מעשה חושב – גליון אוגוסט 1979, כרך ו' מס' 5

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה

OCR (הסבר)
נרך |' 0%. 5 .סא או|ג|םם ז0605 פדפו אב תהשל"ם ע עלון האיגוד היעוראלי לנציבוד אינפורמציה 7 ם - ו | | ]= | | מ 1 ] :| חַ : קופרמ מ רתי ו ! 6 מניעת סיכונים בשימוש במצגים 156 כתובת המערכת : איל''א, ת.ד. 13009 טל. 10 51 52, ירושלים 6 פרסי קפלן בתחומי ענ''א 17 : , פפ ו ו ד סרפה ברד ו 6 מן התונן עמוד בע תוכגית. אוניבהסלית לעידכון ב-₪81 מאת משה טמיר 116 6 סקר קוראל ,,מעשה חושב'י עלון האיגוד הישראלי | | מאת יוסף מויטה 1% ל ינפורמציה הפו י 6 שימושים חדשים במחשב 1 העורך הראשי: יוסף מוניטה אתגר למתכננים חברי המערכת תורגם ועובד ע''י י. אלוני 152 ד''ר ראובן אמיר דייר גדעון הלול 6 כנס איל''א ה-14 15 , דייר מיכאל חננל ו סא'י'ל אברהם כהן 5% איחסון אינפורמציה 156 ן וזו תס 8חדוסזח| חד -- 1 זס הווסווטם שחד תעריפי מודעות | 87801] 01 4880018000 0ח!ו60689זק ' ב 4 מ עעשה חו נםבי" דטאסו :00-06 שני עמודים -.4,500 לחר 0 7 ו 6 עמוד אחד 5 /- -- ה|וא, אפעטשה :וס חצי עמוד 1 = 2 ועם ]₪4 אספפו6 מס 07 0 - רבע עמוד ל"י , ואבא וסההסו -זס תעריפי ‏ ..,מפעלים מספרים על עצמם" אה 60 ההההםא .|סס 16 .0 50000 ליו : הטטק טא הדשה :9000 | עמוד אתד ה --3/500 5 | . הוהסזוס5 08= 55פהססה 0 חצי עמוד --.2,000 ליו 005 % הנחה למפרסמים ארבע מודעות בשנה" 9 0.50 : רוחב העמוד 17.1 ס"מ גובה 22.5 ס"מ | > = | |הפטחםן 7 + >= פרטים במזכירות איל''א ת.ד. 13009, ירושלים, טל: 525110--02 עיצוב גרפי -- דוד הראל רד | דפסה בקואופרטיב עובדי" הדפוס הכללי בע"מ שי ,,מעשה חושב' 0 . 7 | רחוב השוק 26 תל-אביב -- טלפון 821801 א 0-2 אפפ % 4 הבאים : הכנס האוצי ה-14 -- תוכנית הכנס הוכנה והיא מתפרסמת ‏ בעלון. בטכס הפתיחה ייערך שלב הגמר של תחרות הילדים בתורת המחשבים. עד עתה נרשמו כ-50 ילדים לתחרות. מר ק. בלונדר יהיה- אחראי על הצד המקצועי של התחרות לילדים מסיימי כיתות די, ה'/, וי ודייר שניידר -- על קבוצת הילדים מסיימי כיתות א', ח', טי. תחרות זו נערכת במסגרת שנת הילד הבינלאומית. פעילות אזורית -- במסגרת הפעילות הארצית הופף שאלון בין חברי אילייא על מנת לאסוף מידע לגבי הפעילות הרצויה בסניפים השונים. מר קלמן ארידור קיבל על עצמו את ריכוז הפעילות בסניף תל-אביב במקומו של דוד מיטווך. סניף ירושלים ערך את פגישתו הראשונה בבית בלגיה באוניברסיטה העברית. פגישה זו נערכה בשיתוף פעולה עם ביה''ס למינהל עסקים של האוניברסיטה העברית. ניתנה הרצאה מרכזית ע''י מר ארנולד גולדמן ולאחריה נערך דיון מעניין בנושא פעילות הסניף בעתיד. תוקם ועדה שתסייע ללרי פפר, מרכז הסניף, בתכנון הפעילות. סקר. קוראי" ,מעשה חושב' -- כחלק מהמאמ לשיפור עלון אילי'א, נערך סקר בין קוראיו עי'יי העורך הראשי, מר יוסף מוניטה. מימצאיו של הסקר מובאים בעלון זה. תינתן הזדמנות נוספת לקורא? העלון להביע דעתם בנושא זה והמידע בסקר הסופי ינחה את הנהלת : אילי/א ומערכת ,,מעשה חושב'' בקביעת צורת העלון בעתיד. ברצונל 6 לעודד את כל חברי אילייא להשתתף בסקר על מנת להבטיח כי עלון האיגוד אמנם ימלא את ציפיות קוראיו. ימי עיון: הוחלט לקיים ימי עיון בנושאים הבאים : תסו ונת 60 8% ₪ת100699 %66טסנופו 5 קסם ב עט 45515060 ,4011011105 281911081 תב 6ש016901 895005 ל+זססקנו5 ת060900 "7 ה ה פעילות בינלאומית -- פרופ' רבין, נציג אילייא ב-קזןען הגיש הצעה ראשונית לגבי נציגי אילי/א בקבוצות ה-16' השונות. כמו כן הוחלט להרחיב את הפעילות בעתיד ב-66 השונים. חברי ה-70 יתבקשו לדווח להנהלה על פעילותם באופן קבוע וסיכומי הדיווחים יופיער . ב,,מעשה חושב'י. * | יחיאל אלון נשלח ע''י י.ב.מ. למספר שנים לעבודה במרכז החברה בפריז. לכן הוא פורש מתפקידו כחבר המועצה לאחר שנים רבות. של - פעילות באיל'/א, כיוייר ועדות הכנה של כנסים, כחבר בוועדות שונות וכיו'יר ההנהלה. כולנו מודים לו על תרומתו לארגון, מאחי שהייה פוריה ומהנה בפריז ומקווים שעם שיבתו ארצה פעילותו העניפה באיל'"'א. 2 תש 8 קז תוכנית אוניברסלית לעידכון ב-81 מ.א ת משה טמיר מרכז המחשבים מכון ויצמן למדע 1. הבעיה כל אחד מכיר את תרשים מס' 1 המתאר תהליך כתיבת תוכנית מחשב (ישום) מסדר גודל בינוני ומעלה: התבוגנות בתרשים מגלה את הבעיות העיקריות המת- עוררות במשך פרוייקט שכזה. נסכם את הבעיות: א. מתכנתים רבים ותכנות רב. - " קשר בין גורמים רבים. זמן רב וכסף רב מדי מושקעים. . התוכנה איגנה מנופה כראוי. תעוד בלתי מספיק. קושי רב בהכנסת שינויים. יותר מדי שפות |,זם, ,תסת, מזעע, 28% עספש) (מ506018102010, 6סת, ‏ 6080. תמיכה לא טבעית בשפה העברית. תמיכה לא מספיקה בעיבוד מא11-א0. 2 הפתיון ברור שהדעת איננה סובלת שיטה להקמת ישומים כפי שתוארה בתרשים מס' 1. גם לא קשה לראות את כיוון ה- = פתרון לבעיות שסוכמו בסעיף הקודם. הפתרון נובע מהתשובה לשאלה הריטורית הבאה: ,האמנם הכרחי הוא שמנתח המערכת יגדיר את המע- כת (בתיק בחינה, בשפה כלשהי) והתוכניתן יתרגם את ת המערכת לשפת תוכנן ?" התשובה לשאלה זו היא -- ,,לא!'". בוחן המערכת יכול קים את היישום בעצמו, במקום לעבור את התהליך הבלתי ול קשר עם תוכניתנים, הסברים, ויכוחים, אי-הבנות ' מה שעלינו לעשות הוא לספק לבוחן המערכת ו יוכל להגדיר (= להקים) ה 2 מה שהיינו רוצים לראות הוא תהליך הקמת ישומים כפי טהוא מתואר בתרשים מס' 2. " : קשר -, דינמל ;ומיומי שבועות ארועים הגדרתיים תרשים מס' 2 - התהליך הרצוי בהקמת יישומים הר יר ו 0 7 ז 3 הכלי מה צריך לתת בידי מנתח המערכת כדי שיוכל לחקים ' בעצמו את היישום ? א. . תוכנית אינטראקטיבית להקמת היישום 8א11-אס, ב.: כלים להגדרת שדות, נגררות, רשומות, ג. | כלים להגדרת ארועי-משתמש. ד כלים להגדרת פעולות קליטה ועדכון, בדיקות וכדומה. ה. כלים לאחזור מידע. לפני שנתאר את הכלי עצמו, להלן שרטוט שיבהי מונחים בהם נשתמש: ב . ,(מעשה חושבי -- אוגוסט 0 תוכניתן-קלט 1 קומפילציה נפוי אמות ובדיקה תעוד בעיות אחזקה התוכניתן עזב בוחן המערכת מפרט המערכת תוכניתן ראשי/ 88 תוכניתן-עדכון תוכניתן-דותו 00 6 קומפילציה קומפילציה נפו? בפוי אמות ובדיקה אמות ובדיקה תעוד תעוד ש נ ן ל ל ם תרשלם מט' 1 - הקמת לשום שוב הכל מהתחלה! רשומה: כת-אדס נגררת: עובד ] טדה: שדה: שם עובד| מין טדה מפתת מס' זהות שדה: מצב משפחת? נגררת: בן משפחה נגררת:| דרגה שדה מפתת: שדה: שדה: שם קירבה | גיל שדה הינו יחידת האינפורמציה הבסיסית. שדות עם קשר ביניהם מרכיבים נגררת, חלק משדות אלה מהווים את מפתח הנגררת. נגררות עם קשר היררכי ביניהן בונות רשומה. מו- פעים של רשומה מסויימת מרכיבים קובץ, ואוסף קבצים הוא בסים הנתונים. ארוע הוא יחידת עדכון נגררות בבסיס ה- נתונים. במכון ויצמן פותחה מערכת, 1תכ, אשר מספקת לבוחן את כל הכלים הדרושים לו לשם הקמת היישום בעצמו. ככזה, נחשב ₪021 כמחולל ישומים (ת67910ת66 ב200116810). תיאור מפורט של 81 נמצא ב-(1), (2), (3), (64), (5). במאמר זה נתרכז בתוכנית העדכון האוניברסלית שבו. א מה קורה בשיטה הרגילה ? בשיטה הרגילה קיימת הפרדה ברורה בין נתוגני המש- תמש לבין הגדרות מבני הנתונים. את נתוני המשתמש מזינים בארועי משתמש לתוך קבצים בבסיס הנתונים, ואת הגדרות מבני הנתונים מביעים בתוכנית היישום בשפת תכנות כל- שהי. הגדרות אלו נמצאות - בתוכנית ולא בבסיס-הגתונים. לדוגמא: הנדרת |מבנו נתונים שרה מס': 5001 שם: מס' זהות ננררת מס': 50 שם: עובד רשומה מס': 50 שם: כוח-אדם ערכים מותרים: 99999--00001 מיון: עולה קובץ 55 קובץ 50 פרולקט - מס' - שם = - תקצלב שדה מפתח:| שדה: דרגה מתאריך נתוני משתמש = : הנקודה העיקרית להבחנה כאן היא כי אין סיבה עק רונית להפרדה זו בטיפול בהגדרות ובנתונים. לעובר יש מס שם, מין וכתובת, ולשדה יש מס', שם, ערכים מותרים וכד'. ב מה קורה ב-81ַ ? בסיס הנתונים מכיל גם את הגדרות מבני הנתונים וגם את נתוני המשתמש. לעובדה זו השפעה מכרעת לגבי המשך תיאור המערכת. הקבצים ב-221 נראים כך: קבצי משתמש קבצי הגדרות קובץ 50 קובץ 55 קובץ 2 פרוילקטלם נגררות 4. ה-עעש : תוכנית אוניברסלית לעדכון נעבור עתה לשאלה החשובה: איך מגדיר בוחן המערכת את מבני הנתונים ואת פעולות העדכון הנדרשות, ומהי ה- תוכנית האינטראקטיבית המטפלת בהגדרות אלו" הדרך היחידה לשוחח עם המערכת היא באמצעות ארו- מים. הגדרות מבני-נתונים מתעדכנות באמצעות ארועי- ' מטרכת, וגתוני משתמש מתעדכנים ע"י ארועי-משתמש. ל- שני הסוגים יש בדיוק אותו מבנה: 2 . - שדה--ת ‏ | ... | שדת--2 | שדה-- 1‏ | | שדות מפתח | | | קוד פעולה. | | | מס ארוע 7 [ כל אחד יכול להיות מוזן בצורה חופשית, קשוחה ובעזרת מסכים מוכגים, | ן / 2 | (מעשה חושב' -- אוגוסט 1979 1 א איך מגדירים שדה? : הארועים הבאים (100 ו-110) מגדירים מופע שדה בקובץ שדות. לווח הארועים בעברית הוא מימין לשמא ושם השדה תכוגות ל : וש || שם הש-ה באנגּלירת ןידו ורות ורי ישן 9 ב איך מגדירים נגררת ? ארוע 200 מגדיר את נתוני הנגררת. וארוע 201 מגדיר את השדות המרכיבים את הנגררת ואת תפקידיהם. ארועלם / 0 אלה יוצרים מופע הגדרת .