professional 2000 MSCE training kit Windows : הכנה למבחן הסמכה 210-#70

XXIII, 268, 107, 13, [3] עמודים : איורים ; 25 ס"מ. – ISBN 965-361-286-7

OCR (הסבר)
]050וסו! 655 א הוחו 00 8צוסווחו" ווסו655]סיולו הכנה למבחן הסמכה 7,0 ו עורך ראשי: זהר עמיהוד ו 0 0 [00ו055)סוק | ייעו מקצועי: שלום נחייסי תח + 1000 551005 ראש תחום רשתות בחברת הדרכה 0 תרגוס, עריכה וייעו מקצועי: צור ריבטר-לוין הז ב | עריכה ועיצוב: שרה עמיהוד עיצוב עטיפה: ישראל מצגר שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותים המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהס. הוצאת הוד-עמי ו-7655ק ‏ 61670508 עשו כמיטב יכולתם למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים בספר זה ולציין את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחרייס רשומיס (6015%6760ז 65 ) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. 5שסחו/ הינו מוצר רשוס של חברת )11670501 הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("8ו 5ּ"). הוצאת הוד-עמי (-07655 0506%ז16 אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהדיסקט/תקליטור שעשוי להיות מצורף לו. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני : |ו.1.60ה00-3ח60סזחו ב אתר באינטרנט : |ו.60.וחחזג-סח. שש ]050וסוז! 5 א הוחו 0 8צוסווחו" והוסו655]סיוו הכנה למבחן הסמכה 70200 +וא שחוחובּזד = ₪65 0 5*שצוסוחו/ +501סז6וו [16551008סזק הסוס סקז 6 41670508 8 הס8זסקזס 6050 עס 2000 %חףוץקס60 חססהזסקזס6 50סזסו! צם 2000 6 %ח8והץקס60 הסוס 86ַהטסחב! הפוופַחם |החופוזס חסופוצוס 8 ,655זק א 50סזסו ,זסח8ו!טטק |החופחזס 6ח+ השועו הר 6ףַהבּזזהּ עס ססתפווטטק 66חחוז ווא ,3595000 / , הסור ₪60 , הסטהזסקזס6 50%סזסוו עס 60ח85ו|טטק ח0ס0ו60 ס6פַבּטפחה! אוסזססר]ן 1 6 6ח8הץק60 .10 והזה-00 (6 כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 |ו.ס6. 001-331 1!. טע ||.ס6.והחבּ-00ח 06זחו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. מהדורה ראשונה 2001 0 5חטום ווה .! זוזה-ססוז ]62 ,6108 .0.8.ק 1 ,15 מסת'יב 965-361-286-7 158% תוכן עניינים מקוצר אודות ספר זה 7 פרק 1: הכרת 2000 1000%5// :..1.111111155....550999999999990000900 פרק 2: 6ווא ו- ]56160010 )הד הההההההההההההההההההההההההוהההה,ה,ה,:ה)., 23 פרק 3: וסחבק 2 בב 9> פרק 4: ב ו 9 פרק 5: יישום 15566 0500000000 0 20000606 206 90 פרק 6: הגדרת מדיניות קבוצתית ומדיניות אבטחה מקומית.. 129 פרק 7: הגדרת גישה מרהן......:111115551555555555955999999990 145 פרק 8: תהליך האתחול של 2000 5ש00ה//1111555.5........0 1630 פרק 9: הטמעת 2000 11111555555555555500999990.....0/]1700%5 193 פרק 10: הגדרת 2000 פ5שסשחו/ש עבור משתמש במחשב נייד ההההההההההההההההההההוהההה,ה,ה,, 221 פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-5]סטוזפ הההההההההההההההההההה,ה,:ה).: 225 נספחים 1 והפרדוויוווורוויוייווווווויויופפויוויווווושוושג1שששש111111. ...6 /ש5 1 0חה 075 650נו) :ג אוה הפקת 5 05 5 החד תוכן העניינים צ וצ |8ח0ו655+סזק 2000 פאוססחו/ תוכן העניינים אודות ספר זה ,)ו התתת-ח=מ*>==מח=מ=מצ][ץש/[/0 0 0]₪/₪/]₪/]7["]ְ 2 ווצא למה ללמוד בעברית כשהבחינה באנגלית? -- ו תהליך הלימוד 2.22 || למי מיועד הספר! 7 דרישות מקדימות ו חומר עיוני 0 אודות הספר ייהכנה למבחן הסמכה ז6/ז56 2000 פטוסבח1\יי או מבנה ספר וה .4 אא הערות 0 מוסכמות 0 תרגול ל דרישות חומרה מינימליות 0 0-8[ א דרישות תוכנה ל הערות, שאלות, רעיונות 0 פרק 1: הכרת 2000 000%5]// :..111115555...0999999999999900900. 1 אודות פרק ה 8 לפני שתתחיל ---// 2 שיעור 1: סקירת פלטפורמת 2000 פצוסבחו/ 2 סקירת 2000 פשססחו/ 2 סיכום שיעור 0 שיעור 2: |3חסו655?סזק 2000 פשססחו/צ 7.1 קלות השימוש 0 הרחבות ממשק המשתמש 7 תמיכה במשתמשים ניידיס 0 תמיכה בהדפסה 0 ניהול פשוט יותר 0 כלים לאיתור וטיפול בתקלות .10 תמיכה טובה יותר בחומרה 1 עיבוד סימטרי מרובה מעבדיס 1 עיבוד א-סימטרי מרובה מעבדיס 1 תוכן העניינים |וצ ניהול קבציס משופר 1 תכונות אבטחה מתקדמות 1 סיכוס שיעור 1 שיעור 3: כניסה ל- 2000 פווספחו/ .15 כניסה מקומית למחשב 1 תהליך האימות של 2000 פאוססחו/צ 1 סיכוס שיעור 7 שיעור 4: תיבת הדו-שיח 566001 פצוססחו/ 1 שימוש בתיבת הדו-שיח 560011 1 סיכוס שיעור 2 שאלות סיכוס 0 0 ב 2 פרק 2: 6ואוא [- 5 )פד ההההה,ההההההההההההההה|ה|הההה | ה התה ההיא 23 אודות פרק ה | לפני שתתחיל 1 שיעור 1: שימוש ב-6ש!ו! ל יצירת ₪6 2 ל שימוש ב-1)6 לניהול מרחוק 1 תרגול: יצירת 16 מותאמת אישית 0 סיכום שיעור ו[ שיעור 2: שימוש במתזמן המשימות 2 הכרת ז560600|6 85%ד 2 אפשרויות 3 מאפיינים מתקדמים 7 תרגול: שימוש ב-ז560600|6 85%ך 2 סיכום שיעור יב[ שאלות סיכוס 0 פרק 3: [סחבּק וז :2 59.> אודות פרק וה ב לפני שתתחיל ו ב ב מ 0 שיעור 1: הגדרת תצורת חומרה 1 הבנת פרופילי החומרה 1 יצירה או שינוי של פרופיל חומרה 7 הפעלת פרופיל חומרה --- 0 צפייה במאפייני פרופיל חומרה 2 סיכוס שיעור || שיעור 2: הגדרת התצוגה 0 קביעת מאפייני התצוגה 4 שימוש במספר צגים 0 הגדרת ריבוי צגיס 5 6 בש שס ב0 0בם שמ ב5 ב ששכ מופפ שש סט שוב 0 2005 ש-0/07 וווצ |8ח0ו655+סזק 2000 פאוססחו/ איתור וטיפול בתקלות ריבוי צגיס ל סיכוס שיעור ל שיעור 3 : הגדרת אפשרויות מערכת ההפעלה - 0 אפשרויות ביצועיס 0 תגובת היישומיס 7 זיכרון וירטואלי 7 שיפור ביצועיס 7 משתניס סביבתייס 2 משתני סביבת המערכת ו משתני סביבת המשתמש 7 כיצד קובעת 2000 פאוססחו/ את משתני הסביבה 2 הגדרות אתחול והתאוששות ה[ הפעלת המערכת שמ ל בש 5/0 90 מ 0 םס בע כשל במערכת ו תרגול: שימוש בלוח הבקרה לשינוי הגדרות מערכת ההפעלה 7 תרגיל 1: הפחתת משך ההמתנה בעת האתחול 0 תרגיל 2: שינוי גודל 8/6 פַחוחָפק 4 תרגיל 3 : הוספת משתנה סביבת מערכת 7 סיכוס שיעור 0 שיעור 4: התקנה אוטומטית של חומרה ו התקנת חומרה בתקן הכנס-הפעל ב התקנת חומרה שאינה בתקן הכנס-הפעל 0 שימוש באשף 6ז8צו370 00/6ח00/₪6 50 50 5/5 ב םב אישור התקנת חומרה - ו סיכוס שיעור || שיעור 5: התקנה ידנית של חומרה ו קביעת משאבי החומרה הדרושיס 0 קביעת משאבי החומרה הזמיניס -// ו שינוי הקצאת שימוש במשאבי חומרה ל סיכוס שיעור | שיעור 6: הגדרה, איתור וטיפול בתקלות סביבת שולחן העבודה ד הגדרת מספר שפות 0 תרגול: שימוש בלוח הבקרה לשס הגדרת מחשב לעבודה עס מספר שפות וממספר מיקומיס 0 הגדרה, איתור וטיפול בהגדרות נגישות [ 0 הגדרת אפשרויות מקלדת || הגדרת אפשרויות קול 0 הגדרת אפשרויות תצוגה 0 הגדרת אפשרויות עכבר - ו הגדרת האפשרויות בכרטיסיה |8ז0606 0 תוכן העניינים הגדרה, איתור וטיפול בהגדרות שולחן עבודה נוספות 7 סיכוס שיעור 07 שאלות סיכוס 0 פרק 4: 0 9 אודות פרק ה ...800 לפני שתתחיל 0 שיעור 1 : ץ₪60150 0 מטרת רישוס המערכת 1 המבנה ההיררכי של ה-/ץ₪60157 3.10 5 של רישוס המערכת 5 ה- 5000665 של 5א1זה60ו | |ה106ן צסאח 0 סיכום שיעור 7 שיעור 2: ז0ו0ם 60150 0 0-6 ממ 00 ישי יס 5 מ לה מ שמ ב תרגול: שימוש ב-זס%/0ם /₪60150 7 תרגיל 1: סיור ברישוס המערכת (ץ₪60150) 0 תרגיל 2: שימוש באפשרות ש66א 0חו= ל תרגיל 3 : שינוי רישוס המערכת (₪6015%) 8 תרגיל 4: שמירת 66פט5 כקובצ 2 סיכום שיעור --- 0 שאלות סיכוס ל פרק 5: ניהול תיקיות משותפ!|[:::::::::::::::::::ו::וווווו::ו::::: 07| אודות פרק וה ל ל ל לפני שתתחיל ל שיעור 1: הבנת תיקיות משותפות 0 הרשאות תיקיה משותפת 6 יישוס הרשאות תיקיה משותפת 1 קוויס מנחיס להרשאות תיקיה משותפת 1 תרגול: החלת הרשאות 1 סיכום שיעור 103 שיעור 2: תכנון תיקיות משותפות 1 תיקיות יישומיס 1 תיקיות נתוניס ב בפ קיש בש ששמ בשש שב ב ל בש ב 55 10 נתוניס ציבורייס 1 נתוני עבודה 10 סיכום שיעור 10 שיעור 3: שיתוף תיקיות 108 דרישות לשיתוף תיקיות 18 תיקיות משותפות ניהוליות 1 א |655[008+סזק 2000 פ5אוססחו/\ שיתוף תיקיה. 9חוח686 2 הקצאת הרשאות לתיקיה משותפת 7 שינוי תיקיות משותפות א התחברות לתיקיה משותפת 0 סיכוס שיעור. שיעור 4: שילוב הרשאות תיקיות משותפות עס הרשאות 5דא ל אסטרטגיות לשילוב הרשאות תיקיות משותפות עס הרשאות 5=דא - ו תרגול: ניהול תיקיות משותפות 0 תרגיל 1: שילוב הרשאות - 0 תרגיל 2: תכנון תיקיות משותפות 1 תרגיל 3 : שיתוף תיקיות ל תרגיל 4: הקצאת הרשאות תיקיה משותפת 0 תרגיל 5 (אופציונלי): התחברות לתיקיה משותפת 2 תרגיל 6: הפסקת שיתוף תיקיה 0 תרגיל 7: הקצאת הרשאות 5=דא ושיתוף תיקיות 7 תרגיל 8 (אופציונלי): בדיקת הרשאות 5דא והרשאות תיקיה משותפת 1 סיכוס שיעור. שאלות סיכוס פרק 6: הגדרת מדיניות קבוצתית ומדיניות אבטחה מקומית.. 129 אודות פרק וה לפני שתתחיל. שיעור 1: הגדרת מדיניות חשבון ויוווווווווווווויוווויורווווויווווויוווווווווווויוווו.. הגדרת מדיניות סיסמה ו הגדרת מדיניות נעילת חשבון 7 תרגול: הגדרת מדיניות חשבון ל תרגיל 1: הגדרת אורך מינימלי של סיסמה 0 תרגיל 2: הגדרה ובדיקה של הגדרות מדיניות חשבון נוספות ב תרגיל 3 : הגדרת מדיניות נעילת חשבון ל סיכוס שיעור. שיעור 2: הגדרת אפשרויות אבטחה ם ם ‏ ב ט םי ג ור בוב כיבוי המחשב ללא ביצוע כניסה למערכת ב מחיקת קובצ הזיכרון הווירטואלי בעת כיבוי המערכת 0 הפעלת הדרישה להקשה על צירוף המקשים |601+26+;|4 לצורך כניסה למערכת ל ביטול הצגת ש ס המשתמש האחרון שנכנס למערכת ב תרגול: הגדרת הגדרות אבטחה .0 סיכוס שיעור. שאלות סיכוס תוכן העניינים וא פרק 7 הגדרת גישה מרהוק:::::::::י:ווו,::::וווווווווווויייי::: 115 אודות פרק וה 16 לפני שתתחיל 1 שיעור 1: הבנת פרוטוקולי האימות החדשיס של 2000 פווספחו/ 1 [06060זק 680 ח6 סוה 6ו0ו5ח66א= 1 6 ז50 חו-|18כ הס 68וח6 ו 6066 1 ו 5 |6060סזק 6%חזסשח1 ל ונמוסש 55 0-5 18 (0%060זק בַחווסהחט ד סע ד-זסץה | 1 (70%060ק ה06300!| הזסוצוסחהם 1 סיכוס שיעור 1 שיעור 2: הגדרת חיבוריס נכנסיס 7 איפשור חיבורי חיוג נכנסיס 7 הגדרת התקניס לחיבוריס נכנסים ה איפשור חיבורי אק 1 הגדרת משתמשיס ואפשרויות התקשרות חזרה 7 בחירת רכיבי רשת ב ל ב 1 תרגול: הגדרת חיבור נכנס 1 סיכוס שיעור 1 שיעור 3 : הגדרת חיבוריס יוצאיס 0 חיבוריס בתיוג שש 0 1 האפשרות אזס60א סספטוזק סד סט-והוס יס 5 1 האפשרות 6%חז%6ח1 6חד סד סט-והוס - 0 התחברות ל-אק/ 1 חיבור כבל ישיר 1582 תרגול: הגדרת חיבור יוצא 1 סיכוס שיעור 50/0 ב ל מ ו 16046 שאלות סיכוס 1 פרק 8: תהליך האתחול של 2000 5ש00ה//........1115555666 163 אודות פרק ה 1 לפני שתתחיל 16415.4 שיעור 1: תהליך האתחול ל 16 הקבציס המשמשיס בתהליך האתחול 1 רצף קדם-אתחול 1 רצף אתחול 66 טועו אתחול ראשוני 1 בחירת מערכת ההפעלה 1 זיהוי ואיתור חומרה 1 בחירת התצורה 1 טעינת |6ח667 27 אתחול |86חז66 1691 וזא |8ח0ו01655זק 2000 פאוססחו/ כניסה למערכת ו סיכוס שיעור 7 שיעור 2: ₪605 06 חו 56%5 |סטחס6 0 ערכות השליטה של 2000 פוספחו 0 תהליך 00ס6חצוסח35%% | 0 סיכוס שיעור 0 שיעור 3 : אפשרויות אתחול מתקדמות ו 6 586 וס ב ב ל בוב בי סיס ביר א אפשרויות אתחול מתקדמות נוספות 7 סיכוס שיעור 2 שיעור 4: הקובצ וחו.800% 0 0 רכיבי הקובצ וחו.800% ו נתיבי 86 7 מתגיס בקוב וחו.800% ב ביצוע שינויים בקוב וחו.800% 0 0 ב 0 סיכוס שיעור 45 יטטס ב 5/0 ₪ מש מש בש מ שמש 6 מ 0 0 0 שמ 0 שיעור 5 : 600506 660/67 0 התקנה והפעלת ה- 00050!6 660/87 - 0 שימוש ב- 50!6ח60 ץז₪660/6 של 2000 פאוספחו/ ב פקודות ה- 600506 /₪660/67 ל תרגול: שימוש ב- 600506 /ז6ש₪660 של 2000 פצוסטחו/ 0 תרגיל 1: אבחון התקנת 2000 פווסבחו/ ל תרגיל 2: התקנת ה- 00050!6 ץ7ז₪660/8 0 תרגיל 3 : שימוש ב- 600506 /₪660/67 7 תרגיל 4: הפעלה מחדש של שירות ז0זו6| 0 סיכוס שיעור מס 86 שש שאלות סיכוס 0 פרק 9 הטמעת 20000 5 13 אודות פרק ה - ו לפני שתתחיל 2 שיעור 1: התקנה אוטומטית 0 מיכון התקנות 2000 פשסטחו/ על ידי שימוש באשף זסִ80ח8!! 5600 1 תרגול: התקנת כלי ההטמעה של התקנת 2000 פאוססחו/צ 0 תרגיל 1: חילוצץ כלי ההטמעה 0 תרגיל 2: שימוש ב- זססְהּח8ו 5600 ליצירת תסריטיס להתקנה אוטומטית 0 סיכוס שיעור ו שיעור 2: שימוש בשכפול דיסקיס להטמעת 2000 פששס6חו/ 0 בחינת תהליך שכפול הדיסק -[/ 0 חילוצ כלי הכנת המערכת תוכן העניינים וווא שימוש ב- !100 ח800ז608זק וח5%6ץ5 להכנת עותק מאסטר 7 תרגול: שימוש בכלי חסוְפזהק6זק ח5/5%6 ליצירת עותק מאסטר של דיסק התקנת 2000 פושספחוצ מעותק מאסטר 2 תרגול: שימוש בכלי ח800ז8ק0זק וח5%6ץ5 להתקנת |8ח0ו01655זק 2000 פאוססחו/ ל סיכוס שיעור לי שיעור 3: ביצוע התקנה מרחוק (815) 0 הבנת תהליך ההתקנה מרחוק (₪15) 0 התקנה והגדרה של שירותי התקנה מרחוק 0 בחינת דרישות הקדס 0 שימוש ב- 280 5600 56771665 ח5%8|!300ח1 0%6ח₪6 0 תרגול: התקנת ₪15 ו תרגיל 1 : התקנת 5617/1665 ח10583|!800 ₪6700%6 מ ו תרגיל 2: הגדרת 5617/1065 חסוז558||8ח1 6016 0 דרישות לקוח להתקנה מרחוק 7 פלטפורמת 6ק 60 7 מחשביס שאינס עומדיס בדרישות 6ק 66 ה יצירת דיסקטיס לאתחול שירפ מ תרגול: יצירת דיסקט לאתחול מרחוק 0 סיכוס שיעור 7 שיעור 4: שדרוג גרסאות קודמות של פווסחו\ ל- 2000 פוססחו/צ - ד אפשרויות השדרוג ל זיהוי דרישות חומרה ותאימות מ ב בשי יבירת דוח תאימות חומרה ל יצירת דוח 1 צפייה בדוח 1 זיהוי תאימות תוכנה 7 שדרוג מחשבי 95 פווסבחו/ ו- 98 פאוססחו/ תואמים 1 התקנת 60%ו|6 06ו/567 ץ07ס66זוס 0 שדרוג לקוחות דא פאוססחו/ גירסה 4.0 או 3.51 2 וידוא תאימות 1 שדרוג מערכות תואמות 0 שימוש במערכות שאינן תואמות מ בש 00 סיכוס שיעור 0 שיעור 5: התקנת 5א86%ק 5067/1606 2 צוא הטמעת 78665 5067/06 1 התקנת 086668 66ו/5061 לאחר התקנת 2000 פאוססחוצ 2 סיכוס שיעור 0 שאלות סיכוס 0 |8ח0ו655+סזוק 2000 פאוססחו/ש פרק 10: הגדרת 2000 פ5שסשחו/ש עבור משתמש במחשב נייד ההההההההההההההההההההההאהה,ה,:ה,., 221 אודות פרק וה ל לפני שתתחיל 2 שיעור 1: שימוש בקבציס ובתיקיות במצב 6חוו0 2 הגדרת המחשב לשימוש בקבציס ובתיקיות במצב 6חון01 ל תרגול: הגדרת תיקיות במצב פחוו0 -- 1 הגדרת המחשב לאספקת קבצים ותיקיות לא מקווניס 2 תרגול: הגדרת שיתוף רשת 2 סינכרון קבציס 2 הגדרת 308061 ח0ס280וחסזה6הץ5 2 תרגול: הגדרת ז06ַ3ח8ו הס28וחסוחה6הץ5 2 סיכוס שיעור 2 שיעור 2: הגדרת אפשרויות צריכת החשמל 2 הגדרת ערכות צריכת חשמל 2 שימוש במצב 6זאִ8חז106 2 הגדרת אק 2 תרגול: הגדרת אפשרויות צריכת חשמל - 1 סיכוס שיעור 2 שאלות סיכוס 2 פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב- 5וסז...ייייייייוייויייוי.::. 225 אודות פרק זה 2 לפני שתתחיל 2 שיעור 1: שימוש ב- זסְסְבח183] 66וצ6כ וב- החסטפחזסזח1 וח5%6ץ5 2 הכרת זִסְהַהח13! 6סו/6כ 2 התקנת התקניס פס פע שי 2 הגדרה, איתור וטיפול בתקלות בהתקניס 2 שימוש ב-ח1-כְ8ח5 של חספה זסזח1 5506 2 תרגול: שימוש ב- 808061 6106 0 וב- חסטהוזס+ח1 וח5/5%6 - ה תרגיל 1: שימוש ב- זסְסָ8ח18! 6166 כדי לסקור התקניס ואז לאתר ולטפל בבעיה בהתקן 2 תרגיל 2: שימוש ב- חסוזהוזזס)ח1 וח5%6ץ5 2 סיכוס שיעור 7 שיעור 2: הגדרה, ניטור, איתור וטיפול בתקלות בחתימות ב- פזפטוזס 2 הגדרת חתימת זסעוזוס - ו ניטור, איתור וטיפול בחתימות זפעווס 2 שימוש ב- ח66800/ 6ז8007ח514 ₪16 .250 תוכן העניינים צא תרגול: שימוש בתוכנית השירות 6168000 51408076 פטוסבחו 2 סיכוס שיעור ו 2 שיעור 3: הגדרת מחשבים מרובי מעבדים, וניטור ביצועי מערכת 2 0חו|568 - ו עדכון פזסטוזס ה שימוש ב- 60050!6 66ח8וחז0+ז6ק לניטור ביצועי המערכת 2 הוספת מוניס 2 סיכוס שיעור - 2 שיעור 4: התקנה, ניהול, איתור וטיפול בתקלות פזפטוזס 2 הגדרה, איתור וטיפול בתקלות בתמיכה בפקס 20 שימוש ב- 60050!6 %ח80606ח13] 5067/1065 אהת 20 שליחת מסמך בפקס 7 ניטור פקס ג 0 ב 2 ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקני 1/0 יאיליב...1-26% סורקים ומצלמות דיגיטליות 7 התקני הצבעה 26 מודמיס 0 התקני 58 2 התקני אינפרא-אדוס והתקניס אלחוטייס ל מקלדות 2 סיכוס שיעור 207 שאלות סיכוס 0 נספחים 1 וורווורווויוווווויוורוווווויווורייוווווווווששש4ש4ש144ש4ש. .6 /5ח// 300 075 650ט2) :ג אוה חסקקת 5 ה 05| 5 ו וצא |8ח0ו1+655סזק 2000 פאוססחו/ אודות ספר זה ברוכיס הבאיס לערכת ההדרכה לבחינת הסמכה 70-210 מבית 655זק 506סה6ו₪!. [3ח0ו1655סוק 2000 5עשסשחו/ +0501ו6ו1]-+ו6 4 הוהובּזד ₪655 ערכת הדרכה וו תכשיר אותך לקראת הבחינה שמספרה 70-210 בדרך לקבלת תואר 655!. יש לקרוא ספר זה יחד עם הספר הכנה למבחן הסמכה ז567/6 2000 5שסשחו/ש בהוצאת הוד-עמי רק לימוד בשני הספרים הכנה למבחן הסמכה זוסעו56 2000 5/שסשחו/צ הכנה למבחן הסמכה !|3ח0ו0+655זק 2000 פעוסוחו/ש יכשיר אותך לבחינות 70-210 ו- 70-215 אודות ספר זה ווצא למה ללמוד בעברית כשהבחינה באנגלית ? אכן, בחינות ההסמכה של א67050%ו1 נערכות באנגלית. גס חומר הלימוד המחולק במרכזי ההדרכה המורשים של 670506 הוא באנגלית, ובכל ואת יש מקוס לספר לימוד בעברית. הכיצד! % המונחיס שבספר מופיעים באנגלית ולידס הסבר בעברית. > השאלות בסוף כל פרק הן באנגלית וגס בעברית. > מילון המונחים, ץז6!0558, הוא באנגלית. > האינדקס הענק, בעזרתו תוכל למצוא כל דבר, הוא באנגלית. תהליך הלימוד בתהליך הלימוד רצוי שיהיו לך שני ספרים : > הכנה למבחן הסמכה ז567/6 2000 פאוססחו, > הכנה למבחן הסמכה |8ח0ו655/)סזק 2000 פוסבחוצ (ספר זה), מהסיבות הבאות : 1. 2000 פווססחו/ זה 2000 פאוססחו/ זה 2000 פאוססחו/ (מה שתמיד נכון), 2 יש מספר כלים/שירותיס בשרת שאין בלקוח, 3 יש מספר כלים/שירותים בלקוח שאין שרת, מכיון שכך, בחרנו בספר זה להביא רק את ההבדלים שבין השרת ללקוח, כאשר הספר המוביל הוא הכנה למבחן הסמכה ז6/ז56 2000 פשוסבחוש. כל פרק בספר וה מחולק לשיעורים. שיעוריסם רביס כוללים הליכיס מעשייס המאפשרים תרגול או הדגמת המושג או הצגת היכולת. כל פרק מסתיים בסיכוס קצר של כל השיעוריס בפרק, ושאלות סיכוס לבחינת שליטתך בחומר שנלמד בפרק. למי מיועד הספר? ספר וה מכוון לשני קהלי יעד: > אנשי מקצוע בתחוס טכנולוגיית המידע עְפַ0!0חח66ד חסהוחזס/ח1 (ד1), הנדרשיס לתכנן, ליישס ולתמוך במערכת זפעז56 2000 פצוססחוצ, > למתכונניס להיבחן בבחינה 70-210 של אספסלסווא : חח ה 60 ,חַחו||5%9ח1 :70-210 ה 8א6 |8חסו655)סזק 6670860 א50%סזסווו (8ה0ן0+655ק 2000 1167050 ח הווח וווצא |8ח0ו655+סזק 2000 פצוסבחו/ דרישות מקדימות הדרישות המקדימות לקורס וה הן: > הימצאות | הספר | הכנה למבחן הסמכה 56/6 2000 פשוסטחו/ש בהוצאת הוד-עמי בידך. + ידע עדכני ביסודות טכנולוגיות רשת. %> יכולת התמצאות בממשק מערכת ההפעלה של פוספחו/צ (במיוחד ממשקי 5 פשטססחו/, 98 5אוססחוש), דא פאוססחוצ או 2000 פשוססחוש). > מומלצים לפחות ששה חודשי ניסיון בתמיכת רשתות, או סיוס בהצלחה של הקורס פַחוחו8זד 28660 56/1 ח05-0ח18 ,08!5ח5556 פחואזסצטססא (או קורס מקביל לו) לתמיכה ברשתות תקשורת מקומיות ורחבות. > ניסיון בפקודות מערכת הפעלה חיצוניות ופנימיות בסיסיות כגון: סס, זוס, 015%= ו-+הוחזס=. %> ידע מעשי בגישה ושינוי הגדרות 8105 במחשבים. > לא נדרשת הדרכה קודמת או ידע ב- ז567/6 דא פששספחו/), אך הדבר יכול לסייע בתהליך הלמידה. חומר עיוני הוצאת 07655 670506 מוציאה ספרים נוספים (באנגלית) העשוייס להיות לך לעזר. פרטים נוספיס באתר הוצאת הוד-עמי בכתובת |60.1.חח0-8סח.אושואו. אודות הספר "הכנה למבחן הסמכה זסצו506 2000 5ששססחו\'י לספר הכנה למבחן הסמכה ז6עו56 2000 פששסטחוז/ מצורף תקליטור המכיל גרסת ניסיון - זסצז50 2000 פשסשחו/ו, גירסה המוגבלת ל-120 יוס. ווהי גירסה מלאה המאפשרת ביצוע כל המשימות בהן דן הספר. תוכנית ההתקנה של זפעז56 2000 פוססחו/ בגרסת חסחְהטוגּשם המצורפת בתקליטור מתחילה באופן אוטומטי עס טעינת התקליטור לכונן התקליטורים. דרישות החומרה המינימליות להתקנה הן: מחשב עס מעבד פנטיום 133 מגה-הר% לפחות, 128 מגה-בית ויכרון ₪ ולפחות 2 ג'יגה-בית פנויים בכונן הדיסק הקשיח. אודות ספר זה אוא מבנה ספר זה כל פרק פותח בסעיף יילפני שתתחיליי, המכין אותך להמשך הפרק. הפרקיס בנוייס משיעורים. שיעוריס רביס כולליס תרגילים הנותניס לך הזדמנות להשתמש ביכולות שהוצגו, או לחקור את חלק היישוס שתואר. כל התרגיליס בנוייס מהליכים שלב-אחר-שלב המזוהים על ידי הכותרת 'יהליך...". הסעיף יישאלות סיכוס'י בסוף כל פרק מאפשר לך לבחון מה למדת בשיעורי הפרק. נספח 4 מכיל את כל שאלות הפרק והתשובות המתאימות באנגלית. נספת 8 מכיל ץז6!0558 באנגלית על המונחיס שבספר. הערות מספר סוגי הערות מופיעים בשיעורים : > טיפ - כולל הסברים לתוצאות אפשריות או שיטות חליפיות. 4 חשוב - כולל מידע חיוני להשלמת המטלה. > הערה - כולל מידע נוסף והפניות. > אזהרה - כולל אזהרות על אפשרות אובדן נתוניס. מוסכמות המוסכמות הבאות משמשות בספר כולו. מוסכמות כתיבה > תווים או פקודות להקלדה מופיעים בכתב מודגש (80!6). > שמות תיקיות וקבציםס מופיעיס בלועזית, כאשר האות הראשונה היא אות רישית (גדולה), פרט למקריס בהס אתה אמור להקליד אותס ישירות. אלא אס צוין אחרת, ניתן להשתמש באותיות קטנות להקלדת שס קוב בתיבת דו-שיח או בשורת הפקודות. %> סיומות שמות קבצים מופיעות כולן באות קטנה. + ראשי תיבות מופיעיס באות גדולה. % סוגרייס משולשים < > משמשיס בפסוקי תחביר לתחום פריט אופציונלי. לדוגמה, <608706//> בתחביר פקודה מציין שניתן להקליד שס קוב עס הפקודה. הקלד רק את הנתון שבתוך הסוגרייס, לא את הסוגריים עצמס. אא |8ח0+655|0ז"ק 2000 פאוסבחו/ מוסכמות מקלדת > סימן חיבור (+) בין שני שמות מקשים, מורה שעליך ללחו על שניהם בו-ומנית. לדוגמה, י'לתחצ 85ד+6|היי משמעו שעליך ללחו על 4/5 ולהשאירו לחוצ בעודך לוח על ס8ד. *> פסיק ( , ) בין שני שמות מקשיס או יותר, משמעו שעליך ללחו על כל מקש ברצף ולא יחדיו. לדוגמה, יילתצ א ,= ,8|6'' משמעו שעליך ללחו ולשחרר כל מקש לפי תור. *לתצ 1 ,/++8|6י משמעו שעליך קודס ללחוצ על ש|4 ו-ו ביחד, לשחררס וללחו על 1. + תוכל לבחור פקודות תפריט באמצעות המקלדת. לח על מקש ש|4 להפעלת סרגל התפריטים, ואז בחר ולחץ לפי סדר את המקשים המתאימים לאות המוארת/מודגשת או אות עס קו תחתי המצייניס את שס התפריט ושסם הפקודה. עבור כמה פקודות תוכל גם ללחוץ על שילוב מקשיס המפורט בתפריט. > ניתן לבחור או לבטל בחירה מתיבות סימון או לחצני אפשרויות בתיבות דו-שיח באמצעות המקלדת. לחצ על מקש 6ו4, ולחצ על המקש המתאיס לאות בעלת הקו התחתי של שס האפשרות. לתילופין, תוכל ללחוץ על 35ד עד שהאפשרות תואר, ואז ללחוץ על מקש הרווח כדי לבחור או לבטל בחירה מתיבת הסימון או מלחצן האפשרויות. > ניתן לבטל את תצוגת תיבת הדו-שיח על ידי לחיצה על מקש 56ם. תרגול קורס הדרכה זה כולל הליכים מעשיים המסייעים בהבנת 2000 פשס6חו/ |8ח0ן655+סזק. להשלמת חלק מהליכים אלה, נדרשים שני מחשביס מחובריס ברשת (האחד |8ח0ן0+655זק 2000 פאוססחו/ והשני ז6צז56 2000 פצוספחו/)), או חיבור לרשת גדולה יותר. המצב המיטבי הוא שהרשת המשמשת לתרגילים בערכה זו, לא תהיה רשת מבודדת. אזהרה מספר תרגילים עשויים לדרוש ממך לבצע שינויים בשרתים. לכך עלולות להיות תוצאות בלתי רצויות אם אתה מחובר לרשת גדולה. בדוק ותאם עם מנהל הרשת, לפני ביצוע תרגילים אלה. אודות ספר זה ואא דרישות חומרה מינימליות על כל מחשב להיות בעל תצורת החומרה המינימלית הבאה (כדי שתצליח לסיים, עוד השנה, את ההליכים רצוי שתשיג לך מחשבנים) ייחזקיס'י הרבה יותר. למשל, אס ההמלצה היא 133102 וחטח6ק השג לך 600102 מטטח6ק ומעלה). כל החומרה צריכה להיכלל ברשימת 1670506 לתאימות עס |8ח0ו655)סזק 2000 פאוססחו (רשימת 461). 1332 ההטחסק 648 זיכרון ₪4 8 שטת פנוי, מומלץ 168 פנוי על דיסק ששטחו 2.518 לפחות. כרטיס רשת. כונן תקליטוריס במהירות א12. מסך 634/ (מומלצת הפרדה של לפחות 600 א 800). עכבר 1167050% או התקן הצבעה תואס. יש מספר שיטות לוודא אס החומרה שלך נמצאת ברשימת 6₪ה. הרשימה הבאה מפרטת כמה מהשיטות: בדוק | את רשימת | 46.00ססקט5 | על תקליטור | ההתקנה | של זז 2000 פאוססחו\. עייו ברשימה המעודכנת ביותר של חומרה נתמכת באתר מעבדות איכות החומרה של 11670508 באתר 61/0618016.850/ 0 05010.60ז6ורח. אואוצצ/ / : קת. אס כתובת ‏ זו ינה ומנה, גשה לדף הבית של 0.050% - ו050.007ז6ורח. אוצצאו/ / :קשח ובצע חיפוש באמצעות מילת המפתת :]161 'י. דרישות תוכנה התוכנות הבאות רצויות להשלמת ההליכיס בקורס זח: % % % % וואא תוכל לבדוק באתר 670501%] את הימצאות גרסת ניסיון ל-|7016551008ק 2000 5וסחו/ בכתובת : 052000 חוצא/ ה 050%.60ז6ורח. אצ התקליטור המצורף לספר הכנה למבחן הסמכה זסצז506 2000 פ/צסשחוצ כולל את ז567/6 2000 פ5שספחו/ בגרסת חסטפטוּום למשך 120 יוס. |8ח65510+סזק 2000 פאוססחו/ הערות, שאלות, רעיונות לא נחסך כל מאמצ להבטחת הדיוק של ספר זה. אס יש לך הערות, שאלות או רעיונות הנוגעיס לספר זה, אנא שלח אותם להוצאת הוד-עמי באחת השיטות הבאות : דואר אלקטרוני: |ו.60. 00-81 וסקס 5 דואר רגיל: הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בעיימ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 אנא שיס לב שהכתובות שלעיל אינן מספקות תמיכה. למידע נוסף על תמיכה בתוכנות 0% בקר באתר +זססקט15786|/5/ ה ס5016.6סז6ורח. ואו / :קת. אודות ספר זה ווואא פרק 1 הכרת 0 %פצססחו/ שיעור 1 סקירת פלטפורמת 2000 פשסטחאש ב שיעור 2 |3ח0ו0+655:ק 2000 5עוסטחו/ 7 שיעור 3 כניסה ל- 2000 פשסחו/ש 1 שיעור 4 תיבת הדו-שיח 56601 פצוסטחו/ש 19 שאלות סיכום 4 פרק 1: הכרת 2000 פוססחו/צ - 1 אודות פרק זה ספר וזה נכתב במטרה ללמד אותך להתקין, להגדיר ולתמוך במערכת ההפעלה 706551008 2000 פשוססחו/; בשל כך, פרק וה יסייע לך להבין את 2000 פשספחו/ |655[008+סזק, ובמקומות המתאימיס גס את משפחת מערכות ההפעלה 2000 פצוססחו/ץ. הוא מציג סקירה של מערכת ההפעלה 2000 פוספחו/ ושל ארבעה המוצריס המרכיביס משפחה זו. משפחת המוצרים של 2000 פאס4ו) כוללת את |8ח0סן01655זק 2000 פאוססחו)/, זס/507 2000 פאוססחו/, זס/567 20/8660 2000 פאוססחוצ (- ז507/6 ז%0ה8%866 2000 פאוססחו\. לפני שתתחיל להשלמת פרק זה אינך נדרש להכנות מיוחדות. 2 |8ח0+655|0זק 2000 פשוססחו/ שיעור 1: סקירת פלטפורמת 0 8שסשחו/ משפחת מערכות ההפעלה 2000 פאוססחו/ מבית 50%סז6א מושתתת על הטכנולוגיה של מערכת ההפעלה זא פווספחו/ לה הוספו מספר רב ומיגוון של תכונות והרחבות. שיעור זה יציג בפניך את משפחת המוצריס 2000 פשספחו/. הוא יסביר לך כמה מההבדליס העיקריים בין מוצריס אלה ויתאר את הסביבה עבורה נועד כל מוצר ומוצר. לאחר שיעור זה, תוכל = לזהות את התכונות החשובות ב- 2000 פווסטחוש, כולל תכונות הייחודיות לגירסה (008ו0+655זק 2000 פאוססחו/ ולגירסה ז6/ז56 2000 פאוססחו/. זמן לימוד משוער: 10 דקות סקירת 2000 5שסשחו/ש 0 אפאוס0חו) היא מערכת הפעלה רב תכליתית עם תמיכה מובנית ברשתות שרת/לקות (ז6/ז56/+ח6ו!61) ורשתות שוויוניות (ז66ק-0+-ז66ק). היא משלבת טכנולוגיות אשר מפחיתות את עלות הבעלות הכוללת (760, קוח5זחאוס )0 605% |וטסד) ומספקת יכולת לגידול וצמיחה מרשת משרדית קטנה ועד לרשת ארגונית רחבת היקף. עלות בעלות כוללת (160) הוא הסכוס הכולל, במונחיס של כסף וזמן, המשויך לרכישת חומרה ותוכנת מחשב, הטמעה, הגדרה ותחזוקה של החומרה והתוכנה. ס60ד כוללת עדכוני חומרה/תוכנה, הכשרה, תחזוקה, ניהול ותמיכה טכנית. גורס משמעותי נוסף ב-60ד הוא אובדן פריון העבודה. אובדן פריון העובד עשויה להיגרס בשל מיגוון גורמים, כולל טעויות משתמש, תקלות חומרה או עדכוני תוכנה והכשרה נוספת. פלטפורמת 2000 פשסחו/ בנויה מארבעת המוצריסם הבאיסם: [3ה0ו01655וק 2000 פשסשחו/ | מוצר זה הוא מערכת הפעלה של לקותח רשת מאובטח בעל ביצועיס מרשימים, ומערכת הפעלה שולחנית עסקית הכוללת את מיטב התכונות של 98 פווססחו/ בעודה מרחיבה באופן משמעותי את הניהוליות, אמינות, אבטחה וביצועים של 4.0 ח50900אזס/ דא פשססחו/. מוצר זה נחשב למערכת ההפעלה השולחנית העיקרית לארגוניס בכל הגדליס. 507/67 2000 5שס6חו/ | מוצר זה הוא שרת קבציסם, הדפסה ויישומים, כמו גס פלטפורמת שרת אינטרנט, המכיל את כל התכונות של |008ו01655ז₪ 2000 פוססחו/ בנוסף למספר רב של פונקציות הייחודיות לשרת. זהו מוצר אידיאלי לארגון בסדר גודל קטן עד בינוני, ליישוס שרת יישומים, שרתי אינטרנט, קבוצות עבודה וסניפיס של ארגון. פרק 1: הכרת 2000 פווסבחו/ | 3 זסעז50 07666 2000 פשסשחוצ | בעבר היה המוצר מוכר בשם דא פשססחו/ חסטו0ם 56וכזססחם 5 ז567/6. מוצר זה הוא שרת מחלקתי ושרת יישומיס חזק יותר מקודמיו, אשר גם מספק מערכת הפעלה לרשת (05א, 506ץ5 חפוס אזסצססצו) ושירותי אינטרנט. מוצר זה הוא מעבר לתחוס ערכת הדרכה זו; התכונות הייחודיות ל- 567/61 20/8660 אינן נדונות בערכה זו. זסע50 וְספחס6ב+03 2000 פ5שסשחועל | מוצר חדש וה הוא מערכת הפעלת השרת החזקה ביותר שהוצגה אי פעס על ידי 670504ו1. הוא ממוטב למחסני נתוניס גדוליס, ניתוחים כלכליים, סימולטוריסם מורכבים לתעשייה, למדע ולפרויקטים למיזוג שרתים. מוצר זה הוא מעבר לתחום ערכת הדרכה זו; תכונות הייחודיות ל- ז0זח3%66כ אינן נדונות בערכה צו. טבלה 1.1 מתארת את התכונות והיתרונות של 2000 פשספחו//. טבלה 1.1 תכונות ויתרונות של 2000 פאוססחוו תכונה יתרון הפחתת עלות הבעלות מפחיתה את עלות הפעלת וניהול רשת באמצעות הכוללת (160) התקנה אוטומטית ושדרוג יישומים, ועל ידי תהליכי התקנה והגדרה פשוטים יותר של מחשבי לקוח. מפחיתה את מספר הקריאות למרכז התמיכה, על ידי הצגת ממשק משתמש חלונאי מוכר למשתמש ולמנהלי המערכת, כולל אשפים, מערכת עזרה אינטראקטיבית ועוד. מפחיתה את הצורך בגישה פיסית של מנהל המערכת למחשב לקוח לשס שדרוג גרסת מערכת ההפעלה. אבטחה מאמתת (פ686טְח6חְז4) משתמשים לפני שהס מקבלים גישה למשאבים או לנתוניס במחשב המקומי או ברשת. מספקת אבטחה מקומית ואבטחת רשת, ומאפשרת בקרה (פחטוסטה) על קבצים, תיקיות, מדפסות ומשאבים נוספים. 5 +6000זוכם מאחסנת מידע אודות משאבי רשת, כגון חשבונות (זמיניס רק בגרסאות משתמשים, יישומיס, משאבי הדפסה ונתוני אבטחה. 6060 מספקת את השירותים המאפשריס למשתמשים לגשת (- 507/06 זסְזְח566זהכ) למשאבים בכל רחבי רשת 2000 פאוס4חו/ ולאתר משתמשים, מחשביס ומשאבים אחרים. בנוסף, מאפשרת למנהלי מערכת לנהל ולאבטח משאבים אלה. 4 |008ו655+סזק 2000 פ5אוססחו/ תכונה 5 ץז ל60זוס (זמיניס רק בגרסאות זז 6060 ן- 507/07 ז3%8060%0כ) המשך.. ביצועיס ואפשרויות הרחבה שירותי רישות ותקשורת אינטרנט משולב יתרון מאחסנת ומנהלת שירותיס המבוססים על טכנולוגיית ץז0ל66זו 6ע46. 5671665 ץזס66זום של 606 ץזס60זום הס שירותי המדריך של 2000 פטוספחו/ו. ה-ץז600זום הוא מסד נתוניס המאחסן מידע אודות משאבי רשת, כגון מחשביס ומדפסות, ושירותי ה-ץז660זום הופכים מידע זה לזמין למשתמשיס וליישומיס. שירותי ה-ץ60017זום של ץזסס6זוש ₪606 גם מספקיס למנהלי המערכת את האפשרות לשלוט בגישה למשאבים. תומכת בעיבוד סימטרי מרובה מעבדים (5680, 0חו6655סזק ט!גו1 6ו6סווחהץ5) במחשביס בהס מותקן יותר מאשר מעבד יחיד. בנוסף, תומכת בריבוי משימות (8ַחו56פפטוטוי) עבור הליכי מערכת (506₪ץ5 5 ) ותוכניות. מערכת ההפעלה |8ח0ו655)סזק 2000 פאוסטחוש תומכת ב-עד 2 מעבדיס. מספקת תמיכה מובנית בפרוטוקולי הרשת הפופולרייס ביותר, כולל ק1/ק6ד ותוכניות שירות צד-לקוח לרשת. מספקת חיבוריות לרשתות מבוססות 6זפּ/ססאז, אנא ו- א|3 דס!סקה. מספקת רישות בתיוג (סחואזסש60א סט-והּוס), המאפשר למשתמשים ניידיסם להתחבר למחשב 2000 פשוסחו\. |008ן0+655זק 2000 פשססחו/ תומכת בשיח חיבור רישות בחיוג נכנס אחד (ק0-|אכ סחטספחץ 6ופַחו5 ח0ו5655 פחואזסשס6). משפחת השרתיס של 0 פצוססחו/ תומכת ב-256 חיבורי רישות בחיוג כאלה בו-ומנית. משלבת את שולחן העבודה של המשתמש עס רשת האינטרנט, ובכך מסירה את ההבדלה שבין מחשב מקומי לאינטרנט. משתמשים יכולים לדפדף ברשת, באינטראנט ובמשאבי אינטרנט בביטחון, כמו גס לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני. |8ח0ן01655ז 2000 פשססחו/ מספקת שרת אינטרנט אישי (ז6עז56 60/ |8ח6150ק), המאפשר למשתמשיס לארח אתר אינטרנט אישי. פרק 1: הכרת 2000 פאוסבחו/ | 5 תכונה כלי ניהול משולביס תמיכה בחומרה סיכום שיעור יתרון מספקת את האמצעים ליצירת כלי ניהול מותאמיס לניהול מחשביס מקומייס או מרוחקים מממשק משתמש אחיד וסטנדרטי. מספקת את האמצעים לשלב כלי ניהול של צד-שלישי לממשק הסטנדרטי. תומכת באפיק טורי אוניברסלי (058, !568 |8פזסטוח( 5 תקן אפיק חיצוני המסיר את המגבלות החלות על ציוד חיקפי מיושן. תומכת בחומרת הכנס-הפעל עְאּום-חְחה8-פָטוק), אותה 0 פוססחו/ מזהה, מתקינה ומגדירה באופן אוטומטי. בשיעור ואה למדת ש- 2000 פשסחו) היא משפחה של ארבעה מוצריסם נפרדים: |8ה0סן01655זק 2000 פאוססחו)/, ז507/6 2000 פאוססחו/, זסצ567 20/8660 2000 פאוססחוצ (- ז507/6 ז%0ה3%806 2000 פצוססחו\. 6 |8ח01655[0זק 2000 5אוססחו/ שיעור 2: [החסו1655סו 2000 5שעשססחו/ |008ו01655ז₪ 2000 פוספחו/ היא מערכת הפעלה קלה יותר לשימוש ולניהול ומספקת תאימות גבוהה יותר, אפשרויות ניהול קבציס ואבטחה, מאשר גרסאות קודמות של 5וסחחו/. שיעור וה דן בשיפוריס אותס מציגה |8ח0ו01655זק 2000 פאוספחוש על פני הנקודות הבאות, לעומת גרסאות שקדמו לה: קלות השימוש, ניהול פשוט יותר, תמיכה טובה יותר בחומרה, ניהול קבציס משופר ותכונות אבטחה מתקדמות. לאחר שיעור זה, תוכל לזהות תכונות ושיפורים ב- |3ח0ו655)סזק 2000 פוססחו\. זמן לימוד משוער: 15 דקות קלות השימוש |008ו01655ז₪ 2000 פוספחו/ | כוללת שינוייסם במראה ובפונקציונליות של שולחן העבודה, חלונות ותפריט התחלה (טח6!!] 5004), מה שהופך אותס לקלים ונוחים יותר לשימוש מאשר בגרסאות פאוספחוצ קודמות. מעבר לשיפורים אלה בממשק המשתמש, 7016551008 2000 פצוססחו/ גס כוללת תכונות המשפרות את התמיכה במשתמשיס ניידיס והופכות את ההדפסה לפעולה קלה וגמישה הרבה יותר. הרחבות ממשק המשתמש הרחבות ממשק המשתמש והתכונות אשר שופרו בממשק המשתמש של מערכת ההפעלה |8ח0ו0%655זק 2000 פ5אוססחו\ כוללים : % % תפריט התחלה הניתן להתאמה אישית ניתן להפעיל את התכונה 5008|260ז6ק 5 כדי שניתן יהיה לעקוב אחר התוכניות בהן אתה משתמש וכדי לעדכן את תפריט פחפזטסזס כך שיציג רק את אותן התוכניות בהן אתה עושה את השימוש התכוף ביותר. יישומיס בהס אתה עושה שימוש תדיר פחות נסתרים למראה רגיל, מה שהופך את תפריט התחלה לקל יותר לצפייה. למידע נוסף קרא בספר הכנה למבחן הסמכה ז6/ו56 2000 פששסשחועש. תיבות דו- שיח ח0 08 ו- העשוספ 50% תיבות הדו-שיח ח0 108 ו- חאוסס 5% קלות יותר לשימוש ובהן מספר מצומצס יותר של אפשרויות, אשר גס מאורגנות בסדר טוב יותר. למידע נוסף קרא בספר הכנה למבחן הסמכה 507/67 2000 5שוסשחוע. פרק 1: הכרת 2000 פוססחו/צ - 7 % % מתזמן משימות מתזמן המשימות (560600|6 185%) המורחב מאפשר למשתמשים בו לתזמן תסריטים (6ק561) ויישומים כך שיופעלו בזמניס מוגדרים. למידע נוסף אודות מתזמן המשימות, פנה לפרק 2. תמיכה במשתמשים ניידים 8 7016551008 2000 פאוססחו/ תומכת בטכנולוגיות המתקדמות ביותר של מחשביס ניידיס המבוססות על ניהול מתקדס של צריכת החשמל (ואקה, זסאוסק 0/80660 וח וממשק צריכה והגדרה מתקדס (ק6, חהסח8 טסו חס 0/8660 6 זפשסק 6ַחה), מה שמפסיק את צריכת החשמל של הצג וכונני הדיסק הקשיח לאחר משך מוגדר של חוסר פעילות ומאפשר לך להחליף או להסיר התקנים מבלי לכבות את המחשב. 671 גם מאריך את אורך חיי הסוללה באמצעות יכולות ניהול צריכת מתח ואפשרויות ההשהיה והשיבה שלו. למידע נוסף אודות ג ו- 8671, פנה לפרק 10. תכונות |3ח0ו655!סזק 2000 פאוסטחו/ המספקות את התמיכה במשתמשים ניידיס כוללות : אשף ההתחבוות לרשת ממזג את כל התהליכים ליצירת חיבור לרשת. משתמשים יכולים כעת להגדיר את תכונות הרישות הבאות באמצעות אשף יחיד: חיבורי חיוג לרשת פרטית או לאינטרנט, חיבורי אק/ (6זסצס6 6בּעחזק |הטסזו/) דרך האינטרנט לרשת פרטית, חיבוריםס נכנסיס וחיבורים ישיריס למחשבים אחרים. למידע נוסף אודות 0ז28ו\ ח6600חח60 אזסשס6א, פנה לפרק 7. תמיכה ב-אפ מספקת גישה מאובטחת לרשת הארגונית ממיקומיס מרוחקיס באמצעות שירותיו של ספק שירותי אינטרנט (155, זססוטסזק 567/166 66חזס6ח1) מקומי, במקוס לחייג שיחת חוצ לספק השירותים. למידע נוסף אודות תמיכה ב-אפ/, פנה לפרק 7. תיקיות לא מקוונות מאפשרות לך להעתיק מסמכיס המאוחסניס ברשת למחשב המקומי שלך, דבר שיקל עליך לגשת לנתוניס כאשר אינך מחובר לרשת. למידע נוסף אודות תיקיות לא מקוונות, פנה לפרק 10. מנהל הסינכרון | משווה פריטיס ברשת לפריטיס שפתחת ועדכנת באופן לא מקוון. הסינכרוןו מתבצע כאשר אתה מתחבר למערכת (חס 6)08 וכל השינוייס שערכת בקבצים, תיקיות, דפי אינטרנט והודעות דואר אלקטרוני כשהיית במצב לא מקוון נשמריס לרשת. למידע נוסף אודות מנהל הסינכרון (חסט28חסזח6חץ5 זסָהחו), פנה לפרק 10. |8ח0ו655+סזוק 2000 פ5אוססחו/ תמיכה בהדפסה ההדפסה ב- |8ח0ו01655ק 2000 פאוססחו/ שופרה במטרה לסייע לך לספק רשת מדפסות גמישה יותר. |8ח0ו655)סזק 2000 פטוספחו/ כוללת תכונות הדפסה המאפשרות למשתמשים: % % פרוטוקול הדפסה לאינטרנט (פק1, |05060ז₪ פתהשהוזק 6%הז0פה1) | מאפשר למשתמשים לשלוח מסמכים לכל מדפסת ברשת 2000 פוספחו/ המחוברת לאינטרנט. הדפסה לאינטרנט מאפשרת למשתמשים: * לשלוח עבודות הדפסה לכתובת ]08 106800 6500706 הזסוהע) דרך האינטראנט או האינטרנט. * לצפות במדפסות ונתוני עבודות הדפסה בפורמט פדד באמצעות כל דפדפן אינטרנט. * להוריד (0ַס|חאוסס) ולהתקין מנהלי התקנים (פוזשטוזם) של מדפסת מהאינטרנט בצורה אוטומטית. אשף הוספת המדפסת מקל על תהליך התקנתה של מדפסת מקומית או מדפסת רשת ישירות מתוך יישוס. כבר אינך נדרש לפתוח את התיקיה פוזטשחוזק בלות הבקרה או לציין את דגס המדפסת, שפת המדפסת או היציאה כאשר אתה מוסיף מדפסות. למידע נוסף אודות 6ז8ק/ זססחוזק 00, קרא בספר הכנה למבחן הסמכה זסצז56 2000 5שסשחושו. ניהול צבעי דמות גירסה 2 (1661, זְחסוחסְטַהּח3ּ1!] זס!60 386וח1) | מאפשר לך לשלוח מסמכי צבע באיכות גבוהה למדפסת או למחשב אחר במהירות ואמינות גבוהה יותר מבעבר. 2 16% הוא 471 של מערכת ההפעלה המסייע לך להבטית שהצבעיס שתראה במסך שלך יהיו תואמיס לאלו שנסרקו או יודפסו. ניהול פשוט יותר אפשרויות ניהול התצורה של 2000 פוססחו/ יוצרות סביבה אתחידה יותר עבור המשתמש ומסייעות להבטיח שלמשתמשים יהיו הנתונים, היישומיס והגדרות מערכת ההפעלה הדרושיס להס. 0 פטסשחו/ כוללת את השיפוריס הבאים בניהול התצורה: % % אשף הוספה/הסרה של תוכניות | מפשט את תהליך ההתקנה וההסרה של תוכניות. משתמשים יכולים להתקין יישומים על ידי הצבעה ישירות למיקוס ברשת הארגונית או האינטרנט. ממשק המשתמש מספק נתונים נוספים ואפשרויות מיון לצפייה ביישומיס המותקנים, על פי גודלם, תדירות השימוש והזמן בו נעשה בפעס האחרונה שימוש ביישוס זה. פרק 1: הכרת 2000 פווססחו/ | 9 % % שירות המתקין של פשסשחוע מנהל התקנה, שינויים, תיקוניס והסרה של יישומיס. הוא מספק מבנה אחיד לניהול רכיביס של חבילת תוכנה, ו-1ק8 לניהול יישומים וכלים. כלים לאיתור וטיפול בתקלות |008ו01655ז₪ 2000 פאוססחו/ כוללת כלי אבחון לאיתור וטיפול בתקלות המקלים על התמיכה במערכת ההפעלה. כלי איתור וטיפול בתקלות ב- |008ן0+655זק 2000 פששססחו\ כוללים : % % כלי התאימות מוהה ומזהיר את המשתמש כאשר יישומיסם או רכיביס מותקניס עלולים לגרוס לכישלון פעולת שדרוג, או אס רכיבים לא יפעלו לאחר השלמת ביצוע השדרוג. כלי התאימות (וססד שווו600800) יכול להיות מופעל באמצעות מתג הפקודה ץוחססְַפּזפַק6060ה6/ כאשר הוא מוקלד לאחר הפקודה להפעלת תוכנית השדרוג 632חחושו. מתג וה יוצג במסך דוח תאימות מערכת סקסה וו 8קוח 60 וח5/5%6) המציין את כל הפריטים שנמצאו אשר אינס תואמים ל- 0 פצוססחו\. למידע נוסף קרא בספר הכנה למבחן הסמכה זוסעו56 2000 5ששסשהועש. פותרי הבעיות מופיעים במערכת העזרה המקוונת של 2000 פאוססחו/ כאשפיס אשר מסייעיסם למשתמש בפתרון בעיות שכיחות במחשב. תמיכה טובה יותר בחומרה |8ח0ן0?655זק 2000 פצוס0חו/ תומכת כיוס בלמעלה מ- 7,000 התקני חומרה, כגון התקני אינפרא-אדום, סורקים, מצלמות דיגיטליות והתקני מולטימדיה מתקדמים נוספיס בהס לא תמכה קודמתה, 4.0 ח50900אזסצ דא פאוספחוצ. ההרחבה לתמיכה בחומרה ב- |008ו0+655זק 2000 5אוססחו\ כוללת : % % 10 אשף הוספה/הסרה של חומרה | מאפשר לך להוסיף, להסיר, לאתר תקלות ולשדרג ציוד היקפי במחשב. כאשר התקן כלשהו אינו פועל כשורה תוכל להיעזר באשף (6ז8ו0ז3ו 00/₪600%6) כדי לעצור את פעולתו ולהסיר את ההתקן בבטחה. מודל מנהלי ההתקנים 32חושש (ואזפש) | מספק מודל אחיד ל-פזסטוזס עבור 8 פאוססחו/ ו- 2000 פאוססחו/)%. מנהלי התקנים (פזפטוזסם) אשר נכתבו עבור אפצ יעבדו כהלכה הן בסביבת 98 פווסטחו/ והן בסביבת 2000 פאוססחוצ. תמיכה בהכנס- הפעל מרחיבה פונקציונליות עְּו-אַח8ּ-פָטוש המוכרת ומאפשרת : * הגדרה מחדש אוטומטית או דינמית של חומרה מותקנת * טעינת מנהלי התקניס המתאימיס |8ח0ו655+סזק 2000 פאוססחו/ * הרשמה לאירועי הודעה של התקן *+ התקניס הניתניס להחלפה (ף!טּספַחַ8ח6) או להסרה (6!ט8/סוח₪6) + אפשרויות צריכת החשמל מונעות צריכה לא מבוקרת של מתח מצד המערכת שלך על ידי הפניית מתח להתקנים כאשר הוא נדרש להם. האפשרויות הזמינות תלויות בחומרת המחשב שברשותך. אפשרויות אלה כוללות : * השהייה מצב השהייה (ץ05ח0ז5) מכבה את הצג ואת כונני הדיסק הקשית במערכת, דבר שמפחית את צריכת המתח של המחשב. * שנת חורף במצב שנת חורף (חסטפחזסטוו) מכבה מערכת ההפעלה את הצג ואת כונני הדיסק הקשיח, שומרת את כל מה שנמצא בזיכרון המחשב לכונן הדיסק הקשית ואו מכבה את המחשב. כאשר תפעיל את המחשב בפעם הבאה, ישוחזר שולחן העבודה שלך בדיוק למצב בו היה קודס להפעלת מצב שנת חורף. הערה | 2000 פאוססחו/ תומכת גם ב- 6פזום גירסה 8, המאפשר ליישומים בסיסיים (משחקים, בעיקר) לקבל גישה להאצת חומרה עתירת ביצועים במחשבים מבוססי 5וססחו/. עיבוד סימטרי מרובה מעבדים 0 פשאוססחו) היא מערכת הפעלה המסוגלת לפעול במחשביס המכילים יותר מאשר מעבד יחיד. |8ח0ו655/סזק 2000 פאוסטחוצ מאפשרת עיבוד סימטרי מרובה מעבדיס (קן5, 8חו6655ס0ק0!ט₪1 666 והץ5) ותומכת עד 2 מעבדים. בשל כך, 2000 פושספחו/ מסוגלת להפעיל כל מטלה בכל מעבד פנוי, ללא קשר לאיזה הליך - משתמש או 6 - הוא בעלי אותה מטלה. מבנה 2000 פשוססחו/ גס תומך ב- /וחו1 ז66550סזק, בה יכולים הליך או מטלה לציין כי עליהס לפעול בקבוצת מעבדיס מסוימת. כפי שהיה הדבר בגרסאות קודמות של מערכת ההפעלה דא פאוסטחו/ו, גס 2000 פוסטחו/ כוללת 4515 בהס יכולים ההליכיס להשתמש לשס שוח ז60550סזק. כדי לנצל תכונה זו חייבים 15קא אלה להיות מוגדריס ביישוס. 0 פוסשחו/ | משתמשת באותס כללי תזמון במערכת מרובת מעבדיס (הח5%6/י5 5ז66550סזקט!ווא) ובמערכת בעלת מעבד יחיד. בשל כך, בכל רגע נתון, המטלות המוכנות ואשר להן יש את הקדימות הגבוהה ביותר הן אלה שיופעלו. שיס לב! בעת התקנת מעבד נוסף אין המערכת מזהה ומפעילה אותו. יש להגדיר מעבד נוסף בצורה ידנית. פרק 1: הכרת 2000 פטוססחו/ - 11 עיבוד א-סימטרי מרובה מעבדים קיימות גס מערכות עיבוד א-סימטרי מרובה מעבדים (51, 616וחוחץ35 8ו6655סזקטוטוא), בהן המעבדיס שוניס. הס עשוייס לפנות למרחבי ויכרון שונים, או שיהיו ביניהס הבדליס אחרים. מערכות הפעלה אלו מפעילות רק הליכיס מסוימיס במעבדיס מסוימים. לדוגמה, הליבה (|6חז6א) עשויה להיות מופעלת תמיד במעבד מסויס. 2000 פאוססחו/ אינה תומכת ב-ק51ג. ניהול קבצים משופר |8ח0ן01655סזק 2000 פ5צוספחו/ מספקת הרחבות משמעותיות בנוגע לאפשרויות ניהול הקבציס. תכונות המרחיבות את תחוס ניהול הקבציס בסביבת |008ן01655סזק 2000 פ5שוססחוצ כוללות : %> מערכת קבצים 5=דא מערכת הקבציס 5"זא תומכת בהצפנת קבציס ומאפשרת לך להוסיף נפח דיסק ל-פ6חט|סע 5 דא ללא צורך לאתחל את המחשב. היא גס תומכת במעקב אחר קישורים מבוזריס (פַחו1866ד >חנ] סססטסושפום) ומכסות דיסק המוגדרות למשתמש (0%85ש) 215% 567!-ז8ק) המאפשרות לנטר ולהגביל את נפח הדיסק בו יעשה המשתמש שימוש. למידע נוסף קרא בספר הכנה למבחן הסמכה וסעו56 2000 5ששסשחו:/. %> מערכת קבצים 54132 תמיכה במערכת הקבצים ₪132 נועדה לשס תאימות עס מערכת ההפעלה 95 פאוסטחו\ (גירסה 0582) ומתקדמות יותר. 132 היא גירסה מורחבת של מערכת הקבציסם ד1=, שנועדה לשימוש בכונני דיסק קשית שנפחס גדול מ- 268. לא ניתן לעבוד על מערכת קבציס זאת ב- 4 דא פשספחו/. למידע נוסף קרא בספר הכנה למבחן הסמכה זוסעו56 2000 5שוסשחועש. > תוכנית השירות זסחסוחף3ז/6כ אוש תוכנית שירות הידועה בשמה בעברית מאחה הדיסק, אשר מארגנת מחדש את הקבציס, התוכניות והשטח הפנוי בכונן הדיסק הקשיח במערכת שלך, כדי שתוכניות תופעלנה מהר יותר וקבצים ייפתחו מהר יותר. למידע נוסף קרא בספר הכנה למבחן הסמכה וסעו56 2000 5שוסשהועש. + תוכנית השירות קטא886% | תוכנית שירות לגיבוי נתוניס המסייעת להגן על נתוניס מאובדן אקראי בשל תקלה בכונן הדיסק הקשיח או תקלה אחרת. תוכנית השירות ק88660 של 2000 פאוססחו/ מאפשרת לך לתזמן אירועי גיבוי, כך שיתרחשו באופן אוטומטי. ניתן לגבות נתונים למיגוון רחב של אמצעי אחסון, כגון: * כונני סרט (65עוז 86ד, קלטת גיבוי) * כונני דיסק קשית חיצונייס * כונני 210 2 |8ח01+655|]0זק 2000 5שוססחו/ * התקן לצריבת תקליטוריס * כונניס לוגייס למידע נוסף קרא בספר הכנה למבחן הסמכה זוסעו56 2000 5שצסשהוע/. + נקודות חיבור פסוחט!סע מאפשר לך לחבר טחטסוא) כונן מקומי לכל תיקיה ריקה ב-6וחט!|סע 5 דא |1068. תכונות אבטחה מתקדמות |8ח0ו0+655זק 2000 פשוססחו/ היא מערכת ההפעלה המאובטחת ביותר למחשב שולחני בודד או לכל סוג של רשת ציבורית או פרטית. תכונות האבטחה המורחבות של |008ן01655סזק 2000 פ5צוססחוצ כוללות : + 5 6706705א | תמיכה בכניסה בודדה למערכת, המאפשרת אימות מהיר יותר ותגובה מהירה יותר מהרשת. פרוטוקול 5 670605 מהווה את פרוטוקול האבטחה העיקרי עליו נשענת 2000 פצוססחו/ עבור פחוהוחסס. %> מערכת קבצים מוצפנת (55=, וה5%6ץ5 1!6-] 2+60ץ7ז6ה5) מגבירה את האבטחה על ידי הצפנת קבציס בכונן הדיסק הקשיח שלך, כך שתימנע הגישה אליהס מצידו של כל אדם לו אין את הסיסמה הנדרשת. + אבטחת פרוטוקול האינטרנט (566ק1, /56601 [0+060ק 6%חז0פח1) | מצפינה את תעבורת ק16/1, כדי לאבטח תקשורת באינטראנט ולספק את רמת האבטחה הגבוהה ביותר האפשרית לתעבורת אקצ דרך האינטרנט. + תמיכה בכרטיסים חכמים מאפשרת ניידות של נתוני משתמש ופרטים אישייס נוספיס בין מחשביס במקוס העבודה, בבית או במיקומיס מרוחקים. הדבר מונע את הצורך להעביר מידע רגיש, כגון כרטיסי אימות 16660 ח6800ח6חטה) ומפתחות פרטייס (ע6א 6זהטוזק), דרך קישורי רשת. סיכום שיעור |0+6551008זק 2000 5אוסחחו/ משפרת את יכולותיהן של גרסאות קודמות של פאוססחו/ בחמישה תחומים עיקרייס: קלות השימוש, ניהול פשוט יותר, תמיכה מוגברת בחומרה, ניהול קבציס מתקדם ותכונות אבטחה משופרות. חלק מהשיפוריס המיוחסיס לקלות השימוש כולליס שכלוליס בממשק המשתמש, כגון תפריט התחלה מותאס אישית המציג רק את התוכניות בהן אתה משתמש לעיתיס קרובות, ותיבות דו-שיח ח0 108 ו- חששסס +טח5 משופרות. |החסו655)סזק 2000 פוססחוצ כוללת תמיכה בטכנולוגיות החדישות ביותר בתחוס צריכת החשמל של מחשביס ניידים, אק ו- 601ה, ומספקת אשף התחברות לרשת, לתמיכה בחיבורי אק/. היא מספקת גם את אפשרות העבודה עס תיקיות לא מקוונות (5ז0!08ס= 6חו016), המאפשרת פרק 1: הכרת 2000 פושססחו/ | 13 לך להעתיק קבציס המאוחסניס ברשת אל המחשב הנייד שלך, כדי שתוכל לגשת אליהם באופן לא מקוון; בנוסף מסופק לך מנהל סינכרון (וסְסְח89!] ח0ו28וחסזה6הץ5), המשווה פריטים ברשת לפריטים בתיקיות הלא מקוונות שלך, אותן פתחת או שינית בעודך לא מקוון, ואז מבצע סינכרון בין הפריטים. גס ההדפסה בסביבת |8ח0ו0655זק 2000 פששססחו/ שופרה. 162 מאפשר למשתמשיס לשלוח עבודות הדפסה לכתובת 081 באינטראנט או באינטרנט, לצפות במדפסות או במידע המשויך לעבודות הדפסה בפורמט | באמצעות כל סוג דפדפן, ולהוריד ולהתקין מנהלי התקניס מהאינטרנט. אשף הוספת המדפסות של 2000 פווספחו\ (₪00 26 / זס%חוזק) מקל על תהליך חיבור מדפסת מקומית או מדפסת רשת מתוך תוכנית, ואילו 1602 (2 אחִסחחִסְסאַבּח3ּ1! זס|וס6 10386) מאפשר לך לשלוח מסמכי צבע באיכות גבוהה למדפסת או למחשב אחר, במהירות ובאמינות גבוהה יותר מבעבר. 0 פשס6חו/ גס מפשטת את תהליך התקנת המערכת. כלי השירות 2000 פוסבחו/ |ססד חסוז8ז8ק6זק ה5/5%6 מאפשר לך ליצור דמות (10896) של כונן דיסק קשיח, כדי שתוכל להיעזר בכלי של צד-שלישי לשכפל דמות וו במחשביס בהס חומרה זהה. אשף מנהל ההגדרות (2870ו/ 188061 56000) מדריך אותך בתהליך יצירת קובצ תשובות לתסריטי התקנה אוטומטית. 7016551008 2000 פ5אוסטחו/ תומכת כיוס בלמעלה מ- 7,000 רכיבי חומרה שוניס, וביניהס גס התקני אינפרא-אדוס, סורקים, מצלמות דיגיטליות והתקני מולטימדיה מתקדמים. שיפורים נוספים לתמיכה בחומרה כוללים: אשף הוספת/הסרת רכיב חומרה המאפשר להוסיף להסיר, לאתר ולטפל בתקלות חומרה וציוד נלווה; מודל מנהלי התקנים 32חו/ (|1006 זפטוזסם 32חו/) המאפשר למנהלי התקניס שנכתבו עבור ואס/ להיות מותקניס הן במערכות 98 פשסטחו/ והן במערכות 2000 פטוספחו\; תמיכה רחבה יותר בהכנס-הפעל (טְגּם-הַחִהּ-חָטוק); אפשרויות ניהול צריכת חשמל המאפשרות ניתוב המתח להתקנים לפי צרכיהס; תמיכה ב- %סזום גירסה 7. |8ח0ו01655ק 2000 פצוססחו/ גס תומכת בעיבוד סימטרי מרובה מעבדים. השיפוריס באפשרויות ניהול הקבציס של |8ח0ו655)סזק 2000 פאוססחו/ כוללים את תוכנית השירות לאיחוי הדיסק, ז09ח6/78006כ 5%ום ואת מערכת הקבצים 5=דא, אשר תומכת בהצפנת קבצים, מעקב אחר קישוריס מבוזרים והקצאת מכסות דיסק לפי משתמש כדי לנטר ולנהל את השימוש בנפח הדיסק. תוכנית גיבוי (קט8806) מאפשרת לגבות נתוניס למיגוון אמצעי אחסון: כונני סרט (קלטת גיבוי), כונני דיסק קשית חיצוניים, כונני ?21, התקניס לצריבת תקליטורים וכונניס לוגיים. |016551008ז₪ 2000 פוספחו/ היא מערכת ההפעלה השולחנית המאובטחת ביותר מבין משפחת מערכות ההפעלה השולחניות פושסחו/צ, עבור מחשב עצמאי או מחשב ברשת פרטית או ציבורית. תכונות האבטחה וההרחבות של |8חסן01655זק 2000 5אוססחו\ כוללות תמיכה בפרוטוקול 5 6706/06; מערכת קבציס מוצפנת, המחזקת את האבטחה על ידי כך שהיא מצפינה קבציס בכונן הדיסק הקשיח שלך; ‏ 1056, המצפין את תעבורת ק1/ק0ד ומספק את הרמה הגבוהה ביותר של אבטחה עבור קישורי אק המבוצעיס דרך האינטרנט. 4 |8ח0ן655+סזק 2000 פ5אוססחו/ שיעור 3: כניסה ל- 0 פ%פפ8צסשחו/ שיעור זה מסביר את תיבת הדו-שיח לכניסה למערכת, חס 108, בה תשתמש כדי להיכנס למערכת 2000 פאוססחו\. הוא גם מסביר כיצד מאמתת 2000 פאוססחו/ משתמש בעת תהליך הכניסה, כדי לוודא את והות המשתמש. תהליך הכרתי זה מבטיח שרק משתמשים מורשים יוכלו לקבל גישה למשאבים ולנתוניס במחשב, או ברשת. לאחר שיעור זה, תוכל = לזהות את התכונות בתיבת הדו-שיח פווסטחוש סד חס 108. = לזהות כיצד מאמתת 2000 5שסטחוש משתמש כאשר הוא נכנס למערכת באופן מקומי, או שהוא מתחבר ל-חופוחסס. זמן לימוד משוער: 10 דקות כניסה מקומית למחשב כדי להיכנס למחשב 2000 פווספחו/ צריך המשתמש לספק שס משתמש וסיסמה. 0 פוס6חו/ מאמתת את המשתמש בעת תהליך הכניסה למערכת, כדי לוודא את זהותו. רק משתמשים מורשים יכולים לגשת למשאבים ולנתוניס במחשב, או ברשת. 0 פאוס0חו/ מאמתת משתמשים הנכנסים באופן מקומי למחשב מולו הס יישובים, או כאשר הס מתחברים ל-חווחסס. משתמש יכול לבצע כניסה באופן מקומי כאשר: > המחשב הוא חבר בקבוצת עבודה (סטסז9אזס/ו). > המחשב הוא חבר ב-חוהוחספ, אך אינו זס!|סחחס6 חוהוחסס. המשתמש בוחר את שס המחשב מהתיבה סד חס 108 שבתיבת הדו-שית חזסאו355ּק זסזחם. הערה | ₪0!75ח60 חוהוחס (05כ) אינם מחזיקים מסד נתוני אבטחה מקומי. בשל כך, חשבונות משתמשים מקומיים אינם זמינים ב-66פ, והמשתמש אינו יכול להיכנס באופן מקומי ל-6. כאשר משתמש מפעיל מחשב מבוסס |008ו655)סזק 2000 5אוססחו/, הוא מתבקש להקליד שס משתמש וסיסמה בתיבת הדו-שיח פאוססחוש סד חס פָס1, כפי הנראה בתרשים 1.1. שיס לב שתיבת דו-שיח זו כוללת לחצן 5חסקס. לחצן זה ממתג בין הצגה והסתרה של אפשרויות כניסה נוספות. טבלה 1.2 מתארת את האפשרויות הזמינות בתיבת הדו-שיח פאוססחו/צ סד חס 109. פרק 1: הכרת 2000 פטוססחו/ | 15 5שסטחוע 50 חס שַ0 1 הוח :בח 150 || :אפס | << פופ [ מ תרשים 1.1 תיבת הדו-שיח פווסטחוש סד חס פס טבלה 1.2 האפשרויות הזמינות בתיבת הדו-שיח פוסטחוש סד חס פַס1 אפשרות 16 6וח 507 0 הק הַחו5 ח0 108 קט-והוס חא זסצ סא חצטח5 5 תיאור שס משתמש ייחודי לכניסה למערכת אשר מוקצה לו על ידי מנהל מערכת (07ז1508ח0701ה). כדי להיכנס ל-חוהוחסס באמצעות שס המשתמש צריך חשבון המשתמש להיות קייס ב-ץז0ז66זוכ 6ע6. הסיסמה שהוקצתה למשתמש על ידי מנהל המערכת. המשתמשים צריכים להקליד סיסמה תואמת לשס המשתמש, כדי להוכיח את והותסם. הסיסמאות הן תלויות רישיות (51046ח6856-56). הסיסמה מופיעה בתיבה 6ז0ש855 ככוכביות (*), כדי להגן עליה מפני עינייס חטטניות. כדי למנוע גישה לא מורשית למשאביס ולנתוניס צריכיס המשתמשים לשמור על סודיות הסיסמה שלהם. תיבת סימון המופיעה כאשר אתה לותח על לחצן פחסטסס. היא מאפשרת למשתמש להתחבר לשרת ה-חוהחזסכ באמצעות רישות בתיוג (סחואזסצאס6א ס-|אוכ). רישות בחיוג מאפשר למשתמש להתחבר לרשת ולבצע את עבודתו ממיקוס מרוחק. לחצן המופיע כאשר אתה לותצ על לחצן פחסטקס. בחירה זו סוגרת את כל הקבצים, שומרת את כל הגדרות ונתוני מערכת ההפעלה ומכינה את המחשב לכיבוי המחשב באופן הדרוש. אפשרות זו אינה זמינה במצב ברירת מחדל. לחצן הממתג בין הצגת והסתרת תיבת הרשימה הנפתחת 0 חס 8ַ10, תיבת הסימון פַחואזסס6 קט-והוכ פַחופ חס 108 ולחצן חאוסססטח5. |8ח0ן655+סזק 2000 פאוססחו/ש סחוי סז ח0 חס 1 עססוסחרספ ד ד4 וס זו ום 8 - חווט ] :בח 1156 0 אססי] נמ [+ סק :0 חס הס סו 60 קש-8181 חופנ חס הס - ][ | >> פחסטק 7 תרשים 1.2 תיבת הדו-שיח פוסטחוש סז חס פָס1 מציגה את תיבת הרשימה הנפתחת 0 חס 100 שיס לב! כאשר המחשב אינו מוגדר כחלק מ-חו0008 תיבת דו-שיתח זו לא תופיע ולא יהיה צורך להקליד שס וסיסמה. תהליך האימות של 2000 פעוסשחו/ש כדי לקבל גישה למחשב 2000 פווספחו/ או למשאב כלשהו באותו מחשב, המשתמש צריך לספק שס משתמש וסיסמה. האופן בו מאמתת 2000 פשס6חו/ משתמשיס משתנה, בהתבסס על השאלה האס המשתמש נכנס למערכת באופן מקומי או שהוא מתחבר ל-חואוחסכ (ראה תרשים 1.3). 62 1 ח6א0 00055 50 008. 80 עו1ח06! 56 085וטסזוק > 6 5615 /ו50001 ח) 0) 0501 8 80186 * 6 סְ 800888 55900 הזזסח6כ 0חה ץוו3סס! חס פַחוטָטָס | בו תרשים 1.3 תהליך האימות של 2000 פאוססחוו בעת הכניסה כאשר מבצעים כניסה מקומית צעדי האימות הםס: 1. המשתמש נכנס למערכת באמצעות נתוני כניסה, כגון שס משתמש (פחח8א ז050) וסיסמה (סזסשַ855ק), ו-2000 פאוססחו/ מעבירה נתוניס אלה לתת-מערכת האבטחה במחשב המקומי. פרק 1: הכרת 2000 פטוססחו/ - 17 2 2000 פאוס0חו] משווה את נתוני הכניסה עם נתוני המשתמש שבמסד נתוני האבטחה המקומי. תת-מערכת האבטחה של המחשב המקומי מכילה את מסד נתוני האבטחה המקומי בו משתמשת 2000 פווססחו/ כדי לאמת את נתוני הכניסה של המשתמש. 3 אס הנתוניס תואמיס לחשבון משתמש חוקי וקיים, 2000 פאוססחו/ יוצרת אסימון גישה עבור המשתמש. אסימון גישה (ח1066 466655) הוא המוהה של המשתמש עבור המחשב המקומי, והוא מכיל את הגדרות האבטחה של המשתמש. הגדרות אבטחה אלו מאפשרות למשתמש לגשת למשאביס המתאימיס ולבצע משימות מערכת מוגדרות. הערה בנוסף לתהליך הכניסה (6655סזק חס פ10), בכל פעם שהמשתמש יוצר חיבור למחשב, מאמת מחשב זה את המשתמש ומשיב לו אסימון גישה. תהליך אימות זה שקוף לעיני המשתמש. סיכום שיעור בשיעור וה למדת, שכאשר משתמש מפעיל מחשב בו פועלת מערכת ההפעלה |016551008זק 2000 5אוספחו/ מופיעה תיבת הדו-שית פשססחו/ ס% ח0 08| ועל המשתמש להקליד שס משתמש וסיסמה חוקיים. בנוסף למדת אודות האפשרויות השונות שמציעה תיבת הדו-שיח פאוססחו/ סז חס 100. כאשר משתמש נכנס, הוא נכנס למערכת המקומית; או, אס המחשב הוא חבר ב-חואחחסכ, המשתמש יכול להתחבר ל-חוחסס. תהליך האימות לכניסה מקומית ולהתחברות ל-חופוחסע הוא זהה. אבל, כאשר משתמש נכנס באופן מקומי מבצע המחשב המקומי את האימות, ואילו כשהמשתמש מתחבר ל-חוהוחסס צריך 06 לבצע את האימות. אס המשתמש נכנס באופן מקומי, תת-מערכת האבטחה של המחשב המקומי מכילה את מסד נתוני האבטחה המקומי בו נעזרת 2000 פ5אוססחו\ כדי לאמת את נתוני הכניסה. אם המשתמש מתחבר ל-חוהחחסק, מכיל ה-06 עותק של ה-ץוסטספזוס בו משתמשת 2000 פוססחו/ כדי לאמת את נתוני המשתמש. 8 |83ח0+655|0זק 2000 פששסבחו/ שיעור 4: תיבת הדו-שיח ]5660 5עצססחו/ש שיעור וה מסביר את האפשרויות והפונקציונליות אותן תמצא בתיבת הדו-שית 5060 פוססחו/. לאחר שיעור זה, תוכל = לזהות את תכונות תיבת הדו-ש'ח 566 5אוססחו/. זמן לימוד משוער: 5 דקות שימוש בתיבת הדו-שיח 560015 0 פשאוססחו) מאפשרת לך גישה לתיבת הדו-שיח 5601 פווספחו/), אשר מספקת מידע כגון חשבון המשתמש שכרגע מחובר במערכת והמחשב או ה-חופחסם אליו מחובר המשתמש. מידע זה חשוב למשתמשיס להס יש מספר חשבונות משתמש, כגון משתמש לו יש חשבון משתמש רגיל כמו גס חשבון משתמש לו יש הרשאות מנהל מערכת (065ס!ועוזק 8/6 5וחווחסג). הגישה לתיבת הדו-שיח 56601 פוספחוצ מתבצעת על ידי הקשה על צירוף המקשיס |6ש+6711++!ה. תרשיסם 1.4 מציג את תיבת הדו-שיח 5661 פוססחו/, וטבלה 1.3 מתארת את האפשרויות הטמונות בה. ץווז60 5 פאוסחו/ הסוסה סח הסח -ן זס5וחוה3 001 35 חס בפהַסַס| זה טס" [זק 5:24:32 1/28/2000 = :0868 חסמָס1 הַחוחסק65ז לסה 5! 5035 הסוסב=|קקה. ח8 6056 80 זהַבּחב1י] 35% ד רל 1056 | ...חאוסם לטות | ווו יי 8 1 | 36 | סחוי 35% | 35500 6ְמַחה תרשים 1.4 תיבת הדו-שיח 56608 פוססחוז/ו פרק 1: הכרת 2000 פושססחו/ | 19 טבלה 1.3 אפשרויות תיבת הדו-שיח 560018 פוססח!/ האפשרוות זו 0 106% וס 0 חצוסכ 5% 550 86ח8ח6 3 5%דך 68066| תיאור מאפשרת לך לאבטח את המחשב מבלי להתנתק ממנו. כל התוכניות והיישומיס ממשיכיס את פעולתם כרגיל. עליך לנעול את המחשב כאשר אתה עוזב את שולחנך לפרק ומן קצר. המשתמש שנעל את המחשב יכול לפתוח אותו על ידי הקלדת סיסמה חוקית בתיבה חזסצופפּק. מנהל מערכת (15078%0חוח0ה) יכול גם הוא לפתוח מחשב נעול, ועל ידי כך הוא גם מנתק (08 609 את המשתמש מהשלח (ח0ו5655) הנוכחי שלו. מאפשרת לך להתנתק כמשתמש הנוכתי ולסגור את כל היישומיס הפעילים, אך משאירה את 2000 פושססחו/ פעילה. מאפשרת לך לסגור את כל הקבצים, לשמור את נתוני מערכת ההפעלה ולהכין את המחשב לכיבוי ראוי שלו. מאפשרת לך לשנות את סיסמת חשבון המשתמש הנוכתי שלך. כדי שתוכל ליצור סיסמה חדשה, עליך לדעת את הסיסמה הישנה. זו הדרך היחידה בה תוכל לשנות את הסיסמה של עצמך. גם מנהלי מערכת יכולים לשנות את סיסמתך. מספקת רשימה של התוכניות הפעילות בכל רגע נתון, סיכוס שימוש כללי במעבד ובזיכרון ומבט מהיר לגבי האופן בו תוכניות, רכיבי תוכניות או הליכי מערכת משתמשיס במשאבי המעבד והזיכרון. תוכל להשתמש ב- זְסַאַ8ח8! 35% כדי לעבור בין יישומיס פעילים, וכדי לעצור פעולת יישוס שהפסיק להגיב. סוגרת את חלון תיבת הדו-שיח ע116ט566 5טוססחוש. סיכום שיעור בשיעור זה למדת את אופן הגישה לתיבת הדו-שית 56608 פשספחו/ (באמצעות צירוף המקשיסם |₪86+6₪1+שן4), וכי תיבת דו-שיח זו מספקת לך מידע כגון חשבון המשתמש המחובר למערכת ברגע זה וה-חוהוחסס אליו הוא מחובר. בנוסף למדת שאתה יכול להיעזר בתיבת הדו-שיח 56001 פשספחו/ כדי לשנות את סיסמתך, להתנתק מהמחשב ולהשאיר את 2000 פווספחו/ פעילה, לכבות את המחשב ולגשת למנהל המשימות, ז6ְהחהוא 85%ד. 0 |8ח0)655|0זק 2000 5אוסחו/ ?) שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחזק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק זה. אם אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת . לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חו %60ח656זכן הססהוזסזח! שץ6א 66זסזחו6 |וואו 5הסספסטף פחוצוסו|ס1 6 פחוזס שפח 30 חה6550]! 6הוזקסוקק3 6+ צוסוע6ז , הספסטוף 3 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 ,ה או0ח6כק חן 0הטס1 06 ח68 5חה0 65 06 0 5זסאופחה .חוהף3 הסספסטף 6חש ץח הסח ".675/ש5ח// 8300 0650075" ?וה 00 3 30 קטסז0אזסצו 8 ה06/66 1716076066 זס(הרח ₪6 15 +החצ .1 ?7 וטסזק 6 00 %החע 800 ,6065ו/567 ץ7ז6600זוס ץז0ס60זוכ 0606 6זבּ זההצ .2 ?7 ז וקו 60 3 60 חס 085! 56 זס ₪6 הסחצו 6סועסזק זס5ט 8 5% הסטהוזסזחו +הח/ ב מה ?סז טק 60 3 60 ץ||068! חס 085! ז6פט 8 הסחצו פ5הסקסבּח זהח/ ?0 018!00 566170 פששססחו/ 6ח% 6פ טסץ 00 אוסח .5 1. מהו ההבדל העיקרי בין קבוצת עבודה (קטסזפאזסש) ו-חווחסס: 2 מהס שירותי ה-ץזס6זוס של ץ6607זום 46086 ומה הס מספקים! 3 איזה נתוניס בריך משתמש לספק כאשר הוא נכנס למחשב! 4. מה התהליך המתרחש כאשר משתמש נכנס למחשב באופן מקומי! 5. כיצד משתמשיסם בתיבת הדו-שיח ש1 5660 פוססחו/ פרק 1: הכרת 2000 פשססחו/ - 21 פרק 2 6ווא ו-][6000ה56 א5בּד שיעור 1 שימוש ב-6אא 2 שיעור 2 שימוש במתזמן המשימות 7 שאלות סיכום ו פרק 2: 6 ו- 5006008 735% | 23 אודות פרק זה פרק זה יציג בפניך שני כלי ניהול: 6 ומתזמן המשימות 56060160 785%). לפני שתתחיל רצוי שתקרא את פרק 7 בספר הכנה למבחן הסמכה וסעו56 2000 פששסחו//. 4 |8ח01655|0זק 2000 5אוסחו/ שיעור 1: שימוש ב-6ון שיעור זה מסביר כיצד תוכל ליצור להשתמש ולשנות חלונות 6ויןא. שיעור ה יסביר גס כיצד תוכל להשתמש ב-6| (60050!6 זחסח6סַח9ו 67050 לשס ניהול מרחוק (חסו 578 חור 0%6ח6ת). לאחר שיעור זה, תוכל = ליצור ולהשתמש ב-6ואוו. = ליצור 6ואוא מותאמות אישית לשם ניהול מרחוק. זמן לימוד משוער: 40 דקות יצירת 6וןא תוכל ליצור 6 מותאמות אישית על ידי שילוב מספר יישומי ח1-מְ8ח5 מוגדריס מראש עם יישומי ח1-מְח5 של צד-שלישי, אשר מסופקיסם על ידי יצרניות תוכנה עצמאיות (15/5, 0075ח6/ 50/0/86 +ח06ח0606ח1) המבצעות משימות דומות. אז תוכל: > לשמור את ה-6 המותאמות ולבצע בהן שימוש חוזר > להפיץ את ה-16 המותאמות למנהלי מערכות אחריס > להשתמש ב-1|6 המותאמות מכל מחשב, כדי לרכז ולאחד משימות ניהוליות יצירת 16 מותאמות מאפשרת לך לעמוד בדרישות הניהוליות שלך על ידי שילוב יישומי ח1-ק8ח5 בהס אתה נעזר לביצוע משימות ניהוליות שכיחות. על ידי יצירת 6|או₪ מותאמת אישית אינך צריך למתג בין תוכניות שונות, מפני שכל יישומי ה-חִ1-מְח5 להס אתה זקוק לשס ביצוע עבודתך מרוכזים ב-16] המותאמת. כדי להפעיל את 6וז עס חלון ריק פעל כך: 1. לתצ ז5087. 2 בחר חטח. 3. בתיבה ח6ק0 הקלד ס6וחוח והקש זססחם. נפתח חלון עס הכותרת 60050!61; הוא מכיל חלון נוסף עס כותרת ₪00% 60050!6. זוהי 6אא ריקה המוכנה להיות מותאמת באופן אישי על ידך. השתמש בתפריט 006 כדי לפתוח, ליצור, לשמור ולהתאים את 6|או!. הטבלה הבאה מתארת מתי עליך להשתמש בפקודות השונות שבתפריט 6050|6. פרק 2: 6 ו- 5006008 735% | 25 פקודה מטרה שו | ליצירת 6 מותאמת אישית חדשה. חס להשתמש ב-6)| קיימת שנשמרה. 15 586 / 586 להשתמש ב-6] זו במועד מאוחר יותר. חז-80ח5 00/6ח00/56 | להוספה/הסרה של יישום חִ1-מְּח5 אחד או יותר וההרחבות המשויכות להס אל או מאת ה-6)א!ז. 5 להגדיר את ה- 1006 600506 וליצור 6 מותאמת אישית. 4. סגור את 6ווןא. שימוש ב-6ווא לניהול מרחוק כשאתה יוצר 66א חדשות אתה :כול להגדיר יישוס ח1-ק8ח5 עבור ניהול מרחוק (חסו150780חורח 0 6ל0וח56). ניהול מרחוק מאפשר לך לבצע משימות ניהוליות מכל מיקוס. לדוגמה, תוכל להשתמש במחשב מבוסס |008ו1655סזק 2000 פאוססחוש כדי לבצע משימות ניהוליות במחשב מבוסס ז567/6 2000 פאוססחו/. לא תוכל להשתמש בכל יישוס ח1-מְח5; חלקס של יישומים אלה מעוצב כך שהוא מכתיב לך את יכולות הניהול מרחוק שלו. כדי לבצע ניהול מרחוק: > תוכל להשתמש ביישומי ח1-מְה8ח5 ממחשבים מבוססי |8ח0ו655)סזק 2000 פצוססחו/ או מבוססי ז567/6 2000 פאוססחו\. %> עליך להשתמש ביישומי חִ1-מְח5 ייחודיים שנועדו לניהול מרחוק. אס יישוס ה-ח1-קְגח5 זמין לשס ניהול מרחוק, מבקשת ממך 2000 פאוססחו/ לצייו את מחשב היעד אותו תנהל. תרגול: יצירת 6וא4! מותאמת אישית בתרגול זה תיצור 6|א מותאמת אישית. תשתמש ב-6ואו זו כדי לוודא מתי היתה הפעס האחרונה בה אותחל המחשב שלך. בנוסף, תוסיף ל-6|או גם יישוס ח1-קְ8ח5 עס הרחבות. 6 |83ה0+655|0זק 2000 5שוססחו/ כדי ליצור 16 מותאמת אישית לח +50 ולחצ חטח. . בתיבה ח6ק0 הקלד שוחו ולחצ א0. 6ואוא מופעלת ומציגה חלון ריק. הגדל את חלון 50!61ח60 לגודלו המירבי על ידי לחיצה על לחצן ס2ווחוא8!. הגדל את חלון +₪00 600506 לגודלו המירבי על ידי לחיצה על לחצן 6חחואהּ!. כדי לצפות באפשרויות המוגדרות לעת עתה, פתח את תפריט 600506 ובחר 5חסטסקס. שיס לב שמצב ברירת המחדל של 66| הוא מצב זסושטה (יוצר). זכור שמצב זסוסטוה מאפשר למשתמשים ב-6| גישה מלאה לכל פונקציונליות 6וןא. בתיבה 1006 60050!6 ודא שנבחר 006 זוסחזטה ולחץ א0. פתח את תפריט 605016 ובחר ח1-ק8ח5 6ש0וח₪00/6. 6 מציגה את תיבת הדו-שיח ח1-ק8ח5 6ש0וח00/₪6. לח ₪00. 6 מציגה את תיבת הדו-שיח ח80-1ח5 6ח0ס|03ח5%3 00, כפי שנראה בתרשים 1. הת חן = | ושוא | 3063005 ו [< |8]=. וע 6ספחסם 5 | .00906 6 החסז! 3 5 513003!006 3 תפז זס 300 סו בק פוח) 1096 ששו | הסווסם | סקס צ=] 2 חס [ש 0608 צ=] ו 1 סו חו-קְהח5 6חסובּ0חה51 200 | ב רע | ₪ תרש 006 :08ו-5030 6ח0ס|51808 6|סבוופ/ים. ]הסוסה חסו)הזסקזס=) +)ספסזסו] 8 ₪ הווה זסקזס= +)50סזסו] 8 סקס 8 חסו)הזסקזס=) +)ספפזסו] 36ב זפ)וקוזס) 5 חסו)ה זסקזס= +)ס50פזסו] 31 ססועים 5% ...6]ח| 50/10/876 60016 00/73 8%ו 6 ...זס0כ) 5000316 35 דום ם/ר חב 1 8% חסווהזסקזס=) ]]ספסזטו! זסופו/ חש 4 חסו)ה זסקזס=) ]ס5סזסו1 36 חב | 506 אב" ₪ זט כו = -תסו00ן6808 חסווקוז0 6 ים 2.1 תיבת הדו-שיח ח1-קְהַח5 6ח0ו08ח5%8 ₪00 פרק 2: 6 ו- 5006008 735% | 27 .10 .1 .12 .3 .4 28 שים לב ליישומי ח1-קְ8ח5 הזמינים. 16 מאפשרת לך להוסיף יישוס ח0-1ְ8ח5 אחד או יותר, ובדרך זו מאפשרת לך ליצור כלי ניהול מותאס באופן אישי. בחר +80660ח3 1 זססטקו 60 ולח ₪00. מופיעה תיבת הדו-שיח %ח66 1330 זסס קת 60. ודא שנבחר (ח0 פַחוחחט₪ 15 605016 8וחד זססטקו 60 6חד):זסזטקו 60 |1068 ולחצ הפוחו=. שיס לב שבתיבת הדו-שיח ח1-כְ8ח5 00/6ח00/₪6 מופיע כעת הכיתוב זסזטסח ס6 (|068 ]) +חסהם06ַהחב₪. לחץ 6!056 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ח1-קְ8ח5 6ח08|0ח0ז5 ₪00. לח 06 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ח80-1ח5 6עסוח₪00/6. פתח את תפריט 60750!6 ובחר 45 6צ58. וא מציגה את תיבת הדו-שיח 45 58/6. בתיבה הפא ₪16 הקלד חפעם || ולחץ 6ש58. השס שהקלדת מופיע כעת בשורת הכותרת של חלון ה-שוי!₪א. כעת עליך לוודא שה-6 שיצרת נשמרה בתיקיה 00|5ד 508₪006!וחווחסה. עשה את על ידי פתיחתה וסגירתה מתפריט זה. כדי לוודא את מיקומה של ה-16 המותאמת . פתח את תפריט 60506 ובחר זואם. כעת יצרת ושמרת 6 מותאמת אישית בשס 6ח6עם ||מ. לח +5037, בחר חטף, בתיבה ח6ק0 הקלד שוחו ולחצ א0. . פתח את תפריט 50!6ח60 ובחר חסקס. 6 מציגה את תיבת הדו-שיח ח6ק0. שים לב שה-16] שיצרת (56ח.6זחסעם ||מ) נמצאת בתיקיה פ!|ססך 8/6ז50וחוחח0. לחץ על הקוב> 65ח6עם || ולחץ חסקס. 0 פוססחו/ פותחת את ה-66] %5ח6ע₪ || ששמרת קודס לכן. כדי להוסיף את יישום ה-ח1-כְבּח5 של וסעטסו/ +חסעם ל-6ואוא . פתח את תפריט 605016 ובחר ח1-קהח5 0/6וח00/₪6. א מציגה את תיבת הדו-שיח ה[-קְהחה5 0%6ח00/₪6 כאשר הכרטיסיה 08|06ח50 מוצגת בקדמה. שיס לב שיישוס ה-ח1-קְ3ח5 היחיד הטעון כרגע הוא ו זסלטקוה0ס6. כעת תוסיף יישוס ח1-כְח5 נוסף לשורש ה-6שוו ₪000 60050!6). |8ח0ו655+סזוק 2000 פאוססחו/\ 2 43 4 .5 טיפ בתיבת הדו-שיח ח1-קהח5 6ש00ח200/₪6 לחצ ₪00. 6 מציגה את תיבת הדו-שיח ח1-ק3ח5 6ח08|0ח5%3 ₪00. בתיבת הדו-שיח ח1-קח5 6חס|08ח5:8 ₪00 בחר את זסשוסו/ +חשע= ולח ₪00. 6אוא מציגה את תיבת הדו-שיח זסזטקוחס60 566, ומאפשרת לך לבחור איזה מחשב ברצונך לנהל. שיס לב שבאפשרותך להוסיף את זפווסו +ח6עם עבור המחשב המקומי בו אתה עובד כרגע, או, אס המחשב המקומי הוא חלק מרשת, תוכל להוסיף גם את זסאס/ +חסעם עבור מחשב מרוחק. כדי להוסיף את זס6ו/ +ח6צ₪ עבור מחשב מרוחק, עליך לבחור באפשרות זו 60 זפה%סחה ואז ללחוץ על 6פשוסז8. בתיבת הדו-שיח זסזטקו 60 56!66% לחצ על המחשב אשר עבורו אתה מעוניין להוסיף את זסצוסו/ +חסעם ולת א0. במקרה הנוכחי תוסיף את ז6סו/ %ח6צם עבור המחשב המקומי, המחשב שלך. בתיבת הדו-שית זסזטקו60 566, ודא שנבחרה האפשרות זסזטקו 60 |1068 ולחצ הפוחו=. בתיבת הדו-שית ה1-קְ8ח5 6ח0ס|08ה8ז5 800 לח 6|]056; בתיבת הדו-שית חז-80ח5 00/6006 לחצ א0. כעת, לצד (|1068) %ח6וח806ח8ו זס%טקות60, מופיע ב- 7766 50|6ה60 גס (|068 ]) זס/וסו/ %חסעם. כדי לצפות בשמה המלא של התיקיה גרור ימינה את הגבול שבין שתי החלוניות. כדי לקבוע את הפעם האחרונה בה אותחל המחשב . ב- 766 60050!6 של ה-6ו! פוחפעם ||ג, הרחב את התיקיה (|1068) חסעם |ןג ולח על הח506ש5. ₪6וא מציגה בחלונית הפרטיס את אירועי המערכת האחרוניס. . בחלונית הפרטים, לחץ לחיצה כפולה על אירוע חסטפחזס)ח1 האחרון ברשימה (העדכני ביותר, מופיע כ- 08ח6עם) בעמודה 66זטס5. אס בתיבת התיאור לא כתוב 0 85/ 56/1660 1.00 +חפעם 6חד, לחצ על החצ המורה כלפי מעלה עד שתמצא את התיאור הזה. שירות יומן האירועים (066ז56 108 %ח6/ש) מופעל כחלק מתהליך אתחול המערכת. התאריך והשעה מצייניסם את הזמן בו אותחלה המערכת. רשום לפניך את התאריך והשעה. . כדי לסגור את תיבת הדו-שלח ₪65זס6קסזק )+חפעם לחצ 06. . פתח את תפריט 60050|6, לתצ זואם כדי לסגור את חלון ה-16!] ח6עם ||. פרק 2: 6 ו- 5006008 35% | 29 - 41 2 .10 לחצ סא]. כדי להסיר הרחבות מיישוס ח1-קְב3ח5 לח +50 ולחצ חטח. בתיבה ח006 הקלד שוחו (אס עדיין לא מופיע בה) ולחץ 06. 6וז מציגה חלון 6אוא ריק. . הגדל את החלונות 50!61ח60 ו- ₪006 6005016 לגודלס המירבי, אס עדייןו אינס במצב זה. . פתח את תפריט 50!6ח60 ובחר ח30-1ח5 6ש000ח00/₪6. אא מציגה את תיבת הדו-שיח ה1-קְהה5 00%6ח00/26א כאשר הכרטיסיה 06ס|568008 מוצגת בקדמה. כעת תוסיף יישוס ח1-כְח5 ל-₪00% 6וווז. לחץ ₪00. כל יישומי ה-ח1-ק8ח5 המופיעים ברשימה זו הס יישומי ח1-טְ8ח5 עצמאיים. . בתיבה 5ח1-ק8ח5 6חס|08ח5%8 6!סבה!והע שבתיבת הדו-שיח 6חס|03ח568 ₪00 ח80-1ח5, לחף על %ה30606ח13!] זסזטוקו 60 ולחצ ₪00. 6 מציגה את תיבת הדו-שיח אחסְוְחִסְסהַבּח13! זסזטקוחס6, אשר מאפשרת לך לציין את המחשב אותו אתה מעוניין לנהל. בתרגול וה תוסיף את יישוס ה-ח1-ק3ח5 של זססטוקו 60 עבור המחשב שלך. ודא שנבחרה האפשרות זסזטטוח60 |1068 ולת חפוחו=. לחצ 6!056. כעת מופיע זְחסחחִססהְבּח3ּ1!] זס%טקוחס6 ברשימת יישומי ה-ח1-קהַח5 שנוספו. . בתיבת הדו-שיח ח80-1ח5 400/8600006 לחצ 06. 6 מציגה את 806060%ח13 זססטקו 60 ב-66זד 6050!6, תחת 00% 600506. 0% 6005016 מתפקד כמכולה (פחוזחס6) עבור מספר קטגוריות של פעילויות ניהוליות. הרחב את אַחַסְחחִ6ְבאַבח13] זססטקוחס6 וסקור את האפשרויות הזמינות בו, ואחר כך הרחב את 5|ססד וח5/5%6. הערה בשלב זה אל תשתמש באף אחד מהכלים כאן. 120 שיס לב לכך שהרחבות מסוימות. זמינות, כולל ז6ו6ו/ זחס/ם, | 5506 הסה זס)ח1 (- זְסְהַהח18 66וש6. תוכל להגביל את הפונקציונליות של ח1-קְאח5 על ידי הסרת הרחבות. |8ח0ו655+סזוק 2000 פאוססחו/\ 1. פתח את תפריט 605016 ובחר ח1-קח5 60/6 /00. א מציגה את תיבת הדו-שית ה[-קְהה5 0%6ח00/₪6 כאשר הכרטיסיה 6חס|08ח5%8 מוצגת בקדמה. 2. לתף על (|1068) +ה806706ח18 זוסלטקוה60 ובחר בכרטיסיה 5ח0ו5ח6:אם. 6ןוז מציגה את רשימת ההרחבות (005ו0605אם) של %ח6 13306 זסז טוק ס6. איוו אפשרות קובעת איזה הרחבות תציג 6 ברשימה פחסופח%6אם 6|סבּוובּ/ שבתיבת דו-שית זו 3. בטל את הסימון בתיבת הסימון 05ח0ו5ח₪66 || 00, ובתיבה 6!סַ3ּ!/ 5 בטל את הסימון ליד חסופח6אם זִ6ְהַהח8ו 60106 וליד ‏ 506ץ5 הסו5ח06א= הססהוזס)ח]. 4. לתחצ א0. 5. הרחב את 878060608 זססטקוהס60 והרחב את 1008 ה6זפץ5, כדי לוודא שהאפשרויות ז806ח8 6סוע6כ ו- הססהוזסזח1 5506 הוסרו. הערה בשלב זה אל תשתמש באף אחד מהכלים כאן. 6. סגור את ₪₪6. 6א מציגה הודעה המתרה בך לשמור את הגדרות ה-6וו!. 7. לתצ סא. סיכום שיעור בשיעור זה למדת כיצד ליצור 16 מותאמות אישית כדי לבצע קבוצה מסוימת של משימות ניהוליות. לאחר שיצרת את ה-6או המותאמות תוכל לגשת אליהן באמצעות הפקודה חט₪ שבתפריט +5₪. בחלק התרגול של השיעור יצרת שתי 16 מותאמות באופן אישי. ה-₪6א₪א הראשונה מכילה את יישוס ה-1-ק8ח5 של זססטקוחס6 +חסוחסחַהּחהו], ואז גס הוספת לו את ה-ח1-כְבח5 של זסצוסו/ +חסעם. ה-6אןא המותאמת השנייה שיצרת מכילה גס היא את יישוס ה-ח1-ק8ח5 של 8067060%ח13)] זוסזטקוח ס6, אך לאחר שיצרת אותה למדת כיצד ניתן להגביל את הפונקציונליות שלה על ידי הסרת שתי הרחבות (005ו5ח6אם) שבדרך כלל זמינות ב-ח1-כ8ח5 של 880670606 זסז טוק 60. לסיוס, למדת בשיעור זה כיצד ליצור 6 מותאמת באופן אישי המיועדת לניהול מרחוק. פרק 2: 16 ו- 56060087 735% | 31 שיעור 2: שימוש במתזמן המשימות מתזמן המשימות 5606016 185%) משמש לתזמון הפעלת יישומים ושירותיס באופן חד-פעמי, בהפרשי ומן קצובים או בשעות מסוימות. תוכל גם להיעזר בשירותי מתזמן המשימות כדי לתזמן את הפעלתו של תסריט 507100), תוכנית ואפילו לפתוח מסמך מסוים בשעה מסוימת, או כאשר מתרחשים אירועי מערכת מסוימים. תוכל גס להיעזר במתזמן המשימות להשלמת מיגוון רחב של משימות ניהוליות. לאחר שיעור זה, תוכל = להשתמש במתזמן המשימות (ז6!ט60ח56 5%גד) לשם תזמון משימות. זמן לימוד משוער: 25 דקות הכרת ז600/6ח56 א5בד 0 אפאוסשחו/ שומרת משימות מתוזמנות בתיקיה 18565 600!60ח56, הנמצאת בלות הבקרה (|6ח8ק |80ח60) שבתלון זסטקוח60 שוא. בנוסף, תוכל לגשת למשימות מתוזמנות במחשב אחר על ידי עיון במשאבי המחשב באמצעות 8665|ק אזסש6א ץוא. דבר זה יאפשר לך להעביר משימות ממחשב אחד לאחר. לדוגמה, תוכל ליצור קבצי משימות עבור משימות תחזוקת מערכת ואז להוסיף אותס למחשבי המשתמשים, לפי הצורך. השתמש במתזמן החמשימות כדי: > להפעיל משימות תחזוקה בהפרשי ומן קצובים %> להפעיל תוכניות/יישומיס כאשר קיימת פחות דרישה למשאבי המחשב אפשרויות השתמש באשף התזמון כדי לתזמן משימות. הגישה לאשף היא מתוך התיקיה 65 6006060ח56, על ידי לחיצה כפולה על הסמל 185% 800|60ח56 00. טבלה 2.1 מתארת את האפשרויות אותן תוכל להגדיר באמצעות אשף התזמון (185% 560600160 0זקו/). 2 |8ח0+655|]0ז]ק 2000 5שוסשחו/ טבלה 2.1 אפשרויות אשף מתזמן המשימות (0ז28/ 85%ד 560600160) אפשרות חססחסו|כסה 6חה 85%ד ץח 6 חה סחחוד 0 6חגה סוה 060 5 תיאור היישוס המתוזמן. בחר ביישוס אותו אתה מעוניין לתומן מתוך רשימת היישומיס הרשומה ב- 2000 פוססחו/, או לח על 6פאוסז8 כדי לציין כל תוכנית או קובצ אצווה (0|6 ח0866). שס תיאורי עבור המשימה המתוזמנת. מספר הפעמיס ש- 2000 פאוססחוצ תבצע את המשימה. באפשרותך לבחור מבין מספר אפשרויות כדי להפעיל את המשימה מדי יוס, שבוע, חודש או באופן חד-פעמי, כאשר המחשב מופעל או כאשר אתה נכנס למערכת. התאריך והשעה בה תופעל המשימה. אס הדבר מתאים, תוכל גס לקבוע את הימיס בהס יש לחזור על המשימה. שס משתמש וסיסמה. תוכל להקליד כאן את שםס המשתמש והסיסמה שלך, או שס משתמש וסיסמה אחרים, כדי שהמשימה תופעל תחת הגבלות האבטחה של אותו חשבון משתמש. אס לחשבון המשתמש באמצעותו נכנסת למערכת אין ההרשאות הנדרשות לשס ביצוע המשימה המתוזמנת, תוכל להשתמש בחשבון משתמש אחר, לו יש את ההרשאות הנדרשות. לדוגמה, תוכל להפעיל משימה מתוזמנת של גיבוי נתוניס באמצעות חשבון משתמש לו יש הרשאות לגיבוי נתוניס, אך אין לו הרשאות מנהלתיות אחרות. תיבת סימון אותה תוכל לבחור אס אתה מעוניין שהאשף יביג את תיבת הדו-שיח 00671165ז₪ 0ַססַחַ0/88, כדי שתוכל להגדיר הגדרות ומאפייניס נוספיס לאחר שתלתאצ על חפוחו=]. מאפיינים מתקדמים בנוסף לאפשרויות הזמינות להגדרה באשף מתזמן המשימות, תוכל להגדיר מספר אפשרויות אחרות עבור המשימות. תוכל לשנות אפשרויות שהגדרת באמצעות האשף, או להגדיר מספר אפשרויות מתקדמות על ידי הגדרת מאפיינים מתקדמיס עבור המשימה. טבלה 2.2 מתארת את הכרטיסיות שבתיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק 600סַחַ0/8 של משימה מתוזמנת. פרק 2: 16 ו- 56060087 785% | 33 טבלה 2.2 אפשרויות מתקדמות באשף מתזמן המשימות אפשרות אפ 56 5 ו תיאור משנה את המשימה המתוזמנת או את חשבון המשתמש המשמש להפעלת משימה זו. בנוסף, תוכל לאפשר או לבטל את פעולת המשימה. קובע ומציג מספר תזמוניס עבור אותה משימה. תוכל לקבוע את התאריך, השעה ומספר המופעיס החוזריס של המשימה. לדוגמה, תוכל לקבוע שהמשימה תופעל בכל יוס שישי בשעה 10 בלילה. קבע אפשרויות המשפיעות על מתי המשימה מופעלת או מופסקת, למשל כמה זמן יכול להימשך תהליך גיבוי, האס ניתן להשתמש במחשב באותו זמן או האס המחשב יכול לפעול על סוללות בעת שהמשימה פועלת. משנה את רשימת המשתמשיס והקבוצות להס יש הרשאה לבצע משימה זו, או שמשנה את ההרשאות עבור משתמש מסויס או קבוצה. תרגול: שימוש ב- ז561600|6 א5%בד בתרגול ה תתזמן את פנקס הכתובות (8006 655ז400) כך שיופעל בזמן מוגדר מראש. תוכל להיעזר במשימה כגון זו כדי להזכיר לעצמך לסקור נתוני מיעון. בנוסף תגדיר גם את אפשרויות 56060067 185% (מתזמן המשימות). > כדי לתזמן משימה שתופעל באופן אוטומטי 1. לח לחיצה כפולה על סמל זסזטקוח60 ץוא, לחצ לחיצה כפולה על |6ח8ק |סחס60 ולחץ לחיצה כפולה על 18565 0!60ו56060. 0 פוססחו/ פותחת את החלון 18565 560600160. מכיון שכרגע אין משימות מתוזמנות, מופיע בחלון רק הסמל 1856 560600160 ₪00. 2 לחץ לחיצה כפולה על 785% 560600160 ₪00. מופיע חלון 2870/ 8565 ד 500600160. 3 לתא זאסא. 0 פוססחו/ מציגה רשימה של יישומיס המותקנים במחשב. כדי לתזמן יישום/תוכנית אשר אינס מופיעים ברשימה של 2000 פוססחו/ץ, לחץ על 56או0ז8 כדי לאתר את חיישוס/תוכנית. 4 |8ח01655]0זק 2000 5אוסשחו/ 4. לח 6פאוסזם. מופיעה תיבת הדו-שיח 5606006 סד חהזפסזק ז56|60. 5. לחצ לחיצה כפולה על 65!!= ההפזפָסזק ולחץ לחיצה כפולה על דא פאוססחו//. 6. לח לחיצה כפולה על 4666550165 ולחצ לחיצה כפולה על 86ק6זס/\. 7 בתיבה סופא הקלד 80קסזס/ הסחט18, כפי הנראה בתרשים 2.2. בתיבה פוחגּא ניתן להקליד שס תיאורי המסביר טוב יותר את פעולת המשימה מאשר שס התוכנית עצמו. כשתסיים את פעולת האשף, תציג 2000 פוססחוש בחלון התיקיה 18565 5660060 את השם התיאורי שקבעת. |א ום|=. | 60 | 40/8006 005[ ₪₪8 השב | אשו ‏ 50% 6|] | | כ 6 02 ₪2 | 290 106 4456800 |[5) - ל - 800 -% | ו . ו |א. 484 35% 1 50660160 0 טי ₪ 6 030 סובה 135% שר 1 .135% פוה זס] סהחבח 3 שפע ד .הח הזב זהסזק 116 35 הזב 6הז53 6 8 בכ טוט הסחוו-ז] 500900 5 ו ו 5% 500 6 --- 81 ]קוא 35% 1 500060 שד 5 קוו 35% 1 50901150 6 ל 7+ 00ב סטוסזח) ק0ז5-עס-0ק510 גוסע. שתוחסון 7+ חס פחסו!סותו5חו 6 עאוסווס] 105% .18565 עס שחחו! ה 4% .ח66ז50 ₪808 5 זס)גוקחסס עוח הסת/א. 7+ חס חָס! | הפת/א. 7+ 0% | 6% < | 6 | 66 (0]5פןטס 1 | תרשים 2.2 שימוש ב- 0ז28/ 985%ד 560600160 8 לתף על ץ|חס שוח 6ח0 ולתא זאסא. 9. בתיבה שוח 5081 קבע את השעה לארבע דקות קדימה מהשעה המוצגת בשעון המערכת, ורשוס לפניך שעה זו. כדי לוודא את שעת המערכת הנוכחית, הבט בשעון המוצג במגש שורת המשימות (ץ8זד ז08א185). אל תשנה את המופיע בתיבה 0806 5:97%. 0. לתא זא6א. האשף דורש ממך להקליד את שס המשתמש והסיסמה עבור חשבון המשתמש. כאשר ז6|ו60ח56 185% מפעיל את המשימה מקבלת התוכנית ההרשאות והזכויות של חשבון המשתמש המוקלד כאן. על התוכנית גס חלות כל ההגבלות הקיימות על חשבון המשתמש. שיס לב ששס המשתמש שלך, 800 150חורח0ה/01זק, כבר מופיע כברירת מחדל (אם שס המחשב שלך אינו 1סזס, יופיע במקוס ואת שס פרק 2: 16 ו- 56060087 785% | 35 .1 2 .3 .4 .5 6 המחשב שלך). עליך להקליד את הסיסמה הנכונה עבור חשבון המשתמש בשתי התיבות לפני שתוכל להמשיך. אתה תתזמן את ה-6!יו להיות מופעלת עס הרשאות המנהל שלך. בשתי התיבות, 0זסצ855כ 6ח? זס)חם ו- 6זסשו2855 6 ה זוחס6, הקלד את הסיסמה 0זסו55הּ. לחצ זא6). אל תסמן את תיבת הסימון ליד 000005 חַ6סחַ0/8/ עבור משימה זו. אתה תסקור מאפייניס אלה בתרגול הבא. לחצ חפוחו=. שיס לב שהאשף הוסיף את המשימה לרשימת המשימות המתוזמנות. כדי לאשר שתומנת את המשימה בהצלחה, המתן לשעה שהגדרת בצעד 9. זט / יתחיל לפעול. סגור את 0280זס/. כדי להגדיר אפשרויות מתקדמות עבור 01|ט56760 5%בד בחלון 78565 560600!60, לחצ לחיצה כפולה על 80ק0זס/ הסחטם ]. 0 פוססחו\ מציגה את תיבת הדו-שיח 6080זס/ חסחט18. שים לב לכרטיסיות בתיבת הדו-שיח וסקור את האפשרויות בה. אלו הן אותן אפשרויות הזמינות כאשר אתה מסמן את תיבת הסימון 000005 40/8660 בדף האחרון של אשף מתזמן המשימות. אל תשנה אף הגדרה. בחר בכרטיסיה 05ח5600. סקור את האפשרויות הזמינות בה. סמן את תיבת הסימון חוהּפָה חטז סז 600|60ח56 +סח 5 שו ]| 185% 06 6|666. . בחר בכרטיסיה 567800!6 וקבע את שעת ההפעלה לשתי דקות קדימה מהשעה המוצגת בשעון המערכת. רשוס לפניך את השעה שקבעת. לחצ 06. כדי לוודא שתומנת את המשימה בהצלחה, המתן את משך הזמן הנדרש (שקבעת בצעד 4 של תרגול זה). 80קזסש ייפתת. סגור את 0230זס/. שיס לב שהאירוע המתוזמן כבר אינו מופיע בתיקיה 78565 500600060. האפשרות למחיקה אוטומטית של משימה לאחר שהיא מושלמת יעילה לניקוי הרשומות אחרי משימות המיועדות לפעול פעס אחת בלבד. |8ח0ו655+סזוק 2000 פאוססחו/\ 7. סגור את חלון 18565 600160ח50. 8 בצע התנתקות מ- 2000 5אוס0חו\. סיכום שיעור בשיעור וה למדת שניתן להשתמש ב- ז0|ט60ח56 785% כדי לתזמן תוכניות או קבצי אצווה להפעלה חד-פעמית, במרווחי זמן קצוביס, בשעות מסוימות או כאשר מתרחשים אירועי מערכת מסוימים. 2000 פווססחו/ שומרת את המשימות המתוזמנות בתיקיה 718565 560860060 (הנמצאת בלותח הבקרה, אליו ניתן להגיע מחלון זסז וקו 60 ץוא). לאחר שתזמנת הפעלת משימה, תוכל לשנות כל אחת מהאפשרויות או התכונות המתקדמות המוגדרות בה, כולל את התוכנית שתופעל. בנוסף, למדת שניתן לגשת ל- 18565 56780060 במחשביס אחרים, על ידי עיוו ברשת באמצעות 3665|ק אזסא60א ץוא. דבר וה מאפשר לך להעביר משימות ממחשב למחשב. לדוגמה, תוכל ליצור קבצי משימה לצרכי תחזוקת המערכת ולהוסיף אותס למחשבי משתמשים, על פי הצורך. בחלק התרגול של שיעור וה השתמשת באשף מתזמן המשימות כדי לתזמן את הפעלת 80ק0זס/ בשעה מסוימת. פרק 2: 16 ו- 50060087 735% | 37 ?<< שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחוק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק וה. אס אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת . לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זכן הססהוזסזח! שא 66זסזחוס |וואו 5הסספסטף פחוצוסו|ס1 6 טחוס שפח 30 חה6550! 