז. ראה את הדוגמה הבאה (הקוד נמצא בתקליטור המצורף לספר, קוב בשס 6.850 07ח06ח00) : %> "חו3!ס/1א66"= 6 חח ).650056 <% < ||אד> <סגשה/><=ם |דד/> זתסותטססכ ואד <= וד1ד><סגש> <צ00ם> <1/ > חסוהט6סם ]אדו חב 15 פוהךד<11]> <ץ800/> < |וזדרן/> כשקוב זה יוצג בדפדפן זְססְהּחְוטה8 6056806 יופיע כל הטקסט שמתחת לתסריט בדיוק כפי שהוא מופיע בדף זה. על ידי הגדרת ערך המאפיין 6סץ07ח%6ח60 כ-"חו8!ט/+א6)" אתה מונע מדפדפן זה מלתרגם את התוכן לתוכן ואדת. לרוע המזל, פעלול וה עובד רק עס דפדפני ₪60650806. הוא לא יפעל בדפדפני ז6זס|קא= 6%6חז6זח1, מפני שהוא פשוט בוחן את הדף, מאתר תגיות !ואד ומחליט כיצד יש לתרגס ולהציג את הדף. אס אתה מעוניין להציג דף טקסט נקי, עליך להסיר את כל תגיות !ואד ממנו. 4 המדריך השלם 3 857 הפניית משתמש לדף אחר במצביס מסוימיס תצטרך להפנות את המשתמש לדף אחר. לדוגמה, אס משתמש מנסה לגשת לדף הדורש הרשמה, צריך להעביר אותו באופן אוטומטי לדף ההרשמה. או, במקרה והמשתמש לא הקליד את כל הנתוניס הנדרשיס בטופס ההרשמה הוא או היא צריכים להיות מופנים, באופן אוטומטי, לדף המכיל את טופס ההרשמה, כדי שישלימו את הפרטיס החסרים. 0 הפניית משתמש לדף אחר היא פעולה קלה מאוד, כאשר מדובר בדפי 55(. השיטה ₪601760% של האובייקט 6500056 מאפשרת לך להפנות משתמש לדף חדש. ראה את הדוגמה הבאה (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קוב בשסם 665.850ז601') : %> "850 601500" 50056.0 אהד ""= ( "הזו" )רתס .665% =[ <% < ||אד> <540ח/><= 1 ד/> ₪650|6 הסה 60150 <ם |דנד> <סגשר> <צ00ם> !601500 זס? < 6(" זו" )רתסה .665% = %> טסץ אההחדך <ץ800/> < |וחדרן/> תאר לעצמך שהמשתמש זה אך סיים למלא טופס הרשמה והדף חווזר. השיטה שבדוגמה זו משמשת להחזרת המשתמש חזרה לדף עם טופס ההרשמה, במידה והמשתמש לא הקליד את שמו הפרטי. צריך להשתמש בשיטה 56.86011665ח₪6500 לפני שטקסט כלשהו מוצג בדפדפן. בשל כך, הרי זה הגיוני להציב שיטה זו בתסריט המופיע מעל התגית < |ודתח>. הדרך היחידה לעקוף דרישה זו היא לאגור את הפלט של דף 455 שלך (ראה את הסעיף, אגירת פלט הדף, מוקדס יותר בפרק זה, כדי ללמוד כיצד לבצע ואת). ניתן להשתמש בשיטה 56.6601606ח₪6500 כדי להפנות משתמש לכל כתובת ]6 חוקית. וה יכול להיות דף אחר באתר שלך, או אפילו דף המאוחסן בשרת אינטרנט אחר, אי-שס ברחבי רשת האינטרנט. לשיטה :₪6500056.8₪601760 יש את הפוטנציאל להיות יעילה מאוד. 670508 משתמשת בשיטה זו לעיתיס קרובות ביישומיס להתנסות לדפי 455, ובאתר האינטרנט שלה. למרבה הצער, יש גם בעיות עס השיטה הזו. השיטה ₪6500056.8601760% פועלת על ידי החזרת קוד מצב מסוים. כאשר נקראת השיטה 6%/ו₪6500056.₪60 מותזר קוד מצב 60עס₪ 08[60 302. כותרת מיקוס (ז168068 ה106800) נוספת גס היא לתגובה, כדי לספק את המיקוס החדש של הדף המבוקש. קוד המצב וכותרת המיקום יכולים להפנות את הדפדפן באופן אוטומטי לדף החדש. פרק 2: דפי 850 ופרוטוקול קז1ן3 | 45 הערה: השיטה ₪6500056.8601766% היא המקבילה המדויקת לשתי שורות הקוד הבאות: %> "60ע10!] 20[66) ₪6500756.509005="302 " |(" "חסו068 |" ז16800 .6500056 <ש% למידע נוסף אודות השיטה 4007168067 פנה לנספח 8 של הספר. לעומת ואת, במציאות, לא תמיד מופנה המשתמש לדף החדש בצורה חלקה כל כך. מי שייתקלו בבעיות בהפניה מסוג וה הס בעיקר דפדפנים מיושנים. וגרוע מכך, אפילו דפדפנים חדשים יחסית, כגון 4.0 זסזַהּ8ָוטְ 61560806א, עשוייס להיתקל בבעיה בהיענות אוטומטית לקוד המצב המפנה אותם למיקוס אחר. כאשר דפדפן אינו מסוגל להגיב באופן אוטומטי לקוד מצב, תתקבל על המסך הודעה כמו וו בתרשים 2.2. 6 - 66צסחז )ססןט ‏ ל 0 אוסטחו/ 0 סו 08 6 ₪ 8 ₪ + 6 2 8 3 ₪ > | עפ 0 א כבש6 ממשטם כשגה שה מומפת בש ויו 4 100% 64 שת ₪ 0 20[606%) 6 6מגוס] 06 עבג 00160 פו חס שחסוחטססם | | תרשים 2.2 תוצאה של הפניית שרת 6 המדריך השלם 3 50 ההודעה שבתרשיס אינה נעימה לעין ועלולה לבלבל את המשתמש. מסיבה זו עליך לנסות ולהימנע מהשימוש בשיטה 764ו56.860ח₪6500. במקוס ואת, השתמש בשיטת ההפניה המדומה (16%%00] ₪6017661 80606|חו5), בה דן הסעיף הכללת קבצים שבסופו של פרק זה. הערה: הגירסה החדשה יותר של 55, זו המצורפת ל- 2000 פשסחו/, כוללת שיטות טובות יותר להפניה אוטומטית של משתמשים לדפים אחרים. כדי ללמוד על כך, קרא את פרק 26. בעייתיות בפונקציה 66%ו601ו.50/01 רביסם מאתנו לא מביניס שכאשר אנו משתמשיס בפונקציה 760160.ז6/ז56, פעולה זו אינה גורמת לשרת לטעון ולהפעיל דף אחר באופן אוטומטי. מה שפעולה זו עושה למעשה, זה להוסיף כותרת קד (מפסגפת-קדד) למחרוזת הפלט הנשלחת מהשרת ללקות. כותרת קד41 נראית דומה לזו: סו 060 302 1.1/ס דד 6/3635 ח0ו0680 | קוד המצב הסטנדרטל 60עסח 00[60 302, אומר לדפדפן שהדף המבוקש עבר למיקוס שונה. הכותרת ח106800 מציינת לאן עבר הדף, כלומר, מאין יש להביא אותו. כאשר הדפדפן מקבל את ההודעה 60עס 6065[פ0 302, הוא מגיב לכך בביטול הבקשה הנוכחית והחלפתה בבקשה לדף החדש, כפי שמצוין בכותרת ח106800. דבר זה עובד בדיוק כפי שעובדת התגית /001ם- דד ב דפוא בחלק <פהפה> של הדף. <6/0806.350ח= 0;₪1= דא= דא 60 5ם םה = /ז0ם- דד ה דפו> אס כך, למעשה פעולת ההפניה מתבצעת בלקוח, ולא בשרת. למרות שבדרך כלל דבר זה אינו מהווה בעיה, עלולים להיווצר מצביס לא רצוייס כאשר קיים שרת ץאסזק בתמונה. שרת שָאסזק יירט את הקריאות השונות וייצר בעצמו דף, אשר יישלח ללקות. זו הסיבה לכך שמדי פעס מופיעה הודעה האומרת שהדף המבוקש הועבר אך ניתן למצוא אותו בקישור הבא (ח68 800 ,60/סוח 0660 85 60065060 ס6צפח טסץ 66[פס 6חד 6 סחהטסז 6ם). הבעייתיות השנייה היא ביצועים איטיים יותר. היות ובסופו של דבר מתבצעת פעולת ההפניה בלקוח, הרי שבעצס מתבצעת בקשה נוספת לדף אחר, מה שאומר בקשה אחת יותר מדי. פרק 2: דפי 50 ופרוטוקול קךןה | 47 פתרון בעיית ההפניה ב-3.0 455 ב-3.0 452 ו-5.0 115 אנו יכוליס לחימנע מבעיית ההפניה בצד הלקות. כדי לעשות ואת ניעזר ביתרונות המסופקיס לנו על ידי שתי פונקציות חדשות 660066א₪ -ז0)פחפּזד שנוספו לאובייקט ז8/ז56. פונקציות אלו מעבירות באופן ישיר את השליטה לדף האחר, מבלי לתזור קודס ללקות, כפי שעושה הפונקציה :66זו60ז. ההבדל בין שתי פונקציות אלו טמון בכך שהפונקציה 56006 קוראת לדף אחר בדיוק כפי שאנו קוראיס לפונקציה בתסריט שלנו. לאחר שמסתיים עיבוד הדף לו קראה הפונקציה 66016אם, חוזרת השליטה למקום ממנו היא נקראה. כאשר משתמשים בפונקציה ז5698ח8זד, השליטה, למעשה, לא חוזרת לאותו הדף ממנו קראנו לפונקציה זו. במקרה זה סיוס העיבוד מתרחש כאשר השרת מגיע לסופו של הדף לו קראה הפונקציה ז6פחפזד. מה שהופך את שתי הפונקציות הללו אף ליעילות יותר וה, שכל ההקשר של דף 455 שהפעיל את אחת מהפונקציות האלו, עובר לדף שנקרא על ידי אחת מהפונקציות הללו. ההקשר של הדף הוא בעצס כל האובייקטים 0%55ק5שא, ד₪5סשא, א555510, א0סזד 6 |פקה, וכל המשתניס שהוגדרו באותו דף 457 שמתוכו הופעלה הפונקציה. נקודה מעניינת שיש לשיס אליה לב היא שגס אס הפעלנו את הפונקציה ז506ח8זד או 6 וקראנו בעזרתה לדף הנמצא בספריה וירטואלית אחרת, בכל זאת יעבור האובייקט חסטפסוופקה גס הוא אל אותו הדף, וישמש שם כאובייקט חסטפּסווטסה. התוצאה של כל וה היא שהדפדפן, מבחינתו, מקבל את אותו עמוד מקורי שהוא ביקש, מבלי לדעת שמאחורי הקלעים, בשרת, נקרא דף אחר (אפילו כתובת ה- 081 בדפדפן לא משתנה) . בדוגמה הבאה נראה כיצד פועלת הפונקציה 066016ם.ז607/0 : קוב ק08|6.85!וסצו < |ד> <0סגםח> <סגשח/> <צ800> >% "0|זס" 66וז/ו.56ח650ז %< <ץ800/> < |וזדרן/> הפעל קוב 6.850!זס/6%60066 < |אדת> <0סגםח> <סגשח/> <ץצ₪800> 8 המדריך השלם 3 850 %> "סוו46" 66וז/ש.56ח6500ז "010!6.850/" 6ז600א6. זס/50 "חו308 6ז6ח 6זה שאו" 6ועו.56ח00פסז %< <ץ800/> < |ודרן/> אס נריצ את הקוב 560006/07!0.850 נקבל את הפלט הבא : חוהּחָ3 6זסח 6זב סע סהוסצו סוו36ן שים לב כי הקוד ממשיך אחרי הנקודה בה קראנו ל-60006א₪ ועד סיומו של דף 5 זה. בדוגמה הבאה נראה כיצד פועלת הפונקציה ז6)פחפּזד. קוב 5167//01!0.850ח8ודך < ||אחד> <ס4םה> <סגשח/> <צ00ם> %> "סוו16" 66וזעש.6500056ז "ספ6.45|ן- וס" 350 ד 5 סח 06ץ8) הו303 6ז6ח 6זה שאו" ססוחצו.56חסספסז <% <ץ800/> < |וזדרן/> כאשר נריצ את הקוב 6.850!זס/ז5/6ח8זד נראה את שורת הפלט הבאה בדפדפן: בסצ סוו6 כפי שניתן לשיס לב, הפונקציה 567/6.17805)068 מעבירה את השליטה לדף ה-450 המצוין כפרמטר, וכאשר מסתיים עיבודו של דף 457 זה, השליטה לא חוזרת אל הדף הקורא, אלא מסתיימת פעולת העיבוד של הקריאה מהלקות. פרק 2: דפי 50 ופרוטוקול קךן3 | 49 האובייקט 3₪60₪65% האובייקט 860065 של 455 מכיל את כל המידע אודות בקשת 1 המתבצעת לצורך אחזור דף 455. האובייקט ₪60065% כולל שלושה אוספים (60|!800005) המקביליס לחלקי בקשת קדה : האוסף 9חו5₪ץופטס, האוסף חזס" והאוסף 5/67/88|65. הסוז601!66 [חהוו5 וס כאשר אתה מכליל מחרוזת שאילתה בבקשה לדף אינטרנט, תוכן מחרוזת השאילתה מאוחזר לתוך האוסף 8חו50+ז6ט (חס660!|ס6 פַחוש5שופט)). מחרוזת שאילתה היא החלק בבקשה לדף אשר מופיע לאחר הסימן ! (סימן שאלה). לדוגמה, הבקשה הבאה מכילה את מחרוזת השאלילתה 20065+שו6ז0ח =6 רה חז56ט : 5 = 256 5 3. ס| 6 / וח ס6. 352516. שאו / : סקס מחרוזות שאילתה משמשות להעברת מידע מדפדפן לשרת אינטרנט. בדוגמה זו משמשת מחרוזת השאילתה להעברת משתנה שאילתה בשסם 68תהַחזספט לו יש את הערכיס 65ח0( שו6ז0חה. מחרוזת השאילתה מועברת לדף בשס 0.855!ו6ח שבאתר האינטרנט שכתובתו ה 3505156.60. צוצו/ץ. מתוך דף 455 בשם ₪6/!0.850 תוכל לאחזר את ערך המשתנה המועבר על ידי מחרוזת השאילתה. התסריט הבא מדגיס את הדך להצגת ערך מחרוזת שאילתה בדפדפן: < ||אד> <סחמפה/><= |הד/> פַחו50 עזסטס <=ם ודנד> <סגש> <צ00ם> [<6 ("6הה חספ" ) 0ח50/סט.6065%]= %> 6והססו6/\ <ץ800/> < |וזדרן/> 20 בדרך כלל, מחרוזות שאילתה אינן מוקלדות ישירות לסרגל הכתובת של ש הדפדפן. השימוש במחרוזות שאילתה נעשה בדרך כלל בקישורים, כדי להעביר מידע מדף 5 אחד למשנהו. ראה את הדוגמה הבאה (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קוב בשס 5%0806.850ז₪) : < ||חד> <40שה/><= |דד/>06ו0ת6 ה<ם וד1ד> <סגשו> ?זס|ס6 6הסעב1 זטסץ 15 )החש >< <6"<2106>/2ט!פ=18/60|0 35 06הא6ה"=-ם ו > >< 60"<60"= ז18/60|0? כ35. 06ה0)א6ח"=-= חן > <ץ800/> < |וחדרן/> 0 המדריך השלם 3 857 דף וה מכיל שני קישוריס (פ5אחו1) לדף בשס 0886.850)א6ח. שני הקישוריס מכיליס משתנה מחרוזת שאילתה בשס זסו|ססט8). ערך המשתנה בקישור הראשון הוא 6טוםפ ואילו ערך המשתנה בקישור השני הוא 60ז. 20 מתוך דף ל45 בשס פִ55.סחַּא6ח (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר) ש אתה יכול לקבוע באיזה משני הקישוריס השתמש המבקר באתר כדי לעבור לדף הבא : < ||וזדר]> <0ב5ה/><= |והד/>זסו60 פשחסעפ= זטוסצ<ם וד1ד> <סגשו> <ץצ₪800> >% ( "זס|ס6ע8ז" )הו 5 ₪665.06 = זסוס6ע18 %< ![<%6=)8/00|07%> 5 זסו|ס6 סזהוסעפ? זטסצ <ץ800/> < |וזדרן/> דף וה מציג את הצבע המועדף על ידי המשתמש על ידי אחזור המשתנה זס|ס60ע18 מהאוסף 8ַחו50ץזסטס (הסח66!|ס6 8ַהו5/הסטס). ערך המשתנה מאותזר מהאוסף ומשויך למשתנה מקומי, הנקרא גם הוא זס|וס6ע8), ואו המשתנה מוצג. קידוד 081 של מחרוזות שאילתה אס ערך משתנה מחרוזת שאילתה מכיל תוויס שאינס תוויס אלפא-נומריים, כגון מרכאות, רווחיס, פסיקיס או סימני קריאה, עליך לקודד (6006ח5) את ערך משתנה מחרוזת השאילתה לפני שניתן יהיה להעביר אותו. לדוגמה, מחרוזת השאילתה הנכללת בקישור הבא לא תוכל להיות מועברת כהלכה בין שני דפים, מפני שהיא מכילה רוות: <6>/2)]< "65 חס = 6 ?35 06הכףא6ח"= םחר > לפני שתוכל להעביר את מחרוזת השאילתה שבדוגמה זו, עליך לקודד אותה קידוד 1. ניתן לעשות זאת באמצעות השיטה 6006ח₪ ₪1 של האובייקט ז6/ז56. הרי דוגמה לאופן השימוש בשיטה: %> ( "065 ששוח" )6006חם 56/61 = 6ות התחפ <% <]>א6)]<"< 86% 5070)= 9 > = 6 507 35 6 0הכא6ח"=-=חר] > פרק 2: דפי 457 ופרוטוקול קדזה ‏ 51 בתסריט זה, השיטה 06סס6חם |₪( מחליפה את כל התוויס שאינס תוויס אלפא-נומרייס במחרוזת "פ6חס( אוסזסחג/י בתוויס הניתניס להעברה במחרוות שאילתה. לאחר שהמחרוזת קודדה בקידוד 081 היא תיראה כך: 5 הרווח הוחלף בסימן החיבור (+). דפי 50 אינס כוללים שיטה לפענוח 081 של מחרוזת שאילתה, מפני שבדרך כלל לא תצטרך לעשות זאת. כשאתה מאחזר משתנה מחרוזת שאילתה מהאוסף פחו5עזסו המשתנה מפוענח פיענוח 1ח(! באופן אוטומטי עבורך. העברת מספר משתני מחרוזת שאילתה אינך מוגבל להעברת משתנה מחרוזת שאילתה יחידי במחרוזת שאילתה. כדי להעביר מספר משתניס הפרד בין כל אחד מהס באמצעות הסימן 6 (0ח58זסקוחה). מחרוות השאילתה הבאה משמשת להעברת שני משתניס ששמס סַ8ּח567 ו-0ז0ש2855 : <00>]/2)]<"ל56070= 80855070 60 = 6 ?35 6 0הכטא6ח"= םחר ה> מתוך דף 452 בשס 10806.880א6ח תוכל להתייחס לערכו של כל משתנה על ידי התייחסות לשס המשתנה. התסריט הבא מציג את ערכי שני המשתניס לדפדפן: >% ( "ה זפ" ) 8חו5/ 60065.0 6סוז/).56הסס65 ( "זסצ355" ) 8הו600651.0067/5 6סוז/).56הסס65 %< אס אתה מעוניין לשייך מספר ערכים לאותו משתנה, אתה יכול להעביר מחרוות שאילתה כמו זו בדוגמה הבאה: א6]< "טופ = 608600 = זס|60? 35 06הכ)א6ח"=-םחר] > כאשר מאוחזר משתנה מחרוזת השאילתה ששמו זסוסס6 מהאוסף 8ַחו50עזסט) יהיו לו שני ערכים, 60ז ו-6ט1פ, המופרדיס ביניהס בפסיק. לדוגמה, התסריט הבא יציג בדפדפן את המחרוזת '6טום ,60ז: <%( "זס|סס" )00ו9%=34600656.0067/50> 5 וס עם דפי ברירת מחדל ב- 3.0 457 אס המשתמש מבקש לראות דף 57 מסויס, אך אינו מציין את שמו המפורש, אלא רושסם רק את שסם הספריה (למשל /0ח0₪ק600/56.ש50סזס6ווח. ואוו /:קאת) יוצג בפני המשתמש הדף אשר מוגדר כדף ברירת המחדל. בגרסאות קודמות של 55ג, אס לא היינו מצייניס במפורש את שס הדף, אלא רק שס תיקיה וירטואלית, ומוסיפים פרמטריס לאחר הכתובת, כמו בדוגמה הבאה: 1080806=3 = סח קח56/ 60500.6 ור שא / : כסת או דבר זה לא היה מיוחס בשרת. 2 המדריך השלם 3 57 בגירסה 5.0 115 יש לכתוב את הדוגמה שלעיל כך: 10808063 = ז60|0? 0/0185 חק 50 ו 050.60 שור שא / : כס רת וואת כמובן בתנאי שהקוב 66/80/:.850 מוגדר כברירת מחדל עבור התיקיה פַח5010. הסוז601!66 (חהוו5 "וסט 60 אתה יכול להציג את כל פריטי האוסף 8חו50ץז6טס מבלי לדעת את שמס של מי ממשתני מחרוזת השאילתה באוסף. התסריט הבא מבצע איטרציה על האוסף 59 זט ומציג כל פריט ופריט, אחד אחרי השני: >% .65.5 0 1 = | זסז "<>" ₪ ( | )500 ₪065.06 16 650056 ]סח <% המאפיין +חטס6 של האוסף 8חו50/זפוס משמש לאחזור מונה מספר הפריטיס באוסף. אס לא הועבר משתנה מחרוזצת שאילתה כלשהו, יהיה ערכו של המונה 0. במקוס להשתמש בלולאה זאפא...08= למעבר על פני האוסף פחוש5עוסטס תוכל להשתמש בלולאה 64ם...מס=. היתרון בלולאה זו הוא שאתה יכול להשתמש בה כדי להציג הן את שמו והן את ערכו של כל פריט: >% .0065 חו פחווט ה686 זסז "<ם>" ₪ ( הוח )665.50 ₪ " " .8 סחוחז סו 650056 +%ח <% בדוגמה זו, ערך המשתנה פַחוו הוא שמו של כל אחד ממשתני מחרוזת השאילתה באוסף. הערה: הצגת האוסף 9ח67/501ט₪600650.0 היא פעולה יעילה בעת שמבצעים ניפוי תקלות (8חו60099כ) בדף ל5ה. אם אינך בטוח אם משתנה מחרוזת שאילתה כלשהו אכן מועבר לדף, הוסף באופן זמני את אחד התסריטים המופיעים כאן לדף שלך. מתי אין להשתמש במחרוזות שאילתה מחרוזות שאילתה יעילות כאשר עליך להעביר פיסות קטנות של מידע מדף אחד למשנהו, אך קיימים שני מצביס בהסם ברור שלא תרצה להשתמש בהן: כאשר אתה מעביר מידע חסוי, וכאשר אתה מעביר כמויות גדולות של מידע. מחרוזת שאילתה אינה נסתרת בשוס אופן. מחרוזת השאילתה תופיע תמיד בסרגל הכתובת של הדפדפן. וה אומר, שהעברת סיסמת המשתמש מדף לדף באמצעות פרק 2: דפי 457 ופרוטוקול קדה 53 מחרוזת שאילתה היא רעיון רע מאוד. כל מי שיציצ מעבר לכתפו של המשתמש ידע מייד את סיסמתו. מחרוזות שאילתה הן גם לא הבחירה הנבונה כאשר מדובר בהעברת כמויות גדולות של מידע. המספר המדויק של תוויס אותס יכולה מחרוזת שאילתה להכיל תלוי במספר גורמיס. אחד מהעיקרייס שבהם הוא סוג הדפדפן של המשתמש. לדפדפנים שונים יש מגבלות שונות לגבי אורך מחרוזת השאילתה. לדוגמה, דפדפן זסזס|קאם 6%חזס%ח1 גירסה 4.0 אינו יכול לטפל במחרוזת שאילתה שאורכה למעלה מ-2000 תוויס. קישור עס מחרוזת שאילתה בגודל זה פשוט לא יצליח למלא את תפקידו כקישור (חווזסמץ) בדפדפן זה. אל לך להסיק מנקודה זו שניתן להשתמש במחרוזת שאילתה באורך של עד 2000 תוויס. ראשית, האורך המירבי האפשרי תלוי גס באורכה של כתובת ה-81ש עצמה. השילוב של כתובת 081 ומחרוזת השאילתה (כל מה שמופיע בסרגל הכתובת של הדפדפן) קובע את האורך המירבי. שנית, קידוד 081 של מחרוות שאילתה גורס בדרך כלל למחרוזת להתארך באופן משמעותי. למשל, נקודות מתורגמות לשלושה תוויס (%25), במקוס תו אחד. אי לכך, אורכה המירבי של מחרוזת השאילתה נקבע בהתאס לאורכה של המחרוזת לאחר שעברה קידוד |אש. נקודה שלישית היא שדפדפניס אחרים, לא זסזס|קא= 6%חזססח1, יכוליס בדרך כלל לטפל במספר קטן יותר של תווים. כשאורך המחרוזת מגיע ל-1000 תוויס בערך, אתה עלול לאבד תאימות עס דפדפנים מסוימים. בקיצור, רצוי לשמור את מחרוזות השאילתה שלך קצרות ככל האפשר. מחרוזות שאילתה אינן הדרך היעילה ביותר להעברת כמויות גדולות של מידע. וגרוע מכך, דף עס מחרוזת שאילתה ארוכה יכול שלא לתפקד לחלוטין בדפדפניס מסוימיסם. אס אתה צריך להעביר כמויות גדולות של מידע מדף אחד למשנהו, השתמש בשדה טופס נסתר. דפדפן 6056806 למשל, יכול להעביר שדות טופס המכילים עד 30,000 תווים. פרוטוקול ₪15 מעביר שדות טופס באופן יעיל בהרבה מהדרך בה נעשה הדבר במחרוזות שאילתה. הסוז60!!66 וחיוס- העבודה עס האוסף חחס= (ה60|!6600 חזס=) דומה בעיקרה לעבודה עס האוסף 9חו5ץזסט0. האוסף חזס] משמש לאחסון משתניס המוצבים בטופס א₪1. ראה את קוד טופס !דח הבא: <"10306.350א6ה"= 100 61 "זפסק"=ססה ו דםו אמס=> <"512=="30 "0א60"= שק ד "סרחה ה 56ו"== ]ןא ד(קא1> :שה בח56)<ם> < "!0"=ם!! |ג/ "אותסט5"=םק ץך ד( וקא1> <חם> <חס=/> טופס זה מכיל שדה טקסט בשס 56708706 ולתצן +וחזפט5 המציב את הטופס לדף 455 בשס 06.850ַ08)א6ח. מדף זה תוכל לאחזר את הטקסט שהוכנס לטופס: 4 המדריך השלם 3 857 < |אד> <סשה/><ם |דד/> סק 6אסא <ם |דנד> <סגשר> <צ₪800> %> ( "6 חספ" )606500 = שרה תפ <% !<15670806%= 96> 15 6הח8ח507 זטסצ <ץ800/> < |וזדרן/> מכיון שהעבודה עס האוסף וחזס] היא נושא כה חשוב, מוקדש לנושא פרק שלס בספר זה. פרק 3 דן לעומקו של נושא השימוש בשיטות של האוסף וחזס". הסו60!!66 65!טבּוובּ/ וס /ו5 (ם: כאשר דפדפן מבקש דף אינטרנט משרת, הבקשה כוללת מספר כותרות. אתה . יכול לאחזר כותרות אלו תוך שימוש באוסף 50/8//808065 (ח60!!6600 380!65/ז6ע567) של האובייקט ₪60065%. האוסף 6/8780!65/ז50 מכיל כותרות ופריטיס נוספים של מידע אודות השרת. דף 450 הבא (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קוב בשס 567/67/8180165.850) מעביר את כל תוכן האוסף 55 לחלון הדפדפן: < ||ד> <0ב5ה/><= וד ד/>65וה3ּ/ ז567/6<= וד1ד><סגש> <צ00ם> >% .6005 1 סוחהח מ מס (": <80768.">/8ח:2<"8 > << > ")סו 650056 (((8700 )330165 .005% )סו 65056 דשא %< <ץ800/> < |וזדרן/> פרק 2: דפי 457 ופרוטוקול קדןה | 55 6 - !וזב / וסצו0 5 ל 46 אוסטחוע - 0 סע 6-08 ₪ | ₪ 4 6 2 3 3 > +% כמ ש0ש560 חק | ₪₪65 56800 6הס 46084 0020] 8806 68000 4 קטאסס1 64 וח ₪ 0 ** , פתס/ספהו ‏ פ6ק[ס/6פהו , פ6קן/406נו , קה נל-/6פהמו 5ופ/סםהבתגיד תכ פד דד ,זזה 1-0 < 111 ששו - 66 :2011 קיד מ6מכ ג זוכ)זן .1 007 פד 0-6 תק דד (טגז1, 1 דזנתוזהר) [מ6] 19/4.04מ6/ ידד תפ דד 8ג*, 050-8859-1 527 0 0077" 600 תמ 0?) ם6 :ספהגופַתב.,20661-1. ** ,פמק/6פהמתו , פ6סןכ/6פהמו ‏ פ6סן/6פהמנו , קהמחוסננ-6/3פהגתו 05פ/6פפבע שק606 :שוג זזה 0-05 :3 (113; 1 | זי[ /הר) [ם6] 1/102119/4.04 מ86 ב -17561 10081205:8080 1105 סטו| - 166 8גו*,180-8859-1 דידי כח דסי 50000%2ג כ 111 .816 עזי ,זסיה כעתסצופפג זודז ה מפצך זנדה העד זנדוה 60 דחתס 8 ו ₪ אפ זתחס | ו 06 :הפוחוסס ס | תרשים 2.3 האוסף 507/67/3780!65 בכותרות (ובמשתני השרת) שבאוסף 67/81180!65/ז56 נשמר מיגוון רחב של סוגי מידע שוניס. נספח 8 מכיל רשימה של הכותרות ומשתני השרת הסטנדרטייס באוסף זה. הרשימה הבאה מסבירה את היעילים יותר מביניהס: 0 6 חםחם- דדח - כאשר מישהו הופנה לדף זה על ידי לחיצה על קישור, מכילה כותרת זו את כתובת האינטרנט של הדף המפנה. הכותרת אםחם-שק קדזה היא בעלת ערך רב לקביעת אופן הגעת הגולש לאתר שלך. לדוגמה, אס אתה מעוניין לדעת את מספר הגולשים שהגיעו לאתר שלך מאתר !ססחא8צ תוכל להיעזר בכותרת 55858 קדדו כדי לבדוק זאת. דא 55 קדדה - כותרת זו מציינת את סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר שלך. מידע זה חשוב כשאתה מבקש לקבוע באיזה דפדפן משתמש רוב קהל הגולשיס באתר שלך. חספה םדסואפח - כותרת זו מכילה את כתובת ה-ק1 של הגולש באתר שלך. כתובת ה-ק1 יכולה להיות מתורגמת כך שתספק מידע לגבי מקור המבקריםס באתר שלך. למשל, תוכל להיעזר בכותרת וו כדי לקבוע כמה מבקריס באתר שייכים לאיזה ספק שירותים. 6 ד צמפטס - משתנה השרת 578186 צחפס מכיל את החלק של כתובת 1 המופיע אחרי סימן השאלה. משתנה זה מכיל את מחרוות השאילתה השלמה במבנה לא מדולל. שוזה א זק561 - משתנה שרת זה מכיל את הנתיב הווירטואלי לדף 55 הנוכחי. ניתן להשתמש במשתנה זה בדפים המתייחסיס לחלקיס בתוך עצמם. המדריך השלם 3 850 0 =והא 55/58 - משתנה שרת זה מכיל את כתובת האינטרנט של השרת. 0 םדה |5אחד הדגה - משתנה שרת זה מכיל את הנתיב הפיסי של דף 5 הנוכתי. גרסאות מסוימות של זסזס|סאם 66חזסזח1 (גירסה 3.0 ו-4.0) כוללות כותרות נוספות בבקשות שלהן: 0 60108 ג סדדת - כותרת זו מציינת את מספר הצבעיס אותס יכול הדפדפן להציג. 6 60 ג( סדדה - כותרת זו מציינת את סוג המחשב המשמש להפעלת הדפדפן. 0 05 04 קדדח - כותרת זו מציינת את מערכת ההפעלה במחשב המשמש להפעלת הדפדפן. 0 5 =אזק ה קדדח - כותרת זו מציינת את רזולוציית המסך המוגדרת במחשב המשמש להפעלת הדפדפן. אזהרה: אל לך לסמוך על כותרות אלו; הן נתמכות רק על ידי גרסאות זפזס|קאם ז6חזסזחז הפועלות בסביבת 95 פאוססחו/ש. תוכל לאחזר את תוכנה של כותרת או משתנה שרת מסויס על ידי העברת שמו לאוסף 5 . למשל, התסריט הבא מאפשר למשתמש לגשת לדף רק אם הוא הגיע מדף 457 ששמו ספה.חוףוזס : < ||אחד> <0ב5ה/><= וד ד/>38!65/ ז567/6<= וד1ד> <סגשו> <צ00ם> >% ( "5-5 > דדח" )8!65 65.5 = סז 6 סח רד "350 חו סרה 56.60 רח. שצעא/ / :סח "= וחסז סח + %< פוחץ %0 שוחסס|ש/\ >% 5 %< !06 פוחז צוסוץ 60 260הסרסטב +סח סוה טסצ >% זז סאם %< <ץ800/> < |ודרן/> פרק 2: דפי 457 ופרוטוקול קדזה | 57 בתסריט זה קובעת הכותרת ₪8₪חם-₪ קדדח באיזה דף השתמש הגולש כדי לעבור לדף זה. אס הוא לא הגיע מהדף הממוקס בכתובת 50 חוףוזס/וחסס.6זו5ץרח. צואואו/ /: כק[שה, לא יינתן לו לראות את תוכן הדף. אזהרה: שים לב לכך שהשימוש בכותרות באופן זה עלול להיות מסוכן. לא כל הדפדפנים תומכים בכל הכותרות כהלכה. דפדפנים מיושנים רבים אינם תומכים בכותרת == קדדה. הכללת קבצים אינך יכול להשתמש בפונקציה (חסטסחט)) או שגרה (פחטטסזפט5) הקיימת בדף 452 אחד, מתוך דף :25 אחר. אס אתה מעוניין ליצור ספריית פונקציות (פחסטסחט)) והליכיס (6600765סזק) לשימוש במספר דפי ק5ג, עליך להציב את הפונקציות וההליכיס בקוב ולכלול אותו בכל דף. למרבה המלזל, ניתן בקלות להוסיף קוב אחד בדף 455 אחר, תוך שימוש בהכוונת צד-השרת (60006זו 5106-זפ/ז56) שסט61א1. ניתן להשתמש בהכוונה םס |6א1 כדי לכלול ספריה כללית של פונקציות ושגרות, או לכלול תוכן ₪1 אחיד במספר מרובה של דפים. 8 המדריך השלם 3 857 הכוונת =סט |6א1 של צד-שרת אינה צריכה להופיע בתוך תסריט; השתמש בה מחוצ לתסריט, כחלק מקוד וואדת : < |דת> <סשה/><= וד ד/> 6וחססו6/ <= וךד1ך> <סגשו> <ץצ₪800> <-- "סחו. זסחההפץוח"== ]1 מכ( 1001 --!> 60/ זנוס ס% סוחססוס/ <ץ800/> < |וזדרן/> בדוגמה וו מוכנס הקוב 6חו.ז6חחה8פץוח לתוך דף 855 מתחת לתגית <+800>. כאשר דף 55 וה מעובד, מעובדים יחד איתו גס כל התסריטים וקוד !א שבקובצ שחו זסחחהסץוח. תוכל להכניס קובצ אחד באחר בשתי דרכים: על ידי ציון הנתיב הפיסי לקובצ, כמו בדוגמה הקודמת, או על ידי ציון נתיב וירטואלי לקובא. הנה דוגמה וירטואלית : < |אד> <סשה/><= [ד1ד/> 6וחססו6/ <= וךד1ך> <סגשו> <צ₪800> <-- "6חן. זחחה סרח /65סטוסחז/"= |מ(דח1/ שסנ [א1 --!> 1 60/ גוס ס% סוחססופ/ <ץ800/> < |וזדרן/> אס אתה מספק נתיב פיסי לקובצץ המוכלל תוך שימוש בתכונה =11=, חייב הקובצ להיות או בתיקיה הנוכתית, או בתיקיה שהיא תיקיית משנה של התיקיה הנוכחית. הנתיב לקובצץ הוא יחסי לתיקיה הנוכחית. כאשר נעשה שימוש בתכונה ‏ !ה דא1/, לעומת זאת, יכול הקובצ להיות מאוחסן בכל תיקיה באתר האינטרנט שלך. בדוגמה הקודמת, הקובצ המוכלל מאוחסן בתיקיית המשנה 6[()065ח1/ הממוקמת בתיקיית השורש. לקובצ המוכלל יכול להיות כל שס וכל סיומת. המוסכמה קובעת שקבציס מוכללים מקבלים את הסיומת 6חו, אבל אתה יכול להשתמש בסיומת ס0ףה, וחשזח, וחשת או כל סיומת אחרת המועדפת עליך. הערה: אם הקובץ המוכלל מכיל מידע סודי/חסוי, כגון מסד נתוני סיסמאות, עליך ליצור אותו כקובץ 450 על ידי קביעת הסיומת 350 עבורו. אם מישהו ינסה לצפות בתוכן הקובץ המוכלל ישירות על ידי הקלדת כתובתו בדפדפן יהיה המידע נסתר, מפני שדף 450 תמיד מעובד לפני שהוא נשלח לתוך הדפדפן. פרק 2: דפי 457 ופרוטוקול קדזןה 59 הכללת קוב אחד באחר היא פעולה יעילה בשני מצביס. המצב הראשון והמובן מאליו הוא להצגת אותו תוכן או הפעלת אותו תסריט דף אחרי דף. לדוגמה, די נפוצ כיוס שכל דף באתר אינטרנט יציג את אותה כותרת עליונה ותחתונה. במקוס לשוב על אותו קוד ]1 פעם אחר פעס בכל דף, תוכל פשוט לכלול את קוב הכותרת העליונה והתחתונה כחלק מכל דף. תוכל גם לכלול את אותו תסריט 452 במספר רב של דפים, תוך שימוש בהכוונת =פ !ו וסא1. אבל, מכיון שהכוונת =ס/ 01א1 חייבת להתרחש מחוץ לתסריט, חייב התסריט שתכלול להיות כולו מוגבל בין תוחמיס (פזטטווחזו6כ). איו אפשרות לכלול רק חלק מתסריט. המצב השני בו יעיל לכלול קובץ אחד בשני הוא כאשר אתה מעוניין לבצע הדמיה של הפניית שרת (ח₪60176600 ז6/ז50). כדי לעשות ואת אתה מכליל דף 455 שלס אחד בדף ק5 שני. ראה את הדוגמה הבאה: >% אםחד "" = ( "6ה8חפזוח" )הסח .60650 =[ %< <-- "850.ז601500ז/"= |(ך15/ םס( 101 --!> >% 65056.0 זז סאם %< < ||אחד> <0גשה/><= 1ד1ד/> 6506 הס0 6050 <ם |דנד> <סגשר> <צ00ם> !60150 זס+ < %( "סרה זו" )ותס- .65% ו9%6=460> טסץ א>ההחדך <ץ800/> < |וזדרן/> לדוגמה זו יש בדיוק את אותה ההשפעה כאילו השתמשת בשיטה :₪6500056.8601760. אס משתמש שוכח להכניס נתוניס לשדה 6ח8פזו= של טופס ההרשמה הוא יוחזר לדף טופס ההרשמה. אבל, מאחר והכללת הקוב מתבצעת כולה בשרת, הדמיה זו של הפניה אמינה יותר מאשר הפניה ממשית. שיס לב גם לשימוש בשיטה 6חם.56ח₪6500 שבדוגמה זו. שיטה זו נכללת כדי למנוע מהמשך טופס דף 450 להיות מוצג, אס דף ההרשמה מוצג. חשוב להבין ש-115 מעבד את הכוונות 05 |1%0 לפני שהוא מעבד את התסריטים. דבר זה אומר שאינך יכול להשתמש בפקודת תסריט כדי לכלול באופן דינמי קובצ אחד באחר. לדוגמה, התסריט הבא לא יעבוד: %> אד "" = ( "6רח8חפזוח" )וח זסת .60650 -[ "350 ז0מ6015/ "= 06ו|סחדץז 5 "286.35 6וחסר]ן"=6סטו6חזץו זז סאם <% <-- "< 0006%ח1ץ]= %> "= |ה(דח1/ םס 101 --!> 0 המדריך השלם 3 50 תסריט זה לא יעבוד מפני שהשרת ינסה לכלול את כל הקבציס קודס להפעלת התסריט. זה אומר שהשרת ינסה לכלול את הקוב "<9/106006%=%>", אשר כלל אינו קיים. דרך חדשה להכללת קבצים ב-3.0 450 במקוס להשתמש בתגית <--...6|006ח41...--> כדי להכליל קבציס אחריס בדף ק5אג, ב-3.0 ?45 ניתן להכליל קבציס בהגדרת קוד התסריט עצמו, וזאת באופן הבא: <"סחה חס הז8כ"=-5 "םה 5"= דגא(ום "ךקז ה 85/"= וס | דקז56> מנגנון אבטחה חזק יותר ב-3.0 455 במצביס מסוימיס משמשת הכללת קבצים בשרת באמצעות <--...6]006ח1...--> להסתרת מידע רגיש, כגון סיסמאות המאפשרות גישה בלעדית למקוס כלשהו אליו איננו מעונייניס לאפשר למשתמש להגיע. למשל, כדי להכליל קובצ בו אנו מעונייניס לשמור סיסמה כלשהי, נשתמש בנתיב וירטואלי. בגרסאות הקודמות של 455 קיימת בעייתיות מסוימת, מפני שאס מישהו יודע את הנתיב הווירטואלי של הקוב הכלול, הוא יכול לגשת אליו ללא בעיה. גירסה 3.0 של 55 מציגה פתרון לבעיה זו, על ידי כך שהרשאת הגישה של אותו משתמש המנסה להגיע לקוב>, נבדק אל מול ה-66 1150 |₪0ח60 466655) של אותו הקובצ (רשימת המשתמשיס להס מותר לגשת לקוב הזה) ועל פי ה נקבע האס לאותו משתמש זכות לראות את תוכן הקוב. מה שיקרה בפועל וה, שמי שינסה להגיע ישירות מן הדפדפן שלו אל קוב כלשהו שאין אליו גישה לכל משתמש, ייפתח עבורו חלון המבקש שס וסיסמה. רק אס יסופקו שם משתמש וסיסמה התואמיסם אחד לשני בקובץ 46 תינתן גישה לקוב. סיכום בפרק זה למדת כיצד להשתמש באובייקט 56ח₪6500 של 55 כדי לשלוט באופן בו מועבר מידע משרת האינטרנט שלך. בנוסף למדת כיצד להשתמש באובייקט ₪60065% כדי לאחזר מידע אודות בקשות הדפדפן. לסיוס, למדת כיצד לכלול קוב בדף 5ג, תוך שימוש בהכוונת שכנ וסא1. בפרק הבא תלמד מספר שיטות מתקדמות לשימוש באוסף חזס"] של האובייקט %. כך תלמד לשלוט בשיטות העבודה עם טפסי וואדו]. פרק 2: דפי 457 ופרוטוקול קדןה | 61 פרק 3 עבודה עם טפסי 1 דח בפרק זה: 0 אחזור מידע מטופס 0 אימות מידע מטופס 0 השימוש בקובץ ההכוונה וחזס: 106 0 קבלת קבצים 2 המדריך השלם 3 450 אחד מההיבטים גוזלי הזמן הגדולים ביותר בתהליך יצירת אתר אינטרנט הוא תהליך בניית ועיבוד המידע שייכנס לטפסי |אדה. פרק זה יספק לך מספר טריקים וטיפיס כיצד להקל על העבודה עס טפסי וואדה. לפרק וה שלוש מטרות. מטרה ראשונה היא לספק לך מספר טכניקות כלליות לשימוש במרכיביס השוניס של טפסים בדפי 455 שלך. תיבות טקסט (אסט 16%0), אזורי טקסט (8708 16%%), לחצני אפשרויות (חסשטפ 100ו880), תיבות סימון (אסט 0066%) ותיבות רשימות בחירה 1150 56!6%), לכולם יש מאפיינים ייחודייס שעשוי ליצור בעיות ייחודיות כאשר אתה משתמש בהס בדפי 55 שלך. בהמשך יתוארו השיטות לטיפול בכל אחד ממרכיבי הטופס הללו. חלקו השני של הפרק מוקדש לנושא חשוב והוא אימות של הטופס בצד השרת. כאשר משתמשים מקלידים את נתוניהס לטופס באתר שלך תרצה לוודא שהנתונים אכן הוקלדו כהלכה. בחלקו השני של הפרק תלמד כיצד לבנות קוב פס 1861 תקני שיבצע את רוב המשימות השכיחות שצריך לוודא. לסיכום, מרכיב טופס ₪91 מיוחד ובעייתי יקבל חלק משלו בפרק. בחלק וה של הפרק תתמודד עס השיטות לשימוש במרכיב הטופס 001080 6!ו₪, המאפשר העברת קבציס לאתר שלך. תלמד כיצד לקבל ולהציג קבצי תמונה תוך שימוש בתסריטי 4505 תקנייס בלבד. אחזור נתוני טופס כאשר משתמש מגיש טופס 1 באתר שלך, כל שדות הטופס וערכיהס ממוקמיס באוסף וס" (ח60|!6600 וחזס]) של האובייקט ‏ ₪60065%. מאוסף זה תוכל לאחזר כל שדה טופס על פי שמו, או שתוכל לעבור על פני כל תוכן האוסף וחזס] באמצעות הלולאה 04ם...0₪ס=. לדוגמה, ראה את הטופס הפשוט הבא : < |אדת> <40שה/><= |דד/> וחזסת 6וקוחו5<ם |דנד> <סגשרן> <ץצ₪800> <"50|.4850סז"= 61100 "זפסכ"= סה דםו אמס> :3 ז050 זגוסץ זס%ח= 6856|ק<ק > <"זא6)"= םק ך "סרחה חח6פ"=ם1ז הא ד( וקא1> <חם> :חר 00 6ח50 זססח= 6856|ק<ק > <= דא= ך/><₪0/5=5 6015=40 "הסור 60"== זה ה=חה דש דך> <חם> <"58/6"=ם! ]הש "או פט5"=םק יד ד(וקצ[> <> <חס=/> <ץ800/> < |אד/> פרק 3: עבודה עם טפסי |אזה | 63 הערה: האוסף חזס] כולל את ערכי מרכיבי הטופס כאשר טופס ויז מוגש באמצעות השיטה זַ05ק. כאשר טופס ואז₪ מוגש באמצעות השיטה 651 ערכי מרכיבי הטופס ממוקמים באוסף 8חו5ץזסטס. טופס ]אד זה מכיל שני שדות: המשתמש מתבקש להקליד שס משתמש בתיבת טקסט ולהוסיף הערות באזור טקסט. כאשר המשתמש לוח על הלחצן 58/6, מוגש תוכן הטופס לדף 57 בשס 650/6850ז. מתוך הקוב> 650|5.850ז תוכל לאחזר כל אחד משדות הטופס ואת ערכיו, על ידי גישה לאוסף חזס". לדוגמה, תוכל להיעזר בתסריט הבא כדי לאחזר ולהציג את שני מרכיבי הטופס על פי שמס. תסריט וזה מאחזר את הפריטיס 6וההחז6פט ו-5חסווחס6 מהאוסף חזסת, ואז הוא משייך אותס לשני משתני 8566/ מקומיים בעלי אותו שס. בשלב זה מוצגיס שני המשתנים בדפדפן. >% חר 60 ,שרחה חספ מוזס ( "החפ" )וס .665% = שרה תפ ( "5 חר 60" )60650.0 = חור 60 <% < |ד> <40שחה/><=ם |דד/>|₪650א<= וד1ד> <סגש> <ץצ₪800> <6ו%6=05677087> :15 6וחבּ] ז050 זוסץ <ק> <0076005%= %6> :6 5זהסוה 00 וטס <ץ800/> < |וזדרן/> במקוס לגשת לכל מרכיב טופס על פי שמו, תוכל גם להציג את כל תוכנו של האוסף וחזס]. התסריט הבא מציג את שמו וערכו של כל מרכיב באוסף חחזזס"] בחלון הדפדפן, תוך שימוש בלולאה 08...586= כדי לפסוע בתוכנו של האוסף וחזס : 64 המדריך השלם 3 450 < ||אזדר]> <סג1שה/><= |דד/>וחזסת 6וקוחו5<ם |דנד> <סגשרן> <צ00ם> >% חס רח6!ם 0+ וזכ הס .60651 1% +הסוחסום והזסז = מס 8 +66 רתזס? 6ס1/. 650056 "<ם>" 8 ( +הסוח6!םוחזס1 )והזס-.₪6065% ₪ " = "₪ דאשא <% <ץ800/> < |אד/> שיטה זו של איטרציה בתוכן האוסף וחזס= יעילה בשני מצבים. ראשית, תמצא אותה יעילה בתהליך ניפוי שגיאות (פַחוּפָפָטט6כ) בדפי 55. אם, מסיבה מסתורית זו או אחרת, אתה נתקל בבעיות באחזור ערך כלשהו של שדה טופס, תוכל להציג את כל תוכן האוסף וחזס", כדי לקבוע אם שדה הטופס אכן הוגש. הצגת כל תוכנו של האוסף וחזס= יעילה גס כאשר אינך יודע את שמותיהס של כל שדות הטופס. אס אתה מעוניין לפתח תסריט תקני המסוגל לפעול עס כל טופס ₪וזדו₪, ללא קשר לשמות השדות בו, תוכל להשתמש בשיטה שהוצגה קודס לכן כדי להתעלס לחלוטין ממאפייניו המסוימיס של טופס |אז₪. תשתמש בשיטה זו, המעבר בין כל שדות הטופס, בחלק הבא של פרק זה, כדי לפתח קובצ אימות פס 161 תקני שיוכל לפעול עס כל טופס |ואדות. שימוש בתיבות טקסט ואזורי טקסט בחלק הקודם למדת כיצד להיעזר באוסף וחזס] כדי לאחזר את ערכיהס של תיבת טקסט (א 80‏ 166%) ואזור טקסט (68זה ‏ 16%) וכיצד לשייך ערכיס אלה למשתנים. קיימיס מספר מצביס בהס עליך לבצע את הפעולה ההפוכה, ולשייך את ערכיו של משתנה לתיבת טקסט (אסם 16%) או לאזור טקסט (68ז 16%%). לדוגמה, נניח שאתה מעוניין לכלול טופס נוסף, בו יכול המשתמש לאשר את המידע שהוקלד בטופס הראשון. ייתכן ותרצה לאפשר למשתמש הזדמנות נוספת לשנות את הנתונים, לפני שהם מועברים בפועל לבסיס הנתונים. תדפיס 3.1 מציג פעס נוספת, בטופס חדש, את הנתוניס שהוקלדו בטופס ₪11 הקודס. פרק 3: עבודה עם טפסי |אזה | 65 תדפיס 3.1 הזדמנות שנייה עבור המשתמש %> 5 60 ,שרחה חפ ווזס ( ( "6ה חספ" )הההס-.6065% )זז ד = 6החה תפ ( ( "65חסוחרחסס" )וחזס- .60651 )1 ד = חור 60 <% < ||אחד> <סג1שה/><= |דד/> וחזסת 6וקוחו5<ם |דנד> <סגשרן> <צ00ם> <"50|.4850סז"= 611001 "זפסכ"= סה דםו אמס=> ?סוה ז0ס?ח1 פוה ד 586 סד סחבּ/ שץ||₪68 טס סס :1 ס6וחהּ] ז050 זטסץ<ק> "שרחה ת6פגו"== זה ד(וקא[> <חם> <"<%6( 567086 )6006חם | דרז /567= %>"=ם!( |ה/ "סא66"=םק צך : 5ח6ווה0ס זטוסץ<ק > <₪0/5=5 5=40 001 "חר וה60"== ]ה הח דאם ד><חם> <ה דש ך/><"< %( 5זה6רהרחהסס )6006חם | דר.ז567/6= %> ₪ <"58/6"=ם( ]הש ")ווחפט5"=םק שיד ד(וקצ[><ק> <חס=/> <ץ800/> < |וזדרן/> טופס 411 זה מציג מחדש את הנתוניס שהקליד המשתמש לטופס הראשון. המאפיין = ]גצ של תגית <דקא1> של |אזח משמש לספק את תיבת הטקסט עם ערך. אזור הטקסט מקבל ערך ברירת מחדל על ידי הצבת המשתנה פזחסחוחסס בין תגית הפתיחה <=ח דש ד> לתגית הסגירה <₪54ה דא ד/>. שיס לב לשני דבריס בטופס זה. ראשית, הפונקציה ()אזחד של 856706 משמשת לחיתוך תווי רווח בתחילת ובסיוס הפריטיס המאוחזריס מהאוסף וחזס=. בדרך כלל, אס המשתמש אינו מספק ערך עבור תיבת טקסט מוסיף הדפדפן תו רווח עבור השדה הריק כאשר הטופס נשלח. דבר זה יכול להעיק על המשתמש המקליד את הנתוניס לטופס. הפונקציה ()י1ד מטפלת בבעיה זו על ידי הסרת תווי רווח לא רצוייס אלה. שיס לב שהטופס בתדפיס 3.1 משתמש בשיטה ()6006חם | של האובייקט ז8/ז56. שיטה זו משמשת לקידוד שני המשתנים, לפני שהם יוצגו פעס נוספת בטופס וואדו. קיימיס תוויס מסוימיס אותם יכול המשתמש להקליד לטופס ₪41 אשר עלוליס לגרוס לטופס שלא להיות מוצג כהלכה. לדוגמה, המאפיין 05 41 של התגית <דקא]> משתמש במרכאות כדי לציין את תחילת וסוף המחרוזת. אס למאפיין 05] משויך משתנה המכיל מרכאות, יוצג המשתנה באופן לא נכון, וטופס !ואד יוצג שלא כהלכה. השיטה ()6006ח₪ |אזו מטפלת בבעיה זו, על ידי החלפה אוטומטית של סימני מרכאות בתו !ואד מיוחד ‏ 8000%. הדפדפן, מצידו, מתרגם נכון את התו המיוחד הזה ומציג אותו כסימן מרכאות רגיל. 6 המדריך השלם 3 450 שימוש בלחצני אפשרויות ותיבות סימון לחצני אפשרויות (פחסשטס סו80, הנקראיס גס פחסשטם חסטקס) הס דבר יעיל כאשר אתה מעוניין להכריח את ממלא הטופס לבחור מספר מצומצס של בחירות בטופס ואדת. לדוגמה, נניח שאתה מעוניין שהמשתמשים יציינו את הצבע המועדף עליהס בעת הרשמה לאתר האינטרנט שלך. אתה יכול להוסיף לטופס !אדו שלך שני לחצני אפשרויות עס הכותרות ₪60 ו-6ט!8, כדי לאפשר למשתמש לבחור בין האפשרויות המוצעות לו: < |ד> <ס4שה/><= וד ד/> הס וד 6וקוחו5<ם |דנד> <סגשרן> <צ₪800> <"650|6.4850ז"= 1100 "זפסכ"= ססהודםו אמסת> <8/> :זס|60 18/0166 טס זס%ח0 6856וק<> 0 <"ח6ז"=ם!( |הש "סוס8ז"=םק צך "זסוס6"=ם1]גא דקא1> <ם> 6 <"סט!פ"=ם!( |הש "סוס8ז"=םק צך "זסוס6"=ם1]גא דקא1> <ם> <> <"58/6"=ם( | / "שורסט5"=םקיד דוקא[> <חס=/> <ץ800/> < |אד/> שלא כמו במקרה של תיבת טקסט, אינך יכול להשתמש במאפיין 4105 כדי לספק ללחצן אפשרויות את ערך ברירת המחדל נבחר (0066%60) או לא נבחר (6066%60 6סא). אס אתה מעוניין שערכה של תיבת סימון יהיה תלוי בערכו של משתנה, עליך לכלול פונקציה נוספת בדף 455 שלך. התסריט בתדפיס 3.2 יציג כהלכה סימן נבחר, בהתאס לערכו של המשתנה זסוסס. תדפיס 3.2 סימון לחצן אפשרויות כנבחר %> זס|ס6 וזס "סטוס" = זסוס6 ( |0/8ה5600 ,50/31 )60א66ח6 וס דא אד |5600003 = |3%פזה =1 "50א656 " = 6066660 =ז סאם אסנד6אש= סאם= <% < |אדת> <סגשחה/><= וד ד/> חס |ו דר 6וקוחו5<ם |דנד> <סגשר> <ץצ₪800> פרק 3: עבודה עם טפסי |אזה | 67 <"50|.4850סז"= 11001 "זפסכ"= פסה דםו אמס> <8/> :זס|60 18/06 זווסץ זס%ח6 6856|ק<> "60ז"=ם! |ה/ "סוסהז"=םק ד "זסוסס"=םוזה דוקא1> <> 0 <<%("60ז" ,זס|ס6 )0766660=%> ₪ "סטוט"=ם! ]הש "סו0הז"=םק יד "זסוסס"=םוזה דוקא1> <> 8|6 <<%("6ט!ט" ,זס|ס60 )6066660=-%> ₪ <"58/6"=ם! ]הש ")וחפט5"=םק יד ד(וקצ[><ק> <חס/> <ץ800/> < |וד/> מאחר ולמשתנה זס|סס יש את הערך 6ט81, מופיע לחצן האפשרויות השני כנבחר (ראה תרשיס 3.1). הפונקציה ()6086%60 משמשת להצגת הסימון. לחצן אפשרויות מופיע כנבחר כאשר התכונה 52א6356 מופיעה בתגית <דטקא1> של הלחצן. הפונקציה ()6060660 מקבלת את הערך 06705650 כאשר ערך המשתנה זס!|ס6 שווה לערך הארגומנט השני המועבר לפונקציה (הרווח העודף בתחילת הערך המותזר על ידי הפונקציה, משמש ליצירת רווח ב- |וד). 3 | 5 אוו א | ח065פ|ט] ₪ ו כו 0065ב" 20 אסץע 0% ₪5 | רמשו תור ויו 5 | עוסופו | 55|סעב] | 968008 6וחסו | 6658 סופ וק :00 3/01166] זנוסד 660 716856 4 6 6 6 ביכ תרשים 3.1 טופס עם לחצן אפשרויות |08 המדריך השלם 3 450 תוכל להשתמש באותה פונקציה גס במקרה של תיבות סימון. כמו לחצני אפשרויות, תיבת סימון מופיעה מסומנת כאשר התכונה 50א6356 נכללת בתגית <דנוקא1]>. תדפיס 3.3 מציג דוגמה של טופס עס תיבת סימון העושה שימוש בפונקציה ()66%60ח6. תדפיס 3.3 סימון תיבת סימון כנבחרת %> וזה וזס "1" = +5ופזה ( |0/3ח5600 ,50/31 )60א66ח6 וס דשא אד |5600003 = |3%פזה =1 "50א656 " = 6086660 =ז סאם= אסנד6אט= סאם= <% < |אדת> <סגשה/><= וד ד/> חס ואד 6וקוחו5<ם |דנד> <סגשר> <ץצ₪800> <"50|6.4850סז"= 61100 "זפסכ"= סה דםו אמס> <8/> :סזסח זופו/ זפזו זטוסץ 5| פוח | אסם 6 66%ח6<> "1"=ם!! ]1/ "א00א66ח6"=םק ץד "ופו/ספזו"=םזה דוקא1> <> 0 <<%("1" ,1150/1510 )6766%60=%> ₪ <ק> <"6/ה5"=ם! | "אותסט5"=םק יד דקא[> <חס=/> <ץ800/> < |וחדרן/> שימוש ברשימות בחירה רשימות בחירה 11585(‏ 56/66) מתפקדות בדומה ללחצני אפשרויות. תוכל להיעזר ברשימות בחירה כדי להציג תפריט מוגבל של אפשרויות. אבל, שלא כמו לחצני אפשרויות ותיבות סימון, רשימות בחירה משתמשות בתכונה 551560150 כדי לקבוע איזו אפשרות נבחרת. תדפיס 3.4 הוא דוגמה לטופס עם רשימת בחירה. פרק 3: עבודה עם טפסי |אזה | 69 תדפיס 3.4 הצגת רשימות בחירה %> זס|ס6 |אזס "סטום" = 5156זה ( |5660008 ,|50/3ז )6066660 סז דא אד |5600003 = |3%פזה =[ "סם 01 |55 " = 56|66060 זז סא אסזד6אש= סא= <% < ||אזדר]> <40שה/><= ודד/> הזוס וידר 6וקותו5<= |דנד> <סגשר> <ץ800> <"50|.4850סז"= 61100 "זפסק"= סה דםו אמס=> <8/> :זס|60 18/06 זווסץ זס%ח6 6856|ק<> <"זס|60"=ם1] [0ם [55פ> 60 <<%6( "60" ,זסוס60 )כם ז0ם [55=%> "ססז"=םנ |ה/ אסזדקס> <חם> 6 <<%6( "סטום" ,סוסס )סם 07 [55=%> "סטוט"=ם |גצ אסזדקס><5םפ> <0ם |55/> <ק> <"6/ה5"=ם! | "אותסט5"=םקצד דוקא1> <חס=/> <ץ800/> < |וזדרן/> הפונקציה ()55ז55|50 בדוגמה זו משמשת לבחירת האפשרות התואמת לערך של המשתנה זסוס6. מאחר והערך המשתנה זס|סס מוגדר כ-6ט1פ, האפשרות השנייה נבחרת. אימות נתוני טופס אס אתה משתמש בטופס |אז3 כדי לאחזר מידע ממשתמש, כמעט תמיד תצטרך לאמת את הנתונים שהמשתמש הקליד. השימושים השכיחים לטפסי |אזה הס לאיסוף נתוני רישוס משתמש, לביצוע אימות סיסמה או כדי לקבל בקשות להזמנת מוצריס. בניית טופס ₪411 עצמו היא בדרך כלל הפעולה הקלה ביותר. החלק הקשה הוא למנוע מהמשתמשים להקליד מידע שאינו נכון. הערת העורך: המונח 3116310₪/ תורגס למילה א*מות (מהמילה אמת) במשמעות של בדיקת תקינות הנתוניס, לבדוק שהנתוניס הגיונייס. למשל, תהליך האימות של מחרוזת תוויס כלשהי כדי לדעת אם היא מספר טלפון יכלול (בין השאר) חיפוש אחר תוויס שאינס ספרות (אסור שבמספר טלפון יימצאו התוויס 86, % ואחרים). בבדיקה גו לא נבדקת נכונות הנתוניס. במקרה של מספר הטלפון: לא נבדק האס הטלפון הזה קיים ו/או המספר מחובר וכדומה. כוונת הבדיקה היא לוודא שהמספר הוא מספר טלפון חוקי 0 המדריך השלם 3 450 (שאין לו, לדוגמה, רק 5 ספרות) ושהתוכנית בהמשך תוכל להתייחס אליו כמספר טלפון. אין מניעה שתהליך האימות (חסטפטו|צ) יכלול בדיקה מקיפה יותר שתבדוק מעבר לבדיקת תקינות בלבד. למשל, אס משתמש הקליד מספר טלפון סלולרי, תהליך האימות יכלול בדיקות למציאת תווים שאינן ספרות (דבר שאסור) וגם יבדוק שהקידומת היא בת 3 ספרות ושתי הספרות שמשמאל הן 05. כי אס הקידומת של הטלפון הסלולרי היא 09 ה לא קידומת של טלפון סלולרי. הערה: כדי ללמוד כיצד לשמור מידע מטופס לבסיס נתונים, פנה לחלק 3 של הספר, שימוש בדפי 455 עם מסדי נתונים. בדרך כלל, קיימות שלוש דרישות לאימות נתוניס המוקלדים על ידי משתמש לטופס [|אדה. ראשית, עליך לוודא שכל השדות הנחוציס מולאו כהלכה. אם מישהו מגיש טופס הזמנה באתר האינטרנט שלך, אך שוכח להקליד את מספר כרטיס האשראי שלו, או את הכתובת למשלוח, אתה עשוי לאבד הזמנה. שנית, רוב האימותיס כולליס בדיקה האם סוג הנתוניס שהוקלד תואס לסוג השדה. למשל, אס מישהו הקליד את המילה 6% בשדה הטופס תאריך לידה (חזום 01 6כ), לא תקבל את המידע לו אתה זקוק. ושלישית, כאשר נתוניס לא נכוניס מוקלדיס לטופס ₪11 צריכה להיות מוצגת הודעת שגיאה תואמת. אס המשתמש טעה בכך ששכח למלא שדה כלשהו בטופס, או שהקליד סוג נתון שגוי, עליו לקבל הודעת שגיאה אדיבה המחזירה אותו לטופס המקורי, לביצוע התיקוניס הדרושים. כאשר המשתמש מוחזר לטופס המקורי חשוב שהנתוניס שכבר הוקלדו לטופס לא יאבדו. 5 בחלק הבא תלמד כיצב לבנות קובץ 18655 תקני לשם אימות נתונים, ₪סט|6א1 חזס 6ְהּחווג3)) אותו תוכל להוסיף לדפי 850 שלך כדי להקל על משימות אימות אלו. קובצ םפע1%61 תקני זה יבדוק באופן אוטומטי אס השדות הנדרשיס מולאו, האס הוקלד סוג הנתוניס הנכון ויציג הודעת שגיאה כאשר הדבר נדרש. הקוד המלא של קובצ 5סש ₪א1 זה מופיע בהמשך, וניתן אף למצוא אותו בתקליטור המצורף לספר, קוב בשס 0306)07.850ו|8/. קובץ = 1%61 וח'זוס: 6בּחווב3 קוב םס 1% וחזס= 08%6ו|8/ משתמש בשדות טקסט נסתרים בטופס המוגש כדי לציין איזה שדות הס שדות חובה, ואת סוג הנתונים המתאיסם להם. על ידי הוספת קוב 5סט 161 וחזס= 0806ו|3 לדפי ק5ג שלך והוספת שדות נסתרים אלה לטפסי ]ודו שלך תוכל לאמת בקלות את טפסי !ואד שלך, מבלי להשתמש בתסריטים נוספים. פרק 3: עבודה עם טפסי |אז₪ | 71 כדי להדגים כיצד עובד קוב 1861/05 וחזס" 8|10866/, נתחיל ביצירת טופס ואדח פשוט מאוד. טופס זה, כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, משמש לאיסוף נתוני משתמש לרישום. הוא מכיל רק שני שדות: שדה עבור שס המשתמש ושדה עבור תאריך הולדתו. הרי הקוד של טופס וה: < ||זדר]> <30שה/><= ודד/> הזוס |ו ד 6וקוחו5<= |דנדך> <סגשרן> <ץ800> <"0|.4850פסז"= 11008 "זפסכ"= פסה דםו אמסת> <8/> :סוחפח זטסץ זזה 6856!ק<> <512==30 ")א60"==קץ ך "שוחה ההזספ"= םו]הא דטקא[> <ק> <8/> :חצוום 0 0806 וטסץ זס%ח6 6856וק<> <512=10 "60)"=שק ץך "ססההתאזום"==ו!]מ דוקז> <ק> <"58/6"==( |ה/ "זורתטט5"=םק יד ד קוו[> <חס=/> <ץ800/> < |וזדרן/> ₪ הקלד קוד וה לעורך הטקסט המועדף עליך ושמור את הקוב בשס 855 וחזס! בתיקיה הנגישה על ידי שרת האינטרנט שלך (לדוגמה, )ססזשצוצו). תוכל גס להעתיק את הקוב מהקובצ ספ.וזס? שבתיקיה 68006703 שבתקליטור המצורף לספר זה. ₪ הטופס מוגש לדף 457 בשס 650|6.850ז. מטרתו של דף זה היא פשוט להודות למשתמש על הרשמתו לאתר. הקוד של 1650/6850 מופיע בתדפיס 3.5, אותו תוכל להקליד בעצמך, או להעתיק מהקוב 7850/0850 שבתיקיה 60806703 שבתקליטור המצורף לספר זה. יש לשמור קוב ה באותה תיקיה בה שמרת את הקוב ס35.חזס1. תדפיס 3.5 הקובץ 650/5.850ז < |ד> <40שה/><=ם |דד/>|₪650<= וד1ך> <סגשו> <צ₪800> !015060 זס+ וסץ אההחד <ץ800/> < |ודח/> אס תפתח את הקוב 850.וחזס? בדפדפן שלך ותלחצ על הלחצן 58/6, תקבל את ההודעה !6015007100 זס1 טסץ אההחד, ללא קשר למידע שהקלדת בטופס. תוכל אפילו להגיש טופס ריק, מבלי להקליד בו מידע כלשהו. אבל, נניח שאינך מעוניין שהמשתמש יגיש לך טופס מבלי שמילא את שני השדות. אס תשתמש בקוב וחזס= 8|108%6 =ס ]6א1 תוכל לקבוע ששני השדות הס שדות הכרתחייס. 2 המדריך השלם 3 450 העתק את הקובף 0806)077.850ו|פצ מהתקליטור (בתיקיה 03ז6מְ9ח6) לתיקיה בה שמרת את הקבציס 850.חזס? (-650|6.850ז. עליך לבצע מספר שינוייס בקבציס 100.850 |-850|0850? כדי לנצל את יכולותיו של הקובצ 30 8|03%6107/. ראשית, הוסף את השורה הבאה בשורה הראשונה של הקוב 850.%/650] : <-- "350. וחזסז06ה0ו|הע"== |[ שכ( 1001 --!> הכוונה (ש6ע6600זום) זו של 55 מוסיפה באופן אוטומטי את התוכן של הקובצ 850. חז080610!!פצ לחלקו העליון של קוב זה. כעת, עליך לציין איוה שדות טופס הס שדות הכרתיים. מאחר ואיננו מעונייניס שהמשתמש יגיש את הטופס מבלי שהקליד נתוניס בשני שדות הטופס, אנו מעונייניס ששני השדות יוגדרו כהכרתיים (60זו₪60). הוסף את שני שדות הקלט הנסתריס הבאים לטופס ₪11 שבקוב ס350. חח זס1: "ה006וח"=ק ד "60 שוהההזספט"= םוא דוקא[> <".6הח8ח 561 8 %07ח6 6פטוח טסץ"=ם( |הש "6 00וח"=ם קד "6 מסהסתשזוס"==וזהא דוקא[> <". הזופ ]0 0806 זוטסץ זס%ח6 6פטוח טסץ"=ם( | שיס לב ששמות השדות הללו והיס לשמות השדות כפי שהופיעו קודם לכן, אך בתוספת 760 בסיומם. סיומת זו מסמנת את שני השדות כהכרחיים. התכונה 05 ]גצ של שני שדות טופס נסתרים אלה משמשת לאחסון הודעות השגיאה שתוצגנה אס המידע הדרוש לא הוקלד. תוכל לשנות הודעות שגיאה אלו לכל הודעה שתתפוצ. בשלב הבא עליך להוסיף שדה טופס נסתר נוסף לקוב ספ.וחזס?. שדה טופס זה משמש לציון נתיב הקובץ הנוכחי: "ח06סוח"=םקיך "זקוספוזוס?"= םוא דטקא[> <"<%6("ם]] ]512 665.55 = %>"=ם( | ערכו של משתנה השרת (80!6!ז8 ז507/8) ששמו שואג. זק1ח50 הוא תמיד ערך הנתיב של דף 450 הנוכחי. משתנה ה משמש ליצירת קישור חזרה לטופס, במידה ומתרחשת תקלה. לסיוס, יש להציג מחדש את הנתונים מהטופס המקורי, אם התרחשה תקלה. כדי לשוב ולהציג את שדות הטופס המלאים נוכל להיעזר בשיטות שתוארו בסעיף קודס בפרק זה, אחזור נתוני טופס. התכונות 415/ של שני מרכיבי הטופס צריכות להיות משויכות למשתניס המתאימים. לאחר שביצעת את כל השינוייס הללו צריך התסריט המושלס של הדף 850.חזס+ להיראות כמו זה המופיע בתדפיס 3.6. פרק 3: עבודה עם טפסי |אזה | 73 תדפיס 3.6 התסריט המושלם של הדף 50 .וחזס: %> וס ,6וההחזספו וזס ( ( "6החהחז150" )הההס-.60650 )ד = 6הח8 חפט ( ( "086חזוס" )וח זס-.₪60065% )זז ד = ססהסתחווס <% < |וד> <ס3שה/><= וד ד/> הזוס !וד 6וקוחו5<= |דנד> <סגשרן> <ץצ₪800> <"50|02.850סז"= 11008 "זפסכ"= סה דם1 אמס=> "ח06סוח"=םק יד "זקו6פוזוס?"= םוז דטקא[> <"<%6("ם] ]5107 )65.58 = %> "=םנ | <8/> :סוחפח זטסץ זסזח6 6856!ק<> 512==0 "לא6)"=ם קד "סותההחספט"= םוז דוקא[> <"<%( 05670806 )6006חם ]1 דרן. ז567/6= %>"=ם( | "ה006וח"=ק ד "60 שותהתזספט"= םוא דוקא[> <".6וחח 1561 8 %67ח6 6פטוח טסצ"=ם( |השש <> <8/> :חצוום 0 0806 וטסץ זס%ח6 6856ק<> 72==0 "זא6)"= םק יך "סה 0סחאוט"=םו הא דוקא[> <"<%( 0806חוס )6006חם | דרן. ז567/6= %>"=ם( |גשש "6 00וח"=ם קד "6 מסהסתשזוס"=םוזהא דוקא[> <". הזופ +0 0806 זוטסץ זס%ח6 6פטוח טסצ"=ם( |גשש <> <"6ץ58"=ם! ]ה/ "אותסטפ"=םקיד ך(וקא[> <חס=/> <ץ800/> < |וד/> ₪0 שמור את שתי הגרסאות החדשות של הקבצים 855.חזס? ו-650/8.850 (בתקליטור המצורף לספר, בתיקיה 60800003 בשמות כ2.85חזס+ ו-7650(|02.850) ולחץ על לחצן 586 מבלי להקליד בטופס מידע כלשהו. כאשר תלת על לחצן זה יופיע בפניך דף הודעת שגיאה המתלונן על כך ששני שדות הטופס אינס ממולאיס (ראה תרשים 3.2). אס תלחצ על הלחצן חזטשססח יהיה עליך לשוב אל הטופס המקורי. ההיבט השני שצריך לוודא בטופס הוא בבדיקת האס סוג הנתוניס שהוקלד בשדה הוא נכון. הקובצ םס 161 וחזס= 0806ו81/ יכול לסייע גס כאן. לדוגמה, שדה תאריך הלידה אמור לקבל רק תאריכים, ולא סוג אחר של מידע. הוסף את שדה הטופס הנסתר הבא לקוב 450. וחזס+: <"0806"==( | / "ה6ססות"==ק יד "| שהסחאוט"==ו!הא דוסאז> 4 המדריך השלם 3 450 [<51); | זסזט| א סהזס)ח! 4:01050! - הווס וסזום ב פסופ" 500 אשץ 00ם 5 | 0 9 ₪ ₪ טפ ₪ ₪ 6% 6 ₪ 0 5 > שש 1 ווק א | ח6שזספ!|ות | 5|שמחבת | עוסופוו = 65|סעב- | 5608 6וחסו | 6658 קסופ ₪ 6% 1 נוסץי ת10ו הדנס ]תג 6[) ו[ונאר הוז16סיזכן 3 פבאר סינס 6מהת 12567 3 6567 לפגוגת גוס[ - דט 02 6816 עגוסק 61ת6 לפגומז גוס - הזופ >> ₪ תרשים 3.2 טופס הודעות השגיאה תוכל להוסיף שורה וו בכל מקוס שהוא בין התגית <אחס=> לבין התגית <אחס=/> בקובף 850.וחזס!. שדה קלט נסתר זה מגדיר את השדה שְפסוזופ כשדה תאריך (סזכ). אם תנסה להגיש את הטופס עם ערך שונה מתאריך, בשדה שְפּסושזופ יופיע דף הודעת השגיאה. כפי שהוא מופיע בתקליטור, הקובצ פס 161 וחזס= 6ז08ו|8/ יכול לבחון שלושה סוגיס של נתונים. תוכל לחיעזר במילת המפתח 0866 כדי לבדוק תאריך, במילת המפתת זססוהטח כדי לבדוק ערך מספרי ובמילת המפתח /סחשזזטס כדי לבדוק ערכי מטבע. אבל, אתה יכול לבצע שינוייס בקובצ 180105 חזס 086ו81/ כך שיבדוק כל סוג נתוניס הרצוי לך. לדוגמה, אתה יכול לבדוק את חוקיותה של כתובת דואר אלקטרוני, מספר זהות או מספרי טלפון. כדי לבדוק סוגיס שונים של נתוניס פשוט הרחב את ההצהרה 5 07 |55. לדוגמה, ההרחבה הבאה להצהרה 6455 ז50 551 בודקת את חוקיותן של כתובות דואר אלקטרוני: " |זהואם" 655 0= ( "6" ,( 6וח₪6!0%3 )רתס .₪665 )₪ דפ זז םד 0 = ( "." ,( 6וח3א 60 )ו זס-.606% )מ זפצז מס 6 ".0017055 |081-= חה 06 5%טח "8 6ב סוסה 8 " - " 8 וסוס = 656זסזוס =ז סא= הקוד המלא של הקובצ =פ! |6א1 וחזס= 6ז08ו|8/ מופיע בתדפיס 3.7 להלן. פרק 3: עבודה עם טפסי ₪11 | 75 תדפיס 3.7 הקובץ שפנ 1%61 וחחזסת 036ו|8 אפפהתהתתתתססססס 5 ]18 |ה08 61 =חה [סשס ' פ=פההתתתחתתסססס זו אזס רחס 08| החס-זסזו6 אשד "" <> 56וזסח6 -ז צפההההתתהתתסה אמס- םזהסז ואצ ' החזס- סה סו|הע 508 610136 , סה 60 ונס רחוס .60651 1% 666% = מס ( ( 4 %ח6ח6!6 )ך107 )005 = פאה סח ( 4 - ( +ח6ח66 )= | 666% )₪ | = שוחה|סת םד "" = ( 60136 )ה הס- .6065 סאה "0 " = סהה סוסה -ז "<>" 8 ( %ה6וח6! )60650.0 8 " - " 6 סיס = פוזסזוס = סאם אםפרדד "" <> ( 6036 )וההס-.65% 60 סאג " |מצ " = סהההסוסה -ז ( ( %ה6ר6!6 )רחס .6651 )05 655 ז0ם [55 "הספוא נוא" 655 אשד ( ( 6הההא סוס )וזס- .665% )6הסוהטאפו דסא =[ "<0>.ז6ס חח 3 06 5%רח " 8 6ח6!03 8 " - "8 סיס = 1!56חסזוס זז סאם "= דם" 655 אםפרדד ( ( 6הבא סוס )הס .665% )= הפו דסא = "<>.0306 3 06 51 "8 6רהבאוסו ₪ " - " 8 56וזסיחס = פוסזוס זז סאם "אס" 655 אהד ( ( 6ה6!083 )וחזס=.60651 )6ה6והטאפו דסא =ז "<>. סרחה 6 הסוח 3 06 5% " 8 61036 8" - "8 וסוס = 56וחסזוס זז סאם 7 5₪ סאם = סאם דשא 8 סאם 6 המדריך השלם 3 450 צו ההתתתתס אחס- הסחחם ' הסוס 505 <% <|ההז> <680/> 6 > הס זסז= <6ו?> < 680[ > <ץ000> <%0760:>/0ח6 טסץ הסטהוזסזחו 06ש חהשוצו החס!פסזכ 3 5הצ 6זסח ך<ס> <0%ט06%0|> <% 90=617071150> <6סט0106%0/> <"<%6( "5000 זס)" )600065%= % > "=ח3600 "זפסכ"= 600 וחזוס?> <% 6|05וו101₪ 9%6> <" חזם₪6 >> "=6ט|פע "זוהחסטפ"=6כ/ס 6טסחו> <וחזס?/> <ץ000/> <|חמטח/> %> 50056.0 8 סאם פההתתתתתסס 5 וחס- שחד 0 | 1 קואזטס ' 5 סז 58 60 ,%ה6ח6ו6 |ואזס הזוס .60656 1% +ה6ח6ו6 = מס ( ( 4 6ח6ח6!6 )ד107 )055 = טואה סוסח אשפרד "1 " <> טו הסוסה סאה "0 " <> פהאההסוסה -ז <% "< %%ח6ח6!6= % > "=6וחפּח )נוקח!> "ח006וח"=6כ/ס <"<%6( ( %ה6וח6!6 )וחזס-.6065% )6006חם | דה ז9%=567/6> "=6ט|פ %> = סאם דשא 8 סאם <% כיצד פועל הקובץ =פ0 161 וח'וס: סזְבּחווב3ּ הקוב =סט 1860 וחזסת 0806ו|3/ פועל על ידי ניצול האוסף וחזס] של האובייקט %. התסריט שבקובא שפנ 01א1 עובר על כל אחד ממרכיבי הטופס ובודק אס לכל מרכיב יש את הסיומת 60 או |פּו. אס למרכיב יש את הסיומת 160 אנו יודעיס ששדה הטופס בשם זה, ללא הסיומת 60 , הוא שדה הכרחי. אס שדה טופס בשס זה אינו קייס באוסף וחזס] משויכת הודעת שגיאה למשתנה 56!זסזו6. פרק 3: עבודה עם טפסי |אז₪ | 77 אם למרכיב כלשהו יש את הסיומת | אז אנו יודעיס שבשדה הטופס התואם צריך להיות סוג מסויס של נתוניס. הצהרת 6455 551501 משמשת כדי לקבוע אס הערך המוקלד בשדה הטופס הוא מסוג הנתוניס האמור להופיע בשדה וה. אם לא, נוספת הודעת שגיאה למשתנה 56!וזסזז6. אס הכל עובר כשורה, וכל השדות ההכרחיים מולאו כהלכה בסוג הנתונים הנכון, לא קורה דבר והמשך דף 455 מעובד כרגיל. בדוגמה שהוצגה קודס לכן, תופיע על המסך ההודעה !7601506708 זס? וסץ אההחד. מצד שני, אס המשתנה 56!זזסזחז6 אינו ריק, אנו יודעיס שחסר שדה הכרתי, או שבאחד השדות מופיע סוג נתון שגוי. במקרה שכוה, נקראת השגרה חוזסתזסזום. השגרה וחזס=זסזזס6 מציגה את הודעת השגיאה שמכיל המשתנה 656זסזום, ואו נעצר תהליך עיבוד התסריט באמצעות ההצהרה 0הם.56ה6500א. ההודעה זס1 טסץ אהההך !9חו601500ז לא תוצג לעולס במקרה כגון זה. כאשר מוצג טופס השגיאה מועבר האוסף זסח.₪60/0651 למשתני טופס נסתרים. הדבר מתבצע כדי שניתן יהיה להעביר חזרה לטופס את כל השדות שמולאו, מה שימנע מהמשתמש את הטרחה שבהקלדה חוזרת של כל הפרטים והנתוניס. קבלת קבצים נניח שאתה מעוניין ליצור אתר אינטרנט בו יכוליס משתמשיס להציע את ביתס למכירה. יהיה וה נחמד אם המשתמשים יוכלו להעביר גס תמונה של הבית העומד למכירה. ונניח שאתה מעוניין להקיסם אתר אינטרנט בו יוכלו משתמשיס לפרסם סיפוריס קצרים מפרי עטם. יהיה זה חביב אם הם יוכלו לעשות ואת על ידי העברת קבצי טקסט, בפורמט של קבצי 6זס\, למשל. 5 תוכל לעשות ואת באמצעות התכונה = !1ז=םק/ד של התגית <דטקא1>. תוך שימוש בתכונה זו תוכל ליצור בטופס שלך לחצן להעברת קבצים (0פסופש). כאשר מבקר באתר לוח על לחצן וה (ראה תרשים 3.3) הוא יכול לבחור קובצ להעברה מהדיסק הקשיח המקומי שלו. הקוד הבא מציג את האפשרות הזו (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קוב> בשס 850.חזסז0פּסוקט) : < |ודה> <ס1שה/><ם |דד/> ספסוקש 6 <ם ודנד> <סגשר> <ץ800> "08%8-ווס)/+והקט!טווח"= םק 0 > < ז05ק= 150 "850 .ו650זס0הסוקט"= סז 1 0 6זנחסוכן 3 600056 6856וק <"* /806תז"= ךק ₪00 = |[=םקיך "6זנססוק"=םו]גא דוק1> <חם> <"!6] אוהסט5"=ם! |הש דזוא58=םקצד דוק1> <חם> <אס=/> <ץ800/> < |וזדרן/> 8 המדריך השלם 3 450 51ב סופא 64 חז6וח! 0105086 - ו פסופ" 500 אשץ 06ם 6 | 0 9 ₪ ₪ טפ ₪ ₪ 6% ₪6 0 0 שש 1 ווק א | ח6שוספ|ות | 5|שמחבת | עוסופו | 65!סעב- | 5608 6וחס | 6658 סופ וק 6% 6 סל 6זגס10כן 3 010086 216856 6פאוסזם [פו הסט ₪ תרשים 3.3 טופס עם לחצן להעברת קבצים כאשר דף זה מוצג בדפדפן ₪6056806 (גירסה 3 ומעלה) או בדפדפן זסזסו|קאם 6%חזסשח1 (גירסה 4 ומעלה) מופיעה תיבת טקסט רגילה למראה, ולידה לחצן 56שש0ז8 (במערכות הפעלה בעברית הלחצן ייקרא עיון). המשתמש יכול להקליד את שס הקובצ ישירות לתיבת הטקסט, או להיעזר בלחצן 6פאוסזם ולבחור קוב באמצעות תיבת דו-שית ₪6 0700056 (בחר קוב>) או 001086 ₪6 (תלוי בדפדפן ובמערכת ההפעלה). כאשר הטופס נשלח, נשלחיס גס הקבציס שנבחרו על ידי המשתמש. שיס לב בדוגמה זו לתוספת של התכונה =קצד6א5 לתגית <08%1=>. התכונה =קץד6א= מציינת את סוג הקידוד (0חו600ח5) אותו יש להתיל על נתוני הטופס כאשר הס נשלחים. בדרך כלל, נתוני טופס מקודדיס בקידוד 081 (060ס6חם- |חטש), בו מוחלפיס תווי רווח בסימן חיבור (+) וכדומה. אבל, זו שיטת קידוד גרועה לשימוש בסוג נתוניס שאינו ‏ טקסט. | כאשר ‏ מעבירים | קבצים, | עליך| להשתמש ‏ בתכונה "86 0-וחז0ס+/+זה !טורח "= ם קץ ד6אם. לחצן העברת הקבצים נוצר, אם כן, על ידי השימוש בתגית הבאה: <"*/806וחו"= דק00 = וז==שק יד "6זנססום"==ויוהא דוקאז> מכיון שערך התכונה פקצד הוא 5 11" על הדפדפן ליצור לחצן להעברת קבצים. התכונה 6 מגבילה את הקבצים שיופיעו בתיבת הדו-שיח ₪6 60056 לסוג קוב מסוים. במקרה שלפנינו מוגבל סוג הקוב להיות קובץ תמונה (10806). כערך לתכונה דק=4606 אתה יכול לציין כל אחד מסוג: =!יזו. פרק 3: עבודה עם טפסי |אזה | 79 הערה: המונח 195 הוא קיצור של הסטח06אם |8] 6%חזססח1 6פסכחטקטוטוא. =אזוא פותח במקור כאמצעי לציון סוגי הקבצים שניתן לצרף להודעות דואר אלקטרני. דפדפנים משתמשים בסוגי =!י1ו! לשיורך קבצים ליישומים התואמים להם. דוגמאות לסוגי 15 הן: 896/9חו עבור תמונות בפורמט =61, 886/[08ח1 עבור תמונות בפורמט 106, |66א56וח-א/חסטהסו!פְק3 עבור גיליונות אלקטרוניים של |66א= או זסאופוח /חסו63ו!סק3 עבור מסמכי סזסצ. כדי לצפות בסוגי =!זוא הנתמכים על ידי המחשב שלך, פתח את סייר פוספחו/, פתח את תפריט שפו/ (תצוגה), בחר פחסשק0 ז060!ס=] (אפשרויות תיקיה) ובחר בכרטיסיה 65מץד ₪16 (סוגי קבצים). לחצניס להעברת קבציס עשויס להיות יעילים מאוד. למרבה הצער, דפדפניס רביס תומכיס בלחצני העברת קבציס רק באופן חלקי, או כלל לא. לדוגמה, 46056806 (גירסה 3.0 או 4.0) מתעלס לחלוטין מהתכונה דק2665. זסזס|כאם 6חזססח1 גירסה 3.0 גרוע אף יותר. הוא נכשל לחלוטין בתרגוס לחצני העברת קבציס, ובמקוס זאת הוא מציג תיבות טקסט רגילות. זסזסו|קא= 66חז%6ח1 גירסה 4.0 או 5.0, לעומת זאת, מוהה ומתרגס כיאות את לחצני העברת הקבצים. אי לכך, השתמש בלחצני העברת קבצים בוהירות הראויה. שימוש בדפי 459 לאחזור קבצים מועברים יבירת טופס ]א עס לחצן העברת קבציס הוא רק הצעד הראשון בקבלת העברת קבציס. אס אתה מגיש קובצ באמצעות לחצן העברת קבצים, אינך יכול להשתמש בשיטות הרגילות של האובייקט ₪6006% כדי לאתזר את תוכן הקובצ. האובייקט 5% יוצא מנקודת הנחה שטופס נשלח בקידוד ברירת המחדל, 060ס6חם- |ח(ו, אבל טפסיםס המעביריס קבצים אינס משתמשים בסוג קידוד זה. כדי לקבל קבצים מועבריס בתוך דפי 55, עליך לעבוד עס נתוניס גולמיים (8 או₪8) המועבריס בהצבת סדד 005 שדדו). למרבה המזל, דפי 455 כוללים שיטה מיוחדת של האובייקט ₪60065% במיוחד למטרה זו. השיטה ()0ףּסמנץְזהּחום של האובייקט :*כולה לשמש לקריאת הבתים הגולמיים (659ץ8 אגּ5) המועברים כאשר הטופס נשלח. אולס עליך להיוהר, מפני שאחרי שאתה משתמש בשיטה ()0הּסם ץְזְבּחו8 בדף 455 אינך יכול יותר להשתמש בשיטה הרגילה ()זס.₪600650 לאחזור נתוני טופס (או להיפך). ננייח שמשתמש כלשהו מבקש להעביר תמונה בשם א6.9פטסחץוח, תוך שימוש בטופס שתואר בחלק הקודס של פרק וה. התסריט שבתדפיס 3.8 יכול לשמש לאחזור ולהצגת הבתים הגולמייס המועברים באמצעות השיטה ()₪680 /החו8. 0 המדריך השלם 3 450 תדפיס 3.8 נתונים גולמיים של העברת קובץ < ||אד> <0ספה/><ם וד ד/>|טפס <ם וד ד> <סגשר> <צ00ם> <-₪ק> %> 5 605.7 = 26ופוזס= ( 26ו5 וס )605.68 = ב6הסה וס הזוס וזש בּחום. 650056 <% <=חק/> <ץ800/> < |וחדרן/> תסריט ה משתמש במאפיין 65ץ6|8סד של האובייקט ₪60065% כדי לאחזר את מספר הבתיס הכללי שנשלח בהצבת פדדה. אחר כך, כל נתוני הטופס משויכיס למשתנה בשס 8והסחזס=. לסיום, השיטה ()פוז/ץזהחום של האובייקט 86500056 משמשת להצגת התוכן של הנתוניס המועבריס. התוצאה של העברת קובצ תמונה קטן תיראה דומה לזה: 6 >982 '7(,01444) ההההההההההההההההההההההההההההההההה-- "11 1050בת:816="12ת1116 ;"016 10כ"=10 3 ;1-0818ות10 :001-21800811108ומס) 61-16: 10/1 898" ו" ףיו3'ף2!ר222222222222222222222222222222222222222222222222221 יש 6 6אש ‏ -10ק0085+, גן שטה וט>1 זךךווו לבלשךְשו פו בוורךּלל בוךט4ףּט וש-! 5 או" | 08 א"ל ופפסוי-דט) (פי חמ4/) ציפ%ר 2 וי %רפ% רגש יפש :יס 0;לך>- או ד" אצ [ורכ1.3060 400 60" לא קשה להבחין בכך שפלט זה אינו קריא. אבל, הוא מכיל את כל הנתוניס הגולמייס של הקובצ, ומידע חשוב אודות תוכנו. לדוגמה, כותרת השס מכילה את שס שדה הטופס ששימש להעברת הקובצ, כותרת שס הקוב מכילה את הנתיב לקובצ בדיסק שבמחשב הלקוח והמאפיין 6ק-זח6זחס6 מזהה את הקובצ כקובצ תמונה. הנתוניס הגולמייס של התמונה מתחיליס בשורה המתחילה ב-61-898. ₪ לאחר שהנתוניס בידך, אתה יכול לשמור אותס לבסיס נתונים, לקובצ או פשוט להציג אותס. אס אתה מרגיש שאפתן במיוחד, תוכל גס לשנות את הדמות הגולמית וליצור דמות מותאמת אישית ץו= פחד חס (תוך כדי התהליך). אנחנו, לעומת זאת, עומדים לבצע פעולה פשוטה במיוחד. התסריט הבא (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קובצ בשס 0807650/5.850!קט) מסיר את הכותרות ומציג את הקוב שהועבר בחלון הדפדפן: >% 5 605.7 = 26ופחזס= ( 26ו5 חס )680 החו.05 0 = ב6הכהזס ( 10 )5זח6 8 ( 13 )פזה6 = = |מ6חם (1 - ( = |חסחט ,בזהסוחזס )8 זפ ,ב6הסו חס )5 ד-ם | = זססושוס פרק 3: עבודה עם טפסי [|אזה | 81 4 + ( = |א6חס 8 = |ה6חם ,ב6הסוזס- )5 15 = אההזפהובס הס - ( ז006ושו0 ,ב6הכוחזסת ,1 + אַבפבזהכ )פה 15 = ההספהס "הוחו" = 06 0 ה6ח0-.56ח6500 ( 60ח28085 ,23035000 ,ב6הכוחזס= )118 שחו החום. 56הסס65 %< תסריט זה מחלץ את נתוני התמונה מנתוני הטופס באמצעות הפונקציה ()5188א1 של 5%/, כדי לאתר את תחילת וסיוס נתוני התמונה. הוא יוצא מנקודת הנחה שנתוני התמונה מתחילים לאחר שני תווי התחזרה (חז₪6₪0 68771806) והזנת שורה (860= 6חו)) ברצף, וכי נתוני התמונה מסתיימיס באותו מפריד (ז06וצ06) כמו זה המופיע בתחילת הנתוניס. אחר כך, השיטה 6כץ 07ח06ח60 של האובייקט 56ח₪6500 משמשת לציין שהתוכן שנשלת לדפדפן הוא תמונה בפורמט =61. לסיום, השיטה ()פוז/)ץזהחום משמשת להצגת הנתונים הגולמייס של קוב התמונה. תמונה זו מוצגת בחלון הדפדפן. התסריט מניח שהטופס שנשלת מכיל שדה אחד בלבד, וכי שדה זה מכיל נתוני תמונה. אבל, טופס 11 המכיל מרכיב העברת קוב יכול גם להכיל מרכיבי טופס רגיליס נוספים, כגון תיבות טקסט ואזורי טקסט. טופס !יז יחיד יכול אף לכלול מספר מרכיבי העברת קבצים. לדוגמה, להלן הנתוניס הגולמייס שנשלחו על ידי טופס יחיד המכיל גס מרכיב העברת קוב בשם 6זוטסוס וגם אזור טקסט בשס 60605 : 6 >582 '7(,01444) הההההההההההההההההההההההההההההההההה= "זו 6פסח ץוח : "=6רהח6! ;"סזטססוק"=6רחפה ;בז08- וס : הסטופסספוס-+חחס6 זו /306 ו :60-76 )21-898" רו" ךיו3יזף2!ר222222222222222222222222222222222222222222222222221 יש 6 6 -")ו09850+, גן ססטה וט>זַַרְּךווו ללשךשו פו רו ורּלל בּוךְטךּט ו ש-:! 5<ח או,ש30ש-- *א100] א ל ופפסויהדט)=י/חהמ%52/4]14ר 2 וי %ר%20 ה 'פש :יס 0;לך>- אבוו ד אץ וטרכ8060 66691180<00111" ₪ 7(,01444'9=82>.3420) הההההההההההההההההההההההההההההההההה= "5 חר 6="60ח3ח ;הז03- סז : הסטופסספוס-%ח%חס6 .6פסח שוח ]0 6זנססוס 8 15 פוחד 0 7(,01444'9=82>.3420) הההההההההההההההההההההההההההההההההה- למרות שניתן לעבוד עס טפסיס מורכבים כגון אלה, גס בדפי 455 רגילים, דרך פעולה טובה יותר תהיה להיעזר ברכיב 452 של צד-שלישי. בשימוש ברכיב 55 של צד-שלישי תוכל לעבוד עס טפסים המכילים מרכיבי העברת קבציס ממש כמו עס טפסי ואד רגיליס. בפרק 16 תלמד כיצד להשתמש באחד מרכיביס אלה כדי לשלוט בכל היבטי העברת קבצים. 2 המדריך השלם 3 450 הערה: למידע נוסף אודות השימוש בהעברת קבצים - לך ישר למקור. קרא את המאמר ואד חו 086ו(! 6 88560-וחזס] שנכתב על ידי |8פ6א .= ו- זססחופגו .1 ואשר נמצא בכתובת |וחסח. ץתסהזטסוופום אוה ז/טזס. 3צו. אוו /: קשח סיכום בפרק וה למדת כיצד להשתמש בדפי 55 לאחזור ולטיפול במידע המוקלד לטפסי ]|ד. בחלקו הראשון של הפרק למדת כיצד להשתמש במספר טכניקות מתקדמות לעבודה עם תיבות טקסט, אזורי טקסט, לחצני אפשרויות, תיבות סימון ורשימות בחירה. בחלקו השני של הפרק למדת כיצד לבנות קובצ 1615 תקני שיכול לשמש לאימות נתוני טופס. בחלקו השלישי והמסייסם של פרק זה למדת את רזי השימוש במרכיבי הטופס להעברת קבציס אשר יאפשרו למבקריס באתר שלך להעביר אליו קבצים. פרק 3: עבודה עם טפסי [|אזה | 83 פרק 4 עבודה עם יישומי 450 בפרק זה: 0 מהו יישום 6 יישומים והקוב בּ5ב3ּ.6|0031 0 שימוש באובייקט חסושבּסווכקכקה 0 דף 603% 0 דף החספסח/ו 4 המדריך השלם 3 50 בפרק וה תלמד כיצד לעבוד עס יישומי ?85. החלק הראשון סוקר באופן כללי יישומיס. בחלק השני תלמד כיצד להשתמש בשיטות ובאוספיס של האובייקט חסטהּסו!מס. לסיוס, פרק וה כולל שתי דוגמאות תכנות: תלמד כיצד ליצור תוכנת +608 למספר משתמשים, ודף 50 אשר מציג נתוני זמן אמת לגבי סטטיסטיקת השימוש באתר האינטרנט שלך. מהו יישום מעוניינת שתחשוב על דפי 455 במונחי תכנות מקובלים. כשאתה יוצר דף 5 בודד אתה יוצר משהו הדומה לפרוצדורה (6זט660סזם) או שגרה (6חטטסזפטפ). כשאתה יוצר קבוצה של דפי 455 אתה יוצר יישוס (חסטפּסווסס8). אבל, יישוס הוא מעט יותר מאשר קבוצת דפי 850 המאוחסניס בדיסק קשיח. כאשר דפי 857 מאוגדיס יחדיו ליישוס, יש להם מספר מאפייניס שבמצבים אחרים יחסרו להם. לפניך רשימה של חלק מהתכונות של יישוס דפי 50( : 6 ניתן לשתף נתוניס בין דפי היישום, ולכן גס בין יותר ממשתמש אחד באתר האינטרנט. ליישוס יש אירועיס אשר יכוליס להפעיל תסריטי יישוס מיוחדים. מופע של אובייקט יכול להיות משותף בין כל הדפיס ביישוס. יישומיס נפרדיס יכוליס להיות מוגדרים על ידי זסְהַהח18)] 5614106 66חזס6ח1 כך שיהיו להם מאפייניס שונים. ₪ ניתן לבודד כל יישוס, כך שיפעל במרחב זיכרון משל עצמו. דבר וה אומר שאס יישוס אחד קורס, לא יקרסו בעקבותיו גם חיישומיס האחרים. 6 ניתן לעצור יישוס בודד (לפרוק מהזיכרון את כל מרכיביו) מבלי להשפיע על היישומיס האחרים. יישוס 255 הוא לא אותו הדבר כמו אתר אינטרנט. אתר אינטרנט יכול להכיל מספר יישומיס המאוחסנים במיגוון ספריות. בדרך כלל, אתה יוצר יישומים נפרדיסם כאשר יש לך אוספים של דפים המשויכיס למשימות נפרדות. לדוגמה, ייתכן ותיצור יישוס אחד המכיל את כל הדפים המיועדים לשימוש הקהל הרתב, ויישוס נפרד המיועד לשימושס של מנהלי האתר בלבד. יישוס מוגדר על ידי השימוש ב-ז806ח8! 567/106 6%חז6זח1 לציון ספריית שורש עבורו. יישוס מורכב מספריה מסוימת וכל ספריות המשנה שלה. אס אחת מספריות המשנה הללו מוגדרת גם היא להיות יישום בפני עצמה, היא מרכיבה יישוס נפרד. במיליס אחרות, איןו שני יישומיס חופפים. פרק 4: עבודה עם יישומי 57 | 85 כאשר אתה מתקין דפי 855 בפעס הראשונה, נוצריס מספר יישומי ברירת מחדל. לדוגמה, נוצר יישוס עבור אתר ברירת המחדל שלך. אבל, אתה יכול ליצור יישומים נוספים לפי צרכיך. עקוב אחר הצעדיםס הבאים להגדרת יישוס 45 : 1. הפעל את 1808067 5670106 6%חז6סח1 מתוך קבוצת היישומיס 6%חז6ח1 16050 5 הססההזוסזהז. 2. לחץ על שם אתר ברירת המחדל שלך בע הניווט (אס לא שינית דבר בעת ההתקנה ייקרא אתר זה 516 ט6/ זוט8ו6כ). 3 באפשרותך לבחור כל ספריה קיימת, לבחור באתר ברירת המחדל, או ליצור ספריה חדשה עבור היישוס שלך. כדי ליצור ספריה וירטואלית חדשה, לחצ לחיצה ימנית על שס אתר ברירת המחדל ומתפריט הקיצור הצבע על 6 670806 ובחר ץ 6600זוכ |הטשזוש. 4. לאחר שבחרת את הספריה עבור היישוס שלך, עליך לסקור את מאפייניה. תוכל לעשות זאת על ידי לחיצה על לחצן 65וו6קסזק בסרגל הכלים, או על ידי לחיצה ימנית על שס התיקיה ומתפריט הקיצור לבחור 65וזז6קסזס. 5. בתיבת דו-שיח מאפייני ספריה בחר בכרטיסיה ע0ס66זוע סוחסה או ץזסס66זוס [הטסזו/. 6. בחלק 5600005 חסוטהסו|כקה, לתצ על 076806. הערה: כאשר אתה יוצר יישום אתה יכול לקבוע עבורו שם. שם זה משמש רק בעת העבודה עם זִסְאַהח18] 567166 ז6חזסזח1. הוא אינו משפיע על תסריטי 5 שלך. יצרת בהצלחה יישוס חדש. לאחר שעשית זאת, תוכל להגדיר חלק ממאפייניו על ידי בחירה באפשרות ח800זטףו1ח60 מ- 85חו56 חסוסםסו!פקה (ראה תרשים 4.1). לדוגמה, תוכל לצייןו האס היישוס משתמש ב-5655005 או אס היישוס אמור לפעול במרחב זיכרון משל עצמו. 66 המדריך השלם 3 8507 | < | הסוזה3 זטום]חס:) הסוזהּס:ופקת | ופוס סקג | סוס 0 סג 5הַהוסקב וא סק מסוזהזגוםווחס-) הסווהסווקק ה 8 3 > ווח 20| שטספחו! 56590 בחוז6!וום הח -] | 5 זז ם סבה שן | 000 א6] :36| 5 35 680 5 ₪ )גוספו! )קוזס50 5 | ססות | (פים | 08 תרשים 4.1 יצירת יישום יישומים והקובץ 6!003!.353 יישומי 450 יכוליס להשתמש בקובף מיוחד בשס 6!088|!.8588. כל יישום יכול לכלול רק קובץ אחד כזה, והוא חייב להיות מאוחסן בספריית השורש של היישוס. קובצ זה מכיל מידע כוללני לכל היישום. קוב 6!088|.858 נראה כך: <507/07= ד)](₪ %6ה56/== 626 | דקן56> +05 חהסטחסו|קקה 508 8 סאם >/5010[ < <ז507/0= ד)](₪ %6ה56/== 626 | דקן56> חח חהססםסו|קקה 508 8 סאם >/5010[ < <ז507/0= ד)](₪ %6ה56/== 626 | דקן56> +05 ה0ו5655 5(8 8 סאם >/5010[ < <507/07= ד)](₪ 6ה56/== 626 | דקן56> חח חסו5655 5(8 8 סאם >/5010[ < פרק 4: עבודה עם יישומי 857 | 87 הערה: קש ניתן למצוא קובץ 6!058|.858 תקני בתקליטור המצורף לספר זה, בתיקיה ש 6 ץח 5593036א00. קוב 6!058|.358 מכיל שתי שגרות המופעלות על ידי אירועי יישוס. השגרה הס הסטהסו|סק מופעלת כאשר היישוס מופעל לראשונה, ואילו השגרה חח חספסו|סקא מופעלת כאשר מסתיימת פעולת היישוס. ניתן לשייך רק תסריט אחד לכל אחד משני האירועים. השגרה +5081ח0 חס80סוופֶקה מופעלת פעס אחת כאשר מתקבלת בקשה ראשונה לדף הקייס ביישוס זה. האירוע אינו מופעל פעס נוספת עד אחרי ששירות 115 נעצר, נערכיס שינוייס בקוב 0|088|.358, או כאשר היישוס מוסר מהויכרון באמצעות 6%ח%67ח1 66 שיס לב שכדי לציין תסריט משתמש הקוב 6!088|.858 בתחביר המורחב של התגית <ך56₪10> של +67050ו1]. אתה חייב להשתמש בשיטה זו לציון תסריט בקוב 08|.358סו6, ולא להשתמש בתוחמיס %> ו- <% הרגילים. הקוב 6!088|.858 שבדוגמה הקודמת עושה שימוש בשפת 8567106/, אבל ניתן להשתמש בשפות תסריט שונות. בקוב 6|028|.858 אין אפשרות לכלול פלט מכל סוג שהוא. במיוחד, אינך יכול להשתמש בתגיות !ואד כלשהן או בשיטה ()6500056./1186. הקוב 098|.858סו6 עצמו אינו מוצג לעולס. הוא קייס רק כדי להכיל תסריטים ואובייקטים. כדי ליצור תסריט המופעל כאשר היישוס מופעל, עליך פשוט להוסיף את התסריט לשגרה 059% חסטפסו|סְסה, כפי שמוצג בדוגמה הבאה: <ז507/0= ד( 5606 /= 60 | דקז 5 > +05 חהסטחסו!קקה 508 6ווחץו ,5חץו ,שההבוסוו= וחוס ( "ז020(66רח1!65506. הו קו567" )0768060066 50/6 = 5 56% ( םד ,8 ,"0 פס|סק6:8" )6|וה0א6 דח6ק5.0חץו = 6|חץ 56% "5060 הסספסו|סס - " 8 ()/א שחו וספ ש!ו ץז וו 8חורסס\ = 6!חץ 56% פחוהסס! = 5ח ו 56% 8 סאם >/5010[ < תסריט זה פשוט רושס לקובצ יומן (₪6 6/0 בשס אס.פָסומְקּ את התאריך והשעה בה הופעל היישוס. תוכל להיעזר בקובצ יומן וה לשס מעקב אחר הזמניס בהס נדרש להפעיל את היישוס שלך מחדש (למשל, לאחר שהשרת קרס). 8 המדריך השלם 3 857 הערה: התסריט שבדוגמה זו משתמש ברכיב הגישה לקובץ טחפחססו 60 66655( 6!ו=) כדי לכתוב לקובץ טקסט. כדי ללמוד עוד אודות השימוש ברכיב זה קרא את פרק 8. הקוב 61088!.858 יכול גם לשמש להצהרת אובייקטיס עס טווח יישוס (כדי ללמוד עוד בנושא זה, קרא את הסעיף שכותרתו שילוב אובייקטים ורכיבים בדפי 455 בפרק 1). לדוגמה, תוכל להצהיר על מופע של האובייקט ץזהחסטסוכ, הזמין עבור כל הדפיס בתוך היישוס, על ידי השימוש בקוד !ואד הבא: "ץ ההחהסססוסץוא"=1 "הסטספסו|סקה"=ק 500 "זס/ "= דהאום ז09056> <[08350/> < "ץז הסחסוס. פח0קה56"=כ061סחק כאשר אתה כולל קוד 41 מעל קוב 0!08|.858 עליך לכלול אותו מחוץ לשגרות או תגיות תסריט כלשהן. לדוגמה, תוכל להציב את הצהרות האובייקט שלך בחלקו העליון של הקוב 0|088|.858. אזהרה: כאשר אתה מצהיר על אובייקט עם טווח יישום, היזהר ממודל המטלות (פַחו680זחד |1006/). הצהרה על מופע של אובייקט המשתמש בבמודל בניית מטלות על-פי דירות (|11006 8חו680זח ד-%ח6חסזהק), | כמו למשל האובייקט ץזהּחסטסוס, יכול להשפיע על ביצועי אתר אינטרנט בו קיימת כמות גבוהה של תעבורה. וגרוע אף מכך, עלולות להיווצר הודעות שגיאה. לאחר שאתה מצהיר על מופע של אובייקט בקוב 6!058|.8588 באמצעות התגית <ז08160> אתה יכול להשתמש באובייקט זה בכל אחד מדפי 455 שלך, ממש כאילו היה וה אובייקט מובנה של 455. אינך בריך להצהיר על אובייקט זה פעס נוספת. האובייקט חסוזבּסו!ככה לאובייקט חס80סו|מֶק יש את כל השיטות והאוספים המשויכים ליישומים. בסעיפים הבאיס תלמד כיצד להשתמש באובייקט חסטפסו|פקה כדי ליצור משתני יישוס, וכיצד להשתמש במשתנים אלה בקוב 6!008|.858. פרק 4: עבודה עם יישומי 57 | 89 שימוש במשתני יישום משתנה יישוס (180!6ז חסספסו|מק) מכיל נתוניס בהס ניתן להשתמש בכל הדפים ועל ידי כל המשתמשים ביישוס. משתני יישוס יכוליס להכיל כל סוג נתון, כולל מערכיס (פּץְ8זז) ואובייקטים. הנה רשימה של שימושיס שכיחיס למשתני יישוס: 0 משתנה יישום (ש6!פפוז3/ חסספסו!פקה) יכול לשמש להצגת מידע ארעי בכל דף אינטרנט. למשל, תוכל להשתמש במשתנה יישוס להצגת יהטיפ חיומייי או חדשות עדכניות בכל דף אינטרנט. משתנה יישוס (6וטפּוז3/ חסטפסו!מק) יכול לרשוס את מספר הפעמים בהן לחצ משתמש על כרות פרסוס (ז8חח88) כלשהי באתר שלך (תלמד כיצד לעשות ואת בפרק 9). משתנה יישום (6!ס8וז8/ חסספסו!סְקא) יכול לאחסן מידע שאוחזר מבסיס נתונים. למשל, אתה יכול לאחזר רשימת פריטיס למכירה באתר שלך, ולהציג את הרשימה במספר דפים תוך שימוש במשתנה יישוס (80!6ו31/ חסספסווססג). משתנה יישוס (87180!6/ חסחפסו!וסקה) יכול להכיל מונה רצ של מספר המבקריס באתר שלך. תלמד כיצד לעשות ואת בסעיף, הדף חספ5סח/ש, שבהמשך הפרק. משתנה יישום (6!פ808/ חסטפסו|קק) יכול לשמש לאפשור תקשורת בין משתמשיס באתר שלך. למשל, תוכל להיעזר במשתני יישוס כדי ליצור משחקיס רבי-משתתפים או חדרי שיחה רבי משתמשים. דוגמה לדף 608% כזה, המשתמש במשתני יישוס תוצג בסעיף הבא של פרק זה, דף +6₪3. יצירה וקריאה של משתני יישום יצירת משתני יישוס היא פעולה קלה. כדי ליצור משתנה יישום (87180!6/ חסטפּסווססה) חדש אתה יכול פשוט להעביר את שס המשתנה החדש לאובייקט חסטפסו|סקה, כמו בדוגמה הבאח: < ||אחד> <40שה/><ם [ד1ד/> 6|קוח8אש הססהסווסקה <ם ודד> <סגש> <צ00ם> >% "00| "= ("ח66זס")הסספסווסקה %< <%("0ח660")ח 0 הסו!קק)= 9%> <ץ800/> < |וחדרן/> בדוגמה זו נוצר משתנה יישוס (9896/ ח6800ו|פקה) חדש בשס 6766009 ומשויך לו הערך ''!6וחסס!6/\יי. אחר כך, מועבר ערכו לדף המוצג בדפדפן. 020 המדריך השלם 3 8507 לאחר שלמשתנה יישוס (880!6/ חסטפּסוופקה) שויך ערך, ניתן להציג את הערך בכל הדפיס של היישום. לדוגמה, הדף הבא יציג גם הוא את הברכות, למרות שלמשתנה 8 לא שויך ערך כלשהו בדף וה: < ||אחד> <סשחה/><= וד ד/> 806ק זסהססחה <= |דנד> <סגשר> <צ00ם> <%("0ח660")ח סח הסו!