מעשה חושב – גליון יולי 1976, כרך ד' מס' 3

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה

OCR (הסבר)
עשי , ₪ 1. 7 כ שי - = 4% - = 0 | 4 | ג( > | / / | . 2 : - 0 2 + : ₪ ן . 3 4 | ₪ ר ו | |2] וש | | | | | | [ || | ] ן 1 = 1 || | | | (0/ הד | | | | ₪ / 1 ] ] | 4 א ב | | ₪ = | , .]| 2 בש 7 1 8 1 נרך ד' 0%. 3 6א 'וד' מזפן צת סנ תלוז תשל"ו עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה העורך : אביעזרי פרנקל מכון ויצמן למדע כתובת המערכת : איל''א, ת.ד. 13009 ירושלים טל. 10 51 52, ירושלים : 5 / ו ו חסוזהוזס]ה] 6חד --- ] ]0 הש6!וטם 6הך .|9786] ]0 ח4880018000/ 0חו06689זק זתמאאתגחת .5 זת2מנזטג :תסזפס 6 0% 0066ו81ח] הח8ח2ו8/\ פחך |גוהסזוסם 08- 5פפהססה 0 9 10[ 505 9 א0.0.ק ] ₪ 4 ה 5 | ואם |54שח15 + עיצוב גרפי -- דוד הראל : | נדפס בקואופרטיב עובדי הדפוס הכללי בע''מ רחוב השוק 26, תליאביב -- טלפון 821801 ברכת פרידה עם הופעתו של גליון אה של ,,מעשה-חושב'י נפרדת המערכת מפרופסור אביעזרי פרנקל המסיים את תפקידו כעורך ראשי של העתון. פרופסור אביעזרי פרנקל ליווה עתון זה והיה עורכו הראשי מאז יסודו, השקיע בו ממיטב כשרונו ומרצו, והצליח לעצב לו דמות מושכת ומעניינת של עתון עירני החי את המצי- אות ואת ה,,אקטואליה'', תוך שמירה על רמה מקצועית נאותה ומכובדת. כמובן, עוד לא הגענו בנושא וה לסוף הדרך, ורב עוד המקום לשיפורים ולשכלולים. אולם, כמאמר הפתגם הצרפתי: ּ "60010 111 85 ע6תנ6תכן 16 0/68%" ,,הצעד הראשון ‏ -- הוא הקובע"; וצעד זה יש לזקוף לזכותו הגדולה של פרופ' פרנקל. בשס הנהלת איל"א ובשמס של הקוראים אנו מגישים בזאת זר פרחים וברכות תודה והוקרה לפרופסור פרנקל, ומאח- לים לו ולנו כי נמשיך ליהנות מעצתו הטובה, מפעילותו הברוכה וממרצו הבלתי-נדלה לטובת המקצוע והעוסקים בו בארצ. הנהלת איל"א מן התוכן מערכות ממוכנות וזכויות הפרט מחשבים בחינוך פינת הלשון ידיעות איל''א צרור ידיעות עני'א מהעולם סקר מחשביםס 1975 מאת נ'ב א היטוב אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במינהל עסקים על שם ליאון רקנאטי מבוא ההתפתחות הטכנולוגית המהירה בתחום מערכות המידע יוצרת שורה של בעיות אשר המחוקק (ובפרט במדינת ישראל) טרם נתן דעתו עליהן. מסתבר שקיים פער בין ההתפתחות הטכנולוגית לבין התפתחות חקיקה מתאימה, בפרט כאשר = שתי הדיסציפלינות, זו של מערכות מי- דט וזו של משפטים, מאוד רחוקות אחת מרעותה. הנושא של ,המחשב וזכויות הפרט" הפך להיות אופנתי בכנסים ובהרצאות למיניהם, אך נוטים בדרך כלל להציגו בצורה. דרסטית, נוסח "1984" של ג'ורגי אורוול. מאמר זה כוונתו להציג בעיות וכיווני פתרון מנקודת גישה טכנית. תחום הדיון מערכות מידע מורכבות משני אלמנ- | טים עיקריים: 1) תהליך העיבוד; 2) מאגר המידע. ההתייחסות הפופולרית לנושא הנדון הינה בדרך כלל בהקשר למאגרי המיד דע אשר עשויים להיות נרחבים ואיג- טגרטיביים.. לא מצאתי בסיפרות הרלבנ- טית התייחסות ‏ למשמעויות של עיבודים אוטומטיים. במאמר זה ייעשה נסיון ל- האיר גם תחום זה. אי לכך, חלקו הראשון של המאמר דן בתחום של החלטות מתוכנתות, בעוד שחלקו השני דן בנושא ה,קלאסי" של = מאגרי נתונים מרכזיים. הקושי העיקרי בו נתקלתי הינו ב- = מציאת הגדרה מדוייקת של זכויות פרט משמעות הפגיעה בהן. נאלצתי להס- תמך על אינטואיציה לגבי הקשר בין קרונות הצדק לבין מערכות מידע. חלטות מתוכנתות פרופ' הרברט סיימון, אחד מאבות תו- .ההחלטות, מסווג את ההחלטות ה- ות בארגון לשתי רמות: א. החלטות מתוכנתות (החלטות מב- ב. החלטות לא מתוכנתות (החלטות לא-מבניות). החלטות מתוכנתות הינן החלטות רו- טיניות, אשר חוזרות על עצמן וניתנות לקביעה מראש על סמך ערכם של ה- נתונים שמהווים יסוד להחלטה. דוגמא: נניח שמנהל נותן למזכירתו הוראה כדלקמן: ,,מדי בוקר עליך למ- דוד את גובה ערימת הטפסים שעל ה- מדף. ברגע שגובה הערימה יהיה קטן מ"5 ס"מ, ‏ יש להזמין 20 בלוקים חד- שים של טפסים מהמחסן". ההחלטה של המזכירה בדבר הזמנת טפסים, הינה החלטה מתוכננת שאינה כרוכה באיזשהו מאמץ מחשבתי אנליטי מצידה. בתחום המשפט, אנו מכירים גם כן החלטות מסוג זה. למשל -- כאשר מוגש כתב-אישום לפי ס' 214 לפקות החוק הפלילי (רצח בכוונה תחילה), ביהמ"ש יורה לעצור את הנאשם עד לגמר ה- הליכים. ההחלטה בדבר המעצר הינה החלטה מתוכנתת לחלוטין ולכאורה גם פקיד ביהמ"ש היה יכול להגיע אליה. בניגוד להחלטות מתוכנתות, הרי ש- החלטות בלתי מתוכנתות (הב"מ -- להלן) אינן דטרמיניסטיות ואין לחזות אותן מראש, אלא באופן הסתברותי. ב- החלטות מסוג הב"מ משמש המידע רק כנדבך בתהליך קבלת ההחלטה וככלי מסייע, אך המחליט בוגה לעצמו מודל סובייקטיבי שבו, בנוסף למידע, מש- תקפים גם הנסיון, הידע והתחושה; כח תוצאה מכך מתקבלת החלטה. דוגמא: מתן ההוראה למזכירה בדוג- מא הקודמת הינה הב"מ של המנהל, ע"ס מודל מתמטי של מלאי ו/או ע"ס ידע, נסיון ותחושה. מרבית ההחלטות המשפטיות הינן מ- סוג הב"מ, אשר נהוג לכנותן גם ,,שי- קול דעת". ניתן לחזות את מידת החומרה של פסק דין במקרה שיש שיקול דעת לביהמ"ש, אך לעולם לא ניתן לנחשו מראש ללא כל טעות. מבחינה ,,היסטורית', כל הארגונים ש- הסבו את מערכותיהם למיכון, החלו ב- מיכון החלטות מתוכנתות כיוון שמער- כות אלו היו קלות יותר להגדרה. הגדרת: מערכת מידע לסיוע להחלטות לא-מתוכה. נתות דורשת טכנולוגיה מפותחת יותר (מערכת אינטרקטיבית), תהכום גבוה יותר של ההנהלה, ותשתית רחבה של מידע (בסיס נתונים). : להלן נבחן את המשמעות של מיחשוב החלטות מתוכנתות מבחיגת זכויות ה- פרט. , החלטה מתוכנתת וזכויות הפרט מרבים לדבר על הצורך בייעול המנ- גנונים הציבוריים. אחת השיטות המקו- בלות להחזרת הייעול הינה הפחתת עו- מס העבודה הרוטינית של הפקידים וד העברת משא זה על כתפי המחשב. תחי- לתו של תהליך זה, בכל מוסד שעובר הסבה למחשב, הינה בהעברת ההחלטות המתוכנתות לשליטתו של המחשב. הנד אתם של העוסקים בכך מהגברת הייעול עלולה להשכיח מלבם שלעתים המדובר ב,דיני נפשות" ובשלילת חרות הפרט. אביא לדוגמא מערכת שהוסבה לאח-" רונה למחשב -- משרדי ההוצאה לפו- על. פתיחת תיק בהוצל"פ היגה ביוזמת הנהנה (הזכאי). לאחר זאת מתחילה סידרה של החלטות מתוכנתות כדלקמן: משלוח הודעה לחייב ע"י המחשב בדואר רשום. קליטת שובר הקבלה מהדואר. המתנה של 10.- ימים. משלוח ,טופס יכולת" בו הנתבע חייב להציג את יכולתו הכלכלית. המתנה למשך פרק זמן קצוב. . בשלב זה, במידה והגיע או לא הגיע | ,טופס יכולת", מתבצעת הב"מ של הה" רשם, לפיה נקבע לוח תשלומים להח" ‏ זרת החוב. לאחר קביעת הלוח אנו רים לסידרה של החלטות מתוכנתו 6 משלוח הודעה לחיים. = 7 המתנה לתשלום. ּ אם לא הגיע תשלום = מאסר. ו את התהליך נראה שצן ה- הינו החלטה מתוכנתת להלוטין, שמתבצעת עקב קיום מספר מוגדר מ- | ראש של תנאים. מתכנני מערכת ההוצל"פ הפעילו שיד קול דעת, מוצדק מאוד לדעתי, והוסיפו לאחר שלב 8 אינסטנציה אנושית אשר תעבור על צווי המאסר ותאשר אותם. בנקודה זו נתגלתה מודעות של המתכ- נגים להשלכות האנושיות ‏ הנובעות מ- תהליך המיכון. מאחר ותהליך הייעול והמיכון של מערכות ארגוניות נמצא בתנופה, ומאחר והמחוקק טרם התייחס לבעייה מסוג זה, אנו עלולים למצוא את עצמנו, במוקהם או במאוחר, גיצבים בפני מערכת ממו- כנת אשר עברה את הגבול הדק המפריד בין שאיפות הייעול לבין יצירת מנגנו- נים אוטומטיים אשר אינם מתחשבים ב- השלכות ה,אנושיות" של תוצאותיהם. עלולות לקום מערכות מחשב אשר יטילו קנסות, יוציאו צווי עיקול, יורו על מא- סרים וכו', מבלי להתחשב בכך, שנשוא ההוראה עשוי להימצא במצב סובייקטי- בי אנוש, כגון היותו נכה, חולה אנוש, אלמנה או יושב ,,שבעה". סבורני שעל שליחי הציבור המופקרים על משמר זכויות הפרט לשית את לבם לתופעה זו, ההולכת ומתגברת. יש הכרח לשים מיגבלות חוקתיות להחלטות" מתוכ- נתות מסוג זה ולהגדיר מפורשות באלו מקרים חייבת להיות: מעורבות אנושית ממשית (מעבר לחתימה פורמלית בשו- לין של צו שהודפס ע"י מחשב) בטרם תוצא אל הפועל החלטה שנתקבלה ע"י מערכת. אוטומטית. בסיסי נתונים נעבור עתה לדיון באלמנט השני של מערכת המידע, הלא הוא האלמנט של מאגר המידע, או בשמו הטכני -- בסיס נתונים. : בסיס נתונים (0856 08%8) הינו מע- רכת-על, אשר שולטת על מספר מע- רכות ממוכנות ומסוגלת. לרכז מתוכן נתונים משולבים ומתומצתים; וזאת מ- בלי' לפגוע בעבודתה של כל מערכת ב- אופן עצמאי.. השימוש בטכנולוגיה. של בסיס נתונים הינו בד"כ לצורך קבלת החלטות ניהוליות, במישור הטקטי וה- איסטרטגי; כדי ליישם את הדוגמא הג'"ל למישור הציבורי, ‏ יש צורך בזיהוי אחיד לכל אזרח בכל אחת מהמערכות הממוכנות הציבוריות. זיהוי זה כבר קיים כיום ב- = דמות מספר תעודת הזהות. מחבר המאמר = ניסה לערוך רשימה של' מוסדות ממשל" תיים וציבוריים, אשר ברשותם מערכות ממוכנות. ובהן רשומים גתונים על או" רחים, כולל מספר תעודת הזיהוי שלהם. אין הרשימה מתיימרת להיות מלאה ו" מקיפה, אך גם ללא עריכת סקר יסודי, אנו נדהמים מהיקפה : [. קובץ מירשם התושבים, משרד ה- פנים. | קובץ אגף כוח אדם, צה"ל. קובץ תקבולים וקובץ זכאים לגימ" לאות, המוסד לביטוח לאומי. קובץ הנישומים, מינהל הכנסות ה- מדינה. 5 קובץ בעלי רשיונות נהיגה, משרד הרישוי. : .| קובץ בעלי רכב, משרד. הרישוי. 7 קבצי זכאים למלוות חובה למיניהם, בנק ישראל. 4 קובץ הרשעות, משרד המשטרה. 9 קובץ מקבלי תעודות בגרות, משרד החינוך. 0. קובץ זכאי סעד, משרד הסעד. 1 קובץ רשם החברות, משרד המש- פטים. 2. קובץ זכאים לשיכון, משרד השיכון. 3. קובץ בעלי טלפונים, משרד התק- שורת. לרשימה זו אפשר להוסיף מוסדות וי = מערכת בדיקה הפואית המבוססת על מחשב, מאפשרת לחולה שלו בהתאס לשאלון. הפאציינט בתמונה משיב על השאלת: בעפרון-אור אלקטרוני על ציור הגוף המופיע' על צג של יי ב. מ. 42760 7 > ציבור אחרים אשר ברשותם מערכות דומות : : ו. קובץ חברי הסתדרות, לשכת המס. 2 קבצים של קופות גמל שונות. 3 קובץ משלמי אגרת רדיו וטלביזיה. 4 קובץ הלקוחות של חברת החשמל. 