WAP : למפתחי אתרים באינטרנט

תרגום – אבי מילשטיין ; ייעוץ מקצועי – שרון טל | 191, 13 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. – ISBN 965-361-282-4

OCR (הסבר)
נ'" 260 למפתחי אתרים באינטרנט 0 קמ וש למפתחי אתרים באינטרנט עורך ראשי: זהר עמיהוד ייעוץ מקצועי וכתיבת פרקים 2, 3 ו- 7: שרון טל תרגוס: אבי מילשטיין עריכה לשונית ועיצוב: ענבל אילני, שרה עמיהוד עיצוב עטיפה: שרון רז שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהס. הוצאת הוד-עמי והוצאת עפווא עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחרייס המוזכריס בספר זה ולצייו את שמות החברות, המוצריס והשירותיס. שמות מסחרייס רשומיס (5א1806₪087 6015+0760ז) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("8ו 45"). הוצאת הוד-עמי והוצאת עפוו\ אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתקליטור המצורף. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשיס כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 בנ דואר אלקטרוני: |60.1.וחו00-3ח62ס!זחו נ) אתר באינטרנט: |ו.ס6. וחחבּ-סח.שעשטש קמ וש למפתחי אתרים באינטרנט 5 סח השועש 5הסוזבּסו!כןכן סהווהוחבּיו טסוק (ק4/) וס6סזסזוק חסוסבּסו!ככקה חחבּ] 50/6 8 התווח .2 :זו ,505 8 ץס!ו/ החס? עס ס6תפו!סטכ הסט 60 6סַהטטפחב! ח5וופַחם 6ח+ סז הסוה|פחבזט 260וזסחסט א .ץז .0 וחחה-00 עפ 2001 6 %ח8וזץְק60 הססב3!|פחפזד )6( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע'ימ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 ||.60.והחִה0600-3+חו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 2001 0 פסחטום || .ו זוזה-ססה 628 ,6108 .0.8.ק 1 ,1 מסת'יב 965-361-282-4 158% תוכן עניינים מקוצר הקדמה 0 פרק 1: היכרות עם קג/ 1 פרק 2: כלים והגדרה 0 פרק 3: הגדרת 5/ק כשרת ק/ 0 פרק 4: |א/ - ל פרק 5: %קח56 |₪/ 7 פרק 6: א18ו (בינלאומיות ועברית) ל פרק 7: יצירת יישומי קג/ ו- 25 1 פרק 8: 8ַחוח686 (מיטמון) 1 נספח א: 06ח6ח6!ם .]וז ג 160 נספח ב: ₪61676066 27055) %ה6רח6ם || 1 נספח ג: 016760066 67055 5ססטסהלט | 1 נספח ד: פ5הסטסחטת ץזהּזטו | 56% |וא/ לי נספח ה: התקליטור המצורף 1 אינדקס ו תוכן הענייניס - 5 6 ס3/ למפתחי אתרים באינטרנט תוכן העניינים הקדמה ההווההוהההוההוהההוההוהההוההוהההוההוהההוההוההווההוההווהווהוהוווהוואוו 1 1 היכרות 1 מפת דרכים כ למי מיועד ספר זה? 1 התקליטור המצורף 1 איך מריצים את הקוד? 1 על היועץ המקצועי 1 הערות, שאלות, רעיונות ו פרק 1 היכרות עם קמ/צש וווווצוווווו...ווווה.ווווופוווווויייי:1:::50 וחטזס= קהש מ ה רש סש מ 0 0 מ שופ 0 מש שש ג קרט שמ ב 0 מ כ 17 מאפיינים של התקני קג/ 0 מפרטי קג) 1 מודל התכנות 60/ הלוצא וגג וצוגווו: 200 מודל התכנות קג/ 24 ארכיטקטורת ק/ 26 שג/ 2 וסוס סזסו! ו אש 2 56% ||א/ 0 1מד\ .212.4 תבניות תוכן 2 סוכני-משתמש (65ח46 ז50)) לינ 33 בניית יישומי קג/ 0 פרק 2: כלים והגדר|ו::::::וווווו::::::::וווווווווווווווווווווופוווווו::::37 יצירת תמונות בפורמט קפ/ יוווווי'ווויווווויוווורווייווווווווויוווויווווויוויייוו .25066555 39 פרק 3: הגדרת 5שק כשרת קה צו םב :שש :2 1 21 התקנת ז507/6 60/ |החספזסק 1 הגדרת =קץך =|ז1! גלוא אג .42 תוכן הענייניס 7 פרק 4: |]וא/ש ל יסודות !א/ 0 אלמנטים ול.וולווווהיוגונצוורוגבווווגאווו וו 7 5 0 תצוגת תחביר 20 5 חנ 50 050 0 שש 00 הקשר 0 קבוצת תווים 0 תווים מיוחדים טקסט ו הערות 0 גרשיים 0 265 0 5 6 תוכן .1 8 טקסט מיושר טקסט מעוצב טבלאות 9 גווווול.. 62 תמונות - 1 משתנים 60 משימות 9 אירועים 7 עוגנים (5זסח6חג) 1 אירועים פנימיים ל קוצבי זמן (פזסוחוד) 7 אירועים מופעלי-משתמש ו אירועים ברמת חפיסה ...202 הוספת נתונים 4 קלט משתמש 8420 מפרטי תבנית לייא :הפצו ...07 נתונים מורכבים 0 בחירות .9 בחירות מרובות רמה 0 8 ס3/ למפתתי אתרים באינטרנט פרק 5: +56 |ווז/ ההההה.......וווהווווווווווווווווווווווווו99990יויו:::99 ו לעומת 566 |א/ 7 יסודות 560% |א/ 10 סוגי נתונים ...102.0 משתנים 2.0 :102 אופרטורים 7 1 המרות סוג פונקציות 0 משפטים כ יחידות הוספה 8חףהזס !זט 109 זכ ₪00055 ...100.14 החףהּזכן 6%8וח 1 ספריות 0%ח56 |!וא/ ב 0 מ 0 מ 5 כ רד הספריה פָחג | 7 פונקציות אריתמטיות 2 | פונקציות המרה פונקציות סביבה פונקציות ניהול זרימה ...1130 פונקציות מספר אקראי 0 הספריה 8%ס!|= 4 1 פונקציות סביבה 1 פונקציות אריתמטיות ב לבב ]1 הספריה פַח5₪1 :וה 1 פונקציות בסיסיות 1 פונקציות תת-מחרוזת .ובבי 115 פונקציות אלמנט - 1 פונקציות המרה י-244.-8.0411 11 הספריה | 1 ניהול 5 |חנ ל 0 ןי פונקציות להרחבת מרכיבים 0 121 פונקציות לאחזור תוכן 7 הספריה ז6פוסז8 |א/ 122 פונקציות משתנה 12 פונקציות משימה -2445.-20410 122 פונקציית שאילתה 12 הספריה פפַסו8וס ו תוכן העניינים - 9 פרק 6: או (בינלאומיות ועברית) הההוההווהווההווהווההווהווווווווהו. 15 שרתי-תוכן רב-לשוניים זה ותגובות ודרישות הצגת עברית בדפי !|!א/ מסקנות פרק 7: יצירת יישומי 7+ |- 50/ ...51115655555660060000000000... 147 בניית קטלוג ספרים דינמי בשילוב 57 יצירת בסיס הנתונים (ט0ה.ווחה0סח) שליפת רשימת הקטגוריות (ספ85.חופוח הצגת רשימת הספרים בהתאם לקטגוריה הנבחרת (650|6.850") ( פרק 8: 6360 (מיטמון) הההוההווההוההווהווההווההוההווההוהוווווווואוו 13 הקדמה קצרה אודות 1.1 קדד דרישות תגובות מיטמון (0חוח686) מיטמון 1חט מתמיד מיטמון 1 לזמן מוגדר ביטול אפשרות מיטמון |ח תקפות ומחסנית ההיסטוריה כותרות קדד3 לעומת אלמנטי הדםשא. בדיקה עם 6%חופד נספח א: ח6ח6ם |[א/ נספח ב: 66ה₪61676 07055 %6חה6ות6ם |וא/ נספח ג: 61676066 07055 פססטסווטה |וא/ נספח ד: פהסטסחט- ץזבזטו! 560% וא/ נספח ה: התקליטור המצורף אינדקס 0 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט הקדמה 'יעל שלושה דבריס איש ההי-טק עומד: ₪0ז59, ז6חזסזח1 ו-סה/יי. הוצאת הוד-עמי שמחה לתמוך בך, מפתח התוכן מבוסס ה-60/, במאמציך להביא את המידע והיישומיס שלך אל מסד הובלת המידע החדש והיותר מלהיב מאז ראשית ה-פ6/ו. קוד המקור שבתקליטור המצורף לספר זה, יאפשר לך לתרגל מיידית את מה שלמדת בספר, ולהביא תוכן משלך למסכי הטלפוניס הסלולריס ברחבי העולס. הטלפוניס הסלולריס משניס במהירות את צורת התקשורת של בני האדס בישראל וברחבי העולס. אנליסטים של התעשייה צופים שיותר ממיליארד טלפוניס סלולרים יפעלו בשנת 3. טס קה/ נוסד בשנת 1997 על ידי ה ס6.6חסחק, ה550סוום, ה|סזסזסו ו-8ו)סאז. הוא קבוצה תעשייתית ששמה לה למטרה לאפשר טלפוניה ושירותי מידע מתוחכמיס באמצעות מכשירים סלולרים ידניים. ק2/ (|₪706060 ה800ס6ו!קקא 55סו6זועש) הוא למעשה הסטנדרט העולמי למידע סלולרי ושירותי טלפוניה עבור טלפונים דיגיטליס ניידיס ומסופים סלולרים אחרים. יצרני הטלפוניס הסלולריסם המייצגיס יותר מ-95% מהשוק העולמי בכל הסטנדרטים הדיגיטליים התחייבו לשווק את מכשיריהס עס תמיכה ב-ק14/ו. ספקי שירות המייצגיס מאות מיליוניס של מנוייס ברחבי העולס הצטרפו ל-סם). היכרות ברחבי העולס קיימיס יותר מ- 300 מיליוןו משתמשיס בטלפוניס סלולרים. אליהס מצטרפיס מיליוני המשתמשים באינטרנט בעולסם. שני שווקיס אלה מתכנסים יחד אל אותה נקודה: מכשירים נישאיס ממוחשביס קטניס. מכשיריס אלה צריכיס להתאיס לתקשורת קולית באיכות גבוהה, לתקשורת נתוניס ברוחב פס מתאים (5 עד 005א10), קישוריות אינטרנט חלקה ולגישה לשירותי אינטרנט כגון |ו6-3 ותוכן. בנוסף לכך הס צריכיס להיות בעלי יכולת תכנות ולהיות מסוגליס להפעיל יישומים אישיים. כדי לפשט את התיאור, נקרא למכשיריס אלה - טלפונים חכמיס. הטזס- קה/ הוקס על ידי ה66060ם, ב|סזס%ס!), 8|א)סא ו-ה6.60הסתק (לפניס %ח|ק 60זואוח(). הן החלו לשתף פעולה בפיתות ארכיטקטורה מתקדמת לשירותי העברת נתונים לטלפוניסם חכמיס. ארכיטקטורה וו, השואבת רבות מטכנולוגיות אינטרנט קיימות, מבוססת על פרוטוקול הנקרא |0ס6סססזק ח680ו!סקג 6!655זו) (שה\). הקדמה 11 סה/ נמצא בשימושס של ספקי שירותיס סלולריס רביס. הוא מספק שירותים כגון דחיסה, הצפנה, שילוב של שירותי נתוניס וטלפוניה וחשוב אף יותר - ק8\ משמש לבניית יישומיס הפועליס על טלפוניס חכמים - יישומי ס1)). יישומי קג\ הס המפתח להפיכת טלפוניס חכמים לתכמיס באמת. חומרה איננה פותרת באמת בעיות משתמש, או מספקת למשתמשים :כולות אינטליגנטיות מתקדמות - התוכנה היא שעושה ואת. לסיכוס, אנו שמחיס להציג לפניך את הספר םה ) למפתחי אתרים באינטרנט. מפת דרכים בספר וה שמונה פרקיס: פרק 1 ייהיכרות עס ק//יי, מתווה את הכיוון של הספר. הפרק מתאר את השווקים והטכנולוגיות שאליהס מכוון קג/ וכולל סקירה על רוב רכיבי 6/ ט0חסותהסזוטחם ה00ה6ו!מקא קהעצ). הפרק מספק תשובה לשאלה החשובה יימדוע ס2ב\ניי ובנוסף מתאר את הדמיון והשוני בין פיתוח יישומים ל-60/ ול- קגש. פרק 2 'יכלים והגדרהיי, עוסק בכלי הפיתוח השוניס העומדים לרשות המפתחים. הפרק מציג את כלי הפיתוח של או6סא, עימו ניתן לעבוד במחשב שלך במצב 6חוו 0, ואת אתר סִ8א60, עימו ניתן להריץ את קבצי ווא במצב 6חו! חס. כמו כן, הפרק מנחה אותך בתהליך המרת תמונות לפורמט סוחטאו, המוכר כתקן לפיתוח יישומי לג\. פרק 3 'יהגדרת 5/ כשרת ץג /'יי, מתחיל משלב התקנת 5\ק, דרך הגדרת סוגי הקבציםס הנדרשים לעבודה עס לג/ (06 שוזוא) ועד לבדיקה שההתקנה בוצעה כראוי. פרק 4 '' !וא/ציי, מתאר את ה- 1380806 קט6ז18 55סוסזו), כלי התכנות העיקרי ליצירת יישומי קהש. |אצ היא שפה תואמת 1אא בעלת תחביר מתויג בדומה ל- ואדח. אתה יוצר יישומי סהו על ידי יצירת מסמכי |א/, סטטייס או דינמיים, ומסירתס להתקני ה/. בפרק נכלליס קטעי קוד קצרים כדוגמאות. פרק 5 'שכ567 |!ז\יי, עוסק בשפת התסריט המהווה חלק של =///. 560% |וא/ מוסייפה יכולות שגרה קלות משקל וספריות פונקציה ל- |וא/. יחד הן מספקות לך סביבת פיתוח יישוס עשירה וחזקה. פרק 6 ''א118 (בינלאומיות ועברית)'יי, מתאר נושאיס שיש לשיס לב אליהס בעת בניית יישומי :ה)ו, האמוריס לפעול בכל רחבי העולס ובעברית בפרט. כסטנדרט גלובלי שפותח על ידי קבוצה בינלאומית של חברות, עבודתו של חטוסז קג/ מתמקדת בפתרונות בינלאומיים יעילים. פרק זה מציג לפניך קבוצות תוויס, קידוד תו ושפות ואת השפעתם על תפקוד קגו. 2 סף) למפתחי אתרים באינטרנט פרק 7 יייצירת יישומי קה/ ו-ס5א'י, עוסק ביצירת דפי ווא/ בצורה דינמית באמצעות ק5ה. הפרק מציג דוגמה לבניית קטלוג המקושר למסד נתוניס של 460655 (קובצ טסח) הנמצא בשרת. פרק 8 "9ַחוח686 (מיטמון)יי מתאר טכניקות מיטוב של יישומי ;ג/ו, על ידי ניהול המטמון שבהתקן לג\. יישומיס המשתמשיס ברשתות סלולריות חייבים להיות קטנים ומהירים. הדרך הטובה להשגת מטרות אלו היא שימוש מועט ככל הניתן ברשתות. מיטמון הוא המפתח. הוספנו מספר נספחים יעיליס המהווים מדריך מהיר ל- |וא/ ולאפיוני קג/ אחריס. בקריאה ראשונה ייתכן ש- ווז/ תהיה מעט מבלבלת, נספחים א' ("5ח6ח6ם ווא"), ב' ("₪6076066 07055 %5חהסוח6|ם |ןא/") ו- ג' ("066ח676 07055 5ססטסוו6ה |א/") מהוויס כלים תמציתיים להבנת מהותה של שואש. נספח די 'הסטסחטםת ץזבּזסו | +56 וואזויי, מהווה גס הוא סיכוס תמציתי של כל ספריות 560% |וא/). ארבעת נספחיס אלה הס כלי התחלה מהירה ליצירת יישומי סג /. למי מיועד ספר זה ? ספר וה מיועד בראש ובראשונה למפתחי יישומים. פיתוח יישומים סלולרים משלב הבנת תכנות מסורתי בשפות הדור השלישי 885160 |1508/, ++6), פיתוח תוכן טפ/צ תוך שימוש בשפת |ואד₪ ובשפות תסריט טמִַס5ּע28, 856106/) והבנת דרך פעולת קדדוּ. אנו מניחיס שאתה יודע לתכנת. אס אתה שולט ב- 6, ++6, 8856, 2848 או במספר שפות תכנות מודרניות אחרות, יודע ||אז₪ ולפחות שפת תסריט אחת 856100ש38 או ו תוכל לקרוא ספר זה ולהבינו ללא קשיים מרובים. לעומת ואת, לא הנחנו שפיתוח יישומי ט6/ בסביבת <ו מוכר לך. היכן שנדרש, אנו מסביריס את הדרוש הסבר: קגש, קדדה, =זוא ועוד. ספר זה אינו הסבר מפורט על כל האינטרנט - אלא רק הדבריס הדרושים לך כדי לבנות יישומי סג /. למרות התמקדותנו ביישומי ק/, ספר וה מתאים גם למנהלים טכניים שדרושה להם סקירה על האפשרויות הממשיות של קג). אנו דניס ברמתה הגבוהה של הארכיטקטורה, יותר מאשר בפריטיס שרמתם נמוכה יותר. ספר זה יהיה לתועלת גס למפתחי תוכן 60/, אפילו אס אינס יודעיס רבות אודות תכנות. במובן מסוים, ג/ הוא רק כלי הובלה של מסמכיסם לדפדפן בעזרת + |וא/ ו-5670 |ואצ במקוס בעזרת ודו ו-% 33/56 בספר זה ניסינו להתמקד בפרטיס המעשליים והמועילים למפתתי יישומים, ולכן כללנו בו קטעי קוד מועיליס רביס. הקדמה 13 התקליטור המצורף כל קטעי הקוד המופיעים בספר זה, נמצאיס בתקליטור המצורף. תוכל להשתמש בקטעיס אלה בשלמותם כדי לחסוך זמן, ולמנוע טעויות הקלדה במהלך העבודה עס הדוגמאות שבספר. התיקיה הרלוונטית לספר זה היא 59313 80065:א, בה נמצאות תיקיות משנה לפי פרקי הספר. תוכל להעתיק את התיקיה לדיסק הקשיח שלך ולא לשכוח לבטל את הסימון קריאה בלבד ממאפייני התיקיה ו/או הקוב. להסבר נוסף פנה לנספח ה' ולקובץ 086 שבתקליטור. איך מריצים את הקוד? כדי להריץ את קוד המקור הנלמד בספר שנמצא בתקליטור, יהיה עליך להוריד מהאינטרנט את הערכה של 8וא)סא ו/או של חברה אחרת, לפי ההנחיות שבפרק 2. על היועץ המקצועי שוון טל, בעל תואר 85 במדעי המחשב. מדריך בקורסי 8560 ס6/), 0חווהוח8זטסזק ,/60‏ ++6 |1508/ ו-8ש38 במרכזי הדרכה מוביליסם בישראל. משמש כמנהל פיתוח בחברת 6ש860ז6ח1 ש6-58. יועצ בתחוס הסלולר לחברות הי-טק בארצ ובחו''ל. לשאלות מקצועיות על הספר תוכלו לפנות: והחס6.ץ6-53ַחסוְב3ח5 הערות, שאלות, רעיונות לא נחסך כל מאמצ להבטחת הדיוק של ספר זה והתקליטור המצורף אליו. אם יש לך הערות, שאלות או רעיונות הנוגעיס לספר זה של ההוצאה ולתקליטור המצורף, אנא שלח אותס להוצאת הוד-עמי באחת השיטות הבאות: דואר אלקטרוני: |[.01.60ח00-8ח:6ס)חו, בשורת 5060 ציין את המספר 59313 דואר רגיל: הוצאת הוד-עמי לספרי מחשביס ת.ד. 6108 הרצליה 46160 4 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט פרק 1 היכרות עם <13 ברחבי העולס קיימיס כיום יותר מ-300 מיליון משתמשיס בטלפון סלולרי ומיליוני משתמשים באינטרנט. לדעת כל המומחיסם, מספר המשתמשים בשתי טכנולוגיות אלו ימשיך ויגדל במהירות במשך מספר שנים. טלפוניס סלולרים מתאימים ביותר לקיוס קשר עס שאר העולס (בהנחה שאתה בטוות הכיסוי, אך זהו כבר סיפור אחר). הס קטנים, קלי משקל ואינס יקרים. ברוב הארצות קיימת רשת תקשורת סלולרית אחת או יותר. ארצות מפותחות פחות, גס הן בונות תשתיות לטלפון סלולרי, מכיון שקל ומהיר יותר להניח תשתית של רשת סלולרית מאשר תשתית של רשת קווית רגילה. הכיוון הנוכתחי מורה על כך שהטלפוניה הסלולרית תהפוך לצורה העיקרית של תקשורת קולית בעולס. הגישה לאינטרנט משנה דרכי פעולה והתנהגות, כאשר |ופח-6 ו-ס6/ הופכים להיות השפה המוכרת של החיים המודרנייסם: בני משפחה הנמצאים בריחוק פיסי משתמשיס ב- |(08ח-6 כדי לשמור על קשר, עסקיס משתמשים ב-68/ כדי לשווק ולמכור מוצרים, באפשרותך לקבל חדשות ממוקדות ישירות למחשב שלך, ניתן למכור חפציס אישייס באחד מאתרי המכירות הפומביות הרביס שברשת, ואפילו לנהל מכירת מטלטליס וחפצים אישייס באופן וירטואלי. ביכולתך לקנות ולמכור סחורה, לבדוק לוחות ומניס של טיסות, לקבל מידע אודות מזג האוויר ברחבי העולם, וגס לקבל את רשימת הסרטים בבית הקולנוע השכונתי, להזמין פיצה, לשלוח פרחים... ומה לא! למעשה, יש עשרות אלפי שימושיס באינטרנט. טלפוניה סלולרית היא טכנולוגיה ניידת. תוכל לשאת את הטלפון אתך, לשדר ולקבל קריאות מכל רחבי העולם. נכון להיוס, הגישה לאינטרנט היא בעיקרה פעולת מחשב המתבצעת באמצעות מודסם וקו טלפון ממשי. הגישה לאינטרנט הנייד היא חלוס שטרס מומש עדיין. למרות שניתן להשיג גישה לאינטרנט אלחוטי, באמצעות שימוש במודס אלחוטי ומחשב נישא, או באמצעות מחשב כף-יד ואיתורית דו-כיוונית, פתרונות אלה אינס אידיאלים מסיבות רבות, כמו גודל ההתקן, משקל, חיי הסוללה ועלות. מספר מגמות מביאות להתכנסות של הטכנולוגיות הסלולריות עס טכנולוגיות האינטרנט: *‏ יורדת עלות הקנייה והשימוש בטלפוניס סלולריס. באזוריס רביס בעולס תקשורת סלולרית וולה יותר מאשר תקשורת קווית רגילה. כתוצאה מכך, השימוש בטלפון הסלולרי הופך לנפוצ יותר. פרק 1: היכרות עם קג) - 15 + | טכנולוגיית המחשב והטכנולוגיה הסלולרית גס יחד הן בעלות עוצמה הולכת וגדלה. אנו עדים לשיפוריםס עצומיס בזיכרון, בסוללה וביתחידות המעבד, המאפשרים הן ליצרני הטלפוניס והן ליצרני המחשביס לספק עוצמה משמעותית נוספת בעלות נמוכה יותר. = השימוש באינטרנט גדל. אנשיס רביס יותר מכיריס בערך העצוס של השימוש באינטרנט, הן לגבי תקשורת והן לגבי תוכן. לכן, טבעי לרצות בגישה מתמדת לאמצעי זה ללא צורך בנשיאת מחשב ומבלי להתעמק בבעיות המסובכות של הוספת יכולות אלחוטיות למחשב זה. = | אנשים רוציס מידע כאשר הם זקוקים לו, ולא רק כאשר הס נמצאים ליד המחשב השולחני. הטלפון הסלולרי הוא המכשיר היותר מתאיס לקבלת מידע מיידי בכל עת. כמו כן, יותר מ-300 מיליון בני-אדס כבר נושאים טלפון כזה, מיליוני משתמשים חדשים נוספים בכל שנה וכיום ניתן להתקשר כמעט לכל אחד. * | הטלפוניס הסלולרים ייחכמיסיי יותר מבעבר. הס אינס מכשיר להולכת תקשורת קולית בלבד. יצרנים החלו להוסיף לטלפון ויכרון נוסף ומעבדים חזקים יותר, וכך ניתן לכלול בו יישומים מגוונים, כגון תוכנות ניהול תוכן, רשימת משימות לביצוע ותוכנות אישיות מועילות נוספות. + יכולתן של הרשתות הסלולריות הולכת וגדלה. כבר מספר שניס ניתן להשתמש ברשתות סלולריות אנלוגיות לתקשורת נתונים (גם אס בקשיים מסוימים). הרשתות הסלולריות הדיגיטליות החדשות מתאימות הרבה יותר הן לתעבורת קול והן לתעבורת נתונים. = השימוש באינטרנט ובטלפוניס סלולרים מתכנס לקראת מחיר יציב וקבוע. שני השווקים נהגו לחייב לפי מספר דקות השימוש (טלפוניס סלולרים) או לפי שעות (אינטרנט). מחיר קבוע ותמחור אינטרנט לא מוגבל הוא הנורמה כעת. מחיר קבוע לתעבורה סלולרית קולית ולתעבורת נתוניס מקובל כעת בארהייב; מזה מספר שנים נוהג זה מקובל גס במקומות אחריס בעולס עבור שירותים מסוימים. עלות קבועה מקלה על הצרכן הפוטנציאלי של נתוניס סלולרים להעריך מראש את ההוצאות. כתוצאה ממגמות אלו, יצרני טלפוניס סלולרים מתחילים לייצר טלפונים ייחכמים", שיש להס :כולת תכנות מלאה המוטבעת בחומרה שלהס. יצרני התקני מחשב מתחילים לבנות מחשבי כף-יד (זספו/, זסווק חחוהק, 6ק6%2א06ק וכדומה) בעלי יכולות תקשורת סלולרית. שני השווקיסם מתכנסיס לאותה נקודה: התקנים ממוחשביס קטניס, קלי משקל, המתאימים באותה מידה לתקשורת קולית עס איכות גבוהה, תקשורת נתוניס בעלת רוחב פס בינוני (005א5-10), קישוריות נוחה ופשוטה לאינטרנט, גישה לשירותי אינטרנט כגון 6-1 ותוכן ולשימוש כללי. בעתיד נראה יותר התקניס ממוחשביס הניתניס לתכנות, שיכוליס להריצ יישומיס אישיים. 6 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט והטיוס-] ?ה צ בראשית שנות ה-90, התברר ליצרני הטלפוניס הסלולריס הגדוליס שקול, נתוניס סלולרים ואינטרנט יכוליס להתכנס. הס החלו לפתח טכנולוגיות, כדי להאיצ את מגמה הזו. בה בעת, חברת קט-+98ז5 מעמק בסיליקון, שנקראה לפניס 66ח8!ק 60זוצוח וכיום וחסס.6חסחק, החלה גם היא לפתח טכנולוגיות שתאפשרנה התכנסות זו. שפת ‏ !₪111 (סהַהּטַ8ַח18 קטאזב13 06וע6 6!0ח0ח3ו) של הסס.פהסחק שימשה כבסיס לשפת הסימון הסלולרית --‏ 1 (סִהַבּטַחַח13 קטאז13 6!655זוע). החברה, שמרכוה בעמק הסיליקון ויש לה פעילויות ביפן ובאנגליה, היא כעת ספק מוכר של מיקרו-דפדפניס תואמי קה) ו-65ו0ס|סחח66ך צְבּאו6ז68 קה/. | מוצרי הס6.שחהסחק נמצאיס בשימוש יצרני המכשיריסם הניידיס המוביליס בעולם, בכללס 6!655ז1/ ד8 דג, 6-6 3 |ו6, 6!655זו/ ₪ ד, וחפוס טפו, 6חס5החהק, הותסס6|הט, ההטפח58, 5605 ואחריס. ביוני 1997 הכריזו שלושת היצרניות הגדולות של טלפוניס סלולרים - ח6550ם, 8 ו- ₪068 - יחד עס 66חגוק 66חהשוח (היוס ה 0ס6.6חסחק) על וחטוס: קחצ ((₪70%060 ה0800סו!כק3 6!655זו/ש). אהו ארגון ללא כוונת רווח שמטרתו הגדרת תקניס לאספקת גישה לאינטרנט עבור התקניס סלולרים לשימוש אישי. הפורוס פתוח לכל מי שמעוניין, ובמיוחד למפתחי תוכן, יצרני התקניס, ספקי שירות וספקי תשתית. מטרותיו של פורוס קג/: * | טיפוח אספקת שירותי תוכן אינטרנט ונתוניס מתקדמיס לטלפוניס סלולריס והתקנים סלולרים ניידים אחרים. שירותים אלה יכולים להיות שירותים בסיסיים פשוטים, כגון |ו3ח-6 סלולרי וגישה ל- פפ), ובנוסף לכך כולליס פתרונות ייחודייס עבור שווקים וירטואליים, כגון שידור ושירותי שדה. = | יצירת הגדרות פרוטוקול גלובלי הפועל על הרשתות הסלולריות בכל רחבי העולס. תקן ?ה2/ מכיל הגדרות של מחסנית פרוטוקול, הניתנות להתאמה קלה לשירות הודעות קצרות - 55 (56/166 1355806 +סח5), ל-פ055 (ס6זטססט ספ5חש 6516 8 567/06 ץז18ה6וח0!6ק5), ל-פ6 (בזהכ ₪36%6% |פסופום זגוטוו64) ולרשתות אחרות. = אפשור יצירת תוכן ויישומים שיפעלו בטווח רחב של התקנים ורשתות. =גש (0חסוההסזוטחש ה0ס0פסו!מקא קגע) מכילה הגדרות ליישומי ממשק משתמש (ט) עצמיים, היכולים לפעול ללא שינוי על מיגווו התקניס בעלי מאפיינים שוניס. = | אימוץ והרחבה של תקנים וטכנולוגיות קיימים היכן שניתן ומתאים. אם לדייק, פורוס 82/ אימצ רביס מתקני האינטרנט הקיימים, כדי לתת פתרון לבעיות הייחודיות של רשתות סלולריות, הכולל התמקדות מיוחדת בהתאמה של טכנולוגיות ויישומי ק4/ להפעלה בהיקף בינלאומי. פרק 1: היכרות עם קג/ - 17 במטרה להשיג מטרות אלו, פורוס 85/ צריך לשקול בזהירות את המאפיינים של התקני המטרה וסביבת הסלולר שהס פועלים בה. למרות הגידול ביכולות של הטלפוניס הסלולרים, הם עדיין נמכריס בשוק קוניס שיש בו רגישות-מחיר גבוהה. כל דולר של עלות ייצור הניתן להיחסך הוא קריטי. מאפיינים של התקני 18 פורוס קג/ הניח הנחות מסוימות אודות התקן 85/ טיפוסי בשעה שפעל להגדרת מאפייני היסוד. הפורוס לא חיבר הוראות עיצוב כלשהן, כפי ש-0508ז6וא עשתה עבור מכשיריס לשימוש אישי שבהס מופעלת מערכת 65 פאוססחו/ (כמו לדוגמה, הכתבת מינימוס 4% ו-0%א, מספר יציאות התקשורת ומנגנון כניסת הנתוניס). במקוס ואת, בהתבסס על מיגוון הטלפוניס הסלולריס הנוכתי, איתוריות דו-כיווניות ומחשבי כף-יד, הפורוס הגדיר קבוצת מאפיינים להתקנים דומים. + להתקן קג/ יש רכיבים כמו למחשב אישי: יעיימ ((וש6 - יחידת עיבוד מרכצית), זיכרון לגישה אקראית (4ח) וזיכרון לקריאה בלבד (0%ח). עס ואת, הן הרכיביס והן מהירות עיבוד מוגבליס ביכולותיהם. אין כלליס נוקשיס נוספיס ביחס למפרטי החומרה. האמצעיס הנדרשים מוגבלים ומספיקים לביצוע העבודה, אך לא יותר. + | מכיון שהתקני קגו הס התקניס סלולרים ניידים, אורך חיי הסוללה שלהם סופי ומוגבל. גם כאן אין כלליס נוקשיס: אס תבחן את הטלפוניס הסלולריס הנוכחיים, תמצא שזמן הדיבור נע בין שעתייס ל- 10 שעות. למרות שטכנולוגיית הסוללות משתפרת, אין לצפות להכפלת היכולת בכל 18 חודש, כפי שצופה חוק 6 ביחס ליחידות עיבוד מרכזיות של מחשבים. הנקודה החשובה היא שיצרניס ומפתתי יישומים יעשו כל שביכולתס כדי לשמר את חיי הסוללה על ידי כתיבת תוכניות קצרות, מהירות ויעילות, ועל ידי שימוש בטכניקות שימור מתח יעילות אחרות. הכוונה היא שייעשה שימוש מצומצס ככל האפשר ברשת. אמצעיס סלולריס להעברת הודעות צורכיס כוח סוללה רב, הרבה יותר מאשר מחשבים ישנים רגילים. = רשתות קגש פועלות במתח-נמוך ובעלות רוחב פס בינוני של פחות מ- 106005 (נכון להיוס). הדבר קשור לבעיות חיי סוללה - ככל שרוחב הפס גדל, גדלה צריכת המתח. ככל שגדלה צריכת המתח מתקצרים חיי הסוללה, כפי שמראה 360% עס מחשבי כף-היד הפופולריים שלה. משתמשים מעדיפים כמובן להחליף את הסוללות לעיתיס רחוקות ככל הניתן. = רשתות סלולריות לקול ונתוניס הן ביסודן לא אמינות, לא יציבות ובלתי צפויות. פרוטוקול קג/ והיישומיס הפועלים על התקני ;גו חייבים להיות יציביס ואמינים. עליהס להיות מסוגליס להתמודד עס הפרעות בשידור, שבירת קשר ואבדן שירות. למרבה המזל, מעצבי פרוטוקול ק8/ טיפלו בבעיות אלו, כך שמעצבי יישומיס אינס צריכיס לעשות זאת. 8 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט * התקני ק8/ יהיו מטבעס בעלי מסכיס קטנים ויכולת הוספת נתונים מוגבלת. זהו תוצר לוואי טבעי להקטנת עלויות הייצור ושמירת גודל ההתקן הסלולרי. ככל שהמסך קטן יותר, כן קטנה העלות. אס מוותרים על לוח מקשיס מלא ובמקוס זאת משתמשיס במקלדת המקובלת היוס בטלפוניס הסלולרים, שבה כל מקש מייצג אותיות אחדות, מוזיליס את העלות במידה נוספת. עד כה, כל התקני קג) שהוכרזו או שווקו היו למעשה טלפוניס סלולריס עס מספר מקשים נוספיס ומספר תכונות מבוססות-תוכנה נוספות. היוס מקובליס מסכים קטניס בגודל של ארבע שורות בנות 12 תוויס וקלט באמצעות מקלדת טלפון רגילה, הכוללת ביסודה את מערכת הספרות. יש לצפות בדגמיס העתידיים לתצוגות גדולות יותר, לוח מקשיס המבוססים על מסך-מוע, זיהוי קול ושיפורים נוספים. בה בעת, יש לצפות שהדברים יישארו קטניס, פשוטיס וזעירים. ראוי לציין כאן את ה-חופק שהונת הקלט שלו נעשית באופן שונה, ואת השילוב שלו במכשיר 00 של וו 60 0). בנוסף לשיקוליס של הגדרת מאפייני ההתקן, פורוס ק8/ מתמקד בכישורי המשתמש. השיקול העיקרי הוא טבען של הרשתות הסלולריות. ברשתות סלולריות יש זמן השהיה (80006₪!) ארוך. המשמעות היא שיש הפסקה משמעותית בין ומן הצגת הדרישה לפעולה על ידי המשתמש והשידור שלה על ידי ההתקן ברשת הסלולרית, ועד התגובה המגיעה להתקן לצפיית המשתמש. בעת שימוש במכשיר הסלולרי מציע קג) למשתמש ליצור דרישות ממוקדות וקטנות של גושי נתוניס קטניס (בדרך כלל, עד 0 בתים) - כמו מספרי טלפון, כתובות, רשימת סרטים, רשימת מסעדות, זמני המראה ונחיתה של מטוסים וכדומה - ולא דפדוף מקרי באתרי 60/ כפי שנוהגיס במחשב שולחני. ככל שהדרישה והתגובה יהיו תמציתיות יותר, כן תקטן ההשהיה. עיצובים של טלפוניס סלולרים מסוימיס מסובכים מדי וכוללים תכונות מיותרות, שלא משתמשיס בהן. בנוסף לכך, משתמש טיפוסי בטלפון סלולרי נע ממקוס למקוס ועוסק במספר דברים באופן סימולטני (כגון: נהיגה במכונית, דיבור בטלפון נייד המחובר לדיבורית והאזנה לרדיו). אין סיבה לחשוב שמשתמש בהתקן קגצ יהיה שונה. מכיון שלהתקן ק4/ יש יכולות רבות יותר מאשר לטלפון סלולרי, חשוב שההתקן יהיה קל לשימוש ככל האפשר. מפרטי 7 / להלן המפרטים של רכיבי המפתח של קגש: = מודל תכנות המבוסס בעיקרו על מודל תכנות 60/ הקיים. בדומה לדפדפן טפ/ו, התקן <4/ מעורב בסדרת העברות נפרדות של דרישה/תגובה עס שרתי תוכן, המספקים תוכן סטטי ותוכן דינמי גם יחד. הדבר מאפשר שימוש בידע הנוכתי על דרך פעולת ה- פ6/ וכלי ה- פ6/ הקיימיס ליצירת תוכנת קג/. = שפת סימון תואמת !וא ומעוצבת ליצירת יישומי אש להתקנים עצמיים. שפת הסימון לסלולר (1א/)) מכילה מספר מוגבל של רכיבי ‏ |אא (שנקראים תגיות ב- |ואד3). היא מניחה הנחות מעטות בלבד אודות ההתקן שיפעיל את התוכנה. פרק 1: היכרות עם קג/ - 19 היישומיס מחולקים ליחידות פעולה קטנות שניתן להעבירן דרך הרשת הסלולרית. כמו וואדהּ, גם |וא/\ מתמקדת בהצגת תוכן תבניתי ובעלת אפשרויות הפעלה מוגבלות מצד המשתמש. . שפת התסריט %ק1ז56 |וא/ מבוססת על %כ1ז6%156ם של 2/א6ם (אגודת יצרני המחשב האירופאית) ומיועדת להרחבת יכולותיה של |!וא. שלא כ- ואש המתמקדת במה שרואה המשתמש, ל- 560% |א/ יש מעט מאוד יכולות ממשק. במקוס זאת, היא מעוצבת באופן שמאפשר שיפור יכולות המחשוב של ₪!א/ו. = מפרט מיקרו-דפדפן (זספשסזפסזסווה) המגדיר כיצד |א/ ו-%ק5671 ואצש אמורות להיתרגם בהתקן הידני ולהיות מוצגות למשתמש. מפרט זה מציג את האלוגריתמיס העיקרייס שסוכן-משתמש (0ח06 ז56 שהוא 6סוע06 קה /ש, זחסוו6) חייב ליישס. לעומת ואת, הוא אינו קובע את צורת הצגת התוכן. עניין זה נתון לשיקול דעתו של כל יצרן התקניס בנפרד. הוא מגדיר את התפקוד המינימלי ואת ממשק המשתמש הבסיסי שהתקן תואס קג;צ חייב לכלול. חברי פורוס קג2/ חופשיים להוסיף יכולות נוספות, כדי למלא צרכים מיוחדים של הצרכנים שלהס. + מסגרת ליישומי טלפוניה סלולרית (ד/), המספקת פונקציות לשימוש ספקי השירות, כדי לשלב פונקציות טלפון ומיקרו-דפדפנים בהתקן שהשו. לדוגמה, ספקי שירות יכוליס לכתוב תוכנה ב- |א/ כדי לטפל בשיחות נכנסות, אחזור דואר קולי, הפניית הודעות, או שינוי רשימת כתובות של הטלפון. שתי פונקציות 4ד/ בלבד זמינות לכל מפתחי היישומיס: ניתן לחייג ולשלוח צלילי זו דכ (ע6חה606זת -₪|טזא 6חסד |הטופ) במהלך שיחת טלפון. + מחסנית פרוטוקול פשוטה המעוצבת להקטנת דרישות רוחב-פס, לעבודה עם אמצעי העברה סלולרים שונים ולאספקת תקשורת בטוחה. היא כוללת דחיסה אוטומטית של התנועות והתוכן, ובכלל זה תמיכה בהידודיות (אינטראקטיביות) עס פרוטוקולי אינטרנט נפוציס ומיפוי שלהס. כמפתחי יישומים אינכם צריכיס לדעת הרבה אודות מסגרת ג ד/ או אודות מחסנית הפרוטוקול כדי לכתוב תוכנית ק8/ טובה. עם זאת, עליכס להבין היטב את יסודות מודל היישוס ואת מפרטי המיקרו-דפדפן, וגס להכיר את |וא/ ואת 560% ₪!אז/ץ. מודל התכנות 60 מודל התכנות ק4/ מבוסס על מודל התכנות 60/ 66ו/ 6!זס/צ, ובקצרה - פס/. במודל המשתמש מפעיל דפדפן 60/ ופונה אל | (זס1068% 166ט₪650 וחזסזוחט). תרשיס 1 מציג כיצד המשתמש עשוי לפנות אל אתר |ו.60.וחח6-8סח.צצצו תוך שימוש בשדה 1 באמצעות הדפדפן זסזס|קאם 6%חוססח1. דפדפן 60) מנתח את הכתובת שקיבל (0₪1), ושולח לשרת 60/ דרישת סדזח₪ או 5 (566076 |0%060זק זסזפחה ד 6א6 ד וסכעוז). 0 8₪) למפתחי אתרים באינטרנט | זסזס!קא = 61חז6)ח! )ס5סזסוון |. |ב] א | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים ערה אש שא 8 ₪ 6 |8. ₪ 8 הקגחיו הבא עצור וענן | דףהנית | חיפוש מועדפים היסטוריה | דואר | הדפסה ‏ פתספכס) | כתנבת |6 ).0 וחזב-1סת .ואו :קזותת ב > מעבר אל | | 168 > ₪ המחשבשלי תרשים 1.1 דרישת וחטש הפקודה 651 דורשת את מסמך השורש מהשרת: 1 דד ד השרת מבקש את מסמך השורש מכיון שהמשתמש אינו מפרט מסמך מסויס בכתובת ששלח. השורש הוא מסמך ברירת המחדל ב-ט6/ו. ₪0 הערה! ייתכן שהדפדפן ישלח כמות גדולה של נתונים בנוסף לדרישת 651 בתבנית של כותרות שדז₪. כותרות אלו יכולות לציין את מספר גרסת הדפדפן, את תבניות התוכן שביכולתו לקבל, את תאריך וזמן הדרישה. כדי לפשט, איננגו מראים כאן את הכותרות. ראה בפרק 8 הסברים מפורטים על כותרות שדדח. שרת פ6/ מקבל ומנתח את הדרישה. אס הדרישה לגיטימית, הוא לוקח את תוכן הקוב הסטטי או את הפלט של תוכנית 661 (671866זח1 עְ8שו68%0 חסוחוח60), ומחזיר אותס כחלק מתגובת פדזהּ. חלק התוכן של התגובה הוא ב-1אדח - שפת הסימון והתצוגה המובנת לדפדפני ס6)ש. במקרה וה, השרת מאחזר את תוכן הקובצ |החלח.06%חו, ומצרף אותו לתגובת 4119 טיפוסית. ₪0 הערה! שרתי 68/ץ מוגדרים להחזרת קובץ ברירת מחדל, אס לא צוין קובץ מיוחד כלשהו. קבצי ברירת המחדל היותר נפוצים הם חנ.אסטתו |-|הה.06%חו, למרות שהקבצים יכולים להיות אחרים. התגובה מצביעה על סטטוס הדרישה (במקרה זה, 06). 6ס 200 1.1/קדד <|וחזו]> <ץ000> 5 300 הס הסוח 65ושסזכ 8% 5106 ססע 3 15 מ סוזס/)<ק> .605060 זס0חט ץח ח6טס 5 16 .סחסצו 6וז ההטסזהּ <ס/> <ץ000/> <|וחטח/> פרק 1: היכרות עס קג) - 21 הדפדפן מקבל את ההודעה, מנתח את גוף ההודעה ומציג את תוכן הקובא |וזח.א06חו על מסך הדפדפן בתבנית התואמת את המוסכמות שבשימוש. תרשים 1.2 מציג תגובה זו, כפי שהיא מוצגת בדפדפן זסזסוסאם. ₪0 הערה! כמו בדרישת 651, השרת עשוי גם הוא להחזיר כמות נוספת של נתונים אל הדפדפן בצורת כותרות טלדז₪, אשר הסרו אותם מדוגמה זו למען הבהירות. תוכל למצוא פרטים נוספים אודות כותרות ₪770 בפרק 8. ה- 69) היא מכלול פשוט. היא משתמשת במודל שידור פשוט של הודעות, או תנועות, שבו דפדפן 60/ (או תוכנה אחרת כלשהי) המשתמש ב-קז₪1 דורש קטע נתוניס ייחודי וממתין לתגובה. תרשיס 1.3 מסכס את מודל תכנות ט6/. כל הודעות קדדח₪ הן הודעות טקסט שאינן מציגות את תבנית ההודעה הדחוסה ביותר. הישות הדורשת נתוניס משרת יכולה להיות כל סוג של תוכנה הפועלת על רוב סוגי החומרה. כל עוד ישות זו יכולה ליצור קשר ק12/ק6ד ולהפעיל דרישת קדז4 תקפה, היא יכולה להפעיל העברת נתוניס ב-60/. המונח המקובל לישויות המסוגלות ליצור דרישות קד₪1 הוא סוכן- משתמש (ח060ב0507-3). בדומה, הישות הממוחשבת המגיבה לדרישת ]31 תקפה יכולה להיות כל אחת ממיגוון התוכנות הרבות הפועלות על סוגי חומרה שוניס. כדי לשקף את האופי הכללי של תגובות, המונח המקובל לישות המגיבה לדרישות <ז7ז₪3 הוא שות-תוכן (0ח06ה-ז חח 00). ב3 [ה 3 ו 7 ה (- ב ו | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים עזרה 56 -₪| ₪ ₪ ₪6 | ₪ ₪ (|66 / 3 % 3 - הקודם ה עצור ורענן דף הבית חיפוש מועדפים היסטוריה דואר הדפסה 46595009] כחנבת |[45 סש חזב-סח.אאוו//- קזוח | = > מעבר אל || פאה > - ו כ ב הקניה מאובטחת בתקן !88 מרכז הזמנות 09-9564716 דרושים 6!| מועדון לקוחות צור קשר שאלות נפוצות לעמוד ראשי מתנה ומשלוח חינם מבצע השבוע עד ה- 01.03.01 או עד גמר המלאי חדש על המדף ו | = 5 בקרוב על המד הוד-ענוי ול וטו ( ו בשיח שי מכון התקנים הישראלי | ₪79 5 ₪119 ₪89 הוסף לסל הוסף לסל | הבו . 