Office 97 עם Internet Explorer4

הסדרה הידידותית למתקדמים

OCR (הסבר)
כס3כת2 כִיגָגָןועי. למתקדמים 081166 7 עם 4 וס6זס!קא= 6%ח6זחו עורך ראשי וייעוץ מקצועי: זהר עמיהוד 0 עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד עיצוב עטיפה: סטודיו מצגר שמות מסחריים שמות המוצרים והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומים של החברות שלהם. הוצאת =( והוצאת הוד-עמי עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכריס בספר וה ולציין את שמות החברות, המוצרים והשירותים. שמות מסחריים רשומיס (5א17806₪081 60ז1601516) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. 7 |66אם, 97 6זס), 97 +חוסק וסשצסם, 97 266655, 4 וסזס|קאם 66חז6)חו, ו- 5 08 ח1/ הינם מוצרים רשומים של חברת +0501ז6ו! הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרוס לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שה(א'' ("5 5"). הוצאת 005 והוצאת הוד-עמי אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהדיסקט/תקליטור שעשוי להיות מצורף לו. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: |ו.60.וחחו00-3ח62ס!חו כ אתר באינטרנט: |ו.ס6.ווחבּ-6סח.עשעצ כסגכת כִיגָגָןועי. למתקדמים 08166 7 הוד-עמ' זז 6518000 1 20 4 20 הוצאת הוד עמ הוצאת הוד-עמי 0 4 שי > לסטרי מחעובים בע"ל כ נו 0% 0058 1 שְ + ב | לספרי מחשבים 8 5 מבוסס על הספרים: כ30כת כִּיגִיָּו.יע. 97 01066 כיס3ככ כִיינִיבָּו<י<. 97 ]וס 253022 כִיבִּיָויעיא, 97 ]06א] 25302 כי3י3ו-י2 97 זוווט/'ו6/שס? בהוצאת הוד-עמי 5 058 6ח+ הוסזז 005 6ח הס 08560 חסוז 60 6הָהּטחַח3! הפוופָחם 6חז הסזז הסוז5|8חה8 260הזסחזטוה 9 ץק0ס0 ,הסו8זסקזס6 = 0) עס ס6חתפווסטס ץחה חו 460ה5ח3 זז זס 00060זק0ז 06 עה אססס פוחץ זס +והס סא .60צז6567ז 5זח ווה חוץ קז סק 8חהו0 !סח ,|168ח8 660 זס 6והסז7ז6!66 ,685 עחה עס זס סז חו הסו55וח סכ 1טסחזושצ ,הה6ז5/5 |8ע16ז6ז 806זס51 הסוזה ה זסזהו עְח3 עפ זס פחוזס66ז זסח8ו!סטוק 6ח1ז חס סחוזוח/ש עס 60ח8ו!סגוק הסוס 6ַהַבּטַחַח3! ש6זססרן 8 6 זַחִחְזעְ600 .10 והזה-0סרן )6( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע'ימ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 |ו.ס6.ורח6000-8סזחו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 1998 0 פזחחוה ווה .+ | ואה-פסה 28 ,6108 .0.8 8 ,]55| . שוכ ןי[ אק !: 0/0 62602 פרק 1: 011106 ואינטרנט 2-0 10 מה זו אינטרנטז 1 זסזס!סא= 61חז%6ח! 1 כיצד עובדת האינטרנט? 1 מה ב- 1/80 20-.-.-14 מה עוד יש שסם? 1 מה זה ₪1( ם-י 15 ד - שפת האינטרנט 1 5: איך למצוא דפי 60/ ל עברית 1 היפר-קישוריס ...1 תמונות, צלילים ווידאו בלל 20 היכרות עס ז6זס|קא= 6%ח167ח! 7 התחלה 2 88 ועוד משקאות אקזוטייס 0 למצוא את מה שאתה רוצה ב-60/ (ולזכור היכן מצאת את זה!) 0 איןו כמו בבית .2 שימוש במועדפים 2 דפי חיפוש 0 הורדת קבצים ל שן שי 5 שמירה, הדפסה והורדת דפי 60/ 26 שימוש משולב ב-21106) וב-60/ 27 שימוש בכלי הנכון ל ל יצירת היפר-קישור 2 פתיחת מסמכי 60/ 2 שמירת מסמך בפורמט 60/ 0 שדת: גרסת האינטרנט לכונן קשיח ב-5 2052 האס בטוח להשתמש בכרטיסי אשראי באינטרנט? 2 פרק 2: ₪זוסצ ברשת ה-60/צ 0 מילה (או שתיים) על ה- פ8/ ל מחפש תמיכה טכנית! חפש ב- 60/ 0 הלכתי לאיבוד ב- 000750806 2 עכשיו, כשאני על הגל, לאן אני גולש? 6 את המסמך הזה מגיע שיקראו מיליון איש -בב252-.281 איך לעצב מסמך !וד4ז? ב שב ב בב טר מ 106 מב מ םש מש 465 4-66 40 תן לי (דף) בית עס הרבה גולשיס 0 קרא לאשף דפי ה- 60/ - ו חסריסם לך קישורים: הוסף אותס 0 אני וקוק לקישוריס בתוך העמוד הארוך הזה 7 פרק 3: |66אם ברשת ה- 60// 0 אקסל היא הקשר שלך ל- 80) || מהס הדבריס שניתן למצוא ב-65// וכיצד מוצאיס אותסם? 7 8686 - תועה במרחבי התקשורת? 0 האס סיימת לעיין בחדשות ובנתוניס פיננסיים! ל- 66/ יש עוד הרבה דבריס להציע | כיצד מעבירים נתוניס מעמוד 60/ לגיליון עבודה? ב גיליון עבודה זה ראוי לפרסוס 7 כיצד הופכים גיליון עבודה לדף 60//! 0 כיצד נראה הדף שלי ב- 80/)! 2 חסרים לך היפר-קישורים! הוסף אותס 2 קישוריס שימושיים גם בגיליון עבודה ארוך 65 פרק 4: שמור על קשר עם אססוזטס 0 עקרונות הדואר האלקטרוני - .1 כיצד לקרוא הודעת |181-= 0 תוכנית דואר בכל שס אחר 1/7 (כמעט) הכל אודות כתובות |ו18-= || | 1 למי אני יכול לשלוח הודעה? 50 של כיצד להקליד כתובת |ו8-= ל ₪09720// 00006 97 6 יצירה ומשלוח הודעה 0 עבודה עס קבצים מוצמדים בבל בדיקת דואר נכנס 8 ארגון |ו8/-= 2 0 שש 7 תיוק הודעות בתיקיות 76 סימון הודעות בדגלים 7 איתור הודעה 79 מיון דואר -0 802 השימוש ב- |ו3/!סזס/ 7 כללים למשלוח דואר אלקטרוני --// 0 אק 2 וכשָיו כ)/ק 3/2 פרק 5: המסמכים משתפים פעולה 0 למה להקליד מחדש! העתק והדבק במקום, אך בזהירות 0 כיצד פועל הלוח כ 9552 5-8 בש בש מ סכנ ב בש ב כמה דרכיס להדביק 7 תן לקישוריס לשמור על נתוניס מעודכנים 0 כיצד לקשר בין קבצי 01106 || כיצד לשנות קישור ב אני רוצה לשמור קבציס ביחד 0 מה ההבדל בין קישור והטבעה! 8 יצירת אובייקט מוטבע .|| כללים לשמירה על קישורים ל לארוז הכל ביחד בעזרת אוגדן 0 0 0 יסודות האוגדן 0 השימוש באוגדן לאיסוף מסמכיס 0 כיצד ליצור אוגדן ולהוסיף לו תוכן ב ארגון קבציס באוגדן 0 עבודה עס קבצים מחוצ לאוגדן ל הדפסת אוגדן 0 פרק 6: שימוש ב-6זסצ וב-!66א₪ עס +חוסקוסשסק 0 מה ההבדל בין קישור והטבעה? 0 אני מעדיף לעבוד עס 0זס/ 0 אני רוצה להעביר טקסט מ- 6זס/\ לשקופית ב תצוגת הלוח 7 אני רוצה ליצור ראשי פרקיס ב-0זס\ ל אני רוצה להשתמש בטבלה שיצרתי ב- 6זס/ 100 איך אני מטביע טבלה בשקופית שלי! 1 שן עץ 7 שינוי גודל הטבלה המודבקת 0 קיצוצ חלקיס מיותריס בטבלה ל איך אני משנה את הנתוניס בטבלה! 7 לקשר או לא לקשר? 0 איך אני מקשר גיליון |089א= לשקופית! ב אני לא צריך לקשר את הגיליון לקובצ המקור 0 איך אני ממקס תרשים של |08א₪ בשקופית? 0 פרק 7: ייבוא וייצוא עם 266655 8 ייצוא נתוניס ל 2 ב 0 2 ייצוא למסד נתוניס או לגיליון אלקטרוני 0 ייצוא למעבד תמלילים ל אשף ייצוא טקסט 0 מהו בכלל ימפריד טקסטי 7 ייבוא נתוניס 2 מהו ההבדל בין ייבוא לבין קישור! ו מתי כדאי לייבא ומתי כדאי לקשר! 2 עוד בנוגע לקבציס מקושריס 0-7 ייבוא וקישור טבלאות 0 ייבוא ממסד נתוניס של 60895 לאחר 0 כיצד לקשר גיליון אלקטרוני ב ייבוא ממעבד תמלילים ב פרק 8: שיתוף קבצים ומשתמשים ב השימוש בסרגל הכליס סקירה 2 שתף אחריס בהערותיך ככ 5 מסמן הקסס של 6זס/ |[ צפה בכל ההערות במסמך 0 הערות מתוחכמות ב-|068א= 0 הערות בלי בעיות ב- +חוסקז6/טס 0 שיתוף קבצי 018106 עס משתמשים אחרים ב לצפייה בלבד: עבודה בקבציס לקריאה בלבד 0 ועכשיו, כולס ביחד: שיתוף גליונות עבודה ב הבלטת השינוייס 0 השימוש ב- |ו9/-= להקלת עומס העבודה 0 משלוח קבציס הנ ניתוב קבציס 0 2 20 0970/07 000066 97 8 1 1048 10 1 1 112 פרק 9: היישומוניס הקטנים של 0101608 1 נא להכיר, יישומוני 01806 1 שיעוריס באובייקטיס 1 יצירת אובייקט חדש 1 עבודה עס אובייקטיס 15 ניוד, שינוי גודל ומחיקת אובייקטיס 1 השימוש ב- 21106/1) ליצירת איוריס 1 ציָיר, היא אמרה לי 6 1 והכותרות תחילה - +ז0זס/ 2 138 ציור תמונות עס מספרים : 97 חק8זכ) הספסזסוו 1 דפדוף באוסף התמונות - ז8|!6 סו 110 תרשימי זרימה - +08 |החסוז28וח08זס 1 משוואות ונוסחאות - זסזו0= ח8%0ט0= ל ב 182 עורך התמונות - זסזו0= 0זסח 55 142 ק!כא 'קל, ספר ₪5 א0'3 ₪מ מ48/כ' ממפש4ת [מכי!ן!ן!ן 46 מוכן!מ 7 000000 מממ א שככמ כקפש4ק 95 פוסטטוו/ון. 5 פסטוווו| אמש'אק שמ כאסכ'יס 4מ13כמ פמ!אכת (פמ!כ[ם 6א!מק]'ע 9מ06 46ק. ש4 כן, 'ימכן 6כאסכיט 9אמ06 246 'כ₪! 6![/ע 68 את כתאמ!מכיע 2908. 0, ימכ[ ₪46 מ א₪3 כמ!9!מ 6א13י[!ת. פספכ, אכיון 06 כ 'ש 609 יאת [א6מ1 42 כפא[. ככמ!פ!מ [כ!(/מ 14 63/2 פספל. שוכ קנ 9 פיץ / ו ואי(6|26 מה זו אינטרנט, ולמה זה צריך לעניין אותי! הדברים החמים ב- זס'וס!ןא= +6חו6+חו. | / אני יודע שדפי ה- 60ש היו כאן אתמול. / קפיצה מדף לדף בעזרת קישורים. שימוש ב-66ו0211) כדי ליצור דפי פ6ו משלך. 6 ואינטרנט מסתדרות ביניהן מצוין. חדשות נפלאות אם צריך להפיץ מסמך 0011166 ב- 60צ/. 10 97 0/0066 //אק9/י ברוכיס הבאים לאינטרנט, רשת המחשביס הגדולה ביותר בעולס. בכל יוסם, אלפי ₪ (גייגה-בית) של מידע מועבריסם בין מיליוני מחשביס המהווים את הרשת. יכולתה להתגבר על מרחקיס הופכת אותה שימושית מאוד. היא גס מאוד לא מאורגנת, וקל ללכת בה לאיבוד אס לא יודעיס את הדרך, מה רוציס לעשות ואיך עושיס זאת. פרק זה מסביר כיצד להגיע לכיוון הנכון. 7 0108 מציעה מבחר גדול של כלים מרשימיס העוזריס ליצור מסמכים להפצה ברשת ולהתחבר לאוסף מקורות המידע באינטרנט. וכ ו 16[20('6 בהתתשב בגודל ובתחוס של האינטרנט, יהיה זה יומרני לנסות לכסות את כל הנושא בפרק אחד. לכן בואו נתחיל בהצהרה כללית: אס תרצה לדעת כל מה שיש לדעת על האינטרנט, יהיה עליך לקרוא כמה ספריס גדוליס בנושא. אך אס כל מה שמעניין אותך הוא להגיע אל מבחר מקורות מידע ובידור, אין צורך שתעשה מאסטר בנושא. אינך צריך לדעת מונחיס מקצועיים, כל שצריך הוא לדעת להצביע וללחוצ. / 2כ2ליא. כָ610כ! האם קיימת בחברה רשת אינטראנט (+6ח/ז+ח!)? רשת זו פועלת באותה טכניקה בה פועלת האינטרנט, אך היא פועלת רק בתוך החברה ומספקת מידע לעובדים בלבד. אם לחברה יש אינטראנט, תוכל לשתף קבצים ולקרוא דפי פ6/ תוך שימוש ב- ז6זס!|קא= +6חז6+ח!. ההבדל היחידי הוא שתפתח קבצים ברשת החברה במקום לחפש אותם ב-80//. פיץ ו 006 4:0 | ון 10/0 61וץץ6דוו] כדי להוריד אינפורמציה מה-60//, השתמש ב-זפזס|סאם 86חז6זח!, הדפדפן שעוצב במיוחד לעבוד עס 95 פ/שססחו/ ו-01666. שים לב לכלים שבסרגל הכלים. כאשר מצביע העכבר עובר מעליהם, הס מקבלים צבעים חיים. אינך יודע איפה להתחיל לחפש!ז לח פה כדי לחיצה על סמל זה תחזיר אותך הביתה - להעלות דף חיפוש המאפשר להקליד מיליס או כלומר אל דף ההתחלה. תוכל לשנות טקסט ומציג דפיס שיכוליס להכיל את ולהפוך כל דף לדף ההתחלה. האינפורמציה המבוקשת. כשתראה דף שתרצה לבקר בו שוב לח כאן כדי להוסיפו לתיקיית המועדפים. השתמש בלחצניס 286% ו-0ז8/זס= כדי לדלג על דפיס שכבר ראית. זסזסוקא = 4סחזס:] +]50סזסו!( - 20816( 0006 400 ה 2 > לכל דף 60/\ 1 יש כתובת משלו הנקראת 8 +66 608616 401097 :98 א0ס!זט0 ס>סיסווא 66 אש 2 הקלד 8 הסוסה סו|מקב [וה8-3 6ַ6גבּזְהַפזחן זטוהזפזכן 5וח+ ,1ב זם+ 88 פסחס את הכתובת ו .0038 07808 + 50סזסוו + 5זפטותפו 0ז 88 5הוה תפז בתיבה זו, או חפִהַב הב וח-35%+ חב ,63!80037 ,1סהזחס6 ול 8זפ|קוחס , .ע003+ בבסוהצסם 0+ פוטפץ 15 98 אססטכ ,5פו|וטבק3ס (98 301 4 לחץ על כ כ 065600 וטסצ זס1 מומטוסם 8 הק שור כד זחפקווופזחו זס? ,30%ז45515 01808 ז85/ופח 08+ ,גחובא חס |ו63 לעבור 8 0+ אוסח 5'פזפו .5הסוספפגום 07808 ז0 5בחו6 || הזמור פופ . שְ003+ הוח0!ס₪ 88 , עופצו! 5וחז סבּסוחאיסם 6 ונ 6) אוטומטית. ב + :ו 108 )0 "[ססד החוזסחזט4 - טפעש ז5פם" תח 8 פּהַהּקזחסי= - פחץ לפוון חב ,06ו3032רח תסעץ 06 החסה הזסאי 8ח+|5'+בחד זסזס|קא= עֶם ,צְ003* זו עד .98 פהַבּקזחסז= זט חזובּ|ססבן זפפזב = .הסופיופש |3 שהום-80:וחזו! ב הַהוטה4!חאיסט תמצא את בד ו הדף ותציג אותו. הערכים בעלי הקו התחתון הס קישורים אל דפיס מענייניס אחרים. לחץ כדי לדלג ישר אל הדף המקושר. 12 97 0/0060 //אק9/י כ'/כ3 4217 כישי[16|26 קל יותר לענות על שאלה במבחני גמר לתואר דוקטור בפיזיקה גרעינית מאשר לנסות לענות על שאלה זו. טוב, בכל ואת, או וזה הולך ככה... + קודם, אתה צריך להיות מחובר. באינטרנט כל מחשב מחובר לאחר - בצורה ישירה או עקיפה, ומשתמש בשפה אחידה ותקנית הנקראת :!/160. אם יש לך במחשב מידע אותו אתה מעוניין לשתף איתי, המחשבים שלנו יכוליס להשתמש באינטרנט כדי להחליף ביניהס קבצים. אפשר להתחבר לאינטרנט על ידי מודס וקו טלפון, אך קל ומהיר יותר לעשות ואת דרך רשת החברה, אס היא מחוברת לאינטרנט על ידי קו טלפון בעלי קיבולת גבוהה כמו קו 1ד. / 2/2ליא. כ610ת! ככל שההתחברות מהירה יותר, הז'רגון נעשה סתום יותר, לפחות ככה זה נשמע. קו 1ד הוא קו טלפון מיוחד העולה מאות או אלפי דולרים ויכול להעביר כמויות נתונים גדולות. קו 3 הוא קו חזק ויקר יותר. משתמשים בשני הקווים כדי לאפשר גישה לאינטרנט ברשתות גדולות מבלי שיהיה צורך להזדקק למודם וקו טלפון נפרדים לכל אחד. דרך אגב, קו הטלפון בביתך או משרדך נקרא קו 0%8ם. כלומר, ראשי תיבות של 06 חו8!ק 6 פחסח60!ו6ד (שירות טלפון ישן ופשוט) לא, זו אינה בדיחה. 4 לכל מחשב יש כתובת. כל האינפורמציה הזורמת ממחשב למחשב בצורה חלקה, מועברת בעזרת תוויות כתובת דואר אלקטרוני. כל כתובת =! (8007659 ₪|) מורכבת ממספר אחד ארוך קטוע לארבע קבוצות, כמו מספר טלפון ארוך או מיקוד. מספר זה מיוחד לכל מחשב בדיוק כמו שמספר הטלפון שלך מיוחד לקו זה. לדוגמה, כתובת המחשב הראשי בהוצאת הוד-עמי היא 194.90.202.143. 4+ למחשב יש שם שהולך עם הכתובת. לאנשים נוח יותר להשתמש במילים מאשר במספרים, לכן, לכל כתובות האינטרנט יש גס שמות מתאימיסם. לעולס לא אזכור שכתובת המחשב של הוד עמי היא 194.90.202.143, אך קל יהיה לי לזכור את השם: |60.1.וחחהּ-סח. /צצצצו. יש מחשביס מיוחדים באינטרנט הפועלים כפקידי דואר ומתרגמיס את השמות לכתובות =|. / 2/2כי2. כָ0ו6כ! 6 הוא ראשי תיבות של !060+סזק |0ז%+ח60 חסו85והחפחהּזד. ק! הוא ראשי תיבות של [0+060זק 6%חז%6ח!. ביחד, הם מעצבים את השפה התקנית בה משתמשים מחשבים שונים כדי להחליף ביניהם אינפורמציה דרך האינטרנט. פיץ !: 006 0:06 13 תאר לעצמך שאתה צריך לשלוח דוח בן 20 עמודיס לשותף בעבודה, אך אתה יכול לשלוח רק דף אחד בכל פעם. אין בעיה, נכון: לכל דף תוסיף מספר עמוד, תכניס אותו למעטפה, תרשוס עליה את שס השותף לעבודה ואת המילים יידף 1 מתוך 20 וכך הלאה. האינטרנט עובדת באותה דרך. כאשר שני מחשביס רוציס להחליף ביניהס מידע דרך האינטרנט, הנתוניס מקוצציס לפיסות קטנות הנקראות מנות (080%0)9). כל אחת מהן היא באותו גודל וכוללת: תווית עס כתובת =! של השולח, כתובת =! של הנמען, ומספיק מידע נוסף שיעזור למחשב ביעד הסופי להחזיר את האינפורמציה לצורתה המקורית. כל הפיסות טסות במהירות האור ברחבי האינטרנט, ומשוס שהרשת היא כה גדולה, תמיד יש דרך להגיע מפה לשם. כ 00-2/]? אפשר למלא ספר עס כל הדבריס הנהדריס שאפשר לעשות באינטרנט. למעשה כבר יש ספריס כאלה. למידע נוסף קרא בספריס הבאיס בהוצאת הוד-עמי: + הסדרה הידידותית 95 פאוססחו//, 4+ הסדרה הידידותית אינטרנט עס 3.02 זפזס|קאם ז6חזסזחו, 4 4 ז6זס|קאם 61חזסזח! ישר ולעניין. + הסדרה הידידותית - א.4 6156806א. ב-//\)\ דפי מידע בכמות בלתי ניתנת לספירה. המיגוון המוצע נע ממידע אידיוטי מאוד למידע בעל ערך רב. דפי 60/ יכולים להיראות כמו רשימה פשוטה שנראית כאילו הודפסה לפי 50 שנה, או שהס מעוצביס בצורה דרמטית ואטרקטיבית מלוויס בתמונות, צליליס ואנימציה, תלוי בכישוריס ובתקציב המעצב (ראה תרשים 1.1). במבט ראשון, דפי 85/ נראים כמו דפי ירחון, עס כותרות, טקסט, וגרפיקה צבעונית, אך קיימיס שני הבדליס חשובים : דפי 80) מכילים היפר-קישורים בעזרתס אפשר לקפו מאחד לשני באופן מיידי ולחזור בלי בעיות לנקודת ההתחלה. נסה לעשות זאת בירחון עס כל ההפניות בסגנון: 'יהמשך בעמוד.." לאחר שתגמור לקרוא כמה הפניות כאלה, לא תזכור מאיפה להמשיך. דפי 60/ מכילים מולטימדיה, כמו למשל: סרטוני וידאו (קליפים), אנימציה וצלילים. כל זה עולה אוטומטית ברגע שהדף עולה, בתנאי שיש לך את הציוד המתאים לכך (כרטיס קול, תוספות ועוד). בהמשך הפרק נפרט על דפי 80/. 9/0006 97 4 |<1 - | זסזס!קא = 61חז6!ח! !)ס5סזסו!א - |ו.זפח.הסופוצוסח.ק)) וה וססז קד] [2 | פהסטפת 80 אסע 8 6 | ו 3 ח6ס>]= | 5פחחה ה | עזסופור | 68הסטב] | 56808 סוחס | 6688 סו ומוס 0% * ו פח! זם 865[ 45 - 1065 [+ /.1ח.הסופו)6ח.ק0// :כו וב חן - * 1 18129 31905 ,022106 208% .* % + 5 בת / ה7ה1079.4-85686 פחה * * |<1ם); | זסזסוקא = ]סחזס)ח! ו/50סזסוא - הוצאת הוד עמי- לספרי מחש * | 0065 500 אפ 68 ₪6 |ם : =( ₪( | 4 4 8 | ₪ 8 8 .5 .₪ |₪ 5 8 ח66ספ||ו= | סחח3ת | עסו = 8/0865= | 508100 פחסת | 9688 סופ מס מ החד * * א פח! 0 865[ 45 1265 | | [+ /ו.סס.וחחב-בסו)-אשואוויו/ / :קוו וב | ה 7 10/7 7 /08 22206 22206 7 008( 6חסם ההוצאה המובילה והמקצועית לספרי מחשבים בעברית! ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 6 | | | ן תרשים1.1 תוכל למצוא ב-80/ דפים משעממיס כדוגמת הדף שמשמאל, או אטרקטיבייס כדוגמת הימני וכ וג י 0? האינטרנט מלאה בתוכנות חופשיות לציבור שאפשר להוריד למחשב. אינטרנט משתמשת ב- !2704060 ז16פחהזד 1!6= כדי להעביר קבציס, לכן חפש את הקבציס המענייניס במאגרי מידע מרכזיים הנקראיס 5065 ₪ד:. אחד האוספים השימושייס מאוד למשתמשלי פשוססחו/ - נמצא ב- ההס4.6ספסזסוח.ששצש. בהמשך הפרק נראה כיצד להשתמש ב-₪ ד= בעזרת 97 08ו0₪. אבני היסוד של /ש/)/ הס דפי 66/. כפי שכבר ראינו, האינטרנט מורכבת ממיליוני מחשבים הקשורים יחד ברשת ענקית. חלק מהמחשבים נקראים שותי 60/צ (567/8]9 60/)), ומיועדיס לאחסן אוסף דפי 80/. מחשביס אלה אינס שוניס מהמחשב שלך, יש בהם תיקיות ממש כמו בו, ולקבצים הנמצאים בהם יש שמות וסיומות בדיוק כמו אלה במחשב שלך. סיץ !: 00006 0:9 | 15 וכ 25 [ש)? לכל דבר באינטרנט יש כתובת. כתובת של אתר נקראת 836 +05 או חובּחוססם סח א. למשל הכתובת !60.1.והח3-₪סה.ששע היא 6ַחחבּא חהוהוחסכ כאשר הסיומת |ו.וחסס היא קיצור של שְחקוחסס - חברה, ו-! - קיצור של ישראל. סיומות אחרות הן 600 - מוסד חינוכי, טס - ממשלתי, פָזַס - מלכייר (מוסד ללא כוונת רוותח). כתובת יכולה להיות מורכבת משלושה, ארבעה חלקים או יותר ונקודה מפרידה ביניהס. בקרו אותנו באינטרנט בכתובת : |1.60.1הח3-סח./שצ/עשעש פ+> יפו מרבית שרתי ה-66// נקראים //\//, לכן אם אתה יודע את שם החברה, תוכל לנחש איפה תמצא את דף הבית שלה באינטרנט. כאשר חיפשתי אינפורמציה על מכוניות חדשות, לא היתה לי בעיה למצוא מידע על טויוטה ב- חחסס. 8זסעס1. /עשעועש 02669 206 - 1 דפי 60/ כמו ירחון, יכולים לכלול: כותרות, טקסט, תבליטים, תמונות, ציורים, סמליס וטבלאות מלאות מידע. במילים אחרות, בדיוק אותס דבריס שיצרת ב-6זס//, [6סאם, ו-חוסקזפ/שסק. אך שלא כמוהם, דפי 80/ מכיליס גס קישוריס ולחצניס המאפשרים לקפוצ אוטומטית מדף לדף בלחיצה אחת. כדי ליצור את כל הדבריס משתמשיס ב- סַפַהּטח3 | קטאזב3ּ! +א6 דוסמץח ובקיצור, וא דו. דף 80/ יכול להיראות מהמס על המחשב, למעשה הוא קוב טקסט פשוט, מלא בקודים נסתריס האומריס לדפדפן - במקרה זה - זפזס|קאם +6חזפח! - איך המסך צריך להיראות, באיזה גופניס להשתמש ואיזה קבצים גרפיים להציג. ראה תרשים 1.2 המציג את קוד המקור של דף שנכתב ב- |ד. הקודיס נקראיס תגים (1809), והס מתחילים ונגמריס בסימנים > ו-<. לדוגמה: <ם/>!חְחוחז3/\<ם> אומר לדפדפן להציג את המילה מודגשת, <חם דאם >> מורה לדפדפן למרכו כל דבר הבא בהמשך הדף, עד לתג <חם דאם >> הבא המורה לדפדפן לבטל את המרכוז. 6 97 00000 //ק9/י <ום) .יג ור טּ קובץ עויכה חיפוש עזרה < זווא >!=00< <%1%16/>הוד עמי - הוצאת ספרי מחשבר<%1%16> <00=!]/> <++++++%=ו86010ם 800%> <36170=8ק68115 8=תה3001ק6811 086=8י0ם 816ב%3> <ק0+=חף11ב03 י%> "+71. 56="103065/0001000 מת1><ם><%067ה66-הף311 2=ה3ק6015 %6> 84ַח1><"א 2.68 +1ף.01080סה"=316ּ 38=%ה617ה 113=ה6נש 9 +316="51516.71 61770%=28ה 388=ה145ש "+570="1₪3785/%1%16.71 <60/><-ום><-ום><ייא <+%/> <ק0+=חף11ב03 י%> 18><"[ה%ה. 5%פטף"=+6יה 3><%ה17"=הף311 %0> "א 9.31 +61100.71ט"=31% 8170%=95ה 229=ה16%ש "+56="1₪3765/061100.71 <3<>/%0/ ><8=-ו06-וסם "+1ף. 16קיוטק/ 6="103765ו5 מ10><"[ה%ה ףָס16ַב63%"=+8:ה 56<>3> <080=8<>/3<>/%0זסם "א 7.17 +18.71קזטק"=316ּ 95=%ת817ה 227=ה:%שנש <5/> <ק%0=חף 0311‏ י%> "+1ף. 56="'103765/81₪8 [0ה1><"[ה5ה.5316"=+6זה 3><%הף1"=הף11בּ 50> ₪ תרשים 1.2 דפי 60/ נכתבים ב- 1/ד₪4. הקובצ נראה כטקסט פשוט. אל דאגה - יישומי 0106068 מטפלים בהמרה, כך שאינך צריך לדאוג בקשר לקודיס / /- כ / <8<>/3<>/%60=-ן00וסם ")₪ 8.83 +108.71ם"=316ּ 82=%ת617ה 283=ח6שנש "+61. ח66וך/ 6="'1703065ו5 ח1''<>1חח. +סוקה60"=+6"וח 60<>3> 4% אל תצפה שמסמך שזס/ (או גיליון עבודה של |686א5, או מצגת של %זחוסקזפ/וסס) ייראה ב-60/) כמו שהוא נראה בתוכנה, משום שעיצוב בעזרת קודי ₪411 הוא פחות מדויק. בכל פעם שאתה ממיר מסמך לפורמט 86/, כדאי שתצפה בו בעזרת דפדפן כדי לבדוק את התוצאה. פיץ !: 0006 4:0 = 17 //09 '3 13/0/06 5 כדי לצפות בדפי 80/ צריך לדעת את השס והכתובת המלאים, מה שנקרא ]060 ]| 365007066 [53ז6עוחש או בקיצור 1חש. דוגמה לכתובת ראה תרשים 1.3. הדף שאתה מחפש נמצא בתיקיה שנקראת הקטע הזה מורה לדפדפן איך לאחזר את יתרת 5 הכתובת. זהו דף 60/, תראה קוב> //: כאשר תפתח מסמך המצוי במחשב או ברשת שלך. | |החזר].זסיכ שק 3165 ספ זה עס?י וטס הזס.סשזשטב סי שיש :כ | 655זטם | זה שס הקוב שמכיל את דף ה-60//. הדפדפן משתמש בכתובת זו כדי למצוא אתר שיס לב, לא תמיד שס קוב דף 60/ הנקרא וח60. 806700עס/. ששו פשוט כמו בדוגמה זו. תרשים 1.3 דוגמה לכתובת 1ח!!. שיס לב שכתובות אינטרנט משתמשות בשני לוכסניס בתחילת הכתובת במקוס הלוכסניס ההפוכיס ב-8/שססחו/. 027 נסה דוגמה נוספת : |זח.68+8!00/!ו.60. וחחה-ססח.עוצוש//:כקטח. הדף שתראה "לא נראה טוביי. העברית הפוכה ואולי תראה גס סימניסם שלא תזהה. הסיבה היא ש-=|ן זקוקה לעזרתך כדי שתאמר לה באיזה יימפענחיי להשתמש כדי לקרוא את הדף. וה הואמן להציב את סמן העכבר במקוס ריק בדף המוצג, וללחוץ לחיצה ימנית. מתוך התפריט המקוצר יש לבחור 180008086 ואחר לבחור באחת מהאפשרויות של השפה העברית. עבור הדף שבדוגמה צריך לבחור (|808ו/-502!) 61ס8ח0| שסזסס ואו הדף ייראה כראוי. אס הדף עדיין לא נראה טוב, יש לחזור על התהליך ולבחור באפשרות 6076 אחרת. 18| 97 0/0066 //אק3/י [<]ם) . | זסזס!קא- וסחזס)ה! /050זסוו! - הרד תמי - קטלוגפפח/ א ך 6 66סט8" | 0ב אש 268 - 6 | ו + 8 ח6₪ספ|= | 6|5מחהת | עוסופו | 65סע8- | 56808 חס | 0658 סופ מזמ עס 0% * א 6ח! 1ס 8631[ 45 1065 [ [+ ותו 1/0/100.סס וחזם-0סו1 .ואו / :קוור 45| 001655 | ץהקקל מחשבים... קת 7 צה להי א לז 0 = וזו 5 016806 כ 0 == ->מניח - ינועבצה גולטקה רוטילקתוו!! 5 00 06 506 אוסו תא אצמת וב ,רוטילקת יבג- (50ו ו6טמפוה סופמו |הב תונכותה דומילב ךל ורז [00חו/] 30| סוסב זה שמתשמ התא ו תחת הנקתהל םיאתמ גולט בי בוב טנרטניאב ימע-דוה לש תוחו (7-8/!] זפחקוג ופופאח ור דמ בלה 7 ו 050 = ראודב ךילא וחלשי , םיסונוב 3 טופס | 206 - ו ובו שיפ אינך צריך להקליד //:קח כדי לאחזר דף 80/. כאשר אתה מקליד טקסט במבנה כתובת 80/ ומקיש זפ%ח=, הדפדפן ימלא אוטומטית את החלק הראשון. בכל פעס שאתה מקליד כתובת בתיבת טקסט זו, אתה מורה לדפדפן לגשת לאינטרנט, לחפש את הקוב> ולהעתיק אותו למחשב שלך תוך שימוש ב- ז6ופח3ּזד +69 דו6סע [0+000סז, כלומר ₪ ד11]. הדפדפן מתחיל להציג את ראש הדף ברגע שהוא קולט מה נמצא שס. חבל שהכלליס שחלים על שמות הקבציס במחשב, לא חלים על שמות קבציס ב-60//. לפעמים תראה תווים מוזריס במחרוזות ארוכות מאוד, וזה יהיה ממש עינוי להקליד אותן. למרבה המזל, בדרך כלל יש דרך טובה יותר. ₪ 2/00 122101 לפעמים הדפדפן מציג מספר למרות שאני מקליד שם. מה קורה? ( זכור, לכל מחשב באינטרנט יש שם וגם מספר. לדוגמה רשת 50%8סקזסוו/! נקראת החסס6.הפח.אעיצ, אך גם ו204.255.247.12. אם הדפדפן מציג מספר, אל דאגה, בדרך כלל זהו הדף שרצית. פיץ !+ 006 6:06 19 ימ - קי0וכי חוק מרפי לדפדוף ב-80/ אומר, שכאשר אתה מקליד כתובת מורכבת, רוב הסיכויים שתשגה באיות, אחר כך תצטרך לחכות לדפדפן שינסה למצוא את הכתובת שהקלדת, ומשוס שאינה קיימת, בסופו של דבר תקבל הודעת שגיאה, ובנקודה וו תוכל להקליד שוב את הכתובת, אוף. ראה הסבר נוסף על היפר קישור בהמשך הפרק. קל יותר ללחו על היפר-קישור (אחו|זססץת), שהוא נקודה חמה 5000 +6ח) מיוחדת שנמצאת בדף 60//, הודעת דואר, או מסמך אחר (כל תוכנות 08106 מאפשרות להגדיר היפר-קישוריס בתוך המסמכים). כאשר תראה היפר-קישור, כמו וה בתרשיס 4, פשוט הצבע עליו ולחץ. הדפדפן יעשה את העבודה השחורה של הכנסת השס בתיבת הכתובת, והוא לעולס אינו שוגה באיות. היפר-קישורים נראים לעיתים כמו כתובות 85/), אך הס יכולים להיות בעלי שם 'יידידותייי. כאשר אתה רואה היפר-קישור עם שס כזה, הסתכל בשורת המצב שבתחתית חלון הדפדפן כדי לראות איך נראה ה- 51/ באמת. ]ח050%.60ז-אוח, החסתן]] "סמות . (3 .%) 60/ט ]061 צ-)0-1 4 תרשים 1.4 אפשר תמיד לאתר היפר-קישור לפי צבעו והקו התחתון. מצביע העכבר משתנה לצורת יד כאשר הוא עובר מעל הקישור! זה האות ללחוצ <ו[וא, 0/3 ויז רוב הדפיס המלהיביס ב-85/) משתמשים בצלילים ווידאו כדי למשוך תשומת לב. זסזס|קא= 6%חז6+ח! כוללת שני נגני מדיה: 6ושס/]60/8 ו-סו0ט₪68|2 (הנראיס בתרשיסם 1.5) - כדי שתוכל לחוות את דפי ה-80/ בצורה מלאה. תצטרך כמובן גס כרטיס קול ורמקוליםס כדי לשמוע את הצלילים והמוסיקה. כדי לצפות בסרטי וידאו כדאי שיהיה חיבור מהיר כמו קו 11. אס תנסה לצפות בהס במחשב שמחובר ב-קט-|₪018 תמצא עצמך ממתין לנצח נצחים כמעט. <1-]|-| ואח. דצו -זסעבו" סוטותו63ח כֶ> קוספ 565 כו פוש שו 64 1+ - = !|=| ו - |[ | פ מס פפגוסח עסו - 27-05-68 - "סחות ד זו / 15" ו : פזסר!!סזם 56| סח :זסחוום. /מווססק26/)סח .וספ שר עס 7 / 0:30.7 | | סתפוא | 6 |הסס| 28.8 3.0 )₪63 | תרשים 1.5 יישומוניס כמו סו0ט₪68!4 (מובנה בתוך ז8זס|סאם 6%חז9+ח!) מאפשריס להאזין לקבצי צליל בומן שאתה מוריד אותס מהאינטרנט 0 97 00000 .קיש כייכלו< 670 ץשוסו10 61ודז6זון! כדי לאתחל את זפזס!קאם +6ח7ז6!ח!, לחצ לחיצה כפולה על הסמל שלה בשולחן העבודה (אס אינך מחובר, תישאל אם ברצונך לחייג כעת) כעת תקבל את דף הפתיחה. כדי לעבור לדף אחר, לחץ על קישור, או הקלד כתובת בתיבת הטקסט שמתחת לסרגל הכלים והקש זסוחם. כאשר תלתצ על קישור, כתובת ה-|חש שלו תופיע אוטומטית בתיבת הכתובת. השתמש בלחצניס שבסרגל הכלים כדי לשלוט על הענייניס (ראה תרשים 1.6). ₪ 3 9 9 | ₪ 9 . > .= | וי חוזק |[ | תסוספ]ו] | 5שהחה ה | עוסופוו = 68הסעב] | ת56800 שחסת | 6658 סו ופוס 0% תרשים 1.6 ל- ז8זס!קא= +16706ח! לחצניס המאפשרים לנהל פעולות נפוצות 1 + 5% 5-4 6% ו-6ז/צזס מאפשרים דפדוף מהיר בעותקיס שמוריס של דפיס בהס צפית לאחרונה. דף ה-85/ המועדף אינו מגיב! קורה. לחץ על ק5+0 ואחר לחצ על קישור אחר. אס הדף אינו נראה טוב, לחצ על ח₪81765 ותן ל- זסזס|קאם +6חז16ח! לנסות שוב. תוכל להפוך כל דף לדף פתיחה. לחץ על הלחצן 508708 כדי להציג את דף החיפוש הרב-תכליתי, או שנה אותו לדף החיפוש המועדף עליך (בחר עו6ו/, 5ח%0ס0), חפש את האפשרות בכרטיסיה הסוז8טוצה א). התיקיה 1465]סש8= מאחסנת קיצורי דרך לדפי 865/ מעניינים. תוכל להוסיף תיקיות בתוך תיקיה זו. לחץ על הלחצן +חוזש כדי להדפיס את דף ה-60/. כאשר אתה רוצה לשלוח |1/81-= או להירשס לקבוצת דיון, לת על ו₪31. לחצן +₪61 מעביר את דף ה-60/ הנוכתי לעורך ה-60// (0זס/\ תתאיס מאוד לצורך ּה) כדי שתוכל לבצע שינוייס ולשמור העתק במחשב. ,'י ט> יפ תוכל לארגן את סרגלי הכלים של זפזס|קאם 6%חזסזח! באותה דרך שארגנת אותם בתוכנות 106ו0. גרור את ידית האחיזה שבשמאל הסרגל ונייד אותו למקום אחר. פיץ !: 00006 ויף:0 - 21 כי//2 אם יש לך גישה לאינטרנט בעבודה, רביס הסיכויים ש- זפזס|קאם 6%חז6)ח! כבר מותקנת אצלך. % 22 ו/6וכת! זסזס!ןא= +16706%ח! נראית אחרת אצלי במחשב מזו הנראית בספר זה. מה קרה? באינטרנט לתוכנה יש אורך חיים הנמדד בחודשים, ואף בשבועות. כשיוצאת גירסה חדשה של זסזס|קאם 6%חז6זח! קל להוריד אותה, וכל מה שנחוץ הוא ללחוץ על הסמל לחיצה כפולה (גרסאות מעודכנות תמצא ב-05016.6070/16ו6וחח. ששצצ). כך אין צורך לדאוג אם גרסת 6%חזסזח! זפזסוקא= שנמצאת אצלך שונה מזו המוצגת בספר. ייתכן שתפריט אחד או שניים קצת שונים, אך התוכנה תעבוד באותה דרך בה תיארנו בספר. 1 לחיצה על הלחצן זחס= גורמת ל- זפזסוקאם 6%חז16ח! לעצב את הטקסט מחדש, תוך שימוש בסט אחר של גופנים. קיימות חמש אפשרויות לבחירה. מסמך שעוצב מחדש תוך שימוש בסט הגופנים הגדולים, אפשר לקרוא גם מהקיר המרוחק של החדר. נסה זאת! 4 3 א0ק6ו2. 54ו6ייכ בומן האחרון נראה שאינך יכול ללחוצ חמש לחיצות מבלי להיתקל בדף-מבוסס-18/8. אין צורך להיבהל, הכוונה היא לדף שנכתב בשפת תכנות בה משתמשים מפתחים ב-80//. יש רק דבר אחד שצריך לעניין אותך בהקשר זה, זפזסוקא= +6חז6!ח! מסוגלת לקרוא דפים אלה, ואס התקנת אותה לא תהיה לך כל בעיה. 29226! 9 למעשה, יש עוד דבר אחד שאתה צריך לדעת על הִ08, אך זה רק במקרה ואתה סובל מפראנויה קלה. יישומוני 8/8 יכולים להכיל וירוסים. אם אינך מעוניין להסתכן, בחר שש6ו/ (תצוגה), 5חסק0 (אפשרויות), בכרטיסיה צֶ8ז56060 (אבטחה), והסר את הסימון שליד האפשרות פוה זסיוכן הצעה 6וטְהּחם (תוכניות מבוססות-18/8). 1 97 000066 .יקי ו 6 וכ 40יעכ 2315 20-2/) (5125/1 כייכ] 203% 24 25)!) גלישה ב-80/ דומה לעיתים ליגלישהי ברשת הכבלים הגדולה בעולם - משהו כמו 0 ערוצים. גה יכול להיות מהנה, אך גס מתסכל. איך תמצא את הערוצ הנכון מבלי להיעזר במדריך הערוציס! אס אתה גולש ב-85/ בזמנך החופשי, לך על ּה! לחצ על כל קישור שתרצה, וראה לאן וה מביא אותך. אם אתה גולש במסגרת שעות העבודה, אין לך עודף זמן לבובו, ואתה צריך תשובות עכשיו, נסה את הדרכיס הבאות כדי לגלוש ביעילות. %] כ//! 22/ע... בכל פעס שאתה לוחתא לחיצה כפולה על סמל זפזס!|קא= 6%חזס+ח!, התוכנה מחפשת ברשת את דף הפתיחה. אס מצאת עצמך גולש לאותה נקודה שוב ושוב, למה לא להפוך אותה לדף הפתיחה! בחר שפו% (תצוגה), 006005 (אפשרויות), בכרטיסיה חסוְבּפָוַצא (ראה תרשים 1.7). ודא שברשימה הנפתחת שליד ₪988 נבחרה האפשרות 0806 +5+4 וליד 80607655 מופיעה הכתובת הרצויה, ולחץ על הלחצן 6 1156. מעתה, בכל פעס שתפתחת את זסזס|קאם= +06ז16ח! זה יהיה דף הפתיחה. אותה תיבת דו-שיח מאפשרת להגדיר את הכתובות המופיעות בעת שאתה לוח על הלחצן 5א%ח1.1 א00016. לדוגמה, בחר ב-|8וזס+% 65/ (לא תצטרך אותו לאחר שתלמד איך לגלוש), והחלף אותו בדף המועדף עליך (אל תשכח לשנות את שס הדף). [<]? | פחסוזק 0 ז6חז6)ח! | 3088 | 808זססזק | סוחס | 0906 | 5606 | | סג 6 פס -ן .306 שחחסח זגוסץ זס] 486 ס) חב הוחא הבס חבס גוס 6% | 3-0 :ות ] 0 | +חב|₪ 156 | ו 1056 | ]הזו 56 = -88]] )פתזש)ח] עזהזסקותט ד - וט |הוסשק5 3 חו 60זסו5 זב זסהזסוח| 6 חס עסו גוסע 5חבק קן / 6 -זס)3] חואוסוי אסוטם זס! | ...05חו)3. | ו וו ספות זס] ס8זופו/י ש/'גוסץ 5שחָבכ 10 פאחו! פהובזחסס זסטוס] עזסופו סד בי .3065 ס6אוסועי 8001 0! 