5 | קבצים של עיריות ורשויות מוניצי- פליות' בקשר עם גביית מסים ן- תשלומים עירוניים. בטוחני . שהרשימה איננה מלאה, אך ברור שהיא משקפת את האפשרויות ה- גלומות בה. הטכנולוגיה המחברת קבצים אלו תחת מערכת-על כבר ידועה. התק- ציב הנדרש להקמתה אינו רב, יחסית לתקציב הממשלתי השוטף (אני מעריכו בכמה עשרות מיליונים, דהיינו בסדר גודל של פחות מפרומיל מתקציב הממ- שלה). התועלת שתצמח ממערכת כזו, מי ישורנה, וודאי שכל שלטון יקדם מע- רכת כזו. בברכה. : אין להתעלם מהיתרונות' המופקים גם לאזרח כתוצאה מקיום מערכת מרכוית. למשל -- הודעה על שינוי כתובת תימ- סר רק לגורם אחד אשר יפיצה בין כל המוסדות הקשורים לעניין, ותימנע ה- טירחה של משלוח עשרות הודעות או- דות שינוי כתובת. אינני רואה טעם למנוע את ההתפת- חות הטבעית הזאת. מאבק בכיוון זה למסור את העבר הרפואי 5 / 8% היכן כואב לך1 בהצביעו 0 0 ,מעשה חושב'י -- ולי 1976" | | (מעשה חושב'" -- יולי 1976 יהיה דומה לנסיונם של הפועלים בברי- טניה לשבור את מכונות האריגה הרא- שונות שהומצאו. הדרך הטובה ביותר, לדעת. שבה עלינו לנקוט הינה לבחון היטב את ה- תופעה ולהכין את עצמנו לקראתה ע"י מסגרת תחוקתית מתאימה. קווי מדיניות לחקיקה בקלשר לבסיסי נתוניס בארה"ב קיימות לשכות ישירות פר- טיות, אשר מספקות מידע על פרטים, בעיקר בבואם לפתוח חשבון בבנק או לבקש כרטיס אשראי. מידע זה נאסף מתוך נתוני בנקים ונמסר לכל מבקש תמורת תשלום. נשוא המידע אף אינו יודע שתהליך כזה מתרחש, וודאי שאינו יודע את תוכן המידע. הציבוריות האמריקאית החלה להתעורר לנוכח בעיות מסוג זַה, ואף הוצגה הצ- עת מסגרת לחקיקה בנושא. סבורני ש- הממונים על החקיקה בארץ צריכים ל- הכין הצעה ברוח דומה ולכן אביא את עיקרי ההצעה האמריקאית. ההצעה מבוססת על חמישה עקרונות : 1 הגדרת חובותיו של אוסף המידע ומעבד המירע : מי רשאי לאסוף מידע; אלו בדי- קות תערכנה לגבי העובדים במרכז מידע; אלו נוחלי עבודה חייבים להתקיים במרכז מידע; הפרדת סמ- כויות ובקרה פנימית במרכז המי- דע; הגדרת המידע המותר באיסוף, וכו'. 2 מיגבלות על השימוש במידע: מתי מותר לספק מידע ואיזה מי- דע; למי מותר לספק מידע ואיזה מידע; דרגות סודיות של אלמנטים שונים במאגר המידע, וכו זכות הפרט לדעת מה גרשם אודו- תיוו: : בכל מקרה יש להקנות לפרט זכות לקבל את המידע הרשום אודותיו, בין על סמך שאילתא שלו, ורצוי על בסיס של משלוח דו''ח תקופתי. 4 וכות הפרט לערער על רישום מי- רע: במידה ולפרט יש השגות לגבי תוכן המידע שנוגע לו, תוקנה לו זכות חוקית לערער על תוכן הרשומה. יש להניח שחובת ההוכחה תוטל על המערער. 5 ,התיישנות מידע: טבעו של מידע ממוכן שניתן ל- שמרו עד סוף כל הדורות. יש לק- מחשבים בחינוך מדברי גב' סילביה שארפ בכנס על נושא זה שנערך באר באפריל 1976 הביא לדפוס -- נחמן גבעולי גב' שארפ היא נשיאת ועדה בינלאו- מית העוסקת בהיבטים הטכניים של ה- חינוך -- בכלל זה השימוש במחשב ל- הוראה וללימוד --.וכן מטפלת היא ב- נושא ההוראה בעזרת המחשב בבתיר- הספר של מחוז פילדלפיה בארה"ב. ב- הרצאתה בכנס דיברה על צרכיהם ומש- אלותיהם של. המחנכים מיצרני המחשבים והמערכות ‏ המשמשים להוראה. בבתי הספר של מחוז פילדלפיה פו- עלת. מערכת שיתוף-זמנים גדולה -- הכוללת מחשב יב.מ. 370/175 עם 8 מחשבי-מיני ו4007 מסופים, המשרתת 0 תלמידים. יישומי המערכת כו- ללים לימודי המחשב, פתרון בעיות, הד- רכה נעזרת במחשב (021), הדרכה מ- נוהלת במחשב (0%/1), הנחייה, איחזור מידע, וכל יתר התחומים הקשורים ישי- רות בחינוך -- להוציא עיבודים אדמי- גיסטרטיביים כגון הכנת משכורת ומערכת שיעורים, שאינם מעניינה. אחת הבעיות היא, שקשה לשכנע את הספקים בהכרח שהמערכת תהיה אמינה יותר מזו המשרתת מוסד עסקי. כשה- מסוף בכיתה חדל לפעול, ולו גם לדקות ספורות, נהרסת מסגרת השיעור, הכי- תה מאבדת את הריכוז והסבלנות, וה- מורה. אינו רוצה יותר בשום מעורבות עם המחשב. בבית-הספר אי-אפשר ל- התגבר על תקלות זמניות במערכת, כפל שהדבר נהוג בעולם העסקים, ע'יי דחיית העיבוד לשעה אחרת. אין בית-הספר מידע שהתיישן ואשר חדל מלהיות" רלבנטי. למשל -- גניבה שבוצעה > ע"י נער בהיותו בן 15, תימחק מ- הקובץ לאחר מספר שנים שייקבע.. בחוק, במידה ולא נעשתה עבירה דומה על ידו. סיכום ומסקנות אנו עדים לתופעה של התפתחות טכ- נולוגית מהירה וענפה, אשר הציבור ה- רחב איננו מסוגל עדיין לעמוד על הש- לכותיה, קל וחומר שהמחוקק, בהיותו בדרך כלל פחות פגיע לפעולת מנגנונים ציבוריים, טרם שם לבו לבעייה. הפגיעה של תהליכי המיכון בזכויות הפרט נידונה כאן בקשר לשגי תחומים עיקריים : 1. החלטות מתוכנתות. 2 בסיסי נתוגים מרכזיים. ייתכן ומחקר יסודי ורב-דיסציפלינרל בנושא יעלה אספקטים בעייתיים נוספים שלא כוסו במאמר זה, אך מוטב להתחיל כבר כעת, כאשר הנושא בארץ הוא עדיין בשלבי התפתחות ראשוניים, מאשר ל- חכות למועד בו הבעייה תהיה אקוטית ופתרונה יצטרך להתקבל תחת לחץ זמן ובתנאים של ,,כיבוי שרפות". יכול להרשות, מה שמקובל במקומות אחרים, שהמערכת תשותק בשעות הלי- " מודים למשך זמן כלשהו, לצורך טיפול ותחזוקה. גם זמן התגובה של המערכת הוא גורם חשוב. עליןו להיות קצר כדל רבע או חצי שגייה, כי כבר שהייה של שנייה אחת או שתיים גורמת לאיבוד הסבלנות והעניין של התלמידים. גורס המחיר גורם חשוב אחר הוא המחיר. מערכת י.ב.מ. 1500, למשל, המיועדת לחינוך, מושכרת במחיר של 14,000 דולר ל- חודש, וברור שרק בתי ספר מעטים יכן= = לים לעמוד בכך. אולי זוהי הסיבה שרק חברות מעטות מייצרות כיום מערכות > כ קמיועדות לחינוך. גם י.ב,מ. עצמה אינה "ואה בענף החינוך שוק מבטיח לפעו- לותיה. למעשה ישנן רק שתי חברות - המתמסרות עדיין לנושא זה ברצינות -- דיג'יטל ויולט פקרב. חוסר תשומת הלב לנושא החינוך בו- = לט גם בתוכנה. מרבית התוכנה היישו- מית המיוצרת ע'י החברות השונות מוק- דשת לעולם העסקים, ואילו לחינוך אין תוכנה מספקת; וכך נאלצים בתי הספר זו היא אחת הסיבות לכך שהשימוש ב- מחשבים בחינוך עדיין לא התרחב דיו. חלק מהתוכנה הקיימת אינה ניתגת ל- הסבה קלה ממערכת אחת לשנייה, וה- ספקים אינו נוטים לעזור בכך. הכשרת האנשים לשימוש יעיל ומלא במערכת הנרכשת אף היא מהווה בעייה, וגם בד זאת אין מקבלים מהספקים עזרה מס- פקת. כתוצאה מכך ישנם מקומות ב- ארה"ב שבהם אין המערכות הקיימות מנוצלות כיאות. מאידך, אין צורך בזכרון מהיר; מאחר שברוב המקרים אין התלמיד מחייב את המחשב לעבודה מאומצת. אין גם צורך ביותר ממדפסת אחת לקבוצת מסופים. אשר למסוף עצמו, גם טלטייפ פשוט יכול להספיק לכך. בעוד שמחיר המחשב ומחירה של שעת-מחשב הולכים וקט- נים, הרי המסופים נעשים יקרים יותר, 0 ודבר זה מונע את השגת המטרה המיו- הלת, לספק לפחות מסוף אחד לכל כי- תה, לשימוש בכל עת שמתעורר הצורך בכך. משום כך הדבר החיוני ביותר כיום הוא השגת מסופים זולים. מחשבי המיני שמונת מחשבי המיני ומחשב 370 ה" משרתים את מחוז פילדלפיה אינם קשו- רים כלל זה עם זה. הקשר של התלמיד עם המחשב הוא בטלפון, באמצעות חיוג. התלמיד חייב איפוא להתקשר דווקא עם אותו מחשב המחזיק את עבודתו. ברור שעדיף היה אילו כל המחשבים הין קטורים. ביניהם, ומופעלים ע"י מחשב מרכזי. במקרה זה יכול היה התלמיד ל- השתמש במחשב פנוי כלשהו, ולקבל את השירות דרך המחשב המרכזי. נראה כי החברות הגדולות עדיין לא = נרתמו לנושא. החינוך במרץ. יוניוואַק, בורוז וסי-דיהסי עשו עד כה רק מעט בתחום זה. האחרוגה פיתחה אמנם את מערכת 1.470ע, אך זו יקרה מאוד ו- דורשת מחשב המוקדש בלעדית. לנושא. מיותר להדגיש שהמחיר הוא אחד הד שיקולים. החשובים; נראה שבמצב ענ- לפתח לעצמם את התוכנה המתאימה., וונים זה שייך העתיד בתחום החינוך לד > "ו ד מחשבי המיני. אפשר להקדיש כל מחשב כזה לנושא נפרד. לדוגמה -- מחשב נפרד לצורך תירגול מתמטי; מחשב אחר שיעזור לתלמידים בפתרון בעיות (חב' וואנג יצאה לשוק עם מערכת קטנה, טובה למדי, למטרה זו); וכן הלאה. אך עדיין קיים ויכוח לגבי השאלה, אם עתיך המחשבים בחינוך שייך למחשבים הגדולים, או למחשבי-מיני. השימוש במחשבים בבתי-הספר במחוז פילדלפיה מקיף את הנושאים הבאים: ביצוע חישובים לצורך פתרון בעיות ב- מתמטיקה, פיסיקה וכו'; סימולאציה כ- אמצעי-עזר בהוראת הביולוגיה והכימיה ; הוראה בעזרת המחשב (641) של נוש- אים שונים, שהיא למעשה שימוש מד תוחכם במה שמכנים ,,הוראה מתוכנתת". בתחום אחרון זה מן הראול היה שה- ספקים יעבדו שפה נאותה יותר מאלו הקיימות. השפה שבה משתמשים כיום לצורך הכנת: הקורסים -- השאלות, ה- תשובות וההנחיות לתלמיד -- היא בל- תי נוחה ומכבידה מאוד על המורים וה- תכניתנים שתפקידם לעבד את החומר. 6 8 כוריאוגרפיה ממוחשבת באוניברסיטת פיטסבורג, | ארצות-הברית. התנועות. מתוכנתו : , באמצעות לוח הסימנים בתמונה למטה. - ברור שאין לצפות מיצרני המחשבים ש- יספקו קורסים מוכנים לבתי הספר, מ- שום שאינם מומחים לכך; אבל מוטל עליהם לספק את התוכנה, שתאפשר ל- מורים להכין בקלות את מערכות השי- עורים ואת האסטרטגיות, שלפיהן יונחה התלמיד אל השיעור המתאים, ל תו- צאות המבחנים שלו ותשובותיו לשאלות המחשב. על יתרונותיה של הוראה בעזרת ה- מחשב ניתן למנות לא רק את העובדה שהדבר עשוי להקטין את היחס המספרי בין מורים ותלמידים, וכן את העובדה שכל תלמיד נהנה בשיטה זו מ,טיפול אישי" מצד המחשבים, בהתאם לכישוריו וקצב התקדמותו -- אלא גם את הית- רון החשוב, שתוכנית הקורס המוחסגת במחשב יכולה להיות מתוכננת וערוכה בידי ,,סופר-מורים", שמומחיותם בנושא הנלמר ובהוראתו היא ממדרגה ראשונה, וכן יכולה היא להיות מבוססת על נסיון עשיר לגבי הבעיות שבהן עשוי התלמיד להיתקל בעת לימוד חומר זה, הקשיים הטמונים בו, אי-הבנות אפשריות וכדומה. - - ו | פ'נת הלשוו החל מגליון זה אנו עומדים לייחד ב,,מעשה חושב" פינה צנועה לנושא צנוע, אך גורלי (כדברי החכם מכל אדם ב- ,,משלי" : מות וחיים ביד לשון. ..) הלוא היא הלשון והמחשב. בהופעותיה הראשונות תתרכז הפינה בעיקר בעניין מו- נחים עבריים למונחי ע"ג; במיוחד נביא בפגי הקוראים הצעות ראשוניות ולא-פורמליות של תרגומים עבריים למו- נחים לועזיים כפי שהם נדונים מעת לעת בוועדה למונחי עיבוד נתונים, הפועלת במסגרת האקדמיה ללשון העברית ולאיל"א. הצעות ראשוניות 6 6מנהת'1 110018118 6ב10-0115 6201186 67 ע%6תןע 68007 1107081506 א6![קוכ ]131 א6זסטכ [וות (ע817ע110) ע6טבנס1 ונת גת סע 01607 8% (14ת ,ע0[1בת8590 0806 018% .