6סהוזכקסוקק3 6+ צוסוע6ז , הספסטוף 8 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 ,ה או0ח6קק חו 0הטס1 6 680 5חה0 650 06 0 5זסאופחה .חוהפב3 הסספסטף 6חש ץח הסח ".5/65ח/ 0ח3 06500005" ?7חסן5ח%0א6 חה 56 טסץ סוטסצו שחצו סח3 הסחצ .1 6 0 6605 סחא 8015080 חב זסז 50!6ח60 וח60560 8 676806 0+ 660ח טס .2 005 ה 05675 ץזסל66זו 60/6 3 %ה6ר 306 חהו זססטקו 60 6 ץוחס 508 חור 0 6חך .5חו-80ח5 .5חו-8ח5 |0008ו300 שח 300 0ל 3016 06 זסח זפטוז .ה .5חו-80ח5 || 0+ 300655 ||10 6605 .םס .5חו-80ח5 ה060/66 0806ו/הח 60 30!6 06 %פטו - 6 .6 6500 6 6זוט ו ח60 0+ 56 טסץ 6|טוסצו 006 5016חס6 הסוח/ 8חוחחטז זסז קוח 60 38 זסל5חורח30 ץ|6סוח6ז 0+ 00 0ז 660 וסץ 00 %הח/צ .3 |8ח0ו1655סזק 2000 5אוססחו/ 8ַהוהחטז זסזטקו 60 3 חס ז567/6 2000 פשססחוש 6% 3 6סחס חטז ץ||63 3 סטב 60 וסט 66חה ח6חוהוח 3 560600|6 0ם 660ח טסץ .4 טסץ 00 אוס .|3חסו655+סזק 2000 פשטססחו/ פַהוהחטז 15 ה6וחצו ,זססטקו 60 זטסץ חס 8 ?7 !ו 600 מתי ומדוע תשתמש בהרחבה? עליך ליצור ₪6 מותאמת באופן אישי עבור זס)8חפוחווח0ה אשר וקוק רק ליישומי ה-ח1-ק8ח5 של 8806606 זסס טק 60 ו- 6חה 05675 ץז0ס66זום 606 5 60. ל- זס15078%חרח0 : א. אסור שתהיה אפשרות להוסיף יישומי ח1-קְ8ח5 נוספיס. ב. בריכה להיות גישה מלאה לכל יישומי ה-ח1-כְפח5 הקיימיס. ג. צריכה להיות האפשרות לנווט בין יישומי ח1-כְהַח5. באיזה 006 6050/86 עליך להשתמש כדי להגדיר את ה-6!ו! המותאמת! . מה עליך לעשות כדי לנהל מרחוק מחשב הפועל בסביבת ז6שז56 2000 פאוססחו/ ממחשב הפועל בסביבת |8ח0ו01655זק 2000 פשססחו/? עליך לתומן תוכנית שירות שתפעל פעס בשבוע באופן אוטומטי במחשב שלך, הפועל בסביבת |8ח0ו0+655זק 2000 5אוססחו/. כיצד תעשה ואת? |8ח0ו655+סזוק 2000 פאוססחו/\ פרק 3 ו6חה3ק |סו?ח0ס6 שיעור 1 הגדרת תצורת חומרה 4 שיעור 2 הגדרת התצוגה 44 שיעור 3 הגדרת אפשרויות מערכת ההפעלה 1 שיעור 4 התקנה אוטומטית של חומרה .65 שיעור 5 התקנה ידנית של חומרה 6 שיעור 6 הגדרה, איתור וטיפול בתקלות סביבת שולחן העבודה 7 שאלות סיכום ל פרק 3: [פח8ק |סשחס6 | 39 אודות פרק זה 0 פססחו/ מאחסנת את נתוני הגדרת תצורת המערכת בשני מיקומים: קבצי רישוס המערכת (ש57ו₪69) ובשירותי המדריך (665שז56 ץזס66זוסם) המבוססיםס על טכנולוגיית עסז66זום 6ע60ה. השינויים המבוצעיס ברישוס המערכת או בשירותי המדריך של ץז6זום 6006 משניס את סביבת העבודה של 2000 פוססחו/. כדי לשנות את רישוס המערכת או את שירותי המדריך של עז600זום 46066 תיעזר בכלים הבאיס: > 6 (50|6ה0 %ה6ח306ח13] 050%ז6ו₪) > לוח הבקרה (28061 |0-%ח60) + עורך הרישוס (ססו0ם ץ₪60150) לוח הבקרה, שהוא נושא פרק זה, מכיל יישומיס בהס אתה נעזר להתאמת היבטיס נבחריס של הגדרות חומרה ותוכנה במחשב. למידע נוסף אודות 116 קרא את פרק 2 ולפרטיס אודות השימוש בעורך הרישום (0פו0ם ץ₪60150), פנה לפרק 4. לפני שתתחיל להשלמת פרק זה צריך שיהיה ברשותך: > מחשב התואס לדרישות החומרה חמינימליות. > מערכת הפעלה |8ח0ו01655זק 2000 פוססחו/ מותקנת במחשב זה. 0 |8ח01655|0זק 2000 5שוסחו/ שיעור 1: הגדרת תצורת חומרה בלוח הבקרה אתה משתמש כדי להגדיר חומרה, לנהל הגדרות ייחודיות למשתמש ולנהל הגדרות המוחלות על המחשב ללא קשר למשתמש המחובר בו. שיעור זה מציג את תוכניות לוח הבקרה בהן תשתמש להגדרת התקני חומרה או שירותים. אתה מגדיר חומרה על ידי יצירה והגדרה של פרופילי חומרה. לאחר שיעור זה, תוכל = לנהל פרופילי חומרה. זמן לימוד משוער: 10 דקות הבנת פרופילי החומרה פרופיל חומרה (08!6זק 6ז8/ו3870) מאחסן נתוני תצורת חומרה עבור קבוצת התקניס ושירותים. 2000 פווסטחו/ יכולה לאחסן פרופילי חומרה שונים, בהתאס לצרכיו השוניס של המשתמש. לדוגמה, למחשב נייד יכולה להיות תצורת חומרה שונה כאשר הוא מעוגן (06%60כ) וכאשר הוא נייד. משתמש במחשב נייד יכול ליצור פרופיל חומרה עבור כל אחד מהמצבים ולבחור בפרופיל המתאים בעת אתחול המערכת. יצירה או שינוי של פרופיל חומרה כדי ליצור או לשנות פרופיל חומרה בלוח הבקרה, לת לחיצה כפולה על הסמל הח5%6ץ5, ובתיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק הח5%6ץ5 בחר בכרטיסיה 6זאוסזהּה. לחצ על 5 3700876 כדי לצפות ברשימה 00!65זק 6זְהשו0ז437 6|ספּווהּעה (ראה תרשים 5.1). |<|?| 5 בהזהו זו זבה %ה676)/ו זס] 65|ו)פזם 6זאם'זבח קט 56% חב63 טס בל טס 6|ו0זס חל 60056 ח63 טופ ,5:37 ₪5 הסוסה ףטס 4 .56 60 לחבע :]סז 6זבאובזבח 6|סב|וב/ים | חס | 0 | בו 561660000 65!|וסזכ ₪ ]בו זב :55705 5ווסטחו/ השרו 6 סז טח 8 561666 1 |מחט ובע 7+ חו סז 3 56166% ז'חס0 1 זו 56| סז 55 6 56/60 + 10 3 5 5 [ תרשים 3.1 הרשימה 00!65זק 6זבּצוזב3 6וטבּ!והעה פרק 3: |6ַחּק |סשהס6 | 41 טיפ כדי לפתוח את תיבת הדו-ש'יח ₪65זפקסזק הח6ז5ץ5 משולחן העבודה, לחץ לחיצה ימנית על הסמל זסזטקוחס6 עוז ומתפריט הקיצור המופיע בחר 65חזסססזק. בעת ההתקנה יוצרת 2000 פשססחו/ פרופיל חומרה ראשוני, ושמו (זחסזזט6) 1 6|סזס. תוכל ליצור פרופיל חדש לו אותה התצורה כמו של פרופיל קיים. כדי ליצור פרופיל חדש בחר בפרופיל המופיע ברשימה 66!סזק 6זבּאו870 6|ספוופצה, סמן אותו ולחצ ץס6. סדר הפרופילים ברשימה 665!ו)סזק 6ז8ו870 6|ס8!ופצה קובע את סדר ברירת המחדל בעת הפעלת המערכת. הפרופיל המופיע ראשון ברשימה זו הופך להיות פרופיל ברירת המחדל. כדי לשנות את סדר הפרופילים היעזר בלחצני החיצים שמימין לתיבת הרשימה. הפעלת פרופיל חומרה אס ברשימה 08!65זק 6ז8וזה 6|סהווהּצה קיימיס שני פרופילי חומרה, או יותר, מבקשת 2000 פאוססחו/ מהמשתמש לבחור בפרופיל החומרה הרצוי לו בעת הפעלת המחשב. תוכל לקבוע את משך הזמן שימתין המחשב לפני שיאותחל עס פרופיל ברירת המחדל. כדי להתאים את משך הזמן הזה, לח על לחצן האפשרויות :5 06 506|66% חן ח56!6600 8 866 +'חסב 1 ]ו 1155660 6!חסזס וקבע את מספר השניות להמתנה בתיבה 5 שבתיבה 566600 6!סזק 6זהּאו0זב. תוכל להגדיר את 2000 פוספחוצ כך שתאתחל תמיד את פרופיל ברירת המחדל על ידי קביעת הערך 0 (אפס) בתיבה זו. כדי לעקוף את ברירת המחדל בעת אתחול המערכת, הקש על מקש הרווח כאשר המערכת מבקשת זאת ממך. כאשר משתמשים בפרופילי חומרה, היזהר שלא לבטל אחד מהתקני האתחול שבתוכנית 26/1665 שבלוח הבקרה. אס תבטל את אחד מהתקני האתחול הנדרשים, ייתכן שלא תוכל לאתחל את 2000 פווספחו\. יש ליצור עותק של פרופיל ברירת המחדל ולבצע את השינוייס בעותק וה. בדרך זו, במידה ותיתקל בבעיה, תוכל תמיד להשתמש בפרופיל ברירת המחדל. צפייה במאפייני פרופיל חומרה כדי לצפות במאפייני פרופיל חומרה, בחר בפרופיל הרצוי בתיבת הרשימה 6!טּוו8/ 65 30/6 ולת ₪65ז6קסזק. כעת תוצג בפניך תיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק של הפרופיל הנבחר. אס 2000 פאוססחו/ מזאהה את המחשב שלך כמחשב נייד, תהיה תיבת הסימון 8 5 פוחדך זס קוח 60 6|טפצוסק מסומנת. אס 2000 פאוססחו/ קובעת שהמחשב הנייד שלך נמצא במצב עגינה היא תבחר, באופן אוטומטי, את האפשרות המתאימה. לא ניתן לשנות את הגדרת אפשרות העגינה הזו לאחר שהיא נבחרה על ידי 2000 פ5אוסבחו. 2 |8ה0+655|]0זק 2000 5שוסבחו/ סיכום שיעור בשיעור זה למדת כיצד להשתמש בסמל 55060 שבלוח הבקרה כדי להגדיר התקני חומרה או שירותים, על ידי יצירה והגדרה של פרופילי חומרה. פרופיל חומרה מאחסן נתוני הגדרת תצורה של קבוצת התקנים ושירותיס. בעת ההתקנה יוצרת 2000 פאוססחו/ באופן אוטומטי פרופיל חומרה ראשוני, אך באפשרותך ליצור פרופילים נוספים. כדי ליצור פרופיל חדש, בחר בפרופיל אותו אתה מעוניין להעתיק, המופיע ברשימה 08!65זק 6זהשו0ז8 6וטהּווְהּשה, סמן אותו ולחצ שְקְ60. כדי לצפות במאפייני פרופיל חומרה, בחר בפרופיל הרצוי בתיבת הרשימה 6טַּוו48 65 30/6 ולת ₪65ז6קסזק. כעת תוצג בפניך תיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק של הפרופיל הנבחר. בנוסף למדת כיצד משפיע סדר הפרופילים ברשימה 65|סזק 6זהשו0ז3 6|ספוופּצה על קביעת פרופיל ברירת המחדל בעת אתחול המערכת. הפרופיל הראשון ברשימה הופך להיות פרופיל ברירת המחדל. כדי לשנות את סדר הפרופילים היעזר בלחצני החיציס שמימין לתיבת הרשימה. אם ברשימה 06|66זק 6ז08ז8 6!סה!והצה קיימים שני פרופילי חומרה, או יותר, מבקשת 2000 פווספחו/ מהמשתמש לבחור בפרופיל החומרה הרצוי לו בעת הפעלת המחשב. פרק 3: [6ַח8ק |סשחס6 | 43 שיעור 2: הגדרת התצוגה משתמשים, להם יש הרשאות המאפשרות טעינה ופריקה של פופעוזס 6סוצסכ, יכוליס גס להתקין ולבדוק פופטוזם של תצוגה. 2000 פווספחו\ יכולה לשנות את רזולוציית המסך באופן דינמי, מבלי לדרוש את אתחול המערכת. לאחר שיעור זה, תוכל . להשתמש בלוח הבקרה להתאים את הגדרות התצוגה. זמן לימוד משוער: 25 דקות קביעת מאפייני התצוגה כדי לצפות או לשנות את מאפייני התצוגה פתח את לוח הבקרה, לחצ לחיצה כפולה על הסמל ₪108 ובחר בכרטיסיה 05ח56₪1 (ראה תרשים 3.2). לחילופין, לחצ לחיצה ימנית בשטח ריק כלשהו על שולחן העבודה ומתפריט הקיצור בחר 65שז6ססזק. אפשרויות התצוגה הניתנות להגדרה כוללות את מספר הצבעים, רזולוציית המסך, גודל הגופן וקצב רענון המסך. 3 | 55 6005ום | סש | בו | 588 500 | שחסזמַס ₪ :פופו +|| 6 30 85וטסוסה 60 ד | חס 8 ]| [ 1200800000 ] - [פ 24) זסוס פטזך פופאום 800 עס 800 06 | .ו | ץופק | |ן = תרשים 3.2 הכרטי'ס'ה 560085 בתיבת הדו-שיח 65חזסססזק שְג!ספוס טבלה 3.1 מתארת את האפשרויות הזמינות בכרטיסיה 5601005 להגדרת אפשרויות התצוגה. 4 |4ַה655]0+סזק 2000 פאוססחו/ טבלה 3.1 האפשרויות הזמינות בכרטיסיה פפַח56 להגדרת אפשרויות התצוגה אפשרות תיאור זסוס מציגה רשימה של עומק הצבע עבור מתאס התצוגה 8 ח5066 | מאפשרת לקבוע את הרזולוציה עבור מתאס התצוגה פותחת את המסייע זססססח65!פטסזד עְ3!ס15ש לאבחון תקלות תצוגה 0 פותחת את תיבת הדו-שית 65וז6קסזק עבור מתאס התצוגה, כפי שמתואר בהמשך. כדי לפתוח את תיבת הדו-שית ₪65זקסזק עבור מתאס התצוגה, לחץ על 660חַ₪0/8. טבלה 3.2 מתארת את האפשרויות המתקדמות עבור מתאס התצוגה. טבלה 3.2 האפשרויות המתקדמות עבור מתאם התצוגה כרטיסיה 0668 ובו קבוצת תיאור אפשרויות ץְ|מפוכם | מאפשרת את הבחירה בין האפשרויות סחס ||הח5, חס 8706 | או ז6חל0. האפשרות ז0%06 מאפשרת למשתמש לבחור כל גודל גופן רצוי. שווופט8קוחס6 | מאפשרת לבחור כיצד תתייחס 0 פצטסשחו/ לשינוייס בהגדרות המסך. לאחר שתשנה את הגדרות מספר הצבעים, עליך לבחור אחת מבין האפשרויות הבאות: 6 סקר 60 66 0508 > .565 שְ0150!3 אוסח 6ר פַהוץוססבּ 565 015013 שוסח 06 ץוסקה ‏ > . חוז65%8 +טוסחסו/ע צשסח 6 פחוץוקקה 061076 שו 5% > -05חו56 ץה01501 6 ז 00| מספקת את שם היצרן ומספר הדגם של כרטיס מתאם התצוגה המותקן. הלחצן 5 יספק לך מידע נוסף הכולל מצב ההתקן, הגדרת משאביס והאס התקן זה גורס להתנגשות עס התקן אחר. פרק 3: [6ַחּק |סשחס6 | 45 כרטיסיה קבוצת אפשרויות וב חסוהוחוס+ח1 1 15% || 5 זסזוחסו! 6מץד זסזוחסוו 5 זססוחסוו 6זה וס ה חסו666|678% ₪33 זסוס6 שימוש במספר צגים ל-2000 5וסחו/ נוספה האפשרות לתמיכה במספר תצורות צג. תיאור מספקת מידע נוסף אודות מתאם התצוגה, כגון מערך השבביס 10560ח6) המותקן בו, סוג ממיר 046 (פַסוהחה-0>-|מזופוס), כמות הציכרון וה-8105. מציג את כל המצבים הנתמכים על ידי כרטיס מתאם התצוגה שלך ומאפשר לך לבחור ברזולוציה, עומק צבע וקצב רענון מסך, הכל בצעד בודד. מספקת את שס היצרן ומספר הדגס של הצג המותקן. הלחצן 865ז6קסזק יספק לך מידע נוסף אודות ההתקן ויאפשר גישה למערכת העזרה ז00%6ח65!טטסזד שְגּוספוס, לשס פתרון בעיות עס התקן זה. מאפשרת לך לקבוע את קצב רענון המסך. אפשרות זו חלה רק על צגים להס פזפעוזוס של רמות הפרדה גבוהות (פזסעוז הסט|650-תפוה). אל תבחר שילוב קצב רענון/רמת הפרדה שאינו נתמך על ידי הצג שברשותך. אס אינך בטוח, פנה לתיעוד המצורף לצג, או בחר את אפשרות קצב הרענון הנמוך ביותר. מאפשרת לך להקטין בהדרגה את האצת החומרה של חומרת התצוגה שלך, כדי לסייע לך לבודד ולפתור בעיות תצוגה. מאפשרת לך לבחור את פרופיל הצבע עבור הצג שברשותך. ריבוי צגיס (פ5צְ150!3כ 6וקטוטו) מאפשריס לך להרתיב את שולחן העבודה שלך על פני יותר מאשר צג בודד, כפי שניתן לראות בתרשיס 3.3. 2000 פשוססחו/ תומכת בהרחבת התצוגה של על פני עד 10 צגיס בו-זמנית. 6 |83ה0+655|]0זק 2000 5ששסבחו/ 065000 6ח1 05ח16א6 0150185 6וקוזווחז זס 58 = .זו הסוח 10 01 התגווחואארת 8 80086 סק 60 |בז6הקוז6 6פט זפגוחחז 5ע8וס8ו0 סוסטוטו ‏ = סק 8005ב 4006168160 זס ([0ק) 601 החס6ז0זחו .58 (3) ה (חוהוח) עזהוחוזכן זסז 15ה6וח6זוט6ז 6ז8צוסזה ה = 06 015095 ץ081ח8600 תרשים 3.3 ריבוי צגים חשוב כאשר אתה מעוניין להשתמש בריבוי צגים, עליך להשתמש במתאמי מסך בעלי אפיק 001 (66%חח60ז%0ח1 +ה6חהסק 60 |הזםתקחוסק) או אפיק ₪67 (זוסק 05וח6780 06001078600). אס אחד ממתאמי התצוגה הוא מתאס המובנה בלוח האס של המחשב, עליך לקחת בחשבון את הנקודות הבאות: + מתאס התצוגה המובנה תמיד הופך להיות מתאס התצוגה המשני. הוא חייב להיות תואס לתצורת ריבוי צגיס (0800|6ח 600 שְ8!ספוס-שוטוא). > עליך להתקין ולהגדיר את 2000 פושסטחו/ לפני שתתקין במערכת מתאס תצוגה נוסף. אס במהלך ההתקנה תזהה 2000 פוסטחו/ מתאס תצוגה מובנה, היא תבטל אותו. > מערכות מסוימות מבטלות כליל את מתאס התצוגה המובנה מייד עס זיהויו של מתאס תצוגה נוסף. אס אינך מצליח לעקוף אפשרות זו מתוך 8105 המערכת, לא תוכל להשתמש במתאם מובנה וה לצורך ריבוי צגיס. בדרך כלל בוחר 8105 המערכת את מתאם התצוגה העיקרי, בהתבסס על סדר חריצי ההרחבה בתקן 61ק. אבל, במחשביס מסוימיס מאפשר 8105 המערכת למשתמש לבחור את התקן התצוגה העיקרי. אינך יכול לעצור את צג ברירת המחדל. זו נקודה חשובה במקרה של מחשבים ניידיס עס תחנות עגינה (ח900ו5 פַחו)ססכ). לדוגמה, תחנות עגינה מסוימות מכילות כרטיס מתאס תצוגה; בדרך כלל מבטלים, או מכביס מתאמיס אלה את הצג המובנה של פרק 3: [שַחּק |סשחהס6 | 47 המחשב הנייד. אפשרות ריבוי הצגיס לא תוכל לפעול במחשבים כאלה, אלא אס תצמיד לתחנת העגינה מספר מתאמי תצוגה. הגדרת ריבוי צגים בסביבה מרובת צגיס עליך להגדיר כל צג בנפרד. כדי להגדיר את סביבת העבודה שלך לסביבה מרובת צגים, פעל כך: 1. פתח את לוח הבקרה ולת לחיצה כפולה על שְ8וספופ. 2 בתיבת הדו-שית 65זסקסזק עה|ספום בחר בכרטיסיה 567085. 3 לחץ על מספר הצג המייצג את התקן התצוגה העיקרי. 4. בחר את מתאס התצוגה עבור הצג העיקרי, ואו בחר את עומק הצבע ואת הרזולוציה התואמת. 5 לחץ על מספר הצג המייצג את התקן התצוגה המשני הראשון. 6. בחר את מתאס התצוגה עבור הצג המשני, ואו סמן את תיבת הסימון ץח 0ַח66אם זסס הסוח 5וח+ ססחס 0656000 פאוססחו/. 7 בחר את עומק הצבע ואת הרזולוציה התואמת עבור הצג המשני. 8 במידה וקיימיס צגיס נוספיס, חזור על שלבים 5-7. 0 פסשחו/ משתמשת בתפיסת שולחן העבודה הווירטואלי כדי לקבוע את היחסים ביו הצגיס. שולחן העבודה הווירטואלי נעזר בנקודות ציון (קואורדינטות) כדי לעקוב אחר מיקומו של כל שולחן עבודה מוצג. נקודות הציון של הפינה השמאלית העליונה בצג העיקרי יישארו תמיד 000. 0 פאוסטחו/ קובעת את נקודות הציון עבור הצג המשני, כך שכל הצגיס יוצמדו אחד לשני בשולחן העבודה הווירטואלי, ובכך ייצרו אשליה של שולחן עבודה אחד גדול, בו יכול המשתמש לחצות מצג אחד לאחר מבלי יילאבדיי את סמן העכבר שלו. כדי לשנות את מיקומי הצגיס בשולחן העבודה הווירטואלי, בכרטיסיה 561095 לח על ץ06ח106 וגרור את הסמל המייצג את הצג למיקוס הרצוי. מיקומו של הסמל מציין את נקודות הציון עבור מיקומס היחסי של הצגים בין אחד לשני. 8 |8ה0+655|]0זק 2000 5ששססחו/ איתור וטיפול בתקלות ריבוי צגים אס אתה נתקל בבעיות בנוגע לריבוי צגים, היעזר בטבלה 3.3 כדי לנסות לפתור בעיות אלה. טבלה 3.3 טיפים לאיתור וטיפול בתקלות ריבוי צגים תקלה פתרון אין פלט בצג המשני הפעל (460/8%6) את ההתקן בתיבת הדו-שיח עְ!ספום 5 ודא שבחרת את זפטוזס התצוגה המתאיס. אתחל את המחשב כדי לוודא שהצג השני מאותחל. אס לא, בדוק את מצב מתאס התצוגה בחלון 668 . החלף את סדר המתאמים בחריצי ההרחבה (המתאם העיקרי צריך להיות מתאים לשימוש כמתאם משנס. תיבת הסימון 0ח%6אם בתיבת הדו-שיח 65ז6קסזק עְ|ספום בחר בצג המשני, לא 0656070 פאוססחו/צ וח | בעיקרי. זסזוחסו 15 סזחס אינה | ודא שמתאם התצוגה של הצג השני נתמך (מאפשר ריבוי זמינה. צגיס). ודא ש- 2000 פושססחו/ מסוגלת לאתר את הצג המשני. יישוס כלשהו אינו הפעל את היישוס במסך העיקרי. מצליח להציג פלט בצג | הפעל את היישוס במסך מלא (15-005! ח56766-||ט=) או המשני בחלון המוגדל לגודלו המירבי (צוסבחו) 260וחואפּו!ז). בטל את אפשרות הצג המשני כדי לבדוק אס התקלה היא עניין ייחודי לנושא התמיכה בריבוי הצגים. סיכום שיעור בשיעור זה למדת שמשתמשים, להס יש הרשאות לטעון או לפרוק פופטוזס, יכולים גס להתקין ולבדוק פוזפטוזשם של התצוגה. ב- 2000 פוססחו/ אתה יכול לשנות את הרזולוציה באופן דינמי מבלי לאתחל את המערכת. למדת גם שכדי לצפות או לשנות את מאפייני התצוגה, כגון מספר הצבעים, רזולוציה, גודל הגופן או קצב רענון המסך, אתה משתמש בסמל ₪198 בלוח הבקרה. בנוסף למדת ש- 2000 פאוס6חו/ תומכת בריבוי צגים, עד 10 צגיס נוספיס בו-ומנית, וכי עליך להגדיר כל צג בנפרד. בסיכומו של שיעור וה נכלל סעיף הדן בנושא איתור וטיפול בתקלות המשויכות לריבוי צגיס. פרק 3: [6ַח8ק |סשחס6 | 49 שיעור 3: הגדרת אפשרויות מערכת ההפעלה כדי להגדיר הגדרות מערכת אתה משתמש במספר תוכניות בלוח הבקרה. תיבת הדו-שיח 0067065 5506 מאפשרת לך להגדיר: % אפשרויות ביצועיס > גודל קבצי רישוס המערכת (ץ₪6015%) > משתנים סביבתיים > הגדרות אתחול והתאוששות תוכניות לוח הבקרה בהן תשתמש לביצוע הגדרות המערכת משפיעות על סביבת מערכת ההפעלה, ללא קשר למשתמש המחובר למערכת. לאחר שיעור זה, תוכל . להשתמש בלוח הבקרה להגדרת מערכת ההפעלה. זמן לימוד משוער: 30 דקות אפשרויות ביצועים לתוכנית לוח הבקרה הראשונה המאפשרת לך לבצע הגדרות במערכת ההפעלה ניגשיס מתוך תיבת הדו-שיח 65זס6קסזק וה5/506. כדי לצפות בהגדרות הביצועיסם של מערכת ההפעלה, לח לחיצה כפולה על הסמל 5/5080 בלוח הבקרה, בחר בכרטיסיה 6 ולח על 5הסק0 66ח8זס+ז6ק. תיבת הדו-שיח 5חסק0 6סחהחזס+זסק מוצגת בתרשיס 3.4. |<|?| 5 6סחהחזס]זסק 506 חסוסבסוקקה -] :זט 66חה זט ]סק 6קוחחוסק 5 וחטסזממ 7 פחסובּם)\קקה ) ץ'זסותסו |הטפזוש - | 8 96 :וז || זס] 526 6!ו] הַחוְהָבק |בוסד 36... תרשים 3.4 תיבת הדו-ש'ח 0005 66חהחחזס!ז6ק 0 |8ח0)655|0זק 2000 5אוסחו/ האפשרויות בתיבת דו-שיח זו מאפשרות לך להגדיר את תגובת היישומים (חסוס8סווסק א 6), שהיא הקדימות אותה מקבלים יישומיס הפועלים בקדמה מול יישומיס הפועלים ברקע, ואת הזיכרון הווירטואלי. תגובת היישומים 0 פאוססחו/ משתמשת בהגדרות תגובת היישומים (56ח0ק₪650 חסספסו|סקה) כדי להבדיל בין משאבי מעבד המוקציס ליישומיס הפעיליס השונים. אס תבחר באפשרות 5 יופנו מירב המשאביס ליישומיס הפועליס בקדמה (היישוס הפעיל, וה המקבל את קלט המשתמש), אך אס תבחר באפשרות 567/666 6חטסז88660 יוקצו מידה שווה של משאבים לכל היישומיס הפועלים. זיכרון וירטואלי מודל הויכרון של 2000 פשספחו/ מבוסס על מרחב כתובות ליניארי, שטוח, בן 2 סיביות (50806 2007655 332-016 80| ,68ח1ו1). 2000 פאוססחו/ משתמש במערכת ניהול זיכרון וירטואלי (וח506ץ5 %ח306706ח13! ץזסוח6ו |הנסזו) כדי לנהל ציכרון. למערכת זו מספר יתרונות, כולל: > האפשרות להפעיל במקביל יותר יישומיס מאשר ניתן להפעיל באופן רגיל, תוך שימוש בכמות הזיכרון הפיסי המותקן במחשב. > הגנה על משאבי הזיכרון. ניהול הזיכרון הווירטואלי מסייע למנוע מצביס בהס הליך (00655זק) אחד חודר לתחוס מרחב הזיכרון של הליך אחר. המונח זיכרון פיסי (ץזסוחסוח |68ו5ץחק) מתייחס לרכיבי חומרת זיכרון ₪4 המותקניס במחשב. המונחת זיכרון וירטואלי (ץזסוחס1 |פשזוצ) מתייחס לאופן בו מערכת ההפעלה הופכת זיכרון וה לזמין עבור יישומים. 0 פוססחו מייצגת כל בית (פ6ץ8) זיכרון, הן פיסי והן וירטואלי, בכתובת ייחודית. כמות ה-8₪4% הפיסי המותקן במחשב מגביל את מספר הכתובות הפיסיות הזמינות. אבל, מספר הכתובות הווירטואליות מוגבל רק למספר הסיביות (טוט) שבכתובת הווירטואלית. ל- 2000 פאוסחו/, אשר משתמשת בסכמת כתובות וירטואליות בגודל 2 סיביות, יש 468 של כתובות וירטואליות זמינות לשימוש. מנהל הזיכרון הווירטואלי (!אש, זססַהּחפו] ץזסוח6ו |הטסזו) מנהל את הזיכרון. ל-ו! יש שני תפקידים עיקריים: > אאצ מתחזק טבלת מיפוי זיכרון (פַחוססגוי ץזסוחסוי). טבלה זו עוקבת אחר רשימת הכתובות הווירטואליות השייכות לכל הליך, והמיקוס הממשי בו מאוחסניס הנתוניס אליהםס מתייחסות כתובות אלו (ראה תרשים 3.5). כאשר מטלה (680זח1) מבקשת גישה לזיכרון, היא מבקשת מרחב כתובות וירטואלי (52806 21007655 |8ט)זו/). אא משתמש בכתובת המבוקשת על ידי המטלה כדי פרק 3: וחק |סשהס6 | 51 לנסות ולאתר את הכתובת הפיסית המקבילה. אז היא מעבירה את הנתוניס שהתבקשו על ידי המטלה. > ואש מעביר את תוכן הזיכרון אל ומאת כונן הדיסק הקשיח, לפי הצורך. תהליך זה נקרא פַָחוּפָ? (דפדוף או החלפה). ו 565 [זסוהסרוו |63ו5עחק 6 8007055 |8טזו/ ץזסוחסוח הצ ב" 06% -6 ב תרשים 3.5 מנהל הזיכרון הווירטואלי (ואויזצ, זססַבּח8ו₪ ץוסוחסו |הטסזוצ) מרחב כתובות וירטואלי כתובת וירטואלית (2007655 |פטשזו) היא מרחב הכתובות בו משתמש יישוס כדי להתייחס לזיכרון. כאשר הליך מופעל בסביבת 2000 פווססחו), מציג אואצ בפני היישוס מרחב כתובות וירטואלי בנפח של 468 (ראה תרשיס 3.6). 5ז 6סוח-!6ח'וס) ]10 650/60 30 561-006 זס1 650/60 5 661-006 תרשים 3.6 מרחב כתובות וירטואלי (50866 1001655 |השזוצ) 2 |3הח0+655|]0זק 2000 5ששססחו/ נפח זה של 468 מרחב זיכרון וירטואלי מחולק כך: > 208 העליוניס שמוריס עבור המערכת או עבור מטלות מצב ליבה (1006-|06ז66 5 זחד) בלבד. החלק התתחתון באזור 268 העליונים, ממופה ישירות על ידי החומרה. הגישה לחלק תחתון וה היא מהירה ביותר. > 2068 התחתונים ומינים עבור שני סוגי מטלות מצב-משתמש (56-1006 5 ): לדוגמה, יישומים ומטלות מצב ליבה (6805ז17 006!/-|6ח667). ואוא יכול להעביר אותס לכונן הדיסק הקשיתח בעת הצורך. 2000 פוספחו/ מחלקת את החלק העליון למאגר מוחלף (|000 6ַסְפָהק) ולמאגר שאינו מוחלף ((00ק 6ַסְאְהסחסא). כתובות במאגר המוחלף יכולות להיות מועברות (0ַ6סִ8א54) לדיסק, אך אלו שבמאגר שאינו מוחלף חייבות להישאר בזיכרון הפיסי. גודל כל דף הוא 8א4. פחוסְבּק תהליך העברת הנתוניס אל ומאת הזיכרון הפיסי נקרא פַחופָק (דפדוף, החלפה). כאשר הויכרון הפיסי מתמלא ומטלה וקוקה לגישה לקוד או נתוניס, אשר כבר אינס בזיכרון הפיסי, מעביר |אוא/ מספר דפים (פ6פָ28) מהזיכרון הפיסי לאזור אחסון הנקרא קובצ 6וחִסְפָּק (ראה תרשים 3.7). אוא/ טוען את הקוד או הנתוניס שהתבקשו על ידי המטלה לאזור הזיכרון הפיסי שהתפנה. |5109עחק ץזסוח6!! |הטזזו% = 007655 |הטזו ץורח זו 06 . | 86 | 7 ₪ | | 89955 ₪ ופ | 2 תרשים 3.7 פַחוסַָק מרחב הכתובות הווירטואליות המוקצות להליך מחולק ל- פסַאַ8ק חו|8 או ל-8465ק 0ו|8/ח1. 28065 6וו3 הן אותס דפיס הממוקמיס בזיכרון הפיסי ואשר וזמיניס עבור ההליך. 8065 6וואצח1 הן דפים שאינס קיימיס בויכרון הפיסי. הס אינס זמיניס להליכים ואינס מאוחסנים בדיסק. כאשר מטלה מבקשת גישה ל-8065ק 6ו|8 מפיק המעבד 816 6חַבּק. או מיירט, או לוכד, את השגיאה, מאתר את הדף המבוקש ואז טוען אותו מהדיסק למסגרת דף פרק 3: [פח8ק |סשחהס6 | 53 פנויה (806] 6חָק 66ז) בזיכרון הפיסי. ובכיוון ההפוך, כדי לפנות ויכרון פיסי לוקח |או את תוכנס של דפיס מסוימים ומעביר אותם לדיסק. ואוא מבצע שלוש משימות כחלק מתהליך פַחוּחָפק : + הוא קובע איה דפים יש להסיר מהזיכרון הפיסי, כאשר זה מתמלא. אואצ עוקב בדריכות אחר הדפיס השוכניס כרגע בזיכרון עבור כל הליך. לקבוצה זו של דפיס ניתן להתייחס כאל ערכת העבודה של ההליך 560 פחואזס) 655'5ססזק). אחאצ משתמש במדיניות פַחופָאכ |068!, על בסיס ראשון-נכנס ראשון-יוצא (1=0=), כדי לקבוע איזה דפים יש להוציא מהויכרון. הנתוניס ששהו את משך הזמן הארוך ביותר בזיכרון הפיסי יהיו הראשוניס להיות מוסריס ממנו. כאשר מטלה מחוללת וט סחָפק בוחן או את ערכת העבודה של הליך המטלה ואז מעביר לדיסק את הדפיס ששכנו את משך הזמן הארוך ביותר בזיכרון הפיסי. > הוא מביא דפיס מהדיסק לזיכרון הפיסי, תהליך הנקרא 9חוח606= (הבאה). אמאצ גס משתמשת בשיטה הידועה כ- 8ַחו6105067 חזוצו פַחוסָבק סההוחסכ. משמעות שיטה זו היא שכאשר נוצרת )וט 6ח08 טוען אואצ את הדף הנדרש אל הזיכרון, ובנוסף גם חלק מהדפים הסובביס אותו. פעולה זו מפחיתה את מספר ה-80|65= 6אַבּק המתחוללות. > הוא קובע היכן יש לשיס דפיס שאוחזרו מהדיסק. אם הזיכרון הפיסי אינו מלא, טוען ואצ את הנתוניס אל הדף הפנוי הראשון. אס הזיכרון הפיסי מלא, קובע ואואט איוה דף או דפים יועברו לדיסק, במטרה לפנות מקום בזיכרון הפיסי עבור הדפים המאוחזרים מהדיסק. גודל קובץ פַחופָבּק כאשר אתה מתקין את 2000 פווספחו/ יוצרת תוכנית ההתקנה ₪6 פַחוחָ8ק לציכרון הווירטואלי בשס 28860!6.575. הקוב נוצר במחיצה בה הותקנה 2000 פשספחו/ו. גודלו המינימלי של הקוב הוא 28. גודל ברירת המחדל עבור קוב גה בסביבת 008ן0+055זק 2000 פאוססחו\ (שהוא גס הגודל המומלצ) הוא פי 1.5 מכמות זיכרון ה-%₪ הכולל המותקן במערכת. בדרך כלל תוכל להשאיר את גודל ה-₪6 פַחופָ8ק כפי שהוגדר כברירת מחדל על ידי המערכת בעת ההתקנה. במקריס אחדים, כגוןו במקרה שאתה מפעיל מספר רב של יישומיסם בו-וּמנית, ייתכן שתרצה להשתמש בקובצ גדול יותר, או במספר 65!₪ פַחוְָּק. כדי להגדיר ₪6 פַחופָק, פתת את תיבת הדו-שיח 5הססק0 670708066ק ולתצ על 66 תיבת הדו-שית שזסוחפו |הסזו מזאהה את הכונניס בהםס מאוחסניס 5 וחק ומאפשרת לך לשנות את גודל הקוב בכונן נבחר (ראה תרשים 3.8). 5 30108 לעולס אינס קטניס אל מתחת לגודלס הראשוני, שהוגדר בעת ההתקנה. שטח 86 חַחוְפָהּק שאינו בשימוש נשאר זמין לשימושו הפנימי של מנהל הגיכרון הווירטואלי (ואו/) של 2000 פאוספחוצ. 4 |83הח1655]0סזק 2000 פאוססחו/ אס תגדיר את גודלו הראשוני של ה-8!6 פַחופָּ?] באופן משמעותי קטן מהגודל המומל, עשויה 2000 5שספחו/ להציג את תיבת ההודעה החטוהוחוו! ץזסרח16 |הטסזו/ - 5אוססחוש שס] ססד זמן קצר לאחר שתתחבר אחרי השינוי (ראה תרשים 3.9). הודעה זו מציינת ש-5שססחו/ הגדילה את גודל ה-6! פַחופָהּק של הזיכרון הווירטואלי שלך. בעת שתהליך וה מתרחש, ייתכן שהיישומיס הפעילים יפעלו לאט יותר מהרגיל, מפני שכל בקשה לזיכרון המתבצעת מיישומיסם אלה עשויה להידחות. רק משתמשים בעלי הרשאות 801 150חו0ח4/0 יכוליס להשתמש בתוכנית 5506 כדי לשנות את גודלו של ה-06 פַחוחָּק. 3 (8י]) 5026 6 הַחוהָבּק [ו306 | סוחצוס/]. פשוזם 5 ₪ 5 6 56/6000 זט 5126 ₪6 הַחוסָבס -ן ₪2 בי ₪ 699 :30|6|וה/ם 50866 55 :(18י]) 5026 |8וטותך | 6% 5 | :(88]) 5026 18300 5 | זס] 5026 ₪6 הַחוּהָהּ ה+סד -| 2088 :| החנווחוחווי 8 ו 8 96 = :660ה6סו| הזו 6 הת | 8 :506 עפמח להפזוט) 0 (18]) 5126 0150 החטוחואבה] | שש תרשים 3.8 הגדרת 86 פַחוּחָבָק |א. אס ] סס 1 הוטוחווחווא עזסחו6 |בּטוזזו ל - 5אוסנחו/ר םזוי זגוסע ]0 5126 6ח!! הַהופהשזסחו פו 5אוסבחו/א .עזסהחסוח |הגוזזועי חס עשיס! 5 הח506ע5 זגוס /" 6 עב 8חסו)הסו|קקב שהחס5 זס] 16016515 עזסוחטוח ,0655סזכ פור!! החוזגו .6 הַחוסָהק עזסתחסות .ק|16] 566 ,,הסו)בוחזס/חו שזסוח זס = .בפוחסם תרשים 3.9 הודעת אזהרה לגבי זיכרון וירטואלי קטן מדי כפי שנדרש, 16 8ח1פ8ק גדל מגודלו הראשוני לגודל המירבי המוגדר. אס, כאשר גודל ה-₪16 פַחופָפּת מגיע לגודלו המירבי, תציג דרישות נוספות למערכת על ידי הפעלת יישומים נוספים, ייתכן שתורגש ירידה בביצועי המערכת. כאשר אתה מאתחל מערכת 2000 פצוסחו/, משנה מערכת ההפעלה את גודלס של ה-65!₪ פַחופָ8ק לגודלס הראשוני. פרק 3: [6ַח8ק |סשהס6 | 55 60157 6 בתחתית תיבת הדו-שליח עזסוח6! |הנסזו הנראית בתרשים 3.8, תמצא את האפשרות 6 60150 וחטוזואהּו, המאפשרת לך להגדיר את גודלו המירבי של קוב רישוס המערכת (6!₪ ץ₪69150). הגדרה זו אינה שומרת מקוס עבור קובצ הרישוס, כך שייתכן מצב בו רישוס המערכת לא יוכל לגדול לגודל המירבי המוגדר לו. הגדרה זו פשוט מגבילה את הגודל אליו יוכל לגדול רישוס המערכת. למידע נוסף אודות רישוס המערכת (ע6015), ראה פרק 4. שיפור ביצועים ניתן לשפר את ביצועי המערכת במיגוון דרכים. ראשית, אס במחשב שלך מותקן יותר מכונןו דיסק קשיח יחיד תוכל ליצור ₪6 8ַחו89? עבור כל אחד מהכונניס. פיזור המידע במספר 865 פַחוְפָק משפר את ביצועי המערכת, מפני שבקר הכונניס יכול לקרוא ולכתוב אל וממספר כונניס בו-ומנית. כאשר וא/ מנסה לכתוב את נתוני ההחלפה לקוב, הוא מנסה לעשות ואת לקובצ שבדיסק הפנוי ביותר (מבחינת פעולה, לא נפתח דיסק). שנית, תוכל לשפר את ביצועי המערכת שלך על ידי העברת ה-6א₪ פַחופָבּק לדיסק שאינו דיסק המערכת בו מותקנת תיקיית השורש טססזו506ץ5) של 2000 פאוססחו/), שהיא כברירת מחדל התיקיה זחחו/. העברת ה-6!₪ פַחופָהּ? אל מחוצ לכונן המכיל את מחיצת האתחול, מונעת תחרות בין בקשות הכתיבה והקריאה השונות. אס תציב את ה-6 פַחוּפָּם במחיצת המערכת של 2000 פווססחו/ כדי לאפשר שחוזור, נושא הנדון בסעיף הגדרות אתחול והתאוששות שבהמשך, עדיין תוכל לשפר את ביצועי המערכת על ידי יצירת מספר 0665 פַחוחָפק. מכיון ש-פא/% מנהל את פעולות הכתיבה ל-65! פַחוְפָגק לפי רמת פעילות הדיסק בו מאוחסן הקובצ, תתקיים פעילות כתיבה פחותה ביותר לדיסק בו מחיצת המערכת. שלישית, תוכל לשפר את ביצועי המערכת על ידי קביעת גודלו הראשוני של ה-6 פופ לערך המופיע בתיבה 526 וחטחואגו! שבתיבת הדו-שיח ץזסוח6וא |הטסזו/. פעולה ו מקצרת לאפס את משך הזמן הדרוש להגדלת הקובצ מגודלו הראשוני לגודלו המירבי. הערה כאשר אתה מחיל הגדרות חדשות, ודא שאתה לוחץ על 5% לפני הלחיצה על 06. משתנים סביבתיים משתניס סביבתיים (380|65/ זחסוחחסזוטחם) מגדיריס את נתוני סביבת המשתמש, וחס מכיליס מידע כגון כונן, נתיב או שס קובא. משתניס סביבתייס מספקים מידע בו משתמשת 2000 פווספחו/ לשליטה ביישומיס שוניס. לדוגמה, משתנה הסביבה קאפדך מציין היכן יאחסן יישוס את הקבציס הזמניים שלו. 6 |3ה0+655|]0זק 2000 5ששססחו/ בתיבת הדו-שיח ₪65זקסזק הה506ץ5 בחר בכרטיסיה 0/80660 ולתצ על ז+חהסוהחסזוצח= 5. כעת, כפי שניתן לראות בתרשים 3.10, ניתן לראות את משתני המערכת של המשתמש ושל המערכת המשפיעים כרגע על תפקוד המערכת. משתני סביבת המערכת משתני סביבת המערכת (180|65ז8/ +%חסוהחסזוטחם ה506ץ5) חלים על כל המערכת. כתוצאה מכך, משתנים אלה משפיעים גם על כל המשתמשים במערכת. בעת ההתקנה מגדירה תוכנית ההתקנה 5605 את משתני המערכת המהווים את ברירת המחדל, כולל את הנתיב למיקומס של קבצי 2000 פווססחו/. רק משתמש בעל הרשאות 07ז15078חווח0 יכול לשנות, להוסיף או להסיר משתני סביבת מערכת. |<|?| זה )חסהוחטזוצח ] 360 56והוחח0ה זס] 80165וז/י זפ | ב - בוו 6וסבוזב/ 66 2 סע ד 0 1 חק 0 מספו ות ד פיאוסטחועע 55 ;05201 2% 55003 דד הסט 0521 = ...זע ד 52 ד 2 6 יב ור [ 5 תרשים 3.10 הגדרת משתנים סביבתיים משתני סביבת המשתמש משתני סביבת המשתמש (8065וז8 )+חסוהחסזוטתם ז56) שונים עבור כל משתמש בכל מחשב. משתני הסביבה של המשתמש כוללים כל הגדרה המבוצעת על ידי המשתמש (כגוו תבנית שולחן העבודה) ומשתניס המוגדריס על ידי יישומים (כגון הנתיב לקבצי היישוס). משתמשים יכולים להוסיף, לשנות או להסיר את משתני הסביבה שלהס בתיבת הדו-שית ₪65ז6קסזק וח5%6ץ5. פרק 3: [6ח8ק |סשהס6 | 57 כיצד קובעת 2000 פשסצחו/ש את משתני הסביבה 0 פשוססחו/ קובעת את משתני הסביבה בסדר הבא : % כברירת מחדל מנתחת 2000 פאוססחו/ את הקוב אַפ.6אססיט, אס הוא קיים, וקובעת את משתני הסביבה המוגדרים בו. % 2000 פשססחו) קובעת את משתני סביבת המערכת. אם אחד ממשתני סביבת המערכת יוצר התנגשות עס הגדרת הסביבה שבוצעו בעקבות ניתוח הקוב %, יהיו משתני סביבת המערכת המשתנים שיוגדרו. % 2000 פשססחוצ קובעת את משתני סביבת המשתמש. אס אחד ממשתני סביבת המשתמש יוצר התנגשות עס הגדרת הסביבה שבוצעו בעקבות ניתוח הקוב או מהגדרת משתני סביבת המערכת, יהיו משתני סביבת המשתמש המשתניס שיוגדרו. לדוגמה, אס בקוב> 66.286א06פ20 מופיעה ההגדרה :6=קואד ז55 ומוגדרת הגדרת משתמש קןואםד:א=קואד, תהיה הגדרת סביבת המשתמש (קואםז:א) גו שתחול על המערכת. הערה אתה יכול למנוע מ- 2000 פווססחו/ מלבחון את הקובץ א8פ.66אפסטטה, על ידי עריכת רישום המערכת (עָ89080) וקביעת הערך 0 (אפס) עבור הרשומה 6שאסססטַ6פזבּק. הרשומה 6סא06ז560ז3ץק נמצאת תחת המפתח חסףס!חוש\ חסופזס/%ח6וט דא 5אוססחו/ע)50%סזסוו א הצ ד 55550 דאםאהט6 צסשאה הגדרות אתחול והתאוששות תיבת הדו-שיח 0067065זק וח5%6ץ5 שולטת גס בהגדרות האתחול וההתאוששות של המחשב. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 65ז6קסזק 5/5906 תוכל, מלבד לשימוש בסמל הח5%6/ץ5 בלוח הבקרה, ללחוצ לחיצה ימנית על הסמל זססטקוח60 ץא, ללחוצ 65וסקסזק ולבחור בכרטיסיה 660חַ20/8. בכרטיסיה 40/8660 לח על ץז6 ₪660 30 02ש5097. תיבת הדו-שיח /ז₪66008 6חה ק0שז9ו5 מכילה שתי קבוצות נתונים, כפי שניתן לראות בתרשיס 3.11. ההגדרה בתיבה קשז9ו5 5/5906 (הפעלת מערכת) קובעת את אופן הצגת תפריט ז0806] 800%. האפשרויות בקבוצה 6זטוו8] וח5%6/ץ5 מנהלות את הפעולות שמבצעת 2000 פאוססחו/ במקרה של כשל במערכת, אשר גורס לעצירת המערכת. כשל מערכת (שזטוו8] וח500ץ5) הוא אירוע חריג חריף הגורס למערכת ההפעלה 0 פאוססחו/ לעצור את כל ההליכיס הפעילים בה. כשלי מערכת ידועיס גם בשמות פ5זסזזם ה6ל5/5 |86= או פזסזזם ח66ז56 6טום. 8 |83ה0+655|]0זק 2000 5ששסשחו/ [<|?. 16009 שחהּ קטוז3ו51 553700 ה6ל5 5 -ן :5556 החסה וסקס 5ו6]30ם 135506560 "]8ח0ו655)סזק 2000 5אם .5060005 3 30] זס] 550605 הַחוב זסקס )0 1156 שבוספום. שן שזוו8=] הח6ל5ע5 | וח5ל5/י5 56 50 השעש חב פפוזש. -] 807% 80/6 זפוהוחחטם. חה ח56. - ] ספ !]0108 החסטנוה. ‏ -] חסוסהחזוס'ח1 הַהוהַַטס6 6פוזעעי - (8א 64) קוחכ 16 |הח5 :סוכ קחחנום ||58. קחווחו[י] 0% 556 טש שח שזכ כ קן | שש תרשים 3.11 הגדרות אתחול והתאוששות הפעלת המערכת כאשר אתה מפעיל את המחשב, מציגה המערכת תפריט אתחול (טחס) 800%), אשר מציג רשימה של כל מערכות ההפעלה במחשב, במידה ומותקנות במערכת מערכות הפעלה נוספות. כברירת מחדל בוחרת המערכת באחת ממערכות ההפעלה ומציגה מונה מופחת (ופוחוד חששס0שחטס6). אס לא תבחר במערכת הפעלה אחרת, תאותחל המערכת עס מערכת ההפעלה שנבחרה מראש עס הגעת המונה ל-0 או לאחר הקשה על זסזחם. כדי לקבוע איוו מערכת הפעלה נבחרת מראש, או את משך הזמן בו יופיע המונה והאם בכלל להציג את תפריט האתחול, פנה לתיבה 508700 וח6ל5ץ5. כשל במערכת טבלה 3.4 מתארת את ארבע האפשרויות לכשל במערכת שמספקת 2000 פשספחו\ כדי לסייע למשתמש במקרה של כשל במערכת. חשוב | כדי שיתאפשר לך להגדיר את אפשרויות הכשל במערכת, עליך להיות מחובר למערכת בחשבון החבר בקבוצת המנהלים (קטסז6 5זסז8ז50וחוחזסה). פרק 3: [פח8ק |סשחהס6 | 59 טבלה 3.4 אפשרויות התאוששות אפשרות 6 0+ %ח6/6 חב 66וז/ 9 55% 56 חורה חה 0ח56 + 0% צץוה6וה ססות 6009089 6סוז/ חסוהותזס?חך מידע נוסף סמן את תיבת סימון זו כדי ש-2000 פאוססחו/ תרשוס אירוע ליומן המערכת כאשר המערכת עוצרת באופן פתאומי. סמן את תיבת סימון זו כדי לשלוח התראת ניהול למנהלי המערכת כאשר המערכת עוצרת באופן פתאומי. סמן את תיבת סימון זו כדי לגרוס ל- 2000 5אוסטחו/ע לאתחל את המערכת כאשר המערכת עוצרת באופן פתאומי. סמן את האפשרות הראשונה בקבוצה זו כדי לציין איה מידע אמורה 2000 פשוסחו/ לרשוס לקובצ קוחטס, ששמו קחס.ץזסוחס1. ארבע האפשרויות הזמינות הן: 6סא לא נכתב דבר לקובצ קוחטפ. קוחטכ ץזסוח16/ [31וח5 כמות מינימלית של נתוניס יירשמו לקוב סוחטס. השטח הנדרש בקובצ ההחלפה הוא א64. תיקיית ה-קוחטפ הקטן מאחסנת היסטוריה של 5סחטפ אלה וניתנת להגדרה. כברירת מחדל, התיקיה לאחסון קוטס זיכרון קטן היא הווחו ] 00% 556 %. קוחטם +ץזסוח16! [6חז6א רק ויכרון ה-|46706 (ליבה) נרשס לקוב קוחטפ. תלוי בכמות זיכרון ₪49 המותקן במחשב שלך, צריכים להיות 50 עד 80018 פנוייס ב- ₪6 פַחוְחָהּק. קוחטכ ץזסוח16! 601666 כל תוכן זיכרון המערכת נרשס כאשר המערכת עוצרת באופן פתאומי. לשס כך צריך שיהיה בכונן האתחול 6 פַחוּפָהק גדול דיו לאחסון כל נפח הציכרון גח, ועוד 8ו/1. הערה | 2000 פאוססחו/ תמיד כותבת את אותו קובץ בשם קחא.ץזסוחפויז. לאחר קריסת מערכת עליך לשנות את שמו של הקובץ, כדי שהוא לא יוחלף על ידי קובץ חדש שייווצר. 0 |8ח0)655|0זק 2000 5אוסחו/ כדי שהאפשרות חהסספחזס)ח1 פַחוסְפָטט6כ וזש תפעל כראוי, יש לעמוד בדרישות הבאות: %> חייב להיות ₪6 פַחופָ3ק במחיצת המערכת (זו בה קיימת התיקיה 006זח5/506). + גודלו של ה-86 פַחופָ? חייב להיות לפחות 188 גדול יותר מכמות זיכרון ה-₪4 הפיסי המותקן במערכת. > חייב להיות מספיק נפח דיסק פנוי כדי שניתן יהיה לכתוב את קוב סוחס במיקוס המוגדר. כדי להחליף קובצ קיים, סמן את תיבת הסימון ץח 8‏ סהעחסטס 6 8ח50ואס שבתחתית התיבה 6זטוו3] 556 בתיבת הדו-שיח 0ח8 503702 ץז תרגול: שימוש בלוח הבקרה לשינוי הגדרות מערכת ההפעלה בתרגול גה תשתמש בכרטיסיה 40/8660 של תיבת הדו-שיח 6165קסז הח6ז5/5 כדי לשנות חלק מהגדרות המערכת. ראשית, תשנה את משך הזמן בו מופיע תפריט האתחול (טח6ו 800). אחר כך תשנה את גודל ה-86 פַחוּפָבּק, ולסיכוס תוסיף ותבחן את משתני סביבת המערכת החדשים. תרגיל 1: הפחתת משך ההמתנה בעת האתחול בתרגיל ה תפחית את משך העיכוב בעת אתחול המערכת על ידי שינוי מספר השניות לפני שתיטען מערכת ההפעלה של ברירת המחדל. הערה אם במחשב שלך מותקנת |0008ו655/סזק 2000 פוסטחוצ כמערכת ההפעלה היחידה, דלג על תרגיל 1 ועבור לתרגיל 2. אם תרצה לבצע את תרגיל 1 בכל מקרה, לשם התרגול 1 בלבד, זכור רק שלשינוי שתבצע לא תהיה השפעה כלשהי על המחשב שלך. > 1 כדי להפחית את משך העיכוב בעת אתחול היכנס למערכת באמצעות חשבון משתמש ז07ז508וחח0. . בלוח הבקרה, לח לחיצה כפולה על הסמל הח5/506. מופיעה תיבת הדו-שית 65 ז6קסזק וח6ל5ץ5. . בחר בכרטיסיה 40/8660 ולת על 660/67 חב 5087000. מופיעה תיבת הדו-שיח ₪660 6חה 5087002. שיס לב שמשך זמן ברירת המחדל להצגת רשימת מערכות ההפעלה עומד כעת על 30 שניות. פרק 3: [פח8ק |סשחס6 | 61 4 בתיבה 58660005 שליד התיבה זס1 05ח5/506 8ַח8זסקס )0 115% עְה!ספום שנה את הערך ל-0 (אפס) ולחץ א0. שבה ומופיעה תיבת הדו-שיח 65ז6קסזק וח6ל5ץ5. 5 לחצ 06 כדי לסגור את תיבת הדו-שית 65וו6קסזק 6ז5ץ5. 6. סגור את לוח הבקרה. 7 אתחל את המחשב שלך. שיס לב שתפריט בחירת מערכות ההפעלה אינו מופיע. 8 היכנס למערכת באמצעות חשבון משתמש ז0ז08פוחוחחס. 9. חזור לתיבת הדו-שיח ץז₪660/6 80 קט0זז5, שנה את הגדרת השניות ל-15 ולח 0 השאר את תיבת הדו-שיח 65זסקסזק 5/5906 פתוחה. תרגיל 2: שינוי גודל 816 פַחוטָבּק בתרגיל וה תיעזר בתיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק וח5%6ץ5 כדי לשנות את ₪16 פַחופָק של 0 פפאוססחו/. > כדי לשנות את גודל ה-6!/₪ פַחוחְבּק 1. בכרטיסיה 40080660 לחא על הסק0 66ח8וזס+זסס. מופיעה תיבת הדו-שיח חסחק0 6סחוזסוז6ס. 2 לת על 86ַח8ח6. מופיעה תיבת הדו-שיח ץזסוח6!א |הטסזוש. 3. בתיבה 6טוזסם בחר בכונן המכיל את ה-6!₪ 23108 שלך, אס נדרש. 4. בתיבה (%68) 526 |₪8וח1, הגדל את הערך המופיע ב-10 ולת 56. 5. לח 06 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ץזסוח6!! |הטסזו/. 6. לח 086 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח חסוזק0 66ח8חזס)זסס. תרגיל 3: הוספת משתנה סביבת מערכת בתרגיל זה תשתמש בתיבת הדו-שיח 65ז6קסזק וח506ץ5 כדי להוסיף משתנה סביבת מערכת חדש. אחר כך תבחן את המשתנה החדש, על ידי שימוש בו משורת הפקודה. 2 |8ח0+655|]0זק 2000 5שוססחו/ כדי להוסיף משתנה סביבת מערכת חדש . בתיבת הדו-שית 6065קסזק הה6פץ5 בחר בכרטיסיה 804800660 ולחצ על 5 לחסותהסזושח=. מופיעה תיבת הדו-שיח 80!65זה/ +חסוהחסזוטחם. . בתיבה 87180!65/ וח506ץ5 לתא על צוסא. מופיעה תיבת הדו-שית 80|6ז3/ 556 אוסא. . בתיבת הטקסט 8וח8 6!ס8וז3 הקלד זו20000סזס. . בתיבת הטקסט 6ט|8 380|6 הקלד את הנתיב לתיקיה %חחו/ במחשב שלך, למשל זחחו/\:6. אס אינך בטוח בנתיב התיקיה, היעזר בסייר (פזסוקאם פווסטחו/) כדי לאתר אותה. . לחצ 06. כעת אתה חוזר לתיבת הדו-שית 180165ז3/ +חסוהחסזושת=. . לחץ 06 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 65ט18ז8/ +חסותחסזוטחם, ואז לח 0% כדי לסגור את תיבת הדו-שית 65וו6קסזק ח6ז5ץ5. . סגור את לוח הבקרה. כדי לבחון את המשתנה החדש . לח 50811, הצבע על פוח8זטסזק, הצבע על 4666550165 ולח על זקוחסזק חח 60. . במנחה הפקודה הקלד את הפקודה 6זסוח | 5% והקש זסשזחם. על המסך מופיעים משתני הסביבה המוגדרים כעת. . הקש על מקש הרווח כדי להציג את יתר משתני הסביבה. . אם יש צורך, הקלד :6 והקש זסטזחם, כדי לעבור לכונן בו מותקנת 2000 5שסטחו/ (אם ה אינו כונן 6 הקלד את אות הכונן המתאימה). . אס עדיין אינך בספריית השורש של הכונן, הקלד 60 והקש זסזחם. . במנחה הפקודה הקלד %7702000017% 60 והקש זסזחם. כעת אתה אמור להיות בשורש התיקיה זחחו/ץ. . הקלד 6% כדי לסגור את חלון שורת הפקודה. פרק 3: [פח8ק |סשחס6 | 63 סיכום שיעור בשיעור זה למדת שכדי להגדיר אפשרויות ביצועים, לשנות את גודל קוב רישוס המערכת (עְחַפופַָש), משתניס סביבתייס והגדרות אתחול והתאוששות, אתה נעזר בתיבת הדו-שיח 6065קסזק 5/5%60. אפשרויות ביצועים, אליהן ניתן לגשת מהכרטיסיה 060ח40/8, מאפשרות לך להתאים את תגובת היישומיס (חסטפסווסקה 6 שזו הקדימות שמקבלים יישומים הפועלים בקדמה לעומת יישומיס הפועליס ברקע, ואת הזיכרון הווירטואלי. משתני סביבה (80!65!ז8/ זחסותחסזוטחם), שגס אליהם ניתן לגשת מהכרטיסיה 40/8660 שבתיבת הדו-שית ₪65ז6קסז ח506ץ5, מגדיריס את סביבת העבודה של המערכת ושל המשתמש והם מכילים מידע כגון כונניס, נתיביס או שמות קבציס. משתני סביבה מספקיסם ל- 2000 פווספחו\ מידע בו היא נעזרת כדי לשלוט ביישומים השוניס. 0 פססחו/ קובעת את משתני הסביבה קודסם כל על ידי ניתוח הקובצ %, אם כזה קיים, וקביעת משתני סביבה המוגדרים בו. אחר כך מוגדריס משתני סביבת המערכת (65וט19ז3/ +הסותחסזוטחם וח506ץ5). אס מתגלה התנגשות בין הגדרת משתני סביבת המערכת לבין אלו שהוגדרו לאחר ניתוח הקוב 66.08%א6ספט, יהיו הגדרות משתני סביבת המערכת אלו שיוגדרו. לסיוס, מוגדריסם משתני סביבת המשתמש. אס מתגלה התנגשות בין הגדרות משתני הסביבה שהוגדרו לאחר ניתוח הקוב 66.28%א606ט ולאחר הגדרת משתני סביבת המערכת לבין הגדרות משתני סביבת המשתמש, יהיו הגדרות משתני סביבת המשתמש אלו שיוגדרו. גם להגדרות האתחול והתאוששות ניגשיסם מהכרטיסיה 80/8060 שבתיבת הדו-שית 5 וח5%6ץ5. האפשרויות בתיבה 50060 556 שולטות בהתנהגות תפריט האתחול (טח6! ז10806 800%) בעת הפעלת המערכת. את ההגדרות שבתיבה 5/5067 5097 אתה משנה כדי לקבוע איזו מערכת הפעלה תיבחר מראש, משך זמן ההמתנה בו יוצג המונה המופחת (ופוחוד חשוסססחטס60), וביו אס להציג את תפריט האתחול או לא. האפשרויות בתיבה 6זט!ו8= 5566 שולטות בפעולות אותן תבצע 2000 5שספחו/ במקרה של כשל במערכת, הידוע גם בכינויים זסזזם וח5/506 |819= או ח56766 סטום. תוכניות לוח הבקרה בהן אתה משתמש להגדרת מערכת ההפעלה, משפיעות על סביבת המערכת, ללא קשר למשתמש המחובר למערכת. 4 |8ח01655|0זק 2000 5שוסחו/ שיעור 4: התקנה אוטומטית של חומרה 0 פשאוססחו) תומכת הן בחומרה בתקן הכנס-הפעל (שְגוק 86 פָטוק) והו בחומרה שאינה בתקן הכנס-הפעל. שיעור זה יציג בפניך את תכונות ההתקנה האוטומטית של רכיבי חומרה בסביבת 2000 פאוסטחוצ. לאחר שיעור זה, תוכל = לתאר כיצד להתקין חומרה באופן אוטומטי. זמן לימוד משוער: 15 דקות התקנת חומרה בתקן הכנס-הפעל ברוב המקריס הקשוריס לחומרת הכנס-הפעל אתה פשוט מחבר את ההתקן למחשב ו- 0 פאוססחו/ מגדירה באופן אוטומטי את הגדרותיו. אבל, ייתכנו מקריס בהס תצטרך ליווס התקנה אוטומטית של התקני הכנס-הפעל אחדים. ואת תעשה באמצעות האשף 6ז08ז3 6ש00ח₪00/₪6. התקנת חומרה שאינה בתקן הכנס-הפעל במקרה של חומרה שאינה בתקן הכנס-הפעל, קורה לעיתים קרובות ש- 0 פשאוסטחו) מזהה את החומרה ומתקינה ומגדירה אותה באופן אוטומטי. עבור התקניס שאינס בתקן הכנס-הפעל ואשר 2000 פוספחו) אינה מזהה, מתקינה ומגדירה, עליך ליווס את התקנת החומרה באמצעות האשף 6זְ8או0ז48] 6ש00ח₪00/₪6. להתקנה אוטומטית של חומרה: 1 ווס התקנה אוטומטית של חומרה על ידי הפעלת האשף 6ז3צו810 6ע000ח₪00/₪6. 0 פוס6חו/ מבצעת שאילתה לגבי המשאבים הנדרשים וההגדרות עבור משאבים אלה. משאב חומרה מאפשר להתקן חומרה לתקשר ישירות עם מערכת ההפעלה. 2000 פושססחוצ מסוגלת לפתור התנגשויות חומרת הכנס-הפעל למשאבי חומרה. 2 ודא את ההתקנה האוטומטית של החומרה. לאחר ש- 2000 פווססחו) מסיימת את ההתקנה, ודא שההתקנה בוצעה נכון והחומרה הוגדרה כהלכה. פרק 3: [פח8ק |סשחס6 | 65 שימוש באשף ס6זבּשש0זב3ּ1] סצשסוח6 / ₪00 האשף 6ז8ו870 00/₪60006 ישמש אותך כדי ליזוס התקנה אוטומטית של חומרה וכדי לאתר ולטפל בתקלות חומרה. האשף גם יסייע לך בטיפול בחומרה שלא זוהתה, בין אס וו חומרה בתקן הכנס-הפעל, ובין אס לא. כדי להפעיל את האשף פ6ז8או0ז48] 6ש0וח00/₪6 תוכל: 1. בלוח הבקרה לתצ לחיצה כפולה על הסמל 870/876 6עסוח00/6. 2 לח %א6] כדי לסגור את חלון ההקדמה. 3 בחר באפשרות 166ש06 8 65000%!טטסז 00/1 ולחצ זא6א. 5וסחוצ מנסה לאתר התקני חומרה חדשים. לאחר שהאשף מופעל הוא מחפש אחר חומרת הכנס-הפעל חדשה, ואס נמצאת הוא מתקין אותה. אס האשף אינו מוצא התקן חדש, הוא מציג את הדף 8 600056 6 8700876, הנראה בתרשיס 3.12. אס לא התגלה אף התקן חומרה חדש, מבקשת ממך 2000 פאוססחו/ לבחור אחד מההתקניס המותקניס כדי לאתר בו תקלה. ו 6זבּו0ז13] 6צ0חו6 60/7 בר 6 6זהבז13] 3 056סח) = ?0 ח55!פנוסז! ס! )הבו גוסע 00 6סועס שזבווטזבה הסור פוח6|ססזק הַהועיב! שזב גוסץ ]| .זטוגוקוחסס זגוסץ חס 513/!60חו זוה 5 פזבוטזבה בהואוסווס] סח .1681 6סווס הפח!! חב ,6סו36% 6ח] 60|ס6 ,06/1065 10556 וס שחס הו שפח 3 00 56!601 ,וספ תצשוסר5 וס 5 ₪ חב 606 3 300 60 במווקותפ!)3 פזב גוסע )1 .168% אסווס חשה! 30 ,6106 | בו 06 ופה 3 08 [0/) 32 םב זס] 655הוחע5 6015//= 6ב / 60סחב שי וז > 4 וס 06100 ₪9 ששוזם 15% עסקסו 2=) |:] 0 ופ דוו 2 | שחו א זט 2 ₪ הלו זה כ וה 53| ₪ תרשים 3.12 איתור תקלה בעזרת האשף 8זפ 30 00/₪00006 אישור התקנת חומרה לאחר התקנת החומרה, ודא את תקינות ההתקנה באמצעות זסהָבּחה] 66וש6. כדי להפעיל את ז806ח3] 6סוצ6כ : 1. בלוח הבקרה לת לחיצה כפולה על הסמל 5/59067₪. 2 בחר בכרטיסיה 6זפּו0ז8ו ולת על זהַבּח8ו₪ 6סועשסס. בחלון ה תוכל לצפות בחומרה המותקנת במחשב, כפי שנראה בתרשים 3.13. 6 |83ח0+655|]0זק 2000 פ/שססחו/ 0 פאוסחחו/ | משתמשת בסמלים שבתלונית הימנית של תלון. זססטקוחס6 שחו כדי לזהות כל התקן חומרה מותקן. אס ל- 2000 פווספחו/) אין סמל עבור סוג ההתקן היא תציג במקומו סימן שאלה. ומ ו | ₪ || 9 | ₪ 3 | + > || אצ ₪ | 1 חס 3-88 5 0 ו 1080 | [הפשחו אטזאטום 2 ה עבוס6ו ₪8 5 פאז ואסה-פס/ פ/ים (-פו 5זפ|!סזווס6 018% עסססו= %9- וי ₪15 86% עפססו =6- 8 זו קה זה פס 69-ו וזו ]| 35461 פגום ווק 823718 (]ופוה| > 0 6 0! עזמחוו > [6חחב/0 05| עז08ה5600 49 מ 5 יוחוס זפוט חב פסווא 5-ו בי ₪ ב ו ₪ ₪ 3035 אזסאווסו ₪8 (ד | > ואסס] וס ל - ו 005 36 בח ססטוי ,הגוס -% ₪ ו הפע 18-88 ן ] ! תרשים 3.13 חלון זססַבח18! 6וצ6כ מציג התקנים הממוינים על פי סוג הרחב את עצ ההתקנים, כדי לאתר את התקן החומרה שזה עתה הותקן. סמל ההתקן מציין אס פעולתה של חומרה זו תקינה. תוכל להיעזר בטבלה 3.5 כדי לקבוע את מצב החומרה. טבלה 3.5 מצב החומרה בחלון זסחַבּח3ּ!] 6106 סמל מצב חומרה סמל רגיל החומרה מתפקדת באופן תקין. סימן עצור על הסמל 0 פצטסשחו/ ביטלה התקן חומרה זה בשל התנגשויות חומרה. כדי לתקן תקלה כזו, לחץ לחיצה ימנית על סמל ההתקן ולת ₪65ז6קסזק. קבע את הגדרת משאבי ההתקן באופן ידני, בהתאס למשאבים הפנויים במערכת. סימן קריאה על הסמל התקן חומרה זה אינו מוגדר כראוי, או ש- פזפשוזס 06וש₪6 עבורו חסרים. פרק 3: [6ח8ק |סשחס6 | 67 סיכום שיעור בשיעור ה למדת ש- 2000 פוסטחו/ תומכת הן בהתקני חומרה בתקן הכנס-הפעל והן בהתקניס שאינס בתקן הכנס-הפעל. כאשר מדובר ברוב התקני החומרה בתקן הכנס-הפעל אתה מחבר את ההתקן למחשב ו- 2000 פ5אוססחו/ מגדירה באופן אוטומטי את ההגדרות הנדרשות עבורו. בעבור התקני חומרה שאינס בתקן הכנס-הפעל, קורה לעיתיס קרובות ש- 2000 פאוספחו/ מזהה את ההתקן ומתקינה ומגדירה אותו באופן אוטומטי. למקריס בהס 2000 פאוסטחו) אינה מזהה, מתקינה ומגדירה התקן חומרה כלשהו, בין אס בתקן הכנס-הפעל ובין אס לא, תוכל ליזוס התקנה אוטומטית באמצעות האשף 6ז08 3 6ש000ח₪00/₪6. 8 |8ח0+655|]0זק 2000 פ/שססחו/ שיעור 5: התקנה ידנית של חומרה מדי פעם 2000 פאוססחו/ נכשלת בזיהוי אוטומטי של התקן חומרה. כאשר מתרחש דבר כזה, תיאלצץ לבצע התקנה ידנית של התקן החומרה. ייתכן גם שתיאלצ לבצע התקנה ידנית של התקן חומרה כאשר ההתקן דורש משאבי חומרה מיוחדיס. התקניס כאלה אתה מתקין באופן ידני, כדי להבטיח שיקבלו את המשאביס הדרושיס להס. כדי להתקין חומרה באופן ידני עליך: > לקבוע אילו משאבי חומרה נדרשיס להתקן. > לקבוע את משאבי החומרה הפנויים. > לשנות את הקצאות משאבי החומרה בהתאם. לאחר שיעור זה, תוכל = להתקין חומרה באופן ידני. זמן לימוד משוער: 10 דקות קביעת משאבי החומרה הדרושים כאשר אתה מתקין חומרה חדשה, עליך לדעת באילו משאביס יכול התקן החומרה להשתמש. תוכל לעיין בתיעוד המצורף להתקן כדי לקבוע נתוניס אלה. טבלה 3.6 מתארת את המשאביס בהם משתמשים התקני חומרה כדי לתקשר עס מערכת ההפעלה. טבלה 3.6 משאבי התקני חומרה משאב תיאור פסיקות (5זק%6770ח1) התקני חומרה משתמשיס בפסיקות כדי לשלוח הודעות. המעבד מכיר הודעות אלו כבקשות פסיקה (180, + לקטו%ח1). הוא משתמש במידע זה כדי לקבוע איזה התקן חומרה דורש את תשומת ליבו, וסוג תשומת הלב המבוקשת. 2000 פווספחו/ מספקת 16 1505, ממוספרים 0-15, המוקציס להתקניס; לדוגמה, 0 פשוסטחו) מקצה את 1801 למקלדת. יציאות קלט/פלט יציאות 1/0 (קלט/פלט) הן חלק בזיכרון בו משתמש התקן (פזסס 1/0) החומרה כדי לתקשר עס מערכת ההפעלה. כאשר מקבל המעבד בקשת פסיקה (180) בודקת מערכת ההפעלה את כתובת יציאת ה-1/0, כדי לאחזר מידע נוסף אודות מה שמעוניין התקן החומרה לבצע. מספר יציאת 1/0 מיוצג על ידי מספר הקסדצימלי. פרק 3: [פח8ק |סשחס6 | 69 משאב תיאור ערוצי גישה ישירה ערוצי גישה ישירה לזיכרון (406655 ץזסות6] 660%זום) הס לזיכרון (גואפ) ערוציס המאפשריס להתקן חומרה, כגון כונן דיסקטיס, לגשת לזיכרון באופן ישיר, מבלי להפריע את פעולת המעבד. ערוצי אפ מאיציס את הגישה לזיכרון. ל- 0 פצאוססחו/ יש שמונה ערוצי הוזפ, ממוספרים 0-7. %יכרון התקני חומרה רבים, כגוו כרטיסי רשת, משתמשיס בוּיכרון המובנה בלוח האס או בזיכרון מערכת שמור. זיכרון זה אינו זמין לשימושס של התקנים אחרים, או של 0 פשצוססחו)\. קביעת משאבי החומרה הזמינים לאחר שקבעת איזה משאבי חומרה נדרשיס להתקן החומרה, אתה יכול לחפש אחר משאבים פנויים. ז180800] 60106 מספק רשימה של כל משאבי התקני החומרה וזמינותס, כפי שנראה בתרשים 3.14. |< ום|. = זסמבּחהּ א פסוצסם 5 [ 0000000000 6א|9|₪ם]|+->| ופ הסוס | [010] 300655 עוסוחסוה |סשוום 6 ₪ זס!וסזוחס0 15% עסקס!) 51800818 2 9 [04/] ס|פוזהקוחסס זס 32 3/5 זס 16 זס35|ם חספ - 3 % ןזוס 300685 עזסוחסוח זסשזוט ₪15 4 | [24/] !ווה קוחסס זס 32 ₪/אג זס 16 ז0|3500 הטספ - ₪ 5 [0!] וופוגוס/ווסח! 68 [סח!] 65 וקגזוסוח! 866 3] זסוחו! 5500 [ע8א-02 1/ 01 1) פע 6 2/ 5 ה6סהבחח= זמ/סק [₪0842] ]וס 5הסוה סוהוותהזס) [₪01] ]זסל] 5חסוזהסוהגותחהחס) [04/א] שופווה קוטס זס 32 5ב זס 16 זטו35|ם בחגוס5 זפ|וסזוהס6 015% עשקט!] 51800310 %ס!ס שחו! 68ז/ 74/05 ח6ו9ע5 6 סי 5/2 ה60זוטס 1 זכ 3368 סוזסוחגו4] [6חח3ח0 ₪ 0] עזבוחוזק [6 חב 25] עז3 5600 [%ז-39058] !א ד סק 10/100 1 או שחו 30 8 0 08 8 בזבסם תופש 5 [- הסט - ססססססטפן ₪ פופ | [-- 0008 - 0000 הטספ )1 תרשים 3.14 חלו| זפּסַבּח3ּ! 06/6 מציג משאבים לפי חיבור באפשרותך לעשות את הדבריס הבאים כדי לצפות ברשימות משאבי החומרה: 1. בתיבת הדו-שיח 67065קסזק הח506ץ5 בחר בכרטיסיה 6ז8או0ז3 ולתצ על 6166 ז הח . 0 |8ח0)655|0זק 2000 5שוססחו/ 2 פתח את תפריט שאסוצ ובחר חס66 הח60 ץכ 665ז₪6500. זחוא 06וצ6כ מציג את המשאביס שכרגע בשימוש (לדוגמה, 105). 3 כדי לצפות ברשימת משאבים עבור סוג אחר של משאבי חומרה, פתח את תפריט ששסוש ובחר את סוג משאבי החומרה בו אתה מעוניין לצפות. כעת, כשאתה יודע איזה משאבי חומרה ומיניס, תוכל להתקין את החומרה באופן ידני באמצעות האשף 6ז8ש0 3 6ש000ח₪00/₪6. הערה אם אתה בוחר במשאבי חומרה בעת התקנה ידנית, ייתכן שתצטרך להגדיר את התקן החומרה, כך שיוכל להשתמש במשאבים שאתה מעוניין להקצות לו. לדוגמה, כדי שמתאם רשת יעבוד עם 18₪05, ייתכן שיהיה עליך לבצע הגדרה באמצעות מגשרים (פז6קוחטנ) על הכרטיס כדי להגדירו כך ש- 2000 פווסטחו/ תזהה שמתאם זה משתמש כעת ב- 1805. שינוי הקצאת שימוש במשאבי חומרה ייתכן שתצטרך לשנות את הקצאות השימוש במשאבי חומרה. לדוגמה, התקן חומרה עשוי לדרוש את השימוש במשאב מסויס, אשר כרגע נמצא בשימוש התקן אחחר. ייתכן גס שתיתקל במצב בו שני התקני חומרה דורשים את השימוש באותס משאבי חומרה, מה שיגרוס להתנגשות התקנים 600160 06וש26). כדי לשנות הגדרת משאב, היעזר בכרטיסיה 1065ט₪650 שבתיבת הדו-שיח 65שוסקסזק של ההתקן. כדי לגשת לכרטיסיה 665זט₪650 : בכרטיסיה 6ז8או870 שבתיבת הדו-שית 65ז6קסזק וח506ץ5, לתא על זסהַהח8ו 6סועסס. הרחב את רשימת ההתקנים, לח לחיצה ימנית על ההתקן המבוקש ומתפריט הקיצור בחר 65וזז6קסזק. בתיבת הדו-שיח ₪65זקסזק של ההתקן בחר בכרטיסיה 6065ז₪6500. טיפ כאשר אתה משנה את משאביו של התקן חומרה, הדפס את תוכן זסְסְ3ח18 06וש6ש. הדפסה זו תספק לך רישום של תצורת החומרה. אם תיתקל בבעיות תוכל להיעזר בתדפיס כדי לבחון את הקצאת המשאבים לחומרה. מנקודה זו, פעל על פי אותס התהליכים בהס אתה פועל כדי לבחור במשאב חומרה באופן ידני, בעת התקנה ידנית של משאב. הערה שינוי ב- זְסהַהַּח8] ₪600 של הקצאת המשאבים עבור התקן שאינו בתקן הכנס-הפעל, אינו משנה את המשאבים בהם משתמש ההתקן. אתה משתמש ב- 6066 זספַחגויו רק לשם הגדרת תצורת ההתקן עבור מערכת ההפעלה. כדי לשנות את המשאבים בהם משתמש התקן שאינו בתקן הכנס-הפעל, בדוק את תיעוד ההתקן כדי לראות איזה מתגים (65ח66ש5) או מגשרים (פז6קחטנ) צריכים להיות מוגדרים פיסית בהתקן עצמו. פרק 3: חק |סשחס6 | 71 סיכום שיעור בשיעור וה למדת אודות התקנה ידנית של רכיבי חומרה. אס 2000 פושססחוצ כושלת בויהוי אוטומטי של התקן חומרה, או אס התקן חומרה דורש משאבי חומרה מסוימים, ייתכן שתצטרך להתקין התקנים אלה באופן ידני. כאשר אתה מתקין חומרה באופן ידני עליך לקבוע אילו משאביס נדרשיס לאותו התקן חומרה. לצורך כך תוכל לבדוק את התיעוד המגיע עס ההתקן. בנוסף עליך לקבוע אילו משאבי מערכת פנוייס. התוכנית זְַאפָהח180)] 6106 מספקת רשימה של כל משאבי החומרה במערכת, וזמינותס. בשיעור זה גס למדת שייתכן שתיאלצ לשנות את הקצאת משאבי החומרה. לדוגמה, ייתכן מצב בו להתקן חומרה מסויס יידרש משאב מסוים, אשר כרגע נמצא בשימוש התקן אחר. ראית שגם כדי לשנות משאבי חומרה אתה נעזר ב- ז800ח8!! 6סוצ6. כדי לצפות או לשנות במשאבי החומרה המשמשיס התקן כלשהו, ב-8061ח18 060166 הרחב את קטגוריית ההתקן המתאימה, לח לחיצה ימנית על ההתקן המבוקש ומתפריט הקיצור בחר ₪65ז6ססזק. בתיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק של ההתקן בחר בכרטיסיה 65 כדי לצפות במשאביס המוקצים כרגע להתקן. כדי לבצע שינוייס במשאביס אלה לת על 85חו5601 6חְחַ88ח6. 2 |83הח0+655|]0זק 2000 5שוססחו/ שיעור 6: הגדרה, איתור וטיפול בתקלות סביבת שולחן העבודה 0 פאוססחו/ מאפשרת גמישות רבה בהגדרת שולחן העבודה. תוכל להגדיר את המחשב שלך לעבודה במיגוון שפות ובמיגוון מיקומים. הדבר נחוץ בעיקר עבור משתמשיס בחברות בינלאומיות להן עסקיס חובקי עולם, או חברות בהן יש יותר משפה מדוברת אחת. ל- 2000 פשססחו\ יש גם אפשרויות נגישות (שווו0ו406655 5 המאפשרות לך להפוך את 2000 פאוססחו/ לקלה יותר לשימוש לבעלי מוגבלויות פיסיות. כל הגדרות שולחן העבודה הזמינות מלוח הבקרה, קלות להגדרה כמו אלו אשר יידונו בהרחבה בשיעור זה. לאחר שיעור זה, תוכל = להגדיר, לאתר ולטפל בהגדרות מספר שפות. להגדיר, לאתר ולטפל בהגדרות מספר אזורים (1068!65). = להגדיר, לאתר ולטפל בהגדרות נגישות. = להגדיר, לאתר ולטפל בהגדרות שולחן העבודה. זמן לימוד משוער: 25 דקות הגדרת מספר שפות באמצעות התוכנית 5ח₪0ק0 |008ו₪60 שבלוח הבקרה 2000 פוספחו/ מאפשרת לך להגדיר את המחשב לעבודה עס מספר שפות וממיגוון מיקומים. בתיבת הדו-שית 5סכ0 |החסו₪60, בכרטיסיה |8ז8ח06, ניתן לבחור בשפות נוספות על ידי סימון תיבות הסימון ליד כל שפה בה אתה מעוניין שהמערכת שלך תתמוך. אס אתה בוחר ביותר משפה אחת, תומך המחשב שלך כרגע במספר שפות. 5חסק0 |8ח0ו₪60 גס מאפשרת להגדיר את המחשב לשימוש במספר מיקומים (5ח106800) או מקומות (068|65)). הכרטיסיה |8ז0608 מציגה את ה-10686 הנוכתי ואילו הכרטיסיה 10686 6טסחז מאפשרת לך להוסיף מקומות נוספים. תיבת הדו-שיח חסטק0 |8ח00ו₪6 מכילה כרטיסיות נוספות המאפשרות לך להגדיר את הפריטיס המבדיליס בין שפה לשפה. בכרטיסיה פזספוחטא תוכל להגדיר את האופן בו יוצגו מספריס, כולל: תו סימן עשרוני, מספר הספרות לאחר הסימן העשרוני, תו מפריד בין קבוצת ספרות (כגון הפסיק במספר 1,432) ושיטת המדידה (מטרית או 05). תמצא כאן גם את הכרטיסיות 6ח6זוט6, 6וחוד ו-6ם, אשר מאפשרות להגדיר את האופן בו יוצגו סימני מטבע (דולר, שייח או אירו), זמניס ותאריכיס. אם תיתקל בבעיות באופן התמיכה בשפות, מיקומיס או מקומות, תרצה לשוב ולבדוק את הגדרותיך. תוכל גס לנסות להסיר את התקנת התמיכה בשפות ולתחזור לעבוד עס פרק 3: |6ח8ק |סשחס6 | 73 שפה אחת והגדרת מקוס אחד, ואז לחזור ולהגדיר את התמיכה במספר השפות ובמספר המקומות. שיס לב! נושא וה חשוב מאוד למי שרוצה להגדיר את השפה העברית כברירת מחדל של המערכת. תרגול: שימוש בלוח הבקרה לשם הגדרת מחשב לעבודה עם מספר שפות וממספר מיקומים 4 בתרגול זה תשתמש בתוכני 5חסס0 וחסו60א שבלוח הבקרה כדי להגדיר מספר שפות ומספר מיקומים. > .1 כדי להגדיר מספר שפות היכנס למחשב באמצעות חשבון לו הרשאות ז0ז908וחוחח0. . לחץ על 50871, הצבע על 5600005 בחר |6ח8ק |סשח0ס6 ולחצ לחיצה כפולה על 5 וק |8חסו60. מופיעה תיבת הדו-שיח פחסטקס |החסו60. . בכרטיסיה |8ז6ח06 גלול את תיבת הרשימה שמתחת לכתובת 15 5/5667 זטסצ 5 6וכט|טוח הו 5זה6ו0060 וזש ה 680 סל 60זטטחס6 כדי לדעת את שפת ברירת המחדל הנוכחית ולהכיר חלק מהשפות הזמינות. הערה אם אתה מעוניין שהמערכת שלך תתמוך במספר שפות, סמן את תיבת הסימון שליד כל שפה בה אתה מעוניין שהמערכת תתמוך. 4 לחצ 660חַ0/8. מופיעה תיבת הדו-שית פחסוק0 |החסו₪60 סססההע0. . סמן את תיבת הסימון ליד ((סזטם + 20297) 66ח8זח - 86016ם |א18) 1147 ולת .6 . כאשר תתבקש, הכנס את תקליטור ההתקנה של |008ו0/655זק 2000 פשוספחו/ לכונן התקליטוריס. לאחר סיוס העתקת הקבציס למחשב, מוגדרת המערכת שלך לעבודה עס מספר שפות. הערה אם כל שביקשת לעשות היה להגדיר את המחשב לעבודה עם מספר שפות, היה עליך ללחוץ כעת על א0, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח פחסטקס וּחסופָסה. לצורך התרגיל, השאר את תיבת הדו-שיח פתוחה לקראת התרגיל הבא. 74 |8ח0ו655+סזק 2000 פאוססחו/ > כדי להגדיר מספר מיקומים 1. בכרטיסיה |8ז68ח66, שים לב למופיע בתיבה (חסו68ס!) 068!6! זטסצ כמיקוס ברירת המחדל שלך. גלול את הרשימה כדי ללמוד להכיר חלק מהאפשרויות. הערה אל תשנה את מיקום ברירת המחדל שלך. 2 בחר בכרטיסיה 1/068!65 +טסחן]. הערה התיבה 068|60] זטסח1 5%8|!60ח1 מציגה איזה מיקומים מותקנים כרגע במחשב ואת תבנית המקלדת הנוכחית. לדוגמה, אם אתה בארה"ב רוב הסיכויים שיוצג בפניך 5 6 תִפוופַח= אם 3 לת 65ז6קסזס. מופיעה תיבת הדו-שית 65ווסקסזק 068|6/ %6טסחן]. 4 לחץ על הח המורה כלפי מטה ליד תיבת הרשימה הנפתחת 0ז008ץ6א שויז/זטסץה], כדי לצפות באפשרויות מבני מקלדות שוניס מהן תוכל לבחור. הערה היזהר מלשנות את מבנה המקלדת שלך. 5. לת |68066. תיבת הדו-שיח פחסוסקס |חסו₪60 שבה להיות הפעילה. 6. לח ₪00. מופיעה תיבת הדו-שית 10686 זטסח1 ₪00. הערה זו תיבת הדו-שיח המאפשרת לך להגדיר מספר מיקומים. 7 לת |68066. 8 סגור את תיבת הדו-שיח פחסטק0 |8ח0וף₪6 ואת חלון לוח הבקרה. הגדרה, איתור וטיפול בהגדרות נגישות 0 פוססחו/ מאפשרת לך להגדיר אפשרויות נגישות (פחסשקס שווםו60655) באמצעות התוכנית פחסשק0 שווופו66655 שבלוח הבקרה עבור אנשיס עס מגבלויות שונות (ראייה, שמיעה, תנועה). חמשת הדברים אותסם תוכל להגדיר באפשרויות הנגישות נשלטיס באמצעות הכרטיסיות 0ז08פץ6א, 6חטס5, שְ150!3כ, 56טס ו- |8ז68ח60. פרק 3: |6ח8ק |סשחס6 | 75 הגדרת אפשרויות מקלדת הכרטיסיה 0ז008ץ6א מאפשרת להגדיר מקשים דביקים, 6/5א/א50₪6. הפעלת אפשרות זו מאפשרת למשתמש להקיש צירוף של מספר מקשים, כגון |ו6₪1+86++/ג, מקש אחר מקש. הדבר יעיל עבור משתמשיס הנתקליםס בבעיה בלחיצה על מספר מקשיס בו-ומנית. זוהי בחירה של תיבת סימון, כך שהאפשרויות הן פעילה או לא פעילה. הכרטיסיה 6/00370א גס מאפשרת לך להגדיר מקשי סינון, 65אזסשוו₪. הפעלת מקשי הסינון גורמת למקלדת להתעלס מהקשות קצרצרות או מתמשכות. אפשרות זו גס מאפשרת לך להגדיר את קצב החזרה (₪806 ₪6068%) של המקלדת, או מספר התוויס שיוקלדו בשנייה בה מחויקים על מקש כלשהו. זוהי בחירה של תיבת סימון, כך שהאפשרויות הן פעילה או לא פעילה. אפשרות נוספת בכרטיסיה 0ז8סטץ6א היא 55עְסא6וַפָפַסד. הפעלת אפשרות זו גורמת למחשב להשמיע קול צפצוף דק בכל פעס שהמקשים 1066 6805 או 1066 ||0ז50 מופעלים, ולהשמיע קול צפצוף נמוך יותר כאשר פעולתס מופסקת. הגדרת אפשרויות קול הכרטיסיה 0חטס5 מאפשרת לך להגדיר ל- 2000 פאוססחו/ את השימוש בזקיף הקול (ץז1ה500056). ששחס05חט50 גורס ל- 2000 פווספחוש לחולל התראה חזותית כאשר המחשב שלך משמיע קול. הכרטיסיה 0ַחַט0ס5 גם מאפשרת להגדיר את 6חטספצוסח5, הגדרה הגורמת ליישומי 2000 פאוססחו/ להציג כותרות במקרה ועליהן להשמיע קולות או צלילים. שתי הגדרות אלו ממותגות הפעל/בטל על ידי בחירת תיבת הסימון המתאימה. הגדרת אפשרויות תצוגה בכרטיסיה עְ₪15018 תמצא תיבת סימון, באמצעותה תוכל להגדיר אס 2000 פ5שסחו/ תעשה שימוש בגופניס וצבעיס המיועדיס להקל על הקריאה. הגדרת אפשרויות עכבר הכרטיסיה 6פטסו מספקת תיבת סימון המאפשרת לך להגדיר את השליטה בסמן העכבר באמצעות מקשי המקלדת הנומרית. 6 |83הח0+655|]0זק 2000 פששססחו/ הגדרת האפשרויות בכרטיסיה !66673 הכרטיסיה |8ז0606 מאפשרת לך להגדיר ₪656% 6שהחססטה, אשר מבטלת את כל אפשרויות הנגישות, חוצ מאשר את התקני 65א|5678, לאחר שהמחשב עמד ללא שימוש במשך ומן מוגדר. הכרטיסיה |8ז8ח66 גם מאפשרת לך להפעיל את תכונת התקני 5ש6א|5618, המגדירה את 2000 פווספחו/ לתמיכה בהתקן קלט חלופי המחובר ליביאה המקבילית במחשב. אפשרויות אחרות בכרטיסיה 88ז8ה06 כוללות את תכונות הסטספשהטסא ואת האפשרויות של פחסשקס 6ע5780וחוח6ה. תכונות חס68וטסא מאפשרות להגדיר ל- 0 פאוססחו/ להציג הודעת אזהרה כאשר תכונה מופעלת ולהשמיע קול כאשר תכונה מבוטלת. תחת 5ח00ק0 6ע5780וחווח0ה תמצא שתי תיבות סימון המאפשרות להגדיר את 2000 5שססחו/ להחיל את כל אפשרויות הנגישות המוגדרות על משתמש זה בעת כניסתו למערכת, ולהחיל את כל אפשרויות הנגישות המוגדרות לכל משתמש חדש במחשב זה. הגדרה, איתור וטיפול בהגדרות שולחן עבודה נוספות 0 פאוססחו/ כוללת מיגוון רחב של אפשרויות הגדרה של שולחן העבודה באמצעות לוח הבקרה. חלק מתוכניות אלו כוללות את שירותי הפקס (פחסשק0 אּת), אפשרויות האינטרנט (פחסטק0 6%חז6סח1) ואפשרויות המודס (5ח00₪0 ח06סו/). כדי להגדיר את ההגדרות בהן שולטות תוכניות אלו, לחצ לחיצה כפולה על הסמל המתאים, בחר בכרטיסיה המתאימה וערוך את השינוייס הדרושיס. סיכום שיעור בשיעור גה למדת כיצד להשתמש בתוכנית פחסשקס |ּחסופָפם שבלוח הבקרה כדי להגדיר את |008ו655)סזק 2000 פאוססחו/ לעבודה עס מספר שפות וממספר מיקומים. למדת גם כיצד לשנות את פריסת המקלדת שלך וכיצד להגדיר הגדרות מטבע, תאריך ושעה. בנוסף לכך, למדת כיצד להשתמש בתוכנית פחסטק0ס שווו46665510 שבלוח הבקרה כדי לגרוס ל- |008ו₪701655 2000 פאוספחו/ להיות קלה יותר לשימוש. כל אותן אפשרויות הגדרה של שולחן העבודה המוגדרות מלוח הבקרה הן קלות לביצוע ולאבחון. כדי להגדיר או לאבחן אותן, פשוט לח לחיצה כפולה על הסמל המתאים בלוח הבקרה וספק את הנתוניס הנדרשים. פרק 3: |6ח8ק |סשחס60 - 77 שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחזק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק זה. אם אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת . לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זכן הססהוזסזח! שץ6א 66זסזחהו6 |וואו 5הסספסטף פחואוסו|ס1 6 פחוזס שפח 30 חה6550! 6סהוזקסוקקה 06ל צוסוע6ז , הספסטוף 3 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 ,ה או0ח6כק חן 0הטס1 06 ח68 5חה0 650 06 0ל 5זסאופחה .חוהף3 הסספסטף 6חש ץח הסח ".675/ש5ח// 8300 0650075" ?57 ץז 0ח5600 6+ חס זטכסטוס שח 566 +'חה6 טסץ 11 0 טוסץ 0וטסח5 %החצ. .1 בחוחחטז זס קוח 600 3 חס 5הססקס 6606 60טטוח60 סעהת טסצ .2 הח506ש5 3 11 16 3 ס+ הסוסהווס+חו 8הו06009 6סוחצו ס+ |8חסו655+סזק 2000 פשטססחוש + .6768560 חַחו06 ז'ח5! 6! 66 8%ח+ ,זסעסעטסת ,66סח טסל .5זטססס 6זטוובז ? 6|ססזכ 5וח% 88חו6805 06 0|טסח5 ?סכ ץ רחסו |הטשזוצ 26וחקס טסץ חה6 צוסת .3 א זט ,זס קוח 60 זטסץ חו (16א) 6370 1806 ו6שחו אזסצססח צוסח 3 ססו|בזפחו טסץ .4 5 65000%! טס 0|טוסח5 טוסץ צוסח 65606 .פחואזסצו 06 0+ וח566 %'ה05ס . וחס!טסזס 1 מה עליך לעשות אס אינך רואה פלט תצוגה בצג המשני? 2. הגדרת את אפשרויות התאוששות במחשב הפועל בסביבת 008ו01655זק 2000 5אוססחו/ כך שייכתבו נתוני ניפוי השגיאות לקובצ במידה והמערכת קורסת. אבל, שמת לב לכך שהקוב לא נוצר. מה עשוי לגרוס לבעיה זוז 3 כיצד ניתן למטב את ביצועי הזיכרון הווירטואליז 4 התקנת במחשב שלך כרטיס מתאסם רשת חדש, אך הוא אינו פועל. תאר כיצד אתה ניגש לאבחון בעיה זו. 8 |8ה0+655|]0זק 2000 פששסבחו/ פרק 4 55 שיעור 1 ,460156 4ה שיעור 2 ז0ס%ו0ם +₪6015%7 יכפה שאלות סיכום 0 פס פרק 4: 600808 | 79 אודות פרק זה מערכת ההפעלה 2000 פווספחו) מאחסנת את נתוני הגדרת תצורת המערכת במסד נתונים היררכי הנקרא ץְ₪60157, רישוס המערכת. פרק וה סוקר את רישוםס המערכת, ומתאר את השימוש בעורך הרישוס (ז0ספו0ם ץ'₪60150), שהוא הכלי המאפשר לך לצפות ולשנות ערכיס ברישוס. לפני שתתחיל להשלמת פרק זה צריך שיהיה ברשותך: > מחשב התואס לדרישות החומרה המינימליות המופיעות. > מערכת הפעלה |8ח0ו01655זק 2000 פוססחו/ מותקנת במחשב זה. 0 |8ח01655|0זק 2000 5אוסחו/ שיעור 1: ץז₪6015% 0 פאוססחו/ מאחסנת את נתוני הגדרת החומרה והתוכנה במחשב במרוכו במסד נתוניס היררכי הנקרא ₪615 (רישוס המערכת). רישוס המערכת ([₪6015%) מחליף למעשה את רוב קבצי ההגדרה מסוג 1%1, 55 ו-600% שהיו נהוגיס בגרסאות מוקדמות של מערכות ההפעלה ממשפחת פשספחו)). הרישוס שולט במערכת ההפעלה 0 פאוססחו/ על ידי אספקת נתוני אתחול מתאימים להפעלת יישומים ולטעינת רכיבים, כגון פופטוזסם ופרוטוקולי תקשורת נתוניס. לאחר שיעור זה, תוכל = לזהות את מטרת רישום המערכת (₪6050). = להגדיר את המבנה ההיררכי של הרישום. זמן לימוד משוער: 30 דקות מטרת רישום המערכת רישוס המערכת (עְחַפפָ₪6) מכיל מיגוון סוגים שוניס של נתונים, הכוללים : > החומרה המותקנת במערכת, כולל המעבד ((0ק6), סוג האפיק, התקן הצבעה או עכבר ומקלדת. > פ>זסטוזם מותקניס. > יישומים מותקנים. > פרוטוקולי רשת מותקניס. > הגדרות כרטיס הרשת. לדוגמה, מספר 1₪00, כתובת בסיסית של הזיכרון (8856 5 צשיזסוח6ו), כתובת בסיסית של יציאת קלט/פלט (₪007655 +וסק 1/0 8856), סוג מקלט/משדר (6קץד ז6שו566ח8זד). מבנה הרישוס מספק ערכת רשומות מאובטחת. הנתוניס ברישוס נקראים, מעודכניס ומשתניס על ידי רכיביס רביסם של 2000 פווספחו/. הרכיבים הניגשיס ומאחסנים נתוניס לרישוס המערכת כוללים את אלה המוצגיס בתרשיסם 4.1 והמוסבריס בטבלה 1. פרק 4: ץ₪₪00 | 81 נתונים ברישוס המערכת ליבת דא פצשססחו/ (|חז605) מנהלי התקניס פרופילי משתמשים תוכניות התקנה פרופילי חומרה רה4606066%.60 [8חוח36 ₪ [063.] חס =א!ו30-1 | 0-1 1 צ=א1] - זסוו4ם עזוצוסת 77 60 אוסטחועצ פהסווק | 5600 אוסוע ‏ 7766 ₪06 עחפופס ₪ בכ ר4 ב -ן ד ₪ שה 50 ב - = דפי5 ב -= תרשים 4.1 עורך הרישום, זטו0ם ץ₪60150 טבלה 4.1 רכיבים העושים שימוש ברישום המערכת רכיב ליבת דא פשסטחו/ (|חזא05) 5 וזכ 6סוע6כ פרופילי משתמשים תוכניות התקנה תיאור בעת אתחול המערכת קוראת ליבת 2000 פצוסבחו/ (6א6.|חז058ש!) נתוניס מרישוס המערכת, כולל את רשימת ה-פזפטוזסם אותס יש לטעון ואת הסדר בו יש לטעון אותס. ה-61ח67א כותבת מידע אודות עצמה לרישוס, כגון מספר הגירסה שלה. זוז 6/1606 מקבליס את הפרמטריס של ההגדרות מרישוס המערכת. גס הס כותבים מידע לרישום. זפטוזם מודיע לרישום באיוה משאבי מערכת הוא משתמש, כגון פסיקות (180) או ערוצי גישה ישירה לזיכרון (הוס). 5וזס גם מדווחיס לרישום על נתוני הגדרה שהס איתרו. 0 פאוסטחו/ יוצרת ומתחזקת סביבת עבודה עבור המשתמש בפרופיל משתמש (שוסזק ז056). כאשר המשתמש מתחבר למערכת, מטמינה המערכת את הפרופיל ברישוס המערכת (ץ₪69157). אס מבוצעיס שינוייס בהגדרות משתמש, רושמת אותס 2000 פאוססחו/ תחילה לרישוס ורק אחר כך לפרופיל המשתמש. בעת התקנה של התקן חומרה או תוכנה יכולה תוכנית ההתקנה להוסיף נתוני תצורה חדשיס לרישוס המערכת. היא גס יכולה לבצע שאילתה מול הרישום, כדי לקבוע אס הרכיבים הנדרשים הותקנו כהלכה. 2 |83ה0+655|]0זק 2000 5ששסבחו/ רכיב תיאור פרופילי חומרה מחשבים בהם יש שתי תצורות חומרה, או יותר, משתמשים בפרופילי חומרה. כאשר מחשב 0 פוססחו/ מאותחל, בוחר המשתמש את פרופיל החומרה הרצוי לו ו- 2000 פווסחו/ מגדירה את המערכת בהתאם. ה666.60ז6 60 בעת אתחול מערכת מבוססת מעבד |%8ח1 מבצע הח60.ז₪606666 יהוי חומרה. נתוני הגדרות חומרה דינמייס אלה מאוחסניס ברישוס המערכת (ץ₪60150). מחשביס מבוססי מעבדי ₪156 560 חהס6ט-50ח1 600660 וקו 0ס6) מאחזריס את הנתוניס מקושחת (6זהורחזוו=) המחשב. המבנה ההיררכי של ה-צץ₪6015%7 רישוס המערכת (ע57ו₪60) מאורגן במבנה היררכי הדומה למבנה ההיררכי של התיקיות והקבציס בדיסק. תרשים 4.2 מציג את המבנה ההיררכי של רישוס המערכת, כפי שהוא מוצג באחד מהכליס לעריכת הרישוס המצורפיסם ל- 2000 פאוספחוצ. [6חוח36/א [063.] חס =או4-3ו | 031 1 צ=א₪] - זסוו4= עזופופפת 77 6 צוסטחו/א | פתססק | שוז5900 וס 6פזז ₪86 עפוטסת ₪ : 52 ₪0 : הטרוסוטה ]= שוזור גוא 0041 צשאה 6 0 : סמסצצים 3ב : זפה6חפוופ!וזס6 רמה ₪ - 0: סמסעוכ שה : זסוססווגוהופס 5 ₪ - 1 : םסכ 5ב : פהסופחפואםפ|טפח 5 ₪ - 0 : סמס/שם שה : זפת6תפוופוקותס6חוק 50 ש - בכ פוחפווס ב 0 ך 0780108 םדאו סו ₪3 590 פעוס ₪5 -] 5 - מז ןחה ב -] ומוס וטוה ב -] 8 סוט 0008 ב -] 3 וטוט ₪ -] עס פזססוקעוס ב -] ב | עס ₪ -] יס ₪ 2 פזוס רז תרשים 4.2 עורך הרישום (זסטוטם עְחַ8ופפה) מציג את המבנה ההיררכי של הרישום טבלה 4.2 מתארת את הרכיביס היוצריס את המבנה ההיררכי של הרישוס. פרק 4: ץ90ו₪₪0 | 83 טבלה 4.2 הרכיבים מהם בנוי רישום המערכת רכיב 6 מפתחות (6/5א) רשומות (65ו1ח5) כוורת (6טוח) סוגי נתוניס תיאור 6 (או /6א 500066) הוא המקביל לתיקיית השורש בדיסק. רישוס המערכת של 2000 פוססחו/ כולל שני 5 : אהו 1061 צשאח ו- 5הספט ץשאה. אבל, כדי להפוך את המידע ברישוס לקל יותר לאיתור ולצפייה הוגדרו חמישה 5867665 המופיעים בעורך: זגו 1ה106 צסאה 5 +סאה ₪ דא₪ חטש צסאה ₪00 645555 צ+שא₪ 606 דאםהאט6 צשאה מפתחות הס המקבילים לתיקיות ותיקיות משנה. המפתחות משויכים לאובייקטי חומרה ותוכנה, ולקבוצות אובייקטים. פ5עְ6אטט5 הס מפתחות בתוך מפתחות ברמה גבוהה יותר. מפתחות מכילים רשומה אחת או יותר. לרשומה יש שלושה חלקים : שם, סוג נתון וערך (או פרמטר הגדרה). הכוורת היא שס תואר לאוסף של מפתחות, מפתחות משנה ורשומות. לכל כוורת יש את קובצ הרישוס המקביל לה וקובצ בעל סיומת 106, הממוקס בתיקיה 532 ץ5 00 55% 0 פוסחו/ משתמשת בקבצי 106 כדי לרשוס בהס את השינוייס ולהבטיח את שלמות רישוס המערכת. כל ערך של רשומה מבוטא כאחד מסוגי הנתונים הבאים : > סאסששס ₪56 ערך אחד. חייב להיות מחרוזת של 8 ספרות הקסדצימליות. > 52 ₪56 ערך אחד. 2000 5ווסשחו/ מפרשת ערך זה כמחרוות לאחסון. + 52 סאגקא= ₪56 דומה לסוג 52 ₪56 חוץ מזה שהטקסט יכול להכיל משתנה הניתן להחלפה. לדוגמה, במחרוזת 6א6.ו 55067000 מחליפה 0 פאוססחו/ את משתנה הסביבה 0%סזוח5/5%0 בנתיב המוביל אל התיקיה 6032ז5/59 של 0 פשצוססחו)\. 4 |8ח01655|0זק 2000 5אוסחו/ רכיב תיאור סוגי נתוניס > צחהאזם 6שא ערך אחד בלבד. חייב להיות (המשך) מחרוזת של ספרות הקסדצימליות. 2000 פאוספחו/ מפרשת כל צמד כערך בית (6טו3 6ץ8). + 52 1ד]0ו) ₪56 מורשים מספר ערכים. 0 פאוססחו/ מפרשת כל מחרוזת כמרכיב של רשומת 52 1דוטןא נפרדת. > מהסדקןז₪ח56שק ₪55008₪65 |!0- 56א מאחסן רשימת משאבים עבור רכיבי חומרה או פזפטוזס. לא ניתן לשנות או להוסיף רשומה בה קיים סוג מידע זה. 5 של רישום המערכת הבנת מטרתו ומשמעותו של כל אחד מה- 5000665 עשויה לסייע לך לאתר מפתחות וערכים מסוימיס ברישוס המערכת. חמשת ה-20665ט5 או 6/5 66פט5 הבאיס מוצגיס בחלון זסזו0ם / 60150 (ראה תרשים 4.3). % % פאזו הו 1וה106 צפאא | מכיל את כל נתוני הגדרות התצורה של המחשב המקומי, כולל נתוניס אודות החומרה ומערכת ההפעלה, כגון סוג האפיק (שקץד 05ם), ויכרון המערכת (ץזסוח6 הח5%6ץ5), פזסטחזכ 6סוצס ונתוני בקרת האתחול. יישומים, פזפצוזסם ומערכת ההפעלה עושים שימוש בנתוניס אלה כדי להגדיר את תצורת המערכת. המידע ב-66זפ50 זה נשאר כפי שהוא, ללא קשר למשתמש המחובר למערכת באותה עת. 5 *צ ספא מכיל את נתוני ברירת המחדל של המערכת (פרופיל ברירת המחדל של המערכת) המשמש לשליטה בזהויות המשתמשים וסביבותיהם, כגון הגדרות שולחן העבודה, סביבת פשסטחו/ או הגדרות ממשק והגדרות אישיות של יישומים. ₪ דאם5 א חט6 צפאח מכיל מידע אודות המשתמש הנוכחי. מאחזר עותק של כל חשבון משתמש המשמש לכניסה למערכת ומאחסן אותו בתיקיה 5/5005 ו- 0567708776 5601005. ז₪00 6125555 צפא₪א מכיל נתוני הגדרת יישומים: נתוני אובייקטי קישור והטבעה ‏ (01₪) ושיוכי מחלקות קבציס (ח0ו45500!80 1!6-6|355=). מפתח משנה וה מצביע למפתח המשנה 0|35565 שמתחת = ה שד 550א1ה6 06 צסאה. 66 דא5חחט6 צפאא | מכיל את נתוני פרופיל החומרה הפעיל אשר אוחזרו מהכוורות 5017%/885 ו-ם ז5צ5. מידע וה משמש לצורך הגדרת הגדרות כגון ה-פזסטוזם שיש לטעון ורוולוציית התצוגה שיש להציג. פרק 4: ₪600 | 85 זסזו = עזו5ופפת 9 | אוסטחו/ פחסווק | עוזוס56 ופ 66זד ₪68 עזופומסת 306 [063.! חס 15585 + או ב ב 5900 פשווסג, ב 0 : כםס/עים = : זסת6חפוופומחוס6 5 ₪ 0: סמסצצם ₪3 : זסופסווופופס 50 =]| 0088 ב -] 4 : סםסעשם = : 5הסופחטואם פופה 8550 זמ 00 סוט ב -] סמטסיס = : זסתהפוופומהוס6חוק 8 8זסו 0008 ₪ -] 3 ₪ סז סוחס הזוס ב -ן סז סוס עס ב -] 8 ₪3 -] סס 8 ₪ ₪ סויפ ב -ן טַזווס ₪ - סטספזוס 6 -] זמ חווספזום 6 -] מ נמתו ששב ומשמ ששו במששצ במשנ מש המשצנו שש בשש תרשים 4.3 ה-5057665 של רישום המערכת ה-509%7665 של פאזח6הו וה06ו צפאה המפתח 461186 061 צפאה הוא דוגמה טובה ל-0665פט5 ברישוס המערכת משתי סיבות: > מבנה כל ה-560665 דומה. > םא1זח6גו 10681 צפאת מכיל מידע ייחודי למחשב המקומי והוא תמיד זהה, ללא קשר למשתמש המחובר למערכת. למפתחת השורש של 4601%5 100631 צפאה יש חמישה מפתחות משנה. אלה מוסברים בטבלה 4.3. 6 |8ה0+655|]0זק 2000 פששסבחו/ טבלה 4.3 מפתחות משנה של =אזח6ג 10641 צסאה מפתח משנה 5 /)ס הת אפ ץצ 55 אם זו תיאור סוג ומצב ההתקניס הפיסייסם המחובריס למחשב. ְשוסט5 זה משתנה, מה שאומר ש- 2000 פווספחווצ בונה אותו מהנתוניס הנאספיס בעת תהליך האתחול. מכיון שהערכיס במפתח זה משתנים, הוא אינו ממופה לקוב בדיסק. יישומיס מבצעיס שאילתות מול מפתח וה כדי לקבוע את הסוג והמצב של התקנים פיסייס המחובריס למחשב. מסד נתוני ה-ץז0ס66זוס של המחשב. הכוורת !58% ממופת לקבצים 5% ו- 00ו.ו58₪ שבתיקיה 5532 5/5600 יישומיס המבצעיס שאילתה מול 54% חייביס להשתמש ב- 8015 המתאימיס. נתוני האבטחה של המחשב המקומי. הכוורת 5560817 ממופה לקבצים ש1ש560 ו- 08ו./1ט566 שבתיקיה 5632 ץ5/5/670005. יישומים אינס יכוליםס לשנות את המפתחות שב- /6אמגו5 ד5500(81. במקוס זאת, על היישומיס לבצע שאילתות אבטחה באמצעות ה- 5 המתאימים. מידע אודות התוכנות המותקנות במחשב המקומי. מידע זה אינו כולל נתוני הגדרות והעדפות אישיות של המשתמשים. כוורת וו ממופה לקבצים 6ז50%0/8, 48 |- /ה5010/876.5 שבתיקיה 5320 5/5/0077000. המפתח גם מכיל נתוני שיוכים ו-015. מידע אודות התקני מערכת ושירותיס. כאשר אתה מתקיןו ומגדיר פזסצוזס או שירותים, הס מוסיפים או משניס מידע בכוורת זו. הכוורת 5% 5/5 ממופה לקבצים הח5506, 00!.רח5/506 ו- צ58. 5/5006 שבתיקיה 55329 5/576070009. רישוס המערכת שומר גיבוי לנתוניס שבכוורת = 51צ5 בקובא 315 וח5/500. פרק 4: ₪600 | 87 סיכום שיעור בשיעור גה למדת שמערכת ההפעלה 2000 פווספחו/ מאחסנת את הגדרות החומרה והתוכנה ברישוס המערכת (עְ50ופ₪6). רישוס המערכת הוא מסד נתוניס היררכי המחליף את רוב קבצי התצורה 181, 5%5 ו-60% בהס נעשה שימוש בגרסאות מוקדמות יותר של פווספחו/. רישוס המערכת מכיל מיגוון סוגיס שוניס של נתונים, כולל החומרה המותקנת במחשב, ה-פזסצוזם, היישומיס ופרוטוקולי הרשת המותקנים. הרישוס גם מספק את נתוני האתחול המתאימיס להפעלת יישומים ולטעינת רכיבים, כגון פזפצוזס ופרוטוקולי רשת. בנוסף, למדת בשיעור וה שמבנה רישוס המערכת מספק ערכה מאובטחת של רשומות וכי הנתוניס שברישוס ניתניס לקריאה, עדכון או שינוי באמצעות רכיביס רביס המהווים חלק ממערכת ההפעלה 2000 פשספחו/. מספר רכיבים מהווים את המבנה ההיררכי של הרישוס. ראשית, 5000665 (או 66/5 066ט5) הס המקביליס לתיקיית השורש של הדיסק. לרישוס המערכת של 2000 פאוססחו) יש שני 5000665: או ]064 צשאחה ו- 05585 צפאה. אבל, כדי להקל על איתור וצפייה במידע המופיע ברישוס המערכת המופיעים בעורך הרישום (0שו0= ץ₪69150) חמישה 5007665 מוגדריס מראש: זו 1061 צסאה, ₪ דא₪ 60 צסאה, ₪00 015555 צשאה, | 05585 צשאה ‏ ו- 16שא60 דאםחחע6 צפאה. | החלקיס האחריס של הרישוס כוללים מפתחות, רשומות, כוורות וסוגי נתוניס. 8 |8ח0+655|]0זק 2000 5/שסבחו/ שיעור 2: זס%ו0= /ז₪6015% רוב המשתמשיס ב- 2000 פשספחו/ לעולס אינס מוצאיס את הצורך לגשת לרישוס המערכת. אבל, ניהול רישוסם המערכת הוא חלק חשוב בעבודת מנהל מערכת וכולל צפייה, עריכה, גיבוי ושחזור של רישוס המערכת. כדי לצפות ולשנות את נתוני הרישוס תוכל להיעזר בכלי עורך הרישום, זסזו0ם ץ₪60157. לאחר שיעור זה, תוכל = לערוך את רישום המערכת (עְש8פַ₪6) באמצעות זסטו0ם עְשַפוּפָפ₪ (עורך הרישום). זמן לימוד משוער: 40 דקות 2.6 כחלק מההתקנה הרגילה של 2000 פאוסטחו/ מותקן גס עורך הרישוס (וסטו0ם /ץ₪60150 שהוא הקוב 6א₪6460%32.6) בתיקיה 00%5/5%6(32זו5%0ץ5. אבל, מכיון שרוב המשתמשיס אינס משתמשים בעורך הרישום, הוא אינו מופיע בתפריט 1 5₪8. כדי להפעיל את עורך הרישום, עליך ללחו על +5097, ללחוץ על חט₪ ולהקליד בתיבה ח6ק0ס את הפקודה 6א6060032.6ז. הערה תוכנית ההתקנה מתקינה גם עורך רישום נוסף, 60501.66ח. ₪600 אינו כולל תפריט אבטחה או את האפשרות להיפתח במצב קריאה-בלבד (ץוחס 5680), והוא אינו תומך ב- 52 סא1;קאש ₪56 וב- 52 זדועוא 56ח, כך שהוא אינו עורך הרישום המומלץ לשימוש בסביבת 2000 פוסטחוש. למרות שעורך הרישוסם (0ו0ם ע57ופ₪6) מאפשר לך לבצע שינויס ידנייס ברישוס (/,₪60157) הוא נועד לצרכי איתור וטיפול בתקלות ולפתרון בעיות. את רוב שינויי התצורה עליך לבצע באמצעות תוכניות לוח הבקרה או כלי הניהול (5780/6חווח0 5 אולם, הגדרות תצורה מסוימות ניתנות לביצוע אך ורק באופן ישיר לרישוס המערכת. אזהרה שימוש לא נכון בעורך הרישום (זטו0ם עְשַמַפָס₪) עלול לגרום לבעיות חמורות המשפיעות על כלל המערכת. לתיקון בעיות אלו ייתכן שתידרש התקנה חדשה של מערכת ההפעלה. כדי למנוע שינויים לא נחוצים בעת הצפייה ברישום המערכת באמצעות עורך הרישום, שמור עותק גיבוי של הרישום (ְחפמָפ5) לפני הצפייה בו, ולאחר פתיחת עורך הרישום פתח את תפריט פחסטקס וממנו בחר באפשרות 06ס1 ץוחס ₪680. עורך הרישוס מבצע שמירה באופן אוטומטי כאשר אתה מבצע שינוייס או מוסיף רשומות. נתוני רישוס חדשים משפיעים באופן מיידי. תוכל למצוא חלק מפקודות עורך הרישוס היעילות ביותר ישירות בתפריט ₪615 ובתפריט שוסו/ של עורך הרישוס. טבלה 4.4 מתארת את הפקודות בתפריטים אלה: פרק 4: ץ50ו₪₪0 | 89 טבלה 4.4 פקודות עורך הרישום (זספו0ם ₪60150) הפקודה תפריט תיאור ץ6א 5806 | /₪6050 שומרת חלק מהרישוס בפורמט בינארי. היא שומרת את המפתח הנבחר הנוכחי ואת כל מפתחות המשנה שלו. אז תוכל להשתמש בקוב זה באמצעות הפקודה 6ז0סו₪05 כדי לטעון מחדש את הערכיס לאחר בדיקת השינוי. 6 +ץש605ם טוענת את הנתוניס מקובץ נבחר תחת המפתח הנבחר הנוכתי. אס המפתח הנבחר הנוכחי נשמר לקוב נתונים, יחליף עורך הרישוס את המפתח בערכים המופיעים בקובצ. 