300655 6סוגום 3 | 150 זו 3 20] :עזסו5וח חו ההק 6660 סו פַעָהם | ...6050801 | ...100003066 | מס | .סופ | ₪ [ שש תרשים 1.7 הגדר כאן את דף הפתיחה. סיץ !: 00008 9:0 23 כ לעיתים תיתקל תוך כדי גלישה בדפים מסקרנים שאינס קשורים לעניינך כרגע, אך תרצה לבקר בהם בהודמנות אחרת. אין צורך לרשוס את הכתובת, במקוס ואת, השתמש בתיקיית המועדפים : 1 העלה את הדף הרצוי. 2 בתפריט בחר 65+וסצ8= (מועדפים), ופתח את הרשימה הנפתחת. 3 לחץ על האפשרות הראשונה ברשימה - 65)וזסע3] 0+ 460 (הוסף למועדפים). זסזס|סאם 6%חז%6ח! תציע ליצור קיצור-דרך לדף. 4 תן שס חדש לקיצור-דרך. 5 לחצ 06. בפעס הבאה שתלתצ על הלחצן 65+ווסע8=, תראה קיצור-דרך זה (וגס אחריס שיצרת) בתפריט המועדפים. בשלב מסוים יתמלא תפריט המועדפים בקיצורי-דרך רביס מדי. הפתרון! ארגון מחדש! לח שוב על הלחצן 1)65]סצ8=, אך הפעס בחר באפשרות השנייה של התפריט - 8/071065=] 01080126. תיקיית המועדפים תיפתח בתיבת דו-שיח כמו זו הנראית בתרשים 1.8. |<]? | 5זוטצה ] 26וחהטזם = | ₪ - ווזסשב = [%) יי 500 זס!אובז0)בו6 ו ך 5 ילדים אפוון6 מחשבים 6חסווסס קש 1 ₪ מידע על הרשת ב סופת [5) ספורט 8858 3פופס ד [45 סרטוים ב | (160א463! ס) פחזססס/א 45 5 201 הזב 5 סהזשזח| 6 ס! 6החססו6/איך 45 6 חס סוכחו/יך 45 אשראי[6 חשר]] , יסיפה 81| 6 הזסז! 65וו] שזסחח זס טס 51601 .התסח!) 26והה4זס סז פהסזוגום 6ח! ]ס חס אסווס 101061 שח 5 016315 0! פשיספם חפזוגו % = פחו %סוסו תרשים 1.8 כאשר תפריט המועדפים מלא בקיצורי-דרך, ארגן אותס מחדש, מחק את הלא נחוציס וצור תיקיות חדשות לאחריס מחק קיצורי-דרך מיותרים, וצור תיקיות חדשות כדי לארגן את קיצורי-הדרך בקבוצות. לחצ על לחצן 0]09=] ש6א 6768+6 (צור תיקיה חדשה) ותן שס לתיקיה החדשה שתופיע. סמן את קיצורי-הדרך המועמדיס להעברה, ולחץ על הלחצן 6צסא (העבר) כדי להעבירס לתיקיה החדשה. לח על 61056 כדי לחזור אל הדפדפו. כעת, כשתסתכל ברשימת המועדפים, תראה גם את התיקיות החדשות, וכשתלח על תיקיה, תראה את תכולתה מימין לה. 3729/0006 97 4 ג' איפו0 איך מתחיליס חיפוש כשאין לך שמ של ידיעה איפה מאוחסן המידע שאתה מחפשז כאן נכנסיס לפעולה דפי החיפוש. יש עשרות דפי 60/ המציעיס לחפש במקומך. (ההס6. ססחבעץ./צעשצש), | ב5%ו/8]| | (ההְסס6.ב+5ועִה+!. /ש/שצו), (ה61)6.600₪א6.שש/ש), הס שלושת הפופולארייס (ראה תרשים 1.9, כך נראה דף החיפוש 9/18%8)|). הקלד מילה או מחרוזת, לחץ על הלחצן והמתן (בדרך כלל, כמה שניות) עד שמנוע החיפוש ימצא קישוריס שאולי יענו על צרכיך. ![ססח8 ץצ ,.'!י טָ> 2- תרשים 1.9 6יםו ו-0|%6א= ב-ז6זס|קא= 6%ח7ז6+ח! קיימת גם דרך אקספרס לחיפוש אתרים. לחץ על שורת הכתובת, הקלד את המילה 00, אחריה את המילה או המחרוזת לחיפוש, והקש זס%ח=. המאפיין ת₪%0568/0 (חיפוש עצמי) נכנס לפעולה ועובר אוטומטית לדף החיפוש. לדוגמה, כדי למצוא את האתר של מיקרוסופט הקלד "01ספסזסוחח סף" ו-ז6זסו|קא= 6%חזס+ה! תעביר אותך ישירות לאתר של מיקרוסופט. ו בז =| ר] ווק + 0[ ₪5 |פחמח0 5 = פפשסתו וס 886 אצו ]| | [. זסזס|קא 1 + חזס)ח! 4:0105016 - .50/10 סחוסבחו! 21031 זסחונופחס:) זסוהופז 01 0160015 -- .סח עססוסח 60 ד פוב ווה , ספ ופה 0ב אפץ את 6ם | פחסו | סה | 500 סז 6% סט 55 // קוח [ 66| 806555 || 9 4 ₪ [₪ | 8 | ח66ספ|ט= | 86חח8ת0 | עוסוגו1] | 65)תסש8> | 568800 זווס 156 דשא דה ואט 1 רו :| |ססס .6ח! ,ץ0!08חח66 ד 8%3ו/מז|ה 4 |8ווטוכ הווש 370118160 1סח 5 .6ח! ,ץפסוסהח66 ד 518ו/8ו1ת זס .6ח| , 50/6 61חז16ח! 19/1518!/ , הסוו8זסכןזס6 והסותקוטס= !| 118/1518 6ח ד .567106 ה6ז5698 61חז16ח| 81518!| 6ח1 1 חטסז 26 ע8ו 5670166 ה56070 . 60 |010118. 81]8/1518. עתות/: !ות = הז בו ו | 3990115 108 015013 חה | ספ פה 508 וסט 568100 20488660 ] 1903 68| 5'!הווטוכ חאש ח6ז968 חסוזפזופוָס שַחו1051 זוב סטש 88 זה סרפה ז0 הפוסה דך ? פוספ!ופ/ים |//51 פחחפ! הוחחסכ] זטסץ פ 08 980 |אוסח 8ח!| חס זו 5068 . פזטוסץ 86סו| ז'חססם 0510885 80 58 זטס זי 88 סק ופחופוחו 65 | = וב כך נראה דף החיפוש 8/1818:| כז240. 327 לעיתיס כשתלתצ על קישור, זפזסו|קא= 81חז9)ח! תציג תיבת דו-שיח במקוס להעביר אותך לדף 80/. משמעות הדבר היא, שלחצת על קישור לקובץ ולא לדף 60//. לדוגמה, תיבת דו-שיח זו תופיע תמיד כשתרצה לעדכן תוכנה. סיץ !: 0006 606 25 כאשר אתה מנסה לפתוח קוב על ידי לחיצה על קישור, זפזס!קא= 6%חז16ח! תציג את תיבת הדו-שיח הנראית בתרשיס 1.10, שתזכיר לך לשמור את הקוב כדי שתוכל לעבוד איתו מאוחר יותר. תן לקובץ שם ומיקוס. תרשים 1.10 |<) הי הסוב סיס| 05 החסז! ₪6 3 030!חצווסט 10 הספסחס פב גוס" החסס.]]80סזסוות.וו החסז! 66 .הוקוסט. ?7 15 הו ₪0 סז 66 גוסע טוגוסאו והער חפו!הסס| )מפזזגוס 5 החפז! וחבזטסזם פות! חטב 7+ 8 ₪5 ו | | אם אינך בטוח מאין הגיע הקובץ, אל תפתח אותו. שמור ובדוק אותו על ידי תוכנת אנטי-וירוס לפני שאתה פותח אותו -( 06 וי6ו2! האם אני צריך להיות מוטרד מווירוסים? וירוס מחשב הוא חלק מתוכנית שהוסב לעשות משהו שהוא לא אמור לעשות, ובדרך כלל ללא אזהרה מראש. כמו וירוסים של בני אדם, הם מועברים במגע, בדרך כלל על ידי קבצים או דיסקטים נגועים, והנזק הנגרם נע משינוי לא מהותי לקטסטרופה כללית. תוכל למנוע הידבקות, אם תימנע מהורדת תוכניות. שמור על כלל זה ותהיה בטוח. אך מה אם אתה כן רוצה להוריד תוכנית? במקרה זה, התוכנה הראשונה שתוריד תהיה תוכנת אנטי-וירוס. לזן החדש והמעצבן ביותר של הווירוסים אין למעשה השפעה על תוכניות. הוא מתפשט על ידי החלפת קבצי מסמכים, בדרך כלל מסמכי סזס// המכילים מאקרו. אל תפתח מסמך המכיל מאקרו לפני שתבדוק אותו תחילה על ידי תוכנת אנטי-וירוס. (ויכתי, 32כ0כ 1כזכ23 3כַ' 28 למרות ש- זפזס|קא= 81חזפ)ח! היא המקוס הטוב ביותר לצפות בדפי 85/, תוכל לשמור את הנתוניס ולצפות בהס במקוס אחר. + כדי לשמור דף 60/ כקוב>, בחר 1!6=, ₪116 5 6צ58. אס אתה מתכוון לצפות בדפיס באמצעות זפזס|קאם +6%חז%9ח! או לערוך אותס ב-6זס/), שמור אותס בפורמט ‏ 1/]ד₪. שמור בפורמט טקסט אס אתה מעוניין לשמור רק את הטקסט. אך אם אתה מעוניין לשמור עיצוביס, לחצ לחיצה ימנית על כל אחד מהס ובחר 6 97 000066 ///2ק9/י באפשרות המתאימה. שמירת הדף הראשי שומרת רק את הקישורים אל האובייקטים הגרפיים, לא את האובייקטים עצמס. + כדי להעתיק טקסט מדף ס6/ש, סמן את הטקסט, לת לחיצה ימנית ובחר צֶס6. כעת תוכל להדביק את הטקסט לכל תוכנה אחרת. + כדי להעתיק אובייקט גרפי מדף 60/+, הצבע על האובייקט, לח לחיצה ימנית ובחר 45 161016 58/6. תן לקובצ שס ומיקוס חדש. + כדי להדפיס דף 60ש, לתצ על לחצן +חוזק. ]/20- 21 /000006-2 2/00/00 רוב האנשיס חושביס על האינטרנט במונחיס של ייגלישה ברשתיי - כלומר: לחיצה על קישור, גלישה, צפייה, לחיצה על הקישור הבא, גלישה, צפייה. ממש כמו בבית: אתה יושב על הכורסה, הטלוויזיה מולך, השלט בידך ואתה גולש. מה שנקרא צרכן פסיבי של מידע. שלא כמו מול הטלוויויה, באינטרנט אתה לא חייב להיות פסיבי. אס תשתמש ב- 97 02186606 תוכל ליצור דפי 60/, לשימוש עסקי או לשימוש אישי. ו 02 פיןכו] לכל תוכנת 0216086 יש סרגל כלים 85/, כמו זה הנראה בתרשים 1.11. סרגל וה נראה זהה כמעט לסרגל הכלים של זפזס|קאם +6%חז6זח!, אך הוא יושב בחלון תוכנת 02106. סרגל כלים וה מאפשר לך לצפות ולערוך דפי !ד ודרכו נעשית הגישה לאינטרנט. ף] | * עבר | + מעדפים 6 ₪ | 9 | + =% - || ₪0 והז -בוסת. ושיש ] : קמל תרשים 1.11 זה נראה כמו סרגל הכלים של זפזס|קא= +6חז9!ח!, אך למעשה הוא סרגל הכלים 80/ של סזס\. 'ג'כ/. כ'מַָכ- קי0ו2 תוכנות 028166): סזס/ש, |6סאם ו-זחוסקז6/וסש, מאפשרות להשתמש בהיפר-קישוריס (או בקיצור: קישוריס), אפילו אס המסמך אינו מיועד להפצה ברשת. סזס) מזהה קישור באופן אוטומטי ברגע שאתה מקליד מחרוזת המתתילה ב- //:כְח. כדי ליצור קישור בתוך מסמך 01₪106, סמן את הטקסט המיועד להיות קישור, לחצ על הלחצן הוסף היפר-קישור, ותראה תיבת דו-שיח כמו זו הנראית בתרשיס 1.12. הכנס את המיקוס (כתובת 85/ במקרה וה) אליו אתה רוצה להגיע בלחיצה על הקישור, לחץ אישור וזהו. זה כל מה שצריך לעשות. סיץ !: 0008 9:0 27 תוכל להשתמש בקישוריס למטרות רבות: + האפשרות הראשונה והברורה מאליה, היא ליצור קישוריס לדפי 60/), ולא משנה אס הס נמצאיס על רשת האינטראנט של החברה או באינטרנט. + ליצור קישוריס לקבצים אחרים. אפשרות וו שימושית במקרה שאתה מעוניין שקורא המסמך יצפה בקוב אחר הקשור לנושא. |<|? (וי המי ו צור קישור אל קובץ או !שג ]הס ל 50'סוחח. שחת :סז | עיוך... *+, הזן או אתר את הנתיב למסמך אליו ברצונך ליצור קישור. ערך זה עשוי להיות כתובת אינטרנטי ( |ח), מסמך בכונן הקשיח שלך או מסמך ברשת של החברה שלך. נתיב: מ מיקום עם שם בקובץץ (אופציונלי): | | עיוך... 3 אם ברצונך לקפוץץ למיקום ספציפי בתוך המסמך, כגון סימניה, באש טוורז עבו שבו, אובייקט מסד נתונים או מספר שקופית, הזן או אתר מידע זה לעיל. = השתמש בנתיב יחסי עבור היפר-קישור | הסר קישור אישור | ביטול תרשים 1.12 ודא שסימנת טקסט לפני שלחצת על הלחצן הוסף היפר-קישור, אחר הקלד כתובת 80/ או שס קוב כדי ליצור קיצור-דרך בלחיצה אחת > תוכל ליצור קישור גסם אל תחום תאים ב-!66אם, שקופית +חוסקזסעשספ, או סימניה של שזס/צ, באותו מסמך. הדבר שימושי במקרה שיש לך מסמך ארוך מאוד, ואתה מעונייןו לאפשר לקורא לדלג על מספר דפים ולהגיע לנושאיס אחריס, מבלי להתחיל לגלול את המסמך. > שיפ כדי לשוות למסמך מראה מקצועי יותר, הוסף תמונה או אובייקט גרפי אחר, סמן את האובייקט, ולחץ על הלחצן הוסף היפר-קישור. 0011606 תקשר את כתובת היעד אל האובייקט הגרפי. התוצאה תהיה לחצן מרשים מאוד ללא מאמץ כמעט. כאשר אתה מוסיף קישור במסמך סזס//, הטקסט משנה את צבעו לכחול כדי לציין שוהו קישור. השהה את מצביע העכבר על הקישור לשנייה, או שתיים, וראה מה יקרה: כפי שתראה בתרשים 1.13 מצביע העכבר ישתנה לצורת יד קטנה ובתיאור המסך שיופיע, תראה לאן מצביע הקישור. 3% 97 00006 .יקי לקוח נכבד ברוכים הבאים לסדרת מבחנים, שהכינה עבורכם הוצאת הוד-עמי לספרי = הוצאת הוד-עמי, המובילה והמקצועית לספרי מחשבים בעברית בישראל, תביא אותך, בעזרת ערכת מבחנים זו, לשליטה מלאה במחשב שלך. מאתר האינטרנט של הוצאת הוד-עמי, בכתובת 11 סט 8-5 סב תתו סו ניתן להוריד מבחנים נוספים בנושאי 6יצטשע ,61טג !-95 פיס8ונגשל . מומלץ מאד לעשות את מבחן "קרא אותי תחילה - הוראות הפעלה". סדרת מבחנים זו מכילה שלוש סוגי שאלות: 1. שאלות שהתשובה עליהם היא "נכון" או "לא נכון". עליך לבחור את התשובה הנכונה. 2 שאלות שבהן צריך לבחור את התשובה הנכונה ביותר מתוך מספר תשובות תרשים 1.13 לאן מוביל הקישור! תיאור המסך יספר לך 0 ווסוכי מק בעזרת זפזס|קא= 6%חז16ח! או כל תוכנת 028106 אחרת, תוכל לפתוח כל מסמך, בכל שעה, ולא משנה היכן הוא נמצא, על המחשב שלך, ברשת החברה, או באינטרנט. בשני המקרים, בחר קוב (8!ו=), פתיחה (ח8ק0), והקלד את שס הקובצ והנתיב המלא. כאשר אתה פותח מסמך 0180686 ב- זסזס!|קאם ז6חזסזח! קורה דבר מעניין מאוד. המסמך מופיע עם כל סרגלי הכלים של התוכנה, אך הכל בחלון זסזסו|קא= 6%חז6וחו. תוכל לערוך את המסמך בדיוק כפי שאתה עורך אותו בתוכנה המקורית, ולשמור אותו בפורמט המקורי, או בפורמט |ושוד3. במקרה שתיעזר בתוכנת 4 זפזס|קאם +6חזפ!ח! ותרצה לפתוח מסמך 06כ - תוכנית סזס/ תיפתח והמסמך בתוכה. כדי לפתוח דף 60) ביישוסם 01006, הקלד את הכתובת המלאה (לדוגמה, |ו.1.60וה0-3ס₪. שצשעצ//:ק%ח) בתיבת הדו-שיח פתיחה (ח6ק0) או בתיבת הכתובת שנמצאת בסרגל הכלים 60//. התוכנה תחפש את הדף ותטען אותו. השתמש בתפריט תצוגה כדי לצפות בדף בתצוגת הקוד (עס כל התגיס בהם דנו כבר), בחר מקור .₪1 דרו, או כפי שהוא נראה בדפדפן, בחר צא ממקור | דו. פיץ !: 0006 ואיף: | 29 יכ 0 2כ1כ6 00 תוכל כמובן ליצור כל מסמך 21106): שקופית זחוסחזפצוסם, גיליון עבודה של |06א₪, או מסמך 6זס/ו, לערוך אותו בסביבת התוכנה המוכרת, ואחר להמיר את המסמך לפורמט 80/. קל לעשות זאת, בחר קובץ, שמור כ- ₪1ז4. כאשר אתה שומר מסמך סוס בדרך זו, התוכנה סוגרת את המסמך, ואחר פותחת אותו מחדש בפורמט ד. שיס לב, חלק מעיצובי המסמך המקורי יאבדו בהמרה. ץן]: 09% 66 וכון] שיא כפי שכבר אמרנו, אתרי קד= הס מאגרי מידע מרכזיים של קבציס באינטרנט. שד הוא למעשה כונן קשיח מרוחק, שאפשר לפתוח או לשמור בו קבציס. ההבדל היחידי הוא, שבדרך כלל צריך להירשס בכניסה (ח0 ס )6 לפני שאפשר לקבל גישה אליו. לדוגמה, אפשרי שלמקוס העבודה שלך יש אתר ז=, כדי שאתה ושותפיך לעבודה תוכלו להעביר קבציס (בתנאי שיש לכם גישה לאינטרנט, כמובן). תחילה, לפני שתוכל לפתוח או לשמור קוב באתר = ד=, עליך להוסיף אותו לרשימת האתריס המורשיס במחשב שלך. בצע את השלבים הבאים: 1. בכל תוכנת 018106 שאתה נמצא, בחר קובץ, שמור בשם, אחר פתח את הרשימה שליד שמור ב וגלול עד שתגיע לאפשרות הוספה/שינוי של מיקומי =]ד=. לח על האפשרות ותופיע תיבת דו-שיח, כמו זו הנראית בתרשיס 1.14. שם ו |<]? בוב ו קומי אינטרנכ (שז=) 5 שמור ב שם אתר פז=: 7 הוספה/שינוי של מיקומי פז=] | התחבר כ: | בעל 65 אמנימי משמש [-------- || תפר 2 | שנה סיסמה: ] | הסרה אתרי קז: 6 ה]שם הקובץ - 0 *) זחשחזנוסס פוט | שמור כסווג ;| תרשים 1.14 הוסף אתר 1₪= לרשימת אתרי קד שהמחשב שלך מזהה, ותוכל לפתוח או לשמור קבציס לכשתרצה 0 97 00000 //אק9/י 2 הקלד שם אתר סד=, ואם יש צורך הקלד שס משתמש וסיסמה. אס נדרשת סייסמה, תתבקש להקליד אותה בכל פעם שתרצה להיכנס ל-ד=. הסיסמה תאט את התקדמותך, אך התהליך יהיה בטוח יותר. 3 לחץ על הלחצן הוסף כדי להוסיף את האתר לרשימה, אחר בחר אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שליח. כעת אתה מוכן לפתוח או לשמור קבציס ב-₪ד=, בדיוק כשס שאתה פותח או שומר אותס בכונן הקשיח שבמחשב. 2 כו //0///00 כככ6'סי 0506 16|26('02 מטבעה האינטרנט היא מקוס לא בטוח. כאשר אתה ממלא טופס ושולח אותו באינטרנט הוא עובר ממחשב למחשב באופן אקראי, עד שהוא מגיע ליעדו. אז איך תמנע מייהאקריסי' (פורצים ברשת) לראות את המידע, או אפילו לשנות אותו, כאשר הוא עובר ברשת! למרבה המלל, קיימות שתי טכנולוגיות בדוקות המאפשרות משלוח מידע רגיש ברשת, כמו למשל מספר כרטיס אשראי. אימות (ח0ו10600681ט3) מספקת דרכים המאפשרות לקבוע שאתה מי שאתה אומר שהינך. הטכניקה הפשוטה ביותר של שיטה זו, מבקשת להקליד שס משתמש וסיסמה לפני שתוכל לראות את דף ה-88//. טכניקות מתוחכמות יותר, משתמשות בקטעי תוכנה מיוחדיס הנקראיס חתימה דיגיטלית (6זט8%ח0ו5 ופּאוּפָום) כדי להבטית שמספר כרטיס האשראי יועבר בבטחה מהמחשב שלך ליעדו, ורק ליעדו. איך אתה מבטיתח שלא יצודו' את הסיסמה שלך בעת העברתה ברשת! בעזרת טכנולוגיית האבטחה השנייה - הצפנה (חס6סץעז0ח6). כמו שסוכני ריגול משתמשים בכתב סתרים, גס זפזס|קאם= +6%חז16ח! ודפדפניס אחריס מערבליס מידע בצורה כואת שאף אחד אחר לא מסוגל לקרוא חוצ מהנמען. כמובן, כל שיטות האבטחה מתבססות על התנהגות נורמלית. שום שיטה לא תעזור לך אס כתבת את הסיסמה שלך על פתק והדבקת אותו לצג. סיץ !: 0008 4:90 | 31 טלק 2 070 2622 כ00-2/] כתובת! קישור! עננים! נא להסביר! אני רוצה שהמסמך הזה יופיע באינטרנט (או באינטראנט). בישול מהיר של דפי 60/). / / / דפי ה-60\ שלי זקוקים לשיפוץ. / / אם יש קשרים - מי צריך פרוטקציה! מטוס הסילון גרם לעולם להיראות ככפר אחד קטן. כעת, בעידן האינטרנט, העולס נמצא על שולחן העבודה שלך. 12 97 00000 //אק9/י בעבר הרחוק, כשהעולס נראה היה דבר ענק מימדים, הוכיח אסטרונוס בשס פטולמי (ץחח8!ס%ק) שתחי במאה השנייה, שהעולס הוא מרכז היקוסם. בימינו אלו, משייכיס אותנו האסטרונומיס לחלקיק קטן מאוד מגלקסיה ענקית. מגלי עולמות כגון סטנלי ליוינגסטון עזרו לנו להפוך את העולס למקוס בעל מימדים של שכונה אחת גדולה. האינטרנט, 125 שנה אחרי מסעותיו של ליוינגסטון ברחבי אפריקה, צימצמה את העולם עוד יותר וכיום הוא מתאיס לשולחן העבודה הממוחשב שלך. לקית בקדחת השיטוט! לח על לחצן סרגל הכלים 60//, הקלד את הכתובת וה0ס6.אזה סה טוח עצעש//:קת והמסע שלך לעולמות חדשיס מתתיל. טוב, זו התחלה ממשית למסע וירטואלי. הכתובת הזו תביא אותך לביקור במגזין מקוון בשס %ז= ספָחטו המוקדש רובו ככולו למגלי עולמות ובעצס נקרא על שס אחד מהם, שטעה בדרכו ונעלס אי-שס בערבות אפריקה. סזס מביאה את עולס רשת האינטרנט אל שולחנך, דבר המאפשר לך ליהנות מכל טובו של העולס, לפחות בצורה וירטואלית. שיטוט ברחבי האינטרנט בעזרת 6זס/ יהיה חסר את ההרפתקנות של אנשים כגון ליוינגסטון או מונגו פארק אבל אין לך סיכוי לטעות בדרך. 2/8 (6ו 0יעייס) // 28-2/] כשמניחיס דוחות מנופחיס המלאיס בראשי תיבות וקיצוריס על שולחנס, הס נדבקיס במחלה משונה שנקראת באנלית 00ם!/ (קיצור של זע 01826 ₪85 עש או בתרגוס חופשי ייעיניי מרפרפות על המסמךיי). הקריאה אודות האינטרנט עשויה לגרוס למצב דומה. אפילו הכותב בעל הכוונות הטובות ביותר, שיכתוב על רשת המחשבים העולמית המרכיבה את האינטרנט, ימצא את עצמו, אפילו אס לא התכוון לכך, משתמש ביס של מונתים כגון 60//, 5 !|, 08980806/ץ0 או =ד=. האוסף הבלתי נדלה של מונחי אינטרנט מכסה על העובדה שהאינטרנט, ובעיקר החלק הקרוי חוזס/ 0 66 יכול להיות שימושי ומהנה כאחד. לחיפוש אחר מידע, לתמיכה טכנית, חדשות ובידור, האינטרנט היא מקור מידע רב עוצמה שאין שני לו. פיק 2: []ז0/] 20-2 08-2/ן - 32 00% ויכק 6כ['/? 00% 2 -29/] עד כמה שימושית רשת האינטרנט! תמיכה טכנית למשתמשים, חיונית כמו חשמל להפעלה, אינה תמיד קלה להשגה דרך הטלפון. אס התקנת תוכנית לשיטוט ברשת, כגון זפזס|קא= 6%חז6+ח!, יש לך חשבון אינטרנט אצל ספק שירותי אינטרנט (כגון מסו5/ש6%!) אתה יכול להימנע מלהאצין למוזיקת המעליות המנוגנת בעוד אתה ממתין לאנשי התמיכה שיעלו על הקו. נסה את התמיכה הטכנית שעל רשת האינטרנט! כדי לקבל עזרה בנוגע ל-6זס/\ פתח את תפריט עזרה, בחר באפשרות +670501:!! ב- ספ6/), תמיכה מקוונת. לעזרה בנוגע לנושאי חומרה או פתרונות לגבי תוכנות אחרות, פנה לאתר יעיל אחר הנקרא ז6!06 ח66ד פחד. 1. לתצ על לחצן סרגל כלים 60/ שבסרגל הכלים הראשי. 2 הצב את סמן העכבר על שורת הכתובת כדי לבחור בה, והקלד את הכתובת החסס. ז6ק|6 6000 צשוצ//:קאח (בתרשיס 2.1 נכתב 04פסזסוח). זאו כתובתו של אתר ענייני במיוחד שמהווה נקודת פתיחה נהדרת לחיפושי תמיכה טכנית של האינטרנט. החסס. )50 סרח ועו ] :ססר | ₪ | * עבור | * מועדפים תרשים 2.1 הנתיב המדויק לדף 60/\ לפי בחירתך. אס אתה יודע את כתובת האתר אותו אתה מחפש, הקלד אותה. 1. דף פותת - לוקח אותך ישר אל דפי הבית של חברת 070508₪ו, עמדת פתיחה לא רעה כלל לשיטוטיס ברשת. 2. חפש ב-65/ - לוקח אותך לדף המלא במנועי חיפוש יעילים. 3. תיבת הכתובת - הקלד כתובת, הקש זפוח= ועבור ישירות לדף זה. 0 2522 6/00ת! מה זה .281)? קיצור באנגלית של ז0ס+1].063 66זוס₪650 וחזסזוחש. לכל האתרים שברשת האינטרנט יש מספר מכנים משותפים. לכולם יש את אותן קידומות צושושו//:קח, למרות שהמשך הכתובת שונה מאתר לאתר, המסביר לך משהו על מקום הימצאם ברשת האינטרנט. החלק הבא לאחר ה-ששצ נקרא שם ה-חו8חס0. בכתובת !60.1.וחוב3-סח. צעש//:כ+ה אזי |ו.1.00הח00-8ח הוא שם ה-חוהּחזסם. זה גם החלק שמסגיר את זהות האתר. הסיומת וחסס מתארת חברה מסחרית (|3ו0ז8חוה60) הנמצאת בארה"ב. חברות מחוץ לארה"ב יתהדרו בסיומות כמו 60.1 (חברה בישראל) או 60.0% (חברה באנגליה) וכד'. אם הסיומת היתה, למשל, 600 היינו למדים שזהו מוסד להשכלה בארה"ב. מוסדות השכלה במקומות אחרים ייקראו |ו.86 (מוסד השכלה אקדמי בארץ, למשל). ארגונים שמטרתם אינה רווח יתהדרו בסיומת פָזס ואילו מוסדות ממשלתיים שלהם אתרי 60/ יסתיימו שמותיהם באותיות צסף. 97/2/0006 97 4 3. הקש זְַזחם. כעת תופיע תיבת ההתקשרות אל ספק שירותי האינטרנט שלך; לחצ על התחבר ובסיוס השריקות והזמזומיס המוכריס של המודס תיווצר תקשורת בינך לבין מחשב ספק השירות והדף של ז46|08ח60ד יופיע (כתוב זסק|6חח60+ במקוס 0708508וח, כמובן). 31 50000-2ו0/90 כמו כל תרבות חדשה כך גס לאינטרנט יש את השפה והמנהגיס שלה. קח את השפה, לדוגמה. מיליס כגון 08180806ע60, גלישה, 6חו2 הן לתחס חוק של משתמשי אינטרנט ואפשר למצוא אותן בכל פינה בה. הוירגון של האינטרנט הוא עירוב מוזר של נערי החוף של דרוס קליפורניה ושל מדע בדיוני, דבר שאינו מפתיע כלל. למרות שה-+//\ הומצאה באירופה (ברשת 058% שהיא רשת אקדמית העוסקת בפיסיקה מעשית באירופה), רוב חסידיה ומפתחיה הגדוליס והחשובים נמצאים כיום בארהייב. מאחר ומדע בדיוני הוא החומר המועדף על משוגעי המחשבים, בדרך כלל, המיזוג שבין שפתס של נערי החוף ושל אנשי המדע הבדיוני היה בלתי נמנע. 06790806ץ0 היא מילה שהומצאה על ידי וויליאס גיבסון (חס5סו) וחפו!וו/), סופר מדע בדיוני בזרס הנקרא זססחאוחסזטסא (גיבסון עצמו, נמסר על ידי יודעי דבר, אינו משתמש במחשבים כלל!). מילה וו מתייחסת, בדרך כלל, לכל עננת המחשבים היוצרת את עולס רשת האינטרנט. לגלוש ברשת זה מונח המתאר שיטוט, ללא מטרה מיוחדת, בין מיליוני דפי 60/) המצוייס ברשת האינטרנט. 6חו2 (ולעיתיס גס 8חו2-ם) הוא מגזין אלקטרוני מפורסס על הרשת. לא תמצא אותו בדוכן עיתוניס בפינת הרחוב. אס אתה מרגיש שאתה הולך לאיבוד או טובע במונחיס הרווחיס ב-69//, חפש את אחד מאותס אתרים המכילים רשימת מונחיס או 40=ים (קיצור של 008560005 5660( עְאַח600ז- - שאלות שנשאלות לעיתיס קרובות). לדף ה-80/ של חברת מיקרוסופט יש את שניהם. ה- !]חנו (כתובתו) של האתר היא והס6.חפח.שששו//:ס+ות. בתפריט הראשי בחר בעזרה, 0% ב.- 60/), שאלות נפוצות כדי להגיע ישירות לדף הנכון. אתה יכול ליהנות מהאינטרנט ומה-88/ גס מבלי לדעת את כל הקיצוריס הללו; זו רשת ידידותית למשתמש, וזו גס הסיבה לכך שנוצרה מלכתחילה. 4. בדף ז06ס|46ח66ד הקלד מונח לחיפוש לפי סוג התמיכה שברצונך לקבל, או בחר בחומרה או תוכנה לשס דפדוף. רוב הקישורים ייקחו אותך ישירות לאתרים של יצרני החומרה או התוכנה שברשותך. 5. למרות שכל דף ב-80/ שונה לדפים המעוצבים נכון יש קישורים - אותן מיליס או משפטיס המודגשים בקו תחתי - לאתרים אחרים. אם יש הרבה קישורים מאתר אחד תמצא, לרוב, גם מנוע חיפוש. דפדף לחלקו התחתון של הדף של רשימת היצרנים המופיע בדף של ז6ס|86008ד או השתמש במנוע החיפוש ץח8קוה0ס) 8 זס! ה0ז568 כדי לאתר את הקישור לאתר היצרן המבוקש. סיץ 2: ז/] 0:2 2-(0/ן | 35 כשתמצא את הקישור המבוקש, לחצ עליו כדי לגלוש ישירות לאתר הבית של יצרן התוכנה או החומרה שברשותך. ,'י %פ! . כשאתה מבקר בדף שנראה לך חשוב, הוסף את כתובתו לרשימת המועדפים (165זוזסט8-) שלך. לחץ על לחצן 465וסצ8= בסרגל הכלים של תוכנית הגלישה ובחר באפשרות %65ו]סע3] 0+ 00₪. לביקור חוזר באתר זה כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על לחצן 65)וזסצ3] בסרגל הכלים ולבחור באתר המבוקש. 6. כדי לחזור לדף ז8ס!078ח60ד לאחר ביקור באתר של יצרן זה או אחר לח על לחצן 286% שבתוכנית הגלישה שלך. 7 כמובן, שבאפשרותך לגלוש לכל מקוס ברשת האינטרנט. נסה את לחצן 5068708 4)ח] 6ח+ שבסרגל הכליס. אס אתה משתמש בתוכנית הגלישה +6%חז6)ח! זפזס!|קא= תביא אותך לחיצה זו לדף יקר הערך 85% 8 (חו=. הקלד מיליס לחיפוש המתארות את מה שאתה מחפש ולת על ח0ז568. 4 שיפ קישורי אינטרנט לא תמיד נראים כקישורי אינטרנט. במקום מילים מודגשות בקו תחתי הם עשויים להיות תמונה, לחצן טקסט או טקסט ללא הדגשה מיוחדת. אם אתה בספק, הצבע בעזרת העכבר לאובייקטים בדף 80/\. אם סמן העכבר הופך ליד מצביעה, זהו קישור. 8 כשסיימת לשוטט ב-60//, לחצ על סמל ספק שירותי האינטרנט שלך בשורת המשימות ובחר ב-866חח8500וכ. לחצ על לחצן סגירת החלון שבחלון תוכנית הגלישה כדי לסגור גם אותה. לכשיו, )4 /0/ 6/7/62 6( 0/0%? המהומה האופיינית של רשת האינטרנט היא בדיוק זו הגורמת לך לגלוש מאתר לאתר בדרך שהדגמנו קודס לכן. שיטוט ודילוג ממקוס למקוס היא פעולה פשוטה - רק ללחוץ לחיצה. למצוא את מה שאתה מחפש היא פעולה סבוכה מעט יותר. כדי למצוא מידע פשוט, כגון חדשות, מידע ספורט או אפילו מידע על בורסות בעולם, וכדי למצוא מספרי מיקוד במקומות שוניס בעולס, הדף 851= 4 0ח1= של מיקרוסופט מתאיס ומספק. השתמש במנועי חיפוש כגון ססח8ץ, 10566%ח!, 605ץ1 או 2/8/1918 לחיפושיס מורכבים יותר. כולס נגישיס מהדף של מיקרוסופט וכל אחד מהס פועל בצורה שונה. 6 97 00006 //ק9/י 0 ץ, למשל, מארגן את ה-88/ על פי קטגוריות, דבר המצמצס אפשרויות ומקל על השימוש במנוע החיפוש. 18/18%8| לעומתו, הוא מנוע חיפוש נרחב יותר. חיפושיס במנוע זה משיביס הרבה (מאוד!) כתובות של דפי 60/ שרבים (מאוד!) מהם אינס תואמיס לנושא החיפוש, למרות שלעיתים תצליח למצוא אתריס חשובים דרכו. יש מספר מיליוניסם של מסמכים ברשת ה-80//, ולמרות שרובס מענייניס בעיקר את יוצריהס, תמצא בהס הרבה חומר לקריאה ולעיון. ו ההסס. 605,!. עשעצש 5 | והסס. א10566ח1. צצשצ 6% חן הנה עוד מספר אתרים מענייניס בהס כדאי לבקר: 4 אס אתה מתעניין בנושא הפיננסים, כדאי לך ליצור סימניה לאתר של עיתון הפיננסיס הידוע |החזטס. 507661 ||3/ 6חדך (וחסס.[פו.צוצש//: קאח). תמצא כאן שערי מניות, מידע כלכלי עדכני לגבי חברות אלו ואחרות ואת רוב הטקסט המופיע במהדורה היומית של העיתון המודפס! ולמרות שנדרש תשלוס למשתמשי האינטרנט מקבליס משתמשי תוכנת הגלישה זסזס|קא= 6%חז6)ח! נסיעה חופשית באתר (לפחות בזמן כתיבת שורות אלו). %+ משתמשי סזס/ הכותבים מחקרים בנושאים מגווניס יוכלו לפנות לאחת מספריות אוניברסיטת אוקספורד לה יש שירות מדהיס הנקרא 30גם. סחהם מציגה כמות אדירה של מידע 85/י במקום אחד. אס מחקר הוא התחוס שלך - 530 הוא האתר בשבילך (|חזח. 80 רזחוה /אט. אס. ץ6|סס. צוצא/: סז ת). 4 מקוס נוסף לצמאים למידע הוא האתר ]-ה346568/0, הנמצא בכתובת |הח+ח.)-376 30-1176506 6 65ז/ וח 60. 5!סס)1.שעשוש//:קש6ת. כאן תוכל לאתר מילה ביפנית, איטלקית, גרמנית או ספרדית למצוא ביטוייס שגוריס בשפה הצרפתית ואפילו חרוזים באנגלית. % למידע כללי שנועד להוספה למסמך 6זס/ תמצא מאות מגזיניס על ה-60/ו, גרסאות מקוונות של מגזיניס ידועיס או מגזיניס שקיימים אך ורק על רשת האינטרנט. רשימה מקיפה של המגציניס הניתניס לצפייה באינטרנט תמצא באתר 86 8חו62 פוחווחסכ בכתובת 65ה21/וה0ס5.6!הווהס0.עצשוצצו//:קצות. וזו אפילו אינה תחילתה של הדגמה קצרה של אתריס בהם ניתן למצוא מידע באינטרנט. אסור להתעלס מקבוצות הדיון, 6%ח256, בהן ניתן לקרוא ולהגיב על הודעות המפורסמות בקבוצות הדיון על (כמעט) כל נושא שבעולם. אס כמות בלתי נדלית של נושאיס היא ההנאה שלך לח על הקישור 60/ 8ח זס ₪651 שבתפריט תוכנית הגלישה זפזס!קאם 6%חז16ח!. אס אתה באמצע העבודה עס 6זס/ תוכל ללחוצ על לחצן דף פותח שבסרגל הכלים 85// שהיא נקודת פתיחה טובה ככל השאר. סלץ 2: 00/] 0:2 00-2/]ן | 37 70 255 7% 450 /יו] 6% כתיבת מסמך מסובכת וקשה דיה גס מבלי שתודקק לאסוף את הקוראיס תוך תחינה. אפילו סופריס שעטם נובעת מרגליות עשויים לסבול, לעיתים, מחסך בקוראים. חזס/ו, לעומת וזאת, עשויה לשנות כל ואת. רשת האינטרנט מציבה מיליוני קוראיס פוטנציאלייס מעברו השני של מסך המחשב שלך. רשת האינטראנט המקומית שלך עשויה לכלול כמה מאות קוראים. פרסס מסמך באחד מהם ואפילו אס לא תגיע למיליון קוראים, תגיע לחלק מהס. / 2'2ליא. כָ0ו6ת! אינטראנט (61חהּו+ח!) היא רשת מחשבים מקומית הנעזרת באותם תקנים להצגת ושיתוף מידע כמו אלו המשמשים את רשת האינטרנט ואת ה-60// 66ו/ סחזס)//. סזס/ משתמשת בקודיס פנימיים משלה כדי לעצב מסמכים. ל-/\/ יש דרך שונה לחלוטין לעשות זאת. כלי הפיתוח של 6זס/\ למסמכי אינטרנט ממירים את מסמך סזס/ שיצרת לפורמט 60/ הנקרא .₪1 ד (פמַבּחַח1.3 סטאזבו 1א6 דזוססץו). סזסעצ גס ממירה קבצי .4711 למסמכי 6זס/ וגסם מאפשרת לך להתחיל מסמך ואד מראשיתו. / יי כ6ו6כ! 6 קטאזב %א6+וסקץה או בקיצור !וז היא מה שגורם לאינטרנט לתקתק. זו שפת עיצוב המאפשרת הכנסת קודים מיוחדים המיועדים לקישור בין מסמכים. קישורים שכאלה דומים לאינדקס ולרמיזות מסוג אלו הניתנים למציאה באנציקלופדיות למיניהן. הם מובילים אותך לדף שיוביל אותך לדף שיוביל לדף... ובכל אחד מאלו מידע הקשור, בדרך זו או אחרת, למידע מהדף הקודם. קישורי היפר-טקסט הם אוטומטיים: לחץ על קישור אחד (בדרך כלל זו מילה המודגשת בקו תחתי ובצבע שונה) ותעבור לדף אחר באופן אוטומטי. כתובות המסמכים האחרים מוטבעות במסמך המקור. סזס/\ מאפשרת לך להוסיף קישורים כפי רצונך בכל מסמך !47/1 שאתה יוצר. אם בליל הקיצוריס והמיליס המקצועיות הזה גורס לעינייך לפוול, אני לא מופתע. מה שכן מפתיע היא הקלות בה ניתן ליצור מסמכי 85/ תוך שימוש ב- סזס)\; + פתח את המסמך שברצונך לפרסס ב-80//. זה יכול להיות כל דבר חוצ מאחד שעלול להכניס אותך לצרות עס השכנים. ה-80/ אמנס אינה נשלטת על ידי חוקיס קשיס אך יש לה חוקיס משלה וגבולות (ויש גס גבול לטעס הטוב). + שמור את המסמך כמסמך ]ודרז. הוא יוצג, באופן אוטומטי, בפורמט |וודח. היעזר בסרגל הכליס הסטנדרטי של סזס/ כדי להוסיף קישוריס. 4% העלה את המסמך לרשת האינטרנט דרך ספק השירות שלך. 8 97 00006 //אק9/י לא כל עיצוב של 6זס/ יכול להיות מומר לפורמט !1/1ד. טורים, מילויי רקע, כותרות עליונות ותחתונות, מספור עמודים, קווים אנכיים ויסימני מיס'י לא יחזיקו מעמד במסע ההמרה לקוב> 1/1ד4. כמוהם גס גבולות ומסגרות. רצוי שתזכור ואת כשאתה יוצר את המסמך שלך. כדי להמיר מסמך 6זס\ למסמך ודו : 1. לחץ על לחצן שמור שבסרגל הכלים כדי לשמור את המסמך שיצרת בפורמט עיצוב של 6זס/. 