נגררת בקובץ נגררות : : 9 (שדה מפתח) באופן דומה מגדירים רשומות וארועים חדשים (ארוע 1. בדיקה מקומית -- בדיקה על ערכי שדות בנגררת ה- 0 ו-400 בהתאמה). מטרה. לדוגמא: בשינוי דרגה לעובד, בדיקה שהדרגה החדשה גדולה מהדרגה הקודמת. ג. = איך מגדירים בדיקות ופעולות עדפון ? הראינו איך מגדירים שדות, נגררות, רשומות וארועי- 2 חישוב מקומי -- חישוב שדות בנגררת המטרה. החישוב משתמש. השאלה הבאה היא ,,מה מחליף את תוכניות הקלי- נעשה על-סמך ערכי שדות אחרים. לדוגמא: חישוב טה והעדכון שבשיטה הרגילה ?". נתוני משתמש מוכנסים . משכורת כמכפלת שעות עבודה ומחיר שעח. = לבסיס"הנתונים ע"י ארועי משתמש. כל ארוע כזה מעדכן ו 5 לפחות נגררת מטרה אחת. ביצוע הארוע כולל את עדכון 3 בדיקה חיצונית -- לפעמים, עדכון נגררת המטרה צריך. נגררת המטרה ויכול להפעיל פעולות אחרות. כללית, חמש- להתבצע רק אם מתקיים תנאי כלשהו בנגררת אחרת. " תמש מעוניין שאחת או יותר מהפעולות הבאות תבוצעגה לדוגמא': עובד יכול לקבל דרגה מעל 9 רק אם התקן > כתוצאה ‏ מעדכון נגררת המטרה: במחלקה מאפשר זאת. 2 : 4 5 ךר -- המשתמש מבקש לעדכן נגררות אחרות כתוצאה מעדכון הנגררת שעודכנה ישירות ע"י יצירה אוטומטית של ארוע נגזר שיעדכן את הנגררות האחרות; לדוגמא: בהעברת עובד ממחלקה אחת לשניה, יש לבטל את מופע העובד במחלקה הישנה (בקובץ מחלקות) ולהכניסו למחלקה החדשה. 1 תומך בכל אחת מארבע האפשרויות, כאשר כל פעולה יכולה להיות מותנית או בלתי-מותנית. בוחן המער רכת מגדיר פעולות. כל הגדרה כזו נעשית בעזרת ארועי- מערכת. והיא יוצרת מופעים בקובץ פעולות, שאף הוא חלק מבסיס-הנתונים. להלן דוגמא להגדרת פעולה. ד. | אלגוריתם העדכון הכללו מטרת הארוע המוזן למערכת באה לידי ביטוי בקור - הפטולה של הארוע: פעולה קת 0 יצירת מופע חדש של נגררת המטרה. 1 שינוי שדות במופע קיים. 8 ביטול מופע. לווח מופע בעל מפתח נתון. ₪ לווח כל המופעים בקובץ המטרה. (קיימים קודים נוספים שעיקרם שליטה על רמת הפירוט בליווחים). . כל ארוע המוזן ל-עעש מעובד לפי התהליך בתרשים מס' 23 . : הקורא מתבקש לשים לב לעובדה שה-סעש מסוגל לעבד את הארוע הגכנס, לבדוק בדיקות שוגות על ערכי השדות בארוע, לעדכן את נגררת המטרה, להפעיל גזירות וליצור ארועים נגזרים -- רק משום שהגדרת השדות, נג- ררות, רשומות, גזירות, נמצאות ב,הישג יד'. ההגדרות הן פשוט קבצים ודועים באותו בסיסינתונים אותו מבקשים לעדכן. נפרט במקצת את שלבי האלגוריתם: שלב א' -- הארוע מוזן לעדכון ישיר של בסיס הנתונים. שלב בל > : = כל שדה בארוע עובר בדיקות תקינות שונות. לדוגמא: בדיקת אורך, נומריות, מול טבלה מתאימה, ספרת ביקו- רת, ערכים מותרים ועוד. ה-ש ניגש לקובץ שדות כדי לברר מה עליו לבדוק לגבי כל שדה בארוע. שלב ג' -- אם כל השדות תקינים, גיגש ה-קש לעדכן את נגררת המטרה לפי קוד פעולת העדכון. מהי נגררת המטרה של הארוע שהוזן מוצא ה-9 בקובץ הגדרת הארועים. שלב ר' : -- לאחר עדכון נגררת המטרה ניגש ה-9ע לקובץ הג" דרת נגררות כדי לבדוק אם עליו להפעיל גזירות כתו" צאה מעדכון הנגררת. את הגזירות עצמן הוא מוצא בקובץ פעולות. לגבי כל פעולה היוצרת ארוע נגזר, ה קז יוצר את הארוע ומעבד אותו אוטומטית. ברור שהארוע הנגזר הפועל על נגררות אחרות יכול לעורר גזירות מאותן נגררות וכך הלאה. למעשה, הארוע החי- צוני שהוזן יכול לעורר שרשרת שלמה של פעולות בין נגררות בבסיס הנתונים. שלב ה' , אם נמצאה שגיאה באחד מהשלבים הנ"ל, ה-שי'ש מודיע למשתמש.על השגיאה ועל מקורה. אחרת, מקבל המש- תמש סימן שהארוע נקלט והוא יכול להזין אחד גוסף. 4 בסילס הנתעונים קובץ נגררות חופשי או קשוח או כמסך .7 בדיקת תקינות שדות עדכון נגררת מטרה בצוע גזירות קשורות לנגררו לצירת ארועלם נגזרים לגבל כל הגשת חומר ל,מעשה חושב" || 2 | ארוע נגזר. מאמרים, כתבות ומכתבים למערכת יש להגיש לעורך הראשי. התכתבות אחרת (כולל מודעות ועניינים ארגוניום), יש לשלוח' למזכירות איל"א. : כל מאמר וכתבה רצוי שיהיו מודפפים במכונת כתיבה עם רווחים כפולים ושוליים רחבים. יש להקפיד על עברית צחה ללא בלול לועזי. לשם כך מומלץ להיעזר במילון למונחי עיבוד נתונים : הודעת קליטה (מהדורת ארעי) 1975 בהוצאת איל'"א. : - , 0 הודעת שגלאה וש להגיש שרטוטים מקוריים בטוש שחור על ניר לבן או ניור 0 : שרטוט; צילומים מקוריים. על נייר מבריק לכן. יש להגיש בנפרד רשימת תמלילים, תמליל אחד לכל ציור. כן יש למספר את הציו- רים ולציין מיקום כל ציור בטכסט. תרשים מפ! 3 -- לבי עיבוד ארוע כודר אין המערכת מתחייבת להחזיר חומר שנשלה. אלוה -בין. שהוחפס ובין שלא ראה אור. - הערות: א התרשים תקף הן לארועי-משתמש והן לארועי-מערכת. = ב. קו מקווקו מציין קשר לקבצי בסיס הנתונים. לדוגמא: שדה / 1ס מספק לבוחן כלים לשליפת אינפורמציה מבסיס- מבנה חופשל) ויצר מופע בקובץ הגדרת שדות: הנתונים. הכלים מתאימים הן לשליפת גתוני משתמש והן לשליפת הגדרות מבני-נתונים ופעולות. צורת השליפה יכו" לה להיות הן ע"י שאילתא (גישה לפי מפתח מסויים) והן ע'"י סריקה סדרתית של קבצים. 1 מבטל כליל את הצורך בכתיבת תוכניות משתמש | להפקת שאילתות. לווח ותדפיס של אינפורמציה בקובץ מסו- יים, ואפילו הקובץ כולו, ‏ מתבצע בעזרת ארועים רגילים מס' זהות, פז, 5001, 0, 100 פעולה "ות" 1 ג ,100 והתדפיס המופיע: מס' 5001 הוגדר ע'"י הארוע הבא (ב- בכדי ללווח את ההגדרה, מזינים את ארוע 100 עם קוד המוזנים ככל שאר הארועים לעדכון. תאריך: 01.0779 -- 7 / דוגמא נוספת: העובד כהן דוד שמספר העובד שלו 6 הוגדר בעזרת ארוע 5000 ויצר מופע בקובץ העובדים ד ז, 4.2.49, 10, כהן דוד, מ 6ס76ב60, 42236, 0, 5000 דרגת העובד 7 תמש, כך ישנם באותו בסיס-נתונים קבצים להגדרות, -- קיימת תוכנית עדכון אוגיברסלית המתבססת על עובדות א וב ומעבדת. בצורה. אינטראקטיבית ארועי-משתמש וארועי-מערכת. : / הקורא רשאי לשאול ,האמנם מרמזות שלוש עובדות | אלו על פתרון, ולו חלקי, של הבעיות שהוצגו בסעיף 11" ובכן, הבה ונראה: א מתכנתים רבים ותכנות ‏ רב -- בוחן המערכת מגדיר ומקים בעצמו. את היישום. מבחינה תיאורטית לפחות, אם הכלי להגדרת פעולות גזירה חזק מספיק, הרי אין צורך בשום תוכנית ובשום שפת תכנות. התכנות דרוש רך כתיבת דו"חות מורכבים. דףוי שדת (1): ש וט מספר / 0 | = אורך | אורך | אורך | אפי | שם השדה' תכונות שדת שם השדה באנגלית השדה בארוע בפלט 1 | > סז | 4 ו 7 | 7 | 8 | מס' זהות | | | 0040 לווח עובד זה יעשה בעזרת אותו ארוע בדיוק: 6 ,ג ,5000 והתוצאה : תאריך: 01.07.79 - עובד (50): שופ (960 ה הר ו 1 מספר | 0 0 | מסי | תאריך לידת | מין עובד חטיבה העובד 7 | 6006 ן כהן דוד | 10 | 19| | ז הקורא מתבקש לשים לב במיוחד לתוכנית אשר מטפלת ב קשר בין גורמים רבים -- בוחן המערכת עובד לבדו עם בארועי הלווח היא ה-פעש. כלומר, תוכנית אוגיברסלית ה-עעש. הוא בקשר מתמיד ודינמי רק עם משתמש לעדכון ולווח. הקצה. נותר לספק כלי לשליפת מידע מורכב הנמצא בקכצים ג. | זמן ופסף -- העובדה שהבוחן בונה את היישום בעצמו שונים. לצורך זה פותחה שפת ה-1,זעפכ כהרחבה של 911 ושאין תוכניות הדורשות כתיבה קומפילציה גיפרי והמכילה פקודות שליפת נתונים של קובץ בבסיס-הנתונים. בדיקה, אמות וכד' מקטינה את ומן הקמת היישום ואת . השפה מתוארת בפירוט (6). העלות המושקעת. גם העובדה שיישום כזה קל יותר פהההה ו 0000 0 2 -. = פקטה רשע שיב הבמב ביבש לשנות ולתחזק מוסיפה לחסכון. + , 8 6 מסקנות וסיכום ד תוכנה שאינה מנופה -- בוחן המערכת עובד-עם ה-עצש שהיא תוכנה שנבדקה ונופתה במשך שנים אחדות. ה- : יישום עצמו אמין ובדוק טוב יותר מאחר והבוחן מודרך אפשר להסיק לפחות שלוש עובדות חשובות מפילוסופית בצורה אינטראקטיבית ע"י הודעות השגיאה של ה- ום: פצט לגבי כל ארוע מוזן. לאחר ארועי-המערכת אפשר -- הגדרות מבני נתונים ופעולות עדכון הם נתונים בדיוק מיד להזין ארוע"משתמש עם נתוגים כדי לבדוק את