א-ב מדריך למשתמש לגרסה 2.23

אלף בית – מעבד תמלילים שתוכנן ופותח בישראל עבור מחשבי IBM-PC

OCR (הסבר)
8 ו ו 00 צס8ש פד < ]4 - 0% ה מבוא כו ביצוע ו אב התקנה ההפצלר :ו הסבר על לוח המקשים... למכמסב 00 הגדרת מושגים......... 0 ב מ :5 תפריט ראשי סיס סיס םס 0 0 0 ........ תהליך כתיבה וציצוב מסמךד...... הכנסת שינוים במסמך ו ...... שילוב שפה זרה 0 0 סיס.ם. 2 העתקה/העברה של תווים ופיסקאות. טיפול בטבלאות.. 7.77........ התחלת מסמךר הד6..............., שמירה ואתזקת מסמכים.... סוטיס ₪ 05 תוכניות עזר.. ........ .........,. הכנת"תקליט מסמכים חדש...:..... התאמת מדפסות .+....-.....:,..., שילוב מסמכים זרים/תרגום לפורמט פרוט מקשי הוראות סוס 0 0 0 0-0 שוה םת ד סהתלהם כ פיסקאות....,.,........,....... טנפל ובמטמכלם ל תוזים מיוהחדים......י;,.......,. העברה ושמירת קטצים............ המעט ו ב שילוב כותרות קבועות........... וטו הלפת ות גכ שפה סהה ‏ השוךנ ות טיפול בתקלות........ כ 2% ). והודפס ע"י מע .. ..... ... ..... .... . .. .. .. . .... . . .... . 0. . 8. . ....... .. מו מ שריי ונונ כמנכנטמנככ ‏ הננר ב ה ה ןה ;תת תת 2 הר דף 0 אלף-בית מערכת לעיבוד תמלילים אאאאאאאאאאאאאאאאאאלאאאאאאאאא אלף-בית הינו מעבד תמלילים שתוכנן ופותח בישראל עבור מחשב 6ק-184. מעבד זה מאפשר להפוך את 0פ-א18 למערכת משרדית משוכללת הניתנת להרהחבה לדאר אלקטרוני מלא. - אלף-בית הינו פשוט ונוה להפעלה. כל משתמש, גם ללא רקצ קודם, מסוגל להפעילו בצורה מוצלחת אחרי מספר שצות לימוד, תוך הסתייצות במצערכת ה"עזרה" (פם5פא) המשולבת בתוכנה. אלף-בית הינו מעבד תמלילים דו-לשוני רב עוצמה. הוא אינו נופל בביצוציו מהטובות במערכות החומרה בצולם המיועדות לעיבוד תמלילים בלבד. תכונותיו הבולטות טל אלף-בית כוללות: ניהול מסמכים מלא * שמירת נתונים מזהים למסמך כגון: תאריך, שם הכותב, הנמען, פרטים, תיק וכו ... * שמירת נתונים סטטיסטים למסמך כגון: תאריך שינוי אחרון, וגודל המסמך. * ניהול אינדקס מסמכים ממוין והצגה מהירה של הנתונים המזהים לכל מסמך. * שמירה אוטומטית של גירסה קודמת כגיבוי. שילוב מסמכים החיצוניים * שילוב כל מסמך היצוני שנוצר בתוכנות זרות (אא7125ד01א1-2-5,8 10705 וכו ). * אפשרות לעריכה והוספת טקסט עברי למסמכים חיצוניים. = עריכת מסמכים/שליטה בפיסקאות א* אורך מסמך בלתי מוגבל. 6 ₪ א* מספר בלתי מוגבל של פיסקאות/תתי פיסקאות. * מספר בלתי מוגבל של "סרגלי-בקרה" משולבים בטקסט, המאפשרים פיסקאות בעלות.אופי שונה.בכל מקום במסמך, וצורת הדפסה שונה לקטעים שונים. * העתקה והעברת קטעים בתוך המסמך כולל יצירת מסמכים חדשים ושילוב קטעים ממשמכים אחרים. " נערר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 0 <**ווו תיררה ריר ם 0[ ו ו , | דף5 000 טיפול בטבלאות א* שליטה מלאה בעמודות (הוצאה, הוספה, החלפה) בכל אורך שהוא. 1 * שמירת מספר בלתי מוגבל של עמודות, 3 1 א* הקשת מספרים נוחה, הכנסת קוי טבלה בקלות. הדפסה במקביל/טיפול נוח בעמודים. * אפשרות לעימוד תוך כדי הקשת המסמך, כך שבתום ההקשה המסמך כבר מעומד סופית וניתן להדפיסו תוך כדי הקשת המסמך הבא! * אפשרות להתיחסות למספרי עמודים מהדפסה קודמת לצורך החיפוש עמוד/שורה. * אפשרות להדפסה של צעמודים מסוימים ממסמך העבודה או קטעים ממסמכים אחרים, תוך כדי עבודה על המסמך. שליטה במדפסות וסוגי נייר תמיכה בכל מדפסות האיכות הנפוצות. תמיכה במספר מדפסות שונות לאותו מחשב. התאמה קלה של סוגי ניר שונים כולל דפים בודדים. תמיכה במזין דפים אוטומטי. 2 % *( 9 א א אופציה למערכת מיזוג ומיעון אוטומטי א* בניית מאגר נתונים גמיש של נַמִענים וכל פרטיהם. * הדפסת מסמך לאוכלוסיה סלקטיבית. 2 0 א שילוב נתונים משתנים ממאגר הנמענים לתוך המסמך. -% התקשרות למערכות מחשב גדולות : 5% פבבבבבםבבבבבבבבבבםבםבבבבבבם יי | * השתלבות קלה במערכת דואר אלקטרוני במערכות גדולות. א* התאמה מושלמת למערכות 18% גדולות. כ הסו, * אופציה לעבודה במערכות תיקשורת שונות. 5 7% חשטי 4 תכונות בולטות אלה, ורבות אחרות הפכו את ה"אלף-בית" למעבד תמלילים נפוץ וסטנדרטי בחברות ואירגונים רבים בישראל.יי ההכםס רו 7 נצערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" ילוי ן 24 4 דף000% / המשש פרק ב : "אלף - בית" ‏ - התקנה והפצעלה 45 +5 + +5 15 ++ 1% 1% ++ 1+4+ 1+ 1% 3+ + +5 1+ 1% 4% 1+4+ 1+1524+++ 5% 52 התקנה והפעלה ראשונית 'למחשב ‏ 56 א18 א*אאצאאאאאאאאאאאאאצאצאאאאאאאאא*א*אאאאאאא עם קבלת מערכת התוכנה "אלף בית" עליך לבצע הפעולות הר"מ. פצעולות אלה הינן חד פצמיות להתקנה הראשונית ומטרתן לבצע גיבוי נהעתק) לתקליט התוכנה שקיבלת יחד עם חוברת זו. לידיעתך: תקליט התוכנה שקיבלת הינו תקליט מוגן כלומר: אין אפשרות / +-. לעבוד צם תקליט הגיבוי. תקליט הגיבוי ישמש אותך רק בעת תקלה בתקליט התוכנה המקורי. וראה פרק - טיפול בתקלות ובשגיאות). 1 הכנס את תקליט 2.% 45-05 לכונן א וכונן שמאלי). 2<. חבר מדפסת למערכת המחהחשב שלך והפעל המחשב. 4. לחץ על מקש חפדאם פצעמיים. הגצעת להודעה <ג. 5. הקש :8 :ג %צ609א15%ע ולהץ על מקש אפדאם. 6. מופיעות 5 הודעות באנגלית. א פצזאע א1 פדד8א15ע 50080605 דַא58אך 5 פצזתפ א1 פדד8א15%ע 748657 7חמ5א1 צסאפת אפאא צמא צאגב םא1קאד5 7. הוצא תקליט ה- 5-05 מכונן 4 % 4 - //0 שק 8 הכנס את תקליט התוכנה המקורי לכונן 2. 9 יהכנס תקליט ריק לכונן 8 (נכונן שמאלי). י-:.10:-לחץ צל מקש אמדאם. 0 - 1. מתבצעת פעולת הצתקה. ‏ בגמר הפעולה מופיעה שאלה "?א5עאד0סא צץ60 (וא/צ)" 2. הקש א. נצררךר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" ו" ---- שי ])/ "תתה ו 7 דף0005 5. הכן מדבקה וכתוב צליה "גיבוי תקליט תוכנה". הוצא התרלי" מכוני 5 נהכונו הימני) והדבק עליו מדבקה זו. תקליט זה הינו תקליט גיבוי לתקליט התוכנה, ‏ אך אין באפשרותר לעבוד עימו כתקליט תוכנה. שמור תקליט זה למקרה ויפגם תקליט התוכנה שלר. 6. צבור למהלך הכנת תקליט מסמכים חדש. - הכנת תקליט מסמכים חדש אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא לפני כל שימוש בתקליט חדש יש צורך להכינו תחילה. ביצוע מהלך זה אפשרי דרך התפריט הראשי ‏ או בדרך הבאה: ודרך פעולה המפורט מטה נועד בעיקר להתקנה הראשונית ). 1. הכנט תקליט התוכנה המקורי לכונן א. 2.. הכנס תקליט ריק לכונן 8. 5. להץ על המקשים םפפע ,197 ,5קד 6‏ בו זמנית . 4. לפניך מסך "בוקר טוב". יש להקיש תאריך בהתאם לדוגמא: שנה-הודש-יום. לאחר מכן ללהוץ על מקש אפדאם. הסמן מגיע לשדה הקשת השעה. הקש בהתאם לדוגמא: ‏ שניות:דקות:שעה ולהץ על מקש אפדאםת. 5. לפניך מסך בקשה: 2 הכנס/י תקליט מסמכים בכונן :1 שר הקש/י אפדאם 6. לחץ על מקש ה-אפדאם. 7. קיבלת מסך מואר: להכין תקליט מסמכים חדש? הכנס/י תקליט ריק בכונן 395 מט . '772 הקש/י כ/ל - - אם כבר הכנסת תקליט ריק הקש " כ ". אחרת, הכנס תקלוט"ריקיולהץ על מקש ‏ " כ ". נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" דף0006 אם קיבלת מסך: תקלה !! הורד ההגנה נגד כתיבה מהתקליט! הקש/י אפדאם פתח את סגר כונן א הוצא תקליט התוכנה והורד מדבקת הכסף. (מדבקה זו הינה מדבקת הגנה כנגד כתיבה על התקליט או מחיקה מהתקליט). 9. קיבלת מסך אלף בית. לחץ על מקש ה-אפדאם. 0. לפניך מסך ובו ההודעות הנ"ל: 5 =*גאתסץ <4 : מצזפקע אסת 5ד577א15ע אמא דאעא5א1 צפאפת אפחא צמא צאג מאנאד5 פאגב לחץ על מקש אפדאם ותקבל הודצה ...6 מתבצע מהלך בדיקת תקינות התקליט החדש. שים לב לנורה האדומה בכונן, בעת ביצוע המהלך הנורה דולקת. בגמר המהלך תופיע הודעה: ב ' 1 ג בב ב 7 . - מדם]תקאס60 7אא0סת -... 6א1דדאמאתסץ 5465 15% 70782 2%75 562696 אפך5צ5 צם 0552 85ך7צ2% 40960 8% א;0 505 89א%12 5מ7*צ8 521556 ?|א/צ) מפאדסאא מדגאתסת הקש א. בשלב זה תתבצע פעולת הכנת התקליט לעבודה כתקליט מסמכים, -בסיום פעולה זו יופיע מסך "בוקר טוב". 1. הוצא תקליט התוכנה מכונן 8 נהכונו השמאלי) והדבק עליו מדבקת הגנה. 2. הכן מדבקה ורשום בה "תקליט מסמכים מס 1". הוצא תקליט המסמכים מכונן 8 (הכונן הימני) והדבק עליו מדבקה זו. = עד כאן בצענו פעולות חד פעמיות עם קבלת המחשב. עתה נעבור להכרת המחשב. נצרר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" דף0007 התקנה והפעלה ראשונית למחשב ךא6< 184 אא**אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא עם קבלת תקליטי התוכנה עליך לבצע "הפעולות הר"א. פעולות אלה הינם תנאי הכרחי להתחלת העבודה על מהשב דא6ק א185. - הדלק את המחשב ופתת את טסגר כונון התקליטים. - לחץ על מקש ה-אַפ5דַא5 פעמיים. קיבלת את הסימן :6 . ₪ הקש ‏ :8 , קיבלת את הסימן <4 - הקש דא-0כ ולחץ על מקש ה-אפדאפ5. מתבצעת פעולת הכנת הדיסק לעבודה בשילוב עם מעבד התמלילים. בגמר המהלך מופיע הסימן <8 . - בשלב זה נגמר מהלך הכנת הדיסק לעבודה. - הפעלה יום-יומית למחשב דא6ק אפ15 אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא - הדלק את המחשב ופתח את סגר כונן התקליטים. - קיבלת בקשה באנגלית להקיש את התאריך. הקש את התאריך בהתאם לבקשה כלומר: תחילה את החודש אחר כך היום ואה"כ השנה. - קיבלת בקשה להקשת השעה, הקש השעה בהתאם לדוגמא. "= קיבלת את סימן ה- <6 . - הקש דםפ5-ת25. נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" ו דף0008 פרק ג : לוח המקשים אאאאאאאאאאא לוה המקשים מורכב ממקשי פונקציה וממקשי אותיות, ספרות וסימנים. במרכז המקלדת מצויים מקשי האותיות כאשר על כל מקש מופיעות אותיות לועזיות בפינה השמאלית צעליונה של המקש, ואותיות צעבריות בפינה הימנית בתחתונה של המקש. - סימני הפיסוק לכתיבה עברית מופיעים גם הם בחהלק הימני התחתון של המקשים. מעל מקשי האותיות מופיעה שורת מקשי ספרות שבהחלקם העליון סימנים מיוהחדים. על מנת לרשום את הסימנים המופיעים בחלק הצעליון של המקשים (או אותיות לועזיות) ניתן להשתמש בלחיצה על אחד ממקשי 58197 המופיעים משני צידי מקשי האותיות. מקשים אלו צבועים אפורים ומסומנים בחץ. הם נמצאים משני צידי מקשי האותיות לנוחיות המשתמש אך תפקודם זהה. = בחלק הימני של לוח המקשים מצויים מקשי הספרות שבחלקם התחתון סימנים שונים. כאשר רוצים להשתמש במקשים אלו לכתיבת ספרות נלחץ צל מקש אעטא א*06. זהו מקש אפור גדול הנמצא מצל מקשי הספרות. פעולה זו תאפשר לנן שימוש במקשים כמקשי ספרות ותבטל את הסימנים האחרים שצליהם. לחיצה נוספת על מקש א206 אשא תבטל את השפעתו. מצד ימין למקשי הספרות מופיעים מקשי ‏ סימני פעולות החשבון + [ז -. השימוש במקשי הספרות נוח כאשר רוצים להקיש טבלאות. שים לב הספרות מוקשות למסמך ‏ מימין לשמאל. כדי להקיש את הספרות משמאל לימין יש ללחוץ קודם על מקש דעא ואח"כ צל מקש 10ץ, ולשחרר את שני המקשים בבת אחת. פעולה זו תאפשר כתיבת הספרות משמאל לימין. לביטול הפצעולה לחץ ‏ שנית על מקש ‏ 827 ועל מקש ‏ 10ת. נצערך והודפס צעצ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית". וה לייל יה המקשים הבאים מבצצעים פעולות שונות במצבים שונים: בחלונות הוראות מקש במעבד תמלילים חולף ביצעף על פני כל החלוו ומאשר הנתונים קעסק מביא למסך 15 שורות קודמות של המסמך חולף ביעף על פני כל החלון ומאשר הנתונים אפסק מביא למסך 15 שורות קדימה במסמך מעביר את הסמן לשורה קודמת מעביר את הסמן לשדה נתונים קודם דף0009 בתוכניות צעזר לא בשימוש חולף ביעף על פני המסך ומאשרו מעביר את הסמן לשדה נתונים קודם מעביר את הסמן לשורה מעביר את הסמן לשדה הבאה נתונים הבא מעביר את הסמן לשדה נתונים הבא מביא את הסמן לפוזיציה ראשונה במסך שפאסא מביא את הסמן לשורה ראשונה במסך מעביר את הסמן מצד מביא את הסמן מצד אחד 0 פא / אחד לשני של השורה לשני של השדה. - | | | | החצים המופיעים על מקשים ,2‏ 64, 6, 8, מאפשרים לנו להוליך את הסמן | | בכיוון החץ, פוזיציה אחת בכל לחיצה. ז ו מומלץ לבצע תנועת הסמן על המסך בעזרת החצים בלבד. לחיצה על מקש זה מאפשרת הכנטת נתונים בתוך המסמך על מנת לשנותו או לעדכנו. הבא את הסמן למקום המבוקש הקש על 5א1. הסמן יאופיין בגודל של מחצית אות. הקש את השינוי המבוקש. לביטול המצב הקש על מקש זה שנית. לאחר 3 ] סיום הפעולה תתבצע עהיכה אוטומטית של המסמך בהתאם .2 לטינוי. 65 (דַאמ5א1) משמש למחיקת ‏ סימנים הכתובים על המסך. לאחר פעולת המחיקה מתבצעת עריכה אוטומטית של המסמך בהתאם. המחיקה ה : תתבצע ממקום הסמן תוך כדי הזזת הטקסט משמאל לימין, (במסמך צעברי ולהיפך במסמך לועזי) ועריכת המסמך בהתאם לשינויים. 2 (1875מכ) נערך והודפס צעצ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" לחיצה על מקש ‏ 206% 2205 "ליפה את האותיות העבריות לאנגליות גדולות. 6020%5 8 שים לב: ‏ ע₪ הלחיצה על מקש א206% 6425 מופיצעה בשורת המסך התחתונה האות ‏ 6 . האות 6 מודיצעה שהינך נמצא בסטנדרט הקשה אנגלי. יציאה ממצב זה נעשית ע"י לחיצה נוספת על מקש ה- 06% 6455. המשתמש. לאחר כל יש להקיש על מקש יזומה על ידי פעולה בתפריט משמש למעבר לשורה חדשה פעולה כמו בחירת טוג אפדאת. אפדאם ס6פדתק משמש להדפסת להדפיס המסך מסך ‏ העבודה כפי שהוא במדפסת. על מנת יש ללחוץ על מקש ה-7ת5812 + מקש ה-56דחת. לתשומת לבך: אפשרות ‏ זו אינה קיימת בכל המדפסות. ו (5505 א286%) משמש למחיקה ימינה מהסמן. מצד שמאל של מקשי האותיות נמצאים המקשים: 0 (55 5620ם) לחיצה ‏ עליו משמשת ‏ ליציאה ממתן הוראה במקרה של התחרטות. - ---> <--- משמש לטבולציה ולהקפצת הסמן לטבולציה הבאה שמאלה, המסומנת על הסראל. לחיצה צל מקש ה-ד5819 + מקש הטבולציה תקפיץ את הסמן לטבולציה קודמת, ימינה. מקשי ‏ 17 82ד060 משמשים כמקשי עזר לביצוע הוראות שונות. אל תשכח! לחיצה ‏ על מקש ה- 5268 מפרידה בין מילה למילה ומזיזה את הסמן, אבל היא גם מוחקת את הכתוב כאשר הסמן נמצא על תו כלשהוא ואנו לוחצים צל מקש זה. נצערך והודפס ע"י מצעבד התמלילים ‏ "אלף בית" דף0010 10 ן / ו - 0 ... / -/ הה‎ .א..‎ דף0011 פרק ד : הגדרת מושגים אאאאאאאאאאאא בחוברת זו יופיעו המושגים הבאים: 1 מסך עבודה ראשי. 2. מסמך עבודה וסוגי מסמכים. 5. שם המסמך (כללי כתיבה). >. מבנה המסמר - תוים, מילים, שורות, פיסקאות. 5. צריכת המסמך. 4 2 6. הודעות המערכת. / 7. | קטע מסומן (וצבוע). 1. מסך עצבודה זוהי תצוגת החומר המוקש צל ידי המשתמש, בזמן כתיבתו. כל התיקונים והשינויים בחומר נעשים על מסך העבודה בעזרת המקשים ומקשי הפונקציה, לאחר ‏ מכן צעוברים לשמירה בתקליט או להדפסה על נייר. 2. מסמך עבודה 0 ₪ החומר אותו אנו מקישים או מתקנים התמלילים מתבצעות על מסמך עבודה. נקרא מסמך עבודה. כל פעולות מעבד במעבד התמלילים אנו מכירים שלושה סוגי מסמכים: א. מסמך אלף-בית מסמך אלף-בית למערכת לבצע פעולת שמירה בתקליט. מסמך חדש או לאהר ישמדר בתקליט רק אם הורינו אחרת ימחק המסמך לאחר כתיבת יציאה ממעבד התמלילים. ב. מסמך ‏ גיבוי שהוא מסמך שנוצר על ידי המערכת לאחר ביצוע פעולת שמירת מסמך. המחשב שומר על תקליט את הגירסה האחרונה לפני הנוכחית למקרה של תקלה כמו הפסקת חשמל. ג. מסמך הדפסה זהו מסמך שנוצר על ידי המערכת באופן אוטומטי על ידי פעולת עימוד ויצירת מסמך הדפסה. אפשר לטעון אותו לוכרון, אם כי הוא אינוּו מיועד לכך. ‏ לא ניתן לשלב מסמך הדפסה בתוך מסמך א-ב, אלא לאחר הסבתו למסמך א-ב. מומלץ לבצע פעולת שמירה בתקליט מיד עם סיום העבודה במסמך. נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 11 .5 דף0012 שם המסמך לכל מסמך שאנו מקישים למערכת ‏ יש לתת שם מסמך כדי לשמור אותןו בתקליט. שם מסמך בעברית יכול להכיל עד שמונה תוים ואותיות). מותר לשם לכלול ספרות וכן סימן קו מפריד (-). אסור לשם המסמך לכלול אותיות לועזיות, ‏ סימני פיסוק ואחרים. מסמך גיבוי מאופיין בסימן .ג לאחר שם המסמך. מסמךד הדפסה מאופיין בסימן .ה לאחר שם המסמך. שם מסמך ‏ באנגלית יכתב באותיות לועזיות בלבד. יש להקיש את השם מימין לשמאל, או בעזרת מקש 10? 