2 כשהמסמך עדיין פתוח, בחר מהתפריט הראשי בקובץ, שמירה כ- |וחדו. 3. בתיבת הדו-שיח שמירה כ- 4101 המוצגת תן למסמך שסם חדש, אם אתה רוצה. אס לא, לח על לחצן שמור. אס אינך משנה את שס המסמך הוא יישאר כפי שהיה. לא ייעשו בו שינוייס כלשהס ותמצא מסמך בעל שם והה אך עם סיומת דה. זו גרסת ה- ]ודו של המסמך שלך. 4. לח על אישור בכל תיבות הדו-שיח של סזס/ שתופענה על המסך (ייתכן ותוזהר כי מאפייני העיצוב של המסמך יישתנו, לדוגמה) ולבסוף יופיע המסמך בעיצוב וודת. תרשיס 2.2 מציג מסמך לפני שהומר לפורמט .41/1 בחלון אחד, ואת אותו המסמך לאחר ההמרה בחלון אחר. | סב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים שבלה חלון עוָרה [ | אה ]7 |= סו ץ ₪7 | רס ₪ | 6 ₪ 6 - | ₪ ₪ )| ₪ 5 ₪ ₪ םן -8 -- צפכטב ד כ5 = ע, ₪5 אא א אי אחסא || *און חושבים חלונות הוצאת הוד-עמי לספרי מחעבים, ההוצאה המקצועית והגדולה בישראל לספרי מחשבים בעברית בעיתוף חברת מבט שלישי, מפתחת תוכנת אוגדנים, מוציאים לאור את הירון חושבים חלונות. 13 ב <., חושבים חלונות גיליונות לדוגמה אוגוסט 1997 הוצאת הוד-עמי* לספרי מחשבים, ההוצאה המקצועית והגדולה בישראל לספרי מחשבים בעברית בשיתוף חברת מבט שלישי, מפתחת תוכנת אוגדנים, מוציאים לאור את הירחון חושבים חלונות עמוד 1 | מקטע 1 1מ-4 | ב שורה עמודה ] מא מ הש הס היו | עמ | תרשים 2.2 מסמכים מומרים לפורמט 41/1 (כמו וה הנראה בחלון העליון) מאבדיס קצת פרטיס תוך תהליך ההמרה. אל דאגה, ל- 6זס/\ יש את הכלים לתקן ואת. 1. גופניס עשוייס להשתנות לאחר המרה. פיק 2: [ז0/] :20 ק-8ק/ן | 39 - ', / -2 6% למרות שהמרת מסמכים לפורמט !₪1 היא פשוטה וקלה, יש שפעולה זו כמעט ועוברת את גבולותיה ומגבלותיה של סזסצ. קוד העיצוב של 6זס/ מופשט מהמסמך ובמקומם מוחדרים קודים של !שד בכמות אדירה. פעולה זו עלולה לגרום, מדי פעם, לקריסת המערכת. בשל כך באה ההמלצה החמה לשמור את המסמך קודם כל כמסמך סזס// רגיל לפני כל ניסיון להמיר אותו למסמך !ושודה. יס ]ד היא מעבד תמלילים מסורבל עד מאוד, בו אתה מוסיף קודים מיוחדים עבור כל עיצוב. כלי הפיתוח של זס/ למוצרי אינטרנט חוסכים ממך את הצורך ללמוד קודים חדשים לעיצוב המסמך, אך אם תרצה לראות כיצד הם נראים, בחר בתצוגה, מקור !1 דו. 6יק 2300 וק [/ו? המרת מסמך לפורמט .11/1 תשנה את עיצוב המסמך שלך, אך קל ופשוט לעצב את מסמך ‏ !₪1 שלך כך שייראה דומה למסמך המקורי. כדי לעצב מסמך המומר לפורמש !ודו : 1. עמודות וטאבים אינס פעילים במסמך - 1/1ד, אבל טבלאות דווקא כן. טבלאות הן דבר נהדר לצורך העמדת טקסט וגרפיקה במקוס מסוים על פני המסמך. לת על לחצן טבלאות וגבולות שבסרגל הכלים הרגיל. התחל בפינה השמאלית העליונה בה אתה מעוניין להציב את הטבלה וגרור את סמן העכבר לפינה חימנית התחתונה תוך שימוש בצייר טבלה. 2 שחרר את לחצן העכבר וגבולותיה החיצוניים של הטבלה יופיעו. כעת, גרור את סמן העכבר בתוך הטבלה היכן שאתה מעוניין ליצור קוויס אנכיים או אופקיים, כפי הנראה בתרשים 2.3. 3 לחץ על לחצן צייר טבלה שבסרגל הכלים טבלאות וגבולות כדי לחיפטר מכלי הציור. כעת, סמן קטע טקסט או גרפיקה ובחר בו. גרור את הטקסט (או גרפיקה) לתא שייעדת לו בטבלה; כשתשחרר את לחצן העכבר יופיע הטקסט במקוס (ראה תרשים 2.4). 0 97 00006 ///ק3/י₪ ו פָ" + תרשים 2.3 ציור טבלה. תרשים 2.4 6יםו ציור טבלה וגרירת פריטים לתוכה אפשר לבצע עבור טקסט או גרפיקה. אם אתה עוסק רק בטקסט בחר את הטקסט, בחר טבלה, המרת טקסט לטבלה. בחר את מספר השורות והעמודות המבוקש ולחץ על אישור. פעולה זו מציבה את הטקסט שלך בתוך תאים בטבלה, באופן אוטומטי. ייתכן שעדיין תצטרך לבצע מספר גרירות אם הטקסט לא הגיע בדיוק למקום אותו ייעדת לו בטבלה. זז | || = [ קוב שריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים ‏ טבלה בלון ערה תושו הווה ( | = טר[ 35 | ₪ ₪ 6 יי -|7 ₪ שב ₪ ₪ ₪ ם | == צ,5-₪ ,א קאי | 4 4 וח זב 3 8 05 | י<אחן חושבים חלונות , גיליונות לדומה אוגוסט 1997 הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים, ההוצאה המקצועית והגדולה בישראל לספרי מחשבים בעברית בשיתוף חברת מבש שלישי, מפתחת תוכנת אוגדנים, מוציאים לאוד את הירחן חושבים חלונות. חירחון כולל טיפים וטכניקות לעבודה ב- פזסצ ,95 פאוסטחוור- |66אשומיועד לקהל משתמשי תוכנות המשרד של חברת 6ספסזסוואולארגונים גדולים ככלי עזר להטמעת תוכנות המשרד של .508סזסוו כו בער גרור כדי לצייר עמודות ושורות או להחיל גבול באמצעות סגנון הקו הנוכחי, >|6|>| + [51 - ז ו | || = [* קוב עריכה. מצוגה. הופפה עצוב בלים טבלה בלון עורה | זו וה 3 | = מו ךר | 5 ₪ ₪ | = - 0 | ₪ ₪ ₪ | = ב | ₪ ₪ םן 3 =ן| י<א] חושבים חלונות 5 המע אוגוסיטו 1997. הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים, ההוצאה המקצועית והגדולה בישראל לספרי מחעובים בעברית בשיתוף חברת מבט שלישי, מפתחת תוכנת אוגדנים, מוציאים לאוד את הירחן חושבים חלונות. חירחון כולל טיפים וטכניקות לעבודה ב- בזס) ,95 פאוססחוור- |פ6אשומיועד לקהל משתמשי תוכנות המשרד של חברת 6ספסוסוואולארגונים גדולים בכלי עזר להטמעת תוכנות המשרד של .חספסזסווו כו באר >|6|*| + לאן להעביר? ניתן לגרור טקסט או גרפיקה לתוך תאיס בטבלה. ברגע שהס בטבלה יישור של טקסט היא פעולה של מה בכך. סיץ 2: [זק/] 202 08-2/ן | [4 4. בחר בתאיס בטבלה אותס אתה מעוניין ליישר לשמאל ולח על לחצן ישר לשמאל בסרגל כלים עיצוב. כעת, בחר טבלה, הסתר קווי רשת, ובבקשה! טקסט שיושר לשמאל בעזרת טאביס במסמך סזס/ מיושר כעת לשמאל גס במסמך ]ו דו. כשקווי הרשת מוסתרים - אין אפשרות אפילו לזהות שזו טבלה. 5 לח על מקוס ריק מחוץ לטבלה כדי להציב את הסמן בתוך המסמך. כעת, לחצ על לחצן קו אופקי שבסרגל הכלים עיצוב, והרי לך קו אופקי לתפארת. 6. סמן את הקו בעזרת העכבר וגרור את אחת מידיות הקו כדי להאריך או לקצר את הקו. כעת, גרור את הקו למקוסם המיועד לו. לאחר כל העבודה הזו יש לנו מסמך 7411/1 הנראה דומה מאוד למסמך 6זס/ המקורי שלנו (ראה תרשים 2.5). | |8|=. [ץ קב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים שבלה חלון ערה 1 | ה 3 | ץ 1ב | ש )| ₪ ₪ |- == - = | ₪ ₪ | ₪ ג 65| ₪ ₪ ם | |- 6-4 | 1+ = ע ₪57 אא א אי = | - .4 לש = |₪| | מ ₪ ל ₪ ₪ פכ| | 55 84 | וב | ב ב בו ₪ | ?| *?*ין חושבים חלונות 0 גיליונות לדוגמה אוגוסט 1997 אופקי הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים, ההוצאה המקצועית והגדולה בישראל לספרי מחשבים בעברית בשיתוף חברת מבט שלישי, מפתחת תוכנת אוגדנים, מוציאים לאור את הירחון חושבים ולונות. רזירחון כולל טיפים וטכניקות לעבודה ב- פזפ/ ,95 מווססחו/שו- |פסאפומיועד לקהל משתמשי תוכנות המשרד של חברת ,זזס50סזטווזולארגונים גדולים ככלי עזר להטמעת תוכנות המשרד של .ספטטווא >|9|*| + לחץ פעמיים כדי לערוך. תרשים 2.5 זה דורש טיפה יותר מאמצ, אבל מסמכי 41/1 יכולים להיות מעוצביס כך שייראו דומיס למסמכי סזס\. כמו אובייקטים אחרים, קוויס אופקיים ניתנים להזזה ולשינוי גודל על ידי גרירה. אתה יכול לקחת כל מסמך שזס/ ולהמיר אותו למסמך 11ד. ברגע שהמסמך שלך מעוצב, הוא מוכן לפרסוס על רשת האינטרנט, או האינטראנט. רוב ספקי שירותי האינטרנט מאפשריס ללקוחותיהםס לפרססם דפי 80/ על השרתים שלהם, אך לא כולס. צור קשר עס ספק השירות שלך כדי לבחון את אפשרות פרסום דפי 80/ פאר יצירתך בשרת שלו וכיצד לבצע ואת. 12| 97 000066 יקי < /י (0) 2 0 2295 1 לספרים יש עטיפות ומפתח עניינים. לאתרי 80/ יש דפי בית הממלאים את אותה המטרה. דפי בית מיועדיס לתפוס את העין של גולשי אינטרנט מזודמניםס. הס גס מציגיס את תוכן הדפים האחריס באתר. דפי בית (או דפי פתיחה) מכילים, בדרך כלל, קישוריס לדפיס אחריס על האינטרנט או למסמכי .₪71 באתר שלהם. 6זס/\ מקילה על הקמת דפי בית עס קישוריס ושאר נפלאות ה-60//. אתה יכול ליצור דף מראשיתו ולשמור אותו כמסמך ‏ ₪1!/1 או שאתה יכול לחסוך לעצמך ומן ומשאביס ולהשתמש בתבניות דפי ה-85/ של שזס/\, משהו כמו דפי בית מקופסת שימורים. הוסף את הטקסט שלך וקישורים, והרי הוא מוכן לפרסוםס על הרשת. 00/07 פָ' -28/] כדי ליצור את דף הבית שלך, קרא לאשף דפי ה-80/: 1. בתפריט קובץ, חדש, בחר בכרטיסיה 08065 60/צ. לחצ לחיצה כפולה על סמל 28170.2 סַחָהק 60/ (אשף דפי ה-0/80) ותיבת הדו-שיח של אשף דפי ה-85/ תוצג מעל לדף לדוגמה, כפי שניתן לראות בתרשים 2.6. 2 בחר מתוך רשימת סוגי הדפים ולחץ על הבא. בחר סגנון לדף ה-89/ שלך בצעד הבא של האשף. לח על סגנון ועל לחצן סיום. 3 במסך דף בית משומר (80חח68) מלא בטקסט לדוגמה וקישוריס שאינס מוביליס לשוס מקוס - עדיין. לחץ על לחצן שמור ותן לדף הבית שלך שם. פורמט וד נבחר כברירת מחדל בתיבה שמור כסוג, כך שכל שעליך לעשות הוא להקליד שס. 4. דפדף בין דוגמאות הטקסט כדי לבחור את זה הנראה לך ביותר והקלד את הטקסט שלך, במקוס; כולל גם את הקישוריס שבדף. מחק כל טקסט שאינך מעוניין שיופיע בדף שלך. רבות מתבניות האשף משתמשות בטבלאות; לחץ בתוך הטבלה ובחר טבלה, הצג קווי רשת כדי שתוכל לראות לאן אתה הולך ומה אתה עושה. 5 בחר בהוספה, תמונה, אוסף תמונות, והוסף תמונה, אס אתה מעוניין. כדי לשנות את הרקע בחר פורמט, רקע, אפקט מילוי והתיבה המוצגת בתרשים 2.7 תופיע. 6. הוסף עיצוביס ככל העולה על רוחך ושמור את הדף. סיק 2: 00/] 202 08-2/]ן - 43 מב הור כ = = ] תרשים 2.6 לחץ על אפשרות ברשימה וחלון העריכה מציג את תבנית דף ה-85/ המקבילה. <]|? תי זט תרשים 2.7 אס תבחר אחת מהדוגמאות הכהות יותר שנה את גוון הטקסט לגוון בהיר יותר כדי שניתן יהיה לקרוא אותו. ₪972//00006 97 44 6 6% 9 כל מי שכבר עבר את הניסיון המשעמם של המתנה לדפי 60+ עמוסים בגרפיקה שיוצגו על המסך שלו יודע עד כמה זה מעצבן. ציור אחד או שניים הם תוספת מענגת לדפי 60//. יותר מדי כבר מתחיל להיות יותר מדי. נסה לפתוח את דף ה-80// שיצרת מייד לאחר שהעלית אותו לשרת האינטרנט. אם אתה מתחיל להיות חסר סבלנות עד שהוא עולה, תדע שהוספת קצת יותר מדי גרפיקה. 00/9 /? קישָוכיס? כו0? 9% הדפיס המשומרים (80חח08) של אשף דפי ה-65/ מגיעים כבר עס מספר קישורים. הס נראים משכנעים מאוד אך למעשה, אינס מצביעים למקוס כלשהו. תרצה בוודאי להוסיף קישוריס לדפיס אחריס באתר שלך או לאתריס אחרים באינטרנט. אתה יכול גם ליצור קישור למיקוס מסוים בדף ה-685/ הנוכחי או אחד אחר לגמרי. כך תאפשר לקוראיס גישה מהירה למידע מסויס שאינו נראה כרגע על המסך. כדי להוסיף קישורי חיפר-טקסט למסמכים או אתרים אחרים : 1. בחר את הטקסט אותו אתה מעונייו להפוך לקישור. זה יכול להיות אחד מהקישוריס המדומיס שבתבנית הדף או כל טקסט שכתבת בעצמך. 2 לח על לחצן הוסף היפר-קישור שבסרגל הכלים. כעת, תופיע תיבת הדו-שיח הוספת היפר- קישור (ראה תרשים 2.8). 3 הצב את הסמן בתיבת הטקסט והקלד את הכתובת או הנתיב בו נמצא המסמך שאתה מעוניין לקשר. לח על לחצן עיון כדי להציג את תוכן הכונן הקשיח שלך או כונני רשת, ולחצ לחיצה כפולה על סמל קוב כדי להציב את שמו ואת הנתיב אליו בתיבת הטקסט. ניתן גס לבחור באתר בו ביקרת לאחרונה מתוך רשימת האתריס הנגללת - מידע זה נלקח מתיקיית ההיסטוריה של שיטוטיך ברשת האינטרנט. ', פ> יס הפריט הראשון ברשימה הנגללת היא כתובת //:קח ריקה. בחר בה והקלד את שארית הכתובת. פעולה פשוטה זו חוסכת ממך את הקלדת ראשית הכתובת, פעולה משעממת לאחר שכתבת 200 דפים עבור ה-80/ כשבכל אחד מהם לפחות 10 קישורים. סיץ 2: 00/] 20-2 08-2/] - 455 <1? ור יו 2 : ₪ 3 הזס6. 5שוטוססש. שאו ] :קספ 3 שי תרשים 2.8 קישורי היפר-טקסט מוביליס את הקורא במהירות למקוס מסויס במסמך, או ברשת. 1. ודא כי תיבת הסימון השתמש בנתיב יחסי מסומנת. בדרך זו, אם תעביר את המסמך אותו אתה מקשר ממקומו הקישור עדיין יעבוד. 2 פתח את תיבת הרשימה הנגללת ובחר קישור מאתריס בהס ביקרת לאחרונה. 3. לחץ על לחצן עיון כדי להציג את תוכן הכונן הקשיח שלך או כונן כלשהו ברשת. 4 לח על אישור והרי לך קישור. כל עוד תיבת הסימון השתמש בנתיב יחסי מסומנת (ראה תרשים 2.8) הקישור יעבוד, אפילו אם תעביר את הקוב המקושר. הקישור בתרשים 2.8 מצביע למסמך הנמצא על הכונן הקשיח שלי. אס שני המסמכים המקושרים יועברו למיקוס אחר, שרת אינטרנט לדוגמה, או שרת אינטראנט, הקישור עדיין יעבוד. 5 הצבע על הקישור וסמן העכבר יהפוך ליד מצביעה. לח על הקישור ותעבור ישירות למסמך המקושר (ראה תרשים 2.9). 37/2/0000 97 6 [<[5 - זי | |8|-. [ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה םלון עורה | | וא טש הגהנה( | + ₪ ₪ 5-6 ₪7 0 )| שש 5 ₪ ₪ םן - 08 - אפכב ד 55 = ע 5 .א א א אד 56 555 פוא | |- והז הוד עמי5וחפוחטססס עוי-) || ]| + עבור | = מועדפים 64 10 9 = =>| 4 הוצאת ה!ד עמ' לספרי מחשבים בע"מ יס 6 הוצאת הוד עמי לספרי מחשבים היא ההוצאה המובילה והמקצועית. לספרי מחשבים בעבריתת ספרי 2 -- אשמשים את לקוחותינו בבית, במשרד, במוסדות חינוך ובמרכזי הדרכה: משתמשים, עובדי משרד, תלמיד| אטרגט. טים, מנהלים, טכנאים, מהנדסי מערכות, מתכנתים וכל מי שמעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושאי המחשב. מגוון ספרים: אינטרנט, 95 5שסשמ!///, תוכנות המשרד של 50%סזש/₪, שפות תכנות ותקשורת נתונים המיועדים -76 קדמים ומקצוענים. 1 5 = אינטונט זפאתפא 5 הסדרה הידידותית - 95חו זז 3 60006 | 270 00 89 ₪ הסדרה הידידותית - 95 0405 עס ,ח/ריזיצד 12 5 : אינטרנט, מחפשים ב-66שי 110 5 + עמוד 1 | מקטע 1 1 | ב שורה עמודה ]ו דש הס ןאט | תרשים 2.9 כשאתה מצביע על קישור אתה גס מקבל תזכורת לגבי המקום אליו אתה עומד להגיע. 1. שיס כאן את הסמן והוא יהפוך ליד מצביעה. % 20 ו/6ָוְכת! אינני מצליח לבחור בקישור מבלי לדלג לקובץ אליו הוא מצביע. איך, בכל זאת, אני עורך טקסט של קישור? מכיון שאינך מצליח לבחור בקישור מבלי להפעיל אותו, היעזר במקשי החיצים כדי להעביר את סמן הכניסה לטקסט הקישור. כעת, לחץ על |6כם או 880650806 כדי למחוק את הטקסט והקלד טקסט חדש בדיוק כפי שהיית עושה בדרך כלל. כדי לערוך קישור לחצ עליו לחיצה ימנית ובחר קישור, ערוך קישור. כדי למחוק קישור בחר בו בעזרת שילוב המקשים 51 ומקשי החיצים ולחצ על |ו6. 6,י קוק )ופי כעוק ילויו 6וק 259 הבעיה הגדולה של קריאת מסמכים על גבי צג המחשב היא שאנחנו יכוליס לראות רק קטעיס קצריס מהם בכל פעם. קריאת עמודי 65/ ארוכים דורשת גלילה מייגעת. אתה יכול לעזור לקוראי המסמך שלך על ידי יצירת קישוריס בתוך הדף עצמו. קשר, לדוגמה, טקסט המופיע בראש הדף לטקסט המופיע מחוץ למסגרת המסך, בתחתית הדף. פיק 2: ]| 20:2 0-2 | 47 כדי לקשר טקסט בתוך הדף: 1 מתחתית הדף. המיועד ולחץ על הוסף. בחר את הטקסט אליו אתה מעוניין שהקורא יגיע כשיבחר בקישור. קח טקסט בחר בהוספה, סימניה. בתיבת הדו-שיח סימניה הקלד את שס הסימניה במקוס בחר את הטקסט אותו אתה מעוניין לקשר. וה יהיה הטקסט שיודגש בקו תחתי ובו יהיה על הקורא לבחור כדי לדלג לסימניה שזה עתה יצרת. תיבת העריכה מיקום בקובץ. לחץ לחיצה כפולה הדו-שיח סימניה המופיעה. לחץ על לחצן הוסף קישור. בתיבת הדו-שיח הוסף קישור לתצ על לחצן עיון שליד על שס הסימניה בתיבת לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח הוסף קישור, והרי לך קישור. כשהקורא יבחר בקישור וה הוא ידלג ישירות לטקסט הסימניה. המסך החצוי שבתרשים 2.10 נותן דוגמה לרעיון זה. [<ז5 1 |= |8|- [* קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה | וח זט | הוה 3 | ו ₪ 3 ₪ | א 6 ₪ 6 = |- 4 ₪ | - | ₪ ברו זה | = ₪ש|ט 1.5 א 4 א אד סי לי 6 הוצאת הוד עמי לספרי מחשבים היא ההוצאה המובילה והמקצועית לספרי מחשבים בעברית. ספרי וך-- 7 אשמשים את לקוחותינו בבית, במשרד, במוסדות חינוך ובמרכזי הדרכה: משתמשים, עובדי משרד, יי ליל טים, מנהלים, טכנאים, מהנדסי מערכות, מתכנתים וכל מי שמעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושאי המחשב. מגוון ספרים: אינטרנט, 95 פשססמוען, תוכנות המשרד של 6050%, שפות תכנות ותקשורת נתונים המיועדים ָ דמים ומקצוענים. | | מאא א 2 הסדרה הידידותית - 895 עס 9 116306 270 6 הסדרה הידידותית - 95 ₪4065ג וס ,ח/ניזידד 112 1-00 אינטרנט, מחפשים ב-66 1 | ב שורה עמודה תרשים 2.10 ו -6|5 ₪ 0 5 ₪ ₪ םן 56 5505 ו | בד | והות הזד עמי)פותטהנססס ויו || ה"] | = עבור | = מועדפים 64 ₪ | 69 | > || הוצאת ה!ד עמ לספרי מחשבים בע"מ > 5 5 2 2 - ה[ קישורי סימניות הן הצלבות מידע אוטומטיות יעילות בתוך דף 86/ ארוך. 1. כשנבחר הטקסט המקושר הזה בראש הדף... 2 ...הדף נגלל באופן אוטומטי ומציג את הסימניה שבתחתיתו. לדפי 60/\ המעוצבים נכון יש, בדרך כלל, קישור בתחתית הדף המעביר אותס חזרה אל ראשיתו. בעזרת הסימניות של סזס/ והקישורים, קל להוסיף לחצן שכזה למסמכי ה-85/ שלך. ₪970 000066 97 8 פיק 3 ]006 2022 כ -00/] מה הם מרחבי תקשורת, 1ח() והיפר-קישורים! היכן ב- 60// ניתן למצוא חדשות פיננסיות ונתונים? / האם ניתן לצרף תזכורות לגיליון עבודה! / אני מעוניין לפרסס את גיליון העבודה שלי באינטרנט! חסרים לי כמה היפר-קישורים חיפוש נתוניס הוא דבר שבעבר התקשר לנבירה בטבלאות מספרים בכרכיס מאובקיס או בעיתוניס דהוייס. כיוס, חיפוש נתוניס ב- 65/ 06ו/ סוזס/ מאפשר לך לסרוק את העולס בחיפוש אחר נתונים, מבלי שתצטרך לקוס מהכסא. ספריות מרכויות הן מטבען מקור עתיר מידע. המדפיס עמוסי הספריס אוצריס בתוכס את כל מה שמישהו יכול לרצות. אולס, הזמן להשגת המידע הדרוש לך מתחיל לתקתק כבר בעת הנסיעה לשם (שלא לדבר על בילוי בפקקים) ועד למציאת הספר הדרוש לך (בתקווה שאף אחד אחר לא שאל אותו כבר). למשתמשי אקסל יש ספריה מובנית אשר מקיפה את כל הנושאיס שניתן להעלות על הדעת, אשר אינה מצריכה שתתרחק משולחן העבודה שלך ואשר לעולס לא חסר בה ספר שמישהו אחר שאל. אפשר לומר על ה- 85// 66ו/ סווסע שהוא מכיל הכל, החל מהדבריס הענייניים ביותר, או הנפוציס ביותר, ועד לדברים ''יהמוזריסיי ביותר. כדי לבקר בספריה זו, לא תצטרך לצאת מהמשרד. פיק 3 [10] 20:2 0-2 | 49 קיש 2/0/2079 //- 20// אי אפשר לדבר על האינטרנט, הרשת הבינלאומית המקשרת מחשבים מכל העולם, מבלי לגלוש להסברים על .| ש, תוכנות דפדוף (דפדפן) (9ז6פעוסזם) ל-/ש/שש (ראה מסגרת אפורה. הפקעת הסבוכה של מונחי אינטרנט מאפילה לעיתים על העובדה שהאינטרנט ובעיקר חזותה הגרפית הידידותית, המכונה 65/ 66ו// ףוזסצ/, נועדה להיות שימושית וגס מהנה. האינטרנט היא מקור בלתי נדלה להשגת מחקרים, תמיכה טכנית, חדשות ובידור. וכיט פפכפיס 0(:ן.//4130 20-2/ וכי93 אובי 6ועס: 5 הוא גן עדן כללי; כל אחד יכול למצוא שס משהו שמעניין אותו. בין השאר, קיימיס שס דבריס המוקדשיס לתחומי התמחות מסוימים ומשתמשי אקסל העוקביס אחר השוק הפיננסי העולמי ימצאו שס מכל וכל מקורות לנתוניס פיננסיים. נתוניס רביס נמצאיס במרחק שתי לחיצות עכבר בלבד. הצעדיס הבאיס יאפשרו לך לראות את החדשות הפיננסיות העולמיות ולקרוא על שערי מניות. 0 9226! % לפני כל חיבור לאינטרנט, רצוי לשמור את חוברות העבודה הפתוחות. כלי אקסל המשמשים בגישה ל-80/ פועלים היטב, אולם בכל התחברות לרשת כלשהי, כולל ל-///// (ס6צ 6סו/ סוזס/), עלולים לקרות דברים ₪ מוזרים. אם תיקלע למצב שבו תצטרך ללחוץ על לחצן 45551 במחשב, תשמח לדעת שעבודתך נשמרה. 1. לחץ על לחהצן סוגל הכלים 80/ בסרגל הכלים הרגיל. הקלד הה0סס. 006 טשעאאשט//:קה בתיבת הטקסט 00655 בסרגל הכליםס 80/ (ראה תרשים 3.1). 2 בתיבת הדו-שיח התחברות אל של ספק שירותי האינטרנט שלך, בחר התחבר /007060). לאחר עבודת המודס והשמעת הרעשים הרגילה, ייפתת הדפדפן ותועבר ישירות אל אתר 60/ שהצגנו בסעיף 1 למעלה. זהו האתר של 80 6חו|וח (הסוז8זסקזס6 ה0800850ז2 הזה0). 3 כאן תמצא מאגר עצוס של נתוני שוק וחדשות; לחצ על אחד הקישוריס המוצגיס בתרשיס 3.2. 0 97 2//2/0000ק9י החל || ₪3 | + עבור | + מועדפים 8 ז5ו/ סש 050 זסוחח. שצשואו] /‏ קמטת! ]חס /050"סורח. חחסותן] ] :קססת 06 תזרים 511חשוחטססס ע6:1 ימת 4. 1501 0וחס6, 2זסח|66. עשעשאו : קת 6% 05 א 0312 50ק: הס הו הערה ק סש ] : קססת סזויז, סיה סז לחצן דף פתיחה (5+97+0306) ייקח אותך ישירות לדף הבית של מיקרוסופט, מקוס טוב להתחיל בו את הסיור ב-60/ הקלדת כתובת בתיבת הטקסט כתובת ולאחריה הקשה על ז%6ח=, תעביר אותך ישירות אל אותו עמוד; לחיצה על החצ הנפתח תאפשר לך לבחור מרשימת האתרים שביקרת בהס לאחרונה לחצן חפש ב- 60// ייקח אותך לעמוד המכליל מגוון כלי חיפוש שימושייס תרשים 3.1 קל לגלוש ב-69/\ באמצעות אקסל; הקלד כתובת, הקש זפ)ח= וצא לדרך. / 22כי2. כָ0ו6כ! מהו ‏ ]א(? לכתובות ב-86/, יש הרבה מהמשותף. כולן מתחילות בקידומת שששש//:קח. שאר הרכיבים בכתובת ייחודיים לכל כתובת ולכן הם מרמזים על אופיו של האתר. המילה שמופיעה אחרי שו/ושו והנקודה היא שם תחום (6חהאה הו8ח00). לדוגמה, ב-0₪1 הכתובת הז0ס.05011זסוחח. אוצעצ//:כ1ח מכילה את המחרוזת וחסס.ס5סזסווח שהיא שם התחום. בשם התחום הסיומת חס6ס מציינת ארגון מסחרי ((0!8ז8ח וה 0ס6). אם לשם תחום יש סיומת ש60, פירוש הדבר שזהו אתר אקדמי, כגון קולג'. ארגונים ללא מטרות רווח כגון 6ו|פטש |הּחסופּצ סו80= מקבלים סיומת פָזס, ואתרי ממשלות מקבלים שם תחום עם סיומת צסף. להוצאת הוד-עמי יש אתר באינטרנט וכתובתו: |!.60. 0-31 סח /ששעש/צ. סס עבור |0018 ו 0 (עסקים) ו-!ו עבור |18788 (ישראל). + שים! . בעת ביקור באתר 60//, נהנה מהמידע שאתה מקבל ומתכוון לבקר בו שוב, הוסף את הדף (סַפָ8ק) לרשימת המועדפים שלך. בחר בתפריט 685 (מועדפים) ובחר 65+!זסצה] 0+ 2606 (הוסף למועדפים). בביקור הבא שלך, לחץ על לחצן 65)וזסצ8= ובחר מתוך הרשימה את האתר הרצוי לך. סיק 3: [00] 20:2 כ-פען - 951 - *71כי 2/כ/2י כייעק0ו25? כמו בכל תרבות אחרת, גס לאינטרנט יש שפה ומנהגיס משלה. נתבונו למשל בשפה. מיליס כמו 6% (חס), |ססס (גזעי), ו-50806ז6פץ6 והגרסאות השונות של חטפ5 0+ (לגלוש), הן מיליס שנתקליס בהן בכל פינה. השפה המקצועית של האינטרנט היא תערובת מוזרה של חוף קליפרניה ומדע בדיוני, דבר שאינו מפתיע כלל. למרות שהרשת הקרויה כעת 65/ הומצאה בשויצריה (ב-%א3ם0, 89| פסופעחק 6וסוזהק הה6קסזטם), הרבה מחסידיה מגיעיס מכל קצווי תבל. 08190806/ץ0 הוא מונח שהומצא על ידי ויליאם גיבסון (5500ו0 חפוווו/\), מחבר סיפורת מדע בדיוני, ופירושו המקובל הוא המרחב השלם של המחשבים המקושרים יחד ברשת האינטרנט העולמית. טפ ס) (לגלוש) ב-80/ פירושו לדפדף, ללא מטרה מוגדרת, בין מיליוני מסמכיס המועבריס באמצעות הרשת. 8ח21 הוא מגזין אלקטרוני על נספחיו 6חו6-2 ו-6ח60-21ש. אס אינך מבין מונח נפוצ ב-69//, בקר באחד מהמללוניס הרבים או ב-46= (באנגלית, ראשי תיבות ייהשאלות הנפוצות ביותריי). בדף 68/ של מיקרוסופט תמצא גס 0 וגס מילון שימושי. ‏ 081 (כתובת) של אתר 60/ של מיקרוסופט הוא ה0501).60₪ז6ווח עצצעו//:כו+ת. לחיצה על עזרה, 050%ז0ו0] ב-60/, שאלות נפוצות, תקח אותך הישר לשם. תוכל כמובן ליהנות ב-80/ ולהפיק תועלת מכך, גס אם לא תכיר את צפונותיה; ה-69/ ידידותית למשתמש וזו בדיוק הסיבה שהמציאו אותה. [<]5] -] ב בי ופ | ₪0 וצ יצ 6 / לח כאן, לקבלת ₪ 3 ₪ ₪ | שה 3 4 9 - ₪ 9 ה 5 | 58 6 ₪ תפשש | 5פהחמתם | עסופ | פפחטום] ‏ ה5680 | סחסה | הסשת = סופ וק תרשימיס ונתוניס מקיפים + [6 8065 בח [5 = פפ/פהו /ם 45[86. אמק | | | ד סוס 0 00/0006 .2 א 000 ]אטוח 6וחו!-0י ]0 זסטוטסוק ויק ב זסופפטה: |סט0ושו6חו 6ח1 /חסס ספה .אואו// :קזוח [ 65] 301655 | 1 )6 660אזבו/וואם "= - גוס 854 10 פזטם 010% 21117 23 1809169168 > 6 1-|63= >6ן|שוו , ות שירותים ב ו 4 חואו 186 פיננסייס דרך 6ח!!ח0 !91908 עס 3070816 6 ו 106ג 1681-1‏ מותמוזו הצפעום 05 56066 906 1681691 גב 181681 1116 86 ס[מאוס כ האינטרנט 9 פפגגון ,81008 202 5006 0 5100880 56 40 המשו 6805 5'צ8דך ויוי 1 סו|0ז1וס |678008ש ות ה ו צגוס (גו80 03ג81מ20מ: 880 גוס 11626 6חו|חס 94000066 / =, ס? 01 5 ,ש מנסותסן ,51316575 קמוס ה 0 76/0 8 00 מ 6 !זה א0ו!0.. .06 ס) סספוס עוחס פחד 1 0 גד 506 |618ח8חו= ב 661-661 . ו וניק !11660 16 ד 8015 סע זגוס 861 - | ו עד סק הווחו א| |[ | | ק ₪ תרשים 3.2 8 חס ₪6 הוא אחד מהמשאבים הרביסם המציגים נתוניס פיננסייס ב-60//. 1 97 00006 .יקי למרות שרוב הדבריס שניתן למצוא ב- 6חו!|חס 86 ניתניס חינס, חלקם, כגון שערי מניות בזמן אמיתי ומסמכי ז008ם 556 כרוכים בתשלוס. שני המשאביס הבאיס עוסקים בחדשות פיננסיות, והס בדרך כלל ניתנים חינס : + המהדורה | המקוונת | של |חזטס( 50766% |!|ה3\ 6חד | (שכתובתה 60 [5עצ. טעשעש//: כ+) מכילה את כל הטקסט של המהדורה היומית המודפסת. בנוסף, היא מכילה ארכיון של מהדורות השבועייס האחרוניס של העתון והיא מאפשרת לחפש בו שערי מניות, נתוני חברות ותעשייה. אפשרות מעניינת וחשובה היא להתקין את המהדורה המקוונת בהתאמה אישית, שבאמצעותה תוכל לגשת רק לנושאי חדשות ולחברות שבחרת. 4 אתר אזס/ש+6 +685+ח01 (בכתובת ו60₪.+635+הוסכ. צעצ//:קח) מכיל את הנושאיס המדהימיס ביותר שניתן למצוא ב-60/). אס תבקר באתר, טעןו את התוכנה החופשית +%095%חו0. אולי הדבר כרוך באי נוחות קלה, אולס זה מה שתרוויח: צג המחשב שלך יהפוך לשרת חדשות אישי, בדומה לרשת כותרי חדשות פרטית. הזן לתוכנה 0085%ח₪01 את שמות החברות המעניינות אותך והתוכנה תסרוק עבורך את ה-85// ותציג חדשות ומחירי מניות בכל פעס שתלת על 00816!. לאחר שהיא תאסוף את כל החדשות והנתוניס הרצוייס לך, היא תתנתק ותציג את תוצאות החיפוש. 2 שיפ! 2 כדי לבטל את שומר המסך של +1695%חו0 לאחר התקנתה, לחץ לחיצה ימנית על רקע שולחן העבודה של חלונות ובחר מאפיינים. לחץ על הכרטיסיה שומר מסך בתיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה. לחץ על החץ הנפתח שומר מסך ובחר שומר מסך אחר מהרשימה (או בחר ללא). קי6קן 30 /ליין 092וא, וכ[עו[יס. סייק /-28/] '/ /7ו3 כ22259 ₪523 / 8 תוכל לעיין במיליוני המסמכיס ב-86/ כל חייך. רק חלק קטן מהס מוקדש 3 לחדשות ולפיננסים, כך שתוכל למצוא דבריס רבים נוספים שיעניינו אותך לא פחות. נסה לעבוד עס לחצן 568708 בסרגל הכליס של זפזס!קאם 6%חז6)ח!. הקלד את המילים הראשונות המתארות את מה שאתה מחפש ולת על ה0ז568, כמוצג בתרשים 3.3. פלץ 3: [00] 202 2-פ/ן - 953 מנועי חיפוש הס שירותי חיפוש המסופקים על ידי חברות שונות באינטרנט; הדרך הטובה לדעת מי מהסם מתאים לך ביותר, היא לנסות אותו ב ונ ור ₪7 קש ₪ 6 ו ב ן לצורת יד); לח על הקישור שנראה לך מעניין ד 8 פוחסו | הסוסה 0% ו | 5 | חושבים מתשבים, - 38870 8018" - פפּחָב2] עופ||8 + - ₪008 - 0135510808 - 805 30 עו - 50085 - פסחבּחות 68 פה . 5חהוחטרן 30 0510655 > צוח0ח60ם 86 )טוח 00 > %חז)ח! סו +ח6וחחו68)ח= וח הז 0 הוד-עמי ההוצאה המובילה והמקצוץ ית לספרי מחשבים בעברית! ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 | 206 )6חזסח! 1 תרשים 3.3 עמוד חיפוש של מיקרוסופט מאגד במקוס אחד את כל מנועי החיפוש הטוביס ב-80//. בסיורך ב-89/ תגלה במהירה שהניווט העצמי קל ופשוט - כל שעליך לעשות הוא ללחו על קישור. מציאת דבר מפורש שנחוצ לך, כמו חדשות ספורט מסוימות או מידע דורשת מעט יותר מאמ. מנועי חיפוש כגון ססח8 ), 40566%ח! ו-18/18%8|, מתאימיס לחוג מצומצס יותר של נושאים. תוכל לגשת לכל מנועי החיפוש האלה מהעמוד מאתר מיקרוסופט. ססחפצ מחלק את ה-85// לקטגוריות, המצמצמות את האפשרויות ולכן הוא קל לשימוש. 9%8ו/9+!/ נרחב יותר. התחיפושיס באמצעותו בדרך כלל מחזיריסם מסמכיס רביס (רבים!), שרובם כלל אינו קשור לנושא. אולי תרצה לבקר באתרי 65/ הבאים, שעשויים לעניין כל אחד: 4 3020651 (שכתובתו וחסס.651טסק8ח.שצש//:סאת). אתר זה הוא בין האתריס השימושייס ביותר ב-80//. זהו אטלס רחובות אינטראקטיבי המכסה את העולס כולו. לחץ על הקישור 35!) 6צו16790ח! בדף הבית של זפפט0סְ3!/, הקלד את שס המדינה, העיר והרחוב שאתה מחפש ולחצ על ח0ז568. תופיע מפת רחובות מפורטת עבור המיקוס המבוקש. תוכל להתקרב לתצוגה (2000) של המפה (תרשים 3.4). 4 97 00000 .קיש | -15[<[ רד ה | וספ | 5 שחחמהם = עוסופור| = פסהוסם" = ה0ז568 * [45 8005 חבס [45 = פפ/ סו וס 45865 |[ | ₪ תרשים 3.4 ...ההז 67608 9000 זטסץ | יי סוק סהזס)ה| 05016ז4:0 - 51185 סן30זס)ח! !וגנק בב הסובת סב אפע 0 ₪ | 5 . 2 . 8 ]3 | 6% סו | 0658 ב מק‎ 2008620006 87-=08ה18181=3083836/0=פו8- 5831 (=עווחו: [ 66| 800055 | 9 ₪4 ₪ ₪ | - 5 ד ג 6צ/ד6/ אדא - 6 ןסנו 98 ו 65זב סז 6ח) 630 ]ית )0 1 וו ]0 18008 + 9 4 5 אז 0 עצפ וו -] ות -] שחואמהם -] פוצוס 1 ומוס -] הו -] הווהת -] 6 חן -] ו ]- 7-8 |] סו הזד -] = פססן6) מפת +8002/165!/! יכולה להציג גם נקודות חשובות, כגון עסקים, מוזיאוניס ומסעדות. 4 +-365637607 (|וח+ה.-ה376 3100-0656 0/7656 5.60!סס+ו./שו/עצצצ). אתר זה הוא מקוס טוב נוסף לחיפוש מידע. מעוניין למצוא מילה באיטלקית, יפנית, גרמנית, או ספרדית! להטות פעליס בצרפתית, או לחרוז באנגלית! עמוד זה הוא המקוס המתאים לכך. 4 ישנס מאות מגזיניס ב-60), כגירסאות מקוונות של מגוינים מודפסים למצוא בשום דוכן עיתונים. ניתן למצוא רשימה מקיפה של 0[ של 28180858 621885 פוחווחס | שכתובתו וכגירסאות שלא ניתן כל אלה בעמוד 25 60 5ח ררוס וס אתשעצ//: כקן++ת. כי33 |ללכיכיסן יע|יין 310% 20 /או/יו] ְָכוגָת? סרגל הכליס 80/ של אקסל נותן לך קישור ישיר לעולס המידע ב-85//. בסיוריך ברחבי ה-60/ אתה יכול לשמור או להדפיס מסמכים שאתה נתקל בהם, אולס שימוש במידע וה בתוך גיליון עבודה, מחייב עבודה נוספת. הדבר דומה להבדל בין קריאת ספר בספריה לבין עשיית שיעוריס המבוססיס על הספר, או כתיבת הערות אודותיו. אינה רבה או קשה. אקסל רושמת עבורך הערות באופן עס ואת, העבודה הנוספת אוטומטי (לפחות עבור חלק מהנתונים). פיק 3: [00] 2622 כ -98/ץן הצעדיס הבאים מתארים כיצד ניתן לקחת שערי מניות מה-80/ ולהכניס אותס לתוך גיליון עבודה באקסל: 1. פתח גיליון עבודה חדש ובחר נתונים, קבל נתונים חיצוניים, הפעלת שאילתת ססצ). 2 בתיבת הדו-שיח הפעלת שאילתה לח לחיצה כפולה על א5+06 6!ק₪ו₪₪ ץו.6ח! ,00016 56 עֶ0 0000+65 (ראה תרשים 3.5). [<1? ב || || ב =[‏ --7------ ₪ 1] חפשב עו 6ח1 , ספסט) > עס פססט) 5:06% שוב סכ [פט עו 6ח1 ,6סטל) 6 עם 550685 5פחטב וייסס אי .וסנו סי סו 50 | וח ,6סנו0 6 /ים 55מסטו0) 5000 6ופוטונויו לחיצה כפולה כאן תטען שאילתות 60// נוספות | 0 שם הקוב [+ (עו. *) פפוזפט) פ6/] קבצים מסוול 4 קבצים נמצאו. | תרשים 3.5 תפקיד השאילתות המובנות האלו הוא לקרוא למסדי נתוניס ולהביא נתוניס בהתאס לבקשתך. 3 עכשיו תוצג תיבת הדו-שיח החזרת נתונים חיצוניים אל |6סאם אספסזסווו. כדי להוסיף את הנתוניס לתוך גיליון העבודה הנוכתי, לחץ על אישור. אחרת, בחר גיליון עבודה חדש ולח על אישור. 4. בתיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר, הקלד עד 20 שמות מניות והפרד ביניהס בפסיקיס. לחץ על תיבת הסימון השתמש בערך/הפניה אלה לרענונים עתידיים, כדי שלא תצטרך להזין שוב את מספרי המניות כשתרצה לעדכן את המחיריס שלהן (ראה תרשים 3.6). 5 ץכ 560373560 5|ספוחץי5 20 50 קש זססת=. 4 6 חקא שפח 566חח ] תרשים 3.6 לאחר הפעלת השאילתה שמור את גיליון העבודה שלך, וכך לא תצטרך להזין את שמות המניות שוב. 6 97 00006 //ק9/י 5 לח על אישור בתיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר. 6. בתיבת הדו-שיח התחברות אל, לחץ על התחבר. אקסל תתחבר אל מסד הנתוניס באינטרנט המכיל את שערי המניות, וגיליוו העבודה יתמלא בשעריס הנוכתייס (באיחור של 15 דקות), כמוצג בתרשים 3.7. אלה הס [-]8] 80082 - [ססא= 0508זס: ₪| . [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב. כלִים נָתונים םלון ערה 5.0 קישוריס למסד הנתוניס ךוק ב-80/; לת על קישור כוה כדי לקבל את רק ( אט) 600 8 45 וא החדשות | דחבו) 60| 1/16 128 | 70-56 )| 5 ₪ ש םן = | ₪ % 8 + ץש 7 ם|* 2+ א || . ...0 50006 6וסמני] ד 95 756 533 3 17 153 1 60 ומאו 0 - העדכניות 7 ( סדאוןופדאו. | 308 145 0 7 0 19| 583 908 5118 קאז 858,697 949 |1 24771 7 0 3 4 | 8 אודות‎ סוס .= -2076] 7 26000018.607710658/ח1פ-601/ 001 0ובספ א]] פטה החברה 5 0 1 8153 ,326 670 |2 483 3 7 ובו הנבחרת 1 פהחב| 891 1 38| הככ ות אס פוחט|ס/ בו [סט חח בי)30!8|ו233| ]ס4] סז זט פסוזם | 1ס4] ששחש | וטא סח | וס 1 חוד | הַהוה818וס 10 (918016ע 1 3138ב | 33016 | 6|ס3!ופע | פוט 3וובזוב | 6|ם3|פאה | פופ3ובב | 30|6ו8 | 3913016 זסח % 8 311085 סח 0016ב 6 יכ 01500 8 וס זט הפע 01ח 65 זו 7816וסס ססוופם 85 חפ 0פ1טח 555[חו 165הוחו 20 019/00 15 3816 חסווטןס5מגופ-חסת 5 | ]4 ]14 // גיליוך1 ( גיליון2 / גיליון3 , + מוכך | | וטא | האק] בצ תרשים 3.7 לאחר ששערי המניות יופיעו בטבלה, תוכל לנתח ולהציג אותס בתרשים בכל דרך שתבחר. כדי לעדכן את מחירי המניות, התחבר ל-60/ ולחצ על לחצן רענן עמוד נוכתי בסרגל הכלים 60/. %/יו| 9127 52 0/7145 לסו בימינו, חברות רבות משתמשות ברשתות מחשבים מקומיות בהשראת ה-60/). רשתות אינטראנט (רשתות מקומיות העובדות בטכנולוגיית =|/16) נהנות מיתרונות האיכות שהפכו את ה-80/ לפופולרי כל כך: קלות העתקת טקסט, נתוניס וגרפיקה ממחשב למחשב. רשתות אינטראנט (ארגוניות/מקומיות) רבות מוגדרות בשילוב עס הרשת העולמית 60/ באופן שגולשיס עשויים לעבור ביו הרשת המקומית והרשת העולמית אף מבלי להבחין בכך. האחראי לכך הוא ה- 1/1 (שפת התכנות של האינטרנט). אקסל משתמשת בממיריס ובקודיס מיוחדיס משלה כדי לעצב חוברות עבודה. לרשתות אינטראנט ול-80/ יש סדרות קודים והמרות שונות לחלוטין והן מכונות ‏ !ד - סטאז3ּ! 696 דו6סעץ₪ 8686.. הכלים של אקסל ל-85/ ממיריס חוברות עבודה לתבנית 685/ ואקסל ממירה מסמכ> 41/1 לתבנית אקסל. כך תוכל לפרסס בקלות את חוברות העבודה שלך בעולס, או ברשת המקומית. סיק 3: [406] 2022 8-5 97 / 2522 00ו6כ! 1 דו, היא הרוח החיה של ה-65//. זוהי שפת עיצוב המאפשרת להכניס קודים מיוחדים כדי לקשר בין מסמכים. קישורי היפרטקסט הם מעין הפניות-צולבות באנציקלופדיה - הם מובילים אותך ישירות לדף המכיל את המידע המבוקש. קישורי היפרטקסט הם אוטומטיים: לחיצה על קישורים במסמך היפרטקסט (הקישורים בדרך כלל מודגשים בקו תחתון), מעבירה אותך אוטומטית למסמכים אחרים. כתובות המסמכים האלה מוטבעות בתוך הקישור. אקסל מאפשרת להוסיף קישורי היפרטקסט לכל מסמך 85/ שאתה יוצר. כ'י33 קוכַכיס %/יו] 27ו3/ (? המרת גיליון עבודה של אקסל למסמך ‏ 411 מבוצעת בין רגע, אולס בהמרה זו אובדיס מספר דבריס. למשל, חלק מהעיצוביס לא יישרדו בפעולת ההמרה. מסמך ד שיתקבל יהיה ברור, אולס ייתכן שהוא לא ייראה כמו המקור. הקפד לתת לגיליוו העבודה שס בעל משמעות. אס הגיליון שלך וקוק לשס חדש, לח לחיצה כפולה על לשונית הגיליון והקלד את השס החדש של הגיליון. אחר כך הקש על זְסַזח=. הממיר של אקסל ל- 1/1 משתמש בשס גיליון העבודה ככותרת דף 60 המיועד, כך שרצוי שלשונית הגיליון תציג מידע בעל משמעות. לא ניתן ליצור עמוד 80/ מתוחכס באמצעות אקסל. ממיר ‏ אד יוצר טבלה המכילה את הנתונים, כולל התרשימיס, אך לא יותר מכך. אין טעס לבזבז זמן על עיצובים וגרפיקה משוכלליס; אלה לא יומרו ל- 1ז. גליונות תרשימיס הס מועמדים טוביס לעמודי 89); אקסל משמרת עיצוביס של תרשימים. אס כללת את טבלת הנתוניס שלך בגיליון תרשים (כדי ליישס זאת, לח על לחצן טבלת נתונים בסרגל הכליס תרשים), טבלת הנתוניס תיכלל בדף 66/ שלך. ,'!י פ> יס לפני המרת גיליון תרשים ל- 1!/1 כווץ את אזור התוויית הנתונים. כדי לבצע זאת, לחץ על אזור התוויית הנתונים וגרור ידית אחיזה פינתית כלשהי לכיוון מרכז התרשים. אם לא תכווץ את אזור התוויית הנתונים, התרשים המומר יחרוג מגבולות התצוגה של הדפדפן. כאשר גיליון העבודה יהיה מוכן לשידור באינטראנט או באינטרנט (80//), קרא ל- 2810ו/ +ח451918/ 61חזס+ח! של אקסל: 1. שמור את חוברת העבודה בתבנית 916 רגילה על ידי לחיצה על לחצן שמור. ₪ 8 97 00006///< קליס 2 לחץ במקוס כלשהו בטבלת הנתוניס, או לח על לשונית הגיליון של גיליון התרשיס. אם אתה ממיר גיליון עבודה המכיל טבלה ותרשיס מוטבע, בחר את התחוס הכולל את שניהס. בחר קוב ואחר כך .11101 5 6צ88. פעולה זו תפתח את השלב הראשון של האשף (2870ו/ 5519090 +6חזסזח!). האשף ינחה אותך בתהליך הפיכת גיליון העבודה לדף 680// (ראה תרשים 3.8). | < | 4 ]0 1 ק5)6 - 6זב2ו/ 1ח4551513 וסחזסוח! 50 355ח6 חב 0363 |66<= 5]ס5ססווי] זטוסץ 5פזוסעיחס6 בזבקואו פוחד .חק 4/6 ב יי | | גליונות תרשימיס הס מועמדים טוביס עבור המרת ]1/ד4] תרשים 3.8 אס כבר בחרת תחום, אינך צריך לבצע דבר בשלב 1 של האשף. 3 לחץ על +א6א בתיבת הדו-שיח 4 +0 1 כ5+6 - 6זה2ו// +ה5515+3/ 6%חז0)חו. בשלב 2 בחר בין שתי האפשרויות: ...+ח06ח0606ח1 חה 6768%6 (יצירת מסמך וד חדש), ו- ...6843 61160/ח60 6+ +ז56ח! (הוספת התחוס הנבחר לתוך מסמך 111 קיים). אנו יוצריס כעת מסמך חדש, לכן בחר ...676816 ולח על +6א. פלץ 3: [00] 20:2 2-פ/ץן - 99 ₪ + 2/4006 122161 מדוע הפקודה ‏ 4111 5 6צ53 אינה מופיעה בתפריט קובץ? ( אשף האינטרנט 0ז28ו/ 0ח4551518/ 6%חז6זח! הוא תוספת, רכיב תוכנה שמגיע עם אקסל אך לא בהכרח מותקן בעת התקנת אקסל. אם בחרת בהתקנה רגילה (|0168/ץ1), ייתכן שאשף זה לא ייכלל בין רכיבי ההתקנה של אקסל, ואז לא תראה את הפקודה -11]01] 5 6צ58 בתפריט קובץ. קל להתקין את האשף בכל עת. בחר כלים, תוספות. בתיבת הדו-שיח תוספות לחץ על תיבת הסימון 2310ו/ +55/)30// +06ז6+ח! ולחץ על אישור. אם הרשימה בתיבת הדו-שיח תוספות אינה מכילה כלל את תיבת הסימון 0 זח551518/ 6%חז6+ח!, השתמש בתקליטור ההתקנה של אקסל (או 6), והפעל התקנת תחזוקה כדי להוסיף את האשף. הדבר עשוי לעכב במעט את עבודתך, אולם לפחות לא תצטרך להתקין מחדש את כל התוכנה, אלא רק תוסיף להתקנה הנוכחית את אשף האינטרנט. 4 בשלב 3 של האשף ניתן לבחור באפשרויות לשינוי מראה דף 80/ המוגמר. הכותרת (1108) תופיע בשורת הכותרת של הדפדפן, אס תרצה בכך תוכל להקליד כותרת אחרת. הכותרת העליונה (ו76808) של המסמך תופיע בראש דף ה-80//. כברירת מחדל היא נלקחת משם גיליון העבודה המופיע על לשונית הגיליון. שנה אותו אם ברצונך בכותרת עליונה אחרת עבור הדף שלך. התיאור (ח65000%0כ) מיועד להקלדת תיאור תמציתי של העמוד שלך. ניתן להוסיף שורות אופקיות ולצרף כתובת דואר אלקטרוני ((ו6-08), כמוצג בתרשים 3.9. 5 בשלב 3 של האשף לח על +א6א ותגיע לשלב האחרון. בשלב 4 של האשף תוכל לקבל את האפשרות המוצעת כברירת מחדל, ₪396 6066 חסוח//, אלא אס קיבלת הנחיות אחרות ממנהל הרשת שלך או מספק שירותי האינטרנט שלך. משתמשי התוכנה פַפָ03)חסז= יכולים להוסיף דף אקסל ישירות לדף שכבר עוצר ב-846ק%חסז=. אס אינך משתמש ב-6הְ8ק)חסז-, בחר חגּ 35 +/3650 06) 936 6] וד (שמור את התוצאה כקובצ ‏ !1 דח). הקלד שס מתאים עבור הקובצ ואת הנתיב של התיקיה שבה הקוב יואחסן; או, לחצץ על ס6פשסזם ונווט בתיקיות אל התיקיה המבוקשת (ראה תרשים 3.10). 6. בשלב 4 של האשף לחצ על ח8וחו= כדי לסיים ולשמור את דף 60/ של אקסל. 0 97 00000 //אק9/י 4 ]0 3 5160 - 6זב23ו/ ]ח4551513 וסחזסוח! מכירות חברת עיסקי אוויר מכירות חברת עיסקי אוויר = תרשים 3.9 בשלב 3 של אשף האינטרנט תוכל להוסיף לדף ה-85/ שלך מגע אישי, כגון קוויס אופקייס ותיאור. 4 ]0 4 5165 - 6זבּ2ו/ 1ח4551313/ וסחזסוח! חס 1911 1117 5 רש רחנוסכיכ :> תרשים 3.10 בשלב 4, בחר היכן יישמר דף ה-60/ שיצרת. סיץ 3: [%00] 0:2 0-2 61 סיימת, ברכותי. אחרי הכל, תמצא את עצמך במקוס שבו התחלת, בגיליון העבודה המקורי שלך באקסל. תוכל לפתוח ולערוך את דף 88/ של אקסל באופן הבא: לחץ על לחצן פתח בסרגל הכלים הרגיל, לח על הרשימה הנפתחת קבצים מסוג, בחר את האפשרות 45ח6וחט6ס0 !ד ולתצ לחיצה כפולה על שס הקוב המבוקש. כי33 [-94 09 0/י <-05//? דף ס6/ הנפתח באקסל אינו נראה בדיוק כמו בעת הצגתו בתוכנת הדפדפן, כמו זזס!קא= +6%חז6וח! למשל. דפדפנים שוניס מציגיס מסמכי !37/1 באופן שונה ואין דפדפו שמציג מסמך בדיוק כפי שהוא נראה באקסל. כדי לקבל תצוגה מקדימה כלשהי, תוכל לפתוח מסמך ]₪71 באמצעות הדפדפן שלך מס6זס|קאם ז6חזסזחו). פעולה זו לפחות תיתן לך מושג כיצד תוצג עבודתך בפני גולשיס ב-85/ או ברשת. כדי לפתותח מסמך )!ד בעזרת תוכנת זפזס|קאם 8%חזס+ח! +ספסזסוו, בצע את הצעדיס הבאיסם: 1. לחצ על התחל, תוכניות, זסזס!|קאם +6חו6)חו. 2 בתיבת הדו-שיח התחברות אל, לחתצ על ביטול. בדרך זו זסזסוקא= +6חז16ח! יופעל מבלי להתחבר ל-80//. תקבל מספר תיבות הודעות שגיאה (0818 טוו4עח!), סגור אותן על ידי לחיצה על 6ס. 3 בחר בתפריט ₪116 של זפזס|קאם 6%חז6זח! ובחר ח6ק0. בתיבת הדו-שיח ח56ק0 לחץ על 86עשסזם. 4 לחץ לחיצות כפולות (נווט בתיקיות) עד שתגיע לקוב> 11 שיצרת, אחר כך לחץ לחיצה כפולה על הקוב והוא ייפתח ב- זפזסו|קאם 6%חז6+ח! (ראה תרשיס 1). /00ס] /? כ'כַ5- קי0וכיס? כו0? 9% היפר-קישורים (פאחווזפַסץת) הס קטעי טקסט (מילה אחת או יותר) המודגשיס בקו תחתון, וכאשר לוחציס עליהס הס יימקפיציםיי אותנו ממקוס למקוס ב-65//, אל דף אחר. היפר-קישוריס נותניסם את המשמעות למושג 80/ 6סו/ סוזס/, כלומר רשת עולמית, תוך שהס מקשרים מסמכיםס בשרשרת ענק חיננית. תוכל להוסיף קישוריס משלך לדפי 680/ אחרים, או לדפיס אחרים באינטראנט. תוכל גס לקשר תאיס בתוך גיליון עבודה. הדבר שימושי במיוחד בגליונות עבודה ב-80/ או באינטראנט, מכיון שכך תוכל לקחת את הקוראים לסיור מהיר במקטעים בגיליון העבודה שאינס מוצגיס מיידית בחלון הדפדפן. 2 97 000060 //אק9/י זסזס!קא= ו6חזסח! 050ז4:0 - פונקציות ספרייה ₪.6++‏ 4 65סטפ] 0ב אשע 68ם - ₪6 | ₪ 7 0 כ 9 ₪ ₪ ₪ | - == | - | | ו - א הסט | טפמחמהם | סוט סהסטם] ‏ ה0ש56 | תסו | הפקשה פסופ ו מ | 60 06 הפיפח וס 486 אוגו || [=, 41 57| השוחנוססכ ע כ [ 65] 30655 | מכירות חברת עיסקי אוויר מכירות חברת עיסקי אוויר על-פי אזורי מכירות ₪ 0 ספטמבר ₪ אד אה ₪0 אוקטובר ₪ | | ₪ ₪10 ו ד ו ₪0 דרום צפון אזור מנירות שווי מנירות 7 חס 008100/) 188% צור לוין ץ .66 ה0ו5/ע60ת60/חזה. סמ ://08ח5 מו מ | | | ₪ בוב תרשים 3.11 תוכל לראות את מה שיראו גולשיס ב-85/. כדי להוסיף חיפר-קישוריס למסמכים ודפי פ8/, בצע את הצעדים הבאים : 1. בחר את התא המקשר. אס התא מכיל טקסט, לאחר יצירת הקישור הטקסט יוצג בצבע כחול, עס קו תחתון ומודגש. אס התא ריק, לאחר הקישור הוא יציג את הכתובת שהוא מקשר אליה. 2 לחץ על לחצן הוסף היפר-קישור בסרגל הכליס הרגיל. תופיע תיבת 6 הדו-שיח הוספת היפר- קישור (ראה תרשים 3.12). ', צ 1 הפריט הראשון ברשימה הנפתחת הוא כתובת ריקה, //:ק שתוכל לבחור בה ולהמשיך להקליד את שאר התווים בכתובת. כך לא תצטרך להקליד את הקידומת בעצמך. 6 6% 9 אם אקסל מבקשת ממך לשמור את גיליון העבודה לפני הוספת היפר-קישור, עשה זאת. גם כאשר לא מופיעה הנחיה מפורשת, רצוי לשמור את הגיליון. היפר קישורים עובדים... בדרך כלל. אם תשמור את עבודתך, במקרה הגרוע ביותר הדבר יהווה מטרד קל ותאבד מעט מזמנך, אולם אם לא תשמור את עבודתך, אתה עלול לאבד הרבה יותר. פיץ 3: [000] 20-2 8-9 69 [<]? ו יו תוכל ללחו על החץ הנפתח ולבחור מבין עמודי 60/ ור קישור אל קובץ או וחש: שביקרת בהס לאחרונה | ח. סו ח6חחב. ביסח: ספ|ו וח > הזן או אתר את הנתיב למסמך אליו ברצוגרליצור קישור. ערך זה עשוי להיות כתובת אינטרנט ( ₪1 סמך בכונן הקשיח שלך או מסמך ברשת של החברה שלךה לחיצה על לחצן עיון מציגה את תוכן הכונן הקשיח או הרשת מ מיקום עם שם בקובץ (אופציונלי): | עיוןה... 2% אם ברצונך לקפוץץ למיקום ספציפי בתוך המסמך, כגון סימניה, [ אש טוורז עבו שבו, אובייקט מסד נתונים או מספר שקופית, הזן או אתר מידע זה לעיל. 2 השתמש בנתיב יחסי עבור היפר-קישור אישור | ביטול תרשים 3.12 היפר-קישוריס לוקתיס את הקוראיס למסע מהיר ברחבי המסמך עצמו (מסמך גדול, כמובן), או מסביב לעולס. 3 לח בתיבת הטקסט צור קישור אל קובץ או ₪1 והקלד את הכתובת או הנתיב של המסמך שאתה מעוניין לקשר. כדי לבחור את המסמך תוך ניווט בתיקיות, לחץ על לחצן עיון כדי לראות את תוכן הכונן הקשיח או הרשת ולחץ לחיצה כפולה על המסמך כדי להכניס לתיבת הטקסט את כתובתו או נתיבו. תוכל גס ללחוץ על החץ הנפתח ולבחור אתר 88/ מתוך הרשימה (שנלקחה מקובצ ההיסטוריה של הדפדפן שלך) או מבין מסמכי 11/1 שפתחת לאחרונה. 4. לחצ על אישור כדי ליצור את הקישור. 5 הצבע על הקישור. הסמן ישתנה לצורת יד קטנה. בנקודה זו לח על הקישור והוא ייקח, או יקפיץ אותך ישירות אל המסמך המקושר (ראה תרשים 3.13). 122101 2/04 6 אם לחיצה על קישור מעבירה אל המסמך שהוא מקשר אליו, כיצד ניתן לבחור את התא כדי לערוך אותו? אינך יכול ללחוץ על קישור מבלי להפעיל אותו, לכן כדי לבחור את התא עליך להשתמש במקשי החיצים. כאשר התא נבחר, הקש על 2= ונקודת הכניסה תופיע בתוך התא. ערך את הטקסט והקש על ז8+ח₪ לשמירת השינוי. כדי לערוך היפר-קישור, לחצ עליו לחיצה ימנית ובחר היפר-קישוו, עויכת היפר- קישור. כדי למחוק קישור בחר אותו באמצעות מקשי החיציס והקש על המקש 6. ₪09720// 00006 97 4 [<]5ן ו | פן- [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה [ שלח אלינו |(08ח-] ₪ | - >= |0/ ₪ ₪ | 4 ₪ 5 |₪₪|-= -5>| ₪ = > | ש 3 5 |₪ ₪ םןן - 0-04 | 3% ₪ , > ש | ם|| הן = = =| וז זי | ט] 2 ₪ | 53 א | כדי לערוך טקסט מקושר, עבור אל התא תוך שימוש ערך המניה במהלך השבוע במקשי החיצים גבוה נמוך סגירה בו 1-0 והקש על 2= כדי 1 )| יום ראשון 1 48 8 50 רק להציב את נקודת 2 יום שני 3 5/8 47 51 צן הכניסה בתו 3 |יום שלישי 2 1/8 48 1/4 51 6 4 |יום רביעי 5 40 5218 הקישור 5 יום חמישי 7 5278 53 16 7 41/9 161 / גיליוךג( גלוף? גלופ ₪ 4 |ש ₪ ₪ 42.4.=8. 4 8 סם א ל * רות אוטומטיות. | 6 = שיר || מוכך ]ו | ואט 3 תרשים 3.13 בעת הצבעה על קישור מופיעה תזכורת המציינת לאן הקישור מוביל. קיויס )ימושיי 5% 2ג/יון 9127 וק אחד החסרונות בקריאת חומר על צג המחשב הוא בכך שניתן לראות רק חלק קטן ממנו בכל עת. קריאת עמודי 68/\ ארוכיס כרוכה בפעולות גלילה רבות של המסמך. תוכל לחסוך ואת מהקוראים, על ידי הוספת קישוריס בתוך הדף עצמו. לדוגמה, תוכל לקשר תאים בראש גיליוןו העבודה אל תאים בתחתית הדף שאינם נראיס באותה עת על המסך. כדי לקשר תאים בתוך גיליון עבודה, בצע את הצעדים הבאים: 1. בחר את התא או התחוס שאליו יועברו הקוראיס לאחר שילחצו על הקישור (למשל, תחוס בתחתית גיליון העבודה). לחץ על תיבת השס בשורת הנוסחאות. הקלד שס עבור התחוס והקש ז16ח=. בחר את התא שאתה רוצה לקשר. תא זה יכיל טקסט היפר-קישור עם קו תחתון הקוראים ילחצו עליו, כדי לעבור לתחוס שנתת לו שס בצעדים 1 ו-2. לח על לחצן הוסף היפר-קישור. בתיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור, לחץ על לחצן עיון שנמצא ליד תיבת הטקסט התחתונה (מיקום עם שם 6 בקובץ). תופיע תיבת הדו-שיח עיון בחוברת עבודה של אקסל. אס הקישור נמצא בתוך חוברת העבודה (כמו בדוגמה שלנו), לחץ על לחצן האפשרות שם מוגדר ובחר מהרשימה את התחוס הרצוי. סלץ 8: [0] 2022 0-2 = 65 6. לח על אישור בתיבת הדו-שיח עיון בחוברת עבודה של אקסל ואחר כך לתא על אישור בתיבת הדו-שיח הוספת היפרו-קישוו. הקישור ייווצר ובכל פעס שהקוראיס ילחצו עליו החלון יקפוצ ישירות אל התחוסם (או התא) שנקבע. המסך המפוצל בתרשים 3.14 מציג את הקישור ואת התאיס המקושרים. | |8|= [% קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עזרה | ₪ |- = ]0 ₪ ₪ ו 5 | ₪ 6 -6|5 ₪ 9 שב 5 ₪ ₪ םן |-8.8- 98 90 , % 53/9 = 5 וש 57| - | = תרשים1 2 8 [ א 6 ₪1 בן ב 6 3 | 02/03/97 | 1006 הוצאות משרדד 2 0 2 3 05/03/9714 | 1007 הוצאות רכב 0 0 200 3 | 1997 5 | 10/03/97 ד מבט שלישי בע"מ 2 12 0 3 8 |20/03/97 | 1008 הוצאות רכב 02 0 02| 3 88 לחץ כאן כדי לראות את התרשים ...בכל פעס שתלח על קישור זה, הכנסות והוצאות בראש גיליון | העבודה ב 4 בתובים ( טבלת ציר. יו ו - (- םי ₪ | || ]60| כ +- כת| כל תס|ם בכש כ החלון ייגלל אוטומטית לתחוס בעל השם הזה, בתחתית גיליון העבודה... תרשים 3.14 קישוריס לתחומיס בעלי שם יוצריס הפניות-צולבות אוטומטיות השימושייס בעמודי פ6/ ארוכיס. 6 97 00006 //+ק9/י מק 4 00700) 07 0 צריך בול כדי לשלוח דואר אלקטרוני! כיצד למען הודעת דואר אלקטרוני. השתמש בתיקיות לארגון הדואר. / / / חתימה אלקטרונית. / / סס!ז0 תשמור לך על קשר. ||33)-₪ (דואר אלקטווני) מאפשו ליצור קשו מיידי עם מקושוים אחרים לדואר אלקטרוני - בין אם משרדם נמצא מעבר לפינה, ובין אם בחציו השני של כדור האר). סיק 4: וו 0 07 ל 001006 67 תוכנת אססוטכ) 80%סזסוו/! מאפשרת לתקשר בקלות ובמהירות עס אנשיס בחברה או בעולס הרחב - וזאת בתנאי שגס להס קישור לדואר אלקטרוני. אפשר לשלוח ולקבל דואר, להעביר מסמכיס וקבציס אחרים, להשתמש בדואר האלקטרוני להזמנת עובדים לפגישה, או להטיל עליהס משימה. דואר אלקטרוני נקרא בפשטות |ו19-5. לא משנה איך תקרא לו, וו דרך התקשורת הטובה והקלה ביותר. אפשר לומר כמעט הכל ב-8)-5, החל ביימה נשמענויי פשוט, וכלה בהסבר ארוך ומפורט אודות הסיבות לחריגות בתקציב הרבעון הקודם. לפני משלוח הודעת ה-|ו8-ם הראשונה, כדאי שתקרא את הקטע יעקרונות הדואר האלקטרונייי שבהמשך. 600%ט0 ו-8שססחו/ משתפות פעולה ומאפשרות לשלות ולקבל |ו8/-= באופן אוטומטי, לארגן אותו בתיקיות, ולאתר הודעה מסוימת חודשיס לאחר קבלתה. 7קלו[1א, 202 ו למערכת דואר אלקטרוני נתיב חלוקה מוגדר, והסכמיס עס מערכות דואר אחרות לחלופת דברי דואר. אססו0 מאפשרת לתקשר עס אנשיס אחרים המחובריס לרשת תקשורת המחשביס של החברה, או עם כל אחד אחר באינטרנט (אפשרויות התקשורת תלויות בהגדרות שקובע מנהל הרשת ב-א000%ט0). שרת הדואר שלך צריך לדעת 'ילדבריי עס שרת הדואר שלהם, ולקוח הדואר שלהס (התוכנית בה הס משתמשיס לצורך תכתובת |ו8-ם) יודע לתרגם ולקרוא את הודעותיך. אס אתה נוהג לשמור על קשר קבוע עס אנשים מחוצ לתחומי החברה, כדאי לך להיות נחמד למנהל הרשת. / 2(/2ליא. כ610ת! לכל מערכת דואר שני מרכיבים: לקוח ושרת. במקרה זה, לקוח הדואר 0ח6ו| |וו) היא אססטטס. היא המקבילה לנייר המכתבים, בולים, מעטפות ותיבת דואר כך שאפשר ליצור, לקרוא ולאחסן הודעות דואר המגיעות אליך. שרת הדואר (80צז56 |ו3) פועל בדומה למערכת דואר. הוא קורא את הכתובת, שולח ומעביר אותה לתיבת הדואר של הנמען, או אל שרת דואר אחר. אם הוא אינו מוצא את הכתובת המופיעה בשדה 0ך, ההודעה תושב אליך מסומנת כ- "00655 - ז06ה56 10 חזט6%ה השסחהאתנ". 58| 97 00000 //אק9/י כי33 615 005 [/ו-] בתיקיה אספח! לחץ לחיצה כפולה על הודעה, היא תיפתח בחלון משלה. כשתסייס לקרוא את ההודעה, לתץ לחיצה ימנית כדי לתייק אותה לקובצ, להעביר אותה למישהו אחר, או למחוק אותה. הצג/הסתר את כותרת (168061)) ההודעה כדי שתוכל לראות יותר פרטיס בהודעה בכל ומן. הדפס את ההודעה כדי לקרוא אותה מאוחר יותר. העבר את ההודעה הנוכחית לתיקיה שונח; אס התיקיה המבוקשת אינה קיימת עדיין, תוכל ליצור אותה כאן. צור הודעה חדשה. השב רק לשולח ההודעה, השב לכל רשימת הכתובות המופיעה בהודעה, כולל העתקים (00), או העבר עותק למישהו אחר. ב מי ברשימת הנמעניס! לחץ לחיצה ימנית על כל ב אחד .יום שלישי ספטמבר 30 1997 11:06 חס 80ל6|קוחס> מהשמות כדי ב 08/09/97 11:03 ₪ח56 [ הס חח 60230 6306 ] 306% > חק2056 + לראות ח הסו5ו6 ז 5 פרטים (32) 3.0.3 סז בזסטנם הַחפזסקקט5 :₪6 נוספיס או כדי להוסיף ₪ אדס וה צם 888 5 1031 8ו8 |40.81 ו 8ח1 זוי הזפ|טסזס 3 15 פוחז 31 508 |וסח5 וח בחב פוו |ו₪. 8ח1 01 צק00 "הססף" 3 31150 |וואו . לתיקיה חפ 0.5 "10402.8 081130 ופ:6" :80 פ)ח0 1חפרח 130 השתמש בלחצנים אלה לשס הצג דגל (9ָ8!=) ליד פריט מסויס מעבר מחיר בין הודעות הדואר. כדי לסווג אותו לפי פעולה תוכן חלון ההודעה ישתנה ותוצג לביצוע; דגלים והודעות מידע ההודעה הקודמת/הבאה. מופיעיס בסרגל בחלקה העליון של הכרטיסיה. 655806/]. אס השולח והמקבל משתמשיס במערכות של 8% כגון אססטס, העיצובים יישמרו. ככ 4: קוור 7 0 00006 69 שכ[י/; 20 2 0) 56... ל-5/וס0חו/ תוכנת דואר אלקטרוני ותיקה יחסית. ל-פקטסזשָאזס/ זס+ פשססחו/ לקוח דואר בשם |[38/! 1070508 (שנועד לתקשורת פנים-ארגונית), ל-95 פשסחו/ תיבת דואר נכנס (אססח!) של סַפַח8ח6אם. ל- 4.0 דא פששספחוצ לקוח הדואר הוא 9חו65580! 11ס5סזסוו/!. קייס גס לקות דואר פשוט - !8 6%חזסזח! - שהוא חלק מהדפדפן זסזס|סאם ז6חזסוחו. למה ל-10705081/] מספר לקוחות דואר, והאס עליך לדעת את ההבדלים ביניהם! התשובה, היא יימי יודעזיי וגם יילא ממשיי. בכל ואת הרי הדבריס בקיצור רב: |3] 167050 - לקוח דואר אלקטרוני מיושן הפועל כהלכה על רשתות תקשורת פנימיות אך לא כל כך יעיל באינטרנט. אסטח] ספַחַהח6אם 1670504 ו- פַחוְפַ16553! פשסחוצ הן גרסאות כמעט והות של לקוח דואר המכיל הכל, אשר מגיע כחלק ממערכת ההפעלה 95 פעוססחו/. לקות דואר ה דומה במעט ל-00%וט0, אך מסוגל לטפל בדואר אלקטרוני בלבד (לא קשריס - 00018018 - או פגישות - פ%ח6חזחוססק). בגרסאות ד פשספחו/), 532ס0, ו- 98 8/שסחו/ (המתקרב אלינו) לקוח הדואר נקרא 8חו₪65580 )ספסזסוו כדי למנוע בלבול עס 567/61 06ח8ח6א= א0ספסזסוו ו-וחסווס. 60 +),116070506/ - היא תוכנית דואר אלקטרוני גדולה, יקרה, ומסובכת מאוד. היא נועדה לארגוניס גדולים. גירסה וו דורשת גרסת שרת שרצה על שרת הרשת, וגרסאות לקוח הרצות על מחשבי המשתמשים. אססו06 תוכננה להיות לקוח של שרתי 86ַחַ8ח6א ספסזסווש. באיזו תוכנית |ו8/!-= תשתמש! החדשות הטובות הן ש-00%ט0 מסוגלת לעבוד עס כל אחד מהנזכרים לעיל. 000% מסוגלת לעבוד גם עס תוכניות דואר אלקטרוני של האינטרנט, כגון: |ו3! 61חזס6)חו, |ו00:3 0105 ], |ו3 6צז6סטקח 60 ואפילו עס תוכניות פקס רבות. מנהל הרשת יוכל ליידע אותך באלו שירותי |81/-= משתמשת החברה ויוכל לעזור לך להתאיס את אססו02%) לעבודה עס המערכת. (כו/ל6) 2136/25 כעוכוא ||0/ו-] כפי שסניף הדואר וקוק לכתובת מלאה כדי להעביר את דברי הדואר ליעדם, כך גס שרת הדואר וקוק לכתובת |ו8/-= תקנית כדי שיוכל להעביר את הודעתך ליעדה. אססוזטס מאפשרת להקליד כתובת |ו8/-= במספר דרכים. תוכל לאחסן כתובות שבשימוש תדיר במיגוון ספרי כתובות, כולל תיקיית 00018065. 0 97 00006 קיש /י א יכו //1/0/- כזג/? שאלה טובה, וכמו במקרים אחריס ב-8ששסחו/\, גם כאן התשובה היא: ייזה תלוייי. כדי לשלוח הודעה לעובד המחובר לרשת הפניסם-ארגונית, כל שצריך הוא למצוא את שמו בספר הכתובות הכללי של החברה. אס החברה משתמשת ב- |ן9/! 1ספסזסוו, תמצא את רשימת הכתובות ב- +1.15 4007655 005+016166. כדי לשלוח הודעה לאדם באינטרנט, השתמש במוסכמות הכתובות של האינטרנט: הו007088ק6סהההח. למשל, כתובת הדואר האלקטרוני של הוצאת הוד עמי היא |ו.1069000-81.60חז (שלח לכתובת זו את התרשמותך מהספר). ל %פ! מה הדרך הטובה לגלות כתובת |ו39/!-5 של אדם? אם אינו שייך לרשת המקומית, טלפן אליו ושאל! לא קיים עדיין מדריך מלא של כתובות דואר אלקטרוני באינטרנט. כ'33 יג כ22 ]]ג)-] |₪3 בעת התקנת והגדרת 000%ש0, חלק מהפרופיל מציין היכן מאוחסנות כתובות 77 דואר אלקטרוני. לחץ על לחצן 00% 200655 כדי לראות את רשימת האנשיס בעלי |ו8/-=, ראה תרשיסם 4.1. |<1ם) =. 800% 206655 .51| כו 10085 אופוע זםם שום |?א | | |< || :16 החסז] 65חח3 4] עשוסת5. 1 החסז] 56/60 זס 436 שפד > ח050/6.60ז0וחחנפ6 זו ([ובחז- =] איתי אופיר /7)+972-3-5426223 [א8 = 655חו8גום] אלה גיטליץ ז.+050ז0וחחנט) וחזס|ם ((וח-=] אלון רפאל 1 972-3-3575773+67 [אב] 5פסחופגום] אלון רפאל 3.00 )הח הרחב ((וחח-=] אמנון מיכאל .זוז 05 ([והחז- ₪] אסנת חסון החסש.050]1זסוהחפפ)וזה [ובוז- =] ארי ליברמן | .)359 ספ!וס [והח-=]) בועז חשביה ה972-7-6473370+6 [א8= 655חו9גום] בועז חשביה = 04%. ההגה := 1 וג-.- ]) רוו רררו בא תרשים 4.1 ספר כתובות |ו8/-= מכיל פרטיס כדי לשלוח הודעה אל אדס ש-00%!00% מסוגלת לתקשר איתו סי 9: ול 0 07 ל אסטוזע 0‏ 71 הדרך הקלה למיעון הודעה היא לפתוח ספר כתובות, לאתר את הנמען, וללחו %3 על לחהצן 6001861 0+ 1655306] ש6א. אסס0 תפתח טופס הודעה ריק כשכתובת הנמען רשומה בו. דרך קלה ופשוטה יותר היא להקליד רק חלק משם הנמען בשדה ...סד ולהקיש ס8ז, כדי לעבור לשדה הבא. 00%00%) תחפש אחר מופעים דומיס ותמלא את החסר. לדוגמה, אס בספר הכתובות מופע אחד של השס ו511 (רשומת פרטי 08%05 ווום) - אפשר להקליד בשדה הכתובת !811 ו-000% תשליס את החסר באופן אוטומטי. כשיש יותר ממופע אחד מתאים, 000% תוסיף קו מסולסל אדוס מתחת לשם. קו ירוק מסולסל מציין כי השתמשת בשס זה בעבר, ו-00%00% תשתמש בבחירה הקודמת, אלא אס תלחצ לחיצה ימנית על השס ותבחר שס אחר. לח לחיצה ימנית על השם (ראה תרשים 4.2) כדי להציג רשימת נמעניס אפשריים. כדי לשלוח את ההודעה לנמעניס נוספים, הקלד את שמס בשדה ...סד, כשהסימן '';' מפריד בין השמות (אס תבחר שמות מספר הכתובות, אססוזטכ) תוסיף את ה-";" באופן אוטומטי). בשדה 66 רשוס שמות נמעניס לקבלת העתק (עְקְ00 חסטז08) של ההודעה. |<1ם) = | 86 - 8!וווח!) אק | קופו 056ק0 10085 6ה זט זספת1 אוסוע פוב 6ום ן ₪ !ו + ₪60 0 ₪ > 3 | 9 ₪ | 5% | ₪ | ]| 35 52 כ = = = | שק 7 ם פ|י | (עברי) וו | | פחסוקס | בי מווווווווווווווווווווווווקהההההווהההה - (והח-₪) דן הירש (ו8ח-=] דן מיכבאל ₪ | 6 [אב ] פפסחופגום) דן מיכאל / = דן נדיברגר -‏ | :טשמופ * ד (וח-₪] דני בלטוך [38 = פפ6חופגום] דנר בלטוך אני זקוק לטיפת עזרה ממך. יש לי אוסף אדיר של מצי אקזוטיים בעולם. אם יוצ לך למצוא מציתים מיוחדים מרוחקים - הבא לי אחד או שניים. זה לא צריך להיות * מיני מקומות ..."17" זס] 4001655 16 ₪768/6 4 -מקומות ...006 401655 ו תודה מראש על הרצון הטוב 1 סולב זבסום 500% 8] תרשים 4.2 אס תחת שם נמען מופיע קו אדוס מסולסל, לחצ עליו לחיצה ימנית. 000% מאפשרת לבחור מרשימת השמות המתאימים, או ליצור רשומה חדשה, במקרה הצורך ₪ הדרך הכי פשוטה למיעון דואר אלקטרוני, היא לבחור הודעה שקיבלת, וללחוצ על לחצן צ!0ק6א. אססוזטס לוקחת את כתובת הנמען מההודעה, אפילו אס אינה קיימת בספר הכתובות. 12 97 000066 ///ק9/י 6יםו כדי לשלוח עותק סודי, השתמש בתיבה ₪66 (קיצור של חסספז08 סחוום) ץְקְסס. בעת כתיבת ההודעה בחר שש68ו+, 866. בתיבה המופיעה הקלד את כתובת |ו8/-= של האדם אליו ישלח העתק סודי. מקבל ההודעה המקורי (זה הרשום בשדה סד) לא יידע על ההעתק הסודי. 0 ו6וכת! כשאני פותח את ספר הכתובות איני רואה את שמות האנשים שהכנסתי לתיקיה 607%8605. היכן הם? אססוטס משתמשת בכמה ספרי כתובות. לכן כדי למצוא אנשים שרשומים בתיקיה 000190%5, עליך להודיע ללקוח הדואר לחפש כתובות בתיקיה 18615ח0;). בחר לוח הבקרה, לחץ לחיצה כפולה על הסמל !₪31 (יכול להיות שהוא מופיע כ- א3] חב וו3) ובחר בפרופיל הדואר. אם אססם 2007655 00%00% אינו מופיע ברשימת שירותי המידע המותקנים (085ו/567 חסווהחזס1ח!), לחץ על 00 ובחר בו. סגור את תיבת הדו-שיח והפעל את אסס8ט0. לחץ לחיצה ימנית על הסמל 5% ששבסרגל קיצורי הדרך של 00%00%, בחר 6165ז6קסזס, בכרטיסיה 800% 2007655 0₪%!00% וסמן את התיבה 8וה+ שסחפ 00% 2007655 !|וג1-= ח3 35 ז0!00+. בהפעלה הבאה שמות אלה יהיו זמינים. ככ ו//1/0/ / 27/31 כדי להשלים הודעה, לאחר הזנת הכתובת, עקוב אחר הצעדים הבאים : 1. הקש פד כדי לעבור לשדה +800[86 (נושא) והקלד את נושא ההודעה. 0 920 אם אינך יודע באיזה לקוח דואר משתמש מקבל ההודעה, רצוי לכתוב את נושא ההודעה באנגלית. 2 הקש סד כדי לעבור לגוף ההודעה, והקלד את התוכן. תוכל להשתמש בעיצוביס שונים, כגון גופניס מיוחדים, גופניס צבעוניים, תבליטים וכדומה. אס מקבל ההודעה משתמש בלקוח מסוג 65580109 פעוססחו/ או 6פחההח6אם )ספסזסוו, רביס הסיכוייס שהעיצובים ייראו. 3 | במידת הצורך, הצמד קבצים להודעה. 4. לסיווג הודעה כדחופה, לח על לחצן 66ח43+זסקוח! 0ח3 30!=. סי 4: וכ 0 507 ל אסטוזט0 -‏ 73 5. לאפשרויות נוספות, בחר 1!6=, 00674165זק ובחר בהתאם. לדוגמה, לקבלת הודעה שהנמען קרא את ההודעה, סמן את האפשרות +₪66610% ₪680. 6. | 3508ב לחץ על לחצן 5606. ההודעה תישלח לאחר ש-א00!00 תבדוק בשרת הדואר אס קיבלת דברי דואר חדשים. אפשר גם להוסיף חתימה אלקטרונית בסוף ההודעה. פתח את תיקיית אססחו, בחר 5, 6זט0+0510030. בתיבת הדו-שיח המופיעה הקלד את הטקסט שיופיע בחתימה האלקטרונית (אפשר להוסיף תפקיד, מספר טלפון, פקס, כתובת |ו8/-₪, או אימרת שפר חכמה במיוחד). חתימה טיפוסית מופיעה בתרשים 4.3. |<]? | 6זטז ה חטו5ס)ונות | .חס > צור ריכטר-לוין מנהל פרוייקטים, מחלקת תרגומי תוכנה | חקפ זטבזבם הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים "שרולפוו 09-00471₪ סקר 571502ר-פח | אס ספת , רו 860זבאוזס] זט 65ו|קפ ספ 5זנ30ח0ו5 וח 388 ס'חסם. >] | תרשים 4.3 חתימה זו תופיע בכל הודעה היוצאת משולחן העבודה שלך. חוק בלתי כתוב של דואר אלקטרוני אומר שכדאי לשמור על חתימה קטנה ככל האפשר, לא יותר מחמש שורות כו לס ₪327 וג/3'יק] אפשר להצמיד (ח4080) קובצ (או מספר קבציסם) להודעת |ו8/-=. כל שעל מקבל ההודעה לעשות, הוא ללחוץ לחיצה כפולה על סמל הקובא המוצמד כדי לצפות בו (וגס לערוך אותו). / 2'52/2. כָ0ו6כ! קובץ מוצמד הוא קובץ המועבר יחד עם הודעת הדואר, בדיוק כמו מכתב המוצמד לחבילה. כמעט כל מערכות הדואר האלקטרוני יודעות לטפל בקבצים מוצמדים, תודות לסטנדרטיזציה בתחום (אין צורך לדעת את כל התקנים, אך במקרה שמישהו "מתקיל" אותך ושואל בנושא, ענה לו ש-00%ס%ט) "תואמת =וווו". זה שם התקן). קבצים מוצמדים הם דבר מתוחכם. אם אינך בטוח שמקבל ההודעה יוכל לקרוא את הקובץ המוצמד כדאי שבפעם הראשונה תשלח קובץ קטן ולא חשוב, רק לשם הבדיקה. 