קק)= 9%> <ץ800/> < |וזדרן/> לאחר ששויך ערך למשתנה יישוס (6|ט38ּ/ חסוזפסווסקה) הוא מחזיק בערך וה עד אשר שרת האינטרנט נסגר, או עד שהיישוס מוסר מהזיכרון. אם אתה בר מצל, יכול הדבר להיארך שבועות, ואף חודשים. מכיון שמשתני יישוס אינס מפורקים באופן אוטומטי כאשר המשתמש עוזב, עליך להיזהר ולא להשתולל בעת יצירתס. משתני יישוס גוזליס משאבי ויכרון; עליך להשתמש בהם בצמצוס. הערה: איך אתה מסיר משתנה יישום (180!6ז8/ חסטפּסוופקה) לאחר שהוא נוצר? בעת השימוש בגירסה 4 של 115 אינך יכול לעשות זאת. משתני יישום נשארים בזיכרון עד אשר השרת מכובה, או שמתבצעים שינויים בקובץ 6!088|.358, או עד שהיישום מוסר מהזיכרון. הגירסה החדשה של דפי 85 הנכללת במערכת ההפעלה 0 פצוסשחו/ מכילה שיטות חדשות להסרת משתני יישום. חשוב גס להבין שמשתנה יישוס (80|6ז8/ חסספסו|פקה) אינו יחסי למשתמש מסוים. אס משתמש אחד מבקש דף אינטרנט המשייך ערך אחד למשתנה יישוס, ומשתמש אחר מבקש דף המשייך ערך אחר, ערך המשתנה ישתנה עבור שני המשתמשיס. ראה את התסריט הבא: %> 6ווהססחה אפחד 1=(סאא*2)דאז זז "סט|8"=("זס|660םוסטה-")הסספסווססה 5 "60"=("זס|660סהוסטה=")הסספסווססה זז סאם ( "זס|ס66ווסעהת" )הסטסהסו!כקה שו 56ה0ס650 <% תסריט וה משייך באופן אקראי את הערך ₪60 או את הערך 6טו8 למשתנה היישוס (6!ס8וזה/ הסוז8סו!קקה) בשס זס|ס66פוזסטהת. נניח ששני משתמשיס מאחוזריס את הדף המכיל את התסריט הזה. במקרה שכוה, ערך המשתנה יהיה והה עבור שני המשתמשים. למשתנה יהיה הערך ששויך לו כאשר המשתמש השני אחזר את הדף. פרק 4: עבודה עם יישומי 45 | 91 דבר זה עלול לגרוס לבעיה. מכיון שיותר ממשתמש אחד יכול לגשת למשתנה יישוס (6!ט18ז8/ הסספסו!קקה) בו-ומנית, עלולות להיווצר התנגשויות. למשל, נניח שאתה משתמש במשתנה יישוס לרישוס מספר הפעמיס בהס לחצו מבקריס באתר על כרזת פרסום. בכל פעס שמשתמש לוח על הכרזה מופעל תסריט כגון זח: >% ("665ו| חח" )חס סוק =6אסוו)וחטצז 1 וט =0!665)רחגוצ] טא = "1005 החפ" )הסספסו!סקא %< תסריט וה פשוט מקדס באחד מספר המאוחסן במשתנה היישוס (חסספסווסקה 6 ) בשס 870|666חח88. אבל, נניח ששני משתמשיס לחצו על כרזת הפרסוס בו-מנית. אותו תסריט יופעל בו-זמנית עבור שני המשתמשים. אס מתרחש כדבר הזה, יהיה ערכו של המשתנה 870|665חח88 לא מדויק. שני המשתמשיס קידמו את ערך המשתנה לאותו ערך. למרבה המזל, לאובייקט חסו0פסוומְק יש שתי שיטות חיכולות לסייע בפתרון מצב כגון זה בדיוק. השיטות 106% ו- 06%|ח/) משמשות למנוע באופן ומני מהמשתמשיס לשנות את ערך משתנה היישוס (8|ספוז3/ חספסווסס4). להלן הדוגמה הקודמת, משוכתבת כך שתמנע התנגשות אפשרית: >% א חס סו!ססא ("665ו| חח" )חס הסו!סק ה =6>אסוושרחטצז 65+1סו!0)רתוף]=5אסו!-)רחטז טא = "16005 החפ" )הסספסווסקא וח חסספסווסקא %< השורה הראשונה בתסריט זה נועלת את כל המשתנים באובייקט חסטאסוומֶקה. כאשר המשתניס נעוליס, משתמשיס אחרים אינס יכוליסם לשנות אותם, עד שמוסרת הנעילה. משתני היישוס נשאריסם נעולים עד אשר נקראת השיטה >6ס!ח באופן מפורש (כמו בדוגמה זו), או עד שמגיע סוף הדף. שיס לב שאינך יכול לבחור איזה משתנה יישוס (8180!6/ חסטפסווססה) לנעול; הבחירה היא בין הכל או לא כלוס. התסריט הקודס מונע באופן זמני משתמשים אחרים משינוי כל משתני היישוס הקיימיס. חשוב להבין שנעילת משתני היישוס אינה מונעת באופן קבוע מהמשתמשים לשנות את ערכי המשתנים. הנעילה פשוט מחייבת שכל שינוי יתבצע באופן מסודר ומאורגן. השינוי במשתני היישוס מבוצע באופן טורי ומאורגן, ולא באי-סדר. 2 המדריך השלם 3 50 הצגת משתני יישום רוב משתני המערכת מאוחסניס בעצס באוסף 600606 (ח60|!6600 %65ח56ח60) של האובייקט חסטפסו|פק4. בכל פעס שאתה יוצר משתנה יישוס (87180!6/ חסטהּסוופסה) חדש, נוסף לאוסף (ח60!!6600) אה פריט חדש. למשל, שתי ההצהרות הבאות הן זהות: <%6 "סט|8"=("זס|660םהסעה- ")הסח הסו!קק %> <% "סטום"=("זס|660וסעה- ")חח 60. הס הסו!קס/ %> מאחר ומשתני יישוס מאוחסניס באוסף (ח601!6000), אתה יכול לטפל בהם על ידי שימוש בכל מאפייני האוסף והשיטות בהס דנו קודס לכן. אתה יכול לאחזר מונה של מספר משתני היישוס, תוך שימוש במאפיין +חטסס6. אתה יכול להציג את כל הפריטיס המוכליס באוסף 05ח06ח60, בין אם על ידי לולאת 6₪ם...חס= ובין אס על ידי לולאת דאםא... מס=. הנה דוגמה לשימוש בלולאה ח6ם... חס : >% חס חס0. הסוסהסו!סקג 1 פחוחש = מס ((0 חחח חס הסוס הסוס 8 "= "8 0חור8"< ה > ")סו 65056 דשא %< תסריט וזה יציג את כל משתני היישוס, על ידי קריאה בלולאה של האוסף 65 הסוס הסו!קקה. הערה: האובייקט חסטפסו|פ0ה כולל גם אוסף נוסף בשם 5080609[606. אוסף זה מכיל מידע אודות כל האובייקטים המוצהרים עם טווח יישום בקובץ 6!008|.358 בעת השימוש בתגית <ז08256> של ואז. דף +63 בסעיף זה, ובבא אחריו, תלמד כיצד ליצור שני פרויקטים של 455 תוך שימוש באובייקט חסחפסו!מק4 - דף 608% ותוכנית לסטטיסטיקה בזמן אמת של אתר אינטרנט. פרויקטיס אלה נועדו לתאר חלק מאותם הנושאים הנידוניס בפרק זּה, אך אני מקווה שתמצא אותם מועיליס גס בקשר לאתר האינטרנט שלך. הדרך הטובה ביותר למשוך משתמשים שישובו לאתר שלך פעס אחר פעם היא ליצור תחושה של קהילה. אחת מהדרכים הטובות ביותר לעשות ואת היא למצוא את הדרך בה יכוליס המבקריס באתר לתקשר אחד עם השני. דף 608 יעשה בדיוק את הדבר הנכון. פרק 4: עבודה עם יישומי 57 | 93 דף 6086 הנידון בחלק וה מאפשר שיחה בזמן-אמת בין מספר משתתפים. כל המשתמשים אשר מבקשים דף זה יכולים לצפות בהודעות שהושמו בו על ידי משתמשיס אחרים. מעבר לכך, הס יכולים גס להוסיף את ההודעות שלהס (ראה תרשיס 4.2). [<51] - | זסזסוקא= )סחזס)ח! +50סזסו - סטב )בח נה בז שופ" 80 אשע ₪8] 6 | ₪ ₪ ₪ טָ- ₪ ₪ 6% ₪8 8 | ווק א | חספזספ!||ות | 5|פהחהת | עוסופוו = 65והסעב- | 56808 חס | 6658 קסופ וק 0% | ווה [ 45 5111 ופחזפוח|[ 4 | זסזס|קא ופחזוחוך 45 = 65 | שקותזסופג [ 45 806 חתפה [ 45 = טס / שת! 01 8651[ 4 פאחו | 8:09:27 2/15/99 [1696 116116 ?גוסץ 816 110 ]4676 8 506 סאפס 00 סחוסם 855808 זם תוסח 206 |6ח3זוחו 1008 ר=] | | | ב תרשים 4.2 דף 608% כדי ליצור דף 0086 עליך ליצור שלושה קבצים. הרשימה הבאה היא סקירה של הקבציס אותס צריך ליצור או לשנות לצורך פרויקט זה: 0 דף 608% - דף זה יכלול שתי מסגרות (865זם); העליונה תציג את כל ההודעות ממשתמשיס אחרים והתחתונה תאפשר כתיבת הודעות חדשות. 6 דף התצוגה - דף זה יציג את כל ההודעות המוקלדות על ידי משתמשיס אחרים. כל חמש שניות לערך יעודכן תוכן מסגרת זו כדי להציג הודעות חדשות. 0 דף ההודעות - דף זה יאפשר למשתמש להקליד הודעה חדשה. הוא מכיל תיבת קלט טקסט יחידה. 0 קוב 0!088|.358 - בקובץצ וה יתוקן התסריט + פספח0 חסטפסווסקה. יצירת דף 603% הדף הראשון שתיצור הוא דף 608%. המטרה היחידה של דף וה היא לפעול כמכולה (ז6חו%8ח60) עבור שני הדפיס האחרים. מכיון שדף זה אינו כולל תסריט כלשהו, עליך לשמור אותו בשס ס8%2806.85ח6, כפי שמוצג בתדפיס 4.1. 4 המדריך השלם 3 850 תדפיס 4.1 קוד הדף 2806.850ז68 < ||אחד> <סגםה/><ם | ד/> 0806 68% <ם ודד> <סגש> <"₪0)/5="*,100 ז55ם!]-]> <"350.ץ0150!3"= 580 =|]ה-]> <"655806.850ר"= 56 םוח > < [55ם\ת/> < |וזדרן/> מדוע בכלל עלינו ליצור מסגרות! מאחר ודף התצוגה מתרענן באופן אוטומטי כל חמש שניות, נדרש דף נפרד להקלדת הודעה חדשה. אחרת, עלול הדף להתרענן כאשר המשתמש נמצא באמצע כתיבת ההודעה שלו (מה שיכול להיות מרגיו למדי). טיפ: אם אתה מתכוון להציב את אתר האינטרנט שלך במחשב מבוסס אזאש, רצוי מאוד שתקפיד שכל שמות הקבצים וכל התייחסות לשמות הקבצים (בקישורים ביניהם) יופיעו באותיות קטנות (ספּסז6ַשש10). אא היא מערכת הפעלה הרגישה לאותיות רישיות (6ש510ח56 6856), בעוד שמערכות פאוססחו/ אינן כאלו (8/₪ו5ח56ח1 6856). תיקון הקוב) ב3ּ6!023!.35 לצרכי דף 613% כדי שדף 6080 יעבוד, צריך לבצע שינוייס בקוב 61088|.858. התסריט הבא משמש לאתחול משתני היישוס הדרושים עבור דף 608%. המשתנים חייביס להיות משתני יישוס, כדי שיוכלו להיות נגישיס עבור כל המשתמשים. משתנה היישוס (חסטפסוופקה 6ספוזה) הראשון שמו א|3ד. והו מערך (ץ8זז) שמחזיק את כל ההודעות. המערך >|ד נוצר על ידי כך שמשייכים אליו את /8זו4קוחפד. משתנה היישוס השני נקרא 866!סד (קיצור של 866|קא|8ד) והוא משמש להצביע על ההודעה הנוכחית במערך א!8ד. התסריט הבא מאפס את המשתנה הזה: <ז507/0= ד( 85606 /=05 וס | דקןה56> +05 חהסטהסו|קקה 508 (5)ץ3ז ה קוח ד הזוס ץה זזה 6 ד= ("א!ב ד")הסספסווססה 366"(0!ס ד")חסספסו!סס 5 סאם < ]> יצירת דף ההודעות מטרת דף ההודעות היא לאפשר למשתמש להקליד הודעה חדשה (ראה תרשיס 4.3). הדף מכיל טופס ₪1 ובו תיבת קלט טקסט בודדה, ולחצן הגשה טוח פט5). כאשר נלחץ הלחצן סא55 הדף טוען את עצמו מחדש. פרק 4: עבודה עם יישומי 57 | 95 |<ום)- | זסזס!קא = ]פחז6!ח! ])ס5סזסוא - 6ח3] 1655306 33 כו | 85סש8] ₪0 אפ/ 08ם ‏ 6 | | סאפפ |0/ף טחום 85580 אופח ] תרשים 4.3 דף ההודעות תסריט זה מבצע שני דבריס. ראשית, הוא בודק האס קיימות יותר מאשר ארבע הודעות. אס יש יותר מארבע הודעות מאופס משתנה היישום (80!6ו37/ חספסו|סקה) 6 לאפס. דבר זה מונע מהמערך א!8ד מלזלוג עס יותר מדי הודעות. ₪ אחר כך, מוסיף התסריט את ההודעה החדשה למערך א|3ד ומקדס את הערך של 866|קד. 866|פד לעולס יצביע על המיקוס הבא במערך א!18, המקוס בו ניתן להכניס הודעה חדשה. הקוד המלא של דף ההודעות מופיע בתדפיס 4.2 (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קוב בשס ₪0655806.850): תדפיס 4.2 תדפיס עבור ?15550.5 %> םד ""=("655806ח")ותזס-.6065% +סח =[ 6 חסספסווסקה םוד 366"(<4וק ך")חסטפּסווסקא זז 366"(=0|ק ד")חספסו!סס זז סאם= ("|3 ")שווקס = ץז קוחד ("655306]" )רחס .665% = (("= 6 |ק ד" )חס בסווסס )ץז קוחד ץה זזה 6 ד= ("א!ב ד" )הססאסווססה 1 ("866|ק ד" )חס הסווססה = ("66גוק ד")חססהסווססה >סס|ח. חסספסווסקה זז סאם <% < ||אחד> <ס1שה/><= 111 1/> 2806 055906 <ם וד1ד> <פהשח> <"ם! | ז10 |"=0₪ 6601 צ800פ> <"655806.850וח"= 106 ד "זפסק"=ססהדםו₪ וחס-> <5125=50 "דאם ד"=םק 1 "55806סוח"==וזהא דוקא[> <"סאם5"=ם! ]ה "דא 5פ"=םקצד הוקא[> <חס=/> <ץ800/> < |וזדרן/> יצעירת דף התצוגה הדף האחרון שיש ליצור הוא דף התצוגה. בדף וה מוצגות בפועל כל הודעות המשתמשים (ראה תרשים 4.4). 6 המדריך השלם 3 857 |<1םן- | זזס!קא ] הז6וה! 501זסוא - 386 ע3וק0:5 5 צב] .₪ כב 6 6 | 8:15:21 2/15/99 [6ע6ם1 116110 ?גוס 6ץה 110 ]66 5 508 | תרשים 4.4 דף התצוגה הדף מרענן את עצמו באופן אוטומטי כל חמש שניות. הוא עושה זאת תוך שימוש ב-ו|טס +ח6ו!6 (משיכת לקות). תגית <4דםוא> של ואדה כוללת פקודה המבצעת ואת (היא מוסיפה את הכותרת 5-55 לדף 55ג). התסריט הראשון בדף זה משמש לזיהוי הדף הנוכחי. כתובת 081 המלאה של הדף מאוחזרת מהאוסף 567/67/87880!6, ומשויכת למשתנה ששמו )ו6פץא. המשתנה )1561 משמש בתוך התגית <614ם!> כדי לציין שהדף יתרענן. = התסריט העיקרי משמש להצגת תוכן המערך 18|6. הלולאה דאפא...8ס= מציגה את כל ההודעות הנוכחיות. הקוד של דף התצוגה מוצג בתדפיס 4.3 (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קוב בשס 850.ץ0150!8) : תדפיס 4.3 קוד דף התצוגה %> ("] 5/8 5 )60656.5 = זס שו ("₪\] דק05)"51| 065.56 = הסהקץ 8 רוס עו" /:ק ד ךרן"= )!ועו <% < ||חד> <סגשה> <"<%]|56ץ1]= % > ;5"= דא דא "הפ התש "= /סם-ק דד ג דםו!> <= |ד1דך/>2306 שְבוספום<ם וד > <סגשח/> <צ00ם> <ק]><%/]= %> < ך167 = 16 | > %> ("א|3 ד" )חס 3סו!קכ= ץז קוד 06"(1ה|ק ך")חסוסהסו!סק סט 0=:ו מס ((1)ץ קוחש [:8"<< >" )ו 650056 דשא <% <ץ800/> < |וזדרן/> פרק 4: עבודה עם יישומי 457 | 97 הרחבת פרויקט דף 603% קיימות מספר דרכים לשיפור דף 608%. למשל, המספר המירבי של הודעות אותן יכול הדף להציג בכל רגע נתון הוא חמש. במקריס של עומס הדבר לא יעיל. תוכל לשנות את מספר ההודעות המירבי, על ידי עריכת גודלו של המערך ץ8זזהקח6ד בקובצ 8, ועל ידי שינוי המספר מאפס 306|פד את דף ההודעות. דף 608% גס מאפשר לך להוסיף הודעות הכוללות עיצובי |ואזה. אבל, ניתן להקל על ביצוע הדבר בפשטות. לדוגמה, תוכל להוסיף תיבות סימון לעיצוב ההודעה, אשר מאפשרות לך לציין גופן וצבע עבור ההודעה. לסיכוס, דף 608% אינו משייך שמות משתמשים עס ההודעות שהם שולחים אליו. שוב, זה לא קשה לשנות זאת. תוכל להוסיף גם דף כניסה (ח6)000 לפני דף 008%, אשר מבקש שס משתמש. שם זה ניתן אז לצרף כקידומת לכל ההודעות שמשתמש זה שולח. הערה: תוכל לראות גרסאות עובדות של רוב הדוגמאות בספר זה על ידי ביקור באתר המלווה את הספר, בכתובת החס6.60ו5ס5ה. צוצואו/ /:קח. דף הספסו/ למנהלי אתרים טובים יש מטרה עיקרית אחת בחיים: הס מעונייניס ביותר מבקריס באתרי האינטרנט שלהם. חלק מהאובססיה הזו כולל גם מעקב מדויק אחר מספר המשתמשים המחוברים כרגע לאתר, ומה הס עושים בו. הפרויקט המתואר בסעיף וה של הפרק מאפשר לך לעקוב אחר המבקריס באתר האינטרנט שלך בומן-אמת. אתה יכול לדעת את מספר המבקריס באתר שלך בכל רגע נתון. אתה גם יכול לדעת איזה דף פתח כל אחד מהמבקרים (ראה תרשים 4.5). 8 המדריך השלם 3 850 זסזסוקא = )סחזס!ח! 05011ז4:0) - א50סוואו ה > | 1005 065סבת ‏ אש 06ם 6 | ו כ 1 ווק ובא עוס9ו] = 55)סצ3 = 568100 פס 36638 | כסופ ומס 0% | ]363 [45 5131 ופחופוח| 45 = 5וי! זפזסוקא= ופחזפוח! [45 = |ההחחוסר] 166 [45 = 65ח | פקוחחס)ופגום) 45[‏ 3006 |פחחבח [45 = 60/ פת! וס 863% [45 פאחע | 3 סור סווג' +8+31 5 יד 6 +וסידצנו) כ עפצזד ]אנת 12:27:59 12/2/99 | 11.01 350 םס | 373038728 | | ]את 6:16:01 2/2/99 ן 1111 90 6 | 373038734 זנק 6:14:28 2/2/99 1 | 0ף0666/991201623.9/ | 373038722 ]אנת 6:22:53 2/2/99 133 350 9/0316מגת80/ | 373038719 זע 6:04:19 2/2/99 5-1 0505ב | 373038706 זנ 5:09:12 2/2/99 1 | 20 38/מ6מסקומס0/ | 373038721 ₪ וס עו ₪ 6 ב תרשים 4.5 הדף ח50סח/ הפרויקט מדגים כיצד לשייך מערך יישוס (ע8זז ח800סו|מק1) למשתנה יישוס (6|ספוז8/ חסספסוופקה). מערך יישוס ישמש לאחסון מידע אודות המבקרים. כאשר משתמש מבקש דף כלשהו, יעודכן המידע במערך חיישוס. יש ליצור או לעדכן את הקבציס הבאים עבור פרויקט וח: 6 הקוב 6!008|.858 - שני התסריטים, + ספח0 חסטפסווקקה ו- סחשחכ חסטפסווססה, חייביס להתעדכן לצורך פרויקט זה. 0 הקוב 67825886 - קובצ זה מעדכן את מערך היישום. יהיה עליך לכלול קובצ וה בכל דף אחריו אתה מעוניין לעקוב. 6 הדף ח0ספסח/ - דף זה מציג את המשתמשיס המחוברים כרגע לאתר האינטרנט שלך. הערה: במהדורה הראשונה של ספר זה נעשה שימוש באובייקט עזהּחסט6וש לאחסון המידע אודות משתמשים המחוברים לאתר ואשר מנוטרים על ידי הדף חספ5סח/). בשלב מסוים דירבנה חברת 1670504 מפתחים להשתמש באובייקט ץזהּחסטסוס עם טווח יישום כדי להטמין מידע ולשפר את יעילות אתרי האינטרנט (חברת ‏ 670504 עצמה השתמשה באובייקט עזגּחסטסום באופן זה כדי לשפר את ביצועי אתר האינטרנט שלה עצמה, הח50.60סזסווח. צששוצו). אולם, המשתמשים החלו נתקלים בשגיאות בעת השימוש באובייקט עזהּחסטסום עם טווח יישום (במקרים של תנועת משתמשים כבדה הופיעה ההודעה 8008016 4 פרק 4: עבודה עם יישומי 57 | 99 |8חז%א6 ח8 חן 60ז7ט060 ₪85 זסזז6 בכל רחבי האתר). מסתבר שהאובייקט ץְזהחסט6וש מעולם לא יועד לשימוש בטווחי חסו5655 או יישום בשרת. וכדי להוסיף לבלבול, האובייקט עזהּחסטסוס סומן על ידי מודל מטלות (|06ס1! פחו680זחד) שגוי ברישום המערכת (ץ5₪6015). בעודי כותב שורות אלו, שחררה חברת 1670506 רכיב חדש בשם 36 דקט6סס | המחליף את מרבית הפעילויות של האובייקט עְזהַּחסטסוס. רכיב זה נועד במיוחד לשימוש בטווחי חסו5655 או יישום. למרות זאת, במהדורה זו של הספר, נכתב הדף חספסח/ מחדש תוך שימוש במערךר יישום, ולא עם הרכיב 806 דקט1006, מכיון שהרכיב 6!פ8זקט6סס! הוא לקריאה בלבד (ץוח0 ₪680). כדי להוריד את הרכיב ו/או לקרוא לגביו פרטים נוספים, פנה לאתר האינטרנט 050.60ז6וח. ח50רח//:כטת. תיקון הקובץ ב61003!.353 לצרכי הדף חספ5סח//ש כדי ליצור פרויקט וה עליך לשנות שני תסריטים בקוב 61088|.858. ראשית, עליך ליצור מערך יישוס, המשמש לאחסון מידע אודות המבקרים באתר האינטרנט שלך. מכיון שמערך וה ייב להיווצר פעסם אחת בלבד, מתבצע הדבר בתסריט +05 הססחסו|מקה : <507/01= ד( 06 5=/856 סג | דקןה56> +05 חהסטהסו|קקה 508 ( 3 ,100 )5036 |אזס 5 = ( "מז5" ) חסספסווססה 5 סאם < [5010/> לתסריט הקודס הוספו שתי שורות. ההצהרה הראשונה מצהירה על מערך דו-מימדי בשס 5%6. ההצהרה השנייה משייכת את המערך למשתנה יישוס (חסטפסווסקא 6ספוז) בשס והה. לאחר שהוא נוצר יכול משתנה וה לשמש בכל מקום ביישוס. הערה: בפרק 5 תלמד כל מה שצריך אודות האובייקט חסו5655. 0 המדריך השלם 3 455 התסריט סחפח0 חסטפּסו|סקה שבקוב 61088|.958 חייב גס הוא להיות מתוקן. מטרת התסריט הבא היא להסיר משתמש מהמערך 5006 כאשר ח0סו5655 המשתמש מסתייס (כברירת מחדל קורה הדבר לאחר 20 דקות של חוסר פעילות מצידו): <ז507/0= ד( 560% /= 60 | דקן 5 > חח הסספסו|קקה 508 א !סק ( "50905" )חססהסו!קכ = 63|50006ס! ( 2 ,063!503%6! )סאעטספט סד 0 = | 0ס= ם הד 5655010 ח0ו5655 = ( 1 ,0 )6|5035ס! -[ "" = (0,1 )5006|ה6ס| 0% האם זז סאם דשא 5 = ( "51005" ) חסספסווסקה %סס!ח. חסספסווססה 8 סאם < [5010/> המעקב אחר משתמשים יתבצע באמצעות מוהה ה-ח565500 (10 ח0ו5055). המימד הראשון במערך 586 משמש לאחסון מזהי ה-ח0ו5655. התסריט הקודם בודק האס רשומה עבור מוהה ה-ח0ו5655 של המשתמש הנוכחי כבר קיימת במערך 5/865. אם היא קיימת, היא מוסרת. יצירת הקובץ 61325%3%5 כדי לקבוע באיזה דף צופה כרגע המבקר באתר עליך לכלול קובצ בכל דף אחריו אתה מעוניין לעקוב. הקובצ כולל את התסריט שבתדפיס 4.4: תדפיס 4.4 קוד שיש להוסיף לקובץ 07805%96.850 %> 55 ]= = ז0050הטס1 6% חסחפסווסקא ( "50005" )ח00הסו!קק = 50966|ה6ס| ( 2 ,063|50365! )פאס סד 0 = א מס אהד 5655010 ח0ו5655 = ( א ,0 )6|5005ס! =[ ( "₪ 5107" )5.5865 = ( א ,1 )05 50|ה6סו םד = ז50(סהטסז ₪ האם זז סאם= פרק 4: עבודה עם יישומי 57 | 101 דשא אשד 55 ]= = ז0פ(סחטסו ז ( 2 ,63|5006ס! )800 סד 0 = א מס אםחד "" = ( א ,0 )5₪6!ב6ס! זז 0 ח0ו5655. 565510 = ( > ,0 )63!5%005ס! ( "א [ק561" )65ט הס .605 = ( א ,1 )5 5!בססו ( "סכ 505" )65טה וז .605 = ( א ,2 )5 50!בססו ()א = ( א ,3 )63!5036ס! 8% הא זז סאם= דשא זז סאם 5 = ("55005")חסםבסו!סכא א חנ הסחפסווסקה <% תסריט גה בודק האס מזהה חסו5655 עבור המשתמש הנוכחי כבר קייס במערך היישוס 5. אס המערך כבר כולל מזהה עבור חסו5655 זה, מעודכן המידע לגבי משתמש זה. אחרת, אס זהו הדף הראשון שביקש המשתמש מאתר האינטרנט, נוספת למערך רשומה חדשה. הפריטים =!א גא דק56₪1 ו-ססג =דסואפא מהאוסף 880!65/ז6/ז56 משמשים כדי לאחזר את שס התסריט הנוכחי ואת כתובת 12 של המשתמש. הפונקציה ()\סא של 8511%/ משמשת להוספת תאריך ושעה לרשומה החדשה שנוספה. שמור את הקוב בשס 67805%95.850. עליך לכלול שפט 61א1) קובצ זה בכל דף 4505 אחריו אתה מעוניין לעקוב. הוסף את השורה הבאה בחלקו העליון של כל דף 55( : <-- "073055805.850"== |[ שכ( 101 --!> יצירת הדף חספסו/ש ₪ הדף ח50סח/ משמש להצגת מבקרים נוכחיים באתר האינטרנט. לגבי כל משתמש המבקר באתר מוצגיס הפרטים הבאים: מזגהה ה-חסו5655 (10 חסו5655), הדף האחרון שהתבקש, כתובת 12 ושעת תחילת הביקור. תדפיס 4.5 הוא הקוד עבור הדף חספסח/ (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קוב בשס 850.ח50סח/)) : תדפיס 4.5 הקוד עבור הדף ח50סח/ <-- "3050905.850"== |[ שכ( 101 --!> %> ("] )60656.5 = זס שו ("₪\| דק65)"51| 065.56 = הוסהקץ קסעו 8" /:ק דד "= זו6פץו <% < ||חד> <סגשה> <"<96=]1/5617%> ; 20"= דאם דא "פם א-ש "= /זטסם-ק דד ג דםו!> <= ודנד/>א50סהעש<= וה > <סגשח/> 2 המדריך השלם 3 50 <צ00ם> %> א חס סו!סקה ("558%5" )0 3ס6ו!קס/=068|50305| א חנ החסספסווסקה <% <חם דא > <02/>ח2 6=0אזססהק | 65 055=1 0 = ופה ד> <"660000א"=0₪ 20601 6=0א[50 | 651 <"606060א"=08 80001 ך> <חחד/>פ1 ז56()<רוד> <רוך/>2306 זחהסט)<רוך> <4 ד/>2007655 ק[<רוך> <4 ד/>6חחוד +568<רוךד> <חד/> %> ( 2 ,06ז63!5ס| )סאעטספט סד 0 = | מס אפרד "" <> ( 0,1 )6|5006ס! -[ <% <5]> <ס/><%( | ,0 )063!5896|=%><כ[ך> <כס/><%( 1,1 )063!5896|=%><כך> <ס1/><%( | ,2 )063!5896|=%><כ[> <ס/><%( | ,3 )063!5896|=%><כ[> <חד/> %> זז סאם דשא <% <= |פהד/> <חם ד=0/> <ץ800/> < |וזדרן/> השורה הראשונה בקובץ וה מכלילה את הקוב 67895%966.850 שיצרת בסעיף הקודם. דבר זה מאפשר לך לדעת, כאשר אתה צופה בדף זאה, שאתה אכן צופה בדף זה. הנתיב לדף חספסח/ יופיע ליד מאהה ה-ח0ן5655 שלך. התסריט הראשון משמש לאחזור נתיבו של הדף הנוכתי. הדף חספסח/ מתרענן אוטומטית, תוך שימוש ב-ווט₪ זחסו|ס, מדי 20 שניות. נתיב הקובץ נדרש כדי שהדף יוכל להתרענן. התסריט השני מעביר את המערך 5086 המאוחסן במשתנה יישוס (חסטפסווסקא 6 למערך ומני מקומי בשס 068!5486!. מערך זה נהרס באופן אוטומטי כאשר הדף מסתיים. התסריט האחרון מבצע לולאה על כל רשומות המערך 068!50865!. אס לרשומה יש ערך, היא תוצג (כפי שניתן היה לראות בתרשיסם 4.5). פרק 4: עבודה עם יישומי 57 | 103 הרחבת הדף חס5סו// כפי שהדברים כעת, הדף ה0ספס8\ מספק מידע חשוב אודות משתמשים באתר האינטרנט שלך. על ידי צפייה בדף ח0ספ5סח/ תוכל לבצע הערכה גסה של מספר המשתמשים המחוברים כרגע לאתר האינטרנט שלך. תוכל גם לראות את הדף האחרון בו בפה המבקר באתר. קיימות מספר דרכים בהן ניתן להרחיב פרויקט זה. למשל, אס האתר שלך דורש ממשתמשיס להירשס אליו, תוכל להציג את שס המשתמש, במקוםס את מזהה ה-ח0ו5655 שלו. כדי לעשות ואת, פשוט הוסף למערך 508% מרכיב חדש, עבור שס משתמש. הדף ח050ח/ מוגבל להצגת מידע אודות מקסימוס 100 משתמשים בכל רגע נתון. אס אתר האינטרנט שלך בורך בתנועה כבדה יותר, תוכל להגדיל את המערך בקובצ 8. למשל, כדי לעקוב אחר 1,000 משתמשים, פשוט הצהר על המשתנה 5098065 באירוע + חכ חסטפסווקקא באופן הבא: <ז507/0= ד( 5606 == 60 | דק56> +ח0) חסטהסו|מקה 505 ( 3 ,1000 )56805 1ס 5 = ( "5000" ) חסספסווססה 8 סאם < ך510]/> הערה: תוכל לצפות בגרסאות עובדות של חלק מהדוגמאות בספר זה על ידי ביקור באתר המלווה ספר זה, בכתובת 3505166.607. צוצוצו//:קח. סיכום בפרק זה למדת כיצד לעבוד עס יישומי 55. החלק הראשון סיפק סקירה כללית של יישומיס (פחסטְפּסוופֶק4). בחלקו השני של הפרק למדת כיצד להשתמש באוספיס ובמאפייניס של האובייקט חסטפסו|מק8. לסיוס, בחלקו השלישי של הפרק, הוצגו בפניך שתי דוגמאות תכנות. למדת כיצד ליצור דף 608% ודף המאפשר לך לעקוב אחר המבקריס באתר האינטרנט שלך. 4 המדריך השלם 3 855 פרק 5 עבודה עם 5655/0775 בפרק זה: 0 מבוא ל-56551005 0 תפארת ה-07ו5655 0 עוגיות (600165, אבל לא מהסוג הטעים) 60 שמירת מצב, ללא עוגיות (600105) פרק 5: עבודה עם 56551005 105 בפרק וה תלמד כיצד לעבוד עס 565%005. תלמד כיצד להשתמש באוספים (5ח001!6000), מאפייניס (165ו6קסזק), שיטות (67005ו) ואירועיס (פטחס6עם) של חסו5655. בנוסף תלמד כיצד לקרוא וליצור 6006/65. לסיום, יידונו מספר שיטות לשמירת מצב, גס ללא 600065. מבוא ל-75ח565510 ח0ו5655 מתחיל ברגע שמשתמש מבקש דף כלשהו מאתר האינטרנט שלך ומסתיים מעט אחרי שמשתמש זה עוזב את האתר. כל מבקר באתר שלך מקבל חסו5655 ייחודי. 65 יכולים לשמש לאחסון העדפות המשתמש. למשל, האם המשתמש מעדיף שלדפי האינטרנט בהס הוא צופה יהיה רקע ירוק, או רקע כחול! האס המשתמש מתנגד להצגת מסגרות (65ו8זם)! האס המשתמש מעדיף לצפות בגירסה הטקסטואלית של האתר, במקוס בגירסה הגרפית שלוז ניתן לעקוב אחר העדפות אלו ואחרות באמצעות חסו5655. 5 יכולים גם לשמש ליצירת עגלת קניות וירטואלית. בכל פעס שהמשתמש בוחר בפריט לקנייה באתר האינטרנט שלך, ניתן להוסיף את המוצר לעגלת הקניות שלו. כאשר המשתמש מוכן לעזיבת האתר הוא יכול לרכוש את כל תוכן עגלת הקניות בקנייה אחת. כל הפרטים אודות הפריטיםס או המוצריס שבעגלת הקניות יכוליס להישמר ב-ח0ו5655. לבסוף, 56551005 יכוליס לשמש למעקב אחר הרגליהם של המשתמשיס באתר שלך. באותו אופן בו פעילי איכות הסביבה נעזריס בציוד מעקב כדי למפות את הרגלי הנדידה של הכריש הלבן, תוכל אתה להשתמש ב-05ח565510 כדי לעקוב אחר תנועותיהס של המבקריס באתר בעודם נודדים בין הדפים בו. המידע יכול לשמש למטרות פרסום, לשיפור עיצוב האתר שלך, או פשוט לספק את סקרנותך. תפארת ה-07ו5655 ה-5ח565510 נוצרו כדי למלא את מקומה של מגבלה הקיימת בפרוטוקול פדזהּ. וזכור כיצד פועל פרוטוקול פד - בכל פעס שהמשתמש מבצע בקשה, השרת מספק תגובה. כל התקשורת בין הדפדפן ושרת האינטרנט מתבצעת בצמדי בקשה/תגובה לא רציפים. שוס חלק מהפרוטוקול קד1 אינו מאפשר לשרת לעקוב אחר משתמשיס המבצעיס בקשות. לאחר שהשרת סיים להגיב לבקשה, הוא אינו יכול להמשיך ולזהות את הדפדפן שביצע אותה. מנקודת מבטו של שרת האינטרנט, כל בקשה חדשה מבוצעת על ידי משתמש חדש. מסיבה זו נחשב פרוטוקול קד₪41 לפרוטוקול חסר-מצב (5)906|655 [0. פרוטוקול זה אינו יכול לשמש למעקב אחר מצבו של משתמש. זוהי מגבלה חמורה מפני שהיא גורמת לכך שאינך יכול לאהות משתמש המבקש מספר דפים. 6 המדריך השלם 3 455 לתיקון בעיה זו הוצגו 5ח0ו5655. שימוש ב-5ח0ו5655 מאפשר לך לאחסן מידע אודות משתמש הצופה במספר דפים. 56551005 מאפשרים לך לבצע דבריס רבים שבאופן אחר יהיו קשיס מאוד לביצוע, או כלל בלתי אפשריים. אזהרה: שים לב ש- 56551005 5 משתמשים ב- 600665, ולא כל הדפדפנים תומכים בכך. לפרטים נוספים קרא בהמשך את הסעיף כיצד באמת פועלים 56551005. אחסון מידע של ח0ו5655 משתני ח0ו5655 (8180!65/ חסו5655) דומיס למשתני יישוס, בהס דן פרק 4. כמו משתני היישוס (87180165/ חסוטפסו|פְקה), משתנה ח0ו5655 יכול לשמש במספר דפי 55. אולסם, שלא כמו משתני יישום, לכל מבקר באתר נוצריס עותקיס נפרדים משלו. 5 55 קלים ביותר לשימוש. אתה יכול לשלוט בכל היבטי ה-חסו5655 על ידי השימוש באובייקט ח0ו5655 של 455. אם אתה צריך לאחסן נתוניס שיהיו עקביים לכל אורך ה-ח56590 של המשתמש, עליך לאחסן את הנתוניס לאוסף (ח60!!6000) של האובייקט חסו5655. להלן דוגמה: < ||אחד> <סשה/><= |דד/> 6|מתאאם ה0סו5655 <ם |דנך> <סגשרן> <צ00ם> >% 505510)" 66" ( =" |00 |" (("66000ז2)" )5655100 )סו 650056 %< <ץ800/> < |וזדרן/> כאשר דף 450 זה מוצג בדפדפן מוצגת הברכה !פחססופ/. השורה הראשונה בתסריט משייכת את הטקסט |6חסס|6/ למשתנה ח5655900 בשס 9ח660ז6. השורה השנייה בתסריט מציגה את הברכה על המסך. עד כאן הדבר לא מלהיב במיוחד. הרי אתה יכול לעשות בדיוק את אותו הדבר גס עס משתנה 8500%/ פשוט. אבל, תאר לעצמך שאותו משתמש מבקש דף אחר, נוסף. לדוגמה, תאר לעצמך שהמשתמש מבקש את הדף הבא : < ||אחד> <ס=ח/><= וד ד/> 6אחָ5ק זסהססחה <= |דנד> <סגשר> <צ00ם> >9%0=5695100)"0766000"(%< <ץ800/> < |ודרן/> פרק 5: עבודה עם 56551005 | 107 כאשר המשתמש צופה בדף זה מוצגת הברכה !6חס6|6/ פעם נוספת. אבל, בדף זה לא שויך למשתנה ה-חסן5655 (8180!6 חסו5655) ערך כלשהו. 8ח67660, משתנה ה-חסו5655, שומר את הערך ששויך למשתנה בדף הקודם. דבר זה אינו ניתן לביצוע באמצעות משתנה תסריט (80!6ז8 +56710) רגיל. אורך חייו של משתנה רגיל הוא כאורך חייו של דף בודד. משתנה חסו5655, לעומת ואת, נשמר עד אשר המשתמש עוזב את האתר. חשוב להבין שמשתני חסו5655 קיימים רק באופן יחסי למשתמש מסוים. הערכיס המשויכיסם למשתני ח0ו5655 של ח0סו5655 משתמש אחד אינס משפיעים על ערכי משתני ח0סו5655 של משתמש אחר. במילים אחרות, שלא כמו משתנה יישוס (חסספסו|פסה 6פוזה/), המידע המאותחסן במשתני חסו5655 (80!6וז3/ חסו5655) אינו משותף בין המשתמשים השונים. לדוגמה, נניח שהתסריט הבא מופיע בדף ק5 : %> 3006 אמשחד 1=(סאא*2)דוז =[ "סגו "=("זס|600 עה ")5055100 5 ₪ "= (" 60 סה ")50550 זז סאם <ל% תסריט זה משייך באופן אקראי את הערך 86 או את הערך ₪60 למשתנה זס|ס6סזווסטה-. למשתנה זה יכול להיות ערך שונה עבור משתמשיס שונים. ערך המשתנה זס|660פוזסט8= אס כן הוא יחסי ל-ח0ו5655 של משתמש מסוים. מכיון שהערך של משתנה ח0ו5655 אינו משותף עס מספר משתמשים, אין צורך לנעול את משתני ה-ח56590, בדומה למשתני יישוס. האובייקט חסו5655 אינו כולל את השיטות 106% או 6%סוח. לא מתרחשות התנגשויות, מפני שאין שני משתמשיס שיש להס גישה לאותו משתנה ח0ו5655. תוכן ה-ח0ו5655 רוב משתני ה-0ח565500 בעצס מאוחסנים באוסף של האובייקט ח56550 ששמו 5 60. לדוגמה, שתי ההצהרות הבאות הן זהות: <% "0808 6וה0ס5"=("זב/ץן")ח0ו9%5655> <% "2308 6וה50"= ("זב/ץו" )ה 60 הסו5655> ₪ בדומה לאוספיסם בהס דנו קודסם לכן, תוכל להשתמש במאפיין +חטס6 כדי לקבוע את מספר הפריטיס באוסף %ח6ח60. תוכל גם להציג את כל הפריטיס שבאוסף %60%ח60 באמצעות הלולאה 64ם...0₪ס= או הלולאה דאםא...מס=. דוגמה זו משתמשת בשתי השיטות (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קוב בשס .0 0ו5655): 8 המדריך השלם 3 8505 >% "סטופ"=("זס|ס66 ו סעה- ")56550 "5 5805 6והחס)"=("+חהס-6סוזסעה- ")565510 %< 6זהּ 6זסחך <% ז05.000ח06 00 ח96=56950> ח60|6000 %5ח0 חס ה0ו5655 06 חו פוחססו <חרת> >% 5 חח 00 חסו5655 1 סַחוח+ המ מס ((0חוחף)5 חח 00. ה0ו8.5655"= ",08חו80"< >" )סז 650056 דשא ("<>")56./1ח6500 .5 00 56550 סד 1=ו מס ((5)1ח60ח0). ח0ו8,5655"< 0 > ")סז 65056 דשא %< בתסריט זה נוצריס שני משתני חסו5655, זס|ס66טוסטב8ת ו- %חסתסוזסטבּת. אחר כך, מאוחזר מספר הפריטים באוסף 65ח06ח0ס6. בסיום, מוצגים כל הפריטיס שבאוסף באמצעות הלולאה 670מם...₪ס= והלולאה דאשא...מס=. (ראה תרשים 5.1). [<51] - | זסזס!קא = )סתזסח! /0501ז4/0 - ק85 .15ה10ח8080/00301015/50551000:0:ו5סח!הססו// :קוו ה בז מ סופת 80 אשע 0] 6 | = ₪ ₪ | 0 | ווק ]א | ח6פזספ!|וץ | 5|שמחהת | עוסופו = 65|סעב- | 5608 חס | 6658 קסופ םס 0% | | ווה [ 45 5111 ופחזפוח|[ 4 5 ! זסזס|קא ופחזוחוך 45 = 65 | שקוחזסופגום [ 45 ₪06 חתפה [ 45 = טס / שת! 01 8651[ 4 פאחון | 001600 15מ05ת20) ם565910 116 מו 11615 2 סה סעסו" 6גו51= ,ד רמ 5 585 סנגתס2= 011 ד 0 ירת בכ 5 585 0וגתס2) /' ₪ 206 |6ח8זוחו |8סס.1 = ו ו [פָ תרשים 5.1 תוכן האוסף 60006065 פרק 5: עבודה עם 56551005 109 זיהוי חסו5655 9 דפי ל5ה משייכים לכל ח0ו56559 משתמש מזהה ייחודי (060ח106 6טסוחט). | מזהה ח0ו5655 (10 ח0ו5655) זה נוצר לראשונה כאשר נוצר ח0ו5655 המשתמש, ומתמיד לכל אורכו של ה-0ח5655|0, כל עוד המשתמש נשאר באתר שלך. כדי לאחזר מזהה ח565510 עליך להשתמש במאפיין 10חסו5655 של האובייקט חסו5655, כפי שתראה בדוגמה הבאה (תמצא את הקוד בתקליטור המצורף לספר, קוב בשס 10.850ח0ו5055) : < ||וזדר]> <סגשה/><= |דזד/> 10 חסו5655 <= |דנך> <סגשו]> <ץצ₪800> <% 0010ו5655. %6=565510> :15 כ1 חסו5655 זטסצ <ץ800/> < |וחדרן/> דף 50 וה פשוט מציג את ערכי המאפיין ס1חסו5655 (ראה תרשיס 5.2). כאשר משתמשיס שוניס מבקשים את דף זה יופיע מזהה ח0ו5655 שונה בעבור כל אחד מהם. אבל, אס אותו משתמש יבקש את דף זה מספר פעמיס תמיד יופיע אותו מזהה חסו5655. בץז כו | ₪5סצב- ‏ ₪80 אטע 08ם ‏ ₪6 | בש | | ₪( . 5 . 6 | זעב | ה0ז568 6 | 858פת 500 םס 6% * |סחזפוח![ 45 165 קסופ [ 45 305 ופמחבת0) [ 4 = פס/י פה 0 865[ 6 5אחנ1 | 0 :18 כ11 ם565510 זגוס /ר 2 206 ]פחב]זוחו הסס. 1 == | | | תרשים 5.2 הערך של 10ח0ו5695 שימוש אחד למזהה ה-ח0ו5655 הוא לשס מעקב אחר תנועת המבקריס באתר. למשל, תוכל לרשוס לקובצ יומן (109) את הדפיס בהס ביקר משתמש כלשהו. כדי לעשות זאת עליך ליצור את הקוב הבא ולכלול אותו בכל דף ודף: >% 10ח0ו5655. ח0ו5055= סח/ ("\] דק51 ")065.56 =06הקתח6 זט 86" :"8 0 וס ד הסכקה. 650056 %< 0 המדריך השלם 3 855 תסריט וה משתמש בשיטה 0060010104 של האובייקט ש60065, כדי להוסיף רשומה לקובץ יומן השרת. בדוגמה זו, המחרוות הנוספת ליומן השרת היא של מוהה ה-565500, שאוחזר מהמאפיין 10חסו5655. המחרוות גם כוללת את הנתיב של הדף הנוכחי, אשר אוחזר ממשתנה השרת (80!6וז8 ז6שז56) בשם פוןגא. דק561. הערה: באפשרותך להשתמש בשיטה 0108 ז0ח6קקה של האובייקט -65ט₪60 כדי להוסיף כל מחרוזת של עד 80 תווים לקובץ היומן של שרת האינטרנט שלך. מאחר וסימני פסיק משמשים להפרדת שדות בקובץ היומן, אל לך להשתמש בסימנים אלה במחרוזת שלך. קובץ היומן של ז6עז56 חסטהוזס/)ח1 66חז6זח1 הוא קובץ טקסט המכיל רישום של פעולות שרת האינטרנט. תוכל לפתוח אותו באמצעות כל עורך טקסט רגיל. כברירת מחדל נמצא קובץ זה בתיקיה 5/506032/1.08=1!65/+החו/\. שליטה בסיום 5655108 כיצד יודע השרת מתי מסתיים ח0ו15655 במילים אחרות, כיצד יודע השרת מתי המשתמש עזב את אתר האינטרנט שלך ועבר לאחר, או שהוא עזב את המחשב שלו והלך לסרט? השרת מניח שאס מישהו לא ביקש או רענן דף כלשהו למשך זמן העולה על 20 דקות, אותו משתמש עזב, וה-ח0ו5655 של אותו משתמש מסתיים. אסטרטגיית פעולה זו מאפשרת לשרת לפנות משאבים, בהס השתמש לצורך מעקב אחר 5655100 המשתמש. ליישומי אתרי אינטרנט מסוימיס משך הזמן 20 דקות קצר מדי. למשל, נניח שיש לך אתר משחקים הכולל מספר פאזלים מורכבים, ועל המשתמש לפתור אותס באמצעות נייר ועט. אתה עשוי להניח שהמשתמש יהיה לא פעיל, מנקודת מבטו של השרת, משך זמן ארוך. ליישומי אתרי אינטרנט אחרים יהיה משך הזמן של 20 דקות ארוך מדי. אם יש לך אתר אינטרנט בו קיימת תנועה רבה של משתמשים, ואתה מעוניין להקל על העומס בשרת שלך, ייתכן ותבחר לקצר את אורך חייו של ה-ח0ו5055. למרבה המזל, תוכל לשלוט במשך הזמן המירבי בו מורשה כל משתמש להיות לא פעיל (6ש8601ח1) לפני שה-ח0ו5655 שלו יסתיים. לאובייקט חסו5655 יש מאפיין למטרה זו בדיוק. תוכל להגדיר את משך הזמן לפני סיוס חסו5655 באמצעות המאפיין זטססוחוד של האובייקט ח0ו5655. לדוגמה, התסריט הבא מגדיר את משך זמן חיי ה-ח0ו56595 ל- 60 דקות: <% 60=)וססוחו 1.ח0ו5655 9%> פרק 5: עבודה עם 5ח0ו 5655‏ 111 טיפ: ניתן להגדיר את אורך חיי ה-ח0ו5655 גם באמצעות ז806ח18] 5670166 66חזססחז. בתיבת הדו-שיח חססהזט0חס6 חסטפסווסקה בחר בכרטיסיה 28065 "567/60 6ע60 וקבע את מספר הדקות לאחריהן יסתיים ה-ח0ו5655 (טטספוחוד חסו5655). כאשר 5655000 משתמש מסתיים והוא מבצע בקשה חדשה, מתייחס השרת למשתמש כאל משתמש חדש. השרת יוצר ח0סו5655 חדש וכל נתוני ה-ח0ו5655 הישן אובד. אתה יכול לחייב ואת באופן ידני, על ידי השימוש בשיטה ח00ח408 של האובייקט חסו5655. ראה את התסריט הבא : < ||זדר]> <גשה/><=ם |ד1ד/> הסו5655 הססחה0ה <= וד1ך> <סגשו> <ץצ₪800> .<% 10ח5655107.565510 %6> 15 ז050! 6חך<5ם> <% 007₪ח08.ח50550 9%6> <ץ800/> < |וזדרן/> בדוגמה זו, מזהה ה-ח0ו5655 של המשתמש מוצג על המסך, ואחר כך נקראת השיטה ח00ח8םה. ח0ו5655. כאשר אתה מבקש דף חדש אובד כל המידע שבאובייקט ח0ן5655 ונוצר מאהה חדש המשויך ל-ח0ו5655. לאחר שנקראה השיטה ח00ח038 מתייחס השרת למשתמש כאל משתמש חדש. מצב אחד בו תמצא את השיטה ח00ח08 יעילה הוא כאשר אתה מאחסן שס משתמש וסיסמה במשתנה חסו5655. תוכל להשתמש במשתני ח0ו5659 אלה כדי לקבוע האס יש לאפשר למשתמש גישה לדף. אם אתה מעונייו לאפשר למשתמש לצאת מהמערכת, אתה יכול לספק לו קישור (6חו)6 לדף בו נקראת השיטה ח00ח08.ח0סו5655. אבל עליך לזכור שהשפעתה של השיטה 4080000 מופעלת רק לאחר שהדף הנוכתי מעובד עד תומו. משתני ח0ו5655 משיגים את הערכיס שלהם ממקום כלשהו בדף, אפילו מחלקיס המופיעים אחרי השורה בה נקראת השיטה חססחּטה עצמה. 8% והקובץ 610031.353 בפרק 4 למדת להכיר את הקוב 61088|.858. כמו במקרה של יישוס 55, גס ל-ח0ן5655 יש אירועיס (69ח6/ם). שנייס מהס הס האירוע 05091 565510 המופעל כאשר חסו5655 מתחלל, והאירוע 06 ח0ו5655 אשר מופעל כאשר ה-ח0ו5655 מסתיים. 2 המדריך השלם 3 455 השגרות המקבילות לאירועי חסו5655 אלה חייבות להיות קיימות בקוב 6|088|.858 של היישוס. להלן המבנה של הקוב 6!088|.858, פעם נוספת : <ז507/6= ד( 560% == 60 | דק56> +5ח0 חסטהסו|כקה 505 8 סאם >/5010[ < <ז507/0= דה( 06ה856/= הסאה | קז 56> חח הסספסו|כקה 508 8 סאם >/5010[ < <507/07= ד](₪ 6ה56/== 626 | דקן56> +05 ח0ו5655 58 8 סאם >/5010[ < <507/07= ד( %6ה56/== 626 | דקן56> 0חםח0 ה0ו5655 5(8 5 סאם >/5010[ < כדי ליצור תסריט המופעל בכל פעם שנוצר ח0ו5655 חדש, עליך להוסיף את התסריט המיועד לחלק ז509ח0 ח0ו5655 שבקוב 6|088|.358, ראה להלן בדוגמה הבאה: <507/01= ד( 05=/85606 וס | קז 56> + ח0סו5055 508 "הסתאח"= ( "36 056")חסו5055 "הצוסחאחע"=("")חסו5655 5 סאם < ]> תסריט זה מציב את הערך חשסחאחש (לא ידוע) לשני משתני ה-חסן5655, 56786 ו- 0זסא5677855!. דוגמה זו מדגימה את אחד מהשימושים העיקריים של התסריט + 0 ה56550 - איפוס משתני חסו5655. תסריט 059 ח0סן5655 יכול לשמש למטרות אחרות גס כן. למשל, יישוס מעניין של התסריט 0504 ח0סו5655 הוא לשס הפניית מבקריס לדף חדש. נניח שאינך מעוניין שהמבקריס באתר שלך ייכנסו קודם כל לדף אחר כלשהו, אלא רק לדף הפתיחה של האתר. תוכל להפנות את הבקשה הראשונה של דף כלשהו לדף הפתיחה באמצעות השיטה 56.4601766ח6500. הנה דוגמה: <ז507/0= ד( 85606 /=05 סג | דקזה56> +05 565500 58 "350 06ה6רחסח/ "=66בקסוהסהץו ("5] 7ק5601 )!הז 065.56 = 600650806 אהד (6(=0ז3קוהסא6 0ע,306,60065%7806ק סרוקו 60 ד5) דסא =ז 6 ססר 601766 650056 זז סאם 5 סאם < [5010/> פרק 5: עבודה עם 5ח0ו5655 | 113 הערה: משתמשת בשיטה זו כדי להפנות באופן אוטומטי משתמשים לדף הפתיחה של היישום לדוגמה 8אזס/ 6זטטח6ע60ה, הנכלל בתוכנית ההתקנה של 6% חהסטק0 עבור דא פאוססחו/. בתסריט זה מתבצעת השוואה בין הנתיב שביקש המשתמש לבין נתיב דף הפתיחה של האתר. אם שני הנתיבים אינס זהים, המשתמש מופנה באופן אוטומטי לדף הפתיחה. דוגמה אחרונה וו משתמשת הן בשיטה 0508 חסו5655 והן בשיטה חח חסו5655: <ז507/6= ד( 560% = 620 | דק5> 0 505590 505 "סַחודו9ז5 ":565500108. 565510 0 01 ד0ח6ככה. 650056 8 סאם < ך510]/> <ז507/6= ד( 06ה56/= 0 | דק 5 > חח 56550 585 "וח ".0108ו5655. 56550 00 01 ד0ח6קכג. 650056 8 סאם < ך510]/> התסריטיס 6 50₪ח0 חהס5655 ו-0ח5ח0 חסו5655 המופיעיס כאן רושמיס את מוהה ה-ח56550 של המשתמש לקובצ יומן. מכיון שהתסריט 058 ח0סו5655 מופעל מייד עס כניסתו של המשתמש, רושס התסריט את הזמן בו החל המשתמש ח565500 חדש. התסריט 0חפח0 ח565500 רושסם מתי מסייס המשתמש את ה-0ח5655|0 שלו, ועוזב את האתר. תוכל להיעזר במידע זה כדי לקבוע איזה דפיס משמשים בדרך כלל כדי להיכנס או לצאת מאתר האינטרנט שלך. תוכל ליצור אובייקטים עס טווח ח0ו5655 בקוב 61088|.358. כדי לעשות ואת היעזר בתגית <ז08050> המורחבת של 50%סז6ו]. הנה דוגמה היוצרת מופע של האובייקט ץזהחסוסוס בעל טווח ח0סו5655: "ץְזההססוכץו]"=כ1 "0ח0ו5="5655 5000 "זה 56"= דהא(ום ז0שנס> <ך08250/> < "ה חהסחסוס. חק ה56"=כ061סחק תכונת הטווח של התגית < ז0856> מציינת שלמופע של האובייקט ץזהחסטסוס הנקרא ץזהחססוסץו! צריך להיות טווח חסו5655. לאחר שמופע של האובייקט עזהּחסטסוס נוצר באופן זה, ניתן להתייחס אליו כפי שמתייחסיס לאובייקט 455 מובנה. תוכל להשתמש בכל אחד מהמאפיינים והשיטות בכל דף 455 ביישוס, מבלי שתצטרך להצהיר על האובייקט פעסם נוספת. 4 המדריך השלם 3 857 אזהרה: כאשר אתה מצהיר על אובייקט עם טווח ח0ו5655, היזהר ממודל בניית המטלות של האובייקט. הצהרה על מופע של אובייקט המשתמש במודל בניית מטלות על-פי דירות (|1006] 9ח|680זח ד-ז)ה6חזזהקה), כמו האובייקט עזהחסטסוס, עלולה לגרום להשפעה קיצונית על ביצועי אתר אינטרנט בו יש תנועה רבה (ואף גרוע מכך, עלולות להיווצר גם שגיאות). כאשר נוצר מופע של אובייקט עס טווח ח0ו5055, נוצר מופע חדש עבור כל משתמש. ככלל, הדבר אומר שאובייקטיס שנוצריס עס טווח ח0ו5655 דורשים כמות גדולה יותר של זיכרון מאשר אובייקטים עם טווח יישוס. אבל, וה גם אומר שתתרחשנה פחות מריבות על השימוש באובייקט, מפני שרק משתמש אחד יכול לגשת לכל מופע של האובייקט. כיצד באמת פועלים ה-56551015 5 משתמשים ב-6006/65 (ראה בסעיף הבא פירוט רחב יותר אודות 6006/65). כאשר משתמש מבקש בפעס הראשונה דף מהאתר שלך, יובר השרת 60066 בודדת בדפדפן הלקוח, כדי לעקוב אחר ה-ח0ו5655. כאשר ה-חסן5655 מסתיים פג גם תוקפה של ה-60066. ה-60066 הנוצרת עבור כל משתמש נקראת כ50555510%81 (תוכל לצפות בו על ידי הצגת תוכן האוסף 567/6/8189!65). המטרה היחידה של 60066 זו היא לספק מזהה ייחודי לכל משתמש. משתני ה-ח0סו5655 עצמס אינס מאוחסניס בדפדפן המשתמש, אבל ה-60066 שנקראת 5555500 נדרשת כדי להשתמש במשתני ח565%0. השרת משתמש ב-450555510%10 כדי לשייך את משתני ה-ח0ו5655 המתאימים למשתמש הנכון. ללא ה-60066 הצו, לא היתה לשרת דרך כלשהי לזהות את את אותו משתמש, כאשר הוא נע בין דפי האתר. מזהה ה-ח0ו5655 המאוחסן ב-450555510%10 אינו וגהה למאפיין 10חסו5655. 607-050 משתמשת באלגוריתס מורכב כדי לחולל את הערך של 50555510810. היא עושה ואת כדי למנוע מפורצי מחשביס (האקרים, 5ז6א086) לנחש את מזהה ה-ח0ו5655 ולהתחזות למי שהס לא. פרק 5: עבודה עם 5ח0ו5655 | 115 הערה: ניתן לבטל 56551005 בשני אופנים: לבטל את ה- 5655005 לכל היישומים באתר שלך, או למנוע 56551005 מלהשתמש בדף מסוים. כדי למנוע לחלוטין משרת האינטרנט ליצור 05ח56550 משתמשים, השתמש ב- 1808061 567/66 66ח%07ח1. מתיבת הדו-שיח חסטפזטסו חס6 חסטספסוומקה בחר בכרטיסיה 28065 ז567/6 60/6 ובטל את הסימון ליד 51816 ח0ו5655 6וטְהחם. תוכל גם להגדיר כי דף 55 מסוים לא יעקוב אחר 5655005 משתמשים, וזאת על ידי שימוש בהפניית 457 הבאה, המוצבת בחלקו העליון של הקובץ: <% 8|56-=8016565510050006ח= 96> מאחר והאובייקט ח0ו5655 משתמש ב-6006/65, הוא עלול להיות לא תואס לדפדפניס מיושניסם או שאינס חדשים במיוחד. דפדפנים מיושניסם פשוט אינס משתמשיס ב-000665. מה שגרוע אף יותר הוא שדפדפנים לא מיושנים במיוחד, בגרסאות מתקדמות יחסית כגון גרסאות 4.0 של 6150806 או זסזסוקאם 6%חזססח1, מאפשריס לבטל את כל נושא ה-6006165 לגמרי. דבר זה מציג בפניך בעיה. מכיון ש-6006!65 אינן תואמות לכל סוגי הדפדפנים, עליך להיות והיר בעת השימוש באובייקט חסו5655 כאשר אתה בונה את אתר האינטרנט שלך. למרות שקיימיס דבריס אותסם פשוט אינך יכול לבצע מבלי להשתמש ב-05ח565510, ניתן לדמות מאפיינים מסוימים של ה-ח565500 באמצעים אחרים. אלטרנטיבות חלופיות לשימוש ב-6006/65 ובאובייקט חסו5655 יידונו בסעיף מתקדם יותר של פרק זה, שמירת מצב, ללא 6006165. הערה: דפדפנים מסוימים, כגון 46050806], משתמשים בכתובות !081 תלויות רישיות ( 81() 5106ח56 6856) כדי לקבוע מתי לשלוח 6006/6. דבר זה עלול ליצור בעיה כאשר לא נעשה שימוש ב-005ו5655. מסיבה זו ממליצה ₪70504] שתמיד תשתמש באותו מבנה רישיות כאשר אתה מגדיר כתובות 081 בדפי 55ג. למשל, אל תשתמש בכתובת 6.350א8קץה שש ובכתובת 86.350ּכעח/צושואו/, מפני שהדבר עלול ליצור בלבול עבור 56806ז6. עוגיות (600%6165) מעט מאוד טכנולוגיות אינטרנט הצליחו להרגיז משתמשי אינטרנט רבים כל כך, כפי שהדבר עס 6006/65. ל-6006165 יש שס תמיס לכאורה, אבל משתמשים רבים מניחיס שיש להן מטרות לא ממש תמימות. 6056806 הציגה את ה-600665 לעולם יחד עס הגירסה הראשונה של הדפדפן. מאז ועד היוס איגוד ה-פ6/ 6סו סוזסצ קבע תקן עבור 6006165, ורוב הדפדפניס העדכניים כבר תומכיס בשימוש בהן. 6 המדריך השלם 3 450 מהן 600665? דפדפניס התומכים ב-600665 שומרים קוב מיוחד אחד או יותר. קבציס אלה, הנקראיס ₪66 60066 במחשבים מבוססי פאוססחוש ו- 6 600616 6וףה₪ו במחשביס מבוססי 1860005%, משמשים לאחסון מידע מאתרי אינטרנט. שרת אינטרנט יכול להעביר פיסות מידע לתוך קבצי ה-00066 האלה. דבר זה מסביר את ההתנגדות הרבה שיש למשתמשים לאותס קבצים. אנשים אחדים מתייחסים ל-6006165 כאל חדירה לפרטיות שלהם. וגרוע אף מכך, אנשים מסוימים אף מתייחסים ל-6006165 כאל חדירה למרחב הפרטי שלהס. קבצי 600665 מסוימיס הס זמנייס בלבד; אחריס קבועים יותר. למשל, תוקפן של ה-6006165 של 455 המשמשות למעקב אחר ח0ו5655 משתמש פג מייד בתוס ה-ח0ו5655, לאחר שהמשתמש עוזב את האתר. 000665 אחרות עשויות להישאר בקובא 60066 הנשאר במחשב ואשר יכול להיקרא על ידי השרת אס וכאשר המשתמש שב לביקור חוזר באתר (תוכל להתבונן בתיקיה 6006165פצוספחו/\:6). אותן 600665 הנשארות במחשב, הן אלו הגורמות להסתייגות הגדולה. הפחד של המשתמשיסם הוא ש-600665 אלו יכולות לשמש למעקב אחר הרגלי הגלישה של המשתמש. הדאגה היא שאס מידע זה נופל לידיים הלא נכונות, יכול המשתמש להפוך למטרה עבור מסעות הפרסוס הנרחבים והמעצבנים באינטרנט. גרסאות קודמות של 6050806 ושל זסזס|קאם 6%חזססח1 כוללות אפשרויות נוספות המאפשרות שליטה טובה יותר על נושא ה-6006/65. תוכל להגדיר את הדפדפן שיקבל %5, אן שיזהיר אותך לפני שה-6006/6 מועברת אליך. בנוסף לכך, שני הדפדפניס מאפשריס למשתמש לבטל את אפשרות קבלת ה-6006/65 כלל ועיקר. כתוצאה מכל האמור, פותחו טכניקות מעניינות לביטול כל אפשרות חדירת 60066 למחשב, אפילו אם הדפדפן שלך אינו תומך באפשרות שכצו. למשל, כדי שלא לאפשר למחשב שלך לקבל 000065 מהאינטרנט תוכל לשנות את תכונת קבצי ה-60066 לקריאה בלבד (לפרטים נוספיס ראה באתר החסס.]0781ח606!)ססס. ואצ / :קלטת). לרוע המזל, כפי שמצב הדברים כיוס, אינך יכול לסמוך על 600665 כאשר אתה בונה את אתר האינטרנט שלך. 6006/65 יעשו את עבודתן עס מרבית הדפדפנים, אך לא עס הדפדפניס כולס, מה שיגרוס לכישלון חרוץ של ה-ח0ו5655 כולו. הערה: אתרי אינטרנט מסוימים שומרים מידע יקר ערר ב-600065 שלהם. כדי לצפות במפרט ה-6006165 של 6156806 פנה לאתר הבא: |החזח. 5066 61/500/60016 57 חר ס6. 6 6/6568 רחסה /: קת כדי ללמוד את מפרט איגוד ה- 60/ 06ו/ 6!זס עבור 6006/65, בקר באתר: .36.00 או אצ / : קשח לסיום, למידע כללי בנושא 6006165, פנה לכתובת: והח60. ]166678 ססס. צוצצצ/ / : קת פרק 5: עבודה עם 56551005 | 117 כיצד פועלות 6006165 65 מועברות בין הדפדפן והשרת (וביו השרת והדפדפן) באמצעות כותרות קדדת. השרת יוצר לראשונה את ה-00066 על ידי שימוש בכותרת 56-6006/6 בתגובה לבקשה. הבקשות הבאות מהדפדפן יחזירו את ה-6006/6 הזו בכותרת 60066. נניח שאתה מעוניין ליצור 60066 בשס 886ז50( המכילה את שמו של המבקר באתר שלך. כדי ליצור 60086 זו צריך השרת לשלוח כותרת כדוגמה הבאה: ;ה 00. 35516 = 00 ;/=ח8%כ ;028065)+ | |[ =6ר0567%8 :560-600816 ד 00:00:01 05-ח8נ-01 ,ץ6508 [=65זוקאס כותרת זו מורה לדפדפן להוסיף רשומה בקוב ה-60066 שלו. הדפדפן מוסיף את ה-00066 בשס 56788086 עס הערך 68065 ווום. שיס לב לכך שערך ה-60066 מקודד בקידוד- |₪ש. מעבר לכך, הכותרת מורה לדפדפןו ש-60066 זו אמורה להיות מוחזרת לשרת, ללא קשר לנתיב שהוגדר בבקשה. אס מאפיין הנתיב היה מוגדר לערך אחר, כגון סזפעוזם/, ה-060066 תותחזר רק בעת קבלת בקשות לנתיב וה. למשל, הבקשה לדף החסה . 806 קרח /8%6עוזוכ/ תכלול את כותרת ה-6006/6, אך הבקשה לדף חשח.6סַקץ/ לא. המאפיין חו0003 מגביל עוד יותר את המקוס אליו יכולה להישלח 60066 על ידי הדפדפן. בדוגמה זו, יכולה ה-60066 להישלח אך ורק לאתר חח ס50516.0ה. צואואו. ה-60066 לעולס לא תישלת לכתובת החס6.ססחה8ץ.אשו או לכל אתר אינטרנט אחר. לסיום, המאפיין 65זוקא6 מציין מתי יפקע תוקפה של ה-60066. כותרת הדוגמה שלפנינו מורה לדפדפן לאחסן את ה-60006 עד היוס הראשון בינואר שנת 2005. בעצס, רוב הסיכוייס שתוקף ה-6006/6 יפוג הרבה קודם לכן, מכיון שכאשר גודלו של קובץ ה-6006165 גדל מעבר למידה מסוימת מתחיל הדפדפן למחוק ממנו 600665, באופן אוטומטי. לאחר שהדפדפן יצר 0600606 הוא מחזיר אותה בכל בקשה שהוא מבצע מאתר האינטרנט - זאת אומרת, כל בקשה התואמת להגדרת הנתיב ב-60066. אבל, הדפדפן לא ישלח את ה-0006/6 בבקשות שהוא מבצע לאתר אינטרנט אשר שס ה-חוּוחסס שלו שונה. הדפדפן ממשיך לשלוח את ה-60066 עד שתוקפה פג. הכותרת 60066 נראית כך: 5+ !ו :6וח3ו050 :60066 8 המדריך השלם 3 450 יצירה וקריאה של 6006165 בדפי 455 כדי ליצור 600%6 בדפי 455 עליך להשתמש באוסף 6006165 של האובייקט 56ח₪6500. ניתן ליצור שני סוגי 6006065: 600606 עם ערך בודד או 60086 עזבּחסוטוס, המכילה מספר צמדי שמות וערכים. ליצירת 60068 עס ערך בודד, תוכל להשתמש בתסריט הבא: %> "8005 ||ו₪"= ( "567% 56.600016)"0ח6500 "2005 ,1 ח65="(8זוקאם. ( "5036" )ואס 56ח6500 <% תסריט זה יוצר 60066 בשס 567486 עם הערך 68665 |!(8. 60066 זו תוחזר על ידי דפדפן המשתמש עד לתאריך 1 בינואר שנת 2005, או עד שהדפדפן ימחק אותה. אם אינך מציין תאריך תוקף ל-60066, פג תוקפה כאשר המשתמש עוזב את האתר שלך. מכיון שהתסריט הקצר אכן יוצר כותרת, עליך להציב את התסריט לפני כל הצהרות פלט בקוב 455 שלך. לחילופין, תוכל לאגור את הדף (ראה את הסעיף אגירת פלט הדף בפרק 2). התסריט שהוצג קודס לכן מהווה דוגמה פשוטה לאופן יצירת 60066. הדוגמה משתמשת רק במאפיין 65זוקא= של האוסף 6006/65. אבל, האוסף 6006/65 כולל מספר מאפייניס נוספיס. הנה דוגמה מורכבת מעט יותר: >% "7005 6ש560"= ("6ר50719(" )006 56ח6500 "2005 ,1 ח65="38זוקאם. ( "5036 ")סא סס.56ה6500 "65| רה א6/"= ההק ( "506" )וא 56.00 ה6500 "ה4505106.00. "= הוה סק ( "566" )סא סס56.6ה6500 6 = 566 ( "50036" )סוס 56ח6500 %< גס תסריט זה יוצר את ה-60066 בשס 567%86, אבל ל-60066 הזו יש שלושה מאפיינים נוספים : ₪ המאפיין 2800 משמש לציון המקוס אליו על הדפדפן לשלוח את ה-60066. בדוגמה זו תישלח ה-60066 רק כאשר הנתיב לדף המבוקש מתחלל ב- 800!65א/. למשל, ה-60066 תישלח עס בקשה לדף ספ.0ו|65/08!קות8א6/ או לדף 600165.850/ סק 8 165/60 וח8א6/, אבל לא עס הבקשה לדף 0.350ו/6ח/. כברירת מחדל משמש נתיב היישום. פרק 5: עבודה עם 56551005 | 119 0 המאפיין חוחסכ גסם הוא מציין את המקוס אליו תישלח ה-60066. בדוגמה הקודמת ה-60066 תישלת עס בקשות ל-ח[0078 בשס 6.00700:ו3505. בלבד. הנקודה | המקדימה מציעת שה-60006 | תישלת | ל-50516.000ה.צואואו, הח6%.85025106.60א6716% או וח06.60ו06606.8505 (כל מחשב מארחת, 6פסח, שב-חוהוחס בשם ה8505116.007₪). אם מאפיין ה אינו מוגדר, התייחסות ברירת המחדל היא ל-חו00703 של שרת האינטרנט. 0 המאפיין 6זט566 מציין שה-60066 צריכה להישלח רק בשידור מוצפן. תוכל להשתמש במאפיין וה אס אתה משתמש בהצפנת .551 506660 67ץ18 6זו56₪, ראה הרחבה בנושא בפרק 23). כדי לקרוא 60066 מדף 455 עליך להשתמש באוסף 6006/65 של האובייקט ₪60065%. לדוגמה, כדי להציג ערך של 60066 תוכל להשתמש בתסריט הבא : >9%= 60)1566.0000165)"(5073006"( %< תסריט זה מציג את הערך שב-00066 בשם 050788708. בדומה לכל האוספים בהם דנו עד כה, תוכל להיעזר במאפיין 60 כדי לקבוע את מספר הפריטיס באוסף 6006/65. תוכל להשתמש בלולאה 64גם...מס= או בלולאה זאםפא...0₪= כדי לעבור בין כל הפריטיס שבאוסף. הנה דוגמה ללולאה ס6ם...חס= : >% 5 וז חחוח+ המ מס ((100ה%)8.60065%.000165 "= ".8 10ח8"< > ")סו 650056 דאשא <% יצירה של יותר מ-6008616 אחת ניתן ליצור יותר מאשר 600606 אחת פשוט על ידי יצירת מספר 6006/65 עס האוסף 7-65 כפי שהודגס בדוגמה הקודמת. אבל, דפדפנים רביס תומכיס רק בשלוש-ארבע 6006165 מאתר מסויס כלשהו. קיימת גם שיטה חלופית ליצירת מספר 6006/65. תוכל ליצור עזהּחסטסוש 600665. בעצם, עזהחסו6ום 6008165 זו 60066 יחידה ובה מספר צמדי שמות וערכים. להלן דוגמה ליצירת עזחססוכ 600665: >% "05 ||ום"= ("6רת )"5 ")סואסס.56ה6500 "פחסוווום"= ("]סעש855ק")(" 50 ")סו סס. 650056 %< 0 המדריך השלם 3 455 תסריט זה יוצר עזהחסחסוכ 600065 עס השס 0568 והמפתחות 6חחה8ּא ו-סזספפהּק. כאשר נוצרת ץז8ח600וכ 6006/65 נשלחת לדפדפן כותרת כגון זו: פחסו!|וק=80658,78554070- || = 36 = 60016:507-ז56 נוצרת 00066 בשס ז058, אבל הערך של ז058 הוא בעצס שני צמדיס של שם וערך. השמות והערכים של כל מפתח ב-ץז160008 6006165 מחוברים יחדיו ליצירת 60066 אחת גדולה. כדי לאחזר 1600081 6006165 תוכל להשתמש באוסף 56.600665ח6500ח, כפי שהודגס קודם לכן. אס אתה פשוט מספק את שס ה-ץזפחסו6וכ 6006/65, היא תוחזר באופן מלא, שאינו מדולל (560ז508ח(ו). כדי לאחזר מפתחות מסוימים מתוך 600665 ץז סוס עליך להעביר לאוסף את שס המפתת המבוקש. להלן דוגמה: <%("9=460)1656.000%16)"(567> <%("6ר")("ז00016)"(56.ז9%=46065> <%("070ש855ק")("ז9=46065%.00016)"(56> אזהרה: כאשר שומרים ב- 60066 מידע מסווג, כגון סיסמאות, יש לנהוג במשנה זהירות. כברירת מחדל 600665 אינן מוצפנות בעת שהן משודרות בין הדפדפן ושרת האינטרנט, ולהיפך. אם אתה משתמש באבטחת 551 (3/6] 5066665 6זט500, ראה בפרק 23) תוכל להשתמש בתכונה 556085, כדי לשדר רק 6006/65 מוצפנות. אבל, בכל מקרה, ה-60066 עצמה עדיין מאוחסנת כקובץ טקסט פשוט. כדי לקבוע האס 00066 היא בעצס עזהחס60ו 600665, היעזר בתכונה 6/5א485. למשל, התסריט הבא יחזיר את התשובה שטזד אס ה-60066 היא ץזהחסוס6וכ 6006165. אחרת הוא יחזיר את התשובה ספ : <% 1856675 ("ז9%=601651.000816)"(56> שמירת מצב, ללא 6006165 השימוש ב-05ח5655/0 או ב-6006065 עלול להיות מסוכן, מפני שלא כל הדפדפנים תומכיס בהם. מרגע שהתחלת להשתמש ב-600665 באתר שלך אתה עשוי לקבל אין ספור תלונות ממבקריס באתר המשתמשים בדפדפניס שאינס מאפשריס את השימוש ב-6006!65. בסעיף זה תלמד מספר שיטות לשמירת המצב מבלי להשתמש ב-6006/65. במיליס אחרות, תלמד כיצד לשמור מידע אודות משתמש מדף לדף. מוצגות כאן שלוש שיטות. פרק 5: עבודה עם 56551005 | 121 שמירת מצב עם מחרוזת שאילתה בפרק 2, הוסבר כיצד לעבוד עס מחרוזות שאילתה (פח561 עְזסט)). אתה יכול להוסיף מחרוזות שאילתה לכל קישור (אחווז6סץ4) בדפי 55 שלך. על ידי השימוש במחרוזות שאילתה תוכל להעביר מידע מדף לדף, כמו בדוגמה הבאה: < ||אחד> <סשח/><= וד ד/> 5066 פטס <ם |דנד> <סגש> <צ00ם> >% ("58065) ||6006)"8ח= ₪1( 50 = רה 5 %< <6>/23ז10] א6ן1)<"< 76% 50783=% > ?352 06כא6ח/"=-םחר] > <ץ800/> < |וזדרן/> תסריט וה משייך את הערך 68665 ||ו8 למשתנה בשס 6ו88₪ז056. כאשר המשתמש לוחץ על הקישור מועבר ערך משתנה זה לדף 6%0896.850ח במחרוזת שאילתה. אתה יכול להמשיך ולהעביר את 567%806 מדף לדף, על ידי אחזור 50786 מהאוסף 8חו50/ז6ט0. הדף 10806.850א6ח אליו עובר המשתמש בלחיצה על הקישור בדף הקודס עשוי להיראות דומה לזה: < ||אחד> <סגשה/><= | ד/> 6אחָבּק זא6א <ם ודד> <סגסשח> <צ00ם> %> (( "566 "הו 6/5 651.0 600 )6006ח= |( 5 = רה <% <1076>/23] 61166)<"< 06% 5678( = 9% > ? 5ב . 606 רסחה /"=- חר > <ץ800/> < |וזדרן/> יתרונה של שיטה זו לאחזור מצב טמון בכך שהיא פועלת על כל הדפדפנים. אולס, יש להודות שהיא מגושמת מאוד. שהרי, אס אתה מעוניין לעקוב אחר המשתמש בכל דף ודף באתר שלך, עליך לכלול מחרוזת שאילתה עס כל קישור וקישור באתר. כל מחרוזת שאילתה חייבת לכלול את שס המשתמש. חיסרון נוסף של שיטה זו לשמירת המצב נעוצ בכך שהיא אינה מאפשרת לך להעביר כמויות גדולות של נתוניס. וכור, מחרוזות שאילתה אינן יכולות להיות גדולות במיוחד. כאשר גודל מחרוזת שאילתה עולה על 1,000 תוויס (בערך), דפדפניס אחדיס עשוייס לקצ אותה או שייכשלו בהפעלת הקישור כלל ועיקר. 2 המדריך השלם 3 450 שמירת מצב עם שדות טופס נסתרים אס אתה חייב להעביר כמות גדולה של נתוניס מדף לדף, מבלי להשתמש במשתני ח0סו5055, לא עומדות בפניך ברירות רבות - עליך להשתמש בטופס ואדה. אתה יכול להסתיר את המידע שאתה מעביר על ידי שימוש בשדות טופס נסתרים (וחזס+ ח₪41006 5), כמו בדוגמה הבאה: < |אדת> <0ב5ה/><= |ד1ד/> 50906 החחזס= <= וד1ך> <סגשו> <ץצ₪800> %> "68005 |811"= 536 <% <"0306.350א6ח/"= 611001 "זפסק"=ססהודםוז אמסת> <"< %"507806(= %>"=ם! |הצ "אםספ1ה"=םק ד "סוחהא56"=ם וגא דטקא]> <"306ק אא6"=ם(! | "דוז 5"=םק יד דג קון> <חס/> <ץ800/> < |וזדרן/> דף זה מכיל טופס 1אז₪. לטופס יש שדה נסתר בשס 88086ז56(! המכיל את ערכו של המשתנה 056788₪06. הטופס כולל גם לחצן אחד. כאשר המשתמש לוחצ על לחצן זה נטען הדף הבא, 60806.850א6ח, והנתוניס שבשדה הטופס הנסתר מועברים לדף החדש. ניתן להמשיך ולהעביר נתוניס באופן וה מדף לדף ללא סוף. בכל דף, עליך להשתמש באוסף חזס= של האובייקט ₪60065% כדי לאחזר את הנתוניסם שבשדה הנסתר. אחר כך, עליך ליצור שדה נסתר חדש, כך שהנתוניס יכוליס להיות מועבריס שוב לדף אחר. הנה דוגמה לכך: < |דת> <סםה/><= 1ד11/> 6חָק זא6א <= וד ד><סחגסו> <צ₪00> >% ("6 567%" )רחס .665% = רה 5 %< <"0806.850ה6רטסחה/"= 61101 "זפסק"=ססהודםו אמס> <"<%"6ו567880()= 9%>"=ם( |ה/ "אםספ1"==ק ץד "5686 "=ם!הא דטוקאן> <"806ק )6"=ם! |הע "דוז8 50"=םק/יך דטוקאזן> <חס=/> <ץ800/> < |וזדרן/> שילוב שיטות אף אחת משתי השיטות שתוארו לעיל אינה אלגנטית במיוחד. אבל, אלו הן שתי החלופות היחידות לשמירת מצב, מבלי להשתמש במשתני חה56550 או 600665. השימוש במחרוזות שאילתה ושדות טופס נסתרים משמר עבורך את התאימות עס כל סוגי הדפדפנים. פרק 5: עבודה עם 56551005 | 123 אס עליך לעקוב אחר משתמש בכל דף ודף באתר שלך, עליך לכלול מחרוזת שאילתה או שדה טופס נסתר בכל אחד מהדפים באתר. מרגע שהמשתמש לוח על קישור ערוס (קישור שלא מצורפת אליו מחרוזת שאילתה) אינך יכול להמשיך ולעקוב אחריו. אזהרה: חיסרון בולט של השימוש במחרוזת שאילתה (8חו50 עזפט0) או שדה טופס נסתר (6|0 וחזס+ ה31006) טמון בעובדה ששתי השיטות מחייבות העברת נתונים בין השרת והדפדפן, ובין הדפדפן והשרת. דבר זה מחייב אותך להישמר בעת העברת מידע מסווג, כגון סיסמאות. תוכל לשלב את שתי השיטות לשמירת מצב. לדוגמה, בדפים מסוימיס תוכל להשתמש במחרוזת שאילתה, כדי להעביר את שס המשתמש, ובדפיס אחרים תעשה זאת על ידי שדה טופס נסתר. אס תפעל כך, לא תצטרך לבדוק גם את האוסף 8חו50/זסט0 וגס את האוסף חזס] בכל דף ודף. אס אתה קורא לשיטה ₪60065% מבלי לציין שס של אוסף כלשהו, נבדקיס שני האוספים באופן אוטומטי. ראה את הדוגמה הבאה: < |אדת> <ס1שה/><= |דד/> סק אסא <ם |דנד> <סגשר> <ץצ₪800> >% ( "ה 56" )6065 = רה %< <"60806.850רסחה/"= 61101 "זפסק"=ססהודםוז אמס> <"< %"6ח5073( != %>"=ם! |הצ "אםספ1ה"=םק ד "6וחהא56"=ם ותא דטקא]> <"306ק א6א"=ם(! | "ד 50"=םקצד ד קון> <חסת/> <1076>/2 >סו|)<"< %(6006)10507%876חם 1 56/6 = % > ?35 86כוסרססח3/"=-ם חר ה> <ץ800/> < |וזדרן/> בדוגמה זו משויך למשתנה 0567%8₪6! שס המשתמש, ללא קשר לאופן העברת ערך המשתנה (בשדה טופס נסתר או במחרוזת שאילתה). הקריאה ל-("6וח5679" )60005 מאחזרת את הערך של 056788006, בין אם הוא באוסף וחזס= ובין אם הוא באוסף וסט . 4 המדריך השלם 3 855 סיכום בפרק זה למדת כיצד לעבוד עס 56551005 משתמש. למדת כיצד להשתמש באובייקט חסו5655 ליצירת משתנל ח565500 (87180!65/ ח0סן5655) אשר יכולים לשמש לאחסון נתוניס במספר רב של דפי אינטרנט. למדת כיצד ליצור תסריטיס המופעלים כאשר ח0ו5655 מתחיל וכאשר הוא מסתיים. בנוסף, למדת אודות קרוביס של ה-5655005 - כיצד לקרוא וליצור 6006/65. לסיוס, נסקרו מספר שיטות חלופיות לשמירת מצב, מבלי להשתמש ב-6006/65. פרק 5: עבודה עם 56551005 | 125 פרק 6 אינטראקציה עם הלקוח: ו-זסיוס|ןאם זסחיוסזחז בפרק זה: 0 אימות טופס בצד הלקוח 6 המדריך השלם 3 55 פרק זה דן בנושא אימות טופס (תקינות המידע) בצד הלקוח, תוך שימוש ב-8560%/ ו-+18/85610. תגלה בו כיצד למנוע טעויות צד-שרת על ידי אימות הנתוניס שהוקלדו לטופס בצד הלקוח, לפני שהטופס נשלח. הדוגמאות יציגו אימות נתוניסם ומניעת טעויות חמורות. בנוסף, תלמד כיצד ליישם קוב פע 61א1 לשימוש חוזר בפעילויות אימות שכיחות. הערת העורך: המונח חִסוַזַ31183/ תורגס למילה אימות (מהמילה אמת) במשמעות של בדיקת תקינות הנתוניס, לבדוק שהנתוניס הגיונייסם. למשל, תהליך האימות של מחרוזת תוויס כלשהי, כדי לדעת אס היא מספר טלפון, יכלול (בין השאר) חיפוש אחר תוויס שאינס ספרות (אסור שבמספר טלפון יימצאו התוויס 6, % ואחרים). בבדיקה זו לא נבדקת נכונות הנתוניסם. במקרה של מספר הטלפון: לא נבדק האס הטלפון הזה קיים ו/או המספר מחובר וכדומה. כוונת הבדיקה היא לוודא שהמספר הוא מספר טלפון חוקי (שאין לו, לדוגמה, רק 5 ספרות) ושהתוכנית בהמשך תוכל להתייחס אליו כמספר טלפון. אין מניעה שתהליך האימות (חסְפּחון8/) יכלול בדיקה מקיפה יותר שתבדוק מעבר לבדיקת תקינות בלבד. למשל, אס משתמש הקליד מספר טלפון סלולרי, תהליך האימות יכלול בדיקות למציאת תווים שאינן ספרות (דבר שאסור) וגם יבדוק שהקידומת היא בת 3 ספרות ושתי הספרות שמשמאל הן 05. כי אס הקידומת של הטלפון הסלולרי היא 09 זה לא קידומת של טלפון סלולרי. פרק 6: אינטראקציה עם הלקוח: 250 ו-זסזס|קאם 6%חוס%ח] | 127 אימות טופס בצד הלקוח אחת מההחלטות שתצטרך לקבל כמפתח 5 תהיה המקוס בו יאומתו נתוני הטפסים. ברור שקיימים יתרונות לאימות בשרת; למשל, תוכל להיות בטוח שהנתוניס שלך מאומתים, ללא קשר לדפדפן בו משתמש הלקוח. אבל, כאשר אתה יודע שהלקות משתמש בדפדפן עדכני, כגון 5.0 זפזס|קאם 6%חז6פח1, תוכל לבצע את האימות בצד הלקותח. בין יתר הסיבות לביצוע אימות בצד הלקוח ניתן להדגיש את העובדה שאימות שכזה יפחית את העומס על השרת, וכך גס יפחית את משך ההמתנה של הלקוח, במידה וצריך לבצע תיקוניס. אימות מבנה הנתונים בצד הלקוח אחד מכאבי הראש הגדולים ביותר איתו צריכיס להתמודד מפתחי 52 הוא שגיאה בבסיס הנתוניס. את רוב השגיאות המבוססות על מבנה הנתונים, כגון ניסיוו להקליד מחרוזת לשדה מספרי, ניתן למנוע מראש. בסעיף זה תלמד טכניקות רבות שיסייעו בידך לחזות ולטפל כמעט בכל אפשרויות שגיאות בסיס הנתוניס הנגרמות על ידי הלקות. טיפ: חלק משגרות האימות (פ6חטטסז חסספסו!אש) המוצגות בסעיף זה של הספר כתובות באופן מסורבל וארוך. ברוב המקריס תמצא שקל יותר, וגס יעיל בהרבה, לכלול קוב נפרד אשר יכול להיקרא מתוך תסריט ק5, במקוס לשוב ולחולל מחדש את הקובצ בכל תסריט הדורש אותו. קובצ האימות 05ש.086ו|פצ, אותו תמצא בתיקיה 608066706 שבתקליטור המצורף לספר וּה, יכול להיכלל בשני אופנים : כקוב פס 1%61 של 5 : <"25000/"= 620 | דקן56> <-- "05/, ססהסו|הע"== ]= םס 10601 --!> < ך50107/> או כקובצ 850186 מקושר: <"8|!0806./05/"= 56 "85600 /"= )סז | זקז56> < ך50107/> ההבדל בביצועיס בין שתי אפשרויות אלו הוא וניח לחלוטין. אבל, אס אתה מעוניין לשפר את רמת האבטחה, רצוי שתתנסה בדרך השנייה המוצעת (כותב שאפתן בשפת 5% יזדקק לצעד נוסף אחד לצפייה בקוד). 8 המדריך השלם 3 455 שגרות האימות הבאות יסייעו באימות מספר סוגי נתונים, כגוו תאריכיס, מספרי כרטיס אשראי, תאריכי תוקף כרטיס אשראי ואפילו כתובות דואר אלקטרוני ומבנה כתובות ]ח. כל שגרה תוצג בפניך בנפרד. אחר כך תראה כיצד תוכל להיעזר בשילוב כלשהו שלהן בעבור טופס מרובה שדות. ()0%ח6 151 פונקציה זו מוודאת שאכן הוקלדו נתוניס לשדה זה. היא עושה זאת על ידי השגת אורך ערך השדה באמצעות הפונקציה ()ח6! המובנית של 06וז856/. אס מוחזר האורך 0 (אפס) מותרע המשתמש כי לשדה חייב להיות ערך כלשהו. פונקציה זו מופיעה כאן ראשונה, מפני שהיא משמשת מספר פונקציות אחרות, במקומות בהס מחרוזת ריקה עלולה לגרוס לשגיאות לא צפויות. ((ה)0ח6 151 הסס6חט1 חסרט 0<(סטובּ/.|הש)ח6! זו 6 = 600 ]15 56 ".רחש 06 %'ח68 שט|פע פוח ד" אס0ס9פוח ו 6 = 600 151 זז 60 חסטס6חט] 60 ( )הפו הפונקציה ()ופפחחטא5ו בודקת אס ערך השדה הוא מספרי, תוך שימוש בפונקציה ()6ז6וחט15 של ז0ו856/. אס הנתוניס בשדה וה הס משהו שאינו ערך מספרי מופיעה על המסך הודעה בתיבת הודעה מסוג א5480!ו!. ((הע)ז6ס 15 הסססחטז חסחש (6ט|ה/. |הע)6חסוחטפו זו 6 = וטואו 56 ".66 טח 06 ז5טורח סט|פע פוח ד" אסטספוח ב 6 = זססוהגוו + 60 הסטס6חטז 600 ( וח 1566 פונקציה זו נעזרת באלגוריתס בדיקת סכוס לאימות שהשדה מכיל מספר אפשרי של כרטיס אשראי (למרות שבמקריס מיוחדיס מאוד גס מספריס שגויים עשוייס להיחשב כנכונים, כגון המספר 0000000000000000). שים לב לכך שפונקציה זו אינה בודקת את אמיתות וכשרות הכרטיס עצמו, וגס אינה בודקת אס הכרטיס אכן רשוס על שס האדס הממלא את הטופס. פונקציה זו אומצה מקוד 8 שנכתב על ידי גיון אנדרסון (ח50ז06ח3 חחסנ). את הפונקציה המקורית תוכל למצוא באתר האינטרנט שכתובתו 2 5 00006 56/5 סע ו 60. 50766-6006-ז6ח בוק /צצאואו/ /:כה. פרק 6: אינטראקציה עם הלקוח: 250 ו-זסזס|קאם 6%חוס:ח] | 129 (|ש)ז6סוהטחה15 הסססחנז חסרש (|ה/)הלח6 ]5 זו 6 = חס ((""," ",סע |הצ)60!366ז)וחט = 6ט|8/.|פ/ חסר (6ט|ּע. |הע)6הסרחטצזפו זו 6 .| = וחטחסס 2 5000 2 0 (ההטח60)ת8! = | זסז ((1,ו,החטח0)60 )61 + |019+ = |%003 (1,1((*2-ו,החטח0)06וות))650 = קוח ((1 ,קרו)6!)זחו6 + |0%3ל = |%0%3 חח 1 <(קוום)ח6! זו ((1, )+ 0)זחו6 + |בזס+ = |בזסז חס ]סח הסור 1 = 2 הסוח (התטח6ס)ח6! זו ((1,החטח6)66!)חו6 + |0%9+ = |%008 + 60 הסור 0 = 10 ססר |0סש זו 6 = סח + 60 ] חס חס זססוהטתסס זו 6 = ז 56 56 ".סרח 70ה6 676076 06| 8 056 6פהסוק" אססספוח ו 6 = זו 50 600 + 60 חסטס6חט] 60 תוכל לראות קוד ה בפעולה כמוצג בתרשים 6.1. 0 המדריך השלם 3 55 [<זם) -] סופא 6%חז6:ח1 16050 - 3.357 06+/6ססט ופ :קוה ב | > | סוט אסץ ‏ אם ₪60 | 2 2000 ₪ ₪ 5 5 3 | ]ב | ה66ה5|טם | ץז0ס5 | 5וזס/ם 3 סוחסה | 6658 בי [ו וק 6% 5 1 3.550 .6ח6/%סספ/זס!/]:קטזח | 65| 86655 | בחפזחטם היה | ובא | 85 פוחם ה ד 360 חן [סכןאוםי] שוס | ₪ :םס |: 0 .0850 69חסזם 5 :|(ב0ח- | | : | "4 . וחנוה 6370 07605 84 ב 56 6356 ו ו בס וסוט | : ([חסוטקס) 8 | | הסט : >< 0 206 !306זוחו [1008 ר-| [ מ [ תרשים 6.1 הקלדת מספר לא חוקי של כרטיס אשראי 1500036) ( הפונקציה ()15660866 נועדה להבטיח שערך השדה הוא תאריך פג תוקף חוקי, בין אס זה במבנה התאריך (עץ/וחוח) ובין אס ביחס לחודש הנוכתי. פונקציה זו, הארוכה ביותר בין כל פונקציות האימות, פותרת שני נושאיס מורכבים הקשורים בתאריכי כרטיס אשראי. האחד הוא הצורך לראות האס השנה הטבועה בכרטיס האשראי והה לשנה הנוכחית; אס כן, עליך לבדוק שזהו לפחות החודש הנוכחי, או קדימה ממנו (אחרת מורה הדבר על כך שתוקף הכרטיס פג). הנושא השני הוא להציב שניסם אשר נמצאות רחוק מדי בעתיד; זו היתה משימה קשה ביותר בשניסם שקדמו לשנת 1999, מכיון ששנת 2000 גרמה לבעיות רבות. למרבה המזל, שנת 1999 כבר עברה וניתן לחשב כל שנה על ידי פעולת חיסור פשוטה יחסית (למשל, 2003-2000=3). בדוגמה הבאה אתה בודק עד 4 שניס קדימה (שזו התקופה המירבית בה תקף כרטיס אשראי כלשהו, בעיקר כרטיסיס שמקורס בחוייל. בארץ תוקף הכרטיס אינו עולה על שנתיים). תוכל לשנות את אורך התקופה על ידי שינוי שורה 17 בפונקציה זו (ח6ח% 4+ז68+זוטס>זץ ]ו). ([8ש)15000806 חסטסחו חס (|הע)00ח6 |5ו + 6 = 600806 חס 5= > (6נו|הע. |הש)ח6| סחה 3= <(6טובּ/.|הע)חס! זו הסט 6,"/"(<0טובּ/. |הע)חפחו זו ("/",6ט|הּץ. |הצ)ו|50 = 06 חסר ((66)%6)1 15 סחה ((6)006)0ח6וחטצזפו + ((606)0)%חו6 = חוח ((006)1ח61 = זץ ((687)0806)((,2ץ)ח0)חו6 = זהסץזוטס פרק 6: אינטראקציה עם הלקוח: 250 ו-זסזס|קאם 6%חוס:ה] | 131 חס 13>חוח סחה 0<חוח זו חס זה )טס = זץ זו חסרש (()08%6)ר הסוח =< חוח זו 6 = 000806 + 0 566 הסחץ 4+זהסץוו>זץ זו 6 = 060806 ₪ 60 60 ₪ 60 ₪ 60 60 600 חרז 600806 זו 6 = 15000806 6 ".6 ןאס 10| 3 לח 856סוק" אס0 ףפוח יט 6 = 15000866 ] חס זז 60 חסטס6חט 600 ( )63+6וסכ סק 15 פונקציה זו בודקת שהערך שהוקלד הוא תאריך חוקי, תוך שימוש בפונקציה ()150866 של ז8560/. שיס לב שהפונקציה אינה קשורה לנושא הגדרות אזוריות, כך שהתאריך 9, 28/12/00 ואפילו 2000 ,28 ז606006כ יתקבלו על ידה. אס התאריך שהוקלד אינו בפורמט תאריך מקובל מתבקש המשתמש לנסות פעם שנייה. (|6)/8ז6703קסזק5ו הסססחטז הסח ((סט|בּץ. [הש)וחדט )5036 זו 6 = 5060806 56 ".0306 0ו|8/ 8 ז0זח0 6856וק" א0ס9פוח ו 6 = 500670806 זז 60 חסטס6חט 60 ( )6עוזו15205 הפונקציה ()15705!0/6 משווה את ערך השדה לערך 0 (אפס). אס ערך השדה גדול מאפס מחזירה הפונקציה פטזז, אחרת מתבקש המשתמש להקליד ערך חיובי. בדיקה זו מבוצעת, כמובן, לאחר שהערך נבדק ונמצא כערך מספרי. 2 המדריך השלם 3 455 (|הש)6ע0510ק15 הסססחט1 חסרט (|הע)זססותטפו זו ח6חש 0= <6טוּ/. !פע זו 6 = 6עו5005! 56 ". ז רוח 6/ופסכ 3 ז0זח6 56הסוק" אס0ףפוח + 6 = 1500586 60 ₪ 60 חסטס6חט] 60 ( )6ע3%1 1560 כמו הפונקציה ()6ע0ו5005!, הפונקציה ()15%6880%6 ראשית מוודאת שהערך שהועבר אליה הוא ערך מספרי. אם הוא אכן כזה, מושווה הערך לאפס. אס המספר אינו מספר שלילי, מתבקש המשתמש להקליד ערך שלילי. (6)08ש15146080 הסססחט1 חסרש (|הע)זססותטפו זו חסו 6>0טוץ. !פע זו 6 = 6ע1560080 6 " רוח 60806 3 סח 6856וק" אס0ףפוח ו 6 = 6ע15146080 חס ז] 60 חסטס6חט] 60 ()הּחכ]5ו הפונקציה ()154!008 בוחנת אס ערך השדה מכיל תוויסם ומספרים אלפא-נומריים; למשל, שהוא אינו מכיל תווים כגון מרכאות או גרש (שני התוויס הללו יגרמו לתוהו ובוהו רציני בהצהרות 501 הנוצרות על ידי 55ה). פונקציה זו נועדה להיות קלה יחסית להתאמה אישית, מפני שההגדרות שלך לערך אלפא-נומרי עשויות להיות שונות משל מפתח אחר. למשל, אתה עשוי לאפשר את התו (6, בעוד שמפתח אחר אינו מעוניין לאפשר תו זה, אלא לאפשר את תווי הסוגרייס. השורה השלישית מציגה את רשימת התוויס האסוריס כברירת מחדל; אס אתה מעוניין לאפשר תו כלשהו מרשימה זו, הסר אותו מהמשתנה 58%0%ו. שיס לב שסימן המרכאות (יי) אינו נכלל בשורה השלישית, אלא רק בשורה החמישית. תו זה נבדק באמצעות הפונקציה המובנית ()שפחו והמקביל ה-45011 שלו, (34)זח6. אם אתה מעוניין לאפשר מרכאות פשוט סמן את השורות חמש עד שבע (5-7) כהערה. פרק 6: אינטראקציה עם הלקוח: 250 ו-זסזס|קאם 6%חוס:ח] | 133 (ה/)החס|15 הסססחט1 חסרש (|8/)ח6 ופ זו "%₪<>,.17]4;:/7] 7-=+ ()*₪4%/9! "=זסףפו 6 = סו|העחן חס 34((<0)זחה6,6ט!ב/. |הע)ס5חו זו שטח= סו|השחו 6 (6ט|ה/.|8)חש! סם 1 = | זסז 0סאפו)ח6! 0 1 = א זסז חסרט (1,אס5ו)0ורח=(1,ו,6טוה/. |הע)סורח זו 6 = סו|הטחו ] חס ]סח ]סח חס חסחץ סו|השחו %סח ז1 6 = בחכן|5 6 ".6817860075 6וסרטההחכ|הּ ₪56 6856וק" אסספפוח 0 6 = פחס|15 ] חס זז 60 הסט6חט) חס ())וְבּוח55ו שמה של פונקציה זו עלול להטעות מעט. היא אינה בודקת שהכתובת אכן חוקית; היא רק מוודאת שהערך שהוקלד בשדה וה מכיל את התו (6 ונקודה, וכי יש בו לפחות שישה תוויס. הדרך היחידה להבטיח שהמשתמשיס אכן מקלידים את כתובת הדואר האלקטרוני הנכונה שלהם היא לשלוח להס הודעת דואר אלקטרוני ובה בקשה לאישור, אותו יתבקש הלקוח, שקיבל את הדואר האלקטרוני, לשלוח בעת פתיחת הדואר. דבר זה אינו ניתן לביצוע באמצעות תסריט +0ו8567/ של צד-לקוח, והוא אינו חלק מהחומר הנלמד כאן. ([8ע)ווה7ח155 הסטסחו חסרש (|ה/)הלטח6 |פו זו 6 .| = 6 חס 6(<5)ח6! סחה 6,"."(<0)ח5חו סחה3 6,""(<0)חפחו זו 6 = 558 56 ".30017655 |[8רח6 זסכסזכן 8 ז0ח6 6856וק" אססספרח | 6 = 55 + 60 + 60 הסטסחטז 60 4 המדריך השלם 3 857 ()כןו152 הפונקציה ()0ו152 בודקת שקוד המיקוד שהוקלד לשדה זה הוא במבנה חוקי (בארצ אלו הן חמש ספרות, כגון 12345, ואילו בארהייב יכולות להיות אף תשע ספרות המופרדות במקף, כגון 12345-6789). כמו במקרה של הפונקציה ()/ושפו, גם פונקציה זו אינה בודקת את נכונות המיקוד, אלא רק את מבנהו החוקי. כדי לבחון אס המיקוד עצמו קיים וחוקי ניתן לרכוש בסיסי נתוניס של חברות העוסקות בדבר, כגון דפי והב או 55( (בארהייב). אלה יאפשרו לך למפות את המיקוד לעיר, ואולי אף לשכונה. (|צ)15210 הסטסחט1 6 = כן152 (ס6ט|הּע. |הש)וחדט = |3/ס חס 0/31(=5)ח6! זו חס (|ה/)6הסרחטאזפו זו סז = 1520 ] חס חס 3](=10/%)ח6| 615611 (3|,5ז)6! = 5! (3|,4%ח0 = 4ז (3|,6,1%)0ווח = 1וח חסר "-"=1רח סחה (4ז)6הסותטצ15 חב (6)!5ח6והטאפו זו סז = 520 ] חס זז 60 הסור 1521 +סח זו ".6006 210 0ו|8/ 8 ז00ח6 6856וק" א0ס4פוח ו זז 60 הסססחט) חס ()ה+3ק5ו פונקציה זו יעילה כאשר המשתמשיס שלך מתבקשיס להקליד נתיב מקומי לקוב או תיקיה. היא מוודאת שהנתיב שהוקלד מכיל את הגדרת הכונן ((:) ומשתמש במשתנה דומה ל-58%0%ו, כדי למנוע מספר תוויס שאינס אלפא-נומרייס. התוויס המורשיס הס אלה השכיחיס בנתיבים מקומיים, כגון קו תחתון, מקף או נקודה. כמו בפונקציה ()8ח15!0, גם פונקציה זו ניתנת להתאמה, בהתאם לצרכיך. תוכל גס לקבוע אות כונן מסוימת, על ידי עריכת המחרוזת : בשורה הרביעית כך שתהיה :6, או כל אות כונן אחרת. ((8/)ר80ק15 הסססחט1 חסרש (|ה/)הלטח6 ]5 זו 6 = 80 הסט 0<(":",סט!8ּ/.|ה/)פחו זו "=+,968?>, <.;1?]4]> ()*699/9! "=)ס154 6 = ההק חסחל 34((<0)זח6,6ט|הּ/. |הש)ספחו זו 6 = הזה פרק 6: אינטראקציה עם הלקוח: 250 ו-זסזס|קאם 6%חוס%ח1 | 135 50 ( 6 (6ט|ה/.|8)חש! סם 1 = ו זסז 50ו)ח6! סט 1 = א זסז חסרט (1,א,סו5ו)סורח=(1,ו,6טוה/. |הע)סורח זו 6 = חזה ] חס +אסח ]סח ] חס ] חס חס ההכ זו 6 = 508% 6 ".הזכ |063| 0ו|8/ 8 ז0םח6 856סוק" אס0ףפוח ב 6 = 508% ] 60 זז 60 הסט6חט) חס פונקציה וו משמשת כדי לאמת שהערך שהוקלד על ידי המשתמש הוא אכן כתובת . היא מאתרת את המחרוזת נקודותיים (:), קו נטוי ((), קו נטוי כפול (//:) המוכר לנו כל כך (ואס תערוך את השורה הרביעית תוכל לקבוע שכתובת ה- |ש תהיה //:קח או //:כא). התוויס המותריס כוללים סימן שאלה, סימני שוויון, סימן סולמית (חַפפּח), קו תחתון ונקודה. כמו פונקציות אחרות המשתמשות במחרוזת 15%0%, תוכל להכתיב איזה תוויס מותרים, על ידי עריכת השורה החמישית של הפונקציה () |₪טפו. (|פע) 151 הסססחט1 חסרש (|8/)ה0טח6 |פו זו 6 = [ט חסרש 6,"://"(<0טובּ/.|ה/)פחו זו ">,<.;17]4]> "()*י/%₪! "=%ספו 6 = וט חס 34((<0)זח6,סטוב/. |הץ)פחו זו 6 = וט 6 (6ט|הע.|8)חש! סם 1 = | זסז 50ו)חש! סס 1 = א זסז חסרט (1,א,ס5ו)סורח=(1,ו,6טוה/. |הע)סורת זו 6 = וט ] חס סח ]סח + 60 ] חס 6 המדריך השלם 3 455 הסח וז זו 6 = 5 506 ". |( 8|0/ 3 ז0זח6 56ה6וק" אס0ףפוח + 6 = ]150 60 + + 60 החסטסחט 600 ועכשיו, כולם ביחד ₪0 בקובץ 3.850 606 תראה כיצד ניתן להשתמש בשילוביס של פונקציות האימות (פונקציות הבודקות את תקינות הנתוניס) שהוצגו כאן כדי לאמת בקלות יחסית את נתוניו של קובץ מרובה שדות. דוגמה זו בוחנת שמונה שדות בעיקר, תוך שימוש בפונקציות הבאות: (0הז0ח6 151 15210)( ()ורח=5ו ()ז6 5060 (60ז150008 שיס לב לכך שהטופס בדף זה כולל בעצס תשעה שדות; השדה האחרון הוא אופציונלי. הוא נועד להדגיסם כיצד אתה יכול להשאיר שדות שלא יאומתו, במידה והס יכוליס להיות ריקיס, או להכיל כל סוג נתון או פורמט. בנוסף, שיס לב שכאשר כל הנתוניס שהוקלדו נכוניס מוצגת תיבת הודעה (15480%!), במקוס לשלוח את הטופס. תדפיס 6.1 מציג את תוכן הקוב 3.850 6ח0. תדפיס 6.1 שימוש בפונקציות אימות כלליות < |אדת> <0גםח> <0/20=/05000% | דק561> <--"05/. 08%6ו|הע"== |[= כ 101--!> < [5010/> <סגשח/> <0₪=%77 60601 ץ900> <")"=ם|\ חס-> <0₪0=1 = | ך> <סד/>;050ח.6:8וח3; ק5סח8<כ ד> <ך> <חך/><כ דך/><"א6"=םק יד "סוההחג3ּ"=םו]הא דטקא]><פסזד> <כד/>;007655:80050; 50סח8<כ ד> <ך> <חך/>< דך/><"א6"=םקץ ך "300655"=םוזהא ד וקאז]> <סדך> <סד/>;050ח0:8ו50;0סח8<כ ד> <ך> <חד/><ד/><"ז66"=םק יד "עשו6"=םוזהא הוקאז]><סד> <כד/>;6:80050ז509; 050ח8<כ ד> <ך> <חך/><כ דך/><"א6"=ם ץק ך "50066"=םו]הא ד( וקאז1> <סד> פרק 6: אינטראקציה עם הלקוח: 450 ו-זסזס|קאם 66חזס%ה] | 137 <סד/>;0:8050ו50;2סח8<כ ד> <ך> <חך/>< ך/><"66"=םקיך "כו2"=םוהא ה וקאז1> <סד> <סד/>;50ח8:ווהח-5; 50סח8<כ ד> <ך> <חד/><כ ד/><"6"=םקידך "|והות6"=םוזהא ד וקאן]> <סד> <ס ך/>;50פח8:זס6טוחטטא 50;6870סח8<כ ד> <חך> <חך/><כ דך/><"א%6"=םקיך "והטח66"=םוזהא ד( וקא[> <סד> <סד/>;ספטח8: (ץץ/החוח) 66הכ /וקאם;ס5סח8<כ ד> <ך> <חד/><כ ד/><"0"=םק יד "66086"=םוזהא דוקאז]><סד> <סד/>;050חא8: (|הסטקס) 50;11655806סח8<כ ד> <ך> <חד/><כ ד/><"66"=םק יד "סָפוח"=םוזהא דוקא1> <סדך> <= |פהד/> <ק> '()606ח66='6סו!0חס החסחטס=םקץיד דוקא[> <"ווחפט5"=ם!( | <א0=/> <ץ800/> < |וזדרן/> <0560/= 620 | דק561> ()6606 הסססחט1 חרז (6רההחב.1. 06 )60 151 +סח ז1 חסססחט] )ואס הח (1.3007655.ם חר ט00)006ח6 151 +סח 615611 חסססחט זוא חס (/ו1.6. השרה ט006)ר00ח6 151 +סח 615611 חסססחט] )ואס חר (6ז1.5%8. )סרח 00 )0 ח6 151 זסח 615611 חסססחט ואס הסחל (1.210.ח6ר10ו15210)006 +סח 615611 חסססחט] ואס חר (811ח1.6. סרה ט006)ורה=5! +סח 615611 חסססחט] )ואס חר 00.1.06 )ססות ת150 +סח 615611 חסססחט )ואס חר (6ז1.6008.%ה06ט6)006ז150008 סח 615611 חסססחט] )ואס זז 60 ". 0+ 6 רחס50 ;9000 5 בזהכ" אסטספוח ( רחס 1.50.%חסרתטססס' הסט6חט) חס < [5010/> ברור שייתכן ויש פורמטים נוספים של נתונים עבורס תרצה לבנות פונקציות. ייתכן ותרצה לבדוק מספרי טלפון או קיצורים של מדינות (בארהייב) או ערים (כגון ת''א או ראשלייצ). תוכל לעשות ואת תוך שימוש בקוב 8|10866./55/ כבסיס. 8 המדריך השלם 3 455 אימות נתוני צד-שרת בצד הלקוח ₪ סעיף זה מציג בפניך כיצד למנוע שגיאות בסיסי נתוניס או שגיאות צד-שרת אחרות. הדבר נעשה על ידי בדיקת הנתונים עוד לפני שהטופס נשלת (לפני שממלא הטופס לוח על אוחטט5). דוגמה מסוימת וו, אותה תמצא בקוב 4.850 606 בתקליטור, מונעת הוספת רשומה כפולה למסד נתוניס של 406655 בו קייס שדה אינדקס המוגדר כ-60שש3|!0 0001168865 סח. במקרה וה תשתמש בקובף 666.00 פעס נוספת, ובטבלה 6ופ5ט]. שדה האינדקס הוא 5%זזה, כך שאתה תמנע מהוספת אותו אמן פעס נוספת. ללא אימות שכזה, הוספת רשומה כפולה של אותו אמן תגרוס להופעתה של ההודעה הלא ממש נעימה הבאה: טסץ 55סִחַחַ8ח6 6חד [זפעוז 97 266655 אספסזסוו 086 0]ספסלסוו 0 6 06686156 ]50065580 0% 6זסעו 06ב+ 6 0+ 00065060 זס ,6 ץבוק ,06%חו 6 חו 65ט|פע 6ל8סו!