א-ב מעבד תמלילים מדריך למשתמש

א-ב מעבד תמלילים רב לשוני גירסה 6.2

OCR (הסבר)
)א רצצצצי ב ב יש וי \ רפפ א-ב מעבד תמלילים וב לשוני גירסה 6.2 כל הזכויות שמורות 1 -116 6עהצו)501 5ח66הוקח] קז6כ תלכ ]קוק 0 (6) כל הזכויות שמורות לגרינברג מהנדסיס אסור לצלס, להעתיק ו/או לשכפל מתוך החוברת כולה או מקצתה - ללא אישור בכתב מאת גרינברג מהנדסיס חוברת זו נערכה והודפסה באמצעות מעבד תמלילים א-ב 'יגרינברג מהנדסים תוכנה בע''מ'' רח' הארד 7 ת/א ת.ד. 43252 ת'א 61430, טל: 498288, פקס: 03-476485 ו ץד דח הטוי ההקמטוהווקררורון ב תוכן ענייניס מבוא - החידושים והשיפורים בגרסטה 6.2 א. רשימת החידושיס 3. רשימת השיפורים 1. התקנה והפעלה של "א-ב מעבד תמלילים 141 פעולות הכנה 12 התקנה והפעלהת בדיסק קשיח 13 סיוסם העבודה עסם א-ב 14 מערכת העזרה של א-ב 2. שיטות הארגון של א-ב 2.1 סוגי מסמכיס וקבציס בא-ב 202 תיקיה, מגירה ותיק ו של ₪ 23 כלי העבודה של א-ב - תפריטים ותיבות שיחת 24 איתור מסמכיס 3 עבודה עס מסמכים 21 שלבי עבודה עס מסמכים 2 פתיחת מסמך חדש 3 חזרה לעבודה על מסמך קיים 24 איתוור מסמכים 5 עבודה עס מספר מסמכים במקביל 2.6 שמיות מסמנים , 27 עבודה עס מסמכים גדולים 4. תחזוקת המעוכת 41 מסמכים 42 תחזוקת תיקים 3 תחזוקת מגירות 10 . 10 . 10 . 16 . 16 . 29 תוכן ענייניס תתזוקת תיקיות כלים פירמוט תקליטון. חדש תיקון מסמך א-ב פגום התקנה 5. אודות מסך העבודה 6. עיבוד מלל 7. חיפוש 7.1 2 3 4 מבנה מסך עבודת תנועה עס הסמן במסך העבודה" השווות המיוחדות של א-ב ועריכתו טיפול בתווים טיפול בשורות קביעת מאפייני אות; הדגשות, גדלים, גופנים קיבוע טקסט תוויס מיוחדיס הכנת קובץ מקשים למילים שכיחות. עבודה בשפה זרת הגדרת מחרוזת חיפוש מחרוזת ₪ חיפוש מחרוזת והחלפתת מעבר לעמודה ושורה מבוקשיס 8 עבודה עס קטעיס ועמודות מתן שם לקטע! 2 שימוש בתיקיה או בספריה! 1.1 12 13 כיצד לסמן קטע שמירת קטע מחיקת קטע (לקובצ). 00 09 לש לש ת - ₪ ₪ 0 סס ה .4 כ רנ רל שוב ל תוכן ענייניס 1.4 5 16 1-7 48 1-9 הוצאת קטע (לקובץ) העתקת תווים בודדים . : העבוה והעתקה של קטע במסמך " : שילוב של קטע במסמך כתיבה ושילוב של עמודות הכנת טופס מוגן 9. טבלאות במסמך א-ב .9,1 92 |33 |94 5 (6 7 (1.9 2.10 9.1 הכוות ראשונה עס טבלאות בנית טבלה חדשה והקשת תוכן פעולות על טבלאות עיצוב מבנה הטבלה עריכת טבלה עבודה עם הסוגל עבודה עס נוסחאות עיבוד טבלה קיימת . עריכת כל הטבלאות ציור חופשי במסמך א - 0. טיפול בפסקאות וסעיפים 1.1 12 13 1.4 15 12 13 1.5 1.6 13 10.4 עיצוב בעזרת הסרגל קויאה לשורת סוגל : -- הגדרת שוליים וכיוון הכתיבה קביעת טאבולציה 8 2 ; הגדורת שוליים לתת- -פיסקאות עריכת פיסקאות תת-פיסקאות הסטת פיסקאות פנימת" והחוצה היסט שורה ראשונה בפיסקה סיעוף אוטומטי : עבודה עס סיעוף אוטומטי בתוך. מסמך 2-0 ו ו תוכן ענייניס 1. עיצוב צורת המסמך 1141 12 13 14 143 14 15 146 12 17 2. הדפסת 12.1 12 143 14 13 12.4 165 15 12.6 17 138 הוראות הדפסת מספר הטורים בדף כיוון מדפסת שורת עמוד חדש הגדרת כותרת לעמוד שימוש במשתני מערכת בשורת כותרת. טיפול בכותרות קיימות הוראות שילוב יי שורת הערה/בקרה ומטרתת הגנה מפני כתיבה במסמך התבנית ככלי עזר לעיצוב מסמכים. חדשיס הדפסה על המסך : הדפסה גרפית - תצוגה. וק הדפסה ישירת עבודה עם מסמך הדפסה " כיוון/בחירת מדפסת . : כיצד לקרוא לכיוון מדפסת'י! הכנת כיוון מדפסת שמירת כיוון מדפסת מיזוג לרשימה והדפסהת שימוש במשתני מערכת להדפסת מידע הדפסת מספוי השורות 8 בדיקת קיוס גופניסם לפני הדפסה 3. הפקת מסמכים ברמה של דפוס 151 12 13 14 הדפסה בצבע / סוגי רקע שימוש ב-60055 56275 שילוב תמונות בהדפסה הריווח היחסי 0 4 ₪ ה תוכן ענייניס 4. מיזוג נתוניס 11 12 13 14 מיזוג נתונים ‏ - מהו! הכנת תבנית . הכנת רשימת נתונים מיזוג ‏ לרשימה והדפסה 5. תוכניות מיוחדות של א-ב כיצד להיכנס לתפריט 'תוכניות'י! 11 12 13 14 16 17 הכנת תוכן ענינים למסמך בנית אינדקס למסמך ביצוע חישוביס במסמך העבודה עריכת כל הטבלאות השוואת מסמכים סטטיסטיקה 6. קישור בין א-ב לתוכניות זרות 11 12 11 122 143 13 יציאה ל-005 והפעלת תוכניות אחרות עבודה עם קבצי 25611 והכנת פקס הכנת מסמך אסקיי/פקס יבוא של קבצי 45611 טבלת תוגוס אותיות עברית/לועזית . דואר אלקטוונ? 7. קביעת שיטות עבודה מועדפות 11 12 143 14 15 16 תיקיות שיטות כתיבה והדפסה ‏ יבוא שמירה וטעינה של מסמכים כונן גיבוי צבעי מסך - 90 00 את ו 00 30 62 %% + 0-00 צר - תוכן ענייניס 8. מערכת העזרה של א-ב 11 12 13 14 טיפול בתקלות הודעות הודעות הודעות הודעות כניסה למערכת העזרת בחירת נושא מתוך האינדקס השימוש במסך העזרהת התנועה בתוך מסכי העזרת שגיאה כלליות שגיאה הקשורות להדפסה " , שגיאה הקשווות למחולל הטבלאות שגיאה הקשווות לתתחזוקה עבודה ברשת קיצורי דרך לפקודות א-ב הסבת מסמכים זרים למבנה א-ב ₪ שב 6.2 ה%0דו9 והשיפוריס בגרסה‎ <-----------77- מבוא - התידושים והשיפורים בגרסה 6.2 בפרק זה נביא את רשימת החידושיס והשיפוריס בגרסה 6.2. מטרת הרשימה להקל על המשתמש שעבר מגרסה 5.2 ל-6.2 לאתר את ההבדלים בין הגרסאות. הרשימה כוללת הפנייה לספר. אנו ממליציס למשתמש לא להסתפק בעיון ברשימה בלבד, אלא לקרוא בספר את הפרקים המתאימים, להעמקת הידע. א. רשימת התידושיס ממשק משתמש עבודה עס תפריטיס נפתחים סעיף 2.3.1 (חלונות). מסכי עזרה המלוים כל פעולה; פרק 18 עזרה לפי אינדקס נושאיס לעזרה. צבמם | |שלטה על צבעי המסך. סעיף 17.6 עריבה מחולל טבלאות חדשני היוצר טבלאות ייגמישותיי. הוספת שורות אוטומטית בזמן הכתיבה. מבנה הטבלה נוצר באופן אוטומטי. אתה מתכנן, א-ב מבצע. מבוא : 1 החידושיס והשיפוריס בגרסה 6.2 גליון אלקטרוני הטבלאות הנוצרות עייי מחולל הטבלאות מתנהגות כגיליון אלקטרוני ומבצעות פעולות חישוב ומיון. פעולות אלה כוללות פונקציות מתימטיות, טריגונומטריות ונוסחאות. חישוב חופשי חישוביס חופשייס בגוף המסמך סעיף 15.3 במקוס מחשבון כיס, כולל הגדרת משתניס. סיעוף אוטומטי בנייה, מיספור ועיצוב סעיף 10.3 אוטומטייס של סעיפיס ותת סעיפים. מקשיס מקש אחיד לעיון בכל סרגלי סעיף 11.1.53 ההוראות. ציור אפשרות ציור קוויס, תרשימי סעיף 9.11 זרימה, מסגרות וכדי בקו בודד או קו כפול. שיטת תיוק חדשה: הגדרת סעיף 2.2 תיקיות, מגירות ותיקיס. פתיחת 65ו66%0%"ו6 ו-500 5 זו מתוך א-ב בשמות עברייס. פעולות על קבוצות טיפול בקבוצות מסמכיס סעיף 4.1 מסמכיס בפעולות: ביטול, העברה, העתקה. מבוא : 2 - ה7ך2%%11%1 והשיפורִיס בגרסה 6.2 : טיפול במסמכים - המשך 00007 סעיף 15.7 פעולות סטטיסטיות: ספירת מספר המילים והתוויס במסמך (ניתן לבצע גס על מסמכים קשוריס). סטטיסטיקה הדפסת 5 0 ש6וע6זץ גרפי אין הגבלה למסי הגופניס למסמך משתני מערכת 3566" 0% הדפסה גרפית על המסך (0צ1 5+א), כולל הצגת קבציס גרפייסם המשולביס במסמך. בכל מקוס במסמך ניתן יילשתוליי סרגל כיוון מדפסת ובו גופניס שוניס. הדפסת משתני מערכת: מספר דף,מספר דפיס כולל, עותק . מתוך, תאריך, שעה, שס מסמך, מספר העמוד הבא. מסמך ראשי המאגד מסי לצורך הדפסה בשרשרת. קישור קבצים חיצונייס למסמך לצורך הדפסה בשרשרת. תוכניות מיוחדות :2 .:: הכנת אינדקס ותוכן עניניס סעיף משותפים לכל המסמכים הקשורים | סעיף למסמך ראשי. השוואת מסמכיםס בדיקת ההבדליס בין מסמך מקור | סעיף 15.6 למסמך שעבר שינוייס. מבוא : 3 החידושיס והשיפוריס בגרסה 6.2 נושא חידושיס הפנייה לספר ברירות מחדל קביעת ברירות מחדל לפי בחירת המשתמש (מסמך תבנית, תיקייה פעילה, שיטת כתיבה, מצב גרפי כיוון מדפסת, צבעי מסך ועוד) ב. רשימת השיפורים טיפול. במסמכים; = מספר מסמכים אין הגבלה למספר המסמכים סעיף 2.2 ב-ץ66%0%זו0. אופני שמירה נוספו אופני שמירה: שמירה סעיף 3.6 תוך שינוי איפיון או שמירה כמסמך חדש. גישה ישירה למסמך | אפשרות לפתוח מסמך אחרון סעיף 3.3.3 אחרון שנשמר. איתור מסמכיס איתור המסמכיס נעשה בעזרת סעיף 3.4 מסך שאילתא. בשאילתא הינך מגדיר את הפרמטרים לחיפוש. ניתן לחפש מסמך בכל ץ66%0%זו0 על כל הסתעפויותיו ברשימת המסמכיס המתקבלת כתשובה לשאילתא, ניתנת לך האפשרות יילהציציי במסמכיס כדי . לברר את תוכנס. מבוא : 4 6.2 ]דוי והשיפוריס בגרסה‎ 7---------7- מסמכיס רחבים רוחב סרגל העריכה האפשרי הוא | סעיף 10.1 עד 220 תויסם. מסמכיס ארוכיס אורך המסמך אינו מוגבל. סעיף 3.7 כותרות ניתן לשלב עד 6 שורות כותרות סעיף 11.4 למסמך (עיליות או תחתיות). מאפיני עיצוב הדגשות ושינו גדלי אות לקטע סעיף 6 שלס בהקשת מקש. .1 בעריכת קטע המאופין בהדגשה 2522 או קו תחתון, יש כניסה אוטומטית למצב הנתון. התו עליו נמצא הסמן מקבל את האיפיון של הדגשה/קו תחתון או ביטול הדגשה/קו תחתון. כניסות פיסקה ניתן לקבוע עד 10 כניסות פיסקה על פני הסרגל. ייטיי משמשיס גס לסימון כניסת שולייס לפיסקאות. (במקוס סימני חצ). סימני טבולציה הקשת 135++41 בשורה ריקה אינה שותלת את סימני הטבולציה בטקסט. במצב צביעה, חצ למטה יימושדיי את הצביעה וחץ למעלה יימוחקיי אותה. מבוא : 5 החידושיס והשיפוריס בגרסה 6.2 לחיצה נוספת על מקש 4" אינה |סעיף 8.1 מוחקת את הצביעה מהשורה עליה נמצא הסמן. במצב צביעה, ["6% + חצ ימינה | סעיף 8.1 צובע מילה שלמה ואילו, [ץ6% + חץ שמאלה מוחק צביעה ממילה % + 6 מוחק סימני קטע סעיף 8.1.4 מיידית, ללא בקשת אישור. בשמירת מסמך בו קטעים צבועים הצביעה נמחקת אוטומטית. טפסיס מוגניס שיטה חדשה ליצירת טפסים סעיף 8.9 מוגניס בקלות ובמהירות. ביטול קטעיס אפשרות לביטול קטע ללא צמצוס | סעיף 8.4 הרווחיסם הנוצריס כתוצאה מביטולו. יעיל במיוחד בביטול עמודות. רווחיס אפשרות לריווח שורה וחצי. סעיף 11.1.2 חיפוש והחלפה בחיפוש והחלפה המחרוזת יכולה | סעיף 7.1 להגיע עד 25 תוויסם. מקש אחיד (27+11%) לצורך עיון סעיף 11.1.3 בכל סרגלי ההוראות. (סרגל הוראות הדפסה, סרגל כותרות וסרגל כיוון מדפסת). מבוא : 6 החידושיס והשיפוריס בגרסה 6.2 הדפסה - המשך. . : ה שילוב סרגל כיוון שילוב סרגל כיוון מדפסת בגוף סעיף 12.4.7 מדפסת בגוף המסמך | המסמך מאפשר לשמור על נתוני ההדפסה בתוך המסמך. ניתן לשלב מספר סרגלי כיווו מדפסת באותו מסמך (להוספת גופניס, להדפסת 30563806[ באמצע המסמך וכדי.) גופניס המושג ייגלגלי הדפסהיי הוחלף סעיף 12.4.4 בייגופניסיי. רשימת מתאמים + | בבחירת כיוון מדפסת ניתן סעיף 12.4.4 רשימת גופניס לבחור את מתאמי המדפסת והגופניס מתוך רשימה הכוללת גם את תיאורס. מתאמי מדפסת שמות קבצי מתאמי המדפסת סעיף 11.2 השתנו ל- .+ מספרי שורות אפשרות להדפסת מספרי השורות | סעיף 12.7 של המסמך. (יעיל להגהות). מסך התקדמות בזמן ההדפסה יש הצגה של סעיף 12.2 הדפסה התקדמות ההדפסה (מסי העמוד המודפס, מספר השורה). צידי דף הדפסה משני צידי הדף - | סעיף 12.4.4 (במדפסות התומכות בכך). הדפסה למסך בהדפסת טקסט על המסך, ההדפסה | סעיף 12.1 על המסך נשלטת עייי הקשת מקש. מגשים אפשרות לבחירת מגשיס שוניס סעיף 12.4.4 בומן הדפסה. מבוא : 7 החידושיס והשיפוריס בגרסה 6.2 הדפסת :<> המשך. 0-0 שילוב קבצי ++וּ[ ישירות לייא-ביי. בשילוב תמונה במסמך ניתן לשלוט ברזולוציה של ההדפסה. פרמטריס בפקודת ההדפסה נשמריס הפרמטריס מעמוד.. עד עמוד.., מסי עותקיס.. וכדי ומשמשיס כברירות מחדל להדפסות הבאות של אותו מסמך. שאלות המערכת לגבי מסי עותקיס ומאיזה עמוד להדפיס הועברו למסך שאילתא אחד. מבוא : 8 סעיף 13.3 סעיף 12.2 סעיף 12.2 סעיף 12.2 התקנה והפעלה של א-ב 1. התקנה והפעלה של "א-ב מעבד תמלילים"י ערכת א-ב מעבד תמלילים גירסא 6 כוללת שני סטים של תקליטוניס : * תקליטוני התוכנה = תקליטוני המדפסות. מספר התקליטון ושס הסט רשוס על תווית כל תקליטון. עס קבלת התוכנה בצע את פעולות ההתקנה, כפי שמוסבר בסעיפים הבאיס. פעולות אלה הינן חד פעמיות, והן תנאי הכרחי להתחלת העבודה על התוכנה. שלבי ההתקנה העיקריים : 1 הכנת תקליטוני גיבוי לתקליטוני התוכנה המקוריים 2 התקנה של התוכנה 3 הגנה בפני כתיבה לתקליטוני התוכנה המקוריים. תוכנת א-ב מוגנת באמצעות יימחבר הרשאהיי. ישנס 2 סוגי מחבריס. לפני התקנה קרא סעיף 1.1.2 על מנת לדעת כיצד לפעול. תקליטון מסמכים, להבדיל מתקליטון תוכנה, משמש לשמירת הנתוניס שלך במסמכים השוניס. כל תקליטון חדש שהינך מתכוון להשתמש בו למטרת שמירת נתונים, עליך להכינו לפני השימוש. להכנת התקליטון קוראיס פירמוט, מהמונח האנגלי פַתו0708%%]. הפירמוט מתבצע מהתפריט ייכליסיי, תחת תפריט ייתחזוקהיי. ראה הוראות בסעיף 4.5.1. פרק 1: 1 התקנה והפעלה של א-ב 1 פעולות הכנה 1 דרישות חומרה תוכנת א-ב פועלת על מחשבי 6//7/27/386/486ק 18%, 5/2ק ותואמים מלאים. להלן דרישות המינימום להפעלה של התוכנה: זכרון פנוי במחשב: %, מומלץ א512 שטח פנוי בדיסק קשיח: 28 מערכת הפעלה: 3 005 ומעלה מסך: כל מסך. תצוגה גרפית אפשרית רק במסכיס גרפיים (כולל הרקולס). פרק 1: 2 התקנה והפעלה של א-ב 2 הגנת התוכנה תוכנת א-ב מוגנת באמצעות מחבר הרשאה (פָט1ק). המחבר הינו רכיב חומרה בעל שני צדדיס (שקע ותקע). מטרתו לאפשר עבודה ללא שימוש בתקליטון התוכנה המקורי. א-ב תומך בשני סוגיס של מחברי הרשאה: -*‏ מחבר הרשאה ברשת מספק שרותי הגנה לכל התחנות. הוא מזוהה עיי המספר א6.2 (א עבור %ז0ס66א). מחבר הגנה ברשת מחובר למחשב אחד בלבד, ולכן יש לתכנת מראש את מספר התחנות המורשות להשתמש בתוכנת א-ב. הוראות התקנה של מחבר זה מסופקות בדף נפרד. * מחבר הרשאה עבור כל תחנה. הוא מזוהה עייי המספר 6.2 (ללא תוספת). לפניי התקנה, עליך לתקוע את מחבר ההרשאה ליציאת המדפסת המקבילית (?זסק 6%ףחוץק [28"8[[6). את כבל המדפסת עליך לחבר למחבר בטור. המדפסת אינה חייבת לפעול בשעת עבודה עם א-ב . בעת עבודה עס א-ב חייב המחבר להיות מחובר למחשב. מומלץ לכן להשאירו שס דרך קבע. אין להוציא את מחבר ההרשאה אחרי הכניסה לתוכנה פרק 1: 3 התקנה והפעלה של א-ב 3 הכנת גיבוי לתקליטוני התוכנה התקליטוניס שתכין בעזרת פעולה זו מהווים גיבוי לתקליטוני התוכנה המקוריים. שמור תקליטוני גיבוי אלו! במקרה ויפגמו קבצי תוכנה, תוכל להשתמש בגיבוי כדי לשחזר קבציס אלה. מומלצ+ לבצע גיבוי לפני התקנה. לשס כך השתמש בפקודת 005 הבאה: 1. הכנס תקליטון תוכנה מספר 1 לכונן :14. 2 בשורת הפקודות של 005, הקש: : :1 עק60אפוּם והקש <"%6%ח0>. הקבציס יועתקו מתקליטון המקור לזיכרון. 3 לאחר בקשת מערכת ההפעלה, הכנס תקליטון ריק ומפורמט לכונן :, במקוס תקליטון התוכנה והקש <"56ח6>. כעת יועתקו הקבציס מהזיכרון לתקליטון הגיבול. 4.| בגמר העתקה תופיע השאלה: יי!(א/ץ) זסחה%סחג עקס6י 5 | הכן מדבקה וכתוב עליה ‏ יגיבוי תקליטון תוכנה מס' 1/. הוצא התקליטון מהכונן והדבק עליו מדבקה זו. 6. הכנס תקליטון תוכנה מספר 2 לכונן 4 הקש + והקש <ץ%6ח0>. חזור על תהליך זה עבור כל התקליטוניס. 7 בגמר הכנת הגיבוי, הדבק לכל התקליטוניס המקורייס של התוכנה מדבקה אשר תגן מפני כתיבה, ותבטיח שהקבצים לא ימחקו. פרק 1: 4 קוה א רוטיקו" 7-7 ה תלן 32 | (הופעל ה של אז-ב 2 התקנה והפעלה בדיסק קשית לפני התקנה, ודא שהקבציס הבאיס נמצאים בספריה (ע66%07ז01) הראשית של הדיסק: 60 .דמויות סז אק 60 .הויו 60 לחילופין, וודא שיש נתיב הפעלה (ח3%ק) לקבציס אלה. 1 שלבי התקנת א-ב שלושה שלביס להתקנת תוכנת א-ב: א. התקנת התוכנה עצמה (סט תקליטוני התוכנה). ב. התקנת מתאמי מדפסת (סט תקליטוני מדפסות). ג. | הגדרת משתמשיס (למשתמש בודד או משתמשים ברשת). על גבי כל תקליטון מצוין מספר מזהה ושס הסט אליו הוא שייך. לדוגמא, תקליטון שרשום עליו ייתוכניות 3'י הוא התקליטון השלישי בסט תקליטוני התוכנה. ברגע שהתחלת את תהליך ההתקנה, תוכל לסיים אך ורק באמצעות תהליך איתחול המחשב (800%). על כן, חשוב לסגור את כל התוכניות הפתוחות לפני תחילת תהליך ההתקנה! פרק 1: 5 התקנה והפעלה של א-ב 2 מהלך התקנה 1. כאשר הכונן פתוח, הדלק את המחשב. 2< הקש את התאריך (במתכונת חודש-יוס-שנה) והקש <%67ח6>. הקש את השעה (במתכונת שעה :דקות :שניות) והקש <ץ%6ח9>. 3 הכנס תקליטון תוכניות מספר 1 לכונן 1 וסגור את הכונן. 4. הקש את הפקודה ד5אז:ת תתקבל ההודעה הבאה: 5סההזהּק %טקתו 0% %ספחטת [698וו1 ומיד לאחר מכן יוצג מסך המציג אלו פרמטריס חייבת תוכנית ההתקנה לקבל. 5.| קבע את הפרמטריס הרצוייס. תחילה הקש שוב [[5%8ח1 ולאחר מכן את האות המציינת את כונן היעד בו תרצה שתותקן תוכנת א-ב. לדוגמא: :0=%/ פירושו שכונן היעד להתקנת א-ב הוא כונן 6. 6. כעת קבע את סוג התוכנה, כלומר האס ההתקנה מיועדת למשתמש בודד או למשתמשיס ברשת. 2=ק/ פירושו משתמש בודד. ת62="ק/ פירושו משתמשיס ברשת. לדוגמא, כך תראה התקנה של תוכנת א-ב למשתמש בודד בכונן 6: 2=ק/ 0=%/ [[5%8הו: 77 בגמר הקשת הפרמטרים, הקש <"%6ח6>. כעת תופענה הודעות שונות על המסך, ולאחר מספר שניות יוצג מסך ההתקנה של א-ב. הקש על מקש כלשהו כדי להמשיך בתהליך ההתקנה. להפסקת תהליך ההתקנה הקש <656>. 8 בגמר העתקת הקבציס מתקליטון תוכניות מספר 1, תוצג על המסך הודעה בה תתבקש להכניס את דיסקט תוכניות מספר 2 לכונן 4. הכנס את התקליטון המתאיס ולח על מקש כלשהו. פרק 1: 6 ------------------- | הרד 3 = ו רל3 ענה | של אז-ב: .0 .1 .2 .3 חזור על תהליך זה עם כל שאר תקליטוני התוכנה. בתחתית המסך תראה תצוגה של מספר התקליטונים שהועתקו, ושל מספר התקליטוניס שנותרו להעתקה. כעת מתחיל השלב השני של ההתקנה: התקנת קבצי מתאמי מדפסת, אשר ישמשו להתאמת התוכנה למדפסת/ות שברשותך. על המסך יוצג חלון בו תתבקש להכניס את תקליטון הדפסה מספר 1 לכונן 4. לחץ על מקש כלשהו. על המסך תוצג רשימה של מתאמי מדפסות. כדי לבחור בקובץ מתאס למדפסת מסוימת, האר את השורה בה רשוס שס המדפסת והקש <"56ח6>. כעת תעתיק התוכנית את הקובץ שבחרת. אס מתאס המדפסת בו בחרת אינו מופיע בתקליטון מדפסת מספר 1, (אלא באחד מהתקליטוניס האחריס), תתבקש להכניס את התקליטון המתאים, בו נמצא המתאס המבוקש. א-ב יעתיק המתאם מהתקליטון. בגמר ההעתקה, תתבקש להחזיר את תקליטון מדפסת מספר 1 לכונן. כדי להתקין מתאמים נוספים, חזור על תהליך בחירת המתאס. בגמר התקנת קבצי מתאמי המדפסת, הקש 656 כדי לעבור לשלב ההתקנה האחרון. הערה: ניתן להוסיף מתאמי מדפסת בכל שלב של חיי המערכת, מתוך א-ב, וזאת מתפריט המשנה ייהתקנהיי שבתפריט העל ייתחזוקהיי. כעת מתחיל שלב ההתקנה האחרון: הגדרת משתמשים. בשלב זה תקיס ספריה פרטית וכן קבצי הפעלה. על המסך יוצג חלון המכיל שלשה שדות. פרק 1: 7 התקנה והפעלה של א-ב 4. בשדה "ספריה פרטית למשתמשיי תקבע את שס הספריה (ע66%0%זום) בה יותקנו הספריות פו[1/5 ו-86%-+116. א-ב ישתול באופן אוטומטי את הכונן ממנו התחלת את תהליך ההתקנה (לדוגמא כונן 6), ואת השס 0558. 6:55₪ זו ברירת המחדל, ותוכל לשנותה לפי הצורך. הקש <"%6ח6> כדי לעבור לשדה הבא. 5. בשדה "ספרית 5827 למשתמשיי ישתול א-ב באופן אוטומטי את שס הספריה שהקשת בשדה "ספריה פרטית למשתמשיי. זוהי ברירת המחדל, וכמובן שתוכל לשנותה. ספרית 527 הינה הספריה בה יווצרו קבציס זמנייס בעת מעבר בין תוכניות. בספריה זו יאוחסנו גס עותקי עבודה זמנייס של המסמכיסם. 6. בשדה יסוג מסך'יי הקש 2] ותוצג רשימה של סוגי המסכים האפשרייס. הצב את הסמן על סוג המסך שברשותך והקש <"0056>. העוה: ניתן לשנות או להוסיף הגדרות משתמשיס בכל שלב של חיי המערכת. פעולות אלה תבצע מתוך א-ב, מתפריט המשנה ייהתקנה'י שבתפריט העל ייתחזוקה/י. בסיוס הגדרת המסך, :וצג בפניך חלון המאפשר לך להגדיר משתמשים נוספיס באם הנך מבצע התקנה ברשת. לסיוסם ההתקנה ענה ייליי בתשובה לשאלה האס ברצונך להגדיר משתמש נוסף. להמשך הגדרת משתמשים נוספיס ענה ייכןיי עד להשלמת הגדרת כל משתמשי א-ב ברשת. בגמר תהליך ההתקנה, עליך לבצע איתחול המחשב (800%) כדי להתחיל בהפעלת התוכנה. תס ונשלם תהליך ההתקנה! פרק 1: 8 הרד וו הו וו ה ההה-----------------= = ההן01ן ג והמעלה של א-ב 3 הבפעלת א-ב 1. בדוק שסגוי הכוננים פתוחים ואז הדלק את המחשב. - להודעת מערכת ההפעלה : 08%6 %ת00"76 "6סהם הכנס תאריך נוכחי והקש על <0056%>. ניתן אמנס לדלג על התאריך עייי הקשה על <56%ח6> בלי לכתוב תאריך, אך אנו ממליציס להכניס תאריך בכל זאת משום שכך יוכל א-ב לתחזק תאריכי עדכון נכוניס לגבי המסמכים. הדבר חשוב במיוחד עבור גיבוייסם למסמכיס, תחזוקת מסמכים והמשרד הממוחשב (אם קיים ברשותך). - להודעת מערכת ההפעלה : 6חו% %ת600%"76 "ס6שת: הכנס שעה נוכחית והקש על <"%6ח6>. ניתן לדלג על השעה עייי הקשה על <"%6%ח6> בלבד. 2 עבור לספריה הפרטית של המשתמש. (0558₪ 6<60). 33 הקש 062 |ן-<%6%ח6>. על המסך יוצג סמל א-ב ובראש המסך, התפריט הראשי. 4 הפעלת מעבד התמלילים תוך טעינת מסמך פקודת ההפעלה של א-ב, 62א, טוענת לזכרון תוכנית %ח65166ץ בגודל של כ- 35%. תוכנית זו נשארת בזכרון גם לאחר היציאה מא-ב. תוכנית זו גורמת לכך שהכניסות הבאות לא-ב תהינה מהירות *ותר וכן מאפשרת להפעיל את א-ב מתוך תוכנה אחרת. - | על מנת לשחרר התוכנית מהזכרון, הקש: 6 62א |ו-<ץ%6ח6>. - = על מנת לטעון התוכנית לזכרון ללא הפעלה מידית של מעבד התמלילים, הקש: ₪ 62א ן-<ץ00%6>. - | על מנת להפעיל את א-ב מ->א1 ] סא60%, תוך טעינת מסמך מסוים, כך שתוך כדי טעינתו יפתח א-ב את המסמך, יש לעבור לספריה בה נמצא המסמך ולהקיש: שס המסמך בדוס=:/ 5 8]18 :א פרק 1: 9 התקנה והפעלה של א-ב כאשר א הינו שס הכונן בו מותקן א-ב. לדוגמא: אס א-ב מותקן בכונן 5 שס המסמך בדוס הינו 123.28 והמסמך מאוחסן בספרית | [ַ85₪-זם | אם5ט:ם הפקודות תהינה: <ז6שח6> ד85-]ם | ם5ט 65 <%ז60%0> ת123.32=:/ 5 18 |8ה:ם 3 סיום העבודה עם א-ב . בחר בפקודה 'יסיים'י מהתפריט הראשי, כדי לסייס את העבודה עס א-ב. זהו! אם הגעת בקריאתך עד לכאן, לא נותר לנו אלא לאחל לך המשך עבודה פוריה. 4 מערכת העזרה של א-ב בנוסף להסבריס ולהוראות הכלולים במדריך זה, א-ב מעמיד לרשותך מערכת שלמה של מסכי עזרה. מטרתה של מערכת זו היא לספק לך עזרה בכל שלב שבו אתה נתקל בבעיה, או כאשר אינך יודע כיצד לבצע פעולה מסוימת. מערכת העזרה היא מעין מדריך ממוחשב המלווה אותך לאורך עבודתך. להסבריסם אודות מערכת העזרה של א-ב, ראה פרק 18. פרק 1: 10 שיטות ארגון 2. שיטות האוגון של א-ב לפני תחילת העבודה, עליך להכיר את מושגי היסוד ואת שיטות הארגון המשמשים את א-ב. אלה הס אבני יסוד, בעזרתס תוכל להפיק את המקסימוס מהתוכנה, ועל כן הוקדש למושגיס בסיסיים אלה פרק מיוחד. 1 סוגי מסמכים וקבצים בא-ב 'ימסמך'י הינו יחידה לאחזקת ואיחסון חומר שנכתב בעזרת מעבד התמלילים א-ב. מסמך יכול להכיל מילים ספורות או דפים רבים; מכתב, טופס, טבלה, פרק בספר, מאמר - כל אלה מהוויסם מסמכי א-ב. המסמך הוא שווה-ערך לקובץ 05ם. ''מסמך עבודה'י הינו טקסט שאתה מקיש או עורך. אס תעבוד על מסמך בודד, הוא יוצג על המסך. בעבודה עס מספר מסמכים במקביל, רק מסמך אחד מתוכס מוצג על המסך, הוא המסמך הפעיל. שאר המסמכים פתוחים (טעונים בזכרון) אך מוסתרים. בתחילת העבודה עס מסמך חדש עליך לתת לו שס מזהה. שם מסמך מורכב משני אלמנטיס : + שם יחודי שאתה קובע. השס בדרך כלל ירמז על תוכנו או על נושא מסוים. - סיומת לשם המסמץ, הנקבעת עייי א-ב בהתאס ליעד שהגדרת למסמך זה. הסיומת מציינת את סוג המסמך. כל סיומת מאופיינת בשתי שיטות תצוגה: - סיומת א-ב - הסיומת של המסמך (קובץ) תחת א-ב כפי שמוצגת בתיבות השיחה. - . סיומת 005 - הסיומת ייהאמיתיתיי של הקובץ כפי שמזהה אותה 5. פרק 2: 1 שיטות ארגון לא-ב סוגי מסמכיס רביס, וכולס מוסבריס בפרוטרוט בפרקיס הבאים. בעמוד הבא תמצא הגדרה תמציתית עבור כל סוג. ברשימה הבאה, כוכבית (*) מציינת שס כלשהו. לא-ב סוגי המסמכיס הבאיס: = מסמך רגיל זהו מסמך עבודה וגיל לאחר שנשמר. אס לא תתן הוראה מפורשת לשמור את מסמך העבודה הוא ימחק כאשר תטען עותק עבודה אחר במקומו, או לאחר יציאה מא-ב. סיומת שס א-ב - אין (רק השס שהגדרת) סיומת שס 005 - 284.* או 7878.* הערהּ: מסמכי תיקיה מגירסאות א-ב קודמות שומריס על סיומת .*, אך הס מהוויס מסמך רגיל לכל דבר. סיומת א-ב למסמכיס אלה היא .ת. = מסמך ג'בוי זהו מסמך שהמערכת תיצור באופן אוטומטי בכל פעס שתשמור את מסמך העבודה. בנוסף לגירסא האחרונה והעדכנית של המסמך, נשמרת בדיסק גס גירסא קודמת שלו. במקרה תקלה, דוגמת הפסקת חשמל, תוכל לשחזר חומר אבוד בעזרת מסמך הגיבוי. תוכל למנוע יצירת מסמכי גיבוי באמצעות פקודה מיוחדת לנושא. סיומת שם א-ב - .ג סיומת שס 005 - 888." פרק 2: 2 = -------.------ 11110060 א 18 . מסמך הדפסה זהו עותק של מסמך רגיל שנוצר בעקבות בקשה מפורשת. מטותו לאפשר הדפסת מסמך במקביל לעבודה אחרת במחשב, כגון עריכת מסמך אחר. ללא מסמך הדפסה, תוכל לבצע רק פעולה אחת בו זמנית על המחשב. לאחר טיפול במסמך עבודה, מומלץ קודס כל לשמור אותו ורק אז להכין עבורו מסמך הדפסה. סיומת שם א-ב - .ה סיומת שס 005 - 88פ.* . קטע זהו חלק ממסמך, או מסמך שלם, שנוצר בעקבות בקשה לשמירת קטע. מטרתו לאפשר הוצאה או העתקה של חומר בין מסמכים, שילוב קטעיס במסמך הנוכחי, ושמירה של חלק מסמך כמסמך נפרד. סיומת שם א-ב - .ק סיומת שס 005 - 0884>* = תבנית התבנית הינה מסמך לכל דבר, המכיל הוראות עיצוב שעל פיהן יעוצבו כל המסמכים החדשים שתיצוו. למעשה, אתה משכפל מבנה מסמך רצוי עבור כל המסמכים החדשים שלך. מלבד הוראות העיצוב, יכולה התבנית להכיל גם מלל וגרפיקה שברצונך שיופיעו דרך קבע במסמכיס חדשים. אין הגבלה למספר התבניות שתוכל ליצור. סיומת שס א-ב - מסמך רגיל המתחיל בדייכ עס "/י. סיומת שם 005 - 288₪.*" פרק 2: 3 שיטות ארגון מסמך לועזי רגיל זוחי המקבילה הלועזית למסך עברי רגיל, כפי שתואר לעיל. א-ב תומך בסוג מיוחד למסמכיס אלה. סיומת שס א-ב - אין (רק השס שהגדרת) סיומת שסם 005 - |18.* הערה: מסמכי תיקיה מגירסאות קודמות שומריס על סיומת ‏ ]8].*. גיבוי לועזי זוהי המקבילה הלועזית למסמך גיבוי עברי שהמערכת יוצרת באופן אוטומטי למסמך לועזי, כפי שתואר לעיל. סיומת שס א-ב - אין (רק השס שהגדרת) סיומת שס 005 - ]88."* קטע לועזי זוהי המקבילה הלועזית למסמך עברי המוגדר כקטע, כפי שמתואר לעיל. סיומת שם א-ב - אין (רק השס שהגדרת) סיומת שסם 005 - ]|%08." מסמך הדפסה לועזי זוהי המקבילה הלועזית למסמך הדפסה עברי, כפי שתואר לעיל. סיומת שס א-ב - אין (רק השס שהגדרת) סיומת שס 005 - (ַ8ס.* פרק 2: 4 בששש"י הוור 1 ןי = קטע מטבלה זהו חלק מטבלה (או הטבלה בשלמותה) אשר נוצר בעקבות סימון ושמירה. מטרתו לאפשר שילוב של טבלה או חלקים ממנה בטבלאות אחרות. סיומת שם א-ב - .ט סיומת שם 005 - 84ח.* = מסמך גרפי זהו קובץ שנוצר בעזרת יישוס גרפי ונשמר במבנה ]]11. תוכל לשלב מסמכיס גרפיים, דוגמת תמונה, בתוך מסמך העבודה. סיומת שס א-ב - אין (רק השס שהגדרת) סיומת שס 005 - 1[.* = מסמך אחה זהו קוב 25611. מטרתו לאפשר יבוא של מסמכים מיישומים אחרים לא-ב וליצור מהס באופן אוטומטי מסמכי עבודה. כמו כן, תוכל באמצעות א-ב להפיק מסמכי 25611 כדי ליצאס ליישומיסם אחרים. סיומת שס א-ב - אין סיומת שס 005 - *" פתיחה ושמירה של מסמכיס תוכל לבצע רק על מסמכי א-ב מסוג מסמך רגיל, מסמך גיבוי, מסמך תבנית, מסמך לועזי רגיל ומסמך גיבוי לועזי. הטיפול בכל יתר סוגי המסמכים יעשה באמצעות עבודה עס קטעיס ושילובס במסמכי א-ב פרק 2: 5 שיטות ארגון 2 תיקיה, מגיורה ותיק ארון התיקיה הוא אביזר סטנדרטי בכל משרד. התיקיה מחולקת למגירות; במגירות מאוחסניס תיקים; כל תיק מכיל מסמכיס שוניס. א-ב שואב שיטת ניהול משרדית זו ומיישס אותה למטרות אגירה וארגון של מסמכים. בכל משרד גדול ישנן מספר תיקיות, ובדומה גם א-ב מאפשר הקמה ושימוש בתיקיות רבות. וכמו שבכל תיקיה מספר מגירות, כך גס בא-ב תוכל לחלק תיקיה אחת למגירות. כך הדבר גס לגבי תיקיס. לאחר שיצרת מערך של תיקיות, מגירות ותיקים, תוכל לשנות את המעוך בהתאם לדוישות המשתנות. שיטת התחזוקה של א-ב חינה דינמית, ומאפשרת שינוי מבני, ביטול, העברה והעתקה של מסמכים בין תיקיות, מגירות ותיקיס. מגירה 1 מגירה 2 מגירה 3 פרק 2: 6 33/6 21(00ש‎ = <<< <<< תיקיה מקבילה לספרית 005 (ע66%0%ז01), ומגירה מקבילה לתת-ספריה (ץץס50201766%). תיקיות ומגירות הן הגדרות המציינות את מיקומס הפיזי של מסמכים על גבי הדיסק. על פי הגדרות אלה שומר א-ב מסמכיס ומאתר אותס. התיקיס, לעומת זאת, אינס מציינים מיקוס אלא משמשיס לחלוקה לוגית על פי קריטריוניס אישיים, לפי נושאים. הקריטריונים על פיהס תיצור ותחלק יחידות תחזוקת מסמכים, הווה אומר תיקיות, מגירות ותיקיס, מוכתבים על פי נוהלי העבודה בארגונך. תוכל לקבוע למשל חלוקה על פי נושאים, על פי תאריכיס, על פי שמות האנשיסם המטפלים במסמכים שונים, או על פי שמות המחלקות כשמדובר בארגון גדול. 1 התיקיה כל תיקיה מזוהה על פי שמה, ועל כן חובה להגדיר לכל תיקיה שסם. בעת יצירת תיקיה חדשה, עליך לקבוע, בנוסף לשס א-ב מזהה, גם שס ספריה בלועזית. שס זה מהווה את שמה החוקי של התיקיה תחת 005. מומלץ לבחור שס דומה לשס העברי, או תרגוס לועזּי של השס. התיקיה הפעילה פירושה התיקיה שתשמש כברירת המחדל של א-ב. תוכל לקבוע איזו תיקיה תשמש כברירת המחדל באמצעות קביעה בתפריט ייהעדפותיי (ראה סעיף 17.1.1). זכור שהחלוקה לתיקיות היא אמנס חובה, אך נועדה להקל עליך את העבודה. כחלק אינטגרלי מתהליך ההתקנה, א-ב מעמיד לרשותך חמש תיקיות - יפרטיתיי, ייציבוריתיי, ייתוכניות', ייכונן יי וייכונן 8?. תוכל להשתמש בתיקיות אלו, מבלי להגדיר תיקיות אחרות. מכל מקוס, לא תוכל לבטל אותן, לשנות את מיקומן או את שמן של חמש תיקיות אלו. התיקיה 'יתוכניותיי מיועדת בעיקר לאחסנת מסמכי תבנית. התיקיה ייציבוריתיי משמשת לארגוניס שעובדיסם ברשת. תיקיה ייפרטיתיי מיועדת בעיקר לשמירה של קטעיס ומסמכיס מיוחדים של א-ב, וכן למשתמשים ברשת, לשמירה של מסמכיס פרטיים שאינם מיועדיס לכלל הציבור. עס זאת, תוכל ליעד תיקיות אלו למטרות אחרות. פרק 2: 7 הי וווווווווררררייייייייייי יי "-רר-רור- שיטות ארגון התיקיות ייכונן תי וייכונן 8'י משמשות להעברה של מסמכים לתקליטוניס, לגיבוי ולשחזור. יתכן מצב בו תיקיה תהיה מוגדרת אך לא תהיה קיימת בפועל. כדי לאפשר העברת מסמכים מתיקיה בדיסק לתקליטון בכונן, או לחיפך - העברת מסמכים מתקליטון לדיסק, חייב א-ב ליצור תיקיה בשס יכונן חיי או ייכונן 8" על גבי התקליטון. זאת, כדי לבצע פעולת העברה וכדי שתוכל בעתיד לפתוח ולשחזר מסמכיס מתיקיה זו. א-ב מבצע פעולת שחזור תיקיה באופן אוטומטי בכל פעס שתכניס תקליטון חדש (ומפורמט) שעדיין לא קיימת בו תיקיה. פעולת השחזור תתבצע לאחר הודעה מתאימה. כמו כן, במקרה תקלה, ישחזר א-ב תיקיה באופן אוטומטי (לאחר הודעה). בפתיחת מסמך חדש, שדה התיקיה הוא שדה חובה. חלק מתהליך יצירת המסמך החדש הוא תיוקו בתיקיה. 2 המגירה התיקיה מחולקת למגירות. כדי לא לתעות בסבך המסמכיס המאוחסניס בכל תיקיה, מומלץ לחלק את התיקיה למגירות. חלוקה זו גם היא משמשת לארגון מסמכיס מבחינת מיקומס בדיסק. חלוקת מגירות על פי תאריכים יעילה במיוחד. לדוגמא מגירה בשס 'י1991/1-6:י, תכיל מסמכים מחציה הראשון של שנה זו. תוכל גס להגדיר מגירות לפי נושאיס או שמות אנשיס. חלוקת תיקיה למגירות משפיעה על מהירות החיפוש והאיתור של מסמכים. על כן, אס תגדיר מספר מגירות, כל מגירה תהיה פחות עמוסה, והמערכת תגיב מהר יותר. אינך מחויב להגדיר מגירות. אס לא תגדיר מגירות, א-ב יאחסן את כל מסמכי התיקיה בתוך מגירה המכונה מגירה ייראשיתיי. המגירה הראשית חופפת לתיקיה כולה. פרק 2: 8 ו ל שש ---------------------------= = = ש23 = א גו[ 3 התיק תיקים קיימים לשימושך האישי ואינם קשורים כלל למיקומם הפיזי של המסמכים. רצוי לקבוע את החלוקה לתיקים עפייי שיקולים הנוגעיס לתוכן התיק (תוכן המסמכיס המתויקים בתיק). התיק מאגד מסמכים בעלי נושא משותף לקבוצה. אין חובה להעזר בחלוקה לתיקים, אך זו עשויה ליעל את עבודתך. תיק אחד יכול לאגד מסמכיס ממגירות שונות. בשל החשיבות של סדר וארגון, תתבקש מיד עס פתיחת מסמך חדש לאפיין אותו. זו הזדמנות נאותה לא רק לקבוע את שס המסמך, אלא להחליט היכן הוא יתויק. האיור הבא הוא הסבר סכמטי לשיטת ארגון המסמכיס של א-ב: תיקיה: מגירות: סוכן מכירות 1 סוכן מכירות 2 סוכן מכירות 3 תיקים: |הזמנות פרטי הצעות מחיר כללי לקוחות פרטי מסמכים: פרק 2: 9 שיטות ארגון 3 כלי העבודה של א-ב - תפריטיס ותיבות שיחה 1 תפריטים בדומה לתפריט במסעדה, מציעיס תפריטי א-ב את המנות העיקריות בכדי שתוכל לבחור במנה מסוימת. המנות הן הפקודות, או במיליס אחרות, ההוראות שתתן לא-ב. באמצעות הפקודות תיצור, תארגן, תעבד ותערוך מסמכים. מיד עס כניסתך לא-ב תיתקל בתפריט. זהו תפריט על המכונה ייתפריט ראשייי של א-ב, השער לכל שאר התפריטיס המסתעפים מתוכו ולפקודות המוצעות בכל אחד מהס. א-ב מציע מספר תפריטי על, וכל תפריט על מטפל בנושא ספציפי. תפריט על מוצג לרוחב השורה העליונה של המסך והוא מחולק לנושאי עבודה. עס מיקוס הסמן על אחד הנושאיס, יפתח מתחת לשם הנושא תפריט משנה, המכיל פקודות רלוונטיות לאותו נושא. תפריט משנה מוצג לאורך המסך, כך שהפקודות מופיעות אחת מתחת לשניה. חלק מהפקודות בתפריט המשנה מסתעפות לתפריטי משנה נוספים. הסתעפות תפריטי משנה מתוך תפריטיס אחרים מכונה יעץ תפריטיםי. פרק 2: 10 מ ה ל דר ויחי היה עלצה ה ------------ שיטוָת ל"גון התפריט הראשי, הוא תפריט העל הראשון של א-ב, נראה כך: עזרה-7] ( בב כ =: [ 4% מפאאה 0000 שי ]| | מסמך | עריכה עיצוב הדפסה תכניות קישור העדפות תחזוקה עזרה סיים 77-77-7777 | | פתח מטמך חדש | | |[ פתח מסמך קיים | | |[ פתח מסמך נוסף | 0%71+55 ] ₪ אאא הא | |[ פתח מסמך אחבון | ₪₪‏ .א מ | |[ שלב מסמך 8 ו ] | ₪ *-ח - | ן == | ₪ 2 = ₪ | |[ פגור מסמך נוכחי | 0ַ+זו ]| ₪ שא ₪ -‏ ₪ | |[ עבור כין מסמכים ‏ 145 ]| ₪ א ₪ ₪ | ן | | .| 8 ₪ | | | שמור 5] זן המשו ₪ - | | | אפיין ושמור זן --] מש ב | | |[ שמור כמסמך חרט זו אא . האמו | |[ שמור וצא זן | | ₪ | | כל הזכויות שמווות ו | גוינברג מהנדסים תוכנה בע"מ | | | | 1 0:)] 50150876 6685חופַה5 פזשפהעז6 (6) | | | | אין צורך להקיש פקודה, לזכור את שמה או לצאת ממסמך העבודה. מרבית הפעולות המוצעות עייי א-ב, מלבד הקשת מלל במסמך, נעשות באמצעות בחירה בפקודה. שיטת עבודה זו נוחה במיוחד כי היא מאפשרת לך לדעת בכל שלב משלבי העבודה מה הן הפקודות העומדות לרשותך. הסמן מופיע בתפריט כמלבן מודגש המסמן פקודה או נושא מסויס. עס כניסתך לא-ב מוצב הסמן בפינה הימנית העליונה של התפריט הראשי, כשהוא מסמן את הנושא יימסמךיי. לסמן תפקיד כפול בעת העבודה בתפריטים: מעבר מנושא לנושא ומפקודה לפקודה, ובחירה בפקודה רצויה על מנת לבצע אותה. פרק 2: 11 שיטות ארגון תנועה בתוך תפויטים התנועה בתוך התפריטים השוניס נעשית באמצעות הסמן. להלן פירוט המקשיס המשמשים לתנועה עס הסמן: מקש חץ למעלה חץ למטה חץ שמאלה חץ ימינה 00ץ חספָץ סוחסו] 6 6 בחירה בפקודה בתפריט על מזיז שמאלה לנושא הבא מזיז ימינה לנושא הקודס מחזיר לנושא הראשון מעביר לנושא האחרון מחזיר לנושא הראשון מחזיר לנושא האחרון מחזיר למסמך העבודה בתפריט משנת מעלה לפקודה מוריד לפקודה מאפשר כניסה משנה נוסף מאפשר יציאה משנה מעלה לפקודה מוריד לפקודה מעלה לפקודה מוריד לפקודה קודמת הבאה לתפריט מתפריט העליונה התחתונה העליונה התחתונה מחזיר לנושא/שס התפריט בחירה בפקודה פירושה מתן הוראה לא-ב לבצע את הפעולה המאופינת עייי שס הפקודה. פקודה בה תוכל לבחור בשלב העבודה הנוכחי מודגשת. פקודה שלא תוכל לבצע בשלב העבודה הנוכחי, כיוון שאין על מה להחילה, מופיעה במעומעם בין סוגריים מרובעים או בצבע שונת (בהתאס להעדפות שתקבע). פרק 2: 12 ה ------------------ שיטור ליגר ישנן פקודות שהבחירה בהן תגרוס לביצוע מידי של הפעולה. עס הבחירה בפקודות אחרות, תפתח תיבת שיחה, בה תתבקש לספק נתוניס נוספים הדרושיס לא-ב כדי לבצע פקודות אלו. תיבות שיחה מוסברות בהמשך. בתפריטי המשנה, ישנן פקודות המסתעפות לתפריטי משנה נוספים. פקודות אלו מופיעות בליווית שלוש נקודות י...יי. כאשר הסמן יוצב על פקודה כזו, יפתח על המסך תפריט משנה ובו פקודות ספציפיות לנושא. ישנן שלש שיטות לבחירת פקודה: 1 <"%6%ח6> - הצב את הסמן על הפקודה הרצויה והקש <ז%6ח6>. 2 אות מסומנת בקו תחתי או בצבע שונה (במסך צבעוני) - כל פקודה מזוהה עם אות יחודית המודגשת באמצעות קו תחתי. הכנס את הסמן לתפריט המבוקש והקש את האות המסמלת את הפקודה הרצויה. 3 קיצורי דרך - לפקודות רבות ישנס קיצורי דרך. קיצורי הדרך מיועדיס לביצוע פקודות מתוך מסמך העבודה, מבלי שתצטרך לבצע פקודות אלה באמצעות בחירה מתפריט. קיצור דרך מורכב מהקשה על מקש בודד או על שני מקשים בו זמנית (לדוגמא 7] + [ת6%). הפקודות להן קיימיס קיצורי דרך מופיעות בתפריטים בלווית הקיצורים, בכדי שתוכל ללמדן. 2 תיבות שיחה למה ייתיבת שיחהיי! המונח מתאר במדויק את מהות תפקידה של תיבת - שיחה. באמצעות תיבת שיחה אתה מנהל דו שיח עם א-ב. במקריס רביס אין די במתן הוראה מסוימת, אלא יש צורך לפרט באיזה אופן ותחת אלו תנאים ברצונך שהפקודה תתבצע. תיבת השיחה מיועדת להקשת נתוניס וערכיסם כתשובה לשאלות שא-ב יציג בפניך. לא-ב תיבות שיחה רבות והן ישמשו אותך לאורך כל העבודה בתוכנה. לכן יש להכיר את מבנה התיבה ושיטות העבודה בתוכה. פרק 2: 13 ייוו שו שיטות ארגון השדות בתיבות השיחת תיבת שיחה מכילה שדות. שדה פירושו אזור תחום על המסך שבו ניתן להקיש נתון כלשהו. שדה מורכב משני חלקיס : הכותרת - החלק הקבוע - מציינת את סוג או את משמעות הנתון שיש להקיש. אזור ריק - האזור המיועד להקשה. הוראות לא-ב ניתנות עיי הקשת ערכים באזור זה. ישנס מספר סוגי שדות: א. שדה כן/לא - לבחירתך רק 2 ערכים אלה, המהוויס ייתשובותי אפשריות לשאלה שמוצגת בכותרת השדה. לדוגמא, יישור שולייםניי. ייכןי פירושו שברצונך שיתבצע ישור שוליים, ו-יילאיי פירושו שאינך מעוניין בישור שולייס. שדה מלל חופשי - בשדות מסוג זה תוכל להקיש כל מלל רצוי, וזאת בגבולות רוחבו של השדה. לדוגמא, יישס תיקיי. שדה רשימת ערכים - עליך לבחור באחד מהערכים המוגדריס מראש עבור שדה מסוג זה. ערך לא חוקי, דהיינו ערך שלא יועד לשדה, לא יתקבל עייי א-ב. רשימה של כל הערכיס החוקייס תוצג כאשר תקיש על 2]. עס כניסת הסמן לשדה רשימת ערכיס, תוצג שורת תזכורת מודגשת בתחתית המסך ובה *צוין יירשימה - 2]". לדוגמא, עס ההקשה על 2] בשדה ייתיקיהיי תפתח רשימה של כל התיקיות הקיימות. שדות חסומים - שדה חסוס הוא שדה שאינך יכול להכניס את הסמן לתוכו וכפועל יוצא, להקיש או לבחור ערך. קיימות מספר סיבות הגורמות לחסימת שדה: 1. שדות בהס א-ב שותל את הערכים באופן אוטומטי, כגון ייתאריך נוכחייי, ‏ ייגודל מסמךיי ויישס ספריהיי. שדות אלה משמשים לידיעה בלבד. 2 שדות בהס א-ב קובע ערכיס בהתאס להוראות קודמות שנתת. 3 שדות שאינס רלוונטיס בשלב העבודה הנוכחי, או אינס תואמיס את הערכים שהקשת בשדות קודמיס בתיבה. פרק 2: 14 -=-=-נ;7-[]* תתו > 0 מקשים שימושיים בתיבות השיחה <ץ68%06> חסףץ קט חץ למעלה חץ למעלה%+וח5 חץ למטה חץ למטה++5011 סו 4 פבּך 5 + %%ות5 1 2 5 6 כל הקשה מעבירה את הסמן לשדה הנתוניס הבא. הקשה על <%6%ח6> בשדה האחרון גורמת לאישור הנתוניס וקליטתס עייי המחשב. (חש00 396?) חולף ביעף על פני כל החלון ומאשר הנתוניס כפי שהס. המקש זהה בתפקידו למקש <ץ60%6> והוא מיועד לחסוך בזמן. (ק0 7396/) מחזיר את הסמן לשדה הראשון בתיבה בו ניתן להקיש נתוניס. מעביר את הסמן לשדה הנתונים הקודס. מעביר את הסמן לשדה הנמצא ישירות מעל לשדה הנוכתחי. מעביר את הסמן לשדה הנתוניס הבא. מעביר את הסמן לשדה הנמצא ישירות מתחת לשדה הנוכחי. מביא את הסמן לתו הראשון בשדה. בהקשה ראשונה עובר הסמן לסוף הטקסט בשדה. הקשה נוספת מעבירה את הסמן לסוף השדה. מעביר את הסמן לשדה הנתונים בא. מעביר את הסמן לשדה הנתונים הקודס. מציג מסך עזרה עס הסברים אודות תיבת השיחה הנוכחית. בשדות רשימת ערכים, פותח רשימה של ערכיס מותריס. הצב את הסמן על הערך הרצוי והקש <%6%ח9>. הערך בו בחרת ישתל בתוך השדה. מיועד לקבלת פרטים נוספים, תצוגה או הרחבה. מחזיר לשלב העבודה הקודם, מבלי לאשר את השינוייס שהכנסת לתיבת השיחה. פרק 2: 15 שיטות ארגון 4 איתור מסמכים 1 השימוש ברשימת מסמכים 2] לעיתים עולה הצורך לעיין ברשימה של המסמכיס המאוחסנים בתיקיה או במגירה מסוימת, כדי לאתר מסמך כלשהו שאינך זוכר את שמו, או כדי להתעדכן במספר המסמכים, בסוגם, בגודלס, בתאריך כתיבתס וכן הלאה. כך גם תוכל לבחור מהרשימה את המסמך אותו תרצה לפתוח, או לברר פרטיס שוניס ומגווניס אודות מסמך בודד. פעולה זו תוכל לבצע בכל פעס שתפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. בתחתית התיבה מופיעה התזכורת 'ירשימת מסמכים - 2זיי. כל שעליך לעשות הוא להקיש על 2, ומיד תוצג בפניך רשימת המסמכים. רשימת המסמכיס תוצג בהתאס לשדות העליוניס של התיבה. כלומר, תקבל רשימה של כל המסמכים המאוחסניסם בתיקיה ששמה הקשת או בחרת בשדה יישס תיקיהיי, ובמגירה שאת שמה הקשת או בחרת בשדה יישם מגירהיי. כזכור, ברירת המחדל בשדה יישס מגירהיי היא מגירה ייראשיתיי, כך שאם לא תקיש שס בשדה זה, תקבל רשימה של כל המסמכים המאוחסניס במגירה הראשית של התיקיה המופיעה בשדה יישס תיקיהיי. שיס לב: אס הרשימה מכילה מספר רב של מסמכים, ועל כן העיון והבחירה של מסמך/מסמכיס מהרשימה הופך מסורבל, מומלץ ליצור חתך של הרשימה. זאת תעשה באמצעות שאילתת החיפוש המתוארת בסעיף הבא. 2 השאילתא - איתור מסמכים על פי מאפייניהם מה היא שאילתא ומה מטותה! שאילתא היא כלי עזר לאיתור מסמכים. במקוס חיפוש ארוך ומיגע, א-ב מאפשר לך לאתר ולמיין את המסמכים על גבי המחשב. בעקבות השימוש בשאילתא תתקבל רשימת מסמכיס מתומצתת בה תוכל לעיין. ניתן לדמות את השאילתא לשיטת בילוש. על פי היירמזיסיי שבידך לגבי מיקוס ואפיוניי המסמכיס המבוקשיס, תורה לא-ב כיצד לאתרס. פרק 2: 16 כ - הווכ--הו בש ------------------= = = של ש רע | א ר"ג ן' את היירמזיסיי תקיש בתוך השדות השוניס שבתיבת השיחה יימאפייני מסמכים לאיתוריי, הלא היא השאילתא. באילו מקריס תעזר בשאילתא! הנה מספר דוגמאות : א. | תוכל להעזר בכלי זה בצורה פשוטה על מנת לעיין ברשימת מסמכים מלאה, למשל רשימת כל המסמכים הכלולים בתיקיה מסוימת. שיטה פשוטה ונוחה יותר במקרה זה, היא השימוש ב-2], המוסבר בסעיף 1. ב. | תוכל להעזר בשאילתא כדי לאתר מסמכים שמיקומס אינו ידוע. לדוגמא, אם אינך זוכר באיזו מגירה אחסנת תכתובת עס לקוח מסוים. ג. | תוכל להעזר בשאילתא כדי ליצור חתך של מסמכיס העוניס לתנאים מסוימים. (למשל, כדי לקבל רשימת המסמכים שנכתבו לנמען מסוים, או רשימת המסמכים המתויקים בתיק מסוים). כאמור, השאילתא בנויה במתכונת של תיבת שיחה ומורכבת משדות. בשדות השונים תגדיר את תנאי החיפוש, הווה אומר את החתכיס שאתה מורה לא-ב ליצור. חתכיסם אלה מקבילים לנתונים שהקשת בתיבה יימאפייני המסמזיי, עס פתיחת המסמכים השונים. נתונים אלה מהוויס אפיוניס של המסמך. נמחיש את האמור לעיל באמצעות דוגמא : הינך זקוק לרשימת מסמכים מצומצמת הכוללת תכתובת עס לקוח בשס שמעון גולדברג ב-18 החדשים האחרונים. תיצור רשימה זו באמצעות הגדרת תנאים לחיפוש. כל שעליך לעשות הוא להציב שני תנאים: שס נמען ותחוס תאריכים. א-ב יסרוק את כל המסמכים בתיקיה שהגדרת וילקט מתוכם את כל המסמכים העונים לתנאים שהצבת בשדות השוניס. מסמכים אלה הוא מציג ברשימה. נכלליס ברשימה כל המסמכים שעונים לכל התנאים גס יחד. כלומר, כל המסמכים ששס הנמען שלהם הוא שמעון גולדברג, ושנכתבו בתקופה שהגדרת. כעת תוכל לעיין ברשימה. באמצעות הפקודה ייפעולות על מסמכיסיי (הנמצאת בתפריט המשנה יימסמכיסיי, תחת תפריט העל ייתחזוקהיי) תוכל גם לבצע פעולות על הרשימה. (למשל העברה לתיקיה אחרת או מחיקת המסמכים). פרק 2: 17 שיטות ארגון הרשימה תכיל את כל המסמכים העוניס לתנאיס שהגדרת, בין אס קייס מסמך אחד בלבד העונה לכל התנאים הנייל, ובין אס קיימים 30 מסמכים כאלה. תוכל להקיש נתון אחד בודד בשדה מסויס או למלא את כל השדות בנתוניס, וזאת בהתאס למידע שבידך ולרמת המיקוד והצמצום הדרושה. ככל שתרבה בהקשת נתוניס בשדות שבשאילתא, יציג בפניך א-ב רשימה ממוקדת ומצומצמת יותר. גישה לתיבת '"מאפייני מסמכים לאיתור" הפקודות הבאות פותחות בפניך את השאילתא: - 'יפתח מסמך קיים" (תחת תפריט יימסמדיי) - ייפתח מסמך נוסףיי (תחת תפריט יימסמדיי) - ייפעולות על מסמכים" (תפריט המשנה יימסמכים'י, תחת תפריט העל ייתחזוקהי) להסבר כיצד תעבוד עס השאילתא, ראה סעיף 3.4. פרק 2: 18 שש ---------------‏ בוה עשם מסמכיסם 3 עבודה עס מסמכים בפרק זה נדון בפעולות המופיעות בתפריט המשנה "מסמך,'י, הלא הוא הנושא הראשון שמוצג בתפריט הראשי של א-ב. ולא בכדי! כל הפעולות המבוצעות על מסמכים, בין אם הכוונה ליצירת מסמך חדש, לפתיחת מסמך קיים, או לשמירת מסמך עבודה, מבוצעות מתוך תפריט זה. 1 שלבי עבודה עם מסמכים לעבודה עס מסמך חדש שלשה שלבים: א. פתיחת מסמך חדש. ב. כתיבת תוכן ועריכה (נושאיס אלה מוסבריס בפרקיס הבאיסם). ג. | שמירת המסמך עס סיוס העבודה. לעבודה עס מסמך קיים גם כן שלשה שלבים: א. פתיחת עותק של המסמך מהתקליטון/דיסק עייי טעינתו לזיכרון. ב. עדכון התוכן ו/או שינוי מבנה (נושאיס אלה מוסבריס בפרקים הבאיס). ג. | שמיות הגירסא המעודכנת, החדשה של המסמך. כפי שיוסבר בהמשך הפרק, ניתן לעבוד עס מסמך בודד, או עס מספר מסמכים במקביל. 2 פתיחת מסמך חדש בלשון א-ב, יצירת מסמך חדש מכונה פתיחת מסמך חדש. פתיחה ושמירה של מסמכים ניתן לבצע רק על מסמכי א-ב מסוג מסמך רגיל, מסמך גיבוי, מסמך תבנית, מסמך רגיל לועזי ומסמך גיבוי לועזי. הטיפול בכל יתר סוגי המסמכים יעשה באמצעות עבודה עס קטעים ושילובס במסמכי א-ב פרק 3: 1 עבודה עס מסמכיס . בחר בפקודה ''פתח מסמך חדש" מתפריט יימסמדיי. על המסך תוצג תיבת השיחה 'ימאפייני המסמדיי, בה עליך לקבוע את מיקומו של המסמך (באיזו תיקיה ומגירה הוא יאוחסן), את שמו, ופרטים מזהים אודותיו. פעולה נוכחית: פתיחת מסמך חדש מאפיני המסמך ------------ק תיקיה : צבורית | מגירה : ראשית | שם מסמך : תאריך: 01/01/91 | תיק : | שם המחבר : שם הנמען : סימוכין : תאור 1 : חאור 2 : תאור 3 : סיווג : הרשאה : תאריך עדכון אחרון : גודל : מקום פנוי בדיסק : 66 בשלושה שדות - ייתיקיהיי, יימגירהיי, יישס המסמדיי חייב להופיע נתון. בשדה ייתאריךיי ישתל התאריך המעודכן, אך תוכל גס לבטלו. שאר השדות בתיבה הס רשות, אך ככל שתרבה בהקשת נתונים, הרי זה משובת. האפיוניס בתיבה זו יהיו לך לעזר בעת חיפוש, איתור ומעקב אחרי המסמכיס השוניס. כל אחד מהנתוניס שבתיבה יימאפייני המסמדיי יכול לשמש כתנאי בשאילתא, בעת הכנת חתכיס לאיתור מסמכיס. פרק 3: 2 שש ---------------------------< / עב ןדה | על מסממכים השדות בתיבה "'מאפייני המסמך'י . יקיה ות זה ישתול א-ב באופן אוטומטי את שס התיקיה הפעילה עימה אתה עובד כרגע. כדי למקס את המסמך בתיקיה אחרת, הקש את שמה. לחילופין, לחץ על 2] כדי לראות רשימה של תיקיות קיימות, ובחר מתוך הרשימה בתיקיה הרצויה. אס זהו המסמך הראשון שאתה פותח, שס התיקיה שתשתל באופן אוטומטי בשדה זה תהיה התיקיה שקבעת בתפריט העל ייהעדפות:י. אס עדיין לא קבעת תיקיה פעילה, תשתל תיקית ברירת המחדל - התיקיה ייציבוריתיי. בעבודה ברשת, תיקית ברירת המחדל היא התיקיה ייפרטיתיי. שים לב! לא ניתן לפתוח מסמך חדש שאינו נמצא באחת מתיקיות א-ב. השדה ייתיקיהיי הוא שדה חובה. פרטים נוספים לגבי תיקיות, תמצא בסעיף 2.2.1 ובפרק 6. . מגירה גם בשדה זה ישתול א-ב באופן אוטומטי את שס המגירה הפעילה, ושוב, תוכל לבחור במגירה אחרת בעזרת 2]. > שם המסמך הקש שם למסמך החדש. הקש שס מאפיין למסמך כך שבעתיד תוכל ביתר קלות לזהות את תכולתו. א-ב מאפשר גם מיספור אוטומטי רציף של המסמכיס. הקש את הסימן *י=יי בשדה יישם המסמךץי ו-<ז%6ח6>. המערכת תתן מספר מזהה למסמך. מספר זה הינו מעתה שם המסמך. אחד היתרונות של מתן שמות מספריים למסמכים הינו קלות הזיהוי של שמות כאלה בדוס. (המספרים ב- 005 יופיעו בסדר הפוך). בעמוד הבא מפורט יימצוות עשה ולא תעשהיי בנוגע למתן שס למסמך. פרק 3: 3 עבודה עס מסמכיס שם מסמך - 'מצוות עשה ואל תעשה" שס מסמך יכיל עד 8 תווים, כולל אותיות, ספרות ומקפים (-). אסור לשס מסמך הכתוב בעברית להכיל אותיות לועזיות, רווח, סימני פיסוק וסימניסם אחריס (015פחץ5 [בּחסוּסגּא). אסור ששס מסמך יכלול שם של כונן. כדי לכתוב שס לועזי למסמך: לחץ על מקש 106% 6325 כדי להעביר את המערכת למצב אותיות גדולות בלועזית וכתוב את השם, כולל הסיומת בסופו, מימין לשמאל, מהאות הראשונה ועד לאחרונה. לדוגמא, מסמך בשס 0600 יכתב מימין לשמאל יי88.0%850 ]'י. כדי להשתמש בנומרטור האוטומטי הקש י=יי במקוס שס. תאריך התאריך שמופיע בלוח השנה הפנימי של המחשב או התאריך שהקשת עס הפעלת המחשב ישתל כאן באופן אוטומטי. פירושו תאריך כתיבת המסמך (להבדיל מתאריך עדכונו) ולכן גס מובן מדוע חשוב להדליק את המחשב עס תאריך נוכחי. תיק צייו בשדה זה באיזה תיק בתיקיה ימצא המסמך. אס עדיין לא קייס תיק בשס הרצוי, הקש את שמו בשדה זה. תופיע הודעה: לא מוגדר תיק בשס זה הגדרת שס חדש -הקש <%6%ח6> כדי להגדיר תיק חדש. - | בחר ילאיי כדי להתחרט ולא להגדיר תיק חדש. שס מחבר שס כותב המסמך או שס המקליד. פרק 3: 4 ל ה ששש = | עב דה = עפ | מ סימכ לפ . שם הנמען למי מיועד המסמך (נוח במיוחד למטרות תכתובת). . סימוכין קוד מזהה של המסמך, כשס שנותנים למכתבים. .- תאור 1-3 שלש שורות בהן תוכל לתאר בקצרה את המסמך, תוכנו, וכוי. .| סיווג בלמייס, מוגבל, שמור, סודי וכדומה. . הרשאה שדה לבחירה חופשית, עפייי ראותך. שתי השורות האחרונות בתיבה אינן רלוונטיות בעת פתיחת מסמך חדש, והן מתעדכנות באופן אוטומטי עייי המחשב בעת ביצוע שמירה. לאחר מילוי השדות, עליך לתת לא-ב הוראה ליצור את המסמך החדש: - | מהשדה האחרון בתיבה, הקש <"56ח6> או חסףַָק. - | מכל שדה אחר, הקש חסף?. כאמור, אינך חייב לרשוס פרטיס בכל השדות. ח0ףָ? עובר ביעף על השורות בתיבת השיחה, ויוצר מסמך חדש. תקבל מסך עבודה סטנדרטי של א-ב ותוכל להתחיל לעבוד. עבור לפרק 5 כדי לעשות הכרות עס מסך העבודה. מתן שמות זהים למסמכים שונים אס התיקיה בה נפתח המסמך החדש מכילה רק מגירה אחת, חובה לתת לכל מסמך שם יחודי. אל תתן לשני מסמכים שונים שס זהה, שכן אז ימחוק המסמך החדש את המסמך הקייס בעת יצירתו. אס הקמת יותר ממגירה אחת, תוכל לתת שמות זהים לשני מסמכים שנמצאים במגירות שונות. אם הקשת שם מסמך אך קיים כבר מסמך בשס זה בתיקיה/מגירה הנוכחית, תופיע על המסך ההודעה: יימסמך בשם זה כבר ק'ים" יילהמשיך יי פרק 43 5 - עבודה עס מסמכיס כך מוסבת תשומת ליבך למקרה שטעית ונתת שס של מסמך שכבר קייס, אחרת אתה עלול לבטל מסמכיס נחוציס. פעל בהתאסםס לאחת מהעצות הבאות : - | כדי להתחרט הקש <"60%6%> בלבד. כעת הקש שס חדש. - | אס הינך מעוניין בשס זהה, בחר 'כןיי והקש <"56ח0>. - | כדי לחזור לתפריט ללא פתיחת מסמך חדש, הקש 56ם. פתיחת מסמך חדש מתוך מסמך קיים אס ביקשת לפתוח מסמך חדש, אך בזיכרון קייס מסמך אחר שבו הכנסת שינוייס שעדיין לא שמרת, תופיע הודעה בראש המסך: יישינויים לא ישמרו," ושאלה יילהמשיך יי בצורה זו מתריע א-ב שהמסמך עליו אתה עובד כרגע יוצא מהזיכרון, ואס לא תשמור אותו בבקשה מפורשת כל שינוי שביצעת ימחק. * | כדי להתחרט הקש על <"60%6> או 556. שמור את המסמך הקייס (5]), כפי שמוסבר בסעיף 3.6. . אס בכל אופן נחושה דעתך להתחיל מסמך חדש, הקש :כיי (עבור כן) ואחייכ הקש <"56ַח6>. 3 חזרה לעבודה על מסמך קיים כדי לחזור ולעבוד על מסמך שכבר קייס (מסמך שכבר נפתח בעבר) עליך לטעון אותו לזיכרוו המחשב. ישנן 3 שיטות לפתיחת מסמך קיים: - פתח מסמך קייס - פתח מסמך נוסף - פתח מסמך אחרון פרק 3: 6 קרו עבודה עס מסמכים 1 פתיחת מסמך קיים הפקודה ייפתח מסמך קייסיי משמשת לטעינת מסמך ראשון או יחיד לזכרון. בעקבות פעולה זו, יוחלף המסמך הנוכחי במסמך המבוקש. פתיחה של מסמכיס תוכל לבצע רק על מסמכי א-ב מסוג מסמך רגיל, מסמך גיבוי, מסמך תבנית, מסמך לועזי רגיל ומסמך גיבוי לועזי. הטיפול בכל יתר סוגי המסמכים יעשה באמצעות עבודה עם קטעים ושילובס במסמכי א-ב 41 בחר בפקודה 'יפתח מסמך קייסיי מתפריט יימסמדיי. על המסך תופיע תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי: | ה == 0%9* מממ וקסע השפ | שם תיקיה: צבורית ספרית המסמך: זחפ- )| :0 | | | | שם מגירה: ראשית | | | שם המסמך: | ושימת מסמכים - 2] | מאפייני איתור - 5: מטרת תיבה זו היא להנחות את א-ב היכן ממוקס המסמך המבוקש. שיס לב שהסמן לא מוצב בשדה הראשון של התיבה, אלא דוקא בתחתיתה, בשדה: יישס המסמזיי. א-ב מניח שברצונך במסמך מהתיקיה והמגירה הפעילות. פרק 3: 7 עבודה עס מסמכיס 2 הקש את שס המסמך המבוקש והקש <"56%ח9>. שס המסמך שתקיש חייב להיות זהה תו לתו לשס שנתת בעת פתיחת המסמך. 3 אם המסמך המבוקש נמצא בתיקיה או מגירה אחרת, עלה בעזרת החצ למעלה והקש את שס התיקיה והמגירה. א-ב שותל באופן אוטומטי בשדות אלה את שס התיקיה והמגירה הפעילות עימן אתה עובד כרגע. כדי לפתוח מסמך מתיקיה ומגירה אחרת, הקש את שמותיהן. לחילופין, לחץ על 2] כדי לראות רשימה של תיקיות או מגירות קיימות, ובחר מתוך הרשימה בתיקיה או במגירה הרצויה. 4 אס ידוע לך רק שס הספריה (ץ66%0%זו0) בו שמור המסמך, השאר את שס התיקיה ריק, ורשוס בשדה ייספרית המסמדיי את שס הספריה המלא. עס אישור השדות בתיבת השיחה, יוצג המסמך המבוקש על המסך, מתחילתו. הסמן יעמוד בטור הראשון של השורה הראשונה. אס עבדת על מסמך אחר, ויצאת לתפריט א-ב על מנת לפתוח מסמך קיים לפני שמירת המסמך הנוכחי, תופיע הודעה: 'ישינוים לא ישמרו" ושאלה: יילהמשיך יי זוהי התרעה לכך ששינויים שנעשו במסמך העבודה הנוכתי יימחקו. - כדי לחזור למסמך הנוכחי, הקש על <%6%ח6> בלבד, שמור את המסמך (15) ורק אז חזור לבקש טעינתו של מסמך אחר. - אם אין לך צורך במסמך הנוכחי, הקש ייכיי והקש <%6%ח0>. אם אינך זוכר את שס המסמך, הקש על 2] כדי לקבל רשימה של כל המסמכיס הרגיליסם הנמצאים בתיקיה ובמגירה שמופיעיסם בשדות התיבה. הצב את הסמן על המסמך הרצוי והקש <"56ח6> כדי לבחור בו. שס המסמך ישתל בשדה יישס מסמדיי של התיבה ייפרטי מסמך/קטעיי. הקש 5] כדי לבחור מסמך מתוך רשימה מצומצמת יותר, על פי קריטריוניס שתקבע, וזאת באמצעות שאילתת החיפוש. הסבריס תמצא בסעיף 3.6. פרק 3: 8 כ > עו ד | עוכ) | מ מלכפ) הערה: תוכל לפתוח מסמך המוגדר כאחד מסוגי המסמכים הבאיס: מסמך רגיל, מסמך גיבוי, מסמך תבנית, מסמך לועזי רגיל ומסמך גיבוי לועזי. לגבי שאר סוגי המסמכים, יש לפתוח מסמך חדש ולשלב בתוכו את הקובץ הרצוי, כולל קבצי וו1(56. איך לטעון מסמך מתקליטון! כאשר המסמך הקייסם שברצונך לפתוח נמצא על גבי תקליטון, עליך להורות לא-ב שעליו לטעון אותו לזיכרון מהתקליטון. פעל על פי ההוראות הבאות: 1. בחר בפקודה ''פתח מסמך קייסיי, כדי להגיע לתיבה ייפרטי מסמך/קטעיי. 2 בשדה יתיקיהיי, הקש את שס התיקיה, במקרה זה יכונן 1'/ או ייכונן 8יי, בהתאס לכונן שלתוכו הכנסת את התקליטון. אס בתקליטון שבו אתה משתמש עדיין אין תיקיה (לדוגמא תקליטון חדש), א-ב יקים אותה באופן אוטומטי לאחר הודעה מתאימה. אל תשכח לוודא שהתקליטון אינו מוגן מפני כתיבה. 33 הקש את שס המסמך שברצונך לפתוח והקש <"56ח6>. כעת יוצג על המסך המסמך המבוקש. 2 פתיחת מסמך נוסף א-ב תומך בעבודה על מספר מסמכיס במקביל. הוראות לנושא זה תמצא בסעיף 3.5. הפקודה ייפתח מסמך נוסףיי טוענת מסמך לזיכרון, בנוסף לזה הקיים כבר, ומאפשרת לעבוד על מספר מסמכים בעת ובעונה אחת. כך תוכל לעיין, להשוות, ולשלב בין מספר מסמכים במקביל. פרק 3: 9 עבודה עס מסמכיס 1. בחר בפקודה 'פתח מסמך נוסף'י מתפריט יימסמדיי. לחילופין, לחץ על מקשי 5] + ["65 ישירות ממסמך העבודה (מבלי לקרוא קודס לתפריט). בשני המקרים תופיע תיבת השיחה ''פרט? מסמך/קטע'יי. הסמן מוצב בשדה יישסם המסמדי. 2 הקש את שס המסמך הרצוי והקש <56%ח6>. אס אינך זוכר את שס המסמך, או את מיקומו, העזר ברשימת המסמכיס (2]) או בשאילתת החיפוש (15) כפי שמוסבר בסעיף 3.4. המסמך יטען לזיכרון ויחליף את המסמך המוצג על המסך, אך לא יוציאו מהזיכרון. השס של המסמך המוצג נוכחית מצויין בפינה הימנית העליונה של המסך. לא תוכל לטעון עותק נוסף של מסמך הנושא אותו שס כמסמך הטעון כבר בזכרון. במקרה כזה תעבור התוכנה ישירות להצגת המסמך שכבר טעון. כל עותק נוסף הנטען דורש משאבי זכרון נוספיס מהמחשב. תוכל לטעון עד 10 מסמכים שונים, כל עוד יש מספיק זכרון פנוי. אס אין מספיק זכרון פנוי למסמך הנוסף יוחלף העותק הנוכתחי במסמך החדש שהתבקש, אך תנתן לכך הודעת התראה: ייאין מספיק זכרון פנוייי 3 פתילחת מסמך אחדון א-ב מאפשר לך לפתוח את המסמך האחרון ששמרת לפני כיבוי המחשב או סגירת המסמך. מטרת הפעולה לחסוך את תהליכי פתיחת המסמך באמצעות הפקודה *יפתח מסמך קייסיי. פקודה זו דומה במהותה לשימוש בסימניה בעת קריאת ספר. לא תצטרך לשאול את עצמך יעל איזה מסמך עבדתי אתמול לפני סיוס העבודה!'י, סמוך על א-ב שהוא יזכור זאת עבורך. *בחר בפקודה ''פתח מסמך אחרון'יי מתפריט המשנה יימסמדיי. פרק 3: 10 עבודה עס מסמכיםס 4 שילוב מסמך לעיתים עולה הצורך לשלב מסמך שלס בתוך מסמך העבודה הנוכחי. תוכל לבצע פעולה זו בפשטות ויעילות באמצעות הפקודה יישלב מסמדיי. 1. הצב את הסמן במסמך העבודה הנוכחי, בנקודה בה תרצה לשלב מסמך. 2 בחר בפקודה יישלב מסמדיי מתפריט יימסמץיי. לחילופין, לח על המקשים 8] + 41% ישירות מתוך מסמך העבודה. תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. 33 בשדה יישם המסמך'" הקש את שס המסמך המיועד לשילוב. שנה את הערכים בשדות ""שם תיקיהיי ו/או יישם מגירהיי בהתאם לצורך. 4 הקש <"56ח6>. המסמך ישולב במקוס הרצוי. פרק 3: 11 עבודה עס מסמכים 4 איתור מסמכים לאחר בחירה בפקודה "פתח מסמך קיים' או יפתח מסמך נוסףיי, מוצגת התיבה ייפרטי מסמך/קטעיי והסמן מחכה שתקיש את שס המסמך הרצוי. בתחתית תיבת השיחה תראה את ההודעה הבאה: 2 5 יירשימת מסמכים - 2] מאפייני איתור - 5]" מהווה את השיטה הפשוטה לאיתור מסמכים. לאחר הקשה על 2], תוצג רשימה מלאה של כל המסמכים הרגיליס הכלוליס בתיקיה ובמגירה המוגדריס בשדות העליונים. לדוגמא, אס אינך זוכר במדויק את שמו של מסמך מבוקש, תוכל לעיין ברשימת המסמכים שבתיקיה ולבחור במסמך הרצוי. מהווה שיטה מתוחכמת יותר לאיתור מסמכיס. יתכן שתרצה למצוא רק מסמכים העוסקיס בנושא מסוים, או מסמכים מתחוס תאריכים מוגדר. כדי לעזור לך בתהליכי האיתור מציע א-ב את השאילתא. מהותה של השאילתא הוסברה בסעיף 2.4. 1 איתור מסמכים עם 2] כדי לעיין ברשימה מלאה של המסמכים הרגיליס הכלולים בתיקיה ובמגירה מסוימת, כל שעליך לעשות הוא להקיש 2]. פתח את תיבת השיחה ייפרטי מסך/קטעיי. בשדה "שס תיקיהיי הקש את שס התיקיה הרצויה. בשדה "שס מגירהיי הקשת את שס המגירה הרצויה. ברירת המחדל היא מגירה ייראשית 'יי. הקש 2]. על המסך תוצג רשימת המסמכים. כעת תוכל לעיין ברשימה ולדפדף בה בעזרת מקשי התנועה. פרק 3: 12 הר דד----------- < עבודה עז מסמכיסם 5 כדי לבחור במסמך מסוים, הצב עליו את הסמן והקש <"60%6>. שס המסמך ישתל בשדה יישם המסמדיי שבתיבה ייפרטי מסמך/קטעיי. כעת תוכל לפתוח את המסמך שבחרת, וזאת באמצעות הקשת <ז%6ה6>. 2 א'ליתור מסמכים עם 5 כדי לעיין ברשימת מסמכים מצומצמת וממוקדת יותר, תוכל להעזר בשאילתת החיפוש, הלא היא תיבת השיחה י'מאפייני מסמכים לאיתוריי. מהות השאילתא מתוארת בסעיף 3.6. 