מעשה חושב – גליון יוני 1979, כרך ו' מס' 4

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה

OCR (הסבר)
כרך ' %ם. 4 .6א יונ' פאענ הזפו פיון תהשל"ט שכון האיגוד היעוראני לטעיבוד אינפורמציה שמם גד עלון האיגוד הישראל?י לעיבוד אינפורמציה העורך הראשי: יוסף מוניטה חברי המערכת ד'יר ראובן אמיר דייר גדעון הלוי ד'יר מיכאל חננל סא'יל אברהס כהן מזכירת המערכת: רות קופרמן כתובת המערכת : איל'א, ת.ד. 13009 טל. 10 51 52, ירושלים 5 ג ה ו חסט8וזס?ח| 6תך -- ₪] ]0 חספווטם פחך .|96זפ| ]0 8007ו48800/ הָחו6689סזק 4 דםאסוא "1055 : 166ת0-ח]-זסז/4ם : 5011078 הוואה אםטששה .זס | ₪41 אספפוס .זס ואהאה מבתסוא .זס א=ח 60 טהההחםג .וסס 15 אה ואהפקקטא חדשה : ע 0 ססס 1א4והסזוסם ה08ס- 5פ5םהססא אה ה 60 9 א<0.50.ק 5 | אם והסטחם!1 + עיצוב גרפי -- דוד הראל נדפס בקואופרטיב עובדי הדפוס הכללי בע"מ רחוב השוק 26, תל-אביב -- טלפון 821801 = מן התוכן-- 7 6 דבר יו"ר איל"א 6 מערכת לניתוח מדיניות שכר מאת מתי מנור 6 תרגיל בשש אצבעות -- בפסקל מאת משה ישראלי 6 לתיאור מחקר סוציולינגוויניסטי אחד מאת ד'יר אורה שורצולד 6 החסנה אופטית מקדימה בשנות אור מאת ג'ון סטאנטל תרגם -- יוסף מוניטה ₪ תוכנית ממוחשבת לתכנון המזון לפרות חלב -- במשולב עם תכנון גידולי שדה מאת ע. פורת וא. גלעד 6 קיטלוג העברית בארצות הברית בעידן המחשב מאת אמנון ציפין 6 הסון חוזר 68 ידיעות איל"א 6 כינוסים וועידות בחו"ל תעריפי מודעות ב.מעשה חושב" שני עמודים -.8,500 ל"י עמוד אחד 3,000.-‏ ל"י חצי עמוד -.2,000 ל/ו רבע עמוד -.1,000 ל"י 3 94 66 88 100 13 104 15 תעריפי ..מפעלים מספרים על עצמם" שני עמודים -.5,000 ל"י עמוד אחד -.3,500 פ'ו חצי עמוד --.2,000 ל"י % הנחה למפרסמים ארבע מודעות בשנה רוחב העמוד 17.1 ס"מ גובה 22.5 ס"מ פרטים במזכירות איל''א ת.ד. 13009, ירושלים, טל: 525110--02 ,מעשה חושב''י 0303-142% אפפ ברצוני להודות לחברי המועצה על האמון שנתנו בי בבחרסם אותי לתפקיד יו"ר ההנהלה החדשה לקדנציה נוספת. אעשה כמיטב יכולתי להצדיק אמון זה ולקדם ולפתתח את פעילות ה- איגוד. לפי הצעת המועצה נבתון -- מכלל 21 ה- מועמדים להנהלה החדשה -- ששת התברים ה- באים : א. בלוך, ע. בן-כוכב, ג. הלוי, מ. חנני, מ. .נדיר. וכ. צימט. .בישיבת ההנהלה החדשה ב-17.5.79 נבחרו .יושבי ראש הוועדות הקבועות של המועצה : ועדת ימי עיון, השתלמויות והדרכה -- גדעון הלוי, כתריאל צימט. ועדת תקשורת מקצועית -- עזרא בן-"כוכב. ועדת פרסומים -- אלכס בלוך. ועדת חברות -- משה נדיר. גזבר -- מיכה חנני. חברים נוספים לוועדות אלה ייבחרו מתוך חברי המועצה. בנוסף לשאר הגורמים או פעולה בנושא עיבוד 7 ה במישור הבינלאומי ב-11--10 במאי ש"ז . התקיימה ישיבתו הראשונה של ארגון גז - (ת4550018110. 1101180105 [1/60108 [בת010המזס)ת1). " ישיבה זאת ציינה בטקס מיוחד ומרשים את הפי- | | כתו של 4--26 ל-גזעז. השתתפתי בישיבה זאת ‏ כנציג הישראלי. = ברצוני לברך את נשיא' איל'"א, דב חביון, להיבחרו כפרופ'-אורח באוניברסיטת סאו-פאולו בברזיל. מינוי זה נעשה כהוקרה לתרומתו לש תוף הפעולה בשטח טכנולוגיית המידע עם ארצות אמריקה הלטינית. יּ //4 רפ" ג קול קורא להשתתפות בתחרות ילדים בנושא תורת המהשבים בחודש אוקטובר 1979, במסגרת הכנס הארצי ה-14 של איל"א (האיגודד הישראלי לעיבוד אינפורמציה) ולרגל שנת הילד הבינלאומית, תיערך בתל-אביב תחרות ילדים בנושא ,,תורת המחשב". התחרות תהיה על בסיס אישי, והיא מיועדת לילדים עד כיתה ט' (כולל השנה) אשר למדו את נושא המחשב במסגרת חוגים לנוער שוחר מדע. ילדים המעוניינים להשתתף בתחרות זו יפנו אל מזכירות איל"א, ת. ד. 13009, ויצרפו המלצה של מורה או מדריך. בשלב ראשון תיערך תחרות חצי גמר, לקראת סיום שנת הלימודים הנוכחית, אשר ממנה יעפילו חמשת הראשונים לתחרות הגמר. לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בתחרות הגמר יוענקו פרסים. הנושאים לתחרות הם: בניית. אלגוריתמים לפתרון בעיות מעניינות. פיענוח אלגוריתמים מחוכמים. מבנה המחשב ואופן פעילותו. שימושי המחשב ותולדותיו. ניהול התחרות וחלוקת הפרסים יהיו בידי חבר שופטים אשר יתמגה לכך. 2 הנהלת איל'/א, מבוא 1 מערכת השכר הינה אחת המערכות המורכבות והדינא- מיות ביותר במשק הישראלי. הרכב השכר של עובדים בארגון מסויים משתנה לעתים קרובות, הן בגלל שינויים כלשהם בתחום הארגון עצמו, הן בגלל הצורך בהתאמה לקבוצה אחרת של עובדים בגזרה אחרת במשק. לצורך גיבוש מבנה השכר הרצוי לארגון יש צורך בניד תוח האלטרנטיבות השונות הבאות בחשבון כדי לבחור במתאימה ביותר לו. ,,המערכת' לניתוח מדיניות שכר" הינה כלי באמצעותו יכול הגורם האחראי לכך בארגון לעמוד על טיבן של האלטרנטיבות השונות. השימוש במערכת מאפשר למק- בל ההחלטות לעמוד על כל ההשלכות של השינוים המוצעים על ידי הרחבת יכולת הניתוח האנושית באינ" טראקציה של אדם -- מכונה. דבר זה מושג באמצעות שלושת עקרונות היסוד שליוו את תכנון המערכת:-- א פשטות בהפעלה -- כדי שהמערכת תוכל להיות מופעלת. ישירות בידי המשתמש ללא הכשרה מיו- חדת. כדי להשיג מטרה זו נעשה שימוש נרחב בשמות המונחים, והמשתנים והכלים הקיימים אצל חמש" תמש בצורה סימבולית. , ב יעילות בהפעלה -- כדי שניתן יהיה לבצע מספר ניכר של ניתוחים בזמן הקצר העומד לרשות מקבל ההחלטה בשעת השימוש. ג. = עלות נמוכה -- כדי שהמשתמש יהיה חופשי לבצע המספר הדרוש של הסיבובים על מנת להגיע ל- ניתוח ברמת הדיוק הדרושה. כדי להקל על הקורא בהבנת המערכת שולבה דוגמה לצורך הצגת. הנושא. הדוגמה מודפסת באותיות מיוחדות כדי להבליטה במידת הצורך. אצמנה נבוצננצכ ונבנ גנ .שב ג כ וש העבה מטרות המעוכת מטרת המערכת לניתוח מדיניות שכר היא לעזור לגורם האחראי לכך לנתח את מלוא המשמעויות של השינויים הנובעים מאימוץ' האלטרנטיבות השונות. מערכת לניתוח מדלניות שכר מאת מתי מנור ת% ּּ המשמעויות מוצגות בשני מישורים עיקריים:-- א רמת הפרט -- משמעות השינויים המוצעים על משכורת הפרט. ב. רמת הארגון -- משמעות השינויים המוצעים על הסעיפים התקציביים השונים של הארגון. כדי שניתן יהיה לבצע את הניתוח הדרוש יש צורך לספק כלים שיבצעו את הפונקציות המרכזיות הבאות: -- א קביעת האוכלוסיה לניתוח באמצעות אפיון הנתו- נים האישיים במשתנים המקובלים במינהלת כוה אדם של הארגון. ב. | הכנסת שינויים בחישוב מרכיבי שכר קיימים. ג. | הוספת שגרות לחישוב מרכיבי שכר חדשים. ד. | עדכון טבלאות המציגות את סכומי הזכאות. ה. | ביצוע חישובי שכר בהתאם לשינויים שבוצעו לעיל. ו צבירת תוצאות חישובי השכר לצורך ניתוחים נו- ספים. ז. | מתן קשת רחבה של אפשרויות להצגת תוצאות ה- חישובים בצורה נוחה לשימוש. ח. אפשרות להפעלת אופרנדים על משתנים שונים ש* מחקים שגרות שונות של השכר. למרות שבאופן עקרוני הפונקציות של מערכת שכר פשוטות למדי רוב מערכי השכר של ארגונים גדולים מסובך מאוד. הדבר נובע מהרצון ליצירת קשר מחייב בין הזכאויות השוגות לבין המשתנים המקובלים במינ- הלת כוח אדם בארגון. עם מיכון אוסף של קשרים אלו, שיקרא בהמשך ,חוקת תשלומים", ניתן לבצע אוטו- מטית את כל שינויי השכר של העובד מיד עם קבלת הדווח על שינוי במעמדו האישי. כדי להימנע מהצורך של אחזקה כפולה של פונקציות השכר, ובעיקר הלי- ' גיקה של חוקת התשלומים, המערכת' לניתוח מדיניות שכר משתמשת בשירותיה של מערכת השכר הרגילה בשעת הצורך. כתוצאה מכך נוצרת אינטגרציה מלאה בין שני המערכים וגם ניתן להגיע לפישוט המערכת עצמה. בכ-שצואאנ מבננבבנבננצבבנגאכואד אצנ התואנ וצצש תאור המערכת ₪סאא וו יי אופי המערכת 7 המערכת תוכגנה במתכונת' של מערכת לתמיכה בקבלת החלטות (גת5)9ע5 6עסקקט5 ת66190כ). זוהי מערכת שמעמידה לרשות המשתמש שילוב של מאגר גתונים ואוסף של פונקציות בתחום השכר. בעת התכנון הושם ,מעשה חושב' -- יונ 1979 > דגש מיוחד על יצירת אפשרות לבניה חופשית' של מו" דלים של שכר. דבר זה מתאפשר על ידי קישור הפונק" ציות השונות כאבני בנין למודל שלם חדש, והפעלת מודל זה על הנתונים הנבחרים ממאגר הנתונים הכללי. לדעתנו גישה זו הכרחית כאשה מחפשים פתרונות טו- בים לבעיות המתעוררות במערכים מסובכים בהן החו" קיות בין הרכיבים השונים לא ניתנת לתאור אנליטי הנהיר לתפישת אנוש. במערכות שכר הנהוגות בארגונים גדולים ישנם בדר"כ עשרות רבות של ,,משתנים גולמיים" אשר מבטאים את מעמדו האישי של העובד. דוגמאות למשתנים אלו הם דירוג השכר שלו, דרגתו, שנות הוותק בארגון, סוג ה- תפקיד וכו'. בנוסף למשתנים הגולמיים ישנם מרכיבי השכר שהם פונקציה של הנתונים הגולמיים ומרכיבי שכר אחרים. דוגמאות אחדות למרכיבים אלו הם שכר היסוד, תוספת ותק, אש"ל, תוספת תפקיד, תוספת יוקר, שכר ברוטו ושכר נטו. חוקת התשלום של הארגון כאמור מכילה את קשרי ה גומלין בין המשתנים הגולמיים לבין מרכיבי השכר. כדי לפשט את הצגת הדברים בהמשך נציג דוגמה של מערכת שכר. הדוגמה היא מצומצמת ופשטנית אך יש בה מרבית האלמנטים המרכזיים הנחוצים להדגמה. במערכת 4 נתונים גולמיים:-- -- דירוג השכר (אחיד, מהנדסים, טכניים, רופאים וכו'). -- דרגת השכר בתוך כל דירוג. -- מספר שנות הוותק בארגון. -- סוג התפקיד בארגון. כפונקציה של 4 נתונים גולמיים אלו מחושבים לכל עובד 4 מרכיבי השכר הבאים:-- -- שכר יסוד. -- תוספת ותק. -- הוצאות אש"ל. -- תוספת גמול השכלה. על 3 מבין 4 מרכיבי השכר משלמים תוספת יוקר לפי הכללים המקובלים במדינה. בהתאם לנתונים הגולמיים ובהתחשב בסכומים של המר- כיבים האחרים (כולל תוספת היוקר) נקבע מרכיב נוד סף, תוספת התפקיד, לפי אחוז קבוע מראש. כל המרכיבים מסתכמים לשכר ברוטו, ממגו מנכים מס הכנסה כפי שמקובל במדינה, ומקבלים שכר נטו. המע- רכת מוצגת בצורה סכמטית בציור 1. שיטת הייצוג הדינאמי 0. כפי שתואר לעיל, חישוב השכר הינו פונקציה מסובכת למדי, ולכן קבלת משמעויות של שיגויים הקשורים ל- - אוכלוסיות גדולות' ומגוונות הינה בעיה מסובכת. הגישה הקונבנציונאלית של שימוש ,בנתונים החיים" אינה באה בחשבון בגלל ההיקף העצום של העיבודים הדרושים. לשם כך מתבקש, איפוא, פתרון המושתת על עיבודים של אוכלוסיה מדגמית בלבד בהיקף סביר אך - ברמת דיוק מספקת. מ ק ר א 2 %-[ - דרוג 2 4 הוסנה גמול השכלה 42 תוספת 1200 ו ו תוספת תפקיר יוקר 10% )180( ל מוכיג טכר קסר בין נתון גולמי נסו ----------- לבין מרליב שכר 300 .1 .12 - -- --- קער בין 6ני מרכיבי שכך ציור 1 -- מערכת שכר לדוגמה שיטת הייצוג הדינאמי תוכננה כדי לתת תשובה הולמת לאופטימיזציה של גודל מדגם מצד אחד ורמת דיוק של ייצוג מהצד השני. באמצעות הייצוג הדינאמי ניתן לבנות דוגמאות מייצ- גות של ,,פרופילי" שכר בכמות ובגיוון הדרוש. פרופיל של שכר הינו צירוף ערכים של משתגים גולמיים אשר מייצג קבוצה חלקית של אוכלוסיה אמיתית לשרך ה- ניתוח. נניח שהניתוח נעשה על הדוגמה שהוצגה קודם, ומט- רתו לבדוק את ההשלכות של