מעשה חושב – גליון אפריל 1979, כרך ו' מס' 3

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה

OCR (הסבר)
= כך 1 ₪5 3 .סא אפריל מופפא פופו ניפן השל"ט ' 0 49 1 עפון האינוד היעודאכי לעיבוד אינפורמציה מן התוכן עמוד 6 דבר יןו"ר איל''א 99 6 מרכז המחשבים של ללדי ,,תקוותנו" 00 6 בתינת תוכנה לניהול בסיס נתונים -- למליימ עלגן: האיגוד הישראלי מאת אבנר פר> ושמואל דוד 3 לעיבוד אינפורמציה 6 מערכת שיחתית ממוחשבת יְ לבניית לוחות השקייה העורך הראשי: יוסף מוניטה ל לת 6 מ 6 עיבוד תמונות במחשב ו מאת פרופ' גרשס זיצ'ק 88 ד''ר גדעון הלוי ד''ר מיכאל חננל 6 חברות מספרות על עצמן 72 -סא''ל אברהם: כהן י/ : 5 '6 ניהול:מלוות חובה ע'יש בבנק ישראל > מוכירת המערכת : רות קופרמן מאת מנחם שלגי : 5 כתובת המערכת : איל'/'א, ת.ד. 13009 : 6 המקרא הממותשב טל 10 51 ,52‏ ירושלים הישגים, ביקורת ומשאלות : , / 2 מאת יהודה ת. רדאי , "לי 5 | | 5 יי , 9 2 // | חסוזוחזס)ח! ‏ 6חז -- קן ]0 ח60!וט8 6חד, תעריפי מודעות .9861 06 ה :0חו0699סזק ב מ ע שה ח ו ש ב "" % 1 6 זו אזפאסוא. 1055 7 ה כ | | 20000 שמ עמודים 2 0 --,8,500 לו ו שי : . עמוד אחד | --.3,000 ליי 5 הווא אפשטפה .זם ]| |₪--%5 - חצ עמוד --.2,000. לי 5 ו ₪1 אספסוט .זם > 4 רבע עמוך 1,000 לי 0] ואהאגאת שהתסוא מס 0 | תעריפי ..מפעלים מספרים ע 6 אַ5 60 אה ההחם .וס .| : 0 עצמם ל / שני; עמודים --.000, (5? ל ] אהואהםקסטא הדשה : 560087 6 עמוד אחד. 3,500.--‏ .ל 2 הזופ ה0ז 888הססא | | | > . חצ עמוד. --.2,000 .07 08א5א סה 00 ו > -10%. הנחה "למפרסמים ארבע מודעות. בכ | 9 אסם.0.ם" = רוחב העמוד 41 סימ > גובה 5 סיימ. + ן ₪ ₪ ג ₪ 6 | ואם והפשחם! ; + 0 3 5 ₪ פרטים במזכירות אולי/א ת.ד. 13009 *רושלים, : ל : טל : 525110- עיצוב גרפי -- דוד הראל , 5 00 נדפס בקואופרטיב עובדי תדפוס הכללי בעי'מ רחוב השוק 26, תל-אביב --. טלפון 811801 8 ,מעשה חוטב . 1 ו .+ 7 מל המדאה אק < החידה" אשש: ומ ה המה סט לקראת סיומה של השנה נערכה ב-6.3.79 ישיבת מועצת אילייא בה נמסר דוח *ו''ר ההנ- הלה היוצאת. דו''ח זה אף נמסר לחבריס באסיפה הכללית שתערך ב-29.3.79 בבית ציוני אמריקה בתל-אביב. הדו"'ח מקיף את פעילות ההנהלה ב- שנה הווולפת ומתוכו אציין מספר נושאי פעילות עיקריים. במשך השנה פעלו בצד ההנהלה ובפיקוהה הוועדות השונות : ועדת ביקורת, ועדת בחירות, ועדת פרסים, ועדת מילגות, ועדה לשיתוף פעולה עם איגוד מנתחי מְערכות, ועדה להרחבת פעי- לותה של איל''א, ועדת הכנה לכנס הארצי ה-13 וועדת ההכנה לכנס הארצי ה-14. פעילות האיגוד התרחבה השנה במספר כי-ד ווניסם חדשים. אחד מהם הוא הפעילות בסניפים. הוצעו מספר פעולות אזוריות עד עתה, בין השאר תוכנית הרצאה לתושבי חיפה של פרופ' ארנון דר, בירושלים -- הרצאה על עתיד טכנולוגית ה- מחשבים בשיתוף פעולה עס המח' למינהל עסקים באוניברסיטה העברית ובבאר-שבע -- קיימת תוכ- נית להפעלת צוות מדריכי נוער במכון לטכנו- .לוגיה בבאר-שבע. הפעילות המקצועית הספציפית נעשית בקבו- צות עבודה. קיימות עתה 9 קבוצות באיל"א : מאגרי נתונים ותקשורת, מיכון ספריות, מערכות תקשורת, שיתוף זמן, חקר ביצועים, המתשב ב- הוראה ועיבוד תמלילים בעזרת מחשב. השנה פע- לו רקס חלק מהקבוצות ופעולותיהן הוכתרו ב- הצלחה. במישור הבינלאומי -- קבוצת 1064 של קנזתן הפכה להיות עצמאית מבחינה ארגונית ותקציבית ותישא את השם 8זַא1 1160108 [המס811תז6)ת1 4550018110 101105תע0+ה1). איל''א ביקשה להתקבל כנציגה בגוף חדש זה ופרופ' יוסף רביב ייצגה. דייר מילין, מנהל האגף להכשרה ולהשתל- "מות מקצועית במשרד העבודה, השתתף באמס- טרדם בישיבת הוועדה המארגנת של קבוצת עבו- דה 3.4 במסגרת ההכנות לוועידת עבודה אשר תתקיים בין 17.4.79 וה-21.4.79. עיסוקה של הוועדה הכשרת כות אדם לעיבוד נתונים אוטו- מטי לצרכי תעשייה, מסחר ומינהל במסגרות על- תיכוניות (לא אקדמיות). הוועידה תהיה סגורה לקהל ויוזמנו אליה כ-60 מומתחים מביניהם ירצו , 18 על נושאים נבחרים. מתוך 18 המרצים יהיו 4 ישראלים ויש בכך הוקרה למעמדנו בקהילה ה- בינלאומית בתחום המחשבים. בדיון עם הוועדה המאוגנת הובעה נכונות לערוך את ישיבת קבוד צת העבודה אשר תעסוק בלקתי הוועדה בעוד כ- שנה (1980) בישראל. מר מ. הלבורט מחב' ברוידת ושות' בע''מ | יוצא לאמסטרדם להשתתף בוועדה המכינה של הקונגרס הבינלאומי לבעיות בקרה ואיכות של ענ'/א -- 186 אשר נועד בנובמבר שנה זו. ימי העלון. ד שבהם ה ותקיים. : נושא ,,כיווניס והתפתחויות בעני'א = אות'', השתתפו בו 362 חברי איל'/א. ב הושמעו 6 הרצאות ביניהן הרצאות 0 חים : , ב פרופ' פאול פישר מאוניברסיטת קטש ; פרופ' ניל הורנר מחב' י.ב.מ. אירופה. יום העיון זכה להדים תיוביים ביותר בקרב משתתפיו. : על מנת לעודד השתתפות סטודנטים בימי עיון החליטה ההנהלה על מתן הנחה לסטודנטיט בימי עיון בנוטסף להנחה להם זכאים הסטודנטים. בכנסים הארציים של אילי'א. על מנת לעודד ולסייע להתקדמותם המקצו- עית של חברי האיגוד נוסד מפעל מילגות ההש- תלמות בארה''ב בתמיכתם של 4 חברות בארה"ב : חברת .6.56 (5016206 ת6זגוקתנ60). חברת .4.2.7 (8מ0005ע2 0812 116הותס6טה). חברת פסגַתוס1תך חברת .4.2.8 (ת0זב650ת 280 ₪סו1מכה). עד כה קיבלו למעלה מ-20 חברי איל''א מיל- גות השתלמות והנושא הוכיח את עצמו הן מ- בחינת מקבל המילגה והן מבתחינת החברה המעד ניקה אותה. מדי שנה מוענקים פרסי אילייא לעיבוד נתו- ניס במסגרת חכנס הארצי. בכנס האחרון הוענקו 2 פרסים : פרס איל'א בעיבוד נתונים במינהל ע'יש יהונתן ושדי :"ל (נתרם ע"י חברת דטה קונטרול ישראל), הוענק ליעקב זהבי ודויד פיילר; ופרס איל''א ביישומיס מדעיים וטכנולוגיים הוע- נק לצוות מכון ויצמן למדע. גובה הפרסים היה 0 ל'י. כמו כן צויינו לשבח עבודותיהם של זאב נוימן, ישראל יבורוביץ וניב אחיטוב, לארי פפר וצוות חברת אילתם וסמי מצפי. השנה יערך הכנס בחודש אוקטובר בתל- אביב. אחד ממוקדי הכנס יהיה תחרות נוער ב- מדעי המחשב לילדים בגילאי 8--14. הנהלת איל'א החליטה על הגדלת הסכוט הניתן לכותבי המאמרים ב,מעשה חושבי. ה- סכומים יהיו: 750 ל"י לרשימה ו10007 ל"י ל- מאמר. במסגרת המאמציס לשיפור ולהרחבת ה- עלון, התפרסם ב-2 החוברות האחרונות שאלון המיועד לספק למערכת מידע על הרכב קוראי ,,מעשה חושב" והנושאים המעניינים אותס. עם סיומה של קדנצית ההנהלה הנוכתית, ברצוני להודות לכל חברי ההנהלה והמועצה אשר תרמו מזמנם, נסיונס ומרצם לפעילותה של אילייא. : בטוחני כי גם בעתיד, בסיועם הפעיל של חברל ההנהלה החדשה, יוכל איל''א להמשיך ולהת: פתח, להרתחיב את שטחי פעולתו ולתרום להת- פתחותו של משק המחשבים בארצ. | 95 4 מרכז המחשבים של ילדי ,תחוותנו" מאת כתב ,,מעשה חושב" ביום חורף קר וגשום מאוד -- אחד המעטים שהיו בעונה זו -- נקלענו ל- מרכז הנוער ,,תקוותנו", בשבונת רוממה בירושלים. עברנו מקומה לקומה בבניין הנאה והצצנו בחדרים: פה ספריה. שם חוג לכימיה. בכל חדר ילדים שקועים בעיסוקיהם השונים -- אך את ריכוז ה- ילדים הגדול ביותד מצאנו בחדר חוג המחשבים. במרכז המחשבים של החוג מורגשת פעילות תוססת ועירנית : ילדים מסבים מול ארבעה צגים, מקישים על הקלידים ומריצים תוכניות מחשב. ליד כל אחד מן המאושרים המפעילים את אחד מאר- בעת מסופי המחשב, ניצבים ילדים -נו- ּ: ספים. העוקבים . בעניין .רב אחר הנתונים- המופיעים על הצג, משיאים עצות, מות- חים ביקורת ומתווכחים בלהט רב. כסא שמתפנה ליד אחד המסופים נתפס בלי שהיות יתירות על ידי הממתינים הרבים המצפים בקוצר רוח לרגע בו יוכלו ל- הניח את אצבעותיהם על הקלפדים, אף שבחוץ השתוללה סערה, המשיכו כל אותו אחר-צהריים -- בו שהינו ב- ,תקוותנו" -- לנהור אל המרכן ילדים ובני נוער, כשרובם מטפס ועולה אל ה- קומה השלישית. מקור המשיכה -- מר- כז המחשבים. ,,תקוותנו'" הוא הגדול ב- 0 מועדוני נוער באזורי ‏ מצוקה' בארץ. רשת זו מופעלת' על ידי ,,קרן. ילדנוי. בחוג הפופולרי למחשבים פעילים כ- 0 ילדים. האחראי .על הפעילות הזאת, מר קלמן בלונדר. מציין שבמרכז מקיי- מים אינטגרציה בין ילדים משכונות מ- צוקה. וילדים הבאים. משכבות מבוססות יותר. אף שמקצוע המחשבים נחשב ל- מקצוע לימודים מופשט יותר -- מצליחים " ילדים משכבות מצוקה, בני עדות המז- רַח להשתלט עלין ולהשתלב יפה בפעיר לות החוג. רוב הילדים המבקרים כאן הם בגילים 9 עד 13, אך יש גם כמה בני נוער מבתי. ספר. תיכוניים שהחלו את פעילותם ‏ כאן לפני כמה. שגים ועתה קשה להם להיפרד מן המקום. ,החוג למחשבים במועדון שלנו, מס- ביר מר קלמן. בלונדר, ,,פועל להוראת" תורת המחשבים ולהכרת השפעת המחשב על החברה המודֶרנית. עיקר משיכתו בר ,,מעשה חושב'' -- אפריל 1979 . כך שהוא משלב משחק ולמידה עם טכ- נולוגיות שקוסמות לילדים. אנו משתד- לים לפתח בקרב הילדים חשיבה שיט- תית' ומרוכזת ומנסים לדרבן אותם ל- קריאה וכתיבה תוך שימוש מוגבר ב- סמלים וזאת באמצעות שפות התכנות -- כגון 24810 -- של המחשב. אנחנו גם משיגים מטרות חינוכיות רחבות יותר כגון יחסים חברתיים בין חילדים השונים מהשכבות השונות' וזאת על ידי לימוד ותרגול משותף. מר בלונדר מפריך את הסברה שרק ילדים מצטיינים בלימודי המתמטיקה באים לחוג המחשבים. עם זאת, נכון הוא שרוב הילדים הנוהרים לכאן הם בעלי נטיות ללימודים ריאליים ואולם לא מע- טים מהמשתתפים הם ילדים בעלי נט- יות הומניות מובהקות והם מוצאים מכ- נה משותף, למשל, בין עבודת המחשב והיצירה האמנותלת. ,,אנו מצידנו", ‏ מו- סיף מר בלונדר, ,,עושים מאמץ גדול להפעיל תוכניות שיש להן זיקה ברורה להווי היומיומי והמאוויים של הילדים. כך אנו מעודדים אותם לתכנת ,חיש-גד' ו,ספורטוטו', תחרויות שונות ועוד. זאת ועוד: ניתן לראות כאן ילדים: הכותבים תוכנית ‏ 84916 = למוסיקה אלקטרונית פשוטה. וכך הם לומדים שאפשר לקבל מהמחשב מידע לא רק בסימנים מתמד טיים, אלא גם בסימנים אמנותיים. ה פעילויות מהסוגים האלה יוצרים מוטי- בציה גבוהה ולא פעם אנו ממש מגרשים ילדים מן המועדון ומסבירים להם שהם חייבים גם ללכת הביתה ולהכין שיעורי בית"ספר . . .". בחוג פועלות כ-11 קבוצות של מת- חילים (שנה ראשונה), שתי קבוצות של מתקדמים (שנה שניה) וקבוצה אחת של תלמידי השנה השלישית. עקב המספר המצומצם של המחשבים, נאלץ החוג לד" חות מספר רב של תלמידים המבקשים להתוודע אל עולם המחשבים. במרכז המחשבים מצויה מערכת של ארבעה מסופי-מחשב מדגם ,פרוססור טכנולוגי' אשר תכונותיהם העיקריות הן פשטות ‏ ההפעלה ועוצמת הביצוע. כל יחידה מכילה מקלדת ומיקרודמחשב מד דגם 8080 ,מעי'את וצג שאינו אלא מסך של תיבת' טלוויזיה רגילה. לכל מסך ניתן להצמיד טייב-קסטה רגילה המאפשרת ל- הקליט תוכניות 54810 ועוְד. הילד רשאי לקחת הביתה קסטה זו, דבר ש- מעניק לו תחושה טובה יותר. ארבע היחידות הן עצמאיות אך יכולות לעבוד במשולב. כל היחידות מחוברות למדפסת! לאחרונה רכש המרכז מחולל מוסיקה (651260ם5תע5. 