41 פתח את תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. בשדה "שס תיקיה" הקש את שס התיקיה הרצויה. בשדה "שם מגירהי" הקשת את שס המגירה הרצויה. ברירת המחדל היא מגירה ייראשית". הקש 5]. תפתח תיבת השיחה ''מאפייני מסמכים לאיתור'י. זוהי השאילתא בעזרתה תוכל לאתר מסמך/מסמכים. בראש המסך מצויין שס התיקיה בה בחרת בתיבה "פרטי מסמך/קטעיי. השאילתא מחולקת לשני חלקים בסיסיים: מיקום המסמך חלקה העליון של התיבה מתייחס למיקומו הפיזי של המסמך בדיסק. מטרתו להפנות את א-ב למקוס בו מאוחסניס המסמכיס שברצונך שיוצגו ברשימה. נתוני חיפוש חלק זה של התיבה מכיל שדות המאפשרים לך ליצור חתכים בעזרתס תקבע אלו מסמכים מכלל מסמכי התיקיה יוצגו ברשימה. השדות באזור זה הס העתק מדויק לשדות המאפיינים בתיבה יימאפייני מסמדיי. פרק 3: 13 עבודה עס מסמכיס כך נראה מסך השאילתא, עס הכניסה אליו: מאפייני מסמכים לאיתור רד יד ו הייהת -- מיקום המסמך סוג המסמך: רגיל אפיון שם המסמך: | תיקיה: צכורית | מגירה: ראשית | ספריה: דסם- זפ ות :6 | -- נתוני החפוש | תיק: | סימוכין: | שם מסמך: | מתאריך: וער תאריך: | שם המחבר: | שם הנמען : מילות מפתח: או: ור- או: ר- | או: ר- | | | מספר מסמכים מקסימלי לאיתור: 100 עס הכניסה לתיבה, מוצב הסמן דווקא בשדה הראשון שמופיע תחת יינתוני חיפושיי. ויש לכך סיבה טובה. הנתוניס ביימיקוס המסמדיי מועתקיס ישירות מהתיבה ייפרטי מסמך/קטעיי. א-ב מניח שכבר קבעת באיזו תיקיה ותחת איזו מגירה תרצה לערוך את החיפוש. כמובן שתוכל לשנות את נתוני המיקוס, כדי לאתר מסמכיס בתיקיה/מגירה אחרת. פרק 3: 14 עבודה עס מסמכיס השדות בתיבה "'מאפייני מסמכים לאיתור''י . סוג מסמך א-ב תומך במספר סוגי מסמכים, כפי שתואר בסעיף 2.1. בשדה זה עליך לקבוע מה יהיה סוג המסמכיס שיופיע ברשימה. ברירת המחדל היא מסמך יירגיליי. . אפיון שם המסמך אס בשדה הקודם בחרת בסוג מסמך שאינו מסמך רגיל, ישתול א-ב באופן אוטומטי את הסיומת הלועזית התואמת לסוג המסמך שבחרת. . תיקיה בשדה זה עליך לציין את שס התיקיה שבה אתה רוצה לאתר מסמכים. חובה להקיש שס של תיקיה קיימת, כדי שא-ב ידע היכן לערוך את החיפוש. ברירת המחדל הינה שס התיקיה בה בחרת בתיבה "יפרטי מסמך/קטעיי. תוכל לעבור לתיקיה אחרת עייי הקשת שס אחר, או עייי בחירה מתוך רשימת התיקיות (הקשה על 2]). . מגירה כדי לקבל רשימה המכילה חתך מסמכים במגירה מסוימת, ציין בשדה זה את שם המגירה. כמובן שהמגירה חייבת להיות תחת התיקיה שבה בחרת בשדה הקודס. אם לא פתחת מגירות בתיקיה, תופיע כברירת מחדל המגירה ייראשיתיי, החופפת לתיקיה בה בחרת. כדי לקבל רשימה של מסמכי כל המגירות בתיקיה הנוכחית, השאר שדה זה ריק. . ספריה כאן רשוסם שס הספריה, הוא שס 005 לתיקיה בה בחרת בשדה 'יתיקיהיי. *‏ תיק כאמור, עס הכניסה לתיבת השיחה, מוצב הסמן בשדה זה. כדי להגביל את החיפוש לתיק מסוים, ציין את שמו כאן. הקש שם, או השתמש ב-2] כדי להציג רשימת תיקים ולבחור מתוכה בתיק רצוי. = | סימוכין העזר בשדה זה כדי לאתר מסמך או מסמכים על פי הסימוכין. פרק 3: 15 עבודה עס מסמכיס שס המסמך העזר בשדה זה כדי לאתר מסמך או מסמכים על פי השם. מתאניך/עד תאויך כדי להכין רשימה הנופלת בתחוס תאריכים מוגדר, הקש את התאריך המהווה את הגבול התחתון של התחוסם ואחר כך את תאריך הגבול העליון. שם המחבר העזר בשדה זה כדי להכין חתך המבוסס על שס המחבר. שם הנמען העזר בשדה זה כדי להכין חתך המבוסס על שס הנמען. מילות מפתח שדה זה מתיחס לשלושת שדות התאור המופיעיס בתחתיתה של תיבת השיחה "ימאפייני מסמדיי. תוכל ליצור חתך על פי מילות המפתח המופיעות בתאוריס אלה. השדה מורכב משלושה זוגות של יאו - *ו'י. תבנית זו נותנת לך הזדמנות משולשת לקלוע למטרה באיתור מסמכים על פי תאוריהס. - או - אס תקיש מילת מפתח שהקשת בשדה יאויי, א-ב יאתר את כל המסמכיס בהס מופיעה המילה זו. לדוגמא, או: תפות. א-ב יאתר את כל המסמכים שבאחד משדות התאור מופיעה המילה תפוח. - או ו - אס תקיש מילת מפתח בשדה י'אויי, ומילה נוספת בשדה "ויי, א-ב יאתר את כל המסמכים בהס מופיעות שתי המילים גם יחד. במקרה זה שני התנאיס (שתי מילות המפתח) חייביס להתקייס כדי שיופיעו ברשימה. לדוגמא, או: תפות ו-אגס. א-ב יאתר את כל המסמכים שבאחד משדות התאור מופיעות שתי המילים. - או או - אס תקיש מילות מפתח בשני שדות או, יאותרו כל המסמכיס בהס מופיעה מילת המפתח הראשונה, מילת המפתח השניה, או שתי מילות המפתח גס יחד. לדוגמא, או: תפוח או: אגס. א-ב יאתר את כל המסמכיס שבאחד משדות התאור מופיעה המילה תפוח או אגס, או שתי המיליס גם יחד. פרק 3: 16 ת/תזּזצזּ3עתע| ------------------- עבודה עס מסמכיס בתחתית תיבת השיחה ישנו שדה נוסף: . מספר מסמכים מקסימלי לאיתור שדה זה מאפשר להגביל את מספר המסמכים שא-ב ישלוף ויציג ברשימה. הוא מיועד בעיקר לתיקיות שבהן מספר רב של מסמכיס. ככל שיש יותר מסמכיס בתיקיה כך אורכת פעולת האיתור יותר זמן. ברירת המחדל היא 100 מסמכים. העבודה בתיבה "'מאפייני מסמכים לאיתור" אין חובה למלא את כל שדות השאילתא. מספר השדות שבהס תציב תנאים, דהיינו תקיש נתונים, תלוי באופי הרשימה שאתה רוצה להכין. לדוגמא, תוכל לציין רק שם תיקיה, והרשימה שתתקבל תכלול את כל המסמכים הכלולים בתיקיה זו. לעומת זאת, ככל שתציב יותר תנאים, תצמצס ותמקד את החתך שיתקבל ברשימה. השדות בהסם תבחר כדי להציב תנאיס מותניסם לא רק בנתוניסם הידועיס לך לגבי מסמכיס מבוקשים, אלא גם באופי הרשימה שאתה רוצה לקבל. התנועה בתיבת שיחה זו זהה לתנועה בכל שאר התיבות, כפי שהוסברה בסעיף 2.3.2. פעולת איתור מסמכים באמצעות השאילתא מיושמת על תיקיה אחת בלבד. כדי לאתר מסמך שאינך זוכר באיזו תיקיה הוא מאוחסן, עליך לחזור על האיתור בתיקיות השונות. תזכווות למקשים שימושייס חסף? - כמו בכל תיבות השיחה, מקש זה מאשר את הנתוניס הקיימים בתיבה ומבצע את הפעולה. כדי לקבל רשימה מלאה של מסמכים בתיקיה מסוימת, די אס תקיש חפ9ת מיד עס הכניסה לתיבת השיחה יימאפייני מסמכים לאיתוריי. 2 | - בשדות יסוג מסמדיי, ייתיקיהיי, יימגירהיי, וייתיקיי תוכל להעזר במקש 12 כדי לקבל רשימה של פריטים קיימים ולבחור מתוכה בפריט הרצוי. לדוגמא, בשדה תיקיה, הקשה על 2] תגרוס להצגת רשימת כל התיקיות הקיימות. הצב את הסמן על התיקיה הרצויה והקש <606%>. התיקיה שבחרת תישתל בשדה ייתיקיהי'י. פרק 3: 17 עבודה עס מסמכיס שימוש בסימנים "71 ן - /*ע אין צורך להקיש ערכיס שלמיס בשדות. כאשר אינך זוכר נתון במדויק, או כאשר יש מספר נתוניס דומיסם, וברצונך לדלות את כולס, מספיק להקיש מילה אחת מתוך מחרוזת, או חלק ממילה ולהשתמש בסימנים ינע ו-!/*/? (1003%05 וא). מטרת סימניס אלה היא להחליף חלקי מילה או מיליס שלמות. הס משולביס בתוך המחרוזת להשלמת החסר. זי - כל תו יכול לבוא במקומו של סימן השאלה במילה, אך יש חשיבות למיקומו המדויק בתוך המילה. לדוגמא, הקשת נַוְי בשדה שס המחבר תיצור חתך בו יופיעו כל המסמכים שחוברו על ידי רותי, אודי ודודי. יי*יי - | כל תו, או יותר מתו אחד (גסם אף תו) יכוליס לבוא במקוס סימן הכוכבית בכל מקוס בתוך המילה. לדוגמא, הקשת *כור* בשדה ייסימוכיויי, תיצור חתך בו יופיעו כל המסמכיס שבסימוכין שלהס מופיעות האותיות כור. לדוגמא, כור-פל-89 (כור פלדה 89) הז-כור-צנ (הזמנות כור צינורות). העבודה בתוך רשימת המסמכיס שאותוו לאחר שהכנת רשימה על פי דרישותך, תוכל לעיין בה, לראות פרטיס אודות כל מסמך. במסמכים מסוג יירגיליי, ייגיבוייי, ייתבנית'י, ותואמיהס הלועזיים תוכל גס לעיין בתוכנס. בשאר הסוגיס, תוכל רק לבדוק את הרשימה. פרק 3: 18 ------------------ עבודה עס מסמכיס הנה רשימת חלקית של המסמכיס המרכיבים מדריך זה: רשימת מסמכי תיקיה: [צבורית [ יו מגירה: [ראשית [ | |ס --------חאוו---------------תאר יך------שם מסמך------שם נמע[---------תיק | | תהליך ההתקנה 1 התקנה א-ב חיקיה-מגיוה-תיק/תפריט-תיבה 17/06/91 אוגון א-ב חטיבת מסמך פתיחה-חדש-קיים-איתור 1 ממסמכים א-ב חטיבת מסמך | מסך העבודה 1 מסך א-ב חטיבת מסמך | תווים-שורות/מאפייני אות 1 כלמלל א-ב חטיבת עריכה | חיפוש מחרוזת-החלפה/עמוד 1 חיפוש א-ב חטיבת עריכה | שמירה-העברה-העתקה-שילוב 1 קטעים א-ב חטיבת עריכה | מחולל הטבלאות 1 טכלאות א-ב חטיבת עריכה | סרגל/פיסקאות/סיעוף אוטומטי 21/06/91 פיסקה א-ב חטיבת עיצוב | אסקייפ קוד/שילוב תמונות/ | 24/09/91 עיצוב א-ב חטיכת עיצוב חצוגה/ה-ישירה/מסמך הדפסה/ 29/10/91 הדפסה א-ב חטיבת הדפסה ונהת וככי קרוי 0 | מחבר: תאור?: | = סימוכין: תאור3: | שם 38₪:005. 1₪אאסא גודל: 1 מס' המסמכים שאותרו עד כח: 12 | 4 - בחירה ‏ 55 - תצוגה בראש המסך מצוינים שמות התיקיה והמגירה בהם בחרת. אם השארת את שם המגירה ריק כדי לקבל רשימת מסמכים מכל המגירות בתיקיה, יתעדכן שס המגירה בהתאמה לשס המסמך עליו מוצב הסמן. הרשימה מחולקת לעמודות. הסמן, המופיע כאן כשורה מודגשת, מוצב על המסמך הראשון ברשימה. ואלה עמודות הרשימה: סט עמודה לא רלוונטית לרשימה זו. תאור תאור מספר 1 הלקוח מיימאפייני מסמךיי. תאויך התאריך בו נכתב המסמך. שם מסמך שם המסמך כפי שהוגדר ביימאפייני מסמדיי. שם נמען שס הנמען כפי שהוגדר ביימאפייני מסמךיי. שם תיק שם התיק בו נכלל המסמך. פרק 3: 19 7 עבודה עס מסמכיםס בחלקו התחתון של המסך מופיעים פרטים נוספים אודות המסמך שעליו מוצב נוכחית הסמן. נתעכב בהסברנו על שלשה שדות בלבד: = מספר המסמכים שאותרו עד כת: מספר המסמכים ששלף א-ב מתוך התיקיה ושמוצגיס ברשימה. . שס ב-005: שס המסמך תחת 05 . גודל: גודל המסמך ביחידות %65עפ6. השורה התחתונה במסך מהווה תזכורת למקשים שימושייס : <ץ60%0> בחירה הפקודה משמשת לבחירת המסמך עליו מוצב הסמן, והעתקת שס המסמך לשדה יישם מסמדיי בתיבה ייפרטי מסמך/קטעיי. הקשה נוספת על <"56ח6> תטען מסמך זה לזיכרון והמסמך יפתח כמסמך עבודה. 5] תצוגה פקודה זו מאפשרת להציג את המסמך עליו מוצב הסמן על המסך. לא תוכל לערוך מסמך זה, או לבצע בו פקודות, אך תוכל בעזרת החיצים לדפדף לאורכו. מטרתה של התצוגה לאפשר בדיקה של תוכן מסמכיס נבתרים, כדי לברר איזהו המסמך הרצוי. במקרה והמסמך שבחרת ארוך, יתכן שתוכל לראות על המסך רק חלק ממנו. פרק 3: 20 = --------------------- עבודה עס מסמכיס 5 עבודה עם מספו מסמכים במקביל 1 מסמך בודד לעומת מספר מסמכים א-ב תומך בטיפול ב-10 (מקסימוס) מסמכים במקביל. תוכל לפתוח יותר ממסמך אחד ולעבד כל אחד ממסמכים אלו, תוך מעבו קל ופשוט מאחד לשני. מספר מצבים מאד שכיחים בעבודה היומיומית מדגימיס את הצורך בעבודה מסוג זה: - | הרכבת מסמך אחד על בסיס מספר מסמכים קיימים. - = שינוי עיצוב ו/או עריכה במסמך מסויס בהתאסם למסמך אחר. - | שילוב קטעים ממסמכים שונים והעברה והעתקה של קטעים בין מסמכים. במקוס להוציא הדפסה של מסמך קיים ולנסות לעבוד על פי התדפיס, או לעבוד קודס על מסמך אחד, לשמור אותו, לפתוח מסמך אחר, להכניס בו תיקונים, לחזור ולפתוח את המסמך הראשון, וחוזר חלילה תוכל לפתוח את כל המסמכים הנחוצים לזיכרון ולדלג מאחד לשני. תוכל לעבוד בו זמנית על עד 10 מסמכים, בתנאי שיש מספיק זיכרון פנוי במחשב. לעבודה עס מספר מסמכיס במקביל פקודות מיוחדות המטפלות בנושאי פתיחת מסמך נוסף (ראה סעיף 3.3.2), מעבר בין מסמכיס, סגירת מסמך ושמירה. 2 מעבר בין מסמכים הפקודה ייעבור בין מסמכיסיי מתיחסת למצב שבו טעוניס כבר מספר מסמכיס לזיכרון (ראה סעיף 3.3.2). מטרתה לאפשר לך לעבור ממסמך אחד למשנהו. . בחר בפקודה "יעבור בין מסמכים'י מתפריט יימסמדיי. לחילופין, לח בו זמנית על מקשי 5] + 11%, ישירות מתוך מסמך העבודה. פרק 3: 21 עבודה עס מסמכים כל בחירה בפקודה זו או לחיצה על 5] + 21% תציג את המסמך הבא, בסדר שבו נפתחו המסמכים, כלומר המסמכים יוחלפו זה בזה בצורת מחזורית : אס יש שני מסמכיסם בזיכרון יחליף מקש 5] + 11% ביניהם. אס יש שלשה מסמכיס בזיכרון, אזי בהקשה הראשונה *וצג המסמך השני, בהקשה השניה יוצג המסמך השלישי ובהקשה הבאה יוצג שוב המסמך הראשון. שס המסמך הנוכחי מוצג בפינה הימנית העליונה של המסך. הסמן בכל מסמך נשאר במקוס בו היה לפני שהועבר למסמך הבא. כאשר קייס מספר רב של מסמכיס בזיכרון, תוכל להגיע ישירות למסמך הרצוי, מבלי לעבור על יתר המסמכיס הפתוחים בדרך: . בחר בפקודה 'פתח מסמך נוסף'י, או לחץ על המקשים 5] + ["6% והקש את שס המסמך אליו תרצה להגיע. תהליך המעבר בין מסמכיס צורך משאבי זכרון מהמחשב. אס אין מספיק זכרון פנוי יתכן ולא תוכל לעבור למסמך אחר, למרות שהוא כבר פתוח. במקרה זה תופיע הודעה ‏ 'יאין מספיק זכרון פנוייי. עליך לשחרר את המסמך הנוכחי מהזיכרון, עס הפקודה ייסגור מסמך נוכחייי, ורק אז לעבור למסמך אחר. 3 סגירת מסמך נוכתי פקודה זו סוגרת את מסמך העבודה הנוכתי, הוא המסמך ששמו מוצג בפינה הימנית העליונה של המסך, כלומר מוציאה אותו מהזיכרון. השתמש בפקודה זו כאשר סיימת עבודה על מסמך, ואתה רוצה לעבור לעבודה על מסמך אחר, ואינך רוצה לעבוד על מספר מסמכים בו זמנית. . בחר בפקודה *'סגור מסמך נוכחתייי מתפריט יימסמץיי, או לחץ על מקשי )0 + 21%, ישירות מתוך מסך העבודה. פרק 3: 22 המת יי 1 יי אס המסמך הנוכחי עבר שינוייס, תקבל הודעה: יישינוייס לא יישמרו ותופיע השאלה יילבצע יי - | אם הכנסת שינוייסם, אך אין ברצונך לשמור אותם ענה 'יכיי והקש על <ז60%6>. השינויים לא ישמרו - כאילו לא נעשו. - | על מנת לשמור את העדכון הקש <"%6ח6>. שמור את המסמך עס 5] ורק אז שחרר אותו מהזיכרון. כל מסמך תופס מקוס בזכרון. כשס שפותחים מסמך, כך גם יש לסגור אותו. זו אינה פעולה אוטומטית. אס לא ישוחררו מסמכיס יגמר המקוס הפנוי בזכרון 4 פתיחת מסמך מתוך שורת הוראות שילוב הוראת שילוב הינה אחת מהתוכניות המיוחדות של א-ב. התוכנית מאפשרת, בזמן הדפסה, לשלב מסמך או מסמכים אחריס במסגרת מסמך-האב הנוכתי. כל אחד מהמסמכים משולביסם באמצעות הקשת שס המסמך בתוך שורת הוראות השילוב. פקודת השילוב ניתנת באמצעות שורת הוראות לשילוב והשילוב עצמו מתבצע בזמן ההדפסה. למסמך המכיל את הוראות השילוב קוראיס מסמך-אב, והמסמך המשולב מכונה מסמך-בן. בעת העבודה עס מסמך-האב, תוכל לפתוח ישירות כל מסמך-בן ולחסוך את הצורך בפעולת פתיחת מסמך נוסף. 1. הצב את הסמן על שורת הוראות השילוב הרצויה. 2 לח על המקשים 5] + [ת60. תתבצע פתיחה אוטומטית של המסמך המבוקש - הווה אומר המסמך ששמו מופיע בשורת הוראות השילוב. הסברים לגבי הוראות שילוב תמצא בסעיף 11.5. פרק 3: 23 עבודה עס מסמכים 6 שמירת מסמכים אין להמעיט בחשיבות השמירה של מסמכים. תקלות מחשב או הפסקות חשמל בלתי צפויות עלולות לגרוס לאובדן מסמך שלס. כדי להגן על עצמך, הקפד לבצע פעולת שמירה לעיתים תכופות. שמירה של מסמכיס תוכל לבצע רק על מסמכי א-ב מסוג מסמך רגיל, מסמך גיבוי, מסמך תבנית, מסמך לועזי רגיל ומסמך גיבוי לועזי. הטיפול בכל יתר סוגי המסמכים יעשה באמצעות עבודה עס קטעיס ושילובס במסמכי א-ב בתפריט הראשי מספר פקודות שמירה: יישמוריי, ייאפיין ושמוריי, יישמור כמסך חדשיי ויישמור וצאיי. שיקולי עבודה ברשת: ההודעה ייקובץ שונה בינתייסיי עלולה להופיע בעת הבקשה לשמור את המסמך הנוכחי. היא מתריעה על כך שמשתמש אחר ברשת פתח עותק של מסמך זה, עדכן אותו, ושמר אותו בזמן שגס אתה עבדת עליו. א-ב לא יאפשר לך לשמור מסמך זה, כיוון שהוא שונה בינתייסם והגירסא שלך אינה מעודכנת. כדי ששינוייסם שביצעת לא יאבדו, מומלץ לשמור את המסמך תחת שס אחר. 1 שמירה רגילה ('ישמור') זוהי שמירה פשוטה של מסמך העבודה. = | בחר בפקודה "שמור'" מתפריט יימסמץךי'י, או הקש 5] ישירות מתוך מסמך העבודה. אנו ממליציס לבצע שמירה לאחר כתיבה של כל עמוד. פרק 3: 24 ה ------------------- עבודה עם) מסמכים שמירה אוטומטית למסמך עבודה תוכל להורות לא-ב להציג בראש מסך העבודה תזכורת לביצוע שמירה. כך תמנע מראש מצבים שבהס ייבלהט היצירהיי שכחת לשמור את המסמך בזמן האחרון. כדי לברר כיצד יש להפעיל אופציה זו, פנה לסעיף .4 2 אפיון ושמירה כאשר אתה פותח מסמך, הינך מתבקש למלא פרטים אודותיו. בתיבת השיחה ''מאפייני המסמך'י עליך להגדיר תיקיה, מגירה, שס מסמך ופרטיס מזהיס נוספים. הפקודה ייאפיין ושמוריי מאפשרת לך לשנות את שס המסמך (מקביל לפקודת 306ח₪6 ב- 05כ), להוסיף אפיוניס לתיבת שיחה זו, או לשנות אפיוניסם קיימיס. ריבוי אפיוניס יקל עליך את העבודה בהמשך, כאשר יהיו לך מספר רב של מסמכים. 1. בחר בפקודה 'אפיין ושמוריי מתפריט יימסמדיי. 2 עבור לשדה הרצוי והוסף או שנה נתון קיים. 3 הקש ח9ף? כדי לאשר את הנתונים הקיימיס. לא תוכל לאפיין מחדש את מקוס המסמך בדיסק (בתיקיה ובמגירה). שתי השורות האחרונות בתיבת השיחה מתעדכנות באופן אוטומטי עייי המחשב בעת ביצוע שמירה. הן כוללות פרטיס אודות: תאויך עדכון המסמך אל תבלבל תאריך זה עס תאריך כתיבת המסמך. = גודל המסמך מצוין ב- 65ע8. = המקום הפנוי שנותו לעבודה על התקליט מצוין ב- 8/%65א. פרק 3: 25 עבודה עס מסמכיס 3 שמירה כמסמך חדש פקודה זו מאפשרת לך ליצור עותק נוסף של מסמך העבודה הנוכתי תחת שס חדש. כך תוכל לשמור שתי גירסאות של אותו מסמך. פעולה זו יעילה במיוחד במקריס הבאים: א. עס מעט מאד עבודה, תוכל להכין מסמך דומה לגירסא המקורית. ב. | תוכל להשתמש באחת מהגירסאות כמעבדת נסיונות לעיצוב, עריכה וסגנוו מבלי לאבד את העותק המקורי. . בחר בפקודה יישמור כמסמך חדשיי מתפריט יימסמדיי. על המסך תוצג תיבת השיחה ''מאפייני המסמך'י. הקש שס חדש שבחרת ושנה את המאפייניס לפי הצורך. באמצעות פקודה זו, בניגוד לפקודה יאפיין ושמוריי, תוכל לשנות את מיקום המסמך בדיסק. 4 שמירה ויציאה מא-ב זוהי שיטה קלה ומהירה לשמור את מסמך העבודה ומיד לצאת מתוכנת א-ב. שתי הפעולות מתבצעות בו זמנית. = | בחר בפקודה "שמור וצאיי מתפריט יימסמך'יי ותמצא עצמך במערכת ההפעלה. אל דאגה! א-ב גם שמר את המסמך שלך. אס עבדת על מספר מסמכים במקביל, תופיע בראש המסמך שאלה: שינוייס לא ישמרו. להמשיך! - הקש <"%6%ח6> כדי לשמור כל מסמך נוסף. - הקש ייכיי כדי לצאת מא-ב מבלי לבצע שמירה למסמכיס הנוספים. פרק 3: 26 עבודה עס מסמכיס 7 עבודה עם מסמכים גדולים 1 גודל מסמך למסמכי א-ב אין הגבלת גודל! סך כל המסמכיס הפתוחיס בעת ובעונה אחת לא יעלה על 4%8, ובתנאי שיש מספיק מקוס בזיכרון. אך משתי סיבות, שאינן תלויות בתוכנת א-ב, אנו ממליצים בכל זאת להגביל מסמכים לסביבות 150%-א100: = מגבלות המחשב - ככל שמסמך גדול יותר כך פעולות המבוצעות על מסמכים (שמירה, פתיחה, העתקה, חיפוש וכדומה) אורכות יותר זמן. בהדפסה של ספר למשל, תוכל להכין עבור כל פרק מסמך נפרד ולתת לו שס מזהה. = טעויות אנוש ותקלות. אס חס וחלילה יאבד מסמך גדול יהיה האסון גדול פּי כמה מאשר אס רק מסמך קטן יעלס. ריבוי תתי-מסמכים לא פוגס בעריכה, עיצוב או הדפסה שלהס כיחידה אחת, כיוון שא-ב תומך בהכנת מסמך-אב. לפרטים ראה 11.5 "הוראות שילוביי. 2 פתיחה ושמירה של מסמכים גדולים הודעה ייאין מקוס בדיסקיי תופיע כאשר הדיסק מלא מדי והמסמך שבטיפול גדול. הודעה זו עלולה להופיע גם בעת פתיחה של מסמך וגם בעת שמירתו. * | טעינת מסמך לעיתיס אין די מקוס בזיכרון המחשב לפתיחה של המסמך כולו, כיוון שקיימות כבר בזיכרון תוכניות ו/או מסמכים נוספים. על מנת שתוכל לעבוד עם המסמך בכל זאת, יוצר א-ב עותק מהמסמך ומעלה לזיכרון כל פעם רק חלק מהמסמך - אותו חלק שעליו אתה עובד. אופן העבודה של התוכנית שקוף למשתמש במחשב ומבחינתו מדובר בטעינה רגילה לכל דבר. פרק 3: 27 וו 111 0 דייר - עבודה עס מסמכים שמיורת מסמך בשמירה הבעיה ברורה: אס אין די מקוס בדיסק לא יכנס המסמך בו. כדי לא לאבד את מסמך העבודה פעל על פי העצות המוגשות בזה. להלן 3 עצות לפינוי מקוס, על פי סדר עדיפות הביצוע: א. מחק מסמכים ישניסם חסרי ערך. ב. מחק מסמכי גיבוי. ג. | הכנס תקליט ריק ומפורמט לכונן 4 ושמור את המסמך שס. פרק 3: 28 ==->--- | הוה שת 4. תתזוקת המעוכת תפריט העל ייתחזוקהיי מכיל את כל פעולות הניהול של א-ב. במילים אחרות, באמצעות תפריטי התחזוקה תוכל לבצע ייבדק ביתיי למרכיבי המערכת, בין אס מדובר בתיקים, מגירות, תיקיות, ומסמכים ובין אס מדובר בפעולות גיבוי, שחזור, העתקה והעברה של מסמכים. לעיתים, בדומה לטיפול המשרדי בניירת ובתכתובת, עולה הצורך לשנות את שיטת ארגון המטמכים, לזרוק לפח מסמכים שאבד עליהס הכלח וליצור העתקיס למסמכים. א-ב מאפשר ביצוע פעולות אלה באמצעות פקודות תפריט העל ייתחזוקהיי. כיצד להגיע לתפריט העל 'תחזוקה'י! . בחר בפקודה 'יתחזוקהיי מהתפריט הראשי. לחילופין, הקש בו זמנית על מקשי 7] + ["6% ישירות מתוך מסמך העבודה. על המסך יוצג תפריט העל ייתחזוקהיי: | [מסמכים| תיקים מגיוות תיקיות כלים התקנה עזרה תפריט ראשי ה| פעולות על מסמכים | | גיבוי | שחזר מגיבוי | א- ב תחזוקה | | תפריט העל מחולק לנושאים. כל נושא מטפל ביחידת ארגון/טיפול שונה. פרק 4: 1 תתזוקת המערכת 1 מסמכים תפריט המשנה 'ימסמכיםיי מטפל בפעולות בדק בית עבור מסמך בודד או קבוצה של מסמכים. לדוגמא, העברת מסמכים מתיקיה לתיקיה. בעזרת תפריט זה תוכל גס ליצור גיבוי למסמכיס על גבי תקליטון וכן לשחזר מסמכיס מתוך הגיבוי. 1 פעולות על מסמכים באמצעות הפקודה ייפעולות על מסמכיסיי תוכל לאתר מסמכים רצויים ואז, לבצע העתקה, העברה, או ביטול של מסמך בודד או מספר מסמכים בו זמנית. " בחר בפקודה ייפעולות על מסמכים'"י מתפריט יימסמכיסיי. תפתח התיבה '"מאפייני מסמכים לאיתוריי. אס עדיין לא עשית היכרות עס השאילתא, מטרתה ונוהלי העבודה עימה, עבור לסעיף 3.4.2. בקיצור, השאילתא תשמש אותך להכנת חתך של מסמכים עליהם תרצה לעבוד. לאחר הצבת תנאים, ובתנאי שישנס מסמכים העוניס לתנאים אלה, תוצג רשימת המסמכיס. תוכל לעיין ברשימה זו, לראות פרטים אודות כל מסמך, להציג את תוכן המסמכים, והחשוב מכל, לבצע פעולות שונות על מסמך בודד, מסמכיםס נבחרים, או כל המסמכים ברשימה. מבנה הרשימת בראש המסך מוצגות שס התיקיה הפעילה ושס המגירה. שס המגירה משתנה בהתאס למיקוס הסמן ברשימה. כלומר, בראש המסך יופיע שס המגירה בו מאוחסן המסמך עליו מוצג הסמן באותו רגע. עליך לזכור שמסמכיםס שוניסם אך בעלי אותו שס, יכוליס להופיע תחת אותה תיקיה, אך במגירות שונות. פרק 4: 2 = ------------------ תןתזצוקת המערכת הרשימה מחולקת לעמודות הבאות: (: - העמודה מיועדת לסימון המסמכיס עליהס תרצה לבצע פעולה כלשהי. תאור - תאור מספר 1 כפי שנלקח מהתיבה יימאפייני המסמדיי. תאויך - התאריך בו נפתח המסמך. שם מסמך - שם המסמך כפי שהוגדר ביימאפייני המסמדיי. שס נמען - שם הנמען כפי שהוגדר ביימאפייני המסמךיי. שס תיק - שם התיק בו מוחזק המסמך. מתחת לרשימה מופיעים נתוניס נוספים אודות המסמכים. נתוניסם אלה מתעדכנים עס הצבת הסמן על מסמך כלשהו. - | מתבר: שס מחבר המסמך. - = סימוכין: הסימוכין שהוקצה למסמך. - | שם ב-005: שס 005 חוקי. - | גודל: גודל המסמך ביחידות %65עסא6. - | תאור 2 ותאור 3: התאורים של תוכן המסמך כפי שנלקחים מהתיבה יימאפייני מסמדיי. - | מספר המסמכים שאותרו עד כה: מספר המסמכים הכלולים ברשימה. - | נבחרו: מספר המסמכיסם המסומנים, מכלל המסמכים ברשימה. התנועה בתוך רשימת המסמכים חיצים בעזרתס תוכל להציב את הסמן על המסמך הקודס ברשימה, או על המסמך הבא. שיס לב שברשימה, משתנה הסמן לשורה מודגשת. חספ מגלגל את המסך למטה כדי להציג את הדף הבא ברשימה. קפ | מגלגל את המסך למעלה כדי להציג את הדף הקודס ברשימה. העבודה בתוך רשימת המסמכים בתחתית המסך תראה אלו מקשים משמשים לעבודה בתוך הרשימה. המקשים מתחלקים לשתי קבוצות, וזאת על פי יעדם. שלושת המקשיס הראשוניס הס הכלים באמצעותס תסמן את המסמכיסם שברצונך לבצע עליהס פעולות. שני המקשים האחרוניס משמשים לתצוגה ולביצוע הפעולות עצמן. פרק 4: 3 מקשי סימון תחזוקת המערכת הצב את הסמן על המסמך הרצוי ובחר באחד המקשים הבאיס: + סמן הכל - בטל סימוניס רווח בחר/בטל הקש '+'י כדי לסמן את כל המסמכיס ברשימה. הקש :י-* כדי למחוק את הסימון מכל המסמכיס המסומניס. הקש על מקש הרווח כדי לסמן מסמך בודד. אס הסמן מוצב על מסמך שכבר מסומן, השתמש במקש זה כדי לבטל את הסימון. (הקשה על <ץ%6ח6> גורמת אף היא לבחירת המסמך). מקשיס לתצוגה וביצוע פעולות 5 תצוגה <ץ60%0> בעולות הצב את הסמן על שס המסמך בו אתה רוצה לעיין. הקש 5] וא-ב יציג את המסמך המבוקש על המסך באופן זמני, מבלי לטעון אותו לזיכרון. תוכל לעיין במסמך ולדפדף בו באמצעות החיצים. לא תוכל לשנות או לערוך אותו. במקרה והמסמך שבחרת ארוך, יתכן שתוכל לראות על המסך רק חלק ממנו. הקש <"%6%ח8> כדי לפתוח תפריט ובו רשימת הפקודות השונות שניתן לבצע על המסמך/מסמכיס המסומנים. פעולות על מסמכים ברשימה כאמור, לאחר שתקיש <"%6ח0> :וצג על המסך תפריט ייפעולותיי. בחר באחת מהפקודות הבאות: העתק מסמכים העבר מסמכים ביטול מסמכיס רשימה חדשה הדפסת הרשימה בעמודיס הבאיס תמצא הוראות מפורטות לגבי כל פקודה. פרק 4: 4 תחזוקת המערכת העתקת מסמכים בין תיקיות בעזרת פקודה זו תוכל להעתיק מסמכיס מהתיקיה הפעילה (הנוכחית) אל: - | מגירה אחרת תחת אותה תיקיה. - | תיקיה אחרת (לאותה מגירה או למגירה אחרת). - | ישירות לספריה אחרת. כך תיצור שני עותקים של אותס מסמכים: עותק אחד בתיקיה הפעילה (היא תיקית המקור), ועותק שני בתיקית/מגירת היעד (היא התיקיה או המגירה שלתוכה תעתיק). = בחר בפקודה *'העתקיי מתפריט ייפעולות'י. תפתח תיבת השיחה ''תיקית יעד להעתקת/העברת מסמכים'י. בתיבה זו עליך להגדיר לאיזו תיקיה ולאיזו מגירה להעתיק את המסמכים המסומנים. שדות בתיבה ''תיקית יעד להעתקת/העברת מסמכים'': . שם התיקיה שס תיקית היעד להעתקת המסמכים. על מנת להעביר מסמך ישירות לספריה (לדוגמא, העתקה לתקליטון בכונן), מחק את תוכן השדה (6ח5 + ["66). . ספוית התיקיה שס התיקיה תחת 005, או שס הספריה (במקרה זה, עליך לציין נתיב מלא). = האם להעתיק/להעביר למגירות תואמות! כדי לודא שהמסמכים יועתקו לאותן מגירות כמו בתיקית המקור, ובתנאי שמגירות אלו אכן קיימות בתיקית היעד, הקש ייכיי. כדי להעתיק מסמכים למגירה אחרת באותה תיקיה, או כדי להעתיק המסמכים לספריה ספציפית, השאר ערך ייליי. פרק 4: 5 תחזוקת המערכת . האם ליצור מגירות שאינן קיימות! כדי להבטיח שהמסמכיס יועתקו על מגירותיהם, הקש ייכיי. יתכן שהמגירות שמתוכן מועתקיס מסמכים לא קיימות בתיקית היעד. תוכל בשדה זה להנחות את א-ב ליצור מגירות חדשות בתיקית היעד. המגירות יהיו תואמות למגירות שבתיקית המקור. כדי להעתיק מסמכיס למגירה אחרת באותה תיקיה או כדי להעתיק המסמכיס לספריה ספציפית, השאר ערך ייליי. * | שם מגירה להעתקת מסמכים שלא נמצאה להם מגירה תואמת כאשר המגירות בתיקית היעד אינן זהות למגירות בתיקית המקור, ואינך מעונין ליצור מגירות חדשות, תוכל בשדה זה לקבוע לאיזו מגירה להעתיק את המסמכים. כדי להעתיק מסמכים למגירה אחרת באותה תיקיה, הקש את שס המגירה הרצויה. אס לא הקשת שס מגירה, יועתק המסמך למגירה הראשית שהיא ברירת המחדל של א-ב. . ספרית המגירה בשדה זה תשתל שס הספריה על פי הגדרת המגירה שצוינה לעיל. השדה חסוס ומשמש לידיעה בלבד. העברת מסמכים בין תיקיות בעזרת פקודה זו תוכל להעביר מסמכיםס מהתיקיה הפעילה (הנוכחית) אל: - מגירה אחרת תחת אותה תיקיה. - תיקיה אחרת (לאותה מגירה או למגירה אחרת). - ישירות לספריה אחרת. המסמכיס ימחקו מתיקית/מגירת המקור ויועברו לתיקית/מגירת היעד. פרק 4: 6 ה--מבנ-סא<<<====<+ ]11 )ונונכת = | בחר בפקודה ייהעבריי מתפריט ייפעולותיי. תפתח תיבת השיחה ''תיקית יעד להעתקת/העברת מסמכים'יי. תיבת השיחה שתפתח זהה לתיבה המתיחסת להעתקת מסמכים. העברת/העתקת מסמכים לתקליטון בכונן תוכל להשתמש בפקודות ייהעתקיי וייהעבריי כדי לתחזק מסמכים הקיימיס בדיסק גס על תקליטון. לדוגמא, על מנת לגבות מסמך אחד בלבד בתקליטון, השתמש בפקודה ייהעתקיי. (פקודת הגיבוי אינה פעולת על מסמכיס בודדיסם). החיסרון בשיטה זו הוא שמסמכים לא מפוצלים בין תקליטוניס במקרה ואין די מקוס בתקליטון בכדי להכיל את המסמך הנוכחי המגובה. לכן ניצול התקליטון אינו מלא. 1. בחר בפקודה ייהעתקיי או בפקודה ייהעבריי מתפריט ייפעולותיי. תפתח תיבת השיחה ''תיקית יעד להעתקת/העברת מסמכים'יי. 2 בשדה "שס תיקיהיי הקש את שם התיקיה אליה יוכנס התקליטון: כונן 8 או כונן 8. 3 את שאר שדות התיבה מלא בהתאס להוראות שבסעיף ייהעתקת מסמכים בין תיקיות'י. 4 כאשר התקליטון יתמלא, יתריע על כך א-ב ויבקש להחליף את התקליטון המלא בתקליטון נוסף. הערה: בכל תקליטון יוצר א-ב תיקיה חדשה. לכל התיקיות שס זהה (לדוגמא כונן 4), אך תוכנס תלוי בתקליטון הפיזי המוכנס לכונן. ביטול מסמכים פקודה זו מאפשרת לך למחוק מסמכים לא רצויים. * | בחר בפקודה ייבטליי מתפריט ייפעולותיי. לאחר בחירה בפקודה תופיע על המסך אזהרה: 'יזהירות! כל המסמכים המסומניס ימחקו! ושאלה: להמשיך!ָ כן לא פרק 4: 7 תחזוקת המערכת ברירת המחדל היא 'לאיי. - | כדי להתחרט, הקש <"56חה6> בלבד. - | בחר "כן" ולאחר מכן הקש <"60%68%> כדי לבטל את המסמכים המסומניס. רשימה חדשת בחר בפקודה 'רשימה חדשה" כדי לחזור לתיבת השיחה ''מאפייני מסמכים לאיתור'י. בשדות התיבה יוצגו הערכיסם ששימשו אותך בהכנת הרשימה הנוכחית. תוכל לשנות, להוסיף או למחוק ערכיס בשדות כדי ליצור חתכיסם חדשיס לאיתור המסמכים, וכך ליצור רשימה חדשה. הדפסת הרשימת בחר בפקודה 'הדפסת הרשימהי כדי ליצור מסמך המכיל את הרשימה של המסמכים המסומנים כפי שהם מופיעים על המסך. בעקבות בחירה בפקודה זו, יעתיק א-ב את רשימת המסמכים שסומנו למסמך בשס יי"מסמכיםיי המצוי בתיקיה ייפרטיתיי. כך תוכל לעיין ברשימה של מסמכיס שסימנת מתיקיה כלשהי, וכן ליצור פלט מודפס מרשימה זו. 1. סמן את המסמכים הרצוים ברשימה שמוצגת על המסך. 2 בחר בפקודה "יהדפסת רשלמהיי מתפריט ייפעולותיי. 3 פתח את המסמך יי"מסמכיסםיי. זכור להקיש ייפרטיתיי בשדה יישס תיקיהיי. על המסך תוצג רשימת המסמכים שסומנו. 4.| כדי להדפיס את הרשימה, הקש 9" (הדפסה) ובחר את צורת ההדפסה הרצויה. לפרטיס ראה פרק 12. בכל פעס שתצבע פעולה זו, יחליף א-ב את הרשימה האחרונה המופיעה במסמך יי"מסמכיסיי ברשימה העדכנית שיצרת (המסמכים שסומנו כשלב מקדיס לבחירה בפקודה ייהדפסת רשימהי). פרק 4: 8 ויוי ל 2 גיבוי נתוניס הפסקת חשמל, תקלות מחשב, וטעויות אנוש עלולות להרוס את המסמכיס השמוריס בדיסק. כדי להבטיח את עצמך מפני מקריס אלו, קייס הגיבוי. הגיבוי הינו סוג מיוחד של העתקה. הוא משמש להכנת עותק של מסמכי א-ב מהדיסק לתקליטון. את הקבציס המגובים אי אפשר לקרוא בצורה סטנדרטית. כדי להשתמש בהם, יש לשחזר את הנתוניס מהתקליט חזרה לדיסק (כפי שמוסבר בסעיף הבא, יישחזור מגיבוליי). מומלץ לבצע גיבוי בסוף כל יום עבודה. הגיבוי מבוצע ברגעיס ספוריסם, אך מלאכת כתיבה מחדש של מסמכים שנעלמו ואין להס גיבוי עלולה לארוך שעות רבות, אס לא ימיס. כמו כן, מומלץ להחזיק שני סטים של גיבוי: האחד יומי, המבוצע בסוף כל יוס עבודה. השני תקופתי, המבוצע אחת לתקופה, לדוגמא אחת לחודש. בעת הגיבוי היומי, מתווספיס המסמכים שהשתנו מאז הגיבוי האחרון לתקליטון הגיבוי האחרון. כלומר, מספר התקליטונים הולך ותופח. לכן חשוב מדי פעס להתחיל סט גיבוי חדש על גבי תקליטוניס חדשים (או לפרמט את תקליטוני הגיבוי הקיימים). זהו גיבוי תקופתי והוא מחזיר אותך לנקודת התחלה, ממנה תוכל להמשיך עם גיבוי יומי. לפני הגיבוי, עליך לפרמט מספר תקליטונים (תקליטון שהוכן לקריאת המחשב בעזרת הפקודה ייכליסיי בתפריט ייתחזוקהיי). כאשר יש מספר רב של מסמכים בדיסק, סביר להניח שלא יהיה לכולס מקוס בתקליטון אחד, ולכן רצוי להכין מראש מספר תקליטוניס. . בחר בפקודה ייגיבוייי מתפריט יימסמכיסםיי. תפתח תיבת השיחה '"מאפיני מסמכים לגיבוייי. תיבה זו מחולקת לשניים. בחלק העליון, יימיקום המסמכיסיי, עליך להגדיר את מיקומם של המסמכים שבכוונתך לגבות. בחלק התחתון עליך לקבוע את סוג הגיבוי ואת כונן התקליטוניס לשימוש. עס כניסתך, מוצב הסמן בחלקה התחתון של התיבה, מכיוון שא-ב שתל כבר ערכים ביימיקוסם המסמכיסיי. כמובן שתוכל לשנות את נתוני המיקוס, כדי לגבות מסמכים מסוג אחר, או מתיקיה/מגירה אחרת. פרק 4: 9 תחזוקת המערכת מאפייני מסמכים לגיבוי --- מיקום המסמכים סוג המסמך: רגיל אפיון שם המסמך: תיקיה: צבורית מגירה: ראשית ספריה: זהם-זם):6 -- נתוני הגיבוי מאפייני הגיבוי: כל המסמכים/הקבצים גיבוי לסט: חדש כונן יעד: :ג השדות בתיבה 'מאפייני מסמכים לגיבוליי = סוג המסמך כאן עליך להגדיר את סוג המסמכיס שאתה מבקש לגבות. ברירת המחדל נקבעת בהתאס לסוג המסמך האחרון שעליו ביצעת פעולה כלשהי. כדי לבחור בסוג מסמך אחר, הקש 2]. ברשימת סוגי המסמכיסם שתוצג, בחר בסוג המסמך הרצוי. להזכירך, הצב את הסמן על הסוג הרצוי והקש <%6%ח6>. = | אפיון סוג המסמך בשדה זה ישתול א-ב באופן אוטומטי את הסיומת הלועזית של סוג המסמך שבחרת בשדה הקודם, ובתנאי שלא בחרת במסמך יירגיליי. . תיקיה הקש את שס התיקיה המכילה את המסמכיס אותס תרצה לגבות. תוכל להעזר ב-2ז. = מגירה כדי לגבות מסמכיס ממגירה מסוימת, הקש את שמה כאן. לחילופין, בחר במגירה רצויה מהרשימה (2]). כדי לגבות את כל המסמכיס בתיקיה, השאר את השדה ריק. . ספריה בשדה זה ישתול א-ב באופן אוטומטי את שס התיקיה תחת 005. פרק 4: 10 = ----------------- תת]צוקת המערכת . מאפייני הגיבוי קיימות שתי שיטות גיבוי: א. כל המסמכים/קבצים: כל הקבצים והמסמכים המוגדרים עייי הערכים בשדות הקודמים יגובו. זוהי ברירת המחדל לגיבוי. ב. מסמכים/קבציס ששונו: א-ב יסרוק את התיקיה שבחרת ויגבה רק מסמכים ששונו מאז הגיבוי האחרון, כולל מסמכיס חדשים. כדי לגבות בשיטה זו, הקש 2], הצב את הסמן על ימטמכים/ קבצים ששונויי, והקש <%6%ח6>. .‏ גיבוי לסט בחר בסוג הגיבוי הרצוי. ברירת המחדל היא ייחדשיי. בעזרת 2] תוכל לבחור ייהוספה לקיים'י. גיבוי לסט חדש פירושו יצירת סט גיבוי חדש מבראשית, תוך כדי מחיקת הגיבוי הקודם שבתקליטון (אם היה קיים). לעומת זאת, גיבוי לסט קיים פירושו הוספת המסמכים לסט הגיבוי אשר כבר קיים בתקליטון. * כונן יעד הקש את שמו של הכונן לתוכו יוכנס התקליטון. הקש 1: או 8: בהתאס למחשב שברשותך או בהתאסם לבחירתך. לאחר מילוי שדות התיבה, הקש <ז56ח6>. + אם בחות בגיבוי לסט חדש, תופיע על המסך הודעה: הכנס תקליטון גיבוי מס' 1 לכונן הגיבוי להמשיך! כן לא = אם בחות בגיבוי לסט קיים, תופיע על המסך הודעה: הכנס תקליטון גיבוי אחרון לכונן הגיבוי להמשיך! כן לא פרק 4: 11 תחזוקת המערכת הכנס את התקליטון הראשון מבין סדרת התקליטונים המפורמטיס לכונן שבחרת והקש <56%ח6> כדי להתחיל במלאכת הגיבוי. בין אס בחרת בייגיבוי לסט קייסיי ובין בייגיבוי לסט חדשיי, לאחר הכנסת התקליטון המתאיס לכונן, תוצגנה על המסך הודעות שונות באנגלית. בשורה האחרונה תופיע ההודעה: .60 50 ע66 עהג3 655"ק הקש על מקש כלשהו כדי להמשיך. לאחר שניות ספורות תופיע הודעה זו שוב. הקש שנית על מקש כלשהו. כאשר התקליטון הראשון יתמלא, תופיע הודעה שיש להכניס תקליט גיבוי נוסף (שמספרו 02) לכונן וכך הלאה עד גמר פעולת הגיבוי. שיס לב: החלפת התקליטוניס בכונן הינה חיונית כל זמן שהתקליטון בכונן לא יוחלף, יבוצע גיבוי עליו. דהיינו, ימחקו המסמכיס הקודמיס ויועתקו במקומס חדשים. לכן, בתוס הגיבוי של התקליטון הראשון דאג להחליף את התקליטון לאחר. בסיוס הגיבוי יחזור הסמן לפקודה ייגיבוייי בתפריט ייתחזוקהיי. הדבק על כל אחד מתקליטוני הגיבוי שהוצאת מהכונן מדבקה המציינת את מספרו הסדורי של התקליטון מתוך סך תקליטוני הגיבוי, את תאריך הגיבוי, ושיטת הגיבוי. גיבוי מסמך בודד או מסמכים מכל הסוגים אם לא תתן הוראה אחרת, א-ב יגבה את כל המסמכים מהסוג שנקבע ביימאפיני מסמכים לגיבוייי ושנמצאיס בתיקיה ובמגירה המצויינות. עס זאת, תוכל גם לגבות מסמך בודד, או לחליפין, את כל המסמכים מכל הסוגים. היתרון בגיבוי מסמכיס מכל הסוגיס ברור. אס במשך היוס עבדת עס מסמכיס רגילים, מסמכים לועזיים, קטעיסם, ומסמכי תבנית מבטיחה שיטה זו שלא תחמיץ מסמך כלשהו. פרק 4: 12 ---------------- תחצוקת המערכת כדי לגבות מסמך בודד: - | בשדה "יסוג המסמץיי, הקש ייאחריי או בחר בסוג זה מתוך רשימת סוגי המסמכים. - | בשדה "אפיון סוג מסמךיי, הקש את שם 005 של המסמך. את שמו של המסמך ב-005 תוכל לברר עייי הכנת שאילתא ועיון ברשימת המסמכים. ראה בסעיף 4.1.1 הדן בפעולות על מסמכיס. כדי לגבות מסמכים מכל הסוגים: - בשדה ייסוג המסמץיי, הקש י'אחריי או בחר בסוג זה מתוך רשימת סוגי המסמכיס. - | בשדה "אפיון סוג מסמץיי יופיע 'י*.*יי לציין מסמכים עס סיומות מכל הסוגים. הערה: א-ב מבצע גיבוי ושחזור בעזרת תוכניות ₪65%076 ו-ק886%0 של 5. שני קבצי 8168 של א-ב מפעיליס את התוכניות : - | ]686.80 לגיבוי - | ז51.8; לשתזור בקבציס אלה קיימיס פרמטרים השולטיסם על שיטת הגיבוי/שחזור ותוכל לשנות את הפרמטרים הללו בהתאם לצורך. א-ב מניח שקייס נתיב לשתי תוכניות אלה. 3 שתחזור נתונים מגיבוי אס מסיבה זו או אחרת נהרסו מסמכים, או אם מחקת מסמכים בטעות, תוכל בעזרת השחזור להעתיק מסמכים אלו מתקליטון הגיבוי בחזרה לדיסק. זאת כמובן בהנחה שהכנת גיבוייס למסמכי א-ב. שיס לב: בעת השחזור הינך נדרש להכניס את תקליטוני הגיבוי לכונן בסדר שבו הכנת אותם. התוכנית עוברת על כל תקליטון ומשחזרת את נתוניו. בגמר שחזור התקליטון הראשון, יבקש א-ב באמצעות הודעה את התקליטון הבא, וכך הלאה עד גמר התהליך. פרק 4: 13 תחזוקת המערכת . בחר בפקודה :ישחזוריי מתפריט יימסמכים'י. תפתח תיבת השיחה "'מאפייני מסמכים לשחזוריי. תיבת זו מחולקת לשנייס. בחלק העליון, יימיקוס המסמכיםיי, עליך להגדיר את מיקומס של המסמכיסם שבכוונתך לשחזר. חלק זה זהה לזה המופיע בתיבה ''מאפייני מסמכים לגיבוייי ועל כן לא יוסבר שנית. בחלק התחתון שדה אחד: כונן המקור הקש את שס הכונן שלתוכו תכניס את תקליטוני הגיבוי שברשותך. הקש 2: או 8:, בהתאם למחשב שברשותך או בהתאס לבחירתך. לאחר מילוי השדות, הקש <"%6ח0>. חזור על הפעולות שמתוארות בסעיף הקודם, יגיבוליי. וכעת, נעבור להסביר את שלבי העבודה. 1. אס תבחר בשחזור מלא של מערכת א-ב, תוצג ההודעה הבאה בתחתית המסך: הכנס תקליט גיבוי מס' 1 לכונן הגיבוי האס להמשיך! כן לא 2 הקש <"%6ח6> כדי להמשיך בפעולה. יופיע מסך ובו הודעות המורות על ביצוע פעולת השחזור: :4 07106 תו 01 6%%6א5%ו6 קטאסג53 %"56ה1 ץז הפחא ץ66 עתהה3 6או"5% בסיוס הפעולה יוצג מחדש תפריט העל ייתחזוקהיי. בסיוס השיחזור מגיבוי, מומלץ לבצע שיחזור לתיקיה. ראה סעיף 4.4.6. פרק 4: 14 תחזוקת המערכת שחזור מסמך בודד כדי לשחזר מסמך בודד: 1. בשדה ייסוג המסמך/, הקש אחר. 2 בשדה "אפיון סוג מסמךיי, הקש את שס המסמך תחת 005. את שמו של המסמך ב-005 תוכל לברר עייי הכנת שאילתא ועיוןו ברשימת המסמכים. ראה בסעיף 4.1.1 הדן בפעולות על מסמכים. כיווו שא-ב אינו יודע באיזה תקליטון נמצא המסמך הספציפי, הוא יחפש אותו בכל תקליטוני הגיבוי. כשיגמור לסרוק את התקליטון הראשון, יבקש באמצעות הודעה את התקליטון הבא, וכך הלאה. בכל תקליטון בו ימצא שס המסמך המבוקש יבוצע שחזור. בסיוס פעולת השיחזור מגיבוי, מומלץ לבצע שיחזור לתיקיה. ראה סעיף 4.4.6. פרק 4: 15 תחזוקת המערכת 2 תתזוקת תיקים תפריט המשנה ייתיקיםיי תומך בפעולות תחזוקה של תיקיס: הקמת תיק חדש, שינוי שס תיק, איחוד תיקיםס וביטול תיקים. הפקודות בתפריט זה ישמשו אותך לארגון תיקיס. לכל פקודות התפריט תיבות שיחה דומות, והשדות המשותפים לכל התיבות הם: . שס תיקיה שס התיקיה בה נמצא התיק עליו תרצה לבצע פעולות. . ספוית התיקיה שס התיקיה תחת 005, כולל הנתיב שלה. .| שם תיק שס התיק עליו תרצה לבצע פעולות, או שס התיק החדש שאתה רוצה להקים. הבה נעבור לבדוק את הפקודות בתפריט ''תיקים'י. 1 תיק חדש פקודה זו מאפשרת הקמה של תיק חדש. . בחר בפקודה "תיק חדש'"י מתפריט המשנה ייתיקים'י. תפתח תיבת השיחה ייפרטי תיקיי. בשדה "שס תיקיהיי קבע באיזו תיקיה ישב התיק. בשדה "ישסם תיקיי הקש את השס שבחרת לתיק החדש. בכל תיקיה תוכל לפתוח עד 200 תיקים. פרק 4: 16 8-ב 3 תחזוקת מגירות תפריט המשנה יימגירותיי תומך בפעולות תחזוקה של מגיוות. הפקודות בתפריט זה ישמשו אותך לארגון מגירות. לכל פקודות התפריט תיבות שיחה דומות המכילות את השדות הבאים: .| שם תיקיה שס התיקיה המכילה את המגירה בה תרצה לבצע פעולות. + ספוית התיקיה שמה של התיקיה תחת 05כ, כולל הנתיב שלה. . שס מגירה שס המגירה עליה תרצה לבצע פעולות, או שס המגירה החדשה שאתה רוצה להקים. -.‏ ספוית המגירה שמה הלועזי של המגירה תחת 005. וכעת נעבור לבחון את הפקודות בתפריט יימגירותיי. 1 מגיוה חדשה פקודה זו מאפשרת להגדיר מגירה חדשה. בתחילת העבודה עס א-ב, מומלץ לפתוח מספר מגירות. יתכן ותרצה להגדיר מגירות נוספות בהמשך. תוכל לפתוח עד 100 מגירות, (בכל תיקיה) במגבלות שטח הדיסק הפנול. . בחר בפקודה ''מגירה חדשתיי מתפריט המשנה יימגירות'י. תפתח תיבת השיחה ייפרטי מגירהיי. בשדה יישם תיקיה'י, קבע באיזו תיקיה תשב המגירה. לאחר מכן הקש בשדה יישם מגירהיי את השס שבחרת למגירה החדשה. פרק 4: 19 תחזוקת המערכת בשדה /'תת ספרית המגירה'/י, הקש את השס שבחרת עבור המגירה החדשה תחת 05. הקש יייי ואחריו את השס הלועזי. מומלצ לבחור שס דומה לשס המגירה בעברית או תרגוס ללועזית של השס העברי. לדוגמא, אס בשדה ישס מגירהיי בחרת בשס יילקוחותיי, בשדה ייתת ספרית המגירהיי הקש ייפזאם16 61יי. 2 שינוי שם מגירה באמצעות פקודה זו תוכל לשנות את שמה העברי של מגירה קיימת. . בחר בפקודה יישינוי שם מגירהיי מתפריט המשנה יימגירות'יי. תפתח תיבת השיחה ייעדכון פרטי מגזירהיי. בשדה יישס מגירהיי הקש את שמה הנוכחי של המגירה, ובשדה יישס מגירה חדשהיי הקש את השס החדש שאמור להחליף את השס הקודס. 3 ביטול מגירה פקודה זו מאפשרת לבטל הגדרה של מגירה. תוכל לבטל אך ורק מגירה ריקה שאינה מכילה מסמכים. לא תוכל לבטל מגירה ''ראשית'י. כדי לבטל מגירה המכילה מסמכים, עליך תחילה להעביר את המסמכים למגירה או תיקיה אחרת, ורק לאחר שרוקנת את המגירה, תוכל לבטלה. כמובן שתוכל גס לבטל תחילה את כל המסמכיס שבמגירה, ולאחר מכן לבטל את הגדרת המגירה. אך מומלץ תחילה לוודא שאלה אכן מסמכיס שברצונך לבטל. " בחר בפקודה ייביטול מגירהיי מתפריט המשנה יימגירותיי. תפתח תיבת השיחה ייפרטי מגירת'י. בשדה ישס תיקיהיי הקש את שס התיקיה המכילה את המגירה המיועדת לביטול. בשדה יישס מגירהיי הקש את שס המגירה המיועדת לביטול. פרק 4: 20 ------------------ תתצוקת המערכת 4 מספר המסמכים במגירה באמצעות הפקודה יימספר המסמכים במגירהיי תוכל לברר במדויק מהו מספר המסמכים שנמצאים במגירה נתונה ואת השטח שתופסים מסמכים אלה (ביחידות %65עפ6). בחר בפקודה יימספר המסמכים במגירתיי. תפתח תיבת השיחה ייפרטי מגירהיי. הקש את שם התיקיה ואת שס המגירה. כעת יפתח חלון בו מידע תחזוקה מפורט לגבי המסמכים במגירה זו. זהו חלון לידיעה בלבד, ואינו מיועד לביצוע פעולות. בחלקו העליון מופיעים שמות התיקיה, המגירה והספריה בהם נמצאיס המסמכים. מתחת לשמות אלה יוצגו בפניך הנתוניסם הבאים: מספור הקבציס הכולל במגירה (לא ורק מסמכים) המספר הכולל של כל הקבציס במגירה. (לא רק מסמכי א-ב). סה''כ שטח שתופסים הקבצים ב-68א כאן יופיע ביחידות 0/%65א השטח שתופסים כל הקבציס הניל. הנתון ישמש אותך כדי לבדוק באיזו מידה עמוסה המגירה ומתי כדאי לדלל אותה או להקים מגירה חדשה. מספר מסמכי א-ב במגירה הנתון מורה מהו מספר מסמכי א-ב במגירה, הווה אומר מסמכים המסווגים כיירגיליי, ייגיבוייי, ייתבניתיי ייקטעיסםיי וכדי. אלה מסמכים עם הסיומת 88ה, 888, 81ה, 28 וכדי. סה'יכ שטח שתופסים המסמכים ב-8א באמצעות נתון זה תוכל לדעת כמה שטח תופסים מסמכי א-ב מכלל השטח שתופסים כל הקבצים במגירה. פרק 4: 21 תחזוקת המערכת 4 תחזוקת תיקיות תפריט המשנה ייתיקיותיי מיועד לביצוע פעולות תחזוקה שונות על תיקיות. תוכל להגדיר תיקיה חדשה, להקים תיקיה דומה, לשנות את שם התיקיה, לבטל את הגדרתה, וכן לשחזר תיקיה בעיתית. בעת ההתקנה, מקיס א-ב חמש תיקיות באופן אוטומטי: ייתוכניות'י, ייפרטיתיי ,'יציבורית'יי, ייכונן יי וייכונן 8יי. תוכל להשתמש בתיקיות אלה, או להקיסם תיקיות חדשות לפי ראות עיניך. עס זאת, לא תוכל לבטל את הגדרתן של תיקיות אלה, או לשנות את שמן. בעת הקמת תיקיה חדשה, א-ב יוצר באופן אוטומטי קבצי ניהול לכל תיקיה. הקבציס הם: קוב תיקיס - ךהס.א1 א דה קובצ מגירות - ךהם.הסאז זה קובצ אינדקס - ךהס.ה]א1זםה קובץ בקרה למגירה - ךס 5א זה קבציסם אלה מופקדים על תחזוקת המסמכיס בתוך התיקיה, דוגמת הצבעה על מיקוס כל מסמך, והס מתעדכנים באופן שוטף. קבציס אלה שקופים למשתמש, והס מוזכרים רק לידיעתך. בעת ביטול הגדרת תיקיה (ראה סעיף 4.4.5) נמחקים קבציס מיוחדים אלה. 1 בחר תיקיה הפקודה ייבחר תיקיהיי משמשת לבחירת תיקיה רצויה. לפני שחזור, חובה לבחור בשסם תיקיה לשחזור. תוכל גס לבחור כאן בשס תיקיה כדי ששמה יופיע בשדה יישם תיקיהיי בתיבות השיחה של הפעולות הנתמכות בתפריט המשנה ייתיקיות'יי. עס בחירת הפקודה תוצג רשימה של כל התיקיות הקיימות בא-ב. תוכל לעיין ברשימה ולבחור בתיקיה מסוימת באמצעות פקודה זו. פרק 4: 22 תחזוקת המערכת 2 תיקיה חדשה הפקודה ייתיקיה חדשהיי מאפשרת להקים תיקיה חדשה. המספר המקסימלי של תיקיות שניתן לפתוח מוגבל ל-100, ומותנה בשטח הדיסק הפנוי שנותר. בעקבות הבחירה בפקודה ייתיקיה חדשהיי תפתח תיבת השיחה ייפרטי תיקיהיי. השדות בתיבה זו הסם: . * שס תיקיה הקש שס רצוי לתיקיה החדשה. 2] יציג בפניך רשימה של תיקיות קיימות, ותוכל לעיין ולהעזר בה בכדי לקבוע שס לתיקיה החדשה. . תאויך פתיחה א-ב שותל באופן אוטומטי את התאריך הנוכחי. + ספוית התיקיה כאן עליך לציין גם את שס הספריה וגם את מיקומה תחת 005. ציין נתיב מלא. מומלץ לבחור שס דומה לשס העברי או תרגוס של השס ללועזית. לדוגמא, אס שס התיקיה הוא יישיווקיי, עליך לבחור לא רק את שם הספריה ב-005, אלא גם את מיקוס הספריה בדיסק: 8% 6%-+816 :6 לאחר הקשת שס הספריה בשדה זה תופיע הודעה: ספריה לא קיימת! יש ליצור ספריה חדשה להמשיך! בחר ייכן'י כדי להקים ספריה חדשה. כדי להגדיר תיקיה עבור תקליטון: למרות ששם התיקיה מופיע ברשימת התיקיות, יש להקיס אותה בפועל עבור כל תקליטון חדש. פרק 4: 23 )ןוו 3 4 תחזוקת המערכת הכנס תקליטון לכונן הרצוי (8 או 8). בחר בפקודה יתיקיה חדשהי. תפתח תיבת השיחה ייפרטי תיקיהיי. הקש 2] בשדה "שם תיקיהיי ובחר בתיקיה ייכונן 21/כונן 8?. מלא את שאר השדות בתיבה ייפרטי תיקיהיי והקש <66%ח6>. בגמר הגדרת התיקיה, תבוצע פעולת שחזור אוטומטית. 3 תיקיה דומה פקודה זו מאפשרת לך להקיס תיקיה דומה במבנה שלה לתיקיה שכבר קיימת. פקודה זו יעילה במיוחד כאשר החלוקה הפנימית למגירות בתיקיה כלשהי תואמת לצרכיך בתיקיה חדשה שהינך מעונין להקיס. עס הבחירה בפקודה ייתיקיה דומהיי, תפתח תיבת השיחה ייתיקיה דומהיי. בחלקה העליון תציין מהי התיקיה הקיימת, ובחלקה התחתון תגדיר את התיקיה החדשה שאתה רוצה להקים. הקמת תיקיה חדשה אינה משפיעה על המסמכים שבתיקיה, אלא אך ורק על מבנה ארגונס. פרטי תיקיה קיימת הקש 2] ובחר מתוך רשימת התיקיות את התיקיה הרצויה. תאריך פתיחת התיקיה שבחרת וספרית התיקיה ישתלו באופן אוטומטי. פרטי תיקיה חדשה הקש שס לתיקיה החדשה. קבע את ספרית התיקיה. בשדה ‏ יתאריך פתיחהיי ישתול א-ב באופן אוטומטי את התאריך הנוכחי. קבע האס לשכפל את המגירות בתיקיה הקיימת עבור התיקיה החדשה. אס אינך רוצה להעתיק את מבנה התיקיה (את חלוקתה למגירות), הקש ילאיי בשדה זה. במקרה זה יועתק רק קובץ התיקים. פרק 4: 24 תחזוקת המערכת 4 שינוי שם תיקיה הפקודה יישינוי שס תיקיהיי מאפשרת לך לשנות את שמה העברי של תיקיה קיימת. עס הבחירה בפקודה, תפתח תיבת השיחה יישינוי פרטי תיקיתיי. בתיבה זו מופיעים השדות הבאיסם: .| שם תיקיה הקש את שס התיקיה שברצונך לשנות. לחילופין השתמש ב-2] כדי להציג רשימת תיקיות ולבחור בתיקיה מתוך הרשימה. . תאויך פתיחה א-ב ישתול באופן אוטומטי את תאריך פתיחת התיקיה. . שם תיקיה חדש הקש שם חדש לתיקיה. שם זה יחליף את השם הנוכחי של התיקיה. . ספרית התיקיה בשדה זה ישתול א-ב באופן אוטומטי את שס התיקיה תחת 005. השס הלועזי לא ישתנה, למרות שינוי שמה העברי של התיקיה. 5 ביטול הגדות תיקיה פקודה זו מיועדת לארגון מחדש של התיקיות בא-ב. חשוב להדגיש שפקודה זו אינה מבטלת או מוחקת את מסמכי התיקיה, אלא רק את הגדרתה כתיקיה. ביטול הגדרת התיקיה תגרור אחריה ביטול של קבצי הניהול - קובצ תיקים, קובץ מגירות, קובץ אינדקס וקובץ 45%1%56₪.03%. * | בחר בפקודה "ביטול הגדרת תיקיהיי מתפריט המשנה ייתיקיות'יי. על המסך תוצג רשימה של כל התיקיות הקיימות. הצב את הסמן על שס התיקיה שברצונך לבטל את הגדרתה. על המסך תופיע אזהרה: רשימת המסמכים, המגירות והתיקים ימחקו להמשיך! פרק 4: 25 תחזוקת המערכת בדוק שאתה מבטל הגדרה לתיקיה הנכונה, ואז בחר ייכןיי. כדי להתחרט, הקש <56%ח6> בלבד. מסמכי התיקיה שאת הגדרתה ביטלת ימצאו בספרית התיקיה. כאמור, ספרית 005 אינה מתבטלת בעקבות ביטול הגדרת התיקיה. כעת עליך להחליט מה לעשות עס המסמכים הללו. תוכל למשל, לאחסן את המסמכים בתיקיה חדשה. לשס כך עליך להקים תיקיה חדשה, אשר שס תת הספריה שלה זהה לשס הספריה שאת הגדרתה כתיקיה ביטלת. אפשרות נוספת היא להעתיק המסמכים לתיקיה אחרת לפני ביצוע הביטול, ורק אז לבטל הגדרת התיקיה. 6 שלחזור תיקיה לפקודה זו שני שימושים: 1. פקודה זו נועדה לסייע לך כאשר אתה נתקל בתקלות שונות בעבודה, כגון נפילת מחשב, פגיעה בדיסק, או קובצ פגוס. 2 אס עבדת באמצעות 005 כדי למחוק או להעביר קבצים, עליך לבצע פעולת שיחזור כדי שהפעולות שביצעת יייקלטויי על ידי א-ב. בפעולת השחזור, משוחזרות כל המגירות תחת תיקיה זו, וכל המסמכים מתויקיס מחדש. תוך כדי השיחזור א-ב בונה תיקיס עבור כל מסמך שבמאפיניסם שלו יש שס תיק שלא מוגדר בתיקיה המשוחזרת. . בחר בפקודה ישיחזור תיקיהיי מתפריט המשנה ייתיקיהיי. כעת הקש את שס התיקיה הרצויה והקש <ז90%6>. על המסך יופיע חלון יישיחזור תיקיהיי. שמות המסמכים (בלועזית) המוכליס בתיקיה יתחלפו במהירות בזה אחר זה. עס סיוס השיחזור הסמן חוזר באופן אוטומטי לפקודה יישיחזור תיקיהיי. כדי לשחזר תיקיה נוספת, חזור שוב על הצעדיס הנייל. פרק 4: 26 ----------- תחזוקת המערכת 5 כלים 1 בפירמוט תקליטון חדש הפקודות ייפרמט כונן 1'' וייפרמט כונן 8יי בתפריט המשנה ייכליסיי מיועדות לפרמט תקליטוניס בא-ב. אס במחשב שלך שני כונניס (84 ו-8), בחר את הכונן בו ברצונך לפרמט את התקליט. בהסבר נתיחס לפרמוט מכונן 4, אך הפקודות זהות גס לגבי כונן 8. כל תקליט חדש יש להכין לפני השימוש בו, אחרת לא ניתן לשמור עליו מסמכים, או להשתמש בו למטרות גיבוי ושחזור. עס הצבת הסמן על אחת הפקודות, יפתח תפריט משנה בו עליך לספק לא-ב מידע ביחס לסוג התקליטון שתכניס לכונן. המספרים בתפריט מתיחסים לסוגי התקליטוניס השוניס. 1. בחר בסוג התקליטון המתאיס. על המסך תופיע ההודעה: הכנס תקליט ריק לכונן להמשיך! כן לא 2 הכנס תקליטון ריק לכונן 4. בחר 'כן'י והקש <%67ח60>. זכור: אס תכניס תקליטון המכיל מסמכיס (חומר שנשמר בעבר), הס יימחקו בעקבות פעולה זו. על המסך תופיע ההודעה הבאה: :3 6צו07 "10 6015606556 אסת 567%ת1 7 האסשתא ם]זאם 6או"55 הב פרק 4: 27 מ 11 ---------------------2300....... ו = נה |['[נ'ּז*ק*זקה88 תחזוקת המערכת אס הכל תקין, ימשיך התהליך (כפי שיוסבר בשלב 3). אס קיבלת מסך ובו הודעת שגיאה, הפסק את התהליך, תקן התקלה (כפי שיוסבר בהמשך), ורק אחייכ עבור לשלב 3. קיימות 3 הודעות שגיאה אפשריות : א. :4 6טו"6 פתופוחא 70%ת6 %66%סק %6ו"א ,ע"ל0ה ,+זססה הוצא את תקליטון המסמכים. הסר מעליו את מדבקת הכסף (מדבקה זו הינה מדבקת הגנה כנגד כתיבה על תקליטון מחיקה ממנו). החזר את התקליטון לכונן והקש . ב. 4 6צוז0 פהושוחא "6770 ה03%3 ,₪657 ,%מססה הודעה זו מציינת כי התקליטון מקולקל. עליך להשתמש בתקליטון חדש. החלף את התקליטון בתקליטון חדש והקש ₪. ג. 4 6צןו0 8ַתו680ץ "0ץ"6 ע680ץ צסא ,ע₪6%7 ,%"ספה הודעה זו פירושה כי אין תקליטון בכונן או שסגר הכונן פתוח. הכנס תקליטון ודאג לסגור את הכונן. הקש 8 והמשך. הקש <"56%ח6> ותקבל הודעה אא:"0הווצ6 אא:680] מתבצע תהליך הפירמוט לתקליטון החדש. שיס לב לנורה האדומה בכונן. בעת הפירמוט הנורה דולקת. בגמר הפירמוט תתקבלנה 2 הודעות על המסך. הראשונה מציינת שהפעולה הסתיימה. השניה שואלת האס להכין תקליטון נוסף. 6 03%ס] 1(א/ץ) %סתה0%ה3 %גחזס] פרק 4: 28 ------------------- תחזוקת המערכת 4 הקש א כדי לסיים את תהליך הפרמוט. הקש על מקש כלשהו. בתוס הפעולה קייסם תקליטון מסמכים המוכן לעבודה. על המסך יוצג מחדש תפריט העל ייתחזוקה/י. 5 הכן מדבקה ורשוס עליה שס משמעותי מזהה (לדוגמא נושא). הוצא את תקליטון המסמכים מכונן 4 והדבק עליו מדבקה זו. 2 תיקון מסמך א-ב פגוס כאשר אינך מצליח לפתוח מסמך, למרות שהוא מופיע ברשימת המסמכים, יתכן שהמסמך פגום. תוכל להעזר בפקודה ייתקן מסמץדיי לשס תיקונו. פקודה זו חלה הן על מסמכי א-ב רגיליס והן על מסמכי גיבוי (מסמך עס סיומת ג. וסיומת 888. ב-005). שיס לב: פעולת התיקון מיועדת לטיפול במסמך בודד. אס אירעה תקלה כלשהי המשפיעה על מספר מסמכים באותה תיקיה, תוכל להעזר בפקודה יישחזור מגיבוייי מתפריט המשנה י'מסמכיסיי בכדי לשחזר את כל המסמכים המאוחסניס בתיקיה זו. ראה סעיף 4.1.3. כדי לתקן מסמך פגום: 1. בחר בפקודה ייתקן מסמדיי מתפריט המשנה ייכליסיי. תפתח תיבת השיחה ייתיקון מסמדיי. 2 בשדה יישם מסמץיי הקש את שס המסמך הפגום או בחר בשס המסמך מתוך הרשימה שתוצג בעקבות הקשה על 5 ומילוי שדות השאילתא. 3 בשדה ישס מטמך חדש'י הקש שס חדש למסמך הפגוס. 4.| אשר את נתוני התיבה עס <"58ח6>. כעת יבצע א-ב את פעולת התיקון. בגמר ביצוע פעולת התיקון, יחזור הסמן לתפריט המשנה ייכליםיי. כעת תוכל לפתוח את המסמך החדש שיצרת, אך זכור להקיש את שמו החדש! פרק 4: 29 תחזוקת המערכת 6 התקנה התפריט ייהתקנהיי מכיל פקודות המאפשרות להוסיף או לעדכן קביעות התקנה ראשוניות. תוכל לשנות קביעות אלה בכל עת. 1 התקנת מתאם מדפסת על מנת להדפיס מסמכי א-ב במדפסת מסוימת, עליך להתקין תחילה את מתאס המדפסת המתאים. לכל מתאס מדפסת מגירסא 6 קיימיס הקבציס הבאיסם (* מסמלת את שס הקוב, והשס זהה לשס המדפסת): אתם.* מתאס מדפסת קבצי מתאמי מדפסת התומכים בפונקציות החדשות של א-ב גירסא 6 מזוהים על פי הסיומת אחם.*. נ.* גופניס (פונטים) מספר קבצי הגופניס כמספר הגופניסם בהס תומכת המדפסת הנתונה. 1* תאור לכל מתאס מדפסת ישנו מסמך נלווה, בו מתואריס מאפייני שוניס של המדפסת. 1. הכנס תקליטון מדפסות מספר 1 לכונן. 2 בחר בפקודה '"התקנת מתאם מדפסתיי מתפריט ייהתקנתיי. על המסך תוצג רשימה של מדפסות. 3. הצב את הסמן על המדפסת הרצויה והקש <"056ח6>. אס קבצי המתאם שבו בחרת לא קיימיס בתקליטון הראשון, תוצג הודעה המורה להכניס לכונן את תקליטון המדפסות המתאים לכונן. פרק 4: 30 7-77 תחזוקת המערכת התוכנית תעתיק את קבצי מתאס המדפסת לתיקיה ייתוכניותיי. בסיוס התקנה מוצלחת, יוצג מחדש תפריט העל ייתחזוקהיי. הערה: בעבודה ברשת עליך להיות בעל זכויות כתיבה בספרית ה 48]18 בה מותקנים המתאמים. 2 הגדות משתמש פקודה זו מיועדת למנהל המערכת ברשת המקומית ומשמשת שתי מטרות: * הקמת ספריה עבור התיקיה הפרטית, והתקנת קבצי הפעלה עבור כל משתמש נוסף ברשת. = שינוי הגדרת סוג מסך. לאחר החלפת מסך, עליך להגדיר את סוג המסך כדי שא-ב יוכל לתמוך באופציות התצוגה של המסך החדש. (דרך נוספת להגדיר סוג מסך הינה באמצעות תכנית ייהעדפותיי ראה סעיף 17.6). 1 בחר בפקודה ''הגדרת משתמשיי מתפריט ייהתקנה/י. על המסך תוצג תיבת השיחה ייהגדרת משתמשים'י. בשדה יספריה פרטית למשתמשיי הקש נתיב מלא עבור הספריה החדשה. 