0% מאפשרת להצמיד קוב לכל פריט, חוצ מלדיבקית. כדי להצמיד קוב להודעת |81//!-ם, הצב את סמן הכניסה בגוף ההודעה, בחר +ז56ח!, 1!6=. אפשר גס לגרור קובצ משולחן העבודה, או מתיקיה אחרת, ולשחרר אותו על כל פריט אססווטס. 4 97 00006 //ק3/י₪ 2 26 (כ[0 בדיוק כשס שאתה בודק את תיבת הדואר מדי יום, כדי לראות אם קיבלת דואר מעניין, כך עליך לבדוק את תיבת הדואר האלקטרוני. אססוזוס תשלח את הדואר הנכנס לתיבת הדואר באופן אוטומטי, בתדירות שתבחר. אפשר לקבוע שתשמור את הדואר, עד שתתבקש להציגו. האפשרויות תלויות במערכת הדואר ובהגדרות פרופיל משתמש הדואר. אס 000% משתמשת ב- |ו8/! 50סזסוו תוכל לשנות הגדרות בדרך הבאה. פתח את לוח הבקרה, לח לחיצה כפולה על הסמל 131 ובחר בפרופיל שלך. לח על הפריט !31 01670508 ברשימת השירותים, לחצ על לחצן 614165סזק, בחר בכרטיסיה עץזפצו!6ם ושנה כרצונך. עשה ואת בכל סוגי הדואר, כגון !(13! +06ז6+ח! או שרתי פַאַחַהח6אם. בחר בשס השירות ברשימת שירותי הפרופיל, לחץ על לחצן 814165קסזק ושנה בהתאס. שלוש השורות הראשונות של כל לח כאן כדי להשמיע צלצול מספר ההודעות החדשות הודעה חדשה שטרס נקראה, תופענה פעמון ולשנות את סמן העכבר | שהגיעו מופיע ליד הסמל כטקסט כחול בחלון רשימת ההודעות. כשמגיע דואר חדש. 000% /050זסוא - אספח! 55 ג 30-09-97 10:17 6ח53ז6חט ז'חס4 1 :ווח 66חוט₪66 ...5005 ץזסאווס והות [ [14) אסטח! 0- 03:27:45 1997 560 30 ,6טד 30 1905/60 485 65536 |החוסוזס שחד 31 ו 6פח. חסו6%15//. חכן3 הזסז ----- 101085 505500 01 11809606 ה-דדד % . = %% ] ג 30-09-97 9:29 שזסצו!06 160ו3] = ...אסויפהס-5 וזהות (3007655)65 הַחואוס!ו0] 6 סל 6553006 6/6 50 6ופהח! . הזסש. [ובהלפאספיז. החסז] 6חַ16558 :< סיס !ףחוס >. 000וחו0ח1500 זס 01580160 חסספ 35 6חו0ס86 715 ,616760 06 סח חב החסס. | החספ>סיסזפ)!ופיאוםחוסט 60 8553006 וטס ץזזס5 ג 30-09-97 9:29 הל אס סד זט 06 +זסח5 ה :6ופהו6צו!6ח. ..-זופוהורחה וח566ע5 0 הזוס 6 אוו 6חד זס= סססו₪ ל'וסת5 ₪ :ל66(סטפ. 0 09:26:52 1997 ק56 30 ,6טד = 56 ג 30-09-97 9:29 השסהאחט 56 :ווח 60חוט₪66 ...5005 עזסא|סס |והו 0 | ₪4 (ד15) 0200+ 09:27:07 1997 50 30 ,6טד 36 560/60 פבואו 55306 |בחוטוזס פחד [176. 203202 199] | 6ח, חסופוי0פח. 3 קסכ. 5037012 חס ----- 017075 868 ]חפחב הז 30 300765565 הַחוואוס!וס= שד הליב ג 30-09-97 8:56 ==₪6001==5 6הַ053) ע|ה)חס1א== == = זא ד 0ק]1א]====== ...)ווח חהסופוששס פחו| וחסטסוח זנוסעץ 0 הסוסקוז4650 || 5: ואוסוסט .הסח 35| חל החוזנוט 58006 סוחוד 3 | סז - סז 865 8 0 סו ב 29-09-97 13:41 [ב זז .06 טחוס הס |( התס 00 ז )!יוחוס ט: סט!|וחחסי 55 ספ/יסויזםת 86 סיד .5 [פד0סה סוה , םעה חד הזה ,565זות= אס "816" פה .1015 ססויזויזס ופדסה סוה ופיה חד חס 444% =0 5'ספהסאוה פ/יה5 סד ואי המטסצ א 28-09-97 18:41 וחסץ ,סופת 64 שח חח פסוזאו ז'חטום וסץ 5 זו 1 .6ססם ה!זס/א חל זס] 65 = 6 60 56חסק65ז חו ו 15 . חאו ותא ז'חס 1 3 5 6360 טסיר טסץ החד !111 !!6|פו55סק 85 חסס5 35 6 0ם 586% 6טָ 6856 .6 ₪ א 28-08-97 13:57 הווחו | ו וצחלו ההזזוו!ה5 01 ו [/ה>חידוו1 = = ...5 [ה15 ]החדו וח 14 ,5וחסטן 14| .65 6 חשקס-חג וס 3/6 גוס /', 1241 ו ל | תל-אביב .001 010506 - אספתוו. | התחלמ4 חפש את הסמל הזה. תיאורי המסך מספקיס הסבר רחב יותר; לחץ לחיצה כפולה על סמל המעטפה כדי לדלג ישירות לתיקיה אססחו. תרשים 4.4 א%ססטו0 מודיעה על דואר חדש תוך שימוש בסמלים, תיבות הודעה, והאפשרות שש6ו/6זק ס+וה. אפשר גס לקבל הודעה בצליל פרק 4: ול 0 0 ל אסטוט0 - 79 ברשת החברה כדאי לבדוק דואר נכנס בהפרשי זמן קטניס, בהתאס לסוג עבודתך. אס אתה אוסף דואר על ידי התחברות לספק שירותי אינטרנט בעזרת מודם וקו טלפון, כדאי לבחור באפשרות 6חו!0041 אוס/צ ולבדוק את הדואר רק במקרה ואתה מחובר. כדי לבדוק דואר נכנס באופן ידני, פתח את תיקיית אספח!, בחר 5|ססד, זס1 666% || עשסח. גס אס תבחר לבדוק דואר באופן ידני, עדיין תוכל לקבוע ש-אס80ש2) תודיע על הגעת דבר דואר חדש. בתרשים 4.4 מוצגות הודעות חדשות כפי שהן נראות בתיקיה אססחו. כדי להתאיס את דרך ההודעה על דבר דואר חדש, בחר 5!סס1, פחסו+ק0, בכרטיסיה ווו-=. > זו] ]1-4 ל-אסס!1) מיגוון כליס שנועדו לשמור הודעות חשובות בתיבת הדואר הנכנס, אססחו. וזכור את שלושת ה-=ים : 0615!ס= (תיקיות), ₪135 (דגלים), ו-05ח1= (חיפושים). וק כוג/כוי. כעוקיו,. כברירת מחדל, ל-00%ו01 ארבע תיקיות : 4 1 ₪ תיבת דואר נכנס - אספח!. התיקיה אליה מגיע דואר חדש. תיבת דואר יוצא - אספזטס0. דואר יוצא עובר לתיקיה אסטוטס, עד ש-אססט0ס תוכל לשלוח אותו (היא תשלח את ההודעות בפעס הבאה שתתחבר לרשת או לשירות שמטפל בדואר. מהו! תלוי בהגדרות פרופיל הדואר שלך). כדי לקבל או לשלוח הודעות, חובה להפעיל את אססוטס. 5 +%ח56 - תיקיה זו שומרת עותק של כל הודעה שנשלחה. אפשר להורות ל-2!00%) לא לשמור עותקיס. בחר 00!5ס1, פ5חסו+ס0, ובטל את הסימון בתיבה המתאימה. כדי לבטל את האפשרות להודעה הנוכתחית בלבד, בחר ₪ו=, 5% ובטל את הסימון בתיבת האפשרות 560% 0% צע600 6צ98 8 760 לפני שאתה שולח את ההודעה. )| 26!6060 - תיקיה זו היא המקבילה של אסס|ט0 לסל המיחזור של פוססחו/. הודעות שתמחקנה תעבורנה לתיקיה זו. למחיקה סופית של הודעה, פתח תיקיה זו ומחק את ההודעה הרצויה. מחק את ההודעות בתיקיה זו כדי לפנות מקוס בכונן הקשיח. תוכל ליצור תיקיות חדשות. כדי ליצור תיקיה, בחר הודעה המיועדת לשמירה בתיקיה חדשה, ולחץ על לחצן ז0!09=] 0+ 6צס₪. יופיע תפריט הנראה בתרשיס 4.5. 76 7 006 יק 9 תרגומי תוכנה 65 80סטוש 5 אסטחך החוור - +ות1+5 = ... זסטוס= סם שיפ 5% תרשים 4.5 לח לחיצה ימנית כדי להעביר הודעות לתיקיות שונות. אססווט0 זוכרת את שבע התיקיות האחרונות בהן השתמשת הלחצן ז0!06= 0+ 6צ80 מציג את שבע התיקיות האחרונות בהן השתמשת. אס התיקיה המבוקשת אינה ברשימה, או שברצונך ליצור תיקיה חדשה, בחר באפשרות האחרונה ז0!08] 0+ 6צ0. תופיע תצוגת עץ התיקיות, דומה לזו שבסייר 5שססחו/). לח על הלהצן שפא כדי להציג את תיבת הדו-שיח ש6 670866 הנראית בתרשים 4.6. |<]? | ] 6₪א 16316 :חב 0007 6085: | | 18(| 165 6 :1 )פופ 3 0!067] פוח 1865 5 [ההספזסי מק 3 5 פוסםוחס0ם 5-5 69 61666 ]]6₪5 )9[ [1) אססח! ₪ הזוס ו אסטוגו ו %% !| 1ח50 ?> (1) 585 % חרריח 6%% :חססקוז650ם מ ז3 6סס|) זז חו 0061ו0] ות 50 %נספזסח5 3 76866 שן תרשים 4.6 צור תיקיה חדשה בתוך תיקיה קיימת סיק 4: ור 0 07 6 01006 77 מספר דבריס שכדאי לדעת לגבי תיקיות: 4+ אפשר ליצור תיקיה חדשה בכל מקוס. צור תיקיות בתוך תיקיות כדי לשמור על מידע מאורגן למופת. ₪ כדי להציג את כל תיקיות אססוטוס, כולל התיקיות שיצרת, לחצ על לחצן 4 ז66!ס=. לחץ שוב כדי להסתיר את הרשימה. 4 לח לחיצה ימנית על סרגל קיצורי הדרך של אססוזט0 או על רשימת התיקיות כדי לראות את כל הפעולות הניתנות לביצוע, כולל שינוי שס תיקיה או פתיחתה בחלון חדש. + אפשר להציב קיצור דרך לכל תיקיה בסרגל קיצורי הדרך של אססן04. פתח את רשימת התיקיות, לחץ לחיצה ימנית על התיקיה הרצויה, ובחר באפשרות ₪00 זהּם אסס!וט0 0). סאו] כוג וי כ3)/י₪ הצמדת דגל להודעה היא דרך מהירה לסיווג הודעה, כדי שתוכל לעקוב אחריה | בשלב מאוחר יותר. אפשר להצמיד דגל להודעות שהתקבלו או נשלחו. כדי להצמיד דגל, פתח הודעה ולחצ על לחצן 655806 פהָ3!=. תופיע תיבת דו-שיח, כמו זו המופיעה בתרשיס 4.7. הקלד פעולה (או בחר מהרשימה) ובחר תאריך לאזכור. |< |ם)=. בד ג | קמס 1006 6בחזס וספת טסו 06 סום || 9 -+.+| 9 + ₪ ₪ | 9 הפש | טס )| | סוק | ב ב 08/09/97 11:03 ח56 [ .]630161600 ] 63060 הק56ס2 תסז | וח 561510 שד 5 (32) 3.0.3 סז בזסטטם הח זסקק5 :₪6 :לספןטטפ [<]? | 86 פב 8 ש ) 91זו ]|< זוא 0 [= 0000 66] :ה 055 01< 58 ג 30/09/97 0 1 87 9 3121110 4 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 26 27 8 1129 2 3 4 5 6 7 8 9 10ן1 | שחסון | עה סד זט 8://80> : וח ז| אוסחא וח 81| 8858 טס" אחבחד תרשים 4.7 השתמש בדגלי הודעות כדי לעקוב אחר ביצוע משימה כלשהי בקשר להודעת |ו8/!-5. פתח את תיבת הרשימה הנפתחת ליד התיבה עֶם כדי להגדיר תאריך יעד בעזרת לוח שנה 1% 97 000066 קאי שיפ אין צורך להקליד תאריך מדויק בתיבת הדו-שיח 655806 8ג!=. השתמש בתכונה 81008%6 והקלד "1065 זא6ח", כדי ש-אססוטוס תמלא את תאריך יום שלישי הבא. כאמור, אפשרות 10016 פעילה רק בשפה האנגלית ולכן יש לכתוב את הנתונים באנגלית. "שלישי הבא" לא יועיל ולא יעבוד. -- נמען הודעה שאליה מוצמד דגל, רואה את סיבת הסיווג ותאריך היעד בחלקה העליון של ההודעה. ל-000600% 10 סוגי דגלים מובניס למשל: ||08, 56ה6500ז סא ץז666558ה, הסווהחזס)הו זטסץ זס= ואחריס. אפשר להקליד הגדרות אישיות לדגלים. לדוגמה, אס אתה מקבל ||8-₪ מנציגי מכירות שונים, ייתכן שתרצה להעביר הודעות אלו לנציגי המכירות של החברה. שנה את כיתוב הדגל הכללי יס( צשסווס='יי לכיתוב יישלח חבילת מידעיי (ראה תרשים 4.8). |<11 - | 86 - 66!)ו)ח!)! ₪5 6פסקמחס 1005 | החחזס" >וספת אוסוע 6 ₪6 || 9|-+-+ ₪9 + ₪ ₪ | ופ | ו | 0% | ן פחטוזק | 86 לשלוח את המידע עד יום חמישי 1 ג 30/09/97 14:59 :חס עאפאוס זססא השזסא | נחסז חושש | וטפד :פד 1 תרשים 4.8 ל השולת הצמיד דגל יש לנו לקוח חדש! להודעה, בצע את המשימה, סמן וו 1 נא התקשר אליו והצג את עצמך. (0616 וח סס), 2 יש לשלוח לו את הקטלוג האחרון ומחירון. וכותרת ההודעה 3 קבע איתו פגישה לשבוע שאחרי החגים. תשתנה תודה, כיצד תוכל להבחין בהודעה בעלת דגל! ברשימת ההודעות יופיע סמל קטן של דגל אדוס משמאל להודעה, בין אס הוספת את הדגל בעצמך או שקיבלת ממישהו אחר. כדי למיין הודעות אלו ולפעול לפיהן, פתח את תיקיית אספח! ובחר בתצוגה ₪ 30|= ₪655306. עול כו223 הכלל הבא נכון כמעט בכל מקוס במערכת ההפעלה 95 פשוססחו// וחבילת 6סו08, אך נכון שבעתייס כאן: כשיש לך ספק, לח לחיצה ימנית! סי 4: 10 0 507 ל אסטוזעט 79 לחיצה ימנית על הודעה, מציגה תפריט מקוצר ובו כל האפשרויות לביצוע על הודעה זו: השבה לשולח, מחיקת הודעה, תיוק בתיקיה נפרדת ועוד. תפריט מקוצר טיפוסי נראה בתרשים 4.9. אך בתפריט זה אפשרות ייחודית, שאינה נמצאת בתפריטים מקוצריס אחריס - 560087 וחסז1 16558065. כדי לאסוף את כל ההודעות משולת אחד, לח לחיצה ימנית על הודעה ששלח, כל הודעה שהיא, הצבע על ||4 6חו= ובחר באפשרות 560061 וחסז1 65530065!. הפק אחז 6 0 || סם עוקת 45% ומס 6 וו יי 006 הָבּןק 7 בַ3|" פַהַ18553י] זָ6| הזח 35 6זבה] 1 .16553005] 3000|ס , | בחו= ... ז08ח56 הזסז] 5553065] סופ ל זסםוס= סש עיפוי 3 תרשים 4.9 אפשרות זו יעילה כאשר אתה מעוניין לעקוב אחר דיון ארוך שנערך עס אדס מסוים באמצעות ווה)-= איון 26 דרך יעילה נוספת להיפטר מתיבת דואר עמוסה, היא מיון דואר לקבוצות כדי לתייק, למחוק, או לבצע פעולות אחרות. פתח את תיבת הדואר הנכנס אסטח!, ודא כי התצוגה הנבחרת היא 16553065] או שסוטסזקס!)ווא חזוש 16553065]. לחצ על כותרת כל אחת מהעמודות בחלון ההודעות; לדוגמה, לח על הכותרת וחסז= כדי למיין את כל ההודעות לפי שס השולח. לחץ שוב כדי למיינן בסדר הפוך. 2 יפו במיון דואר לפי נושא, אססוטס מתעלמת מניסוחים קבועים המשמשים הודעות וו3/-=. לדוגמה, הודעה שנושאה "685%ז0ס- 58!65 :םא", תמוין תחת האות 5, מתחת להודעה שהחלה את שרשרת ההודעות בנושא זה, כאילו הקידומת =₪ אינה קיימת. כך שאם תמיין הודעות לפי נושא, תראה את כל ההודעות הקשורות לנושא אחד. אפשר גס לקבצ הודעות, דרך מיוחדת לסינון המשתמשת ביותר מעמודה אחת. ראה תרשיס 4.10, ההודעות מקובצות לפי שולח ההודעה, ואחר לפי תאריך משלות ההודעה. כדי לקב, לחצ לחיצה ימנית על כל כותרת עמודה שהיא, ובחר עץֶ5 קטסזו פוחד. 0 97 00060 //אק9/י [<זם) . | 0%ט!וט 0 /4/070501/ - אספח! 5 ₪ סקס >סמך 60 אפ שש ₪6 | ₪ םי | 8 > = דיה תרשים 4.10 החץ המורה כלפי מטה בכותרת ו ומ ₪ פוחד 8 קטסז₪ > העמודה 868186= ב 08/09/97 9159 הוחנ 0 105 סוחס = = וחסקקט5 ופ פס ו ו 3 מראה כי הרשימה 6 08 8 זסטנום 8 חס 605 ספש זז<. , 3 6חאו) .011 1-640] פ|נונסוח חס 6055 א 056 61<. 5% . יכו ממוינת לפי עמודה מחשבים שלכם בתאריכים 17 עד 18 זו. לחץ על כותרת א 24/08/97 14:04 בשל תקלה במערכת הדואר נתקעו כו לחודש - לא עברו את שער המשרד! 01/08/97 10:51 "כת הדואר חוצס | זנופד ₪ ...פחוחט!0 ומוס = 1 יקבלו אותן <0ח6> = 1 ו את | א ₪ סו 5 35 ח6!י] חק = :סז יום שישי 01 אוגוסט 1997 11:50 = 5600 העמודה כדי למ יין ד 30/07/97 14:55 ...להעביר את החומר מהדפ שזסקסף 5305 85%ד 0 זט 3 צור, עד עכשיו לא קיבלתי אישור מדפוס אייל להעביר את החומר לכריכיית גיל, ----------185% [01018. מ חדש , א ו לחצ להעביר את החומר מהדפוס לכריכיה טפ א 27/07/97 16:13 7 0860 הסיפר :0090096 0 חס ש לח יצה ימנית כדי אני מעדיפה שהפגישה תיערך במשרד שלי, <0ח> ה 24/07/97 12:42 סוכריה על מקל: מתנות לראש השנה וס זפס א הסוס ₪ ב 21/07/97 14:22 ?מישהו רעב בסוף השבוע הזה :שח וה זב חס ₪ לרא ו תּ א תּ סוף השבוע הזה זה בסדר! הדש עובר דישון וזיבול ביום שישי, אז אם לא אכפת לכם הריח - אתם כולכם מוזמנים זהר האפשרויות האחרות ₪ ב אשווה, חס 16| [<]ם] . | - אספח! 5 סקס 6סקד 60 אש א ₪6 | | 6 זק0זנם הסוו 16958065 | | ל % ₪ * ₪ שי ₪ 9 ₪ בו + ₪ |- | תרשים 4.11 ארגן את ההודעות לקבוצות. סימני ב 21/07/97 11:55 רקע לדף הפתיחה 8 א 20/07/97 15:56 עזרה עם ++6 ₪ החיבור "+" זז 35 חפנ שוחב : וחסז [5. (630חט 1) 30060 ק2056 : החסה |-. והחיסור "-" ב 08/09/97 9:59 (32) 3.0.3 סז זט טַהזסקקטפ :סה ₪4 מצייניס אס יש ,6 6 טוסעי חסחציו ‏ הסח חב 0% 5 101 6נוסח ב זסטט= 8 חס 6055 זו זז<. אפשרות להרחיב את תצוגת ההודעה, הזו 10 0 מהוחפהח50 35 הסוח 140,011 פו סח חס 605 א 0056 < וו -| ג 30/09/97 14:59 יש לנו לקוח חדש! 1. נא התקשר אליו והצג את עצמך. 2. יש לשלוח לו את הקטלוג האחרון ומחירון. ד 30/07/97 14:55 להעביר את החומר מהדפוס לכריכיה :₪901 55305 35% ₪ א 27/07/97 16:13 7 0/9085 הסופר :80090060 ש ולהקל על הקריאה ה20007097 1232 סוכריהעל מקלו מתמת לראשהשה ב0 ב 21/07/97 9:27 הזח 2 1505 16| 010 2 -]]4)/זס/) אין כל פגס בחלון בו אתה משתמש כדי ליצור הודעות |5-1/81. אך למשתמש סזס/ו, קשה להתרגל לאפשרויות המוגבלות של אסס0ש0, ללא בודק איות, או השלמה אוטומטית שמשלימה את החסר באופן אוטומטי. אססטס מאפשרת להחליף את תוכנת יצירת ההודעות בגירסה מיוחדת של סזס/ש. בחר 170015, 5חסו+0, בכרטיסיה |₪31-₪, סמן את התיבה 6זס// 16705016 56 זס 6 |ו13-= זטסץ 85 והפעל את 000% מחדש. בפעס הבאה שתרצה ליצור או לקרוא הודעת |ו8-5, תראה טופס דומה לוה שבתרשיס 4.12. ככ 4 קור 7 0 7 00 851 [<וםו - ה 2 = | ₪6 עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים 6002055 טבלה עורה | |( |= 0% 0+ !| +|₪ ₪| ₪ ₪ 5 | ש ₪ ₪ | :| -: הז = [] | | פחסוסק | 6 בוחה זב חס .סד ששחש" ₪ ררה נוצרה בעאגרת רישם למירוצי שדה של השגה ייה ה היה ] אשאט וו0/3זס/). שיס לב לסרגלי הכליםס תרשים 4.12 הודעת ה-|ו8-= שלום זהר, האם אתה מתכוון להשתתף במירוצים השנה? אני כבר נרשמתי ל: של סזס\, כמו גס 1. מרוץ אשקלון 2 מרוץ הנגב לקווים 3 מרוץ טבריה , 4 מרוץ פטרה המסולסלים 5 מרוץ עוקף בירות מתחת למיליס אם אתה מעונ'ין שאני ארשום אתכם למרוץ כלשהו, תודיע לי בהקדם (סוגרים הרשמות - שאינן קיימות המירוצים מלאים) , במילון האס להשתמש ב-!0/81זס/! התשובה, כפי שכבר ניחשת, היא: 'יתלוייי. היתרון הוא היכולת להשתמש בתכונות סזס/ הנהדרות, כגון בדיקת איות, וחתימה טובה יותר. החיסרון הוא ניצול משאבי מערכת יקרים. טעינת עותק נוסף של 6זס/\ תגזול כמות נכבדה של משאבי מערכת, בעיקר ויכרון. הפעלת |0)8זס) תאט את פעולת המערכת. 0 //1/00/- 5619 -6/ק56ו! לאחר שימוש קצר ב-!ו8/-= לא תבין איך הסתדרת בלעדיו. במקוס פיתקיות צהובות כתובות בכתב יד ומוצמדות למסך המחשב, תמצא הודעות קלות לקריאה המחכות בתיבת הדואר הפרטית. משלוח דואר ב-|81/]-ם היא פעולה קלה, וכאן בדיוק מתחילה הבעיה. קל מאוד לשלוח את ההודעה הילא נכונהי ומהרגע שלחצת על לחצן 85600 - אין דרך חזרה! לכן וזכור את הכלליס הבאים: % הייה בהיר ככל האפשר. במענה להודעה שקיבלת, הוסף את הקטעיס הרלוונטיים מההודעה המקורית, כדי שמקבל ההודעה יוכל לדעת למה התכוונת. 4 חשוב על נושא (601[פ5) שיתמצת את ההודעה, והסבר את הנקודות העיקריות בשורות הראשונות. ההודעה תקבל תשומת לב רבה יותר אם מקבל ההודעה משתמש ב-00200%00% ומפעיל את האפשרות פוע6זקסוט. % הימנע מהערות ציניות ומהומור פרטי, אלא אם אתה משוכנע שמקבל ההודעה מבין את הבדיחה. אס אתה מרגיש שאתה חייב לעשות ואת, הוסף בסוף את המילים ייסתס בצחוק!יי. תוכל גס להשתמש בסמיילי המוכרים (-: או (ד;. + לעולם, אל תשלח הודעה כשאתה עצבני או כועס. משלוח הודעה נמהרת עלול לגרוס לך מבוכה אחרי כן! אל תוסיף נמענים מיותריס בשדה 66. |ו8! אחט. מעצבן! לא משנה באיזה אמצעי נשלת. 2 97 00000 //אק9/י לק 6 קזווס/וכיסן 2/00/00 אל תקליד שוב - העתק והדבק, במקום. אני זקוק לדוח ישן, אך עם נתונים חדשים. כיצד לשמור בדוח על נתונים מספריים מעודכנים. / / / העברת מידע בין ףזס/ ו-!|066א₪. / / השימוש באוגדנים כדי לאגד פרויקטים. איך תאסוף מילים, מספרים, תמונות וסוגי מידע נוספים לחבילה מובנית אחת! התחל עם הלוח (זה3ּס0ן61), ואגד באמצעות אוגדנים (5ז6 סחום) של 7 1166ס. מק 8: מווסוכיק ופי 83/7 צוותיס טוביס עובדיס ביחד בצורה נהדרת. ראה את גדולי הספורט: מכבי תל-אביב בשנת 1977, ביתייר ירושליס בשנת 1996, וגם כל קבוצה בה שיחק מיקי ברקוביצ. לקבוצות טובות יש כוכבי על, כגון טל ברודי, דורון גימציי או עדי גורדון. אך קבוצות מנצחות פועלות בעבודת צוות. אין ספק ש-6זס/ ו-|08א₪ הס כוכבי העל של 6 050ז6וו/, וזו הסיבה ששני יישומיס אלה נבחרו להמחשת מרבית הדוגמאות הבאות. אך כל תוכנות (יישומים) 97 01806 משתפות פעולה בצורה מלאה, תודות ללוח, ותוכנת עזר קטנה ולא ידועה - ז06חו. בפרק זה נעסוק באמצעים הטוביס ביותר להעברת מידע ונתוניס בין היישומיס השוניס. //וכ 3'/72/7 03 ככיעקן וכי3כקן 2אקוס, 76 52כייכו2. נניח שהבוס שולח לך הודעת |ו18-= וקובצ 6זס/\ מוצמד אליה. קובצ זה הוא תזכיר הכולל שמות, תאריכי לידה, והצבות מחלקתיות. משימתך היא להעביר את הנתוניס לגיליוו אלקטרוני של |06א5, כדי שאפשר יהיה לעדכן את נתוני השכר של העובדיס. ראשית ברך את העובדה שהבוס העביר לך את הנתונים בקוב>. אס היית מקבל דף נייר, חיית צריך להקליד הכל מחדש (ובטוח שוגה יותר מפעס אחת). מכיון שזהו קובצ סזס\, העתק את הנתוניס ללוח, ואחר הדבק אותם בגיליון ו8סא=. ', 9+ יס אפשר לגרור נתונים מחלון יישום אחד ולשחרר אותם בחלון יישום אחר. גרור ושחרר היא פעולה נוחה ויעילה כשהיא מבוצעת ביישום אחד, מסך אחד, וחלון אחד. גרירה בין יישומים לא תמיד משיגה את התוצאות הרצויות. חסוך לעצמך את כאב הראש! כדי לשתף מידע בין שני יישומים השתמש בפקודות העתק (שץ6000), גזור (001) והדבק (08516). כי33 2/0 5/וא אס אתה משתמש ב-פשוססחו//, ודאי כבר השתמשת בלוח פעמיס רבות. סמן טקסט, תחוס תאים, או שקופית ובחר העתק או גזור (תזכורת: תוכל לבחור בלחצניס המתאימיס בסרגל הרגיל, להשתמש במקשי הקיצור, לבחור עריכה ולבחור בפקודות המתאימות, או ללחו לחיצה ימנית ולבחור בפקודות בתפריט המקוצר שיופיע). בהעתקה או גזירה, פשסחו/ מאחסנת את הקטע באזור אחסון זמני בזיכרון, ומשחררת אותו רק בעת בחירה בפקודה הדבק. הצב את הסמן בנקודת היעד, ביישוס זה או אחר, ובחר בפקודה הדבק בכל דרך שתבחר. 97/2/0006 97 4 ,'!י פ> )יכו "8% ב-פ/וס6חו/ (כולל 97 08106) אפשר להקיש 6+!647 כדי להעתיק את החלק הנבחר ללוח, %<+!ז6% כדי לגזור, ו-+!617 כדי להדביק. הלוח מכיל רק לכידה אחת בכל רגע נתון, כך שבלכידה הבאה המידע הלכוד בלות מוחלף במידע החדש, והמידע הקודם נעלס מהציכרון. כווכ לכי / יק בפעולות פשוטות, אין בעיה להעתיק ממקוס אחד ולהדביק במקוס אחר במסמך הנוכתי. למטרות מורכבות יותר דרושות פעולות מתוחכמות יותר. אס תעתיק תחוס תאיס מ-|68א5 ותדביק אותו במסמך 6זס/, תקבל את הנתוניס בטבלת 6זס/. מה אס רצית רק את הנתונים, לא בפורמט טבלה, או רצית לשמור על הנוסתחאות המקוריות של הגיליון האלקטרוני? תוכל לשלוט בתוצאות, אס תעקוף את אפשרות הדבק הרגילה, ותשתמש באפשרות הדבקה מיוחדת... שבתפריט עריכה. כשתעתיק תחוס תאיסם ותעבור ל-6זס/, תראה תיבת דו-שיח כמו זו הנראית בתרשים 5.1. מקור: גליון עבודה של |₪666 5)ספססוי] גיליון161:886-3/1 אישור כ - | ביטול 6 הדבק: גליון עבודה של 5666 5086סישו] אובייקט = | = | 7-7 %מימוויי הוה [ הרק ושי טוקסטו שואינו מעוצב תמונה מפת סיביות חצ 5 (165306י] 6שחבתת=) שזס6ום דחה תוצאה הוספת תוכן הלוח כ- טקסט עם עיצוב טבלה ועיצוב אופך. תרשים 5.1 אל תדביק סתס! במקום ואת נסה הדבקה מיוחדת. כך תוכל לבחור את הדרך בה פעוססחו/ תעביר את המידע מיישוס אחד לאחר תפריט ההדבקה המיוחדת מאפשר לבחור אחת מבין האפשרויות הבאות (האפשרויות הזמינות המדויקות תלויות בסוג המידע שאתה מנסה לגוור ולהדביק): 4 טקסט מעוצב (=זַ8₪) - באפשרות ברירת מחדל זו, תחוס התאיס של |08א₪= יהפוך לטבלה ב-6ז0/. 6זס/ משתמשת בעיצוב טקסט עשיר (אפד ח0סו₪ 1חזס=) כדי להתאים גופנים, צבעים, צלליות ורוחב עמודות. למרות זאת, ייתכן שחלק מהעיצוביסם יאבדו בעת ההדבקה, למשל, כותרות עמודה או נוסחאות. מק 8: פווסוכיק ופי פ/כ 89 ,'!י %פ! כדי להדביק נתונים מיישום שאינו חלק מחבילת 021108), בחר באפשרות עיצוב טקסט עשיר - ₪1 - זהחזס] 1א6ד חסוא. - 31 הוא סט הוראות, ו-פשססחו/ משתמשת בו לשם שיתוף טקסט מעוצב בין יישומים שאין להם דבר במשותף. במקרה של ספק, חפש את האפשרות =דא. 4+ טקסט שאינו מעוצב - הנתוניס יופיעו במסמך 6זס/ כאילו הוקלדו ישירות למסמך. כל העיצוביס ונוסחאות |08א= יאבדו, והטקסט יקבל את עיצוב סגנון הפיסקה הנוכחית שבמסמך סזס/. + תמונה, מפת סיביות או (%811!6+16! 0ַ66חַהחחם) 6זטוסום - תמונת הבחירה תופיע במסמך, כאילו נלכדה במצלמה. כדי לערוך, לח לחיצה כפולה על התמונה, והעריכה תתבצע בתוכנה גרפית. בהדבקה מסוג זה הנתונים אובדיס ורק תמונתס מודבקת, לכן אי אפשר לבצע פעולות חשבוניות, רק שינוייס גרפיים. + גיליון עבודה של |66א= 1167050 אובייקט - כל חוברת העבודה (>סססאזסעו) מודבקת בתוך מסמך שזס/. לחצ לחיצה כפולה על גיליוו העבודה שבמסמך סזס\, כדי להציג את סרגלי הכלים ותפריטי |8סאם. כל העיצובים והנוסחאות יישמרו כמות שהם. + אחו!זססע1 זסצ - אפשרות זו פעילה רק לאחר בחירה באפשרות הדבק וקשו. תחוס התאיסם הופך לטבלת סזס/. כל עוד ההיפר-קישור קיים, שינוייס שייערכו בגיליוו העבודה ישתקפו אוטומטית במסמך סזס/ש. קיפי //0ו- /0). [עו[יס. /%/910כיכן ברגע וה סיימת להכין את תקציב השנה הקרובה, ואתה מעוניין להעביר טיוטה לאחרים, כדי שיעירו, או יאירו, את הערותיהם. תוכל להעתיק את נתוני הגיליון, להדביק אותס לתוך מזכר חזס//, ולהדפיס מזכר מסוגנן על דפי החברה. אך אס תדביק את הנתוניס בהדבקה רגילה או מיוחדת, בפעס הבאה שתרצה להפיצ טיוטת תקציב חדשה, תצטרך לחזור על כל התהליך מחדש. מה עושים! צור קישור בין גיליון [06א= לבין מסמך סזס//. קישור יוצר הוראות מיוחדות למסמך. כאשר אתה יוצר קישור במסמך, אתה מורה ל-6זס): 'יבכל פעס שאני פותח מסמך זה, בדוק גירסה נוכחית של גיליון עבודה זה. אס הנתוניס בגיליון העבודה השתנו, עדכן בהתאס את הנתוניס במסמך 'י. ברגע וּה, התוצאות תיראנה כאילו הדבקת את המידע. בשבוע הבא, כשעמיתיך יתקנו את הנתוניס שבגיליון, המסמך יעודכן גס הוא, באופן אוטומטי. הוסף הערות חדשות והמסמך מוכן להפצה. 6 97 000006 //יק9/י כי33 /907 כו] 327' 010006 כדי ליצור קישור בין מסמך וגיליון עבודה: 1. בגיליון עבודה ב-|08א=, סמן תחוס תאים רצוי. 2 לחץ לחיצה ימנית, ומהתפריט המקוצר בחר העתק. 3. עבור למסמך סזס//. 4. פתח את תפריט עריכה ובחר באפשרות הדבקה מיוחדת. 5. סמן את האפשרות הדבק וקשר. ודא כי האפשרות גיליון עבודה של ספסזסוו [08א= אובייקט מסומנת. לח על אישור. לאחר זמן מה יופיע הקטע המועתק במסמך. הוא יופיע כטבלה, דומה בעיצוביה לתחוס הנבחר בגיליון, אך לא תוכל לבצע בה פעולות שאפשר לבצע בטבלה. | 5|. [" קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים טבלה חלון עזרה [ ₪|* 8% 8 5869-5066 > שש םן , 9 " ] 7 ₪ ש 7 ת הי מה ד 0 |[ תרשים 5.2 קשה לדעת שטבלה זו מקושרת לגיליון [06אם. אך אס ₪ תשנה נתוניס שרה ות :| 30887 בגיליון, הס מחדים חדטים ישתקפו גם במסמך 5 מ מו מחיר רגיל. 99 159 וו מחיר מיוחד. 5 1.05 05 1:5 5 המחיר למרכז הדרכה. 3 3 3 3 3 ם מחיר מיוחד למרכז הדרכה 59.4 4 4 4 4 תאריך פרטום. ספטמבר-97 אוקטובר-87 ספטמבר-97 ספטמבר-87 אוקטובר-97. עמוד 1 | מקטע 1 1מ-1 | ב 154ס"מ שורה 10 עמודה 1 ] ]א ₪ אס הח | אס | ₪ קישורים יעילים להפליא, בעיקר אס קבוצת אנשים עובדת על אותה קבוצת מסמכים. נניח שגיליוו התקציב (קובצ |68אם) נשמר בתיקיה משותפת ברשת. רוחמה ממחלקת תקציביס תמצא שגיאה בנתונים ותתקן. בפעם הבאה שתפתח את מזכר התקציב (מסמך 6זס/)) המקושר לגיליון התקציב, 6זס) תבצע בדיקה של גיליון העבודה ותתקן את הנתוניס המופיעים במזכר. שני הקבציס מעדכניס את הקשר מבלי להטריד אותך, ואתה בטוח שהמידע מעודכן נכון לרגע זה. כי33 ו קישוכ סזסצ עוקבת אחר הקישורים על ידי הסתרת נוסחאות מסובכות בגוף המסמך. כדי לשנות קישור לאחר שיצרת אותו, פתח את תפריט עריכה ובחר קישורים. תופיע תיבת דו-שיח כמו וו המופיעה בתרשים 5.3. 9 8: ק/ול|וכיסן ושמיש 2/0/09 77 ישורים 0 עדכון סול פריט קובץ מקור 2 ולי 4 נ-ו ויו 6 ויליון1 ...מחירים מיון...:> 9 2 ל . %"-. | ביטו חצ על הלחצן פתח מקור. | עדכן כעת. || פתחמקר > כדי לקשר את | ו המסמך לגיליון ₪ תק קישור אחר, לחץ על לחצן קוב]י מקור: זחשחטסספ עזי]1:-6ומחירים מיוחדים.5א שינוי מקור פריט: גיליון₪161:8766/1 ה סו?: 601ח5אזט/ [66א= 50טסוי] עדכון: ‏ 6 אוטומטי 7 ידני ]] נעול ₪ שמור תמונה במסמך כדי להסיר קישור ו'ילהקפיא'י כדי למנוע עדכון הנתוניס באופן ומני, סמן בתיבה זו נתונים, לחץ על לחצן נתק קישוו. תרשים 5.3 כדי לבטל קישור או לשנות קוב מקור, פתח את תפריט עריכה ובחר קישורים | + 2/00 12161 עדכנתי את הגיליון אך הנתונים במסמך לא השתנו. מה קרה? ( ייתכן שהקישור נותק. זה עשוי להתרחש אם שינית את שם קובץ המקור, או שהעברת אותו לתיקיה אחרת. כדי לחדש את הקישור, פתח את תפריט עריכה, בחר קישורים ולחץ על הלחצן שינוי מקור. אם זה לא עוזר, מחק את הקישור הקיים, חזור לתחום התאים וצור קישור חדש. 6' 2212 וכ קכגי 3/2 קישור קבציס הוא רעיון טוב, אס הס נמצאיס ברשת ונגישים לכל המשתמשים. כיצד אפשר לשתף בנתוניס משתמשים שאינם בעלי גישה קבועה לרשת! אפשר להעתיק את הקבצים לדיסקטים ולהעביר לנוגעיס בדבר. אך כדי שהקישורים יישמרו, צריך להעתיק את הקבצים מהדיסקט, למחשב ולתיקיות שמצוינים בקישור. קיימת דרך טובה יותר לשמור על שלמות הקשרים: הטבעת קוב אחד בקוב אחר. וכ 9229/ כין קי)ול 1/2691 קיימים שני הבדלים עיקריים בין קישור והטבעה: מקוס אחסון הנתונים בפועל, ואופן עדכונס. 4% גיליון או תרשיסם מקושרוים מוצגים במסמך, אך המידע מאוחסן בחוברת העבודה. כשתלתצ לחיצה כפולה על האובייקט המקושר כדי לערוך את הנתונים, תועבר אוטומטית ל-681אם. היות שהנתוניס מאוחסניס ב-|08א5, הקישור לא ישפיע באופן משמעותי על גודל מסמך סזס/ בו קייס הקישור. 58| 97 00000 //אק9/י 4 תרשים או גיליון עבודה מוטבעים מאוחסניס במסמך חזס//. כשתלחצ לחיצה כפולה על האובייקט המוטבע כדי לערוך אותו, תקבל את סרגלי הכליס ותפריטי |06א= אך תישאר ב-6זס// (הבט בכותרת המסך). סביב האובייקט תופיע מסגרת זורמת. בצע את השינוייס ולחץ מחוץ לאובייקט, ותקבל בחזרה את סביבת העבודה של חזס//. /3'כ2. 6וכייק) 2/2601 אפשר ליצור אובייקט מוטבע בשתי דרכיס : 4 4 שימוש בעריכה, הדבקה מיוחדת. שימוש בהוספה, אובייקט. ביכ 6וכייק) 2/2010 2173/62 כי3כ2קכ /'וה23 ₪ ₪ = ₪ ₪0 סי .10 פתח חוברת עבודה של |68א5. סמן את גיליון העבודה, או תחוס התאים הרצול. לח על העתק. עבור למסמך 6זס), מקס את נקודת הכניסה במקוס בו ברצונך להוסיף את האובייקט המוטבע. פתח את תפריט עריכה, בחר הדבקה מיוחדת. בחר באפשרות הדבק. בתיבה כ, בחר גיליון עבודה של [66אם 11670500 אובייקט. סמן את האפשרות הצג כסמל, אס ברצונך להציג את האובייקט המוטבע כסמל. אם ברצונך לבצע שינויים גרפיים, כמו הזות האובייקט, סמן את האפשרות צף מעל טקסט. לח אישור. /3'כ2. 6וכייק) 2/2010 21/3/62 650 סכ 1 2 3 4 בצע את ארבעת השלביסם הראשוניס שבתהליך הקודם. בחר הוספה, אובייקט בכרטיסיה יצירה מקוב>. בתיבה שם הקוב, הקלד את שס חוברת העבודה, או לת על עיון כדי לאתר את הקובצ. סמן אפשרויות אחרות לפי רצונך ולח אישול. אס תשתמש בפקודה הדבקה מיוחדת, רק התחוס שבחרת יוטבע במסמך. אס תשתמש בפקודה אובייקט שבתפריט הוספה, כל חוברת העבודה תוטבע במסמך. בשתי הדרכיס אפשר להציג במסמך גיליון עבודה אחד. כדי להציג גיליוו עבודה אחר, לחצ לחיצה כפולה על האובייקט המוטבע ואחר בחר גיליון אחר. פיץ 8: כ)ווכיק ופי כ/כ - 89 יש //0ויככ: /2/ קישוכיס] תוכל לשמור על קישורים פעילים, אם תשמור על מספר כללים הגיוניים : + שמור קבציס חשוביס במקוס מסומן וקל לאיתור. אס תאחסן את נתוני התקציב המעודכניס בתיקיה שנקראת גליונות התקציב הנוכתי, אף אחד לא יוכל לטעות. + השתמש באבטחת המידע המובנית של פשוס6חו/). בקבצים חשובים, השתמש בהגנת סיסמה כך שאפשר יהיה לקרוא את הקבצים אך אי אפשר יהיה לבצע בהם שינויים. + עשה לך מנהג קבוע, עשה גיבוי בכל שבוע! לפחות! עצה טובה בכל מקרה ובכל מצב! מתאימה רק במקרה שקיים קובצ ראשי המקושר לקבצים אחרים. במקרה והקובצ הראשי יינזק, שחזר אותו מהגיבוי וחזור לעבודה. 2 ככ/ 2 22222 %] לפגישה עס לקוח חשוב, לא תבוא עס אוסף דפיס משעממים. אתה תגיע עס קלסר מסודר, ובו דוחות ותרשימים צבעונייס, תצלומיס מרהיבים, שקפים, ומסמכים המעוצבים בגרפיקה מהממת. כך תוכל להציג את כל מרכיבי הפרויקט בצורה מסודרת ומושכת את העין. האוגדן (ז6סחום) של 97 007806 עובד בדרך דומה. יישוס לא מוכר זה הוא המקביל לקלסרים עבי-הכרס. 