05510ע), ‏ מעבדה לניתוח וליצירת דיבור (מ1.8 506602). " ,,מעשה חושב'' -- אפריל 1979 ילדים מסתכלים על תוצאות תרגיל. כל קבוצת ילדים נפגשת פעם בשבוע ללימוד פרונטלי הנמשך כשעה וחצי. אך רבים מהילדים כאן הולכים שבי אחר קסמי האותות והמספרים המרצדים על הצגים ובאים כמה פעמים בשבוע, וד אפילו יום יום... בשנה הראשונה לומדים הילדים אל- גוריתמים ותרשימי זרימה, ביצוע אלגו- ריתמים במחשב, בעיות תכנות פשוטות, לוגיקה ושפה עילית -- 24510 -- בע- יות ויישומים. בשנה השניה ממשיכים בלימוד פקו- דות 84516, אך ברמה יותר מתקדמת, הכרה מעמיקה של פעולות המחשב, שי- מוש בהדמייה, גרפיקה, ניתוח הדיבור, מוסיקה אלקטרונית. כן מנסים לשלב את' המשתתפים בפרוייקטים. בתחום זה מש- תדלים לתת פרוייקטים רלבנטיים, למשל קיטלוג ספרים בספריית המועדון, תוכ- ניות לימוד במתמטיקה וכיו'יב. בשנה השלישית משתדלים ללמד את החניך דברים בלתל שיגרתיים, כגון שי- מוש במחשב בתכנון ערים, פרוייקט ה- משלב בתוכו סוגיות בחינוך לאזרחות ומחשבים. בשנה זו מעמיקים את לימודי הגרפיקה ומלמדים אנימציה (איך לעשות סרט מצוייר בעזרת מחשב). ועוד. במקביל פועל החוג למחשבים כסיוע למחלקות אחרות של המועדון. קיים קורס מיוחד במינו לתלמידי שנה ג' אלקטרו- ניקה בנושא מיקרו-מחשב. הקורס משלב את הידע שלהם באלקטרוניקה עם תו- ספת ידע במחשבים. הקורס כולל חלק תיאורטי מתוגבר המשולב עם בניות מעשיות. נסיון מעניין הוא פיתוח מוצ- רים משותפים לתלמידי שתי המחלקות. הדוגמאות הראשונות הן פיתוח מערכת קליטה ופליטה של אב מורס בשיתוף עם המחשב, מערכת מתוכנתת של אזעקה ביתית וכנ'. עם התרחבות חוג זה מקווים כאן לב- נות גם את ה,רובוט" של ,תקוותנו". עתה מחפשים עבורו שם. עקב קשיי למידה של השפה האנגלית ובגלל הצורך במתן מוטיבציה ללימוד נושא זה פיתח מרכז המחשבים מערכת מקיפה של למידה יחידתית בנושא ה- אנגלית. המערכת כוללת אוסף שיעורים מתוכנתים ברמות' שונות, המאפשרות ל- תלמיד תרגול ברמתו הוא. התרגול נעשה בצורה של דו-שיח של התלמיד עם ה- מחשב כאשר משולבים בו אלמנטים ווי- זואליים המוסיפים על המוטיבציה שלו. המחשב נותן בסוף התרגול מידע על ה- ביצועים של התלמידים וקיימת אפשרות להחליט אם לחזור על התרגול אם לאו. הכנת השיעורים נעשית' בשיתוף עם מחלקת האנגלית והמורה המשתתף ב- ניסוי. זַה. מרכז המחשבים ערוך לקבלת כיתות מבתי ספר יסודיים בירושלים על מנת לשלבם, במערכת זו, בשעות הבוקר במסגרות כיתתיות רגילות. מערכת דומה לתרגול ואימון בחשבון תשרת במידה דומה את תלמידי החוג ל- חשבון, כמו את אלה בחוג לאנגלית. .1 ור אצי ו ו 4 4 ל 2 וש 1 ב קלמן בלונדר מדריך :לד בשימוש במסוף. במרכז המחשבים מערכת מפותחת ל- משחק שחמט עם המחשב והיא תשרת את משתתפי החוג לשחמט הפועל במו- עדון. נעשה נסיון לשלב תלמידים מת- קדמים מהחוג למחשבים בפיתוח תוכ- ניות בתחום רחב זה של אינטליגנציה מלאכותית. מרכז המחשבים החל במתן שירותים לחוגי היהדות' השונים הפועלים במועדון בהכנת מערכת מחשב להכרה וללימוד של נושאי היהדות. הוכנה תוכנית נס" יונית מיוחדת על נושא חנוכה בשילוב עם אלמנטים חזותיים. מר קלמן בלונדר הוא בוגר מגמת ה- מחשבים של אוניברסיטת בר-אילן ו- בוגר בית הספר הגבוה לטכנולוגיה ב- ירושלים. כמו כן עבד בעבר במרכז ה- מחשבים של קריית נוער בירושלים. ה- מסייעת בידו, במרכז המחשבים של ,,תק- וותנו", היא חדוה פרחיה. כמו כן עוס- קים בהדרכת הילדים גם 11 מורים הד באים לכאן כמה ימים בשבוע. בין ה- מדריכים מספר גימנזיסטים. ‏ ,יש לנו נסיון מצומצם איתם", אומר מר בלונדר. ,,פער הגילים בינם לבין תלמידיהם קטן וזה גורם מסייע'. מעניין שרוב הבאים למרכז המחשבים הם בנים. הבנות מהוות כאן כעשרה אחו- זים בלבד. ‏ מר בלונדר מציין שבין ה- ילדים נתגלו כמה כשרונות. מרשימים ב- תחום. המיחשוב. יתר. על כן, זאטוטים אשר חסרים כּל השכלה וידע מקצועיים = -- מגלים כשרון טבעי בניתות מערכות וצדדים אחרים במיחשוב. אחד המשתתפים הקבועים, בחוג הוא עדי גדיש תלמיד כיתה ט' בבית הספר ,,אורט'" בירושלים. ,,הלכתי לאורט", הוא מספר, ,,מפני שבבית ספר זה ישנה מג- מת מחשבים". הנער עדי גדיש ,,אוכל, שותה נושם" מחשבים והמועדון כאן הפך עבורו ל- בית שני. ,,אני נמצא כאן כשנה", הוא מספר, ‏ ,ועד עכשיו למדתי על 38810 ועובר לאסמבלר. עשיתי כל מיני תוכ- ניות למשחקים, וכן תוכניות ללימוד חש- בון. עשיתי תוכנית ,לייף' שהיא הדמייק של חוקי החיים. הכוונה גם לתאים ה- ביולוגיים החיים ומתים וכן תנאי חיים של מושבות או ערים בחברה". אביו עובד במשרד מבקר המדינה ו- אולם את הדחיפה לעסוק במיחשוב -- לא קיבל בבית. ,,כעצם באתי לכאן כדי להשתתף בחוג לאלקטרוניקה", אומר עדי, ,,אך כשראיתי את החוג למחשבים --- זה תפס אותי". המקצועות החזקים שלו בבית-הספר הם המקצועות הריאליים. עדי מתכוון ב- עתיד ללמוד באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה. ,,בכל אופן, מה שאלמד -- זה מוכרח לה היות מחשבים'", הוא אומר. רן רז הוא תלמיד כיתה ז' בבית הספר על שם רנה קאסן בירושלים. הילד כבר צבר מספר שעות רבות בהתעסקות' ב- חוג המחשבים. ,,עשיתי כל מיני תוכ- ניות'", הוא מספר. ,,עשיתי משחקים ו" תרגילים במספרים ראשוניים. עכשיו אני בונה תוכנית למשחק הצוללות. בעצם כבר סיימתי את התוכנית' אבל צריך עוד לשכלל אותה. רן אינו בטוח עדיין אם בעתיד, ,,כשד יהיה. גדול", יעסוק במחשבים. אביו מנד חל חשבונות, אך אל המחשבים הגיע רן > בזכות אחיו הבוגר ממנו. ,,לפני כשלוש שנים", מספר רן, ,הגיע אחי למועדון זה והוא סיפר לי כמה מעניין לעסוק במחשבים. אז גם אני באתי לכאן -- ובאמת אחי צדק". קב בצ 0 הגשת חומר ל,מעשה חושב" מאמרים, כתכות ומכתבים למערכת ‏ יש להגיש לעורך הראשי. התכתבות אחרת (כולל מודעות ועניינים ארגוניים), ‏ יש שלוח למזכירות איל"א. כל מאמר וכתבה רצוי שיהיו מודפסים במכונת כתיכה עם רווחים כפולים ושוליים רחבים. יש להקפיד על עברית צהה ללא בליל לועזי. לשם כך מומלץ להיעזר במילון למונחי עיבוד נתונים (מחדורת. ארעי) 1975 בהוצאת איל"א. יש להגיש שרטוטים מקוריים בטוש שחור 9 ניר לבן או נייר שרטוט; צילומים מקוריים על נייר מבריק לבן . יש להגיש בנפרד רשימת. תמלילים, תמליל אחד לכל ציור. כן ש למספר את הציו- רים 0 מיקום כל ציור בטכסט. אין המערכת : מתחייכת להחזיר חומר לת אלוה בי ו 5 שלה ראה אור. בחינת תוכנה לנלהול בסיס נתונים עבור המל"מ. ניסוי ולקחי? הפעלה מאת אבנר פרץ ושמואל דוד פללי | בחודשים' מרץ אפריל 1977 נערך במל'"מ ניסוי בתוכנית בסיס נתונים 828288 של חברת ‏ 206 6ת8ש5040. הניסול | נערך ע'יי צוות מיוחד ביחידת ניתוח: שיטות. בראש הצוות עמד פטר רוזן והיו חברים בו נפתלי רינגל ושמואל דוד. התוכנה הותקנה במחשב המל"מ (י.ב.מ. 370/168) ל- צורך .הגיסוי. במקביל לבחינה ולגיסוי שלנו נבדקה התוכנה גם ע''י שע'"מ ויחידת המיכון של בנק ישראל. בדו"ח המסכם שהוכן בעקבות הניסוי והבתינה הושוו התכונות' והביצועים של ה-422288 מול אלה של ה-פאז תוכנת בסיס הנתונים שאיתה עבד המל"מ עד אז. כמו כן היתה התייחסות לתכונות ה-,0'781ע' אשר לא נוסה במל"מ. שני ה-88(פ שעמדו במרכז הבחינה, ה-1868 וה- 3 מלצגים שתי גישות שונות במבנה וארגון הנתונים | בבסיס נתונים. | ה-188 הינו בסיס נתונים הירארכי, שבו הקשר בין נתונים בעלי שייכות זה לזה נעשה באמצעות 5ת8צא01ע2. ה-202885 לעומתו הינו מערכת מבוססת על רשימות מהופכות. בעקבות הבדיקה הוחלט על התקנת ה-22888 במל"מ ועל שימוש בתוכנה זו לפיתוח מערכים חדשים. יש -לציין כי גם שני הגופים האחראים שבדקו את התוכנה על מחשב המל"מ -- בנק ישראל ושע'ימ -- החליטו על התקנתה אצלם. בנק ישראל, בדומה למל"מ מפעיל את ה40488587 לצד ה-188. תאור ה-8המגפג .להלן תאור תמציתי של המאפיינים העיקריים של ה- תוכנה שנבחגה: מבנה -- מבנה ה4248457 פשוט: בתוך קובץ נפרד הקרוי 488001470 נמצאות רשימות מהופכות שהן למע- שה טבלאות של מפתחות' גישה לקובץ הנתונים הקרןל גדס. קובץ זה מכיל את הנתונים במצב דחיסה. הוא איגו = | זקוק לרה-אורגניזציה תכופה. התווספות נתונים לקובץ נע" שית בשיטה דומה לזו הנהוגה בכל בלוק. ב-5411/ השארת מקום פנוי 4 עשה חושב" -- אפריל 1979 ז'גס) היא רצף של שדות. כל. א שדה מפתח לגישה לקובץ. קיימ שדות מפתח -- ע"י הוספת רשימה. ‏ תחות (ה-45500140%). כל החיפושים נעשים על קובץ המפתחות:. עפ"י מפתח יחיד, או ע''י חיתוך של מפתחות" בקובץ הנתונים, המובילה לעיבוד או לשליפה כלו עזר -- כלי העזר הבולט הוא ה-שקותס שפה גבוהה המאפשרת ביצוע שאילתות על המסך בלל כתלל בה מוקדמת ושתילה של תזכניות. אפיון צרכי המל''מ והיקף פעולתו בבסיס נתונים > | המל"מ, כזרוע מיחשוב ממשלתית, מפעיל מערכי עיבוד רבי היקף דוגמת מירשם האוכלוסין וסחר חוץ. מערכים כאלה מתאפיינים במסות גדולות של נתונים. סקר מוקדם שערכנו על מערכי בסיס נתונים, העובדים היום במל"מ ועל מערכים מתוכננים בעתיד, מצביע על כך שכ-70%7 מן ה- פעילות על בסיס הנתונים היא שליפת' מידע וכ-30%7 עדכון. הניטוי לצורך הניסוי נבחרו שני מערכים מייצגים: א. מערך מירשם האוכלוסין שעבד אז (וכן גם היום) 5 3 > תחת 1₪88. ממערך זה נלקח מידגם של 50,000 תושבים. ב. מערך בסיס נתוגים סחר חוץ. מערך זה היה באותג זמן בראשית תכנונו ב-1%5 ממנו נלקח מידגם של 6,000 רשומות. : עבור כל אחד מן המידגמים גבנו שני בסיסי נתונים ‏ 0 > ב-1018 וב-42485, עם אותן דרישות. , שיטת הבתינה לשם בחינת התוכנית וסיכום תוצאות הגיסוי השתמשנו בשיטת ציונים כמפורט להלן: קבענו קריטריונים ראשיים מחולקים לסעיפים ולסעיפי משנה והענקנו להם משקלות יחסיים בהתאם למידת חשיבו- תם מנקודת ראות של צרכי המל"מ. המשקלות מסתכמים יחד ל-100%7. בכל אחד מן הסעיפים הנ"ל, הוענק לתוכגות הנבחנות ציון בסולם 5--0. הציון הוכפל במשקל הסעיף והמכפלות חוברו לצורך קבלת הציון המשוקלל הכללי. קביעת הציון בכל אחד מן הסעיפים נעשתה בהתבסס על המדידות בניסול'. או על הערכות מבוססות על ספרות מקצועית ואינפורמציה. > שהתקבלה מנציגי החברות. סיכום הבחינה לגבי ה204₪357 העניק לתוכנה זו ציון משוקלל גבוה של 4.18 והביא להחז ‏ - לטה על התקנת תוכנה זו במל"מ. / לתועלת הקוראים אנו מביאים להלן את טבלת הקר טריונים שהשתמשנו בהם עם משקלותיהם. יש לציין ע | זאת' כי הטבלא ובעיקר המשקלות הוכנו בהתבסס על צרכים המיוחדים למליימ.. אצל משתמש אחר יכולים המשקלות * השתנות ובכך גם להביא לציון משוקלל שונה. מ קריטריונים 1. קרוטריונים הכרחיים 1 תמיכה בארץ ותעוד 2 התאמה ל-0108/05 4. קריטריונים אחרים 1 ישימות (הקלות שבה ניתן ליישם פרוייקט) 1 בתכנון 2 בתכנות 3 בניפוי 2 גמישות (הכנסת שינויים באופן דינאמי) 1 ברמת בסיס נתונים 2 ברמת רשומה 3 ברמת שדה 3 ביצועים - = 2.31 בשליפות סיקוונציאליות 1 פס 2 זיכרון 3 קפסאע אפנע 2 בשליפות אקראיות 1 מעבד מרכזי ((62%) 2 זיכרון 3 קפסאם אפזע 3 בהוספת רשומות באצוות 1 מעבד מרכזי 2 זיכרון 3 פא אפזכ 4 בעדכון באצוות 1 פס 2 זיכרון 3 פסאט אפנע 5 בעדכון חבור (6ת14 מ0) 1 מעבד מרכזי 2 זיכרון 3 מסאט אפס 4 דחיסת נתוגים וצריכת שטח על דיסקה 5 5 בטיחות ושמירה מפני פגיעה 1 בטיחות 2 שמירה 6 אחזקה 1 גיבוי 2 שיחזור 3 מחזר (3051920) 4 דוח מצב וסטטיסטיקות ניהול מרכזי של בסים הנתונום 8 עלויות כ''א 1 לתכנון 2 לתכנות 3 לניפוי 4 לאחזקה 9 9 מחוללי דו'"חות סה"כ דד ד הד הי א | משקלות | 4 15 | 5 4 | 14 | 4 5 5 2 | 1 1 ן : 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 10 9 | 5 / 1 9 ן 2 2 3 2 9 8 2 2 | 2 2 5 100 דההה-ההההדה-ה--ה-התההה?7===========₪ לקחי הפעלה ש---0--%-6לררפרל שאנו מפעילים את ה-404885 במל'"מ. מערך סחר חוץ משמש לנו כמערך מבחן בו אנו בודקים הלכה למעשה את הנושאים ששימשו לגבינו מאפ- וינים לטיבה של מערכת בסיס נתונים. יש לאל ידיגו עתה לבחון על סמך הנסיון האם הצדיקה עצמה הבחירה ב- 8 והאם היו השיקולים ושיטת הניסוי והבחינה נכו- נים. כיום, זה קרוב לשנה גמנה כאן חלק מן הקריטריונים המופיעים בטבלא ונצ" ביע על הנסיון שנרכש עד כה ביחס אליהם. 1 ישימות. 