סדנת לימוד 98 PROJECT

תרגום – גלית איטקין | 511 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. – ISBN 965-361-178-x

OCR (הסבר)
060 8 סדנת לימוד > לימוד ותרגול בשיטת צעד-אחר-צעד. 27 > תכנון וניהול פרוייקטים מורכבים. > בניית תצוגות, דוחות וטבלאות בהתאמה לצרכיך. ' הוצאת הוד-עמי | לספרי מחשבים 2 65 8 סדנת לימוד 8 6 |סוק הוראות מדויקות להתקנת התקליטור והפעלת התוכנות נמצאות בנספח 3 ובתקליטור בקובץ 0862 לפני תחילת הלימוד אנו ממליצים לפנות לנספח 1 עורך ראשי: יצחק עמיהוד תרגום: גלית איטקין בדיקה מקצועית, עריכה ועיצוב: אניקה סואץ ייעוץ מקצועי וכתיבת נספח 1: מיכאל ארז - קומפיודק עיצוב עטיפה: סטודיו מצגר שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחריים רשומיס של החברות שלהם. הוצאת 5 והוצאת הוד-עמי עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחרייס המוזכריס בספר זה ולציין את שמות החברות, המוצרים והשירותים. שמות מסחריים רשומים (601510760ז 8 9)) המוזוכריס בספר צוינו בהתאמה. 8 +20[60] / 5/ש00ח1// הינס מוצריס רשומים של חברת +₪11670501 הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רביס לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("8ו 86"). הוצאת 54105 והוצאת הוד-עמי אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתקליטור המצורף. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני : |[.1.60חזה-00ח62ס1חו נ) אתר באינטרנט : |ו.60.וחח3-סח.שעשעש הוצאת הוד-עמי לספרי מהעובים בע"ל סדנת לימוד 8 ]סוק טים פיירון הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 5 ו /6 זז 681660 וו ז פוססחו\ 08 0חו 5וטוסח 24 חו 98 +66[סזק +1ס8סזסשווא חסזץ; וחוד ץ₪ השחוחג . :זסזו0= ח0וו60 סחְהּטַחָח3! חפוופח= 6ח+ הסזז הסוז5|8ח8ז 260וזסחזוה 8 6 00%ץ00 , הס8זסקזס) 515 עס ס6תפווסטס ץֶס ס60ח8ו|סטוס הסטו60 6פהט8ח8! ש6ז60רן 8 6 זַתִ8ָעְ600 .6 | ווהה-00 (0) כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 |[.1.60ה00-3ח062+חו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 1998, 2000 0 פזחסוה ווה .4 ושה-פסה 8ו|672 ,6108 .0.8.ק 8 ,)55| מסתייב א-965-361-178 %פ!| תוכן עניינים מקוצר הקדמה 0 ח4ק 1: פמת4מ מִשֶפ)פה ל 4!מ פא['ע פסיסי שעה 1: התחלת העבודה ב- 98 6066[סק ו שעה 2: להיות גורו של +66[סזש באופן מיידי 0 שעה 3: התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות.. חק 2: פימ!מ ק! 55א] שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים ל שעה 5: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים - המשך תק 3: 2030 !תִפפסק 46 4!מ מפא[יע שעה 6: תצוגות פעילויות אחרות ל שעה 7: עיצוב תצוגות 0 שעה 8: סיכום והדפסת לוח זמנים וי מק 4: תק₪3מ א6שפיס 41!יומ שעה 9: הגדרת משאבים ועלויות ה שעה 10: תזמון משאבים 0 שעה 11: הקצאת משאבים ועלויות 0 שעה 12: עריכת הקצאות משאבים ל שעה 13: פתרון בעיות הקצאת משאבים ל תוכן העניינים 5 תק 5: ס'כ!ע פכס!ט פמ!כן/מ שעה 14: מיטוב הפרוייקט ו שעה 15: הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים 0 שעה 16: פרסום פרוייקטים ב-60) או באינטראנט -- תצק 6: ['4/5 |אשקס שמכ מפכ!ייק6 שעה 17: מעקב אחר העבודה בפרוייקט 0 שעה 18: ניתוח התקדמות ועדכון לוח הזמנים 6 חק 7: א שפ0 294!'יק6 96 ['/6/ט 9/0 שעה 19: עבודה עם מספר פרוייקטים 0 שעה 20: ₪016 בקבוצות עבודה ב שעה 21: החלפת נתוני פרוייקט עם יישומים אחרים -- חק 8: ₪2 אק ₪/6ימ 46 661(סיוק שעה 22: יצירת תצוגות מותאמות וו שעה 23: עבודה עם מאקרו 0 שעה 24: התאמת סרגלי כלים ותפריטים 0 מק 9: [ספת'ע נספח 1: ניהול פרוייקטים 1 נספח 2: תרגול מתקדם ה נספח 3: התקליטור המצורף ל אינדקס 0 6 | 98 1006 - סדנת לימוד תוכן העניינים מק 1 הקדמה 21 האם ספר זה נועד לך ל מבנה הספר 0 מה בתקליטור 0 היכן נמצאים הקבצים הקשורים לספר זה 0 התיקיה הרלוונטית לספר זה - 59209 3 מוסכמות בהן נעשה שימוש בספר 7 סמלים בהם נעשה שימוש בספר ב כמת4מ כ*5!לק לס 1!4מ 5א1[ע פסיסי התחלת העבודה ב- 98 60%[סוק ‏ 29 מחזור החיים של פרוייקט 5 יעד הפרוייקט || תכנון לוח הזמנים 0 פרסום לוח הזמנים ל ל מעקב אחר התקדמות והתאמה לשינויים 0 סיכום הפרוייקט 0 מדריכים ותכונות עזרה של 98 ז0[80זש 7 למד תוך כדי עבודה - 0 תצוגה מקדימה מהירה 0 נווט בעזרת מפה 0 הרצת המדריכים מהתפריט 1 שימוש במסייע של 01008 00000 שימוש במקורות עזרה אחרים ו חלון /0[60זק 0 סרגל התפריטים 0% ו שבכמ בס מק לשמכ מכ סרגלי כלים 7 7 0 שורת הזנה 7 שורת המצב ו חלונית התצוגות - 0 התצוגות ב דגימה מתוך התצוגות העיקריות 7 שילוב תצוגות 0 0 יציאה מ- 98 601[סז]ק 0 תוכן העניינים 7 להיות גורו של 6[סזש באופן מיידי 47 תרגול עם קובץ דוגמה 0 אינטראנט (81ח8חו) 0 הבנת הנראה ב טבלת הפעילויות 0 רשימות פעילויות עם חלוקה לרמות ל פעילות ערסל 0 הצגת עמודות נוספות - 0 ציר הזמן 2 מייצג פעילות -- 0 אבן דרך 7 0 טקסט מייצג פעילות ל קווי קשר 0 קשרים, פעילויות קדם ופעילויות עוקבות.... עבודה עם קו הזמן 0 גלילת ציר הזמן 0 איתור מייצג פעילות או תאריך מסוים בקו הזמן שינוי יחידות ציר הזמן 0 עבודה עם טבלת הפעילויות 0 ניווט ברשימת הפעילויות 0 איתור פעילויות לפי שם 0 שינוי תצורת התאריך 0 גלישת שורות להצגת שמות פעילויות ארוכים... שינוי העמודות 0 הצגת פרטי פעילויות רבים יותר 0 תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות יי שילוב תצוגות 2 כ ול התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות | 69 דברים לביצוע בעת פתיחת פרוייקט חדש 0 פתיחת קובץ פרוייקט חדש 0 הגדרת תאריך ההתחלה או הסיום ל רשום את יעד הפרוייקט והיקפו ב הגדרת ברירות המחדל של )80[סזש 7 הכנת רשימת פעילויות ו הרשימה הראשונית ו שמירת הערות על פעילויות יי הזנת אבני דרך ב 8 ז90][סז - סדנת לימוד מק 2 עריכת רשימת הפעילויות 0 ביטול שינויים 0 הוספה ומחיקה של פעילויות 0 ארגון רשימת הפעילויות מחדש ב ארגון פעילויות באמצעות חלוקה לרמות - 0 הסטת פעילויות פנימה והחוצה 7 עבודה עם פעילויות ערסל 2 הסתרת תת פעילויות 0 אפשרויות התצוגה של חלוקה לרמות 7 הזנת פעילויות מחזוריות מ שיטות אחרות ליצירת פעילויות 0 הדפסת רשימת הפעילויות 0 שמירת הקובץ ה פימ!מ ק! ₪595] המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים 91 אופן תזמון פעילויות 0 הגדרת תאריך התחלה וסיום |[ || הגדרת ימי ושעות העבודה הרגילים 7 שינוי שעת ההתחלה והסיום של יום העבודה 2 כיצד לוחות תאריכים משמשים בתזמון 0 התאמת לוח התאריכים הסטנדרטי ו יצירת לוחות תאריכים נוספים עבור צרכי תזמון מיוחדים .... ניהול לוחות התאריכים ל הדפסת פרטי לוח התאריכים 7 הערכת משכי פעילויות 0 הגדרת יחידות משך 8 זמן עבודה רציף ו תן ל- 0[86ש לחשב משך 0 פיצול פעילויות ב רפ 0 0 המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים - המשך 115 קישור פעילויות ב קשרי פעילויות 0 הגדרת סוגי יחסי תלות 0 השהיה וחפיפה של קשרים 0 קישור ופירוק קשרים בין פעילויות בעזרת לחצן 0 עריכת קשרים בעזרת טופס פעילות ב יצירת קשרים בעזרת העכבר 7 עריכה והסרת קשרים בעזרת העכבר ו תוכן העניינים 9 מק 3 7 עבודה עם אפשרות קישור אוטומטי בדיקת קשרי הפעילויות עבודה עם אילוצים סוגי האילוצים 0 אילוצים גמישים ונוקשים ל יצירת אילוצים לפעילויות 0 יישוב סתירות שנוצרו על ידי אילוצים 00 [כִ?פסק 46 4!ת מפא['ע תצוגות פעילויות אחרות 139 תצוגת יומן חקר התצוגה יומן |[ | | תנועה בתצוגת יומן 0 שימוש במסננים 2[ || עריכת פרוייקט בתצוגת יומן 0 הצגת פרטי פעילות בתצוגת יומן .|| הוספת פעילויות בתצוגת יומן .|| | מחיקת פעילויות בתצוגה יומן ל יצירת קשרים בין פעילויות בתצוגה יומן ל תרשים פרט חקר תצוגת תרשים פרט 7 מרחק מתצוגת תרשים פרט ]|| | גלילה ובחירה בתרשים פרט 0 עריכת פרוייקט בתרשים פרט 0 הוספת פעילויות בתצוגת תרשים פרט 0 מחיקת פעילויות בתצוגת תרשים פרט 7 קישור פעילויות בתצוגת תרשים פרט 0 העברת צמתי פעילויות -| || || התאמת תרשים פרט בעזרת תיבת הדו-שיח פריסה עיצוב תצוגות 155 אפשרויות עיצוב כלליות עיצוב טקסט 5 עיצוב טקסט לפי סוג 1 עיצוב צירי זמן 0 עיצוב קווי רשת - ו עיצוב מיוחד לתרשים גנט אשף תרשימי גנט 0 סגנונות מייצגי פעילות 7 תצוגות מצומצמות 7 0 98 000 - סדנת לימוד 7 מק 4 9 הוספת גרפיקה וטקסט לתרשימי גנט סרגל הכלים ציור 7 אובייקטי ציור בתצוגת תרשים גנט... הצבת טקסט חופשי בתרשים גנט .... עיצוב מיוחד לתצוגת יומן 7 עיצוב ציר הזמן ביומן 0 אפשרויות סגנון מייצגי יומן 0 אפשרויות הפריסה בתצוגה יומן ו עיצוב מיוחד לתרשים פרט 0 אפשרויות העיצוב בתרשים פרט 0 בחירת אפשרויות פריסה - 7 שימוש בפקודה מרחק מתצוגה 0 סיכום והדפסת לוח זמנים 171 בדיקת איות 0 שימוש בפקודה בדיקת איות 0 הגדרת אפשרויות האיות ל הדפסת תצוגות || הכנת התצוגה להדפסה ל שינוי הגדרת עמוד 7 כותרות עליונות ותחתונות ל הצג לפני הדפסה 0 הפקודה הדפסה 0 הדפסת תרשימי גנט 7 הגדרת עמוד בתרשים גנט 0 הדפסת תרשימי פרט 0 הדפסת יומנים 0 הדפסת דוחות סקירה 0 דוח פעילויות ברמה-העליונה 7 דוח פעילויות קריטיות ֶ[/|/| 0 דוח אבני דרך 0 דוח ימי עבודה ||[ || תק3מ א6שפיט 491!יומ הגדרת משאבים ועלויות 191 שיפור הדיוק של לוח הזמנים - 0 בקרת עלויות כ הגדרת משאבים ועלויות ה הגדרת משאבים וזמינותם 8 הגדרת עלויות 7 תוכן העניינים 11 10 12 בקרה על אופן צבירת עלויות ב יצירת מאגר המשאבים 0 תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים 1 גיליון משאבים ל קוד זיהוי משאב ב מציינים 0 תעריף סטנדרטי 2 תעריף שעות נוספות ב עלות/שימוש 7 אופן תשלום 0 לוח תאריכים בסיסי ב הכרטיסיה זמן עבודה 0 הכרטיסיה עלויות 7 הכרטיסיה הערות מכ הדפסת מאגר המשאבים 0 תזמון משאבים 213 הגדרת שדות הקצאת המשאבים 0 הגדרת יחידות משאב 2 הגדרת העבודה 7 הנוסחה לחישוב עבודה 0 שליטה על חישובים באמצעות סוג הפעילות יחידות קבועות - 0 משך קבוע 2 עבודה קבועה .//// 0 שינוי סוג הפעילות 0 יישום נוסחת העבודה בהקצאה 0 הזנת שם המשאב בלבד 7 הזנת השם והיחידות 1 הזנת השם והעבודה ב הזנת שם, יחידות, ועבודה 0 הקצאת מספר משאבים לפעילות 7 חישוב פעילויות מונחות עבודה 0 8 001[סז - סדנת לימוד 11 12 13 הקצאת משאבים ועלויות 231 הגדרות הפעילויות להקצאות 2 הקצאת משאבים לפעילות 2 הקצאת משאבים בטופס פעילות 2 תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים 2 הוספת משאבים רנ 200 הקצאת משאבים באמצעות גרירה 0 240 תזמון משאבים לכמות עבודה מסוימת 2 הסרת הקצאות משאבים 22 שינוי שמות משאבים והקצאת יחידות 2 התצוגה שימוש בפעילויות 2 הקצאת עלויות ותעריפי חוזה קבועים 248-0000 עריכת הקצאות משאבים 251 התצוגות שימוש בפעילויות ושימוש במשאבים 22 עריכת לוחות זמני עבודה בתצוגה שימוש בפעילויות 2 הוספה ומחיקה של עבודה מוקצית 2 עיכוב הקצאה ל 20 פרוייקטים עם תאריך התחלה קבוע 2 פרוייקטים עם תאריך סיום קבוע 2 פיצול פעילויות והקצאות פעילויות 2 מתארים של הקצאות משאבים 2 זיהוי המתארים המוגדרים מראש 2 החלת מתאר מוגדר מראש 20 הקצאת עבודה בשעות נוספות 20 השפעת שעות נוספות על לוח הזמנים 20 הוספת עבודה בשעות נוספות 2 שימוש בטופס פעילות להזנת שעות נוספות 2 חלופה לשעות נוספות: שינוי לוח התאריכים 2 פתרון בעיות הקצאת משאבים 271 זיהוי משאבים עם הקצאת יתר 2 הצגת משאבים עם הקצאת יתר 2 איתור הקצאות יתר ל 2 מניעת הקצאות יתר של משאבים 2 הגדלת זמינות המשאב 2 הפחתת עומס העבודה על משאב עם הקצאת יתר 2/6 הפחתת עומס עבודה בתצוגה הקצאת משאבים 2 הקצאת פעילויות מחדש 2 עיכובים להחלקת עומס העבודה 2 שיטות עיכוב נוספות כ 20 תוכן העניינים 13 מק 5 14 15 החלקה אוטומטית 0 ס'כ!ע פכס!ט קמ1כ[ל מיטוב הפרוייקט 289 מבט על התמונה הכוללת | דחיסת ציר הזמן || צמצום רמות רשימת הפעילויות || סינון פעילויות או משאבים כ סינון אוטומטי 0 0 ל 0-9 מסננים רגילים ו מיון רשימות הפעילויות והמשאבים ]|[ ו הצגת עלויות 0 קיצור הנתיב הקריטי כ זיהוי הנתיב הקריטי 0 שבירת הנתיב הקריטי 0 הפחתת עלויות ו[ | || סקירת העלויות המתוזמנות 0 שיטות להפחתת עלויות .|| הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים 307 עיצוב והדפסת תצוגות שימוש 0 בחירת הפרטים 0 עיצוב סגנונות פרטים 8 דוחות עלויות 0 דוח תזרים מזומנים 1 דוח תקציבים ו דוחות הקצאות 0 0 0 דוח מי עושה מה ב דוח מי עושה מה ומתי 2 רשימת פעילויות לביצוע .| דוח משאבים בהקצאת יתר | דוחות היקף עבודה ב דוח שימוש בפעילויות 0 דוח שימוש במשאבים 0 התאמת הדוחות הסטנדרטיים 0 בקרה על מעברי עמוד ]|[ אפשרויות הגדרת עמוד ב עיצוב טקסט - ו שינוי סדר המיון בדוח 0 הצגה או הסתרה של פרטי פעילויות בדוח 3 4 98 000 - סדנת לימוד 16 תק 6 17 18 התאמת סוגי דוחות 1 התאמת דוח תקציר פרוייקט 2 התאמת דוחות מסוג יומן 6 ב 0 התאמת דוחות פעילויות 7 התאמת דוחות משאבים 0 התאמת דוחות הצלבות 0 פרסום פרוייקטים ב-60/ או באינטראנט 329 סקירה כללית של תכונות אינטרנט ב- 98 6060[סזש 1 ייצוא נתוני פרוייקט לדפי 60/ 7 שמירת הפרוייקט כמסמך ואדה ל הצגת הפרוייקט כמסמך ואד || עבודה עם היפר-קישורים בפעילויות ובמשאבים 0 הוספת היפר-קישור כ הפצת מסמכי 60/ 0 [יכ/4 |אצקס את מפכ!ייק 6 מעקב אחר העבודה בפרוייקט 339 שדות מעקב ]|[ | הגדרת תוכנית בסיסית 0 לכידת התוכנית הבסיסית - 0 מעקב אחר הביצועים בפועל || איסוף מידע המעקב 0 מעקב אחרי תאריכי התחלה וסיום 0 מעקב אחר פעילויות שלא הסתיימו 9 תיעוד העבודה בפועל || הזנת עלויות בפועל -[/// 0 ניתוח התקדמות ועדכון לוח הזמנים 357 ניתוח סטיות ועדכון לוח הזמנים 07 ניתוח התקדמות ל סקירת מידע תקציר התקדמות 0 סקירת מידע התקדמות ברמת הפעילות ב דוח פעילויות גולשות 0 דוח פעילות חורגת מתקציב 7 סקירת מידע התקדמות ברמת המשאב 0 הדוח משאבים חורגים מתקציב -/ 0 עדכון לוח הזמנים 0 תזמון מחדש של עבודה נותרת || תזמון מחדש של פעילויות שטרם החלו 0 תוכן העניינים 15 תק 7 19 20 21 חק 8 22 לפכ 294!//ק6 6מ3 !'/6- 18 עבודה עם מספר פרוייקטים 371 איחוד פרוייקטים 0 עבודה עם פרוייקטים שהוספו 8 זיהוי פעילויות שהן פרוייקטים שהוספו ער 6 עבודה עם פרוייקטים שהוספו ב קישור פרוייקטים מאוחדים 0 מחיקת פרוייקטים שהוספו 0 פיצול פרוייקט לפרוייקטים קטנים ל שיתוף משאבים בין פרוייקטים בעזרת מאגר משאבים - 0 יצירת מאגר משאבים 5 2-2 בש כ ב 5005 בש לש שיתוף מאגר משאבים ב זיהוי קשרי מאגר המשאבים 0 הפסקת שיתוף משאבים ו בקבוצות עבודה 385 תכונות קבוצת העבודה של סז ו הגדרת משלוח הודעות 0 משלוח בקשות הקצאת צוות ל טופס הקצאת צוות || תגובה לבקשות הקצאת צוות 1 קבלה ומשלוח משוב ל בקשה ומשלוח מצב צוות 0 החלפת נתוני פרוייקט עם יישומים אחרים 393 תצורות קבצים הנתמכות על ידי 98 60%[ס]ש ו ייצוא נתוני 98 861[סז₪ לגרסאות ישנות של )0[60זש 0 העתקת נתונים נבחרים בין יישומים ד העתקת נתונים מיישומים אחרים לתוך סז ל העתקת נתוני 661[סז₪ ליישומים אחרים 2 העתקת תצוגות 0[601ז₪ ליישומים אחרים 0 שאק ₪'6ימ 46 661(סיוק יצירת תצוגות מותאמות 403 יצירת טבלאות מותאמות ב הזנת שם טבלה 7 הוספה ושינוי עמודות בטבלה 0 השלמת הגדרת טבלה > שינוי תכונות טבלאות ממסך התצוגה ל יצירת תצוגות מותאמות ל 6 98 000 - סדנת לימוד הזנת שם התצוגה 2 בחירת מרכיבי התצוגה 2 בחירת טבלה לתצוגה 2 בחירת מסנן לתצוגה 22 שמירת הגדרת התצוגה 0000 2[ עבודה עם מאקרו 413 הצגת פקודות המאקרו המובנות ל תכנון מאקרו ו 23 יצירת מאקרו 4 הרצת מאקרו 7 התאמת סרגלי כלים ותפריטים 421 יצירה והתאמת סרגלי כלים ב הצגת סרגלי כלים לטב 56 כש- 2 2 0 24 סרגלי הכלים המובנים 07 422 תיבת הדו-שיח התאמה אישית 50 כ ל שמ 5-ב כ 2 יצירת סרגלי כלים חדשים 1 שחזור סרגלי הכלים המובנים 2 התאמה אישית של לחצני פקודות 2 אפשרויות שנה בחירה 7 7 0 2 העתקת ציור לחצן ל 20 ספריית הלחצנים 1 עריכת ציור לחצן 7 ניהול סרגלי כלים בעזרת הסדרן 0 התאמה אישית של תפריטים 7 יצירת תפריט חדש לכ50 טכ ומכ של שב לכה - ב ורב אפשרויות שנה בחירה 0 חק 9 [(ססת'טע נספח 1: ניהול פרוייקטים ‏ 441 מה הוא פרוייקט? 7 ההבדל בין משך משימה לבין עלות משימה 242 משך בש לע 5-0 12 עלות 2 קשרים בפרוייקט 1 תזמון פעילויות והחלקת משאבים ו חשיבות הנתיב הקריטי 0 אבן דרך 9 תרשים גנט ב ו תוכן העניינים | 17 מבנה תכולת עבודה (076ו517001 הע68%00ז אזסע - 5/) 0 רמת פירוט ב ניהול פרוייקטים מ מ 0 מרכיבי ניהול פרוייקטים ב תהליך הבקרה || תכיפות הדיווח בפועל 0 ניהול מחזור הבקרה 7 רשימת עזר למנהל הפרוייקט 7 נספח 2: תרגול מתקדם 453 תרגיל 1: פריצה לבנק | נושאים לתרגול 7 סיפור המעשה 7 מטלות לביצוע 0 פתרון ב תרגיל 2: סוגי פעילויות 0 ל נושאים לתרגול 0 היבט א': סוג פעילות - 1806 85% 7 מטלות לביצוע ב היבט ב': פעילות מונחית עבודה - 8568 חפעוזכ אוס1= היבט ג': אופן הביצוע 0 תרגיל 3: קבלן בניין 2 נושאים לתרגול ל ב למ 26 בר סיפור המעשה 0 מטלות לביצוע ב נספח - קשרים מורכבים - הגדרות ו מטלות לביצוע ]| תרגיל 5: מכשיר תרגום 0 נושאים לתרגול מ ב סיפור המעשה || מטלות לביצוע 0 תרגיל 6: חברת נדל"ן 7-ו נושאים לתרגול 0 סיפור המעשה 0 מטלות לביצוע || תרגיל 7: דוחות ומעקב 0 8 001[סז - סדנת לימוד נושאים לתרגול || מטלות לביצוע 2 נספח 3: התקליטור המצורף 485 התיקיה הרלוונטית לספר זה - 59209 7 התקנת התיקיה 59209 - קבצי ו60[סזש 0 מה עוד בתקליטור? ָ//// 1 זזה - התקנה 7 קטלוג !ואד ה מה עוד בתקליטור? 0 התקנת תוכנת גלישה לאינטרנט 5 זפזס|קאם 61חז6זח! 11ס8סזסוו.. 489 ה8 !הס 2 אדא 1 תיקיה ראשית 8ז5088 (רשימה חלקית ועשויה להשתנות).... 493 אינדקס 501 3 33-59 .3-3 23459 ב תוכן העניינים 19 ק [₪9 'קל, ססר 25 א0'2 ₪מ 42'כ' כפפכ/4ק (תכי!/[/| 46 אשככת כפפש4ת אפ צעוססו/] (46 כמ !כןם 98 661|סי. קמ !כן!מ אמ6'א!מ 6 כתאסכ'יע +מ13כמ מת!אכסש !פמ!כןק 6א!מק[!ת 9אמ06 46ק. ע כן, 'ימכ[ 6כאסכיט ₪06 ע4 03 תאמ6ס 246 'מין 6ו[יע 60 46 2א/03'ע 29009. 0 98 1000 - סדנת לימוד הקדמה האם ספר זה נועד לך? ללא צל של ספק... אס עליך לתכנן כיצד לתאם פעילויות שונות ואנשיסם, כדי להשיג מטרה ספציפית - ואס התכוונת כבר להשתמש ב- 98 808][סזק כדי שתסייע לך במשימה זו. אס עדיין לא החלטת באיזו תוכנה לבחור, ספר זה ידגים כיצד יכולה 8 0[806]₪ לתרוס להצלחת הפרוייקט. ספר זה פונה לשני קהלי יעד: האנשיס המסייעים למנהל הפרוייקט, ומנהלי הפרוייקטיס עצמס. כמעט כל מבוגר חייב לארגן פרוייקט מסוים בזמן כלשהו. במקוס העבודה יש לארגן ישיבות או ועידות, מעבר למשרד חדש, הצגת מוצר חדש, תכנון מבנים, נחיתה על הירח, דברים מסוג זה. יש אנשיס המשתמשים ב-804[סזק כדי לתכנן את החתונה או את שיפוץ הבית (החתונה היתה נהדרת, תודה; השיפוץ הוא כעת רק ויכרון מכאיב). אם הינך אחראי לתכנון משימות וביצוען, +0[66סז₪ יכולה להיות ידידתך הטובה ביותר. כמו בפאזל, היא תסייע לך לבנות את המסגרת, ואחר למלא ולארגן במקוס את החלקיס החסרים. או במיליס אחרות, היא תסייע לך לתחוס את גבולות הפרוייקט ואחר למלא את הפרטים הנדרשים להשגת המטרה. כמובן, יהיה עליך לספק את הרעיון, אך ₪0[66 תהיה האחראית לארגון המחשבות בדרך שממנה תוכל להפיק תוכנית עבודה ישימה. באמצעות 0[800 תוכל להעריך בקלות תאריכי השלמה של פעילויות או שלביס בפרוייקט, ולהבטיח שהוא יסתייס במועד. כאשר מתחילה העבודה בפרוייקט תוכל לעדכן את לוח הזמנים בתאריכיס בפועל של פעילויות שהתחללו ו/או הסתיימו. +86[ס]ק תחשב מחדש את לוח הזמנים, ותציג את השפעות האיחורים או ההקדמות של סיום הפעילויות. 21 המדקה‎ לבסוף, ואולי החשוב ביותר, אס תשתמש ב-)0[80ז₪ תוכל להפיק דוחות במשך שלבי התכנון והייצור, אשר ידגימו ויסבירו את התוכנית ואת ההתקדמות שהושגה עד לשלב הנוכחי. כפי שאתה יודע, כאשר כמה אנשיס מעורבים בעניין, תקשורת טובה חיונית להצלחת המשימה. ספר וה תוכנן כדי לסייע לך להשיג במהירות בקרה על תכנון, יישוס ותיעוד הפרוייקט. בספר נכלליםס כל המרכיבים התיונייים לשימוש יעיל ומעשי ב- 601[ס₪ 8 אך גס תיאוריה לא חסרה בו, בדיוק במידה המספקת לסייע לבצע את הבחירות הנכונות. להזכירך, 98 ₪0[60% לא תעשה עבורך את עבודת התכנון והמחשבה. התוכנה תסייע לך בארגון הפעילויות (משימות), בהקצאת המשאבים, בתזמון משאבים ופעילויות, בהפקת דוחות וכדומה. למשאבים (כח אדם, מכונות, מימון) תצטרך לדאוג בכוחות עצמך. תצטרך כמובן גס לנהל... מבנה הספר ספר וה 98 +66[סז₪ - סדנת לימוד מורכב מחלקיס ובתוכס פרקים. כל פרק בספר הוא פחות או יותר שעה של לימוד תיאוריה ותרגול מעשי. לכשתסייס את הספר תכיר את התוכנה ומרבית התצוגות שבה, תדע כיצד להזין את הנתוניס וכיצד להפיק את הדוחות הרצוייס, תוכל לנהל את הפרוייקט בדרך היעילה ביותר, ובעיקר, להשיג את המטרות הרצויות ובמועד שנקבע (אם לא לפני כן). הספר מורכב מ-9 חלקים, להלן תיאור מתומצת שלהם: חלק 1 - התחלת העבודה עם לוח זמנים בסיסי (שעות 1-3), מציג סקירה מהירה על 98 ₪0[86% ומעביר אותך במהירות מנקודת ההתחלה לשימוש מעשי בתוכנה. בחלק וה תלמד להכיר את התצוגה הראשית וכיצד להתמצא בה. תלמד כיצד להתחלל פרוייקט חדש וכיצד להרכיב רשימת פעילויות. חלק 2 - פיתוח קו הזמן (שעות 4-5), מדגיס כיצד לספק ל-800[סז₪ את המידע הנדרש כדי להפוך את רשימת הפעילויות ללוח ומניס סביר לעבודה עליהן. 9 חלק 3 - הצגה והדפסה של לוח הזמנים (שעות 6-8), מציג מקצת מהחלופות להצגת הפרוייקט ב-801[סזש, ואחר מדגיס כיצד להפיק דוחות מודפסיס ועותקיס של הפרוייקט הנראיסם בדיוק כמו שתרצה שייראו. חלק 4 - הקצאת משאבים ועלויות (שעות 9-13), בחלק זה תלמד כיצד ליידע את 0[66%ז₪ מי ייבצע את העבודה, מתי העובדים זמינים, וכמה עולה להשתמש בהס ובמשאביס האחריס הנדרשיס לביצוע העבודה בפרוייקט. חלק זה דן גס כיצד משפיעים השינוייס בזגמינות המשאביס ובהקצאותיהם, על לוח הזמניס. 2 98 001]סזש - סדנת לימוד 9 חלק 5 - סיכום ופרסום התוכנית (שעות 14-16), מסביר מהס הצעדים הנדרשים לסקירה ומיטוב התוכנית. תלמד גם כיצד לחולל דוחות המסבירים את הפרוייקט ברמות פירוט שונות, כולל כיצד להציג את הפרוייקט בדפי 60/. 9 חלק 6 - ניהול ומעקב אחר הפרוייקט (שעות 17-18), מסביר כיצד מעקב אחר התקדמות העבודה נמצא בהישג יד, כיצד לנתח את ההתקדמות וללמוד מהניתוח כיצד לנווט את הפרוייקט במסלול הנכון. חלק 7 - מעבר לפרוייקט אחד ויישום בודד (שעות 19-21), מרחיק את נקודת ההסתכלות מעבר לפרוייקט בודד. בחלק זה תלמד כיצד למזג מספר פרוייקטים בקובצ אחד, כיצד להשתמש בתכונת קבוצות עבודה של 80[סז₪ כדי להחליף מידע בין משאביס באמצעות אינטרנט ודואר אלקטרוני וכיצד להחליף מידע בין סק ליישומיס אחריס ב-06ו08. 9 חלק 8 - התאמה אישית של )60[סזש (שעות 22-24), מדגים כיצד ליצור דוחות ותצוגות מותאמיס לצרכיך, כיצד לבנות מאקרו כדי לבצע תהליכים באופן אוטומטי וכיצד להתאיסם את סרגלי הכליס והתפריטים לצרכי הפרוייקט. 9 חלק 9 - נספתים (1-3). בנספח הראשון מושגי יסוד בניהול פרוייקטים. בנספח השני תרגול מתקדס המקיף את כל נושאי הלימוד שבספר. בנספת השלישי הוראות להתקנת התקליטור המצורף ופירוט תכולתו. מה בתקליטור? התקליטור כולל: קטלוג ספרי המחשביס הממוחשב האינטראקטיבי של הוצאת הוד-עמי. מספר תוכנות עזר שימושיות. 9 קבצי תרגול. הוראות מדויקות להתקנת התקליטור והפעלת התוכנות נמצאות בנספח 3 ובתקליטור בקובץ ם6סאס. הקדמה | 23 היכן נמצאים הקבצים הקשורים לספר זה? תחת התיקיה 20065 תוכל למצוא את התיקיה הרלוונטית לספר זה. שס התיקיה המכילה את הקבצים בנוי מה-דאנאקוד הנמצא בעטיפה האחורית של הספר. שס התיקיה בנוי מ-5 ספרות לפי התרשיס הבא (דוגמה בלבד): מחיר לצרכן: 99 שייח דאנאקוד 259-10169 התיקיה הרלוונטית לספר זה - 59209 אנו מבקשיס להתייחס לקבציס הנמצאים בתיקיה זו בלבד (נמצאת תחת התיקיה 65) בתיקיות האחרות נמצאיס קבציס הרלוונטייס לספריס אחריסם של ההוצאה. מוסכמות בהן נעשה שימוש בספר ספר וּה כולל מספר אמצעים גרפייס חזותיים שייסייעו לך להתמקד בעיקר: טקסט שיש להקלידו, יופיע מודגש. - מושגיס המופיעיס לראשונה, יופיעו גס הס מודגשים. - פקודות שיש לבחור מהתפריט יופיעו מודגשות, כך : 5חסווק0 - כאשר כתוב %+0%1 הכוונה היא הקשה על 0% ובו-וּמנית הקשה על מקש א. אחר תוכל להרפות ממקש |0%, וממקש א. 9 בספר ה נעשה שימוש במונח מאקרוס כרבים של מאקרו. אין זו עברית תקנית, אך גס מאקרו אינו מונח עברי. כאשר נאמר בספר הכוונה - לחיצה כפולה | לחץ שתי לחיצות רצופות במהירות על הלחצן השמאלי בעכבר לחץ על הלחצן השמאלי בעכבר לחץ על הלחצן הימני בעכבר 4 98 00]סזש - סדנת לימוד סמלים בהם נעשה שימוש בספר ₪ כשסמל זה מופיע, הטקסט שלשמאלו יציג טיפ או רמז. + כשסמל זה מופיע, הטקסט שלשמאלו יסביר מונח. תרגול: כשסמל זה מופיע, בצד שמאל יופיע תרגול. הערה: כשסמל זה מופיע, בצד שמאל תופיע הערה. אזהרה: 4 כשסמל זה מופיע, בצד שמאל תופיע אזהרה. 3 39 3934 23-89 ב הקדמה | 25 חלק 0 התחלת העבודה עם לוח זמנים בסיסי שעה 1 התחלת העבודה ב- 98 +0[60זק 2 להיות גורו של +66[סזש באופן מיידי 3 התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות 2077 שעה התחלת העבודה ב- 98 0[661ח?] ייתכן שאתה קורא ספר זה מכיון שגילית וה עתה שעליך לארגן פרוייקט כלשהו, או מכיון שאתה עובד עבור מישהו שצריך להתארגן - ופירוש הדבר שעליך לבצע חלק ניכר מהעבודה בעצמך. מצד שני, אס הינך דומה למרבית האנשים המגיעיס לשיעורי 0% שאני מעביר, אתה נמצא כבר בתוך פרוייקט, ומבין שעליך להתעשת. בשעה זו תלמד כיצד לשלוט ולנהל את הפרוייקט שבאחריותך בעזרת 98 60%[סזם. מחזור החיים של פרוייקט מרבית השיעורים בני השעה המצויים בספר זה, מקביליס לתהליך רגיל לתכנון ולניהול פרוייקט ב- 861[סזש. הבנת התמונה הכוללת מההתחלה תסייע לך להבין כיצד שיעור אחד מוביל לבא אחריו. הסעיפיס הבאיםס מציגיסם סקירה כללית קצרה של תכונות +0[60ז= וכיצד הן יכולות לסייע בניהול ובמעקב אחר פרוייקטים. שעה 1: התחלת העבודה ב-98 ]70/90 29 יעד הפרוייקט התחל את העבודה על ידי רישוס משפט קצר המתאר את היעד או את מטרת הפרוייקט. חיוני שתבהיר מה אתה מצפה להשיג בפרוייקט זה לפני שתחל בתהליך התכנון. אס אינך יודע לאן אתה הולך, אתה עלול למצוא את עצמך במקוס מוזר. ביצירת קוב פרוייקט חדש יש לך הזדמנות לרשוס את יעד הפרוייקט, כך שיהיה זמין בעת תיאור הפרוייקט לאדס אחר. הגדר בצורה מפורטת מה בדיוק חייב להתרחש כדי שהייממונים'י יעריכו את הפרוייקט כמוצלח. להלן מספר שאלות אשר יש לענות עליהן לפני תחילת פרוייקט: 1 מה יש לספק או להשיג באמצעות הפרוייקט? פרט לא רק מה יש ליצור או מה חייבת להיות התוצאה, אלא גם את רמות האיכות הדרושות כדי לספק את הגורמים שהזמינו את הפרוייקט. 2. האם קיימים תאריכי יעד? מתי חייבת העבודה להתחיל או מתי היא חייבת להסתיים? 3. מהן מגבלות התקציב שבהן יש להתחשב? תכנון לוח הזמנים עתה, חשוב והרכב רשימה של שלבי הפעילות העיקריים - דוגמת אבני דרך של העבודה שיש להשלים. לאחר שתוהה את אבני הדרך העיקריות של העבודה, תוכל להתחתיל למלא את הפרטים, תוך רישוס הפעילויות הקשורות לכל אחד מהשלביס העיקרייס. לאחר שתארגן רשימת פעילויות, 6[סז₪ תסייע לך לארגן את רשימת הפעילויות, תצמיד אותה לתאריכים ותקבע לוח זמנים. כמובן, עדיין יהיה עליך לבצע את מרבית העבודה - 0[806ז₪ רק תסייע לארגן הכל למסגרות ומניס כך שתוכל לראות מתי דבריס מתחיליס ומסתיימים. להלן מספר שיקולים שכדי להתייחס אליהם בעת הכנת לוח הזמנים : 1 יש לבדוק תחילה את לוח השנה המסופק עם 66][סזש ולעדכן את כל החגים וימי החופשה האחרים שבהם יש להתחשב בעת קביעת לוחות זמנים. 2. יש להעריך את פרק הזמן הדרוש לדעתך להשלמת כל פעילות. 3. שים לב לתאריכי יעד שיש לעמוד בהם במהלך הפרוייקט. 4. יש לקשר פעילויות שחייבות לבוא אחת אחרי השנייה בסדר מסוים כך ש-80[סזק לא תתזמן את העגלה לפני הסוס. 5. אם תרצה, תוכל להקצות פעילויות לאנשים או למשאבים אחרים. 0[60ז יכולה לקבוע לוחות זמנים לפעילויות ולהתחשב בחופשות או ימי השבתה אחרים שהגדרת עבור המשאבים המוקצים לפעילות. 0 806198[סז₪ - סדנת לימוד נדרשת לא מעט עבודה לארגון רשימת פעילויות עבור לוח ומניס, אולס לאחר שפעולה זו תושלס, 6%[ס]₪ תחשב מתי כל פעילות צריכה להתתחיל, כמה זמן היא תימשך, ומתי עליה להסתייס כדי שהפעילות הבאה תוכל להתחיל. בנוסף, על סמך המידע וההנחות שתספק, 800[סז₪ תחשב מתי תוכל לצפות להשלמת הפרוייקט, או מתי עליו להתחיל כדי להסתייס עד לתאריך מסויס. אס לוח הזמניס המחושב אינו קביל, עליך לבדוק את ההנחות שהזנת אודות מה צריך להתרחש 70800 מספקת מספר מדריכיס ואשפים המסייעים בתהליך התכנון, בהמשך שעה זו תלמד כיצד להשתמש בהס). פרסום לוח הזמנים לאחר השלמת התכנון, תרצה להדפיס עותקיס של לוח הזמניס ולהפיצו לאנשיס אחרים. ייתכן ויהיה עליך לקבל אישור ללוח הזמנים, אין ספק שיהיה עליך להציגו בפני מבצעי העבודה, וייתכן ותבטרך להסביר לאנשים אחרים בארגון (או בקהילה) מה עומד להתרחש ומתי. היכולת של +0[86ז₪ להדפיס דוחות מועילים ובעלי משמעות היא הסיבה העיקרית לכך שאנשיס אחדיס משתמשים בה. ₪0[80 מקלה על פרסוס דוחות, ולא משנה אס הס מודפסים על נייר, מופציס באינטרנט או ברשת האינטראנט של הארגון. מעקב אחר התקדמות והתאמה לשינויים לאחר תחילת העבודה על פרוייקט, תוכל להשתמש ב- 6[סז₪ לרישוס התאריכיס בפועל שבהם מתחילה ומסתיימת העבודה בפעילויות השונות. עס הזנת התאריכים, %סזק תוהה הבדלים בין תאריכים משועריםס לבין תאריכיס בפועל ותחשב אוטומטית תאריכיס חדשיס לפעילויות הנותרות בפרוייקט. בדרך זו תקבל אוהרה מוקדמת אס קיימת סכנה של אי עמידה בלוח הזמנים, ותוכל ליידע את המשאבים על שינוייס דרושיס בלות הזמניס. אס ברצונך לנהל רישוס של עלויות הפרוייקט, אמצעי המעקב יכולים להתריע כאשר נראה שהעלויות תחרוגנה מהתקציב. כך ניתן לך ּמן מספיק לאיתור דרכים לצמצוס העלויות הנותרות כדי להישאר במסגרת הנתונה. סיכום הפרוייקט בסיוס הפרוייקט, תרצה ודאי להגיש דוח המפאר את סיומו המוצלח (או מפרט סיבות טובות לכישלון). גם בשלב זה 60[סז₪ תסייע בהכנת תיאוריס וניתוחים אסתטיים ומלאי מידע אודות הפרוייקט. אחרי הכל, אם לא תדוות באופן אובייקטיבי על עבודתך, מי ייתן לך את הכבוד הראויז שעה 1: התחלת העבודה ב-98 ₪801 31 מדריכים ותכונות עזרה של 98 +66[סז]ק הדבר הראשון שיש לעשות עס כל תוכנה חדשה הוא להתרגל לממשק המשתמש - המסכים, התפריטים, וסרגלי הכליס שבהס תשתמש להרצת התוכנית. 0[60ז₪ מציעה מיגווו מרשיס של עזרי לימוד, החל ממסך הכניסה. כאשר אתה מפעיל את 60][סזום, תופיע תיבת הדו-שיח ברוכים הבאים! ותציע גישה מיידית למדריכים המסייעים בשימוש בתוכנה. תיבת הדו-שיח ברוכים הבאים! (ראה תרשים 1.1) תוצג בכל פעם שתפעיל את +80[סזק אלא אם כן תסמן את תיבת הסימון אל תציג שוב מסך פתיחה זה שבפינה השמאלית התחתונה של תיבת הדו-שיח. אם, לעת עתה, ברצונך לסגור אותה מבלי לבחור עזר לימוד כלשהו, השתמש בלחצן הסגירה שבפינה הימנית העליונה של תיבת הדו-שיח (תיאור שלושת המדריכים של תיבת דו-שיח זו יוצג בהמשך). ₪ . | ]| א ה | תרשים 1.1: תיבת הדו-שיח ברוכים הבאים! מציעה שלושה סוגי עזרה להתחלת עבודה ב- 98 601[סז]ש למד תוך כדי עבודה המדריך למד תוך כדי עבודתך הוא עזר לימוד מעולה, המדריך אותך בשלבי הגדרת מסמך פרוייקט חדש. קרא את הכתוב במסך הראשון, כדי ללמוד כיצד להשתמש במדריך ולח על לחצן הבא, כדי להציג את רשימת השיעורים (ראה תרשים 1.2). 2 00198]סזש - סדנת לימוד 8 [? [אפשנידה [אר עורה יוור - |23 45 57 890 תרשים 1.2: המדריך למד תוך כדי עבודתך כולל 12 שיעורים בסיסיים |<]ר] - | וז ]]50סזסוו] נושאי עזרה התחלת- מתי יתחיל הפרוייקט שלך? כאשר הינך מתחיל לתכנן את הפרוייקט שלך, סביר להניח שצצות שאלות: כמה זמן יימשך הפקוייקט? האם יש לך מספיק כוח אדם לעבודה? האם תצליח לסיים את הפרוייקט בזמן? עצור רגע וחשוב מה עליך לבצע. ברגע שיש לך יעד ברור כגון "לתכנן ולבנות פס יצור עד 1 לינואר", תוכל לדעת מת' להתחיל את הפרוייקט ומת' הוא יסתיים. כדי להתחיל בפרוייקט, עליך להזין תאריך התחלה או סיום ולקבוע את לוח הזמנים של העבודה. לתץ על הפנייה מסומנת נלאתר מכן בצע את כל השלבים. הבא הקודם שיעורים 89 57 45 23 | תרשים 1.3: שיעור מכיל צעדי פעולה המספקים הוראות מפורשות עבור כל צעד בחירת שיעור תגרוס להצגת תיאור השלביס שיבוצעו בשיעור וּה. לדוגמה, בשיעור 1 (ראה תרשים 1.3), לח על צעד הפעולה הראשון, קבע את תאריך ההתחלה או הסיום של הפרוייקט, להצגת מסך העזרה (ראה תרשיס 1.4) המסביר את הצעדיס שעליך לבצע כדי להגדיר את תאריך התחלת או סיוםס הפרוייקט. תוך כדי הצגת מסך העזרה, תוכל לבצע את ההוראות ולעבוד על מסמך הפרוייקט, כולל בחירת פריטיס מתפריטיס והקלדת מלל. שעה 1: התחלת העבודה ב-98 0/9801 | 33 לאחר שתסיים את צעדי הפעולה, בחר באחד הלחצניס שבראש מסך העזרה כדי לחזור לשיעור, או לעבור לצעד הבא. תוכל להפסיק את השימוש במדריך בכל עת. בהמשך תלמד כיצד להציג אותו שנית. [<וםו. 1 [? 885060 [001פ| | |אפשוניות |נושאי עזרה 6 ח5ח ז0 +5+31 60%'5[סזכן 6+ +56 3 6781!08 318 560800|8 3 01631100 חו 51805 זזה החד 38 ה8וחח ז0ס 0818 513 861[סזם 3 8חו3851081 , 8ו8 אופח טוסץז ‏ חסו8 החזסזחו 861[סזס |פז חפט זפחזס טהוחפוחט חב ,316 8וחח ז0 0318 513 0[861זכ 3 ז19ח8 +חסב 18 398 0318 ]הזוס 108 565 ]3168 הח סוב 861[סז 56808 ]ספב חהסוז3 הזטזחו פזטרח זט ] .331 הז 25 016% ,₪818 חפוחח 3 הזסח 00 1 + 16 חם ₪ פא אסוו 1 .8 חחח 3 זס 0818 513 8 זטוחם 2 חס 0318 581861108 זס פס ,0318 5188 3 זטוחם סד * 57 בח הו 801[סזס זטופץ 519 0 וחגּאר וסץ חסוחאר טוסץ ,0818 01108 פזנופח פזבּ טסץ זוז .אסט ₪806 ]63 חאוס-קסזט 108 סז עֶ03 3 0058ת6 ח68 אס זפחזום חן 8 8וחו"] 604[סזק א6ו!6 ,0818 הפוחה 8 זטוחם סד זס 08 הפח1 3 ,אס מזוסז1 500801018 פת1 חו זטוסץ 560800!8 סז חסוחצאי סז 318 ה8וחח 3 581801 .00% 01816 ה8וחו:] שח חו 861[זם זוסץ 603888 ח63 טסץ , פמַח3ח6 פחבּום זטסץזו מוד סו זזס]ח! +60[סזי !6116 ע₪ פרחוז עחב 31 הסוזה ותזסזחו הפרח +60[סזק 18 חס תרשים 1.4: מסך העזרה מספק את הצעדים המדויקים שיש לבצע להשלמת הפעולה תצוגה מקדימה מהירה המדריך השני שמופיע בתיבת הדו-שיח ברוכים הבאים! הוא צפה בתצוגה מקדימה מהירה. זוהי מצגת שקופיות המזהה את התכונות העיקריות של קביעת לוחות זמניס לפרוייקטיס בעזרת 801[סזש. המסך האחרון שבסקירה יאפשר לך לבחור אס להציג את המדריכיס האחרים, או לצפות שוב בסקירה. נווט בעזרת מפה המדריך השלישי בתיבת הדו-שיח ברוכים הבאים! הוא נווט בעזרת מפה (ראה תרשיס 5. גם מדריך זה מאפשר להמשיך לעבוד תוך כדי שימוש במדריך. המפה היא נתיב גרפי, שלאורכו צעדים ממוספריס המציגים מסכי עורה כמו במדריך למד תוך כדי עבודתך. רמזים לאורך הנתיב מהוויס נקודות קפיצה המציגות הסבריס של התהליך בשילוב אנימציה. 4 98 ₪106 - סדנת לימוד הרצת המדריכים מהתפריט לרוע המזל, בכניסה לאחד המדריכיס של מסך ברוכים הבאים!, קשה למצוא את הדרך לאחד המדריכיס האחרים. תוכל לצאת מ- +60[סז: (על ידי בחירת קובץ, יציאה מהתפריט) ולהתחיל מחדש את הצגת המסך ברוכים הבאים!, אך קיימת דרך קלה יותר. ניתן להריץ את כל שלושת המדריכיס מתפריט עזרה, למרות שכפי שניתן לראות השמות שוניס, ולכן הרצת המדריך הרצוי עלולה להיות מעט מבלבלת. הרשימה הבאה מסייעת לבחור במדריך הרצול: 9 להרצת למד תוך כדי עבודתך בחר עזרה, תחילת העבודה, צור פרוייקט משלך. 9% להרצת תצוגה מקדימה מהירה בחר עזרה, תחילת העבודה, תצוגה מקדימה מהירה. 9 להרצת נווט בעזרת מפה בחר עזרה, תחילת העבודה, :101 +66[סז₪ 67050 יסודות. בחירת לחצנים הממוקמים בראש ובתחתית המסך מציגה את המפה (ראה תרשים 1.6). בעזרת הלחצניס שבגוף המסך, תוכל לגשת לשישה נושאיס במדריך זה. נושאים 1 ו- 2 נגישיס ממסך ה בלבד. הנושאיס האחריס תואמים לרמצים על המפה. [<ום)- 4 [אפטוניות | |נושארעורתן השתמש במפה כדי להתחיל לעבוד ב-601[סז ס8סזסוו: | = לחץ על העיגולים הגדולים כדי ללמוד את שלבי (3) , הנהלת הפרוייקט. - , . * לחץ על העיגולים הממוספרים כדי לבנות ולנהל פרוייקט. * לחץ על הרמזים כד' להציג מידע חשוב אודות 01 50סזסוו], / קבע תאריך כדי לחזור למפה זו, לחץ על הלחצן "מפה" בנושא (1) התחלה לפרוייקט עזרה כלשהו. הקצה משאבים , 00 קשור פעילויות ₪2 התאם 7 | . | רמז ]2 את התוננית 0 הדפס את התוננית סּ , ו כוור - התוננית (, / , ה ּ ! | ה 0 | קב הומת בטיית 2 תרשים 1.5: המפה מספקת צעדים ממוספרים המסייעים להתקדם בפעילות שעה 1: התחלת העבודה ב-98 0/9801 | 35 | < | ובן- | וז ])50סזסוו] ב. איזה מידע עלי להזין אודות הפרוייקט? ג. הינן עלי להזין את המידע || + אודות הפרוייקט? תרשים 1.6: 19|5ח0376ח= :101 601[סזק ספסזסוו הוא מדריך נלווה למפה שימוש במסייע של 08166 בסגירת תיבת הדו-שיח ברוכים הבאים! מוצג המסייע של 01866 (1ח4851518/ 01106) (ראה תרשים 1.7) ומציע טיפ לשימוש ב- 664[סזש. אס תשאיר את המסייע גלוי, תוכל ללחו עליו בכל עת ולהקליד שאלה או מילה שעליה ברצונך לקבל מידע נוסף. תוכל לשאול את שאלותיך בשפה פשוטה, והמסייע יגיב ברשימה של נושאי עזרה שעשוייס להתאים לשאלה. המסייע מציג גס הודעות אזהרה ורמזים מועילים כיצד להשתמש ב- +0[866ז₪ בדרך יעילה יותר. אס אתה משתמש חדש ב- 601[סזם, המסייע של 018086 עשוי לעזור לך להרגיש נוח יותר עס 60%[סזם. 0( 11050 האם ברצונך לשמור שינויים ב-"6601ן0זק"? לא 6) ( ביטול 6) תרשים 1.7: למשתמשי 0[80ז₪ מנוסים, המסייע של 00108 מעט מציק, אולם הוא עשוי להועיל למשתמשים חדשים 6 98 ₪106 - סדנת לימוד כדי להסתיר את המסייע, בחר בלחצן סגור שבפינה הימנית העליונה של החלון. תוכל להפעילו שוב באמצעות בחירה בעזרה, עזרה של +0[66זק 16705016 או באמצעות לחיצה על לחצן המסייע של 011166 שבסרגל הכלים הרגיל. שימוש במקורות עזרה אחרים תפריט עזרה מציע גס את האפשרות הרגילה של פעוסטחו)/ תוכן ואינדקס, לגישה אל קבצי העזרה. תוכל לחפש תשובות על ידי: 9 דפדוף בכרטיסיה תוכן, שבה הנושאים מאורגניס בספרים. 9 חיפוש ברשימת נושאי העזרה המסודרת לפי סדר אלף-בית בכרטיסיה אינדקס. 9 שימוש בכרטיסיה חיפוש כדי ש- +60[סז₪ תמצא מילות מפתח ברשימת הנושאים. דרך נהדרת להכרת המסך הוא האפשרות מה זה! בחר מה זה! בתפריט עזרה כדי להפוך את מצביע העכבר לסימן שאלה. כעת, לחץ על לחצן בסרגל כלים, פריט בתפריט, או כל רכיב מסך שפעולתו אינה מובנת ותראה תיאור של העצס שעליו לחצת. בחר ב- 16705084 ב- ס6/% מתפריט עזרה כדי להיכנס ישירות לאתר 0%פ8סזסוו. האתר מציע מיגוון מוצריס ושירותים, החל מתמיכה טכנית, תוכנות חינס ועד קשריס לאתריס אחריס שעשויים להיות שימושייס. חלון +66[סזוק תרשיס 1.8 מציג את חלון 0[666]₪ לאחר סגירת מסך ברוכים הבאים! והמסייע של 6). הרכיבים העיקרייס של החלון מזאוהיס ברשימה הבאה: 9 שורת הכותרת שבראש המסך מציינת את שס קוב הפרוייקט הנוכחי. 9 מתחת לשורת הכותרת, מופעת שורת התפריטים, התפריטים, סרגלי הכלים, ושורת הזנה להקלדה ועריכת נתוניס (דומה לשורת הנוסחאות ב-081א5). 9 לאורך הצד השמאלי של המסך נמצאת חלונית התצוגה, המספקת גישה מהירה לבחירת תצורת התצוגה עבור נתוני הפרוייקט. 9 לרוחב תחתית המסך נמצא סרגל המצב. 9 את נתוני הפרוייקט תראה במרכז המסך. כל רכיבי החלון מתואריס בסעיפיס הבאיס. שעה 1: התחלת העבודה ב-98 801/סזש | 37 בסרגל הכלים הרגיל נמצאים לחצנים שבשימוש תכוף - - - || בחר בתפריטים כדי להפעיל פקודות 7 הקובץ מופיע בשורת הכותרת הקחרה הקד ההההם בסרגל הכלים עיצוב א |5]= [₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עצוב כלים פרוייקט. סלון עורה | נמצאים לחצנים = 902 65 העות העור הוה - ב רהו זר ו טקסט והחלת מסננים ,/ שורת ההזנה היא המקום להקלדה או עריכת נתוני הפרוייקט בחלונית התצוגות נמצאים סמלים באמצעותם אפשר להפעיל את תצוגות - ו ו - 57 טא 5 ל | - 1 ל תצוגה היא מונח של 661[סז₪ לדרך הצגת שורת המצב משמשת להצגת הנתונים. שם תצוגה זו הוא תרשים גנט רשימת הודעות כאשר מתבצעות פעולות הפעילויות מוצגת בטבלה שמשמאל וקו הזמן הדורשות זמן רב. היא גם מציגה את מוצג בחלק החלון הימני. התצוגות מצבם של מקשים מסוימים כמו המוגדרות-מראש האחרות מאפשרות להציג את 5% 08085 או 00% ]1 וחטצז הפרוייקט בדרכים שונות תרשים 1.8: חלקי חלון 601[סזק )501סזסוו סרגל התפריטים התפריטים המופיעים בסרגל התפריטים של 60%[סז₪ דומיס מאוד לתפריטים במוצרי 6 אחריסם (סזס/, |6סאם, +הוסקז6/שסק ו-00655). התפריטיס והפקודות שבהס מוגדריס ומוסברים בפירוט בסעיפים מאוחריס יותר וכן גס דיון בפעולות שהם מבצעים. סרגלי כלים לחצני סרגלי הכליס מספקיס גישה מקוצרת לפריטי תפריטים שימושיים, ולפעולות מיוחדות. הלחצניס השוניס ופעולותיהס מתואריס בסעיפים הבאים. אס תציב את מצביע העכבר למשך שנייה או שתיים על לחצן יופיע תיאור קצר (קו1ח50766). לתיאוריס מלאיס יותר של הלחצניס, השתמש בפקודה מה זה! שבתפריט עזרה. בחר עזרה, מה זה! (או הקש 1-+אוח5) ואז לח על הלחצן, יופיע מסך עזרה קטן אשר יספק מידע נוסף על כלי זה. 8 0]00198סז - סדנת לימוד 8 ₪10[80% מספקת 12 סרגלי כלים. כברירת מחדל, מוצגיס הסרגליס רגיל ועיצוב בלבד. ניתן להוסיף ולהסיר סרגלים מחלון 60%[סזםש, או ליצור סרגלי כלים מותאמים אישית. לתיאור מפורט של כל סרגלי הכלים, בחר עזרה, תוכן ואינדקס. בכרטיסיה תוכן, בחר 610767066 +60[סזק 50סזסו (קרוב לסוף הרשימה), בחר פזהּפ|ססד 865 שוש6חה, ולסיוס בחר 5ז100!98. מסך עזרה ה מציג את שמות כל סרגלי הכלים. לחיצה על אחד מהס תציג את לחצני הכליס שלו ותיאורס. כדי להציג סרגלי כליס נוספים, או כדי להסתיר סרגל המוצג כעת, בחר תצוגה, סרגלי כלים. סרגלי הכליס המסומנים מוצגיס כעת (ראה תרשים 1.9). לחץ על סרגל כליס מסומן כדי להסתירו, לחצ על סרגל כלים שאינו מסומן כדי להציגו. תרשים 1.9: הצג או הסתר סרגלי כלים על ידי לחיצה עליהם ברשימת סרגלי הכלים תרשים 1.10: ניתן להשתמש בתפריט המקוצר להצגה או הסתרה של סרגלי כלים. לחץ על שם סרגל הכלים לשינוי מצב תצוגתו תצוה | גנט מעקב. שומ שימוש בפעילויות. | | תרשים גנט תרשים פרט גיליון משאבים גרף משאבים שימוש במשאבים תצוגות מוספות... טבלה: הזנה + ₪8 דוחות... + | חלונית תצואת ש |עיצוב | ל | 5 ל66[סזק 0507%זסוי] 8356 |הטפוור ב התּאמה אישית של טפסים מעקב כותרת עליונה ותחתונה... מרחק מתצוגה,.. ניהול משאבים ציור קבוצת עבודה. ניתוח ניתוח פרט התאמה אישית... ש | הפל ש | עיצוב 5 לספס %]ס5סזסווי] 6 |הטפו/ בו התמה אישית של טפסים מעקב ניהול משאבים ציור קבוצת עבודה ניתוח ניתוחח פרט התאמה אישית... שעה 1: התחלת העבודה ב-98 0/9801 | 39 ₪ התפריט המקוצר הוא אמצעי מהיר להצגה או הסתרת סרגלי כלים. + הצב את העכבר על סרגל כלים כלשהו ולחץ לחיצה ימנית להצגת התפריט המקוצר (ראה תרשים 1.10). הסרגלים המסומנים מוצגים כעת. בחר סרגל מסומן להסתרתו, בחר סרגל לא מסומן להצגתו. שורת הזנה שורת ההזנה נמצאת מתחת לסרגלי הכליס וממלאת מספר תפקידים: 9 הקצה השמאלי של שורת ההזנה מציג הודעות התקדמות המציינות עיבוד חישובים, פתיחה וסגירה של קבצים גדולים, וכדומה. 9 במרכז שורת ההזנה נמצא אזור קלט שבו ניתן להזין נתוניס ולערוך אותס. במצבי הקלדה ועריכה מוצגיס לחצני הזנה וביטול. השתמש באזור הקלט להזנת או עריכת נתוניס. .0 הערה: כאשר שורת ההזנה פעילה, תכונות רבות של 601[סזש אינן זמינות. מרבית פקודות התפריטים, לחצני סרגלי הכלים, ומקשי קיצורי דרך אינם זמינים גם הם. הקפד לסגור את שורת ההזנה על ידי הקשה על זסוח= לאחר הזנת נתונים בשדה. שורת המצב שוורת המצב נמצאת בתחתית החלון. היא מציגה את מצב המקשיס המיוחדיס והודעות מועילות (ראה תרשיס 1.8). בצד שמאל של שורת המצב נמצא מחוון המצב. מחוון זה מציג מוכן כאשר +₪70[86 ממתינה לתחילת פעולה כלשהי. מחוון המצב מציג הזן עם ההזנה הראשונית של נתונים, ומציג ערוך בעת עריכת הנתוניס. מחוון המצב משמש גם ליידוע על פעולות המתרחשות, למשל הודעות בעת הצגת תיבת דו-שיח, פתיחה או סגירה של קבציס, והצגת מסמך לפני הדפסתו. במרכז שורת המצב תופענה הודעות אזהרה לדוגמה, כאשר יש צורך לחשב מחדש או אם נוצרו יחסים מעגליים בעת קישור פעילויות. הקצה הימני של שורת המצב מציג את מעמדס של מצביס או מקשים מיוחדים: (0ח6)אם (7אם), 1.06% 6875 (05 ג 0), 0% חטא (שטא), 106% |וסזס5 (561), ו- חספחו (₪/0). בעת לחיצה על אחד ממקשים אלה להפעלתו, השס המוצג בשורת המצב משתנה מאפור לשחור. בחר עזרה, תוכן ואינדקס, בכרטיסיה אינדקס לאיתור מידע נוסף על מקשים אלה. 0 80198][סז₪ - סדנת לימוד חלונית התצוגות חלונית התצוגות מציגה סמלים המייצגים את מבחר התצוגות הרשומות בתפריט תצוגה. ניתן להציג כל אחת מהתצוגות המיוצגות בחלונית, באמצעות לחיצה על הסמל המתאים. אס סמל תצוגה נראה לחוץ, זו התצוגה הפעילה. חצ הגלילה בתחתית החלונית מציג סמלי תצוגה נוספים. בדומה לדרך סימון תצוגת סרגלי כלים, כדי להציג או להסתיר את חלונית התצוגות, בחר תצוגה, חלונית תצוגות. לחץ על סימון חלונית התצוגות להסתרתה, לחצ על חלונית התצוגות שאינה מסומנת כדי להציגה. ,'י ₪ השתמש בתפריט המקוצר להצגה או הסתרה של חלונית התצוגות. 2 לחץ לחיצה ימנית על סרגל כלים להצגת התפריט המקוצר, ולחץ ליד חלונית התצוגות לשינוי מצבה ממוצגת למוסתרת ובחזרה. התצוגות ₪016 מספקת 26 תצוגות מוגדרות מראש להצגת מידע על הפרוייקט. ספר וח מציג את התצוגות השימושיות ביותר. תצוגות שאינן נסקרות בספר הן תצוגות המיועדות לנושאיס מתקדמים או כאלו שהוחלפו על ידי תצוגות משופרות יותר. .0 הערה: בעזרה יש סקירה טובה של כל התצוגות. בחר עזרה, תוכן ואינדקס ובחר בכרטיסיה תוכן. בחר בנושאים פששו/ ח+זוצו פַחואזס/ץ, 65ופגּד, ובחר 5ז6ו!1=, 5אש6ו/ הזו פהואזס+, 235165 עשסו/, פצסו/ סו|סבּוובּצה. בתפריט תצוגה שמונה תצוגות נפוצות, ופקודת תצוגות נוספות לבתירת תצוגות אחרות. התצוגות שבתפריט מיוצגות גס על ידי הסמליס שבחלונית התצוגות. 0 הערה: תצוגה היא המונח המשמש את ₪706 לתיאור הדרך שבה נתוני הפרוייקט מוצגים על המסך ובהדפסה. תרשים 1.8 הוא דוגמה לתצוגה: הוא מציג חלק מהמידע בטבלה דמוית גיליון אלקטרוני בצד שמאל ומידע נוסף בגרף עמודות מתחת לקו זמן בצד ימין. תצוגה יכולה גם להכיל טופס, שהיתרון שבו הוא היכולת להציג מידע רב על פעילות אחת באופן קומפקטי. תצוגות משולבות מורכבות משתי תצוגות נפרדות המשולבות להצגת נתונים רבים יותר בתצוגה יחידה. ניתן ליצור תצוגות מותאמות אישית ולהוסיפן למערכת. שעה 1: התחלת העבודה ב-98 0/901ז₪ - 41 דגימה מתוך התצוגות העיקריות בחן את ארבעת התרשימיס הבאים (1.11 עד 1.14) ותראה עד כמה התצוגות יכולות להיות שונות. כל אחת מהן מבוססת על אותס נתוניס, אך מציגה אותס באופן שונה להדגשת היבטים מסוימים, או כדי לסייע למנהלים לנתח את הפרוייקט בדרכים שונות. שימוש נכון בתצוגות השונות הוא מפתח חשוב לשימוש מוצלת ב- 604[סזסש. | |8)= [5 קוב עריכה תצוגה הוספה עצוב .כלים פרוייקט. חלו עורה / > ₪ 69 6/0 0 ₪ 0 59 6 0|6| 5 0 שג | ₪ ₪ םן = כל הפעילווות || == == | נן 7 ₪ | 8 | 5 3 = ₪ כ | ₪ לק 50 *25 ל | >> | גד = | || = רפרררת הידפ ]ג = - 00 לה = שבת | שישי |[ | חמש | רביעי ] שלישי ] שני ] ראשון ] ₪ 4 8 ₪ הח 30 59 28 1 1 0 9 רז זז ₪ 65 ה ₪ ₪ 16 4 ה ₪ תיק הצהה. ...| עריכה לשונית, 2 ימים בדיקה, 4 שעות| 55 4 5 2 2 50 8 [הדפסה, 1 [ [עיצוב גרפי. |+ן |י 4 ו וטא ו ו 1 מוכן! תרשים 1.11: לוח שנה לפעילויות, יעיל להתמקדות במערכת משנה של פעילויות [<51 - 1 > |8)= [₪ קב עריכה. תצוגה מוספה. עצוב .כלים ,פרוויקט. מלון. ערה ן ₪3 9 6 6/6 ₪ 5 = | ₪ || ₪ > | ש ם ₪5 ₪ ם|ן ב כל הפעילווות! | == = ש 7 ם|+ 8- ₪א | % ל - + > 6| | ₪ לק 50 *25 ל | >> | ד = | || יי ה וו בדיקת התנאמה/]נכונות ל- 97 0666 |תרגום/כתיבת מאמר 1 א' 12/07/98 שימוש בפעילויות. 3 27/0798 ' [ 29/07/88 ₪ 5 0 ] 5]‏ אטא] מז תרשים 1.12: התצוגה דומה לתרשים זרימה, ומדגישה את סדר הפעילויות המתוכנן. 2 00698]סזש - סדנת לימוד [<51) - ד | חלק יחסי לפי |חלק סלפ ₪ 008 | חלק יחסי לפי ₪ 00 | חלק יחסי לפי ₪ 000 |חלק יחסי לפוה ₪ 000 חלק יחסי לפ" ₪ 000 ₪ 0.00/שעה ₪ 0.00/שעה ₪ 0.00/שעה ₪ 00.סשעה ₪ 0.00/שעה ₪ 0.00/שעה ₪ 0.00שיעה ₪ 00 סושיעה | ₪ עה | ₪ 00 ס/שעה > ₪ 00 סושיעה | ₪ עה | ₪ 0.00/שיעה | 6 ₪ | 6 6 % כל המשאבים מקסם קט-אופסט | חלק יחסי לפי ₪ 000 | תרשים 1.13: תצוגה זו דומה לגיליון אלקטרוני עם עמודות ושורות ומכונה תצוגת גיליון או טבלה. תצוגות גיליון מספקות מידע רב בתצורה קומפקטית של טבלה המועדפת על ] 1 ן ידי רבים להזנת נתונים. - כל המשאבים ב -] 1 8 5|₪ | | העברת פילם תרגום/בתיבת מאמר - דנית 3 5 | העברה לדפו אבי כ העברת פילם הבאת החוברות. חן מקסם 4] הבנת פילם ב קט-אופסט 5] הדפסה מירב ₪ שק 4 | 56| אס ה ה | 1 תרשים 1.14: תצוגה זו מציגה את הקצאת הפעילויות לכל משאב בשילוב עם כמות העבודה שתוכננה לכל יום. 9 בתרשים 1.11, הפעילות עריכה לשונית מתחילה ב- 13 ביולי ונמשכת יומיים. 9 בתרשים 1.12, אותה פעילות מתבצעת לפני תחילת הפעילות בדיקה. שעה 1: התחלת העבודה ב-98 0/6001 = 43 9 בתרשים 1.13, מוצג מידע על המשאבים השונים. 9 בתרשים 1.14, הפעילות העברת פילם היא אחת משתי פעילויות המוקצות לאבי. בקו הזמן מימין, מוקצית לאבי שעה עבודה על פעילות זו ביוס שלישי. שילוב תצוגות בכל תצוגה אפשר להשתמש בפקודה חלון, פצל לפיצול החלון לשתי חלוניות, עליונה ותחתונה. אס התצוגה בחלונית העליונה היא תצוגת פעילות, לאחר הפיצול תצוגת ברירת המחדל בחלונית התחתונה היא טופס פעילות (תרשיס 1.15 מציג תרשים גנט בחלונית העליונה וטופס פעילות בחלונית התחתונה). התצוגה בחלונית התחתונה מציגה תמיד רק מידע הקשור לבחירה בחלונית העליונה. לדוגמה, תרשים 1.15 מציג את תרשים גנט בחלונית העליונה ואת טופס הפעילות בחלונית התחתונה. הפעילות תרגוס/כתיבת מאמר נבחרה בחלונית העליונה, וטופס הפעילות מראה פרטים על פעילות זו בחלונית התחתונה. תצוגות משולבות שימושיות מאוד לסקירת נתוניס על פעילות אחת בחלונית התחתונה, תוך הצגת אופן השתלבות הפעילות בפרוייקט המוצג בחלונית העליונה. - 7 -)5]<[ | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עורה 5 ₪ | שי = 3 | ₪ ₪ פון 5 + כל הפעילוות, | == = > = | ₪ ₪ | > | ₪ ג א | > 3 5 | ₪ ₪ םן ש ; ם|> 95 א | 3% - + 9 >| | 9 75 *0פ *25 *ם | >> | לגד לד | -א4|| ו | סיום | התחלה | משך |שם פעילות א' 12/07/98 | א'12/07/98 1יום תרגום/כתיבת מאמר ב' 27/07/98 ב' 13/07/98 | 0.89 ימים בדיקת התאמה/נכונות ל- 87 + ה' 16/07/98 | ד'15/07/98 2 ימים | | עריכה לשיונית א' 19/07/98 א' 19/07/98 4 שעות בדיקה ה' 18/07/98 ה' 16/07/98 5 שעות תיקונים א' 19/07/98 א' 19/07/98 1יום | עיצוב גרפי אי 19/07/98 א' 19/07/98 1 עה העברה לדפוס ב' 20/07/98 ב' 20/07/98 10זקות בדיקת פילם + 1 תרגום/כתיבת מאמר | משרי 1יום = ₪ מונחה עבודה | הקדב התחלה: | א' 12/07/98 = סיום:. א 12/07/98 [=] סוג פעילות: יחידות קבועות. ₪ % ביצוע | %22 ₪ השהיה ] סוג שם פעילות עוקבת | קוד |*. עבודה. ] יחידות. ] שם משאב| קוד |*. שימים | | סהות התאמה/נכונות ל- 97 0666; 2 ו ו 1 ה ]| טא 6 ו ] מוכך] תרשים 1.15: פיצול החלון בתרשים גנט יוצר את תצוגת הזנת פעילות, כאשר החלונית העליונה מציגה את תרשים גנט החלונית השנייה מציגה טופס פעילות. תוכל להסיר את הפיצול על ידי בחירת חלון, הסר פיצול. מידע נוסף על ניהול תצוגות מפוצלות ראה בפרק הבא. 4 98 ₪160 - סדנת לימוד יציאה מ- 98 +66[סזוק אפשר לצאת מ- 98 606[סז₪ על ידי בחירת קובץ, יציאה, או על ידי לחיצה על הלחצן סגור שבפינה הימנית העליונה של החלון. ,'י ₪ השתמש בשילוב מקשי הקיצור 4=+|4 לסגירה מהירה של יישום. לפני + סגירת היישום תתבקש לשמור את השינויים האחרונים שביצעת. ביציאה מהיישוס כל הקבציס הפתוחים ייסגרו. אם בוצעו שינויים בקובץ הפרוייקט לאחר שמירתו האחרונה, תתבקש לשמור את השינוייס. בחר כן לשמירת השינויים, בחר לא לסגירה מבלי לשמור את השינוייסם, או בחר ביטול אס ברצונך לשוב לעבוד על הפרוייקט. .0 הערה: אם אשף התכנון שואל אותך על שמירת קו בסיס בעת שמירת קובץ, לחץ אישור, אינך זקוק לקו בסיס בשלב זה של העבודה. קו בסיס הוא עותק של מצב לוח הזמנים הנוכחי. עותק קו הבסיס אינו משתנה בעת עריכת שינויים בלוח הזמנים של הפרוייקט. הוא שימושי להשוואת גרסאות מאוחרות יותר של לוח הזמנים עם הכוונות הראשוניות. שמור תמיד עותק קו בסיס של הפרוייקט לפני שתתחיל במעקב עבודה, כדי שתוכל להשוות את התוכנית עם התוצאה בפועל. ניתן לבחור בתיבת הסימון חו493 פוחד +טס2"0 ₪6 |!פד +'חספ כדי להימנע מהצגת אזהרת קו הבסיס של אשף התכנון. שעה 1: התחלת העבודה ב-98 0/901ז₪ = 45 שעה להיות גורו של 661[ס] באופן מיידי בשעה זו תלמד כיצד להבין את תכנון הפרוייקט המוצג בתצוגת 601[סז₪ העיקרית, ותלמד טכניקות, טיפים וטריקיס שייסייעו לגרוס ל- 6[סז₪ להציג את התוכנית בדרך הרצויה לך. ייתכן ואין לך סבלנות לחכות לרגע שבו תרכיב רשימת פעילויות, ואולי כבר קיבלת קוב פרוייקט שעליך להבין ולהתחיל לעבוד עליו. לאחר שעה זו תכיר טוב יותר את מרחב העבודה ולכן תוכל להתחיל לבנות את רשימת הפעילויות. תרגול עם קובץ דוגמה תוכל להפיק את מירב התועלת משעה זו, אס תציג על המסך קובצ פרוייקט שכבר פותח. אני ממליץ לפתוח את הקוב שבו אני משתמש כבסיס לתרשימיס שלי. זהו אחד מקבצי התבנית של 98 6[סז₪ המועתק אל הדיסק הקשיח עס התקנת 60%[סזם. אס ברצונך לעבוד על פרוייקט משלך, תוכל לפתוח גס אותו ולעבוד במקביל על שני הפרוייקטים. שעה 2: להיות גורו של 601]סזש באופן מיידי - 47 תרגול: פתיחת קובץ תבנית +60[סזק 1 בחר קובץ, פתיחה מהתפריט (או לחץ על הלחצן פתיחה שבסרגל הכלים הרגיל) להצגת תיבת הדו-שיח פתיחת קובץ. 2 השתמש בתיבת הרשימה חפש ב לאיתור הכונן והתיקיה הרצויים. תוכנת 01806 00:050% מותקנת בדרך כלל ב- 865|!] וחגּזפסזק:6. אם התקנת את 0806 במקום אחר, תצטרך לאתר תיקיה זו במקום שהתקנת. 3. בחר בתיקיה 8%65!כוחפד. : ו 0[606%סז 0 1 1 וזו 4. בחר בתיקיה +66[סז )1 וא להצגת התבניות בתיקיה זו 5. בחר בקובץ 6ח9ז)ח! ולחץ על לחצן פתח (או לחץ לחיצה כפולה על שם הקובץ). אינטראנט (6%חגּזזחו) )%--- אינטראנט (6%ח8זוח!) היא רשת מחשבים בתוך ארגון הפועלת כמו גירסה מקומית של האינטרנט אולם זמינה רק לחברי הארגון. משתמשים יכולים לפרסם או להחליף ביניהם מידע בתצורת ואדה (סַהָּטַחַָח8. 1 קטאזפ/! 1א6ססע) המשמשת באינטרנט. לדוגמה, ניתן לפרסם את תוכניות הפרוייקט ואת דוחות ההתקדמות כדי שגורמים מעוניינים יוכלו לראותם באינטראנט. תרשיס 2.1 מציג את קבצי התבנית של 666[סזק. שים לב שהסיומת היא דחו, שהיא סיומת קבצי התבנית ב- +80[סזם, סיומת =חו/ היא סיומת קבצי הפרוייקט הרגילים. 0 הערה: כברירת מחדל, סייר פשסטחו/ מסתיר סיומות של קבצים רשומים. לצורך עבודה עם 808/סזק ‏ ספסזסוו/!, בטל תכונה זו, פתח את סייר פשססחו/ על ידי בחירה בהתחל, תוכניות, סייר פשסשחו/ו. בתפריט הסייר בחר תצוגה, אפשרויות. מחק את הסימון בתיבת הסימון הסתר סיומות קבצים של 05סס-5וו עבור סוגי הקבצים הרשומים. ואז לחץ אישור (א0) וסגור את הסייר. כעת תראה את סיומות הקבצים בתיבות הדו-שיח של פעוססחוצ/. כדי לתרגל במקביל על שני הפרוייקטים, פתח את הפרוייקט שלך כעת. כדי לעבור בין הקבצים, פתח את תפריט חלון, ומהרשימה שבתחתית התפריט בחר את הקוב. 8 80198[סז₪ - סדנת לימוד | ביטול 0 10/11/97 ...+86[סז 0705065 8 102 +פוח.החוחח8וק הפיש | 47 | 6 0 10/11/97 ...זפ[סזק ז]ספססווי] 68 144 )קוח ?לחה לח [6 7 0 10/11/97 ...סז 00508 68 122 9000 150[ | מתקדם.., 0 10/11/97 ..,+66[סזס 670508%. 8א 182 ו יחה [ 07 0 70ְ10/11/9 ...+6ס[סזק +)50ססוי] 68 224 0 10/11/97 ... ז6פןסזס +50סזסוי. פא 101 וח חב 1 בי 50 47 חפש קבצים התואמים לקריטריוני חיפוש אלה: | חפש כעת. [- ]טקסט או מאפייך [+ שם הקובץ | חיפוש חדש בזמן כלשהו [- ]שה לאחרונה [+ (*קוח. *) 65ו= 6ספ[סזק >+]ספסיסויז| קבצים מסוו 6 קבצים נמצאן. תרשים 2.1: )₪060 כוללת שש תבניות לפרוייקטים אזהרה: מכיון שנבצע ניסיונות שעלולים לשנות באופן קבוע את תצוגת הפרוייקט, שמור את הקובץ בשם אחר כדי ליצור עותק לתרגול. כך לא תסתכן בשמירת תוצאות הניסויים במקום המקור. תרגול: יצירת עותק עבודה של תבנית אינטראנט 1 בחר קובץ, שמירה בשם. סיומת הקובץ תשתנה אוטומטית מ- דקוו ל-ססו, סיומת קובץ רגיל. גם באמצעות פקודת שמור רגילה, התבנית המקורית לא תפגע, אך הקובץ יישמר בתיקיה ז0פסזסוו\ שתחת תיקיה 8165!קוח6ד ולא בתיקיה הרצויה. 2 שנה את מיקום הקובץ בתיבת הרשימה שמור ב או החלף את שם הקובץ בתיבת המלל שם קובץ או שניהם. כעת יש לך עותק עבודה נפרד של קובץ הפרוייקט המקורי. בצע שוב את אותן פעולות כדי ליצור עותק עבודה של הקובץ שלך. הבנת הנראה תרשיס 2.2 מציג את חלון פרוייקט +6ח8ח! (עס מספר שינוייס למטרות הדגמה). התצוגה כוללת רשימה של שמות פעילויות משמאל, וקו זמן עס מייצגי פעילויות אופקיים מימין. ניתן להציג פרטי פרוייקט בדרכיס רבות אחרות, אולס תצוגה זו, תצוגת תרשים גנט, היא הנפוצה ביותר בשימוש עם )80][סזם. שעה 2: להיות גורו של 601]סזש באופן מיידי - 49 9 הערה: תצוגת תרשים גנט נקראת על שם הנרי גנט אשר הציג לראשונה את השימוש בפסים גרפיים המשורטטים על קו זמן בלימודיו בתחום ניהול תעשייתי. זוהי דרך כה ברורה להשוואה בין מסגרות הזמן של אירועים, שהיא נמצאת בשימוש נרחב לא רק על ידי מנהלי פרוייקטים, אלא גם על ידי היסטוריונים ומדענים הרוצים להסביר יחסי זמנים. משלבת את התרשים של גנט עם טבלה דמוית גליון אלקטרוני, ומכנה זאת תצוגת תרשים גנט. כעת, נבצע שינוייסם בתצוגת תרשים גנט. אולס לפני שנבצע פעולות נועזות מדי, כדאי לוכור שבתצוגת תרשים גנט יש להשתמש בזהירות בפעולות גרור ושחרר, עד שתדע בדיוק מה פעולות אלו עושות. השימוש בטכניקות אלו יוצג בהמשך, לעת עתה השתדל להימנע מהן. > |5|- ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים .פרוייקט חלון עזרה | ₪ 9 ל 6 66 6 5 ₪ 6 5 6 ₪ | ש 3 | ₪ ₪ םן = 6 | = = =]| ₪ ; ₪|* > 0% - + > >| 8 | ₪2 *75 לספ *25 *ם. | 6 | אד ד | -א-|| 6חזגו! 38% 6 ור +30 10+65]... . 00 ₪ 05ז5/519 61 זזווס 810906אם 5 זו ₪6 6ח6ם 12 יזוס 14597 61/06 | 18.מאר 1 יואר יואר | | הד גי שיו הידי ך ג 5 5 צ 6 5 ₪ 005 ]הט)חסס 6חו61 0 511 יס 6חו61. 105 העט 5667 6חוז6ם. ו חסו1סחו1 5090110 6106 0 זה ]ה 806 ההז 115% חפ 11565 616 חפוס 601(סזכן סוי 168 )הסחזכן6!0/י6 ושעי זסוזם 00500 5106 מס// ₪ 6 50 ח4ַ068 5 56 106 01 0%4/י8! 16 פהוחזזסו6 כ 5אחו! 0868 106 סהוחזזטו6כ ו חסו1סחו )החזפ!כחזו 0+ שעיסח! 606 נ ב בב 0% 1 06500060 671806)ח| 967 - [ , קט)56 זסטז56 ח4ַו068 15 0 ה ]56 ] אנא 05מ6] זש] ]ן מוכך | תרשים 2.2: תצוגת תרשים גנט של פרוייקט 61חפז)ח! (עם מספר תוספות למטרת הדגמה) טבלת הפעילויות הגיליון האלקטרוני בצד שמאל של התצוגה (ראה תרשים 2.3) מכיל טבלה המציגה את רשימת הפעילויות שיש להשלים עבור הפרוייקט. בטבלה יש שורות, עמודות, ותאיס שבהס מוזנים ומוצגים נתוניס, בדיוק כמו בגיליון אלקטרוני. כל שורה מייצגת פעילות פרוייקט. כל עמודה מציגה מידע מאחד משדות מסד הנתונים של )ספסזסוו 0% סזס. 0 98 0[]806ז₪ - סדנת לימוד מספרי השורות משמאל הס מספרי מזהי פעילויות. סמלים גרפיים או מחווניס מוצגיס בעמודה השנייה. המחווניס מספקיס מידע חשוב על הפעילות. אס תציב לרגע את סמן העכבר מעל תא מחוון, יוצג ק11ח56168 המסביר את משמעות המחווניס של פעילות זו. לדוגמה, תרשים 2.3 מציג תיאור מסך (קו1ח66ז50) של מחוון פעילות 3. הראשון מציין שהוטל אילוץ על פעילות 3, ושהיא אינה יכולה להתחיל לפני 1.8.98. המחוון השני הוא מחוון הערות, וההערה מוצגת בתחתית התיאור. ציר הזמן | טקסט מייצג אבן דרך כותרות עמודות התאם כאן את פעילות רוחב העמודות פח. דא זאו - | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עזרה | צ- ₪ | 4 ל 6 6 | ₪ ₪ כ | פפ 5 ו מ !: מספר מזהה פעילות = משר |שם פעילות 850 1500816 פוח1 וסט 165סא. | 6 מה 00607 || 88 8 . 558 הזוס 810866 ]| | 5 83 בממנבעב והזו פופו - 5 155 - לפעילות זו אילוץ מסוג !התחלה לא ₪84 לפנ" ה' 08]01]98. - הערות: זטסץ אוסח 66הט!בצ" >% 1 5509 )חזזנום 5'/יחם קהזסס. סונו 80הז-8) 5זו חסו8-אחתחוחס> בח (567/975 זסטולפת ,101065 ואו נוסץ אוסות הוח ז00%0. חב טסו 5509 86 366 הלח 39 בוו ".508 חח יחידות היוג גדולות זנ חס 60 066 יחידות 999 6זווז זסחשום זסטז50 סחח6ם חח 1 קטנות 52 חפום 01[סזן מסו 6 1 ב 2 פעט -! חטופטם 56 טסצר 92| 3 10| 050 חחופ 8 6 01 180 4 5 3619 15 סחור 3 10 ]הפחד פעי ל ות הד 000 01806 68| | 5600 זסטז50 ח0500 ו ב[ | או | ו | | תאים זמן פנוי פס גלילה אופקי | סרגל חלוקה | פס גלילה אופקי | אזור טבלה של קו הזמן אנכי של הגיליון או גיליון תרשים 2.3: ניתן לראות את המשמעות של מחוון על ידי הצגת 0(דח86ז50 רשימות פעילויות עם חלוקה לרמות העמודה שם פעילות מציגה שס של כל פעילות. אס רשימת הפעילויות מחולקת לרמות, התצוגה משתמשת בכניסות (ח0601800ח1) להצגת היררכיית הרמות. אס שס הפעילות מוסט פנימה, זו תת-פעילות השייכת לפעילות ערסל (עְזהּוחוהט5) שתחתיה היא מוסטת פנימה. סמל החלוקה לרמות (סמל קטן עס סימן חיבור או חיסור בתוכו) מוצג משמאל לשמות פעילויות ערסל. אס מוצג סימן חיבור, תת-הפעילויות מוסתרות (השורות שלהן אינן מוצגות). ניתן ללחוץ על סימן החיבור להצגת השורות של שעה 2: להיות גורו של 601(סזש באופן מיידי 1 תת-פעילויות אלו. אס מוצג סימן חיסור, תת-הפעילויות מוצגות, וניתן ללחו על סמל החלוקה לרמות להסתרתן. פעילות ערסל בצ פעילות ערסל (495%ד עזהוחוזט5) מסכמת את הפרטים החשובים עבור תת-הפעילויות שלה (אלו המוסטות פנימה תחתיה). לדוגמה, תאריכי התחלה וסיום של פעילות ערסל מגדירים את הזמן בין זמן ההתחלה המוקדם ביותר לבין זמן הסיום המאוחר ביותר של כל אחת מתת-הפעילויות שלה. עלות פעילות ערסל מחושבת כסכום העלויות של כל תת-הפעילויות שלה. באמצעות סימני החיבור והחיסור של סמלי החלוקה לרמות אפשר לבצע את הפעולות הבאות: 9 ללחו על סימן החיסור בסמל החלוקה לרמות להסתרת תת-הפעילויות של פעילות ערסל, כך שתוצג פעילות הערסל בלבד. סימן החיסור יוחלף לסימן חיבור. 9 ללחוצ על סימן החיבור בסמל החלוקה לרמות להצגת תת-הפעילויות המוסתרות של פעילות ערסל (ולשחזר את סמל סימן החיסור). הסתרת פרטי תת-הפעילויות כדי להתמקד בקבוצות הפעילויות הגדולות יותר, היא דרך מעולה להצגת סיכוס המתרחש בפרוייקט. (בשעה 3, התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעללויות, נרחיב בנושא בדיון על חלוקה לרמות). הצגת עמודות נוספות הטבלה מכילה עמודות נוספות, אולם אזור קו הומן בצד ימין מסתיר אותן. השתמש בפס הגלילה בתחתית הטבלה, או במקש תאצ ימינה, להצגת עמודות אלו. הנתוניס המוצגיס בעמודות יתוארו בהמשך שעה זו בסעיף עבודה עם טבלת הפעילויות. .'י ₪ אפשר גם לגרור את סרגל החלוקה האנכי המפריד את אזורי הגיליון + וקו הזמן כדי לשנות את גודל השטח היחסי של החלון המוקדש לכל אזור (ראה תרשים 2.3). קו הזמן צד ימיו של המסך בתצוגת תרשים גנט נקרא לעיתים קו הזמן (6חו|6חזוד). הוא כולל את ציר הזמן (הרשת או יחידות הומן הממוקמות בראש התצוגה) ואת הפסיס והסימניס האחריםס הנמצאיםס מתחת לציר הזמן. 608[סז₪ם ממקמת את תאריכי ההתחלה והסיוס של כל שורת פעילות באזור ציר הזמן ומחברת נקודות קצה אלו בקו 2 98 806[סזש - סדנת לימוד בשורת פעילות זו. סידור וה מאפשר לראות כיצד תאריכי ההתחלה והסיום של הפעילויות קשוריס וה לזה. ההצללה האנכית מייצגת ימי חופש כגון סופי שבוע וחגים. ציר הזמן ברירת המחדל של ציר הזמן מציגה שבועות המחולקים לימים. השבועות הס יחידות הזמן העיקריות, וקו ההפרדה שלהן יורד לאורך ציר הזמן. הימיס הס יחידות זמן משניות. ניתן להציג יחידות זמן שונות, ולהשתמש בדרכים שונות לסימון יחידות ומן אלו. בברירת המחדל של הגירסה העברית, השבוע מתחיל ביוס ראשון, והתאריך של יוס ראשון משמש לתיאור כל שבוע (ראה תרשים 2.3). מייצג פעילות באמצעות השוואת מייצג הפעילות לציר הזמן שמעליו, ניתן לראות מתי מתחיל ומסתייס אירוע. מייצגים ארוכיס יותר נראיס בדרך כלל כמצייניסם אירועיס הנמשכיס על פני פרק זמן ארוך יותר. מראה גה עלול להטעות לעיתים, מכיון שהפסים יכוליס להכיל ימי חופשה. מייבג הפעילות לפעילות ערסל הוא שחור ומתפרש על כל מייצגי הפעילויות של תת-הפעילויות. כך הוא מציג את משך הזמן הכולל של קבוצת תת-פעילויות זו. כאשר פעילות מיוצגת על ידי צורת מעויין בקו הזמן (ראה פעילות 1 בתרשים 2.3), הפעילות היא אבן דרך (8ח0ז1/165/), ולא פעילות ממשית האמורה להתבצע. אבני דרך מסמנות אירועיס חשוביס בפרוייקט, כגון השלמת שלב משמעותי בפרוייקט. אבן דרך אבן דרך (8חסו9פוו/!) היא דגל או נקודת ייחוס המסמנת אירוע או --) הישג חשוב בפרוייקט. למרות שאבני דרך מוזנות כפעילויות, בדרך כלל לא מקושרת אליהן כל עבודה ישירה והן מהוות סמנים המציינים נקודות מפנה בפרוייקט. השתמש בפס הגלילה מתחת לקו הזמן כדי לעבור לתאריכים מאוחרים או מוקדמיס יותר ולהציג אבני דרך ומייצגי פעילות אחרים. טקסט מייצג פעילות ניתן להציג טקסט ליד מייצגי הפעילויות. לדוגמה, פעילות 1 היא אבן דרך, וכברירת מחדל 0[80%ז₪ מציגה את התאריך לצד צורת המעוין של אבני דרך. בנוסף, תרשים גנט מציג בדרך כלל שמות משאבים מימין למצייני פעילויות, אלא אס כן הקוב הוא קוב תבנית. בקבצי תבנית לא מוקציס משאביס. שעה 2: להיות גורו של 601]סזש באופן מיידי 53 קווי קשר החיציסם המחברים בין פעילויות מייצגיס קשרים בין פעילויות המגדיריס את הסדר שבו יש לבצע אותן. לדוגמה, החץ המצויר מסיוס פעילות 3 מצביע אל תחילת פעילות 4. פירוש הדבר שפעילות 3 חייבת להסתיים לפני שניתן יהיה להתחיל בפעילות 4. פעילות 3 נקראת פעילות קדם של פעילות 4. קשרים, פעילויות קדם ופעילויות עוקבות קשרים משמשים להגדרת הסדר שבו יש לתזמן פעילויות. כאשר שתי --) פעילויות קשורות, אחת נקראת פעילות קדם (60809550זק) ולוח הזמנים שלה קובע את לוח הזמנים של הפעילות האחרת, המכונה פעילות עוקבת (ז50000550). אין הכרח להציג את קווי הקשר. אס אינך רוצה שהקוויס יסרבלו את התצוגה ניתן להסתירם. בחר עיצוב, פריסה כדי להציג את תיבת הדו-שיח פריסה (ראה תרשים 4) ובחר בלחצן האפשרות שמתחת לתצוגת הפעילויות ללא קשרים. לחי אישוד. קשרים 9 , תבנית התאריך במייצג הפעילות: גובה: ]-| 2 ]-| 1.1 ₪] עגל עמודות לימים שלמים ש] הצג פיצולים של מייצג הפעילות ₪] הצג ציורים | ביטול תרשים 2.4: ניתן לשלוט בהצגת קשרי פעילויות בעזרת תיבת הדו-שיח פריסה. 4 98 10906 - סדנת לימוד עבודה עם קו הזמן כעת כדי כשאתה יודע מעט יותר על תרשים גנט, נבחן את השיטות לתנועה בתוך התצוגה, לראות חלקים שוניס של הפרוייקט וכדי לשנות את דרך הצגתו. נתחיל עס קו הזמן המוצג בחלק הימני של המסך, ונשוב אל הטבלה באזור הגיליון. גלילת ציר הזמן השתמש בפס הגלילה האופקי מתחת לקו הזמן לגלילה בין תאריכי התחלה וסיוס הפרוייקט. אס תגרור את לחצן הגלילה, בתיאור מסך יוצג התאריך שבקצה השמאלי הנוכחי של ציר הזמן. גרור את לחצן הגלילה האופקית שמאלה עד הסוף כדי להגיע לתחילת הפרוייקט, ושמאלה עד הסוף כדי להגיע לסוף הפרוייקט. להלן מספר חלופות מקלדת שימושיות לגלילת קו הזמן בתצוגת תרשים גנט: כ 9 6וחס1]++| כדי לעבור לתאריך התחלת הפרוייקט. 0ח=+)! כדי לעבור לתאריך סיוס הפרוייקט. ]א + חצ ימינה או חצ שמאלה לגלילה ימינה ושמאלה בהתאמה, יוס אחד בכל פעם. השס 806ק+) ו- ס( 86| כדי לגלול ימינה ושמאלה מסך אחד בכל פעם. מומלץ להציב סימניה במסך העזרה המתאר מקשים מיוחדים אלה ואחרים לעבודה בתצוגות הכוללות טבלאות. כדי לאתר מסך עזרה זה, בחר עזרה, תוכן ואינדקס. דפדף אל תחתית הכרטיסיה תוכן ולחץ לחיצה כפולה על הספר 08ח₪610:0 +60%[סזק ספסזסו₪. לחץ לחיצה כפולה על הכרך 008ח₪01070 6ז8ספץ46 ואז על הדף שזהסטעץ6א הו ה 0ה59|000 זס1 05ה8ההה600. לסיום, להץ על נקודת הקפיצה 6זה008ץ46 6+ פַחו05 שסו/ 3 חן ₪0 תה 50!60% ,סצסו. כדי לא לבצע תהליך זה שוב, הצב סימניה על ידי בחירת אפשרויות, 5זהוחאססם 8הה6₪כ. ערוך את התווית כרצונך ולחץ אישור. סימניה יוצרת קיצור דרך, כדי להציג דף זה בשלב מאוחר יותר, בחר עזרה והצג מסך עזרה כלשהו, בחר אפשרויות אך הפעם בחר 5אז89א004ס50 בתיבת הדו-שיח שתופיע תראה את הסימניות המוגדרות, ותוכל לעבור אליהן בלחיצה. ניתן גם להדפיס את רשימת המקשים על ידי בחירת אפשרויות, הדפסת נושא. אס תגרור את לחצן הגלילה האופקי ימינה עד הסוף (או תקיש 06חם+:/4), תראה את סיוס הפרוייקט. בשלב וה, תצטרך ככל הנראה לגלול לתחתית רשימת הפעילויות כדי לאתר את הפעילויות שבתחוס תאריכים זה. שעה 2: להיות גורו של 601[סזש באופן מיידי | 55 איתור מייצג פעילות או תאריך מסוים בקו הזמן קּ אס תבחר פעילות בטבלה ותרצה לראות את מייצג הפעילות שלה בקו הזמן, לח על הלחצן עבור לפעילות נבחרת שבסרגל הכלים הרגיל. +66[סזש תדפדף בקו הזמן עד לאיתור תחילת מייצג הפעילות. אס ברצונך לקפוצ לתאריך מסויס בקו הזמן, השתמש בפקודה עריכה, עבור אל (כ)+017) להצגת תיבת הדו-שיח עבור אל (ראה תרשים 2.5). בתיבה תאריך הקלד תאריך או לחץ על חצ מטה להצגת לוח התאריכים. ניתן לדפדף בחודשים בעזרת החציס שבראש לוח השנה הקטן ולבחור בתאריך על ידי לחיצה, לחץ אישור. ניתן גס להקליד מספר כדי לקפוצ לתאריך זה בחודש הנוכחי. לדוגמה, אס התאריך הנוכתי הוא 25 במאי, 1998 וברצונך לעבור ל- 3 במאי, 1998, הקלד את הספרה 3. 4 ₪ התיבה תאריך מכירה גם במילים "היום" ו"מחר" ועוברת לתאריכים 2 המתאימים. תכונה שימושית עבור אלה מאתנו אשר אינם יודעים איזה יום היום. שינוי יחידות ציר הזמן ציר הזמן מורכב משתי שורות. השורה הראשונה מכונה סוגל קנה מידה ראשי (568|6 זְסטָ18) והשנתות יורדות לכל אורך המסך. השורה השנייה מחלקת את הציר הראשי בחלוקה משנית ומכונה סרגל קנה מידה משני (508|8 זסחוו/). ניתן להתאיס את פרק הזמן הנכלל בציר הזמן ולשנות את התוויות המופיעות ביחידות. השיטות הבאות משמשות לכוונוניס מהירים של ציר הזמן. |< ]? רהה תאריך: ה' 0798 ₪ יולי1998 | ₪] ש₪ ו ה ד ג ב % 4 2-3 1 30 29 28 1 ₪810 8 7 6 5 8 17 16 15 14 13 12 5 24 23 22 21 20 19 1 31 30 29 28 27 26 8 6-7 5 4 3 2 8 תרשים 2.5: השתמש בתיבת הדו-שיח עבור אל כדי לעבור לתאריכים מסוימים בקו הזמן 6 98 0[]806ז₪ - סדנת לימוד - ניתן להתקרב לתצוגה כדי לראות יחידות זמן קטנות יותר (לדוגמה ימיס במקוס שבועות או שעות במקוס ימיס), או להתרחק כדי להציג פרקי ומן ארוכיס יותר דחוסיס לתוך אזור התצוגה. לחיצה על הלחצן קרב שבסרגל הכליס הרגיל (זכוכית המגדלת עם סימן חיבור) מרחיבה את ציר הזמן כך שמייצגי הפעילויות מתארכים, ואפשר לראות בפירוט רב יותר את אותו אזור על המסך. אם תיסחף בלחיצה, תוכל להציג יחידות זמן של 15 דקות. |8 אס ברצונך לדחוס את ציר הזמן כדי לראות פחות פרטים ופרק זמן ארוך יותר על המסך, לחי על הלחצן הרחק (זכוכית מגדלת עס סימן חיסור). ניתן להתרחק ולהציג על המסך שבע או שמונה שנים, כשכל שנה מחולקת לשני חצאי שניס. 1% יכולה לכוונן את ציר הזמן כך שכל הפרוייקט יוצג על המסך בצורה מסודרת. כדי לעשות זאת, בחר בתפריט תצוגה, מרחק מתצוגה להצגת תיבת הדו-שיח מרחק מתצוגה (ראה תרשיס 2.6). בחר באפשרות +66[סזק 6זו4חם ולח אישור. לאחר הכוונון, במרבית המקרים ציר הזמן לא יציג עוד ימיס עוקבים. הלחצן אפס (46560) שבתיבת הדו-שיח מרחק מתצוגה משחזר את ברירת המחדל של ציר הזמן (שבועות המחולקים לימים עוקבים). | התמקד ב: 17 שבוע 27 שבועות 7 חודש 37 חודשים 7) פעילות נבחרת. פרוייקטט כולו 6 מותאם אישית; 17 | יום(ימים) | תרשים 2.6: השתמש בפקודה מרחק מתצוגה שים 2.6: השתמש בפקודה ן ו רה 0 לכוונונים מחושבים מיוחדים בציר הזמן לבקרה מוחלטת על ציר הזמן, לחץ לחיצה כפולה על ציר הזמן עצמו להצגת תיבת הדו-שיח ציר זמן. בתרשים 2.7 שיניתי את תווית סרגל קנה מידה ראשי כך שתכלול את השנה ושיניתי את תווית סרגל קנה מידה משני להצגת מספר החודש/יוס במקוס אות השבוע/יום. ניתן לראות את התוצאות ברקע בתרשים 2.8. | זמן חופשה, מחלה, מילואים וכו" | ציר זמך | סרגל קנה מידה ראשי-----== ‏ | סרגל קנה מידה משני | היהת השמש ]י] מונה: 1 בן | וחידות: | חודשים [-] מעה ו 1] תווית: | 1997, 1998 4 םון תווית: | ינו, פבר, .> ך | שור = שמאל [:] ₪ שנתות צורים = | | יישם: | מרכז ]₪ שנתות ציריםם 1 8 [אפר] מרץ | פבר] ינור | דצמ] וב | אוק | ספטו 89 [ מא אפר[ מרץ ] פבר] יגד | דצמ] גוב [ אוק [ ספט] או [] יול [ יוב | בשל הרחב: 100% 3 ש] קו הפרדה בין פרגלי קנה מידה תרשים 2.7: תיבת הדו-שיח ציר זמן מאפשרת לך להתאים אישית כל חלק של סרגל הזמן שעה 2: להיות גורו של 601[סזש באופן מיידי ‏ 57 הכרטיסיה זמן חופשה, מחלה, מילואים וכו' מאפשרת בקרה על תצוגת ההצללה של ימיס שאינס ימי עבודה. בתרשים 2.8 בחרתי להציג את ההצללה בקידמת מייצגי הפעילויות. ואת התאמה פופולארית מכיון שכך ההצללה מסתירה את חלקי החופשה של מייצגי הפעילויות, והאורך הנראה של המייצג משקף נכון יותר את משך הזמן. ההצללה גס מאפשרת לעובדים להבין שהתכנון אינו מחייב עבודה בימי חופש אלה. 1 ו |< |5|= [₪ קב עריכה מצוגה בוספה עצוב כלים פרוייקט סלון עורה ן 9 ₪ | 9 7 6 ₪6 0 5 5 9 = | ₪ ₪| = | 5 ם' 2 | > 3 | ₪ ₪ םן של * כל הפעילויות. | םב| ₪ = ש 7 ם|* 5|- א 0% - + % >| | ₪ עס 75 לספ 25% 0 | א | זגה לד | -אר|| 5 ינו '98| 8 ינ 98| העויו ה | | 0 |-% ש' הווה ב א] שי הווההווה ת] הנקו הדי ג ] ב'] א" ש הו ד משך שם פעילות 607664 | 6808 8 5ס)5ע5 הזוס 08100816 ₪ 5 ב 2 5 | | 6)הסחוסזוטףס סחח: זוז זספט 6ח060, 5 1 זוז 607% 3 85 5חסתזס וסט חס זוז ה9%6ע. הנוז זסחצו: | זמן חופשה, מחלה, מילוואים וכו" | ע80ח0ו)6חט1 566106 ו | סרגל קנה מידה ראשי-- >= | סהגל קנה מודה משמ--- 7 > ₪" ות עה ששששש₪]"] מגה: 5 1] | | ימדות: ימים [=] מעה | 1] תווות: | 26 ינו'97 - תות "| ל, ב', ג', > - יישור: | שמאל ך שנתות צירים. יישובי | מרכז 1 ₪ שנתות צירים 1 פבר '98. 5 ינו '98. 8 יו 3 8 0 - . הרחב: 100% ₪ ₪ קו הפרדה בין סרגלי קנה מידה ]| טא פמ חש ור 0 | - | סו 5 וחומ 88 1 - סז 0501זס:..- ב מהדורה ע.. שק | התחלמף תרשים 2.8: ניתן גם לשלוט על תצוגת הצללת ימי החופש בעזרת תיבת הדו-שיח ציר זמן. עבודה עם טבלת הפעילויות בסעיף זה נבחן מספר דרכיס מהירות לאיתור מידע בטבלה ולשינוי אופן הצגת הנתוניס. כפי שכבר הוצג, ניתן לגרור את סרגל החלוקה האנכי ימינה או שמאלה, כדי לשנות את השטח היחסי המוקדש להצגת הטבלה על המסך. אס סרגל החלוקה נמצא באמצע עמודה, אפשר ללחו עליו לחיצה כפולה כדי שיעבור לגבול העמודה הקרוב ביותר. כאשר סרגל החלוקה האנכי מוסט ימינה עד קצה המסך, ניתן לראות את כל העמודות בטבלת הפעילויות, ראה תרשים 2.9. 8 98 0[80ז₪ - סדנת לימוד [<51] - ו 5 | |8|= [7 קוב עריכה תצוגה בוספה עצוב -כלים פרוייקט. מלון. עורה [ 3 9 ₪ 0 6 6|₪ 0 0 9 ₪ ₪ 06 7 ₪ 3 | ש ב ₪5 ₪ ₪ םן ל + כל הפעילויות. | | = =וע 1 ₪|ז 8+ וו | 0% - 4 9% >| | ש 75 לספ *25 *ף | > | לגד ל- | אר|| יי ו בח שמות משאבים ות קדם | סיום וי 098 02/01 וי 8 201 0 85 1600666 5וח) אוסס0ה 40165. % ₪ - ב' 02/02/98 | ה 08/01/98 18 8ע68 = 6006004 ד' 14/01/98 | = ה'08/01/98 5 8/9 5/5675 )הזוס 8)6גוו| 3 ד' 21/01/98 | ה 15/01/98 5 6985 | 48 חח וט חח התחלה | משך |שם עקות | 6 ד' 21/01/98 | | ה'15/01/98 5 ₪85 0065 150 % 3 ב' 19/01/98 | ה'15/01/98 3 ₪85 00665 16% % 3 ב' 19/01/98 | ה'15/01/88| | 3 08/5 תתו זוז חזס). 6 3 ' 16/01/98 | ה'15/01/98 2 ₪85 5)חפחז0/6ו60 1 זסחי % 5 ה' 22/01/98 | = ה' 22/01/98 1 5 2 9 ד 28/01/98 | = |'23/01/88| 08/54 ה 02 10 .30/01/98 ה' |2901/88‏ 08/52 הפונ 01ןסזסן סויפ %6 11 ב' 02/02/98 ב' 02/02/98 1 1681 )הסתזכסוסיסו מס > ד' 04/03/98 | ג'03/02/98 | 22 68/8 = ח0ו069 586 ספער ד' 18/02/98 | ג'03/02/98 12 5ע68 |-| 611866)ח! 86 ח0ו9 4 ה' 12/02/98 ג' 03/02/98 ₪58 6 166 01 1804 % 15 ד' 18/02/98 ו' 13/02/98 4 ₪85 פאחו! 668 16 פחורר > 5 ג' 17/02/98 ו' 13/02/88 3 85 חסו1סחו1 ]הפחו % 16 ד' 18/02/98 ד' 18/02/98 0 ₪85 065000 71806! - 8 ה' 26/02/98 | ה'19/02/98 6 395 | קט560 ז6טז56 65000 ו ]5 ]| אטא]| סמש | השן תרשים 2.9: כאשר סרגל החלוקה האנכי מוסט ימינה עד קצה המסך, ניתן לראות את כל העמודות בטבלת הפעילויות הרשימה הבאה מציגה תיאור קצר של כל עמודה נוספת : 2 - משך (חסוז8זוס). משך הוא מספר השעות, ימים או שבועות שבמהלכס מתבצעת עבודה עבור הפעילות. משך פעילות 3 (5/51005 סהּטַוְפצם) הוא חמישה ימים. שים לב שמייצג הפעילות נתארך ונראה כאילו הוא כולל את ימי סוף השבוע, אולס ימיס אלה מוצללים כדי לציין שהם ימי חופשה. לפעילויות אחדות, לדוגמה פעילות 1 ופעילות 18, יש משך אפס. פעילויות שהמשך שלהן אפס מכונות אבני דרך, ולמרות שהן בדרך כלל אינן פעילויות למעשה, הן אירועיס חשוביס בפרוייקט. מחברי התבנית +6ח8זח! הקצו משך אפס לפעילות המכונה "... 316!קוח16 פוח1 +וססה %05סצ1'י מכיון שרצו לפנות מקוס למספר הערות כלליות. התחלה (5187). העמודה התחלה מציגה את תאריך ההתחלה של הפעילות. סיום (ח8וחו=). העמודה סיוס מציגה את תאריך הסיוס של הפעילות. פעילויות קדם (6060655079ז0). עמודה זו מציגה את מספר מזהי הפעילות של פעילויות הקדס לפעילות זו - פעילויות אחרות אשר חייבות להתקיים לפני פעילות זו. (דיוו נרחב יותר בקישור פעילויות לרצף קדם, יתקייס בשעה 5). שמות משאבים (85חח8\] 06ז46500). אס הוקצו משאביס לפעילויות, שמותיהס יוצגו כאן. שעה 2: להיות גורו של 601[סזש באופן מיידי ‏ 59 כדי לשנות רוחב עמודה, הצב את העכבר על הקצה הימני של כותרת העמודה (על הקו המפריד את כותרת העמודה מכותרת העמודה מימין לה). כאשר העכבר הופך לחץ דו-ראשי המצביע ימינה ושמאלה, גרור את קו ההפרדה ימינה או שמאלה. אם תלחץ לחיצה כפולה על קו ההפרדה, ₪706 תכוון את רוחב העמודה שמשמאל לקו ההפרדה כך שיתאים לתוכן הגדול ביותר בתא בעמודה זו. במקרה של העמודה פעילויות קדם, התוכן הרחב ביותר הוא כותרת העמודה. 0 ניווט ברשימת הפעילויות פס הגלילה האנכי שבצד ימין של המסך קובע את שורות הטבלה המוצגות, ובהתאמה גס את חלק קו הזמן המוצג. אס תגרור את לחצן הגלילה,יופיע תיאור מסך ובו השס ומספר מזהה הפעילות של הפעילות שתופיע בראש המסך אס תשחרר את לחצן הגלילה. גרירת לחצן הגלילה עד לתחתית פס הגלילה תציג את הפעילות האחרונה ברשימת הפעילויות. ,.'י 0 ניתן גם להשתמש במקלדת לתנועה ברשימת הפעילויות, ראה + ברשימה הבאה. אולם שימוש במקלדת מזיז את בחירת התאים ואילו שימוש בפס הגלילה מאפשר לראות חלק אחר של רשימת הפעילויות מבלי לשנות את התא הנבחר, ולאבד את המיקום. מקשי החצים מעלה ומטה גוללים את רשימת הפעילויות שורה אחר שורה. מקשי סט ספ ו- חאוסכ 6פָ8: מזיויס מסכים שלמים בכל פעם. לחילופין, שילובי מקשים אחרים מאפשרים תנועה מהירה בטבלה. 0% + חצ מעלה מעביריס לשורת הפעילות הראשונה, באותה העמודה. - 6% + חצ מטה מעביריס לשורת הפעילות האחרונה, באותה העמודה. - 6+71+06 מעביריס לשורת הפעילות הראשונה, לעמודה הראשונה. - 0ח=+611 מעביריס לשורת הפעילות האחרונה, לעמודה האחרונה. יש להקיש 086 כדי לראות את שם הפעילות בשורה זו. 06 מעביר לעמודה הראשונה בשורת הפעילות הנוכחית. 0ח= מעביר לעמודה האחרונה בשורת הפעילות הנוכחית. 0 80198]סזש - סדנת לימוד איתור פעילויות לפי שם בפרוייקט שלו רשימת פעילויות ארוכה, ניתן להיעּר בחיפוש פעילות לפי שם. למעשה ניתן לחפש ערך מסוים בכל אחת מהעמודות, אולם חיפוש שמות פעילויות הוא השימוש הנפוץ ביותר. שיס לב שהסמן אינו חייב להימצא בעמודה המיועדת לחיפוש. אך החיפוש מתחיל בשורה שבה נמצא הסמן וממשיך במורד הרשימה. לאחר שהחיפוש מגיע לשורה האחרונה, הוא ממשיך מתחילת רשימת הפעילויות עד לשורת הפעילות שבה החל החיפוש. אפשר גס להפוך את כיוון החיפוש, כדי לחפש מעלה. לאחר שהחיפוש מגיע לפעילות הראשונה, הוא ממשיך מתחתית הרשימה עד לנקודת ההתחלה. תרגול: איתור פעילות בפרוייקט זפח8וחו, כדי לאתר את הפעילות המכילה את המילה "ז8/ז50" בשמה, בצע את הפעולות הבאות: 1. בחר עריכה, חיפוש להצגת תיבת הדו-שיח חיפוש (ראה תרשים 0).. 2 הקלד זפצז56 בתיבת הטקסט חפש את. 3. התיבה חפש בשדה מציגה את השדה (עמודה) שם כברירת מחדל. זהו למעשה שם שדה הנתונים המוצג בעמודה שם פעילות. ניתן לשנות את שדה החיפוש על ידי בחירת שם שדה אחר. לדוגמה, אם ברצונך לחפש הערות פעילויות, לחץ על התיבה חפש בשדה ובחר את השדה הערות. 4. הערך בתיבה +6%ד קובע את סוג ההשוואה שיש לבצע בין ערך החיפוש לבין הערך ש- ₪06 מאתרת בשדה החיפוש. השוואת ברירת המחדל היא "מכיל" מכיון שהיא הנפוצה ביותר בשימוש. השוואה זו מאתרת כל שם פעילות המכיל את האותיות זפצז50 במקום כלשהו בשם. קיימות גם השוואות אחרות. 5. אם תרצה, שנה את כיוון החיפוש על ידי לחיצה על מעלה או מטה בתיבה חיפוש. אם ברצונך למצוא רק מקרים התואמים בדיוק אותיות 0856ז6סקט |- 0856ז6/וס!, סמן את תיבת הסימו| 6856 ח1316). השאר תיבה זו ריקה כדי לחפש 68586 כלשהו. לתחילת החיפוש, לחץ על הלחצן חפש את הבא. אם תימצא התאמה, התא המכיל את ההתאמה ייבחר. לחץ חפש את הבא שוב עד לאיתור ההתאמה. ניתן גם לסגור את תיבת הדו-שיח לאחר איתור ההתאמה הראשונה ולהשתמש בצירוף המקשים 4-+וח5 כדי להמשיך בחיפוש בכיוון שנבחר. כך, תיבת הדו-שיח לא תסתיר את התאים הנבחרים. שעה 2: להיות גורו של 601]סזש באופן מיידי ‏ 61 חפש אתו ו ה ]| | סגור חפש ב: שם | תנאיו | מכיל |+] | החלפה... חיפוש: מטה ] | ] התאם רישיות תרשים 2.10: השתמש בפקודה חיפוש לאיתור פעילויות לפי מילות מפתח בשמותיהן שינוי תצורת התאריך תצורת ברירת המחדל של תאריכים היא עֶץ/00/חחוח, וזו התצורה שתופיע בעמודות התחלה וסיום בפרוייקט 61ח8:זוח!. ניתן להוסיף לתצוגה את השעה ביוסם, או למתג לאפשרויות תצורת תאריך אחרות. אולס שיס לב, התצוגה תהיה זהה עבור כל שדות התאריך בכל התצוגות של 608][סזק 07050%4!ו), והיא תהיה תקפה לכל קבצי הפרוייקטיס שתציג. בפרוייקטיס אחדיס תרצה אולי לכלול את השעה ביום, לדוגמה, ובאחריס תרצה לכלול את היוס בשבוע. ש תרגול: 8 שינוי תצורת תצוגת התאריך ט כדי לשנות את תצורת תצוגת התאריך, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות (ראה תרשים 2.11). 2. בכרטיסיה תצוגה, בתיבה תבנית תאריך, בחר את התצורה הרצויה. 3 לחץ על לחצן אישור להחלת השינוי. אם יופיעו סימני % בתאים כלשהם שבעמודות התחלה או סיום, הרחב את העמודה להצגת התצורה החדשה. לחץ לחיצה כפולה על קו הפרדת העמודות מימין לכותרת העמודה להרחבה. לדוגמה, אם יש להרחיב את העמודה התחלה, לחץ לחיצה כפולה על הקו המפריד בין הכותרות התחלה וסיום. 2 98 80[סזש - סדנת לימוד | קבוצת עבודה בדיקת איות חישוב | תזמון לוח תאריכים עריכה כללו תצוגה תצוגת ברירת מחדל: תרשים גנט = אישור תבנית תאריך: ' 31/01/97 1 יואר 1 ינו - הצג ₪] שורת מצב ש פסי גלילה אפשרויות קישור ביו פרוי ש] הצג פעילויות עוקבו ש] הצוג פעילויות קדם חיצוניות מטבע סמל: % ] מיקום: הבשו ספרות עשרוניות : 2 ] תרשים 2.11: בחר את התצורה הרצויה (5חסו1ק0) 0. הערה: 12:33 31/01/97 / 31/01/97 ' - אפשרויות תצוה עבור 'פקוח. דשאזה ח וז" בין פרוייקטים בעת פתיחה ₪7 קבל באוסך אוטומטי נתונים תיטוניום הדשו אפשרויות חלוקה לרמות. ש] הצוג פעילויות ערסל ] הצג פעילות ערסל של הפרוייקט כולו ₪] הצג הסטה פנימה/החוצה | ] הצג מספר רמה ש] הצג סמל חלוקה לרמות. לתאריכים בתיבת הדו-שיח אפשרויות לשינויים בינלאומיים בתצורות התאריך והשעה, יש להשתמש ביישום 8 |פחסוט36 בלוח הבקרה של פשססחו/ ספסזסוו. גלישת שורות להצגת שמות פעילויות ארוכים אחת הדרכיס להציג יותר עמודות בחלק הטבלה או הגיליון של תרשיס גנט היא להקטין את רוחב העמודה שם פעילות, אולס אז בדרך כלל לא ניתן לראות את שס הפעילות המלא. הפתרון הוא הגדלת גובה השורות. 60%[סז₪ תפעיל גלישת שורות באופן אוטומטי כדי לראות את כל תוכן התא. שיס לב שלא ניתן לכוון גובה שורה אחת בלבד - שינוי של שורה אחת, יגרוס ל- +₪0[66 לשנות את כל השורות. שעה 2: להיות גורו של 901[סזש באופן מיידי 3 תרגול: הצגת שמות פעילויות כדי להציג שמות פעילויות בגלישת שורות, בצע את הפעולות הבאות: 1. הזז את מצביע העכבר מעל הקו המפריד בין שני מספרי שורה כלשהם בעמודה מספר מזהה פעילות. 