'סוגָוא. 9 אוגדני 628806 מסייעים לארגון פרויקטיס גדולים. כל הקבציס הקשוריס לפרויקט מסוים, מסמכי סזס), גליונות עבודה של |68א5, או מצגות זחוסקזפאוסם, מאוחסניס במקוס אחד. כ0יו0 2ו] 0 [ס הכיס אוגדן (זס0חום) הוא סוג קובצ מיוחד שנועד לאחסון קבצי 08106. שחרור קבציס על האוגדן, מורה ל-021₪08) להתייחס אליהס כאילו היו מקטעים של קובצ אחד. שס הקוב משמש לאותה מטרה לה משמשת התווית שבגב הקלסר; כדי לדעת מה הוא מכיל - תצטרך לפתוח אותו. 0 97 0/0060 //אק9/י חלונית האוגדן מציגה את הקבצים שבו. אוגדן לח על לחצן זה כדי להסתיר את חלונית האוגדן, זה מכיל מסמכי 6זס), גליונות עבודה של כעת תראה רק את המסמך עליו אתה עובד. |06אם, ומצגות +חוסקז6/וסם. כדי להוסיף קבציס, גרור אותס מהתיקיה בה הס כל קובץ באוגדן נקרא מקטע. השתמש בתפריט מאוחסניס, ושחרר על חלונית זו. מקטע (מופיע רק ביישום אוגדן) כדי לשנות שם, לארגן מחדש, להסתיר או לבצע משימות. |<1ק - 7 ₪ | **+ קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה עבור מקטע ערה | (₪|* 9% 0 | ל 3 5 ₪ ₪ ם|ן תזכיר מו : ב 4 זי | = ב ] = | שר ם | -₪ * 28 ד |וזם | = זב עחהקוחס | ה הש |₪ן ו יה |4] פרופיל רן | ] תזכיר טבלה< זהר עמזיהוד 0 צור לוין א-- שוה עמיהוד יה 30887 מוצרי מיק מחירים חחשים מחירים מצורפת טבלת החישוב של המחירים החדשים. אני מצפה לתגובתך 5 יחו 07 00006 || 000487 87 |08אם 00887 מחיר רגיל 9 129 1939 1-99 99 מחיר מיוחד 5 105 1075 1075 05 נחיר למרכז הדרנה 3 103 43 43 3 נחיר מיוחד למרכז הדרכה 59.4 4 4 4 4 תאריך פרסום. טפטמבר-97 אוקטובר-97פטמבר-097פטמבר-97מוקטובר-97 נבחרר 1 מקטעים | מקטעים ‏ | לחיצה על סמל קובצ באוגדן, מפעילה את היישוס בו נוצר הקוב. בדוגמה זו, סרגלי הכליס ושורת התפריטיס מלמדים שהיישום הוא 97 6זס//. אוגדנים מאחדים אוסף קבציס מסוגיס שוניס לקובץ אחד. אפשר להחיל עיצוב אחיד על כל הקבצים שבאוגדן, אפילו אס נוצרו ביישומיס שוניס. אפשר לבצע משימות על כל קוב האוגדן, למשל בדיקת איות, במקוס לפתוח את סביבות היישוס המקוריות ולבצע את המשימה על כל קוב בנפרד, אפשר אף להדפיס קבוצת קבצים, עס מספור עמוד עוקב, כל ואת בלחיצה בודדת. שמירת אוגדן יוצרת קוב אחד. סייר פשסשחו/ יציג אותו כסוג אוגדן של 6 0504+4ז6ו1, ובעל סיומת ספס. קובצ זה מכיל את כל הקבציס האחריס (מסמכי סזס/, גליונות עבודה, תרשימי |06א=, ומצגות +חוסקזפשוסק). 9 8: פווווכי ע0)אפי כ//כ - [9 כי513///33 6 4 שכן פנקס הרישוס של הפרויקט, מכיל בוודאי: דפיס ריקים, פתקים, תזכירים, מכתבים, עדכוני תקציב וסוגי אינפורמציה נוספים. אוגדן 016166 בנוי בדרך דומה: אפשר לגרור אל האוגדן קבציס קיימיס, ואפשר להוסיף דפים ריקים. כדי ליצור אוגדן חדש, בסרגל קיצורי הדרך של 01168, לחצ על הלחצן 01866 שא +חסוהטססכ. בחר בכרטיסיה 5ז06ח1, בתיבת הדו-שיח שתופיע תוצגנה מספר תבניות אוגדניס המגיעות עס 97 06ו27₪); בכרטיסיה !660813 תוצג תבנית אוגדן ריק, לחץ על סמל התבנית ולח אישור. פעולה וו מפעילה את היישוס אוגדן כשחלון היישוס מפוצל לשתי חלוניות, זו לצד זו, ויוצרת אוגדן ריק. כעת תוכל לבחור בין שתי אפשרויות כיצד למלא את האוגדן: + כדי להוסיף מקטע חדש וריק - פתח תפריט מקטע, הוספה. תוצג תיבת הדו-שיח המוכרת, ובה תבניות לכל קבצי 0218086 הקיימים. בחר תבנית ולח אישור. / 52/2י2. כָ0ו6כ! כל מקטע באוגדן הוא בעצם קובץ נפרד. אם נחזור לדוגמת הקלסר, מקטע מקביל לאוסף דפים בין שני חוצצים. לכל מקטע סמל ושם קובץ משלו. פקודות בתפריט קובץ פועלות על כל האוגדן, פקודות בתפריט מקטע מתייחסות אך ורק לקובץ שבמקטע זה. > כדי להוסיף קובץ קיים פתח את תפריט מקטע ובחר הוספה מקובץ. תיבת הדו-שיח הוספה מקובץ נראית ומתנהגת כמו תיבת הדו-שיח פתיחה בכל אחד מיישומי 008106 האחרים. בחר קוב, ולח הוסף. לאחר לחיצה על אישור או הוסף, סמל הקובצ מופיע בחלונית שמימין, ובחלונית השמאלית נפתח יישוסם המקור של הקוב>. בדוגמה בתרשים 5.4, אפשר לראות שתפריטים וסרגלי הכלים של 6זס/ הופיעו בחלון האוגדן. 7 - מקטע חדש מקבל את השם מקטעו. כדי לשנות את השם, לחץ על תווית סמל המקטע והקלד שם חדש. אפשר גם ללחוץ לחיצה ימנית על הסמל כדי לשנות את נתוני התקציר, או כל מאפיין אחר. 12 97 00000 //אק9/י [<[5.- וולוו ךר ש ץ | **+ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה עבור מקטע עורה | ₪ || 5% ₪ 2-56 ₪6 )| שב | ₪ ₪ םן נו = טע ; 5 -₪1] 0 ו | בחזסוו || רווקיוו:יוי4יויפיוי:יוי7יוי8יו.פיויעיויביויע וי-וי ₪ ב| 8 0.2.8-| תרשים 5.4 הוספת מסמך 0זס\ קיים, או חדש למקטע, מפעילה גס את היישוס המקורי. תוכל לערוך את המסמך, כאילו פתחת את היישוס עצמו הווחו + |5 [5]₪ 5 נבחרר 1 מקטעים מקטעים ר | %ון 327 3962] בקלסר, אתה מעביר דפיס להתחלה ולסוף, משליך טבלאות לא רלוונטיות, מחליף קטלוג ישן בחדש, מעדכן את המחירון, ומשנה טקסט כדי להתאימו למצב הנוכתי. כדי להעביר או למחוק קבצים באוגדן 01806 - פשוט גרור ושחרר. + כדי להעביר קוב - לחץ על סמל הקוב שבחלונית הימנית של האוגדן וגרור אותו. יופיע חצ זעיר בגבול הימני של החלונית כדי להראות היכן ייינחת'יי הקובצ כשתשחרר את לחצן העכבר. + כדי למחוק קוב מהאוגדן - לחץ לחיצה ימנית על סמל הקובצ, ומהתפריט המקוצר בחר מחק. הייה וּהיר: מחיקת קוב מאוגדן מעלימה אותו מבלי יכולת לשחזר. אין כאן סל מ*חזור, ואין אפשרות לבטל את הפעולה! לכות לס קכ3יס 7 3%6/7] אוגדניס עשוייס להתנפת למימדים גדוליס מאוד. איך אפשר לאתר קוב קטן באוגדן עמוס! איך לשלוף קובצ כדי לשלוח העתק שלו למישהו אחר, מבלי לשלוח לו את כל האוגדן, או כדי לעבוד עליו בבית! כדי להעתיק קובצ מהאוגדן לקובצ נפרד, בחר בקובץ המבוקש. פתח את תפריט מקטע ובחר שמירה כקוב>. עבור לתיקיה הרצויה, הקלד שס עבור הקוב החדש ולח על שמור. פעולה זו יוצרת העתק של הקוב כקובץ נפרד בתיקיה הרצויה, כשהקובצ המקורי נשמר באוגדן. מכ 8: כווכיק אשאפי כ/כ 93 29 3%6] הדפסת דוח הבנוי מסוגי קבצים שונים, אינה פעולה קלה. בהדפסת מסמכי סזס/ו, גליונות |068א=, מצגות של זחוסקזז6/וסש וכדומה, קשה לשמור על מספור עמוד רציף. לעומת ואת, הדפסת אוגדן המכיל את אותס מסמכיס היא פעולה קלה. היישוס מחליט מה להדפיס, ושומר על מספור עמוד נכון. כדי להדפיס את כל מקטעי האוגדן במהירות, כולל מספור עמוד נכון, פתח את תפריט קובץ ובחר הדפסת אוגדן. תופיע תיבת דו-שיח כמו זו בתרשים 5.5. |< |? הו | מדפסת שם: 5 ] 4 | | במצלפיינים... מצב: מדפסת ברירת מחדל; מוכן סוג: 4 356176% | קון תרשים 5.5 היכן: | השתמש בתיבת הערה: -] הדפס לקובץ הדו-שיח הדפסת ך הדפס את - עותקים אוגדן, כדי להדפיס 6 כל המקטעים הגלויים מספר עותקים: - 1 באופ ו אוטומטי את 7 המקטעים שנבחרו בחלונית השמאלית. ה שי א כל מקטעי האוגדן, = מספור או רק מקטעיס ₪ עוקב 7+ התחל מחדש כל מקטע נבחריס התחל מספור בו 1 [תצוגה מקדימה... תיבת הדו-שיח הדפסת אוגדן: + תחת הדפס את בחר אס ברצונך להדפיס את כל המקטעים הגלויים, או רק את המקטעים שנבחרו בחלונית השמאלית (וזו שגיאה בתרגוס היישוס לעברית, הכוונה לחלונית הימנית). כדי לבחור מספר מקטעיס להדפסה, בחר בסמל מקטע, הקש 6%1, התזק אותו לחוצ וסמן מקטעים נוספים, לסיוס, שחרר את המקש (כדי לבחור מקטעיס רצופיס, תוכל להשתמש גס במקש א1ח5). 4+ תחת מספור בחר עוקב אם ברצונך במספור עמוד רציף לכל המקטעים, לא משנה מה סוג הקובץ, או בחר התחל מחדש כל מקטע כדי להתחיל מספור חדש בכל למקטע. 4 לח על לחצן תצוגה מקדימה כדי לראות את המקטעים בתצוגה לפני הדפסה, כולל מספור עמוד, כותרות עליונות ותחתונות ואלמנטיס אחרים. כל מקטע מוצג בהצג לפני הדפסה על ידי היישוס המקורי שלו. 97/2. 00006 97 4 6 720 ו 2- הס וכ-]00א] 7 +ווו6/0/ע0/ איך מעבירים טקסט מ-6זס) לשקופית +חוסק וס/צסק ! / איך יוצרים ב-0זס) ראשי פרקים למצגת 1 / איך משלבים טבלת חזס// בשקופית! איך מוסיפים לשקופית נתונים ותרשימים מ-|66אם ! ₪זס/) כשלעצמה היא תוכנת מעבד תמלילים מופלאה. +%חוסקזסששוסס היא תוכנת מצגות מצוינת, אבל מה דעתכם על שילוב שתי התוכנות יחד! כן, כן, זה אפשרי! סיץ 6: יו 2-ס/] וכ-[000] 6 זמוטץס? -- 95 היתה סיבה טובה לכך שרכשת את כל חבילת 01806 במקוס לרכוש רק אחד מהמוצריס - ולא רק בגלל ההנחה הגדולה במחיר. הייחוד של חבילת 021106 הוא בכך, שזוהי חבילה משולבת. כלומר, ניתן לקחת נתוניס מתוכנה אחת, |068א₪ לדוגמה, ולשלב אותס בתוכנה אחרת כמו )חוסקזפעוסס. קדימה, נסה ואת בעצמך, ותראה כיצד שילוב בין שתי תוכנות מוליד תוצר 01.5 מופלא. / כ/2ליא. 6100ת! 5 הם ראשי תיבות של 8ַחו0600חחם 6חה 8ַחואחו1 +66[ס0 כלומר, קישור והטבעת אובייקטים. זוהי טכנולוגיה מתוחכמת המאפשרת לקחת קטע טקסט, תמונה, תרשים או כל אובייקט אחר מיישום כלשהו הפועל ב-פ/שסשחו//, ולקשר או להטביע אותו ביישום אחר. כ 9229/ 2'] קיש 2271/2031 כשמבצעים הטבעה (סַחו0600וחם), האובייקט המוטבע מועתק אל היישוס החדש. ניתן להשתמש בכלי התוכנה שבו נוצר האובייקט כדי לערוך בו שינויים, אך שינוייס אלה יופעלו על האובייקט המוטבע בלבד, ואילו האובייקט המקורי לא ישתנה. כשמבצעים קישור (פְחואחו ]) ניתן לעדכן את האובייקט בתוכנה המקורית, והאובייקט המקושר יתעדכן אוטומטית. ניתן גס לעדכן את האובייקט המקושר, והאובייקט המקורי יתעדכןו בהתאם. למעשה, במקרה של קישור, האובייקט המקושר אינו קייס באמת בתוכנה החדשה, אלא רק בתוכנה המקורית. את פעולות הקישור וההטבעה מבצעים בעזרת הלות (טַזהּסססן|0), שאליו מעתיקים את האובייקט שברצוננו לקשר או להטביע. לאחר מכן ניתן להדביק את האובייקט מן הלוח אל החיישוס שבתוכו נרצה להכניס את האובייקט כדי לבצע הטבעה, או להדביק ולקשר אותו כדי לבצע קישור. בפרק וה נראה כיצד שילוב בין זס/, |06אם ו-+חוסםזפ/שסק תוך שימוש בטכנולוגיית הקישור וההטבעה יכול לתרום ליעילות עבודתך ולשיפור התוצאות. %/ 3127/1007 /כס) נזס/) בדומה לרוב האנשים, ודאי גס לך יש תוכנה שגורמת לך להרגיש כמו בבית. אולי אתה רגיל להשתמש ב-סזס/ ועוד לא היכרת מספיק את כל הכלים של +)חוסקזפעוסס. במקרה כזה, סביר להניח שיהיה לך נוח יותר להכין את תוכן המצגת, וגם להכניס בו שינוייס, בעזרת 6זס/), מכיון שחלק מהפעולות נראות לך מוכרות ופשוטות, ואינך צריך לעצור ולחשוב איך לבצע כל דבר. גם אס אתה מרגיש שאתה מכיר היטב את זחוסקז6אעוסק, ב-6זס/\ יש כליס מיוחדיס להקלדה ולעריכת טקסט שאינס קיימיס ב-זחוסקז8/וסק. אתה יכול להשתמש במעבד התמלילים ולשלב בקלות קטעים מן הטקסט בשקופיות המצגת. בפרק זה נציג לפניך כמה דוגמאות לכך. 6 97 00006//ק9י₪ %' 0ו22 לכי 1 -מזוס/ץן /קותִי אס נוח לך יותר להקליד ב-0זס/ - אין בעיה. תוכל להקליד את הטקסט, למשל כותרת וטקסט עס תבליטים, ולעצב אותס כרצונך. לאחר מכן להעביר אותס ל-%חוסז6שסם. כדי להוסיף את הטקסט לשקופית עליך להעתיק אותו אל הלוח, ואחר כך להדביק אותו בשקופית הרצויה. כדי לבצע זאת עקוב אחר הצעדים הבאים: 1 עבור ל-010/)/, פתח קוב חדש והקלד את הטקסט הרצוי, או פתח את הקובצ שבו הכנסת את הטקסט שברצונך להעביר ל-)חוסקזפאוסק. עצב את הטקסט כרצונך - תוכל לשנות גופנים, צבע וגודל, להוסיף גבולות וצללים, או כל פעולת עיצוב אחרת ש-6זס/ מאפשרת. סמן את הטקסט הרצוי בעזארת העכבר. מתפריט עריכה בחר העתק. פעולה זו מעתיקה את הטקסט אל הלוח. תוכל גס להשתמש בלחצן העתק שבסרגל הכלים או להקיש על צירוף המקשיס 6+!ז01. עבור לתוכנת +חוסקז8/וסק דרך שורת המשימות של 95 פשוספחו/. עבור לשקופית שבה אתה רוצה להוסיף את הטקסט, או צור שקופית חדשה על ידי הקשת ₪1+1ז04, בחר במיתאר השקופית הרצוי ולת על לחצן אישור. עבור לתצוגת שקופית. מתפריט עריכה, בחר הדבק. פעולה זו מדביקה את הטקסט מהלוח אל השקופית. תוכל גם להשתמש בלחצן הדבק שבסרגל הכלים או להקיש /%+6%1. תראה כי הטקסט מופיע בשקופית בדיוק כפי שהופיע במקור. | ם ן העשת הוד עמי לספרות מחשבים אגז מטפלים בנ ג/ון נצשאים . ינת הטשרר שילפוט. . טערבת הנעלח .- שמת תנחת . תקמרת - מתטתט . שר תרשים 6.1 טקסט מעוצב מ-6זס/ שהודבק בשקופית זחוסקז6שס סק 6: 0 2-[ס/] וכ-|000] 6 זמוטץושוסץ -- 97 גוג 5/וא ניתן למקס אובייקטים בלוח ולהוציאם בעורת תפריט עריכה, או לחלופין - בעזרת מקשי קיצור. מקשי הקיצור יקלו עליך ויגבירו את מהירות עבודתך בכל הקשור לעבודות עריכה. לפניך מקשי הקיצור הקסומים : מקש הקיצור הפעולה 5+ + )+ ל ע+)|/ העתקה אל הלותח - האובייקט הנבחר מועתק מתוך המקור. גזירה אל הלוח - האובייקט הנבחר יינגזריי מתוך המקור. הדבקה מהלות - האובייקט שבלוח זמין להדבקה נוספת. הדבקה מיוחדת - מקש הקיצור פותח תיבת דו-שיח להדבקה וקישור. )|י :13/9315 065 0-ק' 01-2// קל מאוד ליצור שקופיות בודדות. הקושי הוא להכין מצגת שלמה המעבירה את המסר שלנו בצורה הטובה ביותר ואשר תתקבל באהדה על ידי הקהל. דבר וה דורש תכנון ודיוק. לכל מצגת יש מבנה כללי הנקרא ראשי פרקים. ראשי הפרקים כוללים רק את הטקסט (ללא העיצוב) של המצגת. +חוסז6שוסש מאפשרת ליצור ראשי פרקים למצגת או לקרוא את ראשי הפרקים ולערוך אותס בתצוגת חלוקה לרמות. בתצוגה זו מוצגיס רק הכותרות והטקסטים בשקופיות, ללא גרפיקה. השקופיות ממוספרות וקל לעבור ולהכניס את הטקסט, או לערוך אותו. בתרשים 6.2 מוצגים ראשי פרקים כאלה. [ ו א [8| = [5! קובץ עריכה תצוגה. הוספה עצוב בלים הצגת שקו מל ערה [ ₪ 5 .52| ₪ )ה )| ש ₪ ש ש םן| | 80 שק 58| -9- א חוד | ₪ | מרים דנצינגר, מנהלת פרוייקטים ₪ 1 ₪ ]= 5% מ סופ כי ו טיוטת הצעה ]ת6ח51816 תסופו]א כ 2 ]ו 181 5 סט 6פגו 0710 מס 5₪חז הדש)-ַהס1 5 ְתפקהזסס זנוסץ 01 ותסמצו!בף 3037 8 דר 06 55 06 ומס גוס 01 האוסקם 818501126 קפ ד גד כ 3 בס יט 1מזס התבו 05 4מ3 0150 181 זר סגו 01 וספ 3 בו 6016 מת8 1696 5100 50 5[הש 8000111330 פגוס מישתן 86גו1ום1 זר 0 115 מו סמ 06 01 פבט ץע 0 זמ ממתגות 26 תמנתתגו דר המופ זא 2+ סנו" 8 , [מספסן ,פב ו131%6 ד זט שנס .85 סס 51010 1 ?דמות סמנ 158091970 ,92 המלנפוד 3 65קתט 5פסו שוממצפ -- טפ 5פק טס ענ סק 10 1נתנלזסקס 16 הנק 981 בס מקמנסס. > + %+|ו+|4 ₪ ]א 5 85 פוט מו דר 8 סננ זסקק ספ סנ ספ סמנ הת 86138 ות תפנ 7 5 0 פ6מואגו 5 7 15 םגו וטק 1500 מס סב זס וקטסתסס ,ע100סמ0פ! 6 5 תבנעמוגוט דר 7 ה | | שששם % עיצוב ברירת מחדל. חלוקה לרמות. | שב תרשים 6.2 תוכל להכניס את תוכן המצגת בראשי פרקיס בתצוגת חלוקה לרמות ₪090/0// 01006 97 8 במקוס להכניס את הטקסט מתוך +חוסקזש/שסם, תוכל ליצור ראשי פרקיס למצגת ב- סזס/. +חוסקזפאוס תאפשר להעביר אותס למצגת ללא כל קושי. כשאתה מקליד את ראשי הפרקיס ב-זס//, הקלד את הטקסט כפי שאתה מקליד פיסקה רגילה ב-6זס/, וזכור שבכל פעס שאתה מקיש זפ+חם, אתה יוצר שקופית חדשה. כלומר, כל פיסקה חדשה פירושה שקופית חדשה. 920 06- כדי ליצור בשקופית רשימה עם תבליטים, הקש על סד לפני הקלדת הסעיפים שברצונך להוסיף להם תבליט. 6חוסקזפשוסש כבר תבין למה התכוונת. כדי להכניס את ראשי הפרקים מ-6זס/ למצגת, בצע את הצעדים הבאים: 1. פתח את %חוסקזסשסם ללא שימוש בתבנית או באשף, ובתפריט קובץ בחר באפשרות פתח. 2 לח על חצ הרשימה הנפתחת קבצים מסוג ובחר 11865= ||א, כפי שניתן לראות בתרשים 6.3. 3 בחר בתיקיה שבה נשמר קובצ זסצ/. 4. בחר בשס הקובצ ולתצ על לחצן פתח. עשית ואת. כל פיסקה במסמך הפכה לשקופית בודדת. כעת אתה נמצא בתצוגת חלוקה לרמות. עבור לתצוגת שקופית או לתצוגת סדרן שקופיות כדי להוסיף רקע, צבעים, תמונות ואפקטים מיוחדיס להשלמת המצגת. | : = || 9 [+ וק 1)] חפש ב 2 ו וש חק 1 0[ ד 0 וש 6 פטפפטוק5 וש ו וש זו וש ו וש |= ו 3) פתח | ביטול | מתקדם... תצוגה מקדימה ינה זמינה. חפש קבצים התואמים לקריטריוני חיפוש אלה: | חפש כעת [+ | טקסוטו או מאפייך [+ שם הקובץ | חיפוש חדש בזמן כלשהו [+ ]שה לאחרונה [+ (*.*) 5ו= וה | קבצים מסווג 14 קבצים נמצאו, תרשים 6.3 אפשר לפתוח ראשי פרקים שנוצרו בתוכנה אחרת, לדוגמה סזס// סיץ 6: יו 2-ס/] וכ-][000] 6 זמוטץזוסץ --‏ 99 6,י 5ו0///09/93 2/265/ 93/0 2- [ס// 7 %חו0/8770 מאפשרת ליצור טבלאות. אך אס כבר יצרת טבלה ב-חזס/, תוכל להשתמש בה במצגת שלך. הטבלה כבר קיימת, ולכן אין כל צורך לבנות ולעצב אותה מחדש. תוכל להטביע את הטבלה בשקופית בעזרת הפעולות העתק והדבק, בדיוק כפי שאתה מוסיף טקסט אחר מתוך 6זס/ לשקופית ב-+%חוסקזפשסק. כך תנצל את העובדה ששתי תוכנות אלה מסוגלות יילדבריי ביניהן. 0 2 2026 2/20/ > 6 לפני שאתה מוסיף את הטבלה לשקופית, עליך להעתיק אותה אל הלוח, ואז להדביק אותה בשקופית הרצויה. לשם כך עקוב אחר הצעדים הבאים: 1. עבור ל-0זס/, פתח את הקוב המכיל את הטבלה ובחר בטבלה. לשס כך מקס את העכבר בכל מקוס שתבחר בטבלה, ומתפריט טבלה בחר באפשרות בחר טבלה. תוכל גס לסמן את הטבלה בעזרת העכבר כדי לבחור את כולה. 2. מתפריט עריכה בחר העתק (או הקש 6+]64). פעולה זו מעתיקה את הטבלה אל הלות. 3 עבור לתוכנת +חוסקז8/וסק דרך שורת המשימות של 95 פשוספחוצ. 4 עבור לשקופית שבה אתה רוצה להוסיף את הטבלה, או צור שקופית חדשה על ידי הקשת |₪+!ז+6, בחר במיתאר השקופית הרצוי ולחץ על לחצן אישור. 5. עבור לתצוגת שקופית. 6. מתפריט עריכה, בחר הדבק (או הקש /+]01). פעולה גו מדביקה את הטבלה מהלוח את השקופית. 41 גָו0) כ2/26 21/2 +חוסז/שס אינה קוראת מחשבות, לכן קרוב לוודאי שגודל הטבלה ומיקומה, לא יתאימו לדרישותיך. ניתן לשנות בקלות את גודל הטבלה ולהזיזה: % לשינוי גודל הטבלה, תפוס בעזרת העכבר את אחת משמונה ידיות האחיוה שמסביב לטבלה, וגרור אותה לאורך, לרוחב או לאלכסון. שים לב לכך, שהטבלה משנה את היחס שבין האורך לרוחב כאשר גורריס אותה לאורך או לרוחב, ולא כאשר גורריס אותה באלכסון. + לשינוי מיקום הטבלה, לח בכל מקוס בתוך הטבלה וגרור את האובייקט כולו למיקוס הרצוי. 92/7/0066 7 0 ליג קז אוועמי ב26/ת כאשר מסגרת הטבלה גדולה יותר מהטבלה עצמה, יש לקצצ חלקים מהטבלה כדי שנוכל לשנות את גודלה במדויק (ראה תרשים 6.4). 1 -51<[ |< |5]= [5 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים הצגת שקופיות חלון ערה | |58₪69.0-66) 8 ₪ שםן =|₪ טע ; ת|: 5 ₪|* 7% מ 2 ₪ ב לפ | | די ₪ 5 , | ם |₪ ₪ כ 5.4.4.=9 84 סם א + צורות אוטומטיות ₪ ₪ | ציר | ויו ו - )וקפוס ו שקופית 1 מתוך 1 | תרשים 6.4 עליך לקצץ את החלקים הריקים סביב הטבלה לפני שאתה מזיז אותה או משנה את גודלה צריך להתאיס את המסגרת, כך שנקודות האחיזה יהיו דבוקות לטבלה. לשס כך נוציא את המספרייס האלקטרונייס ונתחיל לגזור: 1 2 לחצ על הלחצן הימני בעכבר בכל מקוס בתחוס הטבלה. מתוך התפריט המקוצר, בחר הצג את סרגל הכלים תמונה. לפניך יופיע הסרגל הבא: ₪ / ל ₪ = + 5 זל 0 01 ₪ | בסרגל תמונה, לח על חתוך. שים לב לכלי החיתוך המופיע במקוס הסמן. מקס את כלי החיתוך על אחת מידיות האחיזה הפינתיות של הטבלה, וגרור אותו באלכסון עד שייצמד לטבלה. אס חתכת יותר מדי, גרור לכיוון ההפוך - החוצה. לח בכל מקוס מחוצ לטבלה כדי לעצור את פעולת החיתוך. כעת אתה יכול לשנות את גודל הטבלה ומיקומה. סיק 6: 00 2-שס/] 1כ-10001 "ל" זוווס/6/שסץ 0% %' 2(0 6% פןש[י 22 אס אתה רוצה לשנות את הנתוניס בטבלה, כל מה שעליך לעשות הוא לעבור לתצוגת שקופית וללחוץ לחיצה כפולה על הטבלה. יופיע עורך הטבלאות של )חוסקזפשסם. בעורתו תוכל לשנות גודל ומיקוס שורות ועמודות, וגס את מיקוס הטבלה כולה על גבי השקופית. רוצה לבצע שינויים נוספים, כמו שינוי הגופן1 התבונן בתפריטים, וראה וה פלא! תפריטי סזס/\ הופיעו לפניך על המסך! בעזרתס תוכל לערוך את הטבלה כאילו אתה נמצא בסביבת סזס//! בצע את השינויים הרצויים ולחץ במקוס כלשהו מחוץ לטבלה. תראה כי הנתונים בטבלה שבשקופית התעדכנו. ,'י פ> יס . עורך הטבלאות של %חוסשזפשסש מאפשר לך לבנות טבלה פשוטה גם מתוך ז+חוס;ז6/וס ישירות. להכנסת טבלה בעזרת עורך הטבלאות, עבור לשקופית הרצויה ולחץ על הלחצן הוסף טבלת סזס) )1670501 שבסרגל הכלים. 6 0209/9309 2/0262 מקס/ן 46[ ופא /900כ] 9 6/2 אס ביצעת הטבעה בעזרת פעולות העתק והדבק ולאחר מכן הכנסת שינוייס בטבלה מתוך +חוסקז6/וסח, הנתוניס בטבלה המקורית ב-6זס/ לא התעדכנו. אך מה אס אתה רוצה להשתמש בטבלה שאתה מעדכן מדי פעס ב-0ז0/! למשל, דוח הכנסות והוצאות חודשי! 95 פשססחו/ מאפשרת לבצע זאת בעזרת פעולת קישור. לקישור טבלאות סזס// ל- +הוסקזפ/וסק שני יתרונות חשובים: + אפשר לערוך את הטבלה מתוך )חוסקזפעוסס, וכל השינוייס יתעדכנו בקובצ סזס\ המקורי. % כל שינוי שתבצע במסמך סזס/ש, יגרוס לעדכון הנתוניס בטבלה שבשקופית. לפני שאתה מוסיף את הטבלה לשקופית, עליך להעתיק אותה אל הלוח. אחר כך עליך לא רק להדביק אותה, אלא להדביק ולקשר אותה לשקופית. לשם כך עקוב אחר הצעדים הבאים: 1. עבור ל-0זס/\, פתח את הקוב המכיל את הטבלה ובחר בטבלה. לשס כך מקס את העכבר בכל מקוס שתבחר בטבלה, ומתפריט טבלה בחר באפשרות בחר טבלה. תוכל גס לסמן את הטבלה בעזרת העכבר כדי לבחור את כולה. 2 מתפריט עריכה בחר באפשרות העתק (או הקש 011+6). פעולה וו מעתיקה את הטבלה אל הלוח. 3 עבור לתוכנת +חוסז8/וסש דרך שורת המשימות של 95 פעוססחו/ש. 2 97 000066 קיש 4 עבור לשקופית שבה אתה רוצה להוסיף את הטבלה, או צור שקופית חדשה על ידי הקשת 88+!1ז+6, בחר במיתאר השקופית הרצוי ולחצ על לחצן אישור. 5 עבור לתצוגת שקופית. 6. מתפריט עריכה, בחר הדבקה מיוחדת. 7 תופיע תיבת דו-שיח המוצגת בתרשים 6.5. תראה כי )זחוסשזפ/וסק ויהתה את האובייקט כאובייקט סזס/. לח על לחצן האפשרות הדבק וקשר. פעולה זו מקשרת את הטבלה ב-6זס/) לטבלה בשקופית. כל שינוי שתערוך בטבלה בשקופית ישפיע על הטבלה ב-6זס/\ ולהיפך. 292256! -"7/ 9 כשתבצע קישור, אל תסגור את קובץ המקור לפני שתדביק את הטבלה בשקופית, כדי שלא תאבד את השם המזהה של הקובץ המאפשר את הקישור. לכן השאר את הקובץ פתוח עד לבחירת הדבק וקשר. [<1? יו מקור: מכזמך פזפ/ 50/5סיסווי] 06 ₪! וקסק5=תשפןז50םהסעשאזי כו | ביטול אובייקט מסמך וסאי +]ספסיסוויז תמונה ודבק וקשר תמונה (קובץ 636ויז משופר) טיקסט מעוצב (=זם) = ] הצג כסמל טקסכו שואינו מעוצב | תוצאה 5 הדבקת תוכן הלוח במצוגת שלך כך ₪ שבאפשרותך להפוך אותו לפעיל באמצעות .0 7 הזס %/50סזסוי תרשים 6.5 בתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת תוכל לבחור להדביק, או להדביק ולקשר, אובייקט מ-0זס/ לתוך שקופית ב-זחוסקז/שסק. אס אתה מדביק טבלה שאתה נוהג לעדכן, בחר הדבק וקשר 6 0 ועשוככ! מה אם אני משנה את קובץ המקור ו-+חוס:'ז6/שס אינה מופעלת? האם אאבד את הקישור? ברגע שקישרת אובייקטים דרך =.1, הקשר יהיה קיים תמיד, עד שתמחק את קובץ המקור. גם אם שינית את הטבלה המקורית וסגרת את סזס/, ואחר כך תפעיל שוב את %חוסקזפ/שסם, הטבלה תתעדכן. אך ברגע שתמחק את קובץ המקור, האובייקט המקושר יהיה רק תצלום של אובייקט המקור, ולא תוכל לערוך אותו. פיק 6: 0יו) 070-2/] וכ-|06] 77 זווזסץושוסץ -- 103 כ 2292 0180 2 יאול [000]? ייתכן שגיליון אלקטרוני נראה לך פעס דבר מסובך וקשה. אך במשך הומן למדת להפעיל אותו והתרגלת אליו. אס אתה יודע להשתמש ב-|06א₪ והכנת גליונות נתוניס שוניס בעזרתו, תוכל לשלב גס גליונות נתוניס ותרשימיס מ-|08א5, בדומה לשילוב טבלאות מ-6זס/. גס כאן תוכל להשתמש בטכנולוגיה של הטבעת וקישור אובייקטיס. קיימיס שני סוגי אובייקטיס של |06א5 שקרוב לוודאי תרצה לשלב במצגת שלך: % גיליון נתונים. ניתן להשתמש בחלקים מתוך גיליון הנתונים. כפי שכבר ציינו, רצוי שלא להעמיס נתונים על שקופית בודדת, ולכן במקרה שאתה רוצה להציג נתוניס מספריים, בחר רק את החשובים ביותר. 4 תרשימים. נכון, כפי שלמדנו כבר, ניתן לבנות תרשימיס ב-%חוסקזפשוסם. אך כמו במקרה של טבלה מ-6זס/, אס כבר בנית תרשיס ב-|08א5, תוכל להשתמש בו גס במצגת שלך. / ו/ 0 בדומה למסמך 6זס\, ניתן להעתיק נתוניס מתוך גיליון עבודה של |08א₪ ולהטביע אותס במצגת, או לקשר אותם, כך ששינויים בגיליון יתעדכנו אוטומטית בשקופית. איזו דרך עדיפה! הכול תלוי בנסיבות: אס אתה מתכוון להשתמש במצגת לאורך ומן, ואתה יודע שתעדכן בהמשך את הנתוניס בקוב> המקור, רצוי לבצע קישור, כדי שהנתוניס בשקופית יהיו מעודכניס תמיד. אס המצגת היא חד-פעמית, אל תטרח לבצע קישור, אלא הדבק את הנתונים בשקופית. 6יק 6[ 56 :/יון 106 -/6קוקי? כמו בפעולת קישור טבלה באמצעות חזס/, גס כאן משתמשים בלוח כדי להעתיק נתוניס בין התוכנות. להעתקת נתונים מ-6061אם, בצע את הצעדים הבאים: 1. פתח את גיליון העבודה שלך ב-|09א₪ וסמן את הקטע הרצוי בגיליון בעוורת העכבר. 2 מתפריט עריכה בחר באפשרות העתק (או הקש 041+6). פעולה וו מעתיקה את הנתוניס אל הלות. 3 עבור לתוכנת +חוסקז8/וסק דרך שורת המשימות של 95 פששספחו/. 4 עבור לשקופית שבה אתה רוצה להוסיף את הנתונים, או צור שקופית חדשה על ידי הקשת ₪+!64, בחר במיתאר השקופית הרצוי ולח על לחצן אישור. ₪0900// 00006 97 4 עבור לתצוגת שקופית. מתפריט עריכה בחר הדבקה מיוחדת. תופיע תיבת הדו-שיח כדוגמת זו המוצגת בתרשים 6.5. שיס לב ש-)חוסקז6עוסש זיהתה את האובייקט כאובייקט |68א5. לחצ על לחצן האפשרות הדבק וקשו. פעולה וו מקשרת את הנתונים מ-|08א₪ לשקופית. כל שינוי שתערוך בנתוניס בשקופית ישפיע על הנתוניס ב-|06א₪ ולהיפך. ,יי 3 9000 %א כיגיון 21 כ/קוכ אס המצגת שלך היא חד-פעמית, ואינך רוצה ליצור קישור, אלא רק הטבעה - אין בעיות. בצע שוב את אותס הצעדים כמו בסעיף הקודם, אך במקוס לבחור בהדבקה מיוחדת, בחר הדבק, או הקש /+!64 להדבקה מהירה. 0% 6' וק /כ0'ס) 0 ]06 1762כ'/? אחרי שלמדת כיצד להוסיף לשקופית טבלה מ-סזס//, או חלק מגיליון של |06א₪, יהיה לך קל מאוד להוסיף תרשים |08א= לשקופית. להוספת תרשים מ-661א לשקופית, בצע את הצעדים הבאים: 1 פתח את היישוס שלך ב-|08א5, ובחר בתרשיס בעזרת העכבר. לח לחיצה בודדת (לא כפולה) על התרשים הרצוי כדי לבחור בו. תראה נקודות אחיזה סביב המסגרת, כסימן לכך שהתרשים נבחר. להעתקת התרשיסם ללוח, בחר העתק מתפריט עריכה (או הקש 6+!047). עבור ל-+חו0;ז8/וס דרך שורת המשימות. בתצוגת סדרן שקופיות, עבור לשקופית שבה ברצונך למקם את התרשים, או הגדר שקופית חדשה. מתפריט עריכה בחר הדבקה מיוחדת, ובחר הדבק או הדבק וקשר כנדרש. עכשיו אתה כבר יודע מה ההבדל ביניהם! ,'י ט> יפו העתקה אל הלוח והדבקה, או הדבקה מיוחדת, מאפשרות להוסיף לשקופית כל אובייקט שתבחר בו מתוך יישום קיים ב-0זס/\ או ב-|08א₪, למשל תמונה, איור, לוגו או כל דבר אחר. פיק 6: 0יו) 070-2/] וכ-|06] 77 זוווסץושוס? | 105 פלץ 7 ייכו4 וייגו6 כ 400088/ ייצוא נתוניס למסד נתונים אחר. ייצוא נתונים לגיליון אלקטרוני. ייבוא נתונים. קישור קבצים. / / / ייצוא נתונים למעבד תמלילים. / / / ייבוא ממעבד תמלילים. 6 97 0/0006 ////ק9/יקן 0 39 כדי להעתיק טבלה שלמה, כדאי להשתמש בפקודה *יצוא. אפשר להעתיק למסד נתוניס אחר של 460655, או אף ליישוס אחר. ראשית ננסה להעתיק למסד נתונים אחר של 60885. 1 בתיבת הדו-שיח מסד נתונים בחר בטבלה לייצוא. 2 לח לחיצה ימנית ומהתפריט המקוצר שיופיע בחר שמירה בשם/ייצוא... תוצג תיבת הדו-שיח שמירה בשם. 3 בחר באפשרות לקובץ או מסד נתונים חיצוני, לח אישור. 4 בתיבת הדו-שיח שמור טבלה, בתיבת טקסט שמור כסוג בחר באפשרות 5 +501סז6ו!. ?[<[‏ ו ייצוא סח 61355853 חב %5ח5006 5 | ביטול | המרה... סח 97ח6בה | ל -7] שמור מעוצב חח ח97ח6טז[ של סח 61355851 חב %5ח5006 [= 777700 פשחציים]שם הקבץ - (36. * ;הסח * ;ובחח. * ;סבוח. *) 200655 ס5סיסוויז| שמור כסוות לא כל סוגי הקבצים מותקנים על-ידי ברירת מחדל. כדי להוסיף סוגים נוספים של קבצים, הפעל את תוכנית הוהתקנה, בחר הוספה/הסרה, גישה לנתונים, שינוי אפשרות. ניתן להשיג סוגי קבצים נוספים ב- 97 00/68 בקט|ה/, תרשים 7.1 בחר 06855 508ס0זסו1! כבסוג הקובצ לשמירה 5 אתר את מסד הנתוניס, בו אתה רוצה לכלול את הטבלה ובחר בו. 6. לחצ על לחצן *יצוא. תוצג בפניכס תיבת הדו-שיח ייצוא. 7 שמור את השס הקיים של הטבלה או הקלד שס חדש. 8 בתחתית המסך, ציין אם ברצונך לייצא את הטבלה כולה, הגדרות ונתונים, או רק את מבנה הטבלה באמצעות בחירה בהגדרות בלבד. לחץ על אישור. הטבלה תיוצא למסד הנתונים המיועד. מק 7: ייכו) ויי3ו) ל 400069 107 שיטה זו טובה משיטת הגזירה וההדבקה משוס שהיא חוסכת את הטרחה, הכרוכה בפתיחת מסד הנתוניס האחר. אפשר להגדיר את הטבלה, במסגרת מסד הנתוניס החדש תחת אותו שם, בהנחה שמסד נתוניס ה אינו כולל טבלה בשס זה. ', פ> יס אם תרצה לייצא או לייבא מספר טבלאות, תיווכח כי אשף הייצוא הוא נוח יותר לשימוש ומפורט יותר. אשף זה יידון מאוחר יותר. יו 90 ןיס 16 /3/יון 6 56וף אפשר לייצא טבלה לתוכנת מסד נתוניס אחרת (כגון 208968 או אסספּז8ק) או לגיליון אלקטרוני (כגון |08א= או 1.0%05). כדי לייצא, בצע את השלביס הבאים: 1. בתיבת הדו-שיח מסד נתונים בחר טבלה. 2 לח לחיצה ימנית ומהתפריט המקוצר שיופיע בחר שמירה בשם/ייצוא... תוצג תיבת הדו-שיח שמירה בשם. 3 בחר באפשרות לקובץ או מסד נתונים חיצוני, לח אישור. 4 בתיבת הדו-שיח שמור טבלה בתוך, בתיבת טקסט שמור כסוג בחר באחת מגרסאות (5!א.*) א [066אם ₪1670501. 5. בחר בכונן ובתיקיה למיקוס הקובצ. סמן את האפשרות שמור מעוצב אס ברצונך לשמור עיצובים, לחצ על לחצן ייצוא. כדי לראות את הטבלה פתח את |08א5 ובחר בקובא. כאשר מייצאים לגיליון אלקטרוני, שמות השדות מהווים את השורה הראשונה והרשומות מופיעות בשורות שאחריה. 29256! % 6 המדריך למשתמש של תוכנת היעד, אמור להורות לכם כיצד לייבא נתונים ממקורות חיצוניים. מיותר לציין כי להוראות אלו חשיבות רבה וכי יש למלא אחריהן בהקפדה. ייתכן למשל כי תוכנה אחרת כלשהי תקצץ את שמות השדות וכד'. 4% 97 0/0060 //אקג/י [<ן? יו = ] שמור מעוצב ] אתחול אוטומשי ד שמור 6 הכל "+ בחירה [+ 5 כיתות] שם הקוב ם (15א.*) 97 |%68= 6)ס5סזסוי] - (פם.*) 2.6 סזקאס= 50)5סזסווי] (ופב.*) 3.0 סזקאס= :)ספסיסווי]ןתוכנית. (856. * ;םת * פס * ;אש *) 65!= זאש 0 שמור כסות ההתקנה, בחר הוספה/הסרה, גישה לנתוני לא כל סוגי הקבצים מותקנים על-ידי בריר בקט|ה/, תרשים 7.2 בחר |06א= 116070508 כסוג הקובצ לשמירה יי 320 /8///י] לעיתיס תרצה לפתוח טבלת 60895 עס כל גורמי העיצוב שלה, באמצעות תוכנה לעיבוד תמלילים. דרך טובה מאוד לבצע ואת, היא באמצעות שמירת טבלת 00855 ב-+8וחזס= +א6ד חסוח. כך יישמרו גורמי העיצוב של הטבלה יחד עם הטקסט. שיטת הייצוא היא השיטה בה השתמשנו עד כה, אך בשורת קבצים כסוג, בחר מתוך הרשימה הנפתחת ב-(1ז.