הוספת תוספת בית חולים עבור הרופאים שבארגון. תוספת בית חולים הינה פונק- ציה של ותק בארגון (עד מכסימום 15 שנים) והדרגה של הרופא (4--1 בסולם הרופאים) וחלה עליה תוספת יוקר. : כדי לקבל תמונה מדוייקת על השינויים שיחולו במש- כורות הרופאים והתוספת התקציבית המתחייבת לארגון, ניתן לבנות מדגם של 60 פרופילים עבור כל הצירופים הרלוונטיים של הערכים השונים של ותק (15) ודרגה (4). אולם בעיון מעמיק יותר בטבלה רואים שההשפעה של שנות הוותק לא חזקה ולכן המנתח מחליט להשתמש רק בריכוזי שנות ותק של 5 שנים לפי הטבלה הבאה. תוספת בי"ח לפי דרגה וותק ותק / ררגה 1 2 3 4 וק רס ה 3 8 3 שנים 000 1200 1.00 200 שנים 00 15 1000 שנים 100 100 2000 אפשר חישוב שכר יש צורך לקבוע ערכים כלשהם גם למשתנים הגולמיים שלא התייחסנו אליהם בזמן : הייצוג באמצעות הפרופילים. בדוגמה שלנו לא התייחסות. לסוג תפקיד. ‏ בסוג תפקיד ישנם שגר ערכים:-- =: תפקוד במרכז (סוג. 1) בעלי תפקיד אלו מקבלים 10% תוספת תפקיד. תפקוד בשדה (סוג. 2) בעלי תפקיד אלו מקבלים 20% תוספת תפקיד בר היוקר והברוטו כדי שהוא יצטבר גם אליהם. לצורך זה על המשתמש לבצע את הפעולות הבאות:-- א הוספת כניסה לטבלת הטבלאות שתציין את טבלת תוספת בית החולים. בטבלה זאת מציינים גם שה- חיפוש על טבלת תוספת בית החולים יעשה לפי הנתונים הגולמיים דרגה וותק. ב. הקמת טבלת תוספת בית-הוליטם עם 60 הצירופים האפשריים של דירוג וותק. עדכון טבלאות הצבירה בתוספת בית-החולים וציון עובדת הצבירה לברוטו ולתוספת יוקר. סוג תפקיד 2 על ידי דפדוף ניתן לקבל את יתרת התוצאות עבור הער" כים הנוספים של מפתח המיוןי השוואת הפרשיות' דרגות א מטרת הדיווח להציג בצורה גרפית התפלגות של מרכיב שכר מסויים. ב. | הקלט של הדוח מורכב מארבעה חלקים:-- פרק ראשון -- בררת אוכלוסיה (ביטוי בוליאני). פרק שני -- מפתח מיון (שם משתנה). ינר" כאשר 8 הינו השקלול הקודם. הסביבה הישגה של השפר. עקבות הנסיעות הרבות שהם חייבים לבצע בעק- הניתוח הנוסף בות תפקידם. או 0 היות ואנו חייבים לקבוע ערך כלשהו לטוג תפקיד עבור חישוב השכר הפרופילים נבחר בסוג 1 כי ממילא כתשעים אחוז של הרופאים עובדים במשרדים במרכז. אם פיזור הרופאים היה שונה או שהיינו רוצים לקבל דיוק גדול יותר בייצוג יכולנו להכפיל את מספר הפרו- פילים ע"י הצגת שני הצרופים האפשריים של סוג תפר פרק שלישי -- נושא הניתוח (שם מרכיב השכר). פרק רביעי -- קנה המידה של הגרף ותחילת הציר. לדוגמה: דירוג = רופאים; דרגה; ברוטו; 5000, 8 100 6. לאחר בניית הסביבה החדשה הדרושה לשכר ניתן להפי : פלט השאילתא עיל את מהלך חישוב השכר. מהלך זה מחשב שכר עבור , כל פרופיל ופרופיל ובונה רשומה עבורו ,בקובץ ה- פרופילים". קובץ הפרופילים הינו קובץ שמכיל את כל הנתוגים המקוריים, תוצאות ביניים, ותוצאות הניתוחים שיבואו בהמשך עבור הפרופילים. 2. בשיטה שתוארה לעיל התבצע: חישוב שכר מדוייק עבו המדגם המייצג בסביבת השכר החדשה. התוצאות שוק ללו לאחר מכן בעוצמות של הקבוצות וכך נתי ההשפעה התקציבית בגבולות הדיוק של היצוג המדגמי : כאשר השינויים הדרושים בסביבת השכר מוגדרים דירוג רופאים -- התפלגות ברוטו לפי עים ניתן לבצע מחזור שלם של ניתוחים תוך מספר - (5412) דרגה -- שעות. אולם כאשר השינויים בסביבת השכר אינם מוכ: קיד. הדיוק היה גדל אך לעומת זאת גם הסרבול של (5830) דרגה תבים מראש אלא הם חלק מאלטרנטיבות רבות אותן - העבודה היה גדל. כאמור בידי המשתמש האפשרות : (6220) דרגה יש להשוות, השיטה הנ"ל אינה מספקת. 2 להחליט על הצירוף המתאים של גודל המדגם המייצג ה תמו ו (7800) דרגה ורמת הדיוק הרצויה לו. ו הצגת השכר המייצג ל דו. לאחר חישוב השכר קובץ הפרופילים מכיל את כל הנתונים הדרושים לניתוח התוצאות ברמת הפרט. באמד לדוגמה במקרה של תוספת בית החולים נניח ששיעור : התוספת לא הוכתב מראש אלא במסגרת הניתוח רוצים. הניתוח התקציבי להגיע לרמתו הרצויה. | 0. כדי לקבל את ההשפעה של השינויים על הסעיפים ה- . להלן תאור מבנה הקלט ליצירת המדגם המייצג עבור המדגם שבדוגמה. (1) דירוג -- רופאים, דרגה סוג תפקיד נניח שעבור רופא בדרגה -- 1 ובוותק של 3 שנים ותק -- 3. (2) דירוג -- רופאים, דרגה סוג תפקיד ותק -- 3. (11) דירוג -- רופאים, דרגה סוג תפקיד ותק -- 13. (12) דירוג -- רופאים, דרגה סוג תפקיד /, ותק -- 13. ההזנה מבוססת על זוגות של שם משתנה -- ערך תוך שימוש בשמות הסימבוליים המקובלים של המשתמש. בכ מוצוכנב מצד טנ גנאט טב הנוביצ 0 550 ג יצירת סביבה לחישוב השכר ה וד יווש 4. לאחר בניית המדגם הרצוי ניתן לגשת לבניית הסביבה החדשה הדרושה לחישוב השכר. הבסיס לכך הינו ה- סביבה הקיימת של מערכת השכר עליה גיתן ,,להלביש" שינויים במישורים שונים. דבר זה מושג ע"י כך ש- לרשות המשתמש עומדים כלים פשוטים באמצעותם יכול הוא לעדכן רכיבים שונים של מערכת השכר. = להלן דוגמאות מספר לשינויים אותם ‏ יכול המשתמש צעות אוסף של תוכניות עריכה ניתן להשוות את מר- כיבי השכר השונים של הפרופילים בחתכים הדרושים. מצד אחד הקובץ מוכר למערכי האיחזור הסטנדרטיים הקיימים בארגון, ובאמצעותם ניתן לקבל שאילתות או דוחות סטנדרטיים. מהצד השני קיימות תוכניות עריכה: מיוחדות שמטרתן להציג את הנתוגים בעריכות מיוחדות שמקלות על ה" . משתמש את תהליך הניתוח. להלן שתי דוגמאות ‏ לעריכות מיוחדות הקיימות במע- רכת. . הרכב השכר לפי דרגה א מטרת הדיווח להציג הרכב שכר אוכלוסיה מסו- יימת' במסוף. הקלט של השאילתא מורכב משני חלקים: פרק ראשון -- בררת אוכלוסיה (ביטוי בוליאני). פרק שני -- מפתח המיון (שם משתנה). לדוגמה: דירוג == רופאים; סוג תפקיד. ג. . הפלט של השאילתא. . דירוג רופאים -- הרוכב שכר לפי דרגה תקציביים השונים יש צורך לשקלל את תוצאות החישו" בים של הפרופילים השונים בעוצמת הקבוצות אותן ם מייצגים. לשם כך מפעילים מערכת אשר סורקת את מאגר הנתו- נים וסופרת את מספר האגשים לפי כל הצירופים האפ- שריים של המשתנים באמצעותם נבנו הפרופילים ה- מייצגים. על המטריצה שנתקבלה מפעילים שגרה אשר. מחברת את האיברים השונים של המטריצה המתאימים לפרופיל הרלוונטי. התוצאה הסופית של ההתאמה הזאת נותנת את עוצמה הקבוצה ומספר זה נשתל לרשומה המתאימה בקובץ הפרופילים. נניח שבדוגמה שתוארה לעיל רוצים לדעת מה התוספת התקציבית' הדרושה לכיסוי תוספת בית החולים עבור הרופאים שבארגון. קובץ הפרופיליט לאחר חישוב ה- עוצמה גראה כדלקמן: רוצים לבדוק את השפעת התוספת על הברוטו כאשר התוספת' יכול לקבל את הערכים 600 ,610, 620 ....... 0 . הפתרון לבעיה שתוארה לעיל מתקבל על ידי שימוש. בפונקציות הפסוודו שכריות. באמצעות פונקציות אלו ניתן לעבור מתוצאות חישו" > ביות של פתרון בסיסי אחד לתוצאות של הבסיס ש- נשתנה. נדגים את עקרון הפונקציות הללו בדוגמה שציינו קודם.. נניח שבמתזור הבסיסי של החישובים קיבלנו ששכר - הברוטו של רופא בדרגה 1 ובוותק 3 שנים היגו 6660. > תוצאה זו נתקבלה מחוקת התשלומים החדשה מוצגת בציור מס' 2. שש דהה החדהה הההה-ההההחה-ההההההההתקהה-ההההההחהת,ה--דה.-ההההה-ה-ההה-הההההה .ההא נתונים גולמיים < דירוג 5 פרופיל 2 פרופיל 1 רופא לשלב במערכת השכר כדי ליצור את הסביבה הח- סוג תפקור 1 0 0 - ₪ 7 -- ל דרגה קביעת סכומי זכאות חדשים. : שכר יסוד 1000 0 ל .2 . ותק הוספת ערכים חדשים לטבלת הזכאויות. תוספת ותק 200 . : 9 שינוי בחישוב מרכיבי שכר קיימים. א שרל. 0 . : 0 מרכיבי שכר שכר יסוד הוספת מרכיבי שכר. חדשים. תוספת גמול השכלה - 400 - / תוספת בית חולים : ָ תיספת יוקר 200 / 1 2 ; ברוטו. (ט) 5. השילוב של השינויים הנ"ל מתבצע, ע"י עדכון הטבי תוספת' תפקיד 100 . / 1 מס הכנסה לאות הרלוונטיות הקשורות לרכיבים עצמם וכן ע"י 0 . 0-7 גטו < סה"כ ברוטו 10 ֶּ > ו מס הכנסה 00 / -תוצאות ביניים / | שקלול עצמה (8) סה"'כ נטו 00 > חושבי == לונ 1979 5 עיל עתה את הפונקציה הוסף יוקר 10 על קובץ הפרופילים. הפונקציה קוראת לשגרה אשר מוסיפה 10 לירות לברו- טו וכן את כל התוספות המתווספות על 10 לירות הנוד ספות אשר נכנסות לתוספת היוקר. הדבר מבוצע באמד צעות' שעורים שוליים שונים אשר שמורים בקובץ ה- פרופילים כנתוני ביניים. במקרה שלנו שמורים השעור השולי של תוספת היוקר (2009%0), השיעור השולי של תוספת תפקיד (10%) וכן השיעור השולי של מס הכנסה (35%). לפי ציור 2 רואים שעל ה-10 לירות הנוספות מתווספות עוד 20 לירות תוספת יוקר וכן 2 לירות' תוספת תפקיד. לכן כתוצאה של הוספת 10 לירות המקוריות למשכורת ברוטו גדלה המשכורת נטו ב-(65% % 32 =) 20.8 לירות. הוספת גית הולים גמול השכלְה ו +00] 400 (1006) / תופפת וותץ )100( תוספת יור (200%) )600( הופסת הפקיד (צס0ו) (500) ברוסו (6660) ציור מספ' 2 4. הפונקציה שתוארה לעיל (הוסף יוקר) מאפשרת בעצם קבלת פתרון אלטרנטיבי מהיר יותר מחישוב השכר הד רגיל. הפתרון מדוייק לגמרי בתחום בו השיעורים הר שוליים הקיימים תקפים. אולם גם מחוץ לתחום זה הפתרון יכול לשמש כאומדן בסדר גודל ראשון. את הפונקציה הזאת, וגם פונקציות אחרות, ניתן להפ- עיל מספר פעמים בצורה עוקבת ולקבל מספר גדול של פתרונות אלטרנטיביים, בזמן קצר ביותר, תוך כדי עבודה אינטראקטיבית עם הצג של מסוף. " 25, בצורת' העבודה שתארנו לעיל ניתן לקבל תשובה מקו- רבת לסוג השאלות ,,מה יקרה אם... " אולם באמצעות סוג נוסף של פונקציות ניתן לתת מימד שונה ומתקדם יותר לעבודה. בדוגמה הקודמת ראינו שתוספת של 10 לירות נוספות לתוספת בית חולים נותנת בסופו של דבר 20.8 לירות למשכורת הנטו של הרופא.