27 לכתבו ב"דחיפה". . כאשר מסמך ‏ מצוי בתקליט שבכונן ‏ 8 או 6 אין צורך לציין זאת בשם המסמך. - = מבנה המסמך מסמך אלף-בית מורכב מתוים/אותיות, מילים, שורות, פיסקאות ועמודים. את האותיות. והמילים אנו מקישים למסמך. שורה היא רצף של מילים שרוהחבו מוגדר ‏ על ידי שוליים ימניים ושמאליים. עריכת השורה מתבצעת על ידי המחשב באופן אוטומטי כאשר מכניסים מקסימום של מילים לשורה, והמילים הנותרות עוברות מאליהן לשורה החדשה. ‏ אין מקיש הנתונים צריך לבצע כל פעולה שהיא בקשר עם המעבר משורה לשורה, אלא אם ברצונו להתחיל פיטסקה חדשה. לא תתבצע בשורה עריכה אוטומטית כאשר השורה מסומנת בסימן > שהוא סימן לשורת תחילת פיסקה. אאא*אאאאאאאאאאאאאצאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא*אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא לא תתבצע בשורה צריכה אוטומטית, כאשר השורה מתחילה בתוו רווה *אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאצאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאצאאאאאאא המילים בשורה יכולות להרשם מימין לשמאל ומשמאל ‏ לימין. כיוון הכתיבה יאופיין על ידי סימון השוליים בסרגל. כן ניתן להגדיר מיקום שוליים פנימיים בשורה. פיסקה היא מספר שורות. תהילת פיסקה הדשה נקבעת על ידי מקיש המסמך בצזרת מקש אפדאם. הקשת ‏ אמפצאם נוספת מטסיימת הפיסקה. מערכת אלף ‏ בית מבצעת פצעולת עימוד אוטומטי וכן גם ספרור הצעמודים הוא אוטומטי, אלא אם נתנו הוראות אחרות בהוראות ההדפסה. סוף המסמףר זוהי שורה המופיעה על המסך מתחילת הצבודה ומתקדמת ככל שאנו מתקדמים במסמך. שורה זו לא תופיע בזמו ההדפסה ואינה נכללת במנייו השורות. היא משמשת לידיעה בלבד. נערך והודפס צע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" ₪ דף0015 עריכת המסמך במעבד ‏ תמלילים אלף ‏ בית מתבצעת באופן אוטמטי אך יש לקבוע את צורת המסמך לפי דרישתו בעזרת מספר כלים עריכת מסמך באפשרות המשתמש כסרגל, כותרות והוראות הדפטה. סרגל הסרגל מאפשר ‏ הגדרת ‏ נתונים צורניים של המסמך כמו: מיקום שוליים ימניים ושמאליים, מיקום שוליים של תת פיסקאות. ‏ ביצוע טבלאות וקפיצה מטבולציה אחת לשניה, וכו מיקום סטית השורה הראשונה בפסיקה. הסרגל העליון נמצא בשורה הראשונה במסך העבודה, מראה לנו את הסרגל מהלך ‏ העבודה. ‏ הוא ‏ יהיה בתוקף עד להכנסת סרגל חדש. התקף בזמן כותרות ניתן לאפיין מסמך בשלוש שורות כותרת. הוראות הדפסה / לשם ביצוע הוראות הדפסה מופיע על המסך כעין חלון צורר ההדפסה המבוקשת. ‏ יש באפשרות המשתמש להגדיר המסמך בעזרת הוראות אלו. ובו מקום לציין את גודל וצורת הודעות המערכת בשלבים שונים במהלך העבודה מתבצע מצעין דו שית בין המשתמש ובין המערכת. לעיתים המערכת מסבה את תשומת לבנו לתופעה או מזהירה מפני פעולה מסויימת לדוגמא: ההודצעה ‏ "מסמך עבודה ימהק" מופיעה בראש המסך. 4 נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 15 דף0014 פרק ה : תפריט ראשי %אאאאאאאאאצ מסך התפריט הראשי מופיע לאחר מסך הבוקר טוב. להלן דוגמת מסך זה: 1 5 3 55 55 35 35 35 55 35 35 45 45 4 5 35 45 45 55 45 55 45 55 35 35 35 35 5% 45 35 55 45 35 45.35 = 1. עריכת המסמך בזכרון % > שם המסמך : זמני תאריך ==== = 2. התחלת מסמך חדש * = שם המחבר : החחחחדה------ = 5. טעינת עותק לזיכרון + > שם הנמצען : החחחה--------777.77.7₪--- = 4. שמירת המסמך בתקליט % >= סימוכין : החחחחחה-----77דחה..---- >= 5. הדפסת מסמך - > תאור - 1 : החחחהה--.7.-7.7-77--- = 6. ביטול מסמך בתקליט % > תאור 2 : החחחחחה---7-----7--.----- > ד7. העתקת מסמך 5 >= תאור ‏ 5 : ?ה הרד יהי % 8. אינדקס מסמכים % % סיווג ‏ : -------- 0 הרשאה:---- * . % 77%. צעזרה 5% == תאריך צעדכון אהחרון: -----. גז1707 -- 99%. תכניות אחרות % > מקום פנוי בדיסק : ההחחחהה-- 1 % :3545053 1535150535 0547450545 150535 454:535053535 4:3 - בחר/י - +5 3:55: +3: 1 א במסגרת השמאלית ‏ יש מקום לרשימת שם המסמך, תאריך כתיבתו וכן פרטים מזהים. חובה להקיש שם המסמך. יש לשים לב לא לתת לשני מסמכים שונים, שם זהה, שכן אז צלול מסמך אחד למחוק את המסמך השני בעל אותו השם. יתר הפרטים בטבלה זו הם רשות ואיון חובה לרשמם. השורה האתרונה בטבלה מתעדכנת באופן אוטומטי צ"י המחשב עם גמר העבודה והיא כוללת פרטים על תאריך צדכון המסמך, גודלו והמקום הפנוי שנותר לעבודה על התקליט. אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא א* חובה לתת שם לכל מסמך א אאאצאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא% אאאאאצאאאאאאאאאאאאאאאאאצאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא* %* אותיות לועצזיות, נקודה או רווח. מותר שיהיו בו ספרות וקו %* % מפריד (-). * אאאאצצאאצאצצצצאצאצאאאצצאאאאצאאאאאאצאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא מצידו הימני של המסך מופיעה טבלת מסך הצבודה ובה פרוט סוגי הצבודות שאפטר לבצע במעבד התמלילים. לשם הפעלת תוכנית מבוקשת יש לרשום את מספר התוכנית ולקיש על אפדאם. נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" +% + 16 לשל חל---5ללשו-ט-שהרהוקטוהיליוטרייטייד הניטק ור ו ו מ) . ב וו | | ו ו הראל דף0015 אאאאאאאא%אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאצאאאאאאאאאא* %* אפשר להגיע לתפריט הראשי מכל מצב %* * שהוא על-ידי לחיצה על מקש 556 א אא*אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא%אאאאאאאא* מסך העבודה מטפל במסמך ובפצולות המתבצצעות בו ועליו. מעבד התמלילים מטפל בשלושה סוגי מסמכים: מסמך א-ב רגיל -‏ זהו המסמך בו אנו עובדים בדרך כלל. מסמך גיבוי ‏ - במערכת קיים גיבוי אוטומטי למסמך העבודה שמטרתו למנוע נזק במקרה של תקלה כגון: הפסקת חשמל. המערכת שומרת תמיד את המסמך שלפני האחרון. הערה: למרות שהמערכת מבצצעת ‏ גיבוי אוטומטי ‏ יש צורך לבצע גיבוי מתקליט מסמכים מקורי לתקליט גיבוי למקרה של תקלה פיסית בתקליט המקורי. מסמך הדפסה: -‏ זהו מסמך שנוצר באופו אוטומטי בזמן פעולת "עימוד ויצירת מסמך הדפסה", מסמך ‏ א-ב רגיל לא ניתו להדפסה כמו שהוא. הוא חייב לעבור טעינה לזכרוון לשם הדפסה מידית, או שיש לשלוה אותו להדפסה דרך מסמך ההדפסה. בד"כ אין לטעון לזכרון מסמר הדפסה, מסמך זה יופיע משובש על גבי המסך. יש אפשרות להגדיר באיזה כונן יהיה כל מסמך. בעבודה רגילה ואם לא הוגדר אחרת הרי שהמסמך ‏ יהיה על התקליט בכונן 8. כאשר רוצים לבצע עבודה במסמך ‏ גדול במיוחד אפשר לטעון אותו בכונן א ואז בשם המסמך נרשום 8: שם המסמך. האות 2 וסימן : יהיו בנוסף לשמונה התוים שבשם המסמך. - מסמך א-ב רגיל מקבל שם לפי הכללים למתן שם (ראה לעיל). מסמן: הדפסה ‏ יקבל ‏ את שם המטמך עד שמונה תויים ואה"כ סימן נקודה והאות ה. אאאאא.ה מסמך גיבוי יקבל את שם המסמך צעד שמונה תוים ואה"כ סימן נקודה והאות ג. אאאאא.ג אין להעביר מסמך מקבוצה לקבוצה, אלא כשאין ברירה. כדי להעביר מסמך מקבוצה לקבוצה עליך לשנות את סיום שמו. מותר להפוך מסמך רגיל למסמך איבוי ולהיפך. מסמך א-ב ‏ רגיל ומסמך ‏ גיבוי ניתן לטעון לזכרון וכן לשלבו עם קטע או מסמך אחר. נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 15 1 00| - דף0016 להלן פרוט התכויות רמופיצעות בתפריט הראשי. | | 1. צריכת המסמך בזכרון 2 | . תכנית זו מאפשרת כתיבה ‏ ו/אווּ עריכת מסמך הנמצא בזכרון הזמני של המחשב. מסמך זה ישאר בזכרון גם אם נחזור לתפריט הראשי. המסמך ימחק רק במקרה של בקשה לתוכנית הגוררת אחריה הודעה בראש המסך "זהירות מסמך העבודה ימחק". אצאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא א* מסמך שלא נשמר על תקליט ימחק עם סגירת המחשב א% אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא*אא | 2. התחלת מסמך חדש ?== תכנית זו תפנה את הכותב למסגרת פרטי המסמך. החובה לרשום שם למסמך. / 5 אפשר לדלג על יתר הפרטים צע"י לחיצה במקש אפ6ק. אחרי פעולה זו נקבל מסמך פנוי לעבודה. שים לב: אם היה מסמך עבודה בזכרון תופיע אזהרה בראש מסך העבודה [ "זהירות, מסמך צעבודה ימחק להמשיך?" תשובת " כ " תמחק את ו ו מסמך העבודה. - 5. טעינת עותק לזכרון תכנית זו מאפשרת למשתמש לראות את המטמך אותו שמר קודם לכן על התקליט. לשם כך יש צורך להעלות את המסמך לזכרון. עם בקשת תכנית זו תופיע בראש המסמך ההודצה: ‏ "טעינת מסמך" ובקשה ‏ "הקש שם מסמך" בחלון שנפתה נרשום את שם המסמך אותו אנו רוצים לטצעון לזכרוו. יט להקפיד על רישום שם המסמך אהחרת תופיע על המסך בפינה השמאלית למטה ההודעה "שם מסמך שגוי". יש להזור ולהקיש את שם המטמך המבוקש. כאשר הינך במסך העבודה ובקשת טצעינת מסמך לזכרון, תופיע התראה ק / האומרת "זהירות, מסמך עבודה ימהק" כן תופיע השאלה "להמשיך?". 6 לתשובה כן - יוטצען המסמך לזכרון. לשם הקרנת המסמך על המסך ראה "עריכה במסמדך בזיכרון נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 16 ₪ -משי .04252 כ ושי יש 2 || | | | | 49 4 .6 .9 דף9017 שמירת מסמכים בתקליט תכנית זו שומרת את המסמך על התקליט לשימוש החוזר. הסמן יוביל לטבלת פרטי המסמך. ‏ אם הפרטים הרשומים תואמים את פרטי המסמך אותו אנו רוצים לשמור לחץ על אפ6פ. נפעולה זו צעוגברת במהירות על פרטי המסמך ומאשרת אותם). אם שמרת כבר מסמך בשם ‏ זה תופיע ההודעה "מסמך בשם זה כבר קיים" ושאלה "להמשיך?", כאשר ‏ זהו מסמך ‏ ישן שנערכו בו שינויים שאותם ברצונך לשמור, הקש כ ומקש אפדאם. אם יש טעות בשם המסמך לחץ על מקש ל ומקש פפדאם. הדפסת מסמך בקשה זו תגרום להתלפת טבלת מסך העבודה בטבלת ההדפסה. מסך ההדפסה מאפשר למשתמש לשלוה מסמך להדפסה מידית במדפסת או ליצור מסמך ‏ הדפסה. מסמך ההדפסה נקבע באופן אוטומטי צ"י המחשב אלא אם ניתו לו הוראות אחרות. עזרה פתפא לחיצה על מקש 7 נועדה לענות על בעיות המתצעוררות תוך כדי העבודה. זהו קובץ מסכים ממויין לפי נושאים והמפרט את כל התחומים והפרטים בהם מטפל מעבד התמלילים. " כדי להגיע לטבלת העזרה אפשר גם ללחוץ על מקש 7ת כאשר נמצאים במצב עריכה והקשת מסמך. אחזקת מסמכים זוהי תוכנית אינדקס בה רשומים כל המסמכים שעל התקליט. תוכניות עזר/סיכום . לחיצה על מקש זה תקרין על המסך שאלה "סיום, האם שמרת המסמך", אל תשכח לשמור כל מסמך עם תום העבודה. אם ברצונך לסיים העבודה ושמרת את המסמך להץ על "כ" ועל אעדא5 תופיע הודעה "וודא/י שתקליט התוכנה בכונן ג" ושאלה "להמשיך?" לחיצה על מקש אפדא5 תוביל לתפריט תוכניות העזר. אאאאאאאאאצאאאאאאאאאאאצאאצאאצאאאאאאצאא%א,אאאאאאאאא * יש לוודא שתקליט התוכנה בכונו א לפני הסיום. א *אאאאאאאאאצאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאצאאאאאאא%אאג נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 177 ו | שמא דף0018 פרק ו : תהליך כתיבת ועיצוב המסמך א*אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא בפרק זה נדון באופו הכנת מסמך במעבד התמלילים. כיצד לעצב אותו לצורה המבוקשת, אין לעדכנו, לשלב בו מסמכים זרים, לשמור אותו בתקליט ולהדפיסו. הקשת הנתונים - כללי בגנב ?== השפה הראשית במעבד התמלילים היא עברית ורישום הנתונים מתבצע מימין [ לשמאל. כדי להתהחיל לעבוד נפנה לשורה מס 2 בתפריט הראשי שהיא "כתיבת : מסמך חדש". להיצה על מקש 2 ועל אמדאת תביא את הסמן להלון שבמסגרת השמאלית לשם כתיבת שם המסמך. %צאאאאאאאאאאאאאצאאצאאאאאאאאא%אאאאאאאאאא 1 * על מנת לשמור מסמך חובה לתת לו שם ‏ א / אאאאאאאאאאאאא%א*אאאאאא*אאאאא%אאאאאא%אאאאאא%א% - שם מסמך ‏ יכול להכיל עד שמונה תוים. מותר לו לכלול ספרות וקו מפריד. אסור שיהיו בו אותיות לוצעזיות, רווח או נקודה. את יתרת הפרטים בטבלה זו יש למלא ‏ לפי הצורך, פרט לשורה האחרונה הנרשמת ע"י המחשב באופן אוטומטי עם גמר העבודה. לאחר שהושלמו כל הפרטים לפניך מסך ריק מוכן לעבודה. בראש המסך סרגל המאפשר לנו ‏ סימון והגדרת שוליים ימניים או שמאליים. אם לא תשנה את- הסרגל יהיה רוחב הצעמוד המודפס כפי שהוא על המסר. מצד ימין מופיעים מספרי השורות כאשר כל עמוד מתחיל באופן אוטומטי , בשורה מספר 5 אלא אם כן קבצעת אחרת. אין צורך לבצע כל פעולה מיוחדת על " שק מנת לעבור משורה לשורה שכן המצבר הנא אוטומטי. כאשר המילה האחרונה בשורה היא ארוכה מדי, תצעבור כל המילה באופן אוטומטי לשורה חדשה. השורה מספר ‏ 5 מסומנת בצבע זוהר להדגיש שזוהי תחילת צמוד החדש. ספרור העמודים גם הוא מתבצע באופן אוטומטי ובתתילת כל צעמוד חדש' יופיצ מס -העמזד מעודכן בתהתית המסך. ליד מספרי השורות מופצעים הסימנים: : סימן לשורה שניתנה צ"י המחשב. > סימן לשורה חדשה ‏ היזומה ע"י המשתמש. בזמן עריכת המסמך והדפסתו תישמר שורה זו תמיד כטורה חדשה (לדוגמא: שורת פיסקה הדשה). על המסך מופיצעה גם "שורת סוף מסמך". שורה זו תתקדם באופן אוטומטי צם התקדמות הצעבודה. נצרך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 18 ...והי ן ב ו ב דף0019 הסמן המהבהב מסמן ‏ לנו את מקיש ;יקשת התו בו אנו מעוניינים. יש לנן אפשרות לנוע ‏ על פני המסך עם הסמן בעזרת מקשי החיצים בלוה הספרות, כאשר כל לחיצה תזיז את הסמן בפוזיציה אחת בכיוון החץ. כן יש אפשרות להביא את הסמן לראש משסך העבודה ע"י לחיצה צל מקש מאסאח; ולסוף שורת העבודה ע"י לתיצה על מקש פאם. לחיצה על מקש ‏ 0782 ועל מקש <-- (מקש 6 בלוה הספרות) תעביר את הסמן ממילה למילה ימינה. לחיצה על מקש ‏ מאדך6 ועל מקש --> (מקש 4 בלוח הספרות) תעביר את הסמן ממילה למילה שמאלה. לחיצה על מקש הטבולטור תזיז את הסמן לטבולציה הבאה שמאלה. לחיצה על מקש דַאזַאַ5 ועל מקש הטבולטור תזיז את הסמן טבולציה אחת ימינה. מאחר והמחשב מאד ‏ רגיש הרי שדי בלחיצה קלה על המקשים על מנת לבצע את פעולת הכתיבה. ‏ לחיצה ממושכת תביא לחזרה על אותו סימן מספר פעמים רב. %אאא*אאאאאאאאאאאאאאאאאא%אאאאאאאאאאא*אאאאאאאאאאאאאאצאאאאאצאאאאאאאאגאא שים לב! מיקום סימני הפיסוק בשפה הצעברית - בפינה הימנית תחתונה של המקשים %אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא*אאאצאאא%אאאאאאאאאאאאא%א%אאצ%אאאאאאאא*;,;<;;אאאאצא דפדוף במסמך יט באפשרותנו לקרוא מצל ‏ גבי המסך את החומר שהקשנו גם כאשר הוא כבר אינו מופיע על המסך. 2 לחיצה על מקש פע6ק (פש מ6אק)% תביא אל המסך את החומר שהקשנן מראשית העבודה. כל לתיצה תעביר אחורה 15 שורות. - לחיצה על מקש אע6ע (אאססם 268) תעביר את המסמך קדימה, 15 שורות בכל לחיצה. - לחיצה על מקש םפך6 ועל מקש פע6תק תביא את הסמן לשורה הראשונה במסמך. (כלומר: אם הסמן היה בעמוד 109 שורה 6, הרי שלחיצה על המקשים 0752 ו- ‏ 60% תביא את הסמן לעמוד מספר 1, שורה מספר 5 במסמך). א לחיצה על מקש ‏ 6785 ועל אפ6ק תביא את הסמן לשורה האחרונה בעמוד האחרון במסמך. - דפדוף רציף שורה אחרי שורה נעשה ע"י לחיצה רצופה על מקש 2 או 8 בלוח הספרות בהתאם לכיוון הדפדוף הרצוי. = הגעה למס עמוד ושורה ספציפיים ע"י לחיצה על מקש דַע + מקש 6ץ. נעררךר והודפס ע"י מעבד התמלילים "אלף בית" 19 1 וו פאר = דף0020 עיצוב המסמך מעבד התמלילים מבצע באופן אוטומטי את צעבודת עיצוב המסמך כולל המעבר / משורה לשורה ומעמוד לעמוד. (בצעמוד 57 שורות אלא אם כן קבצת אחרת). אבל המשתמש יכול לקבוע את צורת המסמך כולל פיסקאות, גודל עמודים שונה ועוד. כדי להתחיל שורה הדשה או פיסקה הדשה יש ללהוץ על מקש אפדאם. שורה זו תאופיין בסימן > ליד מספר השורה. א. הסרגל בראש מסך העבודה מצוי שסרגל. סרגל ‏ זו הוא< בו 65 תוים בשורה ו אלא אם כן קבעת אחרת (כלומר אפשר לכתוב בשורה 65 סימנים) והוא ( == מסומן בטבולציה ע"י האות ט' בקפיצות של 10 תוים. הסרגל מאפשר 1 איפיון של מספר פונקציות הקשורות לעיצוב המסמך: / - 1 1 ציון שוליים ואיפיוו כיווו הרישום (ימין-שמאל / שמאל-ימין). / ; 2. איפיון טבולציה. / 5. הגדרת שוליים, לתת פיסקאות. / 4 אפיון סטיית שורה ראשונה בפיסקה. ( 1. קביעת שוליים וכיווו הרישום | קביעת מיקום השוליים נעשית ע"י סימן > שצל הסרגל התקף. המסמך יכתב בין הסימן הימני לסימן השמאלי שעל הסרגל. על ידי שינוי מיקום החיצים על הסרגל אפשר לשנות את מיקום השוליים במסמך. לשם כך ‏ יש להקיש על מקש דַע1א58 ועל מקש 55. מתקבל טרגל זוהר שעליו יופיעו סימני החיצים לקביעת מיקום השוליים. ושורה זוהרת זו לא תופיע בהדפסה) נבוא עם הסמן עד להחץ הימני או השמאלי, בהתאם למיקום השוליים אותם רוצים לשנות. נקיש על . מסת5 ונבטל את החץ. נביא את הסמן למקום בו אנו רוצים שוליים = ונקיש > ומקש אפדאם. בכך שינינו את מקום שולי המסמך. ל החיצים שעל הסרגל מגדירים את רוחב המסמך ושינוי מיקומם מביא לעריכה מחדש של המסמך ‏ לפי ההוראות החדשות. שינוי זה יהיה ₪ בתוקף משזרה בה נתנו את ההוראות ועד לגמר המסמך, או עד למתן הוראות שוליים אחרות. החץ השמאלי שעל הסרגל קובע את כיוון הכתיבה. חץ הפונה ימינה < פרושו רישום לוצזי. / חץ הפונה שמאלה > פרושו רישום צעברי - מימין לשמאל. היפוך החץ השמאלי יגרור אחריו עריכה מחדש של המסמך תוך הפיכה 1 - מלאה של כיווון המילים שבו נלדוגמא: המילה שלום תופיע בצורה , הבאה -‏ סולש), ותוך שמירה על כיווו נכון של שפה זרה שהוכנסה בתוך הטקסט המקורי. נצרר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 20 דף0021 איפיוו טבולציה רישום האות ‏ ד או ט בסרגל מאפשרת הגדרת טבולציה. הסרגל מחולק לטבולציה כל 10 תוים. כדי ‏ לשנות זאת יש לבטל את אותיות ט הקימות ולמקם אותיות ט חדשות לפי הצורך>+ לחיצה על מקש הטבולציה תגרור קפיצת הסמן לטבולציה אחת שמאלה. לחיצה על מקש דת1א5 ומקש הטבולציה תגרור קפיצת הסמן לטבולציה אחת ימינה. 