₪ .6) ע01םבת4550 6 017008 860085 5107426 000100, 5 '0158 8016ט0בת6זתסת 8016ע0ת6ע 6 0+ סכ 1667 (071068 0158 01) שמתגת%פ 6 ,61586 ע000ת שתואתסשו6ת ססך 067 166 55061 ת6ש1ת6-+ת676 6067עס6)ת1 (ת6)ות 60) 056 ₪ 10 1 1 : 6 10 6 6 6 רת 6 ות 5%31+75000, 65 000 0 ות 6-0 6 ()) 1158016 ([0תת0[13) 06מ011076)מ1 !50 07016 ו + , למונחיסם בתחום ע"נ - הקוראים מתבקשים להגיב 1% הצעות אלה לו זיוב. 1 שלילה (תוך פירוט הצעות נגדיות במקרה האחרוך 6 ה כן להעיר על תיקונים, שיפורים וכדומה המוצעים למילון מונחי ע"נ שהופיע בתשל"ה, וזאת לקראת הכנת מהדורתו . השנייה של המילון. בשלב מאוחר יותר נרחיב את היריעה, ונדון בכל בעייה > הקשורה במישרין או בעקיפין הן בלשון (עברית) והן במח- שב, כולל גישות ורעיונות בתחום עיבוד אוטומאטי שלי טקסטים בעברית. בימים אלה הופיע בין חברי איל"א חוזר הקורא להג- ברת הפעילות בנושא זה. אנא, שנס מתניך והתחל לעבוד: לעיין, לחשוב ולהגיב ! פלט מחשב בזיעור, פלמי"ז (כרטיס) זיעוּר במילון למונחי הספרנות נקבע: דף זיעור -- 0858(6עס1ח1 1% 1735087605 ,ב0111עסוגת 566% כרטיס זיעור -- 0008206גח כיסייה (לכרטיסי זיעור) מקראה (לכרטיסי זיעור) כקראה מדפסת דו"מגמי למחצה דו-מגמי (כולו) חבר, חובר, תושב, שותף, אח (בספרייה) (צ'/ע) תכנות מבני (מבונה ?) . :5 נתיב - מכלל התקן התקן (החסנה) לגישה ישירה, הג"י . (התקן (החסנה) לגישה אקראית) -- (ע"פ: 51א זיכרון : גישה אקראית, זיכרון אקראי 617666 ,800655 00(0ת18 ל (5+016 8606551016 ע[ותת0]נותט ,800055 תקליט מקובע, דסקה מקובעת הקליט שליף, דסקה שליפה היחס מחיר (לרמת) ביצוע, ימב מחרוזת (כוננים) תקליטון רישות עבודות סדרן (חלק במשגוח) אבזר (בציוד) ; תכונה (בתכנה) מערכת מגיבה לאלרועים תכנית מפרשת (יתוקן במילון, עמי 74) (מחשב) מארח אצירה 0 אצר; לאצור משפעל, מעורר (צ'י'ע) אכף (צ''ע) שם אכף (צ'"ע) שיקום בר-שיקום.; בת-שיקום; בני-שיקום; בנות-שיקום ללא-שיקום ריבוב תשדורות (במסוף) פתח-פסק (אסינכרוני) (גוסף) מצרף (צ'/ע) אל-הרס שינוי מצרף (צ''ט) קוד חסום הפרעה (לפעולת הזיכרון ע"י ערוץ) גנבת מחזורי זיכרון (נוסף) התחלת המשך (התחלה ממשיכה) התחלה מחדש (התחלה מאפס) 250 ל"י כרטיס מפוצל. ועידת ירושלים בעקבות פנייה של ועידת המחשבים ומגעים עם ועידת המחשבים, קיימה הנ- הלת איל"א ומועצתה דיוגים בעניין ועידת ירושלים 1978. נדונה ההצעה ל- קיים את ועידת ירושלים הקרובה משו" לבת ומלאה בכנס הארצי, כשהאחריות הארגונית על הביצוע תהיה בידי איל''א. לפי התוכנית תתקיים ועידת ירושלים בימים 12--6 באוגוסט 1978 בירושלים. כתוצאה מן המגעים שבין נשיא אי- ל"א ויו"ר ועידת המחשבים בארה"ב, מר ורנה פרנק, הוגשה בקשה ל-300 לזכות בחסות ]46% לוועידת ירושלים. בקהוב יסתיימו גם ההתייעצויות ביחס למינוי יו"ר ועדת התוכנית הבינלאומית ויושבי-ראש הוועדות האזוריות, בתוך זה יו"ר ועדת התוכנית הישראלית. כן יסוכמו ההסדרים הארגוניים בין איל"א וועידת המחשבים, כולל התקציב. תידרש' מעורבות מלאה של קהיליית ה- מחשבים הישראלית לקראת הוועידה, ב- וועידה עצמה ולאחריה, שכן לא מדובר על שלושה ימי דיונים מקצועיים בלבד, אלא גם על מיפגשים מקצועיים מיוחדים שיאורגנו מחוץ למסגרת הוועידה. הכנס הארצי ה-11 לע'"נ הכנס האהצי ה-11 יתקיים השנה ב- ימים 20-21 באוקטובר 1976 באודיטור- יום חיפה. מגמות הכנס: סקירת הישגי עיבוד הנתונים בארץ ובעולם, הצגת נושאים מתקדמים וחלוציים בתחומי המחקר, ה- ציוד, התוכנה והיישומים, תערוכה: במסגרת הכנס תיערך תע- רוכה בנושא ,,מסופים ומיגי-מחשבים כ- מסופים'י. = תחבורה: תיתכן תחבורה ע"י רכבת. ישראל בשני ימי הכנס מת"א לחיפה ומחיפה לת"א. : דמי הרשמה: לחברי איל"א -- .150 ליי כרטיס רגיל ; 200 ל"י כרטיס מפו- צל, המאפשר השתתפות שני חברים, כל אחד ביום אחד. = ללא חברים -- 200 ל"י כרטיס רגיל; במסגרת ישיבת המליאה יחולקו פרסי אילייא לעבודות שנבחרו השנה לקבלת פרס איל''א, ותתקיים הרצאת אורח של פרופ' מיכאל רבין מהאוניברסיטה העב- רית. ביום השני של הכנס תתקיים תח- רות הנוער (שלב הגמר) של תלמידי בתי-ספר תיכוניים מקצועיים בנושא ,,תורת המחשבים'. קבוצות. הדיון. בכנס: מערכות מידע ניהול. יישומי מחשבים בהנדסה ובתעשייה. הערכת ביצועי מחשב. יישומי מחשבים ברפואה. יישומים. ב-,21 כנגד שפות עי- ליות אחרות. 6. מחשבים בחינוך. 7 שימושי מחשב בהחבורה יבשתית וימית. 8 רשתות מחשבים. 9 יישומים של מדעי המחשב התאו- רטיים. 0. עיבוד רחק -- שיתוף זמן. 1. תוכנה בסיסית ומערכות הפעלה. 2. איחזור ועיבוד מידע טקסטואלי. ₪2 = ת) אווירית, תקציב איל'/א תקציב איל"א7 לשנת 1976/77 מאוזן בהכנסות והוצאות בגובה 506,500 ל"י, הובא בפני המועצה ואושר פה אחד. ערבי עיון א. רשתות מחשבים נערך ערב עיון ב-10.5.76 בו הרצה דייר דן לוין מהפקולטה לניהול באוני- ברסיטת תל-אביב. הרעיון הבסיסי ב- ערב העיון היה: לאפשר גישה ושימוש משותף במשאבי מחשבים שברשת ל- כלל קהיליית המשתתפים ברשת (חמרה, תכנה, מאגרי נתונים). נטייה זו חזקה במיוחד בארגונים עצמאיים שבשליטתם נמצאות יחידות מחשבים אך לכולם יש מוטיבציה להתחלק במשאבים אלה. ב- ערב. העיון נכחו כ-70 חברים. החומר הוקלט ויובא לדפוס כמונוגרפיה בהקדם האפשרי. , ב דחיפת נתונים 6 ערב :העיון התקיים ב-7.6.76 בהרצאה שנשא פרופ' יוסף רביב. מהמרכז המדעי במ בטכניון. בערב העיון תוארו | שיטות הצפנה שונות לדתיסת נתונים 0 במחשב. נדונו בעיות של 011 12806 בין 9 כמות דחיסה וכמות זכרון לטבלאות ה- 1 דחיסה. וכן הוצגו שיטות יישום בתוכנה ובחומרה של האלגוריתמים. בערב ה- עיון השתתפו כ-100 חברים. שלב בי של ערב העיון, יערך בסמינר משותף עם אילת"ם ואוניברסיטת תל-אביב. פעילות איזורית במסגרת איל''א במטרה לקרב את הפעילות המקצועית הנערכת במסגרת איל'"א אל חברי האיגוד בכל הארץ, ובמטרה להביא להידוק ה- קשרים הן במישור המקצועי והן במי- שור האישי, בין חברי איל"א הגרים ו- עובדים בסמיכות גיאוגרפית זה לזה, / הוחל בהפעלה של מערכת פגישות איזו- ריות. פעולה זו באה ביוזמתו של ד"ר מיכאל חגני, חבר הנהלת איל"א, ועד ן כה נערכו פגישות כאלה בחיפה ובבאר- שבע. | הפגישה האיזורית בחיפה גערכה ביום 6, בשיתוף עם המעבדה למחש- בים ע"ש אורי מיכאל עקביה באוניבר- סיטת חיפה. הפגישה אורגנה בידי ד'"ר אלעמי חפץ מהחוג למדעי המחשב ב- אוניברסיטת חיפה, וכללה פגישת רעים על כוס קפה, ביקור מודרך במעבדת ה- מחשבים והרצאה בנושא: ,,תכגות תב- ניתי" שניתנה ע"י ד"ר מיכאל חגני. השתתפו בפגישה כ-60 איש ממקומות עבודה שונים באיזור חיפה. ד"ר אלעמל חפץ ומר יעקב רזון קיבלו על עצמם להמשיך ולארגן את הפגישות האיזוריות בחיפה בתקופה הקרובה. בתכנון לקיים פגישה מדי חודשיים. הפגישה באיזור באר"שבע נערכה ב- יום 7.6.76 באוגיברסיטת בן-גוריון. ב- פגישה השתתפו כ-30 איש, והיא הת- קיימה במתכונת דומה לזו של הפגישה בחיפה. ראוייה לציון השתתפותם ב- | פגישה זו של תלמידי המגמה למחשבים במיכללה הטכנולוגית בבאר-שבע ה- מכשירים עצמם לקראת תואר הנדסאל בתכנות מחשבים. ארגון הפגישות הרא- שונות שייערכו בתדירות של אחת ל- 1 7037 5 מקבל עבודות ב-זז6סת ואסמבלר למיניקומפיוטר ת. ד. 29092 -- תל-אביב 2 יחיאל שורד ,,מעשה תושב' -- יולי 1976 חודשיים יעשה בידי מר דניאל גבע ו- דר מיכאל חנני. פעילויות איזוריות בירושלים ובתל- אביב נמצאות בשלבי ארגון. מילגת בראנדון אפלייד הנהלת איל"א מודיעה על מילגה ב- שטח עיבוד הנתונים האוטומטי עומדת לרשותנו ע"י חברת מסהתבעס .א גת06פע5 1166כ בסן פרנציסקו, ארה"ב. כ אשר המילגה נותנת לזוכה בה לעבוד שנה בחברה ידועת שם בעיבוד נתונים בסביבה של בעלי מקצוע וב- הדרכת מומחים, וקשורה בנסיעות לצר- כנים ברחבי ארה"ב. המילגה היא בגובה --.15,000 דולר והתשלום כפוף למיסוי בארה"ב. תקופת המילגה תחל בחודש אוקטובר 6. מועמד בעל נסיון של. שלוש שנים לפחות בניתוח מערכות או תכנות, ה- יודע שפת קובול,. במחשב י. ב. מ.. 370/ 0 0585 או י. ב. מ. 360/370 ואשר יע- מוד בדרישות החברה, יוכל להגיש מוע- מדותו. ועדת מיון מטעם ההנהלה תדון ב- בקשות. אשר אפשרות הכנס האוצי ה-11 לעיבוד נתוניס 1976 קול קורא להשתתפות בתחרות נוער בין בתי-ספר תיכוניים ומקצועיים לכי בנושא ,,תורת המחשבים/י בחסות שר התינוך והתרבות מר אהרן ידלין במסגרת הכנס הארצי ה-11 של איל"א (איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה), יתקיים השנה באודיטוריום חיפה בתאריכים 21--20 באוקטובר 1976, תתקיים תחרות נוער בין תלמידי בתי-ספר העוסקים בתורת המחשבים. הכנס הינו אירוע שנתי ומרכזי של כל משתמשי המחשבים בארץ על כל ענפי ע'יג. בתחרות הנוער הנערכת בחסות שר החינוך, אנו רואים מבצע להחדרת התודעה בנושא מדעי המחשב והשימושים במחשב בקרב הנוער הלומד במדינתנו. התחרות נערכת בראשות ועדה מטעם ועדת ההכנה של הכנס הארצי ה-11 ובריכוזו של מר ע. בן-כוכב מאוגיברסיטת בר-אילן. חברי הוועדה הם: פרופ' י. רביב מן המרכז המדעי י. ב. מ., ד"ר י. פלס מהמכון לטכנולוגיה חינוכית, מר א. מרכוס ממשרד החינוך. חבר השופטיו בראשותו של פרופ' י. גיליס ממכון ויצמן למדע יעניק הפרסים. דרך התחרות כל בית"ספר רשאי להגיש רשימה לנבחרת של שלושה תלמידים ועוד שני ממלאי מקום עד לתאריך 15.76 ולא יאוחר מתאריך זה. הגילאים הרשאים להשתתף בתחרות הם תלמידי כיתה ט' עד י"ב. התחרות תהיה בצורת חידון ותיערך בע"פ. ועדת הה כנה תודיע לתלמידים או למנהלי בתי-הספר על מיקום ומועד התחרויות המוקדמות שיחלו בראשית חודש ספטמבר. מבין הקבוצות שיתחרו במוקדמות, יעלו שלוש קבוצות לשלב הגמר, אשר יהיה בכנס הארצי ה-11 בחיפה. אי ב גי ד הפרסים הנושאיםס לתחרות חיסטוריה של מחשבים; אלגוריתמים ותרשימי זרימה; שפות תכנות ,401 ,84510 ,2034 (מספיקה ידיעת אחת השפות); מבנה המחשב ותוכן לוגי. פרס ראשון --.5,000 ל"י מילגת לימודים לכל אחד מחברי הקבוצה הזוכה במקום הראשון; פרס שני --.2,000 ל"י מילגת לימודים לכל אחד מחברי הקבוצה הזוכה במקום השני ; פרס שלישי -- ספרים. 