י מהמשך החישובים קיבלנו את התוצאות הבאות:-- תופפת שולית תוספת לנטו נטו ברוטו בית חולים השלשה ו 208 0 000 00 208 2-00 2 "| 10 208 0 64 20 208 0 6 00 (*)- 192 0 8 00 (*) 178 0 00 0 רת ה רה רוד ד עתה נוכל לשאול את השאלה איזו תוספת לתת למרכיף שנכנס ליוקר על מנת לקבל נטו 5550 ? מבחינה. לוגית זוהי. בדיוק הפונקציה ההפוכה של ה- פונקציה ,,הוסף יוקר" אותה הפעלנו קודם בצורה עו" קבת. באמצעות פונקציה הפוכה זו חפש יוקר לנטו 5550 נקבל בצעד אחד את הפתרון המיוחל -- 644 לירות. צנ ננצוואהננננבאאאא-=א-=== סיכפום 0/0 כ--ויינ---ן 6. המערכת' שתוארה לעיל הינה מערכת לתמיכה בקבלת החלטות עבור גורמים בכירים בארגון. המערכת מבוססת על שילוב של בסיס נתונים ואוסף של פונקציות רלוונ- טיות לתחום הפעילות. באמצעות כלים פשוטים יכול המשתמש ‏ ,לתפור" מודל שכר חדש ויכול לנתח את ההשלכות של מודל זה הן על רמת הפרט הבודד והן על רמת הארגון כולו. המאפיינים העיקריים של המערכת הם:-- א הפעלה פשוטה ישירות על ידי המשתמש. ב. | עבודה אינטראקטיבית עם צג לקבלת דו-שיח רצוף. ג. | אפשרות של חישובים מקורבים מהירים של שכר באמצעות סימולציה זולה. של חישובים. .27. המערכת שהוקמה ותוארה לעיל יכולה לשמש דוגמה לרמת הדיוק אליה ניתן להגיע בניתוח מערכת' מסובכת כמערכת השכר במשק הישראלי. הננו מאמינים שעל ידי שימוש נרחב יותר במערכות מסוג זה ניתן יהיה להגדיל בהרבה את האפקטיביות והיעילות של החלטות מרכזיות רבות בכל תחומי המשק" בארץ. (*) כתוצאה משינוי שיעור המס השולי מ35%7 ל45%7. כב תרגיל בשש אצבעות. בפסקל הקדמה לאחר התרגיל בחמש אצבעות בפורטרן, אשר פורסם בגליון קודם של ,,מעשה חושב" (כרך ו' מס' 1, דצמבר 8 / כסלו תשל"ט) הגיע הזמן לתרגל בשש אצבעות, בפסקל. אבל, לפני התרגול כדאי להגיד כמה מלים בשבחת של שפת התכנות ,פסקל". אם לצטט 016שת0טקגת00, מיום 24.4.78, הרי: ‏ ,מתחוללת מהפכה בשפות התכנות, שמחולליה הם תכניתנים כמוך וכמוני"... ‏ ,הדבר ששבה את לבנו היא שפת 'עשה זאת בעצמך' -- פסקל"... ,יש קומפיילרים לשפת פסקל למיקרו"מחשב 280, לענק המח- שבים 1--צ038 וכמעט לכל דבר ביגיהם". או אם לצטט מ-1056ןת21000 מיום 12.9.78, תהת הכותרת ,,פסקל הופכת ל'כוכב עליון' (ע5006-9)9) של התוכנה" הרי: ,,פסקל היא 1/1 שנעשתה כראוי" ו,,פסקל היא ה-28510 של העתיד". עד כאן. וכאן, במקום להכביר מלים, נביא דוגמה. דוגמה | בחוג לילדים מחוננים / נוער שוחר מדע (מחק את הד מיותר) העוסק בנושא ,,פיתוח החשיבה המתמטית (מה שלא תהא משמעותה של כותרת זו), היתה לחתום מעלה ההזדמ- נות לחוד לנערים המחוננים והנערות החינגיות את החידה הבאה: איזהו המספר בן 6 ספרות אשר אם נכפילגו ב-2, 3, +, 5 או 6, נקבל גם כן מספר בן 6 ספרות, שהן אותן 6 הספרות של המספר המקורי, אם כי בסדר שונה, כמובן. זוחי חידה שנוער מחונן, שוחר נערות חיגניות, מסוגל לפצח בתוך שעה אחת. אף על פי כן, כדי להרבות עניין וכדי להציג צורת חשיבה אלטרנטיבית, הוצג גם פתרון בעזרת מחשב. האלגוריתם המתאים נכתב בשפת פסקל והריהו לפניכם: ; (נזתינטס) 51% זג סע .1 ;6: א ג 2 9 2 : 100000 .- . 6; ; תמו)מ'א: ץצ .4 ; א2001/4 : 6002 5 ,9 0 2 :2 .6 ; ( הפאז : 2) הועזיוזזת מתטססמססתק .7 ;6 קט 8 ;| ][=:5 אזסשם 95 0 6 10 1>=:ז אסע .10 אזשפם .11 0 2] 8 = 82 .12 .10 טכ 2:=2 .13 עאם .14 ; (* משיןזזס *) עאם₪ .15 ; 08 מתנססטססתע .16 ; = :₪ אזסשמם .17 ; (צ) מקזזסזס .18 מאת משה ישראלי רמ''ד תכנון והדרכה, מרכז החישובים -- אוניברסיטת בן-גוריון ₪002 :=)5='1( ; (* אסמס *) פא . (* 4% 068תכק אגא *) אזסמם 0 166666 10' 100000 = : % אסיע ! ; (8) 1028 אזסתם . 0 6 0 2 = : א תס 244 אנש .25 ;,א*א=: ץצ .26 ; 086 .27 6 = : א אממי' פסס6 עסא שד .28 ; עא 9 אתמותשט אפצע' 6002 שד .0 (א*6 א*5,אי4,אי3 %*2 %8) עאם 1 עאע 32 הערות והאוות א. ה. ה בתחילה התכוונתי להסביר את התוכנית, שורה אחר שורה, ואף מספרתי לשם כך את השורות, אבל ברגע האחרון גזכרתי כי אחת מן הסגולות ששפת פסקל מת- גדרת בה היא קריאותה. על כן אני משאיר את התוכנית הקטנה הנ"ל ללא דברי פרשנגות. בגלל השימוש במשתנים מטיפוס ,,קבוצה" (560), נכונה התוכנית רק עד כדי חזרה על אותן ספרות. ברם, מס- תבר כי אין מספרים בני 6 ספרות, שאחת או יותר מד ספרותיהם חוזרת על עצמה, המקיימים את תנאי החיד. כפי שהקורא חד העין בוודאי הבחין, אין בתוכנית שיד מוש בהוראה ‏ 6010. אפס, יש מקום אחד בתוכנית, בשורה מס' 28, שהשימוש בהוראה 6010 היה יותר טבעי מן ההשמה המאולצת המופיעה שם (60 =:א). הוראת עַז%₪, שמשמעותה יציאה מן הלולאה, היתה נראית שם יפה מאוד. ביצוע התוכנית במחשב מסוג 0998/73 -- 000, שהוא מחשב מסדר מהירות של מאות אלפי פעולות שניה, ארך לא פחות מ-59 שניות, כלומר כדקה. היחס המקובל של שניות-מחשב מול שנות-אדם אינו גשמר --במקרה מסויים זה. את פתרון החידה לא אתן פה והוא מושאר לקור; . כתרגיל, אם בעזרת נייר ועפרון ואם באמצעות מחשב. אשמח לראות' פתרונות אחרים, בשפות אחרות ובמח- שבים אחרים, ולהשוות זמני ביצוע. אני מזמין בזה את קהל הקוראים להצטרף אלי בפרסוט. תוכניות -- רוטינות מעניינות, ולא להשאיר אותי בידד במערכה זו. אמגם, 500 הלירות שעדיין משלמים עבור = פרסום מאמר ב,,מעשה חושב'" כבר אינן מה שהיו פעם, > וגם מורידים מהן מס הכנסה במקור, אבל 300 ומשהר הלירות שאתה מקבל לבסוף, באיחור, מכסות אזיכשהן את ההוצאות ועוד מותירות את הסיפוק מראיית. מתנוסס בעיתון... לתלאור מחקר שוצקלינגוויסטי אחד מאת דייר אורה שורצולד המחלקה ללשון עברית ולשפות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן בחיבור זה נתאר בקצרה מחקר אמ- פירי*, שמטרתו היסודית היתה לבדוק את הפרודוקטיביות שבחילופי ‏ 5--פ, ב3--ב, כּ-- (שרידי חוק בגדכפ"ת המקראי) בהיגוי הישראלי היום. לצורןי זה נבנו רשימות משפטים, כמתואר ל- הלן, ותלמידים בני גיל שונים מאוכ- לוסיות מבוססות וטעונות טיפוח קראו אותן בקול. קריאתם הוקלטה ונותחה. התוצאות הדגימו תהליכי לשון רבים ומגוונים בעניין החילופים האלו וב- תחומים אחרים כאחד. התוצאות לגבי הפועל עובדו בעזרת מחשב, ובחלקן הגדול נמצאו הבדלים מובהקים. הנחות יסוד א אם חילופי פ--5, ב3--ב, 5--כ צפויים בהתאם לחוקים קבועים בלשון, לא נצפה להבדלים בהיגוים של דוב- רים בין במלים מוכרות ובין בשאינן מוכרות, היינו, הדוברים יהגו 8, ב, 5 בנסיבות מסויימות ו-פ, ב, כ בנסיבות אחרות, כי הסביבה הפוניטית היא ה- קובעת את תפוצת' ההגיים. ב. אם חילופי פ5--5, ב3--ב, פ5--5 הם צפויים וטבעיים בלשון, לא נצפה להבדלים בהיגוים של חילופים אלו אצל בני גיל שונים, שכן חוקי ההגה שלומד הילד בילדותו המוקדמת הם המלווים אותו במשך כל ימי חיו. כמו כן לא נצפה להבדלים בין אוכלוסיות בעלות רקע סוציואקונומי שונה. כנגד זה, אם החילופים אינם פרודוק- הערה : * המחקר נערך בתמיכה חלקית של האקדמיה הלאומית למדעים, הזרוע ל- = מחקר בסיסי, ושל רשות המחקר באוניד ברסיטת בר-אילן. התוצאות המפורטות של המחקר מתפרסמות בסדרת מאמרים והן עתידות ‏ גם לראות אור בספר ה- מסכם את' כל מימצאי המחקר. %6 טיביים אלא נורמאטיביים בלבד ומוש- פעים מגורמי לימוד והשכלה, יימצאו הבדלים בין מליט מוכרות לשאינן .מו" כרות, בין בני גיל שונים ובין אוכלוס- יות שונות. לשון אחר, ככל שהשכלת הדובר גבוהה ואוצר לשונו עשיר, תג- דל ההתאמה בין אמות המידה הנור- מאטיביות ובין ההיגוי; המלים השכיד חות בלשון יהיו בעלות היגול נכון, נב- דקים צעירים ישגו יותר ממבוגרים, ‏ ו" דוברים מאוכלוסיות מבוססות ישגו פחות מחבריהם באוכלוסיות טעונות הטיפוח. טבשב רכ הנבמ א שיטת המחתקר נחקרים: שלוש מאות ועשרים נחק- רים נחלקו לשמונה קבוצות שוות. בכל אחת מן הקבוצות נבדקו 40 נחקרים. מחצית' מהגבדקים באו מאוכלוסיות טעו- נות טיפוח, ומחציתם מאוכלוסיות ‏ מ- בוססות. הנבדקים חולקו לארבע קבוצות גיל : 10--11 שנים (כיתה ה' בבתי ספר יסודיים, מבוססים לעומת טעוני טיפוח), 3 שנים (כיתה ח' כנ"ל), 17--18 שנים (כיתה ייב בבי'"ס תיכון עיוני ל- עומת בתי ספר לחגיכות של ,,אורט"), 0 שנים (סטודנטים באוניברסיטה לעומת' 'השתלמויות ערב של ,אורט" למבוגרים). כלים: בשלב הראשון לוקטו מתיך לוחות הפעלים ומתוך מילוני העברית המדוברת כל הפעלים שיש בהם פ/ ב' או כ' בפ"א הפועל, בעי"ן הפועל. או בשתיהן (היינו, בעיצור הראשון או ה- שני של השורש). הם גרשמו בצורות עבר, הווה ועתיד בגוף שלישי יחיד ומויינו לפעלים שכיחים ולפעלים נדי- רים. בקבוצת הפעלים השכיחים היו 1002 צורות פועל בעבר, בהווה ובעתיד, ש- השתייכו ל-334 פעלים. הפעלים הנדי- רים היו 9903 צורות פועל שהשתייכו ל-3301 פעלים. מתוך קבוצות הפעלים נדגמו באקראי 240 פעלים יחסית למס- פרן המוחלט בקבוצות: ‏ 24 שכיחים, 6 נדירים, 124 פעלים היו בעלי בכ''פ בפ''א הפועל, ו-134 פעלים בעלי בכ"פ בעייין הפועל. 74 פעלים היו בעבר, 83 בהווה, ‏ 83 בעתיד. חלוקת הבנלנים היתה כלהלן: 35 -- קל, 32 -- נפעל, 5 -- פיעל, 34 -- פועל, 38 -- התפעל, 19 -- הפעיל, 17 -- הופעל. לכל פועל נבנה משפט. המשפטים היו קצרים, בני 3--4 מלים, והם כללו נושא, פועל ומשלים (מושא או תיאור). המשפטים חולקו לשתי רשימות מקבי- לות, כל אחת בת 120 משפטים. כל משפט הודפס על כרטיס ונוקד גיקוד חלקי. בכל מלה גוסף רק הניקוד העשוי לסייע בזיהוי המלה ובהיגויה. סימן הדגש לא נרשם בשום פועל. כל רשימה של 120 משפטים מודפסים על כרטיסים נאגדה בתוך קלסר. מחצית מ- הנבדקים קראו את הרשימה האחת י- מחציתם את הרשימה השגייה. הליך המחקר: המחקר נערך בבתי- ספר. החוקר ישב בחדר והנבדקים הוו- מנו אליו כל אחד לחוד. משנכנס הנבדק לחדר, נאמר לו שיהיה עליו לקרוא בקול משפטים מנוקדים ניקוד חלקי כדי לבדוק, אם ניקוד חלקי עוזר ב- שעת הקריאה (המטרה האמיתית של המחקר הוסוותה). הוא הוכן לקראת ה- אפשרות, שחלק מן המלים הוא לא יבין, ואף על פי כן נתבקש לקרוא את חמש- פטים כמיטב יכולתו ברצף ובלי לעצור. כמו כן נשאל הנבדק באשר לפרטים ביוגרפיים אודותיו. הכרטיסים שבקלסר הוצגו לפני ה- נחקר בזה אחר זה. הוא קרא את המש- פטים וקריאתז הוקלטה. ההקלטה פוע- נחה. היגויי הפעלים נרשמו במדויק והם נותחו ונרשמו בגליונות לסימון ולניתוח. גיתוח התוצאות: לבדיקת התוצאות חושבו לכל נחקר ארבעה ציונים לפי המדדים הבאים: ביצוע נכון בכלל, ב5- ,מעשה חושב/ -- לוו 19 1 צוע הבניין, ביצוע פ"א הפועל, ביצוע עי"ן הפועל (כאשר אחד משלושת ה- אחרונים שגוי, גם ה,,ביצוע נכון בכלל" הוא שגוי). מדדים אלו נותחו לפי מש- תני גיל, סוג אוכלוסיה וסוג הרשימה. המחשב הוזן גם ברשימות המשתנים הבאים: פעלים שכיחים; פעלים נדי- רים; פעלים בעבר; פעלים בהווה ; פעלים בעתיד; פעלים בכל בניין נתון ; פעלים המקיימים כל אחד מן התנאים הפוניטיים בפ"א הפועל (למשל, באילו פעלים פ"א הפועל חלה בראש מלה, ב- אילו היא חלה אחרי תנועה וכיו"ב) ; פעלים המקיימים כל אחד מן התנאים הפוניטיים בעי"ן. הפועל ; פעלים עלולים (השייכים לגזרות הנחות והחסרות). בעזרת תוכנית 568₪5₪0681) 5755 (065ת5010 [50018 %16 ע10 66ַבאסהק לשימוש במדעי החברה נעשו החישובים הבאים: ממוצעי השגיאות באחוזים בכל אחת משמונה הקבוצות בכל משתנה; ניתוחי שונות (0043א4) תלת--כיווניים על משתני הפועל < גיל א סוג אוכ- לוסיה ; ניתוחי שונות עם מדידות חוז- רות לשם בחינת מובהקות ההבדלים ב- אשר למשתנים. שבהם הוזן המחשב. תוצאות מחקר היתה שאלת הפרודוקטיביות של בכ"פ בעברית החדשה, והמימצאים ל- גביה יובאו להלן בסעיפים א--ג, אך נמצאו גם תוצאות נוספות הראויות ל- עיון הן מן הצד הסוציולוגי-חינוכי, והן מן הצד הבלשני, להלן סעיפים ד--י, א בכ"פ כפ"א הפועל נהגו ב כ פ בראש מלה (פתח) או אחרי עיצור (ב- התפעל: התבשל), אבל ב כ פ אחרי תנועה (יפחיז), ואפילו בנפעל (יכמן במקום יכמן). שיעור ה,שגיאות" בפ"א הפועל היה גמוך בדרך כלל, וההבדלים בין האוכלוסיות והגילים בחלק מן ה- תנאים לא היו מובהקים. לפיכך תפוצת פ--פ, ב--ב, 5ּ--כ נמצאה מותנית בתנאים פוניטיים ברורים. ב בכ"פ כעי"ן הפועל נהגו בדרך פלל 3 כ 5, גם במקום שהיה צפור כ פ. חריגים של היגויל ב כ פ במקום 3 כּ פ נמצאו במקום שהפועל התקשר עם שם עצם, ובשם מצוי היגוי ב כ פ (מצפיף במקום מצפיף, בגלל צפוף). שיעור השגיאות בעי"ן הפועל היה גבוה יותר מאשר בפ"א הפועל באופן מובהק, היו הבדלים מובהקים בין סוגי האוכ- לוסיה לבין הגילים בכל אחד מן ₪- תנאים הפוניטיים. ,מעשה חושב'י -- יוני 1979 ג. נמצא הבדל מובהק בין פעלים" שכיחים לפעלים נדירים הן בתנאי פ"א הפועל והן בתנאי עי"ן הפועל. מימצא זה, נוסף על המימצא בעי"ן הפועל (ב לעיל), רומז על כך, שחילופי. 