7 בסרגל לועזי תביא לחיצה על מקש הטבולציה לתזוזות הסמן ימינה, ולחיצה על מקש דַתזַא58 ומקש הטבולציה תביא לקפיצת הטפמן טבולציה אחת שמאלה. - הגדרת שוליים לתת פסיקאות בעזרת הסרגל ניתן להגדיר בנוסף על שולי המסמך גם שוליים פנימיים לתת פיסקאות. לשם כך נלחץ על מקש 7?:ַא5 ומקש 5ת ונקבל את הסרגל. ‏ בעזרת ‏ סימני החיצים ‏ <> נקבע את מיקום השוליים הפנימיים במקומות הרצויים. שימוש במקש הטבולטור יזהה סימן זה כטבולציה רגילה מסימן לסימן. על מנת לישר פיסקה שלמה תחת שוליים פנימיים נשתמש במקש 17 ומקש 1. (זכור את סדר ההקשה - קודם מקש 27 ואה"כ המקש האחר ולשחרר את שניהם יחד). לשם ביצוע הפעולה ‏ יש להביא את הסמן לשורת תתילת פיסקה:" לחיצה על מקש ‏ 27 ומקש 1 (בטקסט עברי) תקפיץ את כל הפיסקה שמאלה עד לסמן השוליים הפנימיים הראשון שעל הסרגל. פעולה זו תגרור עריָכה מחודשת של כל הקטע עד לסימן הפסיקה הבאה. לחיצה על מקש דע ומקש 0 (;(ם בטקסט עברי) תקפיץ את כל הפיסקה ימינה עד לסימן השוליים הימני הקרוב בסרגל. הקפצה זו גם היא גוררת אחריה עריכה מחדש של כל הפיסקה תוך התחשבות בשפה זרה במידה ויש כזו בקטצע. ניתו לשנות את מיקום השוליים החיצוניים והפנימיים בסרגל פעמים נוספות ולבצע עריכה מחודשת של המסמך לפי ההוראות החדשות. העריכה תתבצע אוטומטית על ידי המחשב לאהר הקשה על מקש תפדאם. נערך והודפס צע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 21 | 1 "7 דף0022 | 6. איפיון סטית שורה ראשונה בפיסקה סימוו האות פ או ת על הסרגל יאפיין את סטיית השורה הראושנה | בפיסקה כלפי שולי הפיסקה. ‏ רישום פיסקה חדשה יעשה בצמוד | לטשוליים הימניים. לחיצה על מקש 8127 ומקש ת יזיזו את השורה | למקום שנקבע על הסרגל. השורה הבאה תתחיל בצמוד לשוליים . הימניים כרגיל. אם רוצים שגם הפיסקה תתחיל בשורה מוסטת, נלחץ על מקש דע ועל מקש חמדטאם. סימוו האות ‏ 9 משפיע רק על סטיית הפיסקה החיצונית ביותר. | בפיסקאות פנימיות הסטייה תהיה תמיד כלפי חוץ לפי גבול בפיסקה | החיצונית יותר הבאה. תחילת עמוד חדש מעבד התמלילים מבצע עריכה עימוד וספרור עמודים אוטומטי תוך כדי מסמך העבודה. כזכור, כל עמוד חדש מאופיין בסימן זוהר ליד מספר השורה הראשונה. למשתמש ‏ יש אפשרות לקבוע גודל עמוד כרצונו והדבר נעשה ידי מקש 55. על המסך תופיע שורה מובלטת. פ צמוך חדש קפפקק..... ‏ זהו איפיון סוף עמוד שנקבע על ידי המשתמש. פצולה זו תביא אחריה פתיחת פיסקה הדשה בעמוד הצעוקב - בניגוד לפעולת הצימוד האוטומטי שבו פיסקה חדשה מתחילה לפי הסימון ולא באופן אוטומטי בתחילת צעצמוד חדש. נצרר והודפס עצ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" ו הממו" דף0025 הכנסת שינויים במטמך המשתמש יכול ‏ לבצע במיסמךר שינויים ועידכונים לפי הצורך. יש אפשרות למחוק תוים או שורות וכן להוסיף או לשנות תוים או שורות בכל מקום שהוא במסמך. ‏ שינויים אלו גוררים בעקבותיבם עריכה מחודשת של המסמך בהתאם. באם שגית בהקשת תו, הבא את הסמן למקום השגוי והקש את התו המבוקש. בכד בטבלת את התו הקודם וקבעת את המבוקש במקומו. על מנת לבטל תו הבא את הסמן למקום המבוקש ולחץ על מקש 52.6058, אפשרות נוספת היא ללחוץ על מקש עפפ, פעולה זו תבטל את הסימנים מהסמן שמאלה ותבצע עריכת המסמך בהתאם. אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאצצאאאאאאאאאאאאאאאא א*שים לב - נוע על פני המסך בעזרת מקשי החיצים ולא בעזרת מקש 65.ת5.א %אאאאאאאאאאאאאאצאאאצאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאצאאאאאצאאאאאאאאאא ביטול חלק משורה לחיצה על מקש ‏ 0782 ומקש פאם מבטלת את השורה מהסמן שמאלה. ביטול שורה לחיצה ‏ על מקש ‏ 6788 ועל מקש 1 מביאים לביטול השורה בה נמצא הסמן. הוספת תו הבא את הסמן למַקום המב:קש. להץ על מקש 5א1 ואחר כרך הקש ‏ את התו או התוים המבוקשים. לאחר שסיימת לחץ שנית על 5א1 לשם יציאה ממצב זה. הפיסקה בה נתבצע השינוי תיערך מחדש בהתאם. שים לב - הסמן במצב 5א1 עצבה יותר מהרגיל, והוא בגודל חצי אות. הוספת שורה -‏ הבא את הסמן אל השורה שמעליה ברצונך להוסיף שורה נוספת, הקש ‏ 1ַץ. נפתחת שורת רווח המאופיינת בסימן >, כלומר היא תשמר כשורה נפרדת בזמן עריכת המסמך, הסמן יעבור לשורה זו ועתה אפשר להקיש בה כרגיל. על מנת לבטל איפיון > הבא את הסמן לתחילת השורה ולחץ על םת 6%ם. - . - נצערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 25 שפה זרה מעבד התמלילים מאפשר לנו כתיבה בעברית מימין לשמאל אך יש אפשרות לשלב בו אותיות וכן טקסטים בשפה זרה בכיוון הכתיבה משמאל לימין. אותיות בודדות ‏ - כאשר ‏ יש צורך לרשום בטקסט העברי אותיות בודדות גדולות בשפה לועזית אפשר לבצצע זאת ע"י: א. לחיצה על מקש דַע1א5 ועל מקש האות המבוקשת. סדר כתיבת האותיות יהיה מימין לשמאל. ב. ‏ על ידי מקש א206% .6205‏ גם כאן יהיה סדר כתיבת האותיות מימין לשמאל. יש להקפיד וללחוץ שנית על מקש 206% 625 צם גמר הפצולה. שים לב: עם הלהיצה על מקש א206% 655 מופיעה אות 6 בצד השמאלי התחתוו של מסך העבודה. האות 6 מתריצה שהינך נמצא במצב של 8% 62905%5. א. ‏ בעזרת מקש ‏ 827 ומקש 2 ניתו לכתוב אותיות קטנות בלוצזית. כיוון הכתיבה יהיה מימין לשמאל. לביטול הפעולה לחץ שנית על המקשים. כאשר יש צורך לרשום בתוך המסמך טקסט בשפה לועזית נקיש על המקשים ך7זַג ו- 10 ע. מקשים אלו יגרמו לשינוי כיוון הכתיבה. הפעולה תתבצע במתכונת דהחיפה (פפסא 2058 א1 דַאפ55א1). נקיש את הקטע בלועזית באופן רגיל. הקטצ יקבל קון סימון למטה, אבל קן זה לא יופיע בהדפסה. לשם החזרה לצעבודה בעברית נלחץ שנית על מקשים ד42 ו- 10ת. שים לב - בכתיבת אותיות לוצזית יהיה הסמן בלבן מואר בגודל אות. אפשרות נוספת היא הגדרת סרגל לועזי לקטע. לשם כך נלהץ על מקש 7ת1א58 ועל מקש ‏ 5 ונקבל סרגל. נטנה בסרגל את כיוו[ סימני השוליים. חץ השוליים השמאלי ‏ יפנה .ימינה ‏ <. הרישום יתבצע אז בכיוון משמאל לימין כבמכונת כתיבה לועזית רגילה: כדי לשלב קטע עברי במצב זה נקיש על מקטשים 427 ו- 10ץ. = חזרה לטקסט ‏ עברי תצשה ‏ ע"י הוצאת סרגל ‏ ושינוי החץ השמאלי בסרגל. נצערך והודפס צ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 7 | דף0026 דף0025 העתקת/העהרת תויים או פיסקאות בעזרת היקשת על כל מסמך שהוא. ההעתקה/הצעברה מבוצעת במספר שלבים: 1. 2. 5. לשם .1 "אלף-בית", יש אפשרות לבצע העתקת/העברת תוים או פיסקאות שכבר צביעת קטע ‏ - זוהי פעולת סימון הקטע אותוּו מבקשים להצביר. העתקה/העברה לתקליט. ל שילוב הקטע במקום המבוקש. ביצוע פעולת העברת קטע פעל כדלהלן: צביעת קטע א. צביעת עמודה: הבא את הסמן לאות הראשונה של הקטע שברצונך להעביר ולחץ על מקש 2. שים לב לריבוע הזוהר המופיע בצידו השמאלי התחתון של המסך, ריבוע זה מודיע שהינך נמצא במצב של צביעה. נוע עם הסמן בעזרת מקשי התזוזה עד לטור האחרון של הצעמודה שברצונך להעביר. רד עם הסמז עד לסוף העמודה. שים לב: כל העמודה שברצונך להעביר צבוע בירוק זוהר. לתשומת לבך: תזוזה לאחור במצב ‏ של צביעה תמחק את הצבע. ירידה עם הסמון תמחק הצבע לכל אורך הקטע. צביעת פיסקה/פיסקאות: הבא את הסמן אל השורה הראשוה של הפיסקה שברצונך להעביר. לחץ על מקש 4". הבא את הסמן בעזרת מקשי החצים עד לשורה האהרונה של הקטע אותו אתה רוצה להעצביר. שים לב: עם הלחיצה על מקש 264 יופיע ריבוע צבוע בצידו השמאלי התחתון של המסך, ‏ ריבוע זה מודיע שהינך נמצא במצב של צביעה. תזוזה לאחור במצב של צביעה תמחק את הצבע בתווים דרכם עובר הסמן. הפעולות לעיל ביצעו סימון/צביעה של התוים המבוקשים. באס תוים ₪ או פיסקאות אלו עברו כבר בשלב קודם תהליך של צביעה, עבור למהלך העתקה לתקליט. נעררך והודפס צע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 25 1 1 וו דף0026 2. העברת/העתקת הקטע לתקליט א. העברת הקטע לתקליט "ו לחץ על 0782 + מקש ‏ 6ע. על המסך תופיע ההודעה "העברת קטע מסומן" ובקשה "הקש שם מטמך". אם ברצונך לשמור את הקטע המסומן כמסמך נפרד תן לו שם מסמך. אם | איו ברצונך לשמור אותו בנפרד, השתמש בשם שהמערכת נותנת ולחץ | על מקש אפדאםת. ב. העתקת הקטע לתקליט לחץ על מקש ‏ 6ע. על המסך תופיע הודעה זוהרת בראש המסך "שמירת 8 קטע מסומן" ובקשה "הקש שם המטסמך". אם ברצונך לשמור את הקטע המסומן כמסמך נפרד תן לו שם מסמך. אם 3 ( איו ברצונך לשמור אותו בנפרד, השתמש בשם שהמצרכת נותנת ולהחץ על מקש אמדאם. 5. שילוב הקטע " הבא את הסמן למקום שממנו ואילך ברצונך להעביר את הקטע שצבעת. לחץ ו על מקש ‏ 8?. עם הלחיצה על מקש זה תופיע בראש המסך הודעה "שילוב ו מסמך היצוני" ובקשה "הקש שם מסמך". באם אפיינת מסמך ‏ זה בשם מיוחד, הקש שם זה ולחץ על מקש אפדאא באם | לא אופיין הקטע בשם נפרד, לחץ על מקש אפדאם. שילוב מסמך זר באמצעות פעולת שילוב מסמך זר (8ת) יש כאפשרותנו לשלב למטמך העבודה הקיים מסמך שלם או קטצעים ממסמך הצבודה הנוכחי או ממסמך אחר. ו הבא את הסמן למקום שממנו והלאה ברצונך לשלב את המסמך. לחץ צל מקש 8. בראש המסך תופיע ההודעה "שילוב מסמך היצוני" ובקשה "הקשה שם מסמך". בחלון שנפתה מופיע שם שהמערכת נותנת. מחק את השם שנתנה המערכת ורשום במקומו את שם המסמך המבוקש ‏ ולחץ ‏ על אפדאם. שילוב מסמך שלם | 9 / ₪ וי שילוב קטע ממסמך עבודה נוכחי או אחר | יש לבצע תהחילה פעולת ‏ יצירת עותק ע"י צביעת הקטע אותו אנו רוצים לשלב בעזרת מקשים 2? או 4ת, ושמירתו בתקליט, לאחר מכן הבא את הסמן אל המקום שממנו והלאה ‏ רצונך לשלב את הקטע ולחץ על מקש אעדאם. כדי לשלב קטצ המתחיל בשורה חדשה בצמוד לקטע הנוכחי, הבא את הסמן לסוף השורה האחרונה של הקטע הנוכחי לפני התחלת פעולת שילוב מסמך. נצרךר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" - / 0-ב ....ןוו... - דף0027 הצרה: יש אפשרות לשלב במסמך מספר קטצעים על ידי מתן שמות שונים בזמן תהליך יצירת צעותק. ניתןו לשלב קטע מספר פעמים כל עוד לא הוחלף הקטע בשם זה. לתשומת לבך: ‏ לפני ישילוב קטע ‏ שים לב לגודל הסרגל. הקטע ישולב בהתאם לסרגל הקיים. ‏ אם ברצונך לשלב קטע ולשמור ‏ על צורתו המקורית עליך לקבוע סרגל בראש הקטע ולצבוע הקטע בצמוד לסרגל. באם הקטע ‏ לשילוב מאופין צ"י סרגל וברצונך לשלבו באמצע מסמך העבודה. עליך לקבוע סרגל משני נערך והודפס צעצ"י מעבדך התמלילים ‏ "אלף בית" 27 : | - דף0028 טבלאות | אנו מבצעים פעולה של טבולציה בעזרת הסרגל. מאפייני כל סרגל ישמרו ממנו ואילך עד למתן סרגל חדש. להחיצה על מקש 5817 ו- 5* גורמים להופעת שורת | סרגל על המסך. הכנסת האותדזת ט ו- ד תורה לסמו לדלג לטבולציה הבאה ע"י / מקש הטבולטור. / כאשר הטקסט עברי מימין לשמאל, לחיצה על מקש הטבולטור תגרום לקפיצה | בטבולציה אחת שמאלה. לחיצה על מקש ד"1א58 ומקש הטבולטור תגרור קפיצת טבולציה אחת ימינה. ו בסרגל לועזי יהיה סדר הפעולות הפוך. || עריכת טבלאות ?= א. בנה סרגל הכולל סימני טבולציה ט או ד במקומות הדרושים בעזרת מקש 58157 ו- ‏ 55 שיביא למסמך את הסרגל בשורה שמתחת לסרגל וציין את מיקום קוי הטבלה. ב. עבור לשורה מתחת לסרגל, ובהחר סימן לאיפיון טורי עמודות הטבלה וכגון: או *). א. סמן את טורי הטבלה בהתאם לשורה הראשונה. הקפד להשאיר רוות אחד לפחות מהשוליים הימניים והשמאליים של המסמך. (פעולה זו מונעת העברת טקסט לשורה קודמת בזמן העריכה ומונצת יישור שוליים בזמן ההדפטסה). ד. צבע את סימוני הטבלה ע"י מקש 52 וקפיצה בטבולטור. ה. רד לשורה אחת מתחת לשורה הקודמת ו-העתק את סימני הטבלה לאורך השורות הרצויות על ידי מקש ד7ת5811 ומקש 1ץ. וז. לאחר ‏ שסיימנו את הטבלה, אפשר למלא אותה בתוכן, כאשר רוצים לכתוב בתוך הטבלה, מומלץ להגיצ לסרגל, למחוק את סימני הטבולציה אותם רשמנו קודם לכן, וסמן ט או ד במרחק תז אחד מקוי הטבלה. . %. טיפול במסמך. נערך והודפס צ"חי מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 28 דף029 התחלת מסמך חדש כדי להתחיל בכתיבת מסמך חדש נגיע למסך העבודה הראשי ע"י לתחיצה על" מקש 0. נקיש צעל מספר ‏ 2 "כתיבת מסמך החדש" ניתן שם למסמך ונתתיל לעבוד. ניתו להתחיל מסמך חדש גם כשנמצאים במטמך עבודה ע"י להיצה על מקש 0875 + מקש ‏ 8ת. לאחר ‏ לחיצה על מקשים אלו תופיע הודעה זוהרת בראש המסך "מחיקת מסך הצבודה" ונשאלת השאלה "להמשיך?". אם התהרטת, לחץ על מקש אפדאע ותתזור למסך העבודה בו היית. אם ברצונך למחוק מסך ‏ זה ולהגיע למסך החדש לחץ על "כ" ועל אאדאתם. עיבוד מסמך ישן כאשר אנו רוצים לחזור ולעבוד במסמך ישן שכבר מצוי בתקליט המסמכים נלחץ על מקש ‏ 6788 ועל מקש ‏ 5<. על המסך תופיע הודעה מהבהבת "טעינת מסמך" ובקשה "הקש שם מסמך". אם המסמך המבוקש נמצא בתקליט שבכונן 8 הקש רק את שם המסמך. אם המסמך נמצא בתקליט שבכונן 8 הקש 2: שם המסמך. פעולת טעינת המסמך מאפשרת לנו לטעון בזכרון מסמך קודם ולבצע בו שינויים. זכור: ‏ שינויים שנערכו במטמך ישן לא ישמרו. כדי לשמור אותם יש לבצע למסמך פעולת שמירה בתקליט ע"י מקש 55:. נערך והודפס צע"י מעבד התמלילים "אלף בית" 29 דף50 0 שמירה בתקליט בזמן הקשת מסמך מומלץ לבצע פעולת שמירת המסמך בתקליט לאהר הקשת מספר עמודים. פעולה זו מתבצעת ע"י לחיצה על מקש 5ץ. לחיצה על המקש תגרור אחריה הודעה "שמירת מסמך" ובקשה "הקש שם מסמךר". בחלון שיפתח עליך להקיש שם שבו יאופיין המסמך. כאשר הינך מבצע שמירת / מסמך לאותו מסמך בפעם שניה, או שיש כבר מסמך בשם זה תופיע צעל המסך ההודעה: ‏ "מסמך כזה כבר קיים. להמשיך?". ₪ שלב זה מתריע למקרה שנתת למסמך שם של מסמך שכבר קיים במערכת. וכדי שלא יבוטל המסמך הקודם בעל אותו השם. . זכור: הקשת מסמך בעל שם של*מסמך אחר שכבר קיים על אותו תקליט תגרור 2-- החלפת המסמך ‏ הישן למסמך גיבוי. מסמך העבודה יהיה בצעל אותו שם , - ללא סיומת .ג (ונקודה ג). 1 כדי למנוע זאת לחץ על מקש אפדאם והתחל הפעולה מחדש תוך מתן שם | וו- אחר. כאשר מבצצעים שמירת מסמך לאותו מסמך הקש "כ" ומקש אפדאם. ו שים לב: ‏ יש לבצע שמירת מסמך לאחר כל שינוי במסמך וכן לאהר הדפסה ראשונית. אחרת לא ירשמו השינויים שבוצעו במסמך. 0 בעת ההעברה למסמ חדש לא מתבצצעת פעולת שמירת מסמך למסמך | העבודה ועל כן עשוי התומר המוקש עד כה ללכת לאיבוד. אם ברצונךר ₪ לשמור על מסמך זה בצע קודם כל פעולת שמירה בתקליט בעזרת מקש | 5. - | נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 9 ייריריר.......₪₪ דף0051 שמירת ואחזקת מסמכים 57 אאאאאאאאאאאאאאאאאאץ כל המסמכים שאנוּ מבצעים להם פצולת שמירת מסמך נרטשמים על תקליט המסמכים. לכל מסמך כזה ניתן שם מסמך. שם זה נרשם ברשימת המסמכים של התקליט. אפשר להגיע לרשימת מסמכים זו מכל שלב של כתיבת המסמך בעזרת המקשים דַתַא5 ומקש דע. כן אפשר להגיע לרשימת המסמכים דרך התפריט הראשי. לחיצה על מקש דעזַא5 ועל מקש 7 יפתה בראש מסך העבודה חלון אליו יגיע הסמן לשם כתיבת שַם המסמך המבוקש. הכתובת על החלון ‏ היא א.?8א. על מנת לקבל התכים שונים של המסמכים הנמצאים בדיקסט עלינו להקיש כדלקמן: [ | 1 1 1 ]| 1 1 ו 1 | 4 / 1 || ן א.א על המסך ‏ יופיעו שמות כל המסמכים שבאינדקס בעברית ובלועזית א.גפן על המסך יופיעו שמות כל מסמכי הגיבוי שבאינדקס. *.הפא על המסך יופיעו שמות כל מסמכי ההדפסה שבאינדקס. בגמר הקשת שם המסמך יתקבל מסך החדש מחולק ל- 2. - בצידו ‏ הימני של המסך יופיעו הוראות תנועה לסמן. הוראות אלה נועדו אך ורק לעזרתו של המשתמש. 2 בצידו השמאלי של המסך יופיעו שמות המסמכים בהתאם לנדרש. המסמכים באינדקס המסמכים ממוינים לפי א-ב של שם המסמך וכתובים משמאל לימין. "טיול" על פני רשימת המטסמכים נצעשה וכמוסבר בטבלה) בעזרת החצים, הקשת פפדא5 תוביל להופעת מסך הדש ובו שתי טבלאות: - טבלת פרטי המסמך - בטבלה זו יופיעו פרטי המסמך, בו צמד הסמן בעת הקשת אפדאם. נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 1 1 1 - דף0052 - טבלת פעולות במסמכים: בחירת המסמך | בטבלה זו יוביל הסמו לתפריט הראשי, ויאפשר ביצוע כל ו הפעולות הנמצאות בתפריט זה. | בבקשת טעינת מסמך בתפריט הראשי ‏ יופיע שם המסמך, עליו עמד הסמן במסך רשימת.יהמסמכים. שינוי שם בהקשת הספרה ‏ 2, הסמן יגיע לשם המסמך בטבלת פרטי המסמך. ביכולתך להחליף את שם המסמך, אך אין המערכת מתירה לשנות את מאפייני שם המסמך נכלומר לא ניתן לשנות מסמך גיבוי למסמך רגיל ע"י מחיקת סיומת ה-.ג. ₪ בגמר רישום שם המסמך החדש והקשת אפדאא תבוצע הפעולה והסמן יגיע חזרה לרשימת המסמכים ויעמוד על שם המסמך החדש בתוק רשימת המסמכים. בשנוי שם המסמך ‏ לא ניתן לשנות את שאר פרטי המסמך. ב - ביטול המסמך בהקשת הספרה 4, תופיע הודעה זוהרת בראש מסך הצבודה : | "וון ביטול מסמך !!! ושאלה "להמשיך?" | הקשת אפדא5פ תבטל המסמך שפרטיו מופיעים בטבלת פרטי המסמך. בגמר הפצעולה יופיע הסמן ברשימת המסמכים בתא ריק שבו היה קודם המסמך שבוטל. כלומר: המסמך נמחק מתקליט המסמכים וכן גם שמו מרשימת המסמכים. חזרה לרשימת בהקשת הספרה 9, ינביל הסמ, חזרה למסך רשימת המסמכים | מסמכים למסמך ‏ בו היה הסמן לפני פעולת היציאה ממסך זה. 1 לחיצה על מקש 556 תהחזיר את הסמן למקום המדויק בו היה לפני הכניסה לרשימת המסמכים. נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" - ההּ+ָּ<, ...ו ן דף0055 | 1 / 0 / וו / | ) / פרק ז ‏ :| תוכניות עזר / סיום | אאאאאאאאאאאצאאאצאא% | ו | בהקשת 99 בתפריט הראשי מתקבל המטך הבא: | 1 % + +15 + + 45 2+ + + + 15 +1 5+ 15 15 43 13 4% 45 1% 1% 45 + 1% 1445 +1 42 45 1% ++ 4 45 15 5+ 14 43 33 35 3% 4% ה . , ו % מעבד תמלילים א-ב . | | . + +*+ 1 %% % תוכניות עזר . :ו 5 * %אאאצאאאאאאאא * % + 5 % 1 % - 1 - 1. מעבד תמלילים . / % א ₪1 * 2. גיבוי תקליט מסמכים . / % 2 - * 01 % 5. הכנת תקליט מסמכים חדש . 