3 בשדה "ספרית 522 למשתמשיי מופיעה כברירת מחדל נתיב הספריה שנקבעה כספריה הפרטית. הקש נתיב אחר כדי לשנות את ברירת המחדל. הערה: 5047 היא הספריה שבה *יווצרו קבצים זמניים בזמן מעבר בין תוכניות. בשדה ייסוג מסדיי הקש 2]. על המסך תוצג רשימת מסכים. בחר בסוג המסך הרצוי והקש <60%6>. בסיוס התקנה מוצלחת, יוצג מחדש תפריט העל ייתחזוקתיי. פרק 4: 31 אודות מסך העבודה 5. אודות מסך העבודה מסך העבודה הוא משטח העבודה של א-ב. במסך העבודה תקיש מלל, תכתוב, ותערוך מסמכיס. ללא הכרת מסך העבודה, תתקשה במלאכת עריכה ועיבוד של מסמכיסם. על כן, בפרק זה תערוך היכרות עס מבנה המסך, על מרכיביו השוניסם. כמו כן תלמד כיצד לנוע בתוך המסך באמצעות ייכלי התחבורהיי שלך - הסמן. 1 מבנה מסך עבודה עס פתיחתו של מסמך, בין אם הוא חדש או קייסם, יוצג מסך העבודה, הוא המסך שבו יוקש טקסט ויבוצעו פעולות העריכה והעיצוב למיניהן. הסמן מוצג בשורה הראשונה בטור הימני ביותר. מבנה מסך העבודה של מסמך חדש המבוסס על ברירות המחדל של א-ב נראה כך: | ו ו תיקיחתיק : צבורית בעמודיס הבאים מפורטיס המרכיבים השוניסם של מסך זה. פרק 5: 1 - ה ---------------- תודות מסך העבודה א. בראש המסך מצוי הסרגל. קיימים 2 סוגי סרגלים - סרגל עבודה שמראה אלו מאפייני עיצוב תקפיס בנקודה מסוימת במסמך ושוות טרגל, המשמשת לשינוי ערכיס אלה. בעמודה הימנית ביותר על המסך מופיע ספרור שורות ולידן ציון סוג השורה. א-ב מכיר במספר סוגיסם של שורות. לכל שורה מאפייניה ושימושיה. שורת סוף מסמך. שורה זו מתקדמת באופן אוטומטי עס התקדמות העבודה. היא אינה מופיעה בזמן ההדפסה ואינה נכללת במניין השורות, אלא משמשת לידיעה בלבד. בתחתית המסך, אך מחוץ למשטח העבודה מופיעה באופן קבוע שורת אינדיקציה. שורה זו מציינת את מיקוס הסמן במסמך ואת מצב העבודה הנוכחי. הסוגל בראש כל מסך עבודה יש סרגל. במסמך חדש הוא מציין מהס עוכי העיצוב הראשוניים, או כפי שהס מכוניס במדריך '/ברירות מחדל'י. לחילופין, תוכל לקבוע רוחב סרגל קבוע, באמצעות עבודה עם מסמך תבנית. ראה סעיף 11.7. הסרגל קובע את: - רוחב המסמך. השוליים הימניים והשמאליים, הקובעיסם את רוחב הדף, מסומניס עייי זוג חיצים, בתחילתו ובסופו של הסרגל. רוחבו של מסמך חדש הוא 65 תוויסם. כיוון הכתיבה - הכיוון שאליו מצביעיס החיצים מורה על כיוון הכתיבה. במסמך חדש כיוון הכתיבה הוא מימין לשמאל. - נקודות טאבולציה מסומנות עייי האות יטיי. על הסרגל מופיעים שני מלבנים מודגשיס - האחד, החיצוני ביותר, מסמן מהם השוליים התקפים לפיסקה שבה נמצא הסמן. השני, הפנימי יותר, מסמן את מקוס הסמן 8 השורה, ועל כן הוא נייד. פרק 5: 2 אודות מסך העבודה סרגל זה נקרא סרגל עבודה. תוכל לקרוא מפורשות לשורת סוגל לשם שינוי ערכים. השינוי ישתקף מיידית בסרגל העבודה. שורת הסרגל מאפשרת הגדרת נתונים צורניים של המסמך כגון: - קביעת רוחב מסמך עייי שינוי מיקוס שולייסם ימנייס ושמאלייס - | מיקוס שוליים של תתי פיסקאות - | הגדרת מיקוס עמודות בעזרת טאבולציה - | קביעת סטיה של שורה ראשונה בפיסקה פנימה או החוצה משאר הפיסקה. סרגל עבודה משקף את עוכי העיצוב התקפים בכל שלב במהלך העבודה. כיוון שהוא מופיע תמיד בראש המסך נמנע ממך הצורך לדפדף במסמך ולחפש את שורת הסרגל האחרונה על מנת לברר אלו הוראות עיצוב ניתנו לאחרונה. הסברים מלאיס ניתנים בסעיף 10.1, הדן בעיצוב באמצעות סרגל. ספרור שורות וסוגן הטור הימני במסך כולל שני נתוניס - מספרי השורות המוצגות על המסך והסוג של כל אחת משורות אלה. עס הכניסה למסמך חדש, שלא מושפע ממסמך תבנית, מופיע בצד ימין 3 > במסגרת מודגשת. - | המסגרת מציינת שזה תחילתו של עמוד. - | 3 מציין את מספר השורה. לכל מסך נכנסות 20 שורות. - | הסימון > מציין את סוג השורה. ברירת המחדל של א-ב היא דף באורך של 57 שורות. בסוף כל עמוד יתחיל אוטומטית ספרור חדש של שורות. בזמן הכתיבה נוצרות שורות חדשות ועס כל שורה חדשה מופיע גסם מספרה בעמוד, ומימינה סימן המזהה את סוגה: פרק 5: 3 ------------------ אודות מסך העבודה : שורת גלישת מילים שנוצרה ע"י א-ב בניגוד לכתיבה במכונת כתיבה, אין צורך לתת פקודה מיוחדת על מנת לעבור משורה לשורה, שכן המעבר הוא אוטומטי ומתבצע עייי א-ב. כאשר המילה האחרונה בשורה היא ארוכה מדי, היא תועבר, ייתגלושיי, לשורה חדשה. שורת גלישת מילים אינה קבועה וא-ב עשוי לשנות אותה בזמן שינוי רוחב הסרגל ועיצוב מחדש של המסמך. > שורה חדשה יזומה ע''י המשתמש זוהי שורה של תחילת פיסקה. לעומת שורת גלישת מילים שנוצרה עייי א-ב, היא מהווה שורה עצמאית ולא תאוחד עס שורות קודמות בזמן עיצוב המסמך. על מנת להתחיל בפיסקה חדשה, או במילים אחרות על מנת לסיים פיסקה, עליך לתת הוראה מפורשת עייי הקשה על מקש <ז00%0>. --- שוות בקוה לשורה זו מספר תפקידים חשובים: שורת בקרה משמשת כשורת קישור בין המסמך הנוכחי לבין תוכניות שונות (אינדקס, תוכן הענייניס, מחולל הטבלאות). כמו כן, משמשת שורת הבקרה להגנה על קטעים או טפסים מפני כתיבה ושינוי. בנוסף לכל אלה, תוכל להשתמש בה גם כשורת הערה, לכתיבת טקסט שיראה על המסך בלבד ולא יופיע בהדפסה. שורת בקרה משמשת גסם לשילוב נתוניס מתוך מאגר נתוניס של המשרד הממוחשב למסמך א-ב (לדוגמא שילוב כרטיס מעקב החלטה בתוך מסמך סיכום דיון). <-> שורת מירכוז הטקסט בשורה זו ימוקס במרכז העמוד, בהתאס לרוחב הסרגל התקף. המירכוז דינמי, כלומר, עם שינוי הסרגל או הטקסט יערך מירכוז מחדש. פרק 5: 4 ג. אודות מסך העבודה % שורת סיעוף אוטומטי סימן זה מעיד שהסיעוף בשורה זו נעשה בעזרת פקודת הסיעוף האוטומטי של א-ב. משמעו שכל שינוי בהוראות הסיעוף, כמו גם הוספה או ביטול של שורות סיעוף קודמות, ישפיעו אוטומטית על סיעוף השורות הללו. שורת אינדיקציה בתחתית המסך שורת אינדיקציה, המכילה מימין לשמאל: - מספר מהדורה של א-ב ומספר תת מהדורה. -‏ מספר העמוד והעמודה בטור. בהמשך תלמד כיצד לחלק עמוד למספר טוריס (בדומה לטורי העיתון). כאשר עובר הסמן לעמוד חדש יתחלף מספר העמוד הרשום בשורת האינדיקציה. -‏ מספר הטור בשורה שעליו עומד הסמן ברגע נתון. - | מצב עבודה נוכתי. לדוגמא: כתיבה בלועזית באותיות גדולות כתיבה של מספריס במצב עברית כתיבה באותיות מודגשות כתיבת אותיות מודגשות בקו תחתון עבודה במצב ציור עס קו בודד עבודה במצב ציור עס קו כפול כתיבה במצב סופרסקריפט כתיבה במצב סבסקריפט עבודה במצב ציור מדעל 0- ו-4כש- > ₪ התוויס המיוחדיס (הדגשה, קו תחתון, סופרסקריפט וסבסקריפט) יופיעו מהבהביס כאשר הסמן מוצב על טקסט שנכתב עס מאפייניס אלה. - שפת הכתיבה: ₪56 = עברית; 05 = לועזית פרק 5: 5 2 תנועה עם הסמן במסך העבודה הסמן המהבהב מסמן את המקוס בו יוקש התו הבא בשורה. תוכל לנוע עם הסמן לאורכו ורוחבו של עמוד, או לדלג בין עמודי המסמך. א. תנועה לאווך השוות תנועה לאורך השורה מתבצעת בעזרת המקשיס הבאים: מקש רווח החיציס 6%0[ >- 060%"[ -< סחסת 4 טאבולטור טאבולטור + % ו מקש זה מזיז את הסמן מתו לתו ומפריד בין מיליס. אבל אל תשכח שהוא ימחוק את הכתוב כאשר מקישיס עליו בעוד הסמן מוצב על תו כלשהו. כל הקשה תזיז את הסמן בתו אחד בכיוון החץ: הח השמאלי יזיז את הסמן שמאלה ואילו החץ הימני יז אותו ימינה. (החץ השמאלי) הסמן ידלג על מילה שלמה עס כל הקשה. כיוון התנועה שמאלה. זכור - לחץ קודם על ["6% ואחר כך על מקש החץצ. (החץ הימני) הסמן ידלג על מילה שלמה עס כל הקשה. כיוון התנועה ימינה. מקפיץ את הסמן מכל נקודה בשורה לתחילתה. הקשה ראשונה תקפיץ את הסמן לסוף הטקסט בשורה. הקשה נוספת תקפיץ את הסמן לשולייסם החיצונייס (בעברית הכוונה לשמאליים). הסמן ידלג לסימן הטאבולציה הבא שמאלה, כפי שמצוין בסרגל (בלועזית הכיוון הפוך). הסמן יחזור לסימן הטאבולציה הקודם ימינה, כפי שמצוין בסרגל (בלועזית הכיוון הפוך). פרק 5: 6 אודות. מטך העבה 0 אודות מסך העבודה מומלצ לנוע עס הסמן לאורך השורה אך ורק בעזרת החיצים ולא עס מקש הרווח. המחשב מתיחס למקש הרווח כמו לכל תו אחר, ובנקודה שהוקש ישאר תו רווח. בזמן עיצוב מחדש של שורות, תגלה פתאוס רווחיס מיותרים בין מילים ולא תבין מדוע דפדוף במסמך השתמש במקשיס הבאיס לדפדוף בין שורות ובין דפיס: ספ (ק0 86ַ3?) דפדוף במסך אחורה - מביא למסך את 20 השורות האחרונות שהוקשו. חסףץ (חשסק 7306) דפדוף ב-20 שורות קדימה עס כל הקשה. בדפדוף רציף קדימה ואחורה שומר הסמן על מקומו בשורה. אס תחזור בגמר הדפדוף לנקודת המוצא במסמך יעמד הסמן על התו ממנו התחלת את הדפדוף. הדבר יעיל במיוחד למי שזקוק תוך כדי עבודה לעיין בחלקיס אחריס במסמך. הסמן שומר על מיקומו מלבד כאשר מגיעיס למסך הראשון או האחרון של מסמך העבודה. סְ0פָ?+1ץ6% מכל מקוס במסמך יקפוץ הסמן לתחילתו, לשורה הראשונה, לטור הראשון בשורה. חִפַףָ?+1ץ6% מכל מקוס במסמך יקפוץ הסמן לסופו, לתחילת השורה - האחרונה בו. חיצים דפדוף רציף שורה אחרי שורה עייי הקשה רצופה על מקש הח למעלה או למטה בהתאם לכיוון הרצוי. אס הסמן צמוד לשוליים הימניים הוא ישמור על קו השולייסם התקפים (כולל שולייס של תת-פיסקאות). לעולס אל תשתמש במקש <"%6ח6> על מנת לעבור בין השורות. מקש זה יוצר שורות מסוג > (שורות יזומות), דהיינו א-ב לא יוכל לבצע עיצוב אוטומטי לשורות אלה. פרק 5: 7 אודות מסך העבודה 3 השורות המיוחדות של א-ב א-ב מעמיד לרשותך מגוון של שורות מיוחדות שמטרתן לאפשר לך לשלוט בעיצוב המסמכים. חלק מהשורות המיוחדות מיועדות לקישור בין התוכניות המיוחדות שמציע א-ב לבין מסמך עבודה מסוים. כלי עבודה אלו, כפי שמרמז שמם, מוצגים על המסך בצורה של שורה בודדת. מאחורי מרבית השורות מסתתרות תיבות שיחה, בהן תוכל להגדיר פרמטרים שונים, לשנות ולעדכן ערכים, או לאשר את ערכי ברירות המחדל של א-ב. בכל מסמך, תוכל להכניס מספר בלתי מוגבל של שורות מיוחדות, וזאת בהתאם לצורך. שורות אלה מתנהגות כמו שורות רגילות. תוכל להוסיף שורה מיוחדת בכל מקוס בגוף המסמך, לבטלה ולהעבירה בצמוד לטקסט ממקוסם למקוס, או ממסמך למסמך. לעומת זאת, השורות המיוחדות אינן נכללות במניין השורות ואינן מופיעות בפלט ההדפסה. השורות המיוחדות הן: * שורת סוגל הסרגל שולט על רוחב המסמך, כיוון הכתיבה ונקודות הטאבולציה המשמשות, בין השאר, לקביעת היסט פיסקאות. . שורת הוראות הדפסה שורה זו שולטת בגורמי עיצוב בהדפסה כגון יישור שולייס, מיקוס תחילת וסוף טקסט, מספור דפים ומיקוס מספר הדף. + שורת כיוון מדפסת שורה זו מיועדת לקישור בין המדפסת בה אתה מתעתד להדפיס את המסמך לבין א-ב. במדפסות מסוימות, תוכל בעזרתה לשלוט על אופציות הדפסה מתקדמות כגון השימוש בפונטים, אורינטצית הדף, וריווח סלקטיבי. פרק 5: 8 אודות מסך העבודה שורת עמוד חדש שורה זו מאפשרת לך לחרוג מהעיצוב האוטומטי של א-ב וליזוס תחילת עמוד חדש במקוס רצוי. שורת כותרת באמצעות שורה זו תוכל לקבוע כותרות עליות ותחתיות אשר יופיעו בעמודי המסמך המודפס. שורת הוראות סיעוף שורה זו שולטת על מאפייני הסיעוף האוטומטי של א-ב, כגון, הקשר בין רמות סיעוף שונות, סוג הסיעוף, מספר סיעוף התחלתי ומאפייני אות. שורת הוראות שילוב שורה זו מיצגת מסמך אחר אשר ישולב במסמך הנוכחי בזמן ההדפסה, ממיקוס השורה ואילך. כך תוכל להדפיס מסמך המכיל בתוכו מסמכיס רבים, מבלי ליצור מסמך אחד ארוך ומסורבל. שורת הערה/בקורה לשורה זו תפקיד כפול: א. הוספת הערה למסמך אשר לא תופיע בהדפסה, וזאת לשס תזכורת או לשס מתן הוראות. ב. קביעת הגנה מפני כתיבה בקטע נתון, או הכנת טופס מוגן. פרק 5: 9 > | על בכ 7 = מ( ל. = ג ע/ר" 3322 1 6. עיבוד מלל ועריכתו יתרונו הגדול של מעבד תמליליס על פני מכונת הכתיבה הוא העובדה שניתן לחזור לאותו מסמך פעם אחר פעס על מנת להוסיף לו, לקצצ בו, ולעבד אותו למבנה ותוכן רצוייס. שינוי פרושו הוספה, מחיקה או החלפה של טקסט. תוכל למחוק תוויס או שורות, וכן להוסיף או לשנות תווים או שורות בכל מקוס שהוא במסמך. שינויים גורריס בעקבותיהס עיצוב מחודש של המסמך בהתאם לסרגל התקף. נושא נוסף השייך לעריכה הוא הטיפול בצורת האות, בגודלה ובאופן הדגשתה על ידי מבחר מאפייניסם. הפקודות בתפריט ייעריכהיי יעזרו לך לשוות לכל מסמך שתפיק מראה מקצועי ומרשים. במסמך קיים: נוע לאורך השורה בעזרת מקשי החיצים ולא בעזרת מקש הרווח נוע בין השורות בעזרת מקשי החיציס ולא בעזרת מקש <670%6%> 1 טיפול בתווים 1 תיקון תווים אס שגית בהקשת תו, הצב עליו את הסמן, והקש את התו הנכון במקומו. בכך ביטלת את התו הקודם וקבעת את התו המבוקש. זוהי דוגמא נפוצה למילה הכתובה בשגיאת כתיב מסוג - חיולף אותיות. העמד הסמן על ייויי, הקש על האותיות ייליי ייויי ותקבל חילוף. [ פרק 6: 1 עיבוד מלל ועריכתו 2 הוספת תוויס דמפפאך על מנת להוסיף אותיות, מיליסם או שורות לטקסט עליך לעבור למצב דחיפה, דהיינו 56%%ח1. זוהי שיטת העבודה המומלצת. תוכל לקבוע שיטה זו כברירת המחדל, באמצעות מתן הוראה בתיבת השיחה יישיטת כתיבהיי שבתפריט ייהעדפותיי. ראה סעיף 17.2.1. 1. הבא את הסמן למקוס המבוקש והקש על מקש 5ח1. הסמן ישנה את צורתו לריבוע מהבהב (עבה יותר מהרגיל). 2 הקש את התוויס המבוקשיס. הטקסט החדש ישתל מימין למקוס הסמן, והטקסט הקיים, הנמצא משמאל למקוס הסמן, ידחף קדימה. בעזרת מקש 5ח1 תוכל להוסיף תוכן לקייס, תוןך כדי דחיפת שאר הטקסט קדימה. כמובן שהפעולה תגרור עיצוב אוטומטי של המסמך בהתאם לשינוי. לביטול מצב דחיפה - הקש פעם נוספת על מקש פ>חן1. 3 העתקת תווים בודדים | 10] פקודה זו משמשת להעתקת התו שמימין לסמן. תפקידה להקל בכתיבה של חומר הדורש חזרה, לדוגמא העתקת סימני 15611 או העתקה של תוויס מסובכיס. 1. הצב את הסמן לשמאל התו להעתקה. 2 הקש על מקש 10. כל הקשה על 10] תעתיק תו זה פעם נוספת וכך תוכל ליצור רצף של תו מסוים. פרק 6: 2 עיבוד מלל ועריכתו 4 הוספת ספוות ומספרים ‏ ) + ד:3 על מנת להקיש מסמך ובו רצף מספרים, כמו מספרי טלפון, תעודות זהות או טורים חשבונאיים, עדיף לעבוד מראש, לאורך כל המסמך, במצב המאפשר כתיבה של מספרים. זהו מצב דחיפה מיוחד למספרים. הקשת אותיות מתבצעת באופן רגיל; כשתקיש ספרה יעבור א-ב אוטומטית למצב דחיפת מספרים. כך ימנע ממך הצורך להקיש את המספר מסופו לתחילתו. 1. לחץ על המקשים א + 11%. בשורת האינדיקציה תדלק האות א (ץ6פחטא) להודיע שאתה נמצא במצב זה. 2 הקש אותיות כרגיל. 3 הקש מספר מתתילתו לסופו. כל עוד תקיש רק ספרות וסימני + - , . 0 / * % (חיבור, חיסור, פסיק, נקודה, סוגריים, אלכסון, כפל ואחוזים) ישאר הסמן במצב זה. בהקשת כל תו אחר, כולל רווח - תשתחחר מיידית ממצב זה: הסמן יקפוץ לשמאל המספר ותוכל להמשיך להקיש כרגיל. 4 לביטול המצב - הקש פעם נוספת על א + %ו1. בעזרת מקש זה תוכל לשתול מחרוזת מספרית בטקסט קיים, תוך כדי דחיפת שאר הטקסט קדימה. הצב את הסמן על התו הרצוי, הפעל מצב דחיפת מספרים, הקש את המספר ובטל המצב. כמובן שהפעולה תגרור עיצוב אוטומטי של המסמך בהתאס לשינוי. אם היה הסמן במצב %"50ח1 לפני הוראת א + 11%, אזי ביטול א + 41% יחזיר את הסמן למצב %"56%ח1. בעזרת הפקודה יישיטת כתיבהיי, תחת תפריט ייהעדפותיי, תוכל להגדיר את שיטת העבודה הקבועה עבור דחיפת מספרים: - | האס מצב זה :היה מצב העבודה ההתחלתי בכל מסמך. - אלו תווים יזוהו כתוויס מספריים עייי א-ב. לפרטים נוספים, ראה סעיף 17.2.1. פרק 6: 3 ו ה עיבוד מלל ועריכתו 5 ביטול תוויס שלש שיטות לביטול תווים. השתייס הראשונות מבטלות את התו ותו לא. השלישית, גוררת עריכת מסמך מחדש. :| מקש הרוות הצב את הסמן על התו לביטול והקש על מקש הרווח. יווצר רווח במקוס התו. לא תתבצע עריכה מחודשת. * | מקש 836650806 הצב את הסמן תו אחד משמאל לתו המיועד למחיקה והקש על 6, חאותו הרצוי ימחק, במקומו יווצר רווח, והסמן יעמוד במקוס בו היה התו שנמחק. הקשה נוספת על המקש שוב תמחוק את התו משמאל לסמן. לא תתבצע עריכה מחדש. שיטה זו יעילה במיוחד לתיקון תו שגוי בעת ההקלדה. במסמך לועזי, הצב את הסמן תו אחד מימין לתו המיועד למחיקה. . מקש |6ם הצב את הסמן על התו למחיקה והקש על [06. התו הרצוי ימחק, תוך כדי הזזת הטקסט משמאל לימין (ולהיפך במסמך לועזי). כל הקשה נוספת על 061 תגרוס למחיקת תו נוסף והזזת הטקסט בהתאם. פעולה זו תגרור עיצוב המסמך מחדש. 6 מיקוף מילים בסוף שורה - 8%ד6 הוראת המיקוף משמשת לחלוקת מילה באופן יזוס על פני שתי שורות, תוך שמירה מלאה על העיצוב האוטומטי של א-ב בזמן עריכת הטקסט והדפסתו. לא-ב מנגנון מיקוף אוטומטי. בכל מקרה שמילה אחרונה בשורה הינה ארוכה ואינה נכנסת במלואה לשורה עקב רוחב הסרגל, א-ב יחצה אותה. פרק 6: 4 עיבוד מלל ועריכתו במקרה כזה, יופיע על גבי המסך הסימן -, ובהדפסה מקף. אם, כתוצאה מעויכה מחודשת יתפנה מקום לכל המילה, יתבטל תו המיקוף והמילה תודפס כיתחידה אחת. ניתן לבטל את המיקוף האוטומטי באמצעות תכנית ייהעדפותיי. ראה סעיף 1. ניתן להפעיל את המיקוף גסם בצורה יזומה. לדוגמא, הוראה זו יכולה למנוע מצב בו יישור השוליים יוצר רווחים גדוליס מדי, ולמילה ארוכה אין מקוס בסוף השורה. ללא שימוש במנגנון המיקוף, תועבר המילה לשורה הבאה ויווצר חלל ריק בסוף השורה הקודמת. מנגנון המיקוף מונע כאמור תופעה זו. 1 הקש את ראשית המילה בסוף השורה. 2 לח על המקשים - + ["6% (מקף) והמשך להקיש את שאר המילה כרגיל. שיסם לב שהסמן עובר אוטומטית לתחילת השורה הבאה. על המסך מופיע תו מיוחד לציון נקודת מיקוף. בהדפסה *ופיע במקוס תו זה מקף רגיל. 2 טיפול בשורות 1 שתזור שורה שנמתקה או שונתה ש + דו8 לצערנו קורות טעויות - לחצת על 0ח5 + ["6% במקום חץ + [6%%, או אולי שינית טקסט שלא מצא חן בעיניך ולאחר מכן התחרטת ורצית להחזיר את הנוסח הקודס. כדי לשחזר את התוכן המקורי בשורה: = | לת על המקשיס ש + 41% ישירות מתוך מסמך העבודה. פרק 6: 5 עיבוד מלל ועריכתו פעולת השחזור תפעל תמיד, לבד משני המקריםס הבאים: הוצאת את הסמן מהשורה לפני שנתת את פקודת השחזור. בעקבות הוספת טקסט לשורה, בוצע עיצוב מחדש שגרס לחלקו לגלוש לשורה הבאה. 2 ביטול שורה א. ביטול חלק משורה | פאם + אד6 הצב את הסמן על התו הראשון לביטול (התו הימני ביותר במסמך עברי) ולחץ על המקשים ₪06 + ["60. השורה, ממקוס הסמן ועד סופה, תמחק. בשורות רגילות של פסקאות יגרור הדבר עיצוב מחדש. טקסט הכתוב בשורה הבאה יעלה לשורה הריקה ויתפוס את מקומו של טקסט שנמחק. ביטול שורה שלמה | 1] + ואד6 כדי לבטל שורה שאין בה צוויך: 1. הצב את הסמן על השורה לביטול. 2. בחר בפקודה ייבטליי מתפריט המשנה יישורה'י. לחילופין, לחץ על המקשים 1] + ["6%. אס השורה המבוטלת הינה שורת תחילת פיסקה (מאופינת בסימן > ליד מספר השורה), אזי בעקבות הביטול תאוחד פיסקה זו עס הפיסקה הקודמת. כאשר תבטל שורות, יעבור המסמך גם עימוד מחודש. לכן, מומלץ לבדוק האס חלו שינויים לא רצוייס במסמך. למשל, האס בעקבות הביטול לא נחצו פסקאות חשובות על פני שני עמודים. תוכל למנוע מקריס אלו עייי קביעת עימוד יזוס (מקש 3:). פרק 6: 6 דש ----------------< | עיב:וד ללל וער*כתו ג. בדוגמא הבאה מובאות שתי פיסקאות. האחת מתחילה בשורה 10 והשניה מתחילה בשורה 12. זוהי פיסקה ראשונה לדוגמא. המיליס הבאות הועברו ע"י א-ב. זוהי פיסקה שניה. ברגע שנבטל שורה 2, תחובר שורה 13 עס שורה 11. ראה עתה קטע זה לאחר ביטול שורה מס' 12 0 >> זוהי פיסקה ראשונה לדוגמא. המיליסם 1 | | הבאות הועברו ע"י א-ב. 12, תחובר 2 | שורה 13 עס שורה 11. פקודת ביטול שורה 1] + [6%% חלה גם על שורות המיוחדות של א-ב: שורת סרגל, שורת עמוד חדש, שורת הגדרת כותרת, שורת הוראות הדפסה, שורות בקרה לסוגיהן, שורת הוראות שילוב ושורת הוראות סיעוף. הפקודה תבטל את ההוראות שניתנו בשורות אלו. כמובן שגם במקרה זה יעוצב המסמך מחדש על סמך הוראות קודמות אס היו, או על פי ברירות המחדל של המסמך. ביטול שורה אחוונה ויקה במסמך לרוב אין חשיבות לעובדה שנשארת שורה ריקה בסוף המסמך, חוץ מבשעה שהיא גורמת ליצירת דף נוסף ריק (כאשר גולשיס מעבר למספר השורות שנקבע לעמוד). 1. הצב את הסמן על השורה האחרונה וסמן אותה עס 4]. 2 הקש על 6"+65"1 (הוצאת קטע מסומן) כדי להוציא את השורה אל מחוץ למסמך. 3 הקש <"%6ח6> בלבד. שים לב לא להקיש שס קטע. אס מופיע שס קטע, מחק אותו. לחילופין, ניתן להפוך את השורה לשורת הערה (3]+1ץ6%) וכך היא לא תופיע בהדפסה. פרק 6: 7 עיבוד מלל ועריכתו 3 הוספת שורוות א. הכנסת שורה אחרי הנוכתית דחפפא1 יש להבחין בין שני מצביס. בשניהס משתמשיס במצב דחיפה: - הוספת שורת רווח אחרי שורת טקסט, לדוגמא בין פיסקאות : הקש על מקש 5ח1. הבא את הסמן לסוף הטקסט בשורה (עם מקש 6), והקש <"56ח6>. - פיצול שורת טקסט לשתיים עייי העברת חלק מהכתוב לשורה הבאה: הבא את הסמן לתו שממנו הינך רוצה להעביר טקסט. הקש על מקש פח[. וכעת - תוכל להקיש על <"56ח6> וליצור פיסקה חדשה, או להמשיך לכתוב ועייי כך לדחוף את הטקסט לשורה הבאה (הוספת שורות תוך כדי כתיבה). בכל אחד ממצביס אלה, לחיצות נוספות על <%6%ח6> תגרומנה להופעת שורות נוספות ולדחיפת הטקסט כלפי מטה. הכנסת שורה לפני הנוכתית ‏ 1] 1. הצב את הסמן על השורה שמעליה ברצונך להוסיף שורה נוספת. 2 בחר בפקודה ייהוסףיי, מתפריט המשנה יישורהיי. לחילופין, הקש 1] ישירות מתוך מסמך העבודה. מיקוס הסמן בשורה, לפני הפעולה, איננו חשוב. במסמך תפתח שורה ריקה המאופינת כשורת תחילת פיסקה (מאופינת בסימן >). הסמן יעבור לשורה החדשה שנוצרה. לחיצות נוספות על מקש 11 תגרומנה להופעת שורות נוספות וליידחיפתיי הטקסט כלפי מטה. הסמן ישמור על מיקומו היחסי בשורה לאחר פעולה זו. בזמן עריכת המסמך, תשאר כל שורה שנפתחה עס 1] כשורה נפרדת. פרק 6: 8 עיבוד מלל ועריכתו ג. | העתקת חלקים מסומנים לשווה הבאה תוכל להעתיק תווים בשורה או שורה שלמה לשוורה הבאה מתחתיה בלחיצת מקש אחת, בלא להסתבך בפעולות מיותרות. 1. סמן את התוויס להעתקה עס 2], או את השורה במלואה עס 64], והשאר עס הסמן בשורה הצבועה. 2 לחץ על המקשים 1] + %%ו50. לפרטים נוספים, ראה סעיף 8.5.1. 4 מירכוז טקסט בשורה | 1]+ד: הוראה זו משמשת למיקוס מלל במרכז השורה. מירכוז יערך לפי הסרגל התקף במסמך (ולא לפי רוחב הדף). 1. הצב את הסמן על השורה שאתה רוצה למרכז. השורה חייבת להיות שורת תחילת פיסקה (המאופינת על ידי הסימן > ). אין חשיבות למיקוס הסמן בשורה בזמן מתן הפקודה. 2 בחר בפקודה ימירכוז שורהיי מתפריט ייעריכהיי. לחילופין, לחץ על המקשים 1] + 41% ישירות מתוך מסמך העבודה. בשולי המסך הימניים, ליד מספר השורה יופיע סימן <-> המעיד על כך שהמירכוז הוא דינמי. פירוש הדבר שכל עריכה של מלל בשורה זו (הוספה או מחיקה של תוויס) תגרוס להזזתו חזרה למרכז השורה. בצורה דומה, עס שינוי שולי הסרגל, יתבצע אוטומטית מירכוז חדש בהתאס לסרגל החדש. הערה: ניתן למרכז טקסט גסם בעזרת תו הקיבוע > (29 + 11%). להסברים מפורטים על תווי קיבוע, ראה סעיף 6.4.2. סוג זה של מירכוז יעיל למשל במקרה שרוצים למרכז טקסט בתוך מסגרת. פרק 6: 9 עיבוד מלל ועריכתו 3 קביעת מאפייני אות; הדגשות, גדלים, גופנים מאפייני אות הן קבוצה של פקודות בעזרתן תוכל לשלוט על צורת האות ועיצובה. 1 שינוי קטע מסומן הפקודה יישינוי קטע מסומןיי משמשת לעבודה עס מלל קיים, ולה שלש מטרות : - להבליט קטע שלם, כלומר יותר מאשר מילים ספורות, באמצעות קו תחתון או הדגשה. - לשנות הבלטה של קטע מקו תחתון להדגשה, או להיפך. - להסיר קו תחתון או הדגשה מקטע. הערה: פקודה זו אינה נתמכת בתווים מוגניס של טבלאות או טפסים. מומלץ לא לשנות מאפייניסם של תוויס מוגניס. 1. סמן את הקטע שברצונך להבליט, או לשנות. השתמש בפקודה ייסימוןיי תחת תפריט ייעריכהיי או במקשי 2/]4]. הסבר כיצד לסמן קטע תמצא בסעיף 8.11. 2 בחר בפקודה יישינוי קטע מסומןיי מתפריט המשנה יימאפייני אותיי. כדי להבליט קטע חדש, או לשנות הבלטה קיימת: - | הצב את הסמן בפקודה הרצויה (י''הדגשה'י או 'יקו תחתוןיי) והקש <60%6%>. הפקודה בה בחרת תסומן באמצעות התו . כדי להבליט קטע בשתי השיטות גס יחד, בחר גם בפקודה השניה ושוב הקש <"56ח0>. - | בחר בפקודה יבצעיי והקש <"%6%ח6>. על המסך יופיע הקטע עס ההבלטה שבחרת. פרק 6: 10 7 ----------------------------= = | ענ 01 דמלל = ריצ כדי להסיר הבלטה מקטע: - בחר בפקודה המסומנת כדי לבטל את השפעתה. בעצם, אתה מורה לא-ב לטפל בקטע המסומן בצורה רגילה, ללא איפיון אות. - בחר בפקודה 'יבצעיי והקש <"%6ח6>. הקטע יופיע ללא ההבלטה. 2 הדגשת ! + דוה השתמש בפקודה זו כדי להדגיש מילים בדף המודפס, כדוגמת כותרת סעיף זה. טקסט מודגש מופיע זוהר על מסך מונוכרוס ואדוס על מסך צבעוני, ובדף המודפס מופיע עבה יותר משאר הטקסט. תוכל להקיש מלל ואחר כך להדגישו, או לכתוב ישירות עס הדגשה. 1. הצב את הסמן על התו בו ברצונך להתחיל את פעולת ההדגשה. 2 בחר בפקודה ייהדגשהיי מתפריט המשנה יימאפייני אותיי או לחץ על המקשים ! + 21%. הסימן *ייָיי בשורת האינדיקציה מציין שא-ב נמצא במצב הדגשה. 3 הקש טקסט חדש. כדי להדגיש טקסט קיים, עבור עס מקש החצ בכיוון הכתיבה על האות, המילה או השורה (לשמאל בעברית ולימין בלועזית). כדי להפסיק מצב הדגשת: 1. הזז את הסמן תו אחד אחרי התו האחרון שאמור להיות מודגש. יציאה ממצב הדגשה מיושמת על התו עליו מוצב הסמן 2 בחר פעם נוספת בפקודה ייהדגשהיי או לחץ שוב על המקשים !+ %!. פרק 6: 11 עיבוד מלל ועריכתו כדי להסיר הדגשה קיימת: 1. הצב את הסמן על התו האחרון ממנו אתה רוצה להסיר את ההדגשה. 2 היכנס למצב הדגשה ועבור עס מקש החץ בניגוד לכיוון הכתיבה (תזוזה לאחור). כאשר תיכנס עס הסמן למילה או קטע מודגשים, א-ב יכניס אותך אוטומטית למצב הדגשה. כך תוכל לערוך מלל מודגש מבלי לתת הוראת הדגשה לא-ב. בשורת האינדקציה יופיע הסימן יי!יי מהבהב. תוכל לעבוד גס במצב הדגשה וגם במצב קו תחתון בעת ובעונה אחת לשס הדגשה כפולה ומכופלת. 3 קו תתתון י-/ + ד|ה באפשרותך להדגיש תו, מילה או קבוצת מילים עס קו תחתון (כמו קבוצת מילים זו). טקסט שתקיש עס קו תחתון יופיע כך הן על גבי המסך והן בפלט המודפס. 1. הצב את הסמן על התו בו ברצונך להתחיל במתיחת הקו. 2 בחר בפקודה ייקו תתתון'' מתפריט המשנה ייסוג אותיי או לחץ על המקשים *-/* + 11%. הסימן יי יי בשורת האינדיקציה מציין שהינך נמצא במצב קו תחתון. 3 הקש טקסט חדש. כדי למתוח קו תחת טקסט קיים, עבור עס מקש התץ בכיוון הכתיבה על האות, המילה או השורה (לשמאל בעברית ולימין בלועזית). כדי להפסיק מצב קו תתחתון: 1. הזז את הסמן תו אחד אחרי התו האחרון שאמור להיות מודגש. יציאה ממצב קו תחתון מיושמת על התו עליו מוצב הסמן. 2 בחר פעס נוספת בפקודה ייקו תחתון" או לחץ שוב על המקשיס - + %[4. פרק 6: 12 עיבוד מלל ועריכתו כדי להסיר קו תחתון קיים: 1. הצב את הסמן על התו האחרון ממנו אתה רוצה להסיר את הקו. 2 היכנס למצב קו תחתון ועבור עס מקש החץ בניגוד לכיווו הכתיבה (תזוזה לאחור). כאשר תיכנס עם הסמן למילה או קטע מובלטיס, א-ב יכניס אותך אוטומטית למצב קו תחתון. כך תוכל לערוך מלל מובלט מבלי לתת הוראת קו תחתון לא-ב. בשורת האינדקציה שבתחתית המסך יופיע הסימן יי יי מהבהב. תוכל לעבוד גם במצב הדגשה וגם במצב קו תחתון בעת ובעונה אחת לשס הדגשה כפולה ומכופלת. כדי לשרטט קו תחתון במקוס שהינו ייריקיי מטקסט, הבא את הסמן למקוס הרצוי, הפעל הדגשת קו תחתון, והקש רווח קשה (רווח + 11%) עד למקוס בו ברצונך להפסיק את הקו. (קו תחתון אינו מופק בהדפסה אלא אס הוא נמצא תחת טקסט או רווח קשה. להסבריס בנושא רווח קשה ראה סעיף 6.4.1 בהמשך.) 4 סופרסקריפט - ( + דוה פקודה זו מאפשרת להדפיס תווים/מילים בגובה חצי אות מעל לטקסט הרגיל. לדוגמא: הספרה 2 בנוסחה ‏ א תודפס גבוה משאר הנוסחה, וכך תוכל לכתוב ייא בריבועיי. 1. הבא את הסמן לתו עליו ברצונך להחיל פקודת ייסופרסקריפטיי. 2 בחר בפקודה ייסופרסקריפטיי מתפריט המשנה ייסוג אותיי או לחצ על המקשים 0 + 41% ישירות מתוך מסמך העבודה. בשורת האינדיקציה יופיע סימן חץ למעלה להודיע שא-ב נמצא במצב סופרסקריפט. על המסך יופיע הטקסט שהקשת כשהוא מובלט. בהדפסה יופיע טקסט זה כשהוא מודפס בגובה חצי אות מעל לשאר הטקסט. פרק 6: 13 עיבוד מלל ועריכתו כדי להפסיק מצב סופרסקריפט: 1. הזז את הסמן תו אחד אחרי התו שאמור להופיע בסופרסקריפט. יציאה ממצב סופרסקריפט מיושמת על התו עליו מוצב הסמן. 2 בחר פעס נוספת בפקודה "סופרסקריפטיי או לחץ שוב על המקשים 0+ שהה. כדי להסיר סופרסקריפט קיים: 1. הצב את הסמן על התו האחרון ממנו אתה רוצה להסיר את הסופרסקריפט. 2 היכנס למצב סופרסקריפט ועבור עס מקש הח בניגוד לכיוון הכתיבה (תזוזה לאחור). כאשר תיכנס עס הסמן למילה או קטע עם סופרסקריפט, א-ב יכניס אותך אוטומטית למצב זה. כך תוכל לערוך את המלל מבלי לתת הוראת סופרסקריפט מיוחדת. בשורת האינדיקציה שבתחתית המסך יופיע הסימן 1 מהבהב. על מנת לראות בזמן עריכה אס טקסט הוא מודגש או במצב סופרסקריפט, הצב את הסמן על טקסט זה. אס יופיע בתחתית המסך סימן חץ עולה מהבהב, פירוש הדבר שזהו קטע הכתוב בסופרסקריפט. 5 שבסקריפט | כ + דוה פקודה זו מאפשרת להדפיס תוויס/מילים בגובה חצי אות מתחת לטקסט הרגיל. לדוגמא: הספרה 2 בנוסחה 0 תודפס נמוך משאר הנוסחה. 1 | הבא את הסמן לתו עליו ברצונך להחיל פקודת ייסבסקריפטיי. 2 בחר בפקודה "סבסקריפטיי מתפריט המשנה 'יסוג אותיי או לחץ על המקשים 0 + 41% ישירות מתוך מסמך העבודה. בשורת האינדיקציה יופיע סימן חץ למטה להודיע שא-ב נמצא במצב סבסקריפט. פרק 6: 14 == 14%" /2(3 ל ךעך לכות על המסך יופיע הטקסט שהקשת כשהוא מובלט. בהדפסה יופיע טקסט זה כשהוא מודפס בגובה חצי אות מתחת לשאר הטקסט. כדי להפסיק מצב סבסקריפט: 1. הזז את הסמן תו אחד אחרי התו האחרון שאמור להפיע בסבסקריפט. יציאה ממצב סבסקריפט מיושמת על התו עליו מוצב הסמן. 2 בחר בפקודה "'סבסקריפטיי או לחץ שוב על המקשים 0 + %ו2. כדי להסיר סבסקויפט קיים: 1. הצב את הסמן על התו האחרון שממנו אתה רוצה להסיר את הסבסקריפט. 2 היכנס למצב סבסקריפט ועבור עס מקש החץ בניגוד לכיוון הכתיבה (תזוזה לאחור). כאשר תיכנס עס הסמן למילה או קטע עס סבסקריפט, א-ב יכניס אותך אוטומטית למצב זה. כך תוכל לערוך מלל מבלי לתת הוראה מיוחדת. בשורת האינדיקציה שבתחתית המסך יופיע הסימן + מהבהב. על מנת לראות בזמן עריכה אס טקסט הוא מודגש או במצב סבסקריפט, הצב את הסמן על טקסט זה. אם יופיע בתחתית המסך סימן חץ למטה מהבהב, פירוש הדבר שזהו קטע הכתוב בסבסקריפט. לא תוכל להפעיל גם סופרסקריפט וגסם סבסקריפט על קטע אחד כי אותס תוויס לא יכולים להיות גסם חצי אות מעלה וגס חצי אות מטה. במקרה זה כל הקטע יהבהב על המסך פרק 6: 15 וו וו וו וו וו וטו וה וו וו יווהו וו וו ור )וויא ישישיווו וו וו ור עיבוד מלל ועריכתו 6 הדפסה עס גדלי אותיות שונים במספר מדפסות איכות וסיכה, שעבורן קיימיס מתאמי מדפסת מגירסא 6 (סיומת אא0.*) או מגירסא 5 (סיומת %א2.*), תוכל להדפיס עס גדלי אותיות שוניס. בתפריט המשנה 'מאפייני אותיי ארבע פקודות המתיחסות לגדלי אותיות : קטן, רגיל, בינוני וגדול. לפקודות אלה אין השפעה נראית לעין על המסך, אך גודל האות שבחרת תתקבל בהדפסה. ההגדרה יירגיליי מתיחסת לאות הסטנדרטית ומהווה ברירת מחדל. לכל גודל אות, מלבד לאות רגילה, קוד מתאים שעליך להקיש בגוף מסמך העבודה כדי להנחות את א-ב בזמן ההדפסה. 1. הצב את הסמן משמאל לאות/מילה/שורה שברצונך לשנות. 2 בחר בפקודה ייקטן/בינוני/גדוליי מתפריט המשנה ייסוג אותיי או לחץ על המקשים: 4 + 41% - אות קטנה 5 + 41% - אות בינונית 6 + 41% - אות גדולה 7+ 115 - אות רגילה שיס לב: חובה להשתמש אך ורק במקשי המספרים שמופיעיס בלוח המקשיס הנומרי. הקוד חל על כל הטקסט שנמצא מימינו, ובסוף השווה מתבטלת השפעתו אוטומטית. לכן, כדי לקבוע גודל אות לשורה שלמה, די אס תצרף קוד מצד שמאל. כדי לקבוע גודל אות לחלק מסוים בשורה, עליך לצרף קוד משני צידי הטקסט הרצוי. 3 אופנים לשינוי גודל אות במספר שורות: - חזור על ההוראות שלעיל עבור כל שורה ושורה. - הקש את גודל האות הרצוי כתו בודד בשורה. במקרה זה ישאר תוקפו עד לשינוי הבא. - < | הכנס הוראת יכיוון מדפסתיי עבור השורות הרצויות וקבע את גודל הגופן בשדה ייגודל גופן התחלתייי ראה סעיף 11.2.3. פרק 6: 16 עיבוד מלל ועריכתו תמיד יודפס תו וווח במקוס התו שמכיל את הקוד! אס הקוד מופיע בתו ראשון בשורה, הוא יפגע במיקוס השוליים הימניים. גדלי אותיות נתמכים גס בעבודה עס ישור שוליים וגם בתוך טבלאות. קטן בינוני פונט שונה בתוך טבלה פונט אחר 7 הדפסה עם גופנים שונים 3 + דן!ו1 הגופן (פונט, ובגירסאות קודמות של א-ב גלגל) הינו סוג אות או במיליס אחרות צורת העיצוב של אותיות; יידודיי, יינרקיסיי ייכרמליי הינס גופנים. בסעיף זה מוסבר כיצד להחליף גופן במסמך. הסבר מפורט על גופניס ושימושיהם תמצא בסעיף 12.4, הדן בכיוון מדפסת. פקודות הגופנים מאפשרות להשתמש בסוגי אותיות שוניס בהדפסה. לפקודות אין השפעה נראית לעין על המסך אך התוצאה תתקבל בהדפסה. כדי להפנות את א-ב לגופן מסוים, עליך להחדיר לטקסט - במקוס המבוקש - פקודה מפורשת שהמדפסת תוכל לזהות. אס לא תתן פקודה אחרת (לא תקבע גופן) המסמך יודפס בגופן הקבוע בכיוון המדפסת, גופן המהווה ברירת מחדל. א-ב תומך ב-3 גופנים שוניס, במסגרת הוראת כיוון מדפסת אחת. לכל גופן מספר מזהה (1,2,3) המתיחס להגדרה שקבעת בתיבת השיחה ייכיוון מדפסתיי. פועל יוצא הוא שתוכל לנצל גופניס רק בתנאי שהגדרת גופנים בייכיוון מדפסתיי. פרק 6: 17 114 4.8 ..144 4 1-ו וו ייוו וו ו יי ה ו ה עיבוד מלל ועריכתו ניתן להגדיר מספר רב של גופנים במסמך באמצעות הכנסת מספר שורות ייכיווו מדפסתיי בגוף המסמך. להחלפת גופן בגוף הטקסט: 41 22 הצב את הסמן משמאל לטקסט הרצוי. בחר בפקודה יגופן 1/גופן 2/גופן 3יי מתפריט המשנה ימאפייני אותיי. לחילופין, לחץ על +11 ומספר הגופן הלוגי (הספרות 43 בלותח הנומרי) כלומר: 1 + %!, 2 + 1%, או 3 + %וה בהתאמה להגדרות בכיוון המדפסת. (למשל, אס הגדרת גופן יידוד יחסייי כגופן מסי 2 בכיוון המדפסת, הרי שכדי להפעילו בגוף הטקסט, עליך להקיש 2 + 1%ג). בנקודת הקשת הקוד יופיע סימן בטקסט, אותו מזהה א-ב. פקודת הגופן משפיעה על הטקסט מימינה, כולל השורות הבאות. על מנת להפסיק את השפעת הפקודה יש להקיש בסוף הטקסט הרצוי גופן זהה או גופן אחר הנוגד אותו. מומלץ לסמן כל קטע משני צידיו, רצוי באותה שורה. תמיד יודפס תו וווח במקוס התו שמכיל פקודת הגופן. אס הקוד מופיע בתו ראשון בשורה, הוא יפגע במיקוס השוליים הימניים. 4 קיבוע טקסט 1 רוותח קשה בין מילים העיצוב האוטומטי של א-ב אחראי בין היתר לסידור המילים על פני שורות גלישת מילים (המסומנות בסימן | לעומת שורות יזומות המסומנות בסימן >). מטרת הרווח הקשה הוא לעקוף סידור שורות זה, כך שמיליס נפרדות יוכרו עייי א-ב כיחידה אחת. לעיתיס רוצים לשמור על שתי מילים או יותר כעל יחידה אחת (לקשור ביניהן). לדוגמא, בין המיליס ייהקש רווח + 41%" הוכנסו רווחיסם קשיס, כדי למנוע פיצולן על פני שתי שורות, ביוס מין הימיס כאשר יערך מחדש מדריך זה. פרק 6: 18 עיבוד מלל ועריכתו = | כאשר חשוב מבתחינת עיצוב הטקסט שיישור השולייס יתחיל ממילה מסוימת והלאה. לדוגמא: כאשר כותביס בטוריס ורוצים לשמור על אחידות לאורך מספר שורות. רווח קשה מחליף רווח רגיל: + בכתיבה חדשה - לחץ על המקשיסם יירווח + 21%" במקוס להקיש רווח. * בעריכה - הצב את הסמן על הרווח הרצוי ולחץ על המקשיס יירווח + +1ג''י. מתקבל תו מיוחד כעין משולש במקוס רווח רגיל. בתנועה על פני השורה עם ח> + ["6% ידלג הסמן על כל המילים הקשורות יחדיו. תו זה מופיע על המסך אך אינו מופיע בהדפסה. בהדפסה מופיע רווח רגיל. 2 תווי קיבוע לטקסט - 23 + ז|, 28 + דוה, 29 + דוה תווי קיבוע הינס תוויס מיוחדיסם שמטרתס לקבע רצף של תווים או מילים בשורה, כך שהיישור שלהס לא יהרס בהדפסה. תווים אלה גורמיס לא-ב להתייחס לקטע הצמוד לתו הקיבוע כאל תת-שורה עצמאית שרק בה יתבצע יישור שוליים. במקרים הבאים, מבצע א-ב את פעולת הקיבוע באופן אוטומטי, כך שאין צורך להקיש תווי קיבוע: - | בעת עבודה עס תוויס גרפיים (במצב ציור). - | בעת היסט פיסקה (סימן טאבולציה). בעת יצירת שוליים ידניים (הקשת 3 תווי רווח ומעלה בתחילת שורה). בכל שאר המקרים, עליך לתת פקודה מפורשת כדי לשמור על יישור שוליים. הדוגמא הבולטת ביותר לכך היא יישור של מספר עמודות טקסט. פרטים מלאיס תמצא בסעיף 13.4 פרק 6: 19 5 --7---"-" 0‏ תת ₪ = " " .7.7( ( (ּד--7---"" "|" |" -- עיבוד מלל ועריכתו קיבוע טקסט לימין - 23 + צןו1 תחת סרגל עברי, התו 23 + 21% מיועד לקיבוע מימין. על מנת ליישר עמודות כבדוגמא הבאה, השתמש בתוי קיבוע. בעקבות לחיצה על 41% ובו בזמן על מקשי הספרות 2 ואחייכ 3 שבלוח הנומרי, יופיע על המסך הסימן 5 בנקודת הקשת הקוד. = הקש את תו הקיבוע (23 + 41%) מצידו הימני של הטקסט. אס הטקסט כתוב בעמודות, הקש את תוי הקיבוע תחת אותס טוריס (זּה מתחת לזה). על מנת להדפיס שלוש עמודות, ללא סטיה, כבדוגמא זו: שלוס רב שובך ציפורה נחמדת מארצות החוס אל חלוני יש להוסיף 23 + +41 באופן הבא: שלוס %רב %שובך ציפורה יקרה :מארצות החוס לאל %חלונל קיבוע לשמאל של טקסט תחת סרגל עברי תחת סרגל עברי, התו 28 + 21% מקבע לשמאל ומיישר את כל המלל שמימינו, בהתאם למיקוס התו. = הקש את תו הקיבוע (28 + 11%) מצידו השמאלי של הטקסט. אס הטקסט כתוב בעמודות, הקש את תוי הקיבוע תחת אותס טוריס (זה מתחת לזה). תו הקיבוע 28 + 241% מישר הקטע הנמצא מימינו בכוון הנגדי לכיוון הסרגל. (תחת סרגל עברי מישר לשמאל ותחת סרגל אנגלי מישר לימין). פרק 6: 20 עיבוד מלל ועריכתו הקטע הבא נכתב במצב דחיפה (₪006 ח05?) תחת סרגל עברי: 6----------ט ההחהחההדהדההההההההההההההההההההרררהה7777777777--- ניו יורק %זסץ סא מיאמי רזג וו לוס אנגילס 5 105 דנבר ץסצחסס העמודה הכתובה בעברית מיושרת באופן אוטומטי לימין ואילו העמודה הכתובה באנגלית מיושרת באמצעות תו הקיבוע לשמאל. ג. | קיבוע טקטס למרכז תו קיבוע למרכז נועד למרכז טקסט בתוך תחום מסוים. להבדיל ממירכוז שורה שלימה, כאן הכוונה היא למירכוז חלק משורה בתוך תחוס. (גבולות התחוס מוגדריס עייי תווי קיבוע, או עייי תוויס גרפיים - מסגרת למשל, שאף הס משמשיס כתווי קיבוע.) אס למשל, ברצונך לכתוב טקסט מסויס בתוך מסגרת, ומסגרת זו אינה במרכז השורה, יש באפשרותך למרכז את הטקסט בתוך המסגרת, ללא קשר למיקומו בשורה. לדוגמא : מרכז תו הקיבוע למרכז (6) מופק באמצעות הקשה על מקשי .)1% + 9 יש להקיש את תו הקיבוע משמאל לטקסט אותו רוצים למרכז, בקצה התחוס בו יש למרכז את הטקסט. תו הקיבוע ממרכז את כל הטקסט הנמצא מימינו עד לתו הקיבוע הבא. תו זה פועל באותה שיטה הן תחת סרגל עברי והן תחת סרגל אנגלי. שימושיס נוספיס לתו הקיבוע למרכז: * בשורת כותרת. כך הינך יכול למרכז כותרות ללא ביצוע חישוביסם כלשהס. * מירכוז תא מסוים בתוך טבלה. לפרטיס לגבי תאי טבלה ראה פרק 9 הדן בנושא הטבלאות. פרק 6: 21 4 ו וימ וו וו | ראאיירר- עיבוד מלל ועריכתו 5 תווים מיוחדים 1 סימן אינטגרל 5 + ד:וה לחץ על המקשים 5 + 21% בו זמנית ליצירת סימן האינטגרל במקוס בו מוצב הסמן. שים לב: סימן האינטגרל משתרע עייפ 3 שורות: שורה נוכחית, שורה קודמת והשורה הבאה. אס אחת משורות אלו אינה שורת טקסט, לא תבוצע הפעולה. 2 תווי 25611 מספר בלות הנומרי + ד:|8 התוויס בטבלה המופיעה בעמוד הבא נוצרו עייי הקשה על מקש ד|4 בצרוף עס אחד ממקשי הספרות בלוח הנומרי. דוגמא: התו % (רבע) נוצר עייי הקשה על 172 + 01%. הקש על 41% ואחייכ, מבלי לעזוב את +11, הקש על <1<>7<>2> בזה אחר זה. המלצות על קצה המזלג: . לאחר אימונים מועטיס תגלה שמלאכת יצירת התוויס הללו גוזלת זמן. על כן מומלץ ליצור קוב מקשים עבור תווים שימושייס. ראה סעיף 6.6. . במקוס לדפדף במדריך ולמצוא טבלה זו, צלס את העמוד ותלה אותו ליד המחשב, כדי שתוכל להעיף בו מבט כל אימת שתרצה. . ישנן מדפסות שלא תומכות בתוויס אלה. בדוק נושא זה עייי הדפסת המסמך יי"תוויסיי (הנמצא בתיקית ייתוכניותיי) לפני שאתה משקיע מזמנך. ראה סעיף 12.8. פרק 6: 22 עיבוד מלל ועריכתו הנה טבלת תווי 5611: מספר | התו מספר התו מספר התו 13 14 15 16 | 1107 1 18 : 199 1 10 . 138 199 ו 200 5 201 ז 22 2 203 זּ 206 : פרק 6: 23 215 216 עיבוד מלל ועריכתו 6 הכנת קוב מקשים למילים שכיחות לכל אחד מאתנו משפטיס קבועים, רצף מיליס או סט תוויס מיוחדים אותס אנו מקישיס פעס אחר פעס. במקוס להקיש את סדרת התוויס תוכל להקיש קוד כך שהסדוה תישתל אוטומטית בטקסט. מי שכותב מאמר על אנציקלופדיות ויכול במקוס ייהאנציקלופדיה בריטניקהיי להקיש על אות אחת בלבד על מנת לקבל ישירות מחרוזת זו יוכל לחסוך חצי יוס עבודה. לכל אחד מהמקשים מ-4 עד 2 תוכל לשייך מחרוזת של תוויס. המחרוזת תישתל אוטומטית כאשר תלחץ על המקש ["6% + האות המתאימה. תוכל להכין מספר רב של קבצי מקשים, כל קובץ עס שס מזהה. בכל קובץ מקשיס ניתן להשתמש בכל האותיות מ-4 עד 2. לפעולה זו שני היבטיס : א. הכנת המסמך ובו הקודים והמלל אותס הם מיצגים. למסמך זה קוראיס ייקובץ מקשיסיי. ב. שימוש בקודים אלה בזמן כתיבה של מסמכים רגילים. א. הכנת קובץ מקשים 1. פתח מסמך חדש. 2. בתו הראשון בשורה הקש קוד (אות מ- עד 2) ונקודותיים. הקפד להקיש את הקוד בטור 1 בשורה (בדוק את מיקוס הסמן עס מקש ₪006). למשל, בשורה הראשונה הקש ייג:יי. כל אות מהווה קוד עבור סדרת תוויס שיבואו בצמוד לה. 3 בהמשך לנקודותייס באותה שורה הקש את התוויס הרצוייס. פרק 6: 24 ב = עב ןז" = מל = עור"לכ תת ב. .5 - | אפשר לרשוס מלל רק עד סוף השורה. - | סימני בקרה כגון הדגשות וקוויס תחתוניסם לא נתמכיס. - | אין חובה להכין קובץ עס כל אותיות האלף-בית. - | כדי למנוע מצב שבו בעת מתן ההוראה לא יוצמד המלל הנלקח מקובץ המקשים לטקסט שכבר קיים במסמך, השאר תו רווח בינו לבין הקוד. - | כדי להכין טקסט בלועזית, כתוב את הטקסט מימין לשמאל כשהמקש 63251066 לחוץ: הקש קוד, נקודותיים ואחייכ את הטקסט במהופך. אין לכתוב את השורה במצב דחיפה. דוגמא לקובץ מקשים - סיומת מכתב: 3 > :נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת 4 >8:בכבוד רב 5 >6:גרינברג מהנדסיס תוכנה בעיימ. שמור את המסמך ותן לו שס מזהה. תמיד תוכל לחזור אליו ולהוסיף ולעדכן אותו בהתאס לדרישות משתנות. יש לשמור את המסמך בתיקיה ייפרטיתיי יחד עס שאר המסמכים המיוחדים. עבור לתפריט ייהעדפותיי, ובחר בפקודה יישיטת כתיבהיי. בתיבת השיחה שתיפתח, הקש בשדה יישס קוב מקשיסיי את שס המסמך המכיל את קובץ המקשיס שבו תרצה להשתמש. שים לב! כל שינוי שתבצע בקובצ מקשיסם, מחייב ייריענוןיי של שס קובץ המקשים בייהעדפותיי. לאחר ביצוע השינוי היכנס לתיבה יישיטת כתיבהיי ואשר את שסם קובץ המקשיס באמצעות הקשה על ח0ףץ. אס קיימים מספר קבציס, ודא לפני העבודה במסמך מסוים ששם הקובץ הדרוש רשוס בשדה המתאיס בתפריט ייהעדפות'י. שימוש בקובץ מקשים במסמך עבודה בכל פעם שתקיש ["65 + אות, יופיע המלל שאותו קבעת בקובצ המקשים הפעיל, זה ששמו מופיע בתפריט ייהעדפות'יי. לדוגמא בסיומת המכתב שהוכן: כאשר יוקש 4 + ["6% יופיע על המסך, מהמקוס בו נמצא הסמן, המלל: ‏ יינשמח לעמוד לרשותכס בכל עתיי. כאשר יוקש 8 + ["65 יופיע על המסך המלל: ייבכבוד רביי. פרק 6: 25 עיבוד מלל ועריכתו 7 עבודה בשפה זרה השפה הראשית במעבד התמליליס היא עברית, וטקסט נכתב מימין לשמאל. עס זאת, יש תמיכה מלאה בכיוון כתיבה לועזי - משמאל לימין. תוכל לשלב אותיות וכן טקסטיס, כמו גס לכתוב מסמכיס שלמים בשפה זרה. בשורת האינדיקציה מופיע סימון לציון לוח המקשיס התקף: - ₪5 (עבור א6ץ460) מציין לוח מקשים עברי. - 05 (עבור 5%8%85 1560ח0) מציין לוח מקשים לועזי. קיימות שתי גישות להקשת טקסט לועזי השזור בתוך טקסט עברל: . הקשת אותיות ומיליס בודדות בלועזית. *‏ הקשת קטעי טקסט לועזיים. 1 כתיבת אותיות ומילים בודדות בלועזית להקשת אותיות בודדות, או מילים ספורות, השתמש באחת מהשיטות הבאות: א. כתיבה באותיות גדולות בודדות הקש על מקש +51 ביחד עס האות הלועזית המבוקשת. או לחילופין: הקש על א6325106%. בשורת האינדיקציה בתחתית המסך נדלקת אות 6 כדי להתריע שהינך נמצא במצב של 6325106%6. סדר כתיבת האותיות יהיה מימין לשמאל, ועל כן, כדי לכתוב מילה שלמה, התחל באות האחרונה בה. אל תשכח להקיש שנית על מקש 683051066 בגמר הכתיבה, אחרת פונקצית ה-51.06%ק63 תשאר תקפה, למרות שברצונך להקיש טקסט בעברית. פרק 6: 26 עיבוד מלל ועריכתו כתיבה באותיות קטנות הקש על מקש 1 + 21% (] עבור ספָגּטַפָחג3]) על מנת להחליף את לוח המקשים מעברית ללועזית, ותוכל להקיש אותיות לועזיות קטנות. בשורת האינדיקציה, במקוס הסימן ₪5 יופיע הסימן 05. כדי לכתוב אות גדולה השתמש בשיטה המפורטת למעלה. סדר כתיבת האותיות יהיה מימין לשמאל, ועל כן, כדי לכתוב מילה שלמה, התחל באות האחרונה בה. בסיוס הכתיבה הקש שנית על 1 + 101%. כתיבת מילים ספווות לכתיבה של מילים או שורות ספורות, הקש 10] + 211%. מקשים אלו יגרמו לשינוי כיוון הכתיבה וכך תוכל להקיש קטע בלועזית באופן רגיל, כלומר כתיבה משמאל לימין תחת סרגל עברי. בשורת האינדיקציה, במקום הסימן ₪5 יופיע הסימן 05. הכתיבה תתבצע במתכונת דחיפה (₪006 ת5שק תו %"56ה1). גובה הסמן משתנה לגובה אות מלאה. כאשר מוצב הסמן בטקסט לועזי שהוקש באופן זה, הוא משתנה באופן אוטומטי לגודל זה. כדי להקיש אותיות גדולות, השתמש במקש 501+5 או 6825100%. האות 6 תוצג בתחתית לציין שהינך נמצא במצב אותיות גדולות. זכור לחזור למצב אותיות קטנות, אחרת 5106%ק63 ישאר בתוקף. כדי לחזור לעבודה בעברית הקש שנית על 10] + 11%, והסמן יעבור למתכונת העבודה הרגילה. לחילופין, תוכל להעביר את הסמן לסוף הקטע הלועזי הכתוב, על מנת לחזור מיד לעבודה בעברית. במסמך לועזי, הקשה על מקשי 10] + 41% תגרוס למעבר לעברית. פרק 6: 27 1 וו ויו ...₪ ₪-ח-ת₪-/-][][-=-[-ת-ת-.-[.*]-/-/-/-2/2 2 23 ]7-כ ב - עיבוד מלל ועריכתו 2 שינוי שפה במטסמך על מנת לכתוב מסמך שלם בלועזית, או קטע לועזי בתוך מסמך עברי, מומלצ להגדיר סרגל עבודה לועזי: 1. הצב את הסמן במקוס הרצוי. 2 לחץ על מקשי 3] + %+וּח5 לקבלת סרגל מעל לשוורה בה עמד הסמן. 3 שנה את כיוון החץ השמאלי בסרגל. העמד עליו את הסמן והקש על התו < (יחד עם %+וח5). בשורת האינדיקציה, במקוס הסימן ₪5 יופיע הסימן 05. כאשר תצא עס הסמן מהסרגל הוא יעמוד בצד שמאל של המסך. הרישוס יתבצע כרגיל אלא שהכיוון יהיה משמאל לימין. לחיצה על המקשיס 10] + 281% תחת סרגל לועזי תאפשר כתיבת עברית במתכנות דחיפה. חזרה לטקסט עברי תעשה עייי הגדרת סרגל חדש וקביעת חץ שמאלי הפונה כלפי שמאל ף). 3 כתיבת קטעי עבוית בתוך טקסט אנגלי על מנת לכתוב בעברית תחת סרגל לועזי, עליך לפעול לפי ההוראות הניתנות בשני הסעיפים הקודמיסם. על מנת להקיש טקסט עברי בתוך טקסט לועזי שנכתב במצב 10] + סן4 עליך לבצע את הפעולות הבאות: 1. הצב את הסמן על תו לועזי שימינה ממנו יש לשלב טקסט עברי. 2 הקש על מקש 846652866 על מנת להעביר את הסמן למצב עברית |4₪] בשורת האינדיקציה בתחתית המסך). פרק 6: 28 3 .4 עיבוד מלל ועריכתו הפעל מצב %"56%ח1, הקש על רווח כדי ליצור הפרדה בין שני סוגי הטקסט וכתוב את המילה/מילים הנחוצות בעברית. בסיוסם צא ממצב %"56%ח1 וחזור עס הסמן לנקודה הרצויה במסמך, כרגיל. 4 המלצות לעבודה עם שפה זרה 1 בחיפוש מחרוזת בשפה זרה - על מנת לוודא שנמצאו כל המופעיס של מחרוזת במסמך, עדיף לבצע את החיפוש פעם במתכונת רגילה (כתיבה מימין לשמאל) ופעם במתכונת דחיפה. בעריכה של טקסט עברי השזור במיליס לועזיות שנכתבו עס 0 + 41%, ודא בשורת האינדיקציה באיזה מצב נמצא לוח המקשיס (05 או 45) לפני שאתה ממשיך להקיש טקסט בעברית. מרגע שנכנס הסמן לאזור לועזי עובר לוח המקשיס אוטומטית ללועזית, וכל טקסט שתכתוב יהיה בלועזית במקוס בעברית. א-ב תומך בנתינת שמות לועזיים למסמכים - מסמכיס עס סיומת 1. שיטת העבודה מוסברת בסעיף 3.2. כמו שמכינים קובץ מקשיס בעברית, תוכל להכין קבציס גס לשפה אחרת. הדבר יעיל, לדוגמא, עבור משרדיס המנהלים תכתובת עס חוייל. פתיחה וסיומת המכתבים, הנושאים צורה סטנדרטית וקבועה יכתבו בקובץ מתאיס. הוראות להכנת הקוב ניתנות בסעיף 6.6. מספור הטוריס בשורת אינדיקציה תחת סרגל לועזי הוא הפוך לסרגל עברי, דהיינו התו הימני ביותר הוא 220 והתו השמאלי ביותר הוא 1. כשהופכים את כיוון הסרגל מתהפך גס המספור. שבירת מחרוזת לועזית אשר נכתבה במתכונת דחיפה תוכל לבצע רק באמצעות הקשה על 830652806 משמאל לתו שבו תרצה לשבור מחרוזת זו. התו משמאל לסמן ימחק והמחרוזת תחולק לשניים. הסמן ישתנה לסמן בשפה העברית. פרק 6: 29 פעולות חיפוש במסמך 7. חיפוש פעולות החיפוש מיועדות לאיתור טקסט מסויס במסמך. הטקסט שברצונך לאתר מכונה מחרוזת. בעזרת פקודות החיפוש תוכל לאתר את כל המופעיסם של מחרוזת נתונה, וכן להורות לא-ב להחליף מחרוזת זו במחרוזת אחרת. בעזרת שימוש מתוחכם בפקודות, תוכל לברר לא רק היכן קייס הטקסט במסמך, אלא האס בכלל קיים טקסט זה. בפרק זה מוסברים שני שימושיס שונים לחיפוש: = חיפוש מחרוזת - מיועד למציאת טקסט בצורה ממוחשבת. פירוש הדבר שבמקוס לקרוא מסמך ארוך כדי למצוא מחרוזת דרושה, אתה נותן לא-ב הוראה לסרוק את המסמך. גם כאן תוכל להחליט על אחת משתי שיטות לחיפוש: - | חפש מתחרוזת: חיפוש פשוט במטרה לברר האס קיימת מחרוזת ספציפית. - | חפש מחרוזת והחלף: חיפוש למטרות החלפה במחרוזת אחרת. . חיפוש עמוד ושורה - מסתמך על העובדה שאתה יודע היכן נמצא הטקסט הרלוונטי, לדוגמא כאשר הכנת הדפסה של טיוטת המסמך, ואתה מעונין להגיע לנקודה מסוימת בו. פרק 7: 1 פעולות חיפוש במסמך 1 הגדרת מחורוזת מחרוזת יכולה להכיל עד 25 תווים מכל סוג, כולל תווים ריקים. אם חשוב לך להדגיש שטקסט מטסתיים בתו או תווי רווח עליך לסיים את כתיבת המחרוזת ברווח ולאחריו בתו **//. הדבר שימושי במיוחד כאשר אתה מחפש מיליסם שמהוות הברה במיליסם אחרות: כך למשל יש לחפש בת "*י (ילדה), כדי שא-ב לא יעלה בחכתו מילים כמו בתיס, בת-ים, בתולה. פעולות החיפוש מתבצעות ממקוס הסמן והלאה, לעבר סוף המסמך. אס אינך בטוח במיקוס המדויק של המחרוזת במסמך, מומלץ להתחיל את החיפוש מתחילת המסמך. הבא את הסמן לתחילת המטמך (ק0ף? + ["606) ווק אז בחר באחת מפקודות החיפוש. המלצות בחיפוש מחרוזת בשפה זרה: 34 כתוב את המחרוזת באותה מתכונת שבה נכתבה במקור. - אם במתכונת דחיפה - 7050-8006 (ראה סעיף 6.1.2), או - אם במתכונת רגילה - מימין לשמאל. 2 במידה ולא זכורה לך צורת הכתיבה, רצוי לבצע הפעולה בשני האופנים. לגבי עברית יש לנו שתי המלצות: א. רצוי לחפש מחרוזת גם בכתיב מלא וגם בכתיב חסר. אינך יכול להיות בטוח שכתבת את כל המופעים של ייקוויסיי כך, ולא יקויסיי. ב. כתוב רק את תחילת המילה, רק את החלק המשמעותי לזיהוי. בצורה זו יכול א-ב למצוא גסם את כל ההטיות של אותה מילה (יחיד לעומת רביס). לדוגמא - כדי לחפש את המילה יימעוניןיי כתוב רק יימעוניי - א-ב ימצא גם את הטיית היחיד וגם את הטיית הרבים - יימעוניניס'י. פרק 7: 2 פעולות חיפוש במסמך 2 חיפוש מחרוזת 1. בחר בפקודה "יחפש מחרוזתיי מתפריט המשנה ייחיפושיי. לחילופין, לחצ על המקשים 2] + %%וח5 ישירות מתוך מסמך העבודה. בראש המסך תופיע תיבת שיחה ובה השדה ייחפש:יי 2 הקש את המחרוזת שברצונך למצוא והקש על <"56ח6>. א-ב יסרוק את המסמך, ממקוס הסמן ויעצר כשיגיע למחרוזת הראשונה. המחרוזת תודגש או, במסך צבעוני, תוצג בצבע 0 6/6"56" כדי להבדילה משאר הטקסט בשורה. אס המחרוזת מופיעה יותר מפעס אחת באותה שורה, היא תודגש רק בפעם הראשונה. 33 בראש המסך תופיע שאלה: ילהמשיךזי. - כדי להמשיך למחרוזת הבאה הקש על <56%ח69>. - | כדי להפסיק את פעולת החיפוש הקש ליי והקש <"%6ח6>. פעולת החיפוש תיפסק והסמן יוצב בתחילת השורה בה הופסק החיפוש. אס תבקש את פקודת החיפוש פעסם נוספת, תופיע בשדה ייחפשיי המחרוזת הקודמת שהקשת בתיבה זו. כדי לחפש שוב את אותה מחרוזת, הקש <60%6%> בלבד. ולא, הקש את המחרוזת החדשה שברצונך לחפש. 3 חיפוש מתרוזת והחלפתה פעולת זו מיועדת להחלפת טקסט מסויס בטקסט אתר (שניהס עד 25 תוויס). תוכל להחליף כל מחרוזת בכל מחרוזת אחרת, גס אס אורכן או שפת כתיבתן שונה. תוכל לבטל מחרוזת תוויס על ידי החלפתה במחרוזת ריקה (רווחיס). פרק 7: 3 ------------------= פעולוו2 חיפוש במסמך הפעולה מתבצעת בעזרת דו-שיח בינך לבין א-ב: 1. בחר בפקודה "חפש מחרוזת והחלףיי מתפריט המשנה "יחיפושיי. לחילופין, לחץ על המקשיס 2] + 21% ישירות מתוך מסמך העבודה. בראש המסך תופיע תיבת שיחה ובה שדה "יחפש:/ 2 הקש את המחרוזת שא-ב אמור לחפש והקש על <%6%ח0>. 3 כעת תופיע השאלה ייהחלף ב:/ הקש מחרוזת שתחליף את המתרוזת הנוכחית והקש <56%ח9>. 4 לשאלה יהאם להציג כל מקוה!יי ענה בהתאס לצורך: - כדי לבדוק ולאשר כל החלפה הקש <"66ת6>. -‏ אס אתה מעונין בהחלפה אוטומטית (לא תוכל לבדוק ולאשר את ההחלפות) עליך להקיש ייליי ואחייכ <ז60%56>. בעת בחירה נוספת בפקודה ייחפש מחרוזת והחלףיי תופיע בשדה ייחפשיי המחרוזת הקודמת שהקשת בתיבה זו. לאישור החיפוש, הקש <60%6%> בלבד. אס ביקשת להציג כל מקרה, יסרוק א-ב את מסמך העבודה וכאשר ימצא את המחרוזת הראשונה יעצר וימשיך הדו-שיח. המחרוזת תופיע תמיד בשורה הראשונה במסך ותודגש במסגרת מוארת או, במסך צבעוני ב- 060וץ ₪6/6756. 1. בראש המסך תופיע שאלה: יילהחליףזיי הקש על <"%6ח6> כדי לבצע החלפה של המחרוזת הנוכחית בחדשה. הקש יליי ו- <ז%6ח6> על מנת לא לבצע החלפה. 2 בשני המקרים ישאל א-ב: יילהמשיךזיי הקש על <%6%ח6> כדי להמשיך בסריקה והחלפה. כדי לצאת ממצב החלפת מחרוזת הקש ייליי והקש <ז%6ח9>. הסמן יוצב בתחילת השורה בה הופסק החיפוש. דו-שיח זה חוזר על עצמו בכל פעם שא-ב מוצא מחרוזת חדשה. שיס לב: להחלפת מחרוזת במחרוזת ריקה יש להקיש רווחים כמספר התוויסם שברצונך להחליף, ומיד בהמשך את התו *. תו זה מסמן כמה רווחיסם לשתול במקוס המחרוזת. פרק 7: 4 פעולות חיפוש במסמך כאשר מוחלפת מחרוזת מסוימת בקיימת מתבצעים עריכה ועיצוב אוטומטיס : - אס המחרוזת הקיימת היתה מודגשת - תודגש גס המחרוזת החדשה. -" כך גס לגבי מאפייני עיצוב אחריס כגון קו תחתון ומירכוז. 5 אס המחרוזת החדשה קצרה או ארוכה מהמחרוזת הקיימת תתבצע עריכת שורות מחדש. 4 מעבר לעמודה ושוורה מבוקשיס אין שוס בעיה לעבור על מסמך קצר ולדפדף בו בעזרת המקשים המתאימים. במסמך ארוך, בן כמה עשרות עמודיס, הופכת הפעולה למיגעת. פעולה זו מאפשרת להגיע לשורה רצויה בעמוד רצוי. תוכל להגיע לכל עמוד מכל עמוד אחר - אין חשיבות למקוס הסמן בעת מתן ההוראה. 1. בחר בפקודה יילך לעמוד/שורה'י מתפריט המשנה ייחיפושיי. לחילופין, לחץ על המקשיס 4] + 41% ישירות מתוך מסמך העבודה. בפינה השמאלית העליונה של המסך תופיע תיבת שיחה ובה השדה ייעמוד מס':יי 2 הקש את מספר העמוד הרצוי והקש על <"%6%ח9>. תופיע שאלה נוספת : יישורה מס"יי 33 הקש את מספר השורה הרצוי והקש על <ז%6ח0>. כדי להגיע לתחילת העמוד הקש על <"%6ח6> בלבד. הסמן יוצב בשורה הרצויה של העמוד המבוקש. אס לא נמצא הצרוף הדרוש, יעצר הסמן בתחילת העמוד שלאחר העמוד המבוקש. פרק 7: 5 עבודה עס קטעיס ועמודות 8 עבודה עס קטעיס ועמודות עריכה באמצעות גזירה והדבקת אחד מכלי העריכה היעילים של א-ב הינו הקטע. הקטע, הוא אזור במסמך העבודה המותחם באמצעות סימון. קטע יכול להכיל כל דבר, החל מתוויס בודדים, מספר מיליס, שורות, פסקאות, עמודיס שלמיס וכלה במסמך כולו. לאחר סימון קטע תוכל לבצע על קטע זה פעולות שונות : שמירה מאפשרת להפוך קטע ליחידה נפרדת, מחוץ למסמך הנוכחי, כך שבעתיד תוכל להשתמש בקטע השמור, לדוגמא לצרפו למסמך אחר. מחיקה היא הסרתו של הטקסט המצוי בקטע מבלי לפגוע בשטח שטקסט זה תופס (מעין החלפת שורות כתובות בשורות ריקות). הוצאה היא הסרתו של קטע מתוך המסמך. העתקה היא הכפלתו של קטע כך שיופיע גס במקומו המקורי וגם במקוס חדש. העברה היא הסרתו של קטע ממקומו המקורי והעברתו למקוס אחר. שילוב מאפשר להכניס קטע שנשמר בעבר לתוך מסמך רצוי. השילוב יעיל במיוחד למטרות גזירה והדבקה של קטעיס בין מסמכים. הגנה עוסקת בשני היבטים: חסימת קטע מפני שינויו והכנה של טפסיס בהם מותר לכתוב רק באזורים מוגדריס מראש. איפיון משמש להוספה, שינוי, או הסרה של הדגשה וקו תחתון בקטע שלם. הפעולה מתבצעת בעזרת הפקודה יישינוי קטע מסומןיי והיא מוסברת בסעיף 6.3.1. בפועל, אנו מבחינים בין קטע לבין עמודה. אנו כותביס טקסט כלשהו במבנה של עמודות (טוריס), כי יש חשיבות לצורת הצגה זו. על כן, א-ב תומך בפקודות מיוחדות לכתיבה ושילוב של עמודות, וזאת כדי לאפשר שמירה על מבנה העמודות, גם בשעת העתקתן או שילובן. כך, בניגוד לפעולות על קטעים, ימנע מצב בו תעבור עמודה עריכה מחודשת בהתאס למיקומה החדש. פרק 8: 1 עבודה עס קטעיס ועמודות המכנה המשותף לכל הפעולות המתיחסות לקטעים הוא שהעבודה מתבצעת בשני שלביס : א. סימון קטע - עליך להגדיר בעזרת ייצביעהיי על איזה קטע ברצונך לבצע פעולה מסוימת. ב. | מתן פקודה רצויה שתחול על הקטע המסומן. מתן שם לקטע! בחלק מהפקודות המבוצעות על קטעיס, מבקש א-ב שתתן לקטע המסומן שס. תוכל לדלג על שלב מתן שס לקטע, וזאת באחת משתי שיטות: * | במצב עבודה רגיל, עס הבחירה בפעולה על קטע, תפתח תיבת השיחה ''יפרטי מסמך/קטעיי. תוכל להשאיר את השדה יישם המסמדיי ריק. . תוכל לוותר כליל על תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. עבור לתפריט העל ייהעדפותיי, ובתיבת השיחה יישמירה/טעינהיי הקש ייליי בשדה יימתן שס לקטע בשמירה/טעינהיי. לאחר קביעת העדפה זו, שוב לא תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי, וביצוע הפעולה בה בחרת תהיה מידית. במקרה זה הקטעים ישמרו תחת שס זמני. שיס לב: קטע בעל שס זמני ימחק ברגע שתסיים את העבודה עס א-ב, או בעקבות ביצוע פעולה אחרת על קטעים. לכן מומלצ מיד בתוס הסימון לבחור באחת מפקודות הקטעים, אלא אס בכוונתך להתעלס מקטע זה. שימוש בתיקיה או בספויה! אינך מחויב להשתמש בתיקיות א-ב בעת עבודה עס קטעים. תוכל לשמור, להוציא או למחוק קטע לכל ספרית 005, או לשלב קטע ישירות מכל ספרית 005. 1. בתיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי מחק את תוכן השדה יישס תיקיהי. הסמן יעבור ישירות לשדה ייספרית המסמדיי. 2 בשדה "ספרית המסמך" הקש את שס הנתיב המלא של הספריה הרצויה. פרק 8: 2 עבודה עס קטעיס ועמודות 1 כיצד לסמן קטע 1 למה משמש הסימון! מטרת הסימון הינה לסמן חלקיסם נבחריס במסמך העבודה - תווים, שורות, פיסקאות או אפילו מסמך שלס - כדי שאפשר יהיה לבצע פקודות המתייחסות לחלקים אלה בלבד - אם למחקס לגמרי מהמסמך ואס להוציאס זמנית, להעתיקם כפי שהס למקומות אחרים, או לשמרס כקבציס נפרדיס. כמו כן, הסימון משמש ליצירת טופס מוגן, כפי שיתואר בהמשך הפרק. פעולת הסימון גורמת לסימון בצבע רקע שונה של כל תו וכל שורה על המסך ולכן היא מכונה גס פעולת צביעה. במסכיס צבעונייסם פעולת הסימון אמנס צובעת את הקטע. תוכל לסמן בזה אחר זה מספר קטעים. כל פקודה בה תבחר תבוצע קודס כל על הקטע הראשון המסומן. הקטעיס האחרים ישארו מסומניס. אס לאחר מכן תבקש פקודה זו פעס נוספת, היא תבוצע על הקטע הבא שסומן, וחוזר חלילה, לכל הקטעיס שסומנו ברצף. אס תסמן פיסקה מתחילתה (מהתו הראשון בה), בעת ביצוע הפעולות השונות, ישאר הסימן של תחילת פיסקה (סימן >) כחלק מהקטע. אס תסמן קטע הצמוד לסרגל עבודה, יעבור גס הסרגל עס הקטע המסומן. בצורה כזו תוכל לשמור על העיצוב המקורי של הקטע. ולהיפך, על מנת להעביר קטע מסומן תוך התאמתו לעיצוב חדש, הוסף שורת רווח בין הסרגל לקטע המסומן כדי להפריד ביניהם, וסמן רק את הקטע. כלל זה נכון עבור כל השורות המיוחדות - עמוד חדש, הוראות הדפסה, כיוון מדפסת, הוראות סיעוף, שורת כותרת, שורת בקרה, הוראות שילוב - המופיעות לפני קטע מסומן. שורות מיוחדות כנייל יועתקו למקוס החדש גס כאשר השורה האחרונה לפניהן תסומן. כאמור, פעולת הסימון מהווה שלב מקדיס לביצוע פעולות שונות על קטע. עס ביצוע הפקודה שבחרת, *וצא א-ב באופן אוטומטי ממצב הסימון. פרק 8: 3 ויה 2 ם-י ₪"-"------=- תת -/-/ ---][]/-/-/-/-/-/[1[4[4 2 2 2 )2)()|)| | ף-... עבודה עס קטעיס ועמודות פעולת הסימון אינה סותרת או פוגעת בפעולות עריכה אחרות. גס לאחר שסימנת קטע, תוכל להוסיף מלל ושורות ריקות, למחוק מלל וכדומה. 2 סימון עמודה או תוויס בודדים 2 1. הצב את הסמן על התו הראשון של הקטע שברצונך לסמן. 2< בחר בפקודה ייסמן תויי מתפריט המשנה ייסימון קטעיי. לחילופין, הקש על 2] ישירות מתוך מסמך העבודה. בשורת האינדיקציה יופיע מלבן המעיד שהינך במצב סימון. 3 משוך את הסמן בעזרת מקש הח לאורך התוויסם בשורה, עד לתו האחרון שברצונך לצבוע. תוכל גס להשתמש במקשי חץ + ["6% כדי לדלג מעל מילה ובו בזמן לסמן אותה. בעברית השתמש בחץ השמאלי על מנת לנוע לרוחב הקטע או העמודה. התווים דרכס עובר הסמן :צבעו. עס כל לחיצה יצבע תו אחד. בלועזית השתמש בת הימני כדי לסמן עמודה או תוויס. 4 רד עס הסמן בעזרת הח התחתון לאורך הקטע, עד לסופו ובצורה זו סמן את השורות שברצונך להעביר או להעתיק. כך אתה מעתיק את הסימון מהשורה בה נמצא הסמן לשורה מתחתיה. 5 | צא ממצב סימון - הקש שנית על 2] או בחר שוב בפקודה מהתפריט. פרק 8: 4 עבודה עס קטעיס ועמודות 3 סימון שורות שלמות | 4] 41 .4 הצב את הסמן על השורה הראשונה שברצונך לסמן. בחר בפקודה ייטמן שורהיי מתפריט המשנה ייסימון קטעיי. לחילופין, הקש 4] ישירות מתוך מסמך העבודה. בשורת האינדיקציה יופיע מלבן המעיד שהינך במצב סימון. רד עס הסמן בעזרת החץ התחתון עד לשורה האחרונה של הקטע אותו אתה רוצה לסמן. פירושו של דבר יימשיכתיי הסימון לאורך הדף. צא ממצב סימון - הקש שנית על 4] או בחר שוב בפקודה מהתפריט. שיס לב: תוכל לשלב בין שתי שיטות הסימון - 2] ו-4]. 4 ביטול סימון 6] + ך;ד5₪ ישנן שלש שיטות לבטל סימון והשימוש בהן תלוי במטרה. א. הפקודה ייביטול סימוןיי מתפריט המשנה ייסימון קטעיי או קיצור הדרך שלה (6] + 11%ח5) משמשת לביטול סימון של קטע שלסם, בין אס הוא סומן באמצעות פקודה, או באמצעות 2] או 4]. מומלץ להשתמש בשיטה זו כיוון שהיא מהירה. למיקוס הסמן במסמך העבודה אין חשיבות. כל הקטע המסומן ימחק! אס קיימיסם מספר קטעיס מסומנים, יבוטל הסימון של הקטע הראשון בלבד. כדי לבטל את הסימון של הקטעיס הבאים, עליך לחזור על הפעולה כמספר הפעמים הנדרש. 1. בחר בפקודה 'יבטל סימון". לחילופין, לחץ על המקשים 6] + >+וּח5 ישירות מתוך המסמך. 2 הקש על <"%6ח6>. הצביעה מהקטע הראשון במסמך שסומן תמחק. 3 חזור על הפעולה פעס נוספת כדי למחוק סימון קטעים נוספיס. פרק 8: 5 עבודה עס קטעים ועמודות מקשי 2] ו-4] אמנס מאפשריס לבטל סימון מקטע שלס, אך עיקר מטרתס הוא בביטול סלקטיבי, כלומר ביטול הסימון של חלק מקטע. 2 ישמש אותך כאשר תרצה לבטל סימון מחלק של עמודה או ממספר תוויס מתוך קטע מסומן. 4 לעומת זאת ישמש אותך כדי לבטל מספר שורות מתוך קטע מסומן. 1. הצב את הסמן בשורה האחרונה של הקטע המסומן. כדי לבטל מספר תווים, הצב את הסמן על התו האחרון שברצונך לבטל. 2 הכנס למצב סימון: הקש על 2] או על 4] בהתאס למטרה. 3 כדי לבטל שורות, עלה עס הסמן במעלה הקטע המסומן (בעזרת החצ). כדי לבטל תוויס, חזור עס הסמן אחורה (נגד כיווו הכתיבה). 4. בסיוס - צא ממצב סימון - הקש פעם נוספת על 2] או 4]. כדי לבטל סימון של מילה בודדת או מספר מילים: 1. הצב את הסמן משמאל למילה/מילים מהן תרצה לבטל את הסימון. 2 היכנס למצב סימון באמצעות הקשה על 2] או 4]. 33 לחץ על המקשים חץ + ["6%. כיוון החץ צריך להיות הפוך לכיוון הסימון, כלומר אחורנית. (בעברית חא ימינה; בלועזית חצ שמאלה). 