5 --פ, ב--ב, כ5ּ--כ מושפעים מלימוד, מהש- כלה ומידיעת המלים ומהשפעות של מלים אחרות, ומעלה ספקות באשר ל- טבעיות שבתפוצת הצלילים. ד. נמצאו הבדלים מובהקים בין סוגי האוכלוסיות, < מבוססות וטעונות. טיפוח, בביצועי הפעלים בכלל (ולאו דווקא בעניין בכ"פ). תוצאה זו נכונה לכל קבוצות הגיל שנחקרו. הוא נובע מ- קשיים שיש לטעוני הטיפוח להתמודד עם הפעלים המעורפלים (הנדירים), ומ- חוסר שליטתם במערכות הנטייה של ה- פועל העברי, שכן שליטה זו נרכשת עם ההשכלה. ה. נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל בביצועי הפעלים בכלל. תלמידי כיתות ה' היו בעלי שיעור ה- שגיאות הגבוה ביותר והמבוגרים היו בעלי שיעור השגיאות הנמוך ביותר, ברם הירידה בשיעור השגיאות' לא היתה הדרגתיות בצורה שווה. הירידה המש- מעותית באוכלוסיות המבוססות היתה עד גיל 17--18 שנים. ההבדלים בין תלמידי י"ב ‏ לסטודנטים היתה מזערית ולא משמעותית. הידע הדקדוקי נרכש באופן פורמאלי עד כיתה י"ב, ומכאן ואילך הוא טבוע בדובר באותו אופן בגיל הזה או בגיל מבוגר יותר. באוכ- לוסית טעוני הטיפוחה לא היתה ירידה משמעותית במספר השגיאות מגיל 10-- 1 עד גיל 17--18 שנים. הירידה המש- מעותית היתה מגיל 17--18 עד גיל 0. שנים. המבוגרים באוכלוסיה ש- נחקרה חזרו. ללימודים בצורה מסודרת, ואפשר שבלימודים אלו הם מדביקים חומר שנרכש על ידי התלמידים המבו" ססים עוד קודם לכן. ראוי להעיר כאן, שביצועיהם הטובים ביותר של בני 20 + באוכלוסיית: טעוני הטיפוח התקרבו ל- רמתם של בנל 10--11 באוכלוסיות: ה- מבוססות, ומימצא זה מעיד על הפער הרב בין האוכלוסיות, ומצריך טיפולן של הרשויות העוסקות בחיגוך. ו ההבדלים בין ביצועי הפעלים ה- שכיחים לבין ביצועיהם של הנדירים היה' מובתק בכל משתנה ‏ שנבדק. שכד עור השגיאות. בשכיחים .היה נמוך ‏ מ- אשר בנדירים. ככל שהפועל מוכר. יותר, הגייתו נכונה יותר. כאשר הוא אינו מוכר, עולה ההסתברות כי יהיה שגוק ז. בהשוואה בין הזמנים התברר, ש- השגיאות בפעלים בזמן עתיד רבות יו- תר מאשר בפעלים בזמנים האח (עבר והווה). מימצא זה מוסבר בכך, שפעלים בצורת העתיד אינם כה שגו- רים בכתיבה ובדיבור. הדוברים נוטים בדרך כלל להימנע מצורות עתיד והם " מרבים להשתמש בצורות הווה גם ל- צורך הבעת העתיד (כך זה נמצא ב- לשון הספרות והעיתונות, ובלשון ה- מדוברת). לפיכך, צורות העתיד אינן מוכרות, והשגיאות בהן מרובות במבחן הזה. הסבר נוסף לכך הוא שכתיב ,יפעל" הוא רב"משמעי: יפל -- יפעל, ל 2 פַעַל, יפעל, יפעל, יפעל. הגבחנים לא ו ל 2 הבחינו תמיד בסימני הניקוד, ולכן טעו בהגיית הפועל בצורתו הגכונה. ח. בהשוואה בין הבגיינים גמצא, ששיעור השגיאות בבניין הפטיל היה הנמוך. ביותר. שיעור השגיאות הגבוק ביותר גמצא בבננינים פועל והופטל. שני הבניינים הסבילים האלה, פועל הופעל גדירים בדיבור ובכתיבה. הם אינם כה מוכרים לתלמידים ולכן שיעור השגיאות בהם הוא הגבוה ביותר. ל- עומת זאת, הפעיל הוא בניין שכיח למדי, כתיבו מראה בבירור על תצוד רתו הפשוטה, ולכן שיעור השגיאות בו מועט. ראוי לציין, שהפער בין האוכ- לוסיות בביצועי הבניינים היה הקטן ביותר בבניין הפטיל והגדול ביותר ב- בניינים פועל והופטל, היינו, ככל שה- בניינים קשים מבחיגת צורתם ותדל- רותם, כך גדל הפער בין האוכלוסיות. ט. ההבדלים בין הפעלים העלולים לבין הפעלים הנדירים לא נמצאו מוב- הקים. פעלים עלולים התנהגו כפעלים נדירים לכל דבר. מימצא מעניין הוא, שנמצאו חילופין אחדים בין הגזרות ה- שונות לבין עצמן (פעלים מגזרה א' נהגו כפעלים מגזרה ב'), והפעלים בעלי אל"ף או עי"ן מגזרת השלמים נהגו אף הם כפעלים עלולים. י. נמצאו גם תוצאות מעניינות אח- רות, שבאשר להן לא נערכו בחינות סטטיסטיות. אחת מהן עוסקת בהיגוים של התלמידים. נמצא כי ההיגוי המזרחי (בעל חי"ת ועי/ן לועיות ורי"ש חוד לשונית) נשמר רק עלזידי חלק מהגת- קרים שהוריהם יוצאי ארצות האיסלאם. תלמידים אלו נמצאו ברובם בבתי ספר טעוני טיפוח. בבתי ספר מבוססים ש" בהם לומדים במעורב תלמידים מעדות שונות, נמצא שההיגוי האשכנזי (חי"ת הגויה ככ"ף, ‏ עי"ן הגויה כאל"ף, וה- רי"ש ענבלית) נפוץ ביותר, אף בפיהם של תלמידים שהוריהם יוצאי ארצות ה- איסלאם. 5 בתעשיית' זכרונות המחשבים הפך ה- זיכרון לגישה אקראית (ע284) ש 6% סיייביות על גבי מעגל כליל אחד לכעין ציון דרך טכנולוגי, שאיבד אך מעט מקסמו אפילו עברו עליו לאחרונה המנהיגות בתחום זה, החברות טקסאס אלנסטרומנטס ודי.ב.מ. אך האם זיכרון אקראי בעל כושר של א 10,000000 סיייביות הוא מעבר לגבולות האמינות ? לא ולא, שהרי מיתקן כזה כבר קיים. הענקה בתחום האלקטרוטכניקה, חברת פיליפס מהולנד, הציגה לא מכבר זיכרון אקראי (ע84) המסוגל לכלול עד 10% סיייביות מידע, וזהו זיכרון שהמשתמש מסוגל לכתוב עליו ובו ניתן לאתר כל סי"בית, או כל אות, תוך רבע שניה. כמובן, לא ניתן להשוות במישרין את הזיכרון האקראי של פיליפס (דיסקה פלסטית בקוטר של 30 ס"מ, הדומה ל- הפליא לתקליט ארוך-נגן) למיתקן ה- אחרון של טקסאס אינסטרומנטס (מע- גל כליל עשוי סיליקון ששטחו 6 ממייר) -- וזאת לא בטכנולוגיה ולא במחיר. אין זה גם רלוונטי בהקשר זה שהמע- גל הכליל (0₪10) הוא זיכרון נדיף, זהיינו שהוא מאבד את כל נתוניל כי שנפסק החשמל, ולכן ניתן להשתמש בו שוב ושוב, בעוד שהתקליט הינו זיכרון לא-מחיק שניתן לכתוב עליו רק פעם אחת. ההבדל החשוב הוא שהמעגל הר כליל הינו אלקטרוני בעוד שהתקליט הינו אופטי. הכושר הפנטסט? של האור מ התקליט האופטי של פיליפס להחסגה המונית מאפשר צפיפות דחיסת נתונים הגדולה פי 200 מזו שבמעגל הכליל של * המאמר המקורי הופיע ב-)00ת5016 ששח מיום 23.11.78, החסנה אופטית מקדימה בשנות אור* מאת ג'ון סטאנסל תוגם יוסף מוניטה % והגדולה בערך פי 40 מזכרונות ה- בועיות על מוליכים למחצה המתחילים להיכנס לשימוש. 10,000 מיליוני ‏ הד סיייביות שהתקליט מסוגל להחסן (מח- ציתן על כל צד) כמוהן ככושרם של 0 קבצי דיסקות מגנטיות מהמשוכללות ביותר המהוות כיום ציוד סטנדרטי בד מחשבים, או, בערך, 15 כרכים של ה- אנציקלופדיה בריטניקה, לרבות תרשי- מים ותמונות. מגרעות התקליט כי זמן הגישה אליו איטי פי 1--25 מזה ל- דיסקה מגנטית ושהתקליט אינו ניתן למחיקה או לכתיבה מחדש. אך מי צריך קיבולת כזו? התשובה כיום היא לפי הנראה -- אף אחד. ברם, בדיוק כמו שהחוסר של שוק מידי ל- זיכרון האקראי של 648 במעגל כליל אחד לא הרתיע את טקסאס אינסטרו" מנטס משאיפתה להיות החברה הרא- שונה שתפתחו וגם איגו צונן את הת- להבותן של חברות רבות אחרות, ה- מייצרות מוליכים למחצה, להגיע לק- ראת זכרונות אקראיים של 128%, כך אין העדר שוק מידי מפריע לחברת פיליפס. אך יש עוד דבר אחר המדרבן את החברה ההולנדית. הרבה אנשים מאמינים עכשיו שהחסנת נתונים אופ- טית, העברה אופטית ולבסוף גם עיבוד אופטי -- עשויים להיות יותר פשוטים, בעלי כושר רב יותר וגם יותר זולים. יתכן כי ביום מן הימים יתרונות אלת יהפכו את האלקטרוניקה, כפי שהיא ידועה לנו כיום, לנחלת העבר. הרבה מהטכנולוגיה לתקופת מידע אופטית כבר קיים כיום אם כי בצורת עובר. כבלים עשויים מסיבי זכוכית ש- עוביים פחות מעשירית העובי של כבלי נחושת שקילים עוברים תהליכי ניסוי ברוב ארצות המערב המפותחות. שיטות חדשות להצמדת אותות אופטיים לכב- לָים, | כבלים שהפסדיהם נמוכים. יותר, מקורות אור חזקים יותר וקטנים יותר, וכן שיטות חדישות' לאיפנון אותות -- ' כל אלה מתחילים להופיע ממעבדות ה- מחקר בארצות ההן. ולבסוף, כבר ניתן לראות באופק התקנים המסוגלים להג- ביר אותות בדרך אופטית, כך שלא ידרשו עוד מגברי קווי טלפון להפיכת האותות לאלקטרוניקה ובחזרה. ההגברה הינה צורה של עיבוד אותות והיא עשוייתה לשמש בסיס לשקילים אופטיים למעגלים ההגיוניים המהווים כיום את לב המחשבים. התקליט להחסנה המונית מתוכנן ל- קריאה אופטית של גתונים מאוחסנים ולהמרתם לאותות אלקטרוניים אותם ניתן לנצל להפעלת מצג טלויזיוני או מדפסת. אך אין מניעה בסיסית או טכ- נית מקריאת הנתונים, העברתם, עיבודם והצגת התשובה -- הכל באופן אופטי. אין התקליט השיטה היחידה להחסנה אופטית של נתונים. בקייץ שעבר גיל- תה חברת פלסי (ע2168856) פרטים על רעי:ן לזיכרון הולוגרפי המנצל את ה- תופעה הכימית של פוטוכרומיסם לצרכי קריאת הזיכרון, כתיבתו ומחיקתו, בד אותה דרך שהדבר מתבצע כיום בסר- טים מגנטיים. חברת פלסי מקווה לסיים את ההרכבה של אב-טיפוס לקראת ה- אביב הבא. ושוב היתרונות לעומת ה- זכרונות האלקטרוניים יהיו צפיפות הח" סנה גבוהה, צריכת חשמל מוקטנת וה- אפשרות לעבד נתונים בדרך אופטית. גילויים תמוהים מהי מטרת חברת פיליפס בגלותה פרטי הטכנולוגיה החדשה כבר עכשין? החברה דחתה בתוקף שאלות בדבר ישומים מיידיים והתחמקה ממתן תשו- בות לשאלות בדבר עלות המיתקן ב- מלים כגון ,זה תלוי במערכת בה יש- תמשו בתקליט'י. סיבה אחת היא ב- וודאי לקדם תחרות, במיוחד מיפן, בה הודיעה חברת מאטסושיטה בחודש ספ- טמבר 1978 על תקליט דומה מאוד ה- ,,מעשה חושב/' -- יוני 1979 % מכונה ,,רושם חוזי נייח על גבי תקליט אופטי" והמיועד בחלקו לחברות מס- חריות לצורך תיוק רשומותיהן. במלים אחרות זוהי שיטה של ,עשה בעצמך מיקרופיש". למרות שמועטים הפרטים הידועים על התוצר היפני המתחרה, אין ספק כי שתי השיטות דומות זו לזו. שיטת פיד ליפס, הקרואה 388 (קריאה ישירה אחרי הכתיבה) משתמשת בתקליט פלס- טי בעל 45,000 ערוצים, המחולקים ל- 8 סקטורים בכל צד. המישטח מכוסת בחומר רושם עשוי טלוריום שהוא כה דק -- 3008 (ל107 3% מטר) -- ש- דופק ליזר ברוחב של מיקרומטר אחד, בעל עוצמה של כ-/וג121 ומשך של 0 ננושניות, דיו כדי לנקב חור קטן לתוכו; זאת שיטת הכתיבה. הקריאה מתבצעת ע"י הכוונת מקור אור בעל עוצמה נמוכה יותר אל החורים וגילוי ההפרש באור המוחזר מהחורים ומה- חומר המסובבם. חברת מאטסושיטה משתמשת באותם העקרונות כמו פיליפס, אך מפעילה שני ליזרים המופעלים בהליום ובניאון, ה- אחד לקריאה והשנל לכתיבה. השימועז ה 7 == בליזר גז פירושו כי הציוד חייב לתפיס הרבה יותר מקום. שני התקליטים גם' יחד- מאפשרים קי- בולת החסנה גבוהה וזמני גישה מהירים יחסית למרות' שעדיין לא ניתן להשוות את שתי השיטות במישרין. קוטרו של תקליט מאטסושיטה הוא 20 ס"מ וקיד בולתו 20,000 מסגרות טלוויזיה צבעו- ניות נייחות, שלכל אחת מהן ניתן ל- גשת תוך מחצית השנייה. תלוי באיך מוגדרת ,,מסגרת", יתכן כי קיבולת זו - שוות-ערך לקיבולת הסי"ביות של תק- ליט פיליפס הגדול יותר. אין