2 כאשר צורת המצביע משתנה לשני חצים המצביעים מעלה ומטה, גרור את קו ההפרדה מעלה או מטה אל גובה השורה הרצוי. גובה שורה אינו ניתן לכוונון באופן רציף אלא חייב להיות כפולת הגובה המקורי של שורה אחת. 3 כוונן את רוחב העמודה שם פעילות !-6]ן0ז₪ תפעיל גלישת שורות באופן אוטומטי. שינוי העמודות לעיתיס תרצה לשנות את כותרות העמודות כך שיתאימו לשימוש נפוץ בתוך החברה, או אולי אף תרצה לשנות תוכן עמודה. לדוגמה, תוכל לשנות את כותרת העמודה שם פעילות ל-מה יש לעשות, או שתוכל להציג את השדה הערות במקוס השדה שם משאב בעמודה האחרונה. כדי לשנות את העמודה, לח לחיצה כפולה על כותרת העמודה, תוצג תיבת הדו-שיח הגדרת עמודה (ראה תרשים 2.12). הרשימה הבאה מתארת את האפשרויות בתיבת הדו-שיח הגדרת עמודה. 9 אם ברצונך לשנות את תוכן העמודה, בחר בשדה אחר בתיבה שם שדה. 9 שנה את תוכן התיבה כותרת לעדכון כותרת העמודה. אם לא תכתוב ערך כלשהו שס השדה יוצג ככותרת העמודה. 9 ניתן לבחור את יישור (ימין, שמאל, מרכו) כותרת העמודה בעורת התיבה יישור כותרת ואת יישור הנתוניסם בעורת התיבה יישור נתונים. 9 לחיצה על לחצן אישור מחילה את השינויים. 9 לחיצה על הלחצן התאמה מיטבית (10= 2881) כמוה כלחיצה על לחצן אישור, אך בנוסף היא גס מתאימה את רוחב העמודות לתוכן התא הארוך ביותר. |<|? ו שם שדה: כותרת: שם פעילות | ביטול יישור כותרת: ‏ = ימין 1 |התאמה מיטבית יישור נתונים! ‏ = ימין 1 בוחב: 34 3 תרשים 2.12: שנה את המוצג בעמודה על ידי לחיצה כפולה על כותרת עמודה זו 4 98 0]80ז₪ - סדנת לימוד אס אין ברצונך לראות עמודה כלשהי, תוכל למחוק אותה מהגיליון מבלי לאבד את הנתוניס שבה. לח על כותרת העמודה לבחירת כל העמודה ולח על מקש 61606. כדי להוסיף עמודה לטבלה, בחר את כותרת העמודה הנמצאת כעת במקוס שבו אתה רוצה להכניס את העמודה החדשה ולח על מקש +ז58ח1. תוצג תיבת הדו-שיח הגדרת עמודה, ובה תוכל לבחור את אפשרויות העמודה כפי שכבר הוסבר לעיל. הצגת פרטי פעילויות רבים יותר תצוגת תרשים גנט מכילה מידע רב. תוכל לראות פרטים נוספים על פעילויות בודדות בעזרת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות או על ידי פיצול המסך והצגת טופס פעילות. שתי דרכים אלו להצגת מידע נוסף יידונו כאן לפני סיכוס שעה זו. תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות 3 לח על הלחצן מידע אודות פעילות שבסרגל הכלים הרגיל להצגת תיבת דו-שיח המציגה פרטים רבים על הפעילות הנבחרת (ראה תרשים 2.13). חמש הכרטיסיות שבתיבת הדו-שיח מאפשרות גישה לשדות נוספים. אס תבחר פעילות ערסל, תוצג תיבת הדו-שיח פעילות ערסל. בתיבת דו-שיח זו מופיעיס שדות שאינס זמיניס, מכיוןו שהס מחושבים מפעילויות המשנה של פעילות הערסל. ש שיס לב שבכל תצוגה שבה ניתן לבחור פעילות, ניתן לראות את כל השדות, באמצעות בחירה בלחצן מידע אודות פעילות - גם אס השדות אינס מוצגיס בדרך כלל בתצוגה הנוכחית. שיס לב גס שהכרטיסיה האחרונה הערות, מכילה את המלל המלא של השדה הערות. בלחיצה על הלחצן הערות פעילות שבסרגל הכליס הרגיל אפשר לגשת ישירות לכרטיסיה, ולהציג הערות לפעילות הנבחרת. [< [ 1 ו ו |א |₪|= [₪ קב עריכה תצוגה בוספה עצוב כלים פרוייקט. חלו עורה ]1 9 ₪ 2 ל ₪6 0 | 9 = ₪6 6 6|0 ₪ | ₪ ₪ םן שי כל הפעילויות | | שב | 3 ש 7 8 * 8+ א 0% - + > +| | ₪ לטל לספ למל ל | 6 | זגד ד | )| | 0 | וש 02/01/98 ₪50 166 1745 8004 65)סו. % ₪3 ה 08/01/98 = 18 08/5 | 0006 685 )5/5 ]חשזזגוס 6ופגו 0 שה 055 כ ונז סח 6 . מ מחח הח שחו ביצוע: 6 א הפחלהו ה'15/01/98 | [] | | ] הסתר שרתפעילויות. פום 210187 | |ח] | | ]סכם מיצג פעילות לערסל. 0 5 א קת הל זו 8 ה'190298 | 08056 | = קט)56 זסט50 ח90 תרשים 2.13: במידע אודות פעילות מידע רב שאינו מופיע בתצוגת תרשים גנט שעה 2: להיות גורו של 601[סזש באופן מיידי 65 שילוב תצוגות אחת משיטות התצוגה השימושיות והחזקות ביותר היא היכולת לפצל את המסך לשנייס, ולראות שתי תצוגות שונות של הפרוייקט בו-זמנית. בחר חלון, פצל לפיצול המסך. ניתן גם ללחוץ לחיצה כפולה על סרגל החלוקה הממוקס מתחת לח בתחתית פס הגלילה האנכי (ראה תרשים 2.14). החלון יחולק לשני חלקיס: החלק העליון יציג את התצוגה הנוכחית והחלק התחתון יציג טופס פעילות (אס התצוגה היא תצוגת פעילות), או טופס משאב (אס התצוגה היא תצוגת משאבים). מכיוו שתרשים גנט היא תצוגת פעילות, החלק התחתון יציג טופס פעילות (ראה תרשים 2.14). ניתן להסיר את הפיצול בקלות: בחר חלון, הסר פיצול או לחץ לחיצה כפולה על סרגל החתלוקה, הנמצא כעת במרכז המסך. גרור את סרגל החלוקה מעלה או מטה לשינוי יחס החלוקה בין החלונית העליונה לתחתונה. בתרשיס 2.14 פעילות מספר 6 45ח6וח6זוטן)6 +600+60 6ח61כ, נבחרה בחלונית העליונה, ופרטיה מופיעיסם בחלונית התחתונה. החלונית התחתונה מציגה את כל השדות שנמצאיס בעמודות תרשים גנט. סידור וה מאפשר לראות ערכי שדות אלה, וחלק גדול יותר של קו הזמן בו-ומנית. ניתן גס לראות שדות נוספיס - מונחה עבודה, סיוג פעילות, ו- % ביצוע - בנוסף לפרטים רבים יותר על משאבים ופעילויות קדם. המסך המפוצל הוא דרך יעילה מאוד להצגת פעילויות בפרוייקט. ניתן לראות כיצד הפעילות משתלבת במערכת הכוללת של הפרוייקט בחלונית העליונה, ופרטיס משמעותיים רביס בחלונית התחתונה. 8 קקח ₪ א - וסוס 4010501 |< |5| = [₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון ערה | ₪ > ₪ | ₪ = 3 6 | ₪ כ | ₪ 2 = | ₪ ₪|] = | ₪ ₪ ₪ | ש 3 5 | ₪ ₪ םןן צך ד | == ₪ | ₪ | 3% - 5 9 כ |[ 9 םוש למל לספ *5? לס | >> | זג = | -א-]| דץ 1 ינ '98 1 ינ '98 | | ישן הווו ג ] ב אי שן הד גי ישן 4 סיום התחלה | משך שם פעילות תרשים 2/0198 | 0201/98 0 5ע08 6ו6ומחס1 5וח1 אוסטס ספוטו | 0 ה ב' 02/0298 ה'0801/98 182 5ע₪8 0 םּ גך() --->- 8ח0)עש )חסזחטס 5080800 ד' 14/01/98 | = ה' 08/01/98 | 5 ₪8/5 ז9ו5/5 ]חשזזנוס 90816+ %₪ ד' 21/01/88 = ה 15/01/98 5 5ע₪0 :)חסתוסזוטוספח סהח 15 65 66 זי 21/01/98 ה'1501/88| = 5 085 ופ זוז זספגו סח 60 6ח060, ב' /19/0188‏ ה' /150188‏ 68/53 תיבת | 5516 שהח6ם| חק 5 19/01/98 ה'1501/98, 3 ₪8/5 90788 5510 3 = פס - ב זסחאף זסטז50 סהחשם , 16/01/98 = ה'15/01/98| = 2 08/5 0 זפחשם ופצו , התצוגה פיצול ₪ שםו 5 חפוחסזונפז %ח6חס6 68 משרו. 03/53 ₪ | ] מונחה עבודה. | הקודם ] הבא הפעי לה פס התחלה: ‏ ה' 15/01/98 - סיוםו ב' 19/01/98 - סוג פעילות: יחידות קבועות. ך % ביצוע! %0 ₪ 0 פיצול טופס ---> פעילות 56| שא ]| | / מוכן! תרשים 2.14: התצוגה המשולבת של תרשים גנט וטופס פעילות מציגה את הפרטים החיוניים לפעילות שנבחרה בחלונית העליונה 6 98 ₪100 - סדנת לימוד ניתן להזין נתוני פעילות בכל אחת מהחלוניות, אולס יש להפעיל חלונית זו לפני שניתן להשתמש בה. להפעלת החלונית התחתונה, לחצ במקוס כלשהו בחלונית זו. ניתן להשתמש במקש 6= למעבר הלוך ושוב בין שתי החלוניות. החלונית הפעילה מוצגת בצבע כחול כהה בפס התצוגה הפעילה. שתי הטבלאות הקטנות בתחתית טופס הפעילות מציגות בתחילה פרטי משאבים ופעילויות קדם. ניתן לבחור פרטיס אחרים להצגה באזור זה. ראשית, הפעל את החלונית התחתונה. בחר עיצוב, פרטים להצגת רשימת הפרטים שניתן להציג. (אפשר גם ללחוץ לחיצה ימנית על החלונית התחתונה להצגת רשימת הפרטים הזמינים). לדוגמה, אס תבחר הערות, תראה את הטקסט המלא של השדה הערות. ניתן גסם לרדת במורד רשימת הפעילויות בחלונית העליונה, ולקרוא את ההערות המצורפות לכל פעילות המוצגות בחלונית התחתונה. זו דרך טובה לקריאת כל ההערות. :3459 3-3. 33-59 39 שעה 2: להיות גורו של 601]סזש באופן מיידי 67 שעה התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות בשעה זו תתחיל את הפרוייקט הראשון. אס קיבלת קוב פרוייקט לעבודה, תוכל להשתמש בו לצורך לימוד התכונות המוצגות כאן. שעה זו עוסקת בהכנה לקראת הפרוייקט הראשון, התחלתו, וחיבור רשימת משימות שיש לבצע - רשימת הפעילויות. שעות 4 ו-5 מדגימות כיצד להפוך רשימת פעילויות זו ללוח זמניס או קו זמן. דברים לביצוע בעת פתיחת פרוייקט חדש למרבה האירוניה אנשיס רביס מאמציס את 0[86ז₪ כדי לסייע לעצמס להתארגן, אולס הס אינס מוכניס לטרוח ולנקוט בגישה מאורגנת לשימוש ב-80][סזש. קיימיס שלושה דבריס בלבד שיש לבצע בתחילת כל פרוייקט חדש: 9 לקבוע תאריך התחלה או סיוס לפרוייקט, שיספק ל-601[סזש נקודת אחיוה שעליה ניתן לבסס את חישובי לוח הזמנים. 9 לרשום את יעד או מטרת הפרוייקט כדי להנחות את התכנון. רישוס זה יוכיח את עצמו כיקר ערך בסיוע בהתמקדות בתוצאה הסופית. 9 לשנות את ערכי ברירת המחדל הקריטיים השולטיס בדרך שבה 0[80]₪ מחשבת את לוח הזמנים של הפרוייקט. אפשר לבצע דברים אלה בהמשך, ואפשר גס לשנותס, אך אס תטפל בהם מראש תחסוך זמן רב. שעה 3: התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות 69 פתיחת קובץ פרוייקט חדש כאשר אתה מתחיל פרוייקט חדש, עליך להגדיר את תאריך ההתחלה או הסיוס - בדרך כלל התאריך שבו העבודה תתחיל או תאריך יעד לסיוס העבודה. 66%[סז₪ קובעת את לוח הזמניס לפעילויות על בסיס תאריך ההתחלה או הסיוס שנקבעו. מומלצ גס לרשוס את יעד הפרוייקט עס תחילת המסמך החדש, ולבחור את הגדרות האפשרויות הרצויות לפרוייקט זה. הגדרת תאריך ההתחלה או הסיום בתחילת פרוייקט חדש, 664[סזש מציגה כברירת מחדל את תיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט עבור 0[6641זש. בתיבת דו-שיח זו תתבקש להגדיר אס תאריך התחלה קבוע או תאריך יעד קבוע שולטים בלוח הזמנים. 0[806ז₪ קובעת לוח ומנים מהתאריך שתבחר. -צ) תאריך התחלה קבוע ותאריך סיום קבוע אם אתה יודע מתי תתחיל העבודה על הפרוייקט, ואין לך תאריך יעד, הזן את תאריך תחילת העבודה ותן ל- 66₪[סזשם לחשב לוח זמנים מתאריך זה ואילך. על פרוייקט זה נאמר שהוא מתוכנן מתאריך התחלה קבוע. אם יש לפרוייקט תאריך יעד שעד אליו הוא חייב להסתיים, הזן תאריך זה כתאריך סיום הפרוייקט ותן ל- 661[סזש לחשב לוח זמנים מתאריך זה אחורה, אשר יבטיח שכל הפעילויות תושלמנה עד לתאריך היעד. על פרוייקט זה ייאמר שהוא מתוכנן מתאריך סיום קבוע. אס לא נקבע תאריך סיוס, תוכל לבחור תאריך התחלה ולאפשר ל- 6₪[סז₪ לתכנן פעילויות מתאריך זה. 660[סז₪ מתכננת את כל הפעילויות מוקדס ככל האפשר לאחר תאריך ההתחלה, על בסיס מידע נוסף שתצין, כולל הסדר שבו על הפעילויות להתרחש, תאריכי יעד ביניים שיש לעמוד בהם, וזמינות המשאבים המוקצים לעבודה על הפעילויות. לוח זמנים זה יחשב לפרוייקט תאריך סיום. אס הפרוייקט חייב להסתיים עד תאריך יעד נתון שעליו אין כל שליטה, הזן תאריך סיוס וה ובקש מ- ₪70[800 לתכנן את הפרוייקט כך שיסתיים בתאריך זה. 86%][סזק תקבע לוח זמניס לכל הפעילויות כך שתסתיימנה עד תאריך הסיוס הקבוע. לוח ומניס זה יחשב את תאריך התחלת העבודה כדי שהיא תסתיים בזמן. 0 80198]סזש - סדנת לימוד תרגול: התחלת קובץ חדש והגדרת תאריך ההתחלה או הסיום כדי להתחיל קובץ חדש ולהגדיר את תאריך ההתחלה או הסיום, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר קובץ, חדש, או לחץ על הלחצן חדש שבסרגל הכלים הרגיל לפתיחת מסמך פרוייקט חדש. 6ןסזק תציג את תיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט עבור 6641[סז₪ (ראה תרשים 3.1). בתיבה תזמון מ, בחר התחלת פרוייקט או סיום פרוייקט, בהתאם לדרישות הפרוייקט. אם תבחר התחלת פרוייקט, התיבה תאריך התחלה תהיה נגישה והתיבה תאריך סיום לא תהיה פעילה. אם תבחר סיום פרוייקט, התיבה תאריך התחלה לא תהיה פעילה והתיבה תאריך סיום תהיה נגישה. הזן את תאריך ההתחלה או הסיום עבור הפרוייקט בתיבה המתאימה. לחץ על חץ מטה בתיבות התאריכים אם ברצונך לבחור תאריך מתוך לוח התאריכים. החלף חודשים בעזרת חצי הגלילה בכל צד של פס כותרת לוח התאריכים, ולחץ על התאריך שאתה רוצה להזין לתיבה. %סזק מאחסנת גם את השעה ביום כחלק מתאריכים אלה, גם אם אינך מציג אחת מתצורות התאריך הכוללות את השעה ביום. אם תזין תאריך התחלת פרוייקט, ‏ 66₪[סזק תכלול את ברירת המחדל לשעת התחלה שאותה הזנת בכרטיסיה לוח תאריכים של תיבת הדו-שיח אפשרויות. אם תזין תאריך סיום פרוייקט, 661[סזס תכלול את ברירת המחדל לשעת סיום כחלק מהתאריך. אם על פרוייקט זה להתחיל או להסתיים בשעה שאינה מופיעה כברירת מחדל, הקפד לכלול את השעה בעת הזנת התאריך. לדוגמה, אם קבעת את ברירת המחדל של שעת הסיום כ- 5:00 אחה"צ, אולם ברצונך שפרוייקט זה יסתיים עד 12:00 בצהרים ב- 4 בינואר 1999, עליך להזין 1/4/99 12:00 בתיבה תאריך סיום. לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. שעה 3: התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות | 71 |<]? ה תאריך התחלה: ה' 09/07/98 תאריך סיום: ' 9/07[98 | ביטול תזמון מו התחלת פרוייקט |=] |סטטיסטיקה, מ כל הפעילויות מתחילות מוקדם ככל האפשר. תאריך נוכחי: ה' 09/07/98 |=] תאריך דווח מצב: | גא 5 לוח תאריכים: סטנדרטי 1 תרשים 3.1: תיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט עבור 8641[סז₪ קובעת אם הפרוייקט מתוכנן מתאריך התחלה קבוע או כדי לעמוד בתאריך סיום קבוע ניתן לגשת לתיבת דו-שיח זו בכל עת על ידי בחירה בפרוייקט, מידע אודות פרוייקט. ניתן לשנות את תאריך ההתחלה או הסיוס לפי הצורך, ואפשר גס לשנות את ההחלטה אם הפרוייקט יתוכנן מתאריך התחלה קבוע או מתאריך סיום קבוע. רשום את יעד הפרוייקט והיקפו אחד הדבריס הראשוניס שיש לעשות בעת התחלת פרוייקט חדש, הוא להגדיר בבירור את יעד או מטרת הפרוייקט. המטרה חייבת לכלול תוצאה סופית מוגדרת היטב, משהו שניתן למדוד כדי לקבוע אם הפרוייקט עומד או עמד ביעדיו. צריכה להיות הצהרה ברורה של הנחות חשובות או מגבלות כלשהן, כגון מגבלות זמן ותקציב, או איכות המוצר המוגמר. יש להראות הצהרה זו לכל הגורמיס בעלי הענייו בתוצאת הפרוייקט, ולקבל הסכמה מגורמים אלה לגבי דיוק הצהרת יעדים, כדי להגן על עצמך כנגד אי-הבנות בעתיד. הצהרת היעד או המטרה של הפרוייקט אינה חייבת להיות הצהרה נשגבת או מנוסחת ביצירתיות. היא רק צריכה להצהיר באופן ברור ובמספר משפטים מה הפרוייקט מתוכנן להשיג. אס היעד אינו ברור לך, תוכניותיך יחסרו את הכיוון ובהירות המטרה שלהן הן זקוקות כדי להצליח. מקוס טוב לרישוס יעד הפרוייקט הוא תיבת הדו-שיח מאפיינים, בכרטיסיה תקציר, בתיבה הערות. תיבת דו-שיח וו היא גס המקוס להזנת פריטים כגון כותרת הפרוייקט, שס החברה או הארגון, ומנהל הפרוייקט. חשוב לספק ערכים אלה מכיון שהס ישמשו לוּיהוי הפרוייקט בכותרות ובסיומות של הדוחות המודפסים. 2 80698]סזש - סדנת לימוד . תרגול: %8 רישום תכונות הפרוייקט . כדי לרשום את תכונות הפרוייקט, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר קובץ, מאפיינים להצגת תיבת הדו-שיח מאפיינים (ראה תרשים 3.2). 2 בתיבה כותרת הקלד את כותרת הפרוייקט שתופיע על הדוחות המודפסים. כברירת מחדל מוצג שם הקובץ. 3 בתיבה מחבר מופיע אוטומטית שם המשתמש. שנה אותו לפי הצורך לאיות שצריך להופיע על הדוחות. 4. בתיבה מנהל רשום את שם מנהל הפרוייקט. מידע זה משמש גם הוא בדוחות. 5. בתיבה חברה רשום את שם החברה או הארגון, גם הוא משמש בדוחות. 6. בתיבה הערות רשום את יעד הפרוייקט. התיבה יכולה להכיל מספר אלפי תווים, אולם הצהרת יעדים אופיינית תהיה הרבה יותר קצרה. 7 בסיום, לחץ על לחצן אישור. | התאמה אישות | תוכן סטטיסטיקה | תקציר | כללי כותרת: עמרררה בושא: 000007777 הקמת רשת אינטרא-נט] מחבר: 7 אאיקה סואק] מנהל: 7 יצחק עמיהוד] מברה: 0000007 הצאת הוד-עמי] סטגוריה: 15 מילות מפתח: אינטרא-נט] הערות: מטרה: התקנת רשת פנימית בחברה כפי שתואר על ידי הועדה המתכננת בתאריך 2.08 בסיס 777-7 7-)] היפר-קישור: תבנית: זוז ש שמור תמונת תצוגה מקדימה אישור | ביטול תרשים 3.2: ספק מידע על הפרוייקט בתיבת הדו-שיח מאפיינים שעה 3: התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות | 73 הגדרת ברירות המחדל של )60[סזוק בשימוש ראשון ב-0[666ז₪ מומלצ להשקיע מעט זמן בהגדרת האפשרויות השולטות בהתנהגות ברירת המחדל של 806[סזק. חלק מאפשרויות אלו קריטיות, מכיון שהן משפיעות על ערכי הנתוניס ש- +606[סז₪ רושמת בהוספה או עריכת נתוניס בפרוייקט. בשעה זו אציע את הערכיםס המתאימים ביותר לדעתי, ואציג כיצד להפוך אותס לערכים הקבועים לכל הפרוייקטיס. אולס אדחה את ההסברים המפורטים לפרקים מאוחריס יותר שבהס תידונה הפעולות המושפעות על ידי ערכים אלה. 4 תרגול: הגדרת ערכי ברירת מחדל לאפשרויות קריטיות כדי לקבוע את ערכי ברירת המחדל, בצע את הפעולות הבאות: 1 2. בחר כלים, אפשרויות (תרשים 3.3). בכרטיסיה כללי ובטל בתיבת הסימון הוסף משאבים חדשים באופן אוטומטי, הסבר בשעה 9. לחץ על הלחצן קבע כברירת מחדל כדי שזו תהיה ברירת המחדל לכל הפרוייקטים בעתיד. אחרת, השינוי יהיה תקף עבור הגדרות פרוייקט זה בלבד. בחר בכרטיסיה לוח תאריכים והגדר את הערכים כדי להתאים ללוח זמני העבודה של הארגון. אלו אפשרויות קריטיות הקובעות כיצד יובנו הנתונים, לכן חשוב שהן תשקפנה את הנהלים בארגון. קבע את ברירת מחדל לשעת התחלה לשעה שבה אנשים מתחילים בדרך כלל לעבוד בארגון. ברירת המחדל היא 0, אולם אם שעות הארגון הן אחרות, שנה ערך זה. קבע ברירת מחדל לשעת סיום לשעת סיום יום העבודה. % קבע מספר שעות עבודה ביום לשעות הרגילות של העובדים. אם הארגון מאפשר לעבוד ארבעה ימים בשבוע, 0 שעות ביום, ושלושה ימי חופש, עליך להזין 10 בשדה זה. ערך זה קובע כיצד ₪080 תבין מידע זה כאשר נקבע אורך הפעילות ב"ימים". קבע מספר שעות עבודה בשבוע כך שיתאים לסך שעות העבודה בשבוע. ערך זה קובע כיצד 6ן[סזש תבין מידע זה כאשר תקבע אורך פעילות ב"שבועות". לחץ על הלחצן קבע כברירת מחדל כדי שאפשרויות לוח תאריכים אלו תהיינה ברירת המחדל. בחר את הכרטיסיה תזמון ונקה את תיבת הסימון קשור אוטומטית פעילויות שהוספו או שהועברו, הסבר בשעה 5. לחץ על לחצן קבע כברירת מחדל כדי שהגדרה זו תהיה ברירת המחדל עבור פרוייקטים בעתיד. 4 98 80]סזש - סדנת לימוד | קבוצת עבודה | בדיקת איות | חישוב | תזמון לוח תאריכים | עריכה : תצוגה ₪ הצג עצה יומית בעת אתחול אישור ₪ הש תיבת 'ברופים הבאים' בעת אתחול ש] פתח קובץ אחרון בעת אתחול ביטול ₪] בקש מידע אודות פרוייקט לגבי פרוייקטים חדשים ] הגדר מסנן אוטומטי מופעל עבור פרוייקטים חדשים ₪ הגן מפני [ירוסי מאקרו ₪] רשימת קבצים שהיו לאחרונה בשימוש 4 הזנות שם משתמש: | אניקה סואץ - אשף תכנון ש עצה מאשף התכנון ש] עצה אודות שימוש ב-6ןפזם 6ספפיסווי] = ₪] עצה אודות שגיאות ₪ עצה אודות תזמוך - אפשרויות כלליות עבור 'פפוח. דפוח מדאז' ] הוסף משאבים חדשים באופן אוטומטי ברירת מחדל לתעריף סטנדרטי: .ות | ברירת מחדל לתעריף שעות נוספות: | 0.00?/זת | [קבע כברירת מחדל תרשים 3.3: תיבת הדו-שיח אפשרויות היא לוח הבקרה להגדרת תכונות קריטיות של חישובי 6ן[סזק מכאן ואילך, ערכי ברירת מחדל אלה יהיו תקפיס בהתחלת מסמך פרוייקט חדש. כעת לאחר שהזנת את המידע המגדיר את הפרוייקט, הצעד הבא הוא להתחיל להגדיר את הפעילויות העיקריות או את קבוצות הפעילויות של הפרוייקט. הכנת רשימת פעילויות את רשימת המשימות או פעילויות פרוייקט ניתן להרכיב במספר דרכים. השיטה הנפוצה ביותר היא לבנות תיאור כללי של העבודה. התחל ברישוס גושי הפעילות הגדוליס או השלביס העיקרייס בפרוייקט. אחר, פרק כל שלב באמצעות פירוט רב יותר על ידי רישום פעילויות מוגדרות יותר, המוכרות כתת פעילויות. המשך בפירוק לתת פעילויות עד לזיהוי כל הפעילויות שיש לעקוב אחריהן בפרוייקט. בצ תת פעילות היא פריט המהווה חלק מפעילות גדולה יותר. למשל, הפעילויות העיקריות בשיפוץ בית עשויות להיות: הזות קירות, צביעה, והדבקת שטיחים. כל שלב או פעילות עיקרית ניתן לחלק לפעילויות קטנות יותר. למשל את הפעילות הזות קירות ניתן לפרק לתת-פעילויות שהן: שבירת קירות קיימים, ביטול/התקנת צנרת חדשה, הזזת שקעים ומפסקים וכדומה. שעה 3: התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות | 75 ההחלטה עד כמה לפרט כל פעילות היא אומנות. לדוגמה, פירוק הפעילות הזזת קירות לתת-פעילויות התקנת צנרת חדשה ושבירת קירות עשויות להיות הגיוניות. אולם פירוט עד לרמת הסרת צינורות קיימים או הוצאת חוטי החשמל הוא מפורט מדי מכדי להיות שימושי. בקרה ברמת פירוט זו לא תהיה שימושית. 0 אל תרשוס כל דבר קטן, אך רשוס כל דבר שעליו ברצונך לפקח כדי לוודא שהושלם. הפעילויות הקטנות ביותר - ברמת התיאור הנמוכה ביותר - צריכות להיות בעלות משך זמן קצר יחסית (לא יותר ממספר שבועות) וצריכות להיות מבוקרות בקלות. אפשר ליצור את רשימת הפעיללויות על ידי ייבוא רשימת פעילויות מוכנה ממקור אחר. אפשר להתבסס על אחת מתבניות 6[סזש, או לייבא רשימת פעילויות שנוצרה ביישוס אחר, למשל |08א= או 6זס/. בשעה הקודמת למדת כיצד לפתוח תבנית, בשעה זו תלמד לבנות רשימה מאפס, ותראה גס כיצד לייבא רשימת פעילויות שהוכנה מראש. הערה אחרונה, בשעה זו נתרכז בבנייה ועריכה של רשימת הפעילויות, והדיון באופן הפיכת רשימת פעילויות זו ללוח זמניס עס תאריכי התחלה וסיוס יידחה לשלב מאוחר יותר. לאחר שתדע כיצד להשתמש ב- 80[סזםש, תעדיף אולי לשלב חלק משיטות אלו ולהזין נתוני לוח זמניס תוך כדי יצירת רשימת הפעילויות. .0 הערה: בהוספת פעילויות לרשימה, ‏ 0[60]₪ תמלא מידע לוחות זמנים לתוך השדות המחושבים. בשדה משך יופיע ערך ברירת מחדל של 1 יום מייד עם הזנת שם הפעילות. ניתן לשנות ערך זה, אולם הדיון במשך ובנושאי לוח זמנים אחרים יידחה לשעה הבאה. בעת הוספת פעילויות יופיעו גם תאריכי ברירת מחדל להתחלה ולסיום, אלה התאריכים שנקבעו כתאריך ההתחלה או סיום קבוע. בשלב זה אין צורך לדאוג בקשר אליהם, בשעה הבאה נספק ל- 806(סז₪ מידע נוסף לחישובם. הרשימה הראשונית הדרך הקלה לבניית רשימת הפעילויות היא סיעור מוחות (סחוחזסזפחופזם) ורישוס כל פעילויות הרמה העליונה בטבלה שבצד שמאל של תצוגת תרשים גנט. לחצ בתא בעמודה שם פעילות והקלד את שס השלב העיקרי או פעילות הרמה העליונה של הפרוייקט. ניתן להשתמש בכל תו, כולל מספרים ורווחיס כחלק משסם הפעילות. שמות אינס חייביס להיות ייחודייס, לדוגמה ניתן לקרוא למספר פעילויות בדיקת ביצועים. בעת הקשת ז16ח= תופיע אוטומטית ברירת המחדל למשך (1 יוס) ותקבע שהפעילות תתחיל ותסתיים בתאריך ההתחלה הקבוע (או תאריך הסיוס הקבוע) של הפרוייקט. סק תעביר את הסמן לתא בשורה הבאה כדי שתוכל להזין את הפעילות הבאה. 6 80698[סזש - סדנת לימוד ניתן להשאיר שורות ריקות ברשימה, או להוסיף שורות בעת הזנת נתוניס נוספים. שמירת הערות על פעילויות הצמדת הערות לפעילויות כדי להזכיר לעצמך רעיונות חשובים, או כדי להסביר מדוע ביצעת דבריס מסוימיס הוא רעיון טוב. ההערות גם יכולות להיכלל בדוחות המודפסיס של הפרוייקט. כדי להוסיף הערה, בחר בפעילות ולח על הלחצן הערות פעילות שבסרגל הכלים הרגיל. תוצג תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות כשהכרטיסיה הערות פעילה (ראה תרשים 3.4). הקלד את ההערה בתיבה הערות. תוכל לשפר את הטקסט בעזרת פקדי העיצוב שבראש התיבה הערות : השתמש בפקד גופנים לשינוי סגנונות גופניס. ניתן להשתמש גס במקשי הקיצור המקובליס של פשססחו, מודגש (011+8), נטני (ו+0%0), וקו תחתי ((!+011). השתמש בפקדי יישור לשינוי יישור הטקסט לשמאל, למרכו או לימין. השתמש בפקד תבליט (6ו1ם) ליצירת כניסת פסקה עם תבליט. השתמש בפקד גרפיקה לשיבו> תמונה, כגון לוגו או ציור, בגוף ההערה. [<1? ב םה הערות. מתקדם | משאבים | פעילויות קדם | כללי יש לבטל את הקיר המפריד בין המטבח לפינת האוכל, לבנות קיר קטן כדי שיסתיר את המקרר. לבטל את הקיר מול דלת הכניסה. תרשים 3.4: ניתן להשתמש בעיצוב להדגשת נקודות בהערות המתעדות את הפרוייקט. לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות. פעילויות שאליהן מצורפות הערות מכילות גס מחוון בעמודה השנייה הדומה לסמל שעל הלחצן הערות. הזנת אבני דרך בעת בניית רשימת הפעילויות, תרצה בודאי לכלול מספר נקודות ביקורת או אבני דרך. בדרך כלל אלו נקודות במשך הפרוייקט, המסמלות אירועיס משמעותיים או השלמת שלביס עיקריים. הזן אבן דרך בדיוק כפי שמזציניס כל פעילות אחרת, אך הזן משך אפס. 0[60%?₪ מתייחסת לכל פעילות שלה משך אפס כאבן דרך, ומציגה אותה בתרשים גנט בצורת מעוין ולא פס. שעה 3: התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות | 77 עריכת רשימת הפעילויות קרוב לוודאי שבשלב כלשהו תצטרך לשנות שס פעילות, להוסיף חדשה, או לשנות את סדר הפעילויות. אפשר להקליד שמות חדשים על שמות ישנים, וניתן להוסיף, למחוק, להזיז ולהעתיק שמות פעילויות. ביטול שינויים 4 לפני שתבצע שינוייס ברשימת הפעילויות, זכור שאפשר לבטל בקלות את השינוי האחרון בעזרת הפקודה עריכה, בטל או על ידי לחיצה על הלחצן בטל שבסרגל הכליס הרגיל או באמצעות מקש הקיצור 001+2. ל- 661[סז₪ אין פקודת 86060. אס תשתמש בבטל כדי לבטל שינוי, שימוש נוסף בבטל יבטל את הביטול. זכור, ניתן לבטל רק את השינוי האחרון שבוצע. הוספה ומחיקה של פעילויות אס עליך להוסיף פעילות לרשימה, לחץ על השורה שבה צריכה להיות הפעילות החדשה, ולח על מקש 64פח! (או בחר הוספה, פעילות חדשה). +66[סזק תיצור שורה ריקה על ידי דחיפת הפעילויות שבשורה זו ושבשורות הבאות כלפי מטה. אפשר גס להעתיק פעילות ממקוס אחר ברשימה. תרגול: העתקת פעילויות כדי להעתיק פעילות ממקום אחר, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את שורת הפעילות המיועדת להעתקה על ידי לחיצה על מספר מזהה הפעילות. (למידע נוסף על מזהי פעילויות, ראה פרק 2). חשוב לבחור את כל שורת הפעילות, ולא רק תא אחד בשורה. 2 לחץ על הלחצן העתק פעילות או בחר עריכה, העתק פעילות. שים לב, אם לא בחרת את כל שורת הפעילות, ישתנו תיאור המסך של הלחצן ופקודת העתק להעתק תא. 3 בחר את השורה, או תא בשורה, למיקום הפעילות או הפעילויות. אין צורך להכין שורה ריקה עבור הפעילות החדשה. 4 לחץ על הלחצן הדבק או בחר עריכה, הדבק להדבקת הפעילות. אזהרה: אם לא בחרת את כל שורת הפעילות בעת העתקה או העברת הפעילויות, רק התא או התאים שנבחרו יועתקו או יועברו. לבחירת הפעילות כולה לחץ תמיד על מספר מזהה הפעילות. 8 80698[סזש - סדנת לימוד כדי להסיר פעילות, לח על תא כלשהו בשורת הפעילות והקש 86!646. או בחר עריכה, מחק בעילות. שיס לב, המקש 081806 מסיר את כל שורת הפעילות. כדי למחוק את תוכן התא הנבחר בלבד, השתמש בצירוף המקשים |011+28 (או בחר עריכה, נקה, תוכן). ארגון רשימת הפעילויות מחדש ניתן לארגו מחדש את הפעילויות שברשימה על ידי העברת פעילויות למיקוס חדש. מומלצ לרשוס את הפעילויות בערך בסדר התזמון הנכון. סדר זה אינו הכרחי אולס הוא מסייע להבנת רשימת הפעילויות. תרגול: הזזת פעילות 1 בחר את מספר מזהה הפעילות להעברה. אל תבחר תא יחיד בלבד, מכיון שבמקרה זה רק תא זה יועבר. 2 בחר עריכה, גזור פעילות, או לחץ על הלחצן גזור פעילות |8 שבסרגל הכלים הרגיל. פעולה זו מסירה את הפעילות ומכניסה אותה ללוח. זה לא זמן מתאים להפסקת קפה, השלם את הצעדים הבאים לפני שתשכח או תאבד את המידע שבלוח. 3 בחר את השורה שתשמש כבית החדש של הפעילות (לחץ על מספר מזהה הפעילות). אין צורך ליצור שורה ריקה כדי לקבל את הפעילות החדשה. ₪ 4 בחר עריכה, הדבק או לחץ על הלחצן הדבק שבסרגל הכלים הרגיל. 6%ןסזק תזיז את הפעילות הקיימת בשורה זו כלפי מטה ותוסיף את הפעילות החדשה. ארגון פעילויות באמצעות חלוקה לרמות לאחר הגדרת פעילויות הרמה העליונה, אפשר להשתמש בלחצן חלוקה לרמות כדי למלא את הפרטיס תחת כל שלב בפרוייקט. הוסף שורות ריקות מתחת לפעילות ברמה העליונה, רשוס את תת הפעילויות בשורות הריקות, ואחר הסט פנימה את תת הפעילויות שתחת פעילות הרמה העליונה. בעת הסטת פעילויות פנימה, 6[סז₪ הופכת את הפעילות שמעל לפעילויות המוסטות לפעילות ערסל. פעילויות ערסל משמשות לסיכום היבטים של תת הפעילויות שלהן. מייצג פעילות ערסל שבתרשים גנט מתפרש על כל מייצגי הפעילויות של תת הפעילויות שלה וכך ניתן לראות את אורך חיי חלק זה של הפרוייקט. בהמשך נראה שאס מקציס משאביס ועלויות לפעילויות, עלות פעילות הערסל שווה לסכוס עלויות כל תת הפעילויות שלה. שעה 3: התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות | 79 הסטת פעילויות פנימה והחוצה ₪ להסטת פעילות פנימה, בחר את הפעילות (הפעילויות) ובחר פרוייקט, חלוקה לרמות, הסט פנימה, או לחץ על הלחצן הסט פנימה שבסרגל הכלים עיצוב. 0% תסיט את תת הפעילויות שמאלה (בעברית) ותהפוך את הפעילות הנמצאת מעליה לפעילות ערסל. ניתן גם להפוך תהליך זה. להסיט את הפעילות ימינה או יהחוצהיי, בעורת הפקודה פרוייקט, חלוקה לרמות, הסט החוצה (או לחיצה על הלחצן הסט החוצה שבסרגל הכלים עיצוב). כאשר מסיטים החוצה פעילות שנמצאת באותה רמה כמו הפעילויות שמתחתיה, 0% הופכת פעילות זו לפעילות ערסל של כל הפעילויות הממוקמות כעת תחתיה. לכן, אס הסטת פנימה חמש פעילויות תחת פעילות ערסל חדשה ואחר החלטת להסיט החוצה את הפעילות השלישית, 86[סז₪ תהפוך פעילות זו לפעילות ערסל של הפעילויות הרביעית והחמישית. כדי להימנע מכך, לפני ההסטה החוצה הזו את הפעילות שברצונך להסיט, לתחתית רשימת תת הפעללויות. עבודה עם פעילויות ערסל פעילויות ערסל יימכילות'י את תת הפעילויות שתחתיהן. כל דבר שתעשה להגדרות פעילות ערסל יתבצע גס על תת הפעילויות שלה. 9 בהסטת פעילות ערסל, תוסטנה יחד איתה גם תת הפעילויות שלה. 9 במחיקת פעילות ערסל תימחקנה גס תת הפעילויות שלה. 9 בהעברת פעילות ערסל, תועברנה יחד איתה גם תת הפעילויות שלה, בעת ההעברה תישמר רמת החלוקה. 9 בהעתקת פעילות ערסל, תועתקנה גם תת הפעילויות. כדי למחוק פעילות ערסל מבלי למחוק את תת הפעילויות שלה, יש להסיט תחילה החוצה את תת הפעילויות, כדי שהפעילות לא תהיה עוד פעילות ערסל. אחר ניתן למחוק אותה מבלי לאבד את תת הפעללויות. הסתרת תת פעילויות אחד היתרונות של חלוקה לרמות הוא היכולת לצמצם את תצוגת הרמות להצגת פעילויות ברמה גבוהה בלבד, או להרחיב להצגת כל הפרטים. כברירת מחדל, 60%[סזש מציגה סמל קטן מימין (עברית) לשמות פעילויות ערסל המזהה אותן כפעילויות ערסל, ומצייו אם תת הפעילויות שלהן מוסתרות או גלויות. ניתן לצמצם או להרחיב כל פעילות ערסל בנפרד. 0 0[8098ז - סדנת לימוד = סמל סימן חיבור קטן, דומה ללחצן הצג תת בעילויות, פירושו תת פעילויות מוסתרות. לת על סמל סימן חיבור, או בחר את פעילות ערסל ולחצ על הלחצן הצג תת פעילויות, להצגת תת הפעילויות. ניתן גס לבחור בפעילות ערסל ולהשתמש בפקודה פרוייקט, חלוקה לרמות, הצג תת פעללויות, להצגת תת הפעללויות. ₪ סמל סימן חיסור קטן דומה ללחצן הסתר תת בעילויות פירושו שכל תת הפעילויות הנמצאות מתחת לפעילות ערסל זו מוצגות, ולחיצה על הסמל תסתיר אותן. ניתן גס לבחור את פעילות הערסל וללחוץ על הלחצן הסתר תת פעילויות או להשתמש בפקודה פרוייקט, חלוקה לרמות, הסתר תת פעילויות. אס ברצונך לצמצס את כל החלוקה לרמות לפעילויות ברמה העליונה בלבד, לח על כותרת העמודה שם פעילות לבחירת כל הפעילויות, ואחר לחצ על הלחצן הסתו תת פעילויות. כאשר כל הפעילויות נבחרות עדיין, לח על הלחצן הצג תת בפעילויות מספר פעמים להצגת רמה נוספת בכל פעם. % אס ברצונך להציג מייד את כל הפעילויות, לחצ על הצג כל תתי הפעילויות. אפשרויות התצוגה של חלוקה לרמות ניתן לבחור את אפשרויות הצגת פעילויות ערסל או לבטל את תצוגת החלוקה לרמות. אס תבחר להסתיר את תצוגת פעילויות הערסל, רשימת הפעילויות תציג רק פעילויות שאינן פעילויות ערסל. ניתן גם להציג פעילות ערסל של הפרוייקט כולו. אין צורך ליצור פעילות זו, 66%[ס₪ יכולה לחשב אותה ולהציגה כפעילות עס מזהה פעילות אפס. מייצג הפעילות של פעילות ערסל פרוייקט מתפרש מתחילת הפרוייקט ועד סופו, ועלותו שווה לעלות הכוללת של הפרוייקט. [<]? רנ ה | קבוצת עבודה | בדיקת איות חישוב | תזמון | לוח תאריכים | עריכה כללו | תצוגה תצוגת ברירת מחדל: תרשים גנט ₪ | אישור תבנית תאריך: 31/01/97 ₪ | ביטול הצ - ₪ שורת מצב ₪] מציין קישורי ₪. ש] פסי גלילה ש] שורת הזנה - אפשרויות קישור ביר פרוייקטיאלי עבור '2:שפוסזק' <] הצג פעילויות עוקבות חיצומיות | קז ה את תיבת הדש קיישר בין פרוייקטים : , - ל בעת פתוחה ש] הצג פעילויות קדם חיצוניות. | 7] קבל באןפך אוטומטי נתונים חיצוניים חדשים - אפשרויות תצוגה עבור '2שפןסזק' מטובע אפשרויות חלוקה לרמות. סמל: ₪ ₪] הצג פעילות ערסול של הפרוייקט כולו מיקום: ₪ן1 ש] הצג הסטה פנימה/החוצה ספרות עשרוניות:. 2 ₪ ₪] הצג סמל חלוקה לרמות. תרשים 3.5: שנה את תצוגת חלוקה לרמות בתיבת הדו-שיח אפשרויות שעה 3: התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות | 81 . תרגול: %5 שינוי תצוגת פעילויות ערסל 6 כדי לשנות את תצוגת פעילויות ערסל, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות (ראה תרשים 3.5). 2 בחר בכרטיסיה תצוגה. אפשרויות החלוקה לרמות מוצגות בפינה השמאלית התחתונה. 3 סמן את תיבת הסימון הצג פעילות ערסל של הפרוייקט כולו להצגת סיכום כולל של הפרוייקט בפעילות מספר אפס. 4. מחיקת הסימון בתיבת הסימון הצג הסטה פנימה/החוצה מסתירה את תצורת החלוקה לרמות. כל שמות הפעילויות יופיעו בטור בצמוד לשוליים הימניים. 5. סמן את תיבת הסימון הצג מספר רמה להצגת מספרים ליד כל שם פעילות. שיטת המספור תהיה שיטת מספור (ּפָ8! כמוצג בתרשים 3.6. לפי מספר הרמה ניתן לדעת היכן ממוקמת כל פעילות. אם המספר הוא "3.2.4", פירוש הדבר שזו תת הפעילות הרביעית תחת תת הפעילות השנייה תחת פעילות הרמה העליונה השלישית. 6. אם אינך רוצה להציג את סמלי החלוקה לרמות לצד שמות הפעילויות, מחק את הסימון הצג סמל חלוקה לרמות. |א [8|= [ קובץ עריכה תצוגה בוספה עצוב -כלים פחוייקט. מלון. עורה | 9 ₪ 9 60 6/6 0 5 5 9 = ₪ ₪| | ₪ 5 2 | 3 ₪5 ₪ ם|ן של כל הפעילוות || 35 = | ₪ | ₪ ע ₪|* 5|- א 0% - + % >| | עס 75 לספ 25% 0 | א | זגה לד | -אר|| - 8 ינ '98. 1 ינ '98. חַ ה סיום | התחלה. משך |שם פעיחת ג' 10/03/88 = ה 05/03/98| = 4 085 .916 65007085 חסמסופ וח ג 17/03/98 | ד' 11/03/08 | = 5 08/5 הפס 0חו51811 פוקס זקטב | | וי 20/0308 ד' 18/03/98 3 85 הו868 !וי 15615 1084 סוס ו' 27/03/98 || ב'23/03/98 | 5 085 6 655ססזמן סגו 6חוחוזס4 ב' 13/04/98 | ב'1304/98| = 08/50 | 65 6שו 9085 אסמסטפ ש 6 ד 25/0398 ד' |180308‏ 08/56 44.3 פס את % ג' 06/04098| | ה 26/03/98 8 065 = 4.44 10509 6 % ג'0604/98/ | ה'280388| | 8 ב וו | %6 ב' 13/0498 = ג'100398/ 25 פעטם 5 0 ווסת 5 .27/0398 | ה' 26/03/88 | | 2 6895 56/91 חסווסווסזם 0610 6 % ב 1803/98 10/0398 = 5 08/5 5 5006 וס 01 הוח %6 ג' 30/0388 17/03/98 10 88/5 ופט 10 חפון או סז 615סוחוו %6 30/0388 = ג 17/03/98 10 985 | 5.4 0509/09 1סווחסס. 6 30/0398 ג 170398/ - 10 08/5 5.5 חק |פחזפחו סוסה 6 ב 13/0498 ב'13048) ₪850 6 ו % ב' 13/04/98 ה'050398 28 פעטם 6 ₪ 5 % % > - 44 3 ' 56] אטא] ‏ 05מ6] זש] תרשים 3.6: מערכת מספור חלוקה לרמות דומה למערכת מספור "!808" 2 0[80198ז - סדנת לימוד הזנת פעילויות מחזוריות אס קיימת פעילות כגון פגישה קבועה שאתה רוצה לכלול ברשימת הפעילויות, תוכל ליצור פעילות מחזורית. 601[סז₪ תישאל כל כמה זמן תתרחש הפעילות ויהיה עליך לציין מה אורכה בכל פעם. אחר 0[86]₪ תקבע לוח זמנים לכל אחד מהמופעים, ותיצור פעילות ערסל לרצף האירועיס. אם תציג את תת הפעילויות של פעילות ערסל חדשה זו, תוכל לראות כל אירוע כפעילות נפרדת. בתרשים גנט בתצוגת קו הזמן, במקוס מייצג רציף של פעילות הערסל, יוצג כל אחד מהאירועיס בנפרד כשמעליו מוצג פס קצר המייצג את פעילות הערסל לה הוא שייך. תרשים 3.7 מציג פעילות החוזרת כל חודש. שיס לב לסמל הפעילות המחזורית שמוצג בעמודת המחוון של פעילות זו. |א |8|= [₪ קוב עריכה תצוגה בוספה עצוב -כלים פחוייקט. מלון. עורה [ 9 ₪ 9 = 6 6|₪ ₪ כ 6 ₪ ₪ ₪| 90| > ₪ | ל | ₪ ₪ םן 8-5 כל הפעילוות | | = ₪ | ₪ 1 ם||* 5/5 א 0% - + 5 >| 8 | ₪0 75 לספ *25 *ט. | | ד ד | א-|| הת ופ | 05 העות שה הו שן הוה ג'] בי אי שן ההות קדם | סיום | התחלה | משך | פעילות. | 1 1 א 12/07/98 12/0788 יום | | תרגום/כתיבת מאמר | 1 ₪ּ א' 28/11/99 | ג' 27/01/98 | 456 ימים =! בדיקת התאמהנכונות 13/0708 ג'130786 089ימים| ‏ בדיקת התאמה/נכובות ל- 97 0 | 25 | ד' 15/07/98 ג' 14/07/98 2ימים | עריכה לשונית ה' 16/07/98 | ה'16/07/98 4 שעות | גזיקה ה' 16/07/98 | ה'16/07/98 5 שעות | תיקונים א' 19/07/98 | א'19/07/98 1יום עיצוב גרפי א' 19/07/98 א' 19/07/98 1 עה העברה לדפוס ב' 20/07/98 ב' 20/07/98 1 שעה | הכנת פילם ג' 21/07/98 ג' 21/07/98 1 עה העברת פילם ג'21/07008 | | ג'21/07/98 | 10זקות | בדיקת פילם ד' 22/07/98 ד' 22/07/98 1יום| הזפסה ה' 23/07/98 | | ה'23/07/98 1 שעה | הבאת החוגרות ה' 23/07/98 | | ה' 23/07/98 1יום משלוח החוברות ופ ₪ מ א | | 1 ה הי ] 5]‏ אטא]| סמש | ישן / ₪ תרשים 3.7: הזן אירועים החוזרים באופן סדיר כפעילויות מחזוריות |<|? ב כ שם: בדיקת התאמה/נכונות | משך: 1ום ₪3 - פעילות מתרחשת ; | מידי חודש 7 מידי יום 7 2 בכל | וחודש [] חודשים) 7 מידי שבוע |חמיש ‏ - ]:] טלש חמישי > מידי חודש 7 מידי שנה בכל") וחודש ך | חודש | פרק זמן מתאריך: ג' 27/01/98 ]=[‏ 6עדי שפוות ‏ |-] תרשים 3.8: תיבת הדו-שיח בת לו 0 7 לביצוע 23 5 פעמים ו מספקת גמישות רבה בהגדרת ן ו אירועים מחזוריים שעה 3: התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות | 83 בהזנת פעילות מחזורית, תישאל על משך כל מופע, ועל תדירות הפעילות. יחידת הזמן שהיא ברירת המחדל למשך הזמן היא יוס אחד. ניתן גס להשתמש בדקות, שעות, ושבועות כיחידות זמן. תרגול: יצירת פעילויות מחזוריות ליצירת פעילות מחזורית, בצע את הפעולות הבאות: 1 2. בחר את שורת הפעילות שבה אתה רוצה למקם את הפעילות. בחר הוספה, פעילות מחזורית להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות מחזורית (ראה תרשים 3.8). הזן שם לפעילות בתיבה שם. הזן את אורך כל אירוע בתיבה משך. לדוגמה, אם האירוע יתוזמן לשעתיים בכל פעם, הקלד 2ש בתיבה משך. בקבוצה פעילות מתרחשת, בחר את פרק זמן המחזור (מידי יום, מידי שבוע, מידי חודש או מידי שנה). הבחירה שביצעת בקבוצה זו, קובעת את האפשרויות שתופענה משמאל. אם בחרת התרחשות יומית, בחר את תדירות האירוע בתיבת הרשימה מידי יום ובחר יום (ימי) קלנדרי או יום (ימי) עבודה. לדוגמה, האירועים עשויים להתרחש מידי יום ויום עבודה. אם בחרת התרחשות שבועית, בחר תדירות ואת היום בשבוע. אם בחרת התרחשות חודשית, תוכל להגדיר את התדירות כמספר היום בחודש או כיום מסוים בשבוע. לדוגמה, תוכל לבחור יום 1 בכל חודש, או יום חמישי השלישי בכל חודש. אם בחרת התרחשות שנתית, תוכל להגדיר את האירוע כתאריך מסוים בשנה, או כיום מסוים בשבוע מסוים בחודש מסוים. לדוגמה, תוכל לבחור 15 באפריל בכל שנה, או יום רביעי האחרון בחודש יולי. הגדר כמה פעמים האירוע (פעילות) יתרחש. יש לציין את תאריך האירוע הראשון בתיבת התאריך מתאריך. אם המשימה מתרחשת בשעה מסוימת, הקפד להוסיף את השעה לתאריך. קבע תאריך סיום בתיבת התאריך עד, או מספר מסוים של מופעים בתיבה לביצוע | פעמים. הצגת תאריך הסיום היא ברירת מחדל, אולם ניתן לשנות זאת במידת הצורך. לחץ אישור |- 6066(סזק תנסה לתזמן את האירועים. אם חלק מהמופעים נופלים בזמן חופשה, ₪06 תציג אזהרה, ראה תרשים 3.9. בחר כן כדי לתזמן מחדש את המופעים. בחר לא כדי למנוע תזמון, או בחר ביטול לביטול הפעילות המחזורית. 4 98 /0]80ז₪ - סדנת לימוד ]וז ))ס5סזסוו] 3 מתוך 23 "בדיקת התאמה/נכונות" הפעילויות יתבצעו במהלך ימי חופשה, מחלה, מילואים וכו'. באפשרות ל66ןפזק ?]ספטיסוויז לתזמן מחדדש את הפעילויות כדי שיתרחשו בזמך ְסְ העבודה הראשון האפשרי. 6 > כדי לתזמן מחדש את מופע!(י) הפעילות 23, לחץ על כן. * כדי לא ליצור את מופע(י) הפעילות 23, לחץ על לא, * כדי לעצור את הפעולה, לחץ על ביטול. | לא | ביטול תרשים 3.9: 601[סזם יכולה לזהות כל מופע הנופל על ימי חופשה ולהציע להזיזו ליום העבודה הזמין הבא. אם ברצונך לשנות פעילות מחזורית, בחר את הפעילות ובחר פרוייקט, מידע אודות פעילות מחזורית (או לחץ לחיצה כפולה על המשימה המחזורית) להצגה חוזרת של תיבת הדו-שיח ולשינוי הערכים שבה. שיטות אחרות ליצירת פעילויות הקלדת רשימת פעילויות היא ללא ספק הדרך היעילה ביותר ליצירת פרוייקט גדול. אולס, לאחר פיתוח רשימת הפעילויות, יתכן ויהיה לך נוח יותר להוסיף פעילויות בשיטות אחרות. אס הפרוייקט קטן, תוכל אף להתחיל ליצור את רשימת הפעילויות באחת השיטות האחרות, במקוס לבנות חלוקה לרמות. מרבית האפשרויות כרוכות בתזמון פעילויות תוך כדי יצירתן. לדוגמה, ניתן ליצור פעילות בתרשים גנט על ידי גרירת העכבר מתאריך ההתחלה של הפעילות אל תאריך הסיוס (או להיפך), או שניתן לגרור מייצגי פעילות מתאריך אחד לאחר בתצוגת קו הומן. שתי שיטות אלו מתזמנות את הפעילות מייד, אולס הן גס כרוכות בדבריס נוספים שיוסברו בפירוט רב יותר בהמשך שעה זו. קיימת דרך נוספת ליצירת רשימת פעילויות שכדאי להזכיר כאן, מכיון שהיא עשויה להיות שימושית מאוד בתחילת הדרך. תוכל להעתיק רשימת פעילויות מיישוס אחר, כגון מעבד תמלילים או גיליון אלקטרוני, ולהדביקו לתוך 606[סזש. אך בשיטה זו לא ניתן לייבא רשימת פעילויות עס חלוקה לרמות. גס אס רשימת הפעילויות מחולקת לרמות במעבד התמלילים, היא לא תהיה מחולקת לרמות ב-8[סזש. יהיה עליך להסיט פעילויות כדי ליצור החלוקה לרמות. .0 הערה: בשעה 21, החלפת נתוני פרוייקט עם יישומים אחרים, תראה דרכים מתוחכמות יותר להעברת נתונים בין %4[סז₪ ליישומים אחרים. שעה 3: התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות | 85 תרגול: הדבקת רשימת פעילויות מיישום אחר כדי להדביק רשימת פעילויות מיישום אחר אל תוך 80[סזש, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את רשימת הפעילויות ביישום האחר. בגיליון אלקטרוני, שמות הפעילויות חייבים להיות בתאים שונים בעמודה. במעבד תמלילים, כל שם פעילות חייב להיות בשורה נפרדת. 2 העתק את רשימת הפעילויות אל הלוח. 3 בחר תא בעמודה שם פעילות במסמך הפרוייקט. אין חובה לבחור בשורה הראשונה. ₪ 4 בחר עריכה, הדבק או לחץ על הלחצן הדבק שבסרגל הכלים הרגיל להעתקת הרשימה לתוך גיליון הפרוייקט. בשעה 4 תלמד כיצד לייבא גס את המשך ואת תאריכי ההתחלה והסיוס. הדפסת רשימת הפעילויות קיימות מספר דרכים להדפסת נתוניס מהפרוייקט. השיטה הנפוצה ביותר היא לגרוס למסך להיראות בדיוק כפי שאתה רוצה לראותו בעותק המודפס ולהדפיס תצוגה זו. קיימיס גם מספר דוחות מוכניס המדגישים חיבטים שוניס של הפרוייקט. כדי לקבל עותק פשוט של רשימת הפעילויות, הדפס את תרשים גנט. כוונן את סרגל החלוקה האנכי ואת רוחב העמודות לקבלת המראה הרצוי על נייר. מכיון שבשעה וו התמקדנו בשמות הפעילויות ובחלוקה לרמות, העמודות האחרות שבטבלה ותרשים גנט אינס מענייניסם במיוחד. תוכל להרחיב מעט את העמודה שם פעילות ולהסתיר את העמודות האחרות מאחורי התרשים. אס תת פעילויות אינן מוצגות על המסך, הן תוסתרנה גם בתדפיס. לדוגמה, ניתן להדפיס רק את הפעילויות ברמה העליונה או כל שילוב של פעילויות ערסל ותת פעילויות. כדי להדפיס את תצוגת תרשים גנט, לח על הלחצן הדפס שבסרגל הכליס הרגיל ו- 60%[סזק תדפיס את התצוגה הנוכחית. כברירת מחדל, 60%][סז]ק מדפיסה את כל הפעילויות המוצגות על המסך. בשעה 8 תלמד כיצד להתאים את התדפיס כרצונך. 6 98 0[806ז₪ - סדנת לימוד שמירת הקובץ ניתן לשמור נתוני ₪0[66% במספר תצורות, התצורה הרגילה משתמשת בסיומת סםוח. תרגול: שמירת מסמך פרוייקט לשמירת מסמך פרוייקט, בצע את הפעולות הבאות: 1. בחר קובץ, שמור או לחץ על הלחצן שמור שבסרגל הכלים הרגיל להצגת תיבת הדו-שיח שמירת קובץ (ראה תרשים 3.10). התיבה שמור ב מציעה את תיקיית ברירת המחדל. בחר את התיקיה הרצויה. כמו במוצרי 01806 אספסזסוו אחרים, 6[סזשם משתמשת בתיקיית ברירת מחדל לפתיחה ושמירה של קבצים. שלא כמו מוצרי 018106 אחרים, ₪0[6 אינה מספקת מקום להגדרת תיקיית ברירת מחדל אחרת. אם אתה יודע כיצד לערוך את 39015811 95 פוססחו//, תוכל לשנות את תיקיית ברירת המחדל של 6פןסזש. דרך בטוחה יותר היא להשתמש בתיקיית ברירת המחדל ולהוסיף תיקיות משנה מיוחדות לצורך סיווג וחלוקת הקבצים. בתיבה שם קובץ ספק שם לפרוייקט. אם ברצונך להגדיר הגנת סיסמה, לחץ על הלחצן אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות שמירה (ראה תרשים 3.11). אם ברצונך למנוע גישה לקובץ מאנשים שאינם יודעים את הסיסמה הקלד סיסמה בתיבה סיסמת אבטחה. אם ברצונך למנוע מאנשים שאינם יודעים את הסיסמה לשנות את המקור הקלד סיסמה בתיבה סיסמת הרשאת כתיבה. שתי הסיסמאות יכולות להכיל עד 17 תווים ורגישות לגודל אות (אנגלית). הקפד לרשום את הסיסמאות ולאחסנן במקום בטוח. לחץ על לחצן שמור לשמירת הקובץ. שעה 3: התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות | 87 |<]? [ יו 5 |8|₪ =]|5 ₪ | 5 ===כ] סטוה דשו ה תדו לק קקוח 6652[טיזק ₪ תרשים 3.10: שמור את מסמכי הפרוייקט כקבצים מסוג )0[60זק |<1? ו -. תרשים 3.11: בתיבת הדו-שיח אפשרויות שמירה ניתן לספק הגנת סיסמה 8 00198]סז - סדנת לימוד חלק 9 פיתוח קו הזמן שעה 4 המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים 5 המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המשך .9 שעה המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים בשעה 3, התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם בעילויות, למדת להרכיב רשימת פעילויות שיש להשלים בפרוייקט. אך רשימה זו אינה מהווה לוח זמנים מתאיסם לעבודה משוס שאין בה תאריכים מציאותיים המציגיס מתי צפויה להתחיל ולהסתיים העבודה בכל פעילות. עם ההונה הראשונית של הפעילויות, 0[660]₪ מחשבת אוטומטית תאריכי ברירת מחדל להתחלה וסיוס (ראה תרשים 4.1), אולס לוח זמנים זה קובע שכל הפעילויות תתחלנה בו-זמנית, כמו סוסים במרוץצ היוצאיס ביחד מקו הזינוק. עליך לספק ל- +₪70[86 הוראות לחישוב לוח זמנים שימושי יותר, וזה מה שנעשה בשעה זו. הסעיף הבא - הבנת אופן תזמון פעילויות, מספק סקירה כללית על הגורמיס בהס מתחשבת 8][סז₪ בעת חישוב תאריכים לפעילויות. בשעה וו ובשעה הבאה תלמד כיצד לשלוט על גורמיס אלה. אך, הסיפור לא יושלס עד לשעה 10, תזמון משאבים ב- 98 +60[סזם, שסם נבחן כיצד לוח הזמנים מושפע משינוי הקצאות משאבים. לפני שנחל לדון בתאריכים, וזכור שכמעט כל שדה תאריך ב- 0[6%ז₪ כולל גם את השעה ביוס. אס ברצונך לראות הן את השעה והן את התאריך של אירועים מתוזמנים, שנה את תצורת התאריך כדי להציג את השעה עס התאריך. אס לאחר השינוי תקבל תווי סולמית (4), הרחב את עמודות התאריכים כדי להציג את התצורה במלואה. אס ברצונך להציג תאריכים ביחד עם השעה, הצג את תיבת הדו-שיח אפשרויות, ממנה תוכל לשנות את תצוגת ברירת המחדל של כל התאריכים. שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים | 91 פעילויות מתוזמנו ליום העבודה הראשון בפרוייקט ימי חופשה מוצגים | בהצללה עם הזנת פעילות חדשה היא מקבלת את ערך ברירת המחדל למשך - יום אחד כל הפעילויות. -- 8ד וז א 12/0798 = א'12/07098 1יום | תרגום/כתיבת מאמר א ברק א' בשק 1יום גדיקת התאמה/נכונות א 12/07/98 | א 12/07/08 1יום גזיקת התאמה!נכונות ל- 87 + אי 12078 א' 12/07/98 | 1יום עריכה לשונית א בק ישן 1יום) גזיקה א 8 א' 8 1יום תיקונים א 12/07/98 = א 12/07/88) 1יום | עיצוב גרפי | א 12/07/88 א' |120798‏ 1ים| העברה לדפוס א 12/07/98 | א 12/07/98 1ום הכנת פילם א 8 א 108 1יום העברת פילם | א' 2/07/98 1 א' 8 1יום | גזיקת פילם א 12/07/98 = א'12/07/98) 1יום הזפסה א 120798 | = א 12/07/98 יום | | הגאת החוברות [ 1יום | משלוח החוברות -₪ תרשים 4.1: רשימת הפעילויות הראשונית, הפעילויות מיושרות בתאריך ההתחלה ומוכנות לצאת יחד למרוץ אל קו הסיום א 19/07/98 18:00 תצורת התאריך מציגה גם את השעה דנית | מק | אניקה -" כל הפעילויות. 100 7 1:00 9 1 1800 7 13:00 071 10 0 1 10:00 7 10:00 7 8 18:00 10:00 71 18:00 071 כב = 8 | א' 12/07/98 9:00 1יום | תרגום/כתיבת מאמר 4 | ג' 27/01/98 9:00/ 456 ימים 19 בדיקת התאמה/נכונות | 9 [ ב' 13/07/88 9:00 | 0.89 ימים | בדיקת התאמה/בכונות ל- 97 01006 1 % ג' 14/0788 90| = 2 ימים | עריכה לשונית ₪4 ה' 18/07/98 9:00 | = 4 שעות || גזיקה ה' 16/07/98 8:00 = 5 שעות | תיקונים | ₪ א' 19/07/98 9:00 1 יום | עיצוב גרפי א 19/0788 9:00| 1 שעה| העברה לדפוס | 20/07/88 9:00 1 שעה| הכנת פילם ג' 21/07/98 9:00 1 עה העברת פילם | ה ג' 07/98 21 9:00 קת בדיקת פילם ששכ 1' 22/07/98 9:00 1יום| הדפסה | | ה' 23/07/98 8:00 1 שעה | הבאת החוברות ה' 23/07/98 9:00 1יום | משלוח החוברות | תרשים 4.2: תאריכים כוללים רכיב שעה, אולם תצורת התאריך עם השעה צורכת מקום רב על המסך 2 98 806]סזס - סדנת לימוד . תרגול: %5 בחירת תצורת ברירת מחדל לתאריכים כדי לבחור את תצורת ברירת המחדל של תאריכים, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות. ודא שמוצגת הכרטיסיה תצוגה. 2 לחץ על חץ הרשימה בתיבת הרשימה תבנית תאריך ובחר את התצורה הרצויה (ראה תרשים 4.3). האפשרות הראשונה ברשימה מציגה את התאריך עם השעה ביום. 3 לחץ על לחצן אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. אופן תזמון פעילויות עס הזנת פעילות חדשה לפרוייקט היא מוצבת על לוח התאריכים. המיקוס המדויק להצבה תלוי באופן תזמון הפרוייקט מתאריך התחלה קבוע או מתאריך סיוס קבוע. אלה וגורמיס אחריס השולטים על תזמון פעילויות מוצגיס ברשימה הבאה. הרשימה כוללת מספר מונחים חדשים, אשר יוגדרו בדיוק רב יותר בכיסוי המורחב על כל גורס - במרבית המקרים, בהמשך שעה זו. | קבוצת עבודה בדיקת איות | חישוב | תזמון לוח תאריכים עריכה | כללו | תצוגה תצוגת ברירת מחדל!. | תרשים גנט ₪ תבנית תאריך: '97 | ביטול ך הצג ₪] שורת מצב ש] פסי גלילה - אפשרויות קישור ביו פרוי ש] הצג פעילויות עוקבות 31 יכו "97 = | בין פרוייקטים ₪] הצג פעילויות קדם חיצוניות 7] קבל באקפןך אוטומטי נתונים חישומים חדשים = אפשרויות תצוגה עבור קפח. פחוקַבּחָבוז מטבע אפשרויות חלוקה לרמות. ₪ הצג פעילויות עשרסל סמל: ₪ | שר ] הצג פעילות ערסל של הפרוייקט כולו מיקום: ₪ן ₪ הצג הסטה פנימה/החוצה ספרות עשרוניות: 2 | -] הצג מספר רמה ש] הצג סמל חלוקה לרמות. תרשים 4.3: לעיתים הצגת השעה ביום ביחד עם התאריך, מסייעת להבין גורמים שונים בלוח הזמנים שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים | 93 3 1 3 פעילויות מתוזמנות בדרך כלל להתתיל מוקדס ככל האפשר, כלומר קרוב ככל האפשר לאחר תחילת הפרוייקט, בכפוף לגורמים אחרים. אס הפרוייקט מתוזמן מתאריך סיוס קבוע, המשימות תתוזמנה להסתיים מאוחר ככל שניתן, כלומר קרוב ככל שניתן לתאריך סיוס הפרוייקט. לדוגמה, אס תתחיל קוב פרוייקט חדש ותקבע לו תאריך התחלה קבוע של 1 במאי, 1999, עס הוספת פעילויות הן תתוזמנה בתחילה להתחיל קרוב ככל האפשר לאחר ה- 1 במאי, 1999. 1 כוללת לוח תאריכים מובנה המגדיר ימי עבודה וימי חופשה (כגון סופי שבוע, חגיס, מילואים וכדומה). לוח התאריכים מגדיר גס את השעות ביוס שבהן ניתן לתזמן עבודה. לרוב, פעילויות מתוזמנות רק בשעות העבודה המוגדרות בלות התאריכים. תרשים גנט מצליל את ימי החופשה באזור ציר הזמן. אס תבחר תאריך התחלת פרוייקט הנופל על יוס שבת, 6[ס₪ תתזמן את הפעילויות כך שיתחילו ביוסם ראשון, יוס העבודה הראשון שלאחר תחילת הפרוייקט, ראה תרשיס 4.4. באופן דומה, אס הזנת שעת התחלת פרוייקט שאינה שעת עבודה בלוח התאריכים, 0[80%ס]₪ תתזמן תחילת פעילויות לשעת העבודה הראשונה שלאחר מכן. בשעה זו נרחיב על לוח התאריכים ושעות עבודה. פעילויות אחדות דורשות זמן רב יותר להשלמתן, מידע זה מוזן באמצעות הערך בשדה משך. בעת יצירת פעילות ₪10[866 מקצה לה משך שהוא ערך ברירת מחדל - יוס אחד, ומתזמנת את תאריך הסיוס בתוס יוס עבודה אחד. אם תשנה את הערך במשך, ₪10[606 תתזמן מחדש את תאריך הסיום. אך אם תאריך הסיוס קבוע, +₪0[86 לא תשנה אותו, אלא תקדים את תאריך ההתחלה. בתרשים 4.5 הוזנו הערכות משך. מייצגי פעילות אחדיס ארוכים, אחריס קצרים, ותאריכי סיוס הפעילויות משקפים את ערכי המשך. [< ]5 ד 1 |< |8|=. [ל] קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עורה [ | 6 ₪ 4 7 6 6 |₪ ₪ | 9 6 = | ₪ ₪| = | 6 םמ 2 | ש | ₪ ₪ ם|ן בש ד כל הפעילווות || בב ₪ = ש 7 ₪|* 8+ 9 0% - + % >| | ₪2 ל *ס5 25 לף | | גד דד |-אר||/ 12/07/98 8:00 שם פעילות תרגום/כתיבת מאמר ד בדיקת התאמה/נכונות ד 1יום | גדיקת התאמה/נכונות ל- 97 + ד 1יום | עריכה לשונית ד 1ום גזיקה ד 1יום | תיקונים ה עיצוב גרפי ה העברה לדפוס ו הכנת פילם ד העברת פילם ד בדיקת פילם ו 1יום| הדפסה ד 1יום הבאת החוברות ד משלוח החוברות 6 < | ו והווווו ]| 56 ]| טא ]| זי ] תרשים 4.4: משימות מתוזמנות רק בימי עבודה 4 8 901][סזש - סדנת לימוד 9 806[סז₪ מניחה בדרך כלל, שמרגע תחילת העבודה על פעילות, היא נמשכת ללא הפרעות (מלבד ימי חופשה) עד לסיומה. אולס, ניתן להגדיר פיצולים אקראייס המפריעיס לעבודה המתוזמנת. במיליס אחרות, ניתן לתזמן פעילות שתתחיל, תעצור, ותתחיל שוב בפרקי זמן כבחירתך, ובתדירות שתבחר. לדוגמה, אס עובד אינו זמיו או שרכיב ציוד מתקלקל, ניתן להפסיק את תזמון הפעילות עד לאיתור חלופה. בתרשיס 4.5, פעילות 16 מציגה פיצול שנוצר מכיון שהאדס שביצע את הפעילות יצא לכנס במועד זה. |= |8|= | קובץ עריכה. מצוגה בוספה. עצוב .בלים .פרוייקט מלון. ערה [ ₪ 0 ל 6 ₪66 6 5 ₪ ₪ 9 7 ₪ ₪ | ש ₪ ₪ ₪ םן של ד כל הפעילוות || 35 = | ₪ | 1 7 ₪|* 5 9 0% - + % >| 8 | ₪ *75 לספ *25 *ם | א | קד = | -א-|| ה א ו ה ור | 81915 | משך משפיע על " , משך | פעילות תאר ךר הסיום 72.3 88 | 7!38 0[604ז +8ה8זות] | כו 0 085 1 01866חפ1 115 וגוססה 65וסו1 %₪ רב 2 0 ּ 5 2/6805 5/5605 ]הזוס 8/00916. 6 5 6895 .2 6648 זונופח 6חח₪ 15 - ב 5 5ח ו ו 5 085 15חפחו190/40 0507 5 3 085 000%ז100016 זחסוחסס. 3 385 :)הסוס 1907 חזסופ/ים. 2 085 0060 זפחעום זעי 1 38 88 חס!1סחוו1 56010 פה פּ ע ו לו ת ע ם 4 85 6 ו 1% 2 685 / 2.5 חפ %ספןסזנן מסוס/יסם. תאריך קבוע א 0 8 פע 3 הקסה 586 סט -‏ -) 1 5ע03 .3 1800ז0)ח! 050 9900 12 8 585 01105 1/0 16 פר פעילות מפוצלת | 0000000000 | 600856864סהחו ₪6 מ 3 885 10001 ]הפחופוקחו 10 + . 2 0 085 : 05510090 671805)חו 8-ו 1 חונ הס 5] | אטא]| מש ישן ]ן תרשים 4.5: הוספת הערכות משך לפעילויות גורמת להתאמת התאריכים המתוזמנים אם מוגדר תאריך קבוע, הוא מבטל את ניסיונות 601[סז₪ לתזמן את הפעילות מוקדס או מאוחר ככל האפשר. לדוגמה, בתרשיס 4.5, תאריך ההתחלה של 0חו61ום (פעילות 12) נקבע ל- 1 בפברואר 1998, מכיון שצוות הפיתוח אינו מתפנה עד לתאריך וה. לאחר הוספת האילוץ, תאריך תחילת הפעילות יוזו לתאריך הקבוע. בשעה 5, המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המשך נדון באילוציס. 9 במרבית המקריס התחלה או סיוס הפעילות תלוייס בהתחלה או בסיוס פעילות אחרת. לדוגמה, בפרוייקט בניין למגוריסם, תחילת הפעילות בניית קירות חייבת להמתין לסיוס הפעילות הנחת יסודות. תלות זו מוגדרת ב- 661[סז: על ידי קישור פעילויות. בתרשים 4.6, פעילות 9 (עווּחסווסחט= 5260186 6ח68כ) מקושרת לפעילות 5 (19ח6וח6זו600 ז050) 6ח67כ) ואינה יכולה להתחיל עד לסיוס פעילות 5. במונחי הפרוייקט, לא כדאי להגדיר מה יעשה אתר 80/ לפני שנדע מהן דרישות המשתמש. קישור פעילויות נדון בשעה הבאה. שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים | 95 פעילות 5 ------------------ 0 65 ונז 7ו546ע5 0606 3 85 טחוס ]01 חזס1פ 5 פעי לו ת 9 סוחס זונו6ז זסחצוס זסטזס5 הסט ה ₪ 2 5 חופזוגוף: 0 זעי ו 9 1 08 6 חסו1סחו1 5060080 6חו -0] 4 385 6 [הטחוטפ הפו 15% גחם. 2 685 | 2.5 חפ 1ספ[סז קסוס/יפם. ₪ּ 7 קווים מקשרים =-ט 8 95 | 3 המופסם 6א5 סט - 5! "ה ו 1 9ע00 .3 011806)ח! 0507 חחַ381 1 מציגים קשר ם 1 8 5085 105 01 1808 16 6ר בין הפעילויות 4 085 < 5חו 0918 105 פחוחזז 3 085 16סחגו1 ]חפחופוסחו 10 + - 0 85 : 09500066 671808וחו + מ וי ] 5]‏ אטא]| סמש | הש ו [> |8| = [47 קוב עריכה תצוגה בוספה עצוב .כלים .פרוייקט. םלון עורה | 9 8 ₪ 9 = 6 6|₪ ₪ כ 9 6 = ₪ ₪ | | 7 ₪ 3 | ש ₪ | ₪ ₪ ם| + כל הפעילוות || | = = | ₪ 7 ם |* 6|- "] 0% - + * >]| | שם ל לספ *25 *ף | > | לגד ל= | אר|| היפ 5ב 8 ו :98 1 ינ '98. 1 | ה ב -ך=] משך |שם פעיות ₪ 93| 030 0[80%ז +1308ה] - 3! 0 08/5 1 15701616 10/6 80004 165סוא., פע 2 0 כ 5/5076 )חסזזנוס 50810816 5 68/5 2 5519105 וחסזזווס 8/0806 5 0995 .2 46חסחזסזונוףס₪ סחחש 12 5 8895 06015ו0014/9 0051 3 זו 60 6ח06. 3 085 0חפחזסז 106 ]חפותסס. תרשים 4.6: הסדר המתאים של עבודה על פעילויות מוגדר באמצעות קישור פעילויות 9 הקצאת משאביס לעבודה על פעילויות עשויה להשפיע על לוח הזמניס במספר דרכים. שינוי מספר האנשיס או המכונות המוקציס לפעילות עלול להשפיע על משך הפעילות, ובעקבות ואת גס על תאריך סיוס הפעילות. לדוגמה, אס תכפיל את מספר האנשים העובדיס על פעילות, יגרוס הדבר בדרך כלל לסיוס הפעילות מוקדם יותר. זמינות המשאבים משפיעה גס היא על תזמון הפעילות, יש לתומן עבודה סביב חופשות וימיס אחריס שבהם לא ניתן להשתמש במשאבים, גורמים שעלולים להאריך את לוח הזמניס הדרוש לפעילות. בנוסף, אם אותו משאב מוקצה לשתי פעילויות חופפות, ייתכן צורך להשהות את העבודה על אחת הפעילויות בעת שהמשאב משמש לפעילות האחרת. על הקצאת משאבים נרחיב בשעה 10, תזמון משאבים, שעה 11, הקצאת משאבים ועלויות, ושעה 12, עריכת הקצאות משאבים. בסעיפיס הבאים תלמד כיצד לשלוט ברוב הגורמיס שברשימה. בשעה 5 תלמד כיצד לאל ולקשר פעילויות, משעה 10 תלמד כיצד לנהל הקצאות משאביס. הגדרת תאריך התחלה וסיום כפי שראית בשעה 3, כל הפרוייקטים מתוזמניס מתאריך התחלה קבוע או מתאריך סיום קבוע. כברירת מחדל, פרוייקטיס חדשים מתוזמניסם כתאריך התחלה קבוע שהוא תחילת יוס העבודה בתאריך הנוכחי (תאריך השעון הפנימי במחשב). לכן, אס תפעיל את 806[סזק ב- 1 ביוני, 1999, בשעה 3:00 אחהייצ, ותתחיל להזין פעילויות במסמך חדש (סקח.8001[סזס), הפעילויות תתוזמנה להתתיל ב- 8:00 בבוקר של תאריך זה - אלא אס תשנה את תאריך ההתחלה או הסיוס הקבועים של הפרוייקט. 6 98 80]סזס - סדנת לימוד .0 הערה: גם אם לא תציג את השעה ביום בתצורת התאריך, ₪086 תצמיד את שעת ברירת המחדל של תחילת יום העבודה (בדרך כלל 8:00 בבוקר) לתאריך ההתחלה הקבוע או את שעת ברירת המחדל לסיום יום העבודה (בדרך כלל 5:00 אחה"צ) לתאריך הסיום הקבוע. הסעיף שינוי שעת ההתחלה והסיום של יום עבודה מציג כיצד לשנות את ברירת המחדל של שעות אלו. % מקצה לפעילויות חדשות משך ברירת מחדל של 1 יוס ומתזמנת התחלה וסיוס ראשונייס לכל פעילות חדשה. אס הפרוייקט מתוזמן מתאריך התחלה קבוע, % סז תתזמן פעילות חדשה כך שתתחיל קרוב ככל האפשר לאחר תאריך תחילת הפרוייקט, ותסתיים בתוס יוס עבודה אחד. אס הפרוייקט מתוזמן מתאריך סיוס קבוע, הפעילויות החדשות תתוזמנה להסתייס בסוף תאריך סיוס הפרוייקט. תאריך תחילת הפעילות יחושב כיוס עבודה אחד לפני סיוס הפעילות. יש להגדיר את התאריך הקבוע להתחלה או לסיום מכיון שתזמון שאר הפעילויות בפרוייקט מתבסס על תאריך זה. תרגול: כדי להגדיר תאריך קבוע, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר פרוייקט, מידע אודות פרוייקט, להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט (ראה תרשים 4.7). 2 לחץ על החץ בתיבת הרשימה תזמון מ ובחר התחלת פרוייקט או סיום פרוייקט. אם בחרת התחלת פרוייקט, לחץ על שדה תאריך התחלה להזנת תאריך התחלה קבוע. אם בחרת סיום פרוייקט, לחץ על שדה תאריך סיום להזנת תאריך סיום קבוע. 3 הקלד תאריך רצוי או לחץ על החץ בתא ובחר תאריך מהלוח. גם אם השעה ביום אינה מוצגת בתצורת התאריך הנוכחית, יק תצמיד את ברירת המחדל של שעת ההתחלה לערך שבשדה תאריך התחלה או ברירת המחדל של שעת סיום היום לערך בשדה תאריך סיום. אם ברצונך לציין שעה ביום השונה מברירת המחדל, הקלד את השעה לפני או אחרי התאריך. לדוגמה, כדי לוודא שהפרוייקט יתחיל בשעה 7:00 בבוקר ה-1 בדצמבר, 1999, הקלד בשדה תאריך התחלה: 7:00 1/12/99. בהמשך פרק זה נדון בערכי ברירות המחדל של שעות בפירוט רב יותר. 4. לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט. שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים | 97 [<ו?רי ו תאריך התחלה: 2 יול 8 אישור תאריך סיום: 1 יול '98 |=] | ביטול תזמון מ: סיום פרוייקט סטטיסטיקה... כל הפעילויות מתחילות מאוחר ככל האפשר. תאריך נוכחי: 3 יול 98 |=] תאריך דווח מצב: ל 000000007 ]] לוח תאריכים: סטנדרטי [ תרשים 4.7: עם פתיחת פרוייקט חדש יש להגדיר את התאריך שממנו יתחיל או שבו חייב להסתיים הפרוייקט ,'י 0 בהזנת תאריך היום או תאריך אחד מ-7 הימים הקרובים, תוכל להקליד + את המילים היום, מחר או את השם של יום כלשהו בשבוע - השם המלא או קיצור (לדוגמה רביעי או רביע, בכפוף לשינוי הגדרות ‏ - הסבר בהמשך השעה). לאחר לחיצת אישור, 6]סזש תחליף את הטקסט בתאריך המלא של היום שהקלדת. אס התאריך והשעה שתגדיר להתחלה או סיום הפרוייקט אינס יוס ושעת עבודה, הפעילויות תתוזמנה ליוס ושעת העבודה הקרוביס ביותר. אס שעת העבודה הראשונה בלוח התאריכיס היא 8:00 בבוקר, הפעילויות תתוומנה להתחיל בשעה זו. הגדרת ימי ושעות העבודה הרגילים 0%סזש מותקנת עם הגדרות ברירת מחדל להתחלה ולסיוס יוס העבודה, ולות תאריכיס סטנדרטי להגדרת ימי העבודה ושעות העבודה בכל יוס : 9 ברירת המחדל לתחילת יוסם העבודה היא 8:00 בבוקר, ברירת המחדל לסיוס יוס העבודה היא 5:00 אחהייצ. 9 לוח התאריכיס הסטנדרטי מגדיר ימי ראשון עד חמישי כימי עבודה. 9 השעות הזמינות לעבודה בימים ראשון עד חמישי הן 8:00 בבוקר עד 5:00 אחהייצ. 9 ימי שישי ושבת הנם ימי חופשה. 8 98 00]סזק - סדנת לימוד שינוי שעת ההתחלה והסיום של יום העבודה אס תגדיר תאריך קבוע להתחלה או לסיוס הפרוייקט, או אם תקליד תאריך עבור התחלה או סיוס פעילות מסוימת, ולא תציין את השעה ביוס ביחד עס התאריך, 1% תוסיף את ברירת המחדל של שעת ההתחלה לתאריכי התחלה ואת ברירת המחדל של שעת הסיוס לתאריכי סיוס. תכונה זו עלולה להוות בעיה אס ערכי ברירת המחדל אינס תואמיס את שעות ההתחלה והסיוס של יוס העבודה בארגון. 7 תרגול: הגדרת ברירת המחדל לשעות ההתחלה והסיום של יום העבודה כדי להגדיר את שעות ברירת המחדל להתחלה ולסיום היום, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות, ובחר בכרטיסיה לוח תאריכים. 2 הזן את שעת תחילת העבודה הרגילה של הארגון בשדה ברירת מחדל לשעת התחלה, ואת שעת סיום העבודה הרגילה בשדה ברירת מחדל לשעת סיום (ראה תרשים 4.8). 3 אם ברצונך ששעות אלו יהיו ברירת מחדל עבור כל מסמכי פרוייקט חדשים בעתיד, לחץ על הלחצן קבע כברירת מחדל. 4 לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. אזהרה: לאחר שינוי שעות ברירת המחדל להתחלה ולסיום יום העבודה, 1 אינה מחילה שעות חדשות אלו על תאריכי פעילות קיימים, או על הגדרות לוח תאריכים קיימות בקובץ הפרוייקט. לכן יש לוודא ששעות אלו תואמות לשעות הארגון, ולדאוג שתהיינה ברירת המחדל של כל הפרוייקטים העתידיים. שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים | 99 | = קבוצת עבודה | [ | בדיקת איות | חישוב | תזמון | לוח תאריכים עריכה | כללו | תצוגה = אפשרויות חישוב עבור קקוח פחוקַבּסָבּו - --- שבוע עבודה מתחיל ביום: ראשון | | ביטול שנת הכספים מתחילה בחודש: ‏ ינואר 1 7] השתמש בשנת אתחול עבור מספור שנות כספום ברירת מחדל לשעת התחלה: = 8:00 ברירת מחדל לשעת סיום: 100 מספר שעות עבודה ביום: 5-00 ₪3 מספר שעות עבודה בשבוע: 00 ₪3 [קבע כברירת מחדל תרשים 4.8: שנה את ברירת המחדל של שעות ההתחלה והסיום כך שיתאימו לארגון כיצד לוחות תאריכים משמשים בתזמון בתחילת העבודה, +86[סז₪ מבססת את לוח הזמניס לפעילויות לפי שעות וימי עבודה המוגדריס בלוח תאריכים בסיסי שאליו מקושר הפרוייקט. לאחר שתקצה משאב לעבודה בפעילות, לוח התאריכיס של המשאב יקבע את התזמון. אך כל לוח תאריכיס של משאב מקושר גם הוא ללוח תאריכים בסיסי, בדרך כלל וה שאליו מקושר הפרוייקט. לוח התאריכים של המשאב כולל ימי ושעות השבתה נוספים (כגון חופשות, ימי מחלה מתוזמנים, או שעות עבודה מיוחדות) המתייחסים למשאב זה בלבד. -צ) לוח תאריכים בסיסי כל פרוייקט מקושר ללוח תאריכים בסיסי המגדיר את ימי העבודה ושעות העבודה הרגילים בפרוייקט זה. מרבית המשאבים שתגדיר יקושרו גם הם ללוח תאריכים בסיסי, אותו לוח שאליו מקושר הפרוייקט. מסמכי פרוייקט חדשים מתחילים כעותקים של תבנית גלובל (קוח.!8ססוף), בתבנית זו שלושה לוחות תאריכיס בסיסיים (בגירסה העברית התבנית מציגה ששה לוחות תאריכים, שלושה של הגירסה העברית ושלושה של הגירסה האנגלית, לאלה המעדיפים לעבוד באנגלית. לוחות התאריכיס בגירסה העברית וּהיס ללוחות בגירסה האנגלית ולכן נאמר שיש רק שלושה לוחות בסיסיים) - אחד מכונה לוח תאריכים סטנדרטי (0ז08ח519). כל הפרוייקטיס החדשים וכל המשאבים החדשים מקושרים בתחילה ללוח התאריכיס הבסיסי שהוא לוח התאריכיס הסטנדרטי. 0 98 606]סזק - סדנת לימוד כל אחד מלוח התאריכיס יכול לשמש כלוח תאריכים בסיסי של הפרוייקט, או כבסיס ללוחות תאריכיס השולטים על שעות עבודה של קבוצות עובדים. ניתן לערוך את כולס ולהתאימס לארגון. זכור, לוחות התאריכים שבקוב הפרוייקט הם רק עותקים של אלה שבתבנית, עותקים אלה שוכניס בקוב הפרוייקט. אם תערוך אותם, השינויים לא ישתקפו עותק המקור שבתבנית. בהמשך תראה כיצד להעתיק את לוח התאריכים המעודכן לתבנית. תכונות שלושת לוחות התאריכיס מתוארות להלן: 9 לוח התאריכיס הסטנדרטי מגדיר את ימי ראשון עד חמישי כימי עבודה, וימי שישי ושבת כימי חופשה. שעות העבודה בימי ראשון עד חמישי הן 8:00 בבוקר עד 0 אחהיצ ו- 1:00 אחהייצ עד 5:00 אחהייצ. לא מוגדריס כל ימי חופשה בלות תאריכיס זה או באחריס הרשומים כאן. 9 לוח התאריכים ל- 24 שעות כולל 24 שעות עבודה בכל יום, ולא מוגדרים בו ימי חופשה. אס הפרוייקט כולל פעולות רציפות סביב השעון השתמש בלוח תאריכיס זה כלוח בסיסי עבור הפרוייקט. יש להשתמש בלוח תאריכים וה כבסיס כל משאב שניתן לתזמנו מסביב לשעון (כגון ציוד ומשאביס לא-אנושייס אחרים), או משאבים אנושייס המאוישיס מסביב לשעון). איןו להשתמש בלות זה כלות תאריכיס בסיסי למשאב אנושי העובד רק חלק מהיוס. 9 לוח התאריכים למשמרת לילה מגדיר שעות עבודה מ- 11:00 בלילה עד 8:00 בבוקר למחרת. השתמש בלוח תאריכיס זה או בגירסה שלו, כלוח בסיסי למשאביס הפעיליס במשמרת לילה. לוח תאריכים וה יכול לשמש גס כלות הבסיסי לכל הפרוייקט, אס הפרוייקט כולו יבוצע על ידי עובדי משמרת לילה בלבד, כך פעילויות שלא הוקצו תתוזמנה לאותן שעות עבודה. יש להתאיס את לוח השנה הסטנדרטי לארגון, ולהשתמש בו באופן כללי כלות תאריכים בסיסי, אולס ניתן גס ליצור לוחות תאריכים בסיסיים מותאמים. פעולה זו מבוצעת כאשר לקבוצת משאבים יש דרישות תזמון ייחודיות (למשל עובדי משמרת הלילה שהוזכרו ברשימה לעיל). לדוגמה, אס הארגון מעסיק סטודנטיס בתוכניות עבודה ולימוד, ניתן ליצור לוח תאריכיס בסיסי מותאם לשימוש במשאבים אלה. אס הפרוייקט יבוצע על ידי משאביס אלה בלבד, ניתן לשייך לוח תאריכיס בסיסי מותאס זה כלוח התאריכיס הבסיסי לפרוייקט. 0 הערה: זכור- אם תשנה את ברירת המחדל לשעת ההתחלה והסיום של יום העבודה בתיבת הדו-שיח אפשרויות, יהיה צורך לערוך גם את שעות העבודה בלוחות התאריכים כך שישתמשו בשעות התחלה וסיום אלו. שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים | 101 . תרגול: %5 כדי לבחור את לוח התאריכים הבסיסי לפרוייקט הנוכחי, בצע את הפעולות הבאות: 1. בחר פרוייקט, מידע אודות פרוייקט מהתפריט להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט. 2 בשדה לוח תאריכים, השתמש בחץ הרשימה להצגת לוחות התאריכים הבסיסיים המוגדרים כבר. אם הגדרת כבר משאבים, גם לוחות התאריכים שלהם יהיו רשומים כאן. בתרשים 4.9 לוחות התאריכים הבסיסיים. 3 בחר את לוח התאריכים הרצוי כלוח הבסיסי לפרוייקט הנוכחי. 4. לחץ אישור לשמירת השינוי וסגירת תיבת הדו-שיח. 0 ?]<| תאריך התחלה: 4 יול 98 |=] אישור תאריך סיום: 3 יול '8ַ9 | ביטול תזמון מ: התחלת פרוייקט |=] |סטטיסטיקה. / כל הפעילויות מתחילות מוקדם ככל האפשר, תאריך נוכחי: 3 יול 98 |=] תאריך דווח מצב. | 03 יול 98 |=] לוח תאריכים: משמרת לילה כזטונדרטי תרשים 4.9: ניתן לשנות את לוח התאריכים הבסיסי בתיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט התאמת לוח התאריכים הסטנדרטי ניתן לשנות את ימי העבודה ושעות העבודה בכל לוח תאריכים באמצעות הפקודה שינוי זמני עבודה. לוחות התאריכיס המקוריים אינס כוללים ימי חופשה וחגים, לכן עליך לספק אותס בעצמך. 12 98 606]סזק - סדנת לימוד תרגול: שינוי תאריכי העבודה כדי לשנות את תאריכי עבודה, בצע את הפעולות הבאות: 1 8 בחר בפקודה כלים, שינוי זמני עבודה להצגת תיבת הדו-שיח שינוי זמני עבודה (ראה תרשים 4.10). בתיבת הרשימה עבור בחר את לוח התאריכים שברצונך לשנות. השתמש בפס הגלילה בלוח התאריכים לשינוי החודש והשנה. אין דרך מהירה להגיע לחודש או שנה מסוימים. בחר על ידי לחיצה תאריך מסוים שאותו ברצונך לשנות. ניתן לגרור לבחירת רצף תאריכים, ולהשתמש במקש 018 ללחיצה על מספר תאריכים לא עוקבים באותו חודש. כדי לשנות יום בשבוע עבור כל השבועות בחר את האות בראש עמודת היום. שים לב שאתה משנה יום זה בשבוע לכל החודשים וכל השנים בלוח התאריכים. השתמש בלחצני האפשרויות שמשמאל ללוח התאריכים לשינוי מצב התאריך או התאריכים שבחרת. בחר יום חופשה, מחלה, מילואים וכו' כדי שהתאריכים יהיו ימי חופשה. בחר שעות עבודה כדי שהתאריכים יהיו ימי עבודה עם שעות ברירת המחדל ליום זה בשבוע. בחר השתמש בברירת מחדל כד'י לשחזר את ברירות המחדל. שנה את שעות העבודה של תאריכים נבחרים על ידי הגדרה של עד שלוש "משמרות" או תקופות עבודה בכל יום בתיבות מ ועד. אם סיימת, לחץ על לחצן אישור. אולם, אם ברצונך לבצע שינויים בלוח תאריכים נוסף, חזור על צעד 2. תוצג תיבה ובה שאלה האם לשמור את השינויים ללוח התאריכים הראשון. לאחר שתבחר כן או לא, תוכל לערוך את לוח התאריכים הבא. בנקודה זו הלחצן ביטול בתיבת הדו-שיח שינוי זמני עבודה הופך ללחצן סגור. לחץ עליו לסגירת תיבת הדו-שיח מבלי לשמור שינויים שבוצעו בלוח התאריכים השני. השינויים בלוח התאריכים הראשון כבר נשמרו. שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים | 103 [<1? ה עבור: ‏ 503003170 (לוח תאריכים של פרוייקל - | עבור תאריכים שנבחרו יולי 1998 היא ") השתמש בברירת מחדל 4 ?2 | 1 7) יָום חופשה,מחלה,מילואים וכן" חדש... \ %| | + ]: ₪ שעות עבודה אפשרויות... ו | 16 4 ו 12 מ עדו 00 1200 | "| | 23| 2|2 \ ר 10 10 | זן 30 | 28 | 28 | 27 | 26 10 20 | - מקרא עבודה ] חופשה,מחלה,מילואים: וכו" זמן עבודה שלא לפי ברירת מחדל | 31 | חריג תרשים 4.10: ניתן להתאים לוחות תאריכים ללוח העבודה של הארגון באמצעות תיבת הדו-שיח שינוי זמני עבודה 0 הערה: עיון במקרא שבתחתית תיבת הדו-שיח יקל עליך לזהות את מצבו של תאריך מסוים: ימי חופשה מוצללים, ימי עבודה עם שעות ברירת המחדל - ללא סימון מיוחד, ימי עבודה עם שעות מיוחדות - מפוספסים אלכסונית, ולכל תאריך שעבר עריכה יש פס תחתי מתחת לתווית. יצירת לוחות תאריכים נוספים עבור צרכי תזמון מיוחדים בעת יצירת לוחות תאריכים מיוחדים, ניתן להתחיל עס עותק של לוח התאריכיס הסטנדרטי כדי שמרבית ימי החופשה של הארגון יהיו מסומניס כבר. ש תרגול: %5 יצירת לוח תאריכים חדש ליצירת לוח תאריכים חדש, בצע את הפעולות הבאות: 1 בתיבת הדו-שיח שינוי זמני עבודה, לחץ על לחצן חדש להצגת תיבת הדו-שיח יצירת לוח תאריכים בסיסי (ראה תרשים 4.11). 2 בשדה שם הקלד שם עבור לוח תאריכים זה. אם ברצונך להתחיל מהתחלה, בחר צור לוח תאריכים בסיסי. אם ברצונך להתחיל עם עותק של לוח תאריכים אחר, בחר את הלוח הרצוי בשדה צור עותק של. אם ערכת זה עתה לוח תאריכים אחר, תתבקש להחליט אם לשמור את השינויים. בחר כן לשמירתם ולא להשמטתם. 4 לאחר השלמת השינויים, לחץ אישור לשמירת לוח התאריכים החדש. 4 98 601]סזק - סדנת לימוד |<|? בי ב 7) צור לוח תאריכים בסיסי | ביטול > צור עותק של לוח תאריכים .5303370 = תרשים 4.11: כדי להימנע מהצורך להזין שוב מידע חופשות, ניתן ליצור לוח תאריכים חדש על גבי עותק של לוח תאריכים קיים ניהול לוחות התאריכים בעת עריכה או יצירה של לוח תאריכים, השינויים מתקיימיס רק בלוחות התאריכיס במסמך הפרוייקט הפעיל באותו רגע. לדוגמה, אס תערוך את לוח התאריכיס הסטנדרטי, השינוייס לא יחולו על קבצי פרוייקט אחריס. אס ברצונך להחיל שינוייס על מסמכי פרוייקט אחרים, העתק אליהם את לוח התאריכים המעודכן. אס ברצונך לכלול את השינוייס בכל הפרוייקטיס החדשים, העתק את לוח התאריכים המעודכן לקובצ התבנית זסח.!הססוף. .'י רמז סֶ> . מומלץ לערוך את לוח התאריכים הסטנדרטי בכניסה הראשונה ל-60ן[סזס, ולהזין את כל החופשות, החגים והפרטים האחרים של הארגון. כדאי להחיל את השינויים גם לגבי השנים הבאות. לאחר ביצוע השינויים יש להעתיק את לוח התאריכים המעודכן לתוך התבנית הגלובלית כך שכל הפרוייקטים החדשים יקבלו את הערכים החדשים המותאמים לארגון. השתמש בסדרן להעתקת לוחות תאריכיס מקובצ פרוייקט אחד לאחר. כדי להעתיק לוחות תאריכיס למסמכי פרוייקטיס אחרים, יש לפתוח אותס לפני הפעלת הסדרן. מסננים טובלאות | טפסים מודולים דוחות. תצוגות. מפות סרגלי כלים | לוחות תאריכים ו סטנדרטי 4 שעוות 5% תחת | העתק >> 8 משמרת לית סטנדרטי רגיל | שימי שם... מחיקה. לוחות תאריכים זמינים/ות ב: לוחות תאריכים זמינים/ות ב: דקןו], 1/088 ₪ זפומ הזו ₪ תרשים 4.12: העתק לוחות תאריכים מקובץ פרוייקט אחד לאחר בעזרת הסדרן שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים | 105 תרגול: העתקת לוח תאריכים כדי להעתיק לוח תאריכים לתבנית הגלובלית או לפרוייקט אחר, בצע את הפעולות הבאות: 31 תרשים 4.13: יש להחליט מה לעשות כאשר קובץ היעד מכיל לוח תאריכים בעל שם ב זהה לזה המועתק אליו : | שיש ודא שהקובץ המכיל את לוח התאריכים החדש (המקור) והקובץ שאליו אתה רוצה להעתיק לוח זה (היעד) פתוחים. בעת עבודה ב- 0[80ז₪ התבנית הגלובלית פתוחה תמיד. בחר כלים, סדרן להצגת תיבת הדו-שיח סדרן (תרשים 4.12). בחר בכרטיסיה לוחות תאריכים. הקובץ דקוש. |61084 ייבחר בתיבת הרשימה בתחתית תיבת הדו-שיח מימין, זו המכונה לוחות תאריכים זמינים ב. קובץ הפרוייקט שהיה פעיל בעת הפעלת הסדרן ייבחר בתיבת הרשימה משמאל, זו המכונה לוחות תאריכים זמינים ב. רשימה של כל לוחות התאריכים המוכלים בכל קובץ תוצג מעל שמות הקבצים שנבחרו. אם ברצונך לשנות את הקובץ הנבחר, השתמש בחיצים שבתיבות הרשימה להצגת שמות כל הקבצים הפתוחים. ודא שקובץ המקור (זה המכיל את לוח התאריכים המעודכן) וקובץ היעד (זה שאליו אתה רוצה להעתיק לוח תאריכים זה) מוצגים על המסך. בתרשים 4.12, דקוש. 610841 מימין הוא היעד, והקובץ משמאל הנקרא סקח. דא ה דא! הוא המקור. בחר את שם לוח התאריכים להעתקה בקובץ המקור. בדוגמה, נבחר לוח התאריכים הסטנדרטי. לחצן העתק יצביע אוטומטית מקובץ המקור אל קובץ היעד. לחץ על לחצן העתק. אם כבר קיים לוח תאריכים בעל שם זהה בקובץ היעד, תתבקש להחליט אם להחליף את הגירסה הקודמת (ראה תרשים 4.13). לחץ כן להחלפת הגירסה הישנה בלוח התאריכים המעודכן. לחץ לא לביטול פעולת ההעתקה. לחץ שינוי שם להעתקת לוח התאריכים המעודכן לקובץ היעד בשם חדש. אם לחצת שינוי שם, תוכל להזין שם חדש בתיבת הדו-שיח שינוי שם (ראה תרשים 4.14). [| לוח תאריכים סטנדרטי כבר קיים ב"זקו], 1.088" !/ האם ברצונך להחליף את לוח תאריכים סטנדרטי של "זפויז, 610844" בלוח תאריכים זי 8 601][סז - סדנת לימוד |<]? ו שם חדש עבור לוח תאריכים ב-דפואם אזווז: | [ בל תרשים 4.14: הזן שם חדש לעותק לוח התאריכים שבקובץ היעד כדי לשנות שס או למחוק לוח תאריכיס כלשהו יש להשתמש בסדרן. . תרגול: %5 שינוי שם או מחיקת לוח תאריכים כדי לשנות שם או למחוק לוח תאריכים, בצע את הפעולות הבאות: 1 פתח את הסדרן על ידי בחירה בכלים, סדרן ובחר בכרטיסיה לוחות תאריכים. 2 בחר את לוח התאריכים למחיקה או שינוי שם. לחץ על לחצן 68/6066 למחיקת לוח התאריכים שנבחר. תתבקש לאשר מחיקה זו. 4 לחץ על לחצן שינוי שם לשינוי שם לוח התאריכים שנבחר. הקלד את השם החדש בתיבת הדו-שיח שינוי שם (ראה תרשים 4.14) ולחץ אישור. 5. לחץ על הלחצן סגור לסגירת הסדרן. הדפסת פרטי לוח התאריכים אס ברצונך לבחון את תאריכי ושעות העבודה והחופשות בלוח התאריכיס הבסיסי, הדפס את הדוח ימי עבודה. הוא מדפיס דף נפרד עבור כל לוח תאריכים בסיסי בקוב הפרוייקט הנוכחי, מציג את ימי העבודה ושעות העבודה הרגיליס כולל רישוס של כל יוצאי הדופן, למשל חופשות, שעות לא שגרתיות, וכדומה. להוראות כיצד להדפיס דוח זה ראה שעה 8, סיכום והדפסת לוח הזמנים, בסעיף העוסק בדוח ימי עבודה. שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים | 107 הערכת משכי פעילויות בעת תזמון פעילויות, 0[661ס]₪ צריכה לדעת כמה ומן דרוש להשלמת כל פעילות. במיליס אחרות, 8₪][סז₪ צריכה לדעת כמה ומן יש להקצות בין תאריכי ההתחלה והסיום של פעילות זו. הערכה לזמן אה נרשמת בשדה משך פעילות. המונח משך משמש בהתייחסות לכמות זמן העבודה הדרושה להשלמת פעילות. משך ניתן למדוד בדקות, שעות, ימיס או שבועות ופירושו תמיד כמות של זמן עבודה. לכל פעילות חדשה +0[80]₪ מציבה את ערך ברירת המחדל 1 יום בשדה משך, אולס פירוש הדבר יוס עבודה, בדרך כלל 8 שעות ולא 24 השעות המוגדרות במילון. משך הוא כמות הזמן שבה העבודה על הפעילות מתבצעת למעשה. -) יחידות משך, כגון יום ושבוע, פירושן כמות העבודה המבוצעת ביום או בשבוע. ניתן להקליד משך חדש על גבי ערך ברירת המחדל שהוגדר, או להשתמש בחיצים שבשדה משך להגדלה או הקטנה של מספר יחידות המשך הנוכחיות. הגדרת יחידות משך ערכי משך מוזנים ומוצגיסם באחת מארבע יחידות ומן (דקות, שעות, ימים, או שבועות), וניתן לאיית אותן, או להשתמש בקיצורים. לדוגמה, משך של שבועיים ניתן להציג כ- 2 שבועות או 2 שבי. השליטה על אופן הצגת יחידות משך מתבצעת בתיבת הדו-שיח אפשרויות. תרגול: בקרה על תצוגת תוויות יחידות זמן כדי לשלוט על תצוגת תוויות יחידות זמן, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות ובחר בכרטיסיה עריכה (ראה תרשים 4.15). 2 השתמש בחץ הרשימה בכל שדה (דקות כ, שעות כ, ימים כ, שבועות כ, ושנים כ) לבחירת הקיצור או המילה כתווית ברירת המחדל. 3 סמן את תיבת הסימון ליד הוסף מרווח לפני תווית להפרדת התווית מהערך המספרי. 4 לחץ על לחצן קבע כברירת מחדל להחלת ערכי ברירת מחדל אלה לכל מסמכי הפרוייקט החדשים בעתיד. 8 98 606]סזק - סדנת לימוד ] קבוצת עבודה ‏ [ | בדיקת אות | | חישוב | תזמון לוח תאריכים | עריכה כללי | תצוגה ₪] אפשר גרירה ושיחרור של תא ₪ העבר בחירה לאחר זטחם ₪ בקש עדכון קישורים אוטומטיים | בשל = - הצגת יחידות זמן ב- קפח. פחוַקַבּמָבּויז' =] | כיוון הטקסט | דקות כו ד [= > מימין לשמאל שעות כ: ש |=] 07 משמאאל לימיך יָמִים כו י + שבועות כ: שב = שנים כו ₪ הוסף מרווח לפני תוויית |קבע כברירת מחדל תרשים 4.15: בתיבת הדו-שיח אפשרויות מתבצעת בקרה על תצוגת תוויות יחידות הזמן .0 הערה: היחידה שנה אינה משמשת בשדה משך. היא משמשת בעת הזנת משכורת שנתית של תעריפי עלויות של משאב. אם תזּין מספר בשדה משך מבלי לכלול את תווית היחידות המציינת אס המספר מייצג דקות, שעות, ימיס או שבועות, ₪0[66 תוסיף את ברירת המחדל של יחידת הומן שהיא ימים. אס אתה מעדיף יחידת משך אחרת כברירת מחדל, שנה את ההגדרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות. תרגול: שינוי ערך ברירת המחדל ליחידות משך כדי לשנות את יחידת ברירת המחדל, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות, ובחר את הכרטיסיה תזמון (ראה תרשים 4.16). 2. בתיבת הרשימה משך הוזן ב, בחר אחת מארבע היחידות: דקות, שעות, ימים או שבועות. 3 אם ברצונך להשתמש ביחידת ברירת מחדל זו לכל מסמכי הפרוייקטים בעתיד, לחץ על לחצן קבע כברירת מחדל. 4 לחץ אישור לשמירת הערך החדש. שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים | 109 | לוח תאריכים עריכה | כללי | תצוגה קבוצת עבודה בדיקת איות | חישוב | תזמון הצג הודעות תזמון הצג יחידות הקצאה כ: אחוז | | | ביטול - אפשרויות תזמוך עבור פקוח. פחוקַבּחָבּהז' פעילויות חדשות מתחילות ב: התחלת הפרוייקט = ]=] משך הוזן ב: עבודה הוזנה ב: שעות |- ברירת מחדל לסוג פעילות: = יחידות קבועות = ₪] פעילויות חדשות מונחות עבודה ש] קשור אוטומטית פעילויות שהוספו או שהועברו ₪] פיצול פעילויות הנמצאות במהלך ביצוע ₪ פעילויות יתחשבו תמיד בתאריכי האילוץ [קבע כברירת מחדל תרשים 4.16: ברירת המחדל ליחידת הזמן של ערכי משך היא "ימים" אך ניתן לשנות זאת אם לפעילות מוקצה משך של 40 שעות, פירוש הדבר שיידרשו 40 שעות של ומן עבודה שיוקדש לפעילות זו עד להשלמתה. המונחיס דקות ושעות הס חד-משמעיים, כלומר יש להס הגדרה אוניברסלית. אולם, אס ייאמר יידרש שבוע עד להשלמה, לא נדע בוודאות מה פירוש הדבר במונחיס של שעות. אך ניתן להניח במידה רבה של ודאות שאין פירוש הדבר עבודה רציפה של 7 ימיס ולילות - 168 שעות. לכן, 664[סז₪ דורשת הגדרה, תוך שימוש ביחידה החד-משמעית שעות, מה פירוש יוס עבודה ושבוע עבודה. בעת הערכת משך פעילות כשבוע, 0[6%ז₪ מתייחסת לערכי ברירת המחדל כאל שבוע עבודה. אס לארגון יש תקניס אחרים למספר שעות העבודה ביוס או בשבוע, שנה את ההגדרות כדי שתוכל להשתמש במונחים ב- 0[6₪ז₪ באותו אופן שאתה משתמש בהם בעבודה. . תרגול: %5 הגדרת שעות העבודה ביום ובשבוע . בצע את הפעולות הבאות להגדרת שעות העבודה ביום ובשבוע: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות, ובחר בכרטיסיה לוח תאריכים (ראה תרשים 4.8 בפרק זה). 2 הזן את השעות ביום בשדה מספר שעות עבודה ביום. 3 הזן את השעות בשבוע בשדה מספר שעות עבודה בשבוע. 4. לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. 0 98 60]סזק - סדנת לימוד 9 הערה: שעות העבודה בלוח התאריכים הסטנדרטי צריכות להיות מוגדרות כך שתתאמנה לערכים בשדות מספר שעות עבודה ביום ומספר שעות עבודה בשבוע. לוח התאריכים אינו מעודכן אוטומטית בהתאם להגדרות אלו של ימים ושבועות. בעת הזנת משך פעילות, 6[סז₪ מתזמנת את משך הפעילות בלוח התאריכים, תוך שימוש בשעות העבודה הזמינות בלוח התאריכים. לדוגמה, אם תעריך את משך פעילות כלשהי כ- 2 ימיס (16 שעות) והעבודה מתחילה בשעה 8:00 בבוקר יוס חמישי, %][סזק תחשב שהעבודה תימשך למשך 16 שעות העבודה הומינות הבאות. ביוס חמישי בסוף היוס, תיוותרנה עדיין 8 שעות עבודה לביצוע (בהנחה שאתה משתמש בלוח התאריכיס של ברירת המחדל). מכיון שימי שישי ושבת הס ימי חופשה, העבודה תתחדש ביוס ראשון ותימשך עד סוף יוס זה. אם יוס ראשון בדוגמה זו הוא תג, הפעילות תתוזמן להמשיך עד תוס יוס העבודה ביוס שני. זמן עבודה רציף הפירוש הרגיל של משך מניח שניתן להפסיק ולהתחיל עבודה על פעילות ללא קושי. לדוגמה, אם הפעילות היא הרכבת מכונה או פיתוח תוכנית אדריכלית, ניתן להפסיק בשעה 5:00, ולהמשיך בבוקר שלמחרת, ניתן אפילו ללכת הביתה לסוף שבוע. הזמן הדרוש לפעילויות אלו אינו חייב להיות זמן רציף. לעומת ואת, פעילויות אחדות דורשות ומן רציף - עס התחלת הפעילות, העבודה חייבת להימשך ללא הפרעות עד לסיום הפעילות. לדוגמה, יציקת בטון לתבנית בפרוייקט בניין היא תהליך רציף, מרגע התחלתו, יש להמשיך עד למילוי מוחלט של התבנית ועד לייבוש והתקשות הבטון בהצלחה. לא רק שהבטון ימשיך להתייבש ולהתקשות עס בוא השעה 5:00, אלא שעובדיס יהיו חייביס להישאר ולהשגיח עליו כדי לוודא שהוא אינו מתייבש מהר מדי. אין לעצור תהליך זגה לאחר התחלתו. 