5 5000766 5806 | 6057 שומרת את המפתח הנוכתי ואת כל מפתחות המשנה שלו לקובצ טקסט. אז תוכל להשתמש בעורך טקסט כדי לחפש ערך או מפתח מסויס אשר שונה או נוסף. שיס לב שאינך יכול לשוב ולהמיר קוב טקסט זה לנתוני רישוס. זו 0 ז56|60 וט פותחת את רישוס המערכת במחשב מרוחק. זז 2000 פווססחו/ מגבילה את הגישה מרחוק לקבוצת 15086075ח001, אבל 2000 פאוססחו/ |6551008+סזק מאפשרת ניהול מרחוק על ידי כל חשבון משתמש חוקי. כדי לשנות את הרשאות הגישה מרחוק בכל אחת ממערכות ההפעלה, צור את מפתח הרישוס הבא : ום ד5צ5א61 ו [ה106 צסאח 5 | סז הס 056 סט 0 זחואו, מסוג סחס/וס 6שח, והגדר לו ערך 1. הרשאות למפתח זה מגדירות למי יש הרשאה לגישה מרחוק לרישוס המערכת. ץ6א סחו= צו6ו | מחפשת ברישוס אחר מפתח מסויס. שמות המפתחות מופיעיס בחלונית השמאלית של עורך הרישוס. החיפוש מתחיל מהמפתח הנבחר הנוכתי ומנתח את כל המפתחות שמנקודה זו ומטה. החיפוש מבוצע באופן מקומי, רק במפתח בו התחיל החיפוש. לדוגמה, חיפוש אחר מפתח אשר קייס במפתח המשנה 60185 10641 +צשאת לא כולל מפתחות תחת מפתח המשנה ₪ דא₪ 60 צסאה. 0 |8ח0)655|0זק 2000 5שוססחו/ > תרגול: שימוש ב-זסזו0= ץז₪6015% בתרגול וה תשתמש בעורך הרישוס (0ו0ם /ץ₪60150) כדי לצפות במידע ברישוס המערכת. תצפה בנתונים אודות 8105 המערכת, המעבד המותקן במחשב וגרסת מערכת ההפעלה. כדי לחפש ברישוס המערכת אחר מילה מסוימת בשמות מפתחות תיעזר באפשרות שא 6 של עורך הרישוס. שינוי הרישוס מתבצע על ידי כך שמוסיפים לו ערך, ואתה שומר 66שפט5 כקובצ כדי שתוכל להיעזר בעורך טקסט, כגון 06,, כדי לבצע חיפוש בקובצ זה. תרגיל 1: סיור ברישום המערכת (עו₪60156) בתרגיל וה תשתמש בעורך הרישוס ז00ו0ם /57ו₪69 כדי לצפות בנתונים ברישוס המערכת. > 1 כדי לצפות בנתונים ברישוס המערכת ודא כי נכנסת למערכת בחשבון משתמש בעל הרשאות ז0ז5078וחוחח0. הפעל את עורך הרישוס (ססו0ם ץ₪801507) על ידי הקלדת הפקודה 6א6060032.6ז בתיבה ח6ק0 בתיבת הדו-שיח חטף. . פתח את תפריט פחסטק0 וסמן את האפשרות 1006 ץוח ₪680. . פתח את תפריט אושו/ וודא שהאפשרות 28%8 0ח8 6סזד נבחרה. הגדל את חלון עורך הרישוס לגודלו המירבי ואז הגדל את החלון עס הכותרת 6חוח1836! |1063 הס =אזה6או | 10681 צשאת. . לחץ לחיצה כפולה על מפתח המשנה 0ח506ץ10855דק5681ם כ ם אה /סחהה, כדי להרחיב אותו, וענה על השאלות הבאות: מהי גרסת 8105 המערכת שלך, ומאיזה תאריך: מהו סוג המחשב של המחשב המקומי שלך, על פי הרשומה ז006ח1106 הרחב את מפתחת המשנה הספז6/%ח6זווש דא 5אוססחו/)50ה6ו 5 הד 50 והשלס את הנתוניס הבאיס: תצורת תוכנה ערך ומחרוזת מספר 8016 נוכחי פרק 4: 600808 | 91 תרגיל 2: שימוש באפשרות צ66 6ח- בתרגיל וה תשתמש בפקודה שְ6א 6חו= של עורך הרישוס (סטוס0ם /₪60150) כדי לחפש ברישוס המערכת אחרי מילה מסוימת בשמות המפתחות ברישום. > 1 כדי להשתמש בפקודה ש6א שחו- לחצ על מפתח המשנה 60185 10681 צפאה, כדי להבטיח שהחיפוש יתבצע בכל מפתח משנה זה. . פתח את תפריט צוסו/ ובחר ץ6א חחום. מופיעה תיבת הדו-שיח 6חו=. . בשדה זפח) 6חו= הקלד |568. לחץ 66 6חו= עד אשר תופיע תיבת אזהרה המתריעה כי עורך הרישוס אינו מאתר את המפתת המבוקש. שיס לב שמפתח זה מופיע במספר מקומות ברישוס המערכת. . לחץ 06 כדי לסגור את תיבת האזהרה. . לחי |66ח68 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 0חו=. תרגיל 3: שינוי רישום המערכת (ע56015%) בתרגיל זה תוסיף ערך לרישוס המערכת. > 1 4 כדי להוסיף ערך לרישום המערבת פתח את תפריט פחסטמס ולתצ על האפשרות 006 ץוח ₪680. פעולה וו תבטל את מצב הקריאה בלבד אליו העברת את עורך הרישוס (ז60ו0= ץ₪60150) בתרגיל 1. פתח את תפריט צוססחוצ ולח 6חו1860! |1068 חס 558 דא₪ 60 צפאת. מופיע החלון 558 דא60₪₪5 צסשאח. לת על זחסוחחסזוטח= בחלונית השמאלית של עורך הרישוס. הערכיס של המפתח זחסוחחסזושטח= מופיעיס בחלונית הימנית של עורך הרישוס. פתח את תפריט ₪08 ובחר 6ט|3/ 00. הערה אם האפשרות ס6טו3 00 אינה זמינה, ודא שהאפשרות 06סו ץוחס ₪680 שבתפריט 5 אינה מסומנת. אם אתה נתקל בבעיות בביטול הבחירה באפשרות ץוח0 ₪680 6 צא מעורך הרישום (זסטו0ם עְחַפּפָ₪) והפעל אותו מחדש. 2 מופיעה תיבת הדו-שית 6ט|8/ 00. |8ח0ו655+סזוק 2000 פאוססחו/ . בתיבה ס6וחהּ)] 6ט!8/ הקלד 65%). מהרשימה 6סץד ₪808 בחר את 52 סאהקאם ₪56 ולחצ א0. מופיעה תיבת הדו-שית זסזו0ם 9חו50. בתיבה 8חו5₪ הקלד 5/5%6032%זו0חוצו% ולחצ א0. בחלונית הימנית אמור להופיע 5/5%6032%זו0חואו% : 52 סאה קא= 05:56 . מזער את חלון עורך הרישוס. כדי לבחון את ערך הרישום החדש . לחץ לחיצה ימנית על סמל זסזטקוחס6 ץוז. מופיעה תיבת הדו-שיחת 65 זסקסזק וח6ז5ץ5. . בחר בכרטיסיה 080660 ולת על 180!65ז8/ זהסוהחסזושח=. מופיעה תיבת הדו-שיח 3180!65/ +חסוהחסזוצחם. . סגור את תיבת הדו-שיח 8080!65/ %הסוההסיוצהם וסגור את תיבת הדו-שית 5 ח6ל5ץ5. תרגיל 4: שמירת 66זשטט5 כקובץ בתרגיל זה תשמור 66ט50 כקוב. פעולה וו מאפשרת לך להשתמש בעורך טקסט (כגון 0%6086ס) כדי לבצע חיפוש בקובצ. את הקוב ניתן גם לאחסן או להדפיס, לצרכי מעקב אחר תוכן ה-66שפט5. קובצ זה עשוי להיות יעיל לצורך איתור וטיפול בתקלות, במידה ומשהו השתנה באופן לא צפוי ברישוס המערכת. > 1 2 7 כדי לשמור 5005766 כקוב שחזר את חלון עורך הרישוס (0סשו0ם ₪60150). פתח את תפריט צוסשחו/ ובחר 6חוח136 |1063 הס =אזה מו 10681 צשאת. לחץ על םהש 50םאה6הוין 1061 צסאה. . פתח את תפריט 60150 ולת 45 50066 58/6. מופיעה תיבת הדו-שיח 5 58/6. . בתיבה ח1 58/6 בחר את 0656000 (שולחן העבודה). בתיבה 6וח3ּא 6!ו₪ הקלד 50876.0 ולת 58/6. הערה ייתכן שתחווה השהייה ארוכה עד שעורך הרישום יסיים את שמירת ה-5000766. צא מעורך הרישום (סטו0ם ץ00150). פרק 4: 600808 | 93 8 בשולחן העבודה שלך, לחץ לחיצה כפולה על 6ז8ו50. הקוב 50816 נפתח בחלון 80ק6זסא. 9. פתח את תפריט ₪0 ובחר 6חו=. מופיעה תיבת הדו-שית 6חות. 0. בתיבה 8%ח/ 6חו= הקלד זפסותטאסווטםזה6זזטוס ולח זא6 סחום. 1. לת |66ח68 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 6חום. 2. גלול כלפי מטה (אסם יש צורך בכך) כדי לראות את הנתוניסם עבור ז תאטח ט. 3. סגור את חלון %6080סא. סיכום שיעור בשיעור וה למדת שאתה משתמש בעורך הרישוס (ססו0ם צְחפוָפ₪, הקובצ 86) כדי לצפות ולשנות את הגדרת רישוס המערכת (/86015%0). אבל, עורך הרישוס נועד בעיקרו למטרת איתור וטיפול בתקלות. לביצועו של רוב המטלות הכרוכות בשינוי הגדרות מערכת עליך להשתמש בכלי לוח הבקרה או כלי ניהול המערכת (1005 6ש15780חוו0ה), ולא בעורך הרישוס. למדת גס שחלק מהגדרות התצורה ניתנות לביצוע אך ורק ישירות מתוך רישוס המערכת, ועבור אלה תשתמש בעורך הרישוס (0שו0ם ץ6050). למדת שחלק מפקודות עורך הרישוס החשובות ביותר נמצאות בתפריטים 60187 ו- סו של עורך הרישום. פקודות אלו כוללות את ע6א 6חו=, המאפשרת לך לאתר מפתח מסויס ברישוס (ץ₪6015). הפקודה /46 6צ58 מאפשרת לך לשמור חלק מרישוס המערכת לקוב במבנה בינארי. הפקודה 45 66שפט5 586 מאפשרת לך לשמור את המפתח הנבחר ואת כל מפתחות המשנה שלו לקובצ טקסט, והפקודה ‏ 5666 זו 60 מאפשרת לך לפתוח את רישוס המערכת של מחשב מרוחק. 4 |8ח01655|0זק 2000 5שוסחו/ ?> שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחזק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק זה. אם אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת (. לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זכן הססהוזסזח! שץ6א 66זסזחו6 |וואו 5הסספסטף פחוצוסו|ס1 6 פחוזס שפח 30 חה6550! 6סהוזקסוקקה 6+ צוסוע6ז , הספסטוף 3 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 ,3 או0חסקק חו 0הט0ס+ 06 68 5ח0 650 66 60 5ז שפח .חהו303 הסספסטף 6+ עס הסרם ".6]5/ו5ח/ 0ח3 06500005" ?7 זו 0065 )חצ 0ח3 ץ60150ז 6 5 +החצ .1 ?וח 3 5 %הח/ .2 ?ץז 6 פהוץזו0סוח 30 ט הושסוע זסז זסזו60 060 ח6ר ות 660ז 6רל 15 +הח/צ .3 6 01 %5ח%ח60 66 8 הוושו סוה טוסץ הסחצו 80!6ח6 טסץ 0|טסח5 הסטסס זהח/צ .4 ?ץח ?60150 1. מהו רישוס המערכת ומה הוא עושה: 2 מהי כוורת! 3 מהו העורך המומלצ לצפייה ולביצוע שינוייס ברישוס המערכת! 4. איזו אפשרות עליך להפעיל כאשר אתה צופה בתוכן רישום המערכתו למה! פרק 4: ₪605 | 95 פרק 5 ניהול תיקיות משותפות שיעור 1 הבנת תיקיות משותפות ול שיעור 2 תכנון תיקיות משותפות 5 כ שיעור 3 שיתוף תיקיות טלש ב 2 שיעור 4 שילוב הרשאות תיקיות משותפות עם הרשאות 5-דא ה שאלות סיכום שש ל ב שב שש בש 5185/05 6ב 4 טלש בש ש5 2 פרק 5: ניהול תיקיות משותפות 07 אודות פרק זה הרשאות ₪1"5 (67₪01551005ק 5 דא) משמשות אותך כדי לציין איזה משתמשיס או קבוצות יכוליס לגשת לקבציס ולתיקיות, ומה הרשאות אלו מאפשרות למשתמשיס לעשות עס התוכן שבאותס קבצים או תיקיות. הרשאות 5=זא אפשריות רק ב- 5וחטוס/ 5דא. אבטחת 5"זא תקפה בין אס המשתמש מבצע את הגישה במחשב המקומי ובין אם הוא עושה ואת דרך הרשת. בפרק וה תלמד כיצד להפוך תיקיות לנגישות מהרשת. תוכל לגשת לתיקיות במחשב ולתוכן שלהן, רק אס אתה יושב באופן פיסי מול אותו מחשב ונכנס אליו, או על ידי גישה לתיקיה משותפת במחשב מרוחק. שיתוף תיקיות היא הדרך היחידה להפוך תיקיות ותוכן של תיקיות לנגישיס מהרשת. תיקיות משותפות גס מספקות דרך נוספת לאבטחת משאבי קבצים, כזו הניתנת לביצוע גם במחיצות ז1= או 1132=. בפרק וה תלמד גס כיצד לשתף משאבי קבצים, לאבטח אותס באמצעות הרשאות ולאפשר גישה אליהס. לפני שתתחיל להשלמת פרק זה צריך: %> מחשב התואס לדרישות החומרה המינימליות. > מערכת הפעלה |8ח0ו01655זק 2000 פוססחו/ מותקנת במחשב זה. + לקרוא את פרק 4 בספר הכנה למבחן הסמכה וסע'ו56 2000 פעוססחו/ו. 8 |83ח0+655|]0זק 2000 5ששסבחו/ שיעור 1: הבנת תיקיות משותפות תיקיות משותפות (5ז0!06= 508760) משמשות אותך כדי לספק למשתמשי הרשת גישה למשאבי קבצים. כאשר תיקיה משותפת יכוליס משתמשיס להתחבר אליה מהרשת ולקבל גישה לקבציס שהיא מכילה. אבל, כדי לקבל גישה לקבצים צריכות להיות למשתמשיס ההרשאות המתאימות לתיקיות המשותפות. לאחר שיעור זה, תוכל = להשתמש בתיקיות משותפות כדי לספק גישה למשאבי רשת. = לתאר כיצד משפיעות הרשאות על הגישה לתיקיות משותפות. זמן לימוד משוער: 15 דקות הרשאות תיקיה משותפת תיקיה משותפת יכולה להכיל יישומים, נתונים או נתוניס אישיים של המשתמש, מה שנקרא גם בשם ₪000 סחסת. כל סוג נתוניס דורש הרשאות תיקיה משותפת (5חסן155וח6ק 0!067= 66ז8ח5) שונות. הנקודות הבאות הן מאפייניס של הרשאות תיקיות משותפות: > הרשאות תיקיה משותפת חלות על תיקיות, לא קבציס בודדים. מכיון שניתן להחיל הרשאות תיקיה משותפת על תיקיה משותפת שלמה בלבד, ולא לקבציס בודדיס או לתיקיות משנה של התיקיה המשותפת, הרשאות תיקיה משותפת מספקות אבטחה פחותה מזצו המתאפשרת באמצעות הרשאות 5 דא. > הרשאות תיקיה משותפת אינן מגבילות את הגישה של משתמשים הנכנסים באופן פיסי למחשב בו מאוחסנת התיקיה. הן חלות רק על משתמשיס המבצעיס את הגישה לתיקיה מהרשת. > הרשאות תיקיה משותפת הן הדרך היחידה לאבטח משאבי רשת ב- 6וחטוסע דגת. > הרשאת תיקיה משותפת של ברירת מחדל היא |סז%ח0ס6 |ן₪ (שליטה מלאה) והיא מוקצית לקבוצה 6חסץזפם כאשר אתה משתף את התיקיה. הערה תיקיה משותפת מופיעה בסייר פווססחוש (זסזסוקאם פאוססחוצו) כסמל תיקיה בו אוחזת יד (תרשים 5.1 מציג את הסמל המדובר). כדי לשלוט באופן בו מקבליס המשתמשיסם גישה לתיקיה משותפת, עליך להגדיר הרשאות תיקיה משותפת (5חסו67155ק ז0!06= 6זהח5). טבלה 5.1 מסבירה מה יכול המשתמש לבצע כאשר מוגדרות הרשאות תיקיה משותפת למיניהן. ההרשאות מוצגות החל במגבילה ביותר ועד להכי פחות מגבילה. פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 99 |< ום)=. [:6) 0% ובסט.! ₪ | 6 1005 0065ב" אש 2660 60 + | כ 02 5 | 990 סב | 01560 | [>) + > - הפיש | 8 |ד [₪) 8% ובסס-1 =] 341655 | | * 8 ו [4 סיס עו | ₪ חס עו ש |-) [:ג] עסקסות 3% 8-69 [₪] 08% |1008 4-3 בי 0 55 חב = ₪ ₪ 2 156 הגוס 30% 5 אופו/י ס] חזשו חב 56001 50 38 = ₪ 5015 חב 5)הפחזטוססם [ 6 ]חוסוא 3-מ 6 2 ב סופ [ 80 זאאושו "0-ו [-ק) 00 וס8פוחס0 (9-45] |שחפק |סזוחסם [5)- מ עו - 9 חום 06ע60ה 4 זזסוקא 5 ופחזטוחו 65 תיקיות משותפות 8 960 :עוסבקה 8 837 0566 זאאואר סוופגות 5 הזהזטסו - 0 | קט)ספסום ו 8 סו / קוטס א בש 8 (48/ 63.4 :5306 66ו] 66 ] [0)9טןטס 20. תרשים 5.1 תיקיות משותפות בחלון זסזסוקאם 5אוססחו/ו טבלה 5.1 הרשאות תיקיות משותפות הרשאה מאפשרת למשתמש 0 להציג שמות תיקיות, שמות קבצים, נתוני קבציס ותכונות; להפעיל קבצי תוכניות ולשנות תיקיות בתיקיה המשותפת. 6 ליצור תיקיות, להוסיף קבציס לתיקיות, לשנות נתוניס בקבצים, להוסיף נתוניס לקבצים, לשנות תכונות קוב, למחוק קבציס ותיקיות, ובנוסף היא מאפשרת למשתמש לבצע את כל הפעולות המורשות למשתמש בעל הרשאות ₪680. |סשחס6 || | שינוי הרשאות קבציס, לקיחת בעלות על קבצים וביצוע כל אותן הפעולות המורשות למשתמש בעל הרשאות ש6בַחַ608. את הרשאות התיקיה המשותפת תוכל להפעיל או לבטל. בדרך כלל מומל להפעיל את ההרשאות ולהקצות הרשאות לקבוצות, ולא למשתמשים בודדיס. אתה מונע (עח6כ) הרשאות רק כאשר יש צורך להחליף הרשאות המוגדרות באופן אחר. ברוב המקריס עליך למנוע הרשאות רק כאשר יש צורך במניעת הרשאות למשתמש מסוים השייך לקבוצה לה הקצית הרשאה. אס תמנע הרשאת תיקיה משותפת ממשתמש תימנע הרשאה זו מהמשתמש. לדוגמה, כדי למנוע לחלוטין את הגישה לתיקיה משותפת, מנע (ץח6כ) את ההרשאה |סשחסס ווטח. 0 |ַה0+655]0זק 2000 פטסבחו/ יישום הרשאות תיקיה משותפת יישוס הרשאות משותפות לחשבונות משתמשים וקבוצות משפיעה על הגישה לתיקיה משותפת. מניעת הרשאות קודמת להרשאות שאתה מתיר. הרשימה הבאה מתארת את ההשפעה של החלת הרשאות. % % % % הרשאות מרובות משתלבות משתמש יכול להיות חבר במספר קבוצות, שלכל אחת מהן יש הרשאות שונות המאפשרות רמה שונה של גישה לתיקיה המשותפת. כאשר אתה מגדיר למשתמש הרשאות לתיקיה משותפת, ואותו משתמש הוא חבר בקבוצה לה אתה מגדיר הרשאות שונות, ההרשאות המשפיעות על המשתמש תהיינה שילוב של הרשאות המשתמש עס הרשאות הקבוצה בה הוא חבר. למשל, אס למשתמש יש הרשאת ₪680 והוא חבר בקבוצה לה יש הרשאת שְאַחַ8ח6, תהיה ההרשאה המוקצית למשתמש שַבַח8ח6, אשר כוללת כבר את ההרשאה ₪680. מניעת (9חוץח6ש) הרשאה מחליפה הרשאות אחרות. מניעת הרשאות מקבלת קדימות על כל הרשאה אחרת שתאפשר לחשבון משתמש או קבוצה. אס תמנע הרשאת תיקיה משותפת ממשתמש, המשתמש לא יוכל לקבל הרשאה זו, אפילו אם הוא חבר בקבוצה לה מוגדרת ההרשאה. ל- פסוחט!|סט 5=ד₪ דרושות הרשאות 5"דא הרשאות תיקיה משותפת מספיקות לשם גישה לקבציס ותיקיות במחיצות 41=, אך לא במחיצות 5 דא. במחיצות 41= יכוליס משתמשים לקבל גישה לתיקיה משותפת שעבורה יש להס הרשאה, כמו גס לכל תוכן התיקיה. כאשר המשתמשיס מבצעיס גישה לתיקיה משותפת המאותחסנת במחיצת 5=זא, צריכות להיות להס הרשאות התיקיה המשותפת, כמו גס הרשאות 5=זא המתאימות עבור כל קובצ או תיקיה אליהס הס ניגשים. תיקיות משותפות המועתקות או מועברות, כבר אינן משותפות | כאשר אתה מעתיק תיקיה משותפת, התיקיה המקורית עדיין משותפת, אבל העותק שלה לא. כאשר אתה מעביר תיקיה למיקום שונה היא כבר אינה משותפת. קווים מנחים להרשאות תיקיה משותפת הרשימה הבאה מציגה מספר קוויס מנחיס כלליים לצורך ניהול התיקיות המשותפות שלך והקצאת הרשאות התיקיות המשותפות : קבע לאילו קבוצות נדרשת הרשאת גישה לאילו משאבים, ואת רמת הגישה הנדרשת להם. תעד את הקבוצות ואת ההרשאות לכל משאב. הקצה הרשאות לקבוצות, במקוס לחשבונות משתמשים, כדי להקל על ניהול הגישה. הקצה למשאב את ההרשאות המגבילות ביותר, אשר עדיין יאפשרו למשתמשיס לבצע את המשימות הנדרשות. לדוגמה, אס למשתמשים יש צורך רק בקריאת פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 101 מידע מתיקיה, ולעולם לא יצטרכו למחוק או לשנות בה נתונים, הקצה לה את ההרשאה ₪680 בלבד. > ארגן את המשאבים כך שתיקיות להן יש את אותן דרישות אבטחה ימוקמו כולן בתיקיה אחת. למשל, אם למשתמשים דרושה הרשאת ₪680 למספר תיקיות יישומים, אחסן את תיקיות יישומיס אלו בתוך אותה תיקיה. כעת, שתף תיקיה זו, במקוס לשתף כל תיקיית יישוס בנפרד. > השתמש בשמות שיתוף תיאוריים, כך שהמשתמשים יוכלו לזהות ולאתר בקלות את המשאבים הדרושים להם. לדוגמה, לשיתוף תיקיית היישומים קרא 4005 ולשיתוף תיקיית המסמכיס קרא 65סכ. מומלצ מאוד להשתמש בשמות שיתוף הניתניס לקריאה על ידי כל הלקוחות. למרות ש- 2000 פווספחו/ מאפשרת שמות שיתוף ארוכים מאוד, נסה לשמור את שמות השיתוף קצריס עד כמה שניתן, לא יותר מ-12 תוויס. קל יותר לזכור ולהקליד שמות קצרים. מערכות הפעלה מיושנות, כגון 05כ-65, א.3 פאוספחוצ ‏ ו- 5 0+ פשססחו/ דורשיס שמות התואמים למוסכמות 8.3. 0 פאוססחו/ מספקת שמות התואמיס ל- 8.3, אבל שמות אלה עלולים שלא להיות תיאורייס מספיק עבור המשתמשים. לדוגמה, תיקיה המשותפת ב- 2000 פוססחו/ בשס 28582856 660019015 תיראה על ידי לקוחות מערכות ההפעלה המיושנות כ- 1 תרגול: החלת הרשאות בתרגול הבא קיבל משתמש בשם 056,101 הרשאות לגישה למשאבים כיחיד וכחבר בקבוצה, כפי שנראה בתרשים 5.2. קבע איזה הרשאות יהיו ההרשאות הקובעות עבור 1 בכל אחד מהמצבים: 8 0-ה )₪6 | 9 ךר , 0-0 אא 0 מ יי 9 רש 1 תרשים 5.2 החלת הרשאות 2 |ַה0+655|]0זק 2000 5שסשחו/ 1 0567101 הוא חבר בקבוצות 1קטסזס, 2קטסזס ו-3קטסזס. לקבוצה 1קטסז6 יש הרשאת ₪680 בתיקיה בז06וס= ואילו לקבוצה 3קטסז6 יש הרשאת |סשחס6 |ו₪ בתיקיה 064!ס=. לקבוצה 2קטסז6 אין הרשאות המשויכות לתיקיה 0!067=. מהן הרשאותיו של 0567101 בתיקיה ז06וס! 2 567101 הוא גס חבר בקבוצה 58!65, לה יש הרשאת ₪680 בתיקיה 0|0678=. ההרשאה |סשח0ס6 || בתיקיה 8ז06!ס נמנעה מ- 056101 באופן אישי. מהן הרשאותיו של 567101 בתיקיה 8ז06!ס-! סיכום שיעור בשיעור וה למדת שאתה יכול להפוך תיקיה ואת תוכנה לזמיניס עבור משתמשיס ברשת, על ידי שיתופה. הרשאות תיקיה משותפת הן הדרך היחידה לאבטח משאבי קבציס במחיצות ז4:. הרשאות תיקיה משותפת חלות על תיקיות, לא על קבציס בודדים. הרשאות תיקיה משותפת אינן מגבילות משתמש הנכנס לתיקיה מהמחשב המקומי בו היא מאוחסנת. הן חלות רק על משתמשים הניגשיס לתיקיה זו מהרשת. למדת גס שקיימות שלוש הרשאות תיקיה משותפת : 680א, סחַחַה8ח6 ו- |סשחס6 ווטם. ההרשאה ₪680 מאפשרת למשתמשים להציג שמות תיקיות, שמות קבצים, נתוני קבציס ותכונות קבציס. ההרשאה ₪680 גס מאפשרת למשתמש להפעיל תוכניות ולעבור בין התיקיות שבתוך התיקיה המשותפת. ההרשאה 608006 מאפשרת למשתמשים ליצור תיקיות, להוסיף קבציס לתיקיות, לשנות נתוניס בקבצים, להוסיף נתוניס לקבצים, לשנות תכונות של קבציס ולמחוק תיקיות וקבצים. בנוסף לכל זּאת יש לה גם את כל היכולות הניתנות על ידי הרשאת ₪680. ההרשאה |סשחס6 |ו₪ מאפשרת למשתמשיס לשנות את הרשאות הקבציס, לקחת בעלות על קבציס ולבצע את כל הפעולות המותרות לבעלי הרשאת 86ח608. הרשאת ברירת המחדל של תיקיה משותפת היא |סשחס6 |ו₪ והיא מוקצית לקבוצת המשתמשים 6חסץזשם כאשר אתה משתף את התיקיה. פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 103 שיעור 2: תכנון תיקיות משותפות כאשר אתה מתכנן תיקיות משותפות, תוכל להפחית את תקורת הניהול ולהקל על גישת המשתמשים אליהן. תוכל לארגן את המשאבים שישותפו ולאחסן אותס בתיקיות, בהתאס לדרישות הגישה המקובלות אליהן. תוכל גס לקבוע איזה משאביס אתה מעוניין לשתף, לארגן משאבים על פי אופן השימוש בהם, ולהחליט כיצד תנהל משאביס אלה. תיקיות משותפות יכולות להכיל יישומים ונתונים. השתמש בתיקיות יישומיס משותפות כדי למרכז את הניהול. השתמש בתיקיות נתוניס משותפות כדי לספק מקוס מרכזי למשתמשים בו יוכלו לאחסן ולגשת לקבציס שכיחים. אס כל קבצי הנתוניס מרוכזיס בתיקיה משותפת אחת, ימצאו אותס המשתמשים בקלות יתרה. תוכל לגבות קבצי נתוניסם בקלות רבה יותר אס כל תיקיות הנתוניס מרוכזות, ולשדרג גרסאות יישומיס בצורה קלה ונוחה יותר אם היישומיס מרוכזים. לאחר שיעור זה, תוכל = לתכנן איזה הרשאות על תיקיות יישומים וקבצים יש להחיל לחשבונות משתמש ולחשבונות קבוצה. זמן לימוד משוער: 5 דקות תיקיות יישומים תיקיות יישומיס משותפות (0!0679ס= הסספסו|קקא 6סְזהה5) משמשות יישומיס המותקניס בשרת ברשת ואשר ניתניס לשימוש ממחשבי לקוח. היתרון העיקרי של יישומיס משותפיס הוא בכך שאינך צריך להתקין ולתחזק את כל רכיבי התוכנה במספר מרובה של מחשבים. בעוד שקבצי ההפעלה של רוב היישומיס יכוליס להיות מאוחסניס בשרת, קבצי התצורה של רוב יישומי הרשת מאוחסנים, בדרך כלל, בכל מחשב לקוח. האופן המדויק בו אתה משתף תיקיות יישומיס משתנה, בהתאס ליישוס, לסביבת הרשת המסוימת שלך ולמבנה הארגון. כאשר אתה משתף תיקיות יישומיס עליך לשקול את הנקודות המצוינות בתרשים 5.3. נקודות אלו יוסברו להלן: > צור תיקיה משותפת אחת עבור היישומיס וארגן את כל היישומיס תחת תיקיה זו. כאשר אתה משלב את כל היישומיס תחת תיקיה משותפת אחת, אתה מייעד מיקוס יחיד להתקנה ושדרוג תוכנה. > הקצה לקבוצת המשתמשיס 1508%075חווח0ה את הרשאת וסשחס6 |ו₪ על תיקיית היישומיס המשותפת, כדי שיוכלו לנהל את היישומיס ולשלוט בהרשאות המשתמשים. 4 |ַהח01655|]0זק 2000 5אוססח!/\ .031105ו!300 זס1 ז10!06 3760ח5 8 06816 .סח 10 |סחס6 |וט= הט591 | סח3 סהסץזסעם וחסז1 !600 |!ט= פטסוחסת .5 10 ₪680 ה!859 א ב 0 8 5 סז 10 6806 חהש551 == שו ב ן 1 6%ח 4006זהָכְט ז10 10001 ו508100 5023900 8 070816 ו. : .0]!551006כן ]0 561 680 תרשים 5.3 יצירה ושיתוף של תיקיות יישומים משותפות + הסר את ההרשאה |ישחס6 ||ו₪ מהקבוצה 6חסץזפצם והקצה את ההרשאה ₪680 לקבוצה 0565. פעולה וו מספקת רמת אבטחה גבוהה יותר, מפני שהקבוצה 5 כוללת רק חשבונות משתמשיס שאתה יצרת, בעוד שהקבוצה 6חסץז6עם כוללת את כל מי שיש לו גישה למשאבי הרשת, כולל חשבון 6069%. + הקצה את הרשאת 008086 לקבוצות משתמשיסם האחראיות על שדרוג וטיפול בתקלות יישומים. > צור תיקיה משותפת נפרדת מחוצ להיררכיית תיקיות היישומיס שלך עבור כל יישוסם בעבורו תידרש להקצות קבוצת הרשאות שונה. אז, הקצה את ההרשאות המתאימות לתיקיה זו. תיקיות נתונים משתמשיס ברשת משתמשיס בתיקיות נתונים (59ז0!06= מּזהכ) כדי להחליף ביניהס נתוניס עסקיים וציבוריים. תיקיות נתוני עבודה משמשות חברי צוות להס נדרשת גישה לקבציס משותפים. תיקיות נתוניס ציבורייס משמשות קבוצות גדולות יותר של משתמשים, אשר לכולס יש צורך בגישה למידע מסוג אחיד כלשהו. כאשר אתה משתמש בתיקיות נתונים, צור ושתף את תיקיות הנתוניס המשותפות ב-6וחט!|ס שהוא אינו 6וחטוס/ 5506 או 6וחטוס/ חסספסווקקא. קבצי נתוניס צריכיס להיות מגוביס לעיתיס קרובות, ואס תציב את תיקיות הנתוניס ב-פוחט|ס נפרד תוכל לגבותס בקלות וביעילות. אס מערכת ההפעלה דורשת התקנה מחדש, ה-6חטוסצ המכיל את תיקיות הנתוניס נשאר שלס וללא פגע. פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 105 נתונים ציבוריים כאשר אתה משתף תיקיית נתונים ציבורייס אחידה, פעל כך: > השתמש בתיקיות נתוניס מרוכזות כדי שניתן יחיה לגבות את הנתונים בקלות. %> בתיקיה האחידה, הקצה את ההרשאה שַפַח608 לקבוצת המשתמשים 5ז6פט (ראה תרשיס 5.4). דבר וה יאפשר למשתמשים מיקוס מרכזי נגיש לכלל ציבור המשתמשים, בו יוכלו לאחסן קבצי נתוניסם אותס הס מעונייניס לשתף עס משתמשיס אחרים. למשתמשיס תהיה גישה לתיקיה בה יוכלו לקרוא, ליצור או לשנות את הקבציס המאוחסנים בה. 3 חואזס/ 8 סו!פטק 5 ]- 5 | .6 |606!-ז6/ו0| ]9 8 6601781206 קט 880% .ץו6005151600 1010015 תרשים 5.4 תיקיות נתונים ציבוריים ותיקיות נתוני עבודה משותפות נתוני עבודה כאשר אתה משתף תיקיית נתונים עבור קבצי עבודה, פעל כך: > בתיקיית הנתוניסם הראשית הקצה את ההרשאה |סשחס6 !₪ לקבוצה 508%5וחווח6א, כדי שמנהלי המערכת יוכלו לבצע משימות תחזוקה. > כאשר אתה וקוק להגביל את הגישה לתיקיות מסוימות, שתף תיקיות נתונים ברמות הנמוכות יותר בהן מוקצית ההרשאה פפַח608 לקבוצות המתאימות. לדוגמה, ראה תרשיס 5.4 - כדי להגן על הנתוניס בתיקיה 6ַח8זחַט0ס660, שהיא תיקיית משנה של התיקיה פַּ0, שתף את התיקיה 6ח68חט4060 והקצה את ההרשאה 608086 רק לקבוצת המשתמשיס 86ח08ח46600, כדי שרק חבריס בקבוצה זו יוכלו לגשת לתיקיה 0606 6 |3ה0+655]0סזק 2000 פשסבחו/ סיכום שיעור בשיעור ה למדת שאתה משתף תיקיות יישומיס כדי למרכז את מטלות הניהול וכדי להקל על שדרוג יישומים. כאשר אתה משתמש בתיקיות יישומיס משותפות, עליך להקצות לקבוצת המשתמשים 15780075ח1חח0 את ההרשאה |סשחס6 |ן₪ לתיקיית היישומיס, כדי שהחבריס בקבוצה זו יוכלו לנהל את היישומיס ולשלוט בהרשאות המשתמשים. עליך גם לבטל את ההרשאה |סשחסס |ו₪ מהקבוצה 6חסעזסצם ולהקצות את ההרשאה ₪680 לקבוצה 5ז056. פעולה זו תספק רמה גבוהה יותר של אבטחה, מפני שהקבוצה 0565 כוללת רק את חשבונות המשתמשיס שאתה יוצר, בעוד שהקבוצה סש כוללת את כל מי שיש לו גישה למשאבי הרשת, כולל החשבון 6065%. למדת גס שאתה משתמש בתיקיות נתונים משותפות, כדי לספק סביבה מרכוית למשתמשים בה יוכלו לאחסן ולגשת לקבצים אחידים. כאשר אתה משתמש בתיקיות נתוניס, צור ושתף את תיקיות הנתוניסם האחידיס ב-6וחטוסצ הנפרד מה-פוחטוס בו מותקנת מערכת ההפעלה או היישומים. קבצי נתוניס צריכים להיות מגובים לעיתיס קרובות, וכאשר תיקיות הנתונים קיימות ב-שוחטוס/ נפרד תוכל לגבותן ביעילות ובנוחות. פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 107 שיעור 3: שיתוף תיקיות תוכל לשתף משאביס עס אחרים על ידי שיתוף תיקיות המכילות משאביס אלה. כדי לשתף תיקיה, עליך להיות חבר באחת מבין כמה קבוצות, תלוי בתפקיד המחשב בו שוכנת התיקיה המשותפת. כאשר אתה משתף תיקיה, אתה יכול לשלוט בגישה אליה על ידי הגבלת מספר המשתמשים היכולים לגשת אליה בו-זמנית, ותוכל גס להגביל את הגישה לתיקיה ולתוכנה על ידי הקצאת הרשאות לקומצ משתמשים או קבוצות. מרגע ששיתפת תיקיה, יכוליסם המשתמשיס להתחבר לתיקיה המשותפת, אך צריכות להיות להס ההרשאות המתאימות לגישה לתיקיה זו. לאחר שביצעת את השיתוף אתה עשוי לרצות לשנות אותו. אתה יכול להפסיק את השיתוף, לשנות את שס השיתוף ולשנות את ההרשאות המוגדרות למשתמש או לקבוצת משתמשים. לאחר שיעור זה, תוכל = ליצור ולשנות תיקיות משותפות. = לבצע התחברות לתיקיה משותפת. זמן לימוד משוער: 20 דקות דרישות לשיתוף תיקיות החבריס בקבוצות המשתמשים 15780075ח0 (- 05615 זסשוסק שבמערכת ההפעלה |016551008ז₪ 2000 פאוספחו/. יכוליס לשתף תיקיות. התשובה לשאלה איזו קבוצה יכולה לשתף תיקיות, ובאיזו מערכת היא יכולה לשתף אותן, תלויה בשאלה נוספת - האס מדובר בקבוצת עבודה (קטסזפָאזס))) או ב-חואוחסכ, וסוג המחשב בו שוכנות התיקיות המשותפות : > ב-חוהוחסס של 2000 פשסטחו/, יכולות קבוצות המשתמשיס 80075 150חוחח0 ו- 5 ז6עז56 לשתף תיקיות בכל מערכת ב-חווחסס. הקבוצה 5675 זסשוסק היא קבוצה מקומית, ולכן יכולה לשתף רק תיקיות השוכנות ב- 6ח08|0ח5)8 5 או מחשב בו פועלת מערכת ההפעלה |8ח65510+סזק 2000 פאוססחו/ בו מוגדרת קבוצה זו. > בקבוצת עבודה של 2000 פשסטחו//, יכולות קבוצות המשתמשלס 075ז1508ח01 [- 5085) ז6וסק | לשתף תיקיות ‏ ב- 56088 6חס|08ה500 | או במחשב |0+6551008זק 2000 פאוססחו/ בו מוגדרות קבוצות אלו. הערה אם התיקיה המיועדת לשיתוף שוכנת ב- 6חטוסט 5;]דא, צריכה להיות למשתמשים לפחות ההרשאה ₪680 לתיקיה זו כדי שיוכלו לשתף אותה. 8 |ַהח0ס|01655זק 2000 5אוססח]!\ תיקיות משותפות ניהוליות 0 פאוססחו/ משתפת באופן אוטומטי תיקיות למטרות ניהוליות. לכל שמות השיתוף הללו יש את הסימון % בסופם, מה שמסתיר את התיקיה המשותפת ממשתמשיס המעייניס בתוכן מחשב זה. שורש כל פחטוסצ, שורש תיקיית המערכת ומיקומס של ה-פופטוזסם של המדפסות כולס תיקיות משותפות נסתרות אליהן תוכל לגשת מהרשת. טבלה 5.2 מתארת את מטרת התיקיות המשותפות הניהוליות שיוצרת 2000 פושססחו/צ באופן אוטומטי. טבלה 5.2 תיקיות משותפות ניהוליות של 2000 פמוססחו/ו שיתוף מטרה 5% שורש כל מחיצה בכונן הדיסק הקשיח משותף באופן אוטומטי, ושס השיתוף הוא אות הכונן כשלאחריה מוצמד הסימן 5. כאשר אתה מתחבר לתיקיה זו יש לך גישה לכל תוכן המחיצה. בשיתופיס הניהולייס יש להשתמש כדי לגשת למחשב כדי לבצע משימות ניהוליות. 2000 5אוססחו/ מקצה הרשאות |סשחס6 |ו₪₪ לקבוצת המשתמשיס 805 50וחורח0. וכן הלאה 0 פוססחו/ גס משתפת באופן אוטומטי את כונני התקליטוריס ויוצרת את שס השיתוף על פי אות הכונן של כונו התקליטוריס אליה מוצמד הסימן 5. %וחה | תיקיית השורש של המערכת, שברירת המחדל שלה היא זחחוצ\:6, משותפת בשס השיתוף %חווח0. מנהלי מערכת יכוליס לקבל גישה מלאה לתיקיה משותפת זו כדי לנהל את 2000 פווססחו/ו, מבלי שיצטרכו לדעת באיזו תיקיה היא הותקנה. לשיתוף זה יש גישה רק למשתמשיס בקבוצה 5ז1507800חוח40. לחבריס בקבוצה זו מקצה 0 פצוססחו/ הרשאות |סשחסס ווטח. %חחק כאשר אתה מתקין את המדפסת המשותפת הראשונה, משותפת התיקיה פזסעוזס|ססק65/5%6325ס0ו 556 תחת השם 9סחוזק. תיקיה זו מספקת גישה לקבצי ה-פופעווזסם של המדפסת עבור הלקוחות. רק לחבריס בקבוצות 75ז150800חו070, 5ז68+0ק0 507/87 ו- 5ז678)0ק0 +חוזק יש הרשאת |סשחס6 |וט₪. לקבוצה 6חסץזפעם יש הרשאות ₪6080. תיקיות משותפות נסתרות אינן מוגבלות רק לאלו אותן יוצרת מערכת ההפעלה באופן אוטומטי. תוכל לשתף תיקיות נוספות, ולהצמיד לסוף שס השיתוף שלהן את הסימן 5. אז, רק משתמשים היודעיס את שס השיתוף יכוליס לגשת לתיקיה זו, במידה ויש להס את ההרשאות המתאימות לשם כך. פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 109 שיתוף תיקיה כאשר אתה משתף תיקיה, אתה יכול לתת לה שס שיתוף (86 6ז508), להוסיף הערות לתיאור התיקיה ותוכנה, להגביל את מספר המשתמשיס היכולים לגשת לתיקיה זו בו-ומנית, להקצות הרשאות ולשתף את אותה התיקיה מספר פעמים. תוכל לשתף תיקיה כך: 1. התחבר למערכת באמצעות חשבון משתמש החבר באחת הקבוצות היכולות לבצע שיתופיסם. 2 לחץ לחיצה ימנית על התיקיה אותה אתה מעוניין לשתף, ומתפריט הקיצור בחר 5 3 בכרטיסיה אַחו81ח5 שבתיבת הדו-שיח 65שזסקסזק, הגדר את האפשרויות, כפי שמוצג בתרשים 5.5 וכפי שמתואר בטבלה 5.3. |<. %וונטפטטז פקקג |[ 500 | ו | הס זווסעץ חס 115675 זסוס הַהסחחב זס0!פ] פוה 5016 חבס גוס" ₪ 5 51316 >סו!ס ,1061 פוה זס! ההוז 5 6ופבח6 0 .אוסאופה - וי 18 50876 )סח סכ 7+ וט וח 6זםה5 > | [= 0000000 אאא] :הח 16ב וו הסוזםסוופק 3 | וס ווה הנחוא | + שוחו| 1096 8 |ושג 0 | ופ | 9" | 56 46 תרשים 5.5 הכרטיסיה פַחוּז8ח5 של תיבת הדו-שיח 65וסקסזק של תיקיה טבלה 5.3 האפשרויות בכרטיסיה פַחה503 אפשרות תיאור 6חגּ 6זהח5 | השם בו ישתמשו משתמשיס ממיקומיס מרוחקיס כדי לבצע חיבור לתיקיה המשותפת. חובה לציין שס שיתוף. +חוח וס תיאור אפשרי של תוכן התיקיה או של שס השיתוף. ההערה מופיעה ליד שס השיתוף כאשר משתמשיס במחשבי לקוח מעייניס בתיקיות המשותפות בשרת. הערה זו מסייעת לזיהוי תוכן התיקיה. 0 |ַהח0+655]0סזק 2000 פשסבחו/ אפשרות תיאור זאחחו1 ז56 | מספר המשתמשים אשר יכולים לגשת בו-זמנית לתיקיה המשותפת. |8ח0ו01655זק 2000 פאוססחו/ תומכת ב-עד 10 חיבוריס בו-ומנית. 566 2000 פשוססחו/ מסוגלת לתמוך במספר אין-סופי של חיבוריס, אך מספר רישיונות הגישה ללקוח (6041, 466655 זח0ו|6 5 ) מגביל את מספר החיבורים. 5 סק ההרשאות המוחלות על תיקיה משותפת תקפות אך ורק בעת גישה לתיקיה גו מהרשת. כברירת מחדל לקבוצה פחסץז6/ש מוקצית ההרשאה |סשחס6 |₪ עבור כל שיתוף חדש. 4חוח686 להגדרת הגדרות גישה לא מקוונת (466655 6חו!08) לתיקיה משותפת זו. 6369 כדי לאפשר גישה לא מקוונת לתיקיות משותפות, נשמריס עותקיס של הקבציס בה בחלק שמור של נפח הדיסק במחשב שלך, הנקרא מטמון (ח686). מכיון שהמטמון נמצא במחשב שלך המחשב יכול לגשת למטמון זה גם אס אינו מחובר לרשת. כברירת מחדל, גודל המטמון הוא 10 אחוזיס מנפח הדיסק הפנוי. תוכל לשנות את גודל המטמון בכרטיסיה ₪165 6חוו07 שבתיבת הדו-שיח פחססקס זססוס=. בנוסף, תוכל לראות באיזה נפח משתמש המטמון, על ידי פתיחת התיקיה 5ז0!06= 6חו056, פתיחת תפריט 6!ו= ובחירה באפשרות 65זסססזס. הערה קבצי רשת משותפים מאוחסנים בתיקיית השורש של כונן הדיסק הקשיח שלך. אם אתה מעוניין לשנות את מיקום המטמון, תוכל להיעזר בכלי זסטסו ₪165 6חוו0 (הקובץ 686 הזמין מתוך א 65068 של |3ח0ו655)סזק 2000 5אוססחו/ו). כאשר אתה משתף תיקיה אתה יכול לאפשר למשתמשים להפוך את התיקיה המשותפת לזמינה באופן לא מקוון, על ידי לחיצה על (ח1ח686 בתיבת הדו-שית 5 זז של התיקיה. בתיבת הדו-שיח 56085 8חוח686 (ראה תרשים 5.6) מאפשרת לך תיבת הסימון ז0!06= 508760 פוחד ח1 ₪65 01 9חוח686 אוסו|ה להפעיל או להפסיק את פעולת המיטמון (8חוח686). פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 111 סופ | ₪ |<. פחוז59 הַחותסבּ) 030 8זב זס0!ס] 80זבח5 5וח) הותוואו 6!ו) אוס! חב ]| ע)וססק5 חבס גוס" .0015 עם 30065560 חשהאו עו סס! 60164 31066 פוה11 רז 1158 ]כו [אהור!כ)מ אוכו!מ, = 1 - | 9% וסט זט הַח0 6 גוחב | :500000 .8 שחחווסס0 196 הוחו )חס 00675] זס] 6ח6ותוחס 60 הסחא ס|ס3!ובעיב. )הבע עסח] 85!ו] עחה עווססק5 ובוחב +פגווח 11505 )טס הסופזסי 56 6 בחוזבה5 6וו] זסקסזס שזוופח6 0 .פחו!)ס בהוזסו הפחסקס 31395 ו !] שח תרשים 5.6 תיבת הדו-ש'ח 5600095 פַחוח686 תיבת הדו-שיח 5601095 פַחוח686 כוללת שלוש אפשרויות להגדרת אפשרויות 9חוח686: % % % % % % 5 וטס זס: 8חוח636 [בּטח3ּ1א| הקבציס בהס מישהו המשתמש בתיקיה המשותפת שלך מזהה באופן ספציפי (או ידני) הס היחידים הזמיניס במצב לא מקוון. אפשרות פַחוח686 זו מומלצת לתיקיה משותפת ברשת אשר מכילה קבציס שאליהם מספר משתמשים צריכים לגשת ולשנות. אפשרות זו היא ברירת המחדל. 5 וטס זס= 8ה1ת636 6והוהספט | אפשרות וו הופכת כל קובצ שמישהו פותח בתיקיה המשותפת שלך לזמין עבורו כאשר הוא במצב לא מקוון. קבצים שלא נפתחו לא יהיו זמיניס במצב לא מקוון. 35זסוק זס= שַהוה636 6וזהּוהסזטה | מספקת גישה לא מקוונת לתיקיות משותפות המכילות קבצים אשר נקראיס, קבציס אליהס קיימת התייחסות או אשר מופעלים, אבל שאינסם משתניס בעת התהליך. אפשרות וו מפחיתה את תעבורת הרשת, מפני שקבצים לא מקווניס נפתחים ישירות, בלי לגשת לגרסאות הרשת באופן כלשהו, ובדרך כלל הם מופעלים ופועלים מהר יותר מגרסאות הרשת. הערה למידע נוסף אודות פַחוח686 ותיקיות לא מקוונות, קרא את פרק 10. הקצאת הרשאות לתיקיה משותפת הצעד הבא לאחר שיתוף תיקיה הוא קביעת המשתמשים להס תהיה גישה לתיקיה המשותפת. קביעה וו מתבצעת על ידי הקצאת הרשאות תיקיה משותפת לחשבונות משתמשים נבחרים ולחשבונות קבוצות נבחרות. תוכל להגדיר את הרשאות חשבונות המשתמשים והקבוצות לתיקיה המשותפת כך: 1. בכרטיסיה פַחוז8ח5, שבתיבת הדו-שיח ₪65זקסזק של התיקיה, לת פחסו5פוחחזסס. 12 |008ו655+סזק 2000 פאוססחו/ 2 בתיבת הדו-שיח 01551005ז6ק, ודא שנבחרה הקבוצה פחסץזפעם ולתא פעסוח6ם. 3 בתיבת הדו-שיח 5ח0סו155ז6ק לת 006 (ראה תרשים 5.7). או | 90005 הזוס 5815 08 6 [<|?. פקטסז) זס ,%זס)טקחזס:) ,159% ]59/60 6 7 [= 7770700000 ו ש] :אפסו ש| 00000000 אשפ] 0000000000 >ח8| שמסעזסשים 7 בו ותו 477 :זט ו וו 77 [סזוחוסם)! |וגו 6 ג חחסז] 070056 זס פהסוס0סווח56 עס 560313160 פפחחבח שפע ד תרשים 5.7 הקצאת הרשאות לתיקיה משותפת 4. בתיבת הדו-שיח פקטסז6 זס 5זסזטקוח60 ,5ז056! 58!66% לח על חשבון המשתמש ועל הקבוצות להס אתה מעוניין להקצות הרשאות. 5 לחץ 400 כדי להוסיף את חשבונות המשתמש או הקבוצה לתיקיה המשותפת. חזור על צעד וה עבור כל חשבונות המשתמש והקבוצות עבורן אתה מעוניין להקצות הרשאות. 6. לחצ 06. 7 בתיבת הדו-שיח 05ח0ו155חז6ק של התיקיה המשותפת, לחצ על חשבון המשתמש או הקבוצה, ואז סמן את תיבות הסימון אוסו|4 או צְח6ם, בהתאסם להרשאה שברצונך להקצות או שלא להקצות למשתמש או לקבוצה. פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 113 שינוי תיקיות משותפות באפשרותך לשנות שיתוף, להפסיק שיתוף, לשנות את שס השיתוף ולשנות את הרשאות השיתוף של תיקיה. כדי לשנות את השיתוף פעל כך: בתיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק של התיקיה בחר בכרטיסיה פחַחו8ח5. כדי להשלים את המשימה הרצויה, היעזר בטבלה 5.4. טבלה 5.4 האפשרויות בכרטיסיה פַחה0ח5 בדי פעל כך להפסיק את שיתוף התיקיה | בתר את ז0!06 15ח+ 50876 %סח ספ. לשנות את שס השיתוף בחר את ז1006 1015 50816 +סח סכ כדי לעצור את השיתוף; לחצ על עומ5 כדי להחיל את השינוי; בחר 0 5וחז 5876 ובתיבה 6וח8 6ז8ח5 הקלד שס חדש. לשנות את הרשאות התיקיה לתא על 005ו6755ק. בתיבת הדו-שלת 005ו55!וח6ק המשותפת לח על 400 או 6שסוח6ח. בתיבת הדו-שיח 65 חס 07000068 ,05075 56!66% לחצ על המשתמש או הקבוצה שאת הרשאותיהס אתה מעוניין לשנות. לשתף תיקיה מספר פעמים | לת שַז8ח5 שו כדי לשתף תיקיה זו בשס שיתוף נוסף. עשה ואת כדי לקבצ מספר שיתופיס לאחד, כאשר אתה מאפשר למשתמשים להמשיך להשתמש בשס השיתוף בהס השתמשו בעבר, לפני שאיחדת את התיקיות לתיקיה אחת. להסיר את שס השיתוף לחץ 50876 6שסוח6ח. אפשרות זו מופיעה רק לאחר שהתיקיה שותפה יותר מפעס אחת. הערה אם אתה מפסיק את שיתופה של תיקיה בזמן שמשתמשים עדיין מחוברים אליה ומסמכים בה פתוחים, עלול המשתמש לאבד את המידע שלו. אם אתה בוחר 6זה58 סח סם זו וו וקיים משתמש המחובר באותו רגע לתיקיה המשותפת, תציג 2000 פאוססחו/ תיבת הודעה המציינת בפניך שקיים קישור פתוח לתיקיה. 4 |8ה0+655]0זק 2000 פ5אוססחו/ התחברות לתיקיה משותפת תוכל להשיג גישה לתיקיה משותפת במחשב אחר על ידי השימוש באשף אזסשססח סגו סווזם, בפקודה חט₪ או חלון 8665 אזסצט6א ץא. אס אתה מעוניין להתחבר לתיקיה משותפת באמצעות האשף פעטוזכ אזסצססח ק8א, תוכל לעשות ואת כך: לחץ לחיצה ימנית על הסמל 08665 סוסא ץוא שעל שולחן העבודה. מתפריט הקיצור בחר 6טוזס אזסצססוז קב. בחלון האשף פטוזם אזסאססא ק8וא, הנראה בתרשיסם 5.8, לח בתיבה ז0!00] והקלד נתיב 6א( לתיקיה (למשל 6חחח ז6)0|06זהח65חח זסזטוקוחס6\). |< | 6צוז אוסו6א קב 0 6 סח 560 3 0 לסשחחס6 נוסץ קוח ח63 5אוסםחו/ר 63 טס 5036 50 חסול66 החס6 06* 60 660067! 07/6 3 ח3550 חב טוקס > עי] החופטו 0|367] 56 806655 !0 606 חב הסוס6פהחכ6 שר זס] ז6656| שעוזם רש ץוק :0 60867 50 לחפצ ופץ 8 |- ₪ בי | סז [+ 15 סט \ | מסבוס= זט זס5\ :)קוחה אס הסט + 66%חחסס6ה. שן פחזבח 50 זהסזפי1 3 חפט 65 החס > .56 ₪ך= זם 01067 ספ 8 80 )ספ'וסת5 3 6176866 תרשים 5.8 חלון האשף פצעוזס אזסשמ6\ קפויז סיכום שיעור בשיעור זה למדת שבאפשרותך לשתף משאביס עס אחרים על ידי שיתוף התיקיות המכילות משאביס אלה. כדי לשתף תיקיה עליך להיות חבר באחת מכמה קבוצות, תלוי בתפקיד המחשב בו מאוחסנת התיקיה אותה אתה מעוניין לשתף. ניתן לשלוט בגישה לתיקיה המשותפת על ידי הגבלת מספר המשתמשיס אשר יכולים לגשת אליה בו-זמנית, וניתן גס לשלוט בגישה לתיקיה על ידי הקצאת הרשאות למשתמשיס ולקבוצות נבחרות. כדי לגשת לתיקיה משותפת צריכים המשתמשים להתחבר אליה, וצריכות להיות להס ההרשאות המתאימות. ניתן לשנות תיקיה משותפת על ידי שינוי שס השיתוף שלה, הפסקת שיתוף התיקיה או שינוי הרשאות הגישה המוקצות למשתמשים או לקבוצות. פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 115 שיעור 4: שילוב הרשאות תיקיות משותפות עם הרשאות 5]דא אתה משתף תיקיות כדי לאפשר למשתמשי רשת גישה למשאביס. אס אתה משתמש במערכת קבציסם זג=, הרשאות התיקיה המשותפת הן אפשרות האבטחה היחידה הזמינה לאספקת אבטחה לתיקיות ששיתפת ולקבצים ולתיקיות שהן מכילות. אס אתה משתמש ב- פ6חטוס/ 5=]זא תוכל להקצות הרשאות 5 זא למשתמשים בודדיס ולקבוצות כדי לשלוט טוב יותר בגישה לקבצים ולתיקיות המשנה בתיקיות המשותפות. כאשר אתה משלב הרשאות תיקיות משותפות עס הרשאות 5=דא, תמיד יהיו ההגבלות המחמירות יותר אלו שיוחלו. עוד על 5=]זא תוכל לקרוא בספר הכנה למבחן הסמכה זוסעו56 2000 5שססחגש/. לאחר שיעור זה, תוכל = לשלב הרשאות תיקיות משותפות עם הרשאות 5;דא. זמן לימוד משוער: 45 דקות אסטרטגיות לשילוב הרשאות תיקיות משותפות עם הרשאות 5-דא אסטרטגיה אחת של איפשור הגישה למשאבים ב- ש6וחטוס 5;זא היא לשתף את התיקיות עס הרשאות ברירת המחדל של התיקיות המשותפות ואז לשלוט בגישה אליהן על ידי הקצאת הרשאות 5"דא. כאשר אתה משתף תיקיה ב- 6וחטוסצ 5=דוז, משתלבות הרשאות התיקיה המשותפת עס הרשאות 5"זא כדי לאבטח את משאבי הקבציס. הרשאות התיקיה המשותפת מספקות אבטחה מוגבלת על המשאבים. אתה משיג את הגמישות הרבה ביותר על ידי שימוש בהרשאות 5=ד לשליטה בגישה לתיקיות המשותפות. בנוסף, הרשאות 5"זא חלות בין אס הגישה למשאב נעשית מהרשת ובין אס היא מתבצעת באופן מקומי. כאשר אתה משתמש בהרשאות תיקיה משותפת (005ו67155ק ז0!00= 6ַ6ז8ח5) ב- 5דא שחט!סש, חליס עליך הכלליס הבאים: > אתה יכול להחיל הרשאות 5=זא על קבציס ותיקיות משנה בתיקיה המשותפת. אתה יכול להכיל הרשאות 5="זא שונות לכל קובצ ותיקיית משנה שבתיקיה המשותפת. > בנוסף להרשאות התיקיה המשותפת, כדי לגשת לקבצים ולתיקיות המשנה, צריכיס המשתמשים שתהיינה להם גס הרשאות 5=זא עבור הקבציס ותיקיות המשנה שמכילות התיקיות המשותפות. דבר זה מנוגד למקרה של פסוחטוסע דח=, בהס ההרשאות עבור התיקיות המשותפות הן ההרשאות היחידות המגינות על קבצים ותיקיות משנה בתיקיה המשותפת. 6 |ַהח0ס|01655זק 2000 5אוססח!\ +%> כאשר אתה משלב הרשאות תיקיה משותפת עס הרשאות 5"דא תמיד יהיו ההגבלות המחמירות יותר אלו שיוחלו. בתרשים 5.9, לקבוצה 6חסץזפצש יש הרשאת |סשח0ס6 |ו₪ בתיקיה המשותפת סווסטק ואת הרשאת 680ז של 5="זא עבור הקובצ 4ג₪6. ההרשאה הקובעת לגבי הקבוצה שמסץזפעם עבור הקוב ב6!ו= היא ₪680, מפני שוו ההרשאה המחמירה יותר. ההרשאה החלה על הקובצ ₪168 היא ווסשחסס6 ווטם, מפני ששני סוגי ההרשאות, הרשאות התיקיה המשותפת והרשאות 5 דא, מאפשרות רמה צו של גישה. - חסו99חוזסכ 5 דא 0 .65ז!סץ 5 1 חס 60160 6זה 5ח0סו85ווחזסכן 5- דא .501010015 0ח3 165 10 5ח0ו85!חווזסכן פ-דא ץוסטה .ח0ו65וחזזסכן 6שו611601 106 15 הסו65!הוזזסכן 1651716116 51סרח 6חד תרשים 5.9 שילוב הרשאות תיקיה משותפת והרשאות 5=דא תרגול: ניהול תיקיות משותפות בתרגול וה תקבע את ההרשאות הנקבעות למשתמשים, תתכנן תיקיות משותפות, תתכנן הרשאות, תשתף תיקיה, תקצה לה הרשאות תיקיה משותפת, תתחבר לתיקיה משותפת, תפסיק שיתוף של תיקיה ותבחן את ההשפעות של שילוב הרשאות תיקיה משותפת והרשאות 5זדא. חשוב כדי להשלים את התרגילים האופציונליים (5 ו- 8) צריכים להיות לך שני מחשבים מרושתים ביניהם. מחשב אחד חייב לפעול בסביבת |4ח0ו655/סזק 2000 פווסטחוצ והשני חייב לפעול בסביבת אחד ממוצרי 2000 פווסטחו/ | הבאים: |ַחסו655)סזק 2000 5אוססחו\, 50 2000 5אשססחו/. א! "50776 0860 2000 פוססחו/. בשני המחשבים צריך להיות חשבון מנהל (ז0ז53וחוחז0ה) לו מוגדרת הסיסמה שַזסוופפּק. פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 117 תרגיל 1: שילוב הרשאות תרשיס 5.10 מציג דוגמאות לתיקיות משותפות ב-65חט!ס/ 5=זא. תיקיות משותפות אלו מכילות תיקיות משנה שגס להן הוגדרו הרשאות 5=זא. מצא את הרשאות המשתמש התקפות עבור כל דוגמה. 69 8 ₪ קטסזן) 05615 62 6וזט!סט 5- דוו תרשים 5.10 שילוב הרשאות 1. בדוגמה הראשונה משותפת התיקיה 0888. לקבוצה 5865 יש הרשאת ₪680 של תיקיה משותפת עבור התיקיה 818 והרשאת |סשחס6 ||₪₪ של 5מ=דא עבור תיקיית המשנה 58!65. מהן ההרשאות המיושמות על חברי הקבוצה 5865 כאשר הס מבצעים גישה לתיקיה 58/65 על ידי התחברות לתיקיה המשותפת 10808 2 בדוגמה השנייה, התיקיה 5ז058 מכילה את תיקיות הבית (0!0675= 6וחסו) של המשתמשים. כל תיקיית בית של משתמש מכילה נתונים הניתניס לגישה רק על ידי המשתמש שהתיקיה שייכת לו. התיקיה 05615 שותפה ולקבוצת המשתמשים 5 ניתנה הרשאת |סשח0ס6 |ו₪ של התיקיה המשותפת. למשתמשים 9671 ו- 2 יש הרשאת ו|סשח0ס6 |ו₪ של 5=]דא רק על תיקיית הבית שלהם, והרשאת 5 דא על התיקיות האחרות. משתמשים אלה כולס חבריס בקבוצת המשתמשים 5 אילו הרשאות יש למשתמש 05671 כאשר הוא ניגש לתיקיית המשנה 5671 על ידי התחברות לתיקיה המשותפת 105675 מהן ההרשאות המוקצות למשתמש 5671 לגבי התיקיה 105672 8 |3ַה0+655|]0זק 2000 פשסבחו/ תרגיל 2: תכנון תיקיות משותפות בתרגיל זה תתכנן כיצד לשתף משאביס בשרתיס במשרד המרכזי של חברה מייצרת. רשוס את תהליך קבלת ההחלטות שלך בטבלה שבסוף תרגיל זה. תרשים 5.11 מציג מבנה חלקי של תיקיות בשרתי חברה מייצרת. 1 תרשים 5.11 מבנה חלקי של תיקיות בשרתי חברה מייצרת עליך לגרוס למשאביס בשרתיס אלה להיות זמיניס עבור משתמשי הרשת. כדי לבצע זאת, קבע איזה תיקיות יש לשתף ואיזה הרשאות יש להקצות לקבוצות, כולל הקבוצות המובנות (5קטסז6 חז-זווט8). בסס את החלטות התכנון שלך בהתאס לקריטריוניס הבאים: %> החבריס בקבוצה פזסְאַהַחַ08] צריכיס לקרוא ולשנות מסמכים בתיקיה 065 +חסוסהְהּחהּו]. לאף משתמש אחר לא צריכה להיות גישה לתיקיה זו. > למנהלי המערכת (15078%075חווח10) צריכה להיות גישה מלאה לכל התיקיות המשותפות, למעט התיקיה המשותפת 65חו|06ו0 +חסרח6ףהּחהּ1. > למחלקת שירות לקוחות דרוש מיקוס הרשת שלה כדי לאחסן קבצי עבודה. כל נציגי שירות הלקוחות הס חבריס בקבוצת המשתמשים 06/עז56 067 0500. > כל עובדי החברה וקוקיס למיקוס רשת בו יוכלו לשתף מידע בינס לבין עצמם. > כל עובדי החברה צריכיס להשתמש בתוכנת גיליון אלקטרוני, מחולל מסדי נתוניס ותוכנה לעיבוד תמלילים. פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 119 לתוכנת ניהול הפרויקטיס צריכה להיות גישה רק לחבריס בקבוצה פזסטְהּחפּוז. החבריס בקבוצה 6500087080 צריכיס לקרוא ולעדכן את מסד נתוני הלקוחות. החבריס בקבוצה 6500706708₪6806 צריכים רק לקרוא את מסד נתוני הלקוחות. כל משתמש חייב שיהיה לו מיקוס רשת פרטי בו יוכל לאחסן קבציס. מיקוס וה חייב לחיות נגיש על ידי אותו משתמש בלבד. שמות השיתוף צריכים להיות נגישיס מתחנות מבוססות 2000 פצוססחו/ו, דא 5אוססחו/, 9% פאוסבחו/ ופלטפורמות נוספות שאינן מבוססות ד פששספחו/ץ. רשוס לפניך את תשובותיך בטבלה הבאה. שם התיקיה ומיקומה שס שיתוף קבוצות והרשאות דוגמה: 5 וח 0 60 || :30075ח3ו₪ תרגיל 3: שיתוף תיקיות בתרגיל וה תשתף תיקיה. 4 1 כדי לשתף תיקיה היכנס למערכת באמצעות חשבון משתמש חח . הפעל את זסזס|סא= פ5אוססחו/ וצור את התיקיה 5סס₪4>א|ו:6. לחצ לחיצה ימנית על התיקיה ומתפריט הקיצור בחר 65!וזזסקסזק. . בתיבת הדו-שיח 65וזו6קסזק 05ק66ו, בחר בכרטיסיה פַחוזהַח5. שיס לב שכרגע התיקיה אינה משותפת. . לחץ על לחצן האפשרולות ז0|06= פוחד 876ח5. שיס לב ששס ברירת המחדל לשיתוף הוא שס התיקיה. אס אתה מעוניין ששס השיתוף יהיה שונה משס התיקיה, שנה אותו כאן. . בתיבה זח6וחח60, הקלד פחסהסו|ססג 8 60אזבו 60זה8ח5 ולחצ א0. שיס לב ש- זפזס|קא= 5אוססחו/ משנה את מראה התיקיה פ5ססג:6! על ידי הוספת סימן של יד מתחתיה, כדי לסמן שזו תיקיה משותפת. 0 |ַהח0+655]0זק 2000 פטססחו/ תרגיל 4: הקצאת הרשאות תיקיה משותפת בתרגיל וה תקבע מהן ההרשאות הנוכחיות החלות על התיקיה המשותפת ותקצה הרשאות תיקיה משותפת לקבוצות ב-חואוחסס שלך. > כדי לקבוע מהן ההרשאות הנוכחיות החלות על התיקיה המשותפת 5 או . ב- זסזס!קאם 5וספחו/ לחצ לחיצה ימנית על 005;או:6, ומתפריט הקיצור בחר 5 . בתיבת הדו-שיח 865ז6קסזק 1664005 בחר בכרטיסיה פַחוזה8ח5 ולחף 5חסו155וחזוסש. מופיעה תיבת הדו-שית 12005 זס1 פחסו5פווחוסק. שיסם לב שהרשאות ברירת המחדל עבור התיקיה המשותפת 005 הן |סחס6 || עבור הקבוצה 6חסץזסעם. כדי להסיר הרשאה לקבוצה . ודא שהקבוצה 6חסעזפעם נבחרה. לח 6עסוח6. כדי להקצות הרשאת !60970 [1ט= עבור הקבוצה 5זסז3ּז5וחווחו) . לחץ ₪00. מופיעה תיבת הדו-שיח פקטסזס זס 5ז6זטקר 60 ,5675 56166%. . ודא ששס המחשב שלך (2₪01) מופיע בתיבה ח1 א%סס!. בתיבה 6וחא לתצ על 30505 ולת ₪00. . לחצ 06. 0 פאוססחו/ מוסיפה את קבוצת המשתמשיס 5080075וחוחוסה לרשימת השמות בעלי ההרשאות. איזה סוג גישה מקצה 2000 פשוסחו/ כברירת מחדל לקבוצה 5ז0ז50-8וחווח0 ז . בתיבה פחסו55!וחזסק, תחת שסו|א, סמן את תיבת הסימון |סשחסס ווטח. מדוע 2000 5אוספחו/ בוחרת עבורך גם את תיבת הסימון ליד ההרשאה 1608096 . לחץ 06 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 16005 זס? 5חסו5פווחוסס. . לחצ 06 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 65וו6קסזם 5ססב6וו. . סגור את זסזס|קאם פאוססחו/. פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 121 תרגיל 5 (אופציונלי): התחברות לתיקיה משותפת בתרגיל ה תשתמש בשתי שיטות להתחברות לתיקיה משותפת. חשוב | כדי להשלים את תרגיל 5 צריכים להיות לך שני מחשבים מרושתים ביניהם. מחשב אחד חייב לפעול בסביבת |003ו655)סזק 2000 פאוססחו/צ והשני חייב לפעול בסביבת אחד ממוצרי 2000 פאוספחו/צ הבאים: |8ח0ו655?סזק 2000 פוססחו/, זס6/ז56 2000 פשססחו/ או 5 0/8660 2000 פוסטחו\. בשני המחשבים צריך להיות חשבון מנהל (זסז508וחווח0ה) לו מוגדרת הסיסמה שזסופפפּס. > 1 כדי להתחבר לכונן רשת באמצעות הפקודה הט₪ היכנס למחשב השני שלך באמצעות חשבון משתמש בעל הרשאות ז1508007חוח₪0. . לח 50811 ולחץ חטם. . בתיבה ח006 הקלד 01חץ\ (אס שס המחשב הראשון שלך אינו ₪01ק, בכל מקוס בו קיימת התייחסות לשס ₪01 מכאן ואילך, הקלד את שס המחשב הראשון כפי שקבעת אותו). לחץ 06. מופיע חלון ובו מוצג המחשב 01ַ₪ק. שיס לב שהתיקיות המשותפות במחשב וה הן היחידות אותן רואה משתמש רשת. . לחץ לחיצה כפולה על הסמל פ5מסא!! כדי לוודא שיש לך גישה לתוכן התיקיה. נכון לרגע זה התיקיה 64005 אינה מכילה קבציס או תיקיות כלשהס אליהס תוכל לגשת, אך המערכת פותחת את התיקיה ומציגה את תוכנה. . סגור את החלון לו הכותרת ₪01ק חס פססגשאוא. כדי לחבר כונן רשת לתיקיה משותפת באמצעות הפקודה 6עוזכ א'וסעעזס! כבּוא . לחצ לחיצה ימנית על הסמל 3665|₪ אזסשחססא שו שעל שולחן העבודה ומתפריט הקיצור בחר 6עוזפ אזסצססאז כב. . בחלון הראשון של אשף 6שחס אזסצס6א כ8, בתיבה ₪0!008, הקלד 5םאו1ק\ (אסם שס המחשב הראשון שלך אינו ₪01ק, בכל מקוס שבו קיימת התייחסות לשסם 8₪01 מכאן ואילך, הקלד את שס המחשב הראשון כפי שקבעת אותו). . בתיבה פצוזס בחר ק. . בטל את הסימון בתיבת הסימון חספ ] זג 66חח₪600. את הגישה לתיקיה וו תשיג רק למשך תרגיל זה. ביטול האפשרות להתחבר שוב - לאחר אתחול המחשב תוודא שבעתיד 2000 פוסחו/ לא תנסה להתחבר מחדש באופן אוטומטי לתיקיה משותפת זו. 2 |בח0ס]01655זק 2000 5אוססח!\ 5 כדי להשלים את ההתחברות, לתצ חפוחו=. מופיע החלון (:ק) ₪01 חס פססג6א!ו. כיצד מציין זסזסוקא= 5אוססחו/ שכונן ה מצביע על תיקיה משותפת מרוחקת: 6. סגור את החלון (:ק) ₪01ק חס 5סקבש6וו. > כדי להתנתק מכונן רשת באמצעות זסזס!קא= 5/טסח:/צ 1. הפעל את זסזסו|קא= פאוססחוצ. 2 לחץ לחיצה ימנית על (:ק) ₪01 חס 5סקשאוז ומתפריט הקיצור בחר 666חחסס5ו. הכונן (:ק) ₪01 ח0 5סק1ש>וא מוסר מחלון זסזס|קאם 5אוססחו/ץ. 3. סגור את זסזס|קאם פשססחו/. תרגיל 6: הפסקת שיתוף תיקיה בתרגיל ה תעצור את שיתופה של תיקיה משותפת. > כדי להפסיק שיתוף תיקיה 1. היכנס למערכת 2801 באמצעות חשבון משתמש בעל הרשאות ז50800וחוחוסה, והפעל את זסזס|קא= 5וססחו\. 2 לחץ לחיצה ימנית על 5סק1או:6 ומתפריט הקיצור בחר 65ז6כסזס. 3 בתיבת הדו-שית ₪65ז6קסזק 005 בחר בכרטיסיה פַחוזהח5. 4. לחי על לחצן האפשרויות ז1006 1015 50876 +סח סכ ולחצ א0. שיס לב שסמל היד המזהה את התיקיה 6>*8005!ו כתיקיה משותפת נעלם. ייתכ ן ן שתצטרך לרענן את המסך כדי לחזות בכך; לשס כך הקש על מקש 5=. 5. סגור את זסזס|קאם פאוססחו/. תרגיל 7: הקצאת הרשאות 5:דא ושיתוף תיקיות בתרגיל וה תקצה לתיקיות 5סס6>6!א, 6ו|פטם ו-5|הטחגוי הרשאות 5= דא ולאחר מכן תשתף את התיקיות הללו. > כדי להקצות הרשאות 5]דא היעזר ב- זפזסוכאם פווססחו) כדי ליצור את התיקיות הנדרשות והקצה להן את ההרשאות המפורטות בטבלה הבאה. עבור כל התיקיות אל תאפשר הורשת הרשאות שתועברנה לאובייקט ובטל כל הרשאת 1=5א אחרת, אס קיימת. פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 123 נתיב חשבון משתמש או קבוצה הרשאת 5=דא 5 :6 | 005 150חווח 0 |סחס6 |וט= 5 6 את 8 ₪680 חק א6:1 | 805 הווח |סשחס6 ווט= 5 6 א 8 ₪680 6ו|סטק5סק1א6:1 | 8075 50וחוח סא |סחס6 ווט= 5 |סשחס6 ווט= > כדי לשתף תיקיות ולהקצות הרשאות תיקיה משותפת שתף את תיקיות היישומים המתאימות והקצה הרשאות לחשבונות משתמשי רשת בהתבסס על המידע שבטבלה הבאה. בטל כל הרשאת תיקיה משותפת קיימת אחרת. נתיב חשבון משתמש או קבוצה הרשאת 5=דא 5 :6 משותפת 55 חר |סח0ס6 |וט= בשס פססשא| 5 |סחס6 |וט= תרגיל 8 (אופציונלי): בדיקת הרשאות 5=דא והרשאות תיקיה משותפת בתרגיל גה תשתמש בחשבונות משתמשים שונים כדי לבחון את ההרשאות שהקצית בתרגיל 1. כדי לענות על השאלות שבתרגיל וה פנה לטבלה שבתרגיל 7. חשוב | כדי להשלים את תרגיל 8 צריכים להיות לך שני מחשבים מרושתים ביניהם. מחשב אחד חייב לפעול בסביבת |3ח0ו655)סזק 2000 פאוססחוצ והשני חייב לפעול בסביבת אחד ממוצר'י 2000 פאוספחוצ הבאים: |8ח0ו655?סזק 2000 פאוססחו/, זס/ז56 2000 פשססחו/ או 50 0/8660 2000 פצוסטחו\. בשני המחשבים צריך להיות חשבון מנהל (זסז508וחווח0ה) לו מוגדרת הסיסמה שזסופפפס. > כדי לבחון את ההרשאות לתיקיה פבּטח13 כאשר משתמש מחובר באופן מקומי 1. היכנס למערכת 8₪01ק בשס משתמש 05071 ועס הסיסמה 6זסטופפס (אס שס המחשב |8ח0ו655/סזק 2000 פשסו/ שלך אינו ₪01ק, בכל מקוס בו קיימת התייחסות לשס 2801 מכאן ואילך, הקלד את שס המחשב כפי שקבעת אותו). 2 פתח את זסזס|קאם פאוססחו/ והרחב את התיקיה 5והטח5\13סק 16 :6. 3. בתיקיה פ!ּטחפּ!!], נסה ליצור קוב. האס הצלחת לעשות ואת מדוע כן או מדוע לא? 4 |3ַה0+655|]0זק 2000 5שססחו/ . סגור את חלון זפזסוקא= פאוספחוצ והתנתק מהמערכת. כדי לבחון את ההרשאות לתיקיה 5בּטחבּ1] כאשר משתמש מתחבר מהרשת . היכנס למחשב השני שלך בשס משתמש ז0ז15078חוחז0ה ועס הסיסמה 6זסאופפהּס. . צור בו חשבון משתמש בשם 05671, הגדר לו את הסיסמה שזסַפפ8כ ובטל את הסימון ליד תיבת הסימון חסףס| +א6ח 8% 0זסצו55הק 06ח608 %פטח זס5. הערה בקבוצת עבודה לא קיים מסד נתוני חשבונות משתמשים מרכזי. בשל כך, עליך ליצור את אותו חשבון משתמש בדיוק (אותו שם משתמש ואותה הסיסמה) בכל מחשב בקבוצת העבודה. הדבר חל גם על חשבון המנהל, זסז578וחווח0. 3 4 5 התנתק והיכנס למערכת מחדש, הפעס באמצעות חשבון המשתמש 5671. לח ז5087 ולת חגום. בתיבה ח6ק0 הקלד 5סק>1חק\ ולחצ אס0. . בחלון 2601 ח0 5סק1או לחצ לחיצה כפולה על התיקיה פ!הטחהּו!. . בחלון 15ח8! נסה ליצור קובצ. האס הצלחת לעשות ואת מדוע כן או מדוע לא? . סגור את כל החלונות והתנתק מהמערכת. כדי לבחון את ההרשאות עבור התיקיה פוהּטחבּו כאשר משתמש מתחבר מהרשת באמצעות חשבון זס+3ּז5%וחווח סב היכנס למחשב השני שלך בשס משתמש ז0ז5078וחוחז0ה ועס הסיסמה 6זסאופפהּס. צור חיבור לתיקיה המשותפת 5ס6> במחשב 1ס0אק. בחלון 2601 ח0 5סק1או לחצ לחיצה כפולה על התיקיה פ!הטחהּו!. . בחלון 8|5ח8! נסה ליצור קובצ. האס הצלחת לעשות ואת מדוע כן או מדוע לא? . סגור את כל החלונות והתנתק מהמערכת. כדי לבחון את ההרשאות לתיקיה 6ו!טטפ כאשר משתמש מתחבר מהרשת היכנס למחשב השני שלך בשס משתמש 05671 ועס הסיסמה חזסאופפהּס. . לח 50811 ולחץ חטם. . בתיבה ח6ק0 הקלד 5סקא1חק\ ולחצ אס. . בחלון ₪01 חס 5סס>16! לח לחיצה כפולה על התיקיה שוו|טטס. פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 125 5. בחלון |טט: נסה ליצור קובצ. האס הצלחת לעשות ואת מדוע כן או מדוע לא? 6. סגור את כל החלונות והתנתק מהמערכת. סיכום שיעור בשיעור ה למדת שאתה משתף תיקיות כדי לספק למשתמשי הרשת גישה למשאבים. במחיצת זג= הרשאות התיקיה המשותפת הן רמת האבטחה המירבית האפשרית לאבטחת התיקיות המשותפות, ועבור הקבציס ותיקיות המשנה שבהן. ב- פ6וחט!ס/ 5 זא תוכל להקצות הרשאות 5=זא לתיקיה המשותפת. כאשר אתה משלב הרשאות תיקיה משותפת עם הרשאות 5=זא יהיו ההרשאות המגבילות ביותר אלו שיהיו בתוקף. בחלק התרגול של שיעור זה יצרת ושיתפת תיקיות, עצרת שיתוף של תיקיה, יצרת תיקיות, החלת הרשאות 5=זא ואו שיתפת את התיקיות. אס ברשותך מחשב נוסף, תוכל לבדוק כיצד משתלבות הרשאות התיקיה המשותפת והרשאות 5=דא לצורך הקצאת הרשאת גישה למשאבים. 6 |ַח0ס|01655זק 2000 5אוססח!\ ?> שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחזק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק זה. אם אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת . לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חו %60ח656זכן הססהוזסזח! שא 66זסזחוש |וואו 5הסספסטף פחוצוסו|ס1 6 פחוזס שפח 30 חה6550]! 6זהוזקסזוקקה 6 שס6וע6ז , הספסטוף 3 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 ,ה או0ח6כק חן 0הטס1 06 680 5חה0 65 06 0 5זסאופחה .חוהפ3 הסספסטף 6חש ץח הסחש ".50/6755 800 5ה6500ט0" || ₪ 6חז חזוצ 506 8 0065 +החצו ,6וחט|סע = 8 חס 0ַ6זבח5 15 101007 3 הסחצ .1 7 860655 8/6 ז10!00 606 זס? הסו5פווזסכן ז10!06 508760 וסטחס6 ?סק 7ז0|06+ 58760 66 6זבּ %הה/צ .2 ?0 560 3 %0 35510060 376 8%ח+ 5חסו5פווזסכ 6 סזבּ זהחצו ]06730 עֶם .3 ||₪ 6+ חהזוצ 56 8 0065 ז+החצ ,6חחטוסע 5 דא חב חס 50866 15 ז06|ס1 3 הסח/צ .4 ?7 860655 8/6 ז10!00 06 זס+ 5הסו55ווחזסק וסטחס6 ?7 080 260ו]778ח66 56 טסץ 0!טסח5 שץחצצ ,7ז06ו0+ 6ו|סטק 8 6זהח5 טסץ הסחצ .5 5 ד חס 6זהח5 טסץ 68% 1010075 30 65| 5666 0ס ץבא 065% 606 15 +הח/ .6 ?סה 1. כאשר תיקיה משותפת במחיצת 4=, למה יכול לגשת משתמש שיש לו הרשאת [0 60 |ו₪ של תיקיה משותפת: 2 מהן הרשאות התיקיה המשותפת! 3 כברירת מחדל, מהן ההרשאות המוקצות לתיקיה משותפת! 4. כאשר תיקיה משותפת במחיצת 5= דא, למה יכול לגשת משתמש שיש לו הרשאת וסשחס6 |וט₪ של פמדא? 5 כאשר אתה משתף תיקיה ציבורית, מדוע עליך להשתמש בתיקיות נתונים מרוכזות! 6. מהי הדרך הטובה ביותר לאבטת קבציס ותיקיות משותפים במחיצת 5דאז פרק 5: ניהול תיקיות משותפות | 127 פרק 6 הגדרת מדיניות קבוצתית ומדיניוות אבטחה מקומית שיעור 1 הגדרת מדיניות חשבון 1 שיעור 2 הגדרת אפשרויות אבטחה 1 שאלות סיכום ו פרק 6: הגדרת מדיניות קבוצתית ומדיניות אבטחה מקומית | 129 אודות פרק זה בפרק וה תלמד כיצד להשתמש ביישומי ה-ח1-ק8ח5 של שסו|סש קטסזס (מדיניות קבוצתית) ו- שו|סק 56601 |1068 (מדיניות אבטחה מקומית) כדי לשפר את רמת האבטחה במחשב שלך. ביצוע ביקורת (פַחטופט1) הינה אחת התכונות הניתנות לשליטה בין אס על ידי יצירת 6)ןא מותאמת באופן אישי עבור מדיניות קבוצתית, ובין אס על ידי השימוש במדיניות אבטחה מקומית. בפרק זה תלמד כיצד להגדיר את שתי מדיניות החשבון: שווסק 0זסשו355ק (מדיניות סיסמה) ו- ששו|סק 106600 600% (מדיניות נעילת חשבון). בנוסף תלמד להגדיר חלק מאפשרויות האבטחה הזמינות. לפני שתתחיל להשלמת פרק זה צריך שיהיה ברשותך: %> מחשב התואס לדרישות החומרה המינימליות. > מערכת הפעלה |8ח0ו1655סזק 2000 פוססחו/ מותקנת במחשב זה. > לקרוא פרק 7 בספר הכנה למבחן הסמכה וסעו56 2000 פששוסטחו//. 0 |ַה01655|]0זק 2000 5אוססח!/\ שיעור 1: הגדרת מדיניות חשבון בפרק 7 בספר הכנה למבחן הסמכה זסעז56 2000 פ5/שסשחו/ש, למדת אודות הקצאת סיסמאות לחשבונות משתמשים וכיצד לפתוח (66סוחט) חשבון שננעל על ידי המערכת. בשיעור וה תלמד כיצד לשפר את רמת האבטחה של סיסמאות המשתמשים וכיצד לשלוט באירועי נעילת חשבון משתמש על ידי המערכת. לאחר שיעור זה, תוכל = להגדיר מדיניות חשבון. זמן לימוד משוער: 35 דקות הגדרת מדיניות סיסמה מדיניות סיסמה (ע6ו/0ק 6זסשו855ק) מאפשרת לך לשפר את אבטחת המחשביס שלך על ידי שליטה באופן בו סיסמאות נוצרות ומנוהלות. ניתן לקבוע את משך הזמן המירבי בו ניתן להשתמש בסיסמה, לפני שהמשתמש יידרש להחליפה. החלפת סיסמאות מפחיתה את הסיכויים שאדס שאינו מורשה לכך יצליח להיכנס למערכת. אס פורצ מערכות (האקר, ]48668) מצליח לגלות פרטי חשבון משתמש כלשהו, שילוב שס משתמש וסיסמה והכרחת משתמשים לשנות את סיסמאותיהס באופן סדיר, תגרוס לכשל בעת שילוב שס המשתמש וסיסמתו על ידי ההאקר ותנעל אותו מחו למערכת. קיימות גס הגדרות אחרות במדיניות הסיסמאות, בהן ניתן להשתמש כדי לשפר את רמת האבטחה של המחשב שלך. לדוגמה, אתה יכול לקבוע מספר תווים מינימלי לסיסמה. ככל שהסיסמה ארוכה יותר, כך היא תהיה קשה יותר לגילוי. דוגמה נוספת היא שמירת היסטוריית הסיסמאות בהן נעשה שימוש. דבר זה מונע מהמשתמש מלקבוע לעצמו שתי סיסמאות, ולהשתמש בהן לסירוגין בכל פעס שהוא נדרש להחליף סיסמה. תוכל להגדיר מדיניות סיסמה במחשב הפועל בסביבת |8ח0ו01655ז₪ 2000 5שוספחו/ באמצעות המדיניות הקבוצתית (ש6ו/₪0 קטסז6) או באמצעות מדיניות אבטחה מקומית (שו|סק 5661 |1068). השימוש במדיניות הקבוצתית להגדרת מדיניות הסיסמה הוא כדלקמן: > השתמש ב-6| כדי ליצור 6|ו! מותאמת אישית, הוסף לה את יישוס ה-ח1-כְ8ח5 של שסו|סק קטסזס ושמור את ה-₪₪6 בשם ששסווסק קטסזס (למידע נוסף אודות השימוש ב-6) וליצירת 6|א|! מותאמות באופן אישי, קרא את פרק 2). > הרחב את ששסווסק זז 600 |2068. תחת הסספזטף הס6 זססטקתס6 הרחב את 565 פאוססחו, הרחב את 5601005 וז 56, הרחב את 2011665 %חט4060 ולחצ על שָ6ו|סק (זסשפ5בּ0. > בחר בהגדרות אותן אתה מעוניין להגדיר, פתח את תפריט ח4600 ובחר ע16טס56. פרק 6: הגדרת מדיניות קבוצתית ומדיניות אבטחה מקומית 11 ה-6|ן מציגה את ההגדרות הנוכחיות של /6ו|₪0 6זסצו8855 (מדיניות סיסמה) בחלונית הפרטים, כפי שניתן לראות בתרשים 6.1. [<]םן- ידו ןופוב | ₪ | ₪ ₪ ם | סע | ספחסם ל | | 9 | ₪ | 3ב | + = || 0 אפ 00ב | 066 | =500069 | .זז 285500705 5 ...ההז 2859000705 5 300 855010 וו ה 0 05016 [- | 205 25 6 [זסאו95 בכ וחוווחואב א [3 סוסל זט)גוקוחס0) |בסס.! [2-6] 15 15 6 85901 הזוחו ה ב זה 6 החפ הזס359 הזוחו[ 8 8 .-...עווא6!קוחס0 ]שח ]5וח 3550105 ₪ 8 בשופהפו 5/6506 הַחו5גו 355010 8ז5 3 הס))הזגום)/חסכ) זס)גוקוחסם) 88-ו 8 508 [-- מ 585 פוסטחוא 3-0 (חוסט)ות 5/קו1ב1פ] וס 5 55 55 560 ב 8 והוססס. 13-09 עו 9900ב 9 עסווס] )גוסאסס. | )וטס וסוס 10 8-09 ו ע6א טוופגום [-)- מו 8 | חס פפוסווטש 50 קוו 46 קוח 1 8006 הוח ה. [-)- ו הזו /ח0ם) ז256 61-ו ₪ ן = 0 תרשים 6.1 הגדרות מדיניות הסיסמה הנוכחיות בעת השימוש במדיניות קבוצתית טבלה 6.1 מסבירה את ההגדרות הזמינות במדיניות הסיסמה. טבלה 6.1 הגדרות ששו|סק 6זסצו855ק הגדרה תיאור 6זסזחם הערך שתקבע בהגדרה צו מציין את מספר הסיסמאות ץזס5%ו1 הזסאופפבק | שיירשמו בהיסטוריית הסיסמאות. הערך 0 (אפס) מציין שלא נשמרת היסטוריית סיסמאות. זו ברירת המחדל. ניתן להגדיר ערך מ- 0 ועד 24, המציין את מספר הסיסמאות שיישמרו בהיסטוריית הסיסמאות. ערך ה מציין את מספר הסיסמאות החדשות אותן חייב המשתמש להגדיר לפני שיוכל לשוב ולהשתמש בסיסמה ישנה. 6 סזסעש855ק וחגווחוא8ו] | הערך שתקבע בהגדרה זו מציין את מספר חימיס בהן יוכל המשתמש להשתמש בסיסמתו הנוכחית, לפני שיידרש על ידי המערכת להחליפה. הערך 0 (אפס) מציין כי תוקף הסיסמה לעולם אינו פג. ערך ברירת המחדל הוא 42 ימים. ניתן להגדיר ערך שבין 0 ועד 999 ימים. 2 |3ַה0+655|]0זק 2000 פשסבחו/ הגדרה תיאור 6 סזסצ855ק וחטוהוחוו] | הערך שתקבע בהגדרה וו יקבע את מספר הימיס שהמשתמש חייב להשתמש בסיסמתו הנוכחית, לפני שיהיה באפשרותו להחליפה. הערך 0 (אפס) מציין שניתן להחליף את הסיסמה מייד. זו ברירת המחדל. אם אתה מפעיל את אפשרות שמירת הסטוריית הסיסמאות, עליך לקבוע ערך וה ל- 0 (אפס). ניתן להגדיר את הערכיס לתחוס שבין 0 ל- 999 ימיס. ערך וה מציין את משך הזמן אותו חייב המשתמש להמתין לפני שיוכל לשנות את סיסמתו פעס נוספת. השתמש בערך גה כדי למנוע ממשתמש שהוכרת על ידי המערכת לשנות את סיסמתו, מלתזור מייד אחר כך חורה לסיסמה הישנה. ערך 406 0זסצש855ק הטהוחוא חייב להיות קטן מערך 6 0זסעשו355? וחגווחואה. וחטוזחווי] | הערך שתגדיר בהגדרה זו הוא מספרס המינימלי של זסָח6 ] סזסאופפהק | תוויס הדרושיס ליצירת סיסמה. הערך יכול לנוע בין 0 ל- 14 תווים. הערך 0 (אפס), אשר מהווה גם את ברירת המחדל, מגדיר שלא דרושה סיסמה. 6 ז15] 0זסשש355ק | אפשרויות הגדרה זו הן חַ6פַהחם או 530160וכ. ברירת סוחס המחדל היא 60|ס8פום. וא | אם אפשרות זו פעילה (0סופַ88ח5) חייבות כל הסייסמאות להיות באורך של לפחות מספר התווים המוגדר, ויותר; עליהן להתאים לדרישות הגדרת היסטוריית הסיסמאות ; עליהן לכלול תווי אותיות רישיות (109|5ק68), מספרים או תוויס מיוחדים (כגון ., %, %, 6 וכדומה); אינן יכולות לכלול את שמו המלא של המשתמש או את שם המשתמש במערכת. 54 6זסשש855? 6זס5% | אפשרויות הגדרה צו הן 0ַ16סהח5 או 580!60וס. ברירת הסטסץזסחם 667518016 | המחדל היא 1580160ם. מאפשרת ל- 2000 5אוססח!\ 6ך ח1 5675 || זס] | לאחסן סיסמאות מוצפנות בשיטה הפיכה עבור כל חוהוחסש | משתמשי ה-חואוחסכ - לדוגמה, לצורך שימוש עס פרוטוקול 07 (ה068000 ח6ח6ה 80050866 86ח6!ןח6 [0)). אפשרות זו ישימה רק אס המחשב הפועל בסביבת |8ח0ו01655זק 2000 פאוססחוצ הוא חלק מ-חוהוחסס. פרק 6: הגדרת מדיניות קבוצתית ומדיניות אבטחה מקומית | 133 מופיעה תיבת הדו-שיח 560085 עסו|סק 8ט566 |1068 עבור המדיניות הנבחרת. תרשיס 6.2 מציג את תיבת דו-שיח זו המוצגת עבור המדיניות סזסשא0855 וחטוחואהּ וו 6. על ידי תכנון קפדני והגדרה נכונה של אפשרויות מדיניות הסיסמאות שלך תוכל לשפר את רמת האבטחה של המחשב שלך, על ידי הפחתת הסיכוייס שמשתמש שאינו מורשה לכך יצליח להיכנס למערכת. הגדרת מדיניות נעילת חשבון גס הגדרות מדיניות נעילת החשבון (שו|₪0 10660 +חט4660) מאפשרות לך לשפר את רמת האבטחה של המחשב. אם לא מוגדרת כל מדיניות נעילת חשבון, יכול משתמש לא מורשה לנסות שוב ושוב לפרוצ למערכת שלך. אבל, אס הגדרת מדיניות נעילת חשבון, תנעל המערכת את חשבון המשתמש בהתאם לתנאים שהגדרת במדיניות ווק 0660% 1 %+הט₪660. הגישה למדיניות !0 1066006 %ח6600ה מתבצעת מתוך יישוס ה-1-כְח5 של ץסו|סק קטסז6 או מחלון 560085 56608 |1068. 6|וא שסווסק קטסז6 המציגה את ההגדרות הנוכחיות של מדיניות נעילת החשבון מוצגת בתרשים 6.5. |<|?. 5600 עסווסי! ע560010 1.0081 6 3558 וחווחזואב 1 בחוו561 עסווסם 6שו601)= :מו שזוקא6 3550105 ₪ 05 בחו/56 עסו|סק |בסס |[ - :חן פזוקאט 3590105 ₪ = 5 .005ו)561 עסווסק |הסכ| שטוזזפעיס עפ ,60חו/36 שזהּ 50111005 עסווסכ [פעיפו-הוה החסה ]! 308 | תרשים 6.2 תיבת הדו-שיח 95ח5600 ץסווסק ץ8ט566 |1.068 עבור המדיניות 86 0זסאו55הּק וחטחחואבּ!. 4 |3ה0+655|]0זק 2000 פטסבחו/ [<1וםן- ד =|פן. | 3 | ₪ ₪ ם || חסו)3זגוט )גוס אסס 00 1 8] זו )וסאסס 00 [8] ווח 30 = ...הטוס )00| ]0000ב 6981 0 0 !)3 הסטס! ווה יחו 4 = 15קוח6!)ה הסספ| בושחו 4 ות 30 ] | שוסטחו = 506חסם | 9 | ₪3 | 8ב | + ₪ [ וטש | אושוצ = הסוסה | | וס | 6 008 עסווס זטזגוקוחס-) 1.008 9% ב הסוזהזגוףו/מס=) זטוגוקוחס) ₪ ב 5 5 506 5-6 65 5 פצוסטמו/ = [מעשסםוות 13/5 5] קוספ טּ 58 עוזנוס50 0 ו זתווסססה. 2-06 עו פה 6 עסו|סל] )גוססס.] והטסססה 9 וט 1.008 5-02 ו עפ א סווטטום [-)- ₪ 008 ] חס פפוסווסק עוזגו50 ק| 9 ₪ ןוחט ה [-)- ₪ סוו8זוום חס 56 402 תרשים 6.3 ההגדרות הנוכחיות של ₪01 +טס06%! +חטסס6ג מוצגות ב- 6 עסווסק קטסז6 טבלה 6.2 מסבירה את ההגדרות הזמינות במדיניות נעילת חשבון. טבלה 6.2 הגדרות ששו|סק +טס06%] +חטססס הגדרה חספזטס +טסא06 1 %הט660אה וזח ד 0%א06 1 660% +0א06 | 66000% 656% 6 תיאור ערך וה מציין את משך הזמן, בדקות, בו יישאר חשבון המשתמש נעול. הערך 0 (אפס) מציין שהחשבון יישאר נעול ללא הגבלת זמן, עד שייפתח על ידי משתמש בעל הרשאות ז0ז578וחווח0ה. אפשר להגדיר ערך שבין 0 ועד 99,999 דקות (שהם 69.4 ימים, בערך). הערך שתקבע להגדרה זו הוא מספר ניסיונות הכניסה הכושלים שיאופשרו למשתמש, לפני שחשבון המשתמש יינעל ולא תותר לו כניסה למערכת. הערך 0 (אפס) מציין שהחשבון לא יינעל, ללא קשר למספר הניסיונות הכושליס לכניסה למערכת. אפשר להגדיר ערכיס שבין 0 (אפס) ועד 9 ניסיונות. הערך שתקבע להגדרה זו הוא מספר הדקות שיש להמתין עד לאיפוס מונה הנעילה של החשבון. אפשר להגדיר ערכיס שבין 1 ועד 99,999. פרק 6: הגדרת מדיניות קבוצתית ומדיניות אבטחה מקומית 5 תרגול: הגדרת מדיניות חשבון בתרגול וה תגדיר את מדיניות החשבונות במחשב שלך ואו תבחן את המדיניות עשו|0ק +חט660 שלך, כדי להיות בטוח שהיא מוגדרת כהלכה. תרגיל 1: הגדרת אורך מינימלי של סיסמה בתרגיל זה תגדיר את ההגדרה ח%חַח6 | 6זסעש855ק והטחוחווא של מדיניות הסיסמה (ץ6!|סק 6ז0שש2855) עבור המחשב שלך. אחר כך תבדוק את אורך הסיסמה שהגדרת, כדי לוודא שהיא הוגדרה כשורה. > 1 6 כדי להגדיר את ההגדרה 0%8ח6] 1'וס/ש355ק והטוחוחווא היכנס למערכת באמצעות חשבון משתמש בעל הרשאות ז0ז508וחווח. השתמש ב-1)6 ליצירת 6|ו מותאמת אישית המכיל את יישום ה-חִ1-קְּח5 של ץסו|סק קטסוס. . ב- 6 ששו|סק קטסזס, הרחב את ץסווסק קטסז6 |1068, הרחב את זססטקו 60 החסו טסו חס6, הרחב את 5650085 פאוססחו/), הרחב את 5660085 5060, הרחב את 65ו0ו|0ק %ח0600. . ב- 1766 00050!6, לתא ע6ו|0ק חזסעופפהּק. . בחלונית הפרטים, לח לחיצה ימנית על חחח 1 0זסשו855ק והוחוחווא ומתפריט הקיצור בחר ₪ 5660. . בתיבה 6087860615 הקלד את הערך 6 ולחצ א0. . סגור את חלון ה-16 המותאמת אישית 016 זסזטקו 60 |1068 ושמור אותה בשס ששסוו|סק קטסזט. כדי לבדוק את הגדרות ₪ה670%] 6זסעש355? וחשוחוחזוא הקש |4|6+601+26 ובתיבת הדו-שיח 5600 פטוססחו/ לח על 06ה608 0זסש355ק. . בתיבה 0זסצו855ק 0!6 הקלד 6זסשופפה0 ובתיבות 0זסצו855ק ₪6 ו- אסא והזו חס 0 הקלד זססְפאו. . לחצ 06. מופיעה תיבת הודעה 6:סאו855ק 678006 המציינת שסיסמתך החדשה חייבת להיות באורך של שישה תוויס לפחות. לפיכך ברור שההגדרה 6זסצש855ק וחטוחוזחוז!! ְזְפַח6 ! שבמדיניות הסיסמה פועלת כראוי. . לח 06 ולת |68068. . לחצ |66ח68 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 1 ט566 פששסבחו/ש. |008ו655+סזק 2000 פ5אוססחו/ תרגיל 2: הגדרה ובדיקה של הגדרות מדיניות חשבון נוספות בתרגיל זה תגדיר ותבדוק הגדרות מדיניות חשבון נוספות. > 1 כדי להגדיר הגדרות עבור 0]16165ק 466000% השתמש ב- ₪6 שסו|0ק קטסזס6 כדי להגדיר את הגדרות מדיניות החשבון הבאות: * למשתמש צריכות להיות לפחות 5 סיסמאות שונות לפני שיוכל לשוב ולהשתמש בסיסמה ישנה. * לאחר שינוי סיסמה המשתמש חייב להמתין 24 שעות לפני שיוכל להחליפה פעס נוספת. * משתמש חייב להחליף את סיסמתו כל שלושה שבועות. באיוו הגדרה השתמשת עבור כל אחת מדרישות אלוז . סגור את 6 עסו|סק קטסז6 ושמור את ההגדרות. כדי לבדוק את הגדרות מדיניות החשבון היכנס למחשב באמצעות שס משתמש 05674 ועס הסיסמה 4ז6פט. הערה אם מתקבלת הודעה שהמשתמש אינו מוכר, צור חשבון משתמש לפי ההגדרות הבאות: שם משתמש (6ח8 ז050): 4ז56ט, שם מלא (שחהא |שם): זטס" ז056, | 0י0מה (זסטפ85ק): 4ז6פט, בטל את הסימון ליד 86ח678 5% זס5ט 0זסצ855. הערה | אם מופיעה הודעה 1655806 חספַס! המציינת שתוקף סיסמת משתמש זה יפוג תוך מספר מצוין של ימים, ותישאל אם אתה מעוניין להחליפה כעת, לחץ סא. . שנה את סיסמתך ל- פזסטְהאו. האס הצלחת: מדוע כן או מדוע לא? . שנה את סיסמתך ל- פזפְטְבּס. האס הצלחת: מדוע כן או מדוע לא? . סגור את כל החלונות והתנתק מהמערכת. פרק 6: הגדרת מדיניות קבוצתית ומדיניות אבטחה מקומית | 137 תרגיל 3: הגדרת מדיניות נעילת חשבון בתרגיל גה תגדיר את הגדרות עסו|₪0 0₪%א106 +חט660, ואז תבדוק אותן כדי להיות בטוח שהן מוגדרות כהלכה. > .1 כדי להגדיר את הגדרות מדיניות נעילת החשבון היכנס למחשב שלך באמצעות חשבון בעל הרשאות 807 150חוח0. לחץ 5007%, הצבע על פהפזפסזק, הצבע על 005 6ע15780חוחח6ה ובחר קטסזס ץסו|סק. . ב- 1766 60050!6 של ץ6ו|0 קטסזס, אס צריך, לחצ לחיצה כפולה על |1068 ץ6ו|סק זסזטק ו 60, אחר כך על הסט8 טס ח60 זסזטוקו 60, על 561005 פשוספחוצ, על 5 560 ולבסוף על 0011665 %חגוס60ס. . לחצ על שְ6ו|0 +0א06] +חהוס0ס₪6. . השתמש בהגדרות מדיניות נעילת החשבון (שו|סק 106%0₪% +חטסס6) כך : * נעל חשבון משתמש לאחר ארבעה ניסיונות כניסה כושלים. * נעל חשבונות משתמשיס עד אשר משתמש בעל הרשאות זז !הווחה פותתח את חשבון המשתמש. באיוה הגדרות של ששו|0ק 106600% 660006 השתמשת עבור כל אחד משני התנאיס! סגור את 6 ץשווסק קטסזס, שמור את השינויים שנערכו בה והתנתק מהמערכת. כדי לבחון את הגדרות מדיניות נעילת החשבון נסה להיכנס למערכת באמצעות שס המשתמש 05674 ועס הסיסמה פזססהּק. נסה זאת 4 פעמיס רצופות. . נסה להיכנס למערכת באמצעות שס המשתמש 0504 ועס הסיסמה פ5זססה0. מופיעה תיבת הודעה המודיעה כי החשבון ננעל. . לחץ 06 והיכנס למערכת באמצעות חשבון בעל הרשאות ז150800חור₪0. 8 |ַה01655|0זק 2000 5אוססח!\ סיכום שיעור בשיעור וה למדת שהחלון 561005 11ט506 |1.068 של 2000 פשוספחו/ מאפשר לך לשפר את רמת האבטחה במחשב שלך, על ידי כך שאתה מקשה על הגישה מצד משתמשיס שאינם מורשיס בכך. השימוש במדיניות הסיסמה (ש6ו|₪0 0ז0ש855ק) היא שיטה אחת באמצעותה תוכל לשפר את רמת האבטחה במחשב שלך. לדוגמה, אחת ההגדרות אותן תוכל להגדיר היא זו המאפשרת לך לחייב את המשתמשים במערכת להחליף את הסיסמה שלהס באופן תדיר וסדיר, ולשלוט באורכה המינימלי של הסיסמה. למדת גס אודות שיטה אחרת לשיפור רמת אבטחת המחשב שלך: השימוש במדיניות נעילת החשבון. אס לא הוגדרה הגדרת נעילת חשבון כלשהי, יכול משתמש לא מורשה לנסות שוב ושוב לחדור למחשב שלך. השימוש במדיניות נעילת חשבון מאפשר לך לקבוע את מספר הפעמים שניתן לנסות (ולהיכשל) להיכנס למערכת לפני שחשבון המשתמש יינעל. המדיניות גסם מאפשרת לך לקבוע למשך כמה זמן יהיה חשבון המשתמש נעול. תוכל אף לקבוע שרק משתמש בעל הרשאות מנהל מערכת (ז15078%0ח1ו0₪ה) יוכל לפתוח חשבון משתמש נעול. בחלק התרגול של שיעור זה הגדרת ובחנת הגדרות חשבון שונות. פרק 6: הגדרת מדיניות קבוצתית ומדיניות אבטחה מקומית | 139 שיעור 2: הגדרת אפשרויות אבטחה הצומת אפשרויות אבטחה (פחססק0 ש5600[8) נמצא תחת הצומת פסוסו|סק |1068. כאן זמינות לך קרוב ל- 40 אפשרויות אבטחה נוספות המאפשרות לך להגביר את רמת האבטחה של המערכת שלך. בשיעור וה תלמד אודות חלק מהאפשרויות הללו. לאחר שיעור זה, תוכל = להגדיר את אפשרויות האבטחה. זמן לימוד משוער: 15 דקות כיבוי המחשב ללא ביצוע כניסה למערכת כברירת מחדל, |008ו01655ז₪ 2000 פאוסטחוש אינה דורשת מהמשתמש להיכנס למערכת כדי לכבות אותו. אפשרויות האבטחה (₪005ק0 ש1ט566) מאפשרות לך לבטל אפשרות זו, וכך לחייב את המשתמשיסם להיכנס למערכת לפני שיוכלו לכבות את המחשב. לאפשרויות האבטחה ניגשים באמצעות יישוס ה-ח1-קְהח5 של עסו|סש קטסז6, בדיוק כפי שעשית כדי להגדיר את מדיניות החשבון (0!1665 0%ט1660). לאחר שתפתת את יישוס ה-ח1-קְאח5 של שסו!סק קטסז6 הרחב את ץסו|סק זססטקותס6 |1068, הרחב את החסוט8 זט חס זססטקו 60, הרתב את 5660085 פוססחו/, הרחב את 665ו!סק |1068 ואז את פחססק0 8 560600. תרשיס 6.4 מציג את תיבת הדו-שיח 5601005 עסו|וסק 56608 |1068 עבור האפשרות חס פָס! 60 פַחהוטבּח זטסוטוצו הצוס0 +טח5 06 0+ הת506ץ5 וסו|ה. אפשרות זו יכולה להיות פעילה (סְסוַ8חם), שזו ברירת המחדל, או לא פעילה (01580160). |<|?. 500 עסווסי ע0ז5600 1.0081 חס ַס! סז ההועיב] זגוסר!זואי היוסה )גוח 26 0 ח516ע5 אוסום. :0חוו501 עסווסק 6עו601//= ו :חו501 עסווסק 1.008 5 .5611005 עסו|סק |הוס! 6טוזפ/יס עסח! ,36000 6ז3 5מחו5011 עסווסכ |פיפ|-מוהחזסה ]1 | | תרשים 6.4 הגדרת האפשרות חס פס סז ַהוטבּח +טסהשו הצוס זטח5 06 60 הח57506 צוסווה 0 |1ה01655|0זק 2000 5אוססח!\ מחיקת קובץ הזיכרון הווירטואלי בעת כיבוי המערכת כברירת מחדל, |8ח16550סזק 2000 פאוססחו\ אינה מנקה את תוכן קוב הזיכרון הווירטואלי (פ5ְַפ6.5ו6פָאק) כאשר המחשב מכובה. בארגוניסם מסוימים נחשב הדבר לחור באבטחה (ח87686 /5661%), מפני שמשתמשים לא מורשים עשויים למצוא את דרך הגישה לנתוניס שבקובצ זה. כדי להפעיל תכונה זו ולמחוק את קוב הזיכרון הווירטואלי בכל פעס שהמחשב מכובה, פתח את יישוס ה-ח1-מְח5 של עסו|סש סטסזם, הרחב את עסו|סק זסזטקוח0ס6 |1068, הרחב את חסטפזטשוהס6 זססטקו0ס6, הרחב את 5 פוססחו//, הרחב את ₪65ו|0ק |1068 ואז בחר את פחסטקס 56600. לתצ לחיצה ימנית על חשו00 65טח5 5566 הסחצו 66חָהכ ץזסוחסוח |הטסזוש זה6וס ומתפריט הקיצור בחר שֶוזטש56 (ראה תרשים 6.5). תכונה זו יכולה להיות פעילה (0פוַפּחם) או לא פעילה (60וטפוכ). |<|?, בַחוז591 עסו!ס עווז 5900 [סס 1 הצוס0ם 5065 הח5/516 הסחאי 3066 עזסותסו |הגווזוי זה שו %ן וו :0חוז501 עסווסק 6/ו001//= ב :8ַתו)56 עסווסק 08 1 5 .5611005 עסו|ס |הסוס! 6טוזזפ/יס עטח! ,36000 316 5חחו5011 עסווסם [פיפ|-מובחזסה ]1 6 תרשים 6.5 הגדרת האפשרות חס 5טח5 וח5/506 הסחצו 6!6ח3כ ץזסחחסוח |הטסזוש זהסו6 הפעלת הדרישה להקשה על צירוף המקשים |6 +6%71+:|4 לצורך כניסה למערכת כברירת מחדל |8ח0ו0/655זק 2000 פאוססחו/ אינה מחייבת את המשתמשים להקיש את צירוף המקשיס |4|6-6₪1+26 לצורך כניסה למערכת. כדי להגביר את רמת האבטחה במחשב שלך אתה יכול לבטל אפשרות זו. על ידי חיוב המשתמשיס במערכת להקיש את צירוף המקשיס |586פ+601++|4, אתה משתמש בצירוף מקשיס המזוהה רק על ידי 5וססחו/ כדי להבטיח שאתה מספק את סיסמתך רק למערכת ההפעלה, ולא לתוכנה מסוג ח8[סזד (סוס טרויאני, וירוס מחשב) הממתינה ללכוד את סיסמתך. אפשרות זו מוגדרת באמצעות יישוס ה-ח80-1ח5 של עסו|סש קטסז6. עליך לבטל אפשרות זו, וכך לחייב את המשתמשיס להקיש את צירוף המקשים |6₪1+6-+4/6 (ראה תרשים 6.6). פרק 6: הגדרת מדיניות קבוצתית ומדיניות אבטחה מקומית 11 |<|? | 510 עסווסי עווזט560 0681 1 הספסו זס] )הפותפזוגוסטז 51 0+ ז 1+ ₪1 ₪1 6וסה6ום :0חו!5 עסווסק 6שו600)/= ו :חו)/56 עסווסק 008 1 8 0 = .008ו5011 עסווסכ [השכ| 6טחזש/ים ע6ר]! ‏ 60חו/0 פזב 5611005 עסווסק [6/י6ו-מוההזסט ]1 | שש תרשים 6.6 הגדרת האפשרות חספס! זסז +ה6וחפזוטס6 1+ ד₪1+ |מד6 6וס8פוס ביטול הצגת שם המשתמש האחרון שנכנס למערכת כברירת מחדל מציגה |008ו1655סזק 2000 פאוספחו/ בתיבת הדו-שיח ש!ט566 5אוספחו/ או בתיבת הדו-שיח %0 חס 108 את שס המשתמש האחרון שנכנס למערכת. במקריס מסוימים עשוי הדבר להיחשב כסכנת אבטחה (₪156 8 5060), מפני שמשתמש לא מורשה עלול לראות שס של משתמש חוקי מוצג במסך, מה שיקל עליו מאוד לפרו למערכת. כדי לאפשר הגדרה זו ובכך למנוע את הצגת שס המשתמש האחרון, פתח את יישוס ה-ח1-קְאח5 של ץסו|סק קטסז6, הרחב את ץסו|סק זסזטקו 60 |1068, הרחב את זסזטסח ס6 הסחה זט ח0ס6, הרחב את 5600085 5אוססחושצ), הרחב את 560095 שוט566, הרחב את 65 |008] ואז בחר את פחסטקס0 /1%ט566. בחלונית הפרטים, לתצ לחיצה ימנית על ח50766 הסףס! חו 6החהח 56 35%! עְ3!מ5ו0 6%ח ספ, מתפריט הקיצור בחר שוט566 והפוך אפשרות זו לפעילה. אפשרות זו יכולה להיות פעילה (60ופאחם) או לא פעילה (1580160כ), ראה תרשים 6.7. |<|?. בחוזו59 עסו!ס עווז 5900 [3סס 1 86ז50 הסטס! חן שחחבח ספ +35! עב!ס5וט ופה סי ותו |. :0חו!501 עסווסק 6עו601//= ב :0חו)5 עסווסק 1.008 8 0 > .005ו5611 עסווסק 00| שבוזזטייס עשח! ,6חו/ס0 שזב 5חחו5011 עסווסק [פעיפ!-הוב החסה |1 6 | תרשים 6.7 הגדרת האפשרות ח66ז50 חסףָס! חן 6חחהח זספט 85%! עְ50!3ו0 +סח סס 2 |3ַה0+655|]0זק 2000 פשסבחו/ [ תרגול: הגדרת הגדרות אבטחה בתרגול זה תגדיר אפשרויות אבטחה (5חסוסק0 /16ז560) במחשב שלך. > כדי להגדיר ולבחון הגדרות אבטחה 1. היכנס למערכת באמצעות חשבון משתמש בעל הרשאות ז0ז508וחווח. 2. לח +59, הצבע על פוח8זפסזק, הצבע על 5|סס ד 806 50וחוחז0ה ובחר ץסווסםש קטסזס. 3 ב-1766 60050!6 של יישוס ה-ח80-1ח5 של ץסו|סש קטסז6, לחץ לחיצה כפולה על ץשו|סק ז0סלטקות60 |2068, הרחב את הססהזט4ההס60 זססטקת60, הרתב את 5 פאוססחו/ץ, הרחב את 5600085 ו5600, הרחב את 6סוסו|סק |1068 ואז בחר את פחססק0 1 5600. 4 הגדר את המחשב שלך כך שהתנאים הבאים יהיו כולס אמת (פטזד) : * משתמשים חייבים לבצע כניסה למערכת כדי לבצע כיבוי. *+ משתמשים חייבים להקיש |56פ+4|6+601 כדי להיכנס למחשב זה. * 2000 פשס6חו/ לא תציג את שס המשתמש האחרון שנכנס למערכת בתיבת הדו-שיח 5661 פאוססחו\. 5 סגור את החלון 16 6ו|₪0 קטסזס, שמור את השינויים והתנתק מהמערכת. שיס לב שכעת אתה מתבקש להקיש |₪6+60₪1-+8/6 כדי להיכנס למערכת. 6. הקש |6₪1+06+)|4. שים לב שתיבת הדו-שיח פאוססחו ס% חס 108 מופיעה, כאשר התיבה 6וח8 0567 ריקה והלחצן חצוסססטח5 מעומעס (אס אינך רואה את לחצן חץס00זטח5, לחצ על פהסטסס). סיכום שיעור מחשביס אחדיס דורשיס רמת אבטחה גבוהה משל אחרים. בשיעור וה למדת שאפשרויות האבטחה שביישומי ה-ח1-ק8ח5 של ץ6|סק קטסזס ושל ש8 5600 |1068 ץ6ו|0ק מאפשרים לך לשפר את יעילות האבטחה בכל אחד מהמחשבים שלך, הדורשיס רמת אבטחה גבוהה יותר. למשל, אתה יכול למנוע ממי שאינו מורשה מלכבות את המחשב שלך על ידי הכרחת המשתמשים לבצע כניסה למערכת לפני שיוכלו לכבות את המחשב. למדת גס שאתה יכול למנוע מתוכניות 5ח8[סזד מלגנוב סיסמאות משתמשים, וזאת על ידי כך שאתה מחייב אותם להקיש |8|6+601+56 כדי שיוכלו לבצע כניסה למערכת. 5וס0חו/ מוהה את ההקשה על |601+06++|, כך שרק פאוסטחו/ מקבלת את הקשות המקשיס המוקשות עבור שס המשתמש וסיסמתו. תוכל להגביר את רמת האבטחה על ידי אי הצגת שס משתמש חוקי, שס המשתמש האחרון שנכנס למערכת, בתיבות הדו-שיח 5661 פצוסוחו/ או ס% חס 108. אפשרויות אלו ואפשרויות אבטחה זמינות נוספות מסייעות לך לשפר את רמת האבטחה ברשת שלך. פרק 6: הגדרת מדיניות קבוצתית ומדיניות אבטחה מקומית | 143 ?> שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחזק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק זה. אם אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת . לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זכן הססהוזסזח! שץ6א 66זסזחהו6 |וואו 5הסספסטף פחואוסו|ס1 6 פחוזס שפח 30 חה6550! 6סהוזקסוקקה 06ל צוסוע6ז , הספסטוף 3 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 ,ה או0ח6כק חן 0הטס1 06 680 05 650 06 0 5זסאופחה .חוהף3 הסספסטף 6חש ץח הסח ".675/ש5ח// 800 0650075" ?7 686 0 5675 10706 60 %ההעט גוסץ סוטסחצו שח .1 זטסץ חס 0560 05זס/ש55הכ 66 +ס הז0ח6! 6 |ס שחס6 סז +חפצו טסץ סוטסצו שהצ .2 לו ?00 567 8 +ט0 06%| 60 +חפּצו טסץ סוטוסצצ שח/ .3 ח63 6+ 076ז06 6!606כ +1+601| 65זס %0 5615 06זס1 סז +חפצצ טסץ סוטסצו ץחצ .4 ?זו 60 זטסץ %0 חס פסו 5ססחו/ 6 חו 015018760 פחוס0 החסזז שבח זס5 35%| 6ח+ +הסעסזס וסץ 00 צוסת .5 ?אס ₪18|08 סד חס 208 זס 566071 1. מדוע תרצה להכריח את המשתמשים להחליף את סיסמאותיהם: 2 מדוע תרצה לשלוט באורך הסיסמאות בהן משתמשיס משתמשי המערכת שלך. 3 מדוע תרצה לנעול חשבון משתמש! 4. מדוע תרצה להכריח את משתמשי המערכת שלך להקיש את צירוף המקשיס ו61+6-+ש|1 לפני שיוכלו לבצע כניסה למערכת! 5 כיצד אתה מונע משס המשתמש האחרון מלהופיע בתיבות הדו-שית 5 פטוססחו/ או סד חס 1098 4 |8ה0+655]0זק 2000 פ5אוססחו/ פרק 7 הגדרת גישה מרחוק שיעור 1 הבנת פרוטוקולי האימות החדשים של 2000 פשסשחו/ש 0 שיעור 2 הגדרת חיבורים נכנסים 0 שיעור 3 הגדרת חיבורים יוצאים 0 שאלות סיכום ל פרק 7: הגדרת גישה מרחוק 15 אודות פרק זה 0 פאוססחו/ כוללת מספר פרוטוקוליס חדשיס בהס נעשה שימוש לצורך גישה מרחוק, וגם מספר אשפים וממשקיס חדשיס להגדרת כל סוגי חיבורי הרשת. האשף ח6600 ה ח0ס6 אזסצססא, לדוגמה, מספק ממשק פשוט ליצירה והגדרה של חיבוריס נכנסים או יוצאים פשוטים. פרק וה יסביר לך את האפשרויות החדשות והממשקיס החדשיס של 2000 פאוססחו/), כדי שתוכל לחבר בין מחשבים ולהגדיר פרוטוקוליס נכון, ותעמוד בדרישות הגישה מרחוק הנהוגות בארגון שלך. לפני שתתחיל להשלמת פרק זה צריך שיהיה ברשותך: > מחשב התואם לדרישות החומרה המינימליות. > מערכת הפעלה |06655/008זק 2000 פטוסטחו/\ מותקנת במחשב זּה. המחשב צריך להיות מותקן בקבוצת עבודה, ופרוטוקול 69/12ד הוא הפרוטוקול היחיד המותקן בו. > מחשב לו מוגדרת כתובת 12 קבועה (סטטית). > תקליטור ההתקנה של |3ח0ו655+סזש 2000 5אוספחוו. 