3 התחרויות המוקדמות והסופיות יוקרנו ע'"'י הטלביזיה הלימודית או " הכללית, . ,מעשה חושב' -- יולי 1976 מ /"77ש-,,,.שקקש₪ַצַש₪+-+-+-כו ו ו ו ץ וו ה החשד התאמת... ,מפעלים מספרים על עצמם' במדור זה אנו מפרסמים כתבות י על מפעלים בתחומי עיבוד נתו- ; נים. , התעריף: חצי עמוד -- 400 לירות עמוד - 700 לירות שני עמודים ‏ -- 1200 לירות מרכז לעיבוד נתוניס של התנועה הקיבוצית" התנועה הקיבוצית נכנסת לענף ה- 7 מחשבים, ולאחרונה הופעל מרכז לעיבוד << נתונים בקרית-שמונה כשותפות בין חב- 2% רת ,,חשב" של ברית התנועה הקיבוצית > וברית פיתוח הגליל. מרכז זה. מבצע עיבוד נתונים "של ה- מפעלים האזוריים ומפעלי תעשייה ב- גליל. בעתיד ינהל המרכז גם את החש- בונות של קיבוצים באזור. : נמסר, כי המרכז משתמש בשירותי המחשב של המרכז למיכון משרדי באו- ניברסיטת בר-אילן באמצעות מסוף. -* עתיד יוקמו מרכזי מחשבים באזורים נוספים של הארץ. - מועצת <ן בדרזדן מרף 1976 בימים 18---19 במרץ ש"ז נערך מושב המועצה ‏ של <זא1. המועצה מורכבת מ-17 חברים מתוך 34 האגודות המאו- גדות ב-1912 וביניהם נשיא איל"א מר דב חביון. קונגרס ;וקו 1977 בימים אלו התפרסם ה,קול קורא" ל- מאמרים לקראת הקונגרס שייערך בד 2 באוגוסט 1977 בטורונטו קנדה. פנייה מיוחדת להיענות גבוהה של יש- ראלים בקונגרס, מובאת במקום אחר בכתב-העת. לפי המשוער, ישתתפו ב- כנס כ-5,000 איש. במסגרת הכנס תהיה גם תערוכה שהיקפה 3,000 ממ"ר, ויהיו בה כ-300 ביתנים. דמי הרישום גקבעו לכדי 145 דולר, כשרישום מוקדם יהיה - נמוך יותר -- 125 דולר או 110 דולר למשתתף, בהתאם למועד. בצד מאמרים מוגשים שייבחרו על ידי ועדת התוכנית, יהיו בכנס כ-25 הרצאות מוזמנות. 7 ספאדסנתת יחד עם הקונגרס יתקיים גם כנס עולמי על השימוש במחשב ברפואה. אמנם מד שולב בכנס :19% הכללי, אך תוכניתו נפרדת, וגם דמי-הרישום יהיו מיוחדים, בגובה של 155 דולר למשתתף. ,קול קורא" למאמרים פורסם בנפרד. להנ" הלת 0שא801/ג הועבבו. שמות ישר- אלים העוסקים ביישומי מחשב בשטחי רפואה שונים. כנס אירופאי של שח לאור העובדה שכנס זע הקרוב (1977) והבא אחרין (1978) שניהם ייערכו מחוץ לאירופה, ייערך ע'יי "זי כנס אירופאי בעל היקף נכבד ב-1979. המועד נקבע לאחר תיאום עם הגופים האירופאים השונים (למשל ₪01, המקי- פה את האגודות הלאומיות בבריטניה, צרפת, איטליה, גרמניה: המערבית והו- לנד), העורכים את כנסיהם ב-1978. הוועדה הבינלאומית 66010 ת110הקי ועדה בינלאומית זו הוכרה כחבר נס- פח של פזתן, ופעולותיה, לפיכך, תהיינה משולבות בעתיד. בפעולות 1915 בכלל, ובפעולות האגודות הלאומיות של קזח בפרט. הוועדה מקיימת כנס שנתי בד .| | לדיעות ...ו נושא "ת1110ה6608ת חז06ג2". על מר חביון הוטל לשמש כקצין הקשר בין מועצת 101 וועדה זו ולעצב את צורת שיתוף הפעולה בין החבר הנספח החדש והמועצה. הוועדה היא למעשה חבר נס- פח ראשון של 101 בצד החברים ה- רגילים שהם האגודות הלאומיות מ347 מדיגות. - הוועדה לתקשורת 766 הוועדה לתקשורת 166' מקיימת את הכנס הקרוב שלה באוסטרליה, בצד ישיבת הוועדה בנושא תקשורת נתונים ופיתוחה. כנס זה הוא ברוח המסורת של כנסים בשותפות עם אגודות לאומיות בצמוד לישיבות הוועדה. ועדת 706 השלימה דו"ח לפי הזמנת 560מאש₪ על רשתות תקשורת בינלאומיות. נת- מנה יו"ר חדש לוועדה -- ד"ר פוזן (תולנוסש) מצרפת, במקום ד"ר אנקפר (ת6ת1068) מארה"ב. ועדה לשפות תכנות 762 התמנה יו'"ר חדש לוועדה זו -- פרופ' פאול (281) מגרמניה המערבית, במקו- מו של מר סטיל ([5%66) מארה"ב. ועדה להוראת לימודי המחשב 7103 שלושה כנסי עבודה עומדים על הפרק לשנת 1976 ו19777: הראשון יטפל ב- מערכות מידע רבות היקף; השגק ב- הכשרה המקצועית, והשלישי ב-081 ן-. מחשבים גדולים וקטנים. הוועדה למערכות אינפורמציה 708 הוועדה מפתחת את פעולותיה במס" | גרת שתי קבוצות עבודה -- האחת על עיצוב והערכה של מערכות אינפורמצ- יה והשנייה -- על יחסי גומלין בין = מערכות אינפורמציה והארגון. 15 מדח > נות מינו כבר את נציגיהן לוועדה זה > בקרוב יצטרף לוועדה נציג מישראל. הוועדה למחשבים וחברה 69 הוועדה אושרה רשמית ע"י המועצה בהתאם לכתב-הסמכות שניתן בנושא זה ע'יי האסיפה הכללית של 1815. קויימו כבר ישיבות אחדות, ובכוונת הוועדה. להקים קבוצות עבודה בטרם גובשה מסגרתן המדוייקת. הנושא הוא רחב ו" יש לו השלכות על קבוצות טרניות אח- רות של >זח1. . הוועדה לקשוים בינלאומיים ,סז נמסרה אינפורמציה כי נערכים מגד ,| עים באמצעות פרופ' דאגלאס (20₪8185) עם 1064 (המועצה הבינממשלתית לעי- בוד נתוגים אוטומטי) במגמה להכלילה, בצורה מתאימה, במסגרת 171 לקראת. האסיפה הכללית הקרובה של ;חן יימסר דין וחשבון על תוצאות המגעים.. > הגשת חומר ל,מעשה חושב" פרנקל, מכון ויצמן) בשני עותקים. התכתכות אחרת (כולל מודעות ועניינים ארגוניים), יש לשלוח למזכירות איל"א. כל מאמר וכתבה צריכים להיות מודפסים במכונת כתיבה עם רווהים כפולים ושוליים רחבים. יש להקפיד על עכרית צחה ללא" 7 עןי ' לול 6 ל לד די צרור ידיעות ענ'א מן העולם ‏ 6 מאת יוסף מוניטה צירי הקונגרס האמריקני מובים להשתמש במחתשבים צירי בית הנבחרים בארה"ב נזקקים יותר ויותר למח- שבים לדליית המידע הדרוש להם לביצוע תפקידיהם כמחו- קקים וכן להקלת עומס חליפת המכתבים עם בוחריהם. כיום 5 צירים מתוך סך כולל של 435, שהם 31%, נעזרים במחשבים בצורה כלשהי. מותר לצירים לייעד עד 1,000 דולר לחודש מתוך קצובתם לשכירת ציוד מחשב או זמן מחשב. ההוצאה בפועל של הצירים נעה בין 100 דולר לחודש עבור מצג המקשר את משרד הציר עם מרכז המידע של בית המחוקקים ובין 1,000 דולר לחודש לשכירת מסופים הקשו- רים לשירותי שיתוף-זמן המאחסנים קבצי נתונים על בוחרי המחוזות אותם מייצגים הצירים. 6 ,צ,דאממ פס עליה בשימוש במחשבים זעירים במימשל הפדרלי בארה"ב דו'"ח החשב הכללי בארה"ב מבליט את הגידול המהיר ברכישת מחשבים זעירים במימשל הפדרלי. המספר של מח- שבים מכל הגדלים במימשל עלה מ-3,700 ביוני 1967 ל- " 8,600 ביוני 1975, ובאותה תקופה עלה חלקם של המחשבים הזעירים מ-26% ל-55%. תחילה שימשו המחשבים הזעירים מטרות סגוליות בלבד, כגון עיבוד נתונים מדעי, בקרת תהליכי ייצור וציוד"שילוב להעברת נתונים. אך לאחרונה מתרחב מיגוון השימושים והדו"ח צופה שימוש נרחב במח- שבים זעירים לקליטת נתונים מינהליים ולעריכתם וכן לעי- | בוד נתונים כללי וזאת בהתחשב בשיכלולים המוכנסים במחשבים הזעירים ולאור גידול הידע והנסיון בידי הלקוחות. .המחיר הזול של מחשבים זעירים מאפשר מיכון תהלי- כים שבמחשבים יותר גדולים לא היה כדאי למכנם. גם להשלמת מחשבים גדולים משמשים המחשבים הזעירים במידה הולכת וגדלה : המחשבים הזעירים מוזילים את עלות עיבוד הנתונים ו/או התיקשורת ומשחררים את המחשבים = הגדולים מתפקידים פשוטים יחסית. המחשבים הגדולים מת- פנים בצורה זו :לתפקידים הדורשים לוגיקה מתוחכמת, זכרון ענק ומערכות הפעלה מורכבות. 6 ,צ,1אממש פסט ביטוח למקרי תביעות על תוכנה שגוייה כאשר רצו בעבר לשכות שירות באנגליה לבטח עצמן צרור ידיעות ענ"'א מן העולס ‏ % בליל לועזי. לשם כך מומלין להיעזר במילון למונחי עיבוד נתונים (מהדורת ארעי) 1975 כהוצאת איל"א. ְ יש להגיש שרטוטים מקוריים כטוש שחור על ניר לבן או נייר שרטוט ; צולומום מקוריים על נייר מבריק לבן. יש להגיש בנפרד. רשימת תמלילים, תמליל אחד לכל ציור. כן יש למספר את הציו- רים ולציין מיקוס כל ציור בטכפט. אין המערכת מתהייכת להחזיר הומר שנשלה אליה בין שהודפם ובין שלא ראה אור. | , בפני תביעות על רקע של תוכנה או תכנון מערכות לקויים, נאלצו הלשכות לשלם דמי ביטוח גבוהים ביותר בגלל חוסר הנסיון של חברות הביטוח בתחום זה. = לאחרונה נחתם הסכם בין איגוד לשכות השירות באנג- ליה לבין חברת הביטוח ללוידס, לפיו יוזל מחיר הביטוח באופן ניכר. : איגוד לשכות השירות פעיל גם בתחום אחר. הוא מבטיח ללקוחות של חברות התוכנה השייכות לאיגוד המשך תח- זוקת התוכנה למקרה של פרישת חברת התוכנה מפעילות מסחרית. ‏ לשם כך שומר האיגוד כמורשה מטעם חברות וכנה, את קבצי האם וגליונות הקידוד של התוכנה והוא ושב'" --- יולי 1976 צרור ידיעות ענ מוסמך למסרם לידי הלקוחות בשעת הצורך על מנת לאפש להם המשך סדיר של תחזוקת המערכות.: 5 6 המשסאשם 6אתש 0 פיתוח מערכת ,,אדאבאס'' למחשבים זעירים ,,אדאבאס" היא מערכת לניהול מאגרי נתונים מטיפוס ,,קובץ הפוך" והיא נמנית עם המערכות לניהול מאגרי גתו- נים שוכו להצלחה מסחרית ניכרת. עד כה ניתן היה להש- תמש ב,אדאבאס" רק על מחשבים מתוצרת י.ב.מ, אך לאחרונה החליטו יצרני המערכת להתאימה גם למחשב זעיר. עד כה טרם החליטו הייצרנים על סוג המחשב הזעיר, אך בכוונתם לבחור רק במחשב שקיים עבורו מהדר טוב לשפת הקובול. 6 ,צ,אנאממשט המד 60 מרכז המהשבים הלאומי האנגלי (ססא) עוזר לצרכנים חדשים בעידוד פעיל מטעם מרכז המחשבים הלאומי הקימו לאחרונה תעשייני המחשבים באנגליה קבוצת עבודה שמט- רתה לעזור ולייעץ למשתמשים חדשים החושבים על רכישת מחשבים. הקבוצה מכינה כעת תדריך על דרכי הגישה לרכישת מחשב והיא עומדת לארגן ימי עיון המיועדים בעיקר למפעלים הרבים של התעשייה הזעירה. מטרת הפעילות היא למנוע תכנון תחילתי לקוי מצד המשתמשים בכוח. 6 ₪0 ט6אתטי 00 (המשך. בעמוד 68) המחשב הסובייטי ,,מינסק 22'' המופעל במכון לפיטיקה של אנרגיות גבוהות במוסקבה. יְ - ומחשבים 975ו מבוא | סקר המחשבים האלקטרוניים 1975 בא בהמשך לסקרים בנושא זה, הנערכים מדי שגה, התל.ב-1967. 