9[ תרשים 1.2 התגובה ותבניתה 2 סף) למפתחי אתרים באינטרנט זסצ'ו56 חוקויוכ) 6% ₪60065+ )281( )03| 5 5 (66ררוו006) 46520756 | תרשים 1.3 מודל תכנות 60/ הדבריס אינס כה פשוטים כפי שהס נראים במבט ראשון. לדוגמה, יש פרוטוקוליס נוספים מלבד ₪115 ו-5סדד, יש סוגים שוניס של כתובות משאבים (081) ויש מספר סוגיס של דרישות שדפדפן יכול ליצור. הן סוכן-משתמש והן שרת-תוכן יכוליס להכיל מידע רשות (אופציונלי) בכותרות הודעה מיוחדות. לקבלת מידע שלס על כך, עליך לקרוא את מפרט 1.1 קדד₪4 הרשמי, 2616 6-₪. סיבוכים נוספיס יכולים להיות עקב הימצאות של ץ8ש60ז68 אחד או יותר, או של 5זסעו5 צאסזם, בין סוכן-משתמש הדורש מידע לבין השרת המגיב לדרישה. עְא₪8ו6ז08 מתפקד כמתווך לשרת אחר כלשהו. הדוגמה הנפוצה ביותר של /ץ680608 היא שרת וו8ש6ז ארגוני. הוא שולח דרישות מסוכני-משתמש שמחוצ לרשת פנימית משותפת, רק אס יש להס הרשאת גישה לרשת. /68%66/8 יכול להשתמש ב-5ד41 או באופןו אחר כדי להתקשר עס שרת כלשהו כדי למלא משימה שקיבל. ייתכן שסוכן-משתמש אף לא ידע שהוא מתקשר עס עְ8/ו6806. כמו במקרה של שְ8או6806, גם ז567/6 ץאסזש משמש כמתווך בין סוכן-משתמש לבין שרת-תוכן. ה-עְ8וו6816 פועל לטובת השרת, אך תפקיד ה- ז6/ז56 שאסזס להעביר או שלא להעביר דרישות של לקוחות שוניסם המופנות אל השרת. כלל זה תורס לכך ש- 50 ץאסזק חייב ליישס, בדרך כלל, הן את יכולות הדרישה והן את יכולות התגובה של קדדה. שרת כזה גס יכול לשמש כשרת *עד (ז6שז56 חסוהח650כ), אך במקרה זה הוא ממלא אחר דרישות של סוכן-משתמש. אם אינך כותב תוכנה לניהול 08068 או ז0/ז50 ץאסזס, אינך צריך לעסוק בשוני ביניהס. כל שעליך לדעת הוא שמחשב (מחשב עְאָאו6806) נמצא בין הסוכן-משתמש שלך לבין שרת-התוכן, ויש לו תפקידיס מסוימיס. פרק 1: היכרות עס ק4) - 23 ₪0 הערה ! נהוג להשתמש במונחים אס (- 1000809089 /6910/8, וגם אמ משתמשיס בהס בחופשיות במהלך הספר. בפרק זה אנו מעדיפים לציין "506 עאסים, מפני שזהו המונת הנכון. בפרקים הבאים נעדיף לומר /ץ69108 ס גי מפני שהמונת פשוט וברור מאוד. אס תתבלבל, זכור ש- 68008 ק4ץ הוא למעשה 50/67 קאס. מודל התכנות 7+ מודל התכנות 5ג/ המוצג בתרשיס 1.4 דומה למודל התכנות 60/, אלא שיש ביניהס שני הבדלים חשובים : = | תמיד קיים ז567/6 ץאסז קהש אחד לפחות בין סוכן-משתמש לבין שרת-תוכן. התפקיד העיקרי של ז560/6 עאסזק זה הוא לתרגם פרוטוקולי קה/ מסוכן-משתמש לתבנית סדדה, כדי לתקשר עס שרת-התוכן, וגם להיפך. עליו להדר לפעמיס תוכניות ‏ ]א/צ ו-זק567 |א/ דינמיות המגיעות משרת-התוכן לפני החורתם אל סוכן-משתמש. = התקשורת בין סוכן-משתמש לבין ז8ז56 ץאסזס קהו נעשית באמצעות פרוטוקולי קה). הפרוטוקול החשוב בהס הוא 55/ (|₪706060 ח0סו5655 6|655זו/ש), שהוא למעשה צורה בינארית דחוסה של 1.1 קדדח. 50 צאסזק משמש גס ככלי מפתח בניהול היבטים נוספיסם של העברת נתוניס. לדוגמה, ז8/ז56 ץאסזק קג/ אחראי לידיעת השפות וקבוצות התוויס שכל התקן קג/ מבין ולידיעת השפות המקובלות בשרתי התוכן. עליו לתווך בין השניים כדי שהמשתמש יקבל הודעה ברורה. ז6עז560 שאסזס קג/ יכול לספק שירותי רשות (אופציונליים) נוספיס שאינס כלוליס במפרט קגש, כגוו אחסון העדפות של מנוייס וניהול דואר אלקטרוני. "זסציו56 הוקויוכ /3ש23+6) 6% (81()) +₪6065 + 560066 | . 8 2 5 ₪ 6065 אא חב 56 6600615 0 (606רחוט006) 6520056 > ₪656 60066 תרשים 1.4 מודל תכנות קג/ 4 סף) למפתחי אתרים באינטרנט ₪0 הערה! 50 עאסזס קוש | ושרת-התוכן חייבים להיות מותקנים במחשבים נפרדים, או בנפרד באותו מחשב. שרת-תוכן יכול לכלול :כולות של 50/6 עאסוק ק4/ץ. הדבר יכול להתאים לתצורות שבהן אתה חייב לספק אבטחת נתונים מקצה לקצה, ללא העלות של תקשורת ₪775 מלאה, עבור פתרונות וירטואליים מותאמים אישית לקהל נבחר, או עבור יישומים הדורשים זמן תגובה מקסימלי מובטת. הבה נבחן את ההעברה שנידונה לעיל, ונביט במקבילה לה במערכת ק/ /. המשתמשים פונים אל הכתובת וחס0ס.6)80!זסאו. אואואו באמצעות הוספת |ח0 וה להתקן קהש שלהם, ולחיצה על מקש מיוחד המסמן להתקן לפנות אל כתובת זו, או באמצעות הפעלת תוכנית היוצרת את הבקשה עבורם. כמו בדוגמה הקודמת, הסוכן-משתמש של קה/ מפעיל בקשת 657 עבור ח080.60|זסאו. ואו : 1. ץד 3 הסוכן-משתמש משדר את בקשת ]65 אל שרת קג/, אך תחילה הוא משנה את ההודעה לתבנית בינארית דחוסה, המתאימה יותר לשידור בקשר סלולרי מאשר תבנית טקסט 45011 של קדדה. כאשר שרת קג\ מקבל את ההודעה, הוא מנתח אותה ומאמת את הצורך לשלוח את ההודעה לשרת 0)80.007₪!זסאו. צואוו. הוא ממיר את ההודעה ל-651 של פדך₪ מבוסס טקסט, ושולח אותה אל 0)850.6000!וסאו. צושושו. השרת הח0)80.60!זסץ. ששו מקבל את הדרישה, מנתח אותה ושולח את תגובתו. במקרה זה, התגובה היא הודעת 06 של פדדה בדומה לדוגמה הקודמת, אך כמסמך של שפת סימון סלולרית (!!א/) ולא כמסמך |וויזד, כמו גוף ההודעה |וחאו.01-|א6. "אם//1.1 ואצ סדס//טהסתקהצש]/-" 6 ופטק ואצ פקצד6ססו> <"|החא.1.1 |וחצו/כ דס/פזס. והטזסזקבּצו. צואואו/ /: קשה" <|וח/> <6870> <ס> 5 8% 5106 6 3 15 מתסוזסצ .ו 6 סהטסזהּ 665הוכ +טססה הסטהוזוסזחו .60560 זס0חט ץח וטס 5 16 <ס/> <6870/> <|וח/ש/> שרת ק8/ מקבל את התגובה, מתרגס אותה להודעה בינארית דחוסה ומשדר אותה להתקן הדורש. התקן ק4\ מקבל את התגובה, מנתח את גוף ההודעה ומציג את תוכן הקוב |וחאו.א6סחו על מסך הסוכן-משתמש של >קג/ו. תרשיס 1.5 מציג כיצד הדבר נראה בדפדפן ה ס6.6חסחק. פרק 1: היכרות עס ק) | 25 פספט 8 15 020ב1+סח 8 מ₪28₪ 5166 %טססה מת0ס8%1ת02ס+םת1 56 בתטסעה8 180698 8 16 .18עסטח עססתט צ61ת226טס 04 תרשים 1.5 התגובה בתבנית קג/ מודל התוכנה ט6\ ומודל התוכנה קג\ דומיס בעיקרס, הודות למאמצי פורוס קג/ להשתמש בתקניס קיימיס היכן שרק ניתן. דבר ה מקנה למפתתי יישומיס יתרונות משמעותייס: + | מודל קג\ פשוט וקל להבנה. תוכל להשתמש בידע הנוכחי שלך אודות פעולת 60 \ כדי ליצור יישומי ץגצ חדשים. + ביכולתך להשתמש ברביס מכלי פיתוח התוכנה הקיימים. למעשה, כדי ליצור תוכן דינמי תוכל להשתמש בכלי 061 הזמיניס בשפות תוכנה שונות, להעברת מסמכי סג/ אל סוכן-משתמש. = | סוכני-משתמש סש פשוטים מאוד. כתוצאה מכך יישומי קג/ פשוטים גס הם, כי הס מתמקדיס בתצוגת התוכן ולא ביצירתו. ביכולתך לבודד את קטע הלוגיקה של היישוס מתהליך העיבוד המסובך שבשרת. הפרדה וו מקלה על פיתות ואחזקה של יישומיס יותר ממה שמקובל במודולי תכנות מסורתייס. = | אם יש יישומיס מבוססי פ6/ קיימיםס, תוכל לשמר את ההשקעה שעשית במסדי נתונים, בתוכן קנייני, בלוגיקת יישוס ובממשקי תכנות יישומים (זסה). למעשה, יש 5ז6/ז56 ץאסזס קה\ מסחרייס זמיניס, המסוגלים להמיר אוטומטית ישומיס מבוססי ט6/ ליישומי ק4גו כפעולה הנלווית להמרת תשובות ‏ !א לתשובות ])). לעיתים, 507/875 עאסזק אלה יוצריסם תוכן לא אופטימלי עבור טלפוניס סלולרים, ולכן אינס יכוליסם להיות בחירה טובה. ארכיטקטורת 7/) לאחר ההצגה הבסיסית של מודל תכנות <ג/ו, הבה נתבונן בעיון בארכיטקטורת ג/ עצמה, כפי שהיא מוצגת בתרשים 1.6. ל-ק) יש ארכיטקטורת שכבות בדומה למודל הרשת 051 של 150 ((ּחסוהחז6)ח1 חחח 508708705). תוכל למצוא תיאוריס מפורטים על כל שכבות ב-סג/. להלן סקירה קצרה בנושא. 6 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט כמפתחי יישומים אנו מתעניינים מאוד בסביבת יישומי קש - פהש קגש +חסוהחסזושטחם הסטהּסו|כקא), שהיא השכבה העליונה של הארכיטקטורה. היא כוללת מפרטי התקן כלליים, שפות התכנות ‏ |א/ ו-5600 |וא/ הדרושות לכתיבת יישומי סה/), ממשקי יישומיס (1ק4) של טלפוניה (גדו) לצורך גישת פונקציות טלפוניה מתוכניות 85/ וגס קבוצה של תבניות תוכן מוגדרות, הכוללות גרפיקה, רשומות ספר טלפונים ומידע תאריך. בהמשך הפרק נדון בפירוט בסביבת היישום. השכבה הבאה בארכיטקטורת <ג/ היא פרוטוקול שיח סלולרי - 55/ (6!655זוע |₪705060 ח5655[0), המתייחס לשכבת ה- ח5655|0. בפשטות אפשר לומר ש-ספו הוא בינארי, גירסה קולית של 1.1 סדז, שעוצב במיוחד עבור העברות תמונות דפדפן ברשתות סלולריות בעלות רוחב פס נמוך וזמן השהיה ארוך יחסית. בנוסף, פורוס קה/ הרחיק אל מעבר ליכולת הבסיסית של פדזוּ, והוסיף יכולות השהיה וחידוש מהיריס של התקשורת. חשוב! נוספה היכולת להעברת תוכן אמינה (מסירה מובטחת, /זפעו|06 688780%660) שנוצרה על פי דרישה, והעברת תוכן שאינה אמינה (80!6ו|6זחט), המאפשרת לשרת לשלוח הודעות ומסמכיס לסוכן-משתמש גס אס אינו נדרש במפורש לעשות ואת. בתיאור שלנו אודות מודולי תכנות 60/ ו-ק8/ ראינו שהסוכן-משתמש יוזס את הדרישה. לעומת זאת, יועיל מאוד אס שרת יודיע להתקן קג\ על קריאת טלפון צפויה, דואר אלקטרוני (וו6-8), פקס או הודעת איתורית. דחיפת התוכן מיועדת לאספקת סוגי שירותיסם אלה. 0 (= /) יוסץ1.3 הסו636ו!כן ה (5 | ד+) "זסע1.3 5066 (]כ+) וסץ3 ! +זסקפחב-וד .6 ,<₪ | ,כקס6 ,גויז= ,651 :8631015 תרשים 1.6 ארכיטקטורת ץג) פרק 1: היכרות עס ק) - 27 השכבה השלישית של ארכיטקטורת קג3\ היא פרוטוקול ק דעש (חהסוז586חהבּזד 6|655זו/ ו0). והו פרוטוקול העברה פשוט התומך בסוגי הודעות אלה: דרישות חד-צדדיות לא אמינות (דחיפה לא מובטחת), דרישות חד-צדדיות אמינות (דחיפה מובטחת) והעברות בקשה/דחיפה דו-צדדיות אמינות (דמויות דפדפן). הדבר הותאס באופן אופטימלי לרשתות סלולריות על ידי צמצוס התקורה, כגון בדיקת רצף מנות שבשימוש ק1/ק6ד. 5 דעל (ש56601 ז6ץ18 +וסקפח8ּזד 6!655זועש) הוא פרוטוקול אבטחה המבוסס על התקן התעשייתי 85ד (ש 56608 ז6ץ18 אסספחהזד), הידוע בשמו הקודס 551 506660 5066076 ). פרוטוקול וה מספק שלמות נתוניס, פרטיות, אימות ושירותי הגנה מסוג מניעת-שירות. כמפתח תוכנה, תוכל להפעיל את 5 וד\ באופן והה להפעלת דפדפן 0פ)), תוך שימוש בפרוטוקול ₪5ד₪1 במקוס שדד1ו]. השכבה האחרונה של ארכיטקטורת ;ג\ היא פרוטוקול פפש (והזס365 6!655זו/ |₪0%060). שכבה זו מספקת ממשק יציב בין ספקי שירותיס סלולריס רביס והשכבות היותר גבוהות של הארכיטקטורה. מתחת ל-פסצ נמצאות מספר רשתות, ובכללן םפ6 (3%9 36660 |מסוחו זבטו|66), 65 (הסחהסוחטו וח 60 6!וטסוא זסז הה5/5%6 |הססו6), אפסו (6זס6 660ההחחם |פסוסום 6078060+ח1) ו- 60 (₪66655 6!קטוטוא הסופוצוס 60006). | = סביבת יישומי קג /8‏ -- = ₪2 הס6ההסוטהם הסטבסו!|קקא קגש) היא חלק מארכיטקטורת ק/ הזמינה למפתחיס של יישומי קג/). הסביבה מכילה מספר רכיבים : + מפרט מיקרו-דפדפן המגדיר כיצד צריך לתרגם את |וא/ ו-5660 וואע בטלפון הסלולרי, וכיצד להציג את הנתוניס למשתמש. + שפת סימון סלולרית - וו / (סב008ח13 קטאז13 6!655זועש) המעוצבת לפיתות יישומי ק/ בלתי תלוייס. + שפת תסריט זכוז56 !וע להרתבת יכולות |ואצ. = מסגרת ליישומי טלפוניה סלולרית - ב דצ (פחסוהסו!כק שְהסחס6! ד 6!655זו/), המספקת מנגנון שספקי שירות יכוליסם להשתמש בו ליישוס פונקציות המאחדות את פונקציות הטלפון ופונקציות המיקרו-דפדפן של התקן ס/ו. סביבת העבודה של היישומיס הסלולרים (2₪/) גם מניחה שקיים זפצז56 ץאסזס ומין תואס קג/, המתרגם בין פרוטוקול קג/ לפרוטוקולי תקשורת אינטרנט אחרים, כמו גם בין ץג/ לדרישות ותגובות בתבנית פדדח. כמו כן, השרת מספק שירותי מיטמון כדי לגרו את הגישה לתוכן. בנוסף לכך הוא מהדר תוכניות ‏ !|וא/ ו-560% ||אש לערכיס בינאריים תואמיםס, כדי להעבירן אל התקן תואס =>ג/ והפעלתן על ידו. 50 שאסזס קה/ עשוי לספק שירותים נוספים, כגון תרגוס תבניות אינטרנט גרפיות לתבניות המובנות על ידי התקן סג/ו. 8 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט הערה! רשת סו המתוכננת כראוי חייבת לכלול "50/8 ץאסיש. השרת :כול להימצא במחשב נפרד, או כחלק משרת-תוכן. "סוט סוס6ווא תיארנו את המאפייניס הבסיסיים של מיקרו-דפדפן ₪4 (זספוסזססזסווא קהצ) - זהו תהליך המיישם את מודל התכנות <ג/. הכוונה היא שכדוגמת דפדפן ואדה, הוא מנהל את מנגנון הגשת הדרישות וקבלת התגובות וניתוחן, כמו גם את כל המשימות המשניות הקשורות לפעולה זו. המיקרו-דפדפן כולל את המפרשים (79ז600זמז66ח1) של !אצ ו-6ח56|א/צ. הוא יודע כיצד לפרש את הקוד של שפות אלו, ולהחליט כיצד להציג את הנתוניס בתצוגת ההתקן הסלולרי. כמו כן, דרושה לו ידיעה מפורטת ומדויקת של כתובות |אש, מכיון שזו דרך הפעולה של יישומי קג/. לניהול העברת הנתוניס המיקרו-דפדפן צריך לדעת גם כיצד לתקשר עס השכבות השונות של מחסנית פרוטוקול קה2ש כדי ליזוס דרישה, להפעיל העברה מאובטחת, להשהות ולחדש פעילות אם דרוש, ועוד. למיקרו-דפדפן ק/ עשויות להיות יכולות נוספות, כמו לדוגמה מטמון (68006), בדומה לזה שבדפדפו 1אז₪. במקרה זה עליו לדעת מה מצוי במטמון, מתי לאחזר ₪1 מהמטמון ומתי להסיר ממנו פריט כלשהו. שלא כ-|ז₪, סביבת היישומיס הסלולריס היא בעלת משתניסם בעלי אורך חייס ארוך יותר מזה של מסמכים יחידים, ודבר וה מקל על פיתוח יישומים. המיקרו-דפדפן צריך לדעת את השמות ואת הערכים וכיצד לשלבם בביטויים כשנחוצ. למיקרו-דפדפן יכולה להיות מחסנית היסטוריה שתכיל את מספרי ה- 081 בהס ביקר המשתמש לאחרונה. המיקרו-דפדפן חייב להבין חלק מפרוטוקול 1.1 קדז₪, למרות שתפקידו של לְהש68%6 קה) לטפל בהעברת הנתונים בין פרוטוקול ק8/ לבין פרוטוקול שדדו. כאשר המיקרו-דפדפן שולח דרישה, עליו לדעת איזה כותרות לכלול בה, כך שתהיה מובנת ל- ז6/ז56 ץאסזס קה/ ולשרת-התוכן. עליו לדעת גס כיצד לפרש את הכותרות הכלולות בכל תגובה. לסיום, מיקרו-דפדפן ק8/ צריך לפעול בסביבת החומרה שאליה התכוון פורוס סג/ו, שבה יש ₪9 ו-₪08 מוגבליס בקיבולתם, מסכיס קטנים, יכולות קלט/פלט מוגבלות ותקשורת רשת סלולרית. עבור דבר שאמור להתאיםס לסביבה כה מוגבלת, המיקרו-דפדפן חייב לדעת וגס לבצע דבריס רבים. פרק 1: היכרות עס ק) - 29 ו ו שפת סימון סלולרית - | (00806ח18 קזב 6!655זו/ע), המוסברת בפירוט בפרק 4, מבוססת על תגיות כמו א ומעוצבת לאילוצי-חומרה, התקניס סלולריס בעלי רוחב 05 צר ויכולות קלט/פלט מוגבלות. מסמכי !/ משתמשים בדימוי של כרטיס וחפיסה (0-0666ח6970-8), שבה הכרטיס הוא יחידה אחת של אינטראקציית משתמש וחפיסה היא קבוצת כרטיסים משויכת. כדוגמת דף |ואזה, כרטיס טיפוסי מכיל תוכן נראה כלשהו, שניתן להוסיף בו מספר אפשרויות משתמש לבחירה, להוספת נתוניס מסוימים, או לניווט לכרטיס אחר. ההוראות שבכרטיס עשויות להפעיל חפיסות סטטיות או דינמיות מתוך שרתי תוכן. מפרטי ואש מגדיריס את התפקידים של תגיות ייחודיות, ולא כיצד סוכן-משתמש מסוים מיישס אותן. כפי שתראה בפרק 4, לכל ספק התקן קגש יש מידה גדולה של חופש להחליט כיצד להציג תגיות ואש למשתמש, מהו מנגנון הוספת הנתונים הזמין, גודלו של המסך ועוד. |וא/ היא שפה בלתי תלויה בממשק-המשתמש. היכולות הכלליות של |א/ו:; * תמיכה בטקסט ובתמונות, כולל עזרי תצוגה כגון קווי עצירה (6865זפ 6חון), עיצוב וכדומה. התקני 4/ אינס צריכיס לתמוך בתצוגת תמונות. + תמיכה בקלט משתמש, כולל הוספת טקסט, רשימות בחירה ופקדים המפעיליס משימות. לדוגמה, ביכולתך להקצות ‏ ₪1 ללחצן-התקן מסוים, כך שכאשר המשתמש לותצ עליו, דרישת 651 נשלחת לשרת !]אש הזה. > מיגוון מנגנוני ניווט, המבוססיס על סכמת השמות הסטנדרטית ל- 081 שנקבעה באינטרנט, מאפשר לנוע בין כרטיסים שבחפיסה או בין חפיסות. כל התקן קג) יכול לשלב מנגנון היסטוריה עבור כרטיסיס שכבר ביקרו בהם. כך, המשתמש יכול לבקר שוב בכרטיס קודס על ידי לחיצה על לחצן 886%, בדומה ללחיצה על לחצן 886% בדפדפן אינטרנט. = תמיכה בשפות שונות על ידי שימוש בקבוצת התוויס 06ססוחש. = :כולות ניהול מצב והקשר, ובעיקר יכולת העברת משתניס מחפיסה לתחפיסה, יכולת החלפת משתנים ויכולת מיטמון משתניס וחפיסות על ידי הסוכן-משתמש, כדי למטב את ניצול המטמון ולמזער את הדרישות מהשרת. +כוז56 |ואז/ 56% |/ היא שפה פשוטה, אך רבת עוצמה, לכתיבת תסריטים. היא עוצבה כדי להרחיב את יכולות ‏ ווא), בדומה ל-זַמְ38856 שהרחיבה את יכולות מסמכי שואדו. ]|א/ מטפלת בהליכי קלט/פלט, העברת תכניס וביצוע תהליכים (אירועים), אך היא חסרת יכולות חישוב משמעותיות. 560% |א/ ממלאת בהצלחה חלל זה, ומאפשרת להגדיר פונקציות הניתנות לקריאה מתוכניות ‏ |ווא/. במסגרת הפונקציות העומדות 0 8₪) למפתחי אתרים באינטרנט לרשותך ישנס גס משפטי ההתניה "656...חסחש...]ויי, | משפטי השמה, קריאות לפונקציות, מבני לולאה, סוגי נתוניסם בסיסייס, כגון משתני ח00|68 או ז0606ח1 ועוד. 56% |א/ כוללת קבוצת משימות שלמה - לוגיות ואריתמטיות, ואופרטוריס להשוואה. 56% |ואצ היא שפה הניתנת להרחבה באמצעות ספריות. הגירסה 1.1 560% !א עונה למפרטי 1.1 קג/, וכוללת ספריות נקודה צפה, מחרוזת, |₪/ו, ספריות דו-שיח, ספריה לפונקציות שפה בסיסיות, כמו המרות סוג וניתוח מחרוזת וספריית פונקציות לפעולות ממשק עם מיקרו-דפדפן ס)\. למרות ש-567106 |א ניתנת להרחבה באמצעות ספריות חדשות, פורוס 5ג/ אינו מספק קבוצה פתוחה של ממשקי פיתוח יישומים (15קג) כדי שמפתחי תוכנה שונים יוכלו להגדיר ספריות זק56 וא\. זה דצ מכיון שהתקני פגו הס ביסודם טלפוניס, גס אס יותר חכמים מהטלפון הממוצע שבידך, הגיוני לשלב יכולות טלפוניה עס ק1/ו. ווהי מטרתו של ממשק יישומי טלפוניה סלולרית - 21 דש (67/866זה1 5חה0ס680ו!סק8 עהסחק6וסד 6!655זועצ), המהווה חלק ממפרט יישוס טלפוניה סלולרית המפרט את ה-15ק8. כמעט כל תכונות 1אד/ מעוצבות במיוחד עבור מפעילי רשתות סלולריות. הממשק מאפשר לפתתח במהירות יכולות טלפוניה מתקדמות עס קבוצה מיוחדת של 15קג, שניתן לגשת אליהס מ- |א/ ומ-56₪0% |/. השימוש ב-45\ כדי ליצור יישומי טלפוניה הוא בעל יתרונות בולטיס על השיטה הנוכחית של כתיבת יישומים ייחודיים להתקן, אשר נצרבים ל-8₪0% של המכשיר הידני. היתרון הבולט ביותר הוא יכולתו של ספק השירות לשדרג בקלות יישוס 1גדו על ידי שימוש במיקרו-דפדפן כדי להשיג את הגירסה האחרונה של התוכנית. כמו כן, הוא יכול לכתוב יישומי 41ד/ שיפעלו על כל ההתקניס תואמי <ץג/ ורשתות תומכות קה\. למרות שיישומי 1גזש יכוליס לנצל את מלוא היתרונות של מודל התכנות ממוקד-המסמך הנתמך על ידי |ואש ו-ז56 |ואש, רוב ה-15קג של 41 ד\ לספקי שירות משתמשים במודל אסינכרוני מונהג-אירועיסם, המדמה טוב יותר את הפעילות האמיתית של רשת טלפונים. לדוגמה, שיחה נכנסת היא אירוע המופעל מחוצ לתחוס של התקן -ג/. אינך יודע מתי הוא עשוי להתרחש. יישומי 1דה/ צריכיס להיות בעלי יכולת להגיב לסוג זה של אירועיס. מכיון שהממשק 41ד/ מיועד בעיקר לספקי שירות, נתעלס ממנו בהמשך הדיון בספר זה. פרק 1: היכרות עם קג/ - 31 ₪0 הערה! אס ברשותך התקן קוו המשתמש באחת מפונקציות 41ד/ש, יש לו בוודאי קשר ישיר לשרת 4ד/, שרת של ספק שירותים סלולרים שעוצב במיוחד לתמיכה בפונקציות טלפוניה. האינטראקציה בין ההתקן לבין שרת 4ד/ץ היא בדרך כלל ישירה, ללא 50/6 עאסיש באמצע הקשר. לעומת זאת, פונקציות 41 עשויות להשתמש בשכבה אחת או יותר של מחסמית פרוטוקול ק4//, כדי ליישסם תקשורת עם השרת. תבניות תוכן כל תוכן המועבר מסוכן-משתמש אל זפצז56 שאסזק ואל שרת תוכן וחזרה, חייב להיות בתבניות ייחודיות תואמות את הפרוטוקול ק8//. ראינו שתבנית ההודעה תואמת את מפרטי 1.1 סדדה. תבניות קדדה נדחסות בעת העברתן מסוכן-משתמש אל ]5 צאסזק. ההודעות העוברות בין ז6צז56 ץאסזש לבין שרת תוכן הן תבניות דדח סטנדרטיות מבוססות-טקסט. מה לגבי גופי ההודעות המכילים את המידע הקריטי הנכלל בכל תגובה! כאשר שרת תוכן יוצר באופן דינמי מסמך |וא/, כדי לשלוח תשובה לסוכן-משתמש, הוא יוצר קוד מקור; זו בחירה גרועה עבור תוכן הנשלח בקשר סלולרי משוס נפחו הגבוה. סביבת היישומיס הסלולרים 5\ כוללת מפרטים לקידוד בינארי של תוכניות. א/ ו-+56710 ]1]). כל ז507/8 עאסזק אחראי לקבלת קוד המקור של |א/ ושל 560% ]|א/ והידורו לקוד בינארי המוחזר לסוכן-משתמש לביצוע. הסוכן-משתמש מכיל מפרשים הפועליס בקוד בתיסם (666006ץ0) עבור |א/ ו-560% וואעו. כל שרת-תוכן תואם ק/ יכול להפעיל קוד ||א/ ו-5606 ווא/ באופן ישיר, לעקוף את שלב הפענוח, וכך להתעלס מה- 567/87 שְאסזק במהלך ההעברה. הבעיה בגישה זו טמונה בכך ששרת-התוכן צריך להכיל בנוסף גס את המפענחיםס הדרושים להבנת דרישות מקודדות של שכבת ספ/ש, המגיעות מסוכני-משתמש. רוב מפתחי היישומים יעדיפו לא לעסוק בבעיות מהדריס וממירי פרוטוקול, אלא להתמקד ביישוס שלהס בלבד. בנוסף לפענוח !וא ו-5606|י/), סביבת היישומיס 45/ תומכת גם בארבע תבניות תוכן : קוא8/ (ק03ח0ו8 655|שזו/ע), 1115 (16558065 +והקטוט), סזב6ע ו- ז03ח68|6/. . קאפ. למרות שקיימות מספר תבניות גרפיות מקובלות לאינטרנט, הידועות והשימושיות ביותר הן "61 80חזסת 06ח8ח%676ח1 105הק8ז6) ו-6שקנ טחוסנ 67000 65ו6קאם 6והקזטסססחק), אך אף לא אחת מהן מתאימה ממש לשידור ברשתות סלולריות. פורום ץג/ הגדיר עבור שידור סלולרי את התבנית קו8/ (ש8וח:81 6!655זו/%). תבנית זו ניתנת להרחבה, ומתאימה באופן אופטימלי לסוכני-משתמש בעלי יכולת מחשוב מינימלית. למרות ש-קפו היא למעשה התבנית הגרפית הרצויה עבור קגצ), התקני קה/ יכוליס לתמוך גס בתבניות אינטרנט גרפיות מקובלות, כגון =01. 2 סףּ) למפתחי אתרים באינטרנט =א1א. תבנית =>ויזוא נוצרה במקורה עבור דואר אלקטרוני, אולס הורחבה לקבוצת תבניות הודעה לשימוש כללי ומשמשת גס לדרישות שדדה ולהודעות תגובה (פנה ל- 822 ₪56 ול- 2045 ₪56 לדיון מפורט על תבניות =ויזוז). ברמתה הפשוטה ביותר, הודעה זו היא אוסף של יחידות טקסט 45011. במקרה שלנו, היא יכולה להיות מסמך |וא/, המוחזר משרת תוכן אל ז6/ז56 שְאסזס קהצ כתגובה לדרישת מסמך. קצת יותר מורכב הוא המקרה שבו תוכנית 85011 מקודדת לקוד בתים של ו/ כדי לשדרה חזרה לסוכן-משתמש. 1166 מטפלת בכך בקלות רבה. הדבריס הופכים למעניינים כאשר ברצונך לשלוח הודעות מרובות כחלק מהודעה אחת גדולה, כפי שמקובל לרוב בסביבת העבודה הסלולרית. לדוגמה, נניח שאתה מבקש לקבל מסמך סטטי משרת תוכן. אס מסמך זה כולל התייחסות לקובצ גרפי, המסמך נקרא ומנותח תחילה, ואחר כך נקרא הקוב הגרפי בפעולה נפרדת. ברשת סלולרית פעולה זו יכולה להוסיף תקורה רבה להעברה פשוטה. אס ידוע לך בוודאות שאתה וקוק לקוב> הגרפי, מדוע לא לשלוח אותו יחד עס המסמך המקורי! הדבר עשוי לחסוך את הייזוס וההמתנה של ההעברה השנייה. ההודעות המרובות של 1965 מאפשרות לארוז מסמכיסם מרובים (או גרפיקות, קבצים בינאריים, או כל דבר אחר ש-11₪ מבינה) למסמך יחיד. + 6366ע (-ז03ה63!6ץ. תבניות 6ז68ע |-זה0ח6|ה6ע הן תקנים בינלאומייס המגדירים תבניות של כרטיסי ביקור והודעות פגישה. למרות שהס מוגדריס כחלק של מפרטי סגש, נכון להיוס הס אינס נתמכים על ידי רוב ספקי קה\. לא נדון בהם יותר בספר זה. סוכני-משתמש (2/060%5 וס050) עד כה התייחסנו להתקן <ג/ ולכל התוכנה שבו, הדורשת מידע משרתי תוכן, בכינוי הכללי סוכן- משתמש (0ח886 ז6פט). מונח זה מוגדר בבירור במפרט 1.1 קד₪41. אחד ממפרטי המפתח של 1.1 קח/ מגדיר סוכן-משתמש של 1.1 פדדו כ-יילקוח המייצר דרישה. לקוחות אלה הס לעיתים דפדפנים, עורכים, 5010615 (000%5ז ַחופוסע8ש-ס6/), או כליס אחרים של משתמש קצהיי. מפרט 85/ מבהיר בבהירות שהוא מגדיר מסגרת כללית בלבד, ולא קבוצה קשוחה של מפרטים. תוצאתה של גישת מסגרת זו נובעת במידה מסוימת מהמשמעות הבלתי ברורה של המונח סוכן- משתמש. בתחילה, מפרטי סג/ הקנו למונח זה את המשמעות שהיתה מקובלת במפרטי 1.1 קד - הלקוח אשר יוזס דרישה למידע והמשתמע מכך הוא שהדפדפן הוא סוכן-משתמש. במפרט לג\ מונח זה מוגדר באופן מפורש יותר. יש סוכן-משתמש המציג מסמכי !ואוש או כוּה המפעיל תוכניות +5600 !וא/. יכול להיות גם סוכן-משתמש המספק תמיכה ביישומי טלפוניה סלולרית. להבחנה זו אין קשר ליכולת ליצור דרישה. למעשה, עוסקיס כאן בסוג של שירות. פרק 1: היכרות עם ק/ - 33 מפרט ק/ מציין גס שאין כלל ביטחון שסוכן-משתמש כלשהו שאתה עשוי למצוא בהתקן קש ידני נמצא בשליטת ההתקן. ייתכן שיהיו תהליכים אחרים המנהלים את התיאוס הכולל, כאשר התקן קהש מופעל. עשויים להיות יישומים נוספים, כגון עורכי הודעה או ספרי טלפון, הדורשיס משאבי חומרה. כל שהמפרט מנסה לעשות הוא להגדיר את התנהגות סוכני-משתמש קש - שהס ביסודס שירותיס ותבניות הדרושיס לצורך הבטחת ההידודיות (שוווטפזסקסזססח) בין יישומים. גישה ואת טוענת שסוכן-משתמש הוא מטלת ביצוע שיכולה לפעול בעצמה ונבדלת מסוכני-משתמש אחרים. אין כל חשיבות כיצד אתה מפרש את המינוח. השאלה החשובה היא מה אתה, כמפתת יישומיס, מצפה למצוא בהתקן ג/, ותוכל לנצל בעת בניית יישומיס! בשלב זה, פורום ק8/ עדיין נאבק בשאלה מהס הרכיביס ההכרחיים ומהס רכיבי הרשות של מפרט =8/. נראה שהפורום ידרוש שהמרכיביס הבאים יהיו בכל התקני קם/: . מפרשלי |צ ו-%קח56 |ואצ. . תמיכה בגרפיקת קואפו, אס ההתקן תומך בגרפיקה. . הפונקציות הציבוריות 81 ד\. + מחסנית פרוטוקול ק4/ שלמה, מלבד 56001 3/6 | +וסקפח8ז ד 85סו6זו (העברה סלולרית מאובטחת, שהינה שכבת ההעברה הסלולרית), הנדרשת בהתקנים התומכיס בהבטחת שידור בלבד. המנוע המפעיל את כל היכולות האלו, ובמובן מסויס קושר אותן יחד על ידי הספקת שירותים משותפים, הוא המיקרו-דפדפן. בהמשך הדיון בספר זה נשתמש במונח סוכן-משתמש עבור מכלול סוכני-המשתמש הזמיניס בהתקני קג). היכן שדרוש, נשתמש במונח זה כדי לזהות שירותי 45/ ייחודייס, כדוגמת סוכן-משתמש של |א/ץ. זהו אמנס מינוח מעורפל, אך אין הוא צריך להפריע בהבנת סהו. בלי להתחשב בשמות רכיבי 2ג/ השוניס - סוכני-משתמש, שירותים, או מטלות ביצוע - הס חייבים לפעול באופן הידודי (אינטראקטיבי) וה עם זּה. הנקודות הבאות מסכמות כיצד הדבר נעשה: + תוכל ליצור קישור לפונקציות 560% ]|א/ ממסמכי ווא\ על ידי שימוש ב- |חע. שם מסמך !אש מציין את המיקוס בספריית 560% ||אצ; חלק של שם ה- ואש מציין את שס הפונקציה שבתוך הספריה. * | לא ניתן לקרוא למסמכי |א/ ישירות מפונקציות 560% |א/), אולס ביכולתך לגשת למשתני מיקרו-דפדפן, שכתוצאה מכך יכולים להשפיע על ביצועי וואו. ביכולתך גס לציין בפונקציה 560% |וא/ מהו כרטיס ווא/ שברצונך להגיע אליו לאחר סיוס פעולת הפונקציה. 4 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט + תוכל לקרוא לפונקציות ציבוריות של 41ד\ הן ממסמכי ואש והן מפונקציות 56% |וא/. מ- |ואצ עליך להשתמש ב-0₪1 מסויס, המזהה את פונקציית 1 דו שברצונך לקרוא. מתוכנית %קו56 ||א/), תוכל לגשת לפונקציה 1 דו ציבורית על ידי קריאה לה. בניית יישומי ה בפרק 4 נעבור לדון בפרטי הבנייה של יישומי ק/ בכליס של |וא/. לפני שנעשה ואת, אנו רוציס להכין אותך לקראת תכנות, בדיקה וניפוי של קוד קגצ. הנה מה שדרוש לך: . ערכת פיתוח תוכנה תואמת 1.1 ]גצ (אפ5). יש ערכות 506 מסוגיס שוניס ורבות מהן ניתנות חינם. בדוק את אתר ס6/ של פורוס קג/, כדי ללמוד מהי הרשימה העדכנית. ערכות אלו פועלות בדרך כלל במערכות 95/98 פאוססחו/ או בגירסה כלשהי של אוח(! או אטחו!. אנו השתמשנו בערכה של הח ס6.6חסחס. . שרת 65. שרת זה יכול להימצא במחשב שערכת 506 נמצאת בו, או שהוא יכול להיות נפרד, ושניתן לגשת אליו מ-50%. עליך להגדיר את השרת באופן שיזהה כראוי ויוכל לשרת סוגי =!וי1וז קה\ תקפים. נכון לעכשיו אלה הס : (1115!) ס6קץד %ה600%6 64" 6נץ+ +0 הסוזקוז656 הסו5ח6+אס סיוג תוכן (=ואזוא) סיומת משויכת תיאור הסוג |החצו. מְהשו. סח//אס+ ווח 6 5006 וז 56%!|וחצו. כהצו. סח//אס 5חחו 6 5006 56710% .| כ ופצו העש 36/0 ו קוחפצו הסוכ 6!655זן\ ,קה ש. חע/ הס הסווכסהּ 6חחו ו 60!וקוחס6 56| וחעו. .חצ הספסווססהּ 6 56 | 60!וקחס רוב ערכות 506 משתמשות בסימולטור הנראה ופועל כהתקן ץ/ טיפוסי, עס יכולת הפעלה של 560% |ואע ו- וואצ. באמצעות עורך טקסט סטנדרטי אפשר ליצור קבצי מקור של 560% |ואע ו- |וואצו, ואחר כך יש להעביר אותס למקומות המתאימיס בשרת 0 שלך. בשלב זה תוכל להפעיל תוכנית |וא/ משורת פקודה בסימולטור. התוכנית נטענת לסימולטור, מנותחת ונבדקת, כדי לאתר בה שגיאות. אס אין שגיאות, התוכנית נטענת על ידי מפרש קוד הבתיס (שִַסס6ץ) של הסימולטור ומופעלת. פרק 1: היכרות עם ק/ - 35 רוב ערכות 50% מספקות מספר תכונות נוספות, כגון כליס לבדיקת תכולת המטמון, קוד המקור של החפיסה הנוכחית המופעלת, שמות משתנים, מחסנית היסטוריה ועוד. בשלב זה, קג/ הינו טכנולוגיה חדשה ולכן, כלי הפיתוח עוניס על צרכיס בסיסיים, הס ילכו ויתפתחו ככל שיצטרפו מפתחי יישומיס נוספיס לשוק. כשתגיע לרגע שבו תרצה ליצור ולבדוק תוכן ס6/ דינמי, תבטרך להחליט כיצד ברצונך ליצור תוכן זה. רוב שרתי ט6/ תומכיס בתסריטי | ובתוכניות 6 להפעלת תוכן 661. אחריסם תומכים ב- 567/65 8ש18, 450 ומנגנוניס אחריס. בדוק את התיעוד שלך כדי לדעת מה זמין, וכיצד עליך להגדיר אותו. בדרך כלל הדבר מחייב הגדרת דגלי תצורה מסוימים כדי להפעיל את יכולות 661, ולהורות לשרת כיצד לזהות את תוכניות 661 כאשר הן נרשמות ב-1א. הדבר נעשה בדרך כלל על ידי סיומות קובצ או מיקוס בתוך תיקיית השרת. משהתחלת להפעיל תוכן דינמי, ייתכן שתרצה להתעמק בפרטי מחזור פעולת דרישה/תגובה של קג\ ברמתה הנמוכה. כדי לבצע ואת, עליך להיות מסוגל לבחון את כותרות 5ד41 הנוצרות על ידי הסימולטוריס של 506 ונכללות בדרישות הנשלחות על ידם אל השרת, וגס לבחון את כותרות התגובה הנשלחות חזרה מהשרת. כדי לבצע את מה שנאמר לעיל, עליך לאפשר כניסה (פַחופָפָסו) לשרת ט6/, כדי שיפיק את כל הכותרות בסוג כלשהו של קובצ יומן. לא כל שרתי פ6/ יכוליס לספק רמה זו של פירוט. אס זאת בעיה, תוכל ודאי להשיג בעצמך העתקיס של כותרות אלו מתוך תוכניות 061 שלך, ולרשוס אותן בקובצ היומן. יש ערכות 50% המאפשרות לראות את כל מה שחוזר מהשרת אל הסימולטור, אחרות מסתירות רמה זו של פרטים. אס הערכה שבשימושך אינה מאפשרת לראות את כותרות התגובה, השתמש ב-6%ח|פד. לבסוף, עליך לבחון את היישוס שלך בעולס האמיתי. כדי לעשות וזאת, דרוש התקן תואס =2/, כיסוי רשת סלולרית עבור התקן זה, דרך בה יוכל ההתקן לפנות ל- ]56 ץאסזק קהו, ודרך בה השרת יוכל למצוא את היישוס שלך. לרביס מספקי קג) יש 8/5/ו6810 שתוכל להשתמש בהס אס תצטרף לתוכנית הפיתוח שלהם. ייתכן שתצטרך אתר ס6\ פומבי גלוי שה-ְוו6800 יוכל לגשת אליו. כעת, משהבנת במה עוסק קג), הבה נעבור לפיתוח יישומי סג/ו. 6 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט פרק 2 כלים והגדרה פרק זה נכתב על ידי שרון טל פיתוח יישומי קג/ אינו מחייב סביבת עבודה מוגדרת. ניתן לכתוב מסמכי וא/ו ו- 560 |וא/ בעורכי טקסט רגילים כדוגמת 016080 ו- 80ק0זס\, אם כי אפשרות זו הופכת את משימת הפיתוח לקשה ובלתי יעילה. בעיה נוספת הטמונה בפיתוח באמצעות עורכי הטקסט היא חוסר היכולת לבדוק את תקינות המסמכים באופן מקומי. כמענה לצורך זה פיתחו חברות התקשורת המובילות ערכות פיתוח (506) המסייעות בכתיבת יישומי ק/, ומאפשרות את בדיקת תקינות היישוס ואופן הצגתו על המסך הסלולרי. ערכות הפיתוח ניתנות להורדה מאתרי האינטרנט של יצרניות הטלפוניס הסלולרים. הערכות הנפוצות כיוס בקרב מפתחי ה-קג8/ הן ערכות הפיתוח של 0688א, ח550סוזם ושל וחסס.6חסחס. הערכה המומלצת היא הערכה של 68סא, אשר נבדקה ונוסתה בהצלחה במשרדנו, ואותה תוכל להוריד מהאינטרנט, מהכתובת: וחסס.8|סח.אואואו//:קשח. הערכה נקראת %וא|ססד קה / הואסא. לשס הפעלת ערכת הפיתוח של ןסא עליך להוריד מהאינטרנט ולהתקין את ערכת הפיתוח (508) של א(5, מהכתובת וחסס.ח8.50עםן//:כקטח. ערכות הפיתוח מורכבות משני חלקים עיקריים : זסו8!טח6, המדמה כמעט באופן מושלס את פעולת המכשיר הסלולרי, וסביבת הפיתוח בה נכתב הקוד. תרשיס 2.1 מציג את ערכות הפיתוח של ה)סא בפעולה. פרק 2: כלים והגדרה ‏ 37 ה 6 סד הפשטם 0 את 188-2160 12.15 0 0 1ב תרשים 2.1 ערכות הפיתוח מאפשרות לבדוק את תקינות הקוד ולהציג את התוצאה על ה- זסז8|טחס6. חשוב ביותר! אפליקציות ה- סג/ אינן מתנהגות באופן והה בכל המכשירים. לכן יש חשיבות רבה לבדיקת הקוד מול כמה מכשירים כדי להגיע לאופטימיוציה. את זאת תוכל לבצע באמצעות אתר חסס.66080.צוששאו//:קח. באתר זה תוכל לבחור את סוג המכשיר עליו אתה מעוניין לבדוק את הקוד. בדיקת הקוד מתבצעת שחו! חס ללא צורך בהורדת תוכנה כלשהי על ידי הזנת ה-ק1 של המחשב בו נמצאיס הקבציס (ראה תרשים 2.2). 1 זסזס!קא = 61חז6)ח! 4:01050/1 - סז 0/7 ו || <] | קובץ עויכה תצוגה פועדפים בלים עזרה = . 6.6 5 חיפו₪ש | מועדפים היסטוריה הקודם הבא עצור רענך דף הבית ד | כתובת [שָ .וזכ קבאו קבאוססי/06/חסס.קהאוסס .ואוו :קוו 4 יי וזכ כ , ער שרוד ב זפ טסזם-ק 00/2 00| 6סץעד 608ו69ם ו 188018 -] 8סחק 6 פזפחו ו80פוכ ] 2חסחק 6 יס ז0פח6 6וס8פו ] אמק 6 ו זסרת רחסה -] 2 6 אסא 6 0 6 0 ₪6 ₪ | זפפוסזם =///סס חפוס ]2150 .1858/86 018ףוז |( סח| 6086660 2001 2000 (6) זהִפוזעְ60 , זספצצסזם קהעש [₪ תרשים 2.2 8 ס8/ למפתחי אתרים באינטרנט יצירת תמונות בפורמט קם צו כאמור, תבנית התמונה היחידה הנתמכת כיוס היא קאפש. כיצד אס כן יוצריס תמונות בפורמט ק8/! בשלב ראשון יש ליצור באמצעות תוכנה גרפית תמונה בפורמט קוחפ טוט 1) שחור-לבן. לאחר ששמרנו את התמונה ניתן להמיר אותה לפורמט קוחפאו באמצעות תוכנות המרה ייעודיות. ניתן לבצע את המרת התמונה 6חו|חס באתר קחחטצו2 קרח /46. ז6 סהּצש. אואואו/ /: קת תרשים 2.3 מציג את דף הפתיחה של יישוס ההמרה. זפזס!קא = 61חזפ]ח! 1)ס5סז6ו1 - קהופעש2קחום - זסוזפצח0ש ?)םש סז 17 6חווחם - סט דכה א קש סו 1006 פפאסטםה אש 00 6 | ". ₪ 9 .89| 4 9 | ₪8 8. >" 8% זחוזק | עסו 65זס/ב] ה0ז568 | שתסר] | 6/588 | פסופ הזוס 6% < 1065 ז לק [+ 2 קרחפ/ 36 -זס טוק בשויו :ות | 66 | ו יי 6חושח= ה6ז563 קעצ סחד + - 18000004 - 08 - זסו3!נוח= - 038|חשסל - 1 80 - 593708 6 11000 זט 0 = וי ב זם 60 מתתטטוי2 קט פחווחס זפטו דמב3ּ// <<< 7 :1 קט 81חחזס = מחט.* חו קה זו פעיסטחו/ (ש/ם) 111 זסז ץוחס :מפוז6 וטו 0 611 חומ סט סט 1011 .אוו | 61311061.06.טשואו | 05 106 ואו ג 4 / תווחו פא | | 66 סוס 8 תרשים 2.3 תהליך ההמרה אורך שניות ספורות, כאשר בתוס התהליך ניתן להוריד למחשב את הקוב בפורמט קוחפצו. פרק 2: כלים והגדרה ‏ 39 פרק 3 הגדרת 5/% כשרת > / פרק זה נכתב על ידי שרון טל הפעלת דפי ווז) חייבת להתבצע באמצעות שרת 60/. בפרק זה נלמד כיצד להגדיר את ה- ז6/ז56 60/ |8חס5ז6ק כשרת ץה/, ולהציג באמצעותו את דפי ה- ווא/ על גבי המכשיר הסלולרי עצמו. בטרס נוכל לצפות בפרי מלאכתנו על הצג הסלולרי, עלינו לבצע את הפעולות המפורטות בסעיפים שלהלן. התקנת ‏ ז6עו56 0 6/ ובּחהס5וסק התקנת ז6עז56 60// |5008ז6ק במחשב בו מותקנת מערכת ההפעלה 95 פשספחו/ דורשת לבצע עדכון ל- 2.0 506%חו/. עליך להתקין את קובצ העדכון 5256000.666או95/ שבתיקיה 806ז0קש6ז50/08 בתקליטור המצורף לספר זה. לאחר ביצוע העדכון יש לאתחל את המחשב. לאחר שהמחשב ייעלהיי מחדש: 1 הפעל את הקוב 6א5602.6 שבתיקיה 5ש; 876ש%/50 בתקליטור המצורף לספר. לידיעתך: במחשב בו פועלת מערכת ההפעלה 98 פשוסטחו/ץ, הפעל את קובצ ההתקנה של 50/60 60/ |8ח50ז6ק | בתיקיה פקפחס-800:א שבתקליטור ההתקנה המקורי של 98 פשססחו\ (החלף את האות א באות המייצגת את כונן התקליטוריס שלך). בחלון הפתיחה לתצ על הבא טא6א). בחלון הסכס השימוש בתוכנה לתצ על 6660%. בחלון סוג ההתקנה לח על ובּסוטץד. . בחלון התקנת תיקיית ברירת המחדל לדף הבית לחף על הבא טא6א). לסיוס ההתקנה יש ללחוצ על סיום (ח5וחו=]) ולאתחל את המחשב. פרק 3: הגדרת 5/ק כשרת קג/ - 41 הגדרת =קצד 111₪ כדי לאפשר ל-5/ק לזהות סוגי 115וא קהצ תקפים, יש להגדיר את ה- שקץך פואזו הבאים: (11₪ו) 6קץד %ה%6ח60 יבב 6כץ+ +0 הסושקוז656 הסו5חה6+אס סיוג תוכן (=ווזו) סיומת משויכת תיאור הסוג |הח/ש. כ בּצו. 0חע/+אס |וחצו 6 5006 |ו/ 56%!