כמו שנתוני עובד או פריט במחסן הם נתונים. ההגדרות ואת פעולות העדכון שצריכות להתבצע -- בדיוק כפי שקיימים בבסיס-הנתונים קבצים לנתוני מש- : : : ה. תעוד בלתי מספיק. -- כל ההגדרות (שדות, נגררות, רשומות, ארועים, פעולות, הודעות שגיאה ועוד) נמ- צאות בבסיס-הנתונים. כדי לקבל אותם בצורה ערוכה ומסודרת יש צורך רק להזין את הארוע המתאים עם קוד פעולה מתאים. לא קיימת בעיה של אבוד תדפיסים ושל חוסר רצון לכתוב תיעוד. קושי בהכנסת שינויים -- גתקלים בבעיה ? מזינים ארוע כדי ללווח את המצב הקיים ועוד ארוע כדי לתקן את ההגדרות: ללא כל צורך בארגון נתונים אפשר להוסיף שדות ונגררות, ארועים חדשים, פעולות חדשות וכדומה. ועוד, משתמש הקצה רואה תוצאות של עבודת הבוחן אחרי כמה ימים -- ם -- כאשר עדיין לא מאוחר לשנות לגמ- רי את ההגדרות והבחינה. לשגות לגמ - ,מעשה חושב' --:אוגנסט 1979 זז שפות שונות -- אין צורך לכתוב תיק בחינה. היישום גבנה והתיעוד האוטומטי הוא תיק כשלעצמו. אין צורך בשפות תכנות לכתיבת תוכניות קליטה ועדכון. אין צורך ב-,זע להגדרת מבני-נתונים. אין צורך ב-,חגע לעדכון בסיס-הנתונים. תמיכה בעברית -- ₪1 תומך בשתי שפות. אנגלית- עברית, אנגלית-צרפתית, גרמנית-פלמית או כל צירוף אחר. הנתונים יכולים להיות חלקם באנגלית וחלקם ב- עברית. גם את הודעות השגיאה יכול הבוחן לקבל ב- אנגלית או בעברית, כרצונו בכל רגע. ט תמיכה בעבודה מא11-א0 -- יעם ה-עצש אפשר (ורצוי) לעבוד בצורה אינטראקטיבית פא11-אס, ואפ- שר ב-4'7011. הארועים יכולים להיות מעובדים בשי- טת הגישה הישירה או בשיטה הסדרתית. ומלים אחרונות. אין שום ספק שכל מערכת לחקמת ישומים שתפותח ב- עתיד תהיה חייבת ללכת בעקבות הפילוסופיה של 851 הקמת ישומים עם תכנות ועם שאר הבעיות שתוארו בתר- שים מס' 1 איננה באה בחשבון לטווח ארוך. בארץ הוקמו ישומים רבים בעזרת 281 וכולם מראים על יתרון עצום ל- שיטת העדכון האוניברסלי. ישום אחד כזה, הקמת מערכת לניהול תקני כ"א בחיל-האוויר, מתואר ב-(7). הבעת תודה תודתי נתונה לצוות פיתוח מערכת 251 -- לראש ה- קבוצה צבי מסיני, ולחברי הצוות: שמואל טימור, יואל ארדיטי, אלי רבן, שי סולה ואלי ז'וקובסקי -- על עזרתם הרבה. לפוק כ ת612/ל 6ב ,"280111068 80 060+8ם00) 1ככ'י 180 ,157861 ,14610006 ,06מ5016 01 15110066 .19 6 מ 0/2 6ב ,"106גו3) 8'ע56לד 1כנכדי" .9 ז11 ,182861 ,4620006 ,3016206 01 תת8ומ7612ל 116 ,"181ות18 52661110811025 1" ץנ ,187861 ,6סטסג1%6 ,66מ8016 01 160%6פת1 , .19 -1ע60ט4. מב" -- .15 (ע5פט0ו 6ם8 .7 7010 .00 ת1 ,12886 12848 8 ע170 1831 0ם1166 ת28010 3 :01 6000210666 [8מ8010מע6)ת1 6ת% 01 -108001191 במ 1158112 =מנטסעמנמ1 -- 132808 .8 .שנו4 ,192861 ,מס1תת760' ,8פ6מ6ט -1608 130010016 00001260 םמ" -- .7 2010 .200 ם1 ,11008468 [18)מ56006 עס תפות וי 0 06מ6ע16ת202) [8מ8010מע00ם1 ג50 .6ם1 ,1 |0ע1861 6 10 ,138808 12862 6שעה1 .9 006) : " מ 692 6מ' -- 1 שק" -- .₪ מאסהת (6) 3 "6 8 מ8][מגו 6 1285 8 01 6681102 הזס1כןמזך 6 ,3010100 1 105010056 בת082מ612/ 6מע : .8 390 ,131861 א 5פתאץ אסדא זה מ. טמיר וש. לחי -- ,,ניהול תקני כ"א בחיל-האוויר = (7) , ו במערכת 1מפ'". יופיע בקובץ הרצאות של כנס איל"א ה-14, אוקטובר 1979. ,מעשה חושב' -- אוגוסט 1979 ו שמ | 5 ו ו חסו[סרחזסוחו | | 0ח055כ] || תצב א055ו1₪ואם ד- סאהסטבא 1 מצוה56 ,מלופדה הס 5 50 | ( אס הכאה + % + )1( ב - . | ןת אמטס הח = 5ח סוזודאם/50 דםושס5 4 << ,הפחזעואט 560% | וו 5 מא | (61:%8חזשמוא ו 8 אוה וחט31/! בץהח ו6זוופנתסץ/ .שא 5018 5013 זסצוח!! 0504500 אחז ,תזסל צוטשא? / טנוחטעג. 1 א דט%= ויה 0 (212) ] [ מ)10.צ מובאים להלן מימצאי הסקר של קוראל ,,מעשה חושב" שנערך באמצעות שאלון אשר צורף לחוברות העלון אשר הופיעו בחודשים פברואר ואפריל 1979. עד יום 30.6.79, שנקבע כתאריך הסגירה, נתקבלו במע- רכת 126 שאלונים ממולאים, המהווים ‏ 8.4% מ1,5007 העו- תקים המופצים של כתב-העת -- רוב השאלונים מולאו כד הלכה, אך במקרים בודדים לא רשמו המשיבים תשובות לשאלות סגוליות. מכאן כי גודל המידגם הכולל לגבי תחומי ההתעניינות של הקוראים אינו קבוע אלא נע בין 117 ובין 126 לוח 1 מראה את עיסוקי הקוראים. כל קורא שישי הוא מנהל יחידת מחשב וכל קוראי רביעי הוא מתכנן/מנתח מעד רכות. :חלקם של מדענים הוא גבוה יחסית -- 135%. לוח 2 מפרט את ה,עיסוק אחר" של לוח 1. מענייץן שלפי המידגם של הסקר אנשים העוסקים בהנדסת מחשבים או בתחזוקתמ איגם נמנים כלל עם קוראי ,,מעשה חושב" וגם המפעילים מיוצגים רק ע"י נציג אחד בודד המהווה פחות מאחוז אחד מכלל הקוראים. לוח 3 מפרט את ארצות הלידה. ישראל צועדת בראש עם 43.7% ואחריה באה אירופה. עם ‏ 36.5%. עשרים האחוזים הנותרים מתחלקים בין צפון אמריקה (7.1%) ובין שאר ה- ארצות. (12.8%). לוח 4 משקף את גיל הקוראים. לכ-59% מהקוראים טרם מלאו 40 שנה. חציון הגילים הוא 38.2 שנים. לוח 5 מפרט את השכלת הקוראים וכאן צפוייה הפ" תעה: 80.2% מכל הקוראים של ,מעשה חושב" הם בעלי | השכלה גבוהה! לוחות 6--13 מנתחים את תחומי התעניינותם. של ה- קוראים בחתכים שונים. לוח 6 מסכם את המימצאים המקו- ריים, דהיינו את מספרי התשובות שניתנו ע"י בעלי העיסו- קים למיניהם לתחומי ההתעניינות השונים, תוך סיווג התחו- מים. כ,מעניין מאוד', ,,מעניין'' ,לא מעניין'". פירוש האו" המופיעות בראשי העמודים שבלוח הוא כדלקמן: = סיה התשובות התקפות. מספר התשובות המציינות את הנושא כ,,מעניין". = מספר התשובות המציינות את הנושא כ,,מעניין מאוד". מספך התשובות המציינות את הנושא כ,לא מעניין". שקר קורא* .מעשה חושב" מ א ת יוסף מוניטה הנומאב התמקה מהמנעהההטהמההההההממהמהטהה המקהה התההמתותטה הההממהומהתתההההההההקההנונ 0 לוחות 7 נגזרו מהלוח הבסיסי, הוא לוח 6. הם כוללים שתי סדרות של מספרים מחושבים, האחת בשם ,,מדד ההתעניינות'' והשנייה בשם ,,דירוג". מדד ההתעניינות מוגדר קמן: ב ₪ + 6 07 י- ( 100 א כאשר 1 מציין את המדד ואילו ₪ ו67 מציינים המש" הנים המופיעים בלוח 6. מטרת המדד קביעת סדר העדיפו- יות של תחומי ההתעניינות בתוך כל קבוצת עיסוקים מצד אחד והשוואת סדרי העדיפויות בין העיסוקים השונים. העדי" פויות נקראות בלוחות בשם ,,דירוג". מדד ההתעניינות גע בין 100 (כאשר ₪ = א) לבין 0 (כאשר 2 = א) והוא נע בין גבולות אלה בצירופי ‏ ערכים שונים של ₪ ו-6. כאשר 6 = א, ערך המדד מגיע ל-70. לא נעמוד כאן על תוכנם של הלוחות 7--12, כי הלו- הות מדברים בעד עצמם ומציירים דיוקנים סבירים של מנהלי יחידות מחשב, מתכנני/מנתחי מערכות, תוכניתנים ומדענים. אך נתעכב קמעא בתוכנו של לוח 13. לוח זה נגזר מלוחות 7--12 והוא משווה את דירוגי תחומי ההתעניינות, כפי שניתנו ע"י קבוצות העיסוקים השונות. להלן אי"אלה מימצאים מעניינים : : סקירות על הנעשה בעולם בתחום המיחשוב -- מתברר כי זהו אחד הנושאים הכי מסקרנים, הרבה יותר מאשר, ל- דוגמה, סקירות על הנעשה באיל"א. תאור מחשבים וציוד היקפי חדשים -- נושא זה קיבל ציונים גבוהים מאוד. עד כה נתקבל במערכת מעט מאוד חומר בתחום זה, אך לאור. מימצאי הסקר תשקיע המערכת מאמצים להרחבת מדור זה. : עיבוד נתונים מינהלי -- בעוד שמנהלי יחידות מחשב וכן מתכננים/מנתחים מחשיבים תחום זה, נוטים תוכניתנים להרתע ממנו -- האם מחשש פן יחשידו אותם בעיסוק נטול- השיבות ? מערכות חבורות, תיקשורת ומסדי נתונים -- כל אלה הם נושאים בעלי עניין רב לכל קבוצות העיסוקים, למעט מדענים. לוח ארועים בתחום המיחשוב, איחזור .מידע, טכניקות ו תוכנה -- גם תחומים אלה גמנם עם הנוש- השפעות כלכליות וחכרתיות של המחשבים .