ק 670866 1605 וס ₪610 606 חן 0868 06 ס6חַהבח6 .קוהפהסטפוסז חן 06 606706 זס ,06%חו %6 6עסוחשז ,08%3 ססהסו!קגו הוב%חסס .הוה ץז 30 165ח6 6סהסו!קט0 +והחחסק סל כדי למנוע שגיאה כגון זו עליך למשוך את כל הערכים העשויים ליצור התנגשות ערכיס לתוך שגרת אימות בצד הלקוח, תוך כדי הרצה. דבר זה ניתן לבצע על ידי יצירת לולאה על ערכת הרשומות ((566070560) ובניית שגרת ח6חד//1 עבור כל רשומה ייחודית. במאמצ קל תוכל למנוע מהמשתמש להיתקל בהודעות שגיאה של 86ס0, ובמקוס זאת הוא יקבל חיווי מיידי, עוד לפני שלח על %ווחפט5, לגבי כך שהוא מנסה להוסיף רשומה שכבר קיימת. תדפיס 6.2 מראה כיצד הדבר נעשה. תדפיס 6.2 מניעת שגיאות 0086 מאימות בצד-לקוח < ||חד> <סגשה> <--"6חו. ט0"== = םס( 1%61א--!> %> "6ופ וח רחס זפודוהּ 56605" = |50 ((600006)50א6. 000 = 5 56% <% <"6/20="03/4500 | דק561> --!> + (וז)6066% הסטסחו ()856ז6 וס 01ם. 6ט|ה/.זה. וז = +זה ;(" ".ה = זוה + ("==+ה) זו ; ('.06ח8ח 3 ז%0ח0 6856|ק')וס|ה (56!600.+זה. חח ;1856 חזנססז , >% פרק 6: אינטראקציה עם הלקוח: 457 |ו-זסזס|קאם 66חזס%ה] | 139 הסח 5.601 זסח זו 0% 6סח 6ווחצו 0 ("","",(("ל115ה")60!306)|]6856)]5ז = 58 ((10)זח6 8 "+ (".8 58 8 "==אה) זו ("ח.61505 """ 8 +58 ₪ ")| ")סז 6500056 ")סז 6500056 (";('.806ח %ה011076/ 3 60 6856!ק" )סו 56 חסספסז (";()56!660.+זה. זז (";18|56 חזוססז] ((10)זח6 8 "7 ".8 (10)זה166)6ז/ש. 6500056 ".8 (10)זה166)6ז/ש.6500056ז ".8 (10)זה166)6ז/ש. 6500056 6% /סרח.5ז קססן זא 60 6 טַחוה)סח = 5 56% 6 טזוהססה = החסס 56% <% ('()ורחסט5')סוהּ ;()והחטט5. זז // ך <--]/ < ך5010/> <סגשה/> >800+ 86601 0₪=%7< <"18|56 הזו 6ז; (11.%ח00606 )66% ח6"==>וותטטפחס "1?"=ם וה אמס> <מק><"+צובּ"=ם]]\ "זאסם"=םק/יך ד(וקא1> :ספדוה חב זסזחם= <" << שוחפח 66%ת0"=ם!! | אותטט5=םקציד דוקא[> <אס=/> <ץ00/> < |ואדו/> שים לב שהן בצד השרת והן בצד הלקוח, אתה ממיר את ערך האמן טפשז) לאותיות רגילות (ס6955זפאוס1). דבר זה מונע את שאלת סוג האות; אס מישהו יקליד את השס כולו באותיות רישיות (6856ז6סק0), או בתערובת של אותיות רישיות ורגילות, הן עדיין נחשבות לזהות, מפני שכולן כאמור מומרות לאותיות רגילות, לפני שנערכת ההשוואה. לדוגמה, כאשר תוקלד המילה חזסא (בסדר אותיות כמו זה) היא תיחשב מייד כ-א סד ₪001 דסא, לא שווה ל-אמסא. דבר נוסף שעליך לעשות הוא להקדיס כל תו גרש (י) במחרוזת יציאה (66ח56006 56806ם, ‏ ), כדי שכל גרש בשם כגון 'חוקוחס)5 וחסד לא יתורגם בטעות על ידי תסריט צד-הלקוח כסימן סיום של מחרוזת (או, אס אתה משתמש ב-85606/ בלקות, כתוחס פקודה, זסטוחו|6 0חהווחס6). תדפיס 6.3 מציג חלק מהתסריט שהוא התוצאה. 0 המדריך השלם 3 50 תדפיס 6.3 דוגמה לתוצאה של תדפיס 6.2 < |אדת> <0גםח> <"טְמְַס5הע8ן"= )סה | דק561> --!]> + (החז1)א6066 הסססחט ()0356ז6/ס ]0 6ט|ה/.+ה. וח = +והּ ;(" ".ה = זוה + ('חזסא'==אוה) זו ; ('.36ח 01/6760% 8 ]סח 6856!ק ח.1505א6 "הזסא'")חסוהּ ; ()50!600.+וב. וחזז וס ז + ('עץח8ח'==אה) זו ('.86ח 01/6700% 3 זזה 6856| ח.1505א6 "שְחבט" )סוב ; ()50!600.+וב. וחזז ;8156. הזז ז +( ==זה)]ז] ; ('.6ח8ח 3 ז%0ח6 6856|ק')דוס|הּ ; ()50!600.+וב. הזז ;8156. הזז ז ;('()ורחטט5')וסוהּ ; ( ו הטטפ. וח // ך <-- ]/ < [5010/> <סגשח/> <%77+=0₪ 86001 +צ00ם> <"1?"=ם) > <ק><"צב"=ם]\ "זא6ם"= םק צך ד()ק1> :פוה חב זסזח= "; (11.%ח0006)א66ת6"=>סו!סחס "חסשטס"=םקיד דוקא[> <" << 6וח93 6="0066%ט|8 <חס=/> <ץ800/> < |ודרן/> סיכום בדיקות אימות הן הכרח כדי שהתוכנית תפעל ותעשה את עבודתה כנדרש. מצד אחד זו טירחה ומצד שני ה חובה. למרות שהמשתמש התבקש להזין מספר שלם וחיובי הוא עשוי להזין ערכיס אחריס (והכל בתוס לב). אס התוכנית לא תדע לטפל במה שהזין המשתמש היא תעשה תציג תוצאות שגויות ו/או ייתיזרקיי החוצה. פרק 6: אינטראקציה עם הלקוח: 250 ו-זסזס|קאם 6%חוס:ח] | 141 חלק 2 רכיבים ברי-התקנה של דפי 4505 בחלק זה: 0 קבלת תוכן בצורה דינמית מהשרת 0 עבודה עם מערכת הקבצים 0 מעקב אחר תצוגת דפים והצגת פרסומות 0 עבודה עם דואר אלקטרוני 0 עבודה עם ממשקי 6סוצו56 ץ7זסז6סיווכ 6עו+46 13 4 המדריך השלם 3 55 פרק 7 יצעצירת תוכן דינמי מהשרת בפרק זה: 0 זיהוי מאפייני הדפדפן 0 שימוש ברכיב זוס+₪0%3 6070%60% 0 רכיב פחואחו! %ה%6ח60 פרק 7: יצירת תוכן דינמי מהשרת | 145 בפרק וה תלמד כיצד לעבוד עס שלושה רכיבי 6%ע860 שניתן להשתמש בהם בדפי 4505 כדי ליצור תוכן דינמי. בחלק הראשון של הפרק תלמד כיצד להשתמש ברכיב ו56/שסיו8 65 כדי לזהות באופן אוטומטי את תכונות הדפדפן של המבקר באתר. בחלק השני תלמד כיצד להשתמש ברכיב ₪0%9+01 +600560 להצגת תכני |ואדת שוניס באופן אקראי. בחלק האחרון תלמד להשתמש ברכיב שַחואחו]1 %ח%6ח60 כדי להוסיף באופן פשוט קישורים בין דפי 50. הערה: הרכיב 680891|865 זספאוסזם והרכיב פַחואחו] +ח66ח60 כלולים בחבילה דא פשוספחו/ 6% חסטקס. את הרכיב ₪090 %ח600%6 תוכל להוריד מאתר 6705066 בכתובת 5 ס0ס.6050ווח. ועט /:קטח, או לקנותו כחלק מה-ז567/8 הסה ז0ס+ח1 6%חז6זח1 זוא ₪6500766. מאפייני הדפדפן אחד ההסברים לגידול העצוס של רשת האינטרנט הוא פתיחות התקניס שלה. שפת |אזת תוכננה כך שלא תהיה תלוית פלטפורמה או דפדפן. באופן תיאורטי, דף אינטרנט ייראה זהה בכל דפדפן ובכל מחשב. במציאות הסיפור שונה. כבר מההתחלה הציגה 56806ז6 תגיות ₪31 המיוחדות לה. לדוגמה, הגירסה הראשונה של 46156806 זססְהףָוטה3 תמכה בתגית !א להצגת טקסט מהבהב (התגית 8118%). עד היוס, מרבית הדפדפניס שאינס של 6056806 אינס תומכיס בתגית הזו. מסגרות (5סחח8זם) הן דוגמה נוספת להרחבה של 50806ז6א ל- וו דו. התחרות שהתפתחה בין 6156306 לבין 1670504 רק החמירה את המצב. 4ספסיסו!! הציגה מספר רב של תגיות 1אז שפיתחה. לדוגמה, התגית <8650%5> המשמיעה קולות רקע, והתגית <1₪0(55/י> המציגה כתובת נגללת הוצגו לראשונה על ידי %, ורק דפדפני 1670508 תמכו בהן. ]ודו הלכה והתפצלה בהתמדה למספר תקנים שונים. עס כל גירסה חדשה של דפדפני 6 16050 התרחב הפער בין מה שניתן לכנות יי ]ד של 6056806יי לבין יי ]ואד של אספסיסוואיי. ראוי לציין שמשתמשיס רביס מעדיפיס להשתמש בדפדפניס אופנתיים, אך איזוטרייס, דוגמת אחץ] או 8ז6ק0. הדבר יוצר קושי רב למתכנני אתרי האינטרנט. מצד אחד, מתכנן האתר מעוניין לכלול את התגיות החדשות ביותר, אך מצד שני הוא רוצה לשרת גס את המשתמשים בעלי הדרישות הייחודיות. לעולס אל תמעיט בערכו של ייגורס החדשנות'י. אס ברצונך שמשתמשיס ישובו לבקר באתר שלך, עליך לדחוף את !ואדה עד לקצה גבול היכולת שלו. עס ואת, עליך ליצור אתרים שיהיו נגישיס לכל, באופן אוניברסלי. אף אחד אינו מעריך אתר שאין ביכולתו לראות. כשמשתמשיס בתגיות ‏ 111 ייחודיות, מסתכניס באיבוד אוכלוסיות של משתמשים פוטנציאלייס ייחודיים. 6 המדריך השלם 3 455 מה יעשה מתכנן דפי אינטרנט טוב כדי לתמרן בין שני לחציס סותרים אלה! התשובה של 1670506] היא להשתמש ברכיב 865ו|680801 זספצוסזם, כמתואר בסעיף הבא. שימוש ברכיב ₪65ו|632301 זוס50שסיום תוכל להשתמש ברכיב 6323911165 870/50 כדי להציג דפי אינטרנט שונים, לפי יכולות הדפדפן. לדוגמה, דפדפניסם מסוימיס תומכיס במסגרות (פסוח8זח), ואחרים לא. על ידי שימוש ברכיב 865ו|680891 זספשסזם תוכל לגלות אס הדפדפן תומך בהצגת דפי אינטרנט במסגרות, ולכן גס תוכל להציג גירסה של האתר בה יש שימוש במסגרות רק לדפדפניס התומכים בכך. הערה: ייתכן שרכיב 865ו|680891 זספאוסזם יזהה תכונות רבות יותר מאלו המוצגות כאן. הדבר תלוי בגרסת הקובץ |[חו.ק568אוסזם המותקנת במחשב שלך. לפרטים נוספים עיין בהמשך תחת הכותרת "כיצד באמת פועל הרכיב 63030111865 ו50עשסום". הערה: תוכל להבחין בתכונות מסוימות של הדפדפן או המחשב, דוגמת רזולוציית המסךר או עומק הצבע, על ידי שימוש באוסף (חס60|!660) המשתנים 56/678780|65. הדבר פועל רק עם גרסאות מסוימות של זסזס|קא= 66חז6שח1 60506ו1]. מידע נוסף ראה בפרק 2. כברירת מחדל, הרכיב 065ו!680801 זספווסזם יזהה את תכונות הדפדפן הבאות: 0 זספווסזפ - סוג הדפדפן. לדוגמה, זפזס|קאם %6706%ח1 או 6056806. חסופזפצ - מספר הגירסה המלא של הדפדפן. ז יס( - מספר הגירסה הראשי של הדפדפן (המספר שלפני הנקודה). זזסחווח - מספר הגירסה המשני של הדפדפן (המספר שאחרי הנקודה). 65 - מציין אס הדפדפן תומך במסגרות. 65 - מציין אס הדפדפן תומך בטבלאות. 65 - מציין אס הדפדפן תומך ב-6006!65. 0 0-00 0 00 0 5 ףאה - מציין אס הדפדפן תומך בתגית <0א80500>. פרק 7: יצירת תוכן דינמי מהשרת | 147 פע - מציין אם הדפדפן תומך בתסריטי צד-לקוח מסוג 8566/. 6% - מציין אס הדפדפן תומך בתסריטי צד-לקוח מסוג 18/8560%. 5טטהן - מציין אס הדפדפן תומך ביישומוני הּ38. 05 - מציין אס הדפדפן תומך בפקדי 466% של צד-לקות. 8 - מציין אם הדפדפן נמצא עדיין בגרסת בטא שלו (גרסת ניסוי). 0 00-00 (0 דא פ5ששססחו/ או 6קזסצוסק 605ג1. מזסצגוק - מציין את מערכת ההפעלה של הדפדפן. לדוגמה, 95 פצוסטחו/, 0 16חו/ - מציין אס הדפדפן פועל בסביבת א.3 פאוססחו/ במקוס א9 פאוססחו/ או דא פאוססחו/. בניגוד לאובייקטים שנידונו בפרקיס הקודמים, דוגמת האובייקטים ₪600658 501ח6500, הרכיב 687801065 זספאוסזם הוא רכיב בר-התקנה. פירוש הדבר שיהיה עליך ליצור מופע (5%8066ח1) בעל טווח (56006) ייחודי של הרכיב לפני שתוכל להשתמש בו (למידע נוסף על יצירת רכיביס בעלי טווחים שוניס, ראה פרק 1). 9 לאחר שתיצור מופע של הרכיב, תוכל לצרף את שס התכונה שברצונך לגלות אל שם מופע הרכיב. לדוגמה, דף 45 שבתדפיס 7.1 מציג מספר תכונות של הדפדפן. (תמצא את הקוב 67-6800765.880פוסזפ בתקליטור המצורף לספר וה, בתיקיה 500%559303608007). תדפיס 7.1 הצגת מאפייני דפדפן [38 < ||אחד> <0שה/><ם דד/> 6|ק8אם 65םו|ו63080 זספאוסזם <ם ודד> <סגש> <צ00ם> >% ("6קץ ד ז56שטסז .15/6" 0768600[66. 56/0 = צוסזםץ] 56% %< :סז פהוששסו|ס1 6וז 85 זספצוסזפ זוסצ >< <160=10ססהק | 651 1=םסאסם = ופה ד> >]5< <0ך/><%ז6פשסזם. צוסזםץי]=%> <כ ד><כ ד/>6קץד זספשסזם<כ ד> <חך/> >< <0ך/><000165%.שוסזפץ]= %> <כ ד> <כ ך/>6006165<כ ד> <חך/> המדריך השלם 3 857 >]3< <10/> <65%וח3זח. סז )= %> <כ ך> <כ ד >65וחהז-<כ ד> <חך/> <ה]> <כדך/><%וחזסגוק. צוסזטץ]= %> <כ ד> <כ ד/> וחזסטגוק<כ ך> <חך/> <ה]> <סדך/> <0%ק6פט/. צוסזפץ]= %> <כ ד><כ ך/>8560%/<כ ד> <חך/> <= |פך/> <צ800/> < |וזדר]/> תסריט ה מגלה ומציג מספר תכונות דפדפן. תוצאות שונות יוצגו לדפדפנים שוניס. תרשים 7.1 מציג דוגמת פלט עבור שימוש בדפדפן 4.0 זסזס|קאם 6%חז6שח1, תרשים 7.2 מציג דוגמת פלט עבור שימוש ב- 4.5 זססהּפָוגּ! 6)56806א, ולבסוף, תרשים 7.3 מציג דוגמת פלט עבור שימוש ב- 3.51 8ז6קס. זסזס!קא = )6חזס)ח! 0105014 - 6וקחבא= ₪65ופהקבכ) זספווסזם ה ב] 46 סופת סם אשע ‏ 6 5 | (=] ב ב וק א | ח66ספ!|ות | 5|שמחבת | עוסופו = 65וסעב- | 56808 6וחסו | 6658 קסופ וק 6% ולו [ 45 5111 ופחזפוח|[ 4 וס ! זסזסקא והזוח[ 45 = 65 | שקוחזסופגום [ 45 ₪06 חתפה [ 45 = טש שת! 1 8651[ 4 פאחו | פמט ס!01+ 1116 185 ע86וסעס זגוס ער 6 טס סגת" 08 8 נ בו שסמאמזד סג שגתך ור ₪ 206 |6ח3זוחו 1008 = | | | | [פָ תרשים 7.1 דוגמה לפלט רכיב 65חו!ו080ק68 זספושסום בעת שימוש ב-4.0 זסזס|קאם 6%חזססח1. פרק 7: יצירת תוכן דינמי מהשרת | 149 ו [ 6800 4 קטאסס1 [" | |6חז6)ת! ₪ 86 | 1906 132007567 גת | 5 | סנתד | 5 = משוסמאמט | סג 6 | ו שחס :)חטוחטוססם | | תרשים 7.2 דוגמה לפלט רכיב 680891|₪65 ז50אוסזם בעת שימוש ב-4.5 3030 6056806ו]. | |₪] = 6 | ווסטחועצ | פססתסזס!סום | פס 181 1055 | הס בטוים 4‏ וסוצ 508 6 0 :105 פמנס[01? 1116 185 ע56סעכ זגוס ער ו אהסממטט ₪1 |= טחם 5855 סוחס 0 זפוטוסוס פא זפ!טוכןחזם) פזטוווס זוסטוום ב ב | זגוסוחטן משסםאמד ו 85580 הוח | כ 5 6 | 16 3096 שגת 5 שת בב == 6 ספ | -00878 5010818-- וח חם 0650855 ו חב זפוטוס וס פום] ז וטס חס פזטוווס זוספום ב זו זפ חטב ג זגוסוחטון בַחו0 8858 והם1פח ב וטו - שד - סופטו .5 פע 8080/0017 51 טח[ סו//:סווחי| | ] | 6 , שסספסטטססטטטסטסטט תרשים 7.3 דוגמה לפלט רכיב 680801065 זספשסזם בעת שימוש ב-3.51 8זסכס. 0 המדריך השלם 3 55 כיצד פועל הרכיב 632301!/₪65 וס5/שסיום חשוב להבין כיצד באמת פועל הרכיב 865ו!ו68080 זספווסזם, כדי להבין כמה מגבלות מהותיות שלו. הרכיב מזאהה תכונות של דפדפן על ידי שימוש בכותרת ₪60069% שדדו (מידע הנשלח מהדפדפן לשרת בזמן התקשורת בינהס) ועל ידי שימוש בקובצ טקסט מיוחד המכיל מידע אודות הדפדפן. בכל פעם שדפדפן יוצר בקשה, הוא כולל בה כותרת מסוג זא65-55₪. כותרת זו כוללת מידע אודות סוג הדפדפן שבשימוש, ומספר הגירסה שלו. תוכל לאחזר כותרת זו ישירות על ידי שימוש באוסף 567/67/81180!65 של האובייקט זפפַט60ח, כך: <%("ד 55 קז ד" )65.56 = 9%> בעת שימוש ב- 3.0 זְסזְהאָו9 86056806 עבור דא פטוספחו\ לדוגמה, הערך שיוחזר יהית: (1 ; דאחו/צ) 3.0/בווו2סוז חשוב להבין כי והו המידע היחיד המועבר בין הדפדפן לשרת. הרכיב ז0פאו₪70 65 מסתמך על המידע שבכותרת זו. הרכיב אינו מוּהה כל תכונה של הדפדפן באופןו ישיר. הרכיב | 08080||065 | זספאסזם | מאתזר (קורא) ‏ את ערך ה-06806ה | של 6806 דא0558-65 ומנסה לשייך אותה להגדרות דפדפן בקוב> מיותד בשם [חו.ק568אוסזט. | הקוב |ח|.0ק68פווסזט | נמצא בשרת, בדרך כלל בתיקיה 0057חו/5/506132/+החו/. בעת התקנת דפי קפה, קוב וה מותקן גס הוא באופן אוטומטי. הקובץ חו.ק68פשסזפם הוא קוב טקסט רגיל, אשר מכיל רשימה של דפדפניס ותכונותיהס. לדוגמה, לפניך הגדרת הדפדפן זססְהּטוג] 6096306 גירסה 2.0 בקובצ וחו.ק68פאוסזס : ]6056306 2.0[ 6 = וסוס 0 = 0 2=ז6/ו8[0רח 0 ז6/זסחורת 5( [=65ח8 !וה 90|65=7+ 6006165=[ (= 55 |4-=05ח050ח0סז0א86 50 0%==4| 55 18/85006=7 )(= =( 65=7!כ ה 60=-| 55 55 |4-=16חו/ פרק 7: יצירת תוכן דינמי מהשרת | 151 כשהרכיב 680801|865 זספשסז8 מדווח על תכונות הדפדפן 2.0 זסזְהּאו8 6056806 הוא מסתמך על הגדרות אלו.באפשרותך לשנות טקסט זה באופן ישיר. למשל, על ידי שינוי הערך של 0חט050חטסז086%0 מ-55 |ג= ל-פטחד תוכל לציין, בשוגג כמובן, כי הדפדפן 0 ז0850וע8 6656826 תומך בתגית <0א(ו8050>. קיימות מספר תכונות חשובות של דפדפניס שאין באפשרות הרכיב 80560 68 ללזהות. לדוגמה, יהיה שימושי מאד לדעת אס דפדפן מסויס תומך ב-ז8/6 | 506%605 566076 או ב-506606 56/6 8ַחו685680. מכיון שמידע וה אינו נכלל בקובף |חו.ק68פוסזפ, לא תוכל להשתמש ברכיב 865ו!ו080ק68 זספאוסזם לזיהוי תכונות אלו. אבל, תוכל להוסיף מידע זה לקוב וחו.ק68פאוסזט בעצמך. לדוגמה, תוכל להוסיף את שתי השורות הבאות להגדרות הערך של 2.0 זְסזהָּוה! 56806ז6א : 551 = (= 655="-4| 55 לאחר הוספת שורות אלו, הרכיב 065ו|ו68080 זספאוסזם ידווח על התכונות עבור 0 זסטְהאָוְעא! 6056806. בכל פעם שהרכיב יווהה את הדפדפן הזה, הוא יניח שהדפדפן מכיל מאפיינים אלה. לדוגמה, התסריט הבא יחזיר פד אס תכלול אותו בדף המאוחזר על ידי הדפדפן 2.0 זססְהּט8] 6856806) : <% 551.אוסזם /ץ]9%> ייתכן שהבחנת כי רבות מהגדרות הדפדפנים בקוב וחו.ק68פשסזפ נראות כך: [((0 ;95פחו/) 2.0/ב||ו?סו] 0 6056306]=>ח6זה = הזסיחבוס כשהגדרת דפדפן כוללת את הפרמטר זחסזהּק (הורה), ההגדרה יורשת את כל תכונות ההורה שלה. ההגדרה הקודמת יורשת את כל התכונות של הדפדפן 06%50806 0 זססְּףוע8א. לדוגמה, למרות שההגדרה לא מציינת האס גרסת 6056806 למערכת 5 פאוס6חו/ תומכת במסגרות, ידווח הרכיב 065ו|ו68080 זספאוסזם כי גירסה זו תומכת בהן, מכיון שהן נתמכות על ידי ההורה. הודות לפרמטר זחפזאם, אין צורך לציין את אותה האינפורמציה שוב ושוב. ניתן ליצור הגדרת הורה אחת (חס0וח 060 +ח6זהק), ולאחר מכן לרשת ממנה מספר הגדרות-בת (005ו0וחו061 6!וח6) שיכילו מידע ספציפי יותר. במקרה של התנגשות בין הגדרות-הבת להגדרות-ההורה, תינתן עדיפות להגדרות-הבת. 2 המדריך השלם 3 455 דיוקו של הרכיב 680801866 זספווסזם תלוי בדיוק הקובף |חו.ק68פוסזט. במידה ומישהו ישתמש בדפדפן או בגרסת דפדפן שלא נמצאות עבורו הגדרות בקוב%, לא יוכל הרכיב 865ו|ו68080 ז56אוסז8 לדווח עבורו את התכונות באופן מדויק. כשאין באפשרות הרכיב 8665ו!ו68080 זספוסזם לזהות דפדפן, ידווחו בעבור דפדפן ה התכונות המוגדרות עבור דפדפן ברירת המחדל (6פווסז8 :ַַ6/9כ). להלן דוגמה להגדרת דפדפן ברירת מחדל: [0חו560 /סו|וס8קה זספאוסזם זוטבזסכ] 680 = זספ5אוסזם 00 0 = סרח 0 = זס/וסחורח 55 |65==4חה1 =( 9065=7+ 55 |4-=0006065 55 |4-=05ח50 0 חה0ז0א86 55 |500%==3/ 55 |4-=885006[ 55 |4-=65!כ ה 55 ]-=6000705א6/6הּ ===4| 55 5%==4| 55 ₪01 =] 55 55 |4-=6%8 55 |4-=16חו/ 55 |4= = זס|אוה) 55 |4-=-כ6 שוב, במידה ואינך מרוצה ממאפייני ברירת המחדל המצוינים בקוב> |חו.8680צוסזם, ביכולתך לשנותס ישירות בקוב. לדוגמה, ייתכן ותרצה להניח כי לא כל הדפדפניס מסוגליס להציג טבלאות. כדי לשנות הנחה זו, כל שעליך לעשות הוא לשנות את ערך המאפיין 90!65+ בהגדרת דפדפן ברירת המחדל. הערה: כדאי לחפש עדכונים לקובץ וחו.ק68פוסזם באתר של אספסזסווא, שכן החברה מציגה עדכונים תכופים של קובץ זה. בדוק באתר 15ו/ח60.א0פ5סזסוחח.צטצשצצ/ /: קחח. מספר גופי צד-שלישי מציגים עדכונים לקובץ גם הם. דוגמה אחת לכך היא האתר |%78ח66 7ק568אוסזם, בכתובת /680פשסזט/350/ ו 6/56806.60. צוצצצו/ /:כקאח. פרק 7: יצירת תוכן דינמי מהשרת | 153 יישום לדוגמה של הרכיב 5 "50 עסו חלק זה מציג דוגמה ליישוס העושה שימוש ברכיב 065ו!ו68080 זספשוסז8. מלבד אופן השימוש ברכיב, ניתן למצוא כאן דוגמה גס למגבלותיו. ₪ בדף ל5 המוצג בתרשים 7.2 נעשה שימוש ברכיב 065ו1ו68080 זספאוסזם כדי לוהות אם הדפדפן תומך בהצגת מסגרות. אס הדפדפן תומך במסגרות, מוצגת גירסה ממוסגרת של הדף. אם הדפדפן לא תומך בהן מוצג דף המודיע כי הצפיה באתר דורשת דפדפןו התומך במסגרות. (תמצא את הקוב 78065.820א666 בתקליטור המצורף לספר זה, בתיקיה 80065593036008007). תדפיס 7.2 זיהוי תמיכה במסגרות %> ("6קץ דז56אוסזם. 15/6" 66[ 56/6860 = צוסזם ו 56% םרד 5סותבּזת. צוסזפץו -] <% < |ודר > <סשה/><= |דד/> 6אח3ק הססוחהז= <= |דנד> <סגשר> <"*,5="100 001 [55₪ם!]מ-> <"50. טחסוח"=50 = > <"350.ץ000"= 586 >> < ז5ם]=/> < |וזדר]/> <% ₪155 %> < |וזד> <10שה/><ם |ד1ד/> 7806 6|655וח8ז= <= |דנד> <כגשר > <ץ00ם> .15 0חו5 +0 63280!6חו 15 זספאוסזם זטסץ 8% 06666860 סעפּח 6/ זספאוסזם < %ז0פוסזם. ששסזםץן]=%6> 3 פחופט סזהּ טוסצ . (<% חסופזסץ. צוסזפץ%5=!]1> חסופזס/ש) 656 ,ז50אוסזט %ה606ז 6זסרח 3 ההסוחאוסס סך <11607050%>/4]< "וחה0501.00הסורח. שצצו/ /: כ ה"=-םחה > <> ₪ <ק> 16056806]< "06.60 563ס6ח. טשצשו/ /: כקאה"=-םחח > <> <צ800/> < |וזדר]/> <% =1 סם %> דף 455 וה מתוכנן להציג שני דפים שונים, על פי תנאי. אם הרכיב 8700656 65 זיהה כי דפדפן המשתמש מסוגל לפרש את תגיות המסגרות, מוצג הדף הראשון. דף וה מציג שתי מסגרות. אחרת, מוצג הדף שני. שים לב כיצד משמש הרכיב גם לדיווח שס וגרסת הדפדפן שבשימוש. 4 המדריך השלם 3 55 דוגמה זו עושה יותר מלהמחיש את אופן השימוש ברכיב 865ו|ו68080 זספוסזם. היא גס מבהירה מדוע לא כדאי בדרך כלל להשתמש ברכיב למטרה זו. היא מציגה בעיה רצינית ברכיב 865ו|680801 זספאוסזם. הבעיה בדף זה היא שהדף השני יוצג בכל מקרה בו ייתקל דף ה-ק45 בדפדפן שהוא אינו מוהה. במיליס אחרות, גם אם הדפדפן הלא מזוהה כן תומך בהצגת מסגרות, יוצג הדף השני, שכן ההגדרות בקובצ וחו.ק68פוסזפ קובעות כי כברירת מחדל, דפדפניס לא מסוגליס להציג מסגרות. הפגס הראשי של הרכיב 065ו!680801 זספוסזם נעוצ בעובדה שעליו להסתמך על המידע שהוצב על ידי 0508ז₪16 או על ידך בקובצ וחו.ק68פ5אוסזפ. הקצב המהיר בו טכנולוגיות ודפדפניס חדשיס מוצגיס/ות ברשת האינטרנט מערער את הערך של רכיב זה. ₪ כשהדבר אפשרי, עדיף להשתמש ב- וזו כדי להציג תוכן המשתנה לפי יכולות הדפדפן. לדוגמה, דרך טובה יותר לוהות האס הדפדפן תומך במסגרות היא שימוש בתגית !זוז התקנית <5םוןח0א>, כמוצג בתדפיס 7.3 (ראה קובצ 1.350 86577 א66ח6). תדפיס 7.3 זיהוי תמיכה במסגרות על ידי שימוש בקוד !דח < |ודר > <סאפה/><= | 1/> 7306 60וחפז- <ם וד1ד> <סגםח> <"*,5="100 001 [5₪ם1]-> <"350. טחסוח"=50 = ]> <"350. ץ000"= 580 = ]> <5ם]₪-0]> .5 ופ +0 63080!6ח 15 זספאוסזס זוסץ 8% 06606060 6עבח 6/ זפאוסזם < %ז0פאוסזם. ששסזםץ]= %> 8 פחופט סזהּ טוסצ (<% חסופזסץ. צוסזפץ%5=]1> חסופזסעש) :ו 6856!כ ,ז56אוסזט %ה606ז וסרה 3 ההסוחאוסס סד <607050%>/3ו1]< "וחה05010.00הסורח. שצוא/ /: כקהה"=-םח > <> ₪ <ק> 16056806]< "ו 60. 06 563ס6ח. שצואו/ /:כקהה"=-םח > <> <5ם\₪- 0/> < ז55ם]=/> < |וזדר]/> לשיטה זו יתרון כפול. ראשית, השימוש בתגית <5ם]₪4-0א%> עונה על מפרט 6/עשעו/ (החטודוס5חה0ס6 ט6/ 06ו/ סוזסש/) לגבי 4.0 ואדו. 6צצוש הוא ארגון המופקד על ניהול תקן קבוע עבור !419 (ראה 9זס.3א.צושאו//:קשה). יתרונה השני של שיטה וו הוא בכך שתעבוד עס כל דפדפן שהוא, ישן, חדש או איזוטרי ככל שיהיה. פרק 7: יצירת תוכן דינמי מהשרת | 155 אס הדפדפן לא תומך במסגרות, תוצג גרסת האתר הלא ממוסגרת - גירסה זו נמצאת בין התגיות <₪₪55-%0>. הדבר יעבוד גסם אס הדפדפן לא תומך בתגית <5ם|]₪-%0> באופן מפורש. כשדפדפן לא מזהה תגית |אדח, הוא פשוט מתעלס ממנה. הדפדפן יתעלס מכל התגיות הקשורות למסגרות, ויציג במקומן את התוכן הלא ממוסגר בלבד. שימוש ברכיב 1ס₪0%3+0 %ה%6ח0ס6 הרכיב ₪018+01 600%606% משמש להצגת תכני יז שוניס באופן אקראי. להלן מספר רעיונות אפשריים לשימוש ברכיב: 0 טיפ יומי - ניתן להשתמש ברכיב להצגת טיפים שוניםס לשימוש באתר, כמו 'צקרו בפורום שלנו אס ברצונכס לשוחח עס משתמשיס חדשים. 6 מבזק חדשות - הרכיב יכול לשמש למעבר על רשימה של אירועים חדשים, לדוגמה - 'יהמדריך השלם 3 450 בהוצאת הוד עמי - עכשיו בתנויות!'י. 0 קישור אקראי - תוכל להשתמש ברכיב להצגת קישור אקראי לאתר מתוך רשימת האתריס החביבים עליך. 0 כרזות פרסום (%ה06ו0/671156 זסחהח88) - בדומה לרכיב זסספזסא ₪6 (המוזכר בהרחבה בפרק 9), ניתן להשתמש ברכיב זה להצגת כרוות פרסום. השימוש ברכיב זה ייתן לך גמישות רבה יותר באופן הצגת הפרסומות. לדוגמה, תוכל להשתמש ברכיב להצגת פרסומות עשירות מדיה (פרסומות העושות שימוש בקוד ]ודו דינמי). 6 הצגה אקראית - ניתן להציג שס מוצר מבין רשימת המוצריס שבאתר, בצורה אקראית. הערה: רכיב זה לא נתמך על ידי 670506 באופן רשמי, ואינו כלול בחבילת האופציות של דא 5וסטחו/, כך שייתכן ותתקשה בהשגתו. מפעם לפעם, מושם הרכיב להורדה באתר של 1670506 (50.60/115סזס6וח. אוו /:קשח). אם אינך מצליח למצאו שם, לא 16 תהיה לך ברירה, אלא לרכוש את 16וא 66זט₪650 חסוטההזס+ח1 +6חז6סח1 500%סז6וו. המדריך השלם 3 850 כדי להשתמש ברכיב וה להצגת מחרוזת של תוכן אזה, יש להשתמש בשיטה (%0ה60005660016 של הרכיב. שיטה זו מאחזרת מחרוזת ‏ 4191 מתוך קובצ מיוחד הנקרא קובץ תזמון התוכן (₪6 560600|6 +חססחסס), ומציגה אותה בדף 50ג, כפי שמוצג בדוגמה הבאה: < | דר > <סגשה/><=ם | דך/> 806 סוחסה <= |דנד> <סגשר> <צ800> >% (" ]6.0000 11558 )066 5/7686 =+ח6 ה סש 56% <% <% ("). 60" )ה הס 00566ה.זחה6 חהס6ץן]=9%> <צ800/> < |וזדר]/> דוגמה זו נפתחת ביצירת מופע של הרכיב על ידי קריאה לשיטה ()07681600[66. לאחר מכן, מאוחזרת מחרוזת ₪391 מתוך קוב תזמון התוכן הנקרא 0%.%ח6זחס6. מחרוות זו מוצגת בדף האינטרנט. בפעס הבאה שיידרש דף זה, ייתכן ותוצג מחרוזת שונה. הקובץ 560760016 607%60% קובצ תזמון התוכן (₪6 56060006 %ח%6ח00) מכיל את כל מחרוזות תוכני |ואדת. קובצ זה הוא קובץ טקסט רגיל שניתן ליצירה ועריכה על ידי כל עורך טקסט, וניתן לקרוא לו בכל שס המוכר על ידי מערכת ההפעלה. ראה דוגמה בתדפיס 7.4 להלן: תדפיס 7.4 הקובץ 0%.%ח%6ח60 ץ חס זו 6ום 15 6זס1] // 9%6%%2 <ד\0=/> [קטסזס פאוסא] זטס 6ופו <"סםה"= 0 601 דאס-> חס 560000 6 5 6זס1] // %0%%3 <8/> .5106 ס60/ וחד אזהּוהאססם סד ש6פזס 'חסס <8> ץחחס סזוחז ₪6 15 6זסר] // %0%%5 :ל 6הסוחצוסכ זטס סז 5076 166 סהוצוסווס1 6ר סהסוחאוסס < |()> סקס אע < |> 0 אחו] <ז|> ]30| |דה <ז|> < |(/> קוב 560600]6 %חסזחס6 זה כולל שלוש רשומות (פ6ושחם). תחילתה של כל רשומה מסומנת בשני סימני אחוז (6%). בכל קריאה לשיטה (%ח6005660006 מאותחזרת אחת מרשומות אלו. פרק 7: יצירת תוכן דינמי מהשרת | 157 בדוגמה זו, ניתן לכל ערך משקל מסוים. משקל גה קובע את התדירות היחסית בה תיבחר הרשומה על ידי השיטה (%ח%6ח005660ח6. המשקל מצוין על ידי ערך מספרי המופיע אחרי סולמית (4). הרשומה הראשונה בקובצ 4ט.)חסזחסס6, למשל, היא בעלת משקל 2. משקלה של רשומה יכול לנוע בין 0 ל 65,535. רשומה בעלת משקל 0 לא תוצג לעולס (הדבר שימושי אס רוציס לבטל רשומות מסוימות באופן ומני), ככל שיגדל משקל הרשומה כך יגדלו גם סיכוייה להיבחר על ידי השיטה (%ח%6ח005660ח6. רשומות שלא צויו עבורן משקל הן בעלות משקל של 1. בדוגמה שלנו, הרשומה הראשונה תוצג פעמייס מתוך כל 10 קריאות לשיטה ()%ח%6ח6005600, הרשומה השנייה תוצג 3 פעמים מכל 10, והרשומה השלישית תוצג 5 פעמים מכל 10. כדי לקבוע את התדירות בה תוצג רשומה מסוימת, חלק את משקלה של הרשומה בסכוס משקלי כל הרשומות. בדוגמה, כל רשומה מכילה גס הערה. לדוגמה, הרשומה הראשונה מכילה את ההערה "ץחח6 5%זו] 6 15 פוחדיי. כדי לכלול הערה, השתמש בתווים // לפניה. ההערות לא יוצגו בדף האינטרנט. ולבסוף - כל רשומה מכילה גס מחרוזת מידע |ואדה. מחרוזת זו יכולה להשתרע על פני מספר שורות, ולכלול את כל תגיות |ואז המוכרות. לדוגמה, הרשומה הראשונה תציג בצבע אדוס את המחרוצת "!קטסז6 8צו₪6 זטס 6ופו/יי, והרשומה האחרונה מכילה רשימת תוכנות הניתנות להורדה מהאתר. אין חובה לכלול הערות או משקלים. קובצ תזמון תוכן מינימלי יכלול רק מחרוזות ודו, מופרדות על ידי התוויס %6%. במקרה כזה, כל מחרוזת בקובץ תוצג בתדירות זהה. הצגת התוכן של קובץ תזמון התוכן כדי להציג את כל התוכן (פַחוקוחטס) של קוב תזמון התוכן (0!6 500600|6 %ח6זחס6), אנו צריכיס לבצע פעולות מסוימות. הרכיב זסז₪0%9 +%60ח0ס6 כולל שיטה נוספת. על ידי שימוש בשיטה ()%ח6ח66%4||60 ניתן לאחזר את כל מחרוזות ₪191 שבקובצ תזמון התוכן. להלן דוגמה לשימוש בשיטה זו: < |ואדר> <סגשה/><= | דד/> 0006006 6 56060016 +ח66ח0ס6 <= ודנד><סגשו]> <צ800> >% (" ]6.0000 11558 )76860066 5/0 =זח ה סע 56% %< <% (")0.ח 60" ) חח ס6||6). חס חהס6)ץן]=9%> <צ800/> < |וזדר]/> 8 המדריך השלם 3 ₪450 כאשר דף 455 זה מוצג, נכללות בו כל הרשומות הכלולות בקוב> תזמון התוכן 6 הרשומות מופרדות באופן אוטומטי על ידי קוויס אופקיים הנוצרים על ידי התגית <5>. מדוע שתרצה לעשות זאת! שיטה זו יכולה להתגלות כשימושית במקרים מסוימים. למשל, אם אתה משתמש ברכיב להצגת קישוריס אקראייס לאתרים, ייתכן ותרצה לספק למשתמש את האפשרות לצפות ברשימת האתרים המלאה. השיטה ()%ח16ח661|!60 שימושית גם לניפוי שגיאות (פַחוסְפַטט6) בקבצי תזמון תוכן. אם תרצה לבדוק כיצד תיראה כל אחת מהרשומות שבקובצ, תוכל להשתמש בשיטה זו על מנת לצפות בכל הרשומות לפני שאתה משחררן לעולס. הרכיב שַחואחו)] %ח6070%6 הרכיב פַחואח1] %60%ח60 (קישור התוכן) שימושי במצביס בהס יש לך סדרת דפים שעליך לקשר אותס אחד לשני. לדוגמה, תוכל להשתמש ברכיב זה כדי לקשר בין דפיס של ספר וירטואלי, מצגת שקופיות, או אפילו הודעות בקבוצות דיון. הערה: הרכיב פַחו6חו1 %ח6זחס6 נכלל בחבילת האופציות של זא פאוססחו/ץ. הוא אמור להיות מותקן באופן אוטומטי בעת התקנת ז567/68 חסטהחזס)ח1 ז6חזס:ח1. שמו של הרכיב הוא |ו6.אא1ודאשא, ובברירת המחדל שלו הוא נמצא תחת התיקיה צז ו 50632ץ5/+החו\. באופן רגיל, כשרוצים לקשר סדרת דפים אחד לשני יש לכלול היפר-קישור בכל אחד מהס. רכיב ה-8ח6ח11 %ח%6ח60 נועד לפשט תהליך זה. על ידי שימוש ברכיב זה ניתן ליצור רשימת דפיס בקובצ בודד, ולאחר מכן להשתמש בשיטות של הרכיב להצגת הקישורים המתאימים בכל דף. הרכיב טחואח! | +ח%6ח0ס6 כולל את השיטות הבאות: 0 (6!₪ 1155 פַחואחו] %חה%6חה60)הט0ס66%[|!5%6 - שיטה זו מחזירה את מספר הדפיס הכולל בקובץ רשימת קישור התוכן (₪6 115% פחואח11 +ח%6ח60). 0 (6!= 1156 פחואח! | %ח000%6)א06ח51! 66% - שיטה זו מחזירה את מיקומו של הדף הנוכחי בקובצ רשימת קישור התוכן. 0 (6 1156 פַחואח | +ה6לח0ס)ח 66606560 - שיטה וו מחוירה את תיאורו של הדף הבא בקובצ רשימת קישור התוכן. 0 (6!= 115% פחואחו1 %ח6סח60) 6660/51 - שיטה זו מחזירה את כתובתו של הדף הבא בקובצ רשימת קישור התוכן. פרק 7: יצירת תוכן דינמי מהשרת | 159 0 (זססוחטא ,16 115% פחואחו | %ה6להס6)חסק 06656 - שיטה זו מחזירה את תיאורו של דף הנמצא במיקוס מסוים בקובצ רשימת קישור התוכן. 0 (זססוחטא ,₪6 115% פַחהואחו] %חה06ח60) ומח:%ז06 - שיטה זו מחזירה את כתובתו של דף הנמצא במיקוס מסויס בקובצ רשימת קישור התוכן. 0 (6ו= 115% פחואחו | +ה%6הס)הססק ה50656טסוע6זק 06 - שיטה זו מחזירה את תיאורו של הדף הקודסם בקובצ רשימת קישור התוכן. 0 (6!₪ 1156 פַחואחו | %ח%6ח0ס6) |ח(פטסוש6ק+66 - שיטה זו מחזירה את כתובתו של הדף הקודס בקובצ רשימת קישור התוכן. לדוגמה, נניח וברצונך לבנות מדריך בשיטת שלב-אחר-שלב לבישול פסטה. אתה רוצה להקדיש דף 450 נפרד לכל שלב, ולהציג את הדפים לפי הסדר. הרכיב פַחואחו] +ח%6ח0 יקל עליך את המשימה. 6 קודס כל, עליך ליצור קובץ רשימת קישור תוכן. והו קוב טקסט רגיל שביכולתך ליצור ולערוך באמצעות כל עורך טקסט. קובצ זה יכיל את רשימת הדפים שברצונך לקשר. ראה להלן דוגמה כמוצג בתדפיס 7.5. (תמצא את הקובצ בתקליטור המצורף לספר זה, בתיקיה 801%9707ח00%5593036ם2). תדפיס 7.5 הוראות לבישול פסטה 6 סז %סכן 8 80זכ) 5/0 הכ / .0% 6 חו ז8%6/ש 506 ווסם פה זס !וסט הכ / .5 01 אס ח6ק0 כ אס חק סה / 0% חן אסס 0 5ח 60 קחחטכ 5.350ח םח קוח /ל5הכ/ .5 חורה ח66 זו / 8.50 5 הכ / .6 סחחסח 0ל הנס 3503/63 / לאחר יצירת קוב רשימת קישור התוכן, תוכל לשמור אותו בכל שס שתרצה. בדוגמה זו, הקוב נשמר תחת השם :א085%8.0. קובצ הדוגמה מורכב משני טורים. הטור הראשון מכיל את רשימת הדפים לקישור. אלה יכוליס להיות דפי 455 או דפי ואד רגיליס. הטור השני מכיל את תיאורי הדפיס האלה. על הטוריס להיות מופרדיס באמצעות תו פ8ז בודד ולא באמצעות רווחים, כדי לאפשר לרכיב פַחו8ח1] +ח%6ח60 להבדיל ביניהס. 0 המדריך השלם 3 50 הערה: קובץ רשימת קישור התוכן הוא קובץ טקסט רגיל ותו לא. לכן, הרכיב יתעלם מכל עיצוב מיוחד דוגמת כתב מודגש או נטוי שייעשה בו שימוש בקובץ. ₪ לאחר יצירת קוב רשימת קישור התוכן, תוכל להשתמש ברכיב 90חוחו] +ח%6חס6 כדי להוסיף קישורי ניווט לדפי 457 שלך. אס תרצה להציג את רשימת השלבים הנדרשיס להכנת פסטה בעמוד הבית של האתר שלך, למשל, תוכל להשתמש בדף 8505 המוצג לדוגמה בתדפיס 7.6. (תמצא את הקובא ספ4.טח6ו85081ס בתקליטור המצורף לספר זּה, בתיקיה 800655930308007). תדפיס 7.6 תפריט לבישול פסטה < | דר > <סגשה/><=ם | דך/> 2806 סוחסה <= ודנד> <סגשר> <צ800> <061>/42ו5 60/ 78568 שד סד 6והסס|42<\6]> %> ("אחז א46].-) 15" 76860066 5 =6>חוורת 56% <% 6+ 376 6זסר] <1%-("))ס. הז085")חו500! 260 פאחון/רת=9%6> :8 חחוהקסזכן זס? 50605 <|0> %> 1-("))0. 085%3")?חטס-150 [65.)260חווץוח סד 1=ו מס= <% <"<%(),"00. ב085%") ₪1 (הזז06. 5אהווץות= %>"=-םחר >< |> <1/> <%6(, "א 235%" )ה סק 656 06 פאהווץות=9%> %> דשא <% <|0/> <צ800/> < |וזדר]/> דף 452 זה מציג את רשימת הקישוריסם שבקוב רשימת קישור התוכן (ראה תרשיס 4. הדבר מתבצע על ידי יצירת מופע של הרכיב פחואח!(] 6ח6זחס6. מופע הרכיב מוקצה למשתנה בשם 6>8חווץוח. פרק 7: יצירת תוכן דינמי מהשרת | 161 זזס!קא = 1סהזס)ח! 40105011 - 36 6חוס1! ל/ 6 סטב" 80 אשש אש ₪5 | 8 ₪ ₪ טָ ₪6 ₪ 9 ₪ ₪ 2 9 או 8 הטספה | 6שהחמתם | עוסופור | הסמ" 5680 | שחס | הססושה קסופ 8 6% 3531 [ 4 51871 הווחו[ 45 15| זוסוקא= ופוח[ 45 = 1065 6קוחזסופגובם [ 65 3066 [סהחבחכ [ 45 = 6 פת! זס 863[ 45 פאמע | 3 616016 10 17116 3508 60 1 8 תתה קת זס] 5065 5 116 שה 11676 0 וע וו מ 1 ]הר 1 2 56 30 4 5 206 6חבזוחו ומס ] ו ןש תרשים 7.4 אתר הפסטה שלוש משיטות הרכיב באות לידי שימוש בדוגמה זו: 0 תחילה, מאחזרת השיטה (%חש660]15000 את מספרן של הרשומות שבקובצ רשימת קישור התוכן. בכל קריאה לשיטה משיטות הרכיב >חו] זחסזח0ס6 יש לציין את שס קובצ רשימת קישור התוכן. בדוגמה זו, הקריאה לשיטה נעשית בשורת הקוד ("085%8.0%")%חט5%60! 5.66%1אחווץוח. הערה: הלולאה 08" האחרונה נעה מ 1 עד ל 1-(%ח155600 660, כך שהיא משמיטה את האיבר האחרון ברשימה. הדבר נעשה באופן מכוון, כיון שהאיבר האחרון ברשימה הוא קישור שנועד לחזרה לדף הבית. 0 12 לאחר מכן, מאחזרת השיטה ()00₪1ז)66 את רשומת קישור |אש ה-א שבקובצ רשימת קישור התוכן. שיטה וו מקבלת שני פרמטריס. הפרמטר הראשון מציין את שס קוב רשימת קישור התוכן, והפרמטר השני מציין איזה איבר לאחזר מהרשימה. לדוגמה, על ידי שימוש ב-(2,"אא1.הז85ס") |₪(ח%)66, תוכל לאחזר את האיבר השני ברשימה. לבסוף, נעשה שימוש בשיטה ()065000000ו:660% כדי לאתזר את תיאורי הקישוריס מתוך קובצ רשימת קישור התוכן. גס שיטה וו מקבלת שני פרמטרים. הפרמטר הראשון מצייןו את שמו של קובצ רשימת קישור התוכן. הקוב השני מציין איזה איבר יש לאתזר מן הקוב>. לדוגמה, על ידי שימוש ב-(0",2. 66%%0265670000)"085%9, תוכל לאתזר את תיאור האיבר השני שבקובף 05%8.00. המדריך השלם 3 850 כדי להציג את כל האיברים שבקוב רשימת קישור התוכן נעשה שימוש בשיטות () |₪(הז60 ו- ()הס0קו06567 66067 בתוך לולאת דאשא...מס=. כל האיבריס מלבד האחרון מוצגים. בחרנו שלא להציג את האיבר האחרון, מפני שהוא מצביע בחזרה לדף הבית. בדוגמה הקודמת, השתמשנו בשיטות של הרכיב בַחואחו] +ח6זחס6 כדי ליצור ₪ רשימה של דפים. ניתן להשתמש בשיטות הרכיב גם כדי לקשר את הדפים זה לוה, כמו שמודגם בתדפיס 7.7. (תמצא את הקוב 851851602.850ק בתקליטור המצורף לספר זה, בתיקיה 800%655930308007). תדפיס 7.7 השלב השני בהכנת פסטה < ||אחד> <סגשה/><ם וד1ד/> סעצוד 5860 <ם |דנך> <סגשרן> <צ00ם> <31/> זס3ּ/ |וסם :2 0ק1<506]> <6.>/3סכ 8 חן זזש 506 |ו0ם<3ר]> <חרה> %> ("אחו 0א46.-)15ז" )56/7686 =5>חוושרת 56% אפחד 1<("ס. 28503")א06ח15 5.660אהווץוח =[ <% <"<%6("))ס. 285%8") !₪ (פטסושסזק060. 5אחוןוות= 9%> "=-םח] > <ה/>5060 פגוסושסוק <% -1 סאם %> <> <"<%6("))ס. הז5ה0") | 0א5.)26006אחו|ווח=9%>"=-םח] > <5000>/3 סו <ץ800/> < |וזדרן/> בדף ?45 וה נעשה שימוש בשתי שיטות של הרכיב. השיטה () 1005081ש6זק+66 מאחזרת את מיקומו של הדף הקודם, והשיטה () 66160081 מאחזרת את מיקומו של הדף הבא. שיטות אלו יוצרות קישור לדף הקודם ולדף הבא. הדף הנוכתי קובע את התוצאות שיוחזרו על ידי השיטות () ו00508וש076ז66 ו- () |0₪זא66%6. כשמתבצעת קריאה לאחת משיטות אלו, נתיב הדף הנוכחי מבצע השוואה עס הרשומות בקוב רשימת קישור התוכן. השיטה ()50₪1ט0וע6זק66% מחצירה את הרשומה שמעל רשומת הדף הנוכחי ברשימה, והשיטה () 6616008 מחזירה את הרשומה שמתחת לרשומת הדף הנוכחי. במקרה שהדף הנוכתי אינו נכלל בקוב 115% פַחואחן1 %ח%6ה60, תתזיר השיטה () |₪(050וש6זק+06 את הרשומה הראשונה בקובף. השיטה () ₪(60א66%%6 תחזיר את הרשומה האחרונה. פרק 7: יצירת תוכן דינמי מהשרת | 163 הרכיב פַחואח1] +ח66חס6 לא מבצע כל פעולה שלא יכולת לבצע בעצמך על ידי הוספה ידנית של קישוריס בכל דף. הוא רק עוזר בתחווקת הקישוריס בין הדפים, בכך שהוא מבצע את הפעולות באופן אוטומטי. סיכום בפרק ּה, למדת את אופן השימוש בשלושה רכיבים המשמשים ליצירת תוכן דינמי בדפי 850. בחלק הראשון, למדת להשתמש ברכיב 065ו!|68080 זספאוסזם כדי לזהות תכונות של דפדפנים, וגילית מספר ממגבלותיו. בחלק השני, למדת כיצד להציג דפי אד שוניס בתדירויות שונות על ידי שימוש ברכיב ז₪0%900 %60%ח60. ולבסוף, למדת כיצד להפוך את הניווט באתר שלך לפשוט יותר, על ידי שימוש ברכיב 600060 פחואחו]. 4 המדריך השלם 3 455 פרק 8 עבודה עם מערכת הקבצים בפרק זה: 0 סקירה כללית של הרכיב 266655 16= 0 קריאה וכתיבה לקוב> 0 עבודה עם קבצים 0 עבודה עם כונניס ותיקיות פרק 8: עבודה עם מערכת הקבצים | 165 פרק זה מוקדש כולו לרכיבים שבעזרתם ניתן לגשת לקבצים באמצעות 55. על ידי שימוש ברכיב וה בדפי 855 שלך, תוכל להשיג שליטה מלאה במערכת הקבציס במחשב. חלקו הראשון של הפרק יציג סקירה כללית של הרכיביס בהס משתמשיס באובייקט גּה. בחלק השני תלמד כיצד לקרוא ולכתוב לקובצ טקסט. בחלק השלישי תלמד לעבוד עם שיטות, מאפייניס ואוספיס של קבציס. החלק האחרון של הפרק בוחן שיטות לניהול כונניס ותיקיות. סקירה כללית של הרכיב 266655 6!ו= דפי 450 כולליס אוסף עשיר של שיטות (₪660005), מאפיינים (65וזו6קסזק) ואוספים (601!860005) לעבודה עס קבצים. על ידי שימוש בתסריטי 450, תקבל שליטה מלאה במרבית ההיבטים של מערכת הקבצים. כדי לעבוד עס קבציס, יש להשתמש ברכיב 460655 ₪6 ובאובייקטיס הבאים: 0 1!65/50600[160= - כולל את כל השיטות הבסיסיות לעבודה עס מערכת הקבצים. לדוגמה, תוכל להשתמש בשיטות של אובייקט זה כדי להעתיק או למחוק קבציס ותיקיות. 650768 ד - משמש לקריאה וכתיבה של קבצי טקסט. 0 ₪6 - השיטות והמאפיינים של אובייקט זה מאפשרות לעבוד עס קבצים בודדים. לדוגמה, תוכל להשתמש באובייקט ה כדי למצוא את תאריך השינוי האחרון של קוב או את נתיבו (וז78). 0 ז000= - השיטות והמאפייניס של רכיב זה מאפשרות לעבוד עס תיקיות. 0 6שוזס - אובייקט וה מייצג כונו במחשב המקומי, או שיתוף רשת. תוכל להשתמש בשיטות ובמאפיינים של אובייקט זה כדי לאחזר מידע, כמו כמות המקום תפנוי בכונן, או סוג מערכת הקבצים שלו. בנוסף, הרכיב מכיל שלושה אוספים (001!860005) : 0 האוסף ₪165 - מייצג ערכה 560) של קבצים בתיקיה. 6 האוסף 5ז0!06= - הפריטיס שבאוסף זה מייצגיס תיקיות משנה בתוך תיקיה. 0 האוסף 65חם - אוסף זה מייצג את הכונניס המוגדריס בשרת, או כונניס שיתופיים מרוחקיס ברשת. רכיב 406655 6!ו= כולל כמאה מאפיינים ושיטות (הרבה מעבר למה שניתן לכסות בפרק יחיד). לאחר קריאת העמודיס הבאים, תבין כיצד להשתמש במאפיינים ובשיטות החשוביס ביותר של האובייקטיס ברכיב זה, בעת כתיבת תסריטי 55 שלך. רשימה מלאה של השיטות (0005ח16%!), המאפיינים (₪65זקסזק) והאוספים (660005ו|60) באובייקטיס אלה תוכל לראות בנספח 8, שבסוף ספר זה. 6 המדריך השלם 3 455 קריאה וכתיבה לקובץ בסעיף וה תמצא את תיאור הפעולות החשובות ביותר בגישה לקבצים - קריאה וכתיבה לקוב טקסט. לקבצי טקסט שימושים רבים, וביניהס : 0 יצירת יומן אירועיס (100) מותאם אישית - קוב פַס! נמצא ומנוהל בדרך כלל על ידי שרתים כמו 15, והוא נועד למעקב, למשל על כניסות מבקריס לאתר שלך. תוכל לאגור מידע מגוון, כמו לדוגמה: כתובת 12 של המבקרים, הדפדפניס בהס השתמשו, ומשך זמן השהייה באתר. ₪6 נתוני טפסיס - השתמש בקוב טקסט לאחסון המידע שהתקבל מטופס וואדו. לדוגמה, אס המשתמש מכניס את פרטי ההרשמה שלו לטופס וואדה, תוכל לשמור מידע וה בקובצ טקסט. 0 טיפ יומי - אחסן בקוב טקסט רשימה של טיפים למשתמשים באתר שלך, ולאחר מכן אחזר והצג אותס באופן אקראי בדף אינטרנט. כתיבה לקובץ טקסט לפני שתוכל ליצור קובצ בתיקיה, תצטרך הרשאת כתיבה לתיקיה זו. משתמשי אינטרנט אנונימייס ניגשיס לאתר שלך על פי הקשר האבטחה (אסזחסס 1ט566) של החשבון 68306חוח186] 1055₪. כדי לבדוק את הרשאות הכתיבה לתיקיה של חשבון זה, לחץ לחיצה ימנית על שס התיקיה, בחר 616165קסזפ (מאפיינים), לאחר מכן בחר זז 56 (אבטחה). לח על לחצן 5ח115510ז6ש (הרשאות), ובדוק את הרשאות החשבון 6וח68חו1860] 10055₪. לחשבון שותהּא6הוה186] 555(ו1, או לקבוצה המכילה אותו, חייבת להיות הרשאת כתיבה (₪66655 6טוז/)) כדי שניתן יהיה ליצור קובצ חדש (ראה תרשים 8.1). הערה: אם בעת הרצת התסריט מתקבלת הודעת השגיאה הבאה, פירוש הדבר שלחשבון 6ח3ּ)6הוח36] 10558 אין הרשאות הדרושות לכתיבת הקובץ. ...806 פחהחח/ 80080046 : 0177 50' זסזזס 66[סס 567/67 5/0 0768600066 0 7 סחו! ,005%.350/זוסשחח/ ץ][516065510 0!6060ח60 הסהזסקס סד פרק 8: עבודה עם מערכת הקבצים | 167 5% עז6010זו |56018 סקא :עזס)ספזום ]ה000, 3651 )סחזטוה|] 80450 הפ | 6שחגא וב וסשחסס וא 7+ זו 6 ו (ש וצ ש] [%) פווססצם -] [ס) 06/66 -] [ש] 008ו55וחזס > שהַחת ‏ -][ (0) סוהפוסחויום )ד -] תרשים 8.1 קביעת הגדרות משתמש כדי ליצור קובצ ולכתוב אליו תוכל להשתמש באובייקטים 65/50600[16065!= ו-וח50768)א6ד. ראשית, עליך ליצור מופע של 65/506000[6%!ו₪. לאחר מכן, קרא לשיטה ()6ו|-0א6 6768061 של האובייקט 5060000[606ש65!= כדי להתזיר מופע של אובייקט מסוג וח05068א6ד. ניתן בעזרת השיטה ()6=6א6 0768161 ליצור קבצי טקסט ולכתוב אליהסם אך אין חובה לתת סיומת 000.) לקבציס שאנו יוצריס באמצעות שיטה זו. לבסוף, השתמש בשיטה ()6חו ]ו) של האובייקט 6)5068₪ד כדי לכתוב מידע לקובצ. להלן דוגמח: < |ודו > <ספה/><ם ודדך/>6ון= ססח//<ם ודנד> <סגשה> <צ800> ...86 פחםוז/ >% ("20[60)ר 65506 חק 56 )066 768060 56/6 =60[ס 0סון= עו 56% ("0. 056 וס רת :")6-6 [608.076806[ 60ון= יו =6ון- אס דש 56% ("!סח ד ס|161]")סחו וטס !6 דעוו א דעו %< <צ800/> < |וזדר]/> דוגמה זו יוצרת קוב בשס %65%.06% בנתיב 650.04:זוטץו:6. לאחר מכן, נפעיל את השיטה ()6חו |סטוז) לכתיבת שורת הטקסט !ופחד סוופיי אל הקובצ. לבסוף, מופע האובייקט 5068₪)א6ד נסגר, כדי למנוע בזבוז של משאבי מערכת. כל אחד משלביס אלה מתואר ביתר פירוט בפסקאות הבאות. הערה: אם תצטרך למפות נתיב וירטואלי של קובץ לנתיב פיסי, תוכל להשתמש בשיטה ()חזהק כ13]. ז567/6, כפי שמוצג בשורה הבאה: ("זא05%.0/ סעוכ" 3 כ הז 56 = ה8ק|68ו5עחוק אם הנתיב הפיסי של התיקיה הווירטואלית "סזפטוזם/" הוא 6פעוזק:6, קריאה זו ל- ()ח081ק8 תחזיר "051.00 סז8עוזק:6". 8 המדריך השלם 3 455 השיטה ()6!ו6%6₪ 61768161 משמשת ליצירת קוב טקסט חדש. בעת קריאה לשיטה זו, מוחזר אובייקט מסוג הח050768א6ד. לשיטה זו פרמטר חובה אחד ושני פרמטרי רשות : 6 הפרמטר ז6₪50600!ו= - פרמטר זה מציין את הנתיב שבו יוצריס את הקוב>. אס אחת התיקיות בנתיב אינה קיימת בדיסק, מוחזרת הודעת השגיאה סחטס- זסא 6וו=. 0 הפרמטר פזחאוזפטס - פרמטר וה הינו רשות והוא מציין דריסה, או כתיבה על (סוזמוזסטס). כברירת מחדל, הערך שלו הוא 5טמז. קריאה לפונקציה ()6!-0א6 ]7680 דורסת באופן אוטומטי כל קובצ בעל אותו שס שכבר קייס בתיקיה. אס הפרמטר מוצב ל-55 |4=, תתקבל הודעת שגיאה אס קיים כבר קוב בשסם זהה. 0 הפרמטר 010006 - פרמטר זה הינו רשות והוא מציין את טבלת קוד התוויס בה משתמשיס ליצירת הקובצ. כברירת מחדל, הערך שלו הוא 155ח, ופירושו הוא שליצירת הקובצ משתמשיס בטבלת קוד 850. אס הפרמטר הוא =חד, משתמשיס ליצירת הקוב בטבלת קוד 6סססוחש. 6ח הוא תקן בינלאומי לקידוד תוויס במערכת ההפעלה. תקן זה מאפשר למערכת ההפעלה לתמוך במספר תוויס רב יותר מאשר תקן 45011 אשר מאפשר רק ל- 256 תוויס להיתמך. מכיון שתקן 85011 תומך רק ב-256 תווים, מערכת ההפעלה מסוגלת לתמוך רק בשפה אחת נוספת מלבד השפה האנגלית הסטנדרטית. תקן 10006 נתמך על ידי דא פאוססחו/ ו-2000 פאוססחו/ ואילו תקן 45011 נתמך על ידי 98 פאוססחוצ ו- 95 פאוססחוצו. לאחר יצירת הקוב באמצעות השיטה ()6"א6 6768661, ניתן לכתוב בו באמצעות האובייקט 050080א6ד. בעת שימוש באובייקט ו5068)א6ד לכתיבה, יעמדו לרשותך השיטות הבאות : 0 (09ח501)שוזש - שיטה וו כותבת בקוב מחרוזת תוויס. 0 ([0חו6)]57חו |סזח/ - שיטה זו כותבת בקובצ את המחרוצת 8ַחו5 ומוסיפה אחריה תו קוד לשורה חדשה. הפרמטר פַחו5 הוא רשות. אס לא מצוינת מחרוזת, השיטה כותבת לקובצ את תו שורה חדשה בלבד. 0 (65חו!)65ח %1ח68!8וז\ - שיטה זו כותבת לקוב> מספר מסוים של שורות ריקות (באמצעות תווי שורה חדשה). 0 ()6!056 - שיטה זו משמשת לסגירת קוב וח65068ד פתוח, ופינוי משאבי המערכת. לדוגמה, כדי ליצור קוב טקסט המכיל את הטקסט !ח!וסצ סו|6י 32 פעמיסם ברצף, נכתוב את התסריט הזה: >% ("20[66). הה506 65| הו ק 56 )060 76060 56/6 =60[ס 0ססון עו 56% ("0.ז65 וס ירת :")6 !6 [608.076806[ 60ון= יו =6ון-טא6 דש 56% 2 סל 1=! ₪08 ("!0 וס סו|46")סחו [ססוז/. 6|והסא6 דעוו דשא א דעו %< פרק 8: עבודה עם מערכת הקבצים | 169 קריאה וצירוף לקובץ טקסט כדי לקרוא מקוב, עליך ליצור מופע של האובייקט 65/506009[60!₪. לאחר מכן, השתמש בשיטה ()6!ו=%א6 דח6ק0 להתחזרת מופע של אובייקט מסוג הח650708אסד. לבסוף, תוכל להשתמש בשיטה ()6ח ₪801 של האובייקט 568₪)אסד כדי לקרוא נתוניס מן הקובצ. להלן דוגמח: >% ("20[60)ר 165506 חק 56 )060 768060 56/6 =60[ם ססון עו 56% ("ז005%.0 זו ץר :6" )6|ו6א6 [ח06 660[ 60ון= יו =6ון-חא6 דעו 56% הה68 01507 0ח=6./0!ו-0א6 דעו דסא = תח (6חו 6801 6|ו-0א6 דעסו 650056 סאם=/ש תא דעו %< תסריט וה קורא את כל תוכנו של הקוב 505.06. תוכן הקוב מועבר לדפדפן. אס הקוב לא קיים, מוחזרת הודעת השגיאה 6חטס] +סא 6!ו₪. (בסעיף הבא, תלמד כיצד לוהות אס קוב מסוים קיים או לא). הלולאה סאם)/...= תח/ בדוגמה זו עוברת על תכולת הקוב, עד שהיא מגיעה לסופו. כל עוד לא הגיעה הלולאה לסוף הקובצ, ערך המאפיין וח0065₪68ח5ז4 הוא 55 |חת. המאפיינים הבאיס של האובייקט 05008₪א6ד שימושיים בשעת קריאה מקובצ טקסט: 0 6₪ח(001ח6)/ - מאפיין וה מציין האס הגיעה סופה של שורה מסוימת בקובצ הטקסט. בעת זיהוי תו שורה החדשה, מקבל מאפיין וה את הערך = חד. 0 5500150687 - מאפיין זה מציין האס הגיע סופו של הקובצ. ערכיו יכוליס להיות =(חד או 55 |גם. 0 חתנטו60 - מאפיין זה מציין את מיקומו של התו הנוכחי בשורה. ערכו הוא מספר שלס. ₪ 6חו1 - מאפיין זה מצייןו את מספר השורה הנוכחי בקובא. ערכו הוא מספר שלסם. במקוס להשתמש בשיטה ()6ח₪68011 לקריאה מקובצ, ניתן להשתמש בשיטה ()₪680. שיטה זו מתחזירה מספר מסויס של תוויס מקובצץ טקסט פתוח. הדוגמה הבאה ממחישה את אופן השימוש בשיטה זו: >% ("20[60). הה506 65| הו ק 56 )060 76060 56/6 =60[ס 0סון= עו 56% ("656.0 ]וס רת :6" )6-6 [668.076806[ 60ון= יו =6ון-טא6 דעו 56% 6חן 000ח=א. 6!ו-סא6 דעו דסא = תח ((6630)1|ן-א6 דץ])סס1ז/. 56 650 סאפשצו א דעו %< 0 המדריך השלם 3 450 תסריט אה מאחזר את השורה הראשונה מתוך קובצ טקסט, תו אחר תו. המאפיין 6חו0011ח8+5 מזהה את ההגעה לסוף שורת הטקסט הראשונה. השיטה ()₪680 קוראת תו אחר תו מתוך קובצ הטקסט. השיטות הבאות שימושיות בעת קריאת מידע מקוב טקסט: 0 0 (5ז818606ח₪680)6 - שיטה זו קוראת מספר מסוים של תוויס מתוך קוב טקסט. (60חו|₪680 - שיטה זו קוראת שורה בודדת מתוך קובץ טקסט (תו השורה החדשה אינו מאוחזר). ()ו|ו₪680 - שיטה זו מאחזרת את כל תכולתו של קוב 650708₪אד. (5ז8786)0ח5%/0)6 - שיטה זו מדלגת על המספר המצוין של תוויס בקובץ טקסט פתוח. ()6ח1ס1א5 - שיטה גו מדלגת על שורת טקסט בודדת בקוב טקסט פתוח. ()01056 - שיטה זו משמשת לסגירת קובא פתוח מסוג 6%5068ד ופינוי משאבי המערכת. באופן רגיל, השיטה ()6ו"0א16ח6ק0 משמשת לאחזור מידע מתוך קובץ טקסט. אבל, ניתן להשתמש בשיטה זו גם למטרת הוספת (0ַח6ססה) מידע לקוב, כך: >% ("20[66). הה506 65| חק 56 )0166 76060 56/6 60[ 0סון= עו 56% (= ד ,8, "סו ז56עשסזס וס ץר :6" )66 [608.076806[ 60ון= יו =6ון-טא6 דש 56% (("דא 558 קד )60656.5 )סח וססוז = 6!והטא6 דעוו תא דעו %< תסריט זה יוצר קוב יומן (6:00 של סוגי הדפדפנים שניגשו לאתר האינטרנט. בכל הרצה של התסריט, סוג הדפדפן שביקש את הדף נרשס בקובץ טקסט. מידע זה על הדפדפן מאוחזר באמצעות האוסף 567/67/81180!65. הערה: למידע נוסף על האוסף 8180!65/ז6/ז56, ראה פרק 2. פרק 8: עבודה עם מערכת הקבצים - 171 התסריט מוסיף את סוג הדפדפןו לסופו של קובצ טקסט בשס 9ס!.ספווסזם. אס הקוב וסט לא קייס בעת הרצת התסריט, הוא נוצר באופן אוטומטי. הדבר מתבצע באמצעות שימוש בשני פרמטרים של השיטה ()6!ו)א6 זח6ס0: הפרמטר 106006 והפרמטר 6768%6. הרשימה הבאה מתארת את כל הפרמטרים של השיטה ()0=116א6 דח6פס : 0 116506000 - פרמטר זה מציין את שם ונתיב הקוב לקריאה או הוספה. 0 101006 - פרמטר זה הינו אופציונלי, ומציין האס הקובצ ייפתח לקריאה, כתיבה או הוספה. ערך ברירת המחדל הוא 1 - קריאה. לפתיחת קוב לכתיבה, קבע לפרמטר את הערך 2. לפתיחת קוב להוספה, קבע את הערך 8. 0 0768066 - פרמטר זה הינו אופציונלי, ומציין האס יש ליצור קובץ, במידה ואינו קיים. ערך ברירת המחדל של הפרמטר הוא 55 |ח. ₪ זהוחזס= - פרמטר אופציונלי זה מציין את מבנה 0אוחזס=) הקובצ. ברירת המחדל היא קוב המשתמש בתווי 45611 56 זְס8זהח6 5611), אך ניתן להשתמש גם בתווי 16005אש, על ידי קביעת ערך הפרמטר 1-, או בברירת המחדל של המערכת, על ידי קביעת ערך הפרמטר 2-. הערה: לא ניתן להשתמש בקבועים עם השיטה ()6ו-0א6 זח6ק0 בהוצאה הנוכחית של דפי קפה. לדוגמה, הפרמטר 10006 יקבל את הערך 8, אך לא את הקבוע 9חו0ח6סקהזס=. יישום לדוגמה חלק ה מביא דוגמה ליישוס המשתמש בשיטות הקריאה והכתיבה לקבצים. לפני כמה שניס, לפני שהפכה לחברה של ביליוני דולרים, נערכה באמזון תחרות לכתיבת סיפור מקוון בשיתוף פעולה. חלקו הראשון של הסיפור נכתב על ידי גיון אפדייק (חחסנ 6 ובכל יוס שלחו מבקריס באתר האינטרנט של חס חסק8וחה הצעות למשפטי המשך לסיפור. מדי יוס נבחר משפט אחד מבין כל ההצעות, המנצח וכה בסכוס של 0, והסיפור נכתב בשיתוף פעולה. תחרות זו הייתה רעיון עצוס. היא משכה מבקריס לחזור לאתר של וחסס. חסקהחזה בכל יוס, ויצרה כמות אדירה של פרסום (בכמה מימי התחרות שהתקיימה שישה שבועות, נאספו באמזון 10,000 הצעות למשפטי המשך לסיפור - וזה היה בשנת 1997). ייתכן ותרצה להוסיף דבר דומה גס לאתר האינטרנט שלך. תדפיס 8.1 מציג דוגמה פשוטה לדרך בה ניתן לעשות זאת. 2 המדריך השלם 3 455 תדפיס 8.1 התסריט ל- ק45. 510 %> םד ""=("סחו אסצ]")ו הס .6065 דסא ץז ("20[60)ר 165506 חק 56 )066 768060 56/6 =606[ס סו עו 56% ( ד ,8 ,"זא ץ650ת דוו :6" )שא ד ח6 66.0 60!ן= יו =6ון-טא6 דשא 56% (("6חו א46]")וחזס-.6065% )שחו [ססוז/. 6|והטא6 דעוו א דעו =ז סאם <% < | דר > <סגפה/><ם |הד/> 500 6הווחס <= ודנד> <כגשר> <צ800> <חרה> %> ("20[60)ר 65506 חק 56 )768060060 56/6 =60%[ם 0ססון= וא 56% ("זאס. 650 ד זו ץר :6" )!66 דח6 660.0[ 60ון= יו =6ון-א6 ד 56% רח0015068ח=).6!ו-סא6 דעו דסא = תח (6ח 6801 סון- א 8 ;050 ח.8; 050ח8" )סז 56 650 סאם/ תא דעו <% <חר> <3/> :500 6 זסז 6חו! ששח 8 וזח <3> <"350. / 0ס5"= 10 61 "זפסק"=ססחדסוז אמס-> <5125=70 "ךאם ך"=םק ץד "שחו סאסא"=ם וזה הוקא[> <"06ח56 6וו טט5"=ם! | "זו 5"=םק ץד הוקא[> <חסת/> <צ800/> < |וחדרן/> דף ?45 וה מורכב משני תסריטים. התסריט הראשון מתבצע בעת שליחת משפט חדש. אס קיים משפט חדש, הוא מתווסף לסוף הקוב> 0.ץזס65%חד. התסריט השני משמש להצגת תכולת הקובץ 04.ץזסזפפחד. כל שורה משורות הקוב מועברת לדפדפן (ראה תרשיס 8.2). השורות מופרדות באמצעות שני תווי רוות קשיתים (פ5ז67878606 50866 0חו686זפחסא), כך שהמשפטים יוצגו כשהס מופרדיס על ידי רווחיס. שאר דף ₪55 מכיל טופס !וא לשליחת השורה הבאה בסיפור. דף 455 שולח את תוכן הטופס לעצמו. כדי שהדבר יעבוד, עליך לקרוא לדף 2457 בשס 850.ץ0ש5. לפני שתשתמש בדף זה בפעם הראשונה, תצטרך ליצור קוב טקסט בשס 6א.ץזס)65חד, ולכתוב בו את משפט הסיפור הראשון. כשתרצה להתחיל את הסיפור מן ההתחלה, פשוט מחק את תכולת הקוב, וכתוב בו משפט ראשון חדש. פרק 8: עבודה עם מערכת הקבצים | 173 [<]5 - | זסזס!קא = פחז6)ח! +30זסו4 - עזס51 סחווחם ה צ] סופת פב אשע 28 5 | 8 ₪ ₪ טפ ₪ ₪ 9 ₪ ₪ 3 29 9 ווק א | ח6שוספ|ות | 5|שחחבת | עוסופוו = 65|סעב- | 5608 חס | 6658 קסופ וק 6% 15 [ 45 51871 והזפוח|[ 45 1605 זפזסוקאם הפוח[ 45 = %5ח | פקוחזס)פגום [ 45 3005 |פהחבח0 [ 45 = ס6/ פת! וס 863%[ 45 פאחע | זפות עמו9ץ 36 091% 8 85 זך :500 1116 10 1116 ששו ה ע6+תנך 8חפוחסם ופט [08ח₪151 18 חו ספגוסח וס טודד| <> - 6סל הזו וסס.1 (מם] [6 תרשים 8.2 סיפור מקוון בשיתוף פעולה עבודה עם קבצים חלק וה מכסה את נושא העבודה עס קבצים - כיצד להעתיק, להעביר ולמחוק קבציס; כיצד לוּהות האס קוב מסויס קיים; וכיצד לאחזר תכונות (65זטפוז₪ה) של קוב. העתקה, העברה ומחיקה של קבצים ישנה יותר מדרך אחת להעתיק, להעביר או למחוק קובא. בכל אחת מפעולות אלו ניתן להשתמש בשיטות האובייקט 1!65/5067000[6%] או בשיטות האובייקט 6ו₪. שיטות האובייקט ₪165/5000/00(60 גמישות מעט יותר, כיון שאינן מגבילות אותך לעבודה עס קוב אחד בלבד. הרשימה הבאה מתארת את שיטות האובייקט ‏ 65/500₪09(60!ו₪ המיועדות לטיפול בקבצים: 0 [6שז6עס] ,06500800 ,5007606 6"ץ600 - שיטה זו מעתיקה קובצ ממיקוס אחד לאחר. בפרמטר 6סזט50 ניתן להשתמש בתווי הכללה (05ז₪68וו//) | כדי להעתיק יותר מקובצ אחד בכל פעם. הפרמטר האופציונלי ווזשוזסטס מציין האס לדרוס קובץ קיים. הוא יכול לקבל את הערכים ₪(חד או 55 |ה=. 0 ה800ח0650 ,500706 6!וחסטסוא - שיטה וו מעבירה קוב ממיקוס אחד אחר. בפרמטר 06ז50 ניתן להשתמש בתווי הכללה כדי להעביר יותר מקובצ אחד בכל פעם. אס הקוב כבר קיים במיקוס היעד, תתקבל הודעת שגיאה. 4 המדריך השלם 3 855 0 6506680!= 6|606₪[!6 - שיטה זו מוחקת את הקובצ המצוין. ניתן להשתמש בתווי הכללה למחיקה של יותר מקובצ אחד בכל פעם. אס נעשה שימוש בתווי הכללה ולא נמצאו קבציס למחיקה, תתקבל הודעת שגיאה. כדי שתוכל להשתמש בשיטות אלו, יהיה עליך ליצור מופע של 00[6%ח506ץ65!ו=. הדוגמה הבאה ממחישה את אופן השימוש בכל אחת מן השיטות : >% 5000060 ץ65!ן-] 6 0 06חהםל5חו חאה 6806 ' ("20[60)ר 165506 חק 56 )066 768060 56/6 =606[ס סו עו 56% 6 קוחהו 0 16 8 6806) ' ("6)"6:656.000|ן- אס 6806 0[60כ)6!ו ץ =6ון= וא 56% ("ס||6" )שחו וסט ש!ו ץז 6 ו 6 סוט 000 ' "0 0502ל:6" ,"ס.6:650" 6|ן 600.00 שו עו 6 6 סטסטן ' "6:50502.0" ,")אס 6:605%2" שו שסעסו. 6 ס6וו עו ' |60 00 5 "6:50.0" 6|ן-6|600 .600 שו עו "זס.6:60503" 6|ן-6|600 .600 שו עו %< במקוס להשתמש באובייקט 65/59:6000[606!= להעתקה, העברה או מחיקה של קבצים, ניתן להשתמש באובייקט 6|₪. שיטות אובייקט זה לטיפול בקבציס הן: 0 [6ז6ט0ס] ,ץסססשו6ח 600 - שיטה זו יוצרת עותק חדש של הקוב> הנוכחי. אם לפרמטר האופציונלי זאטס נקבע הערך = ד, קוב שכבר קיים יידרס. 0 /600ו6ח 6טס - שיטה זו מעבירה את הקובץ הנוכחי למקוס אחר. לאחר הקריאה לשיטה, יתייחס הקוב הנוכחי לקובצ וּה. 0 2666 - שיטה גו מוחקת את הקוב הנוכתי. כדי שתוכל להשתמש בשיטות אלו, יהיה עליך ליצור מופע של האובייקט 6!₪. כדי ליצור מופע של האובייקט ₪6, יש להשתמש בשיטה ()6ו660 של האובייקט 00ו506ץ65!ו=. לפניך התסריט הקודם, משוכתב כך שישתמש בשיטות האובייקט 6 : >% 50000060 ץ65!ן-] 6 0 06חהבל5חו חאה 6806) ' ("20[60) 165506 חק 56 )060 768060 56/6 =60%[ס סו עו 56% ה קוחהו 0 6|ו1 8 6806) ' ("6)"6:656.00|ן-זא6 [ 76806 0[60כ)6!ו ץ =סון= וא 56% ("סו|6" )שחו [ססו. שו ץז 6 וו 6 6 01 06חההלפחו חאה 76806 ' ("0.ז6)"6:65|ן600.)2607[ 60 ץ]=87!6 56% 6 סוט 000 ' "6:0502.0" ץ6.000וח₪ פרק 8: עבודה עם מערכת הקבצים | 175 6 6 סטסון ' "6:)0503.0" 6עס!].סוחה 6 |פחופחזס 6חז סזסוכ ' .ו %< זיהוי האם קוב קיים כדי לוהות אס קובץ קיים, ניתן להשתמש בשיטה ()56א6!ו= של האובייקט 5 ץ65וו=. עליך רק להעביר לשיטה את הנתיב הפיסי של הקובצ, והיא תחזיר לך 5(וד או 55 1ח. לפניך דוגמה לאופן השימוש בשיטה זו: < |דר] > <סשה/><= וד ד/>6|קותאם 6פואשסוו= <= |דד> <סגשר> <צ800> %> ("סם דג [5 ד ד )60650.6 = ]ועו 500 65!ו=] 6 01 66חהל5חו 768%6) ' ("20[60)ר 165506 חק 56 )060 768060 56/0 =60[ם 0ססון= עו 56% שרוד (|1505)1/56א6ו= .60[ט שוח עו + ("5וא6 16)"1/. 650056 5 | (".615% 0% 00 16)"1ז/. 65056 זז סאם= <% <צ800/> < |וזדר]/> דף 450 וה בודק האס הוא קיים. משתנה השרת סםדג |5אחד הודגק משמש להתחזרת נתיבו הפיסי של הקובף הנוכחי. השיטה ()65055!ו בודקת האם קוב וה קיים. בדוגמה זו, השיטה תמיד תחזיר םטחד (במילים אחרות, הקובץ בודק את עובדת קיומו, מגלה שהוא קיים, ומחזיר = חז). קבלת תכונות של קבצים האובייקט ₪6 מכיל מספר מאפיינים שמתגלים כשימושיים בעבודה עס קבצים. הרשימה הבאה מסבירה מאפייניס אלה: 0 00066 - מאפיין וה מחזיר את תכונות (665טפוז4₪) הקוב הנוכחי (בדומה לפקודה 1818 של 05כ). לדוגמה, תוכל להשתמש במאפיין זה כדי לקבוע האס הקוב הוא נסתר (ח₪1006) או לקריאה-בלבד (ץ!ח5680-0). 60 - מאפיין זה מחזיר את תאריך ושעת יצירת הקוב. 0 8506005500 |₪806 - מאפיין וה מחזיר את התאריך והשעה בהם ניגשו לקובצ בפעס האחרונה. 6 המדריך השלם 3 450 0 45100/₪60 ₪816 - מאפיין וה מחזיר את התאריך והשעה בהס שונה קובץ וה בפעם האחרונה. שווזס - מאפיין זה מחזיר את הכונן בו הקובץ ממוקס. 86 - מאפיין וה מחויר את שס הקוב>. !860 - מאפיין ה מחזיר את התיקיה בה נמצא הקובצ. חק - מאפיין וה מחזיר את נתיבו של הקוב. 6 - מאפיין ה מחזיר את גודלו של הקובצ בביטים. 0 00-00 (0 6 - מאפיין זה מחזיר את סוג הקוב. לדוגמה, מסמך טקסט (א6ד +ח6ט6סכ), קוב 455 (6!ו₪ 55ג) או דף אינטרנט (קוב וואדוז). 6 כדי להשתמש בכל אחד ממאפיינים אלה, יש ליצור מופע של האובייקט פוו=. הדוגמה הבאה מציגה את מאפייני הקובץ שנתיבו 05.04ז:6 (ראה תרשים 8.3). (תמצא את הקוב 8!60006/065.850 בתקליטור המצורף לספר וה, בתיקיה 2800%5593038). < ||אחד> <ספה/><ם 1 ד/>65ו6קסזק 6ון-<ם ודד> <סגש> <צ00ם> >% 5062060 ץ65!ן-] 6 01 06חל5חו חאה 76866 ' ("ז020(66רח506 65| חס 56" )066 768060 56/6 =60[ס 0סון= עו 56% 6 6 01 55366 חהּ 070805 ' ("6)"6:5%.00|ן-600[60%.0060!ן 1 =8116 56% %< <%סוח3ּ)].81!6= %> :]<> <800%ק.86]6= %> :ח8%ק<> <%0=86|6.07/6%> :סצוזכ <חם> >0₪<5120: >%6 =81||6.520%< <26%ץ86!6.7= > :6קץך<ם> <605%ט86|6./)110= %> :פס6טט0 <> <% 6.]28000-708000ן81=%> :6708000 זה <חם> <35/605500% ]2876 .1[6= 9%6> :0605500 35% ] 6זהכ <חם> <350100160% ]2806 .88!6= 9%> :1001860 35% ] סוכ <חם> <ץ800/> < |וחדרן/> המאפיין פסטטוזשה דורש הסבר מסוים. מאפיין זה מחזיר מספר המתאיס לסכוס התכונות של הקובא. טבלה 8.1 מפרטת את ערכי התכונות. פרק 8: עבודה עם מערכת הקבצים | 177 [<]ם]- | זזס!קא= ו6חז)ה! 050/1זס: - 5סוווסקסז" שו ל | "חק הסוםה 00ב אסץ 8 שם | 9 ₪ ₪ טָ- ₪ ₪ 6% ₪ 5 . : ו |6₪ | הפס | 5פהחפתם ‏ עוסופ ‏ 65הוסם" ‏ ה0ו568 | שתסר | הפסחשה | כסופ מקוסן 7 06מ8 36[ 6 5151 ופחוסוחו[ 45 = 65 זפזסוקא= ופחוטוחו[ 45 = 15 וטג [ 45 8045 ופחחבח0 [ 45 = טפ/ שחו 07 8656[ 45 פאחו | 7 157 :6מנה זך 7 57 וע :₪ :ששכ 8 1 תוסכ +16 :סק 4 :8פפגוט רמ ]ג 1:19:45 2/16/99 .0168066 286 ]1 1:20:25 2/16/99 :40065566 1.857 פוה זה 1:1945 2/16/99 :1000866 1,855 שוכ 206 והמזוחו ומס נש| |[ | | תרשים 8.3 מאפייני קובץ טבלה 8.1 תכונות קובץ בי תכונה ...ו | .| > ץ96-0 | 10 = ]| קריאה-בלבד ו || - ו וו - ור ה ררה כו ו 0 |[ ו לטו | 16 | תיקיה 1 |[ ו .|| ו 7 .ו > || | בי דחוס לקובצ המוצג בתרשיס 8.3 נקבעו התכונות ח006ו ו- 6עוח6זה. השילוב בין 2 (לקובצ נסתר) ו- 32 (לקובצ ארכיון) שווה ל- 34 (2+32=34). לא קיימת סכנת אי בהירות לגבי התכונות, כיון שכל שילוב תכונות יפיק מספר ייחודי. 8 המדריך השלם 3 55 חלק ממאפיינים אלה ניתנים, בנוסף לקריאה, גס לשינוי. ניתן לשנות את המאפייניס לקריאה בלבד, קובץ נסתר וקובצ ארכיון. לדוגמה, כדי להפוך את הקוב 6:5.06 לקובץ נסתר, תוכל להשתמש בתסריט הבא : >% 50602060 ץ65!ו-] 6 01 06חהל5חו חהּ 76806 ' ("ז0(66 50602 65| חס 56" 66[ 768060 56 =60[ם 0סון= עו 56% 00 6 6 01 06חמל5חו חהּ 76806 ' ("6)"6:5%.06|ן600.)2607[ 60| ץן]=870!6 56% ח06סוח 6 שאה ' 005=2/ו6.30110 %< עבודה עם כוננים ותיקיות חלק זה יבחן את השיטות לעבודה עס כונניס ותיקיות. תלמד כיצד לאחזר מידע אודות הכונניס במחשב המקומי, וכיצד ליצור, להעתיק, להעביר ולמחוק תיקיות, ולהציג את תכולתן. עבודה עם כוננים 5 קיימים שני אובייקטיס בהס תוכל להשתמש כדי לקבל מידע על כונני המחשב המקומי: האובייקט ‏ ₪116050900009[60 והאובייקט 6וזם. לדוגמה, דף 850 הבא מציג את רשימת כל הכוננים שבשרת, גודלס, והמקום הפנוי בהס. (תמצא את הקוב 15%.850 |פעוז בתקליטור המצורף לספר זה, בתיקיה 800655930308008). < ||אחד> <סגפה/><ם |ד1ד/>1186 פשוזם<ם ודד> <סגש> <צ00ם> >% 1165500016 6 01 66ח5%3ח1 חהּ 070805 ' ("ז20[66רח506 65| חס 56" )066 76860 56/6 =60[ס ססון= עו 56% ח60|!6000 סעוכ 66 הפטסזח קססן ' 65 !ו ץז הו פחוחז המ מס %< <6007% |סעחזכ. 0חוח%= %> :60067 | סעוזם <> <260%2ו000!5 ך. 0ח1ר%= %6> :520 |פסס ד שעוזכ <> <81]30|650806%/. סַחוח?= %> :50866 6|סב!והשה סעוכ <חם> <חר> >% דשא %< <ץ800/> < |וחדרן/> פרק 8: עבודה עם מערכת הקבצים | 179 הערה: אם תריץ תסריט זה כשכונן הדיסקטים או כונן התקליטורים שלך לבדוק האם המדיה נמצאת בכונן. טסוק וזח 4:01050/6 - ]| 065ש ]8‏ 80 אס 5 מס -( )ווק | | עוסופו] = 65|סע3- | ה0ה56 סוחס | 6658 קסופ בי ]א | חס6ספ|טץ ריק, תקבל הודעת שגיאה. ניתן להתגבר על בעיה זאת על ידי שימוש במאפיין /158680 כדי סאוזם ל ₪ם 6 | ב ווה [ 45 5111 ופחזפוח|[ 4 || זסזסקא ‏ |פחזוחוך 45 = 65 | וחסונ [ 45 806 חתפה [ 45 = טס / שת! 1ס 8651[ פאחו | [6 0 סזות 2 :910 10181" שבוכ 3016 5006 6 516": 2 8016 50806: 12 0 :ו 0 :50806 3016 6 5 [קו. שבוכ סזומ 81 6קות כ [זו. סכ סזות פטתכ [קו. סקכ 206 3061זוחו 1/0081 = | | | תרשים 8.4 הצגת מאפייני כוננים האוסף 6שוזם באובייקט 506009[66ץ₪1!65 מכיל את רשימת הכונניס הזמיניס בשרת. אולס, הוא כולל רק את הכוננים שקיבלו מיפוי לאות מסוימת. אלו הן שיטות האובייקט 1!65/5%6700[6%= המתייחסות לכונניס : 9 (505)071/650661067ואם6טוזכ - שיטה זו מחזירה פשחד אס הכונן המצוין קייס. 0 6סעטוזכ - שיטה זו מחזירה את אוסף הכונניס במחשב המקומי. 9 (65066167טוזכ)6ע06+0 - שיטה זו מחזירה אובייקט מסוג 6שוזפ המייצג את הכונן המצוין. 0 (ח8%ק)6וח63ץוזז66 - שיטה זו מחזירה מחרוזת המכילה את הכונן לנתיב המצוין. באופן לא מפתיע, גם האובייקט 6עוזס מכיל מספר שיטות ומאפיינים השימושייס לעבודה עם כונניס : 0 6סִהַּס655|ַהּוא/4 - מחזיר את המקוס הזמין על הכונן בבייטים. (%5ץ8) 9 ]600 |פטוזם - מחזיר את אות הכונן. לדוגמה :6, :כ או :=. 0 המדריך השלם 3 450 0 6סץדפטוזס - מחזיר מספר התואם את סוג הכונן. למשל כונן תקליטורים, או כונן הניתן להסרה. 0 76650866 - מחזיר את נפח המקוס הפנוי בכונן בבתיס (בדרך כלל, והה לערך של 6 סה ווהע). הערה: ייתכן ותהית באילו נסיבות יחזירו 6650866= ו- 6ִסְהס65וטּוו8/8 תוצאות שונות. מערכת 2000 פצוססחו/ מאפשרת למנהלי מערכת להקצות לכל אחד ממשתמשי הרשת מכסת נפח אכסון בכונן. אם נפח האכסון המוקצה למשתמש מוגבל, הערכים 66508066ז= |- 650866!פבּוופע יהיו שונים זה מזה. 0 /158₪680 - מציין האס הכונן מוכן לשימוש. מאפיין וה שימושי לציון מצבס של כונניס ברי הסרה. 8% - מציין את נתיב הכונן. 0 ₪000-000 - מאפיין אה מחזיר אובייקט מסוג ז08!ס=, המייצג את תיקיית השורש (067|ס= ₪00%) של הכונן. 0 זססוחטא|5678 - מחזיר את מספרו הסידורי של הכונן. 0 1058|526 - מחזיר את גודלו הכולל של הכונן בבתיס. 0 6ו68חגו!ס/ - מחזיר מחרוזת המייצגת את שם הכונן. כדי להשתמש במאפיינים ושיטות אלה, יש ליצור מופע של האובייקט פ6שוזפ. ניתן לעשות ואת על ידי שימוש בשיטה ()076ז66 של האובייקט 001606 5/5067סוו=. הדוגמה הבאה מחזירה את שמו של כונן 6: >% 500000606 65!ן=] 6 0 06חהל5חו חאה 76806 ' ("20[60)ר 165506 חק 56 )060 768060 56/6 =60[ם 0ססון= עו 56% 006 6שוזכ 6 01 06חהםל5חו חאה 76806 ' (":6)"6ץן26%07). 60[ 60!וחץ]=6עוזס שו 56 (6רח הס רח|ס/. סעכ ץו )166 56 650 %< עבודה עם תיקיות חלק זה ידגים כיצד לתפעל תיקיות ולהציג את תכולתן. כדי לעבוד עם תיקיות, ניתן להשתמש באובייקט 65/5:6000[66%!= או באובייקט ז0!06=. דוגמה זו מציגה את כל הקבציס בתיקיה שנתיבה ז06|ס)ץח :6 : < |אדר]> <40שה/><= |ד1ד/>05ח00006 זס0!ס-<= ודנד><פגשר]> <צ800> >% 5000060 ץ65!ן-] 6 0 06חהבל5חו חב 6806 ' ("20[60)ר 165506 חק 56 )768060060 56/6 =60[ס 0ססון= עו 56% פרק 8: עבודה עם מערכת הקבצים - 181 0 0067 8 76806 ' (" סח :6" )010 60.6[ 60| ]= זססוס= ץ1 56% ח60|!6000 65!ו= 6 הפטסזרש קססו ' 5 סו חו פַהוח+ המם הס (0חוח8"<<] >" )סז 650056 דשא <% <צ800/> < |וזדר]/> בדוגמה זו, נוצר אובייקט מסוג 00| על ידי שימוש בשיטה ()0!06-)66 של האובייקט 65/506000[66!ו. | לאחר יצירת האובייקט 0!06=, משמשת הלולאה דאםשא... 0 למעבר על אוסף הקבציס שלו. הדף מציג את כל הקבציס שבאוסף זה (ראה תרשים 8.5). [<]5] - | סקא תזסח! ו]050ז0;א - 5והס)חס: וסוס ה בז 9סופ" 800 אשץ 00ם 6 | ₪8 ₪ ₪ פָּ ₪ 9 ₪ 2 ווק ח66ספ|ות | 5|שתחהת | עוסופוו = 65והסעב- | 56808 6וחסו | 6658 קסופ וק 6% וו [ 45 5111 ופחזפוח|[ 45 || זסזסקא |פחזוחוך 45 = 65 | פקוחזסופם [ 45 806 חתפה [ 45 = טס/ שת! 1ס 8651[ פאחו | .1 01661816 עמ2) 6 018618162 עב 2) .2 016615[6 שעמצ2) ₪ זה ומסס/ נַשן | | | 6 תרשים 8.5 תכולת תיקיה האובייקט 1655060016 כולל מספר שיטות לעבודה עס תיקיות. הרשימה הבאה מספקת הסבר קצר על דרכי שימוש אפשריות בשיטות אלו: 0 [6םוזאוסעס] ,ח0ו80ח 0650 ,5006 זס00|סת ץק60 - שיטה זו מעתיקה תיקיה ממיקוס אחד לאחר. ניתן להשתמש בתווי הכללה בפרמטר 6סזטס5, כדי להעתיק מספר תיקיות בו ₪מנית. כברירת מחדל, תיקיה שכבר קיימת תדרס. כדי למנוע זאת, יש לקבוע את ערך הפרמטר 6ואוו6טס כ- 55 |הת. 0 006750606 ז076806-0|06 - שיטה זו תיצור את התיקיה המצוינת. 0 0!06750600= ז6160!06ו6כ - שיטה זו תמחק את התיקיה המצוינת ואת כל תכולתה. ניתן להשתמש בתווי הכללה כדי למחוק מספר תיקיות בו זמנית. 2 המדריך השלם 3 455 כדי (ז0!0675066|116 )1505א0!0675= - שיטה גו מחזירה םד אס התיקיה קיימת. (0!0675066167-])ז60-0|06 - שיטה גו מחזירה אובייקט מסוג ז06|ס= המייצג את התיקיה המצוינת. (ה81ק)6ו0!0678-זה6ז8ק661 - שיטה זו מחזירה מחרוזת המכילה את נתיב התיקיה ברמה אחת למעלה. ח0ו80ח0650 ,500706 ז6-0!00טסו! - שיטה זו מעבירה תיקיה ממקוס למקום. ניתן להשתמש בתווי הכללה בפרמטר 66זט50 כדי להעביר יותר מתיקיה אחת בו זמנית. להשתמש בכל אחת משיטות אלו, יש ליצור תחילה מופע של האובייקט 6550וו. הדוגמה הבאה יוצרת תיקיה, מעבירה אותה, ולאחר מכן מוחקת אותה: >% 50002060 ץ65!ן=] 6 01 06חהל5חו חאה 6806 ' ("20[60) 165506 חק 56 )768060060 56/6 =60[ס סו עו 56% 10 צסח 8 076806 ' "0 סח :6" ז0|006- 6.6806[ שו עו 10 6חש סטסטן ' 00ז0!ס:6" "!סו ח:6" זס0|סת ץסעסו. 6[ ס6וו עו 0 6 סוס ' "0 6:" ז0!00 6.660[ 0ס6וו עו %< גם שיטות ומאפייני האובייקט ז0!06= יכולים לשמש לתפעול תיקיות. לפניך הסבר קצר על המאפייניס והשיטות של האובייקט זססוסם : 0 0 00-00 00 0 0 [6םוז]סע] ,ץק60עוסח ז060!ס-ץק60 - שיטה זו מעתיקה את התיקיה הנוכחית למיקוס חדש. אס ערך הפרמטר פטס נקבע כ-55 |גח, תיווצר שגיאה במידה ותיקיית היעד כבר קיימת. - מחיקת את התיקיה הנוכחית. 5 - מחזיר את אוסף הקבצים בתיקיה. האוסף לא כולל קבצים נסתרים. 0 - מחזיר 5(וחד אס התיקיה היא התיקיית השורש. טסו - שיטה זו מעבירה את התיקיה ממיקוס אחד לאחר. חא - מחזיר את שס התיקיה. 0 ח6? - מחזיר את תיקיית-האם. 6 - מחזיר את גודל התיקיה וכל תת-התיקיות שלה בבתיס. 5 - מחזיר את אוסף תת-התיקיות של התיקיה הנוכחית. פרק 8: עבודה עם מערכת הקבצים | 183 5 כדי להשתמש בכל אחת משיטות אלו, יש ליצור מופע של האובייקט זססוס". דוגמה וו מחזירה את רשימת תתי-התיקיות של התיקיה הנמצאת בנתיב סשת :6. (תמצא את הקובף 05.850ח%6ח60ז10!6 בתקליטור המצורף לספר זה, בתיקיה 00655930368008). < ||אחד> <סגשה/><= | ד/>05ח6חה0ס 006 <= וד1ך> <סגשו> <צ00ם> >% 5060160 1!65-] 6 01 66ח5%3ח1 חב 070805 ' ("ז020[66רח506 65| חס 56" )066 768060 56/6 =60[ם ססון= עו 56% ' 076806 8 1000 ("10!067 וח :6")ז600.60-0]0 60| ]= זו סוסה שו 56% חסו60!!60 1!65= 006 הסטסזר קססן ' סע חו פהוח+ המ מס (0חוח8%" ")ו 650056 דשא %< <ץ800/> < |וחדרן/> הלולאה 64ם...0₪ס= בתסריט וה עוברת על כל האלמנטים של האוסף 5ז0!06ט50, ומציגה את שמס בזה אחר זה. סיכום פרק זה תיאר את השימוש באובייקטיס של הרכיב 466655 16ו=. למדת לקרוא ולכתוב קבצי טקסט, וכיצד לעבוד עס המאפייניס והשיטות של האובייקט 16=. לאחר מכן, למדת כיצד להשתמש באובייקטים ז0!06= ו- שווזם, כדי לתפעל תיקיות ולאחזר מידע לגבי כונני הרשת שלך. 4 המדריך השלם 3 57 פרק 9 מעקב אחר תצוגות הדף, והצפגת פרסומות בפרק זה: 0 ספירת מבקרים עם הרכיב ז%6חהט0ס6 6 מעקב אחר תצוגות הדף עם הרכיב %675חט60 60 הצגת פרסומות פרק 9: תצוגות דף והצגת פרסומות | 185 פרק זה בוחן שלושה רכיבי 6%ש460 בהס תוכל להשתמש למעקב אחר מבקריס ולהצגת כרזות פרסומת. בחלק הראשון תלמד כיצד להשתמש ברכיב זסזחט0ס6 כדי לעקוב אחר מספר הבקשות עבור דף 455 מסוים. לאחר מכן, תלמד להשתמש ברכיב פזססחטס6, שיכול לשמש למעקב אחר תצוגות דפים או כל דבר אחר. חלקו האחרון של הפרק מסביר כיצד תוכל להשתמש ברכיב ₪008 30 להצגת כרזות פרסומת באתר האינטרנט שלך. ספירת מבקרים באמצעות הרכיב ז%6חש60 אס גלשת באקראי ברחבי האינטרנט, ודאי הבחנת כי הדפיס הראשייס באתרי אינטרנט רביס כולליס מונה כניסות לאתר. מונה זה מופיע בדרך כלל בתחתית הדף, ומציג את מספר הפעמיס בהס ביקרו בדף זה. 1670504 מספקת רכיב המאפשר מימוש פשוט של מונה כזה - הרכיב ז6זחטס6 0806 (מונה דפים). הערה: הרכיב זסזחטס60 7806 אינו נתמך על ידי 670506 באופן ישיר, ואינו נכלל ב- 086% חסטקס של זא פשוספחו/. במשך תקופות מספר בשנה רכיב זה נמצא זמין להורדה מהכתובת 0/5 050.60ז6!ח.צצשאו//:קאח. אם אינך מצליח למצוא אותו באתר של 6ספסזסו, תאלץ לרכוש את 567/87 הסשפוזס)ח1 ז6חז6זח1 0500%ז6ווז זא ₪6500706. מכיון שהרכיב ז6זחט60 6חָק נועד למטרה מסוימת מאוד, הוא רכיב פשוט. הרכיב כולל את שלוש השיטות הבאות : 0 (ח5)080ו1 - שיטה זו מחזירה את מספר הפעמים בהן נפתח דף בעל נתיב מסוים. אס לא מסופק הנתיב, מוחזר הנתון אודות הדף הנוכחי. 0 (39671? - שיטה זו מעדכנת את מספר הפעמיס בהן נפתח הדף הנוכתי. לא ניתן לציין נתיב לדף אחר. 0 (ה)₪050))28 - שיטה זו מאפסת את מונה הדף שנתיבו צוין. אס לא מסופק נתיב, תאפס השיטה את מונה הדף הנוכתי. כיון שהרכיב ז%6חט60 806ק אינו רכיב מובנה דוגמת ₪6006% או 56ח6500, עליך ליצור מופע שלו לפני שתוכל להשתמש בו. תדפיס 9.1, לדוגמה, יוצר מופע של הרכיב ולאחר מכן מציג את מספר הפעמים בהן הדף נצפה. 6 המדריך השלם 3 55 תדפיס 9.1 455.אם דא65600ק < |ואדר> <סשה/><ם וד1ד/> 6|קוח8אם זססהטס6 חק <ם ודד> <סגש> <צ800> %> ("זס 3060 115586 66[ 0768%60. ז56/6=וחץו] 56 ()והסְפָק. שוחץו <% 0 חס 35 0806 פוחדך <655%ו.5)והוץ1]= 9%> .5חו <צ800/> < |וזדר]/> דף 855 וה פשוט מציג את מספר הפעמיס בהן הוא התבקש. השיטה (שוחַ6אָגק משמשת לקידוס המונה עבור הדף הנוכחי. השיטה ו נקראת כאן ללא פרמטרים, כך שהיא מחזירה את ערך המונה עבור הדף הנוכחי (ראה תרשים 9.1). [<]5] - | זסזס!קא = )חזס)ח! 1010504 - 6וקחא= זסותטס0) 6ב ה בז מ שופ" 800 אשע 0] 6 | 9 פָּ ב 9 ₪ ב | וק א | ח6שזספ!|ות | 5|שמחהת | עוסופו] = 65|סעב- | 56808 חס | 6658 קסופ וק 6% | | וו [ 45 5111 ופחזפוח|[ 4 וס ! זסזסקא |פחזוחוך 45 = 65 | שקוחזסופגם [ 45 ₪06 חתפה [ 45 = טס / שת! 01 8651[ 4 פאחון | 5 1777 66קט6מ 066 135 6פהק פומ" 206 8061זוחו [008/ 1 ר=ן | | | ב תרשים 9.1 פלט מן הרכיב זס)חס60 סְהָהק פרק 9: תצוגות דף והצגת פרסומות | 187 הערה: משמעות המילה כניסה טוח) בהקשר של אתרי אינטרנט, מעורפלת למדי ויש להימנע ממנה. מצד אחד, כניסה יכולה להתייחס לכל פעם בה אוחזר רכיב של דף וחד. לדוגמה, ייתכן שדף ]א המכיל 20 תמונות יחולל 20 כניסות (זאת כיון שהדפדפן יוצר תקשורת עם ה-ז8/ז56, כלומר שולח בקשת סדזח3 עבור כל תמונה שאמורה להיות מוצגת בדף). מצד שני, כניסה יכולה להתייחס גם לצפייה בדף. במובן זה, דף ₪1 המכיל 20 תמונות יחשב כניסה אחת בלבד. מספר גורמים מנצלים ערפול זה כדי לנפח באופן מלאכותי את הנתונים הסטטיסטיים של האתר שלהם. במקרים קיצוניים, מפתחי אתרים שתלו באתר שלהם תמונות שקופות, אך ורק כדי להגדיל את מספר ה"כניסות" לאתר שלהם. אל תיפול בפח! ' יש להודות כי המונה בתרשיס 9.1 הוא מעט משעמם. רוב מוני הכניסות בהס 0 תיתקל באתרי האינטרנט השוניס משתמשים בתמונות כדי להציג את מספר הכניסות לאתר. קיימות שתי דרכים לגרוס לרכיב ז6חט60 0806 להציג תמונות. בפרק 16, תלמד ליצור תמונות 056 תוך כדי ביצוע משימה כלשהי, תוך שימוש ברכיב 0ח80ז0%0ח5. לחילופין, תוכל פשוט ליצור סדרה בת 10 תמונות קטנות, אחת לכל סיפרה בין 0 ל 9, ולהשתמש ברכיב זסזחטס6 8806 כדי להציג תמונות אלו - כמתואר בתסריט שבתדפיס 9.2 (ניתן למצוא את הקוב 6710886.850חטס66ח בתקליטור המצורף לספר זה). תדפיס 9.2 <055.25ה ןזח דא 5600 אק %> (" סק 115586 )0768060060 זס/6=56ורוץ 56% (ְוהסְטבּק.וחץו ( רואת 1-0 סח 5005 ( הטוס 07 1 65= חח (ש%5ח6)אם | סד 1=ו ₪08 (1,ו-%5חה)10]=+ו3?זח) <% <"<080%ה9%6=0>"= ך ]1 ")0 <8%ק%חה6)= %>"=566 6[> %> דשא 8 סאם <% < ||אחד> <1שה/><= 1ד1ד/>806ק 506<ם |דנד> <סגשרן> <צ00ם> 0 חח 5ח 6חַהכ פוחדך %> .והש %ה-6 הזוס <% .ו <ץ800/> < |וזדרן/> 8 המדריך השלם 3 455 גס דף 45 זה מציג מונה כניסות. אך בדף זה מספר הכניסות מיוצג על ידי תמונות במקוס באמצעות טקסט (ראה תרשים 9.2). השגרה 5010886600 ממירה את מספר הכניסות למחרוזת, ולאחר מכן נעשה שימוש בלולאה דאםסא...08= כדי להציג את התמונה המתאימה לכל אחת מהספרות שבמחרוות צו. ]5 -| ה צץ ‏ סשת 800 אשצ 00ם ‏ 6 | (-] = 2 0 כ ווק א | ח6שזספ!|ו] | 5|פמחבת | עוסופו = 65!הסעב- | 56808 6וחסו | 6658 קסופ וק 6% | !6 [ 45 5151 ופחזפוח|[ 45 = 15| זסזסוקא= ופהזפוח|[ 45 = %5ח | שטווחסופגום [ 45 = 305 ופהחבה0 [ 45 = ספא סח זס 8651[ 4 5אחנו | 1 | 7|| 7ן| 1 בב 16 066 85 ספה מו קוח 00 א | | | ב תרשים 9.2 מונה כניסות המציג באמצעות תמונות כדי להשתמש בדוגמה זו, תצטרך 10 תמונות, הנקראות 1ו0.9, 1.9%, 2.9% וכן הלאה. תוכל ליצור תמונות אלו בעצמך, או להורידן מרשת האינטרנט. קיימיס אתרי אינטרנט רביס המציעיס ספריות של תמונות-מונה להורדה חופשית. מעקב אחר תצוגות הדפים עם הרכיב 615+חש60 ניתן להשתמש ברכיב 5ז6פחטס6 (מוניס) למניית מספר הבקשות לדף אינטרנט מסוים, אך ניתן גם למנות באמצעותו כל דבר אחר. לדוגמה, תוכל להשתמש בו למניית מספר המבקריס באתר שלך, מספר הפעמיס בהס לחצו על פרסומת מסוימת, או אפילו מספר הפעמיס בהס נתקבלה בקשה לדף כלשהו על ידי דפדפן כלשהו. פרק 9: תצוגות דף והצגת פרסומות | 189 ניתן ליצור מופע אחד בלבד של רכיב זה. אולס, לאחר יצירת המופע, תוכל ליצור כמה מוניס שרק תרצה. הרכיב 5ו6זחט60 יכול לכלול מספר רב של מוניס בעלי שמות שוניס. הערה: הרכיב 5זססחטס6 אינו נתמך על ידי 050%ו באופן ישיר, ואינו נכלל ב- 286% חסטק0ס של דא פשספחוש. מפעם לפעם, ניתן למצוא רכיב זה להורדה באתר 0/1558 500.60סז6!ח. ואו /:קשח. אם אינך מצליח למצוא את הרכיב באתר של וו תאלץ לרכוש את 16 65066 ז567/6 הסוזההזס)ח1 ז6חז6זח1 506סזסוחו. היות ובאפשרותך ליצור מופע בודד של הרכיב פזס)חטס6 בלבד, יהיה זה רעיון טוב ליצור את הרכיב בקוב 6!058|.858. הדבר יבטיח כי מופע אחד בלבד של הרכיב יווצר בעת הפעלת שרת האינטרנט. הערה: למידע נוסף אודות השימוש בקובץ 6!088|.858, פנה לפרק 4. לפניך דוגמה לאופן יצירת הרכיב בתוך הקוב 6|008|!.858 : "זחטס6ץ]"=1 "חסטפסו|קקה"=5ק 500 "זס/ "= זאו ז089(50> < 02507 0/> < "005 5/6]"= 061אק השתמשנו בתגית <ז08(50> המורחבת של %/050יסווא כדי ליצור מופע בשס זחטססעו₪ז של הרכיב פזפזחוס6, בטווח היישום כולו. וכור להשתמש בתגית <08(501> מחוץ לתסריטים שבקוב 61008|.358. לאחר יצירת מופע של הרכיב 5זסזחט60 באופן זה, תוכל לגשת לכל אחת מהשיטות בו מכל דף ביישוס, כאילו היה רכיב דפי 45 מובנה. הרכיב 5חטס6 כולל ארבע שיטות. הרשימה הבאה מפרטת את אופן השימוש בכל שיטה: 0 (ש6וחהּח ,זסזהט0ס))66 - שיטה זו מחזירה את ערכו הנוכחי של מונה. אס המונה לא קיים, הוא נוצר וערכו נקבע ל- 0. 0 (6חחּח ,ז6זהט60)זח6ו66ה1 - שיטה זו מוסיפה 1 לערכו הנוכחי של מונה. אס המונה לא קיים, הוא נוצר וערכו נקבע ל- 1. (6וחהח ,זס+הט6)60עסוח₪6 - שיטה וו מסירה מונה. 0 ה ,86 ז00חהט56000 - שיטה זו מקבלת שני פרמטרים. הראשון הוא שס המונה, והשני הוא ערך מספרי שלס. השיטה מוסיפה את הערך המספרי למונה. אם המונה לא קיים, הוא נוצר ונקבע לערך המצוין. 