בזה כדל ' להפליא אם נזכור את הישגיה בעבר של מאטסושיטה בהשגת צפיפויות מידע גבוהות. הסיבה העיקרית השנייה של פיליפס לגילוי טכנולוגיה זו והדגמתה כעת היא שהמכשול הבא עליו תצטרך החברת להתגבר הוא התוכנה הדרושה לכל ישום. מתכנני התקליט אומרים ששיד מושיו הברורים מצויים בתחרות עם ציוד המיקרופיש הקיים ועם שיטות פלט מחשב על גבי מיקרופילם (00%), ה- דורשות טיפול ידני בנתונים רבים. ה- אופיין הארכיוני של התקליט, מהירות כתיבת הנתונים עליו ומהירות איחזורם, = טרוניות מסורתיות או לשיטות העבו מידותיו הקטנות, והקלות לחברו לשיטות העברת נתוב אופטיות, ‏ כל האיפיונים ‏ האלה מצו עים על 00% כשיטה מסורבלת ומיןד. שנת. אך לפיליפס ודאי תקוות יותר מר חיקות לכת לתקליטיה. למרות שלא נמסרו פרטים ידוע כי מדענים במעבדות המחקר של החברה באינדהובן כותבים. את התוכנה אשר תאפשר להם להפעיל את המערכת לצורך ניהול הרשומות ש- בארכיון החברה. לפי השמועה החברה, שהודיעה על נכונותה לדון על רישןל השימוש בהמצאתה, כבר מנהלת משא ומתן על פרוייקטים אפשריים משותפים עם שתיים או שלוש חברות מחשבים גדולות, אולי במגמה לבנות זכרונות נתונים עצומים. שימוש טיפוסי עשוי להיות בבתי חולים: ההחסנה של נתז" נים רפואיים ומינהליים בצורה ‏ מאוד דחוסה -- תתארו לעצמכם כל השטת הנצרך ע'"י תמונות רנטגן! שימוש אחר יכול להיות להחסן על גבי תקליט אחד את כל הנתונים המועברים מדי יום ע"י הסטליטים המטאורולוגיים המסובבים את כדור הארץ. "ח"י" = הגשת חומו ל,(, מעשה חושב" מאמרים, כתבות ומכתבים למערכת יש להגיש לעורך בהעתק אחד. התכתבות אחרת (כולל מודעות ועניינים ארגוניים), יש לשלות למזכירות אילי'א. רווחים כפולים ושוליים רחבים. יש להקפיד על עברית צתה ללא בליל לועזי. לשם כך מומל להיעזר במילון למונחי עיבוד נתונים (מהדורת ארעי) 1975 בהוצאת איל''א. יש להגיש שרטוטים מקוריים בטוש שחור על נייר לבן או נייר שרטוט ; צילומים מקוריים על נייר מבריק לבן. יש להגיש בנפרד רשימת תמלילים, תמליל אחד לכל ציור. כן יש למספר את הציורים ולציין מיקום כל ציור בטכסט. ו כל מאמר וכתבה רצוי כי יהי" מודפסים במכונת כתיבה עס אין המערכת מתתייבת להתז'לר חומר שנשלת אליה בין שהודפס ובין שלא ראה אור. במשולב עם תנכנון גידולי השדה מאת ע. פורת וא. גלעד מבוא כ הרעיון להיעזר במחשב לתכנון ה- הזנה ברפת אינו חדש. השימוש בתכנון הליניארי לקביעת ההרכב הזול ביותר של תערובת- מזונות מקובל זה זמן רב במכוני התערובת' הגדולים. מטריצות לתכנון ליניארי של מגה שלמה, הכוללת מזון גס ומרוכז ומות- אמת לקבוצות הזנה שונות, פותחו על ידי מוסדות מחקר שוגים. הבחינה הכל- כלית של גידולי המספוא נעשית ב- משקים עצמם במסגרת שאר גידולי ה- שדה: מנקודת המבט של הרפתן והמשק שיטה זו לוקה בחסר: אין בודקים את כל הנושאים הנ"ל במשולםב ולכן לא מסוגלים להעריך נכונה את ערכם ה- כלכלי האמיתי של המזונות. שיטות ה- תכנון המקובלות הן לעתים אף מסור- בלות ואינן מתאימות לניהול שוטף של ההזנה ברפת. שיטת התכנון הרצויה חייבת: להציע מנה מאוזנת מבחינת ערכה המזוני ; : להבטיח שהמנה תהיה כלכלית ; לאפשר גמישות בשינויי המנה. יוזמת מר עופר קרול משירות ה- ה והמקצוע במשרד החקלאות וב- - של מר בנימין לב, מנהל האגף לבעלי חיים במשרד החקלאות, פיתחה המחלקה לתכנון ליניארי ב,,חשב" תוכ- נית' ממוחשבת העונה על כל המשאלות המפורטות לעיל. תוכנית זו יושמה כבר בעשרות רפתות של קיבוצים ומושבים שיתופיים, מהם ההוזרים על התכנון ה- ממוחשב כל עונה. תכונות התוכנית 1. מנה יומית, תקופתית ושנתית -- מאוזנת -- תכנון ההזנה מבוסס על המלצות מומחים ואנשי מעשה בארץ ובעולם. . מובטח כי המנה המוצעת תספק את צורכי האנרגיה, החלבון, החומר היבש, התאית, המינרלים (והוויטמינים). המנה מותאמת לכושר האכילה של הבקר וה- אנרגיה נבחנת בערכי אנרגיה מטבולית או בערכי אנרגיה נקיה. ו נבחן בערכים של חלבון כל- ₪ תוכנית ההזנה הנמסרת לידי המשק כוללת תפריטים יומיים לקבוצות ההזנה השונות (פרות גבוהות תנובה, נמוכות תנובה ; עגלות וכו'), כלומר, היא מ- פרטת כמה ק"ג שחת בקיה, קש, תח- מיץ תירס, פולפה יבשה, עשב רודס, סלק. מספוא, ועוד יש לספק ליום לראש , התפריטים מותאמים לתקופות' השגה ב- התאם ליבולי הירק והמזונות העונתיים, כמו כן מתקבל מידע. על עלות המנה ועל ההיקף הרצוי של גידולי המספוא --. במסגרת תוכנית כוללת של גידולי שדה. שהיא. אופטימלית מהבחינה הכל- כלית. המשק יכול לקבל מספר תוכניות הזנה חילופיות הדומות בערכן המזוני אך נבדלות בהרכב המזונות שבמנה. לדוגמה, ‏ אפשר לקבל מנה ללא עשב רודס, יעם תערובת יחידה, עם כמולות שונות של תחמיץ וכו/. שיקולים מש- קיים, ארגוניים, מינהליים ואחרים קוב- עים את בחירת החלופה המתאימה על ידי המשק. כמו כן יכול הרפתן לשנות את ה- דרישות הדיאטטיות שביסוד התכנון ו" כשהתוצאות נראות לו בלתי ישימות, הן מועברות לדיון והכרעה (או לשינוי) אל המדריכים המקצועיים. 2 מנה זולה ביותר -- במסגרת ה" דרישות הדיאטטיות' ומיגבלות מערכת הייצור המשקית -- תוכנית ההזנה ה- נמסרת למשק היא תוכנית ,,כלכלית", לאמור: היא עונה לדרישות הכמותיות והדיאטטיות של ההזנה הנכונה וגם מוד תירה למשק הכנסה מירבית מגורמי ה- ייצור המוגבלים (בעיקר מים וקרקע) העומדים לרשותו. המאפיין את התוכנית הממוחשבת של ,חשב'" הוא שילוב תכ- נון ההזנה עם תכנון גידולי השדה כ- אשר גידול המספוא מתחרה עם גידולי השדה האחרים על המים והקרקע, ש- כמותם מוגבלת בדרך כלל. במלים אח- רות: תוכנית ההזנה המתקבלת היא גם התוכנית הזולה ביותר האפשרית' לגבי אותו משק ומבטיחה לו ,,תרומה'" מירב"ת מגידולי השדה. יחד עם תוכנית ההזנה מקבל המשק תוכנית' גידולי שדה: הרכב הגידולים ותוכנית הקצאת המים, כולל חלוקתם במשך השנה. 3 גמישות בהתאמה לצרכים המש- תנים -- התכנון מותאם לצרכים המיוחדים של המשק. הוא לוקח בחשבון את גודל ה- עדר ואת תנועת העדר, החלוקה לקבו- צות' הזנה, סוגי המזונות שניתן לקנות, גידולי המספוא. וגידוליי המכירה הבאים בחשבון, טיב הקרקע, מחזור הזרעים, כמויות המים "וכו על המשק להחליט על מידת הפירוט ועל מספר החלופות אשר ברצונו לבדוק. לאחר שנתקבלה תוכנית ההזנה ותוכ- נית הגידולים האופטימלית הראשונה ה- מבוססות על נתוני המשק, קל לבדוק. ה ₪ ואי הי = אי את השינויים "שיש להכניס בהן בהתאם לשינויים החלים בהנחות, במיגבלות, בי מחירים ובנתונים אחרים. לעובדה זו חשיבות מיוחדת בתקופה של אינפלציה ולאור ‏ השינויים המתמידים במדיניות הממשלה. יודגש כי ביצוע התכנון של גידולי השדה באמצעות התכנון הליניארי כראי למשק גם ללא תכנון ההזנה, וכי ב- הזדמנות זו ניתן להשתמש במודל גם לבהינת תוכניות ההשקעה בפיתוח מקו- רות המים (הקמת מאגרי מים, רישות שטחים וכוי). במסגרת התכנון רצוי לבחון גם שא- לות מיוחדות המעסיקות את המשק, כג ן מה עדיף על מה -- להאביס ירק-אספטת, או לייצר שחת-אספסת וכו'. 4. תגובה מהירה, הוצאה קטנה יח- סית -= כיוון שהתכנון עוסק רק בקטע מ- מערכת הייצור של המשק ומאחר שעי: בוד הנתונים נעשה בעזרת שיגרות מח- "שב קיימות, מהירות התגובה גדולה. תוצאות התכנון מתקבלות בזמן סביר וניתן להשתמש בהן לצורכי הניהול ה" שוטף. ,חשב" השקיעה לא מעט משאבים בהקמת המערכת (בניית המודל, תכנון טופסי הקלט, הכנת טבלות העזר ש מקדמים להערכת סוגי המזונות), אך הד השקעה מתחלקת על צרכניה הרבים, ולכן ההוצאה למשק היחיד קטנה יחסית. תוכנית עזר לבניית מטויצה על מנת להגדיל את מהירות התגובה ובמאמץ לחסוך בהוצאות נבנתה והופ- עלה מזה שגה גם תוכנית ,,ניפוח מט- ריצה', המעבירה למחשב עצמו את בנייתו של חלק ממטריצת התכנון הלי- ניארי. בתכנון ההזנה של 5 סוגי בקר ב-7 תקופות הזנה, למשל, יש צורך לחזור ‏ 35 פעמים על אותם נתונים, לקבוע | את מסגרות | התת-מטריצות פזן זטלזט0- זטקלא|ו אינבום- אוטמבום בע"ת ריהוט ואביטרים לחדרי מתשב ולמסופים. ניקול וחידוש סרטיס מגנטייסם. צרכי מחשביס - הדש! תל-אביב, חושבי' -- יוני 1979 > .> ציוד בטחון ‏ - החשמונאים 38, - סרטים, דיסקים, % של ההוצאות' וכל תהליק התקצר -מ-3--4 שבועות לש בלבד (הרצות נוספות ותכנון תנים לביצוע בשעות מעטות). מאמר: ,,המקרא הממותשב -- הישגים ביקורת ומשאלותיי שלן. יהודה ת. רדאי, ההערה שמאמר| - זה פורסם לראשונה ב,,בלשנות עברית חפ'ישית'י 13 : 1978, עמי 2-. *.ב.מ., ספפ, אלביט, אסא דיסקטים - סרטי דלו, חמרי ניקןי > כריכות לדוחות מחשב התקנת ציוד תקשורת כספות חסינות אש - מכונות גריסת מסמכיס טל. 285688 -- 2869872 בשני כנסים של ספרנים שנערכו ב- ארצות הברית בשנת 1977, נדון בהר- חבה נושא הקיטלוג. בכנס השנתי ה- שגים עשר, שנערך בחודש יוני 1977, ניסחו אגודת הספריות היהודיות ומועצת הארכיונים וספריות המחקר למדעי ה- - יהדות את ההחלטות כדלקמן: מועצת הארכיונים וספריות המחקר ל- 5 מדעי היהדות, המייצגות את האוספים המרכזיים בארצות הברית של יודאיקה / הבראיקה, יחד עם אגודת הספרלות ה- " יהודיות, המייצגת למעלה ממאתיים ספ- רגים למדעי היהדות, מבקשים להגיש את ההמלצות כדלקמן ביחס לטיפול ב- נתונים ביבליוגרפיים בכתב עברי לצורך הקיטלוג באמצעות מחשב: 1. תיאור ביבליוגרפי 1 כתב: ראוי שכל הנתונים הביב- ליוגרפיים הנלקחים מחיבור שנכתב ב- כתב עברי יהיו מיוצגים באותו כתב או בתעתיק הפיך (אות תמורת אות). ּ 1. ראה להלן לוחות התעתיק עמ' 102. - 2. 0ע08ת518 [07080108)ת1. ' 2656100 681וםסהיפסווטום. . 6818100106 6102 107קח - 65[נות. 4. מהדורה ב' עוד לא יצאה לאור, אולם טיוטות שלה חולקו בשנה האחרונה לספריות רבות בארצות הברית ל- עיון וביקורת. 5 לשונות המקום = ו 5 6. לדוגמא: אם הכותר בעבוית הוא - ' מלחמת יום הדין התעתיק יהיה. תצמזז נתטוצ תונחת ולא כנהוג כיום בספריית הקונגרס : 63166ם11 7 תו6"הת גמסע. 7 (86ג]() 26808016 6חותסגזר )יי : : קייטלוג העברית בארצות"הברית בעידן המחשב מאת אמנון ציפין הדברים הנ"ל חלים גם על תאריכים, מידע משער נוסף והערות על קשר ביבליוגרפי עם חיבורים אחרים בכתב עברי. דבר זה עולה בקנה אחד עם ה- עיקרון של 51882 הקובע שכל היסו" דות הביבליוגרפיים יהיו מועתקים ב" שפה ובכתב של החיבור (השוות: 6 .6 3)4408 1 סימני אבחנה: יש להעתיק סי- מני אבחנה המשפיעים על איכות העיד צורים המופיעים בחיבור. בהחלט אין ל- הוסיפם במקום שאין הם מופיעים, משום שיש בכך תיקון הנוסח, וזאת בניגוד לעיקרון ההעתקה של הכתיב המדויק המופיע בעמוד השער. (השווה מהדורה בי של 4408)* [הכוונה בסעיף זה היא לסימני האבחנה בין ב' לב/ 5 לכ' וד כין'יב. ‏ דרישה זאת אינה באה על סי- פוקה בשיטת התעתיק שנתקבלה באוהיו קולג' ליברארי סנטר. א"צ]. 2. איחזור (16/81ע200) 2. לשונות המקום:* יש לאפשר. גלה.. שה ישירה לרישום קטאלוגי עברי דרך היסודות הביבליוגרפיים בכתב המקורי דהיינו: מחברים, כותרות וסדרות. זאת כדי להקל את מציאת הרישום המבוקש. 