-- בולט חוסר העניין בנושא חשוב זה מצד המדענים (מגדל השן?), אך גם מצד התוכניתנים. מעניין כי דווקא בעלי ,,העיסוקים האחרים", הכוללים אחוז גבוה של אנשי מי לבעיות אלו. : ו 0 עמעשה חושב'י -- אוגוסט 19 מונחי מיחשוב עבריים -- נראה כי המדענים הם היחיד דים המודעים לצורך במינוח עברי בתחום המיחשוב. שפות תכנות -- הנושא אינו עומד עוד ברומו של עולם מלבד לגבי התוכניתנים. אינטליגנציה מלאכותית -- התוכניתנים הם היחידים הד מוצאים עניין מיוחד בתחום זה. ישומי מחשם -- כל ישומי המחשב, בהוראה, בהנדסה, במדעי הטבע, במדעי הרוח וברפואה מדורגים כמעניינים רק במעט וזאת ע"י בעלי. רוב העיסוקים. רק למדענים יש עניין קצת יותר גבוה ביישומים. : פימולציה והדמייה -- למרות הקשר ההדוק שבין תחום זה ובין המחשבים, אין מגלים בו עניין רב. חקר ביצועים -- העניין שמגלים בנושא זה בעלי כל העיסוקים נופל אפילו מזה :של הסימולציה וההדמייה. סטטיפטיקה -- כנ"ל. רק שכאן יש יוצא מהכלל אחד: המדענים מוצאים בנושא עניין. , היפטוריה של המיחשוב -- אם יש לעם היהודי תודעה היסטורית מפותחת במיוחד, אין זה נראה בתחום המיחשוב, כי ללא יוצא מהכלל דו"חות כל קבוצות העיסוקים את היסטורית המיחשוב. לסוף סולם העדיפויות. חידונים -- קיים מיתוס מושרש לפיו ישנו קשר הדוק בין אהבת חידונים לבין כישרון בתחום המיחשוב. אחת ה- הפתעות של הסקר כי מלבד תוכניתנים אין קוראי ,,מעשה חושב" מוצאים עניין בחידונים. וגם אצל. התוכניתנים אין הנושא נמצא אלא באמצע סולם העדיפויות. בלשנות חישובית -- תחום זה נמצא בסוף סולם העדי- פויות מלבד אצל המדענים, שחלק מהם עוסקים בבלשנות חישובית כבמקצועם. גם מימצא זה מפתיע למדי. לסיכום, זו הפעם הראשונה שבעקבות הסקר מצטיירת תמונה ברורה של קוראי ,,מעשה חושב" בפני המערכת, כך שניתן יהיה לכוון ולגוון את תוכן העלון לפי מישאלות קוראיו, ברור כי הרכב אוכלוסיית הקוראים ותחומי התענ- יינותם עשויים להשתנות במרוצת השנים הבאות, ולכן יהיה צורך בסקרים נוספים בעתיד, אך לפחות קיים עכשיו בסיס מוצק להשוואות ולמעקב אחרי השינויים שיחולו. המערכת מתכוונת לכוון את תוכן העלון על פי מימצאי הסקר הנוכחי. אם אתה, קורא יקר, לא המצאת למערכת שאלון ממולא בתקופת הסקר ואם הנך בדעה כי התשובות שניתנו ע"י משיבי השאלונים אינן מייצגות נאמנה את דעותיך -- אנא מלא את השאלון 'המצוי בחוברת זו ועזור בכך למערכת בבחירת הנושאים הקרובים לליבם של רוב הקוראים. החזר נא את השאלון למזכירות איל'א בירושלים. לוח 1 - עיטוקי הקוראים מספר % % נצבר ניהול יחידת מחשב 1 167 - 167 תכנון/ניתוח מערכות 4 270 437 תכנות 8 43 580 עיסוק מדעי ע ‏ 135 715 עיסוק אחר (ראה פירוט בלוח 2) 6 285 1000 סייה -‏ 126 | עמעשה חושב' -- אוגוסט 79 > %- 1 בש = אי תלמיד או סטודנט לוח 2 -- פירוט העיסוקים הכלולים ב, עיסוק מינהלי <> :₪ ניהול חברה שיווק הפעלה. ראיית חשבון ביקורת הדרכה הנדסת מערכות משובצות מחשב יעוץ תרגום ועריכה חייל משוחרר העיסוק לא פורט סייה לוה 3 -- ארצות הלידה של הקוואיס מספר % % נצבר ישראל : 5 437 437 אירופה 5 6 365 802 צפון אמריקה פד בת 4 אפריקה 5 - 40 913 % אסיה 3 24 - 937 -; דרום אמריקה 2 16 - 953 = ,שאר ארצות" *) 6 00448 - סיה 16 ּ לוח 4 - גילי הקוראיס 2 מפפר % %נצכר עד 20 1 08 08 135 276 29 -- 0 2 587 452 7 39 - 0 0 - 49 : 5ב לוס 2 0 ומעלה : 7 1:9 5 סייה = 126 חציון 38.2 שנים. לוח 5 -- השכלת הקווראים מספר % גבוהה > 11 02 תיכונית -- עיוגית 4 141 תיכונית -- טכנית 9 ה ה לא פורטה : 2 16 ס"ה 16 *)+ כולל אפריקה ואסיה אשר לא פורטו בנפרד במהדורה הראה שונה של השאלון שפורסמה ב,מעשה חושב" של חודש ‏ - פברואר ,1979‏ " לוה 6 תחומי ההתעניינות לפי עיסוקים -- מימצאים מקוריים פול | כל העוסוקים ניהול יחידת מחשם / תכנון מערכות תכנות | עוסוק מדעי | 0 א [ : ו | א | 5 | וו א 2 ל ד 21 8 21 21 21 21 21 6 3 2 7 8 7 7 21 5 21 6 | 21 8 21 8 21 5 211 9 21 4 21 8 1 חבורות ציה מלאכותית ש ₪ ₪ ש ש 0 0 0 3 ₪ ₪ 9 ₪ - סט -. 6 יה והדמיית 28 14 | 13| 9 - יבוד 1 : 2 . / 2 2 . 6 -|15 5 |8 הו יחידת מחשב 2 | 42 | 422 ||21 2 |6 מחשבים וציוד היקפי (המשך בעמור 127) מזכירות איל'/א מערכת ,,מעשה חושב"י קורא יקר, ל,,מעשה הושב" תפוצה של 1,500 עותקים, אך אין למערכת מידע מהימן לא על חוג קוראי העלון ולא על תחומי התעניינותם, מידע שהוא חיוני לשיפור רמת העלון והתאמתו לדרישות קוראיו. לכן החליטה המערכת לצרף לגליון זה של ,מעשה חושב" שאלון אשר יספק לה את המידע החסר. השאלון הוא בעילום שם על מנת לעודד הבעה חופשית וכנה מצד הקוראים. אני פונה לכל קוראי העלון בבקשה למלא את השאלון ולהחזירו למערכת מהר ככל האפשר. נביא את מימצאי הד מחקר לידיעת קוראינו באחת החוברות העתידות של ,מעשה חושב". יוסף מוניטה עורך ראשי ה ה ריר דיוקן הקורא עיסוק עיקרי (סמן רק משבצת אהת לציון עיסוקר העיקרי). ניהול יחידת מחשב תכנון מערכות' / ניתוח מערכות תכנות הפעלת מחשב או ציוד היקפי קלידה / ניקוב עיסוק מינהלי עיסוק מדעי (הוראה, מחקר וכו') הנדסת מחשבים תחזוקת מחשבים תלמיד או סטודנט פנסיונר ם ם ם פיי ₪ םר ם|- = אוץ לידה [ ] ישראל אירופה צפון אמריקה (ארה"ב, קנדה) דרום אמריקה אפריקה אסיה ו מ ו שאר הארצות זער - .ג עד 20 2-0 4-0 9-0 ם ם ה ₪ ₪ 0 ומעלה ה שכלה (סמן את הכי גבוהה) .] עממית ₪ תיכונית -- עיונית רז תיכונית -- טכנית ם גבוהה (תואר ראשון לפחות) הערכת נושאים קיימים או רצויים ותו אנא סמן במשבצות את מידת העניין שיש לך בכל אחד - מהנושאים, באמצעות הסמלים הבאים: , 1 -- הגושא מעניין אותי מאוד; 2 -- הנושא מעניין אותי; 3 -- הנושא איגו מעניין אותי. עיבוד נתונים מינהלי .מעשה : ל :יג - הש ל 4 יי הימיכל אא , עיבוד נתונים מדעי ניהול יחידות מחשב תאור מחשבים וציוד היקפי חדשים טכניקות תכנות שפות תכנות מערכות פיקוח מסדי גתונים חבילות ה הערכות תוכנה (מ1208108110 50100816) תיקשורת איחזור מידע מערכות חבורות (6מ11"ת0) אינטליגנציה מלאכותית בלשנות חישובית / חקר ביצועים' סטטיסטיקה סימולציה והדמייה הוראת מחשבים תורמי מאמרים מוצעים (כולל אותך!) שם משפחה שם פרטי חושב ב ו היסטוריה של המיחשוב סקירות ספרים סקירות על הנעשה באיל"א סקירות על הנעשה בעולם בתחום המיחשוב מכתבים למערכת קידום עובדים במערכות מחשבים (מינויים, פרישות) לוח ארועים בתחום המיחשוב בארץ ובחו"ל תוכניות הוראה בלימודי: מחשב באוניברסיטאות השפעות כלכליות וחברתיות של המחשבים טכניקות לבחירת ציוד מחשבים מונחי מיחשוב עבריים חידונים ישומי מחשב בהגדסה ישומי מחשב ברפואה ישומי מחשב בהוראה ישומי מחשב במדעי הטבע ישומי מחשב במדעי הרוח עתידגות בתחום המחשבים | טלפון | נושאי המאמרים. לוח 6 תחומי ההתעמינות לפי עיסוקים -- מימצאים מקוריים (המשך) | אי ]| 5 | 6:] 2 || א | | ₪ | 6 | 2 6 | 13 | 45 | 68 || 21 גג | 10 6 | 40 | 58 |28 || 21 גג |8 6 | 20 | 69 21 5 |3 8 ו 0 הנעשה בעולם 16 21 2 לו 3 | 64 | 156 56 21 10 כו ול 12 10 8 44 44 | : - ג - ת% | ברפואה ₪ ₪000 ₪ ₪ רש - ה | ב בהנדסה 00| = 0 0 60 ₪ = ₪0 > ₪ ₪ 00 ₪ 4-2 וש תש 4 ₪ ₪ 0 ₪ ₪ ₪ ₪ כ ₪ ₪ ת) ₪60 ₪ ₪ - לוח 7 תחומי התעניינותם של כל העיסוקים תחום ההתעניינות - סקירות על הנעשה בעולם בתחום. המיחשוב תאור מחשבים וציוד היקפי חדשים עיבוד נתונים מינהלי עתידנות >בתחום המחשבים מערכות ‏ חבורות תיקשורת לוח ארועים בתחום המיחשוב סקירות ספרים טכניקות לבחירת ציוד מחשבים איחזור מידע מסדי נתונים השפעות כלכליות וחברתיות של המחשבים ₪ חבילות תוכנה טכניקות תכנות מונחי מיחשוב עבריים ניהול יחידות מחשב הערכת תוכנה שפות תכנות סקירות על הנעשה -באיל"א עיבוד נתונים מדעי אינטליגנציה מלאכותית ישומי מחשב בהוראה | תוכניות הוראה בלימודי מחשב באוניברסיטאות : סימולציה והדמייה ישומי מחשב בהנדסה ישומי מחשב במדעי הטבע ישומי מחשב ברפואה מכתבים למערכת ' מערכות פיקוחת ‏ " הוראת מחשבים חקר ביצועים ‏ | קידום עובדים במערכות מחשבים סטטיסטיקה > ישומי מחשב במדעי הרוח היסטוריה של המיחשוב "חידונים 7 > בלשנות חישובית .. מדר ההתענייגות 8 .6 10 99 לוח 8 תתום התעמינותם של מנהלי יחידות מחשב ו דירוג | | תחום ההתעניינות ניהול יחידות מחשב תאור מחשבים וציוד היקפי חדשים עיבוד נתונים מינהלי תיקשורת " טכניקות לבחירת ציוד מחשבים מערכות ‏ חבורות סקירות -על הנעשה בעולם בתחום המיחשוב' " מסדי גתונים חבילות תוכנה עתידנות בתחום המחשבים איחזור מידע לוח ארועים בתחום המיחשוב הערכת תוכנה" סקירות על הנעשה באיל"א השפעות כלכליות וחברתיות של המחשבים - קידום עובדים במערכות מחשבים מונחי מיחשוב עבריים הוראת מחשבים טכניקות תכנות שפות תכנות = מכתבים למערכת סקירות ספרים תוכניות הוראה בלימודי מחשב באוניברסיטאות סימולציה. והדמייה עיבוד נתוגים מדעי סטטיסטיקה. > מערכות פיקוח חקר ביצועים ישומי מחשב ברפואה אינטליגנציה מלאכותית היסטוריה "של המיחשוב חידונים ישומי מחשב בהוראה ישומי מחשב במדעי הטבע ישומי מחשב. בהנדסה ישומי מחשב במדעי הרוח בלשנות' חישובית: מדר ההתעניינות .09 6 55 5 4 3 76 34 לוח 9 תחומי התעניינותס של מתכנני/מנתחי מערכות | ! | | תחום ההתעניינות תאור מחשבים וציוד היקפי חדשים טכניקות לבחירת ציוד מחשבים מסדי נתונים עיבוד נתונים מינהלי לוח ארועים בתחום המיחשוב סקירות ספרים סקירות על הנעשה בעולם בתחום המיחשוב מערכות חבורות תיקשורת חבילות תוכנה איחזור מידע עתידנות בתחום המחשבים הערכת תוכנה השפעות כלכליות וחברתיות של המחשבים טכניקות תכנות סימולציה והדמייה ניהול יחידות מחשב שפות תכנות ישומי מחשב בהנדסה מונחי מיחשוב עבריים עיבוד נתונים מדעי ישומי מחשב בהוראה ישומי מחשב במדעי הטבע אינטליגנציה מלאכותית קידום עובדים במערכות מחשבים סקירות על הנעשה באיל"א ישומי מחשב ברפואה מערכות פיקוח סטטיסטיקה תוכניות הוראה בלימודי מחשב באוניברסיטאות חקר ביצועים מכתבים. למערכת ישומי מחשב במדעי הרוח היסטוריה של המיחשוב חידונים הוראת מחשבים בלשנות חישובית וגוסט 1979 מדד | ההתעניינות 4 1 00 9 8 דד 76 75 755 4 3 3 לותח 10 תחום ההתעניינות טכניקות תכנות שפות תכנות אינטליגנציה מלאכותית סקירות על הנעשה בעולם בתחום המיחשוב . עתידנות בתחום המחשבים לוח ארועים בתחום המיחשוב מסדי נתונים מערכות חבורות תאור מחשבים וציוד היקפי חדשים מערכות פיקוח. עיבוד נתונים מדעי סימולציה והדמייה תיקשורת איחזור מידע מונחי מיחשוב עבריים חבילות תוכנה הערכת תוכנה עיבוד נתונים מינהלי חידונים ישומי מחשב במדעי הטבע סקירות ספרים.