664[סז חייבת לתזמן פעילויות אלו בזמן רציף, גס בשעות שבהס אין עבודה בלוח התאריכים. כדי לסמן דרישה לזמן רציף, ניתן להוין יחידות משך קלנדרי. משך קלנדרי כמו משך, הוא מידה של מספר דקות, שעות, ימי --) ושבועות העבודה הדרושים להשלמת פעילות. אולם, שלא כמו משך רגיל, יחידות זמן משך קלנדרי זהות לאלה המשמשות אנשים בשיחות רגילות. יום קלנדרי הוא 24 שעות, ושבוע קלנדרי הוא 7 ימים קלנדריים או 168 שעות. 6[סזק מתזמנת משך קלנדרי סביב השעון, בשעות העבודה והחופשה כאחד. כדי להזין משך קלנדרי, יש להוסיף את האות ק לאחר תווית היחידות. לדוגמה, משך פעילות שצריכה להימשך 24 שעות ברציפות יוזן כ- 24 ש-ק או 1 י-ק. שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים | 111 תן ל- +66[סק לחשב משך במקריס מסוימיס יקרה שלא תדע את משך הפעילות המדויק, אולס יהיה לך מידע אחר שבו ניתן להשתמש לחישוב משך הפעילות. נניח שניתנה לך רשימת פעילויות הכוללת תאריכי התחלה וסיום לכל פעילות. תוכל לייבא את רשימת הפעילויות ואת תאריכיהן לתוך 80%[סזש, והתוכנה תשתמש בתאריכים אלה לחישוב משך הפעילויות. להוראות כיצד לייבא מידע לתוך 66%[סזח, ראה שעה 21 החלפת נתוני פרוייקט עם יישומים אחרים. אם ידועה כמות העבודה הדרושה לפעילות וידועה כמות המשאבים המוקצים לפעילות זו, 0[661] תחשב כמה זמן יידרש למשאביס אלה להשלים את העבודה (כלומר את משך הפעילות). כדי ש-0[606סז₪ תחשב את משך הפעילות ניתן להשתמש בהגדרות מסוימות בעת הקצאת המשאבים. להנחיות ולצעדים הדרושים לכך, ראה שעות 10 ו11-1. לסיום, אם יש לך מספיק ניסיון בפעילויות כדי שתוכל לספק הערכות סבירות של משך ארוך ביותר אפשרי, משך קצר ביותר אפשרי, ומשך סביר ביותר, תוכל להשתמש בכלי ניתוח פרט (ד₪םק) של 80%[סזק לחישוב סטטיסטי של משך סביר. ניתוח פרט הנו מעבר לתחום ספר זה. פיצול פעילויות טריק התזמון האחרון שנבחן בשעה זו הוא פיצול פעילויות. בצ פיצול פעילות הוא הפרעה בעבודה על הפעילות: העבודה נפסקת בתחילת הפיצול וממשיכה בסיום הפיצול. 601[סזשם מאפשרת להזין מספר פיצולים בפעילות. בדרך כלל נעשה שימוש בפיצול פעילות מכיוןו שהמשאביס המיועדים לעבודה על פעילות זו דרושיס במקוס אחר במשך הפיצול, או שעבודה כבר החלה בפעילות מסוימת ויש להפסיקה לזמן מה לפני חידוש העבודה מאוחר יותר. פיצוליס מאפשריס להתחיל פעילות, אחר להשהות אותה ולהפנות את תשומת הלב לפעילויות אחרות, ולהשלים את הפעילות מאוחר יותר. ברמת הידע הנוכחית תוכל ליצור פיצוליס רק בתצוגת תרשים גנט, אך ניתן להזין פיצוליס גס בתצוגות אחרות (לפרטיס נוספיס ראה שעה 12). 2 98 606]סזק - סדנת לימוד . תרגול: %5 פיצול פעילות לפיצול פעילות בצע את הפעולות הבאות: 1 כאשר הפעילות מוצגת בתצוגת תרשים גנט, לחץ על הלחצן פצל פעילות שבסרגל הכלים הרגיל, או בחר עריכה, פצל פעילות. הצב את מצביע העכבר על מייצג הפעילות שברצונך לפצל. תיבת המידע פיצול פעילות תציג את התאריך שבו יתחיל הפיצול (ראה תרשים 4.17). הצב את העכבר כך שהתאריך בתיבת המידע יתאים לתאריך הרצוי לתחילת הפיצול. לחץ על לחצן העכבר להתחלת הפיצול בתאריך המוצג בתיבת המידע. אם תלחץ ותשחרר את הלחצן, יוצג פיצול של יום אחד ויתחיל מקטע חדש לאחר הפיצול. אס תגרור את העכבר ימינה, תוכל להציב את המקטע החדש בפרק הזמן הרצוי להמשך העבודה. תיבת מידע נוספת פיצול פעילות תציג את התאריכיס שבהס תתחיל ותסתייסם העבודה במקטע שנגרר (ראה תרשים 4.18). אס תציב את מצביע העכבר על מקטע פעילות מפוצלת, הוא יהפוך לח ארבעה ראשיס וניתן יהיה לגרור את המקטע למיקוס חדש. אס תגרור את המקטע הראשון, כל המקטעים יזוזו ביחד, תוך שמירה על הפיצולים. אס תגרור כל מקטע מלבד הראשון, הוא יזוז באופן עצמאי מהמקטעיס האחרים עד שייגע במקטע אחר. אם תגרור מקטע עד שייגע במקטע אחר, הפיצול יוסר. [< ]5 1 7 |א |8|= [₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עצוב כלים פחוייקט. מלון. עורה | ₪ 9 0/6 = | 6 | ₪8 ₪ ם| שלר א כל הפעילויות. = = ₪ שרק ם|- 6- א 0% - + % >| | ו 5 לספ *25 *ף | > | לגד = | אר|| שה הוה ווה ה / פעית | 9 ו תרגום/כתיבת מאמר /. | לפיצול הפעילות לחץ על העכבר. 7 בדיקת התאמה/נכונות > 7 בדיקת התאמה/נכונות ל- 97 01006 | 5 85 4ול'98 = 2ַ ימים | עריכה לשונית ₪4 6 9856 4שעות| גדיקה 6 966 | 5 שעות תיקונים ₪4 אניקהן9) ל 98 ל 98 1יום | עיצוב גרפי ₪3 ל 98 9ול'98 | 1שעה| העגרה לדפוס ₪4 מקסם | 0 יול 98 סכיול'98| | 1שעה הכנת פילם ₪4 אבי 1 יול 98 1 יול'98| | 1שעה העגרת פילם ₪3 אניקה 21 יול 98 1 יול 98 10זקות | בדיקת פילם ₪3 ט-אופס, 2 יול 98 2 יול 98 1יום| הזפסה ₪ = 3 יול 98 3 יול 98 | 1שעה הבאת החוברות מירג מז 3 יול 98 3 יול 98 1יום| | משלוח החוברות ₪4 . 14 ]5 ]| אטא]| סמש ה ] [ 56 יפו סול קסופ חול 89 - סז 050זסו..- ₪ התחל תרשים 4.17: תיבת המידע פיצול פעילות מציגה את תאריך תחילת הפיצול שעה 4: המרת רשימת פעילויות ללוח זמנים | 113 [< ]5 ו [ [8| = [₪ קוב עריכה תצוגה בוספה עצוב כלים פרוייקט. מלון. עורה ן 9 8 ₪ 9 = 6 6 |₪ ₪ כ 6 = ₪ ₪| | ₪ | ש ₪ | ₪ ₪ ם|ן |ש+ כל הפעילויות || 35 ₪ :₪ | ע 4 ₪|ז 8+ 0 - 4 % >| 8 2 מ לס 25 לף | 6 | דח |-א-|| מממ ן- -- | התחלה. משך |שם פעילות. ] רגום/כתיבת מאמר / מו ||התחלה: 5 יול '98 |דיקת התאמה/נכונות 5 "ל 96 דיקת התאמה/נכונות ל- 97 סוס | 65 | 5 | הו צר ה ד ] בי שן הדי ג ] ב'] א" | 5ול 98 984 = 2 ימים | עריכה לשונית 4ּ| > | זהר[9%225] 86 96 4 שעות| בדיקה [ | | אניקה + 6 6 שעת תיקונים 3 | 5 | אניקה[9) | 9 ול 98 8 יול 98 1יום | | עיצוב גרפי ₪4 ול 98 88 | 1שעה| העברה לדפוס ב | 5 | מקסם | 20 יול 98 0יול98 | 1שעה| הכנת פילם ₪ | 5 | אבי 1 יול 98 1 ל 98 1שעה| העברת פילם ב | 0 | אניקה 1 יול'98 1 יול'98, | 10 זקות | | בדיקת פילם ₪3 טופ | 2 יול 98 2 יול 98 1יום| הזפסה 3 | 2 | -" | 3 יול '88 3 יול 98 | 1שעה| הבית החוברות [3] מירג א | 3 יול 98 3 יול 98 1יום | משלוח החוברות ב | + | | מו | 1 1 + || ב . | | ₪ ₪ ו ח ה | ד[ || | 8 - 0 5 ומ 89 4 - סז 5086 וסונ ל | התחל מו תרשים 4.18: תיבת מידע פעילות מציגה מתי יתחיל ויסתיים המקטע אזהרה: באזור קו הזמן של תרשים גנט יש להיזהר מאוד עם העכבר. אם מצביע העכבר אינו בצורה הנכונה עם תחילת הגרירה, אתה עלול ליצור תוצאות בלתי צפויות - כגון קישור שתי פעילויות (ראה שעה 5, המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המשך) או יצירת פעילות חדשה (ראה שעה 6, תצוגות פעילויות אחרות). 3359 334 33-59 3 4 98 601]סזק - סדנת לימוד שעה המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המשך בשעה 4, המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים, התחלנו בדיון על אפשרויות הבקרה על אופן חישוב לוח הזמניס. למדנו כיצד להגדיר את זמני תזמון הפעילויות בעזרת לוחות תאריכיס, וכיצד להזין הערכות משכי פעילויות של שעות עבודה רגילות וזמן עבודה רציף (קלנדרי). בנוסף, דנו בפיצול פעילות יחידה למספר מקטעי עבודה. למרות שלוח התאריכים והערכות משכי פעילויות הס גורמים חיוניים, ההתאמות שביצענו בשעה הקודמת לא גרמו לשינוייס דרמתייס בלוח הזמנים, אלה יקרו בשעה הנוכחית. בשעה זו נתבונן בהגדרת סדר תזמון הפעילויות, הנקרא קישור פעילויות, והגדרת דרישות לתאריכים קבועים, הנקראות אילוצים. קישור פעילויות בדרך כלל, רוב הפעילויות בפרוייקט צריכות להתבצע בסדר מסוים. לדוגמה, לא הגיוני שהפעילות בניית קירות תתבצע לאחר הפעילות הנחת יסודות. אחת הדרכיס לארגן את הפעילויות היא לעבור על הרשימה, להזין תאריכי התחלה באופן ידני ולוודא שקייס סדר הגיוני בין הפעילויות. זו דרך קשה וללא ספק אינה הדרך הטובה ביותר. אס הושמטה פעילות שאמורה להירשס בתחילת הרשימה, או שלא הוקצב משך מספיק לאחת הפעילויות הראשונות, תצטרך להזין מחדש את כל תאריכי הפעילויות הבאות. בנוסף, כפי שתלמד בשעה זו, הזנת תאריכים באופן ידני מציגה אילוציס המקשים על ₪0[8₪ לתזמן מחדש פעיללויות. שעה 5: המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המשך | 115 הדרך הטובה להבטיח שפעילויות תתוזמנה בסדר הנכון היא לקשר את הפעילויות, ולאפשר ל- 0[660]₪ לחשב את תאריכי ההתחלה והסיוס של כל פעילות. בדרך זו, אס תצטרך להוסיף פעילות בתחילת התהליך או לשנות את הערכת משך פעילות, 6₪[סז₪ תוכל לחשב מחדש את התאריכים מהר יותר מכפי שתוכל לחשב בעצמך. בצ קישור פעילויות מגדיר את הסדר שבו יש לתזמן אותן. קישורי פעילויות מיוצגים בתרשים גנט על ידי קווים המחברים (קשרים) את הפעילויות. .0 הערה: לא כדאי לקשר פעילויות עוקבות, כדי לאפשר למשאב אחד לעבוד על שתי הפעילויות. בשעה 9, הגדרת משאבים ועלויות, בסעיף העוסק במשאבים נלמד דרכים טובות יותר לטיפול בבעיה זו. קשרי פעילויות הרעיון הבסיסי של קישור פעילויות קל להבנה - קישור פעילויות מתבצע כמו השחלת חרוזיס בסדר הרצוי, כדי לתזמן את הפעילויות באופן אוטומטי. קישור פעילויות מתבצע לעיתים, מכיון שחוקי הטבע קובעיס שפעילות אחת חייבת לבוא לאחר פעילות אחרת. דוגמה טובה לכך היא דוגמת בניית קירות לאחר הנחת היסודות, או צביעת שכבת גימור לאחר צביעה בשכבת יסוד. במקרים אחרים תקשר פעילויות שתבוצענה אחת לאחר השנייה רק מכיון שכך הן צריכות להתבצע. בדוגמת פרוייקט האינטראנט שהוצגה בשעה 4, ומוצגת בתרשים 1, הפעילות ע6+1003!0חהט=] 5060186 6ח611 צריכה להתבצע רק לאחר בירור צרכי המשתמשים בפעילות 5+ח6וח6זוטן60 256 6חו61כ. ל-601[סזש אין כל דרך לדעת את הסדר הרצוי לתזמון הפעילויות אלא אס כן תקשר את הפעילויות. קישור פעילויות מנחה את 60%[סז₪ לתזמן פעילות מסוימת תחילה, ואחר לחשב את לוח הזמניס של הפעילות הבאה כדי שתתחיל ברגע שהפעילות המקושרת מסתיימת. פעילות שלוח הזמניס שלה תלוי בפעילות אחרת נקראת פעילות תלויה (%ח06ח6ק6כ %). כאשר מסיבה כלשהי משתנים התאריכים המתוזמנים של פעילות מקושרת, 0% מחשבת מחדש את התאריכים המתוזמנים של הפעילות התלויה. המונחיס פעילות קדם (785% ז60806550זק) ופעילות עוקבת (785% ז50606550) מיוחסיס בדרך כלל לפעילויות מקושרות, כאשר פעילות קדס מתייחסת לפעילות שאת לוח הזמניס שלה יש לחשב תחילה, ופעילות עוקבת מתייחסת לפעילות שלוח הזמניס שלה מחושב רק לאחר מכן. 6 80]98]סז₪ - סדנת לימוד 1 ו 8 | |8|= [ קובץ עריכה תצוגה בוספה עצוב כלים פחוייקט. מלון. עורה | של = זו | = = =]| ₪ 7 ם|- 8 א 0% - + > +| | שם ל לספ *25 *ף | > | לגד ל> | אר|| | 6גו! 88% . תס ₪ 5חז5/516 0/7601 5810806 הזוח 6ח60 13 5 8 ינואר. | ]| שיו [ הי די ךר" ב פעילות 5 1001705 13587 6חו61. קשרים המחושבים על ידי 0[664ז . 5)ת6חזפ 60 4ה6)חסס 6חו61 65 זוז תו516/י5 6חו61כ 0 זט העיס 5/5 סחוזסם 1 50000 6חו6 זפוט הפיחו 119% 808 11585 חו6ם. חפוס 601[סזם 10 6% 6 פעילות 9 168 )ה6הזכןסו6י06 ושעי זסוזם . 00900 56 60/ץ ₪ 4 6 050 ח0ו068 5 56 106 01 0%4/י8! 106 שחוחזז6ו6 5אחו! 0818 16 6חוחזזסו6כ. סוס הגו השחזפומחא ס? עויס וספ 09508 1806ז)ח| 0597 5000 זסטז50 החפ ב! חסו)128 52806 415% 651008160 6הוחזזסו6כ 1 | - ₪ ₪ 7 ]5 ]| אטא]| סמש | הש תרשים 5.1: ללא קישור, כל הפעילויות מוכנות להתחיל ברגע התחלת הפרוייקט ב פעילויות תלויות, קדם ועוקבות. פעילות שתאריך ההתחלה או הסיום שלה תלוי בתאריך ההתחלה או הסיום של פעילות אחרת כלשהי מכונה פעילות תלויה (785% 0601ח2606). הפעילות שבה תלוי לוח הזמנים של הפעילות התלויה מכונה פעילות קדם, ולכן טבעי לקרוא לפעילות התלויה פעילות עוקבת. תחילה מחושב לוח הזמנים של פעילות הקדם, וקובע את תזמון הפעילות העוקבת. הגדרת סוגי יחסי תלות במרבית יחסי התלות בין פעילויות, תאריך הסיוס של פעילות הקדם קובע את תאריך ההתחלה של הפעילות התלויה (הפעילות העוקבת). ה המצב, בדוגמת יסודות-קירות. קשר זה נקרא קשר סיום-להתחלה (ראה טבלה 5.1) מכיוו שהקישור מתנה תחילת הפעילות העוקבת בסיוס פעילות הקדס. קשר סיוס-להתחלה הוא רק אחד ממספר קשריס אפשריים. לדוגמה, ניתן לקשר פעילויות כך שתתחלנה או תסתיימנה ביחד. טבלה 5.1 מציגיס את ארבעת סוגי הקשרים האפשריים. שס הקשר מורכב מתאריך ההתחלה או הסיום של פעילות הקדם ואחר תאריך ההתחלה או הסיוס של הפעילות העוקבת. בשמות סוגי הקשר 800[ס]ק משתמשת גם בקוד המורכב מראשי תיבות. האות הראשונה בקוד מתייחסת לתאריך פעילות הקדם (התחלה או סיום) והאות השנייה מתייחסת לתאריך הפעילות העוקבת (התחלה או סיוס). שעה 5: המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המשך | 117 טבלה 5.1: סוגי קשרים אפשריים ב- 0[961זש שתי הפעילויות מתחילות כאשר פעילות הקדם מתחילה סום-לסום = = | 00 | שתי הפעילויות מסתיימות כאשר פעילות הקדם מסתיימת = | התחלת פעילות הקדם קובעת את סיום הפעילות העוקבת 2 ] הערה: כאשר מקשרים פעילויות ערסל, ניתן להשתמש בקשרים מסוג סיום-להתחלה או התחלה-להתחלה בלבד, כלומר ניתן לקשר את התחלת פעילות ערסל לפעילות קדם, אולם לא ניתן לקשר את סיום פעילות ערסל לפעילות קדם. כדי להשתמש בקשרים מסוג סיום-לסיום או התחלה-לסיום לפעילויות ערסל, יש לקשר ישירות לתת-הפעילויות שתחת פעילות הערסל. קישור פעילות ערסל שוות ערך לקישור כל תת-הפעילויות שלה. יש להיזהר בקישור פעילות ערסל ואחת מתת-הפעילויות שלה לפעילות קדם שמחוץ לקבוצה זו - כדי לא ליצור קשרים סותרים או מיותרים. אפשר להבין כיצד ניתן לקשר פעילויות סיוס-להתחלה, כאשר פעילות אחת אינה יכולה להתחיל עד לסיוס פעילות אחרת, ומרבית האנשיםס גס מביניס כיצד שתי פעילויות יכולות להתחיל או להסתיים יחד. אולס, לרביס קשה להבין מדוע יש צורך בקשר התחלה-לסיוס, שבו פעילות מתוזמנת להסתיים כאשר פעילות אחרת מתחילה. למה לא להשתמש בקשר סיוס-להתחלה - שני סוגי קשריס אלה מציביסם את הפעילויות קצה-אל-קצה. ההבדל בקשריס תלוי בהנעה, איזו פעילות מניעה את הפעילות האחרת. בקשר סיוס-להתחלה, הפעילות הקודמת בזמן קובעת את תאריכי לוח הזמניס, בקשר התחלה-לסיוס, הפעילות המאוחרת בזמן קובעת את התאריכיס ולוח הזאמניס שלה מחושב תחילה. בפעילות בניית בית, הנחת היסודות קובעת מתי ניתן לבנות קירות - כלומר, הנחת יסודות היא פעילות הקדם של בניית קירות. אך כדי לבנות קירות יש צורך בבלוקים, ולא ניתן להתחיל בבניה עד לאספקת הבלוקים. לכן, ניתן ליצור פעילות פעילות קדס בשס אספקת בלוקים לפעילות בניית קירות. אך הבלוקיס נחוציס רק לבניית הקירות ואינס נחוצים לפני הבניה, האס לא כדאי יותר לבדוק מתי ניתן לבנות את הקירות ואו לתזמן את אספקת הבלוקים! בדרך זו אם יש הפרעות לבניה, כתוצאה ממזג אוויר סוער למשל, ניתן להזין מידע זה ו-+0[66ז₪ תעכב אוטומטית את רכישת הבלוקים. תרשים 5.2 מציג את שני התרחישים בדוגמת בניית בית. במזג אוויר יציב, יידרשו 8 ימיס להשלמת הפעילויות (טוב, וה בית קטן). בתרחיש מזג האוויר הסוער הוכנס 8 0]80198זש - סדנת לימוד פיצול שהתחיל ביוס חמישי, עס בוא הגשס. הפיצול מאריך את השלמת היסודות, המשהה את תחילת הבניה. מכיון שאספקת הבלוקיס קשורה לפעילות הבניה, גס היא מושהית כך שהבלוקים לא יסופקו מוקדם מדי. אותו עיקרון משמש לחיסכון בעלויות אחסון וריבית על הכסף המשמש בעת הזמנת חומריס ורכיבים לתהליכי ייצור. רכיבים מוזמניס בדיוק בומן בו הס נדרשיס בתהליך ההרכבה. תזמון 'יבדיוק בזמן" הפך לכלי חשוב לחיסכון-עלויות בענפי תעשיה רבים, וזה בדיוק מה שמתאר הקשר התחלה-לסיוס. השהיה וחפיפה של קשרים לעיתיס קרובות, הפעילות העוקבת אינה יכולה להתחיל מייד בתאריך סיוס פעילות הקדם. לדוגמה, כאשר יוצקיס יסודות בפעילות בניין, יש להמתין יוס או יומייס עד שהבטון יתקשה לחלוטין לפני תחילת בניית הקירות. דוגמה נוספת, בצביעת שולחן חדש, ראשית יש לצבוע שכבת יסוד, אחר לצבוע שכבת גימור, ולסיוס יש לנקות (ראה תרשים 5.3), אך יש לאפשר לשכבה הראשונה להתייבש לפני צביעת השכבה הסופית. בשני התרחישים שבתרשיס 5.3, הפעילויות מקושרות בקשרי סיוס-להתחלה. אולס בתרחיש השני הפעילות שכבה שנייה - מקרה 2 אינה באה מייד אחרי שכבה ראשונה - מקרה 2, יש השהיה של מספר שעות כדי לאפשר לשכבה הראשונה להתייבש. 1 - 51<[ | |5|= ₪ פב עחכה תשגה מספה. עצוב. כלים פרוייקט. חלון עורה אשי = מששרה הקטםו ‏ 5|= ₪ ש ? ת|ד 8 ₪ ו | 5 לספ *25 *ף | > | לגד ל- | אר|| אספקת בלוקים-מקרה 2 משך |שם פעילות | 8 הגשם הגיע ימי ב מזג ויר יציב כַימים הנחת יסודות 5 ימים בניית קירות 1יום אספקת בלוקים 1 ימים |-! מצג אויר סוער 2 ימים הנחת יסודות- מקרה 2 5 ימים בניית קירות- מקרה 2 ולכן פוצלה הפעילות הנחת היסודות ₪, 7 ]5 ]| אטא] סמש | הש תרשים 5.2: מזג אוויר סוער משהה את העבודה, כדאי להשהות גם את אספקת הבלוקים מכיוןו שהשכבה הראשונה צריכה להתייבש במשך יוס, הוספנו השהיה בקישור בין הפעילויות. נורה ל-+0[86ז₪ להתחיל את הפעילות העוקבת יוס לאחר סיוס פעילות הקדם. שעה 5: המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המש 119 מוחי/ זמן השהיה הוא זמן נוסף המוגדר בין תאריכים המקשרים את פעילות הקדם לפעילות העוקבת. התוצאה היא השהיית התאריך המתוזמן של הפעילות העוקבת. נוסחת 6066[סזק לחישוב תזמוני פעילויות עוקבות היא: תאריך פעילות קדם + זמן השהיה = תאריך מקושר של הפעילות העוקבת בתרשים 5.3 הוחלט גם שהפעילות ניקוי מברשות שכבה ראשונה יכולה למעשה להתחיל מעט לפני השלמת שכבה שנייה, לכן הוכנס מעט זמן חפיפה. זגמן החפיפה נוצר על ידי תזמון הפעילות העוקבת 6 שעות לפני שהיא היתה אמורה להתחיל. ב זמן חפיפה משמש להקדמת התאריך המתוזמן של הפעילות העוקבת. בדרך כלל התוצאה היא חפיפה של הפעילויות המקושרות. זמן חפיפה מוזן כזמן השהיה שלילי (ראה נוסחת זמן השהיה). [<]] - ד 7 | ₪|- | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב .כלים פרוייקט םלון ערה | 3 9 ₪ 2 6 6|₪ 0 | 9 ₪ ₪ ₪ | ₪ > > | שש ב .| ₪ ₪ םן + כל הפעילוות || | = = | ₪ 7 ם |" 6|- אא 0% - + % >| | ם 75 לספ *25 *ף | > | לגד ל- | אר|| ו 5 2 וג 98 ] 26 יול 88 8 יול 8 2ל | 0 ₪ הווה ב'י שי הווה ב']א*" ש] ה די ג ] ב" א" שי ויהי ד ] ג ] ב" שם פעילות. 1 1 1 ם = צביעת שולחן ₪ שכגה ראשונה ₪ שכבה שנייה ₪ ניקוי מברשות שכבה ראשונה ב |ם |=! צביעת שולחן-מקרה 2 ם שכבה ראשונה-מקרה 2 ₪ שכבה שנייה-מקרה 2 : ניקוי מברשות שכבה ראשונה-מקרה 2 | | | | | מ ו ]5 ]| אטא]| | סמש | השן ו תרשים 5.3: השהיות וחפיפות מאפשרות תוספות מציאותיות והגמשת לוח הזמנים .0 הערה: השהיות וחפיפות מוזנות בדרך כלל כיחידות זמן (לדוגמה, 2 ימים), אך ניתן גם להזין אותן כאחוז מתוך משך פעילות הקדם. השהיה של 10% פירושה השהיה ב- 10% מערך משך פעילות הקדם. חפיפה של 10% (המוזנת כ- 10%-) פירושה התחלת הפעילות העוקבת מוקדם יותר בכמות של זמן השווה ל- 10% מערך משך פעילות הקדם. 0 0]80198זש - סדנת לימוד לכן, קשר התחלה-להתחלה עם השהיה של 10% פירושו התחל את הפעילות העוקבת רק לאחר שפעילות הקדם החלה ובוצעו בה 10% מהעבודה. קשר סיום-להתחלה עם חפיפה של 10% פירושו התחל את הפעילות העוקבת כאשר פעילות הקדם נמצאת 10% לפני סיום. קיימות מספר דרכים ליצור קשרי פעילויות. בספר זה נבחן רק את אלו הנפוצות ביותר בשימוש בתרשים גנט - שימוש בלחצן קשר פעילויות, שימוש בעכבר, או בטופס פעילות בחלונית התחתונה של חלון מפוצל. כדי להשתמש בשיטות אלו, יש ליצור תחילה את הקשר, תוך זהירות בזיהוי פעילות הקדם והפעילות העוקבת, ואחר לערוך את הקשר לשינוי הסוג או להוספת השהיות או חפיפות. קישור ופירוק קשרים בין פעילויות בעזרת לחצן ₪ הדרך הקלה והפשוטה לקישור בין פעילויות היא לבחור את הפעילויות ברשימה וללחוצץ על הלחצן קשור פעילויות שבסרגל הכלים הרגיל, או לבחור עריכה, קשור פעילויות. אם מייצגי הפעילויות מוצגים, קווי הקשר יופיעו מייד. ניתן לבחור כל מספר של פעילויות לקישור. אפשר לקשר פעילות קדם ופעילות עוקבת אחת בכל פעם, או לקשר את כל הפעילויות בפרוייקט בפעולה יחידה. אס תבחר פעילויות שכנות על ידי גרירה, פעילויות המופיעות גבוה יותר ברשימה (עס מספר מזהה פעילות קטן יותר) תהיינה תמיד פעילויות קדס לפעילויות הנמצאות נמוך יותר (עס מספר מזהה פעילות גבוה יותר) ללא תלות בכיוון הגרירה. אס תקיש |0% לבחירת פעילויות שאינן שכנות, הפעילות שתבחר ראשונה תהיה פעילות הקדס לפעילות הבאה שתבחר. לדוגמה, אס תקיש |047, תלתצ על פעילויות 5, 2 ו-12 בסדר זה, ותלחץ על קשור פעילויות, פעילות 5 תהיה פעילות קדם לפעילות 2, ופעילות 2 תהיה פעילות קדם לפעילות 12. אס אין יותר צורך בקישור, הסר אותו. קיימות מספר דרכיס להסרת קשרים. 5 ניתן לבטל קישור פעילויות בעזרת התפריט או סרגל כלים. בחר את הפעילויות ולחצ על הלחצן בטל קישור פעילויות, או בחר עריכה, בטל קישור פעילויות. אס תבחר מספר פעילויות ותבחר עריכה, בטל קישור פעילויות או תלחץ על הלחצן בטל קישור פעילויות, 661[סז₪ תסיר את כל הקשרים של הפעילויות הנבחרות. כדי להסיר את כל הקשרים, בחר את כל הפעילויות על ידי לחיצה על שס שדה, למשל שם פעילות, ובחר עריכה, בטל קישור פעילויות, או לחצ על הלחצן בטל קישור פעילויות. אס תבחר פעילות יחידה ותלח על הלחצן בטל קישור פעילויות או תבחר עריכה, בטל קישור פעילויות, +66[סז₪ תסיר את הקשרים של פעילות זו. שעה 5: המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המש 121 עריכת קשרים בעזרת טופס פעילות תוכל להציג פרטיס רבים יותר על ידי פיצול המסך והצגת טופס פעילות (תרשים 5.4). תרגול: הצגת פרטי פעילות הקדם והפעילות העוקבת להצגת פרטי הפעילויות בצע את הפעולות הבאות: 1. בחר חלון, פצל. בחלונית התחתונה יוצג טופס פעילות. 2 הפעל את החלונית התחתונה בלחיצה במקום כלשהו. 3. בחר עיצוב, פרטים,פעילויות קדם ופעילויות עוקבות. פעילויות הקדם של הפעילות הנבחרת בחלונית העליונה תוצגנה משמאל, והפעילויות העוקבות תוצגנה מימין. [<]פן. ו / | |8|= [₪ קובץ עריכה תצוגה בוספה עצוב -כלים פחוייקט. טלון. עורה פעילות נבחרת ₪ > ₪ | ₪ = 3 6 | ₪ ₪ | ₪ > = | ₪ ₪|] = | ₪ ₪ > | ש ₪3 5 |₪ ₪ םןן ב + כל הפעילויות. | == ש₪ ; א |= 8 מז | 5% - + 9 6 |[ | עם *5? לספ *25 *ם | %> | לגד לצ | || פעילות עוקבת 2 מה 6 הערה 2 0 ו ה" ג ] בי ] א' ] ש']| וי | ה'] די | ג' | ב' [ אי ]שי ו" | ה'] די | ג' ] ב [ א' | ש*| ו' | ה[ ד' ] ג' ] ב" שם פעילות | 1 ₪ : ביקוי מברשות שיכבה שנייה 5 ₪ 8 חפיפה / 1 2 | ם = צביעת שולחן-מקרה 2 8 | / 1 שכבה ראשונה-מקרה 2 8 ם שכבה שנייה-מקרה 2 סד ₪ ניקוי מברשות שכבה ראשונה-מקרה 2 11 + | 14 4+ שם: שמכה שנייה-מקרה 2 משרי 1יום ₪] מונחה עבודה הקודם ] הבא התחלה! 21 יול ' |*| ס"ם! 21 יול 98 - סוכ פעילות:: יחידות קבועות. 1 % ביצוע! | %0 ו פעילות קדם יהשהיה | | סול שם פעילות עוקבת | קוד [ = | | השהיה | = סו שם פעילות קדם| קוד [=] -6שעות. | | הס/רשות שכבה ראשונה-מקרה ל שכבה ראשונה-מקרה !2‏ 9 | | השהיה 1 1 | - 1 |=ן סוג קשר -56] אטא] ‏ 05מ6] זש] ו תרשים 5.4: פרטי פעילויות הקדם והפעילויות העוקבות המוצגות בטופס הפעילות מערכת הפעילויות הראשונה המוצגת בתרשים 5.3. היא צביעת שולחן - מקרה 1. סוגי הקשריס הס ברירת המחדל סיוס-להתחלה ואין כל השהיות או חפיפות. המערכת השנייה צביעת שולחן - מקרה 2 מציגה את תוצאות עריכת הקשרים, ראה תרשים 5.4. הפעילות שכבה שנייה - מקרה 2 נבחרה בחלונית העליונה, והפרטים של קשריה מוצגיס בחלונית התחתונה. השהיה של יוס הוספה לקישור הקדס עס שכבה ראשונה - מקוה 2. סוג הקשר לפעילות ניקוי מברשות - שכבה ראשונה הוא התחלה-לסיוס. עס בחירת השדה סוג 2 0]80198זש - סדנת לימוד מוצג חץ רשימה, ובה מוצגיס ארבעה סוגים. חפיפה של שש שעות הוספה לקשר על ידי הקלדת 6- שעות בשדה השהיה. זכור, חפיפות מוזנות כהשהיות שליליות. ניתן למחוק קשר בטופס הפעילות בלחיצה בשורת הקישור והקשת ₪818%6. 0 הערה: ₪ ניתן לערוך קשרי פעילויות בתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות. אולם, יש לפתוח את תיבת הדו-שיח של הפעילות העוקבת מכיון שהיא מציגה רק קשרי קדם. יצירת קשרים בעזרת העכבר ניתן להשתמש בעכבר לקישור מייצגי פעילות באזור קו הזמן של תרשים גנט, בתרשיס פרט (₪1שק), או בתצוגת לוח התאריכים (ראה שעה 6, תצוגות פעילויות אחרות). אפשר גס להשתמש בעכבר לעריכת יחסי הקישור. אזהרה: היזהר! פעולות גרירה בתצוגות אלו עלולה ליצור תוצאות לא צפויות. קל מאוד לבצע פעולה מוטעית שים לב לצורת מצביע העכבר לאחר תחילת הגרירה מכיון שלכל פעולה יש צורת מצביע שונה. בקישור, מצביע העכבר משתנה לצורת שרשרת כאשר הוא מרחף מעל פעילות אחרת. גרור ממרכז פעילות הקדם אל מרכז הפעילות העוקבת, , . אם התחלת לגרור את העכבר ממייצג פעילות כדי לקשר אותו לפעילות +% אחרת והעכבר אינו משתנה לצורת חוליות-שרשרת, ניתן לבטל את הפעולה על ידי גרירת המצביע אל מחוץ לתרשים גנט. גרירה ממייצג פעילות אל מייצג פעילות אחר יוצרת קשר סיוס-להתחלה. הפעילות ממנה התחלת היא פעילות הקדם, והפעילות אליה גררת היא הפעילות העוקבת. תרגול: קישור פעילויות בעזרת העכבר כדי לקשר פעילויות בעזרת העכבר, בצע את הפעולות הבאות: 1 גלול את רשימת הפעילויות כך שפעילות הקדם תוצג על המסך. 2 מקם את מצביע העכבר מעל מרכז פעילות הקדם. אין צורך לבחור את שורת הפעילות. בתרשים 5.5 העכבר היה מעל פעילות 5, %5ח6וח6זוט₪6 ז50(! 6חו61ם, כאשר החלה הגרירה. שעה 5: המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המשך | 123 לחץ וגרור אל מרכז הפעילות העוקבת 508086 ₪686 ץזו|חסוסהט=. מצביע העכבר יתחלף לצורת חוליות-שרשרת מעל הפעילות העוקבת. אם לא, לא היית במרכז מייצג הפעילות בתחילת הגרירה, ויש לבטל את הפעולה. תיבת מידע קישור סיום-להתחלה תזהה את פעילות הקדם שממנה התחלת ואת מייצג הפעילות התלויה שעליה מיקמת את העכבר (ראה תרשים 5.5). אם הפעילות התלויה איננה על המסך, זוז לקצה המסך, ו-66(סזש תגלול את רשימת הפעילויות או את קו הזמן עד להצגת מייצג הפעילות הרצוי. כאשר העכבר ממוקם מעל הפעילות העוקבת, שחרר את העכבר. עריכה והסרת קשרים בעזרת העכבר סוג התלות הנוצרת על ידי גרירת העכבר היא תמיד קשר סיוס-להתחלה. ניתן לשנות את סוג הקשר, להוסיף השהיה או חפיפה, או אפילו לבטל את הקשר בעזרת העכבר. הפעילויות המועמדות לקישור תיבת מידע פעילות מצביע העכבר פעילות עוקבת - ]= ]| אטא ]| סמש הש , 5 3 - ]51<[ [> |₪|= [₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עצוב .כלים פרוייקט חלון ערה ן 9 ₪ | 4 ל 6 6| ₪ ₪ ם 5 6 = ₪ 6 | ₪ א | ל 3 )₪ ₪ םן 6 | = = ₪| ₪ 2 5|* 5- א 0% - + 5 +| 8 ₪0 *5 לספ *25 לט | | ד = | א-|| = ררפ הוויה זו אד 6 6 פוה 300406 80065... = ₪46 ] 000000 ₪ החל מסיום של: פעילות 5 ₪ 0/8/0806 וכלה בהתחלה של: פע'לות 9 |₪ סהחטם 12 1001 01567 6חו6. 5 יזוס [ה6)חסס 6חו61 5 חשחז 760017 59/4010 חו1סם. ינואר הווה נהוהו הווה | קשר סיום-התחלהה וזו זסחעס 5067 6חו61ם. הו 1 500 6806 סז הטפ הפו 115% 803 11585 חו61. חח 5% חפוס סז סופ 6% שימוש || 3 167 ]הטתזכןסו6% מס/י זוז בפעילויות. 2 פע 00500 50/6 00// ₪ 2 פע 6 050 ח06810 2! 8 85 6 16 01 04| 106 וזו 4 ₪89 5אחו! 0818 106 סהוחזזטו6כ. 3 88 הוחו ]הסתזפומחזו 10 שיסח! 60106 0 ₪85 0650060 671806)ח! 050 500 ז0טז50 ח06900 13 תרשים 5.5: גרור ממייצג פעילות הקדם אל מייצג הפעילות התלויה (העוקבת) ליצירת קשר סיום-להתחלה 14 8 ]0[90ז₪ - סדנת לימוד . תרגול: %8 שינוי קשר בעזרת העכבר כדי להסיר או לשנות קשר בעזרת העכבר, בצע את הפעולות הבאות: מקם את קצה מצביע העכבר על הקו המקשר בין הפעילויות. לחץ לחיצה כפולה. תוצג תיבת הדו-שיח קשרים בין פעילויות. שנה את סוג הפעילות בתיבת הרשימה סוג. ערוך את ההשהיה או החפיפה בתיבה השהיה. להסרת הקשר, לחץ על לחצן מחק. א ₪ 5 ₪ ש לחץ אישור להשלמת המחיקה או השינוי בהגדרות הקשר. 2 ?1< 65 זוז 'השלחס6 שחו/שם פעילות קדם פעילות עוקבת 5 זפ/יחס=]80/יפוח 86 וו ה6סחס6 >החעש 6חוחתז6ש 0350 3 [ ₪ | [ אשב ]| בשל סוג . סיום-התחלה(סה) ה השהיה תרשים 5.6: שנה או מחק יחסי תלות בעזרת תיבת הדו-שיח קשרים בין פעילויות. עבודה עם אפשרות קישור אוטומטי תכונת קישור אוטומטי של 8[ס]₪ תשמור על שלמות שרשראות של פעילויות מקושרות, בעת שתשבור את השרשרת על ידי מחיקה או הכנסת פעילויות. אך רק אס הפעילויות בשרשרת מקושרות בקשר מסוג סיוס-להתחלה. קישור אוטומטי מתאפשר כברירת מחדל, אולס ניתן לביטול בתיבת הדו-שיח אפשרויות. ש תרגול: %5 הפעלה או ביטול קישור אוטומטי כדי לאפשר או לבטל קישור אוטומטי, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות ובחר בכרטיסיה תזמון. 2 מחק את הסימון בתיבת הסימון קשור אוטומטית פעילויות שהוספו או הועברו. פעולה זו תבטל את הקישור האוטומטי. להפעלתו מחדש, סמן שוב את תיבת הסימון. 3 כדי להגדיר כברירת מחדל, לחץ על לחצן קבע כברירת מחדל. 4 לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. שעה 5: המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המשך | 125 בדיקת קשרי הפעילויות לוח הזמניס של הפרוייקט מושפע רבות מיחסי הקשרים שתגדיר בין פעילויות. קל מאוד לקשר פעילויות או לבטל קשריס בטעות, לכן יש לבדוק את יחסי הקשריס היטב לפני התחייבות ללוח הזמניס של הפרוייקט. קשרים מוטעים עלולים לשבש בקלות את תאריך סיום הפרוייקט. יש גם לבדוק אפשרות של קיצור לוח הזמנים. זיהוי קשרי פעילויות שניתן לחפוף הוא אחד האמצעים הטובים לקיצור ומן. לכן חפש הוזדמנויות להשתמש בקשרי התחלה-להתחלה וסיוס-לסיוס, או להשתמש בהשהיות וחפיפות. 0 הערה: בעת קישור פעילויות, נוצרים רצפי פעילויות או רצפי התרחשויות. השרשרת הארוכה ביותר בפרוייקט המכילה את כל הקשרים ובעלת תאריך הסיום המאוחר ביותר, קובעת את סיום הפרוייקט. הדרך לקיצור הפרוייקט היא קיצור שרשרת זו על ידי הפחתת משך הפעילויות שבתוכה או על ידי חפיפה ביניהן. מכיון שקיצור פרוייקטים הוא במקרים רבים אחת המטלות העיקריות של ניהול פרוייקט, 60%[סזש מזהה את הפעלויות בשרשרת הארוכה ביותר ומסמנת אותן כפעילויות קריטיות, והשרשרת עצמה מכונה הנתיב הקריטי. בשעה 14, מיטוב הפרוייקט נרחיב על פעילויות קריטיות, נתיבים קריטיים, וקיצור הפרוייקט. תרשיס גנט מציג את קשרי הפעילויות כחיציס המקשריס את מייצגי הפעילויות, כאשר החץ מחבר תמיד בין התאריכיס המקושרים, ומצביע אל הפעילות התלויה (העוקבת). כדי להציג את הקשריס המוגדריס אפשר להשתמש גס בתצוגות נוספות. בתרשים 5.4 ראית שניתן להשתמש בטופס פעילות להצגת קשרי פעילות. השתמש בלחצניס הקודם והבא בחלונית הטופס לדפדוף בין כל הפעילויות בפרוייקט, תוך בדיקת דיוק הקשרים. ניתן גם לבדוק את קשרי הפעילויות בתצוגת תרשים פרט. תצוגת תרשים פרט מתרכזת ביחסי הקישור על ידי הצגת כל פעילות כתיבה עם חיצים מפעילויות קדס אל פעילויות עוקבות (ראה שעה 6, תצוגות פעילויות אחרות). 6 0]80198ז₪ - סדנת לימוד עבודה עם אילוצים סוג נוסף של הוראות תזמון מיוחדות הוא הוראות המציבות ל- 66%[סז₪ תאריכי יעד ותאריכיס קבועים לפעילויות בודדות או לקבוצות פעילויות. -צ) אילוץ הוא מגבלה על תחום התאריכים שבו ניתן לתזמן פעילות. בהוספת פעילות חדשה לפרוייקט המתוזמן מתאריך התחלה קבוע, 8][סז₪ מקצה אוטומטית את אילוץ ברירת המחדל מוקדם ככל האפשר. בהוספת פעילות לפרוייקט בעל תאריך סיוס קבוע, 661[סז₪ מקצה את האילוצ מאוחר ככל האפשר. אלה שני אילוציס קליס יחסית. קיימיסם מקרים אחריס של הגבלות חמורות יותר, ראה את הדוגמאות הבאות: תאריך ההתחלה או סיום הפרוייקט תלוי בתאריך מסוים. בעבודה עבור לקוח, ייתכנו תאריכי ביניים המוגדרים בחוזה. לחילופין, בעבודה עס ספק, ההסכם עשוי לציין את התאריך המוקדס ביותר להשלמת רכיבי הפרוייקט שבאחריותס. 9 נהלי ממשל עשויים להציב אילוצי תאריכים. לדוגמה, מס הכנסה ומשכורות יש למלא עד לתאריכיס מסוימים, וחוקיס סביבתיים מציבים גס הס תאריכים. ההנהלה עשויה להציב תאריכי יעד אקראיים לפעילויות מסוימות בפרוייקט. הוראות תזמון מיוחדות אלו, כולל מוקדס או מאוחר ככל האפשר, מוזנות ל-6[סז₪ על ידי הגדרת סוג אילוץ עבור הפעילות, ובמקריס המתאימים, תאריך אילוצ. סוגי האילוצים בטבלה 5.2 מתוארים שמונה סוגי אילוצים. סדר הרישוס בטבלה אינו לפי אלף-בית (כפי שיהיה כאשר תבחר סוג אילוץ על המסך), אלא בסדר הגיוני שיסייע להבין את סוגי האילוצים. הקיצורים מופיעיס לעיתיס בעזרה ונכללים כאן לייחוס בלבד. .0 הערה: לפעילויות ערסל ניתן להקצות רק אילוצים המתייחסים להתחלת קבוצת הערסל. מוקדם ככל האפשר, התחלה לא לפני, והתחלה לא אחרי. שעה 5: המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המשך | 127 טבלה 5.2: סוגי האילוצים ב- 661[סז₪ 05011זסוו/! מוקדם ככל האפשר 6ו0ו2059 8 ח0ס6 45 | מתזמן את הפעילות מוקדם ככל האפשר לאחר (5) תחילת הפרוייקט, למעשה אין לפעילות זו אילוצים. אין תאריך אילוץ לפעילות. מאוחר ככל האפשר 6ו0ו2055 8/ 810 | 45 | משהה את הפעילות כמה שיותר, מבלי לעכב ק | את סיום הפרוייקט. אין תאריך אילוץ לפעילות. התחלה לא לפני הפחד זפוחז8= סא חפוס הפעילות לא תתחיל לפני תאריך האילוץ (דםא5) המוגדר. יש לתזמן את תחילת הפעילות בתאריך זה או לאחריו. סיום-לא-לפני הפחד זסווז8= סצז הפוחו=] הפעילות אינה יכולה להסתיים לפני תאריך (דםאת) האילוץ המוגדר. ניתן לתזמן אותה כך שתסתיים בתאריך זה או לאחריו. התחלה לא אחרי חח ד ז0ז8 | סא חפוס יש לתזמן את הפעילות כך שתתחיל בתאריך דןאפ האילוץ המוגדר, או קודם לכן. סיום-לא-אחרי חח ד ז310 | סא הפוחו=] הפעילות אינה יכולה להסתיים לאחר תאריך (דוא=) האילוץ המוגדר. ניתן לתזמן אותה כך שתסתיים בתאריך זה או קודם לכן. חייב להתחיל ב חכ) ח9ז6 ופט (ס6ו/) הפעילות חייבת להתחיל בתאריך אילוץ מוגדר, לא קודם ולא מאוחר יותר. חייב לסיים ב ח! חפוחו= זפטו/! (סתו) הפעילות חייבת להסתיים בדיוק בתאריך האילוץ המוגדר, לא קודם ולא מאוחר יותר. אילוצים גמישים ונוקשים כאשר סוג האילוצ שונה ממוקדם ככל האפשר או מאוחר ככל האפשר, יוצג סמל בשדה מחוון (תרשים 5.7), דומה ללוח תאריכיס קטן עס נקודה אדומה או כחולה בתוכו. נקודה אדומה מייצגת אילוץ נוקשה ונקודה כחולה מייצגת אילוץ גמיש. בצ אילוצים גמישים ונוקשים אילוצים נוקשים הם אלה שעלולים ליצור סתירות בתזמון - הם עלולים להציב מכשולים ליכולת של 8066(סזש לתזמן את כל הפעילויות תוך עמידה בכל האילוצים. אילוצים גמישים הם אלה שככל הנראה לא יגרמו לבעיות בתזמון לוח הזמנים. 8 0]80198ז₪ - סדנת לימוד 1 [-68] קוחו-0ח107ג - ןסו 50סזסו4 5 |< |₪|=. [ פובץ עריכה מצוגה בוספה עצוב כלים פרוייקט לון ערה | 1 , ]5 ]| אטא]| סמש | הש 9 8 ₪ 0 = 6 6|₪ 0 3 0 6 5 ₪ 9/6 ש ₪ > | ל 3 | ₪ ₪ ם| =-ףה כל הפעילויות. | = ₪ = ע | ₪5 > לשכ + | 75 לספ *25 *ף | > | לגד ל- | אר|| 98 6 יול '98. 8 יול 98 2 ול "שי וי[ הי די ג[ ב[ א | שי וי [ ה" די[ א[ בי א] שי[ ו [ ה" ד ג[ ב" משך |שם פעילות | 86 8 ימים |=! מזג אויר יציב 2ַימים הנחת יסודות 5 ימים בניית קירות 1 ימים |= מצג אויר סוער 2 ימים הנחת יסודות- מקרה 2 | [₪] 5 ימים בניית קירות- מקרה 2 0 | 1ום אספקת בלוקים-מקרה 2 בכש כ = 5% 5 ₪ ₪ 52 גי 40| תרשים 5.7: כמעט כל האילוצים מציגים מחוונים מיוחדים. ב סתירת תזמון פעילויות קדם מלבד התחלה-לסיום נוטות לדחוף פעילויות עוקבות לתאריכים מאוחרים יותר בפרוייקטים בעלי תאריך התחלה קבוע. אם יש לפעילות עוקבת אילוץ נוקשה, תיווצר סתירת תזמון כאשר פעילויות הקדם תנסנה לדחוף את הפעילות העוקבת אל מעבר לתאריך האילוץ. בפרוייקטים עם תאריך סיום קבוע, פעילויות הקדם נוטות לדחוף פעילויות עוקבות לתאריכים מוקדמים יותר, ותתעורר סתירת תזמון אם פעילויות הקדם תנסנה לדחוף את הפעילות העוקבת לתאריך מוקדם יותר מתאריך האילוץ הנוקשה. כל האילוציס מגביליסם במידה מסוימת את חופש הפעולה של 80%][סזש לתזמן פעילויות, אולס אילוציס נוקשיס מכוניס כך מכיון שבמצביס מסוימיס הס עלוליס למנוע מ-0[661ז₪ לתזמן פעילויות לפי דרישות הקשריס שהוגדרו. השאלה האס אילוצ גמיש או נוקשה תלויה בסוג האילוץ, ואם הפרוייקט מתוזמן מתאריך התחלה קבוע או מתאריך סיום קבוע. 9 כאשר פרוייקטיס מתוומניס מתאריך התחלה קבוע, 901[סז₪ דוחפת את לוח הזמניס אל עבר תאריכיס מאוחרים יותר כדי לאפשר את כל הפעילויות המקושרות. אילוציס נוקשיס עלוליס למנוע מ-860[ס₪ לתזמן מחדש פעילויות לתאריכיס מאוחרים יותר - במקרה זה הס חייב להתחיל ב, חייב לסיים ב, התחלה לא אחרי וסיום לא אחרל. שעה 5: המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המש 129 אם הפרוייקט מתוזמן מתאריך סיוס קבוע, 60₪[סז₪ דוחפת את הפעילויות המקושרות אל עבר תאריכיס מוקדמיסם יותר כדי להספיק לסיים הכל עד תאריך הסיום. עבור פרוייקט עם תאריך סיום קבוע, אילוצים נוקשים יהיו אלה שעלולים למנוע מ-0[66ז₪ לתזמן מחדש פעילויות לתאריכים מוקדמים יותר - אלה הם חייב להתחיל ב, חייב לסיים ב, התחלה לא לפני וסיום לא לפני. יצירת אילוצים לפעילויות בתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות ניתן להזין אילוציס לפעילויות. בתרשים 5.8 על הפעילות בניית קירות מוטל אילוץ להתחיל לא לפני 21.7.98 מכיון שחברי הצוות לא יהיו פנוייס עד לתאריך זה. [<|? רבור כ הערות | מתקדם משאבים | פעילויות קדם | כללי שם: | בניית קירות | משך: | פימים 3 אישור - פעילות מאולצת ה ביטול סוג: התחלה לא לפני 1 | | ] סמן פעילות כאבן דרך | המוט תאריך: | קוד 085 12 סו פעילות!:: יחידות קבועות ך ₪ מונחה עבודה תרשים 5.8: בתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות, בכרטיסיה מתקדם, פתח את הרשימה סוג ובחר בסוג האילוץ ,וי כשתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות פתוחה, נצל את ההזדמנות סָ> + והוסף הערה שתציין את סיבת האילוץ. הערה זו יכולה לשמש כתזכורת, ואם קובץ הפרוייקט משותף לקבוצת עבודה, ההערה תספק להם מידע חשוב. כדי להוסיף הערה, לחץ על הכרטיסיה הערות והקלד אותה בשדה המתאים. כדי להסיר אילוצ, שנה את סוג האילוצ למוקדם ככל האפשר לפרוייקטים עס תאריך התחלה קבוע, ולמאוחר ככל האפשר לפרוייקטים עס תאריך סיוס קבוע. אזהרה: יש להימנע מהצבת אילוצים אלא אם הם ממש הכרחיים. אחרת, תמצא את עצמך במצב שעליך לסייע ל-66[סזש למצוא דרכים לעבוד סביב האילוצים, או שתגלה שהם מפריעים כאשר אתה מנסה לקצר את המשך הכולל של הפרוייקט. 0 0]90198זש - סדנת לימוד תרגול: הזנת אילוצי פעילויות כדי להזין אילוצים, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את הפעילות שעליה יש להציב אילוץ. 2. ₪ בחר פרוייקט, מידע אודות פעילות, או לחץ על הלחצן מידע שבסרגל הכלים הרגיל להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות. 3 בחר בכרטיסיה מתקדם. 4. מהרשימה הנפתחת בשדה סוג, בחר את סוג האילוץ הרצוי (ראה תרשים 5.8). 5. בתיבה תאריך הזן את תאריך האילוץ, אם נדרש. האילוצים מוקדם ככל האפשר ומאוחר ככל האפשר אינם דורשים תאריך אילוץ, אולם לכל השאר יש להזין תאריך. 6. לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. אזהרה: אם אתה מזין תאריך בשדה התחלה או סיום פעילות, או אם אתה גורר מייצג פעילות לתאריך מאוחר יותר, ₪080 תהפוך תאריך זה לאילוץ גמיש. לדוגמה, אם תזין תאריך בשדה התחלה, ₪0[60 תהפוך תאריך זה לאילוץ מסוג התחל לא לפני. יש להימנע מהזנת תאריכים מסוימים לפעילויות, אלא אם הם ממש דרושים. אפשר ל-0[]8]₪ לחשב את התאריכים. 6[סזש בדרך כלל אינה חופשיה לתזמן מחדש פעילויות עם אילוצים לצורך מיטוב הפרוייקט. כאשר אתה מנסה להתיל אילוצ נוקשה על פעילות בעלת פעילויות קדם, אשף התכנון של 861[סז₪ יוהיר שאילוצ זה עלול לגרוס לסתירת תזמון וישאל אס להמשיך (ראה תרשים 5.9). תיבת הדו-שיח של אשף התכנון מציעה שלוש אפשרויות לבחירה: בטל לא יקבע אילוץ ליישם הפעילות'י. ווהי ברירת המחדל, והיא שווה ללחיצה על לחצן בטל. לכן אס לא שינית את הבחירה, לא ייקבע אילוצ בין אס תלחצ אישור או בטל. המשך, אולם מנע את הסתירה על ידי שימוש ב''סוג אילוצ'' קבע אילוצ גמיש במקוס האילוצ הנוקשה שביקשת. המשך, יקבע אילוץ יישם האילוצ''י האילוצ הנוקשה ייקבע, למרות הסכנה לסתירות תזמון אפשריות כלשהן. שעה 5: המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המשך | 131 . ניתן למנוע הצגת אזהרה זו בעתיד על ידי סימון תיבת הסימון אל תספר לי אודות נושא זה שוב. , 5 . אס תמשיך ותיישס את האילוצ וכתוצאה משינויים בתזמוני פעילויות קדס תיוצר סתירת תזמון מייד או מאוחר יותר, תוצג שוב אזהרה של אשף התכנון שעומדת להתרחש סתירה (ראה תרשיס 5.10). האפשרויות העומדות בפניך הן לבטל את הפעולה ולמנוע את הסתירה, ווהי ברירת המחדל, או להמשיך ולאפשר את סתירת התזמון. כדי להמשיך בשינוי שביקשת, עליך לבחור באפשרות המשך וללחוצ אישוד. |<|? בי ביטול מבלי להגדיר אילוץ שנה את האילוץ לאילוץ גמיש לחץ כאן כדי להגדיר אילוץ נוקשה אל תציג אזהרה זו שנית תרשים 5.9: אם מוזן אילוץ נוקשה עבור פעילות עם פעילויות קדם, 0(86%ק תציג אזהרה ותאפשר לשנות את האילוץ |<|? ב יו לחץ כאן כדי לאשר את האילוץ הנוקשה תרשים 5.10: כאשר צפויה סתירת תזמון, אשף התכנון יאפשר לבטל את הפעולה 2 0]80198ז₪ - סדנת לימוד אס תמשיך בשינוי שיוצר סתירת תזמון, יהיה עליך להתמודד עם הסתירה בעצמך (ראה בסעיף הבא) מכיון שזהו סימן שהפרוייקט אינו ניתן לביצוע כפי שהוא מוגדר. .0 הערה: על כל סתירת תזמון שתיצור ניתנת אזהרת אשף תכנון יחידה. אם תיצור סתירה ולא תטפל בה מייד, תצטרך למצוא פתרון במועד מאוחר יותר. הסעיף הבא מציג כיצד לאתר סתירות תזמון שלא נפתרו. יישוב סתירות שנוצרו על ידי אילוצים אס תחליט להמשיך בשינוי שיוצר סתירת תזמון, יהיה עליך להתמודד עס הסתירה הנובעת מהאילוצ. כאשר מתרחשת סתירת תזמון, 6%[סזש צריכה לכבד את הקשר לפעילות הקדס (ולתזמן את הפעילות עס האילוצ מעבר לתאריך האילוץ), או שעליה לכבד את האילוץ ולהתעלס מהקשר לפעילות הקדם. כברירת מחדל, ₪708 מכבדת הגבלות אילוצים בכל עת ומתעלמת מהוראות הקישור, מכיון שהאילוציס הס בדרך אילוצים ייקשיחים'י. באילוצים קשיחים, התצוגה אינה מראה בבירור שקיימת סתירת תזמון. חצ הקשר מתקפל לצורת 5 (ראה תרשים 5.11). אולס חצ בצורה זו יכול להיות גם חצ קישור של קשר סיוס-להתחלה עם זמן חפיפה. המחוון והה למחווניס של האילוציס הנוקשים, לכן לא ניתן לראות שקיימת סתירת תזמון. בנוסף, האזהרה האחרונה מאשף התכנון הוצגה כבר. כעת עליך לאתר ולתקן את הסתירה בכוחות עצמך. ופב וק סבו עחכה מטגה מספה. ה שש ה ו 8 |מוזם 0 | ו 5 לספ *25 *ף | > | לגד ל> | -אר|| ---- ו | 6 8 8 2 5 שה הווה ₪ הד ג[ ב[ | שי ור הין די ו ב ךא | שי וי [ הי די ג בן א" משך | |שם פעילות | 8 7 ימים |=! מזג אויר יציב 2ַימים הנחת יסודות 5ימים בניית קירות 1 1 ימים 3) מצג אויר סוער 2 ימים הנחת יסודות- מקרה 2 | [₪] 5 ימים בניית קירות- מקרה 2 0 > 1ום אספקת בלוקים-מקרה 2 תרשים 7 5 ₪ ₪ 5 ₪ 3 1 6 ו ו ]5 ]| אטא]| הכסמ ה תרשים 5.11: סתירת תזמון אינה ברורה לעין על המסך כאשר האילוץ מכובד. שעה 5: המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המשך | 133 כדי ש- +₪0[66 תכבד את קישור פעילות הקדם, עליה להתעלס מהאילוצ. ניתן לבחור אפשרות זו על ידי הוראה ל- 0[661ז₪ שכל האילוצים בפרוייקט יהיו אילוציס רכים. -צ) אילוצים קשיחים ורכים אם בפרוייקט זה האילוצים הם אילוצים קשיחים, % חייבת לכבד את תאריכי האילוצים של פעילויות (ולהתעלם מקשרי הקדם שלהן). אפשר לומר שהפרוייקט מוכוון אילוצים. אם הפרוייקט משתמש באילוצים רכים, 6[סז₪ק מכבדת את קשרי הקדם, ומתעלמת מהאילוצים. אפשר לומר שהפרוייקט מוכוון קשרים. בתיבת הדו-שיח אפשרויות אפשר לשנות אילוציס מקשיחיס לרכים. . תרגול: %5 הגדרת אילוצים קשיחים או רכים כדי לשנות את אופי האילוצים בפרוייקט, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות ובחר בכרטיסיה תזמון (ראה תרשים 5.12). 2 מחק את הסימון בתיבת הסימון פעילויות יתחשבו תמיד בתאריכי האילוץ כדי שהאילוצים יהיו אילוצים רכים. סמן תיבה זו כדי שיהיו אילוצים קשיחים. 3 לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. |<1? ו | לוח תאריכים | עריכה | כללי | תצוגה קבוצת עבודה | בדיקת איות | חישוב | תזמון ₪ הצג הודעות תזמוך הצג יחידות הקצאה כ: אחוז |=] | ביטול - אפשרויות תזמוך עבור קקוח התנופ" פעילויות חדשות מתחילות ב:/ התחלת הפרוייקט |=] | משך הוזן בי ימים = | עבודה הוזנה ב: שעת ]] ברירת מחדל לסוג פעילות: | יחידות קבועות |=] -ש פעילויות חדשות מונחות עבודה 2 קשור אוטומטית פעילויות שהוספו או שהועברו ₪ פיצול פעילויות הנמצאות במהלך ביצוע כדי להחיל אילוצים רכים [ נקה את תיבת הסימון [קבע כברירת מחדל תרשים 5.12: המרת אילוצי הפרוייקט לאילוצים רכים בתיבת הדו-שיח אפשרויות 4 98 0]06זש - סדנת לימוד 9 הערה: שים לב, בחירה באילוצים קשיחים או רכים אינה מבוצעת לפי פעילות, אלא משפיעה על אופן ההתייחסות לאילוצים בפרוייקט כולו. אם אילוץ פעילות כלשהו אינו מכובד, 861[סז₪ תציג מחוון מיוחד ליד פעילות זו (ראה תרשיס 5.13). מחוון זה הוא הדרך הקלה והיתחידה לזהות סתירות תזמון לאחר הפסקת הצגת אזהרות אשף התכנון. כדי להציג מחווניסם מיוחדים אלה, שנה את האילוציס לאילוציס רכים, בעזרתס תוכל לאתר את הסתירות וליישבן. 0 הערה: כאשר הפרוייקט מוכוון קשרים ולא אילוצים, ניתן עדיין לראות את אזהרת אשף התכנון בעת הצבת אילוצים נוקשים, אולם כאשר מתרחשת סתירת תזמון לא תוצג אזהרה. תוכל להחיל על רשימת הפעילויות את המסנן פעילויות עם תאריכים קבועים כדי להציג פעילויות עס תאריכיס קבועיס בלבד. הרשימה שתוצג תכלול את כל הפעילויות עס האילוציס, אך תכלול גם פעילויות שהתאריכים שלהן לתחילת העבודה הס תאריכים בפועל, כלומר העבודה כבר החלה. (מכיון ש-0[]8סז₪ מתייחסת אל תאריכי עבודה בפועל כתאריכיס קבועיס). עס זאת, מסנן גה יכול לצמצס במידה משמעותית את מספר הפעילויות שיש לסקור כדי לאתר את מחוון סתירת התזמון. בנוסף, אס תפעיל את המסנן לפני תחילת המעקב על עבודה בפועל, תוצגנה רק פעילויות עס אילוציס. [<151- ו |א |8]=. [ל) קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב. כלים פרוייקט חלון עורה | |( 6 ₪ 9 9 6 6 |₪ ₪ | 9 6 = | ₪ ₪ > | 8 םי א | ש ₪ | ₪ ₪ םן| בש ד כל הפעילויות. | = ₪ = ש 2 םי 8+ בו %- + 9% >| | שם *5? לספ *25 *ף | > | לגד = | || הקשר מכובד ולא האילוץ שם פעילות = מזג אויר יציב הנחת יסודות בניית קירות 1ום אספקת בלוקים מחוון סתירת תזמון 1 ימים =! מצג אויר סוער 2 ימים הנחת יסודות- מקרה 2 | [₪] 5 ימים בניית קירות- מקרה 2 1ום אספקת בלוקים-מקרה 2 1 | 0 | 4 | אטא] סמ ה ] ]| מוכך‎ ]5 ] תרשים 5.13: מחוון סתירת תזמון מוצג רק אם נבחרו עבור הפרוייקט אילוצים רכים שעה 5: המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים - המשך | 135 תרגול: הפעלת מסנן פעילויות עם תאריכים קבועים כדי להפעיל את מסנן פעילויות עם תאריכים קבועים, בצע את הפעולות הבאות: 1. בתרשים גנט, בחר פרוייקט, מסנן כל הפעילויות, מסננים נוספים להצגת תיבת הדו-שיח מסננים נוספים. 2 גלול את הרשימה לבחירת מסנן פעילויות עם תאריכים קבועים. לחץ על לחצן החל לסגירת תיבת הדו-שיח והפעלת המסנן. המסנן יגביל את התצוגה לאותן פעילויות בעלות אילוצים או פעילויות שכבר הוזנו עבורן תאריכי התחלה או סיום בלבד. 4. בסיום, ניתן להסיר את המסנן על ידי הקשת 3" או על ידי בחירה בפרוייקט, מסנן, כל הפעילויות. אפשר לתקן סתירת תזמון בשלוש דרכים: 9 שינוי האילוץ על ידי שינוי הסוג או התאריך, או על ידי הסרתו לחלוטין. 9 שינוי הקשר או הסרתו לחלוטין. הקטנת משך פעילות הקדם, או פעילויות הקדס שלה, כך שפעילות הקדם של הפעילות המאולצת תסתייס בזמן שיאפשר לכבד את האילוצ. 3459 334 33-59 3 6 0]80198ז₪ - סדנת לימוד חלק 9 הצגה והדפסה של לוח הזמנים שעה 6 תצוגות פעילויות אחרות 7 עיצוב תצוגות 8 סיכום והדפסת לוח הזמנים 7 שעה 9 תצוגות פעילויות אחרות כדי לעבוד עם רשימת הפעילויות אפשר להשתמש גס בתצוגות אחרות. התצוגה יומן מציגה את רשימת הפעילויות בתצורת לוח שנה חודשי אופיינית. תצוגה זו מתאימה לחברי צוות הפרוייקט המעדיפיםס לעקוב אחר הפעילויות באמצעות תדפיסי יומן. תצוגה שימושית נוספת היא תרשים פרט 81ח0 זה םק). במקרים רביס תצוגה זו משמשת כתרשים רימה של הפעילויות בפרוייקט כולו. היא מספקת סקירה כללית של פעילויות הפרוייקט ורצף האירועיס. תצוגת יומן התצוגה יומן מציגה את פעילויות הפרוייקט בתצורת לוח שנה חודשי. כל פעילות מיוצגת על ידי שורת פעילות או קו הכוללים את השס ומשך הפעילות. תצוגה זו שימושית במיוחד להצגת כל הפעילויות המתרחשות במערכת שבועית מסוימת. בתצוגת יומן אפשר להוסיף, למחוק, ולקשר פעילויות. אפשר לסנן את רשימת הפעילויות כדי להציג פעילויות מסוימות בלבד, כגון פעילויות אבן דרך או פעילויות המבוצעות על ידי משאב מסוים. חקר התצוגה יומן תצוגת *ומן מופעלת באמצעות לחיצה על הסמל יומן שבחלונית התצוגה, או על ידי בחירה בתצוגה, *ומן, (ראה תרשים 6.1). שעה 6: תצוגות פעילויות אחרות | 139 [< ]5 3 7 חודש הבא | |8|= [5 קוב עריכה תצוגה הוספה עצוב .כלים פרוייקט. חלו עורה |[ ב ₪ 9 ₪ 8 68 ₪ ₪835 6 95 2-מ 5 ₪ ₪ םן חודש קודם = ₪ מה 8 + וו | 7 כל הפעילויות. | == פד 0 *5? לספ 25% *ם. | = | גד לד | -א|| החודש והשנה || ינואר 1996 א ו ןי שגת שישי חמישי רביעי שלישיי שני ראשון ב הסמל ו ומן 3 92 הנה 31 ב 258 8 | 10 ה] %8 זה 6 65 4 וחו . מי חופשה 65 5 ,5516005 ]חפזזגוס 81091 ה 1 - 1 -1 + 12 11 8 5 5 , 15ה5חז16ו760 2567 6חו61. 5 5 , 5/5905 ]הזוס 19100816 מחוו | ג ל ישה 5 35 , 5]חחופ 160 [ח6! חס 6חו61. | 5 3 חס 000 חז510/יס 6תו61כ. :. תרשים 4 53 2 21 20 18 18 + גנט 45 0 0זמם ]הפ וט חפה 715% חב 1565 6ח261 [ 08 1 , עוחסוג] 5 5 ,665 תז 16017 1581 חו61ס. פסי ג לי ל ה 5 2 חסופזפ חס [חפ)חסס 26ו6זסוזם 0695 5 סוחס פווסחו שר וח 055 3 ספ 15 | | > | בר , = ₪)טאן - ]5 ] טא הכסמ הז ] זו מוכן | תרשים 6.1: השתמש בתצוגה זו להצגת כל הפעילויות המתוזמנות במשך שבוע או יותר. תצוגת ברירת המחדל מציגה ארבעה שבועות במסך נתון בכל פעסם. שורות הפעילויות כוללות את שס ומשך הפעילות. ימי חופשה או עבודה חלקית שזוהו בלוח התאריכיס הבסיסי של הפרוייקט, מוצגיס עם רקע אפור. | ד |, להצגת שבועות או חודשיס אחריס על המסך השתמש בלחצנים חודש קודם וחודש הבא ובפסי הגלילה. פעילויות רגילות מוצגות כאשר מייצגי הפעילויות מוקפיםס בכחול. פעילויות אבן דרך מוצגות על ידי מייצגי פעילות שחוריס עס טקסט לבן. בתרשים 6.1 מוצגת פעילות אבן הדרך 5%81. כברירת מחדל, כל פעילויות הערסל מלבד הפעילות פעילות ערסל לפרוייקט אינן מוצגות, אך ניתן להציגן על ידי התאמת תצוגת חיומן. 31 א ₪ 5 תּ תרגול: הצגת פעילויות ערסל בתצוגת יומן כדי להציג פעילויות ערסל בתצוגת יומן, בצע את הפעולות הבאות: בחר עיצוב, סגנון מייצגי פעילויות, להצגת תיבת הדו-שיח סגנון מייצגי פעילויות, המוצגת בתרשים 6.2. מרשימת סוגי הפעילויות בחר ערסל. שנה את סוג מייצג פעילות מ-ללא למייצג פעילות או קו. לחץ אישור. כדי לעדכן את תצוגת היומן, בחר עיצוב, פרוס כעת. 0 98 0[801ז₪ - סדנת לימוד |<]? נמלו ל םר רשימת סוגי סוג הפעילות: + צורת מייצג הפעילות = שה פעילויות : 0 [ אשר ] | ביטול תקציר פרוייקט צבע: מסומן רשימת סוגי מובלט תבנית פיצול: = מייצגי פעילות פעילויות חיצוניות. חש ש] צגל מייצג הפעילות | טקסט שדהות)|= | שם | יישור: מרכז | | | ] גלישת טקסט במייצוג הפעילות. דוגמה: תרשים 6.2: השתמש בתיבת דו-שיח זו להתאמת חזות מייצגי הפעילויות בתצוגת יומן לעיתים אין מספיק מקוס בתצוגת היומן כדי להציג את כל הפעילויות המתרחשות בתאריך מסויס. במקרים אלה יוצג מציין גלישה בפינה השמאלית של תיבת התאריך (ראה תרשים 6.1). מציין הגלישה מופיע בצורת ח שחור עס שלוש נקודות אחריו כדי לצייו שבתאריך ה מתוזמנות פעילויות נוספות אשר אינן מוצגות מפאת חוסר מקום. ניתן לראות את כל הפעילויות המתוזמנות לתאריך מסוים, על ידי הצגת תיבת הדו-שיח פעילויות מתרחשות ב:<תאריך> (ראה תרשים 6.3). כדי להציגה, לחצ לחיצה כפולה על הפס האפור שבראש תיבת התאריך. תיבת הדו-שיח זו מפרטת את כל הפעילויות המתוזמנות בתאריך הנבחר. פעילויות המופיעות בתצוגת יומן מסומנות ב-* משמאל לשמן. פעילויות אשר אינן מוצגות בתצוגה זו אינן מסומנות. כדי להגדיל את מספר הפעילויות המוצגות בתצוגה, השתמש בלחצן קוב שבסרגל הכלים הרגיל (ראה תרשים 6.3). פעולה זו משנה את מספר השבועות המוצגים. באמצעות לחצן זה והלחצן הרחק ניתן להציג 1, 2, 4, או 6 שבועות. שינוי המרחק אינו משפיע על תדפיס תצוגת היומן, אלא על תצוגת המסך בלבד. שעה 6: תצוגות פעילויות אחרות | 141 3 -]51<[ | |8|= [5 קוב עריכה מצוגה הוספה עצוב .כלים פרוייקט. חלו עורה 8 9 |₪ 59 ב ₪ כל הפעילויות. | |ז|צ סיום 0 ינר '98 שור 1998 [<1? ב 5 = |₪ ₪ | > | ₪ ₪ | ש 3 ₪ |₪ ₪ םן|ן [ ל פעילות המופיעה בתצוגת יומן יומן פעילות שאינה מופיעה בתצוגה - 5% כדי להציג את פרטי הפעילות לח פעמיים על הפעילות .. 5 15חחז 60 ]חס 6חו61. ,זט 00 59/5110 6חו61. 24 23 2 ] 5 04 זפ ]התחפהו 5% חפ ₪585 וז שימוש בפעילויות. פס אפור בתיבת התאריך 20 08% 1, 8/6 חסו3] 5 2 , חסו5זפשחסס [חפ)חסס 26ו8זסוז 08/5 3 ,10 0/00פיסחז פמ ו הח 085 3 5[הס תוס 00 1 נ 4 ]| טא ]| סמ זל | חח שש 18 18 5 5 , 100176000015 1581 חו1ם. זו | סו פסה וחב .88 | א! - סןסזכ 0פסזסוא..- 7 מהדררה ע... ק | התול 38 תרשים 6.3: כל הפעילויות המתרחשות בתאריך מסוים מוצגות ברשימה. תנועה בתצוגת יומן בתצוגת יומן אפשר לנוע במספר דרכים : השתמש בלחצני החיציס חודש קודם, חודש הבא להצגת השבוע הראשון בחודש הקודס או הבא. ללא קשר למספר השבועות המוצגיס בתצוגה היומן, לחיצה על אחד הלחצניס האלה תציג את תחילת החודש בשורה הראשונה של התצוגה. פסי הגלילה נעיס קדימה ואחורה בזמן. בעת גרירת תיבת הגלילה שבפס הגלילה האנכי, יוצג מחוון תאריך שיסייע לאתר תאריך מסויס (ראה תרשים 6.4). הקש 08ס+!| ו- 0ח=-+)/ כדי לדלג לתאריכי ההתחלה והסיוםס של הפרוייקט בהתאמה. ניתן להשתמש גס במקשי כ 6מָ8: ו- חצוסס 6פָ3: לגלילת התצוגה, והצגת רצף שבועות בחיי הפרוייקט. השתמש בפקודה עבור אל כדי לעבור ישירות לקוד מוהה פעילות או לתאריך מסויס. בחר עריכה, עבור אל, תוצג תיבת הדו-שיח עבור אל (ראה תרשים 66.5). הקלד את קוד מזהה הפעילות או את התאריך הרצויים ולח אישור. אם מייצג הפעילות אינו מוצג, השתמש בלחצן קרב להצגת פעילויות נוספות אשר אינן מופיעות. 2 98 ]0[80ז₪ - סדנת לימוד א |8|= ₪ קובץ עריכה מצוגה בוספה עצוב כלים פרוייקט לון. עורה [ ( > ₪ | 2 ₪ 6 6 | ₪ ₪ כ | 9 5 = | ₪ 6| > | ם ם' > | ל ם |₪ ₪ םן מסנן --0 1 כל הפעילויות || = = ₪ | 8|* ₪ | מ - + 9 | ₪ | 5 ₪ *פ? 50 *25 לט | >> | לגד ח | אר|| = דרת כודפה |ד|ג יואר 1996] שג |[ ששי ‏ | חמשי [ רבש |[ שחשי ]| שב[ האש | ]2 31 30 258 28 נ₪ 56 5 8 1, חז[ ‏ 08/5 2 חסונ ןז סופ | 885 4 סז חח 115% 0 ו . מחוו ן תאר ך 98 - 02]98/ 21| [085 2 ,519008705 חסופזפ/יחסס ]08/5 2 ,, ₪ 05 15 חס5 טסט וח חסוזטוחו התפוחסס ותטחוטטחור 77 6 ג 4 3 02 1 פבר 5 8 , 516 1706 01 80| 176 6הוחזז6וש. 155 פטס חפ ח800זטוחו הח !חספ התפתזס וחור 14 3 12 11 10 ב] 8 5 4 ,11065 0868 106 6חותוז616. [885 8 ,586 106 01 80| 1 סהוחוזפ1סכ, 085 3 , 88 חס11סחו1 [הסחז ומחזו 10 וכ 085 15 זפ חסס 8 הסו61זטוחו וחוחסס ותפתזסוטחהר תרשים 31 -2 - -1 - 1 - - ₪ 085 2 , 8005זס 55/61 6 816סוחוחוחו | 38/5 3 5016 8758 מַחו0/5180ה1651 650 [08/5 4 . , 4 ]| טא ממ ו 1 שה ו ] תאריך: | | ביטול תרשים 6.5: השתמש בתיבת הדו-שיח עבור אל לאיתור מהיר של תאריך או קוד מזהה פעילות מסוים .0 הערה: הפקודה עבור אל אינה מאפשרת בחירה בפעילויות שאינן מציגות מייצגי פעילות בתצוגת יומן. לכן, מכיון שתצוגת ברירת המחדל אינה מציגה פעילויות ערסל, לא ניתן לעבור לפעילות ערסל אלא אם משנים את סגנונות מייצגי הפעילויות. שעה 6: תצוגות פעילויות אחרות | 143 שימוש במסננים כאשר יש בפרוייקט מספר רב של פעילויות חופפות, תצוגת היומן עשויה להיות צפופה מאוד. אפשר אמנס ללחו על לחצן קרב כדי להציג יותר פרטים, אך ניתן גס להשתמש במסנניס לצמצוס רשימת הפעילויות המוצגות. מסנן מגביל את תצוגת הפעילויות לאלו התואמות לקריטריונים המוגדריס בלבד. לדוגמה, ניתן להציג רק את הפעילויות הקריטיות בפרוייקט באמצעות הפעלת המסנן קריטי. ניתן להציג פעילויות שעליהן עובד משאב מסוים על ידי הפעלת המסנן שימוש במשאב. לאחר תחילת העבודה בפרוייקט אפשר להשתמש במסנן פעילויות שהסתיימו כדי לבחון את התוצאות. כדי להפעיל מסנן על התצוגה יומן, לחצ על הלחצן מסנן שבסרגל הכליס עיצוב ובחר מסנן מרשימת המסננים הזמינים. עריכת פרוייקט בתצוגת יומן התצוגה יומן אינה מיועדת ליצירת פרוייקטים מורכבים. תצוגה זו שימושית יותר לסקירה, הדפסת פעילויות ומסגרות הזמן שבהן הן מתרחשות. אך לעיתים יקרה שתוך כדי העבודה בתצוגה זו, יתעורר צורך לאתר או לעדכן פעילות. במקוס לעבור לתצוגת תרשים גנט, הצג וערוך את הפעילויות בתצוגה וו, פרטיס בסעיף הבא. .0 הערה: תצוגת יומן אינה תצוגה טובה לעבודה מפורטת על הפרוייקט, אך היא מהווה כלי טוב לשרטוט המרכיבים העיקריים בשלב התכנון הראשוני, שהוא קביעת התאריכים על לוח השנה כדי לקבל אומדן ראשוני למשך הזמן הדרוש לביצוע הפרוייקט. ניתן להשתמש בעכבר ליצירת פעילויות, באמצעות גרירה מתאריך התחלה משוער לתאריך סיום משוער, להציג את תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות כדי לתת לפעילות שם, ולקשר פעילויות. באותה קלות ניתן גם לשנות את משכי הפעילויות. הצגת פרטי פעילות בתצוגת יומן כדי להציג מידע על פעילות מסוימת, יש לבחור את הפעילות ולפתוח את תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות, או שניתן לפצל את המסך ולהציג את תצוגת היומן בחלונית העליונה ואת פרטי הפעילות בחלונית התחתונה. |₪ כדי להציג את תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות (המוצגת בתרשים 6.6), לת לחיצה כפולה על מייצג הפעילות, או בחר את מייצג הפעילות ולחץ על הלחצן מידע אודות פעילות שבסרגל הכלים הרגיל. אס מייצג הפעילות אינו מוצג, יש לבחור תחילה את הפעילות בעזרת הפקודה עבור אל. 4 98 ]0]80ז₪ - סדנת לימוד [<1? ו םה % הערות. | מתקדם משאבים | פעילויות קדם | כללי שם 3 6[סזק קס|6/י6 משרי 1 פעילות מאולצת. ביטול סוגו מוקדם ככל האפשר - | ] סמן פעילות כאבן דרך תאריך! | ₪ קוד 85 25 שוג פעילות:! יחידות קבועות ] מונַחה עבודה תרשים 6.6: תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות מציעה גישה קלה אל מרבית שדות הנתונים של פעילות. ₪ דרך נוספת להצגת פרטי פעילות היא לפצל את המסך על ידי בחירה + בחלון, פצל. תצוגת היומן תופיע בחלונית העליונה ותצוגת טופס פעילות תוצג בחלונית התחתונה. הוספת פעילויות בתצוגת יומן ניתן ליצור פעילויות בתצוגת יומן על ידי בחירה בהוספה, פעילות חדשה, או על ידי גרירת העכבר ליצירת מייצג פעילות חדש. קל ליצור פעילויות בתצוגת היומן אך לא רצוי, להלן מספר סיבות : שלא כמו בתצוגת תרשים גנט שבה אפשר להוסיף קוד מזהה פעילות חדש בכל מקוס בפרוייקט, בעת יצירת פעילות בתצוגת היומן, היא מקבלת תמיד את קוד מזהה הפעילות הגבוה ביותר בפרוייקט. אם תוסיף פעילות בתצוגת יומן ותעבור לתצוגת תרשים גנט, הפעילות החדשה תוצג בתחתית הרשימה - גם אס תאריכיה חליס באמצע הפרוייקט או שהיא מקושרת לפעילויות באמצע רשימת הפעילויות. במקרים רבים הפעילות שתיצור בתצוגת היומן תקבל אוטומטית אילוץ גמיש, כדי לשמור את תאריך שנקבע. כדי להסיר את האילוץ, הצג את תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות, עבור לכרטיסיה מתקדם והגדר אילוצ מוקדם ככל האפשר. .0 הערה: זכור שאילוצים גמישים אינם מפריעים בדרך כלל לתזמון. אולם הם עלולים להקשות על צמצום משך הפרוייקט. שעה 6: תצוגות פעילויות אחרות | 145 תרגול: הוספת פעילות חדשה בתצוגת היומן כדי להוסיף פעילות חדשה בתצוגה יומן, בצע את הפעולות הבאות: 1 אם ברצונך לאלץ את תחילת הפעילות לתאריך מסוים בחר אותו, אם אינך רוצה לאלץ את הפעילות לתאריך מסוים בחר את הפעילות. 2 בחר הוספה, פעילות חדשה, או הקש על מקש +560%ח!| שבמקלדת. 3. ₪ בחר פרוייקט, מידע אודות פעילות (או לחץ על לחצן מידע שבסרגל הכלים הרגיל) להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות. 4 ספק את שם ומשך הפעילות. 5 מכיון שמרבית הפעילויות הנוצרות בתצוגה יומן מקבלות אוטומטית אילוץ תאריך, בחר בכרטיסיה מתקדם ושנה את הערך בשדה סוג למוקדם ככל האפשר. 6. לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. מחיקת פעילויות בתצוגה יומן למחיקת פעילות, סמן אותה ובחר עריכה, מחק פעילות או הקש 8!6046. אם שורת הפעילות אינו מוצגת על המסך, השתמש בפקודה עבור אל לבחירת פעילות זו. אס מחקת בטעות פעילות, בחר עריכה, בטל, או לח על לחצן בטל להחזרת הפעילות. יצירת קשרים בין פעילויות בתצוגה יומן ₪ יצירת קשרים בין פעילויות בתצוגת יומן דומה ליצירת קשריס בתצוגת תרשים גנט. בחר את הפעילויות שברצונך לקשר, ולח על לחצן קשור בעילויות שבסרגל הכלים הרגיל. 3 למעבר אל קשר מסוג אחר או להוספת זמן חפיפה או השהיה, עליך לבחור את הפעילות התלויה (העוקבת) ולהציג את תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות. השתמש בכרטיסיה פעילויות קדם לשינוי הקשר, ולהוספת זמן חפיפה או השהיה. 6 98 ]0[80ז₪ - סדנת לימוד תרשים פרט תרשים פרט (דחםק) הוא תצוגה גרפית של הפעילויות, פעילויות מיוצגות על ידי תיבה קטנה או צומת (06סח), וקשריס מיוצגים על ידי קוויס מחבריס. תרשים פרט שימושי מאוד למבט כולל על אופן השתלבות התהליכים או רימת הפעללויות. .0 הערה: בתצוגת תרשים פרט, לא ניתן לסנן את רשימת הפעילויות או להעתיק פעילות. חקר תצוגת תרשים פרט תרשיס פרט מכונה כך על שס 008חח660ך ששפוצ36 הסחה חסטהט|ה/= ההזפסזק (דחשק), מתודולוגיית ניהול פרוייקט שהוצגה על ידי חיל היס האמריקאי ב- 1958. תרשים פרט התפתח למספר סוגי תרשימי רשתות. הגירסה המשמשת ב-:80][סזק מציגה מידע על פעילות בודדת, בנוסף למידע על מיקום פעילות וו בורימת העבודה. כדי להציג את תרשיס פרט, לחץ על הסמל תרשים פרט שבחלונית התצוגות או בחר תצוגה, תרשים פרט. תרשים 6.7 מציג את תרשים פרט של הפרוייקט )ז6חפזוח!. הפעילות הנבחרת היא 6186018 זסחעוס זפצז56 6ח68כ, שס הפעילות מופיע בשורת ההזנה. תצוגת ברירת המחדל של הצמתיס מציגה חמישה שדות לכל פעילות : שם, מספר ויהוי, משך, התחלה, סיוס. |> |5|- ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב. כלים פרוייקט חלון ערה [ |₪ 5 ₪| 8 6 ]6 ₪ ₪ | 5 = |ש₪ ₪| > | םי | ש ב | ₪ ₪ םן = = כל הפעילויות | = = =| שם ; מם|ז 8 אבן דרך פעילות ערסל פעילות לא קריטית פעילות קריטית סה השס וו 5 1[ 5אש ‏ [ 8 ]סי 9 | 0 9 5] אטא] סמש הש ] ]| מוכן | תרשים 6.7: תרשים פרט מתמקד בקשרים בין פעילויות, ‏ השתמש בה כמפת דרכים לזרימת העבודה בפרוייקט שעה 6: תצוגות פעילויות אחרות | 147 כל צומת מייצג פעילות, המחוברת לפעילויות קדס ופעילויות עוקבות באמצעות קוויס. בתרשים, פעילויות תלויות (עוקבות) ממוקמות תמיד מימין או מתחת לפעילויות קדם. סגנונות או צבעי גבולות שוניס מבתחיניסם בין פעילויות ערסל, פעילויות קריטיות, ואבני דרך. פעילויות ערסל נמצאות מעל ומשמאל לתת פעילויות. טבלה 6.1 מתארת חלק מגבולות הצמתים המוצגיס בתרשים 6.7. טבלה 6.1: לכל סוג פעילות יש גבול צומת ייחודי פעילות ערסל אבן דרך גבול כפול פעילות קריטית גבול אדום עבה פעילות לא קריטית גבול שחור דק מרחק מתצוגת תרשים פרט המרחק מהתצוגה בתרשים 6.7 מציג כל צומת בגודל נוח לקריאה (על הצג) של נתוני השדה בפעילות. אס ברצונך לקבל תמונה כללית יותר של קשרים בין פעילויות, תוכל לשנות את המרחק מהתצוגה להצגת פעילויות נוספות. תרשים 6.8 מציג את אותה פעילות נבחרת 15ח8 786016 זסחעוס ז8צ567 6חו61כ, כמו תרשיס 6.7. באמצעות התרחקות מהתצוגה המושגת על ידי הקטנת אחוז התצוגה, מתקבלת תמונה טובה יותר של אופן השתלבות פעילות זו בפרוייקט הכולל. | [₪|= [₪ פובץ עריכה מצוגה בוספה עיצוב כלים פרוייקט םלון ערה 9 5 ₪| 4 6 06/6 ם| 9 5 = | ₪ ₪| > | ם ם' | | ש ם ]₪ ₪ ם|ן =|ש ; פ|. 8. ₪א | 3% - + ₪ > | = כל הפעילויות. בכמר] | ד | ב תרשים 6.8: בתרשים פרט קווים מקווקווים המייצגים חלוקה לעמודים של תדפיס התצוגה 8 98 ]0[80ז₪ - סדנת לימוד אפשר לשנות מרחק כדי להציג פעילויות נוספות על ידי שימוש בלחצן הרחק שבסרגל הכליס הרגיל, השתמש בלחצן קרב להצגת פרטי הפעילויות. לחצני הרחק וקרב משניס את המרחק מהתצוגה בצעדיס קבועיס עס כל לחיצה על הלחצן, בין 25 ל- 400 אחוזים. בחר תצוגה, מרחק מתצוגה, מותאם אישית לשינוי אחוז הגדלה כרצונך. 0 הערה: שימוש בפקודה מרחק מתצוגה משפיע רק על המוצג על המסך בתצוגת תרשים פרט. פקודה זו אינה משפיעה על תדפיס תרשים פרט. גלילה ובחירה בתרשים פרט ניתן להשתמש בפסי הגלילה האנכי והאופקי ובמקשי התנועה (חיצים, קש 6פַ8ּם, חצוסכ 6הָה, 6חחסר ו- 6חם) לתנועה בתרשיס פרט. גלילה אינה משנה את הצומת הנבחר. בדרך כלל לאחר הגלילה לא תוכל לראות את הצומת הנבחר, אך שמה יופיע עדיין בשורת ההזנה. לבחירת אחת הצמתיסם המוצגות לאחר הגלילה, לח במקוס כלשהו על הצומת מלבד שדה הקוד. כדי לחזור לצומת הנבחר, הקש על מקש עריכה (2), ואחר הקש ₪56 (לביטול העריכה). ניתן גס להשתמש במקשי התנועה לתנועה בתרשים פרט. שימוש במקש תנועה גורס לשינוי הצומת הנבחר. חוקי פעולת מקשי התנועה בבחירת הצומת הבא אינס ברורים מאליהם. כדי להבינס עיין ברשימה הבאה: מקש חצ ימינה. בוחר צמתיס מימין לצומת הנוכתי, כולל צמתים מעל ומתחת לצומת הפעיל. מקש חצ מטה. בוחר צמתיס ישירות מתחת לצומת הנוכחי, מימין או משמאל. מקש חצ שמאל. בוחר צמתים משמאל לצומת הנוכחי, כולל צמתיס הנמצאים מעל או מתחת לצומת הפעיל. מקש חצ מעלה. בוחר צמתים ישירות מעל לצומת הנוכחי, משמאל או מימין. שאר מקשי התנועה מדמיס שימוש חוזר במקשי החיצים. שס הפעילות הנבחרת החדשה מוצג בשורת ההזנה. אס הפעילות הנבחרת אינה מוצגת לאחר התנועה, הקש על מקש העריכה (2=) ואחר הקש 56ם. להלן פירוט פעולת שאר המקשים: 9 חספ 6מָ3ש. מדמה חזרה על פעולת מקש חצ מטה עבור מסך אחד. 9 6חם. מדמה חזרה על פעולת מקש חצ מטה עד לשורה התחתונה בתרשים פרט. 9 סט 6פָפש. מדמה חורה על פעולת מקש חא מעלה עבור מסך אחד. 9 6ס. מדמה חזרה על פעולת מקש חצ מעלה עד לשורה העליונה בתרשים פרט. 9 חשוס 001+086. מדמה חזרה על חצ ימינה למסך אחד. שעה 6: תצוגות פעילויות אחרות | 149 9 כ ₪806+011. מדמה חזרה על חצ שמאלה למסך אחד. 9 חם+011. מדמה חזרה על חצ ימינה עד לעמודה האחרונה בתרשים פרט. 9 008₪ס1]+!007. מדמה חזרה על חצ שמאלה עד לעמודה הראשונה בתרשים פרט. ,.'י +9 2 כדי לעבור לתחילת תרשים פרט, הקש 008+!ז01 ואחר הקש פחחסה. עריכת פרוייקט בתרשים פרט למרות שניתן להשתמש בתצוגת תרשים פרט ליצירת פרוייקט, היא שימושית יותר לסקירת רצף האירועיס והזארימה הכוללת של פעילויות הפרוייקט. תוך כדי עבודה בתצוגת תרשיס פרט, ניתן לשנות נתוני פעילות, להוסיף ולמחוק פעילויות, וליצור ולעדכן קשרים בין פעילויות (מלבד פעילויות ערסל). תרגול: שינוי נתוני פעילות בתרשים פרט כדי לשנות נתוני שדה המוצגים בצומת, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את הפעילות על ידי לחיצה עם מצביע העכבר על הצומת או על ידי שימוש במקשי הבחירה. 2 בחר את השדה לעריכה על ידי הקשה על מקשי סד ו- ס8ד+)1ח5 או על ידי לחיצה עם העכבר בשדה. 3 בשורת ההזנה, הקלד את הנתונים החדשים או ערוך את הנתונים הקיימים. 4 השלם את השינוי על ידי הקשה על זפזח=, בחירה בתיבת ההזנה בשורת ההזנה, או על ידי בחירה בשדה או צומת אחרים. אס ברצונך לשנות נתוניס בשדות שאינס מוצגיס בצומת (כגון אילוצים, משך קבוע, וכדומה), השתמש בתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות. להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות, בחר את הצומת הרצוי לעריכה ובחר פרוייקט, מידע אודות פעילות. ,.'י 9 להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות ניתן גם ללחוץ לחיצה + כפולה על מרכז הצומת, או ללחוץ על לחצן מידע אודות פעילות שבסרגל הכלים הרגיל, או להקיש 2=+8וח5 (לחיצה כפולה על מסגרת הצומת מציגה את תיבת הדו-שיח סגנון תיבות). 0 98 ]0[90ז₪ - סדנת לימוד הוספת פעילויות בתצוגת תרשים פרט בתצוגת תרשיס פרט ניתן להוסיף פעילויות לפרוייקט. אולס יש לבחור בזהירות רבה את נקודת ההוספה כדי לשלוט בקוד הפעילות החדשה. בתצוגת תרשים פרט, 60%[סזש תוסיף פעילות מייד לאחר הפעילות הנבחרת בעת ההוספה. תרגול: הוספת פעילות חדשה בתרשים פרט כדי להוסיף פעילות חדשה בתרשים פרט, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את הפעילות שאחריה ברצונך להוסיף פעילות חדשה. פעולה זו תבטיח שהפעילות החדשה תמוקם מימין לפעילות הנבחרת ויהיה לה קוד עוקב. 2 בחר הוספה, פעילות חדשה (או הקש על מקש +6פחו) להוספת צומת ריק מימין לפעילות הנבחרת. 3 קוד הפעילות של הפעילות החדשה יהיה גדול באחד מהפעילות הנבחרת, וכל הפעילויות הקיימות בעלות קוד מזהה גבוה מהפעילות הנבחרת יגדלו באחד, בדיוק כמו בהוספת פעילות בתרשים גנט. הפעילות החדשה תוצג מימין לפעילות הנבחרת. אם קיימת פעילות במיקום זה, הפעילות החדשה תסתיר אותה. 4 הקלד שם לפעילות החדשה. עבור בעזרת מז לשדה משך והערך את משך הפעילות. אל תזין תאריך התחלה או סיום אלא אם ברצונך לאלץ פעילות זו לאחד מתאריכים אלה. מחיקת פעילויות בתצוגת תרשים פרט בתצוגת תרשים פרט ניתן למחוק פעילויות רגילות ופעילויות אבן דרך, לא ניתן למחוק פעילויות ערסל. בתצוגה וו האפשרות קישור אוטומטי אינה פעילה, אס תמחק פעילות המקושרת לפעילויות אחרות, יהיה עליך לחבר מחדש באופן ידני את הפעילויות. למחיקת פעילות, בחר את הפעילות ובחר עריכה, מחק פעילות או הקש 6!616. קישור פעילויות בתצוגת תרשים פרט בתצוגת תרשים פרט ניתן ליצור קשריס בין פעילויות על ידי גרירת העכבר ממרכו פעילות הקדס אל מרכז הפעילות העוקבת (ראה תרשיס 6.9). יש להקפיד להתחיל במרכז צומת הפעילות, גרירת גבול צומת פעילות תעביר את הצומת למיקוס אחר. הקשר הנוצר באמצעות העכבר הוא קשר סיוס-להתחלה ללא כל זמן חפיפה או השהיה. שעה 6: תצוגות פעילויות אחרות | 151 3-1 7 | |₪]. [₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עורה | | ₪3 6 06/6 0 | 6 | 5 | ש ם ₪ ₪ םןן -. כל הפעילוות! | == םה | > א | 5% ל - + > >| | ₪ לפ = *5ק לס | > | א = | א-]| == פעילות קדם ב 5 |4 19 ינו '98 4 ינו '98 מצביע 5 העכבר , 5%] אטא]| סמש ה | ו ] תרשים 6.9: לקישור בין צמתים גרור ממרכז צומת אחד לצומת אחר אם ברצונך לשנות את היחסים, להוסיף זמן השהיה או חפיפה, או למחוק את הקישור בין הפעילויות, עליך להשתמש בתיבת הדו-שיח קשרים בין פעילויות. לחצ לחיצה כפולה על הקו המקשר בין שתי פעילויות להצגת תיבת הדו-שיח קשרים בין פעילויות. ודא שקצה חודו של מצביע העכבר נמצא על הקו המקשר בין הפעילויות בעת הלחיצה. העברת צמתי פעילויות בתצוגת תרשים פרט ניתן לשנות את פריסת תרשים פרט על ידי העברת צמתי פעילויות או קבוצות של צמתים למיקומים חדשים. אס תעביר קבוצת צמתיסם בו-ומנית, הצמתיס ישמרו על המיקוס היחסי ביניהם. קווי הקישור יעקבו גס הס אחר צמתי הפעילויות אל המיקוס החדש. . תרגול: %5 העברת צומת פעילות . כדי להעביר צומת פעילות, בצע את הפעולות הבאות: 1 לחץ על הרחק להצגת סקירה כללית של פריסת הפעילויות. 2 לחץ על גבול צומת הפעילות שברצונך להעביר. להעברת מספר צמתים, לחץ על גבול כל אחת מהצמתים, הגבול ישנה את צבעו. 3 החזק את לחצן העכבר לחוץ וגרור את הצומת (הצמתים) למיקום החדש (ראה תרשים 6.10). 4. לאחר ההעברה למיקום הרצוי, לחץ ליד הצומת לכיבוי הבחירה. 2 98 ]0[80ז₪ - סדנת לימוד 1-ו 7 | |₪]. [₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עורה | |₪9 5 ו | 699 = ₪ | > |* ₪ פ' > | ל ₪ ₪ | ₪ ₪ םן ב ל כל הפעילויות. = = =| זנ 2 ם |> 8|ד ₪ | 0% ₪ - + 9 >| | ₪ יפ = *25 לס | > | אד = | א-]| חונו 6ח68. מצביע העכבר ה חס >-- פעילויות בהעברה 1000005 00567 6חו61. 5 5 48 לס 5%] אטא]| סמש הי | ו [ תרשים 6.10: בעזרת העכבר ניתן למקם מחדש צמתים ,.'י טֶ אם תקיש על מקש 58 בעת בחירת גבול הפעילות, 96(סזש תבחר + פעילות זו ואת כל הפעילויות העוקבות שלה. ניתן לבחור במהירות את כל תת הפעילויות של פעילות ערסל על ידי הקשה על אוח5 בעת לחיצה על גבול פעילות הערסל. גרור גבול של פעילות כלשהי בקבוצה הנבחרת להעברת הקבוצה כולה. בעת ארגון מחדש של תרשיס פרט, תרצה בוודאי לראות את קווי החלוקה לעמודים, כדי שלא תציב צומת פעילות על קו הפרדה. אס תציב צומת על קו הפרדה בין עמודים, חלק מהצומת יודפס על עמוד אחד והיתר יודפס על עמוד אחר. הסעיף הבא מסביר כיצד להציג ולהשתמש בקווי הפרדה בין עמודים. התאמת תרשים פרט בעזרת תיבת הדו-שיח פריסה ניתן להתאים את פריסת תצוגת תרשיס פרט בעזרת תיבת הדו-שיח פריסה (ראה תרשים 6.11). להצגתה, בחר עיצוב, פריסה. בתיבה זו מוצגות האפשרויות הבאות: 9 בעורת לחצני האפשרות קשרים, ניתן לצייר את קווי התלות באלכסון או בניצב מפעילויות קדס לפעילויות עוקבות. 9 תיבת הסימון הצג חיצים מציגה (או מסירה) חץ על הקו המקשר בין פעילות הקדם לפעילות העוקבת. 9 תיבת הסימון הצג מעברי עמוד מציגה (או מסירה) את קווי החלוקה לעמודים. שעה 6: תצוגות פעילויות אחרות | 153 9 בחר בתיבת הסימון התאם למעברי עמוד כדי להימנע אוטומטית ממיקוס צמתים על קווי ההפרדה לעמודיס בעת ביצוע הפקודה פרוס כעת (ראה בסעיף הבא). בדרך זו, צומת פעילות לא יפוצל על ידי קווי החלוקה. כשהאפשרות מופעלת, % תהעביר את הצומת ימינה או מטה כדי להתאימו לחלוטין לעמוד הבא. האפשרויות קשרים, הצג חיצים, והצג מעברי עמוד מבוצעות מייד. האפשרות התאם למעברי עמוד אינה מבוצעת מייד, אלא אס תבחר עיצוב, פרוס כעת. ש] הצג חיצים ₪ הצג מעברי עמוד ש] התאאם למעברי עמוד אישור | ביטול תרשים 6.11: תיבת הדו-שי'ח פריסה בתרשים פרט שולטת בתכונות תצוגת תרשים פרט 33-59 234 33-59 3 4 1080198 - סדנת לימוד שעה עיצוב תצוגות בשעות הקודמות דנו באפשרויות להצגת ההיבטים השונים של פרוייקטים. תצוגות 0[6%ז₪ העיקריות כוללות את תרשים גנט המציגה מידע בגיליון ובתרשים, תצוגת יומן המדגישה את אופן תומון הפעילויות השונות, ותרשים פרט המדגישה את הפעילויות בפרוייקט ואת חיחסים ביניהן. זז מאפשרת גמישות רבה מאוד לשיפור ושינוי תצוגות אלו. ניתן לעצב טקסט, צירי ומן, להתקרב ולהתרחק מתצוגה מסוימת כדי לשנות את רמת הפירוט המוצגת, להוסיף גרפיקה וטקסט ולהשתמש באשף תרשלימי גנט לעיצוב תרשימי גנט. בשעה זו תלמד כיצד לעצב את התצוגות השונות של 806[סזש. תשנה את התצוגות הרגילות, תוך שימוש באפשרויות עיצוב החלות על טקסט, גרפיקה, צירי זמן ועוד. אפשרויות עיצוב כלליות שימוש באפשרויות עיצוב לשינוי תצוגות הפרוייקט יכול לסייע בהדגשת מידע מסויס (על ידי שינוי הגופו של טקסט נבחר), בשינוי נקודת המבט על המידע המוצג (על ידי שימוש בתכונת המרחק מתצוגה), ובהתאמת אופן הצגת מידע זה (על ידי שינוי סוג הגרף או צבע האובייקט). התצוגות השונות ב-8[ס]₪ מתאימות לשלושה סוגים: גיליונות, טפסים ותצוגות גרפיות. לכל תצוגות הגליונות (כמו צד שמאל של תרשים גנט) יש מאפייניס משותפים, כגון קווי רשת. מרבית התצוגות הגרפיות, כמו תרשים גנט, מכילות צירי זמן. שעה 7: עיצוב תצוגות | 155 -צ) ציר זמן] הוא מחוון פרק זמן המוצג בראש תצוגות גנט השונות, תצוגת גרף משאבים, תצוגת שימוש בפעילויות, ותצוגת שימוש במשאבים. המחוון מכיל ציר זמן ראשי ומתחתיו ציר זמן משני. שני צירי הזמן יכולים להציג יחידות של דקות, שעות, ימים, שבועות, שליש חודש, חודשים, רבעונים, חצאי שנים, ושנים. משמעות שיתוף המאפייניס היא שלאחר שתלמד לשנות את קווי הרשת של תצוגת גיליון אחת, כמו הצד השמאלי של תרשים גנט, תוכל לשנות אותס גס בתצוגות גיליון אחרות. כךן גס לגבי צירי הזאמן בסוגי התצוגות הגרפיות, כמו תרשים גנט. לאחר שתלמד לשנות את צירי הזמן בתצוגה גרפית אחת, תדע כיצד לבצע זאת בתצוגות גרפיות אחרות. .0 הערה: תצוגות הפרוייקט המסווגות כתצוגות טופס אינן מאפשרות גמישות בעיצוב, מכיון שהטפסים השונים נועדו בעיקר להזנת נתונים ולא להצגת מידע באופן מסוים. עיצוב טקסט אפשר לעצב בקלות טקסט משאב או טקסט פעילות. לדוגמה, בתצוגת הגיליון של תרשים גנט, אפשר להשתמש בעיצוב טקסט להדגשת פעילות מסוימת. ניתן לעצב טקסט נבחר בשלוש דרכים: 9 תפריט עיצוב, 9 סרגל הכלים עיצוב, הלחצן מברשת עיצוב שבסרגל הכלים הרגיל. תרגול: עיצוב טקסט בעזרת תפריט עיצוב לעיצוב טקסט בעזרת התפריט עיצוב, בצע את הפעולות הבאות: 1 סמן את הטקסט שברצונך לעצב. 2 בחר עיצוב, גופן לפתיחת תיבת הדו-שיח גופן (תרשים 7.1). 3 בתיבה גופן בחר גופן. בתיבה סגנון גופן שנה סגנון טקסט (מודגש, נטוי), בתיבה גודל שנה גודל גופן. תיבת דו-שיח זו מאפשרת גם למתוח קו תחתי ולשנות את צבע הטקסט. 4. לאחר בחירת הערכים הרצויים, לחץ אישור. 6 98 ]0[80ז₪ - סדנת לימוד שם גופן 1[ ו 5 |< ןפב וא [ גודל גופן ו | > | 7 ₪ םי ₪ | = ₪ | ₪ ₪ םן| בש + כל הפעילוות || :| = שי ₪ 77 778 8|> ובוזה | %-+% >| 59 9 | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | -ציר | | ש 5 לספ *25 *ף | > | לגד ל- | אר|| וו קו תחתון התחלה | משך [שם פעיחות תרגום/כתיבת מאמר בדיקת התאמה/נכונות סגנון גופן: גודל: אש בהאמ רמא בדיקת התאמה/נכונות ל- 97 ססוזוס. וי 0 | ל עריכה לשיובית 07 ₪- נטוי - 8865300 |הוזם. בו 9 בדיקה וה שד 6 10 תיקונים אניקהן9 סב הזה קל | ]| | ו וספ | | עיצוב גרפי ] קו תחתון העברה לדפוס מודגש מק צבעו | דוגמה הכנת פילם אניקה בסשת800 בדיקת פילם -" הדפסה אבי הבאת החוברות ש|> ₪6 ששששששש ₪ זהו גופן פפץזפטזד. גופן זה ישמש הן בתצוגת המסך והן במדפסת שלך. מירג מז משלוח החוברות ל | וו -560] טא 05מ ]6‏ זש] ו ] שר -] 8 1000 9% סול קסופ חול 89 ₪ - 60ןסז 050זסוא..- ₪ התחלמ תרשים 7.1: תיבת הדו-שיח גופן וסרגל הכלים עיצוב מאפשרים לבחור את תכונות הגופן הרצויות בפרוייקט אפשר גס להשתמש בסרגל הכלים עיצוב לשינוי עיצוב הטקסט הנבחר, בסרגל הכליס לחצנים עבור הגופן, גודל הגופן, מודגש, נטוי וקו תחתי. בחר את הטקסט הרצוי ולת על הלחצן או הלחצניס המתאימיסם (ראה תרשים 7.1). ₪ אס החלת עיצוב על טקסט מסוים תוכל להעתיק אותו לטקסט אחר על ידי שימוש בלחצן מברשת עיצוב שבסרגל הכלים הרגיל. בחר את הטקסט עס העיצוב ולח על הלחצן מברשת עיצוב. מצביע העכבר ישנה את צורתו, לחצ על הטקסט שאליו אתה רוצה להעתיק את העיצוב. הטקסט יוצג בעיצוב החדש. אזהרה: כאשר משתמשים במברשת עיצוב להעתקת תכונות טקסט מקבוצת טקסט אחת לאחרת, התכונה בטל אינה פעילה. להסרת העיצוב המועתק, שנה את תכונות הגופן באופן ידני עיצוב טקסט לפי סוג דרך נוספת לשנות עיצוב טקסט בפרוייקטים היא לשנות את עיצוב סוג של פעילויות או משאבים. באמצעות סוג הגופן, גודלו, הסגנוןו או הצבע אפשר להבחין בין קבוצות שונות של פעילויות או משאביס. לדוגמה, תוכל לעצב את פעילויות הערסל בצבע מסוים, או לשנות את עיצוב הכותרות של חודשל* ויומי בתצוגת היומן. שינוי עיצוב הטקסט של סוג פריטיס בתצוגה מסוימת, מבוצע על ידי בחירת סגנון טקסט חדש בתיבת הדו-שיח סגנונות טקסט. שעה 7: עיצוב תצוגות | 157 תרגול: סגנון טקסט חדש לבחירת סגנון טקסט חדש עבור סוג מסוים, בצע את הפעולות הבאות: 1 מחלונית התצוגות בחר את התצוגה שבה ברצונך לשנות את העיצוב. 2 בחר עיצוב, סגנון טקסט. תוצג תיבת הדו-שיח סגנון טקסט (ראה תרשים 7.2). 3 לבחירת סוג פריטים לעיצוב, לחץ על התיבה הנפתחת פריט לשינוי. בחר את הפריט הרצוי. 4. בחר את עיצוב הגופן מהתיבות הנפתחות המתאימות (גופן, סגנון גופן, גודל וצבע). 5. לחץ אישור. הפריטים שבחרת בתיבת הדו-שיח סגנון טקסט יוצגו בעיצוב החדש בתצוגה הפעילה. |< יי פריטו לשינוי: תופך: זהּוטססת שוב 6 1686 ₪00 תרשים 7.2: תיבת הדו-שיח סגנון טקסט מאפשרת לבחור תכונות עיצוב עבור סוג שלם של פריטים ,'י "9 + ניתן לעצב מספר סוגי פריטים בפתיחה יחידה של תיבת הדו-שיח סגנון טקסט. בחר סוג, שנה את העיצוב, בחר סוג אחר ושנה את העיצוב. אפשר לעצב את כל הסוגים על ידי בחירה בהכל בתיבה פריט לשינוי. 8 98 0[801ז₪ - סדנת לימוד עיצוב צירי זמן ניתן לשנות את עיצוב צירי הזמן המוצגיס בתצוגות כגון תרשים גנט (עיצוב צירי הזמן בלוחות התאריכים יידוו בהמשך שעה וו). ניתן לבחור את יחידות הזמן ואת תצורות התאריכיס של ציר הזמן. בדרך כלל ציר זאמן מציג שתי רמות של יחידות זמן: סרגל קנה מידה ראשי וסרגל קנה מידה משני. לדוגמה, סרגל קנה המידה הראשי עשוי להציג ּמן ביחידות של שבועות, וסרגל קנה המידה המשני יציג יחידות של ימים. תרגול: שינוי ציר הזמן לשינוי ציר הזמן, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר עיצוב, ציר זמן. תוצג תיבת הדו-שיח ציר זמן (תרשים 7.3). 2 בתיבות הנפתחות יחידות בסרגל קנה המידה הראשי והמשני, בחר את יחידות הזמן הרצויות. כל השינויים שתבצע בעיצוב ציר הזמן בתצוגה הנוכחית יוצגו בתיבת התצוגה המקדימה שבתחתית תיבת הדו-שיח ציר זמן. תכונה זו מאפשרת לבחון תכונות עיצוב שונות. 3 כל מערכת של יחידות (ראשית ומשנית) כוללת גם תיבה נפתחת תווית. בחר את התוויות הרצויות. 4. לכל אחת מהיחידות גם תיבה יישור. בחר את היישור הרצוי. ניתן לשנות שלוש תכונות עיצוב נוספות בתיבת הדו-שיח ציר זמן: שנתות צירים, הרחב וקו הפרדה בין סרגלי קנה מידה. שנתות צירים הם הקווים האנכיים המפרידים בין התוויות. השתמש בשנתות צירים להפעלה או כיבוי קווים אלה. תיבת הסימון קו הפרדה בין סרגלי קנה מידה שולטת על הקו האופקי המפריד בין סרגל קנה המידה הראשי למשני. התיבה הרחב מאפשרת להגדיל או להקטין את ציר הזמן באחוז מסוים. לחץ על חיצי ההגדלה או ההקטנה לשינוי האחוזים. הרחבת ציר הזמן מאפשרת לראות פרק זמן קצר יותר באותו מקום, הקטנת הגודל מאפשרת לראות פרק זמן ארוך יותר. 5. בסיום לחץ אישור. פר בתצוגת תרשים גנט אפשר גם לפתוח את תיבת הדו-שיח ציר זמן על + ידי לחיצה כפולה על ציר הזמן, או על ידי לחיצה כפולה על ימי חופשה. שעה 7: עיצוב תצוגות | 159 אפשר לבחור ללא ביחידות סרגל קנה המידה המשני, כדי לא להציג שתי רמות של יחידות זמן בציר הזמן. 0 סרגל קנה מידה ראשי | סרגל קנה מידה ראש == == == == == | סרגל קנה מידה משני וחידות: | שבועות ₪ מונה 1 ₪ יחידות:/ ימים ך מעהו 18 ₪ אע 26 ינו'97 - תעויתו | ל, ב', ג', > [. | זמן חופשה, מחלה, מילואים וכו" | | [=] ₪ שנתות צירים שור | מרכז [- ₪ שנתות צירים | 5 8 9 מ ה שי ו ]| הי ד ] גי | ב'ן א דר ב אי שי וי[ | די | גי [ ב אי | שי וי | הי ד | גי | בי ך אי | שי סרגל קנה מידה משני שנתות צירים הרחב 100% ּ ₪ קו הפרדה בין פרגלי קנה מידה תרשים 7.3: תיבת הדו-שיח ציר זמן מאפשרת לעצב את סרגלי קנה המידה עיצוב קווי רשת מספר תצוגות 801[סז₪ מכילות קווי רשת. ניתן למצוא אותם בגליונות (בטבלאות), בצירי ומן (הקוויס המפרידים בין היחידות הראשיות למשניות), ואפילו בתרשימי גנט (קוויס בין המייצגים). . תרגול: 8 עיצוב קווי רשת בתצוגה לעיצוב קווי הרשת בתצוגה מסוימת, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר עיצוב, קווי רשת. תוצג תיבת הדו-שיח קווי רשת (תרשים 4). 2 בתיבת הרשימה קו לשינוי, בחר את סוג הקו הרצוי. ההגדרות החדשות תתייחסנה לכל הקווים בקבוצה שתבחר (כמו למשל עמודות ראשיות), אלא אם לחצני האפשרות שבאזור במרווח פעילים (כמו במקרה הקבוצה שורות גנט). בחר במרווח מסוים, והקווים יעוצבו רק במרווח זה (לדוגמה, אם מסומן לחצן האפשרות 2, יעוצב כל מופע שני של הקו). 3 באזור רגיל, השתמש בתיבה הנפתחת סוג לבחירת סוג קו חדש ובתיבה צבע לבחירת צבע חדש. אם החלק במרווח פעיל, ניתן לבחור סוגי קווים וצבעים שונים (בעזרת התיבות סוג וצבע). 4. בסיום, לחץ אישור. עיצוב קווי הרשת החדש יוצג בתצוגה הנוכחית. 0 98 ]0[90ז₪ - סדנת לימוד קו לשינוי: ך רגיל פוגו ]| :<< משמממ! | במרווח 6ללא 2070 307 4070 -)אחת ‏ 0 2 שורות מייצוגי פעילות. עמודות ראשיות. עמודות משניות. תאריך נוכחי שורות גיליון עמודות גיליון כותרת אנכית כותרת אופקית מעברי עמוד התחלת פרוייקט תרשים 7.4: תיבת הדו-שיח קווי רשת מאפשרת לעצב את הקווים בתצוגות השונות. עיצוב מיוחד לתרשים גנט תרשיס גנט מקל על הצגת לוח הזמנים לפעילויות המרכיבות את הפרוייקט. הוא מספק הן תצוגת טקסט בעמודות והן גרף מייצגים. מכיוו שהשימוש בתרשים גרף נפוצ כתצוגה לבניה ראשונית של תוכנית, זמינות עבורו מספר אפשרויות עיצוב. זכור גס שתרשים גנט הוא התצוגה הטובה ביותר לסקירה תקופתית של התוכנית, לכן עליה לספק גמישות תצוגה הן עבור בניה והן עבור דיווח מידע בפרוייקט. אשף תרשימי גנט הדרך המהירה ביותר לעיצוב תרשיסם גנט היא שימוש באשף תרשימי גנט, המנחה את המשתמש במספר אפשרויות עיצוב. [<ן? ד 4 איזה מידע ברצונך להראות עם מייצתי הפעילויות שלך? 6 משואבים ות/אריכים ") משאבים 7) תאריכים 7) און צורך, תודה. 7 מידע מותאם אישית אודות הפעילות. ₪ | א | < הקודם / | סיום תרשים 7.5: אשף תרשימי גנט מנחה בשלבי עיצוב תרשים גנט, כולל הטקסט הרצוי להצגה עם מייצגי הפעילות לאחר השימוש באשף תצוגת תרשים גנט תציג את תכונות העיצוב שהוגדרו באשף. אס אינך אוהב עיצוב זה, תוכל לשוב אל האשף או לבצע שינויים בעורת השיטות המתוארות בסעיפים הבאים. שעה 7: עיצוב תצוגות | 161 תרגול: עיצוב תרשים גנט בעזרת האשף כדי לעצב את תרשים גנט בעזרת האשף, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר עיצוב, אשף תרשימי גנט. המסך הראשון יברך את הבא אל האשף. לחץ הבא כדי להמשיך. 