2 תעתיק המתאים לניקוב: אם לא ניתן להגיע אל הרישום בתע- תיק רומי שנקבע על ידי ספריית הקונג- רס דרך הכתב העברי יש להחליפו ב" שיטת תעתיק המתאימה למנקבת ; חיינה " המרה של אות תמורת אות מהכתב ה- עברי לכתב הרומי, ללא הרכבה מחדש של התנועות החסרות. (השיטת שאליה אנו מתיחסים היא לוח מספר 4 לרו- מאניזציה של הכתב העברי כפי שנקבע על ידי המכון האמריקני הלאזמי ל- תקנים 4881 ב"1975) 5. 3 תעתיק לאותיות רומיות : אנו מכירים בצורך של תעתיק לכתב "רומי" כדי לשמור על אחידות: בקיטלוב- ' עבודות שונות של מחבר המופיעות ב" כתבים שונים. צורת השם המופיעה ב- חיבור או בספרי עזר עדיפה לצורך תע- תיק שמות משפחה בהבראיקה. יש ל- הזדקק לתעתיק שיטתי בתחום זה רק בלית ברירה. במקרח כזה יש להשתמש בשיטת התעתיק שגזכרה לעיל. 4. ייצוג: להחלטות שיתקבלו בתחום זה על ידי ספריית הקונגרס ואגודת הספריות ה- אמריקניות תהיה השפעה נרחבת על ה- ספריות שלנו, לפיכך אנו מבקשים לה- יות מיוצגים בגופים הדנים והמחליטים בנושא. עד כאן נוסח ההחלטה. בנובמבר 1977 השתתפתי בכנס הספרנים ללימודי ה- מזרח התיכון שנערך בניודיורק. ישיבת בוקר מלאה הוקדשה לנושא הקיטלוג. לא נתקבלו החלטות דוגמת זו שנתקב- לה בברנדייס, אך הוקמה ועדה שהוטל עליה ללמוד את הנושא ולהגיש מסקנו- היה לאסיפה השנתית בנובמבר 1978. המשתתפים בדיון הביעו את דאגתם ש- אם לא יטלו יוזמה ויגישו הצעות משה. להם עלולים הם לעמוד בפני עובדות מוגמרות שייקבעו בלעדיהם. סמיכות התאריכים של ההחלטות וה- דיונים בשני כנסים אלה אינה תמוהה כאשר דנים בה במסגרת ההתפתחויות שחלו בשגות השבעים בתחום הקיטלוג המשותף. העיקרון של קיטלוג משותף אינו חדש בארצות הברית, בישראל וב- עולם בכלל. התפיסה היסודית מאחורי עיקרון זה היא שקיטלוג עצמאי בכל טפרייה של כל החומר הגרכש על ידה הוא יקר, איטי ומיוחל. זול ומהיר. יותר הוא שיתוף פעולה בקנה מידה לאומד או בין-לאומי. אם חיבור מסויים קוטלג בספרייה א/, אין צורך שבספריות אח- רות יקוטלג אותו חיבור פעמיט גוספות. הדרך המקובלת בשבעים השנים האח- רונות היתה השימוש הרחב בכרטיסי קטאלוג שנופקו על ידי ספריית הקונג- ,,מעשה חושב'י -- יוני 1979 רס. ספריית הקונגרס התחילה במפעל זה כבר בשנת 1901. הרברט פוטנאם, מי שהיה אז ספרן הקונגרס, התווה תוכנית להדפסה והפצה של כרטיסי קטאלוג ל- ספרים שספריית הקונגרס הוסיפה ל- אוסף שלה. תוכנית זו, עם כל חשיבו- תה,. לא הצליחה בשנות השישים לכסות יותר מאשר 35%--50% מהספרים ש- רכשו הספריות הגדולות בארצות הברית. כדי לצמצם את הפער בין המצוי לרצוי בנושא, אישר הקונגרס האמריקני תי- קון לחוק החינוך הגבוה והקציב סכומי עתק לפיתוח מערכת קיטלוג בקנה מי- דה ארצי. התיקון בחוק קובע שתוך שלושה שבועות מיום רכישתו של חיד בור מסויים, על ספריית הקונגרס לספק רישום ביבליוגרפי שלו, או בכרטיס * קטאלוג או ברישום קריא על ידי מכו- נה'. תוכנית זאת התנהלה בהצלחה מ- רובה בשנים 1966--1967. ספריות מחקר ואוניברסיטאיות דיווחו שהן מצליחות לקבל רישום קטאלוגי מספריית הקונג- רס לכ-70%--80% מרכישותיהן הח- דשות. להתפתחויות עד לנקודה זאת לא היו השלכות שונות לגבי העברית, הערבית ושאר הכתבים הלאדרומיים מאשר לגבי כתבים רומיים. ספריית הקונגרס שמרה על העיקרון שהקיטלוג ייעשה בכתב המקורי שבו נכתב החיבור. שנות השבעים עומדות בסימן חדירת המחשב למחלקות הקיטלוג של ספריות רבות. העיקרון גשאר אותו עיקרון של קיטלוג משותף, כפי שהיה ידוע עד כח. השינוי הוא במהירות הקיטלוג והעברת הרישום הקטאלוגי בין הספריות השונות ,מחד, ובהתווית כיוון התפתחות חדש מאידך. השפות שהמחשב עוסק בהן ב" הווה הן שפות הנכתבות בכתב רומי'. היתרונות של השימוש בטכנולוגיה חד- שה זו הם: 1 מהירות בחיפוש אחר רישום ביבליו- גרפי של חיבור המיועד לקיטלוג. 2 מהירות באספקת רישום קטאלוגי אם החיבור קוטלג כבר במקום אחר. 8 להוציא מכלל זה את הספרייה הציד ' בורית בניו-יורק שפיתחה אפשרות גם לקיטלוג העברית באמצעות ה7 מחשב, וראה להלן. 7 9 0. שת8תט1.1 0011086 0 = 0000 שת אתסל ששא ‏ ;0)מ00 עה 1 1. 6תות86ג שמ 6עסת16ח1 3. הקטנת מחיר הקיטלוג לפריט. 4. השימוש במחשב יאפשר בעתיד ל- וותר כליל על הנפקה של כרטיסי קטאלוג. העברת כל הקטאלוג הקיים לתוך מאגר המידע של המחשב ש- ממנו ניתן יהיה לאחזר מיד כל ריד שום קטאלוגי מבוקש באמצעות מ- סוף מחשב" תאפשר התפתחות זאת. המחשב יאפשר גם ליצור קטאלוגים בצורת ספר בהוצאה קטנה יחסית, דבר אשר יאפשר גישה לקטאלוג של ספרייה מסויימת במקומות רבים, ולא רק במקום אחד כפי שמצב הדברים הוא עכשיו. הבעיה של שפות הנכתבות בכתב לא רומי, כגון העברית והערבית, היא שהן המכשירים והן התוכניות הקיימות מות- אמים לכתב רומי שנכתב משמאל ל- ימין. השאיפה של אגודת הספריות היהו- דיות המשתקפת בהחלטתה מיוני 77 (סעיף 1) היא לפתח את המכשירים והתוכניות שיאפשרו לשמור על הכתב העברי בקיטלוג באמצעות המחשב. ה- קשיים במילוי שאיפה זו הם בעיקר תק- ציביים מאחר שעל הקשיים הטכניים ניתן להתגבר באמצעות הטכנולוגיה ה- קיימת. קושי מרכזי הוא הצורך במנקבות (מכונות ניקוב) בכל הכתבים ‏ השונים מרומית ובפיתוח תוכניות לכתבים אלה. יתר על כן, גם אם יפותחו דברים אלו מתעוררת בעיית שילוב הרישומים בכ" תב לא רומי בא"ב אחד עם הרישומים בכתב רומי. שני המרכזים העוסקים בפעילות בנו- שא הם הספרייה הציבורית של ניודיורק ואוהיו קולג' לייברארי סנטר"'. ההח- לטה שתתקבל באוהיו קולג' לייברארי סנטר תהיה בעלת חשיבות רבה, כי יחד עם ההחלטה שתתקבל בספריית הקונג- רס היא תשפיע על מרבית הספריות ה- גדולות בארצות הברית. הספרייה הצי- בורית בניו-יורק כבר עברה משלב ה- החלטות לשלב הביצוע, וקיטלוג העברית שם נעשה באמצעות מחשב. הנסיון של הספרייה הציבורית בניו- יורק: א. הקיטלוג שמוזן למחשב מכתב עברי נעשה בתעתיק לרומית ומנוקב משמאל לימין. ב מאחר שהספרייה הציבורית של גיו-יורק משתמשת במידע שהוזן למח- שב כדי ליצור בשלב שני קטאלוג ב- צורת ספר, אין צורך בפיתוח המכשירים שיזינו את המידע למחשב שיציגו את המידע בכתב עבר המחשב. : 5 ג. הפיתוח היחידי שנדרש היה אפשר מתן סימן למחשב שהחומר מוזן הוא במקורו בכתב עברי. זאת שהמעפנחת'' תוכל לאחר מכן להפוך . את הרישום חזרה לכתב עברי. - באוהיו קולג' לייברארי סנטר הוקמה ועדה מיוחדת ללימוד הנושא. הוועדה פעלה בעיקר בשנים 1975--1976. המ- לצות הוועדה, שעדיין לא יושמו מחוסר תקציב' מתאים, היו: א. הכתב העברי יוזן למחשב מ- שמאל לימין בתעתיק הפיך תוך כדי סימון למחשב שהחומר המוזן הוא ב- כתב עברי. ב. הרישום הקטאלוגי שהוזן למחשב בתעתיק יוצג על גבי מסך המחשב ב- כתב עברי. במקומות שבהם לא יועסקו מחשבים בעלי כושר להציג את הרישום הקטאלוגי בכתב עברי, יוצג הרישום ב- תעתיק. הן בפתרון שהופעל בספרייה הצי- ה בורית בניו-יורק והן בזה המוצע על ב ידי הוועדה באוהיו קולג' לייברארי סנד - = טר גודעת חשיבות מכרעת לתעתיק. ספריית הקונגרס השתמשה, ועדיין מש- תמשת, בתעתיק בלתי הפיך. לדוגמה: א. הכותר דקדוקי פופרים מועתק 0 בספריית הקונגרס ל-ם((ת/50 6אטסאוכ. - אם ננסה לחזור מהצורה בכתב רומל למקור העברי (כפי שהמחשב מתבקש לעשות) ניתקל בקשיים. מספר האותיות בכותר העברי היה 6 +6 ואילו בכותר בתעתיק מספר האותיות הוא 6+7. ב- מלה ,דקדוקיי, | לאחר ה-ד הראשונה ינסה המחשב להוסיף אות המקבילה ל-1 = המופיעה בתעתיק (מן הסתם תתווסף 2 לנו י מיותרת). כיצד יהפוך המחשב 5 את האות 6 בסוף המלה ,דקדוק" ל-י בעברית כאשר האות 1 במלה סופרים גם כן צריכה להיתרגם חזרה ל-י? שאלה 5 נוספת בנוגע לתעתיק כותר זה היא כיצד ידע המחשב, בהפכו את האות ₪ במלה ,דקדוקי' לאות העברית ו, שגם את האות 0 במלה סופרים יש להעתיק לאות ו בכתב העברל? ב הכותר ,פרשת בית אלפא' מוע- תק בספריית הקונגרס ‏ ל-1ַ4תַ88ז0ק 8 36% אם נשתמש בתעתיק זה להזגת המח" שב, יתקשה המחשב להפוך ואת חזרה ‏ לכתב עברי. ה" במלה ,פרשת' וה-) ‏ תה אות ולא על-ידי שנל סימנים מוגים. במלה ,פרשת' מופיעה האות 8 פעמים, ‏ וכן פעמיים במלה ,אלפא'/, וולם בכתב העברי אין האות א מופיעה כלל במלה ‏ פרשת, אך היא מופיעה ועמיים במלה ,אלפא/. 2 > ג. הכותר ,10 הדפסי-אבן' מועתק ל- כתב רומי: ת6006567646 ת845878. גם כאן הקושי ברור בנסיון לחזור מ- הצורה שבה הועתק המספר 10 לכתב רומי חזרה למקור. העברי. דוגמאות אלה מראות באופן ברור שהתעתיק בספריית הקונגרס אינו יעיל כלל לצורך ניקוב או כל שימוש אחר במחשב. תעתיק זה גם עושה עוול ל- כללי הקיטלוג בכך שהוא מוסיף את סימני התנועות (קמץ, פתח וכו') בשעה שאלה ברוב המקרים אינם מצויים ב- עמוד השער (סעיף 2.2 בהחלטת אגודת הספריות היהודיות). הצורך בפיתוח תקן אחיד לתעתיק ה- כתב העברי הוכר על-ידי מכון התקנים הלאומי האמריקני (55)451. ב-1975 פירסם המכון - ארבעה לוחות תעתיק שונים לעברית*'. העיקרון שהנחה את המכון בפיתוח ארבעה לוחות שונים היה שצרכים שונים דורשים שיטות תעתיק שונות. ואלה הלוחות: יְּ -1. תעתיק לשימוש כללי -- מיועד לשימוש בספרים, עיתונים, ספרי תפילה וכו השימוש בתעתיק זה יעיל ונוח במקום בו אין צורך בדיוק פילולוגי ו" אין צורך להפוך חזרה את התעתיק ל- כתב עברי. 2. תעתיק מדוילק יותר -- מיועד ל- שימוש כאשר נודעת חשיבות לכך שה- אורתוגרפיה העברית תישמר בתעתיק. - תעתיק זה נבדל מתעתיק הפיך בכך שהוא מאפשר מידה מסויימת של חזרה מכתב התעתיק לכתב עברי אך לא הפיר כות מלאה. האותיות ש, צ, כ מועתקות לכתב רומי כ:תפ; 18; םא באותה עת האותיות ס, ת, ה, כ מועתקות לכתב | רומי כ:5; %; ם; א. שימוש כפול. ב- ותיות אלה לא יאפשר הפיכות מלאה של הנוסח בתעתיק חזרה לכתב עברל / 8 )הא תהסנסת1א 0די ורסם במטמך רשמי של. המכון: 5 פיפ : אלא באמצעות אדם בעל ידע בשפה העברית. 3 תעתיק צר -- תעתיק שהוא בר הפיכות מלאה מנוסח התעתיק לכתב עברי ללא ידיעת. הלשון העברית אלא באמצעות לוחות התעתיק בלבד. 4. תעתיק המותאם. למנקבת -- בד תעתיק זה כל סימן בכתב העברי מ- תורגם' לסימן מקביל בכתב רומי. יתר על כן, כל הסימנים שבשימוש:- קיזמים על מנקבת 1811029. תעתיק זה אידאלי לקיטלוג באמצעות מחשב ואינו :דורש ידע של השפה העברית לצורך הפיכה האות העברית ₪ א ב ג 5 ה ו ז ח ט ר כ ל מ ע ס ע פ צ קְ ר ש ת ר ם ן ף ץ נוסף לפיתוח התעתיק לצורך הניקוב, פיתח אוהיו קולג' לייברארי סנטר גם את התוכנית הדרושה למחשב לצורך הפיכת התעתיק חזרה לכתב עברי. כיום קיימת. היכולת הטכנית להזין את המח- שב בתעתיק ולקבל על פני מסך .המח- > שב או את הנוסח העברי או את הגוסת בתעתיק המחשב. קיימת גם היכולת, | כפי שראינו בספרייה הציבורית של נין- יורק, להורות למחשב לייצר כרטיסי קטאלוג בכתב העברי מתוך מאגר ה- תעתיק הניקוב מכתב התעתיק לכתב עברי. שיטת תע" תיק זאת כוללת גם יאפשרות לתעתיק של נוסח מנוקד. 