|וחצו. כהצו. סח//אס 5חחעע 6 5006 56710% ]וז קוטצו. העש 36/0 ו קוחפצו הסוכ 6!655זן\ חצ כקהעש. חע/ הס הסווכסהּ 6|וחו וז !וסוס .כ חצ הס פסווססהּ 6 56 ]וא 60!וקס 1. פתח את סייר פששסשחועצ (זסזסוקאם פשוססחו//), פתת את תפריט תצוגה (שסו/), ובחר באפשרויות תיקיה (5חסטק0 זססוסת). % 55 % 0 == 5 זו א 7 אוסו/ | | פשוווסקסזק = 6ו6וסם יו 6 9 ב + זב זסזסופים. ו .ב . =] 5 6 5/6 8 וט ו 55" 0 5% [₪ זו 6 0 סוחס ו חס עוא 8-ו וט 6 וסט , 0 % 8-9 ו ו 6701655001 תסוזס54 תוסח | ו 8:- כ זו ו סגוסופחו ב" ...01001" 105 26וחזס91וו. ב קר ספא ו ב 5 זפוטוססים עו 5סחווסס כ עו 5 ט 8 הוה ךר | ו סה עו כ ו | וט ו 5 חזבזסזק ה 5 זו ו סז[ | וו וס ,ד חום 6וסעס6 וסעססת > . . = , ו ספה עו + סוט 6 6 סו ב וס שו קוחד פוט [ 5 וס ו ב | 1] 1 זסט|ס= וו קגווספחו/ 6 ב ₪ ה0ו03 45-0005 | פא .שוגה [ פד ופד[ שו שק 8568 צזם.טסווסס 8 |5:] וא[ ]גוסכ 6% | 8368 .סוס [5 קווספחו/ו [)- מ 6ווהסוופקה 45-005] = 9268 (ס) 9-49 שו ח6ו9ע 5‏ 168 פזפוחוזק 3 |תפחטסטם 16% 7268 (פחפל [סוחסם 3 + 5 > קד ווה 8-62 / -005ו!50 6הַחב0 80 גוס 65|סבח= תרשים 3.1 2 בתיבת הדו-שיח אפשרויות תיקיה (פ5חסטקס ז0!060ס-) בחר בכרטיסיה סוגי קבצים (65מץד 6!ו=) (תרשיסם 3.2). 2 סף) למפתחי אתרים באינטרנט 5חסוזכ 0 ז0!46] -- = = ין-ןן = [= 0 1 חסוו8וק זס/יזס 5 0006ב [64. ]פוטס זפז 5 פעווס ה 1 3001655 800% 6 וסט כ ]הסוס ה ו ]תפוחגוסס כ פחחזס = )ה ססזס ה ו 6 קסת05)סה] 30006 וספ ]זט זו ]ספןסז שזוב||ה. ₪ תרשים 3.2 33 בחר באפשרות סוג חדש (6קץד צוסא). 4. בשדה ח0ו5ח%6א6 550613160 הקלד |וחש. 5 בשדה (115₪/) 6כץד 600560% הקלד |וחעט.כבּאו. חץ/ :6+ 6. לח אישור (06). 7 חזור על סעיפים 3 עד 6 עבור שאר השורות שבטבלה הגדרות 6סץעד שואזוא. 8 בסיום הגדרת ה- =קצך 15 אתחל את המחשב. פרק 3: הגדרת 5\ק כשרת קג/ |33 6מעד 6וו-] 6א 304 |וחש. כ שש 16/9 סע 5 חן ספעוס תרשים 3.3 כעת מוכן ה- ז%6ז56 60/ |8חס8זסק להצגת דפי וא/ על גבי צג המכשיר הסלולרי. פתח עורך טקסט, וכתוב את הקוד הבא: "ש//1.1 ואצ סדס//ואוחס-קהש/-" 16 ווק וחצו םקצד6סכ!> <"!וחא.1.1 |החצו/כ דס/פזס. והטזסזקהאו. ואוו /: קשח" <וח/ש> <"006כ |וחצו זז שְרת"=₪06 "90זו"=0! 6870> <ס/>0סעצו סו||6ח<ק> >/080< <|חצ/> שמור את הקובא עס סיומת |וחשו בתיקיה 6ססזצוצואו. הוגו את כתובת ה-ק1 של המחשב שלך (תוך ציון שס הקובץ שיצרת) לשדה ה-₪1ש במכשיר הסלולרי שברשותך, ואתה באוויר. 4 8₪\ למפתחי אתרים באינטרנט 5688 [* |הח51זח/5 1. 3.8.6 סו 58165508 4 תרשים 3.4 פרק 3: הגדרת 5/ק כשרת קג/ - 45 פרק 4 1 ]/ - 18000806 קט6ז3ּ1 6|655זועצ (שפת סימון סלולרית) גירסה 1.1 עוצבה לצורך יצירת יישומיס הפועליםס על התקניס ניידים קטנים, כגון טלפוניס סלולריס ועזריס דיגיטליים אישיים אחרים. יסודותיה של |וא/ מקורס בתקניס שוניס של האינטרנט. כתוצאה מכך, וא/ דומה במידה מסוימת ל-4 |אזה, שהיא השפה העיקרית להעברת נתוניס ב-60/ (או )/\ - פסעע 6סועצ סהזסעש). ואד עצמה מבוססת על 08701260ח5%8 6 כטאזבו |8ז6ח66 (5011) שבתקן 150-8879. /]41 תודוסי‎ ]|וא/ ירשה את רוב המבניס התחבירייס שלה מ- ]א (80886ח18 1876 016ו5ח6אם), שהיא תת-קבוצה מוגבלת של ]|56%, ומתקן 60₪/ 66ו/ ס!זסצ לשפות סימון לאינטרנט. וז/ מוגדרת כיישוס של |!אא. אלמנטים אס השפות וואדו, 561 או ]אא מוכרות לך, הרי ש- |א/ לא תהיה חידוש של ממש. ]|אז/ מוגדרת על ידי קבוצת אלמנטים, שלכל אחד מהס יש תגית ייחודית המוצגת באותיות רגילות. יש שתי דרכים להציג זואת. הדרך האחת היא: >%980< 65 חס הז . <00?/> הדרך השנייה היא: כך נוהגים כאשר האלמנט איננו יכול להכיל כל תוכן ויזואלי, כאשר אלמנט שיכול להכיל תוכן הוא ריק, או כאשר יש רק תגית פתיחה, ולא תגית סגירה (, לדוגמה). לדוגמה, תגית הפסקת שורה אינה יכולה להכיל כל תוכן, ולכן תבניתה היא: פרק 4: |א/ - 47 מכיון שכל אלמנט ווא/ הוא בעל שס תגית ייחודי, נהוג להשתמש במונחי האלמנט והתגית לחילופין. 5 וס סוק לכל אלמנט |וא/ יש תכונות (065ז6קסזק) שמתארות היבטים שונים שלו, או שאין לו כלל תכונות. תכונות מוכרזות על ידי הוספת רשימת מילות-מפתח באותיות רגילות והגדרותיהן, בין גרשיים יחידים או כפולים לתגית התחילית. הזוגות ערך/תכונה מופיעות לאחר התגית הפותחת. לדוגמה, לאלמנט של פיסקה יש שתי תכונות רשות, חפו|3 (יישור) ו- 006 (צורה). הן מתארות את יישור הטקסט ומאפייני גלישת המיליסם של הטקסט שבא לאחר תגיות הפיסקה <ס>. להלן דוגמה של אלמנט פיסקה, המגדיר יישור לשמאל של טקסט הגולש משורה אחת לבאה אחריה. ק> "אס|"=חסווםּ "סהזו"=06סוח > 60% חכה ההק . <ס/> קיימת תכונה אחת הניתנת לשימוש עם כל האלמנטים של ווא/ המכילים תוכן שניתן להצגה : 8ח8!:!וחא. תכונה זו מגדירה את סוג השפה הרשמית, או את הניב שווה הערך, שתוכן האלמנט משתמש בהם. כך ניתן לסוכן-משתמש של וויו רמז המסייע לו להציג כראוי את התוכן. תוכל למצוא תגיות תקפות ב- 1766 6=6. יש שתי תכונות רשות נוספות הניתנות לשימוש עס אלמנטים של |ואש: 0 ו-6855. ₪ (זיהוי) של אלמנט הוא מציין ייחודי של אותו אלמנט הנמצא בתפיסה. זו היחידה הקטנה ביותר של |וא/ הניתנת לשידור להתקן קג). התכונה 61855 (מחלקה, או סוג) מצרפת אלמנט עס שס מחלקה אחד או יותר, באמצעות שימוש בזיהוי שלו. כל האלמנטיס בחפיסה ששס התכונה 6855 שלהס זהה, נחשבים חברים (5ז6טוחס6וח) באותה מחלקה. התכונה 6! בתגית <6870>, והתכונה 6!855 משמשות בעיקר לפעולות צד-השרת, כגון שינוי סגנון של גיליון, אך כיוס סוכן-משתמש ק\ מתעלס מהן. בסופו של דבר, סוכני-משתמש קש יתמכו בוודאי ב-ואספ (|6006 66[פ0 זחסחזנוסספ) ותכונות אלו דרושות כדי לתמוך ב-וזסס. בהמשך ספר זה, כאשר מוגדרות תכונות של אלמנטיס מסוימים, לא כללנו בדרך כלל את התכונות 6 ,61855 ואת פַח3|:|וחצו לצורך פשטות הצגת הדברים. תמיד עליך להניח שאלמנט יכול לכלול את התכונות 0 ו-6|855, וכל אלמנט שיכול להכיל תוכן - יכול לכלול גס את התכונה 8ח8!:|חא. 8 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט תצוגת תחביר עד סוף הפרק אנו מתארים בצורה לא פורמלית את האלמנטים של וא/ו ואת תכונותיהס. תתילה נציג אלמנט בדרך הדומה לזו של אלמנט הפיסקה שזה עתה תיארנו. נציין את שס האלמנט, בעקבותיו - את רשימת התכונות שלו, ואחריה את רשימת הפריטים שיכוליס להיכלל כחלק מתוכן האלמנט: 6% > רשימת תכונות וערכיהן דברים היכולים להיכלל בתוך האלמנט <%ח6וח0|6/> רשימת התכונות כוללת את כל התכונות האפשריות, מלבד פַח3]:!וחא, 6855 ו-10 (10 נכללת בכרטיסים) וערכיהן. אס תכונה יכולה לקחת ערך מרשימת ערכים, אנו מצייניס את האפשרויות באותה שורה, כשהן מופרדות בקו אנכי. ערך ברירת המחדל של תכונה מופיע בהדגשה. תכונות נדרשות מודגשות גס הן. להלן תחביר מלא של אלמנט פיסקה: ק> "חח | זס%ח60 | 6!"=חסוום " סְהזוסח | קבּז/ש"=06סוח דא ד >?906<,‏ , , דאם דדוא= ,<00> ,צחדאסס , ,<זסהסההּ> ,<ה8> <ס/> יש סוגיס שוניס של ישויות שיכולות להיכלל בתוכן של אלמנט. הסוגיס היותר נפוציס הס אלמנטים אחרים. לדוגמה, כמתואר בדוגמה הקודמת, תוכל לכלול תמונות , כתובות |( (<8>,<זסחסהבּ>) וטבלאות (<%8016>) בפיסקה. יצרנו קבוצה של קיצורים (כגון דש דדוא=) המפורטיס בטבלה 4.1, כדי להציג את קבוצות האלמנטיס הנדרשיס ביותר ופריטיס אחריס שעשויים להיכלל באלמנט או תכונה. הקיצוריס כתובים באותיות רישיות וכך קל לאהותם. קיצורים אלה ודאי אינס מובניס כעת, אלא אס כן יש לך ניסיון מסוים ב- |וא/. ככל שתתקדס בקריאה בספר תכיר אותס יותר. בנספחיס לספר וה כללנו כמה נתוני תחביר של |א/: נספח א' הוא רשימה אלפביתית של כל האלמנטיםס של |אש, התכונות שלהס והפריטיס שביכולתס להכיל כתוכן. הנספת הוא סיכוס של האלמנטיםס הנפרדיס המתואריס בפרק זה. נספתח ב' הוא טבלת 66ח₪6/6076 67055, המציגה את האלמנטים שיכולים להיכלל באלמנטיס של ||א/. היא עוצבה לצורך קבלת מידע במהירות. לדוגמה, האס אתה יכול להכיל את האלמנט <0ח65ז/16> בפיסקה. פרק 4: |א/ - 49 נספח ג' הוא טבלת ₪6/076066 055ז6, המראה את התכונות שבשימוש כל אלמנט. היא עוצבה לצורך קבלת מידע מהיר. לדוגמה, מהו האלמנט שעליך להשתמש בו כדי להגדיר יישור טקסט. למרות שהושקע זמן רב בהכנת נספתחים אלה כדי להקל עליך בהבנת הדקויות של ), קייס רק מקור סמכות אחד: ה- חסטוחו6ס 6קץד %הס6והט6סם |אצ (סדס). מקור זה מהווה את התיאור הפורמלי של |א/). תוכל למצוא אותו בכתובת |החא.1.1 |חזאו/כ ד /9זס. ותטזוס+סו. שאואו. כאשר אתה מתלבט, פנה למקור זה. טבלה 4.1 קיצורי תוכן !וא/ו ץצ דאפם | אלמנטיס של הוספת נתונים: <+טכח!>, <561666> ן- <610|0566> 5 אפשרויות <60> תקפות : 0616%6, הסוזקס, ק|סח, טסזכ, זְסַס6בּ ו- חתשסח)חשט דאפ דדוא; | אלמנטים עבור תבניות טקסט: <ו6₪>, <9ח0ז50>, <5>, <ו>, <ט>, <0ופ> ו- פז | שמות תואמי 1אא המזהים באופןו ייחודי אלמנט שבמסמך 5דאפ / | אירועים פנימייס ברמת הכרטיס : 6זבּשז0ס1ו6+חסחס, זה 036 וס+ח חס ו- וסוהו+חס דא )‏ שלס המציין אורך בפיקסלים, או שלם בלווית סימן קידומת, כדי לציין אורך באחוזים מרוחב המסך שו א | שס וא תקף - אותיות, ספרות ותו קו-תחתון (56076ז06חט) מפפואעא | שלס תקף הגדול או שווה לאפס 6 זז ד | טקסט של שורה אחת ב-2.0 6006וח(! שלא נותח דאםד | טקסט של שורות מרובות ב-2.0 16006 שלא נותח ג4דה םס מתרוזת עס התייחסות משתנה אפשרית ]106000 ₪650766 ההזסזוהש (זאנ), וחט, 36 א 650766 חזסזוהחש (אחנש), 0 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט 5 וח ]|א/ היא שפת סימון ליצירת יישומיס מבוססי פ6/צ. דרוש לה מנגנון המאפשר פנייה לתוכן ותוכניות באתרי 60/. פורוס -8/ בחר להשתמש בסטנדרטיס קיימים של אינטרנט לאספקת מנגנון זה. |וז) משתמשת בכתובות !081 מוחלטות כדי לפנות לתוכן המוצב באתרי 60₪/ ספציפיים, או בכתובות פרוטוקול אינטרנט (15). בנוסף, היא משתמשת גס ב-815ש יחסיים, במקום בו ה- ₪ הבסיסי של מסמך וא/ הוא מיקוס ה-60/ של אותו מסמך. פנה ל-2396 8-6 להגדרות 0815 וקבוצות תווי |חש. |ואש משתמשת גם במושג עוגנים (זסח6ח3), כפי שהם משמשים ב-וואד₪, כדי להצביע על מיקומים בתוך מסמכים. עוגן מתחיל עס ₪1( ואחריו הסימן יי ושס המקטע. במסמכי |ואא, שס מקטע הוא שמו של כרטיס מסויס בתוך המסמך. תיאור מפורט של כרטיסים ראה בסעיף 68105 בפרק זה. הקשר בכל רגע נתון, לסוכן-משתמש תואס אוש יש הקשר. ההקשר כולל את כל המשתניס המוגדרים כרגע, את ערכיהם ואת מחסנית ההיסטוריה של כל ה-15אש שהסוכן-משתמש ביקר בהס לאחרונה (עומק מחסנית ההיסטוריה תלוי ביישוס הסוכן-משתמש). סוכן-משתמש |א) חייב לכלול תבנית ממשק משתמש (6פט 0 866וססה!), דוגמת הלתצן 886% בדפדפני |אדה, לצורך ניווט לאחור במחסנית ההיסטוריה. כפי שתראה, יש דרכים להגדרת משתנים ולהחלפת ערכיהם בביטויים. כמו כן, ישנן פקודות המאפשרות לך לאתר את האלמנט העליון שבמחסנית ההיסטוריה, להגיע אליו וללכת ל- 081 חדש, תוך דחיפת ה-81 הנוכחי למחסנית ההיסטוריה. באפשרותך גם לנקות את המשתנים ואת המחסנית על ידי יצירת הקשר חדש. הקשר הסוכן-משתמש הוא עקבי. הוא נשאר בהתקן במהלך תרגומי מסמכים, העברות רשת ואירועיס אחריס. למרות שאין הדבר נדרש על ידי מפרט קג/, סוכן-משתמש יעיל עשוי לשמר את ההקשר במהלך כיבוי המכשיר - הדבר חוסך עלויות רשת למשתמש. כמו כן המשתניס הגלובליים ומחסנית ההיסטוריה זמיניס לכל רכיבי התוכנית. קבוצת תווים ]|א/ משתמשת בקבוצת תווי |ואא, 150/156-10646 שמסיבות מעשיות, והה כרגע ל- 0 0006סוח/!. תוכל להשתמש בכל קבוצת-משנה מתאימה של 66ססוחנו, כגון 05-5611 או 8-?01. אס תשתמש בקבוצת-משנה אחרת מאשר 05-561, עליך להכריו על קבוצת התוויס תוך שימוש בכותרות 5ד41, ב- חסטפוחזסזחו-6%8ח או בהכרזות הקדמה של |ואא, תוך שימוש בתכונה 8ח606001. הקדמת !יא מתוארת בהמשך פרק זה. פרק 4: |א) - 51 כמו |אא, ‏ וא/ תומכת בישויות תו ממוספרות לצורך פנייה לתווים מסוימיס שבקבוצת תווי 06ס6וח/. ישויות ממוספרות ניתנות לביטוי בתבנית עשרונית או בתבנית הקסדצימלית. התבנית העשרונית מתחילה בקידומת ‏ '+ש'י, התבנית ההקסדצימלית מתחילה בקידומת ''א8%'י (ה-א יכולה להיכתב גס כאות רישית א). הקידודיס הבאיס לרוות (יי יי) זהים : 8432 0, תווים מיוחדים ל- ||א/ מספר תווי מיוחדיס שכדי לכלול אותס בתבנית טקסט, עליך להשתמש בייצוגי תו מיוחדיס כמוצג בהמשך. סימן הנקודה-פסיק (;) הוא חלק מישות התו, וחייביס להוסיף אותו. אחרת, הסוכן-משתמש מפרש את הייצוג כסדרה של תוויס נבדלים, ולא כייצוג תו מיוחד. טבלה 4.2 תוויםס מיוחדיס > 6 חהחץ 655| < 0% הח 80 ;5 36 / 0% סשסטף 6ופוס 8 ;קוחה 50 קוחה % ;5% חפו5 זהּ!|סט רווח קשיח ;8050 6 680 הסח מקף רך ;₪5 חסחקץו 50% רווח קשיח הוא רווח שאינו ניתן להסרה. כרגיל, סוכן-משתמש >/ מסיר רצף של תווי רווח מכל סוג שהוא. מקף רך הוא מקף במחרוזת טקסט שאינו מוצג, אלא אם כן הוא מופיע בסופה הלוגי של שורה ששונתה על ידי הסוכן-משתמש. טקסט אלמנטיס של |וא/ו, תכונות וערכי תכונה ממוספריס חייביס להיכתב באותיות רגילות (6856 זסאוסן). כל יתר תבניות השפה הן רגישות לגודל-אות (6ש51₪ח56 6856). לדוגמה, המשתניס 1זבּ/, 1זבּצ ו- 2₪1/ שוניס לחלוטין. הרווח הלבן של |א/ כולל את התוויס הבאיסם: שורה חדשה - 6חו! שפח (התו העשירי בקבוצת התוויס 6006וח0), חזטש6ז 681806 (התו ה- 13 ב-6006וחש), רווח - 50866 (התו ה- 32 ב-16006ח0), טאב - 180 (התו התשיעי ב-06ססוח0). מלבד היכן שצוין, |א/ מטפלת בתווי רווח מרובים כתו-רווח יחיד. הקוד המוסבר בספר וה משתמש 2 סףּ) למפתחי אתרים באינטרנט ב-68 (חז600 68771806) וב-80+ לשיפור הקריאות. הס אינס נחוצים ומהדרי !אש וסוכני-משתמש מתייחסים אליהס כאל רוותח לבן רגיל. בעת הגדרת תכונות, עליך להפריד זוגות של תכונה/ערך באמצעות רווח לבן. אולס אינך יכול להשתמש ברוותח לבן בין שס התכונה, הסימן שווה (יי=) וערך התכונה. הערות הערות 1/ משתמשות באותה תבנית כהערות ודת : < -- הערה -- !> ניתן לכלול אותן בכל מקוס שאלמנט יכול להתרחש. לא ניתן להציב הערות באמצע הגדרת אלמנט. גרשיים ] מתייחסת אל תו גרש יחיד (י) ואל תו גרשיים (יי) באופן שווה כדי לתחום ערכי תכונות. תוכל להקיף הגדרות תכונה עס אחד מסוגי התווים האלה. אס ברצונך להשתמש באחד התוויס האלה במשמעותו הספרותית, עליך להקיף אותו בתוויס מהסוג השני. שני האלמנטיס הבאים שווים: <"קהזץ"=6ססרח "שתשוז"=חפווה ק> פיסקה 4 <ס/> <טח0וז'=חפווה ק> פיסקה 3 <ס/> 25 חפיסה (066%) היא יחידת ה- |אצ המשודרת להתקן ג/. מבחינה מושגית, החפיסה היא דף מידע, דומה מאוד לדף 60/ שעמו המשתמש יוצר אינטראקציה. לאורך ספר זה, אנו משתמשים לתילופין במונחיס חפיסה ומסמך. קהש מעוצבת עבור התקנים ניידים הפועלים על רשתות סלולריות וברוחב-פס צר (בקצב של טופסווא 1 לשנייה). עקב מאפייניהן של רשתות סלולריות, עדיף לנסות לשמור את מימדי החפיסות קטניס ככל האפשר, רצוי פחות מ- וץססווא 1. למספר שירותי ץה/ יש הגבלת מקסימוס לגבי גודלה של חפיסה שהס מסוגלים לשדר בהעברה אחת - אילוצ הכופה עליך שמירה על גודל חפיסה קטן. אס אתה מוצא את עצמך מעצב יישוס מסובך במיוחד, יהיה עליך לפרק אותו לחפיסות רבות כדי לענות על מגבלות אלו. פרק 4: |א/ - 53 חפיסת |א) המעוצבת כראוי מתחילה עס הקדמה, אחריה מספר כותרות אופציונליות, ואחריהן רצף של כרטיסים. כרטיס הוא יחידה אחת של אינטראקציית משתמש, כגון תפריט בחירה או מסך של טקסט. רצוי שתוכנו הוויוואלי של כרטיס יתאים במלואו למימדי מסך של התקן נייד. לעומת זאת, התוכן יכול להיות גדול ממימדי המסך, ואז ניתן לעשות שימוש בגלילה אנכית או אופקית. אס התוכן כולל מספר שדות הוספת נתוניסם שלא כולס מתאימיס למסך, הסוכן-משתמש עשוי להציג כל אחד מהסם במסך נפרד. מכיון שיישומי ?ג/ הס תוכניות !וא, הס חייביס להתחיל עס הקדמת ‏ !אא תקפה המכילה את גרסת !אא ומצביע להגדרת !וא של השפה בה משתמשים. כל הדוגמאות בספר זה, הכלולות גם בתקליטור המצורף, עושות שימוש בהקדמה הבאה: "א=//1.1 ווא/צ סדם אעטחס-קגשצש/-" 6ז ופטק ווא/ש םקצד6סספ!> <"!והא.1.1 |וחעש/ כ דפ / פזס.והטזוסזכ בא עעעטש/ / :קת" מהדרי ק4/ ושרתיס משתמשיס בהקדמה כדי לנהל את יצירתן והפעלתן של תוכניות קה\. ההתקניס המפעילים תוכניות ק4/ אינס נחשפים למידע וה. לשס הקיצור, איננו כוללים את ההקדמות בקוד המוצג בספר (מלבד בדוגמה הבאה), אך הן נכללות בקבצי קוד המקור שבתקליטור המצורף. לאחר הקדמת התפיסה, באה החפיסה הממשית, תחומה על ידי התגית . להלן תחביר של חפיסה. שיס לב שלתפיסה אין תכונות : <|וח/> <₪680/> <1680]> <306|קוח6ף/> <66ה!וח6+> <6870/> <687/0> <|וחא/> ישנס שלושה אלמנטיס התקפים בחפיסה: = אלמנט <8686> המכיל מידע אופציונלי אודות כלל החפיסה, כולל בקרת גישה ו- חסוהחזס)חו-6%8וח. תיארנו את אלמנט <686ח> בקצרה. = אלמנט <0!3%6ו6₪?> המכיל מידע אופציונלי אודות אירועיס קשוריסם ברמת התפיסה. מידע נוסף אודות אלמנט <6₪1013%6+>, ראה בהמשך פרק זה. . כרטיסיס מגדירים את ממשק המשתמש ואת לוגיקת התהליך של התפיסה. חפיסה חייבת לכלול כרטיס אחד או יותר כדי להיות תוכנית קה/ תקפה. אנו מתאריס כרטיסיס ביתר פירוט בהמשך פרק זה. 4 ס8\ למפתחי אתרים באינטרנט להלן דוגמת מבנה צורת חפיסה תואמת 1.1 קה/: "אש//1.1 ואעצ סדס//אטהסתקהצו]/-" 16 וספטק וחחצו םקצד6סכ!> <"|וחא.1.1 |וחצו/כ דס/פזס. והטזסזקבּצו. צואואו/ /: קשה" <|וח/> <680]> מידע כותרת <0680/> <0|3%6ו60+> מפרט הגדרת תבנית <36|רח6)/ > <6870> מפרט הגדרת כרטיס <6870/> <6870> מפרטי הגדרת כרטיס אופציונליים נוספים <6870/> <|וח/ש/> לאלמנט <686ח> אין כל תכונות, אך הוא יכול להכיל שני אלמנטיס נוספים. התחביר הוא כדלהלן: <680> <966655> <6%8]> <680/> אלמנט <866655> מאפשר לך להגדיר פקדי גישה, בצורה של חו03ח00 ושס נתיב, עבור חפיסת |ואצ. התחביר הוא כדלהלן: 5 "זז ז5"= וס "16 ד5"= זה > הוהּוח60 הוא שס חלקי או שלס של חוגחחסט. ערך ברירת המחדל הוא ה-חו008ס0 של החפיסה הנוכחית. חזק הוא שס נתיב יחסי או מוחלט. ערך ברירת המחדל שלו הוא גל כאשר סוכן-משתמש מנווט בין חפיסה לחפיסה, ונתקל בחפיסה בעלת בקרי גישה, הוא משווה את חו008 החפיסה המבוקשת לתכונות חו0008 ו- הזאק של התפיסה המבוקרת. אס ה-0081 והנתיב זהיס, החפיסה החדשה נטענת ומופעלת. בדיקת ההתאמה נעשית מול חו8ח00 מלא ומרכיבי נתיב. לדוגמה, ה-חו608 של אַזס.וחטזוס?! תואס ל- פָזס. וחטזס?. כְפאו, אך אינו תואס את טזס. וחטזסזקפ וצו. בדומה לכך, הנתיב "צ/א]" תואס את "א/" אך לא את "צא/". פרק 4: |א)- 55 בדומה לתגית <608וח> של ואזה, האלמנט <₪60₪8ח> של |אצ משמש לצורך שידור הסטהוה'וס+חו-6%8ח גנרי אודות חפיסה. להלן התחביר: 88> "16 ד5"= 6עו60-קח "1% ד6="5וחהח "8156+ | 0708="0706ס1 "0 "+60 "16 ז66="57ח56 > קיימיס שני סוגי חסאוחזס)חו-618וח שבאפשרותך להגדיר, אולס ביכולתך להגדיר רק <16%3> אחד לכל אלמנט. הראשון, עוטף2-6פ, מגדיר את כותרת פדדה, במקוס בו ערך צוטף2-6 הוא שס הכותרת וערך ה-560%ח60 הוא הגדרת הכותרת. /98008 שה/ אמור להמיר אלמנט <6%3וח> צ1ו2-600+%₪ לכותרת תגובה, לפני שליחת החפיסה אל הסוכן-משתמש. למידע נוסף אודות כותרות קדד ו- |א/ו, ראה פרק 8. הסוג השני של מידע <6%8וח> הוא מידע 6וחצּח, המציין שה- חספ זס)חו-608וח שצוין על ידי התכונה 600%60% הוא לא אחר משווה הערך לכותרת קדדה. סוכני-משתמש קה/ מתעלמיס מאלמנטיס מסוג <613ו>סוהבּח. התכונה 08ז10, כאשר היא מוגדרת ל-6שז8פ, מציינת שה- חסטאזסחו-8ז6וח אמור להימסר לסוכן-משתמש, אס הסוכן-משתמש תומך באלמנט <16%8ח> (אין הוא נדרש לעשות כן). התכונה 561616 מציינת מידע משני לצורך פירוש ה- 6%8-081%8ו. לדיון מפורט יותר ב- חסופוחזסזחו-6)8וח, עליך לעיין ב-2616 ₪56 לקבלת פרטים אודות כותרות קדדה, וב- 4 |ואדו לקבלת פרטים על תגית 111 <613וח>. 65 ליבה של תוכנית |א/ הס הכרטיסים. בדומה לתוכנית ‏ !|ואזה, כרטיס מכיל תערובת של מידע תבנית, תוכן הניתן להצגה והוראות הפעלה. כל כרטיס בחפיסה חייב להכיל אלמנט אחד או יותר. המידע שבאלמנטיס הוא משתי קטגוריות הבסיס: הוראות ותוכן. ]|אז מאפשרת לך לנהל משימות הרצה טיפוסיות, מרמה גבוהה למדי, כגון הוספת נתונים, ניווט ותגובה לאירועי התקן כמו הקשות מקש. תוכן הכולל טקסט בתבנית וטקסט ללא תבנית, רשימות בחירה והדרכת משתמש ועוד. כאשר התקן תואס קגש מקבל חפיסה (או מפעיל חפיסה מבוססת ₪08 או אא), הוא בוחן את האלמנטים ברמת התפיסה, מחפש את הכרטיס הראשון בתפיסה, בוחן את תכונותיו והגדרות נוספות, ואז מציג את תוכנו של הכרטיס הראשון בחפיסה 6 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט (אלא אס כן נתקבלה הוראה אחרת). הפעלת התוכנית נמשכת בתגובה לקלט משתמש או אירועיס אחרים, כגון סיומו של קוצב ומן. בנקודה מסוימת, התפיסה הנוכחית עשויה להתקשר לחפיסה אחרת, ולהתחיל את המעגל מחדש. להלן תחביר של אלמנט <086> : >> "סז"=0ו "18156 | 6 "=א%6חס6/ששסח " |₪("=870 חס חס " |₪()"= תסלה חס " |₪("= סוחס "18|56 | 6ש+"=0760זס ך/=₪6 > <זסח> ,<> ,<00> ,<6/600ח0> <0ז68/> לכרטיסים יש מספר תכונות, כולן אופציונליות : = 6ו. שס הכרטיס, הניתן לשימוש כמציין מקטע ב- |₪ש. + %%א%6ח60שש6ח. תכונה בוליאנית המורה להתקן להסיר את כל המשתנים מצייני ההקשר, לנקות את מחסנית ההיסטוריה, ולהגדיר את ההתקן למצב ידוע. .‏ 6זה/שא50:236ה6הס. 081 שיש להגיע אליו אס כרטיס זה מופעל כתוצאה ממשימת <עסיוק>. = 6זה/ש107ו6+ה6חס. |ח( שיש להגיע אליו אס כרטיס זה מופעל כתוצאה ממשימת <00>. + | *סוהוזחס. ₪1 שיש להגיע אליו אס אלמנט <וסוחוש> מסתיים. לפרטים נוספים, ראה סעיף ייקוצבי זמן'י בפרק זה. . %6, תכונה בוליאנית המציינת שתוכן הכרטיס אמור להיות מוצג בתבנית רשימה. = ₪6ש. התווית המשמשת לציון הכרטיס אס המשתמש סימן אותה. התווית ניתנת להצגה גס על ידי סוכני-משתמש אחריסם. במבט ראשון, נראה שאינך יכול לעשות הרבה עס כרטיס, בהתחשב במספרס המוגבל של אלמנטיס שכרטיס יכול להכיל. לעומת זאת, אס נתבונן בהגדרות אלמנט |!ו/ו, עליך לחשוב במונחי קינון, כרטיס יכול להכיל פסקאות (אלמנט <ם>). פסקאות יכולות להכיל את כל שאר סוגי האלמנטים. למעשה, אינך יכול להציב כל תוכן ויזואלי בכרטיס בלי להכלילו באלמנט פיסקה. עיין בנספת א' עבור רשימה מלאה של האלמנטים הניתניס להכללה בפסקאות. פרק 4: |א) - 57 כל הדוגמאות בספר וה, הכלולות גס בתקליטור המצורף, עושות שימוש בהקדמה הבאת: "א=//1.1 ווא/צ סדם/ אעטחס-קגשצש/-" 6ז ופטק ווא/ש םקצד6סספ!> <"!והא.1.1 |וחעש/ כ דכ / פזס.והטזוסזכ בא עעעש/ / :קת" להלן מסמך ץג\ שלס (ללא כותרת וואא, אותה חובה לציין, אך אנחנו לא נציג אותה). ה-6וזס/ סוו6 הפופולרי תמיד, מראה כמה פשוטה תחפיסת |וא\ יכולה להיות (|וחצו. 4-01א6). <|וחצ> <6870> <ק> סוו6ר <ס/> <6870/> <|וחצ/> תרשיס 4.1 מציג כיצד נראית החפיסה בערכה של 8|)סא. כל כרטיס בחפיסה חייב להכיל אלמנט אחד או יותר הניתן לאפיון כתוכן, כהוראות טיפול באירוע, או אלמנטיס של הוספת נתוניס. בהמשך נדון בהרחבה בשלושת סוגי אלמנטיס אלה. תוכן המידע הבסיסי שתוכל לכלול בכרטיס הוא מחרוזות-תוכן של תוויס המוצגיס על המסך של התקן תואם-סוו. כמו כן, !א/ מספקת מספר אפשרויות לעיצוב טקסט על המסך. כמו ב-₪4191 אינך יכול להגדיר את העיצוב במדויק. כל שבאפשרותך לעשות הוא לתת לסוכן-משתמש רמצים אודות מאפייני התוכן והעדפותיך. הסוכן-משתמש הוא שמחליט סופית כיצד להציג את התוכן. 61100 1. 08 תרשים 4.1 חסצ סווסה, בסגנון קה/. 8 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט כל תוכן בכרטיס חייב להיכלל באלמנט פיסקה. להלן התחביר: ק> "ח | ז%0ח66 | 6%!"=חסווםּ "סהזוסח | קבּז/ש"=06סוח > דד ,<6ו0ה?> , , דאם דדוי= ,<06> ,צמדאסשס , ,<זסהסחהּ> ,<ה8> <ס]/> תכונת חִפַוּ1הּ מיישרת טקסט לשמאל, לימין או למרכז התצוגה. ערך ברירת המחדל אם לא צוין ערך אחר, הוא לשמאל. תכונת ₪006 מפקחת האם תוכן הפיסקה יגלוש מצידה חימני של התצוגה. אס אתה מגדיר קְשסח, על הסוכןו-משתמש לספק מנגנון כלשהו להצגת אותו חלק של שורה בפיסקה שאינו מתאים לגבולות האופקיים של התצוגה. אנו מציגיסם דוגמה של פיסקה המשתמשת בשתי תכונות אלו ב-")6ד 6ַפח8ו|מ". פנה לטבלה 4.1 או לנספת א' לצורך הסברים על דאם דדוא=, דאפד ו-צא דאפפ. טקסט לא מעוצב כרטיס יכול להכיל טקסט כלשהו או תווים מיוחדים, המהוויס חלק מהשפה המופעלת בעת תצוגת הכרטיס. כאשר התקן <0870> <> פסה 2/ 506 ספוחצו 605 | 0605 6% ,60/60 0605 50866 בטוח ,506 ח63 טוסץ 5 .ה 6זה פזִסזְסבזהח6 |506018 ;קוחה <ס/> <6870/> <|וחצ/> טקסט מיושר וז/ כוללת שני אלמנטיס ליישור טקסט. הראשון הוא אלמנט העצירה (686זפ) בעל אפקט זהה לזה של 686זם |ואדת: האלמנט א69זט מתחיל שורה חדשה בתצוגה, הוא חסר כל תכונות ואינו מכיל תוכן. ל- וא/ יש גם אלמנט פיסקה, כפי שכבר תיארנו. להלן דוגמה כיצד להשתמש בו: <וח/ש> <0870> <"קהּז/ו"=06סח "6!"=ח8ו!ה כן> .שחו! פחוקספזצ ססחטווה-6%! פחסו ה <ס/> <"קז/וסח"=6ססרח "6!"=חפווה ק> .6חו! פחוקספזאו- הסח ה6חפווה-6%! פחסו ה <ס/> <6870]/> <|וחצ/> הסוכן-משתמש הוא שמחליט כיצד לנהל טקסט ללא גלישה. דפדפן חסס.6חסחק (למשל) מאפשר למשתמש לגלול מעלה ומטה, תוך שימוש במקשי החיצים, לכל שורת טקסט המתרחבת אל מעבר לצדו הימני של המסך (לא ניתן לגלול שורות בעלות אפשרות גלישה). כאשר אתה מגיע לשורה שאינה מאפשרת גלישה, סימון יופיע בצדה השמאלי של השורה (תרשים 4.3), ולאחר הפסקה קצרה, החלק החסר הלא נראה של השורה מתגלה (תרשים 4.4). 0 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט ש₪ש₪שת10 בת ₪₪ת10 ת .116 שמנ1ססהלטח .116 סמנ1סקהצטח 4 שִת10 בת< ששת1סק8עח-תסת תרשים 4.3 חלקה הראשון של שורה ללא תרשים 4.4 חלקה השני של שורה ללא אפשרות גלישה אפשרות גלישה טקסט מעוצב בדומה ל- !אדה, ||א/ כוללת מיגוון אלמנטיס לעיצוב טקסט. כמו ב-|אז הפירוש שלהס מושאר לדפדפו. להלן טבלה של תגיות סגנון של טקסט |וא/: טבלה 4.3 תגיות סגנון תגית מאפייני גופן <ס> 060 <0ום> 6 | <וח6> 6 וח <|> 6ו|ז <||8וח5> |וח5 <0ח5070> וח 5008 <> 6חוז06 חנ בשל טבעס הכללי יותר, מעודד תקן ‏ |א) את המפתחיס להשתמש באלמנטיס <0700ז55> ו-<וח6> היכן שניתן. סוכני-משתמש >ו יכוליס להתעלס מתגיות סגנון, ולהחליף את הטקסט ללא סגנון. כל אחת מתגיות סגנון הטקסט היא בעלת תחביר בסיסי והה. אין להן תכונות, והן יכולות להכיל את הישויות הבאות: דא ד ,<6!ס9+> , , דאם דדואת , ,<זסהסחה8> ,<8> פרק 4: |א/ - 61 להלן חפיסה פשוטה המשתמשת באלמנטים שונים של סגנון טקסט (ווחאו.4-04א6): <וח/ש> <6870> <ק> <0וס/ > סו|6 < 0וכ> <ח6/ >ס||16 < > סו!!46]<|> <> <||8ח5/ > סו|16< ||8רח5> <> < חס 50/> סו < הסי50> <ט/>סו|16]<> <ס/> <6870/> <|וחצ/> תרשים 4.5 מציג כיצד חפיסה זו נראית (לא כל הדפדפנים תומכים בגופן מוטה). תרשים 4.5 אלמנטי התבנית של וא/ טבלאות בנוסף לתכונות יישור פיסקה רגילות שתוארו לעיל, ל- |א/ יש שלושה אלמנטיס נוספיס - 99|6, צוסז 1806 ו- 0888 %80!6 - המאפשריס לך להגדיר טבלה מורכבת יותר. טבלאות !|א/ דומות לטבלאות |אדה, אך עס פחות אפשרויות עיצוב. לדוגמה, ביכולתך לשלוט ביישור היחסי של העמודות, אך לא במיקוס המדויק של כל עמודה בתצוגה. להלן תחביר טבלה: > "סז דפ"=חטווםּ "השפ ()"=5חהוהט!סס "ה ךדהס/"=6חט > <[/><)> <80!6+/> 2 סףּ) למפתחי אתרים באינטרנט מחרוזת 31198 היא רשימת מצייני יישור - אחד לכל עמודה. ערכים תקפים הס :י]י (שמאל), סי (מרכו) ו- ייפיי (ימין). התכונה הנדרשת 5חוט!60, מציינת את מספר העמודות שבטבלה. ₪₪6 הוא שמה של הטבלה. הסוכן-משתמש יכול להשתמש ב- ₪6 כאשר הוא מציג את הטבלה. כדוגמת טבלאות |אזה, הגדרת תכולת הטבלה נעשית על ידי קינון של הצהרת נתוניס אחת או יותר בתוך שורת הצהרות. נתוני טבלה יכוליס להיות טקסט פשוט, או טקסט תבניתי, תמונות או עוגניס. הסוכן-משתמש משבצ את הנתוניס בתאי הטבלה, ומציג את התוצאה. שורת טבלה יכולה להכיל אלמנט טבלה אחד או יותר, המספר מצוין בתכונת וט !60 של הטבלה. להלן תחביר של שורת טבלה: <> <0<>/%0)> <ח/> אלמנט נתוני הטבלה מורכב מעט יותר: <%0> דאם ד ,<6ו%80> , , דאם דדוא= , ,<זסהס6הה> ,<8> <%0/> אלמנט נתוני טבלה יכול להכיל את רוב סוגי התוכן, כולל תמונות, עוגניס וטבלאות אחרות. להלן דוגמת טבלה פשוטה (ווחאו.4-05א6) : <|וחש> <6870> <"ז00ח66"=חסו|ה ק> <ו/> פחסוטהוסקקה <|> <ס/> <ק> <||08ח5> <"5="2חוח|ס6 90|6?+> <7/> <0)/> 51/5000 <00> <1)/> מסה2 <%1> <> <₪/> <0)/> ה9:30-10:45 <%0> <)%/> 02/25 <%1> <> <7/> <1)/> 4:45-6:00 <%> <1)%/> 03/03 <%1> <806+/> <||8חח5/> <ס/> <6870/> <|וחצ/> תרשיס 4.6 מציג כיצד תיראה טבלה זו. פרק 4: |א/ - 63 58 תססות מ סב 5582%/56070 6 ה9:30-10:45 2-5 :1:1 3 תרשים 4.6 טבלת קג/ פשוטה תמונות בעידן הנוכחי של אתרי פ6\ עתירי גרפיקה, ייתכן שייראה מוור להציג תמונות בהתקן מוגבל יכולת, כגון התקן תואם לג/. ממשקי משתמש גרפיים עשירים אפשריים על התקנים ניידים. תמונה שווה מילים לא מועטות, ויכולה לתפוס שטח תצוגה קטן הרבה יותר. מעצבי ס\ כללו אלמנט תמונה, המשתמש בתגית , עבור אותס מצביס שעבורס תמונה היא הבחירה הטובה יותר. תמונות מוצגות בתוך זרס הטקסט הרגיל. ישנן תכונות שהסוכן-משתמש יכול לעשות בהן שימוש, אס הוא תומך בהן. הדבר מקנה לך שליטה מסוימת על אופן תצוגת התמונה. לעומת זאת, אס ההתקן מתעלס מרמזיס אלה, כל אשר ביכולתך לעשות הוא להציב את התמונה בשורה נפרדת משלה. להלן התחביר עבור התגית < /9וחן1> : 9חו> "וה0צסט | 00/6 | קסס"=חפוובּ "ה דהכ/"=זובּ "ה דא 1"=%ח60ח "רדת 806="1כ5 "ג דכ /"=068!576! 56="( |" "ףח זאם ]"=806קפע "ה דאם 1"= הססוש <] לאלמנט התמונה מספר תכונות, אולס רק שתיים דרושות : 3% ו-516. התכונה 8/6 היא מחרוזת הניתנת להצבה במקוס התמונה. הדבר נחוץ עבור התקניס שאינס תומכים בגרפיקה, או שהתמונה אינה ניתנת להשגה. התכונה 6ז5 היא ה-08₪1 הממשי של התמונה. בדיוק כמו דפדפן |אדח, סוכן-משתמש סאו, בדרך כלל משיג קודס כל את החפיסה המכילה את התגית , וכפעולה נפרדת דורש את התמונה המוצבת ב- ₪1 הרשוס בתכונה 56. 4 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט התכונה 1068/5176 מציינת שס תמונה מבוססת 0 (או ואהח), הניתנת לשימוש במקוס התמונה המוצבת ב-א( 6ז5. מפרט 1.1 ווא/ קובע שתמונות 1063/56 הנן בעלות עדיפות על תמונות 6ז5, ויש להשתמש בהן אס הן קיימות. הדבר הגיוני, מכיון שתמונות מקומיות נטענות מהר יותר, ומונעות פעולת השגת נתוניס נפרדת. סוכן-משתמש כולל, בדרך כלל, רשימה נרחבת של סמלים ותמונות מבוססי-₪0% למטרה זו. להלן חפיסה פשוטה המציגה את דוח מזג האוויר (|וחאו.6%4-06) : <וח/ש> <6870> <ק> 100 5' ד 0חו> "ץסטסו6 ץוזוהק"=:|ה "קוחצו ץ0טס!ס65/0וס/. "=576 "ץ00!הכ"=068|576| <] <ס/> <6870/> <|וחצ/> אס הסוכן-משתמש אינו תומך בגרפיקה, תראה את התצוגה שבתרשיס 4.7. אס הסוכן-משתמש חסר כל תמונות פנימיות, תראה את תמונת השחור-לבן המאוחסנת ב-081 שכתובתו "קוחסטו. ץסטסו6ק/5סוק/" במקוס המחרוזת "ץְסטסו6ס עְחְזבּק". ראה את התצוגה שבתרשיס 4.8. ₪0 הערה ! פורום שו הגדיר תבנית תמונה משלו, ה-)אוחוס 080חז/8 0/055/ן שמופעו), האופטימלית לשידור :עיל ברשתות רוחב-פס נמוך. כל ה-0870/8/5 60087/0/6 קוש חייבים להכיר בתבנית פאפעע כסוג 145 לגיטימי. כדי לפשט פיתוח תוכן, רוב 080/85 ש4/ץ ממירים אוטומטית קבצי 80 לקבצי קפ/ץן. התכונות הנותרות בתגית הן אופציונליות. 50866ע ו-₪50806 הס רווחים לבניס האמוריס להתווסף מעל לתמונה או מתחתיה (50806צ), ולימינה או לשמאלה (50800ח). ניתן לבטא את שני הערכים כ-ז66שחו, כציון פיקסלים, או על ידי ז6606חו ובעקבותיו סימן האחוז (%) המציין את אחוז הרווח הלבן במימד המתאים. התכונה 3190 מציעה יישור תמונה יחסית לשורת הטקסט הנוכחית: מעלה, למרכז, או עס שורת הבסיס הנוכחית. פרק 4: |א/ - 65 התכונות ₪610₪% ו-ח+6וש מקנות לסוכן-משתמש רמצים אודות מימדי התמונה, כך שיוכל לשמור שטח עבורה, ולהמשיך ולהחליף את התצוגה הנוכחית בעודו מוריד את התמונה. כדוגמת התכונות 150866 ו-66'הּס9ץ, התכונות 610% ו-ה6%ו יכולות להיות מצוינות כפיקסלים מוחלטים, או כאחוזיס ממימדי התצוגה. סוכני-משתמש יכוליס לקבוע את מימדי התמונה לערכי הגובה והרוחב, אס רצונס בכך. התכונות האופציונליות הן רק רמזיס לסוכן-משתמש וניתן להתעלס מהן. כמו כן, הן פתוחות לפרשנויות. אין לצפות שבהכרח שני סוכני-משתמש בעלי אותס מימדי מסך יטפלו באותן תמונות בדרך זהה. :1 /70487'8 :1 7087'8588 ץ61000 צְ61פַ8ק בר תרשים 4.7 סוכן-משתמש ללא כל תמיכה גרפית תרשים 4.8 דוח מזג אוויר גרפי משתנים שלא כ- |אזה, ניתן להגדיר משתניס בתפיסות ‏ !א/, להקצות להס ערכים, להציג אותס על המסך ולהשתמש בהס בביטויים. התועלת הרבה שמשתנים מקניס לך, היא היכולת לשמר מידע מצב בין חפיסות, והקלה על העברת מידע מחפיסה אחת לאחרת. משתנ: |א/ הס חסרי-סוג. הס כולס מחרוזות שערכן מוגדר לרצף של תוויס או לערך ווטח. משתניס שלא הוקצה להס הערך, גסם הס מקבליס את הערך |וטח. ניתן להחליף ערכי משתניםס בכל מקוס שבו מותר טקסט. החלפה זו היא בעלת עדיפות הניתות הגבוהה יותר בכל פעולות וו\ בזמן ריצה. למרות זאת, פעולה זו מבוצעת מאוחר ככל הניתן, כדי לוודא שפעולות המגדירות משתנים כבר בוצעו. שמות משתנים הס רגישי גודל-אות, עליהם להתחיל בתו קו תחתון (יי ‏ "), או באות 5-1 ובעקבותיה אות 005-45611 אחת או יותר, מספרים או קו תחתון. להלן שמות משתנה תקפים: 0 - 01 6חהחה |ח הדרך הפשוטה להגדיר ערכי משתנה היא להשתמש באלמנט <50/3> : > "ה דהכ/"=6והבּח "ה דכ /"=6שוהּצ <] 6 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט ל-<ז560/8> יש שתי תכונות: 6וחהּח (שס המשתנה) ו- 6טוּצ (הערך שברצונך להקצות למשתנה). <560/8> משלבת הצהרת משתנה והקצאת ערכיס בצעד אחד. לדוגמה: הכרות המשתנה 1זצ והקצאת הערך "6ט| 6וחס5" אליו. תוכל להשתמש ב-<561/3> באלמנטיס <40>, <ש6זק> ו-<ת65ז761>, כדי לאתחל משתנים לפני ביצוע משימה (לפרטים נוספים, ראה סעיף יימשימותיי בהמשך). ביכולתך להשתמש גס באלמנטיס <*שכח1>, <56]606> ו-<2055/16]6> כדי להכריצ על משתניס ולהקצות להם ערכים, או להקצות להס ערכי ברירת מחדל. האלמנט <%טקחו> משמש להוספת נתוניס. האלמנט <56166> מאפשר למשתמשיסם לבחור פריט אחד או יותר מקבוצת בחירה. האלמנט <05%66!6ק> מתואר ביתר פירוט בהמשך פרק זה. ניתן להתייחס למשתנה הנמצא בתוכן של כל אלמנט |וא/ו, וכמו כן בערך של תכונות מסוימות. כאשר תעשה זאת, ערך המשתנה מתחלף לטקסט התפיסה. קיימות שלוש דרכים נפרדות שדרכן ביכולתך להתייחס למשתנים. כולן מתחילות עס תו הדולר ("%"): וח חזה% (6וחהחזה/)% ( 610 /ח6:60רחה חזוה/)% הצורה הראשונה קבילה, אס אין דו-משמעות בהקשרו של שס המשתנה. אם קיימת דו-משמעות, עליך השתמש בצורה השנייה או הצורה השלישית. מכיון שכל התייחסויות המשנה חייבות להתחיל עס ''פיי, עליך להשתמש בשני סימני דולר כדי לייצג סימן דולר יחיד במחרוזת או בטקסט. בכרטיס הבא, אס המשתנה +חחזהּ מוגדר ל-'10.35'', המתרוזת "410.35 15 66ח08|8 +ח6זזט6 זטוסץ" נראית על המסך: <6870> <ק> .80% 15 66ח28!3 זח6וזטוס זטסץ <ס/> <6870/> כרטיס זה גהה לקודם: <6870> <ק> .