2 המסך הבא ישאל איזה סוג מידע ברצונך להציג בתרשים גנט. לבחירתך מספר אפשרויות: סטנדרטי. יציג את מייצגי הפעילויות בעיצוב ברירת המחדל. 2 נתיב קריטי. הנתיב הקריטי הוא סדרת פעילויות שיש להשלים בזמן, כדי שפרוייקט יסתיים בזמן. תצוגה זו תסייע לזהות את הפעילויות הקריטיות בנתיב הקריטי. בסיסי. יציג מייצגי פעילות המהווים את התוכנית הבסיסית של כל פעילות. תצוגה זו שימושית עם השלמת הפעילויות, בעת השוואה בין התוכנית הבסיסית ללוח הזמנים בפועל. אחר. יציע גרסאות שונות של התצורות סטנדרטי, נתיב קריטי ובסיסי. תרשים גנט מותאם אישית. בחר באפשרות זו אם ברצונך להתאים אישית כל רכיב בתרשים גנט. בחירה באפשרות זו תגרום להצגת מסכים לבחירת אפשרויות עיצוב לכל רכיב: פעילויות קריטיות, רגילות, ערסל, ואבני דרך. תוכל להוסיף מייצג תוכנית בסיסית וטקסט למייצגי פעילות. בחירה זו מאפשרת בקרה נרחבת על אפשרויות העיצוב השונות. בחר בלחצן האפשרות עבור התצורה הרצויה ולחץ הבא. 3 אם בחרת במסך הקודם כל אפשרות מלבד תרשים גנט מותאם אישית, המסך הבא ישאל אותך איזה מידע ברצונך להציג עם מייצגי הפעילות (ראה תרשים 7.5). תוכל לבחור להציג משאבים ותאריכים, משאבים, תאריכים, או כלום. לחצן האפשרות מידע מותאם אישית אודות פעילות יאפשר לבחור טקסט נוסף להצגה עם מייצגי הפעילות. בחר כרצונך ולחץ הבא. 4. בשלב זה תישאל אם ברצונך להציג קווי רשת בין פעילויות מקושרות, בחר ולחץ על הבא. 5. המסך הבא יודיע שהאשף קיבל את כל ההנחיות להן נזקק וכעת הוא מוכן לעצב את התרשים. לחץ על הלחצן עצב תרשים ותרשים גנט יעוצב בהתאם לבחירותיך. 6. כעת יופיע המסך האחרון ויאפשר לצאת מהאשף. לחץ על הלחצן צא מהאשף לסיום התהליך. 2 98 0[901ז₪ - סדנת לימוד סגנונות מייצגי פעילות בתרשימי גנט ניתן לשנות גם את הדרך שבה מוצגים מייצגי הפעילויות. אפשר לשנות את מייצגי הפעילויות של כל הפעילויות, או לעצב רק מייצגיס של סוג מסוים, כגון אבני דרך או פעילויות קריטיות. ,וי + 2 בתרשים גנט ניתן גם לעצב מייצג פעילות של פעילות בודדת. בשדה שם פעילות בחר בשם הפעילות, בתפריט עיצוב, בחר מייצג פעילות. בחר בכרטיסיה צורת מייצגי פעילויות. בתיבות הנפתחות סימון התחלה, מייצג פעילות, וסימון סיום תוכל לבחור צורות, תבניות, וצבעים עבור מייצג זה. תרגול: עיצוב סגנונות מייצגים בתרשימי גנט לעיצוב מייצגי פעילויות בתרשימי גנט, בצע את הפעולות הבאות: 1. ודא שאתה בתצוגת תרשים גנט, ובחר עיצוב, סגנון מייצגי פעילויות. תוצג תיבת הדו-שיח סגנון מייצגי פעילויות. 2 בטבלה שבראש תיבת הדו-שיח, בחר את שורת הסוג (כגון ערסל) הרצוי לשינוי, כמוצג בתרשים 7.6. 3 בחר בכרטיסיה מייצגי פעילויות. באזורים סימון התחלה, מייצג פעילות, וסימון סיום בחר צורות, תבניות או סוגים וצבעים. למספר סוגי פעילויות, כגון אבן דרך ופעילות, יש רק סימון התחלה. לאחרות, כגון פעילות ערסל, יש סימון התחלה, מייצג פעילות וסימון סיום. 4. בסיום לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח והחלת השינויים. [<1? 7 ו הזר שורה | הדבק שורה | הסף שורה ערסל - עד החל מ: שורה. הצג עבור ... פעילויות. מראה. תיאור הששו - השרי ה כ פעילות. הושלם עד התחלה בפועל,1..- התקדמות. אב דרב התחלה התחלהו1 סיום, 0 )...= עבטל 9 | פעילות מסתכמת. לן............. .> זב דרך מסתכמת|= 4 | מייצגי פעילויות. טקסטט סימון סיום מייצג פעילות סימון התחלה צורה: שִּ [- צובה: ב -] - צרה: שִּ [- תרשים 7.6: תיבת הדו-שיח מאפשרת לשנות את מראה מייצגי הפעילויות שעה 7: עיצוב תצוגות ‏ 163 תצוגות מצומצמות תצוגות מצומצמות הן דרך נוספת להדגשת פריטים בתרשים גנט ובגיליון הפעילויות הנלווה אליו. ניתן להפעיל תצוגות מצומצמות על פריטיסם בגיליון הפעילויות, ועל מייצגי הפעילויות בתרשים גנט. ניתן להרחיב ולצמצס תת פעילויות של פעילויות ערסל. בחר פעילות ערסל בשדה שם פעילות. להצגת תת הפעילויות, לח על הלחצן הצג תת פעילויות שבסרגל הכליס עיצוב. להסתרת תת הפעילויות, לח על הלחצן הסתר תת פעילויות. הצגה והסתרה של תת פעילויות משפיעה על הצגת שס הפעילות בגיליון הפעילויות ועל הצגת מייצגי הפעילות שלהן בתרשים גנט. ניתן גס להרחיב ולצמצס את תת הפעילויות של פעילות ערסל בעזרת סמל החלוקה לרמות המוצג בשדה שם פעילות מימין לשס פעילות הערסל. אס מוצג סימן חיבור, לח עליו להצגת תת הפעילויות. הוספת גרפיקה וטקסט לתרשימי גנט 6% כוללת כלי שרטוט לשיפור תרשימי גנט. ניתן להוסיף גרפיקה להדגשת פעילויות, או טקסט חופשי שיספק מידע נוסף על פעילות או קבוצת פעילויות. סרגל הכלים ציור כדי להוסיף את סרגל הכלים ציור לסרגלי הכלים המוצגים, לחצ לחיצה ימנית על סרגל כליס כלשהו ומתפריט המקוצר בחר ציור. כדי להשתמש בלחצניס בסרגל הכליס ציור, לחץ על לחצן מסוים, בתרשים גנט לח וגרור ליצירת האובייקט. בטבלה הבאה מוצגיס לחצני סרגל הכלים ציור ושימושיהס | סמל || שםלחא | 000 אביקטם 000 ₪ | 7 0 ם גלול מחזור צבעי שינוי צבע המילוי של האובייקט לפי מחזור צבעים מותאם מילוי ₪ הצמד לפעילות שינוי אופן הצמדת האובייקט לציר זמן או לפעילות 4 1090198 - סדנת לימוד ₪ אפשר להשתמש בשיטת 8וח5+לחיצה לשיפור ציור מלבן, אליפסה, 0 קשת או תיבת טקסט. הקשה על מקש אוח5 תוך גרירה מציירת אובייקט סימטרי, כגון ריבוע או עיגול. + שור | הלחצן הראשון בסרגל הכלים ציור הוא רשימה נפתחת. רשימה זו מכילה כלים המשמשיסם לסידור ולעריכת האובייקטיס. כדי שאפשרויות אלו תהיינה זמינות יש לבחור אובייקט כלשהו. הבא לקידמה. בקבוצת אובייקטים חופפים מעביר את האובייקט הנבחר לראש הערימה. % העבר לרקע. בקבוצת אובייקטיס חופפים שולת את האובייקט אל תחתית הערימה. הבא קדימה. בקבוצת אובייקטים חופפים מעביר את האובייקט הנבחר שכבה אחת קדימה בכל פעם. 3 העבר אחורה. בקבוצת אובייקטיס חופפים מעביר את האובייקט שכבה אחת אחורה בכל פעם. 9 נקודות עריכה. מאפשר לערוך את צורת המצולע. אובייקטי ציור בתצוגת תרשים גנט כדי לצייר פריט מסויסם בתרשים גנט, לח על הלחצן המתאים וגרור ליצירת האובייקט. הפריט יוצמד לתאריך בציר הזמן שבו ציירת אותו. כאשר תזיו אובייקט, הוא יוצמד לתאריך שבמקוס החדש על ציר הזמן. כדי להצמיד פריט לפעילות, פתח את תיבת הדו-שיח עיצוב ציור על ידי לחיצה כפולה על האובייקט, או על ידי בחירת האובייקט ולחיצה על הלחצן הצמד לבעילות. בתיבת הדו-שיח עיצוב ציור, יש להקליד (בתיבה קוד) את קוד מזהה הפעילות אליה ברצונך להצמיד את האובייקט (קודי מזהי הפעילות נמצאיםס בעמודה קוד שבגיליון גנט) ניתן גס לבחור היכן יוצמד האובייקט למייצג הפעילות (בהתחלה, או בסוף מייצג הפעילות). תרשים 7.7 מציג את תיבת הדו-שיח עיצוב ציור. הכרטיסיה קו ומילוי מאפשרת בקרה על סגנון וצבע הקו, ועל תבנית וצבע המילוי של האובייקט. ניתן גס להסיר או להסתיר את האובייקטיס המוצביס בתרשים גנט. כדי למחוק בחר באובייקט והקש 6!816. כדי להסתיר בחר עיצוב, פריסה. בתיבת הדו-שיח פריסה, מחק את הסימון בתיבת הדו-שיח הצג ציורים. לח אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. שעה 7: עיצוב תצוגות | 165 [<|? [טי ו | גודל ומיקום קו ומילוי 7 הצמד לציר הזמן: ביטול תאריך: אנכ 3 ס"מ | בטל > הצמד לפעילות: קד 1 | = נקודת הצמדה: מן - . אופקי: 200 ס"מ אנכי: 0 ס"מ ך גודל גובה: 1-00 ס"מ בוחב: | 10.35 ₪ ס"מ תרשים 7.7: תיבת הדו-שיח עיצוב ציור מאפשרת להצמיד אובייקט למייצג פעילות ולשנות את מראה האובייקט הצבת טקסט חופשי בתרשים גנט הצב טקסט חופשי על תרשים גנט באמצעות הלחצן תיבת טקסט. עס יצירת תיבת טקסט, מופיע בתיבה סמן הכניסה. הקלד את הטקסט הרצוי בתיבה. לחץ לחיצה כפולה על תיבת הטקסט להצגת תיבת הדו-שיח עיצוב ציור ושינוי ההגדרות שבה. ניתן להצמיד את תיבת הטקסט לתאריך מסוים בציר הזמן או למייצג פעילות בתרשים. לעריכת הטקסט בתיבה, בחר בתיבת הטקסט וגרור לסימון הטקסט. הקלד את הטקסט החדש, או ערוך את הטקסט הנוכתי. אס ברצונך לשנות את גופן הטקסט, בחר את הטקסט בתיבה ולת על אפשרויות העיצוב השונות שבסרגל הכלים עיצוב, או בחר עיצוב, גופן לפתיחת תיבת הדו-שית גופן. בתיבת הדו-שיח גופן ניתן לשנות כל תכונת גופן שבתיבת הטקסט. עיצוב מיוחד לתצוגת יומן % מציעה מספר שיטות לשינוי תצוגת היומן, ולעיצוב ציר הזמן והמייצגים. אפשרויות העיצוב משתמשות בעכבר לגרירת קו אופקי או אנכי למיקוס חדש, או בתיבות הדו-שיח הנפתחות בתפריט עיצוב. כדי לראות את תוצאות שינויי העיצוב שתבצע, ודא שהתצוגה הנוכחית היא תצוגת יומן. 6 98 ]0[90ז₪ - סדנת לימוד עיצוב ציר הזמן ביומן לעיצוב ציר הזמן ביומן, בחר עיצוב, ציר זמן, תוצג תיבת הדו-שיח ציר זמן. תיבת דו-שיח זו מכילה שלוש כרטיסיות: כותרות שבוע, תיבות תאריכים, והצללת תאריך (ראה תרשים 7.8). הכרטיסיה כותרות שבוע מאפשרת לשנות את תצוגת היומן על ידי שינוי הכותרות החודשיות, השבועיות והיומיות (לכל אחת מהן יש תיבה נפרדת). ניתן גס לבחור להציג את השבוע לפי 5 או 7 ימיס. תיבת דוגמה בתחתית תיבת הדו-שיח תציג את תוצאות השינוייס שתבצע. הכרטיסיה תיבות תאוריך מאפשרת לכלול רכיבים נוספים בשורה העליונה או התחתונה של תיבות תאריכיס בודדות. ניתן לכלול מצייני גלישה המוצגיס כאשר לא ניתן להציג את כל הפעילויות של תאריך מסויס בתיבת התאריך שביומן. אפשרויות אחרות כוללות תיבות נפתחות עבור התבנית והצבע של רכיביס אלה. [<1 דה | הצללת תאריך | תיבות תאריכים | כותרות שבוע 1 שבוע של: > ימים "5 ימים ביטול כותרות חודשיות: כותרות יָומיות: ראשון, שני, > ך כותרות שבועיות: | ללא ך דוגמה!: יול 1998 ] לוח תאריכים של חודש קודם/הבא תרשים 7.8: תיבת הדו-שיח ציר זמן מאפשרת לשנות את הגדרות התצוגה לציר הזמן של היומן, כולל רכיבי ציר זמן מיוחדים, ושימוש בהצללה לציון ימי עבודה וחופשה בלוח התאריכים אפשרויות סגנון מייצגי יומן ניתן גם לשלוט בעיצוב מייצגי הפעילות ביומן. בתצוגה יומן בחר עיצוב, סגנון מייצגי פעילויות לפתיחת תיבת הדו-שיח סגנון מייצגי פעילויות. התיבה סוג הפעילות מאפשרת לבחור את סוג מייצגי הפעילויות לשינוי העיצוב. התיבות נפתחות סוג, תבנית, צבע ותבנית פיצול מספקות גישה לאפשרויות עיצוב שונות של המייצגיס. קיימות גס תיבות סימון עבור צל ועבור עגל מ*יצג הפעילות. האזור תּיבת טקסט מאפשר לבחור שדות שיוצגו בתוך מייצגי הפעילויות. לדוגמה, תוכל לכלול את השדה עלות בפועל במייצגי פעילויות אבן דרך כדי להציג עלות בפועל של פעילות מסוימת ביומן. לאחר עיצוב סגנון מייצגי הפעילויות, לח על אישור. השינויים השונים יוצגו ביומן. שעה 7: עיצוב תצוגות | 167 אזהרה: - לא ניתן להוסיף שדות לפעילויות ערסל. אך ניתן להוסיף שדות למייצגי תת הפעילויות השונות המרכיבות את פעילות הערסל. אפשרויות הפריסה בתצוגה יומן ניתן להגדיר אפשרויות פריסה מסוימות עבור היומן. בחר עיצוב, פריסה לפתיחת תיבת הדו-שיח פריסה, המספקת את האפשרויות הבאות: השתמש בסדר המיון הנוכתי. לחצן וה מאפשר למתג את סדר המיון הנוכתי בתצוגה יומן. תצוגת מיון ברירת המחדל ביומן היא לפי שדה קוד בסדר עולה. נסה לכלול פעילויות רבות ככל האפשר. היומן יציג כמה שיותר פעילויות בשורות השבוע ללא חפיפת מייצגי הפעילויות. הצג פיצולים של מייצגי פעילות. סימון בתיבת סימון זו יציג מייצגי פעילויות מפוצלים ביומן. תיבה זו מסומנת כברירת מחדל. בצע פריסה אוטומטית. עם הוספת פעילויות חדשות לרשימת הפעילויות, היומן יכווו את המקוס הזמין להצגתן. תיבת הסימון מכבה ומפעילה תכונה זו. עיצוב מיוחד לתרשים פרט גס בתצוגת תרשיס פרט קיימות מספר אפשרויות עיצוב מיוחדות. ניתן לסדר מחדש את תיבות הפעילויות בתרשים, לשנות את גבולות התיבות, ולהתקרב או להתרחק כדי לשנות את נקודת המבט ביחס לפרוייקט כולו. מו תצוגת תרשים פרט (דהםק) מציגה פעילויות ותלויות בין פעילויות כתרשים זרימה. כל פעילות מיוצגת על ידי תיבה (המכונה לעיתים "צומת"), וקו המחבר בין צמתים מייצג את התלות בין הפעילויות. אפשרויות העיצוב בתרשים פרט אפשרויות תפריט עיצוב בתרשים פרט כוללות סגנון טקסט, סגנון תיבות, פריסה, ופרוס כעת. על תיבת הדו-שיח סגנון טקסט דנו מוקדס יותר בשעה זו. תיבת הדו-שיח סגנון תּיבות (בחר עיצוב, סגנון תּיבות) מאפשרת לשנות את סגנון וצבע התיבה. בתיבה שתי כרטיסיות: גבולות ותיבות. בכרטיסיה גבולות בחר את סוג הפעילות ברשימה פריט לשינוי (קריטיות, לא קריטיות, ערסל קריטיות, ערסל לא קריטיות וכדומה) לשינוי סגנון או צבע גבול התיבה. לאחר בחירת סוג הפעילות, השתמש בתיבות סגנון וצבע כרצונך. להפעלת השינוייס בעיצוב, לחצ אישוד. 8 0[80198ז₪ - סדנת לימוד -) פעילות קריטית יש להשלים לפני שניתן להתחיל בפעילות הבאה. פעילות לא-קריטית אין חובה להשלים לפני שמתחילים בפעילות הבאה על קו הזמן. פעילות ערסל קריטית. פעילות ערסל מורכבת ממערכת תת פעילויות. ב פעילות ערסל קריטית היא מערכת תת פעילויות שיש להשלים לפני שניתן להתחיל בפעילות הקריטית הבאה על קו הזמן. פעילות ערסל לא-קריטית מכילה תת פעילויות שאינן משפיעות על זמן ההתחלה של הפעילות הבאה בפרוייקט. הכרטיסיה תיבות מאפשרת בקרה על גודל הצומת ועל מה שמוצג בו. למידע השדות המוצג בתיבות הפעילויות מוקצות חמש תיבות נפתחות. ברירת המחדל מציגה שם, משך, קוד, ותאריכי ההתחלה והסיום (ראה תרשים 7.9). ניתן לשנות כל אחת מהגדרות ברירת המחדל. לדוגמה, ניתן להחליף את השדה שם בשדה שדות מקושרים או בשדה הערות. את השדה משך ניתן להחליף ב- % עבודה שהושלמה או בשדה עלות בפועל. ניתן אפילו לבחור להציג פחות מחמישה שדות בצומת, כרצונך. | תיבות גבולות תבנית תאריך:., ברירת מחדל ך] ₪] קווי רשת בין שדות גודל: בינונית ך] ₪] סימוני התקדמות אישור | ביטול תרשים 7.9: תיבת הדו-שיח סגנון תיבות מאפשרת לעצב את מראה תיבות הצמתים ואת לשדות המוצגים בהם התיבה הנפתחת תבנית תאריך והתיבה הנפתחת גודל זמינות גסם הן ומאפשרות לשנות את תצורת התאריך ולשנות את גודל תיבת הצומת (קטנה ביותר, קטנה, בינונית או גדולה). תיבות הסימון קווי רשת בין שדות וסימוני התקדמות מאפשרות למתג תכונות אלו. שעה 7: עיצוב תצוגות | 169 בחירת אפשרויות פריסה ניתן גס לשלוט על פריסת הקשרים בין תיבות הפעילויות ואס יוצגו חיצים על הקשריס או לא. בחר עיצוב, פריסה לפתיחת תיבת הדו-שיח פריסה. לבחירתך שתי פריסות אפשריות לקשרים בין הפעילויות: קוויס אלכסונייס או קוויס ניצביס. תיבות סימון הצג חיצים, הצג מעברי עמוד, והתאם למעברי עמוד, ומינות אף הן. בסיוס לת אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. בסיוס שינוי הגדרות הפריסה של תרשים פרט, בחר עיצוב, פרוס כעת. השינויים ייכנסו לתוקף. תוכל להסיר את השינוייסם בלחיצה על הלחצן בטל שבסרגל הכליס הרגיל. שימוש בפקודה מרחק מתצוגה ניתן להשתמש גס בפקודה מרחק מתצוגה לשינוי מראה המידע המוצג בתרשיס פרט. על ידי שינוי המרחק מהתצוגה, תגדיל או תקטין את ציר הזמן שבו מוצג המידע. לשינוי אחוזּי המרחק מתצוגת תרשים פרט, בחר תצוגה, מרחק מתצוגה לפתיחת תיבת הדו-שיח מרחק מתצוגה. תיבת הדו-שיח מכילה לחצני אפשרות המאפשרים מרחק מ-200% ועד לפרוייקט כולו. לחצן האפשרות מותאם אישלית ומחוון אחוזיס יאפשרו לבחור אחוזי מרחק כרצונך. בסיוס, לחץ אישור. כדי לחזור לאחוזי המרחק הקודמים, פתח את תיבת הדו-שיח מרחק מתצוגה ובחר את האחוז הרצוי. 3389 3-34 33-59 3 0 0[90198ז₪ - סדנת לימוד סיכום והדפסת לוח זמנים כעת לאחר יצירת רשימת פעילויות, הגדרת קשרי התלות ביניהן, והכרת תצוגות הפעילויות הנפוצות ביותר, הגיע הזמן להדפיס את לוח הזמנים. להדפסת נתוני הפרוייקט מוצעות אפשרויות רבות. ניתן להדפיס את הנתונים כפי שהס מוצגיס בתצוגה מסוימת - כמו תצוגות תרשים גנט, תרשים פרט ויומן, וניתן גס להדפיס אחד מהדוחות המוגדרים מראש ב-60%][סז₪. במקרים רביס דוחות אלה מאחדים את הנתוניס או כולליס חישובים, המסייעיס בניתוח לוח הזמנים. שעה זו מתרכות בהדפסת תצוגות ודוחות המתמקדיס בפעילויות הפרוייקט. תלמד כיצד לבדוק את האיות ברשימת הפעילויות, להגדיר אפשרויות פריסה והדפסה עבור תצוגות, ותכיר חלק מהדוחות המובניס. בשעה 15 הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים, יינתן הסבר כיצד להדפיס תצוגות ודוחות המתמקדיס במשאבי הפרוייקט. בדיקת איות לפני הדפסת לוח זמניס או דוח, כדאי לבדוק איות. אין דבר מביך יותר מהגשת דוח או תדפיס לבוס או ללקוח ובו שגיאות כתיב! בודק האיות מוודא את האיות של רשימת שמות הפעילויות והערות שצורפו לפעילות. שעה 8: סיכום והדפסת לוח זמנים | 171 שימוש בפקודה בדיקת איות /| בודק האיות מוכר לך בוודאי מתוכניות 01806 שונות. כדי להפעיל אותו לחצ על הלחצן בדיקת איות שבסרגל הכליס הרגיל, או בחר כלים, בדיקת איות. תיבת הדו-שיח בדיקת איות (בתרשים 8.1) מוצגת כאשר )80[סז: אינה יכולה למצוא מילה כלשהי במילון הפנימי שלה. [<]? וקוי ו המילה הבעייתית עיייצוב | | התעלם מהכל שנה ל: עי ייצוב | שנה | שנה הכל | הוסף הטע מיקום המילה בפרוייקט שםמפעילות 7 | | ביטול תרשים 8.1: השתמש בתיבת הדו-שיח בדיקת איות כדי להחליט כיצד להתייחס למילים שאינן נמצאות במילון הפנימי המילה הראשונה שלא נמצאה במילון רשומה בתיבה לא נמצא במילון שבראש תיבת הדו-שיח. בתרשיסם 8.1 המילה הבעייתית היא עיייצוב. התיבה שנה ל מציעה את התיקון הסביר ביותר למילה הבעייתית. רשימה שינוייס אפשריים למילה זו מוצגת בתיבה הצעות. אפשר לקבל את התיקון המוצע, לבחור אחת מהמיליס החליפיות, או להקליד תיקון בתיבה שנה ל. טבלה 8.1 מתארת את הלחצניס המוצגיס בצד שמאל של תיבת הדו-שיח בדיקת איות. טבלה 8.1: הלחצנים בתיבת הדו-שיח בדיקת איות מחליף את כל מופעי מילה זו בקובץ. 1 הוסף מוסיף את המילה הרשומה בתיבה לא נמצא במילון למילון מותאם אישית. בודק האיות יתעלם ממילה זו אם היא תימצא שוב בקובץ זה או בקובץ אחר. 1 1 הצע כברירת מחדל, בודק האיות מציע תמיד הצעות איות. ניתן לשנות הגדרה זו כך שתוצג רשימת הצעות רק עם לחיצה על הלחצן הצע. לשינוי הגדרת ברירת המחדל, בחר כלים, אפשרויות. 12 60198]סזש - סדנת לימוד הגדרת אפשרויות האיות אפשר לשנות את ההגדרות של בדיקת האיות. כדי לגשת להגדרות אלו, בחר כלים, אפשרויות ובחר בכרטיסיה בדיקת איות. בכרטיסיה המוצגת בתרשים 8.2, רשומיס השדות שייבדקו עס הפעלת בדיקת האיות. 1 ?1<| | לוחתאריכים = | | כללי | תצוגה קבוצת עבודה חישוב | תזמון שדות לבדיקה: | ביטול הערות-פעילות. טוקסטו1-פעילות טוקסט2-פעילות טקסט3-פעילות טקסטו4-פעילות טוקס טפ-פעילות. טוקסט6-פעילות טקסטו7-פעילות טקסט8-פעילות. טקסטפ-פעילות ש] התעלם ממילים עם מספרים טוקסט10-פעילות. ש] התעלם ממילים באותיות רישיות. ₪ הצע תמיד ש] הצע מתוך המילון תרשים 8.2: ניתן לשנות את הגדרות השדות והאיות בכרטיסיה בדיקת איות שבתיבת הדו-שיח אפשרויות בנוסף לבחירת השדות שייבדקו, ניתן לשלוט על ארבע הגדרות נוספות הקובעות כיצד 1 תבדוק איות. אפשרויות אלו רשומות בטבלה 8.2. טבלה 8.2: הגדרות האיות בתיבת הדו-שיח אפשרויות הגדרה תיאור ו התעלם ממילים באותיות רישיות מתעלם מאותיות רישיות (אנגלית). כבה אפשרות זו אם אתה מזין את כל הטקסט באותיות רישיות. ל 1 התעלם ממילים עם מספרים מתעלם ממילים המכילות גם אותיות וגם מספרים. הצע תמיד מציג הצעות איות בתיבה הצעות. הצע מתוך המילון בודק מילים בעייתיות בין המילים שהוספו למילון המותאם אישית, בנוסף למילון הראשי. שעה 8: סיכום והדפסת לוח זמנים | 173 הדפסת תצוגות אחת הדרכים לשיתוף רשימת פעילויות הפרוייקט עם אנשיס אחריס היא להדפיס תצוגת פעילויות, כגון תרשים גנט, פרט או יומן. אך לפני הדפסת התצוגה, חשוב להכין אותה, להגדיר אפשרויות ההדפסה, ולהציגה לפני הדפסה. כמו בכל יישומי פ/שסטחו//, פקודות ההדפסה מצויות בתפריט קוב. הפקודה הגדרת עמוד מגדירה את כיוון הדף, כותרות עליונות ותחתונות, ועוד. הפקודות הצג לפני הדפסה והדפסה משמשות להדפסת התצוגות. בנוסף לשימוש בתפריט קובצ, ניתן לגשת לפקודות הצג לפני הדפסה והדפסה באמצעות לחצניס שעל סרגל הכלים הרגיל. ₪ לחיצה על הלחצן הצג לפני הדפסה מאפשרת לראות כיצד ייראה עותק מודפס ומספקת גם גישה לפקודות הגדרת עמוד והדפסה. מומלצ תמיד להציג לפני הדפסה. הכנת התצוגה להדפסה הצעד הראשון בהכנת תצוגת הפרוייקט להדפסה הוא בחירת התצוגה הרצויה. כדאי לבחור בתצוגה הקלה ביותר להבנה. לאחר הצגת התצוגה הרצויה על המסך, ניתן לשנות את נתוני הפרוייקט כך שייראו בדיוק כפי שיודפסו. למרות שרק חלק מהפעילויות מופיע על המסך, כל נתוני לוח הזמניס יודפסו. אס יש צורך, חזור לשעה 7 עיצוב תצוגות כדי לשנות את חזות רשימת הפעילויות בעזרת לחצני סרגל העיצוב ובאמצעות הפקודות שבתפריט עיצוב. הפקודות בתפריט עיצוב משתנות בהתאם לתצוגה המוצגת. פקודות תפריט זה מאפשרות לשנות את עיצוב שמות הפעילויות וטקסט אחר במרבית תצוגות הפעילויות. בתצוגות תרשים גנט ויומן, קייס מגווו אפשרויות נרחב לעיצוב מייצגי הפעילויות. בתיבת הדו-שיח ציר זמן שבתצוגה *ומן, ניתן לשנות את מספר הימים המוצגיס בשבוע ולשלוט על אפשרויות ההצללה. בתצוגת תרשים פרט ניתן לבחור את סגנונות התיבות וקווי הקישור של צמתי הפעילויות. בתצוגה שימוש בפעללויות, ניתן לבחור את רמת הפרטים המוצגים בצד ציר הזמן של התצוגה. | היחידות שעל ציר הזמן בתצוגות תרשים גנט ושימוש בפעילויות יכולות להיות דקות, שעות, ימיסם, שבועות, חודשיסם, רבעוניס או שנים. לשינוי מהיר של יחידות ציר הזמן, השתמש בלחצני קרב והרחק שבסרגל הכלים הרגיל. .0 הערה: שימוש בלחצני קרב והרחק בתצוגת היומן אינו משפיע על התדפיס. כל חודש יודפס על דף נפרד. כדי שההדפסה תציג תת מערכת של פעילויות בלבד, סנן את רשימת הפעילויות. לתיאוריס של המסנניס הזמיניס, ראה שעה 14 מיטוב הפרוייקט. 4 98 00]סזש - סדנת לימוד מעברי עמוד נקבעיס אוטומטית כאשר מודפסת תצוגה. בתצוגות תרשים גנט ושימוש בפעילויות ניתן לקבוע את מעברי העמוד באופן ידני, במקוס להשתמש בברירת המחדל. בתצוגת תרשיס פרט, אפשר להזיז את תיבות צמתי הפעילויות כדי להציב פעילויות על עמודים מסוימים. על הגדרת מעברי עמוד ראה בהמשך שעה זו. שינוי הגדרת עמוד לאחר עריכת השינויים באופן הצגת התצוגה על המסך, יש לבחור אפשרויות לאופן הצגת הנתוניס על הדף המודפס. ניתן לשנות את השוליים, הכיוון, הכותרות העליונות והתחתונות ואת המקרא. אפשר להגדיר אפשרויות הדפסה שונות לכל תצוגה או דות. לדוגמה, הוספה או שינוי של כותרת עליונה של תרשימי גנט, אינה משנה את הכותרת של תרשימי פרט. בתדפיס תצוגת תרשים גנט הבא של קובץ זה, תכללנה אפשרויות ההדפסה שהגדרת. הגדרות ההדפסה הן ייחודיות לקובץ, ונשמרות רק עס קוב הפרוייקט הפעיל. בהדפסת תצוגת תרשים גנט של קובץ פרוייקט אחר, יהיה עליך לבחור את אפשרויות ההדפסה לקוב> זה. כדי לשנות את הגדרות ההדפסה בתצוגה הפעילה, בחר קוב>, הגדרת עמוד להצגת תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד של התצוגה הפעילה. תרשים 8.3 מציג את הכרטיסיה עמוד שבתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד של תצוגת תרשים גנט. 0 הערה: יש תצוגות מסוימות שלא ניתן להדפיס. אם האפשרות קובץ, הגדרת עמוד אינה זמינה, לא ניתן להדפיס את התצוגה הפעילה. שם התצוגה הפעילה 1 הגדרת עמוד - תרשים גנט תצוגה | מקרא | כות' תחתונה | כות' עליונה | שוליים | כיוון הדפסה ")לאורר לבחב | בשל - קנה מידה | הדפסה... 6 התאם לג | תצוגה מקדימה.., 100 % מגודל רגיל אפשרויות קנה מידה 0 0 | מדפסת.. ₪ עמודים לרוחב על 1 לאורך תרשים 8.3: השתמש בכרטיסיה עמוד להגדרת כיוון וקנה מידה של העמוד שעה 8: סיכום והדפסת לוח זמנים | 175 כתיבות דו-שיח אחרות, בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד מספר כרטיסיות, כל אחת מייצגת קבוצת הגדרות שונה. טבלה 8.3 מתארת את הגדרות ההדפסה בכל כרטיסיה. טבלה 8.3: אפשרויות ההדפסה בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד כרטיסיה אפשרויות עמוד בחר כיוון הדפסה (לאורך או לרוחב). הגדל/הקטן קנה מידה של תצוגה באחוז מסוים, או סדר לפי מספר עמודים לרוחב על מספר עמודים לאורך. שוליים בחר רוחב שוליים עליונים, תחתונים, שמאליים וימניים. ברירת המחדל היא שוליים של 1.27 ס"מ. ניתן להגדיר גבולות שיקיפו את העמוד ויפרידו בין התצוגה לכותרות ולמקרא. כברירת מחדל גבולות מודפסים עם כל עמוד. האפשרות עמודים חיצוניים זמינה בתצוגת תרשים פרט בלבד. כותרת כותרות עליונות ותחתונות ניתן ליישר לשמאל, לימין או למרכז העמוד. עליונה/תחתונה | לחצנים ורשימה נפתחת משמשים להזנת קודי מערכת באזורי הכותרות. מקרא אם ניתן לצרף מקרא לתצוגה מודפסת, אפשר להציב טקסט בפינה השמאלית התחתונה של אזור המקרא. ניתן לכלול עד שלוש שורות טקסט באזור זה. תצוגות אחדות מכילות טקסט מקרא שהוא ברירת מחדל וכולל את כותרת הפרוייקט והתאריך הנוכחי. האפשרות רוחב שולטת בגודל האופקי של אזור טקסט המקרא, עם רוחב מירבי של 10 ס"מ (או חצי אזור המקרא בהדפסה לרוחב). הלחצנים והרשימה הנפתחת משמשים להזנת קודי מערכת באזור טקסט המקרא. המקרא יכול להופיע בתחתית כל עמוד מודפס או בעמוד נפרד, ניתן גם לבחור לא להדפיס מקרא. תצוגה כרטיסיה זו מציגה אפשרויות מיוחדות לתצוגה הפעילה המודפסת. מספר אפשרויות אינן זמינות, בהתאם לתצוגה המודפסת. תיאור האפשרויות שבכרטיסיה זו יובא בהמשך שעה זו בהקשר להדפסת תצוגות ספציפיות. כותרות עליונות ותחתונות בכרטיסיות כות' עליונה וכות' תחתונה שבתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד ניתן להשתמש בשבעה לחצניס ובתיבה נפתחת לעיצוב טקסט, הוספת קודי מערכת או הוספת תמונות גרפיות. דוגמה של הכותרת המוגדרת מוצגת בחלק העליון של תיבת הדו-שיח. אין ברירת מחדל לכותרות עליונות. ניתן להגדיר עד חמש שורות של טקסט כותרת עליונה. במרבית התצוגות מופיעה בכותרת תחתונה בכרטיסיית היישור למרכז, ברירת מחדל שהיא השדה מספר העמוד. בכותרת תחתונה ניתן לכלול עד שלוש שורות של טקסט. אפשר לפרוש את טקסט הכותרות העליונות והתחתונות על אחת או יותר מכרטיסיות היישור. רביס מקודי המערכת שברשימה הנפתחת או בלחצניםס מזינים נתוניס המוצגיס בתיבת הדו-שיח מאפיינים (קוב, מאפיינים). 6 98 0]60ז₪ - סדנת לימוד תרשים 8.4 מציג דוגמה של כותרת עליונה המכילה את כותרת הפרוייקט, חברה, ומנהל הפרוייקט המוצגים בפינה הימנית העליונה של כל עמוד מודפס. הטקסט עוצב בעזרת הלחצן גופן. תצוגה | מקרא | כות' תחתונה | כות' עליונה שוליים | עמודד הנמת תצוגה מקדימה של 7 טקסט הכותרת הצת הדעתי | ביטול זהר עמיהוד כרטיסיות יישור | הדפסה... מרכו | שמאל יישור | תצוגה מקדימה... 8[כותרת פרוייקט] | = מדפסת.. .א[חברה] 6מוהל] |א |8 |8 |₪ |8 |8₪ ₪ הלחצנים מימין לשמאל: גופן, מספר עמוד, סה"כ מספר עמודים, תאריך מערכת, שעת מערכת, שם קובץ והוספת תמונה רשימה נפתחת של קודי מערכת נוספים תרשים 8.4: הכרטיסיה כות' עליונה בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד ,וי ₪ בעת הדפסת עותקי טיוטה, מומלץ לכלול בתדפיס את שם הקובץ ואת 0- שם התצוגה. הדבר יסייע לזכור מה הודפס. בנוסף, מומלץ לכלול את התאריך והשעה כדי לזכור את היום והשעה שבהם הודפסה הטיוטה. כך תדע מהו העותק המעודכן ביותר. . תרגול: 8 הזנת כותרת עליונה או תחתונה כדי להזין כותרת עליונה או תחתונה, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את הכרטיסיה כות' עליונה או כות' תחתונה. 2 בחר את כרטיסיית היישור הרצויה. השתמש בתיבה שמתחת לכרטיסיות היישור להקלדת הטקסט הרצוי בכותרת, או בחר בלחצנים ובפריטים שברשימה הנפתחת כדי להכניס קוד מערכת. אם בחרת באחד הפריטים מהרשימה, לחץ על לחצן הוסף כדי להוסיף את המידע לכותרת. 3 לעיצוב הטקסט או הקודים בכותרת, סמן את הטקסט או הקוד והשתמש בלחצן גופן. לאחר סיוס הגדרות העמוד, הן הופכות לחלק קבוע של תצוגת קוב פרוייקט זה. עס זאת, ניתן לשנות את ההגדרות בכל עת. שעה 8: סיכום והדפסת לוח זמנים | 177 הצג לפני הדפסה לאחר עיצוב התצוגה והגדרת העמוד, מומלצ לבחון כיצד ייראה התדפיס לפני ההדפסה בפועל. כדי לבצע זאת אפשר לבחור קובץ, הצג לפני הדפסה, או ללחוצ על הלחצן הצג לפני הדפסה שבסרגל הכלים הרגיל. תרשיס 8.5 מציג כיצד ייראה התדפיס בחלון הצג לפני הדפסה. קמוח ומס - ו ו סוה ₪-- לעמוד משמאל עורה ור | הדפסה... | הגדרת עמוד... | | ₪]9 | ד|4 |< לעמוד מימין לעמוד הקודם חושבים חלונות לעמוד הבא ו - הגדל עמוד אחד "= ריבוי עמודים 5 כותרת עליונה א מצביע העכבר ינ מקרא טקסט מקרא כותרת תחתונה >= מק הדחה = מ טאה גודל התדפיס - בעמודים ובשורות ועמודות ]| 500 ]טא ]| קמ=] ‏ הש [ עמוד: 1 מתוך 1 ]| תרשים 8.5: חלון הצג לפני הדפסה מציג את העמוד הראשון של תדפיס התצוגה 1 8-1 קקחו. ד דא - ןסו 50סזסו4 ₪ 5 פ | הגדרת עמוד... = | בשורת המצב מצוינים כמה עמודים, שורות ועמודות לס | 5 ]| ואט | סמ ה ] [ ריבוי עמודים. גודל: 4 שורות על 2 עמודות | תרשים 8.6: הצגת מספר עמודים של תרשים גנט מסייעת לראות כיצד הדפים מתחברים 8 98 60]סזש - סדנת לימוד אס התדפיס מכיל מספר עמודים, ניתן להשתמש בלחצניס שבפינה השמאלית העליונה של המסך לתזוזה שמאלה, ימינה, מעלה ומטה, עמוד אחד בכל פעם. אפשר להגדיל את אחוז התצוגה על ידי לחיצה על לחצן קרב או על ידי לחיצה בחלק העמוד שאותו ברצונך לראות בפירוט רב יותר. לחצ שוב כדי להתרחק. בנוסף, ניתן להציג מספר עמודים בו-1מנית. תרשיס 8.6 מציג מספר עמודים של תרשים גנט. בתרשים 8.6 העמודים המודפסים מופיעים ב-4 שורות על 2 עמודות. העמודיס ממוספרים במורד העמודות, החל משמאל. העמוד הראשון הוא העמוד שבפינה השמאלית העליונה ועמוד 4 הוא העמוד התחתון בעמודה השמאלית. בחלון הצג לפני הדפסה לח על לחצן הגדרת עמוד כדי לפתוח את תיבת הדו-שית הגדרת עמוד. הלחצן עזרה שבחלון גה מסביר כיצד להשתמש בחלון. אס התוצאה המוצגת בחלון זה מתאימה לדרישותעך, לח על לחצן הדפסה להצגת תיבת הדו-שיח הדפסה. אס החלטת לא להדפיס, לחצ על לחצן סגור כדי לחוור לתצוגת הפרוייקט. הפקודה הדפסה לאחר עיצוב התצוגה על המסך, ובחירת הגדרות העמוד וההדפסה, השלב האחרון הוא הדפסת התצוגה. בחר קובץ, הדפסה ותוצג תיבת הדו-שיח הדפסה המכילה אפשרויות להדפסת תצוגת המסך הפעילה (ראה תרשים 8.7). ניתן גס ללחוץ על לחצן הדפסה במסך התצוגה המקדימה לפתיחת תיבת הדו-שיח הדפסה. אזהרה: 0 ב לחצן הדפסה בסרגל הכלים הרגיל גורם לשליחה מיידית של הנתונים אל המדפסת, אין אפשרות לשנות הגדרות הדפסה. מדפסת ברירת המחדל מוצגת בתיבת הרשימה שם. אפשר לבחור מדפסת חליפית לפי הצורך. מאפיינים כוללים בחירת נייר בגודל |608! או ז8%6!, בחירת מקור להזנת הנייר, ושינוי הרזולוציה של אובייקטיס גרפיים. כל העמודים המוצגיס בהצג לפני הדפסה יודפסו, אלא אס תציין אחרת. להדפסת מספר עמודיס בחר בתיבות מ ועד והקלד את מספרי העמודיס הרצויים. כברירת מחדל, יודפס כל המידע מתאריך התחלת הפרוייקט ועד לתאריך הסיום. ניתן להגביל את התדפיס לפרק זמן מסויס. אפשרות נוספת היא להדפיס רק את העמודיס המופיעים בעמודה השמאלית בחלון הצג לפני הדפסה, במצב ריבוי עמודיס. השתמש בלחצן תצוגה מקדימה כדי לבדוק אלו עמודים נכלליס בעמודה זו. בסיוס לח אישור כדי להתחיל בהדפסה. שעה 8: סיכום והדפסת לוח זמנים | 179 | מדפסת שם: שח ק6ופ6קו ב-:1 זק 1 = | מאפיינים מצב: לא פעילל סו חב חח= - 60/60 3507766 | קר היכן! הערה: | טווח הדפסה | עותקים 77 - מספר העותקים: 1 3 7 עמודים מ ₪1 עד: | ב ציר זמך )הכל 1 תוי מעברי שמוד הניו ל תאריב 000 רו ] באיכות טיוטה שד | 7]] הדפס עמודה שבאללית בלבד בכל עמוד |תצוגה מקדימה | ביטול תרשים 8.7: אפשרויות אחדות בתיבת הדו-שיח הדפסה אינן זמינות לכל התצוגות הדפסת תרשימי גנט לפני הדפסת תצוגת תרשים גנט, בדוק את הפרטים הבאים : 9 ודא שהעמודות שברצונך להדפיס מוצגות על המסך. העמודה הימנית ביותר המוצגת בשלמותה היא העמודה האחרונה שתודפס, אלא אס תבחר באפשרות הדפס את כל עמודות הגיליון שבכרטיסיה תצוגה בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. 9 היחידות המוצגות בציר הזמן הן אלה שתודפסנה. השתמש בלחצני קרב והרחק או בפקודה עיצוב, ציר זמן כדי לשנות את יחידות ציר הזמן. 9 ניתן לכפות מעברי עמוד כדי שעמוד חדש יתחיל בפעילות מסוימת, גם אס מעבר עמוד אוטומטי מתרחש בפעילות הנמצאת נמוך יותר ברשימת הפעילויות. . תרגול: 8 הגדרת מעבר עמוד כדי להגדיר מעבר עמוד, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר תא כלשהו בשורה מתחת למעבר העמוד הרצוי. 2 בחר הוספה, מעבר עמוד. יוצג קו מקווקו מעל השורה הנבחרת כדי לציין מעבר עמוד שהוגדר ידנית.להסרתו, בחר בתא בשורה הנמצאת מתחת לקו המקווקו ובחר הוספה, הסר מעבר עמוד. הגדרות מעבר עמוד קשורות לתצוגה הפעילה. גס אס חלק מרשימת הפעילויות צומצס כדי להסתיר פרטי פעילויות, עמוד חדש יתחיל בפעילות שבה נוסף מעבר העמוד. 0 98 ]0]00ז₪ - סדנת לימוד הגדרת עמוד בתרשים גנט תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד כוללת מערכת אפשרויות מיוחדות לתצוגה המודפסת. תרשיס 8.8 מציג את הכרטיסיה תצוגה בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. כדי להציג את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד בחר קובץ, הגדרת עמוד, או לח על לחצן הגדרת עמוד שבחלון הצג לפני הדפסה. [<1? ו * | תצוגה מקרא | כות' תחתונה | כות' עליונה | שוליים | עמודד ] הדפס את כל עמודות הגיליון [הדפס ‏ 5 3 העמודות הראשונות בכל עמודד 5 | ביטו | ] הדפס הערות. ש] הדפס עמודים ריקים | הדפסה... ש] התאם ציר הזמן לגודל העמוד | תצוגה מקדימה... | מדפסת... תרשים 8.8: הכרטיסיה תצוגה בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד להלן אפשרויות התצוגה בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד של תצוגת תרשים גנט: הדפס את כל עמודות הגיליון. מדפיס את כל העמודות של טבלת תרשים גנט, בין אם הן נראות בשלמותן על המסך או לא. הדפס % עמודות ראשונות בכל העמודים. מדפיס את מספר העמודות הרשוס בכל העמודים. תרשים 8.9 מציג תצוגה מקדימה של תצוגת תרשים גנט עם הגדרת ברירת המחדל, המדפיסה רק את עמודות הגיליון הנראות. הדפסת מספר עמודות והה בכל העמודים מקלה על ויהוי הפעילות המתייחסת לכל מייצג. זכור שעמודות קוד מוהה הפעילות והמחוון נחשבות כשתי עמודות. הדפס הערות. מדפיס את הערות הפעילות על דף נפרד. הדפס עמודים ריקים. מחק את הסימון בתיבה זו כדי למנוע הדפסת עמודים ריקיס. ברירת המחדל היא הדפסת כל העמודים. אס תמחק את הסימון בתיבה זו, בהצג לפני הדפסה העמודים הריקים יופיעו באפור. התאמת ציר הזמן לגודל העמוד. השאר תיבה זו מסומנת כדי לוודא שציר הזמן יימשך עד לשוליים חימניים של העמוד. שעה 8: סיכום והדפסת לוח זמנים | 181 | 8 | ]| ואט | הסמ השו] [ ריבוי עמודים גודל: 4 שורות על 2 עמודות. תרשים 8.9: תצוגה מקדימה של פרוייקט בתצוגת תרשים גנט הדפסת תרשימי פרט לפני הדפסת תצוגת תרשים פרט שיס לב לנקודות הבאות: , 2 בכרטיסיה שוליים של תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד ניתן לבחור את סוג הגבולות. ברירת המחדל היא הדפסת גבולות מסביב לעמודים חיצוניים בלבד. כדי למסגר כל עמוד בגבול, בחר כל עמוד. למניעת הדפסת גבולות, בחר ללא. הדרך הטובה ביותר להצגת השפעת שינוי אפשרויות הגבולות היא הצגה לפני הדפסה ולחיצה על לחצן ריבוי עמודים. תרשיס 8.10 מציג תצוגת תרשיס פרט בהצג לפני הדפסה. בעת הדפסת תצוגת תרשים פרט, קיימת אפשרות להדפיס או למנוע הדפסת עמודים ריקים. בתרשים 8.10 מופיעים מספר עמודים ריקים שיודפסו. למניעת הדפסת עמודים ריקים, מחק את הסימון ליד הדפס עמודים ריקים בכרטיסיה תצוגה של תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (ראה תרשים 8.11). בעורת הפקודה עיצוב, פריסה אפשר לשנות את הדרך שבה תרשימי פרט מציגים את הקווים המקשרים בין הפעילויות. ניתן לצייר קוויס אלה בעזרת קוויס אנכיים ואופקיים ניצבים, או בעורת קוויס אלכסוניים. מעברי עמוד מוצגים אוטומטית, אם לא, הקטן את אחוו התצוגה. בתצוגה זו לא ניתן לשנות מעברי עמוד, אך ניתן להזּיז צמתי פעילויות משני צידי מעבר העמוד, או לבחור הרחב (בכרטיסיה עמוד בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד) לצמצוס מספר העמודים המודפסים. בעת הרחבת התצוגה, אס צמתים נופלים על מעבר עמוד, האפשרות התאמה למעברי עמוד (עיצוב, פריסה) מעבירה אותם אוטומטית ימינה ומטה. בחר עיצוב, פרוס כעת כדי להציג את התוצאה. 2 98 ]0]60ז₪ - סדנת לימוד אם תזיז קבוצת צמתים בו-זּמנית, הס ישמרו על מיקומס היחסי בעת ההעברה. קווי הקישור יעקבו גס הס אחר הצמתיס אל המיקוס החדש. למידע נוסף על העברת צמתי פעילויות ראה שעה 6 תצוגות פעילויות אחרות. | עורה | פגור | הבפסה. א הגדרת עמוד... זז |[צ|ג |=|- עמודים ריקים ]| 561 ]| וטא || פסמ] | ]ו ריבוי עמודים. גודל: 8 שורות על 3 עמודות. תרשים 8.10: תצוגה מקדימה של תצוגת תרשים פרט הדפסת יומנים כברירת מחדל, בהדפסת תצוגת יומן כל חודש מודפס בעמוד נפרד. הכרטיסיה תצוגה שבתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד כוללת אפשרויות לשליטה בהדפסה (תרשים 8.12). ניתן לשנות את הגדרת ברירת המחדל כדי להדפיס 2 חודשים על כל עמוד, או להגדיר את מספר השבועות שיודפסו בעמוד. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, בחר קובץ, הגדרת עמוד או לח על לחצן הגדרת עמוד במסך התצוגה המקדימה. אפשרויות הכרטיסיה תצוגה של תצוגת יומן הן: 3 מספר חודשים בעמוד. ניתן לבחור הדפסת חודש 1 או 2 בכל עמוד. האפשרות הצג רק את הימים בחודש אינה מציגה את התאריכים או הפעילויות בחודשיס אחריס ביומן המודפס. אס האפשרות הצג רק את השבועות בחודש אינה מסומנת, יודפסו 6 שבועות, החל מהראשון בכל חודש. 3 מספר שבועות בעמוד. הקלד את מספר השבועות. אפשרות זו שימושית אס קיימות פעילויות רבות וברצונך להדפיס רק שבוע אחד או שניים בעמוד. 5% גובה שבוע כפי שמופיע על המסך. השתמש באפשרות זו כדי שהיומן המודפס יתאיס לגובה השבוע על המסך. 9% הדפס כותרת של לוח תאריכים. שס החודש או תחוס השבועות יופיע ככותרת. שעה 8: סיכום והדפסת לוח זמנים | 183 |<]? ב ו הדפס שת כל עמודות הלוו [ ]| 7 הדפס 2 העמודו ההרצלשונוות בכשל ענו ₪7] התאם צר הזמך לגודל העמוד תרשים 8.11: אפשרויות תרשים פרט בכרטיסיה תצוגה שבתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד [<]? ו תרשים 8.12: הכרטיסיה תצוגה בתצוגת יומן % הדפס לוח תאויכים של החודש הקודם/הבא. יומניס ממוזעריס של החודש הקודס והחודש הבא יוצגו בראש העמוד. 9 הצג פעילויות נוספות. השתמש באפשרות זו כאשר קיימות פעילויות רבות מכפי שניתן להציג ביומן. תוכל לבחור להדפיס פעילויות נוספות אלו בעורת האפשרויות לאחר כל עמוד או לאחר העמוד האחרון. תיבת הסימון קבץ לפי יוס מציגה את העמוד הנוסף לפי תאריך, כאשר הפעילויות רשומות מתחת לכל תאריך שבו הן מתוזמנות. ברירת המחדל של הקיבוף היא לפי פעילות. 9% הערות הדפסה. מדפיס את הערות הפעילויות בעמוד נפרד. 4 98 ]0[90ז₪ - סדנת לימוד לחצן טקסט. מאפשר לעצב את סוג הגופן, הסגנון, הגודל, והצבע של הטקסט המודפס, כותרות חודשים, יומניס ועיריס של החודש הקודס/הבא, או פעילויות החורגות מהתצוגה. הדפסת דוחות סקירה ל-0[66%]₪ דוחות מוגדריס מראש ומסווגים לפי קטגוריות, מביניהס הקטגוריה סקירה מכילה את המערכת הטובה ביותר של דוחות שהס מונתחי פעילויות לחלוטין. כדי לגשת לדוחות אלה, בחר תצוגה, דוחות ולח לחיצה כפולה על סקירה לפתיחת תיבת הדו-שיח דוחות סקירה, המוצגת בתרשיס 8.13. לחיצה כפולה על שם דוח מציגה אותו בחלון הצג לפני הדפסה. משם, ניתן לגשת אל תיבות הדו-שיח הגדרת עמוד והדפסה. כמו בהדפסת תצוגות גס בהדפסת דוחות אפשר להשתמש בחלון הצג לפני הדפסה, תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד ותיבת הדו-שיח הדפסה. בשל אופי הדוחות, חלק מאפשרויות הגדרת עמוד והדפסה לא תמיד זמינות. פעילויות קריטיות 1 ?1<[ 0 תקציר פרוייקט פעילויות ברמה העליונה - אבני דרך ימי עבודה עריכה.., ביטול תרשים 8.13: הדוחות המובנים בקטגוריה סקירה דוח פעילויות ברמה-העליונה הדוח פעילויות ברמה- העליונה מציג את הרמה הגבוהה ביותר של פעילויות ערסל ברשימת פעילויות. השתמש בדוח זה כדי להתמקד בשלביסם העיקריים של הפרוייקט. לכל פעילות ערסל, מודפסים הקוד, המחווניס, שס הפעילות, משך, התחלה, סיוס, % עבודה שהושלמה, עלות ועבודה. תרשיס 8.14 מציג דוגמה לדוח זה. דוח פעילויות קריטיות הדות פעילויות קריטיות (ראה תרשים 8.15) מציג את כל הפעילויות הקריטיות, כאשר הן מסווגות תחת פעילות הערסל שלהן. לכל פעילות מודפסים הקוד, שסם הפעילות, משך, התחלה, סיום, פעילויות קדס ושמות משאבים. שעה 8: סיכום והדפסת לוח זמנים | 185 | | פר הגדרת עמוד... | | ]₪9 | )4 שח מיסות בתצ רלופ רףלמ-25 ילפ בי פס סו 009 6 3 ]| 56| אשא] ה פקמ]| ה ה ] ז עמוד: 1 מתוך 11| תרשים 8.14: דוח פעילויות ברמה-העליונה [ 51-ו 5פיו ב"טיות רמל 28ול שם. בי זו ו )פס 3 0 0 0 יט 0 ה כ 0 6 ו 8 קת זושוכף ג צנ 10 0 בב יי מ חונחסקית א 0 מ 00 02 0 0 !ואב בח 2 ט0 0:6 .( אחז תפות לואשה תכ 0 6 5 5 0 ב ₪ 0 - = 00 0 2 םק סו 2080006 1 ה 0 רזל רזה 3-5 סוטיט %ה אצת עסנה ד שס טש ובו 4 סו חבשב איסט הי כ פס בי העט וי יטב 546 זמ בו וח הב ב לחכ סיה וכ 206 4 0 0 400 9090196 8 בת מב ו א ]| ]| טא | ]| הז | ₪ עמוד: 1 מתוך 6 גודל: 3 שורות על 2 עמודות | תרשים 8.15: דוח פעילויות קריטיות 6 98 0]001ז - סדנת לימוד דוח אבני דרך תרשים 8.16 מציג דוח אבני דרך, המציע דרך נוספת להתמקד בשלבים העיקריים או בנקודות המפנה של פרוייקט. דוח וה מציג את הקוד, שס הפעילות, משך, התחלה, סיוס, פעילויות קדם, ושמות משאבים של כל אבני הדרך בפרוייקט. 3 -|5[ = | אמ ררך רחל -25 יו בו בשרטודם קרא. רד הי בע ₪ וצ ו ה בב בג ו מ 50 קוסעי 006 ו ד .2 א 6מק 011200 5,045 5 הד פהינים א חוכו ב ב רנר ו ג 0 ססכט, אי הש 0607096 תוס 302 0כס :3 0120 כחס בכ ב נסמסנו: סאמחב 5 ב נהנסנוט 2 ו תמשה לה לית ו ו .2305 906004 2300 שס 20010 132 0 7 :5] סיו רזה 5 רז רזג :רזל :ג רזג רז ה רז רז 0 ו 0 ו ות הן, לו ו ג 2 וט 20003 סט ג 0 ב 4 רז 65 ₪ '/015ו מז! 4 הטמו נוהת וב ושטמח: שה" השס | | 561 | אטא | 605 || זא עמוד: 1 מתוך 2 גודל: 1 שורה על 2 עמודות. תרשים 8.16: דוח אבני דרך שעה 8: סיכום והדפסת לוח זמנים | 187 דוח ימי עבודה דוח ימי עבודה המוצג בתרשים 8.17, מציג רשימת שעות עבודה וחופשה עבור כל לוח תאריכיס בסיסי המשמש בפרוייקט. דוח וה מספק דרך טובה מאוד לוודא שנקבעו שעות העבודה הנכונות, ושימי החופשה או ימיס אחריס ללא עבודה משולבים נכון בלוח הזמניס של הפרוייקט. לכל לוח תאריכיס בסיסי מודפס דוח בעמוד נפרד. |< [5)- ו 3 7-ה [ - 1 : רד | הדפסה.... | הגדרת עמוד... ₪ ו ו ה ]| 560 | | וטא מ | יש | | עמוד: 1 מתוך2 גודל: 2 שורות על 1 עמודה. תרשים 8.17: דוח ימי עבודה 8 98 0]60ז₪ - סדנת לימוד חלק 90 הקצאת משאבים ועלויות שעה 9 הגדרת משאבים ועלויות 0 תזמון משאבים 1 הקצאת משאבים ועלויות 2 עריכת הקצאות משאבים 3 פתרון בעיות הקצאת משאבים 19 שעה הגדרת משאבים ועלויות עד עתה יצרנו רשימת פעילויות, בנינו לוח תאריכיס מותאס לפרוייקט, ותזמנו את הפעילויות, אולס טרס התייחסנו לשאלות הבאות: % מי למעשה יבצע את העבודה, ומהם הציוד, השירותים, או החומרים הדרושים לביצועה? במילים אחרות, מהם המשאבים הנדרשים להשלמת הפרוייקט? מתי הם זמינים לעבודה על הפרוייקט, והאם ביכולתם לבצע את הנדרש בפרוייקט בפרק הזמן שהוקצב? כמה זה יעלה, והאם סכום זה מקובל? ג משאבי (08זט5950) פרוייקט כוללים: אנשים המנהלים ומבצעים את העבודה, שירותים, ציוד, חומרים, ואספקה. אנשים יכולים להיות עובדים, קבלנים, ספקים, או עובדים זמניים. מערכת המשאבים הזמינים לעבודה נקראת מאגר משאבים (|0ס: 106ט5650). בארבע השעות הבאות, שעה 10 תזמון משאבים ועד שעה 13, פתרון בעיות הקצאת משאבים, תלמד כיצד לשלב בפרוייקט משאבים ועלויות, ולקבל מענה לשאלות שלעיל. לעיתים נדירות יעמדו לרשותך משאביס ותקציבים בלתי מוגבלים, וחלק ניכר מניהול פרוייקט עוסק בתמרון משאביס להשגת תוצאות בעלות מקובלת. הוספת משאבים ועלויות דורשת אמנס זמן נוסף, אך מניבה יתרונות משמעותייס. שעה 9: הגדרת משאבים ועלויות | 191 שיפור הדיוק של לוח הזמנים להקצאת משאבים יתרונות רביס, אחד מהס הוא לוח ומניס הכולל תאריכיס מציאותייס יותר. אס תקצה משאבים לפעילויות, ותגדיר מתי הס זמיניס לעבודה, תחשב מחדש את לוח הזמניס בהתחשב בזמני העבודה הייחודייס למשאב. היא תתזמן עבודה על פעילויות בהתחשב בחופשות ושעות אחרות שאינן שעות עבודה המוגדרות למשאב. בתרשיס 9.1, תאריכי ההתחלה והסיוס של כל פעילות מתחשביס בכל ימי החופשה של המשאבים המוזכרים ליד מייצג הפעילות. --+) הקצאת משאבים (%ה8וח0ו99 8סזט650ה) היא תוצאה של הקצאת זמן המשאב לעבודה על פעילות. ניתן להקצות משאבים במשרה מלאה (6חחוד ווט=), במשרה חלקית (8חוד אהק), ובשעות נוספות (פחוזזפטס) (מעבר לשעות העבודה הרגילות). 6[סז₪ מחשבת את שעות העבודה הכרוכות בהקצאה, ואת עלות השימוש במשאב זה במספר השעות הדרוש. יכולה לסייע לזהות מצב שבו מוקצות למשאב יותר פעילויות ממה שהוא מסוגל להשלים בזמן שהוקצב - במילים אחרות, מצב הקצאת יתר. ברשימת המשאביס המוצגת בתרשים 9.2, מודגשיס כל המשאביס עס הקצאת יתר. משאבים במצב הקצאת יתר חמורה מציגיס גס מחוון אזהרה - מציין הקצאת יתר. 601[סזק יכולה לסייע לתזמן מחדש את הפעילויות כדי לפתור את בעיית הקצאת היתר. [< ]5 ו [> |8| = [47 קוב עריכה תצוגה בוספה עצוב .כלים ‏ פרוייקט. םלון עורה [ ₪9 9 ₪ | ₪ < 6 6 | ₪ 0 כ 9 6 = ₪ ₪| 5 | ₪ םי 3 | ש ₪ | ₪ ₪ ם| + כל הפעילוות || | = | ₪ 2 ₪ |* 6> 9 0% - + % >| 59 9 | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | -ציר || | פ | יםו עם *פ? לפ 25% *ט | ₪ | זגה חדד | --|| וו ץק ה נמ | שה ד 1ב | שי ו הי ד גי בי | סיו | ו | מ | מ | 707 מצו 987 יום | תרגום/כתיבת מאמר | 3 יול 98 3 יול 88 1יום | בדיקת התאמה/נכונות זו | 0 יול 98 0יול 98| 0.89 ימים | | בדיקת התאמה/בכונות ל- 97 סוס | 9 אגיקה[%50] הקלחהה 985 4ול98! | 2 ימים ‏ עריכה לשונית ₪4 זה226[0] מ 86| 4שעשת| בדיקה | אויקה 1 6 6 יול 98 | 5 שעות | תיקונים ₪4 אניקה[9) 1 יול 98 ול 98 1יום | | עיצוב גרפי ₪3 דגית | 1 ל 98 988 1שעה| העברה לדפוס ₪4 מקסם| ‏ | 0 יול 98 סכיול'98| | 1שעה הכנת פילם ₪4 אבי 1 יול 98 1 יול 98 1שעה העברת פילם ₪4 | אניקה | 1 יול 98 1 יול 98 = 10 זקות | | בדיקת פילם ₪3 משאב'ם -------4 קט | 22 יול 98 22 יול 98 1יום הדפסה ₪4 1 ?₪ 1 3 יול 98 3 יול 98 | 1שעה | הבאת החוברות המוקצים | מירג מ | 3 יול 98 3 יול 98 יו | משלוח החוברות ₪4 לפעילות ן | -- + 144 ]5 ]| אטא]| סמש | ישן תרשים 9.1: עיצוב ברירת המחדל של תרשים גנט מציג ליד כל מייצג פעילות את שמות המשאבים המוקצים לפעילות זו 2 98 80][סז0 - סדנת לימוד )-- [< ]5 ו | |8|= [ קוב עריכה תצוגה בוספה עצוב כלים פחוייקט. מלון. עורה | הקצאת יתר של משאבים. משאב במצב הקצאת יתר כאשר הוא מוקצה לבצע יותר עבודה מאשר הוא מסוגל להשלים בפרק זמן קצוב. במרבית המקרים הקצאות יתר נובעות מהקצאת משאבים למספר פעילויות המתוזמנות באותו פרק זמן. שעה 13 מתייחסת לנושא הקצאות יתר בפירוט רב יותר. [ =| ₪ ₪65 ₪ ש ₪ )₪ ₪ ם| 5 ₪ | ₪ = 8 6| ₪ 6 ם| בש + כל המשאבים || | = = | ₪ 7 ₪ |* 8+ - - 9 >| מ | 5% סכ ל "ספ *פק ם || > | לגד = | || = |אופן תשלום | עלות/שימוש | תעריף שעות נוספות | תעריף רגיל |יחידות מרביות|קבוצה | |ראשיתיגות |שם משאב ב חלק יחסי לפי חלק יחסי לפ" חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי | . 5] אטא]| סמש ]| ו 0.00 ₪ 0.00 ₪ 000 ₪ 000 ₪ 000 ₪ 000 ₪ 000 ₪ 000 ₪ ₪ 0.00/שעה/. ₪ 0.00/שעה 0 ד זהר מ צו ו ן ה ק צא תּ ₪ 0.00/שעה. ₪ 0.00/שעה 0 א אניקה ₪ 0.00/שעה | ₪ 0.00/שעה 00 צ צור יתר ₪ 0.00/שעה | ₪ 00.ס/שעה 100 ד דנית ₪ 0.00/שעה | ₪ 0.00/שעה 00 אבי ₪ 0.00/שעה | ₪ 00 0/שעה 00 מ מקסם ₪ 00 0ושיעה | ₪ 00 ס/שעה 0 ק קט-אופסט ₪ 0.00/שעה | ₪ 0.00/שעה 00 מ מירב ד-ם תרשים 9.2: רשימת המשאבים מסמנת הקצאת יתר באמצעות מציינים והדגשות בקרת עלויות יתרון גדול נוסף בהוספת משאביס לפרוייקט הוא הסיוע המתקבל בבקרת עלויות. הוספת משאבים ועלויותיהס לתוכנית הפרוייקט מאפשרת ל-0[86%ז₪ לפתח תקציב עבור הפרוייקט, ובמהלך העבודה על הפרוייקט להשוות בינו לבין העלויות בפועל (ראה תרשים 9.3). כך ניתן לזהות חריגות בעלויות ונותר מספיק זמן כדי לתקנן. בנוסף, עד להשלמת הפרוייקט נאגריס הנתוניס הדרושיס להכנת הדוחות הסופיים. ב בדרך כלל עלויות הפרוייקט נובעות בעיקר מכמות הכסף המשולם למשאבים המבצעים את הפעלויות. עלויות אלו מכונות עלויות משאבים, אולם תיתכנה גם עלויות שאינן מזוהות עם משאב מסוים. אלו מכונות עלויות קבועות. דוגמאות לעלויות קבועות עשויות להיות מיסים, דמי רישוי, הוצאות משפטיות, ומתנות הערכה ל"סנדק" (או לנציגיו בממשל). עלות כוללת לפעילות היא סכום עלויות המשאבים והעלויות הקבועות. שעה 9: הגדרת משאבים ועלויות | 193 בעת תכנון הפרוייקט, העלויות המתוכננות ותאריכי הפעילויות ספקולטיבייס לחלוטין - אלה הערכותיך הטובות ביותר. ניתן להשתמש בעלויות המתוכננות כתקציב תכנון של הפרוייקט, ולהשתמש בו לקבלת אישור לפרוייקט. לפני תחילת העבודה על הפרוייקט, שמור את פרטי תוכנית הפרוייקט כולה כתוכנית בסיסית (6חו|2856). תוכנית בסיסית היא למעשה תקציב ותאריכים משוערים לצורך השוואה מאוחר יותר מול המתרחש בפועל (ראה שעה 17 מעקב אחר העבודה בפרוייקט, סעיף הגדרת תוכנית בסיסית). לאחר תחילת העבודה על פרוייקט יש לעקוב אחר המתרחש בפועל, ולהזיו את הנתוניס בקובצ הפרוייקט. ציין את תאריכי ההתחלה והסיוס בפועל ותן ל-6[סז₪ לחשב כמה ומן נדרש לסיוס הפעילות, ומהן העלויות בפועל. עס הזנת התאריכיס והעלויות בפועל (|40108), 661[סז₪ תעדכן אוטומטית את לוח הזמנים, ותחליף את התאריכים והעלויות המשועריס בתאריכים ובעלויות האמיתייס. אס דברים אינסם מתרחשים כמתוכנן (וכך קורה בדרך כלל), 66[סז₪ תחשב תאריכי לוח וזמנים חדשיס והערכת עלויות חדשה לפעילויות הנותרות. אס הפעילויות שהושלמו הן פעילויות קדס לפעילויות שטרס התתילו, תאריכי תחילת הפעילויות התלויות יחושבו מחדש על בסיס התאריכיס בפועל של פעילויות הקדם. לוח הזמניס העדכני יציג את התאריכים והעלויות בפועל של פעילויות שהסתיימו, ותאריכי פעילויות שטרס הסתיימו. למרות שתאריכי הפעילויות שלפני ביצוע עדיין משוערים, לוח הזמנים יכלול הערכות טובות יותר מבעבר. לעיתים, על סמך ניסיונך עד עתה בפרוייקט, תשנה את הערכותיך לפעילויות שטרס החלו. 86%[ס]₪ תוכל לשלב שינוייס אלה לתוך לוח הזמנים מייד עס הזנתם, ולשפר בכך את דיוק לוח הזמנים העדכני. [<51- ו א 7 |< |5|= [₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון חושבים חלונות. עורה | ₪9 ל 6 066 5% 6 6 ₪75 ₪ ל | ₪ ₪ םן בש ד כל הפעילויות || 3 = ש ק מ5|* 8- |מוזם | 5% 5% - + 9 5 |[ עלויות בפועל עלויות בסיסיות 5 | | 1 0 ₪ ]15 172.20 ₪0 0 791.00 ₪- 40.00 ₪ ְ ₪ 000 ₪ ₪ 0.00 ולק הלל התקדמות ₪ 000 בדיקת התאמה/נכונ; ₪ 00 ₪ 000 ₪ 0.00 ולק יחסי לפי התקְדָי תרגום/כתיבת מאמון 100008 0.00 ₪ פו הק יחסי לפי התקדמות | = ₪ 100.00 הגהה לשונית ₪ 0.00 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ 00 תיקונים " ₪ | ₪ 000 8 = ₪ 000 לק יחסי לפי התקדמות ₪ 0 עיצוב גרפי סה"כ עלויות ₪ 0 --6טל6| | ₪ 8000 = ₪ 000 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ 0 העגרה למקסם ₪ ₪ 0.00 ₪ 1,000.00 | ₪ 000.00 1 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ 0 הכנת פילם ₪ססם - 00₪ס - ₪ 000 = ₪ 000|לקיחסי לפי התקדמות ₪ 0 העברת פילם שותק של ₪ 00 -1333₪/ | ₪ 1333 | ₪ 000 לק יחסי לפי התקדמות ₪ 0 בדיקת פילם הנה ₪ | ₪ 000 | ₪ 00 500| = ₪ 50000 ולק יחסי לפי התקדמות | = ₪ 50000 הדפסה ב עלויות קבועות ₪ 000 -₪ 0144000 ₪ 14000 ₪ 0.00 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ הבאת החוברות ₪ 00 ₪ 00 ₪ 000 ₪ 0.00 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ 000 משלוח החוברות 5 3: וו הלס] ‏ 5] | אטא] סמש ה | מוכך | תרשים 9.3: חיזוי תקציב על ידי חישוב עלויות משאבים: קבועות, כוללות, בסיסיות, בפועל 4 98 00906 - סדנת לימוד לוח הזמניס של הפרוייקט משתנה ביחס לערכי התוכנית הבסיסית תוך מעקב אחר הביצועיס בפועל, וניתן להשוות את ההערכות החדשות עס התוכנית הבסיסית כדי להעריך את טיב הביצועים. כך אפשר לזהות חריגות בעלויות או אפשרויות של אי-עמידה בזמניס בשלב שעדייו מאפשר לנקוט בצעדי תיקון. עס סיוס הפרוייקט, יוחלפו כל העלויות והתאריכיס המשועריס בתאריכים ועלויות בפועל. ניתן להשוות את ערכי התוכנית הבסיסית לערכיס הסופיים, ללמוד מכך על מידת ההצלחה ולהפיק לקחים לפרוייקטיס בעתיד. עלויות מתוזמנות, מתוקצבות ועלויות בפועל. בדרך כלל על מנהלי --) הפרוייקט לשמור שהעלויות לא תחרוגנה מתקציב הפרוייקט. עלויות מתוקצבות תוצגנה כעלויות תוכנית בסיסית, והשוואה בין העלויות הבסיסיות לעלויות בפועל במהלך הפרוייקט, תהיה צעד חשוב לעמידה בתקציב. בשעה זו תלמד כיצד ליצור מאגר משאביס שישמש את הפרוייקט, כיצד להגדיר מתי משאבים אלה יהיו ומיניסם לעבודה, ומה תהיה עלותם. בשעות הבאות תלמד כיצד להקצות משאבים לעבודה על פעילויות, וכיצד +0[66]₪ מחשבת את העבודה בהתאס לוּמינות המשאביס המוקצים, ואת עלות הפעילויות בהתבסס על עלויות המשאביס המבצעיס את העבודה. הגדרת משאבים ועלויות הסעיף הבא הגדרת משאבים וזמינותם יסביר בצורה כללית על מונחי משאביס ועלויות. הסעיף שלאחריו יפרט יותר וישתמש במונחים להגדרת מאגר המשאבים. הגדרת משאבים וזמינותם אפשר ליצור רשימת משאבים לעבודה בפרוייקט, או להשתמש במאגר משאבים שנוצר כבר בפרוייקט אחר. בשעה וו תלמד כיצד ליצור מאגר משאבים בפרוייקט הנוכחי. (ראה גם שעה 19 עבודה עם מספר פווייקטים, סעיף שיתוף משאבים בין פרוייקטים). מרבית השמות שבמאגר המשאביס יהיו שמות של אנשים, מכונות, וכדומה: יחידה אחת של המשאב הזמינה לעבודה. שס משאב יכול לייצג גס קבוצת משאביס, אס יש לכל חברי הקבוצה כישורים או תיאורי עבודה דומים. לדוגמה, ניתן להגדיר קבוצת אחיות בפרוייקט בית חולים כמשאב אחיות, או קבוצת מלגזות כמשאב מלגזות. אלה מכוניס לעיתיסם משאבי קבוצה (₪85001069 קטסזס), וב- 98 86%[סזס, הס מכוניס 5 365006. שעה 9: הגדרת משאבים ועלויות | 195 )-- משאבי קבוצה. משאב קבוצה הוא שם משאב המייצג קבוצת אנשים או נכסים. ניתן להקצות מספר אנשים או יחידות מהקבוצה לאותה פעילות, אולם לא ניתן לציין מי מתוך הקבוצה יוקצה. לכל חברי הקבוצה יש תעריפי תשלום ולוחות זמני עבודה זהים. משאבי קבוצה מייצגיס יותר מיחידת משאב פיזית אחת, ויש צורך ליידע את 60%[סזש כמה מהיחידות זמינות להקצאה. משאב המייצג אדס אחד או חלק ציוד מסויס הוא יחידה בודדת. )-- 0 יחידות משאבים. בהגדרת מאגר המשאבים, מזינים יחידות משאבים להגדרת מספר היחידות המירבי של משאב הזמינות להקצאה. ערך זה מגביל את מספר יחידות המשאב שניתן להקצות בפועל לפעילויות שונות ברגע נתון. בעת הקצאת משאבים, יש לציין את היחידות המוקצות לפעילות נתונה. אם תקצה יותר יחידות ממספר היחידות הזמינות, 601[סזם תציג ליד שם המשאב מציין הקצאת יתר (ראה תרשים 9.2). הערה: תצורת ברירת המחדל של יחידות משאבים היא אחוזים, ותידון בהמשך שעה זו. בנוסף למירב היחידות של משאב הזמינות להקצאה, יש גס לציין בלוח התאריכיס של המשאב את ימי ושעות העבודה הרגיליס של המשאב, וימי השבתה מיוחדים (כגון חופשות, היעדרויות, וכדומה). בעת תזמון פעילות, 608[סזק משתמשת בלות התאריכיס של המשאב המוקצה לה, ולא בלוח התאריכים הבסיסי של הפרוייקט. לוחות תאריכים בסיסיים נדונו בשעה 4 המרת רשימת הפעיללויות ללוח זמנים. )-- לוח תאריכים של משאב. לכל משאב מוגדר לוח תאריכים נפרד המקושר ללוח תאריכים בסיסי, ולכן לוח התאריכים של המשאב מכיל את אותם ימי ושעות עבודה וחופשות המצויים בלוח התאריכים הבסיסי. לוח התאריכים של המשאב מכיל יוצאי דופן ללוח התאריכים הבסיסי המתייחסים למשאב זה בלבד - זמן חופשה, היעדרויות, שעות מיוחדות, וכדומה. 6 98 /0[80זש - סדנת לימוד הגדרת עלויות עלות המשאב הנפוצה ביותר היא עלות הזמן שהמשאב מקדיש לפעילות בשעות עבודה רגילות. כדי לחשב עלות משאב זה לפעילות הנתונה, +66[סז₪ מכפילה את שעות העבודה בתעריף שעת עבודה רגילה (התעריף הסטנדרטי) שהוגדר למשאב. אס תקצה לפעילות מספר שמות משאבים, יהווה סכום כל עלויות המשאביס הבודדיסם את העלות הכוללת לפעילות. ניתן גס להגדיר תעריף שעות נוספות לעבודה המבוצעת מחוץ לשעות העבודה הרגילות, ו-8[ס]₪ תשתמש בתעריף זה כאשר תקצה את המשאב לעבודה בשעות נוספות. תעריף סטנדרטי ותעריף שעות נוספות. תעריף סטנדרטי הוא --) התעריף הנגבה לשעת עבודה בשעות עבודה רגילות של משאב. תעריף שעות נוספות הוא התעריף הנגבה לשעת עבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות. חישובי העלויות שתוארו לעיל מיועדיס למשאבים כגון עבודה, ציוד, או שירותים, שבהס עלות המשאב מבוססת על שעות העבודה המוקדשות לפעילות. אולם, עלות המשאבים שהס רכיבים, ציוד או אספקה, צריכה לשקף את מספר יחידות המשאב שבשימוש, ולא את מספר שעות עבודה הנדרשות להשלמת הפעילות. כלומר, עלויות משאבים אלה צריכות לשקף את העלות לכל יחידה שבשימוש (עלות לשימוש או עלות/שימוש ב-600[סזק), ולא את משך הפעילות. --צ) עלות/שימוש (עלות לשימוש) היא העלות הנגבית עבור יחידה של המשאב המשמשת בפעילות. עלות זו אינה משתנה עם שינוי שעות העבודה. אם תגדיר עבור משאב עלות לשימוש, הוא יחויב עבור כל יחידה של המשאב המוקצית לפעילות. לדוגמה, בעת יציקת יסודות בעבודת בניין, קיימות עלויות עבודה בנוסף לעלויות המשאיות העמוסות בבטון. עלויות העבודה נקבעות לפי תעריף המשכורת (התעריף הסטנדרטי ב-86[סזק) והשעות הדרושות להשלמת הפעילות. עלות הבטון תלויה רק במספר היחידות המסופקות, ובעלות כל יחידה (עלות/שימוש). בדוגמה זו, עלות משאית עמוסה בטון מוזנת בשדה לכל שימוש, ומספר המשאיות הדרושות מוזן בשדה יחידות. משך הפעילות אינו משפיע ישירות על עלות החומרים. % מאפשרת להציג פרטיס של פירוט יומי של עלויות משאביס לכל משאב ועבור כל פעילות, או סיכוס עלויות אלו לפי פעילות, לפי משאב או לפי פרוייקט. בעת סיכוס עלויות לפי פעילות, 601[ס]ז₪ מוסיפה את העלויות הקבועות לעלויות המשאביס וקוראת לסכוס עלות כוללת (או עלות). שעה 9: הגדרת משאבים ועלויות | 197 בקרה על אופן צבירת עלויות נניח שברצונך להדפיס דוח אשר יציג את מצב הפרוייקט בתאריך מסוים, ומהן העלויות עד לתאריך זה. העלות המוערכת לפרוייקט בתאריך נתון, כוללת את כל העלויות של פעילויות שאמורות להסתיים עד לתאריך זה, ואינה כוללת עלויות של פעילויות שטרס התתילו. אך מה לגבי פעילויות שהיו אמורות להתחיל ולא הסתיימו עד לתאריך הדותח! הדרך שבה נצברות (007060) עלויות משאבים קובעת כיצד תטופלנה העלויות בדוחות בינייס. 9 בדרך כלל 0[]800ז₪ מבצעת חלוקה לפי ערך יחסי של העלויות המוערכות לפעילויות שבביצוע בתאריך הנתון. אס 60% מהפעילות הושלם, 0[806סז₪ תדוות על 60% מהעלות הצפויה לפעילות כולה, כהערכת עלות בפועל עד לתאריך זה. 9 אם יש לשלס עבור משאב תשלום מלא לפני תחילת עבודתו, עליך להגדיר ל-₪0[86% לחשב את העלות הכוללת של משאב זה בכל דוח שמודפס בתאריך או לאחר תאריך ההתחלה של פעילות צו. אס המשאב אינו מקבל תשלוס עד לסיוס העבודה, יש להגדיר לא לכלול עלות כלשהי של משאב זה בדוחות המודפסים לפני תאריך הסיום של הפעילות. שיטות אלו לחישוב עלויות מכונות שיטות צבירה, וניתן לבחור את אופן צבירת התשלוס לכל משאב: חלוקה לפי ערך יחסי, התחלה, או סיוס. אופן התשלוס אינו משפיע על העלות הסופית של הפרוייקט. הוא חשוב רק לדוחות ביניים, כאשר ייתכן מצב של פעילויות אשר הושלמו חלקית. יצירת מאגר המשאבים כפי שניתן לנחש מהסקירה הכללית, קיימיס ב-660[סזק שדות רבים המגדיריס משאבים ועלויות. מספר השדות שבהס תשתמש תלוי בסיבות להקצאת המשאביס. 9 אם ברצונך רק לקשר שמות אנשים לפעילויות כדי להקצות אחריות, עליך להצין לפחות את שמות המשאבים במאגר המשאבים, ולהקצות אותם לפעילויות שונות. 9 אם ברצונך ש-0[600סז₪ תתזמן עבודה בהתאם לזמינות המשאבים, עליך גם להגדיר את מירב היחידות הזמינות, ואת זמני העבודה של המשאבים. אם ברצונך להקצות את עלויות המשאבים לפעילויות שעליהן הס פועלים, וכך לחשב את עלות כל פעילות ואת עלות הפרוייקט, עליך להגדיר את תעריפי העלויות של המשאבים. אס ברצונך להשתמש בשמות משאבים בלבד ללא מידע נוסף, בעת הקצאתס לפעילויות ניתן להזינס בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים, או שניתן להכין את 8 98 0]80ז - סדנת לימוד הרשימה מראש בעורת תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים או באמצעות גיליון המשאבים. כך, בעת ההקצאה תוכל לבחור שמות מתוך הרשימה. תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים בשעות הבאות תרבה להשתמש בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים (ראה תרשים 9.4). לעת עתה נדגיס רק כיצד ניתן להשתמש בה כדי ליצור רשימת שמות במאגר המשאביס. אפשר לפתוח תיבת דו-שיח זו בכל תצוגת פעילויות, ולהשאירה על שולחן העבודה בעת העבודה בתצוגות אחרות. תרגול: הזנת משאבים בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים כדי להזין משאבים בתיבת הדו-שיה הקצאת משאבים בצע את הפעולות הבאות: ₪ 1 בתצוגת תרשים גנט לחץ על לחצן הקצאת משאבים בסרגל הכלים הרגיל, או בחר כלים, משאבים, הקצאת משאבים. 2 בחר תא בעמודה שם. 3 הקלד שם משאב והקש זסוחם. 601[סזש תעביר את הסמן לתא בשורה הבאה ותוכל להקליד בו את השם הבא. 4 חזור על צעד 3 עד לסיום הזנת השמות. 5 לחץ על לחצן סגור לסגירת תיבת הדו-שיח. אס ברצונך להזין מידע נוסף על כל משאב, תוכל ללחוץ לחיצה כפולה על שס המשאב בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב של משאב זה (ראה בסעיף הבא). בתיבת דו-שיח זו נגישים כמעט כל השדות המגדיריס משאבים. ,.'י ₪ שמות משאבים יכולים להיות ארוכים מאוד אם תרצה, אולם הם אינם + יכולים להכיל את התווים סוגריים ([ ]), או את התו המפריד בין פריטים ברשימה - בדרך כלל פסיק (,). שעה 9: הגדרת משאבים ועלויות | 199 2 1 -]51<[ | |8|= [₪ קובץ עריכה מצוגה בוספה עצוב כלים ‏ פחוייקט. חלו ערה [ וד | רהה 2 |.% שן ההות "> שן ה 3 5] סיום | התחלה משך |שם פעילות. , א יול 98 7 יום | תרגום/כתיבת מאמר 1 1 | 3 יול '98 3 יול '98 1יום | בדיקת התאמה/בכונות זה[ 1 דה שש שש ₪ א 8 ימים ‏ בדיקת התאמה/בונות ל- 97 סוס | 65 | 5 | ערוך כאן את ב 2 ימים| | עריכה לשונית 4 שעות | | בדיקה שם המשאב 5 שעת תיקונים 1יום עיצוב גרפי הנבחר 1 שעה העברה לדפוס 1 שעה | הכנת פילם שעה | העברת פילם 0דקות | | בדיקת פילם שם המשאב 1יום הזפסה 1 שעה הבאת החוברות 1 יום | | משלוח החוברות ]55 ]| ואט ו 2 ( 8 ₪ | 9 ל 6 6 | ₪ 6 | 9 6 = ₪ 6 | ₪ םי 4 | ש ₪ | ₪ ₪ ם|ן |שמי כל הפעילוות | | ₪ ₪ | ₪ 2 ₪ |* 55 9 0% - + 9 >| 9 9 | ₪ 6 ₪ ₪ ₪ א גר | -ציר|| 8 | ₪0 *75 לספ *25 *ט | 6 | ד = | א-|| כ מוכך | כ ב| סול סופ חול 89 ₪ - סז 050זסוא..- ₪ התחלף | ו תרשים 9.4: ניתן ליצור רשימת משאבים במהירות בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים גיליון משאבים אס בכוונתך לתכנן את המשאביס באופן מלא יותר, תוכל להתחיל בתצוגה גיליון משאבים (ראה תרשים 9.5). תצוגה זו מציגה טבלת הזנה ובה עמודות לרביס משדות המשאביס העיקריים. תרגול: הזנת משאבים בגיליון המשאבים כדי להזין משאבים בגיליון המשאבים, בצע את הפעולות הבאות: הגלילה 200 1 הצג את גיליון המשאבים על ידי בחירה בתצוגה, גיליון משאבים או על ידי לחיצה על הסמל גיליון משאבים שבחלונית התצוגות. הזן את מידע המשאב בעמודות הנתונות. ניתן להשתמש בפס להצגת עמודות נוספות מימין המסך. 8 ]0[80 - סדנת לימוד | |8|= [5 קוב עריכה מצוגה הוספה עצוב .כלים פרוייקט. מלון עורה [ עלות שימוש ליחידה 100.00 ₪ = [אופן תשלום | עלות/שימוש | תעריף שעות נוספות | תעריף רגיל |יחידות מרביות | קבוצה ]ראשי תיבות |שם משאב משאב || חלק יחסי לפי ₪ 0.00 ₪ 150.00/שעה ₪ 99.00/שעה 00 זז זהר חלק יחסי לפי ₪ 000 ₪ 20.00 ו/שעה ₪ 80.00/שעה 100 א אניקה חלק יחסי לפי ₪ 000 ₪ 20.00 ו/שעה ₪ 80.00/שעה 00 צ צור שמות חלק יחסי לפי ₪ 000 ₪ 20.00 1/שעה ₪ 80.00/שעה 00 ד דנית "חן ו חלק יחסי לפי ₪ 000 ₪ 20.00 [/שעה ₪ 80.00/שעה 00 אבי משאב ם חלק יחסי לפי| | ₪ 1,000.00 ₪ 00 0שעה | ₪ 00 ס/שעה בי מ מקסם חלק יחי ספ ₪ 0.00/שעה | ₪ 00 ס/שעה 3 ל קט-אופסט % מציין משאב חלק יחסי לפי ₪ 000 ₪ 20.00 1/שעה ₪ 80.00/שעה 00 מ מירב חלק יחסי לפי ₪ 0.00 ₪ 50.00 1/שעה ₪ 99.00/שעה ו שכר לשעה גלול כדי לראות את העמודות הנוספות - . ]5 ]טא סמש הז ] ו מוכך | תרשים 9.5: ניתן לגשת לשדות הגדרת המשאב העיקריים בתצוגה גיליון משאבים כל העמודות שבגיליון המשאביס מתוארת בסעיפים הבאיס. קוד זיהוי משאב זהו שדה ש-₪70[866 מחשבת והוא מיועד לתצוגה בלבד. לא ניתן להזין קוד זיהוי, אך אפשר לשנות את סדר המשאביס ברשימה על ידי מיוןו הרשימה ויישוס קודי ויהוי חדשיס לרשימה הממוינת. מציינים מציינים מפניס את תשומת הלב למידע נוסף על משאב. בתרשים 9.5, מוצג מציין הערות ליד המשאב קט אופסט. מצייני משאבים יידונו בפירוט רב יותר בשעות הבאות. שם משאב יש לאהות כל משאב באמצעות שם ייחודי. שם משאב יכול להכיל כל תו מלבד פסיק () וסוגריים מרובעיס ( ). שמות משאבים יכולים להיות ארוכיס יותר מהמקוס המוצג על המסך, אולס שמות קצרים נוחים יותר לעבודה בדוחות ועל המסך. שעה 9: הגדרת משאבים ועלויות | 201 ראשי תיבות ראשי תיבות משמשיס לתצוגה קצרה יותר משס המשאב המלא. לדוגמה, ניתן להשתמש בראשי תיבות במקוס השס המלא לצד מייצגי הפעילויות שבתרשים גנט. קבוצה ניתן לוהות את המשאב כחבר בקבוצה (כגון מחלקה או סוג עלות). אפשר להשתמש בתווית הקבוצה למיון או סינון הרשימה. ניתן גס לחשב סכומי ביניים של עלויות כל חברי הקבוצה. אס משאב שייך למספר קבוצות, הפרד ביניהן בעזרת רווחים או פסיקים. למידע נוסף על מיון וסינון ראה שעה 14 מיטוב הפרוייקט. יחידות מירביות השתמש בשדה זה כדי להגדיר את מספר היחידות המירבי של המשאב הזמין להקצאה. 8₪[סז₪ משתמשת בשדה מירב היחידות הזמינות כדי לקבוע מתי מתקיימת הקצאת יתר של המשאב. מכיון שניתן להקצות משאבים למספר פעילויות, אנו עלוליס להקצות משאב מסוים למספר פעילויות שבסופו של דבר תתוזמנה לתאריכים חופפים. אס סכוםס הקצאות משאב לכל הפעילויות ברגע נתון עולה על הערך הרשוס בשדה מירב היחידות הזמינות, 0[661זק תודיע שקיימת הקצאת יתר של משאב זה. בשעה הבאה תראה שבעת הקצאת משאבים לפעילויות, תצורת ברירת המחדל של השדה יחידות היא תצורת אחוזים. לפיכך, תצורת ברירת המחדל של השדה מירב היחידות הזמינות גם היא אחוזים. לדוגמה, כאשר אתה מקצה אדסם יחיד לפעילות, הקצאת ברירת המחדל היא 100%, ופירוש הדבר הוא שאדם זה יקדיש 100% משעות עבודתו לפעילות זו לכל משך הפעילות. אס אדסם זה מוקצה לעבודה על הפעילות רק במחצית מהזמן, יחידות ההקצאה תהיינה 50%. האחוז המירבי שניתן להקצות לאדס יחיד הוא 100%, לכן הערך בשדה מירב היחידות הזמינות של משאב זה יהיה 100%. אס משאב מוקצה במשרה מלאה (100%) לפעילות אחת ובחצי משרה (50%) לפעילות אחרת באותו פרק זמן, שילוב ההקצאות יסתכס ל- 150% מזמנו של אדם זה. מכיון שהמירב הזמין הוא 100%, יווצר מצב של הקצאת יתר. קל אולי להבין את השימוש בתצורת אחוזיס עבור משאב המייצג אדם יחיד או פריט ציוד יחיד, אולס כאשר נעשה שימוש בתצורת אחוזיס עבור משאב קבוצה, המצב מעט מסובך יותר. לדוגמה, אס משאב קבוצה מייצג חמש אחיות או חמש מכונות, מירב היחידות הזמינות בתצורת אחוזיס יהיה 500%, במקוס הערך המספרי הפשוט 5. ניתן לשנות את תצורת ברירת המחדל של יחידות משאבים לערך עשרוני, אולס השינוי ישפיע על כל המשאבים, לא ניתן להגבילו למשאבי קבוצה. בהמשך נשתמש בתצורת האחוזיס מכיון שהיא ברירת המחדל, ויהיו לה יתרונות בשעות הקרובות. 2 98 /0[80זש - סדנת לימוד תרגול: קביעת תצורת ברירת המחדל של יחידות משאבים כדי להגדיר את תצורת ברירת המחדל של יחידות משאבים, בצע את הפעולות הבאות. 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות ובחר בכרטיסיה תזמון (ראה תרשים 9.6). 2 בחר בשדה הצג יחידות הקצאה כ, ובחר אחוז או עשרוני. לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. שים לב, בחירה זו תהווה את תצורת התצוגה של כל הפרוייקטים עד שתשנה אותה שוב. | לוח תאריכים עריכה | כללי | תצוגה קבוצת עבודה בדיקת איות | חישוב תזמון הצג הודעות תזמוך הצג יחידות הקצאה כו אפשרויות תזמון עבור 'פפוחיק עשרוני פעילויות חדשות מתחילות ב:/ התחלת הפרוייקט משך הוזן ב: ימים עבודה הוזנה ב: שעות |- ברירת מחדל לסוג פעילות: = יחידות קבועות = ₪] פעילויות חדשות מונחות עבודה ש] קשור אוטומטית פעילויות שהוספו או שהועברו ₪] פיצול פעילויות הנמצאות במהלך ביצוע ₪] פעילויות יתחשבו תמיד בתאריכי האילוץ [קבע כברירת מחדל תרשים 9.6: תצורת ברירת המחדל של הצגת יחידות משאבים מופעלת מיידית על כל הפרוייקטים, לא רק על הפרוייקט הנוכחי ערך ברירת המחדל של מירב היחידות הזמינות הוא 100% בתצורת אחוזים, בתצורה העשרונית, הערך הוא 1. הערך הגדול ביותר שניתן להוין בשדה מירב היחידות הזמינות הוא 10,000 יחידות (בתצורה עשרונית) או 1,000,000% (בתצורת אחוזים). ,.'י פ" + גם בשימוש בתצורת אחוזים, הקלדת נקודה עשרונית עם הערך בשדה מירב היחידות הזמינות גורמת ל-₪70[65 להתייחס להקלדה כאל ערך בתצורה עשרונית. ניתן להקליד .1 כקיצור ל-100% מכיון ש-100% שווה ערך לערך העשרוני .1. כך, אם יש חמש אחיות במשאב אחיות, ניתן להזין .5 או 500%. בשני המקרים, 8(סזש תציג 500%. שעה 9: הגדרת משאבים ועלויות | 203 תעריף סטנדרטי התעריף הסטנדרטי הוא תעריף העלות שיחויב עבור עבודת המשאב בשעות עבודה רגילות. הקלד את התעריף הסטנדרטי כמספר, שלאחריו קו נטוי, ויחידת גמן: דקה, שעה, יוס, שבוע, או שנה. לדוגמה, אס משלמיס לעובד 12.50 דולר לשעה, תקליד 5 שעה. ניתן להשתמש ביחידת הזמן שנה אס המשאב מקבל משכורת שנתית. אס תקליד רק מספר (ללא יחידת זמן), 8061[סזש תניח שהתשלום הוא לשעה. לדוגמה, הקלד %600שבוע עבור 600 דולר לשבוע, 535000שנה עבור 35000 דולר לשנה או 0 עבור 15.50 דולר לשעה. .0 הערה: בתיבת הדו-שיח אפשרויות בכרטיסיה תצוגה (ראה תרשים 9.7), אפשר לשנות את ברירת המחדל ליחידות מטבע, מיקום סמל המטבע, ומספר הספרות העשרוניות שתוצגנה. אולם, כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של כל הפרוייקטים יש להשתמש ביישום הגדרות אזוריות שבלוח הבקרה של 95 פשוסטחו//ו. תרגול: [ ; [ :בו שינוי תצורת ברירת המחדל של מטבע לפרוייקט הנוכחי כדי לשנות את תצורת ברירת המחדל של מטבע לפרוייקט הנוכחי, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות ובחר בכרטיסיה תצוגה (ראה תרשים 9.7). בשדה סמל הקלד את סמל המטבע לשימוש. בחר את המיקום: לפני או אחרי הערך, עם או ללא רווח. בחר מספר ספרות עשרוניות להצגה. א ש = תּ לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. שים לב שהגדרות אלו משפיעות על הפרוייקט הנוכחי בלבד. 4 98 ]סז - סדנת לימוד | <]1? ב קבוצת עבודה בדיקת איות | חישוב | תזמוך לוח תאריכים עריכה | כללו | תצוגה תצוגת ברירת מחדל! | תרשים גנט ₪ תבנית תאריך: 1 ינו "97 1 | ביטול | הצג ₪] שורת מצב ש] מציין קישורי 015 ש פסי גלילה ₪ שורת הזנה - אפשרויות קישור ביר פרוייקטואלי עבור פפו פחוקב80ז1' ₪ הצ פעילויות עוקבות חיצוניות ‏ ל] הצג את תיבת הדן-שיח קישור בין פרוייקטים ₪ בעת פתיחה ש] הצ פעילויות קדם חיצוניות | 7] קבל באופן אוטומטי נתונים תוניי חדשים - אפשרויות תצוגה עבור קקח פחוקַבּחָבוז' מטבע אפשרוות הלוקה לכות מלוות ערסל סמל: ה מלות ערל של הפהויקט סולן מיקום: ₪ן ממה הוה מספר רגה ספרות עשרוניות:. 2 ה סמל לוקה לרמות תרשים 9.7: בתיבת הדו-שיח אפשרויות הגדר את תצורת ברירת המחדל למטבע בפרוייקט זה בלבד תרגול: שינוי תצורת ברירת המחדל של מטבע ב- 95 פ/וסטח:/צ כדי לשנות את תצורת ברירת המחדל של מטבע ב- 95 פצוספחוצ, בצע את הפעולות הבאות: 1 א ₪ = תּ בשורת המשימות של 95 פשספחו/ בחר בלחצן התחל, הגדרות, לוח הבקרה להצגת תיבת הדו-שיח לוח הבקרה. בחר ביישום הגדרות אזוריות ובחר בכרטיסיה מטבע. בשדה סמל המטבע הקלד את סמל המטבע. בשדה מיקום סמל המטבע בחר את המיקום. השתמש בשדה תו סימן עשרוני לשינוי התו העשרוני לפסיק או תו אחר. בשדה מספר ספרות לאחר הסימן העשרוני שנה את מספר הספרות להצגה. השתמש בשדה תו מפריד בין קבוצות ספרות, כדי לשנות תו זה לנקודה או תו אחר. השתמש במספר ספרות בקבוצה להזנת ערך בין 1 ל- 9. שעה 9: הגדרת משאבים ועלויות | 205 תעריף שעות נוספות תעריף שעות נוספות תקף עבור עבודות בשעות שמעבר לשעות העבודה הרגילות. אס התעריף לשעות נוספות זהה לתעריף הרגיל, יש להזין שוב ערך זה בתיבת הטקסט תעריף שעות נוספות, אחרת תחושבנה שעות נוספות לפי ערך ברירת המחדל שהוא אפס. אס העובדיס מקבלים משכורת קבועה אפשר להשאיר את תעריף השעות הנוספות כאפס. אס השעות הנוספות מפוצות על ידי זמן פיצוי (זמן חופשה במשך שעות עבודה רגילות) הקלד שוב את התעריף הסטנדרטי. עלות/שימוש השדה עלות/שימוש משמש לחיוב עלויות משאבים כמו למשל ציוד, רכיבים או משאביס חומריים. משאבים אלה אינם מחויבים לפי שעות העבודה אלא פעם אחת לכל יחידה. אופן תשלום ברירת המחדל לשיטת התשלוס היא חלק יחסי לפי התקדמות. אס עליך לשלס למשאב תשלום מלא לפני תחילת העבודה, שנה ערך וה להתחלה. אס לא תשלס למשאב עד להשלמת העבודה, שנה ערך זה לסיום. לוח תאריכים בסיסי בחר את לוח התאריכיס הבסיסי שאליו יקושר לוח התאריכים של משאב בפרויקט הנוכתחי. הרשימה הנפתחת בשדה גה מציגה את כל לוחות התאריכים הבסיסיים שהוגדרו לפרוייקט וה. בסעיף הבא העוסק בשימוש בתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב נערוך את לוח התאריכים של המשאב. קוד השתמש בשדה וה להוספת קודי הנהלת חשבונות או קודים אחרים שברצונך לשייך לעלות השימוש במשאב. ניתן להשתמש בשדה וה גס כשדה קבוצה נוסף. תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב כל שדות הגדרת המשאב המוצגיסם בגיליון משאבים מוצגיס גס בתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב (ראה תרשים 9.8). כמו כן, מוצגיס גס שדות נוספיס החשוביס להגדרה מלאה של משאב ואשר אינס זמיניס מגיליון המשאביס. ניתן להציג את תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב מכל תצוגת משאבים. ניתן גס להציגה באמצעות תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים שבתצוגת פעילויות. 6 98 /0[80זש - סדנת לימוד ₪ תרגול: הצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב בצע את הפעולות הבאות: 1 2 הצג תצוגת משאבים, כגון גיליון משאבים או טופס משאב. בחר את שם המשאב ולחץ על הלחצן מידע אודות משאב שבסרגל הכלים הרגיל להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב. בתצוגות משאבים אחדות (כמו גיליון משאבים), ניתן גם ללחוץ לחיצה כפולה על שם המשאב להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב. לחילופין, מתצוגת פעילויות, בצע את הפעולות הבאות: 1 הצג את תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים בכל תצוגת פעילויות בלחיצה על הלחצן הקצאת משאבים (או בחירת כלים, משאבים, הקצאת משאבים). לחצן זה אינו זמין בתצוגת משאבים. לחץ לחיצה כפולה על שם משאב להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב. תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב מכילה ארבע כרטיסיות: כללי, זמן עבודה, עלויות, הערות. הסעיפיםס הבאיסם עוסקיס בשדות שטרס נדונו בכרטיסיות השונות. [<ן? ה מירב היחידות הזמינות: 100 ה עבודה: הערות. | עלויות | זמן עבודה | כללי שםו | | אבי ראשי תיבות:. א | | זמינות משאבים 0000 קבוצה: | | ו 6 זמין למשך הפרוייקט כולו א -----] 2 | פרטים. לומו הז 7 ] 3 אלקטרוני: קבוצת תרשים 9.8: הכרטיסיה כללי בתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב מכילה שדות נוספים של זמינות משאב וקבוצות עבודה שעה 9: הגדרת משאבים ועלויות | 207 הכרטיסיה כללי הכרטיסיה כללי מכילה את המידע הבא : / 9 / זמינות משאבים. בדרך כלל, האפשרות זמין למשך הפרוייקט כולו תישאר מסומנת. אולס, אס המשאב ייכנס לפעולה רק לאחר תחילת הפרוייקט, או ייצא מפעולה לפני סיוס הפרוייקט, ניתן להזין את תאריך ההתחלה בשדה מ או את יוס העבודה האחרון בשדה עד. דואר אלקטרוני. השתמש בשדה זה לרישוס כתובת הדואר האלקטרוני של משאב לשימוש בקבוצת העבודה של הפרוייקט (ראה בפיסקה הבאה). קבוצת עבודה. אם יש לחבריס בצוות הפרוייקט קשרי תקשורת דרך דואר אלקטרוני, אתר 65// באינטרנט או רשת האינטראנט של החברה, אפשר להגדיר קשר זה בכרטיסיה זו. שדה זה משמש כדי לציין לאיוה קשר יש למשאב זה גישה. להסבר מלא של תכונות קבוצות עבודה, ראה שעה 18 ניתוח התקדמות ועדכון לוח הזמנים. פרטים. הלחצן פרטים משמש לזיהוי פרטים נוספים אודות קשר קבוצת העבודה. למידע נוסף, ראה שעה 18. .0 הערה: הגדרת תאריכי הזמינות אינה מונעת מ-₪0[60 לתזמן את הפעילויות המוקצות למשאב מחוץ לתחום תאריכים זה, אולם במצב זה, 800ןסזק תציג הקצאת יתר של המשאב ובמקרה זה יהיה עליך להתמודד עם המצב בכוחות עצמך. (להסבר מלא, ראה שעה 13 פתרון בעיות הקצאת משאבים). הכרטיסיה זמן עבודה הכרטיסיה זמן עבודה מאפשרת לערוך את לוח התאריכיס של המשאב. בשדה לוח תאויכים בסיסי ניתן לשנות את לוח התאריכיס הבסיסי שאליו מקושר לות התאריכיס של המשאב. בתחילה שעות וימי העבודה יהיו והיס לאלה שבלות התאריכיס הבסיסי עד להזנת יוצאי דופן בלוח תאריכים וּה: 3 9 סמן העדרויות צפויות של המשאב באפשרות ימי חופשה, מחלה, מילואים וכד'י, גם אס אלה ימי עבודה בלוח התאריכיס הבסיסי. אס המשאב מתוכנן לעבוד ביוס שהוא יוס חופשה של הארגון, הפוך יוס זה ליוס עבודה בלוח התאריכיםס של המשאב, גם אם זהו יוס חופשה בלותח התאריכיס הבסיסי. אם יש למשאב שעות עבודה ייחודיות בימיס כלשהם, הזן אותן בלוח התאריכיס של המשאב. 8 0]80/98זש - סדנת לימוד נניח שעובד בשס אבי ביקש להשתחרר מעבודה באמצע היום, ביוס ראשון 9.8.98. כדי להשלים את השעות, הוא הציע לעבוד חצי יוס ביוס שישי שלפני - 7.8.98, שמוגדר כיום חופשה בלוח התאריכיס של החברה. 9 7 באוגוסט הוא יוס חופשה בלוח התאריכים הבסיסי אולס אבי יעבוד חצי יוס ביוס וּה (לא שעות עבודה רגילות). לאחר השינוי, התאריך יסומן בקו תחתון ובקוויס אלכסונייס כדי לציין שה יוס עבודה, אך עס שעות עבודה מיוחדות. 9 9 באוגוסט הוא היוס שבו אבי יקח חצי יוס חופש. הקוויס האלכסוניים והקו התחתון מצייניס שעות עבודה מיוחדות השונות מלוח התאריכיס הבסיסי. 0 הערה: אם תיצור מספר לוחות תאריכים בסיסיים, זכור לבצע שינויים כלליים בכל לוחות התאריכים שבשימוש. לדוגמה, אם החברה מחליטה להפוך את 31 בדצמבר ליום חופשה, ערוך את כל לוחות התאריכים הבסיסיים כדי שהחופשה תחול על כל המשאבים. |<ן? ה | זמן עבודה כללי סטנדרטי 8 | עבור תאריכים שנבחרו | ביטול "+ השתמש בברירת מחדלי ש 7) יוום חופשה,מחלה,מילואים וכו" | פרטים... ז פ| +|:ן: 6 שעות עבודה יום עבודה ייחודי למשאב = , 8 מו עד ימי חופשה רגילים ימי עבודה רגילים - מקרא | עבודה חופשה,מחלה,מילואים וכו" | זמן עבודה שלא לפי ברירת מחדל 31 | חרי תרשים 9.9: בלוח התאריכים של המשאב הזן את ימי ושעות העבודה ייחודיים למשאב לעריכת לוח התאריכיס של המשאב השתמש בשיטות שתוארו בשעה 4 המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים בסעיף הגדרת לוח התאריכים. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לשנות מספר לוחות תאריכיס בו-זמנית. כאן תוכל להציג הגדרות של לוח תאריכיס מסוים, לשנותן, ולהציג לוח תאריכיס אחר ולשנות את הגדרותיו. שעה 9: הגדרת משאבים ועלויות | 209 . תרגול: 8 עריכת כל לוחות התאריכים כדי לערוך את כל לוחות התאריכים, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, שינוי זמני עבודה להצגת תיבת הדו-שיח שינוי זמני עבודה. 2 ברשימה הנפתחת עבור בחר בשם המשאב. שנה את התאריכים. 4. בחר שם משאב אחר. תישאל אם ברצונך לשמור את השינויים שביצעת, ענה כן. 5 לסיום שינוי זמני העבודה בכל לוחות התאריכים הרצויים לחץ אישור. הכרטיסיה עלויות הכרטיסיה עלויות בתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב, מאפשרת להגדיר את תעריפי המשאב בשתי דרכיס משמעותיות: אפשר ליצור תעריפי עלויות שוניס לסוגי פעילויות שוניס, וניתן להגדיר מתי וכיצד ישתנו תעריפי העלויות כתוצאה מהעלאות משכורות, חוזי עבודה, או השפעות אחרות. כרטיסיה זו מכילה חמש טבלאות תעריפים המסומנות 4 עד 5, ניתן להשתמש בהן להגדרת תעריפיס להקצאות מסוגים שוניס (ראה תרשיס 9.10). לדוגמה, חשמלאי עשוי לגבות תעריפים גבוהיס יותר לפעילויות הכרוכות בקווי מתח גבוה. מהנדס תוכנה עשוי להשתמש במערכת תעריפים אחת עבור פרוייקטי פיתוח פנימיים, במערכת תעריפיס אחרת עבור עבודות פיתוח או ייעוצ, ומערכת תעריפיס שלישית עבור הפעילות השנואה של כתיבת תיעוד. [<ן? ה הערות. | עלויות זמן עבודה | כללי שם אבי | אישור טבלאות תעריפים: 8 |ג (ברירת מחדל) כרטיסיה לתעריפי עלויות נוספים [תעריף סטנדרטי [תאריך אפקטיבי ₪6 190.00 .דד | ₪ 85.60] שעה, יי ברירת המחדל של תעריף עלות תאריך להחלת התעריף החדש לחישוב אוטומטי של התעריף המעודכן הקש בשדה תעריף את אחוז השיני. לדוגמה, אם עלות לשימוש של משאזב קטנה ב-20%, הקלד 20%-, אופן תשלום! | חלק יחסי לפי התקדמות. - תרשים 9.10: בכרטיסיה עלויות הזן תעריפים שונים והעלאות תעריפים בתאריכים שונים 0 98 0]80זש - סדנת לימוד השורה הראשונה בטבלת תעריפים ₪ מכילה את התעריפים המוגדרים בגיליון משאב. התעריפיס בטבלת תעריפים א הס תעריפי ברירת המחדל שבהס ₪0[80% משתמשת לכל הקצאות הפעללויות. ניתן לבחור טבלת תעריפיס אחרת עבור הקצאות מסוימות. (למידע נוסף, ראה שעה 11 הקצאות משאבים ועלויות, בסעיף התצוגה שימוש בפעילויות). השורה הראשונה בכל טבלת תעריפיס מכילה מקפים בעמודה תאריך אפקטיבי כדי להראות שתעריפים אלה אפקטיביים מתאריך התחלת הפרוייקט. ניתן לשנות תעריפים ולהגדיר מתי יתבצע השינוי באמצעות הזנת תאריך בשדה תאריך אפקטיבי, והזנת תעריף חדש שייכנס לתוקף בתאריך זה. לדוגמה, בתרשיס 9.10, התעריף הסטנדרטי של אבי יעלה ל- 85.60 ש'יח לשעה בתאריך 5.8.98. אפשר להזין עד 24 שינויי תעריפים. אס פעילות מסויימת מתמשכת מעבר לתאריך שינוי תעריף, בחישוב העלות יוחל התעריף החדש על יתרת העבודה שבוצעה לאחר תאריך זה. ,.'י ₪ בעת הזנת שינויי תעריפים, ניתן להזין את הסכום החדש או לציין אחוז 2 עליה או ירידה ו+86(ס₪ תחשב את התעריף החדש. לדוגמה, בתרשים 0 שינוי התאריף לשעה של אבי מ-80.00 ש"ח לשעה ל-85.60 ש"ח לשעה נוצר על ידי הזנת 7% בשדה התעריף החדש. ‏ 60]ןסזס חישבה את התעריף 85.60 ש"ח לשעה והציבה אותו במקום האחוזים. הכרטיסיה הערות הכרטיסיה הערות שבתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב מאפשרת לרשום הערות הקשורות למשאב (ראה תרשים 9.11). בגיליוו המשאב, ליד שס המשאב יוצג מציין הערות כדי לציין שלמשאב זה נוספה הערה. [<ו? ה הערות עלויות | זמן עבודה | יש לשים לב >לשינוי התעריפים *=שעות עבודה ייחודיות תרשים 9.11: בשדה הערות רשום תזכורות ומידע נוסף הקשור למשאב שעה 9: הגדרת משאבים ועלויות | 211 הדפסת מאגר המשאבים כפי שלמדת בשעה 8 סיכום והדפסת לוח הזמנים, ניתן להציג תצוגה ואחר להשתמש בפקודה קובץ, הדפסה לקבלת תדפיס. הדפסת התצוגה גיליון משאב מספקת רשימה של משאבי הפרוייקט ושדות משאביס בסיסיים. 