2 מטרת הסקר היא לקבל נתונים עיקריים על מצבת > המחשבים בארץ, על שעות העבודה למחשב, המועסקים ושכר העבודה, ההוצאות וכן עריכת תחזית של מספר המחשבים. בסקר 1975 נחקר לראשונה נושא ההוצאות על עיבוד נתונים אוטומטי לסוגיהן, וכן נערך סקר נוסף על מסופים. הסקר אינו כולל את המחשבים של מערכת הביטחון, תעי"ש, התעשייה האווירית וחברות הבת שלה. סיווג המחשבים לענף, סקטור ומחוז בשנים קודמות תוקן על סמך אינפורמציה מעודכנת שנתקבלה. הסקר נערך ע"י המדור לסחר פנים ולשירותים, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי הזמנתו של ה,איגוד לתכנון ולמחקר'" (אילת'ם) ובשיתוף פעולה עם ה,איגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה" (איל"א) ועם המוסדות והמפעלים העוסקים בעיבוד נתונים אוטומטי. מימצאיסם עיקויים = מחשבים אלקטרוניים -במאי 1975 היו מותקנים בארץ 443 מחשבים אלקטרוניים (לא כולל מחשבים שמותקנים במערכת הביטחון, תע"ש, - התעשייה האווירית וחברות הבת שלה) מהם 304 זעירים, לוח א. -- מספר מחשבים ו מחשבים -- סך הכל | הגידול לעומת שנה קודמת = מפעלים שברשותם | מחשב == סך הכל הגידול לעומת שנה קודמת פר "4 - חל ו של 16% בסוף 2974 לעומת סו 3, כאשר הגידול במחשבים הגדולים. הלח. % : ולפי התחזית יהיו מותקנים בסוף 1975, 489 מחשבים, זאת בהשוואה ל-416 מחשבים שפעלו בארץ בסוף 1974 ול-359 מחשבים בסוף 1973. : מפטלים שברשותם מחשב (א) 15 תחזית לסוף השנה (ב) --777-- 50 43 229 176 1 53 35 6 107 86 29 22 2 מחשבים, לפי גודל את גודל המחשבים אפשר לאפיין על פי דמי השכירות והתחזוקה החודשיים למטמחו | להלן). לוח ב. -- מחשבים, לפי גודל גודל מחשב (לפי דמי שכירות ותחזוקה לדצמבר) 7 | | סך הכל 5 גדולים (מ-18,000 דולר ומעלה) 2 בינוניים (17,999 -- 7,000 דולר) 3 קטנים (6999 -- 2,000 דולר) 2 זעירים (פחות מ-2,000 דולר) 5 מחשבים מפיתוח עצמי (א) 3 (א) לא ניתן לסווגם לפי הקבוצות הנ"ל. מחשבים לפי ענף כלכלי, סקטור ומחוז מימצאי הסקר מראים כי בבנקים מסחריים ומוסדות פי- ננסיים היו מותקנים בסוף 1974 -- 101 מחשבים אלקטרו- ניים (מהם 86 זעירים) ; במפעלי תעשייה -- 71 מחשבים (מהם 50 זעירים) ; במוסדות חינוך -- 59 מחשבים (מהם 4 זעירים) ובלשכות שירות עסקיות -- 50 מחשבים (מהם 190 זעירים). סק טוו . בסוף 1974 היו בסקטור הפרטי 213 מחשבים אלקטרו- ניים (מהם 147 זעירים) ; בסקטור הציבורי 122 (מהם 78 זעירים) ; ובסקטור ההסתדרותי 81 מחשבים (מהם 55 זעיד רים). מ ההוז בסוף 1974 היו מותקנים 0 מחשבים במחוזות תל- אביב והמרכז; 85 מחשבים במחוזות ירושלים והדרום, ו-71 מחשבים במחהוזות חיפה והצפון. זמן עבודת המחשב , בשנת 1974 היה ממוצע שעות העבודה לחודש: במח-. שבים הגדולים -- 426 שעות, לעומת 455 שעות בממוצע לחודש ב-1973; במחשבים בינוניים -- 424: שעות (לעומת 5 שעות ב 73 ; במחשבים קטנים -- 299 שעות (לעו" , מת 320 שעות ב -1973) ; ובמחשבים זעירים -- 250 שעות (לעומת 225 שעות ב-1973). קיימות מיגבלות במדידת עבודת המחשב במונחים של שעות קלנדריות, ולכן הנתונים הם אומדנים בחלקם. = = מעשה חושב'" -- וולי 1976 ן 8 | 1969 | 00 | נדפג | 1972 | 1973 | 1974 התפלגות שעות העבודה של המחשבים במשך 1974 לפי יישום, מראה כי 27% מהמחשבים בארץ פעלו בעיבור משכורות כאשר ‏ 8% מהמחשבים פעלו עד 5% משעות עבודתם ל משכורות ;‏ 11% מהמחשבים פעלו בין 5% ל-20% מהשעות, ו9%7 מהמחשבים פעלו מעל 20% מה" שעות. על עיבורים בנקאיים ותקציביים (כגון: הנהלת חשבו" נות כללית, עיבודים בנקאיים, ניהולים תקציביים, יתמחיר וכו', פרט לעיבוד משכורות), פעלו 68% מהמחשבים, כאשר % מהמחשבים פעלו עד 5% מהשעות; ‏ 8% פעלו בין % ל-20% מהשעות, ו56%7 פעלו מעל ל20%7 מהשעות. על עיבודים מינהליים (כגון: ניהול כוח אדם, ניהול מלאי, דיווחים לניהול ולקבלת החלטות-שיווק וכו') פעלו % מהמחשבים, כאשר 5% מהמחשבים פעלו עד 5% משעות עבודתם; 10% מהמחשבים פעלו בין 5% ל-20% / מהשעות, ו21%7 מהמחשבים פעלו מעל 20% מהשעות. תעסוקה ושכר עבודה || ב-252 המפעלים שברשותם מחשב אלקטרוני הועסקו ‏ בסוף 1974 כ-2,600 עובדים מקצועיים שעבודתם קשורה- ישירות למחשב (לעומת 2,050 עובדים מקצועיים בספטמב 3) ; מבין העובדים הג"ל הוגדרו ‏ 13% כמנהלי יחידו אוטומציה וראשי צוותות תכנון; ‏ 18% כמנתחי מערכו מתכננים ועובדים מדעיים; 34% מתכנתים, 357 כמפ" ‏ עילי מחשבים ומפעילי מסופים, בנוסף לעובדים אלה הועסקו במפעלים הג'"ל עוד עובדים אחרים שעבודתם קשורה למחשב (נקבניות, מפ' ציוד קונבנציוגלי, מתאמים, עובדי בקרה ומפעילי ציוד טכנאי מחשב, ספרני מחשב, פקידל עיתוי). בסך הכ מספר העובדים הקשורים למחשב במפעלים . שכר העבודה ומשכורת ברוטו בממוצע למועסק הסתכם בדצמבר 1974 (כולל הוצאות נילוות ותשלומים חד-פעמיים) = ב-2,887 ל"י מזה 27% מהוות ההוצאות הנילוות והתשלומים החד-פעמיים. % שכר עבודה וַמשכורת ללא הוצאות נלוות ותשלומים חד-פעמיים היה בדצמבר 1974 -- 2,116 ל"י בנימוצע למוע- סק, בהשוואה ל-1,500 ל"י בספטמבר 1973. הוצאות לעיבוד נתונים בדצמבר 1974 הסתכנו ההוצאות על עיבוד נתונים או- טומטי של כל המוסדות, המפעלים ולשכות השירות הקיימים באוכלוסיית הסקר בהם היה מותקן מחשב אלקטרוני ב-34.2 מיליון ל"י, מזה 43% הוצאות על שכר עבודה ומשכורת ; % דמי שכירות ותחזוקה עבור הציוד (כולל מכס ומס קנייה) ; ו"17% הוצאות אחרות (כגון: חכירת וקניית תוכ- ניות מחשב, עבודות תוכנה, ניקוב, הדפסה, נייר, כרטיסי ניקוב, סרטים מגנטיים וכור'). מסופים בדצמבר 1974 היו מחוברים כ-360 מסופים ל-25 מח- שבים (לא כולל מסופים המחוברים למחשבים של מערכת הביטחון, תע"ש, התעשייה האווירית וחברות הבת שלה) נוסף לכך שימשו עוד 58 מכשירי טלקס וטלפרינטרים כחלק מזמנם כמסופים. חלוקת המסופים לפי גודל המחשבים שאליהם הו מחו- ברים מראה כי 268 מסופים (מהם 148 מקומיים) היו מחו- ברים ל-16 מחשבים גדולים; 61 מסופים (מהם 58 מקומיים) מחוברים ל-4 מחשבים קטנים; ו297 מסופים (כולם מקו- מיים) היו מחוברים ל-5 מחשבים זעירים. רוב המסופים מותקנים בענפים: שירותי חינוך (166 מסופים) ; שירותי מינהל ממשלתיים (65 מסופים) ; שירותי מדע (45 מסופים) ; ובענף שירותי בריאות (27 מסופים). במפעלים של הסקטור הפרטי מותקנים 240 מסופים (שהם 67% מסך המסופים המותקנים) ובסקטור הממשלתי 8 מסופים (27%). % מהמסופים (139 מסופים) מותקנים במחוז תל- אביב; 26% (92 מסופים) במחוז חיפה ו7-16% במחוז ירו- שלים (57 מסופים). דמי השכירות ששולמו בדצמבר 74 עבור המסופים הס- תכמו בכ-370 אלף ל"י. לש 4 אבות 16 ה 06 0 / אוטומט שניבנה ע'י 5291 להמחשת עקרונות אינטליגנציה מלאכותית. למיתקן מצלמת טלווטיה וחיישנים אלקטרוניים. המיתקן מצוות להוראת מחשב המשמש כמוח הרובוט. קצב השידור למעשה של 168 מסופים היה עד 500 סוביות לשניה (2806); של 73 מסופים היה בין 500 ל- 0; של 111 מסופים בין 2,500 ל-5,000 ושל 6 מסופים היה קצב השידור מעל 5,000 סיביות לשניה. קצב השידור למעשה של המסופים המחוברים באמצעות מודם למחשב מהווה 81% מיכולת השידור של מסופים אלה -- ראה לוח להלן. לוח ג. -- קצב השידור למעשה של המפופים המחוברים באמצעות מודם למחשב, כאחוז מקצב השידור המכסימלי האפשרי, לפי מרחק המסוף מן המחשב שאליו הוא מחובר מסופים המחוברים באמצעות מודם מרחק המסוף מן המחשב (ק"מ) סך הכל מקומי עד 10 | 10-00 | מעל 50 וו יי קצב השידור למעשה (פיביות לשניה 6ט28) כאחוז מקצב השידור המכסימלי האפשרי 2 41 55 דד 20 2 ,,מעשה חושב'' -- יולי 1976 | נזידו נזיידי בהינטג ידיר... ל אניביט 1920 5 זו8! : אלביט חברת המחשבים הישראלית בעלת המוניטין הבינלאומי ן מעמידה לרשותך מסוף משוכלל ורב אפשרויות, דור חדש למסופים מתוצרת ישראל, הנמכרים בעולם כולו ובעיקר בארה"ב. אוניציות - תצורה בסשישית . 0!6ו81וה60 צזך. 00 * 507600 ה6ה] 12 חס 5ז8790)0ה2) 24080 * | - 2701668 הסוז8|טמ8ד .חהוו)הוחזס + * 8/06/1706 016760 1/1006‏ (ספּטחַח3 1 |הטכ 6 ה5וו0ח6 / 46 . 0ז00ץ6 06 - 59* .5ז8010זהח) 128* 6 7306 028550006 /זס)חוזק * . ח60ז50 הסה! 15* . 671866)ח| 00| 232/2070 35 * טק 06 - 98 המגוון הרחב של אפשרויות ותכונות מצג 1920 5 -87 |₪ יחד עם מחירו הנמוך, עושים אותו למוצר הטוב מסוגו. | | ו ו פרטים במח' המכירות של אדלביט נזהעובים בנז רשש חיפה, מרכז תעשיות מדע, ת.ד 5590, טל 047514211 % שס ו]9 ההבדה המציעה בך וצר איכות בינאונזי מוג נגן ,,מעשה תושבי -- יולי 1976 = 2 מרכז עג''א בגליל העליון חברת ,,חשב" הבין-קיבוצית להדרכה כלכלית, הפועלת ליד ברית התנועה ה- קיבוצית, הפעילה בחודש אפריל מרכז 3 נתונים אוטומטי בגליל העליון. על כך מסרו ד"ר יעקב גולדשמיט, מנהל ,,חשב", וחברי ההנהלה. הדוברים מסרו כי המרכז הוקם בקרית שמונה, כשותפות בין חברת ,פיתוח ה- גליל' ו,,חשב". המרכז בקרית שמונה מחובר באמצ- עות מסוף למחשב של אוניברסיטת בר- > אילן, שאתו עובדת ,חשב". המרכז מ- בצע כיום את עיבוד הנתונים של המפ- עלים האיזוריים בגליל העליון ושל כמה מפעלי תעשייה במשקי האיזור. בקרוב יפעיל המרכז את מערכת הנהלת החש- בונות של 25 קיבוצים באיזור. הדוברים מסרו ש,חשב" נוסדה ב- 1 ע'"י התנועה הקיבוצית ולה מח- | לקות לכלכלה, חקר ביצועים, חשבונאות, ניתוח מערכות ועיבוד נתונים אוטומטי. היא מעסיקה 75 עובדים והיקף השירו- תים הסתכם בתשל"ה ב-6.5 מיליון ל"י מטרת היחידה לשלב את הקיבוצים ואת ההתיישבות במערכות ממוחשבות, במחירי שירות נמוכים מהמקובל בשוק. המיוחד ב,,חשב" הוא שעיבוד הנתו- נים האוטומטי מבוצע באמצעות מסוף הקטור לשני מחשבים (אוניברסיטת בר- אילן) ‏ ומל"מ (מרכז למיכון משרדי), חברה ממשלתית בירושלים. מערכת מידע במסו"ת מערכת ממוחשבת של גתונים על מָפַ- עלי התעשייה בארץ, אשר תשמש את משרד המסחר והתעשייה בניתוח ‏ הש- קעות, הלוואות ומימון המפעלים -- נמ- צאת בשלבים ראשונים של תכנון בידי | צוות של ,,אילתם", האיגוד לתכנון ול- מחקר, עבור משרד המסחר והתעשייה. = מערכת המידע הכלכלי תאפשר גם לקבל מידע ענפי ותמונה ברורה של גורמי הייצור, כמויות הייצור ופוטנציאל = הייצור של מפעלים וענפים. מידע זה ישולב בנתונים המצויים במערך סחר- חוץ במרכז למיכון משרדי, על כמויות היבוא. והיצוא של מוצר מסויים. המע- רכת תשמש גם לקבלת נתונים מאזניים וכספיים. של מפעלים, בעת שלמשרד ה- מסחר והתעשייה תוגש בקשה להשקעה. ניתן יהיה לשלב מידע זה בגתונים על תעריפי המכס על המוצר שמייצר המפ- על, כדי לבדוק באיזו מידה משפיע ה- מכס על יבוא מתחרה. תכנון מערכת המידע והקמתה יארכו כ-3 שנים, אך במהלך התכנון העיקרי מתבצעים גם יעדי-ביניים שהם תת-ד פרוייקטים. לדוגמה: מתוכננת מערכת- לבקרה על הלוואות-פיתוח, וגבנית מע- רכת