0 % % [/ . 4. התאמת מדפסת 2 ן | % % % 5. משלב מסמכים וכרטסת א-ב 5 % * ו - 2 2 | * 6. תרגום לפורמט א-ב % | : . ו מא" ץ * 9. סיום עבודה . ן 4 = 4 * ו | . . | | - בחר/י - % . 4 ו . להלן הסבר התוכניות: 1 1 ג 1 | ו | נערר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 5 א דף0054 תוכוית מס 1 - מעבד תמלילים %אאאאאאאאאצאאאאאאצצ'א%.אאאאאאאאא לחיצה על טפרה ‏ 1 תוביל חזרה למעבד " התמלילים, למסך התפריט הראשי. / תוכנית מס 2 -‏ גיבוי תקליט מסמכים / *אאאאאאאצאצאאאצאצאאאאאצא*%אאצצאצאאאאא | | ו 1 1 ו ו לחיצה על הספרה ‏ 2 תגרום להופעת הודעה בתחתית המסך: - הקש פפדַא5 כדי להמשיך מקש אחר כדי לבטל . . / - לחיצה על כל מקש תבטל פעולת גיבוי ותחזיר הסמן לחלון הבחירה. ו - הקשת אפדא5 תוביל למסך: 1 הכנס תקליט מסמכים לגיבוי - בכונן ג התוכנית תגבה רק מסמכי א-ב, מסמכי הדפסה ומסמכי גיבוי!!! / - 1 הקש אפדאפ כדי להמשיך ו מקש אחר כדי לבטל | יש להכניס תקליט שהוכן כתקליט מסמכים ‏ (וע"י תוכנית מס 5 בטבלת תוכניות העזר). לידיעתך : תקליט שלא הוכן כתקליט מסמכים, יגרום להחזרת הסמן לטבלת | תוכניות העזר, ופעולת גיבוי תקליט המסמכים לא תתבצע. - לחיצה על מקש כלשהו, תחזיר הסמן לטבלת תוכניות העזר. 5 -. / - הקשת אפדא5 תוביל להצעתקת המסמכים מכונן 8 לכונן א , ולהופעת הודצות ההעתקה על המסך. שים לב לתנועת הנורה האדומה בין שני כונני התקליטים. כל זמן ההעתקה תדלק הנורה בשני הכוננים, לחליפין. - בסיום פעולת ההעתקה מופיעות ההודעות הבאות: הכנס תקליט תוכנה בכונן 4 אפם <43 | לחץ כל מקש כדי להמשיך 8 32 6 צספגפת אפאא צמפא צאג מאנאד5 -‏ עליך להוציא תקליט הגיבוי מכונן 8 ולהדביק עליו מדבקה המציינת לאיזה תקליט הוא מהווה גיבוי. נצרר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" ₪ ירי ה 7 ו דף0055 לתשומת לבך: כל זמן שתרליל המסתרים לא הוהלפ, יביצע מהלך הגיבוי על אותו תקליט גיבוי. אאאאאאאאאאאאאאאצאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאצאאאאאאאאצאאאאאאצאא חובה לבצע גיבויים כל יום! מהלך הגיבוי מבוצע ברגעים ספורים, אך מלאכת שיהזור מסמכים שנעלמו ואיו להם גיבוי עלולה לארוך שצעות שלמות !!! אאאאאאאא*אאאאאאאאאאאצאאאאאאאאלאאאאאאאאאאאאאצאאצאאאאאאצאאאאאאאאאא; יש להכניס את תקליט התוכנה לכונן א, לסגור הכונן, וללחוץ על מקש כלשהו, הסמן יחזור לטבלת תוכניות העזר. - נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים "אלף בית" 5 דף0056 תוכנית מס 5 - הכנת תקליט מסמכים חדש אאאאאאאאצאאאא*אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא כל תקליט, בין אם הוא משמש לגיבוי או לרישום מסמכים, חייב לעבור תהליך זה. בעת ביצוע מהלך'זה נבדק התקליט מבחינה פיסית, ונערך לעבודה כתקליט מסמכים. , לחיצה על הספרה ‏ 5 בטבלת תוכניות העזר תגרום להופעת הודעה: הקש אפדאם כדי להמשיך מקש אחר כדי לבטל. - לחיצה על מקש כלשהו תבטל בקשת התוכנית ותחזיר הסמן למקומו הקודם. - הקשת פפדא5 תוביל למסך: הכנס/י תקליט ‏ ריק בכונן ג אמם;ג לחצ/י כל מקש כדי להמשיך . . . 5 2 צפגמת אתחא צמא 2 מאזתקד5 .9 במהלך הכנת תקליט מסמכים חדש, נמחקים המסמכים הנמצאים על התקליט - הנמצא בכונן ‏ א,. לכן יש לבדוק היטב איזה תקליט נמצא בכונן 8. יש להכניס תקליט ריק במקום תקליט התוכנה הנמצא בכונן 2. - לחיצה על מקש 856 תהזיר לטבלת תוכניות הצזר. -‏ לחיצה על מקש אפדאפם תגרום להופצעת 5 ההודעות הבאות: - לחיצה על כל מקש שהוא תוביל להודעה: 4 5 %47ת08ץ:4:8 :ג( מצ1חע א08ת מד7ד5א15ע אמא דאפ5א1 צפגאמת אמפאא צספא צאג פא1אד5 פאג . לחיצה על מקש כלשהו תגרום למחיקת כל האינפורמציה הכתובה על התקליט הנמצא בכונו ‏ 8 ובדיקת תקינות התקליט. במהלך פעולות אלה, תוקרן צל המסך ההודעה ‏ ...6א2084771, ונורת הכונן האדומה תדלק. נצרך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 6 )) 3 דף0057 כסיום המהלך יוקרנו ההודעות הבאות: ?121 סךהא%א0ת ....6א1דדמת0סץ מאפזפאהתך 54ד5צ5 מ406ת5 215% 70742 55דצ2 562696 אאמך5צ5% צם 0552 2%755 40960 א15ע אס 41245928צג 2*755 521556 ?א ל) אפאדסאא דגאאסץ חובה ללחוץ על מקש א . מיד לאחר הלחיצה על מקש זה, יתבצע מהלך העתקת קבצים ‏ (שים לב לנורה האדומה, הנדלקת לחליפין בשני כונני התקליטים). בסיום מהלך זה יוקרנו ההודעות הבאות: הכנס תקליט תוכנה בכונן א אעת <4 לחץ על כל מקש כדי להמשיך מפטגק <ב צסגפת אמצעא צסא צאג מא1תד5 לאחר שלב זה, מוכו התקליט לעבודה כתקליט מסמכים. הוצא את התקליט והדבק עליו מדבקה המציינת כי התקליט עבר מהלך הכנת תקליט מסמכים לעבודה. עליך להכניס את תקליט התוכנה לכונן ג , לסגור הכונן וללחוץ על מקש כלשהו. הנורה האדומה בכונן ‏ 42 תדלק, והסמן יחזור לטבלת תוכניות העזר. נעררךר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" : 7 - ו וו - דף0058 תוכנית מס 4 - התאמח מדכטסת *אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא > "אלף בית" מאפשר התחברות למספר מדפסות מגוון והדפסה בגדלי נייר שונים. בפעולת התאמת מדפסת הינך מתאים את סוג המדפסת לגודל הנייר עליו יודפס המסמך. לשם ביצוע פעולה זו עליך להכיר את התכונות המאפיינות את המדפסת ‏ > 1 [ שברשותך כגוו: האם התקשורת בין המדפסת והמחשב היא טורית או מקבילית. | | - לאחר שבידך כל הפרטים עליך לבצע התאמת סוג המדפסת ונייר ההדפסה. | לתשומת לבך: במידה והינך עובד עם אותה מדפסת ואותו גודל נייר צעליך | לבצע פעולה זו רק בהתקנה הראשונית!!! | ו במידה וגודל הנייר משתנה בהתאם למסמכים צליך לבצע פעולה , 0 זו לאחר כל שינוי סוג נייר. מ ו מ ל ץ: במידה וגדלי ‏ נייר ההדפסה משתנים לעיתים תכופות מאוד כדאי לעבוד עם תקליטים שונים כאשר כאשר כל תקליט יוכו 4 לגודל | נייר שונה. ו : לחיצה על הספרה > במסך תוכניות העזר תוביל למסך סוגי מדפסות.‎ - בחר את סוג המדפסת המתאימה לך.‎ מלבד שמות מדפסות ישנם 5 אפשרויות נוספות: אפשרות מס 10 - בלי מדפסת ‏ - כאשר המסמך הוא בלי הוראות מיוהדות ניתןו להעביר אותו למחשבים אחרים. המסמך יסומן באות .ה (נקודה + ה) כסימן למסמך הדפטה. אפשרות מס 11 - בדיקת מדפסת ‏ - ניתן לבדוק באם הוראת גודל הדף והמדפסת נכונות צע"י אפשרות זו. להיצה על מקש 8 תגרום להדפסת מספרים . | מהשורה העליונה בדף עד השורה התחתונה לכל אורך ורוהב הדף. במידה | ₪ וההדפסה לא תופיע לכל אורך ורוחב הדף יש לתת הוראות גודל דף שונות. ?= | + אפשרות מס 99 - לא לשנות ‏ - תחזיר את הסמן למסך תוכניות הצזר. - לאפר הקשת סוג המדפסת יופיע מסך יופיע מסך שאלה: האם התקשורת טורית וברר אצל ספק המדפסת באיזה תיקשורת מחוברת המדפסת) וענה בהתאם. -‏ מופיע מסך שאלה: האם גצה שוש במזין נייר אוטומטי?] ענה בהתאם. -‏ מופיע מסך פרטי דף ההדפסה. מדוד את גודל הנייר וקבע ההוראות בהתאם. ו שים לב: חשוב לתת הוראות מדויקות !!!! במידה וגודל הדף איתו הינר צעובד מתאים לנתונים המוצגים עבור צל כל הפרטים על ידי לחיצה על מקש אפ6ק. נצרר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" *. 0 7 דף0059 הנוכחית לחץ ‏ על כל מקש שהוא. אם ברצונך שהוראות אלה תהיינה קבועות לחץ על מקש ‏ ה-אפדאם, ‏ תופיע הוראה ‏ "הורד הגנה נגד כתיבה מתקליט | - |‏ מופיע מסך: האם השינוי קבוע. אם ברצונך לתת הוראות אלה רק להדפסה | 1 ו / התוכנה" - הסר ‏ את מדבקת ההגנה ‏ נגד כתיבה שעל ו תקליט התוכנה. חזרת למסך תוכניות הצזר. תוכנית מס 5 - משלב מסמכים וכרטסת א-ב - אאאאאאאאאאאאאאאאאאלאאאאאא*אאאאאאאאאאאאא%; תוכנית זו הינה תוכנית עזר נוספת לתוכנת ה"אלף בית" ומאפשרת ייצור כרטסת בהתאם ‏ לנושאים הרצויים צל ‏ ידך. ‏ באינדקס הנוצר ע"י כרטטת זו ניתןו לבצע התכים ומיונים בהתאם לנושאים אותם ערכת בכרטסת. כו מאפשרת תוכנית ‏ זו להכין ולהדפיס ע תק מכתב אהד למספר לקוהות תור כדי שילוב פרטים ‏ יחודיים לכל לקוה כמו שם, כתובת וכדומה. פרטים אלה ישלפו מהכרטסת אותה הכנת וישולבו בגוף המכתב. התוכנה של כרטסת א-ב היא אופציונלית ואינה מהווה חלק מתוכנת ה-א-ב. , . תוטסל 7; נערר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 9 דף00%0 תוכנית מס 6 - תרגום לפורמט א-ב אאצאאאצאאא;* אגתאאאאאאאאאאאאאאאאא תוכנית זו מאפשרת תרגום מסמכים לפורמט מסמכים של א-ב. הכוונה בצעיקר למסמכי הדפסה שהוכנו שלא ע"י מעבד התמלילים. במידה ורצונך לתרגם מסמך שכזה צעליך ללחוץ על הספרה 6 במסך תוכניות העזר. מתקבל מסך: 'תרגום מסמך הדפסה למסמך פנימי א-ב הקש י שם המסמך שאותו יש לתרגם למסמך א-ב : הקש/י אפדאע כדי לסיים - אם התהרטת לחץ על מקש א5דַאם ותחזור למסך תוכניות העזר, אחרת הקש שם המסמך. הוצא את תקליט התוכנה מכונן א והכנס במקומו את התקליט עלין נמצא המסמך אותו ברצונך לתרגם. - מתקבלת שורת הוראה: הקש רוחב שורה מקסימלי. עליך להקיש רוחב השורה של המסמך אותו ברצונך לתראם. מתחיל ביצוע תרגום המסמך. במהלכו מוקרנת הודעה מכין מסמך בשם א-ב1000. לתשומת לבך: תוכנית תרגום הדפסה מתרגמת עד 9 מסמכים החל ממסמך בשם א-ב1000 עד למסמך בשם א-ב9000 בסדר רץ. לכן אם ברצונר לשמור מסמכים אלה עליך להכנס למצעבד התמלילים לטצעון המסמך ולשנות את שמו ע"י תוכנית שינוי שם המסמך. לידיעתך: שמות המסמכים הנוצרים מתוכנית זו מתחדשים עם כל שימוש מחודש בתוכנית. בגמר ביצוע תרגום המסמך יחזור הסמן.לשורת הקש שם המסמך. הקשת אפדאם תחזיר למסך תוכניות צעזר. ", נצערר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 40 == דף0061 פרק ה : פירוט מקשי התהוראות אאאאאאאאאאאאאאאא%אא בפרק זה יפורטו כל מקשי ההוראות . מקשי ההוראות יפורטו לפי סדר הופעתם במסך העזרה (מקש ‏ 7ק או תוכנית מס 7 בתפריט הראשי). בתהחילת כל נושא יופיע המסך כפי שהוא מופיע במסך העזרה. זכור: מקש ‏ הוראה המופיע בשילוב עם אחד מהמקשים: ‏ דק5481 ,דע ,עחד60 יש ללחוץ תחילה צעל מקש ‏ זה וללהוץ על מקש ההוראה בלא להרפות ממקש ה- 07852 ,דע או ה-7ת581. ."% נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" ז כל לי ב מקש 7 יביא דף00%2 %+ +++++1 + +1%4 1% + ++ + 15 4% % כ ל ל י 4 %+ +++4+4+ 1% + 5 + +1 + +1 4% למסך זה אם נמצאים במצב צעריכה תוכן העניינים המופיצ = עזרה - תוכן עניינים ‏ > דפי העזרה ממוספרים לפי . חחהחהההרדהר--- -----‏ 6 בצידו הימני של הדף. 2 1 .כלל 2 7- = 0 2.....שורות וסרגלים > מקש 7ת מציג את הדף הראשון. הקשת מס הדף המבוקש / א 0 5.....פיסקאות > ואחריה | > תגרום להצגתו. , * 0 64.....מסמכים . 8 2 2 0% 9....5ווּווים מיוחדים > ככלל, בכל מקרה בו המחשב מבקש נתונים, יש להקיש ו[ > 6.....העברה ושמירת | > את הנתון ואהחריו להץ חפדאם (‏ >) | ו . קטעים ש | > 7.....הדפסה = מקש 556 יגרום תמיד ליציאה מהמצב אליו נקלעת. | א 8.....חיפוש והחלפה ‏ > נקלעת. להיצות נוספות, לפי הדרוש, יביאו = 9.....שפה זרה ושונות = אותך למסך הראשי. % + 114 +1+4+1+1 + + ל ++ + + +1 ++ 5+ ++++ 5 5+ 5+ 1% 4 ₪- נערך והודפס צ"י עחּּ'<+ָּ<ך. ...רה מצעבד התמלילים "אלף בית" 2 דף0065 3 15120 0 >= שורות וסרגלים ‏ > :3350135310 ש ור ור ת וס ר ג ל י ם 5 3% 35 45 35 45 45 45 55 55 45 55 55 55 55 35 55 55 35 45 55 55 5ף 4% = >= עזרה - תוכן עניינים = הכנסת שורה לפני הנוכחית....................1ץ %- חהחחרדדהד--------- 0 0% ביטול השורה הנוכהית..................105ת 607052 % 1... :כללי = מירכוז השורה..................10.5.5.5..5ת 427 % 2 רות וסרגלים > העתקת החלקים מסומנים משורה + 5. -9- יסקאות = קודמת..................1055.0..0055555.5ת דת511 % --6.....מסמכים = התחל עמוד הדש.....................5.555 ...מק % 5... פ9כוווים מיוחדים = הכנטת שרגל לפני השורה................ 5ת 581127 % 6. .הצברה ושמירת >= הכנסת הוראות הדפסה לפני השורה......... 59 6785 % קטצים = הכנסת הגדרת כותרות לפני השורה.......... 9ת 2-7 % 7.. .-הדפסה % % 8. יפוט והחלפה % % 9 זרה ושונות > 45 1% 15 4% 4% 1% 15 4+ + 17 35 3 + 42 151 114112 41+ 1% נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 3 ו 65 ו | 5 דף0066 ,+ יי ג ₪ 454515424 = שורות וסרגלים ‏ + - 1 כ ל לי בתוכנית "אלף בית" קיימים 5 סוגי שורות: 1. שורת טקסט 7 אלה השורות הרגילות בהן מקישים את תוכן המסמך. שורות אלה מודפסות בתהליך ההדפסה כמו שהם לפי ההוראות. / שו שורת טקסט ‏ יכולה להיות שורה ריקה או שורה הכוללת טקסט כתוב. ₪ |" קיימים שני סוגים של שורות טקסט: א. שורת תחילת פיסקה המזוהה ע"י הסימן > בצד ימיו של המסמך ליד מספר השורה. ב. שורה רגילה המסומנת ‏ צ"י הסימן : בצד ימין של המסך ליד מס השורה. ההבדל בין שורת תחילת פיסקה לשורה רגילה בכך ששורה רגילה אינה קבועה ומעבד התמלילים עשוי לשנות אותה בזמן עיצוב ושינוי רוחב הסרגל. שורת תהחילת פיסקה מהווה שורה בפני עצמה ולא תאוחד עם שורות קודמות. כמו כן הוראות עיצוב פיסקה כמו הזזת פיסקה פנימה (דַ1א + 1), הזזת , שש פיסקה החוצה 817(‏ + 0), סטית שורה ראשונה (817 + 9) תפעלנה רק | בשורת תחילת פיסקה. ‏ - 4 | 4 2. שורת סרגל | שורת סרגל מופיעה כשורה זוהרת על המסך. בשורה זו מסומנים שולי : הכתיבה והטבולטורים. - שורה זו אינה ממוספרת על המסך ואינה מופיעה בהדפטה. א%אצצאצאאאאצאאצאאאאאאאצאאאאאאאאאאאא%אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא%+אאא * פעולת עריכת מסמך אוטומטית לא תבצע עריכה מעבר לסרגל. א %אצאאצאצאאאצאאאאאצאצאאאאאאאאאאאאאאצא,גאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא נערך והודפס צ"י מעבד התמלילים "אלף בית" 2 | .5 דף0045 אאאאאאאאאצאאאאאאאאא* * שורות וסרגלים ‏ א* אאאאאאאאאאאאאאאאא;% שורת עמוד חדש שורת עמוד הדש מופיצעה כשורה זוהרת על המסך במתכונת: כ עמוד חדש פקקקקקץקקקקץקקפקקסקקקקקקקקקקתקקקפקקקפקקקקכפקקסכקפקק קיימים שני סוגי שורות עמוד חדש: א. ‏ עמוד שנקבע ע"י המשתמש. שורה זו תסומן ב-ק2 גדולה. ב. ‏ עמוד שנקבע ע"י תוכנית "עימוד מסמך עבודה". שורה זו תסומן ב-ץ קטנה. שורה מסוג ‏ זה נוצרת ‏ רק כאשר בוחרים ב"עימוד לא אוטומטי" בהוראות ההדפטסה. שורת הוראות הדפסה שורת הוראות הדפסה מופיעה כשורה זוהרת על המסך במתכונת: א הוראות הדפסה אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא%אאאאאאאאאא;א* שורה זו מסמנת המקום בו נמצאים הוראות שונות להדפטה. שורה זו ע"י ההגעה לשורה זו ולתיצה על מקש 60785 + פ9ק. שורת הגדרת כותרת + ניתן לראות שורת הגדרת כותרת מופיעה כשורה זוהרת על המסך במתכונת 6: %* הגדרת כותרת *אאאא*אאאאצאאאאאאצאאאאאאאאאאאאא* ניתו לראות את הוראות הכותרת ע"י הבאת הסמן לשורה זו מקשי 827 + מקש 9ת. נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים "אלף בית" אאאאאאאאא ולחיצה על 5 דף0046 אא*א*אאאאאאאאאאאאאאא * שורות וסרגלים ‏ * אאאאאאאאאאאאאאאאאאא 6. שורת סוף מסמך שורת סוף מסמך מופיעה כשורה צ+והרת על המסך פצעם אחת בכל המסמך. השורה נמצאת בסוף מסמך העבודה. שורה זו נמצאת לשרות המשתמש לידיעה היכן נמצא סוף המסמך. השורה מועברת אוטומטית עם ההקשה. אין אפשרות להגיע לשורה זן. 7. , אאאאצאאאאאאאאאאאאאאאאא*אאאאאאאאאאאאאא%אאאאאא%אאאאאאאאאאאאאאאתאאאאא% / 2 תו טוב לדעת !!! . ו 5 שורות הגדרת כותרת, הוראות הדפסה, צעמוד חדש וסרגל תופצנה תמיד מעל השורה בה נמצא הסמן בעת יצירתן. - טורות אלה לא תמוספרנה ולא תופענה בזמו ההדפטה. - יש להקפיד שלא להעלות שורות אלה באמצע פיטסקה. כל שורה משורות אלה שתבוא באמצע פיסקה תשבש את העברת השורות בזמן ציצוב מסמר. - אפשר לתת מספר לא מוגבל של שורות אלה. הוראת כל שורה תתפוס עד להוראה הבאה. (לדוגמא: הוראות הדפסה שניתנו יהיו תקפות עד לשורת הוראות ההדפסה הבאות). אאאאאאאאצאאאאאאאאאאאאצאצאאאאאאצאאאאאאא%אאאאאאאצאאאאאאאאאאאאאאאאאא - 6 + ...הממח נערר והודפס ע"י מצעבד התמלילים ‏ "אלף בית" ו ו 1 דף0067 אאאצאאאליגיץז.א<אאאאאאתא * שורות וסרגלים" א *אאאאצאאצאצאאאצצאאאא הכנסת שורה לפני הנוכחית אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאת 1 לחיצה על מקש 1? תגרום להופעת שורת טקסט ריקה מעל לשורה בה נמצא הסמן. שורה זו תופיע כשורת תהחילת פיסקה, הטסמן יעבור לשורה החדשה שנוצרה עקב פעולת הכנסת שורה (1). לחיצות נוספות על מקש ‏ 21ע תגרומנה להופעת שורות נוספות ול"דהיפת" הטקסט כלפי מטה. / לידיעתך: מקום הסמן בשורה, לפני הפעולה, איננו חשוב. [ זו א נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 7 דף0%98 1 1% ++4+4+3+++++1+1+1+1+++1+4+4+++4% > שורות וסרגלים ‏ > 0 1% + + 1+4+42+++ + +++1 +++1 15 454% 4+45 ביטול השורה הנוכחית ן אאאאאאאאאצאלאאאאאאאא% ז / ו עמדס + 1? לחיצה על מקש ‏ 2אד 0‏ + מקש 1ת (יש ללהוץ תהחילה על מקש | ממדס אה" על מקש ‏ 1?, בלא להרפות ממקש ה-0782) תגרור אחריה ביטול השורא בה נמצא הסמן. ?