1 בתכנון -- הדבר שבלט ביותר למן תחילת העבו- דה ב-04848. היה הקלות הרבה בה ניתן לתכנן ולבנות קבצים בבסיס נתונים לאחר שהוגדרו דרישות היישום. ה- מעבר מבסיס הנתונים הנסיוני שהיה קיים ב-1%8 לבסיס הנתונים ב-224235 היה מהיר מאוד. נצלנו כאן היטב את ה-2245691"1 (ראה להלן) ל- צורך בדיקת שלמות הנתזנים. בקשר לבניית הקובץ הופרכה הטעגה כאילו במסות גדולות של גתונים (לעומת הכמות בניסוי) יהיה גידול לינארי בפעילות. תועלת רבה במערך | זה הפקנו מתוכנית השירות 12210042 המאפשרת לטעון קובץ במנות' או קטעים. היות שבמערך סחר חוץ עיקר גידולו של הקובץ הוא בהוספת מנות גדולות בסוף החודְש, נחסכה מאתנו כאן עבודת הכתיבה של תוכנית מיוחדת להוספה | תקופתית של רשומות לקובץ. / 2 ישימות בתכנות -- גם כאן כמו בסעיף הקודם התברר לנו כי הערכתנו המוקדמת בשלב הבחינה היתה מוצדקת; התכניתנים במערך עוסקים אך ורק בבעיות ה- יישום בעוד שעניין ארגון הנתונים נותר שקוף לגביהם. למעשה בכל תוכניות השליפה במערך נעשית הפניה לבסיס הנתונים באמצעות מודולי גישה של דאחא4סב. 3 ניפוי -- בנושא זה התעוררו לעתים בעיות של פיענוח קוד התגובה' של ה-824885. מתברר שנושא זה עדיין אינו סגור עד הסוף מבחינת התוכנה. 2 גמישות -- גם כאן הצדיק ה-428445 ברוב ה- 0% מקרים את צפיותינו. בכל מה שקשור לגמישות ברמת רשומה או קובץ היעילות רבה ביותר. קרה לגו לא אחת' שהיינו צריכים להוסיף שדות לרשומה קיימת או להגדיר שדות רגיד לים כשדות מפתח. עצם העובדה שהדבר אינו כרוך בארגון מחדש של בסיס הנתונים יש בה יתרון גדול. 7 ניהול מרכזי של בסים. הנתונים -- כאן נחלנו במידה מסויימת אכזבה. אמנם נותן ה-404888 ביד מינהלן" בסיס הנתונים כלים יעילים מאוד לניהול הבסיס, דוגמת ה- צעץ דיס עתספמת ושאר תזכניות השירות לארגון וארגון מחדש של בסיס הנתונים, אולם מצאנו קושי גדול בעובדה 0 שקובצי יישומים שונים לגמרי חייבים להימצא תחת אותו ה 0 כלומר מבחינת מערכת ההפעלה, בסיסי נתו- 0 8 מאוגדים בבסיס נתונים אחד. זהו במיוחד בלשכת שירות המפעי 6 של יישומים חסרי זיקה הדדית. זמפעילה ‏ מיגוון קמעשה חושב' -- אפריל 1979 . הנקודה הזו היתה ידועה לנו בעת בחינת התוכנה, אך בשל היקפו המצומצם של הניסוי לא באו לידי ביטוי כל הקשיים הכרוכים בכך. בהקשר הזה של הפעלת בסיסי גתונים של יישומים שו- נים באותו בסיס נתונים מרכזי -התגלתה בעיה נוספת. כאשר בסיס הנתונים משתרע על דיסקות אחדות מתבקשת האפ- שרות לבצע טעינה רק לקבצים של יישום מסויים. לצורך זה יש לדאוג להפרדה פיזית בין קובצי היישומים השונים. מתוך הבטחות סוכני התוכנה ומתוך מה שקראנו נראה היה בשעתו כי הענין פתיר. לא כן היה הדבר במציאות. התנאי להפרדה הוא טעינה של הקבצים השייכים ליישומים שונים על גבי דיסקות' נפרדות. דבר זה גראה בתחילה ישים. אולם כאֶשר מבקשים להוסיף לקובץ נתונים נוספים אין שליטה על הכ- וונתם. יתירה מזו, אין גם אפשרות לכוון את מקום ההקצאה של שטחים עבור הרשימות המהופכות ויכול להיווצר מצב בו הנתונים והמפתחות יימצאו על דיסקות שונות. שומוש ב-4245091"'7 -- זוהי שפה עילית המאפשרת ביצוע שליפות' ואפילו בחתכים מורכבים, ללא צורך בכתיבת תוכניות מראש. מתאפשרת גם עריכת הפלט במבנה רצוי עם מיונים לדרגות סיכום. את מיגבלותיו של הכלי למדגו להכיר מהר מאוד ולהבין כי אין הוא יכול לשמש תחליף למוצר עונה על דרישות הלקוח ?). המוגמר הניתן למשתמש. אולם ה-30450177 הת מצויין בכל האמור בבניית בסיס הנתונים: בדיקת ש 2 החומר, בדיקת המבנה הלוגי של בסיס הנתונים (האם א תחום נוסף בו התגלה ה-22250177 ככלי רב תו- עלת הוא בניה מהירה של מודל לצורך הדגמה ללקוח. במק- רה אחד הצלחנו להקים עבור לקוח מסויים תוך ימים ספוה . רים קובצי ניסוי ולהכין שאילתות ב-1?1ת22350 עברי (תוך שימוש ב-80805/). המהירות בה בוצע הדבר המור" כב הזה וטיב העבודה עוררו התפעלות אצל הלקוח. סיכום לקחי הפעלה במשך שנה במל"מ מראים כי ההחלטה , שנפלה בשעתו בעקבות הבחינה והניסוי להתקין את ה- , 58 במל"מ היתה מוצדקת. : למרות ליקויים אחדים וקשיים שלא ניתן היה לחזותם ‏ > "0 מראש בשלב הניסוי ניתן לומר כי הציפיות התממשו וה- .. תוכנה הזו יכולה לשרת היטב את' הצרכים הקיימים והעתי- : דים של המל"מ בפיתוח בסיסי נתונים. .2 2020/-//2//-/-/-/----- 0 .<< בשה השבב האלקטווני הזעיר, הנראה כאן, ליד קצה של ציפורן של עט נובע, הוא השבב ,הדחוס" ביותר ששולב אי- פעם בציוד מחשבים של י.ב.מ. משבבים חדישים אלה הורכב הזיכרון במחשבים הח- זשים של החברה: *5.ב.מ./38, י.ב.מ. 8100 ובמערכת *.ב.מ, 0 שהוכרזה ב-30 בינואר. שטחו של השבב החדש, העשול צורן-אלומיניום -- 6:35 מילימטר מוובע בלבד ועוביו 0.375 מילימטר וניתן לאחסן על פניו 64,000 סיביות מידע. למרות מימדיו הוזעירים, הצליחה *.ב.מ. בעזרת טכנוד לוגיות חדשות ומתוחכמות ביותר של מיכלול ומיזעור, ,לדחוס'' על פניו 155,000 רכיבים אלקטרונים זעירים ביותו. ,,מעשה חושב'' -- אפריל 1979 שבביס המכילים 64,000 סיביות זיכרון ביחידות הזיכרון ה ה הההה ה ה ה ה במחשבים החדשים של *.ב.מ. 4 הקדמה החקלאות בישראל נתונה לאילוצים חריפים בכל הנוגע לאספקת מים. ההתמחות של המשקים הולכת וגדלה ולכן יש נטיה גוברת והולכת להתרכז במספר מצומצם של גידולים רווחיים. כתוצאה מכך יש צורך באספקת כמויות מים גדוד לות בימי שיא הצריכה. כאן מתעוררות שלוש בעיות עיק- ריות, כאשר: 4 ₪ כמות המים היומית המוקצית למשק אינה מספיקה; 6 מערכת המים של המשק אינה מסוגלת להוליך את ה- כמויות הדרושות בלחצים סבירים; 6 הלחץ בו ניתנים המים אינו גבוה דיו על מנת להבטיח השקייה תקינה. למתכנן ההשקייה במשק חסר כלי חישובי שיעזור לו בהרכבת תוכנית השקייה בה מובטח מראש שכאשר יפתחו הברזים אכן תסתובבנה הממטרות. מובן שלא תמיד ניתן לבנות תוכנית השקייה שתענה על כל הדרישות. לפעמים אין מנוס מחיזוק מערכת אספקת המים. גם כאן, יש צורך : בכלי עזר שיסייע בבחירת ציוד נוסף מתוך המיגוון הקיים 75 בשוק, העונה על הדרישות במחיר נמוך ככל האפשר. 10-42 אחד הקשיים הבולטים בעת התכנון של כלי עזר חישובי כזה הוא הקושי שבהגדרה מדוייקת של הבעיה: ראשית, . מסתבר שלא ידוע הקשר הכמותי שבין מחסור במים לבין רמת היבול של הגידולים השונים. שנית, במערכת החקלאית 0 קיים מספר רב של אילוצים טכניים (כמו למשל -- חוסר 0 יכולת לפתוח בעת ובעונה אחת שני ברזים, בגלל המרחק הגיאוגרפי ביניהם) שקשה לנסח את כולם. לו גם ניתן היה לנסח את הבעיה בצורה מלאה היתה מתעוררת שאלת שיטת הפתרון, כשידוע שבעיות שיבוץ (פתנ1ו60ת50) הינן קשות לפתרון. אפילו היתה נמצאת דרך לפתרון, עדיין גשארת פתוחה שאלת תקפות הפתרון מהבחינה ההידראולית (כלומר -- האם הלחצים הנם בגבולות הרצויים). לשם בדיקה * המערכת המתוארת כאן נבנתה במרכז המדעי של =י.ב.מ. תוך שיתוף פעולה עס חוקרים מהמחלקה להנדסה הקלאית ב- טכניון. היא נמצאת כרגע בשלבי ניסוי. מעדכת שיחתית ממוחשבת לבניית לוחות השק"'יה* מאת דיר מיכאל רודה מרכז. מדעי י.ב.מ. הידראולית של הרשת יש צורך בתהליך חישובי שהוא. יקר יחסית בזמן מחשב. : על מנת לעקוף קשיים אלו יש צורך בדרך עבודה שי- חתית בהם תורם המשתמש מנסיונו. על ידי כך נמנע הצורך בניסוח מפורט של הבעיה וגם מושג חיסכון ניכר בזמן מח- שב. עבודה שיחתית תיתכן באחד משני מצבים: שימוש במסוף ובקו תקשורת לשם התחברות למחשב בו מופעלת מערכת לשיתוף זמנים, או שימוש במחשב קטן המטפל ב- משתמש אחד. למחשב קטן יתרון בהיות הפעלתו גמישה יותר, ואולם מובן שיש לו מיגבלות חמורות של זיכרון ומהירות. חישוב. ו 2 מבנה רשתות השקייה ותיאורן במערכת רשת השקייה חקלאית כוללת מספר מרכיבים : א. | ברזים, מקורות מים וחיבורים בין צינורות בעלי קטרים שונים. כל אלה מכונים בשם כולל -- צמתים. ₪ צינורות. כל צינור מוגדר על ידי אורכו, קוטרו, מקדם החיכוך שלו ועל ידי שני הצמתים שבקצותיו. 1, ושאבות. מוגדרות על ידי עקומה המבטאת את הקשר בין העומד (הלחץ היחסי) שמספקת המשאבה לבין ה" ספיקה (כמות המים לשעה) העוברת בה. > רשתות מים אופייניות מכי 2 . ב לות עד כ-300 צינורות - בחישוב לחצים ברשת השקייה צריך לקחת בחשבון את קֶ ה הנגרמים על ידי כוחות חיכוך. ברשתות פשוטות, 55 ל עץ ניתן לחשב את הלחצים תוך. מעבר אחד 5 5 ו בהן ישנן טבעות סגורות החי- , וגוזל. זמן' מחש ו [' מחשב ניכר. על מנת' לאפשר רשת. אחר כ : ד ניתן להשתמש במידע [ כדי לפתור בעיות שונות של חישובו ה שוב ושוב במערכת שנבנתה במרכז ה מדעי ע , 2 ליר תיאור רשת. ההשקייה עי של י.ב.מ. מתנהל תה באופן שיחתי בשיטת המתכונים: ,,מעשה. חושביי - יאפריל 1979 תחילה לזהות את הטבעות המצויות בר ' המערכת מציגה למשתמש מיגוון של אפשרויות: שמתוכן עליו לבהור אחת. בשלב ראשון תוצג לפניו ההודעה: ₪ פאסזידיפס םוז ,זז ג יתזפאז 1 צג,זספנזס. 2 ממטזסה 3 - - תפובותזא אסזייס תמ אפ לכשבחר באפשרות 1 תודפס ההודעה: -- פפוצ תפזינ'אפד אתסטויטוא פוא ג מייג זנזאת 0ע' וכתוצאה מהקשת 8עצ תוצג ההודעה: מתג פאסנצפס נשפאז אאתסשעפטשא פמנת 1 פמפסא 2 פצסת 3 8 + --- המנאטא אסנעיפס תמדא אם בחר המשתמש באפשרות 1 תודפס הודעה המתארת את מבנה הקלט האפשרי: ה זג זזה 4 פי'ג ]אתסע יתזפאז 2 6521 "םש 2א גא אפם, 2 6 כ 2 פא נא אע תס ₪ 0 ם פא נא אע 08 2א נא אע 08 ; תפ . המטונתזא מפפנע -- אע פפז פיי עס מססא פאם תעפאתת -- 1א שפסא פאש פא0סספפ -- 2א ( טג )א -- 1 ( 5 הומזימ הד ז. דרוא ) הנפא זע אטאאע -- כ 00 88פא1 000 -- ₪0 (98 1 זו דנקט - א 2 ז) -מ 2א פאג 1א עס פמפטשי2ע41 -- 22 ,21 ( המי 1 0 אק :תמנאם מקזס 4 מיזמס 20 תתזפאז וכאן מחכה המערכת לקלט באחת הצורות שהוגדרו. באופן זה מתנהל הדיאלוג של תיאור הרשת. יי 3 תוכנית השקייה חקלאית תוכנית השקייה כוללת פירוט מלא של תאריכי השקייה ומספרי ברזים עבור כל חלקה. מובן שאסור לתכנן שימוש . ,(מעשה חושבי' -- אפריל 1979 בכמות מים העולה על המוקצה למשק צים להספיק לצורך השקייה תקינה. על פי רוב יש / מרכז ענף המים שתפקידו לתאם בין הבקשות של הענפים. השונים (כמו כותנה, פרדס, אבוקדו) לבין. כמות המים העוה- מדת לרשות המשק. כשהוא נוכח לדעת שכמות המים המבוה קשת ביום מסויים גבוהה מדי, הוא ינסה להקדים או לאחר את אחת הבקשות למים. לאחר שעשה זאת, ירצה לוודא שהלחצים מספיקים, ולתקן שוב במידת הצורך. המערכת - מסייעת גם בשלבי תהליך זה. תחילה מגדיר המשתמש את לוח הזמנים הנראה לו, תוך שימוש בשיטת המתכונים. לאחר מכן הוא יכול לבקש. דיווחים שונים המתארים את ימי שיא הצריכה, את תוכנית ההשקייה של ימים מסויימים וכו'. הוא יכול גם להפעיל תוכ- ניות שירות שמטרתן להקטין את השימוש במים בימים ה- עמוסים במיוחד. כמו כן ביכולתו לבצע שינויים במועדי השקייה. לפי הצורך ניתן להפעיל ,,פותר רשת" שהיא תת- תוכנית המחשבת את הלחצים ברשת המים בהיות נתונה רשימה של בקשות לאספקת מים בברזים. במידה שהלחצים אינם מספיקים, יחזור ויעדכן את לוח המים ויבדוק שנית. ב + 0 ה 4 מימוש המערכת על מחשב יב.מ, 5110 ווהוהה ו מחשב .ב.מ. 5110 הינו מחשב קטן מימדים (גודלו כ- גודל מסוף) המכיל לוח מקשים, מסך וכונן לסרט מגנטי. ניתן לחבר אליו מדפסת דו-כיוונית המסוגלת להניע את הנייר לאחור, כונן ל-4--2 דיסקטים ומסך: טלביזיה. המחשב פועל בשפות 60 ו-,01. הוא יכול לשמש כמסוף למח- שב מרכזי. גודל הזיכרון הוא עד 6418. העובדה שהמחשב פועל ב-,זע2 הפכה אותו למועמד טבעי לפיתוח המערכת לבניית לוחות השקייה שכן מהירות הפיתוח ב-0₪ גדולה בהרבה מכל שפה אחרת. מבחינת מהירות החישוב הסתבר שהביצועים שלו מספקים. הוא מסו- גל לפתור רשתות מים גדולות תוך פחות מדקה. מקרים שים במיוחד דורשים עד חמש דקות. ואולם -- הוא אינו סובל מ,,קשיי תקשורת" וניתן לטלטלו ולהפעילו בכל מקום בו יש חשמל. העבודה המשולבת של מסך עם מדפסת מן- עילה מאוד. כל ההודעות הקשורות בדיאלוג מוצגות על המסך ורק תוצאות חשובות מודפסות. ---------ה--===-ה-חדד= == 2 5 סיכום וו ו המערכת לבניית לוחות השקייה מופעלת בימים אלו באורח' נסיוני לשם פתרון בעיות השקייה של מספר משקים, מתוך הנסיון הקצר שנרכש מסתבר שפותר הרשת (המבוסס על שיטה שפותחה במרכז המדעי של <ב.מ.). הינו יעיל ויכול לשמש ביעילות לפתרון בעיות תכנון ותפעול רשתות מים במיגזר החקלאי. היות המערכת שיחתית והתקנתה על מח- שב קטן ונייד תורמים אף הם להתעניינות בה. התמונות מפגי המאדים ששידרה ל- ארץ חללית וייקינג ופורסמו לאחר-מכן בעיתונות היו מדהימות בחדותן. עובדה זו יש לזקוף במידה רבה לזכות עיבוד תמונות אלה במחשב. תהליך זה המכונה גם ,אנאליזה של הדמות" (6קגתתג מחשבים ולו יישומים רבי-חשיבות בכל תחומי-המדע. הציוד שבאמצעותו מעב- דים תמונה כולל מצלמת-טלוויזיה ה- קשורה למחשב ושהמחשב שולט בה. המצלמה סורקת תמונה ומזינה אותה ל- זכרונו של המחשב לעיבודים נוספים, הכוללים בין-השאר שיפור האיכות, זי- הוי-צורות ואיחסון. בדרך זו מעובדות תמוגות שמשדרים לוויינים. שיטות ל- שיפור איכות התמונה יושמו בהצלחה גם ברפואה, שבה מבוססות האבחנות במידה רבה על זיהוי סימנים של מחלה בתמונות כתצלומי-רנטגן. השיטות, שהן אמנם מתוחכמות מאוד, מבוססות על רעיונות פשוטים אשר יודגמו להלן. 2 2 2% ,2 ,+ + + + 4 4, ג 2% + 42+ 6 מיליון נקודות במצלמה ניתן לסרוק תמונה או תש- ליל (נגאטיב). האור החודר דרך התש- ליל .פוגע בקתודה של המצלמה. פגי- עתו גורמת לשחרור אלקטרונים המו- אצים לכיוון האנודה. בדרך הם נתקלים במחסום שבמרכזו נקב. האלקטרונים, שחודרים דרך הנקב, פוגעים באנודה ו- גורמים ליצירת זרם חשמלי, שעוצמתו מתייחסת ביחס ישר לעוצמת האור אשר עבר דרך התשליל. באמצעות שדה מג- נטי ניתן: למקד. ולכוון אלקטרונים, ש- השתחררו מאזורים שונים של הקתודה, לתוך הנקב. הואיל ואלקטרונים אלה מ- ייצגים אור שחדר באתרים שונים של - התשליל, ניתן, על-ידי הכוונה מגנטית . מאמר זה הופיע ב,,מדע'י' כ'יב 6 1978. 8) הואי נושא נכבד. בתורת- הה. | עיבוד תמונות במחשב מאת פרופ' גרשם זיציק מנהל יחידת המחשב בבית הספר לופואה של האוניברסיטה העברית ו,הדסה".י זה, לסרוק את כל התמונה. עוצמת ה- זרם שנקלטת באנודה מתורגמת. למס- פר בין 0--255. בדוגמות שתובאנה להלן ייוצג הצבע הלבן באמצעות הסיפרה 0 והשחור -- ב-255. את יתר גוני האפור שבתמונה ייצגו מספרים "בין שני הערכים הללו. בסולם מספרים זה, ככל שמתקרבים ל- אפס כן מתבהרים גוני-האפור. התהליך המתואר מכונה סיפרור (דיגיטאציה). כדי לאפשר את שיחזור התמונה במחשב יש לציין גם את המקום המדוייק שבו סופררה התמונה, ודבר זה נעשה ב- אמצעות שתי קואוררינאטות, של הרו- חב ושל האורך. בעת הסריקה מכתיב המחשב למצלמה את הקואורדינאטות. ניתן איפוא לחלק את תהליך הדגימה לצעדים אחדים. יתחילה מכתיב המחשב למצלמה שתי קואורדינאטות של הנקו- דה בתמונה שבה תבוצע הדגימה. המצ- למה ממקדת את האלקטרונים שהט- תחרהו מהאתר המתאים של הקתודה לתוך הנקב ומודדת את עוצמת האור. זו מתורגמת למספר בין 0--255 והערך מוחזר למחשב. כל התהליך מתבצע ב- זמן ממוצע של 50 מיליוניות השניה. המצלמה מסוגלת לספרר תמונה ב- גודל של 2א2 ס"מ ב-4000א4000 נקו- דות נפרחות (= '10א1.6). כושר-ההפ- רדה הממוצע הוא 5 מיקרון (מיליונית- המטר), כלומר, המרחק הממוצע בין שתי נקודות שדוגמת המצלמה הוא 5 -מיק- רומטר. בתְמונה שתודגם להלן סופררה כל נקודה עשירית. בדרך זו נדגמו 400 נקודות לשורה (או *1.6%10 נקודות ל- תמונה) כאשר המרחק הממוצע בין שתי נקודות . הוא 0.05 מ'"מ. .002054545-45-3245-9240-42405242+2552522052%225 התוכנית - נישמת המחשב 7 את פעולותיו של המחשב מכתיבות תוכניות. כל תוכנית בנויה מסידרה. של פקודות, המפרטות את פעולות המחשב | לפרטיהן. למעשה לא המחשב הוא ה- שולט במצלמה אלא התוכנית ששוכנת בזיכרונו. משום"כך נשען ניתוח מתוח- כם של תמונה על תוכנית מתוחכמת. % כדי להדגים זאת הוזן מחשב בית-הספר לרפואה בתמונה מס' 1 ,מנוחה בים- המלח" שבה גראה אדם המחזיק בידו השמאלית עיתון יומי בעוד ידו ה- ימנית מגונגת עלין מפני השמש באמ- צעות מטריה. שקופית של תמונה זו שימשה מקור לסריקת המצלמה. המצ- , למה סרקה את התמונה משמאל לימין. תחילה נסרקת השורה התחתוגה, לאחר- מכן השורה שמעליה, וכך-הלאה. בכל שורה נדגמו 400 נקודות. עוצמת האור בנקוזיות אלה מוצגת באמצעות תבליט בתמונה 2. התבליט מורכב איפוא, מ- עקומות המתארות" את עוצמת האור בכל שורה ושורה, נתבונן בשורה ה- תחתונה משמאל. העקום מתמשך ימינה ן בצורת גלים שהולכים ומתרוממים. ב" :> איזור כף רגלו ישל הרוחץ, שהיא כהה במידה רבה מהמים הסובבים אותה. עליה זו בולטת בעקומות שבשורות ה- ! גבוהות יותר. בהמשך יורדת העקומה ל- ערכים נמוכים ‏ כדי לעלות בכף הרגל השניה וכן הלאה. התבליט מדגים בבי- רור את דמות-האדם ואת מטרייתו, ש- הם כהים בהרבה מהמים הסובבים אותם. על עקומה של התבליט מייצגת איפוא שורה של מספרים בין 0 ל-255; כאשה לי כל מספר מאפיין גון אפור מסולים. ש- בתמונה. המקורית. בדרך זו מאוחסנת ה* תמונה .בזיכרונו של. המחשב. כך למשל מיוצגים גוני המים באמצעות מספרים 0--50 ולעומתם המטריה -- בעזרת. מספרים. קרובים ל-255.: בעת צטר ה" 00% | תבליט מתורגמים המספרים לעקומות. הח 7 8 / מצוירות על הצג זו ליד זו. הואיל ועתה מורכבת התמונה כולה ממספרים, ניתן 0( | :ןו לטפל בה בשיטות מתימטיות, שנועדו לשיפור איכותח. ‏ כך למשל, אם מעונד יינים אנו באיש ההוחץ, אך לא במים ,מעשה חושב' -- אפריל :1979 . תמונה 1: ,מנוחה בים- המלח". תמונה זו הוונה למחשב, כדי לעשות בה את העיבודים המוצגים ב- ; תמונות הבאות. תמונה ‏ 2: תבליט גומ האפור של תמונה 1. כל עקומה מייצגת את גומ > האפור בשורה של התמו" נה המקורית. הבליטות מתארות גוניט כהים וד אילו השקעים מתאויס גוניס בהירים. בכל שורה נדגמו 400 נקודות. תמונה 3: הצגת התמונה !2 . באמצעות איזופוטות. כל איזופוטה מחברת את גוני האפור הזהים במירווהים של 30 דרגות-אפור. כלו- מר, | מעבר מאיטופוטה אחת לשכנתה זהה לשי- נוי הצבע ב-30 דרגות- אפור. תמונה 4: הצגת התמונה באמצעות איוופוטות. כ- בתמונה ‏ 3 אולם ברוו- חים של 100 דרגות-אפור. תמונה 5: הצגת התמוד נה באמצעות אטופוטות. כל איזופוטה מייצגת דר- גת-אפור יחידה. הדמות המצוירת מורכבת מקווים יקצרים. התמונה צולמה יבטישטוש קל, כדי שכל "קו ייוצג באמצעות כתס. ,הסובבים אותו, ניתן להורות למחשב |להדגים רק גוני אפור שמעל לערך 50. !בדרך זו לא יודגמו הגלים הרדודים ש- "במים. לעתים מעוניינים אנו בהדגמת גבולות הדמות ולא בדמות עצמה. כיצד ניתן להשיג זאת 1 על-כך בסעיף הבא. 2 הצגה באמצעות איזופוטות נגדיר בשם איזופוטה (046ם1800) קו שמחבר את כל הנקודות, בתמונה, בע- לות ערך מספרי שווה (תמונה 3). ה- 'תמוגה שמתקבלת מזכירה מפה טופו- גראפית, שבה מחוברות כל הנקודות ה- שוכנות בגובה שווה. במפה הטופוגרא- פית מציין קו כזה גובה מסויים. מעבר ,,מעשה חושב" -- אפריל 1979 מקו אחד לסמוך אליו מסמל עליה, או ירידה, ב257 מטרים, למשל. בהצגה ה- איזופוטית זהה מעבר מקו אחד למשנהו לשינוי ב-30 יחידות-אפור. כלומר הקו הפנימי שבמטריה מייצג את הערך 250, הקו שלידו (החיצוני לו) את הערך 220, וכן-הלאה. ההצגה האיזופוטית מדגישה איפוא את גבולות העצמים השונים ש- בנוף. אם גורה למחשב לצייר את ה- תמונה כאשר המעבר בין איזופוטה אחת לשגיה הוא 100 יחידות-אפור. (תמוגה 646 תתקבל תמונה המזכירה קאריקא- טורה, שמאופיינת בקווים מעטים המת- ארים את העצמים הבולטים שבתמונה. את המטריה מאפיינים הצבעים מ1507-- 0, את הכתמים שבמים מייצגים גוני האפור בין 50--150, בעוד שהשטח ה- לבן, שליד המטריה אשר בתמונה המקו" . רית הוא הומוגני, ומיוצג כאן באמצעות איזופוטות שבין 0--50. מעניין שבתחום זה הנראה לבן בתמונה אפשר. להציג באמצעות המחשב צורות רב-גוגיות. אמנם אין לצורות אלה משמעות רבה עבורנו, אך הן מדגימות כיצד גיתן ל- הבליט באמצעות מחשב צורות שרק בקושי ניתנות להבחנה בתמונה רגילה. ברור שאיחסון תמונת קאריקאטורה כזאת בזיכרון המחשב הוא פשוט בהר- (המשך בעמי 72) 0 ש קר 2/1 4 א הגוה מושלמת ציה ל'איניודנז בוב חלום הבלהות על קיר הלהבות שבמרכזו בוערים מסמכים חלוניים - אינו חייב להתממש. מידע האצור במדייה מגנטית ואחרת - סרטים מגנטיים, דיסקים, דיסקטים, סרטי ניקוב, כרטיסי ניקוב או מיקרופילמים - מוגן לחלוטין בכספות הבטחון מתוצרת ‏ 2דאתק)א1.4. הצלחה מירבית במבחני איכות חמורים ביותר, זיכו את כספות | ?1.4208 , בפרסום עולמי ובתג איכות עליון. : באחד מהמבחנים, חוממה כספת במשך 30 דקות בטמפרטורה של 10905 מעלות צלסלוס. אחרי-כן הופלה מגובה של למעלה מיפ מטרים, וחוממה שוב במשך 0 דקות בטמפרטורה של 840% מעלות צלטיוס. משך כל המבחן לא עלתה הטמפרטורה בכספת, מעל 50 מעלות צלסיוס והלחות נותרה מתחת ל-85%. . ב ב ברה : / = | קומפהרד. יבוא ושווק צרכל מחשבים | החשמונאים 6, ת"א ו ממוחשבת לחות התמוטטו ם ופריצה -- בכספות לאינפורמציה - | | מתוצרת 2דתשקהוג.! || "של בריחים ובמנעול משוכלל - עם מפתח או | (מלוה ששכ הש = == ו הרה קדהה | = | קקה תה 5 , : ב יי % = % 7‏ וקר ה ב נא שלחו לי חומר מפורט על הבספות. כ אבקש מנציגכם להתקשר אתל לקבלת מידע על הכספות. : ? | לכבוד : ]| מערכת ,,מעשה חושב" 2 מזכירות אילייא ת.ד. 13009 : , לרושלים , | 1 4 : ּ . ל : + 4 נציגים בישראל 5 ; , טל. 282069 8 4 / . כל המדייה המגנטית והאינפורמציה שעליה, 1 במצאו בתום המבחן - ללא פגם. : ועוד יתרונות לכספות 1428872 - חומר ז הבידוד שפותח במיוחד עבור החברה, מעניק ה > הגנה מושלמת ועם זאת משקלו נמוך, דבר 5 המפחית באופן ניכר את משקל הכספת. זאת בניגוד למשקל הגבוה ולסרבול המאפיינים כספות מתוצרות אחרות, בהן משמש בטון כחומר בידוד. כספות 14120872 יעילות ביותר גם בהגנה מפני פריצה, באשר דלתותיהן מוברחות במספר רב צירוף ספרתי?. כספות ‏ 1.4(120812 בגדלים שונים ובמגו סידורי תכולה פנימלת. ב | קורא יקר, ל,מעשה חושב" תפוצה של 1,500 עותקים, אך אין למערכת מידע מהימן לא על חוג קוראי העלון ולא על תחומי התעניינותם, מידע שהוא חיוגי לשיפור רמת התעלון והתאמתו לדרישות קוראיו. לכן החליטה המערכת לצרף לגליון זה של ,מעשה חושב'' שאלון אשר יָספק לה את המידע החסר. השאלון הוא בעילום שם / מנת לעודד הבעה חופשית וכנה. מצד הקוראים. אני פונה לכל קוראי העלון בבקשה ‏ למלא את השאלון ולהחזירו למערכת מהר ככל האפשר. נביא.את מימצאי הד מחקר לידיעת קוראינו באחת החוברות. העתידות של ,,מעשה, חושב". יוסף מוניטה עורך ראשל ה דיוקן הקורא טיסוק ‏ עיקרי (סמן רק משבצת אחת לציון עיסוקר העיקרי). / ה ניהול יחידת מחשב 4 ₪ - תכנון מערכות' / ניתוח מערכות תכנות - הפעלת מחשב או ציוד היקפי קלידה / ניקוב ו מינהלי [.] ישראל אירופה צפון אמריקה (ארה'יב, קנדה) דרום אמריקה אפריקה אסיה שאר הארצות עד 20 29-20 39-00 49-00 [ ] 50 ומעלה השכלה (פמן את הכי גבוהה) [.] עממית .]