של עיבודים סטטיסטיים שתצביע על דרכי היערכות התעשייה לקראת ה- הסכם עם השוק המשותף. תשובות של כ-1000 מפעלים יעובדו כדי לבדוק את אפשרויות היצוא לשוק המשותף והש- פעת היבוא המתחרה. המחקר יסייע לק- בוע את רגישות מפעלי התעשייה ל- חשיפה, ואת פוטנציאל היצוא שלהם. מחשב לחדר המיון של בי''ח ,,רמב'ים'י מסוף אלקטרוני, המחובר למחשב של ושרד הבריאות בירושלים והמשמש כ- ארכיון רפואי הותקן באחרונה בחדר המיון של בית החולים ,,רמב'"ם בחיפה. המסוף בבית החולים בחיפה הוא ה- ראשון מסוגו יבבית חולים בארץ. בדעת משרד הבריאות להתקין מסופים דומים בבתי חולים אחרים, כדי לייעל את ה- קשר בין מוסדות הרפואה השונים וְל- שפר את השירות הרפואי. באמצעות המסוף שהותקן בחיפה אפ- שר לקבל מידע רפואי על חולים שאוש- פזו: בבתי חולים "ממשלתיים ואחרים מ" שגת 1972. מידע זה, המתקבל תוך שניות כולל אבחנות רפואיות, תולדות המח- לה, זמן האישפוז ועוד. על פי הוראות משרד המשפטים, ה- מידע המתקבל באמצעות המסוף הוא חסוי וניתן לשימוש רפואי בלבד. חברות ישראליות בתצוגה בבוסטון שבע חברות ישראליות למחשבים ול- אלקטרוניקה ישתתפו בתצוגה האלקט- רונית בבוסטון והן מקוות לזכות בהז- מנות גדולות וארוכות-טווח מארה"ב ו- ממדינות אחרות. כמה מחברות אלה, המייצרות סידרה מגוונת של מוצרים, כבר יש להן נסיון במכירה לשוקי ארה"ב. יש חברות ש- אף מחזיקות סניפים בארה"ב והן מצי- עות שירותים שלאחר המכירה, הניתנים בידי מהנדסים וטכנאים ישראליים. חברות אלקטרוניקה אלה מקוות שיצ- ליחו בעסקיהן בארה"ב לא פחות מ-13 החברות הישראליות המייצרות חלפים שונים למכוניות ומשאיות ואשר זכו בהזמנות רבות, בעקבות השתתפותן ב- יריד החלפים שנערך במארס בסאן- פראנציסקו : ,,מבוא למחשבים'י הובה החל מתשליט משרד החינוך והתרבות החליט כי ה- חל משנת הלימודים הבאה (תשל"ז) יהיה מבוא למחשבים מקצוע חובה ב- בתי-הספר הטכנולוגיים וכתוצאה מכך תעריף מודעות ב.מעשה החושב" שני עמודים - 1200 לירות עמוד אחד - 700 לירות חצי עמוד - 500 לירות רבע עמוד -- 300 לירות % הנחה למפרסמים 4 מודעות בשנה ול-ררלהקל-הל-ל לילל "הלילל %-ה%-ה%יל%יק%לללי%--%-%7-9%לל-97-79--9--2.-2.-2-9-2--2-ע. עע. ,,מעשה חושב' -- יולו 1976 רש יגדל מספר הכיתות הלומדות מבוא ל- מחשבים ב1507. עד כה גלמד מבוא ל- מחשבים כמקצוע בחירה וב-4 השנים האחרונות למדו את הנושא כ-6,000 תלמידים. פרטים אלה נמסרו במושב הפתיחה של הכינוס הארצי בנושא ,,מחשבים ב- הוראה" המתקיים בקרית-נוער בירוש- לים. הכינוס נערך ע"י מערכת החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך, המרכז לטכ- נולוגיה חינוכית והאיגוד הישראלי לעי- בוד אינפורמציה. בסקירה שהוגשה למשתתפי הכינוס על ידי משרד החינוך נאמר, כי בשנים ה- אחרונות חלה התקדמות רבה בלימודי המחשב בבתי-הספר העלדיסודיים. אש- תקד סיימו את לימודי המחשב כ-40 תלמידים ראשונים וניגשו לבחינת בג- רות בנושא ומספר המסיימים יגדל מדי שנה. מנכ''ל ,,י.ב.מ:' ד. כהן: ישראל מפגרת. בשמונה שניס אחוי ארה"ב בתחום המחשבים ישראל מפגרת בשימוש + במחשבים אחרי ארה"ב ב-6--8 שנים ואחרי אירו- פה בשנתיים -- שלוש -- אמר מנגכ"ל ,ל ב,מ." בישראל, מר ד. כהן. בדברו ביום עיון לעתונאים על מח- שבים, אמר מר .כהן, כי לישראל יש ה- מחשבים המתקדמים ביותר והיא מקבלת כל מחשב חדש' כמו ארצות אחרות ב- עולם. גם מבחינה- כמותית אין מחסור בכוח אדם בענף המחשבים. אולם ה- בעייה היא איכותית. ומבחינה. זו אנחנו מפגרים. לדעתו, חסרה גם יד מכוונת שתוביל את הפיתוח בענף, לשימוש ב- מחשבים, ציין, קובעת רמת התיחכום של הניצול. השלב הגבוה בניצול מח- שבים הוא שימוש בהם כמכשיר ניהולי ולא ככלי טכני בלבד של חישוב משכו- רות, רישומים וכו רק עתה מתחילים להרגיש את חשימוש במחשבים כמכשיר ניהולי -- אמר. הנתונים האחרוגים, המתייחסים לשגת 4, קובעים, כי ההוצאה הלאומית ל- עיבוד נתונים מסתכמים ב-678 מיליון ל"י גידול של 37% במחירים שוטפים לעומת השנה. הקודמת. כמות המחשבים מגיעה ל-530 גידול של 35%. הוא הד- גיש עם זאת, כי לנתונים אלה אין מש- מעות. במספר המחשבים נכללים מכשי- רים גדולים וקטנים כל אחד יחידה אחת, מעשה חושב'" -- יולי 1976 למרות שיש הפרש עצום בין פעולתו של אחד לעומת השניה גם בהוצאה הלאומית אין משמעות, כי קשה להבחין מהי הוצאה ישירה ל- מחשבים ומהי ההוצאה שבין כה וכה היו מוציאים אותה בצורה אחרת. החש- בון, לדעתו צריך להיות, כאמור, רמת התיחכום של הניצול. חברת מ,ל.ל. נרתמת לקליטת עליה חברת מ.ל.ל. -- מכון לסטטיסטיקה ומיכון משרדי בע'"מ גרתמה לקריאת ה- משרד לקליטת העליה והקימה שני מר- כזים לרישום נתונים בעיירות פיתוח ה- קולטות עליה. המרכז האחד הוקם בעיירת הפיתוח הדרומית -- ערד ואילו השניה בעיר עכו. קדם להקמת המרכזים הנ"ל קורס ל- הסבה מקצועית שארך שלושה חודשים שר אורגן ע"י עובדות ותיקות של ה- חברה שהעתיקו מקום מגוריהן ליישו- בים עצמם והמשמשות כיום גם כמנה- לות המרכזים. במרכזי הרישום הותקן ציוד מתוצרת י.ב.מ. דגם 3742 (דיסקטים) שחלקם יהפכו בעתיד למסופים לצורך שידור ה- נתונים למרכזי החישוב של החברה ב- ישראל. בערד נקלטו חמש-עשרה עובדות ו- אילו בעכו גקלטו שמונה-עשרה עוב- דות, העולות החדשות שעברו את קורס ההסבה הנן בעלות רקע השכלתי רחב במקצועות חופשיים שונים, עובדה ש- הקלה על קליטתן ואיפשרה להן ולמר- המתשב פולט כל הזמן את המילה בבלי'ת. להישגים מרשימים. בתוכנית החברה לי הרחיב בעתיד את המרכזים להציע את' שירותי הקלט גם למתקני מחשבים ש אינם נמנים ‏ על רשת לשכות השירות = של החברה בישראל. 2 מחשב ראשון בגוש עציון עידן המחשבים לא פסח על אנשי גוש עציון, כאשר בימים אלה נחתם חוזה ל- רכישת מערכת לרישום נתונים ,,סייבר- דאטה" בין מושב אלעזר בגוש עציון - חברת ,,אלביט מחשבים בע"מ חי- ה" מקבוצת ,,אלרון". מושב אלעזר הוא מושב שיתופי ל- התיישבות תעשייתית של הפועל המזד רחי. חברים במושב אקדמאים, ברובם עו-. לים מארה"ב. בנוסף למערכת ה,סייבר- דאטה" יוקם במושב מפעל חרושתי ל- ניצול פסולת חקלאית. עם הרכבת המערכת יהפוך מושב אל- עזר למרכז לרישום נתונים ושירות? תכנה. בקרב חברי המושב גמצאים מומ" חים לתכנה ומהנדסי אלקטרוניקה, אשר יבצעו בעצמם את אחזקת המערכת. אנשל המושב מקווים כי בנוסף לפרסומו ה- היסטורי והחלוצי של גוש עציון הוא יוכל לעלות גם על מפת הטכנולוגיה ה- מתקדמת. מערכת ה,,סייבר-דאטה" אשר פותחה, מיוצרת ומשווקת ע"י ,,אלביט', היא מע" רכת רבת מסופים לרישום נתוגים, הבאה לייעל את תהליך הכנסת הנתונים ל- מחשב -- דבר המתבטא, בין השאר, ב" החלפת מכונות כרטיסי הניקוב. תודות למערכת זו הגדילו ‏ גורמים שונים המשתמשים במערכת בישראל ו7 בעולם כבנקים, חברות ביטוח ועוד, את תפוקת הקלט-פלט שלהם במחשבים גדו- לים בכ-40%, דבר המביא לחסכון ניכף בשעות מחשב. במרכז המערכת נמצא המיני-מחשב 08-17 אשר פותח ויוצה בחברת ,,אלביט'' בחיפה. בנוסף למחשב, פיתחה ,,אלביט" גם את מערכת התכנה ושני סוגים של מסופים למערכת. למע- לה מ-40 מסופים ניתנים לחיבור למע- רכת בעת ובעונה אחת: מקומית או ב- אמצעות קוו תקשורת. התכנון המיוחד של המערכת מאפשר למשתמש בה לצרף תוכניות לפי צרכיו הספציפיים. ‏ וכן להעביר נתונים בתק- שורת. למחשבים אחרים. בנוסף למשי- מות רישום נתונים גיתן להשתמש במע- רכת לצורך עיבוד נתונים מינהלה, מדעי ותעשייתי. יד שבבי בעזרת מחשב המהפכה שהביא המחשב לענף השבבי בעולם לא פסחה גם על ישראל. מער- כות בקרה ספרתית עם מחשב מביאות לחסכון עצום בזמן העיבוד ומוכיחות עצמן כמשתלמות ביותר גם. לבית ה- | מלאכה הקטן ולסידרות קטגות. יחלקים רבים המעובדים בכרסום ש- עיבודם במכונות רגילות נמשך מספר שעות, יעובדו מעתה בתוך דקות אחדות. = המדובר במערכת מיני מחשב מתוצרת מפעל שרנוע אלקטרוניקה המותקנת על מכונות עיבוד שבבי קיימות מפשטת את תכנות החלקים ומאיצה את העיבוד. התכנות הנדרש - לעיבוד החלקים הוא פשוט ביותר, איגו דורש כל ידע במח- שבים ולוקח דקות בלבד, במקום שעות שנדרשו לתכנות חלקים על מכוגות .6.א רגילות. המחשב עוזר בעריכת התוכנית ע'"י כך שהוא מאפשר הכנסת שינויים, הוספות והשמטות בתוכנית' לאחר ש- היכנסה לזכרון שלן. במערכת רגילה יש לנקב סרט חדש כשמתגלה טעות בתוכ- נית. במערכת החדשה מספיק לתת הו- ראה פשוטה ביותר למחשב למחוק שורה מסויימת, להוסיף שורות וכו/, בגמר ה- תיקונים מדפיס המחשב סרט נקי מטעו- יות בלחיצת כפתור. פרש התעשללה" לעוזלה גליל קהיליית העוסקים בענ"א קיבלה בסיפוק את הידיעה שעוזיה גליל היה אחד משבעת המנהלים של מפ- | עלים שזכו השנה ב;פרס התעשייה". הפרס בן 12,500 לירות חולק לרגל ' הכינוס השנתי של האסיפה הכללית של התאחדות התעשיינים. בנימוקי חבר השופטים להענקת הפרס נאמר בין היתר לגבי עוזיה גליל: ,,חתן הפרס לחם ללא הרף ל- מען ניצול הידע הרב הנאגר במוס- דות המדע בארץ ויישומו בתעשייה. בד בבד עם עבודתו בטכניון, הקים מעבדה תעשייתית בשם ,אלרון, ש- היתה ראשית התעשייה האלקטרו- נית. כיום מעסיקה התשלובת התע- שייתית בתחום האלקטרוניקה אשר בניהולו, כ-2000 עובדים ותוצרתם מקובלת כבעלת מוניטין נכבד בעו- לם כולו". הפרס מסכם מאמץ טכנולוגי-ניהו- לי-מסחרי | של ,אלביט מחשבים בע"מ" שהביאה לייצוא מחשבים ו- מערכות מחשבים. בראש מאמץ זה עמד עוזיה גליל. עוזיה גליל עלה ארצה בעליית ה- נוער מרומניה, הוסמך בטכניון כ- מהנדס חשמל, למד אלקטרוניקה ב- ארצות-הברית וכן שימש -- באותה עת -- כמנהל יחידת האלקטרוניקה בפקולטה לפיסיקה בטכניון. המהנדס עמד כבר בשלב מוקדם למדי של מסלול עבודתו על הפו- טנציאל העצום הגנוז במחקר היש- עוזיה גליל 9 וזאת בתנאי שימושם לצורכי שייה. ה צנועה במפל קט ב- חיפה הגיע ,,אלביט'' להיקף בעל קנה מידה שאין בו כדי לבייש מפעלים בעלי מוניטין בעולם. מהנדסי ,,אל- ביט" פיתחו מיני-מחשב מתוחכם ב- שם ,אלביט 100". מחשב זעיר זה היה מהראשונים מסוגו בעולם. בשלב הבא נוצרה שותפות עם ,קונטרול דאטה" שסייעה לקידום המפעל בעיקר על ידי שירותי ה- שיווק הנרחבים שלה. כשנפתחו שערי השיווק, פיתחה ,,אלביט" מיני-מחשב חדש ס. אר. 17 שהותאם