(00ח8)%;24א%.98 5 ססְחִהּוה0 +ח6וטס זגוסץ <ס/> <6870/> פרק 4: |א/ - 67 ניתן להמיר משתנים, כאשר הס מוחלפים בתוכניות |וא/!, המשתמשות ב- 5 080ח656801- ₪1( המוגדריס ב- 2396 6=₪. חוקיסם אלה מספקים מנגנון להטבעת תוויס מיוחדים, כגון תו הנקודותיים (":") בלי שיפורשו כחלק מה-81ש. למרות שחוקיס אלה פורשו עבור התייחסות |₪ו, תוכל ליישס אותס בכל התייחסות למשתנה. תווי חילוף מקודמיס בסימן האחוז (יי%"), ובעקבותיו שני תוויס הקסדצימליים המגדיריס את הקוד האוקטלי של תווי החילוף של השפה הנוכחית. לדוגמה, המחרוות : "! 500% *!97 טס" מומרת ל: "! 500%+*!%23/%37+שט0" בעת חילוף, הצורה הראשונה אינה מתאימה להיכלל ב-081 כחלק מהגדרת משתנים, ואילו הצורה השנייה מתאימה. טבלה 4.4 מציגה את תווי החילוף מ- 2396 6-₪. כאשר ערך מחרוות-משתנה מוחלף בתפיסת |!י/ ביכולתך לציין תווי חילוף, תוויס שאינס ניתניס לתילוף, או לא מוחלפים, תוך שימוש בתחביר כדלהלן: טבלה 4.4 6087860015 656806- | 55/50 25 אע 5 דדזוז וםס ; %30 ) %70 > %36 /] ]%2 [ %70 < %36 ?ו ז%3 | 9%76 % %23 38( 556% 5 (6 %40 = %56 2 %50 ] %26 % %560 [ %30 = %27 ' %20 + %24 5 %26 %20 6 תווי 5-5011, 11א00-0א0 ו- =7א0 גס הס שמוריס. הס מומריס ל- )%1-%600 ו- 7 בהתאמה. < -- 0ח|69080 --!> (87:656806/)% (ם:זה8/)% (817:6/)% < -- 0ח|65680ח --!> (10656ו:87/)% ((0:ז8/)% (:ז8/)% .< -- 0ַח|65080 סח --!> (87:00656/)% (א:זה/)% (ח:זהע)% 8 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט |וא/ מיישמת החלפה באופן אוטומטי בעת פעולה עס תכונות המוגדרות ל-5|אש. כתוצאה מכך, כמעט בכל הנסיבות עליך להתעלם ממשתני החלפה, ולהנית שהסוכן-משתמש ווא/ עושה את הדבר הנכון. משימות עד כה, דנו רק בתוכן היכול להיכלל במסמכי ק/\. כפי שכל מתכנת יודע, תוכנית אינה באמת תוכנית, אלא אס כן היא כוללת הוראות. קיימות מספר דרכים להגדרת תהליך בחפיסת |!וא/). המקוס הנכון יותר להתחיל בו הוא הסברתן של משימות. 1 םה/ מגדירה מספר סוגי משימות. משימות משפיעות על סדר הפעלתן של תוכניות קה) על ידי הגדרת פעולות שיש לנקוט בהן כתגובה לאירועיס. ישנס ארבעה סוגיס של משימות ]/: <קססח>, <טסזק>, <7017657> ו-<090>. המשימה הפשוטה יותר היא <קססח>. להלן התחביר שלה: כפי שציפית, אין היא עושה דבר, היא משמשת רק לדריסה (או ביטול) של הגדרות אירוע ברמת החפיסה. <ט6זק> משמשת לצורך ניווט לכרטיס קודס שבמחסנית ההיסטוריה של הסוכןו-משתמש: <שסזק> <שסזק/> משימת <ח76)765> יוזמת רענון התוכן הוויז₪ואלי הנוכתחי של הסוכן-משתמש: <6]705]> <6]/05/> אלמנטיס של <560/87> הס בעלי קדימות הפעלה. אס הכרטיס הנוכתי מכיל קוצב זמן, אז קודס מופעלת התגית <ז56%/8> והאלמנטיס שלה ולאחר מכו מופעל הכרטיס. האלמנט <80> מגדיר ניווט ל-₪ש. 0 זה יכול להצביע על חפיסת \וא/ חדשה המאותחסנת בשרת, או להצביע לכרטיס אחר בחפיסה הנוכחית. האלמנט <40> מקנה ל- ||א הרבה מכוחה וגמישותה. להלן התחביר של אלמנט <40> : 0> "10 [800000-608756%="5 " |₪ַ()"=)6וח "+ | 05%כ"=600וח "11506 | 6ט"= 560070 > <ז560/8> , <05016!0[> <0)/> פרק 4: |א/ - 69 זו היא תכונה נדרשת. היא ה-81 של הכרטיס הבא או החפיסה אותה יש להשיג ולהציג. אס זה 081 מוחלט או יחסי תקף, הניתן להשגה, ה-81ע נדחף אל מחסנית ההיסטוריה, והכרטיס הראשון של החפיסה החדשה מוצג. אס ה-|חש הוא עוגן (זסח6ח8) חלקי לכרטיס אחר בחפיסה הנוכתחית, מחסנית ההיסטוריה נשארת ללא שינוי, והכרטיס החדש מוצג אס הוא קייס. אס ערך 560060676 הוא 6טשזפ, הסוכן-משתמש חייב לציין ל- ץ8ו88%6 קהצ, תוך שימוש בכותרת דרישת "ז60ז6)6ח'י של פדדה, את ה-א של החפיסה הנוכחית, תוך שימוש ב- 0 היחסי הקטן ביותר. תוכנה זו עוצבה כדי להקנות לשרתים רמה מסוימת של בקרת גישה ל-0₪15, בהתבסס על והות החפיסות המתייחסות אליהם. הגדרת ברירת המחדל שלה הוא 13!56. 4 מתייחסת לשיטת י:יחוס קדה המשמשת את 080 זה. שתי הבחירות האפשריות הן 66% ו-05%/. הן מפעילות בהתאמה את דרישות 651 ו- ז05ק של שרת סדדת. הדרישות כוללות את כל הכרזות השדה הנכללות בגוף האלמנט <40>. הגדרת ברירת המחדל של 61806 היא 66%. % היא רשימת 6-08/שו5ט!6%0 של קבוצת תוויס תקפה, כולל שמות שהוגדרו ב- 2045 6-₪ ו- 2616 856. השרת המקבל את הדרישה שיוצרה על ידי משימת <40> זו חייב לקבל את אחד מפרטי הרשימה. ערך ברירת המחדל של %%% הוא חשסתאחט, המציין לסוכןו-משתמש שעליו להשתמש באותה קבוצת תוויס ששימשה לשידור החפיסה אל ההתקן. להלן הגדרת משימת <40> פשוטח: <] "0761670="06ח56 "|וחעש.066%-עוסח/. "=ז6זח 00> אלמנטי <205%86!6> משמשים לצורך הגדרת זוגות של 6טו8צ/6וח8ח (שס/ערך) המועבריס לשרת 5ד₪1, המקבל את דרישת <40>. להלן תחביר 5%116!6סק : > "ה ךהס/"=6החהח "ה ך/כס/"=6ט|8 <] כאשר המשימה בעלת אלמנטי <205%116!6> מופעלת, הסוכן-משתמש: 1. מזהה את זוגות ה-6טוא8//סוַפח, ומחליף משתנים. 2. מעביר את זוגות ה-6טופּע/6וחהּח לקבוצת התווים הנכונה. 3 מחליף את זוגות ה-6טו8//סוִהח בהתאס לחוקי ההחלפה של ה-ואש, ומרכיב אותן ליישוס בצורת קוד |ח צואואו-א עבור סוג תוכן =וזו!. 4 משלים את המשימה בהתבסס על התכונה 6806וח. הגדרות תכונת ₪6%1060 קובעות כיצד הערכיס נדחפיס אל השרת. 0 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט אס הגדרת את 61806 כ-46%, זוגות ה-6טו6//8וחהח מוספיס לחלק השאילתה של דרישת סדדה, והדרישה נשלחת ל-|0₪ המצוין. לדוגמה, ניתן להשתמש במשימת <40>. זו לצורך דרישת רשימת כל הטיסות שבין 8061560 ח58 ל-16800ח6 ביוס שני הבא : <"06%"= 60000 "6טס"=07610707ח56 "ו5.60זחטוח/"=+6זח 00> <] "0 6="0ט|8 "חס הח 6="650וחפח 05016!0ק> >/)0< הדבר מבטיתח את דרישת 65 קדדח הבאה: 1 דד = 0806530 5= חס הסוא = ץ601208. שחו ז35) 5 דד זוסתטס ' אס אתה מגדיר את 66000 כ-05%, אותה משימת <40> שולחת את דרישת קדדח דפס זן: 1 דד ו%5.69ח8ו8/ ד05ק 6600 ט-אאא =06/ם-ז חח 60 5 דד זוסתטס ' "= 0806530 5= חו וס חס = ₪8 להסברים מפורטים נוספיס אודות דרישות ד65 ו-ד05סם וכותרות פדדו, ראה פרק 8. אירועים משימות אינן פועלות בריק. כדי לבצע דבר מה מועיל, הן חייבות להיות קשורות לאירוע. כאשר האירוע מתרחש, המשימה מופעלת. ישנס שלושה אלמנטיס שוניס המשמשיס לקשירת משימה לאירוע: <זסת6חהּ>, <+ח6ע6ח0> ו- <00>. עוגנים (5זסח6חוה) כמו ב- |ואזה, תוכניות 1א/ יכולות לכלול עוגניס - קישוריס לאלמנטיס שבמסגרת הדף. העוגן מכיל תוכן, הנראה בתצוגת ההתקן באופן כזּה שהמשתמש יודע שאכן קיים שם עוגן. ב- |ואזה, עוגנים בדרך כלל מודגשים בקו תחתון ובצבע שונה מהתוכן הרגיל. לסוכני-משתמש תואמי |]וא/ אין כלליס נוקשיס להצגת עוגניס. על הסוכן רק להבדיל את העוגן מהתוכן הלא מעוגן. לדוגמה, דפדפן וחסס.6חסחש מקיף טקסט-עוגן בסוגריים מרובעים. פרק 4: |אצ - 71 להלן תחבירו של אלמנט <זסח6ח3> : זסח6חה> " דהכ/"=6ח > דא ד ,<ח76065> ,<עסזק> , ,<ס9ף> , <ז0ח6ח3/> לעוגניס יש תכונת ₪6 (כותרת) אופציונלית. האופן בו מוצגת תכונת ₪66 נתונה לשיקוליו של הסוכן-משתמש. מפרט 1.1 ווז\ מזכיר כאפשרויות ביצוע: תיאורי כלי (5ק₪ |00), תוויות לחצן דינמיות והוראות קוליות. ביכולתו של סוכן-משתמש להתעלס מכותרת ה-<זסחסח3>. אס כותרות מוצגות, הן מוצגות בנוסף על תוכנו הטקסטואלי של העוגן - הטקסט חייב להיות מוצג, הכותרת יכולה להיות מוצגת. מפרט 1.1 |וא/ מציע שאורכה של תכונת 66וש של <זסח6חהּ> יהיה בן שישה תוויס או פחות, כך שתוכל לפעול על טווח רחב של התקניס. בנוסף לתוכן ויוואלי כלשהו, <זססחה3> תקף חייב לכלול הגדרת משימה, המציינת לסוכן-משתמש מה עליו לעשות אס העוגן נבחר על ידי המשתמש (כיצד המשתמש בוחר עוגן, תלוי במנגנוו של הסוכן-משתמש). המשימה המוגדרת חייבת להיות אלמנט <00>, <עסזק> או <0ה0/705]>. ביכולתך להטביע עוגניס בכל מקוס בתוכנית ‏ |א/ בו ניתן לכתוב טקסט מלבד באלמנטיס מסוג <חסשקס> (ראה סעיף "'בחירות"י בהמשך, לדיון על אלמנט <חסוסקס>). כמו כן קיים תחביר קצר עבור עוגניס : 8> " |₪()"=61זוו "|06ב]|"=6ח > דא ד , , <8/> התחביר משתמש בתגית <8> במקוס בתגית <ז3600>, וניתן להשתמש בה רק לצורך הגדרת משימות <80> הדורשות ציון 81ש. בעזרת ההוראות הבסיסיות למשימות, אירועיס ועוגניס, תוכל ליצור כעת חפיסות ]וז בעלות יכולות ניווט (|החאו.6%4-07) : "ש//1.1 וואצ סדס//ווחסקה/-" 16 ונוק וחצו סקצד6סכ!> <"|וחא.1.1 |וחעט/כ דס/זס. והטזסזק3 אצ וצו /: סה" <|וחצ> >!-- 06 15% 6870 --< >6870 !0="601" < 2 סף) למפתחי אתרים באינטרנט < הסח הס"=6כ/ס %ה6/חס> <>67050]> <] "6חס % 6="370ט|פע "חוףס"=6חחהח ז500/8> <ח760705]/> <%ח6/6חס/> < 00 ה הס"=6כ/ס %ה6/6חס> <0ח0)705]> <] "6חס 4 6="680ט|ע "חוסס"=6וחהח [500/87> <ח760705]/> <%ח6/6חס/> <ק> :00ו080ח 0650 8 506|600 <"6)="68702ז "2 006="6870 8> סו % 6870 <8/> <"68703 א "=)6זח "ץְה|ס5וכ"=006 8> 6 + 6870 <8/> <ס/> <6870/> >!-- +6 560070| 6910 --< < "0="68702ו 0870> < הסח הס"=6כ/ס %ה6/חס> <0ח0)705]> <] "סא % 6="6870ט|8 "חוףס"=6חחח 500/97> <ח760705]/> <%ח6/6חס/> < הח הס"=6כ/ט %ה6/חס> <0ח0)705]> <] "סא % 70ה6="6ט|8/ "חוף ה ס"=6חחח 560/37> <ח766705]/> <%ח6/6חס/> <ק> :ח0800ח0650 3 -56|60 <"6]="268701זח "1 006="6870 8> <8/> <"68703 א "=)6זח "ץְה|ספוכ"=06 8> <] "1שס זוה חאו 068!576="0| "66זח+ + 0זה3|6="6 "קרחם. טסוה הצוסס/5סוק/. "=576 טוחו> פרק 4: |א/ - 73 <8/> <ס/> <6870/> <-- 6870 0זוח+ 06 --!> < "0="68703 6870> <ק> חוףההס% סי 6והסס 56גון סע'טסצ :065008000 3 56|600 <"69701 א "=)6זח "1 006="6870 8> 06 א 6870 <8/> <"6)="68702זח "2 006="6870 8> <8/> <ס/> <6870/> <|וחצ/> לחפיסה זו שלושה כרטיסיםס. כאשר היא מופעלת, מתגלה הכרטיס הראשון כמתואר בתרשיס 4.9. אס אתה עושה שימוש בסוכן-משתמש של הח 0ס6.6חסחק שים לב כיצד הוא מדגיש עוגניס בעזרת סוגרייס מרובעים. אס אתה בוחר את העוגן המביא אותך לכרטיס השני (64762), ישנן שתי תוצאות אפשריות. אס הסוכן-משתמש איתר סמליס ששמותיהס 1שסיזזובּקש ו-1 שסזיוהּחשס, תראה תצוגה הדומה לזו שבתרשים 4.10. אס הסמלים אינם קיימים, תראה את התצוגה שבתרשים 4.11. לבסוף, אס תנוע לכרטיס השלישי, תראה את התצוגה שבתרשיס 4.12, כולל שס הכרטיס ממנו הגעת. :תסנפ8ת395%1 8 56160% [ 4 ] < נ[%] תרשים 4.9 הכרטיס הראשון 4 8₪0/ למפתחי אתרים באינטרנט :תסנ8%ת685%1 8 56160% [ סשף + 0826 ] < [ 66עם%6 + 0826 ] תרשים 4.10 הכרטיס השני עס סמלים תסע+ שתסס 105856 שט'טסצ :תסנפ%הת368%1 8 561606 סטם % 08264 [ סתס + 08206 ] < :תס1סאת369%1 8 561606 | 266ם6 + 6826 ] [ 6םמס % 0826 ] < [ סטף + 6ש08 | 682 1 תרשים 4.11 הכרטיס השני עם עוגני טקסט תרשים 4.12 הכרטיס השלישי אירועים פנימיים ]|א/ מגדירה קבוצה של אירועיס פנימייס - אירועיס המופעלים על ידי תהליכיס פנימייס של הסוכן-משתמש. ל- |וא/ יש ארבעה סוגיס של אירועים פנימיים : . ה עחס. מופעל כאשר המשתמש מנווט אל כרטיס דרך משימת <00> או כל מנגנון אחר, כגון פונקציית תסריט, בעלת אפקט הזהה. . 6ז/00א60%236ע6תס0. מופעל כאשר המשתמש מנווט אל כרטיס דרך משימת <צסזק> או כל מנגנון אחר, כגון הפעלת מנגנון ה-<טסיזוק> של ההתקן, באמצעות לחיצה על מקש א886, בעל האפקט הזהה. *‏ זסהושתס. מופעל כאשר<חזסוחש> (קוצב-זמן) מוגדר-תוכנית מסתיים. ניתן להגדיר קוצבי זמן על ידי שימוש באלמנט <וסוח!ו?>. + א6זשחס. מופעל כאשר המשתמש בוחר או מבטל בחירה של פריט <חסוזטס>. קישור אירוע פנימי למשימה נעשה באמצעות האלמנט <%ח6ע6חס>. התחביר של האלמנט <%ח6צ6ח0> הוא פשוט: > "סוחס | זח חס | 6/6086 חס | חס הסעסחס"=6ק טס > <76076050> , ,<קססח> ,<00> <6/00%ח0/> להלן דוגמה פשוטה העושה שימוש באירוע פנימי (|וחאו.6%4-08): <|וחש> <6870> < "הסח הס"=6כ/ס %ה6/חס> <6]7050]> <617050]/> <6/00%ח0ס/> פרק 4: |א) - 75 <ק> [51806 ח6!68 8 חסוא 6ח55370 6ז'סעע צוסוז <ס/> <680/> <|וחצ/> כל פעם שנכנסים לכרטיס, המשתנים 1זבּט ו-2זזהּצ מאותחלים בערכי |וטח. ערכיס אלה אינס מוגדרים מחדש אם מנווטים אל הכרטיס שלא באמצעות משימת <עסוק> - לחצן 886% שבהתקן תואס ₪וא/צ, או כל פעולה אחרת שמאתרת את מיקוס הכרטיס על ידי חילוצו ממחסנית ההיסטוריה. קוצבי זמן (פיוסוחוד) קוצבי גמן מספקיס מנגנון המאפשר הפעלת משימה לאחר פרק זמן מסוים. כל פעולה שמפעילה כרטיס מפעילה גס את קוצב הזמן שלו. כאשר זמן ה-<ו6וחוש> (קוצב הזמן) פג, המשימה שקשורה אליו מתחילה. אס זרס הפעילות עוזב את הכרטיס לפני תוס זמנו של ה-<6וח1ף>, פעולתו נפסקת. למעשה, טווח ה-<ז6וח1פ> מוגבל לכרטיס שבו הוא מוגדר. לכרטיס יכול להיות רק <ופוחו+> אחד, ול-<זסוחו?> אחד יכולה להיות רק משימה אחת. להלן תחבירו של אלמנט <זסוח1> : זסוחץ> "=ן]ה\"=6רחהח "ה דה/ס/"=6טוּצ <] התכונה 8₪16ח האופציונלית מציינת את שס המשתנה המכיל את ערך תחילת הספירה לאחור שבה מופעל ה-<ז6ו%>, ואת שארית הזמן כאשר מופסקת או מסתיימת פעולתו. אס 376ח קייס והוא מאותחל לערך מספרי חיובי, הוא משמש כערך התחילי של קוצב הזמן, ודורס את התכונה פטובּע. התכונה 6טוּצ, מכילה את ערך ברירת המחדל התחילי, בעשיריות שנייה. בערך זה נעשה שימוש אס לא קיימת התכונה שוחהּח, או אס המשתנה המוגדר בתכונה 6ווהּח אינו מאותחל. מתעלמיס מהתכונה 6טוּצ אס התכונה שוחהּח קיימת ומאותחלת. התוכנית הבאה מציגה סדרת תמונות (ראה תרשימים 4.13 עד 4.15). קוצבי ומן משמשים לצורך עדכון התמונה כל שתי שניות (|וחעש.4-09א6) : "₪//1.1 וואצ סדס//ווחסקה/-" 16 ונוק וחצו םקצד6סכ!> <"|וחא.1.1 |וחעט/כ דכ/זס. והטזסזק3 אצ וצו /: סה" <|וחצ> 6 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט <-- 6870 6|וססוחסזטה 6ח) --!> <"0="68701ו 0870> < "זסוחו הס"=06/ס %ה6/6חס> <%ח6/6חס/> <"ז0ח66"=חסו|ה ק> <]זם>< זט >: חסו ה סק5ח3ט 01 פוחזס= <ס/> <6870/> <-- 6810 6ח8|כזוה 106 --|> <"0="68702ו 0860> < "סרח הס"=06/ס %ח6/6חס> <%ח6/6חס/> <"ז0ח66"=חסו|ה ק> :הסה סק5ח3ט 01 פוחזס- <ס/> <6870/> <-- 6810 קוח5 106 --!> <"0="68703ו 0870> <"זסרחו הס"=06/ס %ח6/6ח0> <%ח6/6חס/> <"ז0ח66"=חסו|ה ק> <]זפ> :חהסו9צ סק5ח3 זט +0 פווס= <ס/> <6870/> <|וחא/> פרק 4: |א/ - 77 5 פתעסק 5 פתעסת :ם268610סקפם8ת6 :ם68610עסקפם%28 - 5 תרשים 4.13 כרטיס המכונית תרשים 4.14 כרטיס המטוס 5 פתעסע :מסנ6הסתסקפתה8?% 0 תרשים 4.15 כרטיס האנייה אתה ודאי זוכר, מהחלק שעסק בתכונות כרטיס, את תכונת הכרטיס האופציונלית זסוחו?חס. היא שוות ערך לאלמנט <40>. להלן דוגמת התוכנית הקודמת, המשתמשת בתחביר הצורה הקצרה של זסווטחס (|וחצ.4-10א6). 8 "אש//1.1 וצצ סדס//אנומס-קהצ]/-" 6 ופטק וחעצ םקצדך6סס!> <"|וחא.1.1 |וחעצט/כ דס/זס. והטזסזק גצ וצו /: סה" <|וחצ> <-- 6870 6|ו0סוחסס3 6 --!> <"68702 "= סרח חס "701ה0="6ו 0870> <"ז0ח66"=חסו|ה ק> :חס סקפחהיט 01 פוחזס= <ס/> <6870/> מּ\ למפתחי אתרים באינטרנט <-- 68170 6ח8!כזוה 106 --|> <"6873 "= סוחס "0="68702ו 0870> <"זח66"=חסו|ה ק> : חס סקפחהיט 01 פוחזס= <ס/> <6870/> <-- 6810 קוח5 106 --!> <"68701 "= סרח חס "0="68703ו 0870> <"ז0ח66"=חסו|ה ק> :חס סקפחהיט 01 פוחזס= <ס/> <6870/> <|וחצ/> אירועים מופעלי-משתמש כל התקן תואם ק/ו הוא בעל קבוצת כלי ממשק משתמש (0060ו\ 866ז6סחו ז50ט) מוגדריס מראש, הזמיניס למשתמש. כלי ממשק אלה עשוייס להיות לחצנים אמיתייס של טלפון, סמליס על מסך רגיש-מגע, פקודה מופעלת-קול, או כל רכיב ממשק מוכר אחר לפי לשיקול דעתס של המעצביס. מפרט ה- 1.1 |א/ מגדיר את כלי הממשק הבסיסיים הבאים שכל ההתקניס תואמי-ק// חייביס לתמוך בהס. שים לב שרק אחד מכלי ממשק אלה - עסיוק - הוא בעל פעולה מוגדרת מראש. כל היתר מוגדריס לפי הקשרס. מפתחי היישוס הס שמחליטים מה למעשה יקרה, כאשר אחד מכלי ממשק אלה יופעל. + *>מססס6ב. הכרה תחיובית. + צש6זם. ניווט חזרה במחסנית ההיסטוריה. + ;!6ת. בקשת עזרה (אפשרית) רגישת-הקשר. *‏ 6₪56%. הגדרה מחדש של הקשר ההתקן. * 5חס1זקס. דרישה רגישת-הקשר עבור אפשרויות או פעולות נוספות. *< 661!6%65. מחיקת הפריט או הבחירה הנוכחיים. + תשעשסהאחש. אלמנט <60> גנרי. פרק 4: |א/ - 79 כאשר משתמש מפעיל אחד כלי ממשק אלה, הוא יוצר אירוע שביכולתך לאתר ולהגיב עליו, תוך שימוש באלמנט |וא/ <60>. להלן תחביר <40> : 0> "הצסהאחנ | 061606 | 5הססקס | 656% | קו6ח | טסזס | אַססס3ּ"=6קעשס "ה דהס/"=|סטב! "=ן]ה"=6וחהח "8156+ | 6טש"=|החסטקס > <0ח6)705]> | <שסזק> | <קססח> | <00> <00/> התכונה 18961 מגדירה את התווית האמורה לשמש את ה-0066ואו 671866)חו זספט, אולס ניתן להתעלס ממנה אס אינה יכולה להיות מוחלפת על ידי הסוכן-משתמש. מפרט 1 |וא/ ממליצ כל הגבלת תווית לשישה תוויס. התכונה 6ו8ח מזהה בלעדית את קשר האירוע/משימה שהוגדר על ידי האלמנט <60>. שמות וזהיס אינס מותרים בתוך אותו כרטיס. אלמנט <60> ברמת הכרטיס גובר על אלמנט <60> בעל שס זהה שברמת התפיסה. אס לא סופק כל שוחּח, או אס הוא בעל מחרוזת ריקה, שוחּח פונה לברירת המחדל של התכונה 6מץט. אס התכונה |הּחסשקס מוגדרת ל-6שו>, משמעות הדבר לסוכן-משתמש היא שביכולתו להתעלס מאלמנט זה. להלן דוגמה המראה כיצד להשתמש באלמנטי <60> |חצו.6%4-11. היא מאפשרת לך לנווט בסדרה של כרטיסיסם, כולל כרטיס עזרה מקוונת לשירות מידע. חפיסה זאת מוצגת בתרשימיס 4.16 עד 4.18. "₪//1.1 וואצ סדס//ונומס-קה]-" 16 ווק וחצו םקצד6סכ!> <"|וחא.1.1 |וחעט/כ ד/זס. והטזסזק גצ וצו /: סה" <|וחש> >6870 0="68701" < <-- 63170 6|60006צ 06 --!> < "9|56]"=|החסטקס "[0כ)"=|306| "0ק6="8606ק/0 00> <] "25000870 "=]6זח 00> >/00< < "ס|306|="46!| "ק|6ח"=6ק/0 00> >/00< <ק> זז 5006 זסורת6זכן זוסץ ,הת סוזס/ סס סוחססוסש הס )הו 61676066 |ההסטההזוססחו <ס/> >/6870< 0 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט >!-- 06 50+ 0) 06 36008| 50/1606 --< <"0="5%916970! 6870> <ק> :0ח 60 +חהצו טסץ סם 6הח/ <8/> 60065 6חסחק <"]|וח/ש.65הסתכ"=)6זה 8> <8/> 5סחחם שח1 <"|וחצו.65ותם"=]6וח 8> <3/> ז68000/ <"]ו/.ז6)="//68זח 8> <ס/> <6870/> <-- ח50766 6|0ח 106 --!> <"0="6|06370 0870> < "8|56]"=|החסטקס "[306|=")00] "0ק6="8606ק/0 00> <] "25000870 "=]6זח 00> <00/> <ק> .566 6076006 8 16% סף <וח0!>/6< > 56|60 ,5 וו ץח הטסס קט אסס! ח8ס טסצ ו + 367806 סחה ,65חח |ההסטההזססחו <ס/> <6870/> <|וחצ/> סף %םמאטח טסץ 60 םח :1+ [ 008068 ספתסמק ] ץ ,סח סם 6ת00ס61ח %6 טמסנ1תסעס עטסץ 1 1000 מסנ6אתעס+םת1 20507606 [ 68ת1> 61םך ] [ 62ם68%ח ] אמנגת תרשים 4.16 דוגמת <00> פשוטה תרשים 4.17 בחירת שרות פרק 4: |א/ - 81 561606 60! 60 10% 8 ב 0ת61626ע2 סט 100% םאס טסצ 4%תגנ81נר שעסתטסס 00005, ,1 6 ₪ת8 ,69ת61 0! תרשים 4.18 מסך העזרה אירועים ברמת חפיסה כפי שאתה יכול להגדיר ברמת הכרטיס את האלמנטיס <%ח6ע6ח0> ו-<660, ביכולתך להגדיר אותםס גס ברמת התפיסה. מכיון שאירועי <א016ח0ס> אינם אירועיסם של רמת-כרטיס, אלא אירועיס המופעלים על ידי אלמנטי <חסופקס>, אינך יכול להגדירס ברמת התפיסה. תוכל להגדיר קשרי אירוע/משימה ברמת-חפיסה באמצעות שימוש באלמנט <13%6ו6₪+>. <0|3%6ו6₪?"> מתאר קשרים המיוחסים לכל הכרטיסים בתפיסה. ביכולתך אז לדרוס (106זז6שס) קשרים של רמת חפיסה ברמת הכרטיס. אס כרטיס מכיל קשר <60> בעל שס זהה לקשר <60> ברמת התפיסה, ניתנת העדיפות לקשר שבכרטיס. בדומה, לקשרים פנימייס ברמת הכרטיס יש עדיפות על קשרים פנימייס ברמת התפיסה, לגבי אותו סוג אירוע. בדרך כלל תשתמש ב-<6₪10!8%6?> כדי להימנע מהגדרות חוזרות המיוחסות לכל הכרטיסיס בחפיסה. לעיתים קרובות, קל יותר להשתמש ב-<56010136>, ואז לדרוס קשרים ייחודיים עבור כרטיסים מסוימים. להלן התחביר של האלמנט <0!3+6ו96> : )> " |₪()"=0 חס חס " |₪("= סח חס " |₪("= סוחס <06/00%6ח0> ,<00> <06ה!רחס)/> כפי שעם תכונות כרטיס (התכונות 6זהּ/עזס))הסעסחס, ףזהּשוא6בּפ+הסעסחס, ו-זסוחו1הס) תכונות <3%6!קוח6+> הן צורות מצומצמות שוות ערך להגדרות <6%ע6ח0> בעלות אורך-מלא שבגוף ה-<601013%6+>. אינך יכול להשתמש בקשריס שווי ערך מצומצמיס ובקשריסם בעלי אורך מלא באותו כרטיס או חפיסה. 2 סףּ) למפתחי אתרים באינטרנט להלן החפיסה הקודמת עם כרטיס עזרה מבוסס <610136>> (|וח/ו.4-12א6) : "אם//1.1 ואצ סדס//ואטאסהקגצ]/-" 6 ופק |וחצצ סקץד6סכ!> <"|חא.1.1 |וחעט/כ ד/זס. והטזסזק3 אצ וצו /: סה" <וח/ש> <06ה|כוחס?> < "כ|6ר]"=|306| "ק|סח"=6כ/0 00> <] "606370 "=61וח 00> <00/> <306|רח6ל/> < "0="63701! 6870> <-- 63170 6|60006צ 06 --!> < "8|56]"=|ההסקס "[306|=")0] "ז0ק6="3606ק/0 00> <] "25000870 "=]6זח 00> >/00< <ק> סז 5066 זסווח6זכן זוסץ ,הסוס 60 שוהססוס/ הסחהוחזס]חן 66ה6ז616ז |ההסטההזססחו <ס/> >/6870< >!-- 6 503% 0) 06 36008| 50/1606 --< <"0="500109870 6870> <ק> :0חח 0ף +חפּצו וסץ 00 )הח <8/> 60065 6חסחק <"]|וח/ש.65הסתכ"=)6זה 8> <8/> ₪65 8ח1 <"|וחצ.65ו"=]6זח 8> <3/> 6800 <"]ו/.ז6)="//680זח 8> <ס/> <6870/> <-- ח50766 6|0ח 606 --|> <"0="6|06370 0870> < "56|?"=|החסקס "306|="01] "+6="3606060כ/% 00> <] "25000870 "=]6זח 00> <00/> <ק> פרק 4: |א/ | 83 .6 6676006 8 >6וכן 0 <וח0!>/6)<וח6> 50|66 ,5 וו ץח הטסס קט אסס! ח68 טסצ .ו + 367806 סחה ,5סחח |ההסטההזססחו <ס/> <6870/> <|וחצ/> הוספת נתונים בדרך כלל, תוכנות יעילות יותר אס משתמש יכול להוסיף להן נתונים. אפילו אס הוספת נתוניס פשוטה כבחירת פריט מתוך קבוצה, !א\ מספקת מיגוון מנגנוניס להוספת נתוניס. הבעיה של הוספת נתונים יעילה להתקן בעל מסך קטן ויכולות מוגבלות, עדיין לא נפתרה, בין אס על ידי חומרה או על ידי עיצובי תוכנה. מקשי טלפון אינס מתאימים, זיהוי-קול פועל רק עבור יישומיס בעלי פקדיס ופקודות מעטים. שיטות חיזוי המנסות להעריך מה ברצונך להוסיף לפני שסיימת את פעולת ההוספה, מוגבלות על ידי חומרת הוספת הנתונים. ויהוי כתב-יד אינו מתאיס מכיון שהוא דורש מסך תצוגה יקר יותר ממסך טלפון סלולרי רגיל, ולא ברור אס כדאי להשתמש בעט סימון בטלפון סלולרי. מחקר רב עדיין נדרש בשטח זה. עד אשר יופיע מנגנון הוספת נתוניס יעיל לסוג זה של התקן, עליך לנסות להקטין את כמות הוספת הנתוניס הדרושה להתקן שלך. ככל שמועטת הוספת הנתונים, כן גדלה שביעות רצונו של המשתמש. קלט משתמש הדרך הפשוטה יותר שבה ביכולתך לקלוט נתוניס לתוכנית |ואצ היא על ידי שימוש באלמנט <6טסחו>. אלמנט זה מאפשר למשתמש להוסיף מחרוזת של תוויס עס שליטת תבנית אפשרית המוכנסת למשתנה. כיצד יוסיפו משתמשים את הטקסט - תלוי בהתקן. הס יכולים להשתמש לדוגמה, בלוח מקשיסם טלפוני או בזיהוי כתב-יד. ביכולתך או להשתמש בערך המשתנה המוסף בחפיסות וכרטיסים. להלן התחביר של אלמנט זטטחו : %שסחו> "18156 | 6ש"=>0/0קוחס "סא 5"=%הוחזס1 "השוז )"= 0 חס|אהרח "ו ]"=6 הבח "!א )]"=526 "חמשו /א"=א06חוס "ה ךדהס/"=6חט "סזסוו55הּכן | 6="66%%ס/ס "ה ד /"=6טן8/ <] 4 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט אסץזקוח6 - תכונה בוליאנית שכאשר היא מוגדרת ל-6שוש, מציינת שהמשתמש אינו צריך להוסיף דבר כלשהו לאלמנט %שסחז זה. כרגיל, אלמנטי קלט בעלי מחרוזות 1% מחייבים את המשתמש להוסיף מחרוזת בעלת תבנית מסוימת. הגדרת ברירת המחדל ל-10%0%ח6 היא 3156]. +הוחזס) - מחרוזת המגדירה את מסכת הקלט. מחרוזת זו יכולה להכיל הן תווי בקרת מסכה והן טקסט סטטי המוצג באזור הקלט. בהמשך פרק גה נדון במפרטי תבנית תקפים. ₪0 הערה! שדות קלט מסוימיסם הס תבנית שאינה *כולה להיות ריקה - לדוגמה, ארבעה מספרים ואחריהם פסיק שאחריו שמונה מספרים, או שדה קלט המכיל אותיות. אס השדה הוא אופציונלי, תרצה שיהיה ריק על ידי הגדרת התכונה 00/0%ח6 6-2ש, ביכולתך להגדיר שדה אופציונלי בעל תבנית ברורה כאשר השדה אינו ריק. ה%ח6!אהּוח - המספר המירבי של תוויס הניתניס להוספה לאלמנט קלט זה. ברירת המחדל היא: ללא הגבלה. שוחה - שס המשתנה שאליו מוקצה טקסט הקלט. אס משתנה זה כבר מוגדר ומתאים למפרט התבנית, ערכו משמש כערך ברירת המחדל לאלמנט זטסחז. אס ס6וחהּח הוא בעל ערך שאינו מתאים למפרט התבנית, הסוכן-משתמש מנסה להשתמש בהגדרת התכונה פטוּצ כערך ברירת המחדל. שוחּח היא תכונה נדרשת. 6 - הרוחב בתוויס של אזור קלט הטקסט במסך התצוגה. 6 - מחרוזת העשויה לשמש את הסוכן-משתמש בעת הצגת האלמנט זטסחו למשתמש. הסוכן יכול להציג את ₪06 כתווית או כתיאור כלי. ₪0 הערה! 5 (כותרות) מקנים לממשק המשתמש תפקוד משופר. מספר סוכני-משתמש עוברים למצב (006) שונה לצרכי קלט, והכותרת יכולה להוכיר למשתמש למה נכנס. שימוש אחר הוא במקרה של דפדפני-שמיעה, שיכולים להשתמש בכותרת לציון מיקוד הקלט הנוכתי. ץז - אלמנט %טפחז שיכול להודיע למשתמש על התוויס הנוספיס באחת משתי דרכים. הודעת +א6+ המציגה את התווים בעת הוספתם. תווי 6זסששפ5פּ0 (סיסמה) המוצגיס בצורה מעורפלת או לא קריאה כגון תו כוכבית (יי*יי) לכל תו מוסף. 6 - ערך ברירת מחדל עבור אלמנט +שפחו אס לא הוקצה מהמשתנה הקיים 6. משתמשיסם ב-פאטואע אם ערכו מתאים למפרט התבנית. פרק 4: |א/ | 85 68 - מקומו הסידורי של האלמנט בכרטיס הנוכחי. סוכני-משתמש ק/) אינס חייבים ליישס את התכונה אס66חופּס. בדרך כלל, בעת שימוש באלמנטי +טפחז, אתה מקדס כל אלמנט בטקסט כלשהו לצרכי הדרכת המשתמש. להלן דוגמה של כרטיס הוספת נתוניס פשוט (ווחשו.4-13א6). הדפדפן מציג כל פעס שדה אחד. שדות השס הפרטי, הארא והסיסמה מוצגות בתרשימיס 4.19 עד 4.21. "אש//1.1 ואצ סדס//ואטאסהקגצ]/-" 6 וסק |וחצ סקץד6סכ!> <"|וחא.1.1 |וחעט/כ דס/זס. והטזסזק אע וצו /: סאה" <וח/ש> <0870> <ק> :חא 6פזו-=] "שהההח)"=6ותפח %טקחו> <]זם> <]זכ> "סטס"=>0 6 "2"= 00ח6|אהרח <6870/> <|וחצ/> 6 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט : סתהא 8%ת1ע 566076 | תרשים 4.19 שדה הוספת נתוניס פשוט תרשים 4.20 שדה הוספת נתוניס עס ערך מוגדר :פה * א א תרשים 4.21 שדה הוספת נתוני סיסמה מפרטי תבנית התכונה +וחזס1 של אלמנט +טקחז מאפשרת לך להגדיר מחרוזת בקרה לצורך ניהול יכולת המשתמש למלא שדה הוספת נתונים. כמו כן, התכונה מאפשרת לך להגדיר טקסט סטטי, כגון המקפים (יי-'י) המפרידיס בין חלקי מספר, היכולים להיות מוצגיס כחלק משדה הוספת נתונים. תבנית בקרת התוויס מוצגת בטבלה 4.5. טבלה 4.5 תבנית 4 * 5 6 תווי קלט מותרים סימני פיסוק או אותיות אלפבית רישיות סימני פיסוק או אותיות אלפבית רגילות תווי מספר אותיות רישיות אותיות רגילות כל תו, אך הסוכן-משתמש יכול להעדיף להציג אותיות רישיות כל תו, אך הסוכן-משתמש יכול להעדיף להציג אותיות רגילות הצגת '6יי כתו אות יחידי בתצוגה פרק 4: |א/ - 87 ₪0 הערה ! באשר לתווי תבנית אי או 'חחיי, התבנית מרמזת שסביר להניח שהתו יהיה אות רישית או רגילה בהתאמה, למרות זאת, ניתן להוסיף כל תו. השימוש ב-יאיי רישית יגרום לסוכן-משתמש להתחיל באות רישית. לדוגמה, אתה עשוי לבחור עבור שס המשפחה ב-ייצויי [-'יחזיי עבור כתובת /6-008. כאשר אתה כולל אותיות, תוך שימוש במפרט התבנית '6'י, במחרוזת תבנית, הסוכן-משתמש כולל את האותיות בטקס המוקצה למשתנה אלמנט זטטחו. בנוסף, ביכולתך להשתמש בשני מפרטי תבנית אותיות-מרובות. ניתן להשתמש בהס פעס אחת בסופה של מחרוזת. טבלה 4.6 תבנית תווי קלט מותרים + | הוספת מספר כלשהו של תוויס העוניס על מפרט תבנית + + | הוספת מספר תוויס מאחד עד תשעה כפי שהוגדר ב-ח של פורמט + להלן הדוגמה הקודמת עס מחרוזות תבנית (ווחשש.4-14א6). תרשימים 4.22 ן- 4.23 מציגיס כיצד תבנית המיקוד נראית בדפדפן. כאשר המשתמש מוסיף את התו החמישי של המיקוד, הסוכן-משתמש ק1/ מציג את תו המקף וממקס את עצמו לצורך הוספת הספרה הראשונה של החלק השני של המיקוד. "אם//1.1 וואעש סדס//ואטהסתקגצ]/-" 6 ופנק |וחצצ סקץד6סכ!> <"|וחא.1.1 |וחעט/כ דכ/זס. והטזסזק ג וצו /: סה" <וח/ש> <0870> <ק> 4 סל כ ץכ 60וסו|10 67| 6856זסקקט 6ח0) --!> <-- 6081860015 חסוהטל6חטכ זס 6856זסאוסן :חב זפזו=] "ס6ההַהח]"=6וחפּח +וקחו> הו 10 "15"= ה שחס|אהרח :חא 35% 1 "סרחהח|"=6וחפּח %טקחו> <]זם> ויב "066ז6="5וחפּח סטקחו> "6"=א0ס 6 "2"= ה ח6|אהרח 20 "0006קו6="2וחפח %טקחו> <זם> :ו "0ז855/0כ"=6וחהח זטקחו> "פ"=06%חו180 "0זסצו855ק"=06/ "8"= ת0ה6|א8וח <6870/> <|וחצ/> :2-0 וי | 451 | -45105 תרשים 4.22 חלקו הראשון של המיקוד תרשים 4.23 חלקו השני של המיקוד נתונים מורכבים אין זה נדיר שכרטיס (כמו הדוגמה הקודמת) יכיל מספר אלמנטיס של הוספת נתונים. ייתכן שהתקניס בעלי מסכיס קטניס לא יהיו מסוגליס להציג את כל אלמנטי הקלט האלה בו-זמנית. במקריס אלה, הסוכן-משתמש חייב להחליט כיצד לטפל בממשס המשתמש. לדוגמה, האס להציג אלמנטים אלה כרשימה נגללת! אולי עדיף פריט אחד לכל דף תצוגה. כל סוכן-משתמש פותר בעיות אלה בדרכו שלו. ישנס שני רכיבי א/ המספקים רמזים לסוכן-משתמש והעוזרים לו להציג את התוכן בדרך האופטימלית. פרק 4: |א/ | 89 הרמז הראשון הזמין לסוכן-משתמש הוא התכונה הבוליאנית 66766וס במסגרת התגית <68:6>. כברירת מחדל, 07006:646 מוגדר ל-6שש. התכונה מציינת לסוכן-משתמש שהתוכן בכרטיס מאורגן כרצף לינארי של אלמנטי שדות קלט. סוכן-משתמש יכול להציג קבוצה מסודרת של אלמנטי קלט כרצף דפים נפרדים, כשדה הוספת נתוניס יחיד בכל דף, וכלי ממשק מתאיס עוזר למשתמש לנווט בקלות בין הדפים. למעשה, ה מה שמתרחש בדוגמה הקודמת. מפרט ‏ !וא/ מציע תכונה זו כמתאימה לצורות הוספת נתוניס קצרות במקוס בו כל השדות דרושים. דוגמה לכך יכולה להיות הודעת |8ח-6 הדורשת כתובת, נושא, והודעה. אס ניקח את הדוגמה הקודמת, ונוסיף לה את התכונה 066764 המוגדרת כ-8|56). הסוכן-משתמש מציב את כל השדות באותו מסך (ראה תרשיס 4.24). <|וח)> <"8|50)"= 0706760 6870 > 6|רהא6 0חו6060זק 6 חן 85 6006 5806 סח . <6870/> <|וחצ/> עבור תסריטיס יותר מורכבים, קייס אלמנט נוסף, האלמנט <11/6!656%>, שבו תוכל להשתמש כדי לארגן אוספיס של טקסט ושדות. <161!056%> מספק רמזיס לסוכן-משתמש אודות המיקוס היחסי וארגונס של אלמנטי קלט וטקסט, כך שיוכל למטב את ניווט המשתמש. אלמנט זה יעיל במיוחד להגדרת דפים לוגייס (6ו8ס! 5 של תוכן ויזואלי בכרטיסים, שיכול לכלול תצוגת דפיס מרוביס על התקניס בעלי מסך קטן. להלן תחביר <116!456%> : > "ה ך/כ/"=6חס > דאם ד >+90!6<,‏ , , דאם דדוא= ,<60> ,צחדאפכ ,<זסהסההּ> ,<ה8> <116|0565/> הסוכן-משתמש יכול להשתמש בתכונה 666 כדי להחליף את התוכן. שיס לב לשני דבריס: ראשית, אלמנטיס <+1161656> ניתניםס לקינון - ביכולתך לארגן הוספת נתוניס תוך שימוש בדפים-בתוך-דפים. שנית, תוכן <116]056%> מוגבל למספר קטן של אלמנטים מסוגיס אחרים. דבר זה משפיע על תפקוד אלמנט וה כמארגן הוספת נתוניס (לתיאור של אלמנט <1161656%>, ראה סעיף ייבחירות'"י בהמשך הפרק). 0 8₪/) למפתחי אתרים באינטרנט :סתהא 15256ש<1 :סתהא 856 2 :9 3 4/ 1: 5 : סעסחאפפבהס 1% תרשים 4.24 כרטיס נתוניס לא מאורגן להלן דוגמה של <1!6]656%>. דוגמה וו אוספת מידע תוכן אישי, ומוסרת אותו לתסריט 661 (הקוב |חשו.4-15א6). כאשר דפדפן החס6.6הסחק מגלה אלמנט <116]056%>, שבו תכונת הכרטיס 066766 מוגדרת ל-6שא, הוא מציב לבדו את האלמנט <+שטחו> הראשון של כל <86!656%> בשורה הראשונה של התצוגה. הדפדפן מציב את אלמנט <+טסחו> הבא בשורה השנייה. כאשר המשתמש לוחצ על לחצן 0% בסופו של ה-<116!656%> האחרון, מופעלת המשימה <640>. "₪//1.1 וואצ סדס//ונוחסקה/-" 16 ונוק וחצו םקצד6סכ!> <"|חא.1.1 |וחעט/כ דכ/זס. והטזסזק3 אע וצו /: סה" <|וחצ> <"0700700=")8|56/ 6870> <-- 50000016 ההק 691 --!> <"ז6="36000כ/0 00> <"ז005"= 6000 "601 ס?הווחוכק"=61זח 00> < "ןה ח6="%6]ע "וח6="6רחהּח 50706|0סכ> <0ף/> >/00< פרק 4: |א/ - 91 <-- חסהוחזס)חו 6וחהח --!> <ק> < "סהחהּ]"=006 16|056%> :א זו :חא 357 | <10|0560/> <-- הסה ז0?ח! 40007655 --!> >16!056% 106="0017055" < :0 0 <]זם> :וס :5 <]זם> 00 <6!0560/> <-- הסה ז0?חו +000%86 --!> <"0)ח1 06="000%86% ₪16!0566> :סחסחק :אפ <]זם> : |והרח= ="9|56ץקרח6 "20"= חש ח6|אהרח "והרהס"=6וחפח ווקחו> <6!056/> <ס/> <6870/> <|וחא/> מּ\ למפתחי אתרים באינטרנט בחירות ]|ז/\ כוללת אלמנטיס להגדרת רשימות בחירה, שבעזרתם יכול המשתמש לבחור פריט אחד או יותר מרשימת אפשרויות. כמו כן, תוכל ליצור רשימות בחירה מקוננות, להגדיר ערכי ברירת מחדל ולבצע משימות כאשר משתמש בוחר בפריט מסוים. אלמנט הבחירה היסודי הוא האלמנט <561666>. אלמנט זה מאפשר למשתמש לבחור אפשרות אחת או יותר, כאשר כל אפשרות מוגדרת על ידי האלמנט <חסוזקס>. להלן התחביר של אלמנט <56]66%> : > "=ן]"=6רתחו "ה דכ /"=6טועו "18150 | 6ט" =6!וקטוטוח "=ן]]ה]"=6וחהח "ח=םוז)"= אהוס "ה דהם/"=6חט "ג דהכ/"=6טופצ > <חססקס> ,<קטסוססקס> <50|60/> לאלמנט <56166%> התכונות הבאות (הן אינן חובה): = 6וההּחו. שס המשתנה המגדיר את האינדקס של הבחירה או בחירות המשתמש. = 6טוּעז. האינדקס של אפשרות ברירת המחדל של הבחירה. ל-6טוהּעז יש השפעה, רק אס המשתנה ששמו ניתן על ידי התכונה 6ווובּחו - לא הוגדר. + 6!ק₪!