6 |ַה01655]0זק 2000 5אוססח!\ שיעור 1: הבנת פרוטוקולי האימות החדשים של 2000 פ5שסשסחו/ גירסה 4 של דא פ5אוססחו/ תומכת במספר פרוטוקולי אימות (0%060|5ז ח6800ח6חסטה) המשמשים לווידוא נתוני המשתמשים המתחברים לרשת. פרוטוקוליס אלה כוללים : > |00060ז]ק ה0ו63 ח6תסטה סזסצו55בּק (קהק) > |0%060זק 6006800 3050866 86ח6ו!3ח6 (קת6) > |00060זק 06807 ח6ח0 ה 13050886 86ח6ו|8ח 6050 (קה₪5-6) > |0%060ז7ק ה0ו68 ח6 ה זסצ355ק העוח5 (הק5) > |05060זק פַחוו6החטד +הוסק-0-שחוסק ( דקק) המאפשר תיעול 0 פשאוססחו/ כוללת תמיכה באלו ובמספר פרוטוקוליס נוספיס המרחיביס באופן משמעותי את אפשרויות האימות (חסחַה6טחסחזטה), הצפנה (חסטקץזסתם) וריבוי המשימות (0ַחוא5סשוטןא). הפרוטוקוליס החדשיס הנתמכיםס על ידי 2000 פטוספחו/ כולליס את |06060ק 016800₪ח6ת10 510|6ח%6א= (קהם), חו-|3ום 6800 ח6תגוה 0%6וח6 6 50 (פ10כ), ה 5600 |ס6סססזק 6%חז6שח1 (566ק1), פחו|פהחטטד סצוד-זסץה | |6060סזק (ק ד12) ו- |60סשסזק הס ה6ס!| 83010 (קמם). לאחר שיעור זה, תוכל . לתאר את הפרוטוקולים החדשים הנתמכים על ידי 2000 5וסטחוצ. זמן לימוד משוער: 15 דקות | 0ס606סיוק הסו63ו%ה6חהז 016ו5ח6זא= פרוטוקול 547 הוא הרחבה לפרוטוקול קקק (|06060זק 6חוסק-60-)חוסק) הפועל עס לקוחות בחיוג (קֶ0-וו), לקוחות קדקק או לקוחות קד12. קג= מאפשר מנגנון אימות שרירותי לאימות חיבורי חיוג. שיטת האימות עצמה בה ייעשה שימוש נדונה (60008%60/) בין לקוח החיוג ושרת הגישה מרחוק (567/6 466655 0%6ח₪6). קמ תומך באימות תוך שימוש ב: %> כרטיסי אסימון כלליים (68705 חשאסך 16ז6ח66) כרטיס פיסי המשמש לאספקת סיסמאות. כרטיסי אסימון יכולים לטפל במספר שיטות אימות, כגון קודיס המשתניס בכל שימוש. > קבח5-6סו זהו ח06800ח6חל ו 80570866 86ח8|!6ח6 5 14656 1655806 (0%060זק. פרוטוקול זה מצפין את שמות המשתמש ואת הסיסמאות שלו באמצעות אלגוריתם 5פו!ו. פרק 7: הגדרת גישה מרחוק | 147 > :566071 |16/6 1וסקפח3ּזוד (15ד) | 15ד משמש לתמיכה בכרטיסיס תכמיס (68705 8%וח5) ובאישורים (6670868%65) נוספים. כרטיסיס חכמים דורשיס כרטיס וקורא כרטיסים. בכרטיס התכם מאוחסן באופן אלקטרוני אישור המשתמש והמפתח הפרטי (ץס6א סזהּצוזק) שלו. תוך שימוש בממשק תכנות היישומים (1קה) של קם, יכולים יצרני תוכנה עצמאיים לספק מודולי אימות לקוח ושרת חדשים עבור טכנולוגיות כגון כרטיסי אסימון, כרטיסים חכמים, חומרה ביומטרית כגון סורקי רשתית העין או מערכות של סיסמה חד-פעמית. ₪7 מאפשר תמיכה בטכנולוגיות אימות שעדיין לא פותחו. תוכל להוסיף שיטות אימות 547 בכרטיסיה 5661 שבתיבת הדו-שיח 65וז6קסזק של שרת הגישה מרחוק. הסוז63ו%חה6ה+1וו2 6זסוחוק וז 050 חו-ובּופ המיגווו של חומרה ומערכות הפעלה ברשתות הארגוניות של היוס דורש שאימות משתמש מרוחק יהיה דבר שאינו תלוי ביצרן ומאפשר גדילה. התמיכה ב- ₪600%6 6 ְ56%!) חו-|8ו הסוז68סה6חזטה (05ו1ג₪) בסביבת 2000 פאוספחוצ כוללת תמיכה מסוג זה באימות משתמש, בעודו מספק עיצובי אימות גמישיס ביותר לביצועים ולסיבולת תקלות (66ח8ז6!סד 6וט8") לשם אמינות. 5 מספק אימות ושירותי חשבונאות (065וצז56 פַחטחט0ס660ג) עבור רישות מבוזר בחיוג (סחואזסצ6 קט-|גוס 60זטטו5וכ). 2000 פאוספחוצ פועלת כלקות 105סגא, שרת 5 א|ן שניהס. לקוח 01005ח, בדרך כלל והו שרת חיוג של ספק שירותי אינטרנט (155), הוא שרת גישה מרחוק המבקש ומעביר בקשות לשרת ₪40105. כלקוח ₪40105 יכולה 0 פסטחו/ גס להעביר נתוני חשבון לשרת חשבונות 0105₪. את לקוחות ₪015 מגדיריס בכרטיסיה 5667165 שבתיבת הדו-שלת 65ז6קסזק של שרת הגישה מרחוק. ]זו 56 |60ס:סיוץ %סח'וסזח1 506 |0%060זק 6%חז6ח1 (566ק1) הוא קבוצה של פרוטוקולי אבטחה ושירותי הגנת קריפטוגרפיה שנועדה להבטחת תקשורת פרטית מאובטחת ברשתות <1. 1056 מספק הגנה חוקה כנגד התקפות מרשת פרטית או מהאינטרנט, בעודו שומר על קלות השימוש בו. לקוחות נושאים ונותניס לגבי ה-54 (ח0סו45506!80 /1%ט560) הפועל כמפתתח פרטי להצפנת זרימת הנתונים. ניתן להשתמש במדיניות 566ק1, ולאו דווקא ביישומיס או מערכות הפעלה, כדי להגדיר את שירותי האבטחה של 120566. המדיניות מספקות מיגוון רמות הגנה עבור רוב סוגי התעבורה ברוב הרשתות הקיימות. מנהל אבטחת הרשת שלך יכול להגדיר את מדיניות 8 |ה01655]0זק 2000 5אוססח!\ 6 כך שתתאמנה לדרישות האבטחה של משתמש, קבוצה, יישום, חוגוחסס, אתר או ארגון גלובלי. 0 פצוססחו/ מספקת ממשק ניהול, 838600606 עסווסק 566 ק1, ליצירה וניהול מדיניות 566ק1 (באופן מרוכז ברמת מדיניות קבוצתית עבור חבריס ב-חואחספ, או באופן מקומי במחשב שאינו חבר ב-חוףוחסכ). זהסהַס0ְ3ח13ז עסווסק 5660 15 הוא יישוס ח1-מְ8ח5 אותו אתה יכול להוסיף לכל 6ואוא מותאמת. הגדרות 12566 הן מעבר לתחום עיסוקו של קורס זה. הערה מנגנוני אבטחה עבור ?1 מוגדרים במסמך 1825 6-₪. [0%060ו חו!|סהחהטד סעוד-זוסץבּ ו |0%060ז₪ חחו|סהחטד סטוד-זפץ8 | (קד12) הוא פרוטוקול דומה ל- קזקק אשר ייעודו העיקרי הוא ליצור תעלה מוצפנת (|פחחטד 60זקץז6חם) דרך רשת לא בטוחה. ההבדל בין קך2] לביןו קדפק הוא ש-קדפק מספק תיעול, אך לא הצפנה. 5ז2! מספק תעלה מאובטחת על ידי שיתוף פעולה עס טכנולוגיות הצפנה נוספות, כגון 1556₪. 10566 לכשעצמו אינו דורש 5ז12, אבל פונקציות ההצפנה שלו משלימיס את 5ז12 ביצירת פתרון אפ/ מאובטח. הו קדקק והן קד2 | משתמשים ב-קקק כדי לספק את המעטפת הראשונית לנתונים, ואז מוסיפים, או מצמידים, לנתונים כותרות נוספות לצורך התעבורה באגד רשתות המעבר (60076חז60ח1 6ו5ח8וד). חלק מהבדלי המפתח שבין קדקק לבין קד12 כוללים : > סזקק דורש רשת מעבר מבוססת ק]. 0ד2! דורש רק שתווך התעלה (ו6חחטד 8) ייספק חיבוריות נקודה-לנקודה, מוכוונת מנות. כדי לפעול על רשת <1] יכול ?21| להשתמש בפרוטוקול ספפט, מעגליס וירטואלייסם קבועיס של ממסור מסגרות (05/ק, 6₪65זו6 |8ט₪זו/ +הסחהוזסק שְ₪6!3 6וחהז=), מעגלים וירטואלייס (05/) של 25.א או מעגלים וירטואלייסם של מצב העברה אסינכרוני (אדה). % 5ד2! תומך בדחיסת כותרות; קדקק אינו תומך בכך. כאשר דחיסת כותרות פעילה פועל 1217 עס תקורה של 4 בתים (8/%65 4), לעומת 6 בתים של קדקס. %> 0ד2! תומך באימות תעלה, בעוד ש- קדקק אינו תומך בכך. אבל, כאשר קדקק או 2 פועליס במשולב עס 12566, מספק 12566 את אימות התעלה, כך שאימות התעלה בשכבה השנייה אינו נדרש. % סדקק משתמש בהצפנת קקק. קד2| דורש 10566 לצורך הצפנה. פרק 7: הגדרת גישה מרחוק | 149 |0ס06:סיוק הסוז4!!063 ה:זהועשובּ במערכת ההפעלה 4 דא פאוססחו/ תמך שירות הגישה מרחוק (5, 466655 ₪600%6 6 באפשרויות ריבוי קישורים (אחווטוטוא) בסיסיות. השירות מאפשר את שילובס של מספר קישורים פיסיים לקישור לוגי אחד. בדרך כלל מאוגדיס יחדיו שני קווי 150% או קווי חיוג במודס, כדי להשיג רוחב פס רחב יותר. במערכת ההפעלה 2000 פוספחו/ משפריס הפרוטוקולים קב ו- 8060 (ה0%ושו0ח₪8 [060 0 |₪0ח0ס6 חסספססו|ג) את היכולת לעבוד משני קוויס בו-ומנית במקוס מקו אחד ובכך לנצל רוחב פס גדול יותר. תוכל לאפשר ריבוי קישוריס ואת פרוטוקולי 84 על בסיס צד השרת מהכרטיסיה קקק מתיבת הדו-שיח 65ז6קסזק של כל שרת גישה מרחוק. את הגדרות 83 אתה מבצע באמצעות מדיניות הגישה מרחוק. תוך שימוש במדיניות אלו תוכל לציין שהקו הנוסף מושמט במידה וניצולת הפס תהיה נמוכה מ-75% עבור קבוצה אחת, או מתחת ל-25% לקבוצה אחרת. מדיניות גישה מרחוק מתוארות מאוחר יותר, בהמשך פרק ה. הערה | למידע נוסף אודות ריבוי קישורי ?קק, קרא את 1990 6:. למידע נוסף אודות 87/קהפ קרא את 2125 6-₪. סיכום שיעור בשיעור ה למדת שמערכת ההפעלה 4 דא פווספחו/ כוללת תמיכה במספר פרוטוקולי אימות המשמשים לווידוא נתוני משתמשיס המתתברים לרשת. פרוטוקוליסם אלה כוללים את קק, 67 קה5-6, קה0פ ו- קדפק, אשר גס מספק אפשרויות תיעול. למדת גס ש- 2000 פווססחו/ כוללת תמיכה לפרוטוקולים אלה ולמספר פרוטוקוליס נוספיס המרחיבים באופן משמעותי את אפשרויות האימות, הצפנה וריבוי משימות שלך. אלו כוללים את קם5, הרחבה של קפק הפועלת עס לקוחות חיוג, קדקק ו- קד12; 5, המאפשר שאימות המשתמש לא יהיה תלוי ביצרן כלשהו, וגם מאפשר עיצובי אימות בעלי היכולת לגדול ועיצובי סיבולת תקלות לשס האמינות; 10566, מסגרת עבודה של תקניס פתוחיס שנועדה להבטיח תקשורת פרטית מאובטחת על רשתות ק1 על ידי השימוש בשירותי אבטחה קריפטוגרפיים; 5ד12, אשר דומה ל-קדסץ בכך שמטרתו העיקרית היא ליצור תעלה מוצפנת ברשת שלא ניתן לסמוך עליה, אבל שונה מ-קזקק בכך שהוא מספק תיעול, אך לא הצפנה; ו-ק84 ו-ק846, אשר מתגבריס את ההתקנים מרובי הקישורים על ידי איגוד או התרה של קישורים באופן דינמי על פי דרישה. 0 |ַה01655|]0זק 2000 5אוססח!/\ שיעור 2: הגדרת חיבורים נכנסים כל התהליכים ליצירת קישור רשת בסביבת |8ח0ן0/655זק 2000 פשוססחו\ מרוכזיס באשף ח6600חח0ס6 אזסצססא. חיבורים נכנסים (5ח6600חהח0ס6 סחהטספח1) הס אחד מסוגי חיבורי הרשת אותם תוכל ליצור באמצעות אשף זה. לאחר שיעור זה, תוכל = להגדיר חיבורי רשת נכנסים בסביבת 2000 פוסטחזש. = להגדיר גישה מרחוק כדי לאפשר חיבורי אץקש. זמן לימוד משוער: 20 דקות איפשור חיבורי חיוג נכנסים כדי להגדיר ולנהל חיבוריס נכנסים (6000860005 6חטסטח1) במחשב הפועל בסביבת |8ח0ו0?655זק 2000 פאוססחו/, אתה נעזר באשף 5ח6600חח60 קט-ופוכ סח3 אזסצססא. כדי לגשת לאשף זה לחא +508, הצבע על 85ח5600, בחר 660005חהח60 קט-|18 6חג אזסצסס ולחץ לחיצה כפולה על הסמל ח66000חח60 ו6 866/. כעת יופיע מסך הפתיחה של האשף. לח על 6א כדי להציג את הדף הבא של האשף, רשימת סוגי החיבוריס הזמיניס, 6קץד 66008ההס60 אזסטססא. להצ על האפשרות 8ַהוחססה1 46660% 005 (ראה תרשים 7.1). זו הסוזספהחס:) אזסצווסא 6ע ז הסו)ס6החס-:) אזטוו א חס 23560 ,016816 0! )חבאו גוסע הסו1ס6התסס אזסצוופה ]0 6קע) 6ון! 00056 ח08 גוס 5 הוזסצווסח זגוסע 3 הסוו3זוףו/מסס 6זסצוסת זגוסע. אוס)פח 6)הצזכ 0] קט-והום 7+ .[504! זס החסטסוח] 6חו! המסק עו 05100 +סשהתסם חז)ח! 06) סו פט-והום 97 [504! זס הסטסוז] שחו! שחסכ עחח חו05ו ]סהזש)ח| 36 10 +ספמחסכ חז)ח! 6ח! הפטסזח! אזסווסח 6)הצוזק 3 0] )ססהחסס 97 %סחזסזח! 6!! מסוסזם! [סהתז' זס הסוזסשהמסס [0/] אזסאוו 4 סוה עול הו/ ב 16866 .0016 [ספזום זס ,]6חזטזח| 6 ,6חו! הסח עם )טוקס זפת!סחב 0) עו601זו0 )ס6החס 97 סכ הזוחו זס ,הזה ,5011 עחז 0חו5גו +סטחתסם | סג 6% תרשים 7.1 הדף 6סץד ח6600חח60 אזסצסס פרק 7: הגדרת גישה מרחוק | 151 הגדרת התקנים לחיבורים נכנסים לאחר שלחצת על לחצן האפשרויות 60660005 פַחוההססח1 606% לתא על אאסאא. בדף 5 חהווהססה1 ז0= 665וש₪6 תוכל לבחור את אחד מהתקני התקשורת המותקניס במחשב המסוגל לקבל שיחות נכנסות. אס ההתקן שבחרת ניתן להגדרה, לחץ על 65ז6קסוק כדי להגדיר אותו. לדוגמה, אס בחרת במודם, אפשרויות ההגדרה יכולות להיות מהירות היציאה (50660 6זסק), דתחיסה (ה65500זקת0ס6) וסוג בקרת הזרימה (6מץד |סשחס6 אוסו=), כפי שניתן לראות בתרשים 7.2. הכרטיסיה 40/80660 מכילה אפשרויות הגדרה נוספות אשר עשויות לכלול את מספר סיביות הנתונים (8%8 5ום), הזוגיות (שוז8ק) ומספר סיביות העצירה (85ו8 5600). [ 00098 | 367981 תק 08 -] 8 [[8ח₪3] 353150 זס81זק - ] ווח | מבח! פזסוח זס! 015 ]ו 08 8 )ססההססוכ). -] בי 60| מוחזוו 60166 התס0 וס ]| 31 06! [6פחב) 8 סוחס 813 -ן - 10 | טק - 6 530031 | |סססוסזס בוה - | :69900זקוחס 0 [=| - פ>שאששח] ]חס אוסו 8 | תרשים 7.2 הגדרת התקן לחיבורים נכנסים איפשור חיבורי אק לאחר שסיימת להגדיר את ההתקן לחצ 06 כדי לסגור את תיבת הדו-שית 65שזסססזס, ולח על 6%0 בדף 600860005 חַחוהה0ס6ה1 זס=] 065ו/6כ. כעת יופיע הדף פחווחססח1 6005 סלפעוזק |הטשזוצ. בחר אס לאפשר (שסווג) או למנוע (וסווג 6א) חיבורי אקצ, ולסיוס לחצ %א6. הגדרת משתמשים ואפשרויות התקשרות חזרה בדף הבא, 0565 סשאוסו|ג, עליך לצייו את המשתמשיס להם מותרת התחברות להתחברות נכנס זו (ראה תרשים 7.3). 2 |בה01655]0זק 2000 5אוססח!\ [| 5 [6אסו|ת טוקס ו 10 60 החס0 ח03 15ספגו הסוחשו ע/וססק5 חבס גוס" 0 )סשהחוסס 0 עאוסוו 0 ]הבו וטע 256 630 םס שחחבח 6]! סז ואפת אסם %סשחס 06 601 3 3/1601 03 ,)וסיסב 0901 0530160 3 35 חספ ,301015] זסרוס )הו 4016 .זסווקוחסס פותו .01פ חס 0! 801 9615 )ספ הסט 0! האוס!]8 109618 % ו 8 בו ו 6 6 | אס תרשים 7.3 ציון המשתמשים להם מאופשרת הגישה לחיבור נכנס לאחר שתבחר משתמש, לת על 65ז6קסזוק ובחר בכרטיסיה 68|!886% כדי להגדיר את אפשרויות ההתקשרות חזרה. תוכל לבחור בין האפשרויות >68|!086 שוסו|ג3 +סח ספ, זו טח א68||]086 6 56% 0ל ז68||6 66 צוס!|ה או 68|!036% פַחוצוסווס1 6חז 56 5ץְבּשן|ה זסשוהטח. איפשור ההתקשרות חזרה גורס לשרת המרוחק, במקרה זה המחשב שלך, להתנתק מהלקוח המחייג ולהתקשר אליו חזרה. השימוש באפשרות התיוג חזרה (68|!9866) מאפשר לך לחייב את חשבון הטלפון שלך, במקוס לחייב את חשבון הטלפון ממנו מתקשר המשתמש למחשב זה. תוכל גס להשתמש בהתקשרות חזרה כדי להגביר את רמת האבטחה. אס אתה מציין מספר להתקשרות חזרה, אינך צריך לדאוג מפני מישהו שינסה לפרוצ למערכת שלך. אפילו אס משתמש שאינו מורשה מתקשר למערכת, המערכת מתקשרת חזרה למספר המצוין, ולא למספר של המשתמש הלא מורשה. בחירת רכיבי רשת לאחר שהגדרת את אפשרויות ההתקשרות חזרה, לת :א6א ויופיע הדף פחו₪אזסצססו 5 60. תוכל לבחור את רכיבי הרשת אותס תרצה לאפשר לצורך ההתקשרות הנכנסת. תוכל גס להתקין רכיבי רשת נוספים על ידי לחיצה על ||5₪ח1. לדוגמה, כדי להתקין את |0%060זק +ס50ח8 ד 608016 14660105/א5/אק1 אהו ו/צא, לתצ |ו5%3ח1, בחר |0%060זק ולח 800. בתיבת הדו-שיח |06060זק %זסצ60א 561666 סמן את האפשרות |06060זק %זסקפה8זד 800!6קוחס6 %6%8105/אק5/אק1 אהוושוא, הכנס את תקליטור ההתקנה | של |8ח6550)סזק 2000 פאוססחוצ | לכונן | התקליטורים ולח א0. 0 פוססחו/ תתקין את הפרוטוקול. לאחר שהפרוטוקול מותקן, אתה מוחזר לדף 665חפחסקוח 60 פחואזסצט6א. כאשר תלחצ עכשיו 6% תתבקש להקליד שס עבור החיבור, ואז עליך ללחוץ על החפוחו]. אס תרצה קיצור דרך שיופיע על שולחן העבודה שלך, סמן את תיבת הסימון 0ש %₪₪וסח5 3 400 06500 שוח ולת הפוחו= כדי לסיים את התהליך. פרק 7: הגדרת גישה מרחוק | 153 .10 .1 .12 .3 .4 חיבורים בחיוג > התחברויות לרשתות אק > חיבורים ישיריס למחשביס אחריס באמצעות כבל לאחר שיעור זה, תוכל = להגדיר חיבורים יוצאים ב- 2000 5שססחו/. זמן לימוד משוער: 25 דקות חיבורים בחיוג חיבוריס בחיוג (005ו660חח60 קט-ו8ום) כולליס חיבוריס יוצאיס בחיוג לרשת פרטית או לספק שירותי אינטרנט (155). כדי ליצור ולהגדיר חיבור חיוג יוצא היעזר באשף 005 אזסצססא. בדף 6קץד ה6600הח60 אזסש60א לחצ על לחצן האפשרויות %זסשז6 6זהעוזק סד כ[(-!₪18 כדי ליצור חיבור לרשת פרטית, או לחצ על סד סט-ופּוס %ח%ח1 6חד, כדי ליצור חיבור לספק השירותיס. האפשרות אוסש0ז6א 6זהּטוזק סד קע-ובּופ אם בחרת באפשרות אזסש60א ס6זפטוזק סד קט-|₪18 ולחצת על 6א6א, תתבקש להקליד מספר טלפון של המחשב או הרשת אליהס אתה מעוניין להתחבר; זה יכול להיות ספק שירותי אינטרנט (155) לשם חיבור אינטרנטי, או המודמיס של הרשת הפרטית שלך. הקלד את מספר הטלפון, לחץ 6%א ואז תתבקש לבחור את המשתמשים היכוליס להשתמש בחיבור זה. אס אתה מעוניין שחיבור ה יהיה זמין עבור כל המשתמשים במחשב זה, לחצ על לחצן האפשרויות 05675 || זס] ולחץ :6%א. אס אתה מעוניין לשמור את החיבור לעצמך, לחצ על לחצן האפשרויות ]ו56ץ זס"] ץוחס. כאשר תלחצ 6% תתבקש להקליד שס עבור ההתחברות. אס אתה מעוניין בקיצור דרך להתחברות שיופיע על שולחן העבודה שלך, סמן את תיבת הסימון שא סד %טסזוסה5 ג 00 0ק0לא65כ. לחצ הפוחו= כדי ליצור את ההתחברות. 6 |ַה01655]0זק 2000 5אוססח!\ האפשרות 6%ז%6ח1 שד סד קע-ובּופ אס בחרת באפשרות 6%חז6שח1 6חד סד קט-|₪18 ולחצת על זא6א! מופעל האשף סוחסס|6/ חסו660חהח 60 6%חז6זח1 6ו% סד (ראה תרשים 7.4). האשף מציג את שלוש האפשרויות הבאות: % % % % |<) ו חסוזספהחסם) )סחזסוח! שחו! סחסו!ק6!5) ע4!] .]הנוסססב )פהזסוח| אופח 3 זס! קוו חטופ סו זחמואו | %% |והוזסו ד סז 7 סוס 1חז6)ח| 6ח) )גוסב פזסוח חז68! סד 36% 6%ח'ו6+חו סח הב זס+ כ ח51 ס+ +חבּש 1 אס תבחר באפשרות צו יציג בפניך האשף הליך בן שלושה צעדיס לבחירת ספק שירותי אינטרנט, להגדרת הכתובות שלך ואופן התשלוס, ולהגדרת חשבון הדואר האלקטרוני שלך. זט וח 60 15ה+ 0+ +הַט660ב3ּ 6%חז6חו 0ה1ז15א6 ץוח ז510ה%73 0+ +הע 1 אס יש ברשותך חשבון אצל ספק שירותים ויש לך את כל נתוני ההתחברות הנדרשים, תוכל לבחור באפשרות זו כדי להתחבר לחשבון שלך באמצעות קו הטלפון. אס תבחר באפשרות זו ותלתצ :6%א, תתבקש להקליד את מספר הטלפון בו אתה משתמש כדי להתחבר למחשבי ספק שירותי האינטרנט שלך או למודס ברשת הפרטית שלך. כדי להשלים את פעולת האשף, תתבקש להקליד את שס המשתמש וסיסמתו, באמצעותס אתה מתחבר לשרת ספק השירותיס, ותתבקש לקבוע שס עבור ההתחברות בחיוג. 00 0 +חהבּצ 1 "וס ,ץ!|הּטההּוח %ה6600בּ 6%חוסחו ץוח קט 56% 0+ +חבּצש ך (1/8) אזסעשז6 4763 [1063 3 הפטסזה+ אס תבחר באפשרות זו תעמוד בפניך האפשרות להתחבר לאינטרנט באמצעות קו טלפון ומודם, או באמצעות א48]. תתבקש לציין כתובתו של שרת שאסזס והגדרות נוספות. 106% 16 0+ 6והסס6|סצצ וקו ה6600 חס זפ)גוקוחסס זגוסע ]ססהתסס גוס 5כ|פח בזבקווי הסווסשהתס-) +פהזסוח| שד זס ושח 3 קט 56% 0! ]קוא ה 1086 68 גוס .זסחזסוח| פחן סו )טסב 61חז6)ח| החפוס (.הח6טסוח עוח ס! 6060 טס 15 חס 15 כו ]תגוסב 61חז6!ח| 68518 עח ז5/6ח3! ו והמו | 7 [.החפטסח עה ס! 0160שהתסס ו 6חו! 6הסהוקסופ) עו 0 )8 | ז ,]ובוח הסווססהחססי +6חזט!ח| עוח קו 50% | )חאו | 7 (374]) זסאווסח 63זב |הסס| 3 מפטוסזה! +ספהחסס חב סוס ,טהב הסח 05חו)50 ]סחזט)ה| זגוסע 66| סד | 08 ספ תרשים 7.4 הדף הראשון באשף ח6000חחס6 זסחזסשח1 6+ סד סוחססוס/ הערה | כדי להגדיר שיתוף התקשרויות לאינטרנט (פַחה8ח5 ה6600הח60 66חזססה1), ודא שתיבת הסימון ח6600הח60 וחד זס פַחוזה8ח5 הס660החה60 6%חזסשח1 6ומהחם, בכרטיסיה פַחוה8ח5 של תיבת הדו-שיח 65וס6קסזק עבור התחברות זו, מסומנת. פרק 7: הגדרת גישה מרחוק | 157 התחברות ל-אק+ אפ היא רשת הנוצרת על ידי פרוטוקולי תיעול (60!5סטסזק פַחוופחחטד) כגון קדקק או קד כדי ליצור חיבוריס מאובטחיס ברשת לא מאובטתת. כדי ליצור חיבור אק חדש עליך להשתמש באשף ח66000חח60 אזסאססא. בדף 6קץד הס66הח60 אזסצס6א לחצ על לחצן האפשרויות 60חזססחו 6+ חסטסזחץ+ אזסש6ח 6ז8טוזק 8 0+ ז66חהח00, לתצ אפ ואז פעל באחת מהדרכים הבאות : > אם עליך ליצור קשר עס ספק שירותי האינטרנט או רשת אחרת לפני התחברות ל-א2/, לחצ על לחצן האפשרויות חסס66חחסס |הטוחו 5וחץ !013 ץ||ה6טהחססטה, בחר התחברות מהרשימה ולת %א6ו. > אם אינך מעוניין בהקמה אוטומטית של חיבור ראשוני, לחץ על לחצן האפשרויות 660 החסס |₪8וחו 66 |₪18 %סח סכ ולתף 6א6א. תתבקש להקליד שס מארת (פחחגּא 305%) או כתובת ק1 של המחשב או הרשת אליה אתה מתחבר, ואז ללחוץ 6%א. אס אתה מעוניין שחיבור וה יהיה זמין עבור כל המשתמשיס במחשב זה לתצ על לחצן האפשרויות 05675 ||4 זס=] ולחצ זא6א. אס אתה מעוניין לשמור את החיבור לעצמך, לחצ על לחצן האפשרויות )ו56ץ זס" ץוחס. כאשר תלת 6%0א תתבקש להקליד שס עבור ההתתברות. אס אתה מעוניין בקיצור דרך להתחברות שיופיע על שולחן העבודה שלך סמן את תיבת הסימון סד 6₪6זוסח5 ג ₪00 650000 עוא. לחצ הפוחו= כדי ליצור את ההתחברות. חיבור כבל ישיר תוכל להשתמש באשף ח86000חח60 אזסצח6א כדי ליצור חיבור כבל ישיר (680!8 66זוס הסו660 חח 60) למחשב אחר. בדף 6קץד ח6600הח60 אזסצסטא לתצ על לחצן האפשרויות זו 60 זס סח 60 ץן66ז01 66%הח00, לתצ זאפא, ואז פעל באחת מהדרכיס הבאות : +> אס המחשב שלך יהיה המארח של ההתחברות, לת 405% ולת זא6א. %> אס המחשב שלך יהיה האורח של ההתחברות, לתא 6065% ולתצ זא6. לאחר שציינת אס המחשב הוא אורח או מארח, אתה בוחר את היציאה המחוברת למחשב האחר ואז לותץ על ;א6א. עליך לציין את המשתמשיס להס מותרת הגישה לחיבור זה ואחר כך ללחוצ 6%6. תתבקש להקליד שס עבור החיבור. אס אתה מעוניין בקיצור דרך להתחברות שיופיע על שולחן העבודה שלך, סמן את תיבת הסימון 4 400 265607 עו סד זטסצ+וסח5. לחצ הפוחו= כדי ליצור את ההתחברות. 8 |ַה01655|(0זק 2000 5אוססח!\ תרגול: הגדרת חיבור יוצא בתרגול וה תגדיר חיבור יוצא (ח06600ח60 סחטסססטס). > 1 2 .6 כדי להגדיר חיבור יוצא היכנס למערכת באמצעות חשבון ז57860חווח40 ועס הסיסמה 6זסשופפהּ0. לח +97ז5, הצבע על 85ַחו56 ובחר 660005חהח60 כ [-|ום 30 אזסצססא. יופיע החלון 660005חח0ס6 כ[-|3וש 6ח3 אזסצססז. לח לחיצה כפולה על ח0 660חח60 צוסא 66בו]. מופיע האשף ח6600חח60 אזסעססא. לח )זא6). בחלון 6קץד ח6600הח60 אזסצס6א לתצ על לחצן האפשרויות 6זטוז 8 0+ +66חחס6 שחו 6ח% הסטסזחץ אזסצאספח ולתצ זאסא. בדף 4007655 265008000 הקלד 192.168.1.202 ולת זא6א. הערה אם המחשב שלך מחובר לרשת ויש לו כתובת ?1 חוקית בה תוכל להשתמש כדי לבחון את החיבור היוצא שלך, השתמש בכתובת זו במקום 192.168.1.202. 7 8 .9 בדף שו|ופ8!|הה ח6600חהח60 לח על לחצן האפשרויות ]ץח זסז ץוחס ולחצ 6% לחצ ח5וחו=. מופיעה תיבת הדו-שיח ח0 660 חח600 ס6סהעוזק |הטזו הח 60. ודא ששס המשתמש מוגדר ז0ז508!וחוז0ה והגדר לו את הסיסמה 6זסש0855. הערה אם המחשב שלך מחובר לרשת והקלדת כתובת חוקית בצעד 6, הקלד בצעד 9 שם משתמש חוקי וסיסמה חוקית. 0. לתא 665חח60. הערה אם המחשב שלך הוא מחשב עצמאי (זסוטקח 60 6חס|03ח8ז5) פעולה זו תיכשל. אם המחשב שלך מחובר לרשת והקלדת כתובת חוקית בצעד 6 ושם משתמש וסיסמה חוקיים בצעד 9 צריכה להיות מוצגת הודעה המצהירה שהחיבור ח6600חהח60 6ספעוזק |הצסזו פעיל. 1. אס ההתחברות נכשלה, לתצ |66ח68. אס התחברת בהצלחה למחשב האחר, לתצ לחיצה כפולה על סמל ההתחברות שבמגש שורת המשימות (ץ9זד הח6ז5/5), לחצ וכ ולתא 65ץ. 2. סגור את כל החלונות והתנתק מהמערכת. פרק 7: הגדרת גישה מרחוק | 159 סיכום שיעור בשיעור זה למדת שבאפשרותך להגדיר את כל החיבורים היוצאיס ב- 2000 פשוספחו!/ באמצעות האשף ח0ס660חח60 אזסצססא. השימוש באשף ח6600חח60 אזסצססא ממכן את מירב העבודה הכרוכה בהגדרת פרוטוקוליס ושירותיס. הבנת האפשרויות העומדות בפניך בעבודה עס האשף תסייע לך להגדיר את שלושת סוגי החיבוריס היוצאיס הבסיסיים באופן יעיל. שלושת סוגי ההתחברויות היוצאות הס חיבורי חיוג, חיבורי אפצ וחיבורי כבל ישיריס בין מחשביס. 0 |ִַה01655|]0זק 2000 5אוססח!/\ ?> שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחזק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק זה. אם אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת (. לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זכן הססהוזסזח! שץ6א 66זסזחו6 |וואו 5הסספסטף פחוצוסו|ס1 6 פחוזס שפח 30 חה6550! 6סהוזקסוקקה 6+ צוסוע6ז , הספסטוף 3 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 ,ה או0ח6כק חן 0הטס1 06 ח68 05 65 06 0 5זסאופחה .חוהף3 הסספסטף 6חש ץח הסחש ".675/ש5ח// 800 0650075" ךקץ חַחופט זסטס ק 127 8חופ 01 30/8065 שר 15 +החצ .1 סו 6זט ףחס 5% טסץ ,0זה2וו הסוס66 ה 60 אזסעס סא 6 פחופט 6ז'טסץ 6ווחצ .2 06 6 650106 . 660 ה ה 60 6 53 0הו60870ז 565005 עשסח .565 סש 0656+ הח066סם ?7 30/6ח6 60 להצ טוסץ טורח הסחצש 0ח8 63!!086% 15 +הח/צ .3 1. מהם היתרונות בשימוש ב- קד2| על השימוש ב- קדקק! 2 בעת השימוש באשף ח6600חח60 אזסשססא, עליך להגדיר שתי הגדרות חדשות הקשורות בשיתוף החיבור. תאר את ההבדלים בין שתי הגדרות אלו. 3 מה זה 68|!9866 ומתי אתה עשוי להיות מעוניין לאפשר זאת? פרק 7: הגדרת גישה מרחוק | 161 פרק 8 תהליך האתחול של 0 8צססחו/ שיעור 1 תהליך האתחול 1 שיעור 2 ,60150 6ח*+ חו 56%5 |0סו%ה60 1 שיעור 3 אפשרויות אתחול מתקדמות לו שיעור 4 הקובץ וחו.800% 1 שיעור 5 השימוש ב- 607050!6 ץוסע₪660 ו שאלות סיכום 1 פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פוספחו/ | 163 אודות פרק זה פרק וה יציג בפניך את תהליך האתחול של 2000 פאוססחו/. תלמד אודות תהליך האתחול במערכות מבוססות מעבדי |ח1, את השימוש בקובצ |חו.800% ואת אופן יצירת תקליטון אתחול של 2000 פאוססחו/ש. לפני שתתחיל להשלמת פרק זה צריך שיהיה ברשותך: > מחשב התואם לדרישות החומרה המינימליות. > דיסקט "3.5 ריק, בו תשתמש ליצירת תקליטון האתחול של 2000 פאוססחו/ש. > מערכת הפעלה |8ח0ו0+655זק 2000 פאוססחו/ מותקנת במחשב זה. 4 |ַה01655|]0זק 2000 5אוססח!/\ שיעור 1: תהליך האתחול בשיעור זה תלמד שתהליך האתחול של 2000 פאוספחוש מורכב מחמישה שלבים: רצף קדס-אתחול (56006066 00%ס6זק), רצף אתחול (66ח56006 800%), טעינת |6חז6א (|6חזוס 0), אתחול |6חזו6א (ה₪3|280וח1 |ופחזסא) וכניסה למערכת (חס 6)08). אחרי שתלמד לוהות את שלבי תהליך האתחול של 2000 פאוס6חו/ ואת הקבציס המשמשים כל שלב, תוכל לבצע איתור וטיפול (סחטססח65!פטסזד) יעילים יותר בתקלות. לאחר שיעור זה, תוכל .= להסביר את תהליך האתחול במערכות מבוססות מעבדי |ח1. זמן לימוד משוער: 25 דקות הקבצים המשמשים בתהליך האתחול רצף האתחול במערכת מבוססת מעבד |6ח1 דורש מספר קבצים. טבלה 8.1 מציגה את רשימת הקבציס בהס משתמשת 2000 פאוסחו/ בתהליך האתחול במערכת המבוססת על מעבד |%6ח1, את מיקומו היחסי של כל קוב ותהליך האתחול המשויך לכל קוב>. כאשר מופיע 5000000%/ץ5 מדובר בנתיב בו מותקניסם קבצי מערכת ההפעלה 0 פצוססחו/, והוא %חחו/צ:6. הערה כדי לצפות בקבצים המופיעים בטבלה 8.1 פתח חלון זסוסוקאם פטוספחוש), פתח את תפריט פוססד ובחר 5חסק0 זס0וס-. בחר בכרטיסיה אפו/, לחץ על לחצן האפשרויות שוסח5 5 60חה 65 הסוח ובטל את הסימון ליד ₪65 ח506ץ5 חַהח8זסקס 60060ססזכ ₪166 (60060וה3660). תופיע תיבת אזהרה המציינת שאין זה רעיון נבון להציג את קבצי המערכת המוגנים. לחץ 65ץ כדי להציגם בכל זאת. טבלה 8.1 רשימת הקבצים בהם משתמשת 2000 פוספח/ בתהליך האתחול הקוב מיקומו שלב אתחול זא וחו.₪00% 5 וח1606%666.60 0-5 6 |חזא5ססו |ו8!.0 (:6) ₪006 חססחז3ץ 5/5060 5% חסטסוובּק וח5/5%6 0% הסטוובק וח5%6ץ5 0% חסטוובק וח5/5%6 0% הסטווהק וח5%6ץ5 52 ץ00%5 55% 52 ץ00%5 55% קדס אתחול ואתחול אתחול אתחול (אופציונלי) אתחול אתחול (אופציונלי) טעינת |6ח67> טעינת |6ח67> הה506ץ5 5/50632ז00זות5%6ץ5 | אתחול |6חז6 (5ץ5.*) פזסטוז 6166 | 8זפעוז 5/506032%ססו5%0ץ5 | אתחול |6חז6א פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פושספחו/\ | 165 הערה המחרוזת ססזו50ץ5 (כאשר מוקלדת 00%%ז%5/5000) היא שומר מקום (ז0!06ח1866ק) עבור התיקיה במחיצת האתחול (חסטטזג? ז800) המכילה את קבצי המערכת של מערכת ההפעלה 2000 פאוסטח!. רצף קדם-אתחול בעת ההפעלה, מחשב מבוסס 2000 פאוססחו/ מתאפס (מגדיר את הגדרות החומרה המוגדרות ב-8105 המערכת) ואו מאתר את מחיצת האתחול בכונן הדיסק הקשיח. בעת רצף קדס האתחול מתרחשיס ארבעת הצעדיס הבאים: 1. המחשב מפעיל את סדרת שגרות הבדיקה (057ק, 65%ד )|56 ח0 זפשוסק), כדי לקבוע את כמות הזיכרון הפיסי במחשב, האס רכיבי החומרה מותקניס וכדומה. אם למחשב יש 8105 תומך /8ק 800 פָטוק מתבצעת בשלב זה מנייה והגדרה של התקני חומרה. 2 8105 המערכת מאתר את התקן האתתחול וטוען ומפעיל את רשומת האתחול העיקרית (1188, 66010 800% זסז5בּוו). 3 ה-088] סורקת את טבלת המחיצות כדי לאתר את המחיצה הפעילה (460/6 חסטזהּק), טוענת ממנה את סקטור האתחול לזיכרון הפיסי ואז מפעילה אותו. 4. המחשב טוען ומאתחל את הקוב זסטא, שהוא טוען את מערכת ההפעלה. הערה 2000 פ5אוס0חו/\ משנה את סקטור האתחול בעת ההתקנה כך ש- זטטא ייטען בעת הפעלת המערכת. רצף אתחול לאחר שהמחשב טוען את זא לזיכרון, רצף האתחול אוסף מידע לגבי החומרה וה- פזסטוזס, וזאת לשס הכנה לשלב הטעינה של 2000 פשספחו/צ. רצף האתחול 8000 560066) עושה שימוש בקבציס הבאיסם: ז₪0א, וחו.)ססט, 80015668.005 (אופציונלי), ה607.ז106%66 ןו- 6א6.!חזאפססו. רצף האתחול כולל ארבעה שלבים : טועןו אתחול ראשוני (ז10806 800% |טוח1), בחירת מערכת ההפעלה, יהוי ואיתור חומרה ובחירת התצורה. טוען אתחול ראשוני בעת שלב טוען האתחול הראשוני (ז0806] 500% |8טוח1) מעביר זא את המעבד ממצב אמיתי (1006-|₪68) למצב ויכרון שטוח בן 32 סיביות (1!1006 ץזסותשוא 8% 32-06), הנדרש ל- זא כדי לבצע את כל פעולותיו הנוספות. אחר כך מפעיל ז%0א את ה- זכ 5/5060 6וום-וחוו! המתאימים. פזפטוזס וה506ץ5 6וום-וחווז מובניס לתוך ז₪0א, כך 6 |ַח0ס|01655זק 2000 5אוססח!\ ש-ז)א מסוגל למצוא ולטעון את 2000 5אוס0ח/\ ממחיצות המפורמטות הן במערכת קבציס = והן במערכת קבצים 5דא. בחירת מערכת ההפעלה בעת רצף האתחול קורא ז00א את הקובצ וחושססם. אס בקובצ וה מופיעה יותר ממערכת הפעלה זמינה אחת, מופיע המסך 0 5/5067 חח8זסקס 66 56|60% 6856|ק %₪פ, ובו מפורטות כל מערכות ההפעלה שבקוב |חו.800%. אס לא תבחר ברשומה כלשהי לפני שהמונה יגיע לאפס, יטען 0 את מערכת ההפעלה המצוינת בפרמטר ברירת המחדל של הקוב |וחו.800%. 2000 פ5אוססחו/ קובעת את פרמטר ברירת המחדל על פי גרסת 2000 פווססחו/ האחרונה שהותקנה. אס בקובצ וחו.800% מופיעה רק מערכת הפעלה אחת, המסך 50876 60 5/5060 סהח8זסקס 6חז 56|66% 6856|ק לא יופיע ובאופן אוטומטי נבחרת מערכת ההפעלה שהיא ברירת המחדל. הערה | אם הקובץ חו800% אינו קיים, מנסה זא לטעון את 2000 פווסשחוש מהתיקיה זחחו\ שבמחיצה הראשונה בכונן הדיסק הקשיח הראשון, בדרך כלל 6חחוו\:6. זיהוי ואיתור חומרה במערכות מבוססות מעבדי 6ח1 מבצעיס ח606%660.60 ו- 6א6.!חזא5סזא₪ זיהוי ואיתור חומרה (ח6600ז26 6זהּ/ש6זה). ה6%66%.60ו6 מופעל לאחר שבחרת את 2000 פוסטחוש מהמסך 50871 60 הה5/566 סַח8זסקס 06ז 56!66% 016856 (או לאחר שהמונה הגיע לאפס). הערה אם תבחר במערכת הפעלה שאינה 2000 פוסטחו/ש, כגון 98 פשססחוצט, טוען זססא ומפעיל את 8000560.005. 8000500.005 הוא עותק של סקטור האתחול (ז560 800) שהיה קיים במחיצת המערכת קודם להתקנת 2000 פווסטחו\. העברת ההפעלה ל- 8000566.005 מפעילה את תהליך האתחול של מערכת ההפעלה הנבחרת. וח₪606%60%.60 אוסף רשימה של רכיבי חומרה המותקניס כרגע ומחזיר רשימה זו ל- זא להוספה בשלב מאוחר יותר לרישוס| המערכת, תחת המפתת הכה הםאז ה 10681 צסאה. וח60.ז%06%66 מאתר ומזהה את הרכיבים הבאים: > סוג אפיק/מתאס (5/2030%6ם) > יציאות תקשורת > נקודת ציפה של מעבד העצר טחוסק פַח8סו ז066550ז60) > כונני דיסקטיסם > מקלדת > עכבר/התקן הצבעה פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פושסשחו) | 167 %> יביאות מקביליות > מתאמי 5051 > מתאמי תצוגה בחירת התצורה לאחר ש- ₪0 מתחיל את טעינת 2000 פוססחו/ ואוסף נתוני חומרה, מציג בפניך תהליך טוען מערכת ההפעלה (ז0806 1 הה506ש5 פַחההזסק0) את המסך /06זק 6ז8/וסופ טח6 660/67 הסספזטףוחס6. מסך זה מכיל רשימה של פרופילי חומרה (ְזהּ₪ו0ז 5) המוגדרים במחשב. פרופיל החומרה הראשון מואר. תוכל להקיש על מקשי החיציס למעלה או למטה כדי לבחור פרופיל אחר. ניתן גס להקיש על ), כדי להפעיל את תצורת החומרה האחרונה הידועה כתקינה (חסח8זטסו חס 6000 הצצסחא 185%). אם קיים במערכת רק פרופיל חומרה יחיד, זס0 לא יציג את המסך /0816זק 8086 טח ץ₪600067 ה800זטףחה0ס6 וייטעו את 2000 פווספחו/צ תוך שימוש בהגדרות פרופיל ברירת המחדל. טעינת |6ח'ו66 לאחר בחירת התצורה, נטענת ומאותחלת ליבת מערכת ההפעלה, 666.!חזא5סשא. 056 גם טוענת ומאתחלת את ה- פזפטוזכ 66וצ6ם וטוענת שירותים. אם תקיש זססחם כאשר מוצג המסך טח16] 6006 הסספזטסת הס6/6!הסזק 6זהצוסזבה, או אס זא מבצע את הבחירה באופן אוטומטי, נכנס המחשב לשלב טעינת ה-|6חז6א. המסך מתנקה וסדרה של מלבנים לבנים מופיעה לרוחב תחתית המסך. במהלך שלב טעינת ה-|6חזשא מבצע זא את הפעולות הבאות : > טוען את 6א6.!חז56סטא, אך אינו מאתחל אותו. > טוען את הקוב |ו₪8|.0 (67ץ18 ח0508600 6זהּוְזבח, שכבת הפשטת/הסתרת חומרה). > טוען | את מפתת הרישוס | טם ז5צ55א1ה6או 10641 צפאת | מהתיקיה ה ץ 0 הס 32 ופ ססר 5/5 . > בוחר את ערכת השליטה שתשמש לאתחול המחשב. ערכת שליטה 560 וסשחס6) מכילה נתוני תצורה המשמשיס לשליטה במערכת, כגון רשימת פזפטוזס ושירותיס (567/1065) הנטעניס בעת הפעלת המערכת. > טוען את ה-פזפצוזסם בהס ערך הרשומה 508% הוא 0א0. בדרך כלל אלה :היו פזפטוזסם של חומרה בסיסית, כגון אלו של כונן הדיסק הקשיח. ערך הרשומה 115%, המצוין במפתח המשנה : 8 |ַה0ס]01655זק 2000 5אוססח!\ 566 סט חס 56סט ח ס שו זם ד צ5ם אהו [064] צסאה של רישוס המערכת (ץ₪60157), מגדיר את הסדר בו אמור ז00 לטעון את ה-פופעוזס הללו. אתחול |סוזוס) שלב טעינת ה-|6חזפא הושלס, ה-6ח6א אותחלה, ואז מעביר ז0א את השליטה ל-|6חז6א. בנקודה זו מציגה המערכת מסך גרפי ובו סרגל התקדמות מצב הטעינה. בשלב אתחול ה-|6חז6א (ח10812800ח1 [6חז6א) מבוצעות ארבע משימות : 1 נוצר המפתח שזגּשש6ז₪3 | לאחר אתחול מוצלח משתמשת ה-|8חז6א בנתוניס שנאספו בעת שלב זויהוי החומרה כדי ליצור את מפתח הרישוס כ הת =אזהאו 10641 צפאה. מפתח זה מכיל את המידע אודות רכיבי החומרה בלוח המערכת (80870 ח5/506, מוכר גס כלוח אם) ואת בקשת הפסיקות (פזסטז66ח1) בהס משתמשים התקני חומרה מסוימיס. נוצרת ערכת השליטה 6חס!|6 ה-6חז6א יוצרת את ערכת השליטה 6חסוס על ידי העתקת ערכת השליטה אליה מתייחס ערך הרשומה וטס שבמפתח הרישוס 566 1 ד5צ5ם זאו |ה06]| צסאה. ערכת השליטה 6חס6 לעולס אינה משתנה, מכיון שהיא נועדה להוות עותק מדויק של הנתוניס המשמשים להגדרת המחשב ואינה אמורה לשקף שינוייס המתרחשיס בעת תהליך הפעלת המערכת. . פ5זסטוזסם נטענים ומאותחלים | לאתר יצירת ערכת השליטה 68ח6!0 מאתחלת ה-|8חז6א את ה-פזפטוזם של החומרה הבסיסית, אלו שנטענו בעת שלב טעינת ה-6חז6א. אז, סוקרת ה-|6ח67 את מפתת הרישוס סח סח 6ז וט = ד5ץ5ם אז 64 |ב106 צשאה אחר פוזפצווזסם בהס ערך הרשומה 58 הוא 1א0. כפי שהדבר בשלב טעינת ה-|6חזפא, ערך הרשומה קטסזס של זסטוזס מציין את הסדר בו הוא נטען. פופטוזם מאותחליס מייד עס טעינתס. אס במהלך טעינה ואתחול זפצוזם מתרחשת תקלה, ממשיך תהליך האתחול בהתבסס על הערך המצוין ברשומה |סשחס6זסזזם של ה-זפטוזס. טבלה 8.2 מתארת את ערכי |סשח0ס6זסזזם האפשריים ואת פעולות רצף האתחול הנגרמות כתוצאה מהתקלה. ערכי |ס₪ח0ס6זסזם מופיעים ברישוס המערכת תחת המפתת 56/06 0% 78776 56%567/166!סזחס+ת6זט = ד5צץ6םאזרג |ה06| צסאה 00 סז סוט ס. שירותים מופעלים לאחר שה-|6חזפא טוענת ומאתחלת את ה-פזפטוזכ, חסן59655 זסחָהחהוי! (הקובצ 6א555.6) מפעיל את תת-המערכות והשירותים שברמה הגבוהה (567/1065 800 5005750605 ז0706ס-ז6ת4ור) של 2000 פאוססחו/. חסו5655 זסְחָהחה! מפעיל את ההוראות שבמפתחות 60016א800+5, %ח6ח86ַח8וא ץזוסוחסוו, 65 005 ו- וה5005/5%6. פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פושספחו/ | 169 טבלה 8.3 מתארת את פעולת כל אחת מקבוצת ההוראות, ואת פעולת ח0ן5655 זו הנגרמת כתוצאה מכך. טבלה 8.2 ערכי |סשחססזסזום האפשריים והפעולות הנגרמות כתוצאה מהתקלה ערך פעולה [סז+ח0ס6'וסיוו= (6ז0חט1) 0א0 | רצף האתחול מתעלם מהשגיאה וממשיך מבלי להציג הודעת שגיאה. (|החחזס) 1א0 | רצף האתחול מציג הודעת שגיאה, אך מתעלס ממנה וממשיך בפעולתו. (6ז566) 2א0 | רצף האתחול כושל ומתחיל מחדש תוך שימוש בערכת השליטה 00 הא35 |. אס רצף האתחול משתמש כרגע בערכת השליטה 6000ח:צ04ח18556, מתעלס רצף האתחול מהתקלה וממשיך בפעולתו. ((071068) 3א0 | רצף האתחול כושל ומתחיל מחדש תוך שימוש בערכת השליטה 0אוסחא85 ]. אבל, אס ערכת השליטה 6000חשצו0סח185%6 היא זו הגורמת לשגיאה החמורה, עוצר רצף האתחול ומציג הודעת שגיאה. טבלה 8.3 ערכות הוראות הנקראות ומופעלות על ידי זפחַהַּח3! חסו5655 פריט נתונים פעולה או מפתח 6 18806 ח0ו5655 מפעיל את הפקודות המצוינות בפריט נתוניס ה לפני שהוא טועןו שירותיס כלשהס. וח ץזסוח6] | 8061ח13 ה0ו5655 יוצר את נתוני ₪6 פַחופָבּק הנדרש על ידי מנהל הזיכרון הווירטואלי (ז6פ8ח3! ץזסוחסוא |הגסזו/). 65 005 :180806 ח0ו5655 יוצר קישוריס סימבוליים המפניס מחלקות מסוימות של פקודות לרכיב הנכון במערכת הקבצים. הח506ץ5₪25 ז800ח8! הסו5655 מפעיל את תת-המערכת 32-חוו, אשר שולטת על כל הקלט/פלט (1/0) וניגשת לצג ומפעילה את תהליך הכניסה למערכת (06655זק חסףס חו/). 0 |ַח0+655]0זק 2000 פטססחו/ כניסה למערכת תהליך הכניסה למערכת (06655זק ח1080) מתחיל בסיוס שלב אתחול ה-|6חז6א. תת-המערכת 32חו/ מפעילה באופן אוטומטי את 6א6.חספסוחו/, אשר מצידו מפעיל את שחסחזטה 56001 |1068 (הקובצ 6א15855.6) ומציג את תיבת הדו-שיח לכניסה למערכת. בשלב זה תוכל להיכנס למערכת, למרות העובדה ש- 2000 פטוספחוצ עשויה עדיין להמשיך ולאתחל פזפצוזס של רשת למיניהס. אחר כך, מופעל ז80|!8ה60 567/06 ומבצע סריקה סופית של מפתת הרישוס 05 ה 60+ה6זהטם ד5צ5ם זו 10641 צסאה, בניסיון לאתר שירותיס בהס ערך הרשומה 508% הוא 2א0. שירותיס בהס ערך הרשומה +50 הוא 2 מסומנים לטעינה אוטומטית. אלו כולליס את השירות ח90800אזס/ ואת השירות וכ השירותיס הנטעניס בשלב ה עושיס את בהתבסס על הערכיס שלהם עבור סקס חק או 005666 חס שבמפתח הרישוס 5 סח6זזט = דפ צ5= רמוא 1061 צשאת. אתחול 2000 פשס46חו/ אינו נחשב לתקין עד שהמשתמש נכנס בהצלחה למערכת. לאחר כניסה (ח1090) מוצלחת, מעתיקה המערכת את ערכת השליטה 68חסו6 לערכת השליטה 0סס6חשוסח85%%6 |. סיכום שיעור בשיעור וה למדת שתהליך האתחול של 2000 פאוססחו/ במערכות מבוססות מעבדי וז כולל חמישה שלבים: רצף קדם-אתחול (56006066 %ססס6זק), רצף אתחול 00סס8 6ח56006), טעינת |6חז66 (1080 |6חזסא), אתחול |6חזו6א (הס28ו|הוח1 |סחזסא) וכניסה למערכת (חס 08)). למדת גם אודות הקבציס בהס משתמש תהליך האתחול, היכן מאוחסניס קבצים אלה ואיזה שלב של תהליך האתחול משתמש בהסם. פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פוספחו/ | 171 שיעור 2: ]זו 6+ הו 56%5 |סו%ה60 שיעור וה דן בנושא ערכות השליטה (560 |סשחס6) של 2000 פאוססחו/. ערכת שליטה 560 |%0ח60) כוללת נתוני תצורה המשמשיס לשם שליטה במערכת, כגון רשימה של איזה פזסעוזס ושירותים יש לטעון ולהפעיל. לאחר שיעור זה, תוכל = להסביר את ערכות השליטה של 2000 פוססחו/\. זמן לימוד משוער: 15 דקות ערכות השליטה של 2000 5צשסשחוצש התקנה רגילה של 2000 פאוססחוצ מכילה את מפתחות ערכות השליטה הבאיס : שחסוס, 0-1 600%70!560002 ואת %70!566ח%0ח6זיטוס. ערכות שליטה (566 |סשח60) מאוחסנות כמפתחות תחת מפתח הרישום 6ם ז5צ5₪א1ת6הוי 1061 צספאהּ. רישוס המערכת (ץ₪60150) עשוי להכיל מספר ערכות שליטה, תלוי בתדירות בה אתה משנה את הגדרות המערכת, או נתקל בבעיות הקשורות בהגדרות המערכת. המפתת %60000156%ח6זזט6 הוא מצביע (זסזחוסק) לאחד מהמפתחות א6000-0!56000. ערכת השליטה 8ח0|0 היא שיעתוק של ערכת השליטה המשמשת לאתחול המחשב 0ו6080כ או 0סססחשוסח185%6), והיא נוצרת על ידי תהליך אתחול ה-|6חז6א (6ח67 5 חסה2ו|ה0וח1) בכל פעס שאתה מפעיל את המחשב שלך. ערכת השליטה 6חסו6 אינה ומינה לאחר שאתה נכנס (ח000)) למערכת. כדי להבין טוב יותר את נושא ערכות השליטה (565 |סשחס6) עליך להכיר את מפתח הרישוס 156|668ם ד5צ5אז6 |ה06| צפאה. הרשומות הנכללות במפתת וה כוללות את %ח6זזטםס, 15ט613כ, 8160= ו- 0סססחצוסח855%6 1. > %ח6זזט6 | מזהה איצו ערכת שליטה היא כרגע 001566ח60ח6זו6. כאשר אתה משתמש באפשרויות לוח הבקרה או בעורך הרישוס (0זו0ם ץ₪60150) כדי לשנות את הרישוס, אתה בעצס משנה את הנתוניס שב- 056 00ח60ח6זוט6. יי מזהה את ערכת השליטה בה ייעשה שימוש בפעס הבאה ש- 0 פטס6חו/ תופעל, אלא אס תבחר בערכת השליטה 60006חשש0סחא185%. בדרך כלל, +/6180כ ו-ז+ח6זזטוס מכילות שתיהן את אותו מספר ערכות שליטה. % 66]ו8= | מזהה את ערכת השליטה שיועדה לשימוש במקרה של כשל בפעס האחרונה בה נעשה שימוש בערכת השליטה 6000ח;שוסח85%6 1. 2 |ח0ס(]01655זק 2000 5אוססח!\ > 0006000א1855 | מזהה את עותק ערכת השליטה בה נעשה שימוש בפעס האחרונה ש- 2000 פוססחו/ הופעלה בהצלחה. לאחר כניסה מוצלחת למערכת מועתקת ערכת השליטה 6חסו6 לערכת השליטה 0סססחצוסח85%6 1. סוג הנתוניס של כל אחת מרשומות אלה ב- 566056!6%ש61₪55חון ‏ [ה106 צסאח הוא סחס\ 56, והערך עבור כל רשומה מתייחס לערכת שליטה מסוימת. לדוגמה, אם ערך הרשומה >חש6זזט0 מוגדר ל- 1א0, מצביעה 60000!56%זח6זזטוס לערכה 0-1 ובדומה, אס ערך הרשומה 6000חאצו0ח18506 מוגדר 2א0 אצי מצביעה סה 35 | על הערכה 6000701566002. תהליך 6000הששסה 356 ]| אס אתה משנה את תצורת 2000 פווססחו/ כך שתטען זסטוזסם לו יש בעיה בהפעלה מחדש, תוכל להשתמש בתהליך 6006 חווסחא 185% (האחרון הידוע כתקין) כדי לאושש את סביבת העבודה שלך. לצורך אתחול 2000 פאוססחו/ משתמש תהליך חווסחא 35% | 0 בערכת השליטה 60006חשש0חא85 1, המאוחסנת ברישוס. 0 פששסטחו/ מספקת שתי תצורות לאתחול המערכת, %|6080כ ו- 6ססשחשוסחא85 |. החלק העליון בתרשים 8.1 מציג את האירועיס שיתרחשו כאשר אתה מבצע שינויי תצורה במחשב שלך. כל שינוי תצורה, כגון הוספת או גריעת כונניס, נשמריס לערכת השליטה זחזוטס. ח| 58460 680066 ייוו 0 חס 10 |600 זח6זו6 | הטוס 0 פשוס0חו/ ]68 חַחופט הי ו יי 0 ווח זסוח! 686 6000 00/8011 10 הס זטטוחסס זהסזזטס - | 5+ | .3 | 0+ 00160 0 פסחו/ ו שחופט סא הי היו יי סה 391.] 56( הסוח 60 תרשים 8.1 השימוש בערכות השליטה 06816 |- 6000חאוסח35%%6 | פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פושספחו/ | 173 לאחר שאתה מאתחל מחדש את המחשב, ה-6חז8א/ מעתיקה את ערכת השליטה זט לערכת השליטה 8ח0ו0 במהלך שלב אתחול ה-|6חז6א (הס28ו|הטוח1 |6חזו66). כאשר אתה נכנס בהצלחה למערכת, מועתק המידע שבערכת השליטה 6חסו6 לערכת השליטה 0סס6חאשוסח185%6, כפי שמתואר בתרשים 8.1. אס אתה חווה תקלות אתחול שאתה חושד שהן קשורות לשינויי תצורה שערכת, כבה את המחשב מבלי לבצע כניסה למערכת (ח000ס)), ואז הפעל אותו מחדש. כאשר אתה מתבקש לבחור במערכת הפעלה מאלו המופיעות בקוב> וחו.800%, הקש 58 כדי לפתות את טח6 ₪005ק0 20480060 2000 פשסטחו/ (תפריט האפשרויות המתקדמות של 0 פשאוססחו/)). בחר באפשרות חסח8זטףו1חס6 6000 חצוסחא 85% 1, או לחילופין, לאחר שבחרת את 2000 פוססחו/ במסך 509% 60 5/5006 הח0הזסקס 6ח+ 56|66 16856 הקש על מקש הרווח, כדי לפתוח את המסך 660/67 חהסחפזטסוחה6/60ו0זק 6ז/וסופ טח6ו. אז הקש ]1 כדי לבחור באפשרות ח800זטף חס60 6000 חצוסחא 185%. בפעס הבאה שתיכנס למערכת, מועתקת תצורת %ח6זזט6 לתצורה %|690. אס שינוי התצורה שלך פועל כשורה, בפעס הבאה שתיכנס למערכת מועתקת תצורת )ח6זוט6 לתצורה %|6/90כ. אס שינוי התצורה שלך אינו פועל כשורה, תוכל לאתחל את המחשב פעס נוספת ולהשתמש באפשרות חס8זטףח60 6000 הששסחא 185% כדי להיכנס. טבלה ‏ 8.4 מסכמת את המטרות לשמן נועדו ערכות השליטה :690 ו- סה 85 ]. טבלה 8.4 תצורות 260806 |- 6000חצוסח35%6 | תצורה תיאור טש מכילה מידע אותו שומרת המערכת כאשר המחשב מכובה. כדי להפעיל את המחשב באמצעות תצורת ברירת המחדל, בחר את 0 פשטססחו/ במסך 60 5506 סחהו3זסקס 606 56|66% 6356וק 5% שמציג הקוב וחו.800%. 60סה א | | מכילה מידע אותו שומרת המערכת לאחר כניסה (חסטס )) מוצלחת. ערכת השליטה 06סס6חצוסחא185% נטענת רק במקרה שהמערכת מתאוששת משגיאת טעינה ברמת 6ז56/6 או |71068ז6 של זפצוזס חומרה, או במידה והיא נבחרת בעת תהליך האתחול. טבלה 8.5 מציגה מצבים בהם תוכל להשתמש באפשרות 0000 חהשסחתא 55| ח800זט10חס6, ואת הפתרונות האפשרייס. 4 |8ה0+655]0זק 2000 פ5אוססחו/ טבלה 8.5 מצבים לשימוש באפשרות חסטפזטףוחס60 6000 חצוסחא 1.85% מצב לאחר שהותקן זפצוזסם חומרה חדש, 2000 פשססחו/צ מאותחלת אך המערכת מפסיקה להגיב. בטעות הפכת זפעוזסם חומרה נדרש (כגון ה-זפווזס של +זסקו505) לבלתי זמין. פתרון השתמש באפשרות 0000 חאוסחא 85% | 80 טטוחס6 כדי להפעיל את 2000 פאוססחו\, מפני שערכת השליטה 6סס6חאוסחא185% אינה מכילה התייחסות כלשהי ל-זפטוזס חדש, ורוב הסיכויים שהוא פגוס. פזסצוזס קריטייס אחדיס נכתבים כדי למנוע ממשתמשיס להפוך אותס ללא זמיניס או למחוק אותס בטעות. אס מדובר ב-פזפעוזס כגון אלה, חוזרת 2000 פשוססחו/ לערכת השליטה סה 85% 1, במידה שהמשתמש הופך את ה-זפשוזס ללא זמין (1580!60כ). אס ה-זפצוזס אינו גורס למערכת לחזור למצב 0סס6חצוסח35%% | באופן אוטומטי, עליך לבחור באפשרות 85% | חססהזטסוחס6) 6000 חהאוסחא באופן ידני. השימוש בערכת השליטה 0סס6חשוסח35%%] אינו עוגר במקריס הבאים: > כאשר הבעיה אינה קשורה לשינויי תצורה של 2000 פשספחו/. בעיה כגון זו עלולה להתרחש מהגדרות לא נכונות של פרופיל המשתמש או הרשאות קוב לא נכונות. > לאחר שנכנסת למערכת. המערכת מעדכנת את ערכת השליטה 0ססשחצוסח35%6 | בשינויי התצורה לאחר כניסה מוצלחת למערכת. > כאשר האתחול נכשל בשל כשל בחומרה או קובצ חסר/פגוס. חשוב | הפעלת 2000 פשסטחוצ באמצעות ערכת השליטה 0סס6חאוסח135:6 דורסת את כל שינויי התצורה שבוצעו מאז האתחול המוצלח האחרון של 2000 פוסטחוש. פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פוספחו/ | 175 סיכום שיעור בשיעור גה למדת שערכות השליטה (פ561 וסשחס6) מכילות נתוני תצורה המשמשיס לשליטה במערכת, כגון רשימת ה-פזפטוזס והשירותים אותם יש לטעון ולהפעיל. ערכות שליטה מאוחסנות כמפתחות תחת מפתח הרישוס ₪6 ד5צ5₪אז6 0681 צסאח והתקנה רגילה של 2000 פאוספחו) מכילה את מפתחות ערכות השליטה הבאים: 6חס|0, 00000!560001, 0₪0!56%002ה60 ואת 0!565ח%00ח6יוט6. רישוס המערכת (ץז60151) עשוי להכיל מספר ערכות שליטה נוספות, תלוי בתדירות בה אתה משנה את הגדרות המערכת, או נתקל בבעיות הקשורות בהגדרות המערכת. למדת גם שאסם אתה מבצע שינוי שגוי לתצורת המערכת, אתה עלול להיתקל בבעיות באתחול המחשב. אס אינך מצליח לאתחל את המחשב שלך מחדש בשל שינוי תצורה שנעשה בו, מספקת 2000 פושספחו/ את תהליך 6000 חשסחא 185% כדי שלא תצטרך לבצע התקנה חוזרת של מערכת ההפעלה. כדי להפעיל את המחשב תוכל לאתחל את המחשב שלך באמצעות ערכת השליטה 6000חו0סחא85%6|. ערכת השליטה 04 0חא35% | מכילה את הגדרות התצורה מהאתחול והכניסה המוצלחת האחרונה למערכת. לאחר שתאתחל את המחשב באמצעות ערכת השליטה 60006חשוסחא185% תוכל להגדיר מחדש את המערכת. תהליך 6000 חשסחא 185% משתמש בערכת השליטה 46סח 5 | המאוחסנת ברישוס המערכת כדי להפעיל את 2000 פטוסבחו\. 6 |ַח0ס|01655זק 2000 5אוססח!\ שיעור 3: אפשרויות אתחול מתקדמות בשיעור וה תלמד אודות האפשרויות המתקדמות של תהליך האתחול ב- 0 פוס6חו/. אפשרויות אלה כוללות את 11006 58/6, 8חו1.009 800% 6וסהחם, 6וסְהּח= 6 0 הסחה טסו הס 0000 השסחא 85%], 1006 650076 665ו/567 ץזסש60זוס ו- 6 פהחוספטטסס. לאחר שיעור זה, תוכל = להסביר את אפשרויות האתחול המתקדמות השונות. זמן לימוד משוער: 5 דקות 53616 6 אס המחשב שלך אינו מאתחל כשורה, ייתכן שתצליח לאתחל אותו במצב בטוח, 6 5846, אחת מאפשרויות האתחול המתקדמות של 2000 פוסחו/. הקשה על 8 במסך בחירת מערכת ההפעלה תציג בפניך מסך של אפשרויות מתקדמות לאתחול 0 פאוססחו/). אס תבחר באפשרות ₪006 5886 תיטען 2000 פוסנחו/ רק עס הקבצים ו-פופטוזסם הבסיסיים ביותר, כולל עכבר, זפטוזם תצוגה מסוג 68/, מקלדת, כונני דיסקיס קשיחים, שירותי המערכת המהוויס את ברירת המחדל וללא אפשרויות רישות. אס בחרת להפעיל את המחשב שלך במצב בטוח, יהיה רקע שולחן העבודה שחור ובכל ארבע פינות המסך תופיע הכיתובית 1006 586 (ראה תרשיס 8.2). אס המחשב שלך אינו מצליח לאתחל גס במצב בטות, תוכל לנסות את 2000 פ5שסחו/ ץ 660 5506 6וזה ססות פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פושססחו/ | 177 6 53)6 [בדו ו ל 5%) | <| .6סוח 53/6 חו הומחגוז ₪5 פטשסבחו/ !/ 6]! או] 0] גוס 63/65 פשססחו/ ]ס 6בסחח סוו5סחסבום |בוסשספ פוחד 6 7 .ע||החזסחז 5אוסטחוו/א הַחוזזה51 החסז! גוס בחוק6> ו 3 הזסופסזם .5001005 ]וזב זס אזסוופח זגוסץ עם 031560 6פ הוצוסס חסופסזם עז! חס וחב ,[פחב>] וסזוחס-) חן זספזזס6 6זב 05הו5611 656 6זגוס 66ב 1 6]) 566 , הסו!בחזס!חו שזסוח זס = .חובּהָבּ פ'אוסטחו/ חוזזב וס זגוסע ]0 6וחס5 ,6טסוח 53/6 הזו שוח .ק[16 חו הסוס56 הַהוזסספ6ופגוסז ד .6ב!ו8 יב 56 ]סח עב 61065 ו תרשים 8.2 הפעלת 2000 פוססחוצ במצב בטוח למצב הבטוח יש שתי גרסאות. תוכל לבחור פחואזסע60 חזו\ 1006 5816, שהוא מצב זהה למצב בטוח, חוצ מכך שנוספים לו ה-פופעוזסם המאפשרים רישות, הגירסה השנייה היא +קוחסזק 6ח8ו 60 וטו\ ₪006 5866, שגס היא ואהה להפעלה במצב בטוח, אלא שכאשר המערכת מופעלת היא מציגה את מנחה שורת הפקודה. אפשרויות אתחול מתקדמות נוספות אפשרויות האתחול המתקדמות הנוספות מספקות כלים נוספים לאיתור וטיפול בתקלות, בהן תוכל להיעזר כדי לעקוף את תהליך האתחול הרגיל, ואשר יאפשרו לך לנסות ולקבוע את הגורס לבעיית אתחול. הרי תקציר לגבי אפשרויות אלו: + 4חו009] 800% 16פהּחם אפשרות אתחול מתקדמת זו רושמת יומן לגבי טעינה ואתחול של ה-פוזפטוזסם והשירותיס לצורך איתור וטיפול בתקלות אתחול. כל ה-פופטוזם והשירותיס אשר נטעניס ומאותחלים, או שאינס נטענים, נרשמיס לקוב היומן. קוב היומן, 04.פסשטשח, יימצא בתיקיה ‏ שש. כל שלוש הגרסאות של מצב בטוח יוצרות קובצ יומן שכזה. %> 066 64 6ופהחם אפשרות אתחול מתקדמת זו מפעילה את 2000 5שסחו/ באמצעות זפטוזם תצוגה מסוג 64/ בסיסי. + ה0וז3ז1100ה60 6000 השסחא 185% אפשרות אתחול מתקדמת זו מפעילה את 0 אפשאוססחו/ תוך שימוש במידע מרישוס המערכת, אותו שמרה מערכת ההפעלה בעת הכיבוי האחרון שלה. 8 |ַה0ס|01655זק 2000 5אוססח!\ > 1006 ₪65%5076 5067/1665 ץז6650זום אפשרות אתחול מתקדמת זו מאפשרת את שחזור 5676665 ץז0סז66וום בהתבסס על טכנולוגיית ץזסזס6זו 60/6 ב- סי חס הוהוחסם. אפשרות זו ישימה רק ב- ]567/68 2000 פאוססחו/ ולא ב- |8ח0סן01655זק 2000 פצוססחו\. % 066 פַחופַפַט69שם בחירה באפשרות זו מפעילה את תהליך ניפוי השגיאות (פְחוּפָפָטס6כ), תכונה מתקדמת בה יכולים מנהלי מערכות להיעזר בניסיון לעקוב אחר בעיה בקוד התכנות. אפשרות אתחול מתקדמת וו ישימה רק בגרסת זז 2000 פשוססחו/ ולא ב- |8ח0ו655+סזק 2000 פאוסבחוצ. + ץ!ו|הּוח'זסא ₪00% | אפשרות זו, למרות שהיא מופיעה יחד עס יתר אפשרויות האתחול המתקדמות, מאפשרת לך לנטוש את מסך אפשרויות האתחול המתקדמות ולהמשיך באתחול רגיל של המערכת. הערה כאשר משתמשים באפשרויות האתחול המתקדמות של 2000 פווסטחווו נוצר קובץ יומן בכל המקרים, חוץ מאשר במקרה של ח800זט0וח60 6000 חשסחא 185%. המערכת כותבת את קובץ היומן (06.פסטפו) לתיקיה +5/6/07700. בנוסף, כל אפשרות, שוב, חוץ מאשר חסטפזטסוח60 6000 הצוסחא 185%, טוענת את זפטווזסם התצוגה 64/. השימוש באפשרות מתקדמת לאתחול המערכת קובע את משתנה הסביבה (87180!6/ %הסוהחסיוטחם) א0סזדקס ד800ם-5, כדי לצייו את המצב ששימש לאתחול המערכת. סיכום שיעור בשיעור וה למדת שאפשרויות האתחול המתקדמות הזמינות ב- 2000 פאוסחו/ הן: 86 5866, חחואזסצ6א וסו/ 14006 5816, %קוחסזק סחההו 60 וסוש ₪006 5806, הַחופָהָס! 00% 6|מַההם, ₪006 02/ 6!מההם, הסספזטףההס6 0000 האשסהא 85%), 6) 650076 5067/1065 ץ07ס66זו ו- ₪006 פַחופפטטסס. אפשרויות אלו מאפשרות לך לנסות לשוב ולאתחל את המחשב שלך כאשר מתרחשת תקלה באתחול הרגיל. האפשרויות 006 4650076 567065 / סס6זום ו- ₪006 פחופפטפסס אינן ומינות במערכות בהן מותקנת |8ח16550סזק 2000 פאוססחו/צ. | האפשרות ץ|החחזסא 800% מאפשרת לך לעקוף את מסך האפשרויות המתקדמות ולהמשיך באתחול רגיל של המערכת. פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פשססחו/ | 179 שיעור 4: הקובץ וחו.1ס0ס5 בשיעור וה תלמד אודות הקובצ וחו8006. כאשר אתה מתקין את 2000 פוססחו במערכת מבוססת מעבד |6ח1 שומרת תוכנית ההתקנה 56.0 של 2000 פאוססחו/ את הקוב [חו.800% במחיצה הפעילה (חסטוזז8ק 6ע60). זסטא נעזר במידע שבקוב וחו.ז0ס₪0 כדי להציג את המסך 5081 0+ 5/5068 8ַח8ז6קס 6+ 561661 516856, ממנו אתה בוחר את מערכת ההפעלה שתופעל. בשיעור זה תלמד כיצד לשנות את הקוב וחו.6ססם, כולל שינוי נתיבי ₪6 והשימוש במתגי וחו.800% אפשריים. לאחר שיעור זה, תוכל = להסביר את מטרתו ותפקודו של הקובץ וחו.6ססם. זמן לימוד משוער: 15 דקות רכיבי הקובץ וחו.+0ס5 לקוב וחו.800% יש שני חלקים, [ז0806! 00%פ] ו- [5/5%6₪05 טַח8זקס], אשר מכיליס מידע בו נעזר 007 לצורך הצגת התפריט 5084 0+ וח506ץ5 0ח80זסקס 06 561666 6856וק. קוב וחו.800% טיפוסי יכיל את השורות הבאות: [ז806ס! +ססם] 0= סח דאאזצ\ (2)הסססזהק(1 )0150 (0(015%)0)ם!טו =:| 06130 [05ח5/5%6 סחחהזסקס] "|008ו655)סזק 2000 פשצססחוש 506סזסו "= דא ע (2 )הסט הק (1 )058 (0)א015 (0)שוטוח 0 ה0ו5%8אזס/ ד 5אוססחו/צ 050זסווא"= דאאז/ (1 )הססחז3ס(1 )א5ו0ז(0(015%)0)טוטוח "4.00 הסופזם/ ח0ו5%8אז0ס/ ד פשצססחו/ 50%סזסו "= דאצז\ (1 )הסט הק (1 )0158 (0)א015 (0)ש!טוח 5 0660ו/0856/ "[06סוח 6/] 4.00 חסופזם/ ":6 חס 556 8ח80ז6ק0 פטסועסזק"= :6 הקטע [50605/ץ5 8חה80ז6קס] של הקובצ שנוצר בעת התקנת ברירת מחדל של |008ן0+055זק 2000 פאוססחו/ מכיל רשומה אחת עבור 2000 פאוססחו\. אס המערכת שלך היא מערכת לאתחול כפול 000ם |הּם) עם א9 פוספחו/ יכיל הקטע [9ַח80ז6קס 5 רשומה לאתחול המערכת באמצעות המערכת האחרת, כמו שמופיע בתחתית הרשימה הזו ":6 חס 5/5000 0ה80ז0ק0 פטסועשזק"= :0. אס התקנת את 0 פאוססחו/ במחשב והשארת עותק של 4.0 דא פאוססחו/ במחיצה אחרת של אותו 0 |הח0ס]01655זק 2000 5אוססח!\ מחשב, יכיל הקטע [5/5%605 8ַח80ז6קס] גס רשומה לאתחול המערכת עס גירסה זו של דא פצוססחו/, כגון "4.00 חסופזס/ הס ם56אזס/ דא 5אוססחו/ ספסזסווא"= :6. נתיבי ₪6 בעת ההתקנה יוצרת 2000 פווססחו/ את הקובצ וחו800%, אשר מכיל נתיבי 486 (סחטטקוח60 ₪156 6ַַסַחַ2008) המצביעיס על מחיצת האתחול של המחשב. ₪156 הוא קיצור של פַחשטקו 60 56% חסח6ט50ח1 ₪600660, שזה עיצוב של מעבד עזר המשמש קבוצה מצומצמת של הוראות פשוטות, להפעלה מהירה שלהן. הרי דוגמה לנתיב 86( : (2)חסחחז3ק(1 )0158 (0(015%)0)שוטוח טבלה 8.6 מתארת את מוסכמות השמות של נתיבי 486 וכדאי ללמוד אותה לקראת הבחינה. טבלה 8.6 מוסכמות השמות של נתיבי 466 מוסכמה תיאור (2)ז565 | (א)טוטו | המתאם/בקר הדיסק. רשוס |5059 כדי לציין שמדובר בבקר 5651 בו ה- 8105 5051 אינו פעיל. עבור כל המתאמים/בקרי דיסק האחרים רשום ט!וחח, המציין בקרי 5651 בהס ה- 8105 5651 כן פעיל. הסימןא מייצג מספר אשר מציין את סדר הטעינה של בקר החומרה. לדוגמה, אס יש לך שני בקרי 5651 מותקניס במחשב, יקבל זה שנטען ומאותחל ראשון את המספור 0 (אפס) ובקר ה-5051 השני יקבל את המספור 1. )אוש מזהה ה-5051 (15 5051). במקרה של טוטוח יהיה ערך / תמיד 0 (אפס). 0152 מספר 2) המזהה את הדיסק (בבקרי 5651 מתעלמים מהגדרה זו). (8)חסוזוזזהץ | מספר (8) המזהה את המחיצה. הן במוסכמות 5651 והן במוסכמות טוטחח, מתחיליס המספרים המייצגיס את הערכיס של טוטוח, 5051, 015% ו-7015% בספרה 0 (אפס). מספרי מחיצות מתחילים בספרה 1. כל המחיצות שאינן מחיצות מורחבות (פחסטזהק 060ח6066ם) מקבלות את המספור הקודם, ולאחריהן ממוספריס הכונניס הלוגיים במחיצות המורחבות. ראה תרשים 8.3 לדוגמאות אחדות לאופן בו נקבע שס נתיב 4₪6. מוסכמת שמות 386 עבור |569 משנה את הפרמטר (/)615%6 לדיסקים עוקבים בבקר יחיד, בעוד שפורמט ₪!טוח משנה את הפרמטר (6156)2ז. פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פוססחו/ | 181 (2)חסוזו1זהק(1)א015ז(1)0(015)0!טוח ו == (909)00 ה ככ (0158)0] = ₪ -*-= | 1018601( חסווזה הסטודזה חסטו'והט (0 0 (0 חסווהק חסוזווזהק (0 תרשים 8.3 נתיבי 466 מתגים בקובץ וחו.500% לרשומות בקטע [5%0605ץ5 פַחחַ8זפקס] ניתן להוסיף מיגוון מתגים, כדי לספק פונקציונליות מורחבת. טבלה 8.7 מתארת חלק מאותם מתגיס אופציונלייס בהס תוכל להשתמש עס רשומות בקוב וחו.800% שלך. טבלה 8.7 מתגים אופציונליים עבור וחו.800% מתג תיאור 0 מאתתל את המחשב תוך שימוש ב-זסטוזס תצוגה 64/ בסיסי. אם זסטוזסם התצוגה אינו פועל כשורה, השתמש במתג זה כדי להפעיל את 0 פצוסטחו/ ואצ התקן זסצוזס תקין. [2/ 60 | אוחס1850060666=]6/ = בטל ציהוי עכבר טורי. כאשר לא מצוינת יציאה טזסט), מבטל מתג זה זיהוי ציוד היקפי בכל יציאות 60% במחשב. מתג זה נכלל בכל רשומה בקובץ כברירת מחדל. ח:וחסוחאהוח/ | מציין את כמות ויכרון גח בו משתמשת 0 פוסטחו/. השתמש במתג זה אס אתה חושד ברכיב ויכרון שהוא פגוס. מאתתל את המחשב מבלי להציג את מסך המצב הגרפי. 2 |3ה0+655|]0זק 2000 פשסבחו/ מתג תיאור 65 מציג את שמות פזסטוזס בעודס נטענים. השתמש במתג ה כאשר האתחול נכשל בעת טעינת ה-פזסעוזס, כדי לקבוע איזה זפווזס הוא וה הגורס לתקלה. ביצוע שינויים בקובץ וחו.500% תוכל לשנות את משך זמן ההמתנה ואת מערכת ברירת המחדל בקוב חו.800% באמצעות 0067065זק החִ566ץ5 שבלוח הבקרה. בנוסף, תוכל גס לערוך באופן ידני פרמטרים אלה ואחריס בקוב וחו.800%. לדוגמה, תוכל לשנות את הקוב וחו.800 כדי להוסיף תיאוריס ברוריס יותר שיופיעו במסך התפריט ח80ז6קס 06 56!6606 6856|ק 5% 0 ה 500ץ5, או כדי לכלול מתגים (516065) לצורך איתור וטיפול בתקלה באתחול. במהלך התקנת 2000 פוסשחו/ קובעת תוכנית ההתקנה 5600 את תכונות הקובצ וחו.800% לקריאה בלבד (ע!חס-5680) וכקובץ מערכת (ח5/506). לפני שתתחיל לערוך את הקובצ באמצעות עורך טקסט, עליך להפוך אותו לנראה ולהסיר ממנו את התכונה לקריאה בלבד. תוכל לשנות את תכונות הקוב מחלון זססטקוח 60 שוא, חלון זסזסוסאם פאוסחו/ או ממנחה שורת הפקודה. כדי לשנות את תכונות הקוב באמצעות טסו 60 ץ או זסזסוקאם פצשססחו פעל כך : 1. לח לחיצה כפולה על סמל הכונן המכיל את הקוב וחו.%סס₪. 2. פתח את תפריט פ|ססד ובחר פ5חסטקס זססוסם. 3. בחר בכרטיסיה אוסו/. 4. אתר את הרשומה 0065 800 65| ח1006 ולחצ על לחצן האפשרויות ששסח5 5 6חה 1!65= ה006והו. לחצ א0. 5. בחלון זסזטמו 60 עץ₪ או זסזסוקאם 5אוספחו/ פתח את תפריט שושו/ ובתחר ח₪67765. 6. לחץ לחיצה ימנית על הקוב וחו.800%. מתפריט הקיצור בחר 65ז6קסזס. 7 בכרטיסיה |8ז6ח66, בתיבה פפזטטוש)א בטל את הסימון בתיבת הסימון שליד ץוח₪680-0 ולחצ א0. כדי לשנות את תכונות הקוב ממנחה שורת הפקודה, עבור לתיקיה בה מאוחסן הקובצ וחו.8006 (בדרך כלל, תיקיית השורש של כונן האתחול ובדרך כלל :6) והקלד את הפקודה הבאה: וחן.200% ח- ז- 5- סוב לאחר ששינית את תכונות הקוב תוכל לפתוח ולשנות אותו באמצעות עורך טקסט. פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פושססחו\ | 183 סיכום שיעור בשיעור וה למדת שכאשר אתה מתקין את 2000 פאוססחו/ במערכת מבוססת מעבד וח1 שומרת תוכנית ההתקנה את הקובא וחו.8006 במחיצה הפעילה. ₪0 משתמש במידע שבקוב וחו.8006 כדי להציג את התפריט 0 ה575%6 סַחהזסקס 16 56|666 6856וק 5%, ממנו אתה בוחר את מערכת ההפעלה באמצעותה יש לאתחל את המחשב. ניתן לערוך את הקוב וחו.800%, כולל לשנות בו נתיבי 486 ולהשתמש במתגיס אפשריים. 4 |ח0ס|01655זק 2000 5אוססח!\ שיעור 5: 6=050!6 ₪660 ה-60050!6 ץ87ש₪660 של 2000 פשספחוצ היא ממשק שורת פקודה בו תוכל להיעזר כדי לבצע מיגוון משימות לאיתור, לטיפול ולהתאוששות מתקלות, כולל: > הפעלת ועצירת שירותים > קריאה וכתיבת נתונים לכונן מקומי (כולל כונניס המפורמטיס באמצעות מערכת הקבצים 5דא) > פירמוט כונני דיסק קשיח לאחר שיעור זה, תוכל = להתקין ולהשתמש ב- 600506 /₪06067. זמן לימוד משוער: 20 דקות התקנה והפעלת ה- 6050!6 וסע₪660 כדי להתקין את ה- 6005086 ץ₪660%8 הכנס את תקליטור ההתקנה של |008ו01655זק 2000 פאוספחו/ לכונן התקליטוריס שלך וסגור את תיבת הדו-שית 62 2000 פס0חו/ 670506 המופיעה, אס מופיעה. לח +50 ובחר חטף, או פתח חלון שורת פקודה טקוחסזק 0ח8ח חח 00). עבור לכונן התקליטוריס שלך, עבור לתיקיה 6 והקלד את הפקודה 5ח060וח6/ 632חחואו. לאחר שתתקין את ה- 600506 ץז₪660/6 תוכל לגשת אליה מהתפריט 5097 0) הה5/506 8חו80ז6קס 6חז 56|66% 6856וק. דרך נוספת להגיע אל ה- 60050|6 /₪660/6 היא להפעיל את המחשב שלך באמצעות תקליטוני ההתקנה של |008ו00655ז₪ 2000 פווספחוש ולבחור באפשרות 50!6ח60 ץז₪6606, כאשר אתה מתבקש לבחור באפשרויות התיקון (פחסטסס זו₪608). לאחר שהפעלת את ה- 0600506 /]₪660/60, עליך לבחור לאיזו התקנה של 0 פוסשחו/ אתה מעוניין להיכנס (אס המערכת שלך מוגדרת לאתחול כפול, |ּוס 0% או למספר מערכות הפעלה), ואז עליך להיכנס באמצעות חשבון לו יש הרשאות מנהל (ז15078%0חרח0). שימוש ב- 607₪50!6 ?₪660 של 0 פפצשסשחו/ תוכל גס להפעיל את ה- 600506 /₪660/67 מתקליטור ההתקנה של 2000 פווספחו/. ה- 86 ץ₪600/0 מספקת לך קבוצה מצומצמת של פקודות ניהוליות בהן תוכל להיעזר כדי לתקן את התקנת 2000 פוסטחו/ שלך. תוכל להשתמש בצעדיס הבאיס פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פווספחו/ | 185 כדי | להפעיל | את | ה- | 600506 | 600/68 | מתקליטור | ההתקנה | של |008ו1655סזק 2000 פטוססחו/: 1. הכנס את תקליטור ההתקנה של |8ח0ו655+סזק 2000 פאוססחוו לכונן התקליטוריס והפעל את המחשב. אס המחשב שלך או תחנת העבודה אותה אתה מעוניין לתקן אינה תומכת באתחול מתקליטור, תצטרך להכניס את תקליטון (דיסקט) האתחול של 2000 פאוססחו/ שלך לכונן הדיסקטיס ולהחליף דיסקטיס כשתתבקש לעשות זאת. 2 כאשר תוכנית ההתקנה 56000 מציגה הודעה חסטפסוטסא 56000, קרא את ההודעה והקש ז06ח= להמשך. תוכנית ההתקנה מציגה את המסך 56000 סד 6וחסס6ו6/). שיס לב שבנוסף להתקנה רגילה של 2000 פאוספחוצ עומדת בפניך גסם האפשרות להשתמש בתוכנית ההתקנה 560 גס כדי לתקן או לאושש התקנה לא תקינה של 2000 פאוססחו/ש. 3 הקש ₪ כדי לתקן (זו3ק6ח) התקנה של 2000 פאוססחו/ץ. מופיע המסך פחסטק0 זו8ק₪6 2000 פוססחו/צ. שיס לב שבאפשרותך לתקן התקנה של 2000 פששס6חו/ באמצעות 000506 ץז6צ₪660 או באמצעות זו₪608 ש6ח6שזסוחם 5 (תהליך תיקון חירוס). 4. הקש 6 כדי להפעיל את 600050!6 ץז₪600/6. אס מותקנות במחשב יותר מהתקנה אחת של 2000 פווסחו/, תתבקש לבחור איוו מביניהן אתה מעוניין לתקן. 5 הקלד 1 והקש זסשחם. אתה מתבקש להקליד את סיסמת החשבון ז50800וחווח₪0. 6. הקלד את סיסמת חשבון ז860ז50וחוח0/ והקש זסשסחם. מופיע מנחה שורת הפקודה. 7 הקלד את הפקודה כ|6ח והקש זססחם, כדי לקבל רשימה מלאה של פקודות זמינות. 8 כאשר סיימת את תהליך התיקון הקלד 6% והקש זסוחם. המחשב יאותחל. 6 |ַח0ס(|01655זק 2000 5אוססח!\ פקודות ה- 60₪50!6 ?4660/06 ל- 60050|6 /₪660/67 יש מיגוון פקודות. טבלה 8.8 מתארת חלק מהן. טבלה 8.8 פקודות 600508 /ז6ש₪660 פקודה (60) זו6060 א6 65 ץצ (|06) 6|6%6כ זוס 6ספוכ 6טהח= +ואם 5% או זטוחאו= חס כו חסףס | מ (0וח) זוס>₪ 6זסון (0ז) זו0וחא (ח6ז) 6וה8ח₪6 5% 6מעד תיאור מציגה את שם התיקיה הנוכחית או משנה את התיקיה הנוכחית בוחנת את הדיסק ומציגה דוח מצב מנקה את המסך מעתיקה קובצ יחיד למיקוס אחר מוחקת קוב אחד או יותר מציגה את רשימת הקבציס והתיקיות בתיקיה מבטלת פעולה של שירות מערכת או זסטוזס מפעילה או מאפשרת שירות מערכת או זפעוזס יוצאת מה- 60050!6 ץז₪660/8 ומאתחלת את המחשב מנהלת מחיצות בכונני הדיסק הקשיח במחשב כותבת סקטור אתחול חדש למחיצת המערכת מתקנת את רשומת האתחול הראשית (8₪) שבסקטור האתחול של המחיצה מפרמטת דיסק מציגה רשימה של כל הפקודות הזמינות ב- 600506 /₪660/67 מבצעת כניסה להתקנת 2000 פאוססחו/ מציגה את טבלת מיפויי הכונניס יוצרת תיקיה מציגה קובצ טקסט מוחקת תיקיה משנה את שמו של קובצ יחיד קובעת את התיקיה הנוכחית כתיקיית המערכת (5/5608₪00) עבור המערכת בה אתה פועל ברגע וה מציגה קובץ טקסט פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פוספחו) | 187 8 תרגול: שימוש ב- +ץוסע₪660 66 של 2000 5שססחו//ש בתרגול זגה תשתמש ב- 600506 ₪600 של 2000 פאוססחו/ כדי לאבחן התקנה של 0 פוססחו/ שאינה מאתחלת. אתה גס תתקין ותפעיל את ה- 600506 ץ₪6600817 ותבחן את מערכת העזרה ס|6 כדי לראות איזה פקודות זמינות ב- 60050|6 ץז₪660/6. בנוסף תשתמש בפקודה 11586 כדי לצפות בשירותיםס ואחר כך תשתמש בפקודה 6 כדי לבטל את השירות זסלוס|. תרגיל 1: אבחון התקנת 2000 פשסוחו/צ בתרגיל וה תאבחן התקנה של 2000 פוספחו/צ ותתקן אותה תוך שימוש ב- 1ז₪660/8 6 > כדי ליצור תקלת אתחול במערכת 1. שנה את שס הקוב זא ל- 0007ח0ו0. 2 הפעל מחדש את המחשב. איזו הודעת שגיאה אתה מקבל כאשר אתה מנסה להפעיל מחדש את המחשב! > כדי להשתמש ב- 60750!6 ץזוסע₪660 לתיקון ההתקנה 1. הכנס את תקליטור ההתקנה של 2000 פווספחו\ לכונן התקליטוריס והפעל מחדש את המחשב. הערה אם חומרת המחשב שלך אינה תומכת באתחול מתקליטור, עליך להכניס גם את דיסקט ההתקנה הראשון לכונן הדיסקטים, עבור לצעד 3 בתרגיל. כאשר תתבקש לעשות זאת, הכנס גם את שלושת הדיסקטים האחרים, לפי הסדר. 2 כאשר תוכנית ההתקנה מציגה את ההודעה חס8סו טס 56000, קרא את ההודעה והקש ז06ח= להמשך. מופיע המסך 56000 סד 6וחס6|6/. 3 הקש ₪ כדי לתקן את התקנת 2000 פאוספחוצ. מופיע המסך פחססקס זו3ק₪6 2000 פאוססחו/. 4. הקש 6 כדי להפעיל את ה- 60050|6 ץ₪660067. 5 הקלד 1 והקש ז6סח5. אתה מתבקש להקליד את סיסמת חשבון ז0ז508!חוחח0. 6. הקלד 0זסאו855 והקש זסשזחם. מופיע מנחה שורת פקודה זחחו/צ:6. 8 |ה0ס|01655זק 2000 5אוססח!\ .10 . הקלד את הפקודה .. 63 והקש זסטחם, כדי לעבור לתיקיית השורש (:0). ודא כי אתה מקליד רווח בין התוויס ₪ לבין שתי הנקודות (..) בפקודה. הקלד את הפקודה ז00ח 000001 600 והקש זסזחם. . אס יש דיסקט בכונן הדיסקטים, הוצא אותו כעת. אס המחשב שלך מאפשר אתחול מתקליטור, הוצא את תקליטור ההתקנה של |008ו0/655ז₪ 2000 פשוספחו/ מכונן התקליטוריס. הקלד זוא6 והקש זסזחם. המחשב מאותחל ושב לתפקד כרגיל. תרגיל 2: התקנת ה- 60050!6 ו₪660/6 בתרגיל זה תתקין את ה- 600506 /ז₪660/8. > 1 כדי להתקין את ה- 607₪50!6 660/06 היכנס למערכת באמצעות חשבון זסז8 150חוח0. . הכנס את תקליטוד ההתקנה של |8ח0ו₪701655 2000 פווספחו/ לכונו התקליטוריס. כאשר מופיע, אם מופיע, החלון 60 2000 פשססחו\ 050%ז6ו1, סגור אותו. . בתיבה חט₪ הקלד את הפקודה 5ח60060/ 32שחחוצו1386: <0/6 ש6> (כאשר יש להחליף את <077/6 60> באות הכונן המייצגת את כונן התקליטוריס שלך) ולחצ 6ס. מופיעה תיבת הודעה של 5600 2000 פשוספחו\. לחץ 65ץ כדי להתקין את 600506 /₪660/67. תוכנית ההתקנה מתקינה את 600506 /ז₪60008 2000 פשספחוצ לכונו הדיסק הקשיח שלך. לח 06 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח |8ח0ו655)סזק 2000 5אוססחו/ אס5סלסווו כ תרגיל 3: שימוש ב- 6050!6 ץוס/₪660 בתרגיל וה תשתמש בפקודה 6|0 כדי לצפות בפקודות הזמינות. אחר כך תשתמש בפקודות 11505%6 ו- 6!ס58וס. 1 2 הפעל מחדש את המחשב שלך. מתפריט טוען האתחול (ז10806 500%) בחר ץז6ע₪600 2000 פשססחו/ 50סזסווו 6 פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פוססחו/ | 189 ה- 60050|6 ץז8ש₪660 של 2000 פווספחו/ מופעלת ומבקשת ממך לבחור לאיזו התקנה של 2000 פווססחו/ אתה מעוניין להיכנס. אס היתה לך יותר מאשר התקנה אחת של 0 פאוססחו/ במחשב, היו כל ההתקנות מופיעות ברשימה זו. 1 2 הקלד 1 והקש זסוזחם. כאשר תתבקש להקליד את סיסמת המנהל, הקלד סזסוופפק והקש זסזחם. הקלד קוח והקש זסטחם, כדי לצפות ברשימת הפקודות הזמינות. שיס לב לפקודה 115%546. תוכל להשתמש בה כדי לצפות בכל השירותים הזמיניס. . גלול את רשימת הפקודות, הקלד 96%6ו| והקש זסחם ואז גלול את רשימת השירותיס הזמינים. הקש 556 כדי לעצור. הקלד ?/ 015806 והקש זסשסחם. הפקודה ₪1580!6 מאפשרת לך לבטל (88068וכ) שירות מערכת (567/106 וח5%6ץ5) של 5וססחו/ או זסעוזס. . הקלד את הפקודה ז6ז8!6 0158016 והקש זס)חם. ה- 60050|6 /₪660/8 מציגה מספר שורות טקסט המתארות כיצד שונתה הרשומה של השירות ז60ז6! ברישוס המערכת. שירות ז60זז6|ה כרגע אינו פועל. . הקלד זוא והקש זססחם כדי לאתחל את המחשב שלך. תרגיל 4: הפעלה מחדש של שירות ז6+זס!4 בתרגיל זה תוודא שהשירות ז0זז6! אינו פועל ואז תפעיל אותו מחדש. 1 2 היכנס למערכת באמצעות חשבון זסז8 50וחוח0. פתח את חלון +ה3066ח3 1 זססוקח 60, הרחב את 5חס68ו|קקה 800 5067/1065 ולתחצ על 567/1065. שיס לב שהערך המצוין בעמודה 6סץד 000ז5%8 מוגדר כעת 1580!60ש. . לחצ לחיצה כפולה על ז4|66, שנה את האפשרות 6סץד 50970080 ל- 6החססטה ולחצ 06. . לחץ לחיצה ימנית על ז6זז4|6 ומתפריט הקיצור בחר 50987. . סגור את חלון %ח8066ח8 זסזטק ו ס6. 0 |ַה01655|0זק 2000 5אוססח!/\ סיכום שיעור ה- 600506 ץז₪660/8 של 2000 פשסוחוש היא ממשק שורת פקודה בו תוכל להיעזר כדי לבצע מיגוון משימות לאיתור, לטיפול ולהתאוששות מתקלות, כולל הפעלת ועצירת שירותיס, קריאה וכתיבת נתוניס לכונן מקומי, פירמוט כונני דיסק קשיח. את 600506 ₪660 אתה מתקין על ידי הפעלת חלון שורת פקודה, מעבר לתיקיה 6 בתקליטור ההתקנה והפעלת הפקודה 2טחחו/ עם המתג 6006005/. לאחר שתתקין את ה- 600506 ץז6ש₪660 תוכל לגשת אליה מתפריט האתחול או על ידי שימוש בתקליטוני ההתקנה או בתקליטור ההתקנה של 2000 פווספחו/ כדי להפעיל את המחשב, ואז לבחור באפשרות 600506 ץז₪660/6 כאשר אתה מתבקש לבחור אפשרויות תיקון. פרק 8: תהליך האתחול של 2000 פוססחו\ | 191 ?> שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחזק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק זה. אם אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת (. לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זכן הססהוזסזח! שץ6א 66זסזחו6 |וואו 5הסספסטף פחוצוסו|ס1 6 פחוזס שפח 30 חה6550! 6סהוזקסוקקה 6+ צוסוע6ז , הספסטוף 3 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 ,ה או0ח6כק חן 0הטס1 06 ח68 5חה0 65 06 0 5זסאופחה .חוהפ3 הסספסטף 6חש ץח הסח ".675/ש5ח// 800 0650075" 10 10 06655 000% 6ח? 01 565החכ זס(הוח 6עו1 06 סזה +החצ .1 ?67 009 זס? סקס 000% ַססַחהּע30 1006 5816 פ5טסוזבּע 6חש 6זבּ זהחצ .2 ?ו 6 00 שוסח 300 ,2000 פאוססחו\ 686 0065 חסחהוזס+חו +החעט 300 ,₪6 וחו.ףססם 6+ +0 5ה56600 סצט 66 סזבּ %הח/ .3 ?60 ח0ו5660 טסץ הסח .זססטקו 60 זטסץ חו זס3030% 5051 3 זס זסטוז 060166 צוסח 3 |ופחו טסצ .4 6 ז3160 חחהו0חה0ק65ז 55005 2000 5אוססחו/ , זסעסעטסת ,סטקור 60 זטסץ ז6508ז ?5000655107 +65%31ז 0 2000 5וססחו/ 6% טסץ ח68 אוסר .6פ5החכ בסו |סחזו6> 1. מהס חמשת השלבים העיקריים של תהליך האתחול במחשביס מבוססי מעבדי-|%6ח1? 2 מהן אפשרויות האתחול המתקדמות השונות של ₪006 5866 בסביבת 0 פצטססחו/, ומה ההבדל ביניהן? 3 מהס שני הקטעים שבקוב וחו.800% ואיזה מידע כולל כל קטע! 4. אתה מתקין זפטוזם חדש עבור מתאס 5651 המותקן במחשב שלך. אבל, כשאתה מפעיל את המחשב מחדש, 2000 פשוספחו) מפסיקה להגיב מייד לאחר שלב טעינת ה-|6חז6א. כיצד תוכל לגרוס ל-2000 פאוססחו/ לשוב ולאתחל כשורה? 2 |ח0ס(|01655זק 2000 5אוססח!\ פרק 9 הטמעת 2000 5עשסשחו/ שיעור 1 התקנה אוטומטית ן שיעור 2 שימוש בשכפול דיסקים להטמעת 2000 פ5צשסשחוצ סל שיעור 3 ביצוע התקנה מרחוק (15א5) 2 שיעור 4 שדרוג גרסאות קודמות של פשסשחו/ש ל- 2000 5עצשסשחו/ 2 שיעור 5 התקנת 5א36ק2 507/166 בקי שאלות סיכום פרק 9: הטמעת 2000 פוספחו/ | 193 אודות פרק זה פרק זה יכין אותך לקראת התקנה אוטומטית של |8ח0ו01655ז₪ 2000 פמוסטחו/. הוא מציג את כלי המערכת |ססד חס80זהק6זק ה6ז5ץ5 של 2000 פשספחו/ ואת שירותי ההתקנה מרחוק (567/1665 חסו509||3ח1 %6סוח6א). הוא גס יציג בפניך כתובות ונושאיס הקשוריס בשדרוג (פַחוְפּזפַ0) גרסאות קודמות של פשוססחו/ ל- 2000 פאוספחוצ, ואת תהליך התקנת 8668ק 567/106. לפני שתתחיל להשלמת פרק זה צריך שיהיה ברשותך: > מחשב התואם לדרישות החומרה המינימליות. > תקליטור ההתקנה של |8ח0ו1655סזק 2000 פשססחו/), ‏ או גישה לשרת הפצה (ז567/6 חסטטטוטפוס) המכיל את קבצי ההתקנה של |008ו655)סז₪ 2000 פצשסבחוו, במידה והמחשב שלך מחובר לרשת. 4 |ִַהח01655|]0זק 2000 5אוססח!/\ שיעור 1: התקנה אוטומטית שיעור זה יציג בפניך שיטות אשר יסייעו לך למכן את תהליך ההתקנה של 0 פאוססחו/). כאשר אתה חייב להתקין את 2000 פאוססחו/ במחשביס בתצורות שונות, תסריטי התקנה יספקו אוטומציה ויאפשרו את גמישות התהליך. תלמד כיצד לשפר את מנהל ההתקנה, 188061 56000 כדי להקל על יצירת קבצי 0.0ח6פח הנדרשיס לצורך התקנה אוטומטית. לאחר שיעור זה, תוכל . למכן התקנות של 2000 פאססח) על ידי שימוש באשף 900ה8 ק[56%₪ של 0 פשצוססחו/. = להחיל ערכות עדכוני יישומים בעת שדרוג גרסאות קודמות של פוסטחוצ. זמן לימוד משוער: 45 דקות מיכון התקנות 2000 פשסטחוע על ידי שימוש באשף וּסטַבּחב3ּ1! 50072 המחשביס ברוב הרשתות אינס זהיסם, אך עדיין ניתן למצוא ביניהס דימיון. תוכל להשתמש בתסריטי התקנה (5670%5 חס5%3||!80ח1) כדי לציין את ההבדלים בתצורת החומרה של אותס מחשביס בהס יש לבצע את ההתקנה. אחד מהשיפורים המשמעותיים ביותר ב- 2000 5שסטחו/ הוא הקלות והגמישות של ההתקנות המתבצעות בעזרת תסריטים. האשף החדש של 2000 פוסטחוצ, 40 סחסְהָהח8י] 56007 2000 פאוספחו/, מאפשר לך ליצור במהירות תסריט להתקנה מותאמת אישית של 2000 פאוססחו/), מבלי שתצטרך להתמודד עס תחביר טקסט קשה להבנה. כאשר אתה יודע כיצד להשתמש ב- זְסְמָח8 56000 עומדת בפניך האפשרות לבצע התקנות מותאמות בתחנות עבודה ובשרתים העומדים בדרישות חומרה מוגדרות ובדרישות הרשת של הארגון שלך. קובצ תשובות (6!₪ זסשופחה) ניתן ליצור ולשנות באמצעות זִססְהַח8ּ] 56002 (ראה תרשיסם 9.1). למרות שעדיין תוכל להשתמש בקבצי 0.046ַח886ח שנוצרו באמצעות עורכי טקסט פשוטים, כגון 0560860, רצוי להשתמש ב- זִהְָח8 56000 כדי להפתחית את מספר שגיאות התחביר. תוכל להעתיק את ז806ח18 56000 לכונו הדיסק הקשית שלך, על ידי חילוצ הקבציס שבקובא 680.ץ010ק6כ. את הקוב 685.ץ10ק6כ תוכל למצוא בתקליטור ההתקנה של |8ח0ו01655זק 2000 פשוספחו/ץ, בתיקיה פוססז+זססקט5. כדי לחלץ את הקבצים, לח לחיצה ימנית על הקוב ובחר ₪866א5 מתפריט הקיצור. הערה | לצעדים מפורטים אודות אופן התקנת זחְסַח8!! 56% קרא את התרגול הבא, התקנת כלי ההטמעה של התקנת 2000 פאוססחו/, בהמשך פרק זה. פרק 9: הטמעת 2000 פווספחו) | 195 |< הקוש זסהַבּח3 קטז56 2000 >וסטחוע 0 פעסחוצש 6 0ז 6והס6|6/צ וה ?וש וסנאְה 13 כו 56 סא [860ח3+66ח] 6 זסשופחב חב 63)6זס גוס 5כ|6 טזבקוויו זְהַ3ח3 ₪ קו5 שד " טסווב החזס/זסק הבס גוס )03) 50 זסוס] הסווגופוופוט ב חב [חסוז506] 0) 60160 חס 5זש)גוקוחסס חס 2000 פאוסטחו/א וס 5חסווב!|הופחו 6 = 5ע6) סופ זגוסץ. 46 %סו!ס ,6גוחווחסס סד 6 6 שפח 216 / זסטְבּחב קטו56 2000 פאוסטחו/צ 6 זטפחג שַחוז5וא= זס 46 .05 הו 6זווםו/ סיס בחם ||518חו 60 וס 560 515 6!] זסאופחב תה ?חס חַחו91וא6 חב ע!וססוח זס 16] זסאופחב אופח 3 616זס 0! זחבאי גוסע סש 65| זוופחם אוסח ב 5ו8סום 1 סוחס 5 זט)גוקחסס פוה( 65)ה0וקו 1031 5 שפח חב 806וט. 7 6ו] זפו פב האש חה עוסאן. 7+ 6ו זםשפחם 76 וס סבה שו במ הק שו טוח ד תרשים 9.1 ז300ח13! 56000 זסחָהח3 56000 מבצע את הדבריס הבאים: > מספק ממשק חדש וקל לשימוש באמצעותו תוכל ליצור ולשנות אוטומטית קבצי התקנה ו- >זסש. > גורס להקלה בציון מידע ייחודי למחשב או למשתמש. + מפשט את הוספת קבצי תסריט להתקנת יישומים לקוב התשובות (ז6/ו5ח3 6 > יוצר תיקיית הפצה (0!66= חסטטפוחפוס) בה תוכל להשתמש עבור קבצי ההתקנה. כאשר תפעלל את 1808067 56000 תעמודנה בפניך שלוש האפשרויות הבאות: 6 זס 35 צוסח 8 070866 הזח 60 5'זס טוח 60 615 63065ו!קטוס 08% ₪16 זסאופחה חה 070866 > 6 שפח הפוא חב וס > אס תבחר באפשרות ₪6 ז8עו5ח8 סח 8 676806 תצטרך לבחור את סוג קובץ התשובות שאתה מעוניין ליצור. ז80ַ8ח₪18 5600 יכול ליצור את הסוגיסם הבאיס של קובצ תשובה: > חה50|!300ח! 060ח6א הח 2000 פאוססחו/ש > ||58ח1 ק6זק5ץ5 > 567/]665 ח5%8||!3000ח1 6+סוחסה 6 |ַה0+655]0סזק 2000 פטסבחו/ הערה שירותי ההתקנה מרחוק (065וש561 ח509|!800ח1 60066ה) נדונים בשיעור 3 של פרק זה. יתר השלבים של האשף 808068 567 מאפשריס לך לצייו את רמת התערבות המשתמש בתוכנית ההתקנה ולהקליד את כל הנתוניסם הנדרשיס להשלמת תהליך ההתקנה. הערה תוכנית השירות 6.6%6ו50ץ5 משמשת לעיתים קרובות במשולב עם זסְסְבּח3ּ!! 56000 כדי להתקין את פוסשחו/ תוך שימוש בקבצים שונים (₪165 66ח6ז6)ום). השימוש בתוכנית השירות %6א50/.6ץ5 לא השתנה מאז ימי 4.0 דא פאוססחוצ. 5 = תרגול: התקנת כלי ההטמעה של התקנת 2000 פשסשח:/ש בתרגול וה תחלצ את כלי ההטמעה להתקנה (00!5ד %חסוחץסוכ6 ה00הו|519ח1) של 0 פוססחו/ מתקליטור ההתקנה של |גַחסו655+סזק 2000 פאוספחו/), ואז תשתמש ב- זחוא 56000 כדי ליצור תסריט להתקנה אוטומטית. תרגיל 1: חילוץ כלי ההטמעה בתרגיל וה תחלצ את כלי ההטמעה להתקנה (00!5ד %חסוחץסוק6 ה00הו|519ח1) של 0 פוסשחו/ מתקליטור ההתקנה של |8ח0ו655)סזק 2000 פאוססחו/צ, ותעתיק אותס לכונן הדיסק הקשיח שלך. > כדי להתקין את כלי ההטמעה להתקנה 1. היכנס למחשב באמצעות חשבון ז50800וחוח0/ והכנס את תקליטור ההתקנה של |0+6551008ז₪ 2000 5צוסבחו/ לכונן התקליטוריס. 2. הפעל את זסזס|קאם פשוספחו/ וצור את התיקיה ץ0וק6פ בתיקיית השורש של כונן 6 (או תיקיית השורש של כונן המערכת שלך). התיקיה ש0|ק68ש תשמש להכלת הקבצים אותם תיחלצ מהקוב 69₪.ץסוק6ס שבתקליטור ההתקנה של |הַחסו1655סזש 2000 פשוספחו/צצ. 3 לח לחיצה כפולה על הקוב ץ0|ק₪6 שבתיקיה פ|סס זףוסקקט5 שבתקליטור. 0 פאוססחו\ מציגה את תוכן הקובא 680.ץסוקספ. 4. בחר את כל הקבציס הרשומיסם בקוב> 685.ץס|ק6פ. פרק 9: הטמעת 2000 פוספחו/ | 197 הערה כדי לבחור את כל הקבצים בקובץ ₪פּט.שְסוקפכ, החזק את מקש |6₪ לחוץ ולחץ באמצעות העכבר על כל אחד מהקבצים ברשימה. אם סמלי הקבצים שלך מופיעים כולם בטור אחד, תוכל גם לבחור בהם על ידי לחיצה על הקובץ הראשון ברשימה, לחיצה על מקש אוח5 והחזקתו לחוץ ואז לחיצה על הקובץ האחרון ברשימה. שחרר את מקש 6וח5. :5 לח לחיצה ימנית על הקבציסם הנבחריס ומתפריט הקיצור בחר 866אם (חלצ). מופיעה תיבת הדו-שית ז0!06= זס"] 6פאוסזם. . בחר בתיקיה ץסוס6 שבכונן 6 (או בכונן המערכת שלך, אם הוא אינו 6) ולתץ 0%. מופיעה תיבת הדו-שיח פַחוץְקְ60 להרף עין (תלוי במהירות המערכת שלך) בעוד הקבציס מחולצים לתיקיה שסוסטפ. בחלון זסזס|קא= פוס4חו/, לחצ על התיקיה שְסוכ6כ כדי לצפות בתוכנה. התיקיה ץ0|ק6ש אמורה כרגע להכיל את שבעת הקבצים שבקובא פה6ס.ץסוספפ. קבציס אלה חולצו מקוב 648 וכעת מוכנים לשימוש. . לחץ לחיצה כפולה על הקוב> ₪68006.06. קרא את הנושאיס בהם דן תוכן הקובץ ולאחר מכן סגור את חלון 66080ס₪. תרגיל 2: שימוש ב- זוסטָבּחבּו 56602 ליצירת תסריטים להתקנה אוטומטית בתרגיל ה תשתמש ב- זססָבּח3!! 56000 של 2000 פאוססחו/ כדי ליצור תסריט להתקנה אוטומטית 567000 56000 ססחַחסְטַח0). באותו ומן יוצר אשף זִסִאַ8ח8 56072 את תיקיית ההפצה וקובצ בעל הסיומת =פש. > 1 כדי ליצור תסריט להתקנה אוטומטית באמצעות זסְטְהּחבּ!/ 56602 בחלון זסזס!וקאם 5שוסטחו/, לחץ לחיצה כפולה על הקובא 6א6.ז8וקט566. מופיע 0זה2ו/ זסְהַבּח13] 56602 2000 פוססחו/. לחצ זא6)]. מופיע הדף 6 זס שפח 8ח50ואם זס צוסא. ודא שלחצן האפשרויות ₪16 85/6 אוסח 8 076816 נבחר ולתא זאפא. מופיע הדף ||1058 סד %סט0סזק. שים לב שעומדות בפניך שלוש אפשרויות: הס ו5%9||30ח1 060ח66הח 2000 פאוססחוע, |(569ח1 ק6זק5פץ5 ו- הססב!|בס5ח1 6066 5 ודא שנבחרה האפשרות ח00ה||59ח1 סַח6אהח( 2000 פאוססחוצ ולת 6א6א. מופיע| הדף חזסטגּ|ק. | שיס לב שעומדות בפניך שתי אפשרויות: |8ח0ו1655סזוק 2000 5אוססחו/ או ז567/6 2000 פאוססחו/. 8 |ַח0ס|01655זק 2000 5אוססח!\ 5 ודא שהאפשרות |008ו1655סזק 2000 פ5אוסבחוצ נבחרה ולתצ דאםא. מופיע הדף |16/6 ח0סו860ז6+ח1 ז50. שים לב שעומדות בפניך חמש אפשרויות : * * 5 ש6ש66שסזפ התשובות שתספק בקוב התשובות הן תשובות ברירת המחדל שיראה המשתמש. המשתמש יכול לקבל את תשובות ברירת המחדל או לשנות איזו מבין התשובות המסופקות על ידי התסריט. הסשטה ץווט- תהליך ההתקנה אוטומטי לחלוטין. למשתמש אין אפשרות לצפות או לשנות את התשובות המסופקות על ידי התסריט. 5 466 התשובות המסופקות על ידי התסריט מסופקות בעת תהליך ההתקנה. כל אותם דפים בהס מספק התסריט את מלוא התשובות מוסתרות מעיני המשתמש, כך שהוא אינו יכול לסקור או לשנות את התשובות שמספק התסריט. ץ|ח0 ₪636 התסריט מספק את התשובות, והמשתמש יכול לצפות בתשובות בכל דף שאינו מוסתר, אך הוא אינו יכול לשנות את התשובות. 0 61 חלק הטקסט של ההתקנה מתבצע באופן אוטומטי לחלוטין, אך המשתמש חייב לספק את התשובות הנדרשות בעת המעבר לחלק הגרפי 09) של ההתקנה. 6. בחר באפשרות 0סזהוחססטג עווט₪ ולת 6א6א. מופיע הדף %ח6606ז0 56ח66ו]. הערה אם בחרת באפשרות אחרת שאינה 0סזהחסשטהג עווט, דף זה לא יופיע. 7 לתא על %ה80766706 06056!] %06 )0 65 6חז %ק3606 1 ולת זאסאז. מופיע הדף 5010876 6 26ו6₪5000. 8 הקלד את שמך בתיבה 68וחגּא ואת שס הארגון בתיבה חסו8ַלוחהּפָזס, ולחץ דאשאאז. מופיע הדף 8865 זססטכח 60. שיס לב שעומדות בפניך שלוש אפשרויות : * * * הקלד סידרה של שמות בהם יש להשתמש במהלך ההפעלות החוזרות של התסריט. ספק שס של קובצ טקסט בו מצוין שס מחשב בכל שורה. תוכנית ההתקנה 560 תייבא ותשתמש בשמות אלה כשמות המחשבים, במהלך ההפעלות החוזרות של התסריט. בחר באפשרות חס 08560 65הח זסלטקה 60 078%6ה06 ץ||68חההססטה 6חהח ה2800וח8זס כדי לאפשר למערכת לחולל באופןו אוטומטי את שמות המחשביס. 9 הקלד ₪02 ולחץ 00. חזור על שלב זה והוסף גס את ₪03 ואת ₪04 לרשימה. שיס לב שהשמות 02חק, ₪03ק ו- ₪04 מופיעיס בתיבה 589|!60ח1 06 60 5זסזטוסו ס6. פרק 9: הטמעת 2000 פוספחו/ | 199 .10 לח )זאס). מופיע הדף 2806 ז50860וחווח0. שיס לב שעומדות בפניך שתי אפשרויות : זקוחסזק 0 זז 5וחוח 0 חה ז10 ז₪56 6ח+ או סל 50וחהוח 0 סהואוסו|ס1 606 56 (חח ]אהו 67360015 127) סזסצ55בּק. הערה | בדף 16/6 חסחס6הזססחו זס5ט בחרת באפשרות 0ססהחססטה עווטש, כך שהאפשרות 0 800 1507הורח0/ חב זס1 זספו 6ח+ זקוחסזק אינה זמינה. .1 .12 .3 .4 .5 .6 .7 שיס לב שניתן גם לגרוס למנהל (1508%0ח01ה) להיכנס באופן אוטומטי, ואתה יכול לקבוע את מספר הפעמיס שאתה מעוניין שהמנהל ייכנס באופן אוטומטי כאשר המחשב מאותחל. ודא שנבחרת האפשרות 6זסאפפהק | ז508%0וחוחחסה | פחושסו|ס] | 6ו₪ ‏ 96 (החטרח|אהו 7860075הח6 127) והקלד 6זסוופפק בתיבה 6זסשש855ק ובתיבה. חח חס6 0זס55הק. לחצ זא6א. מופיע הדף 560095 עְּ|ספום. שיס לב שבאפשרותך לשנות את הגדרות הצג עבור 05 68 ה50766 ו- 600606 ה₪60765. תוכל גם לבחור 650 כדי ליצור את ההגדרות שלך, במקוס לבחור מהרשימות המוצעות לך בכל אחד משדות אלה. לח זא כדי לקבל את הגדרות ברירת המחדל. מופיע הדף 5660005 אזסצאססא. תוכל לבחור באפשרות 05ח5601 |פּסומְצד - אשר מתקינה ק1/ק6ד, מאפשרת ק6פ ומתקינה את 6065 670508 זס+ +חסווס בכל מחשב יעד - או שתוכל לבחור 56095 ח6500. בחר 85ח561 וחסספט6 ולתף 6א6א]. מופיע הדף 20300015 >זסשס )0 זססותטא. ודא שברירת המחדל, 4080067 אזסש60 6ח0ס, נבחרה ולתצ זאסא. מופיע הדף 5ח6חסקח 60 פַחואזסצסס!. שיס לב שהרכיבים 67050 זס? %ח6|16 65 א, 5אזסש6 116070508 זס? חַחההזהח5 %חחחק 0ח3 6 ו- |סססססזק 6%חזסשהך (ק1/ק6ד) מותקניס כברירת מחדל. לח על (15/ק0ד) |06060זק 6%חז6סח1 ולח על 65וזו6קסזס. מופיעה הכרטיסיה |8ז8ח66 של תיבת הדו-שיח (ק1/ק6ד) |60סססזק 6%חזסזח1 65. שים לב לכך שהיא זהה לתיבת הדו-שיח באמצעותה מגדירים את הגדרות ק1/ק6ך של 3665|ק אזסצסס ץוז. לח |66ח68 ולתצ זא6א כדי לקבל את הגדרות ברירת המחדל של רכיבי הרישות. מופיע הדף חוהוחסס זס קטסזטאזס\. לחץ 6% כדי לקבל את אפשרות ברירת המחדל קטסזפאזס/), ואת השס ק[6₪0אמסצו. מופיע הדף 2006 סוחוד. 