0 המדריך השלם 3 50 לאחר יצירת מופע של הרכיב פזססחטס6 בקוב 6!008!.858, תוכל להגדיל ולהקטין מוניס שוניס בכל אחד מדפי 255. מונה שנוצר בדף מסוים יכול להיות מוגדל, מוקטן או מושמד מדף אחר. לפניך דוגמה לאופן השימוש ברכיב 60675 למעקב אחר מספר הפעמיס בהן התבקש דף מסויס: < ||אחד> <סגשה/><ם | ד/> 0806 506 <ם |דנד> <סגשר> <צ00ם> 0 חח 5 6חהכ פוחדך <%6 ("זח66ְחָק")חסוח6זסח1.%הטס6ץ]=9%6> .ו <ץ800/> < |וזדרן/> בפעס הראשונה שדף זה מוצג, נוצר מונה בשס אִ66פָ98, וערכו נקבע ל- 1. בקשות חוזרות לדף מגדילות מונה זה ב- 1. המונה אח6ְַפָ₪ משקף את מספר הפעמים בהן הדף הוצג. מה קורה אס השרת קורס במפתיע! המונים שיצרת באמצעות הרכיב 5ז66חטס6 שומרים על ערכם. הס שמורים בקובץ בשם 615.04)חטס6. אם השרת נופל, המוניס עדיין קיימיס ושומריס על ערכם, וכשהוא עולה שוב הס ממשיכים מהיכן שהפסיקו. ₪0 כפי שהוזכר קודם, הרכיב פזס)חטס6 יכול לשמש למעקב אחר כל ערך שתבחר. לדוגמה, תוכל לנהל מעקב אחר מספר הפעמיס שמבקר ביקש דף באמצעות דפדפן של 6056806 או 070508ו1, ולהציג את התוצאות. ראה דוגמה בתדפיס 9.3. (תמצא את הקוב 501.85 בתקליטור המצורף לספר זה, בתיקיה 9 2800%559303). תדפיס 9.3 ק5ג.15זס5 %> ( ( "דא 558( קד דה" )88|65 00650.5 )5( = זספשסזטסת אשד 0 < ( "=51" ,זספאוסזססח )שפחו זו ( "67050!]" )הח סח1.זהטסץוז 6 ( "16056806" )%חה6וח6זסח6.1הטוסץוז ] חס <% < ||אחד> <1שפה/><ם | ד/>806ק 506<ם |דנך> <סגשרן> <צ00ם> <% ( "16070508" )06%.%הטסץ1)]= %> <5:>/0זס6ו15/ 50סזס6!|י]<ם> <> <%( "6096806" ))06.)הטס6/ן= %> <15/05:>/0/ 06096806]<ם><ק> <ץ800/> < |וזדרן/> פרק 9: תצוגות דף והצגת פרסומות | 191 דף 450 וה משתמש בכותרת ה-זא0558-65 לקביעת סוג הדפדפן שביקש את הדף. אס הכותרת כוללת את המחרושת "515!!", הדפדפן שביקש את הדף היה 60506 ז6זס|קאם ז6ח%07ח1. אס לא, ההנחה היא שדפדפן של 6056806 ביקש את הדף. שני מוניסם הנקראים 100506 (ו- 6)56806 משמשים לאגירת המידע אודות הפופולריות היחסית של שני הדפדפנים. ערכי המונים מוגדלים על ידי שימוש בשיטה ()0ח6וח676ח1, ומוצגים על ידי שימוש בשיטה ())66 (ראה תרשים 9.3). [<51)- | סקא 1 הזס)ח! 400501 - 386 506 ב אובת 800 אפע 00ם 6 | 5 ₪ 9 2 6 )חק | ח86זספ!= | 6|5החה₪ | עוסופור] = 85!הסב- | ה00ז568 חס | 6658 סו םס 0% !68 [ 45 5131 וסחזסוה|[ 4 = 5או16] זסזסוקא= )חזפוח|[ 45 = 65 1 סקווחסופגו [ 5 346 פחחבה0 [ 45 = סש א פת! וס 865[ 45 1065 | 6 :1816015/ 016 סיצט1]/ך 16456878 1/1510025: 0 206 806%זוחו 1.008 ר-] ₪ תרשים 9.3 דפים שהתבקשו על ידי הדפדפן של 1670508 לעומת דפים שהתבקשו על ידי הדפדפן של 16556806. 2 המדריך השלם 3 455 הצגת פרסומות אתרי אינטרנט מסחריים רבים בנויים על ההנחה שיוכלו להרוויח כסף על ידי הצגת כרוות פרסומת. ההנחה היא שאתר אינטרנט דומה מאד לעיתון או לתוכנית טלוויזיה. בדומה לתוכנית טלוויויה, אתר אינטרנט בעל תוכן מעניין ימשוך ציבור צופיס. ואחרי הצופים יגיעו גס פרסומות - והכסף של מפרסמים. אולס, לפי שעה, ברוב אתרי הרשת אסטרטגיה זו לא הוכיחה את עצמה. הבעיה היא שמעט מאוד חברות מוכנות להשקיע בפרסוס באינטרנט, ואף גרוע מכך - החברות שמוכנות להשקיע בפרסוס מסוג זה, נוטות לפרסם בקבוצה מצומצמת של מספר אתריס בלבד, קבוצה הכוללת את האתר !סס0ח8+, האתר 6056806א, ושערי אינטרנט נוספים דוגמת 1/605, 0506%/ח1, 6זוסאם ודומיהן. קבוצה גו מושכת את מרבית כספי המפרסמים, ומשאירה מעט מאוד כספי פרסוס לבעלי האתריס הקטנים. הערה: דרך אחת להתחיל למכור כרזות פרסומת באתר שלך בלי להתאמץ יותר מדי היא להצטרף לרשת פרסום (6זס60 0675108 ) דוגמת 685% (בכתובת 600.ל635ץ11. אוצואו/ / :קת ) או 86ח08ח6אם>חו | ((בכתובת ותס86.6חהה6אס6אחוו. וצו /:קחת). מעבר לכך, מכירת כרזות פרסומת היא הדרך העיקרית לעשיית כסף באינטרנט. אלא אס אתה מתכנן הכנסה ישירה ממכירת מוצרים או שירותיס למבקרי האתר שלך - תוכנית בעלת סיכון רב יחסית, כי תצטרך לשכנע את המבקרים לספק את פרטי כרטיסי האשראי שלהס - תאלצ להשתמש בכרזות פרסומת. בסעיף גה, תלמד כיצד לשלב כרזות פרסומת באתר האינטרנט שלך. שימוש ברכיב יוס+₪0%3 40 על ידי שימוש ברכיב ז₪0%900 40 (סבב פרסומות), תוכל ליצור דף אינטרנט שיציג פרסומת אחרת בכל פעס שיצפו בו. תוכל לקבוע משקליס שוניס לפרסומות שונות, כך שיוצגו בתדירויות שונות. תוכל גם לעקוב אחר מספר הפעמיםס שפרסומת מסוימת נלחצה כדי לקבוע את קצב הכניסה לפרסומת. הרכיב ₪090 0 כלול ב-86%ק חסטקס של דא פווספחו/. הרכיב אמור להיות מותקן באופן אוטומטי בעת התקנת ה-6ע56 חהסטההזס)ח1 6%חזסזה1 (חפש קובצ בשם |ו0.-₪01 א בתיקיה צ7ז605חו/5%6732ש5/זחחו/). פרק 9: תצוגות דף והצגת פרסומות | 193 הערה: מפרסמים נוהגים למדוד את יעילות הפרסומת באתר אינטרנט לפי שיעור הכניסות (המכונה גם שיעור התעבורה) אליה. שיעור הכניסות (6ז₪8 ופטסזח ד-66ו61) מראה את מידת התכיפות בה משתמש הצופה בפרסומת, מתעניין בה מספיק כדי ללחוץ עליה ולקבל מידע נוסף. שיעור הכניסות הוא היחס בין מספר הפעמים שהפרסומת נלחצה לבין מספר הפעמים שהוצגה. ₪ לרכיב ז0ז₪0%9 0 שיטה אחת בלבד. השיטה (%0ח066%0/81!50006 המשמשת % לאחזור מידע/נתוניס אודות כרוזת פרסוס. לפניך דוגמה לאופן השימוש בשיטה זו (הדוגמה נמצאת בתקליטור, בקוב בשס 8010%.850): < |אדת> <סגשה/><= וד ד/> 2806 סוחסה <ם |דנך> <סגשרן> <ץצ₪800> <חם ד=06!>/1<>/0ו5 ססצ וס ס) סוחסס₪1 <חם דא 6> <חר> >% ("ז00%0%0/ .15/6 )68600066 507 = סה 56 %< <חם דך5/><% ("00.0 ")0600/56 סמץ] =%> <חם דא=6> <ץ800/> < |וזדרן/> דף 85 זה מציג כרוזת פרסומת בתחתית הדף (ראה תרשיס 9.4). התסריט יוצר מופע של הרכיב ז₪0%900 40 על ידי שימוש בשיטה ()567/67.07681600[166%. לאחר מכן, מוצגת כרות הפרסוס על ידי קריאה לשיטה (6%0/611500060%0. שיס לב כי השיטה (60ח0660/67815606 לוקחת פרמטר. פרמטר זה מציין קובצ המכיל את המידע אודות הפרסומת שתוצג. בדוגמה וו, שס הקוב הוא 05.0%ז80. בסעיף הבא תלמד כיצד ליצור קבצים מסוג זה. מאפייני הרכיב זוס+₪0%3 40 לרכיב ז0ז₪0%9 40 שלושה מאפייניס. ניתן לקבוע את ערכס של מאפיינים אלה לפני הקריאה לשיטה (%ח66%000670!50060, כדי לקבוע את האופן בו תוצג הפרסומת. הרשימה הבאה מסבירה כל אחד ממאפיינים אלה: 4 המדריך השלם 3 457 0 ]80700 - מאפיין זה עוקף את הפרמטר 808055 המצוין בקובצ תזמון הסבב (6![= 560600|6 ז₪0%860). ניתן להשתמש במאפיין לקביעת גודל הגבול (בפיקסליס) של כרזת הפרסוס בדף מסוים. זזס!קא= ו6חזס)ח! 010501 - 06ב סחוסוו ה 6 65סצבת | 80 אסע 20% 6 | ₪ פַ 6-6 : 0 )ווק ח6סספוספ!|ות | 5|פתחהת | עוסופו | 65!סעב | 56808 6חסו | 6658 סופ ופוס 6% וו [ 45 5111 ופחזפוח|[ 45 || זסזסקא והזוח[ 45 = 65 | חסונו [ 45 ₪06 חתפה [ 4 = סס/ שת! 1 8651[ פאחו | 1 60ער יזנוס 40 6160116 5 ?חובּזם ר 08 זו זו 206 ]306זוחו |סס.1 = תרשים 9.4 דוגמה לכרזת פרסומת 0 68806ו|0 - מאפיין וה מציין האס הכרזה תשמש כקישור (חוחססץה). ערך המאפיין יכול להיות םד או 55 |גת. 0 6וחִ8ּ86ָזְד - מאפיין ווה מציין את שס המסגרת אליה ייטען הקישור. המאפיין 38686 ד שימושי במיוחד. אס תקבע את ערכו של מאפיין זה לשס של מסגרת חדשה, ייטען דף המפרסם, לאחר לחיצה של המשתמש על הפרסומת, למסגרת החדשה (ראה תרשיס 9.5). הדבר מונע מהמשתמש לעזוב את האתר שלך לאחר הלחיצה על פרסומת. לפניך דוגמה לאופן השימוש במאפיין זה: < ||זדר]> <סגשה/><= 11 ד/> 2806 סוחסה <ם |דנךד> <סגשר> <ץצ₪800> <חם ד1<>/05ה/> !5106 ססצ וס סז סוחסס1 <חם דא 6> <חר> >% ("ז00%8%0/. 15/6" )768600066 507 = סה ץ] 56 " " "0786" "= ]05 7" =6וחה 0607ב ד. סמץו %< <חם דך/><%6 ("0.ז00 ")0600/56 סמץ] =%> <חם דא=6> <ץ800/> < |ד/> פרק 9: תצוגות דף והצגת פרסומות | 195 הערה: שים לב שעליך לכלול את הביטוי = ז4865ד בערך המאפיין 061-806זד. זהו באג במימוש הנוכחי של הרכיב ז90זס₪ ₪0 ל- 4.0 115. | |ם|, | זזס!קא = ]חזס)ח! 010501 - 36 6חוסו ב | פס 06ופ" 0ב אפע 00 ₪5 | * 4 05ס! זפוסוקא= וסחזפוחו[ 45 = %5ח 1 קווחסופוום [ 45 36 החמ [ 45 = ספא סת! 01 869[ %5. 5אחע | 65ער יזנוס 0+ 6[6016ו\ |<1ם)- | זסזס!קא = פחזסוה! 050]1ז0ווא - 6חוס1] - הסווסט עה 1 1 | 3 80 זו זו . | 0 סופ" 800 אשע 00ם ₪6 | * 5 וחזטח![ 45 = 65ח | פקוחזסופ) 5 = פטוגוב (פחחבהם[ 45 = ספ/ פת! זט 8654[ 45 5אח | הווה ץ0ו6 85 תספזק 0+ הספזפק 5 5 ו 56 ,0זסצוץ6א עֶם - ]50816 6% )מפותקוגונח וגו ,81610186 77 ,0819 , / גו ,0168 ]10 ,פאסס פטן- 6 58 גת ,2818 8 6 26110068 פ'ו - ₪615+0 זד--0 סצ חפ - [[56 > + ו 6 ו - / 206 )הזוחו 65 | תרשים 9.5 שימוש במאפיין 6ח8ז-06ז בד קובץ 56760016 וס+₪0%3 לפני השימוש ברכיב ₪000 6, יהיה עליך ליצור קוב מיוחד הנקרא קובצ תזמון סבב (6!= 5606006 זסז9זס₪0). קובצ זה מכיל את כל המידע אודות כרזות הפרסומת. זהו קובץ טקסט רגיל, שתוכל ליצור ולערוך באמצעות כל עורך טקסט. ₪ קובצ תומון סבב מורכב משני חלקים. החלק הראשון מכיל מידע כללי לגבי כל הפרסומת שברצונך להציג. בחלק השני, מצוין מידע ספציפי לכל פרסומת. תדפיס 9.4 מראה דוגמה לקוב> זח: 6 המדריך השלם 3 55 תדפיס 9.4 הקובץ דאד. דסאסא 360.50 [6= זכ 8 הדסז/ 0 דח6זשו 0 80058 % בי רח0ס. 4525166 ששחו / : כסת 6 28065 ז560/0 60/6 סחדך 00 וי וחסס. הסטסטה ,סוס אוצעצ/ /: כסת הסט 6 20 שני קטעי המידע שבקובצ גה מופרדיס האחד מהשני על ידי כוכבית (*). החלק הראשון מכיל ארבעה פרמטריס המשפיעים על כל הפרסומות בקובצ. הרשימה הבאה מסבירה את פעולתס של פרמטריס אלה: 0 18507 - פרמטר וה מציין קובץ הפניה (6 ח6600זו60ז) לפרסומות. זהו הקוב אליו ינותב המשתמש כאשר ילחץ על כרות פרסומת. 0 חהדסז\ - פרמטר זה מציין את רוחב תמונת הפרסומת בפיקסלים. ערך ברירת המחדל של פרמטר זה הוא 440 פיקסלים. 0 דח16פה - פרמטר זה מציין את גובה תמונת הפרסומת בפיקסלים. ערך ברירת המחדל של פרמטר זה הוא 60 פיקסלים. 0 808058 - פרמטר זה מציין את עובי הגבול שמסביב לתמונת הפרסומת. כברירת מחדל, עוביו של הגבול הוא פיקסל אחד. בקוב 070.04 שבתדפיס 9.4, מצביע הפרמטר 50185607 על הדף 850.ו60ז80. הפרמטרים ף דפזש ו- 5167 מציינים כי רוחבה של תמונת הפרסומת אמור להיות 8 פיקסלים, וגובהה אמור להיות 60 פיקסלים. לבסוף, ערך הפרמטר 805058 נקבע ל- 0, כך שלא יוצג כל גבול מסביב לתמונה. הקטע השני מכיל מידע ייחודי לגבי כל פרסומת. בדוגמה זו, מכיל קובץ תומון הסבב מידע לגבי שתי פרסומות. כרות הפרסומת הראשונה היא של האתר 6וו505, ואילו הכרזה השנייה היא של אתר אינטרנט הנקרא חסט6טגשטו6. יש לספק ארבע שורות של מידע לגבי כל פרסומת. השורה הראשונה מציינת נתיב לתמונה שתוצג בפרסומת. תמונה זו יכולה להיות ממוקמת על השרת, או בכל מקוס אחר ברשת האינטרנט. פרק 9: תצוגות דף והצגת פרסומות | 197 השורה השנייה מכילה את כתובת ה-081 לאתר הבית של המפרססם. לאחר שמשתמש לח על הפרסומת, ניתן להפנותו לאתר זה (ראה בסעיף הבא). אס תציב מקף (-) בשורה זו, הפרסומת לא תתפקד כקישור. השורה השלישית מציינת טקסט חלופי, שיוצג במידה ודפדפן המשתמש לא תומך בהצגת תמונות. שורה וו שקולה לתכונה (סוטפוזשה) ד1 בתגית <65מן1> של וואדח. ניתן להציב בשורה כל מחרוזת טקסט רגילה שתרצה, בתנאי שאינה כוללת תגיות אדו הערה: לא ניתן להשתמש ברכיב ז0ז₪009 40 להצגת כרזות המכילות 411 דינמי. להצגת פרסומות מסוג זה (8ו160! ח₪6), יש להשתמש ברכיב ז0ז₪009 1ח6זחס6. רכיב זה נידון בפירוט בפרק 7. לבסוף, השורה הרביעית קובעת את התכיפות בה תוצג פרסומת מסוימת. שורה זו מציינת את משקלה היחסי 61000/ 6ע₪6|80) של הפרסומת ביחס לפרסומות האחרות. בדוגמה זו, תוצג הפרסומת הראשונה 80% מהפעמים, והפרסומת השנייה תוצג ב- 20% הנותריסם. הערה: על ידי קביעת משקל שונה לכל פרסומת, ניתן למכור פרסומות בתעריפים שונים. בדרך כלל, אתרי אינטרנט מוכרים פרסומות לפי מחיר לאלף צפיות (קס, 6050 0ח8פסח ד ז6ק). במילים אחרות, הקונים מחויבים בסכום מסוים הנובע ממספר הפעמים בהן הוצגו כרזות הפרסומת שלהם. הנוסחה המשמשת לקביעת העלות להצגת פרסומת היא: 6 א (1,000 / 5הסו655זסוח1 )0 וססוחט]) = 605% עלות = (מספר הפעמים שהכרזה הוצגה 1000) א |אק6 לדוגמה, נניח וברצונך למכור באתר האינטרנט שלך שטח לכרזות פרסומת לפי אק6 של 10.00 שקלים. אם קונה ירכוש ממך פרסומות בשווי של 100 שקלים, יהיה עליך להציג את הפרסומות שלו 10,000 פעמים. אם ממוצע הכניסות לאתר שלך הוא של 100,000 מבקרים בחודש, יהיה עליך להציג את כרזות הפרסומת של אותו הקונה ב 10% מהזמן. על ידי שימוש ברכיב ₪090 80 תוכל לקבוע כי על פרסומת להיות מוצגת בתדירות זו, על ידי קביעת משקלה היחסי של הפרסומת. 8 המדריך השלם 3 50 קוב 0₪סו66%ו₪601 ניתן לציין קוב הפניה המתייחס לכל הפרסומות בקוב תזמון סבב (₪00900 ₪6 6006ח56) מסויס. משתמשים שילחצו על כרזת פרסומת יגיעו לקובץ וה. בדרך כלל והו דף ק45, אך הוא יכול להיות גס דף ואד רגיל. תפקידו העיקרי של קוב זה הוא לעקוב אחר מספר הפעמים בהן נלחצה כרוזת פרסומת מסוימת. לאחר שמידע זה נרשם, המשתמש מופנה בדרך כלל לאתר הבית של המפרסם. תדפיס 9.5 מציג דוגמח: תדפיס 9.5 הקובץ סִפ8ּ.זוְ0ַ6זהּ %> (" וט" פחו5 665.06 00 | ד הקסה 650056 (" "60656.5 60760 56ה6500 <% קובצ הפניה וה מכיל תסריט 455 בן שתי שורות. השורה הראשונה רושמת לקובצ היומן (שס קובצ 108 אשר מוגדר בשרת) מידע לגבי הפרסומת שנלחצה. לאחר מכן, נעשה שימוש בשיטה 8601766 כדי לשלוח את המשתמש לאתר הבית של המפרסם. בכל קריאה לקובץ ה הפניה, מועברות שתי מחרוזות שאילתה (פפַח50 עוסטס). מחרוזת השאילתה וזו מכילה את הנתיב לאתר הבית של המפרסם. זהו נתיב אתר הבית של המפרסם כפי שמופיע בקוב תזמון הסבב. מחרוזת השאילתה השנייה נקראת 886חו. מחרוזת שאילתה זו מכילה את נתיב תמונת הפרסומת שצוין בקובצ תומון הסבב. 0 את קובצ ה הפניה לקובץ ]א רגיל, המציג את שערי הפרסוס באתר שלך. ₪ למעשה, ניתן לקבוע לקובץ ה הפניה כל תוכן שהוא. לדוגמה, תוכל להגדיר תדפיס 9.6 מהווה דוגמה לקוב כזה (ראה תרשים 9.6). תדפיס 9.6 ס65.450ז8ז50 < ||אחד> <0סשה/><ם 11/> ₪305 ₪0 <ם ודד> <סגש> <צ00ם> <71/> 43005 0%ה0/615606 <11]> 00 26856 ,5106 ס6/\ פוחז 8% שפווס/סה סך .<ה/> 100 40 <"רח0ש.5106/ץרח 303500760 :סס!והרח"=-= חר] > <> ה686 ||ואו טסץ ,516 סס/ פורז 35 סחופחדוס/סהּ עם .ץ08 8 5ז06/6!000 01 05ח58סח :5 30/68 01 זסטוחטח 3 067 סש <|0> אק 930 :7866806 0!0 סחד< |> 67% %20 :0866806 זסעוו5 6חד<1 |> 67% %10 :2866806 26חסזם 6חד< |> <|0/> <ץ800/> < |וזדרן/> פרק 9: תצוגות דף והצגת פרסומות | 199 זזס!קא= ו6חזס)ה! סוס - 3165 40 ה בז 6 פופ" פם אשע ‏ 86 5 | 5 ₪ טָ- ₪ ₪ 6% 8 ₪ 0 שש | ווק א | חסשוספ!|] | 5|פהחבת | עוסופו | 65הסעב] | 5608 6חס | 6658 סופ וק 0% וו [ 4 5111 ופחזפוח|[ 45 || זסזסקא ם |פחווחוך 45 = 65 | שקותזסופגום [ 4 806 חתפה [ 45 = טס / שת! זס 8651[ פאחו | ב . 58 101506 0 0 30 60 16856 ,516 0760 5נ1 זה 300767156 76 5 פמופ 4076 01 ע06נמגום 8 0857 1/75 .08 8 678ק0676[0 01 65מהפנוסםז 1680 |[טטי גוס ,9156 160( פותז 81 פמופוהסל0ה קב 930 :2800996 3016 6גת" .1 0 920 :230%386 זסטןוס שגד .2 810 :2800986 סעמסעם סגו .3 ₪ - 6 הזח וסט | |[ | | ןש תרשים 9.6 מידע לגבי פרסום לעומת זאת, משמש בדרך כלל, קוב ההפניה למדידת שיעור-הכניסות 60 (1806 חפטסזח:-016%) לכרצת פרסומת. קיימות מספר שיטות לביצוע המדידה. ראשית, ניתן לשמור את הנתוניס במשתני יישום (3/80!65/ חסטפסווסקה). קובצ ההפניה בתדפיס 9.7 (850.ק1זו80160) יוצר משתנה יישום חדש עבור כתובת ₪1 של כל פרסומת. תדפיס 9.7 מעקב אחר פרסומות באמצעות משתני יישום >% ' 06% 6 0 ( ( "זט" )500 ₪065.00 )655 = |מוסתז 5 חהססחו300 סו 6005כ 06ה|כס ' ( "+" ,"." , |₪ 6 )6 |קםשח ₪ " כג" = ןוסח +60 חש טסזחש-א6ו61 6 +ה6רת6זסחך ' 1 + ( 6(₪1ח? )הסטפסווקקה = ( ןח סו )הססבסווסקה 6 30/611507'5 6 0ש 6017666 ד ( "זט" )00650.5 56.06 ה0ס650 <% 0 המדריך השלם 3 455 תסריט זה מאחזר את מחרוזת השאילתה ייוויי, המכילה את כתובת האתר של המפרסם. אחר כך, מומר ה-081 למשתנה 8560%/ תקין על ידי החלפת כל הנקודות שבו בסימני חיבור (+), והוספת המחרוזת יי סחיי לפני שמו של המשתנה. לאחר מכן, משמש משתנה זה למניית שיעור הכניסות לפרסומת זו. הערה: משתני ז10ז856/ תקינים צריכים להתחיל בתו של האלף-בית האנגלי, להכיל עד 5 תווים, ולא להכיל נקודות. לאחר שמירת המידע במשתני היישוס (8180!65/ חסטפּסווססה), ניתן ליצור דוח המפרט את מספר הכניסות לכל פרסומת, על ידי דף 50 שבתדפיס 9.8 (ראה תרשים 9.7). תדפיס 9.8 ספ.קקגוסקטזוסהּ < ||אחד> <סגפה/><=ם | ד/>+₪600 חה<ם ודד> <סגש> <צ00ם> <1/>+ 60 60% 0/6156 זסהחהם<1ר]> %> 05 הסטהסו!קכה חו א ה680 זסז חסו " סח" = ( 3 ,א )= | זו ("." ,"+" , א )0|806ק₪6 = חט (3 - ( חט )אם | ,חט )דח6זה = חט ( א )חס 8סו!קקג = 61065 <% <ק> <%]זט=%> 50 5אחו] 8% %ה6 30/56 זסהחהפ סחך .5 <0|665%6= > 6660ו!6 066 85 %> + 60 ]סח <% <ץ800/> < |וזחדרן/> פרק 9: תצוגות דף והצגת פרסומות | 201 דף דיווח הפרסוס (0806 +01ק₪6 %חסוח6פוסע0ה) עובר על איברי האוסף חסטפסו|סקה בוה אחר זה, ומחפש משתני יישוס ששמס מתחיל ביי סגיי. ערך כל אחד ממשתנים אלה, המכיל את מספר הכניסות לפרסומת, מוצג בדפדפן. זסזסוקא = והזוח 050זסוא - וסקס 40 ה בז סופ" 500 אשץ 06ם 6 | | ווק ]א | ספות 0 ₪ 9 ₪ 35 | עוסופו | 55|סעב] | 568008 6וחסו | 6658 סופ וק 0% ווה [ 45 5111 ופחזפוח|[ 45 5 ! זסזסקא |פחזוחוך 45 = 65 | שקותזסופגום 45 ₪06 חתפה [ 45 = טס / שת! 1 8651[ 4 פאחו | 1 1601566 זה 5 1 0110666 מ066 85 260108 55 ]הארא קד סז 5אחו 1081 1מ6בת156ד3476 ז6מתהט שמ 5 5 0110866 066 45ם 20010 זכ ג עד רקי 111 סל 5מו[ 1187 1מ6בת3007611156 ע6ממהס סג ₪ 206 6%ח3זוחו 1008 ר=| | | | ₪ תרשים 9.7 דיווח הפרסום גישה זו למעקב אחר לחיצות על פרסומות נוחה, אך יש לה חיסרון רציני. במקרה שבו שירות האינטרנט מושבת, הקוב 61088|.958 עובר שינוי, או שאתר האינטרנט שלך קורס, יאבד כל המידע השמור במשתני היישוס (8780!65/ חסטפסו|סק). אס עליך לדווח למפרסמים באתר שלך סטטיסטיקות אודות גישה לפרסומות, יהיה אבדן המידע הרה אסון. כחלופה טובה יותר לשמירת נתוניס לגבי מספר הלחיצות על כל פרסומת, תוכל להשתמש ברכיב פססחטס6 (ראה "מעקב אחר תצוגות דפיס באמצעות הרכיב 5זסחוס6'י, מוקדס יותר בפרק זה). כך תאבד כמות קטנה ביותר של נתוניס במקרה של קריסת השרת, כיון שהנתוניס נכתביס לקובצ טקסט באופן אוטומטי (ייתכן איבוד של נתוניס מועטים, במקרה שקוב הטקסט לא הספיק להתעדכן בזמן). תדפיס 9.9 מהווה דוגמה לקובצ הפניה המשתמש ברכיב 8ז6זחט60 (הקוד יוצא מנקודת ההנחה שמופע בשס +חט60ץוח של הרכיב 5זפזחט60 נוצר בקוב 6|0081.858). 2 המדריך השלם 3 450 תדפיס 9.9 5.850₪ז6ח600זו60זסבּ >% 0 6 ך 06% ' ( ( "וט" )500 ₪065.06 )655 = |מוסתז 5 ח0םו300 רסו פחס|סס 60|806 ' ("+",":" , |ח(6ר) )6 |קםח 8" כג" = |ח סח חס חש טסזח>-א6ו61 6 +ה6רת6זסחך ' ( 681 )66 זסח6.1הטוסערח 6 30/071505 6 60 6017665 ד ( "זט" )6/5 .065% 066 56ה0ס650 <% חוץ מן השימוש ברכיב 5ז66חטס6 במקוםס השימוש במשתני יישום (חסטפסווסקה %5), זהה קובץ הפניה זגה לקובץ שבתדפיס 9.8. למרבה הצער לא כולל הרכיב 5 60 שיטה להחזרת שמות כל המונים, עובדה המקשה על הצגה אוטומטית של דוח הפרסום. לקבלת ערכי המונים, עליך להשתמש ברכיב 66055( ₪6 (ראה תדפיס 0. הערה: למידע נוסף אודות הרכיב 406655 6!ו₪, ראה פרק 8. תדפיס 9.10 5.850ז%6הטס)וסס6זסהּ %> ".זז 60 65 ה 32 ח506ץ5ההוצש:6" = 6|ו סה טסס 005% ( "00066 655% 56" )07680600[60. 50/0 = 6 [55 ( 6|זס)חהטסס )6ון-א6 7ח15.006 = ₪ 55 <% < ||אחד> <סגשה/><= וד ד/>+ ₪600 20 פזססהוס6<ם |דנד> <סגשרן> <צ00ם> <1/>+ 60 0/6566 זסהחהם <1ר]> %> חס ה680 6עסוחס ' רה00015068ח=?ה.: דסא = זח/ 6חו ]6.3080) = שחו חאל (1 - (":" ,שחו ₪א6ל )₪ 15 ,6חו 60 )ם | = 6הההּאוס6חטסס ( ( ":" ,שחו א )6 ד15 - ( 6חן00ל )א | ,שחו אל ) דרו₪1 = 6ט|ה/זס6חטס6 הסור " ה" = ( 3 ,6וחב)ססהטסס )דם | זו (":" ,"+" , 6וחה)זססחטוס6 )₪60!366 = חט (3 - ( חט )אם | ,חט )דח6זה = חט 6| סח 60 = 6665 <% פרק 9: תצוגות דף והצגת פרסומות | 203 <ק> <1%ט=%6> סל 5אחו| 8+ 60%ח01150/ו80 זוסהחהפ סחד .5 <61!665%6= 6 > 6116660 066 85 %> ₪ 60 סאששצש <% <ץ800/> < |וזדרן/> תסריט זה משתמש ברכיב 06655( ₪6 לפתיחת הקוב 5.04זססחטס6. הרכיב 5ז6)חטס6 כותב את שמות המוניס וערכיהס לקוב זה באופןו אוטומטי. לאחר מכן, נקראות שורות הקוב בזו אחר זו, ומכל שורה מחולציס שס המונה וערכו. אם שמו של המונה מתחלל ביי סג'י, אז שמו וערכו מוצגיס בדפדפן. הערה: לפני שתוכל להשתמש ברכיב 466655 ₪6 לקריאת הקובץ 5.046זססחטס6, ייתכן ותצטרך להגדיר עבור החשבון 86 פחוח86] 155 הרשאות קריאה (₪680 5חזסק) לקובץ זה. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, פנה לפרק 8. סיכום בפרק וה למדת כיצד לעקוב אחר מבקריס באתר ולהציג פרסומות. למדת לנהל מעקב אחר המבקריס באתר שלך על ידי שימוש ברכיב ז6זחט0ס6 60/ וברכיב פזפוחטס6. כמו כן, למדת לשלב פרסומות בדפי האינטרנט שלך, באמצעות הרכיב ז0ז₪0%9 6ַ. לבסוף, נידונו שתי דרכים למעקב אחר שיעור הכניסות לפרסומות. למדת כיצד לנהל מעקב אחר כניסות לפרסומות באמצעות משתני יישוס, ובאמצעות הרכיב 5ז6)חטס6. 4 המדריך השלם 3 855 פרק 10 עבודה עם דואר אלקטרוני בפרק זה: 0 שירות קד1ו5 של +)ס5סיוסוו 0 משלוח דואר אלקטרוני באמצעות 600 עבור 5דא 0 אחזור דואר אלקטרוני עם 60 עבור 5דא 0 יצירת זוסצ567 115% 6!כןוחו5 פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 205 במצביס רביס תרצה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני (5-881) מאתר האינטרנט שלך באופן אוטומטי. לדוגמה, לאחר רישוס (ח₪60157800) משתמש לאתר, ייתכן ותרצה לשלוח לו באופן אוטומטי הודעת דואר אלקטרוני עס פרטי הרישוס שביצע. או, אס האתר שלך משמש למכירת תוכנה, ייתכן ותרצה לשלוח את התוכנה כקובצ המצורף להודעת דואר אלקטרוני; אס למשל בבעלותך אתר חדשות והינך מעונייו לשלות לנרשמיס לאתר את החדשות האחרונות, תצטרך לדעת איך לשלות |88א-5 דרך ₪57. בפרק זה, תלמד כיצד לשלוח ולאחזר הודעות דואר אלקטרוני מתוך דפי 455 שלך. נתמקד במיוחד באופןו השימוש ב-00[666 8 חסספזסטג!|ס6 (אובייקטיס לשיתוף נתוניס) עבור שרתי דא פוססחחוצ (הידועיס בקיצור כ-פ5זא זס: 650 או 650 עבור 5דא), למטרת תקשור עס שירות ק 5117 (|6060סזק 85167 ד |ופוא 6קוחו5) של 05066ז6ו. בגרסאות 115 (ז567/6 חסוז8זס+ח1 6%חז66ח1) הקודמות לגירסה 4.0, היה תהליך משלות הודעות דואר אלקטרוני מדף 855 מסובך. לא הייתה ברירה מלבד קנייה של רכיב צד שלישי לטיפול בדואר אלקטרוני, או כתיבה עצמאית של רכיב כזה. למרבה המלל, כללה 1607050% ב-86%ק חסטקס של 4.0 דא פוססחו/צ גס שרת קדו5, וכן אובייקטיס רביס לתקשור עס שרתי דואר ב- 4.0 115. בחלקו הראשון של פרק זה, תלמד כיצד לקבוע את התצורה של שירות =ד5%1, וכיצד להשתמש בשירות זה. שירות קזוז5 הוא שאחראי על ביצוע העבודה הכרוכה בתחלופת הודעות הדואר האלקטרוני עס העולס החיצון. חלקו השני של פרק זה מכסה את השיטות לשימוש ב-5דא זס) 600 למשלוח דואר אלקטרוני. תלמד לבנות שגרה (פחסטסזטט5) פשוטה, שתאפשר לך לשלות דואר אלקטרוני באמצעות שימוש במשפט אחד בלבד בתסריט 55(. בנוסף, תלמד כיצד להשתמש במספר מאפיינים מתקדמים של 5זא זסז) 600, שיאפשרו לך לשלוח הודעות דואר אלקטרוני ולצרף להן קבצים, לקבוע להן עדיפויות שונות, וכן לכלול עיצובי ואד ותמונות. בחלק השלישי, תלמד כיצד לגשת לספריה ססזכ (ץז0זס6זו קסזס) לאתזור הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לאתר שלך. בחלק זה, תלמד את השיטות המשמשות לאחזור ומיוןו הודעות הדואר האלקטרוני שנכנסו. לבסוף, בחלקו האחרון של הפרק, תלמד כיצד להשתמש ב-5זא זס? 600 ובשירות קך5 ליצירת שרת רשימה פשוט. שרת זה יוכל לשמש ליצירת קבוצת דיון מבוססת דואר אלקטרוני ולתחזוקתה. שירות ץ !5 של +01ס5סו6ווא שירות :517 של 1670504 אחראי על הפעולה הבסיסית של משלות ואחזור של הודעות דואר אלקטרוני בתיאוס עס פרוטוקול סזוא5. במובניס מסוימים, זהו שירות מוגבל מאד. השירות אינו תומך בפרוטוקול 01666 05% (ססס). פרוש הדבר שלא ניתן להשתמש בשירות ליצירת חשבונות תיבת-דואר למספר משתמשים, או לאחזור דואר מהשירות על ידי שימוש בלקוחות דואר אלקטרוני דוגמת 655זכאם אססוזטס או 8זססטם. 6 המדריך השלם 3 455 ליצירת מערכת דואר אלקטרוני מלאה, התומכת בפעולות שמעבר ל-קדו5 בסיסי, יהיה עליך להשקיע בתוכנה נוספת, דוגמת 567/61 06ח8ח6א₪ 050ז6ווא, ווהואדא של סקסה זסהזס+ה1 | מהכתובת 00.₪6.!!החשה.שצואו//:קאה) | או 06806.פ5סק של וח60. 50/86 (בכתובת הח0ס.876ש5010. ואוו /:קת). אבל, בצד החיובי, השירות שימושי מאד למשלוח הודעות דואר אלקטרוני אוטומטיות מאתר האינטרנט שלך. השירות תומך במשלוח של אלפי הודעות דואר אלקטרוני ליום. לדוגמה, תוכל להשתמש בו לניהול מסע פרסוס מבוסס דואר אלקטרוני. כמו כן תוכל להשתמש בשירות ליצירת מספר אתרי קד51 התומכים במספר פחוהחחסם, על שרת יחיד. קביעת התצורה של שירות <ץ דו5 כדי לבדוק אם שירות =קז1ו5 מותקן ופעיל בשרת שלך, פתח את 06שז56 6%חזסזח1 זסחָהחוא , ובדוק האס הסמל 5166 ד51 066806 מופיע בתיקיה חסטפוזס+ח1 6%חזס%ח1 ]5 (ראה תרשים 10.1). אס הסמל אינו מופיע, עליך להתקין את השירות על ידי הפעלת תוכנית ההתקנה של ה-086% חסטקס עבור דא פאוסטחוצ. אס השירות מותקן אך אינו פעיל (5000060), תוכל להפעילו על ידי בחירה באפשרות +50 מתפריט חסטסה. ו |/ | | | ב | ₪ ₪ ₪ | 4 = אוסטח/צ = 6וספחסם מו | | מ 5 5|,,9| שפ -5| אסו * הסומ * | ו | | וטס 0506 |[ | 5 הווה ותזס!ח| פחז6וחו [-)- == ספחזספ * 8 -5] 6 מז 6/0 ה [86םקס)5] 5טוסגת 5 56 60/ )6/3 (₪6- 5 6 6 חסוובזוטוהווחםג, (₪8- 8 (8ש ₪ 56 זו 26/80 853 כ וס 8-6 5659005 |חפזוגום 1-6 56 ;זוא )630 2ב זז 5 הסוו580ח3 1 |ספסזסו\ [ מה (ח0ם 2 סופ 5 חפזו) ל תרשים 10.1 גישה לשירות ק 517 דרך 6או. פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 207 בהתקנת שירות 5ד5%1, נוצר חוהחחסס ברירת מחדל מקומי (הוהחחסכ 6/8016 |068/). שמו של חווחסם ברירת המחדל המקומי קובע כיצד יעביר השירות הודעות. אס השירות יקבל הודעת דואר אלקטרוני הממוענת ל-חוהוחסש הזהה ל-חוחסכ ברירת המחדל המקומי, תועבר ההודעה באופן מקומי. אחרת, ינסה השירות לשלוח את ההודעה למקוס אחר. שמו של חוהוחסם ברירת המחדל המקומי ואהה לשמו של אתר האינטרנט שלך. תוכל ליצור כינוייס (5חו0008 85ו|4) נוספים, שייצגו 5חו08חס0 שוניס באתר קד5%1 יחיד. כינויי חו8וח₪0 שימושייס כאשר לאתר האינטרנט שלך מספר שמות חוהחסס שוניס. ליצירת הו3חח00 185ה, פתח את זִסהַהּח18] 567/106 ז6חזוסשח1, לחצ לחיצה ימנית על אתר ברירת המחדל (166ו5 = ד51 6090|6כ) שלך, פתח את תפריט צוסא ובחר חוהוחסס. על כל 005 85| הנוספיס להיות תחת אותו חו8ח0ס0 |68ס! %|06/80 בספריית השיתוף ( זו 6זהח5) (ראה בסעיף הבא). תוכל אפילו ליצור מספר אתרי קד511 באותו השרת. כדי לעשות כן, עליך לוודא כי ברשותך הגירסה האחרונה של שירות קד5%1. נכון להיוס, כולל ה-286% חסטקס של דא פאוססחו/ את גירסה 1.0 של שירות קז51. גירסה חדשה של שירות 515 נמצאת ב-4 786% 567/106. כדי ללמוד כיצד להתקין את הגירסה החדשה וליצור אתרי קדו5 נוספיסם באותו השרת, חפש את המאמר שמספרו 0183476 באתר האינטרנט 5686 050.60 16ר. א /: כ ת. לאחר התקנת שירות קדו5, תוכל לעקוב אחר ביצועיו על ידי עיון בקבצי היומן (00.. כברירת מחדל, שומר השירות יומן של פעולותיו בתיקיה 65!ו0ס |5%6032ש5 דאזאז/ש. ניתן לשנות תיקיה זו על ידי עריכת הערך עזסשס6זוס ₪16 108 שבמאפייני השירות. ניתן לפתוח ולעיין בקבצי היומן (6100 של שירות > דוז5 באמצעות כל עורך טקסט תקני, דוגמת 800ק6ססא. כיצד פועל שירות < דו5 מנקודת מבטו של המשתמש, שירות קד5% הוא רכיב פשוט מאד. הרכיב משתמש בשתי ספריות עיקריות (66065זוש חו8) בשם קטא6סוס ו-קסזם לעיבוד דואר אלקטרוני. שתי הספריות ממוקמות תחת הספריה 00%ח!וגו פטקזסח1]. הספריה סט6סוש משמשת למשלוח דואר אלקטרוני. השירות מנטר באופן קבוע את הספריה ומחפש הודעות דואר אלקטרוני חדשות, וכשהוא מוצא הודעה חדשה הוא מנסה לשלוח אותה. אס השירות לא מסוגל להעביר את ההודעה באופן מיידי, היא נשמרת בספריית התור (ץז60זוס 606ו0) בעוד השירות ממשיך לנסות ולהעבירה. אס לא ניתן להעביר את הודעת הדואר האלקטרוני, וגס לא ניתן להחזירה לשולח, מועברת ההודעה לספריית הדואר הפגוס (ץזסז60זוכ |[8801%38). 8 המדריך השלם 3 455 הספריה ססזס משמשת לקבלת דואר אלקטרוני. כשהודעות דואר אלקטרוני מתקבלות על ידי שירות פדוז5, הן ממוקמות בספריה ססזס. השירות לא עושה עס ההודעות שוס דבר אחר. הן פשוט נשארות שם. נציין שוב, כי שירות קדוי51 של 6-0506ווא אינו תומך ביותר מתיבת דואר אחת. הודעות הדואר האלקטרוני שבשתי ספריות אלו הן קבצי טקסט פשוטים. לדוגמה, באפשרותך לשלוח הודעת דואר אלקטרוני על ידי פתיחת 6080שס, הקלדת הטקסט הבא, ושמירת הקוב בספריה קטאס6וק (סטאסוס!ו3 טטס6%ח1) : 850510600 35070 רחסטצצ :סך .6 506050 : סז 6 ק 5 508 ד 600[ 655806 6חל 15 6זסר] הקובצ ייעלס מהספריה קטאסוש מייד לאחר השמירה, כיון ששירות =זו5% מנסה לשלחו. באופן תיאורטי, ניתן להשתמש ברכיב 466655 6!ו₪ מתוך דפי 455 כדי לכתוב הודעות לספריה קט6סופ, ועל ידי כך לשלוח דואר אלקטרוני (למידע נוסף על הרכיב 6|₪ 5, ראה פרק 8). באופן מעשי, אין זו דרך הפעולה הטובה ביותר, משתי סיבות. ראשית, מפעס לפעם גורמת שיטה זו למשלוח הודעות חלקיות בלבד (נראה כי שירות קדו מתעלה על עצמו ושולח את הדואר האלקטרוני לפני סיוס כתיבת הקוב לתיקיה). שנית, לא קל להשתמש בשיטה זו בעבודה עס אפשרויות דואר אלקטרוני מתקדמות, כגון עדיפויות (פ6חוזסוזק) וצירוף קבצים (חסו1(ח0086 6וו=). השיטה האמינה והקלה ביותר למשלוח דואר אלקטרוני באמצעות שירות ;51 היא שימוש ב-600 (09[6605 0868 חס8זסט8!ו60). שאר הפרק יוקדש ללימוד דרך פעולה זו. משלוח דואר אלקטרוני באמצעות 5זו יוס1 0פ6 קל מאד להשתמש ב-600 למשלוח הודעת דואר אלקטרוני מתוך דף 55. ניתן לבצע זאת על ידי שגרה בת שמונה משפטים בלבד. לפניך דוגמה: (ץ800 ,5/0160 ,סח/ף , סח/וחסי1) |ו0][3ח56 505 |והואץוח ונס ("|והרחאוס. 5 דא )066 56/0686 = |והאץוח ז55 סח /וחסז = וחסיח. |והוץרח סח/ף = סך.|וה1!עוח = 5006 !ובוח 00 = 00. ופוח 560 |וה1]ערח 8חורססא = ווהואץוח 55 8 סאם פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 209 שגרה זו מקבלת ארבעה פרמטריס: 0 כתובת הדואר האלקטרוני של שולח ההודעה. 6 כתובת הדואר האלקטרוני של נמען ההודעה. 6 נושא ההודעה. 6 גוף ההודעה. תחילה נוצר מופע של האובייקט |ו3!שו6!, לאחר מכן נקבעיס המאפייניס המתאימים, ולבסוף נעשה שימוש בשיטה 56006 כדי לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני. עליך לקבוע את כתובת השולח בהודעות היוצאות לכתובת דואר אלקטרוני ב-חווחסס שלך. אס לא תעשה כן, עלוליס שרתי דואר אלקטרוני אחריס לדחות את ההודעות שלך באופן אוטומטי. תדפיס 10.1 הוא דף 455 פשוט הכולל טופס (חזוס=) למשלוח דואר אלקטרוני. הטופס מופיע בתרשים 10.2. הערה: 52 / ניתן למצוא את טופס משלוח הדואר (ו31 6ח56) בקובץ 00₪081!.850ח56 שבתקליטור המצורף לספר זה. תדפיס 10.1 טופס משלוח הדואר %> ( ץ₪00 501660 ,סח/0ש , סח/רחסז )50 55 |והץוח וס ("| וח אסא 5 דא )076860066 50 = |והאץוח ז55 סחו/וחסי? = וחסית. !ובוח סח/ף = סך.|וה1!עוח = 500600 !ובוח ץ00ם = ש00. ופוח 0ח56. |והערח 8חורססא = ווהואץוח 55 8 סאם ( ( "סח/וחסז)" )הההס- .065% )וז ד = סחשוחסיז ( ( "סח/שסט" )וההס- .6065 )וז ד = סח\סז ( ( "60(ט5" )וח זסת.₪600651 )זה ד = 500166 ( ( "ץ00ם" )וח זס- .6651 )וז ד = ץ0סם 0 המדריך השלם 3 850 םד "" <> סחשסז =1 00 501600 ,סח/ף , סח/רחסיף [ו01%8ח50 זז סאם <% < |אדת> <סש/><=ם וד1ד/> וחזסת |ופא-ם <ם ודד> <סגש> <"0₪="006000 6001 צ00ם> "דפסק"=ססה םשו אמסת> <"< "= דקן 5 605.56 = %> "= סד <5125=40 "לא6"=ם קיד "סה/סם"=ם וזא ד(וקא1> :0ד<חפ> <512==40 ")א6"=םק יד "סח/שוחסז"=ם וגא דטקא[> :אסה-<5פ> <5125=40 "0א60"=םק ץד "600נטט5"=ם וגא דטקאז> : ד0ם3ם(8<50> < דאם ד/> <₪0/5=5 5=40 601 "ץ00פ"=םו\ השח דאם ד> <חם> <"|ןה] 0ח56"=ם!( |מ/ "דוי 5"=םק ויד דוקא1> <ם> <חס=/> <ץ800/> < |וזדרן/> |<51) - | זסזס!קא = )6חז6)ח! !)]ס5סזטו) - הוזס-] ווהּחו-] [2 67| סטב" 0ב אשע 20% - 6 | ₪ ₪ ₪ טפ ₪ ₪ 6% | ₪ 5208 מוזק | 5066 | 5|פחחבת | עוסופו] | 65!סעה] | 5600 6חסו] | 6658 סו ופוס - שם | |ו8] 0ח8 תרשים 10.2 טופס משלוח הדואר פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 211 טיפ: במקום לקבוע כל אחד ממאפייני האובייקט ]6/8 בנפרד, תוכל לקבוע את כולם במשפט יחיד בתוך השיטה 5600. לדוגמה, המשפט הבא שולח הודעת דואר אלקטרוני: "6.60 זר 50 ח6וכןו6 6" , "60 הער 56650 ה | וה ץר ("!ס|ו46]" ,"50[600 6ז 15 6ז46]" 6 במקרה של משלוח הודעה ארוכה, בה גוף ההודעה כולל מעברי שורה (876865 6חו)), תוכל להשתמש בקבוע = |חספט. זהו קבוע של 85606/, המוסיף תו זסזח= (68771896 חז6ח) והזנת שורה (660= 6ח11). להלן דוגמה של הודעת דואר אלקטרוני בעלת מספר שורות: 6 וזכ 8 - הס 8 ".שחו| זו ₪6 5 וח [" = 01655806 8 = פע 8 ".6חו| 6ח5600 06 15 פוחד" > ".6חו! 0זוח+ 6 15 וחד" ("| וה רתצוס.5 ד 0-0 66 5/6860 = |והשץוח ז55 0 = 6החזסת !ןה |והוץרח 0 = הזוס ץ800. !ןורח "החסס. הוה רהס זטסץ 56/66" = החסה |והוץרח "6.60 ה עשר 6050זספט" = סך.|והוץוח "|00ו5 60/ וס 60 שוחססוס/" = 66נסט5. !וברח 6 = 800 !וה]ץרח 0ח56. !ןורח סאר דסא = ץוח 551 בעת משלוח דואר אלקטרוני, תוכל לשלוח את ההודעה למספר חשבונות דואר אלקטרוני שוניסם. כדי להפריד בין הנמעניס השוניס הקלד תו נקודה-פסיק (0 בין כתובת אחת לשנייה. המשפט הבא מציין כי הודעה מסוימת תשלח לכל חשבונות הדואר האלקטרוני שברשימה: ;0 15672050 ; רס6.0 1050 ספ" = סך.|והוץרח "ו6.60ז06/ש0ו501360500 6 שיס לב, כשאתה משתמש באובייקט |\וסא למשלוח דואר אלקטרוני, עליך ליצור מופע חדש של האובייקט לכל הודעת דואר אלקטרוני שתשלח. לדוגמה, קטע הקוד הבא מוביל לשגיאת הרצה: א ,ווהוא[טס זס ("| ור צוס. 5 ד 0-0 66 5/6860 = |והשץו ז55 0 0ד 1 = א ₪08 "66.60 ש5600060506" = וחסית. |והועוח "ססר 50 ה6וכוס6ז" = סך.|והועוח א 8 "% 655806" = 5066 !ובוח "1655806 ז5ך" = ץ00. !ובוח 0ח56. |וה רתח דשא 2 המדריך השלם 3 455 אס תרצה לשלוח מספר הודעות דואר אלקטרוני מתוך דף 452 יחיד, יהיה עליך ליצור ולפרק (ץ26500) מספר מופעיס של האובייקט, כדי להימנע מקבלת השגיאה. התסריט הבא שולח מספר הודעות דואר אלקטרוני מבלי להיכשל, על ידי יצירת אובייקט |ו3!א/וס) חדש עבור כל הודעה, ולאחר מכן פירוק כל אובייקט על ידי קביעת ערכו ל- פַחוו6סא : א ,ווהוא[טס אזס ("| וה רעוס 5 ד 0-0 5/7686 = |והשץוח ז55 0 170 = א ₪08 "הח0ס.6זס ה /665%00506" = וחסית. !ובוח "6.60 60560506" = סך.|והועוח א 8 "% 655806וח" = 5[6606. |והוץרח "1055806 65%ך" = 00 |והושוח 560 |וה1]ערח 6 דסא = ץוח 55 דשא מגבלה זו אינה באמת מגבלה. דף 5 יחיד מסוגל לשלוח אלפי הודעות דואר אלקטרוני שונות, על ידי יצירת האובייקט |ו8צו6א ופירוקו שוב ושוב. צירוף קבצים להודעות דואר אלקטרוני ניתן לצרף קבציס להודעת דואר אלקטרוני על ידי שימוש בשיטה ()₪16ח₪86 של האובייקט |ו3צוסא. השיטה ()₪6ח4₪86 מקבלת שלושה פרמטרים: שמו ונתיבו המלאיס של הקוב הנשלח, שמו של הקובצ כפי שיופיע בהודעת הדואר האלקטרוני, והשיטה בה יקודד הקוב לתוך ההודעה: ( [01160060חו600ח= ,] [6רח3 )סו ,] 11665006 ה6בשת. ווהישוסז[סס כפי שניתן לראות, שני הפרמטריס האתרוניס אופציונליים בלבד. הפרמטר 06זט50 מציין את שמו ונתיבו המלאיס של הקוב המצורף להודעה. הפרמטר 6ותפח6!ו= הוא שמו של הקוב שיופיע בהודעה - במקרה שפרמטר זה חסר, יופיעו בהודעה שמו ונתיבו המלאיס של הקובצ. ערכו של הפרמטר 160000 ףחו600ח= קובע את שיטת קידוד הקובץ: עבור הערך 0 יעשה שימוש בקידוד 6סססחפטש, ועבור הערך 1 יעשה שימוש בקידוד 64 8856. 0 , לדוגמה, דף 452 שבתדפיס 10.2 ישלח את עצמו כקובץ המצורף להודעה יי באופן אוטומטי, לאחר שהמשתמש יכניס את כתובתו וילחף על 66זטוס5 0ח56. תדפיס 10.2 משלוח קוד המקור של הקובץ (0500766.850ח56) %> הרס ,06בספורט , וובואץרח אזס ( "סז ו5\ד ההק" )065.53 = 06ַ3קפוחז ( ( "!הח" )וחזס-.36065% )ויז ד = |והוחס אד "" <> |ו08ח6 =[ ("|והרחאוס. 5 דא )076806006 50 = |והאץו ז55 "ו סס. חור סז טס 5066" = החסיח. |והועוח פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 213 ווהרח6 = סך. !ןורח 6 א " זס1 50006" = 60[סט5.!וה !]ץוח 6 א " 6 ]10 50766 6 85 [והרח6 פוחד" = ץ₪00. בשוח "5006" ,086פוח ד 6ון ח6הה. |והוץרת 0ח56. !וה ץר 6 דסא = בשוח ז55 זז סאם <% < ||אחד> <1שה/><= 11 ד/>806ק 506<ם |דנך> <סגשרן> <צ00ם> <"0500706.850ח56"= 10 6 "דפסק"=ססהדםו! חס-> <5125=40 "דאם ך"=ם קיד "[והות6"=ם ]ג דוקצ!1> :007655 |והוחם <"0706ו50 0ה56"=ם( |מע "וא 5"=םק יד ךנוקא[> <חס=/> <ץ800/> < |וזדרן/> קביעת עדיפויות בהודעות דואר אלקטרוני מרבית לקוחות הדואר האלקטרוני תומכים בעדיפויות (פ6שחסוזק) של הודעות. לדוגמה, אסס6ט0 1670506 מאפשרת משלותח הודעות בעדיפויות צוס], |חחזסא או חפו. כשמתקבלת הודעה בעלת עדיפות גבוהה (שוזסוזק חפוה), היא מוצגת כמתואר בתרשים 3. 0168%56ח1 [<]5 - | זו !עח6ז6ה = 4 46 00056 00/5[ אושוע ‏ 88 6 4 ₪ + + 08 ₪ 9 | 209% ₪ | / תק 5 יד | א 10:56 1998 ,20 זסס 605 ,עהטח5 1-5 החסס.390506 3546165 חח שאוי 1 זו רזוחש מ 35 35ח 5118 טפ/ פחד מצייו הודעה בעדיפות גבוהה ₪ ו תרשים 10.3 קבלת הודעה חשובה 4 המדריך השלם 3 55 ניתן להשתמש במאפיין 66ח8זוסקוח1 של האובייקט |ו8]צוסא לקביעת עדיפות ההודעה. ניתן לקבוע את ערך המאפיין לאחד מהבאיס: 0 - מציין חשיבות נמוכה 1 - מציין חשיבות רגילה (זהו גם ערך ברירת המחדל) 2 - מציין חשיבות גבוהה. התסריט הבא שולת הודעת דואר אלקטרוני בעלת חשיבות גבוהה: %> |וה!אץוח ואזס ("| וה רעוס 5 ד 0 066 50/7686 = |והשץו ז55 "החסס. הוה רהס זטסץ 56/66" = החסה |והוץרח "ה חסס. חור סז טסץ פס 3 ס5והורחה" = סך.|והוץרח "!!!735060 5106 ס6/" = 666נטט5. !וברח "0735060 85ח 5106 60/ סד" = ץ800.ווהוץוח 2 = 66חמלוסקוחן. |וה ]רת 0ח56. |וה רת סז דסא = |ובהואץוח ז55 <% משלוח 66 ו-566 כששולחיס הודעת דואר אלקטרוני, ניתן לציין כי עותק מההודעה יישלח לכתובת דואר אלקטרוני נוספת. קיימות שתי דרכים למשלוח עותק של הודעה. כששולחיס הודעה עס עותק (66, ץְ600 חסטז638), יכול הנמעו הראשי לראות את כתובות הדואר האלקטרוני אליהן נשלחו העותקים. לפניך דוגמה לתסריט השולח עותק רגיל: >% |וה!אץוח ואזס ("| וה רעוס 5 ד 0-0 66 5/6860 = |והשץוח ז55 "הח0ס1660801.6" = וחסיה. |והוץרת "הח60. 00ח8ץ66סוה" = סך.|והוץרח "ח07300?ח1 |08ח06ה00" = 666נטט5. !וברח "₪00 60 |ו8רח6 ץחב %ח56 ז'הסעפח 1 ,6סו|מ" = שְ800.והוץוח "הסס. וה60ססח.אופ)טסט" = 66. !ופוח 560 |וה רת זר דסא = בשוח 55 %< בדוגמה זו, משמש המאפיין 66 של האובייקט |ו3וו6א למשלוח עותק של הודעת הדואר האלקטרוני לחשבון הדואר האלקטרוני הח066800.60ו81. פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 215 ניתן לשלוח גם עותק נסתר (806, ץ600 חסטז63 4חון8). כששולחים הודעה עס עותק נסתר, לא ידע הנמען הראשי כי נשלחו עותקיס נוספים של ההודעה. המאפיין 86 של האובייקט |8/ש6א משמש למשלוח עותקיס נסתריס. >% ווה!אץוח ואזס ("| רעוס 5 ד 0-0 66 5/6860 = |והשץוח ז55 "הח0ס. !16060380" = וחסזח. |והוץרח "הח60. 00ח8ץ66סו|ה" = סך.|והוץוח "הח07300?ח1 |08ח06 00" = 666נטט5. !ובוח "₪00 60 |ו8רח6 עח3 %ח56 ז'הסטפח 1 ,6סו|מ" = שץְ800.והוץוח "ססר 0ס0ל6ה.אןפ)ססם" = 806.!והוץוח 0ח56. !ןורח סז דסא = |והואץוח ז55 %< משלוח עותקיס נסתרים יכול להיות שימושי מאד למעקב אחר פעילות הדואר האלקטרוני המתרחשת באתר האינטרנט שלך. לדוגמה, נניח והאתר שלך שולת אוטומטית לכל משתמש חדש הודעות דואר אלקטרוני עס מידע הרישוס. תוכל לשלות עותק של ההודעות לחשבון דואר אלקטרוני נפרד, כדי לבדוק אס הן אכן נשלחות, או כדי לשמור באופן אוטומטי עותק של כל נתוני הרישוס. תוכל לציין יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד כנמען, גס בעותק רגיל וגס בעותק נסתר. כדי לעשות ואת, כל שעליך לעשות הוא להפריד בין כתובות הדואר האלקטרוני השונות באמצעות התו נקודה-פסיק (6, כך: ;60 6 5672050 ; ה חסס. 6 זס 6050 561" = ₪06 !וה !ץר "ו6.60ז0/ש56136050010 6 משלוח דואר אלקטרוני עם עיצובי !א זו ותמונות ניתן להשתמש ב-620 למשלות הודעות הכוללות עיצובי !אד ותמונות. לדוגמה, תוכל לכלול טקסט בגופניס ובצבעיס שונים, לקבוע תמונת רקע מותאמת אישית, ולהוסיף קישורי ואדח. אולס, כדאי שתדע כי לא כל לקוחות הדואר האלקטרוני תומכיס באופן מלא בעיצובי ואד ובתמונות. למרות שתוכנת א%סס₪ֶט0 של 670506 תומכת באפשרויות אלו, משלוח דואר אלקטרוני בעיצוב |אזה, ללקוחות דואר אלקטרוני אחריס עלולה לגרוס להודעה להתקבל כקשקוש לא קריא במיוחד, שכן יוצג קוד המקור של !₪ בלבד. כברירת מחדל, שולח 620 הודעות דואר אלקטרוני כטקסט פשוט טאסד חוגּ|ם). כדי לשלוח דואר אלקטרוני המכיל ואדהּ, עליך לקבוע ערכים לשניים ממאפייני האובייקט [ו3]שוסא : המאפיין +החחזס=-!ו13 והמאפיין +החחזס- 800 : 0 = 6ההחזסת !ו |וה רת 0 = הזוס ץ800. !ןורח 6 המדריך השלם 3 55 כשערך המאפיין זחחזסת!ו3] נקבע ל- 0, יישלח הדואר האלקטרוני בפורמט ₪ווזוא. כשערך המאפיין 81חזס"ץ₪00 נקבע ל- 0, יכולה ההודעה להכיל |ואזה. לאחר קביעת ערכס של שני מאפיינים אלה, תוכל לשלוח הודעת דואר אלקטרוני בעיצוב ואד כך: >% ודה , הוה ץוח ואזס 8 " <""|6 "== 2+=5125 דא0-> <מם דאם6>" = ואד 8 "5100 60/ זטס ופוט 6וחס6" > <""החסס. הוה רחסנטסעי. אאוא/ /:כת""=- ה><ק>" 8 "<2/>ו15/ 60 676 16% 6 <חם דא=6/> < ד0=/>" (" || ההעס]. 5 ד" )07680600066. 57/6 = |והץוח ז55 0 = +ההחזסת!ןה1. |וה ץר 0 = )חס ץ800. !ןורח "החסס. הוה רהס זטסץ 56/66" = החסה |והוץרח "0סס. 6 ז 50650" = סך.|וה ץרה "!516 60/ וס 0+ סוחסס6!6//" = 6[סט5. !וברח דח = שסס8.והוץוח 0ח56. |וה רת סז דסא = |והוץוח 55 %< תסריט ה שולח הודעת דואר אלקטרוני בה גוף ההודעה מופיע בגופן גדול מסוג |פחה. ההודעה שבדוגמה זו כוללת גס קישור !אזה, המוביל לאתר האינטרנט שכתובתו רחסס. הוח ססזגוסץ. צואואו/ /: קשח (ראה תרשיס 10.4). [<]5 - | 1 60 זטס 0) 6חוס6!0/ ב 46 00056 00/5[ אושוע ‏ 08 6 ₪ + + ]5 ₪ 9 | א< | | ₪ ₪ 6 - 3% 6:18 1998 , 21 זספוחפס6 כ , עְהטחסו 4 1 החסס.390516 5616ב חח ויוי ₪ [6וו5 60 /א זגו ס] סוחסס|ס ו יי ו !ופ ס6// זטוס זפוצ הס אפ סך 4676 אס6ו|0 ב תרשים 10.4 דואר אלקטרוני עם קישור ]דח פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 217 כשאתה כולל קישוריס בהודעת דואר אלקטרוני, עליך לכלול את הכתובת המדויקת והמלאה לקישור (אחרת, לא יהיו ללקוח הדואר האלקטרוני מספיק נתונים למציאת האתר). במילים אחרות, עליך להשתמש בכתובות במבנה ק660806.85/וחסס. הוה והססיטסץ אווו//:קשח, ולא בכתובת הקצרה יותר יחסית 806.850ק6?. תוכל להתגבר על מגבלה זו על ידי שימוש במאפיין ח0ו0680 6ח56חס6 של האובייקט |3ו6א. להלן דוגמה לכך: >% ("| וה רחצוס.5 ד 0-0 66 5/6860 = |והאץו ז55 0 = 6החזסת !ו |וה ץר 0 = הזוס ץ800.|והוץרח "חס הוה רחס זטסץ. אא :קלח" = ה0 0630 חס ה 60 !וה ץר "החסס. הוה רהס זטסץ 567/66" = החסה |והוץרח "ה6.60ז הת עשר 6050זספט" = סך.|והוץוח "!56 60/ וס סז סוחסס6ו6/\" = 6[סט5. |וה!ץרח " |5106 ס6/ זט זופו/<""06.350הכסת""=- םחר >" = ץ800.ווהואץוח 0ח56. !וברח סז דסא = בשוח ז55 %< קיימות שתי שיטות לכלול תמונות בהודעת הדואר האלקטרוני. השיטה הקלה ביותר היא לכלול בגוף ההודעה את התגית <166> של ו|אדה. התסריט הבא משתמש בשיטה זו להצגת תמונת "61 של דינוזאור (ראה תרשים 10.5): >% ("| וה רעוס 5 ד 0-0 5/6866 = |והשץו ז55 0 = 6הוזס=!וה1. |וה ץר 0 = הזוס ץ800.|וה ץוח "ור ס6. הוה רחס זנוסץ. וש /: קה" = חה0ס0 063 ח66חס6. |והוץרח "החסס. הוה רהס זטסץ 56/66" = וחסזח. |והוץרח "6.60 סח עשר 6050זספט" = סך.|והוץוח "!516 60/ זנוס 0+ סוחסס6ו6/" = 6[סט5. !וברח "<""זוף. זנוה5סחו50=""0 16>" = ץ800.ווהוץוח 0ח56. |והו ץר 6 דסא = בשוח ז55 %< בעת צפייה בהודעה וו, נמשכת התמונה משרת האינטרנט. אס השרת יפסיק את פעולתו, או שקובצ התמונה ימחק מהשרת, לא ניתן יהיה לצפות בתמונה. כדי לעקוף בעיה זו, תוכל לשלוח את התמונה עצמה עס הודעת הדואר האלקטרוני. כדי לעשות כן, השתמש בשיטה () |0₪ח086 של האובייקט |ו8!שוסא : >% ("| וה רעוס 5 ד 0-0 50/7686 = |והשץו ז55 0 = זהוזס=!וב1. !וברח 0 = וס ץ800.ווהוץרח "זו זטה5סחוס" ,"זט זט 5סחו0 65הוזססזצא טכ 6חו:0" .₪1 ח6הה. וברח "ו ו ס6. הוה רחס זגוסץ. אוש /: קה" = הס0 063 ח6שחס6. |והוץרח "החסס. הוה רהס זטסץ 56/66" = החסה |והוץרח "6.60 זס ה עשר 6050זספט" = סך.|והוץרח 8 המדריך השלם 3 455 "!5166 60/ וס 60 סוחססוס/" = 66נסט5. !וברח "<""זוף. זנוה5סחו50=""0 16>" = ץ800.ווהוץוח 0ח56. |וה רת 6 דסא = בשוח ז55 %< בקטע קוד זה, מקבלת השיטה ()0₪1ח₪86 את שמו ונתיבו המלאיס של קובצ התמונה. היות והתמונה מוכלת בהודעת הדואר האלקטרוני, היא מוצגת באופן מיידי. תוכל לצרף תמונות נוספות על ידי קריאות חוזרות לשיטה () ₪08600₪1. 1 6 זטס 0) 6חוס6!0/ ב 46 000056 00/5[ אושוע 88 6 ₪ 29 | 900 %8 +4 + ₪ 4 3 6:37 1998 , 21 זססוחפס6 כ , עְהטחסו א 1 ה סס.5ק5 3516165 םשא 1 1 וו 60 /א זגוס ס) סוחססוס ₪ ןי 1 תרשים 10.5 דואר אלקטרוני עם תמונה. אחזור דואר אלקטרוני באמצעות 5דא וס 650 כשהודעות דואר אלקטרוני מגיעות לאתר האינטרנט שלך, מפנה אותן שירות קדו5 לספריה קסזם. אס תרצה לצפות בהודעות אלו, דבר לא יעצור אותך מלהשתמש בפנקס הרשימות (0ְס6זסא) כדי לפתוח ולקרוא אותן. פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 219 הודעות הדואר האלקטרוני הן בסך הכל קבצי טקסט רגילים. תוכל להשתמש ב-5זא זס) 600 לאחזור ההודעות מהספריה קסזס, מתוך תסריט דפי 57 שלך. כדי לעשות זאת, תצטרך להתחבר תחילה לשירות קד51 על ידי שימוש באובייקט חסו5655 של 600. קטע התסריט הבא מדגיס כיצד להתחבר באמצעות שס המשתמש 807 50וחווח0ה, ועס כתובת הדואר האלקטרונל החסס. הוה חס זנוסץ 50780 חורה : ("ח0ו5.5655 ד0000" )066 768060 5676 = הסו5655ץוח ז55 "החסס. הוה רחסו ץז סה 50 הורחוסה" ,"וחור" ק דופ הסט | הסו5655רח עליך לקרוא לשיטה () 51ח90ס ! לאתחול האובייקט ח0ו5655 לפני שתוכל להשתמש במאפייניס ובשיטות האחריס של 600 (מלבד לאובייקט |ו₪אשופא, כמובן). בסיוס השימוש ב-600, עליך להתנתק: ב | לאחר ההתחברות, עליך להשיג ייחוס (₪60676066) לתיקיה אסטח1. במקרה של שירות ק דופ של אספסזסווא, מקבילה התיקיה אסטח1 לספריה ססזס. ניתן לבצע שלב זה על ידי שימוש במאפיין אסטח1 של האובייקט חסן66595 : אססח]. חסו5055/וח = אססח1ץוח ז55 לאחר מכן, לאחזור אובייקט המייצג את כל ההודעות ב-אספח1, השתמש במאפיין 5 5 וח = 6558065!ץוח 55 סוף כל סוף, קיבלנו אובייקט שימושי. האובייקט 16558465 מכיל אוסף של כל ההודעות בתיקיה ססזס. מפני שאובייקט וה הוא אוסף, תוכל להשתמש ב- חן וב-+חטס6 כדי לעבור על כל ההודעות באוסף, אחת אחת : 6558065.60%ץו סד 1 = א מס (0)6ח6ש16558065.1!/ורח = 558065ס|ץוח 55 - ".8 ז1655306.56000]/ורח 166 /. 56ח6500 "<ם>" .8 1655806.50[606]ערח סו 650056 דשא תסריט גה עובר על כל ההודעות שבאובייקט 6558065 אחת אחרי השנייה, ומציג את שס השולח ואת שורת הנושא של כל אחת מההודעות. שיס לב כי כל הודעה באוסף 5 היא אובייקט בפני עצמה. לאובייקט 11655806 מספר מאפיינים שימושיים, כפי שניתן לראות בטבלה 10.1 (הרשימה אינה מלאה, אך היא כוללת את המאפייניס החשובים ביותר). 0 המדריך השלם 3 450 טבלה 10.1 מאפיני האובייקט 655806 ווה מחזיר אובייקט 60%חח086 יחיד או אוסף של אובייקטי %ח6ו/ח0086, המייצגיס את כל הקבציס יי == | המצורפים להודעות הדואר האלקטרוני. ו ב מחזיר את הכותרת 0670-8856ח60, במקרה של הודעת | דואר אלקטרונ מסו ודה פוו, 0 חח מחזיר את הכותרת פ600%000-1, במקרה של הודעת == | דואר אלקטרוני מסוג ואדה שאזו. - ו סו 068 הס מחזיר את הכותרת ה00800]-%ח%6ה60, במקרה של == | הודעת דואר אלקטרוני מסוג וח 0175 )אשד ודו מחזיר את תכולת גוף הודעת הדואר האלקטרוני || | | | ו 6 סט וח מחזיר את עדיפות ההודעה. ייתכנו שלושה ערכי עדיפויות : 1. נמוכה 2 רגילה ||[ | 665 מחזיר אובייקט זח6ו0ו₪60 יחיד, או אוסף של אובייקטי %ה6וקו66א, המייצגים את כל נמעני הודעת הדואר |[ || | ל וי מחזיר אובייקט ץ₪חש4007655 המייצג את שולח הודעת 0 0 6 מחזיר את גודלה המשוער של ההודעה בבתים, כולל == | גודלס של הקבצים המצורפים. 0 יו מחזיר את נושא הודעת הדואר האלקטרוני. והו == | מאפיין ברירת המחדל של האובייקט 1655806. 0 )אד מחזיר את תכולת גוף הודעת הדואר האלקטרוני 8 | 0 הוך מחזיר את תאריך וזמן קבלת ההודעה או, אס נתון זה == = | אינו קיים, את תאריך וזמן משלוח ההודעה. /. הוך מחזיר את תאריך וזמן משלותח הודעת הדואר האלקטרוני. פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 221 האובייקט 11655806 כולל גם כמה שיטות שימושיות לעבודה עס הודעות בספריה קסזס. השיטה ()6!66ם משמשת למחיקת הודעה בודדת: רה במידה ותרגיש הרסני במיוחד, תוכל להפעיל את השיטה ()6!66 גם על האוסף 5 כולו. הדבר יסיר את כל ההודעות שבתיקיה קסזס לצמיתות. על ידי שימוש במאפייניס אלה של האובייקט 655806!!, תוכל בקלות ליצור לקוח דואר אלקטרוני פשוט מבוסס אינטרנט (ראה תרשים 10.6). התסריט בתדפיס 10.3 מאפשר לך לאחזר את ההודעות שבספריה ססז, ולצפות בהן אחת לאחר השנייה. [<]5) - | זסזס!קא= ו6חז)ה! 50/1סזס: - )חסון) [והחו = 516 4 צבז 6 סופת פם אשע ‏ 6 ₪5 | | - ו ישוי 1 ווק ]א | ח6פוספ!|ו] | 5|שהחבת | עוסופו | 65|הסעב | 5608 6חסו | 6658 סופ וק 0% 8 8 פסושפזק 2 :(11 11658868 .50850106 בת קט :0001 1 11:51:02 12/20/98 :866 6מנוך זנק 11:51:02 12/20/98 :36601780 סמ ?גוסץ 16 11000 :81664 :1 8 55הגו1סם1 םמה 3106 משח מגוסע סס סמ56 פבח 6ש558שע שנמך :מגו88סת81 8 01 שמגוסטנע ₪ תרשים 10.6 לקוח דואר אלקטרוני פשוט תדפיס 10.3 לקוח דואר אלקטרוני פשוט (הקובץ 850.חסו|6!וחם, נמצא בתקליטור) >% 65 ,סרחבץבופום ונס 6 ,16558005]ץרח ,אססה1ץוח , הסו5055עוח ווזס א וזכ ( ( "6החההץהו0150" 6065 )ןד = 6ההצץה !סו ( ( "6812007655" ₪665 )1 ד = 00655 |והוחס ( "א6558061006" )00065% = א6558061006ח 1 = א6553061006 ]םד "" = א6553061006 =[ ( א6558061006ח ) ך611% = א6558061006ח 2 המדריך השלם 3 55 אםפרד "" = 63007655 0 "" = 6ההּאץבוספוה =[ <% < |וד> <סשה/><= |דד/>חופס |<ם ודנד> <סגשר > <"=םם-םם א"=0₪ 860601 +00ם> <"850.%ח6ו!8וח6"= 0 ד " דפסק"= ססרו דשא מס > <5125=20 "דאם ד"=םקך "שותבץבוספוס"=םוזהא דטקא[> :סוחבוז ץה|ספוסם <512==40 "דש ך"=ם קד "007655//והוח6"=ם] ד(קא1> :007655( |והוחם <> <"חופס 1"=ם! | "ד 5"=םק ץד וקא[><ק> <ח0=/> <צ800/> < |וזדר]/> %> 0ח=.56ח6500 זז סאם ( "חסו5.5655 ד200)" 768%600[66%. 56/6 = חסו5655ץוח ז55 5 ,שרח 153% ק ד הסט | הסו5655רח אססח]. חסו5055/וח = אססח1ץוח ז55 5 וח = 6558065!₪ץוח 55 %< < ||אחד> <סגפה/><ם |דד/>+חסו!0 |והוחם 6וקוחו5<ם |דנד> <סגשרן> <"םםםםתם א"=0 6601 צ800> <חם דא 6> >% םד 0 = 6558065.6000%!₪ץוח 1 %< .5 ץחה 6עהח %סח 00 טסצ >% 5 ( א6558061006 )וח6558065.106!]רח = 655806!₪ץוח 55 %< <% אםהד 0 < 16553065.600₪%ז/וח 1 %> <0160=4ק | 6 ₪ ופ ךד> >[]5< <% אםודך 1 < 006%ח6558061ח 1 9%> <"350.%ח6ו|6|ו8ות6"= 10 6 "זפסק"=ססהדםוז אאס-> <"< 01503/1306%= 9%>"=ם!( |גע "אםספ1ה"=םק יד "סההבץבוספוס"=םוז הוקא[> <"< 8|//007655%0וח6= %>"==ם! |גצ "אםספ1ה"== קד "0655 הוה ות6"=םוזה דהוקא[> - א6558061006וה=9%>"=ם( | "אםספ1"== קד "א655061006רח"=םוזהא ד וקצ[> 1%<"< <ס]> <"1655806! פוסועסזק"=ם( |הש "דוא 50"=םקיד דגקאז[> <סד/> <ח0=/> <% -1 סאם %> פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 223 224 <% םד 16558065.60000%]ץרח > 6558061006%ח ]1 %> <"350.%ח6ו|6|ו8ות6"= 10 6 "זפסק"=ססחדםוז אאס-> "אםספ1ח"=ם קד "סההץ3!ספוס"=םוזה הוקא[> <"<0150|8/1)8306%= %>"=ם( |ה/ 6 "אםספ1ה"== קד "07655 ה |והותס"=םוזה דהוקא[> <"<08|/4007055%ח6= %>"=ם! ]ה 6 "אםספ1ה"=םק ד "א6558061006וח"=ם וזה דוקא[> <"<1% + א₪16558061006= 9%>"=ם( | / 6 <סז]> <"1655806] 6)]"=ם! | "וא 5"=םקיד דוקא[> <סז/> <ח0=/> <% -1 סם %> <חד/> <= |פהד/> <ק> <% =1 סאם %> <10=4 חק 1 65 "-תתת-- "= 6601 600=הרודפ1/ ם ופה ד> <5]> <סז]> <%2א96=716558061000> <10:>/2 1655806]<> <560007%. 1655806 = 9%6> <2/> :067ה56<> <חם> <6560%%חו [.1655806!/ווח= 9%> <2/>:%ח56 סו ד<ם> <חם> <0061/60%2 16 ד 1655806!ץרחה= 9%> <2/> :6601/60 סו ד<ם> <חם> <סז/> <חד/> <= |פהד/> <ק> <10=4 חק 1 65 "-תתת--%"=0₪ 0601 600=הרודפ1/ = ופה ד> <4]> <כ1/>< 1655806.5000160%!ץוח= 9%> <5<500[600:>/8><כ ד> <חד/> <5]> <סז]> <1655806:>/8]<> <חם> <=ק/> < 60% [.655806!]ץוח= %> <= חק > <סז/> <חד/> <= |פהד/> <חם ד=0/> <ץ800/> < |וזדרן/> %> זז סאם הס = 6558065!ץוח ז55 רת 8חוה%ס = הסו5655ץוח ז55 <% המדריך השלם 3 857 יצירת ]506 1.15% סוכןוחו5 0 בסעיף זה, שהוא האחרון בפרק, תלמד כיצד ליישם את מה שלמדת בסעיפים הקודמיס ליצירת שרת רשימה פשוט (זפעז56 115% 6|קוחו5) (ראה תרשים 10.7). באמצעות שרת זה ניתן ליצור קבוצת דיון מבוססת דואר אלקטרוני. (תמצא את הקוד המלא בתקליטור, בקוב 850.צ1550567). <51)- | זסזסו א +סחזס)ח! 0105071 - 5150 1 5 ב/ בז 36] סטב" 80 אש 08ם 6 | 8 3 טָ ₪ 6 | 8 6 1 ווק א | ח66ספ|ו] | 5|שתחבת | עוסופו = 65|הסעב- | 5608 חס | 6658 קסופ יו ומק 8% || זז | 6|קחופ 0 :116558805 אוס א 0 :1011006 5ע150ד 1 :0660 עד 3 :115025 [10%8 זג 12:01:52 12/21/98 :2866 סש . מסממסט ‏ : עספט פזן עס+ 020 שתגפט :1605מעום שגם ו(עסע? 338663שע 2688 0סם ₪78 עס+ 020 שגם שג גוסע מה8ס חס ?עפססססמגע קסעמ זג 12:03:03 12/21/98 :6סבפ 0%ס. 206885268 :עשפ פד מס 020 שמגפט :פת :68שבעום מה ע0+? 66ג1683םת0 28663 מ6עע856 205106 מ1 משסעקהּגש שגס ₪66 .5 מ0+ 020 05 מ1108510עעה תב 05 16קְ0ַ8א5 [= 22222ם2ם2ם2ם2222ם22ם2ם22222222222222222222222 בכ תרשים 10.7 שרת הרשימה הפשוט לשרת הרשימה הפשוט שלושה תפקודים עיקריים. ראשית, הוא מאפשר למשתמשים חדשיס להצטרף לרשימה על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני שנושאה הוא המילה הבודדת 800. לאחר הצטרפות המשתמש לרשימה, הוא יקבל את מקבצ הודעות הדואר האלקטרוני הנאספות מהמשתמשים האחרים. שנית, שרת הרשימה הפשוט מאפשר למשתמשים להסיר את עצמס מהרשימה באופן אוטומטי. כל אחד יכול להפסיק את חברותו ברשימה על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני שנושאה הוא המילה הבודדת 6עסוח6. לבסוף, מקב שרת הרשימה את כל הודעות הדואר האלקטרוני הנשלחות אליו להודעת דואר אלקטרוני אחת, אותה הוא מפיץ לכל החבריס ברשימה. מקב ההודעות נשלח לחברי הרשימה בכל פעם שמפעיל הרשימה לותצ על 1156 0ח56 (ראה תרשיס 10.8). פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 225 סוק 4הז)ח! 410105016 - 54501 1 5116 בה, בז 900095" 80 אשע 00ם 6 | | 8 ₪ - ₪ טָ ₪ ₪ 6 ₪ ₪ ל 5 5.7 ₪ | זחווק א | ח6שזספ|ו= | 5|פהחבת | עוסופו | 65והסעב] | 5608 6וחס | 6658 סופ וק 6% זז | 6|קחופ :5 3 0+ 115% ₪ ₪001 575775( 5 1" 480655 [[הגת6 8 1 עספגו 0 155 8מו6מ6 .000107 000002000 400655 6 97 2 זספגו 0 115 8ַמו0מ6 00 110004110 200655 64 זה 3 זספגו סז 155 566108 !גד |[ ₪ תרשים 10.8 משלוח הרשימה לכל חברי שרת הרשימה השימוש ב-זסעו56 15% 6!כוחזו5 0 כדי להשתמש בשרת הרשימה הפשוט (ז6עז56 :118 6!סחחו5), יש להעתיק את הקוב 150507/67.850! מהתקליטור המצורף לספר אל ספריה הנגישה לשרת האינטרנט (זפעז56 ס6/)), דוגמת הספריה 6סספששוששו. לאחר מכן, יש לשנות שני קבועיס המופיעים בתחילת קובצ זה. הראשון הוא הקבוע |וחםזס/ז9%50ו!, המשמש לציון כתובת הדואר האלקטרוני של שרת הרשימה. חברי הרשימה שולחים את הודעות הדואר האלקטרוני שלהס לכתובת זו. עליך לשנות כתובת זו לכתובת הנמצאת ב-0008 שלך (לדוגמה, ו 60 הרת סז טסץ )6 /50567ו!). שני הוא הקבוע זו90 |ז6פט, המספק את נתיב הספריה בה יאוחסנו ההודעות, ורשימת המשתמשים. זו יכולה להיות כל ספריה הנמצאת בשרת (אך עליה באמת להימצא בשרת'). כמו כן, כדי להשתמש בשרת הרשימה, יש להגדיר לשרת האינטרנט הרשאות כתיבה לספריה זו (ראה פרק 8). בכל פעם שתפעיל את שרת הרשימה הפשוט על ידי טעינת הדף סִ85.ז150507/6! בדפדפן שלך, יעדכן שרת הרשימה באופן אוטומטי את רשימת המשתמשיס וההודעות שלו. רשימת חברי הרשימה מאוחסנת בקוב 561119.04. מקב ההודעות מאוחסן בקובצ ה 6 המדריך השלם 3 455 כיצד פועל 566 115% 6!וחו5 שרת הרשימה הפשוט (507/6 115% 6!מחזו5) מתפעל את רשימת ההודעות והמשתמשיס שלו על ידי מעבר על כל הודעות הדואר האלקטרוני הממוענות אליו בספריה קסזס של שרת האינטרנט. לדוגמה, השגרה הבאה משמשת להוספת משתמשים לרשימה: 58 5 א ,16055806!]/ורח ,6558065!!]רח ,אסטחזץוח ,הסו55ס5ץוח ונס 80005075000₪% = 0 ( "חסו5.5655 ד200%)" 768%6000(66. 5/6 = הסו55ספץוח 55 [הרח15056/6| ,"55|" < דוי הסט | הסו5655 וח אססח]. 5655100 וח = אסטהזץוח 55 5 וח = 6558065!ץוח 55 םד 0 < 6558065.6000%|ץרח זז 16553065.600%ץוח סד 1 = א מ0= שרד "סה" = ( ( ( > )ח6559065.100!וערח )וז ד )65 = ( 6 )וח6558065.100!]ץרח = ₪655806ץוח 55 005 תה 1 + 800)05075000% = 50000%ז800150 1 סאם דשא -1 סאם 6 0 = 6558065וץוח 55 1 דסא = הסו55ספץוח 55 8 סאם שגרה זו מתחברת לשרת =דו5 ועוברת על כל הודעות הדואר האלקטרוני בזו אחר זו, באמצעות לולאת דאשא...0₪=. במקרה של היתקלות בהודעה ששורת הנושא 5001660) שלה היא המילה ססה, מתוסף המשתמש לרשימה על ידי השגרה ז800056. כמו כן, נמחקת ההודעה מהספריה ססזס, כך שהמשתמש לא יתווסף לרשימה יותר מפעס אחת. בעת הוספת משתמש לרשימה, נעשה שימוש ברכיב 60655( 6!ו= לצירוף כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש לקוב 5%.0ו₪561. הנה השגרה המשמשת להוספת משתמש: ( ז650 |3ץ2 )ז80050 508 5 וז אהד ( 6561 )ואפ דסא ץז ( "5000060 56.65" 7680600(66. 56/0 = 5 50% ( םד ,8 ,"156711590.00" .8 5671150018 )6ו-א6 [ח15.006 = 5 56% ( 606507 )=5)( שחו [ססח/. 5 6 8חווזסא = 15 ז55 8חווטסא = ₪ [55 זז סאם= 8 סאם פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 227 שרת הרשימה הפשוט משתמש בשגרות דומות לניהול רשימת ההודעות. הודעות חדשות נמשכות מהספריה ססזם ומצורפות לקוב 6558065.0%. לאחר הוספת ההודעה לקוב, היא נמחקת מהספריה ססזס באופן אוטומטי. בעת לחיצה על 115% 0ח56, נשלחות ההודעות שבקובצ .6558065 לכל אחת מכתובות הדואר האלקטרוני שבקוב> ₪5671180.6%%. רשימת המשתמשים נטענת על ידי השגרה הבאת: 1ז080)050! 505 0 = +%0%9|05075600₪ + ,5 מזס 6- ופט זס ( "ז00[60 5506 6!ו. ‏ 50" )0768600166 50/0 = 15 [55 אםחד ( "565.04" 8 זוסס5ו 56 )50וא6!ו.15 ן ( "50715.0" .8 זוכז5ו561 ₪ )6|ו 6 דח6ק16.0 = 6 ז55 ( 1.6804 )=5(( = 15671506 ( ] |מ)סע ,5611506 )ך1 1ק5 = 15% 561 6 פחווזסא = ש ז55 ( 567115 )א 0 = +הט0507560|זס+ 1 = 603|565000% םד 0 = %הטס5ז50|בזסז זז זז סאם= פחווזסא = 15 [55 8 סאם שגרה זו משתמשת ברכיב 466655 16" לטעינת הקוב 65.04פט. תוכן הקובצ כולו מאוחזר על ידי השיטה ||₪6804, ומוקצה למשתנה 66!ו-561156ט. לאחר מכן, נעשה שימוש בפונקציה ()ד5011 של 856106/ ליצירת מערך של כל המשתמשים, על ידי פיצול תוכן המשתנה ₪5611155-16 בכל מופע של תו זפזח= (חז₪6 68771806) והזנת שורה (6חו] 0). מערך משתמשיסם זה הוא התוצאה הסופית של השגרה 005675115%פסו. התסריט הבא משמש למשלוח רשימת ההודעות לכל המשתמשיס שבמערך 5615%: אשד 0 < 005056006 זז ( 565 )סאטספט סד 0 = | מס אשרדד "" <> ( | 5%ו56ט =[ %< ...ב<%( | %6=0561!56> 300655 ||8ח6 8% <1%2 + [=%> וספ סף 56| 6חו0ח56<חם> %> 5 ה 0[60 15| , ( | 5615 , !15| 500163 זז סאם דשא 8 המדריך השלם 3 50 תסריט וה משתמש בלולאה מסוג דאשא...מ0= למעבר על כל המשתמשים. השגרה ||0%8ח56 (נידונה קודס לכן בפרק זה) שולחת את ההודעות. הערה: 7 הפונקציה ()ד1 51 של 10%ז856/ יודעת לקבל מחרוזת טקסט ולהפוך אותה ₪ למערך על פי תו הנתון כפרמטר האומר איפה לחתוך את המחרוזת (ראה נספח 6). סיכום בפרק וּה, למדת את כל סודות השימוש בדואר אלקטרוני באתר האינטרנט שלך. בחלק הראשון, למדת כיצד לקבוע את תצורת שירות קד5%1 של 670504ו. בחלקיס השני והשלישי, למדת כיצד להשתמש ב-5זא זס? 600 לצורך אינטראקציה עס שירות סדו5, למטרת משלוח הודעות דואר אלקטרוני מתוך תסריטי דפי ק5ג. לבסוף, נידונה דוגמה ליישוס העושה שימוש בשירות קדוז5 וב-5דא זסז 0פ6. למדת כיצד ליצור שרת רשימה פשוט. פרק 10: עבודה עם דואר אלקטרוני | 229 פרק 11 עבודה עם ממשקי שירות של ץזס66%ווש 6עו₪6% פרק זה מיועד למתקדמים. בפרק זה: 0 0 0000 00 000 00 0 מהו ץזס6%סיווס ? מהו 507/106 ץזס66%זוס ! מהו ץז66+0'יווש סצו6 1 מבט כללי על מודל האובייקטים של 4051 9חוח636 ץ+זוסקסיוק בחינת הובּוחססם תפעול משתמשים וקבוצות שליטה בשירות: דא שליטה במדפסות ניהול שרת סְאַחבּה6א= 1 (-507/67 5166 שימוש ב-00ג עס 4051 שיקולי אבטחה שימוש ב-₪051 עם 16+30356! 5זד 0 המדריך השלם 3 450 1 הס ראשי תיבות של 10671866 5067/1665 /זססס6זום 606 (ממשק לשירותי 46006 ץזסל60זוכם). מה זה אומר, אס כך! מהשם, ניתן להניח כי 8051 הוא כנראה ממשק. ואכן, 4051 הוא אוסף של אובייקטי 60 המספקיס שיטות (005ח60/) ומאפייניס (65ז6קסזק) באמצעותם יוכל יישוס (ח0 90סו|סק4) לקבל שירותים (פ665ו/ז58). מהשם, ניתן לשער כי 4051 קשור איכשהו ל-ץזס6זום 606. ואכן, ניתן להשתמש ב-4051 כממשק ל-6000זו 60/6 מאידך, ניתן גס להסיק מהשם כי 051 הוא ממשק ל-567/106 /66007ז1 ₪60/6. בפרק וה נבחן את 051 ממספר זוויות. נסתכל על הדגס הכללי (גנרי) של 6 ץז 0ל66זום. נסתכל על מה שמתיימר ה-ץזס6זום 86006 של 1670506 להיות. אבל, את מרבית הזמן נבלה בהתבוננות בממשקים (אובייקטים) המרכיבים את 051(. פרק זה לא יוכל לספק פרטים ממצים ודוגמאות בנוגע לכל ההיבטיס של 2051. הנושא רחב מדי לפרק אחד. מטרת הפרק היא להבהיר לקורא מהו 51סג, וכן לספק מספר דוגמאות ברורות, פשוטות ושימושיות לאופן בו ניתון להשתמש ב-₪051 כמנוף לקוד ה-50. כמו כן, הדוגמאות בפרק וה נכתבו כך שיראו את הקלות שבשימוש ב-51סא. הדוגמאות המופיעות כאן אינן כוללות לוגיקת איתור ולכידת שגיאות, וזאת בכוונה תחילה. נמנעתי גם מקוד שמטרתו לקשט את הפלט. במקום ואת, הדוגמאות הן קצרות וזריזות, ומדגימות את הממשק התכנותי של 051. הערה חשובה בנוגע לדוגמאות שבפרק זּה. הדוגמאות פותחו באמצעות 4051 גירסה 0, ודורשות כי בשרת ה-15 בו יופעלו הדוגמאות יותקן גס 506 8051 (05ג %ח6ותקס!26/6 76ב50). ניתן להוריד את ה-50% עבור 051 מהאתר של 6ספסלסווא. בנוסף, חלק מהדוגמאות דורשות התקנה של מוצרי 050%ז6ו1א אחרים, כגון 6פַחה8ח6א= גירסה 3.5 ו-ז8/ז56 5166 גירסה 3.0, כדי שיוכלו לפעול כראוי. והערה אחרונה - הפכתי את הדוגמאות לכלליות, בכך שהחלפתי שמות שרתיס מפורשיס במחרוזת יזסז5'י. יש להחליף מחרוזת זו במחרוזת המייצגת את השרת עליו תופעל הדוגמה. מהו ץזס66%זווס? החיים מלאים בדוגמאות למדריכיס (6600765זוס). ספר הטלפונים, למשל. ספר הטלפוניס מספק מאגר מרכזי לאחסון מידע אודות אנשיס ו/או שירותים. ספר הטלפון הוא מדריך הכולל שמות, כתובות ומספרי טלפון של אנשים. ניתן למצוא רשומה מסוימת במדריך בקלות, כיוןו שהרשומות ממוינות על פי שס משפחה. לגבי חלק מהרשומות, ניתן ללקט, מלבד למספר הטלפון, גם מידע נוסף. האס האדס הוא זכר או נקבה! האס הוא דוקטור! האס מספר אנשיס משויכיס לאותה הכתובת? פרק 11: ממשקי שירות של ץ0ל66זוע 6046 | 231 דפי והב הוא מדריך מסוג אחר. מדריך זה מאורגן על פי סוג השירות. כאן ניתן למצוא, בנוסף לשס, הכתובת ומספר הטלפון המשויכים לכל רשומה, המון מידע נוסף (תכונות) לגבי השירות המוצע. בדרך כלל, המדריכים מאורגנים לפי פרמטר אחד לפחות, כדי שהחיפוש בהם יהיה יעיל. ספר הטלפון מאורגן למציאה של אנשים על פי שס משפחה. דפי הוהב דורשים מהמשתמש לדעת את סוג השירות או המוצר המבוקש. מהו 66ועו56 ץזס66%זווסם? בעולס המחשבים, נעשה שימוש ב-66וצז56 ץזס6זום למעקב אחר ישויות החשובות לתחומי מערכות המידע (5%605ץ5 חסזהחזס?ח1, 15) או טכנולוגיית המידע (חסוזפוחזס)ח1 ץ0ס|סהח66ד, 17). ה-567/66 660%זום עוקב אחר פרטיס כגון איוה מחשב מחובר לאיזה חופוחספ, אילו מדפסות קיימות והיכן הן נמצאות, מי הס משתמשי המערכת, ומהן וכויות הגישה (0ח9!₪ 60655) המוענקות לכל משתמש. הרחבה של מודל וה מספקת גס מעקב אחר מידע משני בנוגע למשתמשים, כדוגמת כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, וכתובות. כשארגון מתרחב לסדר גודל של מעבר לרשת מקומית (אִ4)) יחידה, נעשה קשה יותר ויותר לנהל ולעקוב אחר כל המשאבים (כולל אנשיס) המקושריס עס הארגון. תאר לעצמך ארגון בינלאומי, המעונין במדריך יחיד שיכלול את כל עובדי הארגון, כך שניתן יהיה להפנות דואר אלקטרוני בקלות לכל אחד מחברי הארגון או לכולס ביחד. תעשיית המחשביס פיתחה מספר פתרונות לבעיות אלו. חברת נובל (וופסא) פיתחו את ץז08חו עוד בימי א.3 6זבּ/ז6א. עְזהסחום סיפקה 557665 ץזסז66זוס לסביבת אה ו. צְזהסחום אפשרה מתן שמות למשאבי רשת (065זט₪650 חחואזסצססאז), כגוו מדפסות ומערכות קבצים. וווסא הגדילה את ההיקף של עז08חו8 כשהציגה את ה-567/665 ץז6060זום כחלק מ-4.0 6ז61)8. ה-567/1665 /זס66זום המשופריסם תוכננו לתמוך בארגוניס גדוליס מאד. הס התאימו לרשתות מרחביות (אג/)) המורכבות ממספר רשתות מקומיות (5ה )). פתרון נוסף לניהול משאבי הרשת בארגוניס, צמח בדמות תקן 500.א. תקן 500.א פותת על ידי ה-חסוה08חטס= ח5/506 ח6ק0 כפתרון למודל 051. התקן סיפק מפרט עמיד ביותר ל-567/1065 /זסז66זום ברמת הארגון. לרוע המזל, מפרט 500.* הוא פתוח עד כדי כך שהוא דורש מיישומיס שלו לתמוך בכמות רבה ביותר של תצורות מידע (809ס 5חזס=), טרנספורמציות, פרוטוקולי תקשורת וכן הלאה. 2 המדריך השלם 3 450 לארגוניס רביס, היה התקן 500.א הרבה מדי. הצורך ב-665ו/567 /01ז66זוסם פשוט הוביל לפיתוח המפרט |₪700060 866655 ץזס666זום 00%ו6ש₪חשו1 (קהס |6. ד15 פיתחו חלופה למפרט קהכ | (1777 6-₪), שהגדירה תת מערכת ממפרט 500.א. קה0] תוכנן בסביבת קן/קסז וסיפק תמיכה רק לממשקיס הבסיסיים הדרושים ל-567/665 ץ66%07זוס שימושי. אימצה את מפרט קגכ), והשתמשה בו כדי לספק שירותי חברות (קוה5ז6טוח6וא) והתאמה אישית (ח8|28000ח50ז6ק) ל-3.0 ז6/ז56 5166, ערכת הכלים של 0% המיועדת לפיתוח אתרי אינטרנט הכולליס רשתות אינטראנט ואתרי מסחר אלקטרוני. 1670508 אימצה את ק14 גם כמחסן הכתובות ואנשי הקשר של שרתי 6 ח6אם. פרק וה יכסה את 1087 ביתר פירוט בהמשך. %8 מאמצת אף יותר ‏ את ה-56/66 ץזסס6זום | במערכת ההפעלה 0 פוס6חו/), שהיא צעד נוסף לקראת איחוד והחלפת 98 פאוססחו/ ו- דא פטשוספחו/. ה-567/106 ץז0פ66זום הוא רכיב מרכזי ובסיסי ב-2000 פווססחו/), והוא מחליף את המודל הקיים, המבוסס על מודל חו8ו6/856/00סם. באופן כללי, 5867/1665 /זססס6זום הוא מחסן מרכזי של מידע לגבי האובייקטיס המתוחזקיס בארגון או ברשת. האובייקטיס הספציפיים והמידע לגביהס ניתנים, בדרך כלל, להרחבה. 567/06 ץזססס6זוכ מייצג 076ז5 %ח6751506ק המאחד סביבות הטרוגניות. מהו ץזס66ווש 6עו6%? מערכת האבטחה של דא פאוססחו/ מבוססת על |1008! חוהוחספ ועל מנהל אבטחת גישה (ז06הח18] 06655 /16ט566, %1ה5), המנהלים מעקב אחר משתמשים וקבוצות. למרבה הצער, הגבול המעשי ב-חואחחסס מבוסס זא פאוספחוש הוא 20,000 משתמשים. ניתן להגדיל מספר זה על ידי השימוש במספר 5חו8וחס6 המחובריס זה לה באמצעות יחסי אמון (סוחפחסוז₪6!8 5%זד), אך אלה יכולים להסתבר כמגושמים לניהול. דא פאוספח!/ היא פלטפורמה מצוינת לבניית סביבות א%]1, אך חסרה לה האפשרות לתמיכה בארגונים גדולים מאוד (אס כי אני משוכנע ש-1070506 לא יסכימו איתי בנקודה זו). עוד פגם או מכשול שהפריע לאימו זא פאוססחו/\ כמערכת הפעלה לארגונים היה יתרונה של ||6שסא וה-567/106 ץזסס66זוסם שלה. + מנסה לשנות זאת על ידי החלפת הארכיטקטורה המבוססת על 6פק, 806 ו-5%, בתשתית חדשה מבוססת קהכ1, המכונה /זסס6זום 8606 (מוכר גס בקיצור כ-ס). סג פותר את נושאי יכולת הגידול (שווופ563!9) המטרידים של דא פאוספחו/ו, ומאמצ לגמרי את פתרון 567/06 עץז0ז66זום של |ופצסא. 2000 פאוססחו/ מאפשרת למוצרי 1670504 להשתלט גס על מטלות הניהול היומיומיות של רשתות ||פעסא קיימות. מובן, כי 1670504 מקווה כי כשיתעורר צורך בהתקנת שרת חדש, יבחרו הצרכנים בפלטפורמת 2000 פוסבחו/\. פרק 11: ממשקי שירות של ץז0סל66זוכש 60%6 | 233 אחד מיעדיו העיקריים של ה-0ג הוא לאפשר עבודה עס ארגוניס גדולים במיוחד, המורכבים ממיליוני אובייקטיס המשתרעים על סביבות שהן גדולות, ולעיתיס קרובות גם מפוזרות. סג מבטיח את היכולת המבוקשת לאפשר תמיכה בשס משתמש וסיסמה יחידים על פני מספר רשתות 18 שונות, הכוללות סביבות מערכת הפעלה שונות. כניסות יחידות (108005 6ופַחו5) לשרתי קבצים, מערכות דואר אלקטרוני ורשתות חיצוניות (665ח18אם) יפחיתו את הוצאות הבעלות (160, קוח5זפחשוס )0 605% |פוסד) המיוחסות לסביבות מרושתות של ארגונים גדוליס (סַחואזסאס6ח 06ו//-56הכזססח= 5חסותחסוצח6). ץזסס60זום 4606 (סה) מושתת על מושגיםס כגון יערות (650זס=), עצים (665ז1) ו-5ח|8וחסכ. יער הוא אוסף של אחד או יותר עציס המשותפיס ביחסי אמון טפטזד 0וח6|80005). כל עצ הוא אוסף של אחד או יותר 0008105 החולקיס סכימה כללית. כל חו₪003 מחולק לאחת או יותר יחידות ארגוניות ((ו0, שחש וּחסחְהַקַחהּפָזס), שהן ישויות לוגיות המנוהלות עצמאית. ראשו של כל עץ מזוהה בדרך כלל על ידי שם ארגוני (6וחפּ\ |החסטפלותסבּזס), (ס), המשמש כאוסף של יחידות ארגוניות (טוחש |הּחסוְהלחהּףַפזס), ((וס) אחרות. יחידה ארגונית (00) היא יישות עצמאית המתפעלת משתמשים, קבוצות, מנהליס (15078%075ח1ח0ה) ומשאבים משל עצמה. לעיתים קרובות, מנוהלות יחידות ארגוניות באופן עצמי (8860ח13/ ]|56). לדוגמה, יחידה ארגונית יכולה להיות על בסיס גאוגרפי: תל אביב, ירושלים, אילת וחיפה. כל 04 יכולה לכלול קבוצת מנהליס (15078%075ח001 קטסזס), המתפעלת את האובייקטיס החבריס ב-00. 0 הוא אחד ממרחבי שמות (פססהּספפַהִ3ּא) רביס הנתמכים על ידי 8051. מרחבי שמות אחרים כולליס את מרחב הכתובות הנוכחי של דא פאוססחו/, עץזה0חום 6זהּ/ז6, 6 ץ6600זוכ 6זבּ/6א, קכ1, ו-5=א. מרחב השמות של סג מורכב משמות ייחודייס (8₪065 60ח8וט8ח0פוס, אפ). אפס מתתיל בפרטי ומתקדס דרך מרחב השמות עד לכללי. שמות 40 כוללים מילות מפתח הלקוחות ממודל 500.א (ו-קגכ1). טבלה 1.1 מתארת את היישויות היוצרות את שמות ה-0 : טבלה 11.1 יישויות וזו 6066 0 ארגון הסו וטס 6 רכיב חו8וחס סקר 60 הוהוחסם טס יחידה ארגונית ץוח |הּחסוזהלוחהףזס 6 שס מדינה 6חב ץח הטס ו מדינה/מחוז 66 ועסק /6ז5%8 8 אווריות וו סו א שם כללי 6וחה! הסוחח 60 4 המדריך השלם 3 855 ל-ק! ול-ס מספר מוסכמות משותפות בנוגע לשמות אובייקטים, לדוגמה ארגון (ס), יחידה ארגונית (00) ו-רכיב חופוחסס (6). למעשה, 0 מבוסס על קגם! ומייצג מקרה נוסף בו 1670508 אימצה תקן ושיפרה אותו. סג הוא מיקוד של מודל הסכימה כללית (גנרית), הנתמך על ידי קמס ו. בתיעוד 4051 המסופק על ידי אספססווא, נטען כי 8051 הוא '*500.א המותאס במיוחד ל-ק4כ 1 ול-567/1065 ץזסז66זוס ו|ופצסא (פסא)יי. איו ספק כי ארגון מרחבי השמות של שני 56701065 ץז660זוס נפוצים אלה, מאומצ ומקודס הן על ידי ג והן על ידי 51ס. במצב כיוס, יש לכל חבילת 5617/1665 ץז660זום תחביר מרחב שמות משלה. ה מבטיח לאחד את עולס מרחבי השמות, כך שבבואסם לתחזק ארגון המורכב ממערכות שונות יצטרכו מנהלי או מתכנתי 11 להתמודד עס תחביר מרחבי שמות אחד בלבד. סג יקל על העבודה עס 5=א, 6זב3ּ/61א, דא פאוספחו/ש וסביבות רשת שונות נוספות בתוך ארגון יחיד (עס כל האיחודיס והרכישות השכיחים כל כך בימינו, אוספיםס מאין אלה אינס נדירים כלל וכלל). מבט כללי על מודל האובייקטים של 051 1 מיישם מודל אובייקטיםס התומך בייצוג 5607/1665 ץָזס)סשזום קיימים רבים. נכון להיוס קיימיס ספקי שירות 051( ל-4.0 דא פשססחוש, 2000 פשססחו/, 3 6זב)ס, 4 6זפ\זס, קהכ 1 ו-5=א. 051 מספק סביבה גמישה, בה ניתן לעצב את מרחבי השמות הקיימים. 051 מאפשר גם יצירה והרחבה של סכימה, דבר המאפשר יכולות הרחבה. לדוגמה, אס יחידה ארגונית מחליטה כי קיימת חשיבות למעקב אחר מספר תעודת הזהות או כרטיס האשראי של המשתמש, יש ביכולתה להוסיף שדות אלה לסכימה של האובייקט ז50ש. אס תשקיע זמן בהורדת תיעוד 8051 מרשת האינטרנט ועיון בו, תמצא מידע רב לגבי גישה ל-8051 באמצעות ++6, פּש38, 8/ וכן הלאה. כמתכנת 55, תצטרך להתמקד בממשקיס המתחילים ב-%א%א105 בלבד. אלה הם ממשקי האוטומציה של וסס, הנגישיס דרך ל5. פרק 11: ממשקי שירות של ץ0ס66זוכש 6046 | 235 1 מספק שלושה אובייקטי ממשק הנמצאיס בכל מקוס בהיררכיית האובייקטיס של 051(. אובייקטיס אלה הס 05ג1, 1056000806 ו-1155/ז6קסזקפ5סמ1. הממשק 105 הוא בסיסי לכל אובייקטי 2051, ואחריותו היא זיהוי האובייקטיס. ממשק זה דומה למחלקת בסיס, שכל שאר מחלקות 4051 יורשות ממנה. ממשק 5סא1 מספק שיטות גישה למאפיינים. המאפיינים הס המבדילים בין אובייקט 8051 אחד לאחר. הממשק 105 מספק גס גישה לסכימה המתארת את ה-60808%8ח של אובייקט 1. כל אובייקטי העלה (09[666 )168) בעצ ה-ץזסס66זום של 051ג (ץזסס6זוס 51סג 6 נגזרים מ-105. טבלה 11.2 מתארת את המאפיינים והשיטות המשויכיס לממשק פ5סג1. טבלה 11.2 שיטות ומאפיינים ב-1405 שה פא | שמו חיחסי של האובייקט || רו - = 6010 | המזהה הגלובלי הלוד של 207100 ו - = תפז | | נתיב ת805081 להורה האובייקט || 560608 | | נתיב ה₪05091 של הסכימה המשויכת לצומת גו - 5601000 || שמירת שינויים שנעשו באובייקט ובתלויים בו 0 ()0ח 66)1‏ | טעינה מחדש של המאפיינים המשויכיס עס האובייקט | 7-ו ב ו ל ב 0 (00ח660 | | טעינת המאפיינים המשויכים עם האובייקט ממחסן הנתוניס הבסיסי זוה 10560 הוא הממשק הנדרש לאובייקטי 4051 חיוצרים, מוחקים, מעתיקים, מעביריס ומוניס (8זסוחטחם) אובייקטי 8051 אחרים. אובייקטי זסחובזחס56סז משמשיס ליצירת ענפים בעצ ה-ץזס6זום. ממשק 1056000908 מרחיב את כל המאפייניס והשיטות של 1805, ומוסיף שיטות ומאפייניס להרחבת הפונקציונאליות הבסיסית. טבלה 11.3 מתארת את המאפייניס והשיטות הנוספיס השותפים בממשס וח 150 6 המדריך השלם 3 450 טבלה 11.3 שיטות ומאפיינים ב-ז6חו%3ח1050 ו שו = || המסנן שבשימוש בעת מניית של תכולת המכולה ו 8 - ()6600090 | | השגת ממשק לאובייקט הנקוב ינ ו || 0 6 רו ו 0 (0/86180ס6 | | | העתקת האובייקט המצוין למיקוס אחר במרחב השמות -- העברת האובייקט המצוין למיקוס אחר במרחב השמות הווא ממשק המאפשר גישה למאפייניס של אובייקט. טבלה 11.4 מתארת את ממשק זה. טבלה 11.4 שיטות ומאפיינים ב-8! |/0ו6קסזק5סמ1 מספר המאפייניס ברשימה השגת המאפיין הבא ברשימה ו ---- 0 ()86501 | || התחל מש 77 מ( 0" ו ..--‏ ו --[//// 0 | הש ער המ קוב ל ו ו 0 ב ....‏ |זו6ססזק6זטֶק מחיקת כל המאפייניס מהרשימה 1 משתמש בממשקי הבסיס כדי ליישס התמקדויות רבות, כפי שתיווכח בהמשך פרק וה. פרק 11: ממשקי שירות של ?זוע 60%6 | 237 1 משתמש בממשקים אלה לבניית ייצוג היררכי של כל מרחבי השמות הזמינים. למעשה, שורש העץ הוא אובייקט ח1802560|!86000 בשס פסַסַהספ6ַה05%3ג1. 15 מאפשר מעבר על כל מרחבי השמות הזמיניס בזה אחר זה (כל מרחב שמות נתמך על ידי ספק שירות). השורש, אובייקט מרחב השמות הנמצא ברמה הגבוהה ביותר של 051, מקבל את השם :25. כדי לעבור על כל מרחבי השמות בזה אחר זה יש לאגד (0חו8 סז) לשורש, ולאחר מכן לעבור על כל מרחבי השמות החבריס (130"6508665] זססוח6ו) באה אחר זה. 32 - הדוגמה בתדפיס 11.1 מציגה יצירת רשימה של כל מרחבי השמות הזמינים ברשת שלך. ניתן למצוא את קוד המקור בתקליטור המצורף לספר וּה, בקובצ ק65.85 ה א. תדפיס 11.1 יצירת רשימה של מרחבי שמות %> 6% ₪506 זסזזם חס 5 הס וחום 6 הס חחוס ("//:26000[60)"05) = 0806508665 56% החד 0 = זום זו "<>" ,8 6ה8ח.6508665רח 03 .650056 0-5 חן 03650806 ה680 וס "<>" .8 6ה8ח.650866רחהזס ,8 "ק5סח.8 ק05ח.6" 6סוז/.56ה6500 יכו 6 ( זזם )6% ₪ " - זסזוס 051" 6 //.56ח0ק5ס זא סחם %< 1 מיישם היררכיית סכימה יחד עס היררכיית מרחבי השמות. כל מרחב שמות מספק תיאור של עצמו דרך סכימה המצורפת לשורש מרחב השמות. הסכימה מורכבת מממשקי 1056|855, שזסקסזק5כה1 ו-אפסחהץ055ג1. הסכימה עצמה היא אובייקט ח142500|!6000, המאפשר מעבר בוה אחר זה על כל אובייקטי המחלקה, המאפיינים והתחביר המגדיריסם את מרחב השמות (ייתכן ולענפים שונים של מרחב השמות, דוגמת יחידות ארגוניות, 005, יהיו סכימות שונות שיבטלו את סכימת מרחב השמות המוגדרת בשורש עצ מרחבי השמות). אחת הדרישות מ-66ועז56 ץז0ז66זום, ומכאן גם מ-051, היא כי לכל יישות במרחב השמות המנוהל על ידי 66עז56 ץזס66זום יהיה זיהוי חד ערכי. ₪51 משתמש בנתיב ח0508%/ לזיהוי חד ערכי של כל צומת בספריה. נתיב 40508%% בנוי משני רכיביס - סזפסזק של ספק מרחב השמות, ומחרוזת ייחודית לספק המזהה את הצומת באופן חד ערכי בתוך מרחב השמות. דאחו/ ו-1047 הס דוגמאות לחלקי ה-0810זק של ₪0508%0. 