2 98 /0]80זש - סדנת לימוד שעה תזמון משאבים בשעה זו תלמד כיצד !60[סז₪ מטפלת בהקצאת משאבים, וכיצד היא מתומנת את עבודת המשאבים. הוספת הקצאות משאבים לפרוייקט דורשת השקעת זמן נוסף, אך יש לה יתרונות רבים. הקצאת משאבים מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות : לתכנן עבודה בהתאס לימי חופשה וזמני השבתה אחריס של המשאביס השוניס. - לבחון את עומס העבודה המוטל על המשאביס. - לוהות משאביס שעומס העבודה המוטל עליהסם גבוה בצורה לא מציאותית. - לוהות משאביס שאינס מנוצליס במלואס ולהעביר אליהס פעילות של משאבים עמוסים יותר. 9 לחשב את השפעת שינוי הקצאת משאבים על משך הפעילות. 9 לחשב עלויות פעילויות על בסיס כמות העבודה וערך הזמן של משאב מסוים. אך ליתרונות אלה מחיר מסויס. בעת הקצאת משאבים, מתווספת לפרוייקט מידה רבה של מורכבות. האופן שבו מחשבת )0[86ז את לוח הזמניס להקצאת משאב לא תמיד ברור מאליו ונשלט על ידי חוקיס והגדרות שיש להכירס. אך אל דאגה - בתוס שעה זו תבין מהו אופן החישוב. 0% מציעה גמישות בהקצאת משאבים, אפשר להקצות משאבים בצורה מינימליסטית, או בדרך מתוחכמת מאוד. אס כל רצונך ששמות המשאבים יופיעו בדוחות ליד הפעילויות, תוכל להקצות משאביס באופן פשוט למדי אשר לא ידרוש הבנה רבה בטכניקת ההקצאה. שעה 10: תזמון משאבים | 213 .0 הערה: קישור פשוט בין אנשים לפעילויות. אם כל רצונך הוא לקשר שמות משאבים לפעילויות כדי שיופיעו בדוחות, אין צורך למלא את כל הפרטים אודות המשאב (כגון לוח תאריכים של ימי חופשה ותעריפי עלויות שונים). בנוסף, אינך צריך לדאוג בנוגע למרבית הנושאים הנדונים בשעה זו. תוכל להשיג את מטרתך על ידי המרת כל הפעילויות לפעילויות משך קבוע שאינן מונחות עבודה. מומלץ שתקרא את הסעיפים העוסקים בנושאים אלה ונדונים בהמשך שעה זו. לצעדים שעליך לבצע לצורך הגישה המינימליסטית להקצאת משאבים ראה שעה 11 הקצאת משאבים ועלויות. הינך מוזמן כמובן להמשיך לקרוא בשעה זו אם ברצונך להבין מדוע ... תהליך הקצאת משאביס יוסבר בשעה הבאה בשיטת צעד-אחר-צעד. בשעה שאחרי תלמד כיצד להשתמש בתצוגות ובתיבות הדו-שיח המספקות גישה לתכונות שתוסברנה בשעה זו. הבנת התהליך היא חצי הדרך ליישוס השיטה, ולכן על ההבנה לבוא תחילה. הגדרת שדות הקצאת המשאבים בעת הקצאת משאב לפעילות, ₪0[6 עוקבת אחר ההקצאה על ידי הזנת ערכיס במספר שדות. השדות החיונייס להגדרת ההקצאה הס: 9 שס או קוד הויהוי של הפעילות שיש להשלים. 9 משך הפעילות. 9 שם או קוד ויהוי המשאב המוקצה לפעילות. מספר יחידות המשאב המוקצות לפעילות. 9 שעות העבודה שהמשאב צפוי להקדיש לפעילות. אינך חייב למלא את כל השדות ולחשב את כל הערכיס באופן ידני. חישוביס אלה נשלטים על ידי שדות אחרים המאפייניס את הפעילות. שנייס מהשדות החשוביס השולטיס בערכיסם המוזניס הס סוג פעילות והאס הפעילות מונחית עבודה. בהמשך שעה זו נלמד כיצד שדות אלה שולטיס בחישובים. התצוגה המפוצלת בתרשים 10.1 מציגה פעילויות שתשמשנה להדגמת שיטת הקצאת המשאבים. התצוגה בחלונית התחתונה היא טופס פעילות, והיא מציגה פרטים על הפעילות שנבחרה בחלונית העליונה. בשעה 11 נשתמש בתצוגה משולבת זו. החלונית התחתונה מציגה את כל השדות שהוזכרו קודס לכן. 4 80]98[סז - סדנת לימוד [< ]5 ו | |9|= [5 קוב עריכה תצוגה הוספה עצוב .כלים פרוייקט. חלו עורה [ ₪ 4 ₪ | ₪ = 6 | ₪ ₪ | 5 = = | ₪ ₪| = | ו םמ 2 | > 55| ₪ ש ם| מ כל הפעילווות. | 35 =|ע 2 | 8 ₪ | 3 = 4 ₪2 6 9 | 5 6 ₪ > > > בבלציר | | ₪ *פ? 50 *25 ל | אלפ" זאד | וב שם פעילות תצוגת תרשים גנט תצוגת טופס פעילות 8 אוג '88 2 אוג '98 ]. - ] , [רוה ה הווה וה תת ַ ה גי בי א | שי התחלה | משך [שם פעות 2 אוג '98. 20.11 ימים != הפקת ירחון / תרגום/כ 983 ימי בדיקת התאמה/בכונות 4 או 98 5אוג 98 985 06אוג 98 8 ₪ . 1 0 שם: תרגום/כתיבת מאמר משר!. 2ימים ה ₪ מונחה עבודה [ שורה ביטול, התחלה: 02 או 9 | פיוםן 03 א ]| סוג פעילות!: יחידות קבועות. |-| % ביצוע: | השהיה | = סו שם פעילות עוקבת | קוד [> | |] עבודה | יחידות -1יום | סהן בדיקת התנאמה/נכונות | | 3 פשעות 100 סימים ‏ | סהן הגהה לשוניתן ‏ 4 45 50 תיבת סימון מונחה עבודה הגהה לשונית תיקונים סוג פעילות עבודה כוללת של משאב יחידות מוקצות שמות משאבים מוקצים ] 5]‏ אא ]| סמ ]| זו תרשים 10.1: הקצאת משאבים בטופס פעילות מציגה את השדות החיוניים בתרשיס 10.1 בחלונית העליונה, נבחרה הפעילות תרגום/כתיבת מאמר. לפעילות זו מוקציס זהר וצור, והיחידות והעבודה מוצגיס בטופס הפעילות שבחלונית התחתונה. בתרשים 10.2 בחלונית התתתונה, טופס הפעילות מוחלף על ידי תצוגת שימוש בפעילויות, המציגה את הקצאות פעילויות בצירוף פרטים נוספים. בתצוגה שימוש בפעילויות השנתות באזור קו הזמן מציגות את שעות העבודה המתוזמנות כתוצאה מההקצאה. בהסברים הבאיס נשתמש בתצוגה זו כדי להדגיסם את הקצאת המשאבים. [<51 ו קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עזָרה ו 2 ו ₪35 6 ₪6 9 | 65 | 56| 56 43| שג ₪5 ₪ תצוגת תרשים בש ד כל הפעילויות. | בב ₪ = | ש 1 בון = 8 וז - + % >| גנט "מל לפ 5% ל | >= | לגד זא | זא || ימי תצוגת שימוש 0 = בפעלויות 2 שו הי 3 שו הי 2 שי ה || לבוסה - ב : 3 אוג '98 2 אוג '98/ 20.11 ימים |=! הפקת ירחון 3 | 17 ו | זההצורן%60 משן 960 המו יו תרגום/כמופחר ומר 2 2 לוח זמנים | ו| 0 וג 98 92 2פים לקת התאמה/נכונות 3 לעבודת משאב | שרה או 8 3 או 98 ₪ הגהה לשונית אניקו 0 אוג '98 4 2 שעות תיקונים 5 | = אקה 907 00 00%/ עצובגרפי כ | |פ עבודה כוללת של | זי ון ד 985 | 1שעה הווצרה למקסם ₪ משאב = יו = 8 - 2 ו פרטים || | = עבודה = |חידות הקצאר| שם פע 5 יחידות מוקצות ₪ 7 שעות 5 הפקת ירחון 1 ו 5 הנילל שם פעילות [9שעות | %100 זהר 0 הקצאות 5 שעות = %50 צור משאבים ַ 1 וטווות |=) רדיקח המחעחה/ררו 41 /|י + 1 14| | | המ ה ] / מוכך | תרשים 10.2: התצוגה שימוש בפעילויות מציגה את שעות העבודה המוקצות שעה 10: תזמון משאבים | 215 בעת הקצאה, יש לספק לפחות את שם הפעילות ושס המשאב. אם לא תציין פרטיס נוספים, +₪10[66 תחשב ערכי ברירת מחדל למספר יחידות המשאב המוקצות לפעילות ולכמות העבודה שייבצע המשאב. מכיון שחישובי היחידות המוקצות ושעות העבודה דורשיס הסבר נוסף, נדון בהס בסעיפים שלהלקן. הגדרת יחידות משאב בהוספת שס משאב חדש מוגדר מספר יחידות המשאב המירבי הזמינות לשימוש. בעת הקצאת המשאב לפעילות, יש לציין את מספר היחידות שתעסוקנה בפעילות. נוח לחשוב על הערך בשדה יחידות כעל המספר הפיזי של משאביס בעלי שס מסוים: לדוגמה, מתכנת 1, 5 אחיות, 2 מלגזות, 3 חדרי ישיבות, 150 שקי בטון, וכדומה. כפי שנאמר בשעה 9 הגדרת משאבים ועלויות, אס משאב מייצג מספר אנשים או נכסים, המשאב מוכר כמשאב קבוצה. אך 801[סזש₪ מחילה פורמט של אחוזים על השדה יחידות. להלן הסבר מדוע. לעיתים, במיוחד במשאבי אנוש, המשאב עשוי להיות מוקצה לעבודה על פעילות רק בחלק מהזמן. נניח שזהר עובד במשרה מלאה על פעילות וצור עובד בחצי משרה על אותה פעילות. במשך יוס אחד, זהר מקדיש 100% מזמנו ומאמציו לפעילות, ואילו צור מקדיש רק 50% מזמנו ומאמציו לפעילות זו (ולרוב 50% לפעילות אחרת). במובן מסויס ניתן לומר שהקצנו 1 יחידה של והר ו-0.5 יחידות של צור לפעילות זו. מדויק יותר (וגס נשמע טוב יותר) לומר שהקצינו 100% מזמנו של זהר ו-50% מזמנו של צור לפעילות. כך אנו יודעיס שאס משך הפעילות יומייס, ]98זהר יתרוס עבודה השווה ל-100% מ-2 ימים (18 שעות) וצור יתרוס 50% מ-2 ימים (9 שעות). אס מוקצות גס שתי מלגזות לפעילות זו, נוכל לומר שהקצנו 200% זמן מלגזה ושמלגזות תורמות עבודה השווה ל-200% של 2 ימיס (36 שעות). מנקודת מבט וו, השדה יחידות הוא למעשה הכופל שבו משתמשת 0[8061ז₪ לחישוב כמות העבודה שיכול משאב לבצע במשך כל שעה או יוס של וזמן העבודה הנדרש להשלמת הפעילות. הכפל משך ביחידות ותקבל את חישוב שעות העבודה, כך: משך א יחידות = עבודה לדוגמה, אס 5 אחיות עובדות על פעילות בעלת משך 4 שעות, סך העבודה יהיה 20 שעות: 5 יחידות א 4 שעות, או 500% של 4 שעות. אס תבטא את יחידות המשאב בתצורת אחוזיס (שהיא תצורת ברירת המחדל), תזהה את ההיבט הכופל של הערך יחידות : העבודה עבור המשאב תהיה אחוז כלשהו כפול השעות שבמשך הפעילות. בצ יחידות משאב הן מידה של מאמץ משאב, או זמן עבודה ליחידת משך. יחידות מבוטאות בדרך כלל כאחוז - כלומר, 100% פירושו שהמשאב יכול לספק יום עבודה אחד לכל יום זמן עבודה בלוח התאריכים, ו-500% פירושו שהמשאב יכול לספק 5 ימי עבודה לכל יום זמן עבודה בלוח התאריכים. 6 98 801][סזכו - סדנת לימוד בנוסף לחישוב העבודה שייספק משאב במשך פעילות נתונה, השדה יחידות גם אומר ל-0[66%?₪ בכמה משעות העבודה הזמינות בלוח התאריכים ניתן להשתמש עבור הפעילות. אס והר מוקצה ב-100%, ₪70[660 מתזמנת אותו ל-100% מהשעות הזמינות בלוח התאריכיס שלו במשך ימי העבודה על הפעילות. אס לוהר 9 שעות זמינות ביוס נתון, 601[סז₪ תתזמן עבורו 9 שעות עבודה על הפעילות ביוס וּה. אס לוח התאריכיס שלו מראה שהוא עובד רק חצי יוס, 66[סז₪ תתזמן לפעילות 100% מתוך 4.5 השעות שלו ביוס זה. ניתן לעבוד עס יחידות בתצורת מספרים עשרונייס במקוס אחוזיס. מספרים עשרונייס נוחים יותר להבנה במשאבי קבוצה, כמו 5 אחיות או 2 מלגזות, אולס הס עלוליס לבלבל מכיון שהיחידות הפיזיות אינן מועסקות בהכרח ב-100%. אס כל 5 האחיות עובדות על פעילות בחצי משרה, היחידות העשרוניות תהיינה 2.5 - למרות שלמעשה עובדיס 5 אנשים. תצורת האחוזיס עדיפה במובן ה מכיון שהיא מאלצת לחשוב על יחידות ככופל העבודה: 5 אחיות העובדות בחצי משרה תורמות עבודה השווה ל-250% ממשך הפעילות. תרגול: תצוגת יחידות בתצורה עשרונית במקום אחוזים כדי להציג יחידות בתצורה עשרונית, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות. 2. בחר את הכרטיסיה תזמון. 3 בשדה הצג יחידות הקצאה כ, בחר עשרוני. הקצאת יחידה של % זמן תוצג בתצורה עשרונית כספרה 1. 4 לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. אזהרה: אם תשתמש בתצוגת אחוזים לשדה יחידות הקצאה ותקליד ערך יחידות הכולל נקודה עשרונית, הקפד לכלול סימן אחוזים לאחר המספר, אחרת 80₪[סז₪ תתייחס לערך שהקלדת כאל ערך עשרוני ולא אחוזים. לדוגמה, אם תקליד 12, ]סוק תתייחס לערך זה כאל 12%, ואם תקליד ,12.5%‏ 80(סזש תתייחס לערך כאל 12.5%, אולם אם תקליד 5, 80%6[סז₪ תתייחס לכך כאל 12.5 יחידות ותציג 1,250% (שהם 5 בתעצורת אחוזים). שעה 10: תזמון משאבים | 217 9 הערה: בהקצאת היחידות ניתן להזין שברי אחוז, אך הם יוצגו כמספרי אחוזים שלמים מעוגלים. לכן, אם ברצונך להגדיר שעובד מקדיש שעה אחת (1) בכל יום עבודה בן 8 שעות על פעילות נתונה (שמינית או 12.5% מיום), לאחר שתקליד בשדה 12.5%, יוצג למעשה 13%. 605]סזק תשתמש בשברי אחוזים בעת החישובים (עד לעשיריות אחוז) - אולם לא תציג אותם. הגדרת העבודה עבודה המכונה גס מאמץ, מודדת את הזמן או המאמ המושקעים על ידי המשאביס במשך הפעילות. עבודה נמדדת בשעות תמיד. המשתמש יכול להזין אותה ידנית, אס לא,₪0[80% תחשב אותה באופן אוטומטי. -צ) עבודה מגדירה את כמות הזמן שהמשאב עסוק בפעילות. 80%[סזק עבודה נמדדת בשעות תמיד. אס משאב עובד במשרה מלאה על פעילות בעלת משך 2 ימיס (18 שעות), המשאב יבצע 8 שעות עבודה. אס המשאב מוקצה בחצי משרה לפעילות, הוא יבצע רק 9 שעות עבודה (ראה צור בתרשיס 10.2). כמות העבודה המתוזמנת תלויה במשך הפעילות ובמספר היחידות המוקצות לפעילות. הסעיף הבא מגדיר קשר זה בדיוק רב יותר. הנוסחה לחישוב עבודה הנוסחה לחישוב עבודה קושרת את השדות הכמותיים של הקצאה: משך פעילות, יחידות משאב, ועבודת משאב. הנוסחה לחישוב עבודה היא: משך א יחידות = עבודה בסמלים, הנוסחה נראית כך: מ אי=ע במילים, עבודה מחושבת על ידי הכפלת משך הפעילות ביחידות המוקצות. עבור משך נתון, ככל שיש יותר יחידות כך יש יותר עבודה על הפעילות. עבור מספר יחידות נתון, ככך שהמשך ארוך יותר, כך יש יותר עבודה. 8 98 806][סזכ - סדנת לימוד אפשר להשתמש בחשבון פשוט לארגון נוסחה זו מחדש, כדי לחשוב משך כאשר נתונות עבודה ויחידות, או כדי לחשב יחידות כאשר נתונות עבודה ומשך: משך = עבודה יחידות יחידות = עבודה משך בסמלים, הנוסחאות נראות כך: מ = ע י י = ע מ המשתנה משך בנוסחה מראה שאם תגדיל את היחידות ותשמור על העבודה ללא שינוי, המשך יקטן. המשתנה יחידות בנוסחה מראה שאם תגדיל את המשך ותשאיר את העבודה ללא שינוי, אפשר יהיהלהסתדר עס פחות יחידות של המשאב. למרות שניתן להציג משך בדקות, שעות, ימיסם או שבועות, בעת חישוב עבודה, 0% ממירה את תצורת משך לשעות. כך אס לפעילות בעלת משך 1 יוס (9 שעות) מוקצות 200% יחידות (שתי יחידות במשרה מלאה של המשאב), העבודה תחושב כך: מ אי=>=ע 9 שעות א 200% = 18 שעות לפי הנוסחה לחישוב עבודה, כאשר יש שינוי באחד משלושת המשתנים, חייב להשתנות גם משתנה נוסף מהשניים הנותריס. אך כיצד נדע איזה מהמשתניסם האחריס 60%[סזק תשנה ואיזה יישאר קבוע! התשובה לשאלה זו חשובה מכיון שאס 8₪6[סז₪ תשנה למשל את משך, התוצאה תשפיע על אורך הזמן הדרוש להשלמת הפרוייקט. נחשבה במקור ככלי לחישוב תאריכים, להערכת עבודה ויחידות, לחישוב משך ולוח הזמניס של תאריכים לפרוייקט. ההנחה הייתה שהמשתמש יוין משך מוערך לפעילות ואת מספר יחידות המשאב המוקצות לעבודה על הפעילות. 6[סז₪ תוכננה לחשב את העבודה מתוך שני הערכיס המסופקים על ידי המשתמש. הונח, שמשתמשים עשויים לשנות את היחידות המוקצות כדי לשנות את משך הפעילות (והפרוייקט), אך כמות העבודה תישאר ללא שינוי. כתוצאה מירושה זו, כאשר יש לבחור בין שינוי משך לבין שינוי עבודה או יחידות, סק נוטה לחשב מחדש משך. בנוסף, בדרך כלל ₪0[8₪ מתוכנתת לכבד קודם כל את מספר ה*חידות המוזנות לפעילות מסוימת. לכן, כאשר על 0[6ז₪ לבחור איזה משתנה לשנות בחישוב, הבחירה היא בדרך כלל לחשב מחדש משך לפני עבודה, ועבודה לפני יחידות. להלן שיקולים נוספים: כאשר הבחירה היא בין משך לבין אחד משני האחרים, 86%[סז₪ תשנה את משך. 9 אם משך קבוע, 66[סז₪ תבחר לשנות את עבודה לפני שינוי יחידות. 9 80][סזק תשנה יחידות רק כאשר היא אינה יכולה לשנות משך או עבודה. בסעיף הבא תלמד שבאמצעות הגדרת סוג פעילות אפשר לשלוט באופן מלא יותר על החישובים. שעה 10: תזמון משאבים | 219 שליטה על חישובים באמצעות סוג הפעילות כדי לאפשר שליטה רבה יותר על חישובים, 8₪[סז₪ מסווגת כל פעילות לפי אחד משלושה ייסוגיםיי, והסוג קובע איה משתנה יישאר קבוע כאשר יש לחשב מחדש את נוסחת העבודה. שלושת הסוגיס הס: 9 יחידות קבועות (ברירת המחדל של כל פעילות חדשה). משך קבוע. 9 עבודה קבועה. יחידות קבועות פעילות מסוג יחידות קבועות מתאימה כאשר יש צורך לשלוט על מספר יחידות המשאב המוקצות לפעילות, ואין סיבה מיוחדת לשמור על משך אן עבודה קבועים. כפי שניתן לראות במופע הבא של הנוסחה לחישוב עבודה (הסוגריים מצייניס שלמשתנה שבתוכן יש ערך קבוע), אס תקטין את משך, יהיה על +86[סז₪ להקטין את סך העבודה (מכיון שהיחידות קבועות): משך א [יחידות] = עבודה אס תשנה את עבודה, 0[661ז₪ תהיה חייבת להשאיר את יחידות קבוע ותוכל לשנות את משך (כאשר תוספת עבודה דורשת משך ארוך יותר ופחות עבודה מאפשרת משך קצר יותר). כמובן, תוכל לשנות את יחידות, ואו סדר העבודה של 8₪[סז₪ יכתיב שהיא תשנה את משך ותשאיר את עבודה ללא שינוי. שיס לב שאס עבודה ללא שינוי, הגדלת יחידות פירושה הקטנת משך, והפחתת יחידות מובילה להגדלת משך. משך קבוע בפעילויות אחדות הגיוני לנעול את משך ולמנוע מ-606[סז₪ לשנות ערך זה. לדוגמה, אס תומנת ישיבות, מומלצ להגדירן כבעלות משך קבוע. אחרת, משך הישיבה יתקצר ככל שתקצה יותר אנשים להשתתפות בה! מצב זה נוגד את ההיגיוו הפשוט: ככל שיותר אנשיס משתתפים בישיבה, בדרך כלל היא מתארכת יותר. אס משך קבוע, ובחרת לשנות את יחידות, 601[סז₪ תהיה חייבת לשנות את עבודה. ככל שיש יותר יחידות, כך גדלה כמות העבודה, ולהיפך. אס תשנה עבודה בפעילות בעלת משך קבוע, 601[סז₪ תהיה חייבת לשנות את יחידות (כאשר עבודה נוספת דורשת יותר יחידות). כאשר פעילות מוגדרת כבעלת משך קבוע, אפשר לאלצ את זז לפעול בניגוד לנהלי העבודה שלה ולא לכבד את ערך היחידות המוקצות: [משך] א יחידות = עבודה אס תשנה משך פעילות בעלת משך קבוע, סדרי העבודה של 861[סז₪ ייגרמו לה לחשב את עבודה ולא את יחידות. ככל שהמשך ארוך יותר, כך גדלה כמות העבודה בפעילות. 0 98 ]80][סזכ - סדנת לימוד עבודה קבועה אס הפרוייקט כולל פעילויות הכרוכות במספר קבוע של שעות עבודה שיש לספק, יש להגדיר פעילויות אלו כעבודה קבועה. במקרה זה 0[606ס]₪ תשאיר את עבודה ללא שינוי, ותעדכן את יחידות או משך. אס הפעילות היא מסוג עבודה קבועה, הגדלת היחידות תאפשר ל-86%[סזש להקטין את משך מכיון שעבודה קבועה ולא ניתן לשנות אותה. אס תקטין את משך, 866][סזק תהיה חייבת להגדיל את *חידות מכיון שהעבודה קבועה: משך א יחידות = [עבודה] אס תשנה את עבודה בפעילות בעלת עבודה קבועה, +₪0[86 תחשב מחדש משך ולא תשנה את יחידות. שינוי סוג הפעילות יש לשנות את הערך בשדה סוג פעילות לכל הפעילויות שסוג ברירת המחדל אינו מתאיס להן. ניתן גס לשנות זמנית סוג פעילות כדי לשלוט בתגובת 66[סז₪ לשינוי שברצונך להזין, ואחר להחזיר את סוג הפעילות לסוג המקורי. אפשר לשנות סוג פעילות בטופס פעילות (ראה תרשיס 10.1) או בתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות (ראה תרשים 10.3). כפי שלמדת בשעות הקודמות, אפשר להציג את תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות על ידי בחירת שדה כלשהו בתצוגת פעילות (כמו למשל תרשים גנט), וללחוץ על הלחצן מידע אודות פעילות. [<1? ו םה הערות. | מתקדם משאבים | פעילויות קדם | כללי שם! | תרגום/כתיבת מאמר | מש | ניום תיבת הסימון מונחה עבודה פעילות מאולצת. אק | ביטול וו | מוקדם ככל האפשר - = ] סמן פעילות כאבן דרך קוד 19/85 141 | ₪ מונחה עבודה יחידות קבועות. סוג פעילות: משך קבוע עבודה קבועה תרשים 10.3: השתמש בתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות לשינוי זמני או קבוע של סוג הפעילות שנבחרה הגדרת סוג הפעילות שעה 10: תזמון משאבים | 221 כפי שנאמר לעיל, סוג ברירת המחדל של פעילויות חדשות הוא יחידות קבועות, לכן כל הפעילויות החדשות הן מסוג יחידות קבועות עד לשינויין. אס תשער שמרבית הפעילויות בפרוייקט מסוים תהיינה מסוג משך קבוע או עבודה קבועה, תוכל לשנות את ברירת המחדל לסוג הפעילות כדי שפעילויות חדשות תיתוספנה עס סוג ברירת מחדל מתאים. אס תשער שמרבית הפרוייקטיס החדשיס יורכבו מפעילויות בעלות משך קבוע או עבודה קבועה, תוכל לשנות גם את ברירת המחדל לסוג פעילות לכל הפרוייקטיס החדשים שתיצור. . תרגול: %5 שינוי ברירת המחדל של סוג פעילות 0 כדי לשנות את ברירת המחדל של סוג פעילות, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות. 2 בחר בכרטיסיה תזמון. 3 בשדה ברירת מחדל לסוג פעילות בחר את הסוג הרצוי כברירת מחדל (ראה תרשים 10.4). שינוי זה ישפיע רק על המסמך הנוכחי. 4. אם ברצונך שסוג פעילות זה יהיה ברירת המחדל לכל הפרוייקטים בעתיד, לחץ על הלחצן קבע כברירת מחדל. 5. לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח אפשרויות. הגדרת ברירת המחדל לסוג | לוח תאריכים | עריכה | כללי | תצוגה פעילות (לפ רוייקט זה בלבד) קבוצת עבודה | בדיקת איות | חישוב | תזמון ₪ הצג הודעות תזמוך עחידות הקצאה כ: עשרוני | | : הגדרת ברירת המחדל : ה תזמון עבור קקח פחוקַבּחָבּויז" ות מתחילות ב:/ התחלת הפרוייקט |=] ימים ם שעות ם לפעילות מונחית עבודה (לפרוייקט זה בלבד) פעילויות חח משך הוזן בג עבודה הוזנה ב: השתמש בערכי ברירת מחדל אלה בכל הפרוייקטים החדשים ברירת מחדל לסווג פעילות: - יחידות קבועות שו שי - | ש] קשור אוטומטית פעילויות ש עבודה קבועה לויות הנמצאות במהלך ביצוע ש] פעילויות יתחשבו תאריכי האילוץ [קבע כברירת מחדל תרשים 10.4: בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניתן לשנות את ברירת המחדל לסוג פעילות לפרוייקטים חדשים 2 98 80][סזכו - סדנת לימוד יישום נוסחת העבודה בהקצאה בעת הקצאת משאב, יש להגדיר לפחות את הפעילות והמשאב, אולס ניתן גס להגדיר אחד או שניים מתוך היחידות שתוקצינה ואת העבודה שיש להשלים. בסעיף זה נבחן מה קורה במצבים אלה. בכל המקרים שיוצגו, משך הפעילות יהיה מוגדר כבר מכיון שגס אס לא תגדירו בעצמך 0[801ז= תגדיר עבורו ערך ברירת מחדל (1 *ום). הזנת שם המשאב בלבד אם תזין רק את שס המשאב ולא תזין את היחידות או העבודה, ₪0[6% תקצה ערך ברירת מחדל 100% ליחידות ותחשב את עבודה מברירת המחדל ליחידות וממשך. לדוגמה, אס תקצה את זהר לפעילות במשך 2 ימיס ללא הזנת יחידות, +66[סזק תקצה תחילה 100% בשדה *חידות, ואחר תחשב את העבודה כ-100% ממשך (18 שעות). מקרה זה מודגס על ידי הקצאת זהר לפעילות תרגוס/כתיבת מאמר שבתרשיס 10.5. .0 הערה: בתרשים זה ובתרשימים הבאים, הפעילות תוצג פעמיים - לפני ההקצאה, ולאחריה. הפעילויות תופענה כ<שם הפעילות> לפני, ו<שם הפעילות> אחרי. בדוגמאות מאוחרות שתי הגרסאות תשמשנה להדגמת השפעת ההקצאות על לוח הזמנים והקצאות אחרות. כאשר זהר מוקצה לפעילות תרגום/כתיבת מאמר אחרי מבלי לציין יחידות או עבודה, סז תקצה 100% כברירת המחדל ליחידות ותחשב עבודה של 18 שעות. [<ז5 1 | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עזָרה 5 0 של - כל הפעילויות. || = עש 7 ם|י 8 משך מוגדר ליומיים עבודה המתוזמנת על יפ ₪ = ידי ס[סזוס תרגום/כתיבת מאמר (לפבי) ל ב-00% 1 3 ממשך הפקת ירחון 02 התחלה 2 אוג '98 משך 3 אוג '98 2ימים 8 98 982 2 ימים תרגום/כתיבת מאמר (אחרי) עבודה שחושבה על ידי 664[סזו 66אוג 98 2 אוג '98 5ימים תרג/לתיבת מאמר (אחרי) סז הציבה ברירת מחדל ליחידות (100%) |=! תרגום/כתיבת מאמ ] אטא] ]| הש‎ ]5 ] תרשים 10.5: ניתן להקצות משאב מבלי לציין יחידות או עבודה, הוא יקבל ברירות מחדל שעה 10: תזמון משאבים | 223 הזנת השם והיחידות אס תזין יחידות, ולא עבודה, 601[סזק תשתמש ביחידות ובמשך לחישוב עבודה. לדוגמה, אם תקצה משאב לפעילות בת 2 ימיס ותזין 50% בשדה *חידות, 6₪[סז₪ תחשב עבודה כ-50% מ-18 שעות, או 9 שעות. אחר 606[סז₪ תעבור ללוח התאריכים ותתזמן 50% מכל פרק זמן עבודה זמין של המשאב לאורך משך הפעילות. תרשים 10.6 מדגים מקרה זה עם הקצאת צור לפעילות תרגום/כתיבת מאמר. | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עזָרה 5 = שש )| 4 ₪ 2 ה-- משך פעילות 5 כלהפעיליות | 3 3 ₪ | 7 ₪ | 25 | - לפני הקצאה ₪ | וס *75 *0פ *25 *0 | ובל תרגום/כתיבת מאמר (לפני) 302 - - עבודה מו 982 2ימים תרגום/כתיבת מאמר (לפבי) המתוזמנת בכל יום של משך הפעילות 988 982 | 2 ימים תרגום/כתיבת מאמר (אחרי) 66 אוג 98 עבודה מחושבת כ- 50% מ-2 ימים (18 שעות) יחידות שהוזנו כ-50% ] טא ]| סמש‎ ]5 תרשים 10.6: אם תגדיר יחידות, העבודה תחושב ותתוזמן את על בסיס היחידות והמשך‎ שים לב ש-0[864ז₪ תזמנה את צור לעבודה בכל יוס במשך הפעילות, אך תזמנה רק 4.5 שעות (50% מהשעות הזמינות). כאשר ₪08 מחשבת את לוח הזמניס להקצאה, היא מתזמנת את המשאב לאחוז שווה של שעות זמינות בכל פרק זמן של משך הפעילות. הזנת השם והעבודה אס תזין את הערך עבודה ולא יחידות, 661[סז₪ תניח שברצונך בברירת המחדל ליחידות (100%), ותחשב ערך חדש למשך על בסיס העבודה שהוגדרה והצבת ערך % ליחידות. בתרשים 10.7, המשאב זהר מוקצה לפעילות תרגוס/כתיבת מאמר, שהיא פעילות בת יומיים (18 שעות). כחלק מההקצאה הוזן ערך 36 שעות לעבודה, אך לא הוזנו יחידות. 661[סז₪ הציבה בשדה יחידות את ערך ברירת המחדל 100% וחישבה משך חדש (36 שעות או 4 ימיס) תוך שימוש בגירסה הבאה של הנוסחת העבודה: משך = עבודה יחידות משך = 32 שעות 100% = 32 שעות (4 ימים) 4 80698[סזכ - סדנת לימוד 9 1 51<[ | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עורה | 9 4 ₪ | 09 6 ₪6|6 0 םּ 6 = ₪ ₪ | ₪ ₪ | ש ₪ ₪|₪ ₪ ם| משך פעילות > כל הפעילוות || שב = :₪| ₪ 2 ₪ |* 55 ורי לפני הקצאה 9 | 8 ₪ 6 ₪ א בר | ₪ | 9 למ = יפ ₪ | > משך פעילות שר 4 ימים מחושב מחדש << יי = 2 - היו 2 וג 8 " 6 , | ל- 4 ימים שו וה א שי וי הי[ ד גי ב ] א ] ש'ן ור סיום התחלה משך שם פי | | משח 98 962 2פמם תרגום/בפימזרמ המר (לפבי) 2 זהר חן 1 מע עבודה ו | 1 0 8 982 5מים תרגום/כתיבת מאמר (אחרי) ַ מתוזמנת | | | 3 או '88 962 2ימים בדיקת התאמה/בכו 7 . | שרר מש 1 6 וג 98 3 וג 98 1ום הגהה 8 עבודה הוזנה | . ₪ מ ו 2 =]| כ- 36 שעות 2 אוג '98. - פרטים || = עבודה |חידות הקצאר| שם פעיי יחידות ברירת | . -₪ 6 שעות =! תרגום/כתיב 5 מחדל מולאו דה ||36 שעות = 96100 זהר 5 על ידי מ הצ 8 | ₪ ]וטא מ ל זו מוכך] תרשים 10.7: אם תזין את השם והעבודה, 66[סזק תקצה את ברירת המחדל 100% ליחידות ותחשב מחדש את המשך עבור העבודה שהזנת מה לדעתך היה קורה בתרשים 10.7 אס הפעילות הייתה מסוג משך קבוע! כמות העבודה הוזנה על ידי המשתמש, המשך קבוע ולא ניתן לשינוי (שיס לב לסוגרייס סביב משך בנוסחה הבאה), לכן נותר רק ערך יחידות שאותו 601[סז₪ יכולה לשנות כדי לשמור על תוקף המשוואה. בפועל, +0[606סז₪ תזנח את ערך ברירת המחדל 100% ליחידות ותחשב 200% עבור השדה יחידות. [משך] = עבודה יחידות 8 שעות = 36 שעות יחידות יחידות = 200% דוגמה זו מדגימה כיצד ניתן לגרוס ל-+₪10[86 לחשב כמה יחידות דרושות אם ידועה העבודה שיש לבצע, וידוע משך הזמן הרצוי לפעילות. למספר ארגוניסם יש טבלאות המגדירות את שעות העבודה התקניות הקשורות לפעילויות מסוימות. מכונאי רכב לדוגמה, עובדים לפי מדריכים המפורסמים על ידי יצרני המכוניות לחישוב כמות העבודה הדרושה להחלפת חלק. ,.'י ₪ אם נתונה פעילות בעלת כמות ידועה של עבודה שברצונך להשלים % בפרק זמן נתון, תוכל להפוך את הפעילות לפעילות בעלת משך קבוע, ולהקצות את המשאב ואת כמות העבודה הידועה מבלי להזין את היחידות. 661[סזק תחשב את היחידות באופן אוטומטי. שעה 10: תזמון משאבים | 225 הזנת שם, יחידות, ועבודה אם תזין יחידות ועבודה, +0[66]₪ תחשב מחדש את משך הפעילות תוך שימוש בערכיס שהזנת. לדוגמה, תרשים 10.8 מדגיס הקצאה לפעילות בת 2 ימיס בשס משלות חוברות, הנחת העבודה הדרושה היא 18 שעות. לפעילות הוקצתה קבוצה בשם זמניים, תוך הזנת 200% בשדה יחידות ו-18 שעות בשדה עבודה. ₪0[6 חישבה משך פעילות חדש תוך שימוש בגירסה הבאה של הנוסחה לחישוב עבודה: משך = עבודה יחידות משך = 18 שעות 200% = 9 שעות (או1 יום) 1 - 51<[ | וב עריכה. מצוגה בוספה. עצוב בלים ‏ פהויקט. מל עורה משך פעילות ₪ 0 ₪6 כ 6 ₪ 6 56 7 ₪ 2 ש 3 5|₪ ₪ ם בש ד כל הפעילויות. | 3 = = ש ץק ה |* 8 . הז 3% = 04 לפני ההקצאה | 2 5 50 25% ל | 8 שעות ו | משך פעילות - -- ממה . 3 אוג 98 3 אוג 98 1 שעה . / -- חדש שחושב על 7 אוג '98 3 אוג '98 2ַימים משלוח החוברות (ל! ידי ו 3 אוג '98 3 אוג 98 1יום משלוח החוברות (אחרי) נה בפעילויות. עבודה שהוזנה / = . ו ב 7 כ- 18 שעות א ש' יחידות שהוזנו כ-200% | אטא] סמ] הז ] מוכן‎ .]5 ] תרשים 10.8: אם תזין את היחידות והעבודה, 66%[סזק תחשב מחדש את המשך הקצאת מספר משאבים לפעילות הקצאת מספר משאבים לפעילות פירושה רישוס מספר שמות משאביס בהקצאת הפעילות. הדבר דומה מעט להגדלת מספר היחידות של משאב. בדוגמאות הקודמות כאשר הגדלנו את היחידות המוקצות למשאב ראינו ש-8[סז₪ מעדכנת את משך הפעילות ושומרת על העבודה ללא שינוי, אלא אס זו פעילות בעלת משך קבוע. הגדלת היחידות מאפשרת ל-0[800ז₪ לקצר את המשךץ. זו גם התנהגות ברירת המחדל כאשר מגדילים את היחידות על ידי הוספת משאב, 0[801ז₪ שומרת על עבודה או מאמ קבועיס, ומשנה את משך הפעילות. למעשה, חלק מהעבודה מבוצע על ידי המשאב החדש, ולכן המשאב(ים) שהוקצו כבר יכול(יס) לבצע פחות עבודה. אנו אומריס שהחישוב מונע על ידי (נקבע על ידי) העבודה או המאמצ הקבועים, ופעילויות מסוג וה מכונות מונחות עבודה או מונחות מאמ. 6 80]98[סזכ - סדנת לימוד פעילות מונחית עבודה היא פעילות שמניחה כמות מסוימת של עבודה שחייבת להתבצע. שינוי מספר המשאבים המוקצים לפעילות גורם --) לעבודה המתוזמנת להתחלק מחדש בין כל המשאבים - בדרך כלל תוך השפעה על משך הפעילות. לדוגמה, אס אדס אחד מוקצה לפעילות מונחית עבודה בעלת משך שבוע 1, כמות העבודה תהיה 45 שעות. אס אנו רוצים שהפעילות תסתיים מוקדס יותר, ניתן להקצות אנשיס נוספיס לפעילות זו. כל אחד מהס יעבוד פחות מ-45 שעות, אולס ביחד הם יוכלו לסיים את כל העבודה בפחות משבוע 1. השדה פעילות מונחית עבודה משמש להגדרת פעילות כמונחית עבודה או לא מונחית עבודה (כן או לא). שדה וה מופיע בטופס הפעילות (ראה תרשיס 10.1) ובתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות (ראה תרשים 10.3). ווהי תיבת סימון פשוטה, אס היא מסומנת, הפעילות מונחית עבודה ואס לא, הפעילות אינה מונחית עבודה. כברירת מחדל כל הפעילויות החדשות ב-601[סז: הן מונחות עבודה. אס מרבית הפעילויות בפרוייקט לא תהיינה מונחות עבודה, תוכל לשנות את ברירת המחדל בתיבת הדו-שיח אפשרויות (ראה תרשים 10.4). בחר כלים, אפשרויות ובתיבת הדו-שיח אפשרויות בחר בכרטיסיה תזמון. מחק את הסימון שבתיבה פעילויות חדשות הן מונחות עבודה. אסברצונך ששינוי זה יחול על כל מסמכי הפרוייקט החדשיס בעתיד, לחץ על הלחצן קבע כברירת מחדל. 0 הערה: אם בעת ההקצאה הראשונית של משאבים תרשום בטופס הפעילות מספר שמות משאבים לפעילות ההגדרה מונחה עבודה לא תשפיע על הפעילות. כל הקצאת משאב תחושב בנפרד. ההגדרה מונחה עבודה משפיעה רק כאשר משנים את מספר המשאבים ברשימה קיימת. חישוב פעילויות מונחות עבודה כדי להדגים את ההשפעה של מצב מונחה עבודה, נשתמש שוב בפעילות תרגוס/כתיבת מאמר. בתרשים 10.9 לפעילות 1 תרגום/כתיבת מאמר (לפנ*), מוקצים זהר וצור (שיס לב, בתרשים וה סהייכ שעות עבודה ליוס הוא 8). בחלונית העליונה, העמודה משמאל למשך הוגדרה מחדש להצגת מצב מונחה עבודה, ובתרשים וה הפעילות מונחית עבודה. בפעילות 3 לפעילות תרגום/כתיבת מאמר (אחרל), נוסף המשאב אבי, עם 50% יחידות מוקצות. כתוצאה מכך, משך הפעילות קטן מ-2 ימים ל-1.5 ימים. שעה 10: תזמון משאבים | 227 9 1 - 51<[ | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עזרה 9 ₪3 0670 06 5% 966 559 :| שב 5 ₪ ₪ ם שש ד כל הפעילויות || 3 5 = ]| ש ;5 |= 8 [ 5% - 5 | 5 ₪ *5? *פ 25 *0 בל שדה מונחה עבודה משך פעילות מופחת זהר,צור[1%50 העבודה הכוללת ללא שינוי לאחר הוספת אבי זהר,צור[%50],אצי[%50] מק כמות העבודה של זהר וצור מופחתת העבודה מחולקת בין המשאבים לפי חלקם בסך ]| וטא סמש יש מ היחידות תרשים 10.9: אם הפעילות מונחית עבודה, הוספת משאבים תשנה את הקצאות המשאבים הקיימים שים לב שבתרשים 10.9 בחלונית התחתונה העבודה חולקה מחדש כאשר נוסף אבי לפעילות. העבודה של זהר צומצמה מ-16 ל-12, והעבודה של צור צומצמה מ-8 ל-6. בנוסף, שיס לב שאס תחבר את סך היחידות המוקצות (50%+50%+100%) הסכוס הוא 200%, כאשר והר תורס מחצית מסכוס זה וצור ואבי תורמיס כל אחד רבע מהסכוס הכולל. כך בדיוק מחולקת העבודה בין המשאביס: מחצית מוקצית כעת לזהר ורבע מוקצה לצור ולאבי. כאשר משניס את מספר המשאביס המוקצים לפעילות מונחית עבודה, 601[סז₪ מקצה את העבודה בין המשאבים ביחס ישר לחלקס בסך יחידות המשאביס לאחר השינוי. לעיתיס יתעורר צורך לשנות את השדה מונחה עבודה באופן זמני. לדוגמה, נניח שבעת יבצירה ראשונית של הפעילות תרגוס/כתיבת מאמר הנחנו שיספיקו 2 ימיס אם הר צור ואבי יעבדו כולס על פעילות זו (כאשר צור ואבי עובדיס רק חצי משרה), אולס בעת ההקצאה הראשונית של משאביס שכחנו להקצות את אבי. אס הפעילות מונחית עבודה וננסה להוסיף את אבי בשלב מאוחר יותר (ראה תרשים 10.9), משך הפעילות ישתנה ל- 1.5 ימים (ולא זאת הכוונה). כדי להוסיף את אבי לפעילות מבלי לשנות את משך הפעילות, מחק תחילה את הסימון בתיבת הסימון מונחה עבודה, הוסף את אבי (ראה תרשיס 10.10), ואז שנה את הפעילות בחזרה למונחית עבודה. כפי שניתן לראות בתרשיס זה, אס הערך בשדה מונחה עבודה הוא לא, הוספת אבי אינה משנה את משך הפעילות או את עומס העבודה על המשאביס האחריסם. סך העבודה לפעילות גדל בכמות העבודה של אבי. 8 98 806][סזכ - סדנת לימוד תרגום/כתיבת מאמר (לפני) כל הפעילויות || 35 זהר,צור[1%50 | | זהר,צור[%50],אבין1%60 -- 8 שעות = 6 ד 2ימים לא תרגום/כ- ור (לפני) תרגום/כתיבת מאמר (לפבי) 4 שעות |=! תרגום/כתיבת מאמר (לפנ')--י 6 שעות | זהר 2 שעות ‏ -! תרגום/כתיבת מאמר (לפבי) 6 שעות | 8 שעות | צור 8 שעות | אבי ₪ הגדרת מונחה מאמץ היא לא משך פעילות ללא שינוי עבודה כוללת גדלה בכמות העבודה של אבי עבודת זהר וצור ללא שינוי תרשים 10.10: אם שכחת לכלול משאב בהקצאה הראשונית, ניתן לשנות פעילות באופן זמני כך שלא תהיה מונחית עבודה שעה 10: תזמון משאבים | 229 שעה הקצאת משאבים ועלויות השעה הנוכחית מדגימה כיצד להשתמש בתצוגות ובכלי 866[ס]₪ להקצאה ולעריכת הקצאות משאבים ועלויות. בשעה זו תלמד עוד על עריכה וכוונון עדיו של הקצאת משאבים. כדי להבין שעה זו, עליך להכיר ולהבין את תוכן שעה 9 הגדרת משאבים ועלויות, ושעה 10 תזמון משאבים. ואת משוס שקיימים יחסים מורכבים בין שדות פעילויות ומשאביס שנדונו בשעות הקודמות, לנושאיס שיידונו בשעה הנוכחית. בעת הקצאה ראשונית של משאבים לפעילויות, ניתו להשתמש במספר שדות נתוניס כדי לספק ל-86[סז₪ את המידע הנדרש לחישוב לוחות זמניס ועלויות בהתאס לרצונך: 9 בעת שינוי הקצאות לפעילות אפשר לבחור בהגדרות סוג פעילות ומונחה עבודה השולטות בדרך חישוב השינוייסם בלוח הזמניס. 9 ניתן וחובה לספק את שס המשאב בעת הקצאתו לפעילות. ניתן להגדיר את היחידות המוקצות, או לאפשר ל-0[86ז₪ להקצות את ערך ברירת המחדל ליחידות. 9 ניתן להגדיר את כמות העבודה שהמשאב יבצע, או לאפשר ל-601][סז₪ לחשב אותה מתוך משך הפעילות ומספר היחידות. 9 ניתן לבחור את תעריפי העלויות של המשאב שישמשו לחיוב הפעילות עבור ומן המשאב. שעה 11: הקצאת משאבים ועלויות | 231 בשעה זו תלמד כיצד להזין מידע זה. תראה כיצד להשתמש בכלים לרישוס מידע מינימלי בלבד שנדרש. ל-₪0[6% מספר תצוגות וכליס המשמשיס להקצאת משאבים, לכל אחד יתרונות אחרים. תלמד כיצד להשתמש במתאימים למטרה. ניתן גם לשנות את החישוביס בעזרת הקצאת שעות נוספות, באמצעות הכנסת עיכובים ופיצוליס בהקצאה, על ידי יישוס אחד המתאריס המוגדריס מראש, או על ידי עריכת הקצאות העבודה היומיומיות. בשיטות אלו נדון בשעה הבאה. 0% מספקת אפשרויות לכוונון עדין של הקצאות משאבים כדי שלותח הזמניס וחישובי העלויות יהיו מדויקים. אס אינך וקוק לרמת תחתכוס זו, תוכל להסתדר גס עס כמות מינימלית של הגדרות. הגדרות הפעילויות להקצאות כשבכוונתך להקצות משאב לפעילות, הדבר הראשון שעליך לעשות הוא לבדוק את הגדרות הפעילות בשדות סוג פעילות ומונחה עבודה. הגדרות אלו שולטות על חישוב לוח הזמניס לפעילות לאחר הקצאת משאב. כפי שנאמר בשעה הקודמת, סוג הפעילות חשוב כאשר משניסם את אחד המשתניסם (משך פעילות, יחידות מוקצות, או עבודה מוקצית) בנוסחה לחישוב עבודה. הסוג קובע איה מהמשתניס הנותרים יישאר קבוע. ההגדרה מונחה עבודה מקבלת משמעות רק אס תקצה יותר ממשאב אחד לפעילות. אס הפעילות מונחית עבודה, כל המשאבים המוקצים לפעילות יחלקו ביניהס כמות קבועה של עבודה. שינוי מספר המשאבים ישנה את עומס העבודה על כל אחד מהמשאביס הנותרים, ובדרך כלל ישפיע על משך הפעילות. תרגול: שינוי הגדרות סוג פעילות והנחית עבודה כדי לשנות את הגדרות סוג פעילות והנחיית עבודה, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את הפעילות. = 2 לחץ על לחצן מידע אודות פעילות להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות. 3. בחר בכרטיסיה מתקדם. 4. בדוק את הגדרת סוג פעילות ושנה אותה, על ידי לחיצה על חץ הרשימה ובחירת הערך משך קבוע, יחידות קבועות, או עבודה קבועה (ראה תרשים 11.1). 5. בדוק את ההגדרה מונחה עבודה, וכבה אותה לפי הצורך על ידי מחיקת הסימון בתיבת הסימון. 6. לחץ אישור. 2 80198]סז₪ - סדנת לימוד [<1? ו הערות. | מתקדם משאבים | פעילויות קדם | כללי שם | תרטם/כתיבת מאמר(לפי) | משה |למים ן:] פעילות מאולצת. ביטול סו מוקדם ככל האפשר - | ] סמן פעילות כאבן דרך תאריך: | ₪8 קוד 0085 1 | סוג פעילות: יחידות קבועות. ] מונַחה עבודה תרשים 11.1: לפני הקצאת משאבים לפעילות, בדוק את הגדרות סוג פעילות ומונחה עבודה הקצאת משאבים לפעילות להק צאת משאבים לפעילויות ניתן להשתמש במגוון תצוגות ותיבות דו-שיח, שלהן שיטות הקצאה שונות, והן: 9 ( תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים, שבה ניתן לגרור ולשחרר. התצוגה הזנת פעילות, המציגה את תרשים גנט בחלונית העליונה, וטופס פעילות בחלונית התחתונה. תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות, שבה רשימת המשאבים זמינה לבחירה. התצוגה שימוש במשאבים, המחליפה את מייצגי הפעילויות בציר הזמן של תרשים גנט, ברשת תאיס המציגיס פרטי עבודה על הקצאה בכל פרק זמן בציר הומן. אפשר לערוך את התאים לשינוי הקצאות עבודה בפרקי וּמן בודדים. תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים ותיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות נגישות מכל תצוגת פעילות, אך הן מקבלות ומציגות כמות מוגבלת של נתוני הקצאה. התצוגות הזנת פעילות ושימוש בפעילויות מציגות כמות רבה של מידע במבט יחיד, במיוחד כאשר הן משמשות בשילוב עס תצוגות אחרות. טָ- + לאחר ההקצאה, תיבת הדו-שיח מידע אודות הקצאה מאפשרת להגדיר פרטים נוספים אודותיה. רבים משדות ההקצאה המצויים בתיבת הדו-שיח מידע אודות הקצאה אינם מצויים בתצוגות רגילות כלשהן, לכן אם רוצים לדעת פרטים נוספים על ההקצאה, יש להציג בתיבת דו-שיח זו. קל להשתמש בתיבות דו-שיח, וברגע שתכיר את 6[סזש, תמצא שאתה משתמש בהס רבות. למרות ואת, ליצירת ההקצאות נשתמש תחילה בתצוגה הזנת פעילות. תצוגה זו משלבת תרשים גנט וטופס פעילות. מכיון שתצוגה זו מציגה את המתרחש בדרך טובה יותר מכל תצוגה אחרת, תוכל ללמוד באמצעותה יותר על התהליך. שעה 11: הקצאת משאבים ועלויות | 233 הקצאת משאבים בטופס פעילות טופס פעילות (ראה תרשים 11.2) מאפשר להציג פרטי הקצאת משאביסם בטבלה קטנה בתחתית הטופס. הפרטיס הנפוצים ביותר לתצוגה הם: קוד זיהוי משאב, שם, יחידות, ועבודה. טבלה זו היא מקוס נוח להקצאת משאבים, מכיון שהיא מאפשרת להזין ולהציג לכל הקצאת משאב את ערכי היחידות, העבודה או את שניהם. בעזרת תצוגה משולבת זו, אפשר לראות בחלונית העליונה כיצד הפעילות מתייחסת לפעילויות אחרות, ולצפות בחלונית התחתונה בפרטי הפעילות. תרגול: התצוגה הזנת פעילות כדי לעבור לתצוגת הזנת פעילות, בצע את הפעולות הבאות: 1 2. בתפריט תצוגה, או בחלונית התצוגות, בחר תצוגות נוספות. בתיבת הדו-שיח תצוגות נוספות בחר הזנת פעילות ולחץ על החל. פצל את התצוגה בעזרת חלון, פצל. ניתן גם ללחוץ לחיצה כפולה על תיבת הפיצול שמתחת לסרגל הגלילה האנכי. כאשר מפצלים תצוגת פעילות, בחלונית התחתונה מוצג אוטומטית טופס פעילות. הפעל את החלונית התחתונה בעזרת מקש 6 (או לחץ במקום כלשהו בחלונית התחתונה) כדי שתוכל לבחור את הפרטים להצגה בתחתית הטופס. בחר עיצוב, פרטים להצגת התפריט פרטים. ניתן גם להציג את התפריט המקוצר פרטים על ידי לחיצה ימנית במקום כלשהו בטופס הפעילות. מהתפריט פרטים, בחר משאבים ופעילויות קדם, משאבים ופעילויות עוקבות או עבודת משאבים (ראה תרשים 11.3). פרטי ההקצאות בשלוש אפשרויות אלו כוללים את השדות יחידות, שם ועבודה. פרט' תזמון המשאבים אינם כוללים יחידות, לכן לא ניתן לנהל יחידות הקצאה בתצוגה זו. 4 98 606]סזש - סדנת לימוד 1 )51<[ רת קביות 7 ו 6שעות |%6100 8שעות ב *-תרשים גנט משך פעילות תיבת פיצול טופס פעילות שם פעילות תיבת סימון מונחה עבודה פרטי הקצאה תרשים 11.2: התצוגה הזנת פעילות (תרשים גנט מעל טופס פעילות) היא באופן כללי התצוגה הטובה ביותר לשימוש בעת הקצאת משאבים 1 1<[ התצוגה הנוכחית מסומנת תפריט פרטים פס תצוגה פעילה תרשים 11.3: התפריט פרטים בטופס פעילות מציג את התצוגה הנוכחית עם סימון, ומאפשר לבחור תצוגה חדשה שעה 11: הקצאת משאבים ועלויות | 235 תרגול: הקצאת משאבים בטופס פעילות להקצאת משאבים בטופס פעילות, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את הפעילות בחלונית העליונה. משך הפעילות כבר מוגדר, גם אם זהו ערך ברירת המחדל של יום אחד. בעת הקצאת משאב ישמש ערך משך זה בנוסחה לחישוב עבודה. 2 עבור לשדה שם משאב. בשדה שם משאב הקלד את השם, ראשי התיבות, או בחר את שמו מהרשימה הנפתחת. להקצאת מספר משאבים, הזן אותם בשורות הבאות של העמודה שם משאב. 4 אם תשאיר את השדה יחידות ריק, ]סק תקצה את ערך ברירת המחדל (100%). אם ברצונך להגדיר ערך יחידות אחר, עבור לשדה יחידות והזן את היחידות הרצויות. 5 אם תשאיר את השדה עבודה ריק, 80(סזק תחשב את העבודה על בסיס משך הפעילות והיחידות המוקצות. אם ברצונך לציין את כמות העבודה להקצאה, בחר בשדה עבודה והקלד את כמות העבודה. יש להזין עבודה כמספר בתוספת יחידות המידה (שעות, ימים או שבועות). יחידות ברירת המחדל של )₪0[60 לעבודה, הן שעות, והערך שתזין יומר לשעות. 6. לאחר הקצאת כל המשאבים לפעילות, עבור לחלונית העליונה. , ניתן לשנות את הפעילות הנבחרת בחלונית העליונה בעזרת הלחצנים + קודם והבא שבחלונית התחתונה. שיטה זו תהיה מהירה יותר מהפעלת החלונית העליונה, בחירת הפעילות, וחזרה לחלונית התחתונה, בתנאי שהפעילות הרצויה קרובה לפעילות הנבחרת כעת. 0 הערה: אם שם המשאב הרצוי אינו מופיע ברשימה הנפתחת, ניתן להקליד שם משאב חדש |-80]סזק תוסיף את השם למאגר המשאבים. לאחר השלמת ההקצאה, תוכל ללחוץ לחיצה כפולה על שם המשאב בטופס הפעילות להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב ולמלא את פרטי הגדרת המשאב. אזהרה: אם טעית בהקלדת שם המשאב, הוא ייחשב כמשאב חדש ויתווסף למאגר המשאבים. 6 0]80]98ז₪ - סדנת לימוד תחשב את ערכי השדות שלא הוזנו, בהתאם לעקרונות שנדונו בשעה הקודמת. אס הוקצו מספר משאבים בו-זמנית, +0[66ז תחשב את ההקצאה לכל אחד בנפרד. ההקצאה הזקוקה לזמן הארוך ביותר להשלמה, תקבע את משך הפעילות. בטופס הפעילות אפשר גס להסיר הקצאת משאב בקלות. . תרגול: 8 הסרת הקצאה מפעילות . כדי להסיר הקצאה מפעילות, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את הפעילות בחלונית העליונה. 2 בטופס הפעילות בחר את שם המשאב שברצונך להסיר. 3 הקש 8!616. תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים היא כלי נוח וגמיש לניהול הקצאות בסיסי. בנוסף, ניתן להשתמש בתיבת דו-שיח זו להוספת משאביס למאגר המשאבים. הצג את תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים על ידי בחירה בכלים, משאבים, הקצאת משאבים, או על ידי לחיצה על הלחצן הקצאת משאבים. תרשים 11.4 מציג את תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים על רקע התצוגה הזנת פעילות, כך שניתן לראות כיצד אותס ערכים מוצגיס בדרך אחרת. 1 1 % |א |8]=. [ל קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט טל עורה [ ב 0 לחצן הקצאת של * ה 2 ם|- 5)- מש יר >| 59| ₪ ₪ ₪6 > .]| | משאבים | *5? לספ *25 *ף | > | לגד = | -אר|| תיבת הדו-שיח 2 6 וג '98 9 שוג 985 2 שאוג '98. 8 גחה ה ב 0 ו | ₪ הקצאת ו זהר,צור[%50] הת | 2 ימיו תרגום/כת בת מאמר (לפני) [ | ן משאבים זההצור[8%50ב[19450 שם משאב מש ?ימים ‏ ך-] := סוג פעילות:: יחידות קבועות. 7 % ביצועי | %0 קר קוד [=||] עבודה וחידות שם משואב] 3 6 ם 1 יחידות מוקצות 5%] אטא] 05מ ]6‏ זש] ו מוכך | תרשים 11.4: השתמש בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים ליצירת הקצאות משאבים שעה 11: הקצאת משאבים ועלויות | 237 בתרשים 11.4 הפעילות הנבחרת היא תרגום/כתיבת מאמר (אחרל?). אס טופס הפעילות לא היה מוצג על המסך, עדיין ניתן היה לדעת אלו משאביס מוקציס לפעילות, לפי הסימוניס ליד השמות שבתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים. בטופס הפעילות בחלונית התחתונה ניתן לראות פרטים נוספיס על ההקצאות (העבודה). הוספת משאבים ניתן להוסיף משאביס למאגר המשאביס מתוך תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים. . תרגול: %5 הוספת משאב בעזרת תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים כדי להוסיף משאב חדש למאגר המשאבים בעזרת תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר תא ריק בעמודה שם בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים. 2 הקלד את המשאב והקש זסזח=. 3 לחץ לחיצה כפולה על שם המשאב החדש להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב. 4 השתמש בכרטיסיות שבתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב להגדרת ערכי המשאב. 5 לחץ אישור לסגירת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב. 1 - 51[ | |8]=. [ל) קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון ערה [ | 8- ₪ 9 609 66 0 6 = ₪ 6|- 7 ₪ 3 > | ₪ ₪ ם| בש ד כל הפעילויות. | | = =|ש 7 םי 8 | %-%% >| 59 | ₪ 6 ₪ ₪ ₪ א י | -ציר || | שם *5? לספ *25 *ף | > | לגד לב | -אר|| | 6 ההזה 0 הזוה | ₪ | | שן ו" ] ה" די ג ב אי שי "הי ד הו בי א שי ו הי ד הו הק ש משך מונחה עבודה| שם פעילות. 6 [ וו 34 ] [ 2 ימים ‏ כן תרגום/כתיבת מאמר (לפני) זה 10 2 ימים לג תרגום/כתיבת מאמר (אחרי) - מ [<1 ד | משאבים מתוך: '61פןסזקי משרו: 1יום ₪ מנחה עבודה ‏ | הקודם ] הבא = | סוגפעלות: יחידות קבועות ]*[‏ % בצועו | 0 [ב] קוד [>]|] עבודה | יחידות שם משאב] קוד [=] 6שעות |%200 | זמניים 6 ]| ]| פעילות שנבחרה שורת משאב שנבחר הזן יחידות ] 55]‏ אטא]| סמש זי ] ]ו מוכך | תרשים 11.5: הקצאת משאב לפעילות 8 0]80]98ז₪ - סדנת לימוד + , > - ניתן להוסיף משאבים מתוך ספר כתובות הדואר האלקטרוני. לחץ על הלחצן כתובת שבתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים לפתיחת רשימת כתובות הדואר האלקטרוני, ובחר שם. כאשר תסגור את רשימת הכתובות, 6[ס₪ תוסיף את השם למאגר המשאבים. תרגול: הוספת הקצאת משאב לפעילות להוספת הקצאת משאב לפעילות או לקבוצת פעילויות, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את הפעילות או הפעילויות שלהן ברצונך להקצות משאב. להוספת פעילויות לבחירה אפשר להשתמש במקשי 0 או וח5. בתרשים 11.5 נבחרה הפעילות משלוח חוברות. 2 אם אינה מוצגת, הצג את תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים על ידי בחירה בכלים, משאבים, הקצאת משאבים או על ידי לחיצה על הלחצן הקצאת משאבים שבסרגל הכלים הרגיל. 3. בשם המשאב בחר במשאב שברצונךר להקצות, או בחר שורה ריקה והקלד שם משאב חדש. בתרשים נבחרה קבוצת המשאבים זמניים. 4 אם אינך רוצה ש-89%/סזש תקצה את ערך ברירת המחדל, בחר בשדה יחידות והקלד יחידות חדשות. בתרשים, היחידות הן % (שני עובדים זמניים). 5 לחץ על לחצן הקצאה או הקש זפוח= להקצאת המשאב ולאישור מידע היחידות לפעילויות הנבחרות. 6. להוספת משאבים לאותן פעילויות, בחר את שם המשאב הבא להקצאה, הקלד את מספר היחידות בשדה יחידות ולחץ הקצאה להקצאת משאב זה לפעילויות הנבחרות. 77 לאחר השלמת רשימת המשאבים, לחץ סגור לסגירת תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים. הערה: כאשר לוחצים על הלחצן הקצאה שבתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים, מוצג סימון משמאל למשאב המוקצה, ראה תרשים 11.4. סימון זה יופיע רק עם בחירת הפעילות בתצוגה. שעה 11: הקצאת משאבים ועלויות | 239 הקצאת משאבים באמצעות גרירה בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים אפשר גם להשתמש בשיטת הגרירה להקצאת משאבים לפעילויות. בשיטה וו אין צורך לבחור מראש את הפעילות שאליה יוקצה המשאב, והיא מספקת דרך מהירה ויעילה להקצאת משאבים לפעילות אחת בכל פעם. אך הקצאה בשיטה זו קובעת את ערך ברירת המחדל ליחידות - 100%. מאוחר יותר תוכל כמובן לשנות את יחידות ההקצאה, אך הדבר עלול להוביל לחישוביס אוטומטייס אחריס שאינס בהכרת רצויים. אזהרה: 4. הקצה בשיטת הגרירה רק אם ברצונך שהקצאת היחידות תהיה %.. ש תרגול: %5 הקצאת משאבים לפעילות בשיטת הגרירה להקצאת משאבים בשיטת הגרירה, בצע את הפעולות הבאות: 1 הצג את תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים על ידי לחיצה על 4 הלחצן הקצאת משאבים. 2 בשדה שם בחר את המשאב. הצב את מצביע העכבר בריבוע האפור משמאל לשם המשאב. הסמל הקצאת משאבים יוצג מתחת למצביע (תרשים 11.6). 4 השאר את לחצן העכבר לחוץ. יוצג סימן חיבור לצד הסמל. 5 כעת גרור את העכבר אל הפעילות שאליה יש להקצות משאב זה (ראה תרשים 11.7). 6. כאשר הפעילות מוארת, שחרר את לחצן העכבר. |<]? תי משאבים מתוך: ‏ 1;ספןסזק' תרשים 11.6: כאשר מצביעים על הלחצן האפור לצד משאב נבחר, המצביע נראה כחץ בחירה עם הסמל הקצאת משאבים 0 80198]סז₪ - סדנת לימוד [> |8|= [₪ קוב עריכה תצוגה בוספה עצוב כלים ‏ פחוייקט. םלון עורה [ 3 9 ₪ 0 = 6 6|₪ 0 9 5 ₪ 96 7 ₪ 3 | שב .| ₪ ₪ םן בש ד כל הפעילויות. | = ₪ =וע 1 ₪|ז 8+ | %--%% >| 59 | ₪ ₪ ₪ 5 ₪ א | -ציר|| 8 | ₪0 5 לספ *25 *ם. | | ד = | א-|| הוה מותר] ' ]| ה ד" 3 בי [ א ] שי" ו" ] הי הו ה ] ה] [ ה [ ש משך מונחה עבודה| שם פעילות זהר,צור[%50] מ 1 2 ימים כן תרגום/כתיבת מאמר (לפני) | | | 5 = ₪ = ₪ א זהר,צור[5%50],אבין%60] | 2ימים לא תרגום/כתיבת מאמר (אחרי) 1 ב | | [<1? הדוי | משאבים מתוך: '1פןסזק" סור מש 1ום ₪ מונחה עבודה הקודם ] הבא סוה פעילות:! יחידות קבועות. [ % ביצועו | %0 ה - קוד [>|1] עבודה ] יחידות שם משאב] קוד ]= ] ]| הפר 1 6שעות %200|‏ | זמניים| ‏ 6 ]| | - | ]5 ]| אטא]| 5סמ=] | הש מוכן | 3 מש - ןסו א50סזסווא... 0 | |פסווום. צּ| סו סופ וחומ 89 | החל מ תרשים 11.7: גרור את הסמל אל הפעילות הרצויה ,וי ( ₪ להקצאת מספר משאבים לפעילות באמצעות גרירה, בתיבת הדו-שיח + הקצאת משאבים בחר מספר שמות משאבים. כאשר תגרור את מצביע העכבר אל הפעילות, כל המשאבים הנבחרים יוקצו. תזמון משאבים לכמות עבודה מסוימת אס הפעילות אינה מונחית עבודה, ניתן להשתמש בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים לחישוב מספר יחידות המשאב הדרושות להשלמת כמות מסוימת של עבודה (במשך פעילות מוגדר). בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים בעמודה יחידות, תזין בדרך כלל מספר אחוז. תוכל גס להזין כמות עבודה (מספר שלאחריו יחידת וגמן במקוס מספר וסימן אחוזים) בעמודה זו, +₪0[66 תחשב את ערך היחידות הדרוש למשאב להשלמת כמות העבודה שהזנת במשך הנתון של הפעילות. אך זכור, שיטה זו תפעל רק אס הפעילות איננה מונחית עבודה. בפעילות מונחית עבודה תוכל להזין את כמות העבודה באזור פרטי המשאב של טופס הפעילות. שעה 11: הקצאת משאבים ועלויות | 241 תרגול: תרגול: הקצאת משאבים באמצעות כמות עבודה להקצאת משאבים באמצעות כמות עבודה, בצע את הפעולות הבאות: 1. בחר את הפעילות או הפעילויות שאליהם ברצונך להקצות משאב. ודא שהפעילות אינה מונחית עבודה. הצג את תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים. מהרשימה שם בחר את שם המשאב. בחר את השדה יחידות והקלד כמות עבודה, ולאחריה יחידות מידה של עבודה (שעה, יום, שבוע וכדומה). לחץ על הקצאה או הקש זפוח= להקצאת המשאב ואישור מידע היחידות לפעילויות הנבחרות. 801[סז₪ק תמיר אוטומטית את ערך העבודה לאחוזים. לאחר השלמת רשימת המשאבים, לחץ סגור. הסרת הקצאות משאבים ניתן גס להשתמש בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים לשס הסרת הקצאות. תרגול: הסרת הקצאת משאב מפעילות להסרת הקצאת משאב מפעילות אחת או יותר, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את הפעילות או הפעילויות שאליהן מוקצים משאבים שברצונך להסיר. 2 הצג את תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים על ידי לחיצה על הלחצן הקצאת משאבים. 3 בחר את המשאב או המשאבים שברצונך להסיר מההקצאה על ידי לחיצה על הסימון או על שם המשאב. 4 לחץ על לחצן הסרה. המשאב (או משאבים) שנבחרו בתיבת הדו-שיחה הקצאת משאבים יוסרו מכל הקצאה שהיתה להם בפעילות או בפעילויות שנבחרו בתצוגה. 2 0]80]98ז₪ - סדנת לימוד שינוי שמות משאבים והקצאת יחידות השתמש בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים לשינוי שם המשאב או הקצאת היחידות לפעילויות. יש להחליף כל שס משאב והקצאת יחידות בנפרד. כדי לשנות את היחידות המוקצות למשאב, בחר את הפעילות וערוך את הקצאת המשאבים בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים. לאחר שתסיים להזין את הערך החדש, לח על לחצן החלפה. להחלפת משאב אחד באחר, בחר את המשאב המוקצה כעת ולח החלפה. בתיבת הדו-שיח שתופיע החלפת משאבים בחר את שס המשאב החדש. תרגול: החלפת משאב מוקצה במשאב אחר להחלפת משאב מוקצה במשאב אחר, בצע את הפעולות הבאות: 1. בחר את הפעילות או הפעילויות שעבורן ברצונך להחליף משאבים. 2 הצג את תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים על ידי לחיצה על הלחצן הקצאת משאבים. 3 בחר את שם המשאב להחלפה (הוא יהיה מסומן). 4. לחץ על לחצן החלפה. 801(סזש תציג את תיבת הדו-שיח החלפת משאבים על תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים (ראה תרשים 8. בתרשים תיבת דו-שיח זו הועברה שמאלה כדי להציג את תיבת הדו-שיח שמתחתיה). 5 בחר את שם המשאב החדש. 6. אם ברצונך שהערך יהיה שונה מ- 100%, בחר את השדה יחידות של המשאב הנבחר והזן ערך. 7 לחץ אישור. 0 הערה: תיבת הדו-שיח החלפת משאבים מציגה את כל המשאבים בפרוייקט. 0% אינה מסננת את הרשימה לפי זמינות בתאריכים המיועדים לפעילות, או לפי התאמה לפעילות זו. לכן רבים מהשמות ברשימה אינם בהכרח זמינים או מתאימים להקצאה לפעילות. שעה 11: הקצאת משאבים ועלויות | 243 | |8)= [5 קוב עריכה מצוגה הוספה עצוב .כלים פרוייקט. מלון עורה ן 4 ₪ ₪ 8 6 ₪ 2 99 = 6 96 ₪7 38| 3 5 ₪ ₪ ם בש ד כל הפעילויות. | = 5 טע 1 ₪|ד 8+ א | 3 - + >| 59 9 | ₪] 6 ₪ ₪ ₪ רב | -ציר || | םמ לפ 26 ₪ | זג ד |-א-)| וק 6 וג '98. וג '98. 2 אוג '98 | 8 | 8 ₪4 ןש ו חן די ג" גי אי[ שי ה" דד ג"ן ב"א ]| = משר = |מונחה עבודה| שם פעילותת 4 זהר,צור[%50]. 1 2 ימים כן תרגום/כתיבמ-מאמר (לפני) ] , 1 זהר,צור[%50],אבין1%50 ו | 2 ימים לא מללום/כתיבת מאמר (אחרי) ו חסזסא ףן מז משלוח חוברות | מ | 1יום ג |[ היה 0 | אל משאבים מתוך: '01פ[סזט' == החלף: | 800 הפוסא ו [+] סגור 0 ]5 ]| אטא]| סמש זי ] מוכן ו יש - ןסו א50סזסווא... 0 | |פסווום. ה סול 5 וחב 89 | התחל 38 משאב המוקצה כעת פעילות שנבחרה משאב חלופי לחצן החלפה תרשים 11.8: תיבת דו-שיח שנייה, החלפת משאבים, מציגה רשימת משאבים חלופיים תרגול: שינוי מספר היחידות בהקצאת משאב לשינוי מספר היחידות בהקצאת משאב, בצע את הפעולות הבאות: 1 בתצוגה, בחר את הפעילות. אם בכוונתך לבצע שינוי הקצאה זהה במספר פעילויות ניתן לבחור את כולן. 2 הצג את תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים על ידי לחיצה על הלחצן הקצאת משאבים. 3 בחר את השדה יחידות שמיועד לשינוי. 4 הקלד את הקצאת היחידות החדשה. 5. לחץ סגור או הקש זסזחם. .0 הערה: שינוי מספר יחידות המשאב המוקצות לפעילות גורם ל-6[סזש לחשב מחדש את משך הפעילות (אלא אם הפעילות מוגדרת כפעילות בעלת משך קבוע). 4 98 0]606זש - סדנת לימוד התצוגה שימוש בפעילויות לאחר יצירת הקצאה בתצוגת פעילות, ניתן לבחון ולעדכן פרטיס בתיבת הדו-שית מידע אודות הקצאה. אך כדי לגשת לתיבת הדו-שיח מידע אודות הקצאה יש להימצא בתצוגה שימוש בבעילויות או בתצוגה שימוש במשאבים. לכן נכיר תחילה את התצוגה שימוש בפעילויות. בשעה הבאה נוסיף לעבוד בתצוגה צו. התצוגה שימוש בפעילויות מציגה את רשימת פעילויות הפרוייקט בטבלה שבצד שמאל (ראה תרשים 11.9), כאשר הקצאות כל פעילות מוסטות שמאלה תחת שס הפעילות. עמודות הטבלה הן שדות פעילות או שדות הקצאה. אס העמודה היא שדה הקצאה, התא שבשורת פעילות ריק (ולהפך). לדוגמה בתרשיס 11.9, בכל שורות הפעילויות השדה יחידות ריק. ערכי עבודה שבשורות הפעילות מסכמים את ערכי העבודה של ההקצאות המוסטות שמאלה מתחת לפעילות זו. ,.'י סֶ> ליצירת הקצאות, ניתן להשתמש בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים + ובתצוגה שימוש במשאבים, בדיוק כפי שעשית בתרשים גנט. הרשת מימין מציגה פרטי עבודה לכל הקצאה, לפי פרקי ומן. ברשת זו ניתן לערוך ערכים, נדון בואת בשעה הבאה. התצוגה שימוש במשאבים דומה, אך הטבלה מציגה את רשימת המשאביס שבמאגר המשאבים, כאשר הפעילויות המוקצות מוסטות שמאלה תחת שס המשאב. ,'י . 2 בשתי התצוגות, שימוש בפעילויות ושימוש במשאבים, תוכל להשתמש בלחצן עבור לפעילות נבחרת כדי לגלול את קו הזמן ולהגיע לנתוני השורה שנבחרה בטבלה, הנמצאים ברשת שמימין. כד לעבור ישירות לתחילת קו הזמן של הפרוייקט או לסופו, לחץ תחילה במקום כלשהו ברשת, ואז השתמש במקשים חס או 0ח5. בתרשיס 11.9 נבחרה בטבלה הקצאת זמנייס לפעילות משלוח חוברות. הרשת מציגה את העבודה המתוזמנת שלהם בימיס רביעי וחמישי. רשת השימוש מראה גס שסכוס העבודה להקצאה הוא 48 שעות. תיבת הדו-שיח מידע אודות הקצאה מספקת דרך נוספת לעדכון הקצאה, וזו גס הדרך היחידה לשנות שדות מסוימים. שעה 11: הקצאת משאבים ועלויות | 245 [<[5] - ו | |9|= [5 קוב עריכה תצוגה הוספה עצוב .כלים פרוייקט. מלון עורה / 5 ₪| 0 7 59050606 6 3/6 57 9 ב 5 ₪ ₪ םן בש ד כל הפעילויות || םב | = ₪ | ₪ 7 | ₪ |= 8+ א 0% - + % >| 8 | ₪0 5 לספ *25 *ם. | > | עד ד | א-|| = יפרררת הידפ חידות הקצאין משך | עבודה | | שם פעילות. ש ו רו ת 2 ימים = 24 שעות |-! תרגום/כתיבת מאמר (לפני) 6 שעת 0 פעילויות צור 2 שעות =! תרגום/כתיבת מאמר (אחרי) 6 שעות. זהר תבה עמתר. 49 סיכום פרטים 8 שעות. אבי לפעילות 8 שעות | =! משלוח חוברות שורות הקצאה פרטי עבודה תקופתיים ]וטא ימ ו תרשים 11.9: בתצוגה שימוש בפעילויות, הקצאות המשאבים מוסטות שמאלה תחת שם הפעילות, ופרטי העבודה מוצגים ברשת מימין . % תרגול: הצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות הקצאה להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות הקצאה, בצע את הפעולות הבאות: 1 הצג את התצוגה שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים. 2. בחר את שורת ההקצאה הרצויה. 3 לחץ על הלחצן מידע אודות הקצאה שבסרגל הכלים הרגיל, או לחץ לחיצה כפולה על ההקצאה. אפשר גם לבחור פרוייקט, מידע אודות הקצאה. תרשיס 11.10 מציג את תיבת הדו-שיח מידע אודות הקצאה להקצאת ומניים לפעילות משלוח חוברות. כפי שניתן לראות, בתיבת הדו-שיח מספר שדות מוכרים שראינו בעבר, כולל עבודה שהוקצתה, יחידות הקצאה, ותאריכי התחלה וסיום. ניתן גס לשנות את שס המשאב המוקצה, אולס אין רשימה לבחירה, ויש לאיית נכון את השס. בתיבת הדו-שיח מידע אודות הקצאה מופיעים שדות הקצאה חדשים והםס: 1 השדה מתאו עבודה מאפשר לבחור מתוך מערכת מוגדרת מראש של מתארי עבודה. בשעה הבאה נעבוד עס מיתאריס. 3 השדות התחלה וסיום יידונו בשעה הבאה. הס מאפשרים למסגר את פרק הזמן שבו יבצע המשאב את עבודתו. 6 98 0]606ז₪ - סדנת לימוד השדה טבלת תעריפים מאפשר להחיל את אחת מטבלאות התעריפיס השונות של המשאב להקצאה זו. הקצאת ברירת המחדל היא טבלה ג. השדה טבלת תעריפיס ניתן להצגה גם כעמודה בטבלה שימוש (הטבלה שימוש היא הטבלה המוצגת בתצוגות שימוש בפעילויות ושימוש במשאבים). השדה תעריף הוא שדה לתצוגה בלבד המציג את תעריף המשאב בהקצאה זו. 9 בכרטיסיה הערוות השדה העוות מאפשר לרשום הערות על ההקצאה. השתמש בשדה הערות להסבר על ההקצאה. ניתן גס לכלול את ההערות בתדפיסים. 1 ?| <[ הערות. | מעקב | כללו הכרטיסיה הערות שדה מתאר עבודה שדה טבלת תעריפי עלויות 9 או '98 תעריף הקצאה זו טבלת תעריפים: = 8 תרשים 11.10: תיבת הדו-שיח מידע אודות הקצאה היא הדרך הנגישה ביותר לשינוי שדות הקצאה חדשים תרגול: החלת טבלת תעריפים חדשה להחלת טבלת תעריפים חדשה של משאב, בצע את הפעולות הבאות: 1 הצג את התצוגה שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים. 2 בחר את שורת ההקצאה. 3 לחץ לחיצה כפולה על ההקצאה, או לחץ על הלחצן מידע אודות הקצאה שבסרגל הכלים הרגיל להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות הקצאה. 4 בשדה טבלת תעריפים בחר באחת הטבלאות להחלת תעריף סטנדרטי ותעריף שעות נוספות על עבודת המשאב בהקצאה זו. 5. לחץ אישור לסיום הפעולה. 0 הערה: אפשר לערוך את טבלאות התעריפים בתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב בלבד. הצג תיבת דו-שיח זו, או בחר תצוגה עם שדות משאבים ולחץ לחיצה כפולה על שם משאב להצגת תיבת דו-שיח זו. לחץ על הכרטיסיה עלויות להצגת חמש טבלאות תעריפים, 4 עד =. שעה 11: הקצאת משאבים ועלויות | 247 הקצאת עלויות ותעריפי חוזה קבועים לפעילויות אחדות יש להקצות עלויות שאינן קשורות למשך הפעילות או להקצאת המשאבים. עלויות אלו המוכרות כעלויות קבועות, מוזנות בתצוגת פעילות המציגה את טבלת העלויות. כאשר העבודה מתבצעת על ידי קבלן או ספק תמורת תשלוס קבוע, יש להשתמש בעלויות קבועות משוס שבמקרה זה, אינך רוצה לעקוב אחר שעות העבודה על הפעילות. שעות העבודה חשובות לקבלן או לספק, אך לא לך. אס נדרש יותר זמן או כסף לביצוע מאשר הוערך בתחילה העלות שלך אינה משתנה. פעילויות אלו הפוך לפעילויות בעלות משך קבוע, הקצה את הקבלן או הספק כמשאב לפעילות, ובשדה יחידות הקלד אפס. כמות העבודה מחושבת כאפס, ולכן ערכי עלויות משאב ממשאב זה, גם הן אפס. לסיוס, בטבלה עלות בשדה עלות קבועה, הזן את עלות החוזה. תרגול: הצגת טבלת עלות בתצוגת פעילות להצגת הטבלה עלות בתצוגת פעילות, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר בתצוגת פעילות הרצויה לעבודה - לדוגמה, תרשים גנט. 2; כאשר תצוגת הפעילות פעילה, בחר תצוגה, טבלה: הזנה, ומתפריט המשנה בחר את הטבלה עלות. הטבלה עלות כוללת את העמודות עלות קבועה, אופן תשלום קבוע, ועלות כוללת (בין היתר). העמודה עלות כוללת מחברת עלויות משאבים ועלויות קבועות. העמודה אופן תשלום קבוע מאפשרת לדעת מתי תיכלל העלות הקבועה בנתוני העלות שבדוחות. 0 הערה: ניתן להזין עלות קבועה מבלי להקצות משאב. הקצאת שם המשאב מספקת נקודת ייחוס בלבד, לקביעת האחראי על ביצוע העבודה. שים לב גם, שאם לא מוקצים משאבים לפעילות, ניתן להזין את סכום העלות הקבועה בשדה עלות כוללת !₪080 תעתיק את הסכום לשדה עלות קבועה. לדוגמה, נניח שחברת קט-אופסט תדפיס את הירחון תמורת 500 שייח (ועלות זו נמוכה מעלות ומנס של זהר וצור בפעילות זו), והיא מבטיחה לסיים בפרק זמן שתוזמן. הצעדיס הבאיס ירשמו את השינוי בהקצאה. 8 0[]80198ז₪ - סדנת לימוד [<51 ו תרגול: הזנת עלות תעריף חוזה קבוע לפעילות להזנת עלות תעריף חוזה קבוע לפעילות, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר תצוגת פעילויות (כמו תרשים גנט). 2 בחר את הפעילות שאליה יוקצה הקבלן או הספק. 3 החל את טבלת עלות על ידי בחירה בתצוגה, טבלה: הזנה, עלות. 4. הצג תצוגה משולבת על ידי בחירה בחלון, פצל, בחלונית התחתונה יופיע טופס פעילות. 5 בטופס הפעילות בסוג הפעילות בחר משך קבוע ומחק את הסימון מונחה עבודה. (ראה תרשים 11.11). 6. בחלונית התחתונה בשדה שם משאב הקצה את הקבלן כמשאב. 7 בשדה יחידות הזן אפס (0). 8 הפעל את החלונית העליונה על ידי לחיצה על 6= או לחיצה עם במקום כלשהו בחלונית זו. 9. בשורת הפעילות בחר את השדה עלות קבועה. 0. הזן את סכום העלות הקבועה והקש זפוחם. 601(סזש תוסיף את העלות הקבועה לעמודה עלות כוללת (ראה תרשים 11.12). זוב יכה וגה וספה וב כלים וייקט רה קוב עריכה מצוגה בוספה עצוב .כלים פרוייקט סלו עורה | שדה אופן - | ם | | אבי ₪ ₪ | | ₪ ₪ | = = 56 | 0 ₪ | 6 5 <> ₪ | ₪ 5 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ הר =|ע ע|=. ₪ || | תשלום קבוע 9 9 ₪ ₪ ל > | -ציר || | שמ-לפל 50 *25 ל | > | זגה = | || - שדה עלות שש ד כל הפעילויות. | == שרחה העד 2 אוג '88. 1 ו" ה 5 שי ו' | ה'| ד'| ג'] ב'| א'. [שי "1[ה'] ד'| ג'] ב'[ א" - = קבועה אניקה, ₪ 720.00 1 ₪ עיצוב גרפי גנט מעקב | מ ו ₪ 80/00 ולק יחסי לפי התקדמ? ₪ העגרה למקסם | ו 1 ₪ 000.00 1 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ 000 ונת פילם | פן : ישן ₪ העברת ₪9 ו יק | ₪ 0 בדיקת פילם. ₪ ל 1 ₪ 100.00 ולק התקדמות ₪ 00 הדפסה הש שדה ע ות %1"= ₪ 80.00 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ 00 הבאת החוברות 16 5 לל שימוש כוללת ו|1 4 בפעילויות. שםו הדפסה | מש 1יום ונר ה :] אישר, ביטול | התחלה: 06 אוג '8פ סיום! 09 אוג '98 סוג פעילות: משך קבוע |-] % ביצוע: %0 ה לה 0 1 ין השהיה ] . סוג] שם פעילות עוקבת] קוד [= ] | עבודה. ]‏ יחידות ‏ ] שם משאב | קוד + שנה תחילה | סהן הבואת החוברות | 16 פשעות | |%100 [ קט-אופסט! ‏ 7 1 | 1 בחם | | | == את סוג ו ן | יה ין | | הפעילות 5] אנא 65] זש] [ מוכן | תרשים 11.11: השתמש בטבלה עלויות בתצוגת פעילות לרישום עלויות קבועות שעה 11: הקצאת משאבים ועלויות | 249 . כל הפעילויות ב ברו וזה - - 000 | אניקה 1 ₪ 720.00 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ 00 עיצוב גרפי | ּ 1 ₪ 80.00 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ 00 העברה למקסם ,ג | מקסםן | ₪ 1,000.00 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ 00 הכנת פילם 1 | 1 0 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ 0.00 העברת פילם | | 1 ₪ 13.33 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ 00 בדיקת פילם | ָ | ₪ 00 500 | ₪ 80.00 ולק יחסי לפי התקדמות ₪ 000 הבאת החוברות הדפסה 1ום ₪ וש 6 אוג 98 9 שאוג 98 משך קבוע' 0 סימים | ₪ הבאת החוברות | 16 0שעות ‏ |%60 | ו 1 | 03003 || | | | | | תרשים 11.12: בשדה עלות קבועה הזן תעריפים קבועים או סכומי חוזה 0 0]80198ז₪ - סדנת לימוד תעריף הקבלן קבלן מוקצה עם אפס יחידות שעה עריכת הקצאות משאבים בשעה זו נבחן שיטות לכוונון עדין של לוח הזמניס של הקצאות משאבים, ונסקור את השפעות שינויי ההקצאות על לוח הזמניס הכולל של הפעילות. בשעה 13 פתרון בעיות הקצאת משאבים נדון בבעיית משאביס עס הקצאת יתר, וכיצד לעדכן את לוח הזמניס כדי לפתור בעיות הקצאת יתר. עדכוני התזמון שנבחן בשעה הנוכחית הס: 9 / , 3 3 הגדרת משאב להתחלה מאוחרת יותר (או לסיוס מוקדס יותר) ממשאביס אחרים המוקציס לפעילות. פיצול הקצאות כדי לאפשר עבודה על פעילויות אחרות. יישוס מתאר עבודה מוגדר מראש על הקצאה. שינוי או הגדרת מתארים ידניים על רמות עבודה יומיות של פעילות. הקצאת עבודה בשעות נוספות. אולס תחילה מומלץ להכיר את התצוגות המאפשרות לערוך ערכי הקצאה. .0 הערה: תוכל להפיק את מירב התועלת מהשעה הנוכחית אם למדת את החומר המובא בשעות 10 תזמון משאבים, ו-11 הקצאת משאבים ועלויות לפעילויות. שעה 12: עריכת הקצאות משאבים | 251 התצוגות שימוש בפעילויות ושימוש במשאבים בשעה הקודמת דנו בתצוגות שימוש בפעילויות ושימוש במשאבים. בשעה זו נשתמש בתצוגה שימוש בפעילויות להצגה ועריכה של מספר היבטי הקצאות. בשעה הבאה נרחיב על התצוגה שימוש במשאבים. נתחיל בהיכרות עס השיטות ועריכת הקצאות בתצוגה שימוש בפעילויות. שיטות אלו תקפות גס בתצוגה שימוש במשאבים. תרגול: הצגת התצוגה שימוש בפעילויות לחץ על הסמל המתאים בחלונית התצוגות. לחילופין, בחר תצוגה, שימוש בפעילויות. תרשיס 12.1 מציג את התצוגה שימוש בפעילויות לאחר שימוש בפקודה חלון, פצל להצגת טופס הפעילות בחלונית התחתונה. הפעילויות הן פעילויות הפקת ירחון ששימשו בשעה הקודמת. בצד ימיו של התצוגה קו ומן ורשת תאים המציגים פרטי הקצאה לפי פרקי ומן. בתרשים 12.1 מוצגיס פרטי עבודה כברירת מחדל, אך ניתן להציג נתוניס אחריס. תרגול: שינוי הפריטים המוצגים ברשת כדי לשנות את הפריטים המוצגים ברשת של תצוגת שימוש, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר עיצוב, סגנון פריטים (או לחץ לחיצה כפולה בתא יום-עבודה ברשת) להצגת תיבת הדו-שיח סגנון פריטים (תרשים 12.2). 2 בחר פריט מתיבת הרשימה שדות זמינים שמימין. אלה הפריטים שאינם מוצגים כעת. 3 לחץ על לחצן הצג כדי להעביר את הפריט לתיבת הרשימה הצג שדות אלה. פעולה זו תציג את הפריט, אך לא תוסיף אותו באופן קבוע לתפריט המקוצר. 4. אם ברצונך להוסיפו, סמן את תיבת הסימון הצג בתפריט (ראה תרשים 12.3). 2 60198][סז0 - סדנת לימוד תא נבחר עם פריט עבודה עבודה כוללת לפעילות זו בכל ההקצאות שם פעילות: לחץ כאן לחיצה כפולה להצגת תיבת הדו-שיח 5 8 מידע אודות - כל הפעילויות || 5ב = 8ד מו 3% פעילות 8 שעות. - :ל 55/98 שעות 3 תרגום/כתיבת מאמ שם הקצאה: חץ ה ||'98 |22 שעות ‏ 949 זהר כאן לחיצה 0 2 כפולה להצגת .0 - תיבת הדו-שיח 1 שעות. אבי | מידע אודות 18/8 ושווות. 1 4 ודיקח התאחה/ררו <=]] הקצאה הברה למקסם 1[שעה 5 אוג 98 5 או 98 | יחידות קבועות 90 שימים | סהן הפל 12 1שעה ₪3 / ות שם משאב: לחץ 0 | ה | כפולה להצגת : . תיבת הדו-שיח ידית העתקת בחירה | מסגרת בחירה עבודה כוללת להקצאה זו תרשים 12.1: בתצוגה זו ניתן לבחון פריטים על פעילות, הקצאות, ומשאבים הצג את הפריט הנבחר 1 בו ברשימה משמאל פריטים זמינים שאינם מוצגים כל שורות ההקצאה עבודה בפועל כעת הסתר את הפריט הנבחר ברשימה משמאל פרטים המוצגים כעת הוסף את הפריט הנבחר לתפריט המקוצר תרשים 12.2: תיבת הדו-שיח סגנון פרטים מספקת אפשרות להציג ערכי הקצאה נוספים שעה 12: עריכת הקצאות משאבים | 253 תרשיס 12.3 מציג את הוספת פריטי עלות לתצוגה. הוא מציג גס את התפריט המקוצר שאליו ניתן לגשת על ידי לחיצה ימנית על הרשת או על ידי בחירה בעיצוב, פריטים מהתפריט. בתפריט מסומנים פריטיס המוצגיס כעת. לח על פריט מסומן להסתרתו, לחץ על פריט לא מסומן להצגתו. עריכת לוחות זמני עבודה בתצוגה שימוש בפעילויות כדי לשנות את כמות העבודה המתוזמנת לפרק זמן נתון כלשהו, בחר את התא, הקלד ערך חדש, ואז הקש זפ0חם או בחר תא אחר. בעת הקלדת ערך, ‏ 8₪][סזש תניתח שהיחידות הן שעות אלא אס תקליד יחידת מידה אחרת. עם הזנת ערך אחר בתא, ₪0[60% תחשב מחדש את הערכים הבאים : 9 עבודה כוללת לפעילות בפרק זמן וה. ערך השדה עבודה של המשאב שבטבלה משמאל 9 סכום העבודה של הפעילות בטבלה משמאל 9% משך הפעילות הצג את תיבת , | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון ערה הדו-שיה סגגון 5 שת פריטים ששר | כל הפעילויות. | | ₪ = ש ;|ם|- שר 3% - + % >| ₪ | ₪ *פ? 50% *25 *ט. | >> | לגד א | א-|| תפריט מקוצר 2 ו שרה הסתר עבודה בשעות נוספות 2/98 שעות 3 תיקונים ו עות 9100 עבודה עבודה בשעות נוספות. הצג עבודה = | עבודה בפועל עבודה מצטברת. ברש מעחה עבודה [ הקודם . בפועל 8 1 עבודה בסיסית. ] סוג פעילות: משך קבוע םן % בצועו %0 ₪ / עלות. עלות בפועלי הוספו פריטי עלות ]| וט מ ו ו מוכך] תרשים 12.3: התפריט המקוצר פריטים מאפשר לשנות במהירות את הפריטים המוצגים ₪ בעמודה מציינים יוצג המציין מתאר כדי לסמל שהעבודה בהקצאה זו עברה עריכה (ראה תרשים 12.8). 4 00198]סזס - סדנת לימוד הוספה ומחיקה של עבודה מוקצית ניתן להזיז עבודה שהוקצתה לפרקי זמן מאוחריס יותר על ידי הוספת תאי אפס עבודה, במקוס עבודה המתוזמנת כעת. הפעולה דומה להוספת רווחיס בטקסט כדי לדחוף את הטקסט שמאלה (בעברית). כדי להוסיף תאי אפס לרשת, בחר את התא הראשון מבין אלה שיוזזו ובחר הוספה, תאים להזות תא זה ימינה. ניתן גס להקיש על מקש א 6פח! להזות התאים ימינה. אס תבחר רצף תאים לפני שתקיש +ו6פחו, הפקודה הוספה, תאים תוסיף מספר תאי אפס עבודה כמספר ימי העבודה שנבחרו. אזהרה: י לרוע המזל, הוספה ועריכת תאים פועלות טוב יותר בפרוייקטים המתוזמנים מתאריך התחלה קבוע, מאשר בפרוייקטים המתוזמנים מתאריך סיום קבוע. ראה אזהרות בסעיף פרוייקטים עם תאריך סיום קבוע שבהמשך שעה זו. ניתן גס למחוק תאים, פעולה זו תעביר את התאיס שמימין לתא המחוק שמאלה. כדי למחוק תא או קבוצת תאים, בחר את התא או התאיס ובחר עריכה, מחק תאים. ניתן גס להקיש על מקש 28/8146 למחיקת התאים שנבחרו. באמצעות עריכה ידנית, אפשר לבצע כוונון עדין ללוח זמני העבודה של משאב. ,.'י ₪ ניתן להזיז עבודה מפרק זמן אחד לאחר בשיטות גזור והדבק, או על % ידי גרירה ושחרור תאי עבודה לתאריכים חדשים. לגרירת תאים שנבחרו, מקם את העכבר על המסגרת המקיפה את הבחירה כך שהמצביע יהפוך לחץ. לחץ וגרור את מסגרת הבחירה לפרק זמן חדש. תחליף כל תא מקורי בתא בעל ערך אפס עבודה, ותחליף ערכי פרק זמן קודמים שבתאי היעד, אם היו, בערכים שיודבקו. ₪ אפשר גם להשתמש בידית ההעתקה המוצגת בפינה הימנית 0- התחתונה של המסגרת המקיפה את הבחירה. מקם את העכבר על ידית ההעתקה והוא יהפוך לסימן חיבור. גרור את הבחירה לתאים שכנים להעתקת ערך העבודה. שעה 12: עריכת הקצאות משאבים | 255 עיכוב הקצאה כעת נחזור לעבודה עס הקצאות. בשעה 9 הגדרת משאבים ועלויות למדנו שכאשר פרוייקט מתוזמן מתאריך התחלה קבוע, ₪0[66 תתזמן את כל ההקצאות שתתחלנה מייד עם תחילת הפעילות. אך ניתן להשהות תחילת הקצאה אחת או יותר כך שתתחלנה מאוחר יותר מהקצאות אחרות בפעילות זו. לעומת זאת, אס הפרוייקט מתוזמן מתאריך סיוס קבוע, 0[606ז₪ תתזמן אוטומטית את כל ההקצאות כך שתסתיימנה עס סיוס הפעילות. אפשר לעקוף את הקצאות ברירת המחדל על ידי מתן אפשרות להקצאה אחת או יותר להסתיים לפני סיוס הפעילות וההקצאות האחרות. בדיון גה נתחיל בקל ונעבור לקשה, נבחן קודס פרוייקטיס בעלי תאריך התחלה קבוע, ואחר נבדוק כיצד חליס עקרונות אלה על פרוייקטים עס תאריך סיוס קבוע. לשס הלימוד, היוכר בנושאיס שבשעה 3 התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם בעילויות, הדנים בתאריך התחלה או סיוס קבועים. פרוייקטים עם תאריך התחלה קבוע מרבית הפעילויות שתיצור בפרוייקט, מקיפות למעשה יותר מפעולה אחת. אס תיצור פעילויות נפרדות לכל צעד קטן, הפרוייקטים יהיו מפורטים מדי מכדי להיות מעשיים. לכן, מספר פעילויות עשויות לדרוש עבודה ממשאבים שוניס בזמניס שוניס. לדוגמה, אחד הצעדיס האחרוניס בפעילות משלוח חוברות הוא העברה לסניף הדואר. נניח שאבי מוקצה לצוות פעילות זו. עבודתו צריכה להתבצע לקראת סיוס הפעילות, אך כברירת מחדל, 0[6ס]₪ מתזמנת את כל ההקצאות לתחילת הפעילות. עלינו להנחות את 970[80% לעכב את תחילת ההקצאה של אבי. משוואה פשוטה זו מסבירה מה ברצוננו להשיג : תאריך התחלת בעילות + עיכוב הקצאה = תאריך התחלת הקצאה עיכובי הקצאה נוצרים על ידי הזנת ערך ומן בשדה עיכוב, הוספת ימי אפס עבודה בתחילת ההקצאה, או הגדרת תאריך התחלה חדש להקצאה. ליצירת העיכוב נשתמש בטופס הפעילות. כדי לעבוד עם עיכובים, הצג את טופס הפעילות בחלונית התחתונה מתחת לתצוגת פעילות, והצג את פרטי תזמון משאבים. תרשיס 12.4 מציג את התצוגה שימוש בפעילויות בחלונית העליונה ואת טופס הפעילות עס פרטי תזמון משאבים בחלונית התחתונה. 6 60198[סז - סדנת לימוד 9 הערה: בטופס הפעילות קיימים שני שדות עיכוב - עיכוב ועיכוב עקב החלקת משאבים. על השדה השני נרחיב בשעה הבאה. תרגול: הצגה או עריכה של עיכובי הקצאה להצגה או עריכה של עיכובי הקצאה בטופס הפעילות, בצע את הפעולות הבאות: 1 הצג תצוגת פעילות, כגון תרשים גנט או התצוגה שימוש בפעילויות. 2 פצל את החלון בעזרת הפקודה חלון, פצל (או על ידי לחיצה כפולה על תיבת הפיצול). 3 הפעל את טופס הפעילות על ידי לחיצה על 6= או על ידי לחיצה במקום כלשהו בחלונית התחתונה. 4. השתמש בפקודה עיצוב, פרטים להצגת פרטי תזמון משאבים, או לחץ לחיצה ימנית ובחר תזמון משאבים. 5 בעמודה עיכוב הזן כמות זמן, על ידי שימוש במספר ויחידת זמן (לדוגמה ש עבור שעות, י עבור ימים, וכדומה). או לחילופין, בשדה התחלה הזן תאריך התחלה מאוחר יותר. 6. לחץ מחוץ לתא. המסך צריך להיות דומה לזה שבתרשים 12.4. 1 4-7 100011 - 604ןסז 140105016 פ העבודה של |> |5|= [₪ קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב. כלים ‏ פרוייקט סלון. עז אבי מתוזמנת ₪ ₪ | ₪ <> 5 6 | ₪ 6 כ | ₪ 5 = | ₪ 86| = | > ₪ ₪ ₪ | ש 5 = | ₪-ה | בו כל הפעילוות/ | 5 = = | זנ 1 | 8 | 5+ 5 6>| 9 | ₪ ₪ = | > | א ד | א| 9 סיום ההקצאה |= וג '98] רטיר %" ה פרטים עבו 18 שעות |ב! משלוח חוברות 9 שעות. מירב 9 שעות אבי התחלה מעוכבת של הקצאת אבי שם משלוח חוברות. התחלה: | 09 אוג '98 סיו 10 אוג "9 עיכוב של 1 יום סיום שב התחלה, ליכוב | עיכוב עי (0 אוג 98 09 אוג '98 1 אוג 98 או 98 | פרטי לוח זמני | משאב 1<בים | אטא] סמ ההש ] ו מוכן‎ ]5 ] תרשים 12.4: ערך בשדה עיכוב מזיז את העבודה המתוזמנת לפרק זמן מאוחר יותר‎ שעה 12: עריכת הקצאות משאבים | 257 .0 הערה: למרות ששינוי תאריך תחילת ההקצאה הוא דרך חלופית ליצירת עיכוב, שינוי תאריך סיום ההקצאה גורם לתופעה שונה, ₪0[801 מניחה שהכוונה היא לשינוי אורך ההקצאה ומשנה את כמות העבודה. תרשים 12.4 מציג את אבי כאשר הוא מוקצה לפעילות משלוח חוברות. בלוח הזמנים המקורי אבי החל לעבוד ביחד עס מירב ב-9.8.98. העיכוב שנוסף הויז את ההקצאה ליוס הבא. החלונית התחתונה מציגה את הערך 1 יוס בשדה עיכוב. בעקבות ערך זה, 0%זק שינתה את תאריך תחילת ההקצאה. בחלונית העליונה מוצג עיכוב זה על ידי ערך אפס עבודה עבור אבי ב-9.8.98, ובחלונית התחתונההוא מוצג על ידי הערך שבשדה התחלה. במקוס להזין ערך בשדה עיכוב, ניתן היה להזיןו בשדה התחלה 8, ו-0[]800ז היתה מחשבת את ערך העיכוב. ניתן היה גם להוסיף יוס אפס עבודה ברשת שבחלונית העליונה. 0 הערה: השדה עיכוב לעולם אינו ריק. להסרת עיכוב, יש להקליד אפס בשדה זה, לא ניתן למחוק את הערך בשדה ולהשאירו ריק. פרוייקטים עם תאריך סיום קבוע עד עתה התמקד הדיון על פרוייקטים בעלי תאריך התחלה קבוע, כששדה העיכוב משמש לתזמון הקצאה אחת שתתחלל מאוחר יותר מהקצאות אחרות. בפרוייקט שלו תאריך סיוס קבוע, ברירת מחדל היא שהקצאות תסתיימנה עס סיוס הפעילות, ולא שתתחלנה עס תחילת הפעילות. השדה עיכוב משמש כדי לגרוס לעבודת משאב להסתיים מוקדם יותר מעבודת משאביס אחרים באותה פעילות. נשתמש בדוגמה שבתרשימיס הקודמים, אס הפרוייקט יהיה בעל תאריך סיוס קבוע, הקצאת אבי למשלוח החוברות תתוזמן אוטומטית לסיוס הפעילות, ולא יהיה כל צורך להזיןו עיכוב. אולס נניח שהקצאת אבי היא לצורך הבאת החוברות מהדפוס, עבודה שמתבצעת בתחילת הפעילות. אס יש לפרוייקט תאריך סיוס קבוע, ‏ 66[סז₪ תתזמן את השעות שלו כך שתסתיימנה עס סיוס הפעילות, ואנו מעונייניס לתזמן את ההקצאה כך שתסתיים מוקדם יותר. בפרוייקטים בעלי תאריך סיוס קבוע יש להזין עיכוביסם כמספרים שליליים, מכיון שהס מזיוים את תאריך הסיוס לתאריך מוקדם יותר. 8 0[60198ז0 - סדנת לימוד -צ) עיכוב הקצאה. בפרוייקט בעל תאריך התחלה קבוע, עיכוב הקצאה הוא כמות הזמן שבין תחילת הפעילות לבין תחילת עבודת המשאב בפעילות. תאריך תחילת הפעילות, ועוד כמות העיכוב, שווים לתאריך תחילת ההקצאה. בפרוייקטים בעלי תאריך סיום קבוע, עיכוב הקצאה הוא כמות הזמן שבין סיום הפעילות לבין סיום עבודת המשאב בפעילות. סיום הפעילות, פחות העיכוב, שווה לסיום ההקצאה. בנוסחה הקודמת נחליף תאריך התחלה בתאריך סיום ונקבל את הנוסחה הבאה: תאריך סיום פעילות + עיכוב הקצאה = תאריך סיום הקצאה בפרוייקטים בעלי תאריך סיום קבוע, ערך העיכוב חייב להיות שלילי מכיון שסיוס ההקצאה חייב לבוא לפני סיוס הפעילות. בתרשיס 12.5 הפעילות משלוח חוברות מתוזמנת בפרוייקט עס תאריך סיום קבוע, והקצאת אבי מתוזמנת באופן טבעי בסיוס הפעילות. כדי לתזמן את השעות שלו לתחילת הפעילות, יש להזין עיכוב בעל ערך שלילי. בחלונית התחתונה הוזן עיכוב (1- יוסם), אך הפעולה עדיין לא הסתיימה. .0 הערה: ניתן להזין ימי אפס עבודה להקצאה כדי לגרום לעיכוב בפרוייקט בעל תאריך התחלה קבוע, אך בפרוייקט בעל תאריך סיום קבוע שיטה זו אינה פועלת. לכן יש להיזהר בעת הזנה ומחיקת תאים ברשת. 4 :]₪8 1וסטןסז - זסטןסז 05086זס:4 |א |8|= [₪ קובץ עריכה מצוגה בוספה עצוב כלים פרוייקט םלון עורה [ | = 5 | ₪ כ 2 = | ₪ 6 | םי א | 5 | ₪ ש ב מב כל הפעילוות. | 35 =| ש ; מ |= 8|* וגוז = - + 9 ו מ | ב סט למל לטפ לפק ל | 6 | ד = | | ₪ 5 שי ח פ ה ד בכ פרטים || = עבודה | |שם פעילות 8 חן ו | י כל ההקצאות 9 שעות. מירב 8 שעות אבי - מסתיימות עם 2 סיום הפעילות [/ 4 4 [ = הוזן עיכוב שםו משלוח חוברות. זיום =] ₪ מונחה עבודה [ אשר ] | ביטול ₪ 5 שלילי (אולם התחלה: | 10 או 98 סיו הג 98 סוג פעילות!: יחידות קבועות. ]+ % ביצוע! | %0 סיום וחלה עיכוב | עיכוב עקב החלקת משאבים. שם משיאב | >. 5 טרם חושב) 0 אוג 98 אוג 98 סימים | סימים זְפָשעות ו מירב. 0 אוג 8 אוג 98 [-1ך- ,פשעות | | אבי 1 1 1 ו ו כ | 1 5% - ]‏ 5] אטא] סמ הי ] ו הון] תרשים 12.5: בפרוייקט עם תאריך סיום קבוע, לוחות זמנים מחושבים לאחור שעה 12: עריכת הקצאות משאבים | 259 תרשיס 12.6 מציג את התוצאות. שיסם לב שהעבודה של אבי מתוזמנת כעת להתחיל בתחילת הפעילות ביוס ראשון. [< 51 ו 7 סיום מוקדם [ |8| = [₪ קוב עריכה מצוגה בוספה עצוב כלים .פרוייקט. לור [ להקצאה זו 5 ₪ | ₪ = 5 6 | ₪ 6 כ | 9 5 = | ₪ 5| = | ₪ 5 ₪ | ₪ ב 5 | ₪ ₪ םן , שש כל הפעילוות/ | == = = ש + ₪ |* 8+ ות | 5% - + 9 >| ו 8 ל יל יי ל ₪ | > | עד זך | 46| מחדש של ו ההתחלה משלוח חוברות. משף: | 2ימים ₪ ₪ מונחה עבודה | קוד ] הבא 06 סיום! 10 אוג 98 ] סוג פעילות: יחידות קבועות. ]= % ביצוע? | %0 ה |[ התחלה עיכוב | עיכוב עקב החלקת משאבים | = עבודה שם משאב ]= ] 0 אוג 98 אוג 98 | סימים ‏ |0ימים | פשעות. | מירב. 9 או 98 09 אוג 98 -1יום = |סימים (פשעות | אבי מלס]| 500 ואט ]| 65מ] | ו תרשים 12.6: לאחר הזנת העיכוב, הקצאת אבי מתוזמנת להסתיים/להתחיל מוקדם יותר 0 הערה: בפרוייקט עם תאריך סיום קבוע השדה התחלה של ההקצאה אינו משפיע על העיכוב. במקום זאת, השינויים בו מפוענחים על ידי 01661 כשינוי בעבודת ההקצאה. פיצול פעילויות והקצאות פעילויות לעיתיס רחוקות אפשר לעבוד על פעילות באופן רציף, תמיד יש צורך לכבות שריפות או לסטות באופן זמני לפעילות אחרת בעלת עדיפות גבוהה יותר. במקרה כזה אפשר להכניס פיצול בהקצאת הפעילות. 661[סז₪ תציג את הפסקת העבודה בנקודת הפיצול ואת המשכה במועד מאוחר יותר. בצ פיצול בפעילות או בהקצאת פעילות הוא הפרעה בלוח הזמנים, כך שעבודה נפסקת בנקודת הפיצול ונמשכת מאוחר יותר בסיום הפיצול. אם תפצל פעילות, +₪0[66 תפצל גס את ההקצאות של פעילות זו. משך הפעילות לא ישתנה, אך מרווח הזמן בין התחלה לסיוס הפעילות יהיה ארוך יותר. 0 98 606]סזס - סדנת לימוד אם תפצל רק הקצאה אחת בפעילות, ההקצאות האחרות תמשכנה ללא שינוי והפעילות לא תפוצל. המשאב שלוח הזמניס שלו פוצל ייאלצ אולי לעבוד מעבר לתאריכיס המקוריים כדי לפצות על הזמן שאבד בפיצול. במקרה זה, כתוצאה מהפיצול משך הפעילות יתארך. 0 הערה: בפרוייקט עם תאריך התחלה קבוע, המשאב שהקצאתו מפוצלת יסיים מאוחר יותר ממועד הסיום המקורי שתוזמן. בפרוייקט עם תאריך סיום קבוע, המשאב ייאלץ להתחיל מוקדם יותר מתאריך ההתחלה המקורי כדי להספיק לבצע את כל העבודה. א בשעה 4 המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים, למדת כיצד לפצל פעילות בעזרת / הלחצן פצל פעילות שבסרגל הכלים הרגיל. פיצולי הקצאות יש ליצור בתצוגה שימוש בפעילויות או בתצוגה שימוש במשאבים. בשני המקריס יש להפעיל את הרשת שבחלק הימני של התצוגה, לבחור את פרק זמן הפיצול, ולהקיש על א6פחו. 601[סזש תוסיף תאיס עס אפס עבודה בתא(יס) שנבחרו, ותדחוף את תאי העבודה המתוזמנת כדי ליצור מקום. תרגול: פיצול הקצאה בפעילות לפיצול הקצאה בפעילות, בצע את הפעולות הבאות: 1 הצג את התצוגה שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים. תצוגה זו תוצג על מסך שלם או בחלונית העליונה של תצוגה משולבת. 2 במקרה הצורך, שנה את ציר הזמן של הרשת להצגת יחידות הזמן הדרושות לפיצול. לדוגמה, כדי לפצל פעילות למספר ימים, שנה את היחידות הקטנות שבציר הזמן להצגת ימים. || לשינוי מהיר של יחידות הזמן המוצגות השתמש בלחצנים הרחק וקרב שבסרגל הכלים הרגיל. לפרטים נוספים עיין שוב בשעה 7 עיצוב תצוגות, בסעיף עיצוב צירי זמן. 3 בשורת הפעילות המיועדת לפיצול, בחר את פרק הזמן ברשת ציר הזמן. (ראה חריג באזהרה הבאה). ניתן לגרור בעזרת העכבר. 