- תוכניות הוראה בלימודי מחשב באוניברסיטאות ישומי מחשב בהוראה השפעות כלכליות וחברתיות של המחשבים ישומי מחשב בהנדסה מכתבים למערכת סקירות על הנעשה באיל"א הוראת מחשבים חקר ביצועים ניהול יחידות מחשב היסטוריה של המיחשוב ישומי מחשב ברפואה טכניקות לבחירת ציוד מחשבים קידום עובדים במערכות מחשבים ישומי מחשב במדעי הרוח בלשנות חישובית סטטיסטיקה תחומי התעניינותם של תוכניתנים > לוח 11 תחומי התעניינותם של מדענים ה ה תחום ההתעניינות | ההתטניינות תחום ההת שק 7 עיבוד נתונים מדעי סקירות על הנעשה בעולם בתחום המיחשוב מונחי מיחשוב עבריים לוח ארועים בתחום המיחשוב סקירות ספרים ישומי מחשב בהוראה טכניקות תכנות סטטיסטיקה תוכניות הוראה בלימודי מחשב באוגיברסיטאות עתידנות בתחום המחשבים שפות תכנות סקירות על הנעשה באיל"א תאור מחשבים וציוד היקפי חדשים איחזור מידע ישומי מחשב במדעי הרוח הוראת מחשבים ישומי מחשב בהנדסה אינטליגנציה מלאכותית בלשנות חישובית ישומי מחשב במדעי הטבע מכתבים למערכת ישומי מחשב ברפואה חבילות תוכנה תיקשורת חידונים השפעות כלכליות וחברתיות של המחשבים מסדי נתונים הערכת תוכנה חקר ביצועים סימולציה והדמייה עיבוד נתונים מינהלי = מערכות חבורות היסטוריה של המיחשוב מערכות פיקוח = טכניקות לבחירת ציוד מחשבים ניהול יחידות מחשב | קידום עובדים במערכות מחשבים ‏ לוה 12 תחומי התעניינותם של עוסקים בשאר עיסוקים | גוריד‎ 1 ל ל מדד תחום ההתעניינות | ההתעניינות סקירות על הנעשה בעולם בתחום המיחשוב 55 עיבוד נתונים מינהלי 41 תאור מחשבים וציוד היקפי חדשים השפעות כלכליות וחברתיות של המחשבים טכניקות לבחירת ציוד מחשבים סקירות ספרים מערכות חבורות תיקשורת, עתידנות בתחום המחשבים סקירות על הנעשה באיל"א ניהול יחידות מחשב לוח ארועים בתחום המיחשוב איחזור מידע מונחי מיחשוב עבריים חבילות תוכנה ישומי מחשב בהוראה מסדי נתונים אינטליגנציה מלאכותית תוכניות הוראה בלימודי מחשב באוניברסיטאות : הערכת תוכנה ישומי מחשב ברפואה חקר ביצועים ישומי מחשב. בהנדסה הוראת. מחשבים שפות תכנות עיבוד נתונים מדעי ישומי מחשב במדעי הרוח מכתבים למערכת ישומי מחשב במדעי הטבע טכניקות תכנות מערכות פיקוח קידום עובדים במערכות מחשבים היסטוריה של המיחשוב סימולציה והדמייה ‏ סטטיסטיקה בלשנות חישובית חידונים לוה 13 דירוג תחומי ההתעניינות לפי עיסוקים - ה עיפות הת חום סקירות על הנעשה בעולם בתחום המיחשוב תאור מחשבים וציוד היקפי חדשים עיבוד נתונים מינהלי עתידנות בתחום המחשבים מערכות חבורות תיקשורת לוח ארועים בתחום המיחשוב סקירות ספרים טכניקות לבחירת ציוד מחשבים = איחזור מידע = מסדי גתונים השפעות כלכליות וחברתיות של המחשבים חבילות תוכנה טכניקות תכנות מונחי מיחשוב עבריים ניהול יחידות מחשב הערכת תוכנה שפות תכנות סקירות על הנעשה באיל"א עיבוד נתונים מדעי אינטליגנציה מלאכותית ישומי מחשב בהוראה : תוכניות הוראה בלימודי מחשב באוניברסיטאות סימולציה והדמייה > ישומי מחשב בהנדסה ישומי מחשב במדעי הטבע ישומי מחשב ברפואה מכתבים למערכת מערכות. פיקוח הוראת מחשבים חקר ביצועים קידום עובדים במערכות מחשבים סטטיסטיקה ישומי מחשב במדעי הרוח היסטוריה של המיחשוב חידונים בלשנות חישובית העיפוקים כל = 9 ₪ ₪ ₪ 0 4 ₪ סי יחידות מתכנני/ מנתתי מערכות | תוכניתנים מדענום. |" מבוא בימים אלה יש משום אתגר, הן מצד מתכנני המחשבים והן מצד הצרכנים, לשמור על קצב ההתפתחויות ו,להישאר בעניינים" בשטח בו מתפתח כל יום משהו חדש -- גם בחומרה וגם בתוכנה. מיקרו-מחשבים ומיקרו-פרוססורים לא זו בלבד שהם הוזילו את המחיר ושיפרו את ביצועי הציוד הקיים -- כי אם פת- חו שערים חדשים ואיפשרו שימושים חדשים למחשב. השטחים אליהם חדר ה- : מחשב רבים ומגוונים, החל במוצרי צרי- כה אזרחיים וכלה בציוד צבאי. בשטח התעשייה מגדילים המיני-מח- שבים והמיקרו-פרוססורים את אפשרויות הביצוע של הציוד. בשטח התחבורה (היבשתית והאווירית) מרבים להשתמש במחשבים מכל הסוגים ומכל הגדלים. מיקרו-פרוססור מווסת את זמן וזמנון (פתותזו1) ההצתה במכוניות חדשות. הרכבת התחתית בוושינגטון מופ- עלת ומבוקרת ע"י מחשבים. נמלי תעופה בארה"ב ובעולם כולו מכניסים לשימוש מחשבים לפיקוח ולתכנון טיסות. במשך שנים לא מעטות, הירבה צבא ארה"ב להשתמש במחשב ספרתי בגודל ממוצע. מחשב ספרתי זה היה בשימוש במכשירי מבכ'"מ, נשק, גיווט ולוחמה אלק- טרונית. היום עברה השליטה למיני-מח- שבים ולמיקרודפרוססורים. נעבור, אם כן, לתיאור השימוש במח- שבים במוצרי צריכה. מוצרי צריכה אלקטרונייט אנשי המחשבים בארה"ב שמים דגש הולך וגדל בשימוש במחשבים באלקטרו- ניקה למוצרי צריכה. המגמה היא להשיג מתוןך 1978 א6זפמע 10א80תסמזת תורגם ועובד על-ידי המהנדס 2 א לונ ביצועים טובים יותר, מחיר זול יותר ו" אפשרויות שלא היו ניתנות למימוש טרם הופעת המחשב. להלן מספר דוגמאות ל- שימושים במחשב במוצרי צריכה. במו- צרים אלה לא ניתן היה להשיג ביצועים מסויימים בגלל מיגבלות תקציביות וב- עיקר בגלל מיגבלות טכנולוגיות : 6 מכונת התפירה האלקטרונית ,אתנה 0 מתוצרת. ,סינגר". | למכונת תפירה זו מיקרו-ווסת שאיפשר ל- הקטין למחצה את 700 החלקים ה- מכניים של המכוגה. 8 תנורי חימום מתוצרת ,,אמנה", ,לִי- טון" ה,מג'יק צ'ף" הכוללים פיסות (0109) במעגל גל-זעיר. פיסות אלו מאפשרות תיכנות התנורים הן ב- מעגלי הזימנון (שמגמאויז') והן במע- גלי קביעת הטמפרטורה. 6 מעגל תירה מתוצרת ,,טנלק" הן ל- שימוש משטרתי והן לשימוש בטחון הציבור. מעגל תירה זה כולל. גביש יחיד ומווסת ע''י מיקרו-פרוססור. ה- מכשיר מסוגל לבצע תירה עד ל-12 אלף אפיקי תג'"מ ותאיג. להשוואח -- מכשירי תירה קיימים (ללא מחשב) מבצעים תירה עד ל-16 אפיקים. משאבת דלק מתוצרת ,,בנט" מווסתת ע"י מיקרו-מחשב. המשאבה מסוגלת לבצע ניהול חשבונות ועיבוד נתונים בנוסף לעצם שאיבת הדלק, כמובן. 6 משחקי הטלוויזיה שהפכו לאחרונה ללהיט. ---333-:: יי מיקרו-ווסת לאתנה (גאפא) מכונת התפירה ,,אתנה 2000" מתוצרת ,סינגר" הינה הראשונה והיחידה המש- תמשת במיקרו-ווסת. לדעת חברת ,סינ- גר" זוהי מכונת התפירה הפשוטה ביותר שימושים חדשים במחשב - אתגר למתנננים המחשב לשימוש הצרכנים הביתליים ופורסם במסגורת סידרה רחבה :ותר ב,,קשר ואלקטרוניקה'' גליונות 11 (143) 3--4 (147--148). זהו מאמר א' בסידרה. מבחינה תפעולית, חסינה ביותר מפני טעויות ובעלת ביצועים רבים. ומגוונים. ע'יי סיבוב כפתור וויסות, יכול המפעיל לבחור אחת מ-24 אפשרויות תפירה ה- מאוחסנות במעגל ,,זיכרון קריאה בלבד". (301) בעל זיכרון של 6 קילו-ס'יבית. מעגל הזיכרון לקריאה בלבד (א0א) מותקן על פיסת 21105 מתוצרת ,,אמרי- קן מיקרו-סיסטמס". פיסה זו מכילה גם את מעגל הלוגיקה לבקרה וויסות ואת המק"פ (מעגל קלט-פלט). כל אלה מספי קים אותות בקרה לשני מעגלי סרבו לי- גיאריים. מעגל סרבו אחד מניע את המחט ימינה ושמאלה והשני מווסת את תנועת הקדימה -- אחורה של המוצר הנתפר. מתוך 700 המעגלים המכניים המקוב- לים, נותרו ב,,אתנה 2000" כד350 בלבד. למרות זאת נשאר עדיין מחיר מכונת ה- תפירה בעינו ואינו זול ממכונת תפירה מקובלת. הדבר נובע מהמחיר הגבוה של מעגלי האלקטרוניקה. למרות זאת חוש- בים מתכנני מכונת התפירה הזו שפש- טות התפעול והתחזוקה מצדיקות את ה- שימוש בה. 8 0 שורב ו ב החל המירוץ בשטת" תנורי החימום בגל-זעיר בארה"ב נפתח מירוץ של יצרנים ל- ייצור תנורי בישול ואפיה הפועלים בגל- זעיר ומשתמשים במיני-מחשבים ובמיק- רו"פרוססרים. המחשב מווסת את זמני הבישול ומחזורי דרגות החום. ‏ חברת ,אמנה" פתחה במירוץ ביולי 1975 והמ- שיכה במירוץ חברת ,,ליטון' ביולי 1976 ואחריהן חברת ,,מג'יק. ציף', שהוציאה לשוק באוגוסט 1976 את התנור המתוח- כם ביותר מבחיגת אפשרויות הביצוע וד > תוכניות מחשב. מעשה חושב' -- אוגוסט 1979 ,,מעשה חושב'י -- אוגוסט 1979 לוח הבקרה של תנור חברת ,אמגה" תוכנן ע''י חברת ,,אסקס'. לוח בקרה. זה כולל ארבעה מרכיבים עיקריים : לוח מגע המחליף את כפתורי ההפעלה המוכרים; מצג דיודות פולטות אור (1/82) בעל 4 ספרות ; מחשב/מיקרודפרוססור רגיל וַל- בסוף, מעגל מודפס הכולל מעגלי מימשק (11071800) ומעגלי קלט-פלט (1/0). בתנור זה של ,,אמנה" מפוקחות פעו- לות הבישול, הזימנון (שחתוגתו1) ויתר הפעולות, ע"י פיסה (מום6) הכוללת יחי- דת עיבוד מרכזית (020), יחידת זק'"ב (זכרון קריאה בלבד -- .2011), יחידת זק"א (זכרון גישה אקראית -- 3411) זג" (זכרון גישה אקראית -- 88%1) ומעגלי קלט-פלט. הפיסה מתוכנתת ל- קבל הפשרה, מנוחה (מקור הכוח מנותק) ומחזור בישול.. חברת ,,ליטון" השתמשה במחשבון מ- תוצרת ,,מוסטק" וע'"י כך הוסיפה אפ- שרויות תיכנות נוספות, כגון דרגות חום רבות נוספות. החברה בחרה במחשבון זה עקב התאמתו מבחינה ארכיטקטונית ללוח מסויים של מפסקי מגע, הכולל מצג דיודות פולטות אור (80). מסיבה זו אף דחתה ,ליטון" שימוש במיקרו-פרו- ססור כלל-שימושי כדוגמת 8"ת, כיוון ש- זה היה מייקר את התכנון ואת הציוד ש- היה דרוש לעבודה בתאימות עם המח- שבוז. חברת ,,מג'יק צ'ף" השתמשה במיקרו- פרוססווי 188-1000 המותקן על פיסה. פיסה זו מתוצרת ,,טקסט-אינסטרומנטס הגדילה את מורכבות התכנות ע"י כך שהיא כללה שלושה זכרונות בלתי תלו- יים האחד בשני. ,,מג'יק צ'ף'" בחרה ב- מיקרו-פרוססור הג"ל. בגלל מחירו הזול. בעיית הפרעות הת"ר (תת) - מכשיר התירה 1-עסו שעוני מיקרודפרוססורים גורמים להפ- רעות ת"ר (ַחַ89), וכשהם משתלבים ב- מקלטים רגישים גורמות הפרעות אלו.ל- בעיות תכנון קשות. בעיות אלו נפתרו, כך מקווים, ע'"'י פיתוחו של מכשיר ה- תירה 110271 מתוצרת ,,טנלק'. זהו מכ- שיר תירה לזכרון, אוטומטי, התר 12,000 אפיקי תג"מ ותא'ג. גם חברת ,,אוק רידג'" פיתחה מכשיר תירה המבצע תירה בתדרים שבשימוש המשטרה, מכבי האש, תחנות מטאירו- לוגיות, הצי המסחרי ותדרים שבשימוש צרכנים פרטיים. הפרוססור של חברת ,טנלק" מתאים את מספר הדיודות פול" <- טות האור שבמצג -- עם התדרים העוב- רים תירה. מהגדסי ,,טנלק" היו חייבים לבודד את המיקרו-פרוססור נגד הפרעות ת"ר גם בעזרת מחברים הודרים (2606 פפטסצת2'), | מסננים וסיכוך. כמו כן, היה צורך בבידוד קווי בקרת הז" בין הפרוססור למרכיב התדרים. (סינטסייזר) על-מנת לאפשר מוצא מתנד הנקי מעיר וותים. כל רעש מקווי הבקרה הללו ל- מתנד מבוקר המתח (060) עלול היה לאפנן את מרכיב התדרים, מהנדסי חברת ‏ ,טנלק" הגיעו למסקנה שהיתרון העיקרי שבשימוש במיקרו-פרו- ססור טמון בכך ששיגויי תכנון, שבדרך כלל מחייבים שינוי בחומרה, מחייבים כ- עת רק שינוי בתוכנה, דהיינו -- החלפת זכרון קריאה בלבד (זק"ב -- זַ80). כל כפתורי הבקרה במכשיר התירה הג"ל של ,,טנלק" -- 1102-1, מחוברים למילואה הקדמית הנראית כלוח קלידים של מחשבון. משמופעל מכשיר התירה, מתחיל ה- פרוססור לתור אוטומטית ברוחב-פס של 0 מה"צ בתחומים הבאים: 33.1 עד 45 מה"צ, 151.180 עד 163 מה"צ ו4537 עד 0 מה"צ. ניתן לאחסן בזכרון עד 16 אפיקים. מה קורה במכשיר התירה כשמופעל מתג פעולה מסויים ? נגיח שמופעל מתג תירה של תדר מסויים. תחילה קורא ה- פרוססור את המספר במצג. המיקרו"פרו- ססור בודק לאחר מכן מח מייצגים המס- פרים שעל המצג תוך קביעה מהו תחום התדרים הנבחר, לאחר מכן מבצע ה- מיקרו-פרוססור בדיקת שגיאה כדי לוודא בחירה נכונה של תחום התדרים ולאחר מכן מכניס המיקרו-פרוססור את המידע לזכרון. לאחר מכן שולף המיקרו-פרוססור את יתר המספרים המוצגים על המצג ומחש מהם קוד ביגרי המייצג את התדר הנבחר -בתחום התדרים. הנבחר -- ומכניס את הקוד לזכרון. מוצא הנתונים הללו מעורר את המקלט לתדר הגבחר. כעת מבצע המיקרו-פרוססור בדיקת שגיאה נוספת והופך את סדר הבדיקות: המיקרו-פרוססווי מסתכל על הקוד הבי- גרי בזכרון, מחשב את תחום התדרים וה- תדר הגבחר בתחום זה ומציג תדר זה על המצג. יי מחשב השואב דלק חברת ".00 קממגוק -606מת6" הוציאה לאחרונה לשוק את מערכת שאיבת הדלק המכונה ,,ג'נטל בן'. זוה" מערכת מבו- קרת ' ע''י מיקרו-מחשב המסוגלת לפקח על 12 משאבות דלק תוך הצגת הסכום בכל משאבה על מסך שק"ק הכ ממסוף. הברת ,,בנט"' מצאה שכי דרוש כדי שהמיקרו-מחשב יפעל.- כת אחרת, הוא שינוי הזק"ב (ַ80) בתוכנה. בנוסף ל,ג'נטל בן" מייצרת חברת' ,,בנט" שלוש וריאציות של , בייבי - בן'". זוהי מערכת קטנה יותר המסוגלת לטפל > בו-זמנית רק בשלוש משאבות דלק. ה" בקרה של ,,בייבי בן" מבוצעת ע'"י תח- נת פיקוח שגודלה כמחשבון שולחני קריאות המונה של ה,בייב?" מבוצעות ע"י דיודות פולטות אור. מערכות דלק אלו תוכננו עבור חברת ,,בנט" ע''י חברת ,,פרוסס קומפיוטר קונ- טרול". אחד ממהנדסי חברה זו אומר ש- עבור כל מערכות השאיבה הנ"ל הוא תכנן מעגל מחשב אחד ויחיד ואילו כל הוריאציות בוצעו כאמור ע"י שינוי בד זק"ב ‏ (850%) שבתוכנה. לפני כשלוש שנים וללא המיקרו-פרוססורים, לא ניתן היה לבצע דבר כזה -- כך טוען המהנדס. כדי לעמוד בתנאי הסביבה של תחנת דלק, תוכננו ונבנו כל המעגלים המוכ- ללים לעבודה ב-85 מעלות צלזיוס. נכון שתחנות שאיבה בעלות מעגלי בקרה ממצב מוצק היו בנמצא החל ב- 4, אולם המערכת של ,,בנט", המבו- קרת ע'"י מיקרו-פרוססור, אינה מסתפקת בפיקוח על שאיבת דלק אלא מבצעת גם עיבוד נתונים, כגון: מעקב אוטומטי על מלאי הדלק, דיווח יומי על מחזור המכי- רות ועוד. -- 0-ל הלו-ו--ה----- א המהפכה הביתית שני מקורות למהפכה בבידור הביתי ובחינוך הביתי. מקור אהד הינו הפיתוח המואץ של משחקי טלוויזיה המחייבים שיתוף פעיל של המשחק בהם. משחקים אלה ניתנים לתיכנות ולבקרה ע"י מיקרו- מחשב ולאגירת תוכניות בקסטות, תקלי- טים או בזק"ב (3021) מיוחדים. זכרונות קריאה בלבד נמצאים בשימוש יצרנים כמו חברת ,פיירצ'יילד", המש- תדלים למנוע כפילות והעתקת תוכניות חינוך. גם חברות אחרות מנסות למנוע העתקת המשחקים ואחת הדרכים למניעת ,פירטיות" בשטח זה, הינה פיתוח קוד מיוחד להפעלת המשחק. המקור השני הולך ורוכש לו אוהדים במהירות גדולה, זהו ההובי החדש ב- ארה"ב: חובבי מחשבים. חובבים אלה מעודדים ממחירם הנמוך של התקני ה- מחשב ובעיקר המיקרוהמחשבים. חובב ‏ > מחשבים אלה, בדומה לחובבי רדיו, רכשו = לעצמם ,,קיטים" להרכבה המבוססים על . קרו-פרוססורים 8080 של חברת או 6800 של חברת ,מוטורולה" כות ,,קיטים" כגון 8800 18 זג | המשתמשות במיקרו-פרוססור 8080 מ- תוצרת ,,אינטל", או קיט 680 המשתמש > במיקרו-פרוססור 6800 של ,,מוטורולה", הינן מערכות ראשוגיות שיצאו לשוק לפני זמן ניכר, כיום קיים דגם חדש 005 1 ו6807. מורכבות המערכת משתנה בדרך-כלל בהתאם להתלהבותו של חובב המחשבים, - אך לא פחות מכך בהתאם לתכולת אר- נקו של החובב. חלק מהמערכות כולל רק מערכת בקרה מרכזית 00 ויחידות זכרון בתוספת התקן קלט-פלט. לדוגמה: טלפרינטר הזכוכית הכולל מסך טלוויזיה קטן המתחבר למימשק מחשב. לעומת | זאת, למערכות אחרות יש זכרונות גדו- לים, דיסקות ומסופי שק"ק. | ה,,קיטים" הראשונים הסתפקו בפונק- ציות בסיסיות של מחשב. כיום קיימים למעלה מ-100 מעגלים מודפסים וקיטים. | מעגלים מודפסים אלה מותאמים בעזרת תקע למערכת אזג ד זה. המערכת הכוללת של 1/7418 הפכה לסטנדרט הלא רשמי של חובבי המח שבים. גוברת ההתעניינות במחשבים אישיים 2 מוצר לוואי של ,,שגעון" חובבי המח- שבים הינו המשחק הקיברנטי: אדם נגד מחשב. אולם גם שימושים גוספים צצים חדשות לבקרים. לדוגמה: דון אלכסנדר תכנן לעצמו תחנת חובבים, רדיו וטל- פרינטר, המבוקרת ע"י מחשב 1/7318ה. חובב זה השתתף עם תחנתו בתחרות חובבי מחשבים. מטרת התחרות היתה -- כמו בכל תחרות חובבים -- לבצע עד כמה שיותר התקשרויות. דון אלכסנדר תיכנת את מחשבו בהתאם. התיכנות כלל תרגום קוד בודו של הטלפרינטר, עריכת קריאות מתקבלות והצגתן על המצג. כמו כן, כלל התיכנות בדיקת הזכרון למניעת רישום כפול, זמן שידור ומספרי המב- רקים ותוכנם. דון אלכסנדר זכה בפרס הראשון. משחקי המחשבים השונים כוללים גם מחשבים. ביתיים לשימושים מגווגים ל- לימוד מתמטיקה או מקצועות חינוך אח- רים. מחשבים כאלה הוכנסו לשימוש אף באוניברסיטאות. וו המחשב לשימוש בתי-הספף יי משחקי המחשבים החלו להופיע גם בבתי-ספר ‏ יסודיים ועל-יסודיים. בתי- ספר אֶלה מעדיפים כיום שימוש במיקרו- פרוססורים במקום מחשבי עפע או 0, שהיו סטנדרטים בשטת ה- חינוך ברמת בתי-הספר העליסודיים. 