= ביטול השורה יגרור אחריו עיצוב הקטע מחדש. | לתשומת לבך: | אם השורה אותה ברצונך לבטל הינה שורת תחילת פיסקה, אזי ביטול השורה יגרום לעיצוב המסמך ולחיבור השורות הבאות עם השורות הקודמות לה. | 1 לדוגמה: במסך שלפניך מופיצעות שתי פיסקאות. פיסקה המתחילה בשורה ‏ 10 ופיסקה המתחילה בשורה 12. -- ל > 10 > זוהי פיסקה ראשונה לדוגמא. השורה + 118% הבאה הוצברה ע" המערכת. % . % 12 > זוהי פיסקה שניה. ברגע שנבטל שורה+ >= 15 זו, תחובר שורה 15 עם שורה 12. % 3%+% 35 4+ 1+ 45 45 +5 + 4% 4% +3 1% + 35 + +5 45 + 3% ++ 1% + 1+ 1% + 1% 1+ 34+ 3 43+ 1 4+ ++ 34+ 2 +4 ראה עתה קטע זה לאהר ביטול שורה מס 12 | אא + 35 55 4 35 35 35 55.55 55 45.55 55 45 455% 55-35 45 55 45 5% 45 45 5 45 55 55 4555 35 35 55 + 55 5 | / > 10 > זוהי פיסקה ראשונה לדוגמא. השורה +* 11% הבאה ‏ הועברה ‏ צע" המערכת. זו, ‏ + 1 12% תחובר שורה 15 עם שורה 12. % 5 4 5535 59 45 46 35 3 15.15 55 45:35 55 5+ 55 55 15 4:55 36.3% 3 55 4 45 35 45 55 45 45 55 45 35 45 55 55 5% 45 45 | ה3וראת 078 + 1ת בשורות המיוחדות (שורת סרגל, שורת עמוד חדטש, שורת הוראות הדפסה ושורת הגדרת כותרת) תבטל ההוראות המיוחדות שניתנו בשורות אלו. , : . % " נצערר והודפס ע"י מעבד התמלילים אלף בית 0 : '₪=₪=₪=₪.₪.₪₪[")[7-7-- ₪. דף0069 3% +5 33 1% 54 15 45 52 3 42 4% 4% +3 + 5% >= שורות וסרגלים ‏ % 0 . מירכוז השורה אאאאאאאאאאאא דעה + 1ת לחיצה" על מקש 127 + מקש 1 (יש ללהוץ על מקש דַעג, תחילה, ואח"כ על מקש ‏ 1 בלא להרפות ממקש ה-27) תגרום להעברת המלל למרכז השורה. לתשומת לבך: עם ‏ שינוי שולי הסרגל יש לבצע שוב פעולת מירכוז השורה (ד77א + 1ת). לידיצעתך: אין חשיבות למיקום הסמן בשורה אותה ברצונך למרכז. 0% ו נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 9 0 11 פ=-- דףס 0 5 4 ₪ .1150503210124 35045 >= שורות וסרגלים ‏ * 5+ העתקת חלקים מסומנים משורה קודמת אאאצאצאאאאא*אאאאאא*%א%אאאאאאאאאא%אא% דתזאם + 1תץ לחיצה על מקש 7ת1א5 + מקש 1ץ 1 בלא להרפות ממקש ה-דַתזַא58) תצעתיק חלקים מסומנים משורה קודמת (להזכירך: ‏ סימון תווים נעשה ‏ ע"י מקש 2). ביקוש פעולה זו ללא סימון הלקים משורה קודמת לא תפעל. לתשומת לבך: ההעתקה תבוצע על גבי המלל הקיים. ו(תחילה מקש דַעזַא5 ואה"כ מקש לדוגמא: במסך שלפניך טבלה. קווי הטבלה סומנו אך לא הועתקו לכל אורך הטבלה. הורדת הסמן לשורה מתחת לשורה בה סומנו הקווים תצבע הקווים. הטבלה אחרי סימון ולפני ההעתקה 35 45 +5 44% 4% 4% + 15 15 3% 4% 35 55 35 +5 45 45 45 %5 55 45 53 3% 55 45 3% 45 +5 45 3% 4% 35 45 55 1% +5 15 15 5 45 13+ 3 5 4 4 > 10 > 206 18|= 7 כמות 3% % 11 > 77 % 6% מחיר % > 12 > 950 56 7 כמות % = 15 > 220 100 6 מחיר 3 4 1 455 4 :350535353 455545053:35151511 350535 154:15155+313541 153535 53:31 4535 95014542 4:35 אותו קטע לאחר ההעתקה 31% 3 45 45 15 45 35 35 3% 43 4% 4% 35 35 45 35 15 3% 5+ 5+ 3% 3% 4% 4% 45 +3 %+ 3% 35 3% 4% +3 1% 45 45 4% 1% 45 45 45 45 + עפ % % 10 > 26 48 5.7 כמות > * 11 > 7 9 9+ מחיר > = 12 > 90 .5 7 כמות > = 13 > 220 " 800 6 מחיר > 454% 15 4+ 4% +5 +5 1% +5 4% 1% 4% 1% 4% 1% +5 +5 +5 45 +5 1% 44 +5 4+ 4% 4% 45 4% + 4% 3% + 3% +5 35 4% 4+ + +2 + + +% לידיעתך: אם ‏ ביון השורה המסומנת והשורה אליה של הוראות נרצה להעתיק מפרידה שורה / (שורת הוראות הדפסה, הגדרת כותרת, דף חדש, או שורת טרגל) לא יועתקו התווים נצערר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" הההההההההה.. 0 7 . : 1 | דף0051 55 31 +5 35 +5 5% +5 +2 32 +5 4313 + +4 + = שורות וסרגלים ‏ > 453555555 1545355535 45 4552 42311135 תחילת עמוד חדש אאאאאאאאאאאאאא 5ץ לחיצה על מקש 5ת תגרום להופעת שורה זוהרת במסך במתכונת: / ל עמוד חדש קפפקקלקקקקקקקפקקקקפקקקקקקקקקקקקקקקקקקק / לאחר שורה זו ספרור השורות יתהחיל מחדש בהתאם להוראה שנתנה בהוראות ההדפסה. מספר השורה יופיע זוהר. - - עמוד חדש נוצר ב-5 מקרים: 1 י"אלף בית" מבצע עימוד אוטומטי ומחליט, בהתאם להוראות | ההדפסה, היכן יתחיל עמוד חדש. -‏ אם בהוראות ההדפסה ניתנה הוראה של עימוד אוטומטי הודעת עמוד ‏ חדש שניתנת ע"י ה"אלף בית" תופיע ע"י "הארת" מס השורה והתחלת טפרור השורות מחדש. - 1‏ אם בהוראות ההדפסה ניתנה הוראה של לא עימוד / אוטומטי, ספרור השורות יהיה רציף ולא תהיה הודעת / עמוד חדש. / 2. במקרה של עבודה ללא עימוד אוטומטי נהניתנת בהוראות / , ההדפסה) אין באפשרותך לדעת היכן יֶתחיל עמוד חדש. | ניתו, במקבּה זה, לדעת היכו יתחיל עמוד חדש כאשר: 0 -/ - המסמך נשלח להדפסה בתוכנית "עימוד והדפסה מיידית" ן בתפריט ההדפסה. ו - - בחירת תוכנית מס ג בתפריט ההדפסה "עימוד מסמך | העבודה" ₪ לאחר שליחת ההדפסה באחת משתי התוכניות לעיל, הודעת עמוד חדש תופיע כשורה זוהרת על המסך במתכונת : , ץק עמוד חדש קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקפקקפק ן לתשומת לבך: שורת עמוד חדש זו תופיע עם ץע קטנה. פעולה זו מבוצצת כאשר רוצים שיתחיל עמוד חדש לנושא חדש ובהתאם למספר השורות לא יתחיל עמוד חדש. ן שורת עמוד החדש שתופיע תבוא עם האות ? גדולה. לתשומת לבך: בקשת עמוד חדש (5*) תתקבל בכל מקרה, אלא אם עמוד חדש נוצר בלאו הכי בעימוד האוטומטי. 1 | | 5. שורת תחילת עמוד חדש שניתנת ע"י לחיצה על מקש 5ת. | [ || נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 1 דף2 0 +64%6 ++ + 45 1+ 14+ + 4+1+1++ 8% = שורות וסראלים ‏ + 4314548 הכנסת סרגל לפני השורה אאאא*אאאאאאאאאאאאאאאא% דת:אם + 25 לחיצה על מקש %ת12א58 + מקש 5ץ* גורמת להופעת שורת טסרגל מעל לשורה בה נמצא הסמן ופותחת פיסקה חדשה. הסרגל המופיע לפניך הינו בן 65 תווים בשורה נכלומר: מאפשר לכתוב 65 אותיות בשורה) ומסומון בטבולציה ע" האות ט או ד בקפיצות של 10 תווים. הכנסת הסרגל מאפשרת אפיוו של ארבצע פונקציות: א. ציון שוליים ואפיוו כיוון הרישום (ימין שמאל/שמאל ימין) ב. אפיון טבולציה (ך או ט) א. הגדרת שוליים לתתי פיסקאות ד. אפיוו סטית שורה ראשונה א הגדרת שוליים וכיוון הרישום כאמור לעיל הסרגל הבא אוטומטית הינו בן 65 תווים בשורה. הגדרת השוליים נעשית צע"י חץ בתחילת שוליים ימניים וחץ לסיום שוליים שמאליים. ביכולתך לשנות את שולי המסמך צ"י שינוי מיקומי החיצים בסרגל. כלומר: ‏ אם ברצונך להגדיל את רוחב השורה ל-100 אותיות בשורה ‏ (זאת באם המדפסת שלך מאפשרת 100 תווים בשורה) עליך להגיע לחץ השמאלי בסרגל, לבטל החץ, להגיצ בשורת הסרגל לטור ‏ מס 0 להקיש ‏ ">" וללהוץ צעל מקש אפדאם. רוחב השורה כרגע הינו 100 טורים. באותה צורה ביכולתך לשנות את השוליים הימניים במסמך. שינוי שפה נצשה צע"י שינוי החץ השמאלי: -‏ חץ פונה ‏ ימינה |" < " פירושו רישום לוצזי -‏ חץ פונה שמאלה -"- >" פירושו ‏ רישום עברי שני החיצים מגדירים את רוחב המסמך. שינוי מיקומי החיצים אורר עריכה מחדש של פיסקאות המסמך עד לסרגל הבא אז עד סוף המסמך. נצרר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" | / / ן == > 1 ד וחד זה חן חקו ור" == = - ה ו ב. ג. דף55 00 414:11+1+4+ 1+1+1%15414+4+1%4222- 5 73% = שורות וסרגלים ‏ + בב היפורךר החץ השמאלי יגרור עריכה מחדש של המסמך תוך הפיכה מלאה של כיווון המילים שבו ותוך שמירה על כיווו נכון של שפה זרה שהוכנסה בתוך הטקסט המקורי (לועזי בעברי אן צעברי בלוצזי). אפיון טבולציה הכנסת האותיות או ט בסרגל מאפשרת בשעת רישום המסמך לדלג לטבולציה הבאה ע"י המקש . אם הטקסט עברי (ימין שמאל) אזי: -| לחיצה על מקש <-- תגרור קפיצה שמאלה - לחיצה על מקש דעאזא5 + מקש <-- תגרור קפיצה ימינה ולהיפך אם כיוון הסרגל לועזי. הגדרת שוליים לתת-פיסקאות ניתו להגדיר, בתוך הסרגל, בנוסף על שוליים ימניים למסמך, שוליים פנימיים לפיסקאות צ"י רישום סמן השוליים ( > או < ) במקומות הרצויים. שימוש במקש <-- יזהה ‏ סימן זה כטבולציה רגילה, ויקפוץ מסמן לסמן. נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" דף0056 454% 53+ 54+ 4% :+++4+4+3+%++ + % >= שורות וסרגלים ‏ + 5 +55 55 25 353545 453% 4535 בנוסף ניתן ‏ ליישר פיסקה שלמה תחת שוליים פנימיים צע"י שימוש ב-מקש ‏ 427 + מקש 1 או שימוש במקש 27 + מקש 0. 1) יש לדאוג להביא את הסמן לשורת תחילת פיסקה (נאין השיבות למיקום הסמן בשורה). 2 לחיצה על מקש דַ1א + מקש 1 בטקסט עברי תקפיץ את כל = הפיסקה שמאלה עד לסמן השוליים הפנימיים הבא הקרוב, / | בסרגל (אם יש סמן פנימי כזה). | / הקפצת הקטע תגרור עריכה מחדש לאורך כל הקטע. - 5 לחיצה על מקש 17 + מקש 0 בטקסט עברי תקפיץ את כל || הפיסקה ימינה עד לסמן שוליים הבא הימני הקרוב | | בסרגל. . הקפצת הפיסקה ‏ גוררת עריכה מחדש של הקטע, תור התחשבות בשפה זרה אם יש. : 5 ניתו לשנות מיקומי השוליים החיצוניים והפנימיים בסרגל ולערוך מחדש את המסמך. 6) במידה והשורה הראשונה בפיסקה התחילה מוזזת תחת | תתילת פיסקה ("פ") אזי: [ - לחיצה על מקש ‏ 27 + מקש 1 תקפיץ את כל הפיסקה שמאלה, ואת השורה הראשונה לסמן ימני אחד מכל שאר הקטע. - לחיצה על מקש דעג + מקש 0 תקפיץ את כל הפיטקה <*, ימינה ואת השורה הראשונה לסמן ימני אחד מכל השאר. " 4 ו ₪ " " נצערר והודפס ע"י מעבד התמלילים אלף בית 0 הוה [ְ['"'))) 7 דף0055 +: 1 11 - -% שורות וסרגלים ,1 ד. אפיון סטית שורה ראשונה בפיסקה סטית שורה ראשונה פנימה: סימוון ? או פ בסרגל יאפיין: את סטית השורה הראשונה בפיסקה. > 4 רישום פיסקה חדשה יתחיל צמוד לשוליים הימניים אולם | טימוש במקש ‏ ד21 + מקש ת יזיז את השורה כך שתתחיל מתחת | לסימן ה-? או ה-פ בסרגל. | 6 לדוגמא: סרגל במתכונת הבאה: >---פ ---2-227₪77-777777777>-7--== =-====-==-2 יגרום לסטית הש בדוגמה זאת. ‏ שים ל "יגרום" נכנסה פנימ סטית שורה ראשונה ה סימון סטית שורה ר בסרגל. לדוגמא: סטית שורה ראשונה ורה הראשונה פנימה כפי שהינך רואה ב לסטית השורה הראשונה (המילה ה) יחסית לשורה השניה. חוצה אשונה החוצה נעשית ע"י סימוני חיצים אם ברצונך לכתוב טקסט שרק המילים "סטית שורה ראשונה" יסטו מהשורה כמו בדוגמא זו לחץ על על מקש ךַתזַע58 + מקש 5. מופיעה שורת טרגל, סמן החץ בטור ממנוּ ברצונך שהטקסט יכתב ובדוגמא זו המילה "אם ברצונך...") ולחץ צל מקש אפאדאם. עתה לחץ צל מקש דג + מקש הטבולציה, הסמן יקפוץ לטור ממנו ברצונר שכל הטקסט יכתב. נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 5 פ י ס ק א ו ת 245 2:1 עזרה - תוכן עניינים 2 .ורות וסרגלים 5 יטסטקאות ... מסמכים 5.. והתווים מיוחדים 6 הצברה ושמירת קטעים 7. .הדפסה 8.. חיפוש והחלפה % 79 זורה ושונות * 2-2 א 88% 5% 5% % % א הצותספש נצעררךר והודפס צ"י היסט פיסקה התחלת פיסקה רגילה...... התחלת פיסקה ראשית...... (פיסקה רגילה+היסט) הזזת פיסקה פנימה....... הזזת פיסקה ההוצה....... (א10דאדאמפא1)..... היסט פיסקה החוצה (אס:ד4דאפפאם) מעבד התמלילים ++151+15415 +4 + + + פ י ס ק א ות > +5 3% 1% 45 15 1+ 4% 4+ + 4+ + 1+ + +15 + + 4% "אלף בית" . 56 דף56 0 0000 תת ----" דף0057 455 35 5245 35 :2351101343 1:41 = פ י ס ק א ו רת + 5" התחלת פיסקה רגילה אאאאאאאאאאאאאאאאא לחיצה ‏ על מקש > (מקש ‏ תאאדא5) גורמת לסיום פיסקה ותחילת פיסקה חדשה. - בזמן הקשת פיסקה"אין צורך להודיע ל"אלף בית" לעבור לשורה חדשה. מילה שאין לה מקום בשורה נוכחית מועברת לשורה הבאה. - השורות שהועברו אוטומטית מאופינות ע"י הסימן ליד .. מס השורה. - שורה שהתבקשה ע"י המשתמש בלחיצה על מקש פפדא5 מאופינת ע"י הסימן > ליד מס השורה. בזמן עיצוב המסמך מחדש ‏ ישתנו השורות המאופינות ‏ ע"י הסימן . שורות המאופינות ‏ ע"י הסימן > לא ישתנו ולא יתחברו עם שורה קודמת. . לתשומת לבך: = רווח בתו הראשון של השורה יגרום לאי עריכתה למרות שאופינה ‏ ע"י הטסימן . - כשהסמן נמצא במצב של 5א1 (דַתע5א1) לחיצה על מקש ה-אפדַא5 תעביר הקטע ממיקום הסמן והלאה לשורה הבאה ותיצור עריכה מחודשת של הקטצ. - כשהסמן נמצא במצב של 5א1 (דַחפ5א1) בשורה ריקה לחיצה על מקש אפדא5 תפתת שורה ריקה נוספת "ותדחוף" את כל הקטע כלפי מטה. יש באפשרות המשתמש לבטל את סימוון ה-אפדאם8 (סימן ה-> ליד מס השורה) ולחבר צע"י כך את הפיסקה הנוכחית לפיסקה קודמת. ביטול סימון ה-חפדאפ יבוצע כך: -‏ הבא את הסמן לתחילת השורה. - לחץ על מקש ‏ ה- 526058 א6ג5 -!ומקש החץ הנמצא בשורה העליונה ליד מקש ה-א206 אטא)+ הפיסקה תחובר לפיסקה קודמת. נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 7 -- 1 הבוו אוו ו וו או 2 |, 0 .= | דף0058 3-5 = פ י ס ק א ו רת > + התחלת פיסקה ראשית %צאאצצאאאאצאאאאא%אא ד] + . לחיצה ‏ על מקש ‏ דעא מקש פפדאם תוביל הסמן לתהחילת הפיסקה הראשית. לדוגמא: פיסקה שהתחילה מוסטת החוצה צע"י הוראת ךא + :1 ו-17/ + פ. הוראת אפדאם תצביר הסמן לפנים תת הפיסקה. ואילו הוראת ‏ 207 + אפדאם תעביר הסמן להיסט הפיטקה ותקבל הוראת תת הפיסקה. הוראת 417 + תפדאם עלולה לשבש השורה ולהסיט אותה. לתשומת לבך: הוראת ‏ 27 + אתדאם תופסת ‏ גם לגבי הסטת שורות פנימה. הזזת פיסקה פנימה %+צאאאא%אאאא%אאאאאא לחיצה על מקש ‏ 27 + מקש 1 תגרום להזזת שולי הפיסקה פנימה ושמאלה בטקסט עברי וימינה בטקסט ‏ לוצזי), בהתאם לשוליים שקבצעת בסרגל. נ(ראה פרק עריכת מסמך-הכנטת טרגל). מרגע זה כל השורות באותּ פיסקה יתחילו מהשוליים החדשים. 17 + 1 אם ההקשה נצעשתה באמצע מסמך ‏ קיים השפצעתה תהיה רק בתור הפיסקה הנוכחית. מקש זה פועל רק אם מקישים אותו כשהסמן נמצא לתשומת ליבך: בשורה-ראשונה של הפיסקה. - נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 58 7 = דףפ5 00 5 35 45 35 335 4 45 35 55 45 55 55 45 35 4535 = פ י ס ק א ו רת * 42 45 354235 1255553552 423535 הזזת פיסקה החוצה אאאאאאאאאאאאאאא*א* ד + 0 היסט פיסקה אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא* דע +ק (פ) לחיצה ‏ על מקש ך7ַעא + מקש 0 (בטקסט עברי והימיניים בטקסט לועזי) תגרום להזזת שולי הפיסקה החוצה בהתאם לשוליים השמאליים שקבעת בסרגל ג(ראה פרק עריכת מסמך - הכנסת סרגל). מרגצע זה כל השורות באותה פיסקה יתהילו מהשוליים החדשים. אם ההקשה נצעשתה באמצע מסמך ‏ קיים השפעתה תהיה רק בתוך הפיסקה הנוכחית. (%א10ד4דאפפאן או א10דאדאפפאת) מקש ‏ זה גורם לכך שהָשורה הראשונה בתוך פיסקה לא תתהתיל מתחת לסמו השוליים התקף לפיסקה זו. תחילת השורה תהיה מתחת לסמן שוליים החיצוני יותר. נימני בעברי ושמאלי בלוצזי). אם תחילת הפיסקה הנוכחית היא מתחת לסמן השוליים התיצוני ביותר אזי תסטה השורה הראשונה בפיסקה רק אם מופיעה האות "פ" בסרגל. במקרה זה השורה הראשונה תתחיל מתהת לאות "פ". לתשומת ליבך: לחיצה פעם נוספת על מקש ‏ זה מבטלת את פעולתו ומתחזירה השורה למצבה המקורי. נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים "אלף בית" 9 דף0060 % + +++4+++1+4+++ +1+++4 = פ י ס ק א ו רת * 4% + +4+ + 43 + + + +1 + 4 454% +1 5+ 5+ כניסה לתת פיסקה א*אאאאאאאאאאאאצאא ד + --< לחיצה על מקש ‏ 07 + מקש הטבולציה תגרום לכניסת הסמן לסימן השוליים הפנימי הבא בסרגל, בתנאי שיש סימן כזה בסרגל. הקטע ימשיך באופן אוטומטי ממקום זה ואילך. הפעולה מאפשרת לנו ליישר פיסקה לפי שוליים פנימיים כאשר שם הפיסקה יהיה בשורה הראשונה של הפיסקה, מהחוץ לאותם שוליים. וביכולתך לראות דוגמא בפיסקה הקודמת לפיסקה הנוכהית, כאשר המילים "דַעא + <-- " הינם מחוץ לשוליים הפנימיים של תת הפיסקה). נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" . 0 מ יי וו > 1 ו 1 דף0061 345 353552 353245 :35115354 - = מ ס מ כ י ם ‏ > 5535 45 35 35 215 3:45 מ ס מ כ י ם 43535 45 55 35 5+ 33 45 15 35 55 55 35 45 45 35 55 55 45 45 45 = עזרה - תוכן צעניינים = שמירת מסמך בתקליט................... ...2.2 5ץ % ההחחחדדההה--------- ‏ 6 טעינת מסמך מתקליט לזיכרון זמני........ 5ק 5א07 % 4 ... כפללי 4 ו % 2. רות וסרגלים % התחלת מסמך החדש בזיכרון זמני........... 8ת 60785 % 5.. יסקאות > שילוב מסמך א-ב (בלבד).......................8ק * >... .מסמכים - %- 5....-הווים מיוחדים ‏ > אם בזמן שמירת מטסמך קיים כבר %* 6.. .עברה ושמירת = מסמך בשם זה, ישונה השם של המסמך + קטעים = הישן ל- אאאאא.ג (כאשר א%אאאא מייצג % 7.דפסה = את"השם המקורי). % 8 ..- ייפוש והחלפה % % 749 זרה ושונות > טעינת מסמך לזיכרון לא פוגעת ולא משנה ???2 2 את המסמך האורגינלי שנשאר בתקליט. " נערך והודפס צ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 1 4 שמירת מסמך בתקליט %אאאאאאאאאאאאאאא%א 5 .שש .כ חיייייה דף0062 + = מ ס מ כ י ם ‏ % 3-5 לחיצה על מקש 55 תגרום להופעת "החלון" פרטי המסמך בצידו השמאלי מסמך". של המסך ובראש המסך תוקרן הסמן ימצא בשם המסמך. במידה ופרטי המסמך אכן זהים הודעה זוהרת "שמירת למסמך וברצונך לשמור המסמך עם פרטים אלה יש ללחוץ על מקש אפסץ נהסמן יעבור ביעף על פרטי המסמך בלא לעבור מסעיף לסעיף). אם המסמך נשמר לפני כן בשם זה תופיע הודעה "מסמך בשם זה כבר קיים" "להמשיך ?" שלב ביניים זה נוצד על מנת להתריע במידה וינתן שם של מסמך אחר שכבר קיים במערכת. במקרה זה, תגרור אחריה פצעולה זו הפיכת המסמך הקיים בתקליט למסמך גיבוי לכן יש ללחוץ צל מקש " ל " ו- פפדאת. הסמן יגיע שוב ל"חלון" פרטי המסמך יש להתחיל הפעולה מחדש תוך נתינת שם אחר. אם פעולת שמירת מסמך נעשית לאותו מסמך, יש ללהוץ על מקש אפדאפ בלבד. במקרה זה הופך המסמך הקודם למטמך גיבוי . (מאופין צ"י .