5 אוְהִיו קולג' לייברארי סנטר החליט להשתמש בלוח זה לצורך הזנת המחשב בכתב עברי. המטרה של אוהיו. קולג' לייברארי סנטר היא ליצור רישום קטא- לוגי, ולפיכך אין צורך להזדקק לאותו חלק של הלוח העוסק בתעתיק' הניקוד. (הניקוד אינו מופיע גם ברישום קטאלו- גי של נוסח מנוקד). להלן לוח התעתיק שנתקבל. באוהיו קולג' לייברארי סנטר: י תעתיק המחשב : (במחשבים שאיגם בעלי כושר ליצג את הכתב העברי) צ8012ו. 0169 פשבסשצאשה->הת>5309009%02 523 מידע שבתעתיק. למרות זאת, המפעל כולו איגו מתקדם עתה מחוסר תקצ"יב לפיתוח הדרוש.. יש לקוות שהבקשה ל- מענק ש-0010 הגיש להמס 1ַ6תט00 . |עעהעסו1 | ול-[התסגוג מתטן] 616 ע10 %תסמוסהתס לצורך מימון התוכנית תיענה בחיוב. דבר זה יביא. להאצה רבה בקצב' הקיט- לוג של החומר הרב בעברית שאינו מ- קוטלג כיום, מעשה. חושבי! : 0 היזון הוזר ב 4 ב | מכתבי קוראים קראתי ברוב עניין את המאמרים בנושא שפת .4.2.1 והייתי מבקש מהכותב הנכבד, ‏ ד"ר ראובן אמיר, להתייחס לבעיה שתכניתן ותיק ה- מתכנת: מספר שנים בשפות תוכנית קונבנציונליות, אינו יפול למעשה לתפוס את ה-./4.0.1. הייתי מבקש שהכותב ימליץ על דרכים להתמודרות עם השפה הזו, לא לאנשים מחוץ למקצוע שיכולים להתמודד עמה בקלות, כי אם לגו ה, מקולקלים" כבר. ג.ב. איני מציע מאמרים, או כותבי . מאמרים אך אני משוכנע שאם ד"ר אמיר יתייחס לבעיה לעיל, זה יוסיף מאמר. מחכים וחשוב לחוברת. זאב אטלם העם הצרפתי 26, רמת-גן דר ראובן. אמיר משים: אכן נגעת בבעיה שאיננה יורדת מסדר היום של מי שמנסה להחדיר שימוש ב-,זש4 לכאלה שדרכי מח- שבתם התכנותית עוצבו על ברכי 0 אבגתת 0 או 010מ45501. אין ספק שניצול יעיל של ,4% מבוסס על תפיסה תכנותית שונה לחלוטין מזו שהורגלנו לה תוך כדי שימוש בשפות הקונוונציונליות. או- לם, רבים מאשפי ה-/0 של היום (כולל 1650021005 פוסמהעע שמא- מרו הופיע בתרגומי בגליונות קוד- מים של ,מעשה חושב") הגיעו ל- שימוש בשפה זו אחרי עבודה של שנים בשפות האחרות. יתרה מזו: תכניתן ותיק שהצליח לדלג על המחסום הפסיכולוגי ב- עיקרו בדרך ל-/4, הינו לעתים קרובות בעל דחף גבוה הרבה יותר לעבודה בשפתו החדשה מאתךד ש- זעג היא שפתו הראשונה, עקב הד אפשרות שיש לתכניתן הוותיק ל- חשוות את הספקו הגדול פי כמה ב-,זק לעומת ההספק בשפתו ה- קודמת. לפיכך, אני מניח שתסכים אתי כי אף תכניתן ,קונוונציונלי" יהא זה הוותיק ביותר, איננו מקרה אבוד; אך עדיין עומדת שאלתך כיצד לע- בור את הפרוזדור לטרקלין ה-,1. נראה לי שתנאי מוקדם ללימוד נושא כלשהו הוא רצון חזק די, וסוד ההצלחה הוא ביצירת הרצון הזה. האמצעים לכך שונים, לפי ה- קהל אליו פונים: אצל ילדים, ל- משל, מספיקה לרוב הסקרנות הטב- עית ואילו אצל תכניתן ותיק יש להתחיל מהצגה זו מול זו של פת- רונות תכנותיים באחת השפות ה- מוכרות לו וב-,ז4, במגמה לשכ" נעו שלפניו כלי שכדאי להשקיע ב- לימודו (אני לרשותך בכל עת). השלב השני, דהינו, | שלב הליד מוד, מחייב בראש וראשונה אפשרות גישה למסוף המחובר למחשב בו מופעל ,ז40, או למחשב ,821 כמו היב'ימ 5110. זאת משום שבניגוד לשפות. הקונוונציונליות, ‏ אין הרבה טעם ללימוד ה-קג ללא אפשרות של תרגול חי. דבר זה חשוב מאחר ואחרי הסבר של כמה דקות יכול כל אדם לבצע במסוף ‏ 20 חישוד בים מורכבים, שלא כמו בשפות ה" אחרות שבהן נדרש בד"כ לימוד של כמה ימים עד הרצת התוכנית הרא- שונה. האפשרות הזו לקבל תוצאות משמעותיות מייד בתחילת תהליך הלמידה :יש בו, * שוב כדי ‏ להגביה את הרצון ללמוד הלאה. פרט לקורסים | ב-/201 | קימים עזרים רבים ללימוד השפה: קורסים ללימוד עצמי במחשב, חוברות ל- לימוד עצמי וספרים, שבעזרתם יכול הלומד להגיע מהר יחסית לידי יכו לת כתיבה בסיסית ב-,171. עתה, מסוגל הלומד לכתוב תוכ- גיות, או בטרמינולוגיה של ,471, פונקציות, ואם לא ייזהר, הוא עלול להתרגל לכתוב ב-,471 בסגנון דוד מה לכתיבה בשפתו הקודמת. כדי להימנע מכך יש להתחמם מעט ב- אורם של ידענים, לעיין בפונקציות ,זעג הכתובות כהלכה ולקרוא ספ- רות על טכניקות התכנות המיוחדות של ,זסה. בשלב זה מתחיל (אם זה לא קרת קודם) תהליך ההנעה באמצעות ה- הנאת. לא ידועה לי אף שפת תכנות אחתת פרט ל-/208, שעצם הכתיבה בה עשויה להסב הנאה. יצירת פונד ' קציה (= תוכנית) ב-,1ַ40. רצופה אתגרים אינטלקטואליים עליהם מת- גברים בקלות גדולה והולכת תוך שמחת יצירה ללא אח ורע בתחומי פעילויות אחרים של עיבוד נתונים, מאמר ,,תיאוריות" ? בוא ונסה את האמור לעיל על בשרך. בברכה, ד'ר ראובן אמיר. חבדי ההנהלה והמועצה של אלל"א לשנת 979]80ו נשיא איל"א -- מר ד. חביון מר ל. מוזיקנט " -- חברת קונתהל דייר ד. מיטווך | -- חברת נסיר. -- י.א. מיטווך ובניו 2 חברי הנהלת אלא אלימ מ. נדיר 0 ו ₪ רביב -- יק מר י. עמיהוד -- י, ב. מ. ישרא ל תהבתלתי מר ל. פפר -- חברת אילתם בע"מ ה מר כ. צימט -- חברת אל-על | א. בלוך מ. חנני פרופ' י. רביב -- מרכז מדעי י. ב, מ. -- הטכניון ע. בן-כוכב מ. נדיר פרופ' צ. ריזל -- מכון ויצמן למדע ג. הלוי כ. צימט פרופ' א. רייטר = -- מערכות תוכנה בע"מ אל"מ ע. רייכמן = -- צה"ל חברי מועצת אילי/א דר י. שויקה | -- אוניברסיטת בר-אילן . דיר נ. אורון -- קונטרול דטה ישראל דיר ע. שרון -- קונטרול דטה ישראל בע"מ ₪ מר י. אלון | > | -- = ב.מ. ישראל בע"מ 5 אינג' י. אלסטר | -- שירותי בנק אוטומטיים - ד"ר י. בורוביץ | -- אוניברסיטת תל-אביב דר א. בלוך -- תעשייה אווירית לישראל | דב חביון נתמנה מר ע. בן-כוכב = -- חברת מחי"ש בע"מ לפרופיסור באוני סאו-פאולו מר ג. ברדשלום | -- חברת נ.סי.ר. -- י.א. מיטווך ובניו דייר מ. גוטרמן = -- כלל מערכות בע''מ בשיא איל"א מר דב חביון נתמנה לפרופסור-אורח אינג' ד. גרנות -- ךרפא"ל -- משרד הבטחון באוניברסיטת סאודפאולו שבברזיל. ד"ר מ. דישון -- משרד הבטחון -- לשכת מדען ראשי במכתב המינוי של האוניברסיטה מתאריך 13 למארס מר א. הכהן -- חברת ג.סי.ר. --- י.א. מיטווך ובניו 9 נאמר: ,,בהתחשב בתרומתו היוצאת מן הכלל בתחום מר ר. הלויהסגל = -- אלביט מחשבים בע'"מ טכנולוגיית המידע באיזור אמריקה הלטינית, אנו מעני- דיר ג. בלול -- תעשייה צבאית קים -- תוך סיפוק רב -- למר דב חביון את התואר דייר מ. חנני -- רשות הנמלים לישראל פרופיסור-אורוז. מינוי זה נכנס מיד לתוקף ל-1979. מר ד. כהן = יז ב. מ. ישראל בע"מ 5 00 תקציב איל"א לשנת 80]פְלפו אושר באסיפה כללית ביום 29.3.79 היו צ או/ת הניס רת 1 דמי חבר אישיים ומאוגדים --392.500 41 פרסומים --216,000 2. השתתפות בתקציב איל"א 2 חברוּת בארגונים בינלאומיים --30/000 וקרן פרסים ומילגות 0 השתתפות בכנסים בינלאומיים ו פופים: --.41,000 ועידוד פעולות בארץ --.80/000 אירבועים --.810,000 4 קבוצות עבודה ופעולות אזוריות -.70/000 5 שונות --.10,000 5 שכ"ע וזכויות ---275,000 6. הוצאות משרד וארגון --.286,500 7 אירועים -.400,000 5 8 הוצאות שונות 2,000 9 פורפה --.60,000 סה"ב --.1,119,500 סה"כ 10 | / ו | | ו | ז ו 2-ו -[/-/ ו - ה 3 עסמומסטסא -28--26 38 ,סעסי -מפס ק<נתם אס (אטשזפסיגנצפ >ת/0בי1 ספב אסזיג אסיזג. אסזזג ה עע008ע₪60 ,המתון1 יצ .שסעע :806:ת00 6 5 .טגמש 0ע10% ,198804-79 [078ם6 5 מהק18 ,סעאסיה ,גוא-1000 ההתו[ום1960 2-1 (6תועה]ר 110 ,2200659139 2808 ,50101106 ו ] וס 08 7 הסוז8הזזסז הו הס הקט תס" וח53[6גהט1 111176 1116 01 85ח6661ססזק ,165816 , ( 1617) עקסוסתה160 תסו!המחס)! הז 8 ,6-5 זפפטו ט:101, דסי 19701 , ה דט אסא 1055 עס 00164 5 804 +מאא 1978 0 / 571.00 15 :166 5 א :16 יס וד אסא פדג וצזאס קה תסטט 806 1078טק 00 ,0608065 66זת1 31051 זס:1 ץז תס 16 . ע500164 01 ]הסותקס|6ש06 1116 פתוסתסטח תג 0116 15 56 זור[ 61ץ , [הנסו]סח6ט ת6טסזק 86 עסגט | 0 560 01 316 ע6ח1 פסוחו) 81 :ץפז6טסז1תסס 01 ז41)6ות ה 0 ה0316ז1!1 106 פטגת1] ז6ון01 : עסת6וט6)1 +1165ג זו6ר 5 ז6קסזק ]1 500161 תס 6116615 קתוסזט0151 6ע118 תס 616006 60 ות158[6ת16 6זגת 1 115 .ת18%6 זסת 6זב %תו] 1ח51801063 8 5 ת656זק6ז עקס[סתו[ט6 7 תסוזההח ס)ה] שתותזטז זס] 660ת 16 01 פפסחסז4או3 קתואשסזק 16 תג .6 00610181 6זסות 10816 עקס!סתו160 ז6זטקוחטס חס 45 676006 תסס 1116 ]0 פוסס] 6ום קגוסםז]ה 646 1181 165ת1]16 זס(8וח זטת01 ,ז516ת3ז1 1600108 תורוק סזק תב 50100816 :6ז6עו ת110ת3116 וק וסט ,041808568 ,5אזסשו61ת 86 5ת64010ותטוחתזסט ז טק ו סט 80/8066 806 ,565 ]161 6ח8 פחסנזקת4650 6 ,8ת65טסזק קבוח 860134010 ח! 5ח0ו031ו!קקב ,001 41060 ז0)טקות 60 ,6ת160101 ,8ת066591זק 186 | 0 10תו 0תג ,קתו תה ,ת10ו60002 ג 6תג[קח> ,./.1(.5 6ת1 תו 5ז16טקותס6 01 עזסופות 6ודך ]0 ו קס[0606 116 01 ת0ו166730בתס0 ב 0תג 151861 .4 8150 676או 660466 1א6ת 1110 תו 0655 ז16 טק ות 60 וסים וועידות ‏ בחוץ.לארץ > -כינוסים וועידות בחוץ לארץ > כינוסים וועיד 5 ת: 606ת1רח8א6 15065 ]0 061 6תג ץ1ופזסטו 6חד" 6 זס] 8ה6201ז 66זגט6ז 11 66גרת [!ואי 6חתטוסץ 6 ץז חגורת רת 60 ת0וז3 דסח 116 01 0675 הת6רת ח: ע0100הת160 01 51816 6ה הזג פאאג.ז סוסא צאג 60 6אז5 זע *זס ל 146 0מ0 בז08ז16וח גי ב 9 -- פצאפשם 02 אמ אס 600 ,זה אסז,אאמדאז מאמטפם - -אגתססתע עא3 פמסבשטאג, , ביגאסינזדב - באזע עוטנ 19--16 -2ס ,41באסני4 אתפנאד נתנת- צידאפטיי. מוניה ץג עסמעפאתסט צתתשסספ 274 ,זב אסזדהת 2 ,0 מדצדיי )1 , בס1זנה? עוטנ 20--16 8 8 אס אעתש00סתסס באסנזדבאתמא ‏ 67 -א4תססתע עאגב פמסבשססטא2 292 סג צאז -10208%1005מ1 102 .6פת1 ,עסעט8] .11 .01ע2 :806+ם0ל 0 ,17 5167088886 ,03282 [17 ,קתט)ו6מעבעסט 8 ,182) ,מסמומ6טסא 15 :פתמקגק תסע ,6218 מאזזס גסת 108 29--41 260 ,ה16זו2 -מכ פמספזג-תמשאסס אס אנהפסאצפ 46החד 5 צפ ,01תאסס תס אפ 1 ,12 ₪0105801802 ,₪602648118% 17/8402 :80%+ת00 4 ,שעטט 6 1 60 28--25 לש 1ת₪00מ1 666גת11 ,1/0002 ה פטאתעאסס אב מקסתס <זת1--- 79 <זע1סעטטד וק 0%סאצסט אסזיזג אתסעאת ספמזזסקב אס 06 68 6טע - 3 ,5602062118 101 :021806 2 ,06608 011-1204 9 ,100ת560%6 12--10 ץ[169 ,8מ130[08 -צפ ,167941כ עס אסזפמע ממפ41 תפינטקואסס סע כא9גא6 .תבאהאספ 408 אא .פאפחס 00 ,מ זפ 4% 22--24 00606 . 8 - 4אתסעא אס תתפסעצפ5 <1ת40/1תז פא2 , -ס46פטאגא את פא תסתע (זסאעאסטי אסזח יאדס )אצ אזזי -61 0-4000 ,1139 אסם .0. ,ממכקי-1 :406מס | 10 ]009 00000 25--27 000 1097 ,8משס!20 -0084אש₪ מעסאפתפעאסס באסזג אתפידא אגזגו 0% צם כמעתספאסעפ 79 פ6דמק -516 4048 תעש אסנזי'4 תמ 600 א אפידט צנס. -60-028 אגמפסתטם מתנע) זסם כפאג סג (4'105]אתסעאז את אסזיג 0 - אתא 60 ,1ב אסזיי4 אהתמאז אסזיזמחאע פאב ₪0 א אא א אד 9 ,36006000 6% - 4 60 ,מ000ת00%381 01 ע6ופעסטגמנד 6 עס 6006260 110[03 ב71108000ק8 שס[8מד 6תי :6 00262006 מןע66מ1ק מ [8ע000גר1)₪ 06מ8 0118 ₪ם1ע66מ1ק תפז [168מ116018 ₪ם661מ1ת19 81+מ6תנתסינטמפך 60ת1קת19 10ם0ע101600 80 [108ע1600ך מממ 268002008 8+60/ 19916612 68102עסק8תהעי - נמסץ? 06 6 11 8ע6ק8ק מ8001₪0 מך 86 111 8ם369810 86 110105 2018660 0108617 06162 [81 %0 מסגםת3ת60 60%8[סגום תס 616ת גומ 60 110186102 נ- 1 8 ש66נוקת 00 [181ת 89 תמס115801מ )0001‏ 8206 6ש%078001מ1 979 ז 56016 ץחה 667 , ה6וחטוא 8 65150 - אודגאפסתאו 606 אסם 8 .