טוח. תכונה בוליאנית שכאשר מוגדרת ל-6שיש, מאפשרת למשתמש לבחור יותר מפריט אחד מקבוצה של אלמנטי <חסושקס>. הפעלת <56]605> מקצה רשימת בחירות מופרדות על ידי נקודה-פסיק ל-6ווּח. הגדרת ברירת המחדל היא 6טוּצ. בדרך דומה, שוחו מקצה רשימת בתחירות המופרדות על ידי נקודה-פסיק. ערך ברירת המחדל הוא סטובּעוז. + 6וחהּח. שס המשתנה המגדיר את בחירת או בחירות המשתמש. = א<66חו80*. הסדר היחסי של אלמנט זה בהקשר לתוכנו של כרטיס |וא/ זה. = ₪6ש. כותרת האלמנט, הניתנת לשימוש בעת הצגת האלמנט. + 6ט|ץ. ערך ברירת המחדל של המשתנה המוגדר על ידי התכונה 6וחּח. נעשה שימוש בערך ה רק אס למשתנה לא הוגדר ערך כלשהו כאשר האלמנט מופעל לראשונה. אלמנט <56166%> חייב לכלול אלמנט <חסוסקס> אחד או יותר, כל אלמנט <חסוזקס> הוא בחירה יחידה שביכולתו של המשתמש לבחור. אלמנט <חסושטס> יכול להכיל תוכן טקסט פשוט, הניתן להצגה. פרק 4: |א/ - 93 להלן התחביר של אלמנט <חסוק0> : חסוזקס> " |₪()"=>סוקחס " דהס/"=6טם "ג ךדכ/"=6טופצ > <%ח6ע6ח0> , דאסד <חסטקס/> לאלמנטי חסוזשס התכונות הבאות : 8% 081 המופעל אם אלמנט <חסושקס> נבחר או אס מבוטלת בחירתו. רשימות בעלות אפשרות בחירה יחידה מפעילות את אירוע א6וקחס רק כאשר פריט נבחר. רשימות מרובות-בחירה מפעילות את אירוע א6ושחס כאשר פריטים יחידים נבחריס יחד או מבוטלת בחירתם. 6. כותרת האפשרות. ניתן לעשות בה שימוש כאשר האפשרות מוצגת. 6טובּצ. הערך שנעשה בו שימוש כאשר הסוכן-משתמש מגדיר את התכונה 6וחבּח של 56|66%. הדוגמה הבאה (ואו.4-16א6) מיישמת צורת סקר המאפשרת למשתמשים להוסיף מידע אישי מסוים אודות עצמס (לתשומת ליבך: מסיבה כלשהי היישום לא עובד במדמה של 68סא). הכרטיס הראשון מאפשר להס לבחור <56|]605> איזה חלק מהסקר ברצונם למלא, ומציג את הבחירות שבחרו לצד כל פסקת בחירה. תרשימים 5 עד 4.29 מציגיס את התוצאה של הרצת התוכנית. 94 "₪//1.1 וואצ סדס//ונוחסקה]-" 16 ונוק וחצו סקצד6סכ!> <"|וחא.1.1 |וחעט/כ ד/זס. והטזסזק3עצ. וצו /: סאה" <|וחצ> <"0="63701! 0870> < "6="86060ק/0 00> < "005%"= 6000 "ו02.60?חווחוק"=61זח 00> <0ף/> <00/> >!-- 50000 0870 --< <ק> :300 05 ||%6 856סוק <50|6> <חסק0/> 956% :56% וטס <"6>="456%6870וקחס חסטקס> <חסקס/> 6והססחו :6וחססחו וטס <"6670והססחוא"=>6וקחס הסטקס> מּ\ למפתחי אתרים באינטרנט <חסוסקס/> פסוסססח זטסץ <"56370סוס טסה א"=>סוקחס הסוסקס> <50|60/> <ס/> <6870/> >|-- 56% 0818 000 --< < "0="56%6970) 0870> <ק> ?67 זטוסץ 5 +הח/ < "א6="56וחהח 50|605> <חסטסס/> 186 < "6|בהו"=6ט|הש החססקס> <חסק0/> 68|6= < "6|הות6-"=6ט|ה/ הססקס> <50|60/> <ס/> <6870/> <-- /ךח6 08%8 סוחססחו --!> < "6670 60הו"=0! 6870> <ק> ?7 טסץ 00 הס6טורח עוסר]ן < "6הססחו"=6וחח -50!60> <חסטקס/> %%10-256 < "א6="9%10-50טה/ חססטקס> <חסטקס/> %%25-506 < "א6="9%25-50ט|ה/ חסטקס> <חסטקס/> 8850-1006 < "א6="%%50-100%טוה/ חסטקס> <חסטקס/> 881006 וסט < "א8%100 ופטס"=6טוהש חסטקס> <50|60/> <ס/> <6870/> <-- 000 0808 00165סח --!> <"0="0001656870ו 6870> <ק> ?7 סעפח טסץ ססם <"00!6="6! ור "65וסטסח"=6וחבח 506|66> <חסטק0ס/> 8ַחוו56 < "וא6="5ט|הע הסטקס> <חסוקס/> 8חו₪680 < "אססט"=6טוה/ הסטקס> <חסטקס/> פסוטסו < "הוח"=6ט|הע הסטקס> <50|60/> <ס/> <6870/> <|וחצ/> פרק 4: |א/ - 95 5 6611 72 מטסץ 18 סהאתח : 5% 1<68 : סתססם 1 6 2 :0 תרשים 4.25 סקר פשוט תרשים 4.26 כרטיס המין ?א גסץ 30 תסטת חסםת 72 סטהם טסץ סכ 8% <1 6%ת1נ1א5 -1 8% 2 םס *2 8 33 98 טסץ<*3 8% שסט0 4 08 תרשים 4.27 כרטיס ההכנסה תרשים 4.28 כרטיס התחביביס :שטספה פט ₪611 18886ק 68 :א5850 עטסצ 1 :סתססת1 עטסצ 2 8 9 838 טטסצ<3 08 תרשים 4.29 התוצאות הסופיות בחירות מרובות רמה כפי שאלמנט <616!656%> מאפשר לך להגדיר קשרים הירארכייס בין קבוצות של שדות הוספת נתוניס, האלמנט קטסיושפקס מאפשר לך להגדיר קשרים הירארכייס בין אלמנטי <חסוסקס>. תחבירו הוא: קטסזקס> "ה דהס/"=6ט > <חסטקס> ,<קטסזקס> <סטסזססקס/> 6 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט אלמנט <קטסזפקס> הוא בעל תכונה אחת יחידה - ₪₪6. הסוכן-משתמש יכול להשתמש ב-₪%16 בעת הצגת קבוצת <חסוזקס>. קבוצת <ח10וזק0> יכולה להכיל את האלמנטיס <קטסיופקס> ו-<חסוזקס>. הדוגמה שלהלן (ווחשש.4-17א6) משנה את כרטיס 0991656376 מהדוגמה הקודמת, כך שיכלול תחביבים רבים יותר המקובציס לקבוצות שונות (לתשומת ליבך: מסיבה כלשהי היישוס לא עובד במדמה של ף6₪8סא). "₪//1.1 וואצ סדס//ונוחס-קה/-" 16 ווק וחצו םקצד6סכ!> <"|וחא.1.1 |וחעצט/כ ד /זס. ההטזסזק גאט וצו /: סאה" <|וחצ> <"0="63701! 0870> < "6="360001ק/0 00> < "005%"= 6000 "ו02.60זחווחוק"=61זח 00> <0ף/> <00/> >!-- 50000 6870 --< <ק> :3000 05 ||06ז 6856|ק <"6="1|ה/] 50|60> <ח00ק0/> 856% :56% זטסץ <"6="456%0370סומחס "6="1טוהע חסטקס> <חסוטקס/> 6והססחוף :6וחססחו גוס <"0 6637 60חו"=א6וסחס "6="2טוהע הסטקס> <חסקס/> 65וסטסח זטסץ <"656370וסססת<"=>6וסחס "6="3טופּע חסוסקס> <50|60/> <ס/> <6870/> >|-- 56% 0818 000 --< < "0="56%6870) 0870> <ק> ?7 זטסץ 5 +הח/\ < "א6="56וחפח 506|60> <חסטסס/> 18!6] < "6|הו"=6ט|ה/ החססקס> <חסקס/> 68|6= < "6|הות6-"=6ט|ה/ הססקס> <50|60/> <ס/> <6870/> פרק 4: |א/ - 97 08 <-- /ךח6 08%8 סוחססחו --!> < "6070 60חו"=0! 6870> <ק> ?7 טסץ 00 הסטורח צוסר]ן < "6הססחו"=6וחפח 50!606> <חסטקס/> %%10-256 < "א6="9%10-50טוהע חססטקס> <חסטקס/> %%25-506 < "א6="9%25-50ט|ה8/ חסטקס> <חסטקס/> 8850-1006 < "א6="%%50-100%ט!ה/ חסטקס> <חסטקס/> 8%1006 וסט < "א8%100 וסטס"=6טוהע חסטקס> <50|60/> <ס/> <6870/> <-- 000 0808 65וסכסח --!> <"0001650870ח"=0)! 080> <ק> ?7 6עהח טסץ סכ <"ס"=6!ם! טר "פסוסססחה"=6וחפח -506|66> < "15ו006="500 קטסזססקס> <חסטקס/> פַחוו58 = < "סחוא6="5ט|העט הסטקס> <חסקס/> פוחח6 ד | < "פוחח6 ך"=6ט|ה/ הססקס> <חסטקס/> פחוטוסץא5 < "פחועוסץא6="5טוהע הסטקס> <קטסז0קס/> < "6זום|ט)"=6ח קטסזססקס> <חסוסקס/> 80065 < "6="20065ט|ה/ הססקס> <חסטקס/> 5/ב|ק < "פעְה|ק"=6ט|ה/ חססקס> <חססקס/> 020678 < "8זסק6="0ט|הע חסוסקס> <חסטסקס/> פחוו= < "פח!ו="=6ט|ה/ הססקס> <קטסזטטקס/> < "601065 |8ו06="500 קטסזססקס> <חסקס/> 6חו//000= < "סחו//0סס-"=6טוהט הסטקס> <חסטקס/> 8ַחוסחהכ < "פחוסההכ"=6ט|הע הסטקס> <חסטקס/> פחווסעפזד < "פחו|6ע8ז ד"=6ט|הט הסטקס> <סטסזססקס/> <50|60/> <ס/> <6870]/> <|וחא/> מּ\ למפתחי אתרים באינטרנט פרק 5 +וו56 ו /ש בנקודה מסוימת במהלך עיצוב קג/, התברר שצריך שיהיה ב- ואצ גס מרכיב תכנותי ליצירת משימות פשוטות, כגון בדיקת קלט משתמש ויצירת הודעות ודיאלוגיס מקומייס. לצורך זה, פורוס ק4/ הוסיף מרכיב חדש למודל יישום קה/: 560% וו/. נגזורת של 50456006 (שהיא עצמה נגזרת של 85670%ש18). 560 |אצ היא שפת תסריט קלת משקל המוסיפה יכולות רבות לסוכן-משתמש שה/. מעצבי 560% |א/ לקחו את התכונות הטובות והמועילות ביותר מאבותיה של השפה, אך הסירו את התכונות הבלתי נחוצות או המורכבות מדי לסביבת נתוניס סלולרית. מודל ההפעלה של 5606 !ואצ הוא מוכוון-פעולה. אין כל תוכניות ראשיות; במקוס זאת, אתה יוצר קבוצת פונקציות, ומציב את קובץ הטקסט הנוצר על שרת הנגיש לתוכניות |וא/ ו-50106 |ווא/. כאשר פונקציה נקראת, ממיר אותה עְפּאו816) ק/ באופן אוטומטי לתבנית הבינארית המהודרת שלה, ומשדר נתוניס אופטימליים אלה באמצעות הקשר הסלולרי. ישנס יתרונות ברוריס לאחסון קוד המקור בשרת-התוכן שלך. לדוגמה, /8/ו6806 קש יכול לבצע עיבודי גרסאות עבורך - מיפויי תאימות לאחור אס השפה תשתנה בעתיד. כדי לגשת לפונקציות ביחידת אוסף 560% |ז/, עליך לקרוא להן מתוכנית !וא/צ, תוך שימוש ב-081 שבו הנתיב מצביע ליחידת אוסף 56710% |ואצ והשס החלקי הוא שס הפונקציה. לדוגמה, להלן אלמנט <40>. , (ה0808170/10%) % ) סססכזס ד6ו- 5%!רהעט.105ה05"=+6זח 00> <" ( 080461000 0)% ץ8%608 קה) מביא את קוד המקור של יחידת האוסף, מרחיב את הפונקציה 0 ומהדר אותה. ה-6660065ץ2 של 0%ה56|/ מורדיס (נפרקים) לסוכן-משתמש כחלק מהתגובה, ומופעל על ידי הסוכו-משתמש. כאשר הפונקציה מסתיימת, המפרש מחזיר את השליטה לכרטיס |וא/ שקרא ל- ס6סקןוסדסזו=. עד סיוס פרק זה, אנו דניס ב- 560% !|א/ ובספריות 5606 ווא/ הסטנדרטיות. כיון שהשפה היא בעיקרה שפה מסורתית כדוגמת 6 ו- 8ש38, ומכיון שאנו מניחיס שאתה יודע לתכנת, אין אנו כולליס דוגמאות קצרות רבות להדגמת תכונותיה הברורות מאליהן. לעומת וזאת, אנו כוללים דוגמאות המסבירות כמה מהתכונות המורכבות יותר של השפה. פרק 5: 500% |א/- 99 1 לעומת לכוז56 !וע מנקודת מבטו של מתכנת, ‏ |א/ ו- 5600 |א/ הס כליםס נפרדים שעוצבו למשימות נפרדות. ‏ |א/ היא שפת סימון (6ש80ז066!9), המעוצבת כדי לבטא את מאפייניו של ממשק המשתמש. 500% ||א/ היא שפת תסריט-פעולה, המעוצבת כדי ליצור מבני תכנות לוגייס וביצועיים. ל-ק4/ מהלך פעולה רציף אחד בעל הקשר גלובלי מתמשך. אין בה כל מחסניות פעולה שבה פרמטרים, מצביעי פעולה ומשתנים מקומייס המוכנסים ומוצאיס ממנה. היא בעלת מחסנית היסטוריה, אולס זו כוללת רק מיקומים - כרטיסים ו-5|ע. 56% |וא/ היא בעלת פונקציות, וביכולתך לקרוא לפונקציה אחת מאחרת. הביצוע מתנהל תוך שימוש במחסנית המכילה פרמטרים, מצביע ההוראות נוכחי, משתניס מקומייס ועוד. כאשר אתה קורא לפונקציה, דבריס וּזיסם במחסנית. כאשר אתה מסיים, הדבריס מתחסלים ונעלמיס. כל משתני וואש הס גלובליים. לעומת ואת, כל המשתנים של 56706 ואע הס מקומייס וקיימיס כל עוד הפונקציה המכילה אותס מתבצעת. בזמן הידור, 56% וא/ עוקבת אחר שלושה סוגי שמות : משתנים, פונקציות ו- 5הִַּפָפזק (אוסף מידע ברמת יחידה). ל-|יא/ אין משפטי הליך (למרות שמודל האירוע/משימה מספק כמה יכולות דמויות-הליך). 560%|א/ היא בעלת קבוצה מועילה של משפטי הליכי שפה מסורתייס, משפטי 11....6!56, לולאות ועוד. ]א/ היא ממוקדת-תוכן וכוללת אלמנטים לעיצוב פלט וקלט. 560% |א/ היא ממוקדת-הליך. מלבד פונקציית ספריה אחת המאפשרת למשתמש להוסיף מחרוזת, ואחרת המאפשרת לך לרענןו את תצוגת ההתקן, אין ביכולתך להוסיף נתוניס ישירות. כמו כן, אין ביכולתך להציג מניפולציות בעזרת 560% |וא/. |א/ היא בעלת יכולות מוגבלות לטיפול בנתוניס. ביכולתך להגדיר משתנים, ליצור רשימות בחירה וליצור מסכות-קלט להוספת נתונים. 5600%|א/), | על אף היותה שפה חופשית (00806ח8! 060 /ו056סו), היא בעלת מספר סוגי נתונים פנימיים, ספריות להמרת סוגיס, מחרוזות (שביכולתך להשתמש בהן לפעולות פשוטות דמויות-מערך) ותכונות משוכללות יותר לטיפול בנתוניס. אינה בת-הרחבה, מלבד באמצעות שינוי מפרט |!ואשו. 5606 |ואצ כוללת תכונות להוספת ספריות פונקציה סטנדרטיות. נכון להיוס, פורוס -8/ אינו מספק כליםס או מידע למפתחי צד-שלישי, לצורך יצירת ספריות משלהס. למרות זאת, הרבה יותר קל להרחיב שפה על ידי הוספת ספריה מאשר על ידי שינוי המפרט שלה. למרות ש- ]וא/ ו-5600 |וא/ הס כליס נפרדיס למשימות נפרדות, ביכולתך להשתמש בהס יחדיו. ניתן לקרוא לפונקציית 560% |ואצ מתוך תפיסת *ווא/ו, תוך העברת פרמטרים לפונקציה. בנוסף, ל-56₪0% ||א/ יש פונקציות ספריה המאפשרות לך לקרוא ולכתוב משתני וואו, ליצור הקשר חדש ולהפעיל משימות <650ז7?61> מתוך תוכנית 56% |ואצ. כמו כן, ביכולתך ליצור תור של משימות <40> ו- <צסזם>, לביצוע לאחר שמפרש זמוז56 |וז/ סייס את רצף הביצוע הנוכחי. 0 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט יסודות 2%ן1ו56.!]צ כמו כל שפות התכנות, 560% |אש היא רצף של סימני-שפה רגישי גודל-אות (6856-500510/6), מילים ואותיות המופרדים על ידי רווח לבן. קבוצות סימנים יוצרות משפטים, המופרדים על ידי נקודה-פסיק. משתמשיס במזהיס לצורך מתן שס למשתנים, פונקציות ו- 5חִחַזק (אוסף מידע ברמת יחידה). 560% |א/ משתמשת לצורך מתן שמות למזהים, בכללי ||וא/ למתן שמות למשתנים. . מזהיס הנס רגישים לגודל-אות. + | הם :כוליס להיות מורכביס רק מתוויס אלפביתייס ומספרייס ומתו קו תחתון (י 5 * | הם אינס יכולים להתחיל בספרה (0..9). ל-56710% |וא/ ‏ יש כלל אחד נוסף לגבי מזהיס: הס אינס יכולים להיות והים לשמות שמוריס. טבלה 5.1 מציגה את רשימת השמות השמוריס הנוכחית של שקוז56 |וא/. 56% |וי/ מוהה שלושה סוגי שמות: משתנים, פונקציות ו- 85ִפַ9זס. תוכל להשתמש באותו שס מזהה לכל אחד מסוגי השמות האלה, כך שניתן למעשה לכנות משתנה, פונקציה ופרמטר פורמלי באותו שסם. טבלה 5.1 השמות השמורים של 560% |ו/ץ. זז +וסכןוחו הוהּוחסו) 5 נבזי ו חו 6 %+חסבּ 5/6 והחחו והטח6ס )סוט 5+ ב צוטס 6 צוסיוח+ טוו +וסקאס 63% סט ו 5 35 ץז 6וחוהּחה ה'ו6+%ס 0% ניבי ב שוח 6 6וו 60 חש וווטח ץווהּחו וניבי 6 זפט הזב זסז בי 6וחעצ זבּע %6בּעטוזוכן הסוססהט+ 6 זוע הוסצ סוופטק ז סה צו הזטזסז קה =עו 0 1 2 פרק 5: 560% ||א/- 101 הערות קוד מקור באות בשתי צורות, שתיהן זהות ל-6 ול-++6: 5 60 שחו! 916חו5// *] סחזוט!טוח 65 / סוגי נתונים 56% |ואצ היא שפה שאין מכריויס בה על סוגיס (סְפַטהּפַח3! 260 ץופססו). אינך מכריו על סוגי נתוניס, אך המהדר וסביבת ההרצה עוקביס אחר הסוג הנוכתחי של משתנה - סוג הנקבע כאשר מוקצה ערך למשתנה. השפה תומכת בחמישה סוגי נתוניס המוצגיס בטבלה 5.2. טבלה 5.2 הה3ס|ססם זז 3% 59 הוחו משתנים הערכיס התקפיס הס פשזצ ו-56!ּ+ הטווח התקף הוא בין 2,147,483,648- עד 2,147,483,647. תוכל לציין מספריס הקסדצימלים ואוקטלים על ידי הוספת הקידומות ''א0יי או ייאסיי ו- יי0יי (אפס) בהתאמה. הטווח התקף הוא בין 1.175494356-38-]+ עד 3.4028234765+38-/+. תוכל לציין נקודה צפה מעריכית באמצעות האותיות "6'י או יים'י. מחרוזת יכולה להתחס בין גרש או גרשיים. תוכל לכלול תוויס מיוחדיסם במסגרת מחרוות על ידי קידומם בקו נטוי יייי. טבלה 5.3 מציגה את רשימת התווים המיוחדים. שס זה מציין ערך לא תקף (6ו!הּשחו). ערך לא תקף יכול לקרות, לדוגמה, כאשר תוצאת פעולה של נקודה צפה היא מספר שמחוצ לטווח המותר למספרי נקודה צפה. נעשה בו שימוש כל אימת שיש צורך להבדיל פריט נתוניס מארבעת סוגי הנתוניס האחריס. כמו כל שפות התכנות, תוכניות 560% |ז/ הן בעלות משתנים. לא מגדירים את סוגי המשתניס (סָטַּפַח3| 060 ץופססו) - סוג הנתונים שלהס משתנה בהתבסס על ההקצאה האחרונה אליהם. כמו כן, הס בעלי טווח הכרה מקומית (|0068ו) - קיימיס כל עוד הפונקציה שבה הוכרזו מופעלת. לגושי משפטיס המופרדיס באמצעות סוגרייס מסולסלים (יי[ ו-)י) אין כל השפעה על טווח ההכרה של המשתניס. 2 ס8/ למפתחי אתרים באינטרנט עליך להכריו על משתנים (לא על סוגם), לפני השימוש בהס בביטוי; ניתן להכריו עליהס בכל מקוס שבו מתקייס משפט 56070 |ואצ. המשתנה מורכב מהמילה השמורה זאש ולאחריה שם רגיש לגודל-אות שיכול להכיל תוויס אלפביתיים, ספרות ותו קו-תחתון. שס משתנה אינו יכול להתחיל בספרה. טבלה 5.3 רצף תווים מיוחד רצף חחא 0 ההתחט רצף תווים מיוחדים גרש גרשיים לוכסן שמאלי לוכסן ימני רווח אחורה קידוס טופס שורה חדשה החזרת גררה תו אופקי תו 1508899 לקידוד הספרות ההקסדצימליות חח תו 1508859 לקידוד הספרות האוקטליות ססס תו 6006וח( לקידוד הספרות ההקסדצימליות המחח הכרזה יכולה להכיל ערך אתחול אופציונלי. אס קייס כזה, מהדר +56710 |א/ משתמש בערך וּה כדי לקבוע את סוג האתחול של המשתנה. אופרטורים מכיון ש-560% |וא\ מעוצבת לאספקת הליכים לוגיים, היא מכילה קבוצה עשירה של אופרטוריס לוגיים ומספריים למשימות. אתה משלב משתנים ושמות משתנים ואופרטורים, כדי ליצור ביטויים המוערכיס בסדר מסוים. סדר הערכת ביטוי תלוי באופרטור המקדס והקשרו האסוציאטיבי. טבלה 5.4 מציגה: + קבוצת האופרטוריס השלמה של 560% |!א/ש. + ברירת מחדל של עדיפויות החישוב של אופרטוריס בביטוי (ניתן לבטל העדפות אלה באמצעות סוגריים). פרק 5: 560% ||אש- 103 + הסדר בו אופרנדים (מופעלים) מחושבים - משמאל לימין (יי') או מימין לשמאל (יי₪י) ; * | סוגי אופרנדיס תקפים וסוג ערך התוצאה. + | תיאור קצר. להלן מספר הערות אודות האופרטוריס הפחות ידועים: 1 מחציר ז606ח! המתאר את סוגו הפנימי של האופרנד. טווח הערך התקף הוא מאפס לארבע, ומייצג בהתאמה ז0ס0ַ6שחו, נקודה צפה, מחרוזת, ערך בוליאני ו- 6ו|העחו. 6 מחציר ערך בוליאני המציין את הסוג התקף של האופרנד שלו. 18156 מציין שהאופרנד אינו ביטוי תקף. לדוגמה, הערך המוחזר של (15/3110)1/0 הוא 3156). האופרטור המותנה של 560% ווז/ הוא אופרטור 560% |א/ המשולש היחידי. הוא מכיל שלושה אופרנדים. אס האופרנד הראשון מוערך ל-6טש הוא מחזיר את תוצאת החישוב של האופרנד השני; אס לא, הוא מחזיר את תוצאת החישוב של האופרנד השלילי. ;"ץ זב" : "הסח(" ? 6|ח = %/650ז אס חישוב 3!6ו הוא 6ש6>, התוצאה מוגדרת כ-"חחסנ"; אס לא, התוצאה מוגדרת כ- "ץְזבּ!". אופרטור הפסיק (יי,'י), שהוא האופרטור בעל העדיפות הנמוכה ביותר, מאפשר לך לחשב ביטויים מרובים במקוס ביטוי יחיד. תוכל להשתמש בו, לדוגמה, כדי לאתחל יותר ממשתנה אחד במסגרת לולאת אתחול זס!. אופרטור הפסיק מחזיר את תוצאת האופרנד האחרון שלו. ₪0 הערה ! רשימת פרמטרים בקריאות פונקציה אינן מופרדות על :ידי האופרטור פסיק, פשוט על ידי פסיקים פשוטים. אס ברצונך לכלול את אופרטור הפסיק כחלק מפרמטר המועבר לפונקציה, עליך להקןיף אותו בסוגריים. המרות סוג +56 וא\ מבצעת כל המרת סוג שביכולתה לבצע. אס ההמרה נראית הגיונית, סביר שהיא בוצעה על ידה. ישנס מספר מקרים מיוחדים שעליך לדעת אודותם: + 6שץף בוליאני מומר למחרוזת "6טש". שלס (86סו) שאינו אפס ומספרי נקודה-צפה מומריס ל-6שיש בוליאני. . 6 בוליאני מומר למחרוזת "3|56)". שלס 0 ומספר נקודה צפה 0.0 מומריס ל-8156+ בוליאני. 4 8₪)/ למפתחי אתרים באינטרנט המחרוזת הריקה (" ") מומרת ל-18156 בוליאני. כל יתר המחרוזות מומרות ל-פשיוט. המחרוזת הריקה אינה ניתנת להמרה לשלם (608שחו) או למספר נקודה צפה. ₪0 הערה! רוב האופרטורים של 507!, אלה עם דגל התוצאה כוכבית (**?) שבטבלה 5.4 מחזירים ערך לא תקף אס המרת הנתוניסם המשתמעת שלהם (פחסו5וסשחסס 0815 קוקוח ככשלה, או אס אחד האופרנדים אינו תקף. פונקציות לצורך שימוש ב-560% |וא/ץ, עליך ליצור אוסף של פונקציות, ולהציב אותן ביחידת הוספה, קובצ נפרד של קוד-מקור מהודר. ליחידת ההוספה אין משתנים גלובלייס ולא תוכנית מרכזית. ניתן להשוותה לספריית שגרות (6חשסטסזטט5). כל פונקציה מוכרזת בעזרת מילת המפתח חסשש6חט), ואחריה רשימת פרמטריס אופציונלית, גוש משפטיס המכיל את גוף הפונקציה. ישנס מספר כלליםס שאסור לחרוג מהס כשמגדירים פונקציות: שמות הפונקציה חייבים להיות ייחודיים במסגרת יחידת ההוספה. הכרזות פונקציה אינן ניתנות לקינון. כל הפרמטריס מועברים לפי ערך (6טופע עְפ) - הס מתפקדים כמשתנים מקומיים שאותחלו לפני ביצוע גוף הפונקציה. קריאות פונקציה חייבות להכיל מספר והה של פרמטרים למספרס בעת הכרות הפונקציה. פונקציות תמיד מחזירות ערך. ערך ברירת המחדל הוא מחרוזת ריקה. טבלה 5.4 האופרטורים של שק561 ואו הס0וז3ו6ק0 | ₪650|5 | 6ה073קק0 | ז3%0ז20ק0 +%ש/ 2550613‏ *:6600060606זק וח ס+זסק ס6קץ 5 זס -6זכ | *זססוהטח זט טח ++ א 1 6% ז6חו-05%ק (ץזהחט) זס -6זכ | *זססוהטח טח 5 א 1 05-00 (ץ זהחט) 5 ץזהחט | *זססוהטח זט וחטת + ה 1 פחווח ץזהחט | *זססוהטח זו טח - ₪ 1 (ח0ו608%ח) פרק 5: 560% ||א\- 105 הסוזהּזסקס וח ס+זסק (ץזהחט) דסא שפועסופ (ץ זהחט) דסא ובּסופָסו 8 |החז6שח! חהזט6" (ץזהחט) סקס שוסו|ה זס1 666% (ץזהחט) חססהסו!קם!טוח חסופוטוט חסופועו0 ז66006חו וז 50008000 זס (5זס6סוחטח) הסטונסבּ ה0וז8ח600686 חַחוס5 + 6%6! 56ווט + 00% 6פוסופ חףו5 הזוע + 00% 6פוסוס ווח 0ז26 הזו זס הח 655! ,חהח 655! |0008 ,ההז |6008 זס |060068!) |08ף0 (65ט|אצ הזו |6008 %סח (65ט|אצ סאג 6פושוםפ סא 6פושסום ₪ 6פושסופ יב ס6מץז *ז60חו *ח68|ססם הו ח68|ססט *זס סו טח -0חו 08 +חוסק *ז60חו *ז60חו *זססוחטח טח זס *0חו50 *ז60חו *ז60חו *ז60חו *ח0|!68ססם *ח0|68סם *ח0|68ססם *ח0|68ססם *ז60חו *ז60חו *ז60חו החהזסקס ץז ויב חהס|ססם ץחהּ ץחהּ 5זסטוה טח 5זסטוה טח 5 5 5זסם טח 5זסטוהטח 5 זס 5 5 5 5זסםוהטח 5 זס 5זסםוהטח 5 זס 5זסוהטח 5 זס 5ו טח 5 זס 5 5 5 6 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט ז%0 00 ו 0 >> << <<< ץזוצוז24550613 וק ה0וז3ז6ק0 | ת|₪4650 | 6ה3ז0קק0 | זסזהז0ק 0 | ץ)/ע2550013 | 666067066זק וח ס+זסק 6קץז 65 סא |וּ6וחָס| | *חהס|ססם 005 8 1 10 ₪ |ה6וףס! | *חהס|ססם 5 || 1 11 סוחס *ץחהּ ,ח00!68ם 71 ₪ 12 חסו655זק[אס ץחה ,צְחבּ חח 3550 ץחה ,| = ₪ 13 ץחה וצו %ח6ו7ח355/0 | *זסטוחטח ,6 =- ,=* 5 13 חסוז8ז6קס 6וזסוחטח זו טח הזו +חר ת9ו355 | -סהסהסה ,| =] ₪ 13 חסוז8ז6קס 6וזסוחטח +חוסם סו טח הזוצ הס ת3550 | *ז%600חו ,| =0 ,=% ₪ 13 הסוסה סקס ז600סחו ויב רו הר ח0ו355 || זספחטת ,| =+ .א 13 זס הסטוטסבּ זס | זס זסמוהטח סו 6063 *9חו5 ו הזוצ +הסרת3550 | *ז%000חו ,| ,=>> א 13 חסוסהזסקס 6פואסום וביבין ,=<< ,(=<<< ,(=8₪=,9 =| חססְפּט|בּע6 6!קחוטוח ץחה ץחה / 1 14 להלן התחביר הבסיסי להכרזת פונקציות (פריטים בסוגריים מרובעים הס אופציונלייס): 7 [15| ז6%06רחהזהכן] + 2000806 הסטסשחט [חזס0א6] ָ ץ000 הסטסחט ]/ / השתמש במילת המפתח חז6פא6 כדי לציין פונקציה הניתנת לקריאה מחוצ ליחידת ההוספה שלה. ישנן שלוש שיטות באמצעותן ניתן לקרוא לפונקציות 5606 וא/ מפונקציות אחרות, תלוי במיקומה של הפונקציה הקוראת. השיטה הראשונה, המוכרת ביותר, היא קריאה לפונקציה מתוך אותה יחידת הוספה. יש לכלול את שס הפונקציה והפרמטריס שלה בביטוי: ;( 2וחזהכ ,1 הק ) הסחטסחטז 100 = א פרק 5: 560% ||אצ- 107 השיטה השנייה משמשת לקריאה לפונקציות מיחידות הוספה אחרות. יש להתחיל עס משפט הקידומת וט 56ש (ראה סעיף יייחידות הוספהיי בפרק זה לפירוט נוסף אודות 5חחָזק של 560% |וז//) : וח 6והבּצחוחנ זט ספ כגון: ; "סז 180.60 סע א /: קשח" אההסס= זט ספט אז ניתן לקרוא לפונקציה באותו אופן בו מתייחסיס לחפיסת )צ, תוך שימוש בעוגון החלקי ורשימת פרמטרים: ;(2חחזהכ ,1חוהק) הסטסחט] ססזסוחססת = א כדי לאפשר לפונקציה נקראת לפעול, יש להכריז על חסט6חט) 00 כ- ח'ו6+א6 ביחידת ההשלמה פוחשסס=, והפונקציה חייבת להיות בעלת שני פרמטרים בדיוק. השיטה השלישית לקריאת פונקציית 560% |א/ היא עבור פונקציות הנכללות בספריות הסטנדרטיות של 560% |וא/ (לפרטים אודות הספריות הנוכחיות, ראה סעיף ייספריות 560% ]|א/יי). כל שיש לעשות הוא להקדיס את שס הפונקציה לשס הספריה. לדוגמה, כדי להשתמש במספר הנקודה הצפה הגדול ביותר המותר, יש להשתמש ב: (() א8וח.08%|-= 086א8ו זפ משפטים 56% |ואצ היא בעלת קבוצה שימושית של משפטי הליך הניתניס לשימוש. ניתן לסווגס לשלושה סוגיס: משפטיס פשוטים, משפטי בקרת ורימה ומשפטי עצירת זרימה. כבר ראית דוגמאות של רוב המשפטיס הפשוטים של 5606 וואצ: המשפט הריק // , משפט זפּצ]/ וחור ,1!08%אהוח זהצ משפט הביטוי // ;() א08%.]18|-= 1!08%א8ח משפט הבלוק // 4% ישנס שלושה משפטי בקרת זרימה שפעולתס שוות ערך למשפטים זהים ב-6: [4ה559%006 6|56] +ח6ר50006 ( הסו5פסזכא6 ) זו 55900 ( הסו55סזקא6 ) סווחצו 5 ( [ הסו655זקא6] ; [הסו55זקא6] ; [הסו55פסזקאם] ) זסז עבור כל הביטוייס המחושביס לערך בוליאני, 6;|הּצחו נחשב ל-3!56]. לסיום, ישנס שלושה משפטי עצירת זרימה שגם פעולתסם שוות ערך למשפטיס זהיס ב-6: 2768%, 6טהה60 ו-הזט:6ז. 68%?₪ מפסיק את מעגל לולאת +10 או 6!וחשצ הנוכחית. 06ח1ו%חס6 מפסיק את מעגל לולאת זוס1 או 6|וחש הנוכחית, אך אינו מפסיק את הלולאה עצמה. ח0פ6ז יוצא מהפונקציה הנוכחית ויכול להחזיר ערך. 8 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט יחידות הוספה מבנה שפת 560% |ואש האחרון שעליך לדעת הוא יחידת ההוספה. יחידת הוספה היא קוב קוד מקור המהודר בנפרד ומכיל הגדרות של קבוצת פונקציות קשורות. יחידות הוספה יכולות להכיל 085 8זם - משפטים המציינים מידע ברמת יחידת ההוספה. 897085זם מתחילים כולס במילת המפתח 56ש, רובס מופיעים בתחילתה של יחידת ההוספה, לפני כל הכרזה על פונקציה. ל-56070% |וא/ יש שלושה פַּףַפזכ : ווט, 5 (|(-6%3ו. הּוחשבּזכן !זט כבר ראית את ה-ַח8אַפזק וזש בדוגמה קודמת. תשתמש בה לצורך התייחסות לפונקציות שביחידות הוספה אחרות: ;"60/00 0)50וסצו. אצ /: קשח" אהנוסס- חט ספ + () 105600 הסססחט ;(6 ,5) חססס6חט1 ססזצטוחוססת = א זפ אם יש לך 80895ַ8זכ !זט רבים, כולס חייביס להימצא בתחילת קוב המקור. הּוחףבּיזכן 0655ב ה-אתחָפזק השנייה היא ה- הִַףָ9זק 66655. היא מגדירה מספר כללים, תוך שימוש ב- שוחהּח חו8וח00 והגדרות נתיב, הקובעות למי תהיה גישה לפונקציה של יחידת הוספה. קריאות פונקציה חייבות להיקרא מ-₪15 התואמים להגדרות ה-חובּוס ו-חזהּק. ההתאמה חייבת להיות לשמותיהס המלאים של ה-חו8ח0ס0 וה-הזאק. התאמות תו כללי (06870!וש) ייחודי אינן אפשריות. לדוגמה, "פזס.וחטזסזְמְהּאו" תואמת ל-חוּחסה בשס "שָזס", אך לא ל-חו8חס60 בשס "6זס.והטזס)". ברירת המחדל של ה-ה|0008 היא ה-חו008 של יחידת ההוספה. ברירת המחדל של הנתיב היא "/". נתיבים יכולים להיות יחסיים או מוחלטים. נתיבים יחסיים מומרים לנתיבים מוחלטים על ידי הסוכן-משתמש לפני שהם נבדקים מול ה-89₪08זק 406655 של יחידת ההוספה. להלן התחביר של הַחִחָ9זכ פפַסס34. ישנן שלוש צורות המוצגות כשמפריד ביניהן קו אנכי (ייןיי) : 1560 5 | 08706 00708/0 חוהוחסה || 08006 [088 | ההק ; 8006 080 | ההכ 806 0078 הוהוחסם פרק 5: 560% ||אש- 109 ליחידת ההוספה יכולה להיות רק 80₪088ק 866655 יחידה. כברירת מחדל שליטת 5 אלנה צמינה. לשליטת ה-860655 הבאה : ; "005ז5/" ההכ "0180.607!זסצו" הוהרח00 06655 ספ ה-₪15 הבאים יכוליס לגשת לפונקציות ח'ז%6א6 שביחידת ההוספה: 05/1 60/5 180 הסצו. אאא / : כת 60/1 וט /55/ 60 1.010 עו / : קסר ה-815 הבאיס אינס יכוליס לגשת לפונקציית ח'ז%6א6 כלשהי שביחידת ההוספה: 1חטז/וחסס. 80 סוסצו. אא /: כקת 1 רה א601/6-חום/ וח סס. 0180 1וסט. 1 שעת / : כנסת הוווחבּ'זכן בסו הסוג האחרון של 8חפזק הוא ה-308כ 6%3וח. השתמש בה לצורך הגדרת מידע העשוי להועיל לישות בסביבת יישוסם ס/ו. עליך להגדיר חסטאוחזס)חו-608ח - מידע עס שס אפיון ואחריו ערך האפיון. בנוסף לכך, הססהוח'וס+חו-6%8וח מסויס יכול להכיל שס סכמה לצורך פירוש הנתוניס. להלן התחביר של ה זכ 3ז6וח : וח 156 | ;"סט|הטססזכ" 6וחבוקסזס 6וחפח | ;"סט!3/קסזס" 6והההססזק. צוגוסס קסת ; "6ט|8/קסזק" 6רחהקסזס 306% "ספ ישנס שלושה סוגי החספחזס)חו-618רח : 6החבּח, שוטף6 סח ו-%ח896 זספט. הסחהוחזס)חו-658ח מסוג סוחהּח אמור לשמש שרתי מקור: "2001 , הסס.6הסתק (6)" "זפ הץקס6" שחחבח מססוח 6פ סוכני-משתמש אמוריס להתעלם ממידע זה. חסוזההוס?הו-618וח מסוג צוטף6 ]₪6 אמור להיות מפורש על ידי שרת קא/ ככותרות סדדו (למידע נוסף אודות כותרות קדד, ראה פרק 8): ; "0/6!006018חם ,61676006" "05זסשוץ6א" עווס6 קקח הזסוח 6פ ; "68606-סח" "|0-0חה8606-60" עוטף6 כח בזסוח 6פ הס מומרים לכותרות תגובה של ספוש או קדד על ידי ְהּאוסו8) קגש אס יחידת ההוספה הודרה לפני שהגיעה לסוכן-משתמש. חסחהוחזס)חו-8ז6וח מסוג 060% ז56ש מכוון לסוכני-משתמש. "2:672 ,122:) ,234:א" "56076 065150006" 306% 507 668 6פנ ; "פזובק" 0 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט הוא חייב להימסר לסוכן-משתמש, ולא להיות מוסר על ידי רשת מתווכת כלשהי. נכון לעכשיו, תכונה וו אינה בשימושם של סוכני-משתמש תואמי-ק/ כלשהם. ניתן להשתמש בתכונה באמצעות דפדפנים מסוימים, לצורך יישומן של הרחבות קגו. ספריות 12%ז56.!!צ 56% |ואצ חסרה יכולות שפת תכנות בסיסיות, כגון ניהול מחרוזות, פונקציות אריתמטיות חזקות וממשק עבור תוכניות 1.1 |וא/), בהיותה מעוצבת להיות שפה רזה ויעילה (ח68ח 6חה ח68!). למרבה המטל, 1.1 560% |א/ היא בעלת שש ספריות סטנדרטיות המוסיפות לשפה יכולת תפקוד לא מעטה: פַח3ּ), זהּסו", 8ַחו56, וחט, זספעוסום !וא / ו-5סובּופ. הספריות 103%=, 8ח1ש5 ו-₪81 מכילות בהתאמה, פונקציות לטיפול במספרי נקודה צפה, מחרוזות ו-5|₪. הספריה 131085 מספקת לך פונקציות לצורך הצגת דיאלוגיס למשתמש. הספריה 1808 מתגברת את 560% |וא/ בפונקציות אריתמטיות נוספות. הספריה ‏ ₪81 מאפשרת לך להשיג רכיבי )08 ולנהל כתובות |₪ע. הספריה ז506/ש0ז8 !ו/ מספקת ממשק פשוט לקריאה וכתיבה של משתני וואצ ולהרחבתן של משימות !וא/ מסוימות. סוכן-משתמש תואם 1.1 |אשצ חייב לתמוך בכל הספריות האלה מלבד בספריית +. עבור התקני שלס-בלבד החסריס ספריית +₪108 קיימות מספר אזהרות שעליך לשים לב אליהן: . 3%, הפונקציה המשמשת לבדיקה האס קיימת תמיכה בנקודה צפה, מחזירה 8!56=. * פונקציות ספריה מקבלות ארגומנטים רק מסוג בוליאני, שלם, מחרוזת ו-0ו|הּעחו. * התעלמות מכל כללי המרת נקודה צפה. + הפונקציה 1309.031756-108% מחגירה שוובּצחו. * כל הפונקציות של הספריה ₪108% מחזירות 6ו!בּצחז כאשר מתרחשת שגיאה בהפעלתן. ספריות 560% |ואצ משתמשות בטכניקות פשוטות של טיפול-בשגיאה. אם פרמטר כלשהו הוא שוופּעחז, הפונקציה מחזירה 6ווצּעחזו. כמו כן, אם פרמטר אינו מהסוג הצפוי על ידי הפונקציה ואינו ניתן לחמרה לסוג הנכון, הפונקציה תחזיר 6ווהּעחז. בהמשך פרק זה מצוין שמה של כל פונקציה ואחריו רשימת הפרמטרים. כל פרמטר מציין את סוג הנתוניס הדרוש לו. הספריות משתמשות בכללי המרת סוגי נתוניס סטנדרטייסם של 560% |א/. כל שוני מכללי ברירת מחדל אלה יפורט בתיאורי הפרמטרים. פרק 5: 56% ]אש 111 כל הפרמטריס של הפונקציות מועבריס לפי ערך (סטואּע שְפ). כאשר פונקציה כדוגמת הפונקציה לטיפול במחרוזות מחזירה ערך, זוהי ישות נתוניס חדשה. אין כל שינוי בערכי הפרמטריס המקורייסם. נספת די כולל סיכום של כל פונקציות 560% !!א/, מקובצות בסדר שבו הן מוצגות בסעיפים הבאים. הספריה שוב ! הספריה 1804 מספקת מספר יכולות ליבת-שפה. ניתן למיין את הפונקציות שלה לפונקציות אריתמטיות, המרה, בקרת זרימה, סביבה ומספר אקראי. פונקציות אריתמטיות בספריית 8ח18 קיימות שלוש מהפונקציות האריתמטיות הבסיסיות. לספריית 03%!= יש יכולות אריתמטיות מורכבות יותר. * | (86וחשח) 485ּ. מחזירה את הערך המוחלט של6פוחשח, באותו סוג של 6 שח. . (0/00061-1,00702672) אהוח. מחהזירה את המספר היותר גדול מבין שניהס ובסוג המספר הנבחר. אס המספריס שווים, מוחזאר המספר הראשון. . (0000067-1,00000612) חווח. מחוצירה את המספר היותר קטן מבין שניהס ובסוג המספר הנבחר. אס המספריס שוויסם, מוחזאר המספר הראשון. פונקציות המרה פונקציות ההמרה של הספריה 1808 מאפשרות לך לבדוק המרת מחרוזות למספריס שלמים ומספרי נקודה צפה. *‏ ₪₪/9/) 155108%. מחזירה 6טז> אם ניתן להמיר את 06// למספר נקודה צפה, תוך שימוש ב- ()ְהּס1 04156 ; אם לא, מוחור 3156). 6 = א // | ;("א |68ז 8 ,1355-4 ") 0.157086ח18 = א זפ 6 = א ]/ ;("1255+") 0.157086ח18 = א ז8 + ₪/שו) %ח151. מחזירה 6ש₪ אס ניתן להמיר את 9/6 לשלסם, תוך שימוש ב-5610%ז3ק ; אם לא, מוחזר 13156. 6 = א // | ;("135.25") %ח0.151ח18 = א ז8 6 = א ]/ ; ("קוח6ם") 0.1510%ח18 = א ז8/ * (0ח577) אּס561זהּק. מחזירה את מספר הנקודה הצפה השווה ל- פָח5/7. הניתוח פוסק בתו הראשון שאינו חלק ממספר נקודה צפה תקף. ()56103ז3פ מחזירה חח אם אירעה שגיאת ניתוח או אס ההתקן אינו תומך במספרי נקודה צפה. 5 = א // | ;("א |68 8 ,1355-4") 567|08%זהק.0ח83] = א זה סופטחו = א // ;("=125+") זהסוח6פזהּק.חַח 1 = א זהצ 2 ס8/ למפתחי אתרים באינטרנט (50770) %חִ561זהּק. מחזירה שלס השווה ל- ָח5/7. הניתוח פוסק בתו הראשון שאינו חלק משלסם תקף. (756100ז23 מחזירה 6ו|הצחז אס אירעה שגיאת ניתוח. 5 = א ]/ | ;("135.25") %ח561ז]הק.0ח8] = א ז8/ סו|הטחו = א // ; ("קוח6ם") 5610%זהק.0ח8] = א ז8/ פונקציות סביבה פונקציות הסביבה של פַח !| מאפשרות לך לחקור את הסוכן-משתמש אודות יכולותיו. ()6₪3736+6756%. מחוירה שלם שהוא הערך שהוקצה על ידי 18%4, המזהה את קבוצת התוויס הנתמכת על ידי מפרש 560106 |וא/. ()ב1!03. מחזירה 6שז> אס קיימת תמיכה במספרי נקודה צפה. אס לא - מוחזר 6. ()%ח1אהּוח. מחזירה את ערך השלם המקסימלי (2,147,483,647). ()%+ח1חזוח. מחזירה את ערך השלס המינימלי (2,147,483,648-). פונקציות ניהול זרימה פונקציות ניהול האגרימה של 1808 מאפשרות לך להפסיק את פעולת הביצוע הנוכחית של 560% |א/ץ, ומחזירות את השליטה לישות הקוראת. (507700) +זספגּ. מפסיקה את הפירוש הלא רגיל (שץו|8חזסחטה3 חהס80ל6זקזסזחו) של 6 ס0 56 |ש הנוכתי, ומחזירה מחרוזת המתארת את השגיאה. מחרוזת זו אינה נגישה במסמך !|/. (9/06/) 1%א6. מפסיקה את הביצוע, מחזירה 06/₪ ליישות הקוראת. מחרוזת זו אינה נגישה במסמך !|א/. פונקציות מספר אקראי ספריית 1898 מכילה מחולל (פונקציה ליצירה של) מספרים שלמים אקראיים. (ז0/006/) והחס6תגז. מהזירה מספר אקראי שלס חיובי בין אפס ל-006/ח/. וח60ה3ז מחהזירה 4ו|בּטחו אס השלס קטן מאפס. (0/0061/) 56660. מאתחלת את מחולל המספר האקראי, ומחזירה מחרוזת ריקה. אס ערך 5666 הוא מספר נקודה צפה, 5666 משתמשת ב-חו.108=, אס היא זמינה. אס %חו.103%= אינה ומינה, 5660 תחזיר שו!בּעחו. פרק 5: 560% ||א\- 113 הספריה +03!- הספריה ₪108% מכילה שתי פונקציות סביבה ושש פונקציות אריתמטיות. אס פעולות נקודה צפה אינן נתמכות בהתקן מסויס, כל הפונקציות של הספריה 108%= יחזירו 468 ו תוכל לקרוא ל-+1809.1!03 כדי לדעת אס פעולות הנקודה הצפה זמינות. פונקציות סביבה פונקציות הסביבה של 108% מאפשרות לך לדעת את טווח מספרי הנקודה הצפה. ( )+103א8וח - מחזירה את ערך הנקודה הצפה המקסימלי (3.402823476+38). ( )03%!= הזוח - מחזירה את ערך הנקודה הצפה המינימלי (1.175494355-38). פונקציות אריתמטיות הפונקציות האריתמטיות של ₪08% מספקות :כולות אריתמטיות מעבר לקייס בספריה פַָחּ]. (0/7006) 6611. מחוירה את ערך השלס היותר קטן הנמוך מ-ז6שוחשח. 3 = א ]] | ;;( "2.5" ) 08.06 = א זפ 2 = א // | ;( "2.5-" ) 080.06 = א זפ (0061ח/) ) זססו%. מחזירה את ערך השלם היותר גדול, שאינו הגבוה מ=6פוחטח. 2 = א // | ;( "2.5" ) זסס.זהסו= = א זפצ 3 = א ]| ;( "2.5-" ) זססן.)הסו= = א זפ (ז06וח0 ) +חו. מחזירה את חלק השלם של 6פמשח. (06/2וחשח ,0671והשה) ‏ שסם. מחזירה את 1/שקתטה בחוקת עושקומשת. אס 61וחטח שלילי, 6/2פוחשח חייב להיות שלם. אם 1ו6פוחטח הוא אפס ו- 2ושקותטח קטן מאפס, שסק תחזיר 6ו!בּצחו. 9 = <]/ ;( 2.0 ,3 ) אוסס.80סו = א זפ 1 = א ]/ ;( 2.0 ,1- ) אוסס.ז8סו= = א זפ סו|הטחו = א // ;( 1.5 ,1- ) אוסס.080ו = א זפ סו|הטחו = א // ;( "1.5-" , 1856 ) אוסס.