0 |ַה01655|]0זק 2000 5אוססח!\ .8 .9 .20 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 בחר את אזור הזאמן המתאים למיקומך ולת 6%א. מופיע הדף 05חו560 |החסטוס0. ודא שברירת המחדל 5601005 |80010008 601% ,65 נבחרה ולתצ זאפו. מופיע הדף שְחסחססוסד. בחר את ההגדרה המתאימה עבור ?חו טסץ 6זהּ חסו60ז/ץחחטסס %הח/. הקלד את המספר(ים) התואם(ים) עבור ?חו טסץ 6זה 6006 (61 זס) 68זהּ 6החצו. הקלד את המספר(יס) התואסם(ים) עבור ח8 8600655 0+ זססותטח 3 |618 טסץ )1 ?7 5 זע ,6חו] 5106זט0. בחר בהגדרות המתאימות עבור 565 ח06800| 5וח% 8% וח5/5%6 6הסחק פחד ולחצ +א. מופיע הדף 5601085 |8ח0ו₪60. הגדרת ברירת המחדל היא :06/80 6+ ₪056 0חו||5%9חו 6זה טסץ חסופזסע 5אוססחוצו 6 זס1 05ח560 |ההסוס6ז. לח 6% כדי לקבל את ברירת המחדל. מופיע הדף פסְאַפּטַפַח18; דף זה מאפשר לך להוסיף תמיכה בשפות נוספות. לח %א6 כדי לקבל את ברירת המחדל. מופיע הדף 05ח5600 ||506 800 זספוסזם. שים לב שעומדות בפניך שלוש אפשרויות : 5600005 זסזס|קאם 6706%ח1 0618016 256, 560% 60זטף הסס6ססטהּ חב 56 סז זטסץ 6 זט חהס6 0 61% הססה פוהוחחסה זסזס|קאם 6חז66ח1 66 עס 68060ז6, או 560005 0806 6וחסח %/06180 סחה ץאסזק /ו5060 ץוהטוסועטוסחז. לח זא6א כדי לקבל את ברירת המחדל, 5601005 זסזס|כאם ז6חו6זח1 %|06680 56ש. מופיע הדף ₪000 ח800ו|509ח1. שים לב שעומדות בפניך שלוש אפשרויות: 4 +חחו/ בח ז10!00, 56000 ע 06678660 ז10!00 ססחהח ץוסטסוחט ג או פוחד זז בחר באפשרות ז0!06? פוחד, בתיבה ז0!08? פוחד הקלד 0זק2000/ ולת זאפא. מופיע הדף פזססחוזק ||פפח1. לח %א6 כדי להמשיך מבלי לאפשר לתסריט להתקין מדפסת רשת כלשהי. מופיע הדף 0066 חטם. דף זגה מאפשר לך להגדיר ל-פווספחו\ הפעלה של פקודה אחת או יותר בפעס הראשונה בה נכנס משתמש למערכת זו. לח %א6א כדי להמשיך מבלי שהתסריט יפעיל פקודות נוספות כלשהן. מופיע הדף ז06|ס=] חסחטפוטפוס. דף זגה מאפשר לך להורות לאשף זִסְהַּחה8ּו!] 56000 0זהקו/ ליצור תיקיית הפצה במחשב שלך או ברשת, אשר בה יאוחסנו קבצי ההתקנה הנדרשים. תוכל להוסיף לתיקיית הפצה זו גס קבציס נוספיס. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו/ | 201 הערה אם אתה משדרג מערכות לסביבת |003ו655)סזק 2000 פוססח\ תוכל גם להוסיף לתיקיית ההפצה ערכות שדרוג ליישומים ולהוסיף את הפקודות להחלת שדרוגים אלה כחלק מתהליך שדרוג המערכת. .0 ודא שברירת המחדל, ז10!06 חסטטטו50ו0 8 /ו0ס זס 676816 ,65צ, נבחרה ולתצ %א. הערה אפשרות הבחירה הבאה היא 60 3 סז |(56חו 0+ 560 06 ||ו 6 זפופח3ּ פוחל ,6. אם בכוונתך לבצע מספר גדול של התקנות, לא תרצה לנסות ולבצע מתקליטור. צור תיקיית הפצה אחת או יותר. .1 .2 .3 .4 5 .6 .7 מופיע הדף שא ז0!006ס= הססטטפוטפוס. לחץ 6% כדי לקבל את אפשרות ברירת המחדל, חסשטסו 0150 שוסח 8 6768%6 זו מופיע הדף פזסטוז 5607806 1355 |ההססוססה. לח 6% כדי להמשיך מבלי להוסיף פזסטוזם נוספים כלשהם. מופיע הדף ז6ץ18 05086000 6זהּוו0זהּח. דף זה מאפשר לך להחליף את 1גח ברירת המחדל. לחצ זא כדי להמשיך עם ז6ץ18 ה0ו40507860 6זהשזבה ברירת המחדל. מופיע הדף 65חהה 60 |החסטו00ה. דף וה מאפשר לך לציין פקודות נוספות להפעלה בסיום תהליך ההתקנה האוטומטי. לח 6% כדי להמשיך מבלי להגדיר פקודות נוספות. מופיע הדף פַחוסחפּזם אפס. דף זה מאפשר לך להתאיסם את תוכנית ההתקנה של 5וססחו/ על ידי הוספת הסמל המסחרי שלך כבונה מערכות אפס. תוכל לקבוע גם תמונת לוגו (ק08ו8 080 )6 וגם תמונת רקע (₪0080 0חט0ז0א286). לח )6% כדי להמשיך מבלי להוסיף סמל מסחרי. מופיע הדף 5ז0!08= זס ₪65 |8חס0ו00ה. דף זגה מאפשר לך לציין קבציס או תיקיות נוספיס אותס יש להעתיק למחשבי היעד. לחץ דשא כדי להמשיך מבלי להוסיף תיקיות או קבציס כלשהם. מופיע הדף 36 6!ו= זסאופח. בתיבה 836א 80-16 ח0 10690 הקלד את הנתיב 06 0ח6אהחשץסוק6כ:6 ולתצ דאשא. מופיע הדף ₪65 7ק[56₪ 06 ח106800. ניתן להעתיק את הקבצים מתקליטור, או שתוכל לציין כאן נתיב רשת. 2 ||בהח0ס]01655זק 2000 5אוססח!\ .8 9 לחץ דשא כדי לקבל את ברירת המחדל, 60 סז 65| 66 ץכ60. במהלך העתקת קבצי ההפצה על ידי 6ז28ו/ סחוי ק5600 מופיע הדף פחוץקס6 5]. פעולה זו תימשך מספר דקות. מציין מצב מורה לך את התקדמות תהליך ההעתקה. מופיע הדף 0זה2ו/ זסְהַבח13] 5660 2000 פשססחו/ סח ה סוק 0ס6. לחץ 15₪אז=. שיס לב שבתיקיה ץ0|0ק6ם יש כרגע שלושה קבציס חדשים: 08% 0חסאהח, הח ו- )0.00ח6אהח. שיס לב גס לתיקיה 6::/200008% שנוצרה ושותפה. כדי לוודא את הימצאותם של קבצי ההפצה . לח על 6://2000015% כדי לצפות בקבצי ההפצה. . סגור את זסזס|קאם פוססחו)/. סיכום שיעור בשיעור גה למדת ש- 0ז28ו\ זסִהְהַח8ו₪ 56000 2000 פאוספחוצ מקל על יצירת קובצ הח הנדרש לשס התקנה אוטומטית. 1808061 56000 מספק ממשק גרפי קל לשימוש באמצעותו תוכל ליצור ולתקן קבצי תשובה וקבצי =סע. למדת גסם שלפני שתוכל להשתמש באשף 188007 5600 עליך להעתיק את קבצי כלי ההטמעה של 2000 פושספחו), כולל את 1808067 כ5600, על ידי חילוצס מהקובצ פס שבתקליטור ההתקנה של |8ח6550)סזק 2000 פאוססחו/. האשף קעזם5 אהא מקל על ציון נתוניס ייחודייס למשתמש או למחשב, ועל הכללת תסריטי התקנה של יישומיסם בקובץ התשובות. האשף 80806 5602 גם יוצר את תיקיית ההפצה בה תוכל להשתמש לצורך העתקת הקבצים. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו/ | 203 שיעור 2: שימוש בשכפול דיסקים להטמעת 2000 5ששסשחו/ש כאשר אתה מתקין את 2000 פאוס4חו) במספר מחשביס בעלי תצורת חומרה והה, שיטת ההתקנה היעילה ביותר תהיה באמצעות שכפול דיסקים (חסטפסווכטס >5וכ). על ידי יצירת 10806 (דמות/עותק) של התקנת 2000 פווספחו) והעתקת 10806 זה למספר מחשבי יעד, אתה חוסך את זמן ההתקנה של 2000 פוססחו\. שיטה זו גס יוצרת קו עסקי מנחה ומועיל, אותו תוכל לשוב ולהעתיק למחשב בו מתרחשות תקלות חמורות. טכנולוגיות להעתקת דיסקים (0חו1039 015%) ושכפולם (חסטפסווקטס א5וכ) שופרו מאוד בגרסת 2000 פוסחו/. אחד מהכליס המשופריס בהס תשתמש לצורך הכנת הדיסקיס לשכפול הוא |ססד חסו8זהקסזק 57506 (6א6.ק6זק5ץ5) אשר כיוס כבר משווק כחלק מ- 0 פאוססחו/ו. הכרת אופן השימוש בכלי זה עשויה לסייע למומחי התמיכה להכין עותקי מאסטר של דיסקיס לצורך התקנות רחבות היקף. תוכל להיעזר במספר כלי 1304 של צד-שלישי כדי להעתיק את עותק הדיסק למחשבים אחרים. שיעור זה מסביר כיצד להשתמש ב- |ססד ח800ז8ק6זק הח6ז5ץ5 כדי ליצור עותק מאסטר של דיסק. לאחר שיעור זה, תוכל = להתקין ולהשתמש ב- |ססד חספזהקסזק הח6ז5ץ5 של 2000 פוספחושצ כדי להטמיע את |8ח0ו0+655סזק 2000 פשסבחו\. זמן לימוד משוער: 25 דקות בחינת תהליך שכפול הדיסק כדי להתקין את 2000 פווספחו/ תוך שימוש בשכפול דיסקים, עליך קודס כל להתקין ולהגדיר את 2000 פשספחו/ במחשב בדיקה. לאחר שביצעת זאת והגדרת במחשב וה את כל היישומים, עליך להתקין בו את כל שדרוגי היישומיס הנדרשים. אז, עליך להפעיל את 6א60.6זמ5+5 במחשב הבדיקה, כדי להכין את המחשב לשכפול. חילוץ כלי הכנת המערכת לפני שתוכל להשתמש ב- |00ך חהס8זהקסזק הה0ז5ץ5 עליך להעתיק את הקבציס הנדרשיס למחשב בו אתה יוצר את עותק המאסטר. כדי להעתיק את כלי הכנת המערכת יש לחלצ אותם מהקובא 68₪5.ץ06010 שבתיקיה פוססזטזססקט5 שבתקליטור ההתקנה של |8ח0ו655)סזוק 2000 פאוססחו\. 4 |1ה01655|]0זק 2000 5אוססח!/\ שימוש ב- |ססד חסוזּזהּקסוק וח5%6ץ5 להכנת עותק מאסטר |ססד ה87800ק6זק הה6ז5ץ5 פותח כדי למנוע מספר בעיות העלולות להיווצר כאשר מעתיקיס דיסקים. ראשית, כל מחשב חייב שיהיה לו מוּהה אבטחה (פ1 שוזט566, ס51) ייחודי. אם אתה מעתיק עותק של דיסק קיים למחשב אחר, כל מחשב אליו הועתק עותק זה יקבל את אותו 510. כדי למנוע בעיה כגון גו, מוסיף ח8800ק6זק הח506ץ5 שירות מערכת לעותק המאסטר אשר ייצור 510 חוגחחסכ |1068 6טסוח בפעס הראשונה שהמחשב אליו הועתק עותק המאסטר יופעל. הכלי ח800ז8ק6זק 556 גס מוסיף לעותק המאסטר את האשף מ560;0-וחווא. האשף 560-וחו מופעל בפעס הראשונה שהמחשב אליו הועתק עותק המאסטר מופעל. האשף מדריך את המשתמש כיצד לספק לו נתוניס ייחודיים למשתמש, כגון: > הסכם שימוש בתוכנה > מזהה מוצר (קוד או מפתח) > הגדרות אזוריות > שס משתמש > שם חברה או ארגון > הגדרות רשת %> האם מחשב זה מצטרף לקבוצת עבודה או ל-חו8וחס0 > בחירת אזור ומן הערה האשף ק59006-חווא יכול להיות מופעל באמצעות תסריט, כך שנתוני משתמש אלה יכולים להיות מוזנים באופן אוטומטי. הכלי חסוז8ו8ק6זק וח5/5%6 גורס לעותק המאסטר לכפות על המחשב אליו מועתק עותק המאסטר להפעיל ויהוי מלא של התקני חומרת הכנס-הפעל. ה-זפווזס של בקר כונני הדיסקיס הקשיחיס ושכבת הפשטת החומרה (41) במחשב בו נוצר עותק המאסטר של הדיסק ובמחשב אליו מועתק עותק זה, חייביס להיות זהים. התקני הציוד ההיקפי האחרים, כגון כרטיס מתאס רשת, מתאס תצוגה וכרטיס הקול, אינס חייבים להיות זהיס בין שני המחשבים. ניתן גס להתאיס את הכלי ח800ז8ק6זק 5506 לשימושך האישי; טבלה 9.1 מתארת את המתגיס בהם תוכל להיעזר לשס התאמה אישית של 6א60.6זס5ץ5. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו) | 205 טבלה 9.1 מתגים זמינים להתאמה אישית של %6א60.6זס5/5 מתג תיאור וט פועל ללא התערבות משתמש. מחם/ | מחייב את תוכנית ההתקנה 5600 לזהות התקני הכנס-הפעל במחשבי היעד. 0% מאתתל את מחשב המקור. ח05106ח/ | אינו מחולל את מזהי האבטחה במחשבי היעד. תרגול: שימוש בכלי חסוזְבּובּקסוק וח55%6 ליצירת עותק מאסטר של דיסק בתרגול זה תשתמש בכלי חסטאזהקסזק הח6ז5ץ5 של 2000 פאוססחוצ כדי להכין עותק מאסטר לצורך שכפול דיסקים. הערה עליך לחלץ את קבצי חסטפּזבּקסזק וח5%6ץ5 מתקליטור ההתקנה של 2000 פאוססחו/ לפני שתוכל לפנות לתרגול זה. אזהרה לאחר שתשלים את התרגיל הבא 'היה עליך לשוב ולהתקין את (016551008ז 2000 פטוססחוש במחשב שלך. > כדי להשתמש בכלי חסוזבּובּכסיוק וה5%6ץ5 1. היכנס למערכת באמצעות חשבון ז0ז508וחווחסה. 2 בחלון זפזס|קאם פוספחו), לחצ לחיצה כפולה על הקובף 6א60.6זמ5/5 שבתיקיה ץס|ססס. הערה | אם לא חילצת את קבצי ההטמעה לתיקיה ץסוק6ם בשורש כונן המערכת (6טוזכ הז5%6ץ5) שלך, השתמש בנתיב המתאים בו נמצא הקובץ 68א6.ק6זס5ץ5. מופיעה תיבת הודעה |ססד ח800ז8ק6זק 2000 פאוססחו/, המזהירה אותך שהפעלת 550 במחשב עלולה לשנות חלק מהגדרות האבטחה של מערכת זו. הערה | אם אתה מפעיל את ספזק5ץ5 במחשב שלך, יאבדו לך חלק מהגדרות האבטחה במחשב. 3 אם | אתה בטוח שאין ‏ לך התנגדות | להתקנה | מחודשת | של |8ח0ן0+655זק 2000 פששססחו/צ, לחצ 06 כדי להמשיך. 6 |ַה0ס(|01655זק 2000 5אוססח!\ 4. המחשב שלך עובר תהליך כיבוי (חשס0זטח5) ואתה מתבקש לכבותו לחלוטין. 5 כבה את המחשב. הערה כדי ליצור את הקובץ חו.ק6זס5ץ5 באפשרותך להפעיל את סז28ו/ זסהָהּח3ּ! 50000 הקובץ זחו.סְפזסְפ5ץֶ5 מספק תשובות לאשף 5600-חוו! במחשבי היעד. תוכל להשתמש בכלי זה גם כדי לציין 5ופצוזם מותאמים אישית. 0זפ?\ זסּהַבּחגו! 56000 יוצר תיקיה בשם ססזס5/5 בשורש כונן העותק (פוחפ 6הַ10) ומאחסן את הקובץ חו.ק6זס5ץ5 בתיקיה זו. האשף 56000-וחוא מחפש את הקובץ וזחו.ק6זק5ץ5 בתיקיה ספזק5ץ5 שבשורש הכונן בו מותקנת 0 פשאוסטחו). התקנת 2000 פשסשחו/צצ מעותק מאסטר לאחר שהפעלת את 60ז50/ץ5 במחשב הבדיקות שלך, אתה מוכן להפעלת כלי יצירת עותק דיסקיס של צד-שלישי (|ססד פַחוץְקְ60 10886 15% עזזהק-0זוחד). שמור את העותק החדש של הדיסק בתיקיה משותפת ברשת, או צרוב אותו בתקליטור. העתק את העותק הזה לכל מחשבי היעד. משתמשי הקצה של מחשבי היעד יכוליסם כעת להפעיל את המחשביס שלהסם. אשף 0ק56₪-וחווא יבקש מהמשתמש משתנים ייחודיים למחשב (506006-זסזטקו 60 58), כגון סיסמת חשבון ז1508%0חוחז0ה עבור מחשב זה ושם ייחודי למחשב. אס סופק גס הקוב )חו.60זס5ץ5 האשף 56000-וחווז לא יופעל, ובמקומו תטען המערכת את 0 פאוססחו/ ללא התערבות המשתמש. תוכל גס למכן עוד יותר את השלמת פעולתו של 560₪00-וחווא, על ידי יצירת הקוב> זחו.ק6זס5ץ5. הערה כאשר אתה משתמש בשכפול דיסקים, זכור שבקרי הדיסקים וה-₪415 של מחשב הבדיקות ושל מחשבי היעד חייבים להיות זהים לחלוטין. . תרגול: שימוש בכלי הסוזבּזהּקסיוק וח5+5%6 להתקנת וחסו1655סוק 2000 5צצשססחו/ בתרגול ‏ וה תשתמש בעותק המאסטר של הדיסק כדי להתקין את 008ן0+655זק 2000 פאוססחו\. זה עתה יצרת עותק מאסטר. בדרך כלל עליך להשתמש בכלי תוכנה של צד-שלישי כדי להעתיק את עותק המאסטר למחשב אחר. לשס תרגול זה תתקין מחדש, תוך שימוש בעותק המאסטר כאילו היה מחשב אליו הועתק עותק המאסטר. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו/ | 207 .10 .1 .12 כדי להתקין את !7016551003 2000 פשסשחו/ מעותק מאסטר הפעל את המחשב שלך. לאחר מספר דקות (תלוי במהירות המחשב) יופיע האשף 70 6ח6|6070/ 0 כ 56 |8ח0ו0+655זק 2000 פאוססחו/\. לח זא6)]. מופיע הדף %ח6606ז0 56ח66ו]. קרא את הסכסםס השימוש בתוכנה, לחץ על לחצן האפשרויות ₪118 300606 1 3766 ולת 6א6א. מופיע הדף 56005 |החסו60. ודא שהגדרות 068|6.] וח5%6ץ5, 1068!6 ז056 ו- |1.063 0'זהססץ6א נכונות ולת א6א. מופיע הדף 5070/816 זטסץ 26|החס5זסק. . בתיבה 6חג8 הקלד את שמך; בתיבה חסְטְהַקַחהּפָזס הקלד את שסם הארגון שלך ולחצ 6א₪6. מופיע הדף ע6א 6שטססזק זטסצץ. הקלד את מפתח המוצר ולחי 6א. מופיע הדף סזסצו355? 80 50וחו 0 0חה 6וחב זסזטקו 60. . בתיבה 86 זססטקוחס6 הקלד ₪01ק (או הקלד את שס המחשב שלך, במידה ואתה משתמש בשם מחשב חוקי ברשת שלך). . בתיבות 0זסצ855ק ו- 0זסצ855ק וחזוחס6 הקלד 6זסשופפ8ק ולתצ זאסו. אס במחשב שלך מותקן מודם יופיע הדף חסטפחזס)ח1 פחו|פוכ וחסטסו₪ז. אס לא מותקן במחשב מודם, עבור לשלב 14; אחרת המשך בצעד 9. . בחר בהגדרות המתאימות עבור האפשרות ?סח חו טסץ שזה הסוססז/ץחהגוסס זהח/. הקלד את קידומת האזור המתאימה עבור האפשרות ששסח חוז טסץ 6זה (6006 6 זס) 6006 68זב3 +הח/צ. הקלד את המספר המתאים לשאלה ,6חו| 06ו5זטס חה 066 סש זסטוהטח 3 |018 טסץ )1 ?7 15 +הח/צ. בחר באפשרות המתאימה לשאלה 565 חסו0ה6ס| 5וחז 8% הח506ץ5 6חהסחכ 6חז ואז לח %א6א]. מופיע הדף 05חו560₪ 6חחודך חב ססהכ. 8 |1ה01655]0זק 2000 5אוססח!\ .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .20 1 ודא שהגדרות 6ז8כ, 6חוד ו- 2006 6חוד נכונות, וכי תיבת הסימון ץו|8063חססט 5 חףחחוש58 ת0ַ0ו!ץ08 זס+ 6|06% 30[05% מסומנת, במידה ואתה מעוניין ש- 0 פאוסטחו/ תתאים את השעון לשעון קיצ. אחר כך לת 6א6א. מופיע הדף 85ח5601 פַחואזסשוטאא. פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות. ודא שברירת המחדל 56085 |63וקץד נבחרה ולתצ זא6א. מופיע הדף חוהחחסכ זססטקו 60 זס קטסזטאזסש. ודא שהאפשרות אזס6ח 8 חס 5 זס אזסצ6ח 3 חס %סח חו זססטקותס6 פוחל ,סא חו3 00 3 זטסוסואו נבחרה. ודא שבתיבה חווחסכ זסזטקוחס6 זס קטסזפאזס/\ מופיעה המילה ₪005 6אחס/ ולחצ %א₪6. להרף עין מופיע הדף 78565 |8ח] פהוחזסוזק ומייד לאחריו מופיע הדף 20 56000 2000 פאוססחו/ שחד 8חח6וקח 60. פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות, בעוד תהליך ההתקנה מושלס. לחצ חפוחו=. המחשב מאותחל ומופיע האשף 6ז28ו/ ח106006800 אזסש6א שחד סד 6הוהססוסעש. לחי זא6). מופיע הדף זססטקוחס6 פוחד +0 5675 לח על לחצן האפשרוליות 056 סד 0זסצו355ק 0ח;ג/ 6וח8 ז56( ה זסזחם 15% 5075 קוח 60 פוחד ולת %א6א. מופיע 28170 ח0ו68 10600 אטע שד ה שוכ 60. לחצ חפוחו=. היכנס למערכת בשס משתמש ז8%0 0150 עס הסיסמה 6זסט55ס. סיכום שיעור כלי המערכת |ססד ח687800זק 5/5061 (6א6.ק6זס5/5) המתואר בפרק זה מכין מערכת מאסטר להיות משוכפלת. אחת מהפעילויות העיקריות של כלי זה היא למחוק את ה-5105 ואת כל יתר הנתוניס הייחודייס למשתמש או למחשב. ניתן להשתמש בארבעה מתגיס כדי להתאיס את פעולת ס6זס5ץ5 התאמה אישית. שיעור וה גס הראה לך שאחרי שאתה מפעיל את 66א0.6ףזס5ץ5 במחשב המאסטר אתה יכול לחיעזר בכלי שכפול של צד-שלישי כדי ללכוד ולהעתיק את עותק המאסטר למחשבי היעד. כאשר המשתמש מפעיל את מחשב היעד מופיע אשף 560₪;0-וחווא, אך הוא דורש רק פרטים מעטיס מהמשתמש. תוכל אף למכן את פעולת האשף 560040-וחוו! על ידי יצירת קוב ]חו.60זס5ש5. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו/ | 209 שיעור 3: ביצוע התקנה מרחוק (4₪15) השיטה היעילה ביותר להטמעת |008ו0%655זק 2000 פוססחוצ היא להשתמש באפשרות ההתקנה מרחוק (ה50|8800ה1 560%6). תוכל לבצע התקנה מרחוק של |8ה0ן01655זק 2000 פאוסחו/ - אם | אתה פועל | בסביבה | המושתתת | על ]5 2000 פאוססחו/ | והמחשביסם ברשת שלך תומכים באתחול מרחוק 0ססם 3670%6). לאחר שיעור זה, תוכל = לתאר כיצד להטמיע את 2000 פאוססחו/ תוך שימוש ב- 567665 ח0ו10558|!80 6ז0וח6ה. = להתקין את 5617/1665 ח00ו10558|!80 6זסוח6ה. = ליצור דיסקט אתחול. זמן לימוד משוער: 40 דקות הערה כדי שתוכל להתקין את 567/65 ח519|!₪800ח1 016ח₪0 - ₪15 וליצור דיסקט אתחול עבור מתאמי רשת שאינם מצויידים ברכיב 0% 800% מסוג זחסוהחהסזוצח= חס ט66אם 6-800%זק (=אק), או עבור מערכות בהן ה-8105 אינו תומך באתחול מרכיבי 5אק, צריך שיהיה ברשותך מחשב אחד הפועל בסביבת מערכת הפעלה ממשפחת זפעז50 2000 פטוסטחוצ. מעבר לכך, צריך שיהיה בידך תקליטור התקנה או גישה למשאב רשת או קבצים המשמשים להתקנת מוצרי השרת. הבנת תהליך ההתקנה מרחוק (515) התקנה מרחוק (ח588|!800ח1 ₪670066) הוא התהליך של התחברות לשרת המפעיל את שירותי ההתקנה מרחוק (5617/1065 חסוב!|513ח1 0%6וח₪6) אשר נקרא ז6/ז56 15ח, ואשר מפעיל תוכנית התקנה אוטומטית של |8ח0ו01655זק 2000 פצוספחו/ במחשב מקומי. התקנה מרחוק מאפשרת למנהלי מערכות להתקין את |8ח0ו1655סזק 2000 פאוססחו/ במחשבי לקוח דרך הרשת ממיקוס מרכזי אחד. פעולה זו מפחיתה את משך הזמן אותו מבזבזים מנהלי המערכות לייביקוריי בכל המחשביס ברשת, ובכך מפחיתה גם את עלות הטמעת |8ח0ו655+סזק 2000 5אוססחוש. 5 מספק את היתרונות הבאיס : > מאפשר התקנה מרחוק של |8חסו655+סזש 2000 פאשספחו/צצ. > מפשט את תהליך הניהול של עותק המאסטר בשרת, על ידי הסרת נתוניס תלויי חומרה מהעותקים ועל ידי הפעלת ויהוי חומרת הכנס-הפעל בעת תהליך ההתקנה. 0 |1ַה01655|0זק 2000 5אוססח]!\ > תומך בהתאוששות מערכת ההפעלה והמחשב, במקרה של כשל במחשב. > שומר על הגדרות האבטחה לאחר אתחול מחדש של מחשב היעד. %> מפחית את עלות הבעלות הכוללת (100), על ידי כך שמאפשר הן למשתמשים והן לצוות הטכני להתקין את מערכת ההפעלה במחשבים יחידיס. התקנה והגדרה של שירותי התקנה מרחוק לפני שתתחיל לבצע את הטמעת |08ח0ו01655זק 2000 פצוססחו/ באמצעות שרת ₪15, עליך להכיר את דרישות הקדסם (6001565ז6זק) של השירות ולהתקין את השירות תוך שימוש ב- 0ז281ו/ 5600 5067/1065 חס 5%8||80ח1 6ז0וח6. בחינת דרישות הקדם 5 זמין רק במחשביס הפועליס בסביבת אחד ממוצרי השרת של 2000 פאוססחו/ו. שרת ₪15 יכול להיות זפ!|0זח60 חוהוחסכ - 56 או שרת חבר 567/68 זסטוחסו/). טבלה 2 מציגה רשימה של שירותי הרשת הנדרשיס עבור 815 ואת פונקציונליות ₪15 שלהם. אין חובה להתקין שירותי רשת אלה באותו מחשב של ה-15ח, אבל הס חייביס להיות ומיניסם היכן שהוא ברשת. טבלה 9.2 שירותי רשת הנדרשים עבור ₪15 שירות רשת פונקציונליות ₪15 שירות 5אזפ 5 סומך על שרת ה-5אפ הן לאיתור שירות המדריך (567/106 /07ז60זום) והן לאיתור חשבונות המשתמש והמחשב. שירות ק6הופ מחשבי לקוח המסוגליס לבצע אתחול מהרשת מקבליס כתובות 12 משרת קסחת. לכך, צריך להכין מספיק כתובות ק] מראש. שירותי המדריך של | ₪5 סומך על שירותי המדריך המבוססים על טכנולוגיות סס60זוכ 60/6 ץז0ס66זו 606 של 2000 פאוספחוש כדי לאתר מחשבי לקוח קיימים, כמו גם שרתי ₪15 זמינים. התקנה מרחוק דורשת ש-815 (נכלל בתקליטור ההתקנה של ז8/ז56 2000 פאוססחוצ) יהיה מותקן ב-6וחט|ס המשותף ברשת. 6וחטוס משותף זה צריך לעמוד בקריטריוניס הבאים: > אסור ל-6וחט!ס/ המשותף להיות כונן המערכת של ז6/ז56 2000 פמוסטחו\. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו/ - 211 % ה-שחט!ס המשותף חייב להיות גדול דיו כדי לאחסן בו את תוכנת 815 ואת עותקי |003ו1655סזק 2000 פשססחו/ השוניס. > ה-6וחטוס המשותף חייב להיות מפורמט במערכת הקבצים 5=דואא. שימוש ב- 30 2ו/ כן56%0 56/1665 הסוז15%3!!3 0%6ו6 כאשר הרשת שלך מתאימה לדרישות הקדס של ₪15 תוכל להפעיל בו את ₪600%6 0 56002 5067/1065 חססב||5%9ח1, אשר עושה את הדבריס הבאיס: > מתקין את תוכנת ₪15. > יוצר תיקיית| התקנה מרחוק ומעתיק את קבצי ההתקנה של |8ח0ו01655זק 2000 פאוסטחוצ אל השרת. > מוסיף קבצי =51, שהם וריאציה של הקוב> 80600.0 ₪. > מגדיר את מסכי 0ז28ו/ ח5%3|!300ח1 %ח6ו|0 שיופיעו בעת ההתקנה מרחוק. > מעדכן את רישוס המערכת (66015%). > מפעיל את 5617/1065 ח00ו10569||80 ₪60016 הנדרשים. כאשר התקנת ₪15 מושלמת, תוכל להגדיר אותו תוך שימוש באובייקט מחשב השרת שביישוס ה-ח1-ק8ח5 של 8וסזטקוח60 300 5675 עץז0ל66זו 6₪/6. למידע נוסף אודות ניהול אובייקטיס של ץ7ז0ז66זו₪ 86006 קרא בספר ז6צו56 2000 פשססחו/ - הכנה למבחן הסמכה 70-215 בהוצאת הוד-עמי. שרת 815 מאחסן את עותקי ₪15 (108965 ₪15) המשמשים להתקנה האוטומטית של ו016551008זק 2000 פאוססחו/ במחשבי הלקוח המאפשרים אתחול מרחוק (₪600%6 %). שרת ₪15 יכול להיות ז6!|סשח0ס6 הוהחחסכ - ₪6 או שרת עצמאל (6חס|-0ח509 זז ) החבר ב-חו3ח00 המכיל שירותי מדריך של ץזס66זוכ ₪60/6. = תרגול: התקנת ₪15 בתרגול וה תתקין את שירותי ההתקנה מרחוק של 2000 פווספחו/ מתקליטור ההתקנה של ז567/6 2000 פאוססחו\. הערה כדי להשלים תרגיל זה, צריך שיהיה בידך תקליטור התקנה של 008ו055/סזק 2000 פאוסטחוו, | או גישה לתיקיה משותפת המכילה את קבצי ההתקנה של 8ח0ו055!סזק 2000 פצוסטחו. בנוסף, צריך להיות לך כונן במערכת הפועלת בסביבת אחד המוצרים ממשפחת 56/68 2000 פווסטחו\, בו תתקין את 15ח. על הכונן להיות מפורמט 5;זא בגירסה 5 ומעלה ומכיל מספיק נפח פנוי כדי לאחסן בו את קבצי ההתקנה של |004ו655סזק 2000 פאוססחו\. מעבר לכל זאת צריכים להיות ברשת שרת פאק, שרת לסה ו- חוהוחסס. 2 |8ה0ס]01655זק 2000 5אוססח]!\ תרגיל 1: התקנת 56/1665 חסוז105%31!3 0%6ו56₪ בתרגיל זה תתקין את 567066 חה519|800ה1 6006 במחשב הפועל בסביבת 5 2000 פאוססחועצ. > כדי להתקין את 567665 ה0ס5%3|!3ה1 0%6ו₪67 במחשב הפועל בסביבת ז6עו50 2000 פעוסטחו/ש 1. היכנס למערכת באמצעות חשבון ז0ז8ז150חוחז0 והכנס את תקליטור ההתקנה של 507/67 2000 פאוססחו לכונן התקליטוריס במחשב. 2 פתח את לוח הבקרה ולת לחיצה כפולה על הסמל 5000876 6עסוח₪00/6. מופיע החלון 007805זק 00/6ח00/56. 3. לחצ על 6ח6חסק ה 60 5אוססחו/ 6עשסוח₪00/6. מופיע החלון ח6חסקר 60 פאוססחו/ של האשף 12876 %5ח6חסקר 60 5אוססחו/צ. 4. בתיבה 65ח6חסקוח60 סמן את תיבת הסימון ליד 5677/1665 ח508|!800ח1 6זסוח6ג ולתצ %א₪6. תוכנית ההתקנה 56000 מתקינה ומגדירה את 567/16065 ח105%8|!300 0%6ח6. מופיע הדף 0ז28ו/ 65ח6חסקר 60 פשססחו/ סד ה סוק 60. 5. לתצ חפוחו=]. מופיעה תיבת הדו-שיח 608086 5601005 5/5060 ומציינת בפניך שיש לאתחל את המחשב כדי שההגדרות החדשות ייכנסו לתוקף. 6. הוצא את תקליטור ההתקנה של ז6/ז56 2000 פווספחו\ מכונן התקליטוריס ולת 5 תרגיל 2: הגדרת 56771665 הסוזב3ּ!!105%3 6זסוח6ק בתרגיל זה תגדיר את 5067/1065 חס5%8||3ח1 6ז0ח6. > כדי להגדיר את 56/1665 חסוז3ּ!|10513 0%6ו₪67 1. היכנס למערכת באמצעות חשבון ז0ז508וחווחסה. מופיע המסך 567/67 זטסץ 6זטףחס6, ומציין כי בחרת ברכיביס הדורשיס הגדרה נוספת. הערה | אם המסך - 5608 זטסץ שזטסחס6 אינו מופיע לאחר שאתה מפעיל מחדש את המחשב ונכנס באמצעות חשבון זס9פוחווחסה, פתח את לוח הבקרה, לחץ לחיצה כפולה על 5 זססזק 6ש0וה200/₪6/ ולחץ לחיצה כפולה על 6ח6חסקח60 פאוססחו/\ 00/6006 תחת 56 65 כ( אתה אמור לראות את הפריט 567065 חסס503/!8ח1 ₪600 6זוחַהחס6 אליו משויך לחצן פזטפַחס6. דלג על צעד 2 והמשך את התרגיל בצעד 3 ואילך. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו)/ | 213 2 לח 56000 חפוחו=. מופיע החלון 85זפָסזק 00/6ח00/₪6 ומציין כי כעת עליך להגדיר את ₪600%6 5 ח5%8|!800ח1. 3. לת 6זטף חס6. מופיע החלון 0ז28ו/ 560 5677/1665 ח105%9||300 006ח6. 4. הכנס את תקליטור ההתקנה של |8ח0ן655)סזק 2000 פאוססחו לכונן התקליטוריס בשרת. אס נפתחת תיבת הדו-שיח 60 2000 פאוססחו/ 0פסזסווא, סגור אותה. 5 קרא את המידע המופיע במסך הראשון ולת זא6. מופיע הדף ח06300 | 0!067= ח5%8|!300ח1 60%6. שיס לב שהכונן בו אתה יוצר את התיקיה ח0ס509|880ח1 86006 אינו יכול לשכון בכונן המערכת וחייב להיות בכונן מפורמט 5= זא גירסה 5 ומעלה. 6. בתיבה 8%0ק הקלד 6105%ז0וח6:= ולתא זא6א. הערה | הקלד את הנתיב התואם למערכת שלך. אין להשתמש בתיקיה קיימת; התיקיה תיווצר כחלק מתהליך ההגדרה. זכור שהכונן צריך להיות במחשב בו התקנת את 15א, חייב להיות מפורמט 5=דא גירסה 5 ומעלה וצריך שיהיה בו נפח פנוי של 3008 לפחות כדי לאחסן את קבצי ההתקנה של |008ו655/סזק 2000 פצוססחוצ. מופיע הדף 560005 |הטוח1. הערה כברירת מחדל, שרת ₪15 אינו כולל תמיכה במחשבי לקוח עד שתגדיר לו לעשות זאת. 7 סמן את תיבת הסימון 56766 760065008 5זססטקו 60 %ח6ו!6 ס+ 0ה₪6500 ולחצ %%א. מופיע הדף ח06800 ] 165 5006 ח0ס8|!30ספח1. 8 הקלד את הנתיב אל קבצי המקור להתקנה ולת :א6)]. הערה אם אתה משתמש בתקליטור ההתקנה של |8ח0ו055)סזק 2000 פאוססחו/ שבכונן התקליטורים שבשרת בו הגדרת את 15ח, עליך להקליד 6386, כאשר א היא אות כונן התקליטורים בשרת. מופיע הדף שא 00067 1306 ח10503|!300 פטססחו/. 9. לח 5א6א כדי לקבל את שס ברירת המחדל סזס.2000חו\. מופיע הדף %א6ד כ|6 סח הססק56סכ ץוסחסחת. 0. לת זא כדי לקבל את ברירת המחדל עבור התיאור הידידותי וטקסט העזרה. מופיע הדף 85חו560 שוסו/6. 4 |1ַה01655|]0זק 2000 5אוססח!\ הערה תיאור ברירת המחדל הוא |8ח0ו655/סזק 2000 פאוססחו\ אספסזסווא. טקסט העזרה הוא זסז ז56ט 6 פַחהסקוחסזק +טסחשוצו |8ח0ו01655זק 5אוססחו/ 5!בז5ח1 ץו|63ה וחססטו %טסחו. 1. סקור את הנתונים, ולסיוס לתא חפוחו=]. יעברו מספר דקות עד שיושלמו הצעדיס הבאים: * תיקיית ההתקנה מרחוק נוצרת. מועתקיס הקבציס הדרושים לשירותים. מועתקיס קבצי ההתקנה של פטוספחו/. מעודכנים קבצי המסך של 6ז28ו/ ח5%9|!800ח1 %+ח6וו6. נוצר קוב תשובות 060ח88ח0 חדש עבור תוכנית ההתקנה. נובריס 5677/1665 ח105%08|!300 0%6ח6. % | א( אא 4.* רישוס המערכת (ע₪69150) מעודכן. * מופעלים שירותי ההתקנה מרחוק הנדרשים. 2. כאשר כל משימות אלו מושלמות, לח 6חספ וסגור את כל החלונות הפתוחים. דרישות לקוח להתקנה מרחוק מחשבי לקוח התומכיסם בהתקנה מרחוק חייביס להיות באחת מהתצורות הבאות : +> תצורה התואמת לתקני 6ק 66א. > כרטיס מתאס רשת בו מותקן רכיב ₪0% 800 5אש ותמיכה ב-8105 לאתחול באמצעות רכיב זח. > כרטיס מתאם רשת נתמך ודיסקט אתחול התקנה מרחוק. פלטפורמת 6ק 6%א 6 6 היא פלטפורמה נוחה לניהול המאפשרת אתחול רשת 800 אזסשזסא), ניהול שדרוגיס המונעת מהמשתמשיס מלשנות את תצורת החומרה או מערכת ההפעלה. דרישות נוספות מפלטפורמת 56 6% הן: > כרטיס מתאם הרשת צריך להיות מוגדר ב-8105 המערכת כהתקן האתחול הראשי. %> חשבון המשתמש בו ייעשה שימוש לשם ביצוע ההתקנה חייב לקבל את ההרשאה ססן ח28%6 8 85 חס 100. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו/ | 215 הערה לקבוצה ז0ז578וחווח0ה אין את ההרשאה ססן ת280₪ 8 85 חס פַס! כברירת מחדל, ובשל כך יש להקצות לה הרשאה זו, קודם לניסיון ביצוע של התקנה מרחוק. + למשתמש צריכות להיות ההרשאות המתאימות ליצירת חשבון מחשב וטק ס6 ס6) ב-חו8וח00 אליו הוא מצטרף. ה-חו8חס6 מוגדר בהגדרות המתקדמות (05חוז560 660חַ8ע0) של שרת ₪15. מחשבים שאינם עומדים בדרישות 6ק 6% מחשבים שאינס עומדיס בדרישות התאימות למחשבי 6 60א כהילכתן עדיין יכוליס לתקשר עם שרת ₪15. תוכל לאפשר התקנה מרחוק במחשב שאינו עומד בדרישות התאימות למחשבי 56 66 על ידי כך שתבצע את הפעולות הבאות: 1. התקן במחשב כרטיס מתאם רשת בו מותקן רכיב ₪0 000% =אק. 2 הגדרת את 8105 המערכת לאתחל מהרכיב ₪011 זססם =אק. נש הוסף את ההרשאה פס[ 280 8 85 חס 108 לחשבון המשתמש שישמש לביצוע ההתקנה. ₪: הקצה למשתמשים את ההרשאה ליצירת חשבונות מחשביס ב-חן0008 אליו הס מצטרפים. ה-חו8חס0 מוגדר בהגדרות המתקדמות (5600005 0ַ6ַ6ח8ש0) של שרת 5. יצירת דיסקטים לאתחול אס כרטיס מתאס הרשת המותקן בלקות אינו מכיל רכיב ₪0 %ססט פאם, או ש-8105 המערכת אינו מאפשר אתחול מכרטיס מתאס הרשת, צור דיסקט אתחול להתקנה מרחוק. דיסקט האתחול מדמה את תהליך פעולתו של הרכיב ₪0% %ססט םאס. 0 פשאוססחו/ מגיעה עם ז618%0ח06 215% 800% 6006 2000 פצוססחו/, המאפשר לך ליצור דיסקט אתחול בקלות (ראה תרשים 9.2). |<|?/ ות 0158 800 1016 2000 5אסהחו/ט 5 6 2000 פצוסטחו/ שח הווא 156 זס] 15% וטספ 6זסחפז 3 6ו68זס סד זט 3 ששוח זסחווט סזחו 15% עקסס!) 160והוחזס] 3 561חו , ססושיזס 5 מסווב!|מ1פח! .218% 26806) אסו! חפ]! חב ,6עוזם חסו81 הו0551 6]! )60וס5 ,₪ סשוזם הוב)חסס 031) 5זפ)גוקחחזסס הו עוחס 96ג 6 03 015% וטספ 6)סותפז סד ,30301015 80!זסקקוופ ]0 81| 3 זס= .30301615 אזס/וזפח 3560ם-|0>] 6)וסקקוופ | 0310 אסווס 6 סו הו -ן 5% 1986 07 ה6אום > 086 | | זס וקב ה גוסה תרשים 9.2 תיבת הדו-שיח ז0ז8ו6ח66 15% 800% ₪606 2000 פוססחוצ 6 |ַה01655|0זק 2000 5אוססח!/\ את 0676780 ₪156 800% 0%6ו₪6₪ 2000 פאוססחו/ מפעיליסם באמצעות הקובצ 8%6. קוב זה נמצא בתיקיה 386וחוח5%3|!40ה0%1ה6א שבשרת ההתקנה מרחוק (ז6עז56 ח5%8|!800ח1 ₪6000%6). דיסקטיםס אלה של אתחול תומכים במערכות בהן כרטיסי רשת בתקן 061 בלבד, ואשר מופיעיס ברשימה 115% ז408760. כדי לראות את רשימת כרטיסי הרשת הנתמכים, לתצ על לחצן 115% 080% המופיע בתרשים 9.2. רשימה חלקית של הכרטיסיס הנתמכיס מוצגת בתרשים 9.3. |<|3 2000 יחו 5 66 2000 פאוסטחו/ 6 רואו 6פגו זס] 015% )ספ 6וסותפז 3 83)6זס סד 5 66)זסקקט5 ו ,8 8 ספחחס-)- 9008-)3: הזס-)3. -309008 וחס30 | | חפ פד סקופ 4 אסווס 0 ז-30-900 30 ספוחס-)- 3-9058 הזס-)3. 300 309058-% %ז-3-9058 וחס360 = אך. ךר החרב תרשים 9.3 רשימה חלקית של מתאמי הרשת הנתמכים בדיסקט אתחול 1 | בנוסף תצטרך להגדיר את הרשאות (5חסו155חז6ק) וזכויות (פחִפָו) המשתמש. לחשבון המשתמש בו ייעשה שימוש לשס ההתקנה חייבת להיות הרשאת 08060 8 85 חס 100 פסן. יש להגדיר למשתמשיסם את ההרשאה ליצור חשבונות מחשבים ב-חו8חס0 אליו הם מצטרפים. ה-חו08ח00 מוגדר בהגדרות המתקדמות (85ח56 6ַססח8ע0) של שרת ה-₪15. תרגול: יצירת דיסקט לאתחול מרחוק בתרגול זה תיצור דיסקט לאתחול מרחוק. 1. היכנס למערכת באמצעות חשבון ז0ז508וחוחחסה. 2 לחצ +50 ולחצ חטם. מופיעה תיבת הדו-שיח חטח. 3 בתיבה ח6ק0 הקלד 68ז1386 הו 2 !|0+6105%8רת 6 :=. הערה | הנתיב לקובץ 6אִ6.ָפ₪ עשוי להיות שונה. ראה את צעד 6 בתרגיל 2, הגדרת 56/1665 ח105%8!!8%0 0%6ו6א, שבתרגול הקודם. 4 לח א0. מופיעה תיבת הדו-שיח 88061 15% 200% 36066 2000 פאוססחו\. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו\ | 217 5. קרא את הכתוב בתיבת הדו-שיח זִסהַבח8 15% 00% ₪606 2000 פצוססחוצ, ואז לח על 115% ז00ק₪08. 6. גלול את רשימת המתאמיס הנתמכים ולח א0, כדי לחזור לתיבת הדו-שית 3 15% 800% ₪606 2000 פצוססחו\. 7 הכנס לכונן הדיסקטים שלך דיסקט 3.5 מפורמט. הערה אם במחשב שלך מותקן יותר מכונן דיסקטים אחד, ודא שאתה בוחר בכונן המתאים בתיבת הדו-שיח זסהַהּח3ו 156 800% 606 2000 פאוססחו/. 8 לת 215% 676816. מופיעה תיבת הדו-שית זִהַהח8ו₪ 156 800% ₪60%6 2000 פאוססחוצ ושואלת אותך אס ליצור דיסקט אתחול נוסף. 9. לחצ סא. 0. לח 01056 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 15% 800% 6006 2000 פשססחו/ ז הח . סיכום שיעור בשיעור וה למדת שאס אתה פועל בסביבת תשתית שרת 2000 פוססחו/ מאורגנת, והמחשביס ברשת שלך תומכיס באתחול מרחוק, השיטה הטובה ביותר להטמעת [008ו01655זק 2000 פשססחו/ היא להשתמש בהתקנה מרחוק. התקנה מרחוק הוא תהליןך התחברות שבין שרת 815 ואו התחלת ההתקנה האוטומטית של 7016551008 2000 פשוספחו/ במחשב המקומי. התקנה מרחוק מאפשרת למנהלי המערכת להתקין את |008ו01655ז₪ 2000 5שס4חו/ במחשבי לקוח בכל רחבי הרשת ממיקוס מרכזי אחד. דבר זה מפחית את הזמן שמבזבזיס מנהלי המערכת בביקור בכל המערכות ברשת, ובכך גם מפחית את עלות הטמעת |3ח0ו01655זק 2000 פצוססחו/ץ. למדת גם שמחשבי לקוח התומכיס באתחול מרחוק צריכיס להיות באחת מהתצורות הבאות: תצורה התואמת לפלטפורמת 06 66א, כאשר כרטיס מתאס הרשת חייב להיות מוגדר ב-8105 המערכת כהתקן האתחול העיקרי; כרטיס מתאם רשת ובו רכיב שאק אסא 00% ו-8105 מערכת התומך באתחול באמצעות רכיב וה; או כרטיס מתאס רשת נתמך ותקליטון אתחול להתקנה מרחוק. לסיכוס, ראית שחשבון המשתמש בו ייעשה שימוש לצורך ביצוע ההתקנה חייב שתהיה לו ההרשאה פס( ח0800 8 85 חס 108, וכי יש להקצות למשתמשיס הרשאות שיאפשרו להס ליצור חשבונות מחשב ב-חופחחספ אליו הס מצטרפים. ה-חוגחחסס מצוין בהגדרות המתקדמות של שרת ה-₪15. 8 |ה01655]0זק 2000 5אוססח!\ שיעור 4: שדרוג גרסאות קודמות של פששסשחו/צ ל- 2000 פשססחו/ש ניתן לשדרג את רוב מערכות ההפעלה החלונאיות ישירות ל- 2000 פווספחו/, כדי שניתן יהיה לנצל ‏ את התכונות| החדשות שמציעה מערכת ההפעלה 7016551008 2000 פוסשחו/. אבל, קודס לשדרוג ל- 2000 פשספחו/ ודא שחומרת המחשב המיועד עומדת בדרישות המינימוס של החומרה עבור 2000 פאוספחו/. בנוסף עליך לבחון את רשימת החומרה התואמת, 118% שווופ80קו 60 6זהש0ז8 (361), או לבדוק | את המחשבים לתאימות החומרה ‏ תוך שימוש בכלי הבדיקה שווופו8 קוח 60 2000 פאוססחו/. עליך לוודא שחומרת המחשב אכן תואמת למערכת ההפעלה החדשה, כדי למנוע הפתעות כאשר אתה משדרג מספר רב של מחשבי לקוח. עבור מחשביס הפועליס בסביבת גרסאות קודמות של פשססחו/, אשר בהן מותקנת חומרה תואמת, אתה יכול לשדרג אותן ישירות ל- 2000 פאוספחוצ. אס במערכות הפועלות בסביבות 95 פשססחו/ או 98 פאוססחו/ החומרה אינה תואמת, או שהסם אינס עומדים בדרישות המינימוס לחומרה שמציבה 2000 פשססחו/ו, עדיין תוכל לנצל את שירותי ה-ץז0ז60זום של ץזסס66זום 606 המוצעים לך ב-חוהחחסכ של 2000 פאוססחו/ש. כדי לעשות כן, תוכל להתקין במערכות אלו את 567/06 ץז0ס66זום 2000 פאוספחו/ %ח6ו|6. לאחר שיעור זה, תוכל = להסביר כיצד לשדרג לקוח פוסטחוש מיושן למערכת 2000 פוסטחוצ. זמן לימוד משוער: 25 דקות אפשרויות השדרוג רוב מחשבי הלקוח הפועליס בסביבת מערכת הפעלה פאוססחו/ קודמת ניתנים לשדרוג ישירות ל- 2000 פאוססחו/. מעבר לכך, מחשב הפועל בסביבת מערכת ההפעלה ח800ל5אזס/ ד פשוססחו/ גרסאות 3.1 או 3.5 דורש צעד נוסף. טבלה 9.3 מציגה רשימה של אפשרויות השדרוג של |008ו655)סזק 2000 פ5וססחו\ לפי מערכות ההפעלה הפעילות במחשב הלקוח. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו/ | 219 טבלה 9.3 אפשרויות שדרוג ל- |003ו655סזק 2000 פאוססחוש שדרוג מ- שדרוג ל- 5 פוס6חו/ ו- 98 5אוססחו/ |8ח0ו01655זוק 2000 פ5אוססחו/ חס 506אוס/ דא פצוססחוצ גרסאות 3.51 או 4.0 |8ח65510+סזק 2000 5אוססחו/ ח5%800זס/ דא 5אוססחוצ גרסאות 3.1 או 3.5 קודס לשדרג לגירסה 3.51 או 4.0 ורק אחר כך לשדרג ל- |8ח0ו0+655- 2000 פצוססחו/ הערה [008ו01655זק 2000 פאוססחו) משדרגת גם את כל ה- 78666 56/66 עבור ח0ול5%8אזס/ ד] פאוסטחו/ש גרסאות 3.51 או 4.0. זיהוי דרישות חומרה ותאימות לפני שאתה משדרג מחשב לקות ל- |8ח0ן1655סזק 2000 פאוססחו\ ודא כי הוא עומד בדרישות החומרה המינימליות. טבלה 9.4 מציגה את דרישות החומרה האמורות. טבלה 9.4 דרישות חומרה מינימליות של |3ח0ו655!סזק 2000 פאוססחוש חומרה דרישת מינימום מעבד מעבד אחד, 16602 וחטטחסק או מהיר יותר ציכרון 8; מבוסס והטטחסק כונן דיסק קשיח | לפחות 6508 פנוייס במחיצת האתחול תצוגה כרטיס מסך תואס 64 ומסך תואס 64/ או טוביס יותר רכיביס אחריס להתקנה מתקליטור: כונו תקליטוריס או פצסם רישות כרטיס רשת וכבלים מתאימים עזריס מקלדת ועכבר, או התקן הצבעה תואס אחר רוב התקני החומרה שפעלו כהלכה בסביבת ח50800אזס/ דא פאוספחו/ גירסה 4.0 יפעלו כהלכה גס בסביבת |008ו0/655ז₪ 2000 פוס6חו/. אבל, ייתכן שתידרש להחליף חלק מה-פזפטוזם של צד-שלישי ל-פופטוזם שיועדו לשימוש בסביבת 2000 פוסבחו/\. תוכל להשיג פזסטוזס אלה מהיצרן של כל התקן (או באמצעות האינטרנט). 0 |ה0+655]0זק 2000 פטסבחו/ יצירת דוח תאימות חומרה את דוח תאימות החומרה טזסק6ח שו|ופסהקוה0ס6 6זפּשוסזהר) ניתן ליצור באמצעות הכלי שו|ופ8קו0ס6 6זהּאו0ז3 2000 פוססחו/צ. כלי אה מופעל באופןו אוטומטי בעת שדרוג מערכות, אך 1670504 ממליצה שתפעיל אותו לפני תחילת השדרוג, כדי שתזהה בעיות אפשריות בחומרה או בתוכנה. הדבר נכון בעיקר כאשר מדובר על שדרוג מספר גדול של מחשביס בהס מותקנת חומרה זהה, כך שניתן יהיה לפתור בעיות תאימות לפני תחילת תהליך השדרוג. יצירת דוח תוכל ליצור דוח תאימות באמצעות הכלי שוווו80קח 60 2000 פווספחו/ בשני אופניס : % הפעל את הפקודה /!ח8060ז081ט666ח6/ 632חחוצ השימוש בפקודה 2חחו/ עס המתג צְוַחססְַאזפַקְ6660ה6/ מפעיל את החלק הראשון של תוכנית ההתקנה של 2000 פאוססחו/. במקוס להפעיל את כל תהליך ההתקנה של 2000 פווספחו\ חלק זה רק בודק את תאימות החומרה והתוכנה. פעולה זו יוצרת דוח, אותו תוכל לנתח כדי לקבוע איה רכיבי מערכת תואמיס ל- 0 פצוססחוז)/. > הפעל את תוכנית השירות 6א6.6זסקט6ת6 פעולה זו יוצרת דוח תאימות באופן מיידי. תוכל להוריד תוכנית שירות זו מהכתובת .3/6 806/60 טק 0052000 חוצש/ ו 60506.60ורח. וצצ / : כקסת צפייה בדוח הפקודה ץ!חססַפַזפַקטא66ח6/ 32סחחו/ ותוכנית השירות 6א6.6זפקטאת6 יוצרות את אותו דוח. דוח זה נוצר כקובצ טקסט פשוט, בו תוכל לצפות בחלון תוכנית השירות, או לשמור אותו כקוב טקסט לכונן הדיסק הקשית שלך. הדוח מציג את רכיבי החומרה ואת התוכנות אשר אינס תואמים ל- 2000 פצוסטחוצ. הוא גס מציין אס עליך לרכוש גרסת עדכון עבור תוכנה המותקנת במחשב, וכל שינוי או תיקון אחר שעליך לבצע במערכת כדי לשמר את פונקציונליות המחשב בסביבת |8ח0ו01655ק 2000 פאוססחו\. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו/ | 221 זיהוי תאימות תוכנה רוב התוכנות הפועלות בסביבת ח50900אזס/ דא פאוסנחוצ גירסה 4.0 או 3.51 יפעלו כהלכה גס בסביבת 2000 פטוסשחו/. אבל, יישומיס אחדים עשויים שלא להיות תואמים. עליך להסיר את התקנת היישומיסם הבאיס, קודסם לשדרוג המערכת ל- |008ו01655זק 2000 פשוססחו\: > כל פרוטוקולי הרשת ו/או תוכנת לקוח של צד-שלישי אשר אין להס עדכון בתיקיה פקטשחחו\1386 שבתקליטור ההתקנה של |8ח0ו655+סזק 2000 פ5אוססחוש. > כל יישומי האנטי-ווירוס ויישומי הגבלת מכסת דיסק (00%9 15%כ), בשל השינוייס שנעשו במערכת הקבציס 5=דא (גירסה 4 של 5=זא שימשה במערכות ההפעלה דא פאוסשחו/ ואילו ב- |8חסו655)סזק 2000 פאוסחו/\ פועלת גירסה 5 של מערכת הקבצים 5=דא). > כל תוכנה או כלי מותאס לניהול צריכת החשמל במחשב, מפני שהתמיכה של 0 פצוס0חו/ ב-1ק)4 (5671806ח1 זסעשסק חב הססהזטסו חס 60ס6ההע0) וב-אקה ( 3866 זס/וסק חַ66הַ8ע0) מחליפה אותס. שדרוג מחשבי 95 5עשסשחו/ו ו- 98 פ5עשסשחוצצ תואמים במחשבי לקוח שעברו את הבדיקה ונמצאו תואמים ל- 2000 פווספחו/ אתה מפעיל את תוכנית ההתקנה (6א632.6חחו/)) כדי להשלים את תהליך השדרוג, על ידי השלמת הצעדיסם הבאיס: 1. הפעל את הפקודה 6א32.6חחו/\. 2 אשר את קבלת הסכם השימוש בתוכנה. 3 אס המחשב אותו אתה משדרג הוא כבר חבר ב-חוהוחסם, עליך ליצור עבורו חשבון מחשב ב-חואוחסכ זה. לקוחות 95 פאוסבחו/ ו- 98 פוסחו/ אינס דורשיס חשבון מחשב, אבל מחשבים מבוססי |8ח0ן01655ז₪ 2000 פווספחו/ כן דורשיס זאת. 4. אתה מתבקש לספק את כל חבילות העדכוניס עבור כל יישוס אשר עשוי להודקק להס. גרסאות עדכון מעדכנות תוכנה כדי שתפעל כראוי בסביבת 2000 פצוסטח!/. חבילות עדכון ניתן לרכוש אצל יצרן התוכנה. 5 אתה מתבקש לשדרג את גרסת 5=דא. בחר את השדרוגיס בקפידה, בייחוד אס אתה מתעתד ליצור ממערכת זו מערכת בעלת אתחול כפול ₪000 והּטס). 6. הכלי ווופ080ו007 2000 פשססחו/ מופעל ויוצר דותח. אס הדוח קובע שהמחשב תואס ל- 2000 פאוס0חו) ממשיך תהליך השדרוג. אס הדוח קובע שהמחשב אינו תואס ל- 2000 פשוסשחו/ מופסק תהליך השדרוג. 2 ||ה0ס]01655זק 2000 5אוססח!\ 7 תהליך השדרוג מסתיים ללא התערבות נוספת מצד המשתמש. לאחר שהשדרוג מושלם, עליך להקליד סייסמה עבור חשבון המנהל (0ז1578חווח0) במחשב המקומי. אס המחשב שלך תואם ל- 2000 פ5שסטחו\ הוא כעת משודרג ומוגדר כחבר ב-חואוחסס שלך. אס המחשב שלך אינו תואס ל- 2000 פוססחו/ עליך לשדרג את החומרה, אס הדבר אפשרי, או שתוכל להתקין את 0%ח6ו|6 567166 ץזס66זום 2000 פאוספחוצו. התקנת %ח6ו]6 66ועו56 ץץ66%0ווס מחשבי 95 פוססחו/ ו- 98 פאוססחו/ אשר אינס עוניס על דרישות התאימות עדיין יכוליס לנצל את יתרונותיהס של שירותי ה- עץז0ז66זום של ץזסס6זום 6₪6ה, וזאת על ידי שימוש ב- %ח6ו61 567/106 /0ס66זוס. %ח6ו|0 06ו/567 ץזס66זום מעדכןו את מערכות ההפעלה 95 פאוססחו/ ו- 98 פוספחוצ כך שיתמכו בתכונות ץזס66זום 6ע60, כולל היכולות לבצע: > שימוש ב- 018 %חפזס!סד זוה %> חיפוש בשירותי ץ זו של ץזס66זום 606 > שינוי הסייסמה שלך בכל 6 (₪0|!6ח60 חוהחוסס) הערה לפני שתתקין את :0ח6ו|0 5010166 ץוססס6זום במחשב 95 פטוססחושו, עליך להתקין בו את זסזס|קאם 6%חזטלה1 גירסה 4.01 או חדשה יותר, ולאפשר את פעולת הרכיב 6ע460 65600כ. אחרת, ק5600 %ח6ו01 561166 ץזסס66זום לא יפעל. תוכל להשליס את הצעדיס הבאים, כדי להתקין את %ח6ו|0 567166 ץזססס6זום במחשב שאינו תואס ל- 2000 פווסבחו/: 1. בתיקיה | אפחו)\זחפו|0 | שבתקליטור | ההתקנה של מערכת ההפעלה זז 2000 פוססחו/ או מערכת ההפעלה ז8/ז56 080660 2000 פוססחו/ הפעל את הפקודה 6א6.%ח6ו561. מופעל אשף ההתקנה 2870ו/ 56000 זח6ו|0 567/06 ץזסטס6זוס. 2. לחצ זא6א. מופיע הדף ||10588 0ף ץ₪680. 3 לתא זאסא. האשף 56000 מעתיק קבצים ומציג תוך כדי כך מד התקדמות. כאשר תהליך ההעתקה מושלס מופיע הדף 0|606 60 ח508|!800ח1. 4. לחצ ח8!וחו=] כדי לסיים את ההתקנה. מופיעה תיבת הודעה 86ח8ח6 560108 5506 ומודיעה לך כי המחשב שלך חייב להיות מאותחל כדי שהשינוייס שנעשו בו ייכנסו לתוקף. 5. לח 65ץ כדי לאתחל את המחשב. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו) | 223 שדרוג לקוחות דא פשסשחו/צ גירסה 4.0 או 3.51 תהליך שדרוג לקוחות זא פשספחו\ גירסה 4.0 או 3.51 והה לתהליך שדרוג מחשבי 5 פטססחו/ או 98 פשססחו/. וידוא תאימות לפני שתבצע את השדרוג, עליך לוודא שהמערכת תואמת לדרישות 2000 פצוססחו/ש. היעזר בכלי שוווט80קוחס6 2000 פוססחוצ כדי לזהות בעיות אפשריות לפני שתתחיל בתהליך השדרוג עצמו. שדרוג מערכות תואמות מחשבי זא פווססחו\ גרסאות 3.51/4.0 העומדיס בדרישות תאימות החומרה יכולים להיות משודרגיס ישירות ל- 2000 פושספחו). תוכל להתחיל את תהליך השדרוג על ידי השלמת התהליך הבא : 1 2 הכנס את תקליטור ההתקנה של 2000 פטוסחו/ לכונן התקליטוריס. לח 5037 ולחצ חטח. . בתיבה חט₪ הקלד 32חחווו1386:א (כאשר א היא האות המייצגת את כונן התקליטוריס שלך) והקש זסזחם. מופיע המסך 6ז28ו/ 56602 2000 פאוססחו/ שד סד 6וחסס6|ס/. . בחר באפשרות (₪66077760060) 2000 5אוססחו/ סד 6ַהּזפָקָט ולת זאסא. מופיע הדף %ח6606ז0 56ח66ו1. . קרא את הסכס השימוש בתוכנה ולת על %ח06ח66ז0 פוחד 6060 1. לחצ זאס)]. מופיע הדף הח506ש5 6!ו 5 ד 2000 פאוססחו/צ סחד סד פַהוסהזפסט. לחף על 6עוזכ עץוי] 806זס ,65ץ ולתצ זאסא. מופיע הדף 65!₪ חססב||9ז5ח1 פַחהוץקס6. אחר יופיע הדף זסזטקו 60 6חד 65197100 והמחשב מאותחל. תהליך השדרוג מסתייס לא התערבות נוספת מצד המשתמש. 4 |ַה01655|]0זק 2000 5אוססח!/\ שימוש במערכות שאינן תואמות מחשבי דא 5אוסנחושצ גרסאות 3.51/4.0 אשר אינס עומדים בדרישות תאימות החומרה יכולים עדייו להתחבר לרשת 2000 פווססחו/ו, אך הס לא יזכו לנצל את רוב היתרונות שמציעה 2000 פשספחו//. למערכות אלו אין בנמצא %ח6|16 5670106 /ז01פ66זום. סיכום שיעור בשיעור זה למדת שבאפשרותך לשדרג את רוב מחשבי הלקוח בהס פועלות מערכות הפעלה פשספחו/ קודמות ישירות ל- 2000 פשוס4חו/. אבל, יובצאות מהכלל הן גרסאות 1 ו- 3.5 של דא פאוססחו/), אותן יהיה עליך קודס כל לשדרג לגירסה 3.51 או 4.0, ורק או לשדרג ל- |008ו01655ז₪ 2000 פ5אוסטחוצ. למדת ‏ גם שלפני שאתה מבצע ‏ את השדרוג של מחשב לקות ‏ ל- |[008ו01655זק 2000 פצוסטחו/ עליך לוודא שהוא עומד בדרישות המינימוס לחומרה. תוכל ליצור דוח תאימות חומרה/תוכנה באמצעות הכלי ווק 60 2000 פוססחו/ש. כלי וה מופעל באופן אוטומטי בעת שדרוג מערכת, אבל 61670506 ממליצה שתפעיל אותו באופן יזוס לפני שתתחיל את תהליך השדרוג, כדי לזהות תקלות צפויות הקשורות בחומרה או תוכנה. הדבר נכון בעיקר כאשר משדרגיס מספר רב של מחשבים להס תצורת חומרה דומה, כדי שניתן יהיה לפתור את הבעיות הנובעות משדרוג קודס לתחילת תהליך השדרוג עצמו. לסיכום, למדת שעבור מערכות לקוח שנבדקו ונמצאו תואמות ל- 2000 פאוססחו/ תוכל להפעיל את תוכנית ההתקנה של 2000 פווספחו// (6א632.6חחו/) לצורך השלמת תהליך השדרוג. אס המחשב שלך אינו תואם ל- 2000 פווספחו/ עליך לשדרג את חומרת המחשב, אס הדבר אפשרי, או שתוכל להתקין את %ח6ו|0 5670106 ץז0ס60זום. מחשבי 5 פווססחו/ או 98 פוסחו/ שאינס עומדיס בדרישות החומרה של 2000 פאוססחו/ עדיין יכולים לנצל את שירותי ה-ץוטס6זום של ץס6זום 606 תוך שימוש ב- 6% 567106 ץז0ס66זוכ. %ח6ו|6 567106 ץזססס6זום משדרג את מערכות 95 פוססחוצ ו- 8 כך שיוכלו לתמוך בתכונות ץז660זו 60/6, כולל היכולת להשתמש ב- :80 5 0|678766ד, חיפוש בשירותי ה-ץזסז66זום של ץזסס66זום 4606 ולשנות את סיסמתך בכל 6ם. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו/ | 225 שיעור 5: התקנת 2365 50/1606 בגרסאות הקודמות של מערכות ההפעלה פשספחו/, היית מתקין את מערכת ההפעלה ואחר כך מתקין את כל גרסאות ה- 28665 561166 הנדרשות. בנוסף, בגרסאות קודמות של פאוססחו/, כאשר הותקן 786% 567/106 למערכת קיימת היה צורך להתקין מחדש רכיביס רביס שכבר היו מותקניס ומוגדריסם במערכת. לדוגמה, התקנת 786% 5067/1606 במחשב הפועל בסביבת 4.0 ח50900אזס/ דא פאוססחו/ היתה דורשת התקנה מחודשת של שירותיס כגון 1% או ₪45. |008ו0+655זק 2000 פאוססחו/ כבר אינה דורשת התקנה מחדש של רכיבים לאחר התקנת 2866 66ו/567, ומאפשרת לך להתקין 286% 5067/1606 יחד עס התקנת מערכת ההפעלה. זוהי אחת מהדרכיס הרבות בה מפחתיתה 0 פצשססחו/ את עלות הבעלות הכוללת (160, סוה5זפהצוס ]0 6056 |008ד). לאחר שיעור זה, תוכל = להתקי| 78665 06ו5070. זמן לימוד משוער: 5 דקות הטמעת 65א36ק 5067166 7016551008 2000 פוספחו/ תומכת בהטמעת התקנת ה- 286% 587/166 כחלק מתהליך ההתקנה הכולל של מערכת ההפעלה. דבר זה מאפשר לך ליצור עותק מאסטר אחד של מערכת ההפעלה. כאשר |8ח0ו0)655זק 2000 פווספחו) מותקנת מעותק המאסטר הזה מותקניס גם הקבציס המתאימיס של ה- 86% 561/106. דבר וה חוסך ממך את הזמן הנדרש להתקנה ידנית של 28665 5617/1606 לאחר כל התקנה של 2000 פאוסבחוא. כדי להתקין 786% 5670106 חדש הפעל את הפקודה %6א0806.6 עם המתג קוו5/. מתג זה גורס להחלפת קבצי 2000 פווססחו/ הקיימיס עס הקבציס המתאימיםס מתוך ה- 6% 567/06. חלק מהקבצים העיקריים של 2000 פווססחו/ אשר מוחלפיםס כאשר אתה מתקין 786% 567/66 כוללים את: )חו.זטסץ8 ]1, זחו.66חפסכ, 11ו5.קש6טאד ובמידה ומוחלפים גם פזפטוזם מוחלף גס הקוב 8.080זסטוזס. התקנת 5א36ק 56/1606 לאחר התקנת 2000 פ5שסשחו//ש כדי להתקין 786% 567/166 במחשב בו פועלת מערכת ההפעלה 2000 פאוסבחו/ הפעל את הפקודה 6א08%6.6כ1. הפעלת 6א08%66.6 מחליפה קבציס קיימים של 2000 פוססחו/ בקבציס המתאימים המגיעיס ב- 786% 06ון/567. בגרסאות קודמות של פאוססחו/), כאשר התקנת 7866 567/106 במחשב שלך ולאחר מכן התקנת או הסרת ממנו שירותיס כלשהם, היית צריך לשוב ולהתקין את כל ה- 567/06 6 |ַה01655|0זק 2000 5אוססח!\ 65 מחדש. ב- 2000 פאוססחו/ מזאהה מערכת ההפעלה באופן אוטומטי שהותקן 86% 567006 ואיזה קבצים הוחלפו או עודכנו. בכל פעס שאתה מוסיף או מסיר שירותיס ממחשב 2000 פאוספחו/ מעתיקה מערכת ההפעלה את הקבצים הנדרשים או מקבצי ההתקנה של 2000 פווספחו/ או ממיקוס ההתקנה של ה- 7866 606ו/567. בדרך זו לא תצטרך לשוב ולהתקין את ה- 286% 567/166. סיכום שיעור כפי שלמדת בשיעור זה, |008ו01655זק 2000 פשססחו/ מפשטת את תהליך ההתקנה והתתחוזוקה של 8665ק 567/06 ותומכת גסם בהטמעת תהליך התקנת 866ק 567/06 בתהליך הכולל של התקנת מערכת ההפעלה. בדרך וו משתלביס קבצי ה- 786% 567/166 בקבצי ההתקנה של 6550088/סזק 2000 פשספחו/. | כאשר אתה מתקין את 0 פצוססחו/ מועתקיס גס קבצי ה- 086% 56/106 המתאימים. שיעור וה גס הסביר שכאשר אתה מתקין 786% 06ו/561 במחשב מבוסס 2000 פוססחוצ ומחליט בשלב מאוחר יותר להוסיף או להסיר ממנו שירות כלשהו, אינך צריך להתקין את ה-866ק 567/66 פעם נוספת. 2000 פוססחו/ מזהה באופן אוטומטי שהותקן 6% 567/06 במערכת, ומעתיקה את הקבציםס הנדרשים או ממקור ההתקנה של 0 פשצוססחו/ או ממקור התקנה של ה- 7866 567/166. דבר זה משחרר אותך מהצורך להתקין מחדש 286% 56701606 בכל פעם שנוספים או מוסריס שירותיס מהמחשב. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו/ | 227 ?> שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחזק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק זה. אם אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספח ₪. לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זכן הססהוזסזח! שץ6א 66זסזחו6 |וואו 5הסספסטף פחוצוסו|ס1 6 פחוזס שפח 30 חה6550! 6סהוזקסוקקה 6+ צוסוע6ז , הסספסטוף 8 זסשופחהּ 0ז 6|פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 ,ה או0חסכק חן 0הטס1 06 ח68 5חה0 65 06 0 5זסאופחה .חוהפ3 הסספסטף 6חש ץח הסחתש ".675/ש5ח/ 8300 0650075" 56 6 85 ה506 ,0015 חס ץסוק06 2000 פאוססחו/ 6 ||3פח1 טסץ 00 אוסרז .00 הס 8 קז 5/5061 ₪16 0ח3 0ז28ו/\ זססהחבוו ||5%8ח1 0 5067/1065 חס 5%8||80ח1 606 ₪56 60 660 סה 65007065 6ע₪ הסוחצט . ?07ו0?655סזק 2000 פטססחו\ ?7 3660655 וסץ 00 אוסח חב 65וקקסו1 זססס 676806 0+ סססוטסזס 15 שווסט הסוח/ |8ה0ו0+655ק 2000 5צוססחו/ השוו 5זסזטוקו 60 45 חַחו|ו509חו חס פַהוהחהוק 6זהּ טסצ אטח %ה7/676ו0 ח56/6 6ב 5זסזטוקו 60 45 656 8%ח+ 60ח071ז06 סעפת טסצ סח %ה0177076 ה56/6 656 זס חצ 6חור06%67 טסץ ח68 אוסר] .63705 זְסזְקְבּ0ב5ּ 7 נטנסץ פסוכקסו1 200% 606 ץם 60+וסקק50 876 68705 זסְזקְבּבּ 0 זו 8306זסקט סז הבהאו טסץ 0ח3 95 פשססחו/ פַהוחחטז קסזכ3ּ| 8 6עהח טסצ 0 8060ז0קט 06 ח68 פוחץ חב ,8 +0 16118 ₪85 זססטקו 60 6חד .2000 פצוססחו/צ טסץ 00 אוסח ,סח 1 ?2000 פאוססחו/ 0+ זסזטקוחסס 5וחז 806זפקט טסץ ח68 .245 ץזס66ו ץז0ס66זו 60/6 366655 60 3216 פא זסטקו 60 5וחז 50 6 86 ?0/7 5 8% 650|/65 |%00 הסוסה זהקסזק הה55%6 6ח+ פוח6!|ססזכן סצט 685%! 8% סחחבו 5 הוח זסטקו 60 30% 0 186 15% 350 3 חהוץְק60 חב 6680 ?7 סס 1. כיצד אתה מתקין את כלי ההטמעה של 2000 פווסטחו/, כגון האשף 56000 זסחָה חי והכלי הסה 8זה8ק6זק וה5%6+ץ15 1. 2 באיוזה חמישה משאבים הינך נדרש כדי להשתמש ב- ה105|!88₪0 ₪60%6 5 לצורך התקנת |008ו0+655ז₪ 2000 פאוססחו\ 3 איוו תוכנית שירות מסופקת לשם יצירת תקליטוני אתחול, וכיצד ניתן להגיע אליה? 8 |1ה01655]0זק 2000 5אוססח!\ 4 אתה מתכנן התקנה של |008ו01655זק 2000 פאוספחו) ב- 45 מחשבים. בדקת .5 ומצאת כי ב- 45 מחשבים אלה מותקנים שבעה סוגיס שוניס של כרטיסי רשת. כיצד תוכל לקבוע אס כרטיסי רשת אלה נתמכים על ידי תקליטוני האתחול שיצרת! ברשותך מחשב נייד בו מותקנת מערכת ההפעלה 95 פוספחו/ץ, ואתה מעוניין לשדרג אותו ל- 2000 פשוסשחו/). במחשב מותקניס 16/8 זיכרון אח, אשר ניתניס להרחבה עד 24%|8. האס ניתן לשדרג מחשב זה למערכת ההפעלה 2000 פוסבחו\? אם לא, כיצד תוכל לגרוס למחשב זה שיוכל לגשת לשירותי ה-ץוטס6זום של זו 606 מנה לפחות שתי בעיות אותן פותר הכלי חסוזפזק6זק וח5%6ץ5, ואשר מקלות על תהליך היצירה וההעתקה של עותק מאסטר למחשב אחר. פרק 9: הטמעת 2000 פשססחו) | 229 פרק 10 הגדרת 2000 5עשסשחו/ עבור משתמש במחשב נייד שיעור 1 שימוש בקבצים ובתיקיות במצב 6חו|0 .21 שיעור 2 הגדרת אפשרויות צריכת החשמל 240 שאלות סיכום 2 פרק 10: הגדרת 2000 פוססחוצ עבור משתמש במחשב נייד ‏ 231 אודות פרק זה פרק זה יכין אותך להגדרה וניהול 2000 פאוססחו/ עבור משתמשים במחשבים ניידים. הכנה זו כוללת הגדרת קבצים ותיקיות לא מקוונות, מצב 670806 וניהול מתקדס של צריכת החשמל, קב (0ה80676ח3 זסשוסק 0/80060). לפני שתתחיל להשלמת פרק זה צריך שיהיה ברשותך: > מחשב התואם לדרישות החומרה המינימליות המופיעות. 2 ||8חה0ס]0+655זק 2000 פ5אוססח!/\ שיעור 1: שימוש בקבצים ובתיקיות במצב 6חווזס כאשר הרשת שלך יינופלת'י, או כאשר אתה נודד עס המחשב הנייד שלך, קבציס ותיקיות לא מקווניס מאפשריס לך להמשיך בעבודתך עס קבציס המאוחסניס בתיקיות משותפות ברשת. קבצי רשת אלה מוטמנים (686060) בכונן הדיסק הקשית המקומי שלך, כך שהם ומינים גם כאשר הרשת אינה ומינה. כאשר הרשת חוזרת לתפקד, או כאשר אתה עוגן (066) את המחשב הנייד, מתחדש גס החיבור שלך לרשת. קבציס לא מקווניס מסונכרניסם בין הקבציס והתיקיות המוטמניס בכונן הדיסק הקשיח שלך לבין אלה המאוחסניס ברשת. לאחר שיעור זה, תוכל .= להגדיר ולהשתמש בקבצים ותיקיות לא מקוונים. זמן לימוד משוער: 30 דקות הגדרת המחשב לשימוש בקבצים ובתיקיות במצב 6חוו0 לפני שתוכל להתחיל ולהשתמש בקבציס ותיקיות לא מקוונים, עליך להגדיר את השרת או את שיתופי הרשת ואת המחשב הנייד שלך. תוכל להגדיר את הקבציס והתיקיות הלא מקוונים מהכרטיסיה ₪165 6חוו/01 שבתיבת הדו-שיח פחסטסס זססוסם. סמן את תיבות הסימון ₪65 6ח071 6|סַהחם ו- 6ז8610 65| 6חו7 || 26וחהסזח6הץ5 וט | (ראה תרשים 10.1). פרק 10: הגדרת 2000 פוססחוצ עבור משתמש במחשב נייד ‏ 233 [<]?. 5חסוזם 0 ז46!ס-] [ 65 01706 = ספעד 6 [ = שו [ (0683בו 6ב אזסשוזסת 6 חס השזסז5 65ו] )133 50 זפוגוקוחסס זגוסע קט 56% | בא 6 החסז] ופזסההוסספום] שחזו!!]ס בתואזסאי תסרוואי 6|סבּ|ה עיבה (6זסו)ח 5 6חוו0 6וסבח= ‏ <] זט הַוסַטס| 8זס/ם ₪65 חו|8וס | 6קותפזהסהע 5‏ <] וז סח <] .)הוח ₪05 עזי הסכ||בם זסבהותחפז עבּוקפום !₪556 06! חס זסםוס] 15 8חון211 סו וווסוזסת5 ססבוק =[ :65!!] שחוו|]]ס זב זסקות6! זס! 96 ס) 50306 815% 0 )מגוסו ה [6צוז0 ]ס 10%] ₪ 98.3 7-77 | ה | 8 אוסו/ר | ...65!ו] 66| מ | 08 תרשים 10.1 הכרטיסיה 5ז0!060: 018!6 בתיבת הדו-ש'ח פחסטסס ז06וס= בכרטיסיה ₪65 6הו066 תוכל להשתמש בלחצן ₪165 6!616כ, כדי למחוק את העותק המקומי של קובצ הרשת. הלחצן ₪65 וסוצ יציג בפניך את הקבציס המאוחסניס בתיקיה ₪65 6חו|016; אלה הס הקבצים המוטמניס באופן מקומי במערכת שלך. הלחצן 280480660 יאפשר לך להגדיר כיצד יגיב המחשב שלך במקרה שאובד הקשר עס הרשת. למשל, כאשר הקשר עס הרשת אובד תוכל להגדיר את המחשב שיידע אותך, ויאפשר לך להתחיל לעבוד באופן לא מקוון. תרגול: הגדרת תיקיות במצב 6חו!0 בתרגול ה תגדיר את מחשב |8ח0ו655)סזק 2000 פאוססחו/ שלך בדיוק כפי שהיית עושה במקרה של מחשב נייד, כך שתוכל להיעזר ביכולות השימוש בקבצים ותיקיות לא מקווניס. דבר וה מאפשר לך לעבוד באופן לא מקוון, דהיינו כאשר אתה מנותק מהרשת. 4 כדי להגדיר קבצים ותיקיות לא מקוונים 1. היכנס למערכת באמצעות חשבון משתמש 05080 . 4 |ַה01655]0זק 2000 5אוססח!\ 2 לח לחיצה ימנית על סמל זטז)טקו 60 שא ומתפריט הקיצור בחר ח6סס. 3 פתח את תפריט פ|ססד ובחר פחסטקס זססוסם. מופיעה תיבת הדו-שית פחסטקס זס0וס=. 4. בחר בכרטיסיה ₪65 6חו07. 5. ודא שתיבות הסימון ₪165 08116 6מַהּחם ו- 261076 165 שחו || 26וחסזה6חהץ5 8% 1099108 מסומנות ולח 06. הערה תיבות הסימון ₪65 6חון07 6|פַחהם |- 61076 ₪65 6חו0 || 26וחסזה6הץ5 פַחופָפָס | במערכת ההפעלה |ַּחסו655)סזק 2000 פשוסטחו/ מסומנות כברירת מחדל, להבדיל ממחשב בו מותקנת מערכת ההפעלה זסטז50 2000 פאוסטחוצ. 6. סגור את החלון זסזטקוח 60 ץו. הגדרת המחשב לאספקת קבצים ותיקיות לא מקוונים כדי שמשתמשים אחרים ברשת יוכלו להשתמש בקבציס ובתיקיות לא מקווניס במחשב שלך, עליך להגדיר את המשאביס המאפשרים את ה-אַחוח686 לצורך העבודה הלא מקוונת (שח08). תוכל להגדיר את התיקיות הלא מקוונות מחלון זסזסוקאם פוספחוצ, חלון זסזטקוחס60 עו או חלון זפזס|קאם 6%חזס+ח1. תרשיס 10.2 מציג את תיבת הסימון ז10|06 5083760 5וח% חן ₪165 0% פַחוח636 צוסו|ה שבתיבת הדו-שית 5 8חוח66. |א. 55 [ַחותסב3ּ-) 030 6זב זסט|ס) 573160 פוח) הורוואו 65| אוסח חב | עווססס5 חבס גוס" ₪ .0105 עם 30065580 הסח ע||הסס זס|ס] 53180 פוה הזו 65 ]0 הַהוהסבס אופווה ‏ ₪ = = וס זט חווטב גוחב | = :50000 .וס 196 הַהוהוב)00 3615!] זס] 600660 הסרואו 6|סב!וב עב )חבאו ער 85!ו] עב ע]וסשס5 !הווהבו זפגוח 105615 הסו5ז6/י 56 6 הַחוז53 6וו] זסקסזק 6זגופת6 ₪ 1 .שחוו)ס ההואזסעו .בפחססס 5עבּו31 פו שו] שחו | סוס | | תרשים 10.2 תיבת הסימון 01061 8760ח5 5וחז חו ₪165 ]0 חַחזה636 אוסווה פרק 10: הגדרת 2000 פווססחוצ עבור משתמש במחשב נייד 235 + תרגול: הגדרת שיתוף רשת בתרגול זה תגדיר שיתוף רשת במחשב הפועל בסביבת |8ח0ן01655ז₪ 2000 פצוספחוא, כך שמשתמשים יוכלו לגשת לקבציס בו ולהשתמש בהם במצב לא מקוון. > .1 כדי לאפשר לשיתוף רשת לספק קבצים שייעשה בהם שימוש לא מקוון ודא שאתה עדיין מחובר למערכת באמצעות חשבון ז0ז5089חו0₪0ה והפעל את זסזסוקאם פטססחו. . צור תיקיה חדשה בשס 6חו6:1. . לחץ לחיצה ימנית על התיקיה 6חו081 ומתפריט הקיצור בחר פַחוזְה8ח5. מופיעה תיבת הדו-שיח ₪65זקסזק 6חו00 ובה הכרטיסיה פַחוזהח5 פעילה. לחי על לחצן האפשרויות ז0!06? 1015 5316 ולחץ 8חוח686. מופיעה תיבת הדו-שית 5660005 פַחוח686. לחץ על החץ שליד תיבת הרשימה 9חו560. שיס לב של- פַחוח686 יש שלוש אפשרויות הגדרה: * 65הסוהט06 :10 שַהוה636 |בּטהבּו] זוהי הגדרת ברירת המחדל. המשתמשים צריכים לקבוע באופן ידני איזה מסמכיס הס מעונייניסם שיהיו זמיניס להס כאשר הס עובדיסם באופן לא מקוון. * %5ח6והט06כ "0+ 8ח1ת636 6ושהוחססט | כל מסמך שמשתמש פותח מוטמן באופן אוטומטי בכונן הדיסק הקשיח של המשתמש, כך שיהיה זמין במצב לא מקוון. אס בכונן הדיסק הקשיח של המשתמש קיימת גירסה ישנה יותר של הקובצ, היא מוחלפת באופן אוטומטי בגירסה החדשה יותר. * 5וח3ז00סזק ז0ס+ 0ח1ה636 6וְבהּוחס%ט קבציס שנפתחים מועברים ומוטמניס באופן אוטומטי בכונן הדיסק הקשית של המשתמש, כך שיהיו ואמיניס במצב לא מקוון. אם בכונן הדיסק הקשיח של המשתמש קיימת גירסה ישנה יותר של הקובץ, היא מוחלפת באופן אוטומטי בגירסה החדשה יותר. ודא שנבחרה האפשרות פ6חסוחטס6סכ זס? 8ַחוה636 |הטחפו ולחצ אס. לח 06 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 65זסקסזק 6חוו00. השאר את חלון זסזס|קא= 5אוססחו/צ פתות. 6 |בה0ס]0+655זק 2000 פ5צוססח!/\ סינכרון קבצים סינכרון קבציס היא פעולה פשוטה, אס הקוב ברשת אינו משתנה בעודך עורך את העותק המוטמן. פעולות העריכה שלך ישולבו למסמך ברשת. אבל, ייתכן מצב בו משתמש אחר עורך את גרסת הרשת של הקובצ, בעודך עורך אותו באופן לא מקוון. אס מתבצעת עריכה בשני העותקים של המסמך, זה המוטמן וזה שברשת, עומדות בפניך האפשרויות לשמור על הגירסה שערכת אתה מבלי לעדכן את הגירסה שברשת, או לדרוס את העותק שלך על ידי רענון העותק מהרשת או לשמור עותק של שתי גרסאות הקוב. במקרה האחרון עליך לשנות את שס הקוב> שלך, ואז יהיו שני העותקים (שלך והעותק ברשת) קיימים גם בכונן הדיסק הקשיח שלך וגם ברשת. הגדרת זוּסְאהּחִ3ּ1!] הסוזב23וחסיוה6ה ץ5 כדי להגדיר את ]18806 ח2800וחסזה6חץ5 פתח את זסזס!|קאם פאוססחו/), פתת את תפריט פ!ססד וממנו בחר 6<וחסזח6חץ5. שיס לב שבאפשרותך לסנכרן באופן ידני את הקבציס הלא מקווניס שלך עס אלה שברשת על ידי לחיצה על לחצן 26וחסזהסחץ5. תוכל גם להגדיר את זסחְהּח8ּ!] חסוז28וחסזח6חץ5 על ידי לחיצה על 56000. בעת הגדרת זְספַהח3] חסוזה2וחסזה6חץ5 עומדות בפניך שלוש ערכות אפשרויות להגדרת הסינכרון. לערכת האפשרויות הראשונה ניתן לגשת באמצעות הכרטיסיה (ראה תרשיס 10.3). תוכל להגדיר שהסינכרון יתבצע כאשר אתה נכנס למערכת, כאשר אתה מתנתק ממנה או בשני המקרים, ואתה יכול לציין באיזה חיבור רשת. ערכת האפשרויות השנייה אותה תוכל להגדיר ל- זסְחָהח8י] ח2800וחסזהסהץ5 צמינה בכרטיסיה 106 חס. הפריטים הניתניס להגדרה כאן דומיס לאלה הניתניס להגדרה בכרטיסיה 10806/ח1090. הפריטיס הניתניס להגדרה בכרטיסיה 10!6 חס הס: > ה6600הה60 אזס/ע6סה 5וה% ההופט וחב 1 ה6תעע | אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר באיזה חיבור רשת להתשמש. <> 5ו67:] 6066060 6 הושטסו!0) 576 26והסזה6הץ5 אפשרות זו מאפשרת לך לציין איזה פריטים אתה מעוניין לסנכרן. > 6!6ו 15 זס+טקוח 60 ץוח 6!וח/עש 5וח%6] 56166560 6ח+ 26וחהסיוה6הץ5 אפשרות זו מאפשרת לך להפעיל או להפסיק את פעולת הסינכרון כאשר המחשב אינו נמצא בשימוש. פרק 10: הגדרת 2000 פוססחוצ עבור משתמש במחשב נייד 237 |<|?. 565 חסוזב23וחסזחטחע5 6 | 598 [ 66| חם | /פס-1/חספס | .1 ס! זם חס חַס! גוסע הפרואו 26וחסזה!סתע5 06 0 פתפטו ע)וסשק5 08 גוס" הסוזס סכ אזסוזפח 630 זס] ה6זס)/ו 06 חבס פופו וס שסוסתס שחוד :סוחס >זסאו הו פור!! ופצו הזב | השרן/א :)ו שר ההואוס||ס] 06 6קוחפזתסחץ5 6 פ>חחס] )השזזגום עו | 6 :זו 50|50106 06] 26והסזו!סחע5 עה סוה וגוה זו חס עח 50 חס | | הסחוי שן .זט)וקוחסט עח ]וס הס! | הסחא. ] .605 5 ולוזה סחע5 6זס/6פ הז 35% | שן | ל | ב תרשים 10.3 הכרטיסיה 804ַ10/חספָס! בתיבת הדו-שיח זססְּח8] חסוטהקחסזח6הץ5 הלחצן 40/8660 שבכרטיסיה 108 חס מאפשר לך להגדיר את האפשרויות הבאות: 6 066 85 זסזטקו 60 שוח 3007 5וח6זו 50601860 6+ 26וחסה6הץ5 ץו|68הוהסשוות תווח א זס+ 6 65 זססטוקר 60 שרח 6!וח/ 5 א, 6/6 הס ה2וחסזח6חץ5 ₪6068% זסוסק 0307 חס 8 הוהחטז 5 זססטוקו 60 ץוח הסחצו הסה2וחסוה6הץ5 +ה6עסזק . % לערכת האפשרויות השלישית ניגשיס מהכרטיסיה 800!60ח56. תוכל ללחו על 00 כדי להפעיל את האשף 0ז28/\ הס280וחסזה6הץ5 56600160 כדי לבצע את הפעולות הבאות: ציון חיבור הרשת; ציון הפריטיס לסינכרון; להחליט אס אתה מעונייןו שהמחשב יתחבר באופןו אוטומטי; לקבוע מה קורה כאשר מגיע זמן תזמון הסינכרון והמחשב אינו מחובר למערכת; לציין את שעת תחילת הסינכרון; לציין את תדירות הסינכרון, כאשר האפשרויות הן מדי יוס, מדי יוס בשבוע או מדי כך וכך ימים; לציין את היוס בו יתבצע הסינכרון לראשונה. 8 |8ה01655]0זק 2000 פצוססח!/\ -; תרגול: הגדרת זוסְטּח3ּ1! הסוזב23וחסיוח6ה ץ5 בתרגול זה תגדיר את 808061 ח0ו28וחסזה6הץ5. > כדי להגדיר את זוססַבּח3ּ1!] הסוה23והסזה6הץ5 ודא שאתה עדיין מחובר למערכת באמצעות חשבון משתמש ז150-8007חח80. זסזס!קא= 5אוס0חו/\ אמור להיות פתוח מהתרגול הקודס. פתח את תפריט 5!|ססד ולחצ 26וחסזה6הץ5. מופיעה תיבת הדו-שיח 6חסזח6חץ5 סד 1667055. בתיבת דו-שיח זו תוכל לציין איה תיקיות אתה מעוניין לסנכרן. אס לא נבחר דבר, לתף על 2806 6חחס +ה6זוט6 עו ולתצ 0ק560. מופיעה תיבת הדו-שיח 5600085 חסט28וחסזה6הץ5 ובה הכרטיסיה 10804/חספס| בקדמה. סקור את האפשרויות בכרטיסיות השונות של תיבת דו-שיח זו. בכרטיסיה 10808/ח0ס0] בחר את 306ק סוחסה זחה6וחטש עו ודא ששתי תיבות הסימון, זססטקוח0ס6 שא סד חס 108 1 הסחצ ו- עא 0 108 1 הסח/צ זט 0ס6, מסומנות, ולחצ א0. סמן את תיבת הסימון וח166 שד סַחו2והסזה6הץ5 61076 6 45% ולחצ א0. לח 61055 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 26וחסזה6חהץ5 70 165 ואז סגור את חלון זסזס|קאם פשססחו/. סיכום שיעור כפי שלמדת בשיעור זה, 2000 פווספחו/ מקלה על העבודה במצב לא מקוון. העבודה עס תיקיות לא מקוונות (5ז0!06= 6חוו06) ועס ז6סְּח8ו] הסטהלוהסזוה6הץ5 מקלה על שמירת גרסאות מסונכרנות של קבצים בכונן הדיסק הקשיח המקומי ובשרתי הרשת, או בשיתופים בה. לפני שתוכל להתחיל להשתמש בקבצים ובתיקיות לא מקוונים, עליך להגדיר את השרת או את שיתוף הרשת, ואת המחשב הנייד שלך. שיעור זה גס הסביר כיצד להגדיר את זספָהח8 חסוה2וחסזח6חץ5 ואת ערכות האפשרויות השונות הזמינות לשם סינכרון קבציס. פרק 10: הגדרת 2000 פווססחוצ עבור משתמש במחשב נייד 239 שיעור 2: הגדרת אפשרויות צריכת החשמל תוכנית השירות 5ח00ק0 זפאסק שבלוח הבקרה של |0/655|078זק 2000 פאוספחו/ חשובה למשתמשיס במחשב נייד. תוכנית שירות זו מאפשרת לך להגדיר את ערכות צריכת החשמל, מצב חסטפחז6טו ואת מפרטי אקג (הגדרות צריכת חשמל מתקדמות). שיעור זה מציג כל אחד מנושאיס אלה וכיצד יש להגדיר אותם. לאחר שיעור זה, תוכל = להגדיר ערכת צריכת חשמל. = לאפשר את מצב חסטפחזספוה. = לאפשר את זחסחִסְהַבח8!! זסאוסק 660ה8ע0ג (זקה). זמן לימוד משוער: 15 דקות הגדרת ערכות צריכת חשמל ערכות צריכת חשמל (6765ח56 זסאוסק) מאפשרות לך להגדיר את 2000 פאוססחוש כך שתנתק את מתח החשמל לצג ולכונני הדיסקיס הקשיחים שלך, דבר התורס לחיסכון באנרגיה כאשר אינך משתמש במחשב שלך באופן זמני. הגדרת אפשרויות צריכת החשמל מתבצעת באמצעות תוכנית השירות פחסטק0 זפשסק שבלוח הבקרה. כדי שניתן יהיה להפעיל ערכת ניהול צריכת חשמל, צריכה חומרת המחשב שלך לתמוך בכיבוי אוטומטי (ניתוק מתח) של הצג ושל כונני הדיסק הקשיח. שימוש במצב 6בּחיוסטום כאשר המחשב שלך עובר למצב 866חז6פוו (תרדמת חורף, בעברית) הוא שומר את המצב הנוכחי של המערכת לכונן הדיסק הקשיח ואז המערכת מכובה. כאשר אתה מפעיל את המחשב מחדש לאחר שהוא עבר למצב ש6והחזסטו, הוא יחזור בדיוק למצב בו היה קודס לכן. אתחול המחשב למצבו הקודס כולל הפעלה אוטומטית של כל היישומיס שהיו פעיליס בעת הכניסה למצב 866חז06ו, ואפילו שחזור חיבורי רשת שהיו פעיליס באותה עת. כדי להגדיר את המחשב שלך, כך שיתמוך במצב זה, פתח את לוח הבקרה ולתץ לחיצה כפולה על הסמל פחסשק0 זפוסק. בתיבת הדו-שית 5 5ה00ק0 זסוסק בחר בכרטיסיה 6זהחזספוח וסמן את תיבת הסימון 6וְהח= +ססמקטפ 6סהחזסטור. 0 ||ה0ס]0+655זק 2000 5צוססח!/\ אזהרה | חברות תעופה מסחריות רבות דורשות מהטסים במטוסיהן לכבות מחשבים ניידים במשך חלקים מסוימים של הטיסה (בעיקר בהמראות ובנחיתות, אך גם במצבי מזג אוויר קשים). במצב 6וחזספו ניתן לחשוב שהמחשב כבוי, אך בעצם הוא לא. כדי לעמוד בדרישות חברת התעופה ולמנוע סכנה עליך לכבות את המחשב שלך לחלוטין. הגדרת 414 0 פאוססחו/ תומכת במפרט 1.2 אקה. השימוש ב-קה (ששסק 660ח₪0/8 06 ח3) מסייע להפתית את צריכת החשמל של המערכת שלך. כדי להגדיר את המחשב שלך כך שישתמש ב-|אק1, פתח את תוכנית השירות 5חסטק0 זפשוסק שבלות הבקרה. בחר את הכרטיסיה תג בתיבת הדו-שיח 65חז6קסזק 5חסק0 זסאוסס וסמן את תיבת הסימון 13366 זפצוסק 30/8660 6וסהחם. כדי להגדיר את אפשרויות קה עליך להיכנס למערכת באמצעות חשבון משתמש החבר בקבוצת המשתמשיס 5זס חחח . הערה אקה היא תכונה הזמינה בסביבת |3ח0ו1655סזק 2000 פוסטחו/\ בלבד. היא אינה זמינה בסביבת המערכות. -5676 2000 פ5אוסבחו/, | ]567/6 660ח0/8 2000 פאוססחוצ | או ההכ 2000 פשססחו/צ. אס במחשב שלך לא מותקן 8105 התומך ב-יקה, אז 2000 פווספחו/ כלל לא תתקין את רכיבי ה-קג, ותיבת הדו-שית 065ז6קסזק 5הס₪ק0 זפשסק לא תכלול את הכרטיסיה |קג. אבל, למחשב שלך עדיין עשויות להיות יכולות של מחשב 001, וזאת במידה ומותקן בו 8105 מבוסס-4601. 8105 מבוסס-601 משתלט על תצורת המערכת ועל ניהול בריכת החשמל מה-₪705 עְ3|₪ סח פטוס. אס למחשב הנייד שלך יש 8105 מבוסס-671 תוכל להכניס ולהוציא ממנו כרטיסי הרחבה (687065 66) בזּמן שהמחשב פועל, ו- 2000 פאוספחו\ מצידה תזהה ותגדיר אותס באופן אוטומטי מבלי לדרוש ממך אתחול מחדש של המערכת. דבר זה ידוע בשס 5 0 ]0 ה800זט0ו1ח60 6ווהההץכ. שתי תכונות דומות נוספות המסתמכות על ה- 5 עאגוק 80 חָטוק, ואשר חשובות למשתמשיס במחשב נייד: עגינה חמה/קרה (00ו006ח/פַהוא06כ וחזפ/\ 0ח3 30%) והחלפה חמה של התקני שס1 00 פַחוססבּצו5 זס 5 עשסקססו= 0ַח3 ספ). כאשר מדובר בעגינה חמה/קרה (0ַחו0066ח0/0חו06%כ ותזגּ\ 0ח3 זסה) הכוונה היא לכך שבאפשרותך לעגון ולנתק את המחשב הנייד שלך מלחצן 584 של 2000 פשססחוצ מבלי לכבות את המחשב. למחשבים ניידים 2000 פשסטחו/ יוצרת באופן אוטומטי שני פרופילי חומרה - אחד למצב עגינה (206660) והשני למצב נייד (4806660ח00). לפרטיס נוספיס אודות פרופילי חומרה, פנה לפרק 3. כאשר מדובר על החלפה חמה של התקני 5ס1 (עסקסו] 0ח3 105 0% פַחומְקּאו5 %ס 5 הקכוונה היא לכך שבאפשרותך לנתק מהמחשב הנייד התקנים, כגון כונן דיסקטים, כונן תקליטורים/סשת, כונן דיסק קשיח חיצוני, להחליף ביניהס וכדומה, פרק 10: הגדרת 2000 פוססחו/צ עבור משתמש במחשב נייד ‏ 241 וכל ואת מבלי לכבות את המערכת או לאתחל אותה מחדש. 2000 פאוססחוו מוהה ומגדירה התקניס אלה באופן אוטומטי. תרגול: הגדרת אפשרויות צריכת חשמל בתרגול וה תשתמש בתוכנית השירות שבלוח הבקרה כדי להגדיר את אפשרויות צריכת החשמל. > 1 2 .10 .1 .12 כדי להגדיר את אפשרויות צריכת החשמל ודא שאתה מחובר למערכת באמצעות חשבון משתמש 8007 50וחוח0. לח ז81ז5, 95חו5600 ובחר |808ק |סץטחס6. מופיע לוח הבקרה. לחצ לחיצה כפולה על הסמל חסטקס0 זפצוסס. מופיעה תיבת הדו-שיח 065זס6קסזק פהססק0 זפשסק כאשר הכרטיסיה 5 זסאוסק בקדמה. בתיבה 56067065 זסאוסק תוכל לבחור ערכת צריכת חשמל מוגדרת מראש, או שתוכל ליצור ערכת צריכה מותאמת באופן אישי. . מהרשימה בתיבה 665ח56 זסאוסק בחר 80000 6/1|טפצזסק. . מהרשימה זסשזוחסוא 08 חוטד בחר פס6סטחוו 10 זס₪. מהרשימה 1565 0ז3 0 חזטד בחר פססטחוו!ז 20 זסש)ה. לחף 25 58/6, בתיבה 560616 58/6 הקלד 6חפוכזוה ולחץ א0. לחצ שוססה. פתח את תיבת הרשימה 56066 זסשוסק וודא שהוספת את ערכת צריכת החשמל המותאמת שלך. אתה אמור לראות את הרשומה 6ח8!טזוה מופיעה ברשימה. מרגע וה ואילך, כאשר תרצה להשתמש בערכת צריכת חשמל זו, עליך לבחור בה מהרשימה וללחו על ץוססה. בחר בכרטיסיה 6זהחזססות. סמן את תיבת הסימון +זססקט5 6זהחזסטור 6וסהּחם ולחצ ץוסקה. על ידי כך שסימנת את תיבת הסימון + ססקט5 6זהחזסטו 6וטהּחם ולחצת ץוססג, איפשרת הפעלת מצב ס6זהחזספוח במחשב זה. בחר בכרטיסיה שקג. 2 ||בח0ס]0+655זק 2000 פ5אוססח!\ הערה אם לא מופיעה אצלך הכרטיסיה |אקג, מפני שבמחשב שלך לא מותקן 8105 מבוסס-ווקה, דלג על הצעד הבא ועבור ישר לצעד 14. 3. סמן את תיבת הסימון + ססקט זַחסחםְהַהּח8וי] זסאוסק 00/8660 6|מהח= ולתצ ץוסְקא. על ידי כך שסימנת את תיבת הסימון 806060%ח13)] זסשוסק 20/8660 6|סְהח= +50 ולחצת עוססה, איפשרת תמיכת קה במחשב זה. 4. לחצ א0 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 65וו6קסזק פחסקס זסצוסס. סיכום שיעור בשיעור זה למדת שתוכנית השירות 5חסק0 זסוסק שבלות הבקרה מאפשרת לך להגדיר ערכות צריכת חשמל, להגדיר את מצב 6זחז6פוח ואת מפרט ויקה. שיעור זה הציג בפניך כל אחד מנושאיס אלה וכיצד הוא מוגדר. ערכות צריכת חשמל של 0 פששס6חו/ מאפשרות לך להגדיר למערכת ההפעלה לנתק את הזרס המועבר אל הצג ואל כונני הדיסק הקשית, דבר התורס לחיסכון באנרגיה כאשר אינך משתמש במחשב שלך. כאשר המחשב שלך עובר למצב 6זחזספוח, הוא שומר על המצב הנוכחי של המערכת בכונן הדיסק הקשיח לפני הכיבוי ואז, כאשר אתה מפעיל את המחשב מחדש ממצב זה, הוא ישוב למצבו הקודםס. הפעלת המחשב למצבו הקודס כוללת הפעלה מחדש של כל יישוס שהיה פתוח בעת המעבר למצב שְחזסטו, כמו גס שחזור כל חיבורי הרשת שהיו פעיליס כאשר המחשב עבר למצב זה. לסיכום, למדת ש- 2000 פשספחו\ תומכת במפרט 1.2 אקה. השימוש ב-אקג מסייע לך להפחית את צריכת החשמל של המערכת שלך. כדי שתוכל להגדיר את |אקה עליך להיות מחובר למערכת באמצעות חשבון החבר בקבוצת המשתמשים 15078075חוח0. אס במחשב שלך לא מותקן 8105 התומך ב-%קג אז 2000 פשוספחו/ כלל לא תתקין את רכיבי ה-אקג, ותיבת הדו-שיח 065ז6קסזק 5חסטקס0 זסשוסק לא תכלול את הכרטיסיה ואקה. אבל, למחשב שלך עדיין עשויות להיות יכולות של מחשב [60ג, וזאת במידה ומותקן בו 8105 מבוסס-601. פרק 10: הגדרת 2000 פוססחוצ עבור משתמש במחשב נייד ‏ 243 ?> שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחוק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק וה. אס אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת . לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זכן הססהוזסזח! שא 66זסזחוס |וואו 5הסספסטף פחוצוסו|ס1 6 טחוס שפח 30 חה6550! 6סהוזכקסוקק3 6+ צוסוע6ז , הסט 8 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 ,ה או0ח6קק חו 0הטס1 6 680 5חה0 650 06 0ל 5זסאופחה .חוהפ3 הסספסטף 6חל ץח הסח ".50/0675 300 5ח6500ט0" 0 6 .סקר 60 6החסח 15 חס 2000 פששססחו/ 563|!60חו זט[ פזטסץ 01 סחסוז מ .1 חס א6ו|0|6-6ו0 0+ הוח !0+ וסץ הסחצו חב ,8זקה 6זטסו חס6 וח קוסח סז צוסץ חס 6 טסץ 0!סז 6ח ,0+ וקה 6 חס 666 0ח3 [סחבק |סשח60 חו פ5הססכס זסאוסק ?7 יק סח 5 6ז6ר% ה6350ז ץ|סא!| פס 6ש 15 +הח/ .3+ וקה חב סעבח 5 |02058ז 8 60/00 5זטסח 15 %ח506 506 .שוחה 3 ח!ו 065% כ|6ח 606 68||5 זספט מ .2 5 30 חן 686 2055 זסח ,0ח6א66/ 6+ זסעכ .6פטוסח זסח זה ₪16 שחווז1ס חהּ 6 26וחסח6הץ5 60 6605ח 506 .|ה58סקסזס 586 6 8ַח0ו60 פזטסח זטסז זטססהּ .0055 סח ע 806 056 זס 60105 זסח 056 0ם +חפצו %'ח0065 6ח5 סטפ ,סו ?7 6ח5 חבס 8 5זסזטקוחסס 80!6+וסק 0 חזטס סל טסץ 6זוטס6ז שחו|זוה |8ו6 סו 60 ץחבו₪ .3 6 11670806 ח! זס)טוקוחס6 זטוסץ פַחהוס3!כ 065 .%ח9וה 3 01 5הסוצוסק הו9זו66 לס ץח ש זס שח/ ?05חה6 606 6חווזוה 656ח? חפועצצ ץ|קוחס6 1. חבר שלך סיים להתקין את 2000 פ8אוס6חו/ במחשב בביתו והוא מתקשר אליך כדי שתסייע לו להגדיר את אקג. כאשר אתה מבקש ממנו לפתוח את לוח הבקרה, ללחו לחיצה כפולה על הסמל פחסטק0 זסאוסק ולבחור בכרטיסיה 4% הוא אומר לך שלא קיימת אצלו כרטיסיה שכזו. מהי הסיבה הסבירה ביותר לכך שלא קיימת אצלו הכרטיסיה |יקג: 2 משתמשת מתקשרת בפניקה למרכז התמיכה. היא עסקה במשך 15 שעות בעריכת הצעה עסקית כלשהי. במהלך סוף השבוע נכנס הבוס שלה למשרד ובמשך 4 שעות עסק בעריכת אותה הצעה עסקית בדיוק. היא צריכה לסנכרן את הקבצים, אך אינה מעוניינת לאבד את העריכות שהיא ביצעה, או את אלו שביצע הבוס שלה. מה באפשרותה לעשות: 3. חברות טיסה מסחריות רבות דורשות מהטסיס במטוסיהן לכבות מחשבים ניידים במהלך חלקיס מסוימיס של הטיסה. האס העברת המחשב למצב 6פחזססוח תואמת לדרישות הבטיחות של חברת התעופה! מדוע כן או מדוע לאז 4 |8ה01655]0זק 2000 5אוססח!/\ פרק 11 יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-פוסעוופ שיעור 1 שימוש ב- זְסְאַָבּחִ3ּ1/! 6סועסספ וב- הסוזהּוח'ו10ח1 וח5%6ץ5 227 שיעור 2 הגדרה, ניטור, איתור וטיפול בתקלות בחתימות ב-5זסעווםפ 1 שיעור 3 הגדרת מחשבים מרובי מעבדים, וניטור ביצועי מערכת 0 שיעור 4 התקנה, ניהול, איתור וטיפול בתקלות פוסעוופ :24 שאלות סיכום 2 פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-5זפשוושם 245 אודות פרק זה אחד הכלים העיקריים ליישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקני חומרה וב-פזפטוזס (מנהלי התקנים) הוא זססַָּחִ3ּ1] 6סוע6כ, יישוס ח1-קְאַח5 אותו תמצא ב- 3 זססטקה ס6. פרק זה מציג את זססְאח8ּ1)] 66וצ6כ ומסביר כיצד להשתמש בו כדי לנהל ולאתר ולטפל בתקלות בהתקנים. הפרק יציג גס את יישוס ה-ח1-ק8ח5 של חסטאחזסזח1 5/5006 ויסביר כיצד הוא יוכל לסייע בידך לנהל את המערכת. תלמד כיצד להשתמש ב- ז806ח8 6סוע6, בתוכנית השירות 67066%0 6 ה6ס5ץ5 ובתוכנית השירות ח606800/ 6זטש8ח0ו5 6|]= כדי להגדיר, לנטר ולטפל בבעיות הקשורות בחתימת פזסטוזס. נושא נוסף שתלמד בפרק זה הוא השימוש ב- זסְאַהח8 60106 לשסם שדרוג המערכת שלך ממערכת של מעבד יחיד למערכת | מרובת | מעבדים, ותלמד ‏ כיצד להשתמש בתוכנית| השירות 6 06חה סוק ככלי לניטור ביצועי המערכת. לסיכוס, תלמד כיצד להתקין, להגדיר ולטפל בבעיות בהתקניס שוניס, כולל תמיכה בפקס, סורקים, מצלמות, התקני הצבעה (עכברים למיניהס), מודמים, התקני 058, התקני סז (פז8 0ס6ז9זח1 ח800ו15500), התקנים אלחוטיים ומקלדות. לפני שתתחיל להשלמת פרק זה צריך שיהיה ברשותך: > מחשב התואס לדרישות החומרה המינימליות. > מערכת הפעלה |8ח0ו655+סזק 2000 פצוססחו/ מותקנת במחשב זה. 6 |8ה01655]0זק 2000 5אוססח!\ שיעור 1: שימוש ב- זוְסְטַבּחב3ּ1/ 66וע6 וב- הסוזְהּוהו1010 וה5?5%6 שיעור זה מציג את 808061 06166 (מנהל ההתקנים) ומסביר כיצד תשתמש בו לצורך ניהול וטיפול בתקלות בהתקנים. שיעור זה גס מציג בפניך את חסוטפחז0)ח1 וח5/506, כיצד להשתמש בו וכיצד הוא יסייע לך לנהל את המערכת שלך. לאחר שיעור זה, תוכל = להשתמש ב- זסְַח8! 66וש6 כדי להגדיר ולטפל בתקלות בהתקנים. = להיעזר ב- חסוזאחוס)ח1 ה5/568 לצורך ניהול התקנים. זמן לימוד משוער: 30 דקות הכרת זסצבּהוּב3ּ1!] 66וע6 זִסְחָחהו! 260106 הוא אחד מיישומי ה-ח80-1ח5 אותס תמצא תחת פ!ססד וח506ץ5 בחלון 15 זס%)טקוה00. זִסַהְהַחה8וא 06וצ6כ₪ מספק לך תצוגה גרפית של החומרה המותקנת במחשב שלך (ראה תרשים 11.1) ומסייעת לך לנהל ולטפל בתקלות בו. השימוש ב- זחהְאַח18] 06וט₪6 הוא לשם ביטול (58996וכ), הסרה (ו₪פחוחט) ועדכון פזסטוזס (מנהלי התקנים). |>וםן)= = ה . - ]33 זס)טוקחוס:) 9 | ₪ | + = || אצ אב | 01 3 | וד טוקס ₪ ₪ ו 2 | |הם שחו ואט ומוה 2 5שוסבטב עבוקפום ₪ טּ 8סופו/ 53 ₪ פאז סה פס סי 8-29 !]חס 015% עספסו= 559-מ וז 018% עקטו] 69 וחטש ג דבה זה | 5-5 8 חן ו בחוזחוס זפוט חב שטוו 5-מ ו ₪ ו 305 אזסווו ו ₪8 ה ד 51 וא0ס] פוטס , - הז וז 00 הזה חב סבו הגופ 4 ₪ פע ₪ ₪ [|סס.]] ח06ח3306 4 זטוגוקוחס= 5 תסופע "| = זסוסו/ השעית ₪ ₪ מסווזזס!ח| ותסופע5 9 ו 5 ה 5חַ0.] 6סההחזס!זסק 8 ₪ םחה 8% [-) ]הזכ 15% 6 וז |8סופס 1 3 6 60/8016 ש ₪ פחסוזהסו|קק3 חב 5011065 רק ₪ תרשים 11.1 יישום ה-ח1-קח5 של זִסהַהּח3! 66וש6ס פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-5זפוועם | 247 הערה א ִססְבח18 666 פועל עם התקני קחק (עְגוק 6ַח3 סָטוק) והתקנים מיושנים (16086) הנתמכים על ידי גירסה 4.0 של דא פוסטח!\. ח3] 06ו/6 מסייע לך לקבוע אס החומרה המותקנת במחשב שלך פועלת כהלכה. הוא מציג רשימה של ההתקניס הבעייתיים, וכל התקן לו מוצמד דגלון מציג את מידע המצב התואס. 2000 פאוס4חו/ גס מספקת את פותרי בעיות החומרה (שז8או0ז₪3 5 טטטזד) כחלק ממערכת העזרה המקוונת, כדי לפתור בעיות חומרה. התקנת התקנים |8ח0ן0+655סזק 2000 פאוססחו/ תומכת בהתקני חומרה בתקן קחץ (עְבּוק 0ַח3 פָטוק). ברוב המקרים, ובתנאי שה-פזפטוזסם המתאימיס נמצאים בהישג יד ו-8105 המערכת תומך בתקן קחק, 2000 פוססחו/ תזהה, תתקין ותגדיר באופן אוטומטי את ההתקן העומד בתקן קחק. במקרים הנדיריס בהס התקן קח: אינו מזוהה, מותקן ומוגדר על ידי 2000 5אוססחו/ באופן אוטומטי, ובמקרה של התקניס מיושניסם אשר אינס בתקן >חק, אותס 0 פשעוססחו/ אינה אמורה לזהות, אתה יוזסם את תהליך ההתקנה באמצעות האשף 6 00/₪6000/6ה. כדי לקרוא בהרחבה לגבי התקנה אוטומטית של התקני חומרה בתקן קחק ואודות השימוש באשף 6ז8צו370 60/6 /00ה, קרא את פרק 3. הגדרה, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים כאשר אתה משנה באופן ידני את ההגדרות של התקן, 13800 6סוצ6 יכול לסייע לך להימנע מצרות ומתקלות. 1808061 060106 מאפשר לך לזהות משאבי מערכת פנויים, להקצות להתקן החומרה משאביס אלה, לבטל (01589!8) התקניס כדי לשחרר משאביס ולבצע הקצאה מחדש של משאביס בהס משתמש התקן מסוים, כדי לשחרר משאביס נחוציס. כדי שתוכל לשנות הקצאת משאבי חומרה, עליך להיכנס למערכת באמצעות חשבון החבר בקבוצת המשתמשים 150780075חווח0. אפילו אס אתה נכנס למערכת באמצעות חשבון 0ז1579חוהח0ה, אס המחשב שלך מחובר לרשת עלולה הגדרת מדיניות כלשהי ברשת למנוע ממך שינוי הגדרות משאביסם. אזהרה שינוי לא נכון של הגדרת משאבי התקנים עלול לגרום לחומרה שלך להפסיק לפעול ואף לגרום למחשב שלך להפסיק לעבוד לחלוטין. 0 פאוססחו/ מזהה באופן אוטומטי התקניס בתקן חק וממלאת אחר בקשות המשאביס שלהסם. אבל, הקצאת המשאבים בין התקני שחש אינה חקוקה בסלע. אס התקן 5א? אחר מבקש להקצות לו את אותס המשאביס שכבר הוקצו להתקן <חק אחר, שבה 2000 5שסטחו/ וממלאת את הבקשה, כדי לספק את כל דרישות הקצאת המשאביס של כל ההתקניס. 8 |8ה01655]0זק 2000 5אוססח]!\ לא מומלצ לשנות את הגדרת הקצאת המשאביס להתקן לחק, מפני ש- 2000 פשוספחו/ אינה יכולה למלא אחר בקשות הקצאת המשאבים, אס משאבים אלה כבר מוקציס להתקן חק אחר. ב- זְהַהּח8ו 66וצ6כ יש לכל התקן פאק כרטיסיה 665זט₪650 בתיבת הדו-שיח 6065סזק שלו. כדי לשחרר את הגדרות המשאביס שהקצאת באופן ידני ולאפשר ל- 2000 פשססחו/ לשוב ולתווך במשאבים, סמן בכרטיסיה 865007665 את תיבת הסימון 95חו56%0 6ו8ח0סזט 56. הערה להתקנים הנתמכים על ידי זא פשסטחוו גירסה 4.0 יש משאבים קבועים. הגדרות משאבים אלו מוגדרות, בדרך כלל, בעת ביצוע שדרוג מערכת 4.0 דא פוססחו\ ל- (008ו01055זק 2000 פשוספחו/ץ, אך תוכל גם להגדיר אותן בעצמך באמצעות האשף סא 00 6ז זוז שבלוח הבקרה. תוכל להשתמש ב- 1808061 106ש06 כדי להגדיר, לאתר ולטפל בתקלות כך: 1. לחץ לחיצה ימנית על סמל זססטקו 60 עו ומתפריט הקיצור בחר סְפַּחהּו!. מופיע החלון 38066 זססטקו ס6. 2 הרחב את הרשומה 00|5ד ח5/506 ולת על ז6הָהח₪18 66ועש6. 3. בחלונית הפרטים (פ261818) לחץ לחיצה כפולה על סוג ההתקן ולח לחיצה כפולה על ההתקן אותו אתה מעוניין להגדיר. מופיעה תיבת הדו-שיח 65ז6קסזק של ההתקן הנבחר. הכרטיסיות שיוצגו בתיבת הדו-שיח משתנות בהתאם להתקן, אך עשויות לכלול חלק מאלו המוזכרות בטבלה 11.1. 4. כדי להגדיר התקן, בחר בכרטיסיה המתאימה. כדי לאתר ולטפל בתקלה בהתקן לחץ על ז65000%6!פטסד בכרטיסיה |678ח06. טבלה 11.1 כרטיסיות בתיבת הדו-שיח פ6וסקסזק של התקן נבחר כרטיסיה פעולה זס 0/8660 | המאפייניסם הרשומיסם כאן ישתנו בהתאם לסוג ההתקן טס שנבחר. 