8 סיכום == המחשבים מוצאים יותר ויותר מקום בצריכה הביתית והבידורית החל בבנקו- מטים וכלה בהצגת תוצאות במשחקים אולימפיים. אין ספק, שמשחקי מחשבים נכנסים וייכנסו לשימוש גרחב ביותר ב- עתיד הלא רחוק. 5 5 6028555005 מס אוד 801 אוד |ע8 5דא5/5 סצא 6090855555 6 5 ₪ דגס 65הג) צהפט אס םסאפהם"אסס .'דאו הדו ןפטס הג 601ו0896)000 ,ה6%63/6ז 6ְהַ8זטס00ה6 הג //זה06! סז 660ה6זהו 5 וחוה הס שח3 השס חַהוק06%6|0 הו 2565 0818 ]0 פהס0ו630|קקג 26 066 06 ||ושצ 5 וז ד |ו3 תזוי 6006 הו שאו ווה אהוו8842 6|ההצ .סד ה6ו6)אג: אודג. הס: 5 | 1604550 54115 - .סז 6פואא אוזג 08 א 6 !וכז - 380800 06 סום :סוס 9 03/05 0010061 | :19ט - 00 ו 501065 הז הו 6/6008/ה60 ה4/) פד .5560 ה 3 + 05סו03)|פסב 0 |506008 ג .551605 1ה6וח6ְהַהּחהוח 86 זט 000 ]סוה חב 55 100.00. בב ו 5 238436 :ומד 5 / 238436 ,וצה ופד 1 סו 0/4008 - 580 84060 - 889716|8 - / ב 0 טסו הסג - 600200 - הו = ודא - 41865 ודו : סאד בב הסאזג שב וי וס ה זסץ קסד ,אצ | חסא שג ,98 11 וסקס ל 800 ו(מעשה חושב'' -- אוגוסט 1979 | = מקה הקפה חרפי חר הקד רדיק הו בבס לעיבוד נתוניםם - תוכנית מוקדמת של הכנס הארצי ה-14 של איל"א, אלל"א הו זג באוקטובר 1979 -- מלון הילטון ת"א, 18 באוקטובר 9 -- אוניברסיטת ת"א. קבוצת דיון מפ' 1 -- שפות תכנות יום חמישי 13 באוקטובר 1979 000 ("7-0 15 1-0 65 1-0 הרשמה את0סתפאגתד 70 עתמטאסס ש6אזפשס 00 5068 ג' וולברג א. פלד 10 -- שפות מחשב במערכת לטי- פול במודלים מופשטים של תכנות קווי מ. רודה תכנון ויישום עוקב לשפת פסקל ק. לביטוב ז. ליכטמן ,מטה" מהולל טבלאות החלטה ו י. סיוון יישומי מחשב בבתי ספר תיכוניים ר. אלקנה - ס. גיל בתוכנית קבוצת דיון מפ' 2 -- יישומי מחשם א 0.00 "0 685 1-0 65 1-0 5ץ-' 1-0 עיבוד חתכי רקמת כליה הרשמה שצולמו מבעד למיקרוסקופ באמצעות מחשב ג. זיצ'ק מ מעין 65 -- מערכת תוכנה ליישום בתחומי ייצור וחשבונאות במפעל י. מנור מערכת דיווח ייצור במפעל כימי ר. אסנה פרחים עלי מחשב י. ארליך מערכת ,,מגורי" צה"ל התפתחות מערכות "₪ בישראל תמתפאגתי' פעאשסת 0זא20דצסות י. אלסטר מערכת מיתוג הודעות לנמל תעופה בן-גוריון ש. סורין קבוצת דיון מס' 8 -- מדעי המחשב [00 0.00 | ג09.4--10,30 ו,מעשה חושב' -- אוגוסט 1979 בא יל ל הרשמה שיבוץ מערכת שיעורים של ביה"ס ר. אסנה הנעה וקידום של אנשי ענ"א לקראת שנות ה"80 | מ. בודי + 9-ו 0 טטכנולוגיות חדשות בתקשורת. 0 תהוכנית .כ.א.1 לניתוח אגדים. (515צ.41א פאג 58 01) ש. טולידנו א. חנני 65 טשטע"מ -- טקסט ערוך במחשב 2 ענברי 90 ששמ"ע -- שפת מחשב עברית י. רגב ש. הס 5 ",ל ש. מ -- לוח שעות ממוחשב י. בן-עציון 1-0 מססתאט 08ת עפתך עפגת ב" אס 54582 צדז זט ממת סכ פעמת א[עעס5פ מ. רודה קבוצת דיון מם' 4 -- וישומי מחשב ב! 0 הרשמה ו 0 פיתוח מערכת מאז1 א0 2 ע רגבל וק קריב 5 ממערכת בקרת תהליכים ₪ ד. הדר // 0 פרוייקט פיתוח מערכת --צ וניהול 2 מירע במעבדות קליניות - ₪ ש. ביילים -; 5 מערכת מחוללת שכר 1 / צה"ל 0 המפעל לאחזור מידע מכתבי עת עבריים" א. אדלר : 5 מיקרו | מחשבים ורשתות תקשורת; בסיס לתשתיות לאומיות חדשות ל. פפר א. אולשנסקי קבוצת דיון מם' 5 -- מסדי נתונים ותקשורת 0 הרשמה 0 מערכה 1 מכ לניהול תקני כ"א בחיל האוויר מ. טמיר יחידת המרה לפרטיכל תקשורת ג. כרמל | ך. אלחדף 0 אס זט ל. פפר | א. רוגה 65 הערכת ביצועי מחשב . 45 מ. כה | ל מטסאפתפעטת ינב מכ" א. רייטר 5 רשת חישוב ובסיסי נתונים בטכניקה לגיהול ' מערכת ממוכנת לביטוח חיים ז. אלון 1-0 א. שץ איחסון מודל לתחיזוי התהממות הקרקע בעזרת מחשב שיטה המאפשרת חיזוי הטמפרטורה ב: תוך הקרקע ומחוצה לה בעזרת מחשב -- פיתח ד'"ר יצחק מרר מהמחלקה ל- מדע הקרקע בפקולטה לחקלאות של ה- אוניברסיטה. העברית. השיטה מבוססת על הזנת המחשב ב- נתוגים מטאורולוגיים על האיזור הנב- דק, יחד עם נתוגים על הרכב הקרקע ותכונותיה. הנתונים מעובדים במחשב לפי מודל שפותח, ומתקבל חיזוי של ה- שינוי היומי בטמפרטורה שבקרקע ומ- חוצה לה, וכן של מהלך הקרינה וה- התאדות. בניסויים שנערכו בשטתי גיסויים של הפקולטה לחקלאות נמצאה התאמה רבה בין נתוני החיזוי שהתקבלו במחשב ל- בין המצב האמיתי בשטח. בזמן האחרון אף הותאמה השיטה לחיזוי טמפרטורת הקרקע מתחת לחיפוי ביריעות פוליאתילן שקוף, המשמש לחיטוי הקרקע באמצעות קרינת השמש. המחלקה לעובדים הטכניים, המינ- הליים והמפקחים של איגוד הטכנאים המאוחד שבאנגליה פירסם לאחרוגה אזהרה ‏ בפני השימוש במצגים ללא אמצעי זהירות. בהעדר ידע מבוסס ומוסכם לגבי תוצאות השימוש הממושך במצגים על בריאות העובדים, ממליץ האיגוד על נקיטת הצעדים הבאים - העשויים למנוע או להקטין סיכונים אפשריים לבריאות המפעילים. והמפעילות. 1 שימוש במצגים במקומות מו- צלים בלבד. דרישה זו סותרת לכאורה את הצורך בהארה טובה לעבודה לב- לרית. התשובה היא כי יש להפעיל את המצגים בחדה חשוך, אך להאיר | ו אינפורמציה :7 1 גוו את שטח העבודה הלבלרית באמצד ' הצורך בחיזוי טמפרטורות הקרקע חיו- ני, כאשר מבקשים לקבוע התאמת גידו" לים חקלאיים לאזורי הארץ השונים. ב- שטח מחופה ביריעות פוליאתילן -- חד שוב החיזוי לקביעת המועד המתאים ב" יותר לחיטוי, ומועדי הזריעה והשתילה. חיזוי תופעות מטאורולוגיות של הקר- קע וסביבתה -- מקובל בארצות שונות אולם טרם פותח מודל לחיזוי התחממות הקרקע מתחת לחיפוי פוליאתילן. הפי- תוח הישראלי נעשה בעקבות הצלחת ה- ניסויים בהדברה תרמית של מחלות צמ- חים וקרקע רטובה בעזרת קרני השמש, שפיתח פרופסור יעקב קטן. בניסויים נמצא, כי התחממות שכבת הקרקע ה- עליונה. מתחת לחיפוי מגיעה בחודשים יולי---אוגוסט לכדי חמישים מ"צ. בטמ- פרטורה זו נקלטים רוב מחוללי המחלות בקרקע, וכן עשבים רעים. המודל שפותח מאפשר גם לחזות את מידת ההתחממות של סוגי החיפוי השו- נים, בהתחשב בסוג החומר ובעובי ה- יריעות. (,,השדה", מאי 1979) מניעת ס'יכונים בשימוש במצגים 9 ץעהטתה1 18 156)ת5610 16 תרגום ועיבוד : *. מוניטה -עות תאורה מקומית מכוונת 58000 תות ). 2. הארה סביבתית מועמת. 3 בדיקות עיניים קבועות ביוזמת המעביד. 4. כסאות הניתנים לכיוונון ‏ ל- צרכי העובד או העובדת. 5. תקופת עבודה מכסימלית ב- מצגים של ארבע שעות ליום, עם הפ- סקה של 20 דקות אחרי כל שעתיים של עבודה רצופה. 6. הקטנת הסיכון מקרינה (אם קיים כזה, ודעות החוקרים חלוקות ב- נדון) על ידל: א כיסוי בזכוכית מגן של שפו- .פרת קרן הקתודה; ב. | סגירת המצג בארגז עשוי מת-" הוקם איגוד מבקרי מערכות עגנ"א בפגישה של מבקרי מערכות ענ"א (עיבוד נתונים אלקטרוני) ממוסדות שו- נים, במשרדי המחלקה לביקורת פנימית של בנק דיסקונט בתל-אביב, הוחלט ל- הקים איגוד מקצועי של מבקרי מערכות ענ''א בישראל, שישמש כסניף של איגוד מבקרי ענ"א, שמקום מושבו בארה'יב. מטרותיו העיקריות של האיגוד: לפ עול להכשרה מקצועית והעלאת הרמה המקצועית של חבריו; לעסוק במחקרים בתחום ביקורת ענ"א; לקיים קשר עם ארגונים בארץ ובחו"ל ככל. שזה נוגע למקצוע ביקורת מערכות ענ"א. כנשיא האיגוד נבחר מר ר. ברקי, מ- בנק דיסקונט. (,,הארץ", 13.7.1979) 5 מחשב ראשון בממיו לאחרונה הופעל בממ"ן -- במסוף ה- מטענים בנמל התעופה בן-גוריון -- מח- שב ראשון, אשר ישפר את השירות ל- לקוח במידה רבה.: המחשב הינו מתוצרת ,אלביט", ומפשט את ההליכים הקשורים ביבוא וביצוא וכן מדפיס את טפסי ה- איתור עם קליטת המטען במסוף וע"י כך מונע את הטעויות באיכון. (,,הצפה", 30.5.79) בש וג יו -/ממכ =[ מחסור בכות אדם מקצועי בענף המחשבים מחסור חמור בכוח אדם מקצועי מור- גש באחרונה בענף המחשבים וגורם ל- האטה בהתפתחותו. המחסור מקיף את מכלול מקצועות המחשב הבסיסיים וב- מיוחד מתכנתים, מנתחי-מערכות ומנהלי פרוייקטים ברמה גבוהה עם נסיון של מספר שנים, לא ניתן כיום להשיג בעלי מקצוע מנוסים " בענף, למרות תנאי העבודה ה- טובים והשכר הגבוה המוצעים להם. ל- / ,,מעשה חושב'' -- אוגוסט 1979 - דבריהם מאגר כוח האדם העיקרי המצ- טרף לענף, מוכשר כיום ע'"'י צה"ל, והוא רוכש בעת שירותו הצבאי נסיון מעשי של 5 שנים ויותר. כוח אדם זה מסוגל להקלט בשוק ה- אזרחי מיד עם שחרורו, אולם היצע ה- משתחררים משירותם