2 שמיות קטע ‏ 6] שמירת קטע מיועדת להפיכת קטע מסוים של מסמך לקובץ נפוד לשם שימוש עתידי. הקטע השמור יעמוד לרשותך בכל עת, ותוכל לחזור ולהשתמש בקטע זה, בין במסמך הנוכחי ובין במסמכיס אחריסם. פרק 8: 6 עבודה עס קטעיס ועמודות שמירת קטע הינה פעולה מקדימה לשילוב הקטע הניל במסמך אחר. הערה: תוכל גס לשמור קטע בזמן הוצאתו או מחיקתו, וזאת ישירות בזמן ביצוע פעולות אלה. אנו ממליציס להקיס תיקיה מיוחדת להחזקת הקטעים השמורים, או לשמור אותס בתיקיה ייפרטיתיי. כך תוכל בקלות למצוא ולתחזק את כל הקטעיםס. כדי לשמור קטע: 1. סמן את הקטע הרצוי. 2 בחר בפקודה יישמור קטעיי מתפריט המשנה ייהעתקה/העברהי"י. לחילופין, הקש 6] ישירות מתוך מסמך העבודה. תיפתח תיבת השיחה ייפרטי מטמך/קטעיי. הערה: בתפריט העל ייהעדפותיי תוכל לקבוע האס תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי עס בחירת הפקודה או לאו. אס קבעת שתיבת השיחה לא תפתח, הקש <"60%6> בלבד, והקטע ישמר תחת שס זמני. זהירות! אס לא תבצע פעולה על קטע זה, הוא ימחק ברגע שתסייס את העבודה עס א-ב או תבצע פעולת קטע אחרת. 33 הקש את שם התיקיה והמגירה הרצויות, ולאחר מכן קבע שס לקטע המסומן בשדה יישם המסמץ'' והקש <ז%6ח0>. לשם הקטע תוצמד הסיומת ''י.קיי. (ייקיי עבור קובץ מסוג ייקטעיי). תוכל להשאיר את השדה יישם המסמדץיי ריק, ואז ישמר הקטע תחת שס זמני. אך זכור שזהו קטע זמני, והוא ימחק בפעם הבאה שתבצע פעולת שמירת קטע. כדי לפתוח קטע שנשמר בעבר, עליך לשלבו במסמך עבודה רגיל. זכור להקיש לאחר שמו :י.קיי. פרק 8: 7 עבודה עס קטעיס ועמודות 3 מחיקת קטע (לקוב) 6] + דוה מחיקת קטע מיועדת להסרת קטע לא נחוצ מהמסך הנוכחי. פעולה זו מהירה לאין ערוך ממחיקת טקסט שורה אחרי שורה. במחיקת קטע, בניגוד להוצאת קטע, הטקסט ימחק אך ישארו במקומו שורות ריקות. תוכל למחוק קטע במטרה כפולה - לשלבו במקוס אחר באותו מסמך וליצור בעת ובעונה אחת קוב שמור, כל זאת בפעולה אחת. סמן את הקטע הרצוי. בחר בפקודה י'ימחק (לקוב)יי מתפריט המשנה ייהעתקה/העברתיי. לחילופין, לחץ על המקשיס 6" + 11% ישירות מתוך מסמך העבודה. תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. הערה: בתפריט העל ייהעדפותיי תוכל לקבוע האס תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי עס בחירת הפקודה או לאו. אס קבעת שתיבת השיחה לא תפתח, הקש <"%6ח6> בלבד, והקטע ימחק מתוך המסמך הנוכחי, אך ישמר תחת שס זמני. הקובץ הזמני ימחק ברגע שתסיים את העבודה עס א-ב או תבצע פעולת קטע אחרת. כדי לשמור קטע זה לשימוש עתידי, הקש את שס התיקיה והמגירה הרצויות וקבע לקטע שס בשדה ‏ ישם המסמך'' והקש <"%6ח0>. לשס הקטע תוצמד הסיומת יי.קיי. (ייקיי עבור קובצ מסוג ייקטעיי). אס אינך רוצה לשמור את הקטע, אל תקיש שס בשדה יישם המסמדיי, אלא הקש <"%6ח6> בלבד. הקש <*%6%ח6> והקטע המסומן ימחק. פעולה זו שימושית בעיקר בעבודה עס עמודות, כאשר רוצים להסיר עמודה מסוימת, אך מעוניניס להשאיר חלל ריק במקוס שהיתה. פרק 8: 8 עבודה עס קטעיס ועמודות 4 הוצאת קטע (לקובץ) | 6] + 6אד6 בניגוד למחיקת קטע, הפקודה יהוצא (לקובצ)יי מיועדת להוצאת קטע, > וזאת מבלי להותיר עקבות במקוס בו הוא הופיע קודס לכן. לאחר הפעולה, יערוך א-ב את המסמך מחדש. עליך לשים לב במיוחד לשינוייס בעימוד ומיקוס פיסקאות. תוכל להוציא קטע במטרה כפולה - לשלבו במקוס אחר באותו מסמך וליצור בעת ובעונה אחת קובץ שמור, כל זאת בפעולה אחת. 1, סמן את הקטע הרצוי. 2 בחר בפקודה "יהוצא (לקוב1)יי מתפריט משנה ייהעברה/העתקהיי. לחילופין, לחץ על המקשים 6 + ["6% ישירות מתוך מסמך העבודה. תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. הערה: בתפריט העל ייהעדפותיי תוכל לקבוע האס תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי עס בחירת הפקודה או לאו. אס קבעת שתיבת השיחה לא תפתח, הקש <"%6ח6> בלבד, והקטע :וצא מתוך המסמך הנוכחי, אך ישמר תחת שס זמני. הקובץ הזמני ימחק ברגע שתסיים את העבודה עס א-ב או תבצע פעולת קטע אחרת. כדי לשמור קטע זה לשימוש עתידי, הקש את שס התיקיה והמגירה הרצויות וקבע לקטע שס בשדה יישס מסמץי'י והקש <ז56ח9>. לשס הקטע תוצמד הסיומת יי.קיי. (ייקיי עבור קובצ מסוג ייקטעי). אס אינך רוצה לשמור את הקטע, אל תקיש שסם בשדה יישם המסמדיי אלא הקש <"60%6> בלבד. 4 הקש <"%6ח6> והקטע המסומן יוצא. פרק 8: 9 עבודה עס קטעים ועמודות 5 העתקת תווים בודדים 1 העתקת תווים למטה ‏ 1] + ד;זה5 תוכל להעתיק תווים או שורה שלמה לשורה הבאה מתחתיה בלחיצת מקש אחת, בלא להסתבך עס פעולות מיותרות. 1. סמן את התוויס להעתקה עס 2], והשאר את הסמן בשורה המסומנת. 2 לחץ על המקשיס 1] + %%וח5. החלקים המסומנים יועתקו לשורה הבאה. הסמן ירד בשורה אחת תוך כדי העתקה, וכן גם הסימון. תוכל להקיש על 1] + 1%וח5 ברציפות כדי להעתיק מספר פעמים את הקטע המסומן. לדוגמא: הטורים אחרי סימון ולפני העתקה: 0 > 4 | 678 | 5.7 | כמות 4 ₪ 7 99 199 מחיר 12 > 20 6 07 כמות 3 > 220 00| 4 מחיר אותו קטע לאחר העתקה: 0 > 224 8( 7 כמות 1 > 177 99 199 מחיר 2 > 00 54 7 כמות 3 > 220 100 54 מחיר פרק 8: 10 עבודה עס קטעיס ועמודות בשורה הראשונה הוכנו קווי הטוריס של גיליון חשבונאי. אחר כך סומנו עס 2] (סימון הקו הראשון, דילוג בעזרת מקש הטאבולטור לקו השני וסימונו וכו). ג. | לאחר הסימון הס הועתקו לשורה הבאה בעזרת 1] + %%וּח5. כל לחיצה על שני מקשים אלה גרמה להורדת הסמן לשורה הבאה ולצביעה של הקוויס בשורה זו. ד. בסיוס התהליך בוטל הסימן בעזרת ההוראה 6] + %6וח5. ל ט הערות : . אס קייסם טקסט באזוריס אליהס תבוצע ההעתקה (דהיינו בשורות הבאות), הרי שהוא ימחק, שכן ההעתקה תבוצע על גבי המלל הקייס. + כאשר חוצצת שורה מיוחדת של א-ב בין השורה המסומנת ושורת הטקסט הבאה, לשס תרצה להעתיק, לא תתבצע העתקת תוויס. 2 העתקת תווים בודדים בשורה 10] פעולה זו אינה מופיעה בתפריט. היא משמשת להעתקת התו שמימין לסמן. תפקידה להקל בכתיבה של חומר הדורש חזרה, לדוגמא העתקת סימני וו856 או העתקה של תוויס מסובכיס. 1. הצב את הסמן לשמאל התו להעתקה. 2 הקש על מקש 10] מתוך מסמך העבודה. כל הקשה על 10] תעתיק תו זה פעסם נוספת ועייי כך תוכל ליצור רצף של תו מסויס. פרק 8: 11 עבודה עס קטעיס ועמודות 6 העברה והעתקה של קטע במסמך 8] + וחז6, 8] + ד;ד₪א5 העברה והעתקה של קטעים מיועדות לעריכה מיידית בתוך מסמך העבודה הנוכחי. העברה הינה הוצאת קטע מסומן ממקומו הנוכחי במסמך והעברתו למקוס אחר. העתקה הינה שכפול של קטע מסומן ושתילתו במקוס אחר, כך שהקטע יופיע במסמך פעמיים או יותר. תוכל להעתיק או להעביר כל קטע מסומן מיידית (ללא צורך בביצוע פעולת שמירה), לכל מקוס באותו מסמך. קביעת מקום ההעברה/העתקה: אס תציב את הסמן בתחילת שורה יזומה, הקטע יועבר/יועתק לשורה שמעל. אס תציב את הסמן בתחילת שורת גלישת מילים, הקטע יועבר/יועתק מתחת לשורה זו. אס תציב את הסמן בסוף שורה (מקש 6הם), ישולב הקטע בתחילת השורה הבאה. אס תציב את הסמן באמצע שורה גלישת מילים, הקטע המסומן יועבר/יועתק לאמצע השורה אך יגרוס לשבירת העיצוב. אס הקטע הוא שורה שלמה או מספר שורות, הוא יועבר/יועתק לשורה הבאה. אס תציב את הסמן באמצע שורה המאופינת עיי סימן >, הקטע המסומן יועבר/יועתק לאמצע השורה מבלי לפגוע בעיצוב. אס הקטע הוא שורה שלמה או מספר שורות, הוא יועבר/יועתק לשורה הבאה. שים לב: לפני ביצוע העברה/העתקה של קטע, בדוק את ווחב הסוגל התקף לקטע הנייל. הקטע יעבור באופן אוטומטי עריכה מחודשת בהתאס לסרגל ולשורות ההוראות התקפות בנקודה אליה הוא יועבר/יועתק. פרק 8: 12 עבודה עס קטעיס ועמודות 1 העברה מיידית 8] + |אד6 1. סמן את הקטע המיועד להעברה וצא ממצב סימון. 2 הצב את הסמן בנקודה שאליה אתה רוצה להעביר את הקטע. -‏ אם סימנת קטע עס 2], הוא יועבר לנקודה בה תציב את הסמן. - | אם סימנת קטע עס 4", הוא יועבר לשורה מתחת לשורה בה תציב את הסמן. 3 בחר בפקודה "יהעבר קטעיי מתפריט המשנה ייהעתק/העבר קטעי. לחילופין, לחץ על 8] + ["6% ישירות מתוך מסמך העבודה. הקטע המסומן ייעלס ממקומו המקורי, ויעבור למקוס בו מוצב הסמן. 2 העתקה מיידית | 8] + דשזו5 1 סמן את הקטע המיועד להעתקה וצא ממצב סימון. 2 הצב את הסמן בנקודה אליה אתה רוצה להעתיק את הקטע. - אס סימנת קטע עס 2], הוא יועתק לנקודה בה תציב את הסמן. - אס סימנת קטע עס 4], הוא יועתק לשורה מתחת לשורה בה תציב את הסמן. 3 בחר בפקודה ייהעתק קטעיי מתפריט המשנה ייהעתק/העבר קטעיי. לחילופין" לחץ על 8] + 516 ישירות מתוך מסמך העבודה. הקטע המסומן יועתק, ועותק נוסף שלו יופיע במקוס בו מוצב הסמן. פרק 8: 13 עבודה עס קטעיס ועמודות 7 שילוב של קטע במסמך 8] פקודת השילוב מאפשרת לשלב חומר חיצוני במסמך העבודה. זאת בניגוד לפקודות העברה והעתקה של קטע, המיועדות להעברה והעתקה בתוך מסמך העבודה הנוכחי. כאשר נדרש לשלב קטע ממסמך אחד למסמך אחר, עליך לבצע שלב ביניים, והוא ליצור מסמך חדש. זהו מסמך הנושא סיומת יי.קיי (קטע), המכיל את הקטע לשילוב. ישנן שתי שיטות ליצירת הקובץ: = | על הוצאת/מחיקת הקטע מהמסמך המקורי ויצירת קובץ חדש. הקטע המסומן יעלס מהמסמך המקורי. * | ע'י שמירת הקטע מהמסמך המקורי לקובץ חדש. הקטע המסומן יוכפל; הוא ישאר במסמך המקורי אך גס :הווה קובץ חדש. בכל מקרה, עליך לדאוג לתת שס יחודי ומזהה למסמך החדש, שנוצר אס ברצונך לשמור אותו לעיבוד נוסף. כאשר נדרש להעתיק או להעביר קטעיס בין מסמכים, מומלץ לטעון את כל המסמכים הנידונים לזיכרון (5] + ["0%), ואז לעבוד עס מספר מסמכיס במקביל. שיטה זו לא רק יעילה יותר מאשר עבודה עס מסמכיס בודדיס, אלא שהעבודה עצמה תתקדס במהירות, כיוון שכל המסמכים ינמצאים תחת אצבעותיךיי. ראה עבודה עס מספר מסמכים במקביל, סעיף 5. אנו מבחיניס בין שני סוגי יישומיס לשילוב: . במסמך אחד תוכל לשלב מספו קטעים שונים ברצף, אס תתן לכל קטע שס שונה בזמן יצירת עותק. * = מאידך, תוכל לשלב קטע אחד במקומות שונים במסמך העבודה, כל עוד לא החלפת את שס הקטע או שמרת קטע אחר תחת שס זה. פרק 8: 14 עבודה עס קטעיס ועמודות בנוסף לקטעיס רגילים תוכל לשלב: מסמך א-ב שלס (ראה סעיף 3.3.4). מסמך גיבוי, מסמך הדפסה, מסמך תבנית, קטע מטבלה, וכן סוגי מסמכיסם אלה בלועזית. שילוב במקרה זה, היא הצורה היחידה המאפשרת גישה וטיפול בסוגיס אלה. קבציס שאינס מסמכיס מקורייס של א-ב. א-ב מתרגס כל מסמך אוטומטית לפורמט של א-ב בתנאי שאלו קבצי וו1/56. פעולת שילוב קובץ זר נקראת יבוא, והיא מתוארת בסעיף 16.2. עמודות בודדות, בעיקר כדי לארגן עמודות מחדש ולהוסיף להן נתוניס. (ראה סעיף 8.8) לפני השילוב בדוק את רוחב הסרגל, כיוון שהקטע המשולב עובר עריכה בהתאס לסרגל ולשורות ההוראות התקפות בנקודת השילוב. קבע סרגל בראש הקטע לפני שילובו, אס ברצונך לשמור על מבנהו המקורי. (ראה סעיף 10.1.2) כדי לא לפגוס במבנה המסמך שלתוכו משולב קטע, קרא לסרגל ושלב את הקטע לפניו (כך שהסרגל שקבעת יהיה בסוף הקטע המשולב). לגבי קביעת מקוס השילוב, ראה הערות בסעיף 8.6. פרק 8: 15 ₪ וא ₪ רו ור ו ימ מו טוריפו עבודה עס קטעיס ועמודות צעדי עבודה ב'ישילוב קטע'י: 1. פתח את המסמך שבו נמצא הקטע המיועד לשילוב וסמן את הקטע הרצוי. 2 בחר בפקודה "ישמור קטעיי מתפריט המשנה ייהעתקה/העברת קטעיי. לחילופין, הקש 6] ישירות מתוך מסמך העבודה. תפתח תיבת שיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. 3 בשדה "שס מסמץדיי הקש שס מזהה לקטע החדש, וקבע את שס התיקיה והמגירה לפי הצורך. לשס הקטע תוצמד הסיומת י.קיי. (ייקיי עבור קובץ מסוג ייקטעיי). 4. | הקש שוב <%6%ח6> והקטע ישמר. הראיה לכך שהקטע נשמר היא העלמותו של הסימון. 5. | עבור למסמך היעד, המסמך בו ברצונך לשלב את הקטע ששמרת. 6. | הצב את הסמן במקוס שממנו ואילך ברצונך לשלב את הקטע. 7 בחר בפקודה יישלביי מתפריט ייהעתקת/העברת קטעיי. לחילופין, הקש 8] ישירות מתוך מסמך העבודה. תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. בשדה יישס המסמדיי יופיע שס 4 האחרון ששמרת. אס זהו הקטע שברצונך לשלב הקש <%6%ח69>. - | תוכל להקיש כל שם, כולל שס לועזו, ואז להקיש <0056%>. כדי לשלב' מסמך שאין לו סיומת, הקש יי.יי בסוף השס. למשל, אס ברצונך לשלב קוב 15611 בשס 123, הקש את שמו 321.י. הקטע ישולב בתוך מסמך העבודה שלך, במקוס שבחרת. הערה: בתפריט העל ייהעדפותיי תוכל לקבוע האס תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי עס בתירת הפקודה או לאו. אס קבעת שתיבת השיחה לא תפתח, עבור למסמך היעד מייד לאחר השמירה, הצב את הסמן במקוס המיועד לשילוב הקטע, והקש 8]. הקטע ישולב במסמך בנקודת הסמן. זהירות! אס לא תבצע פעולת שילוב מייד, הקטע ימחק ברגע שתסיים את העבודה עס א-ב או תבצע פעולת קטע אחרת. פרק 8: 16 עבודה עס קטעיס ועמודות 8 כתיבה ושילוב של עמודות שתי הפעולות הבאות מיועדות לעבודה עס טקסט הכתוב בעמודות. 1 כתיבת עמודה 9+ דוה פעולת כתיבת עמודה הינה בעצס שילוב עמודה תוך שמיוה על הצורת המקווית של הטקסט. העמודה תיכתב על גבי הטקסט הקיים. העמודה תשולב בנקודת הסמן, באותו מבנה בו נשמרה. 1. סמן את העמודה הרצויה ושמור אותה כקטע תחת שס כלשהו. 2 הצב את הסמן בנקודה שבה יכתב הקטע. 3 בחר בפקודה 'יכתוב עמודהיי מתפריט המשנה ייהעברה/העתקהיי. לחילופין, לחץ על המקשים 9 + 11%. תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. בשדה יישס המסמדיי יופיע שס הקטע האחרון ששמרת. אס זהו הקטע שברצונך לשלב הקש <"%6%ח0>. אס אין זה הקטע המבוקש, הקש את שס הקטע הרצוי והקש <ז00%0>. תוכל להקיש כל שם, כולל שס לועזי. כדי לשלב מסמך שאין לו סיומת, הקש יי.יי בסוף השס. למשל, אס ברצונך לשלב קובץ 15611 בשס 123, הקש את שמו '321,י. אס תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי אינה נפתחת (לפי הקביעה בתפריט ייהעדפותיי), הקש <%6%ח6> בלבד והקטע האחרון שנשמר תחת שס זמני ישולב מיידית בנקודת הסמן. פרק 8: 17 עבודה עס קטעיס ועמודות אס ביקשת להכניס עמודה במקוס בו היתה עמודה אחרת, תיכתב העמודה החדשה על העמודה הקיימת. לדוגמא: בטבלה הבאה אנו רוציס לכתוב את ספרות ה-3 על ספרות ה-2. 33333 4 33333 4 33333 4 33333 4 לאחר שמירת עמודת ה-3 כקטע, נעתיקה לעמודת ה-2. אם נמקם את הסמן בשורה הראשונה, מימין לעמודת ה-2 ונבצע פעולת כתיבת עמודה, נקבל את הטבלה הבאה: 33333 4 33333 4 33333 4 33333 4 2 שילוב עמודה 8 + ד:4 בפעולה זו, משולבת העמודה השמורה לנקודת הסמן, באותו מבנה בו נשמרה, תוך שהיא גורמת לדחיפת הטקסט שהיה רשוס שס שמאלה (במסמך עברי). לכן עלולה פעולה זו לשבש מסגרת של טבלה, אס היא קיימת. באמצעות פעולת שילוב עמודה תוכל להוסיף רווח בין טורי טבלה (עייי שילוב עמודות רווח בינהס), להכניס כל קטע רצוי בין עמודות קיימות בלא למחוק את הכתוב, ולשנות מיקוס עמודות ללא קושי. פרק 8: 18 עבודה עס קטעיס ועמודות 1. סמן את העמודה ושמור אותה תחת שס כלשהו. 2 הצב את הסמן בנקודה בה ישולב הקטע. 3 בחר בפקודה יישלב עמודהיי מתפריט המשנה ייהעברה/העתקהיי. לחילופין, לחץ על המקשים 8 + %!1/. תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. בשדה יישם המסמץיי יופיע שס הקטע ששמרת. אס אין זה הקטע המבוקש, הקש את שסם הקטע הרצוי והקש <%6%ח6>. לדוגמא, בטבלה הבאה: 33333 4 33333 4 33333 4 33333 4 לאחר שמירת עמודת ה-3 כקטע, נשלבה בעמודת ה-2. אס נמקס את הסמן בשורה הראשונה, מימין לעמודת ה-2 ונבצע פעולת שילוב עמודה, נקבל את הטבלה הבאה: 0> 44444 33333 33( 1 1 > 44444 33333 3 11 2 > 44444 33333 3 נגגנן 3 > 44444 33333 3( 4 עמודת ה-3 שולבה תוך כדי דחיפת כל הקטעים משמאל, ושיבוש קווי המסגרת עקב הקצאת מקוס לעמודת ה-3. פרק 8: 19 עבודה עס קטעים ועמודות 9 הכנת טופס מוגן טופס מוגן מיועד למי שמשתמש בנוסת אחיד וקבוע של מסמך ומתעתד לשנותו בחלקיס מסוימיס בלבד, או למי שמעונין להכין טופס המכיל שדות קבועים אותם יש למלא בערכים שונים, למשל טופס פרטים אישיים לעובדיס חדשים. בטופס מוגן תוכל יילחסוסיי כליל חלקים בפני כתיבה. זהו טופס זמין שתמיד אפשר להקיש לתוכו נתוניס אחריס ואחר כך: - להדפיס את הטופס מבלי לבצע שמירה לנתוניס שהוקשו. - לשמור את הטופס עס הערכיס תחת שם אחר. יש להקפיד על סדר הפעולות! השלבים בבנית טופס מוגן: 1. קבע את מבנהו הכללי של הטופס, והקש את כותרות שדותיו. לדוגמא, יישס משפחה:יי. מקס כל שדה במקומו וקבע היכן :וזן תוכן לשדות. השאר שורה ריקה בתחילת הטופס ובסופו כדי לשתול בהן שורות בקרה. 2 הוסף סרגל בתחילת הטופס ומחק ממנו את סימני ט (טאבולציה). באופן זה תקל על המעבר משדה לשדה בשעת הקשת תוכן בשדות. 3 כעת עליך להכניס שורות בקרה שמטרתן לתחום את גבולות הטופס. ללא שורות בקרה אלו, לא תוכל להוסיף שורות טקסט נוספות אחרי הטופס המוגן או לערוך טקסט קיים. עבור לתחילת הטופס והכנס שורת הערה. בחר בפקודה 'יהתחל טופס מוגןיי מתפריט ייטופס מוגויי או לחץ על המקשים 3] + ["6%. הקש % בתו הראשון של שורה זו (העזר במקש 6חס!). 4. עבור לסוף הטופס והכנס שורת הערה נוספת באותו אופן. 5 היכנס למצב סימון (בחר בפקודה ייסימון תו/שורהיי מתפריט ייסימון קטעיי, או הקש 4] ועבור עס הסמן בעזרת החיצים על הטופט כולו. פרק 8: 20 עבודה עס קטעיס ועמודות 6. כעת חזור והסר את הסימון במקומות שאינך רוצה שיהיו חסומיס בפני כתיבה, וכך תיצור שדות להקשה. עבור למצב סימון (באמצעות 2:) ונוע בעזרת החיצים בניגוד לכיוון הכתיבה, כך שיווצרו חלונות שאינס צבועיס. קבע את גודל השדות בהתאם לתוכנסם המשוער (לדוגמא, מספר תעודת זהות, שס משפחה ארוך וכוי). מומלצ לחסוס את התו הריק הראשון אחרי כל כותרת שדה וזאת כדי לשמור על רווח בין השדה לתוכן שיוקש. זוהי דוגמא לטופס מוגן: שם משפחה: שם פרטי: רחוב ומספר: עיר: טלפון : מס זהות: 7 בחר בפקודה ייהגן קטע מסומןיי מתפריט המשנה ייטופס מוגניי. כעת מוכן הטופס המוגן. 8 שמור טופס זה. כעת תוכל להקיש נתונים במקומות המיועדים לכך. - | השתמש במקש 195 כדי לעבור משדה לשדה. - השתמש במקשי החיצים מעלה ומטה או ב-<"%6ח60> כדי לעבור משורה לשורה. נסיון לכתוב באזור חסוס :גרוס להשמעת צפצוף והצגת הודעה: 'יקטע מוגן'י כדי להתחרט, או לשנות בשלב זה את הטופס שהכנת, סמן את הטופס כולו ובחר בפקודה ייבטל הגנת קטע מסומןיי מתפריט המשנה ייטופס מוגן"י. תוכל להגן גם על קטעי מסמך ותוויס גרפייסם באמצעות שורת בקרה. שיטות ההגנה הנוספות של א-ב מוסברות בסעיף 11.6.2. פרק 8: 21 טבלאות במסמך א-ב 9. טבלאות במסמך א-ב טבלה הינה כלי יעיל במיוחד להצגת נתונים. כל דוח, רשימה, וסיכוס תוכל להכין, לארגן, ולעדכן בקלי קלות בעזרת מחולל הטבלאות של א-ב. מדוע מחולל טבלאות! כיוון שהעבודה, לאחר שנתת את ההוראות המתאימות, מתבצעת עייי א-ב. לא תצטרך לשרטט קוויס, לחשב מיקוס רווחים, או להעזר במחשבון כדי לערוך חישובים בעת בנית הטבלה או שינויה; נותר רק למלא את הטבלה בתוכן. מי שמכיר גליונות אלקטרוניים ידע להעריך את ביצועי מחולל הטבלאות. בנוסף ליכולות העריכה והעיצוב המשוכללות של המחולל, הוא תומך בבניה של נוסחאות, מיון של מספרים, תאריכים ומלל, וביצוע חישובים. כמו כן, מציע המחולל מגוון של פונקציות מתמטיות, טריגונומטריות, תאריכיות ומלל. 1 הכרות ראשונה עם טבלאות לפני תחילת העבודה עס טבלאות, רצוי שתעשה היכרות עס מספר מונחי יסוד, המשמשיס בתפריטיס, בתיבות השיחה, ובפרק זה. . טבלת טבלה הינה משטח עבודה המחולק לטורים ושורות. הצגת מלל בטבלה, לעומת מסמך רגיל, מאפשרת אירגון של נתוניסם בצורה ברורה ומסודרת. תוכן הטבלה :כול להיות מלל, מספרים, חישוביסם, ותאריכיס. .| עמודה כל טבלה מחולקת לטורים אנכיים, המכונים עמודות. עמודות הטבלה ממוספרות עייי אות לועזית בסדר אלפבתי עולה. תחת סרגל עברי, העמודה הימנית ביותר היא עמודה 1, העמודה הצמודה לה מצד שמאל היא 8, וכן הלאה. תוכל להגדיר את סוג הנתוניס שתכיל כל עמודה בטבלה: מלל, מספר, תאריך, נומרטור, או הערת שולייס. א-ב מטפל בכל סוג באופן שונה. פרק 9: 1 טבלאות במסמך א-ב = כניסה כל טבלה מחולקת לשווות אופקיות, המכונות כניסות. נקטנו במינוח כניסה, בניגוד לשורה, כיוון שכל כניסה יכולה להכיל מספר שורות. במילים אחרות, כניסה יכולה להכיל יחידת מידע המתפרסת על פני יותר משורה אחת. כניסות הטבלה ממוספרות בסדר מספרי עולה. הכניסה העליונה (מתחת לכותרת) היא כניסה 1, הכניסה שמתחתיה היא 2, וכן הלאה. . כותורת בראש כל עמודה ישנה כותרת, בה תוכל לאפיין את תוכן העמודה. שורת הכותרת היא שורה מיוחדת שאינה נכללת במניין הכניסות. תוכל להקיש בה מלל ומספריס. הכותרת אינה מושפעת מהגדרת סוג הנתוניסם שתכיל העמודה מתחתיה. אס הטבלה מתפרשת על פני יותר מעמוד, תשוכפלנה שורות הכותרת בתחילתו של כל עמוד בעת עריכת הטבלה במסמך. *- תא בדומה למבנה לוח שחמט, כל הצטלבות של כניסה עס עמודה יוצרת מלבן המותחס עייי מסגרת, בין אס היא נראית ובין אס היא שקופה. מלבן זה מכונה תא. אתה מקיש נתונים לתוך תאים. . כתובת התא לכל תא יש שם, המוגדר באמצעות מספר (כניסה) ואות לועזית (עמודה). כך, שם התא הימני העליון הוא 41, התא מתחתיו הוא 2, והתא משמאלו הוא 82. שמות אלה מכוניס כתובת התא. במספר פקודות עליך לציין על איזה תא להחיל את ההוראה וזאת תעשה באמצעות הקשת כתובת התא. בשורת האינדיקציה תופיע בכל עת כתובת התא בה נמצא הסמן. הערה: אס תיכנס למחולל הטבלאות מתוך מסמך לועזי (או קטע הכפוף לסרגל לועזי), יותאמו סדר העמודות וכתובות התאיס לכיוון לועזי. פרק 9: 2 טבלאות במסמך א-ב כיצד להיכנס למחולל הטבלאות! הכניסה למחולל הטבלאות מתבצעת עס הפקודה ייטבלהיי מתפריט ייעריכהיי. או, ישירות מתוך מסמך העבודה בעזרת המקשים ט + 1%/. תיבת השיחה שתפתח משמשת להכנת טבלה חדשה, כפי שמוסבר בסעיף הבא. 2 בנית טבלה חדשה והקשת תוכן 1 בנית טבלה חדשה ישנן 3 שיטות לבנית טבלה חדשה: - בניה מבראשית. - בניה המתבססת על יבוא מטבלה קיימת. - הסבת טבלה במבנה ישן, מגירסאות א-ב קודמות, למבנה שתואס לגירסא הנוכחית. בסעיף זה נסביר כיצד לבנות טבלה מבראשית. בסעיף הבא נתעכב על השיטות האחרות, כיוון שהן מתבצעות מתוך תפריט המשנה ייטבלהיי. כדי לבנות טבלה חדשה, פעל על פי ההוראות הבאות: 1. העמד את הסמן בנקודה שבה אמורה הטבלה להתחיל. 2 בחר בפקודה ייטבלתיי מתפריט ייעריכהיי. לחילופין, לחץ על המקשים ט + 11% ישירות מתוך מסמך העבודה. תפתח תיבת השיחה יהגדרת הטבלתיי. בתיבה עליך לקבוע את מבנה הטבלה, מיקומה ביחס לשולי המסמך, וצורת הצגת המספריס בה. לעמודות הטבלה, בניגוד לכניסותיה, תפקיד מכריע בשלב תכנון מבנה הטבלה. רק לגבי עמודה תוכל לקבוע איזה סוג נתוניסם היא תכיל - מלל, מספרים, או תאריכים. לכן עליך לתכנן את הטבלה מראש, בשלב עבודה זה. לדוגמא, אם הטבלה אמורה להכיל מספרי תעודות זהות, רצוי ליעד לנתון זה עמודה ולא כניסה. פרק 9: 3 טבלאות במסמך א-ב ך-------- הגדות טכלה --------ן 007 -7--ררררררר ה - שם הטבלה :טבלה מספר כניסות : מספר עמודות : מספר שווות כותות : מרכוז טבלה (כ/ל) : שוליים ימניים : ווחב עמודה : ₪ 5 אה 2 חלוקת מספרים לאלפים : כ תצוגת מספרים שליליים : מינוס בכל השדות כבר קיימות ברירות מחדל. תוכל להשתמש בהן, או לקבוע ערכיס אחריס, בהתאס לדרישותיך. מכל מקוס, גס כך וגם כך, תמיד תוכל לשנות את עיצוב הטבלה בשלב מאוחר יותר. בשדה יישס טבלהיי, הקש שס רצוי לטבלה החדשה והקש <56%ח0>. אסור ששס הטבלה :כיל רווחים. השם מיועד לזיהוי הטבלה בעת העתקתה לטבלאות אחרות או בעת שימוש חוזר בה. אין חובה לתת שס לטבלה. בשדה יימספר כניסותיי, קבע כמה כניסות תהינה בטבלה. בשדה 'ימספר עמודות'י, קבע כמה עמודות תהינה בטבלה. את סוג הנתונים שתכיל כל עמודה תקבע בהמשך. בשדה ''מספר כניסות כותרת'י, קבע מה :היה גובה הכותרת. הקש את מספר הכניסות הרצוי. בשדה ''מירכוז טבלה'/י, קבע היכן תשב הטבלה ביחס לשולי הדף - במרכז, או בישור לימין. כדי למרכז את הטבלה, הקש ייכיי. פרק 9: 4 .10 .1 127 טבלאות במסמך א-ב אס החלטת לא למרכז את הטבלה, קבע בשדה *שוליים ימניים'י (או בשדה יישוליים שמאליים'יי, אס נכנסת למחולל הטבלאות תחת סרגל לועזי) את המרחק מהשולייסם באמצעות הקשת מספר התווים הרצוי. השדה :רוחב עמודה'' מתעדכן אוטומטית בהתאם לנתוניסם שהכנסת בשדות הקודמיס. רוחב הטבלה הכולל מחושב עפייי הערכיס שהקשת בתיבה 'הוראות הדפסהיי. כלומר, לא תוכל לקבוע בשדה זה ערך שיגרוס לגלישה מעבר לרוחב הדף שקבעת, אך בהחלט תוכל לקבוע רוחב עמודה צר יותר. רוחב העמודה נמדד בתווים. בשלב מאוחר יותר, תוכל לשנות רוחב של עמודה בודדת באמצעות תיבת השיחה ייסרגל עמודותיי. בשדה ''חלוקת מספרים לאלפים'י, קבע האס יהיה תו הפרדה המחלק מספריס ליחידות של אלפים, זאת כמובן בעמודות מספריות. הקש ייליי כדי להציג מספר ללא תו הפרדה, דוגמת 1000000 (במקוס 0)).. בשדה 'תצוגת מספרים שליליים'י, בחר באחת משתי צורות הצגה בעמודות מספריות - | סימן מינוס, דוגמת 1234- - | סוגריים, דוגמת (1234). ברירת המחדל היא סימן מינוס. כדי לבחור בסוגריים, הקש 2] ובחר באפשרות זו מהרשימה. הקש <%6%ח8> מהשדה האחרון או חסִפָ?] מכל שדה אחר. על המסך תוצג טבלה ריקה על פי המבנה שקבעת. כאמור, תוכל בכל עת לשנות מבנה זה. כבר בשלב ראשוני זה רצוי לשמור את הטבלה עס 5=, ולהבטיח עצמך נגד תקלות בלתי צפויות. בעמוד הבא תוכל לראות דוגמא של טבלה שנבנתה לפי ברירות המחדל. פרק 9: 5 טבלאות במסמך א-ב טבלה ריקה שנבנתה על פי ברירות המחדל: כעת אתה מוכן למלא בתוכן את התאיס. 2 הקשה ותנועה בתוך הטבלה מיקומו של הסמן בטבלה יקבע היכן יוקש התו הבא ועל איזה תא תיושסם כל פקודה. על כן הקפד להציב את הסמן במקום הרצוי. תוכל להעזר בציון כתובת התא המופיעה בשורת האינדיקציה. בטבלה חדשה, תא מורכב משלוש שורות. רק השורה האמצעית מיועדת להקשה. אס תנסה להקיש בשורה העליונה או התחתונה, תקבל הודעת שגיאה שהאזור מוגן. העבר את הסמן לשורה האמצעית והתחל להקיש. לפעמים יעלה אורך הנתונים על רוחב התא. אס מדובר בספרות, לא תוכל להקיש מעבר לרוחב התא. במקרה זה, תוכל להגדיל את רוחב העמודה (כפי שמוסבר בסעיף 9.6.1). בתאים המכילים מלל, נפתחות שורות המשך לקליטת המלל באופן אוטומטי. גס כאן תוכל להרחיב את העמודה לפי רצונך. פרק 9: 6 טבלאות במסמך א-ב כדי להוסיף שורות נוספות לתא מלל או לכותרת, השתמש באחת משתי שיטות : . גלישת מילים, תוך כדי פתיחת שורות. מילה שלא יהיה לה מקוס בסוף השורה הראשונה, תגלוש לשורה הבאה. * הוספה יזומה של שווות עם <"%6ה6>. הקשה על <ץ%6ח6> פותחת שורה חדשה בתוך הכניסה. בסוף הטקסט בשורה תופיע נקודה המעידה שזוהי שורה יזומה. בשורות יזומות, לעומת שורות גולשות, לא יתבצע עיצוב שורות מחודש בעקבות עריכת תוכן התא. עס זאת, באמצעות מחיקת הנקודה תוכל לחבר בין השורות כך שתהיינה שורות גלישת מילים. הנקודה מופיעה על המסך, אך אינה מתקבלת בהדפסה. הקשת <"60%8> בעמודה מספרית או בעמודת תאריך לא תגרוס להוספת שורה. שורח חדשה תתוסף לכל רוחב הכניסה, כך שלכל התאיס באותה כניסה יחיה מספר שורות זהה. אס תנסה להקיש כשהסמן מוצב על אחד מקווי הטבלה, תופיע הודעה: ייתקלה -אזור מוגן". הקש תו כלשהו והזו את הסמן למקוס מותר לכתיבה. בעמודת מלל תוכל להקיש גס אותיות וגסם ספרות. לעומת זאת, בעמודה מספרית, תוכל להקיש רק ספרות וסימנל יי ,מ + |-8-9, בעמודהח מספרית אין צורך להקיש פסיקים, מאחר שתוכן התא יימתעצב ומתיישריי אוטומטית. ניתן להקיש יי,יי רק על פסיק קייס. פרק 9: 7 חיצים פד % + פבך חסףָץ ספ חסף? + [ץ"6% קַ0ף? + ["6% 6ח10] 4 סחסה + ["6% 4 + ["6% טבלאות במסמך א-ב מעלים, מורידים ומזיזים את הסמן שמאלה וימינה, וזאת מבלי לשנות את מבנה הטבלה. חץ מטה משמש להעברת הסמן מהכותרת לתא שמתחתיה. מדלג לתא הבא. הסמן יעבור לתו הראשון בו ניתן להקיש בכל תא. מהתא האחרון בכניסה, יעבור הסמן לתחילת הכניסה הבאה. כאשר הסמן נמצא בתא האחרון של הכניסה התחתונה, הקשה על 135 תוסיף כניסה חדשה לטבלה. בתא מפוצל, מקש 185 יעביר את הסמן בין חלקי התא המפוצלים ורק אתחייכ ימשיך לתא הבא. מדלג לתא הקודס. מגלגל את הטבלה במסך אחד קדימה (בתנאי שאורך הטבלה עולה על מסך אחד). מגלגל את הטבלה במסך אחד אחורה (בתנאי שאורך הטבלה עולה על מסך אחד). מוריד את הסמן לכניסה האחרונה בטבלה. מעלה את הסמן לכניסה הראשונה בטבלה. מזיז את הסמן לתו הראשון המיועד להקשה בשורה עליה מוצב הסמן. הקשה ראשונה מעבירה את הסמן לסוף הטקסט בתא. הקשה נוספת תעביר את הסמן לתו האחרון המיועד להקשה בתוך התא בו מוצב הסמן באותה שורה. מעביר את הסמן לתו הראשון בכניסה (בשורה בה נמצא הסמן). מוחק את הטקסט מנקודת הסמן ועד לסוף השורה בתא הנוכחי. שיס לב: כאשר תקיש יותר מרווח אחד, א-ב יהפוך רצף רווחיס באופן אוטומטי לרווחיס קשים, משוס שלרווח רגיל אין משמעות בטבלה, והוא יעלס בעת עריכת הטבלה. פרק 9: 8 טבלאות במסמך א-ב עבודה עם תפריט העל "מחולל טבלאות'" למחולל הטבלאות תפריט על המופקד על כל הפקודות הרלוונטיות לעריכה, עיצוב ותחזוקה של טבלאות. אס צברת ניסיון בעבודה עס מסמך מלל רגיל, תגלה שרבות מן הפקודות בתפריט העל כבר מוכרות לך. כדי לקרוא לתפריט העל, הקש על 856 מתוך הטבלה. א - ב מחולל טכלאות > מבנה עריכה סרגל נוסחאות סיום | פתח טבלה חדשה ... [ שמור טבלה [ | | [ סגור טבלה [ | בעמודיס הבאיס מפורטות הפקודות השונות בתפריט זה. 3 פעולות על טבלאות התפריט ייטבלהיי תומך בפעולות על טבלאות. להבדיל מפקודות העריכה והעיצוב השונות, המטפלות במבנה ובתוכן הטבלה, הפקודות בתפריט זה מיועדות לטיפול בטבלה בכללותה: פתיחת טבלה, שמירתה, וסגירתה. פרק 9: 9 טבלאות במסמך א-ב 1 פתיחת טבלה הגדר מחדש לאחר הגדרת ערכים בתיבת השיחה ייהגדרת טבלהיי, תוצג הטבלה החדשה על המסך. כבר בשלב זה תוכל להתחרט ולבנות טבלה חדשה במקוס הקיימת. הפקודה ייהגדר מחדשיי מיועדת להקשת ערכים חדשיס בשדות התיבה ייהגדרת טבלהיי, ותגרום למחיקת הטבלה הקודמת, על כל מרכיביה, התבנית והתוכן. 1. בחר בפקודה ייהגדר מחדשיי מתפריט המשנה 'יפתח טבלה חדשתיי. תפתח תיבת השיחה ייהגדרת טבלהי, ובה יוצגו ערכי ברירות המחדל. 2 שנה את הערכים בשדות השוניס לפי הצורך. קלוט מבנה קיים פקודה זו מאפשרת להעתיק מבנה של טבלה קיימת שתשמש כיימודליי לבנית טבלה חדשה. בכך יחסך ממך הצורך לבנות טבלה מבראשית. שים לב: תוכל לא רק להשתמש במבנה של טבלה קיימת אלא גס בתוכנה, וזאת בעזרת הפקודה "קלוט מבנה ונתונים'י. 1. | אם כרגע נכנסת למחולל הטבלאות, הקש 556 כדי לדלג על התיבה ייהגדרת טבלהיי ולעבור ישירות לתפריט העל (מבלי להקיש ערכיס בתיבה ייהגדרת טבלתי). 2 בחר בפקודה ייקלוט מבנה קייסיי מתפריט המשנה ייפתח טבלה חדשהי. תופיע אזהרה: ייטבלה נוכחית תמחקיי ושאלה: להמשיך! כן/לא. במידה שתשיב ייכן'י, תפתח תיבת השיחה ''פרטי מסמך/קטעיי. 3 בשדה יישס המסמזיי, הקש את שס המסמך המכיל את הטבלה הרצויה. א-ב יסרוק את המסמך הנתון. כאשר יאתר את הטבלה הראשונה במסמך יעצר, ויציג את הטבלה. כמו כן תופיע ההודעה: שס הטבלה שנמצאה: וההוראה: בחר פעולה: בחר טבלה זו פרק 9: 10 טבלאות במסמך א-ב 4. | הקש <"%6ח6> כדי לקלוט את מבנה הטבלה ששמה מוצג בשדה "שס הטבלה שנמצאהיי. - | אם זו אינה הטבלה המבוקשת, הקש 2] ובחר בפקודה ייחפש טבלה נוספתיי כדי להמשיך לטבלה הבאה באותו מסמך. כעת יציג א-ב את הטבלה הבאה במסמך (אם היא קיימת). חזור על תהליך זה עד שתמצא את הטבלה המבוקשת. - | כדי לסיים את החיפוש, הקש 2] ובחר בפקודה יהפסק חיפושיי. פקודה זו תחזיר אותך לתפריט העל יימחולל טבלאותיי, ללא ביצוע קליטה. 5 לטבלה שנוצרה מקצה א-ב את השס יטבלהיי. כדי לשנות את שמה של הטבלה, בחר בפקודה ייפרמטריסיי מתפריט המשנה יימבנהיי, והקש שס חדש בשדה יישם טבלהיי. קלוט מבנה ונתוניס פקודה זו דומה לפקודה הקודמת. היא מאפשרת להביא טבלה על כל מרכיביה - מבנה הטבלה ותוכנה. בסיום הפעולה, תוכל לשנות מרכיבים רצוייס. סדר הפעולות זהה למתואר בסעיף הקודם, ייקלוט מבנה קיים". שים לב: אס אתה נמצא כבר במחולל הטבלאות, תוכל להשתמש בקיצור דרך בלוח המקשים. הקש 5" + ["6% כדי להגיע לתיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי ישירות מתוך טבלת העבודה הנוכחית. בין אס בחרת בפקודה מהתפריט או נעזרת בקיצור הדרך, תופיע על המסך אזהרה: טבלה נוכחית תמחק והשאלה: להמשיך! 0 הקש <%6%ח6> כדי לחזור לטבלה הנוכחית. 2 בחר ייכןיי כדי להמשיך בפעולה. קלוט טבלה במבנה ישן פקודה זו מסיבה טבלה שנוצרה בעזרת גירסאות קודמות של א-ב למבנה המוכר ונתמך עייי מחולל הטבלאות. אין חובה להסב טבלאות ישנות, אך אס ברצונך להשתמש בכלי העריכה והעיצוב של מחולל הטבלאות, או להעתיק טבלה במבנה ישן למסמך אחר, עליך קודס כל להתאים את הטבלה הרצויה לשיטת העבודה החדשה. פרק 9: 11 טבלאות במסמך א-ב 1. אם כרגע נכנסת למחולל הטבלאות, הקש ₪56 כדי לדלג על התיבה ייהגדרת טבלהיי ולעבור ישירות לתפריט העל (מבלי להקיש ערכיס בתיבה ייהגדרת טבלתי). בשלב עבודה זה, אין משמעות להגדרת שס הטבלה. 2 בחר בפקודה "יקלוט טבלה במבנה ישן[יי מתפריט המשנה 'יפתח טבלה חדשהיי. כעת תפתח תיבת השיחה 'יפרטי מסמך/קטעיי. 33 בשדה "שם מסמך'י, הקש את שס המסמך המכיל את הטבלה הישנה. א-ב יסרוק את המסמך הנתון. כאשר יאתר את הטבלה הראשונה בו יעצר, יציג את הטבלה על המסך, ועל גביה יפתח תפריט. 4. הקש <"%6ח6> כדי לקלוט את מבנה הטבלה המוצגת על המסך. - | אם זו אינה הטבלה המבוקשת, בחר בפקודה ייחפש טבלה נוספתיי כדי להתקדס לטבלה הבאה באותו מסמך. כעת יציג א-ב את הטבלה הבאה במסמך (אסם היא קיימת). חזור על תהליך זה עד שתמצא את הטבלה המבוקשת. כדי לסייסם את החיפוש, בחר בפקודה ייהפסק חיפושיי. על המסך תוצג שוב תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. כדי לחפש את הטבלה במסמך אחר, הקש את שמו או הקש 5/2] לאיתור מסמכים. 5 לטבלה שנוצרה מקצה א-ב את השס יטבלהיי. כדי לשנות את שמה של הטבלה, בחר בפקודה "יפרמטריםיי מתפריט המשנה יימבנהיי, והקש שס חדש בשדה "ישס טבלתי. שיס לב: חובה שכל הכניסות והעמודות של הטבלה תהיינה שלמות. תאיס תאים מפוצלים יאוחדו באופן אוטומטי עייי א-ב. שחזר משמירה אחרונה פקודה זו מאפשרת לבטל את השינוייסם האחרונים שהכנסת בטבלה, ולהחזיר אותה למתכונת שבה נשמרה בפעס האחרונה. פרק 9: 12 טבלאות במסמך א-ב * | כדי למחוק שינוייס בלתי רצויים, בחר בפקודה י'שתזר משמירה אחרונה'י והקש <"%6ח6>. תופיע אזהרה: | "טבלה נוכחית תימחקיי ושאלה: יילהמשיך! כן לאיי. לחרטה הקש ליי או <ז%6ח6>. להמשך הקש ייכיי. מיד תופיע על המסך הטבלה במתכונתה הקודמת, כפי שנשמרה באמצעות הפקודה יישמור טבלהיי (5ז). שיס לב: אל תשמור את הטבלה עס 5] לפני בחירה בפקודה. 2 שמירת טבלה כדי למנוע אובדן שעות עבודה, רצוי לשמור את הטבלה בפרקי זמן קצוביס, או לאחר הכנסת שינוי מהותי. הטיפול בנושא השמירה נעשה בשיטה יחודית : . כל עוד תשמור את הטבלה עימה אתה עובד מתוך מחולל הטבלאות, תתבצע שמירה זמנית של טבלה זו. זוהי שמירה לכל דבר. א-ב ישמור את הטבלה כקובץ נפרד שאינו קשור למסמך העבודה. . ברגע שתסיים את העבודה עס מחולל הטבלאות ותחזור למסמך העבודה, יבצע א-ב שמירה אוטומטית של הטבלה כחלק מהמסמך הנוכחי וישתול אותה בנקודת הסמן. בשלב זה רצוי לבצע שמירה נוספת של המסמך, כדי שהטבלה תישמר כחלק אינטגרלי שלו. שמור טבלה כדי לשמור את הטבלה עימה אתה עובד בקוב> זמני, בחר בפקודה יישמור טבלהיי מתפריט המשנה יישמור טבלהיי. לחילופין הקש 5] מתוך הטבלה. דרך אגב: תוכל להורות לא-ב להציג בראש מסך העבודה תזכורת לביצוע שמירה. כך תמנע מראש מצביס שבהס ייבלהט היצירהיי שכחת לשמור את הטבלה בזמן האחרון. כדי לברר כיצד יש להפעיל אופציה זו, פנה לפרק הדן בהעדפות, לסעיף 17.4. פרק 9: 13 טבלאות במסמך א-ב כיצד לשמור את הטבלה כחלק מהמסמך! עס סיוס העבודה במחולל הטבלאות, עליך לחזור למסמך העבודה כדי שהטבלה תשתל בתוכו ותשמר כחלק ממנו. 1. שמור את הטבלה עם 5]. אם לא תשמור אותה בשלב זה, א-ב ישתמש בגירסה האחרונה השמורה בקובץ הזמני. 2 הקש על 556 כדי לקרוא לתפריט העל. 3 בחר בפקודה יסיים'י. לאחר שילוב הטבלה במסמך, בצע שוב שמירה (באמצעות 5]). כיצד לשחזר טבלה לאחו נפילת מחשב אם בזמן העבודה במחולל הטבלאות ארעה תקלה או הפסקת חשמל, ובתנאי ששמרת לפחות פעס אחת את הטבלה, תוכל לחזור ולשחזר את הגירסא האחרונה שנשמרה בקובץ הזמני. יתכן וחלק מפרי עמלך יאבד בעקבות התקלה, אך לא תצטרך להתחיל מבראשית. 1. פתח את המסמך שדרכו נכנסת למחולל הטבלאות. 2 חזור עס הסמן לנקודה שבה תרצה לשתול את הטבלה. 3 הקש 8 (פקודת שילוב קטע). 4. בשדה יישס תיקיהיי, בחר בתיקיה ייפרטיתיי. 5 בשדה "שס המסמץיי, הקש יי"טבלה.קיי והקש <"%6%ח0>. לחילופין, הקש 5]. בשדה ייסוג מסמדיי בחר בסוג ייקטעיי, בשדה ייתיקיהיי בחך בתיקיה ייפרטיתיי ובשדה מסמך בחר או הקש יי טבלה.קיי. הטבלה תשולב בתוך המסמך, בנקודת הסמן. 6. לח על ט + +21 כדי לפתוח טבלה זו במחולל הטבלאות. 7 כעת, מומלץ לבטל את הקוב הזמני "טבלה.ק. שיס לב: אס לא תשחזר את הטבלה, אז בפעס הבאה שתקרא למחולל הטבלאות תופיע האזהרה: פרק 9: 14 טבלאות במסמך א-ב שמירה אחרונה של טבלה לא נקלטה במטמך. המשך עבודה בטבלה זו ימנע שחזור הטבלה הקודמת. ("טבלה.ק בספריה הפרטית) להמשיך! אזהרה זו באה למנוע מחיקת הטבלה בטעות מהקובץ הזמני. ברגע שתתחיל לעבוד על טבלה חדשה ותשמור אותה, היא תתפוס את מקומה של הטבלה הקודמת בקובץ הזמני. לאחר שתוצג האזהרה, תוכל להקיש ייכיי, והאזהרה לא תוצג שוב. שמור טבלה כקטע פקודה זו נועדה לשמור טבלה רצויה כקטע, במטרה לשלב אותה בנקודה אחרת במסמך הנוכחי או במסמך אחר. הסבריס מפורטים על נושא השילוב תמצא בפרק הדן בקטעיס, בסעיף 87. 1 בחר בפקודה יישמור טבלה כקטעיי מתפריט המשנה יישמור טבלהיי. תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. קבע את מיקומה של הטבלה עייי בחירת תיקיה ו/או מגירה. בשדה יישס המסמץיי, הקש שס רצוי לטבלה זו והקש <60%6%>. א-ב ישמור את הקטע עס הסיומת יי.קיי (בדוס=8888.). 3 סגירת טבלה למרות העובדה שכבר הכנת טבלה מסוימת, יתכן ותרצה למחוק אותה ולהתחיל מחדש ייעם דף נקייי. פקודה זו מוחקת את הטבלה מהקוב הזמני בו היא נשמרה. .1 כדי למחוק את הטבלה הנוכחית, בחר בפקודה ייסגור טבלהיי מתפריט המשנה ייטבלהיי. על המסך תופיעה אזהרה: שינוייס לא ישמרו והשאלה: : להמשיך! הקש יכיי ו-<%ז60%6>. כדי לחזור לטבלה מבלי למחוק אותה, הקש <ז%6ח6> בלבד. פרק 9: 15 טבלאות במסמך א-ב 4 עיצוב מבנה הטבלה שינויים במבנה הטבלה תוכל לבצע באמצעות הפקודות בתפריט המשנה יימבנהיי. תוכל לסדר מחדש עמודות וכניסות, (הוספה, ביטול, העתקה והעברה), ולקבוע סוגי קו אחריס למסגרות הטבלה. כמו כן, תוכל לאחד או לפצל תאיסם, עמודות וכניסות ולשנות חלק מהפרמטריס שקבעת בתיבה ייהגדרת הטבלהיי. 1 קביעת סוג קו המסגרת החיצונית של טבלה חדשה משורטטת עס קו כפול, וקווי החלוקה הפנימייס משורטטיס בקו בודד. זוהי ברירת המחדל של מחולל הטבלאות. תוכל לשנות את קווי הטבלה על פי ראות עיניך. תוכל לשנות את כל קווי הטבלה, את הקווים התוחמים עמודה או כניסה מסוימת או את הקוויס התוחמיסם תא בודד. לדוגמא, תוכל להדגיש את הכותרת בעזרת קו מנוקד, או לתחוס תא שבו מופיע סיכוס עמודה עס קו עבה במיוחד. כדי לשנות את סוג הקו: 1 מקס את הסמן במיקוס הרצוי (בעמודה או כניסה מסוימת). כאשר משניס את קווי הטבלה כולה, אין משמעות למקוס הסמן. 2 בחר בפקודה ‏ יסוג קויי מתפריט יימבנת'י. 3 בתפריט יסוג קויי, קבע אלו קוויס לשנות: קווי המסגרת התוחמיס את הטבלה, עמודה, כניסה או תא בודד. שים לב שניתן לשנות את הקוויס האופקיים או האנכייס בלבד, או את כל המסגרת התוחמת את הטבלה, העמודה, הכניסה או התא. 4 כעת בחר בסוג הקו הרצוי. כאשר יווצר צירוף לא חוקי של קוויס בהצטלבויות שונות, לדוגמא, קו כפול שהופך לקו בודד, יופיע בנקודת המפגש התו *. פרק 9: 16 טבלאות במסמך א-ב 2 הוספת כניסות ועמודות פקודה זו מאפשרת להוסיף כניסה או עמודה חדשה לטבלה קיימת. הכניסה/העמודה הנוספת תהיה זהה מבחינת המבנה שלה לעמודה/כניסה עליה מוצב הסמן, לבד מהמקריס בהם אין מספיק מקוסם. 1. בחר בפקודה "'הוספהיי מתפריט המשנה יימבנהיי. 2. בתפריט המשנה שיפתח, בחר האס להוסיף כניסה או עמודה. 3 בהתאס למיקוס הסמן, קבע את מקוס ההוספה, לפני העמודה או הכניסה שבה מוצב הסמן, או אחריה. קיצור דרך: תוכל להוסיף כניסה אחרי הכניסה הנוכחית (בה מוצב הסמן) ישירות מתוך הטבלה באמצעות לחיצה על המקשים שספתם + [660. לגבי כותרות יש לנו שתי הערות: . אס הסמן מוצב בכותרת, ותבחר בפקודה "'הוספת כניסהיי, הכניסה שתיווצר גס היא תהיה כותרת. + | אם אין כותרות, ותבחר בפקודה ‏ 'יהוספת כניסה לפנל נוכחיתי' כשהסמן בכניסה העליונה, יפתח חלון בו יהא עליך לקבוע האם הכניסה הנוספת תהיה כותרת או כניסה רגילה. פרק 9: 17 טבלאות במסמך א-ב 3 ביטול כניסות ועמודות פקודה זו מאפשרת לבטל עמודה או כניסה במלואה, על תוכנה. 1. הצב את הסמן בעמודה או בכניסה שאתה רוצה לבטל. 2 בחר בפקודה ייביטוליי מתפריט יימבנה'י. 3 בחר בפקודה הרצויה. העמודה/הכניסה תסומן. מכיוון שביטול הינה פעולה בלתי הפיכה, תתבקש לאשר שנית פעולה זו. - | הקש :כיי כדי לבטל את הכניסה/העמודה. - כדי להתחרט, הקש <"%6ח6> בלבד. קיצור דרך: תוכל לבטל את הכניסה הנוכחית (בה מוצב הסמן) ישירות מתוך הטבלה באמצעות לחיצה על המקשיס 836652806 + ["66. לא תוכל לבטל כניסה המכילה תא המאוחד עס תא בכניסה קודמת. כמו כן, לא תוכל לבטל כניסה שבה יש תא שפוצל לשניים, והסמן עומד בחלק התחתון של הכניסה. כשלב מקדיס עליך לפצל או לאחד מחדש את התא בהתאס לצורך, ורק לאחר מכן לבצע את פעולת ביטול הכניסה. לחילופין, תוכל לבצע את פעולת הביטול מתוך החלק העליון של הכניסה. איחוד ופיצול תאיס מוסבריס בסעיפים 9.4.6 ו-9.4.7. 4 העתקת כניסות ועמודות פקודה זו מאפשרת להעתיק כניסה או עמודה במלואה, על תוכנה, כך שתיווצרנה שתי עמודות או כניסות זהות. לא תוכל להעתיק כניסות המאוחדות עס כניסות מעליהן. כדי להעתיק את הכניסה, יהא עליך לפצל את העמודה לתאים, כמספר הכניסות, ובסוף תהליך ההעתקה, לחזור ולאחד תאים אלה. קיומה של עמודה מסוג הערת שוליים יפגע ביכולת ההעתקה של כניסות, מאחר שזוהי עמודה מאוחדת. לכן, כדי לבצע פעולת העתקה, הפוך זמנית את סוג העמודה לייעבוד תמליליי, בצע את פעולת ההעתקה, והחזר את סוג העמודה לייהערת שולייסיי. פרק 9: 18 טבלאות במסמך א-ב 1. הצב את הסמן בעמודה או כניסה שברצונך להעתיק. 2 בחר בפקודה המתאימה. הכניסה או העמודה תסומן על המסך ולמעלה תופיע הוראה: ייהזז סמן למקוס הרצוי והקש חפזאםיי. 3 הזז את הסמן למקוס אליו ברצונך להעתיק העמודה/הכניסה והקש <60%067>. 4 בהתאס למיקוס הסמן, קבע היכן למקם את העמודה/כניסה המועתקת, לפני העמודה/הכניסה שבה מוצב הסמן או אחריה, והקש <90%67>. 5 | אם בכניסה/עמודה המיועדת להעתקה קיימות נוסחאות, א-ב ישאל אותך האס להעתיק את הנוסחאות יחד עס הכניסה/העמודה. תן דעתך לשינוייס שעשוייס להגרס בעקבות העתקה של נוסחאות. כתובות התאיס בנוסחא יכולות להיות מסוג יחסי או אבסולוטי, בהתאס לקביעות שלך, והן משפיעות על תוצאות הנוסחא. נושא זה מוסבר בהרחבה בסעיף 9.7. 5 העברת כניסות ועמודות פקודה זו מסירה עמודה או כניסה ממקומה המקורי ומעבירת אותה למקוס חדש. שלבי העבודה וכן החוקים וההגבלות החלים על פקודה זו זהים לפקודה ייהעתקיי (ראה סעיף קודס). זכור: לא תוכל להעביר כניסה, אס אחד או יותר מהתאים בה מאוחד עס תא מהכניסה שמעליה. אס הטבלה כוללת עמודה מסוג הערת שוליים, ההעברה לא תתבצע, עד אשר תפצל עמודה זו לכניסות כמספר כניסות הטבלה. אס בכניסה/עמודה המיועדת להעברה קיימות נוסחאות, א-ב יעביר את הנוסחאות יחד עס הכניסה/עמודה באופן אוטומטי. תן דעתך לשינוייס שעשוייס להגרס בעקבות העברה של נוסחאות. כתובות התאיס בנוסחא יכולות להיות מסוג יחסי או אבסולוטי, בהתאס לקביעות שלך, והן משפיעות על תוצאות הנוסחא. נושא זה מוסבר בהרחבה בסעיף 9.7. פרק 9: 19 טבלאות במסמך א-ב 6 אלתוד תאיםס פקודה זו מאפשרת לאחד בין שני תאים שכנים באותה עמודה או באותה כניסה. כלומר, להפוך שני תאיס צמודיסם לתא אחד ארוך, או רחב יותר. שיס לב: - | לא תוכל לאחד את הכותרת עס הכניסה הראשונה. לעומת זאת, תוכל לאחד תאי כותרת זה עס זה. - | לא תוכל לאחד תאים הנמצאים בעמודות שאינן מאותו סוג. - | לא תוכל לאחד תאיס בעמודה מספרית, בעמודת נומרטור או בעמודת תאריך. - | לא תוכל לאחד תאיס בהס כיוון הכתיבה שונה. - = איחוד תאים בכניסה תוכל לבצע רק בתנאי שלתאיס הנדוניס גובה זהה (כלומר אותו מספר שורות). - | איחוד תאים בעמודה תוכל לבצע רק בתנאי שלתאיס הנדונים רוחב זהה (כלומר אותו מספר תוויס לרוחב). 1. הצב את הסמן באחד משני התאים המיועדים לאיחוד. 2 מתפריט המשנה ייאיחודיי, בחר בפקודה המתאימה והקש <"60%6%>: - איחוד עס תא שמאלי/ימני יגרוס לאיחוד תאים שכנים בכניסה. - | איחוד עס תא תחתון/עליון יגרוס לאיחוד תאים שכניסם בעמודה. 7 פיצול תאים פקודה זו מאפשרת לפצל תא לשניים. א-ב יחלק את התא לחצי. פקודה זו גם מאפשרת לפצל תאיס שאוחדו עס הפקודה ''איחודיי. ולחילופין, אס פיצלת תא, תוכל לאחדו מחדש עס הפקודה 'יאלחודיי. שיס לב: לא תוכל לפצל תאים בעמודה מספרית, בעמודת נומרטור או בעמודת תאריך. פרק 9: 20 טבלאות במסמך א-ב 8 פרמטרים בעקבות בחירה בפקודה זו תופיע על המסך תיבת השיחה ייהגדרת טבלהיי בה נתקלת כאשר פתחת טבלה חדשה. כעת תוכל לשנות חלק מהפרמטרים שקבעת בתחילת העבודה. ניתן לשנות את הפרמטרים הבאים: שס הטבלה, מירכוז, שוליים ימנייס, חלוקת מספריס לאלפים ותצוגת מספרים שליליים. את שאר הפרמטריס שהגדרת (מספר כניסות, מספר עמודות ומספר שורות כותרת) תוכל לשנות רק באמצעות הפקודות המתאימות בתפריט יימבנהיי. להלן דוגמא לטבלה לאחר שבוצעו בה מספר שינויי מבנה: ---ט----4---0-820. --0------9-----0------ט > פרק 9: 21 טבלאות במסמך א-ב 5 עריכת טבלה בתפריט ייעריכהיי, בניגוד לתפריט יימבנהיי, אנו עוסקיס בתוכן הטבלה, ולא במבנה שלה. העבודה כאן דומה לעבודת עריכה במסמכים, ועל כן המושגים כמעט זהים. העזר בתפריט זה לאחר שהקשת נתונים לטבלה וברצונך לערוך את תוכנה. לדוגמא, ביטול שורה, חיפוש מחרוזת, סימון קטע והעברתו, ובחירת מאפייני אות. עבודה בשפה לועזית נתמכת במלואה במחולל הטבלאות, עס כל הכלליס החלים עליה, בדומה לכל מסמך לועזי רגיל. שים לב: את פקודות העריכה ניתן לבצע רק כשהסמן בתוך התא. 1 הוספת שורה הפקודה מאפשרת להוסיף שורה חדשה בתא הנוכחי בו מוצב הסמן. 1. הצב את הסמן בשורה שמעליה תרצה להוסיף שורה חדשה. 2< בחר בפקודה "הוסף שורתיי מתפריט ייעריכת:י. לחילופין, הקש על 1] ישירות מהטבלה. שים לב: שורות ריקות שנוצרו עס מקש הרווח מתבטלות באופן אוטומטי. כדי להוסיף שורה, השתמש בפקודה זו או ב-<%6%ח0>. שורות שנפתחו באמצעות <ז%6ח6> או 1] (מאופינות עיי :י.י) לא תתבטלנה. 2 ביטול שורה הפקודה מאפשרת לבטל שורה קיימת בתא הנוכחי, על תוכנה. 1 הצב את הסמן בשורה שברצונך לבטל. 2 בחר בפקודה ייבטל שורהיי מתפריט ייעריכתיי. לחילופין, לחץ על המקשים 1] + ["6% ישירות מהטבלה. פרק 9: 22 טבלאות במסמך א-ב 3 סימון קטע בדומה לעבודה עס מסמך, כדי לבצע פעולות העברה, העתקה, ושילוב של קטע מסויס, עליך לסמן אותו תחילה. פעולת הסימון בטבלה דומה לפעולה זו במסמך. אך שים לב! בניגוד למסמך, בטבלה תוכל לסמן רק קטע אחד בו זמנית. הצב את הסמן בכניסה, עמודה, או תא, בהתאם לחלק הטבלה שאתה רוצה לסמן. בחר בפקודה המתאימה מתפריט ייסימוןיי והקש <ז%6ח6>. תוכל לבחור בין סימון אוטומטי של ייתוכן תאיי (4ז), סימון של ייתוכן כניסהיי או סימון של ייתוכן עמודהיי. - | אס תשתמש ב-4", תוכל לסמן תוכן של מספר תאים, עמודות וכניסות באמצעות הזזת הסמן בעזרת הח המתאים. - | אס בחרת בפקודה ייסמן טקסטיי (2ז), עליך לסמן את הטקסט עייי צביעתו עס החיצים. חזור לתפריט ייסימוןיי ובחר בפקודה ייהפסק מצב סימוןי כדי לצאת ממצב הסימון. לחילופין, הקש שנית על 2] או 4]. כעת מוכן הקטע המסומן ותוכל לבצע פעולה אחרת. כדי לבטל את הסימון, בחר בפקודה ייבטל סימוניי. לחילופין, לחץ על המקשים 6] + %+וח5 ישירות מתוך הטבלה. 6% העברה/העתקה של קטעים לאחר שסימנת קטע ויצאת ממצב סימון, תוכל להעתיק, להעביר, לשמור, או להוציא קטע זה. קיימות שתי שיטות לשילוב קטע מטבלה המופיעה במסמך אחר: סימון קטע בטבלה אחרת ושילובו ישירות בטבלה הנוכחית. בשיטה זו אין צורך לצאת מהטבלה, אך לא תוכל להשתמש בקטע המסומן שנית. ראה את הפקודה יישלב קטע מטבלה אחרתי. פרק 9: 23 טבלאות במסמך א-ב ב. | הכנת קטע מראש ושילובו לטבלה הנוכחית. בשיטה זו תוכל גסם בעתיד להשתמש בקטעיסם המוכנים. ראה את הפקודה יישלב קטעיי בהמשך. שמירת קטע מסומן פקודה זו מאפשרת לשמור את החלק המסומן בטבלה כקטע נפרד. לאחר הכנת הקטע תוכל לשלבו בטבלה אחרת. במיליס אחרות, שמירה הינה פעולה מקדימה לפעולת שילוב עתידית (8]; ראה הסברים על פעולת שילוב בהמשך). 1. סמן את הקטע הרצוי. 2 בחר בפקודה יישמור קטע מסומייי. לחילופין, הקש על 6]. 3 בתיבת השיחה יפרטי מסמך/קטעיי תן שס רצוי לקטע, קבע באיזו תיקיה ומגירה למקס אותו, והקש <"56ח0>. -‏ אס אתה מתעתד לשלב את הקטע בטבלה הנוכחית מיד לאחר שמירתו, אינך חייב למלא את תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. תוכל להקיש ח99ף? ומיד לאחר מכן לבצע פקודת שילוב קטע באמצעות 8]. הקפד לבצע שתי פעולות אלה בזו אחר זו, אחרת עלול הקטע להימחק. אס בתפריט ייהעדפותיי בחרת שלא לתת שס לקטעים בעת טעינתם ושמירתס, חובה עליך לבצע פקודות שילוב (8]) מיד לאחר שמירת הקטע (6"), ולא יאבד הקטע. שיס לב: לקטע שמור מתוך טבלה תוצמד באופן אוטומטי הסיומת י.טיי. תוכל לשלב קטע זה אך ורק בתוך טבלה שנוצרה באמצעות מחולל הטבלאות, ולא ניתן לשלבו ישירות בתוך מסמך עבודה. הוצאת קטע מסומן פקודה זו מאפשרת להוציא קטע מסומן מהטבלה. תוכל למחוק קטע זה אס אינך זקוק לו יותר, או לשמור אותו לשימוש עתידי. פרק 9: 24 טבלאות במסמך א-ב סמן את הקטע הרצוי. בחר בפקודה ייהוצא קטע מסומניי. לחילופין, לחץ על 6] + [ץ65. בתיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי תן שס רצוי לקטע, קבע באיזו תיקיה ומגירה למקס אותו, והקש <"%6ח9>. - | כדי לבטל קטע זה כליל, השאר את השדה יישם המסמזיי ריק והקש על <56%ח9>. - | כדי להתחרט, הקש מיד 8: (שילוב קטע) ובשדה יישס המסמדיי הקש <56%ח6>. הקטע יחזור למקומו, כאילו לא עשית דבר. שים לב: אם תשמור קטע זה, תוצמד לו הסיומת יי.טיי. תוכל לשלב קטע זה אך ורק בתוך טבלה שנוצרה באמצעות מחולל הטבלאות, ולא ניתן לשלבו ישירות בתוך מסמך עבודה. שילוב קטע מטבלה אחרת פעולה זו דומה במהותה לפעולת השילוב, בה נדון בהמשך, אלא שהיא מאפשרת להעתיק קטע טבלה ממסמך אחר, תוך כדי עבודה על הטבלה הנוכחית (מבלי לצאת ממנה או מהמסמך). בטבלה האחרת, בה אתה מתעתד לסמן קטע, לא תוכל לבצע אף פעולה מלבד סימון קטע, שמירתו, וסגירת הטבלה. 1 .2 הצב את הסמן במקוס בו ברצונך לשלב את הקטע המיובא. בחר בפקודה יישלב קטע מטבלה אחותיי מתפריט המשנה ייהעברה/העתקתיי. בחלון שיפתח בחר בין יישילוב החל ממקוס הסמןיי לבין 'יהחלף תוכן תא'יי והקש <56%ח6>. יישילוב החל ממקוס הסמן' פירושו שהתוכן החדש (הקטע המסומן) יתווסף לתוכן הקיים. לעומת זאת, ייהחלף תוכן תאיי פירושו שהתוכן החדש יתפוס את מקוס התוכן הקייס (יעלה עליו תוך כדי מחיקתו). תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. פרק 9: 25 טבלאות במסמך א-ב 4 בשדה "שם מסמדיי, הקש את שס המסמך המכיל את הטבלה הרצויה. את השדות יישס תיקיהיי ויישם מגירהיי שנה רק לפי הצורך. 5 הקש <"%6ח6> כדי לפתוח את הטבלה ששמה מוצג בשדה :ישס הטבלה שנמצאת'י. - | אם זו אינה הטבלה המבוקשת, הקש 2] ובחר בפקודה ייחפש טבלה נוספתיי כדי להמשיך לטבלה הבאה באותו מסמך. כעת :ציג א-ב את הטבלה הבאה במסמך (אס היא קיימת). חזור על תהליך זה עד שתמצא את הטבלה המבוקשת. -‏ כדי לסייסם את החיפוש, הקש 2] ובחר בפקודה "הפסק חיפושי. 6. סמן את הקטע המיועד לשילוב באמצעות 2] או 4]. 7 שמור את הקטע באמצעות 6] וסגור את הטבלה בעזרת הפקודה ייסגור טבלהיי. כעת ישולב הקטע המסומן בטבלה באופן אוטומטי, בהתאם למקוס הסמן, ללא צורך במתן פקודה נוספת. שיס לב: כדי להתחרט, סגור את הטבלה שממנה רצית להעתיק קטע לפני ביצוע שמירת הקטע המסומן (6"). העתקת והעברת קטע מסומן הפקודות ייהעבר קטע מסומן'י (8] + ["6%6) ו'יהעתק קטע מסומן'י (8] + 511%) מיועדות להעברה או העתקה של קטע מסומן בתוך הטבלה הנוכחית. העתקת קטע פירושה שיכפולו והצבתו במקוס נוסף. לעומת זאת, העברת קטע פירושו הסרת הקטע ממקומו המקורי והעברתו למקוס חדש. 1. סמן את הקטע המיועד להעברה/העתקה. 2 הצב את הסמן במקוס המיועד להעתקת/העברת הקטע המסומן. פרק 9: 26 וו ו ו ריוור ריר טבלאות במסמך א-ב בחר בפקודה המתאימה מתפריט ייהעברה/העתקהיי. לחילופין: - | הקש 8] + ["6% כדי להעביר את הקטע למקום חדש. - הקש 8" + 511% כדי להעתיק את הקטע למקוס נוסף. בחלון שיפתח בחר בין יישילוב החל ממקום הסמןיי לבין ייהחלף תוכן תאיי והקש <%6%ח6>. יישילוב החל ממקוס הסמןיי פירושו שהתוכן החדש (הקטע המסומן) יתווסף לתוכן הקיים. לעומת זאת, ייהחלף תוכן תאיי פירושו שהתוכן החדש תופס את מקוס התוכן הקייס (עולה עליו תוך כדי מחיקתו). כעת תבוצע פעולת העברה/העתקה של הקטע המסומן. שילוב קטע פקודה זו מאפשרת לשלב קטע בתוך הטבלה הנוכחית. תוכל להשתמש בפקודה זו רק אס בעבר הכנת קטע מתאים. כך תוכל לייבא לטבלה הנוכחית קטעים מטבלאות אחרות. מעלתה של שיטה זו היא שתוכל להשתמש בקטעים השמוריס בעתיד (לדוגמא, לשם שילוב בטבלאות אחרות). .1 .2 הצב את הסמן במקוס שלתוכו אתה רוצה לשלב את הקטע. בחר בפקודה יישלב קטעיי מתפריט המשנה ייהעברה/העתקהיי. לחילופין, הקש על 8] ישירות מתוך הטבלה. בחלון שיפתח בחר בין יישילוב החל ממקוס הסמניי לבין 'יהחלף תוכן תא'' והקש <"%6ח0>.. יישילוב החל ממקוס הסמןיי פירושו שהתוכן החדש (הקטע המסומן) יתווסף לתוכן הקיים. לעומת זאת, ייהחלף תוכן תאיי פירושו שהתוכן החדש תופס את מקוס התוכן הקיים (עולה עליו תוך כדי מחיקתו). קבע באיזו תיקיה ומגירה לחפש את הקטע, הקש את שמו, והקש <ץ%6ח6>. זכור ששס הקטע חייב להופיע עס הסיומת ''.טי. לחילופין, אס לא נתת לקטע שס בזמן שמירתו, השאר את השדה "שם המסמץדיי ריק, והקש על <ז%6ח6> בלבד. היעזר במידת הצורך במקשיס 2], 5] (רשימת קטעים ו/או שאילתא) לאיתור הקטע. פרק 9: 27 טבלאות במסמך א-ב שילוב קובץ 45611 בחר בפקודה זו כדי לשלב בטבלה קוב ו1/561. לדוגמא, תוכל לשלב טבלה שהוכנה בעזרת יישוס גיליון אלקטרוני לתוך מסמך א-ב המכיל טבלה מתאימה. שיס לב: .4 מבנה הטבלה הנוכחית חייב להיות זהה למבנה הטבלה בקובצ וו150. (ודא שבין הכניסות בקובצ ה-וו256 קיימת שורת הפרדה). רוחב העמודות וסוגן וכן גודל הכניסות חייביס להיות חופפיס. זאת, כדי שא-ב ידע היכן לשתול את הנתוניס מקובץ ה-וו4(56. אס, לדוגמא, קיימות עמודות עס מספרים בטבלת ה-וו56, דאג להגדיר עמודות מספריות גס בטבלה הנוכחית. סדר שילוב הנתונים מקובץ ה-ו1561 לתוך הטבלה הוא משמאל לימין, כך שעליך לתכנן את הטבלה בהתאסם. קובץ ה-25611 המיועד לשילוב חייב להימצא באחת מתיקיות א-ב. אס הוא עדיין לא הועבר לתיקית א-ב, עליך לבצע פעולת העברה כשלב מקדיס לשילובו בתוך טבלת א-ב. הצב את הסמן במקוס המיועד לשילוב. בחר בפקודה "שלב קובץ וו156". תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. הקש את שס המסמך הרצוי, המכיל את הטבלה. אל תשכח שלא מדובר במסמך רגיל ושיש להקיש סיומת קובץ מתאימה. אס זהו שס לועזי ואין לו סיומת, הקש יי.יי בלבד. לחילופין, הקש 5] ו- חפף? כדי לקבל רשימת המסמכים מסוג ייאחריי שבתיקיה הפעילה. בחר במסמך הרצוי באמצעות הסמן והקש <ז%9ח6>. שס המסמך ישתל בשדה יישם המסמץיי. הקש <60%6%> כדי לשלב את קובץ ה-25611 בטבלה. אס לאחר שילוב הקובץ תווכח שהקובץ אינו תואם לטבלה הנוכחית, תוכל למחוק את תוכן הטבלה בבת אחת (עסם הפקודה ייתוכן טבלה כולהיי מתפריט המשנה 'מחיקהיי), לשנות את מבנה הטבלה בהתאס לקובצ ה-1ו156, ולשלב את הקוב הרצוי. פרק 9: 28 טבלאות במסמך א-ב 5 פעולות חיפוש פעולות ''חיפושיי וייחיפוש והחלפהיי הוסברו באריכות בפרק 7. הפקודה 'יחיפוש" מאפשרת איתור של כל המופעים של מחרוזת מסוימת בטבלה הנוכחית. תוכל גסם לאתר את כל המופעים של מחרוזת ולהורות לא-ב להחליף מחרוזת זו במחרואת אחרת וזאת באמצעות הפקודה ייחיפוש והחלפת'י. זכור להציב את הסמן בתחילת האזור בו אתה רוצה לערוך חיפוש, כדי להבטיח איתור מלא. החיפוש בתאים יתבצע לפי סדר הופעתם, כלומר לפי כיוון הכתיבה ומלמעלה למטה. 6 מאפייני אות תוכל לבחור במספר מאפייני אות כדי לשוות חזות מקצועית לנתוני הטבלה: הדגשה, קו תחתון, סופרסקריפט וסבסקריפט. אותן אפשרויות קיימות בעריכת מסמך. ראה סעיף 6.3 לפרטיס. 7 מחיקה פקודה זו מאפשרת למחוק תוכן של תא, עמודה, כניסה, או תוכן הטבלה כולה מבלי לפגוע במבנה שלה. זהירות: פעולה זו אינה הפיכה! 1. הצב את הסמן בתא/עמודה/כניסה המיועדיס למחיקה. כדי למחוק את תוכן הטבלה כולה, אין צורך להציב את הסמן במקוס ספציפי. 2 בחר בפקודה המתאימה מתפריט יימחיקהיי: תוכן עמודה, תוכן כניסה, תוכן תא או תוכן הטבלה כולה. האזור המיועד למחיקה יוג על המסך כשהוא צבוע. פרק 9: 29 3 יפתח חלון ובו השאלה ייהאס לבטלנזיי. - | כדי לבטל, הקש יכיי. - כדי להתחרט, הקש <"%6ח6> בלבד. 8 מירכוז תא פקודה זו תקפה רק בתאי כותרת, והיא מאפשרת למרכז את תוכן התא הרצוי. תוכל למרכז עד 20 תאי כותרת. 1. הצב את הסמן בתא שאת הטקסט בו תרצה למרכז. 2 בחר בפקודה ''מירכוז תאיי מתפריט המשנה ייעריכהיי. לחילופין, לחץ על המקשים 1] + 841% ישירות מתוך התא הרצוי. כדי לבטל מירכוז, הקש פעס נוספת על המקשים 1] + %ו2. כאשר תציב את הסמן בתא ממורכז, תופיע בשורת האינדיקציה ההודעה ייתא ממורכזיי. מירכוז תא הינו דינמי. כלומר, אס תערוך את התוכן בתא ממורכז, א-ב ימרכז מחדש את הטקסט בתא זה. הערה: כדי למרכז תוכן של עמודה שלמה, השתמש בפקודה ייסרגל עמודותיי. ראה סעיף 9.6.1. 