5 |8ז6ח66 | מציגה את סוג ההתקן, יצרן ומיקומו. היא גס מציגה את מצב ההתקן ומספקת פותר בעיות (ז65000%6!פטסזד) אשר יסייע לך לפתור בעיות בהן אתה נתקל בעבודה עס ההתקן. פותר הבעיות מוביל אותך דרך סדרת שאלות מנחות המסייעות לקבוע את מהות התקלה ובסיוס התהליך מספק לך פתרון אפשרי לבעיה. 5 606 | המאפיינים הרשומים כאן ישתנו בהתאס לסוג ההתקן שנבחר. פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-5זפשוום ‏ 249 כרטיסיה זסצווס 5 +זסק 5 ₪5 פעולה מציגה את ספק ה-זפטוזס, תאריך ייצור של ה-זסטוזס, גרסת ה-זפטוזס ומי הוא החותם הדיגיטלי של ה-זפעוזם. כרטיסיה זו גס מספקת את שלושת הלחצניס הנוספים הבאים: זפטוזוס 65, ||מז5הוח( ו- 08%6כ זפטוזם. לחצניס אלה מאפשריס לך לקבל מידע נוסף אודות ה-זפטוזם, להסיר את התקנת ה-זפצוזס או לעדכן את ה-זפטוזס עס גירסה חדשה יותר שלו. מופיעה בתיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזס של יציאת תקשורת טזסק ה680וחטות ו ס6), מציגה ומאפשרת לך להגדיר את מהירות היציאה (005), זוגיות (שוזהּ?), סיביות עצירה (ק5%0 5) ובקרת זרימה (|סשח0ס6 שוסו=). מציגה אפשרויות הקובעות את האופן בו פאוססחו) משתמשת בהתקן. למשל, בכונן תקליטורים יכללו המאפייניס את האפשרות א6ַמש3|ק 60 |סופום סח3 סוחטוסש, אשר מאפשרת הפעלת ניגון דיגיטלי, ולא אנלוגי. הגדרות אלו קובעות כיצד משתמשת פוסטחו/ בכונן התקליטוריס כדי להשמיע קול מתקליטור שמע. מציגה את סוג המשאב ואת הגדרותיו, האס קיימות התנגשויות בין משאביס והאס באפשרותך לבצע שינוי ידני של הגדרות. שימוש ב-ח1-כְב3ח5 של הסוזְהּוח'וס10ח1 וה5%6ץ5 8000 070+ח1 וה5/506 הוא יישוס חִ1-קְח5 אותו תוכל להוסיף ל-6!א מותאמת כדי שתוכל לנהל התקנים על ידי איסוף וצפייה בנתוני תצורת המערכת שלך. כדי להשתמש ב- ח00ו07780)ח1 5/5056 פתח את 6ווא, צור 6וא מותאמת והוסף לה את ה-ח1-ק8ח5 של חסטאוזס)ח1 5/5068 (ראה תרשיסם 11.2). כאשר אתה מוסיף ח1-קְ8ח5 ל-6אוו מותאמת, אתה יכול לגרוס לה להתרכז ב- 6חו₪860 |1068 (המחשב הנוכתי) או ב- 6חוח186] 6ז0ח6 (מחשב מרוחק). ה-ח1-קְח5 של הסה זס)ח1 הוה6זפץ5 גס יסייע לך לאתר ולטפל בתקלות. למידע נוסף אודות 16 מותאמות, פנה לפרק 2. 200 |008ו655+סזק 2000 פאוססחו/ |א|פן- | ₪ | ₪ ₪ ם | ₪ ₪ ₪ || 9 | ₪ ף] 5 )| םפו | + > | 5 >68זסץם = | אושוע הסוס | [04/] שופוובקוחסס זס 3/5332 זס 16 013500 הטוספ 5 [6חב 2 5 0] עזבחחוזק 14 הסוובחחזסח! וח516ע5 68-ו 038 05| עז0003 5 15 זו 5 5908 [-) [%ז-39058] ₪!4 ד |סק 10/100 1 אחו הפו הזס3 10 65 6ז וז [ 2-6 [ע02-88 1/ 01 1) סע א 5/2 ה6סהבחח= זמ/סוק 1 וזב 15/5סווחסס = [0011] ]סל סוה סוחוחוחס0) 4 בווס ב [20%42] ]וס 5 סו 0וחטתזתחס) 3 6 סוס ב זפ|וסזוהס6 015% עסקט!] 51800310 6 סו []] %סס!ס שחזן! 7168 24005 5910 8 וצ זז ₪363 סמפוחגו! 33 וס ב גוס 001 25/2 1.0 12 ו |< |וםן|=. [95 זט 050 פזבשחזב1)חסווהחוזס!ח! ה516ע0015 6וס5חס:)] - הסווּחוזס!ה! 516₪ע5 7" | אוסטחוצ = 0|6פחסם | 8 | 300065 [ 0908 סוה 506 0-מ 5 זפוטוקא = פהזפוחו [-) תרשים 11.2 יישום ה-ח1-קח5 של חסוזהחזס)ח1 5/5065 טבלה 11.2 מציגה את הרכיביס של יישוס ה-ח1-קהח5 של הסה זס)ח1 וח506ץ5. טבלה 11.2 רכיבי חסטפחזזסזח1 5506 רכיב ץוח 5 וח5%6ץ5 ]43 0/6 5 605 +חסרחסזועטח= 500876 תיאור מציג מידע כגון מערכת ההפעלה, מספר הגירסה של מערכת ההפעלה ויצרן מערכת ההפעלה. הוא מציג את שס 6)8105! של המחשב, את יצרן המחשב, מספר דגם וסוג המחשב, וגם מידע לגבי המעבד וה-8105. מעבר לכך מוצגת כאן תיקיית ההתקנה, נתוני אזור הזמן, ויכרון וזח כללי וכמות ומינה, כמות זיכרון וירטואלי כללית וומינה ואת גודל הקוב 08060!6.5/5. מציג את הגדרות משאבי החומרה כגון התנגשויות או שיתוף משאבים, גואם, 1805, כתובות 1/0 וכתובות זיכרון. מציג מידע אודות תצורה ומצב התקניס הנמצאים בקטגוריות הבאות: מולטימדיה, תצוגה, אינפרא-אדוס, קלט, מודמים, רשת, יציאות, אמצעי אחסון, הדפסה, התקנים בעייתיים ו-058. מציג מה טעון בזיכרון בכל רגע נתון. כולל פזסטוזס, משתני סביבה, חיבורי רשת, משימות ושירותיס הטעוניס לציכרון. פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-5ז6שוום 251 רכיב תיאור 5 זסזס|קא= %6706%ח1 | מציג את נתוני ההגדרה של זפזסוקאם 6%חזסשח1. התקציר מציג את הגירסה, ה-6ווט8, מזאהה מוצר, מיקוס התקנה, שפה ועוצמת הצפנה. בנוסף מוצגת גס רשימת שיוכי קבציס ומספרי גרסאות, הגדרות התחברות, 6860100 קבצים ואבטחה. תרגול: שימוש ב- זוסטָבּחבּו 66ועטספ וב- הסוזבּוח'וס1ה1 וה55%6 בתרגול גה תשתמש ב- זְִ6סָהּח8ּ!] 66וש26 וב- הסספוחזוס1ח1 וח5/5%6 כדי לנטר ולסקור את תצורת המערכת שלך. בנוסף, תשתמש גסם בפותר הבעיות (ו66ססח65!טטסזד) כדי לדמות פתרון בעיה בכונן הדיסק הקשיח. תרגיל 1: שימוש ב- וזסְאַָבּח3ּ1! 6סוש6כ כדי לסקור התקנים ואז לאתר ולטפל בבעיה בהתקן בתרגיל זה תתרגל את השימוש ב- זְסַאפָהח18) 6106 לשס סקירת ההתקנים במערכת שלך וכדי לבחון את מצבס. בנוסף תשתמש ב- זִהַבּחגּ] 6סוט6 כדי לדמות איתור וטיפול ברצף התקני 5051 (חו8ח6 5651) בו חסרה טרמינציה. > 1 כדי להשתמש ב- וסְטָבּח3ּ1!] 66וע6 לחץ לחיצה ימנית על סמל זססטקו 60 שו ומתפריט הקיצור בחר סְפַּחהּו!. מופיע החלון 1808960606 זסזטקח ס6. תחת 10015 הח506ץ5, לתף על זסהְבּחגו!] ססועסש. . בחלונית הפרטיס לחץ לחיצה כפולה על פפטוזס 15% ולחץ לחיצה כפולה על אחד מכונני הדיסק הקשיתח המופיעים ברשימה. מופיעה תיבת הדו-שיח 65שז6קסזק ובכרטיסיה |8ז6ח06 מוצג 500005 6סוצ6ס המציין בעיות בהתקן גה, אס קיימות. . לחצ על ז00%6ח65!פטסזד (בדרך כלל תעשה ואת רק במידה וקייס רמז לכך שמשהו לא תקין בהתקן זה). שים לב שמופעלת מערכת העזרה המקוונת ובה מופיע זס)ססח65!טטסזד 65טוזס. פותר הבעיות מדריך אותך באמצעות סדרת שאלות מנחות כדי לסייע לך לפתור את הבעיה בה נתקלת. 2 ||8ה01655]0זק 2000 5אוססח!\ . לחץ על 016 015% סקסו זס 6עזם זבה עו חסוצו השופסזק 3 פַהוטהח וח'1 ולתצ +%א. . לח על 166ש06 5051 8 חזוצ חזס|פסזכ 8 פַהוטהח וח'1 ,65ץ. כעת אתה נשאל ?ח6081 5051 6 6החווחזס+ טסץ הסחצו אזסצו 166צ00 זטסץ 65סס. . לח על 68וסצו 064166 ץוח ,65ץ ולת זאסא. אס הבעיה שלך היתה קשורה לרצף התקני 5051 בו חסרה טרמינציה, כבר חיית פותר אותה ללא כל קושי. . סגור את מערכת העזרה המקוונת, סגור את תיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזס של כונן הדיסק הקשית הנבחר וסגור את חלון ח6חִ6ְרָהח8! זס)טקו ס6. תרגיל 2: שימוש ב- חסושהּוח'וס)ח1 וח5%6ץ5 בתרגיל וה תתרגל את השימוש ב- הססהחזסוח1 556 כדי לצפות במידע אודות המחשב שלך. > 1 כדי להשתמש ב- חסוזהּוחזוס)ה1 וה5%6ץ5 צור %6ן] מותאמת אישית והוסף לה את יישוס ה-1-קאח5 של 5/5060 חסטהוזס+ח1, כאשר הוא מתרכז במחשב המקומי. . לחץ לחיצה כפולה על חסוזהוזוסוח1 ה5/5%6 ב- 66ד 6ואוז. שיס לב שמופיעה ההודעה חסטהחזס)ח1 5506 (חוח₪60765 בחלונית הפרטים, בעוד ש- חסוהחזזסזח1 וח5/5%6 יוצר תמונת מצב עדכנית של תצורת המערכת. . סקור את המידע המוצג בחלונית הפרטים. . בחלונית הפרטים, לח לחיצה כפולה על 865007665 6ז8ו370 ואז לח לחיצה כפולה על 1805. האס קיימיס 1805 משותפים!: . בחלונית 6וי1א, לחץ לחיצה כפולה על %חסוחחסזוטחם 6זה8ש50/0 ואז לח לחיצה כפולה על 065וע507. . סקור אילו שירותים פעיליס ואילו שירותים נעצרו. שמור את ה-8₪6₪6 המותאמת המכילה ‏ את יישום ה-[-קְחה5 | של הסוט8וזסזח1 וח5%6/ץ5 בשס חהסטהוזס+ח1 וח6ז5ץ5 וסגור אותה. סיכום שיעור בשיעור זה למדת אודות שני יישומי ח1-כְהח5 של 2000 פאוסבחו/ : זסְסְהח18] 6סוצסס ו- הסוסה ווס+ה1 וח6ל5ץ5. למדת כיצד להשתמש ב- זִסְהַהּח18] 66וצ06 כדי להגדיר ולאתר תקלות בהתקנים. למדת גס כיצד להיעזר ב- הסטאוחזס/ח1 וח6ז5/5 כדי לאסוף ולהציג מידע אודות תצורת המערכת שלך וכדי לסייע לך לנהל ולאתר תקלות בה. פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-5זפשוועם 253 שיעור 2: הגדרה, ניטור, איתור וטיפול בתקלות בחתימות ב-פוסצוום פזסשוזסם וקבצי מערכת ההפעלה של 2000 פשספחו/ מקבלים מ-א167050 חתימה דיגיטלית, כדי להבטיח את איכותס. ב- זסְסְהּח18] 66וצ06 תוכל לבחון את הכרטיסיה זסשוזם כדי לוודא שהחתימה הדיגיטלית של ה-זפטוזם המותקן הוא נכון. יישומיס אחדיסם דורסיס קבציס קיימים של מערכת ההפעלה כחלק מתהליך ההתקנה שלהם. קבציס אלה עלולים לגרוס לשגיאות מערכת אותן קשה מאוד לאתר, וקשה גס לטפל בהן. 670504 הפכה את תהליך המעקב, איתור וטיפול בתקלות בקבציס שהוחלפו לפשוט, על ידי חתימת קבצי המערכת המקוריים ועל ידי כך שהיא מאפשרת לך לזהות בקלות את החתימה. לאחר שיעור זה, תוכל = להגדיר את חתימת ה-זסעוזס. = לתאר את תוכנית השירות ז6669ח6 6!ו= ה6ס5ץ5 (5=6) וכיצד להשתמש בה לצורך וידוא וטיפול בחתימות פזסטוזס. .= להיעזר בתוכנית השירות ה6006800/ ס6זטסהַחףו5 פשססחו/ כדי לנטר, לאתר ולטפל בחתימות פזסטוזס. זמן לימוד משוער: 20 דקות הגדרת חתימת וסטוזופ כדי להגדיר כיצד תגיב המערכת לקבציס לא חתומיס, פתח את לוח הבקרה, לחצ לחיצה כפולה על 5506 ובחר בכרטיסיה 6זהּאו0ז8. לח על 8ַחוח9ו5 זפצוזסם כדי להציג את תיבת הדו-שיח פחסשקס 8חח519 זפטוזס (ראה תרשים 11.3). 4 |1ה01655|]0זק 2000 5אוססח]!\ |<|?. פחסוז 0 נַחוחםו5 זסצוזם שזב 00 2000 פאוסטחו// ה חס ₪85 [3 , עפוזסססחו זוסח? שזטפחט סד בחוזנום ופי ]63ב החססטב זב בחב ס5סיסווי] עס בפחטו5 עווהּוְוט .56 !וו 005חו5650 הסוס הוז/י החואוס|ום] שר , 50/9376 אופח |/558ח! טפ הפח/א 6 671630 זב חטו5 שו = 6זח0ו5 ₪6 0 603701555 ,65 3 |558ח1 - 6'וסתטָז 7+ 6 הסוח חב הַחוו5-31חו 6וס/טפ 5ַהַ6553 ב עב|קפו - הזב + 5 6חהופח ]ס חסו553|!3חו זהפעפזם - טסוט 7 חסוזקס 360 ז5וחוחח ג -ן 0630 5555 35 בַחו5060 עוקקה ‏ שן תרשים 11.3 הגדרת חתימת זסעוזס כדי להגדיר את חתימת ה-זפטוזס עומדות בפניך שלוש אפשרויות: * 10076 אפשרות זו מאפשרת להתקין כל קובצ, ללא קשר לחתימה הדיגיטלית שלו, או לחוסר בחתימה. > חז אפשרות זו מציגה הודעת אוהרה לפני שיתאפשר לתוכנית התקנה להתקין קוב שאינו חתוס. זו אפשרות ברירת המחדל. > א06!₪ אפשרות זו מונעת את התקנת הקבצים שאינס חתומיס. אם אתה מחובר למערכת כ- ז5078%0וחווח0ה או כחבר בקבוצה 5ז578%0וחוחחה, תוכל לבחור באפשרות %|06/80 5506 85 45ח5601 שומְקה, כדי להחיל את הגדרת חתימת הקבציס שלך על כל משתמש הנכנס למערכת זו. ניטור, איתור וטיפול בחתימות יוסטווס תוכל להיעזר ב- זסְהַהַח8! 601606 כדי לעקוב אחר חתימות דיגיטליות של קבצים. 0 פוסשחו/ גס מספקת את 56, תוכנית שירות המופעלת משורת הפקודה בה תוכל להיעזר כדי לבדוק את החתימה הדיגיטלית של קבציס. תחביר הפקודה של תוכנית השירות ז6א66ח6 6!ן= 556 הוא כזה: [80|6ח6/] [6וטף/] [|66ח68/] [000%ח568/] [66ח0ח568/] [שוסחחה56/] 566 [א=68676526/] [8668606זטס/] טבלה 11.3 מסבירה את הפרמטרים האפשריים של ז606666 6!=₪ וח506ץ5. פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-5זפשוושם 255 טבלה 11.3 פרמטרים של ז8660ה6 6!ן= 5/5060 פרמטר צוסחח568/ 6 0% /66[ וט 6 טס א=686065]26/ תיאור גורס לתוכנית השירות ז6066%6 116 הח6ז5ץ5 לסרוק את כל קבצי המערכת המוגניס באופן מיידי גורס לתוכנית השירות ז6א6066 16 הח6ז5ץ5 לסרוק את כל קבצי המערכת המוגניס בפעס הבאה בה המערכת מאותחלת גורס לתוכנית השירות ז6א6066 116 הח6ז5ץ5 לסרוק את כל קבצי המערכת המוגניס בכל פעס שהמערכת מאותחלת מבטל את כל הסריקות הממתינות של קבצי המערכת המוגניס מחליף את כל הגרסאות הלא נכונות של קבצי מערכת מוגניס, מבלי להתריע על כך בפני המשתמש מחזיר את חס60סלסזק 6|₪ פאוסחו/ לתפקוד רגיל, מתריע בפני המשתמש לשחזר קבצי מערכת מוגניס כאשר מזוהיס קבצים שגרסתם אינה נכונה מוחק את מטמון הקבציס וסורק את כל קבצי המערכת המוגנים באופו מיידי מגדיר את גודל מטמון הקבציס שימוש ב- חסוסבּסו1ווס/ 50036 ₪6 0 פצוסטחו) גס מספקת תוכנית שירות בשס ח686800/ 6ז800ח4ו5 6ו=. כדי להשתמש בתוכנית שירות זו לח על +50, לחץ חטח, בתיבה ח6ק0 הקלד 6111ע519 והקש ז6זחם. לאחר שמופעלת תוכנית השירות ח61060800/ 6זנ80ח0ו5 ₪6 תוכל ללחו על 40/80660 כדי להגדיר את אפשרויות האימות. תוכנית השירות מאפשרת לך לסקור את שס הקובצ, מיקומו, התאריך בו נערך שינוי בקובץ, סוג הקובצ ומספר הגירסה. תרגול: שימוש בתוכנית השירות הסוז63ו1ווס / 51070316 5שססחו/ בתרגול גה תשתמש בתוכנית השירות ח676800/ 51086 ₪6 (6צףו5) כדי לנטר ולאבחן חתימות ב-פופעוזסם במערכת שלך. 6 |1ה01655]0זק 2000 5אוססח!\ כדי להשתמש ב- ]וסע51 לח +5581, לחץ חטוח, בתיבה ח6ק0 הקלד )6ש9ו5 והקש זסטחם. מופיעה תיבת הדו-שית ח66800/ 6ז 508 6וו=. לחצ ₪0/88660. מופיעה תיבת הדו-שית ח660800/ 6זנ80ח510 6 סססַחהע0ה ובה הכרטיסיה 56876 פעילה. שיס לב, כברירת מחדל - אם קיימיס קבצי מערכת שאינס חתומים ניתנת לך התרעה מיידית. שים לב גס שבאפשרותך לבחור ז006 זס? %סס 1 50 ץ||09ופו %סה 6ז8 8%ו₪ 8!65. הגדרה זו גורמת לתוכנית השירות 616800 510086076 ₪116 לבדוק גס קבציס שאינס קבצי מערכת, כדי לבחון אס הס חתומיס בחתימה דיגיטלית. אס אתה בוחר באפשרות זו, תוכל לציין פרמטריס לחיפוש עבור הקבצים אותס אתה מעוניין לבדוק. . השאר את הגדרת ברירת המחדל, 54060 +0ח 6זה 65| הה506ש5 ץחב 11 6 ץ)חסוז, ובחר בכרטיסיה פַחו099. שיס לב, כברירת מחדל תוכנית השירות ח1!6800זפ/ 6זַז510088 ₪6 שומרת את יומן אימות קבצי המערכת לקובצ יומן בשס 0ס.519/61. . השאר את הגדרות ברירת המחדל כפי שהן, ולחצ 0% כדי לסגור את תיבת הדו-שית ח6680/ 6ז8חף/5 6 0866 . בתיבת הדו-שיח ח671608000/ 5100866 116 לת 5686. כאשר תוכנית השירות מסיימת את בדיקתה, ואס אותרו קבציס שאינס חתומיס, מופיע חלון ₪650|6₪ 608068008 סְזְנסְפַתַ8ו5. אחרת, תופיע הודעה בה נאמר שהקבציס במערכת נסרקו וכל החתימות הדיגיטליות אומתו. . אם מופיע החלון 650/65 616080070 6זטסְהח0ו5, סקור את התוצאות ואז לתחצ 6 כדי לסגור את החלון. אחרת, לחצ 06 כדי לסגור את תיבת ההודעה. . לח 01056 כדי לצאת מתוכנית השירות ח616800/ 6זט80ח0ו5 6ו=. סיכום שיעור בשיעור וה למדת אודות שתי תוכניות שירות המוודאות את החתימה הדיגיטלית של קבצי המערכת. האחת היא תוכנית שורת פקודה : ז60060%6 1!6= ה5/506. לתוכנית זו יש מספר פרמטרים המאפשרים לך לשלוט באופן בו תופעל התוכנית. תוכנית השירות השנייה היא תוכנית חלונאית בשס ח66800/ 6זטז8ח0ו5 6!ו₪. תרגלת ניטור, איתור וטיפול בחתימות דיגיטליות באמצעות תוכנית השירות ח6680₪00/ 6זטז8ח510 6ו=. פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-פזפשוום 257 שיעור 3: הגדרת מחשבים מרובי מעבדים, וניטור ביצועי מערכת שיעור ה מסביר כיצד להשתמש ב- זסחָהַח13] 66וצ₪6 כדי לשדרג את המערכת שלך ממערכת בעלת מעבד יחיד למערכת מרובת מעבדים. הוא גם מציג את 6 866 ז0+ו6ק ומסביר כיצד להשתמש בו כדי לנטר את ביצועי המערכת. לאחר שיעור זה, תוכל = להשתמש ב- ז800ח18 66וצ6כ כדי לעדכן פופטוזס. = להשתמש ב-ז6ִסְ88ח18] 06וש6כ כדי לשדרג מחשב בעל מעבד יחיד למערכת מרובת מעבדים. = להשתמש ב- 600506 66חאזסזוטק כדי לנטר את המערכת שלך. זמן לימוד משוער: 20 דקות 9חו|563 הוספת מעבד למערכת שלך לשס שיפור ביצועים נקרא פַחו|508. נושא זה הוא יותר בתחוס מערכות ההפעלה ממשפחת שרתי 2000 פווספחו/ מאשר בתחוס מערכת ההפעלה |016551008זק 2000 פאוססחו\, | מפני שמערכות מרובות מעבדיסם משמשות בעיקר עבור יישומיס הדורשיס משאבי מעבד רבים, כגון אלה שניתן למצוא בשרתי מסדי נתוניס או שרתי אינטרנט. אבל, כל מחשב בו פועלים יישומים הדורשים כושר מחשוב חזק, כגון יישומיס מדעייס או פיננסייס ותוכנות העוסקות בחישוביס גרפייס מורכבים, כגון תוכנות 680 למיניהן, יפעלו טוב יותר במערכות בהן מספר מעבדיס. עדכון 5זסצווס כדי לעדכן פזפווזסם אתה משתמש ב- זסְאַהח18) 6סוע6כ. עדכון פזפטוזס יש לבצע כאשר מופצת גירסה חדשה יותר של אותו זסטוזס. בנוסף, עליך לעדכן את ה-פזסטוזס המותקניס כדי להמיר את המחשב שלך ממערכת התומכת במעבד יחיד למערכת מרובת מעבדיס. פעל על פי הצעדים הבאים כדי לשדרג את ה-פזשעוזס הטעוניס במחשב, כדי שהוא יוכל לתפקד כראוי בסביבה מרובת מעבדים. אזהרה הליך זה משדרג רק את ה-זפווזם במחשב שלך. אם במחשב שלך מותקן רק מעבד אחד, עדכון ה-זפווזס לא יהפוך אותו למחשב מרובה מעבדים. לאמיתו של דבר, אם תעדכן את ה-זפשחס במחשב בעל מעבד יחיד ל-זפוזם של מערכת מרובת מעבדים - המחשב יפסיק לתפקד. 8 |8ה01655]0זק 2000 5אוססח!\ 1. פתח את 1808061 06106 ולתצ לחיצה כפולה על זסזטקו 60. 2. לח לחיצה ימנית על הדגס המתאיס ולתצ 65וו6קסזק. 3 בכרטיסיה זפטוזם לח על זסטוזכ 086כט. מופיע הדף 0ז28ו/ ]סעוכ 6סוצ6 806זפק סד סד 6והססוס/. 4. לתא זאסא. מופיע הדף פזסטוזכ 66וע6 6זהששזבר ||בספחז. 5. לחצ על לחצן האפשרויות 1 50 06166 15 זס] 5וסטוזם חצוסחא 6ח0 01 15% 3 עְהוספוס זסעוז 5060166 8 600056 ח68 ולתצ )אס). מופיע הדף זסעוזכ 26106 ₪ 5666. 6. לח על 6!855 060166 015 )0 6ז8אוס בח || אוסח5. 7. מהרשימה ז6ז18600ח13] בחר את היצרן המתאיס. 8 מהרשימה 00615 בחר את דגס המחשב המתאים ולת אא6ו. ייתכן שתופיע הודעת אוהרה, פחוחז3ּ) זסטוזם 6ז08ק המציינת ש-פאוססחו/ אינה יכולה לוודא בביטחה שה-זפטוזשם שאתה מבקש להתקין אכן תואס לחומרה שברשותך, וכי התקנתו עלולה לגרום למערכת שלך להפוך ללא יציבה או שלא לתפקד כלל. אם אתה בטוח שברצונך להמשיך לתא 65ץ. אחרת, לתצ סוא. 9. לחף )א6א ואחר כך לתף הפוחום. שימוש ב- 60750!6 6ס6חבּוחיוס+וס6ק לניטור ביצועי המערכת תוכל לנטר את מערכת ק5 (0ח6655סזקט!טו 66ההתץ5) שלך באמצעות ה- 6 606 והמוניס שלו. 60050!6 6סחאוחזסזז6ק יסיייע לך למדוד את יעילות המחשב, ובתוך כדי כך גס לאתר ולפתור בעיות קיימות או אפשריות. ב- 60050|6 0671078066 קיימיס מספר מונים עבור כל אובייקט. טבלה 11.4 מתארת חלק מהאובייקטים הזמיניס. טבלה 11.4 אובייקטים של 600506 66חהוזסזוסק אובייקט תיאור 6 מנטר את מטמון קבצי המערכת המשמש לחציצה פיסית של נתוני התקנים. ?סוחס מנטר את הזיכרון הפיסי והווירטואלי במחשב. פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-5זפשוום 259 אובייקט תיאור אפוסוּסופשְחק | מנטר את כונן הדיסק הקשית כיתחידה אחת. סק מנטר מעבדיס. הוספת מונים הוספת מונים לאובייקט, כגון אלו המתואריס בטבלה 11.4, מאפשרת לך לעקוב אחר היבטיס שוניס של האובייקט. תוכל להשתמש בצעדים כדי להוסיף מוניס לאובייקט ב- 60050!6 66ח8וס+וטק. 1 לחץ 506, הצבע על פתחפזחסזק, הצבע על 1005 5780/6!חוח0 ולתצ על 6ח וז ס+וסק. מופעל 0005016 66חהחזס)זסק. . בחלק התחתון של החלון לח לחיצה ימנית על 5ז6זחטס6, ומתפריט הקיצור בחר 5 חס 00 מופיעה תיבת הדו-שית 5זסזחטס6 ₪00. . בתיבה 0016 06ח8ז0+ופק בחר מהרשימה הנפתחת את האובייקט לגביו אתה מעונייו להוסיף מוניס. . ודא שלחצן האפשרויות 115% וחסז 5ז6זחט60 561606 מסומן. אתה יכול לבחור להוסיף את כל המוניס, אך בדרך כלל מה שיתקבל הוא כמות גדולה מדי של נתוניס משתוכל להתמודד איתס או משתוכל לפענח. . בחר מונה מהרשימה ולתצ ₪00. להצגת הסבר אודות מונה, לת עליו ולח חובּ!סאם. הערה אם אתה מעוניין להוסיף מספר מונים בו-זמנית, תוכל ללחוץ על מקש 601 ולהחזיק אותו לחוץ, ואז לבחור את המונים הרצויים מהרשימה. אם אתה מעוניין לבחור מספר מונים המופיעים בסדר רציף ברשימה, תוכל להיעזר במקש אוח5. לחץ על המונה הראשון שאתה מעוניין לבחור, החזק את מקש אוח5 לחוץ ולחץ על המונה האחרון בקבוצה שאתה מעוניין לבחור. כל המונים שבין הראשון והאחרון נבחרו באופן אוטומטי. . לאחר שהשלמת את בחירת האובייקטים והמוניס הרצויים לך, לח 6056 כדי לשוב לחלון 000506 6סחהוחזס)זסק. טבלה 11.5 מסבירה חלק מהמונים שאתה עשוי למצוא כיעילים לצורך הערכת ביצועי המערכת שלך. 0 |1ה01655|]0זק 2000 5אוססח]!\ טבלה 11.5 מוני ביצועים מונה תחת ז66550סזק בחר 6חו ‏ 270665507 9% תחת ז66550סזק בחר חוד 6קכ % תחת ז66550סזק בחר 6 תחת 5/5906 בחר 6 "066550זק החש | תיאור אחוז הזמן בו עוסק המעבד בהפעלת מטלה פעילה (10!6-חס 06א) ; מונה זה מציין את אחוז הזמן שהמעבד פעיל. במהלך פעולות מסוימות יכול מונה זה להגיע ל- 100%. ומניס אלה של 100 אחוזי פעילות צריכיס להתרחש רק לעיתים, ואינס אמוריס להצביע על כמות הפעילות הרגילה של המעבד. קובע כמה ומן משקיע המעבד בעיבוד 65:כ (6067760כ 5) 66006סזק). 65-כ הן פסיקות תוכנה (50/0816 65 טז6ח1) או משימה הדורשות עיבוד מיידי, דבר הגורס למשימות אחרות לקבל קדימות נמוכה יותר. 565 מייצגות עיבוד נוסף של בקשות מצד לקוחות. המספר הממוצע של פסיקות חומרה אותן המעבד מקבל ומעבד בכל שנייה. מונה וה אינו כולל 65קפ. ערך מונה זה מצביע על פעילות התקניס המחוללים פסיקות, כגון שעון המערכת, עכבר, כרטיסי רשת והתקני ציוד היקפי אחריס. אס הערך עבור צאמן המעבד (6חוד זס6550ססזק) גבוה מ-90 אחוז והערך של פסיקה לשנייה (5/5660וקטזז6זח1) גבוה מ-15 אחוז, רביס הסיכוייס שלמעבד ה דרושה עזרה כדי לטפל בעומס הפסיקות. מספר המטלות (6805זחד) שבתור המעבד (606ט0 ז66550סזק). לוּמן מעבד יש תור יחיד, אפילו במערכות מרובות מעבדים. תור מעבד מעוכב שערכו גדול משתי מטלות בהמתנה מצביע, בדרך כלל, על כך שהמעבד גורס לבעיה ביחס לכלל ביצועי המערכת. הערה השדרוג למערכת מרובת מעבדים יכול לגרום להגדלת העומס על משאבי מערכת אחרים. ייתכן שתצטרך להגדיל משאבי מערכת נוספים, כגון נפחי דיסק, זיכרון ורכיבי רשת, כדי לנצל במלואו את תהליך ה- 9ַחו|508. פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-5ז6שוושם 261 סיכום שיעור בשיעור גה למדת אודות תהליך ה- פַחו|569, המתאר את תהליך הוספת מעבדיס למערכת שלך לשס שיפור ביצועיה. פַחו|568 הוא בדרך כלל נושא הנדון כאשר מדובר במערכות שרתי 2000 פאוססחו/), יותר מאשר בתחוס |8חסו1655סזק 2000 פצוסבחוצ, מפני שהשימוש במערכות מרובות מעבדים נפוץ יותר בסביבה בה מתבצעת עבודה הדורשת כוח מחשוב רב, כגון שרתי מסדי נתוניס ושרתי אינטרנט. למדת גס כיצד להשתמש ב- זְִסְחְּח8ּ1!] 06106 כדי לשדרג פופטוזס, כאשר מופצת גירסה חדשה יותר שלהם. בנוסף, שדרגת את ה-פופטוזם במערכת שלך ובכך הפכת אותה ממערכת התומכת במעבד יחיד למערכת מרובת מעבדים. בנוסף לכך, למדת שבאפשרותך להשתמש ב- 600506 66ח8זסזו6ק ובמוניס שלה, כדי לנטר את ביצועי מערכת ק51 שלך. 600506 66ח8ז0+וסק מסייע לך למדוד את יעילות המחשב שלך ולאתר ולפתור בעיות שקיימות כעת או בעיות אפשריות. הוספת מוניס לאובייקט מאפשרת לך לעקוב אחר היבטים שוניס של אותו אובייקט. 2 (|חה0ס(|01655זק 2000 5אוססח!\ שיעור 4: התקנה, ניהול, איתור וטיפול בתקלות פוסצוופם שיעור וה יסביר כיצד להתקין, להגדיר, לאתר ולטפל בתקלות בהתקניס השונים, כולל תמיכה בפקס ובעכבר. לאחר שיעור זה, תוכל = להגדיר, לאתר ולטפל בתקלות בתמיכה בפקס. = לנהל, לאתר ולטפל בתקלות בהתקני 1/0. זמן לימוד משוער: 15 דקות הגדרה, איתור וטיפול בתקלות בתמיכה בפקס אם יש ברשותך התקן פקס, כגון פקס מודם מותקן במערכת, יופיע בלוח הבקרה הסמל א8". תוכל להיעזר בסמל א8"] שבלוח הבקרה כדי להוסיף, לנטר, לאתר ולטפל בתקלות בהתקני הפקס, כולל פקס מודם או מדפסות פקס. לח לחיצה ימנית על הסמל א8" ובחר בכרטיסיה 5ח₪0ק0 0/8060 הערה הכרטיסיה פ5חסטק0 6ַססחַ8ש0 מופיעה רק כאשר אתה נכנס למחשב באמצעות חשבון זסז3פוחווחטה, או באמצעות חשבון לו יש הרשאות זסו508וחוחח0ה. שלוש האפשרויות הבאות זמינות בכרטיסיה 05 ק0 660ח₪0/8. + 607050!6 זַחסוחִ6ְחַהּח3ּ1] 5067/1065 אה" ה6ק0 מאפשרת לך לצפות בכל התקני הפקס המותקניס במערכת ולשנות מאפייניס כלשהס בכל אחד מהתקנים אלה. > כ!16] +ה6וח6 1330 5067/1065 אב" ח6ק0 מאפשרת לך להפעיל חסו5655 עזרה עבור 60050|6 %ה13080606!] 5607/1665 אה הסקס. > זסחוזק אה" 3 8660 מאפשרת לך להתקין מדפסת פקס חדשה. שימוש ב- 050!6ח60 +חסוחסהַהּחב3ּ1)!] 50/1665 אב באמצעות החלון זח6חח306ח18 5687/1065 8% תוכל לנהל את התמיכה בפקס במערכת המקומית שלך, או במחשבים אחריס ברשת. כברירת מחדל מוגדר המחשב לקבלת פקסים, לא לשליחתם. הפעולות הכלולות בחלון +ח13806706! 5617/1665 אפ כוללות : *> הגדרת התקני הפקס שלך לקבלת פקסים. פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-5זפשוום 263 > שינוי הגדרות האבטחה של משתמשים. > הגדרת מספר הצלצולים לפני שהתקן הפקס יענה לקבלת פקס. > הגדרת מספר הניסיונות החוזריס לשליחת פקס לפני שהניסיון יוגדר כנכשל. > הגדרת מיקוס אחסונס של פקסים יוצאים ונכנסים. האפשרות כ|6 806060%ח18] 5067/1005 אה" ח6ק0 מספקת עזרה מקוונת עבור חלון ח8] 5067/1065 א8=. תוכל להיעזר באפשרות השלישית, זסזחוזק א8=] 8 00, כדי להתקין מדפסת פקס חדשה. מדפסת הפקס החדשה שתתקין תופיע בתיקיה פזסזחוזס. שליחת מסמך בפקס תוכל להשתמש בכל יישוס חלונאי הכולל את הפקודה זחוזק כדי לשגר באמצעותו פקס. פתח את תפריט ₪6 ובחר באפשרות ש6חוזק כדי לפתותח את תיבת הדו-שית שחוזס. מרשימת המדפסות בחר את מדפסת הפקס ולתצ זחוזק כדי לפתוח את האשף 5800 8%ז. האשף ידריך אותך בביצוע כל יתר ההגדרות הנדרשות ויסייע לך לשלוח את הפקס שלך. ניטור פקס בלוח הבקרה לח לחיצה על הסמל א8= ובחר בכרטיסיה זסזוחסו 5080₪05. ודא שתיבת הסימון זסטוחסוח 500005 6ח% עְ8!קפום מסומנת ולח 06. אפשרות זו מציגה את תיבת הדו-שיח זסזוחסו א8= באופן אוטומטי כאשר פקס נשלח או כאשר מתקבלת שיחה. תיבת הדו-שיח זסזוחסו! א8] מאפשרת לך לצפות בפרטיס אודות הפקס הנשלח, למשל האס הפקס נשלת כעת, או שהמערכת עדיין מנסה לחייג וליצור קשר עס מכשיר הפקס בצד השני. תיבת הדו-שיח וסזוחסו א8] תעזור לך לסיים שיחת פקס בקלות. ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקני 1/0 רשימת ההתקנים אותס תוכל להתקין ארוכה מכדי שתיכלל בשלמותה בספר זה. אבל סעיף וה כולל חלק מההתקניס השכיחיסם ביותר אותס תוכל להתקין, כמו גם תיאור האופן בו הס מותקנים, מוגדריס ומנוהליס. סורקים ומצלמות דיגיטליות רוב הסורקיס והמצלמות הס בתקן קחק (שְ8וק סח סטום), ו- 2000 פאוססחו/ תתקין אותס באופן אוטומטי כאשר תחבר אותס למחשב שלך. אס ההתקן לא הותקן באופן אוטומטי כאשר אתה מחבר אותו למחשב שלך, או אס ההתקן אינו בתקן ;חם, היעזר באשף 0ז28/ חסוז10519||3 6800618 6חהּ ז6הח568. כדי להפעיל אשף זה פתח את לותח 4 |1ה01655|]0זק 2000 5אוססח!\ הבקרה, לת לחיצה כפולה על 68706785 800 815חח568 ובתיבת הדו-שיח 0ח8 508006815 5 680788 לחץ על ₪00. כדי להגדיר סורק או מצלמה, בתיבת הדו-שיח ₪65ז6קסזק 68706185 800 675חח568 בחר בהתקן המבוקש ולת 65ו6קסזק. כדי להציג בפניך דוגמה להגדרה, פרופיל הצבע התקני עבור 102 138060600 זס|60 8060ז607שח1) הוא ₪68, אבל תוכל להוסיף, להסיר או לבחור פרופיל צבע חלופי עבור התקן מסוים. כדי לשנות את פרופיל הצבע המוגדר כברירת מחדל בחר בכרטיסיה *ַחסַחחסאַהַח8!!] זס!|ס60. אס נתקלת בבעיה הקשורה לסורק או למצלמה שלך, לת על פַהטסס0ח65!פטסזד בתיבת הדו-שיח 508006815 5 68685 ח8. התקני הצבעה לחץ לחיצה כפולה על הסמל 6פטסו בלוח הבקרה, כדי לפתוח את תיבת הדו-שית 65 10056]. באמצעות תיבת דו-שיח זו תוכל להגדיר, לאתר ולטפל בתקלות הקשורות בהתקן העכבר שלך. הכרטיסיה 5חסשט8 מאפשרת לך להגדיר את העכבר שלך לשימוש משתמש איטר יד ימין (או בקיצור, שמאלי) או למשתמש ימני. מכאן גס תוכל להגדיר את לחיצות העכבר (לחיצה כפולה או לחיצה בודדת לפתיחת הפריט הנבתר). גס מהירות הלחיצה הכפולה נשלטת בכרטיסיה זו. לח לחיצה כפולה על גיק המקפצ כדי לבחון את מהירות הלחיצה הכפולה המוגדרת. כדי לשנות את מהירות הלחיצה הכפולה הסט את הגררה ימינה או שמאלה. הכרטיסיה 5זסשחוסק מאפשרת לך לבחור או ליצור ערכת מצביעים מותאמת. בכרטיסיה חסשסוא תוכל להתאים את המהירות וההאצה של סמן העכבר, ולהגדיר אותו למצב %|06/80 סז מִ8ח5, הגדרה הגורמת לסמן העכבר לקפוצ באופן אוטומטי אל מעל לחצן ברירת המחדל בתיבות הדו-שיח הנפתחות. הכרטיסיה 6זפּוז3 מאפשרת לך גישה לאשף פתרון בעיות ולהגדרות מתקדמות להגדרת יציאת העכבר שלך. הגדרות מתקדמות כוללות, בין השאר, גם הסרה או עדכון זפטוזס, צפייה או שינוי משאביס המוקציס לעכבר והגדלה או הקטנה של רגישות העכבר, על ידי שינוי קצב הדגימה שלו (דבר הגורס ל- 2000 פאוססחו/ לשנות את קצב חישוב מיקוס העכבר). מודמים כדי להתקין או להגדיר מודס, לח לחיצה כפולה על הסמל 0067 80 6חסחק 05 בלוח הבקרה ובחר בכרטיסיה 0605ס1. כדי להגדיר מודס מותקן בחר במודס המבוקש מרשימת המודמים המותקנים ולח ₪65ז6כסזק. בחר בכרטיסיה המתאימה לשינוי ההגדרות המבוקשות. למשל, בכרטיסיה |8ז6ח06 קבע את המהירות המירבית של יציאת המודס וסמן את תיבת הסימון 8חו|039 6076 6חסס |018 8 זס+ זו3), אס אתה מעוניין שהמודס ימתין לקבלת צליל חיוג לפני שיתחיל לבצע את התיוג שלו. הכרטיסיה 184705065 מסייעת לך לאתר ולטפל בתקלות הקשורות במודס. אס אתה מעוניין להוסיף מודסם, לתצ על 00 כדי להפעיל את האשף 6ז8ו870 00/₪6700%6 פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-פזפשוושם 265 אשר יסייע בידך להתקין את המודם. למידע נוסף אודות האשף 400/₪6000/6 6 וה פנה לפרק 3. התקני 58ט כדי להתקין התקן 58 (805 |56788 |8פזסעוחט), כגוו בקר משחק בתקן 058, חבר את מחבר ה-058 של בקר המשחק ליציאת 058 במחשב. אס התקן 058 אינו מותקן כהלכה, חפש ב- זְססְהּח8ּ] 60106 אחר 60065 866ו6שח1 החטהח. אס בקר המשחק אינו מופיע ברשימה, בדוק שיציאת 58 מוגדרת כראוי ומאופשרת ב-8105 המערכת. כאשר תתבקש בעת אתחול המערכת, היכנס להגדרות 8105 המערכת ואפשר את יציאות ה-58. אס הגדרת 058 ב-8105 המערכת היא 6ַ6ופאח= ואתה עדיין נתקל בבעיה, פנה לספק המחשב שלך כדי לקבל ממנו עדכון 8105. כדי להגדיר את הבקר, בחר בו בחלון זסטְּח8!] 66וצ6כ, לחצ עליו לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור בחר 65ז6קסזק. בכרטיסיה 59605 66וצ6כ תוצג הודעה על תקלה ותוצע לך איזו פעולה עליך לנקוט כדי לתקן אותה. ייתכן שתצטרך גס לבדוק את הגדרות יציאת ה-58(! בחלוך זסַטַח18] 66וע6. לתא על זפ!|סהס6 805 |568 |הפזסעוחש, לחץ לחיצה ימנית על פטח 058 ומתפריט הקיצור בחר 65וז6כסזס. התקני אינפרא-אדום והתקנים אלחוטיים רוב התקני ה- גפז1 (אינפרא-אדוס) הפנימייס אמוריס להיות מותקנים על ידי תוכנית ההתקנה של 2000 פאוססחו/, או מייד לאחר שתפעיל את המחשב לאחר ההתקנה הפיסית שלהס במחשב. אס אתה מחבר התקן משדר/מקלט. (66|/60פח8זד) אינפרא-אדוס ליציאה טורית טזסק |5608), עליך לעשות ואת באמצעות האשף 06 6ש00ח00/₪6ה. למידע נוסף אודות האשף 6ז8ש0ז8 6ש00ח00/₪6 פנה לפרק 3. כדי להגדיר התקן אינפרא-אדוסם, פתח את לוח הבקרה ולת על 6ח11 6|655זו//. בכרטיסיה 6ז8או₪370 לחצ על ההתקן אותו אתה מעוניין להגדיר ולת ₪65ז6ססזם. מקלדות כדי להגדיר את המקלדת שלך, לחץ לחיצה כפולה על הסמל 86008705 בלוח הבקרה. בכרטיסיה 10686 %טסח1 תוכל להוסיף ולהסיר אזורי קלט, וגם לשלוט במקשיס המשמשים למעבר בין אזורי הקלט השוניס המותקניס במערכת. הערה הסמלים המופיעים בלוח הבקרה תלויים בחומרה המותקנת במערכת. 6 |1ה01655]0זק 2000 5אוססח!\ סיכום שיעור בשיעור וה למדת שבאפשרותך להשתמש בתוכנית ה-א8] שבלוח הבקרה, אס מותקן במחשב התקן פקס כלשהו, כדי להוסיף, לנטר, לאתר ולטפל בתקלות הקשורות בהתקני פקס, כולל מודס פקס ומדפסות פקס. כברירת מחדל מוגדר המחשב לשליחת פקסים, לא לקבלתם. למדת שאתה גם יכול להיעזר בחלון +ה806₪06ח18! 567/06 אהת כדי לנהל את התמיכה בפקס במחשב המקומי שלך או במחשביס ברשת, כולל הגדרת התקני הפקס לקבלת פקסים, שינוי הגדרות האבטחה של ההתקנים, הגדרת מיקוס אחסון פקסים נכנסים ויוצאים והגדרות נוספות. בנוסף למדת שבאפשרותך לשלות פקס מכל יישוס חלונאי בו קיימת הפקודה %חוזק. ככלל, דורש הדבר הפעלת האשף א8= 5600 המדריך אותך בהגדרת תצורת השליחה של הפקס. מעבר לכך למדת גם כיצד להתקין, להגדיר ולנהל חלק מההתקניס השכיחים יותר שאתה עשוי לחבר למערכת שלך, כגון סורקים ומצלמות דיגיטליות, התקני הצבעה, מודמיס, התקני 58, התקני גסז1, התקניס אלחוטיים ומקלדות. פרק 11: יישום, ניהול, איתור וטיפול בתקלות בהתקנים וב-5זפשוום | 267 ?> שאלות סיכום השאלות הבאות נועדו לחזק את הנושאיס העיקריים שהוצגו בפרק זה. אם אינך מסוגל לענות לשאלה, עיין בשיעור המתאיס ונסה את השאלה שנית. תשובות לשאלות ניתן למצוא בנספת . לנוחיותך מופיעות השאלות באנגלית ואחייכ בעברית. 5 חן %60ח656זכן הססהוזסזח! שץ6א 66זסזחו6 |וואו 5הסספסטף פחוצוסו|ס1 6 פחוזס שפח 30 חה6550! 6סהוזקסוקקה 6+ צוסוע6ז , הספסטוף 3 זסשופחהּ 0ז 6!פהחט 6זהּ טסץ ]1 .זסזקה6 ,ה או0ח6כק חן 0הטס1 06 ח68 05 650 06 0 5זסאופחה .חוהף3 הסספסטף 6חש ץח הסחתש ".675/ש5ח/ 8300 0650075" חס !סח ,061665 || סז 6507065 חח3551 ץ||הטחהוח 60 5017760 85 0055 זטסצ .1 ?7 בטסץ 0!טסח5 +הח/ . 00[ 6חז הפוחו 60 טוסץ פזחבּאו 0ח3 ,001065 עְבוק חב סטוק ?7 550 |!3 הַהוח0ו5 ץ]9ופו אספסזסוו] עס הוהף טוסץ 0 600ח6ס זהח/ .2 5 סח 56 6א8 טוסץ כ|6ח 0+ ססטסזקוחו ₪85 16070508] 5ץְפצ 66זח+ 6זבּ +החצ .3 ?5 |010153 60666 6 סעהח ת575%6 זוטסץ חס ז סח 6 זט חס 0ל פחוץט 15 סחצו זפ 3 סז 265% כ|6 6 זה ||68 8 60שו606ז טסץ .4 .0 005 0/8060 ח3 86 %'ח0065 6ח5 8% טוסץ %6||5 506 0חה ,5600005 אבּז ?7 החספ!ססזק 6 0!טס6 זהח/ 1. הבוס שלך החל להקצות באופן ידני משאביס לכל ההתקנים, כולל התקניס בתקן קחם, וכעת הוא מבקש ממך לסיים את העבודה בשבילו. מה עליך לעשות! 2 מהס היתרונות אותס אתה מרווית מכך ש-₪167050% חותמת את כל קבצי המערכת בחתימה דיגיטלית: 3 מהס שלושת השיפורים שמציגה 170504 ואשר מסייעים לך לוודא שכל הקבציס במערכת שלך חתומיס באופן דיגיטלי נאות! 4. קיבלת שיחה במרכז התמיכה ממשתמשת המבקשת סיוע בהגדרות הפקס במחשב שלה, והיא אומרת לך כי אינה רואה את הכרטיסיה פחסטק0 060ח6/8. מה יכולה להיות הבעיה! 8 |1ה01655]0זק 2000 5אוססח!\ א א1סא:קקה 5ז ו הרה 065505 0 פפצסשחו/ 0+ הסוזס6ט6סיוחז 5 /סועא ?וח 00 3 30 קטסז0אזסצו 8 ה00/66 1716076066 זס(הרח שו 15 +החצ .1 6ז סע 15 חובּחה0 ב )חב קטסוא'וסעט 3 ה606/עש000 66ח6ו1/1+0 זס[בּוח סחד .הסוזב63ו+חה6ה+3ּ ה40ס! וספ "וס1 1651065 הסוזהּוהזס!חו +הט660ב3ּ וס5ש 6+ [063! 6+ ח! 651065 הסוזהּוחיוס1חו +הט660ב3ּ וסט ,קטסיוףא סט ב "וס 6+ יוס= .כקטסיושא'וס/ש 6+ חן זס+טכ וה 60 ה636 חס 6ַ5הַּב13%3 500016 ץז66%0וו 6ע6%1 6+ חן 651065 הסוזהּוחוס1חו +ה 6060ב וספ 6ח+ ,הובּוחסט .6 ?7 וטסק 6 00 %החע 800 ,6065ו/567 ץ6607זוס ץ0ס66זוכ 2606 6זבּ זההצ .2 0 פוטססחו/ 6+ 156ווח 60 5067/1665 ץ66+01ו1 ץוס66%זוום 4666 + סַ5הּכַבּז03 ה 01 607515%5 66ועז50 ץ1166%07)- ג .7/166ו50 ץזסז6סיוו ה 5ז6+ קוה 60 35 5667 ,6507665 אוסעשז6ה +טסטבּ הסוזהּוחיוס)ח! 560765 0+ סְוטבּ!ובּעהבּ הסוזהּו זס)חו 5וח+ סאה זב0+ 665ועו50 6ח+ חב ,5זס+חווק 0 5607/1605 ץ66+01ו01 ץזס66%0זו 666 .5חסוז63ו!כקבּ חב 5וס5ש 0 3466055 [%0ה60 60 ץ+ו!632301 6+ השועש 5וס+בּו5%והווחובּ ס6וטסיוק 5 ?טק 60 3 0 חס 085! 506 זס 6 הסחצו ס6סוטסזק ז56ט 8 +5טח הסטפותזס)חו +הח/ .3 .41 בג חב סוחבּח וספט ה ?סקר 60 8 60 צץ||068! חס 05| 567 8 הסחצו פהסקסהח 6החה/צ .4 ץכ 6655סזכן הסשס! 6+ פהוזט) יוספש 6+ 665ב63ו+הסח%טהּ 2000 פ5שסטחו/ חו הסוזהּוהזס)ח! 5'וס5ש 6+ 0+ הסולהּוח'וס+ח! ה0ףס! 5'וס5ש 06 שחוובּקוחסס הווה ץ!ח0 .זספט 6+ )0 0600 6+ 1165ווסע חב ס5בּ03+30 [63ס! 6+ סוכ וה 60 3 חס 03% [חהּ 65007665 50 366655 חו3ש 63 5ס5ש 1 |8ח0ו1655סזק 2000 פטססחו/ ?00 01808 566010 2000 פששססחו/ 6חז 6פט טוסץ 00 צוסת .5 0 366055 6357 665וטסיוכן אסט פַסו13 506071 2000 5שסשחו/ סחד 3 066! 50 ץזו!וטהּ 6+ 06ט!6ח/ הס6וחצו ,5הסוסקס 56615 +הבּ+וסקוחו 5וחהזסזכן 55072 ,זס+טכן וח 60 3 +0 +04 ס! ,הזס/שצ55בּכ 3 סִפַהבּח6 ,וס+טקוחסס סק וח 60 6+ השס 500% חב ,חח הסק65 +'חסזהבּ זהּח+ [003סו01655 2000 פשוסשחו/ שַהווובּ5%חז 5 וע צוסח || חס |8ח0ו655+סזק 2000 5אוססחו/ ||8ז5חו סז 0661060 5הח שְההקוחסס זטסצ .1 6זס 1 00 טסץ 0|סח5 +8ח/ .5615 602א065 זס1 8560 ח6טוק סזה 08%ז פזססטוקוס6 0 06 68 2000 5אוססחו// 8% 6זט5ח6 60 5זסזטקו 60 צוסח 56הח6זטוק וסץ ?ו +טסחסוצו חטז סחהּ והטוחוחזוה 6+ 166% 665 סקוה 60 6זהּעשיוהּה 506 +3ח+ ץ)ווס 6זהּ/טזהּח 6+ 01 |!הּ 3+ ץ)ויוסע ,50| .2000 5טססחו/ זוס1 5+חה6וח6'ווט סו 6 חס זב 5ז60+טכ וח 60 שח 6+ חו 5%3!1601ה/! סיזבּ +03+ 5+חה6חהסקוחסס 6+ 600%36% ,15560] 0% 15 +ה6הסקוחס6 ב 11 .161 2000 פ5שצסטחוצ 6 5 וסצוו1) 2000 5עשסח/ו/ ב +בּ0+ ץ)ווסע 50 וסיוטש36ּ+ טח בוח ;60-09 3 חס 8ה0ו01655זק 2000 5אוססחו/ ||בספחו סף פהחקות6אה 6זה טסצ .2 00 +זסקק טפ %'ח0065 זסזטקוחס6 זטסץ 08% 1560/6760 6עבח טסץ ,זסעסששסח 7 פשטססחוש ||9ז5ח1 טוסץ ח68 צוסר] .6טוזס סמ-60 6 חס ,וז והסזכן הסו!/ .5א015 +ססט 56% 506 פחופש 0 זס+טכוהס6 6+ +ז5+3 6טחוזח 60 חה6ח+ חב ,60-50 [3ח0ו655+סזק 2000 5שסשחו/ 6הץ +וס5חו .5 חו +ח6ו|6 8 06 ||וש 8% זס קוח 60 38 חס זט/7ז56 2000 פששססחוצ פחו||%3פחו שזה טוסצ .3 6 סז זסז טסו 60 6+ 300 סש +חהצו טס ..הוהחחזס 2000 פ5אוססחוצ הַח50וא6 חהּ ה6וחצ 30 ,660 טסץ 00 הסטפותזסזחו + . הס 58|!3חו פחוזטם הוהוחסם 560 6 חטז טסץ 6ז0ס061 אזסשוססה 6ח חס 6וס3|והה 06 5% פזססטקוחס60 ?וחהזפסזק -חוחוסן סיוהּ טסץ +03+ הובּוח0 06 01 6וחהּח הוהּוה0ס0 5א] 6+ 660 טסצ ו 6ח+ זס? +ה3660ּ זס+טוקוח 60 הב זהּה+ 56 6אבּוח 0ס3!5ּ +5טוח טוסצ עבק חב סוחהבּח זס5ט 6+ סצבּה 5% טסץ זס ,הוהּוחס 6+ חו 15%5א6 סקוה 60 66366 50 ץז+ווסה+טבּ 6+ הזוע הובּוחס 6+ הו +ה 6600ב וספ הב 01 3 0חהבּ 66ו/567 05 6ח+ שַהוהחטז זסעוס5 ג .הובּוחס0 6+ חו 5+הטסססבּ חס ס!טבּ!ובּעב3ּ 06 +5טוח ‏ הוחוסן 6זבּ טסץ הובּוח00 6+ הז יזוס!!סו+חס6 הובּוחס .60 6+ 5 שח 0חה 0650075 :8 אוסהסקקה - 2 סו 0 3 חס |8ח0ו1655סזק 2000 5אוססחו/ ||בספחו סז 6-0 8 פַחופט סז טסץ .4 טסץ 5000 אוסר .5506 חהו8זסקס זסהססחה שַהוהחטז ץופטסוטסזק 85עצ +הח 7 הססב!!5חו 6 ץזוקהחו5 0ף 015% זה 6 6זטוס חס6 ה ,5הסוולזבּכק 0חו150א6 צחהבּ סצסוחסיז 0+ |סס+ טַהוהסוסוצובּק 015% ה 56 0 פצוסשחו/ 6ח+ זס+ הסוזו+ובּכ עוסח ב +בּהוס1 )חב 603%6 הסת+ .הסוש3ּ!5%31ו טסץ 060076 .סח 06 זסעס |ה8חסו1655סזק 2000 פאוססחו/ פַחו||5%3חו 6זה וסצ .5 7 טסץץ לח +החעש ,זסזטקוחס6 זח6ו|6 8 סש ||5%8ח1 הסולטפוזש015 6+ חס 1165 הסוחבּ!]הּ5%חו נַסִוְבּח5 6+ 0+ ה זהּכן 6+ 063%6 1 85 1) טכ וח 60 96%ז3+ 6+ חס הסוטוצובּנן דה 500-418 3 6703%6 .זסעיו50 טסץ זב%03 50 %ח6!!6 א'וסשע)סח 3ּ הזוע 115% +ה6|!6 ה 6703%6 - (660 ווה 660 6+ 50 ,וה575%6 סַחוזבּ'וסקס הב %טסה+ועש ,זס+טק וח ס6 6+ וחסו 66% 60 חבס .זס/50 הסולטטוול5ו ז 6 א5ב3ד חב 6וו! סחופט 5 ס6ססוש6ב3ּ:וק 65 שחו5! :2 הח16550 +חוהסהּח3ּו %+60500ו1] 6550711260 ה 67630 :66ו6בּיוק 606 חו- כְבּח5 3 וחסיו) 60651075 סצסוחסז סד < 6 .80 51005ח%6א= 66 א6ו|6 הסח ה , (|1068) 3306 זסזטקו 60 א6ון0 .12 ו זסטקו 60 6 זס1 5הסו5ח06א6 6וסב!ופצה )0 5%ו! 3 01501375 וז 6 חו 0150185 16 6 5ה0סו5ה%6א6 ה6וחצו 65חו06%6 הסטקס +החע .חו-קְח5 ?00 01800 15ח% חו 15%! 5חסו5ח%6אם 6!סב|והטה .6% טסץ חוז-כְַב3ח5 הסשוח/ש חס 16260 5ה510ח56א6 6!טבּ!ובּטהבּ סחד 5 /סועא ?60507 חה 56 טסץ ס!טסצו שְחאו סח3 הסחצ .1 30/0/1003 660 5חו-כְב3ח5 52661116 הסחעצ ה0סו5ה%6א6 חב 56 טסצ הּחסוו304ּ 66וטסזקכ +03+ 5חו-קְבח5 6זבּ 5ה0ו5ח6+אס--ץ+ו!הּהסו6הט+ .חו-קְבח5 ז6ה+סחבּ 50 עזו!הה0ו65הט1 סעולב3ּ5%והווחסבּ 3 |8ח0ו1655סזכן 2000 5אוסבחו/ 6 60 6605 סח 3050780 חה זס] 50|6ח60 וח65%0 8 676866 ס+ 660ח טסצ .2 6 .5חו-80ח5 זסְהַבח13] ץזס66זו 606 30 זה6 הח זסטקו 60 66 ץוחס 05 .5חן-8ח5 |0008ו300 שְחה 300 0 3016 06 +סח %פט₪ .8 .5חן-80ח5 ||8 0? 366655 ||0 6605 .ם .5חן-80ח5 ח66ש60כ 6אְהּהוְעבח 0+ 3016 06 5% .6 ?0-7 605000 6 606 0ם 56 טסץ !טסצו 006 6!ס5חס6 תסוח .65 !| ,066 5067 5וססחו/ פַחהוהחטז זס טקור 60 3 לוחו 30 ץ|0%ח6ז 0+ 00 0+ 660ח טסץ 00 זהח/ .3 ?|01655008זק 2000 פ5אוססחוש 8ַהוהחטז זססטקו 60 8 חס ז6/ז56 2000 6זהּ זהח+ 5חז-ק0ְ3ח5 |!הּ 16006 %'ה0065 [ב3ח0ו655)סזק 2000 פ5שסטחו/ש ה0סוז3ז15%ח!וחו0ב3ּ 6+סוח6יז 6!כַה3ח6 סד .זסעז56 2000 5עשססחו/ השועש ססטוסחו פהוהחטז וטק וח 60 3 וחסז1 %5חה6הסקוחס6 זסעיו50 2000 5צוססחוש/ עְההּוח 0 חס פ5חו-קְב3ח5 60ו61ז 6+ 300 ס+ 660 טסץ ,ובחסו655)סוק 2000 פ5שסטחו/צו .003ו01655וק 2000 5שוסשחו/ פַהוההטיזו זס+טקוחס6 6+ 6% 8 0066 חט ץ||68 הסט 0 וט 66חה ח6חוהח 3 560600|6 60 660ח טסץ .4 טוסץ 00 עס .81ח0ו0+655זק 2000 פאוססחוצ סַהוהחטז 15 הסוחצ ,זסזטקוהס6 זטסץ חס ?7 !ו 600 5 06 הווח 6665531 6+ 56760016 50 7ס|600ח56 א5%בּד ספ .5 50661116 3% חשז 0+ [|6ח3ּ; |0ז%ה0ס6 5שצססחו/ סחופט 5 שו ?57 ץז8 56600 06 חס זטכטס עְח3 566 %'ח63 טסץ זו סס טוסץ ס!טסח5 %6החצ .1 סח ץז ,צְ15!3 ץז03ה5660 6+ חס +טכ+טס ץחב 566 +'ח63 טסץ )ד :ה ועשס!!ס+ .אס 0613100 65ווסכסיוק צְב3ּ!ק15 6+ חו 16166 6+ 6ְזבּע 6%‏ > .זסץוז 60)וע 66%ו60 6+ 670056 טסץ +03 וח'זוו)הס6 % חְהּח3ּ1!] 66ועס0 הו 5%30₪5 %5! 6066 חב זסזטכ וה 60 6+ +זו ₪0513‏ > סוה 6+ חס 5זְסלכְבּ0ב צְ0150!3 6+ +0 זססוס 6ה+ ה6פועו 5‏ > 5 וח 0חה 650075 :ג אוסהסקקה - 4 0 פצוססחו/ פַהוהחטז זסזטקו 60 8 חס פהסטקס ץז ע660 60זסו 60 סטהח טסץ .2 .5 6זט|ן3] הה6ל5ץ5 3 זו 6|ח 3 סז הסט הו זס?חו 8חו00 0600 ססוזעו סף |8חסו655זסזק 6350 06 60!0 8%ח/ .6768660 סַחהוס0 +'חפו 6!₪ 6ח+ 8%חל , זסעסעטסח ,66ססח טסצ ?ח6|טסזק 5וח% :חוששס!!10 6+ 01 6'וסוח זס 6חס 06 6000!6 וחס!פסזוק 6חד 1 + הטסוחהּ 6+ הבּח+ 655] 60 56% 06 600!6 5126 1116 פַחופָבּכ סחד > .5756 זטסץ חו ₪ [בּסופ5ץחק . הסוסולזהּכן וה5%6ץ5 וטסץ חס 106360 06 +סח +השווח 1116 פַחופָבּכ סחד >% כו ץז סוה16 6+ 6763%6 0+ 52366 1766 ח טטסח6 סטהבּה +סח %חהטווה טסץצ <> .6 ?סכ ץזסרחסרח |הטשזוצ 26וחזקס טסץ חה6 צוסת .3 : חושס!!0+ 6+ 60 ,ץוסוחסו [בּט+זוע 26ווהוזקס סד חס 11!6 טַחוטְבּכ 502376 ב 670316 ,115%5 יובח 6!קכוז!טוח סטבּח טסץ )1 > .5% 6זבּח סב 5 סחו/ 6+ 5חזַב3ּ+ח60 זבה 15% 6+ 01 +01 1116 שַחוסָבּק 6+ סצסוא ‏ > .6 וח5%6+ץ5 2000 63 זס 0+ !608 06 50 1116 פַחופָבּכ 6+ 01 5126 והטוהוחווה 6חץ 56% > ץזסוה16!] |בּטזו/ צכ 0ַ6ב6ס!!3ּ 15 +ב3ח+ 523366 015% +0 +הטסוחהּ 6+ הבּה+ |בסוקץ? 3 זוסחט טחוזהּזסקס 5 ו₪ח575%6 וטסץ הסחהצ זוסטבּחבּו א טפ ,זססטקוחס6 זטסץ חז (16א) 6870 1806סלחו אזסעססח צוסח 8 8!!60ז5חו טוסצ .4 5 00%ח65!ס טס !סע טסץ סח 65606 .8חואזסצו 06 60 566 %'חה065 . וחס!טסזס :וחס!טסזכן 6+ 00%ח65! טסו 0+ טהושצס!!0+ 6+ 00 ה!טסצ טסצ 0 פפשסש6ח1:// ז0חז6ח/עש 6הזוח'ז16+6) 0+ זְסהְהּה3ּ1/] ס6ועטס0 6866% > א% 60/0 6ח+ 06666560 ץ!זסקסיוט 66 / 00 6+ חטז זסטַבּחב3ּ1] ססועסכ הז 5%60ו! +'חפו 0זב63 סח+ )> + .63 עשוסח 6ח+ 06%66% 2000 פעצסשחו/ סעהּה 50 0זה2ו/ע סזבּעוזבּו 6+ 0הו%ה656ק6ז הססו 6ח+ +טט זְסהַהּח13 66וטסכ הו 15560 15 6370 6+ צוסוצ ,5100 550 ב זס הזבו הסוזבּוה6!3א6 חב 6007 5הוב%3ח60 631 טסה 0+ 660ח %ה0ווח טס .06131!5 וסה+זט] זס1 1וב63 106 01 65וזוסקסזוק סח+ 3 פחו63₪5 06 00%וח 6370 6+ וס ,6370 06 זס) פזסעוו 6+ ו[וב5%חוסז 650006 5 |83חס0ן01655זק 2000 פטססחו/ ]זו 6+ הו 5 66ו6בּיוק זסזו0ם ץז₪6015% פַהו5 :2 ה6550| זס+ו0= ?601557 0חו05 :6סוס6בּיוק ]5 6+ הווס|כןאם :1 6156יוסא ץז6015%ו 6+ הו הסוזהּוהיוס)חו שסוצ סד < 0חה ו 0חה8א6 60 5066 ה506ץ10\5 דק1 3 56ם כ ם חה עשכ אה 6 א6-66!סטסס. .6 :55 פחואוס!|ס? 6 זס/שפחה הסחס 5 0חה זססטקוח 60 זוסץ 0 חסופזטע (1005) הח575%6 +טוקזטס/+טוסחו 08516 6+ 15 +הח/ש ?7 %₪א0ז > /05זו; 5 5 6+ +0 %5ה%6ח60 6+ חס 56ב ץובּע !!!וש 5'וס/טפחה .5 ₪ 1810507 55 החהבּ זו 6 סז 8הו3066070 6הוחה6ה |068! זטסץ +0 6ק זססטקוח60 6 15 +הח/ ?וח .וכו ס6 דה / דג 06 ץו6>א;ו וווש 6 ;ץזבּע %+חשווח 5וסעשפחה 30 ,50086 חהסופזס/%חה6זווש ד 5עוססחו/)50%ז6ו ה /ד-50 6+ סההקאם .7 . חס ה זסזחו פחוצוסו|ס? 66 הו |ו הסתל בחוז5% חב 6טו!ב/ סו ה 60 5010/86 (3 06%3 01 ₪63 זס+) 2183 זססוחטח סווטם 66% 5 חסופזסע +חסזזט) . ץזבּע |!!ש 5זס/ט5חה סוחס 601506760 . ץְזבּע !|וש 5זס/שו5ח סוס 601500760 5 /וסוע ?7 זו 0065 )חאו 300 60150ז 6 5 +החצ .1 0 פששסשחו/ 550765 0+ ס6ַ55הּ0ְַ03+3 [63וה6'והּזסוח 3 15 ץ6015%7ו 6חד 5סחו/ 6+ 5!סו%חה 60 ץ6015%7יו 6וד .5610105 6'וה/עש5010 חב 6ובּעויובּה הסוזה2ו31וזוח! ס6בּוזוכקסיוכקקבּ 6+ שחוסוטסיוק צְט וה575%6 פחובּוסקס 2000 5 506 ,%5ח6חסק וח 60 0ְב3ס! חב 5הסוז63ו!כקב3ּ +ז5%3 0+ הסולבּוחיוסזחו 5 300 0650075 :₪ אוההסקקה - 6 ץזסוזהּע 3 5חו%3ה60 ץז60156יו סד .%060!5סזק אזס/עשסח ההּ 5זסעוו 66וע 6+ חס 5%!!60ח/ 6'והּעו1זהּה! 66 פהוט!6חו ,בּז03 1ס 65קץ+ %ח6ז1)0ו +ס אזסעשלסח ,5ח0ו63%/!כקב3ּ ,5זסעוז 0166 5%31!60ח! 6+ ,וס+טקוחסס -5 6036 0366ב א'וסעש60ח חב ,6015ס0>סיוק ?וח 8 5 %הח/ .2 5 סעוח ה6בם .6057165 חב ,75ץ06א562 ,5ץ86 01 ץס0 01567016 3 15 סצוח ה חו 063%60! 1!6 06 1. ב חב 6ו11 ץ601557ו פחוהסקפ6יזסס בּ 0+ 11!6 106. 6+ ₪565 2000 5עשוססח!:/ .110חס6 556132 שססזווחס)5/ק5 ץ601507ו 6+ 01 ץ60116+ח! 6+ 6506 60 חב 65ַה3ח6 6יסססו ?ץז 6 פהוץזו0 סח 30 פ הושסוט זסז זסיו60 060 ח6ר ות 660ז 66 15 +הח/צ .3 פחוץו סוה חב טהוטסוע ז0ס1 6007 60 ח6 הוה 660 6+ 15 6א₪6000+32.6 -ץז6015%ו 6+ 6 01 %5ח%ח60 6 8 חושוסוע 6זה טוסץ הסחצו 83016ח6 טסץ 0|טסח5 הסטסס %הח/ .4 ?ץח ?60150 5506 ,5071005 63056 ח63 ץ|66%ז'וס6חו ז0ס+ו0ם ץז₪60155 פחופט חס/ .2000 5שצוססחו/ +0 הסוזב3ּ!!5%3הו6ו 6'ווטסיו !60 +ב03+ פוחס!פסיוכ ץז16015% 6 01 ץק60 קְטא6ב3ּ0 ב 6צ53 ,בּז13 טסוט 50 זס+ו0= ץ₪601557 חופשט 0+ טחסוח 5ה%0ק0 6+ חס 1006 ץוח0 ₪630 616% טחהּ פהועטסוע 6זוסזסט סו .3 חסולב 6011 +0 0ח1ז06!6 זס טַהוזבהּקט !36600013 +הס6עסיוק 65 ו6וווטהּהבּו/ 5 ססוש6ב3ּיוק 65 טוחסוחסהְהּחב3ּ1/! או הסוהוח0ס6 :2 ה16550 6 סווההּחץכ חהזוצש טַהוא'וס// :66וש6בּוק סוחט!ס/ ה [הו0ה6+אם :2 6156וסא₪ סוחט!סע עשסח 6+ סהווחהּא6 סד < זס (ץ6065587ח ]!) 6 סע 01 ץ סו 00% 6 60 ץזסל66זו פחואזסצו 6+ 0806 .8 זו 6קץ ,6וחט|סע זטסץ 60הטסוח טסץ 6זסחצו שצוזם 66 וס ץ00ס66זו0 +ססז 66 סס .לחת 2655 הש סחהּ ?סז הווח 60 זו 6 0065 50806 1766 הסט אוסרן - ץְזבּט !|ו/צ ושפחת 7 |ַחסן01655זק 2000 פטססחו/ 6 חב 6 6עו07 זסז 60060 52806 1766 6 ה66ש06 01/676066/ 8 6זסח6 15 ץח/ 6וזס 8 חס סשוחט!|סט זוטסץ 60סחהטסוח טסץ 11) שחהטסוז:6 זס1 60ל+וסקסז 50866 166 (.ז606! 6שוז0 66הוזקסזקק3 6 השועו 6 60|866ז ,6 שטוזם חהום זסתזס 6] 01 +חהטסוחהּ 6ח+ 5 +הטס1 :6 וס 60+זוסקסיו סַסַהּ52 66יו? +ס +הטסוחבּ סחד .סוחט!סע 60+חהטסוח 6+ חס 6!טבּ!ובּעב 50366 5 וע 8 |6008 6שעו1 ס)חן ₪1/106 60 +חהצ טסץ 8% סטוזם 015% 10-05 שוח 8 |וגספחו טסץ .1 ?סקס זטסץ 6זה 8%ח/ .5660005 הסוסה חוכה 60 3 6703%6 ה6ה+ חב 015% 2516 3 35 015% 6+ 6ע63! ח63 טסצ א חה חז 65עצוז [63וס! חב (66וח+ 0+ קט) פחסוסוזובּק ץזבּוחוזק זס 6 וחב א015 6ווההחץ0 3 0+ 015% 6+ ס0בּוקט ח63 טסץ ,זס ;הססוובּט .5וט!סעט 6!כוחו5 2-68 סעו+ סז ]56/6 ד פשססחו/ זטסץ חס שוהטוסט 5071060 8 076866 60 פחוץט 6זה טסצ .2 א 66 68ס!|החט חח טסח6 6ע8ח טוסץ 8% הזו הס6 טסץ .66חההזסזוסק 6טסזוקחו 368 חה א6166-%ח9ו טסץ הסחצו +טום ,סקר 60 זטסץ חו 01565 סצס חס 50806 5 ה .הסססזהק 8 676816 0ז 15 הססקס שץ|חס זוסץ ,015% 8 חס 50866 60ז68ס!|החט ?7 650106 טסץ 0|טסצו אוסח 0ח3 חסוססזס 6חש 0+ הסולכקס 76 .015%5 6והוהחץ0 חס ץ!חס 65והט!סע 5071060 6763+6 63 טסצ שזהּ טסץ 015% 6+ +03+ 0163%65ח/ סוחט!סע 3 הִהּה+ וסהזבּז הסוטוזוהּק בּ 663%6 65 סחץ+ +0ס !1ב סבּוףקט 0+ 660ח וווש טסץ .615% 0356 3 15 ס5ש 50 פחוץזס 6 01505 6ווההחץ 0+ סוהט!סע 5071060 יוטוסץ חו 56 50 +חהּ/ט טסץ +בהּח+ .6+ 6ק71ז5% טסץ 6500 ח3 0ה06א6 0ף 360% חב זסלטקו 60 זטסץ סש 015% אוסח 8 800 טסץ .3 0 הסט קס 6 טכ ,015% צוסח 6 חס 50806 68560סו!|החט 6 6סטוסחו 0+ סותטוסצ טסץ 6|טסצו אוסח סחה הוחס6!ססזכ 66 15 +הח/ .6וסבּווה/3 %'חפו סוחט|סע 66 0ח6זאס ?7 6ע!650ז 0 פפסשחו/ 0501%ו6ו1 ה+ועש (660+בּוחוס1 +סח 15 סוחט!סע שח ואס סחד סח טס .5סוחט!סט 5- דא ץ!חס 0ה%6א6 ה63 טסץ .(5- דו) וח5%6ץ5 6 הסח ה ,5- ד 0+ %+ו +וסעטחס6 ,שוחט!סט חהוז5ואס 6+ חס בּ03% צחבּ קט אסבּט .סוחט!סע 76+ 0ח6+אס 0 פצוסשחו/ סחהּ 98 5אוססחו/ האוצ זססטקוח 60 זטסץ 0%סספ |008 טסץ .4 366 60 חופט 376 טסץ הסוח ש--6עו07 0ה56600 8 806זפקט טסצ .והחסו655זסזק 5 סל ץז טס 6חחוז 6% 6 ד .5507806 6|הההחץ0 60 5507806 08516 וחסז)--65ו ?ץח / .65| 6ח% 680ז %0 6|סהחט 6זה טסץ ,98 פאוססחו/ ותסז1 65| 60עותס6זה זטסץ 6 סווההּחץ) 6301 הב63 2000 פשצססחוצ צץוחס 5 0ח3 0650075 :₪ אוההסקקה ‏ 8 5 6/0 פַהווט0ו1חס6 חב שַחוו!בּ5%הז 5 66וש6ב3ּיוק קז :1 ה6550| קז ק6ד פַהוזוטסו1חס6 חב שַחו!!185%3 :66וש6בּוק קז 6ו5%3% 3 256 ס+ ק1/ ק6ד שחהווטש!)ח60 :2 56וסיוסא 5 הסוזבּיווט110ח 60 ק1/ ק6ד 6וזַ5+3 6+ 565% סד < 6 303 זטסץ זס+ 60 זט הס6 0חה פַחואזסשו 15 3007655 ק1 66 הח ץזוזפצ סד .6 ?קקח +הח/ .זסלחם 655זק הסור 0ַח3 127.0.0.1 חוכ .זהּסכקהּ 5700010 6553065 |.127.0.0 והסו+ ץ!ק₪6 וטס פחוק 6ק ,660 ה חסס 65% 0ף סחופט זה טסץ 08% זסזטקר סס 3 סח טסץ זז .7 6זה טסץ זסזטקו 60 6 01 3007655 ק1 6+ 15 3007055 2 6זסחאו) 3007055 קו זו 60 8 שעהח %'חסה טוסץ )1 .זססח= 655זכ הסח חב , (ש 66 החהסס 565% 60 סחופט ?סק 8% / .7 506 60 581 ,660 60 %65% סט .ובסה 5700010 65530065 3007655 2 וחסו? צץ!ק₪6 וטס הו00%3 ץ!ובּסוזהּוחה0ס6ווה 60 ק1/ ק6ד שחו טוח 60 :3 86וסיוסא= 5 קז חהבּ 5 1 חהּ הובּ%פס ץ!ובּסוזבּוהסזטבּ 0+ 2ז/ ק6ד 6'וטףו)הס6 סד < 6+ |ווא 560005 3007655 ק1 הסוח/ .ץ||63 ה והססט3 007655 ק1 חא הובסס 0 א6ון0 .4 ?זט 60 זטסץ זס? 6זטסו ח60 567106 ק6חס 50006 חב 300655 קך וס חַחו05 צְכ 2007655 1 חב הַהוחו0%3 :4 56ו6יוסא= 0חו1007655 15 6+בּעויוק קן 6זהּעזזק 6וז3 סז שחופש ץ0 655ז10בּ 17 חב הוהּזפס סד < 6550 6זסחך .זסלחם 655זכ הסח 0ח 3‏ שטסחס6 / טוהסס6קו 6ק ,6קהסזס חה ה 60 6 6 .2 6 חס ז507/6 767 8 06806 סל 3006005 2000 פאוססחו/ 6ווחצו 6פטהכ 3 6ם |וו 9 ?7 זו 0065 %החע 0חה ,5זהסקק3 655306 8%ח/ .אזסצססח .שו זסצו56 ק6חוס |8ח0ו0+655זש 2000 פאוססחו\ זסעז50 1670 ה וחסז) 30107655 ההּ 3550060 %סה 5הּש זס%טקוחס6 וטסצ סח %'ח5הּ/ע 1076+ 663056 6010030 ק1/ קסד 6ח+ 565% סד < ז%6ח= 655זכ השרו 30 6זסוח | פה הססקו 6ק שקוסזכ חה הו סס 6 זמ .1 זטסץ זסז 560005 ק1/ק0 ד %ה6 וס 6 66070 ,ץ666558ח 85 זה508660 פַחו55זק .2 .6 חחהוצוס!|0? 6 הו הס 66 הח 60 ה6זב |ב6ס! סטוה הו צְזבּע |!וש זסשפחה 5 קן[ צְזבּע |!וש זסשפחה א 506 צְזבּע |!|ועש ושפח ץ 03 )סכ זס ץח ?3 676156אם חן זסזטקו 60 זטסץ 0ף 45519060 3007655 17 586 6ח+ פוח+ 15 ?סח שחו .3 0676156 חן 35510060 6חס 6+ 35 6וח53 6+ +'ח5ו 3007655 15 6+ ,סא 1 16376 0חו007655 12 6+בּטוזק 6וזה 60 6+ ,6200156 5וה+ חך %'ח5הּ/ט זסעז50 1167 3 0663056 3004655 15 6ח+ 35516060 2000 פ5שסטחו/ש .6 17 חהּ 35516060 5677166 07167 6+ ,3 6156'ו6אם חז .6!טבּווהּעבּ 6 הססטקוחס6 זגוסץ הזו 66 חח60 0/1 ד 65% 60 זסזטקו 00 8 ס6טהח טסץ 1 .5 טסץ 8% זס טק 60 6+ +0 3007655 ק1 66 15 8007655 2 6זסחצ) 3007655 שי פחוס 8 86 +'חס טסץ )1 .זססח= 655זק הסח חב , (ש ווח חס0 65% 0ף סחופט סזבּ 6 .5 867656 0ל 06660 300 506 615 כוא5 ,66 החסס 665% 0ל זססטוקוחס6 ?סח שחצו זס ץְח/ ?506665510 טסץ 0 56ש 63 טסץ זבּ0+ זס+טכ וח 60 ב סטבּח %'חס טסץ )1 .ץזבּע |!ועו 5'זסשפחה 158 60 %'ה63 טסץ ,ץְ+ועו66%ה 60 5'וס+טכןוחסס וטסץ 65%+ 5'זס טק וח סס זטסץ 65% 50 שחו5ש סזהּ טסץ זס+טכ וח 60 6+ 0663056 ,סא + זסח+סחהּ הו 3007655 15 5%3%16 3 הזוע 1060 חה60 5ו ץ+ועוז66 ה 60 .סכ וח 60 וטסץ חס 10606 ח60 5ו צְבּשש3+6ש +601301 סח חב אזסעססה 5 זסז טכ והסס יוטסץ 565% 0+ שחופש סיזבּ טסץ זס+טק וח 60 6+ 06003056 ,פס > ץכ 0ַ6ַח0ו355ּ 3007655 ק1 חב הזוע 60 0ש11ח60 סוב 15 ץעוז66חח 60 0 50006 536 6+ חס 5ו %ו חב 0חו655ו200 12 6זהּטווק 6והּוהסזטת .ץ66065531 החש 5 צְבּאש0356 )!00130 ב זבּח+ 5 30 0650075 :4 אוסהסקקה- 10 אחו|/צא :2 ה6550| אחו)!/צו פַהוזטףו)חהס6 סחגהּ שַחו!ו105%3 :6סו6בּיוק אחו !וע 6'וטש11ח60 וחב |[ה5%חו סד < אסם 01808 |0%060זק אזסעס6] 56665 6חך .₪00 666 הסח+ 0חה ,|סססססזק 66| .4 ?59|7חו וסץ ח68 606015סזכ הס6וח/ .פזהסקסהּ אחו]]/)א בחה ,וזסטוזם זססוחסו] אזסעססא ,6%5501א ,6ום ,)!בּדסוקטה .|0%060ק +וסקפ5חבּ וד 6וטובּק 60 68105ו / 55% / אקז א הסח 0חה ,|60סססזק +וסקפחהז ד 6|טסהקוהס 6%8105/ אק5/אק1 אחו |/א 56166 .6 ?7 כ 56|66060 15 ח06%660 186 +0 6 הסוח/ .65זסקסזק .1666600 ס6קץ+ 6וההּ1 סצטת 5 וו אזסעז6א :4 ה6550]| 5וחום א'וסעז6 הזוע פַהוא'וס/ :6סו6בּיוק [05060 3 01 0001 שחוחום 6ח* הַהוּפַהבּח6 :1 56ו6זסא= זויוס הוחו |60ספסיוק 6+ סַפַהה3ח6 סד < 0 6 חס חב ,שוססחוצו 5חה6600הח60 כ-והוכש סחג אזסצס6א 66 26והואבּו .2 .סכה אס 018|00 05חו5600 0/8060 שד .05חו5600 660חה0/8 >6ו|6 , טוחסוח חן 5אזס 6 050%ז6ו] זס %ח6ו|0 סח 5060ו! 60|5סססזק 06 0% זססזס 66 15 זהח/ ?7 600 ה 60 68 |1068 זס- 05חוסחופ שחש 5 5א ]60/0 +/116050!] זס-] 6]160% זס חש 5560ו! |ססס%סזכן 5%זו1 6חד 6חץ ה ,!6060סוק +זסקפחבּוד 6!טובּכוהס6 65105 / אק5/ אקז אהו וטא .(ק67/1ד) |0%060יוק 6706%+ח1 15 6חס 56007006 5 וע 5 4600685 6050 זס1 %ח6ו|6 2000 פצוססחו/ חַהוחחטז זס%טקותסס זטסץ .1 חצוס זטסץ חס 5%סח שעְחה 60 66% החס6 ח63 טסץ .קז/קד סז ץ| חר 6 60 6006 8 חס 05% ץחה חַחוכן ה6ע6 זס סס 66 חח60 +'חה6 טסץ םס ,6%6חסט5 לקו או טסץ 0|טסצ צוסח 0ח3 חס!ססזק 66 01 68056 ץ|סאו| 06 15 זהח/ 1 |ַח0ו1655סזק 2000 פטססחו\ 6+ ץ]ו5266 טס+ .66%זס6חו זס 9חז55ווח 06 + ףוח צְבּעע0360 !06130 סחד 90 65וסכסיוק (ק1/ 6 ד) |60ס6סיוק 6%ח'ו%6ה1 6+ הו צְבּעשטס56בּ) %!6130 (3665!ק א זסעש60א עו חו 6605 ה ה60 ק0-והּוכ חג א'וסעז₪6 וסטחט) אסט 6+ 3+ זס 6הו!011 5 צְבּעש6ְז3) +06)301 6+ +ה0+ סיוב 65זו!וטו55סכן זסחת+ס זו 15 35% %+6ה 5 הזו 68%6וח טרח 60 68 |8ח0ו1655סזק 2000 פשצססחוצ פהוהחטז זסטקוחס6 זטסץ .2 6 01 506 .סוסה זטסץ חס 5ז567/6 6זבּ)ס 6רס ז0 ,ווה +סח טס ,506 פחוחחטז 6זה 5006 0ח3 802.2 26 1786 פהוהתטז 6זה 5ז507/0 6זבּ//סס ?ח6!ססזק 66 01 68056 ץ|סאו| 06 15 זהח/ ח63 2000 5שוסחו/ הו הסוזב3ּ+חה6וה6!כוחו אהו !]א 6+ הפטסחסוה ,060|5)<סיוכן 6!טוזְבהּכ וה 50-60 / %אק1 זס1 6כץ+ סוחבּו) ב 06566% ץ!!בּסוזְבּוהס6טבּ 5 0%6ש60ח פוחחד .6קץ+ 136 6חס ץ|חס 16%66% ץו|בּ6וזְבהּוהס+טבּ חבש שו 6וחהּיו? [הּח0ו0ו300ּ 56 שוש הס6 ץ!!הּטההּוח 5%טוח טסץ ;265ץ? סוחבּז1 סעס .(802.3) 6קץס ?זכ 60001 6 01 5הססמסוחו!| 6ח+ 6זבּ +הח/צ .3 66חו5 .5 זס1 50103016 +סח 15 0]0176ו0ה+ )חב 0ס5טסז 06 %'הב63 ₪01 5+סוא שהוהחטז 5זס+טכ וח 60 66% ה ה600 5%טוח טסץ ,6!פבּ+טסז +'ח5ו ₪01 +סוא 6חד .5ז6+טס 01 155630 0465וזכ פחופט צט 6%5501 חב 2000 פשסטחו/צ 506 ,5חסו6הט1 55 01 צְחהּוח ז0ס+ 5ז5ב06ַבּס0ז0 חס 611/65 |ססס6סיונכן ₪01 5+סוא 5% 06 6703%65 5! 50 ,ץז0ע01560 ה 60150730 סוחבּח 5בּ .5 זסה+ס הבּח+ 116ב3ּו+ ?סז 16 6 01 הסחססחט? ץזההוזק 6 15 +הח/ .4 +חוזכן .1 0+ חב 65והבּז1חובּוח 1511 60 ץ+ועו66ה ח60 665וטסזק 6וס .סח 6+ 0+ 313660 ץ]ז66ו01 סזבּ +03+ 06/1665 ?7 6006 01 ז06זס 8ַהוסחופ 06 01 5100186866 66 15 +הח/ .5 זס:] .66חהבּוהזס1זוסכן א'וסעשזסח 26ווהו+קס 50 וסוס פהוהחופ 6+ ץ1ו66כ5 טסצ 5 חסוז5+3)'וס/ 2000 5שסשח/ו/ שהוההטז זס+טק וח 60 הב ,6!קוחהּאס 1 05% ,זסעסשס!] .604!!ב55ח/ ק1/ ק6ד חב ,52% / אק1 אה!וועשוא ,נש 5+סא .קז ק6ד ץוחס פַהוהחטז סיזבּ 66%5 חהס6 זסלטק וח 60 5וח+ ה6וחעו 50 5זס/ו50 6+ וחוכ הסוזב5+3)אוסעש 6+ +3ח% 50 וסוס טהוסחופ 6+ זפש[ב3 6!טסצ טסצ זסח%ס 6+ זס1 5ש הוחו הסוז553א זס/ט 6+ 6זס]ס 5660ו! 15 ק]ז/ קסד סש ,50/6 הּ 0+ +066 60 0+ 5+קוח3+66ּ זס5ט 3 הסח , צְבּעש 515 חז .6015ס6סיוק 0+ ק1/ 167 ₪56 0+ %5קְח16ה3ּ 115% 5אוסעע6%ו +60501ו1/ זסז +חסו|6 . 660 ה 60 6+ 0115 +65 5 30 06500075 :4 אוסהסקקה | 12 6ו זז 005 6ח% סחופט 5 וע 6 הח הוהחחסכ ?65 חהסקר 60 5וזכ פהוצוסווס? 6חז ]0 הסטסס6חטז 6 5 +החצ .1 6+ 107 6זט6%ש5% [63וה6"ובּ'וס1ח 6+ 65)ועסזכ ססַהּ52 סוחהבּח הובּוחס0 סחד 6 0155710660 5אזפ 21/5 1536 ה ווחו30ּ %0ח1 סַ6ַבּכ5 סוחבּח הובּוח0 6+ 06וע01 0+ 560 סיוב 20705 .5 חש 5 סוב סוחבּח וה'ז0ס1וסכן חב הסוזהּוח'וס+ח! 20706 6+ 55076 5וסעו50 סו בוא .5 סוחהּה הובּוח00 סעוַלבּ+ווסח+טב ווסח+ זס+ הסושט!650ז ?7 6ההח 6וכ0!טח שצהח סצ לחבּצו טסץ סוטסצו שהצ .2 6+ 660665 ,צְ6ח3 הש 60 665ועסזק 5זס/507 שוחבּח 6!כוש!טוח שחו!ובּ5%חד בה ,116 סַ5בּכַבּ031 2076 ץזבּוחוזק 6+ 5%0765 +בּ70+ זס/ו50 6+ חס בסו .05| 0%6וח6 107 52060 366655 זס+135 10 פשצסוובּ קט 0ס! 6/6056 3 0ח3 ץזסטוף קטאסס! סזהשוסז 8 הססשסס0 01076006 606 5הח/ .3 ?סט 6 ( .655ז10בּ 12 חהּ 0+ סוההּח הב 65צ!650'ו ץוסטף קטאססו 6זבּעוזוסז ה .הח ה 0+ 3001655 17 חהּ 65צ6501 ץוסטף קטאססו 5 חז 567/60 85 8 הובססס 0+ הס0ח 66 ה ח60 זטסץ 6זטףת ה 60 טסץ סוטסצו הסח/ .4 ?ץוח ססטהּ 5 חזחסעז50 205 3 הו00%3 0+ הסול66 ה ה 60 זטסץ 60106 6+ חס זסעז56 167 4 הוחסול6הט? בּ סעבּח טסץ 1 ץוחס ץוובּסוזְבּוחספטבּ 5זסעז5 5 ףַהוהסוס6הט? 01 300655 12 6+ ססוטסיוכן 63 +ב03+ אזס/עזסה .סח 6+ חס 3 |6550008+סזק 2000 פשטססחו/ 5 שהוסטססוזחז 5 וע 7 ץ 01600 ץז66%0זו 60/6 01 1680765 זס(הוח זטסז סזה +החצ .1 ,הסוב ז15%הווחו0בּ 160ו!כוחו5 0110 665ועו50 ץו66%0זו ץזסז66יוום 4666 סוחהּח 5530370 זס] +זסקקט5 חב ,+זסקק 50 530365 הסקס ,צְזוווְטַבּ563|6 .וז ס+ ?ו 6 סזה צוסה 300 ,000815 300 51665 6זבּ +הח/צ .2 6 50016 ז3ח+ 6%5ח2ש5 ק1 סיוסוח וס 6חס 01 הסוסהּחוט וח 60 3 5 5166 2 + פחוקטסזש !109163 3 15 הוהּוח00 ג .אחו! 50660- הוח 3 צט 66560 ה חהסס .הח 01!6ח51 3 זס חש 00301260 65007665 א'וסטזסח זוסה+ס חהּ 5זסעיו50 וה6ו5ץכן 5067/1665 ץ7ז66+0ו01 ץזס66+0וו 6עו6% 01 +חסהסקוחסס 3 15 5166 ה זז [00163! 6+ 01 +ח6 הסכ 60 3 15 הובּוחס הב 6!|וחעש ,56606 ?7 60000 טסץ ח68 אוסח 0חה ,560608 6 5 +הח/ .3 506 חב %5ח%6ח60 6+ 01 ה0סושוהו6 [הּההזס+ 3 5הו%3ח60 הוח6ה56 סחד 5 ,30:65 !31 חו0ט!6ח1 ,5067/1665 ץ66+07וו ץזס66+0זום 66 זס 563 56 שחופט ץ0 בוח6ה56 6+ 0ה%6א6 ח63 טס .65ווסכסיזן 6|355 סחבּ .(4051) 671366+ח1 665ועו50 ץז66+0וו 6עו6% 6+ "וס הו-קְבּח5 זסטבּחבּו ל ץ 0160 ץז66%0זו 4606 6סושסזכ 5ז6טססז 2000 פששססחוצ הסותצ .4 5 0חו/ 6!0016ח1ז ה6והש ,6%5טסיכן וסעו50 2000 פשסשחו/ 56 ץוחס 0 פפשסשחו/ חה ,זסע'וס5 660ה הצ 2000 פ5עוסשח!ו/ ,זסצו56 2000 5 חו/ .5617/1665 ץ66+07ז01 ץזס66%יווכ 6עו46%6 6שוטסיוק ;זס+ְח66בּ+הּס ,5 66+017ו01 ץז166%0 6ע46% 6וטסיזכן +'ה6065 [3ח0ו0+655זק 2000 3 01 0015 וח6וח סב +73 [8ח0ו655+סיוק 2000 5שצססהחו/ פהוהחטז %5ח6|16 +טט .5 017600077 ץ66%0ו1 61/6 56 ח63 הובּוחהס 5 0 0507 חַחוחַּחבּ1!] ₪ כ 0ַחוזז50 5 /סועא ?3007 ₪567 |068| 6768%6 2000 5שוססחו/ 0065 6זסח/ .1 6+ 6763%65 2000 5עוסשח!ו/ש ,ה 6600ב סש |063! ב 6036 טסץ הסח/ש .6 7+,ץ50601 5'זס+טכן 60 3% חו חס +הטסססבּ 5 300 5ח65007ט) :4 אוההסקקה - 14 5 5 |068 0 36600065 50 הוח 0 00 630301065 %חה6ז710ו0 זהח/ .2 7 סס 66ועסז ץחה וחסיו? הובּוח0 6+ 0+ חס 09! 0+ זוספש 3 5שסו!3ּ +הט660ב3 50 הובּוחסה בת חו סזסהעשץחהּ 65001665 0+ 366655 הוב3) 0+ חב א זס/עזסה 6ח+ הו יוס+טקוחסס 6 366655 60 ה0ו55!וחוסכן 35 זספט 6+ הססוטסזכ ,הוהּוחס סת+ חוהּף 0חהּ 3% חס פס! 0+ 507 6+ 5שצס!!3ּ +ה366000 זס5ש [063] 2 .65007665 [063] 6+ 6703%6 טסץ 6יוסח/ע וסט קוח 60 6+ ץ!חס חס 65007665 0+ 6655ב 36 ]₪506 ?07 50 אוסח הבוק טוסץ הסחצו ז006ו5ח60 טסץ 0|טסח5 +הח/צ .3 ]סש 6070515%67% 0% 6טףוחש 6050765 +73+ הסושהסעהס60 שַהווחהבּה ה > 5 60ב 36% ]56 6+ 6הווחו06%6 |!וש וספט 6+ זס טסץ וסחזסחשצ > זי .41 060 50016 +הַט660ה3 וספ 06+ וסחזסח/ > ?07 507 |068| 8 676806 0+ 60זוטוף6 15 חססהוזס)חו +הת/צ .4 .חח סש ב ?סז 560 ץ6 6זבּ זה חצ 0ח3 3060065 ז50ט חו-6!וטס 6זבּ +החצ .5 חז-+!1 טכ 631160 %5ה6600ב3ּ 6703065 ץ|!הּ6וזהּוהס6טהבּ 2000 פשטסטחו/ ז3%0ז1/015%ח1) סיוב %5ה6600ב3 חז-6!וט ₪560 ץ! הסוח וח 60 סאשד .5+חטסססבּ 6 סִחַהּההּוח 0+ %ה36600ּ ז0ס+3ו15%הווח1ה חו-:!וטכ 6+ 56ש טסצ .60656 החבּ 5 6 שחוץ1ו)סוח חהבּ טַהוז03ו6 ,6!וחב3ּ אס זס+) וס+טקוחסס [ובּ'וסטס טסץ .(%5חט660ב3ּ וס5ש חס 165וסכסיוק +הט6600ה3ּ 50010 חב ,פ5קטסוש סחבּ 0 עזו!1כ3ּ 6+ 5015 !0663510783 6טוף 0+ %הַש3660ּ 6065% חו-:!וט 6+ סש 5 0 366655 הוב3ף )חב חס פסו 5 שחוסַהּחב3ּ1!] חב כקט 0ַחוז50% 5 וע ?סז 56 טסץ 0|טסח5 ץחצ .1 בה 00%5וז שהושחבּיוט ץכ הסוזהּז56וחווחהב3ּ ץזו!קוחו5 ס+ פ5קטסיוף 56 0+ 65וחוץ 6!כןו+!טוח ההּה+ זסחזבּו קטסיו 6+ ס+ 066 5הסו55ווחיוסק טַהוחטו55בּ ז חח | ט6ועוחו הסב03 5 |8ח016550זק 2000 פ5שוססחו/\ ?סז |068| 8 6768%6 וסץ 00 צוסת .2 0 05015 1.0631 האס חב חו-כְבּח5 +הסוחסהַבּחב3ּו/ זס+טקוח ס6 6+ +ז5+3 6 חו !!= .קטסז6 ש6 א6!16 ה6ח5 סה ,5קטסו6 א6ו!6-₪10% .פ5קטסוס .6 66% הסח+ חב 116]05 66בּווקסוקטבּ ?7 38 06|6000 0+ 6056006065 שְחה 6זסחז 6זה .3 5 ,575567 6+ +ב0+ זסו)ו0ה06! סטףוחש 6+ ,קטסיו בּ 0616%6 טסץ הסח/ הזוע טסו 566070 3 6036 טסץ 1 הסעם .05%! 15 קטסזש 6+ %ח56סיוכסיו ס+ טסץ 50 ,ז0ו)ו%ח06ו 536 6+ סעבּח %סה |!ועו קטסיוט 6+ ,6וחבּח 536 סו+ ה ,0ב 66חס + +73+ 0%5ז יזוס 5הסו5פווחזוסכ ץחה קטסו 6+ +חבּיו +5טוח .קטסז %+73+ 01 00 וחסוח 3 06 0+ 660 סה/ע 5זס5ש 6+ א6בּ0 300 +5טוח טסץ ?סז |068! 0ח3 5קטסזט |068! חו-ז!וטום ה6סאססכ 0110760066 6 5סהת/ .4 0+ 551075ווח'וסכן 6ב וכקסיוכקקבּ 6+ חטו355 סחהּ פ5קטסיוש [063] 6763%6 טסצ חו-%!וט0 66763%60וק הזוע 60165 [3ח0ו1655סוק 2000 פשצססחו/ .והסחת+ [063! חז-+!ו₪₪0 .5קטסזש [063! חו-+!וטכ 663%6 +'ח63 טסץ .5קטסזש [בּ6סו ,טכ וח 60 016ח51 ה חס 3585+ וח5+6ץ5 והזס1וסכן 60 0%5וז סעוש פ5קטסוט ה ,סוחוז וח75%6ץ5 6+ פַחוףַהבּח6 ,11165 חוז65+0ו חב קט פַחוא6ב3ּ0 35 הס6ט5 .5 וה 5%6ץ5 שה1ו5+6והווחבּ 5זז וז א'וסע6 סהווטסו)חס6 ₪ קט הו 5 /וסועא 7 סשחוזס 3 300 זסלחוזק 8 ה66צ60 66ה017676 06 5החצ .1 חב וח575%6 שַחוזבּוסקס 6+ ה66/עז00 1366זס5חו 6'זבעש5010 6+ 15 זסזחוון ה 3% 16166 סזבּ זה 6+ 15 16166 +חוזכן סד .66וע16 +חוזכן 6ה+ .5 וה 06 %60ח/זקן 665ש6סוק 6 8% .001065 סחוזכן 01 65ק/ %ה0177076 סצ 60 66% הח60 ח63 זס/507 זחוזס ג .2 ?7 6 6זה +החצ 30 ,061065 לחוזכן וס 265 סעטס 6656 [068] ה .66/1665 +חוזכן 1366ז6+חו-א'וסעזסח חב [ב063! סיובּ 65כץ+ סע סחד +חוזן 6+ +0 +זסכן [ב63ו5ץחכן ב 0+ ץ|117661 66601 ה 600 15 6סוע06 שחוזוק +חוזק 6+ 0+ 60766660 15 166ע606 +חוזכן 1366זס+חו-א'וסע6ה ג .זסעיוס5 6 פ>חוזק 671306+חו-א זס/עשזסח הב ,1150 .אזס/עזסח 6+ הפטסזח+ זסעיו56 .1 671306+ח! 60/08 3 ₪165סו 5 30 0650075 :4 אוהסקק- 16 וס קט 56% 60 00 טסץ זט זהח/ .זסזחוזק 3 5860 0ח3 30060 פצהת טסץ .3 ?חצ 0חה ,חחזק ח68 5675 8% 50 2000 פששססחו/ פהוהחטז 5זססטקוחס6 6+ והסז] וס+חוזכן 6+ 0+ הסוז66 ה ה 60 ה שאה 5%טח (507ט 6ח* יוס) טסצ 6+ והסז1 וס+חוזכן 6+ ס+ הסוז66 ה ה 60 3 6אהּוח טסץ הסה / .וס+טכוהס6 +חסווס זס+ח וז 506 60165 ץ!ובּסוזהּוהסיטבּ 2000 5עשססח/:/ ,וס+טק וחס6 +חסווס .זכ וח 60 %ח6]6 56 0+ וסעוזט ופ כ זסחוזק 8 0ף 88ח 660 60 0065 065בלחהע0ב 6הת/ .4 ?7 חס 6סושסזק 5זסלחוזכ /806 56/6 ]]: קשח 0ץ פחוטבּח +טסהזוע זס+חווק 3 ס+ ה0סוז66ה ה60 הב 6אהּוח 0+ וס5ש 3 פעוסו!בּ + ,6 60/ הּ 0+ הסוז66ה 60 הּ 65אהּו 1% .1ו23!ו/ש זס+חוזוק 400 6+ ספש .חסו55ווח'וסכן ₪35 זס5ש 6+ הס6והט זס1 5זוס+חזזוקן 6+ 01 !1ב 5צְ13כ015 הסוה/ע 6+ !6 0+ 5יוס:חויוכן 6+ חס הסוזהּוהזוס1חו 665ועסיוקן ס3!5ּ %6ו5 טפפעצ סחד 6 60500 63 0065/0067 60/ 3 ,4150 .ה0ו501660 66%ו60 506 סאה וספש 6חץ 50/5 +3ח+ ההּ!כן זססו1 ה ַחוצְב3ּ!015 ץכ 35 566 ,סחַבּכ טפ/צ פוח+ 3 670056 0) 5]ס5ש זס1 635101 )1 365 ה6וחצש ,665וע66 %חוזזוכן +ס הסוסבּססו .4 ש+חוזוכ 7 חסחוזק 6חס סל 5זססחוזק 6וקט!טח ז66ההס6 טסץ סוטסצו שְחצ .5 063[‏ 5600 63 ₪505 +03+ 50 5זס+חוזכן 6+ ה66/עשז00 פסוווסוזק 56% סד 5 06 7656 .ץזווסוזק 065% 56 השוע זוס+חווק 6+ 0+ 5+הסוהט06ס הז+ועש 5זס+חוזכן וחסיז) %+ח56 6יובּ +בּ7+ %5+ה6והט606 6זס)סט %חזו 5צבּוובּ ו|וואש .5 זסעוס! ?7 זססחוזק 3 676866 טסץ ס|טסצצ ץץח/ .6 [019ע50 5בּח +ב03+ זס+חוזכן 6חס 60 +חוזכן ה63 05075 .שחוסחוזזק קט 50660 סד % .סטסט לחזוכן 6+ חו ובאש 0% 00 5+חה6והט006 זב0+ 50 1665ע06 שחווק זס] זס+ח זכ 6חס ס66חַהּההּוח 0+ 635107 5'שו ; הסוזבּו55והווחבּ 1165/!כוחו5 ספובּ +חוון ה636 זס+ יזס+חווכן 6חס 6ב הבוח 0+ 5ו + ההּח+ 1665ע06 שחוזקן [3ו50/06 יו 7 |8ח016550זק 2000 פצוססחו/\ 5ז זוז א'וסעע60 סט הווסת5והווח ה 5 66וש6בּיוק 5 ווק חַחוסְבּה3ּ!1/! :2 ה6550| %+חסוחסהַהּחב3ּו!] וס+חווק ףַהווח'וס1ו6ק :ססוש6בּיוק זס+חוזק 3 01 כוה5ו6ה/צ0 פַהואבּד :3 56ו6זסא= ושח וזכ ב 01 כקוה5וסהטס 6אה% סד < סח / .90 זסחאוכ) 06 61166 הס 30 ,0/8660 א6ון6 ,8ה% 5600 616 הס .2 ?זסחוזס 66 5העצס ץח ח6זט6 7 2/5685 0ח3 075ו651ש0) 4 אוסחסככה..קטסוש 5ז5%73+0וחווח0 6חד 5 סוה סכ שַחוּסַהּח3ּ1/! :3 ה6550]| 5 וטס אַחוּסְהּהב3ּ1! :6ס6ו6בּיוק ה0ו630ו)וזסח 3 56% סד < 6 חס 65וו6קסזק 616% הסח 0חה .שוכ = 56666 ,אוססחוצו 5'זסלחהחחק שו ה[ .3 5 6 06 .= 66 01501375 2000 פאוססחו/ .חס זחסוהטססס ץססא 6 חו 50601860 15 ז56 הסוח / .3606 8+ |78ז6ח06 6 השוצו אסס פַסו8ו ?ץח/ ?אסס 6 15730חווח1) זס5ט 6+ 61501375 ץ!%ח6זיוט6 אסט ץזושסא 6חד .וה 006 6+ 6601חוזכן זס+5%3והווח ב 00 ה )0 ץלווסוזכן 6+ 6356ו6חו סד < 6 ,80 |8ז6ח06 ₪16 חס ,אסס 013!08 ₪65 זסקסזק +הסוהטססכ +ס.םוכ השח סו הז .1 ות זס ל65אוס! 6חל לו 15 ?עטוזסוזכן +ה6וט6 6 15 +החע .סוק 061806 שחש ?וסוס .ץ+וזסוזק +65/טס! 6+ 15 השוחצש ,1 01 %!00130 6+ 5 ץזוזסוון +חסיזוט6 6חד 5 /סועא חס שוזסוזק 6ח% 86ח608 0+ 660ח ז56 8 0065 חסו5פוווסק זסחוזק הסוחצצ זס] .1 ?00 575 זס התסהה .ח0ו55!וח'זסכן 5+ח6והט6ס0כ סְהַבּחב13! סחד 5 30 0650075 :4 אוההסקקה | 18 ח63 אוסח ,106ע06 +חזק 586 6 סז +חוזכן 505 שחו 6זסחצו +הסרההסזוצחס חב חז .2 ?007 8 חסזצו 6 קט 8חוא6וכ 5675 01 סססחו!|6או! 6חז 6006 קוסת טסץ 1 וזכ 562365 חב 60111165 +3ח* סַפָהּ2 זוסזהּז5023 3 6708%6 .5 וו ?חר 006 51016 8 601666 טסץ ח08 .3 0+ ץ!חס וסעז50 +חוזכן 6+ + הסוב 6010 6ח* סְפַההּה6 ח63 טסץ .סא || 66%5ו601 ח6וח/עע ,06106 +חווק זס זס+חוזקן זסה+סההּ 0+ 5+הסוהט6סף .זס+ח וזו +3+ חס %5ה6והט06 ז ססן 66 %חחזק 56 6+ ח68 אוסר .הסו 0060 86זה! 8 זהוזק 60 6605ח זספט ה .4 ?חכ הס 006 6 6!וחצו %ה656זכ חַחוסס זטסחסוצו ,פזגוסח 6+ 56% טס" .שוחו פהוזחוזק 6+ 80חו560 עָט פטסן %חווק |סז)הס6 ח63 טסצ 5 6 01 3+ [073ה66 6+ חס +ה6והט006 הב 0+ סוחוט פה סחווכ 3 זס] אס00 013!04 65וזוסקסזק 6+ הסקס סד .+הסוהט006 סח זס+ אסט פסובּוף 6+ 616% ,עוסחועצ 5'זס+חוזק 6+ חו +הסוהט06 6+ 56!66% ,+הסוהט6סו 6 חו והסז-] ץ!ח0 א6!16 .165+וסקסזק 616% ה%6 חב , טחסוח +הסוהטססס ץוח0 6+ 56% ה6ה+ חב ,אסט טַ013!0 165וסקסזק 6+ 01 ה0ו566% 500600]6 חו260 0+ +הסוהט006 06 +הבּע טסץ סוחוז +165ו63 6+ 60 זטסו וחסזו- + 600!6 ה 0+ סוחו? סד 6+ 56% .פוטסה 655חו8שט זזבּ]600ז זסז31ּ פהסחווט זס) סוחול פַחוסחוזכן 6ה+ 56% סד .5% 5יוטסח 655חו5ש |בּוחיוסה 6'ו0610 פוטסה 6 סצהּה וס +ה6והט006 6+ 01 זסהעשס 56 06 5%טוח טסץ ,6הסוהט06ם בּ .זסשחוזוכן 6זהּווקסיוקקבּ 6+ זס1 הסו55ווחיוסכן 5+ה6והט6סכ 6שבּחבּו ?חס חורה סל ז506אוסזט ס6/ 8 פחופט 01 65סַבּזחב/0ה 6 6זהּ זהח/ .5 חס זסע'ו56 %חוזכן 2000 5שצססח// 3 חס זס%חווק ץחב זוס5והווחהב3ּ 63 טסצ ,ז50עשסזט 60/ 3 פהוהחטז וסזטק וחס6 צחבּ חופט ץט זס6הבּיושחו סח+ 5 זס 2000 5/טסשח// שהוהחטז 5ו יוס+טקוח 60 6+ זסה+6חעש 01 003701655 זס5/טסזט 60/ ב ,ץ![בּחסושו1 0 .600!!בז5חו וסטוז זס+חווק 66%ז'וס6 6+ ,5 060₪5/ע16) +חוון שוחול-!63 5+וסקסז חב ס6ַפָהּכ ץזהּוהוהט5 3 665וטסיוק 6 6+ 605%0701126 63 טסץ סחבּ 9 |6550008+סזק 2000 פשטססחו/ 5 הזוע 500665 שחו 506 5 וו 5 6סוש6בּיוק 5 וק 5- ד פַהוה0ו455 :3 ה6550| 05ו55וח 6 5- ד 0ַהוח0ו55 החהּ סהוחהחב!ק :6סו6בּיוק 5 5- ד 6 הוהחבּ!ק :1 6156ז6א= הסו5פווז6כ %/06180 ה6וחצו ,₪6 זס 101007 8 60 5הסו5פווזסכן ה 60560 שוסק3 טסץ הסח/צ ?רז טסץ 6|טסח5 ץסחס .קטסוש סחסץוסעם 6+ זס+ הסו5פווחיוסכן |סז%ה60 |וט= 6חד :סק זטסץ 6600 חב חהוכ סז 8016 סהוצוסו|10 6 6%6|מרחס6 0% 6 וס חח 5 דא זס %ה6600ב3 ו50ט 65/0 5 טסז בק סא וס ח60 |ו₪₪ קטסזם 05 5וחווחוס ה 5 ס 600%6א₪ 8 ₪680 קטסז 05675 0חו6655סזקסזס/\פקסא ס 660%6א₪ 8 ₪680 סטסז חח 660 פס 6 ₪8 ₪680 קטסזם 5זְסהַהחה3ו 6 8 ₪680 טס 660/65א סא 6600%6אם 8 ₪680 סטסז 66000 6 פסס 6 8 ₪680 קטסז 5זס סח הו 8-6 ₪680 קטסז 065 660א סז וס ח60 || קטסזם 05 5וחווחוס ה וק |סחס6 |וט= זו 080 ססוז/ טס 56175( 5 | ח60 || קטסזם 05 5וחווחוס ה ץזבּזסו |סווטגוק ₪680 8 6 טס 50175( 5 וס ח60 || קטסזם 05 5וחווחוס ה 5הטחהו סו!פנוק 6 ₪ ₪680 קטסוף 5075 |סח0ס6 |וט= 1 5ז שח 30 05 650 :8 אוההסקקה ‏ 20 6ו|טטק 6+ זס+ 5הסו55ווחוק 5- ד פַהוה0ו55 :2 56ו6זוסא= ז וס כקטסיוש 6חסץוסעם 6חז וחסיו) 5ה0ו55!וחיוסק סצסוחסיו סד < 5וססחו/ .10!067 6ו|פטק 66 זסז 5הסו55וו סק 6+ שץ150|3 ס+ 60 ₪ 56600 06 66| .4 .36 0 66 6 חזואו אסם 018|00 65ווסקסזק 6ווספטק 6ח+ 0150135 2000 ?7 סק 101001 0חה50!וא6 6 6זבּ זהח/ .|0ז%ח60 !|ט: 35 קטסיו סהסץזוסעם 6חד ,הזח( .00160 06 %'ח68 5חסו55ווזסק ס6צוס||ה +ה6זו6 06 זהחז 66ססא .5 7 שסץ 00 8%ח/ .60/6 >616 הסח 0ח3 ,קטסזם 6הסץזסעם 6ח+ 50|66% 63% טסץ גבּח+ שַחוז0163ח1 אסכ 655306 ב 0151375 2000 פשסטחו/ש 5וזסק 6+ חוווס הו 15 !0+ 6+ 066356 "סחסץזסעם " סעסוחסו 5 סכ סִפַחִב3ה6 סד .ז10!00 +ח6'והּק %5ו וחסז1 קטסיוש סהסץזוסעם 6ח+ יוס+ .חח 01068 +15 5%טוח טסץ ,סהסץזסעם זס+ ?57 סכ 10007 ה 6150 6+ סה +8ח/ .6/סוח6ב א6וו .8 41 עז 660% סב 5ח0ו55וחחיוסכן סא 0+ 116 516 וס כקטסיו 25015 6חז 0+ 5ה0סו55!וח'וסק חטופ5ב3ּ סד < 61500 6 זה %הח/ .אס 00ו8ו 65ווסקסזק 6ו|סטק 06 סף הונססז סס 008 66| .4 ?7 סכ 101061 ססאוסוןבּ %] 6660 ₪ 030 :5ח0ו55ווחוסכן ף הוצס!!0ס) 6ח+ 35 קטסוש 05015 סחד 3% 005ו55וח'וסק %|010130 6+ סזבּ 656 .030 חב ,%5ה%6ח60 זוסהוס- 6+ 50 כטסיו זס +החט660ב3 וספש ה 300 טסץ חסחש 3551605 2000 5שסשחו/ .55105וחיוסכן +0 15%! 6+ זס+ קטסיוט םא 0 65570 6חז סז 5הסו55ווחיוסק חטופ5ב3ּ סד < !0+ סווטפטק הסוח .ץז666558ח זו םא 0 6 56665 ,65והטח= הסו5פווזסק זוססחט .7 6 00 סזסחעט 0חהב ‏ הםאעס 6508 סל 35510060 6ז3 5חסו5פווחזסס ?ץ|סק3 5חסו55ווחזסק .ץ|חס 11!65 0חהבּ 5001010015 60 66ו!כב3ּ 15 הסו5פווחזוסק |סו%ח60 ווט= 6% סיזהּ קטסיזף שא 0 ₪ ₪0 60 סח 60 35510060 סזבּ זב3ּח+ 5ה0ו55וחחיוסק 6זהּ 0+ 1010015 )חב 11165 שסח 0+ ץוחס +ט 101007 6+ ס+ סווקטבּ .101001 6+ הוועש 663%601 1 |8ח655!0+סז 2000 פשססחו/ 6 0+ 35510060 טסץ +03 5ח0ו55ווחוסכ !10 6חץ 65% סד < ז0!00+ 6ו!פטק טסץ 6 / .050781 60 הח 6 6%%ז 8 676866 0 0%וח3060 ,7ז0!006+ 6ווטטק שו ה[ .3 סח שחאו זס ץח/ ?5066655801 6 0+ הסו55!וחזסק 6+וז/ 6+ 35510060 15 קטסיו 050175 6ח+ 0663056 ,פסץצ 01001 6ו|פטק 5 5- ד [)חהו5%ד :4 0156ו06א₪ 5 חס 00066! 6!וחע 101067 1156 6+ וס 5ה5510!וח'וסק 65% סד < 1 ץחצש זס שְה/ ?500665510 טסץ 6ז6// .10006 156 66 הו 116 8 68%6ז6 0+ זקוחסה .3 ?סח ץוח ה 6703%6 50 5ה0ו55ווחוסק 5- ד 35| 0501782 ץ|חס 0663₪56 ,סא .0+ 1156] 506 חו ₪165 5 חס 00066! 6!וחעע 101067 1156 6+ וס 5ה5510!וח'וסק 65% סד < 2 ץחצ זס שְחה/ ?500665510 טסץ 6ז6// .10006 156 66 הו 116 8 68%6ז6 0+ זקוחסה .3 ?סח .ז0!00+ 6+ 10 הסו5פווח'וסכן ץ0ו100 6+ ₪35 050782 066356 ,פסצ 5 חס 1000606 6!!חץע 101061 פובּטח3ּ1] 6+ זס+ 5ה0ו55וחחיוסק 65%+ סד < 30 15%1 ווח זס שח ?5060655001 טסץ 6ז6/ .-ז10|006 5|הטחה 6> הו 116 8 68%6ז6 סז זקוחסה .3 ?סח שחו [0ז%ח0ס6 |!ט= 6+ 35 קטסזש 5זס+15%73הווח0 6+ 066356 ,פסצ 0001 3!5 ח13] 6+ -וס+ הסו55ווחיוסכ 5 חס 00060 6!וחש 101061 5!הּטחב3ּ1!] 6+ זס1 5הסו55ווחיוסק 565% סד < 11 זס שְח/ ?]506665510 טסץ 6ז6/ .10100 5|הטח₪13] 06 חן 6 8 676866 סז זקות6אא .3 ?סח שחו 6+ זס+ הסו55ווח'זסכן 660%6א ₪ ₪030 506 ץ!חס ₪35 50781 0663₪56 ,סא 0001 פובטחבּו 5ז שח 30 05 650נו) :8 אוסהסקקא ‏ 22 5 חס 00066! 6!וח/ע 101407 5ובּח3ּ1/ 6+ וס+ 5ה0ו55ווח'וסק 65% סד < 2 זס שח/ ?]506065580 טסץ 6זס/ .7ז10!06 5|הטחה₪ 6 חן 6|ח/ 8 676806 60 זקות6אה .3 סח שחו 5 חסוחצש ,קטסיוש 5!בּטְח3ּ1] 6+ 01 זט הסוח 3 15 50782 0663056 ,פסץצ -ז10!00 53165 6ח+ זס1 הסו5פווחזוסכ ץ10011)] 6+ 35510060 ה6ססט 5 615510895 [)הוט!50 :6 ה6550| 5 סק 5- ד פַחוחְהּהב3ּ1 :66ו6בּיוק 6 3 +0 כוח5זס הצ פַהואבּד :1 56ו6זסא= 6 ה 0+ 55[005!וחיוסכ 6+ 6הזוח'ו06+0 סד < .16 זז חוכ 6+ זס1 5הסו55וח סכ 6+ 15013 סל 80ל 00 5660 06 >6ון .4 ?7 ז חאו זס? 5הסו55וו סכ 60עשס!|ה +ה6ז 6 06 סה .הסו55ווחיוסכן !60570 |[ט- 506 5הּה ‏ קטסיוש 5יוס+בּו5%וחווח ה סחד . הסו155וח'וס6כן 66₪%6א= ₪ ₪030 סח+ 5הח קטסוש 05015 סחד ?7 א. זסחששכ 6 01 זסחששס זח6 טש 6 15 סח/ .80 זסחהאוס 06 016% .6 .קטסז) 5ז0ס+3ו5%וחווח 0 סחד 6 הב 01 כזה5וס השס 6אה% סד < ,00% 01808 ז6חשו זס 560005 |ס חס 460655 6+ עְה|ס5ו0 0+ 660ח₪0/8 א6ו1 .6 ?7 זז חכ 66 01 זסהצוס %ח6זוט6 06 15 סח/ .80 זסהצו 6 016% הסח סחבּ .קטסז 5ז0ס+3ו5%וחווח 0 סחד 6 15 סח/ .שץוסקה 66% הסח 0ח3 ,050784 56160 ,אסט סד זסחצשס ספַחהה6 שו הז .7 קז +0 זסחהשוס %ח6זט6 4. 5 פףהוטסוא הסחה שַהוץק60 :2 56ו6זסא= 57 3 35 חס 00060! 6!וחצ 10]007 ּ 67683%6 סד < 8 676816 ,6 סטוז חז ,זסוס|קאם פששססחו/ חו ,050784 85 חס 09060 6זהּ טסץ 6ווחצ. .1 6 0ס% 35510060 6זהּ 8% 5חסו55וו סק 6+ 36 +הח/ .61 ד ססוחהח ז00וסז ?107 .|0ז%ח60 !|ט: 35 קטסיוש סהסץזוסעם 6חד ?ץח ?זסחהשטס 6 15 סח/ 3 |3ִח0ו1655סז 2000 5אוססחו/ 5 וס 10!0017 3 6703%65 סח/ש הספוסק 6+ 066356 וסחהשס 6+ 15 56784 .זסהעטס 6+ זס+3ז155ח/וח0/ 35 חס 00460 6!והעש 101007 הּ 670316 סד < 6 316 8%ח/ .63 ד 30 62 ד :100675 סצ פחואוסו|ס? 6חז 6768%6 ,6 שצוזם חן .2 7 ס6ף5פנו[ טסץ 08% 5ז10!00 56 זס? 5חהסו55ווחוסק .החסו55!וח'וסכן |סיז%ח60 |![ט= 6+ 35 קטסיו סהסץוסעם 6חד ?ץח / ?10!0015 63 ד 30 2קוח6 ד 6 01 זסהצוס 06 15 סח/ 3 וחד חב 22 וחד 6+ 01 וסחה/צס 6ח% 5 כקטסיוש 5יוס6בּו5%וחווח ה סחד 6 670360 קטסיוש 15%73+015ח/ח1) 6+ 01 וסט וחסוח ה 0663056 5ו0100+ .5 0 פצוסשחו/ ה הוח)וע 101007 וסחהזסחבּ 0+ 10007 3 צְקְ60 סד < שוחט!סע 5- דא קוח5זסחשוס 30 5חסו55וו סק 66 6 בק 60 השס 0חה ,2קוח6 ד1 קוח ד:60 56|665 .2 6 36 +8חע 30 2קוח6 ד1 קוח ד:6 ]0 זסחהעטס 6 15 סח/ .2קח6 ד:6 השועו ?ץח / ?5חסו5פווחזסק 4 סיה ט0ץ 0663856 קטסו) 5זס+בּו5וחווח !0 6ח* |!5%1 5ו יוסהעשצס סחד 5 חב הוחזוש 602160 5 ₪1!6 יזוס 101001 בּ הסח/ .זס+3ז5%וחווחו)ה 35 חס .זס השס 6+ 06607165 1116 וס ז0!00+ 6+ 602165 סחעט הספוסכן 6+ ,סוחט!סצ ה3ּ חסח/ש 0663056 חהסו5פוויוסכן |סו%ה0ס6 ||ט- 6+ 5ב קטסיוף סהסץזוסעם סחד 6 וס 0!007+ 506 ,שוחט!סע 5 דא חב הזהזועט 602160 15 16 וס זס0!ס+ .0 585 זו השועש 50חו 101007 506 01 5ה0ו55ווחוסק 506 65ווסחחו שוחט!סע 5- ד 536 6+ הוהזו/ש ו10!00 בּ סצטסוח סד < .1 קוח ד:6 0ז ₪ 6טסוח ה6ר> 0ח3 ,3קוח6 ד:60 56666 ,זסזסוקאם פאוססחוצ חז .2 ?ץח ?603 ד1 קוח6 ד:6 זס+ קוהפזס השס 30 5חסו55וו סק 66 סל 5הססקפח 6 ה הסו55ווח'וסכן 66₪%6אם ₪ ₪030 5ה3ּה קטסוש 5זסזבּ'וסן0 קטא36 סחד זסחהשס 6+ 15 קטסו 5ז15%73+0חווח01 שד .!סז%ח60 ||ט= 35 קטסוף 5יוס5ט .וח ד 1 וח ד:6 +0 5חד .623 ד :6 35 5חסו55ווח'וסכן [הּחוףווס 6+ 5הוב3ּ6%ו 3קוח6 ד 1 קוח ד:6 5 536 6+ הוח+ו/ש עסו 5ו ז0!00+ וס 1116 3 הסה/ע 0663056 15 ה טסה הסעם .5חהסו55ווחיוסכ [הּחוףוזס 65ו 5הוב3ּזסיו ז0!00+ וס 11!6 6ח+ ,6וחט!סצ .זסח/שס 6+ 5הוהּוחסז ז603%0 1010075 506 ,שהוטסוח 6+ 106 56784 5 0חה 0650005 :8 או6הסקקה | 24 5חהסו5פווח'וסק || הזו/ 6!ו=] ה שחוזס!ס0 :3 56ו6זוסא= !10 3 וס1 הסו55ווחיוסק |!סז%ח60 ||ט- 6+ +ס %]650ז 6+ שסוצ סד < 0 1010067 366655]]₪=] 6 ח! 0860655.6%% א6ו!000!6-6 ,זסזסוקאם 5אוססחוצ חז .1 .6 6 הסקס לס שחצו זס ץח/ ?|506665510 טוסץ 6זס/ חסו55ווח'וסכן [סז%ח60 |[ט- 6+ 6160 הסט 5ה3ח קטסיוש סהסץזוסעם 6חד .סא 3 15 36600 וסט ז15%73+0חווחו0 שד .%א%.66655ב103 !סוה ס60!!ט :6 יוס+ .טס 6הסץוסעם 6+ + זט וחסוה סח שחצו זס עְח/ ?|5₪06065510 טסץ 6זס/ .660655.0%6סא 66% .4 5] וחב 5021010015 26]6%6 6+ 6!₪065חו !סו%ה60 [!ט- 066356 ,פ6ץצ חסו55!וח'זוסכן |526613 פוחחד .66חהּו!קוחס6 051% זס1 הסו5פווחזזוסק |500613 507 6+ הסוח 0+ 101007 ב 01 +ססו 506 חז 11165 00]616 0+ יוספט/ ב 5צסוובּ חסו55ווח סק 5וח ד . הסו55וחוסכן |סזה60 ||ט=] 6+ 35510060 ה6ס0 5ב .5 0ו55!וחוסכן 1116 76+ 665וזיוסעס החסז1 10067 3 זס+ הסו55וו סכ |סזטחה60 ו|וט₪ חשוצו 5675 +ה6עסזס טסץ סוטוסצו שסרז 600 ||₪₪ 6+ 160ח06 חה6סכ 6טבח שש הסוחצו זסז ז0|006ז 08% חו 0!6/ 3 0ח₪06|60 ?חסו55!וחוסק 6+ 50175 06 ח6ח+ חב ,5ח0ו55ווחיוסכן |בּט6וטוח!ו 6ח+ 0 |!בּ 5זספט שסווה .חסו55ווח'וסכן [526013 1!65-] חב 5001010075 6%6ו6ם 5 /וסועא סח /צ ?5 דא הסוצו 10860 15 6וח!סע 8 הסחצש הסו5פוח סק ז|06130 6 15 +הח/ .1 ?טסט 66 0 806655 85 5 פבּה טסו סהסץזוסעם סחד .!סו+חה0ס6 |!ט= 15 הסו5פווחיוסכן +!06)30 סחד .סוחט!סע 6+ 0+ קטסז 8 01 ]606 3 3150 15 0ח3 10006 8 זסז הסו5פוהזסק 66/ 85 זספט 3 זז .2 5 סק 6ש61600 5067'5 6 6זהּ +החצו ,101067 6 זס1 הסו5פווזוסק ₪680 תושו ?0 סח זסז 6+ 0+ הסו55!וח'וסכן 6+וז/ חב הסו55ווחיוסכן 630 ה+סכ 5ב וס5ש סחד .וטס סה 5ח5510ווח'וסכן 5- ד 663056 וס0!ס+ 5 |6550008+סזק 2000 פטססחו/ 6 30 10100 8 זס? ה 36600 ז50ט 3 סז הסופפוחזוסק ץ1ו00 66 הפו355 טסץ וז .3 השועש ,100067 8 סז 6|ו1 6 600 טוסץ הסח 0חהב ,₪6 3 זסז הסו5פווזוסק 680 ?7 6 זס1 סח ז50ט 6 0065 חסו5פווחזסק ץז 6+ 5זווסחח! 11!6 6+ 0663056 11!6 506 ץזו סוה ח63 וספש סחד 101001 6+ והסיו+ הסו55ווחיוסק 0 5 6| 6 הסחצו 6 3 0+ 35510060 6זה +08 5חהסו55וח סק 60 פהסקקהח 6הת/ .4 5חסקקּח הח / ?6וחט!סע 5- ד 586 6 חס 10067 רסחה 0ס 101007 6חס וחסזז ?סע 5 ד זסהססחה חס ז0|06+ 3 60 ס6טסו 15 ₪16 6+ הסחעו 536 6+ חס ז10!00 זוסחה+סההּ 0+ 1010067 ס6חס וחסו) ס6עסוח 5 11!6 6ה% הסח/ סח 5 1116 6+ הסח / .5חהסו55וחיוסכן 55 5הוב3ז6ו 11!6 6 ,סוחט!סע 5- דא 6+ 05ח הו 11!6 %6 ,ס6והט!סע 5- דא %חה6ז0+ו 3 חס ז10!00 ב3ּ 0+ 10100 ה3%10ה165%1 6+ +0 5ה0ו55ווחיוסק וז השס ז510חה זט 60 00 טסץ זט +8חצו ,חקו 60 6+ 68/65! 66ץס!קוח6 חב 11 .5 ?7 זט 30% 0ף 1010075 30 65| זסח זס פוה 01 6+ +0 כוה5יוסה/טס 386 0+ וס+ב 155 הווחו 5ב חס 00960! 06 +פטח טסצ 5260131 קוה5וס העש 6א בד 576 ה255/0 .11165 חב 1010015 66'5ץסוקוחס 0+ 66ץ07!קוח6 +03+ /שסו!הּ 0+ 66ץס!כןוחס וסה+סחההּ 0+ הסו5פווח'וסק 6655סבּ והחסח/ש 0+ 66ץס!קוח6 6+ ץ1ו%ס₪ .11165 חב 1010015 6+ 0 כ;ןוהפיוסהעשוס 6אב+ ה 1010015 6+ +0 כןוה5יוסה/טס 386 60 כ;ןזה5'זסח/ש0 6אבּד חִסַחאו355 טסץ .5 8 %0 866655 חו8) ז'ח68 507 8 הסחצו 666% טסץ 0|טסח5 0619115 66זחץ +הח/ .6 ?7 0+ 0חה 36600 זס5ט 6+ 0+ 35510060 סוה 3+ 5חסו55!וחחיוסכק 6+ 60668 "5 6+ ז0ה+6ח/ע 6766 זט הסוח 3 5! זס5ש 6+ ה6והעט חז 5קטסיוט 066 5ב ,06 הסוח ב 15 זס50ט 6+ ה6וחצש +0 טס 3 וס >הטסססבּ 5 6!ו] "וס 10100 606 זסח6%חעש 066% .10007 וס 11|6 506 וס הסו55ווחיוסק + .סוחט!סט וסה+סחהּ 0+ סצסוח זס 101007 זס 11!6 זסח%ס צחהּ 50 602160 הססט סטבּה |!ועש 5ה0ו55!וח'וסכן 56 ,35 + 5ז שח 30 05 650נו) :8 אוסהסקקה ‏ 26 5]ָ 5366 סה ווסז5והווח ה 5 66וש6בּיוק 5 6סִזהּ5 חַחו0ַה5%3ו00ה0 :1 ה6550| 5הסו55ווח6ק 60ו!ככ :66ו6בּיוק 0 5 1קטסזס .3קט0סזס 300 ,2קטסזס ,1קטסז6 01 זסטוחסו 8 15 0567101 .1 סח ₪85 2קטסז6 .הזס0!ס= זס? הסו5פוח סק |סץחה0ס6 |!₪₪ 85 3קטסזס סחה חסו5פווחזסק 0 5ה0ו155חז6כ 6ע6/660 0567101'5 6זה +הח/ .הזסס!ס- זסז 35510060 פחסו5פווחזסס 7? 6 0507101'5 ,פטס !31 )0 5חסו5פוחחיוסכן 6ח+ 06%5 0507101 5166 1וּ 6!0065חו 3150 הסוחצצט ,!סו6ה0ס6 |[!ט- 5ו היוסה!ס- "וס הסו55ווחיוסכ .חסו55!וח'וסכן 630 6ח+ 01 65ז6ו!ו0ה632 חסו55וווסכ ₪680 %6 85 הסוחצצ ,קטסזם 58165 6ח 01 זססוחסוח 3 150 15 0567101 .2 0 ח60 ||₪₪ הסופפוח סכ 101007 508760 6 160ח06 ה6ס0 085 0567101 .םזססוסת זסז זז 5ה0ו155וחזסכ 6ע671660 0567101'5 סזה +הח/ .זפ |הטסוצוטחו חב 35 פזס0!ס- זסז 7? ווח 3 15 2507101 הפטסח+ הסעם .78ז0!00- 0+ 360655 סח 35 507101 1 ,0!0078- זס+ הסו5פווח'וסכן ₪630 5ב ה6והצע ,קטסזט 53165 6ח+ זס 5והזסק 160ח6כ .010078 0+ 366655 !6060 ||ט- 6160 הסס0 5ב .155105 וח'וסכן זסה+ס |!בּ 6וזיוסעס ה 5ח0ו55ווחוסק זס00!ס- 536 ש הוהוטוחס6 :4 ה16550| 5 5- דא 5 חִסםִה503 חַחוחְבּהב3ּ1/ :ס6וש6בּוק 5 ו [ הוהוכוח 60 :1 66156א₪ 0 6 85 סז 58165 6 ד .508760 15 ז10!006 8%8 06 ,6!קההאםס %פזו 6+ הז .1 600 ||₪₪ 5 דא 6 0ב ז0|00ז ב8% 6 זסז הסו5פוו סכ ₪680 ז00וסז 66 05 58|65 6 6זבּ זהח/ .0101007 5 58165 6ח+ זס? הסו5פווחזסס 5 ס6ח 60 366655 חו8ף שְ6ח+ הסחצו ז50010!00 5865 606 זס? 5חסו55ווחוסק ?7 53760 88 6 סף הס66 החסס 3 8חוא8 עפ ז06|סזס 5 !50210 53165 06 107 הסו55ווח'זוסק ₪630 6+ 35 קטסיוף 53165 ס6חד 5 דא הזועש 60חו וח 60 6זהבּ 5ה0ו55!