. תיכונית -- עיונית .) תיכונית -- טכנית 3 גבוהה (תואר ראשון לפחות) ,מעשה עיבוד נתונים מדעי ניהול יחידות מחשב תאור מחשבים וציוד היקפי חדשים טכניקות תכנות שפות תכנות מערכות פיקוח מסדי נתונים חבילות תוכנה הערכות תוכנה (ב₪08108110 50109816) תיקשורת איחזור מידע מערכות חבורות (6תגו["מ0) אינטליגנציה מלאכותית בלשנות חישובית חקר ביצועים | סטטיסטיקה | סימולציה והדמייה הוראת מחשבים תורמי מאמרים מוצעים (כולל אותך!) גצ שם משפחה שם פרטי | כתובת | טלפון ם ם ם ₪ ם ₪ ₪ ם ם ₪ ₪ ₪ ם ם ם ם ם ₪ חושב" היסטוריה של המיחשוב סקירות ספרים סקירות על הנעשה באיל"א סקירות על הנעשה בעולם בתחום' המיחשום מכתבים למערכת קידום עובדים במערכות מחשבים (מינויים, פרישות) לוח ארועים בתחום המיחשוב בארץ ובחו"ל תוכניות הוראה בלימודי מחשב באוניברסיטאות. השפעות כלכליות וחברתיות של המחשבים טכניקות לבחירת ציוד מחשבים מונחי מיחשוב עבריים חידונים ישומי מחשב בהנדסה ישומי מחשב ברפואה ישומי מחשב בהוראה ישומי מחשב. במדעי הטבע ישומי מחשב במדעי הרוח עתידנות בתחום המחשבים גושאי המאמרים. . מהנושאים, באמצעות הסמלים הבאים:. . ש / / 4 הנושא מ אותי מאוד. 21 - הנושא מעניין : 3- הנושא. אינו מעניין אותה ‏ ' עיבוד נתוגים מינה 0 | | 8 1 | ו | ועוחם = . 1 מויקדו מחשב המשו ביצוע של מינלימחשב שכלולו זה של המחשב אלפא-מיקרו, מושג הודות לטבנולוגיה חדישה המבוססת על פעילות באורך מילה של 6 ביטים ומערכת הפעלה מתוחכמת. 4% מערכת בסיסית מערכת קומפקטית הכוללת: * לחידת עיבוד מרכזית * זכרון פנימי 48% * 2 בונני דיסקטים "8 * צג * מדפסת * מערכת הפעלה > * שפת תכנות 84516. לקרו % - /%[ 7% ו דמת ביצוט של מי כלל ביותר: = מחשבי אלפא-מיקרו מציעים אפשרויות קידום מלהיבות, לתחומי המסחר, התעשייה, הניהול, המחקר והחינוך. באשר אלפא-מיקרו הוא מחשב ללא תחרות - במהירותו, ברב-גוניות ביצועיו, בגמישות הגידול שלו- ובמחירו. אפשרולות הגידול המחשב אלפאימיקרו גדל בצמוד לקצב הגידול של המשתמש, ע''י הוספת: זכרון, כַוגני דיסקטים, כונני דיסקים, צגים, מדפסות, תקשורת, אמצעי פקוח תעשליתיים ואחרים ושפות נוספות. הפעלת המחשב הפעלה של מערכת בסיסית מצטיינת בפשטותה ואינה מצריכה מיומנות מיוחדת. אחזקה למחשב אלפאימיקרו שלרות אחזקה מהיר ואמין, ברחבי הארץ. מערכל התוכנה בספריית התוכניות של אלפא:מיקרו מערכי תוכנה משוכללים, כולל מקבץ מערכים חשבונאיים מפורטים. ייעוץ והדגמה של מחשבי אלפאימיקרו, מתקידמים עליפי תיאום מראש, באולמי התצוגה שלנו. עלון מפורט על מחשבי אלפא-מיקרו, יישלח בדואר חוזר, למי שיפנו באמצעות התלוש. ל מחשבים (מ. סי.) בע''מ. החשמונאים 76, תל-אביב, טלפון 51 לכבוד מיקרו מחשבים (מ.סי) בע"מ החשמונאים 76 ת"א. אבקשכם לשלוח לי עלון מפורט. כ אבקש מנציגכם ליצור איתי קשר לקבלת פרטים נוספים. א (המשך מעמי 69) בה מאיחסון התמוגה המקורית. בעוד התמונה המקורית מורכבת. מ-160,000 גקודות (4000%4000) קטן בהרבה מספר הנקודות המאפיינות את הקאריקאטורה. מכאן ניתן. ללמוד שהזיכרון הדרוש ל- איחסון תמונה תלוי בשני גורמים: (א) בכמות המידע שבתמונה; (ב) בטיב ה- מידע ובמידת הרלוואנטיות שלו לצר- כינו. את כמות המידע קובע מספר ה- דגימות לשורה והיא יכולה להגיע ב" מצלמה המתוארת עד ל-1.6%107 גקו- דות. אם לעומת-זאת, מציגים את ה- תמונה באמצעות איזופוטות, תקבע הג- דרת האיזופוטה את כמות המידע ה- מאוחסגת. תמוגה שבה כל איזופוטה מ- ייצגת מירווח של 30 גוני-אפור (תמונה 3 מכילה מידע רב יותר מתמונה שבה כל איזופוט מייצגת ‏ 100 גוגי-אפור (תמונה 4). שני המשתנים האלה: מס- פר הדגימות לתמונה ומירווח האיזופו- טה, קובעים את כמות המידע המאוחסן. 2 אמנות באמצעות המחשב ההצגות השונות של ,מנוחה בים- המלח" מצטיינות גם ביופי אסתתי מסויים, ומצביעות על האפשרויות ה- טמונות במחשב כמכשיר אמנותי. ראינו שבעזרת פקודות פשוטות-יחסית ניתן להציג תמונה בדרכים. מגוונות. בעוד שבתמונות הקודמות ייצגה כל איזופוטה מירווח של גוני-אפור (למשל 30 יחי- דות-אפור) ניתן לצייר תמונה שבה כל איזופוטה תחבר גון-אפור מסויים (תמו- נה 5). הדמות המצויירת מורכבת מ:- קווים קצרים ביותר. על מנת להגביר את הרושם האסתתי צולמה תמונה זו בטישטוש קל, כך שכל קו מיוצג בכתם. בסופו-של-דבר מתקבלת תמונה אימ- פרסיוניסטית אופיינית. גישה זו שימשה השראה לאמני-ציור באמצעות ‏ מחשב ומצאה את ביטויה בחוברת ‏ ,המחשב באמנות", המופיעה ברשימת הספרות. לקריאה נוספת .4 תג 68ט ₪0 ,א .7 ,381 עסז)נוסנ 60 .1977 .(.865) 0861616 ,פופע[ת4 | 1826 תג 005ם060ך פפסעע מממ ומס 6ת' .1971 .71 60עהם610 .4 7 90600 אש שזב תג .ה00מס,ך 72 | שי ה =| החברות 0 1 מחשב חדיש שהוא בעל כושר מעולה לעיבוד נתונים ‏ ,און ליין" הוזמן על- ידי חברת ,יענא" מחברת יב.מ. על המחשב החדש הכריזה חברת יב.מ. לפני כחודש ונוכח הביקוש הרב לו בעולם, כבר גסגרה רשימת ההזמנות' הראשונה, כאשר חברת ,יענא" גמנית על קבוצה נבחרת של חברות בעולם הנכללות ב- רשימה זו. המחשב החדש 4341, בנוי להפעלה עם מערכת של מסופים, כאשר הוא מ- אפשר למפעלים ניתוח ועיבוד נתונים (כמו נתוני מצב המלאי) בתקשורת ישי- רה. מחשב זה המוגדר כמהפיכה בתחום עיבוד הנתונים יכנס לשימוש בעוד כ- שנתיים, אבל כבר עכשיו עוררה הופעתו עניין רב בחוגי המקצוע בעולם. בתחום הכנסת ציוד חדיש, ,יענא" חלוצה גם ברכישת תוצרת הארץ. באח- רונה קנתה החברה את מערכת המחשב הישראלית ,קיפאקט" של חברת אלביט, השייכת לקונצרן ,,אלרון". לשכת השירות של ,,יענא'' חיא היחי- דה המפעילה מערכת כזאת. המערכת ב- ,,יענא" כוללת כבר היום 16 מסופים' ה- קשורים למיני"מחשב זה מתוצאת ,,אל- ביט", המרכז ומעבד גתונים לקראת עי- בוד במחשב המרכזי של החברה. המיניה מחשב של אלביט גם מאפשר הפעלת בקרה מסוגים שונים על קליטת הנתונים תוך כדי הונתם למסוף. חברת ,,יענא" השקיעה במחשב הישר- אלי של ,,אלביט" כשני מיליון לירות, חידוש חשוב אחר של ,יענא'' הוא ב- תחום תוכניות ניהול שונות ובתוכן ניהול ממוחשב של מערך חשבונות מטבע חוץ המתאים במיוחד לחברות נסיעות, בתי ק- -- חברת ,י*ענא" הזמינה מחשב חדש מ-?ב. מ. מלון, יצואנים, יבואנים וכל העוסקים ב- סחר בינלאומי. ‏ השינויים התכופים --' כמעט יום יומיים בשערי מטבעות חוץ ביחס ללירה הישראלית, יצרו בעלות הת- חשבנות קשות לכל מי שעוסק במטבע כזה. מנהלי חשבונות נוכחו לדעת' כי ל- עדכן ידגית את מצבת חחייבים או ה- זכאים בהתאם לשינויי שער המטבע, זוהי בהחלט משימה בלתי אפשרית. ישראל סוחרת בעשרות סוגי מטבע. כיום לאחר הליברליזציה, הכרחי היה לפתח שיטת ניהול חשבונאית, שתיתן את תמונת ה- מצב הריאלית בעסק כלומר -- מהם רווחיו האמיתיים מפעולותיו, תוך ציון ההפרשים הנובעים משינויי השערים. מערכת המחשב ,ניהולית" השייכת ל- קבוצת' חברות ,יעגא", פיתחה תוכנית מחשב העונה על כל הצרכים של העוס- קים במטבע חוץ. לפי תוכנית זו יכול המנוי עליה לקבל גיתוח יומיומי של שינויי השערים ומשמעותם בעסק. וְב- מקביל -- הבחנה בין רווחים אמיתיים ורווחים כתוצאה מהפרשי . שער. הפרשי השער יופיעו . במאזני הבחן וכך יאפשרו לקבל תמונה מדוייקת הרבה יותר על הרווחיות האמיתית של העסק. כן מס- פקת התוכנית' מידע על היתרות במטבע חוץ ובמטבע ישראלי וכל זאת בצד ני- הול הנהלת החשבונות הרגילה. לתוכנית החדשה של ,גיהולית" -גם כושר לחזות את העתיד בתחום המטבע - כלומר, . לצפות באמצעות המחשב כיצד תושפע החברה במקרה של פיחות הלירה שלנו. המעוניין בפרטים נוספים על המע- רכת החדשגית ועל שירותים גוספים של וויענא'" יתקשר לחברת יענא מחשבים, > דרך פתח-תקוה 98, טלפון -- 30862--09, 2 למר מאיר זורע, > ,,מעשה חושב' -- אפריל 1979 יי 5 לוהלנ‎ | > ה לור ישן 1% ל | בבנק י*שראל מאת מנחם שלגי מלוות חובה ע"ש | מנהל יח' המיכון בבנק ישראל -- ת'א פרק א': קצת היסטוריה במשך שנים רבות הוטלו על משלם המסים הישראלי מלוות חובה. מלוות אלו אינם סחירים ויכולים להיפדות רק ע'"י המוטב' ששמו מודפס על גבי התעודה. בשנים 1961-- 7 הונפקו שני סוגים של מלוות חובה -- קליטה וחיסכון שהפכו מאוחר יותר -למלוות למוכ"ז הנסחרים בשוק ההון הישראלי. שאר מלוות החובה, שהונפקו משנת 1970 ואילך, הינם מלוות ע"ש. בשנים 1970--1971 היו אלו מלוות .חיסכון וביטחון, בשנת 1972 מלוות ביטחון בלבד, בשנת 1973 מל- הה ביטחון ומלווה מלחמה מרצון, בשנת 1974 -- מלווה מלחמה, בשנת 1975 מלווה תוספת יוקר ובמשך כל השנים הללו (וגם בשנת 1976): הוטלו על המעסיקים גם מלווה חזיסכון. בכל שנה היו תנאי המלווה שונים בשיעורי הריבית, במספר התלושים, בתקופת הפדיון ועוד. > גביית הכספים נעשתה ע"י משרד האוצר -- אגף מס הכנסה, משם הועברו הדיווחים לבנק ישראל. על בנק ישראל הוטלו המשימות של הנפקת אגרות החוב כנגד סכומי הגביה, = ניהולן, הפצתן ופדיונן בבוא המועד. לכאורה אלו הם תפקי- דים פשוטים, אך עד מהרה הסתבר כי המעמסה המוטלת על = יחידת מלוות חובה ויחידת הפדיונות, שבמינהל מלוות המדי- גה, היא כבדה. ישנן למעלה משמונה מיליון אגרות חוב שהונפקו משגת > 1970 ואילך למוטבים (כל שנה 1.2 מיליון אגרות בממוצע). הנפקות אלו דרשו הפצה של כמות עצומה של אגרות ומעקב המוודא שכל האגרות יגיעו לתעודתן. האפשרויות הן: המוטב מקבל את האגרת וחותם על אישור מסירה (84%0 מהמקרים) או שהאגרת חוזרת לבנק ישראל ומפקידים אותה בכספת (15.5% מהמקרים) או שהיא אובדת בדרך (0.5%). במקביל לתהליך הפצת האגרות מגל עים מועדי הפדיון של האגרות מן השנים הראשוגות, ואז יש צורך ‏ לבדוק. את אמינות הפדיונות. ולנהל את התשלומים, לגיהול בממדים עצומים כאלו אין טוב מן המיכון. ואכן, מיו עם הנפקת המלווה של 1970 (באפריל 1972) החלו ו 7 הנושא, וככל שחלפו השנים השתכללו התוכניות והניה = המיכוגי, ‏ אך: עם השכלולים גברו גם הקשיים. פרק ב': צורת הניהול בסו הכנה להנפקה: לבנק ישראל הגיעו טפסי 126 של מס הכנסה. היה צורך להכין טפסים אלו לניקוב, לנקב אותם באצוות, לבדוק את נכונות ושלמות החומר ואו לתת הוראה להנפיק אגרות חוב. הדפסת האגרות: כשהחומר היה מוכן להנפקה, הוזמנו במדפיס הממשלתי טפסים מיוחדים ועליהם הודפסו לפי מס' רץ אגרות חוב לכל מלווה. הפצה ראשונית: משלוח האגרות למוטבים באמצעות שלושת צינורות המשלוח (דואר, בנקים ומעבידים). קבלת אישורי מסירה: כאשר התקבל מהדואר אישור מטירה (שהודפס יחד עם האגרת והיה צמוד למעטפה) עם חתימת המוטב, צולמו האישורים במזעור ונשמרו על גבי מיקרופילים. החזרת אגרות: אגרות שלא נדרשו ע"י המוטבים הוח- זרו ע'י צינורות המשלוח לבנק ישראל והן מאוחסנות בכספת. . אגרות שלא הופצו: אגרות שהיו חסרות פרטים כמו תעודת זהות, שם המוטב או כתובתו לא הופצו כלל והופקדו ישירות בכספת. חקירות: בנק ישראל החל לחקור אחר אגרות ,,שאבדו" בדרך (אגרות שנשלחו ולא חזרו ולא הגיע עבורן אישור מסירה). בתחילה נשלח מכתב למוטב ואח"כ נפתחת חקירת דואר ולעתים גם חקירה משטרתית. מיבצעי איתורים: מדי שנה מנסים לאתר את בעלי ה- אגרות שבכספות הבנק. נערכת השוואה של תעורדות הזהות והשמות של הזכאים. מול קובצי מירשם התושבים ונשלפות כתובות מעודכנות על פיהן נשלחות האגרות שנית. פניות ציבור: בנק ישראל פתח דלפקים לפניות ציבור, בדלפקים אלו מוסרים מידע על אודות האגרות של " המוטב, צילומים מאישורי המסירה או את האגרות חנמד. צאות בכספת. כמו כן עונה בנק ישראל בכתב למאות מכתבים המגיעים אליו מדי. יום. .