לתיכנות של מחשבים גדולים. תחת קורת גג אחד של מפעל- המקור ,,אלרון" נתכנסו לשותפות ,,אלביט", ,,אלסינט" ואס. די אס. אי. וכן חברות הבת שלהם. השתלבותם קנתה מוניטין בארץ ובעולם בייצור וייצוא מערכות ומיני-מחשבים מ- תוחכמים המתחרים בהצלחה בענקי השוק העולמי. עוזיה גליל גם קיבל את תעודת ,היצואן המצטיין" לשנת 1975 ב- זכות. ייצוא מחשבים ומערכות מח- שבים בסכום של תשעה מיליון דולר :> גידול של מאות אחוזים לעומת 1973, קיימות מספר חבהות בחו'ל שהחלו אף הן בשיווק מערכות בקרה ספרתית במוחשבות. ביניהן 1600716 [078ת6, .68 האיטלקית ועוד. מחירה של המערכת מתוצרת שרנוע אלקטרוניקה הוא כשליש(!) ממחיר ה- מערכות הנ"ל, ובנוסף לכך היא עולה על המערכות הנ"ל בכמה מביצועיה. מערכת זו, שבגלל מחירה הנמוך ו- ביצועיה המעולים יצרה עניין רב לה- פצתה בחו"ל ע'י חברות אירופאיות ו- אמריקניות היא הישג חשוב של חברת שרנוע אלקטרוניקה בכלל ושל מפתחה המהנדס גיל חגיז בעבר חתן פרס קפלן ובעל הישגים מרשימים אחרים בשטח זואוטומציה. אחד מיתרונותיה של המערכת הישר- אלית הוא שאפשר לעבוד בה במערכת צירים פולרית (רדיוס וזווית) וע'יי כך מקבלת המכונה את כל היתרונות של שולחן עבודה מסתובב בלי שיהיה. לה כלל שולחן מסתובב. יתרון זה אינו קיים לידיעתנו במערכות 06 אחרות. במערכת הישראלית ניתן לקבל גם ללא כל תכנות מחדש תמונת ראי של חלק שכבר יוצר (שמאל וימין) וחלקים בקנה מידה מוקטן או מוגדל לעומת חלקים שיוצרו בעבר. דבר זה נותן ית- רון גדול בהכנת מודלים ליציקה. התכ- נות יכול להיעשות לפי מידות החלק הסופי והוראה פשוטה למחשב מגדילה את מידות המודל במספר אחוזים הנד- לפי שיקולים הקשורים בהתנהגות החומר היצוק. ‏ עוד יתרון שמושג ע"י קנה המידה הוא שניתן להריץ ייצור של חלק בקנה מידה מוקטן. הרצה זו היא מהימנה במאה אחוז הודות למהימנות המחשב וחוסכת זמן וחומר. כן קיימת אפשרות ל-06א1.0021 היינו חזרה אל חלקים רצויים בתוכנית בלי לכתוב או- תם מחדש -- הודות לכך -- כשבחלק המיוצר חוזר על עצמו פריט מסויים מספר פעמים מספיק שהפרט הנדון יופיע בתוכנית פעם אחת -- מה שאין כן ב- מכונות .6.א קונבנציונליות. עוד מסגולותיה של המערכת הישר* אלית -- כרסום אליפסות, הברגות וספי- רלות. ראוי לציין שגם המחשב הוא כולן. פרי פיתוח של שרנוע אלקטרוגיקה. מדובר איפוא במערכת ישראלית מת- קדמת העולה בביצועיה ופחותה במחירה. . ממערכות המשווקות ע"י חברות עול- מיות. 5 מסוף מטלטל צסשאת מסוף נייד, קל משקל, ] נישא כתיק מסמכים לכל מקום בו נחוצח גישת למידע או לכח חישוב. חמסוף כולל מצמד אקוסטי, חיבור למדפסת, 4 שורות < 80 תוים לשורה במסך קטן. נתונים, בקרה תעשיתית ה ושיתוף זמנים. ג 0 | 5כ0<) 8 50 | סידרת 008501 מסופים ] לסימוש כללי למערכות ] שיתוף-זמנים וקליטת נתונים, שידור תויס בודדים, הודעות או ] טפסים שלמים. אפשרויות לחיבור |] מדפסת, הצגת גרפים, 4] א מצעי עריכח ועידכון משוכללים. מחקו, פיתוח, 0 פסחו סידרת ₪82 מסופים לתעשיח, לתוראח, למחקר ולפתוח. מציע אמצעי תצוגח גרפיים, ניחול טפסיס על המסך, חיבור למדפטות ולמטכי טלויזיח נוספים, תצוגת מתוכנתת ב-8 צבעים. המגוון הרחב של סידרת מסופי המחשב מתוצרת. - חברת פססא, עושר האפשרויות והאופציות המוצעות. אתס מתאים לכל ישום ולכל תקציב. ממסופים ‏ 'יטפשים'י בתוכם יחידות עבוד נתונים, מחשבי תקשוו זעירים, כונני ו ועוד. - (המשך מעמור 9) גרמניה המערבית מעודדת את תעשיית המחשבים גרמניה המערבית תשקיע תוך ארבע שנים רצופות סכום כולל של 1,250 מיליוני מרקים בתעשיית המחשבים שלה, כפי שמתברר מהתוכנית השלישית לפיתוח תעשיית המח- שבים שפורסמה זה עתה עבור ארבע השנים הבאות. מפתיע בתוכנית הדגש המושם על ייצורם של מחשבים קטנים, להם מיועדת כמחצית הסכום, בעוד שבשתי התוכניות הקודמות הושקעו רוב הכספים במחשבים גדולים ובמחשבים בינוניים. המענקים יחולקו בין היצרנים ובעיקר חברת סימנס הגדולה, האוניברסיטאות, ומרכז המחשבים הלאומי הגרמני (כ60). 6 פסתטט 6אנט 60 מילון צרפתי ממוחשב -- הגדול בעולם אוצר הלשון הצרפתית -- זהו השם. של מילון ענק אותו מכין מכון [מחקר בנאנסי שבצרפת. המילון יכלול 85,000 מילים, וכל מילה תודגם ע'"י 20 מובאות בממוצע. עד כה הופיעו ארבעה כרכים מתוך 15 הכרכים המתוכננים. הכרך האחרון מיועד להופיע בשנת 1985. המילון מבוסס על מאגר נתונים אשר הוכן למטבה זו מתוך 400 פרסומים מהמאה ה"19 ועוד 600 פרסומים מהמאה ה-20. בסך-הכל נאספו מהפרסומים הנדונים כ-70 מיליון דוגמאות של נוהגי השימוש בשפה הצרפתית ולאלה נתווספו 20 מיליוני מובאות מפר- סומים מדעיים וטכניים. הכרכים מופיעים אחד לשנה, כל אחד בעל 1,250 עמודים. מועסקים במכללה כ-200 עובדים -- עובדי מחקר ונקבניות הנעזרים במחשבים. כשהכינו באנגליה מילון מקיף לשפה האנגלית 81151ח₪ 6 6ת1) 769 8 % .1 0168806 )גת 8 יק 066% 6620016 38041 6סמפעע פז תמספגק. תהשססצ לגחד אסמתס מפגמזס .א4אחז4 חס המחה ספות 60 פצני סע'י ספ זזה וצ -גם אז עמספמת צגא טאתזגא תסמתתססצד שמת כעא3 תאז הכ מחעי א)אתפפוג פתמק 8 6₪מ 50 88 10010ו₪0 6ע3 נוסע +1 .כמ -סיז8 1086 18 [166 טסץ 6מ0 516 020086 16886 ,808 8968 6+ מ680ע 60 88 80 ע6קה0 עוסץ [1המ 80 1866 | תג 16806 ]1מא 18ג' .1976 ,עסמנמ6טסצ1 1 קמ מהויזגה םס ,תשמנמסטסו1 15 01 6מ:0680[1 [הת11 %16 061026 6ותט 6 1020876 %0 התג[ ע10 עת600888ת 8ג 16 1% 1976 2 .8208 820000 %0 עסספם סוכנות בלעדית אופגזו!|ז | סדו |ומאחהה .א %אס- הווהה .ז5 הםסהאח 17 | 0.8.8 ק 5 :]6 1 א וד | 6 מאלומיניום ביציקת לת, לציוד כבד -- 1 פסת 6 משבבי ע> דחוסים, לא דליק -- לציוד בינוני וקל -- 7א414 6 *חידות רצפה עם מפזרי אויר מאלומיניוס | ומעץ 68 יחידות עס חיבורי חשמל וטלפון אספקה והתקנה בהתאם לנתוני התכנון והציוד וח 160וחטפת | (עז8ת1000 ללא עזרת מחשב, נמשך תהליך ההכגה בשעתו קרוב למאה שנים! 6 ,מפסתשם ש6אנדטיסס כינוסים וועידות בחוץ לאר> + כינוסים וועידות בחוץ לאר> ‏ > כינוסים וועידות בחוץ 1708 5 ץפט16עותת6 .ץצ ע16880סע2 6 סססגות01ס2) 811008 62. 0 10800, 8 אפפ ,117333 08 6 וט .7 .שו" 1801100 ת 6100118110 פסגוגגי .שי.אך 2 משמ:ג16נטכ 06 תוס 8 08 7 מסזנכ .1. .עו 11680 ד 0 10046028078986 פטו[נוה לד 7 8060 תדג 8 /מעשה חושב'' -- וול 1976 דל הל הלח אקידהקדחק רהה הדהדדפ החל רחקקשויחוד הדילוה -התהות 10:1180102ת1 86 פת108010תטותות '616000‏ * 6% ץספטננכן 0ם8 ש5געט60ט ‏ * ת0ו+068[/ ה 8ת177006551 תסו1הותסוהך 8 8 שספך 8 ענו 5010060 8 58008 5ת6008410 1260ע66קותס) % % % >% :60 1 סק | מ8ותע31 ג ,141ם זי .זא. קט מהועו8ת0 6סגט ,שאתאאג .6 | 0818 2856 ,אב תת ו דפ זסם ז אסאנס .1 ש190100 88ת066601ע2 | דפ[ .3 8. 1 ן 68 .כ | ע זא יצ | האוא .זצת | 4 את פיט .ד | וי ג פמידידדות 5 6א1זזג זה ₪0 8ססא ה 0 הח ע016821 06 16גוס5 61005טמ6 411 ) (77 000388 >תת1 (מפייהתס 01 108891 .₪ ע1080סץק 8 [18+618%108) 102 160ו8610מ1 0[1ע130808 טומ 0%0סע14 6 18050 ,ו0%ע98% 1 | | 4 5 168 | ש6תמנגו .7.11 ע01080עק 6 0 0010160 01 60% ן 18008007 01 ע16פת6ט1מד | ,זק9 113 ,1143616866 1 תפך 708 3 8 .פס ששכ מ0ו+8ע0ץ 0 ]ד 6 7606710 -18100 0 .16 ,₪ע800יז8160+) 8 4708 4 =מומת9]) .0] ע016580ע 0063, 8-4 4 0 05 ץ)1פע6טגמ1ד : 1 ,21 .%מ0 ,7866100 = <- 2 ו 0 . מעשה חושב'' -- יולי 1976 7 ןו לר 2 1 כי המות 12808 8 601056 תו 0סמ1קתס 010086 | 611801116 016006 6 סנס 806 55005 = תנתמותפינפסינק סג 5 *06ו וס -6[6+ 80 ע6010000 01 ע6פעסגת 616 01 4506018 8 285ב108110ת1ותזרת 00 838 80 >מ1006111 50/06 ,6ע818 : 8מופפ6ססתק 666ממוז)טנכך 6% תות 68%8 ,56000 : 8מ10910מטונתגת 60 280060-50100260 8 ,558001708 11002200058018ת 80 פינ0)טכותססומוות 01 86%קוחד 8 תווקת אמג 501660 תג 5ת1103)10קק -8)נות00 [81108ות8506ו מ1 80082008 6מ600ת 1 8806068 [8ת5110)טקותסס 616 ם1 0ם8 מסגף 1 006588עכ 0ת82 006260108 8 6 ב%010נוקת 60 [108ע6גתטאד מ18010גו1מפות [0מ מנעפ 1288116[ 31505 +תסותתסענטמ6 %16 01 1108618 סע מש8%66ק 8 ₪מ691ססע 100026 88068 [0ע+ת60 200088 0 42668 06נוק תס ₪מ06659עכ מסנ)פותעס0)ת 1‏ 01 תסג0גס1[קק8 6ת 069120 תג ע0108ת6022+ ע66)טקומסס 86 8 088565 6מ%8עסקותך 8011080108 01 815ע81מ 4 8+ 0ם8 6%1008ג ,16808 00100618 18086 0 0" 8 8 [30018 816 10מזסמס6פך -[הזנת40. 8 +תסנת6קגתב]( ‏ תג 5ת4)10ב110ןק 10 6 +0 6מ6מ6שהתה שת81פ06סעכן מ8010וע10מ1 שמושהתפון 66 תות ת1 8מ1168010ק ה מ1548010מ11ת 80 1 5מ11608010ס ה -סענן 68%8 6ט001י150מ01ת80 מ1 8ס66טקותסס1מוך : ץ 8 208%) -06ז)8 מ128%10ת88תס 8ם8 5ת(8%6ע3 מסו841מ011+מד עו % % + % % % *% > ו ו ₪ 20 8 01666ןת60 (4) עט0+ 6מתסט8 6[טסג8 פעסת%גה ע6מותפות 020016066 במהץקסע 6ב% 60 8ע6קהק עןסב% 01 מסותטו תגם6ו 8768 מנהצקסעק 6ב% ע10 1650081016 מהו1 ע800] סם 6טע8 %0 88 50 8[5? ע6קאק 6ת% 06 810016 [1התדנגג. .1976 זססותסטסא 15 "10 1411606 06 [[1 ם6[66010ע עס 66מם8606068 01 066שסצ1 6 ע 8ע6ק8ק עס'ע) .1977 ,ם1]800 1 עס פעסת6טה 0 800263360 06 [1ע₪ 06מ66מ6800ע2ע00 [81 ,פעסת6)טה 6% 16 01 שו16ט ם1 .(עסב%ט8 115066 11756 6ת6 8 01 ס6מותטם 1826 8 שת:[0מ8ת %0 %6ת08מ8000 6 06 111 16 ,6גמ1) 51076 8 םג ש811מ8410תע%6מ1 .8 66606ומסנופ עת8 מעט6%ע %0 68 פשמנסס 8100 ק₪10141 :6תש270060 ב1108010מנו 6[ 8 ,806% ע61ת+ 01 06ם8006008 6ם% 01 86 נתעס1 8 מג 5ע0806 ת61ם% 06ע66ע 60 6001:60ע -סען 00087688 616 10% מ6020000010עס)סתק [8מ21 :10 שמוקעץ+ אמו6ט[6ם1 8ם000גר0פת1 126%91160 .88ם66601 -16 06 ₪11 400098 .804098 60 6ת86 06 [!