וחיוסק 401001 5036 הסחעע 663056 5 חח 15510וה'וסכן 65%716%1/6] ס'וסוח 56 ,5ה0ו55ווחיוסק 7 |6550008+סזק 2000 פטססחו/ 80 .10!0075 6חסח 56 5חוה5ח60 ז10|00 5075( 6+ ,6|ק האס 566000 6 הך 6 ההסחצ זס? 567 6 0ם ץ|חס 3666551016 5 8%ח+ 08%8 5חו%8ח60 1010067 סוחסה 5 קטסט 5675(! 66 30 ,508760 ח066 85ח ז0|06+ 105075 6חך . 0סחחפח 15 ז00ו0ז 2 חב 05671 .101007 5015( 6 זס+ הסופפוו סכ |ס-ח60 || ז0|006ז 60זהח5 סח 5 ד סח 0ח3 101067 6חחסח זוסח+ ץ/ק0 זסז הסו55וח סכ |סשח60 ||ט= 5 דא 6ח+ 6עהח .קטסזס 05675 6 0 5זס0 וח6וח || 6זה 5675 656 ד .10!0075 זסתסס זסז פהסו5פווחזסס 1 6 86665565 506 זס 6 הסחצו 6עבח 05671 0065 פחסו55וחחזסכ זהח/ 6זה 8% / ?101067 58760 105015 6+ 0 הס66 ה חה60 3 8חואה עט ז10|06סט5 ?50107 105672 6+ זס+ 5הסו55ווחזסכ 5671'5 6 ]50210 25071! 6+ זס1 הסו55!ווחיוסכן |סו+ה60 |!ט: 6+ 35 5671ט |וט₪ שס!!הּ הסו5פווח'יוסק 5- ד 6+ חב הסו55וחיוסכן 10007 536 6ח+ ה+סט 5 סח 0 5706 0663056 502101001 5072 6+ 366655 +'ח63 05071 .!סז+ח 60 %0 366655 חו03 50 5חסו55ווחיוסכן 5-]זד סה 2. 5)] 5366 6 הוהחב|ץ :2 6156וסא₪ .6 6 חן 5זסאפח3 זטסץ 66070 5 דא חס ץ!6זוח6 ץוסיו ה63 טסל .5חסו55ווחיוסכ זס) 6001665 סעע6 סטבּח טסצ סהסץזסעם 6+ 0+ 010015 חִסִיוְב3ח5 |!בּ זס+ וסזשה0ס6 |[ חשו55ב3 חב 5הסו55ווחזוסק 6 50 366070100 55107₪5!וח'וסכן !0+ 536 56 ח63 טסץ וס ,קטסוט 6!₪66ח1 1010075 57360 5000065560 שחועצס!!10 סוחד .6605 .5 היוס 101007 57360 חחו355ּ 0+ 066106 טסץ ₪1 5חסו5ווחיוסק חסו55ו סק |סז 60 ||₪₪ 6 ה5518 .100000 35 65חו|6 0 הסרה חב 56 .סז 5זסַהַבח₪13] 06 %0 5זס חר 0 6 סס הסו55וווסק |ס חה0ס6 || 6 הףו55 .813 35 בלכ 6זהח5 .קטסזף חו->!וטם 0 ח0ו55!וח סכ 0806 6 ה5516. .0050567 85 5067/1606 סו ס5מלהכ 56 .סז 5670166 605007007 6 5 6 0 הסו55וו סק 6ְחַחהה0 66 ה5514 .6ו|טטק 85 6ו|סטקמלהכ 6זהח5 .קטסזף חו-)!וטם חו-?ו טס 05615 6+ 0ף הסופפוו סכ 680 6 558 .5קג 35 5ח800סו!קקה 6זהח5 .קטסז חו-לוטם 805 50וחור 0 6+ 60 הסו5פוח סכ וס ח60 |וט- %6 סח3 קטסזם 6 60 הסו55!ח סכ 6חַה3ח 66 ה5518 .חהו[סזק 35 6% 306ח13!] 60%[סזק 6זהה5 חו-!וטט 5זס+5078וחו 0 6 60 הסו8פוהזסכן |סשח0ס6 ||₪₪ 6ח+ 0חה3 קטסז 5זס0ב3חבו .קטסז 5זפח 300 0650075 :2 אוחסקקת 28 6 0+ הסו55ווז6ק 386 6+ 55100 .605000 85 5זסו 0ל30856)05ז3כ 6זהח 5‏ > ,קטסז 605006708₪680 66 0+ הסו5פוו סק ₪680 606 , קטסזם |וט 6 605 .קטסזט חו-ז!וטט 5זס+508חוח 0 6 סל הסו5פוווסק |סטחס6 ||ט= 6 סחבּ 10 5וח+ שוס|06 66ץס!|קוח6 /6/67 זס] ז10]006 3 0768%6 .05075 85 05075 6זהח5 > 1006 השס ז6ח זס 5וח זס1 66ץסוקוח6 ה686 0 הסו5פוחוסק |סטחהס6 ||ט= 66 הףו55 5חסו55!ו סכ ה355|9 0ח3 101067 6+ 6768%6 2000 פ5אוססחו/ 6עפח ,ץוסִ3זס)סזק 000% ₪561 ה686 676856 טס הסחצו ץ||63ה ההססטהּ 5 ]0100 5360 8הוה55/0 :4 56ו6זסא= קטסו 31075 501וח1וח 6+ 50 !סז%ח60 |וט= חסופפב3ּ סד < הזו 65חחהּח ז0 5%ו| 6+ סל 805 -150חוח0 3005 2000 פטוססחוצ .06 >סוןס .3 0 0₪ו855 2000 5אוס0חו/ 0065 366655 +0 6 הסוח/ .5חסו55ווחוסק ?7 ץע 805 5וחוחחוס ה .ה0ו55!וח'וסכן ₪630 סחד 0 ץח / .אסס 666ח6 !סש חס6 |ו₪= 66 616% ,סוה זט סחט ,אס פחסופפווחזסק שו ה] .4 ?סץ זס+ הסו5פ!ווחו6ק 86ח3ח 6ח+ 56!66% 3150 זסזסוקאם פטססחוש 6+ ה הסו5פווח'וסכ סִהַהב3ה6 6+ ה%ס0 6!0665חו |סוח60 ווט- . סו55!וחיוס כ 00 503760 3 0+ 66 ח60 :(|הּהסו%ק0) 5 56ו6זסא= 6+ פחופט ץ0 1000 5360 הּ 50 6צוו א'וסעשססח 3 66%החה60 סד < הוח וה 60 שטוו א'וסעעזס6א כבּוא 5 אי 6+ 1501375 2000 5אוססחו . תפוחו- 66% , הסו66 ה הס6 6 606!קוחסס סד .5 סז 5וח+ 08%ח% 0168%6ח1 זסזסוכקאם 5ששססחו/ 0065 צוסרו .צוססחוצו (:ק) '1סמק' חס ?07 58760 0%6וח6ז 3 סל פ%חוסק 63065 א סח 3 5/צ00ח5 +ב73+ הס6! חב 565 וסוסוכקאם 5צסטחוצ %זס/עז6ח סכ קבוח הב 0163%65ח1 הססו 63016 אוסעשססח שד .שטוו 6+ ס+ .ץצ 53600 חב 5 ד פַהוז65ד :(|הּהסו%ק0) 8 56ו6זוסא= 5חסו55ו ווק 5 ופ הב הסח/ש ז10!00 5ובּטְחב3ּ1 6+ זס] 5הסו55ווחיוסק 565% סד < ץוו63ס! חס 9 |ִח0ו01655זק 2000 5אוססחו/ זס ץח/ ?|506665560 טוסץ 6זס/ .0|6 8 676866 60 %קוח6ה ,10007 5|הטחה 66 הז .3 טס שח ה 03%6ז0 %0 הסו55וחוסק 7-5 6ה+ סעהּה 5זס+ה50והווחה ץוהס .סא -ז0]00+ 5!בּטח3ּ1] 6 הו 11165 ץ1ו הסוח 65 "560 ה הסח -ו10106 5!|הּטחב3ּ1/ 6+ זס+ 5ה5510!וח'וסק 565% סד < אזס/שזח 6+ "וסעס הסול6ה ה 600 בּ זס ץח/ ?506665510 טסץ 6זס/ .16 8 676866 0+ +36 ,אוססחוצש 5|הטחה 66 הז .7 סח שחו 10 573760 !0ו%ה60 [|ט-] 6+ 35 קטסזש 05075 66 הפטסח+!ה .סא 5 סח+* סץהּה 5זס+3ּז5%וח:הו01ה ץוחס ,5קקה+אוי 1סחץ זס] הסו5פווחיוסק 0001 135 06 חו 11165 ץ1וסוח חב 663%6 0+ הסו55ווחיוס כ 5 ופ ה הסח/ש ז0!00+ 5!בּטח3ּ1 6+ זס] 5הסו55ווחיוסק 565% סד < 157307 הווחו 35 א'וסעש6%ח 6+ זסטס חס זס שח ?506065501 טסץ 6ז6// .6| 8 676856 0+ 36% ,טוססחוצו 5|הטח3ו סו הז[ .4 ?טס שחו 6+ ז0+ ה0סו55!וח'וסכן 5-] דא !סז%ה60 |!ט- 6+ 5בּה וס+ב3ּז55והווח)1 .פס זס] 5ה0ו55!וח'וסק 401001 5360 [סז%ה60 |וט= וחב זס0|ס+ .5|הטחבּו 5קכה+או 1סאק 3 65אהּ ]506 3 הסהע !0+ 6ו!פטק 6+ זס1 5הסו55!ווחיוסק 565% סד < א'זסעעז 6 6ח+ וסעס ה0סו6% חח 60 זס ץח/ ?506665510 טסץ 6זס/ .16 8 670866 0+ +36 ,אוססחוצצ 6ו|סטק 6ח+ חז .5 טס שחו החהבּ ז0!00+ 6+ זס+ הסו55ווחוסק 5-] דא !סז%ה0ס6 ||ט= 6+ ₪5 05071 .65ץצ .6ו!טטק 25 +או 01אק זס+ 5הסו55ווחיוסכן 10/0067 זַ6ְזבּח5 |סוח60 ווט= 5 /וסוע || ₪ 6חז חזוצו ז50 8 0065 +החצ ,6וחט|סע = 8 חס 0ַ6זבח5 15 1010067 3 הסחצ .1 ?7 806655 8/6 10/0067 6+ זס+ 5הסו55ווזסכן ז0!06? 508160 וסטחס6 !0+ 5703760 76 חו 11165 סחהּ 5ז00!ס+ ווה ?סק 7ז0|006+ 58760 66 6זהּ %הה/ .2 .0 חב סחַהַב3ח6 ,!סז%ה60 ווט- ?7 560 3 60 355107060 376 8% 5חסו55ווחזסק 06 6זבּ זהחצו 060300 ץ8 .3 .חסו55ווחזסכ !סז%ה60 ||ט-] 6ה+ 3551/0760 15 קטסיוש סהסץזוסעם 6חד 5ז שח 0ח3 5ה6500ט0) :₪ אוהסקקה | 30 | ₪ 6 הזו 567 8 0065 זהחצ ,6חחטוסע 5 דא ח3 חס 6ַ6זהח5 15 ז0100+ 3 הסח/ .4 ?7 806655 8/6 10/0067 6+ זס+ 5הסו55ווזסכן ז0!06? 508760 וסטחס6 6 .%60%5ח60 1010075 506 01 ץחב !66655311 +סח +טט ,10100 6ח+ ץוחס חן 502101007 חב 116 ה636 ז0ס+ 5הסו55!וח'וסכן 5-] דא 660 0ס3!5ּ 6!טסשש וספשט .505 חב 11!65 00506+ 50 366655 חובּף 50 101007 5036 6+ ?7 080 260ו]778ח66 56 טסץ 0!טסח5 שץחצצ ,7ז06ו0+ 6ווסטק 8 6זהח5 טסץ הסחצ .5 .ץ|ו635 קט 036060 06 60 0313 30!6ח6 5ז0!00) 0313 200ו!600%3 5 דא חס 6זה8ח5 טוסץ 08% 1010675 ה 65| 50006 סז שְבּאו 065% 6 5 %הח/ .6 ?מססו+והּס 6+ 866 חב 10100 536 ב חו סַזהּח5 0+ +חבּצו טסץ +בּח+ 11165 6+ +טק |ו₪₪ 6ח+ הזוע טסו סהסץזסעם 06+) הסו55!וחיוסק 10/00 5036 %!030 0+ 5חסו55ווח'וסכן 5- ד 4551 .(0!007+ 50360 6+ זס+ הסו5פוחויוסכן וסז%חהס60 10 573160 6+ הו %5ה%6ח60 || 0+ 66655ב3 |%0ח60 60 פקטסיוש חב 5ס5ש .5 | טועון)חו %0 זס 5 סע שחה 65007665 שהוסוסטה 5 עוסוע5 ?7 38 0 366655 3016 0 הזזס1זסכן וסץ %פט 9565 סצט 6+החצ .1 6+ 0+ 1116 6+ 6011006 ה 366655 66%[טס זס+ ע6ו!סכ +וטהּ 6+ 56% 0 3606655 01 6ק/ש ?זו 60 3 זסז חוטב קט 56% ח68 סח/ .2 ה קש 56% ח63 קטסו) 5וס+בּו5%וחווחו0ה 6+ +0 5וסטוחסוח ץוחס ,%!00130 צֶם 6 6+ 505 וס0ח+0 6טו) ס5!הּ חב63 טס* .שחוזוטבּ זס+5וחווחסבּ חב וטש ה 60 50 60ווט6ז 15 הס6וחעש ‏ %חשוז וספט פס! 566 חב פהטונסטה .5 6ו)טבּ עשסועסז חב ץסו!סק +ו0טבּ וזח ה זס החשש 6חור7ז06%0 טסץ 00 אוסח ,טסו 56008 8 וסוט טסץ חסח/צ .3 7 זו זזהּסככהּ %5חסעס |6605510ש5חש ;חססו צס6א 3 )וע יובּסקכקהבּ 5+חסעס6 |66065560ש5 .חססו א6%ס! 3 הזוע זז 00% 018100 65ווסקסזק 6 חו הססקס 5זחסעם סש עסט0 %סא] סכ 66 616% טוסץ זז .4 ?0 0660065 6 8ס! 6חל הסחצו פהססקבּח זהחאו ,טסו +וסטה חהּ .ץ!הּטההּוח 0ס! 6+ 61637 %+5טוח טסל .5507 |ווש 2000 פשסטחו/ 1 |8ח655|0+סזק 2000 פשססחו/ ץסו!|סק 5061 [063! 8 ץסו!סק קטסיו6 פהווטשוחס6 5 66וש6בּ:וק 65 > 2660 פַהוז0טו1ה60 :1 ה16550 65 5 הש4660 שחוזוטש11חה60 :6ס6וש6בּוק + 66 [הּחסוזו010 טַהוז5ד חב פהוזטט11ה60 :2 56ו6זסא= 5 5סוסו!סק 5 0116665 66000%/ 60106 סד < 5 0605 6 הוצוס!|10 6חל 6זטט 60 0ף חו-קְהח5 עסו|סק קטסזס 6 ₪56 .1 :ו 6 ז0 6 261076 05זסא355 011]0760% ששו 685% ה 6צהח ס|טסח5 זספט ה > .550 560 ץ|5סו/6ז 8 86605565 6 ז0ס 6 061076 8זטסח 24 )הא 5% 56 8 ,0 זסש55הכ 8 פַחופַחהח6 זסאה > .חו308 %! 608086 ח8ס שוח / .5א66עו 66זח+ ץ זע זסשש55הכ זסח זס 5וח 6פַחהּח6 0|טסח5 זספט ה > ?7 15060] 66ח+ 6+ 01 680 זס1 56 טסץ 010 5660005 % 3% סטב 5%שו ]56 3 +03+ 50 5 50 ץזסז5וה 6זסעש355ק 66'ו10חם 56% ץ!5טסועסזכן 3 366655 ח63 576 זס ₪6 6ז0ס)06 65'וסעצ55בּכ זחהסזס))01 סעו+ 50 ה 3+ 50 צְ03 סחס 50 406 6וסעש55ב3ּק וחטוהוחו1!] 56% .0זס/ש55בּכ סש % .חבשב + ספַָהִ673 ח63 5706 זס ₪6 0610176 5זטסח 24 +ובּצו 5%טוח 66 זט ז50ש ה זבח+ 50 035 21 0+ ₪06 6זסשצט55ב3ּק והטוחואבּוא .5 66זחץ ץזסעס 6'וס/שצ55בּכן וסח / פוה 5 0/0665 +160000% 65% סד < סח שחאו זס ץח/ ?5066655101 טסץ 6זס/ .6/5 0ף סזסאופפהּק זטוסץ סְפַחהת6 .2 0+ 56% 15 ח0%ח6! 6זס/ש55בּכ והטוהוחווה 6+ 066356 5466655101 סוס טסצ .5 א<א51 600%3185 21075 ['וס/צ55הּכן 6+ חב ,6 לס שחצו זס ץח / ?|506665560 טוסץ 6זס/ .80675 0ז סזסשש55הכ זוסץ 6חַח608 .3 (ץ03 6ח0) פוטס 24 + בּ/ש 5%שוח טסץ 066356 ]566665510 +'חסזוס/צ טסצ 66 ג .סוחוץ 566001 3ב 0זס/צ55בּכ זטסץ ספַהב3ח6 ח63 טסץ 6106 6+ ספַחבּח6 +63 טסץ +03 שחו ב63וחהו 0ס'ובּסקכהבּ אסט פַסוב3ּ01 6זסשש55בּק .שוחו 15ח+ +ה3ּ 6'זסעע55הּכ 55 0ח3 5ה6500ט0) :₪ אוההסקקה | 32 ץ6ו|סק 00₪%א06 1 660% הווח 60 :3 86וסיוסא= 5 ץ6ו!0 060% | 660% סח+ סיוטטו)חסס סד < :פחואוס||0] 6 0 0 85ח5600 ץסו|סק +טסא06 1 600% ₪56 .5 .35 הסףס! 18160 זטס1 80 %ח36600 ז50ט 8 סטס 12066 > 3660 567 06 0685!חט 780 5ו חור 30 506 |סחט %5חה36600 זספט 6טס 106% > סו 06 ]0 ח686 זס] 56 טסץ 010 56005 ץסו!|סק +טסא06 | %הט660 הסוח ?607 זזה 6600ב 506 3 0% 06%! 0+ 4 ס+ 010ח65זח ד +טסא106 6600% 56% + 66 66זה+ 6ח+ 01 6חס 56% טסץ הסח / .55קוחס6ב3ּ הסטס! 60ווב1 וטס+ 3 ,56% ח006 0% סץהּח 5חהסושקס סע וסה+ס 6+ ווחהּ 5הסוסקס ץסשווסק +טס06% 1 0+ 56% 06 !|וע 5חסו%קס סע ו6ה+ס 6+ +3ח+ פַהוז0163ה/ 5יובּסכקבּ אסט פסובּוף 4 סטב סל 0 0+ הסוזבּ'זטכ 00%א06 1 %ה1/6600 56% .5סט!הּע %|013₪ .וח6ה+ 6%5ס!חט זס+15%73חווח0הּ 66 |ושחט 60א06! הוהּוחסז 5+הטסס6סב3ּ 5 /וסועא ?7 686 0+ 5615 10706 סז הפצ טסץ סוטסעו ץץחצ .1 6+ 66676356 ]!ועש ץ!זבּ טסו 05וסעש55בּכ סִחַהַהב3ּה6 60 5וס5ש פחוסיוס- 3 ]1 .זס+טקוחסס זטסץ 0ס6חו פַחואב63זט הספזסכ 260ווסה+טהּחש חב 01 פס6הבה6 סזחו 131!5 זס+טכןוחסס וטסץ וס הסושבהּחוט וח 60 6זסעש55בּכן חב %הט660ב3 וספש 5 ןסח סַחַהִה603 60 5וס5ש 8ח0ו0ס1 ,5החבּח 260וזסה+טבּחט 0+ הסוזהּחו0 60 6זס/ע55בּכ חב +הט3660 ז50ט 6+ 6356 |!וש ץוזבּ!טססז זסשט קוח 60 6+ 506076 חב ווב+ זטסץ חס 0560 05זס/צ55הכ 66 +ס 60 6 |סחס6 0+ +חהצו טסץ סוטסצו שהצ .2 וי 6זהּ 7070+ 0663056 +טס 006 0+ +/6/11160 6'זסוח סב 65זסשש55הּכ זספחס 1 ח63 טסץ +הּח/עש 0 0+ +חבּעו טסץ ,|673ח6 ה1 -זסצ01560 0+ 5יוסז6בּ3ח6 6יוסוח .וח 60 זטסץ 50 366655 200וזוסח)טהּחש 06% 0+ %/60ו11ו0 +ו סאה 0+ ?00 567 8 +טס 06%| 0 %חּצו טוסץ סוטוסצצ שח/ .3 6+ 35% ח63 5706 זס 6ח ,4'וסעש55בּכ יוסח וס 5וח 1070615 וספ 3ב )1 חהּ 675+ח6 ץ|6263+61 6הססוה 50 )1 .4וס/צ55הּכן 6+ 656% 50 וס+5%3וחווחבּ חוהּף 0+ פחהוץז% ץ|טהּפסוק 15 הספזוסכ 6+ ,0יוס/צ55בּכ 66%זיוססחו זז והטח 6+ חס +ווחז] 3 0ה561%1 .זס+טכוחה0ס6 וטסץ 0+ 66655ב 260וזסחה+טבּחט + זה 6600ב וסט צחהבּ +טס פַחוא6ס! חב 5+קוהס5ב3ּ הסשסו הַ6וו13 זס חו3 0+ 501606 זס1 %/01)0160 6יוסוח %! 65אהּוח זסטוהטח 15ה% 66605א6 .זוה 60 זטסץ 0+ 66655ב3 260וזסחה+טבּחשט 3 |08ח65500+סזק 2000 פטססחו/ ח68 ץ6 061076 26606 +%|6071+4 655 60 5615 1006 סז +חפצצ טסץ סוטוסצו ץחצ .4 ?טר 00 זטסץ סל חס פסו 5 520 5675 10766 ה63 טסץ ,5זס+טק וח 60 וטסץ חס 56601 166356 סד 5 הסוזהחו וה 60 ץ6א פוחחד .חס פס! ח63 ץ6ח+ 0610176 6%6|סכ +6| +61 5 5עסחו/ ץ|חס +03 6565 חב פשצססחו/ צט ץ!חס 660001260 0+ פחווהּ/ש וחהּזפסזק 56זסח הבּ[סזד 3 +סח סחהּ הזסעש55בּכ 6+ טהועוס6ו .1 וטסץ 6זט032% 5ססחו/ 6 חן 015013760 פחו06 החסזז 6חוהח ז50ט 35%| 6ח+ +הסעסזס טוסץ 00 אוסת .5 ?07 8|08ו0 5אוססחו/ סד חס 108 זס 566071 5שסחו/ 6+ חו ה6צְ015013 פַחוס0 וחסזו) ס6החהבּח סש +35] 6+ +הסעסיון סד 65 ]106031 6+ 61168 ,אסט 8ַ13!0 5עוסטהוצצ סד חס 09 "וס 50001 בוחה ,שס0חו/עש 05ח56%11 5660157 [063] 6+ 01 66ז+ 605016 506 הו 06סח 6% סכ א6ו!6-100%ו ,ההכ 006%31!5 6ח+ ה1 .5הסוסכק0 צז1ט566 616% הסח+ הסח+ חב ,56607 א6]16 ,הח56766 ה0ש0! חז סוחב3ּ ז050 135% צְבּ!כקפום .13 15 0153016 6 הּלזהּכ שַחוטַבּחבּו 5 66ו6ב3ּ:וק ה0סו655'וכוחה 60 5-] ד 4ַחוהְבּחב3ּו/ :1 ה6550| הסו655וכוה0ס6 5- ד₪ מַהוסְבּהבּ1 :ססוש6בּוק הסוזו+זב3ּק 5- ד חב הו 165 0חו655וק וח 60 :1 56ו6זוסא= 6 6צוו וס 50306 166 חב עְזובּכְ63 6+ שסוע סד < |068 1 %06 01501375 2000 5אוססחו/ .65זסקסזק >6ו|6 השח 300 ,6 06 >6וס-%חו .2 6 8 8%ח) .6ע360 %80 |678ה06 6ר6 הסשוצו אסם 013|08 65חזסקסזק (:60) >פוס ?7 סטוז 01 680861 - ץְזבּע |!ועש 5זסץשפחה ?7 סע חס 50806 1766 606 15 +הח/ . צְזבּע !!!וש 5וס/ש5ח 5ז שח 30 5ה6500ט0) :₪ אוההסקקה | 34 01001 ה 655יווהס6חט סד < 2 00 66 66ח51 .אספ 018|00 65 סק 6502 דקר 60 06 6056 60 0 01166 .5 5 פסה הזוס 6ח עְב|ס5ו0 %'ה0065 2000 פששססחו/ ,ץזקוח6 15 זססוסז 5 זס 10106 5וחז ץוחס 655זקוה ס6חט 60 זסתז6 חצ 50607 60 טסץ פַחו356 אסס פַסוב8ו 002 66 %הרז ששה טסץ 00 הסספסוסחו %הח/ .5ז0|00ז01 5 || סחב זססוסז ?0-7 זסחס! סח 15 067|סז .36% חו 115013760 15 סוחבּח ו0!006+ 65+2 דוחס6 סחד 5]; ףהוטסו חב פַהוץק60 :2 56ו6זסא= 6 605 הּ 6763%6 סד < 5 601 ד 8% ץזהזפע וסץ חה6 שוסר .זסזחם 655זק הסחם חב 1+א6ד סקץד .3 ?6-7 6+ א67066 3150 60016 טסץ .106 חו 60צ15013 15 1!6ו1 6+ +0 6וובּח 6חד .6 סח 0+ 65ושוסכסיוכן !0 65560וכ ה 60 ה 0: 116 265560וח 60 3 60 סד < 6 61.0 ד 6 15 .ז0|00+ 6502 00 66 הו %1א6 ד זס) 65וזוסקסזס 6 6הוהחהאם .2 ?ץח 655607זק ו 60חט זס 60265560 ז10!06 6502 דקוהס65%6 60 שר הו 6+ )0 ש+טפוזזוב3ּ הסו655זכן וה 60 6+ 55ווסח הו 1116 /שסח 4 .65560זקוהססחט 1 8 זו השועש הו ז0|00ס+ 0007 65560ווח 60ח חב 0+ 1116 655601כ וה 60 הּ סצסוח סד < 5 .1006 60001656 שו הן 06 1.0%:אד 66 0% 065זסקסזק 6ו₪ 6הוחאאם .1 ?7-ה זס 065560 60 6אס. %1א6דך אוביי 8% 15 .10067 6502 [קוה60 שו חן %1.0%א6ך ]0 ₪65 זסקסזק 66 שהוותאאם .3 ?ץח 655607קו 60חט זס 65560ז2 ו 60 536 6+ חס ]0]00) שסה 3 0+ 0סטסוח 5! 16 3 ה6ה/ .655060ז 60 .הח +'ה60065 6+טווזזהּ ה0ו655"וכן וה 60 155 , הסוסוובּק 5 5%וכ שַחוּחְהּחב3ּ1/] :2 ה6550| 5 5% שַחו!טב53ו חב שַחו!פהּחם :ססושס6בּוק 5 טמסהסוחסהַהּחב3ּ!/!] ב%ס) חוזטש)ח 60 :1 56וסיוסא 5 "= ח6וחס)בּההּוח הּ+סטך %!06130 6'וטטו)חסס סד < 5 |ִַח16550סזכן 2000 5אוססחו/ 6 15 8% / .אסם 60666 306% חב הסט 6|טבחם 6 א6ון6 ,0 בזסט 06 הס .4 ?7 שוסח זס1 זוחחו! 50866 015% 0668016 .₪ 1 507 3 זס) 5601005 +חה6וחס0בּההּוח הּ+סטף 6וטטו!חסס סד < 3 ס6ת 66ו|6 ,00% 018|00 65ווסקסזק (:6) 15% |1068 6 01 הז בזסט 6 הס .1 (:6) 215% ]1.068 זס= 65ושחם %סט) 06 01501375 2000 פששססחוצ .חסאטס 65וחסח= סח ץחצו זס עה ?5060ו! 360005 זספט ץחב 6זה .אוססחוש וב 0חהּ חס 100060 סטבּה +בּ7+ 0056+ סזבּ 15:60 5+הש660ב3 שחחד .פסצ .6 6עו 50 66655 + / .אס 013|00 ץ חם 0%8סטכ) צוסא 00 6 5ץְהוק5וס 2000 פצוססחו/ .0 >סוןס. .5 ?סז זוחחו| ב)סטוף 8 56% זפ( טסץ זספט 6 זס1 5600005 %|0ה/06 6+ 6זהּ 6 .18 6 0+ [6ע6! פַחהוחזבּעש 6+ 56% סחהּ 18] 10 0+ 52366 015% +ווחון .6 6עוז 101 50]66+601 זה ז73+ 5010/05 +|0013₪ סח+ סיוב 5 מפהסוהסההּההּוח הּ%סט 565% סד < 0 פססחו/ .101007 5ז50( 6+ 60 60-06 זטסץ וחסז ז10!006 1386 6ו% ץקס60 .5 שח 8 60 62-50 6 חס ז10|06 1386 6+ חס 65! חַהוץק60 5חו60ם [החסו655זסזק ,זסעסשטסח ,165 |8ז56/6 8הוץק0ס6 667 .6 6צוזס חס ז10!006 05615 06 חו 10006 1386 0 680ו0חו אסס 018!00 זססוס- זס ₪6 8ַהוץק60 זסזום 6ח% 01501375 2000 פשססחוש 7 סוס פוחז 06% וסץ 010 ץחצ .015% 6 הס ההססז הסטסח6 %'חפו ש6זסח+ +החז סד 66הכ 15% צץח6כ 6+ 5166 חב +חו! הּזסט זטסץ 66000060 סטבּח טסצ שסץ 066 ,50166560 15 אס 66%ח6 )ווח | 0%3סט) 0ה600601אם 5וס5ט .6 615% 6'וסוח 56 %'ח63 טסץ )ווחו! הּזסטף וטסץ 5 הזוע 566017 0חו635ז106 :3 ה6550| 5 שהוסקץז66 חב שהוסקץז6חם :66ו6בּיוק 5] ₪656 6+ [0הו15% :2 0156ו6א₪ 6 ?66 חה 565% סד < / .7ז10]06 56676% 06ש חן 0 61!ן- 1|6 6+ הסקס בחהב זסזסוכאם 5אוססחו/ +58 .2 ?קת .+ 15 266655 573% 0ה01163%1ח! 5יוהּסככבּ אסט טַס0!ב3ּו0 הְבּקס%סא ב 55 0ח3 5ה6500ט0) :₪ אוההסקקה | 36 5 עוסוע |8ח0165510סזק 2000 פ5אוססחו/ פַהוהחטז זססטקות 60 8 זס זסז508והוחח0ה 6 שזה טסץ .1 טסץ 00 צוסר .50866 5507806 6|טב3ּ!וה/3ּ 01 ₪5 25 60 5015 6507166 0ף +חפאו טסצ ?זו 60 6 חס 65הט!סע 66 6 זט ה 60 6ח+ 01 |!3ּ "זס+ 5ה+סש 015% 63016 חב 5- דא השועו 5סוחט!סע !1ב +הּוחוס- סד ססְב503 5%וכ שְחסכ 6+ 50166% חב 18 25 )0 +ווחו! 3 ץ1ו66כ5 .5סוחט!סצ .אס 666% +ווחו | 200%3) 0חו6660א5 5075 זו 60 אזס6ה 3 חס 08%8 58!65 ץ6086! 65עוחה6זה +ה6 06087 58|65 סחך .2 6 50876 %5ה6ר06280 0006 |8ז6ע56 .|8חסו1655סזק 2000 פאוססחו/ פַהוהחטז 05 זס 0 הו 5675 הס %5חהו3!|קו 60 6עו666ז ס+ הטסס0 6עטפת טסץ פע 6 הועס||3 0 0 טוסץ ח68 8%ח/ .50866 015% 8 חהוחוהוח6ז 6|ו! 85 זס/567 6ח+ +החז ?וח6|ססזס 6חז 6 5506 0+ ₪565 זחסוהִ+וַב1623) 53165 6+ +03 1010015 6+ 655יו 60 1%. 8 ההסז 08%8 01 01030565 |56/678 60עוח6ז3 ץה666 85 %ה6 06 זטסצ .3 6 5075 45 .600-015 60 |ו8ח0ו655?סזק 2000 פטוססחוצ פהוהחטז זססטוקוסס 5 זור 60 6 8% 00660 6עה טסץ ,זסזטקו 60 6 0 ₪165 0חו300 ח6סם טסץ ח68 וס .015% הח 6 סל 860655 חן 60 | טפט חהר) זספחס! 8חוא8+ הססם ?7 קוה 60 6+ זס] 6וח 366655 015% 6856ז6ח1 הח 5'זס טכ וה 60 6+ הס 11165 %ה6וח 6130 0+ זס+חסוח 61:30 15% ספט .5% הזה שחוז0ס+365 ₪ כ סַחהוא6ב3 5 66ו6בּיוק הזה קש שחוא836 :2 ה16550 5 כ ןש 0חוא₪36 :ססושס6בּזוק טס קְטא6ב3ּ2 ה שחוצז5+3 :1 66156א 4וה2ועו קטא₪36% שחופש צְ0 1165 קט 56% סד < % 5| הסשח) .קטאס8ם פוהך הסטו/ 8ו160] שהד ה0 80%כ 6הך 06ה|ק₪6 56605 .14 ד 0חג זסחצוס 6חד ץוח אוסו| 806!60| אסס 60666 66 56|66% 60 6ספוזקסזססהּ סד 060חס6ככה 886605 שח סד 0חג 0 28660 6חד סד 66655 זז 50וחוחחה 72 פוחד ו8ח0ו0+655זקש 2000 פשוססחו\ ס6הסץחהּ ץע 65%0760ז 06 !!ועצ קט 60א036 פחוסט 5| %הּ0+ 03%3 06+ 655!חש טסץ ,זס+503וחווח31ּ חהּ זס קט פַחוא6ב3ּ0 6+ שחוסה הספזסק 6+ ההּה+ וסח+ס 6+ 26ווהוחווח 0+ +ההּשט טסץ ]ו אסט א6066 515 0ה(50166 ז605100 6!טסו5 .3 וזטסץ 60 366655 260ווסה+טהּח 0% 5%וז 36 060ח6+ה 0 חב הַהוהחטה הסה 00310 :2 56ו6יוסא טסנ 0וח'וס+וסכ 5בּ/ש טס[ קטא6בּ0 6ח+ זבּח+ ץ)וזפצ סד < 6 ז6א2.0קטא286 66 065 .6 6עחזם 6166 סחה זסזסוקאם פ5אוססחו/ 050%ז6ו1א 508 .1 שבוי 3-ו 33 0חוז₪65+0 :3 ה16550 5 0ח1ו₪65%0 :66וש6בּוק 4 פ5פהּאצש בּז03 6ח+ אהּח% )וסט סד < 10 8%8 46500760 6 065 .6 6עוז 0חהקא6 0ח3 זסזסוקאם 5אוססחו/ 508 .1 שבוי .ץצ ?0 808 0500760 6+ 01 %5ה%6ח60 606 שזבהּ +הח/ .וחו.800% 1116 6חד 5 וע ?7 סל 660 טסץ 00 %החצו ,5קטא86 ה זסזוסק 0ז זספט ב זחהּצו טסץ )1 .1 קטא36 זס 15%73+0175חווח01 6+ 01 וס וחסוה 3 5! זס5ט 6+ +ב03+ 56 6א בו .5 5]ז3+0ו0ק0 6 )0 085 8 חוחוה והש 6 זס- .ץְ03חסו₪ חס קטא086 |החזזסה 8 ססהזסזוסק טסצ .2 6 51066 860ח8ח6 6עבח 18% 100675 30 ₪165 ץוחס קט 086% סש %חפּצו טוסץ ,אפסו 7 וסץ 00 6ק קט866ם )הח/ .ץ08 פטסועסזס 16 865ַחב3ּח6 קט 036%5 6כקץ קְטְא6בּט [בּזחה6וחה6ז6חז סד .[בּ+הסוחסיו6חך זס? ,5 ד .5זסאזבּוחה 6+ 616375 6+ חב 56% סיסע 5יוסאובּוח +5ב3! סו+ 5 חח 51806 5סִחַהב3ח6 ץ!חס קט א6בּ0 טסץ ,צְב63וז= הפטסזחה+ צְ6503טד .ץבא 55 0ח3 5ה6500ט0) :₪ אוההסקקה | 38 ?7 080 זטסץ 85 9265 פחו5 זס] 5ה51007800ח60 6+ 6זבּ +הח/צ .3 6 "10 הח ה 60 ס6'וסוח סיובּ חב וחטו0סוח 626516 1655 3 סיזבּ 65קבּד 6+ ,וסעסטס! . ץְ+ו0ב2ְ63 5501306 ווח זוסה+ 01 0663056 5קְטא6בּט .ה3ק165ו] 60וח!! 3 35 5+ חב 6וחוז ?ועט 1010107365 הווח 0 סה !סע 6 חס 1!6 8 85 שבח 5306 6 85 68% 6| 8 חח 6500ז סזה טסץ .4 . חספ זע הזוס 05% 6 15 הסוחעט 56 +'חסזה טסל .סַחה6500ז סזהּ טסץ הסוחצו ?7 נטסץ 60 זהח/ חח ה ,הסוז063! זסה+סחב3ּ 50 11!6 6ה+ 6ז₪65+0 .1116 6ח+ 66בּ!כסיז +סח סש .5 סע 6+ סיוהּכןוההסס 65 ז0/עש160] 50 466655 שחווסףוחסוא 5 וע ?7 60/06 60 366655 זסףוחסוח 60 %האעצ טסץ סוטסצצ שח .1 65 ואבוה 66 זבּ7+ 355 66ההב חה6הובּוח טהווח'וס+וסכ "וס 6 56 סחוא הוה 261076 5וספש ץזוסח 0+ +חבּצו טסץ ,6!טבּווהּעבּחט זס+וחסוה 0+ 660 טסץ ,5660 5'א זס/עזסח 3 הובּ+הובּוח סד .6!טבּ!ובּעבּחט פחוהחבהּ!כ זס-] .650017665 ה6וח/עש 0+ 366655 שהוחו3ּ) סובּ 5ז50ט חהסוה/ע 0חהּ 560 0חו00 6זבּ 65007665 הסוה/ש 6הווחז6+06 0+ +חבּצו טסץ ,565סקוטק .4 שח סיזבּ צָ6+ ה0+6 עשסה חו-8ח5 %ח6ח86בח13! זססטקוהס 06 וסוצו אזסצסח 8 חס זסטוהסרח טסץ ח68 זהח/ .2 ?חו-80ח5 010675 58760 6 זס ח0ו66ח ה 600 +ח6'יוזט6 3 סטבּח סהע 5זס5ש 01 וסט וחטחה 6+ זוס+והסוחה 63 טסצ 6זה 5ז50ש השוע 60 11165 6+ ,ההרוס6והסוה 6יוהּ טסץ 0+ זס+טקוחס6 6+ ס+ 5 שחוחוב3ּ0 ץ!+ח6יט6 6זה3ּ 50175 ה6וח/ש 0חה3ּ 366655 פַהוחו3ּש עץ!%ח6זיוטס 8חוחו3 ץ!%חה6זוט6 6זבּ 5זס5ש הסוחעש 0+ 40/0015 5360 6+ ,1116 ה6ב63 ס+ 0 ה0וז66ח 600 ב סטב 5075 שבוח טסה חב ,אזסשעזסה 6+ חס 6655סבּ טכ וח 60 6+ חס הסוזבּוהיוסזחו 5וח+ |!3ּ וזס+והסוה ה63 טס .10100 סב .זס+ט קוח 60 %6סוח6'ו 3 חס זס 063%60! ץ![63ו51ץחק 6זבּ טסץ סיוסח/ע 6% הזו 5675 60 655806 86 5וחוחס3 חב 0ח56 טסץ סוטסצו ץץחצ .3 ?67 6+ וחסיו) וה6ו+ 66% 1560 0+ +טסבּ סיוב טסץ זבּ0+ 505 6ח+ וחיוסוחו סד ,0263000 65%076'ז "וס קְטא6בּ0 3 והח'זס+וסכן ה63 טסץ +03 50 6500166 סכ וח 60 6+ השס 500% זס ,6זבּש0זבּח זס 50106 6הבּושקט 9 |04ח65500+סזק 2000 פטססחו/ זז 0 560 8 60 ה 660 ה 660 הס זפ 8 ז+הסעסזק סז 00 טסץ ח68 %הח/ .4 ?7 5760 06 וס 567 6+ 0560066560 6עְהח וסץ סד .]1000 6+ פַהוזובּה5 55072 ,0ח1ל66ה ה660ז וחסז) סש |!בּ +הסעסיון סד זס) 551075!וחזסק 6+ 6שחה3ח6 ,6610 ה660 וחסז] וספ 6חס ץ!חס +הסעסיוק 50 הסח+ ה ,366655 35 זסשחס! סח זספט 6ח+ זבה 50 ז10!00 סח+ 01001 57036 6+ וחסז] יוספש 6+ ?607 6006 3 חס 58765 3806 0ח3 676866 טסץ ח68 צוסת .5 0+ 116] 6+ 56ש ,101001 %6סוח6ז ּ חס 65זְב503 סִהְבּחבּוח חב 605% סד .+ו 0+ חו-ְ3ח5 5ז0!00- 5360 6+ 310 חב 605016 וה605%0 הב 663%6 6סווחסז 6חץ ץ)ו5206 טסץ ,חו-קְב3ח5 5ז0!00- 6ְסזב3ח5 6+ הזב טסץ הסח/צו חס / .5703765 06בּחבּוח חב 6703%6 0+ +חבּצו טסץ הסוחעצ חס יוס+טקוחסס 6% 3!50 63 טסץ ,6075016 6+ 0+ חו-כְבּח5 5ז00!ס- 5366 שח סחוחבּ 9חו החטב | הסה / חַ6הַהב6703 ₪6 סד וס+טקוחס6 56166660 שד עשס!|!ה 6ה+ 6+ 670056 63 טסץ +53 50 אסט 666% 116 החהּוהוה0ס6 סד וס .6 ססַבהּחבּו חב 6763%6 0+ +חבּצו טסץ השוחעש חס זוסזטק וח 60 6+סוחסז 5 60066 שה ווטוסוח0ס6 5 שסוע ?דקק פַחופט זסצס ק 127 סחופט 01 58065-ח30/8 6ש סזה +החצ .1 367 5+זסכקש5 %! ,5אזסעעזסהוס:חו 01 65כץ+ 6'וסוח 5+וסקט5 ץק ד2 | .הסולקץז6ח6 זס1 15566 הזוע 65+בּזסקססס 1% חב ,ה0ו655זקוחסס סו 6זטף חס 5% טסץ ,280וו הסוס ה ח0ס6 אזסעס 6 6 פחופט 6ז'טסץ 6ווחצ .2 066 6 656106 . 66 ה ה 60 6 8 חוז3ח5 0הו60870ז 565005 עשסח .565 סש 0656+ ח066סם 6+ 56 +03+ 5ז0ה0% שצס!!הּ 50 +חבּעצ טסץ זסה+סח/עש ס6זבּ 5650005 6חד ה (ה0ו66ה 60 6+ 50 366655) ה0סו660 ה ה 60 6+ 56 0+ וס)ווכוהסס 65 366655 0+ 5'ו6+שכן וח60 וסח+ס עוס!!בּ 0+ +חבּצש טסץ וסת%סה/ע .(65%802115760 15 +( 066 ה0ו66%ה חה60 6ח% פַהוְבּח5) +וסק 5וה+ הפטסוה+ ?ו 68/6 60 לחהצו טוסץ טוח הסחצו 0ח3 63!!086% 15 +החצ .3 [63 חב 015607766% 50 507/06 %6סוח6 6+ 63565 1036076 א63!!036 6חד פחופט 8 .זס/ז50 0%6וח6ז 6+ 366655 50 חַחולקוה3066ּ +ה61!6 6+ 6%בּ זזטסץ 0+ 600צַָזַב3ח6 !63 ס6הסחתכ סח* וס !וו 6+ סטבּח ח63 טסץ ,א6%בּפווב63 סחצו 50 6+ 01 וסט וחהטח סהסתהכ 6ח+ 50 הבּחה+ זסה+ב3ּ:ז זוסטוהטה סהסחק 8חוץזו5266 צעָכ ץ+ 5660 1676356 0+ א6ב2-|!63 56ש 50!הּ ח63 טסץ .חז 63160 5 300 650075ט0) :ה אוחהסקקה- 40 וח5%6ץ5 6+ ,ח! 631!5 וספש 260וזוסח+טהּחש חב ]1 הסעם .זסטוחהטה א63!!536% סו+ 6חץ +0 ז06והטח 6+ +סח ,526010160 טסץ זסטוחטח 6+ +3 036% 6815 200וזסה+טבהּחט 5 ₪00 2000 5שעעשסשחו/ סחד 5 6סוש6ב3ּיוק 6 ץזסע660 6+ פַחו5 :5 ה6550| 6 ץזסע₪660 2000 5עשסשהו/ 506 051 :6ס6בּיוק 0 פפשססחו/ 3 6חו00%ח65! סד :1 56וסיוסא הסול3ּ!!15%3 6זט!ו39) 0001 וח5/5%6 3 676316 סד < + 0 חהסקות 36 הסחצו 66616 טסץ 00 זסזוס +הח/ .זססטקו 60 6 0500 .2 ?7 60 6 0+ |26] ++]6571+4 655יו . פַחו55ווח 5ו מס ודא 5 וע 0 חח 10 06655 200% 6 01 565החכ זס[הח 6עו1 6 6זבּ +הח/ .1 לו % סוה 1610065 5וס+כן וח 60 1561-0560 ז0ס+ 655ס6סיו +סס שחד הסףס! חהּ ,ה00וז23!ו|3ווחו [סח'זוסא ,הבס [6חזזסא ,560606 +00 ,500606 .ו 5סחוצ פהטססס זסז 5הסוקס +ססכ ססחהּ/30 1006 5816 פ5טסוזהּע 66 6זבּ זהחצ .2 ?זו 6+ 00 אוסח חב ,2000 5זסעזו) ה 00/1665 03516 506 ץ|חס 05ב3ס! הסוסכקס 006 536 סחד 5 ,370 20ץ6א ,56טסוח 506 שהוט!6ח/ ,וח75%6ץ5 6+ %ז5%3 50 60יזוטףס 57561 01 56% %|00)3₪ / 513001370 6+ חב ,סוט 0356 ,1665ע06 6ִחַבּיו550 5 6 05ב0! הסושכס חא וסע6א ה+ו/ 1006 5316 שד .5067/1665 6+ 10305 50!ב3 %ו +טכ ,הסושקס 1006 6זָב53 6+ הזוע 460ב03! פיוסטווה החבּ חזו// 1006! 5316 6חד .שחואזסעשסח ז0ס1 660 5זסעוז חהּ 57/1605 + 0% ,הסוזקס 1006 5316 6+ 0+ [1060163 15 הסושכס +כן סוק הוחו 60 .זסיזס!כןא= 5עוסחו/ +0 151030 +כןוחסיוקן חב ווח 60 הב 65ה6חטבּן 1 |8ה016550זק 2000 פאוססחו/\ 686 0065 הסחהזסזחו +החע 300 ,₪6 וחו.ףססם 6+ +0 5ה56600 סצט 66 סזבּ זהח/ .3 ?6037 ח56600 פחובּיוסכקס] חב [זְסְהְבּס! 00%פ] 6יובּ 11!6 וחו.800% 6+ 01 0₪5ו5660 סע סחד 6+ 500616165 וחו.800% 01 ה00ש566 [וסַ0ְב03! +0ס] ס6חד .[5וה556ץ5 0חוזהזקס] סד .סט!בּע +טססוחוז בּ 665ועסז חב ו575%6₪ שחוזבּוסקס 5 שחוזבּיוסכןס 01 15%] 6 5הוב%3ח60 וחו.%+500 01 ה0ו566% [5וח5%6+ץ5 .הסוח ה56!66%10 וחה5%6ץ5 0ַהוז3ז0ק0 זסְוב3ּ0 | 800% 6+ חו זהּסכקקהּ זהּח+ סוחבּח 6ח+ ה וה575%6 טַהוזבּו6קס 6+ 0+ הזב 6+ 6!0065חו ץ5ח6 הסה טחסוח ה0ו561660 וח575%6 6ַחוזבּו020 זְסְהְבּ0 !1 200% 6+ חז 5זהּסכקהּ זבּח+ חו%3ח60 3150 ח63 ץז%ח6 ה36ם .(5אזבּוח הס0ו%3%+0ס0) 6+ ה66/עש000 %א6+ 6ח+) .5 וההּיובּכן |ההסולקס טטסץ ח6ח/ .זסזטקו 60 זטסץ חו ז3030%06 5651 8 זס+ זסעו7 06166 צוסח 3 ||וספחו טסץ .4 6 3100 הַהו0ה6500ז 56005 2000 פאוססחו/ ,זסעסאוסח ,זססטקות 60 06 ז65%8ז ?5066655107 +658 0 2000 5אוססחו/ 06% טסץ ח68 עשסר .6פבּחכ בסו |וסחזס> 6+ סש 0+ הסוזקס הסוסבּזטשו)ה60 6000 העצסהא 135% 6+ 50]66% 6 2000 פעשס6ח1ו/ +ז5%3 0+ ![0ז+חס6 הסוסבּיוטטו1הס6 6000הצוסה +35 | ,ץז!0ט3) ץ!205510 הב ,שסח 6+ 0+ 1076066 צחהבּ הובּ+חה60 %'ה0065 שו בזעו 0 פ8שססשחוצ פַחהוץסוכסס 5 וע 560 6 35 ח506 ,0015 %+חסו ץסו06 2000 פאוססחו/ 6 ||ספחו טוסץ 00 שסח .1 ?007 הס 8ז8ק6זק 5506 66 0ח3 0ז28ו/ זססה הבוו 6+ 01 60560%5 6+ עְבּוכן015 ,5!ססד כט56% 2000 5עצסשח!:/ 56 |וב5%חו סד 6+ חס ז10!06 5!סס ד +זוסקקט5 6+ חז 1063560 15 ה6וחצצ ,1116 טב63. ץסוקסס 0% 0 +חבּע טסץ 11165 6+ !1ב +56!66 .ווסא-62 2000 פשסטחו/צש טס+ .טחסוח 6+ וחסז] 36%+אם 56!66% ה6ה+ חב ,16 50166560 3 א6ו[6-+חטוו 0!001+ 3 ]0 סוהובּח חב הסו063%! 6+ ,הסוּזבּחוז065 הב זס1 60זקוחסיו 06 וווש .5 6136060 6ח% "וס+ [|15%9 60 5067/1065 000ה]||10569 606 ₪56 סז 6060 6זה 65007065 ₪6 הסוהצ .2 ?0087ו0+655זק 2000 פצוססחו\ חס סוטַבּווהּ/3ּ זסע567 5אכ הב ,5%31!60ח! ₪15 השועש זסעו56 2000 פצוסטחוצו ה 5שסשחו/ 3 ,אזסושזסח 6ח+ הס ס!פַבּ!ובּעב3ּ זסעז5 ק6ו]כ ב ,א'זסעססחה ס6ח+ %ח6ווס ה ,5017/1665 ץ66+01ו1 ץזס66%זוכ 6ע46%6 ס6שוצסיון ס+ הובּוחסה 2000 5 300 650075ט0) :ה אוחהסקקה | 42 0+ צץקסו1 000% 3 ס6טבּח וס ה0ו630ו)52661 6ק 6% 6+ 66% +הּ+ 5יוס+טק וח סס .זסעז50 ₪15 6+ 0+ 66% הס 300655 טוסץ 00 סח 800 65וקקס 000% 676866 0+ סססוטסזס 15 שווסט מסוהצ . 5% 800% 0%6וח₪6 2000 פשטסשחו/ 6+ השועט 5125 2000 5שסטחו/ש חס השס 5ו 1% .01565 000% 670306 50 ₪560 15 הסוחעש ,6א10.6טו ,זסזבּ'וסחסס [003ו01655וק 2000 5ששסשחו/ 6+ סוסחעש ז10!00 6+ חו זסע567 ₪15 סתה+ 5 ה זכ 6 ד .550760 סוה 1165 הסוסבּו!ב5%3ח1 .0.66 1386 הווח 0+6105%ו6 |8ה0ו0+655זק 2000 5צוס0חו/ השוא 5זסזטוקו 60 45 8ַחו|ו9ז5חו חס פַהוהחגוק 6זהּ טסצ . אטח %ה7/676ו0 ח56/6 6ב 5זסזטקו 60 45 656 8%ח+ 0607160 סעהת טסצ 1 265 %ה0101676 ה6ע56 0656+ ]סרח 6חור06%67 טסץ ח68 צוסר] .68705 זסְזקְבּבּ 7 נטסץ פסומקסו 200% 616 ץם 60+זססקט5 376 68705 303% אזסעעססח 4 סמחח) +50 ץ|חס 5010 פחופש 6763%60 65וקס!1 +ססט 6חד הסחץ חב 6א₪0+0.6 +ז5%3 .115% 5וַס5כְ013 6+ הו 15660! פוס5כְבּבּ א'זס/עזסה .זולבה 60וסקןק 50 01 115% 6+ 566 0+ הס66ט0 115% +03 סח אסווס סל זו 806זסקט 0 הבהאו טסץ 0ח3 95 פשססחו/ פַהוהחטז קססכב3ּ| 8 6טהת טסל . 00 8060כט 06 ח68 5וח+ 0ב ,וה )0 ₪5 16 85 זססטקת 60 שד .2000 פצוססחו/ש 0 טסצו אוסח ,%סח 11 ?20007 5אוססחו/ 60 זסז טק 60 5ור% 06בזסקט טסץ ח68 .8 24 סו 16007 606 8600655 0ש 0!6ה 5הצו זססטוקר 60 פוחז 50 6 6אוח טסץ ?5/7 .ץזסוהסוח 01 18] 32 635%] +3 65זוטסיו |3ה0ו655+סזק 2000 5עשסשחו/ ,סא סד .98 "וס 95 5/שססח!ו// זס1 6]160% 66ועו56 ץזס+66זו 6+ [וב5%חו חב63 טסצ ]1660 ץ66+01יוו 6ע1ו6% 366655 60 316 06 הסח+ !טסצצ קסזכבּו 5 5 8+ 6501/65 |סס+ הס 38 ק6זק 57506 6ח 5הח6!ססז סט 685% זה סוחפא . סל זס!קרחו5 הוח 5זסטק ו 60 סח 0 86 ו 15% 35 3 6 הוץְק60 חב 668008 .0 5%67הּוח 6+ 0+ 507/166 וח5%6ץ5 3 0005ב !00+ הסוזבּיובּכסיוק וח5%6ץ5 סחד 6 (510) 10 עו 566 הובּוח0ס0 [063! סטשוחש 3 63%6ז6 |!וש +03 6סבּחו 5 60160 15 06בּוח! ז6ז35ּוח 6+ ה6וה/ע 0+ זס+טכן וח ס6 6+ סוחוץ 115% 6+ 50 0ז23וץט 56%07-וחו1] ה 3145 |סס+ הסוזבּובּקסזק וחה5%6ץ5 6חד .50376060 6+ ה6וחעש 0+ וזכ וח ס6 6+ 6וחוז 115% 6ח+ 5חטיו +3ח+ 6פבוחו 015% 5%6הּוח 9חוזס%ח6 ה פטסזחה+ זס5ט 6+ 1065 1% .537160 15 602160 15 06בּוחו -ז5%06הּוח 3060 66056!] 7ז50ש-0ח6 6+ 35 ה506 הסובּוחוס1ח! 52601616-וס5ש סח+ .561660 20706 שוחו חהּ ,שבח ץה3קוח60 ,סשוחבּח וסט ,10 6%טססזק 6ת+ 6+ 10766 %0 06בּ וו ז5+6הּוח 6+ 63565 !00+ הסוסבּיובּכסיוק וח5%6ץ5 סחד החהבּ טוק !₪1 3 חטז 0+ 602160 15 6פהּוח! זס+35וח 6+ ה6וה/עע חס יוס+טקוחסס 3 |084ח65500+סזק 2000 פטססחו/ %זסע6ח 76+ 35 5667 ,5!בּזוסחכוזוסכן +3ח+ 50 ,ה0וז06+66 66וע66 צְבּוק חס וטק וח 60 56 חס 63705 0ה50 סחה ,זס+כְבּה3ּ ססשוע 6ח+ ,זס+כְבּהבּ חס 0065 6ח+ 0+ [60%163! 26 0% 660 602160 5הּ/עט 6שהּוחז 015% 506 הסוחעצ 4 5השע 6שַבּוחו 6ח+ ה6והצ הס וטק וח 60 6+ 5 טכ וס 6!וטסו "וס1 2000 5ששסהו/ פהווטטו)חס6 5 וע 6חסח 5וח חס |8חסו655+סזק 2000 פאוססחו/ 60||ספחו %פט[ פזטסץ 0% ההשו ג .1 0ס ווח %0!0 טוסץ הסחצט 0ב ,קה 6זטף הס6 וח קוסח 0 טסץ 68160 16 .זססטוקוחסס 0 6 ,0 יק 6 חס א6ו|6 חב |סחהק |סח60 חו 5הסטק זסשוסק 6-666|טטוסט סח 5 6ז6ח% ה6850ז ץ|6או! 5%סח 66 15 הח .90 זקה חה 6עבח %סח 010 6 טסץ ?7 קה % 6065 ז6+טכ וה 60 15 +ב3+ 5 ]ה סח 5ו סוסח+ ה0ס5ב63ז ץ!6א!! 5%סוח סחד % 60065 2000 5עשסשחו/% הסה .60!!בּ5%הו ₪105 6ַסִ5בּ0-|%ק חב סעהּה 5 676ח+ חב ג |[ב51חו 0% 0065 קט56% ,₪105 6ִס5בּט-1ק חב 06%66% .אס 113!00) 165+זסכןסיוק 5ה0ו6ק0 זסשטסק 06 חו טבּ+ ואזקה סח 5 |00058זכ 8 חח0ו60 5זטסח 15 %ח506 506 .6וח08 8 חו 065% כ|סח 6 68/|5 זספט/ ג .2 30 חן 686 0055 ז6ח , 0חה6א6%סאו 06 סעכ .6פטסח זסח 3% ₪6 6חוח1ס חהּ 6 26וחסז ה6הץ5 0+ 6605 506 .|58סקסזכ 5806 6+ חַח0ו60 פזטסת זטס) %טססהּ 8% .0055 זסח ע 806 6056 זס 60105 זסח 56ס| סז +חפּצו %'ח0065 506 זטס ,סו ?7 6ח5 ח68 6+ +0 602 אזסעעז6ח 6ח+ חב 116 6+ 01 צץְק60 6חז!11ס 63660 יוסח הצסט זז 0% +73 50 11!6 6+ 01 הסופיופע זסה סוההּחסז 500010 576 ,001500 סיוב סו חח 60₪!0 5706 .אזסעשזסה 6+ חס הב 115% זבה זוסח הס 15%א6 |!וש 65וקסס זסח צכ 06בוח 60/65 צחהבּ חַחו04ב3 ,הסופזסע זוסח 601% סחהּ סע 6+ סיובּקוחסס 5. סחוזט 5זסזטקו 60 6!סהלוסכן 0 חזגס סל טסץ 6זוטס6ז 65חווזו3 |3ו6זסר 60 הבו .3 6 6ה הפו חן זסזטקו 60 זטסץ 8חו860!ק 065 הו 8 01 פהסזסק חס סח שחו זס עה ?65חה6וח6זוט6ז שחווזוה 656 חסוצו ץ|קוחס6 6סחט 06 0+ זהּסקקבּ זס%טקוה 60 וטסץ 65אהּ₪ 006 6זהּחוסטוו] .סא 6 השועש ץ!קוח60 0+ זס+טכוחסס וטסץ השס +50 5% טסץ .%סח 5ו 6 +טט .5 חווטו סחו!זובּ 5 וח 300 00650075 :ה אוחהסקקה | 44 9חוזסס ה65!טטסיוד ₪ פַחוחַבּהב3ּ1! ,0 הוזחה6וחה6וקוחז 5זסעוו 8 665וע06 6יובּשובּו] 5 6סו6ב3ּיוק וח575%6 )חה וְסַהַבּח3ּ1/ 66ועסכ פַהו05 :1 ה6550| הסוזהּוח'וס+חך הסוזהּוהו0+ח1 וח6+5%ץ5 )חה וְסְהּה3ּ1/] 66ועס0 8ַהו05 :66ו6בּוק הסוזהּוח'ו10ה1 וח575%6 8ַהו25! :2 6156זסא= הסוזהּחו10ה1 וח5+5%6 ₪56 סד < 8% חח 80 ,65007665 37086 66ו6-6!פטסס ,6חהק 5!ו8ז6כ 06 ה[ .4 7 חחוסכ 18005 עח3 6זסח+ 6זה .105 . ץזבּע ||ועש זס/ש5ח 5 עוסועא 5 | 0 05חו560 6500706 355100 ץ||הטחהוח 60 5590160 85 0055 זטסצ .1 0 סח זה / .ססן 6 הפוחו1 ס+ טסץ פ6חהצו 0חה ,001065 עבוק סחהב טוק פחוסטוסחו ?7 טסץ זס ספַההּח6 ץ!ובּטחהבּוח 0+ 1003 0000 3 +סח 15 + זהח+ 0055 זטסץ 50 חובּ!כקאם 0 פצוסשחו/ .1665צ06 עְב3|ק חב טט!ק זס) 05ה50%11 6500706 חִחַו55בּ 5שסח/ ה6ח*+ ,וה6ה+ 35510 ץו|בּטחהּרח טסץ )ו 00% ,65007665 65זבּזטוטיובּ 46 ]1 65007605 355101060 6+ ס6בּז)וט'יובּ ס% 3!6ּ 06 +סח וווש 2000 .6 צְבּ|ק חב טוק וסה%סחבּ עץט + ,003 0000 ה 0% 15 5וח+ +הח+ 0055 וטסץ 660הועה0ס6 סצהבּח טסץ 066 זו6+ חס 32+ 050076065 3 סטהבּח 665וע06 צְבּ!ק החהּ פט!ק .זסטַבּחבּו ססוטסס 6זסע +ה0+ 5011805 6500706 6+ 1766 הח63 טס" -.6ְטְָבּכ 65זסקסיוק 6+ 6+ה3ּז6וט'והּ חובּףבּ 0+ 2000 5/שצסחו/ עצס!!בּ חב 35516060 ץו|הּטחבּוח 6+ חס אסכ 666% 05ח56%1 6וזה 0+ 256 506 0ה1ז56!66 ץ0 65007665 .2 65007665 ?7 5506 |!3 חַחהוח0ו5 ץו!09ופו אספסזסוו] עְם הוהף טסץ 00 6065ח6ס זהח/ .2 ץ!0101531 סזבּ 11165 והח575%6 שַחובּ'וסקס חב פיוסעוזה 2000 פ5שסטחו/ו 506 .הזוע 60'וסכןוהב3ּ+ ה006 +0סח סעהבּה 11165 6+ 6וט5ח6 0+ +)ס5סזסווז ץט זוס0ח+ 01 +זוהּכ 35 11!65 סחוזבּ'וסקס 8ַחו15א6 6)וזעוסטס 5הסוסבּסו!קקבּ 6זהּ זהּ0+ 5זסיווס והח75%6ץ5 6356 צְהּוח 1165 656 ד .55ססשסיוק הסוסבּו!ב5%3ח1 5 |8ה016550זק 2000 פצוססחו/\ 6חץ + אסס! 50 טסץ 5עוס!!בּ זזְסהַבּח3ּ1 66ועסכ .00%ה6-5!טטסו 50 116016 5 סע 5%3!!60ח! 06 01 510001 !01073 6ח+ +בהּה+ ץוווסע סחהבּ פבּ+ וסטווס 6 00 שהוץז 01 5וטסח 150 ץהבּוח טסץ 6ע53 ח63 פוחד -66%זיוסס [החושוזס ס'זסוח זס 6חס 6213660 +ְבּ+ 1116 ב כ 63560 פוחסוטסיוק .5זסעז ו575%6₪ שחוזהּוסקס חס 65| 6 56 86 טסץ כ|6ח סז ס6סוטסזק 85 16050 5ּעְבצו 66זחום 6זבּ %הח .3 ?57 |59ו0ו0 66%ז60 06 6עבח 5506 זטסץ ץזווסע ס% טסץ 5צשסו!3ּ ה6והצט ,זססְהּחב3ּ1 66וע06 5ס6סוטסזכן 2000 פצסטחושצו 0 פוס6ח1ו/ .607766% 5! וסעוז 5%3!!601חו 6+ 01 51000 [00%3ו0 סח +הּה+ 1% 6חד .5100360765 !01013 6+ ץזווסע 0+ 65 !וט סש 65סוטסזכן ספובּ 0 פשסטחו/ .)ווסעשו5 ,ץזו!|ופט הסושב1163וזס/ 6זט3ח5/0 6!וו= שחש 5 ץאוסט הז ץו!וט 6חו!- הוח וח 60 3 , (5-6) ז0א066 6 וחס5%ץ5 665וטסזוק ספובּ .65 01 510030076 [0101%3 6+ 60668 0+ ספ ח63 טסץ זוז 6 זט חסס 0ל פחוץזט 5| סחצו זפ 3 סז 065% קור 6 3% ||68 8 6ו606ז טסץ .4 05 0/8060 חב 6עהח 0% 0065 6ח5 8% טוסץ 5ו|6ז 506 0חה ,560005 אבּז ?7 והחס!טסזק 6 !60 +הח/ .סב חס 00060! 06 +5טח וסט 6ח+ ,צְבּ!015 50 3+ 5הסוזק0 660הבּע20 6ח+ יזוס 5 15%73%07חווח301ּ עב וס זס+3זל5וחווחו) 5ב 5 וח 300 00650075 :ה אוחהסקקה | 46 )0!05531/ (01) 15| |70ח60 366655 66 חס 165ח6 סחך (65ג) עֶז1ח6 וסזו1הסס 8008655 6 6 צוס!||ה 5%וח ץח 6 ד .650006 8 60 860655 קטסזם זס %ח36600 וספ |סזשחס60 .5 חוןו) 0 567 66 107 (366655 ₪680 ,6|קר8א6 זס]) 60065060 15 18% 466655 01% חס 10067 זס 6500706 06 %0 860655 חו03 630% 56 06 ,)ה 6 הו 6156 65 סח + חסטוזוהק 5-]דא חב 85 0חה 36000005 50 ||3 01 15% 8 5הופלחהס6 61 6חך (01) 51ו! |סזוחהסס 800655 ,שוחט!סט זס הסטודוהק 5 דא ח3 חס ז000+ זס 16 6חז זסז 366655 660ה8ז ח066 סטבּח זה 35 567 3 הסח/ .60לחה זט ה066 שעהח סח 8%ח+ 306655 ז0 6קץ 6חז 35 |וסצו 5ב 5 חמב 68/60 ,ץח חב הוב%ח0ס6 ז5טוח 61 6 ,650066 8 0ז 360655 הוה סל 6 .06005 ז₪56 06 הסוחצו סז קטסזף זס 36600 ז56ט 6 זסז , (65ג) ץ חס [וסזטחס60 .ץח |0זח60 366655 83/50 5 חו/ חן 65007065 508760 60 366655 |סץ 60 08% 6800765 5ח5510!וחזסכ 800655 .2000 6000001 .566 507 3660. 8 ז] 86000 561 3 0665| 8%ח+ 1680076 56610 2000 פאוססחו/ ג 1טסאסס! זהטסססבּ חס 28560 ,שחו 01 +הטטסחחה 5066160 8 חהותשוצ זט66ס 3615 הספסו 60וו18 +0 זססוהטח וס + 660 (. חס 08| %'ח68 366005 60א106) .566005 +טס>6ס! ץשו|סס %הטס66הּ |08 ץוחו חה חן 3660065 50 || עס ₪560 06 5% 05זסעצ55הכ אוסח 5|סזטחס60 חח 00 3 חז זס טסוו 60 ץ חס |0זח60 860655 566 065 5% |600070 806655 566 01 5ס0חו/ חן 60060ח 5067/1065 ץזסז66זו 6 ד 065וצז50 צץז0סז66זו₪ ץזס60זוכ 6טווסה אזס ה 8 חס 765007665 ||3 ץ1 060 5671065 ץ 0166007 656חד .5ז6ט0סזכ ז6/ז5 2000 .365 0חה 5615 60 3666551016 וחסחז שאה סחבּ 6 הח 65ח671ז06 8% |060סשסזכן ג (קחה) וסססזסזק הסוזט!₪650 007655 .5 77 חה 0+ 0ה6500ו60 08% (300765565 16]) 800765565 7 |ַח0+65500זק 2000 פטססחו\ ( 051 4) 6חו| 5005671001 |8ו10 35/66 566. 1פסת 6 סל )וסקס 0חה ז50ט 8 זסז 505% סהטסזא6ה0 3 פוזסזוסק 08% הההזססזק ג 1ח6הבּ .6 ח66א 85 6/0601 6066000 5076 הסח זס 0006 15 %856 6+ הסחצצ זס5ט חס +0 ה2800וחה03זס הג (51 ) 5111016ח! 8705 5180 [החסו31 הבּסוזסרוה 0 ₪806 01 +הסר כס|6ש06 6+ 0ם 060168660 5קטסזף 655חופט 0ח3 טח 6 0 6שו%81ה6656 זז ה68וסח ה 6+ 15 1051 .50008705 5ח0ו68וחטר וח 60 1567080008 83/50 566 . (150) ה0וז0870128ח55 זסז הס 28 ההז |ההססהחזוס6חך .((150) ה0ו08701280ח5%8 זס1 ה2800וחההףזס 56066 פַחו600 // ([!500) 06ח3 חה6ז16ח! הסוזההזסזח! זס! 6006 5130370 הבּסוזסרות הו8זז66 30 ,65 הס 8ס6חהטכ ,5זסטות טח ,6005! 0+ 65טוהע ס6וזסותטוח 3551905 זה 1 ,6087860075 0656 107 ₪560 65ט]פע 6 8חו2ו810 580 ץ2 .683786005 זסחזס .חס זס1חו 6060386 60 5הב סז זססטוק 60 300 5זסלטוקו 60 630165 . (451) 1500006 550008705 [הח0ס30 ה68הוסוחג 566 ופאת 5וח ד .006 61076006 0251 6ח+ ]0 זסץ3! (הזה6ע56) קסז סחחד זסץ3! הסוזהס:!ססבּ .5067/1065 600076 866655 60 ₪056 665565ס0זכ הסו8סו!קק3ּ 8% צוססחוצ 6ח% 85 507/65 זז 50/6 35 506 ,5ח00סו!קק3 זספט +וססקט5 ץ 017660 08%+ 5067/1665 06 %5ה656זק6ז .6-0 800 ,806655 08580856 ,51075ח3 6|₪ חסחהסו!קק3 חה 8%ח+ פ6הסטסז 01 56% ג (| ג ) 1806ז6זחו סחוההוחגזש סז הסוז63ו!כסבּ 6 ץס 61060 5067/1665 |6/6|-זסאוס| +טס ץז6817 30 600656 0ז 565 חחהזפסזס .הח5/5%6 0חו8ו6ק0ס 6 0051 6+ +0 0ח6 זסח0וח 6 3% 65זסצו +68 |ס06ס6סזכ ג [סססזסזס הסוז3סו!כסבּ "| סק .660806 0368 0ח3 הסח6בזססחו הסוהסו|קקב60-3-הססהסו!קקב3 פחהוסוטסזק , ו6ססוח 6 3( ) 3366 0חה 66655( ז0ו5ח8זד 6!= 06ט!6חו 5|ס6סססזס הסספסוו|ססבּ זסז |000שסזכן ק1/ק6ך 3 , (ק דךד50) ו060זסזק ז516ח3זד |ו3 6|קוחו5 ;ו00סזסז 866655 0 050 6זסוח6ז 0+ חס פַחופטסו זסז ו60סזסזכ ק1/ק6ד 8 6חהוסד ;ווהחח-6 סחו6זפחהי (0%000זכ ץפוק 6+ , (ק6א) |ס6סססזק 6076 6/6 0חהב ;ץוו063! 0818 0חו6655סזס .5ח6ו|6 65ו 30 ז6ע507 60/8376 8 הססע 06 הססהוזסזחו ז ופה %0 560 (קה) |0%060זק הס0ט!1650 007655( 506 שחת 8% 6000 וה06סו 666% ג (051) 6חו! ז6סוז056 50 |₪10113 6וז1סו הצפה 0חה 8ו60 !טרח סז 5הזהכן 466655 ססחו 65ח1ו!| 6הסח6!60 זוהק-015060 6815008 5ל+וסעח60 88 סו ארחה ה68 66005 חח 60 עס 656 ד .5 חס 63וחטר ו 60 03%8 50660-חפוח 0 5 51 .500567106 6+ הס 5סס] 1 60 כ[ט 30 ז50056100 6ח סז פסטוו 8 זוהק-15060 16060ח5חט זס+ ו060סזכן הסו55וההפחב זסץ38! |הסופץחק 8 5ב 48 55 זז הסח הס 6!ק ו 30660 הג ( ד ) 06סח ז516ח8 זז פטסחסזהסהצפבּ 65 60-526א1 5600 60 8565 הסו155ר5ח8ז 08%8 50660-ח0וח 065ועסזכ 8% 8ַהוח60וצו5 6 הזו 0868 )0 065 48--665/ץ0 53 6זה 06||5 .5)]מ/ זס 1/5 סההט0הסזם זסטס ,0 ס6חו-|68 ,8% ,0818 ,0166 8165 36600100 6 ד .3007655 01 5ס6ץ0 |ההסטוססבּ 5 1565 6 7 . חהסו55!רה5חה 0818 306 0סוחח!טרח 30 ,פַחופָהחזו ,סוסטהּ שסווהטוף-6 אזסא סח 8 חס 088 זט 60 5זססטקוח 60 |78ז6ש56 +ווזסק 0+ 5זסאסוקטוטוח 5ב + ,1005 155 300% 30 0868 ורפח 00305 | |8וס זו 60 105% . ץופטוססחפסוטוחו5 .6 15 566000 זסק 05ו030וט 1.2 ז0ס 806 3 ,ץ||ה606זססח: 5 הסוסוזס?חז ה6וחצו הו הסו55ורה5ח3ס 08%8 01 וחזס+ ג הסו55!ווה5חג זז פטסחסזה סהצפבּ ה66ש060 8|!5/זסלחו סח 6|ס הבע הזו 6חו 38 3% 68378607 6חס 560% 8 0ח56 6 5אוס||3 8% זסחחוז 760ה8ח5 3 חס ץ|6ז +'ח65סח חהסו5פוותפחה פטסחסזה6הץ5א 680 ,661076 ד .005ו6כ סח 5260166 ץכ 6037860075 5087866 60 טוח 8חוצו666ז חב 6 600056 08%)) 65ום 08% 01 ססר טח 3 01 60051565 68378600 60 והפחפט אס וזה |החסקס חב חו הו חס חב 6ום +5031 8 צע 666060זכ ,(1656|1 688607 וס 2-50 זס ,-1.5 ,-1 3 עס ססצוסו|סז ([ 1) 006 ז510ח8ז פטוסחסזוה6חץ35 566 חודה סו סז 8 30 3000005 זספט 0 065וע860 אזסצ סח 8685 08% 6655ס0זכ ג )חווטב 6 סחצ 05675 56!| זס 660705 00066זק ח63 פחטוטה .5660 אזסצסח +0 %הסוחסוס ץח 30507805 כ[ ;65007065 5060116--366655 0+ 0%60ח06ה זס--6605560בּ 30 הס 66 החסס ,300605 הסףס! 85 ה506 3601065 86% 300 ;3601 260הסוסטבחט ,5 ₪0חה 1165 0+ ₪806 60870065 ,65007065 0651008160 והסזז הס 66 ה חה 15600 5 הק הסףס! חב ,68865 ה זסשצו855כ ,00168005 300 6/6065 50 0 פשססחו) +08 %5ח6/6 עו 560 01 265 66 067065 03% ץסווסכ ג עסו!סס זוטבּ קר 60 ה686 חס 08| 5600 06 חן 660705ז 30 סח 0חה ,05זסצ855כ ,6וחהּח ז56ט חס 08560 הסם הבשו סע ג הסוז63וזהסתזטבּ .6507605 %ח86600 6 חס פחטז 8% הההזססזכן 6ח+ +0 +זהק 606 , הסספסו|קקבּ זסעזס5/+חסו|6 3 ח] 60 80% 5 6 506 0+ 806 ,0818 זס ,015% 3 ,הההזפסזכק 3 01 שץקסס 636ו!קט0 ג כְטא0בט .5 וחסז1 65| .08% קט 0חו0860 01 6655סזכ 6ופַח51 ג פסן 0ק[0א86% זו 605 08% |ס6סססזכ |סטח0ס6 קקק ג () |סססזסזוק ה0ו063%!! הזוש0ח3 5 30 65חו| 660חווטטו + ₪56 6 5|ס ו חס6 ץ||ה6וההחץם 87 .0630 חס הססואוסחהם פחוסוטסזס ץ]|63 וזה חץ0 6!וחצו 605%5 חס 66החס6 פחוו|סזטהס6 זס+ הה5וחה 66 0%ח6ו6776 חב וו ה התטוהסקס . (7ה8) |0%060זק הס 63סו!ג הז0ואוסח3ם 566 קה ₪ 9 |ַ0ח65500+סזק 2000 פטססחו/ 5 חסח הו זס)חו ה6וחצ הפ סז [6הח8ה6 3 5066865 3%ח? +וסק ג +זסס 0/! 356 0 1806לחו אטח 606 85 ה506 ,6זהשוס הח 5'זס קוח 60 8 ה6סעס0 5167760חהי .0 ו 0חה , (16א) 8 חן חס0680! 06 01 3007655 6 0681065 08% 560000 ג/ 40017655 ץזסוחסוח 856 0 65 50 15 0חהו560 פוחד .16 6 עכ 560 15 +הח (ו/ח) ץזסוחסו 5'זסזטקוחסס .55 5076 ]₪ 6 0 6010 ה6ה6ז= 6+ 30 60 הח 50660 חה0ו155ר05ח083%3-0-8 01 6וט35סוח ג הטב חסו3]|ו050 01 50660 66 01 685076 3 5 1% .080001 6ווחם-106 68-13 תכה 60וסל 6 .65| 6ה0חק6!6 זס/ס 6877160 15 0818 ז0 זו 8 הסוחצצ חס סטהצו 0חהט50 6 זס חכה ]6+ ]0 50660 חהסו55!|ר5ח8זט 06 6856 60 560 ץווהחוףוזס 85צצ סט8ם .06 3 01 50660 ה0סו155ר5ח0868-0-8 06 60 61675 50665 סז 66 ,%הסותקוטוףס 0 ,ח0ו8!|ו050 זסכ 1-06 ההש שוח 50660 3 8% 0ח56 680 5וח06סו %תח6זזט6 , זסעסצוסרן 68506 8 85 (566000 זסק 0165) 005 3667866 6זסוח 6+ עט 8660וכ6ז פַחוסס 15 סטבּם 0 וח הזו 6010560 01660 .08% 685% ח68 והש טסו 3 הס6וחצו 8% 50660 6 ך 916 וטג 6 685065 ץ||36008 8%6 080 , (51060ח8 0ה5660 זסכ ופ +0 זסטוהטח 6%06) 5סם + 6ח0 26680056 .566000 6חס חו 0660 8%> ,65פַחהח6 519081 זס ,%65ח6ע6 +0 זסטוהטח 0 ,0 6וח טר סש |9103ו 50660-ח9וח חו וט 6חס ההוז 6זסוח 6006ח6 שץו|86008 חבס ההז 6ז78 3600 6זסוח 6 15 36| 6 חב ,טסה ץהסחץ5 פ5עְבּאו|3 +סח 6זה 05 0חה 866ז 4-15 660065 8%+ הס 0ַטה-9600 606 ,6!כהה8א6 זס .5החססס ס ץוק סש 5 6/6 2400) 05 9600 3% 65הה5חב זט זט 080 2400 86 8065ז6קס ץ!|36008 זחסעס .006 9600-0725 3 68|!60 06 0|סח5 65 חב ,(%ח6/6 זסק פזוט-4 5 ווח טרח 60 ג/ (סהץ5ופ) !|1000סז 5ה0ו691וחטו וה 60 פטסחסזה ה ץ5 צֶזהּחופ זס 450611 6106 חן 6600660 6זה 5ח0ו155ה פה 6חהץ5ום .151 שט 60מסו6ע00 ו|סססססזס 6זה 81 1365 68|!60 6סוחט חן %ח56 36 חה חפַחס! שְחבּ זס 06 ח68 1165530065 .586016 55 ₪565 6הץ015 2668056 .680067 655806 3 ץם 606060זכ ץ|וההססקס , |8זסחן 6 5260186 8 ץכ 562878060 6זה 65ח6וח6!6 655806 הסוחצו חו ,הסו5פוותפחה 5600 6 80|6ח6 08%+ 637360075 |506018 ץכ חססאוסו|10 0ח3 2666060 15 186 ה686 .6065 זו6ח+ 26וחסז ה הץ5 0+ 6165 8 הועו666ז סחבּ 6חס השועו הסוזהוזסזח! 01 6665 סע 01 ה00 855008 06 0656706 60 ₪560 סז ה סחופ סה אז ה 666 |6הח8ח6 הס 8סוחטר ו 60 6+ 65%80!15065 8% 6655סזכן ג 6 חהוטחופ 6 6 הס 68וחה טור 60 80|6ח6 60 6|5ע6! %ח6ז110ו חס 5זח6 סקר 60 8 36 (17/ק6 ד 85 ה506) זסעוזס |60סססזק 38 +0 8ַהוסחופ 6+ ,6!קההאס זס- .חס חסקוס6 308 אזססח 50 0558ץ‎ חז .הח6ז5/5 זססרחטח ץזהחום 66 הו 0 זס 1 זסרסוס :ופוט ץזהחוט זסז סזסצו +וסח5 ג זום 8 של 8060 הססהותזסזחו 01 +וחט 58|!65% 6חז 15 לופ 8 ,5%07806 0ח3 0חו6655סזק 5% 056 6פח51 8 85 ה506 666% חב עם ץ!||ה6ופ5ץחכ %60חה656זק6ז 15 16 .זסזטקוחס6 זט 1 8 ז הוחו 50 01 63280|6 015% 3606 3 חס 500% |וההח5 8 זס 6וטשזו6 8 חפטסזת .6 8 86 6זופ אְחִחום .0 .88 85107 ח68 106צ06 3 הסוחצו 8% 50660 06 01 506 סו ג/ (5ס) 0ח5600 זסס 5וום .6 0800 8/50 566 8 50076 80 660616 60 ח0ו500 ה686 זסז 65א8+ זו שוחו 6ח ך 6וחוז זום זס 015% ץסקסו 8 01 01ז566 5%זו 06 חן 651065 הז פטזוע ]0 26 ג פטזוצ זס001-5001ס החסה וח60 5וחל ח1 .660%65א6 פטזו/ 6 ,0060 15 זססטקו 60 66 השח/ .015% ספת 5 פוש %6 ,30% 0ל 0156 ץסקסו 6חס חס 565זוצ פחוטוהה5חהה 01 ססתססוח .0 חב 567660ח1 15 0156 שוח 38 סח 686 0156 סח 6 סשחס ]וש .סוס אזס6 ה 06078065 ץ 0 חב6ווח0ו5 +הו והבזפסזס זס 060166 // אססחסוזוסם 6ח (ק6 ססר ץ|006680סח 565 06/106 8 הסחע 65005 6סחה ו זסזוסק אזסצססה זססק 6 0 682861 6+ 5א86| זס ,65066 8 01 הסט 600 65הטפחס6 , סוטסח5 זו ההוז זסוסס סחה ,16 ,ץזסרחסו ,6 6+ חו 0חהטסז 06 ח68 001606665 |החסחסססק .בסו סש ו 60 (05ק0) 560000 זסק וס 566. 05 חן .%חה6וקו60 6חס חב 6זסו 60 ץ|6005חבז|טחחו5 %ח56 חסו55ווהפחבּ / 685%ההסזום וו ס% 0150700060 6ח0 15 655806 080685%ז0 3 ,5אזסש הח חס 30 הס 68וחהטו ו 60 .סח 6 חס 5זסל טק 600 זס 5080005 חס 6 6558065 080685%ז0 ץח 50 הסחעע 0605 08% +ח6/6 חג ה זס51 685% הסט .וו חכ אזסש סח 6+ 01 630801 6 50855 זס ה6הסזקקה3 ש6ח+ 8%ח+ אזסצססח שר 5 ]0 1000 8 66וההפחה אזסעוס6ח 6 חס זסזטקוח 60 6חס הסחצו הסקסהח ח68 פוחדך ץחה 170 6558065 6 זט חס! סח הב6 זו 50 3166 הזוע אזסעס סח 6+ סחהחה 58 .%זס6ח 8 הצוס00 +50 ח68 5007 270806856 8 ה506 .זסזטקוח 60 זסחזס חה 8ַהו0ח6כ ,ץוהזהזסקוח6+ 60 15 03%8 הס6וחצו חן ג )0 הסטזסס 6567/60 ה זסטם חס 068 זה זס 060166 5007806 8 וחהסזז זס סש 85167 5 606!כוחס6 סז עשוחטסוסקקס . ץזסוחסרח הו .0 פטססחו/ 1160506 שְפ 560 %חַט3660 קטסזף )0 6קץ 6ח0 פקטסוט חז-:|וטום וסקס אזסעס6ח 606 הזוצו 6!0060ח1 6ז3 ,65ו|קחחו סההּח 06 35 ,פ5קטסזם חו-זווטם חו-%|וטס 30 10005 +0 5ה60!!6600 |56170 8560 ח066 6טבּח פקטסזף חו-זווטם .5506 8 66060ח 6808011065 66 |ו3 65סוטסזק קטסזף חו->|וטם 8 ,68565 05% ח1 .פסחווופבּ חו-ז|ום 6+ %0 95 חס|6 %ח36600 56 8 1 ,6 האס זסת .זפ זהּ|טסוסזהּק 306 ז50 6+ 65עוף %ח36600 8% חשוצו חס פחופססו ,קטסז 5זסז50-8וחווחס 8000 50 38/50 566. .065ו|680801 1 |8ה016550זק 2000 פאוססחו/\ זו 60 8 חן 65 סקר 00 666 החס6 8% חַחו|680 זס 65זועו |6!|פזבק ₪5 6 חס 8חן06655זכ זסזטקוחס6 ח1 .וס 8 01 68חה5150ח0ס6 הסססההזסזחו ז0 6וחט ג סו חסוה8ט6חטכ זס ,|הזסוחטח ,6007! 8 85 ח506 ,86007 זה ח6 6ופָחו5 8 0+ +חס!ה8/ווף6 15 ססצפ ב 1 סרחה , הסטהוזסזחו 01 +הטוסרחה ||3ח5 8 ץ|חס %5ח6656ז סל 8 ₪668056 .אזהוח 6 0+ 2/781560 זס ,סע 1,024) פססץססוןא חו הסטוף ץ|והטפט 6זה ץזסוחסו זסזטקו 60 ,((ז6/שסכ ה20% 6 0+ 2/781560 זס ,5סלץ0 1,048,576) %65ץ6080 , (זסצוסס 10% 4) 06080005 , (01080%065 1,024) 07807065 , (5065ץ80 60 1,024) 930605 (%65ו06%80 1,024) 6080/5065 זס , (065ץְ0730+ 83 5600 17600600 הסוחצו הו גמ ז0 +זהק זס וה5%6ש5005 ץזסוחסו |506618 / 08076 6065 6 550765 68676 ץזסרחסוח ג .366655 א6וטף זס1 68060ו!קט0 6זה פסטופצ 6 05ח6ם! 088 656 6זסח/ש 300765565 6 30 5חהס 63ס| 1 36665560 ץחה6ט60ז1 0 6706665 68606 606 ,ץזסוח6רח חן 3007655 ח8 616760665 ז066550זק 06 הסח/ .5060 660 15 0818 6 ,3007655 6 !סח 0065 6 +1 .3007655 8%ח+ 05!סח 6 זסחזסחצש 566 [560ט 15 68606 2 .06005 366655 ץזסרחסר זה| סז 6'ה0065 6ו ז! ;ז66550סזק 66 סס 167007066550ח 6 0+ 60708160 35 צוס|5 6זה 36665565 ₪4 הסחצו 567/60 6006 6ז 68056 60 56% ח68 טוסץ 8%ח+ 16876 2000 פשצססחו/ ג אסהסווהס 5 .567 606 06 306655 0 3006 %ח6ו|6 06 036% ||68 30 66%חח01560 55 6006 6 0 860זהח6 |!63 66 פַהוצהח עפ ווופ 6הסחכק 5סחסו|6 6+ 600665ז 6 0866 חחו||68 עס 56601 6צסזקוח! 8150 ח68 16876 68|!036% 6חך .זססוהטח 6הסחס .01 טסץ 8% זססוהטח 6הסחק ,זס טק 60 3 01 ז וח |ס חס 300 |החהסחססטקו 60 6חד ((61) +וחט 9הו6655סזכ !178ח00 6 ,005 ק1ח510!6-6 .5הסול576חו +טס 6877165 חב 605זקז6זחו זה 106צ006 66 ,6 סח 161006 65!קרח8אם .205510!6 סקר 60 [ההס5זסק 806 ,6655075סזקסזסווח .זו וחק 0חה ,80486 ,80386 3 עכ 060ועסזק 165007065 אזסצ סח 60זהח5 36665565 608% זסזטקו 60 ג זחסווס 56 8 68|!60 ,זסזטק וח 60 0 0 600660% 6+ 0הטסז3 06510060 6ז66600וח6ז3 אזסצסח (/ זסעז56/%ח0!/0 5 חתסוחעצ , (ז6/ז56) 60 086% 8 הס6שס 01060 15 5856 8 הסוחצו חו 0חהו6655סזס 6 וס 08%8 5066106 6006565 הסוחצצ , (סח6וו6) 0ח6 +הסזז 3 300 ,0958 0150165 סחבּ 7 ץח 66 ה0ו655 זר 0660 /הסו655זק וה 60 ג (7ז6550זכו 65507/0600זקוהסס) 000680 0 ]010108 זסז 80 5007600 0. ו 3 85 +טס החהזףסזכן |ה6ז 3 01 6הההח 6ל 565 %החז פטזוצ ג פטזוצ הסוההקוחסס חסוח3קו 60 105 הסחצ 60/8560 15 פוט 6 ד .ההזססזק 606 01 8%ח+ וחסזז הסופה6:א6 שו ח6וחצ , הסו5ח6א6 ₪16 006. 8 565 פטזוט הסוחה קר 60 6חך . 60הסקס 15 הוהזפסזס .5 6 3600/8765 300 הסןפח06א6 6|₪ םאם. 6 065ווסעס 52 00558ץ‎ 6 .6החט|סע 5 דא ח3 חס ז10!06 30 6| ה686 06 51916 6 ד 51816 ה0ו655זקוהסס 0-ה זס 65560 60 6006 6 ח63 8%ח+ 55816 הסו655זק ו 60 ((%ק6) וח 8חו06655זכ |08ח66 566 60 [68ו5ץחכ 6 ה66צ26 6ז8א501 +0 זסץְ3! ה (5כ) וח516ץ5 %ה66 חח 8180856 ההסזז ה8600 08180856 ז10 6006505 || 8865 85 6חד .56 66 סחה 03530856 30 05 68ס! 16 ?0 9(|5ז06 |ה6ופץחק 6ח 01 86% 0חוק66א פהוסטוסחו ,ספ שח 0 פזוהחזסכן 215 3 ,הסטוסס3 ה1 .חס 50 0חה ,665ה56 טהואססחו ,5הוחזסז 6 ץח 0338 30 0 5660 +0 |סזטחס60 חססקץ67ח6 566. הסוזקץז6ח6 318 ההוז 30 5015068660 ץוהפוח ,560 ץ|הסרהוחסס ג (55כ) 0370ה513 הסוזסץזחה6 313 0חו06600 ה סהסקץ 66 זס] 58008705 +0 טוהסזטם |החסטבא .5.( 6 עס 06/6060 . חסוזק/6ח6 38/50 566. .083%8 0חו06 8%8 .18660 06 ח68 0808 הסוחעע חן 28668065 507660 ,|00168.] 1365 318 הסוהוזסזחו |סזטה0ס6 רוצ 60 חור 60 3 5זוחט |(הח5 ססחו 5606560 15 60אוותפחהי 5 הטסו רסחו 01 2866806 ה86ם .075ס68ו0חו 0ה655806-6 0חה ז655806-5%37 85 ה5006 5 אוה 88065א6הכ זסץ3! אחו|-0898 6חד .1786 3 68|!60 ,>וחט 9!6חו5 8 35 60אוותפחהי ץכ ₪560 178006 06 +0 108% 686% 6ח ד .365 08%8 ססחו זסץ3! וה6ופץחכ 6חז וחסז1 .6 83/50 566. . ץ0ַ0|0כ0ס+ 6ח% חס 05ח0626 אזסצססח 6 5 חזץ3! 5וח ד .|006 61676006 251) 06 חן זסץ3| 60ח5660 6חד זפץ3! אחוו-318 55 ה6ככ) 83/50 566. .17865 0818 ססחו זסץה! |ה6ופץחכ 66 הס 65ום צופז ₪006 61676066 (0251)) הס 660 ה הס6ז%0ח1 .03% 0% אוס|1 %6ץ0-ץ6-0סץ0 ,60ז08ח676)ו חנו הג ה03ז51 318 (5כ) הח6ל5ץ5 066 הוח 03550856 566 פופ 30 65| 173660 008 03ו!50ה60 300 8הוחו 01 06655זכן סח ד הזה 6חס 0 101067 זס 8/6 ה686 01 6665ו 6 8 הוטסוח 65טוסטחו פח חה6ות 6730 .5ז06|ס1 0זח 6 חס 50866 0005 60 ,0!6חו5 8 06600165 ז0|06+ זס 6| ה686 8% 50 חהסטפססו 6 סרח הס 586 30 10|00615 חב 1165 60 306655 חו3 חס ח68 ה6ל5/5 שחד .0156 ץ60ו60 (255) 55800870 הססקץ6ח6 0818 566. 5 א ה ,לס |5618 ,5זס6חוזק .ות5%6ש5005 זסזטקו 60 8 זסז הס 6716ח6) ג 6/106 .5 858 60 6107760 876 071/65 . (ק6כ) |060ל0זק הס8 טסו חס 105% 6והההחץכ 566 קסחוספ ץזהחוס 8 חו ,1 0ח3 0 85 ה506 ,ץו|63וזסוהטח הסספותזסזחו 6060065 הז 5506 ג [8זו1 8 15 5100831 !19 ג .08913 06655זכ 0ל 8ַה600ח6 |0108ו ₪56 5זסטקו 60 .606 .1 זז חס ז006ו6 ,55006 ץזהּחום 015676%6 3 |08ח00ו655+סזק 2000 פטססחו/ 0פחס-ץְזהחוט חו ץ|חס הסטהוזסזח! 6377165 8% 6חז| הס 63וחטר 60 ג 6חו! [8זוטו 5 ס6חו! |9זו010/ 8 ,06ח61076חו 0156 ה הסוזסז15 26והוחורח סך .והזס? (1ב5ו010) הסוח ח הט ץ||63וססוסכ [8ח510 6+ 6060067866 60 6268%075ז 6 |0068 חה ,0156 580|6זסע |בסו00 3 35 הצוסחא 4!50 (ם/) 6156 ס6טוט ו8זו10 0 ח6 ככ ג .0156 6086 3 הבל הזוח חב 6328610 זסת שוח השוע התוסח ,0+ 56-2ק1 חו ,סססוע ץשווהטס-ח9וח 01 5ס6סטחורח 133 0ס קט השועו ו הזסח6!-ווט ב .0 60חה 6 ס6ט|סטחו %'ה0065 108% 366655 ץזסוח6!)! (ג0) 366655 ץזסוחסוח 160% ץזסוח6וה ה66ע060 166 5167 ההז 0818 זס+ 60ץ0!קוח6 160060 ,7ז66550סזקסז6ורח .06 0156 8 85 506 06/1606 |ה סח קהחסק "ח86ו|וסזהו" חה סחהּ 366655 סוחס 66%זו1 זס+ |סהההח6 // [6ההבּח6 (וכ) 366655 ץזסוחסוח 1601 הס ץ01660 ז516ח זט 0318 פחוסוטסזכן ,ז66550סזקסזסווח 6 שט|סטחו +'ח065 .וס 015% 3 0ח8 עץזסוחסוח || 85 ||6 85 ,65007665 אזסצססח +טססה הססהוזסוחו זסז 50806 5607806 ג צזס66%זוס 0 650076685 6חך .56101 0ח3 ס6וסְהּווה/3 הסספותזסזחו 6+ 866 %הח+ 5677/1665 6 5 ,081828565 ,567/675 ,5זסזחוזכן ,08%8 567 85 ה506 ,ץזסז66זוע 6 חו + +זגק 5 ץ זו סד .660[פס 85 האוסהא 6זה ,65וסו|סכן 56601 800 ,5זססטקו 60 1766007 0ל66זוכ 606 סח אזסע6ח 8 חס 765007665 || 06007165 08% 567166 אזסש6ה / 66וצז50 צְזס661זוף .5 סוכה 0חה 5675 60 36665510!6 וחסרז 665 הוח .06 6+ ;סחוזסזזורח 0156 566. חהוא6!קט0 15% פחזסזזורח 015% 566. 0ח001/6311 15% .5% 80 8 זסח 015% שְקקסח 8 זסוסח סח 8%ח+ 5זסזטקוח 0 5ז6זטקו 00 1501655 6 ח3 הוצ 50675 6סוטסזכ 60 0% |50608 חס 0ח0606 פזססטקותס6 56!655וס .סח 6 סל חס 8ס! ח68 ששח הסשוחצצ הפטסזתז + להק זס |ו3 ה6וחצו חו , חס 9סו|קטס 015% 35 הצוסחא 3150 ,6ט0וחח60 ג פחוזסזזוהה 15% 5 ץן|1068 ה6וחצו )0 ה686 ,01565 סח 6זסוח זס 6חס 0שחס 068860 15 015% ספת בּ [החוףוזס 6 60 806 6חַחהּח6 עחב ,חַההוסזזוו 015% תסו סוס הס6 הצוס 65 60 6606ב חן 560 15 פַחוזסזזוח 15% .01585 זס 0156 ז6ח0% 6+ סז 806 ץ|פטססהםס|טחחו5 15 0156 .5 ||3 8% 60חו8חהח 06 5% 08% %ח6וט6 01 ץק60 קטאסה0 3 הסוחצו חו 5הסספנסו5 .66| 18016 ; סַחוקו50 015% 38/50 566. ץו|ה6 1% 576805 0חה 06%5ו0 6 64 ססחו 08318 065ועו0 זהחז 6טףוחח60? ג שחוקוזז5 15% "00650 חוקו50 015% ,זסטסאוסר] .ץהזזה חה חו 01565 ||3 פהסוחה ז00זס 0ח3 806 60א 8 חו חו חסטוזהּק עֶח3 11 .600086 0818 סח 15 6ז%6 06680056 6007866 18/6 עח3 6סוטסזס .חס 180|5 ;חוזסזזורח 015% 8/50 566. .5%ס! 15 08%8 ||3 ,19115 56% סח הס 54 ה6וח עו ,6ס6ט-50 ז10!006 הסס טפ 0150 %6 560765 8% זס/567 ג זסצז50 הסוטטווז5ו .0 פס חו/ ,6!קר 68 זס]--60 סכ 3 ||5%3ח! 0+ 66060 ₪65 6 5חהוה%חס60 . (ה!1כ) 366655 ץזסוחסוח 60%זו0 566. גווס 6חחהח6 (1ז) 360655 ץזסוחסוח 01666 566. [6חהח3 6 ה חופ . (5כ) וח5%6ץ5 שוחב הוהוחסכ 566 5זםפ 8 50876 8% 50675 30 5זסזטקו 60 +0 הסל66!|ס6 3 ,סחואזסצטסח 16050 וס הוהוחסוף בחוחחטז זס טק 60 8 חס 500760 6זה 8% ץ6ו!סכן 5600110 0ח3 08%30856 הסה וחסס 8 85 הוח 00 868 .זס||ס זט חהס6 הוה 00 8 35 60זטף ח60 30 זסעז50 2000 פשססחושצ .קטסזט)זסצ 8/50 566. .6וחהח 6טףוחט 5-0 2000 5אוס0חו/ 606 , סַהואזסעצס6חה 16050 זס- זס|ו!|סזוחס6 חוהוחסט סה שץסו|סכן 56601 6 5הוהסחו3 30 5הססס! הוה חס 5ם6זה6וחס6תט3 8%ח+ זססטוקו 60 חו8חח00 8 ז0] 08%80856 ז85%0וח 6 [68 הסוח 06 65 סק 8%ח+ 56066 הווהה 6 7 50806 סובה הוהוחסט .6 095 6 זסז 0 ,0150100000 ,6פסקטכ-|678ח06 ג (5אא0) הה516ץ5 6החבּא הוההוסם סז חן 65 05% 85300 זס1 6%ח567ח1 6 חס ץ|הזה ווק ₪560 06ו/567 ץזסטס-8ז09₪ .5 50 6חס%ח1 65 30/6 3550019%60 זס הח6ל5/5 טסוק 60 3 שח 01 +הטסחחה 6 ד 6ווזהעטסף ,626660 18115 86 או 0668056 006 68 שרח השס חסטסח6! . |החסס6הט+הסח צשסו|ה ס+ הצ0 %טח5 15 אזס סח 8 הסחצו 35 ה506 ,%ח6/6 600|60ח56 8 06 8150 חהּ6 זו .5 368 זס ,הזח הַחופַחה הש ,ר5%6ץ5 66 8ַהוהובסחוהּוח זסז שוחו הזו 6806ח חר 60 0+ 5506 זסל טכ 60 3 סק 8% ה חהסקוח 60 5070/86 ג וסעוזט זו 60 5|8%65ה78 8% זסעוז 060106 8 15 זסטוז זססחוזק 8 ,6!קותהאס זסת .06וצ8/006 0 זע 6 ,68565 05% ח1 .זססחוזק 9706%+ 66 ץם 000ס5ז06חט סז 3 ססחו 08%8 .6 6 0 08%8 6 85 0+ 6זהצוסזהח 6חם 65זבוטוקוחהוח 5 חחו0ו!5 זס ז6א06 |(הח5 ססר זס 6חכ) ה6זוצ5 (!כ) 6טְבאס6כ סחוזו-חו ופט 8 חס 5חסוזקס |0 60 60--הסקס זס 60560--5%9%65 סש 01 6חס 0+ 56% 06 חבש זה סו . (ס/ס) 0156 ס6סוע |סוטוס 566 פצסם ק 0 ד 6 וחססטה זסז וס6ס6סזכ ג (ק6רופ) וסססזסזם הסוזבזטש1חס6 105% 6וחוהחצספ 30 3]!06800₪ 3007655 6וההחץם חב 50806 65סוטסזק 8% הסוט סו חס6 (ק1/ק6ד) |06060זק 6706%לח0060|/1ק |ס 60 + סס5חג ד 3/50 566 (ק=) |0060ק הס ה6ו חה6רסט 0|6ו5ח6אם 566 םג = . (86010ם) 6006 86ה%67608ח1 |8חו66 60060 ץזהחום 060ח06אם 566 8616= 5 |8ה016550זש 2000 פ5צוססחו/ זט 6 0+ 35510060 5חסו55וזסק 5 ד 6+ +0 5 6ח 7 5הסו55ווחזסכן 6צוז01160 0 פפח 50 8 11 .05 חס|6 ז56ט 66 הסוחצו סז 5קטסז 6 01 || ס% 0ח3 %חהַט600ה 6 זס1 הסו55וווסכ 6סוז/ הסוצו קטסז 3 01 זססוחסו 3 15 חב ז0|00ז 8 זסז הסו5פווזסס .10006 06 זס? הסו55ווח שק 66 30 680 הלס 85 ספ 6חז הסח+ ,101007 586 .((158ם) 61066076 0870ח558 100507 060060 566 5ו= החסזז 6 066זכן 0 6! סח קו66 סח הסטהווסזחו סַהואוח ז0 6655סכ סחד הסוזסץוס חס 5 0818 06 הסח זס הסו55ורת5חבט 6 חווט ץ||8ו65060 ,56 זס פחוצוסוע 260הסחסטבחט 6 066006 סל 660 15 6 ג .וו 866 0!6וסק5חה זט 3 חס 560760 .(055) 50000870 הסק/6ח6 0858 ;6657 38/50 566. . הסוסהחזסזחו הזו ₪560 06 68 6+ 5080870 ה (51ם) 611806)ח! 06106 |581 660ההחהח= הזו הסו68וח טור ו 60 50660-ח0וח 80|6ח6 60 65עוז 506 30 01565 זב ו63086-חטוח .05 10 300% 36 08% ז0ז5חב ץ||63וס/% פזסטוזם 501ם .זססטקוחסס ב (501ם) 10%671866 6/166כ ||8ח5 660ההחחם 566 ₪551 65| האש .0ח6500ז %חףווח וההזפסזכן 3 הסוחצו ס+ 06ח6ז 06 זס הס 36 חג +הסעס 5 ץחה ,50| .5חסרס עסו 56טסוח 300 ,65565זק 66 ,6!665 56טס 376 %5חס/עס חה זס 00160 26 60 05675 65זוט6ז +8ח+ הההזטסזק 8 חן זס הוח506ץ5 6ם הו 06חה6ז 0660 .0 3 60 80060 06 60 ץח .06 566. 16ץ80א6 566 8חו600 ג (80616ם) 6006 ס6פַח3חה6ז16ח! |3וחו60 60060 צעזְבּחום טִַס6ַחסוא 600 50300870 3 35 765 300 65רהז1חוהוח 181 חשוצו 6פ זסז 18% עס 06/6060 בח , החסה טס 6חטכ ,6הסרחטח ,606טהחכ!ה 60 פ6טוהע (6וזסוהטח) ץזהּחום פַחותףופפהּ | ח60-חסו155וח5חהז זז הקו065 פטס 32-16 ג (158ם) 6ז10010וה6ז]ה 5900370 עְזז5טח! 6060ח0זא= ץ פט סח חה עס 50661060 85צ ה₪15 .1988 חן 660ט0ס שחו 5זסטקו 60 86-08560א ,ח50כ= ,607080 ,ה656876 57) 65ו חקו 60 ץ7ז5ו0חו-זססטוקר 60 6חוח +0 וחטזס5חס6 5 0606 ₪15 חב .(חזוח26 סחה ,56ץ/ , ץסחב3ּד ,וחסעצווס ,6=א ,0זבא86ק-6ואוסרן 50 100507 83/50 566. .15 הס 06 הק 60 ץ|סזהאוקט 6זבּ 08%ח+ 68705 610060076 )15((. +חוסק-60-%חוסק 6+ 0+ הסו5ח%6א6 חה (ק ג ם) [סססזסז הסוו8סוזה6תזט 6וטופחסזאם חה זס? 5אוס||ב3 = .65חסון|6 ק ד2 | סחה ,קדקק ,קט-ופוכ חסוצו 5אזסצו אהח+ (קקק) וסס6סססזק 6 .660 החהס6 הו-0181 3 8|08%6/ 60 6685 הסם ה 6 חסרסטה ץז טוסזבּ 6 6 30 %ח6ו|6 חו-|018 6 ץם 6000860 15 560 06 0 600 הס הס הסתסטובּ 800055 חה 0) 65000 סז 57506 סחהסהזסקס חב זס זסזטקו 60 3 01 ווה 6ח ד 6סחהזסוסז זּוטַב1 5 08%8 סח 508% ץהא 8 ח506 חן 6זטןו19 6 וזה 3 זס 05806 זס/וסק 8 85 506 +חסעס .0 0% 15 655ופסזכן חו אזסעצ צְחה סחהב זפס! 56 0!0558ץ‎ זז 51 עכ 60ק6!0ע06 50300370 ה (וםפת) 1806ז6זח! הזכ 60וטטוזופוכ זספו= 0 5060680005 065ועסזכ [ככת .5אזס6ה 68זב [ה6ס! 6קס-זסט ,50660-חפוח .9 פָחו₪ ה6אסד 6 חס 08560 5אזסשוסה חס 005 100 01 8565 הסו5פוותפחה 65 וחב הההזסזק זס 1|6 3 0 ]|056! 3586065 08% פטזוץ זס 06 ג זס1601חו סו 0 5506 .6151 075ז166חו 6| ]0 5006806007165 שְחב .560 15 1|6 606 סחחט ץחב .5זו ה5068]6 ;פטזוע 6וחקזסוחץוסק ;פטזוצ סזסהוח ;פטזוצ הסוחהקו 60 |068| ח66ש0600 8051675 ₪1|6 065ועסזק 08% 6655סזכ ג (ק ד=) |סססזסזק ז516חב וד 6וו- 101660008 צוס||3 8%חז 05ח8 רוח 60 |56/678 5לזסקקט5 ק ד .8זססטוקו 60 6ססוחסז סחבּ 0 פן %ח6ו!6 ק ]= 6ח ד .5זסזטקו 60 ה66ש060 65| 5611 חב ץ זבּחופ ז0 זס)פח 07 0006 508008170 חה63סחחה 8/50 566. .65טו|סט 660 ההס6 ק1/קך 6חש הסוצו 706060 6%ח07שח0%060|/1ק |ס-7ח60 +וסק5חהזד , (5011) 6חַחַ8ח6ז%6ח1 הסוזההווס+חהך (קז/ק6ד) ,506 30 6זה שש הח 01 הסחההוסר 60 ה שופ ,רח6ל5ץ5 56601 ג [והשסזו1 זה הס חור 60 6865 |8ח%07א6 3083175% > זסאסח 8 666לסזכ 0+ 060חססחו 0 5 סו 28 חס חב +ה6ע6זכ 5!|ה עסו .ז6חו56ח1 606 פחהוסט|סחו ,אזסצססח 6 0 |8ח%67א6 6זה 8%ח+ 5זסזטוק ור 60 השועו ץ 660 חח הסוח טור 60 חס 5זסזטק ו 60 5 הסוח טר 60 8 וספ טס 0חה חחוההס6חו || ,1055680 .הפזפע סו חב ,אזסצססח 0 8]!5 16 .אטח 5 הסו28והה0זס 16 06ופזטס זסצ567 ץאסזס 8 הפטסזח+ סססטסז 3 הסטהוזס)חו 300 8176 +0 ס6ומט!סט 66 סחוסוס66 ,שוצ360 אזסצססה אוסטבּ 56 שאסזס 83/50 566. .860655 חה[3 60 3065 260וחסוסטהחט חן ח6ע6 ז6סחו 55875 0ב ,זה 6אווחט .0 הו 60זסל5 פ65חהסטסז 6זהש50/0 6זבּווחזו1 6זה 5חה600 שפח 1/0 |6צ6!-ששס! 0ח3 65חסטסז 503 .זסצוסכ |6|6607168 01 3050766 סח .הווחו חן 50760 סח 8%ז 6 50ח6 60 5זסזטסז ההַטסזחץ ב080 01 צוסח 06 01 הססה!טס6ז ס6חד |וסזזחס6 שסוז .850155105 הו 06108060 65 600 566 665 חוהוחס 6זסוח זס 6חס 01 066% ההזה [ה6וחהסזהזסוח זס פהוקטסזם ג 651זס1 .הח 560הו015[0/ 8 סז 5 6וח8זת .זוחט 6ופַחו5 8 35 אזסש סח 8 חס 60ווה5חהפזט הסחההזסזהו 01 2866806 ג 6חגּז1 6 סל ז3|והחו5 15 שוחה ג .5אזסעסח ז6חזסרם הזו 560 ח166ס 05% הזז ב ,1865 08%8 3/50 566. .5אזסשסח זסחלס ח! 560 חן 186 08%8 3 01 8 הוהחו060 6 ס+ 30060 ,הסטהוזסזחו 163067 6|פה 63זוכ סחובּיז 1006 61676006 251) 6 01 זסץ3! |הסופץחכ סח 9 וח6וש5-+6א36%כ |08ו10 ה0%ח6!-30!6 בע ,6%6א086-135% ,30780660 חג;/ עְ6!8ז סחובּוז 0 (6/ק) 61606 |הטזוט 6זהשוזכ 8 565 8%ח+ 5/5061 +הוסק-6-0חוסק 8 5 16 . ץְסַסוסהה66+ ₪006 61676066 251 ₪6 01 זסץ3| אחו|-08%8 6 3% 1865 ה0%ח6!-6|סה הבע זווהפחפט + ,66060 35 ,הווחה השוא 50056065 6סוטסזק 8|50 ח68 5אזסצססה עְב|סז סוחפּז- .חסו55והה5חה זט 01 26 ץחב ץן הסח 866 0 505 פאוסוום 7 |3הח016550זק 2000 פצוססחו/\ 0 ותה זףסזק 6 01 +והכ 06 60 61675 ,הסספסו!קק3 זסעז50/+ח6ו!6 3 ח] 60 %חסי1 קרח 60 %ח6ו|6 66 חס זטס . (קך;) |0%060זק ז5)6חהזד 6!ן= 566 קד הס חו ,ץ|פטס6חםס!טו5 8066! 8665 8%ח+ הססהסוחטה הס הסו55ווהפחבּז א6!קטם-ווטז .חסו555ח8 זט א6!קט1-0]הח 8/50 566. . חסו5פור5חפ א6!|קט0 68|!60 2150 .5חס660זו 50 05060|5זכ %ה011676 8חופ 5אזס 6 66% הח60 60 ₪560 00/166‏ עַש03%16 6 3 5הס60חט 55צְבאו0800 .זסח0% 6 0+ הה5%6ץ5 6חס וחסזז 285560 06 ח68 הססהוזסזחו ₪006 61676006 251) 616 01 זסץ8| אזסעשססח 630 .566 30 0 566 0036. 1 85 60 6167760 50| .פוט 1,073,741,824 600815 +18 6זטפהסו ז0 6וחט ג 910308 .וס חסוו!ום .5 הסח 1 סל 61675 ץ| הסה וח 60 08% 63506 0 >וחט ג 6וצָ01030 חסוו|ום 1 15 %6ץ01080 ג .%א%6ח0ס6 6 חואו 65וזהע ח66זס 8 חהוההסו 6656זכ 6 , זסעסצוסרן 65! וח חן 60765560 0700 376 65סץ0 ,הטטק סס 01 606% שחש ח1 .%65עם 4 חס 60807605 1,000 .6/0067 06 3150 ח68 01080766 8 ,6זסז6זסחד .2 01 פזסאוסס 6 0 781560 2) 0665 1,048,576 26 60 6005106760 15 60806 8 6זסחצו ,005 וח . (ז6וסק 20% + 68| 8 6009105 8% הסו68ס| 5007806 |ה6ו5ץחכן 3 חב 06וצ567 ג 00ו6913 |הססוף 1766007 ץ07ל66זו 4606 חו ז66[סס ?66 זסז 300665 50|66060 0 .2000 פשוס0חו/ 16050 ץכ 560 %הטס6ס3 קטסזף 01 26 6ח0 סטסזף |הפסוף 6 חו 5ז6!|ס זה ס6 הוח 00 חס 6768060 6זהּ 5קטסזם |הססוף ,הוהחחס0 6זו חס חב 567055 5 5 הוח 60 680 5קטסזף |8פסו .65106 05ח3660 זספ 6 הסוחצ חז הוהוחסם 08| 01 0615 וח16] .6768060 15 קטסזם |הססוס 6 הסוחצו חו הוהחחס 6 וחסיז ץוחס |068! 38 ס+ 30060 15 קטוסזם |8פסו 66 הסחצו 5חסו55וו סק 66זט0ס5סז הובססס פ5קטסזם .קטסז) 83/50 566 .קטסזם 0 6 81 30605 סוס 6 הוחו%8ה0ס6 %ה3660 חה ,פַחואזסצאססח חה1 קטסזט 5 0 060וש0זק 8150 6זה קטסזס 3 60 8560 %5ח0וז 30 5חהסו55וח סכ 6חדד .5זסטרהסוח 0 6828011865 הסרר 60 לחה 0+ עבצו +חה6וחה6עחס6 3 06 פקטסזם ,5טל ;5זססוחסוח 6 חואו 8060 6זהּ 5קטסזף ,2000 פשססחו/ זס= .366005 567 ]0 5ח660ו|60 0 6זה 5קטסז ,567/67 2000 פצוססחו/ זס . חהו-ק8ח5 336% סו 60 .חו-80ח5 5ז60זטקוה60 300 5675 ץזסל66זוכ 2606 6חל חסוצו ,ה6600ו ז6ח6 חו 1866 65א8ל +8חז הס ה6וחהטו רהס ה0סו55!וה חבז אסוקטם-11הה חסו55ר חח א6!קטוס-|₪ 82/50 566. .6 586 06 8% 5חה0ס660זו הזספ %סח ץ0|0558 58 6 0 61675 . הס 68וח רוח 60 וה06סוח-60-וח6 סרח 60 60ו|קקה וזל ג 6 חואה ת5חה 0חועו666 30 הַהו0ח56 6ח+ ה00066 660 והפחהט 15 הסטהוזס?חו הסוחצו כ 6655סזק 09א8 30-50 זסקסזק .רה6ח+ ה66עסס צוסו 0318 6זהחו0זסס6 30 הוםלחוהרח 60 06/1065 0חו0ח56 6 061076 0868 30065 סל ץ680 06 ||ואו 06166 חַחוצו666 06 08% 65זטפחס .חח 060106 6 5ששס!|ה 08% |8הז6להרח הטוש 608560 5זסאה!ק 6!סןא6!חו 6זסוח זס 6ח0) 15% סובה 0 סס כ 8% 08065 015% 0זהח |ה6וק/ ג .033 זססטוקו 60 + הו 660 606 חח 507866 06 זס/0ס 106 6805 6806 6 סחב , (וזקא) ססטחוו זסק 5הססט|סעסז 5 056 0הח ג .066 השח ח3 )0 פחלחסוו|ורח 25 ס% 10 זוה +0 הסוהפט6 8 חס 0156 6 5% 60565 06ל רשועו פחוז16וחו ההסז 35 חור 60 +ה6עסזכ 0+ 568|60 6 ה 01565 שכ0 ההז 0818 60 860655 13507 06ועסזכ 01565 870 .665חהז0!0סם 6 ח68 ש06ל ,010 6זה 5ז0ה|ק 8668056 . הסוהוזסזחו 6זסר הסט 8חוזסז5 +0 68080|6 0זהח 105% .ז6אה| 6חס הבח 6זסרח 806655 ח68 6עוז 870-0156 6חס 8% 50 5586660 .5ז סק 100% 30 סא חה060/66 6עהח 01565 חק סק שח 6 הוטןסחו , רח6ל5ץ5 זססטוקר 60 3 +0 %65חה6חסקוחס6 |ה6ופץחכ שח ד 6 העזה .5 056 300 ,006705 ,5זסזחזכן 85 ה506 %חה6וח קוטס סח 8%ח+ 5|הזסחקוחסכ 0חה 5זסזטקו סש ז0 56| ה (101) 51 עֶזוו0ו1 וה 60 6זהשסזבה 6 הסוחצו זסז +6וססזס 6 הסוצו חה 5 ווק 60 5560הכ 6/הח 0חה 665060 חססם 5 סח 1555] 101 2000 5אוססחו/ 6+ ,6!קהה8א6 זס= .0660060 פַחוסם 15 61 .0 פצוססחו/ השוא 0|6ו 608 06 60 0חהטסז חב 65%60+ ח066 סטהּח זהר 09 00ח65!ס טס זס ₪560 15 8%חז זסז טק 60 3 חס זס+66 ה חה60 ג א6הסכסס! 6זהשסזובה 5 600760 הרש 30 6חו| 3 60 60 ורחב 06 0+ 0868 ףחוצוסו|ה ,פוחס|פסזס 6זהּשוסיוהּת א 6ה הח 606 ,הזטס6 + 0065 0868 60ר5חהט 66 )1 .08%8 660/60 חחח 6זה ששח 8 06%66%5 . (101) 15% !וו קוח 60 6זהּשוסזבח 566 601 (0 1סחה) |סח60 >ח1] ההכ |6צ6 |-חפוח 566 6 וספת 0% 3 0% 5660075 66זר% 6 01 6חס , הסו55ור5חה 08% >זסצסח ה[ 68067 60 15 086%6% 6 8% 0168%6ח1 60 [8ח510 +36 חה 065ט|6חו 16 .%הסחסקוחסס 0 הסו 8 זס)חו 606% 800 ,3007655 הסה 06500 06 ,3007655 5066 66 , 60 ותפחהיט .ח0ו155רה5ח8+ 26וחסזח6הץ5 8 ה066 סח 6850765 6066 .הרהס 160066 ]0 אוחט סד (2רז) 12זסה 5 06ו|קחחה 5'ס6עבצו 3 הסוחצו חו זהחהוח 6+ 85 ה506 ,0665 676% 6וססוזסס חן 6850760 חה066 15 ע6ה606- .0ה5660 זסכ 6/06|6 6חס 600815 סח 6ח0) .סח חסוצו זס ,(2ח1 1000 ,02) 2 6ח3פוט , (2ח1) 630 ,(2 1000 ,72א) לוסחסוא (672 10,000 ,2 ד) 0780670+ 9 |ַ0ח65500+סזק 2000 פטססחו/ (0%060ז0 |ההסחהח6סחו 36662660 ץו|ססוצו ג (6 וסחה) וסזוחס6 אחו | בוה [6ע6.ו-חטוה 5 8 (150) ה0ו280ו0370חה58 זסז הס 28ו ההז |ההסוטהחזס%ח1 606 עס 06/6060 0 3201165 08% !0%060זכ 5טוסחס ה הץ5 , 660ח6ווס-6ום 3 15 6 וכה .ז516חה הססטהוזסזחו 6 זה( .|006 61676006 0251 6 01 זסץ3! (פַחוסַהא36ק 655806) אחו|-03%8 סח 6 3 הופזח60 ח68 ה6וחצו וס ה686 ,865 חן 60ה5חה 15 0818 , ו60סססזק 6 וס 8 83/50 566 . ץש ז6₪|3 הכ 8 חן 1260ח88זס 06 %פ5טרח ה6וחצו סוס ,0868 ז0 +הטסוחהבּ .16 ;178065 50/6 506 051 .חוזה508 566001 566. פחואו1 זסה ( 1 דר) 00806חה | קטאזב 6א6+וסקץר 566 וא דרו זסז 3065 פהטחצו זס] 0060ו06/6 86בט8חב! ג ( ו דרו) 300306 | קטאזגו זא16וסקער 0 ,05ח10 06706 8% 60065 06ט|סח1 0+ 66% פטוסו|ב | דר .ט6/ 6סו/ סהזס/צ סח ]סז 6%000ח 8 065ועסזכ %א6לוסקץר .5אח!| +א6+וסקעץח החה ,סוחסה 060060 חס 8 חן 0061 60אחו]| 6זבּ זז 10605 300 ,5000 ,8065 6+ חחחח56סזס .3550618005 01 ס6צ |08ה5606הסח טס / 6סוצ 6זסצ הס6וחצו עט 600 שד (ק דדרו) וסססזסזק +זסספחגזד זא6זזססעו .וח 6 ז0/6 85167760 סזה 8065ב .2 (106) %ה3066ח8 זסוס6 1306 566 ואתסו . (קן16) |0%060ק 1655306 |7-0ח60 6%חזסשח1 566. ספותו (105) 660700165|= 260166 6078860לח1 566 סו . (155) 6615חוחחם 105ה66070|ם חב |16607168ם 01 0006 1050 566. םשו 6 זס שבח 0חה 1555 6+ ץם 60ק6!0ע06 |06ס פחואזסצסה ג 802 60%[סזק םםשו| זז 58008705 \/ | 067065 802 ז66[סזק .(1980 ץזהטז60-) ה608ס %ו הזחסוח 0ח3 זהסץ 65 802 201666 .|006 61676066 251) 06 01 35| אחו|-0868 סחהב |ה6ו5ץחכ שח אחו! |163פָס! סח (16) וס 60 366655 6018 :5זסץ0!3 5 סצט ססחו זסץ3! אחו|-03%8 שח (116) |ס%ח60 + 6506 605 8% 1קה וח5/5%6 סחהסטבזסקס הג 2 (01!) הו 13306 זסוס6 06 הוחו חק 0 ז 568 זטסץ חס 056 ה8%6 זסזוהסר זטוסץ חס 566 וסץ פזסו|סס6 6 חקו065 05 06ל זסז ה0ו8ח0ו065 |הוסו)סחט חג (5!) 6זטז166וה6זה 0370חה:5 עזז5טחו 0 60 0 30326075 פטסחוהּע פאוסו|ה 1 . דא/6ק (6ק) זסזטקר 60 |ההספזסק 18 6 זס 5 5 ,ץו הסור 60 .51055 הסו5ח08א6 ססחו 63705 חו-פטוס פחזספחו םס הה506ש5 6ח סף .5 16-06 זס 5065 8-06 68]|60 6זה 5|0%5 ח506 ;50!/65ח%6 0%5ו5 הסופחה8קא6 6ח? 60 חחח סזסו ; (₪158) 6 ט6 הזה 50000370 10507 060ח06אם 83/50 506 ו 60 |!0558זץ‎ 6 חן 6165ה176006 הסוצו הס הוה 0300606 66| הסו55!ההפחהז+ הזחו חז .%ח9!| 60ז 6|סופוצ 01 608% אוס|6כ 05%[ 06ח8ז 66 חו הט 5066 66 חטה 660 חסו55ורה5חה ףוח | 6 אס 01075 ץפס|סהת66+ 60זהחו ,הס הסוחטרחר 60 אזסעססח .65 חר 60 1-5100%ס-6חו! חן ה010%ח08 6סוצו 0ח3 8%65ז ה28000וח08זס חג (םםם!) 5ז66הוטחם 165ה0ז601!= חב [6017108! 01 016ז5%חו 6 פחוקס|6ע06 זס+ פחואזסצ סח חו 0560 ,008|5ו1655סזק 165ח6!6600 חב חח 66 הופחס 6 051 6 +0 35| אחו|-0800 חה |הס6ופץחק 606 זס1 705ה08ח500 א.802 1555 .סז 60 אזסצ סח +0 6הזהע 3 חו סוסב , ו06סוח 6 הסוחצ חן 1806זסלח! 6עז56-0ו0 ז0ס 6קץץ ג (םס!) 65וחהסזז₪166 66וע6כ 3160 60זחו 6 3 זס] 660 6 חס הטהתוחו|ס ‏ ף|56סו סעוז 6+ חס 65106 65וחס 6660 זס||סץח 60 [6ו0וש הז65%6/ 6+ חואו 0|6 608 15 61866שחו 125 6חד .6870 1806וסלחו אזסשעססח ז6||סץ 60 51-506 חס ה6וחטר וח סס |10158 6סוצוס!זסצו ה (א50!) אזסשזסא [8זו1כ 665ועז56 9160 6וחו סל 15 150 06 01 !008 6חד .5617/1665 6חהסח660 הח פאס חס ססטוסעס 608% אזסצססח וזו ,5חהסופזס6עחססש סַסוהּחה-0:-|010108 6זוטוף6ז הסוחצ ,65חו| 6הסח6!60ז +ח6 וס 8066|קסז 8 סחוץה6 ]0 68280!6 18011065 הסו55ורח5חה 30 שהות6וצו5 |08ו1 ץ|6%6!קוחס6 וט 15 150 6חד .ס6סוע חב ,516 ,5ח0ו155רת5חז זססטוקור 60 סש 6סוסט וחסז1 פחופחפּז ,3 ,06וסע ץ6877 8% ,68615 5 :6|5חח608 5חה0ו68וחטר 60 01 6265 הוח סצטס חס 5 5 , [6החההח6 כ 8 0חה , (0ח5600 זסק וססווא) 5ק0א 64 01 806 8 8% 865ַהחו זס 0 .0005 16 3% 08%8 066% חב רח-אחו| 30 , חַחו|83חף51 , הססהוזסזחו |סזטחס6 5 06 ה לטק 60 .+28 68|!60 15 567/166 065000 13% 8516 150% .5 5%8003701260 6!קחו5 הפ סז 65חו! 150 60 665החס6 חו ,6קרח8א6 זסת .זסחז0ס ה686 והסז1 5ז6ץ3| 6+ 56237806 8% 8165 0חהטסם 13065ו16ח1 5 8 ה0ו860 זס 567/106 5006 065וטסזק 36| ה686 ,006 61676006 0051 סח ז קוח 60 זסחלסחה 60 אזסצוסח 6 זסטס ץזסעו|06 זסז 0313 סז + קט 806 חהסו28וחה03זס הג (50!) הסו3701281 51800 זס1 הסוז28וחה3 זכ [הּהסוזהחזוסוחו 5 סססוח( 6ח+ ,6!קהה8א6 זסת .65 60 פטסוזפע וחסז 5קטסזם 8חו8705-5600 5-80 0 65 סע 1500 6חך .(%51) 006 1050 503008705 |ההסספּ ה68וזסרח ה 6 15 זסס הסוח ץ זוז .6חַח8חה6א6 הסוסהו )הו 0ח3 5ח0ו63וחטו ות 60 זס? 53008705 |הססוף חה5ו|65%80 6 251) 3066560 ץו06ו 6 +0 הסרק 06/60 5 חס ח5ו!קו36600 6טו פהסוחהּ 5 |8ח800 100670 6 35 0160 ח06ו שופַהסזאו הסלס 15 1502 6+ 68% סא . ו06סוח 0 פו 150 ,זסע6אוסח ;150 הססהועסוססה 66 0 668056 ץוסהפסזס , הסח 28ח3פזס . ההץחה0ז36 ח3 ההח+ 867 ,766% חו |608 685 השוחצו ,505/ וחסז |6צ6!-ז6ח0וח 0חה ק1 עס 560 |ס606סזס ג (קוא6!) וסססזסזק 1655306 |סזו1ח0ס6 ז6חוסזחו פחהו6 הסטהוזסזחו + סה 605 550005 666106 חב 0ח56 60 60|5ס6סזוס 0 566 .חַחו0זהשזס? 6%א6הכ זסז |ס6סססזק ק1/ק0 ד שחד (ם!) |סססזסזק ז6חזוסוחו . (ק1/ק6ד) |0%060זק 06706%ח6060|/1סזק |סְטחס6 +וסקפחפוד 1 |8ח655!0+סז 2000 פ5שססחו/ 8חו טח זס+ 550008705 הסקס 01 אוסעשוסוחה? ג (560:!) עָזוזט500 |סססזסזק זפחזוסוחו 5 6וחסהזפססקץז6 פחופט עס 65זסעס6ח ק1 זס עס 5ח0ו63וחטר רת 60 66העזס 500076 5/5 !5 01 קט 806 15 8% אזסעוס6ה 3 חו הסח הסוחטוחו 60ז6סחו 6ח ד חא זסשז6 הז6זהו 5 (52%/אק]) 86 את 280461 6/560670660ח3 ח60אם 236861 אזסשזסחזוסוחו זסץ |0%060ז 60/36 6ח+ 15 %ק1 .5אזסצססח ||סצסא חן 560 15 +הח+ 586% |ססס6סזוס 5 8 חס [00060זק 85%+ 30 ||הח5 ץו6ע630ז 8 15 16 . פהסטסז 30 חחוסזהאחס] 666%הק 8 15 50% .פַחסטסז 5וסקקט5 300 , (5א) הה506ץ5 אזסצסס אסא 0% 6עסהעו6 ב .56 0חו26 0818 06ל 01 ץז עו|06 6+ 66 הט 60 ₪560 |060סזכן 660 ס- 6 ה הסס .0060 %ק57/אק1 6 01 הסו%8חה6ות6!קוחו 11670508 שר 15 אח! ועצ 6סחסחסקוחסס השועו אזסצו 0+ הה6ל5ש5 6חס חו פזהסחסקוחסס +ס שוווסהּ 6חד עזּוווט3וסקסזסזחו .5505 זסזס הו 6 סל (1ק 5'זסזטק ו 60 3 60 %ח56 |8ח514 6וחס6!660 הג (50!) 6065%ז זקטזזסוחו .8060 206655075 06 665 +8ח+ 1366 866 85 %ח6/6 חב 6החז (0%060ק 06706%ח6060|/1סזק |סזטהס +זסק5חה ד 8/50 566 . (ק1) |ס6סססזק 6%חזסלח1 506 סן (קז/ק6ד) סח ק1/ק0 ד +ח6 וס || 0150185 8% סחה ו 60 506סחתסהוס ג טו1הסססו א 0668056 חכ 8הוהחטז 55005 חס 56 63 זהק +0 15 16 .65טו ץע הסוספז סו חס 00 ה006 6עהח 65ט|פע הססה טח ח60 ק1/קך הסשוחעו 6ח6771ז06 0ל 505 פאוסווםּ חואו 83/50 566. .זע567 ק)הוכ 06 עס . (17566) 5660710 |00060זק 6%ח%6ח1 566. 66| 66 286066 560060660 /86ַחהח6א= 6%א86ק אזסשס6הו6סח1 566 65%/אסן . (אק5]אק1) . (140) 60065% +קטזס%חו 566. )הו .((15) 6010660076 70ז08ח550 100507 566 הפו . (150) אזס6א |08ו10כ 5067/1665 6073%60:ח1 566. אספפו (150) ה2800ו5%300870 זס? ה0ו280וח03ז0 |ההסוהחז%6ח1 566. סו ח3 חו 65חוסק %ה676 01 8חה660החסס זס+ 6זואו זס טוק |9ז6ח-0ַהה-506ב|כ ||ח5 ג זסקחטן ההסז? הסטקס זס ששו זה|ט6 הכ 8 561661 %0 ₪560 6זה 5זסקוחט? סוטסזו6 16ח6|66070 0 68705 1866ו6תחו אזסצ6ח חס 8זסקוטן 56 ח68 טס .5 הטסו ח 60 2055106 |50/078 זס א ז6חו6 ₪וההפחהט ||ואו 6870 6 הסוחעצ הפטסזח+ הסחס66החסס 01 26 6ח+ 506|66% .6ם 62 00558, 48ו0זס1חוסז 606 חו 5זססו1 6ח% זסז הססטפזסכןזס6 +הסקטוכ 6 01 6וחהח בהבזט ג זבּ!ע6> 6 .60 חח 600 6קס-ז6טח 8 +0 50780 0!855 ח686 05חטוסזזט5 8% 8506!כ 0% זסעְבּ| !668 ₪560 506065 15 6החהח 8 חן 600705 01 קטסז זס 6600 3 זסז זו 06 3 ,הר 306 חח 03630356 ה1 6 6 68|!60 ,16/0 0!6חו5 8 +0 60665 6 35 067060 15 66 66 ,ה066 105% .6ו₪ 08 .5 חן 1160 אהו 6 ה 5ה סק +ה6 33 03030856 506 חו 86/0 66 0 66/5 .]6071608 66070 50660 60 60א06ח1 סזה חב 80165+ חן 60חו6חוהח 376 46/5 .0 60/60 066100675 %08% 6006 0ש 6167 ו קר 60 ח1 .רח6ל5ש5 66 6חל חן 1,000 60 61675 8% +ה6וח6זט635רח ג (6) סווא 0 560 ח066 05% 15 סווא ,2 +0 5זסאוסכן חס 08560 15 פחהו טק 60 668056 , ץססוסחווס+ ,605 סע 6 ה66 06 הפוטף 0150 סך . (זסאוסק 10% 6 60 31560 2) 1,024 ההסוח 4 "10 0560 15 6 6856ז6כןק ח3 30 1,000 1016806 %0 560 ח066 15 6 6856זסאוס| ב .5 1,024 5ו ססץססוא ג . (א) ס|וא 010 83/50 566. .וט 1,024 600815 8% +ה6רח6ז635רח ג (1ו6) זוספסווא (6) סווא ;%6ץ0 8/50 566. .0665 1,024 סל 61675 8% +ה6 6356 ג (ם א) סוּצְססווא (קד2]) |06060זק טַחו|סחחטד סצוז-67ץ3 | 506 5 ד2 | . (\ |) %זסשא6ח 368 |ה6ס! 566 אהו (60065%67ז \/]) ז0ז60065ז 566. ז6₪65%6ז אהו 8 ץ 3 60 וה068 ז356] 8 0565 8%ח+ אזסעס סח 6!655זוצ ג הסו55!וה5חגז זס50ב3| .5 65 ה 1) 350071 3768 |063| 566. דה | 3]!05 8% 7610660076 566186 3 חו 060/5לסזכ פטוסוזהע +0 הססהחוזסס6 6חחד טחוזס צְבו ,26060 15 0818 06 08%+ 6506 0+ 006007 אזסצו ס% 0605לסזס 6 .חח 35 הסקט 86060 800 ,606[/60ז 0 15 6פסכזטכן ץזהוחוזק ספסחצו |ס6סססזוק ג (ק ד2!) וסססזסזק [חו!סההטד סש ד-זפץ3 | קךקק סט ז3ּ|וחחו5 15 ק ד2] .>זסע ה 60ל5 טח חה החטסזח+ |החטס 66/60 חב 676866 8 665ועסזכ ק ד2] .הסטקץז6ח6 6וטסזק 065% זו זט ,6חווסהחטס פ6סוטסזק זו 8% חו .6 385 5008 0!00165חח%66 הססק/6ח6 טס הטסו הו 8 זז קסס6 עס |סהחגםס 506076 חססט]50 אזסצ6ח 66העוזק |הטשזוץ 50676 3 ססוטסזכ 0סף 12566 הסועצ 5הסטס6חט ק ד2 | 5 8% +ה6רחקן = .145 1 סע 6005 ה 600 08% 5506 הס 68וחטרחוחס6 שד אחון .35 300 ,5זסלטסז ,0065חזכ סחוסט!סחו ,אחו! סח 600 ץ||63ו 06003 8 חן 66060 החה60 5זסטק 60 (אג/1) אזסעשזסח 68זבּ |63סו .אזהק 017106 זס ,6805 , סחוט!וטס 5306 606 חו 85 ה506 ,אזסאססח 3 |8ח65500+סזק 2000 פטססחו/ +חסהחקוטסם |סופוסם וחסזז |סססססזק 6!ספ6טסזוהסה ג (דג/!) +דוסקפחה3ּ1 הזב |63סו חסוספוסקזס:) .0 פאוססחו/ 16050 ץם 560 %הט3600 קוסזם זס 26 6ח0 קטסזט |הססו 60 5קטסף |068! ,08680856 36600 5'זסז טק 60 |068! ה686 חן %60ח6רחס!קוחך 15505 סכ 0חה3 ,1065 ,300655 8/6 0+ 660ח 8% 5קטסזף |הפסוף זסחזס 30 פסהטוסססבּ |068| ]06 הו%8ח0ס6 %'ח68 5קטסף |1068 .זסזטקוחסס |063! 8 חס 650006 8 0 60ַח9ו55בּ .5 קר 60 66 8% 507 6ח ד ז56ש |68ס! 5 6 ץ0 6768560 675ץ500!3 סט 01 6ח0) זסעְ3!פט5 (11.6) וסזזחס6 אחו! והסוטסו 6 15 16 | 6 .|006ח 616076066 251 6 01 זסץה! אחו|-08%8 6ו ז0 +טוס 802 66נסזק ₪56 6 067065 30 הס 68וחהטוח ור 60 אחו|-08%8 5סַהַהחה 18% זסץְה|פט5 זסקסט סז 5ז6זטק 60 ץ0 560 , (05ה5) פ5חוסק 860655 5617/1606 68|!60 ,65חוסק 1806וסשסחו |בסופסו 8 83/50 566. .5ז6ץ3| 251) זסקקט 6ח? ס+ זסץה!סט5 116 6חז והסזז הסהותזסזחו ז516חהי . (7ה5) +חוסכן 860655 507/106 ;זסץ3! 5 (6מ1) |סשחס6 866655 8 זס] 8070 8 85 ה6ו/ 15 זו 0668056 0סוחפח פטזוע זסז66חו-6!ו ג פטזוע סיזסהוח 90 והה0660 376 6+ 30 06066 סש %/01160 6זהּ 65פטזוע 8670 ..הססבסו!קקה 5066106 06655!0זכ-0 סע 35 506 ,5ח80סו!קקב3 560 ץ|ס סו ה 660זחו ח006 , הסור 60 6זסוח 6 סז 1556|1 307867065 פטזוצ 06 , 60חסקס 15 ₪16 166560חו ח3 הסח/ .פחחהזפסזס 6 83/50 566 . חסוסהסו|קקה 08% ץם 36665560 65| ץחה 1660חו הסח סח3 הססמסווקסהּ .ז66%0+ח1 . (ס]) 6030 566. טוא . (8) %6ץ6080ח 566 פוא . (05ק10) 566000 זסק 05ופ +0 פחסו!!ווח 566. פטוא 5 חסוחצ ,003 1/5 + סה 85% 6 6605 הח0ס6 8% 6זושו זס 630!6 שח ד 6018 5 00 ה0666 0818 6877165 30 הווח ה0ו55ור5ח3ס אה 1 6חז 5ב 5 ה 600 6 8% 068%60] זסעוזס 06166 סד זסטוזס (26/) וסזזחסס 366655 6018 6 6 85 העצסחא 50| 15 זסצוז פוחד .0061 61676066 0051 6ח+ +0 זסץְ3!פט5 וסישחס6 +סקק 5 ה0ו155ה5ח08%8-78 פַחוסוטסזק צץם 165 0ש 366655 |6ע6!-שוס! 65סוטסזק 16 .חסעוז 6 והסז? 08%8 2855 50| 5זסען 656 .5הס6חטז זחהר ה חהו 16 08516 506 סחבּ .5 +סק5חה זט חב אזסט סה 6+ 8% 60|5סססזק +זסקפחה 0+ זסץ3| |ה6ופץחס 155 6 ץכ 6768560 013675 5 סט 01 6ח0 זְפצְ3!|פט5 (₪46) וסזזחסס 3600655 6018 6 6חך .|006 616076066 051 6 01 זסץה! אחו|-08%8 6 01 +טוס 802 666נסזק 65006 5! 