8 המדריך השלם 3 450 ה-010ז? מופרד מהחלק מוגדר-מרחב-השמות על ידי //:. לפניך מספר דוגמאות לנתיבי ח10508% : זססו 3 זססחוזק וסוס ₪ /5 הז 1רססוו506//: דחו 5 = ,סחההססחופחם =( , וחססו|6ז5= 0/]/:קמס | וחסס||506= 0 , 6חהססחופַחם = ו ,5 וקח=אז0//:קמס | שיס לב כי שמות 1087 ניתניס לעיצוב הן מהפרטי לכללי (|8ז68ח66 סד 6ו5060) והן מהכללי לפרטי (5066186 70 |8ז8ח66). הדרך המועדפת ליצירת שמות קגכ | ייחודייס (כ - 8365 60ח8וט8הפוכ קגכ 1) היא מהפרטי לכללי. 1 מספקת מנגנוניס נוספיס לסיווגם של האובייקטים, המופשטיס ומנוהליס בסביבת 567/66 עְז0ז66זום. אובייקטיס אלה כולליס את הממשקיסם 50568סג1, חו0ח500כג1 ו-10500. ממשקיס אלה מסופקיםס במיוחד למטרת תמיכה במרחבי השמות של סקס )1 ושל פה. כמו כן, מסופקים ממשקים לתמיכה באבטחה (ש566₪01) ובאימות משתמשים 560 680 ח6הסטוה). ממשקיס אלה הס ששחם!ס ץז ה10546665560, 15% 6070|1ה1056065560, זס+0656710 105560071 ו-0500[6%ח105006. בממשקיםס אלה נתמקד בשלב מאוחר יותר של פרק זה. 9חוה635 ץזוסקסיוק אחת התכונות החשובות של 51ס, הן מטעמי יעילות והן מטעמי תפעול, היא הכנסת המאפייניס למטמון (9חוח686 /שזסקסזק) המסופקת על ידי הממשק 5כג1. לפני מספר פסקאות למדנו כי לממשק 1805 מספר שיטות שנועדו לאחזור וקביעה של ערכי מאפייניס בממשקי 4051 שונים. טבלה 11.5 מפרטת שיטות אלו פעס נוספת, למען נוחות העיון. טבלה 11.5 שיטות 105 הקשורות להטמנת מאפיינים ( 500 || שמירת מאפייני המטמון .|| = (100ת6601 | | טוען את מאפיין המטמון מה-50076 01515006 0 07 ב 0 0-ו ה בר ב ו 8 ב וסוט | מל מ בר ב | ()א105ח26%1) טוען את מטמון המאפיין מה-50076 61515%60ק פרק 11: ממשקי שירות של ץ0ל66זוכע 60%6 | 239 1 מתפעל הכנסת מאפיינים למטמון, דבר המשחרר את שגרות התוכנה הנמוכות מהצורך לגשת ל-50016 2818 067515060 בכל קריאה או כתיבה של מאפיין. לוגיקת הכנסה למטמון גו מביאה לשיפור ניכר בביצועים, במיוחד בעת שינוי של מספר מאפייניס המשויכיס לאותו האובייקט. דוגמה טובה למצב כזה היא הגדרה של משתמש חדש וקביעת התצורה עבורו. לרוע המזל, בעת כתיבת קוד 4051 יש לקחת בחשבון גס את הכנסת המאפייניס למטמון, וזאת כדי למנוע כשלים לוגיים (5זסזזם 0016)). אופן הכנסת מאפייני 051 למטמון הוא פשוט למדי. המטמון מתמלא בכל קריאה לשיטות ()660010 או ()א05)ח660. במידה ואף אחת מהשיטות הללו לא נקראה, ומתבצעת קריאה ל-()66% או ל-()6605%, מתמלא המטמון באופן אוטומטי. טעינה מפורשת זו של המטמון תתבצע רק בעת הקריאה הראשונה ל-(6660 או ל-()א6605. המטמון הופך למתמיד (261515060) בעת קריאה ל-()10ח5601. השיטות (56% ו-()א56)5 כותבות מידע למטמון בלבד. המטמון לא יהיה 761515060 אלא לאחר קריאה ל-()560100. שיס לב - בעת קביעה ואחזור של ערכי מאפיינים, יש לוודא כי התבצעה קריאה ל-()56010)0, כדי להבטיח את שמירת המטמון קודם לקריאת הערכים ממנו. קריאה ל-()60ח6611 תמלא את המטמון (6868) מחדש בערכים מה-5006 67515060ק. כל ערך ששונה על ידי (שטם או ()אשוטק ולא קובע על ידי ()000ח5601 יאבד בעת קריאה ל-()00ח6601 או ()א66010005. תכונה (או תופעת לוואי) מעניינת נוספת של ההכנסה למטמון (0חוח686) היא ההתנהגות המתגלית בעת נסיון של מספר יישומים שוניס לשנות ערכים באותה קבוצת מאפיינים. אין מנגנוו אוטומטי שיודיע ליישוס על שינויים שהתבצעו ב-5%076 767515760 לאחר טעינת המטמון. כדי לראות את השינויים שבוצעו על ידי יישומיס אחרים, ייאלצ היישוס לקרוא ל-()00ח6601 פעס נוספת. נוצר מצב של תחרות, בו ינצח היישוס שיקרא אחרון ל-()5601000. במצב כזה, קל מאד ליישוס לדרוס בטעות שינוייסם שבוצעו על ידי יישוס אחר (בעיה זו ניתנת בדרך כלל לפתרון, באמצעות נעילת רשומות (0חו1.06% 0זס566), אך 8051 אינו תומך בנעילת רשומות). עניין אחרון שיש להיות עריס אליו בעת קביעת ערכי המאפיינים, הוא העובדה שאין כל ערובה לכך שכל המאפיינים אכן יישמרו לאחר הקריאה ל-()00ח5601 (השיטה ()10ח5601 אינה שותפה אמינה לתנועות (5ח58600ח08). בדרך כלל, כל המאפיינים נשמרים בקריאה ל-()00ח56)1, אולס תמיד קיימת סבירות נמוכה לתקלה שתתרחש בדיוק באמצע שלב שמירת הנתונים. במקרה כזה, ייתכן ומספר ערכים של המאפיינים יאבדו. חלק ממגרעות אלו של 4051 ישופרו בגרסאות הבאות. על אף ענייניס אלה, 4051 הוא כלי חק שכדאי (וצריך) לאמצ. הכנסת המאפייניס למטמון משפיעה גס על פעולתה של ז8חו%8ח0560ג1. אובייקטיס המוספים למכולה (8חו0ח60) זו אינס נעשיס 61515%660ק, עד לקריאה ל-()5601060. לעומת זאת, מחיקת אובייקטיס משתקפת ב-5006 767515660 באופן מיידי (בדרך כלל ה-076ז5 2818 67515760 הוא שרת ‏ 501, אולס אין כל מניעה שיהיה 866655, מערכת מסד נתוניס אחרת, או כל סוג אחר של 50076 2818 67515060 הנתמך על ידי ספק שירות מרחב השמות, ז06ועסזק 567/106 50866ס6חחבּא). 0 המדריך השלם 3 455 ' הקוד שבתדפיס 11.2 מדגיס את אופן הגישה למאפיינים ב-51ס. ניתן למצוא 0 את הקוד גס בתקליטור המצורף, בקוב 65.850ז6ססזס. תדפיס 11.2 גישה למאפיינים דרך 8051 <% 256105 /=6הָהטַַחַח3 | (9%06> < |אדת> <סגםח> <"6.0 50010 |508ו/ 1670508]"=+חח00 "0 דה הםם 6"=םוז הא ה דסוא> <סגשח/> <צ₪800> >% חס וס +חסוקו66חס חחוס ץוסקסזקס הזוס אסו וחוס = [6ח|09ח060 56% ( "60165 = 5106/06 = / חס 28 וח = 6/0 :קה "6066 6 עלוסקסזק 6 08| ()10ח601). זס הו חס וח 060 חו %חה6וקו066 ₪86 וס "<8>" .8 6ה3.זחה6ווס6ס 6סוז/. 650056 טוקס 0ם 1 = אסו וס וס = /וסקסזקס 56% "050ח.8 ק5טח:8" 6סוז ).650056 סח ץזסקסזקס 6 ).6500756 " - " 66ו]).₪6500056 (6רחה. סז 26%)0). 0616 6סוז ).650056 "<8ם>" 6סוז/).56ח6500 יכו אסא %< <ץ800/> < |אד/> דוגמה זו יוצרת רשימה של כל הנמעניס השייכיס לשרת 06ח8ח6אם. ברשימה מוצג שמו של הנמען, ולאחריו המאפייניס המשויכיס למען זה (מאפייני הנמעניס כוללים מידע כגון מספרי טלפון, מספרי פקס, כתובות וכן הלאה). פרק 11: ממשקי שירות של ץז0ס66זוכע 60%6 - 241 הפעלת הדוגמה הקודמת דרשה גישה לשרת 86ַח8ח6אם (בדוגמה זו נעשה שימוש בשרת 165000%). יש להפעיל את התסריט כשאתה מחובר לשרת 6הַחַ8ח6א₪ כבעל זכויות של מנהל מערכת (507800וחוחח0 וח5/5%6), כדי להבטית את קיומן של הרשאות גישה מספקות. בחינת הובּוחסספ 1 מספק גישה ל- 09166 חוהחזספ, התומך בשליטה על מדיניות ברמת המערכת (65ו0|16 |1.6/6 5/5068). אחת המעלות של 4051 היא היכולת להשתמש בממשקי סכימה (10%6718065 08ח06ח56) לקביעת פרטי האובייקט. קוד 452 בתדפיס 11.3 מציג שאילתות לסכימת מרחב השמות של דאחו/ו, כדי לגלות את סוגי האובייקטיס הכלוליס בה, וכן את מאפייני החובה והרשות המשויכיס עם כל אובייקט. 0 ניתן למצוא את הקוד הבא גס בתקליטור המצורף, בקוב 1.350וחהסח/ו. תדפיס 11.3 הצגת שאילתה לסכימת 4051 <% 05606 =6הָהּטַחַח3 | 9%06> < ||זדר]> <3=> <"6.0 50000 |08פו/ 50סחסוון"= דוזם דא 60 "אס דה חש 6"=ם וזה ה דשו]> <סגשח/> <ץ800> >% 6 וחוכ 68 ח50ץזס וחוס ץוסקסוקס וחוס וסוס וחוסם 6% ₪506 זסזזם חס 00 8 סל 0חום ' ( "1 חססו|506//: דחו" 06000666 = 016 56% חו8 0 06 01 65ווסקסזס ' "<גם>- הסטוחו06 5'הוהוהסכ" 6שוז/.56ה6500 "<>" .8 6ההח.016. 8 " = שוחב\" סשוז/).56חה6500 "<ם>" .8 הז8ק6.5וזס ₪ " = ה3%ק5ה" שו 56הסס65 "<80>" 8 0116.01355 .8 " = 6|855" 6שו])).56ח6500 "<ם>" 8 כ6.601וזס 8 " = 61" שוש 56הסס5סח "<>" .8 זהסזהק.0]6 8 " = +חהסזבק" 6שו]/.56ח6500 "<>" ,8 08ח6ה016.56 .8 " = 560608" 6שו]/.56חה6500 2 המדריך השלם 3 55 5068 5'חוהרח00 6 ' "<8>- הסטוחו06 5 08ח6ח2<56>" שו 56הסס65 ( 08ח0116.506 6000[66 = 8וח6ח50ץ1זס 56% "<>" ,8 6החב]. הח 56 ץ1ס 8 " = 6החה 56608" 6סוז/.56הסס5ס "<>" 8 503% 6 50 ץס .8 " = 5780 8וח6ה56" 6שוז/.56ה0סס65 "<>" .6 6|855. 608ח56ץ0 .8 " = 61855 560608" 6שוז/.56חה0סס65 "<ם>" 8 10ס. 3הח6ח56ץזס .8 " = 1( 56608" שו 56הסס5סח "<>" 8 זהסזבץ. 8הה6ח56 יס ,8 " = +הסזבק 08ח6ה56" 6שוז/.56הסס65 זו 60 8 15 50068 שר ' חח ד זס הוה חס רחש ר5 וס זו "<27>- 5חובזח0ס6 הוהרחסם דחו ה" 6סה//.56ח6500 רהס 60 רת השס 8 " וחסזז 06760 ;קפטתי8 ;קפטחא8" 6שוז/).56ח6500 0 ריוס הו עץהסקסזקס ה86ם זס= "<ם>" 8 וסקסזקס 8 ";קפ5טתי8 ;קפטח:8" 6שו]/).56ח6500 וכו "<0>- 65ו6קסזק 6060 הוהוהסכ" 6סוז/).56ה6500 5 ה חס הו ע+וסקסזקס ה86ם וס "<ם>" 8 וסקסזקס 8 ";קפ5טתי8 ;קפטח:8" 6שו]/).56ח6500 וכו "<8>- פסודוסכסזק |ההסטכ הוהוהסכ" 6שוז/). 650056 קה סוק 566 ץזס חו ע+וסקסזקס ה86ם וס "<ם>" 8 וסקסזקס 8 ";קפ5טחי8 ;קפטח:8" 6שו]/).56ח6500 וכו "<8>- פסודוסכסזק החהווחהּ! הוהוהסכ" 6שוז/).56ה6500 קורה השס הו ע+וסקסזקס ה86ם וס "<ם>" 8 /וסקסזקס ₪ ";קפ5טתי8 ;ק5טח:8" 6שוז/).56ח6500 וכו + 0חם "<ם>... חהוהרח0ס0 6 +0 5זסטרח16]" סס/. 56ח650 6 חוז זסטותסוזס ₪86 זס= "<>" 8 6הה.זססרח6זס .8 ";05ח8 ;050ח.8" 6ח//.56ח6500 וכו %< <ץ800/> < |וזדרן/> תחילה, הקוד מתאגד (05ח81) ל-חו3חח00 מוכר, במקרה זה ה-ח[0008 הוא 1 חחססו|506 (אס ברצונך להפעיל תסריט זה, יהיה עליך לספק שס חו003 קביל אחר, כתחליף לשס וּה). לאחר מכן, מאותזריס ומוצגיס המאפיינים המוגדריס באופן סטנדרטי ב-1405. אחד ממאפיינים סטנדרטייסם אלה הוא נתיב 80508%% לסכימה המשויכת ל-חו0008. הקוד משתמש בנתיב הסכימה כדי להתאגד (0חו8 סז) לסכימה הממשית. פרק 11: ממשקי שירות של ץז0ל66זוכש 60%6 | 243 גס הסכימה עצמה היא מכולה (ז6חוה%חס6). הקוד מוודא עובדה זו, ולאחר מכן משתמש באוספיס זחה6והחו%3ח00, 65וזו6ססוקץזסס סחוי ו-65ז6קסזק|ההסטקס לבירור מספר פרטיס אודות ממשקי ה-חוהחחס60. תרשיס 11.1 מציג את פלט דף ה-50ג. ייתכן והבחנת כי קוד הדוגמה כולל את המשפט דאשא 55085 מסחחם אס, וכמוהו גסם מרבית הדוגמאות האחרות בפרק זה. משפט זה נחוץ, משוס שמאפיינים רביס במודל האובייקטיס של 8051 הס מאפייני רשות ((הּחסטסס). ניסיון גישה למאפייני רשות שאינס כלוליס ביישוס (ח%900ח6וח6!קח1) וה או אחר של 051 יוביל לשגיאות שיש להתעלס מהן. סוס קא= ז6חו0זח1 +0501ו1/0! - ק1.35 זה סחעע / 51 כות / פיוץז הו חא / / :קזוח 3 ופ פסוחסצםת 60 אם 68ם 5 | 8 5 ד ו זחווק א | ח5066||= | 5|שחחהת | עוסופו = 65סעב" | 56808 חס | 8658 סופ - .]51/9/08 10/פזעוחוסות%// :קוו [ 45| 0055 | - 511108 פ'וננמונ סכ קוננטחו[ = פוונ 1 6ונו סונו /: 7 1/1 = 105811 ונס = 01398 (16-1105-82.04-026080907553ע-01544600) = סז 7 = ופנ נס מו 5 1 תנסוצ/: 7 1711 = מעמנפו301. - 6131190 פ'ממוזפו[ס. תנמוונסכ[ = 5ווז1)8 ממזפו[ספ. תווצ /: ד 17 = 11 7 5.125 ממצמו1ספ. 8) = 021898 מו1מו301. (00445691. 600032211-4019-1107-9874-00) = כז01 ופוספ ו[ 1/5 נגסוווני[//: 7 711" = 1 תפנה 1 המו[ 50. - !וסט פונס 17[נג/ור 5 וגו פד פס - 11188ס0ןסונ1 01196 נמואנסכ. - 1188נסטןונ] 181 כג) כ 2) וצצמואנס כ 610011 1ב כ15 קוצג]/ 1 1 וו ורי וס[ פבונסוהו9 819 1/1800 510811. 910071 111וד סוקופ ק. ו 11161781 130 5/" 56 10כ)11וא[סס 1 - 61085 מס 70:16 18 זצמ כ -ננמוו301 8ו11 01 פצטמוזנ1/16 וופו[ 0 תרשים 11.1 הצגת סכימה מתוך עיון בפלט זה, ניתן לראות כי תמיכת 4251 ב- פחוהחחסס דאחוצ כוללת את מאפייני הרשות הבאים, המוצגיס בטבלה 11.6. טבלה 11.6 מאפיינים המשויכים ל-חוהּחחזסס 6 001 צ855ק חווי על הסיסמה להכיל לפחות מספר זה של תוויס 556קח וז מספר השניות שעל סיסמה להתקיים, לפני שניתן לשנות אותה 356 אה מספר השניות שמותר לסיסמה להתקיים, לפני שיש לשנות אותה 4 המדריך השלם 3 857 מספר ניסיונות התחברות כושליס למערכת, בפרק ומן המוגדר במאפיין 10% ח0ו0056/8זטס1066, לפני שהחשבון יינעל !355005 ₪80 אהו מספר הסיסמאות הייחודיות הנדרש לפני שניתן להשתמש בסיסמה כלשהי פעם נוספת החש | 0150 וסצ355ק |8/ז6+ח1 סח סטוה מספר השניות לנעילת החשבון, במידה ומספר ניסיונות ההתחברות הכושלים עולה על וה המוגדר במאפיין ס60/שס!|ַ5זְסאופפ5בּקסְהּם אבו |/ז סח 06000560 1 טווח הזמן בשניות בו צריכיס להתבצע מספר ניסיונות התחברות כושלים (כפי שמוגדר במאפיין 60אוס|פ5זְסטופפהּקְ6ַהּ0אהּו) לפני שהחשבון ינעל על ידי שימוש בחלק ממאפייני חו08ח00 6508606חח8ּח דאחוש, ניתן לכתוב קוד 50 פשוט לשינוי מדיניות התיישנות הסיסמאות (עשו|0ש פופ זסצו3555ּק). 52 ש הקוד בתדפיס 11.4 מדגיס אחת מהדרכים האפשריות. ניתן למצוא את הקוד גס בתקליטור המצורף, בקוב 0705.850/ש067855. הערה: כדי שתסריט זה יפעל כראוי, על דף 452 שבתדפיס 11.4 להיות מוגן בסיסמה. כדי ללמוד כיצד להגן בסיסמה על דף 55, ראה פרק 23. כמו כן, יהיה עליך להחליף את ה- חוחחסכ בשם ה-חו8חח00 של ה-דא פאוססחוש שלך. תדפיס 11.4 מדיניות התיישנות סיסמאות <% 256105 /=6הָהטַַחַח3 | (9%66> < |דת> <סגםח> <"6.0 500010 |1508/ 50סזסו"= דוזם דא60 "אס דה הש 6"==והא ה דסו> <סגשח/> <צ₪800> %> חוהוהססס חחוס + 6וחה₪65 זסזזם הס' "<ם>... ה 50 סזסשש55הק 507166 פחואסטח1" ששו 56ה0סס65 פרק 11: ממשקי שירות של ץז0ס66זוכש 6046 | 245 חוהוחס 3 0ף סחוס' 5 600006 0 הורחסב הוברחס0 8 06 60 סססח' ( "מוהחחזסש//: דאחוצ" 6000(666) = הוהההססס 56% 05 6 כ 68606 8 = ה0%ח6 |0זזסצו55ב3ק חו1. הוהרהססס 2 * 24 * 60 * 60 = 06 0זסצו55הקחו!. חוהוהססס 0 * 24 * 60 * 60 = 006ז0שש855קא13. חוהוהססס 5 06 הפוח' 50 חוהרהססס "<8ם>...6חסס ||" 6זח//.56ח6500 <% <ץ800/> < |וזדרן/> טיפול במשתמשים וקבוצות הדוגמה הקודמת הביאה למיסוד מדיניות סיסמאות גלובלית לכל חופחחסס. מטלה נפוצה נוספת שעל מנהל מערכת (150800חו00/ וח6ז5ץ5) לבצע היא יצירה וניהול של קבוצות. 8051 מאפשרת יצירת יישומיס למיכון מטלות הכרחיות (אם כי שכיחות למדי) אלו. הדוגמה בתדפיס 11.5 מפרטת את משתמשי ה-חוהוחס על ידי איגוד (פַחו0חו8) לקבוצת המשתמשים המשויכת ל-חו33וח60 של דאחו/!). ניתן למצוא את הקוד גם בתקליטור המצורף, בקוב 115005615.850. הערה: כדי שתסריט זה יפעל כראוי, על דף 457 שבתדפיס 11.5 להיות מוגן בסיסמה. כדי ללמוד כיצד להגן בסיסמה על דף ק5, ראה פרק 23. כמו כן, יהיה עליך להחליף את ז567/8 בשם שרת ה-דא פאוססחוש שלך. 26 המדריך השלם 3 855 תדפיס 11.5 פירוט החברים בקבוצה <% 250105 /=6הָהטַַחַח3 | (9%06> < |אדת> <0סגםח> <"6.0 500010 |508ו/ 50סזסו"= דוזם דא 60 "אס דה הש 6"=םוהא ה דםו> <סגשח/> <צ₪800> >% 00ז501750ס חחוס ז וס וחוסם זססוחסויזס וחוס ("5075/ 50/0 /: דא חו ")060006 = קטסז50ז050ס 56% ()0615 16 500700ז0(56 = 5זססוחסז0 56% וס חו ז56וס ה₪86 זס= "<>" 8 6ההה.507(ס .650056 וכ %< <ץ800/> < |אד/> דוגמה זו מציגה את שמות המשתמשים כטקסט |אדה. השימוש ב-ק857 מאפשר גם יצירה פשוטה של רשימה נפתחת של המשתמשים, על ידי שימוש במשפט ז0ם |55 של ודות. ניתן להשתמש ב-4051 גס למטרת ניהול חשבונות משתמש. כדי ליצור משתמש חדש, יש לאגד (0ח81 סז) למחשב או 6סש, ולאחר מכן להשתמש בשיטה 076866 המסופקת על ידי האובייקט זסחו%3ח560סמן. 5 0 הדוגמה בתדפיס 11.6 יוצרת משתמש, ומאתחלת את סיסמתו הראשונית 2 *' ל-12345678. ניתן למצוא את הקוד גסם בתקליטור המצורף, בקובצ קפ הערה: כדי שתסריט זה יפעל כראוי, על דף 457 שבתדפיס 11.6 להיות מוגן בסיסמה. כדי ללמוד כיצד להגן בסיסמה על דף ק5, ראה פרק 23. כמו כן, יהיה עליך להחליף את ז6/ז56 בשם שרת ה-דא פאוססחוצ שלך. פרק 11: ממשקי שירות של ץז0סל66זוע 60%6 | 247 תדפיס 11.6 יוצירת משתמש <% 05606 =6הָהטַחַח3 | 9%060> < |אדת> <סגםח> <"6.0 500010 |הטפו/ 50סזסו]"= דא דא 60 "א ד חש 6"=םוהא ה דםו]> <סגשח/> <ץצ₪800> >% חוהוהססס חחוס ]וס חחוס "<0>... 56 שוח 3 0708000" 6שו].56חה0ס650 6 זס זס וקו 60 3 0ף סחוס' ("ז/ז50//: דחו" )26000(66) = הוהוהססס 56% 50 5וז 66606 0 הוהז30 הוה 00 3 06 0 660 567 6 0806ז0' (" 5150 ששח" ,"5" הוה רכס = ז050ו0 56% זט סז 6515%כ' וי 0זס55הכ :06190 8 חִףו55ב' ("070)"12345678/ש56%2855. 00501 0זסשו355כ 06 515%זסכ' 0 "<6...>0חסכ" 65056.6 <% <ץ800/> < |וזדרן/> קטע הקוד שבתדפיס עושה שימוש בממשק 3051 נוסף - האובייקט ז056. אובייקט וה הוא ניסיון להפוך לתקן (0ז08ח5%8) את סוגי המידע השוניס המתותזקים על ידי 6 ץז0ז60זום, אודות כל משתמש. הסכימה ניתנת להרחבה, כמובן. ההפשטה ז056 של 4051 לא דורשת שימוש באף אחד מהמאפיינים הזמיניס בה. כולס מאפייני רשות ((8חסטק0). טבלה 11.7 מפרטת את השיטות והמאפיינים הזמיניס דרך ממשק ז056 של 1 208 המדריך השלם 3 450 טבלה 11.7 שיטות ומאפיינים ב-ז105/056 *‏ מקרא: קב - קריאה בלבד, קכ - קריאה וכתיבה 5 וטס וה כתובת הצומת האחרונה הנחשדת כפולשת (קב) +חטס6חוטס 8801 מספר ניסיונות ההתחברות הכושליס מאז האתחול האחרון (קב) חו0ס 1858 | תאריך ושעת ההתחברות האחרונה (קב) 1 תאריך ושעת [ההתנתקות] האחרונה (קב) חוסס 81!601-35% | תאריך ושעת ניסיון ההתחברות הכושל האחרון (קב) 56 01 ס 55ב תאריך ושעת שינוי הסיסמה האחרון (קב) הסוסו656כ טקסט המתאר את המשתמש (קכ) חסופוטוס החטיבה בתוך הארגון (קכ) וק יחידה ארגונית בתוך הארגון (קכ) 0 סופוחם יהוי העובד של המשתמש (קכ) סוה !וט שמו המלא של המשתמש (קכ) 6 זו שמו הפרטי של המשתמש (קכ) 56 | שס המשפחה של המשתמש (קכ) 036 שס נוסף (כינוי, שס אמצעי) של המשתמש (קכ) ו תואר שס המשתמש (.זא, .פזא, .זס וכדומה) (קכ) אהא | סיומת שס המשתמש (.זנ, הבן, 11 וכדומה) (קכ) סוד תואר המשתמש (קכ) ו מנהלו של המשתמש (קכ) סק ד מספר הטלפון הביתי של המשתמש (קכ) וד מספר הטלפון הנייד של המשתמש (קכ) ו מספר הטלפון של המשתמש בעבודה (קכ) וד מספר האיתורית של המשתמש (קכ) וטא מספר הפקס של המשתמש (קכ) 06905 |07106 מערך של כתובות משרד (קכ) 0-5 מערך של כתובות דואר (קכ) פרק 11: ממשקי שירות של צץ01ז66זום 60%6 | 249 5 |00 0-8 6 סו ןאח 660 0 טחוס 8661 1 סהפחססהזוקא= 0 סאופ5בק 6 | טרהוחווסוס355ק 6550 טסוח !66 ווח 56%7855/070)( 0 המדריך השלם 3 450 מערך של מספרי מיקוד (קכ) מערך של נתיבי ח40508% לאובייקטיס משויכים (קכ) מצב החשבון של המשתמש (קכ) תאריך ושעה בהס יחסמו ניסיונות התחברות נוספיס של המשתמש (קכ) מספר הפעמים בהן מותר למשתמש להתחבר לאחר פקיעת תוקף הסיסמה (קכ) מצב נעילת החשבון של משתמש (קכ) הזמניס ביוס ובשבוע שהמשתמש יכול להתחבר (קכ) רשימה של תחנות עבודה מהן מותר למשתמש להתחבר (קכ) מספר החיבוריס המותריס למשתמש בו ומנית (קכ) נפח הדיסק המקסימלי המוקצה למשתמש (קכ) תאריך ושעת פקיעת תוקף הסיסמה של המשתמש (קכ) מספר התוויס המינימלי שעל סיסמת המשתמש להכיל (קב) האס דרושה סיסמה עבור משתמש זה (קכ) האס על סיסמה חדשה להיות שונה מסיסמאות קודמות ברשימת הסיסמאות של המשתמש (קכ) כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (קכ) תיקיית הבית של המשתמש (קכ) מערך של שפות עבור המשתמש (קכ) נתיב לפרופיל המשתמש (קכ) נתיב לתסריט ההתחברות של המשתמש (קכ) מערך של בתיסם המכיל תמונה של המשתמש (קכ) כתובת ₪1( לאתר הבית של המשתמש (קכ) מחזיר את הקבוצות להן שייך המשתמש קובע את סיסמת המשתמש ()070/ש680867855 משנה את סיסמת המשתמש מהערך הישן המצוין לערך החדש כפי שניתן לראות, יישוס סטנדרטי של 4051 כולל אוסף מקיף מאד של מאפייניס לתיאור משתמש. 0 מטלה נוספת שעל מנהל מערכת. (00הש8!חוהח0/ ח5/506) לבצע לעיתים % תכופות היא הוספה והסרה של משתמשים מקבוצות. 8051 מקלה על המתכנתיסם את עבודת הפיתוח של כלי ניהול (5|ססד חס80ספוחוחזסה) מבוססי אינטרנט (8856 60)) לסיוע בביצוע מטלות אלו. תדפיס 11.7 מדגיםס שימוש ב-₪051 לניהול קבוצות. ניתן למצוא את הקוד גס בתקליטור המצורף, בקובא 016.85 |קטסזש. תדפיס 11.7 ניהול קבוצות <% 256105 /=6הָהטַַחַח3 | (9%06> < |אדת> <0גםה> <"6.0 500010 |508ו/ 508סזסו]"= דוזם דא60 "אס דה הש 6"=םוזה ה דסוא> <סגשח/> <ץצ₪800> >% חוהוהססס חחוס קטסזסס חחוס זססוחסויזס וחוס 5זסטוח6\ס וחוכ וסט וחוכ סטסזס 50 וחוס ]סח סוחטפסז זסזיום חס (" זז 50//: דא הו" )060006 = הוהוהססס 56% ("605 חח 506//: דא חו/" )600066 = קטסזסס 56% החד 0 <> זוס ]1 5 חח 68|!60 קטסו שסח 8 670806 ' ("5ז60חוחַת=" ,"קטסזס")86ז0. הוהרהסכס = קטסזסס 56% 0 .טס ס + 0חם קטסזם 6 0 וסרה 00 ' ("67/5671/ו50//: דחו" )0 קטסזסס קטסז 6 וחסזז 5זסס סרח 6עסותסז ' ("5675/05071/ז6עז50/ /: ד הו" טר 15. קטסזס = זסטותחסוזם הסח ד זססרת6וזם + ("05071ו/5675/ז6ע7ז50//: דחו" )סעסרחסא. סז ס + 0חם פרק 11: ממשקי שירות של ץז0סל66זוכע 60%6 | 251 סז 66 01 5זסטרתסרח || %פו| ' "<ם>... קטסז פחוז66הוטח= 66 01 5זססות16" שו 56חה6500 ()5 16 סיס = 5זססוח0!6 56% וס חן השס ₪86 זס= "<>" ,8 6הה. זסטרח6זס ,8 "קפסח.8 050ח6" 6סוז/. 650056 כ ...36| ||68 כ סז 8 3551065 - קטסזס 6חז 061606 ' 6וחפח סז 30 הוה 00 /זסטוקו 60 חס 08560 57808 0|6ו55סכ 8 060 50חס6 ' "36065 |" .8 "/" .8 05080 חוהוהסכס = קטסזס 50 קטסזט 6ז סף טחוס 0+ זקוחסחב' (קט6000[60)50'010) = קטסז00 56% חסחך זחם + <ם>... 0חטס? זסח קטסיוס" סו //.56ח650 6 קטסזף 01 %חסזהּכ 006% ' (ח6זהק. ק סז 26000[60)0) = %חסזהקס 56% חסחד זזם זו 6ח8. קטסזס , "קטסזם" 26606 +חסזהקס 1 0חם + 0חם %< <ץ800/> < |וזדרן/> דוגמה זו בודקת האס קיימת קבוצה בשס פזסְַחופַחם. אס הקבוצה לא קיימת, היא נוצרת על ידי התסריט. כשהקבוצה קיימת, מתווסף לה משתמש בשס 1ז56ט. התסריט מוודא שהמשתמש אכן התווסף לקבוצה, ומייד מסיר אותו ממנה (זהו קוד למטרת הדגמה. אין כל שימוש להוספת משתמש והסרתו מייד לאחר מכן, מלבד להדגמת האפשרות). לאחר מכן, מראה התסריט כיצד לעבור על חברי הקבוצה בזה אחר זה ולהציג את שמותיהם. לבסוף, מוצגת האפשרות למחיקת קבוצה על ידי שימוש בשיטה ₪6!606 של ההורה שלה. זכור, עליך לספק שס שרת תקין ולהפעיל את התסריט תחת ההרשאות המתאימות, כדי שתוכל לתפעל קבוצות באופן מוצלח. שליטה בשירותי דא ניתן להשתמש ב-4051 כדי להתחיל ולעצור שירותים של דא פשססחו/. הדבר מאפשר יצירה של ממשקי רשת המסוגליס לבצע כל דבר, החל משליטה בפעולתה של חוות שרתים, וכלה בעצירת שירות קז בתחנת העבודה הביתית שלך. 22 המדריך השלם 3 850 אזהרה: השליטה בשירותי זא עלולה להיות מסוכנת. ניתן בנקל לכתוב דף 857 העושה שימוש ב-4051 וגורם לעצירתם של כל השירותים. אפילו יותר גרוע - ניתן לכתוב תסריט שישנה את מאפייני ברירת מחדל שבאתחול (₪65ז6קסזק 5097600 6080|6כ) של אחד או יותר מהשירותים, דבר שיגרום לכך שהמחשב לא יתפקד כראוי החל מהפעם הבאה שתאתחל אותו. הזהר. אל תנסה לשלוט בשירותים אלא אם אתה יודע מה אתה עושה. 1 מספק את האפשרות לביצוע כמעט כל משימה הזמינה באמצעות היישומון 5 בלוח הבקרה. המפתח לשליטה בשירותי דא נמצא בממשק 06ועז556סג1. טבלה 11.8 מזהה את המאפייניס והשיטות של ממשק זה. טבלה 11.8 שיטות ומאפיינים ב1₪05561/166 5 רשימה של שירותיס אחריםס שצריכים לפעול כדי == | שיחיה ניתן להתחיל שירות וה ל = 6ח8אץוספום | || שס השירות המוצג למשתמש | | | |סז חס סז רמת האבטחה שתופעל במידה והשירות לא מצליח ו 8 פסה | | | נתיב 405780 למחשב המארת ו > סְטְססְסְזְסְ0ַס] || | סדר הטעינה לשירות וה .1.0" == אק | נתיב לקובצ ההפעלה של השירות 7 5676666006 | | | שס החשבון המשמש להפעלת השירות =[ 5679/600600000088 ==‏ | | נתיב ה-ת40578 של החשבון המשמש להרצת השירות.... ו 56 || אחד מחמישה ערכים המתארים כיצד יותחל השירות % > פססוַת8זב 5007 | | פרמטריס המועברים לשירות בעת האתחול 0 חסופזט/ גרסת השירות הממשק 140556706 חושף את כל המאפיינים הנקבעים באופן רגיל על ידי היישומון 65 בלות הבקרה. ממשק 051 אחר מספק את השליטה במצבס התפעולי (5%806 |6780008ק0) של השירותים. כדי לעצור, להפעיל, להשהות ולהפעיל מחדש שירותים, ‏ יש להשתמש בממשק 125567/6600680005. טבלה 11.9 מפרטת את השיטות הנחשפות בממשק 66006780005ו/5567סמן. פרק 11: ממשקי שירות של ץ0סל66זוכש 6046 | 253 טבלה 11.9 שיטות ומאפיינים ב-105567/106006180005 = 59005 | מחזיר את מצבו הנוכתי של.11700-י 5 | הפעלת השירות -- ]|| ו 0 ₪ ו 7 ו +[ /-//-/ 566 | קביעת הסיסמה המשויכת עס השירות השליטה בשירותיס דרך 4051 היא פשוטה למדי. הדוגמה בתדפיס 11.8 מדגימה כיצד לעצור ולהפעיל שירות. ביסודו, בודק התסריט את מצב השירות 35/6/ו, ומשנה את מצב השירות למצב המנוגד. אס השירות פעיל (פַחוחחטח) התסריט עוצר אותו. אס השירות במצב של עצירה (או השהיה), גורס לו התסריט להתחיל מחדש (0065187). 0 ניתן למצוא את קוד התדפיס גס בתקליטור המצורף, בקוב 567/1665.850. 2 הערה: כדי שתסריט זה יפעל כראוי, על דף 452 שבתדפיס 11.8 להיות מוגן בסיסמה. כדי ללמוד כיצד להגן בסיסמה על דף ק5, ראה פרק 23. כמו כן, יהיה עליך להחליף את ז567/8 בשם שרת ה-דא פאוססחוצ שלך. תדפיס 11.8 שליטה בשירות של דא פאוסטחו/. 204 <% 05606 =6הָהטַחַח3 | 9%060> < |אדת> <סגםח> <"6.0 500010 |הטפו/ 50סזסו]"= דאם דא 60 "0 ד חש 6"==והא ה דםו]> <סגשח/> <צ₪800> %> 06 וחוס 56 01 הססהחוו זז עה 0חו6305 ,567106 עטצוצו זטסץ 0 זטח5 |וו פוחף פהוחזבּ' ("-35 50 /: דחוש" 066 600כ) = 06ו/ז0506 56% "<>" 05017/166.6!355 .8" ,"8 6הה8ח.06ו/05 .650056 המדריך השלם 3 857 0-5 08560 50|600 0 :1 6856 .0/0 פחוחחטז' :4 6856 .0/6 0 :7 02856 0/0606 6% סחם %< <ץ800/> < |וזדרן/> שליטה במדפסות 1 מספק גם שליטה תכנותית על ניהול מדפסות ותורי הדפסה. על ידי שימוש ב-4051 ניתן לגלות אילו מדפסות זמינות, ומה מצב תור ההדפסה שלהן. ניתן להפעיל, לעצור ולהשהות את תור ההדפסה. 051 מאפשר גס תפעול של עבודות הדפסה (חוזק 5) יחידות. טבלה ‏ 11.10 מציגה חלק מהמאפיינים והשיטות שבממשק 6חו קפס 1 טבלה 11.10 שיטות ומאפיינים ב-6ט%06חוזק5כ 1 = תהקתחק = | נתיב 4050800 למדפסת המשות9 ו 9 = | שם התקן המדבסת המש .יו = חסטקתספסם || | תאור מילולי של תור ההדפסה .|| | |" ב = | מחרוזת טקסט המציינת את מיקום תור ההדפל יו = שחסחקפסטוט69ס ‏ | עדיפות ברירת המחדל עבור כל עבודת הדפסה | == 8806/7806 | | נתיב מערכת קבצים לעמוד מפריד || 5 וק מערך מחרוזות ₪ 851 המגדירות את התקני ההדפסה || = | המשויכים לתור ו ו = = ₪0%007055 = | | מערך שדות כתובות רשת +[ ||[ ||[ ||[ | 59050 || מקבל את מצב (5198065) תור המדפסת - || || = (0פפסטחוזק || | מחציר את רשימת ה-5פסטחוזק05ה1 שבתור || .0 ל 50060 || | ממשיך את עיבוד תור ההדפסה ו[ || ()06זטוק מנקה את תור ההדפסה פרק 11: ממשקי שירות של ץז0ס66זוכש 6046 | 255 טבלה 11.11 מציגה חלק מהמאפייניס והשיטות שבממשק פסטחוזספסג1. טבלה 11.11 שיטות ומאפיינים ב-טסטחוזק105 הו | תיאור . 056 נתיב ו40578% המשויך לתור ההדפסה 0 = | שס המשתמש של האדס שהגיש את עבודת ההדפטה - 05008 || כתיב 805090 לאדס שהגיש את עבודת ההדפסה -/ ו ו |[ ד מל ו ב ל /-232--. 506 | גודל עבודת ההדפסה בבתים ְְ|[/|// 0 ו || ב | --/-. ה 5 || הזמן המוקדס ביותר בו יכולה עבודת ההדפטה להתחיק...... שחודומחט | | הומן המאוחר ביותר בו יכולה עבודת ההדפסה להתחיל - עס | | שם האדם שיש להודיע לו לאחר השלמת עבודת ההדפסה 0 הק סא נתיב ח)0508 של האדס שיש להודיע לו לאחר השלמת ו ו 0 (65!805600חוד | | מספר השניות מא תחילת עבודת ההדפטה 0 0 --.- ()חסשופסק | | מיקוס מספרי של עבודת ההדפסה בתור ה | 656 ממשיך עיבוד עבודת ההדפסה כפי שניתן לראות, מספק 4051 שליטה רבה בעבודות ומשאבי ההדפסה שוניס הזמיניס בסביבת הרשת. 6 המדריך השלם 3 55 תדפיס 11.9 שליטה במשאבי ההדפסה <% 256106 /=6הָאַַחַח3 | (9%06> < ||אחד> <סגםה> <"6.0 0ו5000 |908ו/ 050זסוז"= דא דא 60 "0 דה םא 6"=ם=והא ה דשו!> <סגשח/> <צ00ם> >% 0 וחוס סטסטסחוזקס וחוס !50 וחוס ("6טסט0חוזק")ץהזזה = זסל|ו- 57 ("/56//: ד הו" 26000(66) = 0567/67 56% 50 = זסש|ן. ]05/6 "<>" .8 ס6וחה. 056 .8 " חס פזססחוזק" שוז/).56חה0ס650 0 חן 6טסט0חוקס ₪86 זס= "<בם>" .8 6החב). 6 טסט חוקס 8 "ק5סח8 קפטח:8" 6סוז/).56חה6500 6 טס חוזקס כ %< <ץ800/> < |וזדרן/> הדוגמה עוברת על תורי ההדפסה הקיימיס בשרת המצוין בוה אחר זה (זכור לציין את שס השרת שלך לפני הפעלת התסריט). שמה של כל מדפסת מוצג לדפדפן הלקוח. לאחר מכן מנוקה (60פָזטק) תור ההדפסה מכל העבודות. ניהול שרת 6אַח63א= שרת 56608086 בגירסה 5.5 משתמש ב-קגכ 1 למעקב אחר נמעניס (חשבונות משתמש). ניתן להשתמש ב-4051 כדי לגשת למחסן ה-קגכ | של 6פַח8ח6א₪ באמצעות תוכנה. דבר זה מאפשר למתכנתיס קריאה וכתיבה של פרמטרים רבים הנוגעים לנמען, ביניהס נתוניס כגון שמו, כתובתו, מספרי הטלפון בעבודה ובבית, זימונית, פקס ומספר הטלפון הסלולרי של משתמש שְאַחַ88ח6אם. פרק 11: ממשקי שירות של ץ0ס66זוע 6046 | 257 ממשק 1032 מספק גם גישה לחיררכיות של תיקיות ציבוריות, קבוצות, ורשימות תפוצה, כמו גם הגדרות של 3פסק, קדדה, קגואז ו-קדאא. כמעט כל פעולה הניתנת לביצוע באמצעות ממשק המשתמש של 6אַָחַ6678ם, ניתן לבצע גם באמצעות סכימת קהס!|, והממשקים והאובייקטיס המשויכים אליה. בהמשך פרק זה, נביא דוגמה פשוטה לגישה לנתוני נמעניס בשרת 50608086 דרך 51כ₪. 1 |-]0/ו56 6זו5 דוגמה נוספת לאופן האימוצ של 4051 ו-קגכ ] על ידי 6050%ו1א, ניתן למצוא בגירסה 0 של ז567/60 5166. ז507/6 5166 היא פלטפורמה חזקה מאד לפיתוח מערכות אינטרנט הכוללות רשתות פנימיות (אינטראנט, 5סַחח1), רשתות חיצוניות (אקסטראנט, 5 שאם) ואתרי סחר אלקטרוני. רכיבי החברות (קוח5ז6טוח6) וההתאמה האישית (חסו5008|128%ז6ק) של ז6/ז56 5106 מבוססים על קגכ !1 (למעשה, קוח5ז6טוח16!] זס/567 5106 מאפשר שימוש הן באימות חברות של דא פווספחו/ו, והן בוה של קב6)0. אך תהה שיטת האימות אשר תהה, ניתן להשתמש ב-ק1047 לתחזוקת היבטיס רביס של 6וו5 ז5, ביניהס מילוניס של אתר (06800|8765/ 66ו5), מידע סכימה אודות קבוצות וחברים, פרמטרים והגדרות ליישומים ספציפיים, ורשימות תפוצה של |18! 66זופ. היתרון בשימוש ב-1₪47 הוא ההתאמה הנוחה למיליוני משתמשים. בשימוש ביישומי אינטרנט, מאפשר קגכ 1 כתיבה של יישומי רשת מאובטחים, שאינס מוגבלים ליכולות האימות המוגבלות יחסית של פחוהחחסס דא פשוססחוצ. יתרון נוסף של 1047 הוא יכולת השימוש ב-4051 לביצוע שאילתות, ולשינוי תוכן ה-ץזס6זום על ידי תכנות. בנוסף, מספק ממשק אובייקט המשתמש האקטיבי 001660 568( 6ע ,6%‏ 00ג) ממשק תכנותי נוסף לעץ ה-ץזסס6זום. ‏ 00 משתמש ב-4051, ולמעשה חושף את הממשקיסם 1805 ו-זחו%9ח0560א1, במנגנון גישה מופשט ל-66זד ץזסל66זוס. 5106 מיישס 66זד /ז0ס66זוס מיוחד, המאפשר שליטה בהיבטיס רביס של האתר. העצ מתחיל עס שס הארגון כשורש. מתחת לארגון, נמצאות מספר יחידות ארגוניות ((00): 5חוחח0ג, 5קטסזס, 5ז6ס ח16], פ5הססהסו|מקא ו-56 וחסטטפוחפוס. היחידה הארגונית 5 וחסה כוללת מספר יחידות ארגוניות כפופות (005 פ6זאחו0זספט5), ביניהן היחידה הארגונית 608ח50. ניתן להציג, לשנות, לעיין ולהרחיב את העץ הארגוני של קגם)1, על ידי שימוש בקונסולת הניהול של %ספסזסווא (6|!ו). תרשיס 11.2 מציג הרחבה חלקית של הצומת 65 0חה ה28000|ח50ז6ק במחסן קגכ | של זפ/567 06ו5. 8 המדריך השלם 3 55 [ 0 |< |8)= קפ אוסטחוש 6וספחסם (קך 200000 ₪ ו אל ד הסט ד | טפס | .| ו עקע ע0ס80=ח6 0 סו 3סוןזוגווא [סהחב 0 ששווסה [ ]- מ 6 6 >סטח=חס 0 5 [6החבם סוסה [ )-פט ו ה 6-05 ב - התע | 896 0=ח6 0 ה ו םוסח 0ו-חס 3 ופוח חב הסו/ה 2 650 [ )- ט 8-ו הפס בח 0 5 הסו8 הזוס | )פחזפוח! [- 6-מ הטול פועוחוסו( 5 %=תס 0 והזו וחח0 3 1051] 6סזפותחםכ בש ₪ 3 עז600זום קוה5ופוח6ו [ 3-0 ו זונס / החוא=חס 0 גוס 3-6 ב ו 0 508-ה 9 1-ו 0ב ואה ₪ ו [6|ק28וס1] ה!=חס 0 פוה הזבו 6)א=חס 0 סח סק ט!ס!5סק/ 0%ו!=חס 0 ו ]וק ה66%8ה=חס 0 ו הַחס.] 88ח6=חס ₪ פחסו!הסווקק=גוס [₪)- 3 ו הבחחזקטו ג עפחנסה=חס 0 61865008 5/ וחב %פקה: ₪3 = 0 0 5 וחפוד עסהאסטו וח ז=חס ‏ סו = ו 16!קט הס ד=חס ( וס[ ב טח 0 מ | ל תרשים 11.2 גישה ל-ץז0ז66זוס קגכ | של השרת על ידי שימוש ב-6וא!ו! היחידה הארגונית 60615 כוללת יחידה ארגונית כפופה בשס 5ז56טפסוחץחסחג. מכולה (ז8חו%9ח60) זו משמשת לאגירת נתוניס אודות משתמשיס שאינס חברים באתר, אך מאפשריס אימות באמצעות 6006/65. ניתן לאסוף ולתחזק מידע התאמה אישית אודות משתמשיס כאלה במכולה %א%א%=0, 5 =(, 55675גוסההץהסחה =0 עד להרשמתס לאתר. לאחר ההרשמה, ניתן יהיה להעתיק את נתוני ההתאמה האישית לאובייקטי עלה (0016005 /168) המייצגים את החבריס באתר. המכולה 5ז01=%6₪008 משמשת לאחסון נתוני כל החברים. כל חבר מיוצג על ידי צומת עלה (8006 )168) בתוך מכולת החבריס. השדה ח6 (שס כללי - 6וחפּא הסוח 60) באובייקט 606 משמש להבדלה בין משתמשים. מכאן נובע כי השס הנבדל (6החהּ] 6ע60ה50וכ) עבור חבר הוא ה2800וה0708= 0 ,5ז6טוח6=(ו0 ,56786 =חס. דוגמה לתחביר כללי זה יכולה להיות : החסס||0=5%6 ,זט ות6רחה=01 ,6 הוס6רתא= חס תצורת 247 ] של 567/67 516 תומכת בממשקי 4051 הבאיס: 105, זפחופזחס56סג1, 5 1057006 ו-2500[666 ח05006ג1. נתקלת כבר בכל אחת ממחלקות אלו, מלבד 02509[60%ח105006, בה נדון מאוחר יותר בפרק זה. ממשקיס בסיסיים אלה מאפשריס ליישוס לגלות את המאפייניס הייחודייס המשויכים למשתמש (באמצעות 5 והסכימה), למנייה ומציאת משתמשים (באמצעות הממשק זסחו9ח560סג1), לפתוח אובייקט משתמש (באמצעות הממשק 2500[60ח125006) ולגשת למאפייניס המגדיריס את פרופיל המשתמש (באמצעות ץוסססזק5כג1). פרק 11: ממשקי שירות של ע0סל66זוכש 6046 | 259 ' הקוד בתדפיס 11.10 מדגיס גישה לאובייקט של חבר ב-66זד ץז0ל66זוס, ₪ ולאחר מכן מעבר על כל המאפייניס המקושריס עס המשתמש בזה אחר זה. ניתן למצוא את הקוד גם בתקליטור המצורף, בקוב 850.ז8/ז515656. תדפיס 11.10 גישה למאפייני חברות של 3 דרך 4051 <% 05606 =6הָהטַַחַח3 | (9%06> < ||אחד> <סגםה> <"6.0 500010 |808ו/ 0508זסוז"= דא דא 60 "0 דה םא 6"=םוהא ה דסשו> <סגשח/> <צ00ם> >% הס וחוס וסוס וס 6 הח 66 סט סחום' (":קהכ ]")26000[60) = 031650866 56% 67606085 008|5 676060 680 סרטוה החופגו +66(טס זסטותסרח 06 הססס' וט עץו|ט .1.6 60סועסזק ַחוסכ 5617106 6 01 5החזסל חו | הוההסוח 6ס' זט חווז30 6 0+ ושהכ' )502016 חק 0. 0113650866 = זססוחסזס 56% ,ז156)=ח6/ז507/67// :קמס |" ,"00ו128ה0=0708 ,1605 = 5070 = 6" ,"280 ח08זס=0 ,5זססוח6]=טס (0 ,"חזסוו55ה8ס">% 5 סרח 6 ]0 5076 306655 צוסח' 6 000 השס = 66חה|8זטס חסחד 1000 < 6ס6חה|הפזטס ]1 1 = זס||סחפוחט.זס וסוס 6 0 = ז6||סמחפוחם.זססותסווס 0חם %< <ץ800/> < |וזדרן/> 0 המדריך השלם 3 455 שימוש ב-400 עם 2051 קיימות דרכיס רבות לביצוע חיפוש ב-665ועז56 ץזסזס6זוס. טכניקת החיפוש הפשוטה ביותר תהיה למנות (6ז8וסוחטחם) את כל האובייקטיס שב-ז6חו%9ח10560, ולאחר מכן לבחון כל אחד מהס מול הקריטריון הרצוי. גישה ברוטלית שכזו עלולה להוביל לביצועים גרועיס ביותר, אך היא קלה ליישום ויכולה להיות שימושית, אם ידוע כי מספר הרשומות הקיימות קטן. חלופה לטכניקה ברברית זו, יכולה להיות שימוש בפילטר 8051 בעת המנייה (הסוז8ו6והטח=) של ז8חהו%9ח10560. פילטר וה הוא מערך של 8518 (סוג של טיפוס נתוניס המייצג מחרוזת של תווים), המציין את סוגי האובייקטיס שברצונך שיוחזרו. 0 [ תדפיס 11.11 מדגיס את אופן השימוש במאפיין זסזוו::זסחובזחה0ס56סז להקטנת תחום המנייה. ניתן למצוא את הקוד גם בתקליטור המצורף, בקובצ 350 ז6ם!ן=. תדפיס 11.11 שימוש במאפיין וו של ז8חו19ה10560 <% 256105 /=6הָהַטַַחַח3 | (9%06> < ||אחד> <סגשה> <"6.0 0ו5000 |08פו/ 50%סזסו"= דא דא 60 "0 דה = 6"=םוהא ה דסשו> <סגשח/> <צ00ם> >% וס וחוכ +חסוקו66חס הזוס 5 06חהח6א6 שר סס סחוס' ("ה0ו280וה5106,0=0708= 0, 6065 = 50/6 :קה ")6000 = זסחוהס06 56% זסס| 3 ע|סספּ' (" הז | 00 28וה0ז0")ץהז ה = זסש|ן. זס הוח ס6ס 6366 6 0בסו' 00 060 חו %ה6וקו060 586 וס ח6ו660ז 6 רסו הוחה6 50 סב החד "92121" = 00506006.%ח6וקו66ס זז "<>" ,8 ס6החה.%ח6וו60ס 6סוז ).650056 1 סחם כ <% <ץ800/> < |וזדרן/> פרק 11: ממשקי שירות של ץז0ס66זוכש 6046 | 261 דוגמה זו שראינו ה עתה, ניגשת לשרת 50608096 ועוברת בזה אחר גה על כל הנמעניס שהסם חבריס בקבוצה ח50ז6ק|280008ח08זס. המאפיין 0050916006 של כל נמען נבדק מול מיקוד (6006 0ו2) מסוים. אס מיקוד הנמען והה ל-92121, מוצג שס הנמען בדפדפן הלקות. דרך נוספת לשיפור יעילות החיפושים היא שימוש במאפיין פחוח::ז6חו%9ח0560ג1, כדי להודיע ל-4051 ולספק השירות אודות הפריטיס אליהס אתה מעוניין לגשת. המאפיין פסחוו מודיע לספק השירות לאלה מאפיינים ייגש היישוס. כך יוכל ספק השירות לא לטעון למטמון (68676) מאפייניס שאינס מענייניס את היישוס. ספק השירות יוכל לטעון מאפייניסם אלה ישירות מה-5)076 67515060ק, אם וכאשר יהיה ליישוס צורך בהם. במקרה בו יישוס מתכוון לעבור על אובייקטיס רביס בוה אחר זה, אך לבחון רק אחד מהמאפיינים של אובייקטיםס אלה, מהירות החיפוש תגדל אס תשתמש ב-6חוח ותודיע לספק השירות מהו המאפיין שייבדק על ידי היישוס (לא כל ספקי השירות מכבדים את המאפיין שחוח). הדרך היעילה ביותר להצגת שאילתות ל-567/065 ץָזסזס6זום היא, כפי הנראה, על ידי שימוש ב-0סג. 4051 כולל ספק 8 015, דרכו יכול 400 לבצע שאילתות אל מול 6 ץס66זום. זוהי שיטה רבת עוצמה למציאת אובייקטי עלה ספציפייס במרחב השמות. היא יכולה להיות מהירה בהרבה ממנייה של עץ הנתוניס המלא של ה-ץ66זוס. 0כג מספק גישת קריאה בלבד למחסן הנתוניס. ספק ₪8 015 של 051 אינו תומך בכתיבת ערכיס לספריה דרך 0כ3. פרק 12 עוסק בשימוש ב-400 וב-015 8. תוכל להיעזר בו במקרה שלא תבין את קטע הקוד הבא. השימוש ב-400 לגישה ל-66חד צץזסזס6זום וגהה לשימוש ב-00א כנגד כל מחסן נתוניס אחר. הקושי הגדול ביותר הוא הקישור הראשוני לספק ה-8 015 של 051ג. - הקוד בתדפיס 11.12 מדגים את אופן הביצוע של שאילתה פשוטה באמצעות ססג. ניתן למצוא את הקוד גס בתקליטור המצורף, בקוב 6.850קוח8אם סס. תדפיס 11.12 שימוש ב0סג להצגת שאילתה ל4051 <% 05606 =6הָהטַחַח3 | 9%060> < |אדת> <סגםח> <"6.0 500010 |הטפו/ 50סזסו]"= דאם דא 60 "א ד חש 6"=םוהא ה דםו]> <סגשח/> <צ₪800> %> 60 חח 0060 הס וחוס וחוכ הסוס וחוס ץ סט 050 וס 2 המדריך השלם 3 455 600 ה חס6 00 6 ה5ו30ז05' (" .)7686006 56/6 = הסו66 ה הסה 56% "0505000060" = זס0ועסזק. הו ה סקס "סק 05" ה6ק0. הסו 66 ה הס סכהס ץזסטף 8 5060 5000067 = 50 0 8 4050; (* =00160001855); < 00 128ה5106,0=0708= ט0, 6065 = ח50/6/6//:קהס |>" "66 סו 6 60006א0' ( 05006 )6006 060 = 066070560 56% "<ם>זסזזס" 06ן/.56ח0ק₪65 הפחד 0 <> זסטותטח.זוס זו 00655 6 5 "<> 8זסטוח6רח 60הזסס" 6ס/.56ה6500 507.ז6607056ס זסא 6ווחצ סס ( 06| (06607056%.16105)0 26000[66%) = זססוחסוזס 56% "<>" 8 ס6הה.ז השס ,8 "קפסח8 05ח.86" ).650056 05 ססס | %< <ץ800/> < |וזדרן/> שיקולי אבטחה עד עתה, השתמשת ב-(66%09[660 כדי להתאגד (0חום סד) לאובייקטי 1פ5סה. גישה זו פועלת כל עוד ה-567/66 ץזסס66זום אינו מוגן על ידי מנגנוו אבטחה מבוסס ‏ ]46 (4615 /1%זוו560). 051ה מספק מספר ממשקים לתמיכה וקידוס של אבטחה. בסעיף זה, נעבור בזריוּות על ממשקיס אלה. 1 מספק את הממשק ‏ 0500066ה125006 כאמצעי לאספקת אישוריםס (67606008|5) בעת בקשת גישה ל-567/1065 /ז0ל66זום. 0509[66₪ח105006 מכיל שיטה אחת שתהיה שימושית ללקוחות אוטומציה (חפו|0 חסטפחסזטה) דוגמת יישומי 5. שיטה זו היא 500(60סחסקס. השיטה (0500[666ח6ק0 דורשת ארבעה פרמטרים: (305|= ,0 זסש2855 ,6ח56%3( ,אס 50066סהסקס פרק 11: ממשקי שירות של ?זוע 60%6 | 263 כאשר הפרמטר אפ הוא נתיב ה-0ז80508 של האובייקט שברצונך להתאגד (0ח1ו8 10) אליו. 6וח50788( ו-0זְסו855ק מצייניס את חשבון המשתמש באמצעותו יתבצע האגוד, (-8805= יכול להיות א10ד16דאו ד )א 550085 055 051 או אסנדקץח6א= 55 זפסא. קריאה אופיינית ל-()0500(66ח006 מוצגת בתדפיס 11.13. תדפיס 11.13 אימות באמצעות (0500[66%ח6ק0 (": דאחו/")26000[60) = 03650866 56% ,"1 56160 /: דא תו" 50 806.06 650 רבוס = הוהוהססס 56% (0 ,"08550015" ,"6ז/סחוסרחא" > 6 סע 6צו 85 חוהההסכס 6פט' "<>" 8 סוה חוהוהסכס .8 " = שוחבּ]" 65056.6 גרסת 4051 הנוכחית לא כוללת אובייקט לעבודה עס הרשאות קבציס שניתן להשתמש בו מתוך דפי ק45. אם ברצונך לתפעל הרשאות של קוב על ידי שינוי רשימת בקרת הגישה (4601 - 11% |סשח60 06655) שלו, יהיה עליך להשתמש בתוכנת שורת הפקודה של 05כ, 6א686!8.6%, או ברכיב מותאם במיוחד. 6 הוא תוכנית שירות של 05 בה ניתן להשתמש לשינוי 61 של קוב. התסריט בתדפיס 11.14 משתמש ב-66א686|5.6 ובשיטה חט₪ של האובייקט ||506 של 56008 פוססחו/ לשינוי הרשאות קובצ בשס %65.0% (דוגמה זו מתבססת על תסריט שהוצג במאמרס של 58000155 266 ו-חפזסוי! חזסד, ''ץזסז66זום |הטשזו 8 676866 1 אק ,פאסוזד 6וח3 )0 6!קטס6 38 6ח3 ק25 ,251 הווצו שץו|63חהוחססטהיי. המאמר פורסס ב-קסח5אזס/ 60/ 0%ס5סזסו1, בכתובת האינטרנט 050.60 ז6וחח. הפ /:כסת). תדפיס 11.14 קביעת הרשאות של קובץ באמצעות 6א686!5.6 %> ( ( "555 1000" )7/0/3865 065.56 )ד = 50 טס חס "" = ז50 ח6זזוטס זו "סטג 0% 401" = ₪6500756.509005 50056.0 ] חס ".05 :0 5 0601 |ץ 660 6/ 60" = ₪5 "ז:" 8 50 חס טס 6 " 0/ " 8 305 = 05ב ( "||506.ז0ו567//" ) 768%0600[66%). 5/0 = הפצ(פס 56% ( 6 ד ,0 ,305 )חח חפ//פס = %/050ז חס 0 = 6|טפס זו "[5ח0ו155רס 60חַה8ת60" 6סוז/. 650056 6 "רחש!ססזק" 166 //. 650056 ] חס <% 4 המדריך השלם 3 55 תסריט זה כופה את הופעתה של תיבת דיאלוג של סיסמה, ולאחר מכן מעניק למשתמש שהתחבר הרשאות גישה מלאות לקובץ %65%.06. השימוש בפרמטר 8/ של 6 מעניק למשתמש את הזכויות לקובצ המצוין. למידע נוסף לגבי השימוש ב-6א68615.6, ראה הערך 6א68615.6 בעזרה של דא פאוססחוצ. ₪ השימוש ב0א6805.0 לשינוי הרשאות קבצים אינו אלגנטי או בר הרחבה במיוחד. פתרון טוב בהרבה יהיה השימוש ברכיב מותאם במיוחד. התקליטור המצורף לספר כולל גירסה מתפקדת לחלוטין של הרכיב ז806ח613וו=-54 של חברת הזזה 5010/876. הרכיב כולל שיטות לשינוי הרשאות של קבצים, ולהחזרת מידע לגבי בעלות על קבצים. חלופה נוספת היא הרכיב |0ח50//0665560/ של חברת 6ז8א5000 51655ז6ק, המאפשר, מלבד שינוי הרשאות קבצים, גס הצגה של הרשאות הקבצים הנוכחיות. למידע נוסף לגבי רכיב וה, פנה לאתר החברה: וח565.60זסק. צואוצו/ /:כקח. שימוש ב-4051 עם ס6ִ16%38335! 115 5 הסהתזס)ה1 6%חזססח1 כולל אוסף של אובייקטיס - אובייקטי חווח0ה 15 - המיישמיס ספק מרחב שמות ₪051 ל-115. אובייקטים אלה מאפשרים לך לקבוע דרך תוכנה את תצורת מאפייני שרת האינטרנט שלך, כגוו הרשאות הקבצים, התיקיות והיישומים שלו, תיקיות וירטואליות, ומסמכי ברירת מחדל. למעשה, כל פעולה הניתנת לביצוע ב-זְחַחְהַּח83ּ1] 567166 ז6חזססח1 ניתן לבצע גם באמצעות אובייקטי 115 חוחח0ה (גרסת הד של זְ6פָח18] 5670106 ז6חזס6ח1, 670506 כללה ב-115, עושה שימוש באובייקטי חוחח0ח 115). כשאתה משתמש באובייקטי חווח0 115 לקביעת תצורת שרת האינטרנט שלך, אתה למעשה משנה ערכים במטא מסד של 115 (16080856] 115). 115 משתמש במטא מסד, ולא ברישוס המערכת, לאחסון נתוני התצורה שלו. נתיבי המפתחות במטא מסד מקביליס לנתיבי 051. לדוגמה, התסריט בתדפיס 11.15 מחזיר את רשימת השמות והנתיבים של התיקיות הפיסיות והווירטואליות הממוקמות תחת אתר ברירת המחדל 5160 60/ %|80ו6כ). התסריט עושה שימוש בנתיב ה-051 67///35/6/1/800%/ז115://56, לאחזור שורש התיקיה הווירטואלית של אתר ברירת המחדל שלך (אתר מספר 1). 0 ניתן למצוא את הקוד גס בתקליטור המצורף, בקוב 115115%/0175.850. ₪ פרק 11: ממשקי שירות של ץז0סל66זוכש 6046 | 265 תדפיס 11.15 פירוט התיקיות באתר ברירת המחדל <% 05606 =6הָהטַחַח3 | 9%060> < |אדת> <0סגםח> <"6.0 500010 |הטפו/ 50סזסו]"= דאם דא 60 "א ד חש 6"=םוהא ה דםו]> <סגשח/> <ץצ₪800> %> דשא ₪ונופםח הסחחם אס ( "= 5/5" )80|65 60650.5 = טוח 8" = 507/06" ססו/.56ה0ס650 "35/1/00" 8 זס ץוח 8 "//:15" = ה80ק51סא ( ח25178%// 06000[66% = 5106ז]0ו06/8 56% !0619 חו פַחוחז ה686 זסז "<ם/>" 8 סוחּ.סחוח+ 8 "<> <ק>" סש עו.56ח6500 5 ו 8 "<%ם>" 66ו/ש.56ח₪650 החור 8 "<>" .650056 סח %< <ץ800/> < |וזחדרן/> התסריט בתדפיס 11.15 יוצר באופן אוטומטי נתיב 8251 לתיקיית השורש הווירטואלית של אתר ברירת המחדל, על ידי אחזור הפריט םגא 558/58 מתוך האוסף 67/8!80!65/ז56. לאחר מכן, נעשה שימוש בלולאת 6ם...מס=, להצגת כל התיקיות הפיסיות והווירטואליות הממוקמות תחת התיקיה הווירטואלית של אתר ברירת המחדל. ניתן להשתמש באובייקטי חווח0ה 115 גס ליצירת תיקיה וירטואלית חדשה וקביעת מאפייניה. התסריט בתדפיס 11.16 יוצר תיקיה פיסית בשס זו(05%0ט, ומשייך אותה לתיקיה וירטואלית חדשה בשס 5671065וחסס!|566. ₪ ניתן למצוא את הקוד גס בתקליטור המצורף, בקוב 850.ופש0900ז1150. תדפיס 11.16 יצירת תיקיה וירטואלית חדשה <% 05606 =6הָהטַחַח3 | 9%06> < ||אחד> <סגםה> <"6.0 0ו5000 |08פו/ 50%סזסוז"= דא דא 60 "0 דה םא 6"=םוא ה דסו> <סגשח/> 6 המדריך השלם 3 505 <ץ800> %> ץ סוכ |63ו5/חק %6 076806 ' ( "ז020(66רח506ץ1!65=. 0 חוסק567" 0[66 768060 56/6 = 5= 56% "זו6:60500" 0|067- 5.768% סססזוכ |הטו/ 6ז 76856 ' ( "₪ 53/55" )65וטהה 60656.5 = זס/ וח "35/60/1007" 8 זסעוספץוח ₪ "//:115" = ה8ק[5סא וז ₪ " = 2517801" .650056 ( ח05108% )06000160 = 06/80/5166 56% ( "005 56חס556!!6" ,"זוס|פטהו/ט115//60" )06.07686ו5ז/ט0619 = זוסצ 56 "זו6:)0500" = חספק.זוסצ 5 שוכ |זו 66% ' = ך = 606558680/.זוסצ םד = 606555006/.זוסצ "350.א06חו" = 6סכטט618כ.זוסצ 560 זוסצ "0 /ה0ס66זוכ [הטסזו/" ספוש 56הסס65 %< <ץ800/> < |וזדרן/> התסריט בתדפיס 11.16 משתמש ברכיב 466655 ₪16 (רכיב זה נידון בפרק 8) ליצירת תיקיה פיסית חדשה בשם ‏ 05007. לאחר מכן, נעשה שימוש בנתיב :5 של 051 לאחזור אובייקט המייצג את תיקיית השורש הווירטואלית. השיטה 0768066 של האובייקט ז6חו89ח10560 משמשת ליצירת תיקיה וירטואלית חדשה בשס 655ק56וחסס!!506, ולאחר מכן נקבעיס עבור תיקיה זו הרשאות כתיבה, הרשאות תסריט, ומסמך ברירת מחדל. לבסוף, נשמריס מאפייני התיקיה הווירטואלית החדשה במטא מסד של 115 (80856ז6 115), באמצעות קריאה לשיטה 0 של [5ס. סיכום בפרק זה, הוצגו בפניך חלק מהסיבות שהובילו ליצירת 8051. למדת כיצד להשתמש ב-4051 לביצוע מטלות המבוצעות, בדרך כלל, על ידי מנהל המערכת. בחנת רביס מממשקי האוטומציה הנפוציס של 4051 - אלה הניתנים לשימוש בסביבת 8455. ראית דוגמאות לקוד לניהול משתמשים, קבוצות, שירותים, מדפסות ועבודות הדפסה. כמו כן, בחנת בקצרה את חשיבות ₪051 ו-קגכ | לשליטת התוכנית בשרת 06ַח608א5 וב-6ו5 ז5. הפרק כיסה גם את ממשקי האבטחה הזמינים דרך 051, ואת אופן השימוש ב-4051 לקביעת תצורת 115 מתוך תסריטי דפי 55(. פרק 11: ממשקי שירות של ץ0סל66זוע 6046 | 267 חלק 3 שימוש בדפי 457 עם מסדי נתונים בחלק זה: 0 עבודה עס 075ו66%ה 607 ו-665ו50₪ בּזהּס 0 עבודה עס ₪66070506%5 0 עבודה עם האובייקט 0חהּו ו וחהס6 0 עבודה עם ז6עז506 א66ח1 וחיפוש טקסט- מלא 209 0 המדריך השלם 3 4505 פרק 12 עבודה עם 5חסו:66החה6 ונתונים בפרק זה: מילון מושגי גישה לנתונים יצירת 005וז66ח ה60 עם 8 015 ו-0086 חיבור לשרת .5001 של 1%ס6סיוסווא חיבור למסד הנתונים 466655 +)50ס6וו הפעלת משפטי 501 באמצעות האובייקט הסוז66ההס6 שיטות ומאפיינים מתקדמים של האובייקט 66108 ח60 הבנה של 565510705 ו- פחו|ססק 6608 60 פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים 201 בפרק זה, יוצגו בפניך השיטות (005ח₪160) לעבודה עס מסדי נתוניס מתוך דפי 457 שלך. תלמד כיצד להתקשר למסד נתונים, וכיצד לאחסן ולאחזר נתונים. לבסוף, נדון במספר שיטות מתקדמות לעבודה עס 005ו660חחסס. מילון מושגי גישה לנתונים כשאני קורא מסמכיס טכניים (פזסמק 6טוח/)) של א67050ו בנושא גישה למסדי נתוניס, אני מקבל כאב ראש. ראשי תיבות, ועוד ראשי תיבות, ומעליהס ראשי תיבות נוספיס. כדי להבין את אסטרטגיית 11670506 לגישה למסדי נתונים, עליך להבין את משמעותן וחשיבותן של טכנולוגיות כמו 6הסוז, ססה, אססה, סואססה, 5סח, 8 ₪ וס, ו-0086. כדי לחסוך ממך, קורא יקר, כאב ראש דומה, כתבתי את הסעיף הזה, שנועד להבהיר מושגיס אלה: 0 222 6 - +הסחהסקו 60 260655 28% 050%ז6ו₪ - רכיב הגישה לנתוניס של ספסלסוו!. רכיב ה מכיל את כל רכיבי התוכנה של 1670506 הקשוריס לגישה למסדי נתוניס. והו האוסף הממשי של רכיבי התוכנה שבאפשרותך להוריד מהאתר של + ולהתקין במחשב שלך. נכון להיוס, הגירסה החדשה ביותר היא 6אפוא 5. את 46 ניתן להוריד מהכתובת 08%8/ו050.60זסוחח. צואואו//:קאח, והוא מכיל את רכיבי התוכנה הנידוניס בהמשך. 0 - 000[666 808 260/6% - אובייקטי הנתוניס של 6%ע460 מספקיס ממשס ברמת יישוס, לגישה לספקי נתונים דוגמת ז46ז56 .501 6050ו1א, או 050ז6וו₪ 5. באפשרותך להשתמש ב-00 ישירות מדפי 85 שלך לתקשור (סד וו 600) עס מסדי נתוניס. 00 הוא הנושא המרכזי של פרק זה והבא אחריו. א0ספג - הרחבות 400 לאבטחה ולספריות קישור דינמיות (511), הכוללות אוסף של אובייקטיס המשמשים לניהול אובייקטי מסדי נתונים, ואבטחה. באפשרותך להשתמש באובייקטיס אלה מתוך דפי 455 שלך, ליצירת מסדי נתוניס וטבלאות, ואחזור המאפייניס שלהס. אססג כלול גס הוא ב-6אפו. סויזסכא - [החסופהסהוסטוטוא סכה - ססג רב מימדי הוא אוסף של אובייקטיס המשמשיס לעבודה עס נתוניסם רבי מימדים (08088 |חסופחסחחוסטוטוא). בהנחה שאינך עובד עס שרותי 8חו06655זק 6ץ|חג 6חווחס (סה 01) הכלוליםס ב-7.0 .501, אתה מוזמן מקרב לב להתעלס מאובייקטים אלה. 5 - 567/06 ₪28%8 ₪600%6 - שרות הנתוניסם המרוחקים הוא אוסף של אובייקטיס המאפשריס לך לתקשר עס ספקי נתונים הנמצאים על שרתיס מרוחקיס או בהליכים (0605505ז0) נפרדים. לדוגמה, ניתן להשתמש ברכיב ₪025 מתוך זסזסו|כאם 6%חזסשח1 לאחזור נתוניס ממסד נתוניס דרך האינטרנט. ספר וה אינו מכסה את נושא 5סח. המדריך השלם 3 457 0 08 015 - ממשק ברמת-מערכת לספקי נתונים דוגמת ז6/ז56 .501 1670506 ו- 466055 116070508]. לדוגמה, 00 משתמש באוסף הממשקים המסופק על ידי 8 015, כדי לתקשר עם ז567/6 501 070508ו₪1. אינך משתמש ב-08 015 ישירות מדפי 850 שלך. במקום ואת, אתה משתמש ב-00 כממשק רמה גבוהה ל- 08 5 01. 0 0086 - 60660 08956זהכ ח6ק0 - היו ימיס בהס שימש ממשק זה כתקן התקשור למסדי נתוניס. כמעט כל מסדי הנתוניס הזמיניס בשוק הס תואמי 6. למרות זאת, 1160506 מחליפה בהדרגה את 0086 ב-8כ ₪ 01. נכון להיוס, יש ל-6070506ו] ספקי 8 015 למסדי נתוניס דוגמת ‏ 501, 86|6ז0, ו-26% 050ז6!. פיתחה גס ספק ₪8 015 לשימוש 086ס0, במיקרה של מסדי נתוניס שאין להס ספקי ₪8 015 משל עצמסם. באופן כללי, לאחר שהגדרת את החתיבור למסד הנתוניס שלך, לא תצטרך להשתמש באף אחד מרכיביס אלה, מלבד ססג. 00 מכיל את כל האובייקטיס בהס תשתמש באופן שוטף מתוך דפי 45 שלך. לפניך סקירה כללית של שלושת האובייקטיס העיקרייס הכלוליס ב-800 : 0 האובייקט 60060000 - אובייקט ה מייצג את כל תכונות החיבור למקור הנתוניס. עליך לפתוח חיבור בעזרת האובייקט ח6000חח60 כדי שתוכל לתקשר עס מקור הנתוניס. בדרך כלל, נעשה השימוש באובייקט 600066000 לתקשור עס מסד נתונים דוגמת ז6/ז56 501 11070508 או 60655 ס5סזסווא. עם ואת, ניתן לפתוח 5ח0ו660חחס6 גס למקורות נתוניס אחרים, דוגמת קוב טקסט פשוט, |66א= 670500!], 06ה8ה6א= 050%6י6ו, ז567/6 א06ח1 050ז6!וא ואפילו - באמצעות שימוש ב-8051 - מערכת הקבציס. בפרק וה, נדון באובייקט 66000חח60 בהרחבה. 6 האובייקט ₪66070565 - אובייקט וה מייצג את רשומות הנתוניס המותחזרים ממקור הנתוניס. לדוגמה, כשאתה מציג שאילתה למסד נתונים, רשומות המידע המוחזרות ממסד הנתונים יימצאו באובייקט ₪600705%. בפרק 13 נדון בפירוט באובייקט זה. 0 אובייקט 0ח8 60 - אובייקט וה מייצג פקודה שניתן להפעיל כנגד מקור נתוניס. בדרך כלל, משמש האובייקט 6חאוחוחס6 להפעלת שגרות מאוחסנות (0165ו70660 500760) של 501. בפרק 14 נדון בפירוט באובייקט זה. פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים 223 הערה: הטקסט והדוגמאות בפרק זה ובפרקים הבאים יוצאים מתוך הנחה כי הנך משתמש בגרסת 800 הכלולה ב-2.1 6גפוא (ספג גירסה 2.1). באפשרותך לגלות את גרסת 0 המותקנת במחשב שלך על ידי הפעלת התסריט הבא: %> ( "6600 008.60" 07680000[66. 56/6 = ח600 565 חסופזס/. חס6 ,8 "=חסופזס/ סה" שו 65056 <% גרסת 400 החדשה ביותר ניתנת להורדה ב: 033 / 00501%.60ורח. צשצעצע/ / : קסר הערת העורך: מסד נתונים מכיל רשומות. כל רשומה מכילה שדות. מכיון שאנו מדברים על מסדי נתונים טבלאיים, מתייחסים לרשומה בתור שורה ולשדה בתור עמודה. יצירת 66%075חוחס6 עם 8 015 ו-0086 לגישה למסד נתונים מתוך דפי 45, יש להשתמש ב-סס. ססה מכיל את אוסף האובייקטיס בהס תשתמש בתסריטיס שלך כדי ליצור קישוריס למסד נתוניס וקריאת רשומות מטבלת מסד הנתוניסם. אבל, 0 אינו מתקשר עס מקור הנתוניס ישירות, אלא דרך ממשק בינייס הנקרא 8 015. ₪8 015 מספק ממשק ברמת מערכת למקורות נתוניסם, דוגמת .501 67050%!₪] ו-466655 050ז6וו]. באופן כללי, לאחר יצירת החיבור למסד הנתונים, ניתן להתעלס מקיומו של 8 ₪ ו0, כיון שכל עבודתו של ממשק זה מתבצעת ברקע. לעולם לא תיגש ל-₪8 015 ישירות מתוך דפי 857 שלך. ביצירת החיבור הראשוני למסד הנתונים, לעומת זאת, עליך להיות מודע לקיומו של 08 01₪, כיון שביכולתך לבחור לגשת למסד נתוניס באמצעות ספקי 8 015 שונים. קיימות שתי דרכיס בהן יכול ספק ₪8 015 לספק גישה למסד נתונים: באופן בלתי ישיר, דרך התקן 0086, או ישירות, במידה והוא ספק הנכתב במטרה לתמוך ב-08 015. מדוע הדבר כה מורכב! 4 ההמדריך השלם 3 450 הדרך המסורתית לתקשור עם מסד נתוניס הייתה באמצעות ממשק 0086 (חיבוריות פתוחה למסד נתוניס - ש1עו8660חח60 28180856 ח6ק0). 0086 מספק תקן נפוצ לתקשור עס מסדי נתוניס, תוך שימוש בשפת .!50. בכל פעס שספק (ז00ח6/) מפתח גירסה חדשה של מסד נתונים, הוא נוהג לספק עמה גס אוסף חדש של התקני 86סס0, כך שיישומיס קיימיס יוכלו לתקשר עס מסד הנתוניס החדש. תקן 0086 הקל על חייהס של מפתחי מסדי נתוניס, על ידי יצירת תקן אחיד. הערה: הוא קיצור של 18080886 זט 60זטס6ט5₪, כלומר "שפת שאילתות מבנית". שפה זו היא תקן התקשור עם מסדי נתונים. ראה נספח פ, לרשימה מהירה של פקודות 501 החשובות ביותר והתחביר שלהן. אבל, 11670504 מחליפה בהדרגה את תקן 0086 ב-08 015. הבעיה עס 0086 היא כי הוא תוכנן למטרה הצרה של עבודה עס מסדי נתוניס התומכיס בשפת ‏ 501 בלבד. לעומתו, תוכנן ₪8 015 לעבוד עס תחוס רחב בהרבה של מקורות נתונים. לדוגמה, פיתחה ספק: 08 015 למקורות נתונים מגווניס, דוגמת 06ח608אם ‏ 050ז6ו, זז 06%ח1 167050% ו- [פס. כדי להאיץ את אימוצו של 08 015, יצרה 670504 ספק 8 015 הפועל עס התקני 6 מסורתיים. ספק ₪8 015 להתקני 0086 ממפה את שיטות וממשקי 8 015 ל-1קה של 0086. על ידי שימוש בספק זּה, ניתן להשתמש ב-08 015 לתקשור עס מסדי נתוניס להס אין עדיין ספק ₪8 015 משל עצמס. כך, קיימות למעשה שתי שיטות לשימוש ב-400 ליצירת חיבור למסד נתוניס. מצד אחד, ניתן ליצור חיבור על ידי שימוש בספק ₪8 015 להתקני 86סס0. קישור מסוג וה יעבוד עס כל מסד נתוניס עס התקן 0086 (כלומר, כמעט כל מסדי הנתוניס הקיימים בשוק). מצד שני, ניתן ליצור חיבור על ידי שימוש בספק 08 015 טבעי (8 015 6ְעוה זסוטסזק). באיוה ספק לבחורז כשהדבר אפשרי, רצוי להשתמש בספקי ₪8 015 טבעיים, המספקיסם גישה יעילה יותר לנתוניס. 8% ומספר חברות נוספות, פיתחו ספקי 8 015 טבעייםס לרבים ממסדי הנתוניס הנפוצים ביותר, וביניהם .501 4ספסיסו!! 6, 0780|6 ו-2460655 508סזסו1א. השתמש ב-0086 רק כאשר לא קייס ספק 8כ 015 טבעי למקור הנתוניס שלך. הסעיפים הבאים מספקים דוגמאות לאופן השימוש בשני סוגי החיבורים, בחיבור ל-ז8/ו 56‏ 501 167050 ול-06655// +ס5סלסוו!. פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים 225 חיבור ל-61/ו56 .501 501%סו116 לפני שתוכל לתקשר עס מסד נתונים דוגמת ז6עז56 501 6050וו₪, עליך לפתוח אליו חיבור (ח6600חחס6). הדבר מתבצע על ידי פתיחת האובייקט ח0ו66חח60 של סג עם מחרוזת חיבור (פַחו5 חס 66חח60). מחרוזת חיבור (8חו5₪ ח6600חח0ס6) כוללת מידע של דוגמת מיקוס מקור הנתונים, ואמצעי האימות (מבחינת אבטחה) של המשתמש הפותח את החיבור (חסוז66חחסס). קיימות שתי שיטות עיקריות להעברת מידע זה. ניתן לספק את המידע כולו במחרוזת החיבור, או להשתמש במחרוזת החיבור כמראה מקוס לקובצ חיצוני (או לרשומה ברישוס המערכת, /₪60150 6ל5/5) המכיל מידע זה. חיבור ל-61ע'ו56 .501 באמצעות 8 015 השיטה המועדפת לחיבור למסד נתוניס מסוג 567/87 .501 50%סזסוו היא על ידי שימוש בספק 08 015 טבעי לשרת ה-501. הדוגמה הבאה פותחת ח6600חח60 לשרת 0פסיסוו! בשס ז6/ז6פזטסץ: >% ( "הסוח 208.60" 0708600[66%. 50/6 = ה60 56% וס = 50 ה דכ ;8סם 01 501= םכ1/סאק" ה56.006 " 0005ק=855 07;ז56076= כ /58;0=כ1() 6 <% תסריט זה יוצר מופע של האובייקט ח6600חח60 של ססג. לאחר מכן, נפתח ח0ו66החס6 לשרת ה-501, עס מחרוזת חיבור הכוללת חמישה פרמטרים: ספק 015 8, מקור המידע, מסד הנתונים, זיהוי המשתמש והסיסמה. הפרמטר 8₪םכ₪0/1ק משמש לציון שמו של ספק 8 015 שישמש לחיבור. דוגמה זו משתמשת בספק 08 015 טבעי לשרת ה-501. אס לא מסופק פרמטר זה, ברירת המחדל היא שימוש בספק 08 015 להתקני 0086. לגישה מהירה יותר למסד הנתונים, יש לציין פרמטר זה, המציין את ספק 8 015 לשרת ה-501. הפרמטר 50/0865 דגס משמש לציון שס שרת ה-501 שלך. לדוגמה, אס שרת ה-501 מותקן במחשב ששמו 800ופ, עליך לספק לפרמטר זה את הערך 860וק. אם שרת מסד הנתוניס מותקן באותו המחשב בו מותקן שרת האינטרנט, ניתן לספק לפרמטר וה את הערך 068156767 1. הפרמטר 10 מצייו את שס ההתחברות לשרת ה-501 שייעשה בו שימוש בחיבור זה. דוגמה זו משתמשת בשסם 58 לחיבור למסד הנתונים. בדרך כלל, לעומת זאת, עדיף להשתמש בשסם אחר, עס הרשאות אבטחה מוגבלות יותר. 6 המדריך השלם 3 4575 הפרמטר כ01 הוא אופציונלי. אס לא תציין אותו, ייעשה חיבור באמצעות החשבון 6וחה6הוה36] 10558 (כאשר 6ותהא6הוה36ו הוא שס המחשב ממנו מתבצע ניסיון ההתחברות). אס מסד הנתוניס אינו כולל משתמש בשם זה, החיבור ייכשל. הפרמטר ס/8 מכיל את סיסמת ההתחברות ל-501. ניתן לקבוע סיסמה זו ב-501 חי 56וזסזס%חם. החיבור למסד הנתונים ייכשל אס לא תסופק הסיסמה הנכונה. הפרמטר 0138855 משמש לציון מסד נתוניס ספציפי הממוקס בשרת מסד הנתוניס שלך. גס פרמטר זה אופציונלי. אם לא יצוין מסד נתוניס ספציפי, ייעשה שימוש במסד ברירת המחדל (ניתן לקבוע את מסד ברירת המחדל ב-1808061 56ווכוסזחם .501). במקוס ליצור את מחרוזת החיבור באופן ידני, ניתן להשתמש ב-6חז] 0808 160-050 כדי ליצור באופן אוטומטי קוב, המכיל את מידע החיבור. לאחר יצירת קוב וּה, ניתן לפנות אליו מתוך מחרוזת החיבור. כדי ליצור קישור נתוניס (6חו] 8₪כ) חדש, יש לבצע את הצעדיס הבאיס: 1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה של פווספחו/, הצבע על אוסא, ובחר *חן] 2808 16705006 כאן ניתן לקבוע שס לקישור הנתוניס החדש (למשל, אחו 1 עו). 2 לחץ לחיצה כפולה על קישור הנתוניס החדש. הדבר יפעיל את יישומון לותח הבקרה אחו] פּטְפּס. 3. לאחר מכן, בחר ספק נתונים, על ידי בחירה ב-ז0) זססוטסזק 8 015 67050 זז .501 מהתיקיה זפסוטסזק (ראה תרשים 12.1). לח על 6א6א. |< | וופטטז אחז | 0313 ₪5 | א [ 50088 | הסוח חס | זוסזק :0 ]0שחחסס 5! )חבאו גוסע 0313 6ח! )56160 . [8]זסטוצסזק 08 ₪ 1 זסטועיסזק 8 015 3.51 6% ))ס5סזסוו זטויסזק 08 ₪ 01 4.0 26% ))ספסזטוו! 5ב 75 זם! זפטויסזק 08 015 )ספסזסוות זז 5 א46ח] ]]ספסזסו4! זס] זסטויסזש 08 ₪ 01 )ספסזפוו 0ז56 זסץז5 5116 ])ס5סזסווא זס] זסטועיסזק 0 ₪ 01 ))ספפזסוו! פזוזם 008 זס! זסטוצסזק 08 015 ))ספסוטווא 6 זס] זסטושיסזק 08 ₪ 01 ))ספסזסווא 5 .501 זס] זסטועיסזקן 0 ₪ 01 )וספסזסוו! זסטועיסזק 6|קוחו5 08 ₪ 01 )ספסזסוו! 66 145 145 0 355 36 זסטוצסזק 0 5 01 פוות וה" 05 זפצז56 501 | << אס | קופות | 08 תרשים 12.1 יצירת אחו] ₪863 חדש לשרת 501 פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים 207 4. בתיקיה ח6000חחס6, הקלד את שס השרת שלך, ספק את נתוני האימות, ובחר את מסד הנתונים המסוים אליו ברצונך לגשת. 5. לחץ על 0% לשמירת קישור הנתוניס החדש שלך. לאחר יצירת קישור הנתוניס, תוכל לפתוח ח660%0חח60 למסד נתוניסם באמצעות תסריט המוצג כדוגמה להלן: >% ("הסוז .)708060066 ]56/6 = ח60 56% "56076= כ/ק; 58= ס1; וס.אחו [בהכץוח:6=6רחהא שוח" ה56%.06 %< תסריט זה מניח כי יצרת קישור נתונים בשם אחו]1הסץח ושמרת אותו בתיקיית השורש של כונן 6. אחד היתרונות בשימוש בקישור נתוניס הוא בכך שניתן לשמור את שס המשתמש והסיסמה יחד עס הקובצ. כדי לעשות זאת, בחר באפשרות 6זסצו855ק הַחוצ58 צוסו|ה. כשהסיסמה נשמרת באופן זה, ניתן לפתוח את ה-ח6600חח60 באמצעות התסריט: %> ("הסוז .)76860066 ]5676 = ח60 56% "|סט.אחו [גהסץוח:6=6חהּ 6!ו=" ח6ק56%.0 <% הערה: שים לב כי מרבית הדוגמאות בספר זה עושות שימוש בקישור נתונים המכיל את שם המשתמש והסיסמה, לפתיחת חס66החס6 למסד נתונים. חיבור לשרת 501 עם 0086 הדרך המסורתית לחיבור לשרת מסד נתוניס של 501 היא באמצעות 0086. כשאתה פותח ח6000חח60 מבלי לצייו במפורש ספק 8 015, החיבור עושה שימוש בספק 015 8 להתקני 0086. קיימות שלוש שיטות לפתיחת ח6600חח60 לספק זה. כל שיטה מחפשת את נתוני ה-ח6000חח60 במיקוס אחר. המידע יכול להיות מאוחסן ברישוס המערכת (ץ₪60150), בקובצץ טקסט, או במחרוזת החיבור (ח6600חחס6 8ח501). 8 ההמדריך השלם 3 4575 יצירת 25% וח5+5%6 לשרת ‏ 501 של +501סו6וו/ כדי לאחסן את מידע ה-ח6600חח60 ברישוס המערכת, יש ליצור 06זט50 0818 5/5060 שא (א5כ). לפניך דוגמה לתסריט הפותת ח6600ההס6 למסד נתוניס באמצעות \פכ 556 : >% ( "ח0 660 0.00 ה" 7680600[66%. 56/6 = ח60 56% "05וק = 855 01 ;56076%= סק 58= סז אפסץו = אפ" הסקס. הס %< תסריט זה יוצר מופע של האובייקט ח6600חחס6 של 0 באמצעות השיטה +%,.,., לאחר מכן, נפתח האובייקט ח6000חח60 על ידי העברת מחרוזת חיבור המכילה ארבעה פרמטריסם : א25 5/506, מזאהה משתמש, סיסמה, ושס מסד נתונים. על מזהה המשתמש (כ1 ז56ט) והסיסמה להתאיס לשס משתמש ולסיסמה ברי תוקף בשרת 501. ניתו להשתמש בכל שם משתמש שיצרת עבור מסד הנתונים, אך כדאי לבדוק האס למשתמש יש הרשאות מתאימות לגישה למסד הנתונים הרצוי לך. פרמטר מסד הנתונים הינו אופציונלי. אס לא תכלול אותו, יפתח חיבור (ח0ו660חחס6) למסד ברירת המחדל המוגדר עבור שס המשתמש. לפני הפעלת תסריט זה, יש ליצור א5כ 55060 ברישוס המערכת. לפניך השלביס ליצירת 25 וח5/5%6. 1. הפעל את 800 5וחוחח0ה 06זט50 זכ 86ס0. יישומון זה ממוקס בלוח הבקרה ([6ח3ק |סשחס6), תחת הכותרת 50065 06 0086 (ראה תרשים 12.2). ] | ?]<[ | )וסט | וטס הס:ספמחס! | טמוסבזד | פופאוום | אפ | 5 | 05% 5 50 0368 ח6ופש5. 00 6 [סטוח."] זפ/ו 0 00655 ]]0פסזסו4) = 5% 3008550 | מו 016םוח 0 [פטחח."] זפצוז כ 00855 )וספסזסו] זפ 5 501 | 6/1 8|5סס.1 וי סו 5 עה [פטוח."] זסעוז 00855 וספסזסו] 5 זז 5 .501 = הוח0בם6/ 51 הפשו 5 |81 0) ש|סופוי 5 6סזוס5 03/3 ח516ע5 ב .זסטועיסזם 0313 60)הסוטחו 6 .59191065 41 הוסטוסחו , מותסבו וו חס 0 ]סשמחסס 0! אוסת ]וספ הסווהוחוס!חו 65זסו5 שסזגוס5 03/3 ח516ע5 00 חה 99 | וס ימי | תרשים 12.2 ]800 1507חוח0 50706 8% 86סס 2. מתוך ז0ז5778וחוהח0א/ 50066 8%8 0086, בחר בכרטיסיה א5כ ח506ץ5. 3. לחצ על ₪00, בחר את התקן שרת ה-501, ולת על חפוחו=. 4. הקלד שם (לדוגמה, אפפץוא) ותאור (חסשקו650כ), ולאחר מכן בחר את השרת אליו ברצונך להתחבר. אס שרת ה-501 ו-115 מותקנים באותו מחשב, בחר |1068. אס השרת נמצא במקוס זה או אחר באינטרנט, באפשרותך לציין כתובת ק] או 86 הוהוחסכ. לתא על זא6א. פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים 209 5. בחר בשיטה לאימות (חסטפסוזחסחזגוה). נתוני האימות באים לידי שימוש בעת יצירת ה-25% 506ץ5 בלבד. לא נעשה שימוש בנתוניס אלה בעת השימוש ב-05% 5/5060 בדפי 850. לח על +א6א שלוש פעמים, כדי לדלג על שני המסכים הבאים. 6. לבסוף, ניתנת לך אפשרות לבדיקת החיבור החדש. אס הכל פועל כמתוכנן, יצרת לעצמך 05% 506ץ5 חדש. יצירת א25 5/5060 מתבצעת פעס אחת בלבד. לאחר יצירתו, ניתן להשתמש בו מתוך כל אחד מתסריטי 455 שבאותו המחשב. במידה ותעביר את אתר האינטרנט שלך לשרת אחר, או שתשנה את מיקומו של שרת מסד הנתונים שלך, יהיה עליך ליצור אפ 556 נוסף, בעל אותו השס. הערה: , ניתן לפתוח את ההתקשרות למסד נתונים בצורה פשוטה יותר מבלי לרשום את השם ואחר כך את הערך, אלא רק את הערך. לדוגמה במקום לרשום: "10=58; אפס שוח= ופ" הסקס. חסס ניתן לרשום: "68" "ששוח" ה6קס.חס6 יצירת 05 6!ו] לשרת ‏ 501 של 6:050%וו במקוס לאחסן את מידע ה-ח8600חח60 ברישוס המערכת, ניתן לאחסנו בקובצ טקסט, על ידי יצירת א5כ 6ו=. ליצירת א5כ 166=, הפעל את ז578%0וחוח0ה 50066 0866 086 ובחר בכרטיסיה א5כ 6!ו=. לח על 006, ותינתן לך האפשרות לציין שס ומיקוס לקוב המיועד לאחסון מידע החיבור. השלבים הבאיסם זהיס לשלבי יצירת ה-א05 5/5060₪. בהנחה ששס ה-א5% ₪6 שלך הוא אפספווחץוח, תוכל לפתוח חיבור (ח6600חהחס6) למסד נתוניס באמצעות התסריט הבא: %> ( "הסו66 ה 8.60 כ" 708060066 567/06 = ח60 56% "05 וק = 855 01 ;56076%= כ/ק; 58= פ1; אפס6ווץוח= ופ וז" ה6קס. חס <% שיס לב שהתסריט זהה לזה שבדוגמה הקודמת, למעט השימוש ב-א₪05 11" במקוס ב-אפס. יצירת חהסוז66ח ח60 655!-א5פ לשרת 501 של 1160506 אס ברצונך לכלול את כל מידע החיבור (ח6600חחס6) בתוך מחרוזת חיבור, באפשרותך לפתוח ה6600חח600 5-1655. במקרה כזה, אין צורך לקבוע דבר ב-08₪ 0086 8 150חוח0ה 66זס5. תסריט זה שקול לשני התסריטים שבדוגמאות הקודמות: 0 ההמדריך השלם 3 457 >% ( "ח0 660 00.00" 7080600[66%. 56/6 = ח60 56% "56076= כ /ק ‏ 58= 10;זס/ו6פזטסץ= = 677;5/ז56 501+=חם/ןחכ" ה6קס. חס <% במקוס השימוש בפרמטר 5% או א5סם |ז, משתמשת מחרוזת חיבור זו בפרמטריס מם/זכ ו-55₪/5₪. כדי שתוכל להשתמש בתסריט זּה, יהיה עליך להחליף את הביטוי זוסץ בשס שרת מסד הנתונים שלך. צורת חיבור וו מהווה יתרון במידה ופיתחת אתר עבור גוף מסוים, בחברה שלך ועל השרת שלך שעליו יושב בסיס הנתונים, כאשר תצטרך להעביר את האתר לשרתיס של אותו גוף, לא תצטרך להגדיר מחדש את ה-אפפ. פתיחת הסוז66ח 60 סַ5בּטַבּזְבּכ באינטרנט תוכל להשתמש בכל אחת משיטות החיבור שהוצגו, כדי לתקשר עס שרתי מסד נתוניס של 501, ללא תלות במיקומס. לדוגמה, ניתן לאתזר את כל הרשומות (₪660705) מטבלת מסד נתוניס הממוקמת באנגליה מתוך דף 5 המופעל במחשב בקליפורניה (או בהרצליה פיתוח). אס ברצונך לתקשר עס שרת מסד נתוניס על גבי האינטרנט, עליך לקבוע את תצורת השרת והלקוח כך שישתמשו בפרוטוקול ק1ז/קסד. כדי לקבוע את תצורת שרת האינטרנט שלך לשימוש בפרוטוקול 165/10, הפעל את שווס 0 אזסצססא +חסוו6 מקבוצת היישומיס ז6אז56 .501 1670506 שבתפריט פוחפזטסזק. לאחר מכן, אפשר (89!6ח5) את ספריית הרשת של ק1/ק6ד (ץזהזטו 1 אזסאספא ז/ק0ד). אס 0 אזסצ6א +ח6ו!0 אינו מותקן בשרת האינטרנט שלך, באפשרותך להתקינו על ידי הפעלת תוכנית ההתקנה שלו, שבתקליטור ההתקנה של שרת ה-501. כדי לקבוע את תצורת שרת מסד הנתוניס ז8/ז56 .501 גירסה 7.0 שלך לשימוש בפרוטוקול 1069/1, השתמש ב-שוו0₪ אזסא60 ז567/0 הנמצא בקבוצת היישומים 0 ז56/6 501 050%ז60וא שבתפריט פוחפזטסזק (ספריית ה-ק1/ק6ד פעילה כברירת מחדל). כדי לאפשר לשרת מסד הנתונים 501 גירסה 6.5 להשתמש ב-6/12ד, הפעל את תוכנת ההתקנה מתוך קבוצת היישומיס 6.5 ז5676 | 501 67050%ו1] שבתפריט 5וחזףסזק. בהנחה ששרת מסד הנתוניס שלך ממוקס ב-והסס.חו5%.008סח, תוכל להתחבר אליו באמצעות התסריט הבא : %> ( "ח0 660 00.00" 7080600[66%. 56/6 = ח00 56% ;60 חור .05% = 500 ג דהס;5סם 01 501= םס1/סמק" ה6קס. חס "סוק = 05 ד/0;ז56076==:כ/ק;58=כ1() 6 <% לאחר קביעת התצורה של שרת ולקוח מסד הנתוניס לשימוש ב-ק1/קסד, ניתןו גס להשתמש בכל שירותי הלקות (65טו₪1 >חפווס) של 501 באינטרנט. לדוגמה, תוכל להשתמש ב-זסְחָח8ּ!!] 156זכזס)ח= וב-ז26ץהח3 עזסט0 לניהול מרחוק של מסדי הנתוניס של שרת ה-501 שלך. פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים 201 חיבור למסד הנתונים 5 "1160501 אס אתה צופה תנועת מבקריס רבה באתר האינטרנט שלך, רצוי כי לא תשתמש ב-460655/ 1670508 כמסד הנתונים של האתר. מערכת מסד נתונים זו היא מערכת שולחנית, ולא מערכת שרת/לקות. משמעות הדבר היא כי המערכת לא תוכננה לתמוך בו ומנית במספר משתמשים העולה על מספר המבקרים הצפוייס באתר אינטרנט צנוע. לדוגמה, 66655 60506ו1! אינה כוללת תמיכה בנעילה רבת משתמשים מתקדמת (פַחו068 1 ז050ום!טו 660ח20/8), יומני תנועות (1095 ח0סו5860ח8זד) או ניהול אינדקסיס יעיל (0חוא06ח1 %ח0ו6/ם). הערה: אלא אם צוין במפורש, כל הדוגמאות בספר מתייחסות לעבודה עם מסד נתונים מסוג ז567/6 .501 א0פסחסוו. למרות אזהרה זו, סעיף זה מסביר כיצד לפתות 00 660₪חחס6 למסד נתוניס מסוג 06655 מתוך דפי 50 שלך. תלמד ליצור חסטס6חחס6 הן על ידי שימוש בספק 08 015 טבעי של 5, והן על ידי שימוש ב-0086. לבסוף, תלמד כיצד ליצור, מתוך דפי 55 שלך, מסד נתוניס 466655 חדש, על ידי שימוש ב-אססג. יצירת 0₪ו66% 607 ל -66655/ +)ס5סיו6ווא על ידי שימוש ב-8פ 015 השיטה המועדפת לחיבור למסד נתוניס מסוג 460655 1670506 היא על ידי שימוש בספק 8 015 טבעי. קיימים שני ספקי 8ם 015 טבעיים המיועדים לשימוש עס 5 116050765 :| 3.5 מסם 01. דפנ. ד16₪0507א ו-8.4.0ם וס. דפנ. ד0507ח6זוא. ‏ כל אחד מספקיס אלה מותאם לגרסאות שונות של מסד הנתוניס 06655. לפניך דוגמה לפתיחת חיבור תוך שימוש ב- 01₪58.4.0: >% ( "הסו66 208.60" 7080600[66). 567/06 = חס6 56% ,0 0 זםנ. ד16₪0507]= הםכ1/ סאק" ה6ק0. הס "06655.0 וח:50/₪05=6 הדמ 6 <% שיס לב כי הפרמטר 500865 01 מספק נתיב למסד הנתוניס של 406655 (קובצ ה-טסוז). במקוס לספק את כל מידע החיבור (ח60600חחס6) במחרוזת החיבור, ניתן לאחסן את המידע בקישור נתוניס (6חו] א8כ). לפניך השלביס ליצירת קישור נתוניס של 60055( : 1. לח לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר ב-שו6א, ולאחר מכן בחר ב-67-0500ו1! א*חן] 8ז8כ. בשלב זה יהיה עליך לתת שם לקוב קישור הנתוניס שלך (לדוגמה, אחו |בזהסשוא). 2 המדריך השלם 3 4575 2 לחץ לחיצה כפולה על קישור הנתוניס החדש. פעולה זו תפעיל את יישומון לותח הבקרה אחו] ההס. 3 בחר בספק המידע, על ידי בחירה ב-זססוטסזק 08 015 36% 670506 בכרטיסיה 0 ועסוק (ראה תרשים 12.3). |< | סט אח: | 0313 5% [ = | | 3080086 | מס)וספהחס | ב :0 ]0שהחסס 0! וחבאו גוסע 0313 6 560 [5)זסטוצסזק 08 = 01 זסטועיסזק 08 5 01 3.51 +16 ]וס5סזסוו! זסטוץיסז 0 ₪ 01 4.0 81 זוספסזסוו! 5 75 זם! זטטועיסזק 0 = 01 +)ספפזסוו! זפ/זס 5 א6ח| ]]ספסזסווא זס] זסטועיסזק ₪ ₪ 01 !וספסזסוון 56808 זפיז 5 516 ]]ס5סזסוו/ זס! זסטועיפזק 0 ₪ 01 !וספפזסוון פזטעוזם 00 זפ זסטושיפזק 08 5 01 !וספפזסוון 6 זס] זסטועיסזק 0 ₪ 01 !וספסזסוון זז 5 .5001 זס] זסטועיסזק 08 ₪ 01 !וספפזסוון זסטו/יסזק 6ומהזו5 8 = 01 +וס5סזסו! ])5 6 36 85)ב כ 145 זסטועיסזק כ 5 01 = )ב 015 זפשז5 501 46 << | ₪008 | 6 | תרשים 12.3 יצירת קישור נתונים ל-466655 ספסיסו1/! 4. בכרטיסיה חסו660חחס6, הקלד את נתיב מסד הנתוניס של 466655 (קוב ה-00ז). 5. לח על א0, כדי לשמור את קישור הנתוניס החדש. לאחר יצירת קישור הנתוניס החדש, ניתן להתייחס אליו במחרוזת חיבור, כך: %> ( "ח660 ה ח00. 0" 07680600(66%. 56/0 = ח00 560 " ]ס .אחז ץוח :6=6חח 6ון-" ה6ק0. הס <% יצירת 60766000 ל-466655 +)ספסוסוו על ידי שימוש ב-0586 אס תעדיף ליצור חיבור (ח6600חח60) למסד נתוניס של 406655 על ידי שימוש ב-86ס0, יעמדו בפניך שלוש אפשרויות. תוכל לאחסן את מידע החיבור ברישוס המערכת, בקובץ טקסט, או במחרוזת חיבור. פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים | 283 יצירת 05 וח575%6 ל-66655/ +)ס5סיוסוו/ כדי לאחסן את מידע החיבור ברישוס המערכת, יש ליצור א05 וח5/5%6. לפניך השלבים ליצירת 25 5/5060 106055 : 1. הפעל את ז50800וחוחח0ה 06זט50 מז8כ 86ס0. יישומון זה ממוקס בלוח הבקרה ((806ק |0-0ח60), תחת הכותרת 5007065 0868 0086. 2. מתוך ז0ז5778וחוהח0א/ 5066 8%8 0086, בחר בכרטיסיה אפפ ח6ל5ץ5. 3. לח על 00, בחר את התקן ה-66655, ולח על חפוחו=. 4. הקלד שס (לדוגמה, 0665525%) ותיאור (חסטטן650) לחיבור. תוצג בפניך האפשרות ליצור מסד נתוניס חדש של 406655, או שתוכל ללחו על 56!6%, כדי לבחור מסד נתוניס של 406655 שכבר קייס בשרת שלך. אס תלתצ על 66ח0/8, יוצגו בפניך מספר אפשרויות מתקדמות. לדוגמה, תוכל לקבוע תיקיית ברירת מחדל לקבצי מסד הנתוניס של 260655, או לצייו ברירת מחדל לשס המשתמש והסיסמה. לח על 08 כדי לסיים. לאחר יצירת ה-5%כ 5/5060, ניתן להשתמש בו מתוך כל אחד מדפי 856 הממוקמיס באותו מחשב. לדוגמה, התסריט הבא פותח ח6600חחס6 למסד נתוניס של 806655 תוך שימוש ב-א05 5/5060 בשס 6065505% : >% ( "הסו66 208.60" 7080600[66). 56/6 = חס6 56% "0605505 =51כ" ח6ק0. חס %< תסריט זה יוצר מופע של האובייקט ח6600החס6 של ססה, ופותח אותו באמצעות מחרוות חיבור (ח6600חח0ס6 פַחו50). ניתן לכלול בתסריט גם מידע אימות, על ידי אספקת הפרמטרים סז ו-ס/וס, כך: >% ( "הסו66 208.60" 7080600[66). 57/6 = חס6 56% "= כ ; 30 = 110; 66655054 = זפ" ה6ק0. חס %< יצירת 05 1!6-] ל-466655 +)ססיושווא התהליך ליצירת א5ם ₪6 דומה לתהליך יצירת 05% 6פץ5. כדי ליצור א5ש 6= הפעל את ז57800וחוח0 06זו50 0818 86ס0, ובחר בכרטיסיה א5פ 16ו=. לחצ על 00, ולאחר מכן צייו את שס ומיקוס הקוב בו יישמר מידע החיבור (חס0ס6חחסס6). השלביס הבאים זהיס לשלבי יצירת ה-5%כ 560ץ5. 4 המדריך השלם 3 450 לאחר יצירת 5% 6ו₪, ניתן להשתמש בו לפתיחת חיבור (ח6600חחס6) למסד נתוניס של 400055 באמצעות התסריט הבא : >% ( "ח0 660 00.00" 7680600[60%). 56/6 = ח60 56% "6065505 = )ופ |[=" ה6ק0. חס %< תסריט זה פותח חיבור (ח6000חחס60) על ידי כך שהוא מכיל את שס ה-א5 ₪6 במחרוזת החיבור. ניתן לספק גס מידע אימות, על ידי שימוש בפרמטרים סז ו-ס/וס. יצירת 0סו66%ח חס6 655ו-5% ל -66655/ 0501%ו6ון לבסוף, אס אינך מעוניין ליצור 05% 009פץ5 או 5% 6!₪, ניתן לפתות ח6000חח60 5-1655כ. כדי ליצור ח6600חח60 1655-א5 למסד נתוניס של 06655, יש לכלול שני פרמטרים נוספיס במחרוזת החיבור - הפרמטרים אם/זחס ו-80כ : >% ( "ח0 660 00.00" 080600[66% ).56/6 = ח0ס6 56% ".856 לה כ ץר :6= 0 ;ץ (ססוח. *) זסעחזכ 466655 50סזסווא+= חם/מכ" ה6קס.הס6 %< הפרמטר מפ/1חס משמש לציון התקן 06655 ₪167050%. הפרמטר 80 מספק את הנתיב לקובץ מסד הנתוניס של 460655 (קובצ ה-60ח). בדוגמה שלנו, הקובצ ממוקס בתיקיית השורש של כונן :6. יצירת מסד נתונים של 8466655 מתוך דף 457 אין צורך לרכוש את חבילת 406055 11670508 כדי להשתמש במסד נתונים של 466655 באתר אינטרנט. ניתן ליצור מסד נתוניס 460655 חדש, על ידי שימוש ב-₪888 0086 ז15078%07חוהח0/ 66זט0ס5, ביישומון אחו] בּזה, או באופן תכנותי, מתוך תסריט ק5ג. 20 0סה עצמו אינו כולל שיטות ליצירת מסד נתוניס 866655 חדש. כדי ליצור ש מסד נתונים חדש מתוך דף 55, יש להשתמש ב-אספג (הרחבות ה-00ג לתמיכה בספריות קישור דינמיות (511פ) ובאבטחה). א0כ כלול בהתקנת 2.5 6אפוו שניתן להוריד מהאתר של 506סזסו (05006.600/08%8ז6וח. ואוו /:קח). התסריט הבא יוצר מסד נתונים 466655 חדש, ופותת אליו ח660החסס6. ניתן למצוא את התסריט בתקליטור המצורף, בקוב 66655.850/ שו6ח. >% "00ח.666550/ ץח :6" = שוחהפס ( "68%9|00.אכ0" 56/07.768%600[66 = 68%שוח 56% 6וח3כ .8 "=06זט50 ב5.4.0;08%כ= 60507.26%.01ו]= זסועשסזק" 6ז8%.0768ץרח ( "ח0 660 00.00" 080600[60% 7 56/6 = ח60 56% חכ 8 "=₪05 50 ב דה8.4.0;0סם וס. דפנ. ד16₪050ן= הםס1/סאק" הסקס. הס6 %< פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים 205 תסריט זה יוצר מופע של האובייקט 680₪|08 של אספג, ומשתמש בשיטה 07686 של האובייקט כדי ליצור מסד נתוניס 460655 חדש. לאחר מכן, נפתת ח66000חח60 למסד הנתוניס החדש על ידי שימוש בספק 086 טבעי. סגירת חהסו6סההס6 פתוח אין צורך לסגור חיבור (ח6600חחס6) פתוח למסד נתונים, כשמשתמשים בדפי 55ג. חיבור פתוח ייסגר באופן אוטומטי בסיוס עיבוד דף ה-ק₪5. עס זאת, נהוג לסגור חיבור (ח6600חחס6) באופן מפורש לאחר סיוס השימוש בו. מסד נתוניס מסוגל לטפל במספר מוגבל של חיבוריס (5ח6600חחס6) בזמן נתון. על ידי סגירה של חיבוריס באופן מפורש, מתפניסם משאביס בשרת מסד הנתונים. לסגירה באופן מפורש של חיבור (ח6600חחס6), יש להשתמש בשיטה 6|056 של האובייקט ח6600חחס6. ראה להלן: >% ( "הסו66 208.60" 7080600[66. 