6 עבודה עם הסוגל בתפריט ייסרגליי 2 פקודות. מטרת האחת לייעל את תהליך הקשת הנתוניס עייי קביעת סוג הנתוניס שתכיל עמודה מסוימת ואת צורת הצגתם. מטרת השניה לשנות רוחב של עמודה רצויה. פרק 9: 30 טבלאות במסמך א-ב ------------------- טבלאות במסמך א-ב 1 שרגל עמודות באמצעות הפקודה ייסרגל עמודותיי תוכל לשלוט על סוג הנתוניסם שתכיל כל עמודה בטבלה. א-ב מעמיד לרשותך 5 סוגי עמודות : עיבוד תמליל: נועד להקשת כל סוגי התוויסם: אותיות, ספרות וסימניס למיניהס. עמודה מספרית: נועד להקשת ספרות וסימנל יי ,מ ששמ ש+ת בלבד. ההקשה מתבצעת משמאל לימין. אס תקיש בעמודה זו אותיות, תופיע הודעת שגיאה. בתאי עמודה מספרית תוכל להקיש מספר אחד בלבד. החלוקה לאלפים, החלפת סימון המינוס בסוגריים וישור המספר בהתאס לנקודה העשרונית יתבצעו אוטומטית עס הקשת מספריס בעמודה זו, בהתאס לערכיס שהקשת בשדות התיבה ייהגדרת טבלהיי. אס ברצונך לשלוט על קיומה/אי קיומה של נקודה עשרונית בתאי העמודה, בחר בייישור שוליים לימיניי. עמודת תאריך: נועד להקשת ספרות במתכונת תאריכית. ההקשה מתבצעת משמאל לימין. עס תחילת ההקשה בעמודת תאריך, יופיעו הסימנים / /. בתאי עמודת תאריך תוכל להקיש תאריך אחד בלבד. כדי למחוק את סימני ההפרדה, השתמש אך ורק במקשי ₪04 + ["60. נומרטור: ממספר באופן אוטומטי את כל כניסות הטבלה, בסדר עולה. תחת סרגל עברי, מספור הכניסות יופיע כשהוא מוצמד לימין. המספור מתעדכן באופן אוטומטי בעת ביטול/הוספה/העתקה של כניסות. לא תוכל לשנות את מספור הכניסות באופן יזוס. הערות שוליים: זוהי עמודה מיוחדת המיועדת להקשת הערות מלוות לטבלה עצמה. רק את העמודה הימנית או השמאלית הקיצונית תוכל לייעד להערות. בעמודה שתבחר יעלמו הקוויס הפנימייסם המחלקים את העמודה לתאים, ולכן תוכל להקיש כל מלל רצוי ברצף. עמודה זו זהה בטיבעה לפעולת איחוד כל התאיס בעמודה. ההערות הכלליות נוגעות לטבלה כולה, ולא לכניסה בודדת. שים לב: בטבלה בה קיימת עמודת הערות שולייס, לא תוכל לבצע את הפעולות הבאות על כניסות: העברת כניסה, העתקת כניסה ומחיקת כניסה. זאת משוס שהפעולות הללו לא נתמכות כאשר יש איחוד תאיס. פרק 9: 31 טבלאות במסמך א-ב על מנת לבצע אחת מפעולות אלה, הפוך זמנית את סוג העמודה לייעבוד תמליליי, בצע את הפעולה הדרושה, והחזר את סוג העמודה לייהערת שולייסיי. לכן רצוי להגדיר עמודות הערות שולייס בשלביס הסופיים של עריכת הטבלה. רצוי כבר בשלב פתיחת טבלה חדשה לתכנן אותה כך שהעמודות תכלנה נתוניס בעלי מכנה משותף. לדוגמא, אס עליך להקיש מספרי תעודת זהות בטבלה, תכנן עבורסם עמודה ולא כניסה. 1 הצב את הסמן בעמודה שברצונך לאפיין. 2 בחר בפקודה :'סרגל עמודותיי מתפריט ייסרגליי. לחילופין, לחץ על המקשיס 3] + 41% ישירות מתוך העמודה הרצויה. תפתח תיבת השיחה ייסרגל עמודותיי. בחלקה העליון של התיבה >= שס העמודה (אות לועזית) ורוחבה (מאיזה טור עד איזה טור). 3 עבור בשדות השוניס וקבע ערכים רצויים. שיס לב שבמספר שדות תוכל להעזר ב-2] כדי לקבל רשימת ערכים, ולבחור מתוכם בערך הרצוי. בהמשך מתואריס השדות השוניס בתיבת השיחה ייסרגל עמודות'י. סוג עמודה ברירת המחדל לסוג עמודה היא עיבוד תמליל. כדי לבחור בסוג אחר, הקש על 2. בחר בסוג הרצוי מתוך הרשימה: עיבוד תמליל, עמודה מספרית, עמודת תאריך, עמודת נומרטור או עמודת הערת שוליים. ראה פירוט לעיל. שים לב: הכותרת אינה מושפעת מסוג העמודה שתבחר, למעט בעמודת הערות שולייסם. אס כבר קייס מלל בעמודה, ואתה מעוניין לשנות את סוג העמודה לעמודת תאריך או לעמודת נומרטוו, תופיע הודעה: ייתוכן העמודה ימחקיי פרק 9: 32 טבלאות במסמך א-ב בעת שינוי עמודה קיימת לעמודה מספרית, תופיע ההודעה: 'יהמלל בעמודה ימחק'י הכוונה למלל בלבד. אס הקשת בעמודה זו מספרים, הם לא ימחקו. אס לאחר הפיכת העמודה למספרית לא יהיה מקוס למספרים שהיו בה קודס, תופענה כוכביות בתא. לאחר איפיון העמודות, יצוין סוג העמודה על הסרגל בעזרת תו מאפיין: . עמודה מספרית המיושרת לנקודה העשרונית מ עמודה מספרית המיושרת לימין 3 עמודת נומרטור ת עמודת תאריך כיוון כתיבה תוכל לבחור את כיוון ההקשה - מימין לשמאל (מלל רגיל) או משמאל לימין (מספרים, תאריכים ומלל לועזי). ברירת המחדל היא ייימין לשמאליי. כדי לשנות כיוון כתיבה, הקש על 2] ובחר ביישמאל לימיייי. ישור שוליים ברירת המחדל בשדה זה היא ישור שוליים לימין. כדי לבחור בישור אחר, הקש 2] ובחר בישור לשמאל, מירכוז, ישור עפייי הנקודה העשרונית, או ישור לימין ושמאל (ישור מלא). הישור לימין ושמאל אינו נראה על המסך, אך יופיע בפלט המודפס. שיס לב: קיימות מגבלות לכיוון ישור השוליים בהתאם לסוג העמודה. מספר ספרות אחרי הנקודה הקש את מספר הספרות שיוצגו אחרי הנקודה העשרונית. פקודה זו רלוונטית רק לעמודה מספרית. פרק 9: 33 טבלאות במסמך א-ב עמודת נומרטור החל מ: אס בחרת בעמודת נומרטור, עליך לקבוע בשדה זה מהו המספר הראשון שממנו תתחיל ספירת הכניסות. האם להשאיר מקום לסוג אות! תווי הגדרה למאפייני הדפסה, דוגמת גודל אות (סעיף 6.3.6 במדריך), תופסיס מקוס בתוך התא. בכל סוגי העמודות, מלבד בעמודה מספרית, אין צורך להקצות מקוס לתוויסם אלה באופן מיוחד, כי אין לדבר השפעה על חישובים מיוחדים. תוכל להקיש תו סוג אות בנקודה הרצויה. בעמודה מספרית, חייב א-ב לקחת תוויס אלה במניין התוויס לרוחב התא, וזאת כדי שיוכל לחשב נכונה את מיקוס המספרים ויישורס, בהתאס לקביעות שלך בשדות קודמים. כדי להשאיר מקוס לתו מאפיין הדפסה, הקש ייכיי בשדה זה. כך תוכל לדוגמא להבליט תוצאות חישוב הנוסחאות בעזרת אות גדולה. את פקודת סוג האות עליך להקיש בתוך העמודה, בתווי הרווח שיועדו לכך, מימין ומשמאל לטקסט. גישה בעזרת שדה זה תוכל להגן על תוכן עמודות מפני שינוי, לאחר גמר ההקשה בהן. פירוש הדבר שלא תוכל להקיש תוכן בעמודות אלה. פרמטר זה קובע האם הגישה לעמודה חופשית או חסומה. כמובן שלא תוכל לחסום את הגישה לכל עמודות הטבלה, שכן במקרה זה לא תוכל לנוע בתוך הטבלה ולערוך אותה. כדי לחסום עמודה, הקש 2] ובחר באפשרות זו. כעת, כאשר תנוע בעזרת מקש 185, ידלג הסמן על תאי העמודה החסומה ויעבור לתא הבא. פרק 9: 34 טבלאות במסמך א-ב 2 שינוי רוחב עמודה הטבלה, בצורתה הראשונית, מחולקת לעמודות שרוחבן זהה. באמצעות פקודה זו תוכל להרחיב או להצר עמודה רצויה. 1 הצב את הסמן בעמודה הרצויה (לא על הקוויס). 2< בחר בפקודה "ירוחב עמודהיי מתפריט ייסרגליי. 33 כעת תוכל לשנות את רוחב העמודה באחת משתי דרכים: - | שינוי רוחבה בתו אחד בכל פעם. בחר האס להרחיב או להצר את העמודה בעזרת הפקודה המתאימה. - קביעת רוחב העמודה ע''י הקשת מספר התווים בה. בחר ייקבע רוחב עמודהיי מתפריט המשנה. בתיבה שתיפתח, הקש את מספר התוויס הרצוי והקש <"60%6%>. שיס לב: בעת הצרת עמודה מספרית או עמודת תאריך מתבצעת בדיקה שאכן ניתן להצר את העמודה. לדוגמא, עמודת תאריך חייבת להכיל לפחות 8 תווים (ע//חוח/00). כתוצאה, לא תוכל להצר עמודה זו כך שתכיל פחות מ-8 תוויס. תוכל גם לשנות את רוחב העמודה ישירות מתוך הטבלה: 1+ הצב את הסמן בעמודה הרצויה. 22 לחץ על מקש <- + ["6% (ח ימינה) כדי להצר את העמודה בתו אחד עס כל לחיצה. לחץ על מקש -> + ["6% (חץ שמאלה) כדי להרחיב את העמודה בתו אחד עס כל לחיצה. בלועזית, תפקיד המקשים הפוך בגלל כיוון הכתיבה: <- + ["06% מרחיב את העמודה ו -> + ["6% מצר אותה. שיס לב! לפני בצוע הצרת או הרחבת עמודה, וודא שהסמן נמצא בתוך התא. פעולות אלה, כמו פעולות העריכה בטבלה, נתמכות רק כשהסמן בתוך התא. פרק 9: 35 טבלאות במסמך א-ב הנה דוגמא לטבלה לאחר שקבענו סוגי עמודות ומילאנו תאיס בתוכן: 6-05 9------טה----0---ט-ה,---0------שה-,--8ה----ט-----)- ה | מחלקה | | | אחראי |סיום ביצוע| | תקציב | | תקציב | |יש להגיש | | משוער | | מתוכנן | | בפועל | |דוח מפורט | |להנהלה אחת [שיווק | גלעדי | 63,500.00|151190 |62,730.00 |לרבעון | == |ברונשטיין |כוח אדם |מזרחי |מחקר ופיתוח |גולן | סה"כ | יעקובי | | |ולידע את | | | | | 54,860.00| 49,200.00]01990 | אחראי המחלקות באופן שוטף על כל שינוי 0 |300.00, 41 |בתאריכי ||ביצוע או ||בתקציב. 01690 | ||158 ,890 .00| 150 ,480.00[ | 0 ניתן להשתמש בתווי הקיבוע בטבלאות כמו במסמך רגיל כך למשל, יש באפשרותך למרכז תוכן תא ספציפי באמצעות תו הקיבוע 29 + 4(1%. להסבריס על תווי קיבוע ראה סעיף 6.4.2 פרק 9: 36 טבלאות במסמך א-ב 7 עבודה עם נוסתאות 1 כללי עבודה עם נוסתאות מחולל הטבלאות של א-ב כולל גס גליון אלקטרוני ומאפשר בנוסף לפונקציות העריכה והמבנה המשוכללות גם חישוביס, מיוניסם ושימוש בנוסחאות. האפשרויות מגוונות, החל מסיכוס פשוט של מספריסם בעמודה, וכלה בפעולות מורכבות, הכוללות פונקציות מובנות. תוכל להכניס עד 50 נוסחאות בכל טבלה. מהי נוסחא ומהם מרכיביה! נוסחא היא הרכב של מספרים, כתובות תאים, ומפעילים אשר ביחד פועליס על נתוניס קיימיס לחישוב תוצאה. פונקציה היא נוסחא מובנת, כלומר נוסחא שנתמכת דינמית עייי א-ב ואין צורך לבנות אותה. בסעיף 9.7.2 תמצא רשימה של פונקציות הנתמכות עייי מחולל הטבלאות. בכל נוסחא המרכיביס הבאים: כתובת תא מייצג את התוכן של תא בו משתמשת הנוסחא לחישוביה. בעת חישוב התוצאה, תוחלף כתובת התא בערך הנמצא בתא זה. לדוגמא: אס בתא שכתובתו 02 קיימת נוסחא 82+62, ובתאים 2 ו-62 מצוייס הערכים 10 ו-20 בהתאמה, הרי שהתוצאה שתוצג בתא הנוסחא תהיה 30. מפעיל הוא סמל חשבונאי המציין כיצד לשלב בין מרכיבי הנוסחא. א-ב תומך במפעיליס הבאים: - | חיבור (+) - | חיסור (-) - | כפל (*) - | חילוק (/) - | חזקה (7) - | סוגרייס (). פרק 9: 37 טבלאות במסמך א-ב חילוק וכפל מבוצעים לפני חיבור וחיסור, אלא אס כן תעזר בסוגרייס. לדוגמא, 2+4*3=14 לעומת 2+4(*3=18). מספר מהווה מרכיב עצמאי בנוסחא ואינו חייב להופיע בטבלה עצמה. לדוגמא, בטבלת מחיריס תוכל להשתמש בנוסתא לחישוב המעיימ. במקרה זה, אחוז המעיימ בו תכפול כל מחיר מהווה מספר. פונקציה פונקציות הן נוסחאות שהוכנו עבורך עייי א-ב, כדי לעזור לך בעת עריכת חישוביס שכיחים או מורכביס. פונקציה יכולה לשמש כנוסחא או כחלק מנוסחא רחבה יותר. לדוגמא: א-ב תומך בפונקציה לחישוב שרש ריבועי. תוכל להשתמש בפונקציה זו באופן עצמאי (65081)64 או (650₪1)25, או כחלק מנוסחא רחבה יותר 81 + )65081)3245( - 0.5( ,1 כתובת תא אבסולוטית או יחסית כתובות של תאים המופיעות בנוסחאות יכולות להיות אבסולוטיות או יחסיות. כתובת אבסולוטית אינה משתנה לעולס. לא משנה להיכן תעתיק או תעביר את הנוסחא בעתיד, כתובות התאיס בה לא תושפענה מן המעבר למקוס החדש. במילים אחרות הן לא תשקפנה את מקומה החדש של הנוסחא. הנוסחא תמשיך לפעול על בסיס אותס נתוניס כבעבר. כתובת יחסית משתנה בהתאם למיקוס הנוסחא ומשקפת את מיקומה בטבלה. בזמן העתקת או העברת נוסחא, כתובות התאיס בה תתעדכנה בהתאסם, והנוסחא תפעל על בסיס נתוניס חדשים. לדוגמא, אם תעתיק את הנוסחא 1 התהתהנמצאת בכניסה הראשונה לכניסה השניה, הנוסחא תשתנה: 2. הכתובת היחסית מהווה את בויות המחדל של א-ב. כדי שכתובת תא תהיה אבסולוטית, עליך לתת הוראה מפורשת. הכתובת יכולה להיות אבסולוטית במלואה או בחלקה. כתובת תא מורכבת מציון עמודה וכניסה, וכל אחד ממרכיביס אלה עומד בפני עצמו. פרק 9: 38 טבלאות במסמך א-ב * הקש את התו '5יי לפני כל אחד ממרכיבי כתובת התא הרצויים. לפנינו הכתובת 42: כדי שהעמודה תשאר ללא שינוי עליך להקיש - 542. כדי שהכניסה תשאר ללא שינוי עליך להקיש - 152. כדי שהכתובת במלואה תהיה אבסולוטית עליך להקיש - 5452. דוגמא: נניח שבתא 81 הכנסת את הנוסחא 21*2. כעת החלטת להעתיק את הנוסחא לתא 61. * | אס לא תתן הוראה מפורשת (לא תקיש 6), הנוסחא בתא 61 תראה כך: 2. פירוש הדבר כתובת תא יחסית, המתעדכנת בהתאס למיקומה. * | על מנת שתוכל להעתיק את הנוסחא בצורתה המקורית, כך שהכתובת תהיה אבסולוטית, על הנוסחא להיכתב כך: 5451*2. ביצוע חישובים את הנוסחאות אתה בונה בחלון המיועד למטרה זו (כפי שמוסבר בסעיף הבא). לאחר בניתה של נוסחא, תוצג הטבלה מחדש. בתא הנוסחא יופיע הסימן 8 המציין שבתא זה קיימת נוסחא שעדיין לא חושבה. כאשר הסמן נמצא בתא הנוסחא, תוצג הנוסחא בפינה השמאלית התחתונה של המסך. על מנת להורות לא-ב לבצע את החישוב, לחץ על המקשים = + 21% סו בתוספת סימן שווה). אס קיימות בטבלה מספר נוסחאות שעדיין לא חושבו, אזי לחיצה על המקשים = + 21% תציג את תוצאות כל הנוסחאות. לאחר ביצוע כל פעולה או פקודה הקשורה לנוסחאות, עליך לחשב מחדש את נוסחאות הטבלה על מנת לראות את תוצאות החישוב. כך הדבר בעת העתקה או העברה של תאים המכילים נוסחא, וכך הדבר לאחר שינוי נתוניס בתאיס המשמשיס בנוסחא. תוצאות החישוב תעוגלנה בהתאם למספר הספרות שקבעת לאחר הנקודה העשרונית בשדה ‏ 'ימספר ספרות אחרי הנקודהיי בתיבה ייסרגל עמודות'י. ברירת המחדל ביייישור לימיןיי היא 4 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. פרק 9: 39 טבלאות במסמך א-ב מה קורה כאשר א-ב מוצא נוסחא שגויה? = | אם תוצאת החישוב אינה חוקית, לדוגמא שורש של מספר שלילי, יוצג הסימן יי!יי במקוס התוצאה. = אם הנוסחא גורמת להגדרה מעגלית, כלומר שתא אחד מחושב על בסיס תא שני, והתא השני מחושב על בסיס התא הראשון, יוצג הסימן יי!יי בשני התאים גס יחד. . אס נעשה שימוש בתא שאינו קייס, יוצג הסימן יי!יי במקוס התוצאה. חזור עס הסמן לתא ותקן את הנוסחא, או בנה נוסחא אחרת. 2 תפריט נוסתאות הכנסת נוסחא 1. הצב את הסמן בתא שבו ברצונך להציג את תוצאת החישוב. כדי לבנות נוסחא, הסמן חייב להימצא בתא של עמודה מספרית, עמודת עיבוד תמליל או עמודת תאריך. בדוק שהסמן לא נמצא בשורת כותרת. לכל סוג עמודה פעולות מותרות ופעולות אסורות. 2 בחר בפקודה 'יהכנט נוסחאיי מתפריט יינוסחאות'י. תפתח תיבת השיחה 'יהכנסת נוסחאיי בה עליך לבנות את הנוסחא. מצד שמאל מופיעה כתובת התא בה ממוקס הסמן ובה תוצג הנוסחא או תוצאת החישוב. עס הכניסה לתיבה זו, מוצב הסמן בתוך סוגרייס מסולסלות. 3 | כדי לאפיין את תוצאת החישוב בעזרת סוג אות, הקש 2]. מתוך הרשימה שתוצג תוכל לבחור בהדגשה, קו תחתי, ו-5 גדלי אות שוניס. שיס לב: על מנת לאפיין סוג אות, עליך ליידע את א-ב מראש, כדי שיוכל לקחת תו זה בחשבון בעת ישור תוצאת החישוב בתא. אס עדיין לא עשית זאת, עבור לפקודה ייסרגל עמודותיי, ובשדה י'האם להשאיר מקוס לסוג אות!יי, הקש 'כיי והקש <ז%506ח6>. פרק 9: 40 טבלאות במסמך א-ב אס אינך רוצה לבחור בסוג אות, הקש 135 או <ז56ח6> והסמן יעבור מיד לשדה הימני המיועד להקשת הנוסחא. 4 הקש את הנוסחא. כלול כל כתובת תא שערכיו אמוריס להיכלל בחישוב הנוסחא. דוגמא: עמודה 8 מכילה את מספר ימי העבודה בחודש ינואר, עמודה 6 - מספר ימי עבודה בחודש פברואר, ועמודה 2 - מספר ימי עבודה בחודש מארס. עמודה 4 מכילה את שמות העובדים. כדי לחשב את סך ימי העבודה בשלושת החודשים עבור העובד הראשון, עליך להגדיר בתא כלשהו את הנוסחא: 81+61+01. 5.| הקש <"56%ח6>. הטבלה תוצג מחדש, ובמקוס תוצאת החישוב :ופיע הסימן 6 בתא המבוקש, בו הצבת קודס לכן את הסמן. 6 לחץ על המקשים = + 41% (11% בתוספת סימן שווה) כדי לראות בטבלה את תוצאת החישוב. הערה: בעמודות תאריך תוכל להשתמש בנוסחת תאריך בצירוף פעולות החשבון + ו-יי-יי (חיבור וחיסור) המתייחסות לימים. כלומר, תוכל למשל, לבנות נוסחא המחשבת מה יהיה התאריך בעוד 30 יוס, 0 + (600150). פעולה זו תבצע באמצעות הפונקציה 00415 המתוארת בסעיף 9.7.2. ביטול נוסתא פקודה זו מאפשרת לך לבטל נוסחא. 1. הצב את הסמן בתא שבו נמצאת הנוסחא שברצונך לבטל. 2 בחר בפקודה ייבטל נוסחאיי מתפריט המשנה 'ינוסחאותיי. ביטול נוסחא משאיר את תוצאת החישוב שלה בתא. פרק 9: 41 טבלאות במסמך א-ב העתקת נוסחא פקודה זו מאפשרת לך להעתיק נוסחא קיימת לאחד או יותר מהתאים הסמוכים בטבלה ובכך ליצור מספר נוסחאות זהות. נחזור לדוגמא הקודמת. כדי לחשב את מספר ימי העבודה הכללי של כל העובדים הרשומיס בטבלה, עליך להעתיק את הנוסחא מהכניסה הראשונה, לכל יתר כניסות הטבלה. תן דעתך לסוג הנוסחא - האס כתובות התאים יחסיות או אבסולוטיות. כדי שכתובות התאים ישקפו את הכניסות/עמודות שאליהן הועתקה הנוסחא, עליהן להיות יחסיות. במקרה שלנו, השתנו כתובות התאיס בהתאס לתא שבו ממוקמת כל נוסחא. דהיינו, בכניסה מספר 2, תופיע הנוסחא 82+62+02. 1. הצב את הסמן בתא שבו נמצאת הנוסחא שברצונך להעתיק. 2 בחר בפקודה ייהעתק נוסחאיי מתפריט יינוסחאותיי. 33 בחר בכיוון ההעתקה, כלומר לאיזה מהתאיס הסמוכיס להעתיק את הנוסחא. בדוגמא שלנו, נבחר בכיוון יילמטתיי. 4 קבע כמה פעמים להעתיק את הנוסתא, כלומר לתא בודד בכיוון הרצוי, או למספר תאיסם ברצף. אס בדוגמא שלנו סהייכ 6 כניסות, נקבע בשדה זה ''פיי (כי בכניסה הראשונה נמצאת הנוסחא המקורית). הקש את מספר החזרות והקש <"66תח6>. 5. | לח על המקשים = + 41% כדי לראות בטבלה את תוצאות החישוב. חישוב תוצאות מחדש שינוי נתוניסם בתאיס אליהס מתייחסת נוסחא, דורש ביצוע מחודש של החישוב על פי הנתוניסם החדשיסם. . בחר פקודה ייחשביי מתפריט יינוסחאות'י. לחילופין, לחץ על המקשים = + 21% ישירות מתוך הטבלה. תוצאת החישוב החדש תוצג בתא שבחרת. פרק 9: 42 טבלאות במסמך א-ב סיכום עמודה אחד מהחישוביס היותר שכיחיס בטבלאות הינו סיכוס עמודות. כדי שלא תצטרך להכין נוסחא מיוחדת לשס כך, תומך מחולל הטבלאות בפקודה המאפשרת לסכס את כל המספרים בעמודה. פקודה זו שותלת באופן אוטומטי נוסחת סיכוס, דוגמת (11,25) 8508 שמשמעותה 2+3+14+5(+1 (כמספר הכניסות שמעל לתא בו נמצא הסממ), ועל כן תוכל לבצע על נוסחא זו פעולות ולשנותה כמו כל נוסחא אחרת. 1 הצב את הסמן בתא הרצוי (לדוגמא בכניסה האחרונה בעמודה). 2 בחר בפקודה ‏ "סכם עמודהיי מתפריט יינוסחאותיי. הסכוס הכולל של הנתוניסם בתאי העמודה יוצג בתא שבחרת. מיון עמודה א-ב תומך בשתי פקודות מיון: מיין בסדר עולה, ומיין בסדר *ורד. המיון יבוצע על הנתוניסם בעמודה בה תבחר. בעקבות המיון, יערוך א-ב מחדש את נתוני הטבלה כולה, בהתאס לסדר החדש של התאיסם בעמודה הממוינת. המיון אינו משפיע על שורת הכותרת. לא תוכל למיין חלק מטבלה המכיל תאים מאוחדים או מפוצלים. - בעמודה מספרית המיון יעשה על פי ערך המספרים. - בעמודת עיבוד תמליל המיון יעשה על פי סדר אלפבתי. . בעמודת תאריך המיון יעשה על פי סדר כרונולוגי. כדי למיין עמודה : 1 הצב את הסמן בעמודה הרצויה. שיס לב: המיון יגרור אחריו שינוי סדר הכניסות המקורי! לכן מומלצ לודא שנית שהסמן אכן מוצב בעמודה המבוקשת. 2 בחר בפקודה 'ימיין בסדר עולהיי או יימיין בסדר יורדיי מתפריט יינוסחאות'י. תפתח תיבת שיחה יימיון טבלהיי, בה יהיה עליך להגדיר לא-ב את תחוס המיון, כלומר על פי איזו עמודה לערוך את המיון, ומאיזו כניסה ועד לאיזו כניסה תחול פקודת המיון. ברירת המחדל היא העמודה בה מוצב הסמן. פרק 9: 43 טבלאות במסמך א-ב 3 בשדה ימיון לפי עמודה'י הקש את האות המזהה של העמודה שעל פיה יבוצע המיון. 4 בשדה 'מכניסה מספריי הקש את מספר הכניסה שהחל ממנה (כולל) יש לבצע את המיון. 5 בשדה ‏ עד כניסה מספריי הקש את מספר הכניסה האחרונה שתכלל בפעולת המיון. הצגת נוסחאות לעומת תוצאות פקודה זו מאפשרת לך לקבוע האס להציג בתאיס הרלוונטיס את תוצאות החישוב או להציג את הנוסחאות עצמן. 1. בחר בפקודה "'הצגת תוצאות חישוביי או ייהצגת נוסחאותיי. הפקודה התקפה נוכחית תסומן בתפריט בעזרת +. ברירת המחדל של א-ב הינה הצגת תוצאות החישוב. שים לב: במצב הצגת נוסחאות לא ניתן להוסיף, להעתיק או לחשב נוסחאות. 3 השימוש בפונקציות פונקציות הן נוסחאות המובנות בא-ב. כאשר עליך לערוך חישוביס מתמטיס מורכביס כגון שורש ריבועי של מספר, קוסינוס או חישוב חזקה, תוכל להעזר בפונקציות, במקוס לבנות נוסחא מיוחדת. א-ב תומך בפונקציות מתמטיות, פונקציות מלל, ופונקציות תאריכים. פרק 9: 44 טבלאות במסמך א-ב הפונקציה מורכבת משני חלקים: = שס הפונקציה המורה לא-ב איזה סוג חישוב לבצע. כל פונקציה חייבת להופיע עס הקידומת י6יי. . הפרמטריס שפונקציה זו מקבלת ושעל פי הן מבצע א-ב את חישוביו. את הפרמטריס יש לכתוב בין סוגריים, גם אס מדובר בפונקציה המקבלת רק פרמטר אחד. פרמטריס יכולים להיות משלשה סוגים: - מספר כלשהו שמוקש בין סוגריס. - כתובת תא, המפנה את א-ב לקחת נתון הנמצא בתא המוצבע עייי הכתובת. 5 נוסחא כלשהי שמוקשת בין סוגריים ומכילה בין השאר את הפרמטריס שהפונקציה אמורה לקבל. הפונקציה 65081 לדוגמא, מחשבת שורש ריבועי. ניתן להפעילה בשתי דרכים: ₪ ()65001/ - במקרה זה תחשב הפונקציה את השורש הריבועי של המספר הנתון בין סוגרייס. 5 (65001)24 - במקרה זה תחשב הפונקציה את השורש הריבועי של המספר המופיע בתא 14. 1 | הצב את הסמן בתא שבו אמורה להופיע תוצאת חישוב הפונקציה. 2 בחר בפקודה "'יהכנסת נוסחאיי מתפריט יינוסחאותיי. 3 | כדי לאפיין את תוצאת החישוב בעזרת סוג אות, הקש 2]. מתוך הרשימה שתוצג תוכל לבחור בהדגשה, קו תחתי, ו-5 גדלי אות שוניס. ראה הסבריס נוספים בסעיף 9.7.1. כדי להגיע ישירות לשדה הנוסחא, הקש 135 או <"%6%ח6>. 4. בשדה הנוסחא, הקש 2] כדי לראות את רשימת הפונקציות. 5. | הצב את הסמן על הפונקציה הרצויה והקש <ז60%6>. הפונקציה תישתל בשדה. לחילופין, תוכל להקיש את הפונקציה באופן ידני. פרק 9: 45 טבלאות במסמך א-ב 6. עבור עס הסמן לתוך הסוגרייס והקש את הפרמטריס שפונקציה זו מקבלת כדי לבצע את החישוב. תוכל גס להקיש כתובות של תאים וכן להחיל את הפונקציה על נוסחא שאתה תבנה, המכילה גם היא פונקציה. לדוגמא: ((65081)11+22+650₪1)23 7 הקש על <"56ח6> כדי לקלוט את הפונקציה. הסמן יחזור לטבלה ובתא המתאים יופיע הסימן 6. 8 לח על המקשים = + 21% כדי שתוצאת החישוב תוצג על גבי המסך. ושימת הפונקציות בהן תומך א-ב פונקציות מספריות: 1005( הפונקציה מחזירה מספר שהוא הקוסינוס של הזווית שסופקה כפרמטר. הזווית חייבת להיות במעלות. ישוס: עמודה מספרית תבנית : (זווית)8605 דוגמא : (6605)60 שווה 0.5 05 הפונקציה ההופכית לפונקציה 605. ישוס: עמודה מספרית תבנית : (מספר)62605 א הפונקציה מחזירה מספר שהוא הסינוס של זווית המבוטאת במעלות שסופקה כפרמטר. ישוס: עמודה מספרית תבנית : (זווית)1 65 דוגמא: (60)חו65 שווה 0.8660 א הפונקציה ההופכית לפונקציה א51. ישוס: עמודה מספרית תבנית : (מספר)1 625 פרק 9: 46 ,ו +,ווווהוייייייו וו רווווווווווווווו ור אז א זה 00 זו ץז א טבלאות במסמך א-ב הפונקציה מחזירה את הטנגנס של הזווית (במעלות) שסופקה כפרמטר. ישוס : עמודה מספרית תבנית : (זווית)\ ז6 דוגמא : (60)ח613 שווה 0.7321. הפונקציה ההופכית לפונקציה אחז. ישוס : עמודה מספרית. תבנית : (מספר) 61 הפונקציה מחזירה מספר שהוא המקבילה המספרית לכתובת העמודה בה מוצב הסמן. לפונקציה זו אין פרמטריס. ישוס : עמודה מספרית תבנית : 00 דוגמא : כשהסמן מוצב בעמודה 6, תתקבל התוצאה 3 הפונקציה מחזירה מספר שמציין את מספר התאים הנמצאיס בתחוס שתגדיר. ישוס : עמודה מספרית תבנית : (כתובת תא,כתובת תא)ז6600% הפסיק בין שני הפרמטרים משמש להגדרת תחוס. דוגמא: הפונקציה (66000%)11,12 תחזיר את המספר 12, דהיינו בתחוס זה קיימים 12 תאיס הפונקציה מחזירה את מספר הכניסה בה מוצב הסמן. לפונקציה זו אין פרמטריסם. ישוס : עמודה מספרית תבנית : 0 דא דוגמא : אס הסמן נמצא בתא 67, תתקבל התוצאה 7 (כניסה מספר 7) הפונקציה מחזירה את הערך של הקבוע 6 (בסיס הלוגריתס הטבעי, השווה 2.7182818) מועלה לחזקה הנתונה במספר שסופק כפרמטר. הפונקציה ח] היא היפוכה של הפונקציה סאם. ישוס : עמודה מספרית תבנית : (מספר)6:%7 דוגמא : (1)קא05 שווה 2.7182 פרק 9: 47 א 00 זו 0 טבלאות במסמך א-ב הפונקציה מחזירה את בסיס הלוגריתס 6 (הטבעי) של המספר שסופק כפרמטר. הפונקציה קא65 היא היפוכה של הפונקציה ח|6. ישוס : עמודה מספרית תבנית : (מספר)א ]6 דוגמא : (6])2.7182 שווה 1 הפונקציה מחשבת את הלוגריתס הפשוט (בסיס 10) של המספר, שסופק כפרמטר, שיכול להיות כל ערך חיובי. ישוס: עמודה מספרית תבנית : (מספר)00 61 דוגמא: (61.09)100 שווה 2 הפונקציה מחזירה את השורש הריבועי של מספר שסופק כפרמטר. ישוס : עמודה מספרית תבנית : (מספר)850₪1 דוגמא : (6507%)4 שווה 2 הפונקציה מחזירה מספר שהוא הסהייכ של כל הערכיס בתאיס שניתנו כפרמטר לפונקציה. בסוגריים הקש את כתובת התא הראשון שיכלל בחישוב, פסיק, המסמל ייעדיי, ובסוף את התא האחרון שיכלל בחישוב. ישום: עמודה מספרית. תבנית : (כתובת תא,כתובת תא)650 דוגמא : (650₪)02,09 פירושו ₪2+03+04+05+06+07+08+9 תוכל לתת גם תחוס כשטח (650%)1,04. לשס כך עליך להגדיר את התחוס באלכסון (מפינה עליונה כלשהי, לפינה התחתונה הנגדית). פונקציות תאריך: ז 6 הפונקציה מחזירה את תאריך היום, כפי שמופיע בלוח השנה הפנימי של המחשב. לפונקציה זו אין פרמטריס. ישוס: עמודת תאריך תבנית ד פרק 9: 48 טבלאות במסמך א-ב פונקציות מלל: זז ו הפונקציה מאחדת תוכן של תא מסויס עס התוכן של תא אחר ומחזירה את התוצאה בתא הנוסחא. ישוס : עמודת עיבוד תמליל תבנית : (כתובת תא,כתובת תא)ז660%602 דוגמא : (60768%)11,22 פירושו שתוכן שני התאיסם יאוחד הפונקציה מחזירה מחרוזת בעלת מספר תוויס הנמצאיס בתא הנתון, על פי ההוראות שתתן. לפונקציה זו 3 פרמטריסם: הקש תחילה את כתובת התא ממנו תרצה להעתיק חלק מהטקסט. לאחר מכן הקש את מספרו של התו ממנו תרצה להתחיל את ההעתקה. בסוף הקש את מספר התוויס שברצונך להעתיק (כולל התו ההתחלתי). ישוס : עמודת עיבוד תמליל תבנית : (מספר תוויס להעתקה,תו התחלתי,כתובת תא)6%10 הפסיק בין הפרמטרים משמש כתו הפרדה. דוגמא : אס תוכן התא 83 הוא ייירושליסיי, ותקיש (10)83,3,4 תתקבל התוצאה יושלייי - וי היא התו השלישי, וביקשת את 6 התוויסם ייושלייי 8 סיום העבודה במחולל הטבלאות הפקודה האחרונה בתפריט העל של מחולל הטבלאות היא ייסיוסיי. פקודה זו לא רק מחזירה אותך למסמך העבודה, אלא גס שותלת את הטבלה במקוס הסמן. אס הטבלה תופסת יותר מעמוד אחד, היא תחולק על פני מספר עמודיס בהתאס לאורכה. מסגרות הטבלה בכל עמוד תושלמנה אוטומטית. שורות הכותרת תשוכפלנה בתחילתו של כל עמוד. לפני ואחרי הטבלה תיווצרנה שורות בקרה המגנות על הטבלה. אסור למחוק שורות אלה! . בחר יטיוסיי. אס לא שמרת את הטבלה תופיע הודעה: שינויים לא ישמרו. להמשיך! פרק 9: 49 טבלאות במסמך א-ב - | כדי לחזור לטבלה ולשמור אותה, הקש על <"56ח6>. - | כדי לצאת ממחולל הטבלאות ללא שמירה, הקש ייכיי והקש <>ץ%06ה6>. הגירסא האחרונה השמורה בקובצ הזמני תישתל בתוך המסמך ולכן, לפני סיוס, דאג לשמור את הטבלה פעס נוספת עס 5". 9 עיבוד טבלה קיימת לאחר שבנית טבלה ושמרת אותה כחלק ממסמך כלשהו, תמיד תוכל לחזור אליה לשס עיבוד או עריכה נוספיס. 1. פתח את המסמך המכיל את הטבלה הרצויה. 2 הצב את הסמן במקוס כלשהו בתחוס הטבלה. 3 בחר בפקודה ייטבלהיי תחת תפריט ייעריכהיי. לחילופין, לחץ על המקשים ט + 41% ישירות מתוך מסמך העבודה. 4 מחולל הטבלאות יציג את הטבלה הרצויה. כעת תוכל לבצע על הטבלה את מגוון פקודות העריכה והעיבוד הרגילות בעבודה עס טבלה. שיס לב: לשם תיקוניס קלים כמו שגיאות כתיב, אין צורך לחזור למחולל הטבלאות. תיקונים מסוג זה ניתן לבצע ישירות בגוף המסמך. 0 עריכת כל הטבלאות לעיתים, בעקבות עריכת המסמך, תגלה שטבלה או טבלאות במסמך זה חצויות לשתיים. מה שנכנס קודם על פני עמוד אחד, גולש כעת לעמוד הבא. פרק 9: 50 טבלאות במסמך א-ב תוכל לשוות לטבלה מראה מסודר יותר בעזרת הפקודה ייערוך כל הטבלאות'י. א-ב ישליס את מסגרת הטבלה בכל עמוד ויעתיק באופן אוטומטי את שורות הכותרת לעמוד השני כדי שניתן יהיה לפענח את פשר העמודות. * | בחר בפקודה "ערוך כל הטבלאותיי מתפריט המשנה ייעריכהיי. הפקודה מופיעה גס תחת תפריט יתוכניות'יי. לפקודה זו אין קיצור דרך בלוח המקשיסם. 1 ציור חופשי במסמך א-ב א-ב תומך במצב ציור, בעזרתו תוכל לצייר קוויס ישרים באופן חופשי על המסך. בעזרת החיצים תוכל לשרטט מסגרות, טבלאות מיוחדות, תרשימי זרימה, וכל העולה על דעתך. לבחירתך שלושה מצבים: 5 ציור קו בודד 5 ציור קו כפול 2 כתיבת תווים מדעיים מיוחדים. במצב זה ישנס גס תוויס גרפייס. כל שלושה המצבים מופעלים עם הפקודה צ + 41% והמעבר בין מצב למצב מתבצע במחזוריות, עס כל הקשה נוספת על צ + 11%. 1 מצב ציור קו בודד וקו כפול שיטת הציור של קו בודד וקו כפול הינה יחודית. בשרטוט רגיל של תווים גרפיים, כל תו שעליו תקיש עומד בפני עצמו. לדוגמא, אס תשרטט קו אנכי ולאחריו קו אופקי, ישאר רוות קטן ביניהס. לעומת זאת, אס תפעיל מצב ציור קו בודד או קו כפול, ייינחשיי א-ב שברצונך לחבר בין הקוויס, ויצור את החיבוריס בצורה מושלמת. כך ישלים א-ב פינות וחיבוריס באופן אוטומטי, ויחסוך ממך את הטירחה. אס השורה ריקה, ותלחץ על חץ שמאלה (בסרגל עברי) ישורטט קו | -- או קו == (בהתאס למצב הציור בו בחרת). אך אס כבר משורטט קו ולאחריו תקיש על חצ, יחוברו 2 הקוויס. דגס זה חח :צר עייי לחיצה פרק 9: 51 טבלאות במסמך א-ב || ₪ ו [= על 3 חיצים ברצף (למעלה, שמאלה ולמטה). א-ב השליםס אוטומטית את קווי הפינות. דבר דומה קורה בעת מחיקת תווים גרפיים. א-ב דואג למחוק חיבוריס בין תוויס. א-ב מנצל את מקשי החיצים שבלוח הנומרי. הקו יצוייר בכיוון החץ עליו תקיש. פרק 9: 52 טבלאות במסמך א-ב בחר בפקודה "מצב ציוריי מתפריט ייעריכה". לחילופין, לחץ על המקשים צ + 21% כדי להיכנס למצב ציור. בשורת האינדיקציה יופיע הסימן 1 המציין שהינך במצב ציור. מצב ציור בקו בודד מהווה את ברירת המחדל של א-ב. בחר עס איזה סוג קו לצייר: - | לחץ פעם אחת על צ + 21% כדי לצייר עם קו בודד. - | לחץ פעמיים כדי לצייר עס קו כפול (הסימן יופיע בשורת האינדיקציה). - | לחץ שלש פעמים כדי לצייר עס תווים גרפייס ומדעיים מיוחדים. המעבר בין מצבי הציור השוניס נעשה בצורה מחזורית. הצב את הסמן בנקודה שבה תרצה להתחיל בשרטוט. אס הינך נמצא במצב ציור קו בודד או קו כפול, לחץ על ל + 1+5%ח5. בפינה העליונה הימנית של המסך *ופיע השרטוט: 8 והוראה: צייר בכיוון החץ 6 4 2 הכוונה לחיציס בלוח המקשיס הנומרי בלבד! המשך ללחוץ על המקשים 11% + 57116 ובו זמנית הקש על הת בכיוון הרצוי. השתמש רק בחיצים הנמצאיס בלוח המקשים הנומרל. - | לח על החצ למעלה (הספרה 8) כדי לשרטט קו אנכי מעל לנקודה בה הוצב הסמן. - | לחץ על החצ למטה (הספרה 2) כדי לשרטט קו אנכי מתחת לסמן. - | לחץ על הת ימינה (הספרה 6) כדי לשרטט אופקית מימין לסמן. - | לחץ על החצ שמאלה (הספרה 4) כדי לשרטט אופקית משמאל לסמן. בגמר השרטוט, המשך להקיש מלל כרגיל. מצב ציור מופעל אך ורק כאשר אתה לוחץ על 511% + 41%, ועל כן אין צורך לצאת ממצב זה כדי להקיש טקסט. פרק 9: 53 טבלאות במסמך א-ב הנה דוגמא אחת מיני רבות לשימוש במצב ציור: דוגמא לציור חופשי של קוויסם, מסגרות ושרטוטיס הערה: אס ציירת מסגרת כלשהי ותרצה כעת למלא אותה בתוכן, דאג שהסמן לא יהיה במצב %"56%ח1 כדי לא לשנות את המסגרת שכבר יצרת. מומלץ להקיש תחילה תוכן ורק אחייכ לשרטט מסגרת סביבו. בתפריט העל ייהעדפותיי, בתפריט יישיטת כתיבהיי תוכל לקבוע מה יהיה מצב הציור הראשוני (מבין שלושת המצבים האפשריים) בתחילת העבודה כאשר תלחץ על צ + 21%. מצב ציור זה ישמש כברירת המחדל שלך. אס ברצונך להעתיק או להעביר שרטוט שיצרת באמצעות מצב ציור, עליך לבצע פעולה זו באמצעות הפקודות ייכתוב עמודהיי (9 + 11%) או יישלב עמודה" (8 + 11%) כדי לע מצב בו יווצרו בשרטוט שיבושיס. 2 מתיקת קו בודד וקו כפול לעיתיס , תוך כדי ציור מתחרטים ויש צורך למחוק קו שצויר ביימצב ציוריי. תוכל למחוק את הקוויס באמצעות פעולה הפוכה לציור קוויס. היתרון בשימוש בסעו המיוחד לציור נובע מכך שא-ב משלים אוטומטית קוויס נחוצים ופינות. כדי למחוק קווים: 1 הצב את הסמן בנקודה שהחל ממנה ואילך תרצה למחוק את הקו. פרק 9: 54 טבלאות במסמך א-ב 2 לחץ על המקשים %8וּח5 + ["ל6. בראש המסך יופיע השרטוט: 8 וההוראה מחק בכיוון החץ 6 4 2 33 כדי למחוק קו, העזר במקשי החיצים אשר בלוח הנומרי. מחיקת הקו עליו נמצא הסמן מתקדמת בכיוון החץ עליו הינך מקיש. המחיקה מתבצעת בכיוון ההפוך לכיוון הציור. כלומר, אס לדוגמא ציירת קו תוך ייהליכהיי מימין לשמאל, הרי שמחיקת אותו קו תתבצע מהסוף להתחלה, דהיינו משמאל לימין. לדוגמא: בציור זה ו אס תציב את הסמן על הקו האנכי הימני, ותמחק לכיוון שמאל, כלומר תלחץ על המקשים 50115 + ["6% ובו זמנית תקיש על הת השמאלי (->), תתקבל התוצאה הבאה: הציור לאחר מחיקת התווים: 4 + 3 מצב ציור תווים מדעיים בנוסף לתוויס הסטנדרטיים של לוח המקשים, ישנה סדרה של תווים הכוללים אותיות ביוונית, סימניס מיוחדים (כולל שבריס וסימניס מתמטייס), ספרות ותוויס המשמשים לשרטוט וציור. 1 לחץ על המקשים צ + 21% עד שתראה את האות היוונית ₪ בשורת האינדיקציה. 2 לח על 1+6ח5 + 1% על מנת לקבל תצוגה של התווים הגרפיים בראש המסך. פרק 9: 55 טבלאות במסמך א-ב בצד שמאל של המסך ישנן קבוצות בנות 2 תוויס המופרדים עייי לוכסן (תו-לוכסן-תו) התו הימני בכל קבוצה מיצג מקש בלוח המקשים. הקשה על מקש זה, יחד עס המקשיס %6%וח5 + 211% תגרוס להפקת התו השמאלי בקבוצה, שהינו תו גרפי או מדעי. לדוגמא אס תלח על המקשים 2+1%וה5+21% בו זמנית, תקבל את האות היוונית אלפא. בצד ימין של המסך ישנן קבוצות בנות 2 תווים כייא. הקשה על התו הימני בכל קבוצה, בעת שמקשי %%וח5 + 21% לחוצים, תגרוס להפקת התו השמאלי בקבוצה. לדוגמא אם תלחץ על המקשיס - ק90?+11%ח5+₪1% (מְעַפָ? בלוח הנומרל)) תקבל את הסימן ייךְיי, הפינה הימנית העליונה של מרובע כלשהו. פרק 9: 56 טיפול בפסקאות וסעיפים 0. טיפול בפסקאות וסעיפים פסקאות הן אבני הבניין של המסמך. הפיסקאות מאפשרות לנו להציג רעיונות ונושאיס בצורה מסודרת ונהירה. סעיף הוא פיסקה המאופיינת עייי תו כלשהו בתחילתה, בין אס המדובר במספרים, אותיות או סימניס. שני נושאים אלה - פסקאות וסעיפים - כפופים לשורת הסרגל התקפה לאותו מסמך, או לחלק ממנו. הסוגל הינו שורת א-ב מיוחדת שבה נקבעיס מאפייני העיצוב הבסיסייסם של המסמך: רוחב המסמך, כיוון הכתיבה, ונקודות טאבולציה השולטות על מיקומן של פיסקאות, תת-פיסקאות וסעיפיס ממוספרים. בכל נושאי הפרק קיים קשר הדוק בין עיצוב ועריכה, והם ניצבים על התפר הדק שבין עריכה לעיצוב. לדוגמא, כדי לערוך פיסקאות על פי היסט רצוי, עליך קודס כל לקבוע את ההיסט בשורת הסרגל. על כן, בחרנו ליחד פרק זה לעבודה עם סרגל, פסקאות, וסיעוף אוטומטי ולרכז בו הסברים הנוגעים לשיטת העיצוב, וכן הוראות המסבירות כיצד ליישם עריכה בהתבסס על העיצוב הקיים. כאמור, הפרק דן בשתי שורות מיוחדות של א-ב - שוות הסוגל ושורת הוראות סיעוף. שאר השורות המיוחדות מתוארות בפרק הבא. השורות המיוחדות מתנהגות כשורות מלל רגילות. משמע שתוכל למחוק אותן, להעמיד עליהן את הסמן ולקרוא להן בכל עת כדי לעדכן את הערכיס בהן. בניגוד לשורות מלל רגילות, השורות המיוחדות אינן מופיעות בהדפסה ואינן נכללות במניין השורות. בעת ביצוע פקודות סימון, העתקה, העברה ושילוב תוכל להעבירן יחד עס הטקסט, וכך לשמור על העיצוב שקבעת. פרק 10: 1 טיפול בפסקאות וסעיפיס 1 עיצוב בעזרת הסרגל 1 מטורות הסוגל בראש כל מסמך עבודה חדש מצוי סרגל. סרגל ראשון זה מציין על פי אלו ברירות מחדל יתבצע העיצוב האוטומטי של א-ב במסמך הנוכחי. (כפי שמוסבר בסעיף 11.7, תוכל לפתוח מסמכים חדשיס עס סרגל שונה, עייי שימוש במסמך תבנית). הסרגל בראש המסך הוא לידיעה בלבד! אי אפשר להשתמש בו כדי לאפיין עיצוב אחר. אורכו של הסרגל בראש מסמך העבודה הוא 65 תווים, כלומר, מאפשר כתיבה של 65 אותיות בשורה. הוא מחולק לנקודות טאבולציה עייי האות ט, בקפיצות של 10 תווים. כדי לשנות את מראה הסרגל הזה, כלומר, כדי לעצב את הטקסט במסמך עפייי מאפיינים אחרים, עליך לקרוא לשוות סוגל. שורת הסרגל מהווה את הכלי באמצעותו תשלוט על ארבע תכונות הקשורות לעיצוב: א. מיקוס שוליים ואיפיון כיוון הכתיבה (ימין שמאל/שמאל ימין) ב. איפיון טאבולציה (ט או ]) ג. הגדרת היסט פנימי או חיצוני לתת-פיסקאות ד. איפיון סטית שורה ראשונה בפסקה תוכל לשנות כל אחת מתכונות אלה, מספר פעמים בלתי מוגבל במסגרת אותו המסמך, עייי קריאה לשורות סרגל נוספות וקביעת מאפייניס חדשים שיחולו על הטקסט המצוי מתחתיהן. אס תבצע שינוי בשורת סרגל שמתחתיה נמצא כבר טקסט, יבואו השינוייס לידי ביטוי באופן אוטומטי לאחר שתקיש על מקש <"56ח6>, או לאחר שתוציא את הסמן משורת הסרגל בעזרת מקשי החיצים. פרק 10: 2 טיפול בפסקאות וסעיפיס 2 קסריאה לשורת סוגל כדי לשנות את הקביעות בסרגל, או כדי להכין סרגל עם מאפייני עיצוב חדשים, עליך לקרוא לשורת סרגל. 41 הצב את הסמן בשורה שממנה ואילך תרצה לקבוע מאפייני עיצוב חדשיסם עבור הטקסט. שיס לב: קריאה לסרגל תיצור פיסקה חדשה - שורה המאופינת עייי הסימן '>יי - גם כאשר מוצב הסמן באמצע פיסקה בשעת מתן ההוראה. בחר בפקודה ייסרגליי מתפריט ייעיצוביי. לחילופין, לחץ על המקשים 3] + %%וחפ. אין חשיבות למיקוס הסמן בשורה בשעה שקוראיס לסרגל. שורת סרגל מובלטת תיוצר מעל לשורה בה נמצא הסמן. הסמן יעבור ממקומו בשורת הטקסט לסרגל. תוכל לנוע בחופשיות לאורך הסרגל עס מקשי החיצים הימני והשמאלי. אס תקרא לשורת סרגל בקטע של מסמך שכבר עבר שינוי סרגל, יועתק הסרגל האחרון בקטע מסמך זה, ולא הסרגל שבתחילת המסמך. הסרגל אינו ממוספר ברצף השורות בעמוד ואינו מופיע בהדפסה. תוכל להכניס מספר בלתי מוגבל של שורות סרגל במסמך העבודה. מאפייני כל שורת סרגל יהיו תקפים עד לשורת הסרגל הבאה, או, בהעדר שורה נוספת, עד לסוף המסמך. פרק 10: 3 טיפול בפסקאות וסעיפיס 3 הגדרת שוליים וכיוון הכתיבת א. הגדרת שוליים שני החיציס בקצות הסרגל מגדיריס את רוחב המסמך, או במיליס אחרות, את מספר התוויס שניתן להקיש בכל שורה. על כן, שינוי מיקומס גורר עיצוב מחודש של המסמך על פסקאותיו, לפי ההוראות החדשות. שינוי שולי המסמך מתבצע עייי שינוי מיקוס החיצים. לדוגמא, כדי להרחיב את השורה ל-100 תוויס : 1. הצב את הסמן על החץ השמאלי בסרגל והיכנס למצב >ח1. 2 דחוף את הח בעזרת הקשה על מקש הרווח לטור מספר 100 (העזר בשורת האינדיקציה). 3 בסיום, הקש פעס נוספת על מקש 5ח1 כדי לצאת ממצב זה. בשיטה זהה תוכל לקבוע כל רוחב עמוד רצוי. תוכל להגדיל את הרוחב עד ל-220 תווים בשורה. עליך להתחשב במגבלות המדפסת כמובן, ורוחב הנייר להדפסה. באופן דומה תוכל לשנות את השוליים הימנייסם במסמך. פעולה זו משמשת ליצירת שולייס ימנייס רחבים יותר - מקצה הנייר ועד תחילת הטקסט. פקודת יישור שוליים בהוראות הדפסה תתבצע על סמך השולייס שנקבעו למסמך בשורת הסרגל (ראה הוראות הדפסה, סעיף 11.1). כיוון כתיבה שינוי שפה נעשה עייי שינוי כיווו החיציסם בסרגל: - | חץ פונה שמאלה - > - פירושו כתיבה בעברית - | חצ פונה ימינה - < - פירושו כתיבה בלועזית היפוך כיוון החיצים :יגרור עריכה מחדש של המסמך תוך הפיכה מלאה של כיוון המיליס שבו. לדוגמא, המילה יישלוסיי תופיע לאחר שינוי כיוון החץ כך - סולש. פרק 10: 4 טיפול בפסקאות וסעיפים 4 קךביעת טאבולציה עס הכניסה למסמך חדש, מחולק הסרגל לנקודות טאבולציה כל 10 תוים, עייי האות ייטיי. נקודות אלו מאפשרות לדלג בשעת כתיבת המסמך לנקודת הטאבולציה הבאה עייי הקשה על מקש הטאבולטור. הטאבולציה משמשת בעיקר לכתיבת טורים ועמודות וכדי לנוע במהרה לרוחב שורות. הגדרת טאבולציה חדשה: קרא לסרגל (3] + %%וח5). הצב את הסמן על האות ייטיי הראשונה בסרגל. בטל את האות עס מקש הרווח. חזור על הפעולה באופן דומה לכל אורך הסרגל. הקש ט או ז כדי למקס נקודות טאבולציה חדשות על הסרגל לפי דרישותיך. ₪ ש ב תו תנועה לרוחב שורת טקסט בעזרת הטאבולציה: . הקש על מקש הטאבולטור כדי לעבור עס הסמן לנקודת טאבולציה אחת קדימה. (שמאלה בסרגל עברי, ימינה בסרגל לועזי.) * | לח על המקשים 50116 + 135 כדי לעבור עס הסמן לנקודת טאבולציה אחת אחורה. (ימינה בסרגל עברי, שמאלה בסרגל לועזי) שיס לב: אס תקיש על מקש 135 כאשר הסמן נמצא על שורת סרגל, יקפו הסמן בהתאס לנקודות הטאבולציה של הסרגל הקודס. פרק 10: 5 טיפול בפסקאות וסעיפים 5 הגדות שוליים לתת-פיסקאות תת-פיסקה הינה פיסקה המתחילה בשוליים פנימיים *ותר ביתחס לפיסקה ראשית, ומשתמשים בה בהקשר לפיסקה הראשית. מספר כניסות הפיסקה מוגבל ל-10, דהיינו 9 נקודות הטאבולציה הראשונות בסרגל, נוסף לשולי המסמך. הפיסקה הבאה הינה תת-פיסקה לפיסקה זו. בעזרת הסרגל תוכל להגדיר בנוסף לשולי המסמך גס שולייס פנימיים לתת-פיסקאות. כדי להגדיר שוליים לתת-פיסקאות : 1. קרא לסרגל (3] + 6+וּח5). 2 הצב את הסמן בנקודה הרצויה על הסרגל. 33 הקש על האות ‏ ט כדי לקבוע את מיקוס השוליים של תת- הפיסקאות. לאחר הגדרת שוליים פנימים, תוכל להסיט פיסקאות באופנים שונים: - יישור פיסקה שלמה פנימה תחת שוליים פנימייס - 1 + !81 - יישור פיסקה שלמה החוצה בהתאס לשולייס חיצונייס - 0 + צן8 - | היסט השורה הראשונה בפיסקה פנימה או החוצה - ם + סו הסבריס מפורטיס תמצא בסעיפים 10.2.5 ו-10.2.6. פרק 10: 6 טיפול בפסקאות וסעיפים 6 איפיון סטית שורה ראשונה בפיסקה סימון האות 5 (או ייקיי) על הסרגל קובע לאיזה עומק תסטה השווה הראשונה בפיסקה ביחס לשולי הפיסקה. בסרגל אחד תוכל להגדיר רק 5 אחד, ולכן, אם תעצב מסמך עם תת-פסקאות, סימון האות 5 ישפיע רק על סטיית הפיסקה החיצונית ביותר, זו הצמודה לשוליים הימניים. השורה הראשונה בפיסקה תתחיל פנימה יותר, מתחת לאות ייפיי. השורה הבאה בפיסקה תתחיל בצמוד לשוליים הימניים כרגיל, כפי שמודגם בדוגמא הבאה: סרגל במתכונת הבאה: >---5פ החחחה-------77-77-7ההחההה777.7777777777777--77-77.-----> יגרוס לסטית השורה הראשונה פנימה כפי שהינך רואה בדוגמא זאת. שיס לב לסטית השורה הראשונה (המילה יייגרוסיי נכנסה פנימה) יחסית לשורה השניה. כדי להגדיר סטית שורה ראשונה: 1. קרא לסרגל (3] + %%וח5). הצב את הסמן בנקודה הרצויה על הסרגל. 3 הקש על האות 5 (לחילופין אפשר גס להקיש על ?) כדי לקבוע את הסטיה של השורה הראשונה. 2 לאחר הכנת הסרגל עליך לתת בגוף הטקסט את ההוראות המתאימות, כפי שמוסבר בסעיף 10.2.6. פרק 10: 7 טיפול בפסקאות וסעיפיס 2 עריכת פיסקאות 1 מהי פיסקה פיסקה מורכבת ממספר שורות המתנהגות כיחידה אחת בעת עיצוב אוטומטי של א-ב. בזמן הקשת פיסקה אין צורך להודיע לא-ב לעבור לשורה חדשה. מילה שאין לה מקוס בשורה נוכחית תגלוש לשורה הבאה. ההבדל בין שורת תחילת פיסקה (שורה יזומה עייי המשתמש) לשורה רגילה הינו ששורה רגילה אינה קבועה וא-ב עשוי לשנות אותה בעקבות עריכה או שינוי רוחב הסרגל. לעומת זאת, שורת תחילת פיסקה מהוות שורה קבועה ולא תאוחד עס שורות קודמות. - | שורת תחילת פיסקה, יזומה עייי המשתמש, מאופינת בסימן > ליד מסי השורה. - | שורת המשך, שנוצרה אוטומטית, מאופינת בסימן | ליד מסי השורה. פיסקה ראשית צמודה לשוליים הימנייסם (כפי שנקבעו בסרגל). פיסקה שמתחילה בהסטה פנימה לשוליים אלה הינה תת-פיסקה. אפשר כמובן להפוך כל פיסקה ראשית לתת-פיסקה או תת-פיסקה לפיסקה ראשית. במסמך עברי, הסטה פנימה של פיסקה היא הסטה לעבר שמאל. הסטת החוצה היא הסטה בכיוון השולייס הימנייסם של המסמך. תוכל לעצב פיסקאות בכמה אופנים. האחת הינה כדוגמת מדריך זה, כאשר ישנה שורת רווח בין פיסקה לפיסקה. צורה אחרת הינה ליצור סטיה של השורה הראשונה בכל פיסקה פנימה. לעיתים דרושות פסקאות ממוספרות (1. 2. וכו'). לפיסקאות ממסופוות אנו קוראים סעיפים. א-ב תומך בסיעוף אוטומטי, ובכך חוסך ממך את הצורך למספר סעיפים באופן ידני. משמעות הסיעוף האוטומטי באה לידי ביטוי בשתי רמות עבודה: בעת הקשת מלל חדש ובעת עריכה של מלל קיים. קביעת אופי הסיעוף, סוג המספור וכדומה נעשית באמצעות סרגל מיוחד המכונה שרות הוראות סיעוף (סעיף 10.3). פרק 10: 8 טיפול בפסקאות וסעיפים הוראות עריכת הפיסקה תפעלנה רק כשהסמן מוצב בשורה הראשונה של הפיסקה. מונחיסם כגון סרגל, וקביעת שוליים מוסברים בהרחבה בסעיף 10.1. בסעיפיס הבאים מוסבר כיצד לערוך פיסקאות לאחר הגדרת סרגל מתאיס. 2 פתלחה ואיחוד פיסקאות א. פתיחה של פיסקה חדשה פיסקה חדשה (סימן > בתחילתה) נוצרת עייי הקשה על מקש <"60%6> בשורה. פועל יוצא מכך הוא שהקשה נוספת על <ז%6ח6> מסיימת את הפיסקה ומתחילה כמובן, פיסקה חדשה. אנו מבחיניס בשני מצביס ליצירת פיסקה חדשה: 1. פתיחה של פיסקה תוך כדי כתיבה של טקסט חדש: בנקודה שברצונך לסיים פיסקה אחת ולהתחיל פיסקה חדשה, הקש על <"60%6>. שים לב שהסמן יכול להמצא בכל מקום בשורה. הסמן יעבור לשורה החדשה שנוצרה. מכאן, הקש את הטקסט כרגיל, עד שתרצה ליצור פיסקה חדשה נוספת. 2 שבירה של פיטסקה קיימת למספר פיסקאות: - | העמד את הסמן על תחילת הטקסט שממנו ואילך הינך רוצה ליצור פיסקה חדשה. - | עבור למצב %"56ח1 והקש על <"%6ח60>. הטקסט, ממיקום הסמן ואילך, יעבור לשורה הראשונה של הפיסקה החדשה. הקטע יעבור עריכה מחודשת. על מנת ליצור שורת תחילת פיסקה מתוך פיסקה קיימת, מבלי לפגוע במיקוס הטקסט, העמד את הסמן שורה אחת מעל השורה שאתה רוצה להפוך לתחילת פיסקה והקש <"90%6%>. פרק 10: 9 טיפול בפסקאות וסעיפיסם אך שים לב: כאשר ניתנת הוראה זו באמצע פיסקה, עלולה העריכה האוטומטית של המסמך להפגם. אינו גורס לשינוי מיקוס הפיסקה ביחס לשולי המסמך. בעבודה עס תת-פיסקאות תשמר הסטיה כלפי פנים כל עוד לא ניתנה הוראה מנוגדת. בסעיפיס הבאים מוסבר כיצד ליצור פיסקה חדשה תוך שינוי השולייס הקיימיס. ב. איחוד פיסקה נוכתית עס פיסקה קודמת כדי ליצור משתי פיסקאות פיסקה אחת, עליך לבטל את הסימן > ליד מספר השורה בשיטה הבאה: 1. הבא את הסמן לתחילת השורה של הפיסקה המיועדת לאיחוד עס פיסקה קודמת בעזרת מקש 6חסו]. 2 הקש על המקש 866ק88665. הפיסקה תחובר לפיסקה קודמת. התקדס לאורך השורה עס מקשי החיצים ולא עס מקש הרווח אחרת, בזמן איחוד פסקאות, ישארו רווחים מיותריס באזור התפר 43 תת-פיסקאות 35 + 21% (מקש הטאבולטור) משמש לשתי מטרות: *‏ יצירה של תת-פיסקה, כלומר סטיה של פיסקה פנימה ביחס לשולי המסמך. בחירה בפקודה ייהסט תחילת טקסטיי או לחיצה על המקשיס 39 + 41% תגרוס לקפיצת הסמן ממקומו בעת מתן הפקודה לנקודת הטאבולציה הבאה בסרגל (בתנאי שהוגדרה). הפיסקה תכתב באופן אוטומטי ממקוס זה ואילך. פרק 10: 10 טיפול בפסקאות וסעיפים . כתיבה של טקסט בסעיפים ממוספרים או מסומנים, כלומר שמספר או סימון הסעיף יהיה מחוץ לשולי הפיסקה. קיימת שיטה נוחה יותר להכנת סיעוף והיא להשתמש בסיעוף האוטומטי של א-ב, כפי שמוסבר בסעיף 10.3. תוכל ליצור עשר הסטות (כולל הראשית) של פיסקאות או סעיפים, דהיינו לקבוע תשע נקודות טאבולציה נוספות בשורת הסרגל. הטקסט הבא הוא הדגמה של עבודה עם 135 + 1%, כפי שנראה על המסך. > ------ט הההחחחחחחרהחחחהההחהדההההההההההה-777777777777777-----> 1 הקשת 15 + 01% יווצר סימון שצורתו - 0 - ולאחריו מתמלאת השורה בנקודות מיוחדות (250 [1561) עד לנקודת פג3ּן הבאה, משם יתחיל הטקסט. כל הסימון צורתו: 0..... כבדוגמא זו. 2.. הקשה על פ 3[ + 11% הסמן קופץ לנקודת הטאבולציה הבאה, עפ"י הסרגל התקף. סימנים אלה אינם מופיעים במסמך המודפס. שיס לב: הקשה על 135 + 11% בתחילת שורה שעדיין אין בה טקסט, זהה לשימוש במקשים 1 + 1%, ולא נוצר הסימון 0..... סימן זה נוצר רק כאשר יש טקסט המופיע לפני הנקודה שבה הקשת פג1 + +!. א. בניה של תת-פיסקאות 1. הצב את הסמן בתחילת הפיסקה. 2 לחץ על 135 + 11%. לחילופין, בחר בפקודה ייהסט תחילת טקסטיי מתפריט המשנה ייסעיף/פיסקהיי. 3 המשך בהקשת הטקסט כרגיל. שולי הפיסקה יערכו מתחת לסימן השולייס הפנימי בסרגל. אם קיימות 9 נקודות טאבולציה על הסרגל, בנוסף לח השוליים, תוכל להקיש עד 9 פעמים בזו אחר זו על 135 + 21% כדי ליצור תת-פיסקאות פנימיות. הערת: במקרה שיש טקסט בשורה לפני הקשת 15 + +1ה, ניתן להקיש 135 + 41% רק שלש פעמים כדי להיכנס לתת פיסקה. 4. כדי לחזור לשוליים תיצוניים יותר, לחץ על המקשים 0 + 41% כמספר החזרות החוצה הרצוי. פרק 10: 11 ב. טיפול בפסקאות וסעיפים אס תשנה את הסרגל, לאחר יצירת תת-פיסקאות, יותאם הטקסט אוטומטית לנקודות הטאבולציה החדשות. ההתאמה תתבצע במקומות בהס מופיעים סימני פ13 שתוליס. תת-פיסקאות אלה יתכווצו או יתפשטו עס שינוי הסרגל. בנית סעיפים ידנית 1. הצב את הסמן בתחילת פיסקה. הקש מספר (לדוגמא, בסעיף הראשון 6)1. 33 הקש על פ3ז + 21%. לחילופין, בחר בפקודה ייהסט תחילת טקסטיי מתפריט המשנה ייסעיף/פיסקהיי. 4 המשך בהקשת הטקסט כרגיל. כדי לעבור לשורה הבאה, ויחד עס זאת להישאר במסגרת השולייס הפנימיים של הפיסקה, הקש על <"6056%>. 5. בגמר הקשת הסעיף חזור לשוליים החיצוניים עייי הקשה על <ז%0ה6> + 11%. תוכל גס לבחור בפקודה י'התחל פיסקה ראשליתיי מתפריט המשנה י'סעיף/פיסקהיי. 6. הקש את הסעיף הבא באופן דומה. ₪ זכור לא להקיש רווחים בין הסימן 135 השתול (הנקודות) לבין הטקסט שבא בעקבותיו, אחרת הס יישארו גם לאחר שינוי הסרגל וקרוב לודאי שישבשו את צורתו החדשה של הסעיף. לסרגל שהכנו עבור הדוגמא בתחילת סעיף 10.2.3, הוספנו נקודת טאבולציה (ט) והסטנו את הפיסקה כולה פנימה (עס 1 + 41% כפי שמוסבר בסעיף 10.2.5). כעת יראה הסעיף כך: >----ט----ט 6 1 הקשת 185 + 015 יווצר סימון שצורתו - 0 - ולאחריו מתמלאת השורה בנקודות מיוחדות (85611 0) עד לנקודת 48 הכבאה, משם יתחיל הטקסט. כל הפימון צררתר: ם...,. כבדוגמא זר, פרק 10: 12 ג. דג טיפול בפסקאות וסעיפיס שתילת 8ג] + דן4 בטקסט קיים לעיתיסם, תוך כדי עריכת המסמך, תרצה לשנות את מבנה הפיסקאות. לדוגמא, להפוך פיסקה רגילה לסעיף, או להפוך פיסקה ראשית לתת-פיסקה. השיטה המומלצת לסיעוף הינה עבודה עס הסיעוף האוטומטי (ראה סעיף 10.3). כדי להשתמש ב-35ז + 11% פעל על פי ההוראות הבאות: 1 .2 .3 הצב את הסמן מימין לתו הראשון בטקסט ממנו אתה רוצה ליצור סעיף או תת-פיסקה. ודא שאין רווחיס בין הסמן לתחילת הטקסט ואס יש, בטלס. הקש על פב3ז + %ו2. ביטול השפעת 8פג] + דוה אס יש סימן פ3ז שתול: הצב את הסמן על סימון ה-139 (דהיינו על 0) והקש [6פ. ההשפעה של 135 + 41% תבוטל והסעיף ייושר כלפי השוליים החיצונייס יותר. בצורה זו תוכל להפוך סעיפים לפסקאות, או להסיט תת-פיסקאות כלפי חוץ. כאשר יש מספר הסטות של 135 + 11%, הקש [06 על כל תחילת סימון 135, כמספר הפעמים הדרוש. אס אין סימן 35[ שתול: הצב את הסמן בשורה הראשונה של הפיסקה והקש על 0 + 41% כדי להסיט את הפיסקה כולה החוצה. חזור על פעולה זו כמספר הפעמיס הדרוש, בהתאס למיקוס הפיסקה הרצוי ביחס לשוליים. 4 התתלת פיסקה ראשית כדי לסייסם תת-פיסקה ולהתחיל כתיבה של פיסקה ראשית, דהיינו לחזור עס הסמן ימינה לכיוון שולי הסרגל, פעל על פי ההוראות הבאות: 1 העמד את הסמן בסוף הטקסט. פרק 10: 13 טיפול בפסקאות וסעיפיס 2 בחר בפקודה ‏ 'התחל פיסקה ראשית" מתפריט ייסעיף/פיסקהיי. לחילופין, לחץ על המקשים <"%6ח6> + %[/1 ישירות מתוך מסמך העבודה. פקודה זו מבצעת שתי פעולות בו זמנית: - | פותחת פיסקה חדשה. - | מזיזה את הסמן לתו הראשון בפיסקה ראשית. 5 הסטת פיסקאות פנימה והחוצה פקודות 1 + %[8 ו-0 + 41% משמשות לעויכה מחודשת של מבנה פיסקאות קיימות : = 1 + 21% (1 עבור ח1) גורס להיסט של פיסקה קיימת פנימה עפייי מיקוס נקודת הטאבולציה הבאה בסרגל (שמאלית בסרגל עברי). = = 0 + 21% (0 עבור 00%) גורס להיסט של פיסקה קיימת החוצה עפייי מיקוס נקודת הטאבולציה הקודמת בסרגל (ימנית בסרגל עברי). בשיטה זו תוכל להפוך תת-פיסקה לפיסקה ראשית, ולחיפך. הפקודות פועלות רק כאשר תציב את הסמן בשוורה ראשונה של הפיסקה. השפעת הפקודה תהיה רק על הפיסקה הנוכחית, זו שבה ניתנה הפקודה. כיווו שתוכל להגדיר 10 נקודות טאבולציה על שורת הסרגל, תוכל ליצור פיסקאות ב-9 רמות הסטה מהשוליים (כולל הפיסקה הראשית הצמודה לשולי המסמך החיצוניים). א. הסט פיסקה פנימה 1 + ד|83 בחר בפקודה ייהסט פנימהיי מתפריט ייסעיף/פיסקהיי או לח על המקשיס 1 + 81%, בשורה הראשונה של הפיסקה, כדי להזיז את כל הפיסקה פנימה (שמאלה בטקסט עברי וימינה בטקסט לועזי), בהתאס לנקודות הטאבולציה שקבעת בסרגל. פרק 10: 14 טיפול בפסקאות וסעיפיס כל השורות בפיסקה זו יתחילו מהשוליים החדשים. אס תבצע פקודה זו על פיסקה ראשית תיווצר בעקבות הפעולה תת-פיסקה, כמו בדוגמא הבאה: . 7-------ט החחההההההההההההההההההההההההההה77777--> 3 >שלום רב שובך ציפורה נחמדת, מארצות החום אל חלוני. 4 |אל קולך כי ערב מה נפשי כלתה, בחורף בעזבך מעוני. אחרי הפעולת: - 7-------ט החהההחההההההההההההההההההההההההה-7-----> 3 > שלום רב שובך ציפורה נחמדת, מארצות החום 4 אל חלוני. אל קולך כי ערב מה נפשי כלתה, 5 בחורף בעזבך מעוני. הסט פיסקה התוצה ‏ 0 + זו בחר בפקודה ייהסט החוצהיי מתפריט ייסעיף/פיסקהיי או לח על המקשיס 0 + סוהא, בשורה הראשונה בפיסקה, כדי להזיז את כל הפיסקה החוצה כלפי השוליים (ימינה בטקסט עברי ושמאלה בטקסט לועזי), בהתאס לנקודות הטאבולציה שקבעת בסרגל. כל השורות באותה פיסקה יתחילו מהשולייסם החדשים. > --------ט ההחהחחההההההחההההההההההההההההההה7הה7---> 3 > שלום רב שובך ציפורה נחמדת, מארצות החום 4 אל חלוני. אל קולך כי ערב מה נפשי כלתה, 5 בחורף בעזבך מעוני. אחרי הפעולה: 5 החהה----₪ -ההההחההההההההה=ההההההההההההחה-הה----> 3 >שלום רב שובך ציפורה נחמדת, מארצות החום אל חלוני. 4 |אל קולך כי ערב מה נפשי כלתה, בחורף בעזבך מעוני. פרק 10: 15 טיפול בפסקאות וסעיפיס אס תת-פיסקה מוסטת פנימה יותר מפעס אחת, הקש על 0 + שוג כמספר הפעמיס הדרוש להסטת הפיסקה החוצה. סהייכ ניתן להסיט פיסקה 9 פעמים פנימה (תוכל להגדיר 10 נקודות טאבולציה על הסרגל). הווה אומר, כדי להפוך פיסקה מעין זו לפיסקה ראשית, עליך להקיש ברציפות 9 פעמים 0 + %ו2. 6 היסט שורה ראשונה בפיסקה אחת משיטות העריכה של פיסקאות גורסת שהשורה הראשונה בכל פיסקת תהיה מוסטת כלפי פנים או כלפי חוץ ביחס לשאר השורות בה. כלומר, השורה הראשונה בפיסקה לא תתישר עס שולי הסרגל או נקודת הטאבולציה התקפה לפיסקה זו, אלא תתחיל מתחת לשוליים או נקודת טאבולציה חיצוניים או פנימייס יותר. בעזרת הסרגל תוכל להגדיר שני מצביס שוניס של היסט שורה ראשונה: א. בפיסקה ואשית תוכל להסיט את השורה הראשונה פנימה. לדוגמא: >----5---ט הההחחחההההההההההההההההההרר-ה----> 3 % שלום רב שובך ציפורה נחמדת, מארצות החום 4 |אל חלוני. אל קולך כי ערב מה נפשי כלתה, בחורף 5 |בעובך מצוני, ב. בתת-פיסקה תוכל להסיט את השורה הראשונה החוצה. לדוגמא : > 777-----ט ההחחההה-7-7-7-7777777-7777777--------> 3 >שלום רב שובך ציפורה נחמדת, מארצות החום אל חלוני. 4 אל קולך כי ערב מה נפשי כלתה, בחורף בעזבך 5 מעוני. פרק 10: 16 טיפול בפסקאות וסעיפיס הסטת שורה ראשונה החוצה בתת פיסקה ניתנת לביצוע במהלך הכתיבה או לאחר הכתיבה, בעריכת הטקסט הכתוב. להסטת שורה החוצה במהלך הכתיבה: 1. העמד את הסמן בשורה הראשונה. 2< בחר בפקודה ייבטל/החל היסטיי מתפריט המשנה ייסעיף/פיסקהיי. לחילופין, לחץ על 5 + 21% לפני הכתיבה כדי להעביר את הסמן למקוס הנכון. 33 כתוב את הפיסקה כרגיל. השורה השניה תחזור באופן אוטומטי לנקודת הטאבולציה התקפה לפיסקה כולה. להסטת שורה החוצה לאחר הכתיבה (לעריכה מחדש של פיסקאות קימות): 1. כתוב את הפיסקה כרגיל, בצמוד לשולייס התקפיס. העמד את הסמן במקוס כלשהו בשורה הראשונה בפיסקה. 33 בחר בפקודה ייבטל/החל היסטיי מתפריט המשנה ייסעיף/פיסקהיי. לחילופין, לחצץ על 5 + 21% כדי להזיז את השורה הראשונה. - כדי לבטל הסטת שורה ראשונה: 1. | העמד את הסמן על השורה הראשונה בפיסקה. 22 הקש על 5 + 41% כדי ליישר את השורה חזרה כלפי השוליים החיצונייס. 33 הקש 1 + 11% כדי להכניס הפיסקה כולה פנימה חזרה. הסטת פיסקה שהשורה הראשונה בה מוסטת כאשר השורה הראשונה בפיסקה מוסטת החוצה ביחס לשאר הפיסקה, הרי לחיצה על המקשים 1 + 41% תקפיץ את כל הפיסקה פנימה, והשורה הראשונה תשמור על היחס המקורי לשאר השורות (תתחיל בנקודת טאבולציה חיצונית יותר לשאר הפיסקה). לדוגמא: פרק 10: 17 טיפול בפסקאות וסעיפיס >---ט--ט הההההההההההההההההההההההההההההההרההההההדהההההההה----> השורה הראשונה בפיסקה זו מוסטת ימינה ביחס לשאר השורות. הקשה על מקשי 1 + 01% תקפיץ את כל הפיסקה שמאלה, כולל השורה הראשונה אך תשמור על היחס בין השורה הראשונה לשאר הקטע בצורה הבאה: השורה הראשונה בפיסקה זו מוסטת ימינה ביחס לשאר השורות. הקשה על מקשי 1 + 01 תקפיץ את כל הפיסקה שמאלה, כולל השורה הראשונה, אך תשמור על היחס בין השורה הראשונה לשאר הקטע בצורה הבאה: לפי אותה שיטה, לחיצה על מקשי 0 + 41% תקפיץ את כל הפיסקה החוצה, והשורה הראשונה תשמור על היחס המקורי לשאר השורות (תתחיל בנקודת טאבולציה חיצונית יותר לשאר הפיסקה, בתנאי שיש עוד נקודת טאבולציה בסרגל). מקשים שימושיים בעויכת פיסקאות: פתיחה של פיסקה חדשה <ץ070%0> איחוד שתי פיסקאות 6 ++ חס הסטת פיסקה פנימה 1 + %וה הסטת פיסקה החוצה 0+ %ן יצירת תת-פיסקאות וסעיפים פגּז + צוגה מעבר מתת-פיסקה לפיסקה ראשית <ץ%6ה6> + סן1 היסט שורה ראשונה בפיסקה ק + %צןוה פרק 10: 18 ה וו ןייוו ור יר מצד ה טיפול בפסקאות וסעיפים 3 סיעוף אוטומטי 1 מהו סיעוף אוטומטי: במספר רב של מסמכיס אנו נעזריס בסעיפים ממוספריס כדי להגיש לקורא חומר ערוך ומעוצב כהלכה. סיעוף מתאפיין ב-4 מרכיבים: שיטת הסיעוף: פרקים וסעיפיהס, הוראות, רשימות, וכדומה. סגנון הסיעוף: מספרים, אותיות, תווים מיוחדים, ספרות רומיות. עיצוב הסיעוף: מירכוז, ישור לשוליים, עפייי נקודת טאבולציה. מאפייני הסיעוף: הדגשה, גודל אות, וקו תחתון. לארבעה נושאיס אלה, סוג-שיטה-עיצוב-מאפיינים, מכנה משותף בסיסי, הלא הוא א-ב. במסגרת מסמך עבודה אחד, א-ב מאפשר לך למספר ולארגן סעיפים, מכל סוג שהוא, בכל מבנה שהוא, כמעט מכלי לנקוף אצבע. לא בכדי מכונה אופציה זו ייהסיעוף האוטומטליי. במה עדיף הסיעוף האוטומטי על פני סיעוף ידני לסיעוף האוטומטי שני יתרונות בולטיס: חסכון בזמן וחסכון בהגהות. מרגע שקבעת סיעוף רצוי, אינך נדרש יותר לטפל בנושאי עריכה ועיצוב בכל פעס שתכתוב שורת סיעוף. אינך צריך לדפדף בעמודיס קודמיס כדי להיזכר מה היה הסעיף האחרון וכיצד הוא עוצב. כל שינוי באחד או יותר מהפרמטריס עליהס אחראית שורת הוראות סיעוף יבוא לידי ביטוי אוטומטי בכל מקוס רלוונטי במסמך. שוב לא תצטרך להתלבט בבעיה הנושנה יאני רוצה סיעוף אחר עס מראה אחר, אך עריכת המסמך מחדש תגזול זמן ועלולה לשבש את הטקסטיי. עריכת שורות להן מוצמד סיעוף משפיעה גם היא באופן מיידי על הסיעוף עצמו. אם תבטל שורה, יעדכן א-ב אוטומטית את מיספור הסעיפיסם הבאיס כדי להתאימס לשינוי. אס תוסיף שורה, ישתנה מיספור הסעיפיס הבאים בהתאם. כל עבודת ההגהה לבדיקת מיספור רציף, שיטתי ושוטף נחסכת ממך. פרק 10: 19 טיפול בפסקאות וסעיפים = | מרגע שיצרת סיעוף אוטומטי במסמך, תוכל להשתמש בו כבסיט להכנת תוכן ענינים למסמך. א-ב יתיחס לשורות הסיעוף הרצויות כאילו סומנו עבור תוכן עניניס וישלב אותן בהתאס להוראותיך. כך, בפעולה אחת תוכל להשתלט על שני מרכיביס חשוביס אלה. הכנת תוכן עניניס וקישורו לסיעוף האוטומטי מוסברת בסעיף 1. לעבודה עס סיעוף שני שלבים: .‏ הגדרת פרמטרים על פיהם יתבצע הסיעוף במסמך הנוכחי. את הפרמטריס עליך לקבוע בשורה מיוחדת המכונה שורת ''הוראות סיעוףיי. שלב זה אינו הכרחי, שכן א-ב מציע ברירות מחדל על פיהן תוכל להפעיל סיעוף אוטומטי במסמך. * הפעלת הסיעוף בזמן הכתיבה או העויכה של המסמך. זו מושגת בהקשת מקש במקומות הרצויים. 2 הגדרת הוראות סיעוף את סוג הסיעוף וצורתו הנך קובע באמצעות שורת ''הוראות סיעוףיי. גם אס לא תגדיר הוראות סיעוף יחודיות, א-ב מציע לך ברירות מחדל לסיעוף אוטומטי, כך שתוכל לנצל אופציה זו מיידית בכל מסמך עבודה. שיטת הסיעוף של ברירת המחדל של א-ב הינה מספרית, במבנה: 1 11 1.141 2 ... 1 תוכל להכניס מספר בלתי מוגבל של שורות הוראות סיעוף בכל מסמך. כל הכללים החלים על השורות המיוחדות של א-ב חלים גם על שורת הוראות הסיעוף. דהיינו, תוכל להוסיף או לבטל שורה בכל מקוס במסמך. שורה זו אינה נכללת במניין השורות ולא מופיעה בהדפסה. פרק 10: 20 טיפול בפסקאות וסעיפים א. קוריאה לשורת הוראות סיעוף 1. הצב את הסמן בשורה שממנה ואילך הנך מעונין לקבוע הוראות סיעוף. מומלץ להכניס שורת הוראות סיעוף בתחילת המסמך כדי שתוכל לשלוט על הסיעוף לכל אורכו. בהמשך תוכל להוסיף שורות נוספות כדי לקבוע סיעוף יחודי לקטע מסוים. 2 בחר בפקודה ייהוראות סיעוףיי מתפריט ייעיצוביי. לחילופין, לחץ על המקשים 3] + 1% ישירות מתוך מסמך העבודה. בצד ימין של המסך יוצג תפריט ייבחירת רמת סיעוףיי. בצד שמאל, תפתח תיבת השיחה ייהגדרת פרמטרים לסיעוף אוטומטליי. התפריט מאפשר לך לבחור רמת סיעוף להגדרת פרמטרים. בתיבה אתה קובע את מאפייני הסיעוף לרמה בה בחרת מהתפריט. ך---כחירת רמת | רמה | רמה | רמה | רמה | רמה | רמה | רמה | רמה | רמה רמת ראשית (1) שניה (2) שלישית (3) רביעית (4) חמישית (5) שישית (6) שביעית (7) שמינית (8) תשיעית (9) סיעוף נוכחית שמירת השינויים ללא שינוי (650) סיעוף-ק ר------- -הַגָרְָת פרמטרים לסיעוף הוטוסמי-.