0חה 6870 01866לחו א זסאסח 6 הסוצו 017660 68565וחטרתוחסס סב וסט5 0 566 .>זסץז6ח 06 חס 5זססטוקו 60 סע חה66ע060 0358 1766-זסזוס סההסעוו06 זסז .ז6ץה! 5 (116) |סשחס6 אחו! והסופסו ץ0558| 64 0 זו 65 ור 50 ;וט 1,048,576 ץ!|508 15 8% חס 6356 ב (סו) +ו680חז 83/50 566. .סוס חסוו!ווח 1 85 6 0+ 781560 2) 665ץ0 1,048,576 ץ||508ט 15 +8חז זח6רח6זט635ח ג (םו) 16ץ680חז .6 8/50 566. .65סץ חסו!|ורח 1 85 660זכח! 50665 ;(זסצוסק 20% 6) 5זססטוק ו 60 25/2 181 חן 5 6+ 01 ה0ו065 6חך 6ז0ז160וח6זה [6חהה8ת6 סזסווא 6סהקרוהססחו ץ||63ו5ץחכ 0ח3 ץו6!6607168 15 [ושהחהת6 סזסו שד .(30 0חה 25 06|5סח 5 5ח0 שח |שַחחה8ח0 ססוו] 66 ,פוט דה/6ק 6+ 6אווח .5טפ דה/6ק 188 6 האוצ ץח השעו 06 3150 ח68 |סהחהת6 סזסו! 6חד .פטס %(ס-32 זס זוט-16 8 זסח%ו6 0 ץ 100507 060ח06א= 8/50 566. .06655015זכ ז85%0ח פטום 6|קטוטח עס .(15) 60660076 500870 100507 ; (158ם) 066 ות6זה זסז6- 088 5טסחסזה6הץ35 זס) 50500870 6חד (קאות) וסססזסזק אזסשז6 ההסססז6וו 6 |[ס/צ 50 5אזסע 600 6חד .5/5615 והסססזסוו ץם 60מס|פע00 |סזטחהס60 | זט ,|06060זכ 06 01 הסופזסע |החוחו 6 ץ|חס %סח 3002560 6עהח 65וחההקוחס6 ,3 ,2 6135565 12 078%6ק60ח! 5זססח6ע וה6ססו |8ז56/6 ,ץחח6זזט6 .|סצו 85 פחסופזסצ .5 0ח8 ,4 5 8% סח ג (61א ח60ד) אזסשזס הסוזההזסזח! [68וחה 60 ד ו501סז6וו 0% חס 608515 חב השוע , פַהואזסצס שה 01 3506605 ||3 זסז +זסקקט5 |ההסטהחוסזחו .סז 0 סקפ 01 66% ט635רח +0 אוחט שח ד (5סו) ‏ 60ח5660 זסכ 115 01 פחסוו!וחז זוה015060-8 ,63016 [608%18 :6018 |[ה6ו5ץחק פַהוששס!||ס? 6ח+ חס 8665 הסו5פוותפחהז 6 8/50 566. .6806 06ק0-ז06 חב ,68016 . (קא) |6060סזק אזסש6 והס6סזסוו] 566. שאו זה ||66 חפט 5ז0%0ק3083 6!655זוו 8665זסכןס6חו הח 66106 ג שש הוזט סו 60 6ווטסוח .סח 680160 6 הזו זט 60 80!6+זסק 66% ה ח60 0 עְפַסוסהה66+ סהסהס6|ס+ חס הסח הח 0 זט טכ 60 8 80|65ח6 03%+ 00106 הסוס שוח טורח 60 ג 6 סוח וצו 5אזסע 6 ,0059 15 זס טק 60 3 2668056 .6חו| 6הסח6!60 70ז08ח5%3 8 זסעטס 8 15 6הסח6!60 ג .0 ץזהחום 0ח3 1 ץזהחוס 8ח0ח656זק6ז 8/5ח5/9 |6!666768 01567606 חס 0 66060 376 000605 .5חסוה זע חר 3/6 680 8% |8ח519 8 687765 סחבּ (000186) 2056 65 סרח ,0 חוה הט הסח / .036% 300 חסובּחה 60 5100315 וו 6חסח6!60? 6ח? חס 6ה6006 זס 6 5טוסטחח חסס6 3 ססחס 5100315 |בזוטו0 5'זססטקוהסס בּ 6 וחסז? הסטסהוז0?חו 6+ (6ז0003ח06) וטס 51% 65 סו ,6ַהועו666ז הסח/ .שחו סקר 60 6 סל 0 |68ופו0 הו זו ז516ה8 30 זו 6 8 סוחא חן הה5/506 פחהזסקס ח3 עכ 60ז1)60ס הססבוסקס 01 06ס ג [חהוא85זז טוח + 065 ץ ההוז סע 6 .חח 3 3% 585% 6חס חההחז שזסרח חס פאזסעט זססטוקו 60 6 , 0חו5סו| טוח 6 עור 66זכן הז .וקו 66זק- הסח 30 6ע קור 66זכ 6זב טחוא5בלטוטוח .ח0ו600068 8565 6 +טוסח+וצ זס6655סזק 6 01 |ס זט 60 %866 ח68 הח5%6ץ5 סחספוסקס 5% שח .105% 3 החסיז ה866? זס/סח 15 ז66550סכ 66 , 0חוא5בסוס| טוח 6עוס קר 66 זקהסה הך 5 |08ח65500+סזק 2000 פטססחו/ 5506 30 וסקס 8חו58 !טר 6טט ג -ז66550סזק 6חל קט 6עוף 60 הסח 006065 ]וו חהחץ %8565 6זסוה 6זה 666 הסח / .06655075זכן 85 6! 85 8565 שחהוח 35 חטז ח68 6 06655075זכ 80|6]והעה 66 8%ח+ 50 "5|166 6חח" 5%ווח זסזטקו 60 6+ ,75ז66550סזס ,6 זה 6 0+ חס טסו הסח 30 85% 6חס 0+ חח 01 +הטסוחה חו8ז00 ב .00 36 35%5ל 16 ||3 סח 85%5+ ה66ש06 פהוסהחזסוהּ 868 6618 זסז 510|6ה6500ז |ס60סזסזכ 6וסקג חג (קפא) וסססוסזק 6חהוטחום 6חזגא % 0865 16 .200765565 6%חז6לח1 השו 65 הח חַהוח8%6ח חב אזסשססה 6חל חס 65מסחס 006 61676066 0051 6ש 01 זסץ3| +הסקפחהי סח החסטט]650 6החה .6501/60 06 ח68 6החהח 3 השוחצו הו 68ז3 060חטסכ שח 650806ההח 6וחהח 6ח+ 8%ח+ הסטהוזסזחו זס 0166 506 סלחו 6 הח 8 0ח30|פחה 01 6655סזק 06 15 ,50 8 חוהבּח 285 66 חס 28560 15 650866 חח ץז0ז66זוכ 606 6חד .%5ה656זכסז .5 6%ח%67ח1 רשועו עסו|וסהזסקסזסלחו זס+ פאוסו!ה תסוחצו . (קםא) |ס060סזק חַחו0חו8 6וחבּ 566 קפא קז ד +חה6ז ו 0חה 55805005 |ס6סססזכן 01501375 הז חור 60 013000506 ג +15%8ח ץוחס 30|6|וה ה 15 חההרח0ס6 פוחך .( דפז6ז) ק1/קך זסטס 650105 8 חופט 5חס66החסס 32/50 566. .5%9||60ח1 ח066 85ח |ס6ס6סזכן קז/ק6ד שוש . (015\) ח5066/1160800 1866ו06ח1 זסטחזם אזסצס6 566. פוסא וה השועו 60ו!0קק5 |ס6ס6סזכ (/ (₪0(1 618א) 1306ו6זח! ז50( 660ההחחם 05וזס6א 6 5565606 ||8רח5 6!006ח1 303058065 6%851 .5ססטססזק אזסשסה 50%סהסוו *זסצ6ח 6 חס ז510ה08 08%8 01 50660 ,(5זסזטקוה60 005-08560כ-5 זסז +ה8+וסקוחו) א ]סרח 6ח ד .5אזסעס6ח 500-03560סהסו || הסוצו עזו|וט הק 60 חב ,התוסח ספ 0%ח 0065 61076 זר חב |ס6סססזק +וסקפחה א | 8 5 6 +8ח+ 15 [ 6% זס .605 11670506-08560] 60 660וחו! 3!50 15 16 . פחטסטסז קז ד ז הט 30 50505065 |60סססזק 01501375 8% חהר וח 60 013000506 ג 615181 5 |60סשסזכן ק1/ק ך 6 זו ץוחס 6|סה|וה שה 15 הור 60 פוח ד .6605 ה חה60 אזסעעססח .0 8/50 566. .5%8|!60ח1 ח66ם 30 |ס חס הס 66 ה חה60 6 067065 8%חש |ססס6סזכן ה (ק6א) |סססזסזק 606 6זבּ/)ו6א חן סל 567/65 ה חסו|6 זס1 05510!6כ ו 386 08% חהו600ח6 507/106-760065% 56 60/76 .5617/1065 חסו5655 300 +זסקפחהז 065ועסזכן 8% |ססס6סזס 66 15 פוחד (05000זק 15חז חוחשוצ ס060וטסזק 8150 15 0 סו טח 8 הסוחצו חן הה6ל5/5 8 ,5זסז קוח 60 +0 600% 06 ה[ אזסש6%ח 65 0 35 ח506 ,3|5זסחק סכ חב 0868 5876 0+ ז0ה6006% 60אחו1! 6זה 5זסזטקוחס6 .חוכ חב (16א) 6870 1866ז0לחו אזסע6ח 566. 63 30301061 אזסשזסח 66 00558, 8חוהחהוההזטסזס הססהסו!סק3 חג (618105א₪) וח575%6 %טסזטס/זטסח! 03516 אזסשזסח 60051508 1% 8 חס פההזטסזק הססבסו|קקב3 צם 560 06 חב6 8%ח? (1קה) 1866זססחו .אא 0 חסופזסש 506 זס ,05/2 ,5-05 8ַהוהחטז 5זסטק ו 60סזסורח 6!טו הק וה 0ס6-ום1 8 הו 5חחהזףסזכק הס ו פסו!קקה 065וטסזס 600105 ,5זס הרהז סזק 60 665%חו +0 ץוהזה ווק 0 5067/0655 0%ש6ח |6/6]-זסעשס! 6 88חה60650ז זס+ 05חה8 חר 60 01 56% הזסזוחט ה הסוז8וזסזחו + ההז חב אס ה 3 חס 0065 חה66ש06 5ח0ו5655 6006 60 . החסתץ חה 067865 8%ח+ 55500370 ג (5!סא) ה0וז56011169 14366ז16ח! זסטוזם אזסשוסא סחה ז6ץ500!3 (116) |סזח60 866655 6018 6 ה66ש06 הס ה6וחטו וח 60 זס? 61866שחו .8006ח6א6 0358 01 +הסוהחסזוטח6 0!6ןא6 3 זס? פצוס!!3 15סא .פזסטוזס וססס6סזוס (0%060זס 0 ₪560 15 הסוחצו ,18066ו0שחו 15 06 68/60 ,1806 סח 501/86 06 067065 5 015 01 30805806 6חד .6870 1866ו0לחו סוסה 06 הזו 6806וחטרחר 60 60 פזסץו % 560 06 680 558665 |6060סזס 6|כ !טרח 8% 50 סהואסוסםוטו |ס6סשסזס 5ז6)וס זו +החז (001) %671866ח1 אחו |-8%8 ח6ק0 38/50 566. .וח 536 סח 0 זסס טוח 60 ח686 חו 5%8|!60חו 6370 הסופחהה8קא6 חג (6!א) 6870 1806ז16ח! אזסעשוסח הסוח ח 60 זס 61806לח] |68ו5ץחכ 66 85 8665 16 שד .>זסע סה 6 חס 57/6 .6 606 6 30 זססטקו 60 6+ הססעססם 65006 15 זסץה! פד .|006סח 6676066 051 שר חו זסץה! זוח+ 6חך זסעְ3! אזסשזסח 5168 0 65 הח 300 300765565 |168פס| 0ח0ה|5ח8 0חה 6558065 חַחו3007655 זסז 065080 6 סז 5066 06 והסזז 6זסז 66 65ח06%0771 3150 זסץ3! פוח ד .0555ב אטח חס 28560 366 0|0ח5 0368 6 הזה ה6וחצו 65ח06%67 16 .זסזטקוס6 5 86 8065חהח 31!50 16 .5זסז186 זח0% 0חה ,06ועז50 01 שוזסוזק ,5הסטוסחסס 6 חס 615א6הכ 0818 +0 ה00500ח60 606 פחו||סזטהס6 חב ,סהסטסז ,6חוח66וצו5 85 ח56 006 61676066 (0051) הס 66 הח 600ז%6ח1 5/5065 חה6כ00 8/50 566. .אזסאססח א סח ?0 +זהק 56166060 8 זס || 86% 8% 5זססוחס!! 5זסאחסוח אזסשזסח ,5 606% 300% הסו הו זסזחו 08% חב 0868605 |6ש6|-36ז1 6הוהה8א6 ץסחד זר 60 ה686 וס 30 60 8176 6%א86כ 0חה ,5זסזס .(10א) 6870 18066וסשחו אזסע6ח 566. 6וא 63080|6 15 חב אזסט סה 6+ ס% 66560 הח60 15 8% 060166 הב ,א/] 8 חס 6סח 0 ,567/65 ,65חסו|6 ,6!קרה8א6 זס= .061065 אזסצסח זסרסס הטוע חו68וחטור ו 60 .5 68]60 876 6268%675] 5 0665501זכ 06 הסוחעט חו 8חוא0-685!טר זס ההזס? ג הו 1185! וח 6עו1 ו הסה 66550 זכ 6 קט 6עוס %0 הסחצש 0661065 ז/56ז1 85%+ סח ד .85%ז 3 וחסז? ה6א8+ זסעשסח 5סופועסזק 6[006ח1 5%רח 5/5615 8חו06858!טרח 6עקות66זקהסה זס? הסאוזאו פהחפזטסזק 6 |סחט חטז ח68 הההזפסזכ זסה%ס סא .-ז66550סזס 66 01 |סטחס6 פחוסוסוץ זסז ;0חו850+-₪| טוח 8/50 566. .ז066550זכ 6 01 |ס-ח60 קט 65צוף החהזפסזק 6עסקות66וקהסה .]טורח 6עק ות6סזוק 7 |08ח65500+סזק 2000 פטססחו/ .זה אזסצסח 0הו680! 6ח+ 0% 6ה) 6זבהּ/)ז6ו ווסטסא 6006 3 6276560%ז 08%+ 65לט3070 01 56% ססחחפח ,0150060 ה +66[טס 6 ,6!קוהא6 זסת .שץְז0ז66זוע 06 חו 66[פס 06 6087860675065 6זה 65סטסו3 66[סס ,5 35%] 300 75% 5675 6+ 61006 טרח 36600 ז8/50 06 5ססטטחהּ .5 וןפה-6 30 ,%חה6 0608 .(001) %671806ח1 אחו]-8%8כ ח6ק0 566 ופס וש ה חס 1 01 65158006 4 .7651508006 |6!6607168 זס1 +ה6וח6זט635ח ז0 זוחט 6חד וחהס 100-886 2 .60וומָק3 5 +|סצ 1 +0 806?|סצ 8 הסחצו %זחהסזזט6 ז0 6זסקוחה 1 55ב .5החחס 130 ץ|ססהואסזקקה 01 651528006 8 85 פוטס 065660%ח63חו סז 6 חב ||סטס עס 06060 ה6300ו5066 ג (01) 1866ז16ח! אחו |-וכ ח6קס 8 חס 6060|5סזק 6!קש!טוח זס? +וסקקט5 6סוטסזכן ס+ 0ח3 %הסוהקסו6ע06 זסעוזוס ץזווקחו5 |ו6סא פאוסו|ג3 001 ,650666 שחהוח הו 15כא סצ זהּ!ווחו5 .6870 1806וסלחו אזסצססח 6ופַחו5 חס 560 56 ||ואו הח |ס6סססזק 6 זס+ הז6סחהס6 זטסחשוצו השעש 06 0 פזסעוז 6זבּ//ססו הסח 0 סל 6 35 5060 ,5אזסעסח 12 זסז וס6ס6סזק פהסטסז ג (-050) 51זו-] הז8ק 01165%ח5 ה6קס זס 006 686 0+ ה08% 1+65%סח5 66 6ז68!60|8 60 זסזטסז 3 פשוס!|ה 8+ ,6%חוס6חך .5" 56008 זץ-56/60 ג [008ח 61676706 ((005) הסו601הה0ס0ז16ח! 55165 ה6קס זז הס ו67860חו 0% 65ק 30 507/166 01 6/6|5! 5808701265 +08 6זטס666וח6זבּ 6 0650106 60 0560 15 1% .>זסצססח 3 חהפטסזחז הסט הו סח 8 חופ חב ה6א6 5זסזטקו 60 60-07 6 חב אזסש סה 06 60 הססס66החסס |ב6ו5ץחק 6 הססשססכ 0805 ז0ס צוסח זז 006 560 ץ!6 ו 05% 30 האוסחא-065% 6ח 15 |6ססר פוחד . הסספסווססבּ וחסז1 10605 ז6ץ3|-ח6ע50 0051 6 15 סהושס!|ס= .%6ה6רהחסזוטח6 טחואזסצססח 8ַחוטו0656 : 66| 65%אוס| 60 65%ח0וח חסטהוחזסזחו ]0 ז506ח8 וההזססזק-0+-וחהזססזק .זסץה! הסספּסווקקבּ .7 הסופז שח 60 60006-ש015013 0חה סחוהו וס %אס ד .זסץה! הס 0ח656זכ .6 סו וח טרח 60 ה הח זסס6 300 ,8 הוחו8חוהרח ,חַהוח5ו|פ5%8= .זסץה! חסו5655 .5 שו|הט 567/106 30 סעו|06 66806 .זסץְבּ| +הסקפחהי .4 הז 30 ,הווהת 655806 ,פ5סלטסז +הסספחהזד .זסץה! אזסאססה .3 חס הזחו הו הה5ח זט חב ,0חו3007655 ,חַחהו600 .זסץ3! אחו|-03908 .2 605 6זה עובר .זסץ3! [הסופץחס .1 8 חוחזו 00[6605 008126 60 56 טסץ 08% זסחוה+חהס6 ג (00) אהחט !8ה0ו281וח3זס 7 85 ח506 00[6615 חן68חה60 680 01 חג .5קטסז 86 החסה |בסופָס! ססחו הוהוחסם .חס 50 0חה ,508765 1116 ,5ה0ס0פּסווקקה ,5זסזחוזק ,5זסזטקו 60 ,5קטסזט ,65הוס66בּ ץ0558! 68 1006 61676006 (0051) הס 66 ה ח600ז%0ח1 550605 ה6ק0 566 051 ("ק05) 5%ז1= 78% 07165%ח5 ח6ק0 566 05 חס 3067 0+ 060106 6חס וחסז1 6!סחצו 8 35 60ווהפחפיז הססההזסזחו ז0 %וחט ג +66 8 85 ץ||506610168 6זסרח 60ח0671 15 8666%כ 8 ,5אזסצסח פַחוח60ואו5-ז6א86כ ח1 .>זסצאססחה ב 66568 10165 ץזהחום +0 515%5ח60 8% 5126 חטהואהרח שאו ז0ס א+וחט הסו5פווהפחהט 065 ה ,5006 ,ססר טח 06600 חה 6 הוחוהח 60 ז6806ח 8 ;098 .16 8/50 566. .0818 |%70ה60-ז6770 506165 חב ;300765505 88 01 65 תטח6 3706! 6865זכ 8% 000166 ג ( ג ק) ז0!0וה0167/0153556וח3556 666 5 30 ,אטח 25.א חב זסטס 5חהסו55!ווחפחהט זסז ץ||₪508 ,2866665 ססחו . 0חוח6ו/ו5 286661 83/50 566. .0ח6 וטרס 6 3% הסח אטח 3 זסחה6%חצו 0505 3% שוטשט 6|קחו5 ג (פָחוס) זסקסז6 6%חזסזח! 61א6הק 6 3 8הו0ח56 עכ ,ה5900אזסצו 6 0+ זסע567 6 ההסז? ,66| 60 15 הס 66 הח 60 5 זז ,655806 06 6661/65 זסזטקו 60 606 6ח+ ]1 .זסס קוח 60 06סוח6 06 סל 5 7 05 50א סו 0%6ח6 6+ 01 6051505 ץ|קסז 6 ד .655806 ץ|כ6 3 חסוצו 5 וה חן הסטוף-ץ|ק6ז ס+ %ססס ו פחס! צוסח ,655806 06 חו 65סץ0 01 זססוהטח 6 |6צ6! ק1 6ח% 8% 5אזסצו פחוק .05ח5660 חז ( 1דד) 6צו1 סז סוד + ה9%ח6! 66 חה-(5ח) 9% 5067/1005 08560-ק)ך |6ע6! ז6ח4וח הסחצש ה6/6 0חה6500ז ה66ס ווואו סחבּ חהסוט הסח +0 וח ||8ח5 ה6וחצו הו 6וסוחהת66 ץזסעו|06 655806 // הוחהס)/צ5 666% סז 265% 66 חס!3 אטח זסז קוח 60 3 חו 5000005 הסטסזח+ 60ש6|]8ז 6זה (866665כ) 6ח ז||הח5 ססח! ה6אסזם 15 238 . הסוח 0650 6 30 50066 606 הססצססס 6וסבּווהצהּ (0ק) 00|67 0153556 !35560 036666 68|!60 206655 8 חן 6286660 הסוס סחבּ 60054 0360605 6+ חב , 3 %ה1)076 3 הסוב [|6שבז ח63 6%א86כ 686 חסטסחזוה זו 60 8 הועו606ז 6+ ,66ח56006 +0 +טס זס סח %ח6ז0ו0 זה 6צוזזה ח68 655806 ב 1% 6005106700 376 65זסעס6ח חחהוח166/ש5-6%א86ק .6ה6558ר |החוף וס 06 6855600165ז 6 חן 0066560 376 5אזסעו6ח חס שהוחה6וצ5 666% זס? 558008705 .%ח6ו610 סחבּ .5 ו 600 דך66 . (כק) 70!67ח0|61/0158556ר3556 6%א36כ 566 םג ק אוסח זס%חוזק 8 0+ 68%65וחטוחוחסס לבח סִחַבּנופַחבּ! ג (1סק) פטְבטטח3! הסווקוז6-0650טּ 30 0א6%ז 061 50ח60 סל ]שק 66 565 זס6חוזק שד .זהסקקב3 סוטסח5 %טכסטס סססחוזס % ץח 8% הו פ%חוזקסטום 6או| סז 5 וק .06 הו 806 06 676866 60 5סוחקפזם 0חואהזס 6 68/6! 6 +ם ,1065 0ח3 51265 ₪6 85 506 1680765 חב 66675 הזה זססחוזכן 6+ %0 פחוהחטז זסז טקור 60 3 06 01565 סזהח 66 )0 ססר זס 6חס חס 6ו₪8 |50668 ג 116 טְחוטּם הזה זסזק 6+ +0 5076 50076 0+ ץזסוחסרח |הטשזוע 565 2000 פאוססחו/צ .2000 פשססחושצ וה זףסזק 6+ 01 506 6ז0ל5 ץ|הוהזסקוח6+ 0ף חב זה הו הסטהוזס)חו ז6ה0% 0חה 6006 6 16768565 5וח ד .01565 הח 5'זססטוקו 60 66 חס הססהוזס)חו ז6ה0% 0חה 6006 טר 60 06 חס ץזסוחסוח 6!סהווה/3 01 +הטסוחהּ 9 |ַ0ח65500+סזק 2000 פטססחו/ 6 06 385 5% 15 0 ססר טח 6 השוחצו חן 6 660סזק 8חו668ח6-זסוס חג עזוזהם הק .זסזוס +וסחטושו 60 ותפחבט וט 01 קטסזף ה686 זס)--ה6ע6 זס 000 ז6ו6--586 .5 00 ה0666 זס זססטקות 60 8 הוחזואו 5167760חז 0818 0חוא66ח6 זסז ₪560 15 ץ||ה6ו5ץחכ 3 שזסצו זו ]ו 85 5הסחסס6חט1 +03 015% [הסו5ץחכ 3 01 הסוסק ג הסחוצובּס וח 500806 הסחצו 860 15 8+ 6500706 508760 8 0+ 366655 6 ד 586 0160160זס-6 זסעו55 86וק קה 606 5675ח6 ]50-ב .((08ץ) %ה345515%8 |010158 |החס5זסק 566 סק .(1כ?) סְחַהחַח3! חסק)ו6-0656חָ3כ 566 וסק (אסק) אזסצ6ח 03858 ס6ווסוק 566 אפס 8חסרחה שְה67376וח זס 567/675 060168660 סח 35ח 8%ח+ אזסצססח 4 אזסשזסה ז60כ-607-10ס ,ץ||618ח06 .6015 35 העשסחא ,6ז6)0ז0ז ,30 |6008 6זהּ 5זססטקוחסס || .5זססטוקוחסס6 6ר 5 חב %ח6ו|6 20% 85 5חהסס6חט? זססטקו 60 686 6 ,0065 ,5זסלהוזק ,01/65 015% 85 500 06/1665 זס1 560 6+ ג [זסחקווסם 5 ץע 0|!60 60 0ב זס קוח 60 8 0+ 66560חח60 6זה 8% 50665ץ0[ 0חה ,001605 550 ווח % חן ₪560 05 |68ס| %ופ-32 ג (01ק) 661הח60זס1ח! +ה6חהסקוה 60 [8זסחכוזסק 6 01 05% 6665 08% ה605חו136!] זס/שסק 6|סקה 606 חו 0ח3 5זססטקוס6 והטסחסק . שו|החסוססחט? עְ3!ק חב פטוק פחוטוטסזכן זסז ההוז סט ה06066 הסט66החסס |0168ס! %הסההוהזסכ ג (6/ק) זוטסזוס [הטזזוט הסח סק חח הו סק 376 8% 65ח!| 68560! סל זב!וחזו5 ;>זסצססח 8ַהוח6שו/צפ-6%א86כ 3 חס 065סח 5 6חו| 6חז סח 06 ץוחס זסז 5ץהכן ז0וח5%0ו6 6ח) ,6/ק הסושו +החז 66601 , |הטסזוצ סחבּ 16 ה00% 06680056 06חםשזסקוח! טס הוחו03 15 5617/1606 הסס66החסס6 ]0 6כ פוחד .560 זו |הטסזוצ ;פַחוח00וצ5 066% 32/50 566 .ו 6פ דה חב הז .5 366655 566. 5ח5510!חחוסס 5 8 קוח 60 6|0ח-0חהח 01 26 ה (ה סק) 455151801 [8ז0101 [ההספוסס ,חול 0%6 ,68!60087 3 66]--168000765 הסו28וחה08זס |ההס5זסק פהוסטוסחו 5חססס6חט1 הק 8 ,הווחו 60 זס .05 68וחהטוח רו 60 30 ,681601360 , הס 3|טק והות 09030856 ח68 8% זט הח6ל5ץ5 6ש ססחו >|וום ח0706 15 08% עְחַסוסהה66? 6!655זו/ש זס ז3!ט]|66 565 .0 0 8 +0 5ה68ח ץ 8660 ח6 זס %60ח6וח6וקקט5 6ם 6180716 .566 6. ח6וחצצ חו ץ0ס!סהח66 [ה6קס 6!ס םסה צוסז וס 26 ה (6ק) 6ו130ששסז 6הַח603 56הח 6 0ב (16ה80850ק 130505108 זס 186 חח 6חס וחסז1 606 06/1665 |ה6קס 66 . (חסרח35|ק 300 16ח50ח3ק) סע וחסז 60165 בו60וח 70 |05 זו פד .006 66ח61076ז 051 6 זס זסץ3| (טפסההוהססטסם) זזה 6חך זסעֶ3! [63ו5צעחס |68ו5ץח 8 זסעס 50768 %ום צופז 60זטס6ט5חט 6+ ]0 הסו5פורתפחה 6ח+ 500765565 (6|6677168|/007168 6+ 6|8165ז זסץה! |ה6ו5ץחכן 6חחד .(630!6 פחואזסצססח 6ח6) והטוססוח 510085 6 6877165 8150 30 68016 66 0ז 6018665חו | הסח 300 ,681וחה 66 555 ה06 48/50 566. .5זסץ3| 051 זסחטוח 6חש זס || עס 078%60ח06 03%8 זווהפחפט 006 61676066 (251)) הס 660 ה הס6ז%6חך . (פחוק) ז6ק0ז 6%ח%67ח1 286%6% 566 פחוס ץ 868 סה 0+ הה5%6ץ5 זסזטקו 60 8 830|65ח6 03% טוווסהק63 ה (קחק) עבוש חג טטוק 0 1360505065 חן 61505 16| וסה0ה6 עבוק חב טוק .ו סז 40060 00106 8 6זטף חס6 0ל 61675 50| .5זססטוקוח 60 0|6 קר 26-60 חס ,95 פ5אוססחו/ 66ח51 ,0ח3 פטפטא 6 חס 50 6 זו ח 60 סש 6 ב אוסו|ה זז +501סזסווא חב |סח1 עס 60קס|פע00 5066680005 .לחכ ה ,65 סו ,5זסזוחסוח 85 ה506 5!הזסחקוזסק השועו אזסצו 60 ץו|68ה והססטהּ זס ,8%6/וזכק 85 האוסחא 3|50 6זב 68% וטסזו6 260168660 הסוזה 601 זחהוסס-סז-%חוסס .ץ00 56 חן 6160165 חס החור 60 4 זב|טקסק 05% 6 6זה שסחד .65חו! ,68560! החסז? אחו|! ה חה סק 3 קט 56008 עס הז 0ווחה אס6|קט0-||0 0665ח8זהט) זסווה63 סחד 6 .66 6 חפ טסזח+ 05 | +66 חח 60 0 8זססטסז 30 0065וזם חחופט ,%חהוסקח6 ה686 (קדקק) |0%060זק פחו|6החטוד +חהוסק-60-שחוסק ; (קקק) |ס6סססזק +הוסק-0+-%חוסס 38/50 5 1 ד חחהוווה5ח3 זס+ |ס6סלסזק אחו|-03%8 ה (קקק) וסססוסזק וזחוסם-ס:-!חוסק .16 6+ 30 סק 60 8 ה0666 85 506 ,5 חס 66 הח 60 6הסח60!ו6 קט-|018 זסטס .1 חן יס 85% ד 8ח66חו0חם 6%ח67לח1 66 ץכ 60קס|00/6 בצ קקק %חוסק-0+-+חוסק 6 +0 ה0ו5חה%6א6 חג (ק דקק) וס060ס+צסזק 6ַחו!פהחהטד זחוסם-סז-!חוסק ק דקק 06/6|0060 11670506 .6%ח%7ח1 6+ חס 5 הס ה6וחטוח ו 60 זס1 560 15 זהחש |ססס%סזק ב0חה 5|הטסוטוסחו אוסו|3 הסוחצו , (5זק/) 65זסצססח 6זהעוזק |הטשזוצ +וסקקט5 סש קךקק .הס 68וח טרח 60 01 685 56676 8 35 167066 6+ ₪56 60 5הסו28וחהטזס 6 680 08% פזסקהזשצ 566076 ח! 366615 60לקץ67ח6 +0 ה68050|800ח6 5+זססקט5 . (אק/) אזסש סח 6ל8טוזק |הטסזוצ 23/50 566. ..הס6600החס6 ק1/ק0 ד 8 זסשס 60 וותפחפט 1807 6 107 6חחפח 5 הל פטזוע ז0ס166חו-6!ו1 3 01 %חהוובע ג פטזוצ סוחקוסוהץוסס סמ 0606 | 865 5וחך .6168060 15 + 6ח ה686 6סחהזהסקקה 65 065ההּת6 6ו .ז0ל66?חו 11|6 32/50 566. .5806 06 ץ!860א6 6זה פ5טזוצ 06 01 פחסופזסע סע סח 668056 30 0 3!טפחו זס1 560 ץ| הסוח רח60 5%סרח |8הז3ח 6חך (6/ק) 66וזסוחס וצְחוטצְוסם .686 18066000[ 5'זס טר 60 3 +0 ווה 006) 8ַחהוא5הסט!טו + סז ג 8510 6עו1 וח וס 666 זכ הזו/ . (6חחם 8 8% 85%+ 6חס ההז סזסרח חס אזסצו ס+ וח5%6ץ5 סחספוסקס 68 556 הוה סקס 606--0חהוא85שם ווח עקר 66זק הסה 60 560סקקס 85--8חוא5בסטוטוח 0 566 .ה0ו60006780 856'5+ 6+ +טסתזוצו ז66550סזק 6 01 |סץח60 866 .הוח 6 עו ו 66זק הסה 1 |ַַח0ו1655סזק 2000 פטססחו\ זה וחד .006 61676066 0051 שוש 01 זסץ3| האו5 6חך זסַעֶ3! הסו%81ה656זום 6 ל .5זסזוס ו 60 60אז0סא 6 ה66ש06 0318 6חַחהה6א6 60 560 הזז 6 6665 6 הס הא %ח56 108% 3 והסז) 0818 78058165 זסץ3| 15 ,זססטק 600 8ַהו0ח56 הַחוצו666ז 6 3% .108% 603 הו ,66001260 ץ|הסר 60 3 ססחו זסץ8| הססהסווקסהּ 0 |5610 108% 3 ססח!ו 108% ץולחו 06 3665|פחה זסץ3! פוה ,חס 50 אס סח 3065ח8 זסץה| הס %8ח656זק 6חד .זסץ3! הססהסו|קק3 5'זססטוקור 60 8 ז0 65| 065ועסזכ , הססקץ67ח6 0818 85 ה506 5671065 פַחוטוצסזכ ץכ 155065 0 660 8% 005 +0 זססהטח 66 6066 ס+ הסו655זכו 60 08%8 פוחזס+וסכ 800 ,6זפחהי ₪006 67676066 (0251) ה0ו66 1006600 5/5615 חה6ק0 38/50 566. .660 ווהפחהי 6 .5 006 60סחוזכן 000665זק 8% 166צ06 6זהצום הח סח ך 66106 זחוזום %חוזק 60 680 15 זססחוזכן 6חש סח 6!0ח 15 ססן +חוזק 3 הסוחצו חו זסאום ה סטסטף זחוזם 6 0חה |068! חזוצ 3550018160 6זה 08% 5זססחוזק 66 ה6וחצו הס זסזטקוח 60 שח ך זפעז56 +חזזום 5 ה 6061/65 ז567/6 %חוזק 6ח ד .765106 00/1665 זחוזק 1866ז66חו-אזסצססח +חוזס חס 5זסלחהוזק אזסשסה 76הח5 30 קט 56% טס .5זססטקו 60 זח6ו|6 הס %5חה6 ו 06 0 .6 שחוזכן 6+ 30 5/5060 0חו8זסקס 6 ה66ע60כ 1866ו6סחו 6זה50/0 6חך וסזחווס ||וא זו החשש ,106ע06 שחוזק 6חש ה686 60 0ף ||ו הו 006 3 6זסחצו 067065 זססחוזק 6חד .חח 06 ||וש 06655זק פהטחוזק %6 01 3506665 זסח00 5טסוזהע סח חב ,00 0 פצוססחו\ 8% הסטהוזסזחו 8ַהוחהובזח60 65| 6זסוח זס 6ה0) וסעוז זסזחווס 5 500 ,00806ח3]! זסשחוזק 506016 8 ס%חו 05ח8 ה סש %חוזק + שח 60 0 65זו600ז 006 060166 %חוזק ה686 60 5066186 15 זסעוזם זסחוזכ ג .0%ו5%56סק 6ס טר הס טסזח+ 06/1665 לחחוק 6!קם!טוח סז 66060 ה ח60 15 08% זס6חחוכ ג וססכן זוסזחוום וז 618066לחו-אזס 6 זס |068| 06 ח68 זס/7ז56 +חוזק 6חך .56/6 6חוזכן 8 חס פוזסס 1% 06/1065 %ח]זכן 56 ח68 טסץ ,זס סח ;|063ח06ו 06 0|טסח5 00/1665 זחוזק .06/1065 עס זסלחוזכן 5876 66 56 טס |068 ח06ו זסח סזובּ וזו 65ז68וח טרח 60 זסזטוקר 60 3 הסוחצו הפטסזח+ 1806סזחו 5010/86 6חחד +זסס זסוחוזום 5 5060 656 .61806ח! 30036060 ץ||063! 8 01 5חהסו עס 06166 לחוזק ב סח 60זו36%0 7 06 85 ח506 061065 חַסַח6ּ3->זסצסח חב ,058 ,60% ,דק | 6סטוסחו .+זסק+6 |%6חך 6 6אם ה60ח3זם 3160 ההסזטג סזבּטוזק זס (אםק) ספְההח6אם ה6חהגזם סזהּעטווק 0 ה0ו28וחהשזס חה הוח%וע 5זס!|68 5אוס||ה +68 אזסצ סח 6הסה60ו6ל חַהוח6שושש5 ה (8% ג ם) . הח6ל5ץ5 6חה0סח6!60 6ו|סטוק ₪6 תפטסזח+ הוסף +טסרטוצו 68|15 |החסםה2וחהּ0זסהסחו 66בו ה הס 68וח טר 60 הוסעסף 8% 765 0660זק 0ח3 65!טז 01 ה6ל5ש5 שד |סססזסיזום ,6 60 6זב || 0% 300 ,615% 6060|5סזכן 01 665 בע שְחב3 .001065 6זסוח זס סצאט .3 6606 ח63 של ,|060ססזק 5806 6ל 8חו5 סה 00/1665 סע 35 פחס! 35 +טם 3506605 %ה₪111676 סהוחזסטסף ,וצו 35 ,060|5שסזכ הוחשושו 615% 5|ססס6סזוק 72 |05 6 הוח 17661 ,5100870 5-232 6 85 ה506 ,06060|5זכ 506 . הסו68וחטור ו 60 5 הכ ₪6 ₪ הו טח , הסו155רח5ח3 7 0818 הזס 0 508008705 זר .5 הסול 66 הח 60 ,ץ!ו68וק/6) 5טסחס הסה ץ35 חו 560 --0/א0א 35 ה506 5140815 חַחואהח05חבח סחהבּ 26-30 85 61005 חה0808-6001 506 35 || 85 ,5חסחה6וחטר רו 60 (הה6ססוח ,הח006סרחא 560 ץ|ס0ו 6+ 35 506 ,60|5סססזכן זסתשס |501 .5060|5סזכ %60ח6וס-6סץם ה6וחצו עְכ 6005 16 6ה0671 ,650/60 85 ה506 ,065 0חה ,ז516ח3 וח חזסטסם 35 66560 6060/5סזק .]1 8 חס 5030075 6+ סהטסזה 2085560 876 0558065 5 ה 8665 %ה011676 01 סט 60 8חו|הח6 01 06655זכ א6|קו 60 6ו% 6856 %0 5 ,006 0251 6 161006 6060|5סזכ +0 65| 68 |החהסט וה .686וחטרוחס6 0 א 5/5065 8/50 566 .ק1/ק0 ד פהוסטוסחו ,50106 6%חז%6ח1 6ח+ 0ח3 ,האפ (ק1/קד) |05060זק 6%ח%67ח060|/1ל0זק |ס-חה60 +וסספחה ד ; (א5) 066 ות6זה 0 5067/1665 08516 6ש1 זס זטס) 8חו06 זסז 0|6ו5חה0ק65ז זסצוזם 6חחד זסטוזם |סססזסזס 6 5671605 6 צוסח 01 0618115 606 "חַחוסוח" 6ווחצ ,%זסצססה 6 הו פזסץבה! זסחזס רזח ה0ו5655 06ט!6ח1 60 זסזוסק 5677/1665 . 60ח6וחס6!קוחו 6ב 8 טס ץ|0ו55סכ 3 ,366066 ,560060 30 חהסו ל 6 560 0858 ,57/06 .\// 8 8067055 1 56% 8 06ועסזק 0+ 6006006 אזסצו +8חז 060|5לסזכן +0 56% 0ַ6זסץ3| ג 5180% |סססזסזום .05 6חט1? אזסששס6ח 3 חס 30 60 78176 +%6706ח1 3065חה זה +הסחהסקוחסס ||האו6זו ג זסצז50 צאסזוס 8 6% %0 5816 15 5| ]הזע 0601065 זס/567 ץאסזק 6חך . (אג1) אזסאסח ה6זה |ב6סו בו וצסזכן ,אזסצ 6 5 חס ה2וחה03זס 6 60 הפטסזחז 0855 ₪16 זס 655806 זב!טסווהס 6 ץ 5066160 35 6006505 01563705 300 5ז1|60 30 ,אטח 66 60 |ס 60 866655 0 566 .0868 ץ8ז6וקסזכ %0 866655 260וזסהסטוהחט זס) 600656 פחוסטוסחו ,זסחצשס ||האוסז 58-ו סוס זס סחוח16צ5-6%א36%כ |ה זט 60 ג (אסק) אזסשזסח 03%8 סוופטס .6 6ה0סה 60| 8-01508066חס! חב |ה6ס| ץם סססוטסזס 66וע567 אח/צש . (6/ק) 6176016 |הטשזו/ +הסחהווסק 566 6ק .6 50 ח7-|13כ הס 63 חה6ח+ה ₪606 566 5טוס הח . (4310) 01565 %ה06חה6ק06חו 01 ץוב ה ה 60 566 סוגח 0 06 68 08% ץזסוח6רח 08560-ז600 0 חס6ורח56 (31) צֶזסוהסוח 300655 והססחבּז 76 76 .06/1065 6זה/ו0 ]3 זסהסס זס ז66550סזקסזסווח 66 ץכ 60 הסחוזצו סחבהּ 0 זס 65ק פטסוזּע 66 8%ח+ 6ססא .סיס צח3 חן 86665560 06 ח68 5חסחבססו ץ||8ז6ח06 15 | 6+ 6 ,זסטסצוסר .466655 הסח 01 80|6ק63 3150 6זה ץזסוהסוח 6. .680 35 ||6/ 85 חסוזשצ 06 ח68 השוחצו ,ץזסרסוח 6|הה|סע 60 ז616ז ס% 000ל5זססחט . (0) ץ זסוחסו שץוהס-680ז 38/50 5065 5חו%8ח60 08% ץזסוחסוח 560ה0-זסז6 0 5660 (ו₪ה₪0) ץזסוח6וה צוהס-680ז () ץזסה סרח 860655 ה 0 חבז 82/50 566. .00160 +סח זט 680 06 ח63 לה 08%8 זס 3 |ִַח0ו1655סז 2000 פאוססחו/ חפה ,65 0%6ח6 107 6006505 1/0 0%5ק3606 68% 5010/86 סחואוסצס6 זסז60זוו יז חס 567/106 אז]זסצ6ח 8 60 6006565 606 (5ז601766]) 56005 0חה3 51006 |והח זס ,65קוס זו 60 זסה+סחהּ 1% 06588 ז06550סזקסיסווח 01 6כ ג (50!₪) טהווטקוהסס 56% הסוזסטז51ח! 000660 .05 6 ו 01 56% ||8ח5 ץ|6|30/6ז 8 01 60חו06655זק %ח06ו677 סחה סוסה חס 1060565 זו 3 8 605 פחו 6 01 05% 8% 56ווהח6זק 6חז חס 08560 15 ח0ו065 ₪156 ז טח 66 !| 366606 156 ,6506 8 5 .516 376 60660065 0חה 0660065 ח₪3₪ זן 50 ח686 265וחוקס + ז066550זקסזסורח 6חש ססחו %|וטם 6זה +8ח+ 5הסס6טספחו זס 6 605 ₪156 .66!6 606% 6!פַחו5 3 הוחטוצו ץ||הטפט ,ץוסוק3ז זטס 6877060 6 זו הסט 3 806 סז 06510060 06655075זקסזסווח ההוז ז0ז185 5חהס 6 ספחו 6!קוחו5 606% 6פסקטס-|618ח06 הבר זס/שס|5 6זה 06 ,זסעטסצוסר .5חסט6טחפחו זס ץפוה הוח ,5 הסוס 5חו א6!ק רו 60 000 660א6 הסחצו 5קוח6 (6156) פחהסטקוחס6 56% הסם6ט ספחו 0 06 68 שח 61076 5 הסח 6הוח36 וח ץ חח שחו הצצ חה6אסזט 06 טח ]רה ₪156 עפ %טס חו זו ו 68ו!קטו ע 08%8 066605זק 8%ח+ הה6ל5/5 %ח0|678-:|ו3] ג 5516 636 הס + +זהק זו ה6/6 0868 0 366655 5ששס!|3 ץ600806ז 2868 .507665 |ה6ופץחק %ח76ו .066 18006 8/50 566. .19(|5 הה500ש5 03% סח זה 03% 600 32/50 566. . (ס₪21) 01565 6שופהסקאסחו 01 שץבזזבּ ה 3% סז . (₪410) 01565 060%ח6כ06ח1 130-008 01 ח5550037012800 ה (ס|ה) 01545 1ה6 ו חה6ק6חו 01 ץז הגו הטוס סק 01 5 הסה חור 60 פטסוזבּע 0067 6|5ע6! שד .615ע6! סע חו 5חסטקס .5 5/6ח06א6חו 01 ץ8זוה ה ה 60 35 העוסחא ץווסוזוסת .605% סחהב ,סוס הווסז חסו 68 הסט 5660 ג (0105) 567166 ז56 הו-|הו1ם הסוז63וזחה6חזט1 סוסוחסםת 5 15 .(1505) 5ז06וטסזק 56/1606 ז6חססח1 ע 560 ץוססואו |ססס6סזוס . חואזס סח קט-|018 1560 סז 5671665 וח 3060 30 הססהסו הסתסטבּ 6 חו קוחש |3ו5066 ג (והסק) עץזסוח6וח צוהס-680ז 6!סה הג וסוס זססס-6זסוחסז זו 60 6 9765ל5 8% 6006 הח 6+ 5הוב%ח60 608% 6870 1866וססחו אזסאססח סח 6זה 6ז6ח הסוחצו זס1 5זסטקר 60 חו ₪560 ,אזסצ סח 6 סז ₪567 6 6605 חהח60 סחהבּ .קוח 60 0156|655 8/50 566. .65עוזם ץסקסח זס 01565 ספת 6 8הוהחטז 567/67 8 60 6608 החס6 0% 6655סזכ 6ח ד הסוז518!!3ח1 6+סוחסיז 0סטה ח3 0חו31ז5 הר 0ח3 ,567/67 ₪15 6 68160 , (₪15) 56771665 הסח58|!3הך ז קוח 60 |068| 8 חס |8ח0ו1655סזק 2000 פוססחו/ +0 הססה וח 5 6 הסח 60 30 5וח06סו זסעס זסעז50 6 0 חן 013|5 סחצו 56 ג זספט 6זסוחסז .ח0680| 6006 8 וחסזז 5 0 זס טק 00 3 חן 651065 8%ח? 5010/86 (ז6006516ז א.1) ז065%0ז 6 0+ פה סז הסו68ו!קק3 5'זססטוקו 60 66 הס 5067/1065 אז]סצסח זס) 60065%5ז 60600 8/50 566. .507/06 6סהוזקסיוקסבּ 74 |08 זו 60 5876 ח68 א סח 3 חס 05675 .הח5%6ש5 זסזטקוח 60 3 01 +זהכ צח 650076065 6 ה6ע6 30 ,65עוזס 60-06 ,5וה6ססח ,5זססחוזק ,01565 0זהח 35 ה506 ,65007665 0 חס 860075 חו8+ו66 הזסזו6ק 60 60 חס 15 זפ 8 הסוחצו הסואו הסח28ההסתזטהּ שד %5חוז 5 סק 6685 ,6!סחצ 3 35 ר6ל5/5 6ר0 סא עוכק3 ₪140%5 .אזסצססח זססטקוחסס ב חה קט 0866 0 00% 6 6ב זור 50 38 ,6!קר אס זס= .6606[סס 5066186 סל ץוססבּ 0 חסו55!וח סק 8/6 ז'ה0065 ז56 6חז זה 65| 66 6הוסטוסחו , רח5/5%6 זססטקוחס6 6זשחס .065505 860655 8/50 566. .866655 (₪156) חח טרח 60 56% הס6ט סח 600660 566. ₪156 . (0א) ץזסוחסוח ץוהס-680ז 566 הוסם \ |-60-א\ | הזהקטוטווח +וסקקט5 08% 060|5לסזכן 6חד 1060!5סזס 6ופגזטסז .0060 83/50 566. .5ה0ו68וחהטרוח ו 60 ופט 67056 85 5067 ,6265 %ה011076 01 5אזס סח 66 חח60 0ם 0560 060106 זסזטסז 1 סח 0 זסץ3| אזסצז6ה 6+ 3% סע סוסב .6060|5סזכן חב 660765סות6זבהּ %ה6ז1770 6ח טר 367055 666%5הכ ססטסז חב חה6שוצ5 ח68 66 685 פוח ד .|006 1676006 ה הס הזחו 0601-506616סזק הַחופַחה 606 עס סח שחש הסוחצ ,5אזסצססח זו 30 08%8 0חהו0ח56 זס1 הזכ 065% 66 6ה060701 5סס וס .5אזסש סה 5086 56 |068! 66 סל 8166 080685%זם 607/-01558006 1565 08% |ס6סשסזכן ג (קוח) וסססזסזק הסוזהחזז סוח! טהווטסם זו פהסוחה הסטהוזסזהו ז516ה3 5זסזטסז ,קז רוש .65זטסז 6חור06067 60 פוחרסוזסטובּ סל הסוז8 ו זסזחו 8% ₪56 0חה 80165 פהסטסז |החזססחו זוסחז+ 0856קט 0ף 5זס6טסז אקן 30 ק1/קך .סז ה66 06 6065 סח חס 08560 65סטס 065% 06 6חוו 66 .₪1 +וסקקט5 05 0 68וח ור 60 |568 זס+ 50870 ץ 5טוסחו חא 51800310 5-232 50 6060 600 פוחחד . (18) ה80ו45500 00507165ח1 |6607168ום 66 עס סססקססבּ 5 ווח טרח 60 [56718 ץכ 0560 6736005065 |8ח514 חב 65ח!ו| 5066106 06 060065 .5 006% 0858 |501718 01 ה0ו5155חה 6חז 5800870126 0ם 8ז6!|סץח 60 . (5) |0%060ק חחן15ז67 0 567/106 ; (קה5) +חוסק 866655 507/106 566 5 5 60 8% הה5/5%6 366% 03:82856 6 סז הסוס קו06567 08580856 / 50608 סו ץ7ז0ל60זו 606 01 566 חב חס חס6 6 01 הסט וחו6 0 |החחזסז ב ה686 זס .6765ק0זכן 61855 300 ,6!35565 ,65סט0ו30 |31 6חוט|6ח ,57/1665 ,6 5% 6|855 66 01 5%0066ח1 ח3 307710065 הסוחצו 0611065 5668 6 ,6|855 + חס הק 8 06 ח68 6|855 01666 ה6וחצ 30 ,6עהח ח63 6 5ססטטח3 [החסטוססה חסוחצו .5 00160₪ 7760%ו6 6ח% . (5651) 10611866 הה5/5%6 זסלטכ 60 |והוח5 566. 58081 .(5016) |₪0ח60 אחו | 08%8 5טסחסזחה6חץ5 566 6 51 5 |8ה016550זק 2000 פצוססחו/\ 5 ססחו 01060 15 0156/ג .015% 8 חס 8768 09%8-5%07806 606 +0 הסטזסכן ג זס)500 686 01 5660075) 075ז566 0ח3 ,(11866ט5 ח686 חס 85ַחוז) 8665 , (הזססס חב קס%) 0 )0 6זב 0חה 015% 3 חס וח 07886ל5 |ה68ו5ץחכ 508!!65% 06 6זה 5660075 . (פחוז .6 חססהוזס)חו וס 065 512 פחוס|סח 0% 63080!6 ץ||63וס/%--5126 5 /!ה6וה סטב 16 .חַחואו1 +סח 68160 3150 הח5/5%6 %ח8ז130|0-60!0 ג ְחוזהס5 זסו500 6 5660075 080 ]1 . החסה זסקס פחוזטס 5506 ₪6 6 0 065ו|ו8ק68 ץ660/6ז-566007 8 0 08%8 106 6עסוח 60 362% ||ו זסעוז0 +ה8ז6|סז-180/0 06 ,1/0 015% פהחטם סחטסז 6 6ח ,5066655601 15 סחהוקקפוח 6 ]1 .5660 080 6 זטס קה חב זס560 0000 + ,0חו508 ז566%0 והזס1וסק %0 06/1065 5051 זס1 20551016 15 16 .3167060 0%ח 15 וה5%ץ5 .6% (125 0ח3 501ם) 06/1665 דא זס הזח והסזז 5816 ההסחז הס 50760 0818 0ח3 5זסזט קוח 60 8ַחואהו ז0 36 שד ץזוז 500 .5 2600וזסחשוהחט סו הצח 0ח3 ווה ,6!קההאס זס- .%5ח6ע6 5600 600705 +68 פסו ה פסו עץזוזטס0 60 זס 165 0616 זס ,וסקס ,668 סל ההז %5ח6ע6 0ח3 36% חספסו .005 5 ג .5זס+8חווז6+ סע ה66ש06 >זסצ סח 3 חס 68016 +0 השחַח6! 6 %חה6 ]50 6 ץס וח ז3||6ח5 סלחו קט ה6א0ז ח066 6עבח 8% 6558065 60 6107 850 חה68 זסעוזס |60ס6סזם סז 50106 |ס6סססזס %ק5/אק1 5'||סטסא 01 +ובק (55%) 6חחה ח6אם 2306061 50060060 0% 560060660 /06חה ה6אם 6%א36ק א סע 6 הז%ח1 8/50 566. .0813 560060060 . (%ק5/אק1) סְפַחַ4ח6אם (0%000זק +6חזססחו חה ,1055 ₪6 הו 60ח0671 5 (5115) |סססזסזק 61חז6וח! 6חו! [18ז606 |5617[8 ₪5-232 חה ,6!קה באס זס)--6חו! |5618 8 זסטס ז6חוסרשם חס 60 ץו|החזסח 15 +התז .הח 8 %0 66060 הח60 +וסק 6 אזסש6ח 8 חס 5|סעהז 08%8 6חך .5167חהה 0318 שְה/ש-6חס0 ג הסו5פווחהפחבּז [50713 רסחה חחהוצוסו!סז %ום 6חס הסוצו 0 566 .15675 א]60/0ח 0+ 65007065 508760 65סוטסזק 608% זסזטקו 60 ג זסצז50 .66 05% 30 5660710 65066 הסוחצע חן אזסצססח (/ אזסש61ח 08560-ז6ע50 6 6/0785 28560-ז567/6 .507/65 06016860 ע0 סססוטסזק 6זהּ 5הסססחט1 אזסצססח 0 566 .5075 10 חהחף 6זסוח 8ַהוצז56 5אזסעססח זסז 006 50800370 6+ 660706 .60% ז60כ-667-60ק 18% 0חה ,ו%6ח1 ,167050 עס 60קסו6ע06 |ס60ס6סזכ שד (518) אססופ 655806 זסצז50 סח ה66צז06 הסוזהוזסזחו 2855 60 ₪560 05חה 60 01 56765 8 060065 זה 06%| |0ח60 אזסצ סח 3 ססח! 60065%5 5118 28668065 601766001 שד .פזסזטקוחס6 אזס6ח 6 ך .060106 6006 3 סל אזסצ סח 6 זסצס 560% 06 6380 8%ח+ 6זט0ס6ט50 (68א) 76 |05 הסולזסק 08%8 6 65עסוח6ז חב 6 זס? 0650060 65583065 518 זסז 5ח506!| זססוטסזוס .6 |008! 8 צְ2 20065560 06 ח68 זו 8% 50 60065%ז 55 סו 6 חו 5ז6ץ3| ח6ש56 6ח 01 ה686 ה66ש06 1806 וסזחו 6חחד (5 5) זחוס 800655 5077106 07 0560 ,300765565 60 זב!וחחו5 ,65חוסכ הס 660 הח60 85 8% 5186 |6060סזק 051 360176 575 6!קם| טוח 86 חב6 זסץ3| |60סססזק ץח .35| הססעס הס 68וחטוח וח ס6 .חול 6חס ו ועסזק-567/166 5אוס||ה +08 |ס6סססזכן ה (5) וס6סצסזק חו5ו1ו6ע00 06ועז0 ]6+ 40/6756 0ף (5ז6ע507 הססהסו|סקה חב , שְבאו0300 ,זססחוזכ ,₪6 פהוסט|סחו) 065סח .5 800 5067/1065 .אזסו6ח 6+ חס 5ח0ו5%8 ה66ע000 >חו! זס הס 660 החס6 ג הסו50559 סו 5אוס||ה זסץה! פוחך .|006 6676066ז 0051 66 +ס זסץב3! ה סח ד זְפַצֶ3! חסו50559 8 68|!66 הס 66 חח 60 8 600 800 ,₪56 ,ח65%80|15 0 5זסזטוקו 60 %חה6ז016 חס פהסספסו|ססבּ ,ו 566 85 506 ,5חס60חט? 30 הסט 6600 סההּח 5 זסזוסק זסץה! פוחד .חסו5655 חסו5655 76 .אזסצ6ח 6 זשס 6806וחטרחר 60 0 פהסספסו!קקהּ סט צוסו|ה ס+ 66060ח !קוחו 3|50 זסץ8! 5וח ד .8565 ז₪50 ה66ש06 הסחה2וחסזה6הץ5 65סועסזכ זסעְבּ| ,הח 5106 השוע 6003 ,20665565 ח68וחטר ו 60 ה66ס |סחס6 חסו8ו (0051) ה0ו660ח60ז%6ח1 5/5615 ח6ק0 28/50 566. .חס 50 סחה ,פַחסו צוסח זסז ,הסח 006 61676066 5+ 30 ,5ח81זחו3 וח ,6590115065 8% 06655זכן 6 ד ה 16 הוה ה0ו5655 .וח 6 חס 5ה50800 0666 6605 חח 60 זז אס סח 3 חס 5060סכ ץוסו|סטק 6זה 5ז10!00 זס ₪65 תסוחצו עס 5ההסו שד פחהוזהת5 .סח 06 חס 6הס-שחה עְ 866655 685סוטסזק 508% ,וההזססזק 560378%6 3 ץו|508 ,507/86 01 666וכ ג ![56 6 665 ש||8 50 5וח ד .ה 5506 חחה ב סקס 66 0חה ז50ט 6 הססעסט חהס8סוחטח וחסס 6 30 סח ה605חו136!] 36 506||5 01 65!קוחהאם .61866לחו שחו|-0חה הר 60 3 01 הזזוסז 80.0 חר 0 הותהזטסזק 1806ו6לחו סחהה 60 15-05 6-0 0ח516771ח1-3 זס? |60סשסזכ קז/ק6ד ג (ם דו5) וסססזסזק ז6ו1פחגזד |ו3ו! 6וקחחופ (70%000ק 56706%ח6060!/1סזק |ס ח0ס6 +וסקפחה ד ;|60סשסזכן הסוספסווקקבּ 8/50 566. (ק1/ק6ד) פחהסזוהסוח זסז |ס6סשסזכן קז/ק6ך ג (קאא5) וסססזסז: זה6וח6בּה3ּ!! אזסשז6א₪ 6וקחחופ שווסט +זסח5 ;51 ח1 .06655זק 6500756 300 600656 8 565 קוא .5אזסעססח סח ץ6א חו זסוטה 6 30 816 אזסעס סח 6+ זססוחסוה ,%5ח306 68160 ,פחחהזפסזס חח 3 ססחו לטק 6 ה6וחצ ,03%8 |50305068 ז0ה08% 0 65ח6 סקר 60 |506088 3 ,והזסז 580|6 8 ס6חו הסטהוזס)ח! 66 60|!66 סך . (015) 856 הסטהוזסזחו 6 0805|חץ00 300 5זח36 6חש פ!!סכן ץוזה ןטס הזה זט סזק 605016 חר הוח 5 ההק עשס|06 זס 6טספב וסוס 19||5 03%3 6 01 עחב ]1 .1185 זוסחז חו הסטהחוסזחו 6 חס 5100815 %ח656זכ ח68 רחב סז 50|6ה60 חחח 6 ,זט חב שר עפ 56% 7 |ַח0+65500זק 2000 פטססחו/ ץ|63 ה ההססטוה עס 551 +זססקט5 0651008660 ץז סח חב 6|סטסי 66 8חול68ס! זססוחסוח טח סח 3 חַחו!013 6 556605ו|1801 +8ח+ 6655סזכן ג ([0סס5) 6חו|חס הסוזגזסקס |גזסחקוזסכן 5טוס6ח3)!טחופ .זססחוזס 3 ס6ח!ו אזסשו6ה 06 הס טס( +חוזכן 8 פהוטסוח 01 6655סז 0 ה ע 66060החס6 ץ||63וק/ל ,6%5ח0 50 ק] 6זסוח זס 6חס +0 הסטההוטוחסס ג 516 .אחז ,0 3 ,"ץ56022" 660הטסחסזק (50:91) 671866זח! וה57516 זסזט ה 60 ||3וחפ 0 ₪560 5| 1806וססחו 50651 2 .51 עס 0660 606ב1וססחו |ס||הזהק 50660-חפוח ,לחז 300 01565 הח 85 ה506 ,061665 |הזסחק סק 60 5זסס טוק ס06 סו 6608 ההס6 .5 | 300 5זסזטקו 60 טס 60 סחבּ . (5118) 0]06% 655806 ]567/06 566 ופ . (ק51) 0הו6655סכ !טרח 6וס6רוהץ5 566. קפ (קך5) |0%060זק ז516חה8זד |ו3 6וקוחו5 566. כ דופ . (קא5) |%060סזק זחסהחִ6ְהַהח13! אזסצסא 6!קוחו5 566 קאפ 0 6 זה הח 66 שצס||3 8%ח+ 5ה600ט 50חו 0% 5665 זס פוה זפסזק סקוה 60 6זב 5011 5 5060 ,50700816 הח6ל5/5 :6806007165 זטס1 ססחו ססקטסזם 06 ח638 6זהא5070 .אזסצו חס ה6ו!קק3 ;זסזטקו 60 6 01 05חואזסצו 6חז |סזטהס6 הסוחצע ,555605 פחספוסקס שוח ,086808565 300 ,680-57066%5ז50 ,פוחהזטסזק 8הו06655זק-0זסצו 35 506 ,6זהא5010 ח6וחצ ,5000876 >זסצסח ;5זססט קוח 60 56 6|קססכ הסוחצו זסז 8585 06 והזסזוסק ח6ו חצ ,5070876 סִהְבּנחַחה3| 30 ;6806וחטרח ו 60 0+ 5זססטוקו 60 +0 פ5קטסזם 680165 .זט סזק ססושו ס+ 660 6 0015 6ח השועו 5זסרהוחהזססזק פ65סוטסזס . (דא50) אזסצ6] |00068 פטסחסזה6חץ5 566. דשא 50 (06606ז !86868 ) והחשהוסט!ב3ּ הג (ג ד5) ההתזוזס!3 166 0 הוהח8ס5 ח6וחצ חן הס הטסו סוסע3 60 30 65טסז %+ה8 0 600 6זהחוחז!6 60 660 רחס!קוחו אסא 802.1 םם15 6+ עס ה8%ק 6חס הברס 6זסוח עכ ס6חוסן 6זבּ 1/5 6וקטוטוח חס הסח |סץ 60 ה[667%8 806 66 865 וס ,ג 57 זס00ח( .וה וס הרה חב 6 06 6|טסע הסוחעו 6ח671ז06 10065 6 .5ססטסז הח ה 60 סח 0ף זקוח6ה חב חו 6 ]0 ץח .05 6 01580|6 30 6חס 8% 56 ה6ח+ חב 6זטס %ח671106 +5סוח .הח 066065 6סטסז ץ ההוז 06 | 6860/8560 06 ח68 65סטסז 01580160 . (57%) 06ח6088א= 736666 060ה56006 506 9% (501) 80886ח3! ץ וסט 5070600760 566 501 (ה 51) חחווזס3|0 66 סַהוחח508 566 ג ד 5 0 0 שח 0+ 66060 החסס ז'ח5! 8% זסזט קוח 60 ג זסזטו ה סס פַהסוב5180-3 .%זסש6ח 3 01 +והק +'חפו סחבּ 78 |05 |8ח50ז6ק 8 ₪85 ₪567 686 הסוחצו חן +הסרההסזועח6 אטע ג/ הסה הסזוטחה6 6הס!5%8700-3 סקוו חס 300 11165 56 60 6!ס הח ,ץ 0 חה06ח6ק6סחו פאזסעצ זט זססטקו 60 בוזא סח 8 חן 360655 זס/567 חח טסזחם 6|סבווהטב3 שץ[ו680 06 0|טסצו 8%ח+ הסטהחוסזחו .)ח6והחסזוצח6 | 0608096 60החהח 50 15 פטזוט פוחד .פטזוט ז0ס166חו-11!6 8 0 זחההוהּע ג פטזוט ה5108!1 6 6 0חו %0 306005 הוה זףסזק 5זווחה ח3 הסח . ה0606600 חס 06וח 0 65קותסהּ ה 68ו0חו הסטהוזס+חו 18156 הזטס6ז 0ב 6פסזק 6 660%ז6לחו 60 6165 פטזוש הם|5%68 0% 0065 6 סט 01 37685 6!קם! טר 65 וטו 60 8% 66ח3ז0!6ש 5וט18 זס וחזס] 561 6כוז+5 5 | 307055 5507806 0868 סחהסטס 0150 ,עו |ה6ופס| 06ז3! 6חס ססחו 50866 66ז1 5 |68ו5ץחכ סע 685%] 31 6165 56% 57126 3 ,2000 פאוססחו/צ ח1 .ץופטוססחפסוטוחו5 0% חס 37685 6חוס ור 60 ח68 5665 6כ5071 .65עוז0 |68ו5ץחכ 32 0ס% קט 56 ח68 סחבּ ||8הח5 660ההחחם ,(5651) %671866ח1 וח506ץ5 זססטקוחס6 ||החח5 35 ה506 ,65עו 01 65קעט .5 (ם1) 165ה66070|₪ 26/1606 06078060ה1 300 ,(501ם) 61806סח1 6סוע6ס ,וק ,06800 זסז 300806 70ה0ח53 ג (5001) 00806ח3! צזסטף ס6זטוסטזז5 .555 36 חח 08500856 |ההסהוסז פחוץזסטם סחבּ %ק-60 5 ,50660-ח9וח ג (5105) 665וצז56 0818 זו חווטו 60ת16ושפ .5 34 %0 קט 01 506605 06ו/סז 680 %8% 507/106 סו 60 60 ה66ש06 הס66ההסס |63ופס! ג (5/6) זוטסזוס [הטזזוע 0060ז5 6 60 06068660 876 65007665 >זסעז6] .>זסצסשח 6 367055 סזטוסז 5066186 8 565 6זה 656 .8060חוחו6+ 15 הס 66 הח 60 6+ |סחט 60חופלחוהוח 15 סזטסז 66 סחה שוטסזוס 6 |8טשזוצ 83/50 566. .6605 חהחסס +חוסכ | טהח-60-%הוסכ 35 האוסחא סוב חס ז66550סזק 80!6|והצה שב 565 03% הה5%6ץ5 ג (קו5) (חהו6655סזסו! טוח 16ז1 ווח ץ5 ח68 6605 חס 3סו|קקב3 0חה 08| הה6ז5ץ5 16 , ה6הסזמקה 5וח+ חסו .08515 66060ח-35 חב .זז 6ו0בו3/1 ||3 367055 ץ|הסעס 60לט01500 6 600 5666 ₪ הוחו 8 חס 65| 8% הס הסוח טור 60 01 הזס? ג פטסחסזה הצ 0 6665ס|0 חו הסח + ההפחה 0חה 0165 ]0 5קטסזם 878%6ק50 0+ 06/1665 סע חססצססם 5 6668 30 הס ה2וחסז ה6הץ5 06 הופ06 60 ₪560 876 5ז5600הה6 |8ו5260 .65חבזז 00 ,60 8 הו 666160 30 %ח56 6זה 66ום 6+ 2668056 .ץ||ה6ו0סחחסק שְס86זט66בּ % 50005 ה0ו155רח5ח8 ד .660 0% 6זה סוס 5600 0חה +1ל5 ,הסוה85?+ (260וחסזה6חץ5) 51/5000 8 15 1% .חס סח 3 הזו או8083 5%8115 חב חסופפווהפחהז 6חס 01 0ח6 סח ,065 זסזז6 ח3 +1 . הסו55ורה5חט פטסחסה6הץ35 ההר+ %ה610616 6זסרח חב , הסהסוססבּ 8 5 66 חן 56066 ה6600 60 חה ה06%6600 זסזוס 5טסחסזה6הץ5 6 5 חק 6 חב עְ8ַ0|סחהה66+ 502015068%60 6זסוח 0668056 ,זסעסשוסר . הסו55וה5ח8 זז 5 ה ץ35 ההח+ 6שו5חה6קא6 6זסוח 5 סו ,ץופטוסחסזה6הץ5 +ה5ח8 0+ 60זווף6ז . חסו55ווחפ5חהי 9 |6550008+סזק 2000 פשטססחו/ (חסו155רח5חה 08%8) אחו! 08%8 סחד (501.0) וסזזחס6 אחז 018 פטסחסזהסהץפ 8 15 6 501 .54 1895 סז פחווזס+חה0ס6 5אזסאסח חו 560 ץ|ססואו זפס וססס6סזוס 5 חסו הו זס)חו ה6וחעט חו 8%וס? 6+ 06065 8% חווט 5ה0ו68וחטור וח 60 6 .851551005 5טסחסזה6הץ5 0+ 65ו|סק3 5016 ,65ו|קוח! 6וחהח ו 5 .60וותפחהט 0 5פ וח 50706060 הו הסוהוזסזחו 265וחהה0זס 30 |ס6סססזכ 60סחה6ס-זוט 8 8150 15 .זז 68 8% שְש0!0הה66? 6טקס-זסטה ג (דםא50) אזסשזפא [1108ק0 פטסחסזהסהץ 5 חס 08560 5אזסש60] .0ח5660 זסק 08086 6חס הב 6זסו 8% 03%8 זווהפחפז 0 3 15 ד5005 .סססוע 30 ,0968 ,6סוסע פחהו6עוו06 01 6808006 6זה ץץסַסוסהח66 550080 558008705 6877105 סַחַחַהח6א= 6 עם 8660|טהזס1 +זסקפח3 וה6חקס זסז .1 זס1 (5058) חא זסעסח |6ע6!-חפוח /בססהקסזק-18% הג (5₪88) 66076 ח6זה אזסשז6א 5וח510צ5 0 506 .5/5%605 6ר הזחו 016 181-603 חב 18% זסז 70זה08ח550 |ססס6סזוס .סז . (60ד) קוחפז חצוס +0 605% |0%9 566 ס6ד (ק6ד) |0%060זק |סח60 חהסו5פוותפחגד 566 קסד . (ק67/1ד) |0%060זק 6%ח%67ח60|/1סססזק |סְטחס6 +זסקפחה ד 566 סן/6ד (1סם1) 61866סחו זסעו0 +זסספחה 566 ופד . (?6א660ד) אזסצ6 הסטהוז0?ח1 |68והח66 ד 167050 566. 86% תד 0 5106 6%ח%67ח1 6חס וחסז חו פס| ס+ 560 החהזפסז ה סחההוחסס 6הך +6ח!6ד + זקהחסזק חופס| 6ח% סל 567 6 95 חוזט הזה זז 30 0 חה ור 60 שחו ד 6חך .זסהזסחהּ ה .סש 566. 10/8016 ,660 חח 60 ,ה חסק וח 60 3 הפטסזח+ 806 ז500ח8 0818 06 01 6זט635וח ג זטסחטטסזחז |0%8 5/5005 6 +0 זסז68ו0ח ₪000 3 15 +טוקח סז ,חואזסצסה ה[ .5506 זס זל סל 00607 אזסצו 5 ה סקר 60 שחש |[סא אוסח 06065 ו 0668056 6ס6חהוזסזוסס 6חו ס!טסצו +טקחטסזח+ 6 ,6356 וח ח1 .זסחה+סח3 0ף זססטקו 60 6חס חס 03%8 .4 "6 06655זכ 60|0 אזסש סח 06 0360665 זס 65סץ שחפוח אוסה קוח 60 0% 0ח3 ,680165 ,פזססטוקוסס +0 %טסץ8! זס זה6וה6סחבּזזוהּ שח ד עְטָסוסססוּ 6 0165500815 אזסשז6ח 05% 8% סז 50300370 6 15 עסַסוסקסד .אזסצסח 8 חס .065 28516 5'אזסע6ח 06 60 8חו6?677ז הסחצו ץ0558! 80 0 6 30 ץ6חסוח +0 +הטסוחהב |ה0%+ 6חד (00 ד) קוהפזסח/שס 01 6051 [1018 0חה ,8 חוט ו הסס ,פַהוץסוק06 0חה ,50106 0ח3 6זה/ש0זהּח זס+טקה סש 8ַהופהח6זטק השועו 5016 30 6זהאו זה 6|0065ח1 16 .5010816 חב 6זהשוס הח 506 הוחהופזחוהוח 06 .+ סק 50 |68והחה666 הב , הס חח 30 30 66חההחהס6שחוהו ,6ַהוחופז) ,8%65סקט ,הז 6ז וזח ,סוס 50 60 06 6 סק 5%ס! 15 זס86+ זס(הוח זסח+ס .6078 30 ,8065זסקט 6ז50108 6 זס טס עס 5ששסח5 08% וט 6חו|- 6080 6ז00ז66הד ג +זססבּיז .06500800 ה 60 עְבּצו 65| חס 35565כ 26661 ק1/ק6 ד 3 הסוחצצ הפטסזתז 6 01 %ח6זח60 60866 6חך .חס הסקוח 60 286%6% 3 01 5660005 66זחז 66 01 6ה0) זסוובּז1 0א66ח6-זסז6 חה 065ט|6חו ץו|ה טפט זו זט ,|060סססזק 6חל חס 0חהו0ח0626 65חהע זס!והט . (66) 60666 6000086 |68ו6/61 זס ‏ %הסחסקוחסס 0 5 הס סח ד .סע 6ה 6 סש זסזטקר 60 8 6605חהח60 18% 06/1606 (/ זסעו506חבּ1 0חה 6661/65 08%חז 060166 8 15 ז6/ו506ח8 0 8 ,5טחז ;66010067 זס ורחב וחסזז 5 5 ו 00 06 חס 560 50768 0818 |3|!6זהכן 6+ 65ח6ושצ5 1% .5100815 5זווהפחה .5 60 6 ה 660 חח 600 680165 06 חן 560 5068 0813 [568 3 ססחו .08% 5600670660 זס1 |060ססזס ק1/ק6ך 6חדך (6ד) |סססזסזק [סזחס6 הסו55ווהפחבּוד (ק1/קד) |06060זק 6%ח67לח0060|/1ק |ס 60 + 0ס5חג ד 3/50 566 50 ץ סח חג (קו/ק6ד) |סססזסזק 61חזסוח!/!ס6סוסזק וסזזחס6 +וסקפחהבּזד הז .הס הסזוח6 6070066005 3 הו 5 הסוח טור סש 8חהוסוטסזק 606015סזק 01 5166 0 366655 30 |06060זכ פחואזסצ סח %6056ח6 6|סהסטסז 8 פססוטסזכ קז/ק0 ד ,הסטוטסבּ 0-5 ץ|36008 8% |06060זק זסץ3| + ס0ק5חה זט 8 15 16 .6507065 65ו חב ז6חזס+ח1 6 .86| ה0ו5655 6+ 3% 026865 8% 55866 3 חן 6060|5סזכן ז6חז0 |8ז6ש50 זס (0%000ז 8 85 ק1/קך +וסקק50 5אזסאססח וח5%6ש1!6-5 6+ 06066 5אזסצו זהח+ 1866וססחו חג (וד) 1866ו6זחו זסטוז 1זסקפחבּוז 0 1 ד סז ה6וזצ |ס6סססזכ חב פחוצוסו|ה ,060|5ססזס +וסקפח3 6 סחה זסעוזוט .5 6ל5ש1!6-5 6 השוע 168%6ח טר ו 60 % 6050765 16 .|006 61676006 0251 66 )0 זסץב| ה+זטסז סד זסַעג! +וסקפחפּזוּ .016805 זס 05565! זטסושושו 0ח8 ,5600666 ח! ,166 זסזז6 60ז6עו|06 6זה 6558065 6 6 .אזסצז6ח 6 זס/ס חהסו55וה5ח8ס %ה676106 זס] 6558065 608668065 זסץהו פוחד וס 6ח% 6855600!65 ,6558065 6ח+ 5א6%הקחנ זסץ3| +הסקפחה 6 ,60 8חועו606ז 55 ה006) 32/50 566. .666106 01 חר 3660 ח3 56005 300 ,6558065 ₪006 61676066 (0251)) ה0ו66 ה הס6ז%0חך ח66 06 56551005 חהסם68וחטרחרח 60 זס? ססוטסזק +08 0%060|5זק 5!סססוסזס 1וסספחבּוז 5 60 ה66ש06 ץ|סהו|6ז 6טסוח 60 3216 15 0818 08% 6זטפחס 0חה 5זססטוקו 60 0 פצוססחו/ 6זסוח זס 6חס 01 06665 ההוב |ה6וחה6זהזסוח )0 פהוסטסזוט ג 166 .6 605 3 76ה8ח5 8%ח+ 5חוהוחסב 1 |8ח655|0+סז 2000 פשססחו/ וז הזה סז 60/08%6! 8 06 60 5זהסקקב זה פטזוצ 01 26 ג פטזוץ 6פזסח הבּ[סוד 6 וח 1165 065070 68 פטזו/ 56זסת חה(סזד שד .רח6ל5ץ5 חב חס סהטס1 06 %חווח .5 0 030806 |68ו5ץחק סז ר-855כ 80!65ח6 8% 5חוהוחס0 חה66שספ >חו| ג קוהפחהסוז6!3ז זפטוז 68 6 ,00 6חס חז %ה600ה ז56 6חס ץ|חס 85 זס5ט 8 הסוחצו חו , הסח ה6חסו טב 0 ה חן 06060 5קטסז |הסוף 300 3660065 ז50 .אזסססח 6זו חס 6+ 866655 ח6 6 הוח 00 8החספט 8 חו 5הסו55וו סכ 6500766 0חה 05חוז הסצוף 06 חה6 הוהוחסבט 50 ג .03080856 5 חן סט שה ספ 6 ח! 615% + חסס %5חהטס6ס3 056ח+ הסח .ו 0 5060 3 01 הסו 68 ה6חשטה הספס! 6ח% 5זסחסת הוהוחסב (ד4₪)) ]6 5ח8ז ז6/ו606ז 5טסחסזה6חץ35 |הפזסעוחט 566 דחה (קכ) ו0%060זק חחִגַּזְחַבזהכ ז050 566 סמסט + 6%חז%6ח1 6+ חס 6500766 3 זס+ 3007655 הג (1ח) זסזסס.1 6500766 וחזסזוחט . (ש/ש/) סש/ש 106 הס 6 חס 65 006 חה66סס 5אחו| +אס-זסקץח 6+ פססוטסזוס 5 5 , |( זס ,106006 הס ה6ס| הצוס 65 ₪85 6%חז%6ח1 6 חס 6500766 עזסעם 6 ח68 ₪15( .ח06800! 6+ 300 6000 366655 606 35 ||6צ 85 800655 %0 זס/507 6 .דד חב ק ד פהוט|6חו 60|5סססזק 5טסזפצ זס סק 60 8 ה06066 66060חח60 06166 ג (5קט) עץוכקקט5 זסשסכ 6ופווקטזזסוהוחט |6!660168 ח8 85 506 ,50706 זסצוסכ 3 0ח3 +הסרקוטוס6 16ח6!6670 01 606וכ זסוססחהבּ סח סח 15 ]טלקו 60 6 0+ עס |6|6607168 06 8% 565ח6 5ק(! 6חך .%ססטס ץ|03 חה6לסק 5%ח3031 זסז טר 60 6+ 006665כ ,63565 05% חו ,0ח3 +טסא036 8 06 6680056 00615 25( %חה6ז6+וכ .5זטסהצוסזס 0חה 57065 זסאוסכ 85 ה506 0/5 הווחה 30 ש0367 3 הטוש 60קקוטס6 6זהּ אהחט 5קנ || . הסו66סזק 01 6|5ע6! 10760 5 ץ|6018%6רחחחו 16 ,זסאוסק 01 055! 8 0616665 501ח56 6ח+ +1 .-ז50ח56 זסאוסס-1ס-55ס! 6 08 5% 30 אזסצו זוז 58/6 0+ סח סטב 505 +8חז 50 עְזסהם 6+ סש זסטס ,הו זס וס 85 ח506 16800765 8/6 00615 0ח6-זסח0וח 105% .זססטוקוסס 5506 80 סקס חה 8% 50 +זסק |5678 3 30 ,הס66ססזק 506 5015068160 6 חשוצו אזסצו ח68 (2000 פצוססחו/ 385 ה506) 05( 3 הסוא ח ה6וחטווחסס +0 68080|6 . חש 00 טח5 5506 86 הוהססטטובּ 00%6ו!1861 ס+ 5קנ ץווהפ ,6|טססח ג (ד038) זסצוווה5חגזז ז6/ו600ז פטסחסזה0הץ395 |58זסטוחט 30 0חועו666 6 הז0 5חו%8חה60 8% 6160 8060 ס6סחו 6!פחו5 8 ]0 6020560 סד . חס הסוח טר 60 |5678 5טסחסזה6הץ35 זס+ 60160 6וט6זוס הלפהה 6זוצ 6!קוחו5 8 וטס 68%6וחטחוח60 חה6 , דחה 3 הזוצאו 60קקוטף6 6860 ,5זססטקו 60 תח 5 0% 376 )וח 8חו/ו606ז 30 8חו0ח56 6+ 01 הסחהזסקס 6חד . הסחס6סהחסס 300% חסחהווס+חו הוה%חה60 + ז/56ז1 הח50768 0868 66 50 ,519081 6!066 חסהוהס6 3 עץם 3 הססהוזסזחו פוח ד .600 חב חוף06 (5ס6ץם ץ||הטפ) הסחההזס)חו 01 666%5הכ הסחצו 6 חו וס 00ל5 0ח3 +1הל5 6 ץכ 60סוטסזק 15 6%א6הכ 3 01 חחהוסח6 0חה פַהוחחוססס שח זו 0ס6-|8ה50ז6ק ח! 560 6וטסזוס ]0 56 הסה הוסס 05% 66 15 ד ה .הה50763 03%8 .5 וח ץ0|058 | 82 5 12 01 806 35107 0868 3 הסוצו 5 |568 ג (058) פטס [50718 |58זסטוחט ח68 58 .זססטקו 0ס00-6וח 3 0ל 8|5זסחק סכ 8ח660ההסס6 זס? (1005) 0ה5660 זסס 56 8 חס טסזח+ הה6ל5ץ5 6 0ז 061665 |הזסחקוזסכן 127 60 קט 66%החסס 06 35 סק 6 הוחוהח6 0315 עס 60ח5ו|קר 3660 5 פוחד .+זסס 56סקזטס-|673ח סח 06 ח60 300 300 ץ||ה6חהההסזטב3ּ 60 שווופהּ 6+ +וסקקט5 סז 06510060 15 58 ה השס זטח5 0 פַחהועהח +טסח)וצו 061665 ה506 300 סל שווופה 6 0ח3 00/1065 . הח6ל5ץ5 6+ . (5ק) עץ|סק50 זסעשסס 6|פקטזזס6הוחט 566. סט .(₪1()) ז068%0 1 6500766 החזס)והנ 566. וט . (58) 05 ]56788 |58זסעוחט 566 58 זט 8 061065 8% הסח הו זסזחו 6+ ז0 ||3 01 51565ח60 8% זה 3660 חגא 0%ה30000 זספט 0 ₪567 6 זס+ 6160 6זסצו55הכן 30 סוחהח ז6פ 6חז 065ט|ס6חו פוחד .>זסצססח 8 חס 30 5ח0וז 6 30 ,קוח5ז ססר 85 %ה 36600 ספ 6 הסוחצט חן פקטסזף 6חש ,חס פסו .5 59 0ה|306655 300 הה5%6ץ5 66 8חופ זס1 85 זס5 6+ פחסו5פווחוסק זסז 510|6ה76500 ,ו6060סזק 1655ח6600הה0ס6 ג (קסט) וסססזסזק וחגּזנְגּוּבכ זספט . חסו155רה5ח78) 08%8 0ח00-60-6ח6 ,ח0ו519|!3ח1 0156055 60 הספזסק ח! זס 6חווחס 66% סחצו 5ז6פ ]0 5קטוסז6 פ5קטסז) זספט 0חה פַחוזהח5 01 56סכזטק 56 זס1 065ח6!|הח6 אזסצ סח טס חב , הסה 5והוחחסהּ .005 ]50 0ח8 0685 סחוקס|06/6 חן 06756א6 5'וסתזס ה686 חס פחהוששפז 8 ה זסס טוק 60 0ה01ח56 8 ח66צ000 5חהס66החסס |68ו0ס! 01 56765 ג זוטסזוס והטזזוצ 6 פזס טכ 60 20 667 806 15 הס 66 חח 60 שד .סוק 60 8חועו606ז הווח ה ה5ו!|65%90 8%+ 6065 הזכ הס ה6וחטרחר 60 חס 66זח3 חב הסטהוזוסזחו וסוס |הטסזו .הזה 30 5126 655806 הוהטחואהרח ₪ הוסטןסחו ,הס660הח0ס6 שר 600 שש1!0 ,665 60|/סחהא36 35 5067 66075רחה זה הס 63וחהטרחר 60 6ל8זסקזססחו 5 ץ!חס 0ח950!,ץזבזסקות6ז וסוס 06 63 שסחד .ןוז 6זטפח6 0ל |סשחס6 זסזוס סחבּ 6 8660 5675 6ח% 35 8ַחס! 85 35| ,%הסחה סק זס ,הס 58זס/חס6 06 35 פחסו חס | החהה6 הס שוטר וח 60 ץם ₪560 01565 870 5'זססטקו 60 8 01 6זסוח זס 6חס חס 50866 6חך עזסוח6וח |הטצזוצ 8 85 חאוסחא 15 01565 0זהח 66 חס 50806 פוחד .ג 6זסצו א ₪ 85 2000 פשססחו/צ % 5ח80סו|קקה 6זסוח חטז 60 3016 חחוסכ 15 ץזסרחסוח |הטסזוש זס +66 6חד .06 פַחופָפּס 6 חס (ץזסרחסר |63ו5ץח0) ₪1 6 לפטן פחופט עס 0!6ו55סכ 06 ס|טסצש הבח סח סחס 6 6 85 506 אזסצסח 6ו|פטכ 8 חס פזססטקוחסס ז0 566 ג (אק/) אזסעשוסח 6זהעטוזכ והטצזוצ 5 ח1 .ץ0|0הח66+ הסטק 66 8חו5 65ע!656ח) הסרה 6306וחהטר רת 60 3%ח+ 6%חזס%חך ץם 6155000 חנ 30 6660060חו פחו06 וחסז] 5866 6זה 6558065 זוסחל ,לפשו 6פזק ץכ 60066060 שזסאו 5זסזטקו 00 6ח זו 85 6זהזסק0 5ק/ .5675 260הסחסטהחט .פסחוז! 3 |08ח65500+סזק 2000 פטססחו/ 6 חס זס פוחהזףסזק זס טק 60 חו 065וח 08% ,6006 זס ,פַחהוהההההזססזק זס%טקוח0ס6 פטזוצ 6 ך .פסעוזס 015%-ץקקסו 0ח3 65עוז0 970-0156 85 506 0601065 5007806 01 ז566%0 0%סם ץ 5660 3 ;20551016 35 ה006 35 56/1 006סזק6ז 60 15 פטזוצ 3 +0 6פסכזטכ ץזהחוזס החהזטסזק 6 זס זס6טקוח 60 6 01 הססהזסקס 6 %קטז5ו0 סל 15 6פסקזגוס 6 8 85 0769%60 6זהּ 8%ח? פחסטולוהק 0-015%ז3ח 01 הס ל60|!66 ג/ 56% 6וחטוסצ 6וחט|ס/ .-7ז600! 6צחזס 6ופַחו5 8 חו 0|6ה!הצה 508066 015% 6 הַהו5ה6זסחו פטחש , הסססוהס 6 1606 80760 ז0+חט 01 37685 32 30 2 הססצס 6 הוחופח 60 ץ0 6768%60 376 5665 % ס6וחט|סע |68ופס! 86ז3! 6חס וחזס1 508665 7656 .65עוז0 |ה6ופץחק 6זסו זס 6חס חס .חסחו הק 0!6חו5 3 6א|| 68560 5 +התז (אק/) אזסשוססח 6זהטוזק |הטסזוצ 566 אס 0-6 565 הח אזסשססח זסזטקוח 60 ג (א2 /) אזסשזסה 63זבּ סו .5 8חס! 807055 5זסס טק 60 60א סח 66 הח60 60 5אחו! הסח הסוח טור 6660 חסטסת;| .98 0ח3 95 פטוססחו/ 16050 ס 5260186 0ח8 60 013800506 ג 610כוחושצ 5 חס 01 ו|ההסט6חט1 06 63065ו|קט0 (6001) וט 1806 וססחו זספט |ה6ותקהז פוחז ןו 8/50 566. .₪56 0 68561 %! 8665 01) 83 858 506 65007065 פַחוזהח5 זס? ססקטסזטס 5זסזטקוס6 01 הס660!|ס6 ג קטסואזסשצ 6. .שפח 6טףוחט 3 ץם 1060160 15 קטסזסאזסצו ה86ם .1/0 8 זסטס 5|הזסחקחסכ סחבּ .60% ז60-066-ז66ק ; חוהוחסס 83/50 + 5670166 6018וח ]טוח 6%חו%6ח1 שחחד (/// וס ,60/ 6ה:) 6/ 6סו/ סוזסצ 0 506 . || ד חן הסט/ 006665 %א6+וסקץח 01 5076-0056 85% 38 5חו%8ח60 ( | דר) 00806חה | קטאזב 6א6ל+וספערן . (08/) עץח4680-13 66ה6-0סהז/ 566. המח סצש ח63 08%8 ה6וחצו סז הט 60 86הז0ז5 01 6כ שח (הזה 0/) צְה₪680-13 66ה6-0זוז/ חה 15 5וח? ,ץ|וה6וקץ ד .65חחוז 01 זסטוטח עְח3 680ז 06 ח68 טפ 6סחס ץוחס ה6סטחצו 6ם 0 0 35| 8 0חו5 606060 ץ | חס ההו סק 15 51366 6פסחעע ₪156 |ה6סקס הסו ה חזסזחו 0 עפ 8 06ועסז 20065 .50866 6וחהח הוהוח0ס0 6+ 01 הסחטוסק 01507606 ₪ 6ח20 .565 0680|6 3 01567606 ס%ח! 508066 6חחהח הוהוח0ס0 6ח+ הסטווהס ץ0558 84 אסחז 9 ,5187 זב!|00)% 0 56 הסל6ט5חו (6זסח10) 0א0 0 560 חס6ט 50חו (|החזזסוז) 1א0 1 560 ה0ס60ט5ח1 (56/676) 2א0 0 56 ח0 060 50חו (|068וז6) 3א0 4 8 ,06/1605 (207) +זסק 7820165 660|078%60 6 ,פחסטקס 0ו|01ו866655 סק 5 ד 8/50 566. .5חסו55ווזסכ 866655 3 ,10!0075 508760 ז0ס1 7 ,00605 866655 5 ,560 הספזטו +סא06 1 660% 8 ,ץסו]0ק 00%א06 1 %חו660 5 ,56000 0!0ח65זח ד +טסא06 1 %חס66 7 ,560085 665ו!סק %ח6600 8 ,(%671806ח1 זס סק 3 חהס סוחס 660ח8ע0) 6 5 1766007 07ל66זוכ 606 5 ,0116000 5067/1606 ץזסל66זוס 5 ,6/|6/ס 0 ,0חה (₪15) 5067/1665 ה5%8|!300ח1 0%6ח6 1 ,ז6!|סז 60 א0155/זסתקב0בּ 6 ,חסוקס חהססהוזס?ח1 ז0ז03 6 ,ד 08% 6 ,חססקס 6קץ 08% 3 ,חסטסס זססחוזק א3- ₪ ₪00 טחוס 1 ,00[6005 60 6000%0675 9 ,60050659 60 חו-8ח5 ז6/ש16/ +חסעם 9 ,60750!65 60 5חו-87ח5 זו זססחוזק 00 9 ,שו6|/זס/ס 6 ,2870וא 6זהצזה3 00/4606 9 ,2870ו 85 זטסזק 6עסוח00/6 6 ,חח 60 ה1-כְהח5 6ע0סח00/6 8 ,אס 018!08 ח8-1ח5 6ח083|0ח5%8 ₪00 5 |6550008+סזק 2000 פטססחו/ 6 ,606 , הסה החסה 8/5005 566. .5-6 ,00|5+ 80 507וחווחוסבּ 0 ,07| 8/6 -50וחווחוסבּ 7 ,005 80/6 50וחווח 0 קטסז 8015 150חורח 0 7 ,7605 355100 חסו55!וחוסק 5 ,30 ח5%8|!300חו %6סוחסז 8 ,10065 פַחוזח5 זס1 %5ח6ח6זו6ז 9 ,]0!00+ 09508760 8 ,(601) 100671866 זסאוסק 300 הסה טסו הס 660חההע 5 , חסק0 0/8660 4 ,ח50766 ח6 5חה0סק 0 660חה0/8 9 ,80 026765 20/80660 זס 08660 0 , ;יק ) 1%ה6ה306ח13] זס/שסק 660ח8ע0 4 ,20 018100 00670165" 080660 4 , ;סקס 65ז6ק0זק 0/0660 2 ,2859 (06) פה וקו 60 4156 660הה8ע0 8 ,06/1005 (+ז0ק 165ח80ז0) 666!078%60) קסא 0 ,567/06 06| 1, ,אסכ א6066% ז0!06- 58760 פוחד ח1 65!ו= +0 8חות636 צוסו|ה 3 ,86ה0 125675 0סאוסו| 7 ,500% 106ש06 +טסחו 6עסהחזסזהּ 2 ,5ח80סו!קקה פטזוטסחהּ 0 ,8066 ח13] זסאוסק 660הה8ע0ג) קה 1 ,0 שקה 5 ,0!0075+ הססהסו|קסבּ 3 ,חססקס הססחסו|ססה 1 ,6500056ז הסספסו|ססבּ 2 ,8059 (8חוס קרס ₪156 660ה8ע20) 6 2 , (0חו6655סק | טוח 6ו60ר רה ץ35) קוז5 85508 3 ,95ה55/(0!ז6כן 101067 508760 2 , (517) 0חו6655סזכן !טרח 6וסס והץ5הּ 7 ,060166 חה0ו68וח טרח וח 60 6ע80זחסוחסטבּ הווחה 8 ,06655ז 0 ,06000159ז 9 ,16 66.28%א%06/ 0 ,אסכ א66%ח6 ₪6000% ץו|68ה וחססטוה 7 ,56000 06665 זס= 8ה[ח686 6חה חססטה 7 ,560 פוה זסזק זס-] 0ה[ח6086 6חהחססטה 7 ,656 86 סז 2 "150 2706!65 6ז8א3870 6|סבווהצה אמח 86 17 ו8ח0ו0+655זקש 2000 פאוססחו/\ 8 8 כ 8חו866ם 6 ,0!060759+ 08%8 2 ,וסט 36600 0 ,(!06060זק |סחס הסח הססו| הז0ואו0ח3ם) ק6הם 0 ,(8467) |ס6060סזק |סחס6 חס 63ס!|ה חזסואוסחהם 0, ,(57) |0%060זק חס 63ס!| הזסואוסחהם 0 ,(060601זק הס ה6ס0!| הז0וצח03) קהם 2, ,5/6 0856/1060/ 5 ,56008 ₪8!06% 8 ,677075 ה56706 סוס 2 ,ץ06!3 00% 2 ,06/1665 00% 65 00% 7 , ,ח5%8|!300חו %6סוח6ז 0 ,56 חס ל5076חו וח6ז! 08%8 660%6א00%5 6 וחו.00% 38/50 566. .פַחטססם 9 ,0001005 200% 80/870660 9 ,56006706 000% 5 ,80 56065 |%70ח60 5 ,חו! 0560 65| 0 , ,ח0וה2ו] וח סחה 03| |6חז6> 1 ,6655סזכ חספסן 6 ,56006066 6000%זס 6 וחו.00ם 2 ,0 08005 86 1 ,06 605 סק 60 5 00 08 630ס0! 3 ,8חוץו סח 7 ,0חה ה0ו56!660 הה5%6ץ5 פחסהזסקס 2 ,65ח5/166 8 ,הסוח ז306ס! +ססם 0 ,חס 00% 9 ,חסססס ץ!|החהזזסא 800% 7 ,116 ₪00%566%.005 6 8 ,חפ טסזח+ 6605 ה 60 זסז קוח 60 017666 ,680165 1, ,(ז6עס1!] 1165 6ח211)) 6! 6א6. 686060 686706 00160 9 6 ,60 הכ א= 686065126/ 686 7 ,56000 65ח6ה 06 זס-] הוח686 86 וחססטה 7 ,56000 5חהזסזק זס=] 0חהוח086 86 וחססט 2 ,אסכ 018100 5600805 0חוח686 2 ,אס 68!!0866, 3 5 ,6806785 חסטקס |66ח68 0 ,אס 018!08 5661 5אוססחו/ חז 6 ,86 הק [06ח68/ 6 ,ץ6א 106% 6805 7 ,החה 60 (7ו0ת6) 60 0 ,חסטקס 0זסצ855ק 68086 (חסו55!ו 26 306655 |506618) חסו55ווחז6ק 86ַחה6 6 ,0חה 1010675 08%8 6ווסטק 4 ,101005 חס ו68ו!קק3 60ַ6זב8ח5 זסז 0 ,10!0075 508760 הזו 5 ,0ח3 פקטסזף 08%8 חואזסשש 7 ,600 (60) זו0ח6 1 ,56 ץ| 6666860 7 ,60 605% 1 ,וט 6א0.6זסקטאת6 6 ,2806 26106 30/86 ה 60056 חששוסכ 505 57506 השח/ 6ו6פָבק זסוח6וא |הנסזו/ זבס|6 1 ,חסטקס 0 ,03005 806ז0ק %+חסו|6 24 ,506 !60070 6חס|6 7 ,חחח 60 65 6 ,5601059 זס!60 5 , חסססס פזסוס60 8 ,95ח5510ו6 5 ד הטוע ז10|06 58760 פהוחוטוחס60 3 ,5ז06 חח חו ,חר 60 0 ,חסטקס %ח6 הר 60 5 ,קטסזט הסטקס עטוווט קוח 60 5 ,00 !וטו 60 0 ,קוחטכ ץזסוח6!] 6%6|מוחס6 1 ,006 ה חקו 60 9 366% ההז 60 608 3 ,10106075 508760 %0 6 ,טחסוח 605016 0-5 9 ,0 95ח80-1ח5 0ח8001 9 ,615%0012600 6 ,הוחו 30 0%6וח6ז זסז 5חסוקס הסה זט ח0ס6 06ח8 ה זס1סכ ; הס 508|!3חו ,6זהשסיוהח 8/50 566. .|סחבק |סישחס6 6 ,פחססקס /0ו|ו0ו866655 3 ,הסרה חסזועח6 0656600 9 ,01503 8 ,81180!65/ |%8ח6רה הסהועחס 3 ,5601805 876/ו0 8 1 ,56010059 660/67 300 5%97000 2 ,86/5 א%70156%00ח60 אסחז 88 5, ,56559 !60070 7 ,סח החוחסס שְ605 8 וץס6 4 ,(6א50760.6ש5) |סס% הסוסהזהק6זק וח5/5%6 0 ,ו העש0ח60 1 ,60000675 2 ,חססהחום 60 ץ6א 26|6%6 +6|ה +61 3 ,107 ץ0150!3 0חו5600 ,ץ6ח6זחטס 4 ,זט 60 %חה6ז) 3 ,| 00070!56לחה6ז 6 3 ,ץח60 %ח6זזו6 פ 6 ,(ז6+ז6עחס60 חָסוַהַח60-3-|הסופו0) 6מס 08%8 100675, 6 ץז 660 08%8 0 ,6070506 /660/67] 08%8 265, 4 3 ,560105 שוחו 0חה 03%6 9 ,חסססס 1006 פַחופסטטסס 3 ,|ססחץ5 |8חו066 2 ,ץ06]2 200% 066768510 4 ,חססה טח חסס 30|6ו6ס 2 ,ץח 60816 06167760 0660076 68||5 )005(, 1 65 וח 2 ,שו זס%ה6 סכ >5וס 7 ,ח וח 60 (|06) 6|6%6כ 4 ,615060 השוא חוכ 0680 ץח 0 ,5ח55!0וחז6כן ז0!00+ 58760 1 ,ץח קזח 00 ה6קסס 1 ,שח 005166 ה6קסס 8 ,06 680. ץס|קטכ 8 ,0015 %ח6וחץ060!0 8 ,חסוהחהסזועח6 %072א065 0064166 071/6075*/" 2 5 ,6 (5ץ5.*) 5ז6עוזס 6סוצ6 חו-5080 זִסְהַהּח3ּ1!] 6סוצסס 1 ,001600 60 605 800108 8 ,508]!30ח! 6זה הח 8 הוותזו חסס 0 ,65007665 6 הח ה חהוחוות 06 0 ,6500 טס 30 הסה זט חה0ס6 006/106 1 ,360 57506 (ק511) 0חו6655סזק | טוח 6וס6ר רה ץ5 פחהוזססוחסוח 7 ,וס 9 ,7165 הַחהסהסקט 0 ,אוס0חוצו זסַסְהח13!] 6סוצס 9 |8ח65500+סזק 2000 פטססחו/ 9 ,90 65!+ז6קסזק 66ו/6 חו-80ח5 1308001 06/166 83/50 566. .06/1065 0, ,חס 1 0 8חוסקה/ו5-0% 8 ,פחו!!5%8ח1 0 ,08 00ח65!ס טסט 6 ,1"6!]655/ 2 ,2806 60066075 8חוה60ח1 זס= 665וצ6 2 ,וח סז 665וע6 6 (!0%060זק הסה טסו חס 105% 6והוההץס) ק6חס 0 ,חס6ח] 5677/1665 חסוה||5%8ח1 0%6וח6 חהסו הזוח 60 66005 החס60 קט-|018 5 ,סחטספחו 9 ,)חטסטסטס 8 ,חססקס אזסצ6 6זהעוזק סד סט-ופוס 59 ,החסססס 6%חז%6ח1 סחד סד קט-והוס 3 ,|ססחחץ5 סהוקטסזם |0ו0 7 ,5100800105 !10108 6 ,(26) זפ+זסעחסס חַסוהח0-3ס-|1010 7 ,0חההחוחס6 זום 0 ,(11כ) 366655 /וסוחסוח 017666 5 ,0/1606 567/106 /66007זוס 4 ,567/1065 01766007 9 ,חססקס 1006 655076 5671665 ץזס66זוס 1 ,66זוסם 7 ,0חההח 60 580!6וכ ח00] זס- %+ה6וח6זוטס₪6 וםשכ+ ד 1+ | ד0 53|6וס 2 ,חססקס 0588 2 ,(ץ]!%3ח866106) 0601665 00% 2 ,60166 הסטס! 6|606 +)|ה + 2 ,וו סח סכ >5וס 9 ,פחחהסו!קו0 0156 9 ,1308 0156 9 ,פחוזסזזורח 0156 5 015% 2 10 5010/86 01 ו|וטו8קו 60 806זפקט 1 ,חסטחסעחסס 8הוחחהח השק מה (ץ)אפוס 6 ,פחסוק0 308567 015018 5 ,קטסזם חסטקס עְב!ספוס 9 ,ףפחססקס 015013 6 ,חחט חסס ,פהסטקס 01501 4 ,א00 018|00 65ולזסקסזק ץהוספוס 6 ,0ם5 עְב!ספוס 8 ,8חוא סע 6ח קט-0181 01500060 1 ,5 סז ה66ש06 65007665 הס טט 150 3 ,065 חססטסו01507 אסחז 90 0 ,(366655 /זסוחסוח 66%ז01) הוזס 6 5וזס 0 ,0חה (₪15) 56771665 ה5%8|!300ח1 6066 1 ,פחססקס 8חו066 סח טחוזס 83/50 566. .%5ח6 06 6808, 1 4 ,0חא18 9 ,() חפו5 זה!|ס סח 60 הוהוחס 5 ,5וח6!ס סז הספסו (2000 5שוס0חו1/) פחוהוחס 8 ,0 חס פַחופטסו 8 ,100675 פַח1ז8ח5 זס1 %5ח6 זוז 0 56 חה600 50ח! ץ6א 65סוש6 05 1 ,(68|!5 076ו0660ז2 06167760) 5קס 5 9 ,קט 7 ,5/0108 ]71/6 0 ,80 זסעוזם 1 ,06 קוחטם 9 ,0156 , חסםה6ו1ק00 1 ,687105 26 01 סז ח 60 6והתהחץ 5 8 ,060601 680 ה6חסה 6|סופח66אם) קהם 8 ,חסטקס 109018 00%ם 6וסבּח= 7 ,חח 60 6!כְהח= 6 ,60 הזכ 80!6ח6/ 8 ,תססקס 8006 הס/ 6וטהּח= (5ם) וה6ל5ץ5 6!ו= פהטקץזסה= 13 ,וס 2 ,56008 115607 0זסא855ק 66זסזחם 4 ח6 סק 60 %165ח6 3 ,81801659 / %ח6רח הסוח 9 ,8!|065ץ |70שח0ס6זסזז= 5 8 ,ח56766 6ש!ם 8 ,וח5/5%6 |18%8 חו-ק8ח5 זסשוסו/ זחסע= 9 ,60750165 60 0ח8001 4 ,קטסט 6חסעזפעם 7 ,חההחוחס6 )וא 9 ,,66600%ח60 זססוהס] פוחד ססחכ) 656600 פשססחו/צ עו סחסזאם 9 ,(ם) |06060זק 6800 ח6 סט 0!6ו5ח%6א= 1 ,5080-1095 חהסו5ח%6א6 1 |8ח655|0+סזק 2000 פשססחו/ ב 2 ,ץח6 8160 2 ,ח66/ש2.[5,ץ, ארח 60| או 60 ] =185%06%06/ רח506ץ5 ₪6 32 דה 2 ,וס 8 ,677075 וח5/5%6 |18%3 !סע ד= 1 ,0 5ח0ו155וחזסכן ז0!00+ 5860 4 ,5ח6 006 חַחואה1 4 ,אסס 01808 זס%וחסו] אהת 6 , חצ 13066 06ו/507 אהת 7 ,5617/0658 אב 6 סכ 50 אה1 7 ,600 015% 4 ,06655ז 0חוח16%6 2 ,3066 חח 6ו (5ם) הה6ל5ץ5 6 חַהסקץז6חם ;0858 קט ַחו036% 3/50 566 .פסו₪ 9 ,סחוו0 5 ,8חטססס חו 560 6 ,וט ה66800/ 6 518 6!ו= 6 ,6/5 א6ם!ן= 2 ,חח 60 86 הו 7 ,חחח 60 +סססאו- 7 ,חר 60 זטוחאו- 1 ,אסכ 018|08 5ח0ק0 זססוס= 5 דא ;(5-ם) 5506 16 פהסקץז6חם ;08%8 קט פַחואסה0 8/50 566. .5זס0|ס1 5 ,הססהסו!מכסהּ 6 06 כ 8חו866 6 ,08% 9 ,סחוו0 7 ,560105 5126 100% 7 ,600 זהוחוס= 3 , חסטסס ש6ח6שףסי= חסו55!וווסכ |סיטהס6 ווט= 4 ,0!0075+ הס8סו|קקה זסז 10!0075, 0‏ 508760 הזו 7 ,0חה 0!0675+ 0868 חחואזסשו 9 ,חסוסקס 8660 ססוג עץווט 6 80 |2606178) 7 ,וחהזפסזק 5הסטס0 שוווסו66655 9 ,165ו6ק0זכ 060106 7 ,68705 חה6א0 676ח06 חו-קְהח5 ע6ו!סק קטסז 1 ,061!6כ /וסוחשרח |הגסזוע סַחוזהס|6 8 ,ץוק 106600% 060% הט חסס אסחז 92 5 ,ץק 6 0עש355ק ח הט חהסס 3 ,פח00קס 56600 פחוטף חסס 2 ,666 הסטס] 6606 +%| +61 8ַחוו01580 2 ,ח80ס! הסכט שחחפח זספ פטסועסזק פחוסוח 9 ,חססקס 060ח66 ₪01 ח 8 16 (67ץ3! ה8600 3050 6זבּצו0ז8ח) |ו0.ו3 5 ,(67ש3! ח30508600 6זהשוסזבּח) !מז 4, ,סע 06166 זס||סזטה0ס6 0156 סופת א- הק ;0585 015% ;01565 01 ה 0736 8/50 566. .01565 סופת 6 ,6!ק₪!טוח זס) 6!ח פַחופָ3ּס 6זהשוס הת 1 ,וטו הקוח סס 7 ,060660 9 ,65071665 060106 89 , !]1508 6 ,ץק 6חה פטוק 3 /01!055ז] 2 ,56001805 7 ,5085 2 , 6ססקן5 0 ,5ח6 606 06הזפקט 2000 פשססחו\ 5 , (41ה) זס6ץ8! הח8600 3050 6זהשוסזהּת 8 66 (481.0|1) זסץ3| ה3050786000 6זבאוזהת 7 ,חססקס ה666|67800/ 6 בוטב 8 ,ע66א 6זְהאו0זב1] 8 ,5676600 טח16!] 660/67 הססהזט סו ה0ס6/0!סזק 6זהּצוסזובר 2 150 011!65ז2 6זהעו0זבּר] 1 ,06סח 650017665 6זהעוסזוברן 7 ,ץ6א500 אה וכ חהה 7 ,600 כו6רן 0 ,006 467866 9 ,חססקס 3065ק 106 4 ,165 5 ,5000766 ₪007 615555 צשאה 5 ,5007606 00-16 דאםאהע6 צספאה 5 ,500076060 558 דאםאהע6 צפאה 8 ,66 60150 הכ הההםצזה גו 0681 צשאה 5 ,5000606 ₪א1ה₪ |ה06] צשאה 8 ,66 60150 אם ד5צ5שצזו | 10681 צשאה 3 ,,/66א502 760150 656!66%זם ד5צ5ם זגו 0681 צשאה 5 ,50007660 5585 צשאה 9 ,1010075 6החסת 1 ,8חא006חש/8חוא006 וח זבצו חב %סח 1 ,06/6005 שמקסו חב 105 +0 פהוקסבּצו5 +סח 3 |ַח65500+סזק 2000 פטססחו/ 1 8 ,(567/1665 ה0 680 חה6ח6ה 6%חזוס%ח1) ₪5 8 ,(567/1665 הסו680ו%ח16 6%חז56ח1 2000 פאוססחוצ) 15 9 ,(ה6 13306 זס|ס6 86ַ173) 16% 1 0 8ַחומס8/ו5-%סח ,061065 שפ1 7 ,80 10|6 5 ,56000 6זסח10 9 ,(168) זחסְה6ְהַהח13! זסוס6 806חז 9 ,0156 , 8חו0הוחו 5 ,60800 66005 הח60 ההטסטחו 6, ,56חכ ז0806! %סספ |השוחו 7 ,)וססק50 06166 זטסחו 9 ,פזסק (1/0) +טמזטס/זטסחו הסוז8|!3ז5חו 606 ;חס ו5%8|!3ח1 ,6זה 0 הח 8/50 566. . הסוסה||5%63חו 7 ,סטב 5 ,6807859 8 ,50059 %ח6וחץס!06 8 ,06/1665 5 ,60| 567/166 ץ07ל66זוס 8 ,הסספסו!קוס 0156 הטוע 8 ,0015 %ח6ח ץס!ק06 ח00ב!|5%8ח1 6 ,06/160605 סז 5 ,65 סרח 5 ,06/1665 0156 9 ,000506 /₪660/67 0 ,ףחו 6 5 ,5680059 6 ,8665 567/106 9 ,8 00ח65!ס טסט 6 ,06/1065 (2₪5 |5678 |58זסעוח) 58 0 ,פסחו! (א150) אזסצ6א |8סו0וכ 5067/1065 %6078%60חך 9 ,36600055 6%ח%67ח1 8 ,(115) 5067/1665 680 ח6חסוה ז6חוס%חך 3 ,4.01 זסזס|קאם 6%חז%6ח1 2 ,סח 5 זסזס!קאם 6%חז%6ח1 5 ,ה0ו06080ח! 6%ח'ו%6ח1 7 ,5ח00ק0 6%חז%6ח1 9 (קק1) |ס6סססזק פהטחוזק ז6חזס%חך 8 ,60/07865ח (1) |6060סזק 6%חז%6ח1 9 ,חו-80ח5 %ח6רח306ח13! עסו|סק 566 (ק1) |ס6סססזק 6%חזס%חך 9 , (0566ק1) 566071 |6060סזק 6%חזס%חך 9 ,(1505) 6006565 %קטזוס%חו 3 ,08065 0ו|העחו 8 ,65ז0סע60ח ק1 9 ,(!0%060זק 6 השחחחק 6%חז6שח1) קקן 9 ,,(56607 !2705060 6%ח%67ח1) 566ק1 9 ,חו-80ח5 %חה6 13306 עסו|סק 5600 קך אסחז 94 6 ,06/1665 מז 9 ,(606515 %קטוס%חו) 1505 0 ,פסחו! (%זסט6 |8סו0ו 065ו/567 %078%60ח1) 150% 4 חפ טסזח ד 66%חהח60 סך 6ההש 1 וס ,ץוו 13 1660 6%חזססח1 עו כ 56% סד +ח/צ [ 7 ,חסטסס (א/)]) אזסטח6א 68זה |1068 7 ,חסוקס %ה46600 6%ח667ח1 צוסא] ה זס קט חפופ5 סד זחבּצ ך 7 ,חסוקס זסס קר 60 5וח ד סד 660% ז6חז00ח1 חח פואם ץע זסזפחהזדד סד +חה/צ [ 4 3 ,5 46706705 0 ,קוחטוכ ץזסוח16א |6חז6א 0, ,(6א1.6חזא4605) 2000 פאוססחו/ , וסחז6> 0 6 ,ח חס 0005, 6 ]60068% "8%6, 6 6/0080 0, 6 5 4 , חסחוחו 06 1 8 ,(05060ז2 חַחו|סהחטדך סצוך זפץ|) קד2 | 3 ,הטסו ח 600 ,560005 00806ח3! 7 ,,(6ז0א6ח 3768 |68ס!) אא/| 8 ,סקס הסט 60 000 האוסחא 85% 1 5,, ,)506 !600070 6000ה/00ח3506 1 8 ,( 27 ]) |06060זק חַחו|סהחטד סצוך זסץם | 6 , חסטקס 0065 ||ג 115% 7 ,( 1) אזסעצז6ח ה6זבּ |63ס! 1 ,(6א5855.6 ]) שווסחסטה 56601 |1068 7 ,08180856 56601 |68ס! אס 013!00 0חו56 ץסשווסק 566010 |1068 0 ,חסססס ח0 108 סד חוטבה +טסתםו/ האוסכ זטח5 86 סד 5506 צוסו|ה זסז 4 ,ץסו!0 06 0זסצ355ק וטואב זסז 5 ,5601005 ח0ס63ס! 0 , חסטקס זסס סח 60 106% 5 סו 8 ,)0 008סח 0 ,וח5%6ץ5 0 פשוססחו/ סל חס פַחופטסו 8 ,06655ז ח0 1680 חה6סטב 7 ,ססר 60 סש ץ||68ס! 0 ,חסטקס 0% 108 7 ,60 חסףס 1 8 ,80 00080 90/1 1 7 ,אסס 018!08 1655806 חספס 1 1 ,006655 חספס! 5 |08ח65500+סזק 2000 פטססחו/ 2 ,0ח560766 חסףס! 7 ,אס 018108 5אוססחו/ ס% חס 109 6 ,אס 60666 ה6600חח60 קט-|8וכ 8חו5 חס 1098 1 ,(הסחזטה 56610 |1068) 6א5855.6 | 7 ,560 0665 זס= 88ח1ה686 |הטחהּון 7 ,0חהר וח 60 כבו! 6 ,(188) 66070 000% ז85%6וח 2 ,56080 06 0זסצו855ק וחטוחואהון 6 , חסטקס 526 /7ז46015 וחטוחואהּון 2 ,ח166א5 ק : החהסוחאהח/ 6 ,(66070ז 000% ז85%6וח) הפו 7 ,680 6 (866 13050 86ח8|!6ח6 5 210656 655806) קהה5-6סוו 7 ,0חה הח וחס6 (זו160) סח 3 ,|סטוץ5 60%ח6856ח ץ זר סרח 1 ,00 חס 1 ,!68ו5ץחק 1 ,6507/60 3 ,]ו 0 ,6 קחחם. ץזסוח16 0 560 הסל56חו 66 %חה3066 חב ץזסוחסוו 1 ,806 סחוסקהו-ץ רסוח 9 00160 ץזסוח6ו] 7 ,680 ח6 רה (7 5-60 ) 6א8 13050 06ח8!!6ח6 5 1465% ₪₪655806 6 ,5זסץ071 רח575%6 6!וחורח 3 ,56000 06 0זסשצ2855 וחטההוחזו] 7, ,5600 0ח6 1 סזסשצ2855 החטההוחזו] 7, ,280וא כ56-וחו] 7 ,0חהה 60 (0ח) זוסאו בוקרח סש 6ווטסוח 1 ,2011165 80/86 9 ,0חה 5ש015013 6!קט!טוח 9 ,0|0075+ 800 65| 6חון0% 3 ,סו הס6 הסטסקס זסשוסס 7-9 ,זס? +זסקכו5 2000 פצוססחו/\ 5 5 ,;פחו!!503ח1 30 פחוזטף חסס ץז סרח 3 ,06 וחו.00%ם 3 ,60157 4 ,5ח55!0וז6כן 0!061+ 5860 4 ,0!0075+ 508760 3 ,זס? /015013 0חו5600 ,ץס6חסוח א6סחז 96 4חוזס+והסרח 5 ,8חח5/9 ]71/6 4 ,65א18 1 ,06 10וסכ וח5%6ץ5 6 , חסטקס 56005 זסטוחסו 6 ,בד זסאחסוו 6 ,חסססס 6קץד זסטוחסו 7 ,סחה הח וח0ס6 6זסוו 5 0056 5 ,;פחו!|503ח1 30 פחוזטףו חסס 6 ,פחסקס 6 ,80 110656 0 ,065ו!680301 אחוזוטוטוח 9 ,0150185 6!קט!טווח 3 ,סק 50 0030066ח3! 6!קטוטוח 5 ,5000 68!6ס! 6!קטוטוח 1 ,זו 60 זססטוק וח 60 ז6550ססזכ 6וקטוטוח 0חו6655סזקט!טוח 2 , (517) 0חו6655סכ !טרח 666 וחץ5ה 1 ,;(ק51) 8הו6655סזקו|טוח 616 ווח ץ5 1 ,חס חהסטחסס 8ַהוחחהּח ההק ₪6 ה(א)ו505| (א)סוטו 3 , חססקס 0זסשש855ק 300 סוחבּו] 2 ,1507 ,65החהח 6 ,05ק 46%] 5 ,2860וץ ה0 66 ה ח60 ק-|8ו 0ח3 אזסצססו 005 א סח 4 ,05| חהסחעו 6500756 זסזטקוחסס 5 ,סחטספחו 9 ,)חטסטסטס 0 הס 66 החה0ס= אזסעססו 8 ,680!6 חפ סז 5ה0 660 ה ח60 זסלטקו 60 017666 7 ,60660005 קט-|018 ההטסססטס 8 ,סוס 8 ,380 660005 ח600 אזסאססח 6סהעוזכ [הטסזוצ 5 ,2870וע סטוזכ אזסססא 5 ,5067/1665 ה0ו68וחטר וה 60 0ח3 פחואזסעססח 3 ,ה ח סק 60 פחואזסעססח 6 ,חח רח60 צוסא] 2, ,5/6 %סספוופסח/ 6 ,5/6 ה051006ח/ 7 ,168076 הסח ה6וסא 5, ,6 6000%00.5/5] 8 ,(6! 0ס!) 0 פסססח 7 ,6 וח60.ש4%06%66] 7 |ַח65500+סזק 2000 פשטססחו/ 5 וטק 5 ד ; (5ם) הה6ל5ץ5 6!ו= פהטקץזסח= 8/50 566 . (5- דא) ות6ל5ץ5 6 דצ 1 ,אס 5ושורוסק 5- דא 8 ,2615500959 10|067 8760ח5 השועו פַהוחוטוחסס 1 ,5ח155)0ז6כ 508760 055 6 ,65000 65 015% 8/50 566. .5סוחט!סע 5 דא 8 ,חס 100675 508760 89, ,6 זסחא 0,, , ;66 2000 פ5צוס0חו/) ₪16 6א6.|חזאפססו 2 ,(|6חו6א ד פאוססחו/צ) וחזא5ססצ 3 ,0 68780066קק3 8חוזטחח60 ,5זססוהטח 6 ,ץ6א 106% החטאז 0 05 1 ,0 %675ח60 0חו300 1, ,(6א6.ש6000ח6086) זסטס!! 65| 6חו07 4 ,00 1!65- 0071106 9 ,165 0ח3 1010615 6ח1ן0% 1 ,ץזסוח6וח 0זהססחס 6 ,6080 ה6ק0 3 ,הסוס 050!6ה0 %ה3066ח13] 06ו/567 אהת הסקס 3 ,חסססס כ|6 %ה66 13030 5067/1065 אהת הסקס 6 ,חסאטס פחססקס 6 ,חח 60 פהססק0 9 ,60660005 ההטסססטס 1 ,אס 666% 16 ה5ואם שח ס6סואהסעס קּ 4 ,]18 06 3 ,06!605ק 4 ,16 5ש060!6.5בק 5ל-51,53 ,חַחופָפּס 5 פחוחָהק 2 )00 5126 6 ,30 66665 66חה וסוס 5/5060 1 ,10 %5ח6וח6זוט60ז הסוזהוזס+ח1 פהופפטססכ סז 8 ,?זח6 66אס6סטה6פזבּק 1 ,חס ח6טחסס שחהוחחהח (ב3)חסטסזבּק % ,פחסססזהק 1 10 5 חח 06680 4 ,ץסו!0 0ז0צ855ק ו 0 8/50 566. .05זסש55בק 0 ,הו חה8ת6 8 ,10 6!65ו!0כן חח 60 7 ,01 0%0ח6] אסחז 98 7 ,2000 פאוססחו/ סל חס פַחופפסו 2 00 8חו|5%68 חס ה6עסזוק 1 ,0 חה0ס8זטסו 60 6והההחץ0 ,68705 6ק 7 ,061065 (600066%ז%6ח1 +ח6 הסקר 60 |הזסחקהזסק) [6ק 5חסוקס הסה זטחוח60 66חה וסוס 1 ,6500056 הסספסוו|קסבּ 6 ,60866 הוח הח לל-51,53 , חַחוףס 6 ,5126 601507 3 ,8007655 |608ז1/ 2 ,66 הח /וסוחסוח |הטסזוע 1 ,007506 66חה והזס+זזסק 0 ,אס 018|08 5ח070 66חהוחזסזזסק 7 ,06/1665 (61ק) %67600060%ח1 %ח6חסק 60 |הזסהכוזסק 1 ,חסוקס 5חסו55!וח'וסק 7 ,5ח16)] 260!|ה8ח50זסק 7 ,5ח0ק0) 1006 0חג שחהסחק 0 001600 5168|015%ץחק 4 ,ץ+זסוחסוח |68ו5ץחק 8חוהחהּו 0 %,10!0075 518760 1 ,חס 537% סד הה5%6ץ5 ה 8ז6ק00) 6ח ד ז56|66 6856וק (קחק) עְב!ק סחה סטוק 5 ,0666600 060166 8 , ח508!!300חו 6זה/ט0זהח 1 ,66605חה 6 2000 פצוססחו/ 6 ,ח6שו/צ5 קחס/ 8 (,;(ק דקק) |0%060זק פהו|סהחט ד %חוסס-0+-%חוסק וס 9 ,(1/0) זטסטס/+טסחז 0 ,0 56001005 +זסק 6 ,65חו טס (65% 56/1 חס-זסאוסק) ד05ק 2 ,5010/8760 %ה6 6 0החהוח זס/שסס 6 ,פסחו טס (0051ק) 565% ]|56 חס-זס/שוסס 3 ,ףפחסוכס זס/שסק קטסזט 5615( זסצוסק 8 ,100675 פַח811ח5 ז0ס1 %5ח6 זוז 8 ,2060601 פַחו|סהחט ד +הוסק-0+-6חוסק) קדקק 6 ,56006766 6000%זוק טחוסחוזס 0 ,סק 50 |8ח0ו01655זק 2000 פצוססחו/\ 9 ,10007 8508760זחוזוק 0 00160 665507סזק 5חזסוס 7 ,0560 171600600 %0 866655 1 ,6808 1 ,0666 65007065 סהסטטו 0150 9 |ַ0ח65500+סזק 2000 פטססחו/ 8 ,560600108 7 , חס פוחהזססזק 6 ,חסססטם 65וזוסקסזוק אס 018|00 65ו)זוסקסזק 9 ,06/1605 ז0ס1 5 זסז 1 ,30 8חוח686 1 ,010675 0ח1ז8ח5 0 ,980 65!זזססוק 5 0 , ;680 ח6תט3 9 ,חסססס 2613/65 6סועסזק 6 ,0!]0075) 08%8 6ו!סום 6 ,606חהזהק 0668606זטכ/ 6 ,0 זססם =אק סְ 6, ,6ח הק זסוטף/ 6 ,ח0וש5 6%וצוף/ א 8 ,567/06 507 חן-|18 ה0ו068 ח6חטה 0%6ח56) 5ו1סא (ץ זסרח16 466655 ההססחה) וזה 2 ,860 %חטסחחה הַחוץ)ו5060 0, ,(567/106 260655 46700%6) ₪5 1 ,חס ח6טחסס > הבח ה03% (0)2א₪015 7 ,0חה 60 (זו0וח) סז 9 ,חסטסס ץוח ₪680 חסו5פ!וחוסכ ₪680 0 ,10!0075 508760 חזו/ו 0 ,ץ!|063הוהס%ט3 פהטססטסז 6 ,5/6 6000%ז/ 0 ,007506 660/67 9 ,ח9|!500ז5חו 50!6ח0 660/67 6 ,60606 ה67765ז 4 ,06 0808 +₪הא1 5 3 ,06 08%8 כמ סעוכ ₪56 0 ,6 6א6. 6060132 9 ,6 6א₪606000.6 4 ,06 08%8 52 סאקאם ₪56 4 ,06 08%8 0₪דק5681שכ 5500865 !01 ₪56 3 ,א00 018|08 5חסק0 |החסו₪60 3 ,וחהזססזס 5הסק0 |החסו60 ץז 4 ,קט 8חוא8 %5ה6חסקוחסס 3 ,58 5זח6 סקר 00 7 ,5076006 |168חה6ז8 סו אחז 100 11 3 ,פחוץו0סוח 1 ,00 56סקחטק 6 00 5126 2 ,חו 66 חסחו= פחופט 1 ,חו הסוסה זסזחו פחועוסוצ 3 ,0ו0ם 60150 3 ,9ח51 0 ,חס 60150 5 ,50086659 /601507ז 4 ,06 0808 52 1דו] ₪56 4 ,06 08%8 52 ₪56 5 605 0 ,00600015 ח6800חה6וסטהּ 5 ,60660005 ההטססחו 9 ,600660005 6הטסססטס 0 ,(₪5) 5617/1606 66655 ₪606 6 ,305780 %6סוח6ז 8 ,(015) 5617/1606 567 חו-|הום הס 68 ה6חשו 0%6סוח6 7 ,06067800 15% 200% 6006 (₪15) 56771665 ה105%8|]300 6066 8/50 566. . הס5%8|!300חו %6סוחסז 7 ,015665 000% 5 ,600160605 +חסו|6 6 ,05 46% 0 ,אסועזס עס חסו3||ה55חו 0%6וח6ז 28/50 566 . (₪15) 5617/1065 הססבו|5%3ח1 0%6וח6 5,,, ,608 2 ,פחוו!5%8ח1 0 ,וטס 2 ,280ו/ 56%0 56/1065 הסה !!5%3ה1 0%6ח6 פחוטסוחסז 1 ,פ5ח80-1ח5 וחסז? 5ח0ו5ח6%%6 7 ,חח 60 (חה6ז) 6וה8ח6 0 ,ח5%8|!3800ח1 2000 פצוססחו/ 6 חההזוהקסז 1 ,שרח 65676 5 ,56000 1667 זסזח 00 +טסא106 %ח0ו4660 656% 5 8 ,56805 פַחופַחה8ת6 0 ,567/06 [0ל0| 0ח65%87ז 0 ,חח וח 60 656076 7 ,0חה חח 60 (0ז) זוסוח 5 9, ,8180!6/ +חסוהחסזוטח6 0זדקס ד5-5800 8 ,1006 5816 7 ,ץ6א500 51 55 )566010/ 355061800705(, 8 6 ,חח 60 45 58/6 |8ח0ו1655סזש 2000 פצוססחו/\ 6 ,608 58/6 0 ,חח וח 60 ץ6א 586 0 ,חחח 60 5000766 58/6 8 ,8חו|568 6 ,הק 000% ח568/ 5 ,5689 6 ,60 ההק עוסחח508/ 6 ,הכ 066ה0ח508/ 2 ,10!067 38565 560600|60 4 ,12870 35% ד 56600|60 3 ,חסוססס 0!6ו56060 4 ,80 560600|6 8 ,%85%66 300 85 סז 8חו|600ח56 5 ,000 7685 ה50766 5 ,5%8!!30005ח1 חק 56 6 ,ץ6א 106% ||0ז50 1 ,1 5051 5 ;005ו55וו סק 5 ד ;(5ם) הה6ל5ץ5 16 חַהסקץ סח 8/50 566. .566070 5 56 3 ,100 5חסקס 8 ח טח סס 4 ,0/0 10800765 7 ,08500856 566011 |ה6ס! 8 ,(55) 3550018005 506016 5 ,(כ51) 10 56601 3 ,חסטקס 566070 7 ,50006 צדך₪1 5560 0 5 4 ,00 018|]08 61165ק0זק 660ח8ע0ה חו 0 ,6080 זסזטקר 60 56166% 2 ,חסססס חן 6וסזק ג 561661 +'חסכ 1 11 115560 6|וסזק 5%זו= שד 56|666 0 ,א00 60666 +67| 1507-8/6ח1רח0 חב 5600 7 ,1680076 06/1665 5ץ56718]466 2 ,06066000 56וסר |5678 קטסז 5זס0068%) 507/67 8 ,100675 פַחוז8ח5 ]10 %5ח6 זוז 6 ,ח5%8|!300חו 86%5כ 5067/1606 0 ,(6א5755.6) זס0ַח18 ח0סו5055 4 ,חסוקס 5600005 4 ,89 56001005 3 ,13800 56000 7 ,12870 ז800ח13] 5602 וחבּוףָסוכן ק56% 3 ,989 0ח8 95 פששס0חוש וחסז1 פַחהו0הזסקט 3 ,060ח66 החש,ק5071 56000 5חסו155ו סכ 101067 508760 1 ,פחסו5פוחחוסכן חַהוץח8/06חואוסווה 1 ,3550008 אחז 102 8 ,95ה550!חזסכן 5 דא הסוצו פַהוחוטוחסס 4 ,פחוץו0סוח 1 ,6155005 5 ד 0505 3 ,0/6 9 ,261550705 10]061 58760 82/50 566. .5ז0!06+ 508760 5 ,100075 הסהסו|כסהּ 2 ,6800108 3 ,0 600060108 6 ,0!06759+ 08%8 4 ,פ8חו/ו0סוח 1, ,פס6חחט!סע 5 דא חס 90,, ,פַחוחחבּוס 9 ,0 56סקזטק 8 ,6017606055 0 ,006655 587108 3 ,פ8חו87ח5 8חוקק5%0 1 ,1!65 אזסע6ח 58760 1 ,פסוחט]סע 508760 0 ,חסוקס שוח 576 2 ,865 50876 0 8חוזהח5 1 ,6765קסזק ז10!06 זסז 6 ,חהסו 8 זט 60 05חהס5שוסח5 6 , חסא טס השש600טח5 7 ,אס ₪18|00 חששסכ %ח5 1 ,00 פחוטח5 5, ,(1 שו ט560) פ51 2 ,0659 =51. 7 ,)010108 ,510800765 7 , )חח וחס6 519/67 6 ,28065 5067/1606 חר 50768כו|5 6 ,חססואו5 0ו51/ 0 ,סוכ ץזסוח6 |והח5 3 ,+זסקקט5 6870 +58 0 ,138067 ח0ו5655) 6א555.6 5חו-80ח5 9 60750165 60 8ח8001 6 ,הוחו 30 0%6וח6ז זסז 1 ,סז 6065105 ₪ הוטסוח6ז 2 ,שו!וסו קר 60 5010876 1 ,06סח +%חסההחהסזוטח= 500876 5 ,0!0675+ 5010/876 7 ,50086 =מהצד- 50 3 ,60ו/5 505/ 6 , הזוס 60 פחהססקס 500 6 ,סו זט 60 ץז ה056 50 6 ,80 60חט50 3 וַחס016550ז 2000 5אוססחו/ 1 ,חסוקס זסאוסק ץ00ח5%8 7 ,חס +50 1 ,56010059 660/67 30 50800 6 ,חססקס 6/86/5א506 3 ,חוהחח סכ 6חד ח1 5675 || זס הססקץז6חם 6!ו5זס ₪ 8חופ סזסצ855ק 6זס5% 5 ,601577 ,500865 0 56 60 50ח! ץ6א 5005/5%005 3 ,5100665 1 ,06/1005 שְק₪07 0ח3 מכ1 ז0 פַחהוקקגש5 5 3 ,6 1חו.200% זסז 5 ,(66א6. 60ז50ץ5) |סס+ הסו3והק6זק וח6ל5ץ5 זסז (507) 0חו06655זקש!טוח 6ו6 ווח 5 1 ,ץש 360 57506 סחוזסזוחסוח 1 ,שוס|עזסס 9 ,13 הס ה2וחסזח6הץ5 5 ,6 (5ז071/6 26/106) 5/5 * 7 ,שו!סט 6א5/501.6 9 ,00 חהסוז8]8ק6זק וח5/5%6) 6א6. ק6זק5ץ5 7, ,6 זחו.ק6זק5ץ5 33 ,|,81180!65/ %ח6וההסזו/ח6 וח5%6ץ5 1 ,6זט]ו8? וח5/5%0 8 ,5חסקס 6זט!וה= וח5/5%6 5 ,6 וח5/5%6 5 ,שו 0668067 16 5506 2 ,חו-80ח5 הסטהוז10ח1 וח5%6ץ5 0 ,00! וח5/5%0 1 ,הסוח ,66חה ?סק וח5/5%6 9 ,666 5076ש5) |0ס% הסוז8זה8ק6זק וח5%6ץ5 אסם 018|00 65ווסקסזק 55% 2 ,0637 000% 0ח|0667685 33, ,0חה 81180!65/ +ה6וההסזועחס 2 ,011!655זכן 00/876 8 2 ,0חוח6קס 2 ,5126 0!6 חַחו30 0 ,5חסקס 6ס6חהוזסזזסק 1 ,56010059 660/67 30 5%97002 5 5506000 7 ,חח 60 00%ות5%6ץ5 9 ,5חססקס 5197002 וח5%6ץ5 7 ,50006 ם ד5צ5 1 ,06 עו 50 5506 אחז 104 ז 0 ,חסחסס זִ6ְחָ3ח13 5%ד 2 ,חססקס סוה 35%ך 4 ,חסחססס א85ך 35%ך 8 ,וס 7 ,50 7 ,560600 ,8565+ 4 ,89 856 ך 4 ,(1ח5ז השס +0 605% |%ס+) ס6ד בי 8 ,5600085 ץ6ו|0ק 106600% 660% 7 ,566005 665ו!0ק 660% 6 ,60| בזסעצ55הכ והטהוחווח 6 ,05ח5540!וחוסכ ₪5 דצ 3 ,חס 56000 5 ,5חו-80ח5 /שזהּק-0זות+ 3 ,חסקס 8%6 30 סוד 3 ,5601005 0866 0ח3 סוחס 9 ,סוחס 8 ,(566071 |6ע6 1 +וסקפח8זד) 5 וד 6 ,8060675 סד 4 ,(700) קוח5זס6חשוס 01 605% |%0%8 8 ,(115) 56601 |6ע6 1 +הסקפהפזוד 2 ,פטזוץ 86זסח חהה[סוד טח ססח65!טטוס 6 ,פחססקס /0ו|ו0ו866655 8 ,)חסההחסזוטח6 %02א065 3 ,00/16005 5 ,8חח5/9 ]71/6 4 ,זסכק 50 א18 5 ,65סרח 9 ,0150375 6!קטוגווח 0 ,סז 600|5 9 , ,ח00ה!|5%8ח1 2000 5אוססחו/ 5 , חססקס %ססח68|טפטסזוד 9 ,680 ח6חלט3 |סהחטם 7 ,הוח 60 6קץדך ט 3 ,5010 56002 060ח66החט (1058) 805 |5678 |ה5זסעוח 6 ,06/1665 6, ,6 6א08%6.6כ סט 1 ,07/6075 2 ,286065 806זסקט 55 וַחס01655]0ז 2000 5אוססחו/ 0 ,פוה 806זסקט 5, ,2000 פאוססחוז/ סז פַחו0זססט 6 ,06/1665 (8₪5 |5618 |58זסעוחנ) 55 סק 5 ד 8/50 566. .866000%5 ז50 0 ,85500 8ַחופחהת6 7 ,87180!65/ +חסוהחסהועח6 וספ 1 ,חסוססס שוחו | 507 6 , חסטקס שוחה ז50 2 ,65ח8ח ₪567 ₪567 008!65, 2 5 ,קט0 5675 צ 3 ,08065 60| 2, | ס6עו07 סססוצ ה 6 ,06 כוח6 ס6סו 6 ,650100075 1060 0חועשסוצ 1 ,60150 חן הסטהוזסזחו 0 ,גוחסר עוסו/ 3 ,300765565 |08)ז! 8 ,0656000 |8טשזוש 56 ,(/) זסְסַהח3! ץזסוח16! [הטסזו 8 ,6006600859 6סהעוזכ |הטשזוצ 8 , (ק/) אזסאססח 6סהעוזק |הטשזוצ 56 ,130306 ץזסוח6ו |הנסזו/) אא 3 ,5זחוסכ %הגוסוח 6וחטוסצ טס 0 ,(₪15) 56771665 ה5%8|]300ח1 0%6רח₪6 פחוו|הספחו זסז 8 ,(6זסעס6ח 6סהטוזכ |הטסזוצ) אקצ צו 5 ,560000 חזב/ 0 ,(!6006! זסצוזס 32חו/) אפצש 0 ,(וזסצ) |06סו זסטוזס 32חו/שצ 5 פשססחו/ 3 ,168007605 ץ0ל66זוש 6096 +וססקט5 0 פחוסהזפסט 3 ,2000 פוסבחו/ סל 8ַחהו80זפסט 8 5/שססחו/ 3 ,168007605 ץ0ל66זוש 6096 +וססקט5 סל פַחהוסהזפסט 3 ,2000 פאוסבחו/ סל פַחהו80זפסט |8ח0ו1655סזק 2000 פשוססחו\ 8/50 566. .2000 פאוססחוצ 6 ,0 060611655 30 16800765 5 ,0 0חו80זפסט 4 ,507660 טח16] 5ה0ק0 20/8660 2000 פשססחו/צ 5 0780660 2000 פאוססחוצ 4 ,0ו6|/ןס/ס אחז 106 177 5 ,00 ע6ו|ו0ו3 0 2000 פשססחוצ 4 ,567/61 ז3%8660%0 2000 5אוססחו/ 8 ,(115) 5617/1665 6800 ח6חט3 6%חז%6ח1 2000 פשססחו/ש 0, , (6א1.6הז16056]) |6חז6< 2000 פצשססחו/צ |8ח0ו655+סזק 2000 פשססחוצ 9 6 הוח הססהזטף ו חסס 6 ,06 060611655 30 16800765 2 ,066% חח 6ו 2 ,5000 6זה/ש0הח 7 ,60665 1866סשחו 8 ,+זסקקט5 ז6פ 6!וטסוח 2 ,00ח66551ס0זכן !גרח 4 ,וס 9 ,+זסקק50 פחטחוזס 3 ,16800705 50000 0 ,60015 8חה000סח65|סטסיט 7 ,060678000 15% 800% 6006 2000 פאוססחו/צ ]5 2000 פשססחו/צ 3 ,סוס 3 ,(66א32.6סחחו/) הההזטסזק 56000 2000 פאוססחוצ 9 ,00 ח0ו80זהק6ק 5/5065 2000 פשססחוצ זסזס!קאם פאוססחו/\ 5 ,8חססס חו ₪560 1165 הַחוץְ0150!3 0 ח,חו 100075 508760 0 ,56/06 זס||5%8ח1 5אוססחו/צ 0 ,3.1 ךא פשססחו/ש 5 ד פשססחו/ 0, ,2000 פוססחו/ סל פַחהו80זפסט 4 ,1 6א פשססחו/ 4 דא פאוססחו/\ 8 ,560085 65001706 4 ,2000 פאוססחו/ סף פַחהו0הזסקט 2 ,(1חזא505) |סחז6א דא פשססחוצ 0 ,00 018!08 5660710 פשססחו/ש 1, ,6 6א6. חסףסוחו\ 2 ,600 32סהחו/ 6 86א32.6סחתו/ 3 ,98 0חה 95 פאוסחו\ חס פַחהו80זפסט 6 ,06/1665 01761655 5 8 ,100675 פַחו81ח5 ז0ס1 %5ח6 זוז 6 ,10100759 0868 סחואזסצו 4 ,5655 0חואזסשו 0 ,00% 60666 00 ]1 הח6ל5ץ5 6חחד סד זחסעם חג ססח/ 0 ,00% 60666 הסטהוז0ס+ח1 8חופפטס6כ סטסחז/ 1 ,חססקס הסטהוס+ח1 8חו0פטס6כ ססח/ |8ח0ו1655סזש 2000 פצוססחו/\