5676 = ח0ס6 56% " |ס.אחו ובזהסץוח:6=םוז = וזח" ה6ק0. הס >זס)/ 28590856 506 סם...' 0-6 6 דסא = ה60 56 %< דוגמה זו פותחת חיבור למסד נתונים, וסוגרת אותו בתוס השימוש, באמצעות השיטה 6. המשפט האחרון בתסריט מפנה את האובייקט ח6600חח0ס6 מציכרון המחשב. הפעלת משפטי 501 באמצעות האובייקט סו607766% לאחר שפתחת חיבור (ח6600חחס6) למסד נתונים, תוכל אפילו להשתמש בו לדבר מה מועיל. באמצעות השיטה 560006 של האובייקט חסטספחחסס, ניתן להפעיל כל משפט 1. בסעיפים הבאים נלמד על ידי דוגמאות כיצד ליצור טבלת מסד נתוניס חדשה תוך שימוש ב-ז567/8 .501 670506%ו]. תלמד כיצד להוסיף, לעדכן, למחוק ולבחור נתוניס מתוך טבלת מסד נתוניס. 6 ההמדריך השלם 3 4575 יצירת טבלת מסד נתונים חדשה התסריט הבא יוצר טבלת מסד נתוניס חדשה בשס 5ז60056/), במסד הנתוניס של ברירת המחדל של שס המשתמש 58. >% "((20) ה / ,חס זסש55הכ , (20) הרו ,5005086 וטס / 6|ס ד 6866ז0"= |50ץוו ( "ח0 660 008.00" 7680600[60%. 56/6 = ח60 56% " |סט.אחו |בז3סשות:6==וזה = |[=" ה6ק0. חס 06005 חס %< המשפט 1806 676806 של 501 משמש ליצירת טבלה חדשה. הטבלה נוצרת עס שתי עמודות : 6ח8חז6פ ו-0זסטופפהק. שתי העמודות הן עמודות מסוג 48ח6חג/, בעלות אורך מקסימלי של 20 תוויס. הערה: כדי להסיר טבלה לאחר יצירתה, ניתן להשתמש במשפט 80!6ד קסזס של 50. המשפט הבא מסיר את הטבלה 6005675/: 5 36 ד ססיוס הוספת נתונים לטבלת מסד נתונים המשפט ז567ח1 של 501 משמש להוספת רשומה חדשה של נתוניס לטבלת מסד נתונים. להלן דוגמה: >% ( 0']סצ55הכן ,507086 ) 5ז50נוס6/ 6פח1"= |50עוו "( '560760' , 200655 עשסזסח' ) 5סטופצ 6% ( "ח0 660 0.00 ה" 7080600[66%. 56/6 = ח00 56% " |סט.אחו וזה שות:6==ו = |[=" ה6ק0. חס ץע 6ז600אם. חס %< תסריט זה מוסיף את שס המשתמש פ6חס שו6ז07חה ואת הסיסמה 56076 לתוך הטבלה 5. שים לב לשימוש בגרשים בודדיס (פ000%65 6פַחו5) מסביב למחרוזות שהוספו. הערה: בעת הוספה של נתונים למסד נתונים 8466655, יש להשתמש ב- סטח1 +זזספח1 ולא ב- +ו56ח1. פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים 207 ₪ משפט 501 המופעל הוא בסך הכל מחרוזת. באפשרותך לטפל במחרוזת זו בכל דרך שתתפוצ, כדי להוסיף ערכיס שונים. תדפיס 12.1 מדגיס כיצד ניתן לאחזר נתוניס מטופס !311 ולהוסיף אותס לטבלה 5ז6056/ (ראה תרשיס 12.4). זסזט!קא ו6חזס)ח! 400501 - 313 )ז6:חו ל מס הסוב" 800 אשץ 48 6 | ₪ ₪ טפ ₪ ₪ 6 ב | ח6סוסט]ט" | !התמה עוס10] | פשהוסט" ‏ ה0מ 56‏ | שחסו] | הפסופת קסופ מ 6% 36 45 71מ51 וסחוטוחו 45 15| זסוסוקא = | חופוח [ 45 = את | קוחזסופגום [ 45 5006 |פמחפת0 [ 45 = שש פה 1 865%[ 6 מע | זו ו | :התד 99006 | בו 00 תרשים 12.4 הוספת נתונים דרך טופס !ד תדפיס 12.1 56%080%3.350ח! 208 %> ( 8חו657ח )665סו0א8 אס1ד6)אט= ("''","'" ,6500 )60|306 = פסססטסאה אסנד6אז= סאם ( ( "86 חז50)" 36065 )ד = 6הח8 חפט ( ( "סזזסא55" )₪60065% )1 ד = סזסצו55בּק אםחד "" <> 0זסצו355ק ]ג "" <> 6וההחזספט =[ " 55( | ( סזסצ355כ ,6ה8חז6פט) 5ז0פטס6/ דהשפא" = . 501ץוח 8" ,"א ( סההההזספט )פס)סטאח ₪ "' )" 8 501ץו = .501ץוח "( ' "א ( חזסש55הכ )5סססנוכ)א > ( "660 008.60" 07681600[60. 56/06 = ח00 56% " |ס.אחו ]הזה שוח:1==6 א = 11" ה6קס.חס6 60006אם. חס זז סאם <% < |אדת> <= |ד1ד/>8%8כ 10566<= |ד1ך> <סגשו> <צ00ם> <"50ה. 5012868חו"= 36000 "ל5סכ"= 0סחלסוח ]0 > <526=20 "סרה ח56ו"=6רחפח +טקחו> :6ההחזס5 )<> המדריך השלם 3 457 <5]26=20 "6="2855/00וחפח 6טקחו> :0זסצופפהק<<> <"08 00 "=6ט|פע "לווס ט6="5כ/ס 6טמחו> <> <אס=/> <ץ800/> < |וזדרן/> דף 455 זה מאחזר ערכיס משני שדות בטופס ]111 : 6וה8ח56 ו-0זסאו855ק. לאחר מכן, משמשיס הערכיס להרכבת משפט 1581 תקין של 501. בעת הקריאה לשיטה 8 של האובייקט ח6600החהס6, מוספיס שס המשתמש והסיסמה לטבלה 5 שיס לב כי דף 455 זה מכיל פונקציה בשם ()00%65א8. פונקציה זו מחליפה כל מופע של תו הגרש (י) בשני תווי גרש. ללא שימוש בפונקציה וזו, במקרה שמשתמש מסויס ינסה להוסיף שם או סיסמה המכילים גרש הוא יחולל שגיאה, כיון ששפת ‏ 501 משתמשת בתו הגרש כדי לסמן התחלה וסיוס של ערך מסוג מחרוזת. יש להשתמש בפונקציה ()65ז000א81 בכל מקרה בו צריך להוסיף נתוניס למסד נתונים על ידי הפעלת משפט 501 באמצעות האובייקט חס 660חחס6. עדכון נתונים בטבלת מסד נתונים כדי לשנות נתוניס קיימיס בטבלת מסד נתוניס, יש להשתמש במשפט 000806 של 501. ניתן להשתמש במשפט 00866 לשינוי כל רשומות הטבלה, או רשומה ספציפית בלבד. לפניך דוגמה המשנה את כל הסיסמאות בטבלה 5ז56ט60/: >% 6כסּ' = 6זסשו5פ5הכן 55 6005075 08% "= |50עוו ( "ח0 660 00.00" 7680600[66%. 56/6 = ח60 56% " |סט.אחו וזה שות:6==וזה = |[=" ה6ק0. הס 06005 חס %< תסריט זה משנה את כל הסיסמאות ל-6סְכּ. בדרך כלל, לא תרצה לשנות את כל הרשומות בטבלת מסד הנתונים. כדי לשנות רשומות ספציפיות בלבד, ניתן לכלול סעיף םח / במשפט ה-501: >% ש|מְק3' = סזסשו5פהכן 55 6005675 086 "= |50עוו " :0065( ו0]6ח/ = 6ותה8תח56גו = חשרו/\ 6 ( "ח0 660 00.00" 080600[60% 7 56/6 = ח60 56% " |סט.אחו הזה שות:6=םוזה = |[=" ה6ק0. הס 06005 חס %< פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים | 289 תסריט וה משנה את הסיסמה רק במידה ושס המשתמש שווה ל-65חס3 ס6זסחה. כברירת מחדל, שרת ה-501 אינו תלוי רישיות (510/6ח56 6856 +0א). משמעות הדבר היא כי התסריט ישנה את הסיסמאות גס למשתמשיס ששס המשתמש שלהס הוא חס שוסוסחבּ, 5אסנ צשםהסאה או 65אסנ שםזוסחה. מחיקת נתונים מטבלת מסד נתונים כדי להסיר רשומה מטבלת מסד נתוניס, יש להשתמש במשפט ₪666 של )50. התסריט הבא ימחק את כל הרשומות מהטבלה 5ז60056/: >% "60005015/ 6!606כ"= 501ץו ( "הסו66 208.60" 7080600[66. 5676 = חס6 56% " |סט.אחו וזה שות:6=םוזה = |[=" ה6ק0. הס 06005 חס %< תסריט זה מסיר את כל הרשומות מהטבלה 5זספטט6/ש. עם ואת, הוא אינו מסיר את הטבלה עצמה. הערה: בדרך כלל, לא כדאי להשתמש במשפט 08666 למחיקת כל הרשומות מטבלת מסד נתונים, היות והדבר מעמיס עבודה רבה מדי על שרת ה-501 (וממלא את יומן התנועות (חסְחַס58ח8)). כדי להסיר את כל הרשומות בטבלה, יש להשתמש במשפט פופּד סזהס6חטיזד, כך: 5 30/6 ך ס6ה6חטוד כדי להסיר רשומה ספציפית בלבד מטבלת מסד נתונים, ניתן להשתמש בסעיף =מםה/ במשפט ה-501. התסריט הבא יסיר רק את הרשומות בהן הסיסמה שווה ל-56660: >% " 560760' = 6זסצ55הכ חםרו/ 5זספטוט6/ ם דם ושפ"= ן50ץוו ( "הסו66 208.60" 7080600[66). 57/6 = ח60 56% " |סט.אחו וזה שות:6==וה = |[=" ה6ק0. הס 06005 חס %< 0 ההמדריך השלם 3 457 בחירת נתונים מתוך טבלת מסד נתונים כדי לאחזר רשומות מטבלת מסד נתונים, יש להשתמש במשפט 5666 של 50. לדוגמה, לאחזור כל הרשומות מהטבלה 695675/ו, ניתן להשתמש בתסריט הבא : %> "601505 01% * 07ם [פ"= [50ץוו ( "ח0 660 0.00" 7680600[66%. 56/6 = ח60 56% " |סט.אחו וזה שות:6=םו = |[=" ה6ק0. הס ( 501 )6006אם. חס = 45 56% ₪55.50 זסא 6ווח/ "<זם>" .8 ( "0זסצ55ה0" )5 8 " = " ₪ ( "566" )₪5 6שוז/.56חה6500 סו 5 סאפ/ש <% תסריט ה מאחזר את כל עמודות ושורות הטבלה 5ז56ט60/ לתוך אובייקט ₪66070566 בשס ₪5. לאחר מכן, מוצגות כל רשומות האובייקט ‏ ₪660705% לדפדפן, בתוך לולאת סאפש...= זחצ. הערה: בפרק 13 תלמד בהרחבה אודות האובייקט 806607056%. אס ברצונך לאתחזר מטבלת מסד נתוניס עמודות ספציפיות בלבד, תוכל לציין את העמודות שברצונך לאחזר בהצהרה 56!66%. לפניך דוגמה המאחזרת רק את הערכיס מעמודת הסיסמאות בטבלה 5ז56טט6/: %> "605075 / = זסצופפהכ [0ם [55"= 501ץו₪ ( "ח0 660 00.00" 7080600[60%. 56/6 = ח60 56% " |סט.אחו |בז3סשות:6==ו א = |[=" ה6ק0. הס ( 501 )00.60 = 45 56% 5.50 זסא 6ווח/ "<זם>" .8 ( "סזסא55ה0" )5 8 " = " ₪ ( "506" )₪5 6סוז/).56חה6500 עסו 5 סאששש <% כדי לבחור רשומות ספציפיות שיוחזרו מטבלת מסד הנתוניס, ניתן לכלול משפט 6זסחצ של 501. לדוגמה, התסריט הבא יחזיר רק את הרשומות בהן הערך בעמודת הסיסמה הוא 6וסס8 : >% " '6|קק0='3זס/ש55ה0 = ם/ 5ז56ס6/ תסמ- * ז0ם |פ"= ו50ץו₪ ( "ח0 660 00.00" 7080600[60%. 56/6 = חס60 56% " |סנ.אחו וזה שות:6==וזה = |[=" ה6ק0. הס פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים 201 56% 45 = 00.60) 501 ( 5.50 זסא 6ווח/ "<זם>" .8 ( "סזסצ55ה0" )5 8 " = " ₪ ( "566" )₪5 6שוז/ש.56חה6500 סו 5 סאש/ש %< לבסוף, אס ברצונך לאחזר מספר רשומות בלבד מטבלת מסד נתונים, תוכל להשתמש במילת המפתח 105. התסריט הבא יאחזר עשר רשומות בלבד מהטבלה 5ז60056/: %> "5ז050ס6/ | * 10 קסד ד60ם [5₪"= [0ץוו ( "הסו66 208.0" 7680600[66). 5676 = חס60 56% " |סט.אחו וזה שות:6=םוזה = |[=" ה6ק0. חס ( 501 )6006אם. חס = 45 56% 5.50 זסא 6ווח/ "<זם>" .8 ( "סזסש55ה0" )5 8 " = " ₪ ( "6והח56" )₪5 50056.6 סו 5 סאם/ש <% הערה: מילת המפתח קסד אינה מוכרת על ידי גירסה 6.5 של ז6/ז56 501. ניתן להשתמש במילת מפתח זו רק בעבודה עם גירסה 7.0 של ז6שז 56‏ 501, או בעבודה עם 5 %)/050הסו1]. שיטות ומאפיינים מתקדמים של האובייקט ה66%0חח0ס6 בשני הסעיפים הבאים, תלמד על כמה מהתכונות המתקדמות של האובייקט ח660ח חס6. תלמד כיצד להפעיל סדרה של משפטי 501 כתנועה (ח58600ח8זד) יחידה. תלמד גם כיצד להשתמש באובייקט ח6600חח60 לאחזור מידע אודות מסדי הנתוניס והטבלאות הקיימות בשרת מסד הנתונים. שימוש ב-פ5חסוַסבּ5חבּזד תנועה (ח58600ח178) היא רצף של פעולות שאמורות להתבצע בשלמותן. אס פעולה אחת נכשלת כל הפעולות נכשלות יחד איתה. כאשר אתה מפעיל סדרה של משפטי 501 במסגרת תנועה, מובטח לך שכל המשפטים יופעלו, או שאף אחד מהס לא יופעל. לדוגמה, נניח וברשותך תסריט להעברה של כל הרשומות מטבלה אחת לאחרת : 2 המדריך השלם 3 4575 >% ( "ח6600חח08.00 ה" 600[66%ז708. 56/6 = ח00 56% " |ס.אחו ובזהסץוח:6=םוזהא = וזח" ה6ק0. הס "505 60/ 0 * [60ם |55 600056752/ דה15" 6ז6060אם. חס "6015015/\ 261606" 6606אם. חס %< משפט ה-501 הראשון המופעל בתסריט מעתיק את כל הרשומות מהטבלה 5ז6056/ לטבלה 6005652/. לאחר מכן, נמחקות כל הרשומות בטבלה 5ז56טס6/. עכשיו, נניח וקרה דבר איוס בעת הפעלת התסריט. למשל, דמיין לעצמך כי משפט ה-501 הראשון הופעל, ומייד לאחר מכן נפגע שרת מסד הנתוניס שלך מכוכב שביט. במצב כזה, משפט ה-501 השני לא יופעל לעולסם. נוצר מצב בו כל הרשומות הועתקו מטבלה אחת לשנייה, אך הרשומות בטבלה המקורית לא נמחקו. הטבלאות ייצאו מסנכרון. כדי למנוע מקרים מסוג זה, ניתן להפעיל סדרה של משפטי 501 מתוך תנועה יחידה. לפניך עדכון של התסריט הקודם, כך שייעשה שימוש בתנועה: >% ( "חס66ח 008.00" 600[66%ז708. 56/6 = חס0 56% " |ס.אחו וזהסץוח:6=םוזא = וזח" ה6ק0. הס 60.5 "6005015 0 * [60ם |55 60056752/ דה15" 6ז6060אם. חס "6015015/\ 261606" 6ז6060אם. חס 5 דא886!|סה. חס %< כשתפעיל תסריט זּה, לא יבוצע כל שינוי במסד הנתוניס. הרשומות לא יועתקו מטבלה אחת לשנייה, ורשומות הטבלה 5ז56ט60/ לא יימחקו. השיטה 5ח₪0!!8866178 מונעת מהמשפטיס הכלולים בתנועה מלפעול. הערה: קיימות שתי דרכים נוספות לשימוש בתנועות בדפי 55. ניתן ליצור תסריט 452 של תנועה על ידי שימוש בדפי 452 עם 567/67 ח58600ח8זד ז)ספסזסווז. כמו כן, ניתן ליצור תנועות (5ח058600ח₪8) מתוך שגרות מאוחסנות (06600765זק 60ז500) של 5021 050%ז6!₪]. שגרות מאוחסנות הן פונקציות אשר מאוחסנות בשרת .501 ומכילות בתוכן משפטי שמופעלים כאשר קוראים בשם הפונקציה דרך משפט 501. (נושא זה יידון בהרחבה בהמשך הספר). פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים | 293 עבודה עם בּז3וה5676 6ִ5בּטבּזבּ האובייקט ח6600חח60 כולל שיטה שימושית מאד לאחזור מידע אודות מאפייני מסד הנתונים. על ידי שימוש בשיטה 5606088ח6ק0, ניתן לאחזר מידע אודות שמות מסדי הנתוניס, הטבלאות הכלולות במסדי הנתונים, ומאפייני העמודות והאינדקס שלהס. הערה: אפשרות חלופית לשימוש בשיטה 0065006088 לאחזור מידע אודות מסד הנתונים היא שימוש ב-400% (הרחבות 00 לתמיכה ב-11ם ובאבטחה). למידע נוסף בעניין, עיין בתיעוד 400% הכלול בחבילה הניתנת להורדה של 6מסוו. השיטה 0060560688 מקבלת שני פרמטרים: סוג שאילתה (פקץד ץזפטס) וקריטריון (8וז0זוז0). פרמטר סוג השאילתה מציין את סוג אובייקט מסד הנתוניס עליו ברצונך לקבל מידע. פרמטר הקריטריון מגביל את התוצאות המוחזרות מן השאילתה. השיטה 08 מחזירה ערכת רשומות (466070560). 05 לדוגמה, כדי להחזיר רשימה של כל הטבלאות שנוצרו על ידי משתמשיס . (80!65 1 567-0768%60ו), הנמצאות במסד הנתוניס 8005 (מסד הנתוניס לדוגמה הכלול ב-ז6/ז56 .501 1670508וא), ניתן להשתמש בתסריט הבא (הנמצא גס בתקליטור המצורף, בקוב 604.850ח56ח6קס): <-- "6חו.300/05/"= |ה(ד1/ םס 1601 --!> %> ( "הסו66 ה 08.60 ה" 7080600[66. 57/6 = ח0ס6 56% " |סט.אחו וזה שות:6==וא = |[=" ה6ק0.חהס6 5 3050061 = 6כץ וסט ( "= ופ הד" , שקוחם ,שסקוחם ,"פסטק" )שה = הסח ( 60018 ,6 .חס = 45 56% דסא 6ווח/ "<זם>" ₪ ( 2 )₪5 6סוז/).56ח6500 סו 5 0 <% 4 ההמדריך השלם 3 457 לתסריט וה מספר תכונות הדורשות הסבר. השורה הראשונה בתסריט כוללת קוב בשס ס6חִו.5פ/סח3. קובצ וה נכלל בתסריט על ידי שימוש בהפניית שסט |1%0+ של 55ג. בכל מקרה של שימוש בקבועי 400 (6075000₪ ססג), דוגמת הקבוע 80!65 05660 בתסריט זּה, יש לכלול קובצ זה. הערה: הקובץ 6חו.05צ300 הותקן בשרת שלך בעת התקנת דפי ק5ג. קובץ זה מכיל רשימה ארוכה של קבועי 00 (₪ח5₪ח60 ססה) וערכיהם. כדי להפוך את הכללתו של קובץ זה בתסריטי 45 לנוחה יותר, רצוי להעתיקו לספריית השורש של שרת האינטרנט. התסריט מקצה את המשתנה 6סקץזץזפטף לערך הקבוע 80560608180!65. כאשר השיטה 0065600608 נקראת עס סוג שאילתה זה, מוחזרת רשימה של טבלאות. רשימת טבלאות זו כוללת טבלאות שנוצרו על ידי משתמשים (182!65 076860-ז50), טבלאות מערכת (180!65 וח5%6ץ5), ותצוגות טבלה (5ש6ו/ 6וס18). משתנה הקריטריון משמש להגבלת תוצאות השאילתה. ערכו של משתנה וה הוא מערך. המערך כולל ארבעה אלמנטים, המייצגיס את בעל מסד הנתוניס (פִ8955ט819ס זסחוס), שמו, וסוג הטבלה שיש להחזיר. בתסריט שלנו, מוחזרת רשימת הטבלאות ממסד הנתוניס 5טטק. הערך 14815 משמש להגבלת תוצאות השאילתה לטבלאות שנוצרו על ידי משתמשיסם בלבד. לבסוף, לולאת סא=ש/..= תח/ משמשת להצגת רשימת הטבלאות (ראה תרשים 12.5). העמודה השנייה בערכת הרשומות (₪660/056) מוצגת כדי להראות את שמות הטבלאות. לשיטה 567608ח026 סוגים רביס של קריטריוניס וסוגי שאילתות. 2 כדי להדגים כמה מסוגי השאילתה הנוספים הניתנים לשימוש בשיטה ' 608ח56ח6ק0, הבאנו דוגמה ליישוס מסובך מעט יותר. קוד היישוס מוצג בתדפיס 12.2. דף 455 זה נקרא 850.ץְזפוחוחט085, וניתן למצוא אותו גם בתקליטור המצורף. פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים 205 סקא 61 חז)ח! 40105071 - 8 .ה 5ח0 2/0 04071 8080:+3 10 סס1//:קוות ב, ב ₪ 46 >שמסטב" 0ב אשצ 566 ₪6 | 0 5 וק א | חסשזספ!|ות | 5|שמחהת | עוסופוו = 65)|סעב- | 5608 6וחס | 6658 קסופ וק 6% ]15 [ 45 518 והזפוח|[ 45 165 זפזסוקאם והזוח[ 45 = 65ח | פקוחזס)פגום [ 5 3005 |פהחבח0 [ 45 60 פת! וס 863%[ 45 פאחע | וה 50 6 8 סמו סגו וק 16 5 55 ו בב תרשים 12.5 שימוש בשיטה 560608ח6ק0 תדפיס 12.2 ס35.ץזהה 850 206 <-- "6חו.300/05/" = |ה(דחזע שפנ 1% --!> %> ₪506 זסיזם הס 6 ח1 65וס3 ד || שסחס ' ( חס66ח) ]ץש ,0603030856 |3/ץם )סוסב דאוסח5 5(8 ( 5 1 ד , שקוחם ,ץסזוחם ,603030856 )ץ3זוה = הו הס ( 0005081005 ,3065 305068 )56 60.06 = 90685 [55 חס ך זסם. 6₪5ו90 -[ "סחס)ז" 6ו/).56ח6500 6 865.0 דסא 6ווח/ "<זם>" 8 ( 2 )90|605? סז 650056 עסו 9165 60 = 0חם 8 סאם 6 ( חן 65זוו0ס6סזק || אוסחס ' ( חס6סץ 6 ,68080856 |ה ץכ )65זו660סזקשוסח5 508 ( ₪קוחם ,‏ שקוחם ,ססות ,603030356 )ץ3וה = הו הס ( 0005081005 ,5667006065 0568 חס = 5מ6סז ז55 חסחד 5.01 6סזכ זז "סחס)ז" 6סוז ).650056 המדריך השלם 3 457 6 .חס דסא 6ווח/ "<זם>" 8 " " ₪ ( 2 )65סזק 6סוז/).56ח6500 עסו 5הססוק 0חס זז 0 5 סאם ( ( "סז" 60065 )זאד = סז ( ( "ס/שם" ₪665 )זאד = סצוק ( ( "ז856/6" ₪60065% )אז ד = זס/56פס רד "" <> ז6 850 חב "" <> פנט -ז "66/7 501+= ם/1מכ" = פהופהסס 8 "== =5;" 8 פחו5חס6 = פחוזפהסס סז 8 "=פזט;" 8 8חוז5ח0ס6 = פחוספחהסס סצק 8 "=ס/ק;" 8 הו פחס6 = פהוספחהסס ( "8.0060" 7680600(66. 5/6 = חס6 56% 0058 ה6ק0. חס אםחד 0 <> זו 1 "" = 8ַחו50ח60 =1 סחם זז סאם <% < ||אחד> <סגפה/><ם וד ד/> זה וחט5 8כ₪<ם ודד> <סגש> <צ00ם> <"ספה. ץ הר וה 5 כ"= 10 61 "זפסק"=ססהודם1 אמס> <"71="100%כ1// "6666066 "=0 00601 = [פה ד> <4]> <סד/><"<%כ110)=%>"=ם!( |ג/ 5125=20 "סוט"=םוזמא דטקאז> :סזט<פז> <סץך/><"<%//ק=%>"=ם | 5125=20 "סאוכ"=םוחא דטקאז> :סששק<פזד> 72=0 "ז8567/6כ"=ם הא ד(קא1> :5667<סדך> <0567/607%<"<>/1₪0= %>"=ם( | / 6 <"ז66החס)"=6ט|פע "זורהסט6="5כ/ט 6טמחו><כך> <חד/> <= |פהד/> <חרת> <% חס "" = 8חו5חס0 1 %> חהחסס 0 שחו 6!וחצ ]סיס זס 5060160 08550356 סו <6]56% 96> %> ( 86-89|005 30566 )60.56 = 005 55 .0 דסא 6ווח/ ( 0 )0085 = ס6וחהפס <% <2ח/><%6( 0 )0085=%><₪2> <2<180!65:>/8> <= 0600/07 81/><% ח600 ,6וה3כ 30165 השסח5 %> <ם ד0(ו0א06 ₪1> פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים 207 <70060705:>/8ק 5%0760<> <ם ד0)(0א₪106/> <% 600 ,6החהאכ 65זו60ססזק/שסח5 %> <ם ד0ס(ו0א06 ₪1> %> 6סעסו. 0085 סאששצש <% <% ) 600 %> <ץ800/> < |וזדרו/> 0 /זהותותט085 מציג רשימה של כל מסדי הנתונים, הטבלאות, והשגרות המאוחסנות (700600765 500760) הנמצאים בשרת מסד הנתונים. החיבור לשרת מתבצע על ידי אספקת שם כניסה של .501 (חופָס] .501), סיסמה, ושס מסד הנתוניס (ראה תרשים -] זסוסוקא= הזש )ח! 0105016 - עופ תוחונו 8 ב, בז פסופ" 400 אשץ 06ם 6 | 9 ₪ ₪ ₪5 9 ₪ 0 ווק א | ח66פוספ!|ות | 5|שמחבת | עוסופו = 65!הסעב | 5608 6חסו | 6658 סופ ומק 0% וו [ 45 5111 ופחזפוח|[ 45 || זסזסקא |פחזוחוך 45 = 65 | שקוחזסופגום [ 45 ₪06 חתפה [ 45 = טס/ שת! 1 8651[ 4 פאחו | 5 -₪0 77-77 אא = ₪ ו ספחזסם] עשזת₪6 50| :כחאוק 8 :כ 50 :ד ב 5 ץר 8 980018 כ ב 8-ו 0 8 ו ב ב 5 ב פסגוסץם 579816 ₪ ו תרשים 12.6 הצגת סיכום אודות מסד נתונים דף 455 ה יתחבר למסד נתוניסם ללא תלות במיקומו. ניתן להשתמש בתסריט גס ליצירת חיבור (ח6600חחס6) ואתזור מידע אודות מסד נתונים הנמצא על גבי האינטרנט. התסריט יוצר חיבור 0086 ללא אפפ ייעל המקוסיי, כדי להתחבר למסד נתוניס. 8 ההמדריך השלם 3 4575 הבנת 56551075 ו-0חו!|ססק הסו66%ח0ס6 פתיחת חיבור (ח6600חח60) למסד נתונים גוזלת זמן ומאמצ ניכרים מדף ה-452. אס מאות אנשיס ינסו לגשת בו זמנית לדף 452 הפותח חיבור למסד נתוניס, הדבר עלול להעמיס במידה ניכרת על משאבי השרת שלך. למרבה המזל, הוסיפה א0פסזסוא הן ל-8כ 015 והן ל-0086 תכונה חדשה להקלה בעומס וגה. ₪8 015 תומך ב-8חו|ססק חסו5655, ו-0086 תומך ב-פחו|ססץ הסה ה60. כאשר החיבורים אגורים, נשאריס חיבורי מסד הנתונים פתוחים, גם לאחר שדף ה-452 שביקש את החיבור סיים את פעולתו. כאשר יתבקש חיבור חדש, ניתן יהיה למשכו מהמאגר. כך נמנע ההליך גוזל הזמן של פתיחת החיבור. אין צורך לנקוט בפעולה מיוחדת כדי להשתמש באגירת חיבורים (ח66000ח0ח60 פחווססק). התכונה מתאפשרת כברירת מחדל בהתקני ספקי ₪8 015 לשרת .501 וספק 8 015 ל-0086. המצב היחיד בו יהיה עליך לאפשר אגירת חיבוריס באופן מפורש, הוא בעת שימוש ב-3.0 567/61 חס8חזזס1ח1 6%חז6סח1 עס חיבור 0086 (כדי ללמוד כיצד לאפשר אגירת חיבוריס במצב זה, עיין בתיעוד 3.0 115). הערה: ניתן לנהל אגירת חיבורי 0086 מתוך ז0ז1508חו0₪0ה 06זט50 88 86כ0, הנמצא בלוח הבקרה (|6ח8ק |סשח0ס6). לאחר פתיחת יישומון זה, בחר בכרטיסיה 8חו|ססק הס 60 הה60. כדי להפיק את המירב מאגירת החיבורים, עליך לוכור שלושה דברים. דבר ראשון - לאחר פתיחת חיבור (ח6600חחס6) מתוך דף 55א, עליך לסגור אותו מוקדס ככל האפשר, כדי לשחררו בחזרה למאגר החיבורים (פחז|00ק 5ח6600חחסס). לא ניתן לעשות שימוש מחודש בחיבור שלא נסגר. השתמש בשיטה 6/0566 של האובייקט ח0וז66חח60 כדי לסגור חיבור לאחר סיוס השימוש בו. דבר שני - ניתן לאגור רק חיבוריס החולקיס מחרוות חיבור משותפת. לדוגמה, אס תפתח חיבור עס ערך 010 חדש, לא יהיה ניתן לאגור אותו עס חיבוריס המשתמשים בערך 010 אחר. פרק 12: עבודה עם חיבורים ומקורות נתונים | 299 כדי להבטיח כי דפי 457 שוניס ישתמשו באותה מחרוזת חיבור לפתיחת חיבוריס, יש להציב את ערך מחרוזת החיבור במשתנה חסטפסו|סקא. כדי לעשות וזאת, שנה את השגרה ז5087ח0 חסוטפסו!סק שבקוב 61058|.858 כך שתכיל את המשפט: " |ס.אחו והסץו:6==ו א ם וח" = ( "פַהוחפחס6" )הסספסווסקה ומעתה, בכל פעס שתפתת חיבור (חסטס6החסס6) בדף 57, פתח אותו עס משתנה היישוס (180|6ז3/ הסוהסווסק) המכיל את מחרוזת החיבור, כך: ( "6600 הח8.60 0" 7680600166 50/6" = ח00 56% ( "פחו5חסס6" )הסספסו|סקא ה6ק0.חהס6 דבר שלישי - יש להיות עריס לכך שאגירת חיבוריס עלולה ליצור בעיות בעת שימוש במספר מאפיינים תלויי-חיבור של שרת ‏ 501. לדוגמה, שגרות מאוחסנות וטבלאות זמניות הנוצרות בשרת ‏ 501, נוצרות ביחס לחיבור מסוים. אובייקטיס אלה אמוריס להימחק באופן אוטומטי בעת סגירת החיבור. במקרה של שימוש באגירת חיבורים, ייתכן והאובייקטיס לא יימחקו כראוי. דבר זה עלול להביא לידי כך שמסד הנתוניס 8 ד שלך יתמלא בערכי רפאיםס של שגרות מאוחסנות וטבלאות (ערכי רפאיס הס ערכים שאינס בשימוש, אך ממשיכים לגצול זיכרון יקר). בעיה וו אקוטית במיוחד בעת שימוש בחיבור 86ס0, ולא בספק 8 015 טבעי. בעת יצירת מקור נתוניס (6זט0פ5 80כ) | חדש באמצעות. ה-50006 ההכ 0086 זסז8 הווחה אל תבחר באפשרות ליצירת שגרות מאוחסנות זמנית (עזהּוסקוחפד 65 5006060) עבור משפטי 501 מוכניס (6006ח50006 .501 60זהק6זק). אס תבחר באפשרות זו, ייתכן ויווצרו שגרות מאוחסנות זמנית שיישארו עמך לעד. סיכום בפרק וה, למדת כיצד לפתות חיבור (ח6000חהח60) למסד נתוניםס דוגמת 5 501 116070506 או 2466655 05066ז6ווא. למדת כיצד לפתות חיבוריס (660005החס6) הן באמצעות ספק 08 015 טבעי והן באמצעות ספק ₪8 015 להתקני 086ס0. כמו כן, למדת כיצד להפעיל משפטי 501 באמצעות האובייקט ח6000חחס6. לבסוף, למדת כיצד להשתמש במספר מאפייניס מתקדמיס של האובייקט ח660₪0חח60. 0 ההמדריך השלם 3 50 פרק 13 עבודה עם 266010056% בפרק זה: 0 אחזור ₪6607056% 0 סוגי סמנים ונעילות באובייקט ₪6607056% 0 שיטות ומאפיינים מתקדמים באובייקט ₪6607056% פרק 13: עבודה עם 6607058 | 301 בפרק זה, תלמד לעבוד עס רשומות המאוחזרות ממסד הנתוניס. תלמד כיצד להשתמש באובייקט ₪66070566 של 00ג כדי להציג רשימה של רשומות מתוך דף 855. תלמד כיצד לעבוד עס ₪6607056%55 המשתמשות בסוגי סמן ונעילה שונים. לבסוף, תלמד אודות חלק מהשיטות והמאפייניס המתקדמים באובייקט ז86607056. הערת העורך: מסד נתונים מכיל רשומות. כל רשומה מכילה שדות. מכיון שאנו מדברים על מסדי נתונים טבלאיים, מתייחסים לאוסף של רשומות כאל טבלה, לרשומה בתור שורה ולשדה בתור עמודה. קבלת רשומות מבסיס נתונים באמצעות אובייקט ₪6601656% בפרק הקודם, למדת כיצד להשתמש באובייקט ח0סו660חח60 של סג להפעלת משפטי . כשאתה מפעיל משפט 501 המחזיר רשומות מטבלת מסד נתונים, הרשומות מוחזרות מן המסד עס אובייקט 00( מסוג 8660705%. ניתן להשתמש ב-₪66070560 כדי לייצג את הרשומות המוחזרות משאילתת 501 מתוך דף 55(. אובייקט 86601056 נועד להחזיק בתוכו את המידע שהתקבל ממסד הנתונים. אפשר לחשוב על אובייקט וה והמידע שבתוכו כמו טבלה המחזיקה בתוכה את הרשומות שהן תוצאת השאילתה שהופעלה על מסד הנתונים. ניתו להשתמש באובייקט 866070560 לייצוג של רשומה בודדת, או לייצוג של רבבות, ואפילו מיליוני רשומות. תהיה כמות הנתוניס המוחזריסם מן השאילתה גדולה או קטנה ככל שתהיה, הגישה לנתוניס תתבצע באמצעות אובייקט זה. בקוב 80!6.850 ז/ח5) מאחזר את כל הרשומות מטבלת מסד הנתוניס בשס 5וסחסטה, ומציג את הרשומות, בזו אחר זו, לחלון הדפדפן (ראה תרשים 13.1). 5 לדוגמה, דף ה-ק45 שבתדפיס 13.1 (הקוד נמצא גם בתקליטור המצורף, סקא )| 4010504 - ופה ד אוס5 ה מ וטשפ" 80 אשץ ‏ 0 ₪5 | 5 ₪ ט₪ָ ₪ ₪ 6 | ₪ 8 0-0 | וו 5060 | 5ו6החפתם = עוסומו] | סאוסצם] | הסוס חס | 6658 בי 0 0% 03[ 515 ופחוסוח 45 = יפ זפוסוקאם וסחוסוח![ 45 = 05 1 פקוחסום [ 45 8005 |שחחמתס [.45 = ס/ הו 0 9654[ 45 או | 2 415 ההז | הב 2 509 950886 15ג11-וסמסטסום] 3 | טס הי 2 219 380% פסתהותסכן 5 6159 ו 8 415 םג | | חן 0 415 שמסנםוה 0 3 615 זה)אפתומזס]ו] ב 5 707 חם] = ל0פתה3 8 | ועסמ זפומ 4159 גחיגז] סז 0 415 פמסממם0| | 0035 8 415 | מ 59| :)20:03 2 | 1 = מ052046/ 8 408 0 6 3 301 גמיוע עסמה ל 2 801 הסט זספתגן 2 801 בו זספתגן ₪ 02 דמ הבז ו תרשים 13.1 הצגת )6601056 2 המדריך השלם 3 457 תדפיס 13.1 ק6.35!סה דוס < ||אחד> <= ד ד/>6|ט ד אוסח5<= |ד1ך> <סגשו> %> ( "ח0 660 0.00 ה" 7080600[66%). 56/6 = ח60 56% "פמק = 855 דכ; וסט.אחו הזה שות:6==וזה = |ו[=" ה6קס. הס ( "6החהח| טב צם 005 5זסתטה וחסזז * 5660" ).חס = 45 56% <% <80₪05%=1 815 > <% 45.50 דסא 6!וח) %> <מז[> <סך/> <%( "סוחהח| טג" )35=%> <פז> <סך/> <%( "סוחפח1 גה" )35=%> <פז> <סד/> <%( "הסח" )35=%> <פן> <חך/> %> סו 5 0חס/ 6 <% <= |פהד/> <ץ800/> < |וזדרן/> דף 450 זה פותח חיבור (ח6600חחס6) למסד נתונים על ידי שימוש בקוב> קישור נתוניס (חו] 0808) בשם ‏ ופש.6חו |ג)8סץוח. לאחר פתיחת החיבור, מתבצעת שאילתת .501 מסוג 501 |55, המאחזרת את כל הרשומות מהטבלה פזסושטה, הנמצאת במסד הנתונים 5 (מסד הנתונים לדוגמה המגיע עם ז6שז56 .501). הרשומות מאוחזרות לתוך 6% בשם 65א, ומוצגות בזו אחר זו בלולאת סאשש...= וזח/ו. שיס לב כי לכל אורך התסריט לא נוצר מופע מפורש של האובייקט ₪66070565. 6% מוחזר מהאובייקט ח6600חח60 באופן אוטומטי, בכל ביצוע של שאילתת ו הערה: קיימים מצבים בהם תצטרך להגדיר אובייקט ₪6607056% באופן מפורש. דוגמה למצב כזה היא בעת עבודה עם ₪660/0566 הניתנות לעדכון (68%680!6קש 5)) . ראה סוגי סמנים ונעילות באובייקט 866017056%, בהמשך פרק זה. פרק 13: עבודה עם 6607058 | 303 לאחר אחזור רשומות הטבלה ל-₪66070566, מוצגות העמודות 6וחפח| טהּ, סוחפּח] ‏ , ו-6חסחק בכל רשומה, באמצעות לולאת סאםשש...= וזח/. המאפיין +50 של האובייקט 6% משמש כדי לזהות הגעה לרשומה האחרונה ב-₪66070560. לאחר הצגת הרשומה האחרונה, נקבע ערך המאפיין =0ם ל-₪(חד, ופעולת הלולאה סאםששו...= וזח/ מסתיימת. בתוך הלולאה סףפוו...= וזח/צ, נעשה שימוש בשיטה <אסאםטסו של האובייקט למעבר לרשומה הבאה. בפעס הראשונה בה נפתח ₪6607056%, מייצג האובייקט 866070560 את הרשומה הראשונה שהוחזרה מהשאילתה. לאחר קריאה לשיטה זא6פטסוא, מייצג האובייקט 866070560 רשומה חדשה. לבסוף, לאחר הצגת כל הרשומות, נסגר 866070560 על ידי קריאה לשיטה 6!056 של האובייקט 6607056%ח8. ₪6607056% נסגר באופן אוטומטי כשדף 455 מסייס את פעולתו, אך סגירת ה-ז₪8601056 בשלב מוקדס משחררת משאבי מערכת בשרת. הערה: יש להזהר בעת שימוש ב-₪66070560 לאחזור ערכי טקסט. כדי למנוע החזרה של רשומות ריקות, יש לציין את עמודת הטקסט כעמודה האחרונה במשפט ה-ז0ם |55, או לפתוח סמן אחר במקום סמן ברירת המחדל קדימה בלבד (|6090ס זספזט6 ץ|ה6-0זהשזס=). למידע נוסף אודות סמנים, ראה סוגי סמנים ונעילות באובייקט ₪66010656%, בהמשך פרק זה. שדות אובייקט ₪6601056% כל 866070561 מכיל אוסף (ח00!!6600) בשסם 6!605=. האוסף ₪6!05 מכיל אובייקטי ₪6|0. השדות באוסף ₪6!6 מייצגיס את העמודות שהוחזרו משאילתת מסד הנתונים. קיימות מספר דרכים לשימוש באוסף ₪6/05 להצגת ערך עמודה. הדרך הראשונה והנפוצה ביותר היא הצגת ערך של שדה יחיד על ידי שימוש בשס השדה. לדוגמה, התסריט הבא מציג עמודה בשס 6חסחק על ידי שימוש בשמה: >% ( "הסו66 208.60" 7080600[66). 5676 = ח60 56% "5סטק==55 דהס; וס אחוובז3ס שות:6==וזה = |[=" ה6קס. הס (" 'ה66זכ)'=6רההח| טב םמש פזסר וה = 6הסחכ = |55" )6006אם. הס5=60 56% ( "6חסחס" )5 6שוז/.56ח6500 %< 4 ההמדריך השלם 3 457 תסריט זה מאחזר שדה ברשומה מטבלת מסד הנתונים פפנוס, ומציג את ערך השדה. התסריט מאחזר את מספר הטלפון של הסופר ששס משפחתו ח766ז6, ומציג אותו. הערך מוצג בשורה האחרונה בתסריט: ( "6חסחכ" )₪5 6סוז/).56ח6500 משפט זה מציג את ערך השדה (₪16/0) על ידי העברת שס השדה לאובייקט ₪66070560. עס זאת, ניתן להציג את אותו הערך גם על ידי שימוש בכל אחד מהמשפטים הבאים: ( "סחסחכ" ) 6שוז/).56ח6500 ( "6חהסחכ" )6|05ו=. 35 6סוז/.56ה6500 |( "6חסחכ" )16|05=. 35 6סוז/).56ה6500 ( 0 )₪5 6ו//.56ח₪6500 ( 0 )5.1605 .650056 6 . ( 0 )₪5.=16!05 56./66ח0ק₪65 האוסף 6!05= הוא אוסף ברירת המחדל של האובייקט ₪66070560. משמעות הדבר היא שניתן לפנות לשדה מסויס על ידי פנייה מפורשת לאוסף ₪6!65, או על ידי פנייה לאובייקט 66070566 המכיל את האוסף ₪16/65. מומלצ להשתמש בקו הפעולה השני (פנייה לאובייקט), מפני שהוא חוסך הקלדה. שלושת המשפטים האחרוניס מציגיס את ערך השדה על ידי פנייה למקומו באוסף 5. במקרה זה, היות ושאילתת ה-501 אחזרה ערך אחד בלבד, מוצג ערך העמודה 6חסחס. 050 מדוע לאחזר את ערך השדה על פי מיקומו, ולא על פי שמו! שימוש במיקוס ש השדה יעיל כאשר אינך יודע את שמות העמודות בטבלת מסד נתונים. לדוגמה, דף 855 שבתדפיס 13.2 (ניתן למצאו גס בתקליטור המצורף, בקובצ ספּ.6!סשְחהּ) עושה שימוש בשדה בטופס !אד כדי לקבל שס של טבלה. לאחר קבלת שם הטבלה, מוצגות כל השורות והעמודות שבטבלה המבוקשת (ראה תרשים 13.2). פרק 13: עבודה עם 6607058 | 305 ₪ 6ט 1 4.1 1 ₪ טפ ₪ ₪ 6 א | ח6שוספ!|ות | 5|שמחבת | עוסופוו | 65!הסעב- | 5608 סוחסון זסזס!קא = סהזס)ח! 050]4ז4:0 - 6וטב ד עה ם/ סה פ6סטב" 0ב אשעצ אשת ₪ | ₪ ות = 7 וס" | > 0% וו [ 45 5111 ופחזפוח|[ 45 05| זסזסקא |פחזחוך 45 = 65 | חסונו [ 45 806 חתפה [ 45 = טס/ שת! 1ם 8651[ פאחו | ס!מפום 5] :6בתה 11 6[טגיך 58 0 הקיס . 6 1]8015 זו תס זט 55105 5 00 מס וק וו סל קטיסם מס פזמום [גתק161 61656006 זגוסזו 56גה 1 16 20 065גו1650ן 6 םג [160108ת 181681 סמ ]גפ 1010[ סיפ ס. שממו 0+ 65גונתם ססז, 615000 116 פאר -13857-50 .08806 6 תג 8 01 15פק[הת3 018156מת/. 09 1678גוסבת 0 ]18קר 5 ץ 108107 6טתבּזב| 66בנק | 14 מנוקן 5 6 1122 10 10 24 1389 0 1389 0 |0736 2.99 5 תרשים 13.2 הצגה אוטומטית של כל 66070560 תדפיס 13.2 30!6.850 דץחהּ 106 6 טפוס טפנו טג [86 עפגום 16 קמוס סנכ גו 3135856 נש פמנ00?) לוקס ) סק תגוס 35 )גוס 0 וסוס ) ים 0 הצ 2 1 5 < ||זדר]> <סשה/><= וד ד/>6וטבד שחג<ם וד1ד> <כהשח> <ץ800> <"30!6.850 דץחה"=ח3600 "לפסכ"= ססרו שו וחס-> <512==20 "סוחהח0!6+"== | ד(ק1> :שוחב סופד <"ץה!ספוכ"=ם( ג/"זורתסט5"=םקיד ך(קא[> <אס=/> <חר> %> ( ( "6ה8ח0!6ב" )₪665 )1 ד = 6שוההחסוטב+ חס "" <> 6הַהַהַח0!6) זו ( "660 חח08.60 0" 07681600[60. 56/06 = ח00 56% " |ס.אחו ]הזה שוח:6== א = 11" ה6ק0.חס6 ( 6וחה8ח80!6+ 8 " אסא * 07 |55" )6 600אם. 60 = ₪5 560 המדריך השלם 3 457 %< <1=הםכחסם = | > <חן> <% 1 - +חט16!05.00-.₪5 %0 0 = | זס) %> <ף ד/> <%ס6וחאּה.( | )5ת=%><חך> <% 6%%ח %> <חדך/> <% 5.50 )סח 6!וח/ %> <חן> <% 1 - +חט16!05.00-.₪5 %0 0 = | זס) %> <ס1/> <% ס6ט|א.( | )5ת=%><פ]> <% 60% %> <חד/> <% א₪5.]0/66] %> <% 0ח6/ %> <= |פהדך/> %> 0 <% <ץ800/> < |וזדרן/> לאחר קבלת שס הטבלה, מציג התסריט את שמות העמודות באמצעות לולאת דאשא...מ0ס=. שמות העמודות מוחזרים על ידי שימוש במאפיין סוחגּ של האובייקט ו לאחר מכן, מוצגיס ערכי כל העמודות שבכל שורה, על ידי שימוש בלולאת דאםא...0₪= נוספת. לולאה זו עוברת על כל העמודות בזו אחר זו, ומציגה את ערכן. על ידי פנייה ל-16|05=] ₪6607056% לפי מיקומם, מוצג כל המידע שבטבלה, מבלי לדעת דבר על מבנה. לאובייקט 6!0= מספר מאפיינים שימושייס נוספים, הניתניס לשימוש בתסריטי 455 לאחזור מידע אודות העמודות שהוחזרו משאילתת מסד נתוניס. מאפייניסם אלה מפורטיס בטבלה 13.1. טבלה 13.1 מאפיינים באובייקט 6!0= 6 משמש להחזרת אורך המידע המאוחסן בעמודה, במיקריס של שימוש בעמודות בהן סוג הנתוניס הוא בעל אורך משתנה. למשל, עמודות 28645 /. כו כולל מספר מאפיינים שוניס של עמודות. לדוגמה, ניתן להשתמש במאפיין זה כדי לקבוע האס העמודה מכילה ערכי 1!טא, או האס העמודה מכילה סוג נתוניס בעל אורך קבוע. 6 מספר הבתים (פ6ע8), או התוויס, המקסימלי שיכולה העמודה להכיל. לדוגמה, ייתכן וערך 805126חו60 (גודל מוצהר) של עמודה מסוג 648 ה/ יהיה 500, וערך 6 (גודל מעשי) יהחיה 2. שוחב שס העמודה. טא עבור עמודות עס נתוניס מספריים (6חפוחטא) או עשרונייס ((08חו266), מחזיר המאפיין את קנה המידה של העמודה (מספר הספרות המקסימלי שיכול להופיע מימין לנקודה העשרונית). פרק 13: עבודה עם 6607058 | 307 בשדה הניתן לעדכון, מכיל המאפיין את ערך שדה ב-₪6607056% המקורי, לפני ששונה. בהמשך הפרק, בסעיף עדכון רשומות באמצעות 1651065 400 6עושעבּא, נידון בהרחבה בנושא עדכון של ₪660705605. 6טה/|החוףחס חסו6615ק עבור עמודות עס נתוניס מספרייס (ס6חפוחטאז) או עשרונייס ((וחו66כ), מחזיר מאפיין זה את דיוק העמודה (מספר הספרות המקסימלי שיכול להופיע מימין ומשמאל 7[ .0 6מץעד סוג הנתונים של העמודה - לדוגמה, האס העמודה היא עמודת 0806 (תאריך) או עמודת ₪645 /. מאפיין ה מכיל את ערכה הנוכחי של העמודה, המופיע בטבלת מסד הנתונים. ערך מאפיין זה עלול להיות שונה מערכו של המאפיין סטוּ/!הּחוףוזס, כיוו שייתכן והמידע בעמודת מסד הנתונים עודכן לאחר אחזור ז₪6607056. סט חחוץז06חנ ערך העמודה. אין צורך להשתמש במאפיין וה באופן מפורש, היות והוא מאפיין ברירת המחדל באובייקט 0 6ט|8 סוגי סמנים ונעילות באובייקט ₪6601056% בכל פתיחה של ₪6607056%, ה-₪66070560 נפתת - באופן מפורש או בלתי מפורש - עס סוג מסויס של סמן ושל נעילה (6קץד 106608 80 זספזט6 זגּ!טסטזהק). הבנת סוגי הסמניס (פזספ5זטס) והנעילות (8ַחו106%) חשובה, משתי סיבות: 0 ראשית, שימוש בסוג שונה של סמן או של נעילה עלול להשפיע באופן דרמטי על ביצועי תסריט 459 שלך. אם תבחר באפשרות הלא נכונה, עלול דף 450 להתעכב במשך ומן רב לפני שיאחזר ויציג את רשומות מסד הנתוניס. 6 שנית, מאפיינים מסוימים של האובייקט 86607056 זמיניס רק בעת שימוש בסוג הנעילה והסמן הנכונים. לדוגמה, עליך לפתוח 86607056 עם סוגי הסמן והנעילה הנכונים, אם ברצונך לאחור את מספר הרשומות שב-₪6607056, או ליצור 6% המכילה רשומות הניתנות לעדכון. 8 המדריך השלם 3 55 בחירת סוגי הסמן והנעילה הנכוניס עבור ₪66070560 מצריכה איזון בין שני שיקולים: הצורך בביצועיס חזקים, מול הצורך במאפייניס ספציפיים של ה-₪66070560. לאחר קריאת הסעיפים הבאים, יהיה לך מושג טוב יותר לגבי ביצוע איזון זה. הבנת סמני 400 כשאתה מפעיל שאילתת ‏ 501 המחזירה 86607056 של רשומות, מועברות הרשומות ליישוסם ה-400 דרך סמן (זספזטס). קיימים ארבעה סוגיס שונים של סמנים, הקובעיס את אופן ההעברה של תוצאות השאילתה: 0 סמן קדימה-בלבד (זספזט6 ץ|חס-0זאחסת) - והו הסמן ברירת המחדל, והוא מספק את הביצועים המהיריס ביותר. כאשר 866070560 נפתח עס סמן מסוג זה, התוצאות | מאותחזרות | באופן סדרתי, מהראשונה| לאחרונה. | סמנל קדימה-בלבד (5זספזט6 ץ|חס-6ז8אוזס=) אינס תומכיס בגלילה (פַחו|ו0ז56) לאחור, ומאפשריס מעבר אחד בלבד על ערכת התוצאות. 0 סמן סטטי (זספזט6 58906) - סמן וה משקף את מצב הנתוניס בטבלה כאשר הוא נפתח לראשונה. אין לסמן וה אפשרות לוהות אם רשומות הטבלה שונו או נמחקו, או אס נוספו רשומות חדשות. אולם, בניגוד לסמן קדימה-בלבד, סמן וה מאפשר גלילה קדימה ואחורה בערכת התוצאות. 0 סמן מונע ערכת מפתחות (זספזט6 חסטוזכ 56%ש66א) - סמן ה מסוגל לזהות שינוייס מסוימיס ברשומות טבלת הנתונים, אך לא כל שינוי. בייחוד, מסוגל סמן וה לוּהות במדויק נתונים שעודכנו. עס זאת, אין באפשרות הסמן לוהות האס משתמשיסם אחריס הוסיפו או מחקו רשומות (רשומות שהוסרו יוצרות חוריס ב-₪66070560). גס סמן זה תומך בגלילה. ₪ סמן דינמי (זספזט6 6ווחהחץכ) - זהו "'הסמןויי. ביכולתו לזהות כל שינוי הנעשה בטבלה על ידי משתמשיס אחרים, כל עוד הוא פתוח. כמו כן, סמן זה תומך בגלילה באופן מלא. כאשר אתה פותח ₪6607056 מבלי לציין את סוג הסמן, כפי שנעשה בדוגמאות הקודמות בפרק זּה, נפתח 86601056 עם סמן קדימה-בלבד. כאשר נעשה שימוש בסמן ברירת מחדל זה בצירוף עס שרת 501, נפתח הסמן במצב 056ח6זו₪ (זרנוק). מצב וה נקרא כך, כיון שהתיבור (ח0ו660חחס6) נשאר פתוח, ותוצאות השאילתה מועברות ליישוס במחירות האפשרית. כדי להשתמש ב-ז50זט6 6ווחהחץכ, יש ליצור מופע של האובייקט ₪66070560 באופן מפורש, ולקבוע את סוג הסמן של האובייקט לפני הפעלת השאילתה. לפניך דוגמה לפתיחה של סמן דינמי: < -- "6חו.5פעס0ה/"= |ה(דח1/ םס 61א1א -- !> >% ( "ח0 660 0.00 ה" 7080600[66%. 56/6 = ח00 56% "פסוק= 85 דכ; וס.אחו והז שות:6==וזה = |ו[=" ה6קס. הס פרק 13: עבודה עם 6607058 | 309 ( "+08.6007056 400" 7080600[66%. 56/67 = 45 56% 6וההחץ 30006 = 6קץ דוספזו. ₪5 ח0ס6 ,"פזסחסוה [זס- * ז0ם 55" חה6ק₪5.0 %< התסריט יוצר באופן מפורש מופע של האובייקט ₪66070560. הדבר הכרתי כדי לאפשר קביעה של ערך המאפיין 6קץדוספזט6. לאחר קביעת 6סץדזספ5זט6 (סוג הסמן) לסמן דינמי, נפתח ₪6007056% על ידי העברה של מתחרוזת 501, ושל שס אובייקט ה-66000חחס6. שיס לב כי התסריט משתמש בהפניית פס 161 של 55ג, וכולל את הקוב ס6ח5.1עְס80. הדבר חיוני, היות ובתסריט נעשה שימוש בקבוע 400 0ח58₪ח60 סכג) בשס 6ווחהּחץכהססְסְ3ּ. לפניך רשימה של קבועי ססג עבור כל סוגי הסמנים : קדימה בלבד ץ העסה 00 סטטי 0-6 מונע ערכת מפתחות ב בי דינמי וע ₪00 כעת, לאחר שהבנת את סוגי הסמנים השונים, כיצד תחליט באיוה סמן להשתמש בפתיחת ₪6607056%+ באופן כללי, כדאי להשתמש בסמן ברירת המחדל, שכן הוא המהיר ביותר. יש לשקול שימוש בסוגי סמן אחרים רק בעת עבודה עם כמה מהמאפייניס המתקדמים באובייקט ₪6607056% של ססא, הנידוניס בהמשך פרק זה. סמנים של צד-שרת ושל צד-לקוח בעבודה עס סמני 00 קיימת אפשרות בחירה נוספת. ניתן לבחור האס לפתוח סמן צד-שרת (50ז0 5106-ז6/ז56), או סמן צד-לקות (וספזט6 5106-%ח6ו!6). בשימוש בסמן צד-לקוח, הסמן נפתח ומנוהל במחשב המארח את דף 155. בשימוש בסמן צד-שרת, הסמן נפתת ומנוהל במחשב המארח את מסד הנתוניס. 0 ההמדריך השלם 3 4575 כברירת מחדל, בזמן יצירת 66070566 נעשה שימוש בסמן צד-שרת. כדי לציין שברצונך לעבוד עס סמן צד-לקוח, יש להשתמש במאפיין ח0ו0690 !זספזטס, ראה להלן: <--"6חו.300/05/"= |ה(דח1/ סכנ 101--!> >% ( "ח0 660 00.00" 7680600[60%. 56/6 = חס6 56% "פסוק= 85 דכ; וס.אחו [ובז3ס שות:6==וזהא = |[=" ה6ק0. הס ( "+6007056. 0" 7080000[66. 56/6 = 45 56% 3005606 = ה6800ס הספזו). 5 6ו ה חץ 30006 = 6סץ דוספזו. ₪5 חס ,"פזסוטוה סאה * ז60ם |םפ" ח₪5.06 %< בדוגמה וו, מוקצה הקבוע 05ח6ו|80)0560 למאפיין חס680ס |זספזטס, כדי לצייו שימוש בסמן צד-לקות. ₪600705 נפתח עס סמן דינמי של צד-לקוח (5/06-%ח8ו61 6וותהחץם ספ זטס). היתרון בשימוש בסמן צד-לקוח, הוא בהעברת עומס העבודה משרת מסד הנתונים. כל תוצאות השאילתה נשלחות לשרת שבתוכו נמצאיס דפי ה-55ג. שימוש בסמן צד-לקוח עלול גס להגביר את ביצועי יישוס ה-452. היות והסמן והיישוס נמצאיס באותו המחשב, ניתן לדפדף ברשומות הסמן במהירות רבה. יש להשתמש בסמני צד-לקוח במקריס בהס אינך רוצה להכביד יתר על המידה על שרת מסד הנתונים. מצד שני, במקריס בהס אינך רוצה להעמיס את שרת האינטרנט, או ליצור עומס על הרשת, יש להשתמש בסמן ברירת המחדל, הנמצא בצד השרת. הערה: בעת שימוש בסמן זספזטס חסטוזס 561ץ6א בצד-לקוח, לא נשלחים הנתונים ללקוח. סמן זספזט6 חפעוזכ 6/56%א מייצג ערכת תוצאות על ידי ערכת מפתחות, לזיהוי ייחודי של כל רשומה. כאשר מתבקש סמן רשומה מסוים, נעשה שימוש במפתח לאחזור הרשומה המתאימה מטבלת מסד הנתונים. הבנת סוגי הנעילה של 50 אתר אינטרנט המונע על ידי מסד נתוניס, עלול להידרש לתמוך במאות משתמשיס הניגשיס לאותן הטבלאות באותו הזמן. במצב בו יותר ממשתמש אחד יקרא או יעדכן מידע מטבלת מסד נתונים בו אמנית, יתרחשו התנגשויות. פרק 13: עבודה עם 6607058 | 311 לדוגמה, נניח ואתר האינטרנט שלך מכיל טבלה המשמשת לאגירת מספר הביקוריס בדף הבית של האתר. כאשר תמי - המבקרת ה-1,888 באתר - ניגשת לדף הבית, מאוחזר מהטבלה הערך 1,887. באותו הזמן, ניגש המבקר אורן לדף הבית גס הוא, וגס עבורו מאוחזר מהטבלה הערך 1,887. אס הערך יעודכן עבור שני המשתמשים בו זמנית, ייאגר ערך שגוי בטבלת מסד הנתונים. כדי לשלוט באופן בו יטופלו התנגשויות אלו, ניתן להשתמש במאפיין 06ץ10661. הערכים האפשריים למאפיין ה מפורטיס בטבלה 13.2 : טבלה 13.2 הערכים האפשריים למאפיין 6קץדא6ס | ברירת המחדל של סוגי הנעילה. סוג הנעילה לקריאה בלבד (ץ/ח0 ₪680) משמש כדי לאפשר למספר משתמשיס לקרוא את אותס הנתוניס בו זמנית. עס זאת, בפתיחה של 6607056 עס סוג נעילה זה, לא ניתן לשנות את הנתוניס. ץוח6800 06% |0 בפתיחה של ₪600/0566 עס נעילה פסימית (001506ו0655), המשתמשיס האחרים מנועיס מהגישה לנתוניס, מרגע התחלת עריכת הרשימה. 01 062556 בפתיחה של ₪6607056% עס נעילה אופטימית (1500וחשק0), יכולים המשתמשים האחרים לגשת לנתונים, עד לרגע ביצוע העדכון. חק 60 01 סוג נעילה וה משמש לביצוע עדכוני אצווה (ח8816 5).. בסעיף עדכון אצווה של רשומות יוסבר סוג נעילה וה ביתר פירוט. 01 063006 אם דף ה-452 שלך משמש רק להצגת נתוניס מטבלת מסד הנתונים, אין צורך לשנות את ברירת המחדל לגבי סוגי הנעילה. אולם, אס בכוונתך להשתמש ב-6%7005!] 400 עשפ כדי לעדכן נתוניס, יהיה עליך לבחור בסוג נעילה אחר. באופן כללי, רצוי לבחור בנעילה האופטימית, היות והיא גורמת לכמות המועטה ביותר של התנגשויות עס משתמשיס אחרים, והכי פחות סביר שתגרוס לקריסת (או ייתקיעתיי) מסד הנתונים. הערה: כאשר משנים מידע במסד הנתונים על ידי הפעלת משפטי 501, אין צורך לדאוג לסוג הנעילה. המאפיין 10661/06 רלוונטי רק במקרים של עדכון מסד הנתונים תוך שימוש בשיטות מקומיות של ספה, דוגמת שש₪0086. 2 המדריך השלם 3 4575 להלן דוגמה הקובעת את סוג הנעילה לנעילה אופטימית : <-- "6חו.300/05/"= |ה(ד1/ סכנ 101 --!> >% ( "ח0 660 0.00 ה" 7680600[66%. 56/6 = ח60 56% " |סט.אחו וזה שות:6==וזה = |[=" ה6ק0.חהס6 ( "+6607056. 0" 7080600[66. 56/6 = 45 56% 0606 801 = 6קץ 0667 5.1 %< שיטות ומאפיינים מתקדמים באובייקט ₪6601056% בסעיפים הבאים, תלמד את אופן השימוש במספר מהתכונות המתקדמות של האובייקט תלמד כיצד לבצע משימות כגון אתחזור מספר הרשומות שב-₪66070560, דפדוף וגלילה (פַחו!|0ז50 8006 פַחוּחָבק) בערכת נתונים, ויצירת 5 חח51506סק. אחזור מספר הרשומות לאחר פתיחת ₪6007056%, ניתן לגלות את כמות הרשומות שבה על ידי שימוש במאפיין %ח600060ח. מאפיין זה אינו נתמך בסמניס מסוג קדימה-בלבד (ץ|חס זפּאחסת) או בסמנים דינמיים (5זספזט6 6וחפּחץכ). בעת שימוש בסמניס אלה, יהיה ערכו של מאפיין זה שווה ל- 1-. לפניך דוגמה העושה שימוש במאפיין +חט060ז₪660 תוך שימוש בסמן סטאטי 50806 זו <-- "6חו.300/05/"= |ה(ד1/ םס 1601 --!> >% ( "ח0 660 00.00" 680600[60% 7 56/6 = ח60 56% "5סוק=55 8 דח ; וסט.אחו |בסהסשות:6=םוא = וזח" ה6ק0. הס 56% 45 = 56/6 .7080000[66 "0 .6607056+" ( 06 = 6קץ דוספזטס, ₪5 חס ,"פזסוטוה סה * ז60ם [םפ" ח₪5.06 ":05ו%8ח60 60070560 וחד" .650056 650056. 6 ₪5 660% "6005 " 6ס1] ).650056 %< רצוי להימנע ככל האפשר משימוש במאפיין 0600006ז₪660, כיון שהוא דורש זספזוס 6והההחץכ. אס כל רצונך לבדוק האס ה--₪660705% ריק, עדיף לעשות שימוש במאפיין 0ם, כך: פרק 13: עבודה עם 6607058 | 313 <-- "6חו.300/05/"= |ה(ד1/ םס 1601 --!> %> ( "הסו66 208.60" 7080600[66). 5676 = ח0ס6 56% "פ5סוסק=5 85 דחכ ; וסע.אחו |ובסהסשות:6=םוזא = וזח" ה6ק0. הס ( "+08.6607056 4200" 7080600[66%. 56/6 = 45 56% 3006 = 6קץ דוס5זט₪5,0 חס ,"5זסחסוה זס- * ז60ם |מפ5" ה₪5.006 5.0 זו "0 660705 סא" .650056 6 "| 600705" סז ).650056 ] חס <% גלילה באובייקט ₪6601056% האובייקט ₪6607056 של ססג כולל מספר שיטות ומאפייניס לתנועה קדימה ואחורה ברשומות ה-₪660/0560. לדוגמה, התסריט הבא פותח ₪6607056%, מדלג לרשומה האחרונה, ומציג את כל הרשומות שב-₪66070560 תוך תנועה לאחור - מהרשומה האחרונה לראשונה: <-- "6חו.300/05/"= |ה(דחזע שפנ 1% --!> >% ( "חסו66 208.60" 708060066 5676 = חס6 56% "= 85 דחכ ; וסע.אחו |סהסץות:6=םוא = וז" ה6ק0. הס 56% 45 = 56/67 .7080600[66% "420 08.6007056+" ( 306 = 6קץ דוספזטס, ₪5 חס ,"סרההח| טב צם חס 5זסהסטה ווסח- * ז60ם |פ5" ה₪5.006 עס 55 5.80 זסח 6ווח/ "<זם>" ,8 ( "סוהבח| גב" )₪5 6שוז//.56חה6500 סו 5 0חס/ %< תסריט וה משתמש בשיטה 006|855 כדי לדלג לרשומה האחרונה, בשיטה 5 טסו למעבר לרשומה הקודמת, ובמאפיין 805 לגילוי ההגעה לרשומה הראשונה. בעת גלילה ב-66070560א, ניתן להשתמש במאפייניס המוסבריס בטבלה 13.3 : 4 ההמדריך השלם 3 457 טבלה 13.3 מאפיינים המשמשים ב-₪66070560 ח0ו0ו05 66ט0501 ה קביעה או החורה של מיקומה הסידורי הנוכתי של הרשומה הנוכחית ב-₪66070560. אז 800% | קביעה או החזרה של סימניה לזיחוי ייחודי של הרשומה 7/3/33 0 | מאפיין וה מקבל את הערך פד כאשר הרשומה הנוכחית > == | ממוקמת לפני הרשומה הראשונה. 0 סש | מאפיין וּה מקבל את הערך פד כאשר הרשומה הנוכחית ממוקמת אחרי הרשומה האחרונה. המאפיין חסחו05ק6זט|50פא מאפשר מעבר ישיר לכל רשומה על פי מיקומה. לדוגמה, התסריט הבא מאחזר ומחזיר את הרשומה המופיעה באמצע 166070566 : <-- "6חו.300/05/"= |ה(ד15/ םס 101 --!> >% ( "ח0 660 00.00" 7680600[66%. 56/6 = ח60 56% "5סטוס= 85 דח ; וס.אחו ובסהסשות:6=םוזא = וז" ה6ק0. הס ( "+6007056. 0" 7680600[66). 56/6 = 45 56% 06 = 6קץ דוס5זט₪5,0 חס0 ,"סוההח| גב ץם הםסחס פזסוטטוה וזסח- * ז0ם |מפ" ח6ק₪5.0 2 / +ה₪5.66070600 = הז8ק6סט|ס5סה. 5 ( "6החהח| טב" )6שוז/).56ח6500 %< המאפיין אזוחאססם משמש להחזרת מזהה ייחודי (06ח106 6טסוח) לרשומה, כך שניתן יהיה לתזור אליה מאוחר יותר. לדוגמה, התסריט הבא יוצר סימניה לרשומה, ולאחר מכן קובע את סמן ה-₪6607056% כך שיצביע לסימניה: <-- "6חו.300/05/"= |ה(דחז/ שפנ 10 --!> %> ( "ח0 660 0.00 ה" 7080600[66%. 56/6 = ח60 56% "5סוסק= 85 דחכ ; וסט.אחו |בסהסשות:6=םוזא = וז" ה6קס.חהס6 ( "+6007056. 0" 7680600[66. 56/6 = 45 56% 06 = 6קץ דוספזטס, ₪5 ח0ס6 ,"סוההח| גב ץם הםסחס פזסוטטוה וזסח- * ז0ם |פ" ח₪5.006 "₪55.50 סח 6ווח/ חס "ץ5|6א6ס 1" = ( "סרהח| טב" )5 זו אזר 00 6 66% ' אזר 5.000 = אזהוהאסספשוח זז 60 סו 5 0חס/ אזה 200% 6 סל הזנסס ' אזר ספ ווח = אהו 5.800 ( "סוההח| גב" )₪5 6סוז/).56ח6500 <% פרק 13: עבודה עם 6607056 | 315 בדוגמה זו, נוצרת סימניה בעת מציאת רשומה המכילה את הערך /106656. לאחר ההגעה לסוף ה-866070560, סמן ה-₪6607056 נקבע לרשומה זו, על ידי שימוש בסימניה. לגלילה ב-6607056%ח, ניתן להשתמש בשיטות שבטבלה 13.4. טבלה 13.4 שיטות לשימוש ב-₪66070560 6עסו מעבר למספר מסויס של רשומות. מספריס שליליים מובילים אחורה, וחיוביים קדימה. ניתן לנוע ביחס לרשומה הנוכחית, == | אוביחס לסימניה, /[[ ו / ).3 זו סו מעבר לרשומה הראשונה ב-₪66070566 (קריאה לשיטה זו בעת שימוש בסמן מסוג קדימה-בלבד עלולה לגרוס להפעלה == | מחודשת של שאילתת 501). 0" = 8ַפַצס | | מעבר לרשומה האחרונה ב-ו₪6607050, 7 עסו מעבר לרשומה הבאה ב-₪6607656%. מעבר לרשומה הקודמת ב-₪6607056. 5 עסו שיס לב כי שיטות ומאפייניסם רביס המשמשיס לגלילה ב-₪660705% לא עובדיס ביעילות, או לא עובדים כלל, בעת שימוש בסמן מסוג קדימה-בלבד (ץוח0 6ז8אוזסת). לדוגמה, השיטה פטסועט6זס6טס1 אינה תואמת סמני קדימה-בלבד, ותגרוס לשגיאה בעת ניסיון להשתמש בה בשילוב עס סמן מסוג זה. הערה: ניתן להשתמש בשיטה פטסועטסזקפשס1 עם ₪6607056% קדימה-בלבד, על ידי קביעת גודל המטמון (5/26 68606) של ה-₪66070566 לערך הגדול מ-1. אופן פעולה זה אינו מומלץ, כיון שהוא צורך זיכרון רב. רצוי לצמצס ככל אפשר את השימוש בשיטות גלילה הדורשות שימוש ב-זספזט6 6וחהחץפ. בדרך כלל, ניתן להשיג תוצאות זהות על ידי שימוש בשאילתות טובות יותר. לדוגמה, כדי להציג את הרשומות שב-₪6607056 בסדר הפוך, ניתן להשתמש במשפט ה-501 08056(‏ 501) צם ממסחס, במקוס בשיטות 85% |6עס!! ו-005ו/6זק6עס] של סס. 6 ההמדריך השלם 3 4575 דפדוף ב-₪660156% קיימיס מצביס רביס בהס יהיה עליך לספק למשתמש אמצעיסם לדפדוף ברשומות שב-866070560. לדוגמה, נניח כי עליך ליצור דף 855 המציג רשימת מוצריס למכירה. במקרה שאתה מוכר מאות מוצרים, ייתכן ותרצה לחלק את רשימת המוצרים על פני מספר דפים. האובייקט 866070560 מכיל מספר מאפיינים מיוחדים לדפדוף ב-ז₪660056. על ידי שימוש במאפייניס אלה לחלוקת הרשומות שב--₪660705% לדפים שונים, תוכל להציג את נתוני ה-+₪6607056 בחלקים. להלן רשימת מאפיינים אלה: 0 050!0062806/ - מאפיין זה קובע או מחזיר את דף הרשומות הנוכתי. 0 תַחַטַס6סאָּק - מאפיין זה מחזיר את מספר הדפים שב-₪660705%. 0 0306526 - מאפיין ה קובע או מחזיר את מספר הרשומות הכלולות בדף יחיד (ברירת המחדל היא 10 רשומות בדף). ₪0 כדי לחלק ₪6607056% לדפים, יש לקבוע את מספר הרשומות בדף על ידי שימוש במאפיין 56ַ65אָ8ק. לאחר מכן, לאחר פתיחת ₪6607056%, יש להשתמש במאפיין 60806זט850!0 למעבר לעמוד ספציפי. תדפיס 13.3 (הנמצא בתקליטור המצורף, בקובצ סִ45ּ.פַחוףַ98) מציג דוגמה להצגת הרשומות שבטבלה בשס פ6שוד, תוך שימוש במספר דפים (ראה תרשים 13.3). זסזס!קא = הזח[ )/050ז4:0! - חוטב 36001050 םס 0065ב" 80 אשע 00ם ₪5 | ..* 5 868 ₪8 | 68 ₪ 86 | ₪ ₪ | -8 (| (₪ - 5% ווק || חססוספ|)ו | !המבה = עוסופוה] = פפהוסטב] | 968100 6חסו] | 638ו6ה | סופ ו 6% | ולו [ 45 5111 ופחזפוח|[ 45 5 ! זסזסקא |פחזוחוך 45 = 65 | שקותזסופג [ 45 ₪06 חתפה [ 45 = ט6/ שת) 1ס 8651[ 4 פאחו | 601675 0+ 91100 7 5 0 0תסי2850) 1/8116 מססוווס וס 620 לגוסמ . 791% 81005 ?פמסעת תפגוס 6ג) 128735856 5 סקםגוס0 136 עפגו שג" תרשים 13.3 ₪66070560 המחולק על פני מספר דפים פרק 13: עבודה עם ₪600705% | 317 תדפיס 13.3 הערה: 570 פַחוחָבּק <-- "6חו.300/05/"= |ה(ד15/ םס 1601 --!> < ||אד> <סגשחה/><ם | ד/> 8חו80ק 6007056% <ם וד ד> <סגשר> <צ00ם> %> | 6חטסשוסז ,6הַהק+חסזט6 וזס ( ( "66806" )0065 )1 ד = 806ק%חסזטס 1 = 660806 החש "" = 06הקסחס וטס זו ( "הסו66 208.60" 7080600[66. 5676 = חס6 56% "פסוק= 85 דכ; וס.אחו הזה שות:6==וזה = |[=" ה6קס. הס ( "+60607056. 420008" 67080600[66%. 567/07 = 45 56% 306 = 6קץ דוספזטס. ₪5 5 = 8065126ק.₪5 חס ,"6 צם 005 5סוד וסמ- 6ט ז6ם |מפ" ה6ק₪5.0 ( 662806 )61 = 060806ט!50. ₪5 0 = +חטס6אוסז 6 > לחטס0אוסז חב 5.50 זסח 6ווח/ "<ם>" 8 ( "06" )₪5 65056.6 1 + +הטס6שסז = %הטסס6צוסז סו 5 0חס/ "<ם>" 6סן]/).56ח6500 5.3 0 1 = | זסז <% <ה/><%]|=%0> <"<%|= > =6ה3?סח6חוס?כ5ב3. פחוסהק"=-= חר > %> ]סח <% <ץ800/> < |וזדרן/> הקובץ 6חו.800/95 הוא קובץ טקסט המכיל רשימה ארוכה של קבועים (65ח600508) המשמשים את ספג. הקובץ הותקן על השרת שלך בעת התקנת שפחזסטחז ]5 הסזהוחזס+ה1. ניתן למצוא קובץ זה בתיקיה 651558₪00!65!מו558ו1טטק6%חז שבשרת האינטרנט. יש לשים לב לא לשכוח לכלול קובץ זה מכיון שכל הקבועים אשר מגדירים את הפעילויות החיוניות ב-₪66070560 נמצאים בו. אם נשכח לכלול קובץ זה, פעולות כמו מספור דפים, כמו בדוגמה הנ"ל, יכשלו! מספר התייחסויות לגבי תדפיס 13.3: קודס כל, שים לב לשימוש במשתנה זחטס6אוסז להגבלת מספר הרשומות המוצגות בעמוד מסויס. לולא השימוש במשתנה זה, כל דף היה מכיל, בנוסף לרשומות המיועדות לו, גס את רשומות הדפיס הבאים. 8 ההמדריך השלם 3 4575 כמו כן, שיס לב לפונקציה ()דאא61 של 8500%/, המשמשת להמרת הערך המועבר במחרוזת 81( למספר שלס (606ח1). ללא השימוש בפונקציה זו ייתכן וערך המשתנה לא יפורש נכונה כמספר שלם, דבר העלול להוליד שגיאות משונות. לבסוף, שיס לב כי ה-₪660705% לא נפתח עס סמן קדימה-בלבד (ץוח0 6זהּאוזסת). כדי להשתמש במאפייני הדפדוף, יש להשתמש ב-זספזוס 6וההחץכ. למרבה הצער, פירוש הדבר הוא שמאפייני הדפדוף אינס יעילים. בעת דפדוף ב-₪6607056% המכיל אלפי רשומות, אחזור ותצוגה של דף רשומות עלול להמשך זמן רב. הגבלת מספר הרשומות המוחזרות ב-₪6601056% לעיתים, ייתכן ולא תרצה לאחזר את כל הרשומות משאילתת ‏ 501. למשל, ייתכן ותרצה לאחזר את 15 הרשומות הראשונות שבטבלה בלבד, או רק 10 אחוז מהרשומות שבראש הטבלה. ניתן להגביל את מספר הרשומות המוחזרות משאילתת מסד נתוניס בשתי דרכים: על ידי שימוש במאפיין ₪660705א8ו₪ של ססם, או על ידי שימוש במילת המפתח (0זסצוץ6א) קסד של שרת ‏ 501. התסריט הבא משתמש במאפיין 05ז660מאפּוו לאחזור 15 סופריס בלבד מהטבלה פזסושטח : %> ( "ח0 660 008.00" 7080600[66%. 56/6 = ח60 56% "5סוס=5 85 דח ; וסט.אחו |בסהסשות:6=םוזא = וז" ה6ק0. הס ( "+6007056. 0" 7680600[66. 56/6 = 45 56% 5 = 4660705 אה!!]. ₪5 ח0ס0 ,"סוההח| גב ץם הםסחס פזסוטטוה וזסמ- * ז0ם |םפ" ח₪5.006 "5.50 סח 6ווח/ "<ם>" 8 ( "שההבח!| טב" )6שוז/).56ח6500 סו 5 0חס/ <% שים לב כי המאפיין 88660705 אינו דורש שימוש בסוג סמן ח6ו₪. ניתן להשתמש במאפיין ה גס בעבודה עס 866070566 שנפתחו עס סמן קדימה-בלבד. כמו כן, שים לב לשימוש במשפט /8 0058 בשאילתת ‏ 501. ללא שימוש במשפט זה, יוחזר אוסף אקראי של 15 רשומות. תסריט ה מאחזר את 15 הסופרים הראשונים, לפי סדר שמות משפחתם. אס אתה משתמש בגירסה 7.0 של שרת 501 או ב-406655 (אבל לא בגירסה 6.5 של שרת 501), תוכל להשתמש במילת המפתח קסד להגבלת מספר הרשומות המוחזרות. התסריט הבא משתמש במילת המפתת סד להחזרת 15 הרשומות הראשונות: >% ( "ח0 660 00.00" 7680600[66%. 56/6 = ח60 56% "5סוסק= 85 דח ; וסט.אחו וסהסץות:6=םוזא = וזח" ה6ק0. הס 56% 45 = 56/6 .7080600[66 "0 .6007056+" ( חס0 ,"סוההח| גב צם םכח פזסהסטה הזסחת * 15 קסד ז0ם |םפ" ח₪5.006 פרק 13: עבודה עם 6607058 | 319 "5.50 זסח 6!וח/ "<ם>" 8 ( "שההבח!| טב" )6סוז/).56ח6500 סו 5 0חס/ %< עדכון רשומות באמצעות 5 000 סטוסבּא בכל התייחסות ל-00ג עד לנקודה זו, הנחנו כי עדכון הרשומות נעשה על ידי הפעלת משפטי 501, דוגמת המשפטים שדם ושס ו-=דגספ. אולס, 00 מספק אפשרות נוספת. במקוס לשנות רשומות על ידי שימוש ב-501, ניתן לשנותן על ידי שימוש ב-16%0005] 00 6ע8₪). באופן כללי, רצוי להמנע מעדכון רשומות באמצעות שיטות ססג, היות והן פחות יעילות מפקודות 501. עס זאת, ייתכן ובמצבים מסוימים יהיו השיטות של 800 נוחות יותר לשימוש. טבלה 13.5 מפרטת את שיטות ססא לעדכון רשומות. טבלה 13.5 שיטות 00 לעדכון רשומות ו הוספת רשומה חדשה. ביטול כל השינוייס שבוצעו ברשומה. כדי שהשיטה תפעל כראוי, יש להשתמש בה לפי קריאה לשיטה 08%6קש, ולפני המעבר לרשומה אחרת. 6 ו 0 6 | סנכרון מחדש של ערכת הרשומות עס טבלת מסד הנתונים לאחר == | שיוי, בעת שימוש בסמן מסוג קדימה-בלבד או בסמן סטטי. -- 6 | שמירת כל השינוייס שבוצעו ברשומה. שיטה זו נקראת באופן אוטומטי בעת מעבר לרשומה הבאה. 0 ההמדריך השלם 3 4575 טבלה 13.6 מפרטת את מאפייני 0ם הקשורים לעדכון רשומות : טבלה 13.6 מאפייני 400 לעדכון רשומות 6 החזארת מצב העריכה הנוכתי. הערכיס האפשרייס למאפיין גה הס 6ח0א8ו8050 (לא מתבצעת עריכה), 655ז8סזקחטו050ה (הרשימה הנוכחית נערכה, אך לא נשמרה) ו-8050//.00 == | (רשומה חדשה נוספה, אך לא נשמרה). ו 6ט ה חוטוזס בשדה הניתן לעדכון, מכיל מאפיין זה את ערך השדה המקורי ב-6607056%א, לפני ששונה. מאפיין ואה מכיל את ערך העמודה הנוכתחי בטבלת מסד הנתוניס. ערך זה עלול להיות שונה מערך המאפיין סטן8|החופָוזס, במצב בו עודכנה טבלת מסד הנתוניס לאחר אחזור ₪66070560. 36 /פַחוץז0חנ להוספת רשומה חדשה לטבלת מסד הנתוניסם, ניתן להשתמש בשיטה שש00%6, ראה להלן: <-- "6חו.300/05/"= |( דח1/ םס 101 --> >% ( "ח0 660 00.00" 7680600[66%). 56/6 = ח00 56% " |סט.אחו וזה שות:6=םוא = |[=" ה6ק0. הס ( "+6007056. 0" 7080600[66. 56/6 = 45 56% 06006 801 = 6כץ 0667 5.1 חס ,"1><1 = םה 5זספטוסס/ זסחת * ז0ם |מפ" ח₪5.006 5.0 "חס שח" = ( "6ההחהזספ" )5 "58 ז'חסצו" = ( "0זסצו55הכ" )₪5 6 %< תסריט זה מוסיף רשומה חדשה לטבלת מסד נתוניסם בשס 8000568//. הרשומה הנוספת מייצגת משתמש ששמו פ6חסנ שוסוסחה שסיסמתו 58 ז'חסצו. הערה: הפעלת מחרוזת ‏ 501 המכילה גרש עם האובייקט ח6600חח0ס60, גורמת לשגיאה (501 עושה שימוש בתו הגרש לציון תחילה וסיום של מחרוזות). לעומת זאת, שימוש בתו הגרש בתוך שיטות 400 מקומיות לעדכון 66070566, לא מוביל לשגיאה. פרק 13: עבודה עם ₪660705% | 321 שיס לב כי הטבלה נפתחת על ידי שאילתת ‏ 501 שאינה מחזירה רשומות. השאילתה מבקשת את כל הרשומות בהן 1><1. מכיון שלא קיים מצב בו 1 לא שווה לעצמו, אף רשומה לא עונה על דרישות השאילתה, ושוס רשומה לא מוחזרת. היות וברצונך רק להוסיף רשומה חדשה, ולא לאחזר רשומות, חוסכת פתיחת 866070568 ריק משאבי שרת יקרים. כמו כן, שיס לב כי ₪6607056%0 נפתח עס סוג נעילה אופטימי (0ח10661 6פוחטקס). לא ניתן לעדכן רשומות המשתמשות בנעילת ברירת המחדל, שכן נעילת ברירת המחדל היא לקריאה בלבד (ץ|ח0 6680). כדי למחוק רשומה, ניתן להשתמש בשיטה 06/6066 של ססג, ראה להלן: <-- "6חו.300/05/"= | דח1/ םס 101 --> >% ( "הסו66 208.60" 7080600[66). 57/6 = חס60 56% "= 05 דכ ; וסט.אחו ובסה שות:6=םוהא = וזח" ה6קס. הס 56% 45 = 567/67 .67080600[66% "4200 08.6007056+" ( 0606 801 = 6קץ₪5.10667 חס ," 65חס? 076 = שרה הס ם םה 5זספוסס/ = * ז0ם |פ5" ה₪5.006 5.6 6 %< תסריט וה מאחזר מהטבלה 60005075) של 66070560 את כל הרשומות בהן שס המשתמש הוא 65ח20 ו6ז0ח. לאחר מכן, נקראת השיטה 6!6066, למחיקת הרשומה הנוכחית. הקריאה לשיטה ₪8!66 מוחקת את הרשומה הנוכתית בלבד. במקרה שה-₪66070566 מכיל מאות רשומות בהן שס המשתמש הוא 30065 שסזסחה, תימחק רשומה אחת בלבד - רשומת 65חסנ ש6ז0ח4 הראשונה. לבסוף, לעדכון ₪6607056%, יש להציב ערך חדש לשדה. הדוגמה הבאה משמשת להחלפת הסיסמה של 65חס שו076ח לסיסמה 560766 ץז6ש: <-- "6חו.300/05/"= | דח1/ םס 101 --> >% ( "הסו66 208.60" 708060066 5676 = חס6 56% "= 85 דהכ; וסט.אחו וסהסשות:6=םוזא = וזח" ה6ק0. הס 56% 45 = 56/6 .7080600[66% "200 08.6607056+" ( 06006 801 = 6כץ 0667 5.1 חס ," 65חס? 076 =6 5008 ם םהש 5זספוסס/ טסה * ז60ם |מפ" ה₪5.006 "56076 / סע" = ( "0זסצו55הכ" )₪5 6 %< עדכון אצווה של רשומות בשימוש בשיטות 00ג מקומיות לעדכון רשומות, ברירת המחדל היא עדכון הרשומות במצב העדכון המיידי (1006] 0806כ( 6ז6018ח1). כל שינוי מועבר למסד הנתוניס ברגע הקריאה לשיטה 08%6קש. 2 ההמדריך השלם 3 4575 ססג תומך גם בעדכוני אצווה (0ח080 ח8300). כאשר הרשומות מעודכנות כצרור (כקבוצה), מועבריס השינוייס ברשומות למסד הנתוניס כקבוצה. בעת עדכון של מספר רשומות, עדכון במצב אצווה יהיה יעיל יותר מאשר עדכון במצב העדכון המיידי. כדי לעדכן רשומות במצב אצווה, יש להשתמש בסמן צד-לקוח (זס5זט6 5106 +חסו|6), סוג הנעילה עדכון אצווה (06/ד פַחו1066 00816 ח8860), וסמן סטטי או מונע על ידי ערכת מפתחות. התסריט הבא קובע את ערכי מאפייניס אלה, ומוסיף שתי רשומות לטבלה 80)05675/ במצב של עדכון אצווה: <-- "6חו.300/05/"= |מט דחזע פס וסאזא %> ( "ח0 660 00.00" 7680600[66%. 56/6 = ח60 56% "%==85 דה ; וס.אחו וב)הסץו:6=ם וזא = וז" ה6קס. חס ( "+6007056. 0" 7080600[66. 56/6 = 45 56% 0693006 301 = 6כץ 0667 5.1 06 = 6קץ דוספזטוס. ₪5 3005606 = ה6800ס הספזו). 5 חס ,"1><1 = םה/ 5זספטוסס/ זומת * ז0ם |ספ" ה₪5.006 5.0 "800" = ( "וחספ" )5 "00" = ( "0זסצו55הכ" )₪5 6 5.0 "60" = ( "6ה8ח50" )5 "0" = ( "0זסצו55הכ" )₪5 6 5.03 <% בעת עריכת רשומות במצב עדכון אצווה, ניתן לבטל כל שינוי שבוצע ברשומות לפני הקריאה לשיטה ה0008%68800, על ידי קריאה ל-68006|88%60. השיטה 68066|88000 מבטלת את כל השינוייס, וה-ז₪6607056 מוחזר למצבו הראשוני. אחזור רשומות לתוך מערך במצביס מסוימיס, תצטרך לאחזר את רשומות ה--₪660705% לתוך מערך. לדוגמה, אס ברצונך לשנות נתוניס המיוצגיס ב-₪660705% מבלי לשנות את רשומות ה-₪66070560, תוכל לשנות את הנתוניס שבמערך. כדי להקצות את רשומות של ה-₪66070560 למערך, יש להשתמש בשיטה ()5/ו66%₪0 של האובייקט ז6607056ח. להלן דוגמה: >% ( "ח0 660 0.00 ה" 7680600[66%). 56/6 = ח60 56% "85==%65 דה ; וס.אחו וב)הסץו:6=ם וזא = וזח" ה6ק0. הס 56% 45 = 56/6 .7080600[66 "0 .6007056+" ( חס ,"סוסב דעו [אסמת וס5פזוחץוא ז6ם |55" ה₪5.006 ()₪5.06%80005 = ץבזוה שו %< פרק 13: עבודה עם 6607056 | 323 בתסריט זה, מוקצות כל הרשומות ב-₪66070560 בשם ₪5 למערך בשם שְפזוהעוא. מערך זה נוצר ומתמלא (8060טק00) באופן אוטומטי על ידי השיטה (%0850ז66. השיטה ()66%%05 יוצרת מערך דו-מימדי. ממלא המקוס הראשון מזהה את השדה, והשני מציין את מספר הרשומה. התסריט הבא משמש להצגת תוכנו של עְפזוהץו : %> (2,שְהזזהץוז)סאטספט סד 1=0 חס <% <%(,0)ץ3וץ]= %> :חהותטו0ס6 זו <ם> <%(,1 )ץְהזזה ]= %> :חהוחט|ס6 566000 <חם> %> דשא <% הפונקציה ()פאעספטש של 856006 משמשת לגילוי גודל המימד השני של המערך. הלולאה 08.... דאפא משמשת למעבר על כל איברי המערך בזה אחר זה. המערך מייצג %% בעל שתי עמודות. כאשר ערך אינדקס המערך הראשון הוא 0, מיוצגת העמודה הראשונה. כאשר ערכו 1, מיוצגת העמודה השנייה. עבודה עם ₪6607056%5 שאינם מחוברים למסד הנתונים בדרך כלל, ₪66017056% משויך (45506!8060) לחיבור מסד נתוניס מסוים, ומייצג נתוניס משאילתת .501. עם ואת, ברמה הבסיסית ביותר, ‏ ₪660705% הוא לא יותר מאשר מכולת מידע. ניתן ליצור 866070561 ולאחסן בו כל מידע שהוא. לדוגמה, התסריט הבא יוצר 86607056 מבלי לפתוח חיבור (ח6600חחס6) למסד נתונים : <-- "6חו.300/05/"= |ה(ד1/ םס 101 --!> %> ( "+08.6007056 400" 67080600[66%. 56/6 = 45 56% 0 ,30/36 , "רה חספ" 0ה6סכ6!05.0ו=. ₪5 0 ,8ח30/376 ,"0 זסעצ55הכ" 0ח6ככה.6!05ו. ₪5 ח₪5.006 5.0 "חס וזח" = ( "6ההחז0פו" )5 "50076" = ( "0זסצו55ה0" )₪5 6 %< <%( "567086" ).₪5=-%> :סההַבחז56()<חם> <%( "0זסא55הכ" ).%0=₪5> :0זסצ355ק <> 4 המדריך השלם 3 450 התסריט יוצר 866070566 בשס 8₪5. לאחר מכן, מוספים ל-₪60070560 שני שדות - 6חחז50 ו-0זסטופפהק, על ידי שימוש בשיטה 0ח6סק4 של האוסף ₪8!05. שני השדות הס מסוג ₪648 ה/, ובעלי אורך מקסימלי של 20 תווים. לאחר שה-₪6607056 מכיל מספר שדות, ניתן לפתוח אותו. הערה: ביצירה של 660706566 שאינו מחובר (₪66070560 0158550618060), ה-₪6607056% נוצר עם סמן סטטי של צד-לקוח, וסוג נעילה 06688060000₪01506 801. ניתן להשתמש בכל שיטות 400 המקומיות לעדכון נתוניס גס על ₪660705% חדש. בתסריט, נעשה שימוש בשיטה 400866 להוספת רשומה חדשה ל-₪66070560. דרך נוספת ליצירת 86607056 לא מקושר היא על ידי שימוש ב-₪660705% רגילה, וניתוקה מחיבור מסד הנתוניס. לדוגמה, התסריט הבא מאחזר את כל הרשומות מטבלת מסד הנתונים פזסחסטה, ולאחר מכן הוא מנתק את חיבור מסד הנתונים על ידי קביעת המאפיין חסו660חח660ע60 ל-חוחססוז. <-- "6חו.800/05/"= |מט דחזע שס וסאזא >% ( "ח0 660 0.00 ה" 7080600[66%. 56/6 = ח60 56% "5סוסק=55 ה דח ; וסע.אחו |ובסהסשות:6=םוזא = וז" ה6ק0. הס 56% 45 = 56/6 .7080600[66 "0 .6007056+" ( 3005606 = ה6800ס הספזו). 5 06 = 6קץ דוספזטוס. ₪5 0693006 301 = 6כץ 0667 5.1 חס ,"פזסוטוה את * ז60ם |פ" ח₪5.006 ורטסא = ה6600הה 5.0060 "פסחס?" = ( "סותפח| גה" )₪5 "0" = ( "0זסצו55הכ" )₪5 6 "₪55.50 סח 6!וח/ "<חם>>" .8 ( "6והבח| גב" )₪5 6סוז/).56ח6500 סו 5 0חס/ %< לאחר ניתוק החיבור למסד הנתונים, מעודכן שס משפחתו של הסופר שברשומה הנוכחית ל-65ח0. שינוי השס לא משפיע על טבלת מסד הנתונים, היות וכעת ה-₪66070560 אינו מחובר לטבלה. עס ואת, בעת הצגת כל שמות הסופרים, מוצג ביניהס גם השס החדש. פרק 13: עבודה עם ₪660705% | 325 אחד השימושיס המעשיים ל-₪606070565 לא מקושרים, הוא הטמנה (פַחוח086) של נתוני מסד נתוניס המשתניס לעיתים נדירות. שאילתות למסד הנתוניס גוזלות משאבי מערכת רבים. ניתן לאחזר 866070561 פעס אחת, להקצותה למשתנה חסטפּסווסקה ולהשתמש בנתוני +₪6601056 מתוך דפי ה-450 מבלי לבצע שאילתה נוספת למסד הנתוניס. יצירת ₪6601056% %ח556ו5וסק 8% ש67515000%ק היא ₪₪607056% שנשמר בכונן הקשיח, או באמצעי אחר. ניתן להשתמש ב-400 ליצירת ₪6607056%, שמירתו בקובצ, וטעינתו ממנו. בשלב מאוחר יותר, ניתן אף לטעון את ה-₪660705% על ידי שימוש ב- 081 של אתר באינטרנט. 0% ניתן לשמירה בקוב על ידי שימוש באחת משתי התצורות: תצורת 36 ד 8%8 660האט0ג, ותצורת 1א. תצורת וח8ז3!6 ד 8%8 078660 (ס דסא) היא תצורת ברירת המחדל. זוהי תצורה בעלת זכויות יוצריס שפותחה ב-6ספסשסוו!. ]|אא, לעומתה, היא תצורת תקן פתוח (0970ח5)9 ח6ק0), הנתמכת, בין השאר, על ידי ה-וחטוז50ח0ס6 60/ 6ו)/ 6וזסצ (ראה פזס.3ו.וו//:קאח). להלן שני קבועיס המשמשיס בתצורות הקבציס: 6 : תצורת 8ז80!60 ד 28%8 6ַססחִ8ה. ערכו של קבוע זה הוא 0. : תצורת |ואא. ערכו של קבוע זה הוא 1. כדי לשמור ₪6607056% לקובצ, יש להשתמש בשיטה 58/6 של האובייקט ₪6607056. הנה דוגמה לשמירת ₪6607056% המייצג את הטבלה פזסוזגוה לקובצץ בתצורת 6דסה : <-- "6חו.300/05/"= |מט דחזע פס וסאזא >% ( "הסו66 208.0" 7080600[66). 567/06 = חס60 56% "5סטוסק=5 85 דח ; וסט.אחו |בסהסשות:6=םוזא = וזח" ה6ק0.חהס6 56% 45 = 56/6 .7080600[66% "200 08.6607056+" ( 3005606 = ה06800 הספזו). 5 3006 = 6קץ דוספזטס. ₪5 0693006 301 = 6כץ 0667 5.1 חס ,"5זסתוה 0- * ז60ם |מפ" ה₪5.006 כ 305150 ,"ל5ז. שר ססס שש סטסס6חו:6" 6/ה5.5 %< הערה: ייתכן ותצטרך להוסיף את הקבועים 8076755%%076 ו- ]0767515006 לקובץ 6חו.5פעססה, כדי שתוכל להשתמש בהם בדפי ה-ק45. כדי לעשות זאת, הוסף בראש הקובץ את השורות הבאות: 0 = ₪ 8026151507 605% 1 = |]א615150ק|80 605% 6 המדריך השלם 3 4575 תסריט זה שומר 86607056 של הסופריס לקוב בשם 5%ז.6|ץוח. ה-ז₪6007056 נשמר בתצורת 8016 (בעצם, השימוש בקבוע 016ג30761518% הוא מיותר, היות ותצורת 6 היא תצורת ברירת המחדל). בטעינת ערכת הרשומות מהקוב, ניתן לציין נתיב קובצ מלא, נתיב יחסי, או אפילו ש. הדוגמה הבאה טוענת את 86607056 על ידי ציון נתיב הקובצ המלא, ולאחר מכן מציגה את כל הרשומות שב-₪600/0560 : %> ( "+6607056. 0" 7080600[66. 56/6 = 45 56% "זז 6|ץוח:6" הח₪5.06 "5.50 סח 6ווח/ "<ם>>" .8 ( "6והבּח| גב" )₪5 6סוז/).56ח6500 סו 5 0חס/ <% אס קוב ₪6007056 נמצא באתר אינטרנט, ניתן לטעון את הקוב על ידי ציון ה-1ש. התסריט הבא טוען את אותו 6607056%, על ידי ציון |חש: %> ( "+6007056. 0" 7080000[66. 56/6 = 45 56% "5 6 60 טח סרח ס5. צשצאו/ /: כקסח" ה₪5.06 "5.50 סח 6ווח/ "<ם>>" .8 ( "6והבח| גב" )₪5 6סוז/ש.56ח6500 סו 5 0חס/ <% 5 675150660 מספקות אמצעי פשוט להפצת נתוני טבלת מסד הנתונים. ניתן להשתמש ב-₪6607056%5 87515000 להעברת נתונים בין שרתי אינטרנט, או ביו שרת אינטרנט ליישוס לקוח העושה שימוש ב-0סג. הערה: השיטה 58/6 מאפשרת שמירה של ערכת נתונים לקובץ. 400 מכיל גם שיטה לשמירת ערכת נתונים למחרוזת: השיטה ()6605₪1090. ניתן להשתמש בשיטה זו ליצירת קבצי /65 מ-₪66070566 תוך כדי הפעולה. למידע נוסף, עיין בערך (71080זז06%5 שבתיעוד ססג. סיכום בפרק וה, למדת להשתמש באובייקט ₪66070560 של 00 בדפי 55ה. למדת לאחזר רשומות ל-₪660705% על ידי הפעלת שאילתת 501. למדת כיצד להשתמש בסוגי סמן ונעילה שוניס. לבסוף, למדת את אופןו העבודה עס מספר מהשיטות והמאפייניס המתקדמיס של ספג. פרק 13: עבודה עם 6007058 | 327 פרק 14 עבודה עם האובייקט החהּוח וח 6 בפרק זה: 0 יצירת שגרות מאוחסנות (066001765ז 5%0760) 0 ביצוע שגרות מאוחסנות באמצעות האובייקט 6600₪חה60 0 ביצוע שגרות מאוחסנות באמצעות האובייקט 0חבּוהוהס6 0 אחזור נתוני פרמטריס 8 ההמדריך השלם 3 457 בפרק וה תלמד כיצד להשתמש בשגרות .501 מאוחסנות (66065סזק 60זסז5 .501) בתוך דפי ק85. בחלק הראשון, תלמד כיצד ליצור ולהשתמש בשגרות מאוחסנות באמצעות 5646 501 -₪670506. בחלק השני, תלמד שיטה קלה לביצוע שגרות מאוחסנות באמצעות האובייקט ח6600חח60. לבסוף, תלמד כיצד לשלוט באופן מוחלט על כל המאפיינים של שגרה מאוחסנת באמצעות האובייקט חחח ס6. הערת העורך: המונח 6זט60ס6סזק תורגם למילה שגרה. בספר זה המונח שגרה הוא גם תרגום של החסס6חט=, 6חסטס ו-פחחטסזפט5. באופן כללי לכל המונחים האלה יש פירוש אחד והוא ביצוע רצף של משפטי תכנות למטרה אחת. הערת העורך: מסד נתונים מכיל רשומות. כל רשומה מכילה שדות. מכיון שאנו מדברים על מסדי נתונים טבלאיים, מתייחסים לאוסף של רשומות כאל טבלה, לרשומה בתור שורה ולשדה בתור עמודה. יצירת 6600165סיוק 510160 שגרה מאוחסנת (0660076זק 0760ז5) של ז8עז56 501 670506 היא אוסף מהודר (ח60!!6600 60!וקוח60) של הצהרות .501 המאוחסנות יחדיו כאובייקט בעל שס בודד בתוך מסד נתוני ז8/ז 56‏ 501. שגרת ‏ 501 מאוחסנת יכולה להכיל הצהרת ‏ ]501 סטנדרטית אחת או יותר, כמו ההצהרות ז55|50, ד₪ש5א1, םדהסקט, ו-שדם שס המוכרות. כמו כן היא יכולה להכיל הצהרות .586-501ח8ד. ד היא הרחבה של 506ס0זסו] לשפת ‏ 501. .8586-5041 מרחיבה את שפת עד כדי שפת תכנות במובן הרתחב של המילה באמצעות הוספת תמיכה במשתניסם, בפונקציות ובפקודות בקרת ורימה, כגון תנאיסם ולולאות = תח/. באמצעות שימוש בשגרות מאוחסנות וב- 586-501חפזז, תוכל להעביר תסריטי 452 רביס לשרת מסד הנתוניס שלך. מדוע תרצה לעשות זאת: ובכן, שגרות מאוחסנות מציעות מספר יתרונות: 0 אם יש לך ערכה מורכבת של הצהרות .501 לביצוע בדפי 455 רבים, תוכל למקס אותה בשגרה מאוחסנת ולבצע את השגרה במקומה. שיטה זו תקטין את גודלס של דפי ה-45 שלך ותבטיח ביצוע של אותן הצהרות 501 בכל אחד מהדפים. 0 ביצוע סדרת הצהרות ‏ 501 בתוך שגרה מאוחסנת יעיל הרבה יותר מאשר ביצוע של אותה סדרת הצהרות בדף 855. באמצעות מיקומן של ההצהרות בתוך שגרה מאוחסנת, ניתן לחימנע מטיולים רבים בין שרת האינטרנט לבין שרת מסד הנתוניס. פרק 14: עבודה עם האובייקט 0ח8חוחס6 329 0 ניתן להעביר ערכיס הלוך ושוב לשגרה מאוחסנת. שגרות מאוחסנות הן לכן גמישות מאוד. שגרה מאוחסנת אחת יכולה להחזיר מידע שונה מאוד, תלוי בנתוניס שהועברו אליה. 0 כאשר אתה שולת אוסף הצהרות .501 לשרת מסד הנתונים, יש להעביר כל אחת מההצהרות באופן נפרד. מצד שני, כאשר אתה מבצע שגרה מאוחסנת, מועברת רק הצהרה אחת. לכן באמצעות שימוש בשגרות מאוחסנות, ניתן להפחית את העומס על הרשת. 6 ניתן לעצב הרשאות טבלה כך שמשתמשים יוכלו לשנות טבלה רק באמצעות שימוש בשגרות מאוחסנות. כך ניתן לשפר את רמת האבטחה של המידע המאוחסן בטבלאות מסד הנתוניס. ₪ ניתן להפעיל שגרה מאוחסנת אחת מתוך שגרה מאוחסנת אחרת. אסטרטגיה זו מאפשרת לך לבנות שגרות מאוחסנות מורכבות מאוד, משגרות מאוחסנות קטנות יותר. דבר זה אומר גס שניתן לעשות שימוש חוזר באותה שגרה מאוחסנת עבור הרבה משימות תכנות נפרדות. 0 שגרות מאוחסנות מהוות יתרון נוסף בכך שהן נמצאות בתוך מסד נתוני זז 501 ועברו הידור פעס אחת. הפעלתן מהירה ואינה דורשת הידור נוסף (אלא אס בוצע שינוי בשגרה המאוחסנת). בכל פעס בה עליך לבצע הצהרות 501 בדפי ק5, עליך לשקול בוהירות האם ניתן למקס הצהרות אלו בתוך שגרה מאוחסנת. היתרונות שהוזכרו כאן הינס יתרונות משמעותיים מאוד. כיצד ליצור שגרות מאוחסנות ניתן ליצור שגרה מאוחסנת (70660016ק 60ז0ס5) חדשה באמצעות שימוש ב-0-050סו1! זסקץ|הּחה ץזסטס (נודעה בעבר בשס ]1/50), ב-56ו קשח 567/60 501 6050%6ו1 חגוי, או בתוך תסריט ק5. בכל שלושת המקרים, השגרה המאוחסנת נוצרת באמצעות ההצהרה ₪06520085ק 6575 של 501. שגרת .501 מאוחסנת יכולה להכיל הצהרה אחת או מאות הצהרות -586-501ח8זד (גודלה המירבי של שגרה מאוחסנת היא 665ץ60830!] 128). לפניך דוגמה היוצרת שגרה מאוחסנת פשוטה מאוד: 5זסרוו וחסיז * 56166 45 5זסתז 060 ה נכסם06אק = זה=6 אס תבצע הצהרה צו, תיווצר שגרה מאוחסנת בשם פזסחזט6ף. שגרה מאוחסנת זו מאחזרת את כל הרשומות מטבלה בשס פוסחזטה. כדי ליצור שגרה זו באמצעות ז260ץ!8ח2 ץזסט) 50%סז6ו, הפעל תוכנית זו מקבוצת התוכניות של 7.0 ז6וז56 -501. התחבר לשרת מסד הנתוניס שלך ובחר במסד הנתוניס 5. הקלד את ההצהרה הקודמת ולחצ על הלחצן ץז 060006 (או הקש 5"). כעת השגרה נוצרה (ראה תרשיס 14.1). 0 ההמדריך השלם 3 50 ניתן ליצור שגרה מאוחסנת זו גס באמצעות תסריט ה-450 הבא : <-- "6חן.300/05/"= |ה(דחז/ שפנ וזא --!> >% ( "הס66 ה ח 0.60" 0768600[660. 50/6 = ח00 560 "פ0וק= 05 דכ; !וס .אתו ]הזה שוח:6==ו א = =" ה6קס. הס "פזסר וה וחסזז * 56!66% 45 5זסתז 06 5 כ065אק = דה" 06006 הס <% [*...005008חק = דה ח0 - (6סווחט] - 654.53 ד.ססחזספ - עוסטם] - זסקעוּחה עוסטם זסצו5 .501 56 סה אוסטחו/צ עופגום | אפוצ 08 6 לת - ]פם || |א < ש|-₪₪ ₪8 9 0 ₪9 ש םּ במסמסגוג סע2 561605 23 במסמסגוג₪65 פתטעפססתתק שךגשתש .ו הפסטגום 16568קמסש (5) המהשתסש =מדן 1 06| = 0:00:02 :ו ספא | וס סופ עוסגום | אטאן 3 :סוחס | תרשים 14.1 יצירת שגרה מאוחסנת חדשה באמצעות ץוח /זסט) 50%סזסו!/. לאחר יצירת השגרה המאוחסנת, תוכל להפעיל אותה ולקבל חזרה את רשימת הסופריס בתוך ז26ץ!8ח3 צזסט) 50%סז6וו]. ווהי שיטה טובה לבחינת שגרה מאוחסנת לפני הוספתה לתסריט 55ג. כדי להפעיל שגרה מאוחסנת ב-ז26ץ|3ח3 ץזסטכ) 50סזסווא, השתמש בהצהרה םדע56אם כמו ואת : 5זסר 06 = ד ו6אם הערה: כאשר שגרה מאוחסנת מופיעה כשורה הראשונה ב- ז26ץ/8ח8 ץזסט) אספסיסוו), אינך צריך להשתמש בהצהרה 505605 כדי להפעיל את השגרה המאוחסנת - רק הקלד את שמה. אינך יכול להשתמש בקיצור דרך זה אם השגרה מופיעה לאחר הצהרות אחרות. במקרה זה, ז26ץוחג עזסטס פשוט תתבלבל. השגרה המאוחסנת פזסחזט60 פשוטה מאוד. היא מכילה רק הצהרה אחת המחזירה סדרה של רשומות. שגרה מאוחסנת הופכת מעניינת יותר כאשר היא כוללת משתנים ותנאים לוגיים. הדוגמה הבאה בוחרת רשומות מאחת משתי טבלאות בהסתמך על ערך אקראי: פרק 14: עבודה עם האובייקט 60800 331 5ס 3 5₪(וק06ק 5 דה6₪5 45 דא 6ט|3ח8ז₪ 5 וסשס 0 * ()א\₪ = 6ט|83/חהז ז0ם |55 5 < 8|06ח₪78 1 5זסחזווה |זסחת * ז0ם 55 5 ₪ 5 וס * ז0ם 55 בדוגמה זו, משתנה בשס 6ט|8/ח8ז6 מוצהר כטיפוס נתוניס מסוג 65₪ם דא1 (משתניס מקומייס של 501 חייביס להתתיל בתו 6). כעת, הפונקציה ()5א₪4 משמשת להשמה של ערך אקראי למשתנה. בהסתמך על ערך אקראי זה, מוחזרות הרשומות מהטבלה 5סוזטה או מהטבלה 65!פ3ּד. טיפ: ניתן לקבל רשימה של כל השגרות המאוחסנות הנכללות במסד הנתונים הנוכחי, ביחד עם רשימה של כל הטבלאות והתצוגות, באמצעות הפעלת שגרת המערכת המאוחסנת כ|פח 50 ב- ז20ץ|3ח4 ץזפט) אספסזסווא. אם ברצונך לראות את התוכן של שגרה מאוחסנת, הקלד אא6ק|8ח. 50 מלווה בשמה של השגרה המאוחסנת. לאחר שנוצרה, שגרה מאוחסנת ממשיכה להתקייס במסד נתוניסם מסויס עד להסרתה. כדי למחוק שגרה מאוחסנת, השתמש בהצהרה ₪0650085ק קסמכ של 501 כמו ואת: סז =מנ0כס065ק קסחס יצירת שגרות עם פרמטרים תוכל להעביר נתוניס הלוך ושוב לשגרה מאוחסנת על ידי שימוש בקודי התזרה (60065 חז₪600), פרמטרי קלט (פזסזסופּזהק +טקח1) ופרמטרי פלט (פזסס6וחהּזהּק זטססטס). השיטה הפשוטה ביותר לאחזור נתוניס משגרה מאוחסנת היא באמצעות קוד חזרה. קוד חזרה יכול להכיל רק ערך שלם (0606ח1). הדוגמה הבאה יוצרת שגרה בשס פזסוטא66ח6, אשר עושה שימוש בקוד החזרה כדי לציין האס קייס סופר בשס 67660 : 666% א (קם06אק ₪ 65 5 סרוה 1 6הההח| טהב 0 55 )5 15 1 ( 'ה66זס' = 6והבּח| טב =אםה/ (1 )אאטדה 5 (0 )אאא 2 ההמדריך השלם 3 4575 כאשר מופעלת ההצהרה אא דשח בשגרה וו מתבצעת יציאה מהשגרה ומועבר קוד החזרה אל מחוץ לשגרה. השגרה מחזירה את הערך 1 אס שס הסופר ח66ז0 קיים. אחרת, מחזירה השגרה את הערך 0. הערה: אל תחזיר את הערך 11טא בקוד ההחזרה כיון שערך !