אגא ברשימת המסמכים) והמסמך הנוכהי נשמר בשם ללא תוספת סיום. הצרה: לתשומת לבך: לידיעתך: נצרר והודפס ע"י מעצבד התמלילים ‏ "אלף בית" לאחר כל שינוי במסמך או לאחר הדפטסה ראשונית יש לבצע פעולת שמירת מסמך!!! (55) אחרת כל השינויים שביצעת לא ירשמו במסמך זה. . פעולת שמירת מסמך אפשרית גם דרך תוכנית מס 4 - שמירת המסמך בתקליט, בתפריט הראשי. ביכולתר לשמור המסמך בתקליט הנמצא בכונן ג צ"חי הוספת התווים א: לפני שם המסמך. 2 2 יי וו ושזי+ּ+ָ<ך -... ₪" דף0065 1% + +1+12+11+1+1+1+4+3+4 34111 = מ ס מ כ י ם ‏ * 4 ++++1 4+13 + + 3% 14 1+4% 5+ 4545 5+ טעינת מסמך מתקליט לזיכרון זמני אאאאאאאאאאאאאאאאאאצאאאצאאאאאאאאא% 2 + 5ץ ניתן להעלות לזיכרון כל מסמך הנמצא בתקליט. פעולה זו נעשית ע"י ‏ לחיצה על מקש 88ד06 + מקש 5ת. עם ההקשה על מקשי עאדס + 5 מופיעה הודצעה זוהרת בראש המסך "טעינת מסמך" ובקשה "הקש שם המסמך" בתא הזוהר שנפתח יש להקיש את שם המסמך אותו רוצים לטעון. 1 לתשומת לבך: אם בקשת טעינת מסמך נעשית כשיש מסמך עבודה בזיכרון תופיע התרעה בראש המסך ‏ "זהירות ! מסמך העבודה ימחק." "להמשיך?" ן -‏ במידה ומסמך העבודה נשמר כבר או שאין | צורר בו יש להקיש חפדאם בלבד. הסמן יג+*ע [ ל"חלון" פרטי המסמך. 2 / ן - במידה והמסמך ‏ לא נשמר ורוצים לשמרו יש | להקיש "‏ ל" וללחוץ על מקש ה- חפדאת. לידיעתך: - פעולת טעינת מסמך מתקליט לזיכרון זמני / אפשרית גם דרך התפריט הראשי בתוכנית מס / 5. - - |‏ ניתן לטעון לזיכרון מסמך בתקליט מכונן 4 ו ע"י הקשת 4: לפני שם המסמך. 4 3 ב ן שינויים שנעשו על מסמך שנטען אינם משנים את המסמך המקורי. | | במידה ורוצים לשמור שינויים אלה יש לבצע פעולת שמירת מסמך | | בתקליט (5ת). נצעררך והודפס צע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 5 -- דף006% ב > מ ס מ כ י ם ‏ % 3 התחלת מסמך חדש בזיכרון זמני | | אאאאאאצאאאאאאאאאאאאאאאאא%א%א || | 2 + 28 לחיצה על מקש 607828 + מקש 28 תגרום למהחיקת מסמך הצבודה שהינך נמצא בו והתחלת מסמך עבודה חדש. עם הלחיצה על מקשים אלה מופיעה אזהרה בראש המסך "זהירות! 7 מסמך עבודה ימחק" ונשאלת השאלה "להמשיך ?" - במידה ומסמך העבודה לא נשמר ורוצים לשמרו יש להקיש 6 "ל". הסמן ‏ יגיע לתפריט הראשי משם ניתן לבצע פעולת [ שמירת מסמך. או להגיע חזרה למסמך ע"י לחיצה על מקש | מפדאם. ן ו -‏ הקשת ‏ "כ" תמחוק המסך הקיים ותופיע הודעה בראש המסך | "מסמך עבודה חדש". הסמן יגיע ל"חלון" פרטי המסמך. לידיעתך : פעולת התחלת מסמך הדש אפשרית גם דרד התפריט 4 הראשי בתוכנית מס 2. || נצרך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 6 ה 7 דף0065 % + 1 41 + + 44 35 +1 3% 5% +1 43 4% 45 = מ סש מ כ י ב > % +%+%+1+1%1+4 + 1% + + + 4% 5 44 שילוב מסמך א-ב (בלבד) אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא 8 על ידי פעולת "שילוב מסמך א-ב" ניתן לשלב: מסמך שלם אן | קטעים ממסמך עבודה נוכתי או אחר. הש "4 שילוב מסמך שלם: יש להציב הסמן במקום שממנן והלאה רוצים שישולב המסמך, ללחוץ על מקש ‏ 58. בגמר הלחיצה תופיעה הודעה בראש המטך: % "שילוב מסמך ‏ חיצוני" ובקשה ‏ "הקש שם המסמך" ב"תא" שנפתה . להקשת שם המסמך ‏ מופיע שם שהמערכת נותנת, במקרה של שילוב מסמרךר שלם ‏ יש לכתוב את שם המסמך, למחוק את השם שנתנה | המערכת וללחוץ על מקש אפדאם. | | שילוב קטע ממסמך עבודה נוכחי או אחר. / "אלף בית" מאפשר ביצוע שילוב קטע ממסמך העבודה הנוכחי שלך | או ממסמך עבודה אחר. תחילה יש לבצע פעולת יצירת עותק וראה | נושא טיפול קטע-יציר עותק) לאחר מכן יש להציב את הסמן במקום בו רוצים לשלב הקטע וללהוץ על מקש אעאדאפ. לתשומת לבך: במידה והקטע המשולב כולל סרגל בגודל שונה עלולים להיווצר שיבושים בעריכת המסמך. מומלץ 3 ליצור, לפני השילוב, סרגל במסמך הקיים ולהכניס המסמך המשולב לפניו . ַ | הערה: באפשרותך לשלב כמה קטעים על ידי נתינת שמות שונים ְ | * בזמן יצירת עותק. . הקטעים המוצאים מהמעצרכת בכל מסמך שהוא נשמרים כמסמכים 4 עצמאיים וביכולתך לשלבם או לטעון אותם בכל עת. מכאן שניתן ן לשלב גם קטעים שהוכנו ממסמכים אחרים. ו אם ברצונך להכניס קטע המתחיל בשורה חדשה בצמוד לקטע | הנוכחי, הצב הסמן בסוף השורה האחרונה של הקטע הנוכחי לפני ן התחלת פעולת שילוב מסמך. | | | ו לתשומת ליבך: ‏ - ניתון לשלב קטע מספר פעמים כל עוד לא הוחלף הקטע בשם זה !!! -‏ פונקציה ‏ זו מאפשרת שילוב רק של מסמכים וקטעים שהוכנו ע"י מעבד תמלילים זה בעזרת פעולות: 5", 6ת, 6 + שחד0. : נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים "אלף בית" 5 ת ו ו י ם מ י 4 1 +5 4% 35 42 14+ +5 3% 45 15 +2 42 3%3+ 5 42+ + 5 = עזרה - תוכן עניינים ..7 8... 09 זרה ושונות > 55 0 8ל0:450255514522 3010542 3354535423 % 8 8% א 8 א א א % ..כללי ..שורות ..פיסקאן .. מסמכים ..תווים . . העברה קטעים . .הדפטה ..החיפוש וה ד י ם וסרגלים ת מיוחדים ושמירת 8 %-% את 5% א א * והחלפה % נצרך רווה "קשה"...רווח 417 הדגשה %*.........! 417 סופרסקריפט א....ש 17 הצתקת אות........ 10ם * הערה : השפעתו של סימן המסומנות בכוכב) דף0066 ב = תווים מיוחדים > 5 15353 במקום 556-....10ת 2א07 קו תחתון *.......- 27 סבסקריפט א*.......ע 227 שדה מיזוג 7-7 7 ההדגשה גנאו פעולות אחרות היא משמאל לימין עד קצה 6 השורה או עד סימן זהה נוסף. גו והודפס צעצ"י מעבד התמלילים "אלף בית" 6 040... 8 , | [ 1 דף067ס 5 3+55 35 335335 52 453535 35424245 = תווים מיוחדים ‏ + 45 45 13 3% 33 43 4% %+ 121241 + % רווח קשה אאאאאאאא; דע + רוות לחיצה על מקש 27 + מקש הרווח מחליף תו רווח רגיל. הוא גורם לכך שהמחשב מתייחס ‏ למילים שתו זה מפריד בינהם כאל מילה אחת. בזמן ההדפסה מופיע רווח רגיל. | דוגמא: בעת עריכת מסמך נעשה ביןו היתר גם יישור שוליים. . יישור השוליים נצשה על ידי רוות ביו המילים מהמילה השניה ' ומעלה. במידה ורוצים שרווח בין המילים יתחיל ממילה שלישית %% ומעלה יש להגיע לרווהים בין המילים וללחוץ על מקש 0785 + מקש ‏ הרווה. מתקבל ‏ תו מיוחד ‏ (כעין משולש). תו זה גורם למערכת להתייחס לתווים המקושרים כמילה אחת ולכן הרוות ייעשה ממנו והלאה. במקום 5560 אאאאאאאאא 2 + 10ץ עם לחיצה על מקש 60728 + מקש 10? מופיע חץ על מסך העבודה. מקש זה זהה לקוד 556 והמשמש לפעמים לבצוע הוראות הדפסה מיוחדות) אשר לא ניתן להקישו כרגיל. בכדי ליצור הדפסה מודגשת עליך ללחוץ על מקש 27 + מקש "!" . עם הלחיצה על מקשים אלה מופיעה הסימן | !‏ בשורת המסך התחתונה. ‏ סימן זה מודיע שהינך נמצא במצב של הדגשה. טקסט המוקש במצב של הדגשה יופיע מודגש על גבי המסך ובדף המודפס. ₪ הערה: ביטול ההדגשה ייעשה ע"י תזוזה עם הסמן אחורה כאשר נמצאים במצב של הדגשה בלבד, כלומר כאשר מופיע סימן ה-! בשורת המסך התחתונה. לתשומת לבך: יציאה ממצב הדגשה תצשה ע"י לחיצה נוספת על מקש 27 + מקש ה- " ! ". נעררךר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 7 קו תחתון אאאאאאאא דג + סופרסקריפט אאאאאאאאאא% דע + טש דף0068 ב = תווים מיוחדים ‏ + - 2 באפשרותך להדגיש קבוצת מילים צל ידי קו תחתון. לחיצה צל מקש 317 + מקש (המקש הנמצא בשורה העליונה, בלוה המקשים, מימין למקש ה- 0 ) תגרום להופעת הסימן "-" בשורת המסך התחתונה. ‏ סימן ‏ זה מודיע שהינך נמצא במצב של הדגשה ע"י קו תחתון. טקסט שיוקש במצב של הדגשה ע"י קו תחתון יופיצ צל גבי המסך ‏ ובזמן ההדפסה עם קוו תחתון. ע"י תזוזת הסמן הדגשה ע"י קן נמצא בשורת ביטול הקוו התחתון ייעשה אחורה, כאשר ‏ נמצאים במצב של תחתון. כלומר כאשר סימן ה- " - " המסך התחתונה. הצרה: קו תחתון תעשה ע"י מקש ה- " - ". צ"י ד - + ממצב הדגשה על מקש יציאה לחיצה נוספת לתשומת לבך: ג-א "אלף ‏ בית פעולה ‏ זו מקשים ניתן נצשית צ"י אלה לכתוב אותיות שתתחלנה הצי אות לחיצה על מקשי 8207 + מקש מופיע על המסך חץ צעולה. בתוכנית גבוה יותר. ט. עם הלחיצה צעל יש לתת הוראה ‏ זו משני ‏ צידי הקטע אותו רוצים להעלות. לדוגמה: הנוסחה ‏ 602 וסִי או 2) תופיע בהדפסה כשהמס ‏ 2 גבוה יותר משאר הנוסחה. - סימן החץ הצולה תופס על גבי המסך מקום של תוו. בזמן ההדפסה יופיע הטקסט צמוד ללא רווה וללא סימן החץ. לתשומת לבך: נצרך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 8 7 ----=.-" | ו ו ב = תווים מיוחדים + | סבסקריפט אאאאאאאא* דעא + כ בתוכנית ה"אלף ‏ בית" ניתן לכתוב אותיות יורדות בהחצי תו מטה. פעולה ‏ זו נעשית ע"י לחיצה על מקש 227 + מקש םס משני צידי התו אותו רוצים להוריד. עם הלחיצה על מקשים אלה מופיע על גבי המסך חץ יורד. דוגמא: הנוסחה 820 תופיע לאחר ההדפטה כאשר המס ‏ 2 יורד כלפי מטה. לתשומת לבך: סימן ההץ היורד תופס על גבי המסך מקום של תוו. בזמו ההדפסה יופיע הטקסט צמוד ללא רוותה וללא סימן החץ. העתקת אות , - %אאאאאאאאא 10 לחיצה על מקש 10? תגרום להעתקת התו הקודם מימינו. פעולה זו באה להקל עלינו בהעתקת תווים מיוחדים ומסובכים נכגון קווים לטבלאות). נערך והודפס עצ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" דף0069 9 ו' ". דף9 ++1+ 1 + 4% 4+ 1+1+1+4+ + +4+1++1+5 ++ + % >= העברה ושמירת קטצים ‏ > 0 :4453323353 ה ע ב ר ה וש מ י ר ת ק ט ע י ם 3141142 3+1+3+0+1%1%1+11410+1535314:155 + 5 >= עזרה - תוכן צעניינים | > %- חהחחחחחחחדדדהדרה-7-- 3-0 * 4 כללי + + 2 וסרגאלים + * 8-5 יי טסטקאות +* %-6... מסמכים % * 5.. ָ9הותווים מיוחדים ‏ *א* * 6. .הצברה ושמירת %% - קטצים % 2 7.. -הדפטסטה % % 8... . חיפוןש והחלפה % * 09 זרה ושונות + ב סימון שמירת הוצאת ביסול שילוב כתיבת הצרה קטעצ : סימוו תו בודד..............2052520ת מחיקת סימון בודד............. -> <- סימוו שורה או מהיקת סימון....... 6ת הצעתקת סימונים משורה קודמת....... ביטול מצב סימון...כל מקש אחר ‏ או 6ץ העתק מקטע ראשון מסומ[................605ת קטע ראשון מסומן ושמירתו...........6ת עחךד0 סימון קטע ראשו[..............6.525ק דע511 קטע נאו מסמך א-ב) למקום הסמ[.......... 8ת עמודה קטצעצ..9 27 הכנסת עמודה קטע..8 277 לאחר ביצוע ימחקו הסימונים. נצרר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" | | | 007 70 ו 0 ו ו דף0071 5 2 35 35.35.45 55 35 52 55 45 4 55 35 5 32 35 35 55 95 95 45 >= העברה ושמירת קטעים ‏ > 5 3505 1545 1205023305 05 0535054542 ל סימון תו בודד אאאאאאאאאאאאא | 2 לחיצה על מקש ‏ 22 תגרור אחריה צביעת האות ותו) בו נמצא הסמןו. תזוזה עם הסמן ימינה תגרור צביעת האותיות או התווים ) דרכם עובר הסמן. הזזת הסמן | מטה" מעתיקה סימני ה"צביעה" מהשורה בה נמצא % הסמו לשורה מתחתיה. לתשומת לבך: עם הלחיצה על מקש 2? מופיע ריבוע צבוע בצידו השמאלי התחתוןו של מסך העבודה. ריבוע זה מודיע למשתמש שהוא נמצא במצב של צביעה. פעולת ה"צביצה" הינה חלק מקדים לפעולת יצירת עותק או פעולת הוצאה ושמירה. המקומות המסומנים הם אלה שישמרו במסמך שיווצר בפעולות ‏ יצירת צעותק או הוצאה ושמירה (ראה נושא טיפול בקטצ). 4 | | מחיקת סימון בודד || %אאאאאאאאאאאאאאאא '-. -% <- מחיקת ‏ סימון של תו או תווים בודדים נצעשה ע"י הזזת הסמן | = אחורה נע"י התוו המסומן על מקש ‏ 6 בצידו הימני של לוה ו המקשים). 1 6 חשוב ביותר: מחיקת הסימון תעשה אך ורק כשנמצאים במצב של | צביעה כלומר: כשהריבוע הצבוע נמצא בצידו השמאלי התחתון של מסך העבודה. נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 71 | | *"ף* ; כר- דף0072 4% + + + +5 + ++ 3% 3 1% 4 1 1% 1+1+ + +1: + 5% >= העברה ושמירת קטעים ‏ + 1-3 ה א + %.==קמאמטתה!,, סימון שורה או מחיקת סימון אאאאאא%צ%אאאאאאאאאאאאאאא%אא ו 6 לחיצה על מקש ‏ 56 תגרום לצביצעת כל השורה בה נמצא הסמן. לחיצה נוספת תמחוק את הצבע בכל השורה. תנועת הסמן כלפי מטה תגרור אחריה צביעת השורות דרכם צובר הסמן. לחיצה על כל מקש אחר תגרום לביטול מצב ה"צביעה". פעולת הצביצעה הינה חלק מקדים לפעולת יצירת עותק או פעולת ‏ הוצאה ושמירה. המקומות המסומנים הם אלה שישמרו במסמך שיווצר בפעולות יצירת עותק או הוצאה ושמירה נראה נושא טיפול בקטצע). לתשומת לבך: עם הלהחיצה על מקש ‏ 26 מופיע ריבוע צבוע בצידו השמאלי התחתון של מסך הצבודהל ריבוע זה מודיע למשתמש שהוא נמצא במצב של צביעה. חר 7 נצרךר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 0/0 ּ / 0-7... ₪---.- דף0081 . ' | 11 -- דף0075 43 1% 32 15 38 15 1% 4 + 41 12 3% 13 1+ 3% 4+ 4% 3% 443 +5 5 >= העברה ושמירת קטעים ‏ + 5-ל 5515 45 45 15.35 5535 55 45 55 35 4 45 43 45 4525 שמירת הצתק מקטע ראשון מסומן אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא; 6 פעולת ‏ יצירת צעותק הינה פעולת המשך לנושא סימון קטע, ומגמתה ליצור מסמך מהקטעים המסומנים. מסמר חדש זה ניתן לשלב במסמך א ) צבודה נוכתי או אחר במקומות שונים ונראה שילוב מסמך) או לטעון אותו כמסמך עצמאי לעיבוד נוסף. . לאחר פעולת ‏ סימון קטע ‏ יש ללחוץ על מקש 6<. בראש המסך תופיע הודעה "שמירת קטע מסומן", ובקשה "הקש שם המסמך:". אם רוצים לשמור את הקטע כמסמך נפרד - יש לתת שם מסמך לקטע. אם שמירת הקטע נעשית על מנת לשלבו מיד במקום אחר במסמך, ניתן להשתמש בשם המוצג ‏ ע"י מעבד התמלילים. בתקליט המסמכים נוצר מסמך זמני עם קטע זה. הקטע הנשמר כולל את הקטע המסומן הרצוף הראשון במסמך. - במידה והאות הראשונה בפיסקה מסומנת בקטע, אזי עובר עם אות זו גם הסימון של תחילת פיסקה. - במידה ואות ראשונה בפיסקה אחרי סרגל מסומנת בקטע, אזי עובר עם הקטע המסומן לשמירה גם הסרגל. כלל זה נכון גם לגבי שורות עמוד חדש , הוראות הדפטה וכו המופיצות לפני קטע מסומן. - שורות מיוחדות כנ"ל יועתקו למסמך החדש באם השורה האחרונה לפניהן תועתק. הצערה: | שלב זה הינו שלב מקדים לנושא טיפוּל במסמך / שילוב / מסמך זר. : נעררךר והודפס צ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" ₪ 75 % +1+1+ + + +++ +4 ++ + +1 +4 + +4 45 +1 +4 1% +4 ++ 1% + > העברה ושמירת קטצים ‏ > 4% + +1+:+++1+ +4+ +4+ +1 + +11 + + + +4 הוצאת קטע ראשון מסומן ושמירתו אאאאאאאאאצאאאאאאאאא%אצאאא*אאאא% + 6ץ פעולת הוצאה ושמירה הינה פעולת המשך לנושא סימון קטצ, ומגמתה להוציא הקטעים המסומנים ולשמרם כמסמך נפרד. מסמך חדש זה ניתן לשלב במסמך עבודה נוכחי או אחר במקומות שונים (ראה שילוב מסמך) או לטעון אותו כמסמך עצמאי לעיבוד נוסף. לאחר פעולת טימון קטע ‏ יש ללחהחוץ צל מקש עתך0 + מקש-6ת. בראש המסך תופיע הודעה "העברת קטע מסומן", ובקשה "הקש שם המסמך:". אם רוצים לשמור את הקטע כמסמך נפרד - יש לתת שם מסמך לקטע. ‏ אם שמירת הקטע נעשית על מנת לשלבו מיד במקום אחר במסמך, ‏ ניתן להשתמש בשם המוצג ע"י מעבד התמלילים. בתקליט המסמכים נוצר מסמך זמני עם קטע זה. לתשומת לבך: צ"י פצולת העברת קטע ראשון מסומן ניתן לבטל קטצים גדולים במסמך הצבודה. לאחר סימון הקטע יש ללחוץ על מקש 2קדך607 + מקש 6ץ. מופיצעה הודעה ‏ "הצעברת קטע מסומן", להחיצה על מקש תפשאם תעביר הקטע. עאניתן להחזיר קטצע זה כל עוד לא משתמשים שוב בשם שנותנת המערכת). לידיצתך: הקטע הנשמר כולל את הקטע המסומן הרצוף הראשון במסמך. במידה והאות הראשונה בפיסקה מסומנת בקטע, אזי עובר עם אות ‏ זו גם הסימון של תחילת פיסקה. כ במידה ואות ראשונה בפיסקה אהחרי סרגל מסומנת בקטע, אזי עובר עם הקטע המסומן לשמירה גם הסרגל. כלל זה נכון גם לגבי שורות צעמוד חדש , הוראוּת הדפסה וכו המופיצעות לפני קטצ מסומן. נצרר והודפס עצ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 6 דף007% ו ה ו - ד * ָ | - דף0075 31 2 12 15 11 113211 1102 17 2 114 525 > העברה ושמירת קטעים ‏ + 8 4 ביטול סימון קטע ראשון אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא דתז + 6ת ניתו לבטל קטע שסומן ע" לתיצה על מקש ך7ַקתזַא58 + מקש 6<. עם הלחיצה מופיעה שאלה בראש מסך הצעבודה "מחהיקת -סימוני קטע?" > 0 - אם רוצים להמשיך בפעולה יש ללחוץ על מקש ה-אפדאם. הקטע | המסומן הראשון (מתחילת מסמך העבודה) ימחק. - אם התחרטת עליך להקיש " ל " וללחוץ על מקש ה-אפדאם. .. פעולת המחיקה תתבטל. קותטוהןיזוץ נערך והודפס צ"י מעבד התמלילים "אלף בית" 5 0 ₪ ן 1 = דף0076 4% ++ 45 3% 1% 45 1 15 4+4+ 1515 154+3+515 54+ 5 > העברה ושמירת קטעים ‏ > +33 4%35353535353%535354545 >= ו " ו כתיבת עמודה/קטצע אאאאאאאאאאאאאאא דוג + 9 לחיצה על מקש 417 + מקש 9 (נמקש מס 9 בשורה הצעליונה בלות המקשים) תגרום להופעת הודעה זוהרת בראש המסך: "כתיבת צעמודה קטע" ובקשה: ‏ "הקש ‏ שם המסמך". יש לתת את השם בו נכתב הקטע אותו רוצים לשלב. פעולת כתיבת עמודה/קטע באה לאחר סימון ושמירת קטע. העמודה או הקטע השמור יוכנסו באותה מתכונת בה נשמרו למקום הסמן. לדוגמה: טבלה במתכונת הבאה: +5 + + 3% ++ + 15 +5 1% 1% 1% 14+ )+4+454+++1%++1+1+4+4+451+1+12451+0+1+4+0+ 8% % . 