א צת פאוהסגות אסוד 455061 106 5םקק הס- 681 סדה דא |[ אגםקסאטם ספת בי תסתסזעאת אס תתפסעאצם ענת 0 תסו כפאג 9 16080 סא שע 9 ,30 - 28 1181186 (36%00026) -ת00 ,80698 660ת16עס ע%60210811 0+ מ8001010 מך -1011ת1 500181 6+ שתנמע06מ60 501101660 6ע8 פמסגוטטנע1 46 5 16 ע6)עג'ת .57860008 ע%6טקותסס 01 8מםס08%1 8 ץאט [ש1 01 ע6סתגות 6ת50111000 8 6+ -+ק0ת00) [8מ80ע20" 01 8268 %16 ב1 26001066 06 11גש %% 5185 תס 8ם868810 6עסגת עס 6תס 8%ב+ 80 "אמג 06 082 -סע [000710+ םה 1]16)ת5016 16 0+ ת0ג)ו860 מך 8 100 1680076 611 גנש1פסקגנל 5‏ 6+ ,גתהצש "19 68מ6מסקנתס0)" 6םמ8 "79 02108ע19[66% %2181פגו0תזיי .בת1ות36 [01051218ת1 0ע6ובמ0עט13 1116 85 [61ט פה -סעטפ] 0+ 68%ע6+מ1 01 11668 6+ ם1 פעס6נסוםאפך % 8068 6מ686עק %0 1%60טם1 6ע8 פע6קגנסות סעסגחו פעסספ 6 .עהתו₪61 [005018מ1 סעסנתנסעטטן 6+ -00 ,86006 מ1 [18ע0%0+ 0םמ8 6ש841ותע0+ת1 ₪06 0[טסת8 1 626701 86 פמסג)הטסםתם1 %16 שמנעסט 0 5 0000%5ע0 16[% 01 8500065 מ 50910 0%8ע פטאזס המת .8 ."1600 התג ה זגותדצפטספאן 08ע פא זפ מ ; 4% פתטה ₪ 00 66 : הפדטץואס6 | 50 י ,,מעשה חושב'' -- יןני 1979 ו ו ו ו ו 8 = ו : 2 2 : . 2 2 + כ מ ים וועיהות בחוץ לארצ % כינוסים וועידות בתוץ לאר4 .% כינוטים וועידות בחוצ <<< אופא = פטס 7 ו ספ , ו ב ל ו צוזווום : ב ו דוקו 60 ווהו והחדפטא זווד - " [-שכ ו ,,מעשה חושב'י -- יוני 1979 > א אתא 00 79 קזתז סא מ10:(08010ם1 1160[סכ4. תס 66מ62ע16מ0) מה6קסעובן 6מיד "10 ת8110ע2606 [801008ם167ת1 16 01 /0[08מת60 ₪מ0069591ע1 ב8010ת1נ10מד 9 :6000100 28---25 מ80מ10 5 0 8110מ01 600 826 מסנהס1תטתזתתס6 ש6)נוקתזס) ‏ 6 [109צ[הת 6מ8 6268006 1[6 0+ 818 "0+טקמו 60‏ ₪ הממד -0008עכן 81106ע1562ת80001 666עסקקט5 -- ת%6טקנת 60‏ ₪ %מ6ותת₪076 80 686מתופטס ג1 8068 000 תג פעס%טתת:00 - 6 -מ6ותמסינטמ6 8ת82 [%6022108 01 [0ע62ת60 ע6)טקותס - 6 858 [8+ 01 רמגו 820 מ8110ע6ק0 ,6מ6ותקס!6ט 6‏ 8 58108 24860 --- 602401 %0 2008)סות [%8מ08716תט10 8מ8 100[5 08916 6ם '7‏ ₪ 6תן6659סען 08%8 תנ 25608 פעספט 6066ב 0. 5 -סען מ28010(ע10מ1 01 8מת08410ת10₪ [60760102ם 1‏ 6 ב 806 80 8201100026 ע66נו תס 06 5/8065 מסו0התדנס1מ1 0מ8 0856 312 ונמס 80 6005ב ת6+גוקרתסכ) ץינופגו0ת1 0ת8 56162006 תג קתניטקתזס 6 8 ₪בת60תתע6ץ₪0 6ם8 688מופטמלן 5 0ס001:6ת660 תג [50018 מ60008010 86 שתנפפסססינן מסנטהתעס)מך 6 08עע600 מ1 8ע%6טקתס) 6 8 6 6 80 0 6 90 6 פממעגעץ תסע מאזזפבמפ 9 ,1 666006 8 1 010% צפאז 07] 4105 מה 5ת517₪06002מ1 62110160 65[בקתנפ 2 -81ת00 1010100815 8מ8 8260ק6תק מ066 185[ 106 00 8 עס1 6סועשו 6[טסם8 ע6קהק 8 קמו)ווותטטם 062 :0 166תקמוגק 6+ 01 06 התג סק 3)01)מטסע קז 4% מטונוהי ,10 15067081 יקש 1071 65 סתי 107 6 ש ימס אאסשטעטא ש6טעט [241002ת07+ה1 עי ;6[עסש %16 6טסםשטסעת+ 25 01 6ת6תסס|סט6כע 008 6ם61608ע םג 8מ8! 6 ,42808 ,115 מ1 6500238 116מנו 01 ש36016₪ 8 00 188 820 8066881016 ע[)מטעעסס :מ08ק18 תה 6 600 688סק0ע 161 (8ע6%00ת ג680 01 שסנטסת 8 ₪560 ,10808 820 8[5ת1גתע6+ ,מ8010ע0ק11תס0 06060 ,פנתס[מסע ,(8ע₪56 ,%871115 ,808208208 מס 1 אפ מה 5ע16[קקט8 ,קםקהעקס1מ1 ,8גמע6? +0 צע110558) 8 102600%8ם0?> 6מו![מכ) עס 66ת8נ[מטק ]קמ ,221 128 ,686נעסא[ז ,14080 01606180 50 .115 6ס1עק -טק 288 מ2070028₪0) 8מ108002מגומזבת20) 616266 -1וקות00 01 12176000 %16 01 מסנפעסט ש6ם 8 66מפג[ס 1225600 60+ -ע60מ1. 8ם0116%1 8מ128010ת88ע0 110 ם8ם+ 6עס]1 0%06% 826 [6071008ע ב8010ע0+ם1 (שמוסטקגתסס 806006 8 1160 .צ101-60407 1979 616 ם1 113666 816 90201008 -60008010 820 ,688עטס 0106ע36 [018ת6גתות60 ,פאתאס -01108ק8 %0 806607018 06%60ם1 826 פמססט%טפמ1 [הת .כו 0886 08%8 0ם8 306018[6 מסנז ץץ)+ת6נתג[0נת60 8 ת0+81ס קת פע6פ 68600ע1%67 6 105650 8 ₪ מ01ם56 עס 12160402 616 01 600 -גומ1ות20) 7616266 ,%מ126082026 8ם1108010מט 6ג% 0+ 40 10185>6עט00) 0018 8330 ,ם0ס1)ה8עססע00) 8מ8%10סות % 80811806 826 600168 שא .22180 70 ,(המתסנ .6801 2.00 % 0( 0 0 ,505% ,₪ ,זספסאצעזת אסיסיות 0 ו 06מ2 -- 1430 3156 עאא מסאמתמעאסס ,זבאסז1ג אתמעאז ‏ 47 אשפסת אע פתמעשעקאסס אס אסזצעזסוטאם ג)אזת תשא פאג ה א ג אסזי. אהתמזאת 60 פס את 6אתפפמססתע גייגהכ 8% 80 68ומט6עססכ 0" "060991 מ118710ע0+מ1 01 0 ,21---17 118101 , 8ממ6גש אסי זו 11066 שצפב 0015 068 ב128662 ע0] 816 502ת165567101סטע טא / 0036009610 ו | ₪ כינוסים וועידות בחוץ לאר> %: כינוסים וועידות בתוץ לאר % כינוסים ו שמת 6אסי 5 0% 100103 מו 6 01 הותותטס ב וס -60מ808 ,₪ם6621801ת1 ,60088 : 48מ26עס06001 360026 זט 050600106עכן 80 63190115 102 1302110041028 ,פטעה 8-ה 115 גה ת1401שו5 1286160% 1 מ0ס15ע8םת00 ;8[עסטו6סם 6348 5100206 ע0ס1 666 ע00מ601+ 8 +01 6מו!6וס ;568 סטג80םע9100 6 0211ע1)640 ה 8208205+₪ -0מ808 ;0%6000[8ע 80820826 [801028ם2ע60ם1 ע10 1)666 וס 05עה 8 808098208 01 58מב0[108010ת 11‏ 6ם8 פמסג)כע650 5 ,1101 ,1380 68 ,60011620841028ע -10ע06950 820 010001₪208ע82 660% פע0ע1ו180%טומ 118 ן'םאסמת 181618 סמה בא 105 01 מס 4עספגו 102 6%5ט6סעכן 7ע1608עקסע 01 66מ8+עסקותך 858 0515 05ב067610010 6עט%טי 5 ₪ת9611801ת1 1112620156 8 8 106071806 [8ת1ת1ע %6‏ 8ע186ז ץ 0 0158550 / 2986101 801006 8+ 181ו)ע1ע ע0ע1600 8 05 85ס6ע 5 ות 00) 11654 ד 8 600,%56ע120 -- 8 1055 8ע86 -- 165 סע 65 29706068 [0)108העק -- 6 005 7 -- 2068 01 8 6 שש ,860001107 ,28508 עסעע6 ,06187 ,6גוכןשגוסינ + ,01116 140118 טנטס קט תפז 8 6גה 020508 8 05 סג[טטכ 01 6עט6סטי0 אעסטו)סםת 25 10[כגוכ 8 שתנפט 01 008%5 ע0%6 רת 00 0848 :06110 16 8ת0פ1ינםכןתנס6 02086 ץנ 5 62 1 06מ1[00מ1 ;068ע% ע[6או[ 6םמ8 6מ6פ6ע ]0 שסנט6ת 6801 01 026ק8606[0 תס 8 002560 8 6 86 סו[מגון 1 8ע86נ %תסעענו 02 66ת16ע6כאמך 8 % ,808109 1116? ב[16קץ ,אסשת 8 60000 ,168 סעכ ,128 ₪מופססס 0+ 12070105 6ינוו)טי 6 010 %60 :מות100צ5 801005 1 פ6מס6עתי 6 סענו0ט] 10 8מ11684102קחזד מיעד מחשבים ,,מיעד מחשבים" הינה בית תוכנה בבעלות מלאה של מושב יעד, כפר תעשייתי צעיר בגליל המרכזי. החברה נוסדה בקיץ 1975 על ידי קבוצה של בוגרל מדעי המחשב בטכניון, אשר היוותה את הגרעין הראשון של מושב יעד. כיום עובדים בחברה כחמישה עשר בעלי מקצוע -- מנתחי מערכות, מתכננים ומתכנתים. החברה עוסקת במיגוון רחב של נושאים שהמרכזי בהם הוא פיתוח ושיווק של מערכות מידע 6מ18 ת0 המותאמות למיני ומיקרומחשבים. : מוצר ראשון שלנו מסוג זה הינו מנכ"ל -- מערכת מידע הכוללת ניהול פיננסי וניהול מלאי והיא מותאמת לעבודה על מחשבי 11 עכעק תוצרת חברת 81141גק. שיטות העבודה של ,מיעד" בכלל ושל מערכת מנכ"ל בפרט מאפשרים גמישות מירבית בהתאמת המערכת לצרכים המיוחדים של המפעל או הארגון. החברה מפתחת מערכת דומה על מיקרומחשב ונכנסת לפיתוח בנושא עיבוד תמלילים (6ם22006551 0/006). החברה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם ,ליעד" -- חברת האלקטרוניקה של מושב יעד, דבר שמאפשר להציע מערכות שמשלבות תוכנה וחומרה. (לדוגמה -- מערכת איסוף נתונים). כמו כן עוסקת החברה בניתוח מערכות ותכנון מאגרי נתונים (28565 בּובַת), ובנושא זה פיתחה מוצר תוכנה בשם 858 -- מילון נתונים ל-1-,זס. במשרדי החברה במושב יעד מופעל מחשב 11/34 שמ המשמש הן לפיתוח תוכנה והן למתן שירותי מחשב ביישו- מים שונים -- הנהלת חשבונות, מלאי, בקרה ספרתית ועוד. כתובת החברה: קמיער מחשבים" מושב יעד ד, נ. בקעת בית הכרם, כרמיאל. ,04--911421 ,04--912825 טל:‎ 02 ' 8 108 = ,,מעשה חושב" -- יוני 1979 2 ,מעשה חושב" -- יוני 1979 :ג : 0 . ל מונוגרפיות כרך 1 | סימפוזיון בינלאומי על עיבוד נתוגים 1968 כרך 3--2 בלשנות חישובית 1969 כרך 4 | מחשבים ורפואה בישראל 1970 כרך 5 | מינהל כח אדם 1971 כרך 6 המחשב בשירות הבנקים 1971 כרך 7 | כח אדם למחשבים 1971 כרך 9--8 מחשבים קטנים 1972 כרך 10| מודלים של בקרה פיזית וגיהולית 1972 כרך 11 איסוף נתונים 1972 כרך 12 | המחשב מבט לעתיד 1973 קבצי הרצאות הכנס הארצי 4 -- 1971 (50%0 הנחה) 2 -- תשל"ב 4 -- תשל"ד 5 -- תשל'ה כרך א' ב' 6 1 תשליו 7 -- תשליז 8 -- תשל"ח ארגון קבצים טכניקות אחזור מערכות מידע אמינות טבלאות החלטה טכניקות תכנות מתקדמות מדריך יישומי מחשב ארצי 1972 מדריך יישומי מחשב ארצי 1974 מדריך יישומי מחשב ארצי 1977 קובץ הרצאות מוועידת ירושלים א' בי 1971 קובץ הרצאות מוועידת ירושלים 1974 קובץ הרצאות מוועידת ירושלים 1978 הנחה 30% סימפוזיון ביניל על מרשם האוכלוסים (אנגלית) מילון למונחי עיבוד נתונים 1975 סקר מחשבים 1973 : סקר מחשבים 1974 סקר מחשבים 1976 | סקר מחשבים 1978 דצמבר 1978 פרסומי איל'א שיצאו לאור מחור לחבר מחור לאחרים (אזל) 5 ליו 8 ל"י , (אזל) 5 ל"י 8 "ל"י (אזל) 5 לו , 8 לְשָי. (אזל) מס 6 ל"י 5 8 4 ל"ל 8 ל"י 0 ל"י 5 ל"י 0 ל"י 0 ל"י 0 ל"י 0 ל"י 0 ל"י 0 ל"י 0 ל"י 0 ל"י 0 ל"י 70 ל"י 0 ל"י 0 ל"י אל ) (אזל) 5 ל"י 0 ליי 0 לי 0 ל"י 5 ל"י 0 ליי 0 לי 0 ליי 0 ל"י 10 ל"י 0 ל"י 0 ל"י 0 ל"י 5 ל"י 0 ל"י 0 ליי (אזל) 0 ל"י 10 ליי (אזל) (אזל) 4 ליי 5 / ל/לי שי בכ ב עפ מו 00% ב רמו ב ברכ ג 02ב אנ כעיד ת.ד 1700 תנ- אביב 1710 היו בגידן הההר דייר ו.ריזה וכנו בע"ימס .0 ה:וו|בצ ב 0 , | ב 6חז ץ!6%861 06וטסזכ 10 חטז סחה הפוופַחם חו 60060 .חס טסץ ז00פז 8 חו 6זוטס6ז טסץ הסוזההוזסוחו ,סחוזטף) 6ח1 , חַחוז1הוחזס1 6ח1 6095 םשוה דצ 6 ע!81/68ח0:ט/ .660ח טסץ 0818 8ח1 זט )0 ח0סוז58!66 6ח1 . ץואסוטר) 6 10 חזה0! 10 0ז28ושט 3 06 10 טבה ז'חסט טסצ -6ז500 ,801015זו0 !1080018 , פזסזוטט .םשוה דצ = ץ8 /8ע6 ]ו 56 6|ק60כ וכ -חסח זסהזס 800 ,1865 551075 00 סז חטסח6 וטחפעשסכ 5 םשם!ה דצ5 = ,זסצ הַחוז1ה 3060 ססן 00 ,0818 1051 6816ז0 , ַחוק69א56טסת ב .סרח 300 305זף זהם ,80615 הַחווהוח ,פפסן זחוזם -| !שש 35 0165 281/15 051 20009505 םשוה דצ 6 ו .6 חח זס כ זו זה וההסזוטח6 370 / 360 |/81! 16 זסן פהסוזט!50 -601 ץכ 60 50/0916 68000! 16 סוהקספח8ל עס זס |/63 .5הח6!טסזק 6ז50/08 זטסץ חַחוט!50 סז 08160 6 60 זטס חס הסוזהוחזס)ה; זסחזוט) זס) ץ008ז 6זוז .זכ 50/18 הסטסזכ )0 6חזו 8 [ גו ב ב 2 0 (703) ₪891 [וו > ו \/651 )214( 6 לקבלת פרטים נא לפנות אל : ש, י, ת, ב. בעיימ, ת.ד. 1090, חיפה. טל. 229037--04, 0-0