ז8סו= = א זפ (ז06ו7) חטסז. מחזירה את השלס היותר קרוב ל*6פוחשת. אם שני שלמיס קרוביס באותה מידה ל-/0//026, 6חטסיו תחזיר את הגדול שביניהס. 3 = א ]/ ;( 2.5 ) סחטסז.זהס|= = א זפצ 2 = א // | ;( "2.5-" ) סחטסז.)הסו= = א זפ (ז0₪7006) +זף5. מחוירה את השורש הריבועי של 267/ק, +ו5 תחגיר 6וובּעח: אם26וח קטן מאפס. 4 ס8/ למפתחי אתרים באינטרנט הספריה צַחוז+5 56% |ואצ היא בעלת ספריה רבת עוצמה לטיפול במחרוזות. הפונקציות הכלולות בה ניתנות לסיווג לבסיסיות, תת-מחרוזות ופונקציות המרה. פונקציות האלמנט מחלקות מחרוזות לקבוצה של תת-מחרוזות, המופרדות על ידי תו ייחודי, ומאפשרות לך לפעול על אלמנטים יחידים שבמחרוזת. כל פעולות המחרוזת הן רגישות לגודל אות (510/6ח56 6856). פונקציות בסיסיות הפונקציות הבסיסיות מאפשרות לך לבחון אורך מחרוזת, להרחיב תווים ייחודייס ולהסיר רווחים לבנים ממחרוות. = 6קוחשח ,50700) זז3ת6. מחזירה מחרוזת בת תו יחיד מ-פח5/7, המכילה את התו במיקום "6פוחשח. אם ז6וחשח הוא מספר נקודה צפה, הוא מומר תחילה לשלס בעזרת %חו.108%= אם היא זמינה; אס לא, מוחזר 6ו|הטחו. אס 6קוחעח הוא מחוצ לטווח, +4ז603 תחזיר מחרוזת ריקה. מפתח התוויס מתחיל מאפס. * (507002 ,577001) 6זהּקוחס6. מבצעת השוואה לשונית בין 57091 ל- 92ח507, תוך שימוש בקודי התו של קבוצת התוויס המקומית של הסוכן-משתמש. 6זהּטוווסס מחצירה מינוס אחד אם 1ַָח567 קטנה מ- 92ח507, 0 אם הן ואהות ו- 1 אם 577092 קטנה מ-1שח5/7. קבוצת התוויסם המקומית היא הקבוצה המזוהה על ידי 9 * (57700) ]0%וחם15. מחזירה 6טו+ אס אורך פָ5/70 הוא 0; אס לא, 18156. * (50/00) ח9%ח16. מחזירה שלס באורך 50709. * | (5/7/70) 5606626 - מחזירה מחרוזת השווה ל- פָח50, כאשר כל הרווחים הלבנים הרציפים הוסרו. תווי רווח לבן כוללים טאבים אופקיים ואנכיים, קידוס דף, רווחים, קידוס שורה והחזרת גררה. * (0ח//5) וחוזצ - מחזירה מחרוזת השווה ל- סָח5/7 כאשר כל הרווחים שבראש המחרוות ובסופה הוסרו. תווי רווח לבן כוללים טאבים אופקיים ואנכיים, קידוס דף, רווחים, קידוס שורה והחזרת גררה. פונקציות תת-מחרוזת פונקציות תת-מחרוזת עוסקות בזיהוי ובפעולה על מחרוזת המהווה חלק ממחרוזת גדולה יותר. אינדקס תת-מחרוזות מתחיל באפס. = (6קוחש) ְַסָה6/ 060וש/5/970 ,סַ5070) 8ַהוז25%ש5. מחתזירה תת-מחרוזת של מחרוזת המתחילה במיקוס זספוחטאזגז5 ואורכה הוא זספותטאוזפָח6!. אס +55 קטן מאפס, אצי אפס משמש כמיקום ההתחלה. אס זו 6% גדול ממספר התוויס במחרוזת המתתילים מ-זפפוחטאז508, התוויס הנותריס פרק 5: 560% ]א 115 מוחזרים. אס זספוחטא+503 גדול מאורך המחרוזת או אם זפפוחטאושְפַח6! קטן או שווה לאפס, 50258 תחציר מחרוזת ריקה. "סווס" = א // ;(5 ,0 ,"!ץווסם סוו6הח" ) 8ה9.500501ח50 = א זפ "סווסח" = א // ;(5 ,1- ,"!ץווסס סוו6ח" ) 98ה9.500501ח50 = א זפ "וץווסם" = א // | ;(10 ,6 ,"ץווסס סוופה" ) 9הו50ט9.50חו50 = א זפ ""= א ]] ;(0 ,15 ,"ץווסס סוו6ה" ) 8הו50050.פַח50 = א זפ * (5025/000 ,ס5070) 06ח8. מחוירה את השלם המציין את המיקום הראשון במחרוזת המתאים לתת המחרוות. אם אין התאמה, ₪06 תתזיר 1-. התאמה מחייבת זהות בייצוג התוויס. 6 = א // ;( "ווסש" ,"ועו|סס סוו6ת") 0ח8.8ח501 = א זפ 1 = א // ;( "פס" ,"וץ||סס סווסח") 0ח9.8ח50 = א זפ * (50700/וסת ,0/050700 ,פַח507) 366!ק6". מחזירה מחרוזת חדשה, שבה כל המופעים של 8ַחו0!05₪ מוחלפים ב-פַחו5₪ו6ח. התאמה מחייבת זהות בייצוג התוויס. "וץווסס סווסח"= א // ;( "פס" ,"ו|סם" ,"וץ|וסכ סוו6ח") 866ו9.760ח50 = א זפ "00 סווסר"= א // ;( "פַססט" ,"ווסם" ,"וץווסם סוו6") 866ו0.760ח50 = א זפ פונקציות אלמנט פונקציות אלמנט סורקות מחרוזת אחר אלמנט אחד או יותר - תת-מחרוזות המופרדות על ידי תו החוזר על עצמו (8ַחוזזט66ז). המחרוות הריקה נחשבת כאלמנט תקף. למרות שניתן להגדיר את התו המפריד באמצעות מחרוזת שיכולה להיות בעלת אורך גדול מ- 1, רק התו הראשון משמש לזיהוי אלמנטים. ספירת האלמנטיס מתחילה מאפס. * (56057700 0060שח ,507700) %2%ח6וח6!6. מחזירה את האלמנט מספר זשקותטת במחרוזת, שבה אלמנט הוא כל תת-מחרוזת, כולל מחרוזת ריקה שמופרדת על ידי התו הראשון של פח560507. התו הראשון באלמנט מתחיל במקום אפס. אם "6קעה קטן מאפס, האלמנט הראשון מותזר. אס הוא גדול ממספר האלמנטים שבמחרוזת, האלמנט האחרון מוחזר. אס המחרוזת היא המחרוזת הריקה, המחרוות הריקה מוחזרת. אס המספר הוא מספר נקודה צפה, תחילה הוא מומר לשלס בעזרת %חו.103%= אס היא זמינה; אס לא, מוחזר 4!ובּשחו. +66 מחצירה 6וו|הּצחו אס 56050778 היא מחרוזת ריקה. "סווסח" = א // ;( " + ",0 ," [ץווסס סוו6") + חהסות6ו8.0ח50 = א זפ "וץווסם" = א // ;("ו",1," [ץווסם סוו6ח") זחהסות8.0!6ח50 = א זפ "">= א]]/ (;" ",2 ," |ץווסם סוו") + שחסות6ו0.6ח501 = א זפ ""> א ;("+ ",3 ," |עווסס סוופה") +שחסות6ו8.0ח50 = א זפ סו|חו = א // | ;( " ",0 ," [ץווסם סוו6") + הסות6ו0.ַחו50 = א זפ 6 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט (56050779 ,50779) 60%5וח6!6. מחוירה שלס המונה את מספר התת-מחרוזות ב- פָח57 כולל מחרוזות ריקות, המופרדות על ידי התו הראשון של 9ח500507. 5 מחצירה 6ו|הּצחו אס 5605779 היא מחרוזת ריקה. 3 = א ]/ ;(" " ,"! ץו|סם סוו6") 6ח6וח0!6.חו50 = א זפ 5 = א //]‏ ;(" ," ," ! ץווסם סוו6ח ") 65חה6ות6ו9.0ַחו50 = א זפ 0= א ;(";" ,"! ץווסם סוו6ח") 5 הסוח66.פַחו50 = א ופט שוחו = א //‏ ;( "" ,"וץו|סס סוו6ח") 5הסוח6ו9.6ַחו50 = א זפ (560577779. 6פוחשח (6/600507700 ,50700) %2%ז50חו. מתזירה מחרוזת חדשה המורכבת מ- פַח507 ומ- פָח6/600507 (ומ- 56050779 אם דרוש), המוספת כאלמנט מספר267השח. אינדקס האלמנט מתחיל באפס. אם 86וחעח קטן מאפס, 9ח1517ח6/6 מוספת כאלמנט הראשון. אם ז6וחטח גדול ממספר האלמנטיס במחרוצת, 6/67/5709 מוספת כאלמנט האחרון. אס 50709 היא מחרוזת ריקה, מחרוזת חדשה שהוגדרה כ-6/60/5709 מוחזרת. אם ז6קותטח הוא מספר נקודה צפה, הוא מומר תחילה לשלס בעזרת ₪108.15 אס היא זמינה; אס לא, מוחזר 6ו!בּעחוז. +4+ז56ח1 מחזירה 6ו!|הטחז אס 56050709 היא מחרוזת ריקה. ח פח50 = א זפ "4=? ,3=ץ, 2=א ,16=)" = א ]// ;("/" ,0 ,16%=)" ,"4=? ,3=ץ,2=א" ) ח 0ח50 = א זפ "10=+,3,2=4=ץ, 2=א" = א ]/ ;( ",7 ,5 ,16%=)" ,%"3,?=4=ץ ,2=א" ) (560507779 060והשח/ ס5770) +6עסוח6ז. מחזירה מחרוזת חדשה, שבה אלמנט מספר 867וחשח מוסר. אלמנט הוא כל תת מחרוזת של פָח507 המופרד על ידי התו הראשון של 56050709. מפתח האלמנט מתחיל מאפס. אם 00026 קטן מאפס, האלמנט הראשון מוסר. אס הוא גדול ממספר האלמנטים ב-5/709, האלמנט האחרון מוסר. אם שָח/5 היא מחרוזת ריקה, המחרוזת הריקה מוחזרת. אם 86ועח הוא מספר נקודה צפה, תחילה הוא מומר לשלס בעזרת %חו.103%= אס היא זמינה; אס לא, מוחזר 6ו!הּטחו. +ה6טסוחסיו מחזירה 6ווהּטחז אם 56050779 היא מחרוזת ריקה. תס פַחוח5 = א זפ "2=4 ,3=ץ, 2=א" = א ]/ (("," ,0 "2,/=3,2=4=א ,16=)ם" ) רתס פָחוח5 = א זפ "3=ץ, 2=א ,16=)" = א | ]/ | ;( 7" ,5 "2,?=3,2=4=א ,16=ם" ) (560517779. 6פ השח ,9ח6/600507 ,50709) 3668%!ק6?. מחזירה מחרוזת חדשה המורכבת מ- פַח57 שבה אלמנט מספר שומח מוחלף ב- 6/600/50779. אלמנט הוא כל תת-מחרוזת של פָ5870 המופרד על ידי התו הראשון של פח5605/7. מפתח האלמנטיס מתחיל מאפס. פרק 5: 56% ]אש 117 אס "₪086 קטן מאפס, האלמנט הראשון מוחלף. אם "6פוחשח גדול ממספר האלמנטיס שב- פָח507, האלמנט האחרון הוא שמוחלף. אס שָמ//5 היא מחרוזת ריקה, מחרוזת חדשה המוגדרת כ- 6/60/50709 מוחזרת. אם ז86וקשח הוא מספר נקודה צפה, תחילה הוא מומר לשלס בעזרת %ח103%.1= אס היא זמינה; אס לא, מוחזר 6ו|הּעחו. +13664ק6ז מחזירה 6ווהּצחו אס שַח560507 היא מחרוזת ריקה. 5 = א זפ "2=4 ,3=ץ, 2=א ,12=ץ" = א ]/ | ;( 7" ,0 "12=/" ,"2=4 ,3=ץ ,2=א ,16=)" ) 5 = א זפ "3,/=11=ץ, 2=א ,16=)" = א | ]/ | ;( 7" ,5 ,"11=/" ,"2=4 ,3= ,2=א ,16=)ם" ) פונקציות המרה ספריית פַחוז50 היא בעלת שתי פונקציות המרה: . (9/06 ,סַ5770 ) %הוח'יוס+. ממירה ערך למחרוזת תוך שימוש במחרוזת התבנית 0ח577)ח. 9ח1507מא היא מחרוזת ץזפחוטזהּ שאמורה להכיל מציין תבנית טופס, אחד לפחות. 6 |[ חסופ5ססזק . ] | לשטשש ] % 6 הוא "6" עבור שלם, ")" עבור נקודה צפה ו- "5" עבור מחרוזת. כדי להכליל סימן אחוז % בתבנית מחרוזת יש להשתמש בשני סימני אחוז רציפים ("%)%6"). לש מצייו את המספר המינימלי של תוויסם להדפסה. אס תוצאת התבנית קטנה מתווי ₪ש, ה-06/שש המומר מלווה בתוויס ריקיס לשמאלו עד ש-9/06 מגיע לרוחב ל8ש/. אס מספר התוויס ב- 9/06/ גדול מ- נשששש, או ש- נש אינו מוגדר - כל התווים יודפסו. ח606/0ז מציין את דיוק התוצאה. הפירוש שלו תלוי ב-26/ של מפרט התבנית : 4 - המספר המינימלי של הספרות בתבנית (ברירת המחדל היא אחד). התוצאה היא אפס, הממולא משמאל אס דרוש. אס ח0ו05סזק הוא אפס, התוצאה היא מחרוזת ריקה. +- מספר הספרות לימין הנקודה העשרונית של התוצאה, מעוגל לערך הנכון. אס חסוס0ק הוא אפס, או רווח ללא ערך חסופססזק המופיע במציין התבנית, לא תופיע נקודה עשרונית בתוצאה. 5 - המספר המקסימלי של תוויס להדפסה (ברירת המחדל היא כל התווים). 0+ מחזירה 6ו!|הצחז אס היא נתקלת במציין תבנית לא חוקי ב- פַח₪1507/, או כאשר היא אינה יכולה להמיר את 06/₪ לסוג שבמציין התבנית. "פ4 "= א]] ;( 45 ,"6050" ) 08%זס).0ַח501 = א זה "פ4- " = א ]] (( 45- ,"65.40" ) 8%חז0.?0ח501 = א זה "9 = א ]/ ;( 3.14199 ,"61" ) זהחזזס).פַח50 = א זהצ "3.141 "= א // ;( 3.14159 ,"68.30" ) +החחס.פַח50 = א ופצ 8 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט . (2/06/ ) פחוז05%). ממירה את 9/8 למחרוות ומחזירה את התוצאה. פונקציה זו זהה בפעולתה להמרת סוגי נתוניס אוטומטית של 560% |ואו, פרט לכך שהערך חח מומר למחרוצת "ו|העחו". הספריה !ו הספריה 81( מכילה קבוצת פונקציות המשמשות לאימות ולפעולה על ₪15 יחסיים או מוחלטיס. תחביר 81( המוגדר בפירוט ב- 2396 6=ח, הוא: [זסטס?] [5ז0)סוחהזהק;] ה%הק[/] [אהסס:] ספסת] [//:6וח6ח56] [ 86 ] עבור הפונקציות המחזירות מחרוזת המכילה מרכיב של |חש, תוחמים (5זסזווחו|06) קדמייס ואחורייס אינס כלוליס בתוצאה המוחזרת. היוצא מן הכלל הוא שס הנתיב, הוא כולל אלכסונים ימניים. לדוגמה, אע וה: וס =2?!06; 3; |ה ץש 5675/3000 /80: ו ס6. 80זסוסצו. אאא / : כקת 8 = וח מכיל את המרכיביס המפורטים בטבלה 5.5. טבלה 5.5 קקח 566 רח0ס6. 0180 !סש אצ 0% 0 +סם |החצ. 5/8000 5671/ חזהס 32 הוה 7+ ח1500וסח=6ס! סט 58 יו ניתן לסווג את פונקציות הספריה ₪1 לשלושה תחומים: פונקציות לניהול 5 |חש, פונקציות להרחבת מרכיביס יחידיס של 815( ופונקציה לאחזור תוכן מ- 1חש. ניהול 5 | הספריה 081 מאפשרת לך לאמת, לאחזר וליצור 5 |ש. * (סָ5070) 8ח1ז6503265%. מחזירה מחרוזת, שוות ערך ל-58/09 שבה כל תו מיוחד המזוהה ב- 2396 ₪6 מומר למספר ההקסדצימלי שלו, סימן אחוז ואחריו הקוד ההקסדצימלי בן שתי הספרות שלו. אם המחרוזת מכילה תוויס שאינס חלק פרק 5: 560% ||א/ - 119 מקבוצת תווי 05-5011, מוחזר 6ו!הּצחו. טבלה 4.4 מציגה את רשימת תווי החילופין של 1 מ- 2396 6-₪. ;( "3,2=4= /,2=א?" ) 65030650000. וח = א זפ "%63%%%6302%620/%030/3%0262%6030)4" =א ]/ * ()86%8856. מחזירה מחרוזת המכילה את ה-081 המוחלט, ללא החלק של יחידת ההוספה הנוכחית של שסז56 |וא/. = ()ז86%8610]0. מחזירה מחרוזת המכילה את ה-1חש היותר קטן, ביחס ל- וא הבסיסי של יחידת ההוספה הנוכחית ולמקור שקרא לה. מחרוזת ריקה מוחזרת אס לא קיים כל ייחוס (6/0767ז). לדוגמה, אס חפיסה ב-!וחאו.68105/070668|6/ וחסס. 0?80!זסאו. אואואו קוראת לפונקציית 6% | ב-5|וחצו. + 5615/6567 / רה ס6. 80זסוזסצצ. וצצ המכילה : ( ) ז0616070 = א ]0/8 א מוגדר ל- "|וחשו.68|65/0700668|6" * (סָח507) 15/3116. מחזירה 6טש> אם פָ500 הוא ₪1 יחסי או מוחלט. * (67006006057700 (0ח2856507) 6צ!650ז. מחזירה מחרוזת המכילה !אש מוחלט, המהווה תוצאת שילוב של 285051709 ו-0ח87/060060577| בהתאם לכלליםס המצוינים ב- 2396 ₪56. אם 9ח670260060507 מכילה ₪1 מוחלט, היא מוחזרת ללא שינוי. ; "080.60 סע אצ /: כ ה"= זסס זפ ; "|החשש.68|65/0668|6"= ההכ זפצ ;(( ה80ק 7000 ) 050|/6] = א 788 50% "חצ 668|6 0 /63165/ רהסס. 0180 !סע ואו /:קאח" = א // * (50700) 8ח!656326507חש. מחזירה מחרוזת שוות ערך ל- פַח/5, ובה התוויס המיוחדיס המצויניס ב- 2396 ₪56 מומריס מהמספר ההקסדצימלי ל-5-5011! שווי הערך שלהם. אס שַ5/70 מכילה תווים שאינס חלק מקבוצת התוויס 1, מוחזר שוובּטחו. טבלה 4.4 מציגה את רשימת תווי החילופין של וח מ- 2396 8=6. ;( "%63029%626/%0303%262%304א631" ) 0ח6563065חט. |ח = א זפצ "2,/=3,2=4=א?" = א ]] 0 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט פונקציות להרחבת מרכיבים הפונקציות להרחבת מרכיביס מאפשרות לך לאחזר מרכיביס יחידיס מ-₪15(! יחסייס ומוחלטים. פונקציות אלו בודקות תחילה האס ה-|08 תקף, תוך שימוש ב-( )15/3110, לפני הרחבת מרכיב כלשהו. אס 15/3116 היא 8156+, הפונקציות הבאות מחזירות 6ו!בּצחו : + (50700) 86%=30₪160%. מחזירה מחרוזת המכילה את הקטע החלקי מ- 50709 ה- 081 המוחלט או היחסי. * (סח5/7) 46%405%. מחזירה מחרוזת המכילה את שס ה-₪0% מ- שָח507 ה- וח המוחלט או היחסי. * (סַח507) 07%ק+86. מחזירה מחרוזת המכילה את מספר יציאת השרת מ- 50709 ה- 081 המוחלט או היחסי. * (5//00) 86%2373₪16%675. מחזירה מחרוזת המכילה את הפרמטרים מ- 50709 ה- 081 המוחלט או היחסי. * (5//00) ₪ה86%08%. מחזירה מחרוזת המכילה את הנתיב מ- שָמ5/7 ה- ₪ המוחלט או היחסי. * (5//00) 46%5676₪16. מחזירה מחרוזת המכילה את סכמת פרוטוקול אינטרנט מ- 50779 ה- 081 המוחלט או היחסי. + (50700) ץז865006. מחזירה מחרוזת המכילה את חלק השאילתה מ- 50709 ה- 81 המוחלט או היחסי. פונקציות לאחזור תוכן פונקציית אחזור התוכן שבספריית 081 מאפשרת לך להקצות את התוכן של קובצ טקסט למשתנה 560% |!וא/עץ. (9ח6507ט/ 60)7)ח00 ,ס7/5070) פַחהוז10365%. מחזירה מחרוות המכילה את התוכן המצוין על ידי פחוהשפחש ו- פחש5סקץ1)חס)חסס. פַח5סקץ1)ח6?חס6 יכולה להכיל רס סוג תוכן אחד בצורה של ייטקסט/תת-סוג'י ללא רווחים לבניס בראש או מאחור. ייתת-סוג'י יכול להיות כל תת-סוג תקף. אס הטעינה נכשלה או התוכן המוחזר הוא מסוג שגוי, 09ח1ז10365% מחזירה שלס המציין את קוד השגיאה, בהתבסס על סכמת ]ח. נעשה שימוש בקודי שגיאה של קד אס הסכמה היא סדד3 או לפ/. כדי להשיג את קוד המקור של גוף פונקציית 560% |וא/ "050501095" ביחידת ההשלמה "50ו650", תוכל להשתמש בקוד שלהלן: "650507005 5/0650 60. 0180 הסט וצו /: קאה" = 06| זפצ ;( "ק50!וח/+66" ,06| ) פהוספ0הסו. ]וח = א זפ פרק 5: 560% |!|א/- 121 הספריה ו56שסזו5 |וזצ הספריה ז6פו0ז8 |יז מכילה פונקציות המקנות לך גישה למשתני !וא/ בהקשר של הסוכן-משתמש הנוכחי. בנוסף תוכל לומר לסוכן-משתמש |!א/ לבצע משימה מסוימת כאשר מפרש שק561 |!א/ מסיים את פעולתו הנוכחית. כמו כן תוכל לאחזר את ה- !אש היחסי של כרטיס שויז/ המופעל נוכחית. כל הפונקציות שלהלן מחצירות שוובּשחז אס הסוכן-משתמש אינו תומך ב- |וא/), או אס לא ניתן להפעיל את מפרש 560% ||ז/ באמצעות סוכן-משתמש ₪וא/ץ. פונקציות משתנה פונקציות המשתנה מאפשרות לך לקרוא ולכתוב משתניס בהקשרו של הסוכן-משתמש ]| הנוכתי. (50700) ז86%3. | מחזירה מחרוזת המכילה את ערך המשתנה א0ת5/7 מסוכן-המשתמש |א/ הנוכחי. ז86%)3 מחזירה מחרוזת ריקה אס המשתנה אינו קייס, ו-14|ּטחז אס 5709 אינה מכילה שס משתנה בעל תבנית נכונה. פַח5/7 יכול להיות שס מילולי או שס משתנה. (9/06/ ,57770) ז56%/3. מגדירה את המשתנה פָ507 שבהקשר הנוכחי ל- 9/06/, ומחזירה ש6שזצ אס הפעולה הצליחה; אם לא, היא מחזירה 13!56. ז50%/3 מחזירה 6ו!הּטחז אס 50709 אינו מכיל שס משתנה בעל תבנית נכונה. פח5/7 יכול להיות שס מילולי או שס משתנה. פונקציות משימה (₪7/50779) 90. כאשר השליטה עוברת חזרה ממפרש 560% ||א/ לסוכן-משתמש ]| 80 מאותתת לדפדפן |וא/, שעליו לטעון את התפיסה שצוינה על ידי 9ח5ש, כחלק מרצף ביצוע רגיל. 80 מחזירה 6ו|הטחז אם פַח507חש אינה מכילה ]₪ תקין. שס חלקי נחשב לשגוי - עליך לספק שס !₪1 מלא. 0 סז וו ו- ע6זכ.ז50/טסז₪ |וא/צ (ראה בהמשך) מבטלות האחת את השנייה - אס מי מהן נקראת לפני החזרת השליטה לסוכן-משתמש. רק הדרישה האחרונה מכובדת. אס ()60 או ()עסיזוט מגדירות את ה- ₪1 הבא למחרוזת ריקה, כל הדרישות מבוטלות. () עשיזם. כאשר השליטה עוברת חזרה ממפרש +5670 |וא לסוכן-משתמש וא\, שסוק מאותתת לדפדפן |וא\, שעליו לבצע את משימת עטסזכ.זס5שסזום וואעש ומחזירה 6וו1הּטחו אס פָח57חש אינה מכילה ₪1( תקף. 0ש.ו56שסזם וואזצ (ראה קודס) ו- עסיזוט.501/ש0ז8 !א/ש מבטלות האחת את השנייה - אם מי מהן נקראת לפני החזרת השליטה לסוכן-משתמש. רק הדרישה האחרונה מכובדת. אס ()80 או ()עפיזט מגדירות את ה- 081 הבא למחרוזת ריקה, כל הדרישות מבוטלות. 2 ס8/ למפתחי אתרים באינטרנט * ( ) 617658?. מאותתת לסוכן-משתמש |וא/ שעליו לעדכן את הקשרו ולרענן את תצוגת ההתקן. לפונקציה זו יש את אותה ההשפעה שיש למשימה ח607656ז. 665 ז50/שסז |וא/ מחצירה מחרוזת ריקה. = ( ) %א600%6עש6ח. מנקה את הקשר סוכן-משתמש |וא\ הנוכתי, ומחזירה מחרוזת ריקה. פונקציה זו מתפקדת בדיוק כמו התכונה )א6זחסס6ו6ח של כרטיס ]|א/ - הורקת מחסנית ההיסטוריה, הסרת כל המשתנים מוגדרי-ההקשר והגדרת ההתקן מחדש למצב ידוע (509%6 חששסח>-!|6או). הערה! %זח600/עסח הסעשסזט ]טע עלוכה להיות פונקציה מאוד הרסנית. השתמש בה בזהירות. פונקציית שאילתה ( ) 0ז60+63זזט8600. מחזירה מחרוזת המכילה את ה-081 הקטן ביותר האפשרי של הכרטיס הנוכחי, המופעל על ידי הסוכן-משתמש |וי/, יחסית לבסיסה של יחידת ההוספה הנוכחית. הפונקציה מחוירה 6!טחז אם לא קיים כרטיס נוכחי. +96 מחצירה ‏ 081 מוחלט אס החפיסה המכילה את הכרטיס הנוכחי היא בעלת בסיס - ₪1 השונה מזה של יחידת ההוספה הנוכחית. לדוגמה,| אם תפיסה ב-68701א|שש.68|65/0668|6/ וח 0ס6. 0)80וזסט. שאו קוראת לפונקציית ז56710 | ב-5!וחאו. 5675/6566 ס6. 0180 וסעט. אא\, ;( ) 00880ח0 060 = א זפצ מגדירה את א ל- "68701 !ו /ו.68|65/000668|6". הספריה פפַסובּו הספריה 181095 מכילה שלוש פונקציות ממשק משתמש. כל השלוש מציגות על מסך ההתקן הודעה בתבנית הנקבעת על ידי הסוכן-משתמש, וממתינות לתגובת המשתמש. * (06/80/57700 ,ס5070) +קוחסיום. מציגה מחרוזת ומבקשת (טקחסזק) מהמשתמש להזין קלט. 06/90/5709 משמשת כערך ברירת המחדל של הקלט. הפונקציה מחזירה את מחרוזת הקלט של המשתמש. הקוד הבא עשוי ליצור את הבקשה המוצגת בתרשים 5.1: ;"200.30.4000"= 5500 זפ8 ;( 0ח55 ," :זסטוחגוא /סוז 560 |8ו500") 6+קוחסזק.05סו9וכ = סח55 זפ פרק 5: 560% ||א)- 123 ץ5600216 500181 7 8 8000 חסם תרשים 5.1 בקשה תרשים 5.2 דיאלוג אישור בפסס 100% 60 5026 26 . 8 8 תרשים 5.3 אוהרה * (69000/50700 ,0450770 ,507700) וח'יזווהס6. מציגה מחרוזת ושתי ברירות למשתמש: 0% ו-06ח68, תוך שימוש ב- 0457709 וב- 9ח68006/507 כתוויות הברירה, ואז ממתינה לבתירת המשתמש באחת הברירות. וחזו]חהס6 מחוירה 6שף אס המשתמש בחר ב-א0, ו-18156 אס המשתמש בחר ב-|66ח68. הקוד הבא ייצור את דיאלוג האישור המוצג בתרשים 5.2. ;"506" = 0086 זפ ;"!ץא סא" = |680066 זפ ;( |608066 ,026 "?0306 3 זטססה צוסוז" ) הזז ה5.00פסווכ = 6505 זפ * (סַח5/0) %ז4!6. מציגה את פַָחו50, ממתינה לאישור המשתמש ומחזירה מחרוזת ריקה. הקוד הבא ייצור את האזהרה המוצגת בתרשים 5.3. ;( ".פצהו ר000 6סס| 0 506 86") 181005.8|6כ = 050/6ז 4 סף) למפתחי אתרים באינטרנט פרק 6 %א ו (בינלאומיות ועברית) בינלאומיות (הנקראת גס 118% על ידי וחטחוספחס6 60/ 6סוצ סוזסצ)) היא נושא חשוב לסטנדרט דוגמת קג/, שעוצב לפעולה ברחבי העולם. עבור יישומי מחשב, התאמה אזורית היא מונח המשמש לתיאור הפיכת התוכנה למתאימה לארצות רבות. התאמה אזורית היא התהליך של שינוי התוכנה, כך שתהיה ניתנת לשימוש על ידי אנשיס המביניס שפה מסוימת. בינלאומיות (ח0וז80008|28חז0שח1), אותה אנו מתאריס בפרק זה, משמעותה התאמת תוכנה אחת (או שרת-תוכן, במקרה שלנו) לשרת לאומיסם רביס בו-זמנית. ארכיטקטורת 45/ מעוצבת לצורך תמיכה בקבוצות תוויסם רבות ושפות שונות. לצורך השגת מטרה זו, כמו בנושאים אחרים, ק4/ שאל רבות מהאינטרנט. לדוגמה, בשימוש ברישוס 1384 עבור קבוצות תוויס וקודיס המשמשת גס בכותרות סדדה. כמו כן אומצ השימוש ב-6006וח0 - קבוצת תוויס אוניברסלית ההופכת במהירות לסטנדרט ס6/. 56% |ואצ משתמשת ברצף ההשוואה של 06ססוח לצורך פעולה על מחרוזות. ארכיטקטורת קג/ מניחה את ההנחות הבאות לגבי סביבה תואמת קג/: + סוכני-משתמש הס בעלי שפה מועדפת (המוגדרת על ידי המשתמש או על ידי ההתקן), ויכוליסם לקבל תוכן במיגוון קבוצות תווים ידועות. . שרתי-תוכן יכולים לנפק תוכן בקבוצת תוויס אחת או יותר. . סוכני-משתמש ושרתי-תוכן יכוליס לנהל את הקידוד המשמש בכל העברה שהיא ביניהס. . כל סוגי התוכן והנתוניס משודריס תוך שימוש בשיטות התומכות בהכרזת שפה וקידוד תוויס. תוך שימת לב למטרות והנחות אלו, עלינו להבהיר מספר מונחיס בסיסיים קודס שנכנס לפרטיו של 118% קה/. פרק 6: 118% (בינלאומיות ועברית) | 125 קבוצות תווים קבוצת תווים (נקראת גם קוד תווים) היא מיפוי המגדיר קשר אחד לאחד בין אוסף של שמות תווים או מציינים, וקבוצה של שלמיסם חיוביים היכולים (אך אינס חייבים) להיות רציפים. קבוצת תווים אינה מכילה כל מידע אודות אופן תצוגת תו יחיד על מסך מחשב. היא ייצוג פניס-מחשבי של קבוצת תווים. במהלך השניסם הוגדר מיגוון של קבוצות תוויס על ידי ארגוני-תקן וספקים. 5-5611ט, אחת מן הראשונות המשמשות באינטרנט, עדיין נמצאת בשימוש נרחב. 05-5611 היא קוד בן שמונה סיביות, אך רק שבע מהן בשימוש. הסיבית היותר חשובה מוגדרת תמיד לאפס. כיוס, קבוצות התוויס היותר נפוצות הן 60065 חוז8 | 150, 150-8859-1 עד 150-8859-9. (למידע נוסף אודות קבוצות התוויס 150, בקר ב-ח150.6.צואואו). קבוצות אלו הן סדרה של קודי שמונה סיביות, שבהן 128 התווים הראשוניס תואמים לקבוצת התווים 1 ו- 128 התוויס האחרים משמשים להגדרות מיוחדות בקבוצות של שפות שונות. 2616 ₪56 מגדיר את 150-8859-1 כברירת המחדל של קבוצות התוויס עבור מסמכי |ואז₪ וסוכני-משתמש, כפי שהוגדר בסטנדרט האינטרנט. סוכני-המשתמש אינס חייבים לתמוך בקבוצת תווים מלבד 150-8859-1. 6ח, קבוצת התוויס הרשמית של >או מכילה מספיק קודים :יחודים (מעל 0) כדי לכלול את כל התוויס של השפות הכתובות והמדוברות בעולס. היא הופכת במהירות לסטנדרט המקובל באינטרנט. למעשה, מאז 2070 6-₪, 06ססוח (הנקראת גם 65, 566 ]60878600 |8פזפטוחש), משמשת כהתייחסות כללית לתיאור נושאי תוויס באינטרנט. ב-6סססוח(!, 128 התוויס הראשוניס וּהים ל-05-5611 - 256 הקודיס הראשוניס והיס לאלה שב-150-8859-1. סטנדרט ה-06ס6וח האחרון הוא 2.1 6006וח. במאמא לספק קבוצת תווים אחידה, ארגוני 016006 ו-150 איחדו את מאמציהס. 06סס6וחש, עבור כל השימושים המעשיים, זהה ל- 10646-1:1993 150. מידע נוסף על הסטנדרטים של 06ססוח ניתן למצוא ב-6006.010וחט. שואוצע. קיים גוף האחראי לניהול הרישוס של קודי התווים. נכון להיוס (מרץ 2001) כולל רישוס 566 ז608786)6 14148 כמעט 200 קבוצות תווים מוכרות וכינוייהן הרבים. טבלה 1 מכילה רשימה של קבוצות תווים הנמצאות בשימוש נפוץ באינטרנט, וכמה מהשפות שהן יכולות לייצג. מצייני קבוצות אותיות הינס רגישים לגודל אות. 6 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט טבלה 6.1 מספר קבוצות תוויס הנמצאות בשימוש נפוץ באינטרנט ושפותיהן קוד 1" 2 -8פססחוצ 72 5 6 77 8 9 4 -5וס0חו/ש ז-01-8א 5 5 ]ותחפ 0[-150-2022 ס[-606 שפה אפריקנס אלבנית דנית הולנדית פינית צרפתית איטלקית נורווגית סקוטית ספרדית קרואטית קאזחית פולנית רומנית סלוונית בולגרית בילורוסית סרבית אוקראינית ערבית יוונית עברית טורקית רוסית יפנית קידודי העברה קידוד העברה (9חו60600 ז5/6ח08) מגדיר כיצד כל מספר של קבוצת אותיות מיוצג בסיביות, בעת העברתס דרך הרשת. באופן תאורטי, הגיוני להשתמש בקוד התווים לצורך קידודי ההעברה. קודי התו המוקדמים עדיין משמשים למטרה זו: 150-8859-1 משודר, בדרך כלל, כקודים של שמונה סיביות המוגדרות על ידי קבוצת התוויס 1, לעומת ואת, קיימות מערכות רשת שאינן יכולות לשדר או לקלוט בקלות ערכי נתוניס של שמונה סיביות. במקוס ואת, ניתן להשתמש בקידוד שבע סיביות כגון 05ס6אפטט - טכניקת קידוד מוגדרת =ז1ו. בסקית אנגלית גרמנית פורטוגלית שוודית הונגרית סלוווקית מקדונית פרק 6: 118% (בינלאומיות ועברית) ארגון 6006וח( הגדיר שני קידודי העברה עבור 2.1 6006וח/ : 8-ד0 ו-16- ד (קיים גס קידוד 7-+ד שהוגדר על ידי 150 עבור העברות של שבע סיביות). קידודי 16-"ד ּהיס לקוד התוויות של 2.1 6006וחו. כל קוד 006ס6וח(! 16 סיביות מיוצג על ידי ערך והה לזה של 16--דט. לרוע המזל, קודי תוויס אינם תמיד יעילים מבחינת נפח. לדוגמה, קודי 256 התוויס הראשונים ב-6006וח() המשמשים לייצוג האותיות הנפוצות באינטרנט. אין זה הגיוני להשתמש בשני בתים לייצוג קודיס שיכוליס להסתפק בבית אחד. היעילות של גישה זאת היא של 50% לערך - עבור כל שני בתים, יש בית אחד ריק (או ווטח). כדי לפתור בעיה זו, ארגון 6006וח הגדיר את קידוד 8-]ד, המשתמש בבית אחד עד חמישה בתים לייצוג כל קודי התוויס של 66ססוח(!. כפי שיש להניח ששיערת, ערכי בית-אחד נשמריס עבור 128 התוויס הראשוניס של קוד תווי 5-85011. הערכיס הנותריס מנסיס להשתמש במספר הבתיס הקטן ביותר עבור התוויס הפופולריים. מכיון ש-85/ מעדיף להכניס את המידע הגדול ביותר במספר בתיס הקטן ביותר עבור תשדורת סלולרית, וחטזס= קה/ ממליצ ומעודד את השימוש ב-8-]זש כקוד ברירת המחדל של העברה. ניתן להשתמש ב-8-]ד0 עבור כל השפות. זהו הקידוד המומלצ באינטרנט והתמיכה בשימוש בו הולכת וגדלה. ₪0 הערה! אפ תקרא את מסמכי הסטנדרטים השומם והדרישות להערות 65 5)ח6ווח60 סז 6006515 המגדירים את קידוד קבוצות תוו:י האינטרנט וההעברות, תמצא שמכיון שלא קיים מינוח סטנדרטי, הם מבלבליס לא מעט. דוגמה אחת היא רישום התווים 144. הוא כולל ערך עבור שסססוחש, שהוא קוד תווים, ועבור 8-+דש המהווה קידוד ספציפי של סססשחש. היה זה ברור לו היו משתמשיס ב-16- דש ככינוי ל-6סססוחש, או כשם חליפי, אולס לא כך נעשה. כמו כן 2616 8-6 משתמש במונח יי'קבוצת תווים'י 00979010560) כדי לתאר קידוד העברה. דבר זה הוא ודאי מכיון שהתכונה 5%זפוס של שדז₪, המתוארת בהמשך הפרק, משמשת לצורך הגדרת קידודים. למרבה המזל, תודות ל-006סוחש, מספר קודי התווים שעליך לדעת אודותם, הולך ופוחת. כמתכנתים, עלינו להכיר קבוצות תוויס וקידוד. סוכני-משתמש סגש אמורים להבין 6מט, קוד התוויס הרשמי של ק/ו, אך איזה קידוד! ברירת המחדל המקובלת היא 8, משום יעילות צריכת הנפח שלו, אולס אין היא מחייבת. סוכני-משתמש קגש יכוליסם להשתמש גסם בקידודים אחרים. בחירה בולטת היא 150-8859-1, קבוצת התוויס הלטינית הנפוצה. עלינו לדעת כיצד לחשב מהו הקידוד המועדף על ידי סוכן-משתמש, ולהשתמש בו אם רק ניתן. 8 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט בנוסף להתמודדות עס בעיות קבוצת התוויס שבשימושו של הסוכן-משתמש, אין אנו יכוליס לבחור את קבוצת התוויס המקומית או את הקידוד עבור השרתיס המקורייס שלנו. ההחלטה נעשית לרוב ברמת מערכת ההפעלה או שפת התכנות. לדוגמה, ה-665//ז50 388 מקדדיס מחרוזות ב-1-16 6006וח(!. לעומת ואת, מספר שרתיס משתמשים ב-05-5611 או ב-150-8859-1. סוכני-משתמש סוש אינס נדרשיס להבין קבוצות תוויס אלו. אס אמנס כך הוא, כיצד נוכל לנהל את התקשורת כדי שהסוכן-משתמש יקבל את הקידוד הנכון! למרבה המזל, כפי שתראה בהמשך הפרק, קיימות דרכים לטפל בבעיות אלו. ברמה אחת, אתה כמתכנת יכול לקבוע את סוג הקידוד שיועדף על ידי הסוכן-משתמש, ולהעביר את הקידוד הוה על ידי יצירת תוכן בקידוד הנכון. פתרון פשוט יותר הוא להניח ל- 8860/85 ק/ לפתור את הבעיה. רוב 5עְהּאו6ז8) ק/ יכולים לנטר את התקשורת בין הסוכן-משתמש לשרת-התוכן, תוך פענוח סוג הקידוד שכל צד מבין, ולבצע את קידוד ההעברה עבורך. הדבר משחרר אותך מהצורך לטפל בבעיה, רק ודא שאתה מודע ליכולות השרת שלך. שפות כפי שעליך להיות מודע לקבוצת התוויס ובעיות הקידוד כדי לאפשר למערכת ק) שלך לפעול היטב, עליך לדאוג למשתמשי הקצה. עליך לוודא שמשתמשי הקצה יוכלו לקרוא ולהבין את התוכן הנשלח אליהס. שפה, אין לה כל קשר לקבוצות תוויס או מחשבים, היא דיאלקט מדובר. לדוגמה, רק במקרה, 150-8859-5 משמשת לקידוד רוסית. לעומת ואת, מזהה שפה יכול להיות מועיל לצורך ויהוי תכונות מסוימות של השפה, כאשר מחליפים תוכן בתצוגת מחשב. דוגמה בולטת היא כיוון סידור התצוגה. שפות מערביות מוצגות ונקראות משמאל לימין. לעומת זאת, יפנית מסודרת ונקראת מימין לשמאל וכמוה גס עברית. כמו כן, ייתכן שיהיו לשפה כללים מסוימים המגדיריס כיצד לשלב קודי תוויס רבים לישויות הנראות על המסך. תכונות אלו הן אפיוני השפה, ולא אפיוני קבוצת התווים או הקידוד. סדדה מגדיר קבוצה של תגיות שפה הניתנות לשימוש על ידי סוכני-משתמש ושרתי-תוכן, כדי להתאיס את השפה הרצויה לצורך ההעברה. תגיות של קדדח מורכבות מרשימה של קיצורי השפה העיקריים (המורכבים משני תווים מתקן 9) ומקיצור דיאלקט אופציונלי (בן שני תוויס מתקן 1503166). תגית שפה טיפוסית יכולה להיראות כך: שו ,ח6 ,10 ,1-6 .הפצו שו תגית וו מוהה את השפות הבאות לפי סדר חשיבותן: איטלקית, איטלקית של הוותיקן, צרפתית עירונית, ברפתית, אנגלית ועברית (שוו). תוכל למצוא פרטיס נוספים על תגיות שפה של דדח ב- 1766 6=א. פרק 6: 118% (בינלאומיות ועברית) | 129 קייס מרכיב נוסף אחד של 118% שחייבים להזכירו: תצוגה (0חו06ח6ז) - הדרך בה קבוצת תווים נראית על תצוגת ההתקן. התצוגה היא בלתי תלויה בקודי תווים, בקידוד העברית ובשפות (זו הסיבה לכך שהגדרת קבוצת תווים היא מיפוי בין שמות תו ושלמים ייחודיים, לא תרגומי תוויסם). היא כוללת גופניס, הגדרות סגנון (כגון נטוי ומודגש) ויכולות התצוגה של ההתקן. ביישומיס מבוססי פ6/ טיפוסיים, על משתמשי קצה לוודא שהגדרת המערכת שלהס מתאימה להצגת קבוצות תוויס ספציפיות. לדוגמה, אין טעס בהגדרת דפדפן ה-60/ שלך, כך שיוכל לדרוש ולקבל מסמכים יפניים, אס אין גופניס יפניים במערכת שלך. ביישומיס מבוססי קה/, אין ו בדרך כלל בעיה קריטית, רק שעליך להיות מודע לה. בהתקני קג/ו, קבוצת התווים וטכנולוגיית התרגוס קשוריס יחד. אס סוכן-משתמש קה/ מאפשר לך להגדיר קבוצת תוויס יפנית כברירת מחדל (או שהוא הגדיר ואת עבורך, אוטומטית), תוכל להיות בטוח שהוא יכול להציג תוויס יפנייס. שרתי-תוכן רב-לשוניים אס ברצונך להפעיל אתר רב-לשוני, תוכל לבצע זאת בקלות רבה ב-קג/, תוך שימוש בידיעותיך על כותרות קזז4. ישנן שתי כותרות חשובות: 80386ח3]-%ק000 ו-6חַהּעַחַח3ּ]|-%ה0%6ה60. סִחַבּטַאַה3ּ|-%ק666 היא כותרת דרישה המוגדרת על ידי סוכן-משתמש ק8/ באחת משתי דרכים: הגדרה אוטומטית, במקרה שהוא מכיר רק שפה אחת, או שהסוכן-משתמש מגדיר את הכותרת כתגובה על ציון השפה המועדפת על ידי המשתמשים. כותרת שְאַהּ90₪ח13-₪6000% טיפוסית נראית כך: חס זז ,הש-1 | :0806חחה |-0600% מציינת שהמשתמש (או אולי הסוכן-משתמש) מעדיף איטלקית ואחריה איטלקית של הוותיקן, אחריה צרפתית ולבסוף אנגלית. ווהי משימתו של שרת-התוכן שלך לקבל את תגית השפה הזו, לפענח אותה ולהחזיר את התוכן המתאים. אס מדובר בתוכן סטטי, השיטה בה תשתמש כדי לאתזר את ערך הכותרת 806 תלויה בשרת שלך. לדוגמה, בשרת 60) 408606 הפופולרי, ניתן להגדיר את מבנה התיקיה כך שמשתמשים מופנים אוטומטית למסמכים הכתוביס בשפה הנכונה, בהתבסס על ערך הכותרת 00346ח13-46660%. הפרטיס כיצד לבצע זאת הס מעבר לתחומו של ספר זה. בדוק את תיעוד שרת ה-60/ שלך. במקרה של תוכן דינמי, עליך להשיג את הערך של ש6אַבּ80ח13-6660%א. בתוכניות 661, משתנה הסביבה 2860865| זק665א פדדא מוגדר אוטומטית לערך הכותרת 806, עבור 567/!6655 ה/38, תוכל לדרוש את הגדרת הכותרת תוך שימוש במשפט דוגמת ה שלהלן: ( "806 ה |-0600%" ) ז760.0606800ז=806פחה! 8חו5 0 ₪ 8/ למפתחי אתרים באינטרנט משאתה יודע את העדפת המשתמש (או הסוכן-משתמש), עליך ליצור את התוכן, ולאותת לסוכן-משתמש המקבל את התגובה, מהי השפה המשמשת לתגובה. יש שתי דרכים לעשות ואת. הדרך הראשונה, המתאימה לתפיסות סטטיות ולתוכניות 661, בהן אינך יכול להגדיר ערכי כותרת כלשהם, היא להשתמש באלמנט <גּשסוח> |א/. ודאי וזכור לך שאלמנט <₪16%3>, הניתן לשימוש רק במסגרת אלמנט התחפיסה <686ח>, מאפשר לך להגדיר תגיות טוטף5:2-6ח. תגית צוטף6-קפזח מורה ל- עְפ6ז9 קהו שעליו ליצור כותרת קדדו עבורך, ולהוסיף אותה לתגובה. לדוגמה, אס אתה בונה חפיסת |א/ סטטית או דינמית בצורה הבאה: <וח/ש> <680> <680/> ' 65% 06 6 6% ו <|וחצ/> ה-ש8ו6806 מפריד את אלמנט <₪16%8> מהתפיסה לפני שהוא מהדר אותה. ככלות הכל, מדוע לשלוח מידע חיצוני חלקי דרך קשר סלולרי בעל רוחב-5ס צרז במקוס זאת, הוא מוסיף את הכותרת הבאה בחזית התפיסה: = :6חַּטַפַח3 |-+ח%חס6 הכותרת מודיעה לסוכן-משתמש מהי השפה של מסמך התגובה, כך שיוכל לטפל בה כיאות. אס תוכנת יצירת התוכן הדינמי שלך מאפשרת לך גישה לכותרות התגובה, כפי ש- 5 388 מאפשרים, תוכל לדלג על אלמנט <16%8ח>, וליצור במקומו את כותרת 68 -- 6 הנכונה. שיטה זו עדיפה על השימוש באלמנט <6%3וח> - היא מהירה יותר, היא צורכת פחות רוחב-פס ולא כל ה-6816/8/5 מכירים את אלמנט <ה6%ו₪>. להלן דוגמה פשוטה ‏ של "6|ס/ סו|6" ז6|/ז50 ה8נ, | הלוקת את הכותרת 6 ₪6060%5 מהדרישה, מוצא מהי השפה בה עליו להשתמש ומחזיר את התגובה הבינלאומית המתאימה, 8עפן.סו|66ח1. ₪0 הערה ! כדי שקבצי ה-8ו28 יעבדו יש להדר אותם. קרא על כך בקובץ 6% ₪68006156 בתקליטור המצורף. פרק 6: 118% (בינלאומיות ועברית) | 131 ;*.0ו. 8/8[ +וסקוחו ; *.50/|6%.אהעה[ +וסקוחו ;*. 0ח.5017/|6%. אהעה[ +וסקוחו ;*. !0 8/8[ +וסקוחו + 1256/61 05ח06א6 סו|16ו0ח1 6855 שווטגוס ;"חז" = ₪01 0חו5 50006 (65] 6%46500756!/ו1256] ,60 00065%ח6ו/וס5ק ) 0006 סוסט ס6ווסטוס חס 100060 ,הס ק66א-60ו/567 פאוסזחץ 0 ; ( "ס||6חחו/6ו567/ 180.60 סצו. אוו /: כקח" ,"הס חח 00" ) ו -1 2 חפו| סח 15 061901 ,6ב 6צו 00806ח3!