*))4וחזס= +א6ד תחסוא. אחר בחר בכונן ובתיקיה הרצויים ולחץ על לחצן י*יצוא. כאשר תפתח את הקוב הוא ייראה דומה למראהו ב-60655, זאת בהנחה שמעבד התמלילים תומך באותן תכונות עיצוביות, בהן תומך 0068655. 6 ייגו 606 במקריס רבים אין צורך בגורמי העיצוב, הכלוליס בטבלת 66655(. כדי לייצא נתוניס בלבד בצע את השלביס הבאים: 1. בתיבת הדו-שיח מסד נתונים בחר טבלה. 2. לחצ לחיצה ימנית ובחר שמירה בשם/ייצוא... 3. בתיבת הדו-שיח שמור בשם בחר באפשרות לקוב> או מסד נתונים חיצוני. 4. בתיבת הדו-שיח שמור טבלה בתוך, בחר בכונן או בתיקיה. לח על הרשימה הנפתחת שמור כסוג ובחר באחד מסוגי קבצי הטקסט (850.* /08.* ,0א0*). מק 7: יכו ויי3ו ל 400089 | 109 בשורת שס הקוב ודא כי שס הקוב מכיל את הסיומת )%.*. שמור את הקוב תחת השם המוצע או בחר שס חדש. 5. לח על הלחצן *יצוא. 4068858 תפעיל את אשף ייצוא טקסט. ]וכז 002/ סי 0006 סביר להניח כי תצליח לעבוד עס אשף ייצוא טקסט, תוך היתקלות במעט מאוד בעיות. אך יש מספר נקודות, הדורשות הסבר והבהרה. ראשית אל תיבהל מהאפשרויות תווים מפרידים וקבועי רוחב (ראה תרשים 7.3). צריך להפריד בין ערכים המרכיבים את הרשומה באופן שיהיו קריאים. בקובצ טקסט מופרד, פעולה זו מבוצעת על ידי הכללת פסיק, נקודה פסיק או תו דומה כלשהו בין רשומות (התו בו משתמשיס להפרדה בין ערכים מכונה מפריד). בקובצ בעל רוחב קבוע רשומיס הערכים, כאשר ביניהס מפרידים רווחים, כמו בטבלה אך ללא הרשת. לחצ על הבא. במסך השני תתבקש לקבוע מזהה טקסט (ראה תרשים 7.4). הבחירה במזהה הינה למעשה בחירה האס ערך טקסט יצוין על ידי מרכאות בודדות, כפולות או היעדר מרכאות. כלומר זוהי בחירה בין ייתפות'יי ל-יתפוח' ל-תפוח. נראה כאילו זוהי שטות, הלא כן: (כדאי שתשתמש במרכאות בודדות או במרכאות כפולות אלא אם כן, יש לך סיבה מיוחדת המונעת ממך להשתמש במרכאות). -5| = אשף זה מאפשר לך לציין פרטים לגבי האופן שבו על 460655 ספפקסווי] ליצא את הנתונים שלך. באיזו תבנית ייצוא הינך מעוניין? - בחר בתבנית המתארת באופן הטוב ביותר את הנתונים שלך: 6 תווים -מפרידים כגון פסיק או טאב מפריד כל שדה 2 שדות קבועי-רוחב מיושרים בעמודות עם רווחים בין השדות :דוגמה של תבנית ייצוא "מתמטיקה",320,"יודה"."שימון".11] "סוציולוגיה",350,"בת?","רובן".22) "כימיה ותרפיה",980,"זכריה","אריאלה".3/3) "גיאוגרפיה",750,"פיליפ","עמרי",4)) "משפטים",820,"אופק"."שימון".55) ב ₪ | מתקדם... | ביטול | <תקוהם הבא> | סיום תרשים 7.3 הבחירה בין קוב מופרד לקובץ ברוחב קבוע, עושה רושס שהיא מסובכת מכפי שהיא באמת. בחר בכל אחת מהאפשרויות ועיין בתיבת התצוגה של מבנה הקוב המיוצא, שתמחיש לך את ההבדל בין המבניס השוניס 0377/0006 97 0 |< יי (5- מהו סימן ההפרדה שמפריד בין השדות שלך? בחר את סימן ההפרדה המתאים ובדוק כיצד הטקסטט שלך מושפע בתצוגה המקדימה שלהלן. | -)אחה | ] | ] כלול שמות השדות בשורה הראשונו מזָהה טקסט; - " [- | "מתמטיקה",320,"יודה","שימון",. "סופציולוגיה",350,"בת?".,"רובן", "כימיה ותרפיה",980,"זכריה","אריאלה", "גיאוגרפיה",750,"פילים","עמרי", "משפטים",820,"אופק","שימון", | מתקדם... | ביטול | <הקודם | סיום תרשים 7.4 הבחירה במפריד טקסט בחלק העליון של המסך ובמזהה טקסט בחלק הימני של המסך, הינה בדרך כלל רק עניין של טעם אישי בתרשים 7.4 יש לשים לב לכך שמוצעת אפשרות לכלול את שמות השדות בשורה הראשונה של מסמך הטקסט שיווצר. %פו כאשר אתה מעוניין לשלוח נוסח מכתב אחיד לרשימה ארוכה של נמענים, אפשר להיעזר ב-4008585. ראשית נסח את המכתב האחיד באמצעות מעבד תמלילים, ואחר צרף את הכתובות הכלולות בטבלת 4/606655. פעולה זו מוכרת בשם מיזוג דואר. אפשר להתחיל את הפעולה ב-460855, אך אם אתה משתמש במעבד התמלילים 6זס/, עדיף להתחיל את הפעולה ממנו, מפני שהוא מכיל עזרה המתייחסת לפעולה. מָץ 7: יכו וייגוא ל 40008 [11 ויכו (<[י עד כה עסקנו בייצוא נתוניס מ-00855(. סעיף זה יעסוק בייבוא נתוניס אל ₪00855. ייתכן כי תשאל את עצמך משהו בנוסת ייהאם לא ייבאנו נתוניס עד כהז'י הגורס העיקרי אליו יש להתייחס בעת המענה על השאלה האס אתה מייבא או מייצא הוא: מהי נקודת ההתחלה שלך. כאשר מעבירים נתונים בין קבציס מסוגיס שוניס, די ברור האם מבצעים ייבוא או ייצוא. כאשר ייצאת נתוניס מ-00695/ ל-|08א₪ כלל לא נכנסת ל-081א₪ והכל התבצע במסגרת 2008655. כאשר מעביריס נתוניס בין מסדי 5, לא ברור אם מייצאים או מייבאים. בסעיפים הבאים תמצא את ההבדלים. וכז 9222/ כין ייכו4 /כי] קיו טבלה שיובאה ל-406855, כבר אינה קשורה בדרך כלשהי אל מסד הנתוניםס ממנו יובאה. הטבלה המיובאת זהה לחלוטין לכל טבלה במסד נתוני 266695, אך הטבלה עדיין קיימת במסד הנתוניס המקורי, ייבוא הטבלה אינו מוחק אותה. מאידך, טבלה מקושרת אינה מיובאת באופן מלא אל תוך 4060855, אלא נותרת במסגרת מסד הנתוניסם האחר או מבנה הנתוניס האחר. אפשר לבצע את רוב הפעולות המבוצעות על טבלאות 600855, גס על טבלאות מקושרות. אפשר לערוך את הנתוניס, ליצור טפסים, שאילתות ודוחות המשתמשים בנתונים, אך הטבלה עצמה נותרת במבנה המקורי שלה ובמסגרת מסד הנתוניס המקורי שלה. אי כ63י //ייכ) ו/ועי כ03י 0/7 נניח שאתה אספן בוליס. אתה רוכש אוסף בולים מאדם, אשר יצר מסד נתוני פרדוקס המתאר את האוסף. אין לך תוכנת פרדוקס ואינך מעוניין ללמוד כיצד לעבוד עימה. אתה רוצה לייבא את הטבלאות החדשות אל תוך מסד נתוני 460888, המתאר את אוסף הבוליס שלך. אי אפשר יהיה להבחין בין הטבלאות המיובאות, לבין הטבלאות שיצרת מלכתחילה ב-608685/. מאידך, נאמר שאגודת הבולאיס של גואטומלה הזמינה מסד נתונים, שיתאר את כל הבוליס שהופיעו אי פעס במדינה זאת. התחייבת לספק את נתוני המחיר עבור כל בולי דואר האוויר, שיצאו לאור לאחר 1940. יוייר האגודה שולח לך דיסקטים, המכיליס את כל הנתוניס המתאימים, בפורמט קבצי |68אם. עליך רק להוסיף את נתוני המחיר בשדה המתאים. ראשית עליך לבדוק אס הדיסקטים, שנשלחו אליך, מכילים וירוסיס (לפעולה זאת אין קשר ישיר לעבודה ב-400858, אך זו עצה מועילה בכל מקרה של טיפול בנתוניס, המגיעיס ממקור וּר) ואחר בצע קישור בין הקבציס לבין 00895. כך תוכל לבצע את השינוייס הנדרשים, מבלי לשנות את מבנה הקבצים. 2 07 379/7/00006/י ו 701 /ק32יס קו0כיסן קבצים מקושרים מאופיינים בסמלים ייחודיים, המציינים את מקורס. לדוגמה, בתרשים 7.5, הטבלה המקושרת מ-081א₪ מצוינת בחצ (ליד טבלה מיובאת, מופיע הסמל המוכר של טבלת 400655). כאשר מקשריס קבצים, נותר הסמל בחלון מסד הנתוניס. אפשר לבטל את הקישור, אך בכך תבטל רק את הקישור. הטבלה המקורית במבנה המקורי שלה, תמשיך להתקייס ולא תושפע מפעולה זו. אין אפשרות לשנות את הדרך בה מאוחסנת הטבלה המקושרת במסד הנתונים הזר. אך 00895 מאפשרת לשנות חלק מתכונות הטבלה כגון פורמט ההצגה, מספר הספרות שמשמאל לנקודה העשרונית, מסכות קלט וכותרות. שוב, השינויים בתכונות אלו, אינס משפיעיס על הטבלה המקורית. |<וםן- 2 ב | מודולים 4 | מאקרו 2 [ דוחות ₪ | טפסים [ שאילתות | טבלאות תלמידים וכיתות1 15505 זה ספ תסטואו5 טבלה מקושרת 436 כיתות כיתות1 מחלקות מרצים תוצאות תלמידים ּ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ תלמידים וכיתות תרשים 7.5 טבלאות מקושרות מצוינות על ידי סמלים, המשקפים את מקורן. בדוגמה זאת, מקור הטבלה המקושרת הוא |8סא₪ יכו וק'0וכ 71 58 מכילה מיגוון אמצעי סיוע לייבוא וקישור קבצים. נסקור מספר דוגמאות, שתסייענה להבין כיצד פועלים ייבוא וקישור. יכו 3600 ₪ 7 עד עתה למדת כיצד לייצא טבלה ממסד נתוני 00895 אחד לאחחר. כדי לייבא טבלה, נקוט בפעולות הבאות: 1. 1בתיבת הדו-שיח מסד נתונים, בכרטיסיה טבלאות של מסד היעד, לחץ על הלחצן חדש. 2 בחר ייבא טבלה ולת אישוד. מָץ 7: יכו וייגוא ל 400089 113 3 בתיבת הדו-שיח ייבוא, ודא כי סוג הקוב הוא (00ח.*) 406655 11ספסזסווש. 4 בתיבת הטקסט חפש ב אתר את מסד הנתוניס המכיל את הטבלאות לייבוא. 5 בחר בקובצ ולחץ על הלחצן יבא. תופיע תיבת הדו-שיח ייבוא אובייקטים. 6. לחץ על הלחצן אפשרויות. שים לב שאפשר גם לייבא את כל הקשרים בין טבלאות (ראה תרשיס 7.6). גס כעת עומדת בפניך הברירה האס לייבא טבלה שלמה או רק את המבנה. 7 בחר את הטבלה או הטבלאות לייבוא. אפשר לבחור מספר טבלאות על ידי לחיצה על הטבלאות הרצויות. אס אינך מרוציס מהבחירה, לחצ על הלחצן בטל כל הבחירות והתחל מחדש את תהליך הבחירה. אפשר גס להשתמש בלחצן בחר הכל, על מנת לבחור בכל הטבלאות. לחי על אישור והתוכנה תייבא את הנתוניס. |<][? נ וי | מודולים % | מאקרו 8 | דוחות ּּ | טפסים | שאילתות | טבלאות כיתות כיתות1 תלמידים תלמידים וכיתות | ביטול | בחר הכל | בטל כל הבחירות שלמשרויות<= *יבוא-----------====] ‏ | יובוא טבלאות ]==--------‏ | בוא שאילתות ₪ קשרי גומלין 66 הגדרות ונתונים ₪ כשאילתות ] תפריטים וסרגלי כלים 67 הגדרות בלבד 7+ כטבלאות | ] מפרטי ייבוא/ייצוא תרשים 7.6 ודא כי לחצת על לחצן אפשרויות כדי שתוצגנה ברירות נוספות. אפשר למשל לייבא את הקשרים, המוגדריס בין טבלאות 0 6% - ייבוא קבצים מ-2660655 או מ-|06א₪ הוא בדרך כלל תהליך פשוט. אך ייבוא ממסדי נתונים אחרים, הנוקטים שיטות שונות לביצוע פעולות מסוימות, עשוי להיות פעולה מורכבת. 2 שיכ! >" ז ו ו וק ו בק , אפשר גם להתחיל את תהליך הייבוא או הקישור באמצעות בחירה בקוב קבל נתונים חיצוניים ובחירה בין האפשרויות ייבוא או קישור טבלאות. 4 97 37//7/000066/י כי93//ק50 5/יון .6/ק56וןי כעת לאחר שייבאת טבלאות ממסד נתוניס אחר של 606585, ננסה לקשר גיליון [668אם. על מנת לפשט עניינים, נניח כי כל קובצ |08א5 מכיל רק גיליוו אחד (גסם אס הקוב מכיל מספר גליונות אין בעיה - פשוט מלא את ההוראות הניתנות על ידי אשף קלישור גליונות אלקטרוניים וההוראות הניתנות כאן ולא סביר שתיתקל בבעיות). כך תקשר גיליון ו06א= למסד נתוניס של 400885 : 1. בתיבת הדו-שיח מסד נתונים של מסד הנתוניס אליו רוציסם לקשר את הגיליון, לחץ על הכרטיסיה טבלאות. 2 לח על הלחצן חדש. 3 בחר קשור טבלה ולחצ על אישוד. תופיע תיבת הדו-שיח קישוד. 4. בתיבת הטקסט קבצים מסוג, בחר (5|א.*) |66אם ₪1167050%. אתר את הקובצ המכיל את הטבלה המיועדת לקישור ולחץ על קשו. 400655 תפעיל את אשף קישור גליונות אלקטרוניים. 5. כדי שכותרות העמודות תיכללנה בגיליון ככותרות שדות, סמן את האפשרות שורה ראשונה מכילה כותרות של עמודות (ראה תרשים 7.7). לחץ על הבא. 6. במסך השני, תן לטבלה המקושרת שס ולתצ על סיום. 06695 תקשר את גיליון הנתוניס למסד הנתוניס. 5 << באפשרותו של 466655 ספפיסוזי] להשתמש בכותרות העמודות שלך כשמות השדות עבור הטבלה שלך. האם השורה הראשונה שמצויינת מכילה כותרות של עמודות? ₪ שורה ראשונה מכילה כותרות של עמודות | ביטול | <להקודם הבא> | סיום תרשים 7.7 אפשר לצפות בנתוניס בתחתית החלון. כדי לראות שורות נוספות יש להשתמש בפס הגלילה מק 7: יכו וייגו ל) 40066 119 יכו /ש//327 <₪///י₪ בדוגמאות הקודמות ייבאת קובצ ממסד נתוניס, קישרת קוב מגיליון אלקטרוני. כעת תייבא קובץ טקסט מ-6זס//, המופרד על ידי סימני פיסוק. ראשית שמור את הקוב ב-010// כ-276865 118 הזו עוחכ) +א6ד ואחר נקוט בפעולות הבאות: 1. בתיבת הדו-שיח מסד נתונים של מסד הנתוניס אליו אתה רוצה לייבא את הקוב לחץ על הכרטיסיה טבלאות. 2 לח על הלחצן חדש. 3 בחר ייבא טבלה. תופיע תיבת הדו-שיח ייבוא. 4. בתיבת הטקסט קבצים מסוג בחר בקוב טקסט (צפס.* ,1א1.* או 850.*). אתר את הקוב ולח על הלחצן *בא. 60695 תפעיל את אשף ייבוא טקסט. 5 בחר באפשרויות הרצויות בשלושת המסכיס הראשוניס של האשף (כדי לעבור מסך לחץ על הבא). אס קראת היטב סעיפים קודמים, סביר להניח שתיתקל במעט מאוד בעיות, אס בכלל, במהלך העבודה עס מסכים אלה. 6. במסך הרביעי אפשר לבחור את השדות שייובאו. ראשית בחר בשדה בחלק התחתון של המסך, באמצעות לחיצה במקוס בעמודה המתאימה. בתיבת הטקסט שם שדה אפשר לשנות את שס השדה. בתיבת הטקסט אינדקס אפשר לקבוע כי השדה יהווה אינדקס, בתיבת הטקסט סוג נתונים אפשר לבחור בסוג נתון מתוך רשימה נפתחת, ראה תרשים 7.8. לחץ על הבא. אתה יכול לציין מידע עבור כל אחד מהשדות שאתה מייבא. בחר שדות בשטח להלן. לאחר מכן באפשרותך לשנות מידע אודות שדה בשטח 'אפשרויות שדהי. - אפשרויות שדה שם שדה: [מדינותן | סו נתונים: | טקסט - אינדקס לא [- = ] אין לייבא שדה (דלג2) ימראלעעעעע [ | מתקדם... | ביטולל | <הקודם | סיום תרשים 7.8 כדי לבחור שדה לח במקוס כלשהו בעמודה שלו אחר הגדר את הערכים הנוגעיס לשדה / 8 16 הגדר מפתח ראשי ולח על הבא. במסך האחרון בחר שס לטבלה ולח על סיום. 400858 תייבא את הנתוניס ותיצור את הטבלה. 7 0006 יק 9 פיץ 4 00 גי 00 שיתוף קבצים עם עמיתים. איך אני עוקב אחר שינויים ומזהה את המשנים! | / האם אפשר להגן על קבצים בחלק הרשת המשותף! / שניים עובדים על אותו גיליון עבודה. צור תבניות מותאמות אישית. אם צוות יעבוד בשיתוף פעולה מלא, התפוקה תהיה גדולה יותר. הנה מספר עצות כיצד לשתף שאלות, תגובות, הערות ועוד, ללא כל מאמצ מיוחד... 79 8: )2 גי 0 0יס] 7 היוס עסקיםס הפכו לספורט קבוצתי. פקסים ושליחים מהירים גרמו לנו להבין שהבלתי אפשרי יכול להיעשות בתוך יממה אחת. שיתוף פעולה גורס לעבודות שתאריך הסיוס הוא ייאתמול בבוקריי, להתבצע תוך דקות. אחד מטפל במסמכים, שני בגליונות עבודה, שלישי בדבר דחוף אחר, וכולס ביחד משתפים פעולה. יישומי 001806 כולליס כליס לעבודה משותפת. כמו למשל: סימון בעזרת כלי הדומה לעט סימון זוהר, הוספת הערות, משלוח מסמכים והערות בדואר אלקטרוני לקבוצה, או לכל אחד בנפרד, והוספת תוויות ניתוב שעוקבות אחר התקדמות העבודה. זס/ ו-|08א= אף מאפשרות להשוות גרסאות שונות של אותו קובץ, כדי לצפות בשינוייס ולוהות את המשנים. / 2כ52י2. כָ0ו6כ! בוודאי כבר נתקלת במונח קווסזטָאזס/, או קבוצת עבודה, בהקשר של 6 +0פסזסו!/!. עובד השייך לצוות במשרד או בחברה, שייך לקבוצת עבודה. חברי הקבוצה מחוברים לאותו שרת קבצים ברשת. מיקום פיסי משותף אינו מתחייב, אך עוזר. כ6ָאו0 02 ככ/יק) ס7'לכת לעבודה יעילה על מסמך משותף, כדאי להציג את סרגל הכליס סקירה. בכל יישוס 6),, לחצ לחיצה ימנית בשורת התפריטיס או כל סרגל כליס, מהרשימה שתופיע בחר באפשרות סקירה. כדי להסיר את סרגל הכלים, חזור על הפעולה, אך כעת בטל את הסימון. לחצני סרגל הכלים תלוייםס ביישוס הפעיל: 6זס/\ מציעה מיגוון לחצניס רחב; |08א= מציעה את מחצית מכמות הלחצנים של 6זס/; +חוסקזפעשסק מציגה רק את הלחצניס ההכרחיים, ול-אססו%ט2) אין את סרגל הכלים הזה כלל. למרות של-אססוט0 אין את הסרגל הזה, היא משמשת מרכיב חשוב בתהליך הסקירה, מאחר שתיקיות 5א5ה8ך ו-אספח! משמשות למעקב אחר מסמכים משותפים. לחצני סרגל הכליס טקירה שבשימוש נפו: הוסף הערה - הוספת הערה לטקסט. צור משימה של 00%!+20) 81670508 - יוצר פריט משימה חדש, כולל קיצור דרך לקוב הנוכחי. הוסף כתובת |ו3/!-₪ והערות. שלח אל נמען הדואר - מצרף עותק של המסמך הנוכחי להודעת |ו9!/!]-₪ ריקה. הוסף כתובת [ו8/-= ותוכן הודעה, ושלח אותה. ₪ הצג/הסתר הערה - ומין רק בסביבת |086אם ו-+חוס;ז6/סם, לחצן וה מדביק דיבקית לשקופית הנוכחית או לתא הנוכתי. / האר - ומין רק ב-010/, מאפשר לצבוע רקע קטע טקסט. ברירת המחדל היא צהוב, אך - =-- אפשר לבחור צבע אחר. 90/2/0106 97 8 2 אי 19702 6 החלה עידן חדש בתחוס הסקירה. עד להופעתה רשמו חברי קבוצת העבודה את הערותיהם על מסמכים מודפסים, והצמידו אליהם פתקים. כל עובד הוסיף את הערותיו בשולי המסמך, והצמיד פתקיס חדשיס. ב-97 0276106 אין בהס צורך יותר. 6 כוללת כלים מתוחכמים לסימון קטעיס והוספת הערות. אופן השימוש בכליס אלה תלויה ביישוס הפעיל. וס 005 /0/ [ס/] כדי לסמן מילה, משפט או מקטע כדי להדגישם, לחצ על לחצן האר. סמן - העכבר ישנה צורתו לשילוב של סמן כניסה ועט. אפשר לגרור סמן זה מעל טקסט כדי לצבוע את הרקע. אם סימנת טקסט, הוא ייצבע ברגע שתלתץ על הלחצן. בתרשים 8.1 אפשר לראות את הסמן ואת הטקסט המואר. [< 1 ו | |פ|= | קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון ערה ן | > ₪ 66 -.89|5 00 82 ש ש פםן -7-7-8 ששכ ה 55 = ע 7 ₪5 + ]= שחסת]| 5 | הצצה כל הדרכים מובילות ל- 058: מעקב אחר ערוץ הנתונים העתידי. כפי שכבר ידוע לך, תהליך פיתוחה של חומרת המחשב הוא תהליך אין-סופי. רק בחודשים האחרונים היינו עדים לקפיצה הגדולה בעוצמת העיבוד המוכרת לנו, מ- 10002 עד ל- 30002 בעוד שחידושים אלו מפורסמים בהרחבה, מפציעה אל האופק טכנולוגיה חדשה שעשויה לגרום לשינוי דרמטי במהירות העבודה בה מתקשרים רכיבי הציוד ההיקפי עם המחשב. לטכנלוגיה החדשה קוראים באנגלית |8חח608 חסוז9סוחטחזחז00 פטם |58₪8 |פפזפצוחנו (ובקיצור 58). בעברית יתרגמו בטח את שמו ערוץ תקשורת טורי אוניברסלי ברוב המערכות החדשות הנמכרות כיום בשוק המחשבים כבר מיושמת טכנולוגיה זו ומותקנים בהם ערוצי 88/ו. ובנוסף, מערכת ההפעלה העתידית החדשה של אספפזסוו/], 98 פאוסטחוו, תתמוךר בטכנולוגיה זו תמיכה מלאה. בחודשים הקרובים יתחילו התקני 58 להופיע בשוק, כפטריות אחר הגשם. ברגע שהחומרה בטכנולוגיה החדשה, ומערכת ההפעלה החדשה יהיו נפוצים יותר בשוק המחשבים, יהיו האפשרויות העומדות בפניך לבלתי מוגבלות הערוץ המקבילי רובנו סומכים על הערוץ המקבילי במחשב שלנו לצורך גישה מהירה למדפסות וציוד היקפי אחר, רבוו טייפ גי רוי חיצורי או כוררי הקליטווריח חיצורייח כפי שאחה רטח יודוו ררל תקרילי חקרי חריל 25 עמוד 1 | מקטע 1 1מ-1 ב 6.7ס"מ שורה 9 עמודה 93 א ו ונק | | תרשים 8.1 כשסמן העכבר משנה צורתו לצורה זו, אפשר להאיר כל חלק במסמך. לפני הדפסת המסמך, שנה לגוון בהיר יותר > לשינוי צבע - לח על החצ שליד הלחצן האר; התפריט הנפתח מאפשר לבחור מבין 15 צבעיס. + הפסקת פעולת ההארה - הקש על ₪50 או לח שנית על לחצן האר. + להסרת הארה - בחר בטקסט המואר, לח על החץ שליד הלחצן האר, בתפריט הנפתח בחר ללא. פיץ 3: 10/0 קכ3ין וי 119 הארת טקסט יעילה בקריאת המסמך על המסך. במסמך המודפס בשחור/לבן, הקטע המסומן יופיע כאפור כהה או שחור ויאבד את אפקט הרצוי של הדגשת הקטע מבלי להסתיר את הטקסט. גה 02/ 2/0/2219 כדי להוסיף הערה, לשאול שאלה או להסביר משהו, אל תשתמש בהאד. בחר בטקסט, פתח את תפריט הוספה, ובחר הערה. אס סרגל הכלים סקירה מוצג, לחץ על הלחצן הוסף הערה. יופיע חלון מיוחד בתחתית המסמך כשסמן הכניסה מוצב בו. הקלד הערה ולתצ על לחצן סגור, כדי לשמור את ההערה ולסגור את חלונית ההערות. סזס/ מוסיפה ראשי תיבות של שס הכותב בחלק הנסתר של ההערה (ראה תרשים 8.2), סימן המוסתר בגוף הטקסט כדי לסמן את מיקוס ההערה, ומסמנת את הטקסט הנבחר בצהוב. [-]68] 058.40 - 6זס/ 401050 1 ₪ ₪| = [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עורה | --₪60 0 ש 5 ₪ ₪ ם| = ע 2 4-5 ה ויציויציריפיויזיוי8יויפיויעיוימיויע וי-וי שק ב| | 0 8 | כל הדרכים מובילות ל- ם5: 2 מעקב אחר ערוץ הנתונים העתידי. כפי שכבר ידוע לך, תהליך פיתוחה של חומרת המחשב הוא תהליך אין-סופי. רק בחודשים האחרונים היינו עדים לקפיצה הגדולה בעוצמת העיבוד המוכרת לנו, מ- 1002 עד ל- 3002 בעוד שחידושים אלו מפורסמים בהרחבה, מפציעה אל האופק טכנולוגיה חדשה שעשויה לגרום 2 לשינוי דרמטי במהירות העבודה בה מתקשרים רכיבי הציוד ההיקפי עם המחשב. לטכטלוגיה 5 החדשה קוראים באנגלית |08ח8 60 חסו1הסוחט 00 פטם |59₪8 |הפזפצוח( (ובקיצור 58ש). בעברית ד יתרגמו בטח את שמו ערוץ תקשורת טורי אוניברסלי ברוב המערכות החדשות הנמכרות כיום בשוק המחשבים כבר מיושמת טכנולוגיה זו נָקומותקנים בהם ערוצי 58/ו. ובנוסף, מערכת ההפעלה העתידית החדשה של אספפוסו!, 98 פצויסטחו/י, תתמוך פגור | ₪3 ₪ כל הבודקים| הערות מו נצלוז צריך לבדוק עם משווקים גדולים - האם לוחות האם המגיעים כיום לארץ באמת כבר תומכים בטכנולוגיה ה בו - ופול מקטע 1 = שורה עמודה 12 = ו ד ה ה אס | תרשים 8.2 העובדיס על המסמך יכולים להוסיף הערות לקובצ. קוראי המסמך יכולים לצפות בהערות בו-ומנית ₪ 0 וע6וככ! לשני חברים בקבוצת העבודה אותן ראשי תיבות. איך מזהים את המעיר הנכון? אחד מהם ייאלץ לשנות את ראשי התיבות המופיעים בפרטי המשתמש. בתפריט כלים, אפשרויות בכרטיסיה פרטי משתמש, בתיבה ראשי תיבות אפשר ליצור תגית זיהוי של עד 8 תווים. 0 97 000066 /-2/7ק9/י מהו הלחצן שליד לחצן סגור שבחלונית ההערות! בעזרת לחצן וה אפשר להקליט הערה קולית. אס המחשב מצויד בכרטיס קול ומיקרופון, אפשר להקליט הערה קולית ולהוסיף אותה למסמך. זהירות, קבצי קול מנפחיס את הקוב למימדיס מדהימים! ,.'י פ> יס . בחר טקסט לפני שאתה מוסיף הערה כדי ש-6זס/ תאיר את הטקסט ותוסיף את ההערה. אחרת, לא יופיע שום סימון ואי אפשר יהיה לדעת שקיימת הערה, רק בפתיחת חלונית ההערות. למרות זאת אפשר להציג את סימני הערות יופיעו אפילו אם לא נבחר טקסט, בחר כלים, אפשרויות, בכרטיסיה תצוגה, בתיבה תווים שאינם מודפסים סמן את האפשרות טקסט נסתר. כיצד אפשר לצפות בהערות מבלי לפתוח את החלונית! הצבע על קטע מואר, סמן העכבר ישתנה ובמקומו תופיע תיבת טקסט צהובה המכילה את ההערה, ראה תרשים 8.3. [<51 - ו ש [> |8|= [* קוב עריכה. תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון ערה / | ]> 9 ₪ 0 ₪ ₪ 6 -5| ₪ )| 9|₪ ₪ םן 3 | 3% ה = = ע ; 1-8 > ]> שחסא| 0 . כל הדרכים מובילות ל- ם5: : מעקב אחר ערוץ הנתונים העתידי. כפי שכבר ידוע לך, תהליך פיתוחה של חומרת המחש - האחרונים היינו עדים לקפיצה הגדולה בעוצמת העיבוד | צור לוי - ל- 3001/02 צריך לבדוק עם משווקים בעוד שחידושים אלו מפורסמים בהרחבה, מפציעה אל ו| גדולים- האם לוחות האם = 6ויה לגרום חלהוההההנְחודשים לשינוי דרמטי במהירות העבודה בה מתקשרים רכיבי ה] המגיעים כיום לארץ כטלוגיה החדשה קוראים באנגלית 008008 חסו8סוחט וחחזס) 16| באמת כבר תומכים - 058). בעברית % יתרגמו בטח את שמו ערוץ תקשורת טורי אוניברסף. | בטכנולואיה. : ברוב המערכות החדשות הנמכרות כיום בשוק המחשבים כבר מיושמת טכמלוגיהזזו ומותקנים בהם 0 ערוצי 88(ו. ובנוסף, מערכת ההפעלה העתידית החדשה של אספסזסו!/), 98 פאוסטחוצצ, תתמוך בטכנולוגיה זו תמיכה מלאה. בחודשים הקרובים יתחילו התקני 58( להופיע בשוק, כפטריות אחר הגשם. ברגע שהחומרה בטכטלוגיה החדשה, ומערכת ההפעלה החדשה יהיו נפוצים יותר בשוק המחשבים, יהיו האפשרויות העומדות בפניך לבלתי מוגבלות. הערוץ המקבילי רובנו סומכים על הערוץ המקבילי במחשב שלנו לצורך גישה מהירה למדפסות וציוד היקפי אחר, כגון טייפ גיבוי חיצוני או כונני תקליטורים חיצוניים. כפי שאתה בטח יודע, כבל מקבילי תקני מכיל 25 , | 00 עמוד 1 | מקטע 1 1-1 ]| ב 72ס"מ שורה 10 עמודה 71 ] == אחז הש השש הקל | [ תרשים 8.3 במעבר מעל קטע מואר המכיל הערה, סמן העכבר משנה צורתו ובמקומו מוצגת ההערה עצמה |>|9 || כדי לראות את כל ההערות במסמך הנוכחי פתח את תפריט תצוגה,ובחר הערה. החלונית המופיעה נראית בדיוק כמו חלונית עריכת ההערות. ליד כל הערה מופיעיס ראשי תיבות שס רושס ההערה והמספר הסידורי. ,'י 9+ )יכו - השתמש בלחצני סרגל הכלים סקירה כדי לעבור בין ההערות. פיץ 3: 1/6 קכ3י ושי 121 כ/ככו. ‏ זווא 2 -|06] ב-!08א= הערות מוצמדות ישירות לתאים. כדי להוסיף הערה לחצ לחיצה ימנית על התא, ובחר הוסף הערה. תופיע תיבת טקסט צהובה, כמו זו המופיעה בתרשים 8.4. 8 0 פ 7 םזסצ מחיר רגיל מחיר מיוחד מחיר למרנז הדרנה מחיר מיוחד למרנז הדרכה 4 ₪2 הספר בחניות ספרים תרשים 8.4 הקלד את הערתך כאן. אפשר להרחיב, אך כדאי להעיר הערות קצרות ומתומצתות הוספת הערה גורמת לצביעת אחת מפינות התא באדוסם. כך אפשר לזהות שקיימת הערה בתא זה. העבר את סמן העכבר מעל לתא זה ו...הופס... ההערה מופיעה. ראה תרשים 8.5. הזו את הסמן, וההערה נעלמת. [<ובון .ד שצ בתמונת שחור/לבן |₪ |5|>. [% קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים נתונים סלון ערה [ זו, תבחין בפינה ( | - 00 6 ₪||0 )0 = 2 6 6/- 0-0 7 ב | שב 5 ₪ ₪ םן האדומה בקושי || --0-5|₪ , % ₪ | , - רב, אך על המסך תאריך פרסום 8 | . הפינה תוצג 1 5 5 ו 7 0 97 סש | 97 |66א | 97 אססונוס מחיר רגי - ו הגיל בו נמכר 0 = באדוס. | 3 |מחיר מיוחד 5] הספר בחמיות ספרים | |81 5 -- | 4 |מחיר למרנז הדרנה 3 | 5 |מחיר מיוחד למרנז הדרנה ",59 8 5 7 [תאריך פרסום 2 4 4 8 מרכז הדרכה המזמין ו בהזמבה את מעל 50 ה ספרים מאותו סו יו מקבל מחיר מיוחדד. 1 12 3 | 4 ופ 6 מו ₪ | ₪ |4 /114/ גיליוך1 ( גיליון2 ( כיליו | היליו4 ( גיליוןף ( כיליוך6 | היליוך?] | + | 3 == || / מוכן | [ תרשים 8.5 לאחר שתלתצ על לחצן 'הצג את כל ההערות' תיבות אלו תשארנה גלויות. כדי לערוך או למחוק הערה, הצב את סמן העכבר על התיבה המוצגת ולח לחיצה ימנית ס שיפ בגיליון ו66א₪ אי אפשר להסיר את כל ההערות בפעולה אחת, אך אפשר להסיר את כל הנקודות האדומות. בחר כלים, אפשרויות, בכרטיסיה תצוגה, תחת הערות בחר ללא. 2 97 2/7/000066ק9/י לוא 2/' כליוא. 2-[וןןו6/ס? ב-1חוסז6/ס מוצגות הערות כתיבות צהובות ואפשר לראות אותן רק בתצוגת שקופיות (ראה תרשיס 8.6). כדי להוסיף הערה לשקופית, בחר הוספה, הערה, או לח על הלחצן הוסף הערה. זחוסקזפע/וסק תוסיף את שמך ואת סמן הכניסה בתיבת ההערה. לחצ מחוצ לתיבה כדי לשמור את ההערה ולחזור לשקופית. השתמש בלחצן הצג/הסתר העוות שבסרגל הכליס סקירה, כדי להציג/להסתיר את ההערות שבשקופית. 1 -5[<[ > |5)= [₪' קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים הצגת שקופיות טלון עורה ו )| > מ ספב ₪ ₪ 5-6 ₪7 ₪ | | | ₪ ₪ ם| לפ 0 76 א | 1ב =|8 שק :|₪‏ 6 א || 4 | )ב ]| החלת עיצוב... מיתאר שקופית... שקופית חדשה... צור לוין: ₪ האם להדגים במצגת רגילה | מוצרי 6 = סקירה כללית גם את 7800855 וצריך להוסיף זמן עבור אססטטכ) מערכת ההפעלה 08 פ/שסטחוש/ תוכניות המשרד הממוחשב: ₪ 97 0זס// - מעבד תמלילים | ו | ל מו ₪ 97 01 0 טס - מצגות .1 ) - יומן פגישות וספר כתובות :8 - מסד נתונים + הו - ₪ ]₪ ₪ ₪ ₪ = 4 -2 -2 | 4 ₪ סי + אותאטמטות | 6 .]| דיר | [ ב שקופית 2 מתוך 17 [ תרשים 8.6 כדי לנייד הערות בחלון שקופית, בחר את גבולות התיבה וגרור אותה למיקום רצוי 100 327 07600 5 )יס 6א/כיסן שיתוף קבציס היא פעולה קלה, אם הקבצים מאוחסניס בדיסקטים ועוברים מיד ליד. בדרך זו, יכול רק אדס אחד לעבוד על קובצ מסויס בזמן נתון. שיתוף קבציס כשהקבצים מאוחסנים בכונן רשת משותף היא פעולה מורכבת יותר. לדוגמה, נניח שעובד במחלקת השיווק פותח את הקוב יידוח מכירות שנתייי כדי להוסיף פתיח. בה בעת מחליט עובד ממחלקת החשבונות, להוסיף לאותו קובצ את תחזיות הרווח לרבעון הקרוב, ומנסה לפתוח את הקובצ. מה יקרה עכשיו: מכץ 3: 0.0 קכגיק הו)א)יס - 113 ייפ :32/0‏ ופ 322יס /24/57 32/2 בעת ניסיון לפתוח קוב הנמצא בשימוש משתמש אחר, אפשרויות הפעולה מוגבלות ותלויות ביישוס הפעיל. ב-6זס) או זחוסקזסשצסק, תוצג תיבת הודעה זהה, כמו וו בתרשיס 8.7 (ב-0זס/ גס תישאל אס ברצונך ליצור עותק). ו ;= 10.006-א95)/85/8שן/או:= נמציא< בשימוש של חוצש | .₪ .₪ זטפד. האם ברצונך ליצור 9 6 / עותק? | ביטול תרשים 8.7 התווית לקריאה בלבד מטעה במקצת. אפשר לערוך שינוייסם בקובץ לקריאה בלבד, אך כדי לשמור את הקוב המעודכן תיאלץ להשתמש בשם אחר 2 שיכ! ₪ - "8 אם המסייע של 008166 מוצג, תיבת הודעה זו תופיע בבלון שמעליו, ולא כתיבת הודעה רגילה. כשתיבת הודעה זו מוצגת, יכול המשתמש שמנסה לפתוח את הקובצ, לבחור באחת משלוש אפשרויות אלו: + להתקשר למשתמש הראשון ולשאול אותו אס סייס לעבוד על הקוב. ההחלטה מי יעבוד על הקוב תלויה ברצון הטוב, או במידת הדחיפות. % לבטל את פתיחת הקוב ולנסות שנית מאוחר יותר. כדאי לבחור באפשרות זו אס יש צורך לבצע שינוייס בקובץ, ולשמור אותו בשמו המקורי. 4 לבחור באישור ולפתוח עותק של המסמך. אפשרות זו תפתח קוב> לקריאה בלבד, למרות זאת אפשר יהיה לבצע שינויים, אך כדי לשמור עליהסם צריך יהיה לשמור את הקוב בשס אחר. ב-|08א₪ המצב קצת שונה. בניסיון לפתוח גיליוו עבודה שנמצא בשימוש משתמש אחר, תופיע תיבת הודעה כמו וו הנראית בתרשיס 8.8. <1? ההדת ית ב- '5 |א, 15" מבוצעים שינויים על-ידי חוצ6] .₪ .₪ זטפד יידע פתח כקריאה בלבד או בחר בלחצן יידע כדי לקבל הודעה | כשהקובץ זמין. | 0 תרשים 8.8 אל תשתמש באפשרות לקריאה בלבד אם אתה מעוניין לבצע שינויים. פעולה זו תגרוס לבעיות רבות אס תרצה לאחד את השינוייס שביצעת עס שינויי המשתמש השני 4 97 000066 יקי האפשרות לקריאה בלבד של |08אם פועלת בדרך זהה לזו של זס/. בשני המקריס אפשר לבצע שינויים, אבל כדי לשמור אותם, צריך יהיה לתת לקוב> שם שונה. אפשרויות הפעולה הן: + ללחו על ביטול ולנסות מאוחר יותר. > ללחוץ על יידע, כדי לבקש מ-0861א₪ להודיע ברגע שהמשתמש האחר סגר את הקוב. |06א₪ תפתח את חוברת העבודה במצב קריאה בלבד. מדי דקות אחדות היא תבדוק ברשת אס המשתמש השני סייס את העבודה על הקובא. כשהקובצ ישוחרר תופיע תיבת הודעה כמו וו הנראית בתרשים 8.9. <]? המותי 5 שש" זמיך כעת לעריכה. בחר בלחצן קריאה-כתיבה כדי לפתוח את הקובץ לעריכה. | קרי)אה-כתיבה תרשים 8.9 אס ביקשת מ-|08א= ליידע אותך כשמשתמש אחר סייס את עבודתו על הקובץ הרצוי, תראה את תיבת ההודעה הבאה. לת על קריאה- כתיבה כדי לפתוח את העותק המקורי של המסמך, מוכן לביצוע השינוייס הדרושיס לחץ על קריאה-כתיבה ו-|06א₪ תחליף את עותק הקריאה בלבד בעותק המקורי בגרסתו האחרונה, כולל השינוייס שנעשו בו לאחר שפתחת אותו לקריאה בלבד. אס ערכת שינוייס בעותק, תיאלצ להחליט אס להתעלס מהם וליצור אותס מחדש בקוב המקורי, או לשמור אותס תחת שס קוב אחר. בכל מקרה, כעת אתה חופשי לבצע שינוייס בקובצ המקור ולשמור אותו בשמו המקורי. 29226! 