וטא מחולל שגיאה. כמו כן עליך לנהוג בזהירות כאשר אתה מחזיר ערכים שליליים כיון שערכים אלה שמורים עבור קודי שגיאה (1- עד 99-). למידע נוסף, פנה ל- 6חווחס ₪00%5 ז507/8 .501. תוכל להפעיל שגרה זו ב-ז26ץ!8ח4 ץזסטוס ולראות את קוד ההחזרה. כדי לעשות ואת, בצע את שלושת ההצהרות הבאות: דאז 6006חזוס ₪6 אה ושסס זסר 6660 = 6006חזו 6 = ךא 6 60 55 השגרה 5זסתזטא66ח6 תוכל להיות שימושית הרבה יותר אם היא תוכל לבדוק את קיומו של סופר כלשהו ולא רק את קיומו של ח66ז6. כדי לבצע זאת, יש לשנות את השגרה כך שתוכל לקבל פרמטר קלט: סה 660 55 כ065אק = דה65 ( ( 40 )0 / 6הההאסתזט 6 ) 5 5זסר ו | כ 6וההח| טוה [0ם |55 )5 51 =[ ( 6וח013רזו6033) = 6והפּח| טב =אםה/ (1 )אחטדםא 5 ( 0 )דשא שגרה זו מקבלת פרמטר קלט בשס 6וח8אזסוזו68. השגרה בודקת האס קיים בטבלה 5זסוטטה (סופר) בעל השס אשר הועבר כערך של משתנה הקלט. אס הסופר קיים, מוחזר הערך 1, אחרת, מוחזר הערך 0. תוכל להפעיל שגרה מאוחסנת זו בתוך זסַץְוה8חג עְז06 באמצעות שימוש בהצהרה כמו ההצהרה הבאה: 66" זסרו/666ח6 = דא פרק 14: עבודה עם האובייקט 0ח8חוחס 6‏ 333 הצהרה זו מפעילה את השגרה המאוחסנת 8זסת 666% עס פרמטר קלט בעל הערך 606ז=. תוכל כמובן להפעיל את השגרה המאוחסנת עס כל ערך שתתפוצ עבור פרמטר הקלט. כדי להחזיר נתוניס משגרה מאוחסנת, ניתן להשתמש בפרמטר פלט. פרמטר פלט, שלא כמו קוד החזרה, יכול להכיל כל טיפוס נתוניס הנתמך על ידי זפז56 .501. לדוגמה, השגרה המאוחסנת הבאה, 60-175%%8₪06ף, מחזירה את שמו הפרטי של סופר כלשהו: 060-536 הק = דה=6 ( ( 40 )5 / 6ח6|350%3 קדס ( 40 )ה2/ סוה53זו ₪ ) 5 186 1 = 0175008706 ד6ם 55 5זסחשוה הסח 6ח60|35008 = ס6ותהח| גוהּ םהםה/צ שגרה זו מקבלת פרמטר קלט בשםס 69|85%806) ומחזירה פרמטר פלט בשס 6וח סו . שיס לב שפרמטר הפלט נקבע כפרמטר פלט באמצעות מילת המפתת דט דטס של 501. השגרה מקבלת שם משפחה של סופר ומחזירה את שמו הפרטי באמצעות חיפוש בטבלה פזסחזטג. אס הסופר אינו קייס בטבלה, פרמטר הפלט מוחזר עס הערך 11א (שלא כמו במקרה של קוד החזרה, כאן לא תיגרס שגיאה). כדי להפעיל שגרה מאוחסנת זו ב-ז26ץ!8חג ץזסט, עליך ליצור משתנה אשר יכול לקבל את הערך המותזר מפרמטר הפלט. תוכל להשתמש בשלוש ההצהרות הבאות כדי להפעיל את השגרה המאוחסנת 067-7518806 ולהדפיס את פרמטר הפלט שהוחזר: ( 40 )2 ₪636 שמחה וססס דוק ד וכ 66306 , ה6סז' 056 ם דא ₪636 דאזחק שיס לב שחובה להשתמש במילת המפתח דקדטס כאשר קוראים לשגרה המאוחסנת 6וחה)5זו-6%ף. כאשר מבוצעות ההצהרות הקודמות, מודפס על המסך פרמטר הפלט שהוחזר מהשגרה המאוחסנת 75%806ו-061. שגרה מאוחסנת בודדת יכולה להכיל עד 4 פרמטרים של קלט ופלט. פרמטר יכול להיות מכל טיפוס נתונים, כולל טיפוסי הנתוניס דא=ד ו-65א11. 4 ההמדריך השלם 3 457 ביצוע שגרות מאוחסנות באמצעות האובייקט סו66%ח0ס6 הדרך הפשוטה ביותר לביצוע שגרה מאוחסנת בתוך 7806 ז6עז56 606 היא על ידי שימוש באובייקט ח6600חחס6. ביכולתך לבצע שגרת 501 מאוחסנת בדיוק כפי שהיית מבצע פקודות ‏ 501. לדוגמה, תסריט ה-ק5 הבא מבצע שגרה מאוחסנת בשס שהּץסחץם: <-- "6חן.30005/"= |(דחזע שס 101 --!> %> ( "הסו66 ה 8.60 ה" 768060066 56/6 = ח60 56% "פסוק= 05 דכ; !וס .אתו ]הזה שות:6==ו א = =" ה6קס. חס ( "25 |הץסמץס" )6ט60אם. 60 = ₪5 56 5.50 זסח 6ווח/ "<זם>" 8 ( "0 גב" )₪5 6סוז/).56ח6500 עסו 5 0חס/ <% השגרה המאוחסנת שוץ₪0ץ0 נכללת בבסיס הנתוניס 5פטס (דוגמת בסיס הנתוניס נכללת על ידי ז6ז56 .501). השגרה מקבלת משתנה קלט בודד המייצג אחוז תמלוגיס מסויס, ומתחזירה את רשימת מספרי הזיהוי של הסופרים המקבליס את אותו אחוז תמלוגיס. בתסריט זה, רשימת מספרי הזיהוי של הסופרים מוצגת בדפדפן באמצעות ביצוע הלולאה סאםשש/...= וזח /עו. במקוס לבצע שגרה מאוחסנת המחזירה ₪6607056%, ניתן להשתמש באובייקט 66000 חח60 כדי לבצע שגרה מאוחסנת אשר רק מוסיפה או מעדכנת נתוניס בטבלת מסד הנתוניס. התייחס לשגרה המאוחסנת הבאה: ]סו 300 ₪5 0כ065אק = ך-6₪ ( ( 40 )ב // סח ( 40 )0 / סההבח| ₪ ) 5 ( 6הההח| טב ,6חהח1 וה ) פזסוטגוה דהשפוץך ( 6הח8ח|63 ,6וח3ח₪1 ) 5ם( | שגרה מאוחסנת זאת מקבלת כקלט שני פרמטריסם, שס פרטי ושס משפחה של סופר, ומכניסה את ערכי הפרמטריס לטבלת הסופרים. כדי לבצע שגרה מאוחסנת זאת ניתן להשתמש בתסריט הבא : <-- "6חן.300/05/"= |(ד15/ םס( 101 --!> >% ( "הסו66 ה 8.60 20" 768060066 56/6 = ח60 56% "פסוק= 05 דכ; וס .אתו ]בה שוח:6==ו א = =" ה6קס. חס " '65חס(' ,וזח זסרח 300" 6ז660אם. חס %< פרק 14: עבודה עם האובייקט 0ח8חוחס6 335 תסריט זה מוסיף את שס הסופר 65ח20 שו076ח8 לטבלת הסופרים, באמצעות ביצוע השגרה המאוחסנת זסחז400. כאשר אתה מבצע שגרת .501 מאוחסנת אינך חייב אפילו לקרוא במפורש לפונקציית ההפעלה של האובייקט ח0ו66חח60. במילים אחרות, ניתן לקרוא לשגרה מאוחסנת כאילו היא פונקציה מקומית של האובייקט חס0ספחחס6. להלן דוגמה לכך: <-- "6חו.05ע800/"= |(דהזע שסנ |10 --!> >% ( "הסו66 ה 8.60 20" 768060066 56/6 = חס6 56% "5סטס=855 דהכ; וסע.אחו ובסהסץו:6=םוזהא = וזח" ה6קס. הס "65חס!"" ,"ץצשסזסחה" זסרז 300 חס %< תסריט זה מבצע מטלה זהה לזו של התסריט הקודם. אולס, שיס לב לכך שהשגרה המאוחסנת זסו%טג300 נקראת כאילו היא פונקציה מקומית של האובייקט הסח 0ס6. ביצוע של שגרה מאוחסנת על ידי האובייקט 600066000 היא שיטה קלה ונוחה. אך לשיטה ואת של קריאה לשגרות מאוחסנות ישנס שני חסרונות משמעותיים. חיסרון ראשון הוא שכאשר אתה מבצע שגרה מאוחסנת על ידי האובייקט ח6600חחס6 אינך יכול להחזיר ערכים או משתני פלט מהתוכנית. האלמנטים היחידים הניתניסם להחזרה הס רשומות ממסד הנתונים. החיסרון השני הוא שביצוע של שגרה מאוחסנת על ידי האובייקט ח66000חח60 אינה שיטה יעילה כל כך. השרת חייב לבצע עבודה רבה בפיצול הפקודה ובעיבוד הפרמטריס שלה (לדוגמה, 00 חייב לבצע ייניחושיי טוב של סוגי הנתוניס של הפרמטרים). כדי להשתמש בשגרה מאוחסנת בצורה יעילה יותר בדפי ה-ק85 שלך, וכדי להיות מסוגל לעבוד עס ערכים ומשתני פלט שמקורס בתוכנית, הנך חייב להשתמש באובייקט 0ח8חח0ס60 של ספג. בהמשכו של הפרק נדון ביסודיות באובייקט וו 60. ביצוע שגרות מאוחסנות באמצעות האובייקט חב וחוחס6 האובייקט 0ח08 60 של 00 משמש לייצוג כל פקודה שיכולה להתבצע מול מסד נתונים. בכל אופן, כאשר משתמשים באובייקט 6ח8וח60 עם ז6/ז56 .501, היישוס השימושי ביותר של האובייקט הוא בביצוע שגרות 501 מאוחסנות. 6 ההמדריך השלם 3 55 ניתן להשתמש באובייקט 0ה8ח0ס6 גס כדי לבצע שגרות מאוחסנות המחזירות רשומות נתוניס, וגם כדי לבצע שגרות מאוחסנות אשר אינן מחוירות רשומות נתוניס. בעזרת האובייקט 0ח8חס6 ניתן גס להתזיר קודי התזרה ומשתני פלט משגרה מאוחסנת. נניח לדוגמה שמסד הנתוניסם שלך מכיל את שגרת ‏ 501 המאוחסנת 36% 0קט: טסוק 55 0כ065אק = זה=6 45 +חטסססור = דהסק 1 + שוח = שוח ז55 שגרה מאוחסנת ואת מוסיפה בסך הכל 1 לעמודה הנקראת פווה, בטבלה הנקראת %ח1000. ניתן להשתמש בשגרה מאוחסנת זאת כדי לעקוב אחרי מספר הכניסות לאתר האינטרנט שלך. ביכולתך לבצע שגרה מאוחסנת זאת בדפי 457 באמצעות שימוש באובייקט חחח ס6. להלן דוגמה לכך: <-- "6חן.300/05/"= |(ד15/ מכ( 101 --!> >% ( "הסו66 ה 8.60 20" 768060066 56/6 = ח00 56% "[ס.>חו ]בס שוח:6==ו א = =" ה6ק0. חס ( "08.0" 7680600166 ז567/6 = סחההוה0ס6ץו 56% חס = חסו660 660 0 חה רסוא 56% 6 = 06 ד רסחה רה רס "חוודל 20" = 6% ד הרסחה הרס 6 חר סע %< תסריט זה יוצר מופע של האובייקט 60008006 באמצעות שימוש בפונקציה של האובייקט ז566. בשלב הבא, האובייקט 6ח8ח60 מקושר עס חיבור (ה6600הח60) פתותח למסד הנתונים, | באמצעות שימוש במאפיין ח6600 60/6600 של סחהוחוח0ס6. המאפיין 6קץד0חהו וס משמש כדי לציין כי הפקודה תשמש לביצוע שגרת ‏ 501 מאוחסנת. המאפיין 6% 6080 מספק את שס השגרה המאוחסנת במסד הנתוניס של 501, שעומדת להתבצע. לבסוף, כאשר נקראת פונקציית ההפעלה של האובייקט 0ח8ח60, השגרה המאוחסנת מבוצעת והטבלה זחטס6טוח מתעדכנת. תסריט וה משמש לביצוע שגרה מאוחסנת שאינה מחזירה רשומות נתוניס כלל. עס זאת, האובייקט 0ח8ח 60 יכול לשמש גס לביצוע שגרה מאוחסנת שמחזירה רשומות נתוניס. בכדי להחזיר רשומות משגרות מאוחסנות, יש להשתמש באובייקט 0ח8וחוח60 בשילוב עס אובייקט 0560ז₪660. לדוגמה, נניח כי שגרת ה-501 המאוחסנת זס0זט06% מאוחסנת בשרת מסד הנתוניס שלך. השגרה המאוחסנת הפשוטה והקצרה הבאה, מחזירה את כל הרשומות מטבלת הסופרים : 5זסרוו וחסזז] * 56166 45 5זסתז 060 ה נכס065אק = זה=6 פרק 14: עבודה עם האובייקט 0ח8חוחס 6‏ 337 התסריט הבא מבצע שגרה מאוחסנת ואת בפועל, ומציג בדפדפן את רשימת הסופריס המלאה: <-- "6חו.300/05/"= |ה(דחזע שפנ 1% --!> %> ( "הסו66 ה 8.60 20" 76860066 56/6 = ח60 56% "5סטוס==85ה דהכ; וסט.אחו וסהסץות:6=םוזהא = וז" ה6קס. חס ( "סחה 0.60" 7680600[66%. 56/6 = 0חהווח60/ 56% חס = הסוז6 ה 60/60 סח והרח סו 56% 30056 = 6 חר 0.00 חר סע "060005" = 6% ד הרסחה ררה סז ()6 60 א חר 100 = ₪5 56% 35.50 דסא 6ווח/ "<זם>" 8 ( "6ההח1 גב" )₪5 6סוז//.56חה6500 %אס)ס עסו 5 סאפשש <% בדוגמה זאת, לאחר שנקראת פונקציית ההפעלה של האובייקט חחח ס6, מוחזר אובייקט ₪6607056. כיון שה-₪66070560 אינו נוצר באופן מפורש הוא נפתח עס סמן ברירת המחדל קדימה-בלבד, לקריאה-בלבד ועס סוגי נעילה. ייתכן וכאשר תשתמש באובייקט חחח 60 תרצה לפתות 866070566 עס אפשרויות פונקציונליות נוספות. לדוגמה, ייתכן ותרצה להחזיר ₪6607056% שיכול להתעדכן, או שאולי תרצה ₪66070560 שתומך במאפיין פַחופָפּק של ספג (ראה פרק 13). כדי לפתותח עם זספזט6 6והההחץכ או בתבנית נעולה, יש להגדיר מאפייניס אלה במפורש לפני פתיחת האובייקט. להלן דוגמה אשר פותחת -₪660705% עס סמן דינמי ונעילה אופטימית באמצעות שימוש באובייקט 0חחחח60: 28 <-- "6ח1ן.300/05/"= |ה(דחזע שפנ 1% --!> %> ( "הסו66 ה 8.60 20" 768060066 56/6 = ח60 56% " |סט.אחו |וסהסשות:6=םוזהא = |[=" ה6ק0. חס ( "חח וח00.כ כ" 67680600[66%. 56/0 = חהוחרח0ס6ץ] 56 חס = הסוז6 ה 60/60 סחה רחסו 56% 3056 = 6 חר 0.00 חר סע "פזסר 060" = 6% 807 הרסחה רת רחס ( "+00.6607056 0" 7080600[66%. 56/6 = 45 56% 6והחהחץכ ח6קס3 = 6כץ דוספזנו).₪5 0606 801 = 6כץ 0067 5.1 סח סע ה6ק₪5.0 5.0 "\0ז 0" = ( "6החהח1 טב" )5 "65חס(" = ( "סוחפּח| טב" )₪5 6 5.50 דסא 6ווח/ "<זם>" 8 ( "6ההח1 גב" )₪5 6סוז//.56חה0ס650 עסו 5 סאש/ש <% המדריך השלם 3 450 תסריט זה פותח, באמצעות האובייקט 0ח8ח600, 66070566 התומך בנעילה אופטימלית ובסמן דינמי. בשלב הבא, הסופר 10065 אשזסחה מוסף לטבלת מסד הנתוניס, וכל רשומות הסופריסם מוצגות (השס החדש א6ז0חה יוצג למעשה פעמיים. זאת כיון שהרשומה הנוכחית תחיל ערך זה גם לאחר הוספתה לטבלה, וגם לאחר שהלולאה סףחשו...= |]ח/ תגיע לרשומה). שימוש בקודי חזרה באמצעות האובייקט 6חבּוחוווס6 כאשר אתה מבצע שגרות 501 מאוחסנות, הן תסתיימנה תמיד עס קוד החזרה (חז₪67 6). אם הכל עלה יפה, יוחזר הקוד 0. במידה ואירעה תקלה כלשהי, יוחזר קוד שלילי בטווח 1- ל- 99-. תוכל לגרוס להתזרת קודי החזרה שוניס משגרה מאוחסנת על ידי שימוש בפקודה חזנשסח, ולהשתמש בקודיס אלה ככל העולה על רוחך. לדוגמה, השגרה המאוחסנת הבאה מחזירה 1 אס קייס בטבלת הסופריס סופר בשס ח6766, ו-0 במידה ולא: סה 660 ה כ065אק = דה6%5 45 5זסר ו [כ ב 6וההח| גובה [0ם |55 )5 51 =[ ( 'ה6סזס' = 6והבּח| טב =אםה/ (1 )אחטדםא 5 ₪ ( 0 )םא ניתן להשתמש באובייקט חחח 60 ללכידת הקוד המוחזר משגרה מאוחסנת. כדי לעשות זאת, יש ליצור מופע של האובייקט זְסְזְסְחִַ8ּזהּק. להלן דוגמה לכך: <-- "6חן.300/05/"= |ה(ד15/ םס( 101 --!> >% ( "הסו66 ה 8.60 כ" 768060066 56/6 = ח60 56% "פ0וק= 05 דכ; וס .אחו [בזהס שוח:6==ו א = 11" ה6קס. הס ( "08.0" 7680600166 ז56/6 = סחההוה0ס6ץו 56% חס = חהסו6 ה חהס66עו6 ה חב הרהס 06 = 6כץ חר 00 0חה ררע "666" = 6 חר 00 0חה ררועו 3 ,"זו" 08 חר סשיו = ותהובקשץ 56% (8106 חנ וחהּזהקהּ 6 החבזהקץ] הה6סכ .סרחה זה ק. ה הרהס 6 חר סע ( "0006חזו 6" )הרהס וזש 56חה6500 %< פרק 14: עבודה עם האובייקט 0ח8חוחס6 339 דוגמה זאת יוצרת מופע של האובייקט זסססוחּזבץ בשם החגּזבּקץוא כדי ללכוד את קוד ההחזרה מהשגרה המאוחסנת. כל הפרמטרים - לרבות פרמטרי הקלט, הפלט וקודי ההחזרה - מיוצגיס ב-400 בעזרת האובייקט זסססוַאַזהק. יצירת המופע של האובייקט ]ההק נעשה על ידי ביצוע הפונקציה ז07680678780606 של האובייקט 6ח8חחח 0ס6. כאשר ברצונך להשתמש בקודי החזרה, הינך חייב לספק לפונקציה ז6708008780600 את הארגומנטיס הבאים : 0 פוא - שס הפרמטר. השס בא לידי שימוש כאשר פוניס לפרמטר בתוך תסריט בדפי 855. בדוגמה הקודמת, משתמשים בשסםס כאשר מפיקים כפלט את ערך הפרמטר על ידי הפקודה 56.)166ח₪6500. 6 6מץד - טיפוס הנתון שמכיל הפרמטר. בשימוש עם קודי החזרה טיפוס הנתון הוא תמיד ז%606ח01ה. 0 ח66000זום - מציין אם הפרמטר הוא קוד החזרה, קלט או פרמטר פלט. בשימוש עס קודי החזרה הכיוון הוא תמיד 6ט|8/חזט 386 80. לאחר יצירת המופע של האובייקט זסססוחהּזק יש להוסיף אובייקט חדש לאוסף הפקודות פזססְסחִַ8ּזק. בדוגמה הקודמת, הדבר נעשה באמצעות הקריאה לפונקציה 0חססקה: החהזהק ןהשכ 5ז סרח הזה חב רה רהס אס ברצונך לחסוך בקוד, במקוס ליצור ולהוסיף את האובייקט זשסוח8ז8ק בשתי שורות בתסריט, ביכולתך לשלב את שני השלבים על ידי שימוש בפקודות הבאות: חס רה זה 30 רועו 30 ,"60006" ץחה חר 0ס0ץ] 6% (6ט|ה/חזס וחב הקסה 6 פקודה וו משלבת הן את יצירת האובייקט זסוסחפּזהּק, והן הוספה של אובייקט ]ההק חדש לאוסף הפקודות פזסזסהמּזבּק. ניתן לקבל ערך מכל שגרה מאוחסנת. ניתן לקבל ערך אפילו משגרה מאוחסנת המחזירה רשומות נתונים. הבט בשגרה המאוחסנת הבאה: סז 6660060 חוכ 06אק = ז-65 45 וסטוה 08- * ד0ם 55 סרטוה 1 6הההח| טהב = 55 )5 15 = ( 'ה6סזס' = 6והפּח| טב =אםה/ (1 )אמא 5 ( 0 )אמד5א 0 ההמדריך השלם 3 4575 שגרה מאוחסנת וו מבצעת שני דבריס. היא מחוירה את כל הרשומות מהטבלה 5וסחסטה, אולס בנוסף היא מחזירה ערך מסוים. תוכל להציג את הרשומות ואת הערך אשר התקבלו כפלט מהשגרה המאוחסנת באמצעות שימוש בתסריט הבא : <-- "6חו.300/05/"= |(ד15/ םס( 101 --!> %> ( "הסו66 ה 8.60 20" 0768060066 56/6 = חס6 56% "פ0וק= 05 דכ; וס .אתו ]הזה שוח:6==ו א = =" ה6קס. חס ( "0חהחוח0ס8.6 20" 768600[66. 56/6 = סחהווהס60ץו ז55 חס = חהסו6 ה חהס66ע6 ה ה רה רהס)ץו 6 = 06 ד רחס הר רס "6660260005" = 6% דחה הרסחה הר סש ,"60006" )6080086 0חה רסו = וחהזובק/ץ 56% ( 6|/ 0 3038 ,801060001 > החבזהקץ] הה6סכ .סרחה זה ק. חב הרהס ()6ס6אם. 0חה8 רחוסו = ₪5 ז55 "₪55.50 דסא = תח/ש ( "6רחהח1 גב" )₪5 66וז/.56חה650 עסו 5 סאש/ש 6 ( "006)חזטססז" )הרהס שפוז .650056 <% קיימת מגבלה אחת חשובה מאוד כאשר מאחזרים ערכיס באמצעות שגרות המחזירות רשומות. לפני שתוכל לגשת לערך, עליך לסגור את אובייקט 866070560 המכיל את הרשומות. כלומר, ניתן לגשת לערך שהחזירה השגרה רק לאחר סיוס הצגת הרשומות כולן. מגבלה זו אינה נוחה במיוחד. לדוגמה, היה זה נחמד אילו היתה שיטה להחזיר כערך את מספר הרשומות, ואז להציג את כל הרשומות. בכל מקרה, שיטה כזו אינה קיימת. שימוש בפרמטרי קלט באמצעות האובייקט 60חבּוחוווס6 כדי להעביר ערכיס לשגרה מאוחסנת, עליך להשתמש בפרמטר קלט טטסחז זססההזהק). לדוגמה, השגרה המאוחסנת הבאה מקבלת פרמטר קלט בשס זז 675 המשמש כדי לאחזר את כל הסופריס ששם משפחתם מתחיל באות מסוימת : סחה 35 |ץ5זסחהזו066 5 (וס065ק = ז-65 ( ( 1 )רה 607 6150 / 45 5זסחזווה ואס * ז0ם 55 '%' + ]60 6075 =א1 | ס6ותפח! גוהּ םתםה/צ פרק 14: עבודה עם האובייקט 60800 341 נניח שברצונך להציג את כל הסופריס ששמס מתחיל באות 6 מטבלת מסד הנתוניס 5זסוזטה בתוך דף 850. תוכל לבצע את באמצעות התסריט הבא: <-- "6חו.300/05/"= |ה(דחזע שפנ 1% --!> %> ( "הסו66 ה 8.60 20" 07080600(66. 56/6 = חס6 56% "5סטוס==85ה דהכ; וסט.אחו וסהסץות:6=םוזהא = וזח" ה6קס. חס ( "0.60" 7680600(66. 5/0 = 0חהור סע ז55 חס = ח6600 ההס6ע60ה. ס0חה רה והס6ץון 306 = 06 רסחה חר סש "רה 350 !זר 06" = 6 ד חה ורס חר סש 607 ה הרהס הסכס .65 רזה ה רה רהס6ץן (6 חור 303 ,301056007 ,"6 0ס)תזוססה") ₪ 68 ה ןהשכ 5 זר הזה ק. סה רה רהס)ץ (1 ,0ח31 3037 ,והחסזבּ 30 ,"67 חפזו") 6 "0" = ("6007 150 ")רזה ק. הר סש ()6006אם. 0חה רחוסו =₪5 ז55 "₪55.50 דסא = תח/ "<זם>" 8 ( "סהתהח| גב" )₪5 ו //.56ח500םא עסו 5 סאפשצש <% תסריט זה יוצר שני פרמטריס: פרמטר קוד ההתחזרה ופרמטר קלט. פרמטר הקלט נוצר באמצעות שימוש בשיטה )6768068786 של האובייקט חחח 60. טבלה 14.1 מציגה את הארגומנטיס המשמשיסם את השיטה כאשר עובדיס עס פרמטרי קלט. טבלה 14.1 ארגומנטים של השיטה ז6ז6737806ז6708 עבור יצירת פרמטר קלט שמו של הפרמטר. השס משמש בעת השמת ערך לפרמטר הקלט לפני הפעלת הפקודה. 6וחה3ּ] טיפוס הנתוניס של הפרמטר. בתסריט הקודם, מצוין פרמטר מסוג אה6אהצ באמצעות שימוש בקבוע ז38ח6ז0/8ב. טיפוסי נתוניס שכיחים נוספים הס %646ח801 עבור מספרים שלמים. (6960ח1) ו-זהּח>זהּ/פַחס 01 עבור טקסט. 6מעד מצייון שהפרמטר הינו פרמטר קלט. בעת שימוש עס פרמטרי קלט, הכיוון הוא תמיד זטמח1ובּזהקסה. חס66זוס כאשר יוצרים משתנה מטיפוס נתוניס בעל אורך משתנה, כמו 65 הע, ארגומנט זה מספק את גודלו המקסימלי של הפרמטר. חובה לציין גודל בעת שימוש בפרמטר מסוג ₪64%/, אך לא בעת שימוש בפרמטרים מסוג 658םדאן. 26 2 ההמדריך השלם 3 4575 שימוש בפרמטרי פלט באמצעות האובייקט 60חבּוחוווס6 כאשר אתה מאחזר רשומה בודדת מטבלת מסד נתונים, או כאשר אתה מחשב ערך בודד, עליך לעשות שימוש בשגרה מאוחסנת (6ז00600זק 5%0760) המחצירה פרמטר פלט (ז6%6וה88כ %טססטס). שימוש בפרמטר פלט הוא תמיד יעיל יותר מאשר שימוש באובייקט :86601056 כדי לאחזר רשומה בודדת מטבלת מסד נתונים. לדוגמה, נניח שעליך לאחזר מטבלה כלשהי כתובת דואר אלקטרוני של אדס מסויס כאשר כל המידע שבידך הוא שמו הפרטי של אותו אדס. אולי תתפתה לפתות 5% עם שאילתת ‏ 501 כדי למצוא את כתובת הדואר האלקטרוני. אל תעשה זאת! במקוס זאת, השתמש בשגרה המאוחסנת הבאה: [8ח60) =₪()ס006ק = ד-6₪ ( ( 20 )0 סרה ת₪56) דטסד טס ( 100 )ה 66081 ) 5 6 = |[08ח6 07 551 5 אסם- 605606 = 6וההּחז6פ םתהםה/ כדי להשתמש בשגרה מאוחסנת זו בדף 55ה, עליך לאחזר את ערכו של פרמטר הפלט לתוך מופע של האובייקט זסזסוחהזה?ץ של ססג. התסריט הבא ממחיש כיצד לעבוד עס פרמטר פלט: <-- "6חו.300/05/"= |ה(ד15/ םס( 101 --!> %> ( "הסוח 8.60 20" 768060066 56/6 = חס0 56% "פ0וק= 05 דכ; !וס .אתו ]הזה שוח :6==ו א = =" ה6קס. חס ( "0חה וח0ס8.6 20" 768600[660. 56/6 = 0חהווהס6ץו ז55 חס = ה6600 ה 60/6600 0חה ה והס6ץו 06 = 6כץ דרו 0.0 רע "|(8רח06%" = 6% דרח סח הרהס 6 ה חר סע השס סרח זה חב ררה ס)ץז (8|06 חוור 30 ,ז%600ח301 ,"6006הזטססת" ) ₪ 6 ה חר סע ויהשכ זר הזה חב ררה סע (20 ,)0וקח1ח73ה 307 ,30/30 ,"סוההחזספט" ) 6 "5 חס ששוח" = ( "566" )הזה ק. הרה סש 6 0 רחסו 6הסכקה. 65 רההזהק. 0חה ועו (100 ,טכ 3083 ,זהחה6זה/0ה ,"רחש" ) 6 6 חר ועו ( "|וההח6" )הרוחס וז .56חה6500 <% פרק 14: עבודה עם האובייקט 60800 343 שגרה זו מעבירה פרמטר קלט בשס פוהתחזספט לשגרה המאוחסנת ומאחזרת את כתובת הדואר האלקטרוני מפרמטר הפלט |ו608. פרמטר פלט נוצר באופן והה לאה של פרמטר קלט, באמצעות שימוש בשיטה ז3780600ק670806. טבלה 14.2 מציגה את הארגומנטיס המשמשים את השיטה כאשר עובדיםס עס פרמטרי פלט. טבלה 14.2 ארגומנטים של השיטה ז708%07378706%6) עבור יצירת פרמטר פלט שמו של הפרמטר. השס משמש בעת אחזור הערך מפרמטר הפלט לאחר ביצוע הפקודה. 6וחהּ טיפוס הנתוניס של הפרמטר. בתסריט הקודם, משמש פרמטר מסוג הר ה/ עבור הפרמטר |ו₪3ח6 באמצעות שימוש בקבוע זהּח6ז3ּ/0ה. טיפוסי נתוניס שכיחיס נוספיס הס ז%606ח801 עבור מספריס שלמים (ז%606ח1) ו-זהּחזה/8ַחס ו30 עבור טקסט. מצד מציין שהפרמטר הינו פרמטר פלט. בעת שימוש עס פרמטרי פלט, הכיוון הוא תמיד +שסטסוחפזבּק0ה. חס66זוס כאשר יוצרים משתנה מטיפוס נתונים בעל אורך משתנה, כמו 65 הע, ארגומנט זה מספק את גודלו המקסימלי של הפרמטר. חובה לציין גודל בעת שימוש בפרמטר מסוג ₪604%ה/, אך לא בעת שימוש בפרמטרים מסוג 658םדאן. 26 באותו האופן בו אתה יכול להשתמש בפרמטר קוד התזרה עם שגרה מאוחסנת למעבר שורה של 501, תוכל גם להשתמש בפרמטר פלט. אס שגרה מאוחסנת מחזירה רשומות, אתה חייב לסגור את אובייקט ₪6607056% לפני שתוכל לגשת לפרמטר הפלט. אחרת, תאחזר ערך ריק. פרמטרי פלט ועמודות זיהוי זז 501 1160506 תומך בטבלאות המכילות עמודות זיהוי (פחוחט|ס6 /0%ח106). עמודת זיהוי היא טיפוס מיוחד של עמודת טבלה אשר מובטח עבורה ערך ייחודי. עמודת ויהוי משמשת בדרך כלל לזיהוי ייחודי של שורת נתוניס עבור אחזורה המאוחר יותר. לדוגמה, ההצהרה הבאה יוצרת טבלה המכילה עמודת זיהוי בשס 6 ףּ: ( ( 50 )5 ₪0/ סחהח טב ,צדנדא=כ1 דאז 6 גוה) 5זסתזטוה = ופחד = דה-6 בכל פעם בה מוכנסת רשומה חדשה לתוך טבלה וו, העמודה 6! טג תגדל באופן אוטומטי כך שתכיל ערך חדש. 4 המדריך השלם 3 457 כאשר אתה עובד עס טבלה המכילה עמודת זיהוי, אולי תצטרך להכניס גם את הרשומה החדשה וגם לאחזר את ערכה של עמודת הזיהוי עבור הרשומה החדשה. ביצוע משימה זו באמצעות שימוש באובייקט ₪660705% ובאובייקט ח8600חח60 בלבד היא משימה קשה. לאחר הכנסת הרשומה החדשה, קשה לזהותה שנית כך שתוכל לאחזר את עמודת הזיהוי שלה (זו הסיבה לצורך הראשוני בעמודה). למרבה המזל, הכנסתה של רשומה ואחזור עמודת הזיהוי שלה היא משימה קלה כאשר משתמשים בשגרות מאוחסנות ובאובייקט 0חה8ח60. השגרה המאוחסנת (070ו0660יכן 0760ז5) הבאה, הנקראת זסוזט00, מוסיפה שס של סופר חדש ומאחזרת את ערכה של עמודת הציהוי (חוחט!ס6 06ח106) עבור השורה החדשה: הווה ₪5 /ס65סחק = דה=65 ( ( 50 )ה סוההאוסרטו וה 6 ודוס דאז ₪18 ) 5 ( סוחהח טב ) פזסוטגוה דח=פאך ( 6וחה'וסהסט/₪ ) 5ם | ץצ = ₪0 ז0ם 55 שגרה מאוחסנת זו עושה שימוש בפרמטר קלט עבור שמו של הסופר ובפרמטר פלט עבור ערכה של עמודת הזיהוי לשורה החדשה. המשתנה הגלובלי צדזזא₪6105 מכיל את ערכה של עמודת הזציהוי בכל פעס בה מוכנסת לטבלה שורה חדשה (המשתנה שומר את ערך הזיהוי עד להכנסתה של שורה חדשה). התסריט הבא מכניס שס של סופר חדש לתוך הטבלה פזסחזטה ומציג את ערכה של עמודת הזיהוי עבור השורה החדשה: <-- "6חן.300/05/"= |ה(דחזע שפנ 1 --!> %> ( "הסו66 ה 8.60 כ" 768060066 56/6 = ח60 56% "[ס.אחו ]בה שוח:6==ו א = =" ה6קס.חהס6 ( "0חה וח0ס8.6 20" 0768600[66. 56/6 = סחהווהס6ץו ז55 חס = ה6600ה 60/60 0חה ה והס6ץו 06 = 6כץ רו 0 0 ועו "300" = 6% ד הרסחה הרס 6 חר רחס ץ] השככ .זר הזה חב רה רהס (8|6 תורחה הסה ,7ז%606ח301 ,"06ס0)הזנססה" ) 6 60 ה ררה ס)ץ1] השככ .סרח הזה חב רה רהס (50 6קח1 30788 ,זהח6זה/ה , "סותהּ)חסוטטה" ) ₪ "05 עס סח" = ( "6ההזסר טוה" )5זססרההּזהק. סחה ה והס6עוו 6 ה חר סע ויהשכ זר הזה חב ררה סע ( וכ 30378 ,301006061 ,"סו" ) ₪ א רועו ( "ו" )0חהורח סש 6שוז/.56ח6500 <% פרק 14: עבודה עם האובייקט 0ח8חוחס6 345 אחזור נתוני פרמטרים ייתכן ותרצה להשתמש בשגרה מאוחסנת (6ז660סזק 0760ז5) ללא ידיעת הפרמטריס הדרושיס עבור השגרה. לדוגמה, ייתכן ואינך יודע את טיפוס הנתוניס או את הגודל של הפרמטרים. כיצד תוכל בכל ואת לדעת נתוניס אלה! תוכל לאתחזר מידע על פרמטריס של שגרה מאוחסנת באמצעות שימוש בתסריט המוצג בתדפיס 14.1 (ראה תרשים 14.2). תדפיס 14.1 נכלל בתקליטור תחת השס 850.פוחהּזהּק ש0150|3. זפזס!קא = 61חז6]ח! ]]ס5סזסו!א - הסווהּחוזס]ח! זסוסהובזבי [2 6 65סטפת 80 אפצ א6ם -6] | ₪ ₪ ₪ טש ₪ ₪ 9 8 ₪ 8 . 5 - חווק | ח5066]ו= | 5שחחבת | עוסופו3 | 65וסעב- | ה56880 | פחסו] | 6558 סופ ממוסת " 0% | | 36 [ 45 511 וסחופוה|[ 45 1605 זשוסוקא = ותופוח|[ 45 = 65ח | פקווזסופג 45 06 [סמחב 0 [ 45 = ספ / פתו וס 8651[ 45 פאחע | תרשים 14.2 תדפיס 14.1 110 667 זה 1 בי טטצ 6 זה | 0 4 3 זו ד זר הנפנדדסת! 20 ]| | 200| =מגזמסמו0) 0 3 3 8 הצגת מידע על פרמטרים הפוחה זה 015013 <-- "סחו.85/ככה"= |ה(דח1/ םס 1% --!> %> (" 0.6066 )76860060 = ה חהס6ץ] 56 ( "חר 08.0 )6860060 5 = חה חר סש 56% " |סט.אחו [בזהסשעוח:6== א = |[=" הסקס. ההס6עוו החס)ן = חס 60 ה רסיא 56% 6 = 6 ו 00 חר סע "ססר 50"=%א6 רס הר סע ה 65 הזה ה רה רהסץ <% < |אדת> <40שה/><= וד ד/> חס סוח1 זסס6רתּזבק <= |דנד> <סגשו]> <צ₪800> <80₪05%=1 = | ד> <א0 ד > 100 ההק < 0 דק )> 6 המדריך השלם 3 4575 <4]> <הדד/>6חחהּ] זסזסוההּזהק<ר ד> <הד/>68/06הכ <> <ד/> חסט66זוכ <> <4ד/>26ו5<ך> <חד/> <% 5ז01ז6רחהזה. הרה רהס חו הוח ה₪86 זס-9%> <4]> <0ך/><% סוחפח.8ַחוח%=9%><כ ך> <סד/><% 8.006חוח%= 9%><כ ך> <0ד/><% ח6600זו0.ַחוח= 9%><כ ך> <10/><% 0.526חוח%= 9%><כ ך> <חד/> >% כ 6 תח סע %< <= |פהד/> <ץ800/> < |וזדרן/> דוגמה וו מציגה את כל נתוני הפרמטרים עבור השגרה 6סזפ/ח 50. השם, טיפוס הנתוניס, הכיוון והגודל של כל הפרמטרים מוצגים בטבלה (הכיוון מצייו האס הפרמטר הינו פרמטר קלט, פרמטר פלט או קוד החזרה). כדי להציג מידע על שגרה מאוחסנת שונה, פשוט החלף את שם השגרה החדשה עם 6סזסץוח. 50. ההצהרה העיקרית בדוגמה גו היא ההצהרה חה5.₪61765זס66והזהּק. סחההו והס6ץוא. כאשר מופעלת הצהרה זו, נתוני הפרמטריס של השגרה המאוחסנת מאותזריסם ממסד הנתוניס. תסריט זה אינו מחזיר קבועים. לחילופין, הוא מחזיר ערכי רשומות. כדי לפרש את הערכיס המוחזרים על ידי התסריט, עליך לבחון את קובץ 6!006ח1 בשס 85/ססג. בקוב> וה, הערכים המספריים של הרשומות מקושרים עס הקבועיס המדויקים. סיכום בפרק וה, למדת כיצד לעבוד עס שגרות .501 מאוחסנות בתוך דפי 8450. למדת כיצד ליצור ולהשתמש בשגרות מאוחסנות עס זפצז56 .501 670506ו1]. בנוסף, למדת שיטה קלה להפעלת שגרות מאוחסנות בתוך דפי 855 באמצעות שימוש באובייקט חסו66 חח 60. לבסוף, למדת כיצד להשתמש בשגרות מאוחסנות עס פרמטריס בדפי 450 באמצעות שימוש שיטות ובמאפיינים של האובייקט 0ח8ח חח ס6. פרק 14: עבודה עם האובייקט 0ח8חוחס6 347 פרק 15 עבודה עם זסעו56 אסוחז וחיפוש בטקסט-מלא בפרק זה 0 שימוש ב-₪00 עם 6עו56 א1806 11605001 0 שימוש ב-4200 עס 50376 +א6ד-ו|= 7.0 501 8 המדריך השלם 3 55 בשלושת הפרקיס הקודמים, למדת כיצד להשתמש ב- 00606 0808 606% (ססם) כדי לעבוד עס מסדי נתונים. בכל אופן, 67050 תכננה את סכג (ואת שותפו השקט 8 015) לעבודה עס כל סוג של מקור נתוניס, לא רק עס מסד נתוניס. בפרק וה תלמד כיצד להשתמש ב-00 כדי לבצע שאילתה בשרת חיפוש. פרק זה מתאר למעשה כיצד להשתמש ב-00 עס שני שרתי חיפוש שונים. ראשית, תלמד כיצד להשתמש ב-400 עס ז68שז56 06%ח1 0500ז6ו1]. ז6ש56 106% 6ספסלסווו כלול ב-286% חס₪ק0 זא, והוא משמש למיפתוח (0חו06%ח1) של מסמכים סטטיים. לדוגמה, תוכל להשתמש ב-ז6/ז56 106% כדי למפתח (א06%ח1 סד) ולבצע חיפושים של דפי |ואד, מסמכי 6זס) ספ5סזסווא, וגיליונות אלקטרונייס של |66א5. חלקו השני של הפרק מתאר כיצד להשתמש ב-400 עס 568700 א6--ן|₪ 7.0 501. 586 ]אס ד-||₪₪ 7.0 501 מוכלל ב-7.0 .501 67050%ו1]. הוא משמש למיפתוח ולביצוע שאילתות מול נתוניס המאוחסניס בטבלת מסד נתונים. תוכל להשתמש בכל אחד משני שרתים אלה ליצירת דף חיפוש סטנדרטי לאתר האינטרנט שלך. לדוגמה, אס תבקר בדף 0 6050.60ו. 508760//:קשח, תראה את דף החיפוש המוצג בתרשים 15.1. לאחר שתקרא פרק זה, תוכל ליישם את אותו סוג חיפוש באמצעות שימוש ב-450 וב-ססג. זסזט!קא = 61חז6זח! 050/1ז6ו - הוסס.!)ס5סזסוח ה0ז568 [ 2 0065טפ" 80 אפ 266 6 | > ₪ ₪ שָ ₪ ₪ 96 ₪ ו ו | וח ₪ סקמ | מפחפהם ‏ עסות ‏ פפהסום? ‏ ה0ש56 | שחסו | המושה 962 7 ]7 06ה8 || 36 [ 45 511 וסחופוה|[ 45 1695 זשוסוקא = ותופוח|[ 5 = %5ח | פקווחסופגום 45 306 ומב 0 [ 45 = ספ/ פתו וס 8651[ 45 פאחע | 6ווח | 56376 | אסקקט5 | 55טמסזק |1א .וח00.+/050ז10וח חס זס] ₪ הו00] 6זהּ טסץ )הח שחו חס (005סעש 5908 יוטסץ וט)חם .1 58 זט העווסן ₪ 5 :ב 59 יוטסץ ז59|80 .2 910005066 ה = 858זהק ספאם ו ו ח צ :681800 598700 יווסץ 0058ח0 .3 החסם. א 50טזסווח + ||א 6 (8358 006פ!סחא הז 8 +זסמט60 סז +מ06אט) ץוחס הַס|03%3 +סטטסזק 0 5 0 8 פ5הַ80|/ווסחא 8+ ₪ +וסטקטם 0 זז זפקס|פעפ 0 סו הפוא הַהותפהזזבק > חס ט|50 855חו5ט₪ 07 הַחוז 60 הסוסבסטטם 0 הַחולטוח60 |בהספזפק 0 0 0 הסוז3 זס+ח1 8ז3 סקס ח0סוז6971/803 ₪ הַחוחובּזד 8 0% 5רחזך .18587080 65חט!ז !8 .הסטבזספזס 0 50%סוון 1999 5 8 ,11 26680087 :03%80ק/) 185% תרשים 15.1 דף החיפוש של ספסיסון! הערה: + מציעה שרת חיפוש שלישי אשר ארוז עם זסעז56 5166 אספסזסווז. שרת חיפוש זה לא מתואר בפרק זה. למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של 67050%וו₪ 5 5106 בכתובת ז5106567/6/ 6050.60ורח. וצצ /: קח. פרק 15: עבודה עם 567/61 א6ח1 וחיפוש בטקסט-מלא | 349 שימוש ב-00ג עם וסו5 %א06ח1 +501סו6ווא ]5 א06%ח1 116705086 ייצור אינדקס למסמכיםס סטטיים באופן אוטומטי, כולל דפי [|אדת, מסמכי 6זס/ 050%ז6ו1, קבצי =פם, גיליונות אלקטרוניים של 066אם, מצגות +הוסקזפוסק וקבצי טקסט פשוטים. תוכל להשתמש ב--567/67 א06ח 1‏ 050%ז6!מ! למיפתוח (ליצירת אינדקס) כל הקבצים בשרת האינטרנט שלך וכדי לאפשר למשתמשיס לחפש מסמכים מסוימיס באמצעות שימוש בטופס חיפוש. הערת העורך: הפועל א146 0 תורגם למפתח (מהמילה מפתח). לפעמים מונח זה תורגם לייצר אינדקס או לעדכן מחדש אינדקס. מסד נתונים מכיל רשומות. כל רשומה מכילה שדות. מכיון שאנו מדברים על מסדי נתונים טבלאיים, מתייחסים לאוסף של רשומות כאל טבלה, לרשומה בתור שורה ולשדה בתור עמודה. 5 א06%ח1 ימפתח (יצור אינדקס) גם של דפי 455. אך הוא ימפתח (יעשה אינדקס) רק תוכן סטטי המאוחסן בדף 55. במיליס אחרות, המיפתוח יהיה של המקור אך לא של תוכנו המפוענח של הדף. ז567/8 א06ח1 לא ימפתח, לדוגמה, שוס מידע שדף 455 יאחזר מתוך טבלה. 5 106% 670508 כלול ב-86%ק חסטקס 4.0 דא פאוספחו/ו. היתה בידך האפשרות להתקין אותו כאשר התקנת את 115. כדי לבדוק האס 567/87 א06ח1 מותקן במחשב שלך בחר ב-+509 (התחל), פוחפזפסזק (תוכניות), 86%ק חסשקס 4.0 דא פוספחועו, ובדוק האס קיימת תיקיה בשס 68ש567 א06%ח1 0%פ6סזסווא. אס התיקיה אינה קיימת, תוכל להתקין את 567/60 106% באמצעות הפעלת תוכנת ההתקנה של 4.0 דא פאוסבחוש 6% חססקס. לאחר ש-567/60 א06ח1 הותקן, הוא יעבוד בקביעות ברקע כדי למפתת את כל המסמכים הממוקמים בספריות הווירטואליות בשרת האינטרנט שלך. כברירת מחדל, בכל פעס שתוסיף ספריה וירטואלית, ז56/6 א06ח1 יאתר את הימצאותה באופן אוטומטי ויתחיל לבצע מיפתוח (אינקדס) של המסמכים הנמצאים בתוכה. טיפ: ניתן לאלץ את 567/87 א06ח1 לבצע מיפתוח (אינקדס) של ספריה בכל זמן שהוא באמצעות שימוש ב- זְסְפַחַ13] ז6ז56 06%ח1. בחר את שם הספריה ובחר באפשרות חסוס6ה, ה₪6568. 0 המדריך השלם 3 455 יצירת טופס חיפוש פשוט בפרק זה תלמד כיצד להשתמש ב-0ג עס ז7/68ז56 06%ח1 ליצירת דף חיפוש פשוט עבור אתר האינטרנט שלך. דף החיפוש מאחזר את כל המסמכים בעלי ההתאמה לביטוי חיפוש שהוקלד בטופס !אז3 (ראה תרשיס 15.2). כמו כן, הוא מציג רשימת תקציריס (40508609) עבור כל המסמכים המתאימים. הקוד השלס עבור דף החיפוש נכלל בתדפיס 15.1, אשר יוצג מאוחר יותר, והוא נמצא בתקליטור תחת השם .ו ו. זסזס!קא = 1פחז6זח] 050/1ז0:א - הסזב563 415 2 כ 0)65טבת 0ב אפע 26|‏ 6 | 1 טש ₪ ₪5 96 2 חווק | ח5066]ט= | סחמבת | עוסופו3] | 65וסצב- | ה56880 פחסו] | ופ סופ מס 6% | | 36 [ 45 5181 וסחופוה|[ 45 169% זסוסוקאם תופוח[ 45 = 65ח | קסופו [ 45 ₪06 וסמחב 0 [ 45 = ספ/ פת! וס 8651[ 45 פאחע | ₪1 5 אפחח| אספססווא| עס 56870 06ס[0]6 :ז76תו6 5 :1806 0508עס/ך 1106 0 ה?מ6נמגוס 10 ע6זרו56 1668 1/670508 זז 10668 110 קמנח56 56767 11068 1/₪070508 6767 1566 115791 0 קטסם גוסץ 761" בלפש 5 106% 08 17ג06550סגופ 701 106% מגרת 0 66שגו6 50000826 תה 18700816 16 1505 ] 8 6 11068 0 406655 509 שנס ,5601 מ]קט 8878 56767 1106 400655 0? שוסב[ 2650065 ם[-80ת5 ש6ז56 :11062 1116 0םו1,080 -ז6זר56 166% ₪070508/ 6 למ6ב קה תה1/1 1/1017050 126 ספמו מו- קהת5 זסקר6 166% 16 115581 0 קטסם 65065 תרשים 15.2 דף החיפוש של ז6/ז50 אססח1 דף החיפוש מקיס קשר עס 567/68 06%ח1 1670506 באמצעות שימוש ב-8כ 015 567 106% 160506 זס+ זסושסזוק. ההצהרה הבאה משמשת להקמת הקשר: "5א510רח= 0/1058 אק" ה6ק0. חס לאחר הקמת הקשר, מופעלת ההצהרה הבאה לביצוע החיפוש עצמו: וק ,06706 ,הס 28 הת ך6ם 551 םה ()ק560 אסא 0 < (" 8 ה0ז568 8" ,5חה60) דא דש 6 3% ץם הפסחס לשאילתה זו ארבעה חלקים. חלק ראשון, ההצהרה ז0ם 551 משמשת לאחזור מספר מאפיינים של המסמכים המותזרים על ידי השאילתה, בדוגמה זו, תקציר (ח0וז01128ז08786), כותרת (06ו061) והנתיב הווירטואלי המלא (חזהקצ) עבור כל מסמך שאוחזר. תלמד יותר על מאפייניס אלה בסעיף מאוחר יותר בפרק, מאפיינים ניתנים לחיפוש. פרק 15: עבודה עם 567/61 א6ח1 וחיפוש בטקסט-מלא | 351 חלק שני, המשפט ₪0 משמש לציון טווח החיפוש. במקרה זה נעשה החיפוש בכל מסמך המאוחסן בכל תיקיה וירטואלית המאפשרת מיפתוח. כברירת מחדל, זה אומר שהחיפוש יתבצע בכל הספריות הווירטואליות בשרת האינטרנט שלך. חלק שלישי, המשפט =חשה/), משתמש במילת המפתח ₪07 ד5=₪ת (6016806זק דאם ד ת) כדי להחזיר רק את הרשומות המתאימות לביטוי החיפוש אשר הוקלד בטופס ה- !וא ז₪4. המאפיין 6000606 מייצג את תוכנו של המסמך. לבסוף, המשפט /8 5₪סח0 משמש למיון תוצאות השאילתה באמצעות רמת הקשר לביטוי החיפוש. התאמות טובות יותר נמנות בהתחלה. המאפיין %ח₪9 מכיל ערך בין 0 ל-1000 המציין את רמת ההתאמה של התוצאה לביטוי החיפוש (מספר גבוה יותר מציין התאמה טובה יותר). לאחר ביצוע השאילתה, מוחזרות התוצאות באובייקט ערכת רשומות (566070560) רגיל של ססג. הלולאה סצפשעו...= וזחצ משמשת להצגת כל הרשומות בערכת הרשומות, אחת אחרי השנייה. תדפיס 15.1 850.ה11556876! <|וחזו[]> <680ח/> <06/ > 568760 115 <%1|6> <1080]> <ץ000> <"ספה. 115568760]"= 36000 "ל5סכ"= 0ס סרח החזזס?> <526=30 "6="568100וחבּח 6טסחו> :וס ה6ז508 <"!6=")0ט|פע "זורחס טפ"=6ק/ס סטסחו> <וחזס)/> <זח> %> ( ( "ח50876" 00065 )ד = ה50876 חסו "" <> ה0ז568 )ו ("" ,"" ,ה56870 )₪601806 = ה50970 ( "660 30000.0" )0660060 ז50/6= חסס 56% "5105 = 6 0ו/סזס" ה6ס0. חסס 8 " ,7800072800 607ם 551" = -501ץוח 8 " הדהק ,6ו6סכ " 6 8 " ()=5007 סםת" 6 8 "0 < ('" 8 ה6זה56 8" ,6ח00ח60) דא= ךם=ח- ממםרו/" ₪ "56 אחהה ץם השכאס" 6 ( 501 )600006א.ח00 = 45 56% חסו 5.50 זו "!0 חטס) 65ח60הרח סצ]" 6סוז/. 650056 2 המדריך השלם 3 455 6 "5.50 דסא = תה/ <% <8/><%( "2061106" )35=%><"<%6( "הז8ק/" )35=%>"=)6זח 8><ק> <6סט0%סום> <%( ( "ה786002800הת" )5 )6006חם | דה ז9%=56/6> <00%ו06%0!/> %> סו 5 סאפ/ו 0 חס <% הגבלת טווח החיפוש בוודאי תרצה להגביל חיפושיס שוניס לקבוצות מסמכים שונות. לדוגמה, אתר האינטרנט שלך יכול לכלול אזור אחד עבור שרות לקוחות ואזור אחר עבור תיאור המוצריס. אולי תרצה דף חיפוש שונה עבור כל אחד מהאצורים. ניתן להגביל טווח של שאילתה באמצעות שימוש בפונקציה 56075. הפונקציה 56075 מקבלת שני ארגומנטיס. הארגומנט הראשון, 6קץד |8פזפטפזד, מציין האס החיפוש יתבצע גס בתת-הספריות של ספריית החיפוש. 6קץד |8פופטפזד יכול לקבל את הערך |8/6758ד 660 (החיפוש מתבצע בתת-ספריות) ו-|הפזסטבּזד אוסווהח5 (החיפוש אינו מתבצע בתת-ספריות). כברירת מחדל, מתבצע החיפוש בכל תת-הספריות. הארגומנט השני, 8%0פ, מכיל רשימה של כל תת-הספריות הווירטואליות והפיסיות אשר בהן יתבצע החיפוש. ניתן לרשוס ספריות רבות באמצעות הפרדת נתיב כל ספריה עס פסיק. כברירת מחדל, אס לא תרשוס אף ספריה, החיפוש יתבצע בכל הספריות. הדוגמה הבאה מגבילה את טווח שאילתת החיפוש לספריה וירטואלית בשס סז ו0סזק. מילות המפתח ₪541ם/ ד /וס | 54 משמשות כדי לציין שהחיפוש לא יתבצע בתת-הספריות של הספריה ס)ח1ט6טססזק : %> ( "חסו066ח30000.00" 0[66 768060 ז56/6=ח60 56% "5א510רח= 8 כ0/1ק" ה6ק0. חס 8 " סש 6ו6סכ 07 551" = .501ץוח 8" (' ""סז)חסוססזק/"" 0 |ה5חם הד צוס | |החפ' )= 500" 6 "( '1138א 2 דהק' ,6ח0ח60 )דאם דםםאת ממםה/ש" > ( 501וח )060006 ח60 = 45 56% ₪55.50 דסא 6ווח/ <% <%( "2061106" )3₪5=%> :6שוך<ק> %> ]עסו 5 סחס/ <% פרק 15: עבודה עם 567/61 א6ח1 וחיפוש בטקסט-מלא | 353 מאפיינים ניתנים לחיפוש 56 א06ח1 6050 עוקב באופן אוטומטי אחר מספר מאפיינים של המסמכים שמופתחו. עבור סוגים שוניס של מסמכים - לדוגמה, מסמכי בזס/ 6070506 או מסמכי 4191 - הוא מבצע מעקב אחר מאפיינים שוניס. תוכל להשתמש במאפיינים אלה בשאילתות החיפוש שלך באותו אופן בו היית משתמש בשמה של עמודת טבלת מסד נתונים. קיים מספר רב של מאפיינים משאוכל למנות כאן (קרא את התיעוד ל-ז56706 106% 670506 כדי לראות את הרשימה המלאה), אך אציין מספר מאפייניס מהשימושיים ביותר: ס ס 0 000000 ( 0 ס ס 5 (גישה) - מציין את התאריך והזמן האחרון בו התבצעה גישה למסמך. ח0ו786067280ח6 (תיאור) - מכיל סיכוס תמציתי של המסמך. ז6/ז56 א06ח1 יוצר סיכומיס אלה באופן אוטומטי תוך כדי מיפתוח המסמכים. 605 (תוכן) - תוכן המסמך. ניתן להשתמש במאפיין וה במשפט שמםחו, אך אי אפשר להחזירו בתוך רשימת ד6= |55. 6 (יצירה) - מציין את התאריך והזמן בו נוצר המסמך. ץזסס6זום (ספריה) - הנתיב הפיסי של הספריה בה ממוקם המסמך. זסוזוה6סכ - שמו של כותב המסמך. 86 - כותרת המסמך. ואוו - שס קוב המסמך. טסו - מספר המיליס המוכלים במסמך אשר מתאימיס לשאילתת התחיפוש. הז (נתיב) - הנתיב הפיסי המלא של המסמך. אח₪3 (דרגה) - דרגת הקשר של המסמך ביחס לשאילתת החיפוש. יכול לקבל ערכים בין 0 ל-1000 (המספר הגבוה יותר מציין התאמה טובה יותר). 6 (גודל) - גודלו של המסמך בבתים (פ8/%65). ח+98/ - הנתיב הווירטואלי של המסמך. סח צ - מציין את התאריך והזאמן האחרון בו נכתב המסמך. נניח לדוגמה, שברצונך לאתזר את רשימת המסמכיס אשר גודלס אינו עולה על 100 בתים. תוכל לבצע שאילתה זו באמצעות שימוש במאפיין 5026 : 24 %> ( "הסוח 30000.0" )00060060 ז50/0= חסס 56% "55 = ז06ושסזק" השק חס6 8 " 5126 ,06106 60ם 55" = .501ץוח 8 " םהםחצ (ק500 ווסם;" 6 "100 > 5126" 6 ( 501 )060006 ח60 = 45 56% ₪35.50 דסא 6ווח/ <% המדריך השלם 3 850 <%( "2061106" )345=%> :ססוד<ק> <%( "20ו5" )9%0=₪5> :5120<זכ> %> סו 5 0חס/ %< יצירת מאפיינים מותאמים אישית ניתנים לחיפוש אחת התכונות המעניינות ביותר של 566 א06ח1 היא תמיכתו בהגדרות של מאפיינים מותאמים אישלית (₪65ז6קסזק וחסספט6). לדוגמה, ניתן להוסיף מאפיין מותאם אישית לקבוצה של מסמכי !א ואז לבצע שאילתות אשר עושות שימוש במאפיין וה כאשר הן מבצעות חיפוש במסמכי ה- |ואדו. כדי להוסיף מאפיין מותאם אישית למסמך |דה, השתמש בתגית <גדםו)> של אדו. לדף הבא מאפיין מותאם אישית בשס ססזקץו : <|ווזו]> >0680< <"60ז"= דא= ד0 "קסזוקשות"== ה ה דםו]> <6וזו/ >%ח6 06 6וה6<50> >/7680< <ץ000> !סוו6 <ץ000/> <|וחסח/> התגית <184ם)!> מוספת בין תגיות <סגפהח> של מסמך |אזה. בדוגמה זו, התגית <4דם!> משמשת להגדרת מאפיין בשס ססזקץוח עס הערך 64ז. אתה יכול, כמובן, ליצור מאפיין עס כל שס וערך שתרצה. לאחר הוספת מאפיין מותאם אישית לדף וואדה, עליך לעצב את זסצז56 א6סח1 כדי שיוהה את המאפיין החדש. כדי לעשות ואת עליך להשתמש ב-זִסְחַבּח83!! ז6שז56 א6בח1. בצע את השלבים הבאים: 1. הפעל את ז6הָהּח13] ז6עז56 06%ח1 ובחר בתיקיה 65וו6ססזס. 2. המאפיין החדש צריך להופיע ברשימת המאפיינים במסגרת הימנית. אס המאפיין אינו מופיע, תוכל לחכות עד אשר ז567/9 א06ח1 יזהה אותו, או שתוכל להכרית את ]56/6 א06ח1 לבצע סריקה מחדש של הספריה המכילה את המסמך עס המאפיין החדש. כדי להכריח סריקה מחדש, בחר בשס הספריה ובאפשרות חסוז6ה, ה₪6568 (אולי תצטרך גס לסגור ולהפעיל מחדש את ז6/שז56 אססח1 זו 3 בחר את המאפיין מרשימת המאפייניס ופתח את הכרטיסיה ₪65ו6קסזק של המאפיין. סמן את התיבה 60ח686 ובחר בטיפוס הנתונים אדפש/וק | דצ עבור המאפיין (ראה תרשים 15.3). פרק 15: עבודה עם 561/61 א6ח1 וחיפוש בטקסט-מלא | 355 ג וו וו יי | בא ו ןא ידי | ןי | עווסקסזק 566 עווסקסוקן ססופעוז] :סז 8 <ן | - הז 5 זו] :וס ₪ 4 :6 | שו | 308 תרשים 15.3 הוספת מאפיין מותאם אישית 4. בחר בכרטיסיה 65זסקסזק פעס נוספת, ובחר באפשרות חס60ה, פ5ספַחהח6 זוחו 60. סדרת פעולות זו מוסיפה מאפיין מותאס אישית חדש למטמון המאפייניס. לאחר שהוספת לראשונה מאפיין מותאס אישית, המאפיין מכיל את הערך 1ועא עבור כל המסמכים, עד אשר הס ימופתחו שוב. 0 לאחר ש-6/ז56 א06ח1 ויהה את המאפיין, ניתן להשתמש בו בשאילתות חיפוש בדיוק באותו אופן בו ניתן להשתמש במאפיינים סטנדרטיים, כגון, 6 ו-5126. התסריט בתדפיס 15.2 (נמצא בתקליטור תחת השס 880.קסזקו605%0) מאחזר את כל מסמכי ]₪ אשר בהס ערך המאפיין ססזקץוח שווה ל-חספזף. עליך לשיס לב לשורה המוזרה והלא מובנת הבאה אשר מופיעה בתסריט: '61050310-6003-1161-9892-0080690800]1' שודק סק ז55" סזטססאם. חס "מסזקץוח 45 קסזקשוח' קזקסחק 6 מטרתה של הצהרה זו היא לקשר את המאפיין המותאס אישית לשס ידידותי שבו תוכל להשתמש בשאילתות שלך. מחרוזת התוויסם והספרות הארוכה מייצגת את ה-6010 (מזהה ייחודי גלובלי - ז06ח106 6טסוחש ץוו3פסו6) עבור מאפייניס המקושריס עס מסמכי ואדו. לדוגמה, אס אתה יוצר מאפיין מותאם אישית בשס זסוס6עפ], עליך להשתמש בהצהרה הבאה כדי לספק למאפיין זסו60צ9? שס ידידותי (אותו 6/0/10 משמש תמיד עבור מסמכי ו דו): '01050300-6003-1161-9892-008069080011' ₪ ומדק סק 55" שזטססאם. חס "זס|8/60? 5( "זס|ס6ע8?' ס[קסחק 6 6 המדריך השלם 3 55 תדפיס 15.2 850.קסזקו 60500 %> ( "סוה 30000.0" 7080600166 זה 56=ח60 56% "0%5ו5וח= 6 0ועסזכ" ח6ק0. חס '01050310-6003-1161-9892-0080690800]1' םדק סק [55" 06006 הס "מסזקץוח 45 קסזקשוח' קזקסחק 6 8 " קסזקץוח ,0606 ₪0 55" = .501ץח 8 " (=5007 (0סם;" 6 "0 < ('" 8 "ח66זףָ" 8 " ,ססזקשו) דא דם=א= =השרו/\" > ( 501 )060006 ח60 = 45 56% ₪65.50 דסא = תה/ <% <%( "06ו61סכ" )9%0=3%5><ק> <%( "מסזקץוח" )5=%><זם> %> סו 5 סאש/ש <% שימוש ב-₪00 עם 5636 +א6ד-!|ט= 7.0 .501 אס אתה יוצר אתר אינטרנט מונחה מסד נתוניס באמצעות 55, רוב הנתוניס לא יישמרו בדפי )אד סטטייס אלא בטבלה אחת או במספר טבלאות מסד נתונים. לדוגמה, דמיין לעצמך שאתה בונה אתר משרות עבור יועציס ל-ק15. קרוב לוודאי שתרצה לאפשר למבקריס לשלוח את קורות החייס שלהם דרך טופס מאובטח. השיטה ההגיונית והיעילה ביותר לאיחסון קורות חיים אלה היא באמצעות הצבתס בעמודת טקסט של טבלת מסד נתוניס. שיטה זו יוצרת בעיה כאשר משתמשים בשרתי חיפוש מסורתיים כמו א06ח1 116-0508 ץ5. כיון שניתן להשתמש ב-ז6/ז56 א06ח1 1670506 רק כדי למפתח (א06ח1 070 מסמכיס סטטיים, לא תוכל להשתמש בו למיפתוח קורות החייס אשר נשלחו לאתר שלך. ז6עז56 א06ח1 11670506 ייכשל במיפתות רוב הנתוניס החשוביס. למרבה המזל, 1670506 זיהתה בעיה זו. כדי לפתור את הבעיה למיפתוח נתוניס המאוחסניס בטבלאות מסד נתוניס, הציגה 167050 את השירות חיפוש טקסט-מלא -‏ 568708 %א6ד-!11טם, עס 7.0 ז6/ז56 501 50%סזסו1. השירות ה6ז568 6א6ד-ו!₪ יכול לשמש למיפתות ולביצוע שאילתות מול עמודות טקסט בטבלת מסד נתוניס כלשהי של 0 פרק 15: עבודה עם 5617/61 א6ח1 וחיפוש בטקסט-מלא | 357 לשם מה נדרש חיפוש טקסט-מלא (ח06זַ563 +אס6ד-|וט-)? ודאי תתמה האס שרות ה56876 6א6 ד-||₪₪ באמת נחוצ. .586-501ח8זד, השפה של .501 , כבר תומכת בהתאמת תוויס באמצעות השימוש בתוויס כללייס (1!66870) 5 ) ובאופרטור 1165. לדוגמה, תוכל להשתמש בהצהרה הבאה של 501 כדי לאחזר את הטקסט של כל קורות החיים המכילים את הביטוי "60680 אזסעו |וו" מטבלה בשס 6050/0815 : 055 |[ 6והטפס ד0ם 55 068% אזסטו ||ואו%' 18 | 6והפס םחפה הצהרה זו פועלת באופן מושלס. היא משתמשת בתו אחוז (%6) כדי להתאיס מחרוות בכל גודל שהוא המקדימה או הבאה אחרי הביטוי. השאילתה תחזיר את קורות החיים המכיליס התאמה מושלמת לביטוי וה. ישנם שני חסרונות לשימוש בגישה זו לחיפוש בתוכנה של טבלת מסד נתונים. הראשון, והחשוב ביותר, השאילתה אינה יעילה במיוחד. אס יש לך טבלה המכילה אלפי (או עשרות אלפי) קורות חיים, שימוש באופרטור 5א11 באופן זה יגרוס למסד הנתוניס שלך לזחול. ז5678 501 פשוט לא תוכנן לטפל ביעילות בסוג של שאילתה כצו. דבר נוסף, שימוש באופרטור 5א11 יגביל אותך לביצוע חיפוש רק כדי לאחזר התאמות מדויקות. לדוגמה, השאילתה 1165 שבדוגמה הקודמת לא תמצא התאמה לקורות חייס המכיליס את הביטוי "60630 ץזסע אזסעו |וואו" או "ק68ח6 ץזסע ,ץזסע סע |וו". משתמשים מצפים מאתרי אינטרנט מסחרייסם לתמוך ביכולות חיפוש מתקדמות כמו למשל בחיפוש בוליאני ובהתאמת תבניות מעורפלות (75ז08₪6 /22ט=). משתמשיס מצפיס להיות מסוגליס לבצע את אותס סוגי חיפוש אשר הס יכוליס לבצע ב-!ססח8צ או ב-4|58/15%8. לא ניתן לבצע סוגי שאילתות אלה באמצעות .586-501ח8זד (או שהס יהיו כל כך מורכבים ולא יעילים כך שלא ישתלס לבצעם). חיפוש טקסט-מלא - ה5680 %א6--!|₪₪ 6ספסזסוא, אינו שותף לליקויים אלה. הוא משתמש באינדקסים משלו אשר תוכננו במיוחד לטיפול בחיפושים מורכבים. חיפוש טקסט-מלא תומך הן בתבניות מעורפלות והן בשאילתות בוליאניות. התקנה ואפשור חיפוש טקסט-מלא (ח6ז563 +א6ד-ו!ט=) השירות חיפוש טקסט-מלא נכלל עס 7.0 .501 06פ5סזסווא. למרות שהשירות נכלל עס כל הגרסאות של 7.0 501, הוא לא יפעל עס הגירסה 65%600. לא ניתן להשתמש בחיפוש טקסט-מלא עס 95/98 פשספחו/ או עס חהס90ל5אזסצ דא פטוספחו/צ. השירות יפעל אך ורק עס ז567/6 דא פאוססחו\. חיפוש טקסט-מלא אינו מותקן כברירת מחדל בעת התקנת 5668 501. במהלך ההתקנה, עליך לבחור לבצע התקנה מותאמת (ח5₪||800ח1 ההסשפט6) ולבחור 8 המדריך השלם 3 55 ב-567/106 568700 6א6ד-||₪₪ מתפריט הרכיבים הניתנים להתקנה. לחילופין, ניתן להתקין חיפוש טקסט-מלא לאחר התקנת ז507/8 .501 באמצעות הפעלה חוזרת של תוכנת ההתקנה. לאחר התקנת השירות, הוא יירשס ב-806ח18] 567/06 56768 501 תחת השס 56876 11670508 לפני שתוכל להשתמש בשירות, עליך לאפשר אותו באמצעות לחיצה על 06ח0ח1/60ו9ו5 יחד עס בחירה בשירות (ראה תרשים 15.4). <1 יי סל [+ וז וגו ] 5 [- 50 ו ו 0פו5 ₪ 5 05 הפחאו 6סוץזס5 1זהו5-טוגום ‏ שן במוחחגוה - זה 55 - 0 סואה ספצ תרשים 15.4 הפעלת שירות חיפוש טקסט-מלא כמו כן, באפשרותך לציין את כמות משאבי המערכת אשר בהס יוכל חיפוש טקסט-מלא להשתמש. כדי לקבוע אפשרות זו, הפעל את 6פקזססחם זסעז56 .501 זסחָהחו, לח על 5687/1665 +וססקט5, ולחצ לחיצה ימנית על ח56876 )א6ד-|ו₪ כדי להציג את דף המאפיינים של השירות ה5686 66ד-!!₪₪. בדף המאפיינים, בחר בכרטיסיה 6ס6חאוחזסזז6ק וספק ערך עבור 5806( 6500166 5/5906 (ראה תרשיס 15.5). 5 06וצז5 56310 )6 ד-ווט=] | וס | ₪368 6 05וו990] וח916ע5 -| וטס סז 830% 0-ו 00 = זס הסו!סשההסס ב זס] )וב/ 5661 .501 חסזו 833 תרשים 15.5 קביעת השימוש במשאבי החיפוש פרק 15: עבודה עם 567/61 א6ח1 וחיפוש בטקסט-מלא | 359 הוספת אינדקס טקסט-מלא לטבלה (7ה6ז563 +א<6ד-ו!ט=) ניתן להגדיר וליצור אינדקס טקסט-מלא (א06ח1 א6ז-וו₪₪) עבור טבלה באמצעות שימוש ב-זסהְהּח8] 56סזססח= :567/06 501 או באמצעות הפעלת שגרות מערכת מאוחסנות. השימוש ב-זמהָהח8!] 56וקזססח= ז6/ז 50‏ 501 ליצירת אינדקס הוא קל הרבה יותר, ולכן ווהי השיטה שתתואר כאן. לפני הוספת תמיכה לחיפוש טקסט-מלא עבור טבלה, עליך להיות מודע לעובדה שלא תוכל לשנות את הטבלה לאחר הוספת האינדקס. לדוגמה, לא תוכל לשנות אף אחד מהאינדקסיס הנורמליים של הטבלה או לשנות את עמודות הטבלה (תוכל בכל מקרה לשנות את הנתוניס בטבלה). כדי לבצע שינוייס לטבלה בעלת אינדקס טקסט-מלא, עליך להסיר את האינדקס, לבצע את השינויים, ולהוסיף את האינדקס שוב. ה מקשה על החייס במקרה של אתר אינטרנט פעיל, כיון שהמשמעות היא שלא ניתן לבצע שינוייס בטבלה ללא נטרול ומני של דף החיפוש של האתר. כמו כן, עליך להיות מודע לכך שלא ניתן להוסיף אינדקס טקסט-מלא לטבלה אלא אס כן יש לה אינדקס ייחודי, בעל עמודה בודדת. כדי ליצור אינדקס כזה עבור טבלה, ניתן להוסיף לה מפתח ראשי (ע6א עזפחוזק). בדרך כלל מגדיריס מפתח ראשי עבור עמודת יהוי (חוחט|ס 6‏ 0%ח106) כדי להבטיח את ייחודיותס של כל ערכי העמודה. כדי ליצור אינדקס טקסט-מלא עבור טבלה, הפעל את 1808061 56וכזסזחם 0500%ז6וו ובחר בטבלה. כעת, לח לחיצה ימנית על הטבלה ובחר באפשרות 18916 א06ח1 6 ד-ווטם, 6 3 חס 8ַחןא06ח1 6א6 ד-||₪₪ 6ח6כ. סדרת פעולות אלו יפעילו את האשף א ד-ווט= 0 1069 (ראה תרשיס 15.6). האשף ינחה אותך במהלך השלביס הבאים: 1. בחירת אינדקס. כל טבלה בעלת אינדקס טקסט-מלא חייבת לכלול עמודה בעלת ערכים ייחודיים. עמודה זו נקראת עמודת המפתח (חוחט!ס6 שְסַא). כאשר אתה מבצע שאילתת טקסט-מלא, ניתן להחזיר את ערכי עמודת המפתח עבור השורות המתאימות לשאילתה. [זה2ו/ החוא6טח! ]א6 ד-ווט] ,5001 1116 40 616016 ער 1 \ 8חוא6ח1 וצ ד -[וטי זס) 0363/00 בהואפבחו 1א16]|נו] 3 68)6זס גופע 5כ|פ טזבכואו פוחד :חס גוסע הזבקוו פוח! חוו/ .03130358 זגוסע ו 06 0 13006 3 56601 * 6 6 0] פהוחט!סס 30161-08560זה 0 6!! 56/60 * 31300 הַחו1פוא חב 0] 65|פה] 56בפב3 |החסוובטב 40 * 5 !סש פ! 18/6 3 |ס שו וסוס 6/ב] +פוחח גוס" קוו / | תרשים 15.6 יצירת אינדקס טקסט-מלא (א6ח1 )אס ד-ווַ₪) 0 המדריך השלם 3 450 2. בחירת עמודות טבלה. ניתן ליצור אינדקס טקסט-מלא עבור מספר עמודות בטבלה. לדוגמה, ניתן ליצור אינדקס עבור עמודות 4₪ח2₪6/, ההש ו- דאפד. 3 בחירת קטלוג מפורט. אינדקס טקסט-מלא מאוחסן בקטלוג. באפשרותך ליצור קטלוג חדש או לבחור בקטלוג קיים. למרות שניתן להציב אינדקסיס רביס של טקסט-מלא באותו קטלוג, אל תעשה זאת כאשר אתה ממפתת טבלאות גדולות. 4. בחירת או יצירת תזמוני אכלוס (600165ח56 חסטפ!טקסק). שלא כמו אינדקס טבלה נורמלי, אינדקס טקסט-מלא אינו מעודכן באופן אוטומטי על ידי ז6צז56 .501. אם שורות חדשות נוספו לטבלה או שרשומות בטבלה שונו, יש לעדכן את אינדקס הטקסט המלא. כדי לעדכן אינדקס טקסט-מלא באופן מתוזמן, צור תזמוני אכלוס. תוכל לבחור לעדכן את האינדקס כל פעס מחדש (אכלוס מלא - |ו₪ חסטפּ!טקסק), או שתוכל לבחור לעדכן אינדקס רק עס שינוייס חדשים (אכלוס מצטבר - חסטה|טוקסכ |%8ח6ו6זסח1). בדרך כלל עליך לבחור באכלוס מצטבר. לאחר שהשלמת את האשף לתצ חפחו=, ואינדקס הטקסט המלא החדש ייווצר בקטלוג שציינת. אינדקס הנוצר לראשונה הוא ריק. לפני שתוכל להשתמש בו, עליך לאכלס אותו. כדי לאכלס אינדקס, בחר ב-6818|00 6א6ד ||ט=, לח לחיצה ימנית על שמו של הקטלוג, ובחר ב-חסוז8!טקסק +81ז5. פעולה זו תתחיל את תהליך האכלוס. עבור טבלאות גדולות, אכלוס האינדקס בפעס הראשונה עלול להימשך זמן רב. תוכל לצפות בתהליך בוּמן אמת באמצעות לחיצה כפולה על שס הקטלוג וצפייה במונה הפריט. בכל פעס שממופתחת שורה חדשה בטבלה, יגדל מונה הפריט באחד (ראה תרשים 15.7). 18005 [ 19165 [ 56050065 [ 5 0000077 פַספמסעח] :6 7 הסדא הס 10 מ |3סנמע סוק ח חספווקסק וגא 0 5 )וטס חפו! 00000040 פאתן 6 880 38 :)טס הזסצו גוסו 8 2:06.42 3/14/98 וטק 1.85% תרשים 15.7 צפייה במונה הפריט ביצוע שאילתות טקסט-מלא כדי לתמוך בשאילתות טקסט-מלא, נוספו ל- 586-501ח8זד שתי מילות מפתח חדשות ושתי פונקציות חדשות. באמצעות שימוש במילת המפתח 60814185 ובפונקציה = 8 15 דא 0ס6, תוכל לבצע שאילתות בוליאניות וסוגיס נוספיס של שאילתות חיפוש מדויקות מאוד. באמצעות שימוש במילת המפתח 7ַא5₪ז₪55= או בפונקציה = 8 דדאם דםםא=, תוכל לבצע חיפושים במבנה חופשי. פרק 15: עבודה עם 567/61 א6ח1 וחיפוש בטקסט-מלא | 361 וק 5אז דא 6 מילת המפתח 185 60% גמישה מאוד. תוכל להשתמש במילת מפתתח זו לביצוע כל אחד 0 מסוגי החיפוש הבאיסםס: חיפוש בוליאנל (ח6ז568 ח800!68) - בחיפוש בוליאני, ניתן להשתמש במילים סאג, ₪, ו-דסא סאג בביטוי החיפוש. לדוגמה, תוכל לבצע חיפוש בטבלת קורות חייס אחר כל קורות החיים המכיליס את הביטוי עוטה-|6ד או ח58|6זס3. חיפוש ביטוי מדויק (ה6ז568 56ה8זחק זַסה8א=) - באמצעות הצבת מרכאות (" ") מסביב לביטוי החיפוש, ניתן להתחזיר רק את הרשומות המתאימות בדיוק לביטוי. לדוגמה, תוכל לחפש דפי 455 ולא להחזיר רשומות המכילות את הביטוי 04 5 200%6. חיפוש משוקלל (60ז568 660ח0ופ/) - בחיפוש משוקלל תוכל לקבוע משקל שונה עבור הביטויים המופיעים בביטוי החיפוש. לדוגמה, בחיפוש אחר קורות חיים המכילים את המילים 457 ו- |אפק, תוכל לתת משקל רב יותר למילה 857 מאשר למילה |חשס. חיפוש נטייתי (ה6ז563 והחסְ8660ה1) - בחיפוש נטייתי, יכולה להתקייס התאמה גס במקרה של שוני דקדוקי במילת החיפוש. שוני וה כולל הן צורת רבים וצורת יחיד של שמות עצם, והן ומנים דקדוקיים שוניס של פעלים. חיפוש של המילה 6 ליחזיר גם שורות המכילות את המילה 565סח. חיפוש של המילה חסקס יחזיר גס שורות המכילות את המילה 0 חיפוש קירבה (ה0ז568 שוחזואסזק) - בחיפוש קירבה, ניתן להעניק דרגה גבוהה יותר להתאמות בהן המילים בביטוי החיפוש מופיעות בקירבה רבה יותר. לדוגמה, תוכל לתת ערך גבוה יותר לקורות חייס בהס המילים צופע ו-0ק6068 קרובות אחת לשנייה מאשר לקורות חיים בהן מילים אלו רחוקות האחת מהשנייה. לדוגמה, נניח שעליך לבצע שאילתה אשר מחזירה מטבלת קורות החיים את כל הרשומות המכילות את המללים עוטג-61ד או ח367058|6. תוכל לבצע את החיפוש עס מילת המפתח 15 60 בעזרת ההצהרה הבאה: 5 / 5חהל|50ח0ס0 ₪016 6והטפסז 6 ד0ם 55 ( '"הח58|6טזס(" 0 "עושה-|6 ד'" ,6הט65ז 6 )פאז דוס6 הצהרה זו מחזירה את כל קורות התייס מהטבלה 50|808ח60 כאשר העמודה סז 6 מכילה את המיליס שטוטה-|6ד או ח367058|6. מילת המפתח 5א1ז דא 60 מקבלת שני ארגומנטים. הארגומנט הראשון מספק את רשימת העמודות בהן יתבצע החיפוש (ניתן להשתמש ב-* עבור כל העמודות). הארגומנט השני מספק את ביטוי החיפוש. 2 המדריך השלם 3 850 להלן כיצד קריטריון החיפוש בדוגמה הקודמת יכול לשמש בתסריט 855 : <-- "6ח300/05.1/"= |ה(דחז/ שפנ 186 --!> %> ( "8.6066 0" )708600160 ]50 = ח60 56% " |ס.אחו [בז3סשותח:6==ו א = 11" ה6קס. הס 8 " שר 050005 0 6והטפסץ 6 ₪6 55" = .501ץוח "( '""1006500]"" 0 ""560ו6ח8ז ה58"" ,656 6 )פאז דא ס6" 6 ( 501 )60006אם. ח60 = 45 56% ₪55.50 דסא 6ווח/ "<זם>" 8 ( "6הט5סץ 6" )₪5 6סוז/).56חה6500 סו 5 סאפשש <% שים לב לדבריס המשוניס אשר חייבים להיעשות עס סימני המרכאות כדי שדוגמה זו אכן תפעל. 10%ז856 משתמש בסימני מרכאות לסימון התחלה וסיומת של מחרוזת. אולס, אס תשתמש בשתי מרכאות בשורה, 856000%/ יפרש את המרכאות כחלק מהמחרוזת. שימוש בפונקציה = 481 ד1%5/ דא 60 באמצעות הפונקציה = |48 ז5א41זא60% ניתן לבצע את אותס סוגי חיפוש שביצעת באמצעות מילת המפתח 4185 ד60%. בכל מקרה, הפונקציה ₪ 81 1185 זא 60 מחצירה טבלה במקוס סדרת שורות תואמות. יתרון השימוש בפונקציה 5 60₪141%51481 הוא שניתן להשתמש בפונקציה זו כדי לדרג את רשימת התוצאות. הטבלה המוחזרת על ידי פונקציה גו מכילה שתי עמודות הנקראות שְ6א ו-אח8. העמודה שְ6א מכילה ערך ייחודי עבור כל שורה, והעמודה 0%ח₪8 מכילה את הדירוג השייך לכל שורה. כל שורה מדורגת בטווח הערכיס 0-1000 (הדרגה הגבוהה יותר טובה יותר). לדוגמה, הטבלה הבאה מאחזרת מהטבלה 6005010006 את כל קורות החיים המכיליס את המילה 6/ע460 או זפשז56, ומדרגת את התוצאות : 0 6והטפסז 6 ,אחהה דך60ם 55 6055 אזסנ אסאאז ( 567/67 זס 606 ,56 6 ,5ח10ט5ח0ס6 )= ופה דפאזה דאס 5 % [שא] = 6 6 אס 6 אחהה ץם הססאס הצהרה זו די מורכבת והיא דורשת כמה הסברים. כאשר טבלה מוחזרת על ידי הפונקציה = 481 11851 ד60, היא מכילה אך ורק את העמודה שץ6א ואת העמודה %ח₪8. אס ברצונך להציג את הרשומות אשר התאימו לחיפוש, עליך לאחד טבלה זו עס הטבלה עליה התבצע החיפוש. בדוגמה הקודמת, הטבלה 86ח50|088ח60 מאוחדת עס פרק 15: עבודה עם 567/61 א6ח1 וחיפוש בטקסט-מלא | 363 הטבלה אשר הוחזרה על ידי הפונקציה 5 4151481 ד60% באמצעות שימוש בעמודה 6 6 של הטבלה 15ח50/09חס6 והעמודה ע6א בטבלה 5 381 157 דא 0ס6. בדוגמה הקודמת, העמודה 880% משמשת לסידור מדורג של תוצאות החיפוש אשר הוחזרו על ידי השאילתה. לדוגמה, אס קורות חיים מסוימיס מכילים גם את חמילה 6 וגס את המילה ז6/ז56, הס ידורגו גבוה יותר מאשר קורות חיים המכילים רק את המילה ז56/6. דירוגן של השורות נשלח כפלט עס התוכן הממשי של קורות החיים. הפונקציה = 81 51א1 60% מקבלת שלושה ארגומנטיס. הארגומנט הראשון מכיל את שס הטבלה עליה יתבצע החיפוש. הארגומנט השני מכיל רשימה של כל העמודות בהן יתבצע החיפוש (ניתן להשתמש ב-* עבור כל העמודות). לבסוף, הארגומנט השלישי מכיל את ביטוי החיפוש עצמו. וק דאם ד= = ₪ מרבית האנשיס אינס משתמשים בחיפוש בקנה מידה מתוחכם כאשר הס מבצעים חיפוש בדף אינטרנט. לעיתים רחוקות אנשים מבצעים חיפושים בוליאניים או חיפושי קירבה. בדרך כלל, הס פשוט מקלידים אוסף מילים ומקוויס להתאמות טובות. מילת המפתח זאש ז55את שימושית מאוד לביצוע חיפושיס במבנה חופשלי (וזזס=-766= 5). מילת מפתת זו תוכננה לביצוע התאמה של משמעות המילים בביטוי החיפוש יותר מאשר התאמה מדויקת שלהס. לפניך דוגמה לשימוש במילת המפתח דאם דםחת לחיפוש אחר קורות החיים בעלי התאמה ל-78065 ז6עז50 00/6 : 6 טפס 6 07 551 5 פחבז|ופחס אסא (‏ 28065 [567/0 6/6 ,0506 6 )דאם םאת תוכל להקליד כל דבר כביטוי החיפוש מבלי לקבל הודעת שגיאה. מילת המפתת דא ד תנסה תמיד לקבל התאמות טובות. בכל אופן, אס תקליד ביטוי חיפוש בוליאני, מילת המפתח תתעלס מהאופרטוריס 08, סאג ו-זסא סאג. לא ניתן להשתמש במילת המפתח אש ₪557 כדי לבצע את אותס סוגי חיפוש שניתן לבצע באמצעות מילת המפתח 1865 דא 60. שימוש בפונקציה 481.5 דדא₪ ₪557 באמצעות הפונקציה 5 481דדאם ז₪55ת ניתן לבצע את אותס סוגי חיפוש שביצעת באמצעות מילת המפתת דאם דם₪₪=. בכל אופן, הפונקציה 5 81 דדש זםפפאת מחזירה טבלה במקוס סדרה של רשומות תואמות. הטבלה המוחזרת על ידי פונקציה זו מכילה שתי עמודות בשם /6א ו-%ח₪8. העמודה ץְשא מזהה כל שורה בתוצאות החיפוש באופן ייחודי. העמודה 880% מספקת דירוג יחסי לכל תוצאה. להלן דוגמה לשימוש בפונקציה זו: 4 המדריך השלם 3 55 0% 6וחה50סז 6 וח 0 55 6055 אזסנ השאו 6 6 ,5חמ50|0ח60 )= ופה דדאם דם= א (‏ 28065 ז5670/0 6ע60תי 5 ₪4 [שא] = 6 6 אס 6 3% ץם הפסחס הצהרה זו מאחזרת את כל קורות החייס אשר מתאימיס לקריטריון החיפוש 46006 5 6 56/6. הטבלה המוחזרת מהפונקציה = 81 דדאם דשא" מאוחדת עס הטבלה 6055 באמצעות שימוש בעמודות 0 6 ו-צ6א. הפונקציה = 481 דדאם ז55א= מקבלת שלושה ארגומנטים. הארגומנט הראשון מכיל את שס הטבלה עליה יתבצע החיפוש. הארגומנט השני מכיל רשימה של כל העמודות בהן יתבצע החיפוש (ניתן להשתמש ב-* עבור כל העמודות). הארגומנט השלישי מכיל את ביטוי החיפוש עצמו. להלן דוגמה לאופן בו ניתן ליישס שאילתה זו בתסריט 55 : <-- "6חו.300/05/"= |ה(דחז/ שפנ 1% --!> %> ( "8.6060 0" )708600160 50 = ח60 56% " |ס.אחו הזה שות:6==ו א = 11" ה6ק0. חס 8 " 0 6ההפסז 6 ,אח3 ₪0 55" = .501ץוח 8 " 05חהזוטפחס" 6 8 " אזסנ אשאא]" 6 8 " ,6506 6 ,005010005 )= 81 ז דאם דם= =" ₪ (" 8‏ 280065 567/67 6ע60ה' " 6 8 " 58 5" 6 ₪ " [/6א] = 6ן 6 אס" 6 " 056 %ח3 ץם השכס" 6 ( 501 )60006אם.ח0 = 45 56% ₪55.50 דסא 6ווח/ "<זם>" 8 ( "6ההפסץ 6" )₪5 6סוז/).56חה6500 6 עסו ₪5 סאששש <% אחזור סטטיסטיקות אינדקס אס תלת לחיצה כפולה על שמו של קטלוג החיפוש שלך ב-156זכז0)ח= 567/61 .501 זסחָהחגוי, תוכל לראות מספר נתוניס סטטיסטייס על מצבו הנוכחי של אינדקס הטקסט המלא. לדוגמה, תוכל לראות את מונה הפריט (מספר שורות הטבלה שמופתחו עד כה), מונה האינדקס הייחודי (מספר המיליס הייחודיות שמופתחו) ואת מצב האכלוס (האסם כרגע מתבצע אכלוס מלא או אכלוס מצטבר). פרק 15: עבודה עם 567/61 א6ח1 וחיפוש בטקסט-מלא | 365 תוכל לאחזר ערכים דומיס מאוד אלה באמצעות שימוש בשגרת המערכת המאוחסנת ץק | דה דא דווע=. | ההצהרה הבאה, לדוגמה, מתזירה את מספר הפריטים שמופתחו עד כה: (חווס6ח156' , 853|00-)רח')/ ד הק | דה6 דאם דו ועט ז0ם |55 החלף את המילה 68₪|00ץח בשמו של קטלוג הטקסט המלא שלך. כאשר תבצע הצהרה זו יוחּר מספר השורות שמופתחו עד כה. 0 ניתן | להשתמש בשגרה +87שק40ק06 ה דה6דאםד וט | ליצירת | דף סטטיסטיקות עבור אתר האינטרנט שלך המציג את מצבו הנוכחי של אינדקס הטקסט המלא. התסריט בתדפיס 15.3 (נמצא בתקליטור תחת השס 5087675086.850) מציג בדפדפן מספר נתוניס סטטיסטיים זמיניס (ראה תרשים 15.8). זסזסוקא = 1פחזט)ח! 050/1זסו4 - 5131151005 560 בה מ 6סופת 80 אע 8שם ₪ | | 9 ₪ | פ ₪ ה 2 ור ב אא ₪ תססס9וה | שסהתסו )2‏ שסווה 5%ההסעם- ‏ ה56%0 | שחסה ₪606 קפ מפמס! ‏ אסמם ‏ ן | 36 45 51311 וסחופוח|[ 4 = 65 זסזסוקא = ופחופוחו[ 45 = 1065 קווחסופגום [ 4 ₪05 ופחחסה0 [ 45 = ספ/ו סה וס 8651[ 4 5אחעו | -] הו 58 אס 4 5מגו20) גת 1 :11/0785 שגוף ומד 5 תו מ0ם3[גוקס 7 :578025 מסנה[גוקק. ₪ תרשים 15.8 אחזור סטטיסטיקות חיפוש תדפיס 15.3 5687675%806.850 <|ווו]> <680ח/ > <6!/ >51815065 ה56876 <06> <080[> <ץ200> %> ( 605100005 )קסקאוסח5 הסטסחט= 5 055 דך0ם 551 "0" 656 "10|6" = ססקששסח5 "1" 655 "655זחסזכן חו חסה|טקסק" = קסקאוסח5 "2" 666 "חְספטַהק" = קסקששסח5 "3" 656 "הסח ד" = קסקצוסח5 6 המדריך השלם 3 455 "4" 665 "חַחו/660" = ססקשוסח5 "פ" 656 "הץש600ח5" = ססקשוסח5 "6" 656 "חסוסה|וקסכ |%3חה6רח66ח1" = מסקצוסח5 "7" 665 "106 ח0ה0כ" = מסקשוסח5 0 |5₪ סא= חסססחט-] ס0חם ( "8.6066 0" )708600160 ]5 = ח60 56% "5 ד=5 85 דהכ; וס.אחו ובשו :6=םו א = =" ה6קס. הס "10 (6חט60ח156' , 63|00ה)ערח') ץד הק 0 | דה דאם ד וע ד60ם [55" = . 01פץוח ( 5001 )60006אם. ח0 = 451 56% , 8%3|08עח') ‏ ד םק 0 | דה דאם ד | 60ם 551" = .1פץוח "ץ6א( ("הטס6>6/00טסוח(' > ( 5001 )60006אם. ח60 = 452 56% , 8%3|08עח') ‏ ד םק 0 | דה דאם ד | 60ם 551" = .1פץוח "568005 ('3005586005|נוקסק' > ( 5001/וח )60006א. ח60 = 453 56% %< <01ח/>5%805005 א06ח1<1]> <%( "זחט160" )%6=₪51> שחט60 הוח6ס]<זם> <%( "ש6א(" )₪52=-%> :05זס) ס6טשוח(<ום> <%( ( "0509005" )453 )סק /שסחה5=-%> :509005 חסטה|טססק<זפ> <ץ000/> <וחשח/> שימוש בחיפוש טקסט-מלא ליצירת דף חיפוש סעיף ה מציג דוגמה המראה כיצד תוכל ליצור דף חיפוש פשוט באמצעות שימוש בחיפוש טקסט-מלא. דף חיפוש זה מאפשר לך לחפש קורות חיים עבור מועמדים לעבודה המתאימים לקריטריון החיפוש שלך. דף החיפוש תומך הן בחיפוש בוליאני והן בחיפוש במבנה חופשי. שמה של הטבלה בדוגמה זו היא %6ח050108ח60. ניתן ליצור אותה באמצעות הצהרת ‏ 501 הבאה: ) ]605 = וט ד = ד-65 ץשא צמהוזחק צדתדאשפז דאז 6 6 ,( 50 )הרה סוחהת 6 ]ד 696 6 ) פרק 15: עבודה עם 567/61 א6ח1 וחיפוש בטקסט-מלא | 367 טבלה זו מכילה שלוש עמודות. העמודה הראשונה היא עמודת זיהוי, המשמשת לזיהוי ייחודי של כל שורה בטבלה (חובה ליצור עמודה ייחודית כדי להשתמש בחיפוש טקסט-מלא). העמודה השנייה מכילה את שמות האנשיס אשר שלחו את קורות החייס. לבסוף, העמודה השלישית מכילה את הטקסט הממשי של קורות החיים. לאחר יצירת טבלה זו, צור עבורה אינדקס טקסט-מלא, הוסף מספר קורות חייס ואכלס את האינדקס. ראה את שני הסעיפים, התקנה ואפשור חיפוש טקסט-מלא (56370 %א6ד-!!ט=) ו-הוספת אינדקס טקסט-מלא לטבלה, מוקדם יותר בפרק זה, כדי ללמוד כיצד לבצע זאת. ₪0 הקוד המלא של דף החיפוש מופיע בתדפיס 15.4 (נמצא בתקליטור תחת השס 50 ח586). דף החיפוש כולל טופס המכיל שדה קלט טקסט ורשימת בחירה. רשימת הבחירה משמשת לבחירת סוג החיפוש: בוליאני או מבנה חופשי. תוצאות החיפוש מוצגות מתחת לטופס (ראה תרשים 15.9). זפזס!קא = 81חז6)ח! !)ס5סזטוא - ה0ז568 33 כו 65סטב" 0ב אשע 08ם ‏ 6 | ₪ 8 . ו ₪ פַָ ‏ ₪ ₪ 6 | ₪ ּ וו | חספוסט/ט | פ|סחחבתם ‏ סופור | פשהוסטם? ‏ ה0ו568 | שמסר| | הנפת קסופ וק 0% 36 [ 45 5151 וסחופוה|[ 45 16% זשוסוקאם וחופוחו[ 45 = 65| קותזסופגום 45 306 |סמחב הס [ 45 = ספ/ פת! זס 8651[ 45 פאחע | 5 5 פשוס/] עס 66010 0 | 590 180 ₪189 | ,התפפת) 5680 5 6ז10. - 24 גו 3 ב 70166 136 1 פמונתרת הז ס1קן 3065 ז6קת56 076 מו 687667 3 במוגופעגוקן מו 16765766 גה 1 8 6 לבת23) 116 מו 55970205 +6מעפלתך 262 110616 - 24 68 37 1190900 5 16 מו 8786 00[ זמגז[גופתסס 8865 עסזתוס סקס 0 10 - 4 629108 , 1/1066570 מו 1008166 ק[ת6ותגוס מזג 1 .31685 מונתמת הט זכ 01 61 נמגום 3 מג 4076 גג 1 תרשים 15.9 דף חיפוש טקסט-מלא שיס לב לדבר אחד מסויס בקוד זה. כאשר ביטוי החיפוש מאוחזר מטופס ה- |ואד, מוסרים ממנו כל סימני הגרש. אם תכלול סימני גרש בביטוי החיפוש, הדבר יגרוס ליבירת הודעת שגיאה כאשר הביטוי יישלח ל-זשז56 .501. 8 המדריך השלם 3 55 כמו כן, עליך להיות מודע לעובדה שדף החיפוש יגרוס ליצירת שגיאה אס תנסה לבצע חיפוש בוליאני ללא שימוש בביטוי חיפוש בוליאני. כדי לעקוף בעיה זו עליך ללכוד שגיאות באמצעות שימוש בהצהרה )אפח 8₪א(₪55 הסחחמם אס ובאובייקט חחם. כאשר תבצע חיפוש במבנה חופשי, בכל אופן, תוכל להקליד כל ביטוי שתרצה מבלי לקבל שגיאה. תדפיס 15.4 568/67.850 <|וחזו]> <7680/> <₪06/> ה56870 <16> <080]> <ץ000> <"350. ה56876"= 3600 "ל005"= ססר החזזס?> נזסת 5080 <5026=50 "זא26="60/ס "6="568760וחפח זטסחו> :ו 500 <> <"8ן6="671007רח4ח 56|66%> ח56870 6%%? 66= <"6="0ט|ה/ הססקס> ח56876 ה1"<00!68 "=6ט|פע הססקס> <50|60/> <"!ה56876"= 6ט|ע "לוהזטט6="5ק/ס זטסחו> <זח> %> ( ( "ח568706" )00065 )זז ד = ה50876 ( ( "610008" ₪6065% )1 ד = הסוס חסו "" <> ה0ז568 )ו ( "" ,"" ,50870 )61866 = ה56870 ( "8.6060 0" 08600166 5 = ח60 566 "[]ס.>חו ]בס שות:1==6 א = =" ה6ק0.חס6 8 " 0 שה טפס 6 ,6החח 6 ,אחה 0 5" = -501ץוח " א01נ השא %5ח8ל|טפחס6" 6 חסוש "0" = ההחססחס זו ",* ,%5ח50!0 חס )= | ד דאם ==" 8 פע = -501ץוח 56 " ,* ,050105065 )= 1 ד5זז ה דאס" .8 -501ץוח = -501ץוח זו חס 8 "( '" 8 ה6ז508 8 "" 8 501 = .501/וח 6 "15 58 " ₪ 8 " [/6א] = 6 6 אס" 6 " 056 אחה צם השכאס" 6 ( 501 )060006 ח60 = 45 56% חסום 5.50 זו "!0חווס1 65ח300רח סו" 6 ).650056 6 ₪55.50 דסא 6!וח/ <% <%( "סח 6" )3₪5=%> - <% ( "אחהה" )5=%><ק> <00006א0|06/> < %( "6506 6" )5=%> <6ססטוף>ססום> %> פרק 15: עבודה עם ז567/6 א6ח1 וחיפוש בטקסט-מלא | 369 6סעסו. 5 סאש/ 60 60 <% סיכום בפרק וה למדת שתי שיטות להוספת דף חיפוש לאתר האינטרנט שלך. בחלק הראשון, למדת כיצד להשתמש ב-ז567/6 א06ח1 1670508 כדי למפתח את המסמכים הסטטייס בשרת האינטרנט שלך. כמו כן למדת כיצד להשתמש ב-567/6 א06ח1 עס ססג כדי לבצע חיפושיס. בחלק השני, למדת כיצד להשתמש בחיפוש טקסט-מלא טא6ז-ווט₪ ח56876) כדי למפתח ולחפש נתוניס אשר מאוחסניס בטבלת מסד נתונים. 0 המדריך השלם 3 55 חלק 4 רכיבים מותאמים של 4505 בחלק זה: 0 רכיבים של צד שלישי (65ח6חסקוה60 עשובּם-6ווחד) 0 יצירת %5חהסחסקוהס6 %כן1ו56 5עשססחו/ש 0 יצירת רכיבים באמצעות 23516 |בּטפו 0 יצירת רכיבים באמצעות ++6 |בּטפו 221 2 המדריך השלם 3 455 פרק 16 רכיבים של צד שלישי בפרק זה: 0 רכיבים גרפיים 0 רכיבים להעברת קבצים 0 רכיבי רשת 0 רכיבים נוספים פרק 16: רכיבים של צד שלישי | 373 כמפתח דפי 50ג, אין דבר מלהיב יותר מאשר לגלות רכיבים חדשיס של 455. רכיביס של צד שלישי (חסחסקוח600 זזהק-6זוחד, שפותחו על ידי מי שאינס 050%ז6וןא) פותחיס אפשרויות תכנות חדשות על ידי הרחבת הערכה הבסיסית של הרכיבים הפנימייס הניתניס להתקנה, אשר נכלליס בשרת אינטרנט - ז567/8 הסטפוזס)ח1 +6חזסשח1 - 116. האס ברצונך לבקש דף מאתר אינטרנט אחר? אין בעיה. כמה רכיבים של צד שלישי מאפשריס לך למשוך דף מאתר אינטרנט אחר על ידי שימוש בפרוטוקול פדזּ. האס ברצונך ליצור תמונה מותאמת בדף 455 שלך! שוב, ישנס רכיביסם המאפשרים לך לצייר בצורה דינמית תמונות מכל סוג בדף 855. אס ברצונך לבצע דבר מה בדף 457 שלך אשר אינו נתמך על ידי אחד הרכיביס הבסיסיים של 55ג, מירב הסיכויים הס שרכיב כוה כבר פותח על ידי מישהו כדי לתמוך בדרישה זו. פרק זה מתמקד בשלושה רכיביס מועיליס במיוחד של 455. בחלק הראשון של הפרק, רכיבים גרפיים, יוצג הרכיב הגרפי 8ק8ז0+0ח5. רכיב אה מאפשר לך ליצור תמונות 6 מותאמות על המקום. ביכולתך להשתמש ברכיב זה ליצירת גרפים, כתגובה לשאילתות של המשתמש, או ליצור בצורה דינמית תמונות בעלות גופנים שונים. בחלקו השני של הפרק, וכיבים להעברת קבצים, תלמד כיצד להשתמש בתוכנה 0ק60!ו=-53 5ח158זזה כדי לטפל בקלות בהעברת קוב לאתר האינטרנט שלך. רכיב וה מאפשר לך לשמור קוב שהועבר אליך, לקובצץ או למסד נתוניס, או לטפל בתכולת הקוב בתוך דף 455 שלך. בחלקו השלישי של הפרק, רכיבי רשת, תלמד כיצד להשתמש ברכיבים של 506%ח1/ כדי לעבוד עס הפרוטוקולים פדדחה ו-קדאא. שימוש ברכיביס של 506%חו/ מאפשריס להעביר טפסיס או לאחזר דפי אינטרנט מאתר אינטרנט אחר. בנוסף, יכול רכיב 0% ו להעביר או לאחזר מאמרים מקבוצות דיון, באמצעות פרוטוקול קדאא. בחלקו הרביעי של פרק זה, רכיבים שונים, מופיעה סקירה קצרה של כמה רכיביס מענייניס של צד שלישי, אשר יכוליס לעזור לך בעיצוב דף 459 שלך. פרק וה לא רק יציג לך סקירה של רכיביס אלה, אלא גם יספק לך רשימה של מקורות אפשרייס באינטרנט שבהס תוכל למצוא רכיביס נוספים שיענו על דרישותך. רכיבים גרפיים = התקליטור המצורף לספר וה מכיל גרסת התנסות של הרכיב ₪ק0%078ח5. רכיב זה מכיל אוסף שיטות ומאפיינים לטיפול בתמונות 56[. שימוש ברכיב חק8ז0%ח5 מאפשר: 6 יצירה תמונות דינמיות של ספרות, לשימוש במונה כניסות לאתר שלך. 0 יצירת תרשים עוגה וגרפים נוספים, כתגובה לשאילתות של המשתמש. 0 יצירה אוטומטית של תמונות ממוזערות (פ!והחפוחטחד) לאוסף תמונות. 6 הצגת טקסט בכל צורת גופן הּמינה בשרת האינטרנט שלך. 6 שינוי גודל, סיבוב ושיקוף תמונות כתגובה לפעולות המשתמש. 4 המדריך השלם 3 57 ביסודו של דבר, מאפשר הרכיב 50031808 לבצע על תמונות 6שקנ כמעט כל דבר העולה על רוחך. בחלק זה נידונות שתי דוגמאות לתוכניות המשתמשות ברכיב זה: בראשונה תלמד כיצד להשתמש ברכיב ח0%0180ח5 כדי ליצור מונה כניסות לאתר שלך, ובשנייה כיצד ליצור גרפיס מטבלה של מסד נתונים. הערה: גרסת ההתנסות של הרכיב ח50%0780 המצורפת לתקליטור זה מוגבלת לתמונות בגודל 240א320 פיקסלים. כמו כן מנוטרלות כמה פונקציות ותכונות של הרכיב. יצירת מונה כניסות עם הרכיב 21ק510%613 32 נניח שברצונך לעקוב ולהציג את מספר הפעמים שמישהו נכנס לאתר האינטרנט שלך. באפשרותך להציג מונה כניסות פשוט על ידי שימוש בתסריט 5 הבא (נמצא בתקליטור בשס ספ85.זסחטס0טוהחוהוכ) : >% אה סחפסווסקה 1 + ( "שוח 6החסח" )חססהסווקקה = ( "וח שוחסח" )הסספסווסקה 0% ]חנ חסספסווסקה %< < ||חד> <סגשה/><= וד ד/> 2806 סוחסה <ם |דנך> <סגשרן> <צ00ם> 6 0ס6|6/\ >< .5 <%6( "סור שרחסח" )הסםפסו|קקה=%> ספוש ה6ס0 35 6חהכ פוחד <ץ800/> < |וזדרן/> תסריט וה משתמש במשתנה יישוס (80!6ו3 חסטפסו|סקה) כדי לאחסן את מספר הפעמים שבהם בוצעה גישה לעמוד האינטרנט. ערך המשתנה מוצג כפלט על ידי טקסט פשוט. כפי שהינך יכול לראות בתרשיסם 16.1, זו אינה הדרך המלהיבה ביותר להציג מידע וה. פרק 16: רכיבים של צד שלישי | 375 זוא חזס)ח! 0105016 - 5506 שחוסו! בָם, בז 4 9סופ" 800 אשץ 206 6 | 9 ₪ ₪ טָ ₪ ₪ 9 ₪ ₪ ל 6 ווק א | חסשוספ!|ות | 5|שמחבת | עוסופו = 65|סעב- | 5608 6וחסו | 6658 קסופ וק 6% ]15 [ 45 51871 ופחזפוח|[ 45 1605 זסזסוקאם והזוח[ 45 = 5>ח | פקוחזס)פגום [ 45 305 |פהחבח0 [ 45 = ס6/ פת! וס 863% [ 45 פאחע | 6 ססר 5 3 1166 066 185 6פהכ פוו ₪ - 6סק וסחמזת ומסס צש| | | | ןש תרשים 16.1 מונה כניסות טקסטואלי משעמם. מעניין הרבה יותר יהיה להציג את מספר הבקשות לדף על ידי תמונה, מאשר על ידי טקסט. אס מספר הבקשות מוצג על ידי תמונה, ביכולתך לקבל שליטה מלאה על הצבע והגופן בהס תשתמש כדי להציג את המידע. באפשרותך להשתמש ברכיב ח0%0180ח5 כדי ליצור באופן דינמי תמונה בפורמט 6=קנ, באמצעות התסריט הבא: >% "/806חו"=6 חח 0 650056 ( "וח" )0ח6/5ט).₪60065% = וח 0 = הסוא 6100% = 0 560 0=6768%60 60) "50%." ( 806 0, 2 זס|ס6 צוסו|שצי 0 ,255 ,0 זסו0.56060 זסוס6 6טום' 5 ,+ זסו0.56000 0 זסוס0.56%906 סח ,וססוצו ,0 ,0 66מוו. "ד ד" 0.5006 6 ,856 ,8|56= ,8|56= ,0 ,40 ,1 ,"15 5ח58 6ווחס" %חהס-60800. "שא |55 הד" "א דא גד" הפוא 0.5607 1 זס|060א6 0.5607 ( 0 ,ו )זסטוהטטהרחזס= ,2/ +חטוסח ,2 / וטואו +ו60א ד. ( "",90,0 )0.20601806 שוחו 56ה0ס650 %< 6 המדריך השלם 3 455 כ שמור את התסריט הבא בשם ס6.485אָ1ץחז (נמצא בתקליטור). כאשר תטען את התסריט בדפדפן שלך, יוצגו תמונות שונות בהתאסם לערך שתעביר על ידי משתנה מחרוזת השאילתה (6!טפוז8/ פַחו5₪ עזפטס) בשס ווח. לדוגמה, אס תרשוס את כתובת ‏ ]081 הבאה 051/0108806.850?055=2333ח!068!//:קטח בסרגל הכתובת של הדפדפן, יופיע הערך 2232 כתמונה. וס וקא 1 חז16ח! 4/0050 - 45070115=2333. 0016716130 ת051:8080/6ח10081/ :ויו בה סב פ6הסטפ" סב אשע 68ם ₪ | ₪ ₪ טַ ף- 9 ₪ 2 - | זחווק א | ה6פזספ|ו= | 5|שתחבת | עוסופוו] = 65והסעב- | ה0ם568 חס | 6658 קסופ ומק 6% | = 115=2333? 35 .886 |עח/+5סר!]ה סס1// :ות בי | 361 45 51571 ופחזפוח|[ 45 = 5אוס זפזסוקא= הפוח[ 45 1065 6כווחסופגום [ 45 3006 |חחבח0 [ 45 = ספ/ פת! וס 865[ 45 5אחעו | ₪ ₪ 6ס וחמזות ומס א[ | | | | תרשים 16.2 יצירת תמונה מותאמת עם הרכיב ח80זס0%ח5. התמונה נוצרת על ידי קריאה לשיטה 07686610806 השייכת למופע של הרכיב הק8זס0ח5. השיטה 50507808 מקבלת שלושה פרמטרים: רוחב התמונה, גובה התמונה, ומספר הצבעים בתבנית הצבעיםס של התמונה. בדוגמה הקודמת, נוצרת תמונה עם תבנית צבעיס בעלת שני צבעים. השיטה ז56000|0 משמשת כדי לקבוע את שני הצבעיס בתבנית הצבעים. הפרמטר הראשון של השיטה מציין את אינדקס הכניסה בתבנית הצבעים, ושלושת הפרמטרים הנוספים מכילים את ערכי הצבעים אדום, ירוק וכחול (ערך 668) של הצבע. השיטה 670806001 משמשת לקביעת הגופן של הטקסט המוצג. בדוגמה הקודמת, הטקסט מוצג בגופן 5 5805 60₪016. באפשרותך להשתמש בכל גופן המותקן אצלך במחשב. למעשה, הטקסט מתווסף לתמונה על ידי קריאה לשיטה 00%:א6). פרק 16: רכיבים של צד שלישי | 377 האובייקט 56ח6500. כדי להציג את התמונה שנוצרה באופן דינמי בדף 55ג, תוכל להשתמש בתגית ₪311 הרגילה <116>, עס מספר הכניסות שהועבר עס משתנה המחרוות של השאילתה. התסריט הבא (נמצא בתקליטור בשס 0.זח סו ץ6ח8=) מציג בצורה נכונה את התמונה שנוצרה על ידי כ6.85אָהחח1עוח : (פ: לבסוף, התמונה מוצגת באמצעות הקריאה לשיטה ()₪6//ץזהּחום של >% 6% חסספסווסקא 1 + ( "שוח 6החסח" )חססהסווקקה = ( "וח שוחסח" )הסספסווסקה 6% חנ הסספסווסקה %< <|וחזו[]> <680/ > <6/ >806ק סוחס <0!6> <680ח> <ץ200> 0 חס 35 66הכ 5וח ,שוחססוס/ <ק> <"<%6( "6וח 6וחסח" )הס הסו|סק = % > =35?0165. 6ס8רוץוח"=576 ףוח|> <ק> [65וחו <ץ000/> <|וחשח/> יצירת גרפים עם הרכיב 21ק510%673 אחד השימושים המועילים ביותר של הרכיב חכ8ז0%ח5 הוא ליצירת גרפים. הרכיב יכול לשמש ליצירה דינמית של גרפיס מנתוניס המאוחסניס בטבלת מסד נתונים. בחלק זה תלמד כיצד לבצע ואת. כאשר התקנת את שרת ‏ 501, כברירת מחדל הותקן גם מסד נתוניס בשס פ5פטש. מסד נתוניס וה מכיל מספר דוגמאות של טבלאות הקשורות לחברת פרסום דמיונית. בתוכנית הדוגמה שלנו נשתמש בטבלה בשס ₪65וד המוכלת בטבלה פפטק. טבלה זו מכילה כותרות של ספרים, ואת הסיווג שלהסם (ספרות עסקית, ספרות מחשביס וכדומה). התסריט בתדפיס 16.1 מציג תרשים עמודות המראה את מספר הספרים מהטבלה 5 מתחת לכל קטגוריה. התסריט מבצע את הפעולות הבאות: 1. רשימת הקטגוריות ומספר הכותרות תחת כל קטגוריה מאוחזר על ידי הצהרת הבאה: 6קץ שט קטסזס 065 סז זה6600 (*הטסס6 ,6 56|666. 8 המדריך השלם 3 505 סוק 64 חזח! 410105016 - ק35.ק 6/0191 1011ק8080/00:+05ה81ס1/ :ווח בל בז 4 פסופ" 500 אשץ 06ם 6 | 9 ₪ ₪ טש ₪ ₪5 6 ₪ 2 6 = ווק א | חסשוספ!|ות | 5|שמחהת | עוסופוו | 65וסעב- | 5608 6וחס | 6658 סופ 700 6 15 [ 45 518 והזפוח|[ 45 = 1605 זפזסוקאם הפוח[ 45 = 5>ח | פקוחזס)פגום [ 45 305 |פהחבח0 [ 45 = ס6/ פת וס 863% [ 45 פאחע | 0% 06 קחסט זה!טקסק חס ץפק 0% 18 0שםו6םטאט ₪ 206 :וח 1008 ר=] ו וצ 1 תרשים 16.3 יצירת תרשים עמודות עם הרכיב ח0ק0%18ח5. 2. התוצאות מהשאילתה למסד הנתונים מועברות למערך באמצעות השיטה ()ו06%%0, השייכת לאובייקט ₪6607056%. דבר זה נעשה כדי לקבוע את מספר המימדיס המקסימלי של הגרף, לפני ציורו. 3 מספר העמודות שיש לצייר נקבע על ידי אחזור גבול המערך העליון, באמצעות השיטה ()א 80 של 0% 8567 /. 4. מספר הכותרות המקסימלי מתחת לכל קטגוריה מאותחזר על ידי מעבר על המערך. ערך ה משמש לחישוב אורכה המירבי של כל עמודה בתרשיס העמודות, כדי שנוכל לשנות בהתאמה את גודל העמודות, כך שיתאימו לגודל התמונה. 5 נוצר מופע של הרכיב 5700601800 ונוצרת תמונה ראשונית ריקה, על ידי קריאה לשיטה ()6768%61806 עם מימדי התמונה. 6. העמודות מצוירות על התמונה, על ידי שליחת הערכיס של איברי המערך לשיטה ()₪660009|6. 7. התמונה מועברת כפלט לדפדפן, על ידי קריאה לשיטה ()טוז)ץזהחום של האובייקט 56ח₪6500. פרק 16: רכיבים של צד שלישי | 379 תדפיס 16.1 ציור גרף עמודות מטבלת נתונים (08767800.850) %> "806/00 ו"=6כ חח .650056 "6 ץע קטסז 65 חס +הטוס66רש (*))חטסס ,06 56160" = 501ץו₪ ( "ח0 660 008.00" 7680600[60%. 