--- רו | . סיעוף: 1 אילוץ מספר סעיף: | 193.7 | == | |ספרור: 1,2,3... התו המפריר: שיטת הפורה: ללא תו מפריד חיבוו לרומה מעל: אין חיבור ------------ מאפיני אות גודל: הרגשהקו-תחתון : שוליים של גוף הפסקה מירכוז; ל כניסת פיסקה: 0(0-> שוליים 1-> טכולטוו 1 ..) היסט שווה ראשונה בפסקה היסט פנימה? ל היסט החוצה? ל פרק 10: 21 ב. ג. טיפול בפסקאות וסעיפים בחירת רמת סיעוף מתוך התפריט א-ב תומך ב-9 רמות סיעוף שונות, כל זאת במסגרת שורת הוראות סיעוף בודדת. תוכל לאפיין כל רמת סיעוף בצורה שונה, כיחידה נפרדת או לקשר בין הרמות השונות כך שכל רמה תהיה תת סעיף של זו הבאה אחריה. לדוגמא : מספור רמות רציף : רמה 1: 1 2 3 (עס חיבור לרמה מעל) רמה 2: 141 21 2.1 רמה 3: 1.41 2.11 2.141 מספור רמות בלתי תלוי: רמה 1: 41 2-02 (ללא חיבור לרמה מעל) רמה 2: א, ב, ג רמת 3: . . ₪ 1. בחר ברמת הסיעוף הרצויה. הצב את הסמן על רמת הסיעוף הרצויה בתפריט 'יבחירת רמת טיעוףיי או הקש את מספרו. 2 הקש <"%6%ח6> כדי להיכנס לתיבה ''הגדרת פרמטרוים לסיעוף אוטומטליי. הגדרת פרמטוים לרמה הנוכחית תיבת השיחה ייהגדרת פרמטריס לסיעוף אוטומטייי מורכבת מחמישה חלקים. כל חלק שולט על אפיון שונה של הסיעוף באותה רמה. בעזרת הפרמטריס תקבע את מאפייני הסיעוף. עבור בין השדות השונים וקבע ערכיס, בהתאסם למוסבר בהמשך. *- ומת סיעוף בשדה זה מופיעה רמת הסיעוף בה בחרת מתוך התפריט. פרק 10: 22 טיפול בפסקאות וסעיפים אילוץ מספר סעיף קבע מה יהיה המספר ההתחלתי לספרור סעיפים, עייי הקשת המספר הרצוי. גם אס תשתמש באות או סימן כלשהו, הקש בשדה זה מספר. לדוגמא, אס תבחר בסימן *, ותרצה שהספרור יתחיל עם ****=, הקש 5 בשדה זה. בעת העבודה, א-ב יתחיל את ספרור הסעיפים מהסימן *:*** בהתאם למספר שהקשת בשדה זה. ברירת המחדל היא 1. השאר שדה זה ריק אס אינך רוצה לשנות את ברירת המחדל. ספרור הקש 2] ובחר מתוך הרשימה שתוצג את סוג הספרור הרצוי: מספריס; אותיות עבריות; אותיות לועזיות (גדולות או קטנות); ספרות רומיות; ריבועים; או תו מפריד כלשהו (אותו תקבע בשדה שבהמשך התיבה). ברירת המחדל היא 1,2,3..., כלומר מספור ר. תו מפריד הקש תו מפריד רצוי. זהו שדה חופשי ותוכל לבחור בכל תו רצוי. ברירת המחדל המוצגת ברוב שיטות הספרור היא נקודה (.6. שיטת הפודת קבע האס להשתמש בתו מפריד בצמוד לספרור הסעיפים, ובאיזו מתכונת. תו מפריד הוא כל תו המלווה את תווי הספרור ומהווה חלק אינטגרלי מהס. הנקודה ב-1. או הסוגרייס ב-א) מהוויס תוויס מפרידיס. את התו המפריד תוכל לבחור בשדה הקודס, ואילו כאן עליך לקבוע היכן יופיע התו, דהיינו לפי איזו מתכונת. אס לדוגמא, תבחר בתו הפרדה י>יי ובמתכונת 'י.1.יי יופיע הספרור כך <%>. פרק 10: 23 טיפול בפסקאות וסעיפים הקש 2] ובחר בשיטת ההפרדה הרצויה. ברירת המחדל היא 'יא.1/1.יי. הווה אומר, כשמספר מופיע לבדו, מוצבת הנקודה משמאלו; כשמספר מופיע ברמת ספרור נמוכה יותר, מוצבת הנקודה לימינו ומהווה הפרדה (לדוגמא 1). חיבור לרמה מעל תוכל להכין מספר רמות סיעוף, ולקשר ביניהן, או לחילופין לנתק את הרמות זו מזו כך שכל אחת תעמוד בפני עצמה. אס קבעת שהרמה הראשית תהיה 3,2,1.... תוכל לקשר את הרמה השניה לרמה הראשית וליצור תת-סעיפים דוגמת 1.1, 12 . 1, 2.2... וכיוצא בזאת. באופן דומה, תוכל לקשר את רמה שלש לרמה שתיים וליצור תת-סעיפים דוגמת 1.1.1, 1.1.2, 4 8 הקש 2] ובחר את סוג החיבור הרצוי: - ללא חיבור - הרמה עומדת בפני עצמה. כך תוכל לקבוע לדוגמא שהרמה הראשית תהיה ספרור מספרי שוטף, שהרמה השניה תהיה ספרור אלפא-ביתי שוטף, ואילו הרמה השלישית תכיל כוכבית בלבד. ברמת הסיעוף הראשית, א-ב שותל בשדה זה את הערך "יללא חיבוריי, כי הרי אין רמה מעליה. חיבור מימין - הרמה הנוכחית תקושר לרמה מעליה ותת-סעיף יוצמד לסיעוף הראשי מימין. לדוגמא 1.4 כאשר 4 הוא תת-סעיף רביעי בפרק 1. חיבור משמאל - הרמה הנוכחית תקושר לרמה מעליה ותת-סעיף יוצמד לסיעוף הראשי משמאל. לדוגמא 1.ג כאשר ג הוא תת-סעיף שלישי בסעיף 1. ברירת המחדל כאשר מוגדרות שתי רמות סיעוף או יותר היא ייחיבור מימיןיי. פרק 10: 24 טיפול בפסקאות וסעיפים גודל תוכל להבליט את תווי הסיעוף באמצעות בחירה בגודל אות שונה מהגודל הרגיל. כדי לקבוע גודל אות, הקש 2] בשדה זה ובחר את הגודל הרצוי מתוך הרשימה שתוצג. ראה סעיף 6.3.6 לפרטים על גדלי אותיות הנתמכים עייי א-ב. ברירת המחדל היא גודל אות רגיל (7). הדגשה/קו תחתון תוכל להבליט את ספרור הסעיפיס באמצעות מאפייני אות, כלומר הדגשה או קו תחתון, או שניהס גם יחד. הקש 2] כדי לבחור בסוג ההדגשה הרצויה, או כדי לבחור בסיעוף ללא מאפיינים. ברירת המחדל היא הדגשה. מירכוז כדי למרכז את השורה הראשונה של כל סעיף, יחד עס מספור הסיעוף, הקש ייכיי בשדה זה. ברירת המחדל היא לא (ללא מירכוז). כניסת פיסקה שורת הוראות סיעוף עובדת בצמוד לשורת הסרגל הנוכחית, היא השורה התקפה באותו קטע מסמך. מידת ההיסט של רמות הסיעוף השונות (מרחק תחילת הסיעוף מהשוליים) יקבע עפייי נקודות הטאבולציה שקבעת בשורת הסרגל. קבע האס להסיט סעיפים כלפי פנים ואת מידת סטייתס. כניסת הפיסקה כולה פנימה מבוצעת על סמך נקודות הטאבולציה שקבעת בסרגל. / כדי לשמור על ישור לשולי הדף הימניים (ישור על פי הח הימני בסרגל), הקש ייסיי. פרק 10: 25 טיפול בפסקאות וסעיפיס - כדי להסיט את הסעיף פנימה, הקש מספר אחר, מ-1 ומעלה בהתאס למידת ההיסט הרצויה. כל ספרה מסמלת נקודת טאבולציה בשורת הסרגל. אם תקיש 1 בשדה זה, יתישרו הסעיפים מתחת לנקודת הטאבולציה הראשונה שבסרגל. אס תקיש 2, יתישרו הסעיפיסם מתחת לנקודת הטאבולציה השניה בסרגל וכן הלאה. , ברירת המחדל היא 1. היסט פנימת בשדה זה תוכל להורות לא-ב להסיט את השורה הראשונה של כל פיסקה, אם יש בה סיעוף, כלפי פנים, עד לנקודת הטאבולציה הראשונה בסרגל. שאר השורות בפיסקה יתיישרו לפי השולייס הימנייס של הדף. כדי לקבוע היסט פנימה צריכיסם להתקיים 3 תנאיס : - על הסרגל חייב להופיע ייפיי כדי לציין היסט שורה ראשונה בפיסקה (ראה סעיף 10.1.6). - השדה יימירכוזיי חייב להכיל את הערך ילאיי. - בשדה ייכניסת הפיסקהיי צריך להופיע ייסיי. כדי ליצור הסטה, הקש יכיי. ברירת המחדל היא לא. היסט החוצה תוכל להורות לא-ב להסיט החוצה את שורת הסעיף הראשונה בכל פיסקה כלפי חוץ. שאר השורות בפיסקה יתישרו מתחת לנקודת הטאבולציה שקבעת בשדה ייכניסת פיסקהיי, ואילו ספרור הסעיפים יופיע בנקודת הטאבולציה הקודמת. כדי לקבוע היסט החוצה צריכיסם להתקיים 2 תנאים: - השדה י'ימירכוזיי חייב להכיל את הערך "ילאיי. - בשדה ''כניטת הפיסקהיי צריך להופיע ערך שונה מ-י0'י. כדי ליצור הסטה, הקש ייכיי. ברירת המחדל היא לא. פרק 10: 26 טיפול בפסקאות וסעיפים אישור הפרמטויס והמשך עבודה עס גמר מילוי שדות התיבה, הקש ח0ף? כדי לאשר את הערכיס שהקשת. הסמן יחזור לתפריט ייבחירת רמות סיעוףיי המוצג בצדו הימני של המסך. = כדי להגדיר ערכיס לרמת סיעוף נוספת, הצב את הסמן על הרמה הרצויה בתפריט ייבחירת רמת סיעוףיי או הקש את מספר הרמה הרצויה. הקש <"%6ח6> כדי להיכנס לתיבה. כעת תוכל להקיש ערכיס בשדות התיבה. כדי לשמור את ההוראות ולחזור למסמך העבודה, בחר בפקודה יישמירת שינוייסיי מתפריט ייבחירת רמת סיעוףיי והקש <ז0%6ח6> שיס לב: כדי לבטל שינויים בתיבה, בחר בפקודה ייללא שינוליי מתפריט ייבחירת רמת סיעוףיי או הקש 856. הסמן :חזור למסמך העבודה. לדוגמא: יישוסם הסיעוף האוטומטי במדויך זה במדריך זה השתמשנו בשבע רמות: רמה ראשית עד רמה שלישית יועדו למספור הפרקיס וכותרות הסעיפים בכל פרק. שלוש הרמות מחוברות ביניהן (מימין). הספרה הפותחת נקבעה בהתאס למספר הפרק. את הרמה הראשית מירכזנו ואילו את הרמה השניה והשלישית בחרנו ליישר לשוליים בהתאס לעיצוב הטקסט בדף. בכל שלוש הרמות השתמשנו בהדגשה, כי הטקסט בכותרות גס הוא מודגש. רמה רביעית יוחדה להוראות ממסופרות. היא אינה מחוברת לרמה מעל, והרמה הבאה (החמישית) אינה מחוברת אליה. הספרה הפותחת היא תמיד 1. היא אינה מודגשת ומתיישרת בהתאס לשולי הסרגל. פרק 10: 27 טיפול בפסקאות וסעיפיס רמה חמישית הותאמה לסעיפים שמצאנו לנכון להדגיש באמצעות התו '*'י. כדי ליצור סיעוף זה הגדרנו את הפרמטריס הבאים: -‏ את השדה "אילוץ מספר סעיףיי השארנו ריק. - בשדה יספרוריי בחרנו מתוך הרשימה בערך ייתו מפרידיי. - בשדה ייתו מפרידיי הקשנו את התו הרצוי (254 + 81%). שאר הפרמטריס זהיס לאלו של הרמה הרביעית. רמה שישית יועדה לסעיפים שצוינו באמצעות התו י-'י. רמה זו זהה לרמה החמישית, מלבד השוני בסוג התו. רמה שביעית היא הנדירה ביותר ולכן נקבעה כרמה אחרונה. גס רמה זו עומדת בפני עצמה, ללא חיבור. השתמשנו בה למספור אלפא-ביתי של סעיפים. הרמה מיושרת לשולי הסרגל ואינה מודגשת. תו הפרדה נקבע כנקודה. 3 שינוי הוראות סיעוף לעיתים, תוך כדי עבודה במסמך, תרצה לשנות את מבנה הסיעוף הקייס. אין צורך לבצע פעולה זו באופן ידני. די אס תחזור לשורת הוראות הסיעוף התקפה ותשנה בתיבת השיחה פרמטרים רצוייס. הסיעוף ישתנה אוטומטית בהתאס לשינוייסם שתכניס. 1. הצב את הסמן על שורת הוראות הסיעוף התקפה. 2 בחר בפקודה "'הוראות סיעוףיי מתפריט ייעיצוביי. לחילופין, לחץ על המקשים 3] + 11% או 7 + 41% ישירות מתוך מסמך העבודה. 3 בחר את רמת הסיעוף לשינוי מתוך התפריט, והקש <"%6ח6>. 4 כעת עבור עס הסמן לשדות שברצונך לשנות ובחר ערכים חדשים. 5 הקש ח0ף? כדי לאשר את השינוייס. פרק 10: 28 טיפול בפסקאות וסעיפים 6. בחר בפקודה :'שמירת השינוייסיי מתפריט ייבחירת רמת סיעוףיי והקש <60%6%>. הסמן יחזור למסמך העבודה, לשורת הוראות הסיעוף. עס הוצאת הסמן משורת הוראות סיעוף, ישתנה הסיעוף בהתאס להוראות החדשות שנתת. כדי לבטל שינוייס שהכנסת בתיבה, ולחזור לערכים שהיו בה לפני השינוי, בחר בפקודה ייללא שינוייי מתפריט ייבחירת רמת סיעוף'י או הקש 556. הסמן יחזור למסמך העבודה. 4 ביטול הוראות סיעוף שורת הוראות הסיעוף מתנהגת כמו שורה רגילה ולכן קל לבטלה. שים לב: אס קיימת שורת הוראות סיעוף לפני השורה המיועדת לביטול, תקבל שורת סיעוף זו תוקף על הסיעוף מרגע שתבטל את השורה הנוכחית. 1 הצב את הסמן על שורת הוראות הסיעוף. 2 בחר בפקודה ייבטל שורהיי מתפריט המשנה יישורהיי. לחילופין, לח על המקשים 1" + ["6% ישירות מתוך מסמך העבודה. 4 עבודה עם סיעוף אוטומטי בתוך מסמך תוכל לנצל את תכונת הסיעוף האוטומטי לעריכת סעיפים ממוספריס במסמך. א-ב מציע לך ברירות מחדל עבור הסיעוף. אם ברירות מחדל אלו מתאימות לצרכיך, אינך חייב לקבוע פרמטריס באופן מיוחד. פרק 10: 29 טיפול בפסקאות וסעיפיס הסיעוף המוצע עייי א-ב הוא: 9 רמות של סיעוף מספרי שוטף. כל רמת סיעוף מתחילה בספרה 1 וכולן מחוברות זו לזו; החיבור מתבצע מימין; תו הפרדה הוא נקודה; מספר הסעיף מודגש; הרמה הראשית מיושרת לשולי הדף וכל רמה מתחתיה מוסטת כלפי פנים לנקודת הטאבולציה התואמת למספר הרמה. יחד עס זאת, תוכל לקבוע פרמטרים *חודיים כדי לאפיין סיעוף על פי דרישותיך. לאחר הגדררת הפרמטרים השוניס בשורת הוראות סיעוף, יעשה א-ב את שאר המלאכה בהתאס להוראות שלך (כפי שהוסבר בסעיף הקודס). אס הינך משתמש באותה שיטת סיעוף ברוב המסמכים, תוכל לקבוע פרמטרים מתאימיס רק פעס אחת, ולשלב שורת הוראות סיעוף במסמך תבנית. כל שיהא עליך לעשות הוא לפתוח מסמך חדש המתבסס על התבנית שיצרת, וכך יחסך ממך הצורך להגדיר בכל פעס מחדש את הפרמטריסם הנחוציס. מסמך התבנית והשימוש בו מוסבריס בסעיף 11.7. די בלחיצה על 3 קיצורי דרך, ישירות מתוך מסמך העבודה, על מנת לשתול את הסיעוף המבוקש במסמך: ס + 21% (ס עבור סיעוף). הקשה ראשונה גורמת לשתילת סיעוף לתוך מסמך העבודה. הקשה נוספת באותה שורה מבטלת את הסיעוף הקיים. אם בחרת לעבוד עס היסט פסקאות, אזי עס הקשת ס + 215, יווצר סימן שצורתו 0...... אשר יתפרס עד לנקודת הטאבולציה הבאה בסרגל. הסמן יעמד בסוף הסימן ומשס תוכל לכתוב טקסט רגיל. סימן הטאב הוא סימן מוגן ולא תוכל לבטלו מתוך השורה. כדי לשנות את נקודת תחילת הטקסט, עליך לשנות את מיקוס נקודת הטאבולציה בשורת הסרגל התקפה. שורת סיעוף אוטומטי תאופיין על ידי התן :4 אשר יופיע בצמוד למספר השורות שבשולי המסך. התו % מחליף את התו > פרק 10: 30 טיפול בפסקאות וסעיפיס 1 + 241% | בשורת סיעוף אוטומטי, כל הקשה מעבירה לרמת הסיעוף הבאה. ישור הרמות לשולייס, או היסטן פנימה יתבצע בהתאס לקביעות בשדות התיבה ייהגדרת פרמטרים לסיעוף אוטומטליי. 0 + 41% | בשורת סיעוף אוטומטי, כל הקשה מחזירה לרמת הסיעוף הקודמת. הוצאת הפיסקה החוצה (ימינה) מתבצעת בהתאם לקביעות בשדה "כניסת פיסקהיי בתיבת השיחה ייהגדרת פרמטרים לסיעוף אוטומטייי. לחילופין, תוכל להשתמש בפקודות ייהתחל/בטל סיעוף אוטומטייי, ייהסט פנימהיי וייהסט החוצהיי מתפריט המשנה ייסעיף/פיסקהיי, תחת תפריט ייעריכהיי. נחזור לדוגמא שהבאנו בסעיף 10.3.2, תת-סעיף הי. כיצד יישמנו את הטיעוף האוטומטי בזמן כתיבת המדריך! בתחילת כל פרק הקשנו ס + 211% פעם אחת בלבד. מספר הפרק נשתל במרכז המסך, על פי קביעת הסרגל. כדי ליצור את הסעיף הראשון (10.1 בפרק זה) לחצנו על ס + 41% ומיד אחר כך על 1 + 1/1%. באופן זה, הגענו לרמת הסיעוף השניה. כל עוד נשארנו באותה רמה, דהיינו ברמת הסיעוף הנוכחית, לחצנו על ס + +[ בלבד כדי לשתול את מספר הסעיף הבא. כדי ליצור תת-סעיפים (10.1.1 בפרק זה), מתחת לרמת הסיעוף הראשונה, הקשנו על ס + 11% ומיד אחר כך, על 1 + 1%. כיוון שהיינו ברמת הסיעוף השניה, הרי שלחיצה על 1 + 41% העבירה אותנו לרמת הסיעוף השלישית. כדי לחזור לרמה הקודמת, מרמת הסיעוף הנוכחית, לחצנו על טס + 41% ומיד אחר כך על 0 + 1%/. בכל יתר הרמות נהגנו באותה שיטה. את מיקוס תחילת הסעיפים, דהיינו את סטייתס פנימה, קבענו עייי שימוש בשורת סרגל מתאימה. כך, כדי להגיע לרמה רביעית, כאשר רמת הסיעוף הנוכחית בה עבדנו הייתה הרמה השלישית, לחצנו על ס + 21% ולאחר מכן על 1 + %ו1. פרק 10: 31 טיפול בפסקאות וסעיפים אס נסיר את כל המלל מחלקו הראשון של הפרק ונשאיר רק את שורות הסיעוף יתקבל הדבר הבא: 0. טיפול בפסקאות וסעיפים 1 ע'יצוב בעזרת הסרגל 1 מטות הסוגל א. מיקוס שוליים ואיפיון כיוון הכתיבה (ימין שמאל/שמאל ימיו) ב. איפיון טאבולציה (1 או ט) ג. הגדרת היסט פנימי או חיצוני לתת-פיסקאות ד. איפיון סטית שורה ראשונה בפסקה 2 קריאה לשורת סוגל * בחר בפקודה "'סרגליי מתפריט ייעיצוביי. 3 הגדרת שוליים וכיוון הכתיבה א. הגדרת שולייס 1. הצב את הסמן על החץ השמאלי בסרגל והיכנס למצב פח]. 2 דחוף את החץ בעזרת הקשה על מקש הרווח לטור מספר 100 3 בסיוס, הקש פעם נוספת על מקש 5ח1 כדי לצאת ממצב זה. ב. כיוון כתיבת 4 קביעת טאבולציה קרא לסרגל (3] + 6וַּח5). הצב את הסמן על האות ייטיי הראשונה בסרגל. בטל את האות עס מקש הרווח. חזור על הפעולה באופן דומה לכל אורך הסרגל. הקש ט או 1 כדי למקם נקודות טאבולציה חדשות על הסרגל לפי - הקש על מקש הטאבולציה כדי לקפוץ עס הסמן לטאבולציה אחת לחץ על המקשים 511% + 15 כדי לקפוץ עס הסמן לטאבולציה = ₪ שר ם ש | 5 הגדרת שוליים לתת-פיסקאות פרק 10: 32 טיפול בפסקאות וסעיפיס שימוש בסיעוף בעת עריכת טקסט קיים 1 הצב את הסמן בתחילת הפסקה שאתה מבקש להפוך לסעיף ממוספר. 2 | לחץ על המקשים ס + 21%, או בחר בפקודה ייהתחל סיעוף אוטומטל*יי מתפריט המשנה ייסעיף/פיסקהיי. המספר יופיע בתחילת השורה בה עמד הסמן והטקסט יעומד מחדש בהתאס לפרמטרים התקפים בתיבת השיחה ייהגדרת פרמטרים לסיעוף אוטומטליי. 33 עבור לשורה/פיסקה הבאה שברצונך למספר וחזור על הפעולה. אס בעת העבודה במסמך תרצה לעבור מרמת הסיעוף הנוכחית לרמה אחרת, תוכל לעשות זאת עס הפקודה יירמת סיעוף נוכחיתיי שבתפריט - תיבת השיחה ייהוראות סיעוףיי. פקודה זו דומה בהשפעתה לפקודות 1 + 81% ו-0 + 11%. מרגע השינוי, כל הסעיפים החדשיס שתיצור יקבלו את הפרמטריס של הרמה שאתה תקבע. לעומת הפקודות 1 + 1% ו-0 + 11%, שבאמצעותן תוכל לעבור עס כל לחיצה לרמה הקודמת או הבאה, הפקודה יירמת סיעוף נוכחיתיי מאפשרת לך לאלץ את רמת הסיעוף הרצויה. מקשים שימושיים בהפעלת סיעוף אוטומטי: - | פתיחת פיסקה חדשה עס סיעוף או ביטולה ס + %ן1 - | מעבר לרמת הסיעוף הבאה 1+ %וג - | חזרה לרמת הסיעוף הקודמת 0+ 6% פרק 10: 33 עיצוב צורת המסמך 1. עיצוב צורת המסמך בפרק זה נעסוק בשורות המיוחדות של א-ב, ונראה כיצד הן משמשות ככלי לעיצוב צורתו החיצונית של המסמך (להבדיל מתוכנו). מאחורי מרבית השורות המיוחדות מסתתרות תיבות שיחה המכילות ערכיס השולטיס בעיצוב. השורות המיוחדות הן: שורת הוראות הדפסה ₪9 + |["6% שורת כיוון מדפסת 9 + %%+וה5 שורת עמוד חדש 3] שורת כותרת ₪9 + +ו שורת הוראות שילוב שורת הערה/בקרה 3 + [%9ל6 שורת סרגל (פרק 10) 3 + %%וה5 שורת הוראות סיעוף (פרק 10) 3+ 1% כל השורות המיוחדות של א-ב מוסברות בפרק זה מלבד שלש: - | שוות הסוגל ושורת הוראות סיעוף מוסברות בפרק 10 בגלל חשיבותן היחסית ומשוס הקשר ביניהן. - | שורת כיוון מדפסת מוסברת בפרק 12 משוס הקירבה שלה לנושאי הדפסה, ושיטות היישוס השונות שלה. שורה מיוחדת נוספת של א-ב שלא מופיעה בתפריטים, אך מוסברת בפרק זה, היא יישורת הערה/בקרהיי. כל מסמך שתכתוב יושפע מהשורות המיוחדות. כל מסמך חדש שתפתח כולל בתוכו חלק מהשורות המיוחדות, למרות שלא לכולן יש ביטוי חזותי על המסך. גסם אם לא תבחר לשנות את ברירות המחדל שמספק א-ב בשורות המיוחדות, אלא תשתמש בהן כפי שהן, ייושם עיצוב במסמך. דוגמא בולטת לשורה מיוחדת, המהווה חלק אינטגרלי מכל מסמך חדש, היא שורת הוראות הדפסה. בין השאר, קובעות הוראות ההדפסה את מספר שורות הטקסט במסמך, את יישור השוליים ואת מיספור עמודי המסמך. תוכל להשתמש בהגדרות הראשוניות של א-ב, או לשנות את הערכיס לפי ראות עיניך. פרק 11: 1 עיצוב צורת המסמך ככל שתרצה להשפיע יותר על עיצוב המסמך, תעזר יותר בשורות מיוחדות אלו. א-ב מכניס שורות אלו באופן אוטומטי למקוס בו הצבת את הסמן בעת מתן הפקודה. מיקוס השורות מציין את הנקודה שממנה ואילך יחולו ההוראות שנתת. החדרת שורה נוספת (מאותו סוג) מסיימת את השפעת השורה הקודמת. עס זאת, מתנהגות שורות אלו כשורות מלל רגילות. משמע שתוכל למחוק אותן, להעמיד עליהן את הסמן ולקרוא להן בכל עת כדי לעדכן את הערכיס בהן. בניגוד לשורות מלל רגילות, השורות המיוחדות אינן מופיעות בהדפסה ואינן נכללות במניין השורות. בעת ביצוע הפקודות על קטעיסם (סימון, העתקה, העברה ושילוב), תוכל להעבירן יחד עם הטקסט, וכך לשמור על העיצוב שקבעת עבור הקטע חנייל. העיצוב יכול להתבצע בשתי רמות: . שינוי ברירות המחדל עבור מסמך מסויס. א-ב ימשיך בעיצוב אוטומטי בהתאסם להוראות החדשות שתתן לו. לדוגמא: אחד הנושאיס באחריותו של א-ב הוא מספר שורות טקסט במסמך. ברירת המחדל היא 57 שורות. תוכל לשנות את מספר השורות וא-ב יעצב את גודל העמוד במסך העבודה על פי הערך החדש. . חריגה מעיצוב אוטומטי בנקודה מסוימת במסמך עייי מתן הוראה מפורשת. לדוגמא: הוגדר שדף חדש יתחיל כל 60 שורות וא-ב אמנם מתחיל ספרור שורות חדש בהתאס לקביעה זו. אלא שבנקודה מסוימת יש צורך להחליף דף לאחר 20 שורות בלבד כדי להתחיל פרק חדש. התחלה יזומה של עמוד חדש מתבצעת עס שורת עמוד חדש. לרוב השורות המיוחדות קיצור דרך! כדי ליצור שורה מיוחדת חדשה, הצב את הסמן בשורה רצויה ולח על קיצור הדרך התואם. כדי לשנות ערכים בשורה מיוחדת, הצב עליה את הסמן ולחץ 7 + 11%. (כלל זה אינו תקף לגבי שורות סרגל ועמוד חדש, שכן אין בהן תיבות שיחה.) לחילופין, השתמש בקיצור הדרך התואם כדי לפתוח את תיבת השיחה. פרק 11: 2 עיצוב צורת המסמך 1 הוראות הדפסה העיצוב האוטומטי של א-ב אחראי בין השאר על עימוד, סיפרור עמודים, יישור שוליים, רוחב ואורך דף מודפס, ומיקוסם שורת טקסט ראשונה ואחרונה. לכל הוראה מוגדרת ברירת מחדל, כלומר, אס לא תקבע ערך אחר, ישאר בתוקף הערך הראשוני של א-ב. כדי לשנות את בוירות המחדל עליך לתת הוראות הדפסה מפורשות. כשלב ראשון עליך לקרוא לתיבת השיחה ייהוראות הדפסהיי. צעדך הבא יהיה לשנות את הערכיס בשדות שבתיבה. הוראות ההדפסה תקפות רק עד למתן ההוראה הבאה, כך שמסמך :כול ללבוש ולפשוט צורה בהתאס לדרישה. מספר ההוראות במסמך אינו מוגבל. 1 יצירת 'יהוראות הדפסה'/ חדשות 1. הצב את הסמן על שורה שממנה והלאה ברצונך להגדיר הוראות הדפסה. זכור לא להעמיד את הסמן באמצע פיסקה, אחרת תשתבש העריכה של הטקטס בפיסקה זו. כדי לשנות אחד מהשדות הבאים: -יימספר הטוריס בדףיי -'ימיקוס שורת טקסט ראשונהיי הסמן חייב לעמוד בתחילת הדף, אחרת תיווצר סתירה לוגית, ובזמן ההדפסה, א-ב יתחיל בהדפסת עמוד חדש באופן אוטומטי כשיגיע לשורת הוראות ההדפסה. 2 בחר בפקודה ייהוראות הדפסהיי מתפריט ייעיצוביי. לחילופין לחצ על המקשים 9] + [6%% מתוך מסמך העבודה. על המסך תפתח תיבת השיחה ייהוראות הדפסהיי ובה יופיעו ברירות המחדל: פרק 11: 3 עיצוב צורת המסמך יישור שוליים ? כ מס' הטורים בדף ? 1 מספור דפים ? מס' תווים בטור : 80 מספר שורות כולל בדף : 65 מיקום שורת טקסט ראשונה : 3 מרווח בין שורות : 1.0 מיקום שורת טקסט אחרונה : 57 מס' דף מודפס : 0 מיקום מספר דף: שורה : 63 עמודה (זוגית/אי זוגית) 40/40 לשנות ?| כ 33 הצב את הסמן בשדה הרצוי והקש ערך חדש. 4 לאחר שהכנת הוראות הדפסה מתאימות, רד לשדה האחרון ‏ ילשנותזיי והקש <"%6%ח6>. לחילופין, השתמש במקש ח90ף? כדי לאשר את הערכים בתיבה. שיטה זו נוחה כאשר אתה רוצה לשנות מספר ערכים בלבד, מבלי לעבור שדה שדה לאורך התיבה. כדי להתחרט ולחזור למסמך העבודה ללא שינוי בשדות, הקש ייליי בשדה יילשנות !יי והקש <"%6ח6>. זוהי פעולה זהה לשימוש במקש 6. גס אם לא שינית אפילו ערך אחד בתיבה, תופיע על המסך שורת הוראות הדפסה. עס היציאה מתיבה זו תופיע שורת ייהוראות הדפטהיי מודגשת, מעל השורה בה הצבת את הסמן כשהקשת 9] + ["60: * הוראות הדפסה > אאא א א א אר אא אך אר אד אד אד אר אי אר א א אד אד אר אד אל אל א אד אי אד א אד א א אד אר שורה זו מציינת כי ממנה ואילך קיימיס ערכים שוניס מהקודמים. הוראות אלו תהינה תקפות עד לשורת הוראות הדפסה הבאה, או עד סוף המסמך. שורת הוראות הדפסה לא ממוספרת במנין השורות בעמוד ואינה מופיעה במצב תצוגה, או בפלט המודפס. פרק 11: 4 עיצוב צורת המסמך 2 הגדרת הוואות הדפסת בעמודיסם הבאים הבאנו הסבריס לגבי כל אחד מהשדות בתיבת השיחה. = יישור שולייס הסבר: ברירת מחדל: ערכיס אפשריס: הערות: הערך בשדה זה קובע האס בהדפסה יתבצע יישור שוליים. בעברית יישור השולייסם השמאליים, ואילו במסמך לועזי יישור השוליים יעשה לצד :מין. ייכיי - כן לישור שוליים. ייכוו (כן) וולוו (לא) פעולת יישור שולייסם שותלת במידת הצורך רווחיס בין המילים, במטרה לפזרן עד לסוף השורה. לכן במקומות בהם תרצה לשמור על המבנה המקורי, עליך להגדיר ערך ייליי (לא יתבצע יישור שולייסם), או להשתמש ביירווח קשהיי בתו האחרון בשורה (רווח קשה מוסבר בסעיף 6.4.1). במקריס הבאיס לא יתבצע יישור שולייסם למרות הוראות ההדפסה: - שורות של קטע מוגן - שורות בודדות (סימן >) בהן הוקש <56%ח6>. - שורה אחרונה בפיסקה - כאשר הריווח שהיה נוצר בין המיליס (אילו היה יישור שוליים) היה עולה על הריווח המקסימלי שנקבע בכיוון מדפסת. (ראה סעיף 12.4) . מספר הטווים בדף הסבר: ברירת מחדל: ערכים אפשרים : תוכל לארגן את הטקסט על הדף במספר טורים אנכיים במקוס בשורות (דוגמת טורי עיתון יומי - ראה דוגמא בהמשך). כדי להכניס לדף 2 טוריס לפחות, חייב רוחב כל טור, או במיליס אחרות, מספר התווים בכל טור, להיות קטן ממחצית רוחב הדף; 2 טוריס תופסים אז את רוחב הדף. 1 (טור אחד) בהתאסם לרוחב הדף ורוחב כל אחד מהטוריס. פרק 11: 5 עיצוב צורת המסמך הערות : קביעת ערך בשדה זה מחייבת להגדיר שורת הוראות הדפסה בתחילת עמוד, בשורה הראשונה בו. הדפסה בטורים מחייבת הגדרה מתאימה של שדה בשס יימספר התווים בטור" - ראה בהמשך. רוחב הדף נקבע בייכיוון מדפסתיי (ראה סעיף 12.4). רוחב הסרגל חייב להיות קטן ממספר התווים בטור, וזאת על מנת להשאיר רווח בין הטורים: ההפרש בין מספר התווים לטור לבין מספר התוויס בסרגל יהווה את הרווח בין הטוריס. לדוגמא: כדי לכתוב טקסט בשני טורים בעמוד שרוחבו הכולל הוא 0, יש להגדיר בשדה יימס. תווים בטוריי את רוחב הטור כ-40 תוויס (מחצית רוחב העמוד). את השוליים בסרגל העבודה יש לקבוע ל-38, או אפילו פחות. כך ישאר רווח של שני תוויס בין הטוריס. בשורת האינדיקציה בתחתית המסך ניתן לראות באיזה טור נמצאים. 4.2 - פירושו דף מסי 4 וטור מסי 2. המעבר מטור לטור מתבצע אוטומטית עייי א-ב. הוראת עמוד חדש (3]) פירושה מעבר לדף חדש ולא לטוב חדש. הטקסט שתקיש יוצג על המסך כטור אחד מתמשך. בהדפסה מתארגן החומר כראוי. הדוגמא שלהלן ממחישה את האמור. בעמוד הבא תמצא דוגמא לטקסט אשר נכתב בשני טוריס. שיס לב: שיטת העבודה המוסברת כאן מיועדת לכתיבת יטורי נחשיי, כשהטור השני הינו המשך רציף של הטור הראשון, הטור השלישי המשכו של השני וכן הלאה. לכתיבת טקסט בטוריס דוגמת טבלה ללא מסגרת, השתמש במחולל הטבלאות של א-ב, ושנה את סוג קוי הטבלה ל-ייללא קויי. הסבריס מפורטים בנושא העבודה עס מחולל הטבלאות תמצא בפרק 9. פרק 11: 6 עיצוב צורת המסמך קטע הדוגמא הראשון בעמוד מראה כיצד נכתב הטקסט בטורים על המסך. קטע הדוגמא השני, מראה כיצד יראה הטקסט המודפס בתצוגה גרפית או במדפסת. זהו טור מס. 1 וכך נראה הטקסט על המסך. לאחר שנכתוב מספר שורות בדף כפי שהוגדר בהוראות ההדפסה, נעבור למסך אחר שיהווה את טור מס. 2. נניח שקבענו 0 שורות לדף וזוהי שורה אחרונה. המעבר לטור מס. 2 נעשה אוטומטית.לצד מספר העמוד בתחתית המסך מופיע מספר הטור. כלומר כפי שהודגם: 4.2 פירושו כי אנו בעמוד 4 בטור מס. 2. המסמך - לאחר הדפסתו במדפסת ייראה כך: זהו טור מס. 1 וכך נראה | הטקסט ‏ על המסך. לאחר שנכתוב מספר | שורות בדף כפי שהוגדר בהוראות ההדפסה, נעבור למסך אחר שיהווה את טור מס. 2. נניח שקבענו 0 שורות לדף וזוהי השורה האחרונה. פרק 11: 7 המעבר לטור מס. ‏ 2 נעשה אוטומטית. לצד מספר העמוד בתחתית המסך מופיע | מספר הטור. כלומר ‏ כפי שהודגם 4.2 פירושו כי אנו בעמוד 4 בטור מס. 2. המסמך - לאחר הדפסתו במדפסת ייראה כך: 5 עיצוב צורת המסמך ‏ ----------7------. + מספור דפים הסבר: על פני כל עמוד יודפס מספר העמוד, בסדר עולה. ברירת מחדל: ייכיי - מספרי העמודים יודפסו. ערכיסם אפשרים: ייכיי (כן), ייליי (לא) הערות : יש מקריס בהס לא רוצים להתחיל מיספור מתחילת המסמך. למשל, אס העמוד הראשון הוא מכתב, תוכן ענינים או הקדמה. במקרה זה יש להכין 2 הוראות הדפסה - האחת בתחילת המסמך, ובה מוגדר שלא יתבצע מספור עמודים, והאחת מהעמוד שבו מעוניניס להתחיל במספור, ובה יוגדר גס מספור דפיס וגם יימספר דף מודפסיי (ראה הסבר בהמשך). הערה: תוכל להדפיס מספרי דפים עייי שימוש במשתני מערכת. ראה סעיף 12.6. * מס' תוויס בטור הסבר: שדה זה נקבע בתיבה ייכיוון מדפסתיי ולכן כאן הוא חסוס לשינוי. הערך בשדה שווה למנה של: מס. תוויס בשורה מס. טוריס בדף אס ביקשת להכין דף ובו מספר טורי טקסט, נקבע בשדה זה מה יהיה רוחב כל טור. ברירת מחדל: 0 תוויס בטור (רוחב דף קוורטו). הערות : הדפסת טוריס דורשת טיפול ב-3 מאפייניס : רוחב דף ההדפסה, מספר הטורים בדף ורוחב סרגל העבודה. כל השלושה חייביס להיות מתואמים. = מספר שורות כולל בדף הסבר: שדה זה קובע כמה שורות קיימות בדף, כולל שורות בשולייס העליוניס והתחתונים. הערך נשתל ישירות מהשדה התואסם בתיבה ייכיוון מדפסתיי ואינו ניתן לשינוי בתיבה זו. ראה סעיף 12.4. ברירת מחדל: 5 שורות לעמוד. ערכיס אפשריסם: הערך נקבע לפי ייכיווו מדפסתיי ותלוי בסוג המדפסת ובסוג הנייר. פרק 11: 8 עיצוב צורת המסמך = מיקוס שוורת טקסט ראשונת הסבר: ברירת מחדל: ערכים אפשריס : הערות : הסבר: ברירת מחדל: ערכיס אפשרים: הערות : הסבר: ברירת מחדל: ערכיס אפשרים: הערות : * מס' דף מודפטס הסבר: ברירת מחדל: ערכים אפשריס : קובע מאיזה שורה יתחיל הטקסט בעמוד (ולפיכך כמה שורות תהינה בתחוס השולים העליוניס). שורה 3. 1 (שורה ראשונה) ועד מספר שורות כולל בדף. אין לשנות ערך זה באמצע העמוד. מרווח בין השורות קובע כמה שורות רווח יהיו בין שתי שורות טקסט עוקבות. שורת רווח אחת. 54 32 5 1 ספרור השורות על המסך ישתנה בהתאס להוראה זו. אס תקיש 2 בשדה זה, ספרור השורות במסמך העבודה יהיה בקפיצות של 2 (7,5,3,1 וכוי במקוס 1 מיקוס שורת טקסט אחרונה קובע איזו שורה תהיה שורת הטקסט האחרונה בעמוד. (ולפיכך כמה שורות תהינה בתחוס השוליס התחתונים). ּ שורה 57. כל שורה משורות העמוד. המקסימוס המותר הוא מספר השורות הכולל שנקבע לעמוד בייכיוון מדפסת'יי. אס תתן ערך הגדול מהערך בשדה יימס' שורות כולל בעמודיי, תתקבל הודעה ייהוראות הדפסה מחוצ לתחוסיי. הוראה זו תקבע איזה מספר יודפס בעמוד הראשון במסמך. 0 פירושו מיספור עמודיס לפי הסדר הטבעי. כל ערך, בהתאם לרצוי. פרק 11: 9 הערות * מיקום הסבר: ברירת ערכים הערות : * עמודה הסבר: ברירת ערכיס הערות : מס' דף 1 מחדל: אפשריס : (זוגית/אי מחדל: אפשריס : עיצוב צורת המסמך תוכל להשתמש בשדה זה כדי לקבוע תחילת ספרור שונה מ-1. לדוגמא כאשר המסמך מכיל עמודי מבוא, או תוכן עניניסם שלא אמורים להיכלל במספור העמודים ויחד עס זאת, העמוד הממוספר הראשון חייב לציין את מיקומו היחסי מתחילת המסמך. במקרה זה, עליך לתת הוראות הדפסה מתאימות בתחילת המסמך ובעמוד הראשון למספור. כאשר שני מסמכיס או יותר מהוויס חטיבה אחת, תוכל לקבוע את מספר הדף הראשון במסמך השנל בהתאס למספר הדף האחרון במסמך הראשון. שורת קובע באיזו שורה בעמוד יודפס מספר העמוד. שורה 63. כל ערך בתנאי שלא יהיה בתחום שורות הטקסט. השורה חייבת להיות מחוץ לשורות הטקסט, כלומר בתחוס השולים העליוניסם או התחתוניס. מותר לתת מספר שורה בה ישנה כותרת (כמו במדריך זה), אך יש לחשב לפני כן, בעזרת השדה הבא את מיקוס הכתוב, כך שבהדפסה לא יעלו הערכים אחד על גבי השני. זוגית) א-ב מדפיס את מספר העמוד במרכזו, בטור מספר 40. כדי לשנות את המיקוס בשורה, כגון בחלקו הימני או השמאלי של העמוד, הקש את מספר הטור המבוקש. תוכל לקבוע מיקוס שונה לעמוד זוגי (הערך הימני) ולעמוד אי זוגי (הערך השמאלי). גס בדף זוגי וגם בדף אי זוגי היא 40. כל ערך, אך בתאוםס עס יימספר תווים בטוריי. אס רצונך שמספר העמוד יופיע בצידו השמאלי של דף ההדפסה עליך להקיש את המספר 80. פרק 11: 10 עיצוב צורת המסמך 23 טיפול בהוראות הדפסה קיימות עדכון הוראות הדפסת תוכל לחזור ולעדכן שדה אחד או יותר בתיבה "יהוראות הדפסהיי. בשאר השדות ישארו בתוקף הערכיס האחרוניסם שניתנו במסמך או ברירות המחדל, בהתאס למצוי. 1. הצב את הסמן על שורת הוראות ההדפסה שאתה מעונין לשנות. 2 קרא לתיבת השיחה ייהוראות הדפסהי' באמצעות 9] + ["08, 7 + סו או הפקודה ייהוראות הדפסהיי מתפריט יעיצוביי. העמד את הסמן בשדה הראשון לשינוי. הקש ערך חדש. בתוס השינויים חזור עס הסמן למסמך העבודה בעזרת מקש ח0ף? או עייי הקשה על <60%6%> בשדה האחרון. ₪ מרתו ביטול הוראות הדפסה יש להבחין בין שני מצבים: 1. ביטול שורת הוראות הדפסה ראשונה או יחידה במסמך העבודה. 2 ביטול אחת משורות הוראות ההדפסה הקיימות במסמך. הוראות ההדפסה תקפות עד לסוף המסמך, או עד לשורת ההוראות הבאה. הווה אומר שאס תבטל את שורת ההוראות הראשונה, יכנסו לתוקף ברירות המחדל של א-ב. אס תבטל שורת הוראות אחרת, במסמך המכיל מספר שורות כאלה, אזי יכנסו לתוקף ההוראות הקודמות. * | הצב הסמן על השורה והקש 1] + [69% (ביטול רגיל). לחילופין בחר בפקודה ייבטליי מתפריט משנה יישורהיי תחת תפריט ייעריבתיי. שים לב: כדי למחוק ערכיס מהתיבה ייהוראות הדפסהיי, ולקבוע ערכיס אחריס במקומם, אינך חייב לבטל את שורת הוראות ההדפסה. די אס תעדכן את הערכיס הרצויים בתיבה. פרק 11: 11 עיצוב צורת המסמך 2 כיוון מדפסת ''כיוון מדפסת'' מקשר בין תוכנת א-ב, המחשב, והמדפסת באמצעותה יודפס המסמך. א-ב מתחבר עס מספר רב של מדפסות. כל מדפסת תומכת באפשרויות שונות של גדלי אותיות, סוגי אותיות, כיוון הדפסה על הנייר וגדלי נייר שונים. (קוורטו, פוליו וכדומה.) התאמת התוכנה למאפיניס אלה נקבעת באמצעות כיוון מדפסת. הערכים עליהס שולט כיוון מדפסת הינס משלשה סוגיס: *‏ ערכים העוסקים בחומרה: הס המצייניסם מהי המדפסת בשימוש, מהו סוג הנייר, מהו ערו ההדפסה, וכדומה. ערכים אלה נקבעיס פעם אחת, בתחילת המסמך ותקפים לכל אורכו. לא תוכל לשנותס באמצע מסמך. * | ערכים המתמקדים בכיוון הדף: אלה שולטים על עימוד הטקסט בכל עמוד מודפס: גודל הדף, מספר שורות רצוי לאורך הדף, שולייס עליוניס וכדומה. תוכל לשנות ערכים אלה בכל מקוס במסמך ובתנאי שתכניס שורת כיווון מדפסת בתחילתו של עמוד. על פי ערכים אלה מבצע א-ב את חישובי ההדפסה לדף כולו. מכאן ברור שתיווצר סתירה לוגית אס תשנה את עיצוב העמוד באמצעו. . ערכים השולטים על התוויס: בעזרתס תוכל לאפיין גופניס (סוגי אות שוניס) ורוחב שורות. במיליס אחרות, תוכל בעזרתס לעצב סגנון אות ולשלוט על ריווח יחסי במדפסות לייזר. ברור אס כן שתוכל לשנות ערכיס אלה בכל נקודה במסמך, גם באמצע עמוד. בעזרת משחק בין מרכיביו השונים של הכיוון, ושילוב נכון של כיווניס שוניס, תוכל לחולל עיצוביס מגווניס ועשיריס, כל זאת במסגרת מסמך אחד. תאור מקיף של כיוון מדפסת, השיטות השונות לניצולו, ומשמעויות העבודה עימו, מוסבריס בהרחבה בפרק הדן בהדפסה, בסעיף 12.4. פרק 11: 12 עיצוב צורת המסמך 3 שורת עמוד חדש עימוד מסמך יכול להעשות באחת משתי דרכים, או בשילוב ביניהן, בהתאס לצרכיס משתנים במסמך: א. עימוד אוטומטי של א-ב א-ב קובע תחילתו של עמוד חדש בהתאס להוראות ההדפסה (מטרתן של הוראות ההדפסה מוסברות בסעיף 11.1). - אם לא תשנה את ההוראות, יתחיל עמוד חדש כל 57 שורות, על פי ברירת המחדל של התוכנית. - | לאחר שינוי הוראות ההדפסה, יתחיל עמוד חדש בהתאס להוראה מפורשת שנתת. עמוד חדש שנקבע בצורה אוטומטית יצויין על המסך עייי הבלטת מספר השורה הראשונה בעמוד והתחלת ספרור השורות מחדש. לא תוכל לבטל עימוד זה, אך תוכל לשנות בהוראות ההדפסה את הערך המתאיסם, כדי לקבוע התחלת עמוד כל מספר מסוים של שורות. ב. עימוד יזוס ע'יי המשתמש זוהי בקשה יזומה להתחיל עמוד חדש בשורה נתונה. תוכל לתת הוראה זו בכל נקודה ונקודה בטקסט. 1. הצב את הסמן שורה אחת מעל לשורה בה אתה מבקש להתחיל עמוד חדש. 2 בחר בפקודה ייעמוד חדשיי מתפריט ייעיצוביי או הקש על 3". על המסך תופיע שורה זוהרת במתכונת : ק עמוד חדש קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק פרק 11: 13 עיצוב צורת המסמך בעמוד הבא יתחיל ספרור השורות מחדש (בהתאס להוראה שניתנה בהוראות ההדפסה) ומספר השורה הראשונה יובלט. בקשה יזומה לעמוד חדש תגרוס לפתיחת פסקה חדשה בעמוד העוקב (שורה המתחילה בסימן >). זאת בניגוד לפעולת עימוד אוטומטי, בה רצף פיסקה אחת לא נקטע בעקבות התחלת עמוד חדש ופיסקה גולשת לעמוד הבא. שורת עמוד חדש תיווצר מתחת לשורה בה היה מוצב הסמן בעת מתן ההוראה. השורה לא ממוספרת במנין השורות בעמוד ואינה מופיעה בהדפסה. כדי לבטל שורה זו הצב עליה את הסמן ולחץ על המקשים 1 + ["6% (מחיקה רגילה). 64 הגדרת כותרת לעמוד שורת כותרת תופיע בכל אחד מהעמודיס שתבקש. תוכנה ומיקומה יקבעו על ידך באמצעות הגדרות מתאימות בתיבה ייהגדרת כותרתיי. שורת כותרת יכולה להופיע בחלקו העליון או התחתון של העמוד, בתחוס השוליס העליוניס או התחתוניס. א-ב תומך בהדפסה של 6 שורות שונות של כותרות בעמוד אחד. בעמוד זה שאתה קורא יש שלש כותרות - האחת בתחילתו ושתיים בתחתיתו. מספר הפרק שמופיע בצמוד למספר העמוד הודפס גס כן בעזרת הגדרת כותרת. נערך והודפס עייי מעבד התמליליס ייאלף ביתיי פרק 11: 14 עיצוב צורת המסמך 1 קסריאה לשוות הגדות כותרת הגדרת כותרות חדשות בגוף המסמך נעשית עייי קריאה ליישורת כותרת": 1. הצב את הסמן במקוס כלשהו בעמוד שממנו והלאה דרושה כותרת (למען הסדר הטוב רצוי בתחילתו). 2 בחר בפקודה יכותרתיי מתפריט ייעיצוביי. לחילופין, לחץ על המקשים 9] + 1/1%6. תפתח תיבת השיחה ייהגדרת כותרתיי. התיבה מכילה שדות שיש להגדיר עבור הכותרת, כמוסבר בסעיף הבא. 3 עבור עס הסמן משדה לשדה וקבע ערכים לפי הצורך. 4 בשדה האחרון הקש <"%6ח6>. לחילופין, השתמש במקש תִפִףָץ על מנת שהמחשב יקלוט את הנתונים. הסמן יחזור למסמך העבודה. אס תצא בעזרת 556 מתיבת השיחה "'הגדרת כותרתיי אמנם לא ישונו הערכים, אך שורת הוראות תיווצר על המסך בכל זאת. ביציאה מתיבת השיחה ייהגדרת כותרת'י' תופיע יישורת הגדרת כותרת" בולטת, מעל לשורה שבה היה הסמן בעת מתן ההוראה: * הגדרת כותרת ***********אאא>**++++%>א>אאא>אאא+א++אא.א.א*אאא כותרת תודפס החל מהעמוד שבו מופיעה יישורת הגדרת כותרתיי. תוכל לשנות את מיקוס ונוסח הכותרת לאורך המסמך כמספר הפעמים הנדרש, אך זכור שבכל עמוד מוגבל מספר הכותרות לשש. הוראת כל שורה תהיה בתוקף עד להגדרה הבאה או, אס אין יותר שורות הגדרת כותרת, עד לסוף המסמך. שורת הגדרת כותרת לא ממוספרת במנין השורות בעמוד ואינה מופיעה בזמן הדפסה. פרק %11 15 עיצוב צורת המסמך --------------- 2 הגדרת הכותות הוצויה תיבת השיחה ''הגדרת כותרתיי מוצגת במתכונת הבאה: כותרת מס': מיקום (שורה) : (שורה ריקה) בתיבת שיחה זו נקבעיסם: מיקוס הכותרת, תוכנה ומאפייני העיצוב. *‏ כותרת מס כאמור, תוכל להגדיר עד 6 כותרות שונות, וכולן תופענה בכל עמוד ועמוד. יימספר הכותרתיי הוא נתון אינפורמטיבי בלבד, המציין כמה כותרות כבר הוגדרו לעמוד. הוא אינו משפיע על מיקוס הכותרת בעמוד (כותרת עילית או תחתית). אס תקיש מספר שכבר ניתן, תמחק ההגדרה הקודמת. אין צורך להתאיס בין מספר הכותרת לבין מיקומה בעמוד. לכן אין חובה להגדיר את הכותרת הראשונה בעמוד ככותרת מספר 1. . מיקוס שורה השורה שבה תודפס הכותרת נקבעת על פי הערך שתקיש בשדה זה. ודא שמספר השורה שהקשת אינו מוגדר כשורת טקסט. במקרה כזה שורת הכותרת לא תודפס. לדוגמא : שורת טקסט ראשונה נקבעה לשורה 5 (בתיבת ייהוראות הדפסהיי). על מנת להגדיר כותרת בתחילת הדף, עליך לתת מספר כלשהו בין 1 עד 4 (כולל). כנייל לגבי כותרות בתחתית - היא חייבת לבוא מתחת לשורת הטקסט האחרונה. כדי למנוע את המשך ההדפסה של כותרת מסוימת, מבלי לבטל אותה כליל מהמסמך, עליך להזין בשדה זה את הערך 0. פירושו שהכותרת לא תודפס, מהעמוד שבו ניתנה הוראה זו ואילך. פרק 11: 16 עיצוב צורת המסמך . הכותות בשורה המובלטת עליך להקיש את תוכן הכותרת. שורת הסרגל אינה תופסת לגבי שורה זו ולכן בדוק שהינך נמצא בתחוס שורת הסרגל. לאחר הקשת הכותרת הרצויה הקש על <66%ח9>. כל פקודות העריכה תקפות לגבי הטקסט בשורת כותרת, פרט ל: - פעולת המירכוז הרגילה לא נתמכת. הינך יכול למרכז כותרת באמצעות תו הקיבוע למירכוז (29 + 11%). הקש את תו הקיבוע בסוף שורת הכותרת. להסבריסם על תווי קיבוע ראה סעיף 6.4.2 - הדגשה - לחץ על 30 + 841% (מקשי הלוח הנומרי) בתחילת ובסוף הטקסט בכותרת. - קו תחתון - לחץ על 31 + 241% בתחילת ובסוף הטקסט בכותרת. כיצד נראות תיבות הגדרת הכותרת שבסעיף 11.4? כותרת מס': מיקום (שורה) : עיצוב צורת המסמך כותרת מס': | 2 מיקום (שורה) : | 46 נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים "אלף בית" כותרת מס': מיקום (שורה) : | 47 כיוון שכותרת מספר 3 תוכננה להיות בצמוד למספר העמוד, (הוראת עימוד ניתנה בתיבת השיחה ייהוראות הדפסהיי), היה צורך לחשב באיוזה טור להקיש את התווים ייפרק 11:' כדי שבהדפסה יראה העימוד כך: ייפרק 11: חח". פרק 11: 17 עיצוב צורת המסמך 3 שימוש במשתני מערכת בשוות כותות בעזרת משתני המערכת תוכל לשתול בשורות הכותרת מגוון של נתונים אינפורמטיביס הקשוריס למסמך המודפס. בכותרת, עליך להקיש את הקוד המזהה של משתנה המערכת הרצוי. בעת ההדפסה, יחליף א-ב קוד זה בערך תואס. משתני המערכת מתואריסם בפרוטרוט בסעיף 12.6. על מנת להגדיר קוד למשתנה מערכת, עליך להקיש את רצף התווים הבא, מימין לשמאל (במסמך עברי): 7% ואחריהם את הקוד הרצוי. לדוגמא, כך תראה פקודת משתנה המערכת ייתאריך הדפסהיי: 7%ם. להלן רשימת משתני המעוכת: א שם המסמך הקוד ייאיי יוחלף בשס המסמך. [ תאויך הדפסההקוד ייםיי יוחלף בתאריך ההדפסה הנוכחי. זז זמן הדפסת הקוד ייזיי יוחלף בשעת ההדפסה הנוכחית. ? עמוד (מודפס) נוכחי הקוד ייקיי יוחלף במספר העמוד הנוכחי, הוא העמוד שבו הוקש המשתנה. ה מספר עמוד בפועל הקוד ייאיי יוחלף במספר העמוד הממשי, בהתבסס על ספירת עמודים מתחילת המסמך. ]| סה'/כ עמודים הקוד יי1'י יוחלף במספר העמודיס הכולל של המסמך. ) עמוד הבא הקוד יייי יוחלף בסימול 'י../חיי (ח מסמל מספר עמוד) כדי לציין שיש דף עוקב לעמוד הנוכחי. 6 עותק הקוד :יי יוחלף במספר העותק המודפס נוכחית. א מספר עותקים כולל הקוד ייאיי יוחלף במספר העותקיס המודפסיס למסמך הנוכחי. פרק 11: 18 עיצוב צורת המסמך כדי שהכותרת תכיל מספור עמודים רצ מתוך סך כל העמודיס במסמך, הכן כותרת דוגמת: כותרת מס': | 1 מיקום (שורה) : | 46 עמוד מספר 87% מתוך 7%] עמודים כדי שהמסמך יכיל באחת מכותרותיו ציון לדפי המשך, הכן כותרת דוגמת : כותרת מס': מיקום (שורה) :| 48 % 4% טיפול בכותרות קיימות כדי לחזור ולראות את ההוראות שנתת בשורת כותרת ספציפית, הצב את הסמן על שורה זו ולחץ על המקשים 9] + %!1 או 7 + %ו. עדכון כותרת כדי לשנות כותרת מסוימת עליך לקבוע עבור אותו מספר כותרת טקסט אחר. את הטקסט של כותרת מספר 1 החלטנו לשנות ועל כן קראנו לשורת הגדרת כותרת ושינינו רק את שורת הטקסט בה, כך: כותרת מס': מיקום (שורה) : עיצוב ב"אלף בית" בצורה דומה ניתן לשנות את מיקוס הכותרת בדף. פרק 11: 19 עיצוב צורת המסמך ביטול כותרת לביטול כותרת שני שימושיס: 1 ביטול כותרת מהמסמך כך שלא תופיע בהדפסה. הצב את הסמן על שורת הכותרת ולחץ על המקשים 1] + [ת60. 2 ביטול כותרת מהמסמך, כך שהיא לא תופיע מעמוד מסוים ואילך. שכפל את הכותרת בראש העמוד שממנו ואילך אינך רוצה בהדפסתה. בשדה ''מיקוסיי הקש 0 (אפס). בסעיף 11.4.2 ביטלנו את כותרת מספר 2. קראנו לשורת הגדרת כותרת ובמקוס הערך 46 בשדה יימיקוס (שורה)יי הקשנו 0 (אפס), כך: כותרת מס': 2 מיקום (שורה) נערך והודפס ע"י מעבד התמלילים "אלף בית" כדי לבטל את שתי הכותרות האחרות יש לקרוא לשתי שורות הגדרת כותרת ולחזור על פעולה זו עבור כל אחת מהן - כותרת מסי 1 וכותרת מסי 3. אס לא תיעשה פעולה זו תופענה הכותרות עד סוף המסמך. פרק 11: 20 עיצוב צורת המסמך 5 הוראות שילוב 1 מהו מסמך-אב! במהותו, מסמך-אב הוא מסמך טקסט רגיל המכיל בתוכו הוראת שילוב, המורה להדפיס בנקודה מסוימת מסמך אחר, לפני המשך הדפסת המסמך המקורי. כל מסמך המכיל הוראה שכזו מכונה מסמך-אב, והמסמך המוכל בתוכו באמצעות הוראת שילוב מכונה מסמך-בן. לדוגמא, דוח טבלאי מסויס אמור להופיע במספר מסמכיסם שונים. במקוס להכין דוח זה בכל אחד מהמסמכים הרצוים, תוכל לתת לא-ב הוראה להדפיס את הדוח כחלק אינטגרלי ממסמכים אלה עייי שימוש בשורת ייהוראת שילוביי. שימוש מתוחכס יותר במסמך-אב הינו הכנת רשימה של מספר מסמכים (לפחות 2) אשר יודפסו ביחד כיחידה אחת. ניתן לשלב כל מסמך אסקי במסגרת ה-%ח06ט006 5%6%ג!]. מדריך זה, לדוגמא, מורכב מ-23 מסמכיס. לפני הדפסת המדרליך, יצרנו מסמך-אב, כדי שנוכל להכין תוכן ענייניסם משותף ולהדפיס את המדריך ברצף, כיחידה אחת. למסמך-אב מספר יתרונות: * לאחר שיצרת מסמך-אב, הינך משוחרר מהצורך לבדוק אלו מסמכים עליך להדפיס. עדיין תוכל להדפיס גם כל מסמך בנפרד. * | תוכל להגביל את גודלס של מסמכים כך שיהיה קל לטפל בהס. במקוס לשלב מסמכים וליצור מסמך אחד ארוך ומסורבל, תוכל להשתמש בהוראת השילוב. החיסכון בזמן הוא היתרון הבולט, כיוון שהמערכת תמשיך להגיב לפקודות השונות שלך במהירות. מאידך, מסמך-האב לא מוגבל בגודלו. * | כל פעולת עריכה שתבצע באחד ממסמכי הבן תשתקף באופן אוטומטי בפלט המודפס. עבור מי שנוהג לשמור 2 סטים של מסמכים (כשאחד מהס כולל מסמכים נפרדיס והשני כולל עותק משולב של כולס) פירוש הדבר חיסכון של 50 אחוז בעבודה. פרק 11: 21 עיצוב צורת המסמך במקוס להכין תוכן עניניס ואינדקס בנפרד עבור כל מסמך, תוכל ליצור נספחים אלה למסמך-האב כולו. בכך תבטיח מבנה אחיד לכל הסעיפיס המופיעיס בתוכן עניניס ואיתור מלא של כל המילים הרצויות באינדקס. תוכל לשלב במסמך-אב גס קבציס שאינס מסמכי א-ב, לדוגמא קבצי וו156. שימושי מסמך-אב: הפעלת התכניות הרשומות מטה על מסמך האב תכלול גם את מסמכי הבן: הדפסה (פרק 12) תוכן עניניס (סעיף 15.1) אינדקס (סעיף 15.2) סטטיסטיקה (15.7) מגבלות של מסמך-אב: משתני המערכת 6 (עמוד הבא) ו-1 (סהייכ עמודים) מיושמים על מסמך-האב בלבד, ולא על מסמכי-הבן המשולבים בתוכו. 2 שללוב מסמך-בן במסמך וגיל כדי להדפיס מסמך נוסף במסגרת המסמך הנוכחי, פעל על פי ההוראות הבאות : 1 הצב את הסמן בנקודה בה תרצה לשלב מסמך נוסף בעת ההדפסה. בחר בפקודה ייהוראות שללוביי מתפריט ייעיצוביי. תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. הקש את שס המסמך לשילוב ואת שס התיקיה והמגירה לפי הצורך, והקש <%6%ח9>. פרק 11: 22 עיצוב צורת המסמך כדי לשלב קוב שאינו מסמך א-ב, מחק את שס התיקיה, הגדר את נתיב הספריה והקש את שס הקובצ. על המסך תוצג שורת הוראות שילוב, בה יצוין שמו של המסמך המיועד לשילוב. א-ב יתחיל עמוד חדש לאחר כל שורת הוראות השילוב. המשך להקיש מלל או לערוך את המסמך כרגיל. שים לב: בזמן ההדפסה, א-ב יתחיל עמוד חדש עבור כל מסמך-בן. 3 הכנת מסמך-אב לקואת הדפסה תוכל להכין רשימה של מסמכים לשילוב תחת מסמך-אב, כדי להדפיס את כולס ברצף. המסמכיס המשולבים יודפסו בסדר בו הס מופיעים ברשימה. .1 .2 פתח מסמך חדש. תן למסמך שס מזהה שתוכל לזכור בקלות. הזז את הסמן לשורה הראשונה במסמך העבודה. בחר בפקודה "יהוראות שילוביי מתפריט ייעיצוביי. הקש את שס המסמך לשילוב ואת שס התיקיה והמגירה לפי הצורך, והקש <ז00%6>. הסמן יעבור לשורה הבאה. חזור על התהליך עבור כל מסמך לשילוב. שיס לב כיצד בכל שורת הוראות שילוב מתחיל מספור השורות מתחילת העמוד. אס נוצרה שורה אחרונה ריקה, הפוך אותה לשורת הערה (3] + ["6%), אחרת עלול להיווצר דף ריק בסוף הפלט המודפס. שמור את מסמך-האב ועבור להדפסה. שים לב: בזמן ההדפסה, א-ב יתחיל עמוד חדש עבור כל מסמך-בן. פרק 11: 23 עיצוב צורת המסמך מסמך-אב זה שימש להדפסת מדריך א-ב: *שלב :צבורי ת 1 -התקנ ד אי אי אל א א א אי א א אי א אן אך א אי אך אר אי אך אל אך אך אי א אל אר א אך א אי אך :אי א אי אך א אי א אי אר אד *שלב :צבורי ת 2 -ארגו ו אאא א א א אל א אנ או א א א אן אן אן אל אן אך אל אל אל אל אל אל אל אל אל אל אב :אכ :אב אב שאב אב שאב אל שאל שאר א *שלב : צבורי ת 3-מסמכ ר א א א א אן אך או אי אך אר אי אך אל אר אי א אי אב א א א אל אל אי א א אל א אי אב א אי א א אל צר א רשע *שלב :צבורי ת4-תחז ו 5 הא 0-ה *שלב :צבורי ת5 -מסך > אאא א א או א א א א אא א א א אנ א א אן א א א א אי אל א א אי אל אי אל אל אל אל אל אל אל שא אל אכ ל א *שלב :צבורי ה 0-ל 0000505000/..וווו.ווכ.))..וו'.-ור4 4 מאפיינים משותפים למסמכי הבן כאשר לכל אחד ממסמכי-הבן מוגדרות שורות מיוחדות, הדפסתס בסדר ר, בזה אחר זה, לא תפגוס במאפייני העריכה והעיצוב היחודיים לכל אחד מהס. כדי שלכל המסמכים יהיו מאפיינים זהים, ודא שההוראות שנתת בכל המסמכיס זהות. לדוגמא, לכל הכותרות מבנה וניסוח אחידים, מיקומס בעמוד דומה. החשוב מכל הוא מספור עמודים מאורגן ומותאס. מספור עמודיסם מתבצע בתיבת השיחה ייהוראות הדפסהיי. ראה סעיף 11.1.2. - | אם תקיש 0 בשדה יימספר דף מודפסיי, כל מסמך-בן יהווה המשך רציף למיספור העמודיס במסמך-הבן הקודס. - | אם תקיש 1 (או כל ספרה אחרת) בשדה יימספר דף מודפסיי, כל מסמך-בן ימוספר בנפרד, החל מ-1 (או בהתאס לקביעה שלך). כדי לוודא עיצוב אחיד לכל מסמכי-הבן, מומלץ להגדיר את ההוראות הבאות בתחילתו של מסמך-האב ולהמנע מהגדרות נוספות במסמכי-הבן השוניס : - | שורת כיוון מדפסת (סעיף 12.4) - | שורת הוראות סיעוף (סעיף 10.3) - | שורת סרגל (סעיף 10.1) - | שורת הוראות הדפסה (סעיף 11.1) פרק 11: 24 עיצוב צורת המסמך ניתן להיכנס ישירות מתוך שורת *'הוראות שילוב'יי למסמך המוגדר בהוראה זו. בכך תחסוך את הצורך לפתוח מסמך רצוי בדרך המקובלת, ולהקיש את השס הרצוי. כדי לפתוח את אחד ממסמכי-הבן: 1,. הצב את הסמן על שורת הוראות השילוב הרצויה. 2 לחץ על המקשים 5] + [6%%. זוהי פקודה זהה לפקודה "פתח מסמך נוסףיי ובעצס, היא משמשת לאותה מטרה. 33 בשיטה דומה תוכל לפתוח מספר מסמכי-בן ולנוע ביניהס בחופשיות עס המקשים 5] + 1%)/. לאחר פתיחת מסמך-הבן הרצוי, תוכל לערוך ולעצב אותו כרגיל. כדי לסגור מסמך-בן, השתמש בפקודה 0 + ס1. פרק 11: 25 עיצוב צורת המסמך | -------777-------- 6 שורת הערה/בקוה ומטותה לשורת הערה/בקרה ארבע מטרות: . רישוס הערה הנוגעת למסמך. זוהי הערה שאמורה להישמר עס המסמך אך לא להופיע בעותק המודפס. זו מעין תזכורת, המאפשרת לך לכתוב הערות שלא תופענה בגוף המסמך המודפס, אך תוכל לראותן בכל פעסם שתפתח את המסמך. ההערה יכולה להתיחס לנושאיס הקשורים ליצירת המסמך או לתוכן הטקסט במסמך. לדוגמא, בשורת הערה תוכל לרשום תזכורות הנוגעות לתוכן המסמך, נושאיס שעדיין לא טופלו, נקודות שיש לברר, או הערות לעובדיס על פיהן עליהס לפעול. . שתילת הוראות הגנה באופן *זוס. לאחר כתיבה ועריכה של טקסט, תוכל לשתול הגנה מפני כתיבה ובכך למנוע שינוי בטעות או עדכון של טקסט זה. במקרה זה שורת ההערה תשמש כשורת בקוה בה תוכל לקבוע מגוון של סוגי הגנה, וזאת באמצעות הקשת קודיס מיוחדיס בתוך השורה. לדוגמא, הגנה מלאה על טקסט מפני כתיבה, הכנת טופס מוגן, הגנה על תווי טאבולציה, והגנה על תוויס גרפיים. * | א-ב עושה שימוש בשורת בקרה כדי לקשר בין מסמך העבודה הנוכחי ובין קטעים מקושרים בתוכו מסוג: תוכן ענינים, אינדקס מיליס, טבלאות, ונתוני מיוג. שורת הבקרה משמשת לא רק לקישור, אלא גם כהגנה על קטעים אלה. במקרה זה יוצר א-ב באופן אוטומטי לפני הקטע המקושר שורת בקרה המתחילה בסימן :. * הדפסת מספרי שורות בפלט. שורת בקרה משמשת גם כאמצעי למספור שורות בפלט. תוכל לתת לא-ב פקודה למספר את השורות לקטע נתון בזמן הדפסה, ולהציג את מספר השורות בפלט. ראה סעיף 12.7. פרק 11: 26 עיצוב צורת המסמך 1 יציות שורת הערה ועדכונת א. ב. ג. ד. יצירת שורת העות 1. הצב את הסמן במקוס הרצוי במסמך וצור שורה ריקה. 2 לחץ על המקשים 3] + ["66. כעת יופיע בשורה זו הסימן ---- במקוס מספר השורה וסוגה, המעיד שזוהי שורת הערה. 3 כתוב את המידע הדרוש. תוכל להכין מספר שורות הערה ברצף, בכך שתחזור על התהליך. שורת הערה לא ממוספרת במנין השורות; שולי המסמך אינס תקפיס בשורת הערה, ולכן תוכל להקיש בה טקסט מטור 1 ועד לטור 219. שיס לב: השאר טור ראשון בשורת הערה ריק, כדי למנוע מצב שבו שורת הערה תהפוך בטעות לשורת בקרה עס הגנה! הפיכת שוות העורה לשורת טקסט רגילה הצב את הסמן על שורת ההערה הרצויה ולחץ על מקשי 3] + ["60. במקוס הקוויס המאפינים יופיע מספר שורה לפי הרצף הנכון. כל הוראות העריכה והעיצוב יחולו מעתה על שורה זו. ביטול שורת הערה בטל את השורה בעזרת הפקודת ייבטליי מתפריט המשנה יישורהיי או עס מקשי 1] + ["65, בדיוק כפי שמבטלים שורת טקסט רגילה. עדכון טקסט בשוות העוה עדכון יתבצע עס מקשי העריכה הסטנדרטיים של א-ב: [6כ, %, 50866א836 וכדומה. מאפיני אות כמו הדגשה וקו תחתון אינס תקפים. פרק 11: 27 עיצוב צורת המסמך ----7-7-7------------- 2 הגנה מפני כתיבה במסמך א-ב מאפשר יצירת הגנה לטקסט, הווה אומר חסימת אפשרות כתיבה ושינוי טקסט קייס במסמך. הפקודה להגנה ניתנת ביישורת בקרהיי - שורה מיוחדת של א-ב המזוהה בסימן ----. תוכל לקבוע בשורת הבקרה שכל הטקסט המופיע מתחתיה, ועד לסיוס ההגנה, יהיה מוגן מפני כתיבה. טקסט זה, ולא משנה מה אופיו, יהיה מוגן מפני עדכון, ביטול, הוספה ושינויס מרוב הסוגיס. שימוש בשורת בקרה לצרכי הגנה מתייב יצירת שתי שווות בקוה: אחת בתחילת הקטע המוגן כדי לציין את נקודת התחלת ההגנה ואחת בסופו, כדי לציין את נקודת סיוס ההגנה. עליך להציב שורת סיום הגנה לפני שתציב את שורת ההגנה עצמה, כדי להמנע ממצב שלא תוכל להכניסה מאוחר יותר. (שכן הקטע :היה מוגן!) א. הוספת שורת סיום הגנה הוסף שורה ריקה בסוף הקטע שעליו אתה רוצה להגן. לח על המקשים 3] + ["6% כדי להפוך שורה זו לשורת בקרה. הצב את הסמן על התו הראשון בשורת הבקרה (בעזרת מקש 6חסו). הקש את הסימן * לציון סיוס הגנה (הקש על 6 + 11%ח5). ₪ טש ב ב. *צירת הגנה לטקסט 1. הוסף שורה ריקה במקוס בו אתה רוצה להתחיל את ההגנה. 2 לחץ על המקשים 3] + ["65. 3 הצב את הסמן על התו הראשון בשורת הבקרה (בעזרת מקש 6חסו)) והקש על אחד המקשים הבאים: פרק 11: 28 ג. ד. עיצוב צורת המסמך הגנה מלאה על כל הטקסט. (לבד מטבלה שנבנתה בעזרת מחולל הטבלאות. טבלה כזו תהיה ייפתוחהיי לביצוע תיקוני טקסט למרות היותה מוגנת בסוג זה של הגנה). ָ הגנה על תוויס שסומנו וחלה עליהם פקודת 'יהגן קטע מסומןיי. להסבריס, ראה סעיף 8.9 - טופס מוגן. הגנה על תווי הטאבולציה, הווה אומר התוויס הנמצאיס מתחת לנקודות הטאבולציה שבשורת הסרגל. באופן זה תוכל להגן על קווי המסגרת של עמודות בטבלה ששורטטה ידנית. בעת הכנסת מלל לטבלה, ההגנה תבטיח שתווי השרטוט לא ייפגעו. 8 הגנה על תווים גרפיים בלבד, כגון ןך- ] וכדומה. הגנה תופעל גם על תווי מסגרת קו בודד וגם על קו כפול. שורות בקרה לא תופענה בהדפסה ולא תילקחנה במניין שורות הטקסט. ביטול שורת בקוה פעולת ביטול שורת בקרה זהה לפעולת ביטול של כל שורה אחרת. כדי לבטל שורת בקרה, בחר בפקודה ייבטליי מתפריט המשנה יישורהיי. לחילופין, לחץ על המקשים 1] + ["6% ישירות מתוך מסמך העבודה. אל תשכח לבטל גם את שורת הבקרה השניה, בסוף הקטע המוגן. בעקבות ביטול שורת הבקרה, תוסר ההגנה. לאחר הביטול תוכל לכתוב בשטחים שהיו מוגניס. עדכון קטעים מוגנים על מנת לעדכן טקסט מוגן יש להסיר את ההגנה מעליו ובתוס העדכון, להפעיל מחדש מצב הגנה: פרק 11: 29 עיצוב צורת המסמך 1. הצב את הסמן בטור 1 של שורת הבקרה. 2 מחק את התו הראשון (באמצעות המקש [06 או מקש הרווח). בצורה זו תבטל את ההגנה. כעת תוכל לעדכן את הטקסט המוגן. 33 לאחר העדכון החזר את סימן ההגנה לטור 1. נסיון לכתוב באזור מוגן יגרוס להשמעת צפצוף והצגת הודעה: ייקטע מוגן'י שיס לב: מאחורי שורות בקרה המאופיינת על ידי הסימן : ונוצרות עייי תוכניות מיוחדות של א-ב כמו טבלאות, אינדקס, ותוכן עניניס, מסתתריס נתוני קישור פנימייס של א-ב. אס תמחק את הסימן :, יוצגו נתוניס אלה ותוכל לעדכנס. אנו ממליצים בכל לשון לא לעדכן נתוניס אלה, מאחר וכל שינוי עלול לגרוס לניתוק הקשר בין המסמך לבין התוכנית המקושרת באמצעות שורת הבקרה הנייל. פרק 11: 30 עיצוב צורת המסמך 7 התבנית ככלי עזר לעיצוב מסמכים חדשים כל מסמך חדש שתפתח מכיל בתוכו הוראות מובנות האחראיות לעיצובו של המסמך. כך הסרגל, הקובע את רוחב המסמך, את כיוון הכתיבה ואת נקודות הטאבולציה, וכך הוראות ההדפסה השולטות על גודל הדף, ספרור דפים, ויישור שולייס. ההוראות המובנות מהוות את ברירות המחדל של א-ב, אך לא תמיד הן מתאימות לצרכיך. יתכן ותגלה תוך כדי עבודתך, שעס כל פתיחה של מסמך חדש, אתה חייב לשנות את רוחב הסרגל, או שאינך משתמש לעולס ביישור שולייס בעת הדפסה. א-ב מאפשר לך להעזר במסמכי תבנית כדי לשלוט על צורתו של המסמך החדש. מסמכי התבנית יכילו הוראות עיצוב ומלל כרצונך. באופן זה תוכל לתכנן מראש את מאפיני העיצוב לכל מסמך חדש שתפתח. הוראות אלה, כמו גם המלל שבמסמכי התבנית, יחליפו את בוירות המחדל. כך נחסכת ממך עבודה ובה. התבנית הינה מסמך א-ב רגיל לחלוטין. תוכל לעצב את התבנית כראות עיניך ואף להוסיף לתבנית זו טקסט. מרגע הגדרת התבנית, כל מסמך חדש שתפתת :כיל את המאפיינים, ההוראות, והטקסט שקיימיס בתבנית. אס לדוגמא, רוחב הסרגל בתבנית הוא 80 תוויס, כל מסמך חדש :כיל סרגל ראשון של 80 תווים. תוכל להכין מספר בלתי מוגבל של תבניות, כל אחת למטרה אחרת. לדוגמא תוכל לעצב תבנית אחת שתשמש אותך להכנת טפסים, תבנית אחרת למכתביס ותבנית שלישית לדוחות. לאחר הכנת התבנית או התבניות הרצויות, יהא עליך לקבוע לא-ב באיזו תבנית עליו להשתמש. השימוש בתבניות כולל שני שלבים: - הכנת מסמך תבנית (אופציונאלי). אינך חייב להכין תבניות מראש. תוכל להשתמש בכל מסמך קיים כתבנית עבור מסמכים חדשים. - קביעת שס התבנית שעל פיה יפתח א-ב מסמכים חדשים. פעולה זו מבוצעת מתוך תפריט ייהעדפותיי. לאחר קביעת שס התבנית, או מסמך אחר כלשהו, כל מסמך חדש שתפתח יתבסס על בחירתך זו. פרק 11: 31 עצוב אורת המסמך ------ ההא כדי להכין מסמך תבנית: .1 פתח מסמך חדש והגדר שס עבורו. מומלץ לאפיין קידומת *י"יי לשס התבנית כדי להבדילה ממסמכים רגיליס ולהקל את איתורה. עבור עס הסמן לשדה הראשון בתיבה יימאפייני המסמץיי, וקבע את מיקוס התבנית. מומלצ לשמור את התבניות השונות בתיקיה נפרדת, על מנת לרכז את כולן ביחד ולהקל על פעולות התחזוקה. לדוגמא, בתיקיה ייתוכניותיי יחד עס מסמכי תבנית אחרים. משתמשי א-ב ברשת יכוליס לשמור את התבניות בתיקיה ייפרטיתיי, תחת מגירה יחודית המיועדת לאחסנתן. במסך העבודה, עצב את המסמך כרצונך. זכור, כל פקודה והוראה שתתן בתבנית תחולנה בכל המסמכיםס החדשיס שתפתח על סמך תבנית זו. במידת הצורך, הוסף מלל לתבנית. לדוגמא, תבנית למכתביסם יכולה להכיל את סמל החברה וכתובתה. ניתן גס להוסיף סיומת סטנדרטית. שמור את התבנית החדשה עס 5:. עבור לתפריט העל ייהעדפותיי, ובתפריט המשנה ייתיקיהיי, קבע באיזו תבנית להשתמש לפתיחת מסמכים חדשים. ראה הוראות מפורטות בסעיף 17.1.3. הערה: כפי שכבר הוזכר, אינך חייב להכין תבנית מיוחדת. תוכל להתבסס על מסמך קיים כתבנית למסמכים חדשים. כעת הינך מוכן לפתוח מסמך חדש. לאחר מתן שסם למסמך החדש יוצג מסך עבודה במתכונת התבנית שקבעת בייהעדפותיי. תוכל להשתמש במאפייני העיצוב כפי שהינם, או לשנותס. זכור שכל מסמך חדש שתפתח בהתבסס על תבנית כלשהי מהווה מסמך עבודה רגיל ולכן ניתן לשנות בו כל מאפיין, או להוסיף הוראות אחרות. פרק 11: 32 הדפסה 2. הדפסה פרק זה מוקדש לפקודות ההדפסה השונות, ואילו הפרק הבא מתמקד בתכונות ההדפסה המתקדמות של א-ב (פַחות5וּ[פט? ק70א65כ). לא-ב שני סוגיסם שוניס של הדפסה - הדפסה על המסך והדפסה במדפסת. בחירה בסוג ההדפסה תלויה איפוא בדרישות הספציפיות שלך. מטרתה העיקרית של הדפסה על המסך היא לחסוך זמן ונייר. היא מאפשרת לך להחליט האם העיצוב כפי שהוא מוצג אמנס רצוי. א-ב תומך בשתי אפשרויות הדפסה על המסך: . הדפסת טקסט מהירה. כל השורות המיוחדות וקודיס של פקודות ושמטיס ורק הטקסט עצמו מוצג. השוליים מיושריס, מספרי העמודיס מוצגיםס, ואם שולבו שורות כותרת, מוצג הטקסט במיקוס ובשורה שנקבע. * הדפסה גרפית (קגח%ו8). המסמך יוצג במתכונתו הסופית, בצורה בה היה מופיע אילו היה מודפס במדפסת. האותיות תוצגנה על פי הגדליס שקבעת. אס שילבת קבצים גרפיים, תוצגנה גס התמונות. גס בהדפסה במדפסת תוכל לבחור בין שתי שיטות שונות: .