4. בחר הוספה, תאים או הקש על מקש צספח!. התאים שנבחרו יידחפו ימינה או שמאלה (בהתאם לסוג הפרוייקט) וייתוספו תאים עם אפס עבודה (0 ש). בפרוייקטים עם תאריך התחלה קבוע, התאים יידחפו ימינה לתאריכים מאוחרים יותר, כלומר סיום ההקצאה יועבר לתאריך מאוחר יותר. בפרוייקטים עם תאריך סיום קבוע, התאים יידחפו שמאלה לתאריכים מוקדמים יותר, וכן גם תאריך התחלת ההקצאה. שעה 12: עריכת הקצאות משאבים | 261 9 הערה: בפרוייקט עם תאריך התחלה קבוע, הוספת תאים דוחפת את התאים הנבחרים ימינה - ומתזמנת את העבודה לתאריכים מאוחרים יותר. בפרוייקט עם תאריך סיום קבוע, הוספת תאים דוחפת את התאים הנבחרים שמאלה - ומתזמנת את העבודה לתאריכים מוקדמים יותר. אזהרה: בעת ביצוע פעולה זו בפרוייקטים המתוזמנים מתאריך סיום קבוע, % מתנהגת אחרת. במקום להתחיל את הפיצול בתא הנבחר, מתחילה את הפיצול בתא שמשמאל לתא הנבחר. להתחלת הפיצול עליך לבחור את התא שמימין לנקודה הרצויה. לצורך ההדגמה נניח שמשך הפעילות משלוח חוברות הוא יומיים, אך התאריך המתוזמן אינו מתאיס לאבי, משוס שבתאריך זה עליו לבצע פעילויות אחרות שאינן קשורות לפעילות. ניתן לפצל את הקצאת אבי בפעילות זו, ולתזמן מחדש את עבודתו מיוס שני ליום שלישי. בתרשיס 12.7, פעילות 3 הבאת ספרים מהכריכיה מוקצית גם היא לאבי ומתוזמנת ליוס שני 10.8. בתרשיס נבחרה הקצאת יוס שני של אבי לפעילות משלוח חוברות. הקשת 561ח! תוסיף תא אפס עבודה במקוס הבחירה ותעביר את הבחירה ימינה. |אופן- ו קובץ עריכה תצוגה בוספה עצוב כלים פרוייקט סלון עורה ₪ ₪ 9 ל 6 6 |₪ ₪ 6-5 = | ₪ ₪ | = | ₪6 מ ה התא שבו יתחיל + כל הפעילויות || = ש ש ;|מ|- 8 0% - + | הפיצול 5 שעות = משלוח חוברות 8 שעות מירב 8 שעות. אבי ההקצאות הסותרות של אבי סיום ך התחלה | | עיכוב. צנ עקב החלקת משאבים | = עבודה. שש קוד [>] |1 אוג 98 9 אוג 98 | 0ימים |0ימים ,8!שעות - | מירב 1 ₪ 91 |09או 98 סימים ‏ | ימי |8ןשעות ‏ | אבי 2 צורת המצביע מסמלת שהעכבר יכול לגרור תא זה לפרק זמו חדש ]| ו למ ה זו תרשים 12.7: מירב ואבי מתוזמנים לסיים את משלוח החוברות ביום שני, אולם אבי צריך להביא את הספרים מהכריכיה ביום זה. ניתן לפצל את פעילות משלוח החוברות כך שיוכל לבצע את הפעילות האחרת 2 98 606]סזס - סדנת לימוד תרשיס 12.8 מציג את הפיצול במקומו. ביוס שני מתוזמנות לאבי אפס שעות (0 ש) בפעילות משלוח חוברות, וביוס שלישי מתוזמנות 9 שעות. שיס לב שכתוצאה מכך פעילות זו מסתיימת כעת מאוחר יותר. גס בתצוגות שימוש בפעילויות ושימוש במשאבים ניתן לתזמן מחדש עבודה וזאת באמצעות גרירת הקצאת עבודה. כאשר מצביע העכבר ניצב על מסגרת הבחירה של תאיס ברשת הוא הופך לחצ, המסמל שניתן ללחוץ ולגרור את הבחירה לתאריך חדש. | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון ערה [ עבודה שהועברה 9 5 ₪ 0 6 6/6 ₪ :5% ₪ 6 ₪60 )| ש ₪ | ₪ 2 לפרק זמן זה [<זם 7 3 62 0 פרטים ו ו[ . גדה 6 שעות |=! משלוח חוברות 8 שעות. מירב 8 שעות אבי לא מתוזמנת כעת כל עבודה לפעילות זו בפרק זמן זה 8 שעות = הבאת ספרים מה 9 שעות. אבי . משלוה תובחת | גנט שם משלוח חוברות. משר! 3 ימים ₪ מונַחה עבודה. | הקוח התחלהנ 09 אוג '98 סיום! 11 אוג 98 ] סוג פעילות: יחידות קבועות. - % ביצוע!. %0 ₪ בר סיום | [ | התחלה | [ עיכוב | עיכוב עקב החלקת משאבים | עבודה ‏ [ שם משאב] קוד ]= תרשים 1 או 98 9 אוה 98 ימי [0 ימים |18 שעות ‏ | מירב| ‏ 2 שת 1 או '98 .09 אוג '98 (סימים (פימים ,8 שעות | אבין 1 ו | ו | ן ו 7 | | | | 1 2 | מו | | ו[ | ו 1 | 1 | | | י " | | 1 - = | 5 | זו מוכן] תרשים 12.8: הקצאת אבי מפוצלת מתארים של הקצאות משאבים כאשר 080 יוצרת הקצאה, היא מתזמנת כמות שווה של יחידות מוקצות במשך כל פרק זמן עד להשלמת הפעילות. בדרך זו היא יוצרת רמת פעילות אחידה או שטוחה. תזמון בדרך זו מכונה פרופיל הקצאה שטוח 130), שאינו עולה או נופל במשך הזמן. במציאות, פעילויות דורשות כמויות משתנות של עבודה לאורך הפעילות. בחלק מהפעילויות רוב העבודה מתבצעת בהתחלה ואחר יש דעיכה. בפעילויות אחרות יש עומסי עבודה קליס בתחילה ההולכים וגדלים עם סיוס הפעילות. אם פרופיל עבודה בפועל צריך להשתנות בפרקי זמן שוניס, ניתן להשתמש באחד מפרופילי ההקצאה המוגדרים מראש המכונים מתארים - או ליצור מתאר מותאס אישית על ידי תמרון העבודה המתוזמנת בכל פרק זמן של עבודה. --) מתאר הקצאה הוא פרופיל או תבנית עבודה המתאר כיצד העבודה מתוזמנת במשך הזמן. שעה 12: עריכת הקצאות משאבים | 263 אס הקצאת העבודה שונתה ואינה ברירת המחדל של לוח הזמניס (שטוח), בעמודת המצייניס של התצוגה שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים, לצד ההקצאה יוצג סמל (ראה מצייניס בתרשיס 12.9). בכל אחת מתצוגות אלו, ניתן גס לכוונן ידנית את השעות המוקצות לאורך משך הפעילות. אס תבצע שינויים ידניים, הסמל שבעמודת המציינים יציג עיפרון מעל סמל תבנית התזמון (ראה תרשים 12.9). זיהוי המתארים המוגדרים מראש ל-0[66%]₪ שמונה פרופילי מתאר עבודה מוגדריס מראש, הניתניס ליישוס על הקצאת משאב. אחד מהם הוא פרופיל ברירת המחדל להקצאה המכונה שטוח, המשמש את 0% בחישוב ראשוני של הקצאה. פרופילי המתאר מסומניםס בתרשים 12.9. תרשיס 12.9 משווה בין לוחות הזמניס המחושביס לכל מתאר. לפעילות המקורית היה משך 5 ימיס ולמשאב הוקצו 45 שעות ב-100%. השורה הראשונה, המכונה שטוח, מציגה כיצד מוצגת הקצאת ברירת המחדל. כל אחד מהמתארים מפחית את יחידות ההקצאה בימים מסוימיס בהקצאה. בחירת הימיס להפחתה היא המבתינה בין הפרופילים השונים ומרמזת על שמות המתארים. מכיון שבימים אחדים מתוזמנת פחות עבודה, נדרש זמן רב יותר להשלמת ההקצאה כולה. התצוגה גרף משאבים שבחלונית התחתונה של תרשים 12.9 עוצבה להצגת היחידות המוקצות בכל פרק זמן למתאר הנבחר שבחלונית העליונה (במקרה זה שיא כפול). שיס לב כיצד פרופיל הגרף מהווה השראה לדמות מציין סוג המתאר. [<51 ו 7 ו קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב. כלים פרוייקט סלון. ערה - עבודה המוקצית ₪ 066 -|שש-|7 ₪ ש ב ₪6 ם| | בכל פרק זמן ה החחהה ₪ שמות מתארים , פרטים משך1 | מתאר עבודה' שח 8 מצייני מתארים 5 ימים מוטה לאחור 5 ימים מוטה לפנים 5 ימים שיא כפול עבודה כוללת שהוקצתה 5 ימים שיא מוקדם 5 ימים שיא מאוחר 5 ימים פעמון |5 ימים צב == = =]=₪ . מציין המתאר פהה חהו ה הוח ה הור ור תור רפרה - תואם לפרופיל | הגרף 9 %| תצוגת גרף ]9 | ₪88 הזואליתר משאבים למתאר מוקצה 8 - שיא כפול | יחידות המוקצות ד 2 5 בכל פרק זמן | 50| אנא מש | זי מוכך | תרשים 12.9: מתארי עבודה מחלקים את העבודה המוקצית על פני משך זמן ארוך יותר 4 00198]סזס - סדנת לימוד היחידות המוקצות בכל פרק זמן מוצגות מתחת לעמודות הגרף (מכונות % עבודה שהוקצתה) כדי להדגיס שזהו המנגנון האמיתי העובד במתארים. כאשר מיישמים מתאר, 60%[סז₪ מקצה יחידות שונות בכל פרק ומן, וכך נוצרות כמויות עבודה שונות בכל פרק זמן. החלת מתאר מוגדר מראש תרגול: בחירת מתאר להקצאה לבחירת מתאר להקצאה, בצע את הפעולות הבאות: 1 בתצוגה שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים בחר את ב ההקצאה. 2 הצג את תיבת הדו-שיח מידע אודות הקצאה על ידי בחירה בפרוייקט, מידע אודות הקצאה, על ידי לחיצה על הלחצן מידע אודות הקצאה או על ידי לחיצה כפולה על שורת ההקצאה. 3 בכרטיסיה כללי, בשדה מתאר עבודה השתמש בחץ הרשימה לבחירת אחד המתארים המוגדרים מראש. 4. לחץ אישור כדי ש-66%[סזק תחשב את תבנית ההקצאה החדשה. בעת הקצאת מתאר, סך כל העבודה בהקצאה נשמר כערך קבוע (ראה חריג באוהרה הבאה). אולס בדרך כלל משך ההקצאה ארוך יותר מכיון שהעבודה בפרקי ומן אחדיס מופחתת. לכן, סך כל העבודה חייב להתפרש על פני פרק זמן ארוך יותר. אזהרה: אם תקצה מתאר לפעילות בעלת משך קבוע, משך הפעילות לא יוכל להשתנות. לכן, יישום המתאר יגרום להפחתת העבודה בפרקי זמן אחדים. כלומר, במקום שמשך הפעילות יתארך, סך כל העבודה יפחת. ל אם ברצונך לשחזר את מתאר ההקצאה לתבנית ברירת המחדל, או אם + ערכת את ההקצאה וברצונך לשחזר את ההקצאה המקורית, בחר את המתאר המוגדר מראש המכונה שטוח. שעה 12: עריכת הקצאות משאבים | 265 הקצאת עבודה בשעות נוספות ניתן להפחית משך פעילות כלשהי על ידי תזמון חלק מעבודת המשאב לעבודה בשעות נוספות. העבודה הכוללת שתבוצע בהקצאה תישאר קבועה, אולם כמות העבודה המתוזמנת בשעות עבודה הרגילות תפחת. 0[60%ז₪ תחשב עלות עבודה בשעות נוספות על ידי שימוש בתעריף שעות נוספות של המשאב. -צ) עבודה בשעות נוספות. עבודה המתוזמנת להתבצע מעבר לשעות העבודה הרגילות שבלוח התאריכים של המשאב מכונה עבודה בשעות נוספות. השפעת שעות נוספות על לוח הזמנים בהקצאת משאב לפעילות לכל משך הפעילות, 606[סז₪ מתזמנת עבודה רק בשעות העבודה הרגילות של המשאב (השעות המוגדרות בלוח התאריכיס של המשאב). כאשר מקצים עבודה בשעות נוספות, למעשה אומריס ל-₪0[80 שחלק מהעבודה יתבצע מעבר לשעות העבודה הרגילות (כמו למשל בערב, או בסופי שבוע) ולכן +66[סז אינה חייבת להשתמש בשעות רגילות לתזמון חלק ה של העבודה. --) מונח חדש - עבודה רגילה. עבודה המתוזמנת בשעות העבודה המוגדרות בלוח התאריכים של המשאב מכונה עבודה רגילה, עבודה זו נמנית בעת חישוב משך הפעילות. עבור 0[60%ז₪, אס חלק מהעבודה בפעילות מבוצע בשעות נוספות, פוחתת כמות העבודה שיש לתזמן בשעות עבודה רגילות. כדי לטפל בחישובים 86[ס]₪ מחלקת עבודה (שהיא עבודה כוללת) לעבודה רגילה ועבודה בשעות נוספות. כאשר מקציס שעות נוספות למשאב, 0[66%ז₪ מפחיתה עבודה בשעות נוספות מעבודה לקבלת עבודה רגילה ומתזמנת כמות עבודה זו בשעות רגילות. מכיון שבחישובי משך, +60[סז₪ מונה רק עבודה בשעות רגילות, הפחתת העבודה הרגילה מפחיתה את משך הפעילות. כאשר מקצים עבודה בשעות נוספות +₪10[80 מחשבת מחדש את לוח הזמנים כך: 9 הערך בשדה עבודה בשעות נוספות מופחת מהעבודה הכוללת של ההקצאה, וההפרש נקרא עבודה רגילה. הערך החדש המופחת של עבודה רגילה מתוזמן בשעות הזמינות בלוח התאריכיס של המשאב. אס בחרת מתאר עבודה להקצאה, לוח הזמניס הרגיל החדש יחולק לפי המתאר שנבחר. העבודה בשעות נוספות מתוזמנת על פרק זמן של עבודה רגילה, עס אותו מתאר. 6 60198[סזק - סדנת לימוד .0 הערה: אם תקצה את כל העבודה לשעות נוספות, ]סז תפחית את העבודה הרגילה, וכך גם את משך הפעילות לאפס, ותסמן אוטומטית את הפעילות כאבן דרך. ניתן להסיר את סימון אבן הדרך על ידי פתיחת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות ובכרטיסיה מתקדם מחיקת הסימון ליד סמן פעילות כאבן דרך. בתרשים גנט, בפעילות זו, סמל אבן דרך לא יופיע עוד, אולם משך הפעילות יהיה עדיין אפס. הוספת עבודה בשעות נוספות בתצוגות שימוש בפעילויות ושימוש במשאבים ניתן להציג את העבודה המוקצית לשעות נוספות, אולס לא ניתן להוסיף או לערוך אותן. ניתן להציג את השדה שעות נוספות במספר טפסים לצורך עריכה. בכל טופס, יש להשתמש בפקודה עיצוב, פרטים להצגת פרטי העבודה בתחתית הטופס. ניתן להזין שעות נוספות בדרכיס הבאות : 1 בטופס פעילות, כאשר מוצגיס פרטי עבודת משאב בתחתית הטופס. 1 בטופס משאב, כאשר מוצגיס פרטי עבודה בתחתית הטופס. על ידי הצגת התצוגה שימוש במשאבים או גיליון משאב והחלת הטבלה עבודה על כל פעלות ניתן לראות את סך כמות העבודה שבוצעה בשעות נוספות על ידי המשאב. שימוש בטופס פעילות להזנת שעות נוספות פיצול הקצאה ד קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עורה [ עלויות פעילות והקצאה פרטי עבודה בשעות נוספות עבודה כוללת (כולל שעות נוספות) , שםּ משלוח חובה משרו 6 ₪ מונחה עבודה | הקודם ] הבא 98 סוג פעילות':! יחידות קבועות. ]₪ % ביצועו | %0 ומ עבודה בפועל | עבודה בסיסית | עבודה בשעות נמסיפות] עבודה | יחידות. שם משאב| קוד = ] 0 שעות 0 שעות 0 שעות )18 שעור)%100 | מירב; 2 ששו |5 שעות 8 שעור 9100 אבין 1 1 ן 1 | ו עבודה בשעות נוספות פרטי עבודת משאב / 7 הס] ‏ 5] אטא]| מש ישן ]ו מוכך | תרשים 12.10: בתצוגה משולבת ניתן להזין שעות נוספות ולהפחית את משך הפעילות שעה 12: עריכת הקצאות משאבים | 267 ניתן להשתמש בכל אחת מתצוגות הפעילויות (יומן, תרשיס גנט, תרשיס פרט, שימוש בפעילויות, גנט מעקב, וגיליון פעילות) בחלונית העליונה, להצגה ובחירת הפעילות המועמדת להוספת שעות נוספות. טופס הפעילות שבחלונית התחתונה יכול לשמש להזנת כמות השעות הנוספות. תרגול: הזנת שעות נוספות בטופס פעילות כדי להזין שעות נוספות בטופס פעילות, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר תצוגה מכוונת פעילות מתפריט תצוגה עבור החלונית העליונה. בחר את הפעילות שעבורה ברצונך לתזמן שעות נוספות. הצג תצוגה משולבת על ידי בחירת חלון, פצל. הפעל את טופס הפעילות שבחלונית התחתונה. א ש = תּ בחלונית התחתונה, בחר עיצוב, פרטים ובחר עבודת משאבים, או לחץ לחיצה ימנית על הטופס ובחר עבודת משאבים להצגת שדות עבודת משאב (ראה תרשים 12.10). 6. בחר את השדה עבודה בשעות נוספות והזן את כמות העבודה המיועדת לתזמון בשעות נוספות. הקלד מספר ואחריו יחידת זמן (שעות, ימים וכדומה), אחר הקש זפוחם. אל תפחית את הערך בשדה עבודה הערך בשדה זה חייב להציג את כמות העבודה הכוללת לביצוע, הכוללת עבודה רגילה ועבודה בשעות נוספות. 7 לחץ אישור להשלמת הקצאת השעות הנוספות. סט אם ברצונך למחוק הזנה של שעות נוספות, עליך להזין אפס (0). לא + ניתן להשאיר את השדה ריק, הוא חייב להכיל ערך כלשהו. לדוגמה, בדוגמת הירחון מוקדס יותר בשיעור וּה, תוזמנו עבור אבי 18 שעות עבודה בפעילות משלות חוברות. וזכור שלוח ומניס זה יצר סתירה עס הבאת הספרים מהכריכיה, שנפתרה על ידי פיצול ההקצאה. אפשרות נוספת תהיה לאפשר לאבי לבצע את 9 השעות שתוזמנו במקור ביוס שני לאורך סוף השבוע או לאחר השעות הרגילות ביוס ראשון (בהנחה שהוא מסכים). שעות אלו תהיינה שעות נוספות, וההקצאה של אבי תסתיים לפני הבאת הספרים. למרות שלא ניתן לערוך שעות עבודה נוספות ולהציב אותן בשעות ובימיס המתוכננים עבורן, בעת מעקב אחר ההתקדמות למעשה בפרוייקט ניתן לרשוס מתי הן התבצעו. ראה שעה 17 מעקב אחר עבודה בפרוייקט. 8 0[]60198ז0 - סדנת לימוד תרשיס 12.10 מציג את המידע שהוצג בתרשיס 12.8 (פיצול ההקצאה של אבי), אולס בתצוגה שונה מעט כהכנה להוספת שעות נוספות. בצד הטבלה הוספה עמודה עבור עלות ובצד הפרטיס שבציר הזמן הוספה עבודה בשעות נוספות. בחלונית התחתונה, שונו הפרטיס מלוח זמנים של משאב לעבודת משאבים מכיון ששס תוגדרנה השעות הנוספות. בעמודה עלות ניתן לראות שעלות ההקצאה של אבי לפעילות היא 1790 שייח (מכיון שהתעריף הסטנדרטי של אבי הוא 80 שייח לשעה). העלות הכוללת לפעילות היא 3230 שייח, הכוללת את עלויות שני המשאביס המוקצים. תרשיס 12.11 מציג את הקצאת אבי לאחר השינוי להוספת 9 שעות עבודה בשעות נוספות. השעות הנוספות הוזנו בחלונית התחתונה בשדה עבודה בשעות נוספות. שים לב שהעבודה הכוללת עבור ההקצאה מוצגת עדיין כ-18 שעות. העבודה הכוללת כוללת עבודה רגילה ועבודה בשעות נוספות. 0[06%ז₪ מציגה שעות נוספות בציר הזמן ביוס ראשון, למרות שאבי יוכל לבצע את העבודה בומן שירצה - בערב או בסוף השבוע. אילו היתה ההקצאה מתפרשת על מספר ימים, ₪10[8066 היתה מחלקת את השעות הנוספות על פני כל הימיס שבמשך ההקצאה. .0 אם הפעלת תבנית מתאר עבודה על הקצאה, )80[סזש תקצה אוטומטית עבודה בשעות נוספות על הקצאה זו בתבנית דומה, גם העבודה בשעות נוספות תתוזמן בריכוז גבוה יותר בתחילת הפעילות. 9 5] <[ | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עורה | הפיצול הוסר 9 ₪35 9 9 6 6 0 | 6 =| ₪ ₪| | ל ₪ ₪ 4 | ש ם | ₪ ₪ ם| ה כל הפעילויות. | | = -=] ש ;|₪|* 8- 0% - + % >| 9 | שיפ [ב) ₪ תוזמנו שעות - 8 שת פרטים | עלות [שם פעימות נוספות ; ||₪ 3,509.89 |=! משלוח חוברות 1 | עבודה ]|₪ 2,070.00 אבי ג ₪ 80 139 מירב || עלות הקצאה ₪ גבוהה יותר / ₪ 720.00 = |5! הבאת ספרים מהכריכיה ₪ 6 .1 || שםו משלוח חוברות. משרו | 2 ימים ₪ּ ₪ מונחה עבודה | הקוב ] הבא עבודה כוללת התחלה: | 09 אוג '98 סיום! 10 אוג 98 ] סוג פעילות: יחידות קבועות. ₪ % ביצוע! | %0 ה ו גותרת | עבודה בפועל | עבודה בסיסית | עבודה בשעות נוספות] עבודה | יחידות. שם משאב] קוד [= ] ללא שינוי ות |0שעת דשע שעת 8 שעור 100 | מירב | 2 | =] ות | שעות | שעות ]9 שעות 8 שעור %100 1 אבין 1 | | | | | ו | | | [0403/0 | | שעות נוספות | | | 1 | | |, המשא ]| ה מוזנות כאן == . תרשים 12.11: על ידי תזמון חלק מהקצאה בשעות נוספות, משך הפעילות מתקצר שעה 12: עריכת הקצאות משאבים | 269 שים לב לשינוייס הבאיס בלוח הזמניס כתוצאה מהקצאת שעות נוספות : 9 עלות ההקצאה של אבי עלתה מ-1790 שייח ל-2070 שייח מכיון שאבי מקבל תעריף גבוה יותר עבור שעות נוספות מאשר עבור שעות רגילות (ראה תרשים 12.12). השעות הנוספות מאפשרות לאבי להשלים את ההקצאה לפני יום שני. הפיצול שהחל ביוס שני אינו דרוש עוד (אין עוד עבודה שאבי צריך לבצע), לכן הפיצול הוסר. [<]? ד הערות. | עלויות זמן עבודה | כללי שם אבי | אישור טבלאות תעריפים: ה | ב | ס | 6 | 8 [8 (ברירת מחדל) פרטים. עלות לכל שימוש [תעריף ש' נוספות. [תעריף סטנדרטי [תאריך אפקטיבי ₪פסס | ₪ 000פ1/שעה | ₪ ס.סט/ שעת ודד לחישוב אוטומטי של התעריף המעודכן הקש בשדה תעריף את אחוז השימי. לדוגמה, אם עלות לשימוש של משאזב קטנה ב-20%, הקלד 20%-. אופן תשלום! | חלק יחסי לפי התקדמות. - תרשים 12.12: תעריף שעות נוספות של משאבים מוזן בטופס מידע אודות משאב חלופה לשעות נוספות: שינוי לוח התאריכים דרך נוספת לתזמון זמן נוסף היא לשנות את לוח התאריכים של משאב, ולהגדיל את כמות השעות שבהן המשאב זמין. ניתן לערוך את לוח התאריכיס של משאב ולהפוך שעות וימיסם אלה לזמני עבודה במקום זמני חופשה. עם זאת, שים לב, ש-860[סזק אינה מחייבת תעריף שעות נוספות לעבודה שבוצעה בשעות הרגילות שבלות התאריכים. אס אין תעריף מיוחד לשעות נוספות, עריכת לוח התאריכים תספיק. בנוסף, על ידי עריכת לוח התאריכים, ניתן להגדיר בדיוק מתי תתבצע העבודה בשעות הנוספות. אם יש תעריף מיוחד לשעות נוספות, יש להזין שעות נוספות בשדה שעות נוספות כדי שחישוב העלויות יבוצע בתעריפים הנכונים. 0 98 ]סז - סדנת לימוד 0) שעה פתרון בעיות הקצאת משאבים אתה בוודאי מכיר את המצב שבו הוקצתה לך יותר עבודה מאשר תוכל לבצע בפרק הזמן המוקצב. הוטלו עליך מספר משימות המוקצות לאותו פרק זמן, כאילו הבוס שלך חשב שתוכל לשכפל את עצמך - וגם תהיה מוכן לעשות ואת. במקרה הקצאת יתר, ניתן לעיתיס לפרוס את עומס העבודה, לבצע חלק מהמשימות לפני הזמן ולסייס אחרות מעט באיחור, מבלי לגרוס נזק. אך אס קיימיס תאריכי יעד קשיחים, יהיה עליך להעביר חלק ממטלותיך לאנשים אחרים, אחרת לא תוכל לבצע את העבודה בזמן, או שתצטרך לעגל פינות ולא לבצע עבודה טובה. כאשר מתזמניס משאבים לעבודה על פעילויות בפרוייקט, כמעט תמיד נוצרים עומסי עבודה 'יבלתי אפשריים'י מסוג ּה. מצב שבו משאב מוקצה ליותר עבודה מכפי שהוא מסוגל להשלים באופן מעשי, מכונה ב-0[666ז₪ הקצאת יתר (חסוז68ס!!8זפשס). הקצאת יתר של משאב היא מצב שבו ברגע כלשהו סכום היחידות --) המוקצות לכל הפעילויות גבוה ממספר היחידות המירבי הזמינות (מספר היחידות שמוגדר בשדה מירב היחידות הזמינות שבתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב עבור משאב זה). כיצד מתרחשות הקצאות יתרז למעשה הן מתרחשות בקלות רבה. 9 ניתן ליצור מספר הקצאות המתוזמנות לאותו פרק ומן. אס שילוב ההקצאות דורש יותר עבודה מכפי שהמשאב יכול לבצע בפרק ומן זה, המשאב נתון בהקצאת יתר. והו המקור הנפוץ ביותר להקצאות יתר. שעה 13: פתרון בעיות הקצאות משאבים | 271 9 ניתן בטעות (או בכוונה) להקצות יותר ממירב היחידות הומינות של משאב לפעילות. 6%[סז₪ תאפשר לעשות זאת, אך תאיר מיידית משאב זה כמשאב עס הקצאת יתר. 9 ניתן להקצות משאב לפעילות המתוזמנת מעבר לתאריכים שבהםס הוא זמין. שוב, 0% תאפשר לעשות ואת אולס תאיר את המשאב כמשאב עס הקצאת יתר. כדי למנוע הקצאות יתר יש לזהות אותן ולעדכן את תוכנית הפרוייקט (בתהליך הנקרא החלקה (סַחו|8/8!). הסעיפים הבאים מדגימים כיצד לזהות בעיות הקצאת יתר של משאבים וכיצד לתקנן. -) החלקת משאבים. החלקה מתייחסת לעדכון ההקצאות של משאב כדי "להחליק" את הדרישות לזמן משאב זה. החלקה דרושה כאשר הקצאות מקובצות יחד ויותר מדי עבודה מוקצית בפרק זמן קצר מדי. כך נוצר "שיא" של עבודה שאותו יש לחלק באופן אחיד יותר (להחליק) על פני פרק זמן ארוך יותר. זיהוי משאבים עם הקצאת יתר %[סזק משתמשת בהארה (פַחטְתפווחפָוח) כדי לסייע לוהות לא רק אילו משאביס במצב הקצאת יתר, אלא גם כדי להצביע על פרקי הזאמן שבהס קיימת הקצאת יתר. בנוסף 0[8666ז₪ מציגה מציין החלקה מיוחד. משאב נמצא טכנית במצב הקצאת יתר אס אפילו לדקה אחת בזמן כלשהו בפרוייקט מוקצות יותר יחידות מהיחידות הזמינות להקצאה. חלק מהקצאות היתר אינן מסכנות את הפרוייקט, לכן לא כדאי להקדיש להן זמן לעדכון לוח הזמניס 'יהרשמליי. במקריס אלה, ניתן לאפשר לאנשיס המוקציס לפעילות לבצע שינוייס קליס בלות הזמנים. לדוגמה, נניח שאבי מוקצה לשלוש פעילויות ביוס מסוים, וכל פעילות דורשת כשעה עבודה. אס הפעילויות מתוזמנות לאותו פרק זמן, למשל 8:00 בבוקר, 6₪[ס₪ תאיר את שמו של אבי מכיון שבאופן טכני קיימת כאן הקצאת יתר. הדרך היחידה שבה אבי יכול להשליםס את הפעילויות היא לעכבן ולבצען לפי סדר. חומרת בעיה זו נתונה לשיקול דעתך, תוך התחשבות באופי הפרוייקט ועד כמה רגישה הצלחת הפרוייקט לעיכובים מסוג זּה. אס הפרוייקט רגיש מאוד לעיכובים וחייב לעמוד בלוח ומניס בכל שעה, יש צורך להתייחס ברצינות להקצאות הסותרות של אבי ולבצע שינויים בלוח הזמנים כדי לפתור את הסתירה. מצד שני, אס הפרוייקט עומד בלוח הזמנים על בסיס יומי, תוכל לחסוך את המאמ הדרוש לשינוי לוח הזמניס ולהשאיר לאבי לחשוב כיצד הוא מסיים את הפעילויות עד סוף היום. 12 98 606]סזש - סדנת לימוד ניתן להגדיר את דרגת רגישות הפרוייקט להקצאות יתר, דקה אחר דקה, שעה אחר שעה, יוס אחר יוס, שבוע אחר שבוע או חודש אחר חודש. הדבר מכונה הגדרת רגישות להחלקה (0[80ז₪ מכנה זאת בסיס לחישובי החלקה). . תרגול: %5 שינוי הגדרת הרגישות להחלקה ₪ 1 בחר כלים, החלקת משאבים להצגת התיבה החלקת משאבים (ראה תרשים 13.1). בהמשך השעה נרחיב על תיבת דו-שיח זו. 2 בתיבה שמשמאל לתווית בדוק הקצאות יתר על בסיס: לחץ על חץ הרשימה ובחר את הרגישות לפרק זמן. 3 לחץ אישור. |<]? יי - חישובי החלקת משאבים 7) באופן אוטומטי 6 באופן ידני בדוק הקצאות יתר על בסיס: דקה אחר דקה שנה כאן את הגדרת | שעה אחר שעה הרגישות להחלקה 7 שבוע אחר שבוע 2 וג פס | חודש אחר חודש - פתרון הקצאות יתר סדר החלקה: סטנדרטי |-] ] החלק רק במרווח זמין ₪] החלקה יכלה להתאים הקצאה יחידה לפעילות. ש] החלקה יכולה ליצור פיצול בעבודה הנותרת אישור | החלק כעת | ביטול ביטל הלקה תרשים 13.1: בתיבת הדו-שיח החלקת משאבים, בחר הגדרת רגישות הפרוייקט לעיכובים 4% אם תבחר רגישות יוס אחר יוס, 664[סזש תציג מציין ההחלקה ליד כל משאב המוקצה ליותר עבודה מאשר הוא מסוגל להשליס ביום כלשהו (תרשים 13.2). אס תבחר שעה אחר שעה, המציין יוצג ליד כל משאב בעל הקצאת יתר על שעה כלשהי. אזהרה: 0 כל המשאבים עם הקצאת יתר מוארים, אך מציין ההחלקה מוצג רק ליד אלה החורגים מהגדרת הרגישות. שעה 13: פתרון בעיות הקצאות משאבים | 273 הצגת משאבים עם הקצאת יתר התצוגה שימוש במשאבים שבתרשים 13.2, היא התצוגה הטובה ביותר לאיתור וטיפול בהקצאות יתר של משאבים. תצוגה זו מציגה את כל שמות המשאבים, כאשר כל הקצאות המשאב מוסטות ימינה תחת שמו. רשת מספריס מתחת לציר הזמן שמימין מציגה את כמות העבודה המתוזמנת בכל פרק זמן. בתרשים 13.2, ציר הזמן מחולק לשבועות, והמספריס ברשת מייצגיס את סך כל העבודה המוקצית בכל שבוע. ניתן לזהות בקלות משאביס עס הקצאת יתר מכיון שהם מואריס בטקסט אדוס. אס יש למשאב הקצאת יתר בנקודה כלשהי בפרק הזמן, גם המספר בתא ברשת מוצג באדוס. בתרשים 13.2 המשאבים אבי ומירב מואריס באדוס (לא ניתן לראות ואת בתרשיס בשחור-לבן). המספרים של כמויות העבודה המסומניס בתרשיס 13.2 כהקצאות יתר מואריס גס הס באדוס. למירב תוזמנו 73 שעות בשבוע של ה-6 לספטמבר. מכיון שהיא ומינה ל-45 שעות שבועיות בלבד, קיימת כאן הקצאת יתר. אבי מתוזמן ל-18 שעות בלבד בשבוע זה, אך גס ערך זה באדוס. אבי יכול להשליס בקלות 18 שעות עבודה בשבוע, אך מסתבר שכל השעות מתוזמנות ליום אחד בלבד (ראה תרשים 13.3), וזו עבודה רבה מידי ליוס אחד. מכיון שקיימת הקצאת יתר בנקודה כלשהי במשך השבוע, ערך השבוע כולו מוצג באדוס. 9 5] <[ יחידות זמן | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עזרה | שבועיות ₪9 ₪5 9 6 0/6 0 0 = ש6₪|כ| ₪ פ > | ב 5 |₪ ₪ ם| |ש+ כל המשאבים | שב ₪ ₪|| ₪ 2 ם||* 5/5 35% = + 9 | ₪| ז 5 | | | ₪5 עבודה כוללת - | ד 9 ו כו ו ןו למשאב זה - בי 8 ו יי 2 פרטים || עבודה |שם משאב ג ה 9 שי אבי ₪ 5 . עבודה כוללת פשעות העברת פילם המתוזמנת בשבוע | ₪ זה למשאב זה 1 שעה | | משלוח החוברות (אחרי) 4 -- 9 שעות מקסם 3] 6 0 עבודה כוללת להקצאה זו 9 שעות. הכנת פילם 0 שעות קט-אופסט ב] 76 0 שעות. הדפסה פרקי זמן עם הקצאות יתר שש 2 (בא דו ם) 3 שעות משלוח החוברות (אחרן 56] טא 05מ6] זשן ]| מוכך | סרגל כלים ניהול משאבים שמות משאבים מציין החלקה תרשים 13.2: התצוגה שימוש במשאבים היא תצוגה מעולה לניתוח ועדכון תזמוני משאבים 4 98 606]סזש - סדנת לימוד הערה: אם קיימת הקצאת יתר במועד כלשהו במשך פרק הזמן המוכל בתא, 6% תאיר את ערכי פרק זמן זה באדום, ללא תלות במרחק מהתצוגה לדחיסת ציר הזמן. בתרשים 13.2 מופיע מצייו החלקה ליד שמה של מירב אולס לא ליד אבי, ואת מכיון שהגדרת הרגישות להחלקה היא שבוע אחר שבוע. למירב מתוזמנות 73 שעות עבודה בשבוע של 06 בספטמבר, וזה יותר מידי עבור דרגת רגישות ההחלקה. לאבי אין יותר מ-45 שעות מתוזמנות בשבוע כלשהו, לכן למרות שקיימת הקצאת יתר לאבי ביוס יחיד, אין וה כל העבודה לשבוע של ה-06 בספטמבר מתוזמנת ליום אחד, ה-09 בספטמבר תרשים 13.3 יותר מדי בשבוע. במקרה זה, המציין אינו מוצג. [<51] ד 5 | קובץ עריכה. מצוגה הוספה. עצוב בלים .פרוייקט םלון. ערה 9 ₪3 | 000060678 - 066 פ :| 2 ₪ ₪ ם |שמי כלהמשאבים | 3 = ₪|| ₪ 2 ₪||" 5 > א שח( = ₪ 0 ₪ ד 9 | 5 2 | | | ₪ ₪ מירב. [<זן .יי 5 עבוזה שם משאב 8 שעות. 9 שעות. העברת פילם 9 שעות הבאת החוברות. 1 שעה משלוח החוברות (אחרי) 9 שעות מקסם 2 9 שעות הכנת פילם 0 שעות קט-אופסט 15 % 0 שעות הדפסה . - "יי . 3 שעות | משלוח החוברות (אחרי) א וס ]| אטח ממ ו / מוכך] : הפירוט היומי של אבי לשבוע של 06 בספטמבר מראה שכל העבודה מתוזמנת ליום אחד 0. הערה: ניתן לעצור לרגע עם מצביע העכבר מעל מציין ההחלקה להצגת תיאור מסך המזהה את הגדרת הרגישות להחלקה. דרך זו מהירה יותר מהצגת תיבת הדו-שיח החלקת משאבים. שעה 13: פתרון בעיות הקצאות משאבים | 275 איתור הקצאות יתר | השתמש בלחצן עבור להקצאת יתר הבאה שבסרגל הכלים ניהול משאבים לאיתור התאריך הבא בפרוייקט שבו קיימת הקצאת יתר. עם איתור הקצאת יתר, ₪10[601 מסמנת את שס המשאב או שס הפעילות, בהתאם לסוג התצוגה שבשימוש. בתצוגות שימוש במשאבים או שימוש בפעילויות, לאחר סימון שורת המשאב או הפעילות, מסומן גם התא שבשורה זו ונמצא ברשת קו הזמן של תאריך הקצאת היתר (ראה תרשים 13.4). כך קל לזאהות את ההקצאות הסותרות שיש לבחון כדי לפתור את הקצאת היתר. בתרשים 13.4 ניתן לראות שסך כל העבודה המוקצית לאבי ביוס 09 בספטמבר היא 12 שעות. ערכי הרשת מזהים את ההקצאות הסותרות התורמות לעומס העבודה בתאריך זה, ויש לעדכן אותן כדי לפתור את הקצאת חיתר. סרגל כלים ניהול | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב ‏ כלים פרוייקט חלון עורה ה 5 כלהמשובים || 3 3 ₪ || ₪ "7 ₪ ||5 5|ל 3% - * 9 | | ד | ו 5 6 | 7 | | >= לחצן עבור אבי להקצאת יתר - -- הבאה פרטים ||שם משאב 6 עיצוב גרפי בדיקת פילם נבחר משאב עם הקצאת יתר צור ב 3 . חרי תרגום/בתיבת מאמר (אחרי) שימוש בפעילויות. דנית ₪ 4 נבחר תאריך הקצאת היתר העברה למקסם העברת פילם הקצאות לתאריך זה שאותן יש לבחון הבאת החוברות 6 משלוח החוברות (אחרי) 4 לי ₪ | רף 56] אטא] ‏ 05מ ]6‏ ש] ו תרשים 13.4: זיהוי פרק הזמן שבו מתרחשת הקצאת היתר מסייע לנתח את מקור הבעיה כאשר משתמשיס בלחצן עבור להקצאת יתר הבאה, 6[ס]₪ מתחילה את החיפוש בתאריך הנבחר כעת לפני מעבר לאיתור התאריך הבא עס הקצאת יתר וסימון כל אחד מהמשאביס בעלי הקצאות יתר או פעילויות קשורות. אס ברצונך למצוא את כל הקצאות היתר יש לגלול את ציר הזמן לתחילת הפרוייקט. מומלצ לגרור את לחצן גלילת ציר הזמן האופקי שמאלה עד הסוף כדי לעבור לתחילת הפרוייקט. 6 98 06]סזש - סדנת לימוד מניעת הקצאות יתר של משאבים כעת לאחר שלמדת כיצד לאתר הקצאות יתר בפרוייקט, נבחן דרכיס לתיקונן. אם ברצונך למנוע הקצאת יתר, עליך לערוך את לוח הזמניס של הפרוייקט ולבצע אחת מהפעולות הבאות: 9 להגדיל את כמות המשאב הזמין בפרק הזמן שבו מתרחשת הקצאת יתר. 9 להפחית את הדרישות למשאב במשך פרק הזמן שבו מתרחשת הקצאת יתר. עליך לוהות מתי מתרחשות הקצאות יתר ולהגדיל את זמינות המשאב או להפחית את הקצאות המשאב בפרק הומן של הקצאת היתר. הסעיפים הבאים מציעים אסטרטגיות לפתרון הקצאות יתר. הגדלת זמינות המשאב אס תחליט להגדיל את זמינות המשאב, עליך לדון בשינוי עס ספק המשאב ולהזין את השינוייס בתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב. לרענון החומר, חזור לשעה 9 הגדרת משאבים ועלויות. לא נדון שוב בצעדיס אלה, אולס נצביע על מספר דרכים לגישה אל תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב תוך איתור הקצאות יתר. ₪ להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב, עליך להיות בתצוגה המאפשרת להציג נתוני משאב. כל אחת מתצוגות המשאבים (כגון שימוש במשאבים, או גיליון משאב) מציעות גישה זו. לאחר בחירת שס משאב, ניתן להשתמש בלחצן מידע אודות משאב להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב. ₪ אס מוצגת תצוגת פעילות (כגון תרשים גנט או תצוגת שימוש בפעללויות), ניתן להשתמש בלחצן הקצאת משאבים להצגת תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים. המשאביס המוקציס לפעילות שנבחרה מסומניס בסימון מיוחד. להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב של משאב מסוים ניתן ללחו על שס משאב. .0 הערה: בתצוגה שימוש בפעילויות שמות המשאבים נראים מוסטים פנימה, אך הרשומות הן למעשה רשומות הקצאה ולא רשומות משאב. לכן לחיצה על הלחצן מידע שבסרגל הכלים תציג את תיבת הדו-שיח מידע אודות הקצאה ולא את תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב. להגדלת זמינות משאב מומלצ לשקול את ההצעות שברשימה הבאה: 9 הקצאת היתר עלולה הייתה להיווצר כתוצאה מהקצאה מעבר לתאריכים שבהם המשאב ומין. בדוק את הכרטיסיה כללי בתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב, ואם ניתן, בחר באפשרות זמין למשך הפרוייקט כולו, או שנה את התאריכים מ ועד כדי לכלול את תקופת הקצאת היתר. שעה 13: פתרון בעיות הקצאות משאבים | 277 3 אס הקצאת היתר היא של משאב קבוצתי ניתן להגדיל את כמות היחידות הומינות על ידי הגדלת הערך בשדה מירב היחידות הזמינות. ניתן להגדיל את כמות שעות העבודה שהמשאב יכול לספק בפרק הזמן הבעייתי על ידי שינוי שעות העבודה בלוח התאריכים של המשאב - בהנחה שהמשאב מוכן לעבוד שעות ארוכות יותר. .0 הערה: ניתן גם לתזמן שעות נוספות. אך לא ניתן לטפל בשעות נוספות בתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב. להוספת שעות נוספות יש להציג את טופס הפעילות עם פרטי עבודה, ראה שעה 12 עריכת הקצאות משאבים. הפחתת עומס העבודה על משאב עם הקצאת יתר קיימות מספר דרכיס להפחתת עומס העבודה של משאב בפרק זמן שבו יש הקצאת יתר. 9 9 208 להלן סיכוס דרכיס אלו: ניתן להפחית את העבודה הכוללת המוגדרת להקצאת פעילות אחת או יותר במשך פרק הזמן האמור. ייתכן והוגדרה עבודה שאיננה חיונית, או שנכללו 'יתוספותי בהגדרת הפעילות הניתנות להסרה, או שתיאלץ להפתית את איכות הפעילות הגמורה לפתרון בעיית הקצאת היתר. יש לשקול את השפעות ירידת איכות זו על היכולת לעמוד בדרישות האספקה הנדרשות מהפרוייקט. ניתן להפחית את מספר הפעילויות המוקצות למשאב בפרק זמן זה על ידי ביטול פעילויות שאינן הכרחיות, או על ידי הקצאת פעילויות למשאביס אחרים. לעיתים קל יותר להקצות מחדש את הפעילות לאחר פירוקה למספר פעילויות משנה קטנות יותר מאשר להקצות מחדש את הפעילות השלמה. ניתן להסיט את עומס העבודה של הקצאה אחת או יותר לפרקי זמן אחרים, על ידי עיכוב התחלת פעילות אחת או יותר, או על ידי שינוי מתאר ההקצאה להסטת עבודה לפרקי ומן מאוחרים יותר. יש לזכור שעיכוב עבודה מוקצית מאריך את משך הפעילות, ועלולה לפגוע ביכולת סיוס הפרוייקט בזמן. 8 0[901ז - סדנת לימוד הפחתת עומס עבודה בתצוגה הקצאת משאבים התצוגה הקצאת משאבים תוכננה במיוחד להקצאה מחודשת ולעיכוב פעילויות. ניתן להציג את התצוגה הקצאת משאבים על ידי בחירה בתצוגה, תצוגות נוספות, בחירת הקצאת משאבים מרשימת התצוגות, ולחיצה על הלחצן החל להצגת התצוגה. ניתן גם להציג תצוגה זו על ידי לחיצה על הלחצן הקצאת משאבים שבסרגל הכלים ניהול משאבים. תצוגה משולבת זו מציגה את השמות והקצאות הפעילויות של כל המשאבים בחלונית העליונה (ראה תרשים 13.5), מאירה באדוס משאביס עס הקצאת יתר, ומציגה מציין החלקה ליד משאביס הזקוקים לתשומת לב. בעת בחירת משאב בחלונית העליונה, כל הפעילויות המוקצות למשאב זה מוצגות בגנט החלקה (%6ח8כ) חְַחו|8ש1.6) בחלונית התחתונה. גנט החלקה הוא תרשים גנט בעיצוב מיוחד, שהוא שימושי במיוחד בעת הדיון בעיכוב הקצאות משאביסם. תצוגת שימוש | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עזָרה | במשאבים 9 5 ₪ 9 69 0|6 0 | 9 = | ₪ ₪| = | ₪ םי 4 | ש ב ₪|₪ ₪ ם| בש ד כל המשאבים | = ₪ ]| ש 2 | 8 * 9 לה ₪ > <> 320 הקצאות ו שם משאב 6 פעילויות העברת פילם המו ק צות הבאת החוברות. 4 למשאב | ו משלוח החוברות (אחרי) / שנבחר ₪ הלת ן . ₪ ד ה ה] ₪2 5 ₪ 4 ה המו ₪ תאריך1 |שם פעילות / אבי[%150] ה 3 אוג '98 = העברת פילם 3 תצוגת גנט | אבי א 0 אא הבאת החוברות ₪ החלקה 5 7 0 23 אוג '98 = משלוח החוברות (אחרי) 19 ל ₪ ו ו ]5 ] | אטא]| סמש | הש / תרשים 13.5: התצוגה הקצאת משאבים מתוכננת לטיפול בבעיות הקצאת משאבים 7 ניתן להשתמש בלחצן עבור להקצאת יתר הבאה בכל אחת מהחלוניות לאיתור הקצאות יתר של משאבים. בחלונית העליונה הלחצן עבור להקצאת יתר הבאה מוהה משאבים עס הקצאת יתר. בחלונית התחתונה, הלחצן עבור להקצאת יתר הבאה מוגבל לאיתור הקצאות יתר של המשאב שנבחר בחלונית העליונה, ובוחר את הפעילויות הקשורות להקצאת יתר. כדי להסיר הקצאה ממשאב מבלי להקצות משאב אחר במקומו, סמן את ההקצאה ובחר עריכה, מחק הקצאה (או הקש 26!616). ההקצאה תימחק מתחת למשאב ותופיע בסיווג פעילויות ללא הקצאה שבראש התצוגה. שעה 13: פתרון בעיות הקצאות משאבים | 279 אס ברצונך להגדיר מחדש משך פעילות בחר את המשאב עס הקצאת היתר בחלונית העליונה, ובחר את הפעילות בחלונית החתונה. לחץ לחיצה כפולה על הפעילות או השתמש בלחצן מידע אודות פעילות להצגת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות, שס תוכל לעדכן את משך הפעילות. הקצאת פעילויות מחדש | אחת השיטות המוצלחות לטיפול בבעיית הקצאות יתר של משאבים היא הקצאה מחודשת של פעילויות למשאביס אחריס שאינס מנוצלים במלואס. בתרשיס 13.6 אבי הוא המשאב בעל הקצאת היתר שנבחר בחלונית העליונה של התצוגה. בתרשיס נעשה שימוש בלחצן הסתר הקצאות על כל אחד מהמשאביס האחריס כדי שניתן יהיה לראות (מבלי לגלול את החלונית העליונה) את פרקי הזמן שבהס כל אחד מהמשאבים פנוי להקצאות נוספות. תרגול: הקצאת פעילויות מחדש להקצאה מחודשת של פעילויות עבור משאבים עם הקצאת יתר, בצע את הפעולות הבאות: א | 1. הצג את התצוגה הקצאת משאבים ובחלונית העליונה בחר את המשאב עם הקצאת היתר. 2 הפעל את החלונית התחתונה על ידי לחיצה בכל מקום בשטחה. עבור לתחילת הפרוייקט בעזרת צירוף המקשים פוחסו+1מ (או גרור את התיבה שבסרגל הגלילה האופקי עד הסוף שמאלה). 4. השתמש בלחצן עבור להקצאת יתר הבאה (כאשר החלונית וו התחתונה מופעלת) לאיתור פרק הזמן הבא שבו יש למשאב שנבחר הקצאת יתר. 5. החלט איזו פעילות תוקצה מחדש למשאב אחר ובחר בה בחלונית התחתונה. 6. לחץ על הלחצן הקצאת משאבים להצגת תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים (ראה תרשים 13.7). 77 בחר את המשאב שברצונך להחליף (המשאבים המוקצים מסומנים), ולחץ על לחצן החלפה להצגת תיבת הדו-שיח החלפת משאבים (ראה תרשים 13.8). 8 בחר את שם המשאב הרצוי כתחליף. 9. אם נדרש, שנה את היחידות המוקצות למשאב החדש. 0. לחץ אישור להשלמת ההחלפה. 0 98 606]סזש - סדנת לימוד לחצן הסתר [<51] ד הקצאות 9-5 0 כל המשאבים ה 2 ם|י 8 ה משאב שנבחר ו רבדו ₪ לתמר אין = ה ק צאות ביום זה משלוח החוברות (אחרי) שימוש. בפעילויות. מקסם תאריך 1‏ |שם פעילות. / : ן : : . . 0 גא הבאת החוברות הקצאות סותרות הדי : 23 אוג '98 = משילוח החוברות (אחרי) ]5 |]‏ ואטא] ‏ פממ ‏ חן [ מוכן | תרשים 13.6: בחר את המשאב שאת הקצאות היתר שלו ברצונך לפתור בדוגמה וו הפעילות משלות חוברות הוקצתה מחדש לתמר, וההקצאות של אבי הופחתו ל-9 שעות בלבד. לחצן החלפה מ עריכה תצוגה הוספה עיצוב ‏ כלים פרוייקט חלון עורה ₪ | 9 א 6 | ₪ םש | ₪ 0/6 ₪6 | שש ₪5 ₪ - ב כל הפעילוות | ם-| ₪ ₪ | 1 1 ₪|י 8 | - יש >| | | ה | 5 5 כ | | | ₪ | תיבת דו-שיח משל)ק החוברות (אחרי) --- ּ, ו | 5 0 : משאבים כאשר ‏ | 97955 . 8 המשאב - המוקצה נבחר משלוח החוברות (אחרי) בב [ הבאת החוברות. הפר | החלפה. תמר מקסם פעילות שתוקצה תאריך 1‏ |שם פעילות. ה 1 ₪ ה די ג" 3 4 מחדש [ 1 פא הבאת החוברות 16 אבי[%22] 0 / משלוח החוברות (אחרי) 5 / ₪ |+1 ומ ]| ]| טא פמ ו [ מוכן | תרשים 13.7: השתמש בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים לשינוי הקצאות משאבים שעה 13: פתרון בעיות הקצאות משאבים | 281 |<1? 1-ו החלף: | אבי תרשים 13.8: בחר את המשאב החלופי בתיבת הדו-שיח החלפת משאב לאחר שינוי ההקצאה, הפעילות נעלמת מרשימת ההקצאות של אבי וניתן לראות אותה ברשימה של תמר (ראה תרשים 13.9). העבודה המוקצית לאבי ליוס זה נמצאת כעת במסגרת 9 השעות הזמינות לו. [<51] ל 7 | קובץ עריכה מצוגה בוספה עצוב כלים פחייקט. םלון. עורה [ של * כל המשאבים || = עש 7 |" 5|* 5% - + > >| ₪ ד 2 5 0 || ו = 1 5 ל הבאת החוברות פעילות שהוקצתה מחדש משלוח החוברות (אחרי) מקסם ] 55 |]‏ אטא] סמש | ישן [ מוכן | תרשים 13.9: הפעילות המעוצבת מחדש מוצגת כעת ברשימת המטלות של תמר החלפת הקצאות משאבים היא במקריס רביס הגישה היעילה ביותר לפתרון הקצאות יתר של משאבים. החיסרון הוא הזמן הנדרש לניתוח המצב ולקבלת החלטה. 2 98 606]סזש - סדנת לימוד עיכובים להחלקת עומס העבודה אם לא ניתן לפתור את הקצאת היתר על ידי הרחבת ומינות המשאב או הסרת הקצאות, יש לפרוס את העבודה המוקצית על פני פרק זמן ארוך יותר כדי שהמשאב יוכל להשלים את פעילויות המוקצות לו. פריסת העבודה דורשת העברה של חלק מההקצאות לתאריכים מוקדמים או מאוחריס יותר. בפרוייקט המתוזמן מתאריך התחלה קבוע שבו כל הפעילויות מתוזמנות מוקדם ככל האפשר, החלקת עומס העבודה תתבצע באמצעות דחיית פעילויות לפרקי זמן מאוחריסם יותר. קייס שדה פעילות מיוחד, הנקרא שדה עיכוב עקב החלקת משאבים אשר משמש לרישוס כמות העיכוב של פעילות. להזכירך, בשעה הקודמת למדת על השדה עיכוב הקצאה שנמצא בטופס הפעילות. בשדה זה ניתן להשתמש כדי לעכב עבודה המתוזמנת למשאב אחד מבלי לעכב את המשאביס האחריס המוקצים לאותה פעילות. עיכוב הוא זמן פנוי המוכנס בלוח זמנים כדי להסיט את העבודה לפרקי --) זמן מאוחרים או מוקדמים יותר. בפרוייקט עם תאריך התחלה קבוע, מוכנס זמן פנוי בתחילת הפעילות/ההקצאה וגורם להקצאה/לפעילות להתחיל/להסתיים מאוחר יותר מהתזמון המקורי. בפרוייקט עם תאריך סיום קבוע, מוכנס זמן פנוי בסוף ההקצאה/הפעילות וגורם להקצאה להתחיל/להסתיים מוקדם יותר מהתזמון המקורי. עיכוב הקצאות אחדות לתאריכיס מאוחריס יותר עשוי לגרוס גס לעיכוב פעילויות עוקבות - וייתכן שלא ניתן יהיה לסיים את הפרוייקט בתאריך שתוכנן. כמות הומן שניתן לעכב פעילות מבלי להשפיע על תאריך סיוס הפרוייקט מכונה מרווח כולל ((ּ01+ 6%). כמות הזמן שניתן לעכב פעילות מבלי להשפיע על לוח הזמניס של פעילות אחרת כלשהי נקראת מרווח חופשי. אם קיים מרווח זמן חופשי, חייב להיות גס מרווח זמן כולל. אס תשהה פעילויות שיש להן מרווח זמן חופשי, תצמצס את השפעת העיכוב על לוחות זמניס של פעילויות אחרות (ועל תאריך סיוס הפרוייקט). אס לא ניתן לאתר פעילויות עס מרווח חופשי כדאי לבחור בפעילויות שיש להן מרווח כולל, כדי להימנע לפחות מדחיית סיוס הפרוייקט. בצ מרווח. גודל מרווח הזמן מודד כמה זמן ניתן לדחות פעילות מבלי להשפיע על לוחות הזמנים האחרים. מרווח כולל הוא כמות העיכוב שלא תשפיע על תזמון סיוס הפרוייקט. מרווח חופשי הוא כמות העיכוב שתאפשר להשאיר את תאריך סיוס הפרוייקט ואת לוחות הזמניס לפעילויות אחרות ללא שינול. התצוגה הקצאת משאבים כוללת את השדה עיכוב עקב החלקת משאבים כעמודה משמאל לתרשים גנט החלקה שבחלונית התחתונה (ראה תרשים 13.10). המייצגיס באוור קו הזמן מתוכנניס להציג את כמות המרווח החופשי כקו דק המתותח ימינה שעה 13: פתרון בעיות הקצאות משאבים | 283 למייצג הפעילות, ואת כמות עיכוב ההחלקה כקו דק משמאל למייצג הפעילות (מתאריך ההתחלה המקורי של הפעילות אל תאריך ההתחלה הדחו. השדה עיכוב עקב החלקת משאבים משתמש בכמויות ומן באותה דרך שאנשים משתמשיסם בהן בשיחה רגילה: יוס הוא 24 שעות, ושבוע הוא 7 ימים. מידה זו נקראת ב-0[66%ז₪ זמן קלנדרי. ומן קלנדרי הוא זמן רציף, שלא כמו משך, הוא אינו מבחין בין ומני עבודה לבין ומני השבתה, ואינו נשלט על ידי ההגדרות 'ייוסיי ויישבועיי שבתיבת הדו-שיח כלים, אפשרויות. [<51 ו 80 [> |5| = [7 קוב עריכה תצוגה הוספה עצוב .כלים .פחוייקט. םלון עורה 9 8 ₪| ₪ ל 5 ₪ כ 9 | ₪ 36| || ש ₪ 5 ₪ שר ם בצ ד כל הפעילויות. | ם:| 3 = עבודה | משאב 1 שעה העברה למקסם 8 שעות הבאת החוברות. 9 שעות | = משלוח החוברות (אחרי) 8 וצווות חחר | אבי ְ ₪ 8000 = תמר,ב'[0550] בהשמתתמההההתההההההתהההת 0 ימים-קך- ] הבאת החוברות ₪ 0.00 23 אוג '98 = | 0 ימים-ק משלוח החוברות (אחרי) - , ה ]| אטא]| מ ה תרשים 13.10: גנט החלקה מתוכנן לסייע בניהול עיכובים פעילויות בעת החלקת הקצאות ב זמן קלנדרי הוא הכינוי של 806[סז₪ למידות זמן תקניות המשמשות אנשים בשיחה רגילה: יום אחד שווה ל-24 שעות ושבוע אחד שווה ל-7 ימים. זמן קלנדרי מוזן בצירוף האות ק' לאחר יחידת הזמן. לדוגמה, 2 ] ן ימים ק' הם יומיים קלנדריים. בתרשיס 13.10 בתאריך 3 לאוגוסט, יש לאבי שתי פעילויות המתוזמנות לאותה שעה ויוצרות הקצאת יתר. אס פעילות אחת תעוכב ביומייס, תיפתר הקצאת היתר. העיכוב מוצג בתרשיס 13.11, שבו מייצג הפעילות הוזז ימינה ביומיים. להחזרת הערך הקודס לשדה עיכוב ניתן להשתמש בפקודה בטל (0%1+2) מייד לאחר שינוי כמות עיכוב. ניתן להסיר עיכוב על ידי הונת אפס בשדה עיכוב. שים לב שלא ניתן למחוק ערך עיכוב ולהשאיר את השדה ריק. 4 98 006]סזש - סדנת לימוד ו ערך עיכוב 9 ₪ 0 0 26 = 66| | 8 ₪ ש ם! (בזמן צך כלהפשלות | | ₪| ש 2 8 |* 5- א | ל - | קלנדרי) הו ו 3 אוג '98. - עבודה | משאב 1 עה העברה למקסם ./--/-/./ ות הבאת החוברות. 0 7 דע 00 | פששת משוה החברות(אחר) + [<51- ו 5 [> |8| = [47 קוב עריכה תצוגה הוספה עצוב .כלים ‏ פרוייקט. םלון עורה / || 3אגשך - | / - ה ב ד שד ות קבועה | תאריך. עיכוב עקב החלקת משאבים | פעילות 1 ₪ 000 ו ₪ 0.00 23 אוג '98 0 ימ הבאת החוברות 2 ימים-ק -=] משלוח החוברות (אחרי) גיליון 4 | מוכך | 14 || - השס 57| אטא]| סמש ה תרשים 13.11: עיכוב הפעילות משלוח חוברות מסירה את הקצאת היתר של אבי שיטות עיכוב נוספות בשעה 4 המרת רשימת הפעילויות ללוח זמנים, דנו בפיצול פעילות לפרקי ומן שאינס מחובריס, שיטה זו שימושית לעיתיס גם לפתרון הקצאות יתר. ניתן לפצל פעילות ארוכה סביב פעילות קצרה יותר שהינה בעלת אילוץ תאריך או עדיפות גבוהה יותר. אפשר גס לפצל פעילות שכבר החלה ולתזמן את המשך העבודה למועד מאוחר יותר. כאשר מקצים מספר משאבים לפעילות, ורק אחד במצב הקצאת יתר, ייתכן שיהיה עדיף לפתור את הבעיה באמצעות עיכוב ההקצאה של משאב זה בלבד, מבלי להשפיע על המשאביס האחריס. בשעה 12 למדת כיצד לדחות ולפצל הקצאות, השתמש באותן השיטות כדי לפתור הקצאות יתר ברמת ההקצאה במקוס ברמת הפעלילות. החלקה אוטומטית עד עתה דנו בהחלקת הקצאות יתר באופן ידני, אפשר לבחור בדרך הקלה ולאפשר ל-0[66% לבצע את העבודה. 866[סז₪ תבצע החלקות במגבלות מסוימות: היא יכולה לפתור הקצאות יתר רק על ידי חישוב עיכובים. היא אינה יכולה להגדיל ומינות משאבים, לעדכן את תוכן העבודה של פעילויות, או להחליף משאב אחד באחר. ברוב הפעמים החלקה ידנית תגיע לתוצאות טובות יותר מאשר החלקה אוטומטית. כדי לבצע החלקה אוטומטית השתמש בכלים, החלקת משאבים להצגת תיבת הדו-שיח החלקת משאבים ובחר בלחצן החלקה כעת. 33-59 3-34 33-59 3 205 שעה 13: פתרון בעיות הקצאות משאבים חלק 0 סיכום ופרסום התוכנית שעה 4 מיטוב הפרוייקט 5 הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים 6 פרסום פרוייקטים ב-60/ או באינטראנט 207 שעה מיטוב הפרוייקט לאחר הגדרת והזנת הפעילויות והמשאבים לתוכנית הפרוייקט, כמות הפרטים המוצגיס בתצוגות השונות עלולה להרתיע מעט. אין ספק ש-806[סז₪ היא תוכנה העוסקת בפרטים הקטנים, אך היא גם מאפשרת להציג את המידע באופן המראה את התמונה הכוללת ולהעריך את יעילות התוכנית. בשעה הנוכחית תלמד כיצד להציג את סיכום הסטטיסטיקה החשובה בפרוייקט, כגון תאריכי התחלה וסיום, כיצד להשתמש במסנניס המאפשרים להציג תת-מערכת נבחרת של פעילויות או משאבים, לזאהות את הנתיב הקריטי ולעבוד עס אסטרטגיות המקצרות את משך הפרוייקט. לסיוס, תלמד כיצד לסקור את העלויות המתוזמנות ולאתר דרכיס להפחתת העלויות. מבט על התמונה הכוללת במהלך עבודתך בספר וזה, הבנת בוודאי שאחת העוצמות של 0[800ז₪ היא היכולת לספק כל פרט בתוכנית הפרוייקט. התצוגות השונות ב-604[סזש, כמו תרשים גנט ויומן, מאפשרות להתמקד בפרטי הפרוייקט בתצורות שונות. לעיתיס לאחר שהגדרת פעילויות, קבעת משכים ואילוצים, יצרת יחסי תלות, והקצית משאבים, תרצה לראות את כל התמונה ולבחון כיצד משתלביס כל החלקים יחד. לצורך כך מוצעיס לך מספר כלים: דחיסת ציר הזמן, צמצוס רשימת הפעללויות, סינון, וסקירת העלויות המתוזמנות. בשעה זו נדון בכל אחד מכליס אלה. שעה 14: מיטוב הפרוייקט ‏ 289 )-- )-- משך הוא פרק הזמן הנדרש להשלמת פעילות מסוימת. יחס תלות. פעילויות מקושרות ביניהן ביחסי תלות. לדוגמה, פעילות מסוימת חייבת להסתיים לפני שפעילות אחרת תתחיל. הפעילות השנייה תלויה בראשונה. אילוץ הוא הגבלה על תאריך ההתחלה/הסיום של פעילות. ניתן לקבוע שפעילות מסוימת תתחיל בתאריך מסוים או תסתיים לא יאוחר מתאריך מסוים. ניתן להציג סיכוס סטטיסטי כולל של הפרוייקט באמצעות פתיחת תיבת הדו-שית סטטיסטיקת פרוייקט עבור. המידע בתיבת דו-שיח זו מחושב מתוך הערכים המצויים בקוב הפרוייקט. סיכום זה יהיה מעודכן רק ברמת עדכון המידע המופיע בתוכנית. % % א תרגול: פתיחת תיבת הדו-שיח סטטיסטיקת פרוייקט לפתיחת תיבת הדו-שיח סטטיסטיקת פרוייקט, בצע את הפעולות הבאות: 1 לחץ לחיצה ימנית על סרגל כלים כלשהו המוצג כעת. בתפריט סרגלי הכלים, בחר את הסרגל מעקב. 2 בסרגל הכלים מעקב, לחץ על לחצן סטטיסטיקה של הפרוייקט. תיפתח תיבת הדו-שיח סטטיסטיקת פרוייקט עבור המציגה סיכום סטטיסטי של הפרוייקט הנוכחי, כמוצג בתרשים 14.1. תיבת הדו-שיח סטטיסטיקת פרוייקט מספקת מספר פרטי סיכום שוניס. הרשימה הבאה מתארת את המידע הנתון בתיבת דו-שית זו. 1 ?]<[ | אחוז ביצוע: משר: 2 עבודה: %2 תרשים 14.1: תיבת הדו-שיח סטטיסטיקת פרוייקט מציגה סיכום של תאריכי ההתחלה והסיום ומידע אודות העלויות הנוכחיות ושעות העבודה שבוצעו 0 0]80198ז₪ - סדנת לימוד ב תאריכי תוכנית בסיסית. תוכנית בסיסית מייצגת את ציפיותיך מהפרוייקט ומהשלמת הפעילויות שבו. תאריכי תוכנית בסיסית כוללים תאריכי התחלה וסיום לפעילויות ולפרוייקט כולו. למידע אודות הגדרת פרוייקט חדש וקביעת תוכנית בסיסית עבור ההיבטים השונים בפרוייקט, ראה שעות 3, 4, ו-5. החלק העליון בתיבת הדו-שיח סטטיסטיקת פרוייקט מציג את תאריכי ההתחלה והסיוס הנוכתיים. אם הוגדרה תוכנית בסיסית בעת התכנון הראשוני של הפרוייקט, מוצגת גס שורה עבור תאריכי תוכנית בסיסית. אם הפרוייקט החל והושלס, השורה בפועל מציגה תאריכי התחלה וסיוס (נתוניסם אלה יחושבו ממידע המעקב שהונת). השורה סטיה מציגה את סטיית תאריכי ההתחלה והסיוס בפועל מתאריכי התוכנית הבסיסית. המקטע הבא בתיבת הדו-שיח מציג מידע סיכוס אודות משך הפרוייקט, העבודה (בשעות) שהושלמה בפרוייקט, ועלות הפרוייקט. מוצגיס נתוניסם נוכתחיים, נתוני תוכנית בסיסית, נתוניס בפועל ונתוניס נותריס. המקטע השלישי בתיבת הדו-שיח שמור למידע אודות אחוזי ביצוע הפרוייקט. האזור אחוז ביצוע מציג את אחוזי משך והעבודה שבוצעו. מובן שהסטטיסטיקה המוצגת היא בעלת אופי דינמי, כלומר המידע המוצג (מלבד מידע תוכנית בסיסית) משתנה בכל עדכון נתוניס בקובץ הפרוייקט. מומלא להציג מדי פעס את סטטיסטיקת הסיכוס כדי לקבל תחושה כללית על אופן התקדמות הפרוייקט. דחיסת ציר הזמן שיטה נוספת להרחבת המבט על פרטי הפרוייקט היא דחיסת ציר הזמן שבתרשים גנט, המציג סקירה טובה של ורימת העבודה בפרוייקט. ברירת המחדל של סרגל קנה המידה הראשי בתרשים גנט היא שבועות, ושל סרגל קנה המידה המשני - ימים. על ידי דחיסת צירי הזמן, ניתן להתרחק מפרטי הפרוייקט. לדוגמה, ייתכן ותרצה לשנות את הסרגל הראשי לחודשיס ואת המשני לשבועות כדי לקבל מבט רחב יותר על המייצגיס ומידע אחר. הדרך הפשוטה לשינוי צירי הומן היא על ידי שימוש בלחצני קרב והרחק שבסרגל הכלים הרגיל. תרגול: דחיסת ציר הזמן בתרשים גנט לדחיסת ציר הזמן בתרשים גנט, בצע את הפעולות הבאות: 1 בתצוגת תרשים גנט, לחץ על הלחצן הרחק בסרגל הכלים הרגיל. 2 כל לחיצה על לחצן הרחק בוחרת מערכת יחידות זמן גדולה יותר לסרגלי ציר הזמן הראשי והמשני (ראה תרשים 14.2). 3 להקטנת יחידות הזמן, לחץ על לחצן קרב שבסרגל הכלים הרגיל. שעה 14: מיטוב הפרוייקט 291 שימוש בלחצני הרחק וקרב יכול לשנות את הפירוט (והיקף) תצוגת מייצגי הפעילויות. % גם מאפשרת להתרחק מהתצוגה עד להצגת הפרוייקט כולו. בחר תצוגה, מרחק מתצוגה לפתיחת תיבת הדו-שיח מרחק מהתצוגה. בתיבת הדו-שיח מרחק מהתצוגה ניתן לבחור בין מספר מרחקים שנקבעו מראש, לבין תיבה נפתחת לבחירת מרחק מותאם אישית. להצגת הפרוייקט כולו, בחר בלחצן האפשרות הפרוייקט כולו ולח אישור. כל הפרוייקט יוצג. לאחר שסיימת להציג את הפרוייקט במרחק הרצוי מהתצוגה, תוכל לחזור למרחק ברירת המחדל על ידי פתיחה נוספת של תיבת הדו-שיח מרחק מהתצוגה. בתיבת הדו-שיח לחץ איפוס ואישור לחזרה אל תרשים גנט. .'י 0 על ידי בחירה בעיצוב, ציר זמן תוכל לבצע שינויים נוספים לסרגלי ציר + הזמן. תיבת הדו-שיח ציר זמן נדונה בשעה 7, עיצוב תצוגות. צמצום רמות רשימת הפעילויות דרך נוספת להתרחק מפרטי הפרוייקט ולקבל מבט כולל על הפריטים בפרוייקט היא צמצוס רמות רשימת הפעילויות. ניתן לבצע פעולה זו בכל תצוגה המציגה את הפעילויות בטבלת רשימה, וזו דרך מעולה להסתרת תת-פעילויות ולהתמקדות בפעילויות הערסל ברמה העליונה. |< |8|= ₪ קובץ עריכה מצוגה בוספה עצוב. כלים ‏ פרוייקט. חלו ערה ן לחצן הרחק] --------- ₪69 -ש-% 6 6 |₪ ₪ בו 95 6 = | ₪ ₪ | | ₪ םי 4 | ש 3 5 ₪ ₪ ם | 5+ כל הפעילוות || | = = | ₪ 7 ם |" 6|> א || = + ₪ | ₪| ד 0 5 ₪00 ₪ פופ בור החדת הרת | ה ה 06 5 2 ו 30 5 החנ ות קבועה תאריך1 | ימ עקב החלקת משאבים | שם פעילות. --7-----------= | = || ₪ 0100 1 סימים-ק אק ₪ 0.00 א סימים-ק תרגום/כתיבת מאמר הממ | ₪ | 000₪ גא סימים-ק תרגום/כתיבת מאמר (אר [ | | ₪ 000 א 0ימים-ק בדיקת התאמה/נכונות | 1 | | ₪ 00 א 0ימים-ק הגהה לשונית -ד--=" קן ₪ 0 0ימים-ק תיקונים -ר-= 1 ו ₪ 000 סימים-ק עיצוב גרפי ----% [ | | ₪ 00 א שימים-ק העברה למקסם ----%ף 1 | | 000₪ גא 0ימים-ק הכנת פילם --ר-= 1 ָ ₪ 0.00 23 אוג '98 = 0 ימים-ק העברת פילם --ר-+ 1 1 ₪ 00 את שימים-ק בדיקת פילם -----] !1 | ||₪ 50000 מא סימים-ק הדפטה . 1 , ₪ 00 חימים-ק הבאת החוברות 7-ל | ₪ 000 0ימים-ק משלוח החוברות (לפבי)+ 4 = ו | ] ₪ 000 982823 |2 ימים-ק משלוח החוברות (אחרי)) 0 1 ]5 ]| אטא]| סמש ההש ו תרשים 14.2: לחצן הרחק מספק דרך מהירה לדחיסת ציר הזמן בתרשים גנט 2 0[80198ז₪ - סדנת לימוד ש תרגול: %5 צמצום רמות רשימת הפעילויות לצמצום הרמות ברשימת הפעילויות, בצע את הפעולות הבאות: 1 בתצוגה המכילה רשימת פעילויות (כגון תרשים גנט), לחץ על כותרת העמודה שם פעילות לבחירת הפעילויות ברשימה. 2 להסתרת תת פעילויות ברשימה, לחץ על הלחצן הסתר תת |- פעילויות שבסרגל הכלים עיצוב. הרשימה תצומצם ותוצגנה רק פעילויות הערסל (ראה תרשים 14.3). משמאל לפעילויות ברמה העליונה יוצג סימן חיבור (בתרשים 14.3, פעילויות ערסל הן פעילויות ברמה העליונה). 3 לפתיחת הרמות השונות של תת-פעילויות בחלוקה לרמות, לחץ על הלחצן הצג תת פעילויות שבסרגל הכלים עיצוב. כל לחיצה על לחצן זה מוסיפה רמה בחלוקה לרמות. בעת צמצוס רשימת הפעילויות, שים לב שגס מייצגי הפעילויות הקשורים אליהן אינס מוצגיס בתרשים גנט. ניתן גס לצמצס או להרחיב חלק מרשימת הפעילויות הקשור לפעילות מסוימת ברמה העליונה, כגון פעילות ערסל. כאשר הרשימה מצומצמת מוצג סימן חיבור (+) משמאל לשם כל פעילות ברמה העליונה. להרחבת תת הפעילויות של פעילות ברמה העליונה, לחצ על סימן החיבור. תת הפעילויות הקשורות לפעילות רמה עליונה זו תוצגנה, ותת-פעילויות אחרות (הקשורות לפעילויות ערסל אחרות) תישארנה מוסתרות. | |8|=. קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון ערה | לחצן הסתר 9 ₪ | 9 9 6 6 |₪ 0 | 9 = ₪ 6| > | 8 4 | > ם 5|₪ ₪ ם| תת-פעילויות | ----------0לל ל .רסל הפעטמאם ו שב שש שש רע 7 ₪ [=--19"--------- אה רא הי 6 ₪ || ₪ ד | | 2 | ₪ | | ₪ פון 9 2 | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א י | -ציר || דקר קוה 6 8 | שק א ו כ 0 6 עלות |שם פעילות ים ₪ 4,229.89 |5! תרגום/כתיבת מאמר (לפני) יום ₪ 0.00 5 בדיקת התאמה/נכונות "ו ₪ 0.00 עיצוב גרפי "ים ₪ 0.00 העברה למקסם יום ₪ 0.00 + הכנת פילם יום ₪ 0.00 הזפסה 00 יום ₪ 0.00 | 5 משלוח החוברות (לפני) 11 הס ]| טא סמש ה תרשים 14.3: הלחצן הסתר תת פעילויות שבסרגל הכלים עיצוב מאפשר לצמצם את הפעילויות המוצגות ברשימת הפעילויות שעה 14: מיטוב הפרוייקט 293 כאשר מרחיביס את תת הפעילויות של פעילות מסוימת ברמה העליונה, מוצג סימן חיסור (-) לצד שס הפעילות. לחיצה על סימן וה מסתירה את תת הפעילויות של פעילות ראשית זו. אס ברצונך להציג את כל תת הפעילויות ברשימת הפעילויות, לח על לחצן הצג כל תת-פעילויות בסרגל הכלים עיצוב. כל תת הפעילויות תוצגנה (וכך גם מייצגי הפעילויות שלהן). ניתן גס להרחיב או לצמצס פעילות ערסל בלחיצה כפולה עליה. שיטה נוחה וברורה להצגת סקירת מידע בפרוייקט היא לעבור ממידע מפורט מאוד (כגון התרחקות מתצוגת תרשים גנט או צמצוס רשימת הפעילויות) לתצוגה כוללת יותר. אולס גישה שונה מהפחתת עומס הנתוניס על המסך היא התבוננות בחלקים מסוימים של המידע המוצגים על ידי התצוגות השונות של הפרוייקט. הסעיף הבא עוסק בסינון פעילויות ומשאבים, כדי לקבל תת-מערכת מידע בתצוגה מסוימת. ,'י ל צמצום רמות רשימת הפעילויות והתרחקות מתצוגת תרשים גנט % מספקות שתי סקירות מידע - טקסט ותרשים - של אותו מידע. סינון פעילויות או משאבים שיטה נוספת להצגת המידע היא סינון מידע המאפשר הצגת תת-מערכת פעילויות או משאביס. בצ מסננים. סינון פירושו הצבת תנאים מסוימים כך שיוצגו רק פעילויות או משאבים העונים על תנאים אלה. לדוגמה, לצמצום הפעילויות המוצגות ברשימה, ניתן ליצור מסנן המציג פעילויות אבן דרך בלבד. ניתן גס ליצור מסנניס המבליטים את הפריטיסם העוניס על תנאי המסנן, אולס עדיין מציגיסם את כל רשימת הפעילויות או המשאבים. קיימות שתי אפשרויות לשימוש במסנניס: ניתן להשתמש במסנניס שהוגדרו מראש, או ליצור מסנניסם מותאמיס אישית. הדרך המהירה לסינון מידע היא באמצעות המסנניס האוטומטייס. סינון אוטומטי מסנניס אוטומטיים מהוויסם את הדרך המהירה ביותר להצגת תת-מערכות של פעילויות או משאביס. ניתן להפעיל סינון אוטומטי על כל תצוגת ‏ 80[סזש, מלבד תרשים פרט, תרשים פרט לפעילות או תצוגות טפסים (מסננים מיועדים לפעול על צד הרשימה של התצוגה הנוכחית). 4 98 0]606זש - סדנת לימוד ש תרגול: %8 סינון 1 4 ניתן רשימה בעזרת מסנן אוטומטי לסינון רשימה בעזרת מסנן אוטומטי, בצע את הפעולות הבאות: בחר פרוייקט, מסנן, סינון אוטומטי. בכל אחת מהכותרות שברשימה הנוכחית יוצג חץ רשימה נפתחת (לדוגמה, לכותרת שם פעילות יתוסף חץ רשימה נפתחת בתיבת הכותרת). קבע לפי אילו כותרות ברצונך לסנן את הרשימה. לדוגמה, תוכל לסנן את הפעילויות לפי תאריך התחלה. כל רשימה נפתחת מציגה תנאים עבור המסנן המתייחס לעמודת המידע שתחת כותרת מסוימת. לחץ על חץ הרשימה ובחר את תנאי הסינון כמוצג בתרשים 14.4. מייד עם בחירת תנאי הסינון, הטבלה תסונן ותציג רק תת-מערכת של המידע שברשימה. כותרת העמודה שממנה בחרת את המסנן תיצבע בכחול. ניתן לסנן לפי יותר מתנאי אחד. כדי לכלול תנאים נוספים השתמש ברשימות הנפתחות בכותרות אחרות. לדוגמה, תוכל לסנן רשימה לפי תאריך התחלה (פעילויות המתחילות מחר) ולפי שמות משאבים (פעילויות הקשורות למשאב מסוים ברשימה). להפעיל את הפקודה סינון אוטומטי גם על ידי לחיצה על לחצן 2 סינון אוטומטי שבסרגל הכלים עיצוב. [<51 - ו 5 | |8|= [ קובץ עריכה תצוגה בוספה עצוב -כלים פחוייקט. מלון. עורה | =|י כל הפעילוות || | = = | ₪ 7 ||" 6|- א 0% - + % >| ד | | 5 5 7 | | | ₪ פפ| האוח'''''''ההההההההההווווה ( |- 0 0-00 קר 6 הו - הנ הוהוהן ₪ ו = התחלה = || = משך || * עלות | | = פעילות 8 / ו 909 2ימים ₪ 422989 (התאמה אישותייי) = | 9800808 יו ₪ 000 תרגום/כתיבת מאמר ה 0 אוג 98 1יום| ₪ 720.00 תרגום/כתיבת מאמר אה 4ח] 0% וג 96 1 יום ₪ 0.00 | |=! בדיקת התאמהונכונות שבוע זה בו ₪ 00 הגהה לשונית שבוע הבא ; ל הזו יו ₪ סט תיקונים 8 חורש הבא בדו 1 ₪ 000 עיצוב גרפי 5 תרשים 2.4 1 2 וי וג '98 ו ₪ 000 העברה למקסם 8 8 וג 90 1 יום ₪ 0.00 | |5! הכנת פילם . סינון אוטומטי ם 1 ₪ 00 העברת פילם וג '98 9 אוג 98 1ום ₪ 000 בדיקת פילם מאפשר לבחור וג 98| 98809 ₪ 00 הדפסה ₪] וג 98| 98809 ₪ 00 הבאת החוברות תנאי או מערכת וג 98'‏ 09אוג 96 יו ₪ 0.00 | |3! משלוח החוברות (לפני) וג'98| 98809 יו ₪ סט משלוח החוברות (אחרי) תנאים לסינון = | הרשימה , | ]5 ]| אטא]| סמש | זה ] ו שעה 14: מיטוב הפרוייקט 295 לאחר השלמת תהליך הסינון באמצעות הסינון האוטומטי, מומלצ להחזיר את הרשימה למצבה המקורי. להסרת הסינון האוטומטי, בחר פרוייקט, מסנן, סינון אוטומטי. בחירה זו ממתגת בין הפעלה לכיבוי הסינון האוטומטי. סינון אוטומטי מהווה שיטה מהירה וגמישה לסינון נתוני רשימה. אפשרות נוספת לסינון מידע הרשימה היא שימוש במסנניס המוגדריס מראש. מסננים רגילים ב-0[800ז₪ מוגדריס מספר מסננים רגילים שבהס ניתן להשתמש לסינון רשימות. לדוגמה, ניתן לסנן לפי פעילויות קריטיות, פעילויות אבן דרך, פעילויות ערסל, פעילויות שטרס הושלמו, ופעילויות המשתמשות במשאב מסוים. ניתן גם להשתמש בתיבת הדו-שיח מסננים נוספים, המציעה מסננים נוספים רבים לסינון לפי פעילויות ומשאבים. תרגול: שימוש במסנן רגיל לשימוש במסנן רגיל, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר פרוייקט, מסנן: כל הפעילויות. בתפריט המשנה, בחר את המסנן הרצוי (פעילויות שהסתיימו, קריטי, פעילויות שלא הסתיימו וכדומה). המסנן יופעל על הרשימה מייד. 2 אם תפריט המשנה אינו מכיל מסנן המתאים לצרכיך, בחר מסננים נוספים לפתיחת תיבת הדו-שיח מסננים נוספים (ראה תרשים 14.5). 3 בראש תיבת הדו-שיח מסננים נוספים מוצגים שני לחצני אפשרויות: אחד עבור פעילויות ושני עבור משאבים. אם אתה מסנן רשימת פעילויות, הלחצן פעילויות יהיה מסומן. בחר את המסנן הרצוי בתיבת הרשימה, ולחץ החל להפעלת המסנן. תוצאות הסינון תוצגנה ברשימת הפעילויות או המשאבים. 3 ₪ כל הפעילווות | ניתן לפתוח רשימה נפתחת של מסננים + רגילים על ידי לחיצה על לחצן מסנן שבסרגל הכלים עיצוב. 6 0[80]98ז₪ - סדנת לימוד מסננים: | 6 פעילות | "0 משאב החל 36 2356 ח1 65066 הַחו5... הסיכ אזסע אבני דרך התקדמות חורגת/מאחרת טור פעילויות... טוורז תאריכים... יש להתחיל עד... יש להתחיל/להסתיים עד... | חדש... שריכוה,,, | העתקה.., תרשים 14.5: תיבת הדו-שיח מסננים נוספים מציעה מספר מסננים רגילים לסינון רשימות 0 הערה: רשימת המסננים הרגילים המוצגת בתפריט המשנה תלויה ברשימה המוצגת כעת, רשימת פעילויות או רשימת משאבים. ניתן גם ליצור מסנניס מותאמיס אישית על ידי לחיצה על הלחצן חדש שבתיבת הדו-שיח מסננים נוספים לפתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת מסנן. בתיבת דו-שיח זו ניתן להגדיר תנאיס למסנן חדש בעזרת מערכת רשימות נפתחות, כמוצג בתרשיס 14.6. מומלץ לבדוק את כל אפשרויות הסינון המוגדרות מראש לפני יצירת מסנן מותאס אישית. יצירת מסנניס דורשת הבנה טובה של משפטי תנאי ואופן פעולתם. שימוש במסנניס הרגיליס מבטיח פעולה נכונה של המסנן. [<]? ב שם מסנן1 ] הצג בתפריט מסנך | גזור שורה | העתק שוחה | הדבק שורה | הסף שורה מעל | מחק שורה = 7 || בדיקה | | | שמשדה | | ואו | [% ביצוע] [ %עבודה שהושלמה] [אובייקטים] תרשים 14.6: בתיבת הדו-שיח הגדרת מסנן ניתן ליצור מסננים מותאמים אישית אם החלטת ליצור מסנן חדש, שמו יוצג בתיבת הדו-שיח מסננים נוספים. בחר בו כפי שתבחר בכל מסנן אחר ולח החל. שעה 14: מיטוב הפרוייקט 297 להסרת מסנן שהוחל על הרשימה, בחר פרוייקט, מסנן: בתפריט המשנה בחר כל הפעילויות (ברשימת משאבים, בחר כל המשאבים). הרשימה תוצג בצורתה המקורית, ותכלול את כל הפעילויות או המשאבים. מיון רשימות הפעילויות והמשאבים דרך נוספת לתמרן את תצוגת רשימות הפעילויות והמשאבים היא שימוש בתכונה מיון. מיוו מאפשר להציג את שורות הפעילויות או המשאביס בסדר שתגדיר. ניתן למיין פעילויות או משאבים לפי קריטריוניס כגון שם פעילות, תאריך יעד, אות תאריך התחלה. מיון פריטיס אלה אינו משנה את קודי וּיחוי הפריטים ואינו משנה את לוח הזמניס לפרוייקט. לדוגמה, ניתן למיין רשימת פעילויות לפי תאריך התחלה. לאחר שתסיים להציג רשימה זו בסדר החדש, תוכל להחזירה בקלות לסדר המקורי. תרגול: מיון רשימה למיון רשימה, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר פרוייקט, מיין. תוצגנה מספר אפשרויות מיון. לרשימת הפעילויות, תוצענה אפשרויות מיון לפי תאריך התחלה, תאריך סיום, עדיפות, עלות, וקוד. לרשימת משאבים, תוצענה אפשרויות מיון לפי עלות, שם, וקוד. 2 בחר אפשרות מיון. לדוגמה, למיון רשימת פעילויות לפי תאריך התחלה, בחר תאריך התחלה. הרשימה תמוין לפי בחירתך. 3 כדי להחזיר את הרשימה לסדר המקורי, מיין לפי קוד (פעולה זו מתאימה הן לפעילויות והן למשאבים). 4 אם ברצונך למיין לפי יותר משדה אחד, בחר פרוייקט, מיין, מיון לפי לפתיחת תיבת הדו-שיח מיון. 5 תיבת הדו-שיח מיון מאפשרת למיין לפי שלושה שדות. לדוגמה, תוכל למיין פעילויות לפי סוג פעילות, לאחר מכן לפי תאריך התחלה, ואחר לפי עלות. השדה שלפיו יבוצע המיון נבחר מרשימה נפתחת. השתמש בלחצני האפשרויות עבור סדר עולה או יורד לקביעת כיוון המיון של כל שדה מיון (ראה תרשים 14.7). בתיבה מיון פריטים לפי, בחר את השדה הראשון שלפיו יבוצע המיון, ואחר הצב שדות נוספים בתיבות לאחר מכן, לפי. הקפד לבחור סדר עולה או סדר יורד לכל שדה. 6. לאחר בחירת שדות המיון לחץ על לחצן מיין. הרשימה תמוין לפי השדות שבחרת (ובכיוון שבחרת). 8 0[80198ז₪ - סדנת לימוד בעת מעבר בין התצוגות או עם סגירת קובץ הפרוייקט נשמר סדר המיון האחרון. 0 שמות משאבים > פדר עולה 7 סדר יורד | בשל . | לאחר מכן, לפי אפס התחלה ₪ > סדר עולה 7 סדר ערד - לאחר מכן, לפי 2 > סדר עולה 7 סדר יובד | ] מספר מחדש באופן קבוע את הפעילויות ₪ שמור חלוקה לרמות. תרשים 14.7: תיבת הדו-שיח מיון מאפשרת למיין רשימה לפי יותר משדה אחד ניתן גם להשתמש בתיבת הדו-שיח מיון למספור מחדש קבוע של הפעילויות או המשאבים ברשימה. לשם זה מוצגות בתיבת הדו-שיח שתי תיבות-סימון: מספר מחדש באופן קבוע את הפעילויות, ושמור חלוקה לרמות. ברירת המחדל היא שמור חלוקה לרמות, כלומר הפעילויות תמוינה, אך תת פעילויות תישארנה קשורות לפעילויות הערסל שלהן. אס תסמן את תיבת הסימון מספר מחדש באופן קבוע את הפעילויות, הפעילויות או המשאבים ימוספרו מחדש לפי סדר המיון החדש. כדי למספר מחדש, גס האפשרות שמור חלוקה לרמות חייבת להיות מסומנת. אס מספרת מחדש את הפריטים לפי סדר המיון החדש, אך החלטת שברצונך לשחזר את סדר הקודים המקורי, פתח את תיבת הדו-שיח מיון ולחץ על הלחצן אפס. הצגת עלויות השיטות שנדונו עד כה התבססו על מונחי זמן לפעילויות ומשאבים. תצוגה נוספת העשויה לסייע בעת אופטימיזציית תוכנית הפרוייקט היא הטבלה סיכום. במקרה של רשימת פעילויות, הטבלה סיכום תציג מידע המתמקד בעלויות האירועיס העיקרייס בפרוייקט, ואת משך שלבים חשובים אלה. ברשימת משאביםס הטבלה סיכום תציג מידע אודות עלויות המשאב ושעות עבודתו. שעה 14: מיטוב הפרוייקט ‏ 299 ש תרגול: %5 הצגת הטבלה סיכום להצגת הטבלה סיכום, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר תצוגה, טבלה, סיכום. תוצג מערכת עמודות חדשה כמוצג בתרשים 14.8. במקרה של פעילויות, עמודות הסיכום תהיינה משך, התחלה, סיום, % ביצוע ועלות. 2 השתמש בתצוגת הטבלה סיכום של פעילויות ומשאבים בשילוב עם מסננים ומיונים לארגון הסיכום בהתאם לצרכיך (לדוגמה, תוכל להציג מידע סיכום לפעילויות קריטיות או ערסל בלבד, ניתן להשתמש בתכונות המיון כדי לאפשר תצוגה זו). 3 כדי לחזור לרשימה המקורית, בחר תצוגה, טבלה, הזנה. | |5|= ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב .כלים .פרוייקט חלון עורה ן ₪ 9 ל 6 66 6 5 ₪ ₪ | ₪ ₪ | ש 3 | ₪ ₪ םן = כל הפעילויות. | 3 3 = )| ש 2 ם|- 5- א 0% - + % >| ד | | 5 9 | | ₪ פון 5 ה ה 5 ו ה בת |= עגודה |= עלות | | = ביצוע |[ = סיום |= התחלה | משך 1 1 0 שעות. 8 אוג '98 8 אוג '98 0 שעות ₪ 000 8 אוג '98 8 אוג '98 0 שעות ₪ 000 9 אוג '98 9 אוג '98 0 שעות ₪ 000 0 9 אוג '98 9 אוג '98 0 שעות ₪ 000 0 9 אוג '98 8 אוג '98 0 שעות ₪ 000 10 9 אוג '98 9 אוג '98 0 שעות ₪ 00 0 9 אוג '98 9 אוג 98 0 שעות ₪ 000 0 9 אוג '98 9 אוג '98 0 שעות ₪ 000 0 9 אוג '98 8 אוג '98 0 שעות ₪ 000 0 8 אוג '98 8 אוג '98 0 שעות ₪ 0 8 אוג '98 8 אוג '98 0 שעות ₪ 000 0 9 אוג '98 9 אוג '98 6 שעות | ₪ 4,229.89 90 0 אוג '98 9 אוג '98 0 שעות ₪ 000 0 9 אוג '98 8 אוג '98 אגי ₪ 8 שעות ₪ 720.00 0 0 אוג 98 0 אוג 98 - ו ₪ ]| 56] אא 5מ ]6‏ ישן ו תרשים 14.8: תצוגת הטבלה סיכום מציגה מבט מהיר על מידע עלויות ומשך אזהרה: כאשר משתמשים בתצוגת הטבלה סיכום על תצוגת תרשים גנט, ייתכן צורך להקטין את גודל תרשים גנט שבחלונית הימנית כדי להציג את כל העמודות ברשימת טבלת הסיכום. הצב את מצביע העכבר על השוליים השמאליים של תרשים גנט וגרור את גבול תרשים גנט ימינה. תצוגת הטבלה סיכום היא דרך טובה נוספת לקבלת מושג אודות החיבטים הרחבים יותר של הפרוייקט, במיוחד עלויות פעילות או משאב. 0 80]98]סז₪ - סדנת לימוד קיצור הנתיב הקריטי שימוש בשיטות הצגת היבטי הפרוייקט השונים שנדונו עד כה בשעה זו, עשוי לגרוס להחלטה לבצע שינויים בפרוייקט. במרבית המקרים שינוייס אלה נוגעיס לזמן וכסף. לדוגמה, ייתכן ותצטרך לקצר את מסגרת הזמן לפרוייקט. אחת הדרכיס לבצע ואת היא להוסיף משאביס לביצוע העבודה, אך הוספת משאביס תשפיע במידה רבה על העלות הסופית של הפרוייקט. השיטה הישירה להפחתת הזמן הדרוש להשלמת פרוייקט היא לקבוע אילו פעילויות קריטיות להשלמת הפרוייקט - כלומר אילו פעילויות יש להשלים לפני שהפרוייקט יוכל להתקדס למערכת הפעילויות הבאה. (למידע נוסף על תזמון ופעילויות קריטיות ראה שעה 5). לאחר זיהוי הפעילויות הקריטיות, ייתכן ותוכל לקצר את משכן ולדחוס את מסגרת זמן הפרוייקט, פעולה זו מכונה קיצור הנתיב הקריטי. זיהוי הנתיב הקריטי ניתן להשתמש בכל אחת מתצוגות הפעילויות לזיהוי הפעילויות הקריטיות בפרוייקט. אחת הדרכיס הטובות להצגת פעילויות קריטיות היא שימוש במסננים לסינון רשימת הפעילויות לפי פעילויות קריטיות מתוך תצוגת תרשיס גנט. בחר פרוייקט, מסנן, קריטי. אזהרה: בעת ביצוע השינויים בפרוייקט תגלה שפעילויות שאינן קריטיות הופכות לקריטיות ופעילויות קריטיות הופכות ללא קריטיות. לאחר ביצוע השינויים בלוח הזמנים הקפד להשתמש שוב במסנן הפעילויות הקריטיות כדי לוודא שאתה בוחן את הגרסה המעודכנת ביותר של הנתיב הקריטי. אס ברצונך להציג את כל הפעילויות ברשימה ולהבליט את הפעילויות הקריטיות, חזור על הפעילויות להפעלת המסנן תוך הקשה על מקש אוח5. תרשים 14.9 מציג רשימת פעילויות שבה הפעילויות הקריטיות מובלטות. לאחר הצגת הפעילויות הקריטיות ברשימת פעילויות גנט, מומלץ לפצל את התצוגה ולהציג טופס פעילות. כך ניתן לבחור פעילות קריטית בתרשים גנט ולהציג את כל פרטיה בטופס הפעילות. שיטת הצגה זו מאפשרת גס לערוך פעילות בקלות תוך ראיית התמונה הכוללת של הפרוייקט המוצגת בתרשים גנט. כדי לפצל את תצוגת תרשים גנט, לחץ לחיצה ימנית על תרשים גנט, ומהתפריט המקוצר בחר פצל. החלון יפוצל בין תרשים גנט (למעלה) לטופס פעילות (ראה תרשיס 0)). שעה 14: מיטוב הפרוייקט ‏ 301 [<51 ו 7 | |8|= [ קובץ עריכה תצוגה הוספה עצוב -כלים פחוייקט. מלון. עורה [ ₪ | 0 2 6 6|₪ 0 5 9 = | ₪ ₪| = | ₪ ₪ 2 | 3 | ₪ ₪ םן =| קרטי || שב = ₪|| ₪ 2 ם||* 6> אא 0% - + % >| ₪ פה - בת וה 5 |= עבודה |+ עלות = | = גיצוע |[ = סיום ₪ התחלה |= משך , | 0 שעות 0₪]| 1[%0] 09אוג'98 - 09אוג'96 שעות ₪ 00 | 98808 98808 ו ר סשעות ₪ 00 60| 05א 98 98809 ו שעות ₪ 00 || 98805 9809 1ום םשעות ₪ | 058א 98 98809 ו 0 שעות ₪ 0 08אוג'98 - 08אוג98 1יום שעות ₪ 00 || 98808 98808 ו שעות ₪ | 98809 9809 ו שעות ₪ 00 | 058א 98 09א 98 1ום שעות ₪ 00 || 988058 98808 ו 0 שעות ₪ 000 0 8 אוג '98 9 אוג *98 1יום | שעות ₪ 00 || 05א98 - 9809 ו פעילויות 1 : 5 שעות | ₪ 4,229.89 %0| | 10א98) - 88808 2 ימים | 1 שעות ₪ || 08א 98 08א 98 ו קריטיות ---- 033 %> אבי מ 8 שעות| | ₪ 72000 0 0 או 98 0 וג 98 1יום - ₪ 4 | 8 ]5 ]| אטא]| סמש | הש / תרשים 14.9: הקש על מקש 1₪וח5 תוך כדי הרצת מסנן פעילויות קריטיות להבלטת הפעילויות הקריטיות ברשימת פעילויות שבירת הנתיב הקריטי לאחר זיהוי הפעילויות הקריטיות ניתן לעבור ביניהן ולחפש אפשרויות להפחתת משך כל פעילות. --) שבירת הנתיב הקריטי היא שיטה לקיצור הנתיב הקריטי של הפרוייקט. אם זיהית פעילות הניתנת לדחיסה, ניתן לערוך אותה בטופס הפעילות. בעת ניסיון לשבור את הנתיב הקריטי זכור את הנקודות הבאות : 9 שם המשחק הוא הפחתת משך פעילויות קריטיות, הקצה לה משאבים נוספים. > בחן את פעילות הקדסם והפעילויות העוקבות של כל פעילות, ונסה למצוא אפשרויות לחפיפה. במקרים אחדים, פעילויות הקשורות בקשר סיוס-להתחלה ניתן לסדר מחדש כך שהפעילות השנייה (בקשר) תוכל להתחיל לפני סיוס הפעילות הראשונה. 9 ניתן לתומן תמיד שעות נוספות (אס התקציב מאפשר) להפחתת שעות העבודה הרגילות. פרק פעילויות גדולות לפעילויות קטנות יותר. אולי יווצר צורך להוסיף משאבים, אך גישה זו עשויה לאפשר לפרק פעילות קריטית לתת-פעילויות הניתנות לביצוע בו-ומנית. 2 0]80]98ז₪ - סדנת לימוד השתמש במשאבים ביעילות. רצוי למנוע מצביס שמשאבים יושבים בחיבוק ידיים. ודא שאתה מקבל את כמות הפלט הרצויה מכל משאב. אס קיימיס משאבים עס זמן השבתה, תיתכן אפשרות להשתמש בהס בפעילות קריטית לקיצור לוח הזמנים. 9 והה ותקן שגיאות בפרוייקט. אס תומנת בטעות משאב לכמה פעילויות בו-זמנית, או הצבת פעילות בנקודת ומן לא נכונה, תקן שגיאות אלו לפני שתנסה לשבור את הנתיב הקריטי. העצה הטובה ביותר לאופטימיוציה מוצלחת של הפרוייקט חיא רכישת ניסיון רב בניחול פרוייקטים. ניהול פרוייקטים קטניס באמצעות ‏ ₪708 יספק את הרקע הנדרש להתמודדות עם תוכניות פרוייקט גדולות ומורכבות. [<51- ו 8 | |9|= [5 קוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב .כלים פרוייקט. חלו עורה ₪ | 9 9 6 6 |₪ ₪ כ 9 = 6 ₪ | | ₪ ₪ | ב 5 ₪ ₪ ם|ן =ש| קרט | 35 = | שק ₪ |* 8 9 0% - + >| 5 ד 55 | || ו | 9 9 | ₪ ם ₪ ₪ י | -ציר | 1 יום [ | = ג 98| 8 או '98. 8 וג '88. : , הק 5 הווהת | = > ביצוע |= סיום |= התחלה | משך 1 1 0 שעות ₪ 00 0 | 8809 983809 65 שעות | ₪ 4,229898 %0| | 98810 98808 0 שעות ₪ 0 08| 980809 98809 | אגי ₪ - 1 0 ₪ ₪ שםו תרגום/כתיבת מאמר (אחרי) משר? ויום ₪ מונחה עבודה | הקודם ] הבא התחלה: | 10 אוג 98 סיום! 10 אוג'98 ] סוג פעילות: יחידות קבועות. ₪ % ביצוע: | %0 ₪ ה נותרת | עבודה בפועל | עבודה בסיסית | עבודה בשעות נוספות] עבודה | יחידות. שם משאב] קוד]=] ף |םשעות פשעות [פשעות פשעות |%6100 | אבי 1 |2] ו ]56 ] אא ]| 05] זי ] ו תרשים 14.10: ניתן לפצל את תצוגת תרשים גנט להצגת רשימת הפעילויות וטופס פעילות שעה 14: מיטוב הפרוייקט ‏ 303 הפחתת עלויות החלק הארי בתקציב הפרוייקט קשור לעלות המשאבים. חשוב מאוד לשיס לב לפעילויות הפרוייקט ולעלויות הנוכחיות והצפויות. פעילויות החורגות מהתקציב כתוצאה מהזנחה הן מצב אסור. סקירת העלויות המתוזמנות דרך מצוינת למעקב אחר עלויות הוא סקירה סדירה של העלויות המתוזמנות על ידי הפעלת תצוגת הטבלה סיכום על גיליון הפעילות. בעת הצגת עלויות פעילויות, הגיוני להציג טופס פעילות, המספק מידע על המשאביס המוקצים לפעילות מסוימת. 24 תרגול: הצגת גיליון פעילות ופתיחת טופס פעילות להצגת גיליון פעילות בתרשים גנט ולפתיחת טופס פעילות, בצע את הפעולות הבאות: 1 3 בתצוגת תרשים גנט, בחר תצוגה, טבלה, סיכום. פעולה זו תציב את רשימת הפעילויות בתצוגה סיכום ותציג עלות של כל פעילות. כדי להציג את טופס הפעילות, לחץ לחיצה ימנית על תרשים גנט ומהתפריט המקוצר בחר פצל. החלון יפוצל בין תצוגת תרשים גנט לטופס פעילות. השתמש בעכבר לגרירת גבול תרשים גנט ימינה להצגת כל העמודות בגיליון הפעילות. בחר פעילות מסוימת בגיליון הפעילות להצגת מידע התקציב. טופס הפעילות יציג מידע על המשאבים המעורבים בפעילות שנבחרה. אם ברצונך להציג את העלויות בתצוגה המסירה את תרשים גנט מהחלון, בחר תצוגה, תצוגות נוספות, ובתיבת הדו-שיח תצוגות נוספות בחר גיליון פעילות. השתמש בתפריט תצוגה להפעלת תצוגת הטבלה סיכום על גיליון הפעילות. 8 0[901ז₪ - סדנת לימוד שיטות להפחתת עלויות להפחתת עלויות, עליך למצוא דרכיס להפחתת מחיר המשאבים העוסקיס בפעילויות השונות. אחת הדרכיס להפחתת עלויות היא שימוש במשאביס יקרים פחות. אך בעת חיפוש דרכיס להפחתת העלויות זכור את האמרה וס עְבּכ טסעץ +3חשצ +66 טסץ. דרך משמעותית נוספת להפחתת העלויות הכוללות היא בקרה צמודה על פעילויות המאיימות לחרוג מהתקציב. אם הפעילות הופכת יקרה מדי כתוצאה מתשלומי שעות נוספות (אס החלטת להשתמש בשעות נוספות לקיצור מסגרת הזמן של הפעילות), תוכל להקצות מחדש משאבים כדי שהפעילות תושלם בזמן, אך במסגרת שעות העבודה הרגילות. כאשר תעריפי השעות הנוספות יוצאיס מהתמונה, ייתכן שניתן יהיה לסיים את הפעילות במסגרת התקציב. הגיוני גס להתבונן היטב בכל הפעילויות בפרוייקט, ולראות אס ניתן למחוק לחלוטין פעילויות כלשהן. אס פעילויות אחרות אינן תלויות בפעילות מסוימת, ייתכן ותגלה שהיא מהווה צעד לא נחוצ בפרוייקט. ביצוע ארבע בדיקות בקרת איכות למוצר עלול להיות מיותר, במיוחד אם שתי הבדיקות הראשונות מגלות את המוצרים הפגומים. מחק פעילויות שאינן מוסיפות לתפוקה הכוללת של התוכנית. הפחתת תפקוד, איכות פעילות או מערכת פעילויות עשויה לסייע לסיוס הפרוייקט בזמן, ובעלות נמוכה יותר. אולס פעולה זו עלולה לפגוס באיכות התוצאה הסופית, ואיו ספק שהדבר חשוב ללקוח. שעה 14: מיטוב הפרוייקט 305 5 שערה הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים השעה הנוכחית מלמדת כיצד לעצב ולהדפיס תצוגות ודוחות המכיליס מידע אודות משאבים. 8][סז₪ יכולה להפיק רשימת משאבים ובה מידע מפורט על לוחות זמני פעילויות, עבודה מוקצית, ועלות לפעילות או לפרוייקט. קיימים מספר דוחות מוגדריס מראש, וניתן להתאימם לסגנון ולצרכי המשתמש. בנוסף, תצוגות שימוש המשופרות ב-0[661ז₪ יכולות להציג ולהדפיס מידע מפורט אודות משאבים. בשעה זו נלמד: / כ כ , כיצד להציג מידע מפורט בתצוגות שימוש. מהס הדוחות המוגדריס מראש שמתמקדים בתמחור משאבים. כיצד להדפיס הקצאות משאבים, לוחות זמנים, והיקף עבודה. כיצד להתאיס דוחות משאביס סטנדרטיים לצרכיך. שעה 15: הדפסת תצוגות ודוחות עס משאבים 207 עיצוב והדפסת תצוגות שימוש תצוגת שימוש בפעילויות ותצוגת שימוש במשאבים מאפשרות להציג מי מוקצה לאילו פעילויות במהלך הפרוייקט. מידע ההקצאה מפורט לפי פעילות. התצוגה שימוש בפעילויות מקבצת את הקצאות המשאבים לפי שמות פעילויות, ואילו התצוגה שימוש במשאבים מקבצת את ההקצאות לפי שמות משאבים. בכל אחת מהתצוגות הצד הימני של המסך מציג מידע מפורט על משאביס בחלוקה לפי פרקי זמן. כאשר יוצרים קוב פרוייקט חדש, תצוגות השימוש מציגות בצד ימין של המסך את העבודה המוקצית לכל משאב ולכל פעילות (ראה תרשים 15.1), אך אפשר לשנות זאת. הסעיף הבא בחירת הפרטים מדגיס כיצד לשנות את המידע המוצג בצד זה. בנוסף, |8 | תוכל לשנות את עמודות הרשת של ציר הזמן בעזרת לחצני קרב והרחק שעל סרגל הכלים. | |8|= [₪ קוב עריכה תצוגה בוספה עצוב כלים פחוייקט. מלון. עורה | 9 ₪3 6069 506 0 %= 66| ₪7 5 43 ל 5| ₪ ₪ ם בש + כל הפעילויות. | 3 = = טש 2 ₪|ד 8 * א מ - + 9 6 ₪ ד | ה | 5 2 | | ₪ | ₪ ₪ סיום | עגודה ות הקצאו| שם פעלות 3 אוג 98 0 שעות תרגום/כתיבת מאמן 65 אוג '98 48 שעות 5 תרגום/כתיבת מאמ 6 אוק '98 | 38.35 שעות 3 תרגום/כתיבת מאמ 6 אוק 20/98 שעות 1.08 66 אוג'98 | 19.35 שעות |%43 3 אוג '98 18 שעות =! בדיקת התאמה/נכו 3 אוג '98 18 שעות 00 אניקה 4 אוג '98./ 9 שעות 3 הגהה לשונית 4 אוג '98 9 שעות. 00 שרה 6 ספ 898 שעות = תיקונים 6 8 שעות אניקה ] 5]‏ ואט חמש זי תרשים 15.1: התצוגה שימוש בפעילויות מציגה מידע משאבים מפורט לכל פעילות 0 הערה: התצוגה שימוש במשאבים דומה לתצוגה שימוש בפעילויות, אולם היא מאורגנת לפי משאב ולא לפי פעילות. ההערות והצעדים הבאים מתייחסים לשתי תצוגות השימוש. 8 98 0]06זש - סדנת לימוד בחירת הפרטים פרט (|6%91כ) הוא שורה בתצוגת שימוש שקשורה למשאב. כברירת מחדל מוצגת שורת הפרט עבודה. ניתן להציג בקלות חמש שורות פרטים נפוציסם אחריסם. חקירה מעמיקה יותר תגלה שניתן להציג כשורת פרט כל שדה מספרי הקשור למשאב. * תרגול: %8 הצגת שורות פרטים בתצוגה שימוש בפעילויות להצגת שורות פרטים בתצוגה שימוש בפעילויות, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר תצוגה, שימוש בפעילויות או מחלונית התצוגות בחר שימוש בפעילויות. 2 בחר עיצוב, פרטים ובחר פרטים רצויים להצגה. פרטים מסומנים יוצגו, פרטים שאינם מסומנים יוסתרו (ראה תרשים 15.2). 3 בעת הצורך, חזור לעיצוב, פרטים כדי להציג או להסתיר את שורות פרטי המשאב בהתאם לצרכיך. |א |5|= [₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עצוב | כלים פרוייקט חלון עורה ! (₪ .> ₪ | ₪] 4 מפויי |5 | ₪| 5 7 ₪ > | ש ב | ₪ ₪ ם|| של פעולות, ,+ 9 5 5|ש ? ם|- %. 9 0% - + % >| ד 5 7 | | ₪ ו | חן קווי רשת... = צקשף תרשומי נט,,, סגנון טקסט... סגנון פריטים... עבודה | |חידות הקצאר| שם פעילות 0 שעות תרגום/כתיבת מאטן ₪ + ו 5 תרגום/כתיבת מאמ / | עבודה בפועל עבודה מצטברת. עבודה בסיסית. עלות. פביסהי,, רוס כשת 3 תרגום/כתיבת מאמ עלות בפועל. 6 אוג '98 ]19.35 שעות | 9645 צור 3 אוג 98 18 שעות = בדיקת התאמה/נטו 83 אוג'98 18 שעות 96100 אניקה 4 אוג '98/ 9 שעות ב הגהה לשונית 4 אוג '98 .9 שעות. 00 שרה 66 ספט '98 8 שעות 3 תיקונים 6 8 שעת 944 אניקה 8 ]ה ] וטא מש חן ]ו תרשים 15.2: תפריט המשנה מציג את שדות השימוש הנפוצים ביותר .ו ₪ לגישה מהירה יותר לאפשרויות הפרטים הנפוצות, לחץ לחיצה ימנית +% בחלונית הימנית של תצוגת שימוש. שעה 15: הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים | 309 תוכל גם להציג שורת פרטיםס שאינה מופיעה ברשימת הפרטיס הנפוצים. לדוגמה, כמות השעות הנוספות המוקצית לכל אדס בפעילות. . תרגול: %5 הצגת שורות משאבים נוספות בתצוגה שימוש בפעילויות להצגת שורות משאבים נוספות בתצוגה שימוש בפעילויות, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר תצוגה, שימוש בפעילויות או מחלונית התצוגות בחר שימוש בפעילויות. 2. בחר עיצוב, סגנון פריטים, כרטיסיה שימוש בפריטים. כל שדות שורות הפריטים הזמינים מוצגים בצד שמאל של תיבת הדו-שיח. כל השדות המסומנים להצגה כעת רשומים בצד ימין (ראה תרשים 3). התאם את תצוגת השימוש על ידי הצגה או הסתרת שדות ועל ידי קביעת סדר השורות בעזרת לחצני הזז. . ניתן להתאים את רשימת הפרטים המוצגת בתפריט המשנה או המקוצר, על ידי סימון התיבה הצג בתפריט שבתחתית הכרטיסיה. , = 8 [<ן? ו | שימוש במאפיינים | שימוש בפריטים הצג שדות אלה: כל שורות ההקצאה | הצ >> | | עבודה בפועל | + אחוז ביצוע' [<< הסתר | .ַ אחוז ביצוע מצטבר אחוז הקציאה % | הגדרות שדה ל-עבודה גופן: | 05 8 ופוזם, ריל | | שינוי גופך... ₪] הצג בתפריט תרשים 15.3: שדות רבים זמינים בתצוגות שימוש 0 98 06]סזש - סדנת לימוד עיצוב סגנונות פרטים ניתן לשנות את הדגש על כל שורת פרטים מוצגת באמצעות שינוי העיצוב. למשל, שינוי צבע הטקסט או שינוי תבנית הרקע לשורות חשובות יותר, עשוי להקל על הבנת הרשת. תרגול: בחירת צבעים ותבניות לשורות פרטים לבחירת צבעים ותבניות של שורות פרטים, בצע את הפעולות הבאות: 1. בחר עיצוב, סגנון פריטים. 2. בחר את השדה מתוך הרשימה הצג שדות אלה. 3 כדי לשנות את הגופן לחץ על הלחצן שינוי גופן, שנה את הגופן, הגודל, וצבע הטקסט ולחץ אישור. 4 שנה צבע רקע ותבנית תא, לכל פרט רצוי. 5. לחץ אישור בסיום. שים לב שהעיצוב המיוחד אינו חל על כל שורת פרט, אלא רק על השורה הראשונה בקבוצה. כלומר, שינויי העיצוב מוצגים בשורות שם הפעילות בתצוגה שימוש בפעילויות, אולם לא בכל שורת משאב. ₪ ניתן לעצב גם את שורות ההקצאות בעמודה שם פעילות או שם + משאב. בחר עיצוב, סגנון טקסט. לחץ על חץ התיבה הנפתחת שליד פריט לשינוי ובחר שורת הקצאות. אזהרה: הפקודה בטל אינה פעילה להסרת שינויי עיצוב בסגנון פריטים או בסגנון טקסט. דוחות עלויות בנוסף לתצוגות שימוש בפעילויות ובמשאבים, ניתן להשתמש במספר דוחות מוגדריס מראש להדפסת מידע הקשור למשאבים. קבוצת דוחות אחת מתמקדת בפרטי עלויות ותקציביס של הפרוייקט (ראה תרשיסם 15.4). מעקב אחר עלויות הפרוייקט ותקצוב מתאים, הס בדרך כלל עניין עיקרי בניהול. בנוסף, +66[ס₪ מחשבת ומדפיסה סיכומי עלויות בדוחות עלויות. הדוח תזרים מזומנים לדוגמה, מציג סיכומי עלויות המוקצות בפרק זמן נתון, בנוסף לעלות הכוללת של כל פעילות במהלך הפרוייקט כולו. שעה 15: הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים | 311 9 הערה: כל הדוחות המוגדרים מראש מכילים מספר הגדרות ברירת מחדל. כדי לבצע שינויים בהגדרות אלו, עיין בסעיף התאמת הדוחות הסטנדרטיים שבהמשך שעה זו. דוח תזרים מזומנים להדפסת תזרים המזומניס הצפוי, בחר בדוח תזרים מזומנים. ההוצאות מוצגות בקפיצות ומן. ברירת המחדל לקפיצת הזמן היא שבוע. הסכומים בכל פרק ומן מחושביס על סמך המשאביס המוקציס ותעריפי התשלום שלהם, עלויות קבועות, ושיטות התשלוס שנבחרו עבור כל אחד. כברירת מחדל עלויות משאביס משולמות כאשר המשאב מבצע את העבודה, ועלויות קבועות משולמות בסיוס הפעילות. עלויות לכל שימוש משולמות תמיד בתחילת הפעילות. בדוח ה הסכומיס מחושביס לכל פרק זמן ומוצגיס בתחתית הדוח. [<1? ו פעילויות... עלויות... דנ הקצאוות... היקף עבודהה... התאמה אישית... תרשים 15.4: בסיווג דוחות עלויות מוצגים דוחות המתמקדים בעלויות הפרוייקט תרגול: תצוגה מקדימה של דוח תזרים מזומנים לתצוגה מקדימה של דוח תזרים מזומנים, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר תצוגה, דוחות. 2 לחץ לחיצה כפולה על הסיווג עלויות, או סמן את הסיווג עלויות ולחץ בחר. 3 לחץ לחיצה כפולה על האפשרות דוח תזרים מזומנים, או בחר בו ולחץ בחר. 2 98 606]סזש - סדנת לימוד דוח תקציבים הדוח תקציב מדפיס רשימת פעילויות עם עלויות קבועות וכוללות, אופן התשלוס ותאריכים. מידע וה והה למידע המוצג לאחר יישוס הטבלה עלויות על תרשים גנט, בהבדל חשוב אחד - הדוח תקציב גס מחשב ומדפיס סיכומיס בכל עמודת מספרים. ,.'י . להצגת סיכומים של עלויות קבועות ועלויות משאבים הדפס את דוח + תקציב סטנדרטי. תרגול: תצוגה מקדימה של דוח תקציב לתצוגה מקדימה של הדוח תקציב בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר תצוגה, דוחות. 