| טיפולים מיוחדים: בנק ישראל חייב לטפל בצווי מניעה, העברות מכוח דין, פיצולי אגרות, שיעבודים וכדומה. יא. פדיון מוקדם: קשישים ושארים של מוטבים שנפטרו, זכאים לפדיון מוקדם של האגרות. יב. פדיון במועד: בנק ישראל מתארגן לפדיון מקיף של האגרות במועדים ידועים מראש. הפדיון יכול להיעשות באמצעות הבנקים או בקופות בנק ישראל. יג ידע: בנק ישראל צריך לספק מידע לגורמי פנים וחוץ (כמו החשב הכללי, גורמי מחקר וכדומה) על חוב ה- מדינה, סכומים שנפדו ותחזיות פדיון לעתיר. פוק ג': התפתחות הקבצים במיכון כ | 1. עד להקמת מאגר הנתונים המרכזי היו קיימים במיכון הקבצים הבאים לכל שגת מלווה. א. קובץ ההנפקה. קובץ בגישה ישירה (22411) המכיל את כל הפרטים על הזכאי ועל האגרת. קובץ זה נוצר פעם אחת והתעדכן רק ע"י תוספות של הנפ- קות מאוחרות. ב. קובץ מעקב משלוחים. המעקב אחר ,,נדידת" האגרת נעשה בקובץ תנועות סדרתי מצטבר. כל תנועה (נשלח ראשון, חוזר לכספת, נשלח שנית, אישור מסירה, נמסר בדלפק וכו') גרשמה והקובץ ,,התעדכן" מדי חודשים מספר ע"י צירוף התנועות החדשות לקובץ הישן. ג. קובץ פדיוגות חיסכון. מכיוון שמלוות החיסכון החלו להיפדות 4--6 שנים לאחר הנפקתן, נבנה קובץ אינדקס סידרתי לצורך מעקב פדיונות שבועי. קובץ פדיונות ביטחון. היות ומלוות אלו נפדים מאו- חר יותר ומדובר בעיקר בתלושים (בינתיים), הוחזק קובץ זה בצורה סדרתית והתעדכן פעם במספר חודשים. ד 2 רשימות עזר א. תנועות מיוחדות. צווי מניעה, שיעבודים, העברות מכוח דין, הקפאות עלומות וכדומה חולקו לפי הש- לכותיהן וסומנו בקבצים המתאימים ולעתים בכמה מהם במקביל. .ב לצרכי. פניות ציבור הופקו מיקרופישים בחתכים הבאים, בדרי"כ לפי שנת מלווה. 1. זהותון הנפקה לפי תעודת זהות המוטב. 2 אלפון לפי א''ב המוטב. 3 אישור מסירה לפי מספר אגרת. : 4. אגרות בכספת ובדרך לפי תעודת זהות המוטב. 74 3 = קבצים זמניים: מלבד הקבצים שנמנו לעיל הוחזקו במי- כון מאות קובצי עזר וקובצי ביניים. התנועות היומיות נצברו לשבועיות והללו לחודשיות וכו' עד שעודכנו הקבצים הגדולים. כל זאת כמובן עבור כל שגת מלווה בנפרד. ההטמההםההמההטהמהאה ההכהההההההההאהה .הח המ הנותנה אמנואאקא 0 פרק ד': בעיות - ו 1. | ברור שעבודה עם כמות עצומה של נתונים גורמת לבע- יות רבות. חלק מהבעיות נובע מאי ביצוע מעקב יומל של תנועת האגרת מול קובץ מעקב משלוחים (דבר ש- נעשה פעם במספר חודשים) או מול תנועות הפדיון (דבר שלא בוצע כלל). מעקב זה לא בוצע לא בשל מיגבלות הביצוע אלא בגלל אי-כדאיות כלכלית. 2 חוסר הפגשה' של מוטבים. בדר"כ לרוב המוטבים יש מספר אגרות משנות מלווה שוגות. במערכת הקבצים דלעיל לא היה כל סימן לעובדה זו ולא היתה כלל הת- ייחסות לנושא. הפקידים בדלפקים נזקקו למספר כלים (מיקרופישים) כדי לתת תשובה למוטב. מלבד זאת הות- זקה אינפורמציה זו (שם, תעודת זהות וכתובת) בכל קובץ הנפקה וכפילות זו הינה מיותרת ובזבזנית ביותר. 3 המיקרופישים שבדלפקי פניות הציבור לא היו מעוד- כנים, אלא היו בפיגור תמידי אחר המידע הרשום במח- שב. זמן מתן התשובה נמשך כמה דקות והתורים היו גדולים. 1 4 מלבד הבעיות המינהליות שבפניהן ניצב מינהל מלוות המדינה, העיקו מספר בעיות על יחידת המיכון: א. ארבעה קבצים עיקריים ומאות קובצי ביניים וקובצי עזר לכל שגת מלווה גרמו' לבעיות הפעלה ותחזוקה קשות. מכיוון שלא כולם יכלו להיות 6מו1 תס במח- שב היה צורך בהורדת ובהעלאת קבצים .מסרטים לאמצעי גישה ישירה מספר פעמים ביום. דבר זה גם חייב הרצה של כל שנת מלווה בנפרד, כך שהור- צו מאות מטלות יצור ביום. ב. הפקת מיקרופיש או כל דוח אחר הצריכה סריקה של קובצי ענק (בדר"כ 1.2 מיליון רשומות' בקובצי הנ- פקה ופדיונות חיסכון ועד שלושה מיליון רשומות' בקובצי מעקב משלוחים ופדיונות ביטחון). ג. עידכון קובץ היה תהליך יקר מאוד. ד. היה חשש שהמערכות תתמוטטנה תחת לחץ הכמויות המצטברות במשך השנים ושעתידות עדיין לגדול בשנים שיבואו. / ו פרק ה': הפיתרון וו ב 2 ק-/-/-7]-7=;/-/ ]ב ]= במשך השנים 1974 עד 1976 התגבש בבנק ישראל ‏ הרעיון שיש לערוך ריארגון לנתונים ‏ הרבים והמפוזרים, במטרה לפתור או להקל על חלק מהבעיות שצויינו לעיל. ,,מעשה חושב'' -- אפריל 9" בהצמבר 1976 הוגשה הצעה מפורטת לפתרון כללי של כל המערכות. הניהוליות במינהל מלוות המדינה, בשלבים. שלב - -- ינתן פתרון למערכות מלוות חובה, שלב ב' -- הקמת מערכות חדשות לגיהול מלוות מרצון ושוק. ההון הישראלי ושלב ג -- השלמת כל שאר המערכות במינהל, תוך מתן פתרונות כוללים ואינטגרציה בין המערכות. היעדים שנקבעו . לשלב א' היו: : א הסבת הקבציט הקיימים למאגר נתונים מרכזי. ב הפיכת מערכות מעקב משלוחים ומעקב פדיונות ליו- מיות. ג. = הרצת כל התוכניות במקביל על כל השנים ולא כל שנה בנפרד. ך. | הקמת קובץ מוטבים מאוחד. ה החלפת מערכת המיקרופישים במערכת תקשורת ל- שאילתות. ו הגשמת יעדים אלו תפתור את הבעיות של ריבוי הקב- צים, העדכניות בתשובות לציבור, אינטגרציה בין מערכות, הרצת מאות עבודות ייצור ביום והעלויות הגבוהות. ההצעה אושרה ע'יי הנהלת הבנק. יחידת המיכון ניגשה לבחירת מסד הנתונים היעיל והישים ביותר. לאחר בדיקות תיאורטיות רבות ונסיון מוצלח עם מערכת התוכנה ,,אדבס" ביולי 1977, נבחרה מערכת זו לניהול מאגר הנתוגים העתידי. המערכת נבחרה בזכות כמה סיבות עיקריות וחשובות: א. התפיסה של הקבצים המהופכים 11868 6:)60טת1 הת" אימה לצרכינו. : ב / אפשרות הגישה הישירה לכל אגרת (לפי מספר סידורי פנימי א15). ג. | העיקרון של ההצבעות הבלתי ישירות. ד. | פשטות, נוחות, קלות לימוד וקלות תפעול. ה. דחיסת גתונים המאפשרת חיסכון אדיר בנספחים של אמצעי גישה ישירה. ו אפשרות השימוש במפתחות גישה פונטיים. לאחר בחינת מערכת התוכנה ואישור נוסף של הנהלת הבנק הוקם צוות מיוחד לפרוייקט ,,ארגון מלוות חובה". ב- 1 תחילה כלל הצוות שני מנתחי מערכות ואחר כך נוספו עוד ן 3 תכניתנים. ן הצוות החל בעבודתו בספטמבר 1977 והוקצו לו עשרה 2 חודשי ‏ עבודה. 0 משאמכמטשאטאטבאבטגאו.טאטכשאה וגוט ב הט 0 פרק ו': תכנון מאגר הנתוניםס 0 ו ל ב 1 במסד הנתונים עצמו קיימים ארבעה סוגי קבצים: קובץ ו מוטבים, קובץ מעבידים, קובץ כתובות וקובצי אגרות.. (ראה שרטוט בעמור 77) קמעשה חושבי - אפריל 1979 2 תוכן הקבצים ' ו בוב כנפאבזרימייווטנזור הפכ זפרהמבא ונבור ב ונינ אע ונוב אה משובק : א. קובץ מוטבים מאוחד מכיל תעודת זהות ושם ורשיהד - מת כל האגרות של המוטב מכל שנות המלוות. ניתן לגשת לקובץ זה לפי מספר תעודת זהות, ולפי הה - שמות (מפתחות סאונדכס פונטי). ב. קובץ האגרות לכל שנה מכיל את נתוני האגרת, תעודת זהות ושם של המוטב, המצב האחרון במעקב שלוחים ואת כל המידע על אודות הפדיונות ומצ- בים חריגים. מפתחות הגישה: מצב נשלח, הימצאות בכספת, מצב חריג. יש גישה ישירה לאגרת לפי ,| המספר הסידורי הפנימי (א15), שהוא גם מס' ה- אגרת. ג. קובץ המעבידים מכיל פרטים על המעביד ותחומי האגרות שהונפקו לעובדיו בכל שנת מלווה. מפ- תחות גישה : מ' מעביד, שם המעביד (מפתח סאונ- דכס פונטי) ותחומי האגרות. ד. קובץ כתובות מכיל את הכתובת רק לאותן אגרות שנשלהו ועדיין לא הגיעה תגובה עליהן. גישה: לפי שנת מלווה ומס' אגרת. נפח מאגר הגתונים הינו 700 מיליון תווים וכולם גמ- צאים על אמצעי גישה ישירה ועומדים לרשות מערכת התקשורת. הקבצים בנויים עם אפשרות הרחבה של 5% בהתאם לתנועות הצפויות בכל שגת מלווה. לפי המפורט לעיל אינגו מרבים להשתמש במפתחות וניגשים מקובץ לקובץ ע"י הצבעה בלתי ישירה, כמו מספרי אגרות בקובץ המוטבים ותעודת הזהות בקובץ האגרות. מספר קובצי העזר וקובצי הביגיים הופחת במידה עצו- מה בגלל שתי סיבות עיקריות : א. עבודות הייצור מטפלות בכל שנות המלווה יחד ואין צורך לשמור שבעה קבצים נפרדים בכל סוג עבודה. ב. העדכון הוא יומי ואין צורך לצבור תנועות משבוע לשבוע וכדומה. פרק ז': פיתוח המערכת הלונ תמרו -שוביזטי טוה הבכ הכשמנ וו שבח וכזו הסנכוה גשבוטראנה, = 1 צוות הפרוייקט התרכז במשימות העיקריות : א. הסבת מערכות התוכנה הקיימות לטיפול במאגר ה- נתונים. ‏ ברור שהיה צורך בשינוי לוגיקה. מערך מעקב משלוחים למשל שלא הכיל עדכון כלל עבר לעדכון יומי עם אינטראקציה למעקב פדיונות, שלא היתה קיימת כלל קודם לכן. ל ב. איחוד קבצים. לקחנו ארבעה קבצים מכל שנת מל- ווה ובנינו מהם קובץ אגרות אחד. ג. איחוד מוטבים. ברור היה שהמאגר לא יהיה יעיל עם -/ כמות של -8--9 מיליון מוטבים. שכללנו את אמצעי % ההפגשה האוטומטיים ובעזרת סאונדקס ומשקלות +] - ה = תוכנית אחת ויחידה' הנקראת ,,מתאם פעולות קלט פלטי' שרק היא ניגשת למאגר הנתונים. . יתרונות התוכנית הזו הינם רבים: | 1) התוכניתנים אינם מכירים את ,האדבס" אלא רק את התוכנית הזו. : 2) לתוכניתנים אין מושג היכן יושבים גתונים א, ב, ג" הם מבקשים אותם והתוכנית המפקחת מביאה אותם. כל בקשה כזו נקראת מסלול או סכמה, וסכמה זו יכולה ,,לטייל" בכמה קבצים ובכמה כמויותי , 3 תוכנית זו למעשה ,,פותרת'' לתכניתן חלק מבע- יות האפליקציה. 4) התוכנית מנתחת קודי החזר ופועלת בהתאם. 5) התוכנית מפיקה סטטיסטיקות, רשומות יומן וכו, מבצעת טסטים, מונעת גישה מתוכניות אחרות וכדומה. אנו נהנים היום מאוד מהיתרונות העצומים הטמונים בתוכנית. זו. פיתוח מערכת תקשורת. מכיוון שבבנק ישראל אין מוניטור תקשורת החלטנו להתבסס על מערך ה- 0. כמו כן החלטנו לפתח תוכנה עצמאית ולא להתבסס על מערכת השאילתות המסופקת ע'י תוכ- נית האדבס. פיתחנו מוניטור שאילתות וכן מערכת של תשע שאילתות העונות על כל דרישות המערכף כיום. כל שאילתא מסוגלת ,,לשוחח" עם הפקיד בד דלפק ולכוון אותו למידע הנכון. שלבי העבודה א. הצוות החל את עבודתו בספטמבר 1977 ועד דצמבר הושלמו תיקי התכנות. ב. מינואר עד ה-15 לאפריל 1978 הושלמה כתיבת התוכניות. ג מ-15 לאפריל ועד 31 ליולי נערך שלב הסבת ה- קבצים. הקמת כל שנת מלווה ארכה כשבוע עך שבועיים וכן ארך גם שלב הקמת קובץ המוטבים. וה מאז חודש אוגוסט 1978 אנו עובדים בייצור ‏ מלא בכל המערכות. - ה. מערכת התקשורת עובדת גם היא, אך בגלל חוסר בקווי דואר היא לא הופעלה אופרטיבית בדלפקי פניות הציבור. אנו מקווים להפעילה בפברואר 1979. כיום מתחזקים את מאגר הנתונים והאפליקציות שמסבי- בו שניים"שלושה אנשים בלבד. עלות המערכת א. בכל תת-המערכות נהסכו משאבים עצומים. אנו צורכים במערך מעקב משלוחים ובמערך פדיונות רק 20% מהמשאבים הקודמים. %- : פיתוח אמצעי קישור לתוכנת האדבס. הצוות פיתח וו --------------------- 0 א , יּ 7 <- מצב אגרותיהם! 4 9 % 0 4 מבנה ישן של בעתיד לא יהיה מערך מיקרופישים וכוּ/. לעומת זאת ‏ " שן 26 אנו מבטיחים גיבוי המאגר אחרי כל עדכון, ‏ והעלות > לכך היא עצומה. אנו מקווים לשפר זאת ע"י לקיחת > סרט תנועות עדכון קטלוג ולקיחת גיבוי אחת ל- שבועיים. ' פדיונות בטחו ן מלווה 1970 מסירה כתובת פוק ח': הצלחת המערכת לאחר בחינת הבעיות שבאנו לפתור, היישום של הפת" > רונות, ההישגים הטכניים והמקצועיים שהשיגה היחידה, אפשר לומר בבטחון מלא שפרוייקט ,,ר'ארגון מלוות > חובה" היה מוצלח: : , מלווה 1971 1. הפחתנו את עלות הייצור. 2. העלינו את רמת העדכניות. ע"י מעבר לעדכון יומי. 3. העלינו את רמת האמינות ע"י הפגשת תנועות מד כמה מערכות. 8 1 4. אחדנו מוטבים בהצלחה רבה. חסכנו בנפח הקבצים והגדלנו את האמינות בתשובות לפניות ציבור. = מלווה 1975 5 הקמנו מערכת תקשורת משוכללת המספקת תשובות ו מהירות ועדכניות. 6. הקמגו מערכת שתחזוקתה קלה ופשוטה. , ב , 7 אנו בטוחים ביכולת המערכת לעמוד בכמויות ‏ ה 7‏ = מבנה חדש של קבצים גדולות של הנתונים שיגיעו בעתיד. 