| )הצע זטס סזטפו // ( "806 ה |-0600%" ) ז60.06016800ז = 6סהטפחה! 8חו50 ;"0זס/ ס||6" = 655806 8חו50 ;"1502-8859-1" = 56%ז8ח6 0חו5 + ( ||וטח =! ספַהטפַח8! ) זו 6 630 6ע 6ט|הע 3 השוע 680 06ה חב 8 5 סזסוט ו // 018|601 ]סכ 6+ 666% 0+ 655806 6 ספַהבח6 ]/ ;() 0856ז6ק()0806.%0ח8! = 300806 + (1- =! ( "=" ) ]0אססחו.6חְהטפחהּו ) זו ; "!חס זנוס(חסם" = 655806 ז + ( 1- =! ( "5ם" ) ]0א06חו.6חְהטסחה! ) זו ;"!00חטוח 10!3]" = 055806 ז 4 (1- =! ( "=כ" ) זאסחחו.סְהְהּטפחפו ) + ;" !סו ס||₪8" = 655806 . ;"ם" = 00806ח3! 656 7 ה 0 30 6800 650056 06הטוסחה! 6 506 ]/ .30006 637560 006 סהוסווסחו // ;( 300806 ,"806 300-ה הס" )| 65.56%76800ז ; ( 608756 + "=66פזה ה ;|וח. פע 0הע/5א60" ) 06 .5 מּ\ למפתחי אתרים באינטרנט .066% 6זס/ סוו36 6 6טוקסטס // )0500 65.06 = )וס רהוס 560 ) חסחוזק.%טס + "" + 01 + ""א₪//1.1 ווא/צ סדס//אוחס-קהשצ/-" 6 ופטק וחצו פקץז6ספ!>" + ₪01 + "<"|החא. 1.1‏ |חוצו/כ דס/טזס. והטזסזסבּאו. ואוו /: כקת"" + ₪01 + "<|וחע>" + 501 + "<7680>" = 60 " 30086 ]חח ס6" = עוו6-ח ססו >" + 01 + "/0680<" + ₪01 + + ₪01 + "< "|אטפחווט!טת"=0ו 0ה6>" + 501 + "<כ>" 655806 + 501 + + ₪01 + "<ם/>" ">/6870<" + ₪01 + "<|וחעע/>" ש 7 שים לב שלא לקחנו שוס סיכונים. השתמשנו באלמנט <6%3וח>, וגס הגדרנו כותרת תגובה 3040396 |-60060% כדי להבטיח שהסוכן-משתמש ידע מה שלחנו. כאשר תפעיל את ה--6ע56 הזה, תוך שימוש ב-6ח|6ד ובכותרת 40386חג |-60072% המוגדרת ל-"8": 1 דד סוושהחו/+6ו/ו56/ ד 0 -|3 008: 7 תקבל את התגובה הבאה (הוספנו את ההזחה לצורך בהירות): 6 200 1.1/ק דד 0/1 זי 23:48:09 1999 חה3נ 03 ,טוח ד:סהס 66 סן וח חו/6 5 ס6. וצ א /: כת : סו ה06 |-ח חס 6-1 ; !העט העש 0ח//+ :6 +60 גת :66הַהטַחָח3 |-%הל%חהס6 "א1.1//5 ואצ סדס//וטמסהקמעש]/-" 6זופנוק ווחצו םקצך6סכ!> <"!החא.1 1 |וחעט/כ דס/זס. והטהסזק8עע. וצו /: סה" <ו/ש> <680> <] "-"=ח 00 "00806חה ]|-+הסחהס-)"= עוו6-כח 6%8וח> <₪680/> פרק 6: 118% (בינלאומיות ועברית) | 133 <"|הטחחו!ם!טות"=0! 6870> <ק> !6סחסו זטסנחסם <ס/> <6870/> <|וחצ/> הערה! הכותרת 6ט0ע7-ו0ח010ח60 מכילה פרמטר נוסף, ז608756, שיתואר בהמשך. ביכולתך להגדיר עדיפויות שפה עבור אלמנטיס נפרדיס של חפיסת |וא/. הדבר יקנה לך יתר גמישות אס תשלח תוכן רב-לשוני. התכונה שַח3!:!וחא היא תכונה הניתנת לשימוש עס אותס אלמנטי +!|א/ המכיליס תוכן. התכונה 8ח3!:!וחא מורה לסוכן-משתמש לעשות כמיטב יכולתו לתרגס כראוי את התוכן המתויג בתכונה פַָחב3ּ!:!חוא. מכיון של- |וא/ יש אלמנטיס מקנניס, תוכל גס לקנן תכונות שַחבּ!:!וחא. מפרט 1.1 |א/ ממליצ שסוכני-משתמש ישתמשו בקדימויות שלהלן (לפי הסדר) בעת זיהוי שפתו של אלמנט: *= התכונה שַָח3!:|וחא של האלמנט. + תגית פַח3!:!|וחא של ההורה הקרוב ביותר. = כל מידע שפה הכלול בכותרות התגובה (כותרת. שאַהּטַפאַח3ּ]-0%ה%6ה60) ן- 83 68ח. = עדיפויות ברירת המחדל של המשתמש. חפיסת התגובה הקודמת יכולה להיכתב מחדש כדלהלן: <וחש> < "ח;"= 8חה!:!חחא "והטפחווםטוה"=0 6870> <ק> !6סחסוח זטוס(חס₪ <ס/> <6870/> <|וחצ/> מאחר שלתכונה שַָחגּ!:|וחא של הכרטיס יש קדימות על פני כל תכונות התגובה, נוכל להסיר את התגית <16%8ח> ואת הכותרת פאַהּטַפאַח3 |-1ח6ז ה 60. 4 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט זה = ותגובות בעת טיפולך בהתאמת שפה בין הסוכן-משתמש ושרת-התוכן, עליך לשיס לב לקבוצות התוויס המעורבות. כדוגמת התאמת שפה בין סוכן-משתמש ושרת-תוכן, הפעולה היא לשני הכיוונים. ראשית, בעת שליחת מסמכים עליך לוודא שאתה שולח קבוצת תוויס בת-שימוש משרת-התוכן לסוכן-משתמש. חשוב באותה מידה: כאשר הסוכן-משתמש שולח אליך תוכן, עליך לוודא שאתה מבין אותו. אתה שולט בראשון ממנגנוניס אלה בעזרת התכונה 56%ז603 של הכותרת 6כץ1-600560%. ואילו בשני - על ידי הבנת התכונות +603156-346060%, הנשלחות אליך על ידי הסוכן-משתמש. בעת שליחת תוכן לסוכן-משתמש, עליך לוודא שהסוכן-משתמש יכול להבין ולטפל כיאות בקבוצת התוויס שבכוונתך לשלוח. לרוב, כל סוכני-המשתמש ק\ מביניס 6ח, ומצפיס לקבל אותו בקידוד 8-=ד0. אולס עליהס להכריו באופן ייחודי אודות יכולת זו, באמצעות כותרת דרישה 608156%-+₪66060 הנראית כדוגמה הבאה: * ,6-8 ,8- ד( :006-6087561 הדבר מורה לשרת-התוכן שהסוכן-משתמש מסוגל לקבל תגובות המקודדות ב-8-ד. משמעות הכוכבית היחידה היא שהסוכן-משתמש יקבל כברירה אחרונה כל קידוד שהוא. ייתכן שהוא ייכשל ויציג הודעת שגיאה, אך קודם לכן הוא ינסה לטפל בהודעה בדרך הרגילה. משאתה יודע שהסוכן-משתמש יכול לטפל בקידוד 8--ד, עליך להיות מסוגל לשלות חזרה כל קידוד מקובל (0ח|600ח6 הח68י50חוה). הסוד מאחורי הפעולה הוא ש- 5 קה / ממיר את קוד התוכן שלך ל-8-=ז( לפני שליחתו לסוכן-משתמש. עליך רק לוודא שה-ש8ו6ז68 יכול לנהל את כל המרות הקוד שאתה עשוי להודקק להן. אס הסוכן-משתמש אינו מטפל בקידוד 8-; דנו, עליו לשלוח אליך כותרת קבוצת תוויס יותר ספציפית, המציינת את קבוצת התווים הרצויה. לדוגמה, אס הדרישה כוללת את הכותרת הבאה: /600%-6087500: 7 המשמעות היא שהסוכן-משתמש עוצב עבור השוק היווני, ועדיף שתגיב בקידוד 7 כדי שהתוכן שלך יוצג כראוי על מסך ההתקן. כאשר אתה יודע שהסוכן-משתמש מעדיף קידוד 150-8859-7, ביכולתך ליצור את התוכן היווני בעצמך, תוך שימוש בקודי 150-8859-7 במסמכי המקור ותוכניות 661 שלך. כמו כן, ביכולתך להטיל על ה-/68%6/8 לבצע את העבודה עבורך. לדוגמה, באמצעות יצירת תוכן ב-(16-"7ש)6006וח( תוך שימוש ב-56/6 28/8, ובהוספת כותרת 26ץד-+600%60 לחפיסת התגובה, כמו בדוגמה שלהלן: 7 ;הצע העט 0חע/+א :6ק/ס-+ח הס המסמנת (8חו899) את התוכן כתוכן 150-8859-7 (עד כה, לא הצגנו צורה ואת של כותרת 6כץד-+60%60 המכילה את התכונה האופציונלית ז56זבּחס). פרק 6: 118% (בינלאומיות ועברית) | 135 ה-ץ8ו6800 אמור להמיר את 06ססוח( לקוד התוויס 150-8859-7 לפני שליחתו חזרה אל הסוכן-משתמש. בדוק את מפרט ה-שְא8או6806 כדי לוודא את תמיכתו בהמרת הקוד הדרושה לך. כפי שכבר דנו, הדרך להוספת כותרת 6קץז-%60%ה60 לתגובה שלך תלויה בשרת-התוכן שלך. בחפיסות סטטיות, אתה עשוי להגדיר את תצורת השרת שלך, כך שיוסיף אוטומטית את כותרת 6כץ1-600%60% הנכונה בהתבסס על שס המסמך או מיקוס התיקיה שלו. עבור חפיסות סטטיות ודינמיות גם יחד, תוכל להשתמש בתגית <₪16%8> בכותרת התפיסה. לדוגמה, האלמנט <6%8וח> : <006%> <680> "6-ה )"= 60-60 6%8וח> " 1500-8859-7 =8756%6ח 6‏ ;|רחצו. קפצו. סחע/זא66"=+חסחהסס <0680/> מוסר ל- /8ו8800 קה/ מידע והה לכותרת 6כץז-600%60% הקודמת. ה-ץ680688 אמור להכיר את האלמנט <16%8> ולבצע כל המרת קידוד דרושה. לסיוס, עבור מנגנוני 061 כגון ‏ 567/!66 18/8, ביכולתך ליצור ולשנות את כותרות התגובה ב-66/ז56 שלך. כפי שציינו קודם, שיטה זו עדיפה על פני השימוש באלמנט <ה0%ו₪>. ₪0 הערה! כאשר מדבריס על מסירת תוכן וקידוד, חשוב להבין שהקידוד אינו מוגע להודעת התגובה כולה, אלא רק לגוף ההודעה. כותרות התגובה כולן נשלחות ב-05-45611 כפי שמצוין במפרט 1.1 שדזה. פירוש הדבר הוא, שאם תגיב לדרישה באמצעות הודעת 1% רבת חלקים, תוכל לקודד בנפרד כל חלק של ההודעה בכותרות 06ע0-1חסוח600. כדי להדגים כמה מהרעיונות שבפרק וה, יצרנו דוגמת יישוס, הנקראת %, והכוללת חפיסת |ואצ סטטית ו-561/|66 הע28. החפיסה מאפשרת תצוגה של מספר דוגמאות בכל אחת מקבוצות התוויס של ח80]-150, לפי דרישת המשתמש. התגובה היא בצורת טבלה קטנה ובה מספר תוויס ב- 128 קודי התוויס העליוניס של כל קבוצת תוויס, כדי להדגיס את השוני שביניהס. תרשים 6.1 מציג את המסך הראשי עבור ה-|חשו.זס5זהח6/שסח5. תרשים 6.2 מציג את אשר קורה אס אתה בוחר בקבוצת התוויס 150-8859-7. 6 8) למפתחי אתרים באינטרנט להלן חפיסת |א/ עבור ז56זב6/עשסח6 : <וח/ש> < "0="608156050|60 6870> <ק> 8 56606 <50|6> 1 <="8859-1-(875607608756%=150 600/ש507/16%/500/.."=>סוקחס חסוסקס> <חסטקס/> 2 "8859-2-(56%?608156%=150ז31 חַ6/ש500/ז507/!6/.."=>סוקחס הסוסקס> <חסטקס/> 3 <"8859-3-(600875607608756%=150/ש507/16%/500/.."=>סוקחס חסוסקס> <חסטקס/> 4 "3156%?6081566=1502-8859-4 חַ6/ש500/ז507/|6/.."=>סוקחס הסוסקס> <חסטקס/> 8859-5"<1502-8859-5-(56%?608156%=150ז3 חַ6/ש0ח5/ז507/!6/.."=>סוקחס הסוסקס> <חסטקס/> 6 "8859-6-(56%?6081756%=150ז3 חַ6/ש500/ז507/!6/.."=>סוקחס הסוסקס> <חסטקס/> 7 "8859-7-(56%?608156%=150ז3 חַ6/ש500/ז507/!6/.."=>סוקחס הסוסקס> <חסטקס/> 58 "8859-8-(560?6081756%=150ז3 חַ6/ש500/ז507/|6/.."=>סוקחס הסוסקס> <חסטקס/> 9 "8859-9-(560?608156%=150ז3 חַ6/ש500/ז507/!6/.."=>סוקחס הסוסקס> <חסטקס/> <50|60/> <ס/> <6870/> <|וחא/> +עהתס 8 561606 5-ו 21 ,1 1 8 00א+6 2 ך 2 1+ 0+ +0 +1 53 - 3 0 1 / +0 1 0 5-5 אס 0% תרשים 6.1 המסך הראשי של 56%זהח6צוסח5 תרשים 6.2 דוגמת קבוצת התוויס 150-8859-5 פרק 6: 118% (בינלאומיות ועברית) | 137 7 " 0מא+6 + 60א6%% 0 +0 +0 0% תרשים 6.3 דוגמת קבוצת התוויס 150-8859-7 זהו אלמנט <56!605> יחיד, המכיל תשעה פריטים: פריט אחד לכל אחת מקבוצת התוויס שב-5665 608786167 חוז8 1 150. כאשר המשתמש בוחר באחת האפשרויות, נקרא ה-5067/6% 56%ז603/ש0ח5, ושס קבוצת התוויס מועבר בפרמטר 56%ז608. ה-567/6% מקבל את ערך הפרמטר, ושולח חזרה את התגובה המכילה את תצוגת ההדגמה. למעשה, ה-56/6% מבצע יותר מכך. ראשית, הוא בודק האם הסוכן-משתמש תומך בקידוד 8-ד. אס לא, הוא מחזיר הודעת שגיאה במקוס דוגמה של קבוצת התוויס. כמו כן, הוא מוודא האס הפרמטר 56%ז608 קייס - בדיקה שתחזיר אמת, אס חלק ה- |וא/ של היישוס מקודד נכון. אס לא קייס פרמטר ל56זה60, תוחזר הודעת שגיאה. אס ה-567/6 עובר בהצלחה את שתי בדיקות השגיאה, הוא שולח חזרה חפיסה עס כותרת 6קץד-+6070%60 הנכונה, כולל התכונה 60356 שנשלחה אליו. להלן קוד המקור של ה-6%שז56 38/8, הקוב 8756%.[848ח6אוסחם : ;*.0ו. 8/8[ +וסקוחו ;*.507/|6%. אהעהן +וסקוחו ;*. כקח.501/|6%. אהעה[ +וסקוחו ;*. !סט 8/8[ +וסקוחו + 50/6 6005 566זהח6/וסח5 6355 סווטגוס ;"חז" = ₪01 0חו5 50006 ) 0006 סוסע ס6ווסטוס ,0 65% 6060|/וס5כסרן (65] 56/|6%6520756כסרן 5וסזחץ ,5/6060 סוסא 10 8 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט 6 זו 685 זה ד .8-- ד( 05ה509ס וח 306% ספ 66 6זט5 שאו // 6 561הח-6000% 6 סז אס ]1 .5605 זס00הזהח6 וו 0!6חהח ]/ .0חו56 8-- ד 3 הטוצ // ( "6061-0075" ) 7ז60.060710800 = 635605 508 ;6 = 8 ד )0חהט0ס+ האס|ססם ( ||טח =! 6ספזהחס ) זו ;( "," ,60375665 ) ז20וח6א0 07ח507 שוח = זס5זהכ ז20והסאס 50 ;ח6א0 508 + (( 8ד0)0חטס?! )‏ 868 () 5ח6אס דסזסויפבּח.ז56זבכ ) 6ווחצו ;() ח6א0 [)א6ח.ז50זהק = ה6אסל () 0670856כ(ל. ה0%6? = ה6אסל 6 = 000078 ( 1- =! ( "8-- ד" ) ]סאס6סחו.חסאסס ) זו 7 0 6 ההסי] 56% 608786001 600065060ז-ז50 6 6% ]/ .5 650056 שר +טוכסטוס סחה 6!טהחחופצ // ( "66%" )60.00 = 566ז8ח6500ז 8חו50 ( ||וטח == 6500637560 ) זו ;( "|החצו. קפצו. חע/5א66" ) 6 5.5 56 ;( 6500097561 + "=566זהח60 ;|החצו. קהאו. חע/זא6ס" ) 06 .5 ( "08|0806ז-50 גרח" , "|סט ה8606-0" )5.6807 ,"00 063|-00600%" ) 168007 05.50 ( "56 60/56/6500 180 סע שא / : כ ה" .6% 655806 6520586 6 + סַהוהחו60 66 וסט ]/ )050700 65.06 = )וס 63 סוס 5600 ) חסחוזכ.%טס + "" + ₪01 + ""א₪//1.1 ואצ סדס//אוחס-קהש/-" 16 ופ |וחצו םקץד6סס!>" + ₪01 + "<"|החא. 1.1‏ |חוצו/כ ד /טזס. והטזס+סבּאו. ואוו /: כקת"" + ₪01 + "<|וח>" + ₪01 + "< "56זהח6/וסת0="5ו 6870>" "<ם>" ש סז ,68067 6011656 8-- 966=|(7ז81ח00676-6// סח 5 וסוט + ]/ פרק 6: 118% (בינלאומיות ועברית) | 139 + ( 8 דחטס? ! ) + ) חסחוזק.וס " .660000 8-- ד( 36065 0% 0065 06106 פוחד" 1 ז הק 56% 6386001 760065060-ז6פ +סח 5'סוסוט + ]/ סו , ( הסקקּח +'חםוטסח5 הסוחצו) // + ( || ₪ח == 765008756 ) ]₪ 656 ) חסחוזק.וס ".5266160 85// 56% 608786001 56חה6500ז סח ,ץ חספ" / / 67 6065000 006 01 6קוח58 3 הזנס6ז ,פזסזום סז // .8 ססחון ץְ0308 06 עט 8560060 06 |וו\ 60065 6פסחד ]// 4 6156 ) חסחוזק.זוס + 501 + "" + 87566ח6506ז + ₪01 + "<"4"=פחוחט!60 6סב+>" + 501 + "<ץ>" + 501 + "<%0/> 00אא;קוח%0<88>" + 501 + "<%0/> ;00א%:.%0<8>" + 501 + "<%0/> 01אא;קוח0<88?>" + 501 + "<00/> ;01א%.0<8?>" + ₪01 + "<ץ/>" + ₪01 + "<ץ])>" + ₪01 + "<0ף/> 60א4;קוח8.8" + ₪01 + "<%0/> ;60א1<8.8?>" + 501 + "<%0/> 61א0;8וח0<8:8+>" + 501 + "<00/> ;61א%.%1<8>" + ₪01 + "<ץ/>" + 501 + "<ץ>" + 501 + "<%0/> 00אא;קוח%0<88>" + 501 + "<00/> ;00א%:.%0<8>" + 501 + "<%0/> 01אא;קוח0<88?>" + 501 + "<%0/> ;01א%:.0<8?>" + ₪01 + "<ץ/>" 0 8₪/ למפתחי אתרים באינטרנט + ₪01 + "<ץ]>" + 501 + "<%0/> 60א0;4וח8.8" + 501 + "<0)0/> ;60א%1<8.:4>" + 501 + "<0)/> 61א0;8וח0<8:8+>" + 501 + "<0)/> ;61א0<8.4?>" + ₪01 + "<ץ/>" + ₪01 + "<ץ])>" + 501 + "<0)/> 10א4;קוח8.8<%>" + 501 + "<0)/> ;0/א%.%1<8>" + 501 + "<0)/> 301;קוח0<8:8+>" + 501 + "<0)/> ;1/אא.%1<8>" + ₪01 + "<ץ/>" "<0!6ם)/>" ש .060% 6500056 6 קט תפוחו // ) חסחוזק.וס + ₪01 + "<ם/>" + 501 + "<6870/>" "<|וחעע/ >" 1 זז בו ודרישות בדרך כלל, הגדרות 56%ז603₪ משמשות את הסוכן-משתמש לצורך הכללת קבוצת התוויס המועדפת עליו בתגובה המתקבלת משרת-התוכן. תופעת לוואי מעניינת של כותרת הדרישה 6739756%-46060% היא שכל נתוני 505 הנכללים בדרישה, מקודדיס לקוד קבוצת התוויס שב- 603156%-₪6660% לפני שליחתס אל שרת-התוכן. הערה! נתוני 651 המקודדים יחד עם דרישת שדזה, אינם מקודדים מחדש בהתאם לכותרת 0/087560-ז40000 לפני שהם נשלחים. לעומת זאת, עשוייס להיות מקריס בהס לא תרצה שנתוני ד805 יומרו לקבוצת התוויסם המועדפת על ידי הסוכן-משתמש. במקוס זאת, תרצה לציין קבוצת תוויס אחרת. פרק 6: 118% (בינלאומיות ועברית) | 141 למרבה המצזל, אלמנט <4>40 |ואצ הוא בעל התכונה האופציונלית +603156-6660%, המאפשרת לך להגדיר מהי קבוצת התוויס שנתוני 5051 יקודדו בה. תכונה גו נשלחת ל- שְ8ו68%0 קה) שכבר מבצע את הקידוד, ומעביר את הנתוניס המקודדים אל שרת-התוכן כנתוני ז05פ. מכאן ואילך ווהי סמכותו של שרת-התוכן להחליט מה לעשות. הערה! לתכונה 5%ז8ו/400001-0 של אלמנט <סשפ> |]א/ו, עדיפות על פני כל ערך שהסוכן-משתמש עשוי להקצות לכותרת ]009756-46000% שבדרישה. חשוב ששרת-התוכן ידע שהוא מקבל נתוניס בקבוצת תווים לא צפויה. כדי להזהירו, ץ8ו8%6 קה/ מוסיף את הגדרת קבוצת התוויס החדשה לכותרת 6טץד-+600%60 של הדרישה היוצאת. הכותרת תיראה בערך כך: 6081756%=150-8859-5 ; 60060ח6!ט-רטזס]-עעא- א / חס הסווקק3 :6כ/ס-+ח הס כמו כן, באפשרותו של ה-8/ו806 לשנות את כותרת-הדרישה 6₪39756%-6060%, כדי לשקף את קבוצת התוויס של הנתוניס. להלן יישום 567/66 8צ23/ |וז/ פשוט הנקרא 5854חפּזד, המאפשר לך לבחור אחת משלוש קבוצות תוויס, להזין הודעה, ואז לשלוח את ההודעה במשתנה ז505 בעל התכונה 603756%-+86060% המוגדרת לקבוצת התוויס שבחרת. הפונקציה אינה מעניינת במיוחד, אולס כתוצאה מפעולתה, ניתנת לך האפשרות להביט בכותרות הדרישה ופרמטרים, כדי לראות את תוצאת התכונה +56זְהּ60-+טססס8. להלן חלק ה- וויז/ של היישוס |וחאו.550ח8זד : "ש//1.1 וואצ סדס//ונומסקה/-" 16 ווק וחצו םקצד6סכ!> <"|רחא.1.1 |וחעט/כ ד/זס. והטזסזק בצ וצו /: סה" <|וחצ> <0680> <] "6ה0-680ח"=+ח 60 "[070ה68606-60"= /60-כח 6%8וח> <680/> >!-- 56|666 8 608786007 56% --< < "ז0="68756ו 0870> < "6="36060ק/0 00> <] "055806 "=+6ח 00> <00/> <ק> 2 ס8/ למפתחי אתרים באינטרנט 56|600 8 6 < "8|6="1500-8859-1ע "ז8756ח6="6וחּח 50|60> <חסטקס/> 6="150-8859-1"<150-8859-1ו|הט הסטקס> <חסטקס/> 6="1502-8859-7"<150-8859-5|הע הסטקס> <חסוסקס/> 6="1502-8859-7"<150-8859-7ט|ה/ חסוסקס> >/50|60< <ס/> <6870/> <--6] 7805|806 0חה 655806 66 06% --!> < "0="₪655806 0870> < "6="860001ק/0 00> "56/16/5150 רחסס. 0180 1סצו. אוו / :כקחה"=+6וח 0> < "(6087960)%"=300620-6008796% "205%"= 00ז6וח <] "(01655806)%"=8]16/ "655806רח"=6רחהח 506|0סכן> <-- | --|> <0ף/> <00/> <> 3 זסלח= <ס/> <6870/> <|וחצ/> שיס לב, שבנוסף לשליחת ההודעה, אנו שולחים את בחירת קבוצת התוויס במשתנה %. אנו בודקים משתנה גּה, ושולחיסם את ההודעה חורה אל הסוכן-משתמש, תוך שימוש בקבוצת התוויס הנדרשת. כך מתאפשר לנו לראות את תוצאות ההודעה המקודדת. אנו משתמשיס במשתנה 60566 רק כדי להקל על עבודתנו. הדבר חוסך לנו את הטרחה לכתוב קוד המפענח את הכותרות 6קץ7ד-6070%60% (-63756%-6662% עבור קבוצת התוויס. לדוגמה, הנח שקבוצת התוויס המקומית של הסוכן-משתמש היא 150-8859-1, אולס הוא יכול להציג גס את קבוצות התוויס 150-8859-5 ו-150-8859-7. כאשר 159!פ5ח בוד פועל, ההודעה המוזנת מאוחסנת בתוכו ב-150-8859-1, קבוצת התוויס המקומית. אס המשתמש בוחר ב-50-8859-5 כקבוצת התווים הנשלחת, ההודעה מקודדת מחדש בדרכה ל-567/|6% 8/8( 150פחהּיוד. ה-567/6 מקבל את ההודעה ב-150-8859-5, שולת אותה חזרה באותה קבוצת תווים, והיא נראית ומוצגת כקבוצת התוויס 150-8859-5. פרק 6: 118% (בינלאומיות ועברית) | 143 להלן חלק ה-18/8 של היישוס. אנו לא רק מחשביס באיזו קבוצת תוויס להשתמש עבור גוף הודעת התגובה, אלא גסם שולחיסם חזרה את הגדרת הכותרות %% ו-6כץ7-600%60% ואת המשתניס 655396 ו-+56זִ3ח6, כך שנראה מה מתרחש. ;*.0ו. 8/8[ +וסקוחו ;*.507/|6%. אהעהן +וסקוחו ;*. כח.5017/|6%. אהעהן +וסקוחו ;*. !0 8/8[ +וסקוחו + 12566 600605 5150חהד 6355 6ווסגוס ;"חז" = ₪01 0חו57 50006 052% 2 לק כ 5% 55% א הר ה--+---רררר-רר-רר-רורר--יןן 0 / .0500 6%ח!6 ד 107 10610060 .ז5סקס ||63 205% .665% ]05 3 0 0ה500 ]/ 55 5+ +++-+ר------------,רר---+ר--ררר-רדרראה]] ) 006% סוסע סווסטוס ,0 50/!660065%כר] ( 65 60546520056|/ו56כסרן 5וסזחץ ,5/6060 + ח0ו00ק66א105 00005% )60, 65 (; ) 00005 סוסט סווטגוק ,0 66065%!/ו56כסרן (65] 56/|6%56520756כסרן 5סזחץ ,5/6060 + ח0ו00ק66א105 ;() 6ץ 60.60 = 6קץ ד ח60 508 ( "01-008756%ק606" ) 7ז60.060716800 = 6356065 508 ( "655806" ) 07ז760.0618736 = 655806 פַחו5 4 ס8/\ למפתחי אתרים באינטרנט ( "656%" ) ]60 60.06 = 6%פזהת6 8ח501 ( || ₪ == ספזבּח0 ) זו ;( "| העט העט סחע/הססהסווקק3" ) 6 ה 5.560 6 ( 656% + "=566ז81ח6 ;העט בע סחע/הססהסווקק3" ) 6 דחה 5.56 ( "68606-סח" ,"|070ה08606-60" )| ]05.50070800ז "60/56/55 סע או : קה" ,"הס ה6סו-ז הס הס" )| ]05.56%76800ז ל )65.06 = )וס הסוס 5600 ) חסחוזק.%טס + "" + 01ם + ""אם//1.1 וואצ סדס//ואטמסהקהש]/-" 6 ופנק חצ פקצד6סכ!>" + ₪01 + "<"|וחא.1.1 |חוצו/כ דס/טזס. והטזס+סבּאו. ואוו /: כקת"" + ₪01 + "<|וחע>" + ₪01 + "< "6ץ 07ה0="06%0! 6870>" + 501 + "<כ>" + 01 + "" + 687566 + " :6060087566" + 01ם + "" + 06 החסס + " :06/ם-זחססחס6" + 501 + 655806 + " :1655806" + ₪01 + "<ם/>" + 501 + "<6870/>" "<|וחעע/>" / 2 הצגת עברית בדפי 1 צ כדי לאפשר הצגת עברית בדפי |וא/, יש להשתמש בתכונת 8חו600ח6 של וא בהקדמת החפיסה: לאחר הוספת שורה זו לראש חפיסת ווא/ תוצג השפה העברית כראוי. בפרק 7 העוסק בפיתוח יישומי ?8/ נדגיס את השימוש באלמנט זה. פרק 6: 118% (בינלאומיות ועברית) | 145 מסקנות תוכל להבין ביתר קלות נושאי 118% קה/, אס ברשותך ידע מסויםס אודות כותרות סדדוּ. לצורך טיפול נכון בנושאי שפה, עליך להכיר את הכותרות 340386 |-0007% ו-6חַהּטַחַח3ּ ]-%60%ה60. כדי לטפל נכון בקבוצות תוויס, עליך להכיר את הכותרת 6% ואת התכונה 603156% של הכותרת 6קץד-600560%. מצויד בידע זה, תוכל בקלות ליצור יישוס ק4/ שימושי ורב-לשוני. 6 8₪) למפתחי אתרים באינטרנט פרק 7 יצירת יישומי קעצ ו-50 פרק זה נכתב על ידי שרון טל. עד כה עסקנו ביצירת דפי |וחצו סטטיים. פרק זה יעסוק ביכולות הדינמיות של קג/ ויכולות האינטגרציה שלו עס מסדי נתוניס. אופן יצירת דפי ||א/ דינמייס דומה מאוד ליצירת דפי |ח6 דינמייס באמצעות שפות ק5 ו- 601. באמצעות שימוש בדפי ||א/ דינמיים ניתן לבצע: = | אינטגרציה עם בסיסי נתונים כגון 501 ו- 5 08401 * | בניית פלטפורמות למסחר אלקטרוני. * | ניהול תוכן באופן דינמי. בפרק זּה נדגים בניית קטלוג ספרים ק4/ דינמי באמצעות טכנולוגיית ק5. הפרק אינו עוסק בטכנולוגיית 455, אלא בשילובו ביישומי פרק 7: יצירת יישומי ק\ ו- 57 147 מבנה כללי: 457 משולב ב- 1 <% "!ואו או 0חע/1א60" = 6קץ 65056.0 9%> <|וח/> >% 6 06< בניית קטלוג ספרים דינמי בשילוב 450 הקוד הבא מדגיס קטלוג ספרים המחולק לפי קטגוריות. עם טעינת הדף הראשי יוצגו בפני המשתמש רשימת הקטגוריות הקיימות בקטלוג. כל קטגוריה תוצג כהיפר קישור המוביל לדף שני המציג את רשימת הספרים השייכים לקטגוריה שנבחרה. יישוס וּה כולל שלושה מרכיבים: 1. מסד נתוניס מסוג ₪60655. 2 קוב 455 להצגת הקטגוריות מתוך מסד הנתונים. 3 קוב 855 להצגת הספרים, בהתאס לקטגוריה שנבחרה על ידי המשתמש. את שלושת הקבצים יש לשמור בשרת. לדוגמה: | 6זססזצששעו טוקס ה6:1 יצירת בסיס הנתונים (9וח.ווהב3ּ!)סח) ניצור בסיס נתוניס פשוט המכיל שתי טבלאות: /6806007 ו- 65ססט, ונגדיר קשרי גומלין בין שדות 10 (ראה תרשים 7.1). וליוו | | מההממו + 1 סס 30 5 תרשים 7.1 נזּין את בסיס הנתוניס באופן ידני, או על ידי יישוס 65/. 8 ס32/ למפתחי אתרים באינטרנט <1ם])- | 6301 : טבלה | | 6 | ,60000 | גרפיקה אינטרנט תקשורת ורשתות מערכות הפעלה טכנאי ₪6 שפות תכנות בסיטי נתונים |< ובו - ו ₪ עיצוב ממשק האינטרנט דיירקטור 8 פלאש 4 6 סזנ ק0ח5 חוצם 4 500 סזסח .5 סזם קסח5 זחוהּם מבחני הסמכה א מוצרים נוספים חפה 4 ואחדת רשומה:] ו<] 1% | ]| 4 |%4|14 מתוך 9 כ הס מבוא לתקשורת מחשבים תקשורת מחשבים 5 וח טחוש אטחו | המדריך השלם לטכנאי סק רשומה:ן ו*ן 5 1 ]| 4 |4! 4+ מתוך 21 תרשים 7.2 שליפת רשימת הקטגוריות (פב3ּ.חובּוח) %> 1 = 0|65קא=.₪6500756 "0-68606סח" , "הרבק" 0016800. 6500056 "6|0ז-50רח ,6ה686-סח" , "|ס הס08606-6" 0016800 650056 "|הצ. קפ 0 חהע/06" = 6כץ הח 65056.0 <% "אש//1.1 ואצ סדס//אטמס-קגשצ]/-" 16 וסטק ווחצו סקץצד6ספ!> <"!וחא.1.1 |החצו/כ דס/פזס. והטזסזקהאו. ואוו /: קת" <|וח/> <-- א6םכ פוד 0 650 אזהוא שרוד 15 15חחד --!> <"הוד עמי"=006 6870> %> (" הסוח ס6. 80000 )6768060060 6=507/07 56% 8 "=0כ ;?(ט0וח.*) זסעוז 260655 ספססוו+= םחפ" = אפס "" ,8 ("ט סרחה 00" )קז 5 )פס ח6.006 ("6601056%ז. 40000" )507/07.0768%600[60=] 56% 6= 660 600 הז "680600 וחסז) * 561661" הססס.ז פרק 7: יצירת יישומי ;ש ו- 57 149 |סחט 0 8 "=0501.850?0'=ז6 8> < ת0ה'=ח8ו!ה ן>" 66 עש.56הסקפסז 8 ("ץ86|05)"68000.ז 8 "<" 8 ("6" 5 "<ם]><8/>" תסו קססן %< <6870/> <|וחצ/> כך נראה הקוב בטלפון של ₪8 סא : - סו 0 ב תרשים 7.3 0 כסב3/ למפתחי אתרים באינטרנט הצגת רשימת הספרים בהתאם לקטגוריה הנבחרת (65₪/5.350'ו) 22656 226 26 6 א< 26 א< < 56 < 2 אכ < 56 < 26 ל 2 אל < 26 א< ל א< < 56 < 2 אכ ל א ל 26 5 2 5 אל > גורם לדפדפן לטעון את הדף ישירות מהשרת ולא מהמטמון' 1 = 65ז01א₪.₪6500756 "6806-סח" , "סק" 0016800 650056 "6 ]לוח ,6866-סח" ,"866-600" 00168007 650056 %<>;<=<א< א א >< < 6< < < < < < < < א< 6< 26 < 2 < א< א< 2 6< 2 < כ כ < א< < < < 26 6< 2 2 2 א< א< א< < א< 26 26 26 אכ 1 "|רחצו. קהאו. 0חע/זא6ס" = 6 חח .650056 <% "אש//1.1 ווא/צ סדס//אטמס-קגש]/-" 6 ופטק |וחצו סקצד6סכ!> <"|רחא.1.1 |וחעט/כ דכ/זס. והטזסזק בצ שצו/ /: סה" <וח/ש> <-- 6%םכ פוד -0 650 אזהו שרוד 15 15ד --!> <'ספרי הקטגוריה'=₪06 65016ז'=0ו 6870> %> ("חסו6 חח 60. 30000" )6768060066 0 /6=50 56% 8 "=0כ ;?(00ח.*) זסעוז 260655 50%סזסו+= חם/תחכ" = אפס "" ,8 ("ס .ור 0סח")ה הק 5.13 אפס 6.006 ("6607056%. 30000" )6768060060 זס/50= 56% 6= 660 600 הז ")65 860650.00'"= 0 6זסחצו 5א0ספ חס * 56166" הססס.ז 6% וסחט סם "<6!05)"000%65"(8">/0.-8"< וז = חתפו > "סו 56 סקז ]סח עסרח. ז קססן 6 <% <ס]><8/>חזרה לתפריט<"350. חוהוה"=61זח 8> <"זסחה6ס"=חפווה ק> <0ז68/> <|וחצ/> פרק 7: יצירת יישומי ק\ ו- 57 151 פרק 8 0חוח636 (מיטמון) בפרק זה נרחיב מעט וננצל את יתרונותיהס של כמה מההיבטיס המתקדמים יותר של 1 סאצו. נדריך אותך כיצד לשפר ביצועים, ולמוער את התנועה ברשת. לפני שניכנס לפרטים, להלן הקדמה קצרה אודות 1.1 קד כמתואר ב- 2616 8-6. אס 1.1 קדדח מוכר לך, ובעיקר כותרות דרישה ותגובה, באפשרותך לדלג על סעיפים אלה בפרק. הקדמה קצרה אודות 1.1 ץ דדדו 1 פדדת הוא בעיקרו פרוטוקול מבוסס-טקסט, המגדיר את האינטראקציה בין ישויות באינטרנט, בין אס הס סוכני-משתמש, כגון דפדפניס תואמי גש), 35 ץאסזס קה/ או שרתי-תוכן. האינטראקציה ניתנת לסיווג לשתי קטגוריות: דרישות לקוח משרתים ותגובות שרתיס ללקוחות. אינטראקציה יחידה של סוכו-משתמש/שרת מורכבת מדרישה מהסוכן אל שרת, ובעקבותיה תגובה של השרת חזרה לסוכן. הדרישות והתגובות, גם יחד, משתמשות בתבנית הודעות האינטרנט הכללית המתוארת ב- 822 6-₪. חסםוחו6 11655806 5 55806 6זסוח זס 2070 6 = ץ000 655806 |ההסטקס חסטוחו268 11655896 מציינת את סוג ההודעה הנשלחת. הן הדרישות והן התגובות יכולות להכיל כותרות הודעה שונות, המגדירות את האינטראקציה של הסוכן-משתמש והשרת. חלק ה--|68 של ההודעה מפריד את הגדרות ההודעה מגוף ההודעה. פרק 8: 0חוח686 (מיטמון) | 153 דרישות הסוזוהו61 1655306/ עבור דרישה נראית כך: 1 !₪1( 0/06-60065%ז 6קץ ןז (סוג דרישה) הוא אחד מהבאים: 5צדפס. מחזירה מידע אודות אפשרויות התקשורת הזמיניס בין הדורש למגיב. הדבר מועיל לצורך הגדרת יכולות השרת. ד6. מאחזרת את תוכן הקובץ, או את תוצאות ביצוע תוכנית, המזוהה על ידי ₪ . לדוגמה, השרת מחליט אס כתובת-המטרה היא קוב סטטי או תוכנית, תוך שימוש בסיומת השם. פאפאח. מאחזרת את אותו סוג מידע כמו ז65, אך אינה מחזירה את גוף הידיעה של התגובה. מידע זה מועיל לצורך בדיקת קישורים, אימות, נגישות ושינוייס אחריס. דפסם. שולחת את המידע שבגוף הידיעה אל ה-₪1 לצורך פעילויות שרת נוספות. ז5סם משמשת בעיקר למסירת תכנים של טופס וואזה, לצורך תהליך עיבוד כלשהו. דטפ. שולחת את המידע שבגוף הידיעה ל- |0₪ לאחסון. למרות שבדומה ל-ד05ם, דטפ היא בעלת הגדרה צרה, משתמשים בה לעיתים יותר רחוקות, והיא נתמכת פחות על ידי שרתים. שדפ ופס. מוחקת את המקור המזוהה על ידי |₪ש. =86/אד. מפעילה מרחוק, 0008866! של שכבת-יישוסם על הודעת הדרישה. הסוכןו-משתמש השולח הודעה זו ומקבל חזרה את אותה הודעה, בלוויית מידע נוסף אודות הנתיב שההודעה עברה בו דרך האינטרנט. הדרישות השימושיות ביותר בעת יצירת יישום פ2/ש, ושאליהן עלינו לשים לב בעיקר, הן ד65 ו-דפסס. להלן דרישת 657 עבור |וחצ/80)או/ !חצ וחסס. 80)סזסעו. וע, שנוצרה על ידי המדמה 8. למדמה יש שורת פקודה שבה ביכולתך להזין 0₪1 לצורך קריאה והפעלה. כאשר אתה מזין: |החצו. 1 שרח סס. 80 סע שש בשורת הפקודה, ומקיש ז6סחש, דרישת ה-ד65 הנשלחת לשרת 0)80!זסאו היא כדלהלן: 1 דד |וחאו. 1 180 שרח ס6. סט אוו ]035 8 :+6ַ55ה60-+כְ606בּ ח6 זסִחַהּטַפַח3]!-+660בּ 1806/06 ,*/* ,|החצ. כהעו. 0חע/1א6+ :+סס6בּ 2חו ].ק() 61ק)-3.1/ז0פאוסזם.<( :+ָחִסטַבּ-וס5ש רחסס. סש ואו :05% 4 ס8/ למפתחי אתרים באינטרנט כותרות פד₪31 מסומנות בהבלטה. כדי להקל על הבנת הודעה זו ובהירותה, הסרנו מספר סוגי 4666 וכמה כותרות אפיון. להלן תיאור קצר של הכותרות: = 673750%-660%ס36. קבוצה (או קבוצות) שהסוכן-משתמש יכול להציג. + 3700806!-6660%. השפה שבשימושו הנוכחי של הסוכן-משתמש. *‏ 660%ס46. סוג מסמך 15 שהסוכן-משתמש יכול להשיג בהצלחה. + +ח6אַָהּ-ז6ש. השם שניתן על ידי היצרן לסוכן-משתמש. + 05%ח. ה-ח|00₪08 אליו נשלחת הדרישה. לפירוט רב יותר אודות 603756%-346660% ו-6חַהּ90₪ח3)!-466601, ראה פרק 6. תגובות ה-0₪וח611 1655806 של התגובות נראית כך: ח0קו569015-0650 5090015-6006‏ 1.1/ק דדרן 6 ₪6 מגדיר כמעט 40 סוגים של קוד-מצב המסווגיס לחמש קבוצות. הנפוצות שבהן: 200 6 0 הח 401 סחטס- זסא 404 ודאי ראית את דפדפן ה-60/ שלך מציג את תגובה מספר 404. היא עשויה להשתרע בטווח שבין הודעה פשוטה בת שורה אחת ועד לתגובה יותר מפורטת כמו זו המוצגת בתרשיס 8.1. 1 404 זסזס!קא = 61חז6)ח! !/50סזס:4 - וחטס] ופא [. ום]א) | קובץ עויכה תצוגה עועדפים בליט ערה ג 8 | ₪ ₪ | 8 ₪ * הקודם הבה עצור תען דפהבית | חיפוש מועדפים היסטוריה | דואר | הדפסה | כתנבת |[45 התור 00/3 .300 31 !סיו וו / :כ וה - > מעבר אל | | 120 5 - החוס1 0 זח6וחווססם חו שחו 01885005 37188 3 זסז ₪6 6018 וחד . זפז56 פוחז חס הטפ זסח 85 81 006 1800851860 החד אחו! 001-0316 זס השאסזם 3 ספאוסווסז טסל -* 801 סח 1ה( 108 18780ח8 טסל -* 5 זז החס! סח 8וח החד * 306 בחוזזםזפז 01106 זפחצים שח ותזסזח! 635ו0 ,אחו! הפאסזם 3 ספצפווסז טפץזו 130.60 סש 3510 הט פאר | (הרח-₪ 0|6356 , זסזזס 5וחז זנוספ3 5פוזפטף עחב פצבח טפסצזו רסה 8 4130.60!זסא עשתו סז 36% || ₪00 אנטונט תרשים 8.1 תגובת 404 טיפוסית פרק 8: 0חוח686 (מיטמון) | 155 כבר קיימנו דיון בתגובות, הודעות וכותרות קדז4. לדוגמה, אמרנו שהתגובה ל: 1 דד |וחאו. 1801 שרח ס6. סט אוו ]035 היא החפיסה המאוחסנת בקובצ |חצו.801)ש שעל שרת 0בתט!זסש. למעשה, התגובה נראית דומה לזו: 06 200 1.1/קדד 50/6: 1 ד 21:38:04 1999 |טנ 20 ,שד יסזבהּס 6ו|ה-6660 :ה0ול66ח ה 60 3 :600% 1-%60%ה60 |החצ. קפצו. 0חע/5א6+ | :6קץד-+ה%6ח60 ךז 21:19:02 1999 |טכ 17 ,566 :35-1001166 1 "אם//1.1 ואצ סדס//אטמחסתקהצ]/-" 16 ופנק |וחצו םקצד6סכ!> <"!חא.1.1 |וחצו/כ דס/8זס. והטזס)קּאו. טאוו / :קת > |החאו.801]/ חן 500760 0666 6רז 01 65% סד ' תגובה וו מכילה את מצב התגובה, את הקוד הנומרי ואת תוכן הודעת הטקסט, ואחריהס קבוצה של כותרות, שבעקבותיהן החזרת גררה, שורה חדשה וגוף ההודעה. גוף ההודעה במקרה זה הוא קובצ קוד המקור המוצב ב-|וחצ. 1801או/ וחסס. 0180!זסעט. אתשא. להלן תיאור קצר של כותרות התגובה : זסע'ז56. שרת ה-פפ/ שמסר את התגובה. + 6ַ. התאריך והשעה של שליחת ההודעה. + 6608 ת60. הוראה לסוכן-משתמש לשמור על קשר זה כאקטיבי. . וח |-%+ה6ה60. אורך הודעת התגובה, המתחיל בתו > הראשון של חפיסת ו + 65סץד-%ח56ה60. סוג תוכן ה-=!|א1ו של התגובה. . 860/ו00/-185%. התאריך שבו הקובצ המכיל את חפיסת התגובה, עודכן לאחרונה. כאשר הסוכן-משתמש מקבל את התגובה, הוא מפענח את ה-5%8₪65 ואת הכותרות, ומחליט מה לעשות עס ההודעה. בדרך כלל, במקרה של תגובת 0%, הסוכן-משתמש מציג את גוף ההודעה על מסך ההתקן ששלח את הדרישה. עבור דפדפן ט6/ של מחשב נישא, גוף ההודעה (יש לקוות) הוא ב- ואד ; ועבור דפדפן קש, ב- ז. 6 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט סדדה הוא פרוטוקול מרובה מילים. אפילו דרישות ותגובות פשוטות, למעשה חסרות נתוניס, יכולות להיות בנות מאות תווים. 8/ מתמודד עס בעיה זו על ידי הדרישה שכל יישומי ק4/ ישתמשו ב- /68008 קה/ץ. בין יתר תפקידיו, ממיר עְבּוסז8) קג) הודעות 1.1 קדדה, דרישות ותגובות כאחד, להודעות !700060 ח0סו5655 6|655זו/ (ס5\). 55/ המהווה פרוטוקול בינארי קומפקטי, הוא תואם 1.1 קדדו. פעולותיו כוללות לקיחה של דרישה או תגובה כדוגמת אלו שראינו עד כה, ניתוחה והמרתה ל-1פ בצורה הקומפקטית ביותר האפשרית. ברור ש-1.1 פד הוא פרוטוקול הרבה יותר מורכב מההקדמה הקצרה שניתנה על ידנו. 2616 ₪6 מספק מיפרט ארוך ומפורט, המגדיר כיצד סוכני-משתמש ושרתי-תוכן יוצריס אינטראקציה ביניהם. אין בכוונתנו לתאר בפירוט את כל תבניות ההודעה והכותרת של 1.1 פדדה. אנו רוציס שתוכור נקודת מפתח אחת: מלבד הדרישות זפ ,ז05 ותוכן סטטי או דינמי, חומר רב נוסף, מועבר הלוך ושוב בין הסוכן-משתמש לשרת-התוכן. קיימות גם כותרות דרישה ותגובה, שלהן השפעה משמעותית על אופן הפעלתם וביצועם של יישומי 25 /. כפי שתיווכח במהרה, הבנת מספר כותרות-מפתח של קד₪41 היא הסוד למזעור התנועה ברשתות הסלולריות בסביבת קגש. מיטמון (9חו636) לפי 2616 6=₪, מטמון הוא יימחסן מקומי של הודעות תגובה, ותת-מערכת השולטת בהודעות, באחזורן ובמחיקתן. מטמון מאכלס תגובות הניתנות למיטמון, לצורך הפחתת ומן התגובה והקטנת צריכת רוחב-פס של הרשת עבור דרישות עתידיות שוות ערך''. ב- 2616 8-6 קייס פירוט נרחב אודות מיטמון. למזלנו אנו יכוליס להתעלס מרובו. בעת כתיבת יישומי ק4\, שאיפתך צריכה להיות להפחית ככל האפשר את תנועת ההודעות ברשת. הדרך לעשות ואת היא למטמן ככל שניתן, והשגה מן המטמון לעיתיס קרובות ככל האפשר. על כל התהליך להיות שקוף למשתמש. למרבה המלל, למרות שאין הדבר נדרש, רוב התקני ק8/ הינס בעלי יכולת מיטמון מסוימת, וכברירת מחדל הס מנסיס למטב יכולת זאת. אלא אס כן קיימת הוראה אחרת, התגובות לכל דרישות 81 מוטמנות. כאשר סוכן-משתמש 15/ מטמין תגובה. הוא מטמין כמעט את כל המרכיבים: את ה-|אט, טקסט התגובה, הכותרות השייכות למיטמון ומידע לצורך אימות התגובה (למידע נוסף, ראה סעיף ייתקפות ומחסנית ההיסטוריהיי בהמשך הפרק). כל פריט מוטמן הוא בעל זיהוי ייחודי, באמצעות קבוצה שלמה של מרכיבי ‏ 8₪1: חו08ס0 6חח, נתיב, פרוטוקול, פרמטרים, מספר יציאה ועוד. פרק 8: חוח686 (מיטמון) | 157 קיימות שתי כותרות 5ד₪41 היכולות לשמש אותך לשליטה בתפיסות |וא/צ יחידות ובפונקציות 560% |וא/צ. הכותרת החשובה למטרתנו היא !68606-600%610. כותרת זו היא מנגנון מיוחד, שבאמצעותו ניתן לשלוט בכל הישויות המוטמנות, לכל אורך שרשרת הדרישה/תגובה. כל מנגנון המיטמון חייב לציית לכותרות אלו. כותרות 6366-6001 דורסות, בדרך כלל, התנהגות ברירת מחדל של מטמון-התקן. הן חייבות להיות מועברות ללא שינוי דרך כל ה-65!