2 לחץ לחיצה כפולה על הסיווג עלויות, או סמן את הסיווג עלויות ולחץ בחר. 3 לחץ לחיצה כפולה על האפשרות דוח תקציב, או בחר בו ולחץ בחר. דוחות הקצאות ארבעת הדוחות הסטנדרטייס בקבוצת הדוחות הקצאות מדפיסים רשימות הקצאות משאביס לסקירה ולחלוקה לחברי צוותי הפרוייקט. לכל דוח מוקד שונה מעט (ראה תרשיס 15.5). המפתח לניהול צוות יעיל הוא ידיעה על מה אחראיס המשאביס לאורך חיי הפרוייקט. שאלות חשובות לבדיקה כוללות מי אמור לבצע איזו עבודה, מתי העבודה צפויה, והאם משאבים כלשהם מוקציס ליותר עבודה מאשר הס מסוגליס להשלים. דוחות הקצאות מיועדיס לענות על שאלות אלו ועוד. דוח מי עושה מה הדוח מי עושה מה טוב לקבלת מבט מפורט על הצוות ומאמציו. דוח גה מציג כל משאב מרשימת המשאבים, בין אס הוא מוקצה לעבודה כלשהי ובין אס לא. לכל משאב, מוצגת כמות העבודה הכוללת בפרוייקט, ביחד עס חלוקה לפי פעילויות של היחידות (ב-% עבודה), עבודה לפעילות ותאריכי התחלה וסיום כל פעילות. שעה 15: הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים | 313 |<]? וי מי עושה מה מי עושה מה ומתי רשימת פעילויות משאבים בהקצאת לביצוע יתר תרשים 15.5: הדוחות המוכנים בקבוצה הקצאות מסייעים לעקוב אחר משאבים דוח מי עושה מה ומתי הדוח מי עושה מה ומת* כפי ששמו מרמז, מפרט מי רשוס ברשימת משאבי הפרוייקט, לאילו פעילויות מוקצה כל משאב, ומתי מתרחשות הקצאות העבודה. בתחתית הדות מוצגיס סיכומי שעות העבודה בפרק זמן וסיכומי שעות העבודה של כל משאב. ברירת המחדל לפרק הזמן הוא רשימה יומית. ₪ כתוצאה מהגדרת פרק הזמן כיומית, הדוח מי עושה מה ומתי עשוי + להפיק תדפיסים ארוכים ומרובי דפים. תוכל לשנות את ציר הזמן (ראה התאמת דוחות הצלבות) או להדפיס רק חלק מהדוח (בתיבת הדו-שיח הדפסה בהגדרת ציר הזמן, הקלד את טוח התאריכים). רשימת פעילויות לביצוע רשימת פעילויות לביצוע הוא דוח מסונן המיועד להתמקד במשאב אחד בכל פעם. בכל פעס שתציג תצוגה מקדימה של הדותח, יהיה עליך לבחור שס משאב מהרשימה הנפתחת. הדוח מציג את כל הקצאות הפעילויות של המשאב, כולל פרטי פעילויות כגון משך ותאריכי התחלה וסיוס. ההקצאות רשומות לפי סדר קוד מזהי פעילות בתוך קבוצות יומן. כברירת מחדל הקבוצות הן שבועיות. 4 98 0]06זש - סדנת לימוד דוח משאבים בהקצאת יתר הדוח משאבים בהקצאת יתר הוא תוצאה של סינון דוח מי עושה מה כך שיציג רק את המשאבים שיש להס הקצאת יתר בפרק זמן אחד או יותר בחיי הפרוייקט. הדות מציג את אותס פרטי הקצאה שמוצגיס בדוח מי עושה מה. דוחות היקף עבודה בקטגוריה היקף עבודה שני דוחות מוכניס מראש המכוניס שימוש בפעילויות ושימוש במשאבים. אל תתבלבל, אלה אינס רק תדפיסים של תצוגות שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים. דוחות היקף עבודה מציגיס בתצורת טבלה המכונה הצלבות רק שורת פרטיס אחת של מידע הקצאות משאביס לפי פרק זמן, ראה תרשים 15.6. ברירת המחדל לתקופת הזמן בדוח היא שבועית. שלא כמו בתצוגות שימוש, בדוח זה אין אפשרות להוסיף שורות פרטיס, אולס ניתן להגדיר ולהדפיס מספר דוחות שימוש כשבכל דוח מופיע מידע שונה. בנוסף, שלא כמו בתצוגות שימוש, הדוחות מציגיס סיכומים לפי פעילות, לפי משאב, ולפי פרק זמן. <|? יי שימוש בפעילויות שימוש במשאבים תרשים 15.6: דוחות היקף עבודה מתמקדים במשאבים ובעבודה המוקצית לפי פרקי זמן דוח שימוש בפעילויות הדוח שימוש בפעילויות מפרט את כל הפעילויות בפרוייקט בצירוף הקצאות המשאביס הנלווים. בדוח מוצגות השעות המוקצות לכל משאב בפרק ומן. ומוצג סיכום השעות המוקצות לכל פעילות. דוח שימוש במשאבים בשונה מדוח שימוש בפעילויות, הדוח שימוש במשאבים מציג רשימת משאבים עס הקצאותיהס לפעילויות. בדוח מוצגות השעות המוקצות לכל פעילות בכל פרק זמן, ומופיע סיכוס שעות המשאב בפרק הזמן. 0[664ז₪ מחשבת ומציגה את סיכוס שעות העבודה בפרק זמן לכל המשאביס וסכוס עבודה לכל משאב במהלך חיי הפרוייקט. בדוח זה ברירת המחדל לפרק זמן היא שבועית. שעה 15: הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים | 315 התאמת הדוחות הסטנדרטיים למרות מגוון הדוחות המוצע, ייתכן והס אינס עוניס לצרכיך. לדוגמה, ייתכן וסדר המיון או עיצוב הטקסט אינו מתאים. מכיון שדוח הוא שילוב של מידע מטבלאות, מסננים, והגדרות פרטיסם, תוכל לשנות את העיצוב והמידע המופיע בו. סעיף זה מסביר כיצד לשנות תכונות אלו בדוחות המוכנים. אזהרה: אם תבצע שינויים בדוחות המוכנים, תאבדנה ההגדרות המקוריות. כדי לחזור לדוח המקורי, יהיה עליך לערוך מחדש את ההגדרות או להשתמש בפקודה סדרן שבתפריט כלים להעתקת ההגדרות מקובץ +קרח. |הססוף. השינוייס הנפוציס הס הגדרה והסרת מעברי עמוד, שינוי המידע בכותרות עליונות ותחתונות, הוספת דגשיס באמצעות עיצוב הטקסט, ארגון מחדש של המידע על ידי מיון שונה, והוספה או הסרה של מידע לשיפור הבהירות. בקרה על מעברי עמוד איןו דרך להגדיר או לשלוט על מעברי עמוד בדוח. אולס, ניתן להגדיר מעברי עמוד ידנייס בתצוגות, ואלה ישפיעו על חלק מהדוחות. דוח שהוא רשימה פשוטה - כלומר אינו מכיל נתוני פרקי ומן - לא יושפע ממעברי עמוד ידניים, אין דרך לשלוט ישירות על מעברי העמוד בדוחות אלה. דוחות המשאבים שנדונו בשעה זו ואשר ניתן לשלוט עליהס בעזרת מעברי עמוד ידניים בתצוגות הס : 9 תוריס מזומניס. 9 מי עושה מה ומתי. 9 שימוש בפעילויות. 9 שימוש במשאביס. תרגול: הגדרת מעבר עמוד ידני בתצוגה להגדרת מעבר עמוד ידני בתצוגה, בצע את הפעולות הבאות: 1 הצג תצוגה על ידי בחירתה מחלונית התצוגות. 2 בחר תא בשורה המיועדת להופיע בראש העמוד החדש, כמוצג בתרשים 15.7. 3 בחר הוספה, מעבר עמוד. מעל השורה הנבחרת יופיע מעבר עמוד. 6 98 0]006ז₪ - סדנת לימוד [<51]- ו |< |5 = [ל) קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב .כלים ‏ פרוייקט םלון עורה | %- ₪ 9 609 6/6 ₪ 0 6 = 6 66| 7 ₪ 2 > ₪ |₪ ₪ ם| מש העברה למקסם כל הפעילויות. | 4 6 הח מ 0 05[ 02 150 27 24 2 16 15 12[ פס 05 יו | ל | מש / 3 או 98| 02 או 98 2ימים |983802 95 .‏ 356ימים 3-ו 41| | 185אוק 98 2אוג 98 6 ימים 93 963802 2 ימים ------% 9804 980803 1יום 1 1| | 9809006 = 98804 8 שעות | 9809007 ו 080 0/9090 09008 88 ה ]שעה ₪ 9008 98 1ום ---% 8 09009 98 6 שעות 99 09008 98 0 דקות + 90 09009 98 ו : 4 וג 98 980823 8 שעות מ חור ן 05| 80095 כימם . 985 983825 18שעת - 4 344043 זו הוספה | עיצוב ‏ כלים פרוייקט חלון עורה ספטמבר | 8 7 ]וטא כמ | הש פעילות חדשה. ₪ פעילות מחזורית... + 3 | 85 5 = | ₪ 5 | > = פע ; 5|* %5. א || 5 1 - 6 ב ₪ ₪ | |שם פעילות תרגום/כתיבת מאמר (לפ תרגום/כתיבת מאמר תרגום/כתיבת מאמר (ארו בדיקת התאמה/בכונות הגהה לשונית תיקונים הכנת פילם העברת פילם בזיקת פילם הדפטה הבאת החוברות משלוח החוברות (לפני) משלוח החוברות (אחרי)) 8 ₪ 3 | > 3 | ₪ ₪ ם זה || - שר חוברות (לפני) 1 מעבר עמוד ידני מוצג מעל לתא שנבחר תא שנבחר בחר הכל תרשים 15.8: בחר את כל הפעילויות והשדות בפרוייקט בעזרת הלחצן בחר הכל שעה 15: הדפסת תצוגות ודוחות עס משאבים 207 תרגול: הסרת מעברי עמוד ידניים להסרת מעברי עמוד ידניים, בצע את הפעולות הבאות: 1 הצג תצוגה על ידי בחירתה מחלונית התצוגות. 2 בחר תא בשורה שמתחת למעבר העמוד הידני. 3 בחר הוספה, הסר מעבר עמוד. להסרת כל מעברי העמוד הידניים, לחץ על הלחצן בחר הכל שמעל קוד הזיהוי ומשמאל לשמות העמודות כמוצג בתרשים 15.8. בתפריט הוספה תוצג הפקודה הסר כל מעברי העמוד. אפשרויות הגדרת עמוד לאחר תצוגה מקדימה של דוח על המסך, ניתן לגשת לאפשרויות הגדרת עמוד. אפשרויות אלו כוללות את כיוון ההדפסה (לאורך או לרוחב), שולי העמוד המודפס, והגדרות כותרות עליונות ותחתונות. 208 תרגול: גישה אל אפשרויות הגדרת עמוד כדי לגשת אל אפשרויות הגדרת עמוד, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר תצוגה, דוחות. 2 לחץ לחיצה כפולה על סיווג דוחות, או לחץ על הסיווג ואחר על בחר. 3 לחץ לחיצה כפולה על אפשרות דוח, או לחץ עליו ואחר על בחר. 4 לחץ על הלחצן הגדרת עמוד שבראש מסך התצוגה המקדימה, תוצג תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, כמוצג בתרשים 15.9. 5 בצע את הבחירות בכרטיסיות עמוד, שוליים, כות' עליונה וכות' תחתונה. בשלב ההתחלת'י מסומנות הגדרות ברירת המחדל, לאחר השינויים, ההגדרות החדשות תישארנה צמודות לדוח ולא יהיה צורך לשנות את אפשרויות הגדרת עמוד בכל הרצה של הדוח. 6. לחץ תצוגה מקדימה להצגה ובדיקת ההגדרות החדשות. 8 0[901ז - סדנת לימוד [<]? ה ו תצוכה | מקרא | כות' תחתונה | כות' עליונה | שוליים | |-יוך 7 לאורר > להוחב 81] | ביטול | קנה מידה ה || תדפסה | > התאם ל: | תצוגה מקדימה... 100 % מגודל רגיל | מדפסת... 7 סדר לפי: <> ₪ עמודים לרוחב על ו לאורך תרשים 15.9: בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד שנה את הגדרות ההדפסה ,'י פָר 8 מציעה שתי תכונות חדשות המאפשרות גמישות רבה יותר % בעיצוב כותרות עליונות ותחתונות. כעת ניתן להפעיל עיצוב טקסט על כל טקסט בכותרות ואין עוד צורך לעצב את כל החלק כבלוק אחד. בנוסף, כעת ניתן להוסיף גרפיקה לכותרות - מצוין להוספת לוגו החברה. להחלת התכונות החדשות השתמש בלחצנים שבכרטיסיות. עיצוב טקסט בשונה מהגדרת מעברי עמוד ידניים, עיצוב הטקסט מבוצע בהגדרת הדוח עצמו. שינויים ידנייס או עיצוב סגנוו טקסט המוחלים על תצוגה אינס מועבריס לדוחות. עיצוב הטקסט בדוח מבוצע על פי סוג פריט. אין אפשרות לעצב פעילויות או משאביס בודדיס משוס שעיצוב טקסט מוחל לפי סוגי פריטיס בלבד. פריטי פעילויות הניתניס לעיצוב יכוליס לכלול פעילויות ערסל, פעילויות קריטיות, או אבני דרך. בדוחות משאבים פריטים יכולים להיות משאביס עס הקצאות יתר, סכומי עלויות משאבים, או עבודה. בתוך אותו דוח ניתן לעצב בדרכיס שונות מספר פריטיס רב, ולכל דוח ניתן להגדיר שילוב שונה של עיצוב טקסט שיחול על פריטיס. שעה 15: הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים | 319 . תרגול: 8 שינוי עיצוב הטקסט בדוח קיים לשינוי עיצוב הטקסט בדוח קיים, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר תצוגה, דוחות. 2 לחץ לחיצה כפולה על סיווג דוחות, או לחץ על הסיווג ואחר על בחר. 3 לחץ פעם אחת על הדוח הרצוי לשינוי. 4. לחץ על לחצן עריכה. 5 בדוק את האפשרויות שמוצגות בכרטיסיה הגדרה. לחץ על לחצן טקסט, ותוצג תיבת הדו-שיח סגנון טקסט, ראה תרשים 15.10. 6. השתמש ברשימה הנפתחת פריט לשינוי לבחירת הפריטים הרצויים, ובצע את השינויים לכל פריט בנפרד. 7 לאחר עיצוב כל הפריטים, לחץ אישור ולחץ שוב על אישור. 8 כעת הצג את הדוח המעודכן על ידי לחיצה כפולה על שמו, או על ידי לחיצה על שמו ואחר על בחר. |< יי פריט לשינוי הכל [- | אישור פעילויות לא קריטיות ב-] גודל: | ביטול פעילויות קריטייות פעילויות אבני דר 8 פּ - = | = טסה |> | 6ו|הזז גופן: %הם |בוזם. דד ₪ 10 אוסזזב |בוזם. ןל |" | = 1636 וס 1 = ] קו תחתון צבע: דוגמה תרשים 15.10: עיצוב המוחל על סוגי פריטים 0 98 606]סזש - סדנת לימוד שינוי סדר המיון בדוח סדר הדפסת פעילויות ומשאבים מוגדר מראש בכל דוח. על ידי שימוש ביכולות המיון של 0[601ז ניתן לשנות את מיון הדוח ואת סדרי ההדפסה בשלוש רמות. . %ָ תרגול: שינוי סדר מיון הדוח לשינוי סדר המיון, בצע את הפעולות הבאות: א ₪ 5 ₪ שש בחר תצוגה, דוחות. לחץ לחיצה כפולה על סיווג דוחות. לחץ פעם אחת על הדוח הרצוי לשינוי. לחץ על לחצן עריכה. בתיבת הדו-שיח בחר בכרטיסיה מיון. השתמש ברשימות הנפתחות לבחירת השדה שלפיו יבוצע המיון הראשי ובחר סדר עולה או יורד. בחר גם את רמת המיון השנייה והשלישית. בדוחות פעילויות יופיעו רק שדות פעילויות, בדוחות משאבים יופיעו רק שדות משאבים. לחץ אישור. הצג את הדוח המעודכן על ידי לחיצה כפולה על שמו או על ידי לחיצה אחת ואחר על בחר. הצגה או הסתרה של פרטי פעילויות בדוח אחדיס מהדוחות המסופקים יציעו מגוון פרטיס רב משתזדקק לו. לעומתס דוחות אחריס לא יציעו את כל הפרטיס הנחוציס. את סוג וכמות המידע המסופק אפשר לשנות בהגדרת הדוחות. |<|? ו זר מיוך | הגדרה - פעילות ד הקצאה ה ₪ הערות. | ] הערות = ] אובייקטים תזמון | ביטול = ] פעילויות קדם | ]עלות = ] פעילויות עוקבות | ]עבודה | טקסט... ] מסגרות סביב לפריטים ] קווי בשת בין פריטים תרשים 15.11: הכרטיסיה -] הצג סיכומים פרטים מאפשרת להציג או להסתיר סוגי מידע רבים לכל פעילות או משאב שעה 15: הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים | 321 תרגול: הצגה או הסתרה של פרטי פעילויות בדוח להצגה או הסתרה של פרטי דוחות, בצע את הפעולות הבאות: 1 2. בחר תצוגה, דוחות. לחץ לחיצה כפולה על סיווג דוחות, או לחץ על הסיווג ואחר על בחר. לחץ פעם אחת על הדוח הרצוי לשינוי. לחץ על לחצן עריכה. בחר בכרטיסיה פרטים (שים לב שם הכרטיסיה משתנה לפי הדוח הרצוי, לעיתים היא נקראת פרטים ולפעמים פריטים), כמוצג בתרשים 15.11. תיבת סימון לצד כל אפשרות פריט מציינת שניתן להגדיר אפשרות זו להצגה (אם התיבה מסומנת) או להסתרה (אין סימון בתיבה), ללא תלות באפשרויות אחרות. הצג את הפריטים שברצונך לראות, השאר את תיבות הסימון האחרות ריקות. הפריטים הזמינים שונים בהתאם לסוג הדוח. דוחות עם ציר זמן מאפשרים לבחור תבנית תאריך. הגדרות אחרות מאפשרות לכלול פעילויות ערסל, פעולות שעלולות לגרום לכפילות מידע, או הצגת סכומים מספריים. לחץ אישור. הצג את הדוח המעודכן על ידי לחיצה כפולה על שמו או על ידי לחיצה אחת ואחר על בחר. התאמת סוגי דוחות למרות כמות הדוחות המוגדריס מראש, מרביתס מבוססים על אחד משלושה סוגים : 9 דוח פעילויות. 9 דוח משאבים. 9 דוח הצלבות. דוחות פעילויות ומשאבים הס רשימות פשוטות של נתוני פרוייקט המתמקדות במידע על פעילויות או על משאביס. דוח הצלבות יכול להתמקד במידע פעילויות או משאביס אך מוסיף את מימד הזמן. סוגי דוחות אחרים (שלא נרשמו לעיל) הס דוח תקציר פרוייקט ומספר דוחות מבוססי יומן. 2 98 606]סזש - סדנת לימוד מכיון שלדוחות פעילויות, משאבים והצלבות קיימות אפשרויות רבות יותר להתאמה מאשר לסוגי הדוחות האחרים, נדון רק בדוחות אלה. 0 התאמת דוח תקציר פרוייקט דוח תקציר פרוייקט מציג את ייהתמונה הגדולהיי של הפרוייקט. הוא מספק מידע דומה לתצוגת הסטטיסטיקה של הפרוייקט. תוכן דוח זה המצוי בסיווג סקירה אינו ניתן לשינוי, ורק ארבעה פריטים ניתנים לעיצוב: שם פרוייקט. שם חברה. 9 שם מנהל. 9 פרטים. תוכן השדות שם פרוייקט, שם חברה, ושם מנהל נלקח מהמידע שהוזן בכרטיסיה תקציר (תפריט קובץ, הפקודה מאפיינים). אס לא הוזן מידע, דוח התקציר יציג חללים ריקיס במקוס נתוניס אלה. הפריט הרביעי פרטים, הוא יתרת המידע המופיע בדות. תרגול: עריכת העיצוב בדוח תקציר פרוייקט לעריכת העיצוב בדוח תקציר פרוייקט, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר תצוגה, דוחות. 2 לחץ לחיצה כפולה על הסיווג סקירה, או לחץ על הסיווג ואחר על בחר. 3 בחר באפשרות הדוח תקציר פרוייקט. 4. לחץ על לחצן עריכה. 5 השתמש בתיבה הנפתחת פריט לשינוי לעדכון העיצוב של ארבעת השדות שהוזכרו. 6. לחץ אישור. 7 הצג את הדוח המעודכן על ידי לחיצה כפולה על שמו או על ידי לחיצה אחת ואחר על בחר. שעה 15: הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים | 323 אזהרה: 3 עיצוב המידע בגודל גופן גדול יותר עלול לגרום למספרים להיות גדולים מדי להדפסה במקום המוקצב. במקרה זה יופיעו סימני סולמית (44) במקום המספרים. לפני ההדפסה הצג את הדוח בתצוגה מקדימה וודא שהנתונים מוצגים כנדרש. .₪ להצגת ה"תמונה הגדולה" של הפרוייקט על המסך, הצג את + סטטיסטיקת הפרוייקט. בחר פרוייקט, מידע אודות פרוייקט ולחץ על הלחצן סטטיסטיקה. להדפסת מידע זה, השתמש בדוח תקציר פרוייקט. התאמת דוחות מסוג יומן בדומה לדוח תקציר פרוייקט, אפשרויות העריכה של דוחות יומן (למשל דוח ימי עבודה) מוגבלות לשינויי עיצוב - וגס הס מעטיס. רק שני פריטיס ניתניס לשינוי: שם היומן ופרטי היומן. התאמת דוחות פעילויות כל דוחות הפעילויות מציגיס את שסם או קוד הפעילות בשורה הראשונה של הדוח, וכוללים עמודות של נתוני פרוייקט מטבלאות פעילויות שבקוב הפרוייקט. בשעה זו דנו כבר בדוח פעילויות - דוח תקציב. דוחות פעילויות יכולים לכלול מידע על כל הפעילויות או על קבוצת פעילויות המוצגת כתוצאה מהפעלת מסנן בהגדרת הדוח. תיבת הדו-שיח הגדרת דוח המוצגת בתרשים 15.12, מאפשרת לעצב טקסט, לשנות את סדר המיון ולבצע את הפעולות הבאות: 9 לשנות את שם הדוח, למרות שהפעולה אינה מומלצת בדוחות מוגדרים מראש. לחלק את הדוח לקבוצות לפי פרקי ומן בלוח התאריכים, למשל הדפסה לפי רבעוניס. הפעולה שונה מיצירת דוח מסוג הצלבות, משוס שכאן הדוח רק מחולק לפי מקטעיס בלוח התאריכים. 9 להתיל ולהדפיס נתונים מטבלת פעילויות שונה. טבלאות מותאמות שתיצור תוצגנה כאפשרויות לבחירה. 9 להחיל מסנן על הרשימה, כולל מסננים מותאמים אישית. ניתן גם להחיל מסננים כמסנני הבלטה, כלומר במקוס להסתיר זמנית את הפעילויות שאינן עונות על המסנן, כל הפעילויות מוצגות, אולס רק הפעילויות המתאימות מובלטות. 4 98 06]סזש - סדנת לימוד |<]? וו זר מיוך | פרטים | 1 שם פעילויות שלא התחילו אישור תקופה! = הפרוייקט כולו | | ביטול שמוות: טבלה! = הזנה 1 מסנףה פעילויות שלא התחילו | ] הבלט | ] הצג פעילויות ערל ] מסגרות אפורות תרשים 15.12: הכרטיסיה הגדרה בתיבת הדו-שיח דוח פעילויות מאפשרת התאמה אישית של חלקים שונים בדוח הפעילויות . + תרגול: התאמת דוח פעילויות להתאמת דוח פעילות בצע את הפעולות הבאות: ₪ ₪ שש בחר תצוגה, דוחות. לחץ לחיצה כפולה על סיווג דוחות, או לחץ על הסיווג ואחר על בחר. לחץ פעם אחת על הדוח הרצוי לשינוי. לחץ על לחצן עריכה. בתיבת הדו-שיח שתופיע בחר בכרטיסיה הגדרה. בצע שינויים בשדות שם, תקופה (וכמות), טבלה, ומסנן. השדות תקופה וכמות פועלים יחד. השדה כמות קובע את הצעד עבור תקופה. כלומר, אם הערך בתקופה הוא שבועות והערך בכמות הוא 1, יופק דוח שבועי. אם הערך בתקופה הוא שבועות והערך בכמות הוא 2, יופק דוח דו-שבועי. לחץ אישור. הצג את הדוח המעודכן על ידי לחיצה כפולה על שמו או על ידי לחיצה אחת ואחר על בחר. שעה 15: הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים | 325 התאמת דוחות משאבים דוחות משאביס דומים מאוד לדוחות פעילויות. ההבדל הוא בכך שהדגש הוסט למידע אודות משאביס. למעשה אפשרויות ההתאמה זהות לשני סוגי הדוחות: שם, תקופה (וכמות), טבלה, ומסנן. להתאמת דוח משאבים חזור על התהליכים שהוסברו בהתאמת דוח פעללויות. דוחות משאבים שנדונו בשעה וו הס מי עושה מה, מי עושה מה ומתי, רשימת פעילויות לביצוע, ומשאבים בהקצאת יתר. כעת נבהיר את ההבדלים בין הדוחות. 9 הדוח מי עושה מה הופך לאחר סינון לפי הקצאות יתר של משאבים, לדות משאבים בהקצאת יתר. הדוח רשימת פעילויות לביצוע הוא למעשה הדוח מי עושה מה לאחר סינון לפי משאב יחיד, כאשר המידע מקובצ לפי פרקי זמן של שבוע, כמות 1. שינוי הכמות ל-2 תיצור רשימה דו-שבועית. התאמת דוחות הצלבות סוג נוסף של דוחות הוא דוח הצלבות, המפצל את מידע הפרוייקט לפרקי גמן ומדפיס אותו בטבלה במקוס בתצורת רשימה. כמו דוחות מסוג פעילויות ומשאבים, דוח הצלבות ניתן למיון עד שלוש רמות, וניתן לשלוט על כמות הפרטים המוצגת בדות. באמצעות הכרטיסיות מיון ופרטים שבתיבת הדו-שיח הגדרת דות. דוח הצלבות יכול להיות מונחה פעילויות או מונחה משאבים. התמקדות זו והגדרות פרקי הזמן נשלטות על ידי הכרטיסיה הגדרה שבתיבת הדו-שיח דוח הצלבות. הדוח תזרים מזומנים, הדוח מי עושה מה ומתי, והדוחות שימוש בפעילויות ושימוש במשאבים הס כולס דוחות הצלבות. [<|? וי מיון | פריטים | הגדרה שםו = | שימוש בפעילויות] - טבלת הצלבות : | ביטול עמודה: 1 3 שבועות |=] שורה: | טקסט,.. פעילויות. ך עבודה |=] ש] והקציאות משאבים מסנן: | כל הפעילויות ] הבלטה תרשים 15.13: בחר הגדרות שורה, עמודה ופרטים 6 98 006]סזש - סדנת לימוד תרגול: התאמת דוח הצלבות להתאמת דוח הצלבות, בצע את הפעולות הבאות: 1 2 סס בחר תצוגה, דוחות. לחץ לחיצה כפולה על סיווג דוחות, או לחץ על הסיווג ואחר על בחר. לחץ פעם אחת על הדוח הרצוי לשינוי. לחץ על לחצן עריכה לפתיחת תיבת דו-שיח דוח הצלבות, כמוצג בתרשים 15.13. בתיבת הדו-שיח המופיעה בחר בכרטיסיה הגדרה לביצוע השינויים בשדות ההצלבות. 2 הערך בשדה שורה יהיה פעילויות או משאבים - מוקד הדוח. 3 הערך בשדה עמודה מגדיר את פרקי הזמן בעמודות הדוח. המפגש בין שורה לעמודה יכול להיות כל אחד מהשדות שברשימה הנפתחת בכרטיסיה הגדרה. מבחר השדות משתנה בהתאם לבחירת הערך שורה, כפעילות או משאב. האם ברצונך להדפיס גם הקצאות לפעילויות או למשאבים? הפעל את התיבה והקצאות משאבים או והקצאות פעילויות. בחר בכרטיסיה פריטים להצגה או הסתרה של סכומי שורה ועמודה ולבחירת תבנית תאריך. בחר בכרטיסיה מיון לשינוי סדר הדפסת הדוח. בסיום, לחץ אישור. הצג את הדוח המעודכן על ידי לחיצה כפולה על שמו או על ידי לחיצה אחת ואחר על בחר. 3459 3-34 33-59 39 שעה 15: הדפסת תצוגות ודוחות עם משאבים | 327 פרסום פרוייקטים ב-60/) או באינטראנט בשעה הנוכחית תלמד כיצד אפשר לשמור את קובץ הפרוייקט כמסמך ‏ 4111 הניתן להפצה באינטרנט, או ברשת האינטראנט בחברה. פרק ה מציג בפניך את כל תכונות 5 של 98 801[סז₪ ומדגים כיצד ליצור מסמכי .41/1 להפצת מידע חשוב אודות הפרוייקט. סקירה כללית של תכונות אינטרנט ב- 98 +66[סזוק 8 0[806]₪ כוללת תכונות רבות חדשות ומלהיבות המנצלות את כוח האינטרנט. 8 0[601זם, כמו כל יישומי 02806 אספסזסו האחריס, מאפשרת לשמור את הקובצ כמסמך ]ד הניתן להצגה באמצעות דפדפן 60//, כדוגמת זסזס|קאם= 6%חזסזח! או זס081ו3 6%56806 (ראה תרשיס 16.1). שעה 16 : פרסום פרוייקטים ב-90// או באינטראנט | 329 זסזס|קא = וסחזסזח! אוסזפ10! הסו31זסקס) 4010504 - הסווהזס!ח! 6)וסקא= וסטןסזט 0506ז4:0 ם] 49 פפהוסטב" 00ב אש 08 ₪ ₪ ₪68 68 ₪ ₪] 8 ל >]| |[ ו מס 0ב וחסוסס עו - | פססוה | 6 אוק '98 ב ו בו תרשים 16.1: ניתן לשמור את הפרוייקט כמסמך !וד הניתן להצגה ב-80/ תכונות נוספות של 98 661[סזק הקשורות ל- ס8/ הן: 9 היכולת לנווט לאתר 65/ באינטרנט, או למסמך ברשת באמצעות חיפר-קישור. 9 היכולת לעקוב אחר התקדמות הפרוייקט על ידי איסוף הערכות עבודה בפועל ועבודה נותרת מחברי צוות הפרוייקט, דרך רשת האינטראנט של החברה (ראה שעה 20 +0[66ז בקבוצות עבודה). 9 היכולת ליצור מפת ייבוא/ייצוא המאפשרת לבחור את מידע הפעילות, המשאב והקצאת המשאב הרצוי לפרסוס במסמך |ווד3. - היכולת לכלול תמונה של תרשים גנט במסמך 80/. 9 היכולת להתאים את מסמך )1/1 כך שיכלול שורת כותרת (שורות הקצאת משאביס מוסטות פנימה מתחת לפעילות הקשורה אליהסם), או להתבסס על תבנית ‏ ]₪31 מותאמת הכוללת את לוגו החברה או גרפיקה אחרת. ייצוא נתוני פרוייקט לדפי 60/ בסעיף וה תעבור את השלבים שבתהליך שמירת קוב פרוייקט כמסמך ‏ |דו. כל הדוגמאות הבאות משתמשות בקובץ הפרוייקט סח .ַחוַכפָ3. תוכל לבצע את הדוגמאות תוך שימוש באחד הפרוייקטים שלך. 0 80198]סז₪ - סדנת לימוד שמירת הפרוייקט כמסמך .ודו אחד מיתרונות המפתח ביכולת לשמור את הפרוייקט כמסמך ‏ !1ד, הוא האפשרות להפיץ את המידע שאתה מעוניין להפיץ אודות הפרוייקט, מבלי לאפשר לעובדיס בארגון גישה לקובצ הפרוייקט עצמו. ,.'י . לפני שמירת הפרוייקט כמסמך דרו מומלץ לשמור אותו כקובץ קפוו +% רגיל. תרגול: שמירת קובץ פרוייקט כמסמך ודו פתח את קובץ הפרוייקט, בחר בתפריט קובץ, שמירה כ וודו. תוצג תיבת הדו-שיח שמירה בשם (ראה תרשים 16.2). 2 לחץ שמור, תוצג תיבת הדו-שיח תבנית ייצוא (ראה תרשים 3)), ובה תוכל לבחור את ה"מפה" שעליה יבוסס מסמך ושודח. מספקת 12 קבצי מפה מוגדרים מראש שבהם ניתן להשתמש ליצירת מסמך = |שזה. ניתן גם ליצור קבצי מפה מותאמים לצרכיך. 3 מהאפשרות נתונים נבחרים בחר את המפה רשימת פעילויות עם שורות הקצאה מוטבעות, ולחץ שמור. הפרוייקט יישמר כמסמך ו דת. |ב>] בו ₪ |₪ |₪ |₪ = 7-7 6ר]שוב | ביטול | 6 | אפשרויות... | שם הקוב [+ (חחסר. * ;והחלת. *) להשוחווססים יזזה] שמור כסוג תרשים 16.2: תיבת הדו-שיח שמירה בשם מאפשרת לשמור את הפרוייקט כמסמך ווה שעה 16 : פרסום פרוייקטים ב-90// או באינטראנט | 331 | יצא 5 הפהויקטו סולו (כולל את כל הנתונים, תצוקות, תבניות עושוב וכו ) שב והטויקכו במקד הת וניב ) נתונים נבחרים (מאפשר לך לייצא שדות מסויימים) מפת ייבוא/ייצוא שתשמש לייצוא: "ז'וסקפ "לבחש 65סכ סחצצ שחו|8350 0* 6זהקחחס > 5% עם 0863 0055 חסוסהחחזוס'חו 35% זוטה 6 חססהוזוס"חו שובי הפחזב = 66 553000 הַחופט זז 50 פ'זסקא= 3 "6ו3 1 לזסקא=" 65066 קבח "6ופב ד לזסק<=" 5%בד 6ב סוק 85066 חב 5%בד מיפוי חדש... תרשים 16.3: תיבת הדו-שיח תבנית ייצוא מאפשרת לבחור את קובץ המפה ב 06 מפה היא למעשה מערכת הוראות המיידעת את 600]סזק מה סוג הנתונים שברצונך לשמור במסמך 60/. לדוגמה, תוכל לבחור לייצא את כל הפעילויות הנמצאות בסכנת חריגה מלוח זמנים או את כל המשאבים החורגים כעת מתקציב. הערה: כברירת מחדל, 98 86[סזשם שומרת את קובץ וז באותה תיקיה ומקצה לו שם זהה לזה של קובץ הפרוייקט (אולם עם סיומת |חוח). כמו בכל יישום פשספחו/ אחר, ניתן לשנות אפשרויות אלו בתיבת הדו-שיח שמירה בשם על ידי בחירת תיקיה ושם קובץ כרצונך. הצגת הפרוייקט כמסמך ודו בסעיף זה תציג את קוב !ד שיצרת בסעיף הקודס באמצעות זפזס|סאם )6חזסוחו, אולס למרבית תוכנות הגלישה ברשת יש תכונות דומות שבהן תוכל להשתמש לביצוע תרגול זה. 2 80198]סז₪ - סדנת לימוד . תרגול: %8 הצגת קובץ פרוייקט בעזרת דפדפן 60) ש 1 הפעל את זפזס!|קא= 6חזס)ח!, ומהתפריט בחר קובץ, פתיחה. תוצג תיבת הדו-שיח פתיחה (ראה תרשים 16.4). 2 לחץ על לחצן 6פשסזם כדי לנווט אל קובץ ואד הרצוי להצגה, ומתיבת הדו-ש'ח 6פשסזם, לחץ ח6ק0. בתיבת הדו- שיח חפסס, לחץ א0, ומסמך 191 שבחרת יוצג בדפדפן (ראה תרשים 5).. - |החזר]. רוקב 3 4 15%סשן[סזל] פ)תשרחגוסס כ ע4:%94 תרשים 16.4: תיבת הדו-שיח ח006 שב- זפזס|סאם +6חז6)ח! מאפשרת לבחור קובץ ד הרצוי לתצוגה בדפדפן זסזסוקא 5 +חזס)ח! סזפ16] סוה זסקזסם) 050זסוא - הגוה הוזס!ח! סקא 4ססןסזכ 50סזסוו מ | | ₪ רס תיגת מומר וח | 395 שעת |5מט 9802 5 קט | | | זר |2שעת ‏ | 000 98| | שר 83שעת 7 שעת 2 | 90 ]מס | שעת | 9 |05 0 | | 9 יט | ה שת |פשעת | 90498000 | | | - תקם |8שעת |6 שעת 9804 |05 6000000 | 2 אוג ' [ תרשים 16.5: זפזס|קאם 61חז9)ח! מאפשרת להציג מסמך ‏ )!1 המבוסס על המפה רשימת פעילויות עם שורות הקצאה מוטבעות שעה 16 : פרסום פרוייקטים ב-80// או באינטראנט | 333 עבודה עם היפר-קישורים בפעילויות ובמשאבים בנוסף ליכולת לשמור את הפרוייקט כמסמך |/וד, 98 ₪0[6 כוללת מספר שדות היפר-קישור המאפשריסם לנווט למסמך אחר או לאתר 60//, מתוך פעילות או משאב בפרוייקט. לדוגמה, נניח שבנית רשימת פעילויות ב-6זס/), הכוללת תהליכיס מפורטיס עבור כל פעילות בפרוייקט. תוכל להוסיף לפעילות היפר-קישור, כך שכאשר תלת עליו, תעבור ישירות לרשימה זו. הוספת היפר-קישור מכל תצוגה קל להוסיף היפר-קישור לפעילות, משאב או הקצאה. אולס קל יותר להשתמש בהיפר-קישור אם מציגיס תצוגה שיש בה עמודת מציינים, כך ניתן ללחו על סמל החיפר-קישור שבעמודה זו כדי לעבור על יעד הקישור. בדוגמה הבאה נוסיף היפר-קישור באמצעות התצוגה תרשים גנט. תרגול: הוספת היפר-קישור 1 פתח פרוייקט בתצוגה כלשהי. 2 בחר את הפעילות, המשאב או ההקצאה הרציים להוספת היפר-קישור, ובחר בתפריט הוספה, היפר-קישור. תוצג תיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור (ראה תרשים 16.6). 3 בשדה צור קישור אל קובץ או 081 רשום כתובת 01 של אתר או שם קובץ, או לחץ על עיון ובחר בקובץ הרצוי. 4. בשדה מיקום עם שם בקובץ, תוכל להצביע לסעיף מסוים במסמך כיעד ניווט. לדוגמה, תוכל לנווט לסעיף עם סימנייה במסמך סזס/ או לתא או תחום תאים בקובץ |08א5. 5. לחץ אישור, וייווצר היפר-קישור בפעילות שבחרת. ניתן למחוק היפר-קישור על ידי בחירת הפעילות, המשאב, או ההקצאה ובחירה בעריכה, נקה, היפר-קישור. כדי לעבור ליעד היפר-קישור, הצג את הפרוייקט בתצוגה המכילה עמודת מציינים, ולחצ על סמל היפר-קישור בשורת הפעילות, המשאב או ההקצאה. 4 98 006]סזש - סדנת לימוד |<]? הרי צור קישור אל קובץ או ואש: [+ 665ן-6טַ3 חב סזוספה 65!סופזם, ‏ ש|46]ו65חטהחטססים עו | עיון... ש*', הזן או אתר את הנתיב למסמך אליו ברצונך ליצור קישור. ערך זה עשוי להיות כתובת אינטרנט (.1), מסמך בכונן הקשיח שלך או מסמך ברשת של החברה שלך, נתיב: 6 0565 5חַ3 הטספה 65|סזם קוסר]. מיקום עם שם בקובץ (אופציונלי): פונס הח .5.-מחועת105] + אם ברצונך לקפוץ למיקום ספציפי בתוך המסמך, כגון סימניה, טווח עם שם, אובייקט מסד נתונים או מספר שקופית, הזן או אתר מידע זה לעיל, ש השתמש בנתיב יחסי עבור היפר-קישור | בטל תרשים 16.6: תיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור מאפשרת להוסיף היפר-קישור הפצת מסמכי 60 לאחר יצירת מסמכי 1 ד4, יש להפיצם באינטרנט או באינטראנט של החברה. אס מסמכי 65// יוצגו ברשת האינטראנט, יהיה עליך להעתיק את כל קבצי |וד₪ (וקבצי הגרפיקה הקשורים) לאתר בשרת הרשת (כפי שייקבע על ידי מנהל הרשת). אס ברצונך להפיץ את מסמכי 80/ באינטרנט, השתמש באשף חחותפווסוש ס6/ הכלול בתקליטור 97 2106) 070508/!. אשף זה הוא האמצעי הנוח ביותר למטרה זו. האשף יוביל אותך צעד אחר צעד בתהליך ההפצה של דפי 60//. אס האשף אינו מותקן במחשב שלך, תוכל להורידו תמורת תשלוס מאתר )ספססזסוו/! בכתובת /02054 014366 5/5 עס חצר 5016.60 שוח צעצעש//: כ+וח. כעת נסקור שוב את הצעדיס הבסיסייס לפרסוס הפרוייקט כמסמך ו דרז. 9 ודא שהתוכנית עדכנית ומשקפת את המידע המעודכן ביותר על הפרוייקט. רצוי לוודא שהמידע עדכני לפני פרסומו. 9 בתפריט קובץ בחר באפשרות שמירה כ 81ד1, ובחר במפת ייבוא/ייצוא הרצויה לשימוש. וכור, מפת הייבוא/ייצוא קובעת את מידע הפעילות, המשאב או ההקצאה שיפורסמו. היא מכילה גס מידע על תבנית 80/) שתספק למסמך יימראה'י מיוחד. 9 השתמש ב- 0ז28ו/ חָחוחפו|פט 60/\ להפצת מסמכי 411 באינטרנט או ברשת האינטראנט של החברה. 33-59 3-3 23-59 3 שעה 16 : פרסום פרוייקטים ב-90// או באינטראנט | 335 חלק 0 ניהול ומעקב אחר הפרוייקט שעה 7 מעקב אחר העבודה בפרוייקט 8 ניתוח התקדמות ועדכון לוח הזמנים 27 שעה מעקב אחר העבודה בפרוייקט אם יישמת את השיעורים שבספר ובנית פרוייקט משלך, ודאי עומד לרשותך כבר לותח זמניס סופי או תוכנית להשלמת הפרויקט בזמן ובמסגרת התקציב - בדומה לתכנון מבנה על ידי אדריכל, שחייב להתאיס לכל דרישות הקבלן. לאחר תחילת העבודה על הפרוייקט תגלה שעליך לפעול על פי התוכנית לאורך כל הפרוייקט, ולהתאימה בכל מידע חדש על הפעילויות והמשאבים. לעיתיס קורה שאירועיס מסוימים מאיימיס להפוך את התוכנית לבלתי אפשרית ליישוס, אולס לאחר הזנת לוח הזמניס קל יותר להבין כיצד להחויר את הכל לדרך המלך, כמוצג בדוגמאות הבאות: אם נראה כי ביצוע פעילות כלשהי יתארך יותר מהמתוכנן, כך שפעילויות אחרות תתעכבנה ואולי אף סיוס הפרוייקט יידחה, תוכל להיכנס לאומדן משך ולבחון את ההשפעות המחושבות על פעילויות אחרות ועל הקצאות המשאבים. תוכל להשתמש ב-0[80ז₪ כדי לנסות תרחישי יימה אס'י, לאיתור הדרך הטובה ביותר לצמצוס ההשפעה על מועד סיוס הפרוייקט ועל עלותו. אם משאב מסוים הופך ללא זמין או יקר מהצפוי, תוכל לבחון חלופות במהירות, כולל דרכיםס להחליפו במשאבים יקריס פחות. > אם עליך להוסיף פעילות ללוח הזמנים, תוכל להוסיפה, למצוא דרכיס לצמצוס ההשפעה על זמן הביצוע ועל העלויות וליידע את כל מי שהשינוי צפוי להשפיע עליו. בשעה זו נבחן כיצד תעבור ממסמך של 0[]806ז₪ (המשמש ככלי לתכנון לפני הייצור) לתכנון עבודה, שיסייע לך לנהל את הפרוייקט ולהשיג את יעדיו בזמן ובמסגרת התקציב שנקבע. שעה 17: מעקב אחר העבודה בפרוייקט | 339 9 לפני תחילת העבודה על הפרוייקט הכן עותק של לוח הזמנים הנוכתי. עותק זה ישמש כמקור השוואה ללוחות זמניס ששונו, ובמיוחד ללוח הזמניס הסופי, המייצג את מה שבוצע בפועל. +66[סז₪ מחשבת סטיות, המייצגות את ההבדל בין לוח הזמניס המקורי ללוח הזמניס בפועל. השתמש בלותח הזמניס הנוכתי כדי לקבוע מתי להתחיל את העבודה בפעילויות ספציפיות. 9 עם תחילת הביצוע של פעילויות וסיומן, יהיה עליך להציב בקוב את התאריכים בפועל במקוס התאריכיס שהופיעו בלוח הזמניס המקורי. אס התאריכים בפועל שוניסם מהתאריכיס שתציב, 668[סז₪ תחשב מחדש את לותח הזמניס לשאר הפרוייקט, כך שתוכל לחזות מראש את הצפוי להתרחש. על ידי הזנת נתוניס בפועל הנך משפר את מידת הדיוק של לוח הזמניס הנוכתי. כך תוכל להעריך טוב יותר כיצד מתקדס הפרוייקט. אם הנך מעוניין לנהל עלויות באופן קפדני, עליך לנהל רישוס של כמות העבודה שבוצעה בפעילויות השונות ושל העלויות בפועל. כך תוכל להשוות את הנתוניס לעלויות הבסיסיות ולדעת אס הנך עומד בגבולות התקציב. בצ נוכחי (+ח6זזטוס). לוח הזמנים הנוכחי הוא לוח הזמנים עמו עבדת עד עתה. לוח הזמנים הנוכחי מורכב מהשדות בהם אתה משתמש להזנת אומדנים לפעילויות ולהקצאות. --) בסיסי. לוח הזמנים הבסיסי הוא מערך שדות, בו 6%[סזם משתמשת כדי לשמור עותק של לוח הזמנים הנוכחי בנקודה מסוימת - ברוב המקרים רגע לפני תחילת העבודה בפועל. השדות בלוח הזמנים הבסיסי אינם משתנים בעת מעבר בין מהדורות. סטיה. הסטיות מחושבות על ידי חיסור שדה בלוח הזמנים הבסיסי --) מהשדה המקביל לו בלוח הזמנים הנוכחי. בעזרת סטיות תוכל לדעת בכמה השתנה ערך כלשהו בלוח הזמנים מרגע יצירת לוח הזמנים הבסיסי. -צ) שדות בפועל. בשדות בפועל עליך להזין את התאריכים, את העבודה ואת העלויות בפועל כדי להציג את מה שבאמת התרחש. סז מעתיקה באופן אוטומטי ערכים אלה לשדות המתאימים בלוח הזמנים הנוכחי כדי לעדכנו. תהליך וה של ניטור ההתקדמות, של עדכון לוח הוזמניסם ושל השוואת לוח הזמנים החדש ללוח הזמניס הבסיסי, מסייע להעריך אס תעמוד ביעדיס שהצבת לעצמך על פי לוח הזמניס שקבעת. בעזרת מידע זה תוכל לדעת אס עליך לבצע שינויים לפני שיהיה 0 0]80198זש - סדנת לימוד מאוחר מדי. עס סיוס הפרוייקט, המאמציס שהשקעת אמורים להותיר אותך מרוצה מהעובדה שהפרוייקט הסתיים לפני המועד הצפוי ובעלות נמוכה מהמתוכנן. עס זאת, גם אס הפרוייקט מתארך או יקר מהמתוכנן, נתוני המעקב שנשמרו עשויים לסייע לך להבין באילו מקומות בוזבו זמן יקר, או מדוע עלות הפרוייקט גבוהה מהמתוכנן. המידע שנאסף יסייע לך גם לתכנן פרוייקטים עתידיים. בשעה הנוכחית נתמקד בעדכון לוח הזמניס. סטיות ושיטות ניתוח אחרות תידונה בשעה הבאה. שדות מעקב השדות תאריך, משך, עבודה ועלות הינס שדות בלוח הזמנים הנוכחי. בשדות אלה עליך להשתמש כדי לתכנן לוח ומנים, וכדי לחשבו. השדות משקפים את התכנון העדכני והטוב ביותר שלך להשלמת הפרוייקט. טבלה 17.1 מונה את שדות לוח הזמנים הנוכתי, להס קיימים שדות מעקב מתאימים: שדות בסיסיים, שדות סטיה ושדות בפועל. קיימיס שדות בסיסיים ושדות בפועל עבור פעילויות ועבור הקצאת משאבים. לפיכך, לוח הזמנים הבסיסי מציג לא רק את מועד תחילת הפעילות וכמות העבודה שתוכננה. תוכל להציג גס מתי נקבעה כל הקצאת משאב לפעילות ואת כמות העבודה שתוכננה. טבלה 17.1: שדות פעילויות המשמשים למעקב שדות פעילות תמי מכ | | בסיסי | | | סטה | | בטעל 0 > משך *עבודה *עבודה בסיסית | סטיית עבודה *עבודה בפועל (ועבודה נותרת *עבודה בשעות *עבודה בפועל בשעות נוספות נוספות (ועבודה נותרת בשעות *עלות בסיסית סטיית עלות *עלות בפועל (ועלות נותרת) עלות בשעות עלות בפועל בשעות נוספות נוספות ועלות נותרת בשעות נוספות שעה 17: מעקב אחר העבודה בפרוייקט | 341 טבלה 17.2: שדות הקצאת משאבים המשמשים למעקב שדות הקצאת משאבים התחלה בסיסית | סטיית התחלה התחלה בפועל סיום בסיסי סטיית סיום סיום בפועל 1 *עבודה בסיסית | סטיית עבודה *עבודה בפועל (ועבודה נותרת * *עבודה בשעות *עבודה בפועל בשעות נוספות נוספות (ועבודה נותרת בשעות נוספות) עלות בסיסית סטיית עלות *עלות בפועל (ועלות נותרת עלות בשעות עלות בפועל בשעות נוספות נוספות (ועלות נותרת בשעות נוספות) .0 הערה: השדות בטבלאות 17.1 ו-17.2, אשר בהם מופיעה כוכבית, כוללים גם רכיבי זמן. בתצוגות שימוש בפעילות ושימוש במשאבים הם מאפשרים להציג את הנתונים ולנהל מעקב אחר תקופות ספציפיות (שעה, יום וכדומה). שיס לב! תוכל לנהל מעקב אחר שעות נוספות ואחר העלות שלהן, אולס לא ניתן לנהל רישוס בסיסי של כמות העבודה או העלות שהייתה בלוח הזמניס בעת לכידת השדות הבסיסיים. שיס לב גם לכך, שמדידת משך הזמן מתבצעת ברמת הפעילות - לא ניתן לבצע מדידה של משך זמן ברמת ההקצאה. שדות הסטיה מציגיסם את ההבדל בין הערך הנוכחי לבין הערך הבסיסי לכל פעילות. הנוסחה היא: העוך בלות הזמנים הנוכחי פחות העוך בלוח הזמנים הבסיס'. משמעות הסטיות החיוביות היא שלוח הזמנים הנוכתי הינו תובעני יותר מלוח הזמניס שנקבע בתוכנית הבסיסית, כלומר, סיוס הפרוייקט יתעכב, תיאלץ לבצע יותר עבודה מהצפוי או שהעלות תהיה גבוהה מהמתוכנן. לדוגמה, אס התאריך הנוכחי הינו 10/5/99 והתאריך הבסיסי הינו 12/5/99, הסטיה תהיה 10/5/99 פחות 12/5/99, כלומר 2- ימים. סטיה שלילית של יומיים פירושה שתסיים יומיים לפני המועד המתוכנן; סטיה חיובית פירושה שתסיים לאחר התאריך המתוכנן. לפיכך, סטיות חיוביות הן בשורה מצערת (הפרוייקט יתארך או יעלה יותר), וסטיות שליליות הן בבחינת בשורה משמחת (הפרוייקט יסתיים לפני המועד הצפוי, או שהעלות תצטמצם). שדות התאריך בפועל יכילו ערכי הא (לא ומין) עד שתציין תחילת/סיוס עבודה של פעילות (ראה העמודה סיום בפועל בתרשים 17.1). לשדות משך בפועל, עבודה בפועל 2 0]80]98ז₪ - סדנת לימוד ועלות בפועל קיימיס שדות נותרים מתאימים: משך נותר, עבודה נותרת ועלות נותרת. מכאן, שאם תכננת 20 שעות עבודה לפעילות מסוימת ו-15 שעות מתוכן בוצעו, תוכל להזין 15 שעות בשדה עבודה בפועל כדי לעדכן התקדמות של פעילות, או, לחילופין, להזין 5 שעות בשדה עבודה נותרת. +0[66ז₪ תחשב את הערך המתאים עבור השדה שהותרת ריק (למידע נוסף אודות השדות הנותרים עיין בהמשך השעה). תאריכים בפועל ןו 5 [> ]245 קוב עריכה תצוגה בוספה עצוב .כלים ‏ פרוייקט. םלון עורה ן ( 9 ₪ | 0 ל 6 6|₪ 0 5 5 9 | ₪ ₪| | ₪ 2 | 3 | ₪ ₪ ם| סטיה (נוכחי ₪ | כלהפטלות | ם| 3 ₪| ש 2 ₪ |> 55 | - > > >| פחות בסיסי) דפ 5 --- רו ה ₪ הזוה ושר סיו בטהת ית סיום | סיום בסיסי סיום |שם פעילות | 5 4 98 24 ספט '88 | תרגום/כתיבת מאמר / תאריכים בלוח | זהרונקה | 7 ספט '98 | 28 ספט *98 | | בדיקת התאמה/נכונות / ב | 0 וק 98 = 30 ספט 98 | הגהה לשונית / הזמנים הבסיסי קה שי 06 אוק "אפ | לי סוק 98 = 06אוק '98 | תיקונים ₪ אניקה, 1יום | או ימ 7אוק 98 |07אוק 98 | עיצוב גרפי : יסא וק 96 08אוק'98 | העגרה למקסם תאריכים בלוח ₪ 9 | הענורפות שי 5 אק 98 = 15אוק 98 | | בדיקת פילם הזמנים הנוכחי םא 8אוק 98 |18אוק 98 | הדפסה יו פא סימים 19אוק98 |19אוק 98 | הבאת החוברות סימים | א סימים ‏ 88720 |20אוק'98 | | משלוח החוברות פעילות זו הסתיימה באיחור / (1 ימים) 4 | ". ]| 50% ]| אטא] סמש | הש] פעילות שתסתיים לפני פעילות שהסתיימה במועד סימן הביקורת מציין פעילויות שהסתיימו המועד המתוכנן | (0 ימים) תרשים 17.1: ערכים בפועל מחליפים ערכים שתוזמנו עבור המחשבון של +60[סזש בהזנת ערך בשדה בפועל של פעילות, +66[סז₪ מבצעת שלוש פעולות חיוניות (חישוביס נוספים יידונו בהמשך שעה זו): הערך מוזן לשדה בפועל שבעריכה. הערך בפועל מועתק לשדה בלוח הזמנים הנוכחי, ומחליף את ערך האומדן. ההחלפה עלולה לגרוס ל-)0[86סזק לחשב מחדש ערכים של פעילויות עוקבות בלותח הזמניס הנוכתי. 9 כעת, כשהערך בפועל ידוע, ₪10[961 מסמנת את שדה לוח הזמניס הנוכחי כקבוע ולא תחשב אותו מחדש. לדוגמה, לאחר שתזין תאריך התחלה בפועל של פעילות, לא תחשב מחדש תאריך התחלה זה, גם אס פעילות קדס תשתנה. מעתה, רק אתה רשאי לשנות את ערך השדה בלוח הזמניס הנוכחי - על ידי הזנת ערך חדש בשדה זּה, או על ידי הזנת ערך בשדה בפועל המתאיס. שעה 17: מעקב אחר העבודה בפרוייקט | 343 בומן ניהול המעקב אחר הביצועים בפועל, משתניס הערכיס התיאורטייס שבלות הזמניס הנוכחי לערכיס הידועיס בפועל. בסיוס הפרוייקט, לוח הזמניס הנוכחי יהחיה זהה ללוח הזמניס בפועל. בתרשיס 17.1 תוכל להשוות את שדות המעקב של תאריכי הסיוס. העמודה סיום מציגה את תאריך הסיוס שבלוח הזמניס הנוכחי של כל אחת מהפעילויות. בתרשיס הודגשו התאריכיס בפועל שהוזנו, וכן התאריכיס המתאימיס שתוומנו בהס נקבעו עתה ערכים והים. מתחת לערכים המודגשים (הקבועיס), ניתן לחשב מחדש את הערכיס המתוזמניס על פי הנסיבות, אולס עס הזנת תאריכיס בפועל של הפעילויות גס הערכים המתוזמניס שלהן יהפכו לקבועיס. מהערך בשדה סטיית סיום שבתרשים 17.1 ניתן להיווכח שפעילות 2 ארכה יוס אחד יותר מהתכנון המקורי. פעילות 1 הסתיימה במועדה (כיוון שנמשכה פרק וזמן קצר יותר ככל הנראה) - הסטיה היא אפס. בפעילות 3 נחסך פרק זמן מסוים במקוס כלשהו - הסטיה היא 1-. הגדרת תוכנית בסיסית בפעם הראשונה שתשמור קוב אשף התכנוניס יבקשך ליצור את התוכנית הבסיסית (ראה תרשים 17.2). בהמשך, בכל פעס שהאשף יזהה שבוצעו שינויים שעלולים להשפיע על התוכנית הבסיסית תתבקש לעדכן אותה. תוכל גס לעדכן את התוכנית הבסיסית באופן ידני בכל רגע נתון, או, לחילופין, לשמור עד 10 גרסאות בינייס שלה, כדי שתוכל לבחון כיצד השתנתה תוכנית הפרוייקט במהלך הזמן. 7 ?1<[ האם ברצונך לשמור תוכנית בסיסית עבור 'פקח.2ספןפזק'? תוכנית בסיסית הינה תמונה של לוח הזמנים שלך כרגע. תוכנית בסיסית יעילה משום שבאפשרותך להשוותה לגירסאות מאוחרות יותר של לוח הזמנים שלך כדי לבדוק אילו שינויים בוצעו. באפשרותך: 07 שמור את פפח. 2לספןטזס' ללא תוכנית בסיסית. אישור | ביטול | עזָרה | ] אל תספר לי אודות נושא זה שוב. תרשים 17.2: בפעם הראשונה שתשמור קובץ פרוייקט, אשף התכנונים יעמוד בהיכון לשמירת התוכנית הבסיסית 4 98 606]סזש - סדנת לימוד לכידת התוכנית הבסיסית בשמירה ראשונה של הקוב>, לאחר שתעניק לו שס, אשף התכנוניסם ישאל אס אתה מעוניין לשמור את התוכנית הבסיסית כחלק מהקוב> (ראה תרשים 17.2). האשף יציע שתי אפשרויות: בלי תוכנית בסיסית - שהיא ברירת המחדל, או עם תוכנית בסיסית. לחיצה על לחצן אישור לא תשמור את התוכנית - הקובצ יישמר מבלי ליצור אותה. כדי לשמור את התוכנית הבסיסית עליך לבחור את האפשרות השנייה, ואחר ללחוצ על הלחצן אישור. אם אינך מעוניין בתיבת דו-שיח זו תוכל לסמן את האפשרות אל תספר לי אודות נושא זה שוב. כך תמנע מ-0[861ז₪ לבדוק את התוכנית הבסיסית בכל סגירת קובץ. וכור - החובה ללכוד את התוכנית הבסיסית לפני תחילת רישוס האירועיס בפועל מוטלת עליך. אס תשמור את התוכנית הבסיסית ותבצע לאחר מכן שינוייס שאמוריס להיכלל בה, תישאל בעת סגירת הקובץ אס לעדכן את התוכנית (ראה תרשים 17.3). במקרה זה ברירת המחדל שנבחרה היא אכן מה שהתוכנית תבצע: עדכון פעילויות ומשאביס, אשר לגביהס לא נשמר מידע בתוכנית הבסיסית. תוכל גם לבחור לעדכן ערכים בסיסיים של כל הפעילויות בנקודה זו, להותיר את התוכנית הבסיסית ללא שינוי ולא לקבל יותר התראות לגבי שינויים בתוכנית הבסיסית. |< |? בי עבור מסזפר פעילויות ומשאבים ב- פפח. פחוקַבּחָבּויז' לא נשמרה תוכנית מידע בסיסית. האם ברצונך לעדכן את התוכנית הבסיסית במידע עבור פעילויות ומשאבים אלה? באפשרותך: -] עדכן את התוכניות הבסיסיות לכל הפעילויות והמשאבים. 7 התר לעת עתה את התוכנית הבסיסית ללא שינוי. אישור | ביטול | עזָרה | ] אל תספר לי אודות נושא זה שוב. תרשים 17.3: תישאל גם אם לכלול פעילויות חדשות בתוכנית הבסיסית .0 הערה: הבקשות לשמירת התוכנית הבסיסית הוספו ל-86/סזש כדי להזכיר למשתמשים כמה חשוב לשמור תוכנית זו. כל עוד אתה זוכר לשמור את התוכנית הבסיסית לפני הזנת הערכים בפועל, תוכל להתעלם מהן ללא חשש ואף לבטל את הצגתן. מצד שני, אין כל פסול בעדכון רציף של התוכנית הבסיסית במהלך תכנון הפרוייקט. שעה 17: מעקב אחר העבודה בפרוייקט | 345 לעדכון התוכנית הבסיסית תוכל להשתמש בפקודת התפריט שמירת תוכנית בסיסית בכל רגע נתון. השתמש בפקודה זו רגע לפני תחילת המעקב אחר תאריכים ועלויות, זאת כדי לוודא שהתוכנית הבסיסית מעודכנת ומשקפת את התוכנית הסופית. תוכל להשתמש בפקודה או גם כדי לעדכן פעילויות שנבחרו בתוכנית הבסיסית בלבד. לדוגמה, אס תוסיף פעילות לאחר תחילת הפרוייקט, תוכל לבחור פעילות זו ולהשתמש בפקודה שמירת תוכנית בסיסית לשמירת ערכים בסיסיים של פעילות זו, מבלי לפגוע בערכיס הבסיסיים של פעילויות אחרות. . תרגול: 1 שמירת התוכנית הבסיסית באופן ידני טְ 1 בחר כלים, מעקב, שמירת תוכנית בסיסית להצגת תיבת הדו-שיח שמירת תוכנית בסיסית (ראה תרשים 17.4). בחר שמור תוכנית בסיסית להעתקת הפעילות וערכי שדות ההקצאה מלוח הזמנים הנוכחי לשדות התוכנית הבסיסית. בתחתית תיבת הדו-שיח שמירת תוכנית בסיסית תוכל לבחור אם לעדכן את כל הפעילויות ואת כל ההקצאות, או, לחילופין, לעדכן רק פעילויות נבחרות עם בחירת הפקודה שמירת תוכנית בסיסית (אפשרות זו אינה זמינה אם הפקודה נבחרה מתוך תצוגת משאב). בחר הפרוייקט כולו לשמירת ערכי התוכנית הבסיסית של כל הפעילויות, או, לחילופין, בחר פעילויות נבחרות לשמירת ערכים עבור הפעילות שבחרת קודם לכן בלבד. לחץ על הלחצן אישור כדי להתחיל את תהליך השמירה ולסגור את תיבת הדו-שיח. <1? זוי מ 7+ שמור תוכנית ביניים שותק, התחלה/סיום 1 התחלה1/סיום1 ₪5 עבור: 6 הפרוייקט כולו 67 פעילויות נבחרות אישור | ביטול תרשים 17.4: תיבת הדו-שיח שמירת תוכנית בסיסית מאפשרת לשמור את התוכנית הבסיסית בכל עת, לכל הפעילויות, או, לחילופין, לבצע שמירה של פעילויות נבחרות בלבד 6 0[80]98ז₪ - סדנת לימוד מעקב אחר הביצועים בפועל בעת המעקב אחר העבודה בפרוייקט, רמת הפירוט שתוכל לבחור לתיעוד נעה על פני טווח רחב. המעקב עשוי להיות פשוט או מתוחכם, ותלוי בצורכי הדיווח ובזמן העומד לרשותך. הזמן הדרוש לשמירת קובצ פרוייקט שעודכן עלול לגזול זמן יקר מלות הזמניס של מנהל הפרוייקט, ולפיכך עליך לבחור את רמת הפירוט המתאימה, המהווה פשרה בין הזמן הדרוש לשמירת פרוייקט מעודכן, לבין ערך המידע שנאסף בעת המעקב. להלן מספר הנחיות שיש לקחת בחשבון בעת מעקב אחר העבודה בפועל: 9 לכל הפחות, עליך לתעד את מועד ההתחלה והסיום של פעילויות. אם הפעילויות מתאחרות עלול הפרוייקט כולו להסתייס באיחור. אס פעילויות מסתיימות לפני המועד המתוכנן, עשוייסם המשאביס שמתפנים לסייע לסיום פעילויות אחרות. 9 לפעילויות ארוכות שהתחילו אולס עדיין לא הסתיימו, תוכל לתעד בנוסף למועד ההתחלה גס את מידת ההתקדמות - איזה אחוז ממשך הפעילות המתוכנן בוצע. ודאי לא תרצה להשקיע זמן בתיעוד ההתקדמות של פעילויות קצרות. במקוס לעקוב אחר אחוז ההתקדמות של פעילות, ולאפשר ל-801[סזש לחשב כמה עבודה תידרש, תוכל לתעד את העבודה בפועל עליה. לחילופין, לקבלת דיוק רב יותר, תוכל לתעד את העבודה שבוצעה על ידי כל משאב שהוקצה למשימה. 9 כברירת מחדל, 801[סז₪ם מחשבת את העלויות בפועל, ותוכל להקליד על חישוביה עד להשלמת המשימה. תוכל להוסיף לחישובים באמצעות הזנת עלויות בפועל לכל הקצאת משאב. אפשרות זו דורשת זמן רב יותר (אלא אס תשתמש בהעברת ההודעות הממוכנת בקבוצת עבודה שתתואר בשעה 20 +66[סז בקבוצות עבודה), אך עשויה להיות השיטה המדויקת ביותר מבין השיטות למעקב אחר העבודה. בסעיפים הבאיס נבחן כיצד להשתמש בכלי המעקב בכל אחת משיטות שתוארו לעיל. רוב הדיון יוצא מתוך נקודת הנחה שבכוונתך לעדכן את שדות הפעילות, ושהינך מעוניין ש-₪0[66 תחשב את הערכים המתאימים בפועל להקצאות הפעילות. הבחירה ביו אפשרות זו לבין האפשרות החלופית (הזנה ידנית של העבודה בפועל לכל משאב באופן ישיר) מתבצעת בכרטיסייה חישוב שבתיבת הדו-שיח אפשרויות. איסוף מידע המעקב לפני שנתחיל, מספר מילים לגבי איסוף המידע הדרוש למעקב אחר ההתקדמות: עליך להחליט מראש כיצד תאסוף את נתוני ההתקדמות, ולאפשר למשאבי האנוש דרך לספקס לך. באמצעות טפסים שימולאו ויישלחו אליך באופן סדיר, או פגישות לדיוות על התקדמות. אס לאחראיס גישה למחשב ולדואר אלקטרוני, תוכל להשתמש בתכונת קבוצת העבודה של 0[80ז₪ כדי לשלוח הודעות לגבי הקצאות ושינוייס בהקצאות, ולבקש באופן אוטומטי דוחות התקדמות לאחר תזמון המשימות לייצור. בשלב הבא, לאחר סקירת דוחות ההתקדמות, תוכל להעלותס באופן אוטומטי ל-86%[סזש לעדכון לוח הזמניס. ללא קשר לשיטת איסוף המידע, עליך להכין את המנגנון מראש. שעה 17: מעקב אחר העבודה בפרוייקט | 347 מעקב אחרי תאריכי התחלה וסיום תוכל להזין את תאריכי ההתחלה והסיוס בפועל של פעילות במגוון דרכיס, אולס כאן נפרט את השיטות השכיחות בלבד. אחת התצוגות השימושיות ביותר למעקב אחר תאריכי פעילויות היא להציג את תרשיס גנט מעקב ולהחיל את הטבלה מעקב על תצוגה זו (ראה תרשים 17.5). ניתן לגשת בקלות לעמודות התחלה בפועל וסיום בפועל, הסמוכות לעמודה שם פעילות. תרשים גנט מעקב מציג את שורת הפעילות של התוכנית הבסיסית (באפור) מתחת לשורת הפעילות הנוכחית (בצבע). עבודה שבוצעה תוצג בצבע כהה יותר על גבי שורת הפעילות הנוכתית. [<51- ד 0 | |8|=. [ל) קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עורה [ לחץ כאן לחיצה ₪ 0 7 6 6 6 6 ₪ ₪ ם/ ימָנית לבחירת בש ד כל הפעילויות. ב שב = ש 7 5 | 8+ |מוזם % 5%- + % | ל ישן הטבלה ג יט הךד ג"נן שי | החחלה בפעל שם פעות 9 == שורת הפעילות 1 1 0 : 1 1 8 = | . 1 8 ספט 98 = בדיקת התאמה/נכונות / ₪8 של פעילות 1 1 980 | הגהה לשונית / ₪ : 5פט 8 /|4 55 | | אא עצובנרפי 5 בשורת התזמון 1 | העגרה למקסם . | ור 7 של פעילות 1 | || : ניתן לראות 1 הדפסה 10 7 תאריך סיום / | הבאת החוברות 1 | ו | משלוח החוברות 12 5 מאוחר | ₪ | + סרגל חלוקה | [ | %] אנכ ₪ * 4-3 ]| ]56| אטא] 5מ ]6‏ זש] ]ן מוכך | אחוז העבודה שבוצע עבודה שלא הסתיימה תופיע בצבע בהיר יותר תרשים 17.5: סימני ביקורת ברשימת הפעילויות מציינים שהפעילויות בוצעו . תרגול: %5 מעקב אחר תאריכי התחלה וסיום 1 בחר תצוגה, גנט מעקב מהתפריט, או, לחילופין השתמש בסמל - גנט מעקב שבחלונית התצוגות למעבר לתצוגת גנט מעקב. - 2 להצגת תפריט המקוצר לטבלאות, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן בחר הכל, מעל לקוד מזהי הפעילויות, ובחר מעקב להצגת טבלת המעקב. במידת הצורך גרור את סרגל החלוקה ימינה כדי שתוכל לראות את עמודות המעקב. 3 הזן תאריכי התחלה בפועל בעמודה התחלה בפועל, והזן תאריכי סיום בפועל בעמודה סיום בפועל. 8 0]80198ז₪ - סדנת לימוד - , > - בשדות התאריכים בפועל יוצגו ערכי א עד שתבצע פעולה שתציב בהם תאריכים בפועל. תוכל למחוק תאריך בפועל על ידי הקלדת גא בשדה תאריך בפועל. 0 הערה: אם תזין תאריך סיום בפועל מבלי להזין תאריך התחלה בפועל, 606ןסזק תניח שהפעילות החלה בזמן, ותציב את תאריך ההתחלה המתוזמן בשדה התחלה בפועל. בהונת תאריך בשדה תאריך סיום בפועל, 606[סזש תבצע מספר חישובים כדי לספק את כל הערכיס בפועל של הפעילות והם: 9 היא תשנה את תאריך הסיוס המתוזמן, כך שיתאים לתאריך הסיום בפועל החדש, ותציב ערך קבוע בשדה סיום, שלא יתוזמן מחדש על פי שינוייס בפעילויות אחרות. אס תאריך ההתחלה בפועל לא הוזן באופן ידני, 661[סז₪ תציב בשדה זה תאריך הזהה לתאריך ההתחלה שתוזמן. 0%זק תחשב את ערך השדה משך בפועל על פי תאריכי ההתחלה והסיוס בפועל, ותזין ערך זה לשדה משך מתוזמן. זו תציב את הערך 100% בשדה אחוז ביצוע (אחוז המשך שבוצע). למידע נוסף לגבי השדה אחוז ביצוע ראה הסעיף הבא. אם מוקציס משאביס לפעילות כלשהי, 606[סז₪ תקבע תאריכי התחלה וסיוס בפועל לכל ההקצאות, תחשב את העבודה בפועל לכל הקצאה ותחשב את העלות בפועל של כל הקצאה. לאחר חישוב העבודה והעלות של ההקצאה, 866[סזק תסכסם את הערכים האלה ותציב את התוצאה בשדות עבודה בפועל ועלות בפועל. אם הפעילות הוגדרה קריטית, 604[סזש תשנה את מצבה ללא קריטית. כאמור בשיעור 14 מיטוב הפרוייקט, המטרה של דגל הקריטיות היא לציין פעילויות שניתן לקצר או לתזמן מחדש, אם הינך מעוניין לקצר את משך הפרוייקט כולו. כיוון שהפעילות הסתיימה כעת, לא ניתן לקצר את משך הפרוייקט על ידי תזמונה מחדש, וחיא אינה קריטית יותר. עס סיוס הפעילות יהיו ל-+66[ס₪ ערכיס מחושביםס לכל השדות בפועל בהסם לא הזנת נתוניס. שעה 17: מעקב אחר העבודה בפרוייקט | 349 9 הערה: 1% אינה מציגה פעילות ערסל כפעילות שהסתיימה עד שכל פעילויות המשנה שלה הסתיימו. כדי להזין מידע בפועל על עבודה ועלות השונה מערכי עבודה העלות ש-606[סזש חישבה, עיין בסעיפים הבאים. מעקב אחר פעילויות שלא הסתיימו ייתכן שתרצה לעקוב אחר התקדמות העבודה אחר פעילות ארוכה יחסית, למרות שמועד סיומה עודנו רחוק. ל-+66[סז₪ מספר דרכים להציג ביצוע חלקי של פעילות. אס פעילות מסוימת בוצעה באופן חלקי, אזי חלק מהמשך המתוזמן (תקופות לותח תאריכים במהלך ביצוע העבודה) חייב היה לחול זה מכבר. תוכל להזין את התקדמות הפעילות בשלוש דרכים: 9 תוכל להזין משך בפועל (לדוגמה 2 ימיס או 40 שעות). 9 תוכל להוין אחוז ביצוע (משך בפועל המחולק במשך מתוזמן). אם לא בוצעה עבודה כלל, אחוז הביצוע הוא אפס ; עס סיוס המשימה אחוז הביצוע הוא 100%. 9 תוכל להוין משך נותר (משך מתוזמן פחות משך בפועל). בצ משך בפועל הוא הזמן בלוח התאריכים, בו עבד בפועל משאב אחד או יותר בפעילות כלשהי. בצ משך נותר הוא ההפרש בין ערך השדה משך מתוזמן לערך השדה משך בפועל. מו אחוז ביצוע מחושב על ידי חלוקת ערך השדה משך בפועל בערך השדה משך מתוזמן. מדובר באחוז המשך המתוזמן שבוצע. אם תזין כל אחד משלושת הערכים, 6%[ס₪ תחשב את שני הערכיס הנותריס על פי הערך שהזנת והמשך המתוזמן. עס זאת, אס תזין ערכיס בשדות משך בפועל ומשך נותר, 66%[סז₪ תניח שאתה מנסה להגיד לה משהו בסגנון: ייהקדשנו כך וכך ומן לביצוע הפעילות, ואנו מעריכים שדרוש לנו כך וכך אמן לסיומה'י. על ידי הזנת ערכיס בשדות משך בפועל ומשך נותר תורה ל-866[סזק לשנות את המשך בלוח הזמניס הנוכחי; לפיכך, היא תחבר משך בפועל ומשך נותר ותציב ערך וה בשדה משך מתוזמן. בדומה לכך, אס תזין בשדה משך בפועל ערך הגדול מהמשך המתוזמן, 0[801ז₪ תניח שהפעילות הסתיימה, אך נמשכה יותר מהמתוכנן. 0[664זש תשנה את המשך המתוזמן 0 0]80198ז₪ - סדנת לימוד הנוכחי כך שיתאיס למשך בפועל, ותעדכן את השדות אחוז ביצוע ומשך נותר ל-100% ול-0 בהתאמה כדי לציין שהפעילות הסתיימה. תוכל להזין את כל הערכיס הללו באותה התצוגה בה השתמשת קודם לכן, גנט מעקב עס טבלת מעקב. כל שעליך לעשות הוא לגרור את סרגל החלוקה האנכי ימינה, או לחילופין, לגלול ימינה כדי להציג את העמודות % ביצוע, משך בפועל ומשך נותר. אם אינך מעוניין לשנות את התצוגה בה אתה משתמש כרגע, תוכל גם להשתמש בכלים שבסרגל הכליס מעקב לעדכון פעילויות. תרגול: שימוש בסרגל הכלים מעקב לעדכון פעילות 1 הצג את סרגל הכלים מעקב, המופיע בתרשים 17.6. 2 בחר את הפעילות המועמדת לעדכון. 3 לחץ על הלחצן אחוז הביצוע, המתאים לאחוז בו אתה מעוניין (אם קיים לחצן כזה). 4. אם לא קיים לחצן אחוז ביצוע המתאים לאחוז שאתה מעוניין, לחץ ₪ על הכלי עדכון פעילויות להצגת תיבת הדו-שיח עדכון פעילויות (ראה תרשים 17.6). 5. רשום את תאריך ההתחלה בפועל אם הוא שונה מתאריך ההתחלה מתוזמן. 6. רשום את התקדמות הפעילות בשדה % ביצוע, בשדה משך בפועל ו/או בשדה משך נותר. 7 אם הפעילות בוצעה, הזן את תאריך הסיום בפועל. 8 לחץ על הלחצן אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. תיעוד העבודה בפועל כברירת מחדל, בהזנת ערכיס בשדות המשך בפועל (משך בפועל, משך נותר, אחוז ביצוע) עבור משימה בעלת הקצאת משאבים, 0[]8%סז₪ משתמשת בערכים אלה לחישוב העבודה בפועל לכל אחת מההקצאות, מחשבת את העלות בפועל על פי העבודה בפועל, ומסכמת את עבודת ההקצאה ואת העלויות בשדות הפעילות. במקוס לאשר את הערכים ש-₪0[8 השלימה תוכל גם להזין ידנית עבודה בפועל להקצאות. כך תוכל לדייק יותר בכל הקשור לעבודת המשאבים ולעלויות, במיוחד כשחלק מהמשאבים עובדים יותר מאחריס בפעילות כלשהי. אס תזין ישירות ערכיס לשדה עבודה בפועל של ההקצאה, 861[סז תעדכן את ערכי השדות משך בפועל ואחוז ביצוע, כך שיתאימו לערכיםס שהזנת. שעה 17: מעקב אחר העבודה בפרוייקט | 351 סרגל כלים מעקב וב לחצני אחוז ביצוע משך מתוזמן (תצוגה בלבד) [<1 ו ב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון עזרה ₪7 9 ל 6 6 | ₪ ₪ | ₪ ₪ 50| ₪ 3 ש 3 | ₪ ₪ םן )= = ש ; ם|* 6- א 0% - + > +| ₪ 0 *5? *ספ *25 *ף | > | לגד לצ" | -אר|| 96 ב ₪ עלות בפועל | משך נותר |משר גפועי] % גיצוע. | סיום בפועל | התחלה בפועל | שם פעילות משך נותר - : ₪ 2 | %100 9809028 09025 98| תרגום/כתיבת מאמר 2ימים | %100 = 9028ט 98 25 0פט 98| | בדיקת התאמה/נכונות משך בפועל | ₪ 0ימים| | %100) 9809030 9809030 הגהה לשונית , 9 שעות ₪ 000 4 ימים חוו 20 בא 1 או '98/ = תיקונים 1 ל ות ₪ 000 1ום | סימים %0 ד א עיצוב גרפי תאר ך התחלה 0 שעות ₪ 00 ימים 0 א 6 העגרה למקסם 1 שעת |[< ][? 71 ל מתוזמן ותאריך שש ו - סיום שנקבע = 9 ל 0 וע אש 5 משך בפועל: ניוּם - [-] עתר | 4ימים ₪ּ (תצוגה בלבד) | בל 0 : 0 שעות ות ל ל תח? 1 אוק 98 תחלהן ‏ 01 אוק 98 התחלה בפו ע | 1 סיום כ סיום | 13אוק98 ו ן סיו ול | | ה | 2 שם הפעילות .ו ו [ שנבחרה 8 ו מהדורה ע.. קש סו סופ וחומ 88| ז<] - +60ןסזלן 050ז14:0..- ₪ התחל8 תרשים 17.6: מעקב אחר פעילות בעזרת תיבת הדו-שיח עדכון פעילויות אזהרה: 4 הימנע משינוי הערכים בשדות משך מתוזמן ומשך בפועל בפעילויות שהעבודה בהן קבועה; במקום זאת שנה את ערכי שדות העבודה או הקצאת המשאבים. כך תוכל סש לחלק את העבודה הקבועה על פני פרק זמן ארוך יותר או קצר יותר, במקום לחשב כמה עבודה בוצעה. מומלץ שלפני שלב המעקב תשנה את מצב הפעילות מעבודה קבועה ליחידות קבועות. מצב עבודה קבועה נועד רק כדי לסייע לחשב לוח זמנים מציאותי. .0 הערה: אם תזין משך בפועל, משך נותר או אחוז ביצוע מבלי להזין תאריך התחלה בפועל, 808(סזק תשתמש בערך שבשדה תאריך התחלה מתוזמן למילוי תאריך ההתחלה בפועל, בדומה להזנת תאריך סיום בפועל כשאין תאריך התחלה בפועל. אם לא הזנת תאריך סיום בפועל, אולם הזנת ערכים המרמזים שהפעילות הסתיימה (למשל, ערך 100% בשדה אחוז ביצוע, ערך אפס בשדה משך נותר או משך בפועל השווה למשך המתוזמן), תספק תאריך סיום בפועל, המבוסס על תאריך התחלה בפועל ועל משך בפועל. 2 8 ]0[90ז] - סדנת לימוד אזהרה: אם תציב ערכים בשדה משך בפועל של פעילות (על ידי שינוי ישיר של ערך השדה משך בפועל או על ידי שינוי הערכים בשדות אחוז ביצוע או משך נותר), ]₪0 תחשב מחדש את העבודה בפועל להקצאות, ומידע שהזנת לגבי עבודה בפועל עלול ללכת לאיבוד. כדי להימנע ממצב זה, זכור לא לעדכן ידנית את השדות משך בפועל ואחוז ביצוע של פעילות לאחר הזנה ידנית של עבודה בפועל להקצאה. לחילופין, תוכל לבטל את הקישור החישובי בין משך בפועל של הפעילות לעבודה בפועל של ההקצאה, ראה בהמשך. כדי למנוע מ-0[86%]₪ לחשב מחדש את שדות הקצאת העבודה בשינוי משך הפעילות, בטל את הקישור החישובי בין משך בפועל של הפעילות לעבודה בפועל של ההקצאה. | לוח תאריכים | עריכה | כללי | תצוגה | קבוצת עבודה | בדיקת איות תזמון מש ]| > אוטומטי לוד | ביטול מקשר בין משך הפעילות | חשב כל הפרוייקטים בפועל לעבודה בפועל של | חשב פרוייקט ההקצאה - אפשרויות חישוב עבור 'פקוח.602ןסזק' ₪ עדכון מצב פעילות מעדכן מצב משאבים ] השפעת עריכת שדה % ביצוע כללי של פעילות תורחב לתאריך דיווח מגן על חישובי העלות בפועל ₪] עלויות בפועל מחושבות תמיד על- ידי 66ןפזק אספטסווי1 7] השפעת עריכת שדהה עלות כללית בפועל תורחב לתאריך הדיוות ברירת מחדל לאופן תשלום קבוע: חלק יחסי לפי התקדמות = | ] חשב נָתיבים קריטים מרובים פעילויות הינן קריטיות אם המרווח קטן או שווהל- .0 5 ימום |[קבע כברירת מחדל תרשים 17.7: בתיבת הדו-שיח אפשרויות בחר כיצד תקשר 801[סז₪ בין משך הפעילות בפועל לעבודת ההקצאה בפועל שעה 17: מעקב אחר העבודה בפרוייקט | 353 תרגול: שמירת עדכונים ידניים עבור עבודה בפועל של הקצאה 1 בחר כלים, אפשרויות, להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות. עתה בחר את הכרטיסייה חישוב. 2 כדי למנוע מהשינויים במשך בפועל של פעילות מלהשפיע על העבודה בפועל של הקצאה, נקה את תיבת הסימון שליד עדכון מצב פעילות מעדכן מצב משאבים. 3 סמן אפשרות זו כדי ששינויים במשך בפועל של פעילות ישפיעו על העבודה בפועל של הקצאות. שים לב ששינוי זה משפיע רק על הפרוייקט הנוכחי, אלא אם כן תלחץ על הלחצן קבע כברירת מחדל; לאחר לחיצה על לחצן זה שינוי זה ישפיע רק על פרוייקטים חדשים, שתיצור מרגע הסימון. 4 לחץ על הלחצן אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. אס תבטל קישור חישובי ה בין המשך בפועל של הפעילות לבין העבודה בפועל של ההקצאה, ‏ 8[סז לא תשנה יותר את ערכי העבודה בפועל של הקצאת משאב כשתעדכן את המשך בפועל של הפעילות, אולס גם לא תעדכן את הערכיס של השדות משך בפועל או אחוז ביצוע כשתתעד עבודה בפועל עבור הקצאות משאבים. אס תבטל קישור וּה, יהיה עליך להזין את ערכי אחוז הביצוע בעצמך בתצוגת שימוש בפעילות. הזנת עלויות בפועל כברירת מחדל, שדות העלות בפועל של פעילויות ושל הקצאות מחושביס על ידי 1% על פי העבודה בפועל. השדות אינס ניתניס לשינוי על ידי המשתמש כל עוד קיימות הקצאות משאבים שלא בוצעו. בתרשיס 17.8 מוצגים פרטי העלויות בפועל, הערכיס חושבו על ידי 66[סזש על פי העבודה בפועל. כדי להזין עלויות באופן ידני (או, לחילופין, לייבא אותן) למרות שקיימות הקצאות של משאבים, אפשר עריכה של שדות העלויות. תרגול: אפשור עריכה של שדות העלויות בפועל 1 בחר כלים, אפשרויות, להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות. עתה בחר את הכרטיסייה חישוב (ראה תרשים 17.7). 2 כדי לאפשר הזנה ישירה לתוך שדות העלות בפועל, נקה את תיבת הסימון שליד עלויות בפועל מחושבות תמיד על ידי 4 4 98 0]606זש - סדנת לימוד [< 5 מ התתתתתונוונו |< |₪|= [₪ קובץ עריכה תצוגה בוספה עיצוב. כלים פרוייקט םלון. ערה [ |9 ₪5 90 36,606 5% 966 ₪7 3 שה | ₪ ₪ םן |. כל הפעילוות | | ₪ | ₪ |₪ | 5/5 9 5% - + 9 >| ₪ ד ₪ | 5 ₪2 ₪ שנה את עלויות הקצאות רק ו ₪ *75 לפ *25 ל | 5% | לאחר סיום ₪ העבודה עלות בפועל | עבודה. בפועל|שם פעילות 8 65.20 ]7.74 שעות. צור 8 ₪ 50000 63 שעות ₪ בדיקת התאמה/בטו באופן רגיל, לא תוכל לשנות 8 ₪ 5,040.00 63 שעות ערכים אלה כלל עת ‏ | ה התההוטתת 0 2 ]=| 6 0 8 ₪ 891.00 = 9 שעות. שנה את עלויות 98 ₪ 640.00 = 8 שעות - 5 . =[ הפעילות רק 5 לאחר סיום כל 8 -: העבודה ]| טא מ ה זו מוכך] תרשים 17.8: כברירת מחדל, עלויות בפועל מחושבות על ידי 0[861ז₪ עד לסיום העבודה אזהרה: 4. אם אפשרת הקלדה ישירה לשדות העלויות בפועל, והחלטת לחזור למצב הקודם ולאפשר ל-80₪[סז₪ם לחשב ערכים אלה, תאבד את כל הערכים שהזנת באופן ידני בשדות העלויות בפועל. 3-59 334 3-93 שעה 17: מעקב אחר העבודה בפרוייקט | 355 / שעה ניתוח התקדמות ועדכון לוח הזמנים לעיתיס ניתן להשוות ניהול פרוייקטיס לניהול סיכוניס. מטרת המעקב, העדכון, ותיקון לוח הזמניס היא לא רק עמידה ביעדיס המוצהריסם, אלא גס מתן פתרון מהיר לבעיות שמתעוררות במהלך העבודה. מקובל להשוות מנהל הפרוייקט לקברניט אניה, שצריך להבחין בנקודה הקטנה באופק, ולזהות לפני שהיא מתקרבת שזוהי מיכלית 0 טון שנמצאת בנתיב התנגשות עס האניה שלך. מהן האזהרות שתסייענה לך! דוח פרוייקט כללי יספק מבט על המצב הכללי. סטיות תצבענה על עבודה ופעילויות הסוטות מלוח הזמניס. כדי לקבל הערכה מפורטת של עבודה ביחס לעלויות, אפשר להשתמש בניתוח ערך מזוכה (8ט!8/ 0ַפַחז8ם), וניתן להציג רמזיס חזותייס להתקדמות על גבי תרשימי גנט מותאמיס אישית. עיקרי שעה זו כוללים את הנושאיס הבאיסם: הבנת הגדרות וחישובי סטיות. שיטות לחקר גלישת פעילויות בזמן. דיווח אודות עלויות משאבים. צעדים ליצירת דוחות ערך מזוכה. שיטות לתומון מחדש של פעילויות שהופרעו. ש ₪ ₪ > > > שיטות לעדכון תוכנית פרוייקט. שעה 18: ניתוח התקדמות ועדכון לוח הזמנים | 357 ניתוח סטיות ועדכון לוח הזמנים למרות המאמצים הטוביס ביותר, פרוייקטיס אינס מתקדמיס בדרך כלל בדיוק לפי התוכנית. חקירת ההבדל בין לוח הזמניס הנוכחי לבין התוכנית הבסיסית הוא חלק חשוב בתפקיד מנהל הפרוייקט. ככל שתדע מוקדם יותר על קיוס סטיות מהתוכנית המקורית, ועל גודלן, כך תוכל לפעול מוקדם יותר לתיקונן. -צ) סטיה היא ההפרש המחושב בין ערך תוכנית בסיסית לבין ערך הנתונים העדכני ביותר. בטבלה 18.1 מוצגים מספר חישובים נפוצים המשמשים לקביעת הסטיה. ההבדליס ביו מידע התוכנית הבסיסית לבין הנתוניס העדכנייס ביותר מכוניס סטיות (665חהוז8/). מה יכול לסטות? 9 פעילויות לא בהכרח תתחלנה כמתוכנן, כך תיווצר סטיית התחלה. 9 פעילויות עשויות להתחיל בזמן אולס לא להסתיים לפי התוכנית, וכך תיווצר סטיית סיום. 9 עלויות ללא ספק עשויות לחרוג מההערכות, וליצור סטיות עלויות לפעילויות, למשאבים בודדים, ולסך הקצאות משאבים לפעילות. 0 הערה: לא כל הסטיות מזיקות לפרוייקט הכולל. פעילויות אחדות עשויות להתחיל ולהסתיים לפני לוח הזמנים, או שאולי נדרש פרק זמן קצר יותר מזה שהוקצב להן בהערכה המקורית. סטיות אלו, שתוצגנה כערכי סטיה שליליים, לא תזקנה לפרוייקט כל עוד לא תיצורנה פערי חוסר תפוקה. .0 הערה: שים לב שהחישובים המוצגים בטבלה 18.1 עשויים ליצור ערכים שליליים. אם הערך הנוכחי נמוך מזה של התוכנית הבסיסית, מצבך טוב (באופן כללי)! 8 98 0]06ז₪ - סדנת לימוד טבלה 18.1: חישובי סטיה נפוצים ערמשדה 0 | 00000000 חשב 0000000000 סטיית התחלת פעילות התחלה נוכחית (השדה התחלה) - התחלה בתוכנית בסיסית סטיית סיום פעילות סיום נוכחי (השדה סיום) - סיום בתוכנית בסיסית סך עבודת משאב המוקצית כעת לפעילות (השדה עבודה) - עבודה על פעילות זו בתוכנית בסיסית עלות משאב נוכחית בכל הפרוייקט - עלות המשאב בתוכנית הבסיסית ל-80%[ס]₪ שדות סטיה במספר טבלאות מוגדרות מראש. כאשר מוצגת תצוגת פעילויות כגון תרשים גנט הפעל את הטבלה סטיה כדי לראות סטיות התחלה וסיוסם, או הפעל את הטבלה עבודה להצגת סטיות עבודה לפי פעילות. לסטיות לפי משאב, הצג תצוגת משאבים, כמו למשל גיליון משאבים, והפעל את הטבלאות עלות או עבודה. תרגול: החלת טבלאות על תצוגות להחלת טבלאות על תצוגות בצע את הפעולות הבאות: 1 הצג תצוגת פעילויות (תרשים גנט, שימוש בפעילויות) או תצוגת משאבים (גיליון משאב, שימוש במשאבים). 2 בחר תצוגה, טבלה. בחר מרשימת הטבלאות את הטבלה הרצויה, או בחר טבלאות נוספות להצגת הרשימה המלאה. ניתוח התקדמות כיצד מודדים התקדמות בפרוייקט! השיקול הראשון הוא האס הפרוייקט יסתיים בומן. במרבית הפרוייקטים חשוב לא פחות האס נשמרה מסגרת התקציב. ניתן לקבל מידע וה ותחושה כללית על התקדמות הפרוייקט, על ידי הצגת סיכום כללי של הפרוייקט. עס ואת אס ההתקדמות אינה משביעת רצון, יש לחקור גורמים מסוימים. פעילויות שאינן עומדות בלוח הזמניס, משאביס שאינס מסיימים עבודה בזמן, ועיכוביס כלליים שנגרמיס על ידי פרוייקטיס מתתחריס בחברה, הס גורמים אפשריים לאי עמידה ביעדיס. הסעיפיס הבאיס עוסקיס בשיטות לבחינת מאפיינים אלה בפרוייקט. שעה 18: ניתוח התקדמות ועדכון לוח הזמנים | 359 סקירת מידע תקציר התקדמות מידע תקציר פרוייקט יכול לספק אומדן לייבריאות'יי הכללית של הפרוייקט. אס הפרוייקט אינו מתקדס כנדרש, יש לחקור יותר לעומק על ידי בדיקת מידע מפורט של פעילויות או משאבים. . תרגול: 8 הצגת תקציר מצב הפרוייקט 1 בחר פרוייקט, מידע אודות פרוייקט. 2 לחץ על הלחצן סטטיסטיקה. תוצג תיבת הדו-שיח סטטיסטיקת פרוייקט עבור, כמוצג בתרשים 18.1. [<1? ה |מאפט ] פס | בסיסר] | בפעל] 3,033.33 ₪ | אחוז ביצוע: | | משךר: 9 עבודה: %89 תרשים 18.1: תיבת הדו-שיח סטטיסטיקת פרוייקט עבור מציגה תקציר של הפרוייקט 0 > | ניתן גם לפתוח את תיבת הדו-שיח סטטיסטיקה על ידי לחיצה על הלחצן סטטיסטיקה שבסרגל הכלים מעקב. כמו עם לחצנים אחרים, ניתן להוסיף לחצן זה לסרגל כלים אחר לנוחיותך. לצעדים הדרושים להוספת לחצנים לסרגלי כלים ראה שעה 24 התאמת סרגלי כלים ותפריטים. לא ניתן להדפיס ישירות את תיבת הדו-שיח סטטיסטיקת פרוייקט. במקוס ואת הדפס את הדוח תקציר פרוייקט. תרגול: הדפסת תקציר מצב פרוייקט 1 בחר תצוגה, דוחות. 2 לחץ לחיצה כפולה על הסיווג סקירה. 3 לחץ לחיצה כפולה על דוח תקציר פרוייקט לתצוגה מקדימה שלו. 4 לחץ הדפסה. 0 98 606]סזש - סדנת לימוד סקירת מידע התקדמות ברמת הפעילות הטבלאות סטיה, עלות ועבודה לפעילויות שימושיות להצגת מידע התקדמות וסטיה ברמת הפעילות. גס קבוצת הדוחות פעילות יכולה להיות שימושית. דרך נוספת לראות אם פעילויות מתקדמות לפי לוח הזמנים היא להציג קו התקדמות. הגדרת תאריך התקדמות והצגת קו התקדמות גורמיס ל- +66[סז₪ לצייר קו אנכי על תרשים גנט בתאריך ההתקדמות. הקו מחבר פעילויות המתחילות לפני תאריך ההתקדמות או אשר חוצות את התאריך, וטרס הושלמו. אס הקו בולט שמאלה מהקו האנכי פעילות זו אינה עומדת בלוח הזמנים, אס הקו בולט ימינה הפעילות מקדימה את לוח הזמנים. תרגול: הצגת קו התקדמות 1 הגדר תחילה תאריך ייחוס להתקדמות: בחר פרוייקט, מידע אודות פרוייקט ובחר תאריך מצב. אם תדלג על שלב זה 60][סזש תודיע שהיא תשתמש בתאריך הנוכחי בעת יצירת קו התקדמות. 2 בחר כלים, מעקב, קווי התקדמות. תוצג תיבת הדו-שיח קווי התקדמות כמוצג בתרשים 18.2. 3. בכרטיסיה תאריכים ומרווחי זמן] בחר את התאריכים או המרווחים עבור קווי ההתקדמות: % הפעל את האפשרות תמיד הצג קו התקדמות נוכחי כדי שהקו יוצג תמיד בתרשים גנט, בתאריך הנוכחי או בתאריך המצב שהגדרת בצעד 1. % הפעל את האפשרות הצג קווי התקדמות אחת ל, אם ברצונך להציג יותר מקו התקדמות אחד במרווחים קבועים. בנוסף, הגדר את המרווח (יומי, שבועי, חודשי, והאם הקווים יוצגו מתאריך תחילת הפרוייקט או מתאריך מאוחר יותר). % הפעל את הצג קווי התקדמות נבחרים להצגת קווים בתאריכים אקראיים שיוזנו ברשימת תאריכי קווי התקדמות. 4. השתמש בכרטיסיה סגנון קווים לעיצוב סגנון קווי התקדמות. 5 בסיום לחץ אישור. קווי התקדמות יוצגו בתרשים גנט כמוצג בתרשים 18.3. שעה 18: ניתוח התקדמות ועדכון לוח הזמנים | 361 סגנון קווים תאריכים ומרווחי זמך | ש] תמיד הצג קו התקדמות נוכחי 6 בתאריך דווח מצב פרוייקט = -) בתאריך הנוכחי | ש] הצג קווי התקדמות אחת ל ים ₪ שבוע חודש מחס | שבועי ושבוע 5 ביום [ראשן | ]שמ | ]שלישי | ]בבעי [חמישי | ][ששי - ]שבת | הצג קווי התקדמות ביחס ל: > תוכנית בפועל ‏ ") תוכנית בסיסית. | בע תרשים 18.2: ניתן להציג קווי התקדמות בתאריכים קבועים או במרווחים סדירים ,> התחלת. 23 מתחיל ב: > פרוייקט רז 3 [<51- ו 80 א |8]. [₪ בי עריכה מצוגה הוספה. עצוב בלים פרוייקט. מלון. ערה | 6 ₪ 5% 66 0 7 ₪ 3 ש ב | ₪ ₪ םן |שמ+ כל הפעילוות | | = ₪]| ₪ 7 ₪ |* 5/5 ₪ | 3% - ₪ ₪ ם| ד | | 5 2 | | ₪ | = ₪ ₪ | ₪ *פ? 50% *25 לט | = | לגד חב | א|| - ספטמגר | אוגוסט ו 8 ב ו ב התחלה | משך |שם פעילות 3 אוג ‏ 98 3 ימים תרגום/כתיבת מאמר 2 אוג '98 7ימים בדיקת התאמה/נכונות הזו 1יום הגהה לשונית 9 8דששת תיקונים מז סימים עיצוב גרפי 6 סט 98 1 שעה העגרה למקסם 8 יו הכנת פילם בנ 6 שעות העברת פילם בד דקות בדיקת פילם בד יו הדפסה 963 18שעת הבאת החוברות ₪ || 989825 2 ימים משלוח החוברות תרשים 18.3: בליטות שמאלה מציינות פעילויות שאינן עומדות ₪ בלוח הזמנים 56] טא 05מ6] זשן קיימת גם דרך מהירה וקלה להצגת קווי התקדמות בתרשים גנט. . תרגול: 8 הצגת קווי התקדמות בתרשים גנט 1 בחר תצוגה, סרגלי כלים ובחר מעקב. 2 לחץ על הלחצן הוסף קו התקדמות. מצביע העכבר ישנה צורה. | = 3 הזז את העכבר לצדו הימני של תרשים גנט. תיאור מסך יציג את התאריך אליו אתה מצביע. לחץ להצגת קו התקדמות בתאריך זה. 4 בצע זאת שוב להצגת קווי התקדמות נוספים. 5 כדי לכבות קווי התקדמות ידניים אלה, בחר כלים, מעקב, קווי התקדמות וכבה את הצג קווי התקדמות נבחרים. 2 98 606]סזש - סדנת לימוד דוח פעילויות גולשות 0[66%ז₪ מגדירה פעילות כייגולשת'י אם היא מתוזמנת להסתיים מאוחר יותר מתאריך הסיוס המקורי שבתוכנית הבסיסית. ואת בהנחה שנקבעה תוכנית בסיסית עבור הפרוייקט או הפעילות. ש תרגול: %5 הצגת דוח פעילויות גולשות 1 בחר תצוגה, דוחות. 2 לחץ לחיצה כפולה על הסיווג פעילות להצגת סמלי הדוחות בסיווג זה, כמוצג בתרשים 18.4. 3 לחץ לחיצה כפולה על הדוח פעילויות גולשות לתצוגה מקדימה של דוח זה. 4 הדפס את הדוח ולחץ סגור. 5 השתמש במידע ההתחלה והסיום המסופק בטבלת הסטיות, וברשימות הפעילויות העוקבות, לניתוח הגלישות. [<1? די עריכה... ביטול פעילויות שטרם פעילויות שמתחילות. פעילויות בביצוע' התחילו בקרוב פעילויות. פעילויות שהיו אמורות. = פעילויות גולשות. שהסתיימו להתחיל תרשים 18.4: מתיבת הדו-שיח פעילויות נוכחיות הדפס רשימה של פעילויות גולשות דוח פעילות חורגת מתקציב פעילות נחשבת כייחורגת מתקציביי אס העלות המתוכננת הנוכחית גבוהה מעלות התוכנית הבסיסית לפעילות צו. פעילויות יכולות לחרוג מתקציב ממספר סיבות : 9 לפעילות הוקצו יותר משאבים מהצפוי. משאביס הוחלפו במשאבים יקרים יותר. 9 נעשה שינוי בעלויות הקבועות של הפעילות. שעה 18: ניתוח התקדמות ועדכון לוח הזמנים ‏ 363 תרגול: הצגת הדוח פעילויות חורגות מתקציב 1 בחר תצוגה, דוחות. 2 לחץ לחיצה כפולה על הסיווג עלויות להצגת סמלי הדוחות בסיווג זה, כמוצג בתרשים 18.5. 3 לחץ לחיצה כפולה על הדוח פעילויות חורגות מתקציב לתצוגה מקדימה של דוח זה. 4. הדפס וסגור. 5. סקור את המידע בטבלה עלות לזיהוי פעילויות העשויות להזדקק לשינויים בתוכנית הפרוייקט. סקירת מידע התקדמות ברמת המשאב כיצד נמדדת התקדמות משאב! בדרך כלל בשתי דרכים - עבודה בפועל לעומת עבודה מתוזמנת, ועלות לעומת עלות מתוכננת. הטבלה עבודה לפעילות מציגה סטיות עבודה לפי פעילות, והטבלה עלות מציגה סטיות עלויות לפי פעילויות. הדוח משאבים חורגים מתקציב עשוי גס הוא לעזור לאתר סטיות עלויות משאביס. <]? ו תזרים מזומנים תקציב פעילויות חורגות. מתקציב משאבים חורגים ערך מזוכה מתקציב תרשים 18.5: מתיבת הדו-שיח עלויות הדפס רשימת פעילויות החורגות מהתקציב הדוח משאבים חורגים מתקציב בדרך כלל, משאבים מוצגיס כחורגים מתקציב אס הס מוקציס כעת לבצע יותר עבודה מאשר תוכנן עבורס במקור. יותר עבודה פירושה יותר עלויות. ייתכן גס שבפרק זמן כלשהו המשאב קיבל העלאה בתעריפי תשלוס. 4 98 0]006זש - סדנת לימוד תרגול: הצגת הדוח משאבים חורגים מתקציב 1 בחר תצוגה, דוחות. 2 לחץ לחיצה כפולה על הסיווג עלויות להצגת סמלי הדוחות בסיווג זה, כמוצג בתרשים 18.5. 3 לחץ לחיצה כפולה על הדוח משאבים חורגים מתקציב לתצוגה מקדימה של דוח זה. 4. סקור את מידע עלויות המשאבים לזיהוי משאבים העובדים יותר שעות מהתכנון המקורי. 5. לחץ סגור כדי לחזור לתיבת הדו-שיח דוחות. עדכון לוח הזמנים יסודות המעקב אחר פרוייקטיס נדונו בשעה 17, אך לעיתים יש הפרעה גדולה לפרוייקט. אפשר שפרוייקט אחר הפך לקריטי יותר ומשאבי הפרוייקט שלך הוקצו מחדש לפרוייקט זה. תוכנית הפרוייקט שלך עדיין נכונה, אולס יש לדחות את כל או מרבית הפעילויות. +66[סז₪ מספקת כלים לתזמון מחדש עבודה שטרס הושלמה, ולדחיית פעילויות שטרס החלו. ללא כליס אלה, יהיה צורך לעדכן ידנית כל פעילות. תזמון מחדש של עבודה נותרת ייתכן צורך לדחות עבודה בפעילויות אשר החלו אולס טרס הושלמו. ניתן לפצל את הפעילות הקיימת לשתי פעילויות נפרדות ולעקוב אחריהן בנפרד, אפשר גס לפצל את הפעילות לשני חלקים : החלק שהושלסם. החלק הנותר לביצוע. תרגול: תזמון מחדש של עבודה בפעילות בודדת 1 בחר תצוגה, תרשים גנט. 2 לחץ על לחצן פצל פעילות שבסרגל הכלים הרגיל. = 3 מקם את העכבר על מייצג הפעילות המיועדת לפיצול. 4 לחץ על מייצג הפעילות וגרור את החלק הנותר ימינה. השתמש בתאריכי ההתחלה והסיום המוצגים בתיאור המסך המוצג בתרשים 18.6, כמנחים למיקום. 5. שחרר את העכבר במיקום הרצוי. שעה 18: ניתוח התקדמות ועדכון לוח הזמנים | 365 [< ]5 ו |א [8|= [ קוב עריכה תצוגה בוספה עצוב -כלים פחוייקט. מלון. עורה - , ]5 ]| אטא]| סמש הז 4 / ₪ 9 ל 6 ₪6 ש כ 6 = ₪ ₪ 5 6 ₪ | ש 3 | ₪ ₪ םן בש - כל הפעילויות. | | = = | ע 7 5 |= 8 |מוזה | 5% - + ₪ 6 | ד | ה | 5 ₪ 2 | | | ₪ || ₪ | םס *75 *50 *25 * % ₪ | +]| |.:ר ומ ₪ ו ו 5 | ות | פוה | ו 1 5 פעילו: שמחמ תרגום/כתיבת מאמר | 8 ספט '98 בדיקת התאמה/נכונות ו הגהה לשונית הזו 8 שעות תיקונים בצ 3ימים עיצוב גרפי ביני 1 שעה העברה למקסם בצ יו הכנת פילם 0 פטס 98 6 שעות העברת פילם מ 0 דקות בדיקת פילםם ה 1יום הדפסה 3 אוג '98 8 שעות הבאת החוברות 5 או 88 2 ימים משלוח החוברות תרשים 18.6: תיאור המסך מציג את תאריכי הפיצול בעת שלחצן העכבר עדיין לחוץ יש לחזור על צעדיס אלה לפיצול כל אחת מהפעילויות המתוזמנות מחדש. אס קיימות מספר פעילויות המיועדות לתזמון מחדש כך שתתחלנה באותו תאריך, ניתן להשתמש בתיבת דו-שיח לעדכון כל הפעילויות בו-זמנית. ש תרגול: %5 פיצול ותזמון מחדש של מספר פעילויות . 1 בחר את כל הפעילויות שתתחלנה לעבוד מחדש באותו זמן. 2 בחר כלים, מעקב, עדכון פרוייקט. תוצג תיבת הדו-שיח עדכון פרוייקט, כמוצג בתרשים 18.7. 3 בחר את האפשרות שנה מועד התחלת עבודה שלא הושלמה ובחר תאריך. 4. בחר אפשרות לתזמון הפרוייקט כולו לתאריך זה או רק פעילויות נבחרות. 5. בסיום לחץ אישור. 66 8 ז0[80ז] - סדנת לימוד | < |? (וגיו- רריי > עדכן עבודה כהושלמה עד: > קבע אחוז ביצוע בין 0% ל- 100% 7 קבע אחוז ביצוע 0% או 100% בלבד 7 שנה מועד התחלת עבודה שלא הושלמה: = = 02 ספט 98 עבור: ‏ > הפרוייקט כולו 7) פעילויות נבחרות. אישור | ביטול תרשים 18.7: תזמן מחדש עבודה נותרת עבור מספר פעילויות בו-זמנית תזמון מחדש של פעילויות שטרם החלו ניתן גס לדחות פעילויות שטרס החלו. השיטה דומה לתזמון מחדש של עבודה נותרת עבור יותר מפעילות אחת. . % -- תרגול: תזמון מחדש של עבודות שטרם החלו 1 בחר את כל הפעילויות המיועדות לתזמון מחדש. 2 בחר כלים, מעקב, עדכון פרוייקט. תוצג תיבת הדו-שיח עדכון פרוייקט, כמוצג בתרשים 18.7 לעיל. 3 בחר את האפשרות שנה מועד התחלת עבודה שלא הושלמה ובחר תאריך. 4 בחר אפשרות לתזמון הפרוייקט כולו לתאריך זה. 5. בסיום לחץ אישור. לתצוגה חזותית של המרחק שכל פעילות נדחתה, הצג את התצוגה גנט מפורט (בחר תצוגה, תצוגות נוספות, גנט מפורט). הקו הדק לפני כל פעילות הוא גלישת הפעילות - תאריך ההתחלה הנוכחי ביחס לתאריך בתוכנית הבסיסית. 33-59 9-34 33-59 3 שעה 18: ניתוח התקדמות ועדכון לוח הזמנים | 367 חלק 0 מעבר לפרוייקט אחד ויישום בודד שעה 9 עבודה עם מספר פרוייקטים 0 +0[60ז0 בקבוצות עבודה 21 החלפת נתוני פרוייקט עם יישומים אחרים 9 עבודה עם מספר פרוייקטים ברמת הלימוד האקדמית, סביבת ניהול פרוייקטיסם פשוטה כוללת פרוייקט אחד מתמשך - במציאות הדברים אינס כה פשוטים. פרוייקט עשוי לגדול למימדיס בעייתיים המחייביס פתרון בדרך כלשהי: חלוקה לשלבים נפרדים, קבוצות פעולה, פרוייקט אחד לכל מחלקה (ניהול לאורך), או פרוייקט שמשתתפים בו משאביס מכמה מחלקות (ניהול לרוחב). פרוייקטיס המנוהלים לאורך ולרוחב מחלקות תלוייסם אחד בשני למידע, למשל מידע על ומינות משאבים או מועדי השלמה. 0[80%]₪ מאפשרת לחלק קוב פרוייקט ענק לקבציס קטניסם, ואחר לשלב ולקשר ביניהס כנדרש. קבציס אלה אפשר לפתוח אחד אחד או בקבוצה, וניתן להציב כל קובצ בחלון משלו. בעבודה עס קבצים אלה יש לקחת בחשבון היבט חשוב במיוחד, והוא איזון עומסי עבודה של עובדים או ציוד המוקצים לכמה פרוייקטים במקביל. בשעה הנוכחית תלמד על שיטות לאיחוד פרוייקטים, וכיצד לשתף משאבים בין פרוייקטיס באמצעות מאגר משאבים. איחוד פרוייקטים השיטה הטובה ביותר ליצירת קוב פרוייקט מאוחד היא פתיחת קוב חדש או קייס והוספת קבצי פרוייקט לתוכו. הקבצים אינם חייבים להיות פתוחים. הוספת פרוייקטיס בדרך ו מאפשרת לדפדף בתיקיות לאיתור הפרוייקטיס הרצויים. שיטה זו מאפשרת לשלוט בסדר הפרוייקטיס בקובצ המשולב, מספקת יכולת לקבוע את יחסי הקישור בין הקבצים, ואת דרך הצגת תת-הפעילויות בפרוייקט. שעה 19: עבודה עם מספר פרוייקטים | 371 באופן כללי, פרוייקטיס המוספים לתוך קובצ מאוחד מתנהגים כמו קבצי פרוייקט יירגיליס'י. ניתן לגזור, להעתיק, ולהדביק פעילויות בתוך הקוב המאוחד. ניתן לקשר פרוייקטים ופעילויות שונות בכל אחד מארבעת סוגי יחסי הקשר. למעט יוצאי דופן, ניתן להסיט פנימה או החוצה פעילויות וקבוצות פעילויות לשינוי מבנה החלוקה לרמות, וכתוצאה מכך גס שינוי מידע התקציר בקובצ המאוחד. עבודה עם פרוייקטים שהוספו אס הפרוייקטיםס שברצונך להציג בקובצ מאוחד אינס פתוחים, הברירה המהירה ביותר לשלבס תהיה שיטת ההוספה. 2 תרגול: יצירת קובץ פרוייקט מאוחד בשיטת ההוספה צור קובץ פרוייקט חדש או פתח קובץ קיים שאליו תוסיף פרוייקטים. הצג תצוגת פעילות כגון תרשים גנט. לחץ על שורת הפעילות שבה יתוסף הפרוייקט. בחר הוספה, פרוייקט. תוצג תיבת הדו-שיח הוספת פרוייקט, כמוצג בתרשים 19.1. במקרה הצורך נווט בין התיקיות להצגת שמות קבצי הפרוייקטים. החלט כיצד יתוספו הקבצים לקבצים המאוחדים: קשר לפרוייקט שינויים בקובץ המאוחד ישפיעו על הקובץ המקורי, ולהיפך. % קריאה בלבד עם פתיחת הקובץ המאוחד תתוסף הגירסה העדכנית ביותר של קובץ המקור, אך שינויים בקובץ המאוחד לא ישפיעו על הקובץ הנפרד. הסתר תת-פעילויות גורם לקבצים המוספים להיות מוצגים כשורת ערסל אחת לכל הפרוייקט. לחץ על שם כל קובץ המיועד להוספה אל הקובץ המאוחד. להוספה לא רציפה של קבצים, הקש |ז61 בעת הלחיצה. סדר בחירת הקבצים קובע את סדר הוספתם לקובץ המאוחד. בסיום לחץ הוסף. הקובץ החדש נוצר ומוצג, ראה תרשים 19.2. בחר קובץ, שמור, כדי לתת שם ולשמור את הקובץ המאוחד לשימוש עתידי. אחרת יהיה עליך ליצור מחדש את הקובץ המאוחד בפעם הבאה שתזדקק לו. 8 ]סז - סדנת לימוד [<]? הנהוי תרשים 19.1: השתמש בתיבת הדו-שיח הוסף פרוייקט לבחירת שמות והגדרות הפרוייקטים -. כל הפעילויות || 5 הו 0 ימים 4 ספט *98 | 14 ספט *88 0ימים מבי ו 0 אוג *98 | | 0 ימים 0 אוג 98 4 אוג *98 0 ימים ג | ]| 06 ספט *98 0 ימים 66 ספט 98 | 06 090 '88 ]0 ימי בז ו 8 סימים 6 ספט 88 | פא 0ימים כמ וו ו סימים 7 ספט 8 ו 0ימים 7 ספט 88 ו 0ימים 8 ספט 88 | פא 0ימים 4 אוג '88 | א 0ימים 6 אוג 98 הו 0ימים | א | 85 8 4 ספט *98. 4 ספט *98. 0 אוג *98. 4 אוג *98. 6 ספט *98. 65 ספט *98. 6 ספט 88 7 ספט 88 7 ספט 88 7 ספט 88 8 ספט 98 4 אוג '98 6 אוג 88 3 ספט '98 תרגום/כתיבת מאמר בדיקת התאמה/נכונות הגהה לשונית תיקונים עיצוב גרפי העגרה למקסם הכנת פילם העברת פילם בדיקת פילם הדפסה הבאת החוברות משלוח החוברות וד > |55 % ₪ ₪6 וש 0 ₪ = 5 ==כן תרשים 19.2: פרוייקט עם תת-פעילויות מוסתרות שנוסף לקובץ מאוחד שעה 19: עבודה עם מספר פרוייקטים 0 3 זיהוי פעילויות שהן פרוייקטים שהוספו הסמל בעמודת מצייניסם מזהה פעילות ערסל כקוב פרוייקט שהוסף. אמצעי נוסף לויהוי הוא תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות של פעילויות ערסל הנראית שונה מעט במקרה זה. תרשים 19.3 מציג את תיבת הדו-שיח החדשה, כותרת תיבת הדו-שיח היא מידע אודות פרוייקט מוסף. הכרטיסיה מתקדם מאפשרת לנתק את הקישור לקובצ המקורי ולשמור מידע עדכני בלבד בקוב המאוחד. אפשר להציג סטטיסטיקה של קוב הפרוייקט הבודד על ידי לחיצה על הלחצן מידע אודות פרוייקט שבתיבת דו-שיח זו. תכונה זו נוחה במיוחד לבדיקת תרחישי יימה יקרה אס'י בקובצ המאוחד. [<1? ו % הערות. | מתקדם | משאבים | פעילויות קדם | כללי אחוז ביצוע: 0 5 עדיפות: | בינוני - ביטול - תאריכים מידע אודות הפרוייקט... התחלה:] 03 כפט 98 ] הסתר שורת פעילויות סיום: 3 כ 18 ש הצג מייצגי פעילויות מסוכמות. תרשים 19.3: תיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט מוסף שונה מעט מהתיבה הרגילה נוהגים נכוניס לניהול פרוייקטיס יוצריס עס הזמן תבניות משותפות לפרוייקטיס דומיס. כאשר מאחדים פרוייקטים המבוססים על אותה תבנית או תבניות דומות, תיתכן חזרה על שמות פעילויות. לדוגמה בפרוייקטיס של חברת הוצאה לאור, פעילות בשס תרגום/כתיבה עשויה להופיע בכמה פרוייקטים. אין שיטת ברירת מחדל להצגה על המסך איזו תרגום/כתיבה נבעה מאיוה פרוייקט. לבלבול זה קיימיס מספר פתרונות. אס הוספת שדה מותאס המציג הקצאות מספרים או שמות פרוייקטים, הצג שדה זה על ידי הוספת עמודה בקובץ המאוחד. אם לא, הוסף עמודה והשתמש בשדה פרוייקט, ראה תרשים 19.4. עבודה עם פרוייקטים שהוספו אפשר לעבוד עם פרוייקטיס שהוספו לקובצ מאוחד במספר דרכים. ניתן להעתיק או להזיז פעילויות בודדות או קבוצות פעילויות מקוב פרוייקט אחד לפרוייקט אחר, או למחקס לחלוטין. אס הקבציסם נוספו בשיטת קשר, השינוייסם ישפיעו על הקבציס המקוריים. ,.'