35 | 2 1 2222 555555 6 > 10% + 1 2222 555555 646 > % / + 1 2202 55555 6 > 2% : + 1 2202 55555 464 > 15% | 4 4% +5 1% 4 35 + +5 35 5% 15 4% +5 4% +5 3% +5 +% 3% +5 1% 35 + 45 12 + 4% 1% 4% + 4% 1:4++ 425 1% 1 | לאחר ביצוע שמירת קטע מסומן לעמודת ה-5 ננסה להצעתיקה לעמודת ה-2. אם נמקם את הטמן בשורה הראשונה בצד הימני של טורי ה-2 ונבצע פעולת כתיבת צמודה/קטע נקבל את הטבלה הבאה: - +5 4+ ++ +5 4+ ++ 1% 4+ +6 ++ 4% 1% + + 4+ 4% 4+ 33+ ++ +5 1% ++ 4% 43 3+ 1+ 1+ + +1 + 4+4+)+4+4+4+344% 1 > % / 100% 00% 464466 533535 | 5353555 - 1111 > 1 1108 0% 44666 55555 | 353555 - 1111 % = 12 > 464 55555 5 1 | > 4 = 1520 0% 666664 35555 - 55555 - 1111 > ?>)ן . % : 553 45.55 55-35 55 55 55 55-35 45-58 55-55-55 55-פ35.55:55-5 55:35:35 5 5-5 55 55.35 45 35 45 35 45 - - 4 לתשומת לבך: הצמודה/קטצ יכתבו צ"א הקטצ הקיים. פעולת כתיבת צעמודה/קטע תבוצע לגבי קטעים | - שאינם משתרעים על כל השורה ורוצים לשמור על צורת הקטע המקורית בזמן ההכנשה. נצרך והודפס צע"י מעבד התמלילים "אלף בית" - הכנסת צמודה/קטצע דף077 4% 34 1% +114+1+1+3+1+15:311+ 5415 +-5% > העברה ושמירת קטעים ‏ + 5 32 2235 5+ 35 32 45 35 4245 35 32 55 35 55 55 45 45 55 55 35 אאאאאאאאאאאאאא%* דעה + 8 לחיצה ‏ על מקש ‏ 427 + מקש 8 (מקש המס 8 בשורה העליונה בלוח המקשים) תגרום להופעת הודעה זוהרת בראש המשסך: "הכנסת עמודה קטע" ובקשה: "הקש ‏ שם המסמך". יש לתת את השם בו אופיין הקטע אותו רוצים להכניס. פעולת הכנסת צעצמודה/קטע באה לאחר סימון ושמירת קטע. העמודה או הקטע השמור יוכנסו באותה מתכונת בה נשמרו למקום הסמן. לדוגמה: טבלה במתכונת הבאה: 43+ 45 45 11 4% 3% 3% 4% 4% 4 15 4% 4+ + 1% 12 4515 15 15 45 + 45 35 1% 15 35 + 13 +1: 14+ + +4 + 1 22022 55555 646 > 0% + 1 2202 55555 4 > 1% + 1 220 55555 46 > 2% * 1 2222 55555 646 > 5% 35 35 1245 45.45 35 45 43 45 35 55 45 45 45 ל 55 35 45 45 45 35 55 55 35 35 45 95 33 35 45 054505 45 אר לאחר ביצוע שמירת קטע מסומן לעמודת ה-5 ננסה להכניסה לעמודת ה-2. אם נמקם את הסמן בשורה הראשונה בצד הימני של טורי ה-2 ונבצע פעולת הכנסת עמודה/קטע נקבל את הטבלה הבאה: 4% +5 33 42 42 43 45 +1 45 41 43 35 4+ 3% 3% 14 45 35 45 34 45 4+ 13 3% + 15 33 + 11 + + 3+ + + 6 10% > 6 55555 225 1 + 1% > 64 55555 2225 1 > - 8% > 64 55555 225 1 * 8 5 > 646 55555 22225 1 א 55 55 35 55 35 35 45 45 36 35 5 35 55.55.53 35 96 18-53 56 4555 38 55 45 85 42 45 90548 11 עמודת ה-5 הוכנסה תוך כדי דחיפת כל הקטעים משמאל, ושיבוש טבלת המסגרת עקב הקצאת מקום לעמודת ה-5. לתשומת לבך: ע"חי פעולת הכנסת עמודה/קטע יש באפשרותר לשים רווה בי טורי טבלה, להכניס כל קטצ שהוא בין טוריי הטבלה בלא למחוק הטורים הקיימים ולשנות מיקומי טוריסללא ‏ קושי, פעולת כתיבת עמודה/קטע עלולה לשבש את מסגרת הטבלה. נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" ה 7 ה ד פ טס ה 2-3 9ְי" זרה ושונות + ד 35 1545 45 55 59 45 55 5 39 פ5 59 55 55 55-45 35 5 49.55 45 נערך והודפס צ"י = עזרה - תוכן צעניינים % % חהחחחחדדחהההההההה--- ‏ % + 4 בלל % *- 2. ות וסרגלים ‏ > * 5.-9י9ש- יסקאות % .+ 6.. מסמכים % 3 5. .התווים מיוחדים ‏ +* + 6 העצברה ושמירת 5% % קטצים % + 7. .הדפטה % % 8 . .חיפוש והחלפה % % דף0078 4% 4545 3+ 15 +4 4+4++ +5 + ה ד פ ס ה % 3 הוראות הדפסה............... ...0900505 60782 כותרות ועד 5 כותרות בו זמנית).....................3027095550.0 למסך הדפטה ועימוד.................90552תע הכנסת הכנסת שונות יציאה ניתו להדפיס ישירות למדפסת (2), או להכין מסמך "/ הדפסה (אאאאא.ה) (5) ולאחר מכן להדפיסו תוך כדי המשך העבודה עם מעבד התמלילים. תהייה זהות בין צעימוד שהוא נראה צל המסך. אם בוחרים בצעימוד אוטומטי המסמך המודפס ובין המסמך כפי מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" " ה'-רישייִ "...ו -‏ ...ו תי - יי : דרדסכת ו | דף79 + +5 - .+ ה ד פ ס ה + .1 הכנסת הוראות הדפטה אאאאאאאאאאאאאאאאאא 2 + פק לחיצה על מקש 6782 + מקש )< תגרום לפתיחת "הלוו" הוראות הדפסה במתכונת הבאה: 4% 35 45 53 +5 53 45 45 3% 15 35 +5 55 35 45 + 15 4% 4% 45 4% 45 33 15 3% 35 45 4% +5 +5 4% +5 +5 1% +5 45 4% +5 +5 1% 3% 45 3% 1% +5 35 15 35 35 1% 3+ 4% 35 45 3% + 15 12 13+ +3 5% 4% יישור שוליים ? כ עימוד אוטומטי ? כ +% 4 מספור עמודים ? כ הדפסת דף בודד ?‏ ל > - % 'מספר הטורים בשורה ? 80 מספר שורות כולל בעמוד 5 3% = מיקום שורת טקסט ראשונה ?‏ 5 מרווה בין שורות 1- > = מיקום שורת טקסט אחהחרונה ? 57 מס עמוד מודפס + % מיקום מס עמזד שורה ? 65 טור (זוגי אי זוגי) 60 00( 6 %% 33 4% 4+ 1 45 43 +2 4+ 43 3% 4% +5 2 45 +5 35 %+ 45 +5 33 43 +5 33 1+ 4% 1% 4% 43 45 3% + 35 55 5% + 3% 35 35 4% 3% 35 55 4% +5 1% 3% + +5 12 154% + 31+ 11+ 15+ + % % 3% לבצע ? כ .' % + +23 5 +1 + + 5+ 5+ 1% 5+ % + + 1% 1% 35 15 5+ 45 45 15 + 45 45 5 1% 5+ 4% 4% 1% 4% 3% 5+ 35 35 2+ 15 45 +13 +3 15 5% +4 33 33 4% 15 17 +1 4% 15 %3 13 41 3% 35 4% 15 +4 4% תזוזה על פני ‏ "חלון" ‏ זה נעשית ‏ ע"י ‏ 2 מקשי התזוזה: - מקש ‏ מס 2 המסומן בחץ כלפי מטה או מקש אפדאם, איתו ניתןו להתקדם מנתון לנתון. - מקש ‏ מש 8( המסומן בחץ עולה, איתו ניתן להגיע לפעולה קודמת. ניתו לעבור על פני כל ה"חלון" בלא לעבור מהוראה להוראה ע"י לחיצה על מקש א65ק או 5ע6ק. לכל הוראה בחלון זה מופיעה תשובת ברירת מחדל (כלומר: אם לא תנתו תשובה אחרת תשאר תשובה זו בתוקף). - להלן פירוט הפעולות ב"חלון": יישור שוליים במסמך עברי הוראת ‏ יישור שוליים מכוונת ליישור שוליים, . בזמון ההדפסה , לצד שמאל. במסמך לועזי יישור השוליים נעשה לצד ימין. תשובת ברירת המחדל היא "כ" נכן יישור שוליים). נערך והודפס צ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 9 הפוצ ,6 0-0 - 2 ,ד ו |ו ו דף0080 4 + 154% 15 151% 15 1+15 21512 1% % ה ד פ ס ה % 3:35:45 עימוד אוטומטי הוראת "כ" לעימוד אוטומטי תחלק את המסמך לעמודים. כל צמוד חדש יצויין ‏ ע"י מס שורה זוהר, וספרור מהודש של שורות הצעצמוד. לתשומת לבך: העמודים יהולקו בהתאם להוראות: מיקום שורת טקסט ראשונה ומיקום שורת טקסט אחרונה). הוראת "ל" (לא ‏ צימודך אוטומטי) תגרום למיטספור שוטף של השורות ולאי הופעת הודעת עמוד הדש.וראה טסעיף תחילת צמוד חדש). תשובת ברירת המחדל ‏ היא :‏ "כ" וכן צעצימוד אוטומטי). | 45 *4 ו מספור עמודים תטובת "כ" למיספור צמודים תגרום להדפסת מס צמוד צולה בכל 1 דפי ההדפסה, ולהודעת מס העמוד בשורת המידע התהתונה במסך. :; תשובת ברירת המחדל היא: "יכ (כון ‏ מיספור ‏ צמודים). הדפסת דף בודד בזמו פעולת ההדפסה פועלת המדפטסת באופן רצוף צד לסיום הדפסת מסמך ההדפסה. ‏ כאשר ‏ רוצים שהמדפסת תעצור כל דף יש להקיש "כ". בגמר הדפסת עמוד אחד תופיע שאלה בראש מסךר העבודה "להמשיך ‏ ?" -. הקשת אפדאם תגרום להדפסת דף נוסף. הקשת "ל" תפסיק את פעולת ההדפסה. צו תשטובת ברירת המחדל היא: ‏ "ל" (לא הדפסת דף בודד). - דף". המחשב ‏ יעצור ההדפסה באם יש הוראה כזו לתשומת לבך: אם בעת ‏ ביצוע ההדפסה תשאל "האם לצצור בכל | בהוראות ההדפסה ו/או בזמן ההדפסה. | נצרך והודפס עצ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" - | == יי( ורההההההה\=.שסחר.ב\... דף81 00 55 3% 52 35 45 33 1% 1+ 42 5% 3% 44 + + 5 4 ה ד פ ס ה - 05 33:03:35 מספר הטורים בשורה שאלת מספר ‏ הטורים בשורה באה כדי לדעת מהיכו תתחיל ההדפסה בדף ההדפסה. המספר שינתן בהוראה זו פירושו מה מרחק התווים מקצה המדפסת השמאלי לתהילת ההדפסה מצד ימין. כלומר: אם דף ההדפסה צמוד לשמאל המדפסת והוא יכול להכיל צד 80 תווים יש להקיש 80. אם דף ההדפסה מתחיל מתו 40 והוא דף רגיל (של 80 תווים) יש7 להקיש 120. (זאת בתנאי שבהגדרת מדפסת בתוכניות העזר לא התיחסת לעובדה זו בהגדרת מיקום שולי הדף השמאלי!!!). תשובת ברירת המחדל היא: 80 (דף הדפסה רגיל-פוליו) לתשומת לבך: תטובה השונה מאפשרויות ההדפסה של"המדפסת תגרום לשיבוש ההדפסה. כלומר: אם תיתן הוראת 0 למדפטסת היכולה להכיל 0 תווים בלבד ההדפסה תופיע משובשת לחלוטין ווון מספר שורות כולל בעמוד בהוראה זו הינך קובע את גודל אורך העמוד. בזמן העריכה ואש לא שונוּ הוראות ההדפסה) מתהיל כל דף הדפסה לאחר 65 שורות מתחילת העמוד. לתשומת לבך: הוראה זו צריכה להיות מותאמת להוראת התאמת מדפסת (אם. רצונך בהדפסה על דפים קטנים או גדולים מהרגיל). : מיקום שורת טקסט ראשונה - הוראה זו תקבע מאיזה שורה יתחיל מסמך העבודה ומסמך ההדפסה. הוראת ברירת המחדל היא: ‏ 5. נעררך והודפס צ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" - 1 דף0082 5 + ה ד פ ס ה % 4% 1% ++1+++ +5 מרווה בין השורות הוראה זו תקבע את הרווחים שיהיו בין השורות במסמך הצבודה וכו במסמך ההדפסה. לתשומת לבך: מספור השורות ישתנה בהתאם להוראה זו. אם תנתן תשובה ‏ 2 ספרור השורות במסמך העבודה יהיה בקפיצות של 2 (8,6,6,2 וכן הלאה) / ג מיקום שורת טקסט אהרונה הוראה זו תקבע ‏ היכן תהיה שורת הטקסט האחרונה במסמך העבודה. שים לב לא לתת מספר גדול יותר מהוראת "מס שורות כולל בעמוד". ...ה .--. תשובת ברירת המחדל היא: 57. מס עמוד מודפס כאמור, ניתו לתת הוראות הדפסה בלתי מוגבלות במטמך העבודה. הוראה זו תקבע ‏ איזה מספר יודפס על העמוד הראשון שיודפס. לדוגמא: אם רצונך להדפיס מעמוד ‏ 20 ואילך למרות שבמסמך העבודה עמוד זה הינו עמוד 08 1 עליך להקיש 20. תטובת ברירת המחדל היא: 0 מיקום מס עמוד שורה מס העמוד ‏ ירשם על ידי המחשב באופן אוטומטי בשורה 65 של העמוד נ(כלומר: בתחתית העמוד). אם ברצונך לשנות את מיקום שורת הרישום של הצמוד עליך להקיש את מס השורה הרצויה. שים לב: * אל תיתז מס שורה הכלול בשורות הטקסט !!!! תשובת ברירת המחדל היא: 65 נצרךר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 22 ל 1 1 דף0085 45 5 1313 43 + 13 % 13 111 + + 5 | | = ה ד פ ש ה 7‏ >= 5% + 3+ + +4 +4 + 4 33 45 + 13 3 4% טור (זוגי אי זוגי) . המחשב ממקם ‏ את מס הצעמוד באמצע העמוד - בטור מס 40. אם ברצונך שמספר ‏ העמוד ‏ יופיע במקום אחר על פני השורה כגון בחלקו הימני ‏ או השמאלי של הצעמוד הקש את מס הטור המבוקש. > .0 לתשומת לבך: קריאת המדפסת נעשית משמאל לימין. לכן אם 7 רצונך שמס העמוד יופיע בצידו השמאלי של דף ההדפסה עליך להקיש את הספרה 1 בתשובה לשאלת 6 הטור. : תשובת ברירת המחדל גם בדף זוגי וגם בדף אי זוגי היא : 60. ₪ נעררך והודפס עצ"י מעבד התמלילים "אלף בית" 5 הכנסת בותרות ה ו וו ות ו ו |, - דף0086 3: *+4+++4+ +4+ + +++++++++% + ה ד פ ס ה % 1-3 , אאאאאאאצאאאא% דןג + 9? "אלף בית" מאפשר הכנסת ‏ 35 שורות שונות שתופענה בצורה קבועה בכל דף ודף באותו מקום. - לחיצה על מקש 817 + מקש 59 תגרום לפתיהת "הלון" בראש המסך במתכונת הבאה: ‏ * % + :+31 41+ 4+ +1+4 + +1 + + 1544 +4 +41 +4++ + +31 +++4 ++ 5+ +3 ++ 1% +4 4+4% ++ + 4% ++ ++ 1% +44 ++ 15 15 4% +1 ++ +4+4 +1 4% + %. 4% : = כותרת מס: 1 מיקום נשורה) : 0 > | " % | : . ( - (שורה ריקה) - - ו ₪ % || - / -. - להמשיך ? ב * ו 3% + +4 +5 +5 1+ 4% 4% 4% 1% 4% +5 15 1% 1% 4% + +5 15 4% 4+ 1% 4% 45 4+ 4% +5 +5 3% 3% 4% +5 4+ 45 3% +5 + 1+ + 15 4% + 3% 35 45 3 1+4+:+4+451+ 4% - הסה 9 --ו-: 4 הסבר: | | א*אאאא . / כותרת מס יש להקיש את מס הכותרת ביחס לכותרות , שששק; האחרות. אם יוקש מס כותרת זהה למס שניתן כבר, תמחק ההגדרה הקודמת. / 1 ניתו לתת עד 5 הגדרות שונות של כותרת. ושלושתם אין חשיבות למס נצעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים יופיעו בכל עמוד וצמוד. הכותרת לגבי מיקום השורות. "אלף בית" 6 דף0085 45 1 14 + + 144% + +1+1+454 + 5% - ה ד פ ס ה 5 5 בשורה מס יש להקיש ‏ את מס השורה שבה תופיע שורת הכותרת בדף ההדפסה. שים לב שמס ‏ השורה לא יהיה חלק משורות הטקסט (במקרה כזה שורת הכותרת תעלה על שורת . 9- הטקסט). קְ כלומר: אם שורת תחילת עמוד מתהחילה בשורה | מס 6 ורצונר ששורת הגדרת כותרת תהא בתחילת ג הדף עליך לתת ‏ את מש השורות ‏ בין 1 עד 5 וכולל) בלבד. % 9% מתקבלת שורה זוהרת בשורה זו יירשם המלל. שורת הסרגל אינה תופסת לגבי שורה זו ולכן יש לכוון את מיקום שולי השורה שיהיו תואמים לשולי מסמךר העבודה. בגמר ‏ רישום המלל הרצוי יש ללחוץ על מקש אפדאם. לתשומת לבך: בגמר רישום הכותרת תשאר שורה זוהרת על המסך במתכונת: %* הגדרת כותרת אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא ן ניתן לראות ההוראות שניתנו בשורה ‏ זו ע"י הבאת הסמן ‏ לשורה ולחיצה על מקש 27 + מקש 9. 2 נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים "אלף בית" 0 ו . 0 ו ו ו ווח 1 - דף86 00 4% 154% 545 454% +1544 :+3+++ 4% % ה ד פ ס ה % 4535 35 4535 3515 44915 יציאה למסך הדפסה ועימוד | אאאאצאאאאאאאאאאאאאאאצאצא;% | 9 לחיצה על מקש ‏ 9ת תוביל למסך חדש. במסך ז+ה מוצגים: טבלת ₪ פרטי המסמך וטבלת תפריט הדפטסה. לתשומת לבך: ניתן להגיע למסך ‏ זה גם דרך תוכנית מס 5 בתפריט הראשי. טבלת תפריט ההדפסה תופיע במתכונת הבאה: %+ + ++4+4+:+1+4+4+151%54 + + 454% +44 4% 5+ 5+ + + + + 45 ו = 1. צימוד מסמך עבודה : 2. עימוד והדפסה מיידית 5. עימוד ויצירת מסמך הדפסה 4. שליחת מסמך הדפטסה למדפסת 5. ביטול הדפסה 6. השהיית הדפסה 7. המשר הדפסת. 8% .-- 9. חזרה לפעולה קודמת בחר/י : % + 4+ + 453% 45 +3 + 3% 4% + 3% 45 3% 35 4% +4 45 5+ ++ +3 35 4+ + שי" 1. עימוד מסמך צעבודה / 1 טיה רוחטטטטפטההקל וויל א 8 8-8 5% 68 5% א 55 % %8-% 0% 8% אא את %46 מעבד התמלילים אלף, בית מבצע עימוד אוטומטי למסמך 0 0% העבודה, אלא אם ניתנה הוראת של אי עימוד אוטומטי | בהוראות ההדפסה. במקרה זה לא יופיע עמוד חדש וספרור , |ן השורות יהיה רציף. בקשת עימוד מסמך הדפסה תגרום - להופעת הודעת עמוד החדש (ע"י שורה זוהרת) ותחילת ספרור , מחודש של כל עמוד. [ אא ב לעימוד מסמך עבודה יש משמעות רק אם ניתנת הוראה של אי עימוד אוטומטי. במקרה זה מפיק התהליך מסמך עבודה ובו | מסומנות נקודות התחלפות העמודים ע"י שורות פפקץ? . יָ נצערר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" - 7 7-7 1 ו דף0087 5 :ה 4 * ה ד פ ס ה % 3-8 2. צעימוד והדפטסת מיידית תוכנית מס 22 בטבלת הדפסה תגרום להדפסת מסמך העבודה. כמו כן יתבצע צעימוד ‏ אוטומטי למסמך שהוקש ללא עימוד אוטומטי. .= . לתשומת לבך: בתוכנית העימוד וההדפסה המיידת לא ניתן להמשיך לעבוד ‏ על המחשב כל זמן ההדפטה. - כ % 5. צימוד ויצירת מסמך הדפסה % במעבד התמלילים ‏ "אלף ‏ בית" ‏ יש באפשרותך לשלוה הדפסה ובמקביל להמשיך בהקשת המסמך. ‏ כדי שאפשר יהיה להיכנס לתוכנית זו .(תוכנית מס 45 בטבלת הדפסה) עליך ליצור מסמך הדפסה בתקליט. מסמך הדפטה זה יאופיין ע"י נקודה + האות ה - לדוגמא: מסמך בשם חהחוברת ‏ יופיע באינדקס המסמכים, אם עבר תהליך ‏ של יצירת מסמך הדפסה, בשם - חוברת.ה. | לחיצה על תוכנית מש 5 תגרום להופצעת ההודעות הבאות בראש המסר: , - . |‏ "עימוד והדפסת מסרך עבודה" ושְאֶלה "מס עותקים" הקש | את.מס | העותקים שברצונך להדפיס ולחץ על מקש ו = ממדאם. 4 . הוא, , - + |‏ "החל מעמוד" באפשרותך לקבוע מהיכן תתחיל ההדפסה ע"י הקשת מס העמוד. | 0 / 2% - |‏ "ועד עמוד" ציין עד איזה עמוד:'יברצונךר להפעיל תוכנית זו. ₪ - 4‏ "האם לעצור בכל דף" - אם ברצונך שההדפסה תיעצר לאחר , כל דף הדפסה הקש ‏ "כ". אם אינך רוצה שההדפסה תיעצר בכל דף הקש "ל". בגמר פעולה ‏ זו יווצר בתקליט המסמכים שלך מסמך נוסף המאופיין צע"י נקודה + ה. | | נעררך והודפס ע"י מעבד התמלילים "אלף בית" 07 4 | דף88 00 6. שליחת מסמך הדפטסה למדפסת 1 - % ה ד פ ס ה % 3-8 4 | תוכנית זווּו מאפשרת לשלוה הדפסה ובמקביל להמשיך להקיש מסמך עבודה. תוכנית ‏ זו מתאפשרת רק אם יש לך מסמך הדפסה, כלומר מסמך עם סיומת נקודה + ה. | לחיצה על מקש ‏ 64 תוביל להודעות הבאות בראש המסך: -‏ "שליחת מסמך הדפסה למדפסת" ובקשה "הקש שם המסמך" לשלוח להדפסה כל מסמך בתנאי שהינו מסמך הדפסה. =- - בהחלון שנפתה יופיע שם מסמך ההדפסה האחרון. ביכולתר [ | -‏ "החל מעמוד" - מאיזה עמוד להתהיל להדפיט. -‏ "ועך עמוד נוכולל)" - עד איזה צעמוד ברצונך להדפיס. ו 1 1 1 -‏ "האם לעצור בכל דף" - אם רצונך שַהמדפסת תיעצר לאחר | הדפסת כל דף הקש "כ", אחרת הקש "ל". 1 5. ביטול הדפסה י תוכנית מס 5 בטבלת הדפטסה מאפשרת להפסיק הדפטסה. עם הלחיצה על מקש ‏ 5 תופיע הודעה בראש המסך ביטול הדפסה ושאלה "להמשיך?". ‏ אם ברצונך לעצור ההדפסה הקש "כ", אחרת הקש "ל". 