56/6 = ח60 56% "ז56076= או 58= 0ו; אפסץח= ופ" ה6ק0. הס ( 1501 )000006 60 = ₪5 ז55 5.5 = שְבזוהץוח 05 ]0 +חטס6 006 ' ( 2 ,ץ3זוהץוח )90/0 = זחטסס 6ט|ה/ וחטוחואה1)] 006% ' טס 0 1 = | זסז חס סט|ה/אהרח < ( 1,1 )ץוח זו ( 1,1 )ץהזזה ץוח = 6ט|ה/אהוח + 60 +%ח ' 76806 50080 156 ( "50008.6" )61768%6020(66= 0 56% 2 60% * 30 ,200 076806108806. 0 5 ,255 ,255 ,0 זסו0.56060 5 ,+ ז0סו0.56000 0 זסוס0.566906 60% * 30 ,200 ,0 ,0 66מווח.0 5 סד אופזס ' 1 זס|0.5600060 1 ,"501 5ק" ה67080076. 005 = 1 טס 0 1 = | זסז ( ( 6|האהר / 190 ) * (1,1 )ץ3זזהץוח )דא[6 = פסקא 0 + 5סכץ ,5סקא ,005 ,1 9|6ח0.₪6609 ( ,0 )זזה ץוח ,12 + פסכץ ,1 000%אד.9 0 + 005 = 05כץ ]סח ( "",90,0 )0.20601806 סח והחום. 56ה0סס65 %< רכיבים להעברת קבצים בפרק 3 למדת כיצד לעבוד עס לחצן ₪11 להעברת (001080) קבצים. לדוגמה, טופס ]אדו הבא מכיל לחצן המאפשר למשתמשיס לבחור תמונה מכונן הדיסק הקשית המקומי שלהם, ולהעביר אותה לאתר האינטרנט שלך : < ||זדר]> <סשה/><= ד1ד/> ססוסש 6!ו= <= ודנד> <סהשו> <ץ800> 0 המדריך השלם 3 455 "זה0-וחזס)/+והקט!טוח"=םקץ דא מס=> < ד005ק= 00 דש "ספב סאסוקט"= וס דא 0 סל 6זנחסוכן 3 600056 6856|ק <"* /806!"= ךק ₪60 = |[=םקיך "סזטססוק"=םה]הא דוק1> <חם> <"! 6] אוחסט5"=ם! |מע דזואם(5=םקצך דנוק1> <חם> <אס=/> <ץ800/> < |וחדרן/> תוכל להשתמש בשיטות שתוארו בפרק 3 כדי לאחזר ולתרגםס את המידע שהועבר. בכל אופן, דבר זה יכול להיות מסורבל מאוד, במיוחד אס אתה חייב לטפל בהעברה של מספר קבצים באותו טופס, או אס ברצונך להשתמש במספר אלמנטיס בתוך הטופס. פתרון טוב הרבה יותר הוא להשתמש ברכיב של צד שלישי (פטחסחסקוח0ס60 זזהּק-8זוח ד, שפותחו על ידי מי שאינס 11670506) להעברת קבצים. ₪ מספר רכיבים של צד שלישי שבאפשרותך לקנות יאפשרו לך לטפל בהעברת קבציס. תוכל למצוא באתר האינטרנט המלווה ספר זה, בכתובת וח8505106.60. אואואו רשימה של כמה מן הרכיביס הפופולרייס ביותר. אחד מהרכיביס הקלים ביותר לשימוש הוא הרכיב 600=-58. גרסת התנסות של רכיב זה נמצאת בתקליטור המצורף לספר זה. הערה: גרסת ההתנסות של הרכיב 600ו1=-54 2705805 6ז8וו/50 המצורפת לספר זה מגבילה אותך לטפל בהעברה של לא יותר מאשר 50 קבצים. כדי לרכוש את הגירסה המלאה של 0ש6וו=-5, בקר באתר האינטרנט של 705885 6ז50/8, בכתובת 506315805.000. צושצו//:קאח. ניתן להשתמש ברכיב 1600ו=-54 כדי לשמור קוב שהועבר אל הכונן הקשיח בשרת שלך, לשמור את הקוב למסד נתוניס, או רק להעביר את תכולת הקוב למשתנה. לדוגמה, תוכל להיעזר להשתמש בקוד 455 הבא, כדי לשמור לכונן תמונת 61 שהועברה לאתר באמצעות הטופס שתואר לעיל. >% ("ק(6|ן.5ה5061158 )07680600[60. 507/06 = |קט 56% %< < |אדת> <סגשה/><= |ד1ד/> 86סוס 6 <= ודנד><סגסו> <ץצ₪800> <% שרוד שקות55ו.!קט 1 %> פרק 16: רכיבים של צד שלישי | 381 !סוט 0+ 6| 8 זסזח6 +'חסוס וסצ %> 5 ₪ ".6306 קות6ל:6" 58/65 ( "6זנססוכ" )וחזסת .וסט <% .306 קות6:6 6|ו 06 35 58/60 5בצ 6סהחחו סחד %> זז סאם זז סאם <% <ץ800/> < |וזדרן/> דוגמה זו שומרת קובץ כלשהו שהועבר על ידי המשתמש, בשס 6178886.0ח?מוחסל:0. לפני שתוכל להשתמש בדוגמה זו, חובה עליך לוודא שיש למשתמש את ההרשאות המתאימות כדי לשמור קובץ לספריה זו. אס אתה פטסוחץחסחהּ, תצטרך להעניק את הרשאת המשתמש >ןהאש01% 10558 כדי לכתוב לספריה זו. כדי לשנות הרשאות גישה של משתמש לספריה, לחצ לחיצה ימנית על שס הספריה, מתפריט הקיצור בחר סק ו 5660, 5חסו5פווחזסק. כאשר משתמשיס ברכיב 640וו=-54, חשוב להבין שאין באפשרותך להשתמש עוד באובייקט -₪60065 באותו דף. עליך להשתמש ברכיב 001086 כתחליף לאובייקט %, אפילו כאשר אתה עובד עס שדות בטופס אשר אינס שייכיס ללחצן העברת הקבצים. לדוגמה, אס היינו משניס את הטופס שתואר בסעיף הקודם כדי שיכיל שדה עבור שס התמונה, היה עליך להשתמש בהצהרה הבאה כדי לאחזר את ערכו של השדתה: ( "36 1% הו" )רחזס=. !סט = 6הה63 ו דוגמה ליישום של העברת קובץ נניח שאתה רוצה לבנות אתר אינטרנט המוקדש לחיות מחמד. ברצונך לכלול דף המאפשר למשתמשים להעביר אליהם תמונות של הכלבים, החתולים או התוכים החביביס עליהם. לאחר שמשתמש העביר תמונה, אתה רוצה שהתמונה תוצג לצפייה בצורה אוטומטית, לכל המעוניין. ₪ כדי ליצור דף וה, באפשרותך להשתמש ברכיב ס60וו₪-54 בצרוף עס הרכיב להעברת קובצ. קוד 455 המופיע בתדפיס 16.2 מאפשר למשתמשים להעביר תמונות (בפורמט 61 או 2056) לתיקיה באתר האינטרנט הנקראת פסטסחק ולהציג בצורה אוטומטית את כל התמונות בתיקיה: 2 המדריך השלם 3 50 הערה: כדי ללמוד עוד על הרכיב להעברת קבצים, ראה פרק 8. תדפיס 16.2 העברת והצגת תמונות (ק5ה. סהס |קעם |ז) %> "005סחק/" = זוססזסחק ז60%5 ("ק( 6|ן-.5ה5061158" )07680600[60. 50/0 = |קט 56% אהד "808 0-וזס)" = הסטופסספוח06חס6.!וקט סאה "" <> 6הוההאפון-ספטו. וסט 1 ( 50636 !קט )6636 8 "" 8 ( זוססזסחק )השקב ז/ו56 = 6והבחסות סוה תסו 58/65 ( "סססחכ" )וחזס=. וסט זז סאם ( ה681) |3/ץם )6רה63ו-060 אסנד6אט= ( ( "" ,608% )= 0פחו - ( הזהקסר )א | ,הק ) דרו = 36 וו אסנד6אטת סאם 5 סח 5008 ("20[60)רה506 165 חק 56" )066 5/6860 =60ן60!ן= יו 56% ( ( זוסס)סחכ )ה80קק567/0.18 )66.0060-0!00[ס 60| =6סון= יו 56% ו הו פחוח% ה686 וס <% <ק><"<%6 סוחה. פחוחש ₪ "/" ₪ זוססססחהק= %>"=5 ]> %> וכו 8 סאם %< < |אדת> <סגשח/><= וד1ד/> פסטסחק <ם |דנך> <סגשר> <ץצ₪800> <% 0005חק\0ח5 9%> "זה0-וחזס)/+והקט!טות"=םקץ 6 ומס=> "<%)( "ו דק561" )8|65 .= %> "= סז < ד05ק=פסהודםו <חרת> :סח 3 סהסוכנ <"* /06הוחו"= דק 60 ם [-]=םק ד "ס6סחכ"=ם וגא דוקא[> <"0%0חק 80סוכ"=ם( | זוא 5=םקיד דךנוקא[> <חס=/> <ץ800/> < |וחדרן/> פרק 16: רכיבים של צד שלישי | 383 כדי להשתמש בדוגמה זו, עליך לשנות את ערכו של הקבוע זוססזסחק לשס הספריה אליה יכול לגשת שרת האינטרנט שלך. כמו כן, תצטרך לשנות את ההרשאות לספריה זו, כדי שלמשתמש בגישה מסוג פ5טסחץחסחהּ על ידי =אהםשאזה6ו] 1058 תהיה הרשאת כתיבה לספריה. רכיבי רשת התקשורת בין השרת שלך לשאר שרתי האינטרנט בעולס נעשה באמצעות ‏ 506666. המפרט של 506666 פותח לראשונה עבור 67)866זח1 50000876 ע6|6אזה₪8 (כ85) על ידי אוניברסיטת קליפורניה שבברקלי, עבור מערכות א1אש. דרך ה-506%6 מגיעה מידע ליישוס ונשלח מידע לשרת. א506חו/ (קיצור של 6%א506 פוססחו/) הוא ה-50666% הסטנדרטי במחשביס הפועליסם בסביבת פאוסטחו/. 506%חו/ מספק ממשק לתכנות יישומים (1ק), ליצירת ממשק עס פרוטוקול <ק1/קסך (אף על פי שהוא יכול לעבוד גס עס פרוטוקוליס אחרים, כמו למשל א55/אם1). כיון שכמעט כל התקשורת ברשת האינטרנט מתבצעת באמצעות הפרוטוקול ק1/ק6ד, ה-זקג של 5066חו/ מאפשר לך גישה לייצנרת'יי היסודית של האינטרנט. כלי רב עוצמה! כדי להשיג גישה ל-1ק4 של 5066חו/ דרך 55ג, עליך להשתמש ברכיב 455 של צד שלישי (%9ח6חסקוח 60 +והק-6זוד, שפותחו על ידי מי שאינס 167050%א). קיימים כמה רכיבי 0% חו/ טוביס. הבחירה הטובה היא הרכיב 506666 3או (ניתן להוריד בחופשיות מהרשת בכתובת 6%ח.7086ו0.שאוצ//:כקטת) או א506%ק₪57 מבית 567/6700[606 (זמין בכתובת 0[6605.600ז507/6//:כה). בפרק וה נשתמש בדוגמה שנציג ברכיב 3ש 0% מה בדיוק אתה יכול לעשות עם רכיב 506%חו/! בעמודיס הבאיס יוצגו לך שתי דוגמאות. בתחילה, תלמד כיצד להשתמש ברכיב >6ספ5חו/ עם פרוטוקול פדדה, כדי לאחזר ולשלוח דפי אינטרנט. בהמשך, תלמד כיצד להשתמש ברכיב 5066חו/ עם פרוטוקול פדאא, כדי להשיג גישה למאמרים בקבוצות דיון. שימוש ב-506%חו/ כדי לתקשר עם אתרי אינטרנט אחרים לפני שתוכל להשתמש ברכיבי א506חו/ כדי לאחזר דפי אינטרנט מאתרי אינטרנט אחרים, הינך חייב להבין את היסודות של פרוטוקול פדדה. כאשר דפדפן שולח בקשה לדף אינטרנט, הבקשה נראית בערך כך: 1 דד החח.6!קרחה8א6/ 5 ה3525166.607. טאוו : דפרן */* ,36/0060 ,806/[060 ו ,קהחטוטא-א/6ש ו ,06/016החו : דק655א 4 המדריך השלם 3 55 הבקשה הקודמת מאחזרת את הדף 6.850!קו8א6 מאתר האינטרנט ח6.60ו4505. צעצשצ. כאשר השרת באתר 66.600ו8505.ווו מקבל את הבקשה, הוא מנסה לאתר את הדף המבוקש, ואז הוא שולח אותו לסוכן (0ח406) שביקש אותו (בדרך כלל, הדפדפן שלך). כדי לבקש דף עס הרכיב 506%חו/, כל מה שאתה צריך לעשות הוא לשלות בקשה בפרוטוקול ד₪41 כדוגמת הבקשה הקודמת, דרך הרכיב. לדוגמה, תסריט 452 הבא (נמצא בתקליטור בשס 6:₪60065%.850א506) מאחזר את דף הבית של 0 מהכתובת חסס. ססח84ץ.צוצוצו, ומציג את קוד ]וז שלו (ראה תרשים 16.4): >% (";0 50060.7" )076886020[66. 567/67 = 5006%ץוח ז55 "80:החסס. ססח8ץץ. שאו" = 506%.05%ץוח = |מ6סע 8 "1.0/ק דד / ₪1" = 660065 ו ,קה רטוטא-א/6 3 ,1806/06 :60020" .8 6600065% = 6065חס+ = |מ6סצ .8 "*/* ,060[ס/806חו% 8 600065% = 065%ו60חסח ()ח506%.06ץוח סח 01ה56. 506%רח ()66 חח 1560 זס- 310 /. 5066ץרח "<שזק/>" .8 ( זסו506%.0ץ )6006חם ]1 דה זס 56 .8 "<6זק>" ססוז//.56ה0ס650 ()506%.01056ץרח %< זסזס!קא = )סחזסות! 050/1זסו - 3570 .01100051 6/5006 1011ק5:8080/003סה31ססו//:קוו , בז פס סופ 0 סם אפץ 0 6ם | 9 ₪ בו ל שר ואו 08 הפסנ | שפהתמהם ‏ עסומו ‏ 5פהמשם: ‏ ה0ש56 | פחסה | העשקסת - 805 7 מהעוס) 7 א0מם 1 [ 45 5111 ופחזפוח|[ 45 ופ |! זסזסקא והזוח[ 45 = 65 | שקותזסופנום [ 45 ₪06 חתפה [ 45 = טס / שת! 01 8651[ 4 פאחו | אס 200 1.0/פדדא 2 :5-26560מ55ת00 7 02:00:05 1999 מהט 30 ,585 :63מ1עאע 1סג/5א6ס :6קע1-סמ6סם00 8 210ע20><ש06מ₪5><ע04מ><2583 /><" /מסש . ססגפץ . זז / / : 5ס"=62מג 838מ><₪1516/>! 00ג683<>51516<%8ת><1מסת> <> /><691063>/0 | ססצ-<מ><"ונסט . טסב . 18 / / : ע6סג? / ספונסג / "=61מג 8> <328083>/3%0811 ,68203 ,5₪811<02633> <565מ06=מ8110 ₪54<>5₪/> /: ש5סם* /128779= /11: 3=2716149 /ססב32ע=2 /251247. 2030943 . 320002 . 1=28680 /מנסש . ססב פע . קחש / / : קססמ"=65עת > <66<>58/> <קהמחסת מ565מ6ס=מ8110 ₪54<>5₪/> 5מ116+ 8 אססמ<2מ><12861>/2<>/8 ! ססג18<מ><"מנס> . ססג8ץ . 1 שטבעם / / : עססת? / פונס /"=65מג 8> <8=5682062ו1פט ס1ממו6=5עע6 סגוקם1> <ש=שמבפת 5125=30 סגועם5<>1=מ₪01528 068מ06=ת8110 68><עס><עס/><68/> <> וסע+ 15 ₪86 - סמגוססשה ₪811 1266 - <8/><מ1811>/2 ! ססמהצ<2><"נסס. ססמ חק . 1 081:/ / : עססם? / ספונסג /"=61מג 3> <ם> - <28063>/8 7ם611צ<"1וסם. פע / טסב 8 /מסש. ססמפע. עע// :קפפת"=62מם 1<>8-=3126 סמם+> - <02>/8ע3₪82 260016<"ם. 8[000ע=1366 קונ 6 778008 111831 עגוסץ /מ 1 מ- 661 וסט . 11 מגוס+ . ססמפץ/ / : לפסבת"=+6מג 8> - <11305>/38<" /0ס בע /מסט . סס בע . 083/ / : לפסם"=61מג 8> - <61833111603>/8<"מסס. ססנפּע. 61833151603//:קססת"=62מם 8> - <1"<26:302813>/8סג . 6302818 /מסט . ססגפץ. 61853121603//נקססם"=62תת 8> - <0"<085>/8ש . סס8ץ . 6285 / / : שעספם"=65תת 8> <שמ><8 />1 1081 < "וונס> . ססג ץע . 10811/ / : קססת"=62מת 8> - <6>/2<>/8מ1עק0ם52<מ><"מסש . ססג בע . 186גושסמ5 / / : עספת"=62מ2 8> - <8/>! 800 11<"וסש . סספץ . עו / / : קפסג"=61תת 8> -6 - <5>/8ם]1<" /₪5מ1 15801 /מנסש . ססג[פץ . חק / / : סססם"=62עם 8> + 4 = ז 206 8061/וחו 1.0081 = | 1 [ תרשים 16.4 קוד מקור של דף שהתקבל מרכיב 506%חו//. פרק 16: רכיבים של צד שלישי | 385 דוגמה זו משתמשת ברכיב 506%66 3שו כדי ליצור ממשק עס 51 >506חו/. השורה הראשונה בתסריט יוצרת מופע של הרכיב. בשלב הבא, נקבע המאפיין ז₪05 ל- 60:80. ססח3ץ.טצצו, כדי לתקשר עס השרת של ססח8ץ דרך +זסק מספר 80 (ה-+וסס הסטנדרטי לפרוטוקול קדדה). לאחר שה-60א506 חובר ל-+וסק המתאים, נבנית מחרוזת הבקשה. לבסוף, מחרוזת הבקשה נכתבת ל-50066 על ידי הפונקציה ()6חו 01ח56, ותוצאת הבקשה מוצגת בדפדפן על ידי הצגת תוכן המאפיין זס)טופ של ה-500666. הערה: ראה פרק 24, דוגמת תכנות הממחישה כיצד ניתן להשתמש ברכיב 506%חו/ כדי לבדוק בצורה אוטומטית את מצב האתר שלך. משלוח מידע לטופס באתר אינטרנט אחר הוא תהליך דומה לאחזור דף אינטרנט. כאשר אתה שולת נתוני טופס, לעומת זאת, אתה צריך להשתמש בשיטה ז05ק של פרוטוקול קדזּ, ולא בשיטה ז65. בנוסף, יש לכלול כותרת פקצד- דא ד60%, המציינת את פורמט הנתוניס הנשלחים, וכותרת ₪ דסא |-זאםזא60 המציינת את אורך הנתוניס הנשלחיס. השיטה 2051 של פדדו נראית כך: 1 ד 850 .|650ז/ ד05ק 0-ו סז-שצע א / הטסוקב :6ק/ס-+ח חס חוה!/+6ל :060% 3 :000ח6|-ח חס 65855 סכ :הת שיס לב שהנתוניס שנשלחיס מופרדיס מכותרות פדדח על ידי שני מופעים של תו חזטס6 6377806 (תו המקביל להקשה על זטוזחם) ותו הזנת שורה (6/660ח11). בנוסף, המידע מקודד ב-1אש. בדוגמה זו, נשלחיס שני שדות מהטופס. שדה הטופס הראשון אשר נקרא 6וּחזספט, מכיל את הערך 865ח20 צוסז0חה, והשדה השני נקרא זסוַפפהּס ומכיל את הערך 560/6%. הדפדפן שלך יכול להשתמש בבקשה כדוגמת הבקשה הבאה כאשר ישלח את טופס וד הבא: < |ד> <סגפה/><=ם |דד/> הוחזסת 6!קחו5 <ם |דנד> <סגשר> <ץצ₪800> <"650!.850ז"= )1001 61 "זפסק"=ססהודם!1 אמס> <"זא0)"= םק ך "סרה תז6"=ם!ז ה ד(וקא1> <חם> <" (זסא855ק"=תק ד "זסצו855ק"=ם ]הא דוק1> <חם> <"זורחטט5"=ם | "זוהתפט5"=םק ץד ד(ק[> <אחם> <חס=/> <ץ800/> < |וזדרן/> 6 המדריך השלם 3 455 באפשרותך לבצע סימולציה של משלותח הטופס הקודם על ידי הרכיב 6% 35או. כדי לשלוח את טופס המידע, ₪1 מקודד את המידע לדף הנקרא 1 בכתובת החסס. 45516 וע (נמצא | בתקליטור | בשס .5 סק): >% ( "065 ששחה" )6006ח- |[ דר ז 5 8 "=6וההחזספו" = 08%8שפסק ( ")56076" )6006חם ]1 דר 56/6 .8 "=0זסצ55הכ8" 8 20500866 = 08%6שפסק ("ק [.50066%")ז07680600[60. 50/0 = 506% 55 "80:וחסס. חוהההסס. לצאו" = 506%.105%ץרח = |הססע 8 "1.0/ק ז ד ה6זה56/חופ/ | ז005ק" = 660065 = הטע 8 "חוה|ק/+א :606" 8 6600651 = 65%ו60חס ( ב50081סכ )| 8 " :הז0ח6!-זחה הס" .8 660065% = 65%ו60חס = | 0 86 = ה 8 6000065% = 65%ו60חסח 0600656 = 66000656 8 08 ()ח506%.06ץרח סח [0ה56. 506%רח ()66 ה ח0ספוכזס-0ו3. 506%רח 650056 106 500%. ()506%.6!056ץרח %< שימוש ב-506%חו/ כדי לתקשר עם קבוצות דיון ברשת רכיב 506%חו/ יכול לשמש גס כדי לתקשר עס שרת סדאא. פרוטוקול קדאא - פרוטוקול להעברת ידיעות ברשת (|05060זק סקפה8זד 65 אזסטססא), הוא הפרוטוקול הסטנדרטי למשלות ואחתזור מאמריס מקבוצות דיון באינטרנט כדוגמת וסוט טק.67050וח ו- 16-080165ה68ם. ח0ס6.60!!600|. ביכולתך גס להקיס שרת שק דאא משלך בעזרת ז6/ז56 ק דא 167050 הנכלל ב- 086% חסטס דא פאוססחו/ש. הפרוטוקול שדאא, כמו הפרוטוקול פזוח, מורכב מערכת פקודות הניתנות לקריאה על ידי אדם, באנגלית. לדוגמה, כדי לבחור קבוצת דיון מסוימת כמו 16-080165ח069. ח601!6600.ס|ה, יש לשלוח את הפקודה 5סו8ס-16ח68ם. ח6600ו!ס6.זוה ק(מ6 לשרת קדאא. כאשר השרת מקבל פקודה זו, הוא משיב מידע על מספר המאמרים בקבוצת הדיון ועל מספר המאמר הראשון והאחרון בקבוצת הדיון. התסריט בתדפיס 16.3 מתחבר לשרת סדאא ומבקש ומציג את כל המאמרים הנוכתייס בקבוצת הדיון 0506ז5.₪160שש6ח.+/8 (ראה תרשיס 16.5). בתחילה, התסריט יוצר חיבור (ח6600ההסס6) לשרת זאא הממוקס ב- הסס.הןהס4.קזהה ב-וסק 119 (ה-+וסס הסטנדרטי לפרוטוקול קדאא). לאחר החיבור (חס6600חחסס6), בוחר התסריט את קבוצת הדיון 016070504ח.6/5ח.8|5 על ידי הפקודה 68005 של פרוטוקול סזאא. בשלב הבא, מוצגיס כל המאמריס בקבוצת הדיון על ידי הפקודות 5 ]₪110 ו- דאפא של פרוטוקול קדאא. הפקודה ₪11015 מאחזרת את המאמר מקבוצת הדיון הנוכחית שנבחרה, והפקודה זאשא עוברת למאמר הזמין הבא בקבוצת הדיון. פרק 16: רכיבים של צד שלישי | 387 הערה: +זסק הוא מספר אשר מקבל כל יישום שרץ על מערכת ההפעלה. מספר זה מזהה למי מיועד המידע הנשלח לאותו מחשב כדי שיגיע ליעדו (היישום). ניתן לחשוב על %סק כעל שולחת טלפון במרכזיה. לדוגמה: אם אנו רוצים לשלוח מידע למחשב מסוים בעל כתובת 12 אין זה מספיק רק לציין את כתובת ה-ק1 שלו, חייבים לציין גם את היישום אליו מיועד המידע באותו מחשב וזהו מספר הה-%זסס. [<51); | זסזס!קא = +סהזס)ה! 050/1זס/1א - וזה אוסח5 בה בז מ הפו 00ב אפע א 6ם | 9 ₪ ₪ 2 0 ₪ ||( ₪ 8. 5 . 9 | ווק ]א | ח6שזספ!|ו= | 5|שמחבת | עוסופו] = 65!סעב- | 56808 חס | 6658 סופ וק 6% וו [ 45 5111 ופחזפוח|[ 45 || זסזסקא והזוח[ 45 = 65 | שקוחזסופגום [ 45 806 חתפה [ 45 = טס / שת! 01 8651[ 4 פאחו | ב (0% פפספסק) 16807 05-1/31-96 084מםגו1.4 111 ז6זת56 .1111 1671161605 גפסס.בתססלסם. זג 200 6 זו 32699 32640 59 211 8 <00ס.181:108. 01ק5ממ78%407%062%18> 32640 220 = .גוגו. 4מ1 ! סשת . גוגו. 25% ! סשמגוגו! סשת . 6מסב5 . ששמ ! סט . ב סגוסוונמסות. ע66ק5חשת! סשת . 136 . פקשם !מסס.מססס6ת.א1 :286 "ע58 26 0611" :מסעץ ומשנות, מגוף . פאס . 8פמ1ח. ס11פוץ. ס2ספסמס1ס, 5+סהסמט1 106עע6-56ת11ת03015,815.0ת5.₪10חשם.815 :5עגוסתהבחשון ססשמם0ס 08016 פששמ1ע :26 :505[מגום 0 12:09:59 1999 ם08 26 ,שגך :2866 4 ב1330018810 12126 ממשמסגוס0ט :מ128510ם02683 2 :63מ11 <סש. 1322108 . 2701ממ18 >78%407%0625‏ :6-12שבככן <66ב . מפו. 3 שק 3טט. 5 0מגוק5 6מ55עעגו1820 . ג286גו88320> <6מ.8עס.787313%721%183016> :063ת16:6שת 008ס.196-31-83-60.1822108 :8055-₪םמ561סע-תווחן (687 10:13:27 1999 מה 26) 196.31.83.60 27074 917345607 08ס.108ת01.1832קקתםת :06בעך-א% 108.00%ת368181ו80 :65-170מ181קמסס-ע 1 10:13:27 1999 מהט 26 :856כ6-2ם561סע-קהחן 5, 4.72 5כשמקאם א035100% 116203028 :ע885ע3טס]₪-א 3, 4.72ע 81106025 816203026 צַ2 בשסטהבספק :05שאג2-8 16מום. 03025ע10ע 03028:16428ע106.01₪2עע6-535מ11ת815.0 05025:32640ת₪10.כחשת.815 מסש.מססספם.א1 :62סא , מסטשטסם ,קגוסמשַּטפת 6ג6 תס 4מ00+ 1 סה8ב6 צ1ע26 םתס מע0ס+? באמהםתםס ... שתעשתס גא 2 ענפג עָמג | .55בסא ב0ס1חט 80 28011187 שגם 8₪מ1+ סם שעפגח שעוט שס1גף ססם ‏ ע'ך 2 + - בש ד 206 8061זוחו [008/ 1 ר=| [ו 1 [ [פָ תרשים 16.5 רשימה של קבוצות דיון שאוחזרה באמצעות הרכיב 506%חו//. הערה: כדי ללמוד בהרחבה אודות הפקודות של פרוטוקול סדאא, בצע חיפוש ב-ססחְ8צ (החסס. 0סח8ץ.אוו) אחר הערך וסספטסזס סדאא. הפרוטוקול מוגדר במסמך 977 6-₪. תדפיס 16.3 בקשת מאמרים מקבוצות דיון (50ה.5/םא ד055=₪) < ||אחד> <סחמפה/><= 1 ך/>11665 צוסח5<ם וד ד> <כגשר> <צ00ם> %> 5 5אוס 0 ד 66חהחס6 ' ( "0 50660.7" 567/07.076806020[60 = 506%ץוח ז55 "119:החסס. חוהרחססזטוסץ. חח" = 506%.05%ץוח ח6כ506%.0רח "<>" ,8 שחו 506%.060/ח וע 650056 8 המדריך השלם 3 455 והסחת 111065 06% ' "67050רח.5/וסח.ז!3 ק(6₪0" 6חו 01ח506%.56עוח 6ח! 506%.060 ווח = 50/6 "<>" 8 050% 66ו/ע. 050056 ה זו ה 665ודו 01 זססרחטא 006% ' ( פס )ד1 571 = 6ואהסזם ( 1 וז = 665ו הח ( 2 6086ז0 = 66וספזת ( 3 686זס = 35011166| 5 + 115% עְה!ספוכ ' "421" <> ( 3 טפס )דזם ] שוחו "= 710" שחו ו0ח506%.56/יוח ( ז |חסע ₪ "." 8 = [מססע )זס-ו506%.\3וח "<=ק/>" 8 ז0וס.506%שוח .8 "<= ה ק> <>" 56.6 סז "דאםא" שחו ו0ח506%.56/וח 6ח! 506%.067 רת = ז|טפסז 0חסו חפוס ' "דזנו" 6חו 01ח506%.56ץוח ()506%.0!056ץרח <% <ץ800/> < |ודרן/> רכיבים נוספים ישנס מאות רכיביס של צד שלישי (חסחסקוחס6 צזהק-0זוחד, שפותחו על ידי מי שאינס %)]) המיוצרים הן על ידי חברות והן ועל ידי בודדים, בהס תוכל להשתמש להרחבת דפי ק5 שלך. יתר על כן, ברובם של רכיביס אלה ניתן להשתמש בחינם. להלן כמה מן הרכיביס היותר מענייניס. ראשית, רשימה של שלושה מן המקורות הטוביס ביותר למציאת רכיבים באינטרנט: 0 505166( (ה66.60ו505ה. /שאוצו) 6 האתר 5051066 הוא אתר האינטרנט השותף לספר זה. בעוד אני כותב שורות אלו, חלק מן האתר המוקדש לרכיבי 455 מכיל רשימה של למעלה מ- 150 רכיבים. הרכיביס מחולקיס לקטגוריות וניתניס לחיפוש. 0 7 60/6567/6728065.60 (ר460/6567/6708065.607. צשוצווו) 0 האתר מכיל רשימה מקיפה של רכיבי 55ג. בנוסף, הוא אחד מהמקורות הטוביס ביותר באינטרנט על ק₪5. פרק 16: רכיבים של צד שלישי | 389 0 1556600705 (ה155660005.60. צוצוצו) 6 155660005 מכיל חלק שלם המוקדש לרכיבי 455. בכל אופן, הוא מקור טוב הרבה יותר למאמריס בנושא תכנות ב-50. 9 567/67020[6005 (507/6700[6605.60₪0. שאוצצ) 5 היא החברה העומדת מאחורי הרבה מאוד מרכיבי 455 השימושיים ביותר. ל-567/6709(666 רכיבי רשת ורכיבים ליצירת תמונות, נוסף על רכיבים ייחודיים רביס נוספיס (חלקס יתוארו בהמשך). רכיבי גישה לקבצים בפרק 8 הכרת את הרכיב 460655 ₪16. הרכיב 406655 ₪6 מאפשר לך לבצע משימות בסיסיות לטיפול בקבציס כמו קריאה וכתיבה של קבצי טקסט, העתקה והעברה של תיקיות. למרבית המשימות הקשורות בקבצים, פועל הרכיב 466655 ₪6 טוב למדי. 60 יכול להיות שתצטרך לבצע משימות מתקדמות יותר אשר לא יוכלו להתבצע על ידי רכיב וה. התקליטור המצורף לספר זה מכיל גירסה תפקודית מלאה של הרכיב זִ6ִסַ9ח6!!8!ו=-54 מבית 2705805 5070876. רכיב זה תואס לחלוטין לרכיב 5 פוןם, ובנוסף מכיל שיטות ותכונות נוספות משלו. לדוגמה, שלא כמו רכיב ₪6 5, תוכל להשתמש ברכיב ז680806!ו=-5 כדי להצפין ולפענח קבצים בכונן הקשיח שלך. תכונה זו יכולה לשמש כדי להגן על סיסמאות או על מידע רגיש אחר הנמצא בשרת. בנוסף, מכיל הרכיב גם שיטות לעבודה עס קבצים בינאריים. כדי לראות את התיעוד המלא על רכיב גה, בקר באתר הבית של ₪585 50/0876 בכתובת ה 5.60ה503758. ששחו /:כה. רכיבי דואר אלקטרוני (וובּוא-5) בפרק 10 למדת כיצד להשתמש ב-600 עבור 5דא (פ5דא זסז 600) כדי לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, תוך שימוש בפרוטוקול קזו5%. בכל אופן, בצורתו הנוכחית, ל-650 מגבלות חמורות מסוימות. ראשית, 600 אינו תומך בפרוטוקול שסש. משמעות הדבר היא, שאינך יכול להשתמש ב-60 כדי לאחזר דואר אלקטרוני מתיבות דואר רבות הנמצאות בשרת קסק. שנית, וחשוב יותר, 600 אינו עובד בצורה תקינה תחת עומס כבד, הנוצר על ידי משתמשיס רביס העובדיס בו וזמנית, (אס יותר ממשתמש אחד שולח הודעת דואר אלקטרוני באותו זמן, ישנה אפשרות שאחת מההודעות תימחק ולעולס לא תישלח). כדי לעקוף מגבלות אלו, ביכולתך לרכוש רכיב דואר אלקטרוני של צד שלישי. לדוגמה, הרכיב 4500003, מבית 507/6700[666, מאפשר לך לתקשר עס שרת 3קסק. שימוש ברכיב אה מאפשר לך לשלוח את שמו של שרת 003ק שלך, את שס המשתמש (6וה08ז056), ואת הסיסמה שלך (זסאופפ8ק), ולאתחזר את כל הודעות הדואר האלקטרוני | שלך. | כדי ללמוד | עוד ‏ על רכיב ‏ וה בקר באתר רה66%05.60[ סש /ו50. אוו / : קת. 0 המדריך השלם 3 455 אס ברצונך לשלוח דואר אלקטרוני רב מהאתר שלך, בחן את הרכיבים |450018 (של 5 בכתובת 8 00[6605.60ז567/67. עשעשאו), ו-!0(118א06 (של 500008765 6>6ו|= בכתובת החסס.66סו!. אוצואו). שני רכיביסם אלה מאפשרים לך לאגור (|5000) הודעות דואר אלקטרוני כך שהודעות נוספות יוכלו להישלח מייד. ל-|ו06%0(%3 יש תכונה מעניינת נוספת, המאפשרת לך לשלוח דואר אלקטרוני באופן אוטומטי בתאריכים מתוכננים. באפשרותך להשתמש בתכונה זאת, לדוגמה, כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית למשתמש מייד לאחר שנרשס לאתר שלך. רכיבים להצגת כרזות פרסומת (5זסחחב3ּם ( בפרק 9 למדת כיצד להשתמש ברכיב זסז₪009 סג כדי להציג כרזות (6815חח88) פרסומת. הרכיב ז₪0%9%60 0 מוגבל להצגת תמונות בלבד. כרוזות פרסומת המכילות תסריטי 8/856% הופכות להיות פופולריות יותר ויותר, כך שמגבלה זו הופכת להיות רצינית. במקוס להשתמש ברכיב ז₪00900 כה, באפשרותך להשתמש ברכיב של צד שלישי להצגת כרזות פרסומת, כמו הרכיב 05081%// של 6%זח0668 (אותו ניתן למצוא בכתובת |החלח.168065/א 8050 / ו 60. 16%ח0://0668שח). אזהה05 יכול לשמש להצגת פרסומות המכילות תמונות, ‏ !ואד, אַמְִ56הּ28, ואפילו 188. בנוסף, לרכיב ה יש גס תכונות תיעוד רחבות, כדי לעקוב אחר מספר הפעמים שכותרת פרסוס הוצגה או שמשתמש לחץ עליה. לבסוף, באפשרותך להשתמש ב-אז8ח405 כדי להגביל את תצוגת הפרסומות על ידי מספר ההתרשמויות מהפרסומת, מספר ההעברות, או תאריך. רכיבים לבדיקת טפסים (חסוסְבּ₪וו3ּ/ וח'וס-]) אם אתה מחייב משתמשים להירשסם באתר שלך על ידי מסירת מידע כגון כתובת וכרטיס אשראי, עליך לבדוק את הרכיב 54-67066% של 185805 6ז8ש50/0. הרכיב % 5-6 מאפשר למנוע ממשתמשיס לשלוח מידע אקראי כאשר הס שולחיס טופס ואדת. הרכיב בודק את חוקיות הכתובת, ובכלל זה ערים, ארצות, מדינות, מיקוד, מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני. ניתן גס להשתמש ברכיב זה כדי לבדוק חוקיות של מספר כרטיס אשראי שנרשם בטופס, אך הדבר נעשה ללא ביצוע בדיקה מעשית לאימות הכרטיס (המחשב משתמש באלגוריתס 10 "ססואיי כדי לקבוע אס מספר הכרטיס שנרשסם אכן חוקי מבחינת המבנה). לבסוף, באפשרותך להשתמש ברכיב זה כדי לנפות גסויות אשר משתמשים יכוליס לרשוס בטופס שבאתר שלך. רכיבים לעבודה עם שיוס/ ו-661א= לעיתים דף ₪411 אינו השיטה המתאימה ביותר להצגת מידע למשתמש. במקוס להשתמש ב-50 כדי ליצור דף אינטרנט סטנדרטי, באפשרותך להשתמש ברכיב של צד שלישי בתסריט 45 שלך, כדי ליצור מסמכי סזס\ או גיליונות אלקטרונייס של |66אם. פרק 16: רכיבים של צד שלישי | 391 לדוגמה, 65זסק6ח!ו|וח6 מבית 5065!ו!וח6 (בכתובת ח50%.60!!וח6.צשצוו) מאפשר לך ליצור באופן דינמי גיליון אלקטרוני של 5% מתוך דף 55, ולשלוח אותו ברשת. בעזרת 6וסק6ם!ו!וח6, ביכולתך להשיג גישה לכל הפונקציות, הנוסחאות, טבלאות הציריס והגרפיס של |68א5, כאשר אתה יוצר את גיליון העבודה. רכיב 457 שוטח6טסזק פחסטט!|50 5086016 חחווז6ז5, לא רק יוצר גיליונות אלקטרונייס של |68אם, אלא יכול גס לשמש ליצירה דינמית של מסמכי סזסו. כדי לראות הדגמה של רכיב זה, בקר באתר וחסס. סס6שוחחו5067//:קטח. סיכום פרק זה סיפק לך סקירה כללית לגבי מה תוכל לבצע באמצעות רכיבי 452 של צד שלישי. בסעיף הראשון, למדת כיצד להשתמש ברכיב חק8זסזסח5 כדי ליצור באופן דינמי תמונות 6שקנ מתוך דף 5 שלך. בסעיף השני, למדת כיצד להשתמש ברכיב 600וו=-54 מבית ח58וזה 6זא500, כדי לטפל בצורה פשוטה בהעברת קבציס לאתר שלך באמצעות טופס ואד רגיל. בסעיף השלישי, למדת כיצד להשתמש ברכיב 506%חו/ כדי לתקשר עס שרתי קדדה ו-קדאא. לבסוף, הוצגה בפניך סקירה קצרה של כמה רכיבים מהמענייניס יותר, הזמיניס להורדה או לרכישה באינטרנט. 2 המדריך השלם 3 455 פרק 17 יצירת 56112% 5שסשחו/ש 5 סכ וח 60 בפרק זה: מה! %5+חסחסכןוה0ס6 +12ו56 5עשססחוצ? התקנת 6חושחם +חה6הסכ וה 60 12%ו56 היכרות עם ‏ וא אנטומיה של רכיב תסריט עבודה קלה עם אשף רכיב התסריט הגדרת המאפיינים של רכיב התסריט הוספת שיטות לרכיב התסריט שיטות ניפוי וטיפול בשגיאות שימוש ברכיב תסריט בדפי 2450 פרק 17: יצירת רכיב תסריט פווססחו/) 393 במהלך ספר זה, למדת על השימוש ברכיביס בתוך קבצי 455. רכיבים אלה מגווניס מאוד, החל ברכיבי 855 אינטגרליים, כגון ₪60065% ו-₪6500056, ועד למספר רכיביס של צד שלישי (6ח6חססח600 עזהּק-0זוחד שנכתבו על ידי מי שאינס 050%ז916) שתוארו בפרק 16. עתה הגיע הזמן ללמוד כיצד לבנות רכיביס משלך. אף על פי שמירב הסיכוייסם הס שניתן למצוא רכיב של צד שלישי שיענה כמעט על כל צורך, לשימוש ברכיבים יכוליס להיות גס חסרונות. הראשון והחשוב מכל, אין לך כל שליטה על ההתפתחות העתידית של הרכיב. אף על פי שאולי הרכיב עונה על צרכיך כיוס, הוא יכול להשתנות בכל רגע על ידי יצרו הרכיב לרכיב פחות שימושי עבורך. בנוסף, הינך תלוי ביצרן לשס קבלת תמיכה, תיקון של באגים, וכדומה. החסרון השני של שימוש ברכיב של צד שלישי הוא שקרוב לוודאי שלא תהיה לך גישה לקוד המקור (6006 6סזטס5) של הרכיב. המשמעות היא, שהרכיב יתפקד לחלוטין כייקופסה שחורהיי שעבודתה תישאר לא נגישה אליך. משמעות נוספת היא, כי לא תוכל לשנות אפילו במעט את התנהגות הרכיב כדי להתאיס אותו בצורה טובה יותר לצרכיך. לאחר ששקלת חסרונות אלה, קרוב לוודאי שהחלטת שיש לך את הזמן, האנרגיה והרצון לבנות רכיביס משלך. פרק וה ושני הפרקיס שלאחריו, מתארים כיצד להשתמש בשלושת השיטות הנפוצות ביותר כדי ליצור רכיביס הנגישיס מתוך קוד 7 : 65ח6חסקר 60 %ק5671 פאוסטחוצ, הנושא של פרק זה, 8856 |1508/, ו- ++6 |הטפו/ש. יצירת רכיבים ב- ‏ 8856 |1508/ וב- ++6 ו503ו/ יתוארו בפרקים 18 ו- 19. בפרק גה תלמד תחילה מהו 6ח6חסקוח 60 56710% פאוססחוצ (רכיב תסריט פאוספחוצו), ומתי תרצה להשתמש ברכיב כזה. מכיון שרכיבי תסריט אינם מותקנים עס 56 הסו8וזס)ח1 6%ח%67ח1 או עם 55, תצטרך לטעון ולהתקין אותס בעצמך. נושא זה מתואר בסעיף, התקנת מנוע רכיב התסריט (סחופַחם %ה6חסקוח 60 זקו567), מאוחר יותר בפרק זה. לאחר שהתקנת את המנוע, תוצג לפניך שפת הסימון המורחבת - 61א (00806ח3 1 876 510!6ח6%06) המשמשת לתיאור רכיב לעולס התיצוני. לאחר שתרכוש את הידע הבסיסי, תוכל לקרוא בהמשך פרק כיצד להוסיף מאפיינים, שיטות וקוד תסריט לרכיב. אפילו תוכל יילהציציי קצת לתוך הנושא של דיבוג ותיקון שגיאות שאולי יתגלו. מהו %5חס6חסקוחס6 %כוו56 5עצססחו/? רכיבי תסריט (טחפחסקו 60 0%ו567) נקראו בתחילה על ידי 160504 תסריטוניס (567100609). | המונח תסריטון מרמז שאנו עוסקים בתסריט קטן מאוד, בדומה לאנלוגיה בין ככ 388 לבין 800!6% 28/8 (160סקה 8צ28, הנקרא גם יישומון, הינו יישוס הרצ במחשבי הלקוח. הוא מופעל מתוך דף ]א באמצעות התגית <0!65ק8> שאחד ממאפייניה מציין את שס קובצ היישומון עס הסיומת 6855. . היישומון עבר הידור כשלהוא בטרס הפעלתו על ידי הדפדפן). על פי הגדרה זו, המונח אינו מתאיסם. עובדתית, +חפחסקוח60 שקז56 פוספחו/ יכול להיות בכל גודל שהוא. לכן, מהו אס כך 4 המדריך השלם 3 855 רכיב תסריט! באופן פשוט, %ח6חסקת60 560% פאוססחצ הוא רכיב 60% הניתן לשימוש חוזר, שביכולתך ליצור על ידי שפת תסריטי א6עו6ה כלשהי. מנקודת המבט של העולס החיצוני, רכיב תסריט נראה בדיוק כמו כל רכיב 6%שו601/86 אחר. בקבצי 55ג, לא תוכל לומר מהו ההבדל בין רכיב זק561 לביןו רכיב ז₪0%900 30 הניתן להתקנה. אהו טבעו של ממשק 06ס: כל רכיב 60% נראה לקוד המשתמש בשירותיו כייקופסה שחורהיי. הקוד המשתמש בשירותי הרכיב נקרא לקוח טחסווס), והרכיב עצמו, בשעה שנמצא בשימוש על ידי הלקוח, נקרא שרת (6/ז56). הקוד ישתמש ב-%ח6חסקוח60 ז0ו567 פאוססחוצ בדיוק כפי שישתמש ברכיב ז0ז%9ס₪ 0. טבעס וה של רכיבי 60% כקופסה שחורה הוא המקוס שבו הדמיון בין 5 חקו 60 56710% פשססחו/ לבין רכיביסם אחרים, מסורתיים יותר, רכיבי 600% (שנוצריס בדרך כלל על ידי 88566 |1508/ (- ++6 |508ו/) מסתיים. הנקודות הבאות מציינות את ההבדלים בין 6ח6חסכ60 0%ו56 לבין רכיבים מהודרים (שעברו תהליך הידור): 6 רכיבי תסריט הס בדרך כלל קטנים ויעיליס. למרות שהס לא יעילים כמו רכיביס מהודרים. רכיב תסריט אופייני כולל שורות קוד מעטות מאוד המוכמסות (63050|3%60ח6) לתוך ממשק 60%. 0 רכיבי תסריט אינס מהודריס בשוס דרך או צורה. הס נוצרים בעזרת שימוש במעבד תמלילים טקסטואלי פשוט, בתגיות 1א בסיסיות, ובקוד תסריט. לכן, הינך יכול לבחון ולשנות את הרכיב בפרק זמן קצר מאוד. 0 רכיבי תסריט דורשיס מעט מאוד קבצי תמיכה בשעת ריצה (זססקט5 6וחטחטח 5). אלה כוללים את המנוע לשעת ריצה של רכיב התסריט (56₪082.511, שיתואר בהמשך), ואת המנוע לשעת ריצה של שפת תסריטי א6שו2₪ שנמצאת בשימוש בתוך התסריט. אס רכיב התסריט משתמש ב-0ו856/ או ב-356170 בשרת ה-115, קבציס אלה כבר מותקנים. רוב הסיכויים הם, שגס אס אתה משתמש בשפות נוספות כמו חסחזץץ או 56106 |חשק, גס כן התקנת כבר קבציס אלה. הערה: רכיבים שעברו הידור (קומפילציה) רשומים בקובץ בקוד בינארי. רכיבים אלה הם בדרך כלל רכיבי 606% למיניהם. לראשונה | הציגה | 6100508 | את המושג | תסריטון | (הנקרא | כיוס, חח סקר 600 56706 פאוססחוצ). יחד עס 4.0 זסזסוקאם 6%חזסשח1. לגירסה וו של דפדפן האינטרנט הייתה יכולת להציג לא רק רכיבי א6שו860 רגיליס, אלא גס סוג חדש של רכיב הנקרא תסריטון |אדזס (וואדח 560066). תסריטונים אלה ניצלו את פרוטוקול !דח ס6והחץס (ואזחפ) כדי לספק כתיבת תסריטיםס למודל אובייקט הדפדפן ולעשיית שימוש חוזר באובייקט תצוגה (חסו80!ו5ק68חם). לאחר שהשימוש בתסריטוני ]א חס תפס אצל מפתחים אינטרנט רבים, הבינה ספסזסן! כי לטכנולוגיה זו יכולים להיות יישומיס חשוביס רביס גס בצד השרת. שימוש ב-05ח6חסק וח 60 56710% פשוסחו) של צד-שרת (5/06-ז507/6) מאפשר למפתת ב-ק450 פרק 17: יצירת רכיב תסריט פשוססחו/ 395 לארוז קוד תסריט הבא לידי שימוש לעיתיס קרובות, לחבילת 60% בעלת מראה מוכר. אריזה זו מאפשרת לך לתחזק ולעשות שימוש חוזר בצורה פשוטה בקוד תסריט ה-55. לאחר הקדמה קצרה על האופן בו מאפשר 60% להשתמש ב-זח6חסקרח60 567106 פאוססחו בצד השרת, נדון בשאר הפרק באפשרויות ליצור ולהשתמש ברכיבים אלה. התקנת 6חושחם +הסהסכןוח 60 56% התקנת תמיכה ל-0ח6חסקוח60 560% פוססחוש ואשף רכיב התסריט היא בוודאי אחת מהמשימות הקלות ביותר שתעשה עס 115 ו-ק145. לאחר שתעביר אליך את קבצי ההתקנה מאתר הבית של 67050%6וח, פשוט הרצ את קובצ ההתקנה. כעת הינך מוכן ליצור ולהשתמש ברכיבי תסריט (למרות ואת, בוודאי תרצה לקרוא קודם את יתר הפרק). סעיף ה מתאר את תהליך ההתקנה. העברת המנוע והתקנתו ניתן להוריד את קובצ ההתקנה של מנוע רכיב התסריט, יחד עס הסבר מועיל מאוד בפורמט של קובצ עזרה ב-|31, מאתר הבית של ₪17050%. עבור לכתובת 569 0506.60ה6ורח. ואוו /: קשה ולחצ על הקישור %ח6חסקוח 60 560% פאוססחו/ש. כאשר תראה את הקישור לדף ממנו ניתן להוריד את הקבצים, הקש עליו והעבר את הקבציס המתאימים (הורדת אשף רכיב התסריט נפרדת מהורדת יתר המנוע). לאחר העברת הקוב למחשב, לחץ לחיצה כפולה עליו, כדי להתתיל את תהליך ההתקנה. עבור דרך תיבות הדו-שיח השונות, ולבסוף תופיע לפניך תיבת דו-שית המודיעה על סיוס ההתקנה. תאמין או לא, אבל זה כל מה שנחוצ. למרבה הצער, יהיה עליך לעבוד עוד קצת כדי לגרוס לרכיב התסריט לעבוד! מה תמצא כאשר תסיים התקנת %חהפחסקוח60 0%ו507 פשוסחו/ ואשף רכיב התסריט מתבססת על המרכיביס הבאיס: 0 מנוע ומן ריצה (סחופַח= 6וחטחטח), 1 56008.1 - והו הממשק בין קוב 5 לבין קוב רכיב התסריט. מודל זה אחראי על התקשורת בין ממשק 06%סס של רכיב התסריט לבין הלקוח. דבר זה נעשה על ידי מפרש (6ז6זקז66ח1) הממשק הציבורי של הרכיב (כפי שמוגדר בקובצ הרכיב) ותרגומו לממשק האוטומציה אותו מצפה המשתמש לראות. 6 אשף רכיב התסריט (0ז28ו/ +ח6חסקו 60 5600%) - אשף פשוט אך רב עוצמה וה יסייע לך ליצור את מעטפת (ו/506) רכיב התסריט. אני ממליצ לך מאוד ליצור את כל רכיבי התסריט בעזרת אשף זּה. תלמד עוד על הדבריס שהאשף מאפשר לעשות וכיצד להשתמש בו בסעיף, עבודה קלה עם אשף רכיב התסריט. קיצור דרך לאשף וה ממוקס בתפריט התחל (ז500), תוכניות (פוחפזףסזק), 050%זסוו! 5% פאוססחו/. תרשים 17.1 מראה את תיבת הדו-שיח הראשונית של האשף. 6 המדריך השלם 3 455 6 ]ס 1 5160 - ₪זב2ו/ )הסהססחוס:) וכוז 5 >איסטחוצ ] תרשים 17.1 תיבת הדו-שיח הראשונית של 0ז28ו/ +חסחסקוחס6 560% פעוססחוש 0 כאשר תלחצ לחיצה ימנית על קובצ 56/ בסייר פשוססחו/ (ס5ש היא הסיומת האופיינית לקבצי חסחסקרח 600 56106 פשוספחו//) ייפתח לפניך תפריט קיצור גדוש בקיצוריס שימושייס. תרשיס 17.2 מראה את פריטי התפריט הזמיניס. פריטי התפריט ח6סס ו-0ם מבצעיםס את אותה מטלה: הס פותחיס את הקובצ בפנקס הרשימות (0ַ660סא). האפשרות ץזפזטו] 6קץד %6ז678ח06 - יצירת ספריית סוג, תיצור ספריית סוג (18ד.) עבור רכיב התסריט. דבר זה עוזר לסביבות פיתוח כמו ש6ז6ח1 |08פוש ו- 88516 |8טפו להבחין מה זמין ברכיב התסריט. הפריט ז₪601500 ירשוס את הרכיב למערכת ויהפוך אותו לזמין כרכיב 60%, והפריט ז601500זח יסיר את נתוני הרישוס מהמערכת. תרשים 17.2 תפריט קיצור של סייר 5/שסחו/ עבור קובץ רכיב תסריט 5אוססחו/. פרק 17: יצירת רכיב תסריט פ5אוסחו/\ 397 הקדמה ל- ₪1 605 560% פשססחוצ אינס קבצי 457. הס אינס קבצי ואזה, וגם אינס קבצי 6חו של זמ28/856 או של 85610%/. במקוס זאת, הס קבציס בעלי קוד תסריט מובנה, התומכיס בממשק ציבורי, ומתועדיס בעזרת !|א. ]וזא הוא קיצור של 18080886 קטאזבּ! 0!6ו5ח06א6 - שפת סימון מורחבת. קובצ א דומה לקובצ |ואד, אולס יש ביניהס כמה הבדליס חשובים, בהס נדון בסעיף זה. !וא יכול לשמש ליצירת מסמך מובנה המבוסס על ערכת חוקיס המוגדריס בקובצ הגדרת סוג מסמך - סדפ (חסטוחו6כ 6קץד %חסותטססכ). קבצי רכיבי תסריט משתמשיס ב-א כדי לתאר את חלקי הקוב השונים, כדי לאפשר למודול 56%08(.011 למצוא את המידע הדרוש לו כדי לרשוס (ז8601566) את רכיב התסריט ולעבוד עס הממשק שלו. השוואה בין וואא ל- וו דה למרות שקבצי |אא ו- ]אד נראיס דומים, עליך להיות מודע לכמה הבדליס חשוביס הקיימיס ביניהם. הבדליס אלה קיימיס בין אס אתה יוצר קובצ רכיב תסריט, ובין אס אתה יוצר מסמך מובנה המייצג מבנה היררכי של מסד נתונים. ההבדל הגדול ביותר הוא ש- וואז₪ מאפשר שימוש בערכה קבועה מראש של תגיות (385ד סט6ז8!א). וזא מתוכנן לאפשר לכותבים בו גמישות רבה בהגדרת ערכות פרטיות של תגיות. קובץ פדם מתאר את תחביר התגיות המופיעות במסמך. אתה בעצמך לא תיצור קובץ פדפ עבור רכיבי התסריט, מכיון שהקוב 011.נ56%08 דורש מבנה מיוחד, אשר קוב הרכיבים חייב לציית לו. בנוסף לכך, קיימיס שלושה הבדליס חשובים מאוד בין אא ל- וואזח שעליך להיות מודע אליהםס : 0 תגיות !אא הינן תלויות רישיות (6ש510ח56 6856). דבר זה כולל גס סוגי איבריס (כמו <6%000>) וגסם שמות תכונה (כמו 6וחהא). דבר וה בעצס אומר שתגית הכתובה כך: <08|26"<>/₪6%000וח6="1ההה 0סוסח>, שונה מאוד מתגית הכתובה כך: <₪6%000/> <"08|26וח6="1וחבח ססחדפוא> (תגית שאינה נכונה, דרך אגב). 0 ערכי תכונות צריכיס להיכתב בין מרכאות או בין גרשיים. לדוגמה, התגית <זקו6=150טָאטַפַח3| +5070> היא | תגית | שגויה. | התגית | הנכונה | היא <"ל6="35670הָה80ח3! 56710%>, או <ק 256 =0806חח3! 6 56>. 8 המדריך השלם 3 50 0 תגיות חייבות לבוא תמיד בזוגות, תגית פתיחה ותגית סיום, כמו <50007%5> ו-<50710%/>. ב- ]ד ישנו איבר פשוט <88> שיכול להיכתב בפני עצמו. ב- !אא הדבר אסור. תמיד חייב לבוא איבר סיוס. לתגיות אשר אין להס תגיות צאצא (5ספד 6ווח6) ניתן לסגור את התגית על ידי שימוש בלוכסן לפני תו סגירת התגית (<]), כמו למשל . 0 תוויס בגווניס מנוגדיס המוכליס במרכיביס חייבים להיות בתוך קטע המיועד להיות קטע נתונים (במינוח !1א, דבר זה נקרא "פטףפססיי). תחביר זה מונע מתוכנית הניתוח (8156ק) לבלבל בין תוויס שמורים אלה לבין סימני !אא חוקיים. עליך ליצור קטע נתוניס (008006) סביב לכל קוד התסריט, מכיון שבדרך כלל הוא יכיל תוויס שמורים כגון >, <, ו-8. הדבר נעשה על ידי ייעטיפהיי של קוד התסריט באיבר: <[[ קוד התסריט ]4 ד60]!>. ציון התאמה ל-!אא ברכיב תסריט מכיון שהמטרה העיקרית של תגיות ‏ !אא בקוב +%ח6חסקוח 600 567106 פאוססחו/ היא לספק ל-56₪08(.011 את המידע הדרוש כדי לרשוס ולהפעיל את הרכיב, אתה רשאי להתייחס להגבלות שתוארו בסעיף הקודס לא באופן נוקשה מדי. בכל אופן, אס ברצונך לערוך את הרכיב בעורך !ואא, עליך לדבוק בנוקשות בכלליס של שפת וואא. כדי לציין שקובץ הרכיב מציית לכללים של שפת |ויא, כלול את האיבר כאיבר הראשון המופיע בקובצ. לאיבר ישנה תכונה הנקראת חסופזפצ שמציינת לאיזו גירסה של ]אא מתאים הרכיב. התחביר עבור איבר זה הוא: אס אינך מעוניין שקובץ רכיב התסריט יפורש עס החוקים הנוקשים של |אא, פשוט אל תכלול איבר ה בקובץ. אי כתיבת איבר וה בקובץ מאפשרת לך להשתמש בשוני בין התגיות כפי שמרשה שפת וואדו. אזהרה: אם אינך כולל את האיבר בקובץ, אסור לך לעטוף את קוד התסריט באמצעות האיבר ]4 דהס6]!> כפי שתואר בסעיף הקודם. אם תעשה זאת תגרום לתוכנית הניתוח להתבלבל, ובכך תגרום לדיווח על טעויות שונות כאשר תרשום, תסיר רישום, או תתפעל את הרכיב. פרק 17: יצירת רכיב תסריט פווססחו/ 399 האנטומיה של רכיב 56% 5/שסחו/ש כעת, לאחר שלמדת מעט על שפת וא וכמה מכלליה, הבה ונראה את חלקה של שפת ]א בקובצ רכיב תסריט. כפי שכתבתי בסעיף הקודם, קבצי רכיב תסריט מסודריס כמסמכי ואא. משמעות הדבר היא, שהם צריכיס להכיל קבוצה מסוימת של איברים, המתארת את הרכיב ואת היכולות הפונקציונליות שהוא מספק. סעיף גה מתאר איבריס אלה. מידע נוסף אודות כל אחד מרכיביס אלה ניתן למצוא בתיעוד רכיב התסריט, באתר הבית של אספוא, בכתובת : רהז 06/1606 0/5065 חק 56 רס ח. 56/61 050.60 ז6ורח. הר /: קת האיברים <6אַהּאםּּק> ו- <+הסחסקוהס6> אם אתה בקי בתכנות 00%, אתה בוודאי מודע לכך שרכיב 60 בודד יכול לחכיל מחלקות 60% רבות. הדבר נכון גס לגבי רכיב תסריט. באפשרותך לכלול מספר רב של אובייקטיס נפרדים בקובצ רכיב תסריט אחד. הדבר נעשה על ידי שימוש באיבריס <0860806> ו- <+ח6חסקוה60>. האיבר <868846ק> משמש כדי לסגור על מספר איבריס מסוג <6ח6חססוח60>. כל איבר <)ח6חסקוחס6> מייצג אובייקט רכיב תסריט בודד. אס הקוב מכיל רק אובייקט רכיב תסריט אחד, האיבר <0866906> הוא אופציונלי. להלן דוגמה לשימוש באיבריס אלה יחד: <86%806]> <"501061"= 0 +ח6חסקוחס6> (616 0065 000 +הסחסקותס6) <%חסחסקוחסס/> <"50710602"= 0 +ח6חסקוח60> (616 0065 000 +ה6חסקוס6) <%חסחסקוחסס/> <6!6060% <%ח6ח6!6 <%ח6ח6!6 <%ח6ח6!6 <2866306/> מידע הרישום (חסוזהּוח 10 הסו3ו₪6015% ) תת מערכת האוטומציה של 60% עבור מערכות הפעלה מבוססות פווסחו/ מתבסס על מידע המאוחסן ברישוס המערכת (ץ₪60150) של פטוססחוצ, כדי לעזור לו לאתר ולבחון את מודל זמן הריצה (|11006 פחטחנוח) של רכיב 60% נתון. רכיבי תסריט אינס יוצאי דופן מכלל וּה. 0 המדריך השלם 3 455 חלק ממבנה וא של רכיב התסריט הוא האיבר <ח760150800>. איבר וה מכיל את כל המידע שצריך להירשס ברישוס המערכת על ידי 011.נ56808 לשס קבלת גישה לרכיב התסריט מלקוח 60%. מידע זה מוכל בתכונות 0ופסזק, 0ו6!855, חסטק0656, ו-חסופזסש שיתוארו בהמשך. לפניך מוצגת דוגמה לתחביר: "56/. 60 685!ח"= 0וחסזכן ח800 60150]> "[80029800-0213-1102-8580-008024166737+"=61855/0 "1.00"=חס5זס/ <"זח סקר 00 567106 5816" = הסק 0650 <ח760150800/> התכונות 6ופסיו ו-6!35510 לקוח 60% עושה שימוש בשתי התכונות, 0ופַסזס ו-6|855/0, כדי לציין איזה שרת 60% אמור להיות מופעל באותו רגע. לקוח 60% ישתמש באחת משתי תכונות אלו כאשר ייצור את השרת (השרת הוא רכיב ה-60% המופעל). שים לב שלפחות תכונה אחת מתכונות אלו חייבת להימצא באיבר <ח160150800> של הרכיב. התכונה 6ופָסזם, כפי שבוודאי ראית בתחביר הפשוט שהוצג בסעיף הקודם, היא מחרוזת המורכבת בדרך כלל משתי מיליס או יותר, המופרדות בנקודה. בדרך כלל, מתארת המחרוזת את מטרתו של הרכיב. מחרוזות 80610 בוודאי כבר מוכרות לך, מפני שהשיטה ‏ 0768160[66 של שרת 855 משתמשת בהם. לצורך הדוגמה הקודמת, היית משתמש בתחביר: ("56ו. 685060!חו" )0[60כ0768%60. ז507/0 = 50006 56% התכונה 6ופָסזק היא אופציונלית, אולס אס אינך משתמש בה עליך לציין במקומה את התכונה 6!855/6. לקוחות יוכרחו להשתמש בתכונה 6|855/6, כדי לוהות את רכיב התסריט. האיבר 6!855/6 מתאר את ה-61510 עבור רכיב התסריט. כ6151 הוא מזהה ייחודי גלובלי (כ601) לאובייקט 0ס. מכיון שמובטח ש-כ6/11 יהיה ייחודי בכל פעס שהוא נוצר, ניתן להשתמש במוהיס אלה כדי לזהות רכיב בצורה ייחודית כאשר הוא מותקן במחשבים רבים. מכיון שהערך של שופָסזק הוא בעל תבנית הניתנת לקריאה על ידי אדס, קיימת האפשרות שאותו ערך יופיע ברכיבים נוספים, דבר שיהפוך לבלתי אפשרי עבור מערכת ה-60% לדעת בדיוק איזה רכיב יש להפעיל כאשר התכונה 6ופָסזם מצוינת בקריאה לשיטה 68%600[66ז6. ל-167050% יש פורמט ופונקציות די מורכבות ליצירת מזהיס של 510 ₪, נושא הנמצא מחוצ לתחומו של דיון וּה. מספיק רק לומר שב-00ו56₪00 |1508 קיימיס כליס הזמיניס בחינס, אשר ייצרו עבורך ערכי 61510. בדומה, אשף רכיב התסריט ייצור ערך 61510 חדש בכל פעם שתיצור רכיב תסריט. אם אתה משתמש בתגית <1ז08050> בקבצי ד או 450, הרי שכבר ראית את 01510 בפעולה. פרק 17: יצירת רכיב תסריט פשססחו/ 401 דוגמה לשימוש ברכיב התסריט שתואר קודס בקובף 455 עס התגית < ז08(50> היא : <"102-8580-008024166737 30029800-0213-1 :6|35510="61510 +חקות0=6ו 8156 0> <501נ00/> התכונה 6!855/0 היא אופציונלית, אולס עליך לציין תכונה זו או את התכונה 6וטסזם. אם לא תציין את התכונה 68855/6, ייווצר מאהה 6510 בכל פעס שרכיב התסריט יירשס למערכת. הגס שנראה שזהו מכניזס החוסך זמן, הוא יכול בוודאי להוביל לבעיות, מפני שרכיב התסריט יקבל ערך 66510 שונה בכל פעס שיירשס למערכת. משמעות הדבר היא שכל קוד העושה שימוש בתגית <7ז08(50> כדי ליצור מופע של רכיב התסריט, יצטרך לעבור שינוי בכל פעס שרכיב נירשס למערכת. מאחר ואשף רכיב התסריט הוא יינדיביי למדי, ויוצר עבורך את ערכי 510 61, הדבר הטוב ביותר הוא להשתמש בהם! הערה: תחביר ערכי התכונות 6ופָסזק ו-6!85510 אינו תלויות רישיות (51046ח56 6856). לכן, גם הערך 6850860.//56!ח(! וגם הערך 56או.685060!חט מתייחסים לאותו קובץ רכיב תסריט. מידע על הגירסה והתיאור של רכיב התסריט בנוסף לתכונות 6ו9סז ו-6!85510, עליך לציין גם מידע על הגירסה והתיאור של רכיב התסריט. לקוחות 60% הדורשים מופע תלוי-גירסה של השרתיס אותס הס יצרו משתמשים בתכונה חסופזפט. בדרך כלל, מבנה מחרוזת זו הוא חח.ח ועליה לגדול בכל פעס שאתה משנה את הממשק הציבורי של רכיב התסריט. 00% ישתמש במספר הגירסה כדי לנסות ולאתר מידע אודות הממשק, הקיים עבור מספר גירסה מסוים. לכן, כאשר לקוח ירצה להשתמש בגירסה מסוימת של ממשק, יציין קוד הלקוח את מספר הגירסה המבוקש, ו-60% ינסה לאתר את היישוס המתאיס לממשק ולגירסה זו. לדוגמה, ניתן לקבוע את הערך ("1.5. הס 660 ח08.60 "0768600160 50 = א כדי לאחזר את גירסה 1.5 של האובייקט חסו660חח0ס6 של סס. ספריית הסוג (עְזפּזסו1 6מץד) עושה שימוש בתכונה חס00ח6פ6כ. ווהי מחרוזת אשר עוזרת לזהות את הרכיב לדפדפני אובייקטים, כדוגמת דפדפן האובייקטיס הנמצא ב-567060ח1 |1508 וב-88516 |1508. נראה כי הגירסה החופשית של מחולל ספריית הסוג מתעלמת בסך הכל מטקסט זה. במקוס ואת, היא מעדיפה תיאור כללי יותר של ספריית סוג התסריטון (עזפזסו | 6קץד ז6קוז56) לכל רכיב תסריט. 2 המדריך השלם 3 450 ביצוע תסריט במהלך תהליך הרישום על אף העובדה, שמנוע זמן הריצה (6חופַח= 6וחטחטף) - 11ס.נ56₪08 אחראי לרשוס את המידע הנחו המתאר את רכיב התסריט לתוך מערכת הרישום של פאוסבחוש (ץ₪60150), יהיו בוודאי מקריס בהס תרצה שהרכיב יגלה ויגיב לאירוע זה. תוכל לעשות דבר זה בדיוק, על ידי הוספת האיבר <56106> בתוך האיבר <7601508000>. מנוע ומן הריצה יכול לקרוא לשתי פונקציות בתוך קטע תסריט וה: ‏ ₪601566 ו-ז6015%0זח/. להלן דוגמה לאופן בו ניתן להשתמש בתכונה זו: "פע 685060|חט"= סז ה800 60150]> "[80029800-0213-1102-8580-008024166737+"=6!855/0 "00."=חס9זס/ <ז חש סקר 00 567106 6!קר53" = הסוסק 0656 <"ז6="/85010הַבטבַח8! 500%> ]דה )!> ()₪36015007 הסטסחו "015000 +ה6חהסק חס 560% 68560|ח(" אס 50 הסס6חט) חס ()ז601500זח( הסססחז " יח( ה066 35 +ה6חסקוחס6 זכוז56 68560וח(" אס 50 הסס6חט) חס <ןן <500/> <ח760150800/> האיבר <ש6ו!פשנן> האיבר <6|פטק> מכיל תיאור של הממשק הציבורי המסופק על ידי רכיב התסריט. תיאור זה כולל את המאפייניס (₪65ז6ססזק), השיטות (666005), והאירועים (פח5/6) המתגלים על ידי הרכיב. האיבר "עוטףי' את האיבריס <שזסקסזק>, <00ח₪6>, ו-<6/60%> המתאריסם את המאפיינים, השיטות והאירועיס האינדיבידואלייס הנתמכים על ידי רכיב התסריט. בסעיפים הבאיס תלמד לעומק על איברים אלה, אך תחילה מוצגת דוגמה לתחביר: <סו|סווק> <שו|סטס/> האיבר <%5ח6וחס)!כןוווו> האיבר <6ח6וח6!קוחו> מאפשר לרכיב לקבל גישה לפונקציונליות נוספת של ממשקי ואס6. לדוגמה, האובייקטים המובניס של 50( 60₪0655, ז60שז56, חסו5655, חסספסווססה, (-₪6500056 נהפכים זמיניס לרכיב התסריט דרך ממשק נפרד. פרק 17: יצירת רכיב תסריט פשססחו/ 403 התחביר המלא עבור האיבר <5ח6וח6!קוחו> הוא : <[60ו06180)=125500] "| 6 רחב ]|ה חזס6חו"= 0!] "סרה וזו חההרויס"=6כ/ס 65ח6וחס|קוחו> 6 הסטהזסזחו 5060186-זס|0חבח <6)חסרח6!קוחו/> התכונה 6+ מפרטת את שס הממשק אותו יש ליישם, התכונה 0ו משמשת ליצירת מרחב שמות נפרד בתוך רכיב התסריט (במקריס בהס קיימת התנגשות במתן השמות בין הממשק הנוכחי לממשק אחר שמיושם), והתכונה :066801 מציינת האס ערך התכונה 6ו מתקבל כאשר מראי מקומות לאובייקטים מסופקים על ידי הממשק (ברירת המחדל היא 6טש, וברוב המקרים לא תציין תכונה זו). כדי להפיק תועלת מהאובייקטיס המובניס של ק55ג, ציין את האיבר <66ח6וח6|קוחו> ברכיב התסריט: אחרי כן, בתוך קוד התסריט, אתה יכול פשוט לאוכר את האובייקטים המובניס כאילו היית כותב את הקוד בתוך קוב 455. דהיינו, פשוט השתמש בקוד הדומה לוה: 0 = ("ח00601ס |15")חסו5655 או: (("350306 |")ח0ו6006)5655חם | .56 = 536 למידע מעמיק יותר על איבר וה, ראה את תיעוד רכיב התסריט טחסחססוח 60 561106 חסוז8זחסוהט06כ) באתר הבית של 150 אספסזסוווז. איברים נוספים הנמצאים ברכיב תסריט אמנס האיברים הקודמים הס איברים הכרחיים לחלוטין אותס חייב כל תסריט לכלול, אולס מספר איברים נוספיס יכוליס להועיל לך בכתיבת הרכיביס. האיבר <02[66%> האיבר <09[66> מתנהג בתוך רכיב תסריט בדיוק כפי שמתנהגת התגית <ז08(50> בקבצי ווזז ו-ק5: הוא נועד להגדיר וליצור מופע של אובייקט, שיהיה נגיש לקוד התסריט. השימוש באיבר <09[66> הופך את האובייקט לנגיש בצורה גלובלית, ומאפשר לכליס לכתיבת תסריטים כדוגמת עססז6פח1 |508ו/ לספק השלמת משפטיס (ח0ו60!קוח 60 %ח6וח5%806) לאיברי האובייקט. 4 המדריך השלם 3 855 תחביר האיבר <00[6> הוא : הערך ס1(פס משמש כדי לספק לקוד תסריט שם שיכול לשמש אותו כדי לזאהות את האובייקט. שס זה חייב להיות ייחודי במשך כל רכיב התסריט. האיבריס 6|8550 ו-900סזק (אתה חייב להשתמש באחד מהם) מציינים את ה-כ₪51 וה-פ1פסזק לאובייקט 60% שנוצר. האיבר <6500706]> אס תכנתת אי פעס ב- ++6 |508ו/ (ואולי ב-8856 |1808/) בוודאי השתמשת בקוב משאבים (6= 06זט₪650 המוכר גם כ-6|₪ 866). קובצ גה מאפשר לך לאחסן בתוכו נתוניס שרצוי היה שלא יוכנסו לקוד, כמו למשל מחרוזות שצריך לתרגס לשפה שונה מאנגלית. מנוע זאמן הריצה מספק פונקציה בשס 46%₪6500766, בה משתמש התסריט כדי לאחזר את ערכו של משאב. התחביר לאיבר זה הוא: <"10="7650070610 76500706]> 6 6וזסוחטוח זס סז <706ו)7650/> דוגמה לשימוש במשאב מוצגת בתדפיס 17.1. תדפיס 17.1 השימוש באיבר <76500706> <"6ט|8%0/3 חס)ו6"= 0 6500706]> .086 0ו|8/ 8 0% 85/ 285560 6ט|ה/ סחדך <706ו)17650/> <"זקו6="/8507הַבטבַח8! 500%> ]ד ]> (235628%6 )6//666ח0ח26%28661) הסטס6חט= הסח (1503%06)08560806 זז (28560806 ,1 ,"0 = 306/66 6 ("6 | הס ")66500 = 66% + סחם חסססחט-] סחם <ןן <%ח0רח6| < <%ח6ח6!6 <%ק50/> האיבר <0]076166]> זהו אחד מהאיברים השימושיים ביותר מבין האיברים השונים. על ידי השימוש באיבר <76)676066> באפשרותך לתת לקוד רכיב התסריט גישה לקבועיס המסופקים על ידי רכיבי ספריית סוג אחר של %סס. דבר זה שימושי במיוחד אס רכיב התסריט ניגש למודל אובייקט 00 של 0506זסו1א, אשר גדוש בהגדרות של קבועים. פרק 17: יצירת רכיב תסריט פשססחו/ 405 התחביר לאיבר זה הוא: באיבר וזה, מציינת התכונה ‏ 091606 את ה-1פָסזק של האובייקט אשר הממשק שלו מיוצג על ידי ספריית הסוג אליה יש להתייחס. התכונה 6010 מציינת את ה-6010 של ספריית הסוג (לכל ספריית סוג יש מזהה ייחודי, בדיוק כפי שיש לאובייקט ₪ס6). עליך לציין רק אחת משתי תכונות אלו. התכונה חסופזפט משמשת לציין את מספר הגירסה של ספריית הסוג. לדוגמה, כדי להשתמש בקבועיס המשויכים לאובייקט ח6600חח60 של סס, עליך לכלול התייחסות לספריית הסוג של האובייקט: <" הסוח 00.60 "=00(60 06ח01076]> הערה: על האיבר <66ח6/676]> להופיע בתוך האיבר <+חפחסקוס6>. אם יש בתוך חבילת התוכנה יותר מרכיב תסריט אחד, ספריית הסוג מתייחסת אך ורק לרכיב התסריט שהאיבר <6ח6חסקח 60> שלו הוצהר. האיבר <זחסוו וח 0ס6> האיבר <6חפוחוחס6> משמש כדי לסגור טקסט בתוך איבריס אחריס של ואא, שאתה רוצה שמנוע ואמן הריצה של רכיב התסריט יתעלס ממנו. תיעוד רכיב התסריט יכול להוות סיבה טובה להשתמש באיבר זה. התתביר הוא: <+חסוח וח 60> 6זח 088 ז0 סז <%חסחוח0ס/> אשף רכיב התסריט אס הרגשת מבולבל מן הסעיף הקודם, שים לב - על ידי השימוש באשף רכיב התסריט (12870/ +ח6חסקוח0ס6 567106 פוססחו/)) באפשרותך למכן את רוב יצירת קוד ה-|א בקוב רכיב התסריט. דבר זה יאפשר לך להתרכו בעבודה האמיתית: כתיבת הקוד של מאפייני ושיטות הרכיב. סעיף זה מתאר כיצד להשתמש באשף. 6 המדריך השלם 3 455 כדי להפעיל את האשף, לתץ על 50₪04, הצבע על פוח8זטסזם, 560% פטוססחוש 50סזסווא, ובחר 28706/ +ה6חסקוח 60 56706 פעטססחו\. כדי להשתמש באשף בצע את השלביס הבאיס: 1. בתיבת הדו-שיח הראשונה של האשף, כפי שמוצגת בתרשים 17.3, תמלא מידע בסיסי על רכיב התסריט. מידע וה יימצא באיבר <7691578000> של קובצ הרכיב. השדה 6וח8 ימופה לתכונה חסטכ]0650. את הטקסט שתמלא בשדה זה ימלא האשף באופן אוטומטי בשדות 6 8%8וו= ו-ס1פסזק. מובן שבאפשרותך להחליף את טקסט ברירת המחדל שבשדות אלה בטקסט משלך. אם יש צורך, שנה את ערך השדה חסופזפ9 ואת ערך השדה 1068000 המציין חיכן יאוחסן קוב הרכיב. לח 6א כדי להמשיך. ו | 11 ןנס > 121 5 אאוס6ג/ר 66 +קוזס5 פששוסטחו/א זגוסץ זס! הסוובוחזס/חו |הזפחפט שו 5 ובח/ == [ ו | :ב 6 :0 טסו ויו ופוס 8הו01680) - 7 6350601וח1 2.0 57] 100 | .06 | בה | | | > | 06 תרשים 17.3 תיבת הדו-שיח הראשונית של 6ז28ו/ +הסחסקרח0ס6 5606 פצשססחו\ 2. בתיבת הדו-שיח השנייה, כפי שמוצגת בתרשיס 17.4, ציין את מאפייני רכיב התסריט. באמצעות הקבוצה הראשונה של לחצני האפשרויות, ציין את השפה בה תכתוב את התסריט. באפשרותך לבחור ב-85600/, 3566 או בשפה אחרת. במקרה האחרון תצטרך למלא את מציין השפה. ברכיב התסריט אינך מוגבל להשתמש אך ורק בשפה שבחרת כאן. האשף יוסיף ייבדלי קודיי כדי שתוכל לנצל את השפה שצוינה. כדי לציין שברצונך לקבל גישה לאובייקטיס המובניס של 455, סמן את תיבת הסימון ?+וססקט5 15ח6ח6!וח1 |506618 6חג/ טסצ ספ, ולחצ על לחצן האפשרויות 5 507/60 6006 +וסקקט5. אס ברצונך לאפשר תמיכה בלכידה וניפוי שגיאות ברכיב התסריט, סמן את תיבות הסימון המתאימות. בכל אופן, עליך לאפשר תכונות אלו רק כאשר אתה מפתח את הרכיב, מפני שבשלב ההפקה תרצה שהרכיב ירוצ במצב ישקטיי. פרטים נוספים על אפשרויות אלו תוכל למצוא בסעיף, שיטות ניפול (0חו60000) וטיפול בשגיאות (פַחוזו4ְחבּח-וסזום). לחצ אסא להמשך. פרק 17: יצירת רכיב תסריט פששססחו/ 407 6 ]0 2 5160 - 6זב2ו/ ]והפהסקחוס:) זקוז 5 >שסטחוצ ₪ תרשים 17.4 תיבת הדו-שיח פסְַפוִ6סְסבּח6 /ו5066 של 0זה2ו/ +הסחסקוחס 560% פעוססחוש 3. בתיבת הדו-שיח השלישית, המופיעה בתרשים 17.5, עליך לציין את המאפייניס אותס יספק רכיב התסריט. בעמודה הראשונה בטבלה מלא את שס המאפיין. העמודה השנייה, 6כץד, היא המקוס בו עליך לציין האס הרשאת המאפיין היא 6ווז//₪680, ץוחס-₪680, או ץוחס-6טוז/. לבסוף, העמודה השלישית נועדה לציין ערך ברירת מחדל למאפיין. זהו הערך שיקבל המאפיין כאשר רכיב התסריט ייווצר בפעס הראשונה. לאחר שהשלמת את מילוי המידע אודות מאפייני הרכיב, לח )א6א להמשך. 6 ]0 3 516 - 6זב2ו/ ]והפהסקחוס:) זקוז0 5 >וסטחוצ ₪ תרשים 17.5 תיבת הדו-שיח 65ז6קסז +הסהסקר 00 560% פצוססחו\ ₪00. 8 המדריך השלם 3 505 4. בתיבת הדו-שיח שתופיע, עליך לצייו לאשף אילו שיטות יספק רכיב התסריט. שיטות מיועדות להיות פעולות המבוצעות על ידי קוד הלקות על הנתוניס המאוחסנים באובייקט. בעמודה הראשונה הקלד את שמות השיטות. בעמודה השנייה עליך לצייןו את הפרמטרים של כל שיטה. הפרד בין שמות הפרמטריס בפסיק, וזכור כי אין ציון של הגדרות סוגים בכתיבת שיטות תסריט (הכל מועבר כנתוניס מסוג +ח8וז, מה שאומר שהפרמטר יכול להכיל כל סוג של נתון). אינך צריך לסגור סוגריים מסביב לרשימת הפרמטרים, מפני שהאשף יעשה ואת עבורך. לח 6% להמשך. 5. תיבת הדו-שיח החמישית היא המקוס בו עליך למלא את האירועים אותס אתה מעוניין שיפעיל רכיב התסריט. מכיון שדפי 850 אינס יכוליס להגיב לאירועיס שנוצרו על ידי האובייקטים הפעילים זמנית, מירב הסיכוייס שתצטרך להשאיר מסך זה ריק. אס אתה מתכנן רכיב לשימוש עס 8856 |150 או סביבת פיתוח דומה, עליך למלא בתיבת הטקסט את האירועיס המופעלים על ידי הרכיב. לח 6% להמשך. אזהרה: בתיבת הדו-שיח 66ח6עם, היזהר למלא כל אירוע בשורה נפרדת בתיבת הטקסט. האשף מוסיף שמות אירועים לממשק על ידי שימוש בכל הטקסט שמולא בכל שורה. 6. וה הכל! תיבת הדו-שיח האחרונה מציגה סיכוס של קוב רכיב התסריט שהאשף עומד ליצור. לח חפוחו= כדי ליצור את הקובצ. האשף יודיע לך על יצירת קובצ רכיב התסריט. כעת, באפשרותך להקיש לחיצה כפולה על הקוב כדי לפתוח אותו בפנקס הרשימות. ₪ תדפיס 17.2 מציג רכיב תסריט פשוט שנוצר על ידי האשף. קוד זה מצורף לתקליטור בשס 56או.685760!חט בתיקיה של פרק זה. לרכיב תסריט זה יש שני מאפיינים, 13508806 ו-6חה8ּ)5זו=, ושיטה אחת, 6לו|פוח1. שיס לב שרוב העבודה המעיקה הושלמה כבר. כל שנשאר לעשות הוא למלא את הקוד לתמיכה במאפייניס ובשיטות המצויות ברכיב. הו הנושא של המשך הפרק. תדפיס 17.2 רכיב בסיסי שנוצר על ידי אשף רכיב תסריט פצוססחו//. <%ח6חסקוח0ס6> ח60150800]> "6850!ח/"= חהסק0650 "56 68560!ח("=סוסזס "00."=חספזס/ "ץך102-8600-444553540000 128-1]-35867080+"=6|35510 > <ח760157800/> פרק 17: יצירת רכיב תסריט פאוסחו/ 409 210 <סו|סווק> <"6ח353 |"=6רחח /שוסקסזוק> <שסססזכ/> < 36 50זו-]"= 6רחפח /סוסקסוק> <ץוסססזכ/> <"108|26ח6="1ח8ח 00חז6ר> <60000ח/ > <שו|סטס/> <"ז6="/85010הַב8ַח8! 500%> ]ד ]> 35086 1 הוחו סרחה זו וחו ()06ח3ז35 | 06% הסססחטז 3536 | = 6וח8508 | 06% הסט6חט? חס (6ט|3/שסח )35036 | סט הסטסחנ 6|ה סח = 35086 | הסט6חט? חס ()6ח53זו-] 06% הסססחטז 6ח3 זו = שוחה 5זו-] 06% הסט6חט? חס (6ו|/ שח )רה = סכ הסטסחו 6| סח = 6 זו הסטסחטז 60 (6ר3 35 חן סרחה 5זו-וח1)ס2ו|הוח1 הסחסס6חט1ז "סט|ה/ ץזהזסקוח ד" = 6ק?|הטוח1 חסט6חט) 0ח6 <ןן >/5005< <%חסחסקוחסס/> המדריך השלם 3 850 הגדרת המאפיינים של רכיב התסריט כעת, לאחר שלמדת כיצד להשתמש באשף רכיב תסריט פצוסשחו/ כדי לעשות את רוב עבודת הממשק עבורך, הבה ונצעד צעד אחד לאחור, ונבדוק מדוע עשה האשף מה שעשה. הגדרות המאפיינים ממוקמות בתוך האיבר <6וטטס> (ראה תדפיס 17.2 מוקדם יותר בפרק). על ידי שימוש במאפיינים, קיימות שתי דרכים לחשוף את הנתונים שבתוך הרכיב לעולס החיצון. הדרך הראשונה היא פשוט לחשוף (בפני הרכיב) משתנה מקומי בתוך האיבר . הדרך השנייה היא לעטוף את הנתוניס עם הפונקציה 96% (כדי לקרוא את ערך המאפיין) והפונקציה זטס (כדי להציב ערך למאפיין). שימוש במשתנים כבמאפיינים אס לא אכפת לך להגן על משתני האובייקט מהעולס החיצון, באפשרותך ליצור מאפיין המקושר ישירות למשתנה פנימי. בכל פעם שקוד לקוח ישנה את ערך המאפיין, ישונה בהתאסם גםס המידע המאוחסן במשתנה הפנימי. ומעבר לכך, הרכיב שלך אף לא יוכל לוהות שהנתון השתנה. כדי שעובדות אלו לא ירתיעו אותך, ואס אתה זקוק לדרך פשוטה כדי לחשוף נתוניס מסוימיס כמאפיינים, להלן התחביר באמצעותו ניתן לחשוף (בפני הרכיב) משתנה מקומי: <סו|סווק> < "ה 5075" = חח הסח "שרחה 5זו="=6וחפח /וסקסוק> <שו|סטס/> הגדרת המאפיין הראשון מקשרת מאפיין בשס 6וח35%%8 | למשתנה פנימי שגס שמו 6 85 |. ההגדרה השנייה מקשרת מאפיין בשס 6ו9%%8זו= למשתנה פנימי בשס וח זו ז5. משתנים אלה צריכים להיות מוגדריס כמשתניס גלובליים רק בתוך אחת מתגיות התסריט <5606> (בהנחה שהתסריט מכיל יותר מתגית <500%> אחת, מה שלא בהכרת חייב להיות): <"ז6="/85010ִהַבטפַח3| 500%> סוה 5זו-567 וחום 35086 | וחוס וכן הלאה <5000/> שיס לב לכך שכל מאפיין המוגדר באופן זה הוא מאפיין שוז//8680. אינך יכול לשלוט בגישה למאפיין בשוס דרך שהיא. פרק 17: יצירת רכיב תסריט פשססחו/ ‏ 411 הגדרת מאפיינים על ידי שימוש בפונקציות אם האזהרות המאיימות של הסעיף הקודם, בדבר הסכנה בשימוש במשתניס ישירות כמאפיינים, לא השפיעו עליך, הנה כמה מהיתרונות השימוש בפונקציות לאתזור ולקביעת ערכי מאפיין: 0 הפונקציה יכולה להוסיף קוד אימות, הבודק את חוקיות הנתונים, לפני קביעה או החזרה של ערך מאפיין. 0 באפשרותך להחליט האס המאפיין יהיה 0ו//680, שוה₪680-0 או ץוחס-6טחזו. כדי להשתמש בפונקציות לצורך אחזור או קביעת ערכי מאפיין, עליך להוסיף איברים מתאימים מסוג <965> או <)טק> בתוך איבר המאפיין <עשזסטסוק>. האיבר <960> משמש לציון הפונקציה שתיקרא כאשר לקוח מבקש את ערך המאפיין. האיבר <6טק> מגדיר את הפונקציה שתיקרא כאשר לקוח קובע ערך למאפיין. כדי לציין מאפיין מסוג ץ|ח₪680-0, פשוט אל תבצע האיבר <%טס>. כדי לציין מאפיין מסוג שוחס-6זוז\, אל תכלול את האיבר <06%>. להלן דוגמה מן הסעיף הקודס ששוכתבה לשימוש בפונקציות : <סו|סווק> <"3503006 |"=6וחפח /סוסקסוק> < "06-50" = סרחה ח|ה חטשהו 06%> <שוסססזק/> <שו|סטס/> עבור המאפיין 06ח85%3., לא ציינו את התכונה 6ותפחוהחזסזחו עבור האיברים <06%> ו-<)טק>. במקרה זה עליך ליצור בתוך התסריט פונקציות בשס 185)]%806 06% ו-85%\806 ]1 %טק. מנוע זמן הריצה מוסיף אוטומטית לשס המאפיין את התתילית שב ו- )טס. עבור המאפיין 6וח8ּא50זו=, ציינו את שמות הפונקציות לשימוש. פונקציות אלו חייבות להיות מוגדרות עתה גס בקוד התסריט. קוד הפונקציה 96% חייב להחזיר את ערכו של המאפיין, כערך החזרה של הפונקציה. הפונקציה חייבת להיות מוגדרת כך שתקבל פרמטר יחיד. ערכו של פרמטר זה הוא הערך אותו הלקוח מנסה לקבוע למאפיין. 2 המדריך השלם 3 450 הוספת שיטות לרכיב התסריט פשוט הרבה יותר להגדיר שיטות מאשר מאפיינים. אינך צריך לדאוג האס המאפיין הוא 66ו//₪680, או האם הוא חושף משתנה בצורה ישירה. כדי להגדיר שיטה, כל שעליך לעשות הוא למקס את האיבר <₪60000> בתוך האיבר <6ו|פטק> של הרכיב. התחביר עבור איבר זה הוא: <[ "6 ]| תת" = 3 תח ] רהה חס %א6="6רחהח ססר > הערך 6וח%8|ח07)א6 הוא שמה של השיטה כפי שמופיע בקוד הלקות. הערך של התכונה האופציונלית 6וחגּ|הּחזססחו הוא שמה של השיטה בתוך הרכיב. אס שני השמות זהים, באפשרותך להשמיט את התכונה סוחפּא;|החוססחו. אס השיטה דורשת פרמטריס כלשהם, מצייניס ואת בתוך האיבר <00ח60> על ידי שימוש באיבר <זסוסְחִַהּזהק> אחד לכל פרמטר נידרש, כפי שמוצג בדוגמה הבאה: <["סוחבּ1]הּ'ו6+ת1"= 36 ח|ה חח ] "סוחבּ|הּהיו6+אס"=6רחהּח 0סהסר> < 03 וח הזה ק"=6ח3ח זססוחהוהק > <66000/> ופ 060 ו- פַחווהחבּח-וסזו= בדרך כלל, רכיבי תסריט של צד השרת יילא יצעקויי בעת ביצוע שגיאה. כאשר הינך מפתח רכיב תסריט, יכול להיות שתרצה להפעיל אותו במצב ניפוי שגיאות (סטססס). קרוב לוודאי שתרצה גס לקבל הודעות שגיאה מפורטות יותר. כדי להשתמש בשני כלים שימושיים אלה קייס איבר אותו באפשרותך להוסיף לקוד הרכיב. תחביר איבר זה הוא : כברירת מחדל, כל שגיאה בזמן ריצה או שגיאת תחביר תגרוס להצגת הודעת שגיאה כללית ביותר. אס ברצונך להפעיל הודעות שגיאה מפורטות יותר, קבע לתכונה זסזום את הערך פשטש. כמו כן, כברירת מחדל אינך יכול להשתמש בתוכנת ניפוי שגיאות (כמו |1508 6זשח1) כדי לנפות שגיאות ברכיב תסריט בזמן ריצה. כדי לעשות ואת בכל אופן, עליך לקבוע לתכונה 06008 את הערך 6טש. תוכנת ניפוי השגיאות תופעל כתגובה לנקודת עצירה (0חו00א68ז₪) שנקבעה בסביבת הפיתות (דבר האפשרי ב-808ו ש06ז6ח1) או כתגובה להצהרה 5600 של 856106 או להצהרה ז0600006 של שסו156. פרק 17: יצירת רכיב תסריט פשססחו/ ‏ 413 שימוש ברכיב תסריט בדפי 4505 עתה, כאשר אתה יודע כל שעליך לדעת על יצירת רכיב תסריט, סעיף אחרון זה של הפרק יראה לך כיצד לנצל את הרכיב. מובן, שאס הגעת לפרק זה הינך יודע כיצד להשתמש ברכיב תסריט בדפי 55ה, שכן רכיבי תסריט הינס בדיוק כמו אובייקטיםס אחרים של א0סס. אך עדיין, קיימיס מספר צעדיס הנחוציס להעברה של קוב רכיב תסריט מתוך פנקס הרשימות/שלב התכנון, לשלב היישוס. הוספת רכיב התסריט לרישום המערכת של פצשסשחוצש לפני שתוכל להשתמש ברכיב תסריט חדש עס לקותח 60% כלשהו, עליך לרשוס את הרכיב ברישוס המערכת (עְ5ו0ָ₪6) של פאוססחו/). כפי שהוזכר קודס לכן, תהליך הרישוס מוסיף מידע לתוך רישוס המערכת של פווססחו/ המאפשר למערכת ההפעלה להפעיל רכיב שרת 60₪. הרישוס ממפה את המידע 61510 וגם/או את פַזפָסזש של הרכיב ליישוס הממשי של השרת. במקרה של רכיב תסריט, היישוס מטופל על ידי מנוע זמן הריצה 56808(.011, אשר בעזרת שימוש במידע נוסף השמור ברישוס המערכת, קורא ומנתח את קובץ רכיב התסריט המתאים. כדי לרשוס רכיב תסריט, לח לחיצה ימנית על קוב רכיב התסריט בסייר פאוסבחוש ומתפריט הקיצור בחר ז₪601500. אה כל מה שנדרש! לאחר שהרכיב נרשס לא תצטרך לרשום אותו שנית, אלא אס כן משהו השתנה בחלק <ח760157800>. כמו כן, אס ביצעת שינוי כלשהו בקוד התסריט המיישס את הרכיב, לא תצטרך להפעיל מחדש את 5 כדי להשתמש בקוד החדש. אס תעביר את הרכיב למחשב חדש, המלצתי היא להתקין את רכיבי מנוע ומן הריצה של +ח6חסקרח60 56710% פאוססחו/, כפי שעשית במחשב המקורי. יצירת קובץ ספריית סוג צעד נוסף שתרצה לבצע אס אתה מתכנן להשתמש ברכיב תסריט מקוד שכתבת ב-צ6706ח1 |508ו/, הוא ליצור ספריית סוג (ץזפזט 1 6מץד). כדי ליצור ספריית סוג, לתחצ לחיצה ימנית על קובצ קובצ רכיב התסריט ומתפריט הקיצור בחר 6קץד 66067866 ץזהּזםו 1. כעת, ייווצר בספריה הנוכחית קוב 118. בעל שס והה לזה של קובצ רכיב התסריט (בומן כתיבת ספר וּה, קובצ ה-118. נקרא 567006%.8, אולס אני מצפה שהדבר יתוקן בגירסה הבאה של מנוע זמן הריצה של רכיב התסריט, 6וחוחוג +ה6 סקר 60 560%). 4 המדריך השלם 3 855 קוב ספריית הסוג מאפשר ל- ש06ז6ח1 |1508/ לקבוע אילו שיטות ומאפייניס נתמכיס על ידי רכיב התסריט. בעזרת מידע זה יכול שטססזפ)ח1 לספק לך השלמת פקודות ו-56ח%6!!50ח1, שהוא, קרוב לוודאי, החידוש הטוב ביותר בתחום התכנות מזה זמן רב! יצירה ושימוש במופע של רכיב תסריט כמו כל רכיב |60%, 59 מספק שתי דרכים ליצירת מופע חדש של רכיב תסריט: בעזרת השיטה 6768%600[60 או התגית <ז08050>. אס תשתמש בשיטה 6768%600[60%, תציין את הערך 10סזק. אס תשתמש בתגית < ז0850>, תצטרך להשתמש בערך 618556 של התסריטון 567₪0060) מתוך האיבר <ח760157800>. לאחר שנוצר מופע של אובייקט רכיב תסריט, השימוש בו נעשה כבכל אובייקט אחר. באפשרותך לקבוע ולאחזר ערכים של מאפייני האובייקט (בהנחה שהמאפיין מאפשר את הגישה שאתה מנסה לקבל), ולקרוא לשיטות האובייקט. תדפיס 17.3, נמצא בתקליטור המצורף תחת השס 56710600.850 בתיקיה של פרק זה, מדגים דף 450 פשוט המשתמש ברכיב התסריט שנוצר בפרק זה. תדפיס 17.3 קובץ 457 פשוט המשתמש ברכיב תסריט <% 056105 /=6הָהַַחַח3 | (9%060> = ₪ /5= דגא( 8950 0ס> <"102-3600-444553540000 128-1)-6!510:85867080"= 5510 01 >/00[60< >% ("-56/. 685060|חט")768%600(66)ז/ 50 = זסהץ00כ50 56% "0800" = 6וחה זוז העש 500 "ץ00" = 35086 | זסהץ 5000 "קט" = 6ו8 סו .5076 "ץ00ם" = 06ח3503 |.761זק50 <% < ||אחד> <צ00ם> <6%>/2ק<12]> <8> < 536% 560%676%= > :סוחב)] %פזו= <> < 353076% ].560006%= > :הבו 45% | <2/>ז6חש12<)0]> <> < וז ה /%0ק56= %> :שוחב 6פזו= <8> < 358760 ]. זה א0ק56= %> :הבא 35% | <ץ800/> < |וזדרן/> פרק 17: יצירת רכיב תסריט פאוססחו/ 415 סיכום פרק וּה הציג בפניך דרך פשוטה ורבת עוצמה כדי ליצור רכיבי א0ס ממשיים תוך שימוש בכתיבת תסריטיס בקוד א8460/6%. רכיביס אלה קטניס, קליס לתחזוק, ואינס דורשיס מהדר או סביבת פיתוח כדי ליצור אותם. הפרק הבא יורד לעומקו של נושא יצירת הרכיבים באמצעות 8856 |01508. אמנס רכיביס אלה מהודרים, וסביבת הפיתוח 8856 |1508 צריכה להיות מותקנת במחשב, אולס תוכל להשיג רבות בעזרתם. 6 המדריך השלם 3 455 פרק 18 יצירת רכיבים באמצעות 356 |בּטפוצ בפרק זה: יתרונות 83516 [ב1503/ לפיתוח רכיב יצירת רכיבי צד- שרת (5106-]50/0) כתיבת קוד הרכיב השימוש ברכיב מדפי 450 היכרות עם היישום 606!355/ של 83516 ובּט15/ יצירת יישום 6061355 עבודה עם 5ו601%6₪// תגובה לאירועים טיפול בקלט מטופס תכונות מיוחדות של יישומי 6061355/צ פרק 18: יצירת רכיבים באמצעות 88516 %1508|‏ 417 פרק 17 עסק בשימוש בכתיבת תסריטיס ב-460/6% כדי ליצור רכיבי בד-שרת. רכיביס אלה נגישים לקוד דפי 855 באותו אופן כמו האובייקטים המובנים ₪600650 (-₪6500056. ההבדל העצוס בכל אופן, הוא שאתה הוא זה שצריך לשלוט על המתרחש ברכיב שיצרת. אף על פי ששימוש בכתיבת תסריטיס ב-460/6% כדי ליצור רכיביס היא שיטה רבת עוצמה ובעלת יתרונות, שימוש בסביבת פיתוח ייעודית כמו 8856 |1508/ או |08פו ++6, פותח עולס חדש של הודמנויות. ישנס כמובן מספר חסרונות ליצירת רכיבים על ידי שימוש בשפה מהודרת, אולס הס מתגמדים לחלוטין לעומת היתרונות שבשיטה צו. פרק זה עוסק ביצירת רכיבים על ידי 88516 [1508/, ויעסוק בנושאיס הבאיס: 0 יתרונות השימוש ב-8856 |1808/ לעומת תסריטוניס (5600060) או ++6 |הטפו/ש. ₪0 כיצד ליצור רכיבי צד-שרת של 860/6% לשימוש מתוך קוד ק5. 6 כיצד להשתמש ברכיבי 800|855/ של 6.0 8856 |1508/ כדי ליצור יישוס מלא מבוסס 115, עם 88516 |15808/. הערה: פרק זה מספק מספיק פרטים כדי ליצור רכיבים מותאמים עם 8856 |508ו/, אך למרות זאת הוא אינו מתעמק בכל מורכבות כתיבת הקוד של רכיבים אלה באמצעות 8856 |1508. נושאים אלה נלמדים באמצעות הספר 6.0 83516 ובּט15 סדנת לימוד, בהוצאת הוד-עמי. יתרונות 83516 ובּ150/ לפיתוח רכיב ישנס יתרונות רבים לפיתוח רכיבים מותאמים עם 8856 |1808/. למרות שתסריטוניס מספקים אמצעים קלים ויעילים ליצירת תסריטים, אין להס סביבת פיתוח מלבד אשף התסריטון (2870ו/ 56006%) המסופק על ידי 1670504 דבר המגביל אותך ליכולות של השפה בה בחרת לכתוב את התסריט. 8 המדריך השלם 3 55 באופן דומה, מספקת ++6 |1508/ לרכיב שלך כמות עצומה של יכולות פונקציונליות. השימוש ב- ++6 |508ו/, הופך את הביטוי ייהשמייס הס הגבוליי כמעט למדויק. באפשרותך לפתח כל סוג של רכיב המבצע כל מטלה נדרשת, במהירות מסחררת. אולס מחיר הגמישות בא על חשבון המורכבות. ללא כל ספק, ++6 היא אחת השפות הקשות ביותר לשליטה. 6 |1508 מספקת בסיס אמצעי נהדר לפיתוח רכיבים, במיוחד לרכיבי צד-שרת שאינס דורשיס ממשק משתמש (++6 |טפוצ היא במידה רבה השפה הנבחרת ליצירת יישומיס מרובי ממשקיס). הנה מספר יתרונות לשימוש ב-8856 |508ו/ (כל היתרונות הללו, למעט האחרון, מתייחסים לגירסה 5.0 או 6.0): 0 זו שפה פשוטה הניתנת לשליטה בנקל. 0 8856 |508ו מאפשרת עבודה פשוטה ביותר עם סוגי הנתוניס הבסיסיים. עבודה עס מחרוזות ב- ++6 יכולה להיות משימה קשה מאוד, עקב הייצוגיס הומיניס הרביס שבה. כמו כן, השימוש במצביעיס (פזסזחוסק) בטוח יותר ב-6ו885 |1508/. ברוב המקרים, אפילו לא תבחין שאתה עובד עס מצביע. ב- ++6 לעומת זאת, עליך לנהוג בוּהירות רבה מאוד בעבודה עס מצביעים. 0 8856 |508/ מספקת סביבת עבודה מלאת תכונות, עס תכונות כגון 56ח6!!!56זח1, השלמת משפטים, וכלים אינטגרליים לעבודה עס מסדי נתוניס. 6 מהדר הקוד המקומי משתמש באותו מהדר כמו ++6 וטפו/. משמעות הדבר היא, שבאפשרותך לבנות רכיביס מהיריס שגודלם ניתן לשינוי. 0 דפדפן האובייקטים (ז6פשסזם 09[6₪) מאפשר לך לראות את ממשקי הרכיביס כפי שצוינו בקוד. 0 6.0 8856 |1508/ מכניסה לראשונה לשימוש את 650|855/. זהו סוג מיוחד של פרויקט שתוכנן להפעלה על ז6עז56 הסחהחזס)ה1 ז6חזסזה1 (115), גירסה 3.0 ומעלה. 600!855/ הוא יישוס 115 מושלם, הכולל את היכולת להשתמש בקבצי תבניות 1א31, במקוס בקוד חוזר ונשנה של 56./1066ח₪6500. בחלקו השני של פרק זה נדון ב-600|855/ בפרוטרוט. יצירת רכיבי צד-שרת (5106-ז6ע507) אס קראת ספר זה עד לנקודה זו, בוודאי הבנת שרוב העבודה הנעשית על ידי דפי 450 מושגת על ידי רכיבי 416% (הקרוייס גס רכיבי א60) הפועלים על שרת (או על מכונה אחרת, אס אתה משתמש ב-60%6כ). האובייקטים ‏ 860065 ו-₪6500056, שנראיס מובניס ב-450, הס בעצס רכיבי 60% המופעלים עבור הקוד שלך על ידי 115. פרק 18: יצירת רכיבים באמצעות 88516 1508|‏ 419 השימוש ב-8856 |1508/ (מגירסה 4.0 והלאה), מאפשר לך ליצור בקלות ערכת רכיבים משלך. בדומה לאובייקטים ₪60069% ו-6500056א, יהיו רכיבים אלה נגישים מתוך דפי ה-452 שלך. ההבדל היחיד הוא, שלמרות שנראה שהאובייקטים 8600650 ו-56ח₪6500 הם רכיביס מובניס, רכיביס שאתה יוצר צריכים להיות מופעלים על ידי קוד ה-50(. 6 |08פו/ עושה את רוב העבודה השחורה המשויכת לבניית רכיבי 00%/א6ע46 עבורך. עליך רק להגדיר את מודול אובייקט הרכיב (זוהי ערכת מאפיינים גלויים ושיטות גלויות), לכתוב את הקוד, ולהדר. 8856 |1508/ תוסיף עבורך את כל פונקציות ה-60% ברמה הבסיסית. פונקציות אלו משמשות את מערכת ההפעלה כדי לרשום את הרכיב שלך ולהפעיל את המאפייניס והשיטות שלו. בדיוק כמו בשימוש במנוע ומן הריצה (6חופח= 6חטחטח) של התסריטון שתואר בפרק 17, השימוש ב-8856 |15088 משחרר אותך מהעבודה השחורה. הערה: פרטים נוספים על בניית רכיבי 115/57 עם 88516 |508ו/ תמצא בכתובת: 515.80 5/6/65 ןס 5אוסצ/ 050.60 סור ה 50 / : קת יצירת הפרויקט השלב הראשון ביצירת רכיב מותאס עס 8856 |808ו/ הוא ליצור פרויקט 460/6% חדש. ל-885|0 |508/ היכולת להדר את הקוד לסוגים שוניס של קבצי "הפעלה" (0600%80|6אם). כאשר אתה מפעיל את סביבת הפיתוח של 88516 |1508/, או כאשר אתה בוחר מהתפריט ₪6 באפשרות ‏ 66[סזק שוסא, תעמוד בפניך האפשרות ליצור כל אחד מסוגים אלה ומסוגי פרויקטיסם נוספים (ראה תרשים 18.1). | < | ןז 6 | 8 | % ה | | אשאטקם | ₪ א6שס0ה = במבןמממקתם ופשח | קוסם % 9 5 2 = - % כ ₪ א 2 חסוסבּ6ו|קקה 115 >ספנןסזק 863 | טזבק/ל 8 | חססבסו|סקה 8 זסהַה חבז בזבקו/ ₪5 8 ₪ % שויזדחם ו אפשוז חונה חסו63ווקקה = ₪66 להשחנסס |ום זהפוחטססם = % ₪ תרשים 18.1 תיבת הדו-שיח 60%[סזק צוס] של 8856 |הטפו/ש. 0 המדריך השלם 3 455 6 קבצי 5אם 32חו/ סטנדרטיים - אלה הס יישומי פושספחוצ סטנדרטייס. 0 קבצי םאם 46006 - אלה הס רכיבי שרת של 60%/א68ע60ה הפועלים מחוצ לתהליך (פ06655ז0). כלומר, הס פועלים בתהליך אחר מאשר התהליך בו פועל קוד הלקוח שהפעיל את הרכיב. כל יישוס מופעל בתהליך שניתן לו על ידי מערכת ההפעלה. למרות שניתן לגשת לקבצי 5אם 6%ע860 מדפי ק5, דרך זו אינה מומלצת ודורשת שינוי בנתוני-על של 115, המאפשריס הפעלה של כל קבצי ההפעלה מתוך קוד תסריט הפועל בשרת. לפרטים נוספים, ראה את התיעוד של 5. 6 קבצי 11 86006% - אלה הס רכיבי 00%/א8ע60 הפועלים באותו תהליך (06655ז0) כמו הלקוח שהפעיל את הרכיב. בדרך כלל, הרכיבים המותאמיס שתיצור יפלו תחת קטגוריה זו. 0 יישומי 115 - והו סוג מיוחד של יישוס העושה שימוש ב- |אזח כדי להציג את ממשק המשתמש שלו, ובקוד מהודר של 8856 |1508 כדי לעבד בקשות לתגובות לאירועיס מהדפדפן. יישומיס אלה יתוארו בחלקו השני של פרק זה. 0 בקרי 606% (06%) - אלה הס רכיבים מיוחדיס הכוללים את התמיכה הנוספת הדרושה ליישוס מארח, כדי להציג ולטפל הרכיב בסביבת ממשק משתמש גרפי - 1. בנוסף, באפשרותך לשב רכיבי 06% בדף אינטרנט. בדרך כלל, רכיבי 06% הס רכיבי ממשק-משתמש, ואינס יכולים להיווצר על ידי השימוש בקריאה ל-6768160[66%. ז507/6. לכן, לא תיצור הרבה רכיביס כאלה לשימוש בקוד 55ג. 6 מסמכי 11 א6%/ש460 ומסמכי 5אם 6%ע860 - מסמך א6ש60ה מאפשר לך להציג טפסי 88516 |1508/ בתוך יישומי מכולת מסמכי 015 (ז6חו%9ח60 +חסותטס6סכ = ו0), כמו ב-זסזס|קא= 6%ח067ח1 או ב-ז06ח81 06666 אספ5סזסווא. למרות שזהו רעיון נהדר, אין לו שוס יישוס בדפי 5 ולכן לא יתואר כאן. הערה: קבצי 11ם ו-%5= של א6עוז6 מאוזכרים לעיתים כ-"רכיבי קוד", כיון שבדרך כלל הם משמשים כרכיב בלתי נראה המספק שירותים שונים דרך קוד, בניגוד לאינטראקציית משתמש. כדי ליצור רכיב נגיש-ק5, לח לחיצה כפולה על הסמל 11 460/6% בתיבת הדו-שית אסא של 885|6 |1508/. 85/6 |8טפו/ ייצור פרויקט חדש עס מודול מחלקה בודד (ראה תרשים 18.2). פרק 18: יצירת רכיבים באמצעות 88516 |%1508 - 421 [[0) 018551] - [חוצסם] 850 [ה0פו/ 5016סזס:4 - [וססוסו אי |< |8)= וס ויוסטחו/צ 800-105 1005 הבּזסבום ץזסט חנו הטססכ זהחזס 6סז אופוע םש 56| | 3 אש בי ]= |( | |5- 0 ₪80 0 0|₪ ₪ --₪| % % % | 5 = ₪ | ₪ = | ₪ םי 5 ₪ ףפם]|| ו מו |- 610 [+ (81ח66) (0[6601ק) 6661[סוק ל 5] ו מו 5% (618551) 03551 ₪5 ₪ | פרויקט זסזס|קאם= 6 ק 3 4= 4 . = יה 3 ₪ ₪ 6 5 [ 656066 | ב = ר: 1 ₪ שחס!ם/ - 0 יב ח86הַחו0חו₪ב :3 | ₪ 3 שחס)פ/י - 0 0635066860 | 8 - 5 הַחחב:5חזן םה - 0 סי הסו586ח3 זד5 זויון קט - 0 וז מאפייני אוססחו/ (6וח3א) 0 6006 חן 56 סוחבח 06 פחזנסס ה 5 4335 זס ,וסזשחס6 ,זזס] 3 עח6טו. תרשים 18.2 תחילתו של רכיב ₪11 6%ע60. הפרויקט מייצג את הרכיב. כברירת מחדל משתמשת 8856 |808ו בשס 6001[סזק לפרויקט. מובן שתרצה לשנות שס זה לשם בעל משמעות כלשהי. כל מודול מחלקה מייצג אובייקט בודד בתוך הרכיב. מודול המחלקה הראשוני נקרא, כמה מפתיע, 1. שוב, ודאי תרצה לשנות שס זה. היכן שמות הפרויקט והמחלקה משחקיס תפקיד!ו נסה להיוכר בתחביר השיטה ודאי אתה זוכר כי השיטה מקבלת כפרמטר מחרוות, שהיא ה-810סזק של הרכיב שיופעל. 0זפַסזק משמש את מערכת ההפ