אסזס וה-8/5ש6816 בשרשרת ההודעות. + 603006-סה :[570ה686786-60 מציינת שה-₪81 לא יבצע מיטמון על ידי הסוכן-משתמש, או על ידי כל שרת הנמצא בין שרת-התוכן והסוכן-משתמש. + <5600705> =6אַבּ-אהּו :!63676-600570 מאפשרת לך להגדיר את אורך הזמן ש- 081 אמור לשהות במטמון ההתקן. כאשר הישות עברה את הזמן המקסימלי בשניות, היא אמורה להיות מוסרת. . <0806> :71765אם מאפשרת לך להגדיר את התאריך שאחריו ₪ אמור להיות מוסר מהמטמון. תבנית התאריך/שעה עבור כל כותרות קדז₪ מוגדרת פורמלית ב- 1123 6:₪. כותרת תפוגה טיפוסית נראית כך: זס 19:47:52 2002 זקה 29 ,טחד :68זוקאם בעת כתיבת יישומי ש)ץ, תוכל להניח כי הסוכן-משתמש יעשה כל שביכולתו כדי למקסס את המיטמון ולמזער פניות חוזרות לשרת-תוכן. קיימיס ארבעה מקרי מיטמון שוניס שעליך לשקול כדי לדרוס את מיטמון-ברירת המחדל עבור היישוס שלך. מיטמון 081 מתמיד בדרך כלל, סוכן-משתמש קג\ שומר 081 במטמון זמן רב ככל האפשר והוא נפטר מהכתובת רק כשנחו. דפדפן ה ס6.שחסחק מגדיר "זמן רב ככל האפשריי כ- 30 יוס בערך - חלון זמן רחב מאוד, אס אתה משתמש בהתקן בקביעות. לעומת זאת, ישנס מקריס בהם תרצה למטמן פריט לזמן רב יותר. הבה נאמר, לדוגמה, שברצונך להשתמש בקוב גרפי קטן המכיל את לוגו החברה שלך כמסך רקע לשירות. אתה יודע שהלוגו שלך לא ישתנה בזמן הקרוב. מה הטעס להכריח את הסוכן-משתמש לטעון מחדש את הקוב כל 30 יוס, מדוע לא למטמן אותו לשנה או אפילו יותרז קיימות שתי דרכים לבצע ואת. הדרך הראשונה היא להגדיר תאריך 65זוטאם (תפוגה) הרחק בעתיד: ד 00:00:00 2003 ח8נ 01 ,חס) :65זוקאם הדרך השנייה היא להגדיר ערך פַאַ33ּ-אהּוח גדול בכותרת !6866-6000 : 0 ססחָה-אהוח :6866-6001 כאשר ערכו המקסימלי של ז606חו של סוכן-משתמש הוא 2,147,483,647 וישנן 84,000 שניות ביממה, תוכל להגדיר זמן של עד 24,000 ימים. ומן שהוא ודאי ארוך מאורך חייו של התקן ץגש שלך. 8 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט מיטמון 081 לזמן מוגדר סביר להניח שהמקרה הנפו יותר בו נתקלת הוא מיטמון 1חש לזמן מוגדר. לדוגמה, ייתכן מצב שבו עומד לרשותך שירות הצגת שערי מניות המתחדש כל 15 דקות. אס המשתמש מרענן את המידע בנקודה מסוימת. ושוב, חמש דקות מאוחר יותר, אתה עשוי לרצות להציג מספר חדש. הדבר תלוי בשאלה האס מספר חדש כזה זמין. תוכל לחשב את מספר השניות בין הבקשה הנוכחית והגעת המספריס החדשים. חישוב זה תלוי במספר גורמיס פנימיים וחיצונייס המשפיעים על ומן התגובה. תוכל לאחסן מידע וה בכותרת <5600005> =6ִהַבּ-אבּו:!%0ח6-60ח636, ואז, אס המשתמש דורש ערך חדש לאותו שדה לפני שפג תוקף 6אַ3ּ-אהּח, הנתוניס המוטמנים הס שמוצגים. אחרת, המידע נדרש מחדש משרת-התוכן. הדרך השנייה שביכולתך לעשות שימוש במידע זּה, היא על ידי ציון בכותרת 65זושאם את התאריך והזמן שבהס פג תוקף המידע. הסוכן-משתמש יכול להשתמש במידע וה כדי לחשב מתי לפלוט את ה- 081 מהמטמון ולהשיג ציטטה חדשה. לדוגמה, כדי למטמן תגובה למשך חמש דקות, בהנחה שהתגובה נוצרה בשעה 6110 לפני הצהריים ב- 10 בינואר 2000, ביכולתך להשתמש באחת מהכותרות הבאות : 6 10:05:00 2000 חה3 10 ,חס :8סזוקאם 06=0ה-אהח :|060ח68006-60 ביטול אפשרות מיטמון !א בשירותים תנודתייס בעלי שינוייס מהירים, בהס יש להתמיד ולחדש תוכן מסמך משרת-התוכן, עליך לבטל את המיטמון לחלוטין. הדבר יכול להידרש, לדוגמה, עבור שירות המספק זרס נתוני מניות בוזמן-אמת, והמתעדכן בצורה שוטפת במהלך היוס. כאשר אתה משיג את המידע המפורט אודות מקום, הוא כולל את התאריך והזמן הנוכחיים, אותס תמיד יש להשיג מחדש. ביכולתך לבטל את המיטמון תוך שימוש בכותרת 0-686706ח :01ז636₪6-600, כמו כן תוכל להשתמש ב-6=0אַבּ-א3 :!63676-600%70 או בכותרת 65זוקאם בעלת תאריך שפג תוקפו. אולס, האפשרויות השנייה והשלישית אינן בחירות טובות. ראשית, מכיון שהן דורשות יותר עבודה מצדו של הסוכן-משתמש: לא רק שעליו לחפש תחילה את ה- 081 שבמטמון, אלא שאס הסוכן-משתמש מצא את ה-!אש, הוא חייב לחשב את גילו. שנית, הדבר עומד בסתירה לכוונתך האמיתית. שלישית, הן דורשות מעט יותר 6ופ עבור הודעות. ביכולתך לבטל את פעולות החישוב הנוספות על ידי שימוש ב-0-68676ח :!6366-600%70. שלוש הכותרות נותנות לך תוצאה סופית זהה, אס התגובה נוצרה בשעה 10 61% לפני הצהרייס ב- 10 בינואר 2000. 0-66 :|0-0ח68606-60 06=0ה-א :|00ח68006-60 ד 09:00:00 2000 ח08 10 ,חט5 :5סזוקאם פרק 8: 0חוח686 (מיטמון) | 159 תקפות ומחסנית ההיסטוריה בנוסף למיטמון, 1.1 דדח מבצעת בדיקת תקפות. תקפות היא התהליך לקביעת תקפותו של ערך מטמון. היא קובעת האם פג תוקפו של הערך, או לא. בדיקת התקפות מסבכת במעט את מודל סוכן-משתמש פגש, עקב הימצאותה האפשרית של מחסנית היסטוריה. סטנדרט ק2/ מעודד את כל יצרני ההתקניס לכלול מחסנית היסטוריה של 10 פריטים לפחות. כל פעס ש- 081 מושג תוך שימוש באלמנט <40>, הוא מאוחסן במחסנית. כל פעס שה-81ש מושג תוך שימוש באלמנט <עסזם>, או על ידי מנגנון החיפוש לאחור של התקן קג2/, ה- | יימוקפצ'יי החוצה ממחסנית ההיסטוריה. הסוכן-משתמש יכול להשתמש ב-815( אלה כדי לחפש אחר תגובות מוטמנות לפרטיהן. כדי לוודא את פעולתו התקינה של היישוס שלך, עליך להבין כיצד המחסנית והמטמון פועליס יחד. הכלל הבסיסי הוא שתקפותן של כל ההתייחסויות קדימה (6)6760665? 0קוס?) נבדקת, ואילו תקפותן של כל ההתייחסויות אחורה אינה נבדקת. בהתייחסויות קדימה, הסוכן-משתמש קג/ו, תמיד בודק תחילה האס ה-081 נמצא במטמון. אס לא, הוא יוצר דרישה עבורו. כאשר הוא מקבל את התגובה הוא מטמין אותה (אס הוא מורשה לעשות ואת), ודוחף את ה- ₪1( למחסנית ההיסטוריה. אס ה- 0% כבר נמצא במטמון, הסוכן-משתמש מוודא שה-|אש ותוכנו עדיין תקפים. אס הוא תקף, הפריט המוטמן משמש כתגובה. אס ה-081 אינו תקף יותר מכיון, לדוגמה, שזמן התפוגה שלו עבר, הסוכן-משתמש דורש שוב את ה-081 מהשרת. ערך המיטמון הישן מוסר, והתגובה החדשה מוכנסת למטמון (אם יש לסוכן-משתמש הרשאה). ה-081 מאוחסן במחסנית ההיסטוריה, והתגובה החדשה מטופלת על ידי הסוכן-משתמש. באשר להתייחסות אחורה, התגובה הרגילה של הסוכן-משתמש דומה למה שקורה כשאתה לותצ על לחצן 886% שבדפדפן המחשב הרגיל. פעולת <עסיוק> היא דרישה לתגובה ההיסטורית האחרונה עבור 081. המשתמש רוצה את מה שכבר נמצא במטמון, כך שאין טעס לבדוק האס הוא עדיין תקף (במילים אחרות, אין מקוס לבדיקת תקפות). לעומת זאת, קייס מקרה, בו תבקש פעולת <טפזק> שתבצע בדיקת תקפות חוזרת לתגובה, כדי לוודא שהיא עדיין טרייה. למרבה המזל, קיימת הגדרת כותרת 6866-6001 המבצעת ואת. השתמש ב: וח :|0-0חה68606-60 כדי לכפות על סוכן-משתמש >/\ לוודא תקפות של ערך במחסנית ההיסטוריה בעת ביצוע דפדוף אחורנית. וידוא תקפות הערך, אין פירושו שה- ₪1 מושג מחדש - הוא מושג מחדש רק אס אינו תקף יותר. אם הוא עדיין תקף, נעשה שימוש בתגובה המוטמנת. 0 ₪ 8/ למפתחי אתרים באינטרנט כדי לכפות טעינה מחדש מתמדת בהתייחסות <עסיום>, עליך להשתמש ב: 0-66 , 50-76/81108%6ח :0701 ח68606-60 אס ברצונך לכפות טעינה מחדש בכל התייחסות <עסשזזק> שהיא בת יותר מחמש דקות, השתמש ב: 0 =06ה-א ,0806ו|56-76/8רח : |0י0ח68006-60 לסיכוס, השתמש ב-6זבּ64ו!3ע6י-5%שוח :[63686-600%70 כדי לשלוט בהתייחסות אחורה של מיטמון, והוסף כל כותרת הדרושה לך כדי לבטא קריטריון. ישנו מיגוון שיטות אימות הקשורות להתיישנות מיטמון, מעבר לאלו שדנו בהן. דיון מפורט בכל שיטות האימות, הוא מעבר לטווח ספר זה. לפרטיס נוספים ראה 8-6 6. כותרות 411 לעומת אלמנטי הזו ביכולתך לנהל מיטמון ולוודא תקפות, תוך שימוש בכותרות קדד₪4. שאלה הגיונית היא כיצד תשלוט בכותרות קדד, הכלולות בתגובות הנשלחות משרת-התוכן שלך, חזרה אל הסוכן-משתמש ס\ז כאשר שרת יוצר תגובה לדרישת סוכן-משתמש, הוא אוטומטית מצרף לתחילת התגובה, כל כותרת שלדעתו מתאימה. אס אתה יוצר חפיסה סטטית המוחזרת בגוף התגובה, אין לך כל דרך להגדיר ערך כלשהו של כותרת קדז. הדבר נכון גס אס אתה יוצר תוכן דינמי, תוך שימוש בטכניקה שאינה מספקת כל אמצעיסם להגדרת כותרות. אלמנט .|א/ עוט6:2-6 <16%8ח> מעוצב כדי להתמודד עס מגבלה זאת, כך שתוכל להגדיר ערכי כותרת תגובה מתוך מסמכים סטטיים ודינמיים גם יחד. כאשר שרת מחזיר מסמך ?4/ כתגובה לדרישה, 0936 קה/ סורק את גוף ההודעה, תוך חיפוש רצף תוויס כדוגמת אלה: <] "6ה0-680ח"= )ה חס6 "וס חהס8606-6-)"= עוו60-כח 668וח> אס הוא מוצא את רצף התוויס מהסוג המבוקש, הוא מרחיב את תוכן עוטףס-קח, וממיר אותו ל-55\ שווה הערך לכותרת !636₪6-600%10 של פדד. כותרת זו מועברת הלאה לסוכן-משתמש, כך שהוא יודע שאין למטמן את התגובה. כך תוכל להגיע לאותה תוצאה, כאילו יצרת את הכותרת והצבת אותה ישירות בחלק הכותרת של התגובה. להלן כמה מהכותרות שכבר ראינו, וה-<16%8ח> שווי הערך שלהן: יס 10:05:00 2000 ההכ 10 ,חס :5שזוקאם 0 =06ה-א :|060ח6806-60 0-66 :|060ח68006-60 פרק 8: 0חוח686 (מיטמון) 161 <] "ד 10:05:00 2000 חהכ 10 ,הסוא "=זח6חס6 "65זוקאם"= עו60-כח 668וח> <] "406=300-אהוח"=+ח6 חהס6 "[0ה8606-60"= עוו60-כח 668וח> <] "6ה0-680ח"=+ח חס6 "וס חהס8606-6)"= עוו6-כח 668וח> אס אין לך דרך לשליטה ישירה בכותרות שבתגובת סדז, אלמנט <₪6%8> הוא הכרחי, אך הוא גורס למעט עבודה נוספת. ראשית, עליך לוודא שהוספת את אלמנט <₪1608> לחפיסת התגובה שלך. שנית, הוא דורש עבודה נוספת בחלק עְ8או6806 2 /. הסיבה השלישית היא היסטורית - לא כל סוכני-המשתמש והשרתים מכבדים אלמנטי <₪16%8>. אם הדבר אפשרי, עליך להשתמש במקום ואת בכותרות דדח לשליטה במיטמון של סוכני-משתמש. למרבה המצל, הטכנולוגיות של מספר שרתי-תוכן מספקות שיטות יצור ישיר של כותרות תגובה של פדדה. כך הוא המצב עס 567/66 הע28: ישנס 15ק8 המיוחדיס לכתיבת כותרות תגובה. בדיקה עם 6%ח!סד ד היא טכניקה בה ניתן להשתמש לצורך ממשק עס שרתי פפו, ולהבנת המתרחש כאשר אתה מפעיל תוכניות מבוססות-שרת. לרוב מערכות ההפעלה יש פזחסו|6 +6חוסד חופשיים. %ח!6ד היא פקודה סטנדרטית של מערכת אוח. ביכולתך לגשת לתוכנת ד כתוכנת שורת-פקודה ב-פשס6חו/. קיימות מספר תוכנות חופשיות של וס 6%ח| ד עבור ח%05חו₪86 ו-05. פרוטוקול 6%ח!16, שלא נדון בו כאן, מאפשר לך ליצור קשר 12/ק6ד לשרת ס6/, בדרך כלל ביציאה 80 - יציאת ברירת המחדל של פדדה. משס ביכולתך לשלוח פקודת קדדה על כל פרטיה, כולל כותרות, לשרת. השרת מבצע את הפקודה, ומחזיר אליך את התגובה. הדבר המעניין הוא שאתה מקבל את כל התגובה - שורת מצב, כותרות וגוף הודעה (אס קייס כזה). ווהי דרך מצוינת להבין כיצד פועל קד ואת תפקידו של שרת ה-65/. 2 ס8/ למפתחי אתרים באינטרנט נספח א 65 |וא/ .<161056%> 0ח8 ,<56160%> ,<זטסח!> :18ח6!6706 עְזזח6-מזהכ ,פחסוזקס ,656% ,6!0ח ,שצ6זס ,0%ק3666 :6001065 <00> סו|8 . חעוסח>חגו סח ,₪08!616 |<|> ,<ה6> ,<0וס> ,<0> :1א16 0חו8 סז זסז %5ה6ח6ו= .<> ,<0חס517> ,<||5₪08> חה 11105ח06ו עץ|סטף וח 81חז 6חחהּח 6וסוזהקהסס- ושוא חא .0 8 הוחזועש +ה6רח 6 , 0 סו 66 חס :6/6158 6ופחו%ח! 870-166 6 וזח סח ,8+ חס 8 15 ז600זחו חה זס ,6|8אוכ חו חְזחָח6! 6ז68ו0חו סז ז600זחו חג/ 6 זס %806ה06ז06 3 35 חז0ַחס! 6816ו0חו סז ח6ופ 1ח06זסס .חז0ו ח50166 6 0חה ,010115 ,01675!-6חחהּה ]וא סו|פצ ה ונ .0ז20 10 |6008 זס הח ז0סז68זטס ז606זחו סווצ ה .0 זסח 8 81ח1 16% 2.0 06ססות2! 6חו!-6ופחוס 01 סח 8 הח 1א6+ 6הססות( סחווטוגוו .618 6|ס8 ובע 00551016 חזוצ סצזוה דס גה ץופו5פסק ,אחט זס , וח ,וח 6צוז6!8ז זס סוטוספפ3 חה .61676068 80|6ו8ע ַהוחופזהסס צחדאפס 2-5 דאם דדוש= ס5דאםעםן דסא | שא הםפטא סאה דס ךדאםפך 4דהסצ ]חטש נספח א : %5ח6וח6ם | !א 13 4 8₪) למפתחי אתרים באינטרנט ששו ₪ ₪1 פרחו בורב טח זס חב טוחו 8 זסת6חהּ הנסך אדו דאם דדוו = זמ סש םוה דרא 0 635507 5 סן|=4ו 3 57 =6|355 סן|=8ו 3 6|355=57 6 635857 635507 5 6 ד6|9355=5 ]וזה 0-ו = ח3: !חא // 3 ד =חוה החסה - ו 6 ד = 3 ₪0 ה זה סש=פוו זסו6חהּ == חב !רחא מ =4=טחב3ּ|:|וחא סן|=4 = ח3!: ]וא סן|=4ו 7 = ח3: ]חא סן|=8ו נספח א : %5ח6ח6!ם ||א/ש 5 בשו 5 51 | 0 זה חס) זת פיט חם זוז חס | זה הזז טחם 0 ץוחו מססח בוו 8 פוחו ד<שד 8 זסתסחבּ דא דדו | טוחו דאסך 0 זסתסחבּ דאם דוו 8 צחדוסס 5=דוספוח דד 8 בי 4 זה סי=8וזוז | = רוזח 8 סטזז=1021ח0 םח כ|=8ו 8 פשטז=08780ז0 3 ד6|3855=5 5 = ח3]: !רחא ו יי = הזז3ּ|: !רחא 5-ה -=פט סן|=ו דהס/=ופמב3ּ| 3 6|355=0 5 = רהה 8 | פטזז=]ה חסוזטם 3 ד6|93855=5 הווחא כן|=8ו כ|=8ו א זה סש=פוזו1 63550 5 = ח3!; וא 6 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט שו 5 ₪1 5 ופוח דרא וט | 46]ןה דםַ-56וה0 6606ב זה ור 0ן=ו | 58| | 510018 6 635557 1 | 0051 = סחזרח 5 ות 6|355=57 8 וח דאשד 6 ד=6|9355 = ח3ּ: ]חא 8 זסחסחהבּ דאם דדו סו=8ו זט ד |=חטופה ה ד ה סעשוּ = |=חז ו )סוה = ח3 ]חא 3 דה ]06| כן=8ו (0) 4601 ]=68ה 90 6 ד=6|9355 (2) 461 ]=50368ה הח סז סט | | ורח| ם 0ז= ווה נספח א : %5ח6ח6!ם ||א/ש 177 מססח הז סד4זשו ₪ ₪1 סש דוו דרא ==סו זחא וח השפ [א=6החוטג1 ה זה ס=פווה =ומ=פחג3ּ|:|וחא סן|=4ו 63557 6 ד = 568 סן|=8ו 6|355=57 3 5 635507 6 ד6|9355=5 מנוסזט סט סן|=4 סוט 6 57 =61385 ]= רוחבה ופ 035 01ז=0 סו 4 זה כ=8ופ/י = וחזסז 8 | 8טז-א קוח ==פו=20ן5 6 דוט -קחח חח 8 | פטזז=ה סז 6 = 60 סךש/ים|=8קע != ה זה סע=פוו1 = :]חא מטסזטזטט 8 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט 5דאשו = ₪1 דאשד (6וחס) 8 חס מז טוחו יסד אדו צחד פס 0 זסחסחהּ מנופזטזסם חסוזטט סש דוו דרא = 3 ]וא סן|=8ו 3 57 =6|355 סן|=8ו 3 ז6|355=57 סו=0ו 3 5 =6|355 ות ז6|355=57 3 5 =61355 8 | פטזז=5!ם ווח == הופסגז == הח3ּ!:|חזא סן|=0ו 6 635857 סן|=8ו 635857 6 ד 108/00 ה זה סש=פוזו1 )ומח זז 6 | זחו | חפ!=חפוובּ מהּזאיסח | קהזש=8סוח ₪ ]= הח3ּ|:|וחא 4 ךס /=6ח3ח ה ך הס 85ש81/י ה זה סש=פוו 4 = בה ה זה קש=פטופ/י 45 =6 הח דה 8|08=%0/י זהס=וח3ה דה 80| בי 1 וב נספח א : %5ח6ח6!ם ||א/ש 19 8 טוחו ז םחה 8 9 ז 6 פוחו זסת6חהּ דיו ₪ 5 דאסד ךאש דד זט דאסך דאם דדוו ‏ האשד דאם דדוו ‏ 0 | 0 88 ח0) זח טי חם ( רוזח | מז חפט סש םוה דרא 6 ד=6|9355 65 ד=61355 5 = ח3!: ]וא סן|=4ו 6|355=57 3 6|355= 57 3 635507 זזה חם סו=ו 65 ד=61355 = ח3ּ ]וא סן|=8ו ]= ה ח3 :]חא סן=0ו זה 18 5 ד פ=חטווהּ = =5ה 60 = ח3ּ: ]חא סן|=0ו סן|=4 וז סז חפט זם וזח 5 =6וחהּה 3 דה ס/=8ט|9 ו זפחחו 0 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט מז 9 טוחו םסחה ששו 5 ₪1 5 דוו דרא 6|355= 5 3 6 6358 דאםדדוון- זט יב 3 5 =6|355 וח 1 == הח3!:|וחא 0=|0ו = ח3 וא סן|=8ו נספח ב 65 |וא/ 66 ]₪ 6055 . ץו|3ה20וזסה 367055 680 0חה הותט|ס6 0חה6707! 6+ 666% 1 ןת | 06 0 הזז במ 5 סח | 1 8 ו 1 סח 5 סח א<|א<|א א|*א|<|א א |ס 1 0 1 1 0 1 צפזם * הזז | א|א ב 0 א 4 1 5 : 7-3 זט א | א א|א|א א|א | א*א|א|א|א א |||אוחפ 2 א א א|א|*|א; | א | 9100 ן נספח ב: 61676066 07055 %5ח6רח6!= !וא 11 :וח 686007 60ח068-ק ה ש זס פַח51 06ססוחנ סווהע חמ +אסך אזהוח הסספלסטף ;8%34 6 0חפזסקוחהּ ;38+;8%38 קוחה 6 ה ;8%39 005 חהחץ 655] ;00 8% ההז ז068%0 2 0% 6 0ח זט הסה ,0 קפסח (ח6הקץח ץז ח0ו60ז0156) הסהקץח 506 ,3 ץח 2 ס8/ למפתחי אתרים באינטרנט נספח ג 5 טוה |וא/ 66 ]5 6055 .ץ|68וז6/ הצו00 680 0חה שוסז קסז 6+ 666% 1 הפ 7 זו | זז 0 ב 0 חסווססן שפזכן | 01-007801=87ק4000: - סוחס | הסה | ה8ו=חטווה ו וחס!וספ | ₪606 | ק0ו=ח0/ ד = א | א | א |6או0006-518 השטוא=5הוחטוסס . א ₪ | | | |8אוז8=חוח60 * גא 57 =3 0 א : [ 6 | 6טז1=א0ץ1 וח * | |6או81-51חסו א | / 8 | 8=!06טזס! זר | |[ |ד6אם -ות0פת - + | זה / =ן (0) 4 דאם |ב06ב50ת * % | ון 6 = אטףס-פוות | | ואג =6וחה ה וי * | ד כ ץ=ו1806 1008150=0 * | | שפוחו ] א 1 | 051ק=00ת61ח 4 קבזיסה | קפזא=006 6 | 8טזז=6וכןו!וטוח ב | 0 0 ו ל ל /=88ח א 6 | 800010%1=106ח * 000 חס א 00 חס % ₪ סוחס | / , * 1 . )חס * ויו 7 6 | 6טז1=|החסווקס .| | . 6 | 06ו=06760ז0 ! 1 א | | |6או 4-91 ןה 0 3 א 6 | 06ז)=]860676!870 : ןה 5 א | ו )א=א00 חטמ . א |א * * | | | | |א| | אדאסט-₪6 , : ב . | | פדאשטם|=6פע 16-00 נספח ג: 61676066 67055 65סטפחה !וא/ו 13 ]08850070 | )א06=)0ע1 ד /=6טצ (0) .)3408 4 דבא )=תוטא =ואא=חַחה!:|חא 36 6160 ש . <116!056> 0ח8 <56!666> ,<%טסח|> :6!60060%05 ץ07ח6 מסהכ צחדאפס 6 ,סקס 6560 ,כ!6ח ,ט6זכן 800606 :6701665 <00> חוו|ג 5 .חאוסחאחט 0ח8 ,(<ן> ,<ח6> ,<2|4> ,<> :%א%6 חחו8זס+ זס+ %5ה6וח6|ם דש דדוו= .<ט> ,<0ח500> , + ח3 065ח06ו ץ!סטסוחט 8%ח+ שוחהח 6!טטהקחסס- וזא חה סז .חס 006 3 חוחסוו 0 ,הסח הס :05ח6/6 6ופחוסחו |6/6!-6870 5דאם ץז "חס חב 8 5טוק ז606סחו חה זס ,5|שאו חן ה8ח6! 016806חו 0ם זסס6סחהו חא הדצ | ח50766 66 01 676605806 3 35 ת8ח6! 1016806 60 5100 %ח66זסק 7 .6878600 06756076ח 300 010165 ,675!-6וחבּ 41 סוופצ ה =וזהא .0 0 |6008 זס ההוז ז68%6 ז600סחו סוופע ג השפטטא ,0 סח 15 08% %6%% 2.0 6006וחט 6חו!-8!6חו5 36 .0 סח 15 08% %א6+ 6סס6וחט שחוזוטוטו דאפד 6|סה זה 6ו0ו55סכ ושסוצו 16 ד5 ה הזהסצ 0חוחופ%חס6 ץ|פו55סק ,אא זס 5 ,1 6ע30!סז זס ססטוספסב3 חא 1 5 180|6ה 4 סצ8) למפתחי אתרים באינטרנט נספח ד כןוו56 וצ 5הסו6חט- צזבּוטו.ו .החטח 06 6ט!הע 8050|0%6 6+ חהז6ח 30 1 וחטח 0 החטרואבּוח 06 הז6ה .2וחטח 30 1 וחטח +0 הוהטההוחווח 06 הז6% .2וחטח 6 ח68 ס6ט!ע )זו סט תזט6% 0חופט 08% 0+ 60+ו6/ח60 זה 6 חםס 6ט|פע ]! 6טחל חזטססח ופ 7ז606ח! 0+ 6+60/ח 60 !זה +הוסק-8ח0 08 6+ הזונססם .5 01 %ח6|העוו6 60/6 ז%600ח1 6ח+ הזנססם וב 633% )| 6ח% הז6 .6 5וחטח %חוסק-8ח0 108 ]ו 6טחס הזנססם 6 זחו ההטרואהוח 6+ הנס חב רו (והחטח) פ5כָבּ (2 וחטח ,1 והטה) אהּוח (2וחהטח ,1והטח) הווח הסוח 60 (סט!הּצ) +03!-15 (6ט!בּצ) +ח!15 (5%7) 083%!-56'ובּכן (5%7) 5610%'והּכן +חסוחסזוצח= 6731:36%01:56% )( () בה03!+ () %ח|אהּוח נספח ד: פהסססחט- ץזפזסו] 560% !וא 5 .שלחו והטהוחווח 06 הזנסס 5 הוח 6 ,86 חווד .טע 8חוחזטס סז ,6החוותזס ד ח66ש6 ז600לחו והססחהז 8 הזנססם .%חו 80 2670 טח והססחהז 6חז 26ו|הטוחך )חן 510 ]סח 6ופסכן החטרואהוח 6+ החסה .]פע %חהוסק-8ח0 סז 6חו5סכ 58|!65% 6ח? הזנססם .6ט]פע זחהוסק-8ח הס ז606חו 65%!|הח5 6חז השס .הח ההּח+ 655! % ז הו 0768%65% 6+ הזנסס .טח חח ז68%60 .החטח 01 +זהק ז600סחו 6ח+ הזנססם .]אסכ 2החטח 6חל סל 1 וחטח הזנססם .הח 0 6!0565% ז606סחו 6ח+ הזנסס .טח 01 00% 6זהטף5 6חז הס חסו068| 8% ז8786%60ח6 507 %06 הז6 .וחטח 30 501 +0 ח150זה קרו 60 |168א6 | .2 6 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט () %ה1חוהו |סשחס6 אוסו= (ז5%) +וסטבּ (6ט!בּצ) 61% זסם וטא והססחהה (%חו) והסנחבּיו (%ח1) 5000 סו הסרה חסזוצחה= () 03%!-] אהו () 103% הווה רו (והטח) |661 (והטח) זססו1 (והטח) +חו (2וחטח ,1והטח) ששסכן (והטח) הטסיו (החטח) +50 9חוז5% 6 (וחטח ,זל5) +היו3ה6 (5%72 ,5%71) 6'ו3כ וח 60 .0 5 ה0%ח6! 5075 ]| 6טחס חזנססם .5 0% הז0ח6! 6ח+ הזנסס 6וח עו 566011/6ח600 || 6/סוח6א .זז וחסז1 50806 !וז חב 8ַחהו680! || 6טסוח6 .5 וחסז) 50866 6שוחצו 50058 66 507 חהחסז? הזוס רחא ח6! 30 והטא+ב5% 8% 8חו5%81 .פחסן 1% 6+ 01 א06ח1 6+ הז6 .5 חו 50057 06 חסחה6ס! וזו 50 חו 0055 ןוה ₪60!366 סח 5 חן 666% הזותטח 6+ הז6ה .5605 ץ0 500878060 15 %החז חו 05חו500507 +0 זססוהטח 6חל החסה .505 ץ0 500878%6 376 %8% 507 החרטה 6 3% 50 חן חפוח6!ס +ו56חך ץ 5688160 15 08%+ %ח6ח6!6 ו +66 הזוהטח 6 השועו 57 הז6 .0 56050 עכ 5608378660 +66 ה+ההטח 6חל הזוע 57 הנסה חזו\ 60|3660ז 56050 עס 500878060 65| 6 חחופט חו50 8 0+ 6ט|8/ +זסעחס6 5+ 508 סהוסהווסז .חן 5 8 0+ 60/6660 6ט|פע הזנטסס נספח ד: פהסססחט- ץזפזפו] 560% !וא (ז5%) ץ+כן וה 15 (ז5%) ה0%ח6! (ח5%) 50₪06626 (ז5%) וחויז+ 5050 (והט ח6! ,והט%+ז5%3 ,ז5%) ז5% 5 (ז5005% ,51) ₪0 (5%7/ש0ח ,ז0!05% ,5%7) 366|כסו רחש (ז250ן56 ,וחטח ,ז5%) ++ח6וח6! (5625%7 ,ז5%) 6!670160%5 (ז5625% ,וחטה ,557 1ח6!6 ,ז5%) +ה+וס5חו (7ז25%ן50 ,וחטה ,ז5%) +ה6עסוחוסו (ז5025% ,והטח ,ז15%ח6!6 ,7ז5%) +66ב3!כסו חסו5ז6/ח 60 (6ט!הּץ ,זז%5וח1) +הּוחז ס+ (6ט!הּץ) ז05%+ 177 ומח 8חופבּחהּ וו 5 0 הסופזסע 6568060 6ח? הזט6ס (ז5%) ז205%ן6563 6 ז0 ₪1 3050|0%6 6 הזט6% () 00%2356 הסוז3 !וק 60 +56 |/ +ח6 טס .ףוחט 6 ז 0‏ ₪1( 65%!|הח5 6חז הס () 00%0610707 6 6 68|!60 08%ז 6500766 )וט חס 8!וקו ס6 . ₪ סו|הצ 8 15 57 זו סט תזטסס (ז56) 15/3160 557 שחוחוסוח 60 ₪1 8 הזנססה (ז601260/0605% ,7ז23505%) 650|/6 057 0ב + הסופזסע 6568260חש 6ח? הזטסס (5%7) ז563205%חש םב 60% הסוזסק +ה1306 ₪01 6חז הזט66 (5%7) 160% 30-+00 ז0 .5 0 הסולזסק 05% 01 6חז הז6% (5%1) 06%]105% החטח זזסק ז6/ז56 | 6חז הז6% (5%) +01ק+06 .5 וחסז רחסו 36675 בק 1 6חז הזט6% (5%7) 00+7373010+075 וום .5 וחסז? ה8%כ ₪1( 6חל הז6% (ז5%) ה06+73% (0%000זכ 06706%ח1 6חל הס (ז5%) 00%56006106 .5 וחסז? 06ח6ה56 החסזז הסלוסק ץזסטם 1 6חז 06% (ז50) ץ07ט06+0 שוב 6 6 ז0 %ח06ח60 6ח? הזנססם (7ז65%קץ67 ,ז5%!וט) זל5הבּס!ו חפ!זט עס 50661060 טפסקץ 6 8 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט 7 6!סה הט 6+ 01 6ט|ב/ 6+ הז6ח 00 %ח6וט6 6+ וחסי+ סל 50 80|6וזב/ 6+ +0 6ט|ה/ 6חז 56% .6 הסט66א6 זס? 5!זט 066% 606ט0 . חסוסהח!וחז%6 הסקט חס 600א6 ז0ס1 85% שסזכ 8 0606 . חסוסהח!וחז%6 הסקט 8 00 %0 306% 56 |1]/ 606 |8חףו5 .<0ה60765]> 3% ז56 ו | / %ה6זט6 06 ז8ס|6 60 1 2055106 8|!65%ח5 56 הזנסס ה זס5ט ]א / +ח6וט6 06 זס 0 +וסחו זס? +ןוחסזכן 0ח3 57 ץהוספוס .6 ]061800 8 35 50:/ט0613 פחופט !68066 0חה ,0650 ,50 ץהוספוס ,0 8 0657 ]1 סז הזטססו סח זסז +והצ סחה 57 שְב|ספוס סו זו 60 זס5עצסז ואצ 5 (5%7) ז00%/3 (ס6ט!הּצ ,ז5%) זב50%)3 65 (15%7וט) 0 () טסזן () ה6)65] ( ) %6%%ה0)/ש6ח ץזס טס ( ) %6370ה6ו00%00 5ו (00+30!5%7 ,ז5%) +כן סיו (6306615%7 ,ז0%5% ,ז5%) והזו ה 60 (ז50) +זס|בּ נספח ד: פחסס6חטת ץזבּזס! | זקו56 |ואצ - 179 נספח ה התקליטור המצורף בתקליטור המצורף לספר ה תוכל למצוא מספר דברים: = קטלוג |אזח - קטלוג ספרי המחשבים האינטראקטיבי של הוצאת הוד-עמי. הקטלוג מאפשר קריאת פרקים לדוגמה, תוכן עניינים, מגה-אינדקס ועוד. = לשסם קריאת הפרקים לדוגמה יש להתקין את תוכנת 868067 008%ז0 80006 אשר מצורפת בתקליטור. הוראות התקנה בהמשך. הקטלוג מומלצ לצפייה באמצעות 5.8 ז6זס|קאם 6%חז6לח1 ומעלה, המצורפת בתקליטור. הוראות התקנה בהמשך. התקנת שתי התוכנות קלה וניתנת לביצוע באמצעות קישור ישירות מהקטלוג. . מספר תוכנות עזר שימושיות. = קטעי קוד המופיעים בספר. ₪0 הערה! אס מנהל התקן כונן התקליטורים המותקן הוא 16 סיביות - ייתכן שתראה רק שמונה תווים ראשוניסם של שם הקובץ (במקרה ובמקור הוא ארוך יותר). הסיבה: כונני תקליטורים במהירות 4א עובדים עם מנהל התקן שעבד בסביבת 005 ו-3.11 פוססחע ויכול לעבוד גם עם 9% ששסטחעע, למעט היכולת לזהות קבציסם עס שמות ארוכים. הפתרון: להתקין מנהל התקן 32 סיביות (אם קיים), או לקנות כונן תקליטורים חדש ולוודא שמצורף אליו מנהל התקן 32 סיביות. אם אינך בטוח כיצד להתקין את התוכניות שבתקליטור פנה לאיש מקצוע. קרא את קובץ 0%62 שבתקליטור כדי לקבל עוד מידע לגבי התקליטור התיקיה הרלוונטית לספר זה היא 8006559313 נספח ה: התקליטור המצורף | 181 התקנת התקליטור המצורף בתיקיה 800%559313:א (החלף את האות א באות הכונן המתאימה) תמצא את קטעי הקוד המופיעיס בספר, מחולקיס בתת-תיקיות לפי מספרי הפרקים. בתיקיות אחרות בתיקיה 80068 נמצאים קבציס הרלוונטייס לספרים אחריס של ההוצאה. העתקת קבצי המקור לכונן הקשיח במחשב שלך 1. בחר בתפריט התחל > תוכניות > סייר 5שסטחוצ/. 2. הצג את תוכן התיקיה 80065 אשר בתקליטור. 3 סמן את התיקיה 59313, וגרור אותה לתיקיה כלשהי בדיסק. מכיון שמקור הקבציס הוא התקליטור, הס מסומניס לקריאה בלבד. רצוי לשנות מאפיין ה כדי שתוכל להשתמש בקבצים: 1. דרך הסייר היכנס לתיקיה בדיסק, שבה נמצאיס הקבציס שהעתקת. 2. סמן קוב מסוים או את כולס על ידי 4+!ושס. 3 הצב את סמן העכבר מעל האזור המסומן, ולחץ לחיצה ימנית בעכבר. 4. מתפריט הקיצור בחר מאפיינים. 5. בטל את הסימון בתיבה קריאה בלבד. 6. לחצ על החל ועל אישור. 306 003%ו6 - התקנה יש להתקין תוכנה זו כדי לקרוא ולהדפיס את הפרקים לדוגמה, אליהם ניתן לגשת באמצעות קטלוג !אדו (שהתקנתו תוסבר בהמשך). התוכנה גס מאפשרת חיפוש בעברית ובאנגלית במסמך המוצג. בנוסף, בעורת תוכנה זו תוכל לקרוא את המסמכיס שההוצאה מפרסמת באתר האינטרנט. התוכנה פועלת במערכות הפעלה 95 פ/שסטחועע ומעלה. 1. לח על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. 2. בתיבת הטקסט הקלד את הפקודה: וה 23%ז6 20006 6זַב50/03:< (החלף את האות א באות המייצגת את כונן התקליטוריס שלך), ולח על אישור. 2 ס8/ למפתחי אתרים באינטרנט 3 אשף ההתקנה מתקין את הרכיבים הנדרשים. עליך ללחו על +%א6א, 40002% ו-+א6א פעם נוספת, כדי לבצע את ההתקנה. 4. בסיוס ההתקנה עשויה להופיע על המסך תיבת דו-שיח התנגשות בין גירסאות ומייד אחר כך להיעלם. במקומה תופיע על המסך תיבת הודעה של תוכנית ההתקנה. לח אישור ובתיבת הדו-שיח התנגשות בין גירסאות ששבה להופיע לח כן, כדי לשמור את גרסת הקובצ שלך. קטלוג .11 דרו הוצאת הוד-עמי גאה לבשר על קטלוג !ואד העושה שימוש בטכנולוגיות אינטרנט מתקדמות, כדי להביא לך את המידע על ספרי המחשביס המקצועייס שלנו בלחיצת לחצן העכבר. התקנת הקטלוג אינה מעתיקה קבצים לכונן הדיסק הקשיח המקומי, אלא רק מציבה סמל קיצור דרך אל הקטלוג על שולחן העבודה שלך. להפעלת הקטלוג חייב התקליטור להימצא בכונן. הקטלוג מומלא לצפייה באמצעות וסיזס!כקא= 1056866 +)ס5סזסווז. בעזרת קטלוג !ואדה תוכל: 1. לעיין במידע אודות ספרי ההוצאה מתי שתרצה (לחיצה כפולה.... וזהו!). 2. לעבור במהירות ובקלות בין הקטלוג והיישוס בו אתה עובד. 3 לעיין במידע אודות כל ספר וספר. 4. לצפות ואף להדפיס פרק לדוגמה. 5. לצפות ואף להדפיס מגה-אינדקס של הספר. 6. לגשת במהירות, בגישה אינטואיטיבית, תוך התמקדות מהירה בספר המבוקש. 7. לעייו בקטלוג בקצב אישי שלך. 8 לנווט את דרכך בקטלוג ולחזור ולהתרענן בכל נושא בכל רגע. הקטלוג ניתן לצפייה באמצעות וסיוס!|כןאם 6%ח'ו%6ח1 1. הכנס את התקליטור לכונן. 2 לח על התחל ובחר הפעלה. 3 בעזרת לחצן עיון סמן את הקוב 6א6.ק5680 אשר בתיקיה הראשית של התקליטור המצורף. 4. לחצ פתח. 5. לח אישור. נספח ה: התקליטור המצורף | 183 קטלוג ומחירון מעודכנים של ספרי ההוצאה נמצאים באתר האינטרנט עוצעצ !ג.סס. !רחב -001ו! 1. ודא שתקליטור הוד-עמי נמצא בכונן התקליטורים. ב 4 2 הפעל את הסמל עס הכיתוב קטלוג ספרי מחשבים בהוצאת הוד-עמי 7 שעל שולחן העבודה. בהוצאת הוד-עמי מה עוד בתקליטור? הוצאת הוד-עמי מפיצה תוכנות אלו כבונוס ללקוחות ההוצאה, ואינה מתיימרת לגבות תשלוס עבור התוכניות המצורפות, ו/או לתמוך בהס. אזהרה! השימוש בתוכן תקמיטור זה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המוצרים המותקנים בתקליטור זה מסופקים באחריות החברות המייצרות אותם, בהתאם לתנאי האחריות המצורפים לכל אחד מהמוצרים. הוצאת הוד-עמי אינה אחראית, בכל צורה שהיא, לאופן ולטיב התוכנות המותקנות. בכל שאלה לגבי תוכנה הנמצאת בתקליטור, יש לפנות למפתחי התוכנה (כל תוכנה בנפרד), כפי שמצוין בקבצי העגרה של התוכנה המדוברת. הקבציס הס גרסאות שיתופיות (6ז9ּ\6ז8ח5) וחופשיות (6ז66\9ז=). גירסה שיתופית (816/\ְהח5) מאפשרת לך, המשתמש, לבדוק את יעילות התוכנה ואת תאימותה לעבודה אותה אתה מבצע. אס התוכנה נמצאה מתאימה לצרכיך, עליך לשלס למפתחיה תשלוס סמלי (לפי הרשוס בקבצי העזרה של כל תוכנה ותוכנה בנפרד) כדי לקבל רישיון מלא לשימוש בה. רכישת רישיון לשימוש בתוכנה תפתח בפניך מיגוון אפשרויות, שייתכן ולא עמדו לרשותך בהפעלת הגירסה השיתופית. 4 8₪) למפתחי אתרים באינטרנט התקנת תוכנת גלישה לאינטרנט 5 זסזס!כןאם 86%'ו50ח1 +501סו6ווא תוכנית ההתקנה מזהה את גרסת מערכת ההפעלה ומתקינה את גרסת הדפדפן הדרושה. ניתן להתקנה בכל מחשב בו מותקנת מערכת הפעלה 95 פוססחו/, 98 פששספחו\, 6 פשס6חו/ע, 2000 פ5שוססחו/ בממשק משתמש עברי או אנגלי. 4 2 3 4 .5 הכנס את התקליטור לכונן. לחץ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. לח על לחצן עיון. בחר בכונן התקליטוריס בתיקיה 61555ז3ש%/50 ובקוב בשס 58602.6%8. לח על לחצן פתח. . לחץ על לחצן אישור. פעל לפי ההוראות על המסך. אזהרה ! לפני ביצוע שדרוג מ- 95 פשסטח/ץ 2- 98 פשסטחעץ בעברית (זור בה התפריטים בעברית ולחצן התחל מימין שורת המשימות), יש להסיר כל התקנה קיימת של 5 סזסוק% ז6חוסזח1. לאחר ביצוע השדרוג ניתן לבצע התקנה מחדש, של הגירסה המתאימה. נספח ה: התקליטור המצורף | 185 תיקיה ראשית 6ו3/)/+/50 (הרשימה חלקית ועשויה להשתנות) בדרך כלל לחיצה כפולה על שס הקוב המפורט ברשימה מפעילה את תוכנית ההתקנה. שם תוכנה תיאור קובץ הפעלה 0 0006 | תוכנה לצפייה בקבצי )6, כולל .ותה | התקנה תמיכה בעברית 0 | תוכנה לתקשורת אישית 86 | התקנה באינטרנט 6זו | תוכנת הציאט הפופולרית ביותר 6שששוזו | התקנה תוכנה המאפשרת גלישה בעברית 6 | התקנה 5 זסעעסק | תוכניות שירות עבור 6 הסווסקא9/ | פריסה 5 פוססחו/ 5 זסעעסק | תוכניות שירות עבור 106 | פריסה זזס|כא= ז6חזסלחך קוחה חו/ | תוכנה להשמעת קבצי 3קו! 6 טפטפטוהה הו | התקנה (מוסיקה) מו2?חוצ | תוכנית לפריסה/דחיסה של 6טוחו/ | התקנה קבציס 6 ₪ 8/ למפתחי אתרים באינטרנט אינדקס ./ 0% 4 6000600 5 ,24 ,22 ,₪567 5 ,60075 6 ל 8 ,ג ,0666וח6ז ה 1 "50 8 ,0₪%65ה 2 ,0ח800!68 5 ,₪8/666006 6 08705, 8 2 , ,68608 9 ,פחו!סהפוכס 1 ,5006 115007 7 ,דחה 9 ,סח 5060186 8 זס+ | 8 | סעסזס1 ₪1 0 ,חסספסוו 8 ,אס 8 ,0סק6 600 566 2303 666%ב3ק |פסופום זבוטוו66 5 ,6חסת0ק ז3!טן|66 601, 6 60878600] 560 2 5 סוכוט חסופוטוסם 6006 6 566 3 ,-!> 55 ,<8066655> 1 ,<> 1 ,<0ום> 0 ,<]זכ> 7 ,<6870> 0 ,<00> 1 ,<6> 0 ,<16!0560]> 9, , 4 ,<0680> 1 ,<|ן> 4 , 4 ,<סטסחו> 6 ,<₪06%8> 5 ,<6/60%ה0> 2 ,<6א6ו0ח0> 6 ,<קטסז0סק0> 4 ,<חססקס> 9 ,<> 0 , 3 ,<56|0005> 9 , 1 , 1 ,<48ח570> 1 ,<%80!6> 3 ,<%0> 2 ,54 ,<0|8%6ו60+> 55 ,<ז6ח> 2 ,<> ><, 1 אנדקס | 187 9 ,פזסוחוך 2 ,1006160 507 ז 3 ,]סז וס 3 000000 3 ,שאז₪ 9 ,5060608000 3 ,067ח68!8/ 3 ,60870 2 ,קפ 1 ,קה/ , הטוס 8 560 !ו / ,5הסט6חט= 6 7 ,ץ06|/6 660ח8 זה טכ) 5%, 8 6וטסו זס? וח575%6 |הססוס 5% 566 הסו68וחטו וס 3 ,17 ,ְ/ש6ז8כ) |, + 1 4 ה | קטאז13 6סוע6 60ו0ח38] סח 566 ל ,סח 5 ,0ז60ר] 4 ,20,244 ,קדדה 5 ,6016555 7 ,,₪65007565 0 ,5קדדה 6 ,11886 9 ,;0001805חם ז5)6ח3וך 6 ,באז 6 ,18065 7 =סטסחז 8 ס8) למפתחי אתרים באינטרנט 3 ,%5ח6וחו 60 1) 566 %01866ח1 עְ8/ש08%6 חסוהוח 60 5 ,560 ]וא ,5הסו5זס/חהס6 9 ;6000000 0600 2 2 ,35 ,(1₪ו) 6סץד 1 0א00חה60 8 ,ץח הזה 8 ,00016605 2 ,0866 א6!קוחס6 9 ,506016800 %הוזס= 7 טסחו 56 2 5670 ]!/ ,065 מסהס 2 ,800!6080 2 ₪08 2 ,100007 2 ,סו!8עח1 2 ,5008 6 ,660669 4 ,6/6055 |6/6! 66% 4 ,6/6055 |6ע6] 66% 3 ,]56/6 ח800ח 650 סד 566 חסטוחוו6כ 6קץד +הסוחטססס 5 ,חופוחספ 0 ,פזדס 0 ,;מזס זו ד 566 ש6חה6006זת-חטוא 6חסד |הטס 3 605600 9 01607, 6 5 8 ,60%55ח6!ם ₪6, 0 1 ,ח₪76550 4 ,60%5/₪ 5 ,60075 4 | ]6/6! 606% 6 ,560חו6ח1 ק 6 ססווכ בק 5 566 ז507/6 60/ |8ח0ס5זסק 6 ,6ק 0666%ק 6חסחק 5 ;ה !טו|66 5 ,6ווס!סו 1 ,וח סס6.6חסחק 6 ,ה ,ו006 פַחווהוחהזףסק 4 ,60/ ,80061 פַהווהוחהזטסק |0%060-ק 0 ,5%806 1 ,קה) 4 ,50) 8 ,5 |ד/ 8 ,סד 3 ,507/60 שאסזק 5 ,65)\ק 8 ,6065קסזק הּחִחַבּזק 0 ,8666559 1 , ,₪68 9 ,חט 0 3 ,₪875 %8007סטכ) 0 6 (61676066 07055 665טפוה [א/ 14 07055 %5חה6וח6ום !ןז 12 0 ,,5ח6וח6!ם ]1 ,5חסססחט- ץזהזסו] 560% !וז 1100 7 ,23 ,2616 6-₪ 2 ,0600ח1 ה0ו28ח08זכ 5000081705 |ההססהחזס%חך 506 0 6 ,,8|2808 80 הז%6חך 4 ,29 ,6%05ז%670ח1 6 ,6/6055 6ו5חוטח1 2 ,0ו|העחו 150 1800 00065, 6 10, 6 150-8859-1, 6 150-8859-8, 7 ַ 9 עה : | 80808065, 0 7 ,8675 | 7 ,חססחסו!|מסה 7 ,500 7 ,0ח0ו5655 8 ,580000הזך 7 | סספחפזך 9 ,20 ,0056 סז6ו1! 2 ,355 ,33 ,שזו 5 ,6חסתק 6ווטסו! 1 ,3!סזסזסו! 1 ,8 סא 7 ,50% 0 0006780059, 4 0 |26 אינדקס | 189 ץ 5 9 סה 3 560 1 3 ,68|80067 3 ,6870 6 ,ספו ו )₪, 17, 26, 2 1 ,50 8 קה/ %חסותתסזוטחם= הסספסו|ססה קא/ו ם//\ 566 8 660006וח6ז קה \ 7 ,הנס קה/ 9 ,99 ,23 ,17 ,שְ/ש03%6 קה)/ 5 ,שמזו₪ קא/ 6 ,1006 פחווהוההזססזק קה/ 0 ;5060600 קה / 1 ,סה 5 ,39 ,32 ,קןא8/ 8 ,קס/ 4 ,11006 פַחווחותהזפסזק ס6/ /60 507/67, 5 ק]/ 566 סו 6|655זו קכ/ 566 |0%060זק הוחהזחַהסה 6|655זו 1 566 18000806 קטאזב3ּ1 6|655זו קפ 566 |06060זק 0ה0ו5655 6|655זו\ הסוס הסו!קכ ץהסח6!60 ד 6|655זו 1 566 %61806ח1 הסוס 8סו!קכג ץהסח6!60 ד 6|655זו /ך/ 566 (05060זק ה58600ח8 ד 6|655זו קך) 566 ו 6 186 +הסקפחה ד 6|655זו 5 566 0 כ 8/ למפתחי אתרים באינטרנט 9 50%, 7 1 566 ]8/6.] 506%6% 560016 7 ,6ץ8| חסו5655 5 566 5067/1606 1655806 +זסח5 7 ,505 2 ,608786%0:5 |526018 0 ,(ק2/) ח5066/16300 8 55 5%80%0, 0700060], 0 5009, 2 0 ,065600000 א%8חץ5 1 4 80!659ך 1 ,856>5ך 7 ,6000 +אסדך 2 )אסך 9 ,פזסוחוך 8 ,וד 9 ,;6001885ח= ז516ח8וך 5 566 ,566016 8761 1 +אסקפחפוד 5 ,,05ה67510/ח60 6קעך 0 0605, 6 6 ,6006וח! 5 5566 020065 7ז8786%0ח6 |הפזסעוח 506 511 660 סח 550( 566 28%8 567/106 1 6ח3!ק 60זואוחנ 1 ,חש 507 8060, 25 2 6/6705 006760 ז050 0550, 7 5 ,128 ,שד 7 ,006ס6אפט 4 ,30-31 ,27 ,20 560% !ו 8 ,7 ,17 | |א/ 0 ,,808זכ 866655 8 ,00065 9 ,טוח הססה!וקוחס6 8 ,08705 2 ,065 8%8 2 560 ז0087806%0) 8 ,,95ח600חט= 3 ,%5ח6וחהס6 1 ,05זסשץ6א 9 600 4 ,659הזם! ]| 1 א06חה60 1 ,,808זכ 6%8וח 8 ,ץח 8% 4 ,,20078%0759) 6 ,660669 8 ,60%55ו5%8%67 8 ,%55ח66!ם 9 ,הותףפזק |זט 4 ,60%59/ם 3 ,,87180!65/ 8 ,6765קסזק 0 ,)|/ פע 3 ,8765 ח%800סטכ) 4 11078765 56710% 1 2 ,6087860075 |5066|8 4 ,,ץזסו | 85ס!אוכס 0 ,ה6560%800זכ א%8חהץ5 4 ,ץזהזטו ] +הסו= 1 ,,8565ך 3 ,110787 פחה | 2 א6ך 9 ,+ ,ץהזטו1 8חהו50 1 ,5|חש 2 ,+ הזס1ו] ₪1 9 ,818065 / 3 ,+ ,11078 זס5שסז₪ ]| 0 560 |/ פש ,5חססס6חט-ת ץזהזפו | 56% |וא/ 6 07055 65סטסוחסה |א/ 100 14 7 -50) ,6 07055 %5חה6ח6!ם וע 7 ד 12 2 הד 0 ,,05ח6ת6!ם !וע 4 ,28 ,5 וך/ 8 ,קדו אנדקס | 191