|ט 18468 6009 0ם3 2678 66060 616 166ט0ע %0 068660 0 תנם)1ט .660 %ע0%ש0ץ8 ,פתסהעק0+סתק [המופותס 6 .408886 מסבסגשפת1 516 01 60010%ע 01 6688 -601 עסמנות 86גות 0+ 6ת₪וע 16+ 6867768 60041666 0+ 6036 פעס)גוה 1105 26011085 50 עס 05שמהת0 [18ז0ס+ -6)מ6תסינ1 60 מ1108010[סנוכ 88081 %0 פע6סה 5 1 סק -170 ת107812010ת1 01 5ת2010)תט0' [160760162 .1 06552 -11ע6ט בתה8עקסעק ם1 608ק066מ00 +01 ם28000[פותעס ‏ * 8 68023 ,1661000108 = מונתתתפידפסעסן ,08010 6 [870111018 0תה -68ו00100 ,פותהעש0עק 01 ע607ם) 18+16081108[‏ <* מ 6ם8 מסש מה 000128000 ,560820065 ,מ800)מ636ק 6‏ * וס 6 ה ונקו 00 .2 -ת! ע61ם% 6ם8 ש0108מםם560 מג 5+%מ6המקס!6ש6 0091 מ8%68ע5 ש56ו10ת60 מס 06ם6ט[1 80106006 1מ379%60 8 6פססנו 9260181 > 6נוס%טס/6טסמך 6+ 16[גופי 60010 ץעסננ6בת 808 632016 8 0808016 6עה/ך 0 2 % % % % % % >% 06 ש0)ק ומס .3 6 ְגְ16ם 1708ו0660ע 826 .פסתא8עקסצ מסו6ט[600 6מ8. ם08010ק0, )%מסנמסס[6ט460 616 55% 801108010 01 מע ₪מ07801ק 0‏ * 875008 שתוותותהעשסעק ‏ * ב[פמ קסו[הטף בשו שמגמנפ)לס בג 610 ע0ס1 שבסגו ע%101 01 פמסופע6ט 886גופמ18 -1[מטנן עס ם69010מ686ע ע10 8[8טסעקקה 60עוטטסע עמ סל עסועק פעסת0)ט 6+ עט 66םת00)81 06 6פטות ב08010 , .65הכן ע1101+ 01 מסן189נתטטפ [התו] תג 6תה 00116656 ,ע6קהק 680 01 000105 עטסע -ות0() נמהעש0ע 4[16 0+ 1)0660ג5₪01 צס %0 6עג ותעס] 4 ונותהתקס0ענן 616 102 510[6ת0500ץ תסטותסגת 1+66ומג .4 שסקהכן 16 ו[סגג[עט גגגו[ף1ער 8מת 6200110566 התהעשסע'] 626 01 800268868 6ב -01 %16 01 6081858 600 ב1080 .1681ע6ט0 משץ1ש 6עה שססקט 6+ תג ע6ם0₪6%+ 8%80[60 ע[860026 ,שתנשוסן :6006 חְִתַַת-16/0 : שמותו9+ת 00 ,7826 0000% .1 ;ע6ק8ע 6+ 01 7166 (8 שמו[נהות 0ם8 841118010 ,עֶז)תטסס ,6מתהצ (מ ; (8602)8 %06 01 8002688 ע86ק 516 165] 0686 618% 8268 מת8עשסעק (6 6 50016 688ע8 6166 616 01 6מס ץ[תס) ; (801606066 ,[18[₪מ0 ) ם08010מ696עכ [8ע0 01 1.82808₪6 (6 ; (180מ508 עס מ209818 ,תפתסעי | :50800 81860 <מ1שס![10 6םי" (6 6 מסנפעסט עם8 עסם ע6ק04 8ום+ ע6ת616אזיי -6[86 06ע0116 ₪ם061 18 ע0 מ066 188 16 %0 ,40 1% ,0ם8 ת08610ג[מט ע10 6ע6םצ 606 זשן811ת50ע6 06 111 ע6ק8ק %6 עס עסג%טה 616 עפ ז7 פפמתא 00 קנע 86 ".60-8060078 %16 0% 6תס -80 בעסש 100 8 שמםום81)ם00 ,2880 0507806 .2 10118 ם1 502806 160 6+ ,10 [8ם11 תג ע6קבק 616 01 %א16' .9 הו ת08010ו[טטכ 10% 80168016 6ם8 מ18[שתם] מג 8 0082088 %16 -60186 60ע6סנתטם ,16168+ 616 ,5ם8110-+פט!ו|1 .4 .566 6+ 0+ 60ע16 ע[ע6ססעש 0ם8 ץ[6ט01ט0 6 מ1 שמת פ'עסגשטה %26 טוסםפ 6פטות 8865 !1 6סטתטם 06 510[6 8207 ע6בע60 0ם382-)160 עסססט מסטם ע6מעס0ס 0מהת-182%ע עסקקו 6+ ת1 ץ602860041761 תוס 6א00 6+ 6ם8 2 2886 תס 18 806י8050 616 %6הם% : : .4 886 תס -ט[[1 811 ₪ת01001ם1 ,מ6סק 6ם1 05 %גשת0! [ב+%0 6מיח 68 06 6פנומז ,616262068 0מ8 6811028 ,5מ010ה-8% ץ[0)אתואסעקק8) פבעסש 4000 01 6מ60₪10816 6ם% : ב10ז11108028 4 . (8₪08 106 ספנומפות 16-808060מגוס6 16 ' 686 250 %0 6001081626 85 660מ6080 06 6[טסגם .8018 6א%0 01 -30'0 ,41 א101ת0 פאע5 עסא ספ :אסזט 0 פאסזד תפז זה תס אתסטודתג תס פמק .במ תדהא אפ ,,מעשה חושב'' -- יולי 1976 7 ות בחוצ לארף 6 כינוסים וועידות בחוץ לארץ ‏ כינוסים וועידות בחוצ| תו תס >תשעסק6ת - פזסקהק 66)ונתסטם -0ענן מ8%10ו(ע10מ1 1 פ%מסותקס[66:0 %מ6עעטס 6 6₪6ב6פ6עכ %16 8מנעס1א6 ,2156055105 [סתג -מ: 8ת8 05ם%676 6מ6עעטס םה 6עה 6ב% +ס .8410108110 06מ1016ו8 ₪ מוט[סט 8000018 1071180060 ,5ת₪05510 67656+ת1 [ה82001 .8 רת 610 8]נוס1זינאכ %0 מתהעפסצן 61826 126 01 עעה גו =ם:[668 פעסקהק 18ב 50 [41. .5011016006 0עם שו610 0680210606 688עה 1 ₪086 ע0 06918 616 0+ 618060ע ע1שמסי50 06 6[טסגפ -860 [0%108ע160+ 60206 עפות )גו 55608 ע60גונתסס .8 [8601081עכ ע0 ,60[1,₪09+ ש6ם ,פ6סתפש עות+ 10% 60ש6נט6ע 06 [[וגטו פע6קהק 6660)נותסטפ |[4 .מ18110מ696ע 01 ע11ע618 םה ץ)1[הת1פועס ,00ת118ת19פ פמסונטטשפת]" 10166)ת6 66[[קותפק פעסה%טה 898186 סיד 6 06600 188 "פעסגסגוג. 77 101 עס] 4108 6תה ע6קפק ‏ 8 8ם0)וממטטפ 60910618 5[הט100ט01מ1 8ם8 :0 1606ת אק 5018 01 600 8 ע0ס1 6)נעטו 6[גוסתפ 7( תא 00 15ע1 עס] 00116006 ותהעפסצק ת8)10מגוסש <יך 0 2045080886 פט[טופק 000 7 68 בע 06 0ם8 ג5![קת0] מו ם60)ותטו ₪6 6פטות פעסקהק ג680 01 ע[תס 8106 6ת0 מס ,88060כ016-5גו00 ,ע6[0811 ע6ספ 616 01 מ8010)ת686עכ [8ע0 616 ,110061 .6שפכ .הפ1מ8ק עס תגופפט ,ת6מ6עע ,ה5ו[שתפך םג 06 עגות לחז 1908118 0% 18 26 8נגרפת13 סטנ4פת 6פסגעו פעסם+ט ג -088128 ע6?)טק1 00 [8מ8410ת ע101+ מסקט 6811 0+ בפגט האסטרונאוטים פ:ל (שמאל) ובאומן מנהלים במסגרת מתקר חלל שיחה תוך כדי ניע שפתיים בלבד כשהמחשב 9000 ,1181 מפענח את דבריהם. ,,מעשה חושב" -- יולי 1976 -ע010ות6 תה 0םמ3 1106 שתטטקתס6 6+ םג פע6מפו[סו .6018007 %מ6חד 0 [1ע 6021076206 116 10% מהתתוהב0 6ת ת1810ת102מ1 01 8611001 ,121260607 ,618116088 זנתזג0מ1/ר -[1'60' 01 1860100166 1609818) ,66מ₪016 ש66וקנת 60 0מת8 [0ע0508ע 01 205628065 .332 30 .038 ,%8מ4+18 ,עשסוסת 8 1220105500 60 516660 6 81101110 68עסק6ץ .6 ,15 ע6מנת6טסא1 עס 7 ₪55 א 00 קוען חבר יקר, בימים אלה פורסם ,,קול קורא'' למאמרים לקונגרס 171 1. כידוע לכם, מהווה קונגרס 101 אירוע בינלאומי מרכזי בתחום המחשבים, על יישומיהם השונים. אנו מעוניינים, כמובן, כי לקראת קונגרס זה -- אשר יתקיים בימים 12--8 באוגוסט 1977 בטורונטו -- יגישו ישראלים רבים ככל האפשר הצעות למאמרים. צורת ההגשה והמושדים רשומים ב,,קול קורא" המופיע בגליון זה. בהתאם להחלטת מועצת איל"א מיום 7.6.76, ינתן סיוע חלקי, במקרים המתאימים, לכיסוי הוצאות הנסיעה לחברי איל"א שמאמריהם יתקבלו ע''י ועדת התוכנית של הקונגרס. טל פרטי הסיוע והסדריו תחליט ההנהלה בבוא העת. יש באפשרותנו להציע ישראלים -- כיושבי-ראש קבו- צות דיון במסגרת הקונגרס. אנו מעוניינים להעביר בהקדם הצעות בנדון לוועדת התוכנית. נבקשכם להמציא לנו שמות של מועמדים מתאימים בציון שטח הדיון המועדף. היענותכם המלאה והמהירה לקריאה זו תבטיח ייצוג נאות של ישראל בקונגרס בינלאומי חשוב בתחום המחשבים. בברכה, ד. חביון, נשיא איל"א 4 06 |ועו תסו0גטואט אתה 77 000085 קתו ו 1 60%ע0 10 המוזט6 08בת08 ,40תסתס תג 1 פְ1 שמ61סות [ותתסגע) פנתיך .1977 ,8-19 מ10ו08ז10ת1 10 מ60078)10] [8מ8)10מת46מ1 6+ עט -ע10םמ1 16+ 68מ686ת60ע הסנתשו ,(101) אמופפסססעק -תגוסס ע6 סג 35 168 01 66768%8ם1 ₪מ1פפ06סעכן מסו)פות 6 608265868 225% .6[עסטט 626 6טסהקטסעם1 17105 -טן,1 ([קעטסתו100 (פמסעצ ש16 ,תסותט] ,פוהק תג 8 טסגות מ066 6ט 18‏ ([5+0080 6ת8 הַַתג1[ס שמסתתה מס811ותע10ת1 01 ₪6מ608א6 106ש-0[עסעו 6+ עס1 ₪מו689ססעכ מ8010ות107ת 01 8ת86גה 8םמ8 5ע0ק6676[0 1602100008 80 +6600[0. 39 [גט 77 58ת)א00 101 10 המבעפסעק 6מי -5066ת6ן - ת0165910ע <מתועט)הות 116" 616ג% 6+ מס 801088)מ6פסע 01 68קע% 66עם'7 ."6065ק05עק 28 65ע11 : 8מ01=0ת1 ,60ממ18 ₪תו6ס 6עם 160+ 06מ62ע16מ60 6+ >מ6[801ע ,8ז0ק23 166וטת[ .8ת006591ען מסו077080+ת! 01 6858תה 080עט 0+ ץצ כינוסים וועידות בחוץ לארף %: כינוסים וועידות בחוץ לארף 6 כינוסיס וועידות בחו ש6][וומזתגופע'' 0מ018א .עפ 2 81046ע176מ11 ע0016 פ6מתהתסך 88%ע10ת1 מ ₪%80150 ע0? 01606פת1 12/1 2-4045 61. )0 72 22( 31 3 1 (23 4372 00 :232 תסט [8שעס/י) 0-מ ו 000 016 8) אמנטקותס?) ת68קסעגוט1 6תיך' 1 סש 1808ע10ת60 76 קתתסססעטפך :0 אסנזגנזאטע מסאהאתסעתעע | תמעשקאסס אתא 5פי צ פנת ב וס 6 86 8[166ע8 םת1 מטע [[1ש 0608מ0ע16ת60 סש6 6ם %זסנג ת60מס,1 ,110%61 ש0עת1168% 6 5000000 14-16 מס -86016 020082088 %16 בת0ע1 0ם0601ע0פ1 01 66+9115 [1טי ,080 0מ02160618) ,.1.60 0058ם60021620 6מ11מכ) 0/0 91186+ 6 :206 .6מ18קם0] .100% ,6שותסאד נמסע1 עס 261173 :16168 .39262 (895) 6ַמג8[קתסך ,0600 ,12080 0080 016 11007 ,058 6ם1₪ם0 1]8188₪0 4 סוס ד 0/1030 691 %66ת0216-ע1186,, מס "5756018 80108ע2) 102801106 701 6 ,15 - 14 02060062 :8%68 .4 ,10090 : ם1,0089+10 : ת108+10ע0+מ1 גו6ע'1 ₪18 ע 6 סשא6נוס1ת 00 05 .606 [שצטמנק +0 .זז 0 3 ,שעטמפ))נק ההה-הה--הה=--הה-ה-דהה---.?7=-ה--ה---ה---------=-= שש א תתא סס 0 תיז 00 40% 1977 זפ ]תתא צפ ,זב 16אזנס6מי' מפסזם עאג 6 "5 00ט0ב1ת 00‏ 4001 [הטתם 161 6ת7 ע0)0[ 118721065 16+ 8% 2616 06 [1נט 00162606 -76-- 31 עעהטמ18 מס 3602₪18) ,68םת08 ת1 11056 2685026 [[1/ו 06מ6ת6מ60 6ג'' .1977 ,2 עעהטעט עס 06מ8016 ש%6נוקמנס6 מ1 (0ע6868ע 6תסעעגוס מס 8)עסס6ע ש6)גוק1ת00 6+ מ! 2686810028 820 ק1800[6 ,%8מ8%006 6 [[1ש 60676 ,מ8001010 מ1 .0668מ8010 ב8010נתע0+תג 0מ8 תס[פגם 16+ [[8 עם 48מ1א6 0008 ,68ע160602 [%0718ט+ ]----+ 2 אצ ,זג אסזידג אתפצא פפצזבאג 2₪%98ע5פצ5 אז פפאמתד טמא אס 6 ,11 - 18 ע06ת606כ1 8 זא ךז 4% בתגונפסכן נמ + 12608 8מ3618010 סו[מט ו'תנזססאמטססת --‏ זהמסט סט מס מאזגאספ סאב תת - צבאפממס ₪ 78150--5 .ק.3 ]ופיצ זגאסזיג אתפצא1 כאסספס אסזי4 אסיננזג. אסזי'4תמקס פזתפ אס 6 ,2 ע860%0(00 - 30 2088586 ,12.0 ,ב60שתנות8/ט : אסזי'4]נתסעאז הגוןפס תע ב0118010)גג. ת068010 סנותפ 1 אס .0 8 1602008) 66מות 4 ,20788 מ18[עע8]/ ,8)6501116ע11 5 (202) :6ת6[6020+ ע0 שסמפאתסש ,41אסזיג אתפצאז פא 2 מסא ובג נתסעתמע כא4 טאוזזעססוא אס וצ תמנטיאסס עס אסזצייג זז זג יפד 6, ,6 - 4 ע266006) (ע[168 ,118021026 1,8₪0) 807088 86 1610 6 0+ מה חנזנ8ו 6 :09715 - [גסיע'4 אס 130 ,פמזפע .7 0 מ121מ8קת‎ ₪ )20 116666 : 5 - בתס+ה8עטט 1100 -- 1,811886 .1 (ת6עסהדקתגע .1 ! 11 (778) 18028 1-21020 8 -- 38042 15230 -- - ]410% זט : א6[6י 5 ,780134 ,780133 ,780132 ,780131 (0332) .[6י 1 : [8מ8010מ6+מ1 ץע 500 2818 0ם4 עסאטועק 408 70801%נ10מ1 ע10 1686[180816) 1806ם068607110 6תק' ,(601) :0801ע10מת1 102 3686[1802816) 6+ 6מ8 (0)031) עץ :11021811 662 מ16010062,, 16666נמותס6 [108מם60+ -ות00 [6022108+ %16 06םמ8 "מ6שמטה6ת6שם, 8062166 -136 ם1 מט870016ע6טת128%6:ע06 <מט0מסשטמ,, %660נמד תג =מתט8[0שת76 | 6מ60ת6116 | ,0160500171502816 6 00 6מ01[ ע2061+ 66תנוסממה ,+66 '"יצינזתתז590 בע פאג צסגבטזתס בדתס, 6 ש 146016 10882088 (4/080118.) 2מ1 6 60 .23 -- 21 0 5'צ ית טאמ תתא ,,מעשה חושב" -- יולי 1976