ביחידות המחשב של צה"ל איגו מדביק את הביקוש. מאגר אחר של כוח אדם מצוי בין בוגרי אוניברסיטאות תל-אביב ובר-אילן במדעי המחשב. בוגרים אלה, בניגוד ל- משוחררי צה"ל, אינם בעלי נסיון מעשי, עובדה המקשה עליהם להיקלט מיד ב- תפקידים בינוניים ומעלה. דברים אלה נכונים גם לגבי בוגרי קורסים במסגרות אזרחיות פרטיות. שכרו של מתכנת מעולה נע סביב 0 אלף לירות בחודש, מתכנת מתחיל מקבל 15 אלף לירות לחודש. מנהל פרו- ייקט מקבל כיום בסביבות 35 אלף לי- רות לחודש. יש לציין כי במקרים רבים מקבל העובד רכב צמוד של החברה וה- טבות נוספות, כולל השתלמויות - בחו"ל. (,,ידיעות אחרונות", ‏ 18.7.79) מחשב חדש לבקרה סיפרתית פותח בישראל מחשב חדש, המפקח על מחרטות ו- כרסומות, פותח באחרוגה בחברת ,קונ" לוג קונטרול" הישראלית. המחשב, ששמו ,נומיריקון 850". מ- בצע בקרה סיפרתית על פעולת המכונה, והפעלתו אינה מחייבת ידע מוקדם ב" תכנון מחשבים. תיכנות המחשב והפ- עלתו נעשים באמצעות מסוף, לוח מק- שים וסרט מגנטי. )5.7.79 ,'בירעמ,,(‎ כ-- 0-ו כ מיקרו מחשב שפותח באר ייוצר בקרוב גם ליצוא לאחרונה הוצג מיקרו"מחשב מתוצרת ישראל, שצורתו וממדיו דומים למקלט טלוויזיה. המחשב מיוצר ע"י חברת ,,סילמה" בכפר מסריק, אשר פיתחה אותו על בסיס ידע אמריקאי. המיקרו-מחשב, מדגם דוק-100, הוא מערכת אלקטרוגית ממוחשבת שנועדה לשחרר כוח אדם (וזמן), מעבודות פנ- קסנות ידניות, ‏ רשימות ספקים, לקוחות = מעשה חושב'" -- אוגוסט 1979 .+ ועוד. האלמנט המיקרו אלקטרונר שב- מחשב מתקבל גם בהיקף הקטן והנוח של המחשב והציוד הנילווה לו. מנהל המפעל, מר דב לויתן, מסר כי מחיר המערכת הוא כ---.1.500 ל"י (ל- תעשייה הפטורה ממס קניה), ובזמן ה- קרוב תושלם הספקתם של 50 יחידות ל- לקוחות בארץ. בשנת 1980 תיוצרנה 0 מערכות נוספות לשיווק בארץ וב- חו"ל. 52 . / השימוש במיקרו-מחשב מתאים - דעת היצרנים ובהם מהנדס המפעל. בן"דוד -- למחסנים ולחגויות, למרפאה לעורכי דין ועוד. בין הפעולות שנימנ = במסגרת יכולת טיפולו היעילה של ה- מחשב: קיטלוג פריטים, מצאי מדפים, רישום מלאי והזמנות, מעקב אחר תנוח = עת סחורות, כרטיסיות חולים וכיו"ב, ריד שום פסקי דין וטיעונים משפטיים, תבי- עות ביטוח ועוד. (,,הארץ", 14.7.79) פרסי קפלן בתחומי ענ"א בין הזוכים בפרס קפלן תשל"ט 9 -- שני צוותים בתחומי ענ'"א. פרס למעוך ההסבה למחשוב של שירותי לשכת ההוצאה לפועל בתל-אביב מר אפרים גביש, מהנהלת בתי ה- משפט ; דב גרנדש, יחזקאל אליהו ו- מאיר צימרמן מלשכת ההוצאה לפו". על בתל-אביב; ה"ה אברהם טמיר, ג'רי רזניק, אלי וילוז'ני וכן גב' אילנה עוזרי, ‏ מהמרכז למיכון משרדי. בעד שיפור גיכר של השירות ל- קהל, ע"י הסבת ארגון, שפעל בשי- טות ידניות שמרניות, לפעילות יעי- לה המשלבת אוטומציה וטכנולוגיות תקשורת מתקדמות. פעולה זו בוצעה תוך מאמץ עיקש, דבקות במטרה, תי- אום עם גורמים רבים הקשורים ל- גושא, והתגברות על התנגדות לשינוי. הארגון מחדש של לשכת ההוצאה לפועל בתל-אביב בוצע בצורה, ש- טרם נוסתה. בלשכות מסוג זה. כתו- צאה מפעולה זו, קוצרו תהליכים ש- נמשכו שבועות מספר, והם מתבצ- עים עתה בשעות ספורות; הבקרה על הפעילות שופרה והובטחה אמי- נות גבוהה יותר לחוקיות ההליכים; אורגנה מערכת הפצת מידע, נוצר קשר עם המשתמשים בשירותי הלש- כה מדי יום ביומו, ותנועות הכספים (תקבולים ותשלומים) מבוצעות תוך זמן קצר. נוסף על כל אלה, הושג חיסכון גיכר בכוח-אדם, בשטתי אח- סון ובהוצאות אחרות. שינוי ארגוני מקיף של חלק וה ממערכת שיפוטית שמרנית וממדי שיפור השירות לציבור, שהושגו הו- דות לשינוי זה, מהווים הישג יחיד במינו. פרס לצוות העובדים ,,מיגר -- מערכות מידע גרנות'" בעד הפעלת מערכת חדשנית של הספקת מידע ממוחשב, ככלי עבודה יום-יומי לקבלת החלטות ניהוליות. צוות העובדים ב,מיגר" השכיל, באמצעים צנועים, להחדיר ולהפעיל מערכות מידע מתוחכמות ביותר, ש- אפשרו למשקים המאוגדים בגרגות, מפעלים אזוריים למשקי עמק חפר, השרון והשומרון, ליישם טכנולוגיות מידע חדשניות בחקלאות ובתעשייה. ואלה הישגיו העיקריים: + פיתוח תוכניות לשימושם העצמי של דרגי הניהול השונים, תוך קשר בלתי אמצעי מלא בין ה- משתמש ובין המחשב, בכל שעות היממה; + פיתוח עצמי של תוכניות מחשב לאופטימיזציה בהקצאת משא- בים; + הדרכת הצרכנים לשימוש בתוכ- נה, | שתרמה לשיפור תהליכל קבלת החלטות והביאה לחיסכון בעבודה ובחומרים, ולהעלאת ה- פריון והתפוקה. המקוריות בגישה והשימוש בטכ- ניקות חדשניות בנושאי המידע, ה- בקרה והמחשוב, משמשים דוגמה ל- ניצול היכולת הטמונה בחברה היש- ראלית לאימוץ טכנולוגיות חדשות בצורה אפקטיבית ויעילה. 27-ב + כינוסים וועידות בחוץ לארף:₪ כינוסים וועיד ,זג אסזניג אתמינ'אז סחתזניה אסני אסצטא אסזבתמקס שנם8 אס 9 ,6םמסטסו1 29---26 ,מ188 ,סע:סי" :0 66ת06מ208002ת00 [[8 80026588 216886 8תתזוןן1 .ץש .1סע 601000 )3610908[ 05 79 6 1102080116 01 16פנסטגמ11 סע08סע' 6/0 5 13088 ,1080 ,160%0-80 ,המ[נות1060 ,2-1 * -* אצ ,זג אסזיג אתתטאז צאט פומיח 00 אס 1187 6--8, 0 6מפע'ע ,128016 1/8 א * יתסא א0 (אשתפסאצפ באס תק סתסזא כאב 0 1080 אש 0 ,189---16 ע106ת₪6000 סמ 10 :תג א4סת : : 38 66גוכ מ 16000 -סעק | 0660מ81801 | 0ם8 | 8ע002000880ע6גמ|ט]1 מ 16 80 תותתנה יפ סי 160 38 08860 --- ע066880עק0ע10ג1 01 מש681כ1 > מנוס מ 00 [8מספעסע 8 [8מ600₪08010 88 5ע1102002006830 אי אי אס מפש6אמתמתאסס באסזבאתמעצאז מס אסואצטססטת אתמפלדה 0 ,1-4 ע12606106 8 ,13680 1מ1/081 ב נדב-ונבי קול 0 8 7 0 0 00 2 קבצי תקנים ממכון התקנים הישראלי, האגף לתקינה, קיבלנו את ההודעה הבאה: הארגון הבין-לאומי לתקינה הוציא זה עתה לאור את שני קבצי התקנים שתאורם מצורף. << ניתן להזמין את הקבצים באמצעות ספריית מכון התק- ם הישראלי, רחי האוניברסיטה 42, תל-אביב. כ"--.650. לו 0 קובץ | 68סמוסגת [5/285008 שהסמתסעטפה6מת 01 8!נתש כ"---580 ל"י ל בחוף לארא א כינוסיט ו באאס ,זבאסזיג אאפ אד צתספיי ,ד זי זומח'זג אס יט 8 ,זג 6זא אצ עס 8 פאה ע[1 (6מ181 ,.2.7.6.1) 9 ,14---3 606621002 * * אס 6008588 פמסא2טכ4 פאסספפ ציז זט 1 זפ יצ >)אניס וס 9 ,21--10 6ע₪60+0102 6מפעע ,10086טסי * % אסז פא 1 מע א1642:0עד'אמסך תעש פמאתסע 8מכ מסאפזג אאססת מ זז ית מ אד זו זניד א 9 86060026 14--12 8 / 410066 68עשתס) 2 ,1 410 אהתפנאז אנד 00 6זג תס הסח 6מפע'ע ,28918 (9 ,27--24 500061002 אי 4 פמפפמססתע 0 צתספצנ' תמא ,זג המשא 2 יפצ סאג - 6 08066 = 18 01 ע)נפסטגמנד - 9 ,8-19 ע006006 .+ :2 108565 0048118 עסקך , עסגוהע .קל .סע 110081 4006610 שעגו 118 1686ע6טןמזד 0 8886ע8%ע₪011146 8 שעגוס :119 2000י--- ₪ -* * 0 אס תיאת דוה סט אז פמ סע גידגס 150 ,בע 17-21 ,8ממ0ג/ר י: , תכ עו 001801816 סע שג - -" 8 ממ | נזננות1ה, המהעוב עולך לא יתדגעו בכל פונם עויעו עוינויים או הפסשקה במתחו הדעות + ח0סו11801 8 זס? -- 6זסוח 0ח8 6065 +6הוסצ פאוו אפזטקואס6 16 הסזה וטיק מפצסק פ8ופוזקטקק:זאואט סז טסו 00 ז!סטטסב// הסזז50|3 פד "טס 5 ז0ז90013] 6מַ18!ס/ 6חו 1 8 01087 0ח8 675+טקו סס זס/שסכ והסז1 +הפרתכןוט00 סוחסזז9|60 זוהקוח! ח63 ה6והעש פהסוזהטזסטו1 . 806 זס1זסק הסזה |ט6פק חפדטקואס6ואוא זסז3600]8] ז6זטכותססוחו!/ 5018 החד 6ח!| 660108160 8 הַחוחז/יז6ע6 ₪065 -- 6זט|181 51800 0301 8|קס6כ 5006 סכ ג . הח9850ז סססף וס -- 116 הע0 ה68ר ח08 +טסהעשסזט זס 5 + הפהע -- ז0158510 ח6ע6 .הח6ז5ץ5 167 טוח סס 3 זז ה וחט 65ו!סקט5 ₪5( 50|9'5 .6זטו18 זסששסכ 8 01 1ח8ש6 6חז חו 6/ בפרטים נא לפנות ל: אכקטרוניקה ה71271/ר כזוטוורוכה יעודאל בענ'מ תל-אביב רח' קרמנצקי 16.טל338973. עבור חברת ות חבילת תוכנה בנויה משלושה מרכיבים :‏ 0006 166%ט0, תיעוד וצוות מעולה ‏ שיעזור לך. להפיק את המירב מהמערכת. כיון" שכל אחד ממרכיביס אלו חשוב במדה שוה, השקיעה סוַתפספתגק רבות כדי לפתח' כל אחד ממרכיבים אלו לחוד, וכולס ביחד. לאור השקעה זו, בלמעלה מ-3000 חברות: ברחבי העולסם משתמשים מדי יום ויוס, בייזים זג שא לנהול תוכניות ושמירת מידע, משפזתיךצ5ש לשליפה ועריכת מידע; סמאפאגע לנהול ספריות סעינה ו-גפייאגת לנהול אמצעי גישה ישירה. כלומר, בכל שטחי היישוס, ו משתמשים במוצרי סנתפספתגק... משוסם שהם פועלים היטב ומציעים פתרונות מעשיים לבעיות קימות. התקשר אלינו ונפנה אותך לאנשים בשטח היישוס שלך המשתמשים בהם. נראה לך כיצד האינסטלציה שלך תוכל להשתמש במוצרי התוכנה המעולים של 6ותפספתבק. ₪ ת. ד. 1090, חיפה [(1771 לי יי