6 השהיית הדפסה + המשך הדפסה תוכנית מס 6 מאפשרת להפסיק ההדפטה אך לא לצאת ממצב 11 ההדפסה. ביכולתך להשהות ההדפסה, להיכנס למסך העבודה, 1 להמשיך להקיש ‏ או לבצע פעולות אחרות ולאחר מכן להיכנס 1 שוב לטבלת ההדפסה ולהמשיך ההדפסה. המשך ההדפסה :ו לאחר ההשהייה ‏ יבוצע צ"י תוכנית מס 7 בטבלת ההדפסה. [ נערך והודפס עצ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" / , == פ ו ש וה ח ל פ ה 42 3+ 3% + +5 3% 3% 4% 35 1+ ++ + 15 4+ 35 45 45 15 51+ 125% ח י > צעזרה 5 % 1.. % 2 9 % 5 > % 6.. .+ 5.. % 6.. % 3% 7.. % 8.. 3% יי תוכן ע .כללי .שורות .פיסקאןו . מסמכים .תווים .הצעברה קטעים .הדפטה .חיפוש ניינים * חהחיפוש החחרה- =* החיפוש >< חיפוש וסרגלים ‏ + / ת אא הערות 1 מיוחדים ‏ + ושמירת ₪ 4 4 והחלפה - 9 זרה ושונות > + 3 45 55 32 55 45 5% 55 35 55 4 35 55 45 35 55 4535 45 דף0089 4441 1+1+13013:+1+4+4+1:451+4+1545% = היפוש והחלפה ‏ * 335 45 55 4235 45 35 5535 5+ 55 55 43 45 עמוד ושורה...................4.00..0ת 207 מחרוזת כלשהי................2....5ת 58157 והתחלפת מחרוזת כלשהי................2ץ 227 .. - את סימוו המחרוזת יש לסיים באות המיוחדת ‏ . - ניתן להחליף כל מחרוזת בכל מחרוזת, גם אם הן אינן באותו אורך. - ניתו לבטל מחרוזת תווים על ידי החלפתה במחרוזת ריקה נסימן ה- כתו היחידי במחרוזת המחליפה). - חיפוש והחלפה נעשים ממקום הסמן לכיוון סוף המטמך. . נערך והודפס צעצ"י מעבד התמלילים "אלף בית" ּ:9 שא . כ 2 וו 0טוהההוההההוקונתככוההוהקנקויאקממומיקמותנו ששכ כמשי שגר שא 7 הר מש וטבש ,1 ב ...0 = | ו - דף0090 - 0 > חיפוש והחלפה ‏ + - 1 0 חיפוש עמוד ושורה / אצאאצאאאאאאאאצאאא / ד1ג + 64: פעולה ‏ זו מאפשרת למשתמש להגיע לשורה רצויה בעמוד רצוי. לחיצה על מקש ‏ 3427 + מקש 56 גורמת להופעת הודעה זוהרת בראש מסך העבודה ‏ "חיפוש צעמוד ושורה" ובקשה: "עמוד מס " - עליך להקיש את מס העמוד ‏ הרצוי וללחוץ על מקש אפדאם. "ל מופיצה בקשה נוספת: "שורה מס". עליך להקיש מס שורה,וללהוץ על מקש ‏ אפדאם. הסמן מגיע ואצ למס עמוד/שורה ‏ רצוי. אם לא נמצא הצרוף הדרוש יעצור הסמן | בתחילת העמוד שלאחר העמוד המבוקש. לתטומת ליבך: בזמן הקשת מסמך אשר בהוראות ההדפסה שלו ביקשת לא עימוד אוטומטי ‏ אין מספור צעמודים!!! נלכן רק מט" השורה רלוונטי). 2 חיפוש מחרוזת כלשהי אצצאאאאצאאאאאאאאאא* דעקנזתם + 2ת: לחיצה על מקש דַתזַ58₪ + מקש ‏ 22. תגרום להופעת הודצעה זוהרת בראש מסך העבודה "היפוש" ובקשה :"החפש". יש להקיש את הטקסט שרוצים לחפש וללהוץ על מקש אפדאם. הסמן יסרוק את מסמך העבודה. עם הגיעו לטקסט הרצוי יודגש הטקסט, ובראש המסך תופיצע שאלה להמשיך? אם ברצונך להמשיך צעליך ללהוץ על מקש אפדאם. אם רוצים להפסיק את פעולת החיפוש יש להקיש " ל ". פעולת החיפוש תיפסק והסמן יופפיע בתחילת השורה בה הופסק החיפוש. : פעולת היפוש מהרוזת מאפשרת היפוש טקסט (מהרוזת) הכולל עד 4 5 תווים - (נכולל תווים ריקים). במידה והמחרוזת מונה ו -200 פהחות מ-15 תוים, הובה לסיים הטקסט באות המיוחדת (לחיצה 1 על מקש 581277 ומקש 6). י מהלך ‏ חיפוש מחרוזת מתחיל מהיכן שנמצא הסמן. הטקסט המבוקש , יופיע צבוע בשורת המסך הראשונה. 1 לתשומת לבך: אם הטקסט מופיע יותר מפעם אהת בשורה, יודגש 4 / הטקסט רק בפעם הראשונה. נצרר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 920 ו ה דף0091 1:15 + > חיפוש וההלפה ‏ + - 1 חיפוש והחלפת מחרוזת כלשהי אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא די + 2פ:. פעולת החלפת מחרוזת מאפשרת לך החלפת טקסט המכיל.צעד 15 תווים בטקסט אחר המכיל עד 15 תווים. שים לב: במידה .והמחרוזת מונה פחות מ-15 תווים, חובה להקיש את הסימן המיוחד בסוף הטקסט המחליף וכן בסוף הטקסט שיוחלף. עםיהלחיצה על מקש 27 + מקש 2? מוקרנת הודעה זוהרת "החלפת מחרוזת" ומתנהל הדו-שיח הבא: שאלת/בקשת המצרכת הסבר 1% חפש יש להקיש את שם הטקסט להיפוש. חובה להקיש בסוף הטקסט ‏ את הסימן . (לחיצה על מקש ‏ דת7581 + מקש 6) החלף ב: הקש שם הטקסט להחלפה. חובה להקיש " .ו בסוף הטקסט את הסימן ' . נלתיצה על | . . לי 7 מקש 5817 + מקש 6) | ; 8 - 2/3 פה" "טל ' 0 - כדיי לבטל.- טקסט;-:עליך להקיש את 6% 7 סימון ה-:" .:בתו ההבְּאשון של השדה : ל ' * במקום הטקסט להחלפה. * האם להציג כל מקרה? - אם ‏ איוןָ ברצונך ‏ לאשר ולבדוק כל . החלפה עליך להקיש ‏ " ל " ההחלפה תבוצע אוטומטית. 75 '. 4 - אם ברצונר לבדוק ולאשר כל החלפה לח "ב", / 2 בשלב זה יסרוק הסמן את מסמך העבודה ויגיע לטקסט.המבוקש. נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" / 1 קקוב - 7 הזדה - -זהד == -===------5- רה רת 7 וו = / ₪, יר ו דף0092 %+ +++4+ +1+++4+++4+1+1+1+1+++4+1 - = חיפוש והחלפה" > | %+ 15454545 +1+4+4 1545 5 35 3% 3% 4% 45 / | | - | להחליף ? - הקש ‏ "כ" אם רצונך לבצע החלפה. , - . | 0 2 - הקש ."ל" לאי ביצוע. | להמשיך ? - הקש ‏ "כ" אם רצונך להמשיך בסריקה 4 והחלפה. טר ן 7 4 או 5 , | - הקש "ל" ליציאה ממצב | החלפת / מחרוזת. - לתשומת לבך: עם ביצוע פעולת החלפת מחרוזת מתבצעת עריכה | אוטומטית. / | פעולת החיפוש .מתחילהי ממקום: הסמן והלאה. אם 5 ברצונך לבצע פעולה ‏ זו לכל אורך המסמך, צליך 3 להגיע לתחילת מסמך העבודה ‏ (גע"י לחיצה על מקש 0782 - + 5ש6ק) ואז לבקש פצעולה ‏ זו!!. ָ נצרך והודפס עצ"י מעבד התמלילים -"אלף בית" - ןיי ו ו 01 דף095ס 5" 5" 44ב >= שפה זרה ושונות ‏ + . 35 054535 05 4541353535 ש פ ה ז ר ה ו ש ו נ ור ת 4534 3515553 9535155535 3532453645 154% >= עזרה - תוכן עניינים > יהחלפת כיוון כתיבה ושפה..................10ק 227 החלפת אותיות השפה בלבד........2...........1 427 1 --2 כל 00% 2 וטרגלים 5 . יסקאות 6. :מסמכים 5. -ּהתווים מיוחדים ..העברה ושמירת 4 כ קטצעים 7.. .הדפסה 8. יפוש והחלפה %* -. 9.....שפהיזרה ושונות * % 0 5. - + ₪ --< רשימת מסמכים................7....5505...5ק 54177 הישינוי פרמטרים..................8..05255555ת 417 % א א א א א א א א % 0 % 8 א 5-8 א א א אש . :- נעררך והודפס צע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 95 == == ככגכ גב טנבוק - = - - ו ו הב 9 -- ו | ₪ דף0094 | | 6% +23 +1+4+4++++4 4% + 1% + +15 54% 4 " = שפה זרה ושונות ‏ > 1 2 %+ ++1+1 + +++4+4 + +1 + 5+ ++5+ 5+ +4 ++ 1 . | | החלפת כיווו כתיבה ושפה , 1 אצצצאצאאאצאצאצאאצאאצאאצאא : . 0 ]ג ' ךוג + 210 5 פעולה ‏ זו מאפשרת כתיבת שפה זרה בטקסט קיים על ידי הקשה 1 רגילה. כלומר: אם הינך במסמך עבודה עברי לחיצה צל מקש 1 | דן1 + מקש 10? תגרום ל: %- <. גובה הסמן משתנה לגובה אות מלאה. | - הדפסה תצעשה במתכונת דחיפה. טקסט ‏ לועזי ‏ יכתב ויערך , בהתאם. - בעת יההקשה יאופין הטקסט הלועזי על ידי קו תהתון. קו זה יו אם הינר במסמך ‏ עבודה לועזי, להיצה על מקשי 27 + 10ק ₪ 1 1 1 , 1 : לא יופיע בזמן ההדפסה. ל תגרום לאותן תופעות, והטקסט העברי ‏ יכתב ויערך בהתאם. ב יבייב 000000 צעם גמר הקשת השפה הזרה יש ללחוץ על מקשי 27 + מקש 10ק והסמן יעבור למתכונת העבודה הרגילה. לידיעתך: בעת החלפת שפה לשפה זרה לועזית האותיות הינן 2 אותיות לועזיות קטנות. להיצה על מקש 200% 0225 תהפוך האותיות לאותיות גדולות. (בזמון הלחיצה על מקש 206% 6425 מופיע אות ‏ 6 גדולה בצד שמאל ;מ - בתחתית המסך.האות ‏ 6 מופיעה כהודעה שנמאים במצב 0 5 של החלפת אותיות). : 5 -שים לב: חזור ‏ למצב אותיותיקטנות בטקסט לועזי בצעת החלפת % = בורל שרי 2 שפה: אהרת ‏ פונקצית ה-א206 64855 נשארת וההקשה תהיה הקשה לועזית למרות שחזרת לטקסט עברי. (לחיצה על מקש 200% 64255 תתזירך במקרה זה לטקסט 288" "קת .צברי). 0 . החלפת אותיות השפה בלבד /- : אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא 4 דןג + 2 לחיצה ‏ על מקש ‏ 427 + 2 גורמת להחלפת לוה המקשים מעברית . נש ללועזית או מלועזית לעברית. נצרך והודפס צ"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" / ו ות מתה, דף0095 35 43 45 35 43 45 +2 151+ + 13 15 + 4+ 4+3+3++ 5 = שפה זרה ושונות ‏ > 555 5535 35 38 53 35 55 3545 02 5555 42 עד 4:15 רשימת מסמכים + +) אאאאאאאאאאאא . דפ:א5 +-57 | באפשרותך להגיע לרשימת המסמכים הנמצאים על גבי התקליט יבשתי דרכים: - ז. ן 2 -‏ דרך התפריט הראשי ‏ בתוכנית מס 8 "רשימת המסמכים > ואחזקתם" ו -‏ ע"י לחיצה על מקש 7תזַא5 + מקשי7ץ; בכל שלב של כתיבת מסמך.-בו נמצאים. . 5 | | ל עם ההקשה יפתח חלון ובו שמות המסמכים להצגה. בחלון יוצגו | התווים א.?5א : 7 %* . -- הקשת אפדא תגרום::להצגת .כל המסמכים ששמותיהם כתובים ד בעברית. . 1 . - , ,‏ - הקשת ‏ " -א.א " תגרום להצגת כל המסמכים הנמצאים בכונן 5 (העבריים והלועזיים). ז.- - - הקשת ‏ " א*.גאא" תגרום להצגת כל מסמכי הגיבוי ששמותיהם בעברית. ּ. אש של 5 7% יש - 7 - הקשתה " א.הפא" תגרום להצגת כל מסמכי ההדפסה ששמותיהם ג . . בעברית: 7 בש = ול יאם במקום." א " מקישים " צא*.?אא" וכאשר צ מייצגת תחילת שם של מסמך) ‏ אזי ‏ יוצגו כל: המסמכים ששמם מתחיל ב-" ץצ ". 2 4 ב 478 לדוגמאו "|הקשתהי": הוזהא.?פא" תגרום: להצגת כל המטמכים 40 .+ '9 שמתחילים באותיותר: הרדה | כמו: חוזה1, חוזה2, - . . יד תיחוזה67 וכד:. ֶּ [ שי . % . 3 5 . שָ 5 | א" לידיעתך: ‏ ע"י הקשת ‏ 4: לפני :שם המסמך יתקבלו המסמכים 0 הנמצאים בכונן" ‏ . לדוגמא: הקשת ‏ " א:א.גפא " יגרום להופצעת כל מסמכי הגיבוי הנמצאים בכונן (8. וו נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים "אלף בית" 5 ₪ 2 5 , זה "ל". דף0096 444515 4+4+4+1+424- 9434 25+ 5% >= שפה זרה ושונות ‏ + 3-5 שינוי פרמטרים אאאאאאאאאאאאא דע + 8 מקש ‏ זה משמש ‏ לשינוי הסרגלים הסטנדרטיים והוראות ההדפסה הסטנדרטיות. 6 ַ זהירות!!: שימוש בפעולה זאת ‏ יש לעשות רק לאחר הבנה -/ מעמיקה של מצעבד התמלילים. הצב את הסמן בשורת הטקסט הראשונה של המסמך. . - לחץ על מקשי 227 + 8ת. ' תופיצ הודצה זוהרת "שינוי פרמטרים" ושאלה 7 מיוחד בתקליט המסמכים. בקובץ זה יירשם הסרגל התקף | בשורת הטקסט הראשונה והוראות ההדפסה האחרונות. ו . הסרגל והוראות ההדפסה הנ"ל יהיו בתוקף בפעם הבאה ; - . שתפציל את תוכנת מצעבד התמלילים. , ו "להמטשיך?" | - אם התשובה " היא כו תופיע שאלה ‏ "האם השינוי | ּ. "קבוע?". לתשובת ‏ "כ" ייצור מעבד התמלילים קובץ 2 לדוגמא: הסרגל הרגיל של מעבד התמלילים כאשר טוענים 5 . :: , ג מסמך ישן" ברוחב 65 תווים. אם רוצים לטעון 1-0 ו מסמך שרוהבו 100 תווים ומסמך זה אינו כולל בתוכו סרגלים (למשל מסמך ‏ שנוצר על ידי 0 ל | לש 3 תוכנית אחרת). ‏ יָשַ לבצע הפעולות הבאות: 0% . 0-1 א. הכנסת .יסרגל במסמך עבודה ריק והצבתו [י. 93שף אסן % . לרוחב 100 תווים. = : ב. הצבת- הסמו בשורת המסך ה-1 (במקרה זה שורה מס 5) וביצוע פעולת 28 + 827. א. לשאלת האם השינוי קבוע יש לענות במקרה בתדד 2 ד. טעינת המסמך הרחב. -נצרך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 2 | ןו -- דף0097 י ₪ פרק זַ : טיפול בתקלות ₪ 8+ :4+ + + % 35 15 45 הודעת שגיאה תאור וטיפול + 5 פעולה לא יהוקית ילל +'נסהזן לבצע פעולת קלט פלט לא הוקית. למשל: מ טעצינת מסמך ממדפסת ‏ אן כתיבה על תקליט מוגן. 5 שם המסמך שגוי - הודעה :זו מוקרנת במקרים הבאים: . ו המזד ' ו - מספר התוויםיהינו מעל ל-15 תווים בשם המסמך. : * .> ניתו רווח בשם המסמרך. 4% ל יי . - תיתנו תררים לא'חדקיים בשם המסמך. פורפ 2 * ₪ . . - % : - . . - 8 'אין מקום בדיסקי הודעה זו עלולה להופיע בעת: טעינת מסמך, שמירת 5 : - מסמך. או כתיבת מסמך ופירושה שתקליט המסמכים שלך מלא. ₪ . ג טיפול: ‏ הטיפול המומלץ ביותר הוא לבטל מסמך אחר "ן 9" : 4 -. בתקליט ע"מ לפנות מקום למסמך הצעבודה. לצורך זה גצ 0 יכז קיים מסמך .בשם ‏ " . " אותו יש לבטל במקרה של תקלה מו,ג במקרה דה אין להשתמש יותר בתקליט המסמכים כתקליט עבודה ורצוי לאחסנו. העתק לתקליט מסמכים חדש את | ב. : / 0070 המסמך הרצוי לך לעבודה שוטפת. אם פעולת ביטול 0% , / מסמך:ה-" 9 * לא עוזרת נסה לבטל מסמרך אחר ן ח: 4 - 70 נדסף שניתן לבטלו. . | : 2% 4 ש / ] 2 ו המסמך לא נמצא הודעה ‏ זו פירושה שמסמך בשם זה איננו קיים . בתקליט 'המסמכים שעימו אתה עובדת. טיפול: השתמש בפעולת "רשימת מסמכים" בכדי לוודא % אלו מסמכים קיימים על תקליט העבודה. -נערך והודפספ:צ"י מעבד התמלילים "אלף בית" 7 מקש אסוה ., מחוץ לתחום המותר צ שים/י תקליט מקורי בכונן :א שבדה זדת ה גד ד "יתקלת הדפטשה - זפ %%% - במקום זה -נצרר ,| "7 דף0098 הודעה' זו מופיעה כאשר מקישים תשובות או נתונים ב"חלונות" ההגדרה ‏ נכגון הוראות הדפסה, הוראות כותרת ‏ ו/אן שאלות המערכת) ‏ שאינן מתאימות. והודפס צ"י לדוגמא: אם מקישים לשאלות "כ" "ל" אות שאינה "כ" או "ל" .טיפול: ‏ הקש התו הנכוו וההודעה תעלם. הערה: תקלה מעין זו קוראת לעיתים אחרי שלוחצים .| על מקש א106 6405 ושוכחים להחזירו למצבו הרגיל. במקרה זה לחץ על מקש 106% 625 פעם נוטפת. הודעה זו עלולה להופיע גם בעת ביצוע פעולת הזזת (? תי *--י , . פיטקה פנימה או החוצה בשורה שאיננה שורת תחילת / | 1 פיסקה. / : דָּ טיפול: ‏ יש להגיע לשורת תחילת פיסקה. א . 1 - 0 . וש [- הודעה זו תופיע בעת הקשת נתון שאינו בתחום המותר. תקליט התוכנה המקורי הינוּ תקליט מוגן נגד העתקה. כאשר טוענים את תוכנת "אלָף בית" עם הפעלת המערכת התקליט המקורי חייב להיות בכונן א, ' אחרת מופיעה הודעה: "תקליט לא הוקי"ם 2 29.00 הערה: למרות האמור לעיל ניתו ורצוי לבצע גיבוי לתקליט התוכנה, אלא שגיבוי זה משמש רק לצורך: העתקת הקבצים חזרה לתקליט המקורי ‏ 3 במקרה של תקלה | בתקליט | התוכנה. 2 הודעה זו עלולה להופיע בזמון הדפסה ופירושה עשוי להיות: מדפסת לא דלוקה. איו נייר במדפסת. ? כבל המדפסת לא מחובר. תקליט התוכנה מותאםילעבודה עם מדפסת אחרת. י"אלף בית" 1 מעצבד התמלילים 8 ָּ ו 1 - דף0099 מסמך בשם זה הבר הִייס -- הודער דצו מופיעת בזמן ביצנע : פצולת שמירת :: מסמך. אם- ניתן שם. של מסמד 9כב קיים בתקליט - תופיצע אזהרה זו בראש המטך. טיפול: עם הוּפעת' אזהרה ‏ זו מופיעה שאלה: "להמשיך?" יש להקיש ‏ "ל" אם אכן היתה ב בע . טעות בהקשת השם. זי -.. ו - - תקלת תקליט -: .,‏ :: תקלה זו מופיעה באחד המקרים הבאים: : / - איךָ תקליט בכונן, - התקליט לא תקין, -‏ יש בעיה של קלט שהמערכת מנסה לכתוב ואינה 9 5% קש : מוצאת התקלה הספציפית. אין נייר במדפסת כשמה כן היא. . מסמך לא ניתן להדפסה | הודעה זו תופיע בזמן בקשת הדפסה כשמתבצעת פעולת 0 הדפסה 4‏ זט %. מךו: 2 4 טיפול: ‏ יש להמתין לגמר הדפסה ואז לשלוה הדפסה - נוספת, או לבטל הדפסת המסמך הנמצא בתהליך ו 8 > הדפטה. 4 049% *5% , = 8: ]+ מסמךר זה כבר בהדפסה :הודעה: זו מופיעה פאשר מנסים לשלוח להדפסה מסמך . " "ל : שכבר. נמצא בהדפטה. יח-י =- ,. . א 2 .| טיפול: ‏ יש להקיש שם מסמך אחר להדפסה. - . . .- .. ₪1 ..יי33- מ איז מסמך בתהליר הודעה ‏ זו תופיע בבקשת המשך הדפסה בתפריט הדפסה 4 ! הדפסה 3.'‏ 00000157 :כאשר- -לא- נמצא.. אף מסמך בתהליך --של |הדפסה. : 1 3 5 0% | 6 המדפסת עסוקה בהדפסה '.- כאשר המדפסת עסוקה בהדפסת מסמך הדפסה ובאותו יבד 0 0 זמן -נשלחת הודעת הדפסה מיידית. , . טיפול : אם ברצונך לשלוח הדפסה מיידית פעל . בשלבים הבאים: - עצור פעולת הדפסת מסמך הדפסה צ"י תוכנית השהיית הדפסה - שלח הדפסה מיידית - בגמר ההדפסה המיידית חזור להמשךף הדפסת מסמך ההדפסה ע"י תוכנית המשך הדפסה. ינצרך והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 9( שיבוש שורות בעת הדפסה צמודים ריקים בעת ההדפסה איו אפשרות לנוצע צעצ"ג רשימת המסמכים טקסט אנגלי מראש המסך והלאה "מדפיס" דף0100 התקלה מופיעה במצב הבא: . "מס ב"חלון" הוראות הדפסה, לשאלת טורים בטורה" ניתנו יותר טורים משהמדפסת יכולה להדפיס. לדדאמה: מדפסת י.ב.מ. יכולה להדפיס עד 80 תווים. אם בהוראות ההדפטה ניתנה הוראה של 90 תווים תשתבש ההדפטה. התקלה תופיע במקרים הבאים: -‏ ניתנה הוראת עמוד חדש צע"י מקש 55 בשורה בה ממילא היה צריך להופיע צמוד חדש. (התקלה נפוצה במסמכים בהם ניתנו הוראות ‏ אי עימוד אוטומטי) טיפול: בטל הוראת צעמוד חדש. - בזמן שיבוש שורות בצעת הדפסה.. וראה הערה קודמת). תאור התקלה: ‏ אין אפשרות לצבור ממסמך למסמך ברשימת המסמכים. ‏ נסיון לתזוזה גורם להשמעת צפצוף. הסבר: מקש ‏ ה- א206 אעא להוץ ולכן היצי התזוזה אינם פוצלים. - טיפול: יש ללחוץ צל מקש ‏ ה- 200% אשא. ברגע שמופיעות הודעות אלה נא התקשר לחברת" איכות מיקרו מהחשבים" טל. 858224-5. בראש המסך מופיעה הודעה "מדפיס" מהבהבת אך אין מתבצעת פעולת ההדפסה. תקלה מעין ‏ זו נגרמת כאשר ניתנו הוראות למדפסת שונה מהמדפסת אליה מנסים לשלוה הדפסה: טיפול: יש ללחוץ על מקש ‏ 850 לבטול פעולת ההדפסה ולתת הוראות הדפסה חדשות ומתאימות. נצרר והודפס ע"י מעבד התמלילים ‏ "אלף בית" 1%0