י ₪ זכור שהעתקה, גזירה, או מחיקת פעילויות ערסל גם מעתיקה, גוזרת +% או מוחקת את תת-הפעילויות שלהן. 4 00198]סזס - סדנת לימוד 1 [:%81] קקח 0ח821 8130 - זססןסז 410105016 ּ ||8)>. [ל] קובץ עריכה תצוגה בוספה עיצוב כלים פרוייקט חלון ערה ₪59 9 69 66 3 69 = ₪6 > | 8 > | שב ₪5 ₪ םן בש * כל הפעילויות. | | = 5 ע 7 ₪|- 8+ בה | 5 כ - + 9% >| | ד | ה | 8 5 42 | | | | | וס *5? לספ 25 *ם | 6 | זגה דב | -א-|| וד וו ויק לי וי טיק דיק ו מו וייש וי | סטיית סיום | סיום בסיסי | סיום |שם פעילות | פרוייקט | 0 ימים 4 ספט 98 | 14 ספט '98 3! 06 סימים 4פט 98 | 14ספט 98 תרגום/כתיבת מאמר בו 2 שימים או '98 0 אוג '98 בדיקת התאמה/נכונות ב / 0ימים 4 אוג 98 4 אוג '98 הגהה לשונית 926 /- 8 שימים 86| 9809006 תיקונים ב %* טימים 985 | 008פט'98 עיצוב גרפי ב %' 0ימים 8 98 6 פפט 98 העגרה למקסם בי | טימים | 9809007 הכנת פילם ב 0ימים 7 ספ 98 7 ספט 98 העברת פילם 16 שימים טי | 9809007 בדיקת פילם ב = סימים ממ | 09008 98 הדפסה 6 - שימים 4 אוג '98 8 אוג '98 הבאת החוברות ב ₪3 0ימים 6 וג '98 56 או '98 משלוח החוברות ב 0 ימים 2 3 אוג '98 800%פוחד 838 4% ב %0 סימים 8809003 | 8809003 תרגום 2 | %0 גלש | 0ימים 3 ספט '98 3 ספט '98 בדיקת התאמה לגירסה ‏ אססשפוחד | 90 מש | שימים 3 | 9809003 הגהה לשונית ד | | 90 מש ₪ 14 ימים 3 ספט 98 3 ספט 98 שיצוב ומד ש וטא כמ חש | מוכן! תרשים 19.4: עמודת השדה פרוייקט שהוספה לתצוגה מזהה את קובץ המקור במבנה החלוקה לרמות של הקוב המאוחד ניתן להסיט ימינה או שמאלה פעילויות לייצוג מדויק יותר של הקשרים בין הפרוייקטים. לדוגמה, הקוב המקורי עשוי להכיל רשימה פשוטה של שלבים עיקריים בפרוייקט של חברה, כגון תכנון, מימון, ייצור, וכדומה. מנהל הפרוייקט בקבוצת התכנון יכול להוסיף את כל הפרוייקט שלו תחת כותרת שלב התכנון במבנה החלוקה לרמות של הקוב המאוחד. עליו לוודא שכל הפרוייקט שלו הוזן כתת-פעילות תחת הכותרת תכנון, כלומר פרוייקט התכנון שהוסף יהיה מוסט שמאלה רמה אחת נוספת מתחת לפעילות שלב התכנון. .0 הערה: תזכורת משעה 3 התחלת פרוייקט חדש ועבודה עם פעילויות, הסטת פעילות שמאלה ברמה אחת, הופכת אותה לתת-פעילות והופכת את הפעילות שמעליה לפעילות ערסל. הסטת פעילות ימינה ברמה אחת גורמת לפעילות שמעליה לחדול להיות פעילות ערסל. רמת החלוקה לרמות שבה מוספים הפרוייקטים נקבעת על ידי החוקים הבאים : 9 רמת שורת הפעילות של פרוייקטים מוספים היא רמת הפעילות שמעליה, אלא אם שורה זו היא פעילות ערסל. 9 פרוייקטיס המוספים מתחת לפעילויות ערסל מוסטיס רמה אחת שמאלה. 9 פרוייקטיס המוספיםס בשורת הפעילות שלאחר האחרונה, מקבליסם את רמת השורה האחרונה. אס השורה האחרונה היא פעילות ערסל מצומצמת, הפרוייקט המוסף יקבל את רמת פעילות זו, ולא את רמת תת-הפעילויות המוסתרות. שעה 19: עבודה עם מספר פרוייקטים | 375 תכונה שימושית של האיחוד היא שניתן להוסיף פרוייקט אחד לתוך מספר פרוייקטים מאוחדים. כך אפשר להתמקד במחלקה או מנהל מסוימים. פרוייקטים של מימון וייצור עשויים לעניין את מנהל המחלקה הכלכלית, ומחלקת מערכות המידע עשויה להתעניין בשילוב של פרוייקטים למימון ורישות. למניעת התופעה של ייידייס רבות בוחשות בקדרהיי יש להשקיע מעט בתכנון זכויות קריאה/כתיבה של הגורמיס השונים. 0 הערה: אפשר גם להוסיף קבצים מאוחדים לתוך קבצים מאוחדים אחרים, וליצור כך היררכית פרוייקטים. הגבול העליון המוחלט הוא 1,000 קבצים מאוחדים, במציאות תוגבל על ידי יכולות המחשב שלך. ליצירת יחסי תלות אמיתיים בין פרוייקטיס ניתן לקשר פעילויות נפרדות ופרוייקטיס שלמיס בתוך הקוב המאוחד. קישור פרוייקטים מאוחדים לאחר איחוד הפרוייקטיס לתוך קובצ יחיד, ניתן לקשר ביניהס בקלות בעזרת כל אחד מארבעת סוגי יחסי הקשר של ו80][סזק. שיטת האיחוד: הוספת פרוייקטיס לתוך קוב אחר או שיטת חלון חדש (בחירה בתפריט חלון, חלון חדש) אינה משפיעה על סוג, יכולת או אופי הקשר. .0 הערה: לתזכורת, ארבעת סוגי יחסי התלות הבסיסיים הם סיום להתחלה, התחלה להתחלה, סיום לסיום והתחלה לסיום (נדיר). למידע מפורט יותר על יחסי תלות בין פעילויות עיין בשעה 5 המרת רשימת הבעילויות ללוח זמנים - המשך. ,'י 0 להצגת השפעות הקישור על תאריכי ההתחלה והסיום של הפרוייקט .+ הנוסף, לחץ על הלחצן מידע אודות פרוייקט שבתיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט מוסף. 6 98 00]סזס - סדנת לימוד תרגול: יצירת קשרים בין פרוייקטים מאוחדים 1 צור קובץ מאוחד על ידי בחירה בחלון, חלון חדש, אם הקבצים פתוחים, או על ידי בחירה בהוספה, פרוייקט לבחירה מתוך רשימות קבצים. 2 קשר פעילויות בקשר ברירת מחדל סיום להתחלה בשיטות הקישור הרגילות. שיטה אחת היא לבחור את שם הפעילות הראשונה, ללחוץ ולהחזיק את מקש |זו0, לבחור את שם הפעילות השנייה מפרוייקט אחר, וללחוץ על לחצן קשור פעילויות שבסרגל | ו הכלים הרגיל. קשר פרוייקטים שלמים על ידי קישור פעילויות ערסל הפרוייקט. 3 לשינוי סוג יחסי הקישור, פתח את תיבת הדו-שיח מידע אודות פרוייקט, או מידע אודות פעילות עבור הפעילות או פעילות הערסל העוקבת, עבור לכרטיסיה פעילויות קדם בתיבת הדו-שיח, לחץ על התא סוג, ובחר קשר שונה. מחיקת פרוייקטים שהוספו מה קורה אס הוספת פרוייקט במקוס הלא נכון בקובץ המאוחד! תוכל לגזור ולהדביק את כל הפרוייקט במקוס אחר או למחוק אותו. תרגול: מחיקת פרוייקט מקובץ מאוחד למחיקת פרוייקט שהוסף, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את פעילות הערסל של הפרוייקט שהוסף. 2 הקש על ₪618066. תישאל אם למחוק או לבטל, אשר את הפעולה. הפרוייקט יוסר מהאיחוד אך הקובץ המקורי יישמר עדיין בדיסק. אזהרה: לפני המחיקה, ודא שבחרת את פעילות הערסל של כל הפרוייקט שהוסף. אם הקובץ המקורי מקושר אל הקובץ המאוחד בחירת פעילויות נפרדות או פעילויות ערסל אחרות, תסיר פעילויות אלה גם מהקובץ המקורי. שעה 19: עבודה עם מספר פרוייקטים | 377 פיצול פרוייקט לפרוייקטים קטנים הוספת פעילויות או שינוי שלבים גורמיס לפרוייקטיס לצאת לחייס משל עצמם. נפו מאוד לגלות שפרוייקט פשוט הפך לגדול ומסורבל. אך גם בנקודה זו, קיימות בדרך כלל קבוצות לוגיות של פעילויות, שאותן יש לנהל יחד. סוג זה של פרוייקט הוא מועמד טוב לפיצול לקבצים נפרדים שיהיו נוחים יותר לניהול. קבציס קטניס אלה ניתן אחר כך להוסיף מחדש לתוך קוב מאוחד לצורך ניתוח הפרוייקט הכולל. תרגול: פיצול פרוייקט גדול למספר פרוייקטים פתח את קובץ הפרוייקט הגדול. בחר קבוצת פעילויות שניתן לעקוב אחריהן לוגית בקובץ נפרד. גזור את הפעילויות הנבחרות מתוך הפרוייקט הגדול. צור קובץ חדש. הדבק את הפעילויות. שמור ותן שם לקובץ. אתר קבוצות נוספות וחזור על צעדים 2-6. 3 :₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 4 סש לאחר פיצול הפרוייקט לקבצים קטנים יותר, השתמש בשיטת הוספת פרוייקט כדי ליצור מחדש קובץ מאוחד המורכב מקבצים קטנים אלה. 9 שמור ותן שם לקובץ המאוחד. אזהרה: שתי אזהרות בעת שימוש בשיטה זו: ייתכן צורך לשנות את תאריך ההתחלה של הקבצים החדשים הקטנים יותר (השתמש בפרוייקט, מידע אודות פרוייקט). בנוסף, קשרים בין פעילויות שנוצרו בקובץ המאוחד לא יישמרו בעת המעבר לקבצים נפרדים. יש ליצור מחדש את הקשרים כקשרים חיצוניים לקבצים אחרים. 8 98 00]סזס - סדנת לימוד שיתוף משאבים בין פרוייקטים בעזרת מאגר משאבים בחברה קטנה או במחלקה בודדת ייתכן מצב שבו פרוייקט יחיד משלב את כל המשאבים הזמינים. צוות ההנדסה יתמקד בפיתוח מוצר חדש בעת שמחלקת השיווק תתמקד במכירת מוצר קייםס. אך מצב סביר יותר הוא שבתוך מחלקה אחת מתנהליס מספר פרוייקטים. מחלקת הנדסה יכולה לפתח יותר ממוצר חדש אחד, או ששלביס שונים בפיתוח מוצר יחיד ינוהלו על ידי מובילי פרוייקט שוניס. במקרה כזה, מספר פרוייקטיס במחלקה עשוייס לדרוש עבודה מאותס אנשי צוות. דרישה זו יוצרת צורך לנהל רשימה, או מאגר משאביס. % סוק מאפשרת ליצור מאגר משאביס של כל העובדים, הציוד או הקבלניס הזמיניס, ולנהל את המאגר בנפרד מקבצי פרוייקט בודדיס. כך, במקוס ליצור רשימת משאבים בתוך כל קוב פרוייקט, קובצ פרוייקט מצביע אל מאגר וה כאל מקור המשאבים שלו. כאשר כל הקבציס המשותפיםס מצביעים אל המאגר, מנהלי פרוייקטים יכוליס לבחון פרוייקטיס אחריס בעת ביצוע הקצאות המשאבים ופתרון בעיות הקצאה. יצירת מאגר משאבים כל קוב = ש! של ₪080 המכיל שמות משאבים ומידע נוסף עליהם, כגון לוחות תאריכים, יכול לשמש כמאגר משאבים. אך במקרים רביס קובץ מאגר המשאבים הוא קובץ ₪10[60 המכיל מידע על משאבים בלבד, כלומר בקובץ מאגר משאבים אין כל פעילויות. הפעילויות שאליהן מוקציס המשאבים נמצאות בקבצים אחרים. תרגול: יצירת מאגר משאבים ליצירת מאגר משאבים בקובץ נפרד, בצע את הפעולות הבאות: 1 צור קובץ פרוייקט על ידי קובץ, חדש. 2. בחר תצוגה, גיליון משאבים. 3 הזן נתוני משאבים, כגון שם, מירב היחידות הזמינות, תעריפי תשלום, ולוחות תאריכים בסיסיים. 4. בחר קובץ, שמור, והקלד שם עבור הקובץ. אס רשימת המשאבים הרצויה קיימת כבר בקובצ פרוייקט, תוכל להשתמש באחת משלוש השיטות הבאות ליצירת מאגר משאביס: השאר את הקוב הנוכחי ללא שינוי וקשר אליו קבציס נוספים. בדרך זו תאמר ל-₪70[86% שהוא משמש גם כמאגר משאבים. החיסרון, ניסיון לפתוח את הקוב על ידי כמה משתמשים בו-זמנית, עלול ליצור בעיות גישה. שעה 19: עבודה עם מספר פרוייקטים | 379 9 פתח את הקוב הקיים, מחק את כל הפעילויות, ושמור את הקובץ בשס חדש בעורת קוב, שמירה בשם. קוב חדש ה יחיה מאגר המשאבים. 9 פתח את הקובצ הקיים, העתק את כל מידע המשאבים, פתח או עבור לקובץ אחר, והדבק את מידע המשאבים לתוך הקוב השני. בעת ההעתקה הקפד ללחוצ ולגרור את כל קודי יהוי המשאבים, או לבחור את כל המשאבים על ידי לחיצה על הלחצן בחר הכל. שיתוף מאגר משאבים לאחר יצירה ושמירת קוב מאגר המשאבים, יש לקשר אליו כל קובצ פרוייקט שישתף מידע משאבים. 0[661ז₪ מכנה ואת שיתוף מאגר משאבים. הפירוש הוא פשוט יאל תחפש רשימת משאבים בקובצ זה, חפש אותה בקובצ אחריי. להגדרת השיתוף, הן קוב המאגר והן קובצ הפעילויות חייבים להיות פתוחים. לאחר ביצוע החיבור, ניתן לסגור את קוב המאגר להקטנת תקורת המערכת. תרגול: שיתוף מאגר משאבים עם פרוייקט יחיד 1 בחר קובץ, פתיחה, לפתיחת הקובץ המשמש כמאגר משאבים (קובץ משאבים). 2 בחר שוב קובץ, פתיחה, לפתיחת קובץ הפרוייקט (קובץ פעילויות). 3 ודא שקובץ הפעילויות הוא הקובץ הפעיל. 4 בחר כלים, משאבים, שיתוף משאבים. תוצג תיבת הדו-שיח שיתוף משאבים, כמוצג בתרשים 19.5. 5. בתיבת הדו-שיח שיתוף משאבים, בחר את האפשרות השתמש במשאבים. 6. בתיבת הרשימה הנפתחת מ בחר את שם קובץ המאגר. 7 בסיום, לחץ אישור. לאחר הגדרת השיתוף, כל רשימת המשאבים מהמאגר תהיה ומינה להקצאות פעילויות בקובץ המקושר. אס המאגר עדיין פתוח, כל שינוי בהקצאות או בלוחות תאריכים המבוצע בקוב> הפעילויות, מעודכן אוטומטית בקוב המאגר. גם קבצים נוספיס המשתתפים מעודכנים. 0% בודקת מיהו הקובצ המשמש כמאגר משאבים, ומיהס הקבציס המשתתפיס במאגר. אס לאחר השיתוף תפתח קובצ המשמש כמאגר משאבים, תוכל לפתוח אותו לקריאה בלבד כדי שמשתמשים אחרים יוכלו לעדכנו. תוכל לבחור גס לפתוח את קוב המאגר לקריאה וכתיבה, וכך למנוע מאחריס לעדכן את הקוב כשהוא בשימושך. תרשיס 19.6 מציג את האפשרויות הזמינות בעת פתיחת קוב מאגר משאבים. 0 98 00]סזס - סדנת לימוד <1? ו מקואבים תרשים 19.5: התחבר למאגר משאבים בעזרת תיבת הדו-שיח שיתוף משאבים <|? זי 8 תרשים 19.6: אפשרויות בעת פתיחת קובץ מאגר משאבים באופן דומה, בעת פתיחת קובצ המקושר למאגר תוכל לבחור את אופן פתיחת הקוב המשתתף וקוב המאגר. תרשיס 19.7 מציג את האפשרויות הזמינות בעת פתיחת קובץ המשתף משאבים. תוכל לבחור לפתוח את קובץ המאגר להצגת המידע המעודכן ביותר, או שתוכל לבחור לפתוח את קוב המאגר ואת כל הקבציס המשתתפים הנוספים אס ברצונך להתבונן בפרוייקטיסם של משתמשים אחרים. האפשרות האחרונה היא להשאיר את קוב המאגר ואת הקבציס המשתתפים האחריס סגורים. המחשב יפעל מהר יותר, אולס תצטרך לשלוח מדי פעס פקודות עדכון מאגר. שעה 19: עבודה עם מספר פרוייקטים | 381 | 7 ?[<| קובץ זה משותף משאבים ממאכר משאבים. מה ברצונך לעשות? באפשרותך: פתח את מאכר המשואבים ואת כל הקבצים המשותפים כדי 9 להציג את כל הפעילויות בפרוייקטים שמשותפים באותם משאבים. 7 אין לפתוח קבצים אחרים. [ אשר ‏ ]| בטל | |[ שה תרשים 19.7: אפשרויות בעת פתיחת קובץ מקושר כאשר קובץ מאגר המשאבים סגור אס קובצ המאגר היה סגור בזמן ביצוע שינוייס בנתוני משאביס שבקבציס הקשורים, ואחר נפתח במצב קריאה בלבד, יש להורות ל-0[6ז₪ לעדכן את המאגר. הפקודה עדכן מאגר משאבים תהיה ומינה רק אם ₪10[80% רשמה לעצמה שיש לבצע צעד זה. . תרגול: %8 עדכון מאגר המשאבים לעדכון ידני של מאגר המשאבים בצע את הפעולות הבאות: 1 הפעל את קובץ מאגר המשאבים על המסך. 2 בחר כלים, משאבים. 3 בתפריט המשנה בחר עדכן מאגר משאבים. אם הקובץ הפעיל הוא קובץ פעילויות, בחר רענן מאגר משאבים. זיהוי קשרי מאגר המשאבים אם אינך ווכר איזה קבצי פעילויות קושרו למאגר המשאבים, תוכל להציג רשימה של כל הקבציס המקושריס באמצעות תיבת הדו-שיח שיתוף משאביס של קוב המאגר. תיבת הדו-שיח תהיה שונה מעט מהחזות המקורית שלה בעת הקמת קשרי השיתוף. 2 98 806]סזס - סדנת לימוד ש תרגול: %5 הצגת רשימת קבצים להצגת רשימת הקבצים המקושרים למאגר המשאבים, בצע את הפעולות הבאות: 1 פתח את קובץ מאגר המשאבים וודא שזהו הקובץ הפעיל על המסך. 2 בחר כלים, משאבים, שיתוף משאבים. תוצג תיבת הדו-שיח שיתוף משאבים, כמוצג בתרשים 19.8. 3 תיבת הדו-שיח שיתוף משאבים של קובץ משאבים פעיל שונה מתיבת הדו-שיח של קובץ שאינו משמש כמאגר. בתיבה קישורי שיתוף מוצגת רשימת קבצים המשתתפים במאגר. 4 לפתיחת קובץ מקושר, לחץ פעם אחת על שמו ואחר לחץ פתח. לפתיחת כל הקבצים המקושרים, לחץ על פתח הכל. תוכל גם לבחור לפתוח את הקבצים לקריאה בלבד כדי למנוע שינויים לא רצויים. הפעל את תיבת הסימון פתח קבצים לקריאה בלבד לפני לחיצה על פתח הכל. 5. תיבת הדו-שיח שיתוף משאבים תיסגר אוטומטית לאחר לחיצה על פתח או פתח הכל. [<]? 7 סקוה וסט 66זוס65ח' הינו מאגר קישורי שיתוף : כ, 6חו2 5/1303 ש[סיזק 5 הטוחטסוסי עןי ו |[ בשל - | פתח | פתח הכל | נתק קישור ] פתח קבצים לקריָאה בלבד בעת סתירה עם לוח תאריכים או מידע אודות משאב: > מצשר מקבל עדיפות + משאב משותף מקבל עדיפות תרשים 19.8: תיבת הדו-שיח שיתוף משאבים בקובץ מאגר משאבים נראית שונה מעט שעה 19: עבודה עם מספר פרוייקטים | 383 הפסקת שיתוף משאבים קובץ פרוייקט אינו חייב להיות מקושר למאגר המשאביס לעד. לדוגמה, תוכל להשתמש במאגר המשאביסם כמחסן מידע משאבים, ולא כאחראי רישוס הקצאות משאבים. במקרה זה, תוכל לקשר קוב פעילויות למאגר להעתקה אוטומטית של מידע אודות משאבים, ואחר להתנתק מהמאגר, כדי ש-)86[סז לא תצטרך לשמור על הקשרים. תרגול: ניתוק שיתוף משאבים לניתוק שיתוף משאבים בצע את הפעולות הבאות: 1 פתח את קובץ מאגר המשאבים וודא שזהו הקובץ הפעיל על המסך. 2 בחר כלים, משאבים, שיתוף משאבים. תוצג תיבת הדו-שיח שיתוף משאבים. 3 בתיבה קישורי שיתוף, לחץ פעם אחת על שם קובץ הפעילויות שיינתק את השיתוף. 4. לחץ ניתוק קישור. קישור שיתוף המשאבים ינותק ותיבת הדו-שיח תיסגר. 4 00198]סז - סדנת לימוד שעה מו בקבוצות עבודה נדיר שפרוייקט מעסיק אדס אחד בלבד. בדרך כלל לכל השותפים בעבודה: מנהל הפרוייקט, חברי הצוות ומנהלי החברה, יש עניין בהתקדמות הפרוייקט. המפתת לתכנון מעקב וניהול פרוייקט נכוניס הוא תקשורת. השעה הנוכחית מתמקדת בתקשורת אלקטרונית של מידע פרוייקט מסויס כגון הקצאות משאבים, עבודה שהושלמה, ומצב פעילויות מעודכן. בשעה זו נבחן גם שיטות להפצת קובצ הפרוייקט עצמו. להלן רשימת עיקרי שעה זו: 9 ש > > > שיקולי מערכת לתקשורת אלקטרונית. שיטות לתקשורת באמצעות דואר אלקטרוני. תקשורת עס אתר 60//. צעדיס לתקשורת אלקטרונית עס חברי צוות. הגדרת תזכורות פעילויות 661[סז₪ ב-אסס|%ט2) )ספסזסווש. שעה 20: 961[סזש בקבוצות עבודה 5 תכונות קבוצת העבודה של +66[סזק טיב פרוייקט כטיב העדכון האחרון שלו. מידע מיושן יכול להוביל להחלטות לקויות, תאריכי סיוס לא מציאותיים, והקצאות משאביסם בלתי אפשריות לניהול. דוחות מודפסים ומידע המועבר בישיבות צוות, עשוי לאבד מעדכניותו בין תקופות הדיווח. תקשורת אלקטרונית של מצב הפרוייקט במסגרת קבוצת עבודה היא הדרך האידיאלית לשמירת הפרוייקט במסלול הנכון. מו קבוצת עבודה. בהקשר של ספר זה, קבוצת עבודה היא קבוצת האנשים המעורבת בפרוייקט ישירות. קבוצת עבודה כוללת את מנהל הפרוייקט, שהוא למעשה "הבעלים" של קובץ הפרוייקט, משאבי פרוייקט המבצעים עבודה בפרוייקט, מנהלים מעורבים, ואולי אף קשרים חיצוניים כגון לקוחות או קבלנים. אתה מחליט מי בקבוצת העבודה שלך, וכולל בקובצ הפרוייקט שיטת תקשורת עם כל אדס בקבוצה זו. לאחר הגדרת הקבוצה יכול מנהל הפרוייקט לשלוח הקצאות עבודת משאבים ולקבל דוחות עבודה בפועל מעודכניםס. המנהל והמשאבים יכוליס גס להחליף ביניהס עדכוני פרוייקט. גישה נוספת היא לשלוח קוב שלס למשתמשיס אחריס המריציסם 8[סזק, ולבקש מהם לעדכן ישירות את הפרוייקט. +60[סז₪ מאפשרת לנצל מערכות דואר אלקטרוני, אינטראנט מקומית, או 60// 6סו/ ס!זסצ באינטרנט. למידע נוסף על פרסום מידע הפרוייקט ב-65//, באינטרנט או באינטראנט - ראה שעה 6 פרסום פרוייקטים ב- 60/ או באינטראנט. הגדרת משלוח הודעות לאחר קבלת החלטה על שיטת משלוח ההודעות, וידוא הגדרות התוכנה והחומרה של מנהל קבוצת העבודה וחבריה, עליך להגדיר ערכיס בקובצ הפרוייקט. כל משאב שיוקצה בפרוייקט חייב להופיע בגיליוו המשאבים ולהיות מזוהה באופן ייחודי. בדרך כלל משאב מקבל שס ייחודי. אס שס המשאב תואס לשס הדואר האלקטרוני שלו, %סזק תשתמש בשם זה לצורך ההתקשרות. אם לא, יהיה עליך להזין כתובות דואר אלקטרוני ייחודיות למשאביס. הצג את השדה כתובת דואר אלקטרוני בטבלת גיליון משאבים והזן בוּהירות את כתובות הדואר האלקטרוני של חברי קבוצת העבודה. יש להגדיר את ₪0[864 לשיטת התקשורת שבחרת. אס בכוונתך להשתמש במערכת אינטראנט או אינטרנט, עליך לוודא את כתובות השרתים ולהזין אותן בקובצ הפרוייקט. 6 0[80]98ז₪ - סדנת לימוד + , = - כתובות דואר אלקטרוני ניתן להעתיק מספר כתובות אלקטרוני קיים ולהדביק לתוך שדה דואר אלקטרוני ב86][סזש. מומלץ לבצע זאת בקובץ מאגר משאבים או קובץ תבנית, כדי שההגדרה תהיה חד פעמית. למידע על הגדרת מאגרי משאבים ראה שעה 19 עבודה עם מספר פרוייקטים. תרגול: הגדרת תקשורת קבוצת עבודה להגדרת תקשורת קבוצת עבודה, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, אפשרויות להצגת תיבת הדו-שיח אפשרויות. 2 בחר את הכרטיסיה קבוצת עבודה להצגת תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשים 20.1. 3 מתיבת הרשימה ברירת מחדל לשליחת הודעות של קבוצת עבודה עבור משאבים בחר אפשרות. אם משאבים יכולים להשתמש בדואר אלקטרוני או בשרתי 90) לתקשורת, בחר באפשרות פ8/ ודואר אלקטרוני. 4 בשדה שרת !08 60/ (עבור משאבים), הקלד את כתובת שרת 90 ותיקיית השרת של קבוצת עבודה זו (הכתובת תתחיל קרוב לודאי ב- //:סאוח). 5 בשדה ספריית הבסיס של שרת ספוש (עבור מנהל), הקלד את נתיב הכתובת לתוכנת שרת 65/ (כתובת זו עשויה להתחיל ב- :0 אם נעשה שימוש בשרת 65/ אישי). 6. שנה את הגדרות ההודעות וצבעי היפר-קישור כרצונך. 7 בסיום לחץ אישור. דאג לערנות מנהל הרשת. בקש ממנו להפעיל את האפשרות הצג הודעה בעת הגעת הודעות 60/ חדשות כדי לקבל הודעה אוטומטית על הגעת הודעות. אם תכונה זו אינה מופעלת, מערכת 60/ אינה מודיעה לנמענים על הגעת הודעות חדשות, והנמען חייב לבדוק תמיד את תיבת הדואר הנכנס שלו. חברי צוות ומנהליס המשתמשיס בדואר אלקטרוני בלבד יתקשרו באמצעות תכונות תיבת דואר נכנס (אססחו) ו-ץ/ק36 הרגילות של דואר אלקטרוני. במערכת 60/ של קבוצת עבודה נוצרות שתי אפשרויות חדשות למשלוח הודעות: אחת לחברי הצוות והשנייה למנהל. חבריס משתמשיסם באפשרות כתובת המכונה אספח|ח68ד לקריאה, מענה, ומעקב אחר הודעות צוות. תיבת דואר זו מוצגת בדפדפן 80/). מסך פתיחה בדפדפן מאפשר להיכנס אליה. ניתן להגדיר סיסמה לגישה של חברי הצוות בלבד. שעה 20: 606[סזשו בקבוצות עבודה | 387 <1? ב ₪ ורוני ללא דואר אלקטרוני ה א ספ/י ודואר אלקטרוני תרשים 20.1: הגדר תקשורת קבוצת עבודה על ידי כלים, אפשרויות, קבוצת עבודה מנהל הפרוייקט משתמש באפשרות תיבת דואר פנימית. המנהל פותת את תיבת הדואר מ-806[סזם, כדי לקבל תגובות ומשוב של חברי הקבוצה לתוך קוב הפרוייקט. משלוח בקשות הקצאת צוות יש להודיע לחברי הצוות על הקצאת המשאבים. מנהל הפרוייקט או מנהל קבוצת העבודה שולח טופס הקצאת צוות לכל משאב. חבר הצוות מגיב בקבלה או דחייה של ההקצאה. המנהל פותח את התגובה ומחליט אס לעדכן את הפרוייקט בתגובה. |<]? הניר תרשים 20.2: השתמש בהקצאת צוות כדי ליידע משאבים על הקצאות הפעילויות שלהם 8 0]80]98ז₪ - סדנת לימוד . תרגול: %8 משלוח בקשת הקצאת צוות למשלוח בקשת הקצאת צוות למשאב, בצע את הפעולות הבאות: 1 .2 ₪ הצג תצוגת פעילויות, כגון תרשים גנט. בחר כלים, קבוצת עבודה, הקצאת צוות או לחץ על הלחצן הקצאת צוות שבסרגל הכלים קבוצת עבודה. בחר אפשרות למשלוח הקצאות משאבים כל הפעילויות או רק פעילויות נבחרות. לחץ אישור. תוצג תיבת הדו-שיח הקצאת צוות, תרשים 20.2. בשדה נושא, קבל את ברירת המחדל או הקלד נושא להודעה. באזור ההודעה קבל או שנה את הטקסט. מומלץ לכלול תאריך יעד רצוי לתגובה. ברשימת הפעילויות שבתחתית תיבת הדו-שיח, בשדה אל הקלד את שם הנמען, שדה זה הוא השדה היחיד הניתן לעריכה. בסיום לחץ שלח. בעמודת המציינים של הפעילויות הנבחרות יופיע מציין המיידע שנשלחה בקשת הקצאת צוות, אך טרם התקבלה תגובה. טופס הקצאת צוות טופס הקצאת צוות סטנדרטי שולח ומבקש מידע על שדות 0[601ז₪ שהוגדרו מראש. מנהל קבוצת העבודה יכול להוסיף שדות ולשנות את סדר שדות 0[60ז₪ שבטופס. תרשים 20.3: ניתן לשנות את רשימת :5 ₪0 4 ₪ ?/ ₪5 67 80 חבריוות יסלים להוריד פעילוות |<]? בדו ו שדות: [וספה... נ | ספה - התחלה 2 סיום 7 עבודה שהושלמה ועבודה נותרת הערות | הזז למטה | תיאור "שם פעילות" יופיע בהודעות הקצאת צוות, עדכון צוות ומצב צוות כ-"שם פעילות". ְ התאמה אישית עבור 'פפוח. דפוזה חדוז" לק לפי ימים ך השדות בהודעות קבוצת עבודה | | זור להגדרות ברירת מחדל | ביטול שעה 20: 60[סזשו בקבוצות עבודה | 389 תרגול: הוספה או שינוי סדר שדות +66[סזוש להוספה או שינוי סדר השדות בטופס הקצאת צוות, בצע את הפעולות הבאות: 31 בחר כלים, התאם אישית, קבוצת עבודה. תוצג תיבת הדו-שיח התאמה אישית של קבוצת עבודה כמוצג בתרשים 20.3. ו . לחץ הוסף כדי לכלול שדות נוספים. שים לב לתיאור כל שדה, טקסט זה יכול לסייע לך להחליט איזה שדות יהיו שימושיים. . השתמש בלחצנים הזז מעלה והזז מטה לסידור מחדש של השדה הנבחר בטופס. . בשדה בקש עבודה שהושלמה בחר אופן הדיווח. . אם ברצונך שמשאבים ירשמו שעות עבודה נוספות בטפסים אלה, סמן את תיבת הסימון עקוב אחר עבודה בשעות נוספות. . אם אתה מאפשר למשאבים לסרב להקצאות הנשלחות אליהם, סמן את תיבת הסימון חברי צוות יכולים להוריד פעילויות. . לביטול השינויים שביצעת ולסגירת תיבת הדו-שיח, לחץ על הלחצן חזור לערכי ברירת מחדל. . בסיום לחץ אישור. תגובה לבקשות הקצאת צוות אם אתה חבר בקבוצת עבודה, סביר שתצטרך להגיב להודעות הקצאת צוות. 1 תרגול: תגובה להודעת הקצאת צוות כדי להגיב להקצאת צוות, בצע את הפעולות הבאות: מתיבת הדואר האלקטרוני בחר את הודעת הקצאת הצוות הרצויה לתגובה, ולחץ על עו60א. תוכל להקליד תגובה באזור ההודעה, כרצונך. משתמשי דואר אלקטרוני יכולים לקבל או לדחות את ההקצאה על ידי הקלדת 68ץ או סא בשדה +46090. בסיום לחץ שלח. 0 80198]סז₪ - סדנת לימוד קבלה ומשלוח משוב לאחר שמשאבים הגיבו להודעות הקצאת צוות, המנהל צריך לשלב את התגובות בקובצ הפרוייקט. קבלת משוב ממשאביס פשוטה: 9 מנהלי דואר אלקטרוני יכוליס לפתוח את תיבת הדואר הנכנס וללחוצ לחיצה כפולה על התגובה. 9 מנהלי דואר אלקטרוני יכולים להמשיך ולשלוח תקשורת נוספת לחבר הצוות: בלחיצה על עָ!0ק6א, הקלדת הודעה ולחיצה על 58600 (ברירת חבר הצוות לקבלת ההקצאה או לדחייתה אינה מוזנת בשלב זה לפרוייקט). המנהל צריך לבדוק את דיוק ושלמות כל הודעת משאב לפני קבלתה לתוך קוב הפרוייקט. בחירה בעדכן פרוייקט מאשרת אוטומטית את הקצאות חבר הצוות בקוב> הפרוייקט. ל לאחר עדכון קובץ הפרוייקט בתגובת המשאב, המציין המסמל 0- שהמנהל ממתין לתגובה להקצאת צוות נמחק מעמודת המציינים שבתצוגת תרשים גנט. בקשה ומשלוח מצב צוות הודעות מצב צוות הן המפתח לזרימה דו-כיוונית של נתוני פרוייקט לא גמישים כגון שעות עבודה שבוצעו ושעות נותרות. משלוח ושילוב מידע על התקדמות הפעילויות והמשאביס דואגיס לעדכון הפרוייקט. לא תמיד יש למנהל קבוצת העבודה גישה ישירה למידע על ההתקדמות, ועליו לסמוך על חברי הצוות שיעדכנו אותו. חבר צוות יכול לשלוח עדכון מצב על כל פעילות המוקצית לו בין אס נתבקש דוח מצב צוות על ידי המנהל ובין אס לא. תרגול: שליחת בקשת מצב צוות לשליחת בקשת מצב צוות, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר בקובץ הפרוייקט את הפעילויות הרצויות לעדכון. 2 בחר כלים, קבוצת עבודה, מצב צוות. 3 שלח בקשה אודות הפעילויות הנבחרות או לכל הפעילויות. 4 תוכל לשנות את השדה נושא ואת אזור ההודעה כרצונך. 5 בסיום לחץ שלח. בעמודת המציינים יוצג מציין כדי לסמל שנשלחה בקשת מצב צוות, אך טרם התקבלה תגובה. שעה 20: 60[סזשו בקבוצות עבודה | 391 חברי צוות חייביס להגיב לבקשות מצב צוות. הס גס יכוליס ליצור הודעות מצב מבלי להמתין לבקשה. תרגול: תגובה לבקשת מצב לתגובה לבקשת מצב, בצע את הפעולות הבאות: 1 פתח את הודעת מצב צוות בתיבת הדואר הנכנס או בתיבת הדואר הפנימית. 2 הזן נתונים ממשיים על הפעילות, כגון שעות עבודה בפועל וכדומה. 3 שנה את אזור ההודעה כרצונך. 4 בסיום לחץ שלח. אם מתבצע מעקב ב-אססט00 אחר פעילויות 61פ[סזס, ניתן להפיק ב-000% דוחות מצב: בחר +01ק6 7631519105 עצוסא ,5א5ד. טָ> 0 12 0]80]98ז₪ - סדנת לימוד שערה החלפת נתוני פרוייקט עם יישומים אחרים ייצוא נתוני פרוייקט ליישומי תוכנה אחרים, או ייבוא נתוניס מיישומיס אחריס לתוך סז עשויים לסייע במספר מצבים. לדוגמה, אס ברצונך להכין דוח או מצגת אודות הפרוייקט, תוכל לייצא את הנתוניס במקוס להקלידם מחדש. תוכל גס לייצא תמונה של תצוגת +66[סז₪ כגון תרשים גנט או תרשים פרט לשימוש ביישוס אחר. באופן דומה, תוכל להשתמש בנתוניס המאוחסניס ביישוס אחר כחלק ממסמך הפרוייקט. לדוגמה, תוכל להתחיל רשימת פעילויות חדשה על ידי ייבוא רשימת פעילויות ותאריכיס שנוצרה במסד נתוניס 8460855. תוכל גס לבנות מאגר משאביס תוך שימוש ברשימת משאבים עס תעריפי העלויות וכתובות דואר אלקטרוני השמורה כקובץ |08א5. ייבוא הנתוניס מונע שגיאות הקלדה וללא ספק חוסך זמן רב. לכמויות נתוניס קטנות, תוכל להשתמש בתכונות העתק והדבק של פעוסטחו//. זכור שהדבקת נתוניס מיישוס אחר מאפשרת להדביק קשרים דינמייס אל המקור, כדי ששינוייס במקור ישתקפו גס בנתוניס המודבקים. בשיטה וו תוכל לקשר תעריפי עלויות משאביס מ-806[סזפ, לקוב 7-568|6ץ28 ב-|08א= או ב-608655. השעה הנוכחית מציגה מספר אפשרויות להחלפת מידע בין 861[סז₪ לקבצים בתצורה אחרת. נושא זה רחב ומפורט מכדי כיסוי מלא בספר זה, ולכן נציג רק כיצד להשתמש בחלק מהתכונות שנראות שימושיות יותר לקוראי ספר וּה. שעה 21: החלפת נתוני פרוייקט עם יישומים אחרים | 393 תצורות קבצים הנתמכות על ידי 98 60%[סזק ניתן לייבא ולייצא פרוייקטיס שלמיס או מערכות נבחרות של נתוני פרוייקט בעזרת פקודות התפריט קוב, פתיחה, וקובץ, שמירה בשם. פקודות אלו מאפשרות לקרוא ולכתוב את נתוני הפרוייקט בתצורות שונות שאינן התצורה הטבעית של 604[סזק - תצורת קחו. חלק מהתצורות הנתמכות על ידי 66%[סז₪ הן מעבר לתחוס ספר זה, או שאינן בשימוש נפוצ כעת. תצורות קבציס הנתמכות על ידי 60%[סז₪ רשומות להלן, סיומות הקבציס רשומות בסוגריים: / 6 ]ןז (6קח.*) תצורה זו משתמשת בקוב נתוני 97 406655 (גירסה 8.0), למרות שיש לה סיומת קניינית (סחו/), כלומר סיומת שנקבעה על ידי היצרן ולא הסיומת הרגילה של קוב 400655 - 00ח. תצורה זו מחליפה את תצורת 4.0 <=] כתצורת החלפת נתוניסם תקנית עבור 601[סזםש. 0 אוו (אסח.*) אס ברצונך לפתוח מסמך 98 80][סזק ב- 601[סזש גירסה 4 או 4.1, יש לשמור אותו בתצורה זו. 868 (8.(0 060655// 11607050 (ססח.*) ניתן לשמור את כל או חלק מנתוני הפרוייקט בתצורת 8.0 60855. כל יישוס המכיר בתצורה זו יכול לפתוח ולערוך את הקוב>. אסססאזוס// |66אם )ספסזסוו/ (פ|א.*) השתמש בתצורה זו להחלפת נתוני פעילויות, משאבים, או הקצאות עס |08א5. ניתן גס לקשר ערכי שדות ב-6[סז עס ערכי שדות ב-|06א₪. 6 וס |66א= א50סזסוו (פ|א.*) תצורה מיוחדת זו משמשת את |08א₪ עבור טבלאות ציר. למרות שניתן לייצא שדות בודדים של נתוני 66[סז₪ אל טבלת ציר, לא ניתן לייבא טבלת ציר של 81 לתוך 80%[סזםש. שרחה | סטאזהּו/! +א16ו6סער (חזה.*) תצורת ‏ 11/1 זו משמשת מסמכי ודפדפני 60/). ניתן לייצא נתוני שדות 6₪[סז]ש לתצורת !]1 ד, אולס לא ניתן לייבא קבצי !וד לתוך 60%[סזם. .0 הערה: סיומות הקבצים מוצגות רק אם פצוסחו/ מציגה אותם. להצגת סיומות קבצים, פתח את סייר פשסטחו/ץ, ובחר תצוגה, אפשרויות. בכרטיסיה תצוגה מחק את הסימון שליד הסתר סיומות קבצים של 5סס-₪5 עבור סוגי הקבצים הרשומים. לחץ החל ואחר אישור. 4 98 0]001ז₪ - סדנת לימוד כפי שניתן לראות בתרשיס 21.1, ב-)0[80]₪ תיבת הדו-שיח פתיחת קוב מציגה כברירת מחדל את כל הקבציס בתבנית *סח.*. כך רשימת הקבציס שניתן לפתות כוללת לא רק את מסמכי הפרוייקט הרגיליס (ססח.*) ותבניות 601[סזש (קוח.*), אלא גם קבצי 4.0 <חוא (אסח.*) ומסמכי מסד הנתוניס של 66[סז₪ (ססח.*). לשמירת קוב פרוייקט בתצורות אלו יש לבחור את סוג הקובצ בעת שמירתו (ראה תרשיס 2).. 4 21/0798 ...0 0180 0507%זסו] 88 81 2 3/09/98 ...8.0 ל66[סז %/50ססוי]. א 186 1 06/09/98 ...8.0 665[סזק %/050שוי]. א 196 2 20/07/98 .. לספןסזק 50%סזו] | הא 77 0 09/08/98 3 01/07198 ןז 67050%] | 8א 89 8 ץז 60500 68 67 8 ל60[סזק 0%פטזטוי]. פא 128 8 0[86זק :']ספסזסווי] פא 111 קקוח |ססק 6500766 3] סז 050%ז6] 8א 66 .סוחד | 02/07/98 0 06/09/98 1 0609981 ₪ חפש קבצים התואמים לקריטריוני חיפוש אלה: כ טקסט או מאזפייך חיפוש חדש בזמן כלשהו [+ ]שה לאחרונה 9 קבצים נמצאן. שקוח. *) 9015 (בקחח, *) 23-3083565 65שןסזק, (6קח. *) 3665!קח6ד (אוקוח. *) 508665אזס/! תרשים 21.1: כברירת מחדל, בתיבת הדו-שיח פתיחת קובץ מוצגים כל הקבצים שבתצורות הטבעיות של 0[60זק |<]? בטיי | |3]₪ <] | |₪] |פ [* 77 - 6אסה[)|שמרב [ שי ] | ביטול | 6 | אפשרויות... ] - סוח. סחוקַבהַ15י/ שם הקוב | (פטח. *) 08:30356 8.0 866655 :]ס5טיסויז | שמור כסוו. (סקוח. *) ל66[סזק (לקחח. *) 366!קוח6ד (בקחח. *) 03:35856 ל66ןסזוק אסוח.*) 4.0 אס 5 1 ומוה (15א, *) אססיםאזס// [66= 506סיסווי] תרשים 21.2: בעזרת הפקודה שמירה בשם ניתן לשמור קובץ פרוייקט בתצורות אחרות שעה 21: החלפת נתוני פרוייקט עם יישומים אחרים | 395 ייצוא נתוני 98 +66[ס]₪ לגרסאות ישנות של 66%[ס]ק כדי שמסמך 98 0[]80%ז₪ יהיה זמין למשתמשי גירסה 4.0 או 4.1 של 861[סזם, עליך לשמור את הפרוייקט בתצורת 4.0 <ח!ו]. הגרסאות הקודמות של 80%][סזש אינן נתמכות אוטומטית. תרגול: שמירת מסמכי 98 60[סזש בתצורת אסוו לשמירת מסמך 98 8%]ןסז₪ם בתצורת 4.0 אפו בצע את הפעולות הבאות: 1. פתח את המסמך המיועד לשמירה. 2 בחר קובץ, שמירה בשם לפתיחת תיבת הדו-שיח שמירה בשם. 3 בחר 4.0 אק מתיבת הרשימה הנפתחת שמור כסוג. 4 שנה את השם או התיקיה כנדרש ולחץ אישור. 0 הערה: למרות שניתן לפתוח ב- 98 (80[סש מסמכים שנוצרו בגרסאות 4.0 ו-4.1, לעיתים עלול להיגרם נזק קל לקבצים. לכן שמור את הקובץ בתצורת אקו של גירסה זו, ואחר פתח אותו ב- 98 60[סזש, בדרך כלל תקבל עותק נקי של נתוני הפרוייקט. אפשר לפתוח קוב <ח|/ ב- 98 +66[סזש בדיוק כפי שניתן לפתוח כל מסמך 80[סזום. העתקת נתונים נבחרים בין יישומים בנוסף לייצוא (או ייבוא) נתוניס באמצעות הפקודות קובץ, פתיחה או קובץ, שמירה בשם, ניתן להשתמש גם בפקודות עריכה, העתק ועריכה, הדבק להעתקת נתונים נבחריס ממסמך אחד לאחר, המסמך המקבל יכול להיות באותו יישום או ביישוס אחר. לדוגמה, ניתן להעתיק תעריפי שכר מגיליון !08א₪ לגיליוו משאביס ב-80][סזום, או להעתיק תמונה של תרשים גנט מ-600][סזק למצגת זחוסקז6עוסם. ניתן גס להשתמש בפקודה הוספה, אובייקט להוספת נתונים המוצגים על ידי יישוס אחר - כל עוד שני היישומיס תומכים בפרוטוקול 015 (800 מַחואחו1 601[פס 9חו0600וח=) של אספסחסוו/. לדוגמה, ניתן להוסיף אסספאזס/ |08א לתוך שדה הערות או אובייקטים של פעילות. אס תוסיף קוב אסספאזס/ |8סא₪ חדש (בתיבת הדו-שיח הוספת אובייקט סמן את האפשרות צור חדש), הנתוניס שיוזנו לתוך קוב זה יאוחסנו ב-+0[66ז₪ ואובייקט |09א₪ יהיה מוטבע בתוך +66[סזש. אס תוסיף קוב 6 98 0[001ז₪ - סדנת לימוד (06א קיים כאובייקט לתוך 606][סזס, האובייקט יהיה קשור מכיון שהנתוניס מאוחסנים ביישוס אחר וניתנים לעריכה עצמאית גםס מחוצ ל-60%[סזק. עם פתיחת מסמך 0[801ז₪ ניתן לעדכן אוטומטית את העותק המקושר של אסססאזס/ כך שיישקף ערכים חדשים כלשהם שנוצרו כאשר מסמך 801[סז₪ היה סגור. --) 15 (ס0ַחו600ח= 0חה פָחואחו | 86%[פס) הוא תקן המאפשר לשתף מידע שמקורו במסמך אחד עם מסמך אחר - גם בין מסמכים ביישומים שונים. עם זאת, כדי שהשיתוף יתבצע, שני היישומים חייבים לתמוך בתקן = . העתקת נתונים מיישומים אחרים לתוך +66[סזש ניתן להשתמש במקשי הקיצור הרגיליס ובפקודות התפריט של 021108 להדבקת מידע מיישומיס אחריס לתוך 806][סזש. לדוגמה, ניתן להעתיק תוכן תא בגיליון |06א= בעזרת צירוף המקשים 001+6 ואחר להדביק את הערך לתוך תא בטבלת )80[סזק. אס תשתמש בפקודה עריכה, הדבקה מיוחדת, תוכל לבחור באפשרות הדבק וקשר כדי ליצור קישור בין העותק המודבק במסמך 806][סזם, לבין התא שבגיליון |08א₪. אס הודבק כקישור, כאשר יחול שינוי בערך שב-|06אם, 8[סז₪ תוכל לעדכן אוטומטית את הערך שבמסמך 60%][סזם. תרגול: הדבקת נתונים חיצוניים מקושרים לתוך טבלת 606[ס?ק להעתקה והדבקת נתונים כקישור מקובץ חיצוני לתוך טבלת 661][סזם, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר את הנתונים ביישום החיצוני. 22 השתמש בפקודה עריכה, העתק. 3 עבור ל-66ןסזש ובחר את המיקום שבו יודבקו הנתונים. 4 בחר עריכה, הדבקה מיוחדת, להצגת תיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת. 5 לחץ על הלחצן הדבק וקשר. מתוך רשימת סוגי הנתונים כ בחר נתוני טקסט. 6. לחץ אישור להדבקת הקישור. בפינה הימנית תחתונה של כל תא ב-0[80ז₪ המכיל ערך מקושר, מוצג משולש אפור קטן. כאשר תפתח קוב 0[800ז₪ המכיל נתוניס מקושרים, תוצג תיבת אוהרה המתריעה על הימצאות נתוניס מקושרים בקוב זה (ראה תרשים 21.3) ותאפשר לעדכן את התצוגה על ידי פתיחת מקור הקישור ואתזור הערך העדכני המאוחסן שם. בחר כן לעדכון הנתוניס המקושריס כעת, בחר לא למניעת עדכון הקישור. שעה 21: החלפת נתוני פרוייקט עם יישומים אחרים | 397 וז ])30סזסו "סק פְחוּקַבּחָב1יז" מזכיל מידע מקושר. האם ברצונך ליצור מחדש את הקישורים? + אם ברצונך לעדכן מידע זה על ידי גישה לפרוייקט המקושר או לתוכנית והקובץ המקושרים, לחץ על כן. 5 > אם אינך מעוניין לעדכן מידע זה וברצונך להשתמש במקום זאת במידע הקיים, לח על לא תרשים 21.3: כאשר פרוייקט שפתחת מכיל נתונים מקושרים תוצג אזהרה ניתן לעדכן נתוניס מקושריס בכל עת תוך כדי עבודה במסמך. כדי לעשות זאת בחר עריכה, קישורים, להצגת תיבת הדו-שיח קישורים (ראה תרשיס 21.4). בחר את הקישור הרצוי מרשימת קישורים ואחר לח על הלחצן עדכן כעת. תוכל גס לנתק את הקישור מהמקור החיצוני על ידי לחיצה על הלחצן נתק קישור. >> עדכן קישור כעת | עדכן כעת פתח מקור = ₪-- עבור לקישורים ידניים בלבד מקור: 5 !חח [06= פמתטוחנסס עוז: )!ג יליוך76212 בחר קישור רצוי ססוג פתאזס/ 568 %)50סיסוה] עדכון: ₪6 אוטומטי 7 ודמ תרשים 21.4: בעזרת הפקודה עריכה, קישורים עדכן קישורים בכל עת העתקת נתוני !66[סז₪ ליישומים אחרים ניתן להעתיק נתוני פרוייקט ליישוסם 080086 אחר בשיטות ההעתקה וההדבקה הרגילות. לדוגמה, תוכל להדביק קישור מהעלות הכוללת של פרוייקט לתוך גיליון |06א=, שבו מתנהל מעקב אחר עלויות הפרוייקטים הנוכחיים. 8 98 0[001ז₪ - סדנת לימוד וש תרגול: %8 הדבקת קישור מהעלות הכוללת של פרוייקט להדבקת קישור מ-:0[60ז₪ ליישום אחר, בצע את הפעולות הבאות: 1 פתח את קובץ הפרוייקט והצג תצוגת פעילויות, כגון תרשים גנט. 2 הצג את פעילות ערסל הפרו"יקט, על ידי בחירה בכלים, אפשרויות. בכרטיסיה תצוגה בחר באפשרות הצג פעילות ערסל של הפרוייקט כולו (אם אינה זמינה, סמן תחילה את האפשרות הצג פעילויות ערסל). 3 הצג את טבלת העלויות על ידי בחירה בתצוגה, טבלה, עלות. העמודה עלות כוללת תציג את העלות הכוללת של הפרוייקט בשורת פעילות ערסל הפרוייקט. 4. הקש 0+וש0 או בחר עריכה, העתק להעתקת ערך העלות הכוללת. 5. פתח ג'ליון ו089א₪ ובחר עריכה, הדבקה מיוחדת להצגת תיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת. 6. בחר הדבק וקשר ומתיבת הרשימה כ בחר בסוג %א8ד. 7 לחץ אישור להשלמת הפעולה. עס התקדמות העבודה בפרוייקט, העלויות בפועל תעדכנה את השדה עלות כוללת ב-60%[סזם, וקוב |08א₪ יציג את הערך העדכני ביותר של עלות הפרוייקט. העתקת תצוגות )66[סזש ליישומים אחרים שיטה מיוחדת להעתקת נתוני +66[סזש ליישומיס אחריס מאפשרת להדביק תמונה של תצוגת 86[ס]₪ לתוך יישוס אחר. לדוגמה, תוכל לשמור תמונה של תרשים גנט ולהדביק אותה לתוך מצגת 1חוסקז6/שסק. תרשיס 21.5 מציג תצוגת תרשים גנט של 6% שהודבקה לתוך מצגת זחוסקזפעוסם. יצוב כלים הצגת שקופיות חלון ערה [ = מ 90 כ ₪ ₪ ₪ ₪ 0-60 ₪0 0 0 8 ₪ ש םן | 0|₪ | 3:|ש ₪ ₪ ₪ ש ; ₪ *|‏ 2|* | (פשש) החסה אפה :פד | העתקת תרשים גנט מ-501|סז תאריך 1‏ | עקב החלקו (ם פעלות. יבים חלונות. תרשים 21.5: תרשים גנט ממסמך 60%[סזק מוצג , ]₪ ₪ ₪ = = -4 -4 - 5 |4 ₪ סים -אהתאטמות | 6 8 |-ציר | במצגת +חוסק זס/וסק הייו עיצוב ברירת מחדל. שקופית 1 מתוך 1 [ 29 2ם שעה 21: החלפת נתוני פרוייקט עם יישומים אחרים | 399 תרגול: שמירת פרוייקט כתמונה סטטית להדבקת תמונה של תצוגת פרוייקט לתוך יישום אחר בצע את הפעולות הבאות: 1. ב-866][סזק הצג את התצוגה הרצויה ועצב אותה כפי שתרצה שתוצג בתמונה. 2 אם ברצונך לכלול רק פעילויות נבחרות, בחר את הפעילויות. תוכל לבחור פעילויות שאינן סמוכות (הקש |0₪ תוך כדי לחיצה על הפעילויות הרצויות), והפעילויות תופענה סמוכות בתמונה. 3 לחץ על הלחצן העתק תמונה שבסרגל הכלים הרגיל להצגת = תיבת הדו-שיח העתקת תמונה. אם ברצונך שהתמונה תוצג רק על המסך בחר עבור מסך. אם כבר בחרת מדפסת לשימוש וברצונך להתאים את מראה התמונה למדפסת מסוימת, בחר עבור מדפסת. האפשרות לקובץ תמונה =!6 מיועדת בעיקר לדפי 60 ). כדי לכלול בתמונה את כל השורות המוצגות כעת על המסך, בחר שורות במסך. אם בחרת את השורות הרצויות לתמונה, בחר שורות נבחרות. כדי לכלול את פרקי הזמן המוצגים על המסך, בחר כפי שמוצג על [ המסך. כדי שהתמונה תכיל תחום זמן מסוים בלבד, הזן תאריכי מתאריך ועד. 4. לחץ אישור להעתקת התמונה. 5 פתח את מסמך היעד. 6. בחר עריכה, הדבק או הקש ש+הו0 להדבקת התמונה לתוך המסמך החדש. 33-59 33-33-59 3 0 98 001][סז₪ - סדנת לימוד חלק התאמה אישית של 0[661ז?] שעה 2 יצירת תצוגות מותאמות 3 עבודה עם מאקרו 4 התאמת סרגלי כלים ותפריטים 41 4 שעה יצירת תצוגות מותאמות החדשות הטובות הן ש- 98 60₪6[סז₪ היא מוצר עס יכולת התאמה אישית גבוהה. החדשות הרעות הן שקיימות כל כך הרבה תכונות שניתן לעדכן ולשנות, ולכן משתמשיס רבים נרתעיס ממיגוון האפשרויות הרב. מרבית המשתמשיס מתחיליס בהתאמת טבלאות ודוחות. רביס יוצריסם לאחר מכן מסנניס מותאמים. אחדיס מתקדמים לשילוב טבלאות ומסנניס מותאמיס בתצוגות מותאמות. קיימיס תשעה מרכיבים עיקרייס של 0[6₪ז₪ הניתניס להתאמה, אך השעה הנוכחית תתמקד בשנייס הנפוציס ביותר: טבלאות ותצוגות. בשעה הנוכחית תלמד: 9 כיצד ליצור טבלאות חדשות. כיצד ליצור טבלאות מותאמות להצגת עמודות מתאימות. 9 ₪9 כיצד לשנות טבלה קיימת על המסך. 9 כיצד לבחור רכיבי תצוגה. 9 כיצד ליצור תצוגה מותאמת. שעה 22: יצירת תצוגות מותאמות | 403 יצירת טבלאות מותאמות בגירסה העברית של 600[סז₪ קיימות 21 טבלאות קשורות-פעילויות ו-8 טבלאות קשורות-משאבים. כל אחת מטבלאות אלו תוכננה סביב נושא מסוים. לדוגמה, הטבלאות עלויות (אחת לפי פעילות והשנייה לפי משאב) מקבצות יחד שדות עלויות הקשורים לפעילויות או למשאבים. הטבלאות עבודה מקבצות יחד שדות עבודה הקשוריס לפעילויות או למשאבים, כמו למשל עבודה מתוזמנת, עבודה בתוכנית בסיסית, עבודה בפועל, וסטיות עבודה. טבלאות הזנה הן טבלאות ברירת המחדל של תצוגות תרשים גנט וגיליון משאבים ותוכננו כטבלאות הזנת הנתונים העיקריות. הטבלאות המוגדרות מראש לא בהכרת עונות על צרכי התצוגה או ההדפסה שלך. למעשה, טבלאות הן הרכיבים הנפוציםס ביותר להתאמה על ידי משתמשי )80][סזס. קיימות שלוש שיטות ליצירת טבלאות מותאמות : 9 יצירת טבלה חדשה. העתקה ושינוי טבלה קיימת. 9 שינוי טבלה קיימת, על ידי שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרת טבלה או ישירות על המסך. למעט עריכה הטבלה על המסך, שינוייס לטבלאות מוזניס בדרך כלל על ידי בחירת אפשרויות בתיבת הדו-שיח הגדרת טבלה. תרגול: יצירת טבלאות נוספות ליצירת טבלה חדשה, לעדכון טבלה קיימת או לשימוש בטבלה קיימת ליצירת טבלה מותאמת, עליך להתחיל בצעדים הבאים: 1 בחר תצוגה, טבלה, טבלאות נוספות. תוצג תיבת הדו-שיח טבלאות נוספות כמוצג בתרשים 22.1. 2 בתיבת הדו-שיח טבלאות נוספות הצג את הרשימה הרצויה על ידי בחירת סוג טבלה: פעילות או משאב. 3 ליצירת טבלה חדשה, לחץ על הלחצן חדש שבתחתית תיבת הדו-שיח. לעדכון טבלה קיימת תוך שמירה על שם הטבלה לחץ עריכה. לשימוש בטבלה קיימת ליצירת טבלה מותאמת, לחץ העתקה. 4. תיפתח תיבת הדו-שי'ח הגדרת טבלה. בצע שינויים כרצונך, תוך שימוש בהוראות שבסעיפים הבאים. בסיום לחץ אישור. 5 להצגת הטבלה המותאמת החדשה על המסך, מתוך תיבת הדו-שיח טבלאות נוספות לחץ החל. 4 98 ]00]סזש - סדנת לימוד |< |? [יולץ ור טבלת;: | > פעילות = 07 משאב בסזיסזית היפר-קישור טבלת סיכום שורות ייצוא סדרן. מעקב ניתוח פרט על-פי מקרה אופטימי ניתוח פרט על-פי מקרה פסימי ניתוח פרט על-פי מקרה צפוי | חדש... | עריכה... העתקה... תרשים 22.1: התחל בהתאמת טבלאות מתוך תיבת הדו-שיח טבלאות נוספות הזנת שם טבלה לאחר בחירה בחדש, עריכה או העתקה תוצג תיבת הדו-שיח הגדרת טבלה ראה תרשים 22.2. השתמש בתיבת דו-שיח זו לבחירת הגדרות מפורשות לטבלה המותאמת. הצעד הראשון הוא הקלדת שם חדש לטבלה, כדי להבחין בינה לבין טבלאות קיימות. % נותנת לטבלה חדשה שס ברירת מחדל טבלה ומספר, עותקיס של טבלאות קיימות מכוניס עותק של <<שם טבלה מקוו?>>. החלף את ברירת המחדל כרצונך. |<|? ו | ] הצוג בתפריט | גזור שורה | העתק שורה ]הדבק שורה | הוסף שורה מעל | מחק שורה הת || ישרנתנים | שם שרה | | 5 | קוד ו מציינים שם משך התחלה סיום פעילויות קדם | + תרשים 22.2: השתמש בת'בת | תמותתאחף |בררתמחדל | [] | גבהשבה | 1] הדו-שיח הגדרת טבלה לבחירת | : , ₪ נַעל עמודה ראשונה | ביטול שדות לטבלאות מותאמות ₪ הוסף טבלאות מותאמות לרשימת התפריט הנפתחת תצוגה, טבלה + על ידי סימון תיבת הסימון הצג בתפריט שלצד שם הטבלה בתיבת הדו-שי'ח הגדרת טבלה. שעה 22: יצירת תצוגות מותאמות | 405 הוספה ושינוי עמודות בטבלה הצעד הבא הוא הגדרת הטבלה על ידי עבודה באזור טבלה שבתיבת הדו-שיח. כל שורה בהגדרת הטבלה מגדירה עמודה בתצוגה על המסך. לכל שורת-תיבה/עמודת מסך יש להגדיר שדה מרשימת שדות 60%[סז₪ הזמיניס. אזורים אחרים בהגדרת הטבלה מקבלים ערכי ברירת מחדל. תרגול: השלמת אזור הגדרת הטבלה להמשך הגדרת הטבלה מהתרגיל הקודם, בצע את הפעולות הבאות: 1 2. לחץ בעמודה שם שדה. מתיבת הרשימה הנפתחת שם שדה בחר את השדה הרצוי. ניתן גם להקליד שם שדה, אולם השם חייב להתאים בדיוק לשם שדה ב-60[סזם, לא ניתן להזיז את הסמן מהתא עד להתאמה. עבור לתא ישר נתונים ובחר יישור לשמאל או למרכז או לימין. ברירת המחדל לרוחב עמודות טבלה היא 10 תווים. עבור לתא רוחב והשתמש בחיצים שבתא זה לבחירת רוחב כלשהו בין 0 (הסתרת העמודה) לבין 128 (ערך מירבי). הכותרת המוצגת כעת בראש עמודות הטבלה היא שם השדה עצמו. אם ברצונך לתת לעמודה שם אחר, עבור לתא כותרת והקלד את התווית הרצויה. כברירת מחדל, כותרות מוצגות עם יישור למרכז. עבור לתא ישר כותרת לבחירת יישור לימין או לשמאל. השתמש בתכונות עריכת השורות לארגון מחדש של שורות השדות. ניתן לגזור, להעתיק, להדביק, להוסיף ולמחוק שורות בעת בניית הטבלה. ניתן תמיד לחזור מאוחר יותר להגדרת הטבלה כדי לבצע שינויים נוספים. לסיום בנייה ועדכון הטבלה חזור על צעדים 1 עד 7. אזהרה: הפקודה בטל אינה זמינה בתיבת הדו-שיח הגדרת טבלה. ודא שאתה יודע מה אתה רוצה, אחרת היה מוכן לביצוע חלק מהצעדים מחדש. 6 98 001][סז₪ - סדנת לימוד השלמת הגדרת טבלה בתחתית תיבת הדו-שיח תוכל לבצע שלוש בחירות נוספות : תבנית תאריך. בחר כיצד יוצגו תאריכיס בטבלה וו בלבד. ,.'י ₪ השתמש באפשרות תבנית תאריך ליצירת טבלה מיוחדת שתציג את + השעה ביום של תאריכי התחלה וסיום פעילויות, מבלי לשנות את תצוגת ברירת המחדל של כל התאריכים. 9 גובה שורה. גובה שורות טבלה זו, לא כמה שורות תופענה בתרשים גנט. בדרך כלל כדאי להשאיר מספר ה בערך ברירת המחדל 1. 9 נעל עמודה ראשונה. הפעל הגדרה וו למניעת גלילה שמאלה של העמודה הראשונה - בדרך כלל קוד ויהוי או שס - בעת תנועה בתוך הטבלה שעל המסך. שים לב, ב-0[661%ז שלא כמו ב-|06א=, ניתן להקפיא את העמודה הראשונה בלבד. הגבלה זו עשויה להשפיע על בחירת העמודה הראשונה בטבלה. בסיוס בחירת ההגדרות לחצ אישור. להצגת הטבלה המותאמת על המסך, בתיבת הדו-שיח טבלאות נוספות לח על החל. ,.'י פָר בעת גלילה מטה ברשימת פעילויות כותרות העמודות תוצגנה תמיד. + לא ניתן להפעיל או לכבות תכונה זו. שינוי תכונות טבלאות ממסך התצוגה כחלופה להתאמת הטבלאות מתוך תיבת הדו-שיח הגדרת טבלה, תוכל לערוך אותן על המסך. אפשר לשנות הגדרות של העמודות המוצגות, ואף להוסיף ולהסיר עמודות. אזהרה: שים לב ששינויים המבוצעים על טבלה שעל המסך - הוספה או הסרת עמודות או שינוי הגדרות עמודות - עורכים למעשה את הגדרת הטבלה הבסיסית ומשפיעים על כל התצוגות המשתמשות בטבלה זו. אם ברצונך לשמור על ההגדרות המקוריות של טבלה נתונה, צור העתק של הטבלה ועבוד עליו. שעה 22: יצירת תצוגות מותאמות | 407 תרגול: עריכת עמודות בטבלה לשינוי עמודות בטבלה קיימת באמצעות עריכה על המסך, בצע את הפעולות הבאות: 1 .2 הזז את סרגל הפיצול האנכי להצגת העמודה הרצויה לשינוי. מקם את מצביע העכבר מעל כותרת העמודה ולחץ לחיצה כפולה. תוצג תיבת הדו-שיח הגדרת עמודה כמוצג בתרשים 22.3. תיבת הדו-שיח הגדרת עמודה מאפשרת להגדיר את 5 מאפייני העמודה הניתנים להגדרה בתיבת הדו-שיח הגדרת טבלה, כלומר, שם שדה, כותרת, ישר כותרת, ישר נתונים, ורוחב. עם סיום השינויים לעמודות, לחץ אישור לחזרה אל למסך ולהצגת הגדרות הטבלה החדשות. <]? ו כותרת: שם פעילות] | ביטול יישור כותרת: ‏ | מרכז | [התאמה מיטבית יישור נתונים: = = ימין בוחב: 10 3 תרשים 22.3: ניתן לשנות הגדרות עמודות על המסך בנוסף לשינוי הגדרות עמודות, ניתן גס להוסיף ולהסיר עמודות. . % תרגול: הוספת עמודה לטבלה להוספת עמודה לטבלה, בצע את הפעולות הבאות: 31 בחר תא כלשהו בעמודה שמימין לנקודת הוספת העמודה החדשה. עמודות קיימות מימין לעמודה שבחרת תוזזנה ימינה, העמודה החדשה תיכנס משמאל לעמודה שבחרת. בחר הוספה, עמודה. תוצג תיבת הדו-שיח הגדרת עמודה. להצגת המידע בעמודה זו, בחר שם שדה 08%ז₪ מתיבת הרשימה הנפתחת. קבל את הגדרות ברירת המחדל של השדות האחרים, או בצע שינויים כרצונך. בסיום, לחץ אישור. 8 00]98]סז₪ - סדנת לימוד תרגול: הסרת עמודה מטבלה להסרת עמודה מטבלה, בצע את הפעולות הבאות: 1 מקם את מצביע העכבר מעל כותרת העמודה שברצונך להסיר. 2 לחץ על כותרת העמודה לבחירת העמודה כולה. 3 בחר עריכה, הסתר עמודה. העמודה שבחרת תוסר והעמודות מימין לעמודה זו תזוזנה שמאלה. אזהרה: הניסוח להסרת עמודות עשוי להטעות. הפקודה עריכה, הסתר עמודה מרמזת למרבית המשתמשים שרוחב העמודה נקבע לאפס וניתן להציגה מחדש (כמו ב-|08א5). אולם ב-86]ןסז₪ק העמודה מוסרת לחלוטין מהגדרת הטבלה הבסיסית. להצגה מחודשת של העמודה ה"מוסתרת" יש לבצע מחדש את תהליך הוספת עמודה. אם אינך בטוח ברוחב העמודה הרצוי, בתיבת הדו-שיח הגדרת עמודה בחר התאמה מיטבית. אולם בחר התאמה מיטבית רק לאחר ביצוע כל השינויים הרצויים, לחיצה על אפשרות זו סוגרת את תיבת הדו-שיח ומחילה את הגדרות העמודות. יצירת תצוגות מותאמות התצוגות המוגדרות מראש אינן בהכרח עונות על צרכיך. אולי תעדיף להציג את תרשים גנט ולהחיל עליו את הטבלה סיכום במקוס את הטבלה הזנה. תוכל להגדיר תצוגות מותאמות, לערוך תצוגות קיימות על ידי שינוי הגדרות ברירת המחדל של התצוגה, או ליצור תצוגה מותאמת על ידי העתקת תצוגה קיימת הקרובה לה במראה. כל שלוש האפשרויות ומינות לאחר בחירה בפקודה תצוגה, תצוגות נוספות. תצוגות 0% מורכבות ממספר מרכיבים: , 9 שם התצוגה, כגון תרשים גנט או שימוש בפעילויות. סיוג המסך הבסיסי של התצוגה, כמו למשל שימוש בפעילויות או גיליון משאבים. הטבלה של שדות ‏ 8][סז₪ המוצגים, טבלה שהוגדרה מראש או טבלה שהתאמת אישית. מסנן פעיל, ללא מסנן (הצגת כל הפעילויות או המשאבים), מסנן מוגדר מראש, או מסנן שהותאסם אישית. שעה 22: יצירת תצוגות מותאמות | 409 כל הרכיביס נבחריס או מצויניס בתיבת דו-שיח יחידה. האפשרויות שתבחר תישמרנה עס הגדרת התצוגה. בפעס הבאה שתחיל את התצוגה המותאמת, יוצגו גם הטבלה הנכונה והמסנן המתאים על סוג המסך הבסיסי שבחרת לתצוגה זו. ש תרגול: %5 יצירת תצוגה מותאמת כדי להתחיל בתהליך יצירת תצוגה מותאמת (תצוגה חדשה, עריכת תצוגה קיימת, או העתקת תצוגה דומה לצרכיך), עליך להתחיל בצעדים הבאים: 1 בחר תצוגה, תצוגות נוספות. תוצג תיבת הדו-שיח תצוגות נוספות כמוצג בתרשים 22.4. 2 ליצירת תצוגה חדשה, לחץ על לחצן חדש שבתחתית תיבת הדו-שיח. לעדכון תצוגה קיימת תוך שמירה על שם התצוגה, בחר תצוגה מהרשימה ולחץ עריכה. לשימוש בתצוגה קיימת כנקודת התחלה לתצוגה מותאמת, בחר תצוגה מהרשימה ולחץ העתקה. 3 תיפתח תיבת הדו-שיח הגדרת תצוגה, כמוצג בתרשים 22.5. בצע שינויים תוך שימוש בהוראות שבסעיפים הבאים. בסיום, לחץ אישור. 4 להצגת התצוגה המותאמת החדשה על המסך, מתוך תיבת הדו-שיח תצוגות נוספות לחץ על החל. |<|? לור יומן ניתוח פרט על-פי גנט אופטימי | ביטול ניתוח פרט על-פי גנט פסימי ניתוח פרט על-פי גנט צפוי ניתוח פרט-גיליון הזנה | ה סיכום לאאבני דרך כיכום לאבני דרך עם תאריך סיכום שורות שימוש במשאבים שימוש בפעילויות | חדש... | עריכה... | עתקה... תרשים 22.4: בתיבת הדו-שיח תצוגות נוספות ערוך/העתק תצוגה קיימת או צור חדשה 0 98 ]00]|סזש - סדנת לימוד |<ו? ו שם: עותק של תרשים 6גנכו מסרי: תרשים גנט טבלה: הזנה [> מסנן: כל הפעילויות |=] ] מסנן הבלטה < הצג בתפריט אישור | ביטול תרשים 22.5: בתיבת הדו-שיח הגדרת תצוגה הגדר רכיבי תצוגה מותאמת הזנת שם התצוגה הצעד הראשון בהגדרת תצוגה מותאמת הוא מתן שס חדש. 6][סז₪ נותנת לתצוגה החדשה או המועתקת את שס ברירת מחדל תצוגה ומספר. החלף אותו על ידי הקלדת שס כרצונך, עד למקסימוסם 50 תווים (עדיף פחות). ליצירת מקשים חמיס (09וחסוח6ח! - התו עס קו תחתי המוצג באפשרויות תפריט), הקלד סימן 86 לפני האות הרצויה כמקש חם. בחירת מרכיבי התצוגה לאחר מתן שס חדש עליך לבחור טבלה ומסנן עבור התצוגה. אס יצרת תצוגה חדשה לחלוטין, עליך גס לגהות את התצוגה החדשה כתצוגה יחידה על מסך מלא, או תצוגה משולבת על מסך מפוצל. בתיבת הדו-שיח תצוגות נוספות לח על הלחצן חדש, בתיבת הדו-שיח שתוצג הגדרת תצוגה חדשה (ראה תרשים 22.6) בחר את הפריסה הבסיסית. מרבית התצוגות הן על מסך מלא. <ן? וז את 8 | אישר | | ביטול תצוגה משולבת תרשים 22.6: הגדר תצוגה מותאמת כתצוגה מסוג מסך מלא או מסך מפוצל שעה 22: יצירת תצוגות מותאמות | 411 בחירת טבלה לתצוגה איזה עמודות של שדות 6[סז₪ תוצגנה בתצוגה המותאמת! בחר את השדות המתאימיס מתיבת הרשימה הנפתחת טבלה שבתיבת הדו-שיח הגדרת תצוגה. גס טבלאות מותאמות שיצרת תוצגנה ברשימה. ₪ אינך מוגבל להצגת הטבלה הרשומה בהגדרת התצוגה בלבד. לאחר +% הצגת תצוגה כלשהי, בחר תצוגה, טבלה להצגת טבלה אחרת על המסך. פעולה זו לא תשנה את הגדרת התצוגה, בפעם הבאה שתוצג תצוגה זו, תוצג הטבלה המופיעה בהגדרת התצוגה. בחירת מסנן לתצוגה האס להציג את כל שורות הפעילויות (או המשאביס) בתצוגה זו, או רק את חלקם! בחר את השורות המתאימות מתיבת הרשימה הנפתחת מסנן שבתיבת הדו-שית הגדרת תצוגה. מסננים מותאמיס שיצרת יופיעו גסם הם ברשימה זו. אס תבחר כל הפעילויות או כל המשאבים, למעשה תבחר תצוגה לא מסוננת. מסנן אינו חייב להסתיר שורות, תוכל להבליט בכחול את כל השורות העונות על המסנן, בתיבת הדו-שיח הגדרת תצוגה סמן את תיבת הסימון מסנן הבלטה. שמירת הגדרת התצוגה תצוגות מותאמות כמו טבלאות ומסנניס מותאמיס, נשמרות אוטומטית עס קובצ הפרוייקט שבו נוצרו. אין צורך לבצע צעד ישמירה לקובציי נוסף. יש רק להקפיד לשמור את הקוב. 2 98 ]00]|סזש - סדנת לימוד שעה עבודה עם מאקרו ב-₪0[601 12 פקודות מאקרו מובנות, שהן הרחבות לתוכנית הגרעין (6זס6). מרבית פקודות המאקרו מוקצות כבר ללחצניס כדי לאפשר תפקוד משופר בניהול הפרוייקט. אפשר גם ליצור פקודות מאקרו עבור משימות המבוצעות לעיתיס קרובות. יצירת מאקרו היא נושא השעה הנוכחית. --) מאקרו הוא רשימה אוטומטית של הוראות המשמשות לביצוע משימה מסוימת. בעת הרצת מאקרו הוא מבצע את כל הצעדיס שברשימה, אחד לאחר השני. המאקרו חוסך את הצורך לבצע כל אחת מהפקודות באופן ידני ולזכור את רצף הפקודות הנכון. תוכל להפעיל מאקרו מתיבת הדו-שיח מאקרו, מלחצן בסרגל הכלים, או באמצעות צירוף מקשים. בשעה הנוכחית נדון בצעדיס הבסיסיים ליצירת מאקרו. שעה 23: עבודה עם מאקרו | 413 הצגת פקודות המאקרו המובנות כדי לגשת לפקודות המאקרו הכלולות ב-₪70[66% בחר כלים, מאקרו, מאקרו. בתיבת הדו-שיח מאקרו שתופיע תוצג רשימת פקודות מאקרו, כמוצג בתרשים 23.1. |< |? [4תיון הרץ את המאקרו שנבחר | ביטול י י | צעד לתוךר שמות מאקרו | ערוך 3 6563]65ו1 26/|החה 05ב|0) > 6חה וסַהַחהּ > חססבזנוכ 6בחזזס-] ץחה תשק ||במפחך 35 ד הפס בחוללהזזס=] קטוופת 5תחו/. תשק 56% זהס|ססד דחפק 6ומַמסד ץוח ₪630 וחד ו 6לבטקט אפור מחק את המאקרו שנבחר | מחק | אפשרויות.., מאקרו ב: כל הפרוייקטים הפתוחים 1 | תיאור תרשים 23.1: פקודות מאקרו מובנות ב-)0[66זק הרשימה הבאה מתארת בקצרה את פקודות המאקרו המובנות: 3 3 3 3 - 56 40[88%. משנה את תאריך תחילת הפרוייקט, ומעדכן אילוצי פעילויות באותו שינוי (ראה שעה 5). לחצן זה ומין בסרגל הכליס ניתוח. 3 65608!64ח11 26ע!3ח3. שולח עבודה מתוזמנת ונתוני עלויות לטבלת ציר של |08אם לניתוח נוסף (ראה שעה 18). לחצן זה ומין בסרגל הכליסם ניתוח. םק 681601316. לכל פעילות, מאקרו וה מחשב משך פרט יחיד על ידי חישוב ממוצע משוקלל של הערכות משך אופטימיות, צפויות ופסימיות. 68 868ח8ה0. משנה את שפת הממשק מעברית לאנגלית, ולחיפך. הסו+3זוו +הוחזס=. משנה את כל תוויות משך לאותן יחידות (ראה שעה 7). 5 םק ||5%8ה!. מתקין את אפשרויות ניתוח פרט של 6₪[סזש ומציג את סרגל הכלים ניתוח פרט. צֶזזח= אד +הח465. מציג את התצוגה הזנת פעילות לניהול הקצאות משאביס (ראה שעה 11). לחצן זה ומין בסרגל הכליסם ניהול משאבים. 4+ 8 ]0[80ז] - סדנת לימוד סחו1הוחזס=] קטו!וסא. מעצב מייצגי פעילויות ערסל (ראה שעה 7) להצגת סימנים עבור תאריכי תת-פעילויות. ניתן להוסיף לחצן זה לסרגל כליס. 3 65ח6:0) םק 56%. מציג את הטופס הגדרת משקולות לפרט, ומאפשר לכוונן את המשקולות המשמשות לחישוב הערכת פרט למשך פעילויות. 3 זהס!|ססד 8₪7שק 6וַפָפָסד. מציג או מסתיר את סרגל הכלים ניתוח פרט. מאקרו זה והנותריס ברשימה משמשים לניהול פרט כדי לספק הערכות סטטיסטיות למשך פעילויות, נושא שאינו נדון בספר וה אולס יש הפנייה אליו בשעה 4. 9 צ|ח0 ₪980 8816ָסד. מנהל הרשאות כתיבה בעת עבודה עס קוב בתיקיה משותפת שהוגדר לקריאה בלבד (משל, קובצץ מאגר משאבים). ניתן להוסיף לחצן זה לסרגל כלים. 3 6|] 0008%6. מעדכן קובצ מסוג קריאה בלבד לגירסה העדכנית בתיקיה המשותפת (ראה שעה 20). ניתן להוסיף לחצן זה לסרגל כלים. ניתן להריצץ כל אחת מפקודות המאקרו מתיבת הדו-שיח מאקרו, על ידי לחיצה על לחצן הפעל. לדוגמה, אס ברצונך לשנות את שפת הממשק, תוכל להריצ את המאקרו 46 6אחַת6. לאחר לחיצה על לחצן הפעל, המאקרו יוהיר שהתוכנה תיסגר ללא שמירת נתונים, וישאל אס להמשיך. תשובה חיובית תגרוס לו להריצ את יתר הפקודות. התוכנה תיסגר ולאחר המתנה קצרה היא תיפתח שוב בשפת ממשק שונה (עברית או אנגלית). תוכל להקצות למאקרו לחצן בסרגל כליס. תרגול: הרצת מאקרו להרצת מאקרו מתיבת הדו-שיח מאקרו, בצע את הפעולות הבאות: 1 בחר כלים, מאקרו, מאקרו להצגת תיבת הדו-שיח מאקרו (ראה תרשים 23.1). 2. בחר את המאקרו הרצוי מרשימת השמות. לחץ על לחצן הפעל להפעלת המאקרו. עליך להגיב לכל בקשה שתוצג על ידי המאקרו. אזהרה: תיבת הדו-שיח מאקרו המוצגת בתרשים 23.1 מכילה לחצן המשמש למחיקת מאקרו. כאשר אינך זקוק עוד למאקרו, מומלץ למחוק אותו. אולם יש להיזהר! לחצן זה מאפשר למחוק כל מאקרו - כולל מאקרו מובנה המסופק עם 60%[סזם. בשעה 24 תלמד כיצד להריצ מאקרו מתפריט כלים. תלמד גס כיצד להוסיף לחצן לסרגל כלים ואחר להקצות לו מאקרו. שעה 23: עבודה עם מאקרו | 415 תכנון מאקרו בשעות הקודמות הוצגו בפניך כלים רביס היכוליס לסייע בניהול הפרוייקט. בעת העבודה בפרוייקט שים לב לפעולות המבוצעות יותר מאשר פעס אחת ביוס. פעולות אלו הן מועמדות טובות לאוטומציה באמצעות הקלטת מאקרו. לאחר זיהוי הפעולה או התהליך, יש לבודד את הפעולות השונות להשגת התוצאות הרצויות. יצירת מאקרו יצירת מאקרו מתחילה בהגדרת הצעדיס שיש לכלול בו, לאחר ההגדרה תוכל ליצור אותו. ב- 98 ₪10[601 אפשר ליצור מאקרו בשתי דרכים: 9 כתיבת המאקרו בקוד 5ח8000סו!ס0/ זסז 28510 |08פו/. 9 הקלטת הצעדים הרצויים. הדרך הפשוטה ליצירת מאקרו היא הקלטת הצעדים. לאחר יצירתו, אפשר לערוך את המאקרו בעזרת ז0ז/0= 28516 |808!//. ,.'י ₪ לפני הקלטת המאקרו כדאי מאוד לשמור את הפרוייקט. לאחר הקלטת + המאקרו תוכל לסגור את הפרוייקט ולפתוח אותו מחדש לבדיקת המאקרו (בהנחה ששמרת את המאקרו בקובץ כללי (התבנית הגלובלית). הצעד הראשון בהקלטת מאקרו הוא הגדרת הסביבה. צעד זה עלול להיות מסובך מכיון שעליך להחליט איזה צעדיס יבוצעו לפני הקלטת המאקרו ואיזה צעדים ייכללו בו. לדוגמה, מרבית פקודות המאקרו שנדונו בשעה וו משתמשות בתרשים גנט. ביצירת המאקרו תוכל לבחור אס להציג תצוגה זו לפני ההקלטה, או לכלול את הצגתה בצעדיםס המוקלטים. חשוב מה ברצונך לבצע באמצעות המאקרו ומה הכי הגיוני למצב הנתון. אם ברצונך להריצץ את המאקרו מאחת התצוגות האחרות, עליך לכלול במאקרו צעד הבוחר את תצוגת תרשים גנט. אס בכוונתך להפעיל את תצוגת תרשים גנט לפני הרצת המאקרו, אין צורך להוסיף צעד וה בהקלטה. תרגול: יצירת מאקרו חדש כדי ליצור מאקרו חדש, בצע את הפעולות הבאות: 1 השלם כל צעד ידני הדרוש להגדרת הסביבה עבור התהליך שברצונך להקליט (לדוגמה, בחר את התצוגה המתאימה). 46| 8 ]סז - סדנת לימוד בחר כלים, מאקרו, הקלטת מאקרו חדש להצגת תיבת הדו-שיח הקלט מאקרו (ראה תרשים 23.2). הזן שם עבור המאקרו. שם ברירת המחדל הוא מאקרו1. כדי שיהיה קל יותר לזהות את המאקרו מאוחר יותר מומלץ להקליד שם מתאים. בעת מתן שם למאקרו, השתמש במוסכמות הבאות: השם חייב להתחיל באות. השם יכול להכיל כל אות, מספר, או תו מיוחד מלבד מרווח, נקודה, או התווים הבאים: , ! 69 8 8 א. אורך השם אינו יכול לעלות על 255 תווים. השם אינו יכול להיות מילה שמורה של זס1 28516 |808ו/ פחסטהסו|סקה. אם השם אינו חוקי, 6%[סזק תציג הודעת שגיאה המציינת את הבעיה. 58510 |1808/ אינה מבחינה בין אותיות רישיות לרגילות, אך כדאי להשתמש באותיות רישיות כדי ששם יהיה קריא יותר. הגדר צירוף מקשים. הקצאת מקשים חשובה למאקרו שבשימוש לעיתים קרובות, אך אם בכוונתך ליצור לחצן דלג על צעד זה. צירוף מקשי הקיצור הוא צירוף של מקש |0₪ ועוד אות. מרבית הצירופים נמצאים כבר בשימוש 805][סז]₪ או פשססחו/ (לדוגמה א+|6₪ משמש לפקודה עריכה, גזור). לאחר הפחתת כל הצירופים שבשימוש, יישארו שמונה צירופים: תוכל להקצות ₪ז6 ועוד ה, 5, 2, 1 א, ס, ד, או צ. אם לא תקצה צירוף מקשי קיצור, יהיה עליך להקצות למאקרו לחצן על סרגל הכלים, או להשתמש בפקודה כלים, מאקרו, מאקרו להרצת המאקרו. ציין היכן ברצונך לאחסן את המאקרו. תוכל לאחסן אותו בפרוייקט הנוכחי או להציבו בקובץ כללי. הקובץ הכללי הוא זקוח.|פססוף. אם המאקרו נשמר בקובץ כללי, ניתן לגשת אליו מכל הפרוייקטים. את המאקרו שניצור מומלץ לשמור בקובץ כללי מכיון שהם אינם מיוחדים לפרוייקט מסוים, אלא רק לתצוגה מסוימת. הוסף תיאור. צעד זה אינו הכרחי, אך תיאור עשוי לסייע להבין את מטרת המאקרו במועד מאוחר יותר. ציין כיצד ברצונך להתייחס לשורות ולעמודות. בעת תכנון המאקרו, עליך לקבוע אם נדרשת למאקרו התייחסות לשורה או עמודה מסוימות בתרשים גנט. המיקום יכול להיות מוחלט (כלומר, אם בעת ההקלטה מיקום הסמן הוא בשורה 1, המאקרו יתחיל תמיד משורה 1) או יחסי (כלומר המאקרו יתחיל תמיד בשורה שנבחרה בעת הקלטת המאקרו, למרות שייתכן שכבר אינה השורה הראשונה). שעה 23: עבודה עם מאקרו | 417 8 לחץ אישור. 9. בצע את הפעולות הרצויות להקלטה. 0. בחר כלים, מאקרו, הפסק הקלטת מאקרו. |< |? (התץיי ה שם מיאקרו: רו מקש קיצור: ‏ 08 + | אחסן מאקרו ב: קובץ כללי |-] תיאור: = מאקרומאאקרו1 מאקרו הקליט 07 ספט '98 באמצעות אניקה סואץ, ₪4 - אופי הפניות לשורה------=] ‏ | אופי הפניות לעמודה > יחסי > מוחלט (שדה) 7 מוחלט (קוד) 7 יחסי אישור | ביטול תרשים 23.2: תיבת הדו-שיח הקלט מאקרו מאפשרת לתת שם ולהקליט את המאקרו הרצת מאקרו הקלטת מאקרו איננה סוף התהליך. תרצה לוודא שהמאקרו פועל. . תרגול: מ% הרצת מאקרו לבדיקת המאקרו, בצע את הפעולות הבאות: 1 סגור את הפרוייקט. 2 כאשר תישאל אם לשמור את הפרוייקט בחר לא. 3 פתח שוב את הפרוייקט. 4. בחר תצוגת תרשים פרט מחלונית התצוגות. 5 בחר כלים, מאקרו, מאקרו. תוצג תיבת הדו-שיח מאקרו (ראה תרשים 23.3). 6. בחר את המאקרו. 7 לחץ על לחצן הפעל. 18 8 ]0[80ז - סדנת לימוד |< |? [4תין 5 5% 33 6563|61חחוד 26ץ)בחה שק 6/0505 חב ות > הסוסה זנוכ )הז 5ו5ץ|החם, תשק ||במפח1 35 6ח5ת טהולה וחזס=] קטווסת 5תחוס א דתפק 566 זהס|ססד תשק 6ומַטסד ץוח ₪63 6ומָטסד 6 קט תרשים 23.3 תיבת הדו-שיח מאקרו מאפשרת להריץ, להציג ולערוך מאקרו לאחר לחיצה על לחצן הפעל, תראה את מצביע העכבר הופך לשעון חול ואחר יבוצעו הצעדיס הנותרים. אפשר להריץ את המאקרו בשתי דרכיס נוספות: אס הוקצה למאקרו צירוף מקשי קיצור, תוכל ללחוץ על מקשים אלה. אס המאקרו הוקצה ללחצן, תוכל ללחוץ על הלחצן. 5 אם בכוונתך להשתמש במאקרו לעיתים קרובות, הקצה אותו ללחצן על + סרגל הכלים, לפרטים נוספים ראה שעה 24. שעה 23: עבודה עם מאקרו | 419 שעה התאמת סרגלי כלים ותפריטים פקודות בסרגלי הכלים ובתפריטיס הן דרך יעילה לאינטראקציה עס הפרוייקטיס שבביצוע. סרגלי הכלים והתפריטים הקיימיס מספקים בדרך כלל את מרבית הפקודות הדרושות, אך פקודות מסוימות אינן נגישות באופן מיידי וכדי להשתמש בהן יש להציג רשימת פקודות. +₪0[86 מספקת מספר תכונות המאפשרות להתאים את סרגלי הכליס והתפריטים כדי להקל ולייעל את העבודה. אס שינית כבר סרגלי כליס ותפריטיס ביישומיס אחרים כגון 6זס\ או |09א5, תגלה שהתאמת פריטים אלה ב-0[6זש דומה מאוד. יצירה והתאמת סרגלי כלים במהלך העבודה ב-₪70[8 תגלה שחלק מהלחצניס שעל סרגלי הכלים תיונייס לעבודתך ואחרים כמעט ואינס בשימוש. השימוש בלחצניס נקבע במקריס רבים על ידי סוג העבודה שבביצוע. בנוסף, תגלה שחלק מהפעולות המבוצעות לעיתיס קרובות אינן משוייכות ללחצניס או לתפריטים. תוכל להתאיס סרגלי כליס להסרת לחצנים שאינס בשימוש, והחלפתס בלחצנים שיסייעו לבצע פעולות חיוניות. כל לחצן על סרגל כלים מריץ מאקרו - סדרת צעדיס המיועדת לבצע משימה. כאשר לוחציס על לחצן פתיחה, המאקרו שמשוייך ללחצן זה מריצ את אותס צעדיס שהיית מבצע לצורך פעולה זו - קובץ, פתּיחה. בעת יצירת מאקרו לביצוע פעולות נפוצות, ניתן להקצותו ללחצן על סרגל הכלים. שעה 24: התאמת סרגלי כלים ותפריטים | 421 9 הערה: התאמת סרגלי כלים שונה מסוגי התאמה אישית אחרים. סרגלי כלים הם חלק מקובץ היישום, ולא קובץ הפרוייקט. כתוצאה מכך שינויים בסרגל כלים חלים על כל קובץ פרוייקט. הגדרות סרגלי הכלים מאוחסנות אוטומטית כחלק מקובץ )סחח.|הססוף. הצגת סרגלי כלים אפשר להציג ולהסתיר סרגלי כליסם בשתי דרכים: ניתן ללחוץ לחיצה ימנית על סרגל כלים כלשהו להצגת התפריט המקוצר (ראה תרשיסם 24.1) או לבחור תצוגה, סרגלי כלים. חלק מסרגלי הכלים מוגדרים כך שהס מעגניס את עצמס בראש המסך, אחרים נראיס כצפים בחלון הפרוייקט (כמו למשל סרגל הכליס מעקב בתרשים 24.1). למיקוס מחדש של סרגל כלים מעוגן, לחצ וגרור את קווי ההפרדה האנכייס שבקצה השמאלי של סרגל הכלים. תוך כדי גרירה משתנה מתאר סרגל הכלים. כאשר הסרגל ממוקס במקוס הרצוי, שחרר את לחצן העכבר. למיקוס מחדש של סרגל כלים צף, לחצ וגרור את שורת הכותרת של סרגל הכליס. אפשר גם ללחו לחיצה כפולה על שורת הכותרת של סרגל כלים צף והוא ייעגן עצמו מחדש במקוס הקודם. סרגלי הכלים המובנים ב- 98 0[60%ז₪ 12 סרגלי כלים מובנים. כברירת מחדל, סרגלי הכלים רגיל ועיצוב מוצגיס עס ההפעלה. ניתן להציג כל אחד מ-10 סרגלי הכליס הנותרים לפי הצורך. סרגל הכלים רגיל. מספק גישה לתכונות +86[סז₪ עיקריות. סרגל הכלים עיצוב. הלחצניס שעל סרגל כליס וה מספקים גישה לחלוקה לרמות, מסננים, ותכונות עיצוב טקסט. סרגל הכלים 95 +60[סזק. מציג את סרגל הכלים הרגיל של 95 800][סזש (דומה מאוד לסרגל הכליס הרגיל). סרגל הכלים 28516 |1508/. מציג לחצניס להקלטה, הרצה, ועריכת מאקרו. סרגל הכלים 60//. מציג לחצניס המפעילים דפדפן 80/ 66ו/ טוזס/ו, שומר רשימה של אתרי 86/ נבחרים, ומסייע לעבור בין דפי 66/. סרגל הכלים התאמה אישית של טפסים. לחיצה על הלחצנים שבסרגל כלים זה מציגה טפסים מוכנים. סרגל הכלים מעקב. מספק גישה לפקודות הדרושות למעקב אחר ההתקדמות, ולתזמון מחדש של פעילויות שטרס הושלמו. 2 80]98]סזק - סדנת לימוד [<51- ו 9 | |8|= [5 קוב עריכה מצוגה הוספה עצוב .כלים פרוייקט. חלו עורה [ ידו | 5 ₪ | 7 8 6 |₪ ₪ ו מו שר | / מפרידים שרק ם|- 6 ₪ | שה - 6 ₪ אנכיים בש - כל המשאבים | 5 ₪ -₪ | ₪ 42 | ₪7 | | = ףא | עיצוב 100.00 ₪ ₪5 אאא ' ש₪₪ ומרביות| לבוצ 95 אפוסזק הספסטאת רגל כלים חלק * 9 חלק יחסי לפי| | ₪ 000| = ₪ 2000 שעה ₪ 0000/שעה מעוגן חלק יחי לפי| | ₪ 00| = ₪ 2000 שעה ₪ 0.00/שעה [י] | מעקב חלק יחי לפי| | ₪ 00| = ₪ 2000 שעה ₪ 00 80/שעה ב | הל משאבים חלק יחסי לפי, ₪ 000.00 1 ₪ 00ס/שעה | ₪ 00 0ושעה 90 23 חלק יחי | ₪ 0.00/שעה | ₪ 00 ס/שעה 3 5 חלק יחסי לפ | ₪ 0.00| = ₪ 20.00 שעה ₪ 0.00/שעה 10 פה סרגל כלים צף חלק יחסי לפ | ₪ 00| | ₪ 5000 שעה ₪ 00 99/שעה 0 --. חלק חס לפ ₪0 000 ₪ 00ס/שיעה | ₪ 00 ושעה 0 8 חלק יחסי לפי ₪0 000 ₪ 00 ס/שעה | ₪ 00 0/שעה ו התאמה אישיתייי ל חלק יחסי לפ ₪ 000 ₪ 0/00/שעה | ₪ 00 פ/שעה רי, חפ | ופד מציג את תיבת חלק יחסי לפ ₪0 000 ₪ 00.ס/שעה | ₪ 00 ושעה 0 : יעקב חלק יחי לפי ₪0 000 ₪ 00 ס/שעה | ₪ 00 0ושעה 0 ש שולה הדו-שיח התאמה אישית - , לס ]| הממי ] ו מוכן | תרשים 24.1: התפריט המקוצר לסרגלי כלים מסמן סרגלי כלים פעילים בסימון מיוחד סרגל הכלים ניהול משאבים. מספק גישה לכלים לפתרון בעיות הקצאת יתר של משאבים, ניהול משאביםס ממאגר המשמש מספר פרוייקטים, וניהול תקשורת משאבים. סרגל הכלים ציור. מספק גישה לכלי שרטוט גרפיקה, ציורים ותיבות טקסט להצבה בציר הזמן של תרשים גנט. % סוגל הכלים קבוצת עבודה. מכיל כלים המשמשים לתקשורת אוטומטית של שינויי לוח זמנים, בקשת עדכוני התקדמות, ושיתוף קבצי פרוייקט עס משתמשים אחריס בקבוצת העבודה. סרגל הכלים ניתוח. מכיל כלים לכוונון והערכות פרוייקט. סרגל הכלים ניתוח פרט. מציג כלי ניתוח המשמשים עס תצוגת תרשיס פרט, תצוגת גנט אופטימי, תצוגת גנט צפוי, תצוגת גנט פסימי, תאריכי התחלה, ותאריכי סיוס. תיבת הדו-שיח התאמה אישית כדי ליצור סרגל כליס חדש או להתאיס סרגל כלים קיים, יש להציג את תיבת הדו-שיח התאמה אישית. תיבת דו-שיח וו משמשת ליצירת סרגלי כלים, להוספת/להסרת לחצניס מסרגל כלים פעיל כלשהו, ולארגוו מחדש של הלחצניס על סרגל כלים. להצגת תיבת הדו-שיח התאמה אישלית, לחץ לחיצה ימנית על סרגל כלים כלשהו ובחר התאמה אישית, או בחר תצוגה, סרגלי כלים, התאמה אישית. תרשים 24.2 מציג את תיבת הדו-שיח התאמה אישית. שעה 24: התאמת סרגלי כלים ותפריטים | 423 |< ]|? [םנותו ינ שורת תפריטים ₪ הגיל ש עיצוב | ] התאמה אישית של טפסים /] ציור | ] 95 0[865ז₪ %]50סזסוו] | ] ניהול משאבים = ] מעקב | ] 8856 |הטפו/ | ] 6 | ] קבוצת עבודה | ] ניתוח ₪ ניתוח פרט תרשים 24.2: אם תיבת הדו-שיח התאמה אישית מסתירה את סרגלי הכלים שבכוונתך לשנות, גרור אותה הצידה תיבת הדו-שיח התאמה אישית מציגה את אפשרויות ההתאמה בשלוש כרטיסיות: 9 סרגלי כלים. הצג או הסתר סרגל כלים על ידי סימון או מחיקת הסימון לצד שם סרגל הכלים. ניתן ליצור סרגלי כלים חדשים, לשנות שמות או למחוק סרגלי כלים, ניתן גסם לשתזר סרגלי כלים מובניס שהותאמו להצגת הלחצניס המקוריים. חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי 000 ₪ 000 ₪ 00 ₪ 000 ₪ 00 ₪ 1,000.00 ₪ 00 ₪ 00 ₪ 000 ₪ 00 ₪ 00 ₪ 0 ₪ 0 ₪ רשימת קטגוריות פקודות בקטגוריה שנבחרה תרשים 24.3: השתמש בכרטיסיה פקודות להוספה או הסרה של לחצנים מסרגל כלים 4 60198]|סזס - סדנת לימוד 9 פקודות. על ידי שימוש בסוגי הלחצנים, ניתן להוסיף לחצן לסרגל הכלים. אפשרויות. ניתן להגדיל את הלחצנים, לשלוט על המוצג בתיאור המסך של הלחצן, או לשלוט על אופן הנפשות התפריט. תרגול: התאמה אישית של סרגלי כלים להתאמה אישית של סרגל כלים, בצע את הפעולות הבאות: 1. אם סרגל הכלים שברצונך להתאים אינו פעיל, לחץ לחיצה ימנית על סרגל כלים כלשהו ובחר התאמה אישית להצגת תיבת הדו-שיח התאמה אישית, או בחר תצוגה, סרגלי כלים, התאמה אישית. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית, בחר בכרטיסיה סרגלי כלים וסמן את סרגל הכלים הרצוי, למשל ציור. סרגל הכלים יוצג. עבור לכרטיסיה פקודות (ראה תרשים 24.3) בחר בקטגוריה ציור מהרשימה שבצד ימין של תיבת הדו-שיח. הפקודות שבקטגוריה זו תוצגנה בצד שמאל של תיבת הדו-שיח. להצגת תיאור מסך של הפקודה הנבחרת לחץ על לחצן תיאור. תיאור מסך מוצג כאשר מצביע העכבר מצביע על לחצן שבסרגל כלים. בתרשים 24.4 נבחרה הפקודה ערוך נקודות. להוספת הפקודה ערוך נקודות לסרגל הכלים ציור, לחץ על הפקודה וגרור אותה למיקום כלשהו בסרגל הכלים. בעת גרירת הפקודה משתנה מצביע העכבר לחץ לבן עם תיבה אפורה בחוד החץ וסימן א שחור בריבוע לבן מימין ובתחתית החץ. כאשר מעבירים את מצביע העכבר מעל סרגלי כלים, הוא הופך לאות | רישית עבה. פקודות שנוספות לסרגל כלים יכולות להיות עם או ללא סמל על הלחצן, אלו שאין להן סמל מוצגות כלחצני טקסט. להסרת לחצנים מסרגל הכלים, בחר את הלחצן מסגרת שחורה עבה תקיף את הלחצן הנבחר. גרור את הלחצן אל מחוץ לסרגל הכלים, והקפד לשחרר אותו רחוק מסרגלי כלים אחרים. בעת גרירת פקודה מסרגל כלים, מצביע העכבר מתחלף לצורת חץ לבן עם תיבה אפורה בחוד החץ וסימן % שחור בריבוע לבן מימין ובתחתית החץ. בסיום, סגור את תיבת הדו-שיח התאמה אישית. שעה 24: התאמת סרגלי כלים ותפריטים | 425 חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי 8 חלק יחסי לפי ₪ 000 חלק יחסי לפי ₪ 000 | חלק יחסי לפי 0 חלק יחסי לפי חלק יחסי לפין חלק יחסי לפי חלק יחסי לפ | ₪ 000 חלק יחסי לפי | ₪ 000 חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי (ז 10010 ועצב ז) 15חוסו ₪ ₪ ספ 5 = 018 57808 18 חס 68 וסץ 50 05וחפו פופו 0 חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי תרשים 24.4: ניתן לגלות פרטים נוספים אודות פקודה על ידי הצגת התיאור שלה בתרשיס 24.5 הוספו לסרגל הכלים הרגיל הפקודות סגור ומאפיינים מהקטגוריה קובץ, ולחצן שלישי נמצא בתהליך הוספה. סרגל הכלים הרגיל חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי ₪ חלק יחסי לפי ₪ 000 חלק יחסי לפי הפקודה סגור הפקודה מאפיינים חלק יחסי לפי חלק יחסי לפי ₪ 000 חלק יחי לפי ₪ 0 חלק יחסי לפי ₪ 0 חלק יחסי לפי ₪ 000 חלק יחסי לפי | ₪ 000 חלק יחסי לפי מצביע העכבר ה תרשים 24.5: ניתן להוסיף פקודות לכל סרגל כלים פעיל. חלק מוצגות כסמלים, ואחרות כטקסט 6 98 ]80[סז - סדנת לימוד יצירת סרגלי כלים חדשים לעיתים הלחצניס הנפוצים ביותר בשימוש מפוזרים בין מספר סרגלי כלים שונים. במקוס להציג ארבעה או חמישה סרגלי כלים, תוכל לבחור להציג סרגל כליס אחד או שנייס הכולליס את מרבית (אס לא כל) לחצני הפקודות שבשימוש. במקריס אחריס תרצה אולי ליצור גירסה מותאמת אישית של סרגל כליס קייס מבלי להשפיע על סרגל הכלים המקורי. תרגול: בניית סרגל כלים חדש לבניית סרגל כלים חדש, בצע את הפעולות הבאות: 1 לחץ לחיצה ימנית על סרגל כלים כלשהו ובחר התאמה אישית להצגת תיבת הדו-שיח התאמה אישית, או בחר תצוגה, סרגלי כלים, התאמה אישית. בכרטיסיה סרגלי כלים, לחץ חדש לפתיחת תיבת הדו-שיח סרגל כלים חדש. 601[סזשם מקצה מספר לכל סרגל כלים חדש ומזהה את שם סרגל הכלים כהתאמה אישית, כמו למשל התאמה אישית 1. הקלד שם חדש לסרגל הכלים. שמות סרגלי כלים חייבים להיות ייחודיים ומוגבלים לשילוב של 50 תווים ורווחים. לחץ אישור. על המסך יוצג סרגל כלים ריק (ראה תרשים 24.6). במידת הצורך הזז את סרגל הכלים על ידי גרירת שורת הכותרת שלו. בחר את הכרטיסיה פקודות וגרור לחצני פקודות אל סרגל הכלים. סרגל הכלים המותאם יגדל ככל שתוסיף לו לחצנים. תוכל לעגן את סרגל הכלים או להשאירו צף. תוכל גם לגרור עותקים של לחצנים מסרגלי כלים קיימים אל סרגל הכלים החדש, על ידי הקשה על |617 תוך כדי גרירת הלחצן. שחזור סרגלי הכלים המובנים שינוייס שביצעת לסרגלי כלים מובניס עשויים להתיישן או שאולי אינס מתאימיס לכל פרוייקט. כתוצאה מכך, תרצה אולי לשתזר את לחצני ברירת המחדל. שעה 24: התאמת סרגלי כלים ותפריטים | 427 . תרגול: %5 איפוס לחצני ברירת המחדל לאיפוס לחצני ברירת המחדל של סרגל כלים, בצע את הפעולות הבאות: 1 לחץ לחיצה ימנית על סרגל כלים כלשהו ובחר התאמה אישית להצגת תיבת הדו-שיח התאמה אישית, או בחר תצוגה, סרגלי כלים, התאמה אישית. 2. בכרטיסיה סרגלי כלים, בחר את סרגל הכלים שברצונך לשחזר. 3 לחץ איפוס. 4 תוצג הודעה המבקשת לאשר את הפעולה. לחץ אישור. 5. סגור את תיבת הדו-שיח התאמה אישית. [< ]15 ו 2 | |8|= [5 קוב עריכה מצוגה הוספה עצוב .כלים פרוייקט. מלון עורה [ ₪ 9 6 6/6 5 5 9 5 ₪ ₪| | ₪ 2 | 3 5|₪ ₪ ם|ן = + כלהמשאבים | 35 = ₪|| ₪ 7 ₪ |* 8 9 0% - + +| ד שורת הכותרת דנית -- סרגל כלים חדש 8 עותק של שרה גי יו פרוייקט חלק לרמות. חלון ועזרה ציור חוצם | זגוצד הוספת פקודה חועס.] זגופד פקודה נבחרת: | תיאור | ו , עקב ש שולה . | | [| [ ₪ 3 08 1010071 6 סול קסופ והובו 89 ₪ - 0160 050זסוא..- ₪ התחל8 לופה תרשים 24.6: גרור את הלחצנים הרצויים לסרגל כלים חדש מותאם אישית אזהרה: 4 איפוס סרגל כלים מסיר את כל השינויים המותאמים שביצעת על סרגל כלים זה - לא רק את השינויים האחרונים. אם הצבת לחצנים מותאמים אישית על סרגל כלים שבכוונתך לאפס, תאבד אותם. אם ברצונך לשמור אותם, גרור את הלחצנים המותאמים לסרגל כלים אחר. 8 80198]סזק - סדנת לימוד התאמה אישית של לחצני פקודות לחלק מהפקודות הזמינות בתיבת הדו-שיח התאמה אישית לא קיים סמל. כאשר מוסיפים את הפקודה לסרגל כלים, מוצג רק שס הפקודה. בנוסף, לא קיים סמל ללחצן פקודה המוקצה למאקרו שתיצור. כאשר מוסיפיס פקודת מאקרו לסרגל כלים, מוצג רק שס המאקרו. באמצעות אפשרויות שנה בחירה המוצגות על ידי לחיצה על לחצן ה שבתיבת הדו-שיח התאמה אישית או באמצעות לחיצה ימנית על לחצן, תוכל להוסיף או לשנות את ציור הלחצן. אפשרויות שנה בחירה בעוּרת האפשרויות שנה בחירה ניתן להתאים ציור לחצן בשלוש דרכים : 9 העתקת ציור מלחצן אחד לאחר. 9 בחירת ציור לחצן מספריית הלחצניס. 9 עריכת ציור לחצן. לשימוש באפשרויות שנה בחירה יש להציג תחילה את סרגל הכלים ואת תיבת הדו-שיח התאמה אישית. בחר בלחצן המועמד לשינוי ולחץ לחיצה ימנית, יוצג תפריט מקוצר ובו אפשרויות לשינוי פני הלחצן. העתקת ציור לחצן דרך אחת לעריכת לחצן היא העתקת ציור לחצן קייסם, שיטה זו שימושית כאשר לחצן אחר דומה לציור הרצוי ללחצן החדש. העתקת הציור אינה מעתיקה את פעולת הלחצן המקורי אל הלחצן החדש. לאחר הדבקת הציור ניתן לשנות את העיצוב ולהתאימו ללחצן החדש. תרגול: העתקת ציור לחצן קיים להעתקת ציור מלחצן קיים אל לחצן אחר, בצע את הפעולות הבאות: 1 הצג את תיבת הדו-שיח התאמה אישית ולחץ לחיצה ימנית על הלחצן המיועד להעתקה יוצג תפריט מקוצר (ראה תרשים 24.7). 2 בחר העתק ציור לחצן. לחץ לחיצה ימנית על הלחצן שעליו ברצונך להחיל את הציור המועתק. 4. מהתפריט המקוצר בחר הדבק ציור לחצן. שעה 24: התאמת סרגלי כלים ותפריטים | 429 [<]5]- ו 5 [> |8|= | קוב עריכה מצוגה הוספה עצוב .כלים פרוייקט. מלון עורה צע אופן תשלום | עלות/שימושי ולק יחי לפ היה |[<1? בד ו קטטריות: כלים פרוייקט חלק לרמות. חלון ועזרה ציור ב עזרים מעקב כל הפקודות. כל המאקרו פקודה נבחרת: תיאור - . | | מ | 9 ₪ | ₪ ף 6 | ₪ ₪ כ 9 6 = | ₪ 6 = | 7 ₪ 4 | 3 5 |₪ ₪ םןן של ה כל המשאבים || 35 = ₪|| 1 2 ם|- 6)- 0% - + >| | ל | ות רות ו ה ו / וה ההחוק [ ₪60 ₪ ₪ 4 שיפוס . מתס | אפשהוות | פקודות = סרגלי כלים 1 שםי ...החלפהא | מ יהדבק אזר להשך 1 9 אפס ציור לחצן ₪ | תרשט.. תּ עריכת ציור לחצן... 1 ב ז שנה ציור לחצך | 6 ז 1 | | סגנון ברירת מחדל. 1 ו | בת : טקסט בלבד (תמיד) : טקסט בלבד (בתפריטים) 1 ציור וטקסט סגור ד מוכן] כ ב| סו פס וחק 9 א - ןסו 0105006ו..- ₪ התחלף תרשים 24.7: ניתן גם להשתמש בלחצן שנה בחירה שבתיבת הדו-שיח התאמה אישית להצגת האפשרויות ספריית הלחצנים אס אין ציור לחצן קייסם הדומה לסמל הרצוי, חפש בספריית הלחצנים. תרגול: שימוש בספריית הלחצנים להעתקת ציור מספריית הלחצנים, בצע את הפעולות הבאות: 1 הצג את תיבת הדו-שיח התאמה אישית ולחץ לחיצה ימנית על הלחצן שברצונך לשנות להצגת התפריט המקוצר (ראה שוב תרשים 24.7). 2 מאפשרויות התפריט בחר שנה ציור לחצן. בחר את הציור הרצוי מספריית הלחצנים. 0 80198]סזק - סדנת לימוד עריכת ציור לחצן אס ברצונך לשנות את ציור הלחצן תוכל לעצב את הציור באמצעות עורך הלחצנים. תרגול: שימוש בעורך הלחצנים להצגת עורך הלחצנים בצע את הפעולות הבאות: 1 הצג את תיבת הדו-שיח התאמה אישית ולחץ לחיצה ימנית על הלחצן שברצונך לשנות להצגת התפריט המקוצר (תרשים 24.7). 2 מאפשרויות התפריט בחר עריכת ציור לחצן. תוצג תיבת הדו-שיח עורך הלחצנים (ראה תרשים 24.8). 3 ציור הלחצן מוגדל כך שאפשר לעבוד ברמת הפיקסלים. בעזרת העכבר תוכל לצבוע את הפיקסלים עד לקבלת הציור הרצוי. תיבת הצבעיס מאפשרת לבחור ולשנות צבעיסם באמצעות לחיצה על צבע ואחר לחיצה על פיקסל/ים בשטח העריכה. חיצי הזזה מסייעים למקם מחדש את הציור על ידי הזותו שורה או עמודה בכל פעס. התצוגה מקדימה מציגה את הציור כפי שהוא נראה בכל רגע נתון בשלב העריכה. לשינוי הציור בצע את הפעולות הבאות: 9 לשינוי צבע פיקסל כלשהו, לח על צבע רצוי בתיבת הצבעים ואחר לחצ על הפיקסל או גרור את העכבר מעל כל הפיקסליס הרצויים בצבע זה. <1? 7 תו רצבעים םח -- ה--2-₪ תיבת הצבעים -- -שששש | 9 0 ציור לחצן מחק: 22| --] ] - תצוה מקדימה- = | 1+ 7 '.'+'+'+'+- + חיצי הזזה 7% צִ תרשים 24.8: שנה ציור לחצן קיים או צור ציור חדש תיבת מחיקה שעה 24: התאמת סרגלי כלים ותפריטים | 431 9 למחיקה או ניקוי פיקסלים, לחץ על התיבה מחק ואחר לחצ על כל הפיקסלים שברצונך למחוק, גרור את העכבר מעל הפיקסליס שברצונך למחוק, או לחץ שוב על פיקסל למחיקת הצבע הקיים. 9 למיקוס מחדש של הציור, נקה את השטח שאליו ברצונך להויו את הציור, ואחר לח על לחצן ההזזה הרצוי. 9 לניקוי מלא של שטח העריכה, לחצ נקה. 9 לביטול שינויים כדי להתחיל מחדש, לחץ ביטול או הקש על ₪50. בסיוס העריכה לח אישור. הציור החדש יופיע כעת על הלחצן. " אם תמחק בטעות לחצן מותאם אישית, תאבד את הגרפיקה שעל פני 2 הלחצן. פתרון - צור סרגל כלים חדש שיכיל עותקים של ציורי הלחצנים שערכת. ניהול סרגלי כלים בעזרת הסדרן ב-0[86%ז₪ סרגלי כלים הס אובייקטים גלובלייס המקושרים ליישום ולא לפרוייקט מסויס. כתוצאה מכך סרגלי הכלים מאוחסנים כחלק מתבנית )+קוח.!8פסוף וזמיניס לכל הפרוייקטיס שתיצור המשתמשים בתבנית זו. שינוייס בסרגלי הכלים מאוחסניס גס הס בתבנית +ח.!01088. אס ברצונך לשתף סרגל כליס מותאם אישית עס אחריס המשתמשיס בקוב %ח.|!58ס!8 אחר, עליך להעתיקו לקוב +קח.|הפסוף שלהם. התהליך פשוט וכולל העתקת סרגל הכלים המותאס לקובצ פרוייקט, ואחר העתקת סרגל הכליס המותאס מקובצ הפרוייקט לקובצ +₪ח.|ףפסו9 במחשב של המשתמש האחר. פירוט הצעדיס מתואר בתרגול הבא. מסננים | טבלאות טפסים מודולים | דוחות תצוגות. מפות | סרגלי כלים לוחות תאריכים "דקוין, 1080 קפוח. דשו הח דוך': תרשים 24.9: לא ניתן להציג סרגלי כלים שהועתקו לתוך קובץ פרוייקט, אולם ניתן להעתיקם לתוך תבניות זקח. !טסוט על מחשבים אחרים חושבים חלונות 5 ל66ןסז 50)6סזסוןי] הור ו התאמה אישית של טפסים ניהול משאבים ניתוח ניתוח פרט עיצוב ציור קבוצת עבודה סרגלי כלים זמינים/ות ב: סרגלי כלים זמינִים/ות ב: דסי 108 ה סקוח. ד=ו1 ה ד ₪ 2 80198]סזס - סדנת לימוד כאשר יש צורך לכלול סרגל כלים מיוחד עס קוב פרוייקט מסויסם, ניתן להשתמש בסדרן להעתקת סרגל הכלים. להזכירך, בסדרן השתמשת בשעות קודמות - בשעה 4 המרת רשימת בעילויות ללוח זמנים השתמשת בסדרן להעתקת לוחות תאריכים אל קובצ 7%ח.|58ס!9, ובשעה 7 עיצוב תצוגות השתמשת בסדרן להעתקת תצוגות לפרוייקטיס אחריסם. תרגול: שיתוף סרגל כלים מותאם אישית לשיתוף סרגל כלים מותאם אישית, בצע את הפעולות הבאות: 1 פתח את הפרוייקט שאליו בכוונתך להעתיק את סרגל הכלים. 2 בחר כלים, סדרן. תוצג תיבת הדו-שיח סדרן. 3 בחר את הכרטיסיה סרגלי כלים. 4 בצד ימין של תיבת הדו-שיח, בחר את סרגל הכלים הרצוי מקובץ )קוח |הפסוףָ. אפשר לבחור מספר סרגלי כלים על ידי הקשה על 0 תוך כדי בחירתם עם העכבר. 5 לחץ העתק להעתקת סרגלי הכלים אל קובץ הפרוייקט שבצד שמאל של תיבת הדו-שיח. תרשים 24.9 מציג עותק של סרגל הכלים חושבים חלונות שהוצב בקובץ הפרוייקט +6ח8זשחו. 6. לחץ על לחצן סגור או הקש ₪50 לסגירת תיבת הדו-שיח סדרן. 7 בחר קובץ, שמירה בשם לשמירת קובץ הפרוייקט לדיסקט או לכונן רשת שאליו יש למשתמשים אחרים גישה. 8 פתח את קובץ הפרוייקט במחשב של המשתמש האחר. 9. הפעל את הסדרן והעתק את סרגל הכלים מקובץ הפרוייקט אל קובץ זקוח.|פסוף שעל המחשב האחר. סרגל הכלים המותאם אישית יהיה זמין כעת למשתמש האחר. להצגתו, בחר תצוגה, סרגלי כלים. אזהרה: אם תקיש 081 בעת לחיצה על לחצן כלשהו בסרגל הכלים, תוצג תיבת הדו-שיח התאמה אישית של לחצן סרגל כלים. קיצור דרך זה מאפשר לשנות בקלות את הפקודה המשוייכת ללחצן - אולם היזהר! היא גם משנה את פני הלחצן. לאיפוס סרגל כלים מובנה, הצג את תיבת הדו-שיח התאמה אישית (תצוגה, סרגלי כלים, התאמה אישית). בכרטיסיה סרגלי כלים, בחר את סרגל הכלים הרצוי ולחץ איפוס. שעה 24: התאמת סרגלי כלים ותפריטים | 433 התאמה אישית של תפריטים גם את התפריטים ניתן להתאים כך שיכללו פקודות שבשימוש נרחב. בעת ביצוע שינוי בשורת התפריטים או בתפריטים, השינוי הופך לחלק קבוע ביישוס ואינו שינוי מיוחד לקוב הפרוייקט הפעיל. שינוייס בשורת התפריטים מאוחסנים בקוב> +סוח.!הפסוף. ב- 98 0[86%]₪ שורת התפריטיסם פועלת במידה רבה כמו סרגלי הכלים. כברירת מחדל, היא מעוגנת בראש המסך, אולס כמו סרגלי כלים, ניתן להזיזה ולעגנה בצד המסך, בתחתיתו או צפה במרכז. גס הדרכים להתאמתה דומות מאוד לאופן התאמת סרגלי הכלים. ב-0[]8ז₪ כמ