| הדפסה ישירה. המסמך הנוכחי ישלח מיידית למדפסת. הכנת מסמך הדפסה והדפסתו. הדפסה זו מאפשרת לך להדפיס מסמך ובו זמנית, לעבוד על מסמך אחר. כיצד לקווא לתפריט "'הדפסת'י! * | קרא לתפריט הראשי עס 556, ובחר בפקודה ייהדפסה'י. לחילופין, הקש על 9] ישירות מתוך מסמך העבודה, ועל המסך יוצג תפריט ייהדפסהיי. בעמודיסם הבאיס מוסברות הפקודות בתפריט זה בסדר הופעתן. פרק 12: 1 הדפטסה --------- קר 1 הדפסה על המסך הדפסה על המסך מאפשרת לך לבחון ולבדוק מסמך לפני שליחתו למדפסת. לאחר הכנת כותרות למסמך, תוכל לבדוק באמצעות הדפסת טקסט מהירה את עיצובן ומיקומן. ההדפסה הגרפית מצוינת לבדיקת מסמך המודפס עם גופן ריווח יחסי, שכן היא מאפשרת לבדוק את הסידור האמיתי של הטקסט בתחוס השולייס. שליטה על גופני ריווח יחסי מוסברת בסעיף 4. ההדפסה הגרפית חשובה מאד גם לאלה המשלבים קובץ גרפי בתוך מסמך א-ב. 1 בחר בפקודה ''הדפס על המסדיי מתפריט ייהדפסהיי. מתפריט המשנה, בחר באחת משיטות ההדפסה הרצויות: ייהדפסת טקסט מהירהיי או 'יהדפסה גרפיתיי. תיבת השיחה ייהדפסהיי תוצג לפניך. בשדה ייהחל מעמודיי, קבע מה יהיה העמוד הראשון שיודפס. בשדה ייועד עמודיי, קבע מה יהיה העמוד האחרון שיודפס. בשדה יימספר עותקיסיי אל תשנה את ערך ברירת המחדל ייזיי. הרי אין משמעות למספר עותקיס כשמדובר בהדפסה על המסך. בשדה ייסיפרור שורותיי, הקש ייכיי רק אם ברצונך שמספרי השורות יוצגו על המסך (בדומה למסך עבודה). השדה ''איכות גרפית גבוההיי מיועד להדפסה גרפית של מסמך המכיל קבציס גרפיים. איכות גרפית גבוהה משפיעה על הרזולוציה של התמונה. אך שיסם לב, הדפסה זו היא הרבה יותר איטית מאשר הדפסה רגילה. כדי להדפיס עם רזולוציה גבוהה, הקש ייכיי. הקש <%8%ח6> מהשדה האחרון, כדי לאשר את הנתונים ולהתחיל בהדפסה. לחילופין, הקש ח0ף? מכל שדה אחר. הערכים שקבעת בתיבת השיחה נשמרים, ומשמשיס כברירת מחדל להדפסות הבאות של אותו מסמך. פרק 12: 2 א. ב. הדפסה הדפסת טקסט מהירה על המסך יוצג הדף הראשון. בראש המסך מופיעות הוראות עזר ומספר נתוני מיקוס: באיזה דף במסמך אתה נמצא, באיזו שורה, וכן איזה עותק זה מתוך סהייכ העותקיס שביקשת להדפיס. השתמש בנתוניסם אלה כדי לרשוס בצד את מספר העמוד שבו הבחנת בטעות או בבעית עיצוב. לאחר תיקון המסמך, תוכל להריץ הדפסה נוספת על המסך, וחוזר חלילה. -‏ הקש על מקש כלשהו כדי להציג את קטע המסמך הבא. -‏ הקש פעס נוספת על מקש כלשהו כאשר העמוד מתגלגל קדימה, כדי להשהות ההדפסה. בראש המסך תופיע שאלה: להמשיך! הקש <"6056> כדי להמשיך את תהליך ההדפסה. - הקש על 556 כדי לחזור לתפריט ייהדפסהיי. הקש פעס נוספת על 6 כדי לחזור למסמך העבודה ולהפסיק את ההדפסה באמצע. במסך ניתן להציג רק 80 תוויסם. אס הגדרת שורת טקסט רחבה יותר בעזרת הסרגל, הרי שעל המסך יופיעו 80 התוויס הראשונים בלבד. הדפסה גרפית - תצוגה (16₪/₪אק) שים לב: הדפסה גרפית נתמכת רק בצגי ק3ח81% (מסוג 86766165 0)). ההדפסה הגרפית אינה זהה באיכותה לפלט המודפס, וזאת בשל מגבלות הרזולוציה של הצג עצמו. הדפסה גרפית מהווה כלי לבחינת ובדיקת תכנון ההדפסה, אך לא ככלי תצוגה ייאמיתייי של המסמך הסופי מבחינת צורתס המדויקת של התוויס השוניס. ניתן להתרשם מגדלי אותיות, ישור שולייס, הדגשות וכדי. גסם אס בחרת להדפיס את המסמך במתכונת רוחבית (056806ח3)), א-ב ידחוס את הטקסט כך שכולו יוצג בפניך על המסך. בהדפסה הגרפית נראים כל הרקעים באפור. ההדפסה הגרפית מאופיינת בשלשה מצבים: = תצוגה סטנדרטית. בדומה לייהדפסת טקסט מהירהיי, יוצג חלק העמוד שיכול להיכנס למסך (כ-20 שורות, בהתאס לצפיפותן). פרק 12: 3 הדפסה 7 = תצוגת עמוד מלא. זוהי תצוגה מוקטנת כך שעמוד בשלמותו מוצג. לא תוכל לקרוא את הטקסט בעמוד המוקטן, אך תוכל להתרשס מעיצוב העמוד וממיקוס האלמנטים השונים בו. * תצוגה מוגדלת. זוהי התמקדות על אזור רצוי בעמוד והגדלתו פי 4 (200%). היא משמשת לבחינה מדוקדקת של פרטים, לדוגמא מיקוס מלל ביחס לתמונה או שילוב גופנים שוניס. הדפסה גרפית מציגה בכל פעם רק עמוד אחד ועוצרת. כדי להמשיך לעמוד הבא, עליך לתת פקודה מתאימה. השתמש במקשיס הבאיסם: חיצים קטףק חסףץ <ץ60%06> 5 + ל+ן4 5 6 דפדוף בעמוד הנוכחי, למעלה או למטה שורה אחרי שורה, בהתאס לכיוון החצ. דפדוף במסך שלס אחורה (קטע העמוד הקודם). דפדוף במסך שלם קדימה (קטע העמוד הבא). תצוגה של הדף הבא במסמך. בעמוד האחרון, הקשה על <"%6ח6> תוציא אותך ממצב הדפסה גרפית, ותחזיר אותך לתפריט ייהדפסהיי. מעבר למצב תצוגת עמוד שלס. במצב תצוגת עמוד שלס, הקשה על מקש כלשהו תחזיר אותך לתצוגה הסטנדרטית. כניסה למצב תצוגה מוגדלת (2000). לאחר שתקיש על 5] תופיע במרכז המסך תיבה חלולה. השתמש במקשי החיצים כדי להזיז תיבה זו ולמקמה על הקטע שברצונך להגדיל. כעת הקש על <ז%6ח9>. האזור עליו התמקדת יוצג על המסך כולו, בהגדלה. במצב תצוגה מוגדלת, הקשה על מקש כלשהו תחזיר אותך לתצוגה הסטנדרטית. הפסקת הדפסה גרפית וחזרה למסך העבודה. פרק 12: 4 הדפסה 2 הדפסה ישירה פעולה זו משמשת לשליחת המסמך הנוכחי למדפסת. בזמן ההדפסה לא תוכל להמשיך לעבוד על המחשב. בהדפסה של מסמך-אב, כל מסמך-בן יתחיל בעמוד חדש. 1. בחר בפקודה ייהדפס ישירותיי מתפריט ייהדפסהיי. 2 בשדה ייהחל מעמודיי, קבע מה יהיה העמוד הראשון שיודפס. 3 בשדה ייועד עמודיי, קבע מה יהיה העמוד האחרון שיודפס. 4 בשדה ימספר עותקיסיי, קבע כמה עותקים של המסמך יודפסו. 5 בשדה "סיפרור שורותיי, הקש ייכיי רק אס ברצונך שמספרי השורות יודפסו בשולי המסמך. 6. השדה "איכות גרפית גבוההיי מיועד להדפסה גרפית של מסמך המכיל קבציס גרפיים. איכות גרפית גבוהה משפיעה על הרזולוציה של התמונה. אך שים לב, הדפסה זו היא הרבה יותר איטית מאשר הדפסה רגילה. כדי להדפיס עס רזולוציה גבוהה, הקש יכיי. 7 הקש <"%6ח6> מהשדה האחרון, כדי לאשר את הנתוניסם ולהתחיל בהדפסה. לחילופין, הקש חפףָ?] מכל שדה אחר. הערכיסם שקבעת בתיבת השיחה נשמריס ומשמשיס כברירות מחדל להדפסות הבאות של אותו מסמך. פרק 12: 5 הדפסה ------------------ עס הקשת <60%6%> או חפף? תחל ההדפסה. ההדפסה מלווה במספר הודעות, מהסוגיס הבאים: . השהיית הדפסה כדי להתחרט על שליחת המסמך להדפסה, הקש על מקש כלשהו. עלול לעבור פרק זמן מסוים עד שהמדפסת תפסיק את פעולתה. על המסך תופיע הודעה: ייכל מקש ישהה הבעולתיי *‏ התקדמות ההדפסה. באמצעות נתון זה תוכל לדעת בכל רגע נתון איזה עמוד מודפס כרגע בפועל. * הוראות לביצוע. אס הזנת הדפים היא ידנית, תוצג הודעה בה תתבקש להחליף דף. בעת הדפסת מסמך המכיל תמונה, עלולה להופיע ההודעה ייאין מטפיק זכרון פנוייי. במקרה זה, מומלץ לשלוח מחדש את המסמך להדפסה ברזולוציה נמוכה. לשס כך, קבע בשדה ''יאיכות גרפית גבוההיי את הערך יילאיי. פרק 12: 6 הדפסה 3 עבודה עם מסמך הדפסהת א-ב מאפשר לך לשלוח מסמך להדפסה, ובמקביל להמשיך בעבודה רגילה עס מסמך אחר. לשס כך עליך תחילה ליצור מסמך הדפסה. מסמך הדפסה הוא אחד מסוגי המסמכים בהס תומך א-ב, ומאופיין בסיומת .ה. לדוגמא: מסמך בשס ייחוברתיי שעבר תהליך יצירת מסמך הדפסה יופיע ביירשימת המסמכיסיי בשם - ייחוברת.היי. יתרונו של מסמך ההדפסה, מעבר לאפשרות שתוכל להמשיך בעבודה שוטפת, הוא שבפעס הבאה שתרצה לשלוח מסמך להדפסה, כל שתצטרך לעשות הוא לבחור במסמך ההדפסה המתאים. אינך חייב לחזור ולפתוח את מסמך העבודה שבכוונתך להדפיס. 1 יציות מסמך הדפסה לפני שתיצור מסמך הדפסה, דאג לשמור את המסמך (5]). 1. בחר בפקודה "יצור מסמך הדפסהיי מתפריט ייהדפסה'יי והקש <"%6%ח9>. על המסך תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. 2 הקש את שס המסמך שממנו תרצה ליצור מסמך הדפסה. הקש <"56%ח0> וא-ב יוסיף את הסיומת .ה לשס המסמך. תוכל לתת למסמך ההדפסה כל שם, אך מומלץ להשאיר את השס המקורי, וזאת כדי להקל על איתורו. 3 הקש שוב <*ז58ח6> ותפתח תיבת השיחה 'יהדפסהיי (ראה סעיף קודס לתיאור השדות בתיבה זו). הקש ערכים בשדות התיבה, ובגמר מילוי השדות הקש <%67ח0>. כעת תופיע על המסך הודעה: ייכל מקש ישהה הבפעולתיי. כדי להשהות הדפסה הקש על מקש כלשהו. לאחר כל שינוי במסמך המקורי, עליך ליצור מסמך הדפסה מחדש, אס תרצה להשתמש שנית באופציה זו. פרק 12: 7 הדפסה 2 שליחת מסמך הדפסה למדפסת לאחר שיצרת מסמך הדפסה, תוכל לשלוח אותו למדפסת עייי בחירה בפקודה 'ישלח מסמך הדפסהיי. במקביל תוכל להמשיך ולעבוד על מסמך אחר. 1. בחר בפקודה "שלח מסמך הדפסה'י מתפריט ייהדפסהיי. על המסך תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. 2 בדוק שהמסמך נמצא בתיקיה ובמגירה הרשומיס בתיבה. הקש את שס המסמך שברצונך להדפיס, הקש את הסיומת .ה, והקש <ז60%6>. תוכל להעזר בשאילתא (5) למציאת מסמך ההדפסה. השאילתא ואופן העבודה בה מוסבריס בסעיף 3.4. הערה: אס כבר שלחת מסמך הדפסה מאז הפעלת א-ב באותו היוס, יופיע בשדה יישס המסמדיי שס מסמך ההדפסה האחרון ששלחת. 33 בתיבת השיחה ייהדפסהיי (ראה סעיף קודסם לתיאור השדות בתיבה זו), הקש ערכיס בשדות התיבה ובגמר מילוי השדות הקש <ז90%6>. אס הערכיס בתיבה תואמים לצרכיך, פשוט הקש על חסְפָ?. לאחר שליחת מסמך ההדפסה, יחזור הסמן לתפריט ייהדפסהיי. צא מהתפריט עס 856. כעת תוכל לחזור לעבודה השוטפת ולבצע כל פעולה, מלבד סיוסם העבודה עם א-ב. קיימת פקודה בתפריט ''העדפותיי המאפשרת לבטל אוטומטית כל קוב הדפסה, לאחר שהדפסתו נסתיימה. א-ב יבטל הקובץ רק אס סיוסם ההדפסה היה תקין, ולא הופרע עייי גורמיס שוניס כגון גמר הנייר או תקלה במדפסת. זאת, על מנת לאפשר את הדפסתו בשנית עד סופו. הסבריס תמצא בסעיף 17.2.2. פרק 12: 8 הדפסה 3 ביטול הדפסת מסמך הדפסה פקודה זו מיועדת אך ורק לעבודה עס מסמך הדפסה. הפקודה ייבטל הדפסהיי מתפריט ייהדפסהיי מאפשרת לבטל את ההדפסה הנוכחית, אך היא לא תבטל את מסמך ההדפסה. אל תחליף בין פעולה זו לבין השהיית ההדפסה, שבה תוכל לחזור ולהדפיס מהמקוס בו הופסקה ההדפסה. אס תרצה לחזור ולהדפיס את מסמך ההדפסה לאחר ביטול הדפסתו, יהא עליך לשלוח שנית את מסמך ההדפסה הרצוי. 1 בחר בפקודה "יבטל הדפסתיי מתפריט ייהדפטתיי. 2 בחלון שיפתח, הקש ייכיי והקש על <"56ח60>. כדי להתחרט, הקש על <%6%ח6> בלבד. 4 השהיית ותידוש הדפסה פקודות אלו מיועדות אך ורק לעבודה עס מסמך הדפסה. הפקודה 'יהשהה הדפסהיי מתפריט ייהדפסהיי משהה את הדפסת המסמך, אך לא מבטלת אותה. המשך ההדפסה יתבצע באמצעות בחירה בפקודה ייחדש הדפסהיי מתפריט 'יהדפסהיי. פרק 12: 9 הדפסה ------------------- 4 כיוון/בחירת מדפסת 1 מטרתו של כיוון המדפסת ''יכיוון מדפסת'' מקשר בין תוכנת א-ב, המחשב והמדפסת עימה יודפס המסמך. א-ב מתחבר עס מספר רב של מדפסות. כל מדפסת תומכת באפשרויות שונות של גדלי אותיות, סוגי אותיות, כיווו הדפסה על הנייר וגדלי נייר שונים (קוורטו, פוליו, וכדומה). התאמת א-ב למאפיניסם אלה נעשית באמצעות כיוון מדפסת. כיווו מדפסת מכיניס באחת משתי דרכיס: * ישירות מתוך מסמך העבודה, מתפריט '/עיצוביי. שילוב שורה מיוחדת של א-ב בשס יכיוון מדפסתיי במסמך העבודה מאפשר לך לשמור על נתוני ההדפסה בגוף המסמך. כתוצאה, יהיה כיוון המדפסת שהכנת צמוד למסמך, וישמש אותך גם בהדפסות הבאות של אותו מסמך. (חשוב במיוחד כאשר משתמשים בגופני הדפסה שוניס. כך אין צורך לזכור בכל הדפסה באיזה גופניס השתמשת בהדפסה הקודמת.) יתרון נוסף בשילוב שורת ייכיוון מדפסתיי בגוף המסמך היא האפשרות לשנות בכל מקוס במסמך את מאפיני העיצוב והגופניסם בשימוש, כמעט ללא הגבלה. (בכל שורה במסמך ניתן לשלב עד שלושה גופניס.) הסבר מפורט בנושא תמצא בסעיף 12.4.7. * | מתוך תפריט ‏ /'הדפסה'י. כל כיווו מדפסת שתכין עומד בפני עצמו ויכול לשמש גלובלית את כל מסמכי א-ב. תוכל להדפיס אותו המסמך פעס עס כיוון מדפסת אחד (לדוגמא, כטיוטא במדפסת סיכות) ופעס עס כיוון מדפסת שני (לדוגמא, מדפסת לייזר). כמו כן ניתן להכין כיווני מדפסת שונים לגדלי הנייר השמישים, ולהשתמש בכל אחד מהכיווניס לפי הצורך. הפקודה :'כיוון מדפסתיי תחת תפריט ייהדפסהיי מאפשרת לך להכין מראש ייספריהיי של כיווניס רצויים ולדלות מתוכה את הכיוון הרצוי למסמך הנוכחי. משמעויות העבודה תמצא בסעיף 12.4.6. פרק 12: 10 הדפסה בעזרת משחק בין מרכיביו השונים של הכיוון, ושילוב נכון בין כיווניס שוניס, ניתן להפיק עיצוביס מגווניס ועשירים, הכל במסגרת מסמך אחד. 2 תפקידו של תאום מדפסת כל כיוון מדפסת מתבסס על קבצי תאוס מדפסת (זצוז0). קבציס אלה מבצעיס בפועל את ההתאמה והתמיכה של א-ב במאפיני המדפסת. משוס כך חייבים קבצי התאום להיות מותקנים במערכת לפני הכנת כיוון מדפסת. על מנת להתקין קבצי תאוס למדפסת מסוימת, בחר בתפריט המשנה ייהתקנהיי תחת תפריט העל ייתחזוקהיי. בתפריט ייהתקנהיי בחר בייהתקנת מתאם מדפסתיי. הוראות מפורטות בנושא תמצא בסעיף 4.6.1. לכל תאוס מדפסת מגירסא 6 קיימיס הקבצים הבאיס (* מסמלת את שם הקובץ, הזהה לשס המדפסת): אחם.* תאום מדפסת קבצי מתאמי מדפסת התומכים בפונקציות החדשות של א-ב גירסא 6 מזוהיס על פי הסיומת אא2.*. תוכל להשתמש גס בקבציס מגירסאות א-ב קודמות (סיומת 2%.*) אך הס אינס תומכיס בפונקציות החדשות המופיעות בייכיוון מדפסתיי. נא גופניס מספר קבצי הגופניסם (סוגי אותיות כמו דוד, כרמל וכד'י) כמספר הגופנים בהס תומכת המדפסת הנתונה. 1 תאור לכל תאוס מדפסת ישנו מסמך נלווה, בו מתואריס מאפייני המדפסת. מסמך זה נמצא בתיקיה ייתוכניותיי. שמו זהה לשם המדפסת. תוכל לפתוח אותו כמו כל מסמך לועזי רגיל, ולקרוא את ההסברים המובאיס בו. פרק 12: 11 הדפטסה כ ------------ ₪3 3 כיצד לקרוא ל'"כיוון מדפסת'י! הפקודה 'כיוון מדפסתיי תחת תפריט ייהדפסהיי משמשת להכנת כיוון מדפסת חדש, עדכון כיוון קיים, ובחירה של כיוון רצוי לפני הדפסה של מסמך שאינו מכיל שורת כיוון מדפסת (מסמכי א-ב מגירסאות קודמות למשל, אינס מכיליס שורות כיוון מדפסת). . בחר בפקודה "'כיוון מדפסתיי מתפריט ייהדפסהיי. תפתח תיבת השיחה ייכיוון מדפסת'יי. הפקודה ייכיוון מדפסתיי תחת תפריט ייעיצוביי משמשת לשילוב כיוון מדפסת בתוך מסמך העבודה. אס ברצונך להשתמש בכיוון מדפסת השונה מזה שהגדרת בשלב ההתקנה או בייהעדפותיי (ראה הסברים בהמשך), עליך לקבוע כיוון מדפסת בתחילת המסמך. כך גם במידה שברצונך להשתמש במסי כיווניס באותו מסמך. 1 ודא שהסמן נמצא בתחילתו של המסמך, מעל כל יתר השורות המיוחדות (תוכל להעזר במקשים כִ0ַפָ? + ["66). 2 בחר בפקודה ייכיוון מדפסתיי מתפריט ייעיצוביי. לחילופין, לח ישירות על 9] + %+וח5. תפתת תיבת השיחה ייכיוון מדפסתיי: ו | כיוון מרפסת | | | || מס הכיוון : 0 תאור : ן | תאום מדפסת: צחם. א88-80] כוון דף : דו-צדדי ? מגש : | גופני הדפסה בשמוש 1- -2‏ 3- גופן הרפסה ראשי :| | רוחב דף (אינץ') : 9.0 הרפסת איכות ? : ל | אורך הדף (אינץ') : 11.0 -==תחום מותר : == שורות (לאינץ') : 6.0 | | | | | גודל גופן התחלתי : 10.0 מס' תווים ממוצע כשווה : 80 | | ו | מס' שווות בעמוד : 66 ייִּּ | | מרחק הדף מנקודת האפס : (אינץ') | מס' ערוץ הדפסה : 1 | | האם הנייר רציף ? כ הזנת ופים ידנית ? : | חיכור טורי ? ל : 806 > וחק : פצום | : 5005 | | ריוות->מינ: מקס: צמצום: | האם לעוכן קובץ כיוונים ? כ | פרק 12: 12 הדפסת הערכיס הראשונייס שמופיעיס בשדות תיבת השיחה ייכיוון מדפסת" נקבעיס באחת משתי שיטות: = אס לא תקבע אחרת, א-ב יטען את כיוון מספר 0 (אפס) עס הכניסה למעבד התמלילים, הוא הכיוון שהוגדר בזמן ההתקנה (כיוון מדפסת ראשוני מתבצע כשלב בהתקנת תוכנת א-ב). + תוכל לקבוע ברירת מחדל אחרת לכיוון מדפסת מתוך תפריט ייהעדפותיי. בחר ביישיטותיי, ובחר ביישיטת הדפסהיי. בתיבת השיחה שתפתח, הגדר כיוון רצוי. מומלץ לקבוע את הכיוון השכיח ביותר. מרגע זה ועד לשינוי הבא, כל פעס שתכנס לא-ב, יעלה הכיוון שהגדרת. שיס לב: אם הנך מרבה להשתמש בכיווני מדפסת שונים, (כלומר אינך משתמש בכיוון מדפסת אחד קבוע) מומלץ להכין לפחות כיוון מדפסת אחד בתחילתו של המסמך כך שהכיוון התואם להדפסה ישמר יחד עס המסמך, ולא תצטרך לחזור ולשחזר הכיוון בכל פעס שתדפיס את המסמך. לחילופין, הנך יכול לקבוע שורת הערה (3] + ["6%%) בתחילת המסמך ובה לציין את מספר הכיוון בו יש להשתמש להדפסת המסמך. כאמור, אס ברצונך להשתמש במסי כיוונים שוניס באותו מסמך, חובה עליך לקבוע כיוון מדפסת בתחילתו של המסמך. 4% הכנת כיוון מדפסת כל הפרמטרים בתיבה מהווים יחידה אחת, ויוצריס ביחד את כיוון המדפסת. הערכים שתוכל לקבוע והשימוש בהס תלוי בשני גורמים : א. תאוס המדפסת. חלק מן השדות הינס רלוונטיס רק למדפסות מסוימות. כיוון שכך, לאחר שא-ב יקבל את שס תאוס המדפסת, ינעלו שדות שאינס רלוונטים (הסמן לא יכנס לשדות אלה). ב. קביעות קודמות. חלק מן השדות מתמלאיס אוטומטית בערכיס בהתאס לקביעה קודמת שלך בתיבה. הסמן לא יעצר בשדות אלה. פרק 12: 13 הדפסה מס הכיוון ניתן להכין סהייכ 21 כיווניס שוניס, מאפס ועד עשרים. כל כיוון שתבקש לשמור ישמר בקובץ, עם הערכים שהוגדרו בו. לכן תוכל להשתמש בו שימוש חוזר. הקש מספר כיוון רצוי והקש <"%0%ח0>. - כדי להגדיר כיוון חדש, הקש בשדה זה מספר שעדיין לא הקצת בעבר. -‏ כדי להשתמש בכיוון קיים ו/או לעדכנו, הקש מספר הכיוון שהוגדר בעבר. א-ב יחפש את הכיוון על פי מספרו וישתול בשדות התיבה את הערכים התואמים לכיוון זה. במידת הצורך, תוכל לשנותס. כאשר תקרא לתיבת השיחה ייכיוון מדפסתיי מתוך מסמך עבודה, יוצג תמיד כיוון מספר 99 כדי לציין שזהו כיוון שהוכן מתוך מסמך העבודה ולא בצורה עצמאית. לאחר הקשת מספר הכוון, יחזיר א-ב את המספר 99. אל דאגה! א-ב שומר את הערכים שתגדיר. שורת כיוון מדפסת מתנהגת כמו כל השורות המיוחדות. הווה אומר שלמרות שלכל כיווני המדפסת במסמך מסוים מוקצה מספר 99, כל כיוון שומר על הערכיס המיוחדיס לו. תאור שדה זה משמש להקשת טקסט חופשי - תאור מילולי קצר של מספר הכיוון. למשל, כיוון מס. 0 מותאם לנייר בגודל פוליו. אין חובה להקיש נתוניסם בשדה. פרק 12: 14 הדפסה תאוס מדפסת שדה זה מציין את שס קובץ תאוס המדפסת כפי שהוא מופיע ב-005 (ז6צו"פ). קובץ זה מכיל את הפונקציות הנתמכות עייי המדפסת. אס בחרת בשדה יימס כיווןיי בכיוון קייסם, ישתל כאן תאוס המדפסת השייך למספר הכיוון. אס אתה מגדיר כיוון חדש, עליך לבחור בשס הקובצ. האיות חייב להיות מדויק, לכן מומלץ לבחור בקובץ מתוך רשימה במקוס להקיש את שמו: - לחץ על 2] או על 7] + 501% כדי לקבל רשימה של כל קבצי המתאמיס הקיימיס (קבציס עס סיומת אחם.+ ו-חם.*). - הצב את הסמן על הקוב הרצוי והקש <"%6ח6> כדי לשתול אותו בתיבת השיחה. מהשדה הבא ואילך, כאשר תציב את הסמן באחד מהשדות הבאים על מנת למלאו, תופיע בחלון ייתחוס מותריי שבמרכז התיבה רשימת הערכיס המותריס לאותו שדה. הערכים מותאמים לסוג המדפסת. הקשת ערך שהינו מחוץ לתחוסם המותר תגרוס להודעת שגיאה. הסמן לא יעבור לשדה הבא עד שלא תתקן את הטעות. כיוון הדף ישנן מדפסות שמאפשרות להדפיס טקסט לאורך הדף (לוגץ%זס0ק) או לרוחבו (08ק8568ח3]). בחר בשיטה הרצויה: 1 - הדפסה לאורך הדף (צו8ץ%ץסק) 2 - הדפסה לווחב הדף (6ק0568ח8 )) דו צדדיו ישנן מדפסות התומכות בהדפסת הדף משני צדדיו. כאן עליך להחליט האס להדפיס את הדפים מצד אחד בלבד או משני צדיו: כ - הדפסה משני הצדדיסם ל - הדפסה בצד אחד בלבד פרק 12: 15 הדפסה כ ------------------ מגש במדפסות לייזר, יש אפשרות לשלוט על מגש ההזנה ממנו יוזנו הדפיס למדפסת. כך הינך מקבל הזנת דפים אוטומטית לגדלי נייר שוניס. בקובץ תאוס המדפסת מוגדר כל מגש על פי קוד. בשדה זה עליך לקבוע באיזה מגש להשתמש. הקש ערך המתאים להגדרות המדפסת. שיס לב: מגש ''1יי מהווה ברירת מחדל. תוכל לבחור באחד מ-4 גדלים שוניסם, בהתאס להגדרות בקובץ תאוס מדפסת. שילוב מספר כיווני מדפסת במסמך אחד יאפשר לך לקבוע מספר מגשיס שונים עבור אותה הדפסה. לדוגמא: - | דף ראשון, שבו תופיע כתובת בלבד, יודפס עס כיוון הדפסה המתאיס למעטפות ומגש תואס. - | דף שני, הוא דף פתיחה של המכתב, יודפס על נייר עם סמל החברה, ולו ייועד מגש שני. - | לכל הדפיסם הבאים יוקצה מגש שלישי שיכיל נייר רגיל. הערה: כדי להחליף מגש החל מעמוד מסוים במסמך, שלב בתחילת העמוד הרצוי שורת כיוון מדפסת עס ערך מתאיס. גופני הדפסה בשמוש הערה: ההסבריס כאן קשוריס גם לשדה הבא - יגופן הדפסה ראשליי. גופן הדפסה (לחס") הוא סוג אות מסוים, כגון יידודיי או ייכרמליי. במדפסות מתקדמות יודעת התוכנה לעבור באופן אוטומטי בין סוגי הכתב והגופניס. גופן ההדפסה מכונה ‏ יגופן פיזייי. בשדה ייגופני הדפסה בשמושיי רשומיס מספרים סידורייס מ-1 ועד 3 אלו נקראיס ייגופנים לוגייסיי. על מנת להגדיר באלו גופניס פיזייס ברצונך להשתמש בתהליך ההדפסה של מסמך, עליך להקיש מספר גופן פיזי ליד מספר גופן לוגי. פרק 12: 16 הדפסה תוכל להגדיר גופן אחד או יותר; התוכנית מסוגלת לעבוד בו זמנית עס 3 גופניס שוניס. אסם תשתמש בגופן פיזי אחד בלבד, רצוי לא לציין גופני הדפסה בשימושים נוספים. אס תקיש 2] או 7] + 501% בשדה זה, תוצג רשימה מפורטת של כל הגופנים. עבור גופניס למתאמי מדפסת של גירסא 6, יוצג לצד מספר הגופן גס תאורו. תאור הגופן כולל: - | צורת הכתב (דוד, נרקיס וכו). - ציון האס הגופן הוא גופן ריווח יחסי (5ק) או גופן ריווח קבוע (א1]). - | סוג התוויס (עבריים, לועזייס וכוי). - גודל התחלתי בנקודות (%5חוסס). ''1/72=%חו0ק1 - | גדלי אותיות הנתמכים. לדוגמא, (4, 5, 55, 6) פירושו שנתמכיס הגדלים 4, 5, 5 עס הדגשה ו-6. - תמיכה באורינטציה אנכית (לוב3ּץ%זץסק=5זסק) או אופקית (06ק0=130568ח13). בנוסף, אס תקיש 5] כשהסמן נמצא על שורת תאור גופן, תוצג בתחתית המסך רשימה של כל התוויס המוכריס עייי הגופן. שמו של כל גופן הדפסה מסתיים בשתי ספרות. לדוגמא: 2 (ייכינרת ‏ 12") נגמר בספרות 02. ספרות אלה הן זיהוי לגופן הפיזי, הוא הגופן המשמש להדפסה. בדוגמא הבאה מניחיסם מסמך בעברית השזור במיליס באנגלית. + גופני ההדפסה הקיימיס הס 8₪1%1₪85.802 לעברית ו-01א.5א1ז08₪ לאנגלית. - | בייגופני הדפסה בשימושיי ירשס: ֶּ בגופן לוגי מס. 1- ירשס מספרו של גופן פיזי מס. 2 בגופן לוגי מס. 2- ירשס מספרו של גופן פיוי מס. 1 - | בייגופן הדפסה ראשייי ירשס - 2 (מספרו הפיזי של הגופו). עליך לציין לא-ב מה יהיה סדר השימוש בגופנים בזמן ההדפסה. בשדה ייגופן הדפסה ראשייי, הינך מגדיר איזה גופן ישמש בתדירות הגבוהה ביותר. פרק 12: 17 הדפסה ------------------- א-ב יתחיל את ההדפסה עם הגופן שהוגדר בשדה ייגופן הדפסה ראשלייי. במידה ולא נמצא תו מסוים בגופן הנוכחי, יפנה א-ב לחפש אותו בגופניס הלוגייס האחריס. סדר החיפוש מתבצע מימין לשמאל: אס הגופן הראשי הוא לוגי 3 והתו לא נמצא שם, יחזור א-ב לחפש את התו בגופן לוגי מסי 1. אס גס שס אינו מופיע, יעבור א-ב לחפש אותו בגופן לוגי מסי 2 (כלומר במקרה זה סדר החיפוש הינו 2-1-3. שיס לב שנקודת המוצא לחיפוש נקבעת בהתאס להגדרה של ייגופן הדפסה ראשלי). אס התו לא נמצא בשלושת הגופניסם תופיע ההודעה: ייתו הדפסה לא מוכריי הערה: אפשר להפנות את א-ב ישירות לגופן מסוים בגוף המסמך, באמצעות הוראה מפורשת. במקרה זה לא יפנה א-ב ראשונה לגופן המוגדר כייגופן הדפסה ראשליי, אלא יעבור ישירות לגופן המצויין במסמך. ציוו קוד הגופן בגוף הטקסט (11% + מספר גופן לוגי) מאלץ זמנית גופן הדפסה ראשי השונה מזה המצוין ב'יכיוון מדפסתיי. לפרטיס ראה 6.3.7. גופן הדפסה ראשי בשדה זה עליך לציין עס איזה גופן הדפסה תתחיל באופן קבוע כל הדפסה סטנדרטית. ציין את מספר הגופן הפיזי (לפי שתי הספרות האחרונות בשס הגופן הפיז). שדה זה משמש גס למטרות שינוי צורת ההדפסה של המסמך, מבלי לעשות שינוי בפרמטריס בייכיוון המדפסתיי כולו. במקרה זה ציין את מספרו של הגופן שאיתו אתה מבקש להדפיס מסמך ספציפי. פרק 12: 18 הדפסה רוחב דף הרוחב מצוין באינצי וכולל שוליים. רצוי למדוד בעזרת סרגל אינצייס את הרוחב הפיזי של הנייר המיועד להדפסה. התוכנית מניחה כי צריך להוריד 2 אינצי כשוליים מכל צד. לכן, מספר התוויס בפועל בשורה קטן מהחישוב התיאורטי. הדפסת איכות יש מדפסות שמהן ניתן לשלוח קוד למחשב, ולהחליף אוטומטית את סוג ההדפסה מהדפסה רגילה להדפסת איכות. כ (כן) - הדפסת איכות. ל (לא) - הדפסה רגילה (טיוטא). במדפסות שאינן תומכות באפשרות זו, הסמן ידלג לשדה הבא. גודל גופן התחלתי רוב הגופניס תומכיס בגדלי אות שוניס. בשדה זה עליך לקבוע את גודל האות לגופן ההתחלתי, הוא הגופן שנקבע בשדה ייגופן הדפסה ראשליי. גודל האות שתקבע כאן יהווה ברירת מחדל עבור ההדפסה של המסמך הנוכחי. כדי להדפיס עס גודל אות אחר, עליך לשתול בגוף המסמך את הקוד הרצוי (ראה סעיף 6.3.6). ברירת המחדל של א-ב לגודל אות היא ייליי - גודל רגיל. הערה: בכיווני מדפסת מגירסאות א-ב קודמות, הגודל ההתחלתי משמש להגדרת ערך בשדה ייתווים (לאינצייי. פרק 12: 19 הדפסה מס' תוויסם ממוצע בשורהת הנתון המוצג בשדה מציין את מספר התוויסם הממוצע הנכנסים לרוחב הדף. חישוב מספר התוויס הממוצע מותנה בערך שהגדרת בשדה ייגודל גופן התחלתייי. המושג ממוצע מתייחס לתו בגודל הנבחר. בגופן ריווח יחסי, ערך זה מתאיסם למספר תווי הרווח הנכנסיס בשורה. תוכל לשנות נתון זה על מנת לגרוס למצב שבו שורות תכלנה פחות טקסט או יותר טקסט מהחישוב האוטומטי שא-ב מבצע: - | פחות טקסט - כאשר השורה מכילה תוויס רחבים יחסית (לדוגמא האותיות ייתיי, יישיי, או יימיי). - | יותר טקסט - כאשר השורה מכילה תוויס צרים יחסית (לדוגמא האותיות ייייי, ייןיי, או יוויי). כאמור, מחשב א-ב את מספר התווים שיכנסו לשורה בהתאם לגופן ההתחלתי. עס זאת, יתכן ובהדפסה יהיו שיבושיס כאשר שורה מסוימת חורגת מהנורמה הסטנדרטית הממוצעת; לדוגמא, טבלה ובה מספר רב של עמודות מספריות. במקרה זה, תוכל לקבוע ערך שונה מהערך שנקבע עייי א-ב, אך כל שינוי חייב להיעשות יחד עם שינוי תואס בסרגל. ככל שתגדיל את הערך, תוכל להגדיר סרגל יותר רחב. כדי לקבוע כיוון מדפסת באמצע מסמך, עליך קודם כל להגדיר שורת סרגל שתואמת את הכיוון המבוקש. א-ב דורש התאמה מלאה בין כיוון המדפסת לבין רוחב הסרגל התקף. פרק 12: 20 הדפסה עס הכניסה לשדה זה, מוצגיס בחלון ייתחום מותריי 4 מספרים. תוכל להסתמך עליהם כדי לשנות את ערך השדה בהתאס לאופי הטקסט במסמך. משמעות המספרים, משמאל לימין, היא: - מספר תוויסם ממוצע כאמור לעיל. - | מספר תוויס אפשרי לפי התו הגדול ביותר המופיע בגופן הראשי ובגודל הנבחר. - מספר תוויסם אפשרי לפי התו הגרפי הגדול ביותר בגופן הראשי ובגודל הנבחר. - מספר תוויס אפשרי לפי התו הקטן ביותר בגופן הראשי ובגודל הנבחר. המספריס יהיו שוניס זה מזה רק אס הגופן הוא גופן ריווח יחסי. אורך הדף (אינצ') האורך מצויין באינצי. יש למדוד בעזרת סרגל אינצ'ייסם את האורך הפיזי של הנייר המיועד להדפסה. שורות (לאינצ') הערך בשדה זה קובע את צפיפות השורות בדף, וכפועל יוצא, גס את הרווחים בין שורות טקסט. אס המספר שתקיש אינו אחד מהערכיס המותרים, :עגל א-ב באופן אוטומטי מספר זה (כלפי מעלה או מטה), על מנת להתאימו לגודל הדף. מס' שורות בעמוד התחוס המקסימלי המותר הוא מכפלת הערכים של שני השדות הקודמיס : אורך הדף , מס. השורות לאינצ/ מכאן, שהחישוב לפי ברירות המחדל של א-ב הוא 66 = 6 * 11. פרק 12: 21 הדפטה ------הה הוה דהה <<< אס תגדיר ערך הקטן מהתחוס המקסימלי המותר, ידלג א-ב באופן אוטומטי לתחילת העמוד הבא בזמן הדפסה. א-ב עשוי לשנות את הערך שתקיש בשדה זה, וזאת על מנת להתאים את התוכנה למדפסת שמוגדרת בייכיוון הדפסהיי. לדוגמא ישנן מדפסות שבנויות להשאיר מספר שורות ריקות בסוף כל דף הדפסה לצורך גילגול. - | אס הנייר רציף, החישוב בדרך כלל זהה לאמור לעיייל. - | אס הנייר בדיד, עשוי א-ב להוריד מספר שורות מהמצויין ולהחזיר הסמן לשדה זה, לצורך כיוון מחדש (עפייי הערכים הרשומיס בייתחוס המותרי). מרחק הדף מנק' האפס (באינצ') קובע מהו המרחק של השוליים השמאליים של הדף מנקודת ה-0 של המדפסת (הצד השמאלי ביותר של המדפסת). כאשר במדפסת ניתן למקס את הנייר בנקודות שונות לרוחבה, קובע פרמטר זה את מיקוס הנייר בתוך המדפסת. מס' ערוץ הדפסה תוכל לחבר למחשב מספר ערוצים למדפסת או לעזרים אחרים. מספר הערוציס מתייחס גס לסוג החיבור של המדפסת למחשב. לכל מדפסת יש הגדרה שנקבעה עייי היצרן והיא מתוארת במדריך המדפסת. ערוץ מס תקשורת תקשוות מקבילית טורית 1 בדק | 001 2 לק | לנ-00 3 3 | 3 פרק 12: 22 הדפסה האס הנייר רציף שדה זה מתייחס לסוג הנייר. - | כ (כן) - הנייר רציף - הסמן ידלג על השדה הבא. -‏ ל (לא) - הנייר בדיד - עבור לשדה הבא וציין את אופן ההזנה. הזנת דפים ידנית שדה זה מיועד רק לנייר בדיד. אפשרויות ההזנה הן: - | כ (כן) | - ההזנה תעשה באופן :ידני. - | ל (לא) ‏ - ההזנה תעשה באמצעות מזין אוטומטי. השימוש בנייר בדיד גורס לשינוי סדר הזנת השדות בתיבה. מספר השורות בעמוד נקבע, בין השאר, על פי סוג הנייר: רציף או בדיד. כאשר הנייר רציף, ניתן לנצל את כל אורכו להדפסה. לעומת זאת, בנייר בדיד מפחית א-ב מאורכו הפיזי של הנייר 1.5 אינצי. המסקנה היא שמספר השורות שניתן להדפיס בעמוד של נייר בדיד יהא קטן ממספר השורות בעמוד של נייר רציף. למשל, בדף שאורכו 1 אינצי וצפיפות של 6 שורות לאינצ': בנייר רציף - יכנסו 65 שורות בנייר בדיד - יכנסו 57 שורות ערך ייליי בשדה ייהאם הנייר רציףיי מקפיץ הסמן חזרה לשדה יימספר שורות בעמודיי. יש לתקן את הערך בשדה, בהתאם לערכים המוצגיס בחלון ייתחוס מותריי, ורק אז לחזור ולעדכן את שאר השדות. חבור טורי שדה זה מתייחס לצורת התקשורת בין המחשב למדפסת. לכל מדפסת יש הגדרה (שנקבעה עייי היצרן וכתובה במדריך המדפסת) האס היא טורית או מקבילית. לרוב מבוצעת פעולה זו עייי הטכנאי. - | חבור מקבילי ([28"8116) - הקש ייליי (לא). - | חבור טורי ([3ו"56) - מלא את השדות המצוייניסם באותה שורה. פרק 12: 23 הדפסה (----------------- המדפסת חייבת להיות מכוונת לערכים הזהים לאלו הרשומיס בשדה זה. אס המדפסת מותאמת לערכים אחרים, יש לשנותס גס כאן. שלושה השדות הבאים עוסקיס בנושא ה''ריווח היחסייי. בעזרתם תוכל לעצב טקסט במסמך עייי שליטה על הרווחים בין המילים. התוכנה מתיחסת לכל קטע המותחס בתוים גרפיים, או 23 + 11%, או 28 + 41% כאל שורה עליה חלים כללי יישור שולייס. נושא הריוות היחסי מוסבר בסעיף 13.4. . מינ שדה זה מגדיר, ביחידות של רווח, את הרווח המינימלי שהמדפסת תוכל להכניס בין מילים כאשר מתבצע יישור שוליים. דוגמא: מינ: 0.3 מציין מרווח מינימלי של שליש רווח. אס בעת ביצוע יישור שוליים יימצא שהרווח בין מיליס קטן מהמינימום, לא יתבצע יישור שולייס באותה שורה. * | מקס שדה זה מגדיר, ביחידות של רווח, את הרווח המקסימלי שהמדפסת תוכל להכניס בין מיליס כאשר מתבצע יישור שוליים. דוגמא: מקס: 3 מציין מרווח מקסימלי של שלושה רווחים. אס בעת ביצוע יישור שולייס יימצא שהרווח בין מילים גדול מהמקסימוס, לא יתבצע יישור שוליים באותה שורה. פרק 12: 24 הדפסה בדוגמא הבאה יש צורך במרווח גדול בין מילים, ועל כן נגדיר מקס: 9 שלוס רב 9 רווחיס אס ברצונך לעבוד במקסימוס של 3 רווחיסם, ובכל זאת להדפיס 9 רווחיסם בין המילה יישלוסיי למילה יירביי, השתמש ברווחיס קשיס. שלוס6סססססמסברב 9 רווחיס קשיס הערכיס בשדות יימיניי ויימקסיי קובעיס את התחוס האפשרי לריווח מיליס בשורה בעת הַדפסה של מסמך שבו יש הוראת יישור שוליים. אס לדוגמא האותיות בשורה צרות, ואין אפשרות לפרוש טקסט על פני כל השורה, לא יתבצע יישור השוליים. לעומת זאת, אס האותיות רחבות מדי, עלול להיווצר מצב של גלישת מיליס. צמצוס בהדפסה בשיטת הריווח היחסי יתכן וכללית במסמך יהיו מרווחיסם גדולים מדי בין האותיות. גורס הצמצוס מאפשר להדפיס את השורה על שטח קטן יותר מהשורה המקורית. דוגמא: צמצום: 0 (לצמצס 0 אחוזיסם מהשורה) - לא ישפיע כלל. שורה לפני צמצוס: הה 888 66666 מסספם 5666ת ]ם];] שורה לאחר צמצום: הת 888 60006 סספסס ]תת זז פרק 12: 25 הדפסה --------7-------------- צמצוס: 20 (לצמצס 20 אחוזיס מהשורה) - השורה תודפס על שמוניס אחוז מהרוחב המקורי. שורה לפני צמצוס: \ה | 888 | 66666 ססספם ‏ 5066 ]]];] שורה לאחר צמצוס: \ה 888 66666 ססססס 5566 ]זז הערה: בקטעיס המכיליס תוויס גרפיים לא יתבצע צמצוס. 125 שמירת כיוון מדפסת לאחר הכנת כיוון מדפסת רצוי, רד עס הסמן לשדה האחרון בשס יהאם לעדכן קובץ כיווניסיי וענה בהתאם: * | כן | הכיוון הנוכחי ישמר. אס הגדרת כיוון בתחילת המסמך, הערכים שקבעת בו יהיו תקפים עד להגדרת כיוון מדפסת חדש, או עד לסוף המסמך. כיוון מדפסת שהוגדר בתחילתו של מסמך ישמר כקובץ נפרד. תוכל להשתמש בכיוון זה במסמכיס אחרים. * | לא | הכיוון יהיה תקף רק לשמוש חד פעמי וימחק ביציאה מא-ב. כדי לצאת מתיבת השיחה ייכיוון מדפסתיי באמצע תהליך העדכון הקש על 6. על המסך תופיע הודעה אינפורמטיבית: ייכיוון מדפסת לא שונה". פרק 12: 26 הדפסה 6 משמעויות כיוון המדפסת מתפריט "'הדפסה אס לא קבעת כיוון מדפסת בגוף המסמך ואין ברצונך להשתמש בכיוון הנמצא בברירות המחדל (זה שנקבע במהלך ההתקנה או זה שנרשס בייהעדפותיי,) עליך לקבוע את הכיוון הרצוי מתפריט ההדפסה. הכניסה מתפריט ייהדפסהיי לכיוון המדפסת מיועדת גס להגדרת כיווני מדפסת חדשים או לעדכון כיווניס קימיס, לאו דווקא בהקשר של מסמך ספציפי אלא לשימוש גלובלי, עבור כל המסמכים. 1. בחר בפקודה "'כיוון/בחירת מדפסתיי מתפריט ייהדפסה"י. 2 בתיבת השיחה שתפתח, הקש את מספר הכיוון הרצוי, בדוק את נכונותו, והקש על ח0ף? כדי לאשר את הערכים בתיבה. יש באפשרותך גס להגדיר כאן כיוון חדש (ראה סעיף 12.4.4). 33 כעת תוכל לעבור להדפסה, בין אם הדפסה על המסך ובין אס הדפסה ישירה, או הכנת מסמך הדפסה. מספר פרמטרים בייהוראות הדפסהיי נגזרים ישירות מההגדרות של יכיוון מדפסתיי המשמש כברירת מחדל, וזאת בתנאי שאין שורת כיוון מדפסת במסמך עצמו. כאשר תפתח מסמך קיים או חדש, ולא תוסיף למסמך זה שורת כיוון מדפסת, א-ב יכניס אוטומטית לייהוראות ההדפסהיי ערכיס המחושבים מתוך הרשום בייכיוון מדפסתיי, גם אס היו בתוך המסמך ייהוראות הדפסהיי סותרות. השדות הנדונים: בייכיוון מדפסתיי בייהוראות הדפסה" מסי שורות בעמוד מס' שורות כולל בדף מס' תוויס ממוצע בשורה מספר תוויס בטור לכן רצוי קודם להגדיר או לקבוע את ''כיוון מדפסת'' הדרוש ורק אז לעבור לי'הוראות הדפסה'י. אם תעבוד הפוך אתה עלול לקבל הודעה שייהוראות ההדפסהיי הן מחוץ לתחוס ולא תבין מדוע. פרק 12: 27 הדפסה 7 משמעויות כיוון המדפסת מתפריט 'עיצוב'י כדי להגדיר שורות כיוון מדפסת שונות לאורך המסמך, חובה להגדיר כיוון ראשון בתחילתו של המסמך הנייל. בכיווו ראשון זה נקבע תאוס המדפסת. כל שאר הכיווניסם שתכין יתיחסו אך ורק למדפסת זו. לפני קריאה לייכיוון מדפסתיי, הגדר שורת סרגל עס רוחב רצוי. מספר ערכיס בכיוון מדפסת מבוססים על רוחב הסרגל הנוכחי, ולכן עליך קודס כל להגדיר את הסרגל הרצוי. כל שורת סרגל חדשה שתגדיר לאחר כיוון המדפסת חייבת להתאים ברוחבה לערכים בכיוון זה. לפני שתקבע ערכים עבור קטע מסמך, מומלץ לעבור לסופו של הקטע, ולשכפל את כיוון המדפסת הנוכחי (9] + 11%ח5). כעת תוכל לחזור לתחילת הקטע ולהכין כיוון מדפסת שונה. כך תוכל לתחוס את הקטע ולהבטיח שלאחר הדפסתו, יחזרו לתוקפס הערכיס שקדמו לקטע זה. רצוי לא להעמיד את הסמן באמצע פיסקה בשעת הקריאה לכיוון מדפסת, אחרת עלול העיצוב בפיסקה זו להשתבש. הערכים בתיבת השיחה ייכיוון מדפסתיי מתחלקים לשלשה סוגים: ערכים העוטסקיס בחומרה: הס מצייניס באיזו מדפסת להשתמש, מהו סוג הנייר, מהו ערו ההדפסה, וכדומה. ערכיס אלה נקבעיס פעס אחת, בתחילת המסמך ותקפים לכל אורכו. לא תוכל לשנותס באמצע מסמך. ערכיס המתמקדים בכיוון הדף: אלה שולטיס על עימוד הטקסט בכל עמוד מודפס: גודל הדף, מספר שורות רצוי לאורך הדף, שוליים עליוניס וכדומה. תוכל לשנות ערכיסם אלה בכל מקוס במסמך ובתנאי שתכניס שורת כיוון מדפסת בתחילתו של עמוד. על פי ערכים אלה מבצע א-ב את חישובי ההדפסה לדף כולו. מכאן ברור שתיווצר סתירה לוגית אס תשנה את עיצוב העמוד באמצעו. פרק 12: 28 הדפסה . ערכים השולטים על התווים: בעזרת ערכיס אלה תוכל לאפיין גופנים (סוגי אות שוניס) ורוחב שורות. במיליסם אחרות, תוכל בעזרתם לעצב סגנון אות ולשלוט על ריווח יחסי במדפסות לייזר. ברור אס כן שתוכל לשנות ערכיס אלה בכל נקודה במסמך, גם באמצע עמוד. הטבלה הבאה מפרטת אלו שדות ניתן להגדיר בהתבסס על מיקום שורת ייכיוון מדפסתיי. כלומר שדות שתוכל לשנות רק בראש המסמך, שדות שתוכל לשנות רק בתחילת עמוד, ושדות שתוכל לשנות באמצע עמוד. בתחילת מסמך כל השדות בתיבה, מלבד אלה שיחסמו כתוצאה מקביעת תאוס מדפסת בתחילת עמוד תאור כיוון דף דו צדדי מגש גופן הדפסה בשמוש 1 גופן הדפסה בשמוש 2 גופן הדפסה בשמוש 3 גופו הדפסה ראשי רוחב דף (אינצי) הדפסת איכות? גודל גופן התחלתי מסי תוויס ממוצע בשורה אורך הדף (אינצי) שורות (לאינצי) מספר שורות בעמוד מרחק הדף מנקודת האפס ריווח מינ ריווח מקס צמצוס פרק 12: 29 באמצע עמוד (בכל נקודה) תאור גופו הדפסה בשמוש 1 גופן הדפסה בשמוש 2 גופן הדפסה בשמוש 3 גופן הדפסה ראשי גודל גופן התחלתי מס' תוויס ממוצע בשורה ריווח מינ ריווח מקס צמצוס הדפסהת 5 מיזוג לרשימה והדפסהת פקודה זו מיועדת להדפסת מספר עותקיס של מסמך בעל נוסח אחיד עבור נמעניס שונים. בנוסף לכתובות השונות, יכול המסמך להכיל גס נתוניסם משתניס. לפני ההדפסה, עליך להכין שני מסמכים: * מסמך תבנית המכיל את המלל הקבוע ומציין אלו נתוניס יש למזג והיכן למזג אותס. * מסמך המכיל את רשימת הנתונים למיזוג. את הרשימה תוכל להכין במעבד התמלילים, או במאגר נתוניס (בתנאי שברשותך התוכנה המשולבת לניהול משרד). מיזוג לרשימה והדפסה מתואר בפרק 16, יימיזוג נתוניסיי. פרק 12: 30 הדפסה 6 שימוש במשתני מערכת להדפסת מידע משתני המערכת של א-ב מכילים נתוניס אינפומרטיביים, אך הערכים בהס מתקבליס רק בעת הדפסה. אלה הס משתניסם, מהטעס הפשוט שהערכים שיוצגו עשוייס להשתנות מהדפסה להדפסה, בהתאס למועד ההדפסה או לשינויי עריכה שבוצעו במסמך. משתנה המערכת עצמו מוקש במסך העבודה, בעזרת קוד מזהה. בעת ההדפסה, מחליף א-ב קוד זה בערך תואס. בעזרת משתני המערכת תוכל לשתול מגוון של נתוניסם אינפורמטיביס הקשוריס למסמך המודפס. תוכל להוסיף משתנים בכל נקודה במסמך, כולל גס בשורות הכותרת. 1 רושימת משתני המערכת רשימת משתני המערכת הבאה כוללת את שס המשתנה, את הקוד שיש להקיש במסמך העבודה והסבר קצר אודותיו. -.‏ שם המסמך - א בעת הדפסה יוחלף הקוד ייאיי בשס המסמך, כפי שמוכר לא-ב. = תאויך הדפסה - 0 בעת הדפסה יוחלף הקוד ייפיי בתאריך ההדפסה הנוכחית. שיס לב שתאריך ההדפסה יכול להיות שונה מתאריך פתיחת המסמך, או מתאריך עדכונו. * | זמן הדפסה - ך בעת הדפסה יוחלף הקוד ייזיי בשעת ההדפסה הנוכחית. שים לב שזמן זה יכול להיות שונה משעת פתיחת המסמך, או משעת עדכונו. פרק 12: 31 הדפסה -------------------- עמוד (מודפס) נוכחי - ק בעת הדפסה יוחלף הקוד ייפיי במספר העמוד הנוכחי, הוא העמוד שבו הוקש המשתנה. מספר העמוד למשתנה זה מותנה בהגדרה בשדה 'ימס' דף מודפסיי בתיבת השיחה ייהוראות הדפסהיי. הערה: תוכל לנצל משתנה זה ביעילות, עייי הוספתו לשורת כותרת. מאידך, תוכל גס למספר עמודים באופן שוטף אס בייהוראות הדפטתיי תקבע מספור עמודיס (ראה סעיף 11.1.1). מספר עמוד בפועל - ₪ בעת הדפסה יוחלף הקוד ייפיי במספר העמוד הממשי, בהתבסס על ספירת עמודיס מתחילת המסמך ולא לפי הערך שנקבע בייהוראות הדפסהיי. לדוגמא, אס בהוראות הדפסה קבעת להתחיל את מספור העמודיסם במסמך בעמוד 21 ותשתול את המשתנה ייאיי בעמוד הראשון, יתקבל הערך יי1יי בפלט המודפס. (אסם תשתמש במשתנה ייץיי בעמוד הראשון של מסמך זה, יתקבל הערך יי21יי). משתנה זה יעיל במיוחד כדי לציין את מספר העמוד הנוכחי מתוך סך העמודיס הקיימים במסמך. תוכל לנצל משתנה זה ביעילות עייי הוספתו לשורת כותרת. ראה הסבריס במשתנה הבא. סה''כ עמודים - | בעת הדפסה יוחלף הקוד :1 במספר העמודים הכולל של המסמך. תוכל, לדוגמא, להקיש את המלל הבא בשורת כותרת בראש המסמך: עמוד מספר 87% מתוך 7%] עמודים כפי שמודגס כאן, הכותרת מורכבת ממלל קבוע ומשני משתנים. בפלט המודפס יופיע מונה עמודיסם שוטף בכל עמוד ועמוד: עמוד מספר 1 מתוך 4 עמודים עמוד מספר 2 מתוך 4 עמודים וכך הלאה. שיס לב: כדי להשתמש במשתנה זה, עליך להקיש ייכיי בשדה יבדיקת עמוד אחרוןיי שבתיבת השיחה ייהעדפות להדפסהיי, בתפריט המשנה יישיטותיי, תחת תפריט ייהעדפות'י. פרק 12: 32 הדפסה עמוד הבא - 0 בעת הדפסה יוחלף הקוד יי0יי בסימול 'י../חיי, שבו ח מציינת את מספר העמוד העוקב לעמוד הנוכחי. בעמוד האחרון של המסמך לא יודפס הסימול, שכן אין למסמך המשך. לדוגמא, בעמוד מספר 4 יופיע' :י../5יי. תוכל להוסיף משתנה זה לשורת כותרת בתחתית העמוד. תוכל להשתמש במשתנה זה במסמך-אב, אך לא במסמכי-בן. שיסם לב: כדי להשתמש במשתנה זה, עליך להקיש ייכיי בשדה ייבדיקת עמוד אחרוןיי שבתיבת השיחה ייהעדפות להדפסהיי, בתפריט המשנה יישיטותיי, תחת תפריט ייהעדפות'יי. עותק - 6 בעת הדפסה יוחלף הקוד יי6יי במספר העותק המודפס נוכחית. משתנה זה יעיל במיוחד כדי לציין את מספר העותק הנוכחי מתוך סך העותקיס המודפסים למסמך נתון. ראה הסבריס במשתנה הבא. מספר עותקים כולל - % בעת הדפסה יוחלף הקוד י'איי במספר העותקים המודפסים למסמך הנוכחי. תוכל, לדוגמא, להקיש את המלל הבא בעמוד הראשון של המסמך: עותק מספר 87% מתוך 7%| עותקיס כפי שמודגס כאן, השורה מורכבת ממלל קבוע ומשני משתנים. בכל אחד מהעותקיס שתדפיס עבור מסמך זה יופיע המונה הבא: עותק מספר 1 מתוך 3 עותקים עותק מספר 2 מתוך 3 עותקים וכך הלאה. פרק 12: 33 - הווהי יווהה החדהה "הידד הדחה דחה" החד חה-הההי"ה ו החהההההההה דחה הדה-החההוזוההדההה דהה הההודטן. לוההדזהההח הילד החחרוחה ה ררה הההחיהידדההחההויהדודיחייודחיה דה ויוהיז הדפטה ----------------7- 2 הגדרת משתני מערכת במסמך תוכל להגדיר משתנה מערכת בכל נקודה במסמך, תחת האילוצים המפורטיס בהמשך. משתנה מערכת מוגדר עייי שלשה תוויס. כדי לשתול משתנה מערכת בתוך מסמך: 1 הצב את הסמן במקוס הרצוי. הקש את התוויס הבאים (מימין לשמאל במסמך עברי) ללא רווח: יי%-1יי כאשר + (6[סגּוזב3ּ)) מסמל את קוד משתנה המערכת. תחת סרגל לועזי, סדר התוויםס הפוך, דהיינו %"%. לדוגמא, 07% פירושו שבנקודה זו ישתול א-ב את תאריך ההדפסה של המסמך. אס הקוד מוקש באחת משורות הטקסט, הקש רווח קשה (רווח + 11%) בצמוד לקוד ומשמאלו. הרווח הקשה מבטיח שהערך יתפוס מספר קבוע של תוויס בשורה, ולא יגרוס לדחיפת הטקסט הקיים אל מחוץ לשולי המסמך. המדפסת מדפיסה משמאל לימין, כלומר במסמך עברי מתבצעת ההדפטסה מסוף שורה לתחילתה. עס הגיעה לקוד משתנה המערכת, היא שותלת במקומו את הערך התואס. הערך הממשי עשוי לתפוס יותר מקוס מאשר הקוד (לדוגמא, לתאריך 8 תווים לעומת 3 תווי קוד). ללא עריכה הולמת, מודפס הערך לימין והוא עלול לגרוס לחריגת השורה משולי המסמך הימנייס. הרווח הקשה מבטיח מפני חריגה. ללא רווח קשה יעלה הערך הנשתל על הטקסט הקיים וימחוק אותו. כדי לשמור מספיק מקוס לערך, השאר תוויס ריקים מימין לקוד כמספר התוויס שיתפוס הערך, פחות שלושת תווי הקוד והרוות הקשה. לדוגמא, כדי לשתול את שס המסמך, חשב כמה תווים מכיל השס. אס תגדיר משתנה מערכת בשורת כותרת, אינך חייב להשתמש ברווח הקשה, ובתנאי שתשאיר מספיק רווחים מימין לטקסט שבשורה. פרק 12: 34 הדפסה 7 הדפסת מספרי השווות בין אס אתה מדפיס על המסך ובין אס אתה שולח מסמך למדפסת (כולל מסמך הדפסה), תוכל לבקש מא-ב למספר את שורות הטקסט, בדומה למספור המופיע במסך העבודה. ישנן שתי שיטות למספור שורות בפלט: = השיטה הראשונה ממספרת את השורות במסמך כולו. בתיבת השיחה ייהדפסהיי, -הקש ייכיי בשדה ייספרור שורות'י. * | השיטה השניה מאפשרת לך למספר שורות לקטע נתון בלבד. כדי ליישס שיטה זו, עליך להעזר בשורת בקרה. 1. הצב את הסמן במקוס הרצוי במסמך וצור שורה ריקה. 2 לחץ על המקשים 3] + ["6% כדי להפוך את שורת הטקסט לשורת בקרה. 3 הצב את הסמן בתחילת השורה (העזר במקש 6חס4) והקש יי.שיי. 4 כדי להפסיק ספרור השורות, חזור על צעדיס 1-3 בסוף הקטע שבו תרצה בספרור שורות. אס לא תיצור שורת בקרה שניה, פקודת ספרור השורות תהיה בתוקף עד לסוף המסמך. ספרור השורות בפלט תופס מקומס של 5 תוויס והמלל בשורות אלה מוסט שמאלה לשם כך. לכן עליך להקטין בהתאס את הסרגל, כדי שהשורות המודפסות לא תתתכנה. פרק 12: 35 ₪ 3 הדפסה ----------------- 8 בדיקת קיום גופנים לפני הדפסה מסמך שהינך מתעתד לשלוח למדפסת, עשוי להכיל מגוון של גופניס (פונטיס), מאפייני אות וגדלי אות שוניס. הגופניס שבהס תרצה להשתמש לא יתמכו בהכרח במאפיינים ובגדלים ששילבת במסמך. אם גופן מסויס לא כולל אות גדולה מודגשת, לא יודפסו תוויס שמאפייניסם אלה הוצמדו להס. ישנן שתי שיטות המאפשרות לך לבדוק את הפונטים במסמך, ולוודא שכל התוויס בו, על מאפייניהס יודפסו: א. הדפסה גרפית תוכל לשלוח את המסמך המבוקש להדפסה גרפית על המסך (ראה סעיף 1). שיטה זו אמנס מאפשרת לך לראות את המסמך במלואו, אך למטרות איתור תוויס חסרים אין היא יעילה, כי עליך לק 4 את המסמך שורה אחר שורה על מנת לגלות אותס. ב. הדפסת המסמך ""תווים'" המסמך יי"תוויסיי הוא מסמך א-ב רגיל, שהוכן במיוחד למטרה של בדיקת פונטיסם. המסמך מכיל טבלת קודי 5611 (32-256 15611). כל שעליך לעשות, הוא להדפיס מסמך זה עס כיוון המדפסת שאתו תרצה להדפיס את המסמך האמיתי. "תווים מאפשר לך לזהות מיידית אלו תוויס ומאפייניסם נתמכים עייי הפונט בו בחרת. 1 פתח את המסמך יי"תווים'י. המסמך נמצא בתיקיה ייתכניותיי. זהו מסמך א-ב רגיל. 2 בדוק שהסמן מוצב בתחילת המסמך, וקרא לתיבת השיחה ייכיוון מדפסתיי. 3 הגדר את כיוון המדפסת הרצוי בשדה יימס כיוון'. זהו הכיוון שבו השתמשת במסמך האמיתי שלך. 4 בשדה יגופני הדפסה בשימושיי, קבע עבור גופן לוגי מסי 1 את הגופן שהינך מעונין לבדוק (זהו הגופן הפיזי). בשאר הגופנים (2 ו-3), דאג להקיש ערך 0 (אפס). "תווים לא יבדוק יותר מאשר גופן אחד בכל הדפסה. פרק 12: 36 הדפסה 5 בשדה "גופן הדפסה ראשליי, ציין את אותו הגופן שקבעת עבור גופן לוגי מס' 1. 6 הקש ה0ף? כדי לאשר את תיבת השיחה. מלבד השדות שהוזכרו לעיל, אל תשנה אף שדה אחר, כדי שלא לפגוע בדמיון בין כיוון זה לכיוון המופיע במסמך האמיתי. 7 שלח את "תווים להדפסה על המסך, או למדפסת. המסמך "תוויס מציג טבלה כפולה של קודי ו1ו256 - פעם בכתב רגיל, ופעס בהדגשה. בסוף המסמך מוצגת רשימת הגדליס הנתמכים עייי הפונט שבו בחרת. כך, אס מופיעה הספרה 4, סימן שאות קטנה נתמכת. ולהיפך, אס ספרה מסוימת (בין 4-7) לא מופיעה, סימן שהגודל אותו היא מייצגת לא קייס בפונט זה. המסקנה הישירה היא שעליך לחזור למסמך האמיתי ולקבוע גודל אות אחר, או לחילופין, לבחור פונט אחר. פרק 12: 37 הפקת מסמכיס ברמה של דפוס 3. הפקת מסמכים ברמה של דפוס האופציות המתוארות בסעיפים אלו מיושמות רק במדפסות נבחרות מדפסות אלו מצויינות ברשימת המדפסות מה ניתן להפיק כיוס תוכל לקחת כל מסמך א-ב סטנדרטי, ובמקוס להביאו לבית הדפוס, להישאר במשרד ובצורה הנוחה ביותר להגיע באמצעות התוכנה והמדפסת לרמת עריכה ועיצוב מקצועיים. האופציות בהן תומך א-ב: . שילוב תמונה - במסמך עצמו יש לתת פקודה לשילוב התמונה במקוס הרצוי. התמונה, היושבת כקובץ נפרד, תשולב בזמן הדפסת העמוד. . ריווח יחסי - הרוחב המוקצה לכל אות שונה בהתאס לאות, וריווח מילים על פני שורה הוא דינמי ותלוי ברוחב המוגדר לשורה ומספר המיליס בה. שיטה זו מקובלת בדפוס מקצועי והיא מקנה למסמך מראה יפה וקריא יותר. ₪ ישור שוליים - נושא זה חובק מספר היבטיס שוניס: - | באופן כללי, הדפסת מסמך שבו מוגדרים גדלי אות שונים או פונטים שונים, אינה פוגעת ביישור השולייס האוטומטי במסמך, אס ניתנה הוראה ליישור שוליים (ראה ייהוראות הדפסהיי, סעיף 11.1.2). - | אפשרות לכיווץ מכוון של טקסט בשורה, תוך שמירה על שולי המסמך הימניים. - | שליטה על ריווח זהה בין מילים - תסו005%1+163% סץ6וא. פרק 13: 1 הפקת מסמכיס ברמה של דפוס = עיצוב הטקסט בטבלה - כל האמור לעיייל אינו מתייחס רק לטקסט חופשי, אלא גם לטקסט בתוך טבלה: - | ריווח יחסי נתמך גסם בתוך טבלה. - לטקסט בכל עמודת טבלה יתבצע יישור שוליים נפרד אס ניתנה הוראה לכך. - | שימוש בגדלי אותיות שוניס לא יפגע בקווי הטבלה. - את הטקסט ניתן להדפיס בסוגי אות שוניס. 1 הדפסה בצבע / סוגי וקע במדפסות שתומכות בהדפסה בצבע או ברקע, תוכל להשתמש בקודיס הבאיס כדי לבחור תוויס מיוחדים. הוראות ספציפיות תמצא במסמך תאור המדפסת המתאים. כל המסמכיס בתיקיה ייתוכניותיי בעלי הסיומת ‏ ]8(.* הס מסמכי תאור מדפסת. שס המסמך כשס מתאסם המדפסת. רקע צבע אחר 1 - לבן על שחור 1 - אדוס 8 - מוצלל 64 - אפור בהיר 4 - כחול 9 - חלול 5 - אפור 5 - סגול 0 - נסטול 6 - אפור כהה 6 - כתוס 7 - שחור 7 - ירוק הצבעים הרשומים בטבלה לעיל מקובליס ברוב המדפסות התומכות בהדפסת צבע. אולס, יתכן שמדפסות מסוימות תומכות בצבעיסם אחרים. תוכל לברר נושא זה במסמך תאור המדפסת. את הקוד הרצוי יש להקיש בגוף הטקסט, בדומה להגדרת פונטיס במסמך. הקודיס נעיס בין 11-20 + 41% (מספר מהלוח הנומרי). פרק 13: 2 הפקת מסמכים ברמה של דפוט (-----7- ו המדפסת מדפיסה את המסמך משמאל לימין ולכן, הקוד משפיע על האותיות הנמצאות מימינו. כדי לבטל את השפעת הקוד, בחר באחת השיטות הבאות, בהתאם לצורך: 1. השפעת הקוד מתבטלת בסוף שורה באופן אוטומטי. לכן די אס תקיש קוד רצוי בצד שמאל. מסיבה זו, עליך להקיש קוד מתאים בכל שורה. 2 התחמת הטקסט הרצוי משני צדיו באותו קוד. לשס כך, עליך להקיש את הקוד פעס נוספת מימין לטקסט. 3 מעבר לקוד אחר מאותו סוג (מעבר לרקע אחר או מעבר לצבע אחר). כאן יש להקיש בנקודה הרצויה קוד אחר. הרקע יופיע החל מתו ההקשה הראשון הנמצא מימין לקוד הרקע, ויסתייס בתו ההקשה האחרון שלפני קוד הרקע. כדי שהרקע יופיע גם בתווי רווח, השתמש ברווחים קשים (רוות + 41%) המוסברים בסעיף 1, או בתווי קיבוע (23 + +21 ,28 + 41%) המוסברים בסעיף 4. בזמן ההדפסה ישונה התו בהתאס לקוד בתוך שורת הטקסט. בהדפסה מוחלף תו הקוד ברוות! אם הקוד מופיע בתו ראשון בשורה, הוא יפגע במיקוס השוליים הימנייס. פרק 13: 3 הפקת מסמכים ברמה של דפוס 2 שימוש ב-60055 5675" 1 תווי בקרה למדפסת פונקציות הדפסה מסוימות, (כמו צבעיסם והטית הכתב למשל), אינן נתמכות במישרין עייי א-ב, כיוון שהוראות הביצוע שלהן שונות ממדפסת למדפסת ותלויות על כן ביצרן. כדי לעקוף את המגבלה של ערב רב של הוראות שונות, קיימת פקודה מיוחדת המאפשרת להקיש ישירות במסמך העבודה את הוראת ההדפסה הרצויה. הפקודה משתמשת ב-6006 6ק5568 והיא מורכבת בעצס משתי פקודות : - סימן לא-ב שמכניסים הוראת מדפסת. - קוד המדפסת - תו בקרה לביצוע הפונקציה. את ה-6006 556306 יש להקיש בתחילתו ובסופו של כל קטע אליו מתייחסת הפקודה, או בתחילת ובסוף כל שורה - בהתאס להוראות היצרן. לכל מדפסת 556806-60665 ספציפים. 1. הצב את הסמן על התו הרצוי. שיס לב: כיוון שהמדפסת קוראת תווים משמאל לימין, חשוב שהתו הראשון של הקטע המסומן יהיה התו השמאלי ביותר (כלומר, הפוך לעברית - מסוף שורה לתחילתה). בצורה זו, על מנת לסמן קטע, יש לסמן פינות אלכסוניות של מרובע: מפינה שמאלית עליונה לפינה ימנית תחתונה. 2 הכנס למצב דחיפה - 10] + צ!1. פרק 13: 4 הפקת מסמכים ברמה של דפוט (---- יי 3 לחץ על המקשים 10] + ["6%. על מסך העבודה יופיע חץ לכיוון שמאל להורות שמתו זה ואילך קיימת הוראה למדפסת. 4 | מימין לסימן ה-76ק5568 ובצמוד לו הקש את הקוד המתאים, בהתאס ועפייי חוברות המדפסות. אס הפקודה מורכבת מ-2 קודים, וכל אחד מהס דורש סימן 6ק5563, יש להקיש על 10] + ["6% לפני כל קוד. הערות : . אס קוד המדפסת מכיל סימן (5611)0 יש להקיש שני קודים אחרים במקומו: 556306 וכן סימון (45611)248. השתמש במקש 10" + ["66% ומימינו: 248 + 41% (הספרות בלוח הנומרי). . במדפסת איכות הכוללת פונטיס מעורביס (עברית - לועזית), לא תוכל להשתמש בקודים שמכילים אותיות לועזיות קטנות. . פקודת 60066 156806 אחת נמשכת עד לרווח הראשון המוקש אחריה. * | תוכל להקיש 6068 6ק1563 בבסיס הקסדצימלי ([806613א86). במצב דחיפה לועזי, הקש את הקודיס הבאיס לפי הסדר הבא: - 10] + ["6% - 252 + %ן8 - 60665 50806 הקסדצימלים - תו רווח לסיום לדוגמא : בית3 | בית? | בית1 (8/%65) רבח 10 לג המדפסת תקבל: יניי ₪56 יי<יי. שיס לב: תוול 6006 5568306 יבלעו בהדפסה. הס אינס תופסיס מקוס ולא :ותירו תווים ריקיס. (זאת בתנאי, כמובן, שהמדפסת מכירה תוויס אלה). פרק 13: 5 הפקת מסמכיס ברמה של דפוס 2 הקשת תווים שמורים קודי 85611 מתחת ל-(25611)32 וכן וו356 127, 249, 250 חסומים למשתמש, כיוון שא-ב מנצל אותס לזיהוי פקודות שונות. אס בכל זאת תרצה להדפיס אחד מקודיס אלה, עליך להקיש במסמך 6006 556306 מתאים. במצב דחיפה לועזי, הקש את הקודים הבאיסם לפי הסדר הבא: - 10] + ["6% 0 11% + 249 - - 06006 556806 הקסדצימלי של התו הרצוי לדוגמא, הקוד ההקסדצימלי של (15611)28 הוא: <249<>106 %[|><10] ["6%%> הערה: שיטה זו לא נתמכת בכל המדפסות. פרק 13: 6 הפקת מסמכיס ברמה של דפוט ---- יי וירב 3 שילוב תמונות בהדפסה הנשר המודפס בעמוד הבא הוא דוגמא לשילוב תמונה בתוך טקסט. אופציה זו מחייבת, בנוסף לייא-ביי, גם תוכנה גרפית ומדפסת לייזר מתאימה. שילוב תמונה במסמך א-ב כולל 2 שלבי עבודה: 1. הכנת התמונה במבנה ]ז[ז. עליך להכין קובץ במבנה ]]11. בדוק שסיומת הקוב היא +51.*. 2 הכנת המסמך לפני הדפסתו. במסמך עצמו, עליך להשאיר מקוס ריק בגודל התמונה. התמונה תמוקס החל מהתו הראשון של פקודת שילוב התמונה, כלפי מטה וימינה. הכנס למצב דחיפה (10] + 11%) והקש את הפקודה הבאה. חובה להשאיר לפחות תו רווח אחד בסיוס הפקודה (כאשר בשורת הפקודה יש גס טקסט). <אאא.סובּח6 | 1+><254++ | 10<>3++ [ץ+6>יי מיקוס התמונה --> 0 + ["060% | פקודת 6066 556806. הנושא מוסבר בסעיף הקודס. 4 + סוג הפקודה לשילוב. אאא.36 6 11] שס הקוב המכיל את התמונה לשילוב. אס הקובץ לא נמצא בספריה (ץז01766%0) הנוכחית יש להגדיר את הנתיב המתאים. לדוגמא: אאא.06ָגחו 6זט6% וק אאא סיומת המציינת את סוג הקובץ. פרק 13: 7 הפקת מסמכיס ברמה של דפוס א-ב תומך בסוגי הקבציס הבאים: - | מבנה גרפי של 187, גירסא 5.2. - | מבנה ]:1ך כולל ]11, קבצים דחוסים, וכולל גווני אפור. תמיכה בקבצים אחריס תיווסף מעת לעת וניתן להשיג מתאס (זפטוזם) אצל היצרן. קבצי המתאס הם: 856אם.%אא150 ויש להתקין קובץ זה בתיקיה ‏ יתוכניות'י. (כאשר אאא תלוי בסוג מבנה הקוב הגרפי. לדוגמא, מתאס לקבצים במבנה זז נקרא 5א25011].5, ואילו מתאס לקבציס במבנה 487 נקרא :ובו התוצאה בהדפסה: אם התוכנית לא תמצא את הקובץ המצויין בפקודה בזמן ההדפסה, תופיע הודעת שגיאה: 'יקובץ תמונה לא נמצאיי עצור את ההדפסה, חזור למסמך, ובדוק אס לא טעית בהקשת שס הקובצ והאס הוא נמצא בספריה הנכונה. פרק 13: 8 הפקת מסמכיס ברמה של דפוט ---777-7ר ה , 4 הריוות היחסי הגופן (פונט) שבו בוחריס להדפיס קובע אס הטקסט יודפס בשיטת הריווח היחסי. בהדפסה בשיטת הריווח היחסי חייביסם לתת את הדעת למשמעות הנושא ולהשפעותיו בזאמן ההדפסה. לכל אות מוקצה רווח אחר, בהתאם לגודלה (ייויי לעומת יישיי לדוגמא). התוצאה הישירה מכך היא שמיקוס הטקסט, כפי שהוא מוצג על המסך אינו זהה לטקסט המודפס. השינויים יכולים לבוא לידי ביטוי גם אופקית וגס אנכית. לדוגמא: * | שורת טקסט צפופה, המכילה הרבה מאד אותיות רחבות, לא תודפס כי אין מקום להדפיס אותה על הנייר, וזאת למרות שעל המסך היא נראית בסדר. . טוריס הנראים מיושריס על המסך עשוייסם לסטות על הנייר המודפס, כלומר הטקסט לא ישמור על היישור לימין או לשמאל (בהתאס לכיוון הסרגל). א-ב מאפשר שליטה על מיקוס הטקסט כדי למנוע תופעות אלו, בעזרת מספר כלים : / חלוקת השורה לקטעים באופן יזוס. המטרה בחלוקת השורה היא לקבע טקסט במקוס מסוים. למשל, יישור עמודה לימין. יישור עמודה לימין במקוס מסויס מושג בעזרת הוראת הקיבוע- 3 + 1%. (ראה הסברים על תוי קיבוע בסעיף הי להלן) להוראות קיבוע השלכות על יישור השוליים. אס ניתנה הוראת יישור שוליים יתבצע יישור שוליים לכל קטע שורה בנפרד (מתחילת השורה לתו קיבוע ראשון לדוגמא). * | תווים גרפיים (הנוצרים עס פקודת 511% + 41% ותווי 85611 8) גם כן מחלקים שורה לקטעים. הנושא בא לידי ביטוי בעבודה עס טבלאות. כאשר קיימת הוראת יישור שוליים, ייושר כל קטע טקסט התחום בין עמודות הטבלה באופן נפרד. פרק 13: 9 הפקת מסמכיס ברמה של דפוס = | ביכיוון מדפסתיי קיימים 3 פרמטרים (מינ, מקס וצמצוס) השולטים על גודל הרווח בין מיליס בעת יישור שוליים. = | רווח קשה משמש לשמירת רווח בגודל רצוי בין מיליס. ריווח יחסי לא פוגע בשולייסם הימנייסם במסמך עברי (במסמך לועזי השמאליים) אס יזמת היסט פיסקה או הקשת תווי רוות בעמודים הבאיס אנו מפרטים כיצד משפיע הריווח על סוגיסם שוניס של מבני טקסט. א. צמצום וווחים בין מיליס בהדפסת מסמך עס גופן ריווח יחסי, יתכן וכללית יהיו מרווחים גדוליסם מדי בין האותיות. גורס הצמצוס מאפשר להדפיס את השורה על שטח קטן יותר מהשורה המקורית, ובכך לשפר את צורתה. הסבר ודוגמאות בסעיף 11.2.3 הדן בכיוון מדפסת. הערה: שורות בהן קיימים תוויס גרפיים לא תצומצמנה, כדי שלא לפגוע בעיצוב (לדוגמא, מסגרות טבלה). ב. יישור שוליים יישור שולייס מתבצע בצורה סטנדרטית לחלוטין. תוכל להדפיס טקסט המכיל גודלי אותיות שוניס, ואף להגדיר גופניסם שוניסם או להחליף מניפות, מבלי לפגוע ביישור שולייס. הפיסקה בעמוד הבא ממחישה את הנאמר: פרק 13: 10 ח הקוק קר . ג. הפקת מסמכיס ברמה של דפוט (-----7--------- הגברת צפרדע בוכה במקלתת, בוכה במטבח ובוכה במיטה למרות שבכל השלולית אין כמותה בטיגון חביתה. וכל העוגות | של הגברת צפטוע תמיד מצליחות והבית מבריק והיא מתלבשת בחן ובטעם | ואלו | בשיק. | או למה בוכה | הגנות | צפרדע | שיש לה כל אלה ובעל נפלא ונחת רבה מתריסר ילדיה וגם מעמד! כפי שרואים בדוגמא, לא מתבצע ישור שולייס בשורה אחרונה של הפיסקה. תוכל לבטל ישור שולייסם בשורה, עייי הקשת רווח קשה בסוף הטקסט בה (?41 + מקש רווח). בהדפסה לועזית עליך להקיש את הרוות הקשה מימין לטקסט הלועזי. בייכיוון מדפסתיי אפשר לקבוע ערכי מינימוס ומקסימוס למרווחים בין המיליס בשורה, וכך תוכל לשלוט על צורתו החיצונית של המסמך. ראה סעיף 12.4. אס הרווח שנוצר בסוף שורה גדול מהרווח המקסימלי שנקבע בכיוון מדפסת, לא יתבצע יישור שולייס בשורה זו. מצב כזה יכול לקרות כאשר המילה האחרונה שהקשת בשורה ארוכה מדי וגולשת לשורה הבאה. שורות רחבות מדי בעבודה עם ריווח יחסי, לא תמיד זהה צורת המסמך כפי שהיא מופיעה על המסך לתוצאה המתקבלת בהדפסה, וזאת משוס שבהדפסה לכל אות יש רוחב שונה. עלול להיווצר מצב שבו אחת השורות בגוף הטקסט רחבה מדי, דהיינו היא תגלוש מעבר לשוליים שהוגדרו לדף ההדפסה (למרות שבמסך היא נראית בסדר). מצב כזה עלול לקרות לשורות המכילות תוויס יירחביסיי או לשורות המכילות טקסט באותיות גדולות. על מנת להמחיש זאת נתאר מצב קיצוני שבו יש שורה שכולה האות ו ולעומתה שורה שכולה האות א. האות א רחבה יותר מהאות | ולכן תתפוס יותר מקוס בהדפסה. פרק 13: 11 הפקת מסמכיס ברמה של דפוס מה שיראה על המסך כ: 41 ורולרררווודוווורורררר 2 | ששששששששששששששששששששש יופיע בהדפסה כ: 1. הוווווווווווווווווווו 2 כששששששששששששששששששששש שורה 2 תגלוש מהדף בעת ההדפסה, או שהמדפסת תקטע את המשך השורה. על מנת להסב את תשומת הלב לחריגה מעין זו, מבטל א-ב את הטקסט בשורה בזמן ההדפסה ושותל במקומו סימני קריאה. שורה 2 תופיע כך: 2 אס התו *!