0 מלווה 70 0 8 ספקנו כלים לפיתוחים נוספים בעתיד. , 4% קובץ מוטבים גם מבחינה מקצועית חושבני שיחידת המיכון הגיעה מאוחד להישגים : ו 1. פיתוח פרוייקט ענק בזמן קצר. 2. עמידה בלוח זמנים ! מלווה 71 3 ריכוז נכון של משאבי כוח אדם וציוד בנתיבים קרי- טיים. 3 קובץ מעבידים ו ל מאוחד 4. שימוש ב-180 לפיתוח תוכנה וניפוי ‏ תוכניות אינר - טרקטיבי. : 0 5 פיתוח' ,מתאם פעולות קלט פלטיי רב עוצמה. > קליטת תוכנה לניהול מאגר נתונים (,,אדבס"). בזמ קצר. י ו ב כדי להמחיש את הגושא, אני פונה לכל הקות ו 0 מכתב לבנק. ישראל, יחידת. מלוות חובה: ש שילד 3, ת'א, בצירוף פרטיהם האישיים ולש מ בעידן, שבו העלאת טקסטים ספרותיים על סרט מגנטי לשם ייצור קונקורדנציות, חקר ספרותי, לשוגי וסטטיסטי ולשם השוואת גירסות וכיו"ב היא דבר שב- שגרה והגיעה לא רק אל שקספיר, אלא גם אל יצירות רהוקות מהתעגיינותו של הציבור הרחב (כגון אל תרגום ה- מקרא לשפת הגותים!) -- בעידן זה היה מקום לצפות, שיעמוד המקרא ה- עברי בראש יצירות המופת, שעובדו כך. למעשה -- ולמרבית הצער -- לא כך הדבר. מחדל זַה, קשה להסביר מה גרם לו: יש אומרים, שהחיקף מ- | יירא, יש תולים את הקולר בקשיים שבלשון העברית, יש מאשימים את אב- סניות התרבות וההשכלה היהודיות - ב- אדישות ואת מוסדות הציבור הישרא- ליים בקיצוצי תקציבים ויש מונים את מלומדי המקרא -- כיהודים כנוכריים -- בחוסר פתיחות כלפי דיסציפלינות חיצוניות לשלהם וכלפי כלים חדשים. על-כל-פנים, | מהדורה מקיפה ושלמה הכוללת את האפאראט המדעי המקראל והלשוני כל-כולו אַין. 8 0 ,42 ]% ,8 99 |90 אן פן |א|. .ן א ז| | 0% % מאת יהודה ת, רדאי הטכנלון בחיפה אין, דברים אלה צריכים להתפרש, כ- > אילו לא נעשה עד כה בתחום האמור ולא כלום. אדרבה, נעשה הרבה, אך לא די. נעשו גיסויים, אך הם פונים אחד- אחד אל עברו השונה. נותחו ספרים רבים, אך לא כולם. ייתכן, שסקירה של המצוי, שאותה אמסור להלן, תסייע ל- התוות את הנותר עדיין לעשותו ותזרז את ביצוע הנחוץ בעתיד. העבודה החלוצית שנעשתה היא זו של ג'רארד וייל לפני תריסר שנים ב- ערך *. לפי שיטתו יוצפן הכתוב בסי- 1. השיטה הוצעה לראשונה לרבים ב- > מאמר: 2 6 11661086010816'. ,07611 .18 036816 -8601 66א10 868 בס[0מ 6001/10‏ ב[ 6 260020208 אנוה 6מהטע50 68מש0 -0201 עטפ 06ט10801)מ8נו 6ג150100נופמו1 6 606ספת:'1 66 םט6!גום: ",מטס6הת 5 6085 611860126 66 016ע60[10ע .5 (1964/5) 13 2 2% 26 ,28 720 32 84 תן* פן, , 8 0 4% פ א תןם, + ציור 1 המקרא הממוחשב השגים, ביקורת ומשאלות מנים אלפאנומריים, היינו בשילוב ספ- רות ואותיות לטיניות דווקא. שתי עמ- דות: מוקצות לכל אות עברית: הרא- שונה בהן שמורה לסימון קונוונציוגאלי של העיצור העברי והשנייה לסימון של דגש, רפה, מקף או מפיק, בהתאמה. שני פסיקים סמוכים מפרידים בין מלה למלה. שאר. :האינפורמציה מפורסת ב- ' ארבעה אזורים מקבילים נוספים המה- ווים יחד עם אזור העיצורים (5) מעין שורון דמוי נייר תווים. האזור השני (0) שמור לתנועות, השלישי -(4) ל- טעמי המקרא, הרביעי (כע) לרישום שי- נויי נוסח והחמישי (₪) למה שקרול בפי וייל 60816%%מ1. מטאטקסט זה הוא פונקציונאלי גרידא ובאזורו יש מקום להצפנה נוספת של מידע הנחוץ בספי- רות סטטיסטיות. כמובן רשומים גם צופן של שם הספר המקראי,: מספר ה- פרק ומספר הפסוק, בעוד שמספר ה- מלה חסר. במקום הסבר גוסף ידגים ציור מס' 1, איך נראות שלוש המלים הראשונות של התורה מוצפנות לפי שי- טה זאת. < 6 5. 4 וש הרד הט הט אי להק פרק ורק הק 2 > - רב = = המעוניינים למדו מפי ויל עצמו, שש בידו במכונו בעיר נאנסי שבצר- ל כל המקרא מוצפן בשיטה המתו- | ארת, אולם קשה להם לשפוט, באיזו מדָה הוכיחה עצמה דרך זאת למעשה, מה מידת קריאוּתה, מהי עלוּת המרתה לכתב עברי אשורי, מה מעשית היא ב- = השוואת גירסות וכיו"ב. בעוד שאין ספק, שהאינפורמציה המוצעת כאן עולה ל" אֶן שיעור על מה שמציעים בעלי שי- מות הצפנה אחרות, שיתוארו לחלן, הרי מבט ראשון בתדפיס שבציור מס' 1 מעיד, ‏ שהוא מסורבל. ייתכן אמנם, שמאז פרסם וייל את הצעתו, פישט אותה בעקבות השיפורים העצומים, ש- חלו בינתיים במחשבים, בפרט עלזידי הנהגת שרשרות עבריות, בהתחשב בקורפוס השלם והמקיף ה- מצוי בידי המכון בנאנסי לא פורסמו שם לפי שעה פרסומים רבים, והדבר מאכזב במקצת. ייתכן, ‏ שניצול מזורז יותר של החומר הזמין שם מנוע בגלל מיגבלות של צוות עובדים ושל תקציב. מאידך, ‏ מה רב הצפון בידי וייל וה- מצפה לעיבוד ולהוצאה-לאור ניתן לל- מוד ממאמר רב-היקף, שהופיע לאחרו- נה?. דרך אחרת נקטו. ם. '< אנדרסן (מ00786ת4 .1 .ת) ושותפו א. ד. פורבס (מ6נעסק. .כ- .4). שניים אלה ההדירו קונקורדנציות ממוחשבות לספרי התרי" עשר ולמגילת רות, שבחלקם (הושע, עמוס, מיכה ורות) יצאו כבר לשוק > בקונקורדנציות אלה מודפס הטקסט ה- עברי על ניקודו ובלי הטעמים באמצעות מטריצה של נקודות (15%10) לכל אות. כבסיס משמש ה-119078:0 018118 של קיטל. הקרי והכתיב מופיעים זה ליד זה בשני סוגי סוגריים שונים וכל יחידה קונקורדנציאלית -- כפי שהוגדרה על- ירי המחברים -- נתונה בין שלוש הד | מלים | שלפניה ולשלוש שלאחריה. ה- עמוד המצולם לדוגמה בציור מס' 2 יבהיר את שיטתם של אנדרסן את פור- בסו ן 1 9816 .ג ,0 0 .6 2 18016 6תטג[ ‏ 1.6" ,ע18%ע56 ספ 68 0161000 16 מכ עטם 6ג[6ע106016) 8 -%91180 808ע0'8201 650608ח1 66 6016 ",(0:011068ע0650 68טף .+ . . : , -84100816ת%0ת1 | ת158410ת8שץס -תף קת 668 160106 ענוסע 2 9001ת01ת0 עפ | 08תמ0610 6 -- ,(1976 ר=: -נא הַשָדָה | אֶלַקָטָה ר== ואב :;1 תאפָר אַלַכְטָה- את ר55: אְמָר אָנכִי רוּת אָמָת" ר=₪ פַרְשְתָּ כנפך עַל-אֶמֶת" אושים וי קח עָשָרָה אֶנְטִים ב"שְבָּלִים אֶחַר אֶשָר ‏ 1 בא ו אסכתי ביכ ] 2בם קפום 0 | .ה יפרשה ככ ₪ ך כִּי גאל אתה 2כם ממוס סקינ יי העיבר ושע בוט 2 רם ויהי לַכָּס ל אנטים: תשבלה כפת = 5% ש וכם פמום ר₪ איטיך ‏ תעזבי אבי כ ה הפר כ רש ו [ ובם / ספום ר.5 י אֶמְרְתִּי אֶגְלֶה אֶזֶןָ" | ךְ לאסר קנה נגה אחי וכם ופום רמ.פית הַ'שְרָה אַעֶר לאחי* | גג ל אקוקקה הכלהה אָכָלְתִּ 2 . ב .= ל ג שי. קֶלם. | אָכַלְת"" פן -היל הט ו בק ציור מעלותיה של הדרך, שבה הלכו ה- מחברים, גראות מיד לעין. מראה העמוד אסתטי ביותר, האותיות והנקודות ברו- רות מאוד, והמירע המוגש לקורא רב ושונה לחלוטין ממה שמציעה קונקור- דנציה קונוונציונאלית. זאת בעיקר מפגי שבמרכז התעניינותם של המחברים עו- מדת המורפולוגיה, ומשום כך לא המלה כי אם המורפימה (החבורה) בניקודה הסגולי לה ננקטת בידיהם כיחידה ה- קונקוירדנציאלית. על כל אלה ראוים המחברים לשבח ולתודה. מאידך, ‏ יש כאן עושר שמור לבעליו לרעתו. הקונקורדנציה הזאת פותחת ב" מלת-קישור ו' החיבור המופיעה. בשי שה ערכים שונים -- הכול על-פי ניקו- דה המשתנה --, ממשיכה בחלקי-דיבר רבים ושונים, שלעתים ספק, אם הגרה רתם תתקבל על דעת הרבים, ומסתיימת ברשימה המכילה שמות מעורבים בפע" לִים. סדר. וה מכביד כל-כך על הקורא, שרק הבקי ביותר בשיטה והמזדהה ‏ ל- גמרי עם הלך-התעניינותם של בעליה, לא יירתע ממנה. למשל, באותו עמוד עשויים לבוא בזה אחר זה הערכים ,,כל, "אחת, . שני, שני (בשנית !6), שש, שבעה- 3 הקונקורדנציות הממוחשבות של אנר ּ דרסן ופורבס פורסמו ככרכים בסדרת 6 00 6 שעורכיה הם אזוצת .2 ,7 את מ00008תת .א.כ באכסניה של 00502202 [2101108 ,70056 ,6 2 עשר, עשרה". דוגמה אחרת למבוכה ה- גגרמת לקירא: המלה ,שתים" קודמת למלה ,,שובב". יתר-על-כן, בעוד שה- מורפימות מש"ה וכל"ב, ‏ -- י (חיריק), -- ך (קמץ) וכיו"ב נתפסות כיחידות- ערכים, ‏ לא נעשה כך בפעלים ולפיכך לא תמצא את הסומות --ת (שווא), -- ת (קמץ) וכיוייב ואת אותיות אית"ן ערוכות ביחד. ועוד קשה לאתר מלה, ושום שהמספר שלה בפסוק אינו נקוב, כפי שעשה גם וייל. תוצאות עריכה זאת, אפשר שהיא מו עילה מכאן, אולם גורעת היא מכאן: אם ,,אמר" מופיע אחרי ,,אמנם" בעמוד אחד, ,לאמר" אחרי ,אלה" בעמוד אחר, ,,ויאמר". אחרי ,,וישת" בעמוד שלישי וכן הלאה (הכול בפועל ,,אמר"), מעוות לגמרי הפרופיל של שכיחות המלים. גם שאלה פשוטה, למשל לשכיחותם של בניינים במדגם, תוכל למצוא תשובת רק בעזרת אלגוריתמים מסובכים. ‏ יהיו השיקולים התיאורטיים של אנדרסן ו- פורבס. אשר יהיו, התועלת המעשית ש עבודתם אינה רבה. על כך עמד בעל הביקירת, שסקר את פרסומי אנדרסן ופורבטס בכתב-עת לענייני מקרא*. מלומד אחר, הכומר פיטר מוריס, עו- סק אף הוא בהעלאת המקרא העברי על סרט מגנטי בבריטניה. קונקורדנציה של 4. עיין דבריו של 11011208 .1 .א ב- 4 6-ג0ו1,110731 31011681 01 [8תתגוס 6 ,4 .0 (1975). = ספרים מקראיים אחדים, שערך מוריס, הופיעה בדפוס, אולם לא זכיתי עדיין לראות אותה*. כל הידוע לי על דרכו הם תדפיסים, שהואיל לשלוח לי. ציור מס 3 מראה עמוד מהחומר, שהגיע לידי, והוא רשימת שכיחות מלים בספר ב- ראשית. ככל שיש לברך על כל מאמץ שהוא למחשב את המקרא, כן יש להצטער על "מאמץ, שיצא לשווא. נראה לי, שאמנם כן הוא במקרה דידן. במה דברים אמו- רים? שלא תיקן מוריס את שיטתו ב- פרסומיו, שבאו אחרי המוצג לעיל. ה- שימוש בתעתיק לועזי מכביד את ה- פיענוח מאוד. במקום .המלה ככתבה מביאה הרשימה את היחידה הלקסיקא- לית. הבחנה בין הומוגראפים אין: האם במס' 20 הכוונה היא לאדם (הראשון), לאדום (הצבע) או לאדום (הוא עשו אחי יעקב) ? כיצד יידע הקורא להבדיל בין שם"עצם לפועל, כשתמונת שניהם בעיצורים זהה ובין בנייני הפועל -- ראה מס' 29: פינה (= שם) או פגה ? לפעמים קביעת ה-געומ16 מתמיהה: מהו ,,אתת" במס' 25? קיצורו של דבר, לא רק שמפעלו של מוריס מוסר לקורא ולחוקר כמות מידע מינימאלי, אלא גם כמות זאת אינה חד"משמעית. אפזן 5 65 06608 .א אפזןך 4 16 1 % 412 2 0 3 3 1 203 4 זי 1דן 5 8 12 6 א 156 ד א 112 8 6 9 9 " אצת 3 10 חם 20 וג הני 18 12 48 78 13 6% 08| 18 קאי ד6 15 6 5 16 אצ 1 דן אנ'. 3 18 זא 3 19 אסי 46 20 אסצ 5 21 פם 41 2 'ין 35 23 אספי 34 24 דדי 368 25 שא 34 26 אצם 32 ד צא. = 32 28 האס 2 29 אפ 31 10 הים 31 31 האאסי 29 32 'סם 28 313 אצ ד2 36 ציור 8 ל 2 2 הונב" ושוב עניין שונה מן הקודמים היא הדרך הרביעית, שבה בחרתי אגוכי ב: העלותי על סרט מגנטי את הספרים ישעיהו, שופטים, שלושת גביאי בית שנל וחמש המגילות, שכולם יצאו כבר או ייצאו בקרוב לאור בידי אותו מו"ל ב- ארצות-הברית ", ואת ספר בראשית, ש- פרסומו עדיין אינו בשל. מפני דרכי ענוותנות אעמוד בראשונה על הליקויים שבעבודתי. היא אינה מבי- אה את הניקוד ואת הטעמים, מתעלמת לחלוטין מגירסות סוטות מטקסט ה- מסורה ומסתמכת על המהדורה העממית של המקרא בהגהת מ"ל לטריס בהוצאת 500160 1016 מ010ת10 6ם8 בפהגעם. כל אלה משום שהמגמה לא רק העיק- רית, כי אם האחת והיחידה של עבודתי היא לספק חומר לחישובים סטטיסטיים באשר להתנהגותם הלשונית של הטקס- טים והרי כלל גדול בסטטיסטיקה 'אזלינן בתרא רובא' ואין מקום לחשוש לפעו- טות. על יתרונותיה של השיטה הנקוטה בידי ניתן ללמוד מציור מס' 4, תצלום של קטע-עמוד מן הקונקורדנציה הבל- שנית האנאליטית בחיגת ,,מלה בהקשר" לספר שופטים. האזכור מימין מודיע על הפרק, על הפסוק ועל מספר המלה בפסוק. בערוץ האמצעי נמצא הערך המילוני בכותרת ותחתיו ומוזחות שמאלה היקרויותיו ל- צורותיהן. הצופן הנומרי משמאל בא במקום הניקוד ומוודא את היגויה ומש- מעה הנכונים של המלה, בעוד ששאר הספרים מגידים פרטים נוספים. שתי ה- הדגמות הבאות יסבירו את אופן ההצ- פנה. (א) המלה ,נחשתים". נקרית ב- ספר שופטים פעם אחת בפרק ט"ז כמלה העשירית בפסוק כ"א. צורתה שם ,ב- נחשתים" והצופן ‏ 1115 מלמד, שהיא שם-עצם נפרד בריבוי, הספרה 1 מלמדת, > שהשם הזה' בא בלשון זכר; הספרה 3, שהריבוי הוא זוגי ; הספרות 24, שחבורה אל המלה ב' השימוש בניקוד של ה' היידוע; והספרה 4, שהמלה בת ארבע הברות. (ב) הפועל ,נטה" נקרה ארבע 5. קונקורדנציה על פי שיטתו של מוריס עומדת להופיע או כבר הופיעה ב- סדרה הג'"ל (עיין הערה 2). 