9 אם הגיליון נמצא בשימוש משתמש אחר ולחצת על לחצן יידע, אל תערוך שינויים כלשהם עד שתקבל את העותק המקורי של הקובץ. אם שני משתמשים מנסים לבצע שינויים לאותו הקובץ, אחד מהם ייאלץ לשמור את השינויים תחת שם אחר ולהשוות את התאים בשתי הגרסאות אחד לאחד. זה ממש לא שווה את כאב הראש! ו/לכ0יו, כן/ס כ/3: 10/0 יו 23127 כל האמור לעיל מתייחס לגיליון עבודה רגיל. ב-68א אפשר להגדיר חוברת עבודה כמשותפת ולעקוף את בעיית קוב לקריאה בלבד. כדי לבצע ואת, בחר כלים, שיתוף חוברת עבודה בכרטיסיה עויכה. סמן את האפשרות אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד באותו זמן, ולחץ על אישוד. כעת כל המשתמשיס ברשת יכוליס לפתות חוברת עבודה זו, לבצע שינויים, ולשמור כרגיל. בזגמן השימוש בקובצ תוכל לבחור באפשרות זו שוב לראות מי המשתמשיס העובדיס כעת על קוב> זה. סי 3: 120 קכ3יס ושי 129 הכרטיסיה מתקדם בתיבת דו-שיח זו מאפשרת לנהל את ההתנגשויות העלולות להיגרס כאשר משתמשים שוניס מנסיס לעבוד על אותה חוברת עבודה בו-בזמן. אפשרויות אלו חזקות מאוד, אך בעייתיות קמעה. למידע נוסף, לח על המסייע של 6 והקלד פאסססאזסעצ 60ז8ח5 )ספה 6ח וופד. 29256! -7/ 9 לשיתוף קבצים חשובים, כדאי לקבוע מראש מי יבצע שינויים, ומתי. מתסכל להתבסס על הגירסה האחרונה ולגלות לפני ישיבה חשובה שמישהו ערך שינויים ושינה לחלוטין את הסכומים! 9 כ)י[זייכ] השימוש בכלי הערות נוח להוספת הערה/הארה/שאלה. ל-6זס/ אפשרות מתקדמת יותר המאפשרת למשתמשיסם שוניס לבצע שינויים באותו קוב>, להחליף גרסאות, ולהתאיס גירסה הסופית שתכלול שינויים מכל הגרסאות הקודמות. אפשרות זו נקראת מעקב אחר שינויים. כדי להורות ל-6זס/ לעקוב אחר שינוייס במסמך הנוכתחי, פתח את תפריט כלים, בחר עקוב אחר שינויים ובתפריט המשנה בחר הארת שינויים. סמן את האפשרות עקוב אחר שינויים בעת העריכה ולתף על אישור. הטקסט הנוכחי שבמסמך לא משתנה, אך מעתה ואילך זס/ תוסיף ציוניס מיוחדים לכל טקסט שנוסף, משתנה או נמחק, ראה תרשים 8.10. 7 שיפ! אפשר להשתמש באפשרות זו מבלי לפתוח תפריטים. בשורת המצב מוצגם מחוונים אחד מהם הוא 74. לחץ לחיצה כפולה על תיבה זו כדי להפעיל מעקב אחר שינויים במסמך. צבע האותיות האפורות ישתנה לשחור. כדי לבטל, לחץ לחיצה כפולה שוב. כדי לראות את השינוייס ולאהות את המבצע, פתח את המסמך, בחר כלים, מעקב אחר שינויים ומתפריט המשנה בחר קבלה או דחייה של השינויים. בתיבת הדו-שית שתופיע (ראה תרשיס 8.11) לחץ על לחצן חפש, כדי לדלג אל השינוי הבא. כל שינוי במסמך מואר, והתיבה שינויים מתארת מי ביצע את השינוי ומתי. כשאתה צופה בשינוייס במסמך, אפשר להשתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לקבל/לדחות את כולס או חלק מהם. לח על קבל כדי לקבל את השינוי או על דחה כדי לבטל אותו. ודא כי אתה שומר את הקוב הסופי בשם שונה. 6 97 00006 /92/7/יס > |₪|= [ץ קובץ עריכה תצוגה ₪ |= 1% ה ק ₪3 6 6 טקסט חדש מופיע ₪ | 3 ₪ | ₪ ₪ ם| עס קו תחתי מעקב אחר ערוץ תקשורת הנתונים העתידי. כפי שכבר ידוע לך, תהליך פיתוחה של חומרת המחשב הוא תהליך אין-סופי. רק בחודשים האחרונים היינו עדים לקפיצה הגדולה בעוצמת העיבוד המוכרת לנו, מ- 1002 עד ל- ₪2 300% בעוד שחידושים אלו מפורסמים בהרחבה, מפציעה אל האופק טכנלוגיה חדשה שעשויה לגרום לשינוי דרמטי במהירות העבודה בה מתקשרים רכיבי הציוד ההיקפי עם המחשב. לטכטלוגיה החדשה קוראים באנגלית !008008 חסוז8סותטהחחזס6 5ש2 5681 |8פזפצוח (ובקיצור 058). בעברית יתרגמו בטח את שמו ערוץ תקשורת טורי אוניברסלי ברוב המערכות החדשות הנמכרות כיום בשוק המחשבים בעולם כבר מיושמת טכנלוגיה זו ומותקנים בהם ערוצי 058ו. ובנוסף, מערכת ההפעלה העתידית החדשה של אספפזסו!/, פאוסטחוש 8 תתמוך בטכנולוגיה זו תמיכה מלאה. בחודשים הקרובים יתחילו התקני 58( להופיע בשוק, כפטריות אחר הגשם. ברגע שהחומרה בטכנולוגיה החדשה, ומערכת ההפעלה החדשה יהיו נפוצים יותר בשוק המחשבים, יהיו האפשרויות העומדות בפניך לבלתי מוגבלות הקו בשולייס מסמל שבפיסקה זו נעשה שינוי. הערוץ התקשורת המקבילי רובנו סומכים על הערוץ התקשורת המקבילי בממשב-שיב-לצורך גישה מהירה למדפסות וציוד היקפי אחר, כגון טייפ גיבוי חיצוני או כונני תקליטורים חיצוניים. כפי שאתה בטח יודע, כבל מקבילי טקסט שנמחק מופיע עס קו חוצה 1 תקני מכיל 25 חוטים המעבירים מידע, בית (18ץ8) אחד בכל פעם. כל חוט מתחיל ומסתיים במחבר 0 הנקרא פין, ולכן לעיתים מתייחסים לכבל כזה כאל כבל 25 פין + , עמוד 1 | מקטע 1 1-1 ] ב 38ס"מ שורה 3 עמודה 22 ] == אחז ה ]הק תרשים 8.10 תוספות לטקסט מוצגות עס קו תחתי בצבע מסויס ומחיקות מוצגות בקו חוצה בצבע אחר. אפשר לשנות את הקוויס והצבעיס |< || = > קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה [ |- ₪ 0 ₪ רש ₪ 6 | --|7 ₪ > | > 3 ₪ ₪ ₪ ם| || 0 | = = וו > ר---<ועצערא ויו ידילי כל הדרכים מובילות ל- 058: מעקב אחר ערוץ ₪ הנתונים העתידי. | כפי שכבר ידוע לך, תהליך פיתוחה של חומרת המחשב הוא תהליך אין-סופי. רק בחודשים האחרונים היינו עדים לקפיצה הגדולה בעוצמת העיבוד המוכרת לט, מ- 1002 עד ל- 3002 בעוד שחידושים אלו מפורסמים בהרחבה, מפציעה אל האופק טכמלוגיה חדשה שעשויה לגרום ב לשי = בבר ְּ דר ינַרְרר הח [<]? ה בעברית | שינויים. | הצג: | 4 ה | 1 680008 | ב וי3 יתר צור לויך 6 שינויים עם הארה ב מוסף ₪7 שינויים ללא הארה | - 7 1 7 מקור וק | קבל דחה | קבל הכל דחה הכל | בטל פעולה סגור נפו צים הערוץ התקשורת המקבילי רובנו סומכים על הערוץ התקשורת המקבילי בממשב-שלב-לצורך גישה מהירה למדפסות וציוד היקפי אחר, כגון טייפ גיבוי חיצוני או כונני תקליטורים חיצוניים. כפי שאתה בטח יודע, כבל מקבילי . ₪ תקני מכיל 25 חוטים המעבירים מידע, בית (18ץ8) אחד בכל פעם. כל חוט מתחיל ומסתיים במחבר 0 הנקרא פין, ולכן לעיתים מתייחסים לכבל כזה כאל כבל 25 פין ב 0 עמוד 1 | מקטע 1 1-1 | ב 3.8ס"מ שורה 3 עמודה 15 ] ==₪] אחז | ה=] לס הקא] ] | תרשים 8.11 השתמש בתיבת דו-שית זו כדי לצפות בכל השינוייס שנעשו במסמך. אפשר לקבל או לדחות חלק מהשינוייס או את כולס סיץ 2: 126 קכ3יש ₪09 127 % 20 ו/6ָוכת! הסימנים מבלבלים אותי. האם אני יכול לראות כיצד ייראו השינויים ללא הסימנים? כן! פתח את תפריט תצוגה ובחר באפשרות שינויים ללא הארה, כדי לראות כיצד ייראו השינויים אם תקבל את כולם. השתמש בלחצן מקור כדי לראות את המסמך ללא השינויים או סימני שינוי כלשהם. כישיו0 2-[ן9)/ן-] 72/7/<. וס כ כְכוגָת כדי לשלוח קובצ אחד או שנייס, אפשר להצמידם להודעת |5-81. כדי לשלוח מספר קבציס, אפשר לגרור את כולס לאוגדן 021606), להוסיף מסמך 0זס/ כפתיח לחבילה, ולהצמיד את קוב האוגדן להודעת |ו3/-5. קיימות שתי אפשרויות למשלוח קבציס בכוונה לקבל משוב: לשלוח או לנתב. בשני המקריס יש להכין קודס רשימה של אנשיס שיקבלו את הקוב>. + לשלוח את הקוב בדרך הרגילה. הקבציס יוצמדו להודעת |81/-5, ויישלחו לאדס אחד או יותר. המשוב תלוי ברצונס הטוב. % לנתב את הקובצ. הקוב יישלח ב-831/-=, בצירוף תגית ניתוב (סוו5 פחוטסא). בעזרתה תוכל לוודא שתקבל את הקוב לאחר שכולס סיימו לצפות בו, ולהוסיף הערות. 29256! 9 האפשרויות למשלוח או לניתוב דואר פעילות רק כאשר %00%ש0) או 68 א משמשות כלקוחות הדואר האלקטרוני. הגדרת חשבון דואר אלקטרוני היא משימה מסובכת. כדאי להיעזר במומחה ל-וו3!-5, לפני משלוח הודעת הדואר הראשונה. 32 8 כדי לשלוח קבציס למספר רב של נמענים, בו-ז1מנית, פתח את תפריט קובץ, ובחר שלח אל (אפשר להשתמש באפשרות זו מכל יישוס 018086). תיפתח הודעת דואר חדשה כשהקוב הנוכחי מוצמד אליה. בחר בנמעניס ולח על לחצן 5606 כדי לשלוח את ההודעה והקובץ באופן מיידי, ראה תרשים 8.12. 8 97 000066 קליס (ש2 ₪327 במשלוח קוב בדרך הרגילה, הנמען קורא את הקובצ. כדי לקבל משוב, הוסף תגית ניתוב. פתח את תפריט קובץ, בחר שלח אל ומתפריט המשנה בחר נמען ניתוב. תופיע תיבת דו-שיח דומה לאו שבתרשיס 8.13. תגית הניתוב נשלחת אל הנמען הראשון ברשימת הניתוב. לאחר שהנמען סייס לקרוא ולהעיר, כל שעליו לעשות הוא לבחור אפשרות תפריט פשוטה כדי לשלוח את הקוב לנמען הבא. לאחר סיוס הסבב, הקוב חוזר אל השולח, באופן אוטומטי. קפ 002056 1005 6ה זט תזספת1 אוסוע פוש 6וןם ן 9+ ! +60 ₪ 0 ₪ 3 | ₪ | פב | | 4 | 2 5 = | ש 7 םמ | 9 | | (עברי) ומוה | תרשים כשאתה | פחסולקכ) | 6 הו שוחדם) זהר עמיהוד] | = יפד 00000000 ,]| 0 כתבה בנשא ערוצי תקשרת 7 וו 700 ] אשאטטפ תן הצצה לכתבה הזו, תגיד לי אם אתה חושב שהיא ברת פרסום. לדעתי הנושא חשוב. תודה, צור 12 משתמש ב-000100% לצורך שיתוף מסמכים עם אחרים, הקפד למלא את התיבה נושא /500[60), ולהוסיף הוראות לביצוע בקוב ,'!י פ> + 6ים! אם תוהה מדוע קובץ מתעכב, לפני המשלוח הבא סמן את האפשרות עקוב אחר מצב. כעת תקבל הודעת |ו3/-5 בכל פעם שהקובץ עובר אל הנמען הבא. פיץ 3: 100 קכ3יס ושי 129 |< |? הווה מנתב: 66) פפ/ ]|ס5זטס/'-ז]-סס ה ו במסמך זה בוצעו שינויים קלים. שעיונכם ולתגובתכם. 7 | . ש] החו . ק . שם אתה[ לחץ על הוספת תגית כדי לשמור תגית = ניתוב, מבלי לשלוח אותה. לחץ על נתב כדי לשלוח את הקובץ ואת הוראות הניתוב כעת. השתמש בלחצנים הזז כדי לשנות את סדר משלוח הקוב בתגית הניתוב. לח כאן כדי לבחור שמות מספר הכתובות. הוסף שורת נושא תיאורית; שורה זו תופיע בגוף הודעת ה-!81//!-₪ המצורפת לקוב. בחר בדרך בה ינותב המסמך, ובחר אס ליידע אותך במעבר בין התחנות. תרשים 8.13 רוצה להיות בטוח ששלושת הנמענים יחזירו לך את הקוב עם הערות, ובזמן: סמן את האפשרות עקוב אחר מצב 0 97 0000066 //קל/י סיק 7 קיוויס 6[ 0/ 0/0006 יצירת תרשימים בן-רגע. אני רוצה לעצב לוגו. | / איך אני מוסיף תמונות מרשימות למסמך! / איך אני מציג את ארגון החברה מחדש בטבלה! עורך המשוואות - למדעני גרעין בלבד! ל-97 011106 שישה יישומים בנוסף לחמשת הגדולים. הם מבצעים פעולות ספציפיות ולכן הם נקראים יישומונים. סיק ל: פייוו(י הק( 0 006 191 הסופר-סטאריס של 01008 קלים לזיהוי: 6זס//, |8סאם, 6חוסקזפשוסק, 60655ג, ו-00%ו00 מקבלים את כל הקרדיט. אך גם שחקני המשנה שוויס הצצה. יישומים אלה קטנים, ובעלי תפקידים מסוימיס מאוד. (4 ]כל ייוו [! 7 אם בעת התקנת 97 01808 בחרת באפשרות מלאה (0000!646), שישה יישומוניס נוספו למחשב באופן אוטומטי. יישומוניס אלה מאפשריס להוסיף אובייקטים (או עצמים) למסמכי סזס), גליונות |08א₪ או מצגות זחוסחז6/צסם. ליישום הפעיל לא משנה מה יש באובייקט; הוא פשוט מפנה לו מקוס בקובא. כך שאפשר להוסיף אובייקטיס מסוג: תמונה, תרשים, משוואה, ואף אובייקטיס קולייס. / יי כ66כ! אובייקט הוא עצם (קטע טקסט, תמונה או צליל) שנוצר באמצעות יישום, ונוסף לקובץ באמצעות יישום אחר. תהליך זה נקרא הטבעה. סוגי הנתונים השונים (נאמר, טקסט וגרפיקה) מתקיימים זה לצד זה במסמך, ואפשר לערוך כל אחד מהם מבלי לפתוח חלון נפרד. במסמך 6זס// למשל, לחיצה כפולה על אובייקט גרפי מציגה את סרגלי הכלים ושורת התפריט המתאימים לעריכת האובייקט. לחיצה מחוץ לאובייקט, או לחיצה על הלחצן סגור מציגה שוב את שורת התפריט וסרגלי הכלים של 6זס/ כדי לשוב ולערוך את הטקסט. יישומוניס אלה (למעט +01116641) אינס נראיס דומה ליישומים הגדולים. סרגלי הכליס שוניס, שורת התפריט אחרת, וכל הדבריס מתנהגיס קצת אחרת. למרות זאת, כשתלמד כיצד להפעילם, תוכל להשיג תוצאות אפקטיביות ומרשימות. להלן ששת היישומוניסם : 4 +ז/0166 - כלי המאפשר להחיל עיצובים מרהיבים על טקסט, לערוך גרפיקה, ליצור לוגו וכותרות מרשימות. 4 6307 50%סזסו!/ - הופך מספריס פשוטיס לתרשימים מרהיבים. + צֶז68|]6 0110 - מאפשר להוסיף למסמך ציורים, איורים, וצלילים. 4+ זס0%= 00+0ק - מאפשר עבודה עס תמונות סרוקות או תקליטורי תמונות בפורמט 0%000חק לשסם עריכת והוספת הצילומים. 4 +63 והחסוז23וַחהּפָז - יוצר תרשיס זרימה המאפשר לתאר את ההירארכיה בחברה. 4 זס)ו₪0 חהסוצהט0ם - כלי יעיל מאוד לעבודה על תיאוריית יחסות חדשה. 2 907 00006/-/3729/י % 20 ו/6ָוכת! איני מוצא את היישומונים! היכן הם? ( כנראה שכלל לא הותקנו. אם ההתקנה היתה טיפוסית (ו8סוסץ1), זסזו0ם הס0080ם |ו- ז0ס0ם סזסחש₪ לא הותקנו. כדי להתקין את היישומונים החסרים, הפעל את תוכנית ההתקנה ובחר 0/6וח400/56. תמצא אותם תחת הקטגוריה 5!|ססד 0211166. 0 וויק 6יכ) אפשר להוסיף אובייקט שנוצר על ידי אחד מהיישומוניס לכל אחד מיישומי 00106. לאחר ההוספה הוא נראה כחלק מהמסמך, אך מתנהג לפי חוקים משלו. קרא בהמשך כיצד ליצור, לערוך, לנייד, ולמחוק אובייקטים. יא 6וכייק) 09 פתח קוב> 021808), הצב את נקודת הכניסה בנקודת היעד, ופתח את תפריט הוספה. כדי להוסיף אובייקט גרפי, בחר תמונה. מתפריט המשנה, (תרשים 9.1), תוכל לבחור תמונה מתוך אוסף תמונות של 021808), מקובץ אחר, צורות אוטומטיות, +זזס/ (כדי להפעיל את תוכנית הציור 0018166414 - פרטיס בהמשך), מסורק, או תרשים. |< |8|= [" קובץ עריכה תצוגה הוספה | עיצוב כלים טבלה חלון ערה [ (!| = מץבר.. 5 66| ---5| ₪ 3 || ש ב | ₪ ₪ ם| מספרי עמודים... תאריך ושעה.., טקסט אוטומטי 33 = = ש 1 ם5| -י 2 וזה | 2 הַה680ת |[ הפניה מקושרת... אינדקס ורשימות... 5 וא תהליך אין-סופי. רק בחודשים רת לנו, מ- 10032 עד ל- 3002 5 ק טכנולוגיה חדשה שעשויה לגרום ההיקפי עם המחשב. לטכנלוגיה 568 |88זפאיוח/ (ובקיצור 98ש). בעברית יתרגו ברו בר מיושמת טכנולוגיה זו ומותקנים בהם ערוצי 58/ו. ובנוסף, מערכת ההפעלה העתידית החדשה של אספסזסו!/), 98 פאוסטחו/, תתמוך בטכנולוגיה זו תמיכה מלאה. בחודשים הקרובים יתחילו התקני 88/ להופיע בשוק, כפטריות אחר הגשם. ברגע שהחומרה בטכנולוגיה החדשה, ומערכת ההפעלה החדשה יהיו נפוצים יותר בשוק המחשבים, יהיו האפשרויות העומדות בפניך לבלתי מוגבלות 6 היפר-קישור... הערוץ המקבילי רובנו סומכים על הערוץ המקבילי במחשב שלנו לצורך גישה מהירה למדפסות וציוד היקפי אחר, עמוד 1 | מקטע 1 1-1 | ב 10.3ס"מ שורה 16 עמודה 1 ] ]א | הש השש הק [ | תרשים 9.1 תפריט תמונה מאפשר ליצור איור חדש במסמך סזס/\, או לבחור תמונה מקובץ אחר סיק ל: פייוו(י תק( 0/ 006 193 כדי להוסיף למסמך סוגי אובייקטיס אחרים, בחר הוספה, אובייקט. ברשימה המופיעה (ראה תרשים 9.2) יוצגו סוגי האובייקטים ש-פשוססחו/ ו-016₪06 מסוגלות ליצור במחשב וה (ריבוי האפשרויות נובע מיישומיס אחריס המותקניס במחשב). | יצורה מקובץ | יצורת חדש )השוחנססי זס/א +)ס5סזסווי] 8 בס יי - אפשרות זו ומינה רק עבור לק ל 0-0 ו ה ו מסמכי 6זס)\. הסר את הסימון מסמך כתבן סרטון מדיה = ] הצג כסמל מאפשרות זו, כדי לאפשר לאובייקט לנוע יחד עס הפיסקה תוצאה הוסופת אובייקט 2.0 +63 חססבקוחבּטַזס 15 ן הנוכחית, במחיקה או הוספת 0 ₪ טקסט. תרשים 9.2 הוספת אובייקט. הטקסט בתחתית תיבת הדו-שיח מסביר את דרך פעולת האובייקט הנבחר הוספת אובייקט ב-וחוסשז6/שס קלה יותר. בחר הוספה, שקופית חדשה. בתחתית הרשימה בחר מיתאר אוטומטי מספר שקופיות המכילות אובייקטים (כמו זו שבתרשים 9.3, טקסט מעל אובייקט). בחר באפשרות הרצויה ולח לחיצה כפולה. [<[ - [ ו > |₪]. [₪ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים הצגת שקופיות טלון ערה |- 5% מ כופ כ | ₪ | ₪ 6|- ₪90 )| 5 ₪ ש 5[ רן 0 הי 4 א | זו |: | | 3 = 8 רש 1 ₪|- 4 | (45016) הפחחס או פסוחוד | | ]בי | החלת עיצוב... מיתאר שקופית... שקופית חדשה... | לחץ כדי להוסיף כותרת לחץ פעמיים כדי להוסיף אובייקט |₪ 2₪ 9=... ד - 4|8 8 סם א ו צר || [ עיצוב ברירת מחדל. [ שקופית 1 מתוך 1 [ תרשים 9.3 ל-%ח701ז8/סק מספר שקופיות בעלות מיתאר אוטומטי המכילות מיקוס מיוחד להוספת אובייקטיס. בחר במיקוס ולחצ לחיצה כפולה כדי להוסיף אובייקט 4 07 379/7/00006י שלושת היישומוניס - חס8זכ) 508סזסוו/, 004ו0₪ ו- ץזס!|8) 010 - אינס עצמאיים, ופועלים רק במסגרת יישוס 0216606 אחר. אפשר לקרוא להם יייישומי משרתיי משוס שהס מבצעיס עבודה רק לפי הזמנת יישוס גדול וחזק יותר; לא באופן עצמאי. לעומתם, זסזוסם סזסחק, 8ה0 |8ה2800וחה08זכי ו- זסזוטם הסוז8ט0ס= הס יישומיס שאפשר להפעיל באופן עצמאי. כדאי ליצור להס קיצורי דרך בתפריט התחל או על שולחן העבודה. ,'ו פד 1 כיצד ליצור קיצור דרך בתפריט התחל או בשולחן העבודה? על כך תוכל לקרוא בספר: 22902 9'9'5//<. 95 פעשסחו/ מהדורה שנייה, בהוצאת הוד-עמי. 7כו3כ לס 6וכייק6י בעבודה עם אובייקט, תופסים היישומוניס את מקוס יישוס המסמך. כשם שמכשיר הווידאו משתלט על מסך הטלוויויה כדי להציג את הסרט, והפעולות מתבצעות באמצעות שלט הווידאו ולא באמצעות שלט הטלוויזיה. אך תוכניות הטלוויויה, כמו גם השלט שלה, פעילים עדיין ברקע. כך גס בהוספת אובייקטים, המסמך נמצא ברקע, אך התפריטים וסרגלי הכליס משתנים. כדי לחזור ליישוס המקורי, לחץ מחוצ לאובייקט. כדי לערוך אובייקט לחצ עליו לחיצה כפולה, סביבת היישומון תתפוס את מקוס סביבת יישום המקור. (יו3, וי 00% חיק 6וכייקשיס אובייקטיס נוספים למסמך בשכבה שמעל לטקסט, כמו פיסת נייר המונחת מעל דף אחר. כל אובייקט תחום בייתיבהיי בעלת ידיות בכל צד ופינה. מרבית הזמן ידיות אלו מוסתרות. כדי להציגן, לחצ על האובייקט לחיצה בודדה. ראה תרשים 9.4. בחירה באחת מידיות אלו, משנה את צורת פַ ה ₪ סמן העכבר לח דו-ראשי. השתמש בו כדי להגדיל או להקטין את האובייקט. /- -- "אע ' ם ם חצ בעל ארבעה הראשים מופיע בהצבעה על אובייקט נבחר; השתמש בו כדי לגרור את האובייקט למקוס אחר. תרשים 9.4 לח פעס אחת (לא לחיצה כפולה!) כדי לבחור אובייקט. כשהידיות תופענה, תוכל לשנות את גודל האובייקט או לנייד אותו סי ל: פיי)וויו(י ןיש 0 00008 199 כדי לשנות גודל אובייקט, אחוז אחת מהידיות, וגרור לכיוון כלשהו. כדי לבחור באפשרויות עיצוב אחרות, בחר באובייקט, ולחץ לחיצה ימנית כדי להציג את התפריט המקוצר. כדי למחוק אובייקט, בחר בו והקש 61ש. כדי להעתיק או להעביר אובייקט, לחצ לחיצה ימנית, מהתפריט המקוצר בחר העתק, גזור או הדבק. כ0ו0 00471-2ו0)1 /3//7יכ3, ולי + יכול לקבל את התואר סופר- סטאר. שלא כמו היישומוניס האחרים, זהו מוצר חדש לגמרי, מותאס באופן מלא ליישומי 028106 הגדוליס, ונראה כחלק בלתי נפרד מהס. כדי ללמוד את כל הפעולות שאפשר לבצע באמצעותו, נזדקק לספר שלם, ולמחבר בעל נטייה אמנותית. השתמש ב-+.021106/4) כדי ליצור תרשימי זרימה, ציורים, איוריס, אפקטי תלת-מימד, ותיבות טקסט צבעוניות ומרשימות. ל-0110641 כלי שנקרא +ז4חזסוצ המיועד ליצירת לוגו וטקסט בתבניות מדהימות. 3 פיא %כת/... כדי להתחיל, לחץ על הלחצן ציור שבסרגל הכליס הרגיל, וסרגל הכלים ציור יופיע. כדי לצייר מרובע, משולש, גליל או קוביה באופן מדויק, לחץ על הלחצן צורות אוטומטיות (508065ס10ט). בתפריט המשנה של הלחצן צורות אוטומטיות אפשר למצוא גם ירח, שמש, כוכב, לב ועוד. תרשים 9.5 מציג את הצורה האוטומטית מגילתה אנכית, בתוספת טקסט וצבעים. כדי להוסיף צורה אוטומטית, ודא כי סרגל הכלים ציור מוצג; לח על צורות אוטומטיות, ובחר צורות בסיסיות. בחר באחת מהצורות הזמינות, ולחץ במסמך במקוס שנועד להוספת האיור. אס תלחץ ותשחרר, האיור יופיע בגודל ברירת המחדל (קטן); כדי להגדילו, לח וגרור את העכבר. לצורות האוטומטיות ידיות לשינוי גודל, ולחלקן גס ידיות כיוונון. ידיות כיוונון הן מעויניס צהוביס שניתן לגרור אותס כדי לשנות את הצורה האוטומטית. לדוגמה, הוסף את הצורה האוטומטית כוכב עם 8 פינות, ובדוק מה קורה לו בהוות ידית הכיוונון פנימה והחוצה. כדי להוסיף טקסט לצורה אוטומטית, לחצ לחיצה ימנית, ומהתפריט המקוצר בחר הוסף טקסט. לח לחיצה ימנית כדי לבחור באפשרויות נוספות כמו: כיוונון, התאמה, גלישת טקסט ועוד. השתמש בלחצניס האחריס שבסרגל הכלים ציור כדי להוסיף אפקטים מיוחדים ליצירות (ראה תרשים 9.6). 0372-0006 97 6 [<[ ו 1 | פן= [ש קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה | | שה שש --.89|5 33| ש 82 ₪ > בם| ש 7 5 -ם = 72 = ות = הזמו | / צבעי קונוספים... קווים עם תבנית... עמוד 1 | מקטע 1 1 | ב 8ס"מ שרה עמודה 6 | שמח מא ההש לפ רק ] | תרשים 9.5 אפשר להפריד ולנייד חלק מתפריטי המשנה המופיעיס בלחיצה על לחצן בסרגל הכלים ציור. לאפשרויות נוספות, עקוב אחר תיאורי המסך הוסף קו, חץ, מרובע הגדר את אפשרויות הציור, בחר אפקט תלת-מימד או אליפסה. החזק | כוונן את המיקוסם, הסידור, כדי ליצור עומק נוסף - את מקש +51 לחוץ או שנה צורה אוטומטית. אפשר להתאים את בחר צבעיס וגרור את העכבר כדי זווית ועוצמת האור כד: ‏ | מעניינים עבור ליצור ריבוע או לחץ כאן; אחוז ידית ליצור אשליה מושלמת. מילוי, רקע, קווים עיגול מדויקים, או עגולה וסובב את קו ישר. האובייקט. - 4 - 2 + 9 ו4 8 כ ם 3 * צוָרות אוטומטיות | 6 4+ יצר התאם את צורת הוסף בחר צורה אוטומטית בחר באובייקט; לח הקו והחיצים. אובייקט אחת מיני רבות, כאן כדי להימנע מיצירת ו זס). המאורגנות בשש צורה אוטומטית נוספת. קטגוריות, כולל הוסף עומק באמצעות צל. הוסף תיבת קווים, כוכבים וסימני טקסט פשוטה. תרשיס ורימה. תרשים 9.6 ו מאפשר גישה לאפקטים מיוחדים באמצעות לחיצה בודדת על לחצן בסרגל הכליס ציור סיץ ל: פיישו(יץ הק( 0/ 000 197 ופכויעכוא. 2 - ]ןוס הבט בלוגו של חברת קוקה-קולה (הלוגו הלועזי הישן). רואה כיצד שתי המיליס מתחברות! בתחילה היו שתי מילים עס מקף מפריד ביניהן. הגרפיקאי טיפל בטקסט זה ועיצב אותו לצורת הלוגו המוכר ביותר על פני כדור הארצ. לוגו טוב עשוי לעזור לעסק שלך לצמוח. השתמש ב-)זס/ כדי ליצור אותו. + סזס/\ הוא כלי פשוט וקל המסוגל לטפל בטקסט במיגוון אפשרויות : לכופף, לכוו, לגלגל, לקמט לצבוע, ועוד. כדי ליצור אובייקט + 0זס/\, הצב את נקודת הכניסה במקוס המיועד, ולחצ על לחצן הוסף אובייקט + 0זס/ בסרגל הכלים ציור. בחר סגנון +'סזס/ מתיבת הדו-שית המופיעה (אפשר לשנותו בכל שלב שהוא), ולחצ על אישוד. בתיבת הדו-שיח הבאה הקלד את הטקסט. בקצרה! ההקלדה תחליף את הטקסט הקלד את הטקסט כאן. בחר גופן וגודל, ולח אישוד. האובייקט יופיע במסמך. תרשים 9.7 מציג את התוצאות. 1 [-]8] 2)חסהונוסס כ - 4 זט ש 14:010501 0 | --4889|0 589 ₪ שב וו מחזסח | | )8 5 2 גג | 6 = % 4 | יכ טקסט... | 41 || ₪ ₪ = = 2-4 -5 |4 ₪ ]ןו ל = שרות אוטומטיות | 62 % > צר || עמוד 1 | מקטע 1 1-1 ] ב 25ס"מ שורה 1 עמודה 1 ] == א | ה אלש קש | [ תרשים 9.7 צור את הלוגו באמצעות לחיצות עכבר ספורות. השתמש בסרגל הכלים + 0זס/\ כדי לשנות את הטקסט, סגנון, יישור או ריווח כדי לחזור למסמך, לחצ במקוס כלשהו במסמך, מחוצ לאובייקט. ,'!י 7 %ת! . יפ אין אפשרות לשמור אובייקט +וה6זס/\ כקובץ נפרד, אך אפשר לשמור את הלוגו בקובץ ריק או כקובץ תבנית. 8 97 0006/-/ק3/י 3 וא 97:50 קז זט |06א= הוא הכלי המתאיס ביותר ליצירת תרשימיס מסובכים. 97 הסגז0 05016ז6ו₪ הוא הכלי המתאים ביותר להוספת תרשים מהיר למסמך סצ או מצגת +חוסקזסאוסק. 97 ה8קז0) אפסזסוו! הוא בעצם 1116 8ז1אם |68אם. ממש כמו ב-|06אם, גיליוו הנתוניס נראה זהה. התרשיס המבוקש מופיע בתוך חלון משלו בתוך המסמך. סרגלי הכלים והתפריטיס מאפשריסם לבחור סוגי תרשימיס שוניס, או לקבוע את כותרות העמודות והמספריסם. [< | - 7 || | |8|-. בלון מו בגם 6סטך 6מחחם" אספתן אפ ₪06 קובץ [₪]| 5-8 | ו -₪ 5 | ₪5 ₪ 3 | שה 8 8 שםן ₪ | 3 ₪ % ₪ | = = ==| 2 5||8 | ₪ | זו 4 2 204 274 16 , 46 19 1.9 ל ן + לחץ כדי להוסיף טקסט בי 2 3 צו 4 0 ? ? ? ? 21 7 ? ? ? / ? ? ? ? 7 ? ? ? 4 ך ? ? ? ? 7 ? ? 21 ? 7 ? ? ? 7 ? ? ? 1 ב ו ו וה ויו ו ל ו ו כ עיצוב ברירת מחדל שקופית 1 מתוך 1 תרשים 9.8 זה נראה כמו |08א=, אבל זה בעצס 97 חק8ז0 ספסזסוו, דרך קלה יותר ליצירת תרשימיס בחר אחת משתי טכניקות אלו ליצירת אובייקט ח80ז0 : 1. כדי להתחיל מאפס, בחר הוספה, אובייקט. בכרטיסיה יצירת חדש, ומהרשימה בחר 008 97 הק8זכ) אספסזסוו/. החלף את המספריס שבדוגמה בנתוניס משלך (ראה תרשים 9.8). ב-1חוסקז8/שסש בחר הוספה, שקופית חדשה כדי ליצור שקופית המאפשרת ליצור אובייקט תרשים. 2 אם הנתוניס מאוחסניס בחוברת עבודה של |08א5, בחר בתא השמאלי העליון של גיליון דוגמה ולחץ על הלחצן 16= +זססח! (ייבא קוב). בתיבת הדו-שית 6] +זסכוח! בחר בחוברת העבודה הרצויה, בתיבת הדו-שיח הבאה שתופיע בחר בגיליון והקלד את התחוס הרצוי (כדאי לפתוח את חוברת העבודה ב-|08א₪ כדי לוודא את תחוס התאיס או כדי לתת לתחוס שסם). לח על אישור, והנתוניס מקוב |08אם יחליפו את נתוני הדוגמה. סיק ל: פיי)וו(יץ הק( 0/ 0000 = 199 9 וס וא - 00/0 0ןו0 בגרסאות 01808 קודמות, יישום וה נקרא עז68|!9 +זהקוו0, לכבוד הופעת 97 01806 בוצע שינוי קטן בשס. אוסף התמונות מכילה ציורים ואיורים, ובנוסף סוגי אובייקטים נוספים כגון: סרטוני וידאו וקבצי קול. כלי נהדר להפחת חיים במסמכים יבשים ומצגות משעממות. אפשר לייבא אוספיס כאלה ממקורות שונים. מרבית האוספיס המסחריים מאוחסנים בתקליטורים בקבצים שונים, אינס מאורגנים כיאות, ומקשיס על איתור תמונה מסוימת. כדי לאתר אובייקט מסויס באוסף תמונות, בחר בכרטיסיה המתאימה, ומהרשימה המופיעה בחר בקטגוריה הנכונה. 6 06 ו.י6ו52! היכן נמצא אוסף התמונות כולו? ( תמונות תופסות מקום רב על הכונן הקשיח, והתקנה טיפוסית של 68ו0211) מעתיקה אליו רק חלק קטן מהאוסף. כדי לצפות באוסף כולו, תזדקק לתקליטור ההתקנה של 01866. גם יישומון זה מוסיף לקובצ אובייקט הניתן לעריכה. לא משנה מה היישוס הפעיל, אובייקט אוסף התמונות משתלב בעבודתך בהתאמה מלאה. באוסף תמונות מרשימות מאד (וכמה קצת פחות), וחוץ מזה, הוא בחינס. תהליך הוספת תמונה למסמך הוא תהליך פשוט מאוד. בחר הוספה, תמונה, מתפריט המשנה בחר אוסף תמונות, והמתן מעט. בפעם הראשונה טעינת היישוס תימשך מספר שניות. בתיבת הדו-שיח שתופיע עבור בין הכרטיסיות השונות וצפה בדוגמיות הקבצים, המסודרות לפי קטגוריות (ראה תרשים 9.9). בחר דוגמית, ולח על הלחצן +ז56ח1 כדי להוסיף את האובייקט למסמך, לסגור את היישומון, ולחזור למסמך. אפשר לאתר אובייקט ברשימה המוצעת על ידי שימוש במילות מפתח המזהות את התמונות שבאוסף, ראה תרשים 9.10. אפשר לערוך חיפוש באמצעות מילות מפתתח (כגון 96זסח, 0055, 5400655), או לפי סוג הקוב. אפשר גס לייבא קבציס לאוסף התמונות (בתיבת הדו-שיח 1165ז6ססז: סו01 כדאי לסווג אותס לקטגוריה, ולהגדיר מילות מפתח לכל אחד מהקבצים, לא חובה). אפשר גס לייבא קבצים מה-60/. לחץ על הלחצן |3ח00ן0ו300 זס1 60/% 0+ +66החה60 5 כדי לקבל גישה לאוסף התמונות של אספסזסוו ב-60//. 0 97 0/0066 //>ק9/י חן -] לח כאן כדי 8 להתחבר לרשת 281 8000 האינטרנט סוי 0 האוסם |0זס50 זוה ןוס סזסוח | = ולחפש תמונות, || קולות וסרטוני וידאו נוספיס. תרשים 9.9 0 עזס!1 ג כו[ /050זס:4 | 305 35 6 010015 פפחוטווום פופו פחסס] 8 פחסווגום 8 הסוב סוחס 0 2 ₪ ןה - / > ]סוב טוח 5 בחוחו % הסט ב 6 ₪ 6ז03ח!|163] שוחב ] 6 סחסו = 1 8 | ...קו1 ]זסקוח! | ...5סו)זסקסז קוו | ...31001168 1 1 4זסוועס א הפוס | לח על +561ח1 כדי להוסיף את האובייקט למסמך הפעיל. תוכל לנייד את לשנות את גודל האובייקט תרשים 9.10 לחץ על 6ח1= כדי לחפש את האובייקט המתאים. השתמש במילות מפתח לתיאור האובייקט המבוקש <]?) ה - ]ב עזס!|ב ₪ קוו 6 חו פקווס || בחו= 5 | | ו = 5 :ב חוחוה חס סחחבם שו - [5שחחב 4 ||גו] :פע קוום - [65םעד |ומ] 3/5300 6זב 331 פכןוס זס] 5אסס| בוחה הוחס0 הו פ רל חס 6זב ]03 פקווס סמו זסח |וואו ]| עזפווב ג קוו 6 מו 2 ; 6]) סזחו 60)זסקוחו השספ ]'הפעיב/! ]03! 015% טזב]| זגוסע. .עזס!/ב ₪ קוום 0 2705 - +07 ][8ווסו1ד23ווו4ז0 01 |8ח0ו281וח08זכ, מאפשר ליצור תרשים ורימה המתאר את ההירארכיה בארגון (ראה תרשיס 9.11). בלחיצות וגרירות ספורות תוכל ליצורר תיבות חדשות, לחבר ביניהן באופן אוטומטי, ולהעביר מחלקה שלימה לחטיבה אחרת. כדי ליצור תרשיס זרימה באמצעות כלי זה, בחר הוספה, אובייקט, ובכרטיסיה יצירת חדש בחר 0 +03 07וז128ח8זכ0 15. שלא כביישומוניס האחריס, תוכל לשמור את תרשימי הזרימה כקבציס נפרדיסם. סיק ל: פיישאו(יץ פק0(יץ 0/ 000 141 ו |<|פ|- קט סטש ופה פפתק] | פסא0ם | 66ך 5065 אשע את 6 [8 [455650:0 | בד חמ | כ טאיס | ז00%6א-ס-כם | נם .6 חפוסטו5 | 45 | .| א ] יצחק עמיהוד נשיא ומייסד זהר עמיהוד שרה עמיהוד מנהל שיווק מנהלת אדמיניסטרטיבית מנהל > )|6< <1 +ח6רחרח0ס<)> <2 +ח6רהרח0ס<)> 4+ | 100% :קפ | תרשים 9.11 תן לעצמך קידוס בעבודה. זה לא נראה כמו יישומי 06ו28) האחרים, נכון? וו וסוכ - ץסז] וסודהטף] כדי להוסיף משוואה למסמך מדעי, בחר הוספה, אובייקט, ובכרטיסיה יצירת חדש בחר 3.0 ח0ס₪311= +816070501. יופיעו חלון עריכה וסט כליס הנראים כמו בתרשיס 2. כתוב את המשוואה הרצויה בתיבת הטקסט וחזור למסמך בלחיצה מחוצ לתיבת הטקסט. [<ז | ש |<|5)= ו תלון 525 506 בס אשש א6ם קובץ מ >- 80 ₪ אוו טנופ תו ופטחו 6ופוזד. תרשים 9.12 זה אומר לך משהו! אם כן, שחק להנאתך 2 97 00066 //אק9/י 27 או[ - ו₪110] סדסתץ] זסזו0ם 0%0חק הוא עורך תמונות יעיל, אם ברשותך סורק (08ח5608), או אוסף תמונות באיכות גבוהה. בחר הוספה, אובייקט, בכרטיסיה יצירת חדש בחר אחת משתי אפשרויות 3.0 זס₪0= 0+0ח2 10705060 (אחת להוספת תמונה והשנייה להוספה מסורק), לח אישור. עבור על השלביס הבאיס ובחר תמונה. חלון היישוס יופיע ובו סרגלי הכליס שלו, עבד את התמונה וחזור למסמך. ראה תרשים 9.13. יישוס זה נהדר לשיפוץ, עריכה ותיקון פגמיס קליס בתמונה. תוכל למשל להבהיר את גווני הצילוס ולגרוס לתמונה להיראות כאילו צוירה בצבעי מיס. [<זם) -] שקן.1393] - 01 סוסת? !50סזס: = |< |8]= אוסטח/ע 6/9005 פמַחח| אפוע 0 שו [ת [= | ש 6 9 | | ₪ ו ₪ ₪ ₪ ם | בו בו 0613 חפגוזם. פס חן 5800 בוו תרשים 9.13 אס ברשותך תמונות סרוקות, תוכל להחיל עליהן אפקטיס מיוחדיס סיק ל: פיישו(יץ לק( 0/ 00006 142 <.ין חושבים חלונות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים, ההוצאה המקצועית והגדולה בישראל לספרי מחשבים בעברית מוציאה לאור את הירחון חושבים חלונות. הירחון כולל טיפים וטכניקות לעבודה ב-95 פששסטחנו/צ, 6זס/ ו-691א ומיועד לקהל משתמשי תוכנות המשרד של חברת ספסקזסוו/!, ולארגונים ככלי עזר להטמעת התוכנות. בגליונות הקודמים: | | 95 8אס6חו | | 67 וס 7 60 תוכנת סו2חו/ לוח שנה ועיצוב טבלה תזרים מזומנים וטבלת ציר משלוח פקס עיבוד נתונים הגיבוי של 95 חו/ עבודה עם טבלה הדפסת מדבקות חיבור בין מחשבים יצירת רקע למסמך יכום והכפלת סדרות מספרים התקנת מערכת 3.11 | עבודה עם סגנונות הצגת נתוני מכירות (כאשר 95 חו/ כבר בעזרת מפה ו להדפיס מהר יותר הערכת השקעה וניתוח רגישות-! ₪ שינוי סמלים הערכת השקעה וניתוח רגישות-ו! 7 במחשב בודד 5 5/5187 מעל ומעבר לעיבוד תמלילים שיוכי קבצים כותרות עליונות ותחתונות | 5 פעשטס0חו/ ותחתונות-!! אין כניסה לאתר כותרות עליונות מציאת ערך בטבלה (4500) ותחתונות-ו!! הדפסת תוכן תיקיה מיזוג דואר | שימוש ברמות 5 | כל הדרכים מובילות מיזוג דואר || מבט נוסף על עיגול ל- 9 מספרים 6 | לנקות את הזבל טפסים פתרון מודלים בעזרת זץ|סס טבלת 91 מיון טקסט ונתונים מבנה גיליון העבודה וכל זה רק ב- 99 ש"ח ל- 12 גיליונות להזמנת מנוי צלצל 09-9564716 / פקסס - 09-9571582 או שלח בדואר לפקודת הוד-עמי, ת.ד. 6108 הרצליה 46160