יי אינו נמצא בגופן הנוכחי (גופן הדפסה ראשי או גופן שצויין עייי +21 ומספר גופן לוגי), יופיעו רווחיס במקוס הטקסט. פתרון: כדי שהשורה תודפס כהלכה, עליך להכניס רווחים רגיליס נוספיס בין המילים, ובכך לרווח את השורה. אס אין מספיק מקוס, עליך להעביר מספר מילים מהשורה הנייל לשורה הבאה. דוגמא: שורה רחבה על המסך: שא אחא אאא שאצצא תופיע בהדפסה: ו פתרון: להוסיף רווחים בין המילים: אוו אוו אוו ואוו פרק 13: 12 הפקת מסמכים ברמה של דפוס במקרה שתופעת הייגלישהיי (המתבטאת בהופעת סימני קריאה במקוס הטקסט המקורי) חוזרת על עצמה פעמים רבות במסמך, יש להקטין בכיוון המדפסת את הערך הנמצא בשדה יימסי תווים ממוצע בשורהיי, (ראה סעיף 12.4.4) ולהקטין רוחב הסרגל בהתאמה. לעיתיסם יכולה להתעורר בעיה הפוכה, כאשר יש יותר מידי רווחיס בין המילים. הפתרון במקרה כזה הינו להגדיל את הערך בשדה יימסי תווים ממוצע בשורהיי בכיוון המדפסת. הגדלת מסי התוויס הממוצע בשורה גורמת להקטנת הרווחים בין המיליס. שיס לב: הגדלת מסי תוויס ממוצע בשורה מאפשרת לך להגדיל את רוחב הסרגל. אס אכן תגדיל את רוחב הסרגל בהתאם לערך החדש שרשמת ביימסי תווים ממוצע בשורהיי, יכנס יותר טקסט לשורה. פרק 13: 13 ד. הפקת מסמכים ברמה של דפוס הדפסת טבלאות / תווים גרפיים סט התוויס הגרפיים הינו כל התוויסם שבעזרתס ניתן לצייר טבלה, כולל תוויסם גרפיים שלא מופיעיס במצב ציור (ראה סעיף 9.10), אך מופיעים בטבלת תווי 45611. תוויס גרפייסם מחלקיסם את השורה לקטעיס עצמאיים. משוס כך הס גורמיס לא-ב להתיחס לקטע המתוחם בהם כאל תת-שורה, בה יתבצע יישור שולייס לכל דבר. תת-שורה זו בסרגל עברי תיושר לימין ובסרגל לועזי תיושר לשמאל, כך שהטקסט יותאסם למבנה הטבלה. בעת יישור שולייס יוזז הטקסט שמאלה (בעברית) וימינה (באנגלית). דוגמא עס ישור שולייס : בתוך תרמיל בתוך תרמיל| יהיה כהוגן מלוכלך היו בננות ומעיל| ויצטער | לו | אחר כך אס המעיל אותן ימעך ללא ישור שוליים : בתוך תרמיל בתוך תרמיל | יהיה כהוגן מלוכלך היו בננות ומעיל ויצטער לו אחר כך אס המעיל אותן ימעך פרק 13: 14 הפקת מסמכיס ברמה של דפוט | ----77 0 ה. יישור קטע/עמודה בעזרת תווי קיבוע עמודות וקטעים ניתן ליישר בכל מקוס בשורה בעזרת תווי הקיבוע: 3 + %ן4 תחת סרגל עברי - יישור לימין. תחת סרגל לועזי - יישור לשמאל. 8 + %| תחת סרגל עברי - יישור לשמאל. תחת סרגל לועזי - יישור לימין. 9 + סןג ישור למרכז תחת סרגל עברי ולועזי. כמו התוויס הגרפיים, גם פקודות אלו גורמות לא-ב להתיחס לקטע הצמוד אליהן כאל תת-שורה עצמאית, שרק בה מתבצע יישור שולייס (להבדיל משוליים רגילים במסמך שבאופן אוטומטי מיושרים). להסבר מפורט על פעולתם של תווי הקיבוע ראה סעיף 6.6.2. פרק 13: 15 מיזוג נתוניס 4. מיזוג נתוניס 1 מלזוג נתונים - מהו? מסמך בעל נוסח אחיד מהווה תבנית לתוכה יייוצקיי א-ב, בזמן ההדפסה, נתוניס המגיעיס ממקור אחר. מקור הנתוניס הינו מסמך רשימה. בכל עותק מודפס, שותל א-ב נתון אחר, הלקוח ברצף מתוך רשימת הנתוניס. התוצאה הינה פלט בעל נוסת אחיד, המכיל בכל עותק מודפס שלו, נתוניס אחריס. השימוש הנפו ביותר במיזוג נתונים הוא הכנת והדפסת מכתב לפי רשימת תפוצה, המכילה נמעניס על כתובותיהם. שלבי העבודה לביצוע המיזוג הינס: א. הכנת מסמך תבנית ב. הכנת רשימת נתוניס ג. מיזוג התבנית עס נתוני הרשימה - המיזוג מתבצע בזמן ההדפסה, עייי בחירה בפקודה "'מזג לרשימה והדפסיי שבתפריט ההדפסה. בעמודיס הבאיס תמצא הסבר מפורט לגבי כל אחד מהשלביס הנייל. פרק 14: 1 מיזוג נתונום 7-0 2 הכנת תבנית התבנית מהווה בסיס לתוכנית המיזוג. בעזרת מסמך התבנית תוכל לשלב מידע באופן מבוקר מתוך רשימה שהכנת במעבד התמלילים (או אם ברשותך ייהמשרד הממוחשביי, מתוך רשימה שהכנת באמצעות ייהפקת דוחותיי במאגר נתונים). בתבנית נעשות הפעולות הבאות: בחירת הנתונים ממסמך הרשימה (או מכלל נתוני הכרטיס). קביעת המבנה שבו ישולבו הנתוניס, ומיקומס בשורה. כתיבת מלל קבוע שיופיע בכל המסמכים שיפתחו על בסיס התבנית. הגדרת מאפייני עיצוב והדפסה שיוצמדו להם (הדגשה, קו תחתון וכו). ל ₪ ₪ מה עושה א-ב בזמן המיזוג והדפסה! הוא קורא את השורה הראשונה ברשימת הנתוניס, ומעתיק אותס למסמך בהדפסה עפייי הוראות העיצוב הכלולות בתבנית. תבנית אחת לא בהכרח תענה על הדרישות המשתנות בכל פעם שתרצה להפיק מסמך אחר. תוכל להכין מספר לא מוגבל של תבניות, כל אחת עס שמה המאפיין. ישנס מספר שמות שאין להשתמש בהם, מאחר והמערכת מכירה אותס לתבניות אפליקטיביות מוכנות של המערכת המשולבת, כגון: סיכוס; "החלטה ,"תוכן; "אינדקס; "מעקב. (בתבניות מוכנות אלו אפשר להכניס שינויים בהתאס לדרישת המשתמש, אך השם שלהן חייב להיות קבוע). לכל התבניות של א-ב מוצמדת קידומת יי"יי, וזאת כדי להקל על איתורן. אין לסימון זה משמעות מעבר לתפקידו ככלי עזר לציון תבנית. פרק 14: 2 מיזוג נתוניס לפניך דוגמא של תבנית שמטרתה לעזור לעובד בהכנת מכתבי חיוב דמי שרות חודשייס ללקוחות החברה: א.ג.נ., נודה לך אס תעביר לחברתנו דמי שירות לחודש פחודש% על סך פ5סהכ לתשלוס8 עבור פסוג שרות5 על סמך חוזה מס' 8מספר חוזה8 בכבוד רב, החברה לשרותי הדרכה בעיימ. בעת הפעלת המיזוג, בזמן ההדפסה, תשולב התבנית עס הנתונים המתאימים והתוצאה תהיה, לדוגמא: א.ג.נ., נודה לך אס תעביר לחברתנו דמי שירות לחודש נובמבר על סך -.2000 שייח עבור הדרכה על סמך חוזה מסי ג-1111. בכבוד רב, החברה לשרותי הדרכה בעיימ. א-ב יעצב את הנתוניס בהתאס לסרגל התבנית, ויסדר את הטקסט בהתאס לאורך הנתוניס המשולביס. התבנית מהווה מסמך א-ב לכל דבר הערה: במערכת המשולבת, תכניות נוספות הנשענות על התבנית : . ניהול מסמכיס - לעריכת מסמכים אוטומטית. = מעקב החלטות - לבניה אוטומטית של סיכומי דיון. . שילוב קבוצת כרטיסיס - לשילוב נתוני כרטיסים ממאגר מידע למסמך א-ב. פרק 14: 3 זו זז הק קד דד 7 || המשוה מואו ₪ אאש:: 1 מה מותר לעשות בתבנית כדי להורות לא-ב אלו נתוניס עליו לשלוף מתוך רשימת הנתונים, עליך לציין את שס הנתון, כפי שהוגדר ברשימה. כדי שא-ב יזהה את הנתוניס שעליו לשלוף, עליך להקיש קוד מזהה בתחילתו ובסופו של שם הנתון. כך יבחין א-ב בין נתוניס לבין טקסט חופשי. הקוד ניתן עייי הקשה על 6 + 41% (2 מהלוח האלפאנומרי - שורה עליונה בלוח המקשים). נתון בשס טימוכין ירשס כך: סימוכין5 קודי השילוב יעלמו עס ביצוע השילוב ובמקומס יוצבו הערכיס שנשלפו מן הרשימה, החל מקוד השילוב. שס הנתון חייב להיות זהה לחלוטין לשם אותו נתון ברשימה, כולל כמובן רווחיס ביו המילים. אס ימצא א-ב הבדל בשמות, לא יתבצע השילוב. על המסך תופיע ההודעה: יישס נתון לא מוכר" מיקוס שמות הנתוניס בתבנית הוא חופשי לחלוטין, כלומר, מבנה המסמך לא חייב להיות דומה בשוס צורה שהיא לתבנית המוצעת עייי א-ב, או לרשימת הנתוניס. ניתן להוסיף מאפייני עיצוב לנתון, כגון הדגשה ו/או קו תחתון. מאפיין חייב להתחיל בקוד השילוב הראשון או לפניו, ולהסתייס בקוד השילוב האחרון או אחריו. לא ניתן לשנות מאפיין באמצע נתון. ניתן להוסיף טקסט חופשי בין הנתונים, לפניהם ואחריהם. כל שורה ריקה שנמצאת בתבנית תשוכפל גם במסמך העבודה. כנייל גם תוויס גרפייסם מכל הסוגיס. פרק 14: 4 מיזוג נתוניס ------7--7-- מיזוג נתוניס שתי הערות אחרונות המתיחסות לתוכנית יישילוב רשימת נתונים": כיווון שכל שורה המופיעה בתבנית תשולב לתוך מסמך העבודה, מומלץ שלא תופענה שורות מיוחדות של א-ב כגון סרגל, הגדרת כותרת, הוראות הדפסה, עמוד חדש, אלא אס מעוניניסם להפעילן בעת השילוב. (לדוגמא: אס השילוב מצריך סרגל רחב מהרגיל, רצוי להכניס בתבנית סרגל מתאיס). על מנת לארגן את הנתוניס בעמודות, יש להכין כותרות מתאימות במסמך העבודה ולא בתבנית. מאידך, אפשר לסדר בתבנית את הנתוניסם בעמודות. 2 ש לטות שונות לשילוב הנתון ישנן ארבע שיטות שונות לשילוב נתונים: נתון רגיל כל נתון התחוס בין שני קודי השילוב (111+6), ללא הוראות נוספות הוא נתון רגיל. א-ב שותל תוכן במסמך בהתאס לאורך שהוא תופס ברשימה בפועל, לאחר קיצוצ הרווחים המופיעיס בסיומו, ועורך את הטקסט במסמך בהתאם (גלישת מיליס). נתון באורך קבוע רווח קשה בסופו של שס הנתון (+[1 + מקש הרווח) קובע שלנתון הנייל יהיה אורך קבוע, ללא קשר לאורך הנתון בפועל (ברשימה או בכרטיס). א-ב לא יחרוג מתחומי הקוד האחרון בזמן שילוב ערכיס. מספיק רווח קשה אחד; מיקומו לאחר שם הנתון אינו משנה, כי רוחב הנתון נקבע בהתאס למיקומו של קוד השילוב. כאשר משלביס טקסט בעמודות (או בטבלאות), חשוב שיישור העמודות לא ישתבש בעקבות הערכים שישולבו מן המאגר. לכן במקריס אלה יש להקיש תו רווח קשה בסוף שס הנתון. פרק 14: 5 זז ד לק דע זה תלפק וקש הטשוש זצומקש אששאוש ררש ה ה הכ | || ררה בדוגמא הבאה, נרשס בתבנית: פתאריך90 6הזמנה50 5קודם5 במסמך העבודה יתקבל בשילוב: 18 שולחן פורמיקה עגול 8 108 מערכת ישיבה ל-2 9 1108 מיטה זוגית, שידה ושולחן 6+ 18 שולחן עצ עגול, 6 כסאות 4 הערות: א. ברור, שהאורך שנקבע לנתון בתבנית חייב להיות שווה או גדול מאורך הנתוניס בפועל ברשימת הנתוניס. אס האורך המוקצה יהיה קצר יותר, יקוצץ הנתון בעת השילוב. ב. יש לשלב את תו הקיבוע (23++11) בתבנית כאשר רוציס להדפיס טבלאות עס פונט ריווח יחסי. (אותס הכללים החליס על הדפסת טבלאות רגילות בריווח יחסי.) ראה סעיף 13.4. שתי הצורות הבאות לשילוב נתוניס רלוונטיות אך ורק למיזוג או שילוב של רשימת נתוניס למסמך אחד. הן מתיחסות לנתון מסוג יישדה מרובה'י. שדה מרובה מכיל נתון בעל מספר מופעים (למשל מספר טלפון). כאשר תבנית כוללת נתון מסוג יישדה מרובהיי, ישלוף ויעתיק א-ב לתוך מסמך העבודה כל אחד מן הערכיס המופיעים בנתון. ערכיס אלה ניתנים לסידור אחד ליד השני באותה שורה, או אחד מתחת לשני, בטור. = שילוב ערכי "שדה מרובה" באותה שורה נקודה נקודה פסיק (..,) בסוף שס הנתון קובעיס שהערכים יופיעו ברצף, באותה שורה. בנתון בשס יימשתתפיסיי, כמו בדוגמא הבאה, נרשס בתבנית: 6משתתפים..,5 במסמך העבודה יתקבל: פלל,ג'זרג' ,יבג .ג'ון פרק 14: 6 מוווג תו 5-כ .ב ...ב מיזוג נתוניס שילוב ערכי ''שדה מרובה'' בטור נקודה נקודה נקודה-פסיק (..;) בסוף שס הנתון קובעיס שהערכים יופיעו ברצף, אחד מתחת לשני, כל אחד בשורה נפרדת. בנתון בשס יימשתתפיסיי, כמו בדוגמא הבאה נרשס בתבנית : %משתתפים..;8 במסמך העבודה יתקבל: פול ג'ורג' רינגו ג'ון אס תוסיף טקסט חופשי בתבנית, לפני שם הנתון, הוא ישוכפל בזמן השילוב עבור כל שורה המכילה ערך מהשדה המרובה. בדוגמא הבאה נרשס בתבנית: שם משתתף: 6משתתפים. . ;8 במסמך העבודה יתקבל: שם משתתף: פול שם משתתף: ג'ורג' שם משתתף: רינגו שם משתתף: ג'ון התוכנית לא תשכפל טקסט חופשי או שמות נתוניס שנכתבו אחרי השדה המרובה. פרק 14: 7 | ששקכק משפטשותוו הו ל בככל 0+ מיזוג נתונוט ( 7-7 3 הכנת רשימת נתונים רשימת נתונים הינה מסמך א-ב שהוכן במבנה מסויים. הרשימה מהווה את רשימת הנתוניס המשתנים שימוזגו לתוך התבנית בעת הפעלת המיזוג. ניתן להכין מספר לא מוגבל של רשימות. הרשימה בנויה מכותרת ומנתוניס: . הכותרת הינה השורה הראשונה ברשימה, בה מוגדריס שמות הנתוניס המופיעים ברשימה. למשל, יישס לקוחיי הוא שס נתון. שמות הנתוניסם משמשיס הן את הרשימה והן את המסמך למזזוג. . הנתונים מהוויס את תוכן רשימת התפוצה. למשל: יייעקב כהויי יהווה אחד מהנתונים. נתוניס אלה ישולבו במסמך העבודה. עומדות לרשותך שתי אפשרויות בהכנת הרשימה למיזוג: א. שימוש במעבד התמליליס להכנת מסמך רשימה. ב. | שימוש במערכת המשולבת, בתנאי שקיים בה מאגר מתאים. תוכל להכין באמצעותה רשימת נתוניס אוטומטית, המתבססת על הנתונים במאגר. א. הכנת רשימת נתונים במעבד התמלילים הכנת הרשימה תעשה לפי השלבים הבאיס: - | בניית הכותות. - | בניית נתוני הרשימה (נתוני רשימת התפוצה, או נתוני השילוב). פרק 14: 8 מיזוג נתוניס בניית הכותרת = הכותרת בנויה משמות נתונים התחומים משני צידס בקוד מיזוג שהוא הסימן 8. הסימן נוצר עייי הקשה בו זמנית על %ן4 והמספר 2 בלוח האלפאנומרי. לדוגמא : םס הלקוח6 %כתובת בחוייל = מספר שמות הנתונים המירבי המותר בשורה הוא 32. = אווך הסוגל: שורת הכותרת חייבת להיות שורה אחת בלבד במסמך. לכן, אס אתה זקוק לשמות נתוניס ארוכים או רבים, קבע סוגל לפי האורך הדיוש. = שם נתון יכיל עד 60 תוויס. מותר להוסיף רווחים משמאלו ומימינו. שס נתון יכול להכתב בעברית, לועזית (אותיות קטנות או גדולות) או מספריס. = בין שם נתון למשנהו יופיעו תוו/י רווח או פסיק. אין להוסיף קוויס ו/או תוויס נוספיס אחריס. = אין להוסיף מאפייני עיצוב לשמות הנתונים כגון קו תחתון או הדגשה. מאפייני העיצוב נקבעיס בתבנית. בניית תוכן הרשימה למיזוג לאחר הגדרת הכותרת, עליך למלא נתוניס ברשימה לפי הכללים הבאיס : = הנתונים יירשמו מתחת לשורת הכותרת. כל נתון ירשסם בהתאמה תחת שמו בשורת הכותרת העליונה. = בשדה מרובה, מותר לנתוניס להתפרש על מספר שורות, ובתנאי שתוסיף את הסימן + בטור הראשון של השורה הראשונה. סימן זה יידע את א-ב על קיומה של שורת המשך. פרק 14: 9 א [ משהדד זפודךווותדיר ר שתוד ירד הפתהרעוערר-קתקטרקואקודי יפוי קה ו יי | 77 ו בכי מו םשה בגב = אס רשימת הנתוניס מיועדת למיזוג בעת הדפסה, התוכנית מתעלמת מכל שורות הרווח בין שורות נתוניסם. אס רשימת הנתוניס מיועדת לשילוב במסמך העבודה, כל שורת רווח, וכן כל תו גרפי, ישוכפלו גם במסמך. = אין חשיבות למיקוס המדויק של הנתון מתחת לשם הנתון, כל עוד יהיה בתחוס שבין הקודיס לשילוב התוחמיסם את שם הנתון (הנתון יהיה בין שני קודי פולא מחוצ להס). המערכת תתעלס מרווחיס הנמצאיס לפני או אחרי הנתון. לדוגמא, מתחת לקודים התוחמים את שס הנתון: פשם הלקוח 8 עליך לרשוס את שס הלקוח: עמירם יעל = רשימת הנתונים הינה מסמך א-ב רגיל. הווה אומר שתוכל בחופשיות לשמור קטעים, להעבירס, להעתיקס לרשימה אחרת וכדי. = | על מנת להקיש טקסט באנגלית, מותר להשתמש במתכונת דחיפה - 0 + 1%. זוהי דוגמא לרשימת נתוניס: >שם משפחה5 6שם פר5'0 %כתובת 5 עמירס יעל החרוביס 5, תייא כהן מיכל בר צבי 19, בייב 056 קט אוסישקין 79, תיא לאחר שסיימת את הכנת הרשימה, שמור אותה תחת השם שבחרת בתיקיה הפרטית שלך. ברירת המחדל של א-ב לשם המסמך היא יי" רשימהיי. מומלצ לתת למסמך שסם מזהה עס הקידומת יי" 'י. פרק 14: 10 מיזוג נתוניס הכנת רשימת נתונים ממאגר במערכת המשולבת שיס לב: שיטה זו רלוונטית רק למי שעובד עס המערכת המשולבת לניהול משרד של א-ב. המערכת המשולבת מאפשרת לך להכין רשימת נתוניס באופן אוטומטי. אס אתה מנהל מאגר נתוניס מסויס במערכת, ואתה מעונין להפיק מסמך בנוסח אחיד על סמך נתוניס הנמצאים במאגר זה, תוכל להכין את הרשימה מתוך המאגר, ולחסוך את הקלדת הנתוניס לרשימה במעבד. נתוני הרשימה יופקו מתוך המאגר הנבחר, וכותרת הרשימה תבנה באופן אוטומטי בהתאס. הכנת רשימת נתוניס מהמערכת המשולבת מפורטת בפרק 7 במדריך למשתמש (יימאגר נתוניסיי). פרק 14: 11 | והוושופה :ן ו 4 מיזוג לרשימה והדפסה כאמור, מאפשרת התוכנית יימיזוג לרשימה והדפסהיי הכנת מסמך בעל נוסח אחיד והדפסתו במספר עותקיס, תוך שילוב נתונים משתנים מתוך רשימה. פעולת המיזוג מתבצעת באמצעות הפקודה 'ימזג לרשימה והדפסיי שבתפריט העל ייהדפסת'י. לאחר הכנת התבנית ורשימת הנתונים, מגיע שלב הפעלת התוכנית, היינו, מיזוג הנתוניס מהרשימה למסמך התבנית ויצירת מסמכים בעלי נוסח זאהה אך נתוניסם משתניס. 1. בדוק שרשימת הנתונים נמצאת בתיקיה הפרטית שלך לפני הפעלת התוכנית. אס היא לא נמצאת שסם, העבר אותה. 2 ודא שהמדפסת מוכנה להדפסה. 3 | ודא שיש נייר במדפסת - רציף או המוזן עייי מזין דפיסם אוטומטי. אי אפשר לעבוד עס דפים בדידים בהזנה ידנית. 4. | טען לזיכרון את מסמך התכנית. (בחר ב ייפתח מסמך קייסיי מתפריט העל יימסמדיי, עבור לתיקיה הפרטית ורשוס את שס התבנית שהכנת.) 5. | בחר בפקודה יימזג לרשימה והדפסיי מתפריט ייהדפסהיי. 6. | בתיבה יישם מסמך רשימהיי הקש את שס רשימת הנתוניס. עס תחילת ההדפסה מופיעה ההודעה יכל מקש יפסיק הדפסהיי. על המסך יוצג תחילתו של כל עותק מהתבנית, לאחר מיזוג הנתוניס לתוכה. בתחילה יודפס עותק עס נתוניסם משורת הנתונים הראשונה מהרשימח. אחריו יודפס עותק עס נתוני השורה השניה, וכן הלאה. שיס לב: אס שגית ברישוס שמות אחד הנתוניסם, תתקבל ההודעה יישם נתון לא מוכריי. הפסק את ההדפסה עס 556 ובחן את העותק המודפס הראשון - הנתון אשר את שמו התכנית לא הכירה מודפס כפי שנכתב בתבנית. תקן את התבנית והפעל שוב את המיסוג. פרק 14: 12 תוכניות מיוחדות של א-ב 5. תוכניות מיוחדות של א-ב התוכניות המיוחדות של א-ב כוללות : = | תוכן ענינים - תוכנית המאפשרת להכין תוכן עניניס אוטומטי עבור מסמך בודד, או מסמך-אב על כל בניו. = | אינדקס מילים - א-ב :כין אינדקס מיליסם בהתאס למילון מונחיס שתיצור. תוכל להכין אינדקס עבור מסמך בודד, או מסמך-אב על כל בניו. . חישוביס - בעזרת תוכנית זו תוכל לנהל חישובים מקווניס (6חוּ 1חס) במסמך העבודה. חישוביס כולליס מספרים, נוסחאות, פונקציות א-ב וכן משתניס. . ערוך כל הטבלאות - זוהי תוכנית שיש להפעילה לאחר עדכון מסמך שבו מופיעה טבלה אחת או יותר. התוכנית מוודאת פיצול נכון של הטבלה על פני שני עמודיס או יותר, ושכפול שורות הכותרת בעמודיס הבאים. . השוואת מסמכים - הינה תוכנית בעזרתה תוכל לגלות מה מבדיל בין שתי גירסאות של אותו מסמך. + סטטיסטיקה - היא תוכנית המדווחת על נתוניסם סטטיסטיים אודות המסמך הנוכחי. כיצד להיכנס לתפריט ''תוכניות'י! * | בחר בנושא ייתוכניותיי מהתפריט הראשי של א-ב. לחילופין, העזר בקיצור הדרך ת + 1% ישירות מתוך מסמך העבודה. שיס לב: הפעלת ייתוכניותיי כאשר הסמן נמצא בתוך קטע מקושר, תגרוס להפעלת התוכנית אשר יצרה את הקטע באופן אוטומטי, ללא שאלות נוספות. פרק 15: 1 ,ור ?₪ יי ב - ב תוכניות מיוחדות של א-ב ‏ ----7 ברו 1 הכנת תוכן ענינים למסמך בעזרת א-ב, תוכל להכין תוכן עניניס למסמכים באופן אוטומטי. החסכון בזמן בעת כתיבת המסמך הוא משמעותי. חסכון זה עוד יותר מהותי בשלבי עבודה מתקדמים עס המסמך, כאשר מתחיליס לעדכנו ולשנותו, להוסיף ולגרוע. שינוייס אלה חייבים לבוא לידי ביטוי בתוכן העניניס. טעויות כגון שינוי שמות של פרקיס ושל סעיפים נמנעות כתוצאה מהשימוש בתוכנית מיוחדת זו של א-ב. י 1 כיצד פועלת התוכנית ניתן לבנות תוכן ענינים בצורות שונות, בהתאסם לאופי המסמך, ונורמות מקובלות. א-ב מאפשר לשלוט על נושאי העיצוב הבאיס: = | האס כל הסעיפים יתחילו באותו טור, או שתהיה הסטה פנימה בהתאס לרמת הסעיף (סעיף ראשי לעומת תת-סעיף). . האס תהיה אבחנה בין סעיפים ראשיים למשניים מבחינת גודל אות, הדגשה, קו תחתון וכדומה. * | האס תהינה שורות רווח בין סעיפים, ואם כן כמה והיכן, והאס תעשה האבחנה במקרה זה בין סעיף ראשי לתת-סעיף. * = האס מספרי העמודים יוצמדו לטקסט או שיופיעו בעמודה קבועה, למשל בסוף השורה. * | האם יהיה תו מחבר בין הטקסט לבין מספר העמוד, ואס כן, באיזה תו או סדרה של תוויס תבחר (נקודה, קו, כוכבית). להכנת תוכן עניניס שלשה שלבים: א. בחירת הטקסט שיופיע בתוכן ענינים נעשה בתוך מסמך העבודה. קביעת מבנה חיצוני של התוכן מתבצעת במסמך תבנית מיוחד. ג. שילוב תוכן עניניסם במסמך נעשה אוטומטית עס בחירת התוכנית המתאימה מתפריט ייתוכניות'י. ט פרק 15: 2 תוכניות מיוחדות של א-ב באמצעות הוראה אחת בלבד, תוכל להעזר בסיעוף האוטומטי להכנת תוכן עניניסם. אס כתבת את המסמך תוך שימוש בסיעוף האוטומטי, לא תצטרך לחזור ולסמן סעיפיס רצוייס כשלב מקדים להכנת תוכן עניניס. כל שעליך לעשות הוא לקבוע אלו רמות סיעוף תכללנה בתוכן העניינים, וא-ב יעשה עבורך את שאר המלאכה. כך יחסך ממך הצורך בעריכה נוספת או מתן סדרה של הוראות מיותרות. אס לא נעזרת בסיעוף האוטומטי של א-ב, עליך לסמן בקוד מיוחד כל שורה, או חלק משורה שאמורה להופיע בתוכן. שורה יכולה להיות ראש פרק, כותרת, שס סעיף וכדומה. התוכנית מחפשת שורות אלה, משכפלת אותן ושותלת אותן, עפייי ההגדרות של מסמך התבנית, במקוס הרצוי במסמך העבודה. את התוצאות תוכל לראות ישירות על המסך. משוס כך גם שינוי העיצוב היא פעולה כל כך קלה. הבט על שתי הדוגמאות הבאות: 1 הכנת תוכך ענינים למסמך . . .0 ...0202020200 אא 1 ככיצד פועלת התוכנית . .0 .0 ...2020202000 אא 2 בבתירת הטקסט שיופיע בתוכן . .0 .0 .205050200 אא 3 השמטת שורות סיעוף אוטומטי מתוכן ענינים . . אא 2 עיצוב מסמך תבמת .0.0 .0 ...2020202000 אא א. מיקוס טקסט בשורה . .0 .0 ...02020.0 אא בדוגמא הראשונה, מתחיליס הסעיפים, עפייי רמתס וחשיבותם, בהיסטים שוניס. מיקוס מספר העמוד, לעומת זאת, קבוע עבור כל הסעיפים. התו המחבר בין הטקסט למספר העמוד הוא יינקודה-רווחיי. התקנה והפעלה של א-ב מעבד תמלילים %% שיטות הארגון של א-ב %* עבודה עס מסמכים %%א ניהול מסמכים %% אודות מסך העבודה %%א עיבוד מלל ועריכתו %%א - ₪ שר 5 תס הדוגמא השניה לקוחה ממסמך שבו יש רמה אחת של סיעוף בלבד. כאן הוצמדו מספרי העמודיס לטקסט, אך למען ההדגשה, הודפסו באות גדולה יותר. במקרה זה אין תו מחבר בין הטקסט למספר העמוד. פרק 15: 3 .ו תוכניות מיוחדות של א- 1‏ ---7-7 רו רירשב תוכל להכין תוכן עניניס למסמך בודד או למסמך-אב. אס תכין תוכן עניניס למסמך-אב, יופיעו בו הסעיפים המסומנים מכל מסמכי-הבן המשולביס. 2 בתיות הטקסט שיופיע בתוכן אס לא השתמשת בסיעוף האוטומטי, או אס הסיעוף האוטומטי לא תואם לסעיפים שאמורים להופיע בתוכן העניניס, עליך לסמן באמצעות ייקוד התוכןיי אלו שורות או חלקי שורות ישוכפלו לתוכן העניניסם, ומה תהיה רמת הסיעוף של כל שורה. סהייכ תוכל לקבוע 6 רמות סיעוף. בפרק זה למשל קיימות 4 רמות סיעוף - שם הפוק הוא רמה ראשונה; שמות הסעיפים הראשיים - 15.1 בפרק זה - מהוויס רמה שניה; תת- סעיפים - כמו 15.1.1 - מהוויס רמה שלישית. רמה רביעית יוחדה לחלוקה פנימית של תת-סעיפים (שלהן לא הוקצה מספר סעיף). 1. פתח את המסמך שעבורו יש להכין תוכן. 2 הצב את הסמן בסוף הטקסט הרצוי, ולחץ על המקשים 7+11%ח5+11% (לחץ על %+501 + +11 בו זמנית, ומבלי לעזוב מקשים אלה, הקש על הספרה 6 בלוח האלפאנומרי). על המסך יופיע משולש מלא. תוכל להוסיף את קוד התוכן בכל מקוס בשורה, בתנאי שתקיש אותו בסוף הטקסט שאמור להופיע בתוכן. במסמך עברי, תתיחס התוכנית רק לטקסט שמימין לקוד. בלועזית, תתיחס התוכנית לטקסט הנמצא משמאל לקוד. קוד התוכן מופיע רק על המסך! בהדפסה הוא הופך לתו רווח. 3 קבע את רמת הסעיף עייי הקשת מספר קודיס כמספר הרמה. קוד אחד - לסעיף ראשי, שני קודים - לתת-סעיף, וכיוצייב, עד לרמה השישית. על הקודים להיות סמוכים זה לזה, ללא רוותחים ביניהס ובאותו מאפיין אות. במסמך התבנית תוכל לסמן בדיוק באיזה טור בשורה לשתול כל אחת מהרמות השונות, ובכך ליצור הסטה פנימה לפי חשיבות סעיפים. פרק 15: 4 תוכניות מיוחדות של א-ב 23 השמטת שורות סיעוף אוטומטי מתוכן ענינים יתכן ותרצה להשתמש בסיעוף האוטומטי כבסיס להכנת תוכן עניניס. כלומר, כל שורה שנוצרה עס סיעוף אוטומטי (ס + 11%) תשוכפל לתוכן ענינים. מאידך, סביר להניח שיהיו גס שורות שלא צריכות להופיע בתוכן העניניס. כדי להשמיט שורות אלו, עליך לסמן אותן במסמך העבודה. = הצב את הסמן בשוות הטקסט המיועדת להשמטה ולח על המקשיס 1 + 21%. על המסך יצוייר משולש מלא הפוך, דוגמת ז. תוכל להוסיף את קוד ההשמטה בכל מקוס בשורה, וא-ב יתיחס לשורה כולה. קוד ההשמטה מופיע רק על המסך! בהדפסה הוא הופך לתו רווח. 1 + 21% מהווה ברירת מחדל של א-ב לקוד השמטה. תוכל לקבוע קוד אחר שישמש למטרה זו בתיבת השיחה ייפרמטרים לתוכן ענינים'י (סעיף 15.1.5). 4 עיצוב מסמך תבנית את צורתו החיצונית של תוכן העניניס עליך לעצב במסמך תבנית מיוחד, בעזרת סימניס מוסכמיס. בתיקיה *''תוכניותיי שמורה תבנית ברירת מחדל, המאפשרת לך להכין תוכן עניניס על פי עיצוב מוגדר מראש. שס התבנית: "תוכן. .| תוכל להכניס כל שינוי רצוי במסמך התבנית של א-ב, ובכך לעצב את תוכן העניניסם לפי ראות עיניך. . מאידך, תוכל להכין מספר בלתי מוגבל של תבניות שונות, כל תבנית למטרה אחרת או מסמך אחר. לכל תבנית עליך לתת שסם מזהה יחודי עס הקידומת ‏ "יי כדי שא-ב ידע לזהות את המסמך כתבנית. פרק 15: 5 תוכניות מיוחדות של א-1ב ‏ --- הייריב עיצוב מסמך התבנית כולל חמישה אלמנטים: א. מיקוס הטקסט בטור רצוי בשורה (הסטה של סעיפים על פי רמתס). ב. | מיקוס מספר העמוד ביחס לטקסט (טור בשורה). ג. = בחירת תו מקשר בין סוף טקסט למספר העמוד (לדוגמא: נקודה, נקודה-רווח, כוכבית). ד. | קביעת שורות רווח בין רמות סעיפים שוניס. ה. | הצמדת מאפייני עיצוב/הדפסה, להדגשת רמות שונות של טעיפים. מספר השורות במסמך התבנית חייב להיות זהה למספר הרמות של סעיפים, וכל שורה אחראית לעיצוב כל הסעיפיסם מאותה רמה במסמך העבודה. במיליסם אחרות, אם הגדרת שלש רמות של סעיפים במסמך, עליך להכין שלש שורות במסמך התבנית, שורה לכל רמה, ובהן לקבוע מאפייני עיצוב. לכל שורה מוגדריס שני שדות: - השדה הראשון קובע באיזה טור יודפסו הסעיפים השונים, עפייי רמתס, האס תהינה שורות רוות, ואס כן, היכן. - | השדה השני קובע היכן ימוקס מספר העמוד, ומה יהיה התו המקשר. לכל אחד משדות אלו תוכל לקבוע מאפייני הדפסה. כל שדה יש לתחוס בעזרת קוד מיוחד, הוא קוד שילוב, הנוצר עייי הקשה על 6 + 21% (הספרה 2 מהלוח האלפאנומרי). בנקודת הקשת הקוד נוצר הסימן 8 על המסך. קוד זה מורה לתוכנית מאיזה טור לשתול את הערכים המתאימים. כלומר, עליך להקיש את הקוד בטור הרצוי בשורה. בסוף סעיף זה הבאנו שתי דוגמאות של מסמכי תבנית, ששימשו להכנת דוגמאות התוכן בסעיף 15.1. נעבור לראות כיצד להגדיר את הנושאיס השוניס במסמך התבנית. פתח מסמך חדש, ועצב בו את המבנה הרצוי לתוכן הענינים. פרק 15: 6 תוכניות מיותחדות של א-ב מיקוס טקסט בשורה ציין מאיזה טור בשורה להדפיס את הטקסט שסומן במסמך העבודה, ואיזה רמת סעיף תשולב בטור זה. לשס כך, השתמש באותם קודיס שהקשת במסמך העבודה. הצב את הסמן על הטור הרצוי והקש "7 + %8ו58 + %!21. הקש קוד זה כמספר הפעמיס הזהה לרמת הסעיף אותו הוא מייצג. לדוגמא : > -------ט --------ט --------ט --------ט --------ט --77----0----> 58 פרושו סעיף ראשי שמתחיל בטור 4. הוור פרושו תת-סעיף שמתחיל בטור 7. קביעת שורות רוות ציין שורת רווח בעזרת התו ; (נקודה-פסיק) בשדה הראשון בשורה. כל ; שתוסיף יוחלף בהדפסה בשורת רווח אחת. ; בתחילת השדה (לפני קוד הסעיף) יצור שורת רווח לפני הטקסט. ; בסוף השדה (אחרי קוד הסעיף) יצור שורת רווח אחרי הטקסט. על מנת להוסיף 2 שורות רווח - הקש פעמיים על ; בדוגמא זו - 58:; ;8 - קבענו שלפני כל סעיף ראשי תכנסנה שתי שורות רווח, ואחריו תיכנס שורת רווח נוספת. מיקוסם מספר העמוד את השדה השני בשורה מקס בטור שבו תרצה להדפיס את מספר העמוד. בשדה זה תוכל לציין גם את התו המקשר בין הטקסט למספר העמוד, כפי שמוסבר בסעיף הבא. מספר העמוד שיופיע בתוכן הינו המספר שיופיע בנוסח המודפס של המסמך ולא כפי שהוא מוצג במסך, בשורת האינדיקציה. פרק 15: 7 ד. ה. תוכניות מיוחדות של א-ב ‏ ----77ההשש שו רר ירי בחירת תו מקשו א-ב משכפל כל תו, או קבוצת תווים, שמוגדרים בין קודי השילוב, כולל רווחיםס, על מנת ליצור קישור בין הטקסט למספר העמוד. אין חובה להגדיר תו כלשהו. תוכל למקס מספר עמוד במקוס רצוי ללא תו מחבר, או לחילופין, למקס את מספר העמוד בצמוד לטקסט. בחן את הדוגמאות הבאות: 5% *וצר תו מקשר מסוג 8 5- % יוצר תו מקשר מסוג 6 6 ₪ 56 58 יוצר תו מקשר מסוג ח.הבחגח.ה.ה.ח.ד.- 5 % לא יוצר תו מקשר 5 מספר העמוד יוצמד לטקסט (לאחר 2 תווי רווח). הצמדת מאפייני הדפסה מאפייני הדפסה תוכל להצמיד לכל אחד מהשדות בשורה. מאפיין הדפסה חייב לכלול את כל השדה (לא תוכל להפסיקו באמצע שדה). על מנת להוסיף מאפייני הדפסה כגון הדגשה, קו תחתון, או גודל אות, הצב את הסמן על קוד השילוב, היכנס למצב המתאים, סמן השדה הרצוי כולו, וצא מהמצב אחרי קוד השילוב האחרון. לדוגמא, על מנת להדגיש סעיף ראשי בקו תחתון עליך למתוח קו כך: 5 8 פרק 15: 8 תוכניות מיוחדות של א-ב שתי הדוגמאות הבאות הן העתקיס של התבניות ששימשו להכנת התכנים בסעיף 15.1. זהו מסמך התבנית ששימש עבור הדוגמא הראשונה: זהו מסמך התבנית ששימש עבור הדוגמא השניה: 5 שיללוב תוכן ענינים במסמך אין צורך לטעון את מסמך התבנית לזיכרון לפני שילוב התוכן. 1. הצב את הסמן במקוס הרצוי במסמך, שממנו ואילך ישולב תוכן הענינים. 2 בחר בפקודה "יתוכן ענינים'י מתפריט ייתוכניות'י. תוכל לקרוא לתפריט ייתוכניותיי ישירות ממסמך העבודה עס הפקודה ת + %+1. תפתח תיבת השיחה ייפרמטרים לתוכן עניינים'י. 33 בשדה 'הכללת סעיפים אוטומטיסםיי, בחר האס לבנות תוכן עניניס בהתבסס על שורות הסיעוף האוטומטי (שורות שנוצרו עס הפקודה ס + 1%ג). - | כדי להשתמש בסיעוף האוטומטי, הקש <"56ח60>. - | כדי לוותר על הסיעוף האוטומטי, הקש לי ו-<ז60%6>. פרק 15: 9 תוכניות מיוחדות של א-1ב ‏ ---7-7 שובי ב 4. | אם בחרת לנצל את הסיעוף האוטומטי להכנת התוכן, יעבור הסמן לשדה הבא ייעד רמהזיי. כאן תוכל לקבוע עד איזו רמה, מתוך תשע רמות הסיעוף האפשריות, יכלול א-ב בתוכן עניניס. הקש את מספר הרמה והקש <"0056>. 5 בשדה ילדלג על סעיפים המסומנים ב:יי הקש תו כלשהו שישמש אותך לסימון סעיפים (שנוצרו בעזרת הסיעוף האוטומטי) שתרצה להשמיט מתוכן הענייניס. ברירת המחדל היא הסימן ז. 6. הקש <"56ח6> כדי לאשר את הערכים בשדות. תפתח תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי. הסמן ימצא בשדה יישס המסמץדיי. 7 בשדה "שס המסמך" הקש את שם מסמך התבנית לשילוב. בשדה זה מופיעה ברירת המחדל של א-ב לתבנית: "תוכן. כדי להשתמש בתבנית זו, אשר עס <ץ%6%ח6>. כדי להשתמש בתבנית אחרת, ציין את שמח (כולל הקידומת י"יי). לדוגמא: "תוכן1. לאחר אישור תיבת השיחה, יסרוק א-ב את המסמך, יכפיל את הטקסט המסומן, ויעתיק אותו על פי הוראות העיצוב שנמצאות במסמך התבנית. תוכן הענינים ישתל מנקודת הסמן ואילך. א-ב יתעלם מכל מאפייני ההדפסה והעיצוב במסמך המקורי וכנייל גם ממיקוס הטקסט בשורה. אס תוכן הענינים מבוסס על סיעוף אוטומטי, יתעלס א-ב מכל הגדרות הסיעוף האוטומטי, כגון טאבולציה והיסט. תוכל להכין תוכן עניניסם משותף לכל המסמכיס המשולבים במסמך-אב. במקרה זה יסרוק א-ב את כל מסמכי-הבן וישכפל את השורות המתאימות. על המסך יוצג תוכן העניניס. לפני מספר העמוד יושתל תו קיבוע המשמש כהוראת יישור שולייס בהדפסה בשיטת הריווח היחסי. בהדפסה יוחלף תו הקיבוע ברווח. לתו הקיבוע אין השפעה על הדפסה מסוגיס אחריס (הריווח היחסי נתמך רק במדפסות נבחרות ומוסבר בסעיף 4).. ניתן להפסיק התהליך עייי הקשת 556. פרק 15: 10 ו תוכניות מיוחדות של א-ב בשורה בה הוצב הסמן בעת מתן הפקודה תיווצר שורת בקרה/קישור. היא מקשרת את תוכן העניניס עס היישוס התואס ומכילה מפתחות לזיהוי פנימי של א-ב. אין למחוק או לשנות שורה זו. שורה זו גס מכילה הגנה אוטומטית של הטקסט מפני כתיבה. בסוף התוכן נוצרת שורה נוספת המסיימת את ההגנה (שורות מסומנות עייי ----). 6 עדכון מסמך והשפעתו על תוכן הענינים לאחר כל שינוי באחת מהשורות המשתתפות בתוכן עניניס (אלה הן השורות המסומנות עייי קוד המשולש המלא או שורות סיעוף אוטומטי) עליך לעדכן מחדש גס את התוכן. פעולה זו מתבצעת באופן מיידי. 1. העמד את הסמן בשורה כלשהי של תוכן הענינים - בתחומי הקטע המקושר. אין צורך לבטל את ההגנה כדי לבצע פעולה זו. 2 הקש ת + 21%. העדכון יתבצע אוטומטית בהתאס לפרמטריס השמוריס בשורת הקישור (אין הצגה של תפריט ייתוכניותיי מחדש). לאחר בקשת עדכון תופיע על המסך הודעה המפרטת את התקדמות הביצוע. פרק 15: 11 תוכניות מיוחדות של א- 1‏ ---777-7 הייריב 2 בנית אינדקס למסמך א-ב מאפשר להכין אינדקס למסמכים באופן כמעט אוטומטי. החסכון בזמן בעת כתיבת המסמך הוא משמעותי. חסכון זה מהותי במיוחד כאשר מתחילים לעדכן ולשנות, להוסיף ולגרוע - שינוייס שחייביס לבוא לידי ביטוי באינדקס. טעויות בולטות, שהן תוצאה מהגדרת מושגיס חדשים, הוספה/ביטול של עמודיס, החלפת סדר פרקים, נמנעות כתוצאה מהשימוש בתוכנית מיוחדת זו. על מנת להכין אינדקס למסמך מסויס עליך לעשות שני דבריס בלבד: | = | להכין מילון מונחים - רשימה עס המילים שאמורות להופיע ן באינדקס. ו . לתת הוראה לשילוב האינדקס במסמך, במקוס הרצוי. 1 כיצד בנוי האינדקס ן האינדקס בנוי אלפאביתית. תחת כל אות מסודרות המילים שצויינו במילון מונחים ונמצאו עייי א-ב במסמך. בצמוד לכל מילה ניתנת רשימה של העמודיס בה היא מוזכרת. מספרי העמודיס שיופיעו באינדקס הינס המספרים שיופיעו בנוסת המודפס של המסמך ולא כפי שהם מוצגיס במסך, בשורת האינדיקציה. טרק 15 ןא תוכניות מיוחדות של א-ב זוהי דוגמא למבנה האינדקס ששולב במסמך, על פי מילון מונחים. דוגמא למילון זה תמצא בסעיף 15.2.2. תוכן ענינים , 1, 3, 8 תת-סעיף ,2, 4, 6, 10 2 הכנת מילון מונחים לכל מסמך שעבורו תרצה להכין אינדקס, עליך להכין כשלב מקדים מילון מונחיס. מילון המונחיסם הינו מסמך א-ב רגיל המהווה תבנית לתוכנית האינדקס. ברירת המחדל של א-ב לשם המילון היא *י"אינדקסיי, ומסמך זה נמצא בתיקית הייתוכניות'י. תוכל להכין מספר בלתי מוגבל של מילוניס שונים, כל מילון עבור מסמך אחר. לכל מילון עליך לתת שם מזהה יחודי עס הקידומת *'":!', כדי שא-ב ידע לזהות את המסמך כמילון מונחיסם. . בכל שורה במילון, הקש מילה אחת או יותר שאמורות להופיע באינדקס כמונח. הקש את המילה בתחילת השורה, מטור 1 ואילך. אין חשיבות לסדר הקשת מיליס ומונחים. א-ב אינו מבחין בין מילה זהה הכתובה פעס בכתיב מלא ופעם בכתיב חסר. על כן, במקרי ספק, הוסף למילון את שתי צורות הכתיב. לדוגמא: ייזיכרוןיי וייזכרוןניי. פרק 15: 13 תוכניות מיוחדות של א-1 | ---7-77-7-- 1 תוכל להעזר בתווי 1663"05ו% של 005 (הס סימני * ו-6 על מנת לחבר את האינדקס: * (כוכבית) מציינת רצף אותיות כלשהו במילה. לדוגמא: אי פרושו כל המילים במסמך שמתחילות באות א (אורך המילים לא ידוע). *א* פרושו כל המיליס במסמך שמכילות את האות א (מיקומה במילה לא חשוב). .-4% (סימן שאלה) מחליף תו בודד במיקום ספציפי במילה. לדוגמא: ו ואו פרושו כל המיליס בנות 5 אותיות בהן האות הרביעית היא ייאלףיי. אינד!ס פרושו כל המיליסם שהאות לפני האחרונה לא ידועה (במקרה שלנו מאפשר למצוא את כל ההזכרות של ייאינדקסיי וייאינדכסיי). זוהי דוגמא למילון מונחיס שהוכן במסמך בשס "אינדקס: תוכן עניניס אינדקס טקסט זמן א-ב תת-סעיף 3 שללוב אינדקס במסמך אין צורך לטעון את מילון המונחים לזיכרון לפני שילוב האינדקס. 1. הצב את הסמן במקוס הרצוי במסמך, שממנו ואילך ישולב האינדקט. 2 בחר בפקודה "אינדקס למסמך'י מתפריט ייתוכניות'י. תוכל לקרוא לתפריט ייתוכניותיי ישירות ממסמך העבודה בעזרת קיצור הדרך ת + 11%. פרק 15: 14 תוכניות מיוחדות של א-ב 3 הקש את שם מילון המונחים הרצוי. בשדה זה מופיעה ברירת המחדל של א-ב: "אינדקס. כדי להשתמש במילון זה, אשר עס <"%6%ת0>. כדי להשתמש במילון אחר, ציין את שמו (כולל הקידומת י"יי). לדוגמא: "אינדקס1. אס מסמך בשס "אינדקס לא קייס בתיקיה הנוכחית תתקבל הודעה: 'ימסמך לא נמצאיי א-ב יסרוק את המסמך וישווה כל מילה בו למילון המונחים כולו. לכן זוהי פעולה שאורכת זמן, במיוחד במסמכים גדוליס. בזמן בנית האינדקס תופיע הודעה המורה על התקדמות החיפוש - מספר הדף שבו נמצאת התוכנית. תוכל להכין מילון מונחיס משותף לכל המסמכים המשולבים במסמך-אב. במקרה זה א-ב יסרוק עבור כל מילה המופיעה במילון המונחיסם את כל מסמכי-הבן. אס במילון ציינת רצף של מספר מילים, אזי פיצולסם על פני שתי שורות במסמך לא ישפיע על החיפוש. בשורה בה הוצב הסמן בעת מתן ההוראה לשילוב אינדקס, תיווצר שורת בקרה/קישור. היא מקשרת את האינדקס עס היישוס התואס ומכילה מפתחות לזיהוי פנימי של א-ב. אין למחוק או לשנות שורה זו. שורה זו גם מכילה הגנה אוטומטית של הטקסט מפני כתיבה. בסוף האינדקס תיוצר שורה נוספת המסיימת את ההגנה (המסומנת ע"ל ----). 4 עדכון מסמך והשפעתו על האינדקס לאחר שינוייסם במסמך, רצוי כמובן לעדכן את האינדקס. זוהי פעולה מיידית : 1. העמד את הסמן בשורה כלשהי של האינדקס - בתחומי הקטע המקושר. אין צורך לבטל את ההגנה כדי לבצע פעולה זו. 2 הקש ת + 21%. העדכון יתבצע אוטומטית, בהתאס לפרמטרים השמוריס בשורת הקישור. (אין הצגה של תפריט ייתוכניותיי מחדש.) לאחר בקשת עדכון תופיע על המסך הודעה המפרטת את התקדמות הביצוע. פרק 15: 15 תוכניות מיוחדות של א-1 השירד יר 8 וו הווה ןמורט 3 ביצוע חישובים במסמך העבודה . / מטרת התוכנית הינה ביצוע חישובים מקווניס תוך כדי עבודה, והצגתם במסמך העבודה. תוכל להעזר בתוכנית זו במקוס להשתמש במחשב כיס, ן או בצורה יותר מתוחכמת, על מנת לשלב חישוביס בגוף הטקסט. החישוב [ הבא בוצע בעזרת תוכנית החישובים: .-32 | : בנוסף לחישוביס פשוטים, תוכל לבנות נוסחאות מורכבות בעלות ! משתניס (המוגדריסם בנקודה קודמת במסמך). לדוגמא, אם הגדרת את | המשתנים 6=8 5=6 ובנית את הנוסחא (2*)6+8, תתקבל התוצאה: 2*)6+8(=2 כמו כן, תוכל להעזר בפונקציות המספריות והטריגונומטריות הנתמכות עייי א-ב. לדוגמא: 050₪1)2+7(/31 , רשימת הפעולות המתמטיות המוכרות עייי א-ב, וכן רשימה מלאה של | הפונקציות, תמצא בסעיף 9.7, הדן בנוסחאות. על מנת לבנות דוחות, או חישובים מסובכים, עדיף להשתמש במחולל הטבלאות (ראה פרק 9). כיצד לבצע חישובים! 1. כתוב נוסחא רצויה. מומלצ לעבור למצב דחיפת מספרים (א + 11%) לפני ההקשה. תוכל לבנות נוסחא אחת בלבד בכל שורה. 2 ודא שהסמן נמצא בשורה בה נמצאת הנוסחא. בחר בפקודה ייחישוביסיי מתפריט ייתוכניותיי. לחילופין, לחץ על המקשים = + 11% (141% ובו בזמן על הסימן =) ישירות. תופיע הודעה בראש המסך: ייביצוע תישוביםיי. אם הנוסתא נכונה, יציג א-ב אוטומתית את תוצאת החישוב, ובמידת הצורך, יערוך מחדש את הטקסט בפיסקה. פרק 15: 16 תוכניות מיוחדות של א-ב שימוש במשתנים: השימוש במשתניס בנוסחא מחייב שלב מקדיס - הגדרת המשתנים. לדוגמא, אם קבעת שהמשתנה 4 שווה 21, ותיצור את הנוסחא 2+, ישתול א-ב את התוצאה 23. תוכל להגדיר מספר משתניס בשורה אחת. שורה זו יכולה להיות שורה רגילה או שורת הערה. בכל מקרה, השורה בה מוגדריס המשתניס חייבת להופיע בשורה הקודמת לשורת הנוסחא, ותוכל להציבה עד 20 שורות (ולא יותר) לפני השורה בה תקיש את הנוסחא. המשתנה חייב להיות מיוצג על ידי אות לועזית גדולה. במסמך עברי, תוקש האות מימין, לאחריה יוקש הסימן '=יי ומשמאלה הערך, לדוגמא: =21. כמו כן, תוכל לעדכן ולשנות את הנתוניס, וכאשר תבחר שוב בפקודה או תלחץ על קיצור הדרך, יערוך א-ב מחדש את החישוביס. פרק 15: 17 תוכניות מיוחדות של א-ב ------ הר 4 עריכת כל הטבלאות לעיתים, בעקבות עריכת מסמך, עלולה טבלה שנוצרה במחולל הטבלאות, להחצות ולהתפרש על שני עמודיס או יותר. ניתן להשליסם את מבנה הטבלה בעזרת הפקודה ייערוך כל הטבלאותיי. א-ב ישליסם את מסגרת הטבלה בכל עמוד וישכפל את שורות הכותרת של הטבלה גס לעמוד הבא. * | בחר בפקודה יערוך כל הטבלאותיי מתפריט ייתוכניות'י. פקודה זו מופיעה גם בתפריט ייעריכתיי. הערה: פקודה זו אינה חלה על מסמכי-בן משולבים במסמכי-אב. פרק 15: 18 תוכניות מיוחדות של א-ב 6 השוואת מסמכים התוכנית המיוחדת של א-ב להשוואת מסמכים נועדה להשוואת שתי גירסאות של אותו מסמך. פירוש הדבר השוואה בין מסמך מקור לבין גירסא מאוחרת של מסמך זה, לאחר שעבר עריכה והוכנסו בו שינוייס. התוכנית אינה מיועדת להשוואת מסמכיסם שונים לחלוטין. שיס לב: התוכנית אינה פועלת על מסמכי-בן משולבים. כיצד לקווא לתפויט העל 'השוואת מסמכים'י! 1. פתח את הגירסא האחרונה (המעודכנת ביותר) של המסמך שאותו אתה מבקש להשוות לגירסא הקודמת. אם ביצעת בו שינוייס וטרס שמרת אותם, עשה זאת כעת. שיס לב: התוכנית פועלת רק על מסמכים השמוריס בדיסק. 2 בחר בפקודה ייתוכניותיי מהתפריט הראשי והקש <"%6%ח6>. לחילופין, לחץ על המקשיס ת + שן1 ישירות מתוך מסמך העבודה. כעת יפתח על המסך תפריט ייתוכניות'יי. 3 בחר בפקודה ייהשוואת מסמכיםיי מתפריט ייתוכניות'יי. על המסך יוצג תפריט העל 'יהשוואת מסמכיסיי. - | כדי לעבור ישירות לביצוע פעולת השוואת מסמכים, הקש <ז%6ח6> ומלא את שדות תיבת השיחה שתוצג על המסך, כפי שמוסבר בסעיף הבא. - כדי לשנות את הפרמטרים השוניס השולטים על אופן ההשואה, בחר בפקודה ייקביעת פרמטריםיי. קביעת הפרמטרים מוסברת בהרחבה בסעיף 15.6.2. כדי לצאת מתפריט העל ''השוואת מסמכיסיי ולחזור למסמך העבודה, בחר בייסיוסיי. פרק 15: 19 תוכניות מיוחדות של א-ב ‏ ---7 רוריב 1 הפעלת תוכנית ההשואה 1. בחר בפקודה ‏ "השוואת מסמכיםיי מתפריט העל בשם זה. א - ב ה ש וו א ת מס מכ ים | השוואת מסמכים קביעת פרמטוים עזוה סיום וו הויו וו שם מסמך : מאמר.ג ּוו מסמך חדש שם ספריה : זפ- ]1 :6 שם מסמך : מאמר ונ כ הפ | מסמך מקורי | | שם ספריה : ז- זו :6 | מסמך השוואה שם מסמך : *השוואה 2 בשדה "שם ספריהיי ישתול א-ב באופן אוטומטי את שסם הספריה שבה נמצא המסמך הנוכחי. 3 בשדה "מסמך חדש", ישתול א-ב את שס מסמך העבודה הנוכחי. מסמך זה מהווה את הגירסא המעודכנת והחדשה של המסמך המקורי. זהו המסמך שעבר עריכה והוכנסו בו שינוייס. פרק 15: 20 תוכניות מיוחדות של א-ב אס זה אינו המסמך המבוקש, הקש את שס המסמך הרצוי. תוכל להעזר ברשימת המסמכים שבתיקיה (2ז). תוכל גס לאפיין ולאתר את המסמך הרצוי בעזרת שאילתת החיפוש. לפרטים ראה סעיף 3.4. ההודעה: יימסמך לא נמצאיי מציינת שהמסמך החדש לא נמצא בדיסק. בשדה יימסמך מקורליי, ישתול א-ב באופן אוטומטי את שם מסמך הגיבוי של המסמך שמופיע בשדה יימסמך חדשיי. זוהי הגירסא הקודמת של המסמך, לפני עריכה והכנסת שינויים. בהמשך נתיחס למסמך זה גם בכינוי יימסמך ישניי. אס זה אינו המסמך המבוקש, הקש את שס המסמך הרצוי. (יתכן ששמרת את הגירסא הקודמת של המסמך החדש תחת שסם אחר.) תוכל להעזר ברשימת המסמכיס שבתיקיה (2ז). כמו כן, תוכל לאפיין ולאתר את המסמך הרצוי בעזרת שאילתת החיפוש. לפרטיס ראה סעיף 4. ההודעה: יימסמך לא נמצאיי מציינת שהמסמך המקורי לא נמצא בדיסק. בשדה יימסמך השוואהיי, הקש שס למסמך התוצאה (שיפרט את תוצאות ההשוואה בין שני המסמכים מהשדות הקודמים). זהו המסמך שא-ב יוצר בעקבות ביצוע הפקודה ייהשוואת מסמכיסיי. מסמך זה הוא מסמך א-ב לכל דבר. הוא מבוסס בתוכנו ובמבנהו על המסמך החדש, אך כולל ציון שינויים שהוכנסו בו לעומת המסמך הישן. בסעיף 15.6.3 מוסבר כיצד מסומנים השינויים. מסמך ההשוואה יפתח בתיקיה ייפרטיתיי. ברירת המחדל לשס מסמך ההשואוה היא *י" השוואהי. הקש <"56%ח6> כדי לאשר את נתוני התיבה ולהתחיל בהשוואה. שיסם לב: במקרה של תקלה, תופיע הודעה יילא יכול ליצור מסמך השוואהיי. פירושו, ששס המסמך בשדה יימסמך להשוואתיי הוא אינו שס חוקי, או שקייס כבר קובצ בשס זה, והוא מוגן מפני כתיבה. אס תקבל את ההודעה ''מסמך תוצאה גם מסמך קלטיי, פירושו שנתת למסמך ההשוואה שס זהה לשס המסמך החדש או לשס המסמך המקורי. עליך לשנות את שס מסמך ההשוואה כך שיהיה יחודי. ברירת המחדל של א-ב הינה יי"השוואהיי. אס תשאיר שדה זה ריק, כלומר תבטל את ברירת המחדל ולא תתן שס אחר, תתקבל ההודעה ייתקלת קבציסם'י. הקש מקש כלשהו ותן שס למסמך התוצאה. פרק 15: 21 תוכניות מיוחדות של א-ב ‏ ---ש שר יים הויים 2 קביעת פרמטוים מטרת פקודה זו לאפיין ולקבוע את הפרמטריסם השונים להשוואת המסמכים. תוכל להשתמש בברירות המחדל של א-ב (ואז אין צורך להיכנס לתיבת השיחה ולשנות בה את הפרמטריס). לאופן חלוקת המסמך למילים ולקטעים השפעה מכרעת על איכות ההשואה. רצוי להתאים את אופן החלוקה לאופי המסמכים המושוויס (פסקאות קצרות או ארוכות וכו). הפקודה ייקביעת פרמטריסיי מאפשרת לך להתאיס פרמטריס על סמך המסמכים המיועדים להשוואה. תוכנית ההשוואה עובדת בשתי רמות: א מילים - מילה היא יחידת ההשוואה הבסיסית בתוכנית. בתוך קטע נתון, מזהה התוכנית מחיקת מילים והוספתן, וכן שינוי במספר המיליס בקטע. ב. | קטעים - קטע טקסט מורכב ממילים. ברמה זו מזהה התוכנית שינוי בקטעי טקסט: מחיקה, הוספה, והעברה של קטעי טקסט. התוכנית מבחינה בין קטעים בגודל רגיל לבין קטעיס קטניס. בקטעיס רגיליסם משתמשת התוכנית בסטטיסטיקות לצורכי השוואה בין קטעיס. בקטעיס קטנים, פועלת התוכנית על סמך ערכים אבסולוטיסם, שכן אין מספיק (תוניס בכדי לערוך סטטיסטיקות. כדי לשנות את הפרמטרים: " בחר בנושא. ייקביעת פרמטריםיי מתפריט העל. תפתח תיבת השיחה יאפיון השוואת מסמכיס". בעמוד הבא תמצא דוגמא של. תיבת השיחה, הכוללת את ערכי ברירת המחדל של א-ב. פרק 15: 22 תוכניות מיוחדות של א-ב א - ב ה ש ו ו א ת מ ס מ כ י ם אפיון השוואת מסמכים מרחק חיפוש קטע דומה (בקטעים) מספר מילים זהות לסינכרון (בתוך קטע). הבדל מקסימלי בין קטעים 'זהים' הבדל מקסימלי בין קטעים דומים מספר מילים מינימלי לקטע מספר שורות ריקות אשר מציינות סוף קטע תווים מפרידים (בין מילים) הגדרת קטע קטן (אורך הקטע): מספר מילים לסינכרון בקטע קטן : הבדל מקסימלי בין קטעים קטנים: הצגת תוכן קטע מחוק: כ השדות בתיבה "אפיון השוואת מסמכים'': = מורחק חיפוש קטע דומה (בקטעים) התוכנית מתאימה קטע מהמסמך החדש לקטע המקור במסמך הישן. לשס כך, עליה לאתר את מיקומו של קטע המקור במסמך הישן, על פי הקטע הנייל במסמך החדש. מיקומו היחסי של הקטע במסמך האחד אינו בהכרח זהה למיקומו במסמך השני, כיוון שהוספת קטעים או מחיקתם עלולה לשנות את מיקוס הקטע, כמו גסם האפשרות של הזזת הקטע עצמו או קטעיס לפניו. פרמטר זה קובע את מספר הקטעים לפני ואחרי המקוס היחסי של הקטע במסמך החדש, שתנסה התוכנית לחפש בו. ברירת המחדל היא 17 קטעים. פרק 15: 23 תוכניות מיוחדות של א-ב ---7-- שב מספר מילים זהות לסינכרון (בתוך קטע) כאשר התוכנית נתקלת בחוסר התאמה בתוך קטע (תוך כדי השוואה בין שני קטעיס), יש למצוא נקודת סינכרון חדשה, כלומר, עליה למצוא את המקוס בכל קטע שהחל ממנו ואילך שוב קיימת התאמה. זיהוי ההתאמה נעשה עייי מציאת רצף של מספר מילים זהות הקיים בשני הקטעים. פרמטר זה מאפשר לקבוע את אורך הרצף הזה. בררית המחדל היא 3 מיליס. הבדל מקסימלי בין קטעים זהים התאמה בין שני קטעים נעשית עייי השוואת קטע מהמסמך החדש לכל הקטעים במסמך הישן שמרחקס מהמיקוס היחסי של קטע זה קטן מהפרמטר יימרחק חיפוש קטע דומהיי. הקטע שנבחר כקטע דומה הוא הקטע הדומה ביותר (מינימוס הבדליס) או הקטע הזהה הראשון. כדי לחסוך בהשוואות, ולהפסיק את החיפוש לפני שנבדקו כל הקטעיס הנייל (במידה וההבדל הוא מינימלי), תוכל להגדיר קטעיס כזהיס אס ההבדל בינהס קטן או שווה מהבדל מינימלי זה. במקרה זה, יהיה זה ההבדל המקסימלי בין קטעיס זהים. ברירת המחדל היא 0. (כיווו שהתוכנית משתמשת בסטטיסטיקות להשוואה, הערך בשדה זה ניתן באחוזיס). הבדל מקסימלי בין קטעים דומים אס מספר ההבדליס גדול מהמספר המצוין כאן, פירוש הדבר שאין שוס התאמה בין הקטעיס המשווים. ברירת המחדל היא 10. (כיוון שהתוכנית משתמשת בסטטיסטיקות להשוואה, הערך בשדה זה ניתן באחוזיס). מספר מילים מינימלי לקטע פרמטר זה בא לסייע לתוכנית לחלק את המסמכים לקטעים באופן הגיוני. קטע הוא תמיד פסקת א-ב או מספר פסקאות סמוכות. המטרה היא להגיע לכך שקטע יהיה פסקה לוגית. כדי שלא לפצל פסקה לוגית למספר קטעים תוכל לקבוע גודל מינימלי לקטע. ברירת המחדל היא 0 מילים. פרק 15: 24 תוכניות מיוחדות של א-ב מספר שורות ריקות אשר מציינות סוף קטע כמו הפרמטר הקודס, מטרת פרמטר זה לסייע בחלוקה לקטעיס. במידה והתוכנית נתקלת במספר שורות ריקות, פרמטר זה יגרוס לפיצול קטע, גם אס מספר המיליסם שבו קטן ממספר מילים מינימלי לקטע. פרמטר זה קובע את מספר השורות הריקות אשר מציינות סופו של קטע. ברירת המחדל היא 1, כלומר שורה אחת. ישנס שלשה גורמיס הקובעים סיומו של קטע: מספר שורות ריקות (בהתאס לקביעתך) שורת עמוד חדש והיסט פיסקאות תווים מפרידים (בין מילים) א-ב מזהה מילה כרצף של תוויסם המצוייס באותה שורה, כשרצף זה אינו מכיל תוויס מפרידיס. ברירת המחדל בשדה זה היא התווים רווח ומקש טאב. תוכל ליצור חלוקה שונה למילים עייי הוספת תוויס מפרידים, כגון סימני פיסוק. הקש בשדה זה את התוויס שאתה רוצה שיהוו תוויסם מפרידים. ברירת המחדל היא 0 (סימן 135). הגדרת קטע קטן (אורך הקטע) פרמטר זה קובע את האורך המקסימלי לקטע קטן. ברירת המחדל היא 10 שורות. מספר מילים לסינכרון בקטע קטן פרמטר זה קובע מהו רצף המילים המינימלי הדרוש לשס קביעת התאמה בין קטע חדש לקטע ישן. ברירת המחדל היא 3 מילים. פרק 15: 25 --------->------ תוכניות מיוחדות של א-ב ‏ --שוהיר יריה :- הבדל מקסימלי בין קטעים קטניס פרמטר זה קובע מה יהיה ההבדל המקסימלי בין קטעים, אשר לפיו יקבע האם הקטעים ניתנים להשוואה או שמא הס שוניס לחלוטין זה מזה. ברירת המחדל היא 10 מילים. = הצגת תוכן קטע מחוק פרמטר זה מאפשר לך להדפיס קטעיס שנמחקו במסמך החדש, אך קיימיס במסמך הישן. ברירת המחדל היא ייכיי - (עס הדפסה). 3 מבנה מסמך ההשוואה מסמך ההשואה הוא מסמך א-ב רגיל, המכיל את כל השורות המיוחדות (סרגל, הוראות הדפסה, כיוון מדפסת, הוראות סיעוף, עמוד חדש, כותרות והערה) של המסמך החדש, ולפיכך צורתו הכללית כשל המסמך החדש. מסמך הההשואה מכיל את כל הקטעים הקימים במסמך החדש, ובהתאם לקביעה שלך, גם קטעים מחוקים (קטעים שהיו במסמך הישן, אך כבר אינס מצויס במסמך החדש. קטעים ששונו ו/או הועברו או נמחקו וכן קטעים חדשיס, מסומנים במסמך ההשוואה עייי שורה מובלטת בתחילת הקטע ובסופו, עס ציון מיקוס הקטע במסמך החדש ובמסמך הישן. טימון קטעים: . קטע ששונה - קטע שנערך מחדש אך לא הוזו. לדוגמא, השורה הבאה מסמנת תחילת קטע שמיקומו במסמך החדש הוא עמוד 4 שורה 46, ומיקומו במסמך הישן היה עמוד 3 שורה 46. ברור שבקטע זה הוכנסו שינוייס. >>>>>קטע ששונה (חדש 4-86 ; ישן 3-46) פרק 15: 26 תוכניות מיוחדות של א-ב סימון סוף קטע נעשה בשורה הדומה לשורת סימון תחילת קטע, אך כיוון החיציס בתחילת השורה הפוך, וציוני המיקוס מתיחסיס לסוף הקטע. <<<<<קטע ששונה (חדש 4-52 ; ישן 3-52) קטע מחוק - קטע שהופיע במסמך הישן אך לא נמצא קטע דומה לו במסמך החדש ולכן הוסק שהקטע נמחק. לדוגמא, הקטע התחיל במסמך הישן בעמוד 1 שורה 6. ציון המקוס במסמך החדש נעשה עפייי מקומו של הקטע שקדס לקטע זה. >>>>>קטע מחוק (חדש 1-51 ; ישן 1-6) קטע חדש - קטע שמופיע במסמך החדש אך לא הופיע בישן. סימון המיקוס במסמך הישן נעשה עפייי מיקוס הקטע הקודס. לדוגמא: >>>>>קטע חדש (חדש 2-3 ; ישן 1-22) מועבר מ... - זהו קטע אשר הועבר ממקוס אחר במסמך. מקומו הקודס במסמך הישן מצוין. לדוגמא : >>>>>קטע מועבר מ... ישן 1-11 (חדש 2-4 ; ישן 1-22) מועבר ל... - זהו קטע שהוצא ממקומו והועבר למקוס אחר במסמך. מקומו החדש במסמך החדש מצוין. כמו בשאר סימוני הקטעים, גס בסימון מועבר ל... מופיעות שתי שורות סימון (שורה לסימון התחלת הקטע ושורה לסימון סיומו), אך בניגוד לשאר הקטעיס המסומניס לא מופיע הקטע עצמו בין שתי שורות הסימון. הקטע מופיע במקומו החדש תחת הסימון מועבר מ... והסימון מועבר ל... הוא רק מציין מקוס. <<<<<קטע מועבר ל.. חדש 3-4 (חדש 1-4 ; ישן 1-20) פרק 15: 27 תוכניות מיוחדות של א-ב -----שה וי סימונים בתוך קטע בתוך כל קטע מסומניס השינוייס שחלו בו, וזאת בהשוואה לקטע המקורי במסמך הישן. סימון שינוי מופיע במקוס בו נעשה השינוי ומורכב מסוגריס מסולסלים בתחילת ובסוף השינוי, תו סוג השינוי והמילים ששונו. לדוגמא: הסימון (+שלוס +) מציין שבמקוס זה נוספה המילה יישלוסיי. רשימת סימונים בתוך קטע: * | מילים שנוספו (+ +) סימון זה מציין שהמיליס בין הסוגריים קיימות במסמך החדש אך לא קיימות במסמך הישן. תו סוג השינוי הוא +. לדוגמא: (+רב +) פירושו שהמילה יירביי התווספה בנקודה בה מופיע הסימון. * | מילים שהושמטו (- -) סימון זה מציין שהמיליס בין הסוגרייסם קיימות במסמך הישן אך לא קיימות במסמך החדש. תו סוג השינוי הוא -. לדוגמה: (-שובך-)+ פירושו שהמילה יישובךיי קיימת במסמך הישן, אך כבר אינה קיימת במסמך החדש. = | מילים ששונו (8 8) המילים בין הסוגרייס הוחלפו עייי המילים שמופיעות לפני הסוגריים. תו סוג השינוי הוא 8. לדוגמא: ציפורה (8ציפורא8) פירוש שבמסמך החדש מופיעה המילה יציפורהי במקוס יציפוראי שהופיעה במסמך הישן. פרק 15: 28 תוכניות מיוחדות של א-ב 7 סטטיסטיקה תוכנית מיוחדת זו של א-ב סורקת מסמך שלס ומדווחת על נתוניס אינפורמטיבייס אודותיו: מספר העמודיס, מספר השורות, מספר המילים ומספר התוויס בו. העזר בתוכנית זו כאשר הינך זקוק לנתוניס מדויקיס הנוגעיס לגודלו ותכולתו של מסמך נתון. התוכנית פועלת על מסמך העבודה הנוכחי, לרבות מסמכי-בן המשולביס בתוכו. 1. פתח את המסמך הרצוי. 2 בחר בפקודה "יסטטיסטיקהיי מתפריט ייתוכניות'י. תוכל לקרוא לתפריט ייתוכניותיי ישירות ממסמך העבודה באמצעות קיצור הדרך ת + 1/1%. על המסך *וצג חלון המכיל את הנתוניס הבאיס: = מספר עמודים הכוונה למספר העמודיס הכולל במסמך. - | מספר שורות במנין השורות נכללות כל שורות הטקסט (לא שורות ריקות), אך לא שורות כותרת. כמובן, לא נכללות שורות בקרה למיניהן, דוגמת עמוד חדש, הוראות הדפסה, הוראות שילוב. > מספר מילים כל מחרוזת (צרוף תוויס) התחומה עייי התוויס הבאיס נחשבת כמילה. תווי ההפרדה: , : ; ! ! % 5 0 4 8 * + = פבך ורווח. *‏ מספר תווים כל אות, ספרה, סימניס מיוחדיס ורווח נחשביס כתוויס. קודיס המופיעיס במסמך, דוגמת גודל אות, אינס נלקחיסם במנין. תוכל להריץ את התוכנית ייסטטיסטיקהיי על מסמך-אב. מסמך-אב הוא מסמך המכיל בתוכו פקודה לשלב מסמך אחר בזמן ההדפסה (ראה סעיף 5). אס תריץ את הסטטיסטיקה על מסמך-אב, יחושבו הנתוניס לגבי כל מסמכי-הבן המשולבים בו. פרק 15: 29 קישור בין א-ב לתוכניות זרות 6. קישור בין א-ב לתוכניות זרות פרק זה סוקר את השיטות השונות המאפשרות קישור של א-ב עס תוכניות זרות, וכיצד יש להפעיל את מעבד התמלילים על מנת לנצל אופציות אלו. ההסבריס בפרק זה מניחיסם מראש ידיעה בשיטת ואופי העבודה עס א-ב, כלומר הס מיועדיס למשתמש המנוסה. 1 יציאה ל-005 והפעלת תוכניות אחרות הפקודה ייצא ל-05םיי מאפשרת לצאת זמנית מא-ב לצורך ביצוע תוכניות אחרות דרך מערכת ההפעלה (005). כמובן שתוכל לסיים עבודה בא-ב עייי בחירה בפקודה ייסייםיי מהתפריט הראשי או הפקודה יישמור וצאיי מתפריט יימסמדיי. אך אס כוונתך לחזור לעבוד עם א-ב, אין שוס סיבה לעבור מסלול זה, שכן השיטה המוסברת בסעיף זה פשוטה וחוסכת בזמן, בנוסף להיותה יעילה. תוכל להשאיר את א-ב במצב יימוקפאיי בזכרון ולהפעיל תוכנית אחרת, במקביל לא-ב. בגמר העבודה תחזור לא-ב, ותוכל להמשיך לעבוד על המסמך שעזבת. אינך חייב לסגור את המסמך הנוכחי. כשתחזור, יוצג מסמך זה על המסך והסמן יעמוד בתוך תפריט ייקישוריי. . בחר בפקודה ייצא ל-05פיי מתפריט ייקישוריי. תופיע תיבת השיחה עס ההוראה הבאה: ייהקש שס התוכנית לביצועיי פרק 16: 1 קישור בין א-ב לתוכניות זרות כעת תוכל לבחור באחת מהשיטות הבאות: א. הקשה ישירה של פקודת 005 בתיבת השיחה השיטה הראשונה היא להריץצ תוכנית כלשהי, או פקודה של 005, ישירות מתיבת השיחה. במקרה זה תרוץ התוכנית, ועס סיומה, תחזור המערכת מיידית לא-ב. לדוגמא, על מנת להעתיק ב-005 את מסמכי א-ב מהדיסק לתקליטון, כל שעליך לעשות הוא להקיש את הפקודה :3 חפ3.* עַק60 ולהקיש <ץ670%0>. מיד בגמר ביצוע הפקודה תופיע ההודעה: יילחץ כל מקש כדי להמשיך'י. פעל לפי ההוראה, והסמן יחזור לתפריט ייקישוריי. ב. יציאה למסך 005 בשיטה השניה, עליך להקיש <%6%ח6> על מנת להגיע למערכת ההפעלה (005). על המסך יוצג שס הכונן ממנו הפעלת את א-ב וסימון < . כעת תוכל להקיש כל פקודת 005 או שס תוכנית להרצה. בגמר העבודה, הקש את הפקודה %ואם והקש <"56ח6>, על מנת לחזור לא-ב. זכור: הסתעפת ל-005 מתוך א-ב. אל תטען את תוכנת א-ב פעם נוספת לזיכרון. לא תוכל לעבוד במצב בו יהיו לך 2 העתקיסם של א-ב בזיכרון. חזור לא-ב תמיד עס הפקודה %ואם. פרק 16: 2 קישור בין א-ב לתוכניות זרות ‏ ---רויהם 2 עבודה עם קבצי 45611 והכנת פקס 1 הכנת מסמך אסקיי/פקס א-ב מאפשר לך להכין מכתב או מסמך רגיל למשלוח בפקסמיליה בקלות ונוחות מירביים בעזרת תוכנית מיוחדת. כמו כן, תוכל בדיוק באותה שיטה לתרגס מסמך א-ב ולהפוך אותו לקובץ וו156. פעל על פי ההוראות הבאות כדי להכין קובץ אסקי וכדי לשלוח מסמך א-ב בפקסמיליה. 1. | המסמך שברצונך לשלוח בפקסימיליה או להכין ממנו קובץ וו156 צריך להיות שמור בדיסק. 2 בחר בפקודה ייהכן אסקי/פקסיי מתפריט המשנה ייקישוריי. תפתח תיבת השיחה "תרגוס קובץ אלף-בית לאסקי/פקסיי. בכל שדות התיבה, מלבד האחרון שבהסם, שותל א-ב נתוניס: - | בשדה "ספריה" ישתול א-ב את שס הספריה תחת 205, בה נמצא המסמך הנוכחי. תוכל לשנות את שס הספריה לפי הצורך. - | בשדה יקובץ א-ביי ישתול א-ב את שס המסמך הנוכחי. - | בשדה יקוב אסקייי ישתול א-ב את השם 45611.03%. תוכל לשנות את השס לפי בחירתך. - | בשדה 'ווחב המסמן" ישתול א-ב את רוחב המסמך. ברירת המחדל היא 80 תווים. גם כאן תוכל לשנות את הנתון לפי רוחב המסמך. - | השדה האחרון, יטלפוויי, מיועד להכנת פקס בלבד. 3 על מנת לשלות פקס, הקש את מספר הפקס בשדה ייטלפוןויי והקש על <ז%0ח6>. אם יש לחייג ספרה מקדימה כדי לקבל קו חיצוני, עליך להפריד בינה לבין מסי הטלפון בעזרת כוכבית (*) לדוגמא: מס' הפקס בחברת גרינברג מהנדסים תוכנה בע''מ - 9-03476485 פרק 16: 3 קישור בין א-ב לתוכניות זרות 5 אם הקשת מספר טלפן, יפעיל א-ב את תוכנת הפקס, ובתוס הפעולה יוצג מחדש התפריט הראשי. הערה: א-ב מפעיל תוכנית אצווה (16ו1+ ה83%6) בשס [8.א1], אשר מקבלת את הפרמטריס הבאים: 3 %2 %1 אתז 1 שס קוב ה-25611 (נתיב מלא). 2 מספר הטלפון של הפקס. 3 המשך מספר הטלפון (במידה והופיע התו, בתוך המספר). ניתן לשנות את הפרמטריס במידת הצורך. התוכנית שמורה בתיקיית הייתוכניות'י. = אם לא הקשת מספר טלפון, יתרגם א-ב את המסמך ויהפוך אותו לקובץ וּו456 לכל דבר. בסיוס התרגוסם, מפעיל א-ב תוכנית אצווה בשס ז.5611.8, הנמצאת בתיקיה ייתוכניותיי. תוכנית זו מקבלת כפרמטר (1%) את שס קוב ה-25611 שנוצר (נתיב מלא). תוכנית זו יכולה לשמש להעברת קבציס למחשב גדול למשל. א-ב אינו שולח פקס אלא מבצע הכנה למשלוח ומפעיל את תוכנת הפקס המתאימה. עליך לרכוש תוכנה וכרטיס פקס מיצון התומך בקישור לא-ב ולבקשו להתאים את קובץ האצווה ך8.א] להפעלת התוכנה שלו. 2 יבוא של קבצי 45611 פעולת היבוא מאפשרת להעביר קוב שהוכן עייי תוכנה שונה מא-ב, או במחשב שאינו מיועד להפעלה עם א-ב, אל ספרית א-ב, כדי שאפשר יהיה להשתמש בו מתוך א-ב. יבוא של קובץ 45611 לתוך א-ב אינו מצריך פעולת הכנה, או תהליך כלשהו על מנת שאפשר יהיה לקרוא קוב זה :' בצורה סטנדרטית. פרק 16: 4 קישור בין א-ב לתוכניות זרות ----- שורב שלבי הביצוע הס כדלקמן: 1. בדוק מה מבנה הקוב. יש שני סוגי קבצי וו156: - | 6006 א6א - קבציס במבנה 256118 (קוב> 156118 לא מתרגס עברית לאנגלית). -‏ 6066 016 - קבציס במבנה 7וו156 (קובצ 156117 מתרגס אותיות בעברית לאותיות קטנות באנגלית לפי שיטת 8686)... אס בחרת ב-8וו156, עבור לצעד מספר 3. אס בחרת ב-7ו561, עליך לבצע פעולות נוספות על מנת לקרוא את הקובץ שיתקבל. א. עבור לתפריט המשנה יייבואיי תחת תפריט העל ייהעדפותיי. תפתח תיבת השיחה ייהעדפות ליבוא קובשיי. ב. בשדה תרגוס אנגלית לעברית בטעינה'י הקש ייכיי (כן). ג. | בשדה ‏ תרגוס האות ' ל "א'ייי בחר כיצד להציג את האות אלף. האפשרויות הן הסימן ' או הסימן 6. בשיטת ה-60066 א6 שדות אלה אינס רלוונטיס. ד. בשדה יהיפוך שורותיי הקש ייכיי אם מקור הקובץ הוא בתוכנית שאיננה מיועדת להדפסה. בתוכניות שכאלה, קבצי ה-15611 הינס הפוכים, ובעזרת שדה זה תוכל להחזירס למצב קריאה. ברירת המחדל היא ייליי. 2 פתח את המסמך שלתוכו תרצה לשלב את קובץ ה-15611. בדוק אס יש צורך לשנות את רוחב הסרגל. בפעולת שילוב, עליך להקפיד שרוחב הסרגל במסמך העבודה יהיה גדול מאורך השורה הארוכה