6. כל הכרכים האלה יצאו לאור באותה סדרה ואצל אותו מו"ל (עיין הערה 2). רשימת המחקרים הבלשניים-הסט- טיסטיים, שנשענו על החומר המוצפן בהם ושהוכיחו את מידת השימושיות של אופן ההצפנה ופרטיה, אינה עניין לכאן. פעמים, בהן בפעם הרביעית בצורת ,נטות', מלה בת הברה אחרת, שהצופן שלה מגדיר אותה כפועל בבניין פעל במקור נסמך. מפתח הצופן מצורף לכל כרך, שיצא לאור. כמובן ייתכנו בשינוי תיכנות כל מערך אחר של הנתונים וכל תסדיר אחר של הדפסתם, כמו-כן שלל- פות של רוב המורפימות שאותן מנו אגדרסן ושותפו, * ספירות של שכיחות מעברים בין חלקי-דיבר, עריכת רשיד מות-שכיזות וכדומה. לי לפחות נראה, שעם כל מגבלותיה של עבודתי, שעליהן הצבעתי לעיל, שימושי יותר ניתוח ה- טקסט, כפי שהוצג כאן, מדרכיהם של עמיתיי הנ"ל. המפעלים המתוארים, כלומר זה של וייל, של מוריס, של אנדרסן ושלי, לו- קים ארבעתם לא רק בכך, שאף אחד מהם אינו מקיף את כל המקרא (להוציא אולי את של וייל), אלא גם בכך, שהם אינם מתיישבים זה .עם זה. בוועידה, ש- נקראה באוגוסט ‏ 1973 ב-%7מ0ג(ת0181 קליפורניה, נעשה ניסוי למצוא מכנה משותף וצופן משותף, להגדיר הנחיות מחייבות ולחלק את העבודה בין המש- תתפים באירוע, אולם ללא הצלחה כל- שהי. דומה איפוא, שהגיעה העת לעשות ב- ארץ-ישראל ולשתף את כל המוסדות להשכלה גבוהה, את האקדמיה הלאומית למדעים ואת האקדמיה ללשון העברית במשימה מתוכננת היטב ולהמציא לצי- בור חוקרי"המקרא והלשון העברית את המקרא מועלה על סרט. מגנטי. ברור למעלה מכל ספק, שיש לעשות כך באותיות עבריות. מכאן והלאה ראוי לנקוט דרך אקלקטית. הדפסה כגון של אנדרסן הכוללת את הניקוד בוודאי יפה, קריאה ועדיפה ותהליכה מאפשר להציג גם את הטעמים. אם לא תיווסף כל אינ- פורמאציה, דיינו לפי שעה, אבל בעיניי -- וכאן מייצג אני את האינטרסים ה- אישיים שלי ושל שותפיי הקרובים אליי -- נחוץ מידע נוסף על אודות כל מלה: ערכה. המילוני, הבניין בפועל, ציון ה- אותיות משייה וכל'יב והבחנה דקה של הומונימים הם המינימום. לבסוף חשש ואזההה. ניסיוני לימד אותי, שאת ניתוח הטקסט לצורך הצ- פנת המידע כנ"ל הכרחי להפקיד ביד אחת, ואם דבר זה עולה על כוחותיו של יחיד, בידי מספר מצומצם מאוד ‏ של מלומדים, . שיפעלו על-פי הוראות-קבע מפורטות ומנוסחות מראש. כל פירוס הפעילות, כגון ספר לאיש, ספר לאיש, אך ירבה את הבלבול, את הסתירות ואת חוסר-העקיבות, וסופו, שהשכר ייצא בה הפסדו, ,מעשה חושב'יי -- אפריל 1979 ו ו ו | 1 | ו ן 1 ציור 4 ב = כינוי הבורי % (:ן - ₪ ₪ -: ₪ / = ס!וף פרס ג מין ₪ = מספר כס = כקידומוה וסיומוה ה = מספר ההברות עצמ' 6 08280( 193 22001 אחרי! 7-8 --ץ-- = 0 -%9-0-9-0-%-9-% 1131 שם - עיר ויהי לגרעוז ועד אגלכומים מכה גדולה ולניהו למוכא / וכל איש היל ולא 1נמ₪7 איש / מאד ויכנע! ותכנע ויכנע מדיז לפני בני ישראל 6 -%5-0-85-6-85-6-5-0-8-6-9-6-6-4-9-0-65-%-0 בני עמוז מפני גני ישראל / מואב ביום ההוא תחתה יו ישראל ולא יספ| ויבא 1 [ְ 1 1 1 3 2 ? ן הגבעה ממצרח יבוס היא ירושלם 6 19 2008 עצקיה / 8-8 5 77ץ+--=-=-=--- --0-0-5-9-6% ַבַח האיש 77ו: ויפם יאמו להם הכה] לכו לשלום אה בנימז הרדיפהו מנוחה וילר וינא עד הזויכהו ער גב נכח נבח יהוה דרככם אשר תדכ! ממף / 6 -%-%9-0-0-8-6-8-86-65-9-0-60-8-8-%-9-8-4-9 בה ויפלו / וילנו ועמו צמד המווים מרנימן שמנהגשר ו 16261. 9 אותי %- 7-5" נכ והמיטני אל העמדים אשר הבית את שני עמודי התוך אשר הגית נבוז נבוו 8 -%6-8-9-0-9-8-0-9-4-0-8-6-6-49-8 עליום !ואשעז עליהם / עליום ויסמרך עליהם אהד בימינ| והביה מלא האנשים ואחד 1 [ 1 1 | 1 5 טלע עיטם / ויעלו פלשהים |ויהנו ₪0 [ 9-9-8-8-9-%-%-9-6-%-65- -+-+--8 ביהודה וינטשו בלחי / 8 775 - 6-%-%0-06-6-6-%-% ויאמר! איש יהודה למה עליהם 3 [ 1 וונ31 1 1 6 026 לאמר הלא ממצרים העלנ! --%9-09-0-80-8-0-9-9-0-%-89-%-%9-89-7 [ טע ויהוה ועתה ננשטנו יהוה 8-----.-- - = = -6-5-,ַ ויתנגו בכף מדיז / ויפ] אליו 001 050%1* משרה 8% -%0-0-0-6-9-%-8-4-9-9-9-8-9-8-8% 1 טף רעשה ארום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עגים גם שמים נפו נטפו גם עבים נשפ! מים / הוים נצלו מים / הרים נאצל:ו מפני יהוה צאה 0-9-0-0-0-0-0-9- 0-0-90-9-9-0-9-0-0-9- 0- 0-6 בגנ ן 3 גגנג 1 כ 0261. 5% -9-9-0-9-%-4-4-8-4-49-3-%-%4-89-% 1טיפה שבע מאוה והג לנז מ) השהרנים והנטיפות ובגדי הארגמז שעל מדכי מדין %-- -%9-80-8-6-%-4-9-85-0-0-9-9-8-0-08-9-60-8-89 ולגר 3 2 5 21 7 1-9 03 101 הנערה ויאמר שמשו] המוה נפאי עם פלשהיס םעז נא לבבר געלי שכם אה כל הונוים האלה 8-85 777 נ שה נפרד מכיז מגני חהבב החתז משה והתמהמהו עד ט י נטות היום אהל!ו עד אל|ן ויאכלו אניהם / בצענים אשו את 5-6 -%5-6-%-%-8-85-%-4-8-85-80-90-5-8-8-8-06-86 גכח ויפל הבית על הסרנים ועל לבם אהרי אבימלר כי אמרו אהינן ויכם האיש ללכתח 1 1 1 321 ג 1 1 ג 1 2 כ 110 את עיני)ו ויווירו את) עצתה 85% -%5-0-89-0-09-%-9-9-0-%-%3-4-%-%-%-9 [השהים ויאסווהו בג השהיס ויהי טוהחז בגית האסווים / 8 -%9-0-9-9-0-6%-4-9-5-4-4-3-0-0-0-80-0-80-9 ויחל שעור 5וןן [| 3 7. ו" 20 0001 2102 אל יהוה יבשגלעד מיד איניהם כל המצפה ולא מצא! לוומר מות יומת / להם כו 78 -89-90-6-5-%-9-9-%-%-4-%-%-%9-%-%9 נהם ימי השופט כי / והעם ינחסם וינהמו נחס גנני יאראל אל גנימו אהיו לבנימז כי עאה יהוה מנאכהם מפני להציהם וזהכיהם / והיה 6% -%-9-%-%-%5-8-8-4-80-8-8-6-0-0-86-6-86- 4-4 יהוה פורץ נשגמי ויפמרו 1 | ן 1 | 1 1 ג 3 1 ואהו גפילגשי עד היום ההוא נהון שנטי ישואל ונימים ההם שנט הוני מנפש לו 78 ---- 0 -%-%-%3-8-7-80-%-%-%-% [הלה איש לשנ1מו המחללוה אשר גילו ו קמאפחהו מאה ועשר שנים / ויכקגרו וירכו את העם וילכו נני ואנתחה ואשלהה גכל שוה ישואל איש ו בגבול וישובו ויצאו משם איש אל נ חדה גנ חלה נ חלת קנחלהו 1 חלתס 7 חלהו נ חלת ו / ויצלהו בני ישראל כי עש! צתה לרשה אה הארץ / ויבנו את הערים קשבת בי לא נפלה ל| עד בתמנהורס ברר אפרים מצפו! להוגעש להרגע שח ויפגבו 7% - -%-9-9-9-6-%-%9-8-5-9485-8-4-3-8-89-0-% דרז ממאפהתם המאה *נשים ונגלה ויעבדו העם את בהם / גניחראל / גבימים ההם איז מלו בישראל איש ויתהלכו 115 8-8 "- נחל ויגרחו את יפתה ויאמר) לו לא הנחל גבית אנינ) כי וז אשה 7% -%6-0-0-6-6-6-%8-6-4-6-0-9-0-9-9-0-0-8-0 אחרה 1 ג 1 צופן ג 8 ב קס מלה ה ] ידיעות , איל "א מועד ומקום הכנס הכנס הארצי ה-14 לעיבוד נתונים יתקיים במחצית חודש אוקטובר 1979, תל-אביב. מגמות הכנס סקירת הישגי ע'יג בארץ הצגת נושאים בתחומי חומרה, תוכנה, מחקר ויישומי מחשב. דיון בבעיות אקטואליות כולל מגמות לעתיד. סקירת המגמות בשימוש במיגי או במיקרו מחשבים בתכנון יישומים לשימוש בציוד זה. מפגש בין אנשי מקצוע. קרואה להגשת מאמרים קבוצות הדיון יכללו מאמרים מוזמנים ומאמרים מוגשים, אנשי המדע, התעשייה והמינהל העוסקים בשטחי ענ"א או בשטחים קרובים, מתבקשים להגיש מאמרים. מועדי ההגשה והצורה המעוניינים להגיש מאמר לכנס מתבקשים להעביך ל- וועדת הכנס עד 20 באפריל 1979 תקציר המאמר בעברית או באנגלית באורך של עד 300 מילים. הנוסח המלא של המאמר יוגש לא יאוחר מיום 15 ביוני 9 ע'"מ שייכלל בקובץ המאמרים שיחולק בכנס. לבעלי מאמרים שתקציריהם יתקבלו ע'י ועדת הכנס יישלחו הו- ראות מדוייקות ביחס לצורת ההגשה של המאמר. פרסים עבור מאמרים יינתנו פרסים למאמרים הטובים ביותר שיוגשו. פרס ראשון - | 2,000 ל"י פרס שני - 0 1250 ל"י פרס שלישי - 0 10000 ל"י הקריטריונים למתן הפרסים -- התוכן -- הצורה -- ההצגה בכנס הפרסים יוענקו על. יסוד החלטת ועדת שופטים מיוחדת שתמונה לצורך זה. פרפי איל"א לשנת 1979 במסגרת הכנס יחולקו שלושה פרסים להישגים השנתיים הטובים ביותר בתחום עיבוד נתונים במדע ובמינהל. הפרסים הם בגובה של 5,000 ל"י כ''א, מען להגשת תקצירים את התקצירים וכן המאמרים יש לשלוח לפי הכתובת: מזכירות איל"א ת.ד. 13009 ירושלים : הכנס הארצי ה-14 לעיבוד נתונים 1979 קול קורא להגשת מאמֶים איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה אוקטובר 1979 תל-אביב 7 וז וצ ו ו 1 0 0 0 ל ב 8 80 א-ש הנהלת המנם מר דב חביון -- נשיא איל"א -- מרכז למיכון משרדי פרופ' יוסף רביב -- יו"ד הנהלת איל"א -- מרכז מדעי י.ב.מ. -- הטכניון מר רוממיה הלוי-סגל -- = יו"ר ועדת ההכנה -- חב' אלביט מחשבים בע"מ ועדת ההכנה עזרא בן-כוכב -- חב' מחיש בע"מ ד"ר מיכה חנני -- רשות הגמלים לישראל סא"ל אבי כהן -- צה"ל לאון מוזיקנט = חבי קונתה"ל אריה פרידמן -- חב' י.ב.מ. ישראל בע"מ שרגא שחק -- חב' אלביט מחשבים בע"מ תחרות *לדים בנושא המחשב השנה, שגת הילד הבינלאומית, תיערך תחרות בנושא המחשב בין ילדים הלומדים אותו במסגרת' החוגים לילדים מחוננים. התחרות תיערך בשני שלבים: חצי גמר וגמר. תח- רות הגמר תשתלב בכנס השנתי של איל"א. כמרכז הכנת השאלונים נבחר משה ישראלי, מרכז החי- שובים אוניברסיטת בן-גוריון, ‏ הפונה בזה אל קהל קוראי ,,מעשה חושב" לתרום שאלות מתאימות, איש כיכולתו וכאשר ידבנו לבו. השאלות יכולות להיות מכל התחןמים הרלבנטיים: אל- גוריתמים לפתרון בעיות מעניינות ;: פענוח רוטינות מחו- כמות; מבנה המחשב ואופן פעולתו; ההיסטוריה (הקצרה...) של המחשב, וכדומה. את' השאלות נא .לשלוח לפי הכתובת הרשומה מטה. + משה ישראלי מרכז החישובים ; , אוניברסיטת בן-גוריון : ו באר-שבע. מעתה אינך צריך להסתפק בפשרות במחשבים ₪ אינך צריך להתרוצץ ולחפש מחשב מתאים, ולבסוף להתפשר על משהו ש"'בערך" מתאיך לך. ₪5 תכננה עבורך סדרה ז של מחשבים, אשר אחד מהם, בודאי יפעל בדרך שחברתך פועלת. 0 - מערכת זיכרון בפועל מ - 1/4 ועד 1 מגה בתים (ם3 |הקקה5 אס %א60וו5ו 505, עד 16 מסופים, יותר מו"250 מגה-בתים, דיסק שפות :|| ₪06 8816 -851%555 ובסיס נתונים, מחיר: החל מ-80.000 דולר, סדרות אלה מתאימות ליישומים הבאים: תעשיה, ביטוח, ניהול, מסחר, בנקאות, מערכות מבוזרות ועוד. המחירים כוללים מחיר: החל נמ40.0007 דולר. ג 0 סדרה 35 מערכת זיכרון בפועל ,(505) מו-1/4 נוגה- בתים עד 1/2 1 מגהיבתים, עד 16 מסופים 0 סדרה !! ,11 הדרכה, התקנה וסיוע בהקמה. מרחב דיסקים עד 960 מגה"בתים. דיסק גנמויש, שפות תכנות: סדר מערכת זיכרון בפועל (505) החל ב-1/4 מגה"בתים עד 2 מגהיבתים, עד 64 מסופים. שפות תכנות: || ₪76 ,88516 0518555 , ,א זה 0 ,571 , וקה תקשורת למחשבים גבוהים יותר, 5( ,₪05 . מערכות מבוזרות. 6080 ,אה דח 0= 55% ,וו ₪76 ,885|6 655או5ע8 מחיר: החל מ113,0007 דולר נציגים: ולקטרוניקה 7111 112 / אגרשל מזוטוורולה יעוראל בעימ תל-אביב רח' קרמ נצקי 16 טל 38973. הק אק - 50 פרוד. אס - עבור חברת סומסספתגת, חבילת תוכנה בנויה משלושה מרכיביס : 0006 666ָמ0, תיעוד : וצוות . מעולה שיעזור לך להפיק את המירב כ ו כדי לפתח כל אחד-ממרכיבים אלו. לחוד, וכולס ביחד. לאור השקעה צו, בלמעלה:מ-3000 חברות ברחבי העולס' משתמשיט מדי יום ויום, בזיןש.זג שא לנהול' תוכניות ושמירת. מידע, מטמזתידצ5ם לשליפה ועריכת מידע, סמאפאע ב גישה ישירה. כלומר, בכל שטחי היישום, אָנשיס שברשותם מחשבי 360/370 18% ב כ קימות. - . ג היישוס שלך המשתמשים בהם. נראה לך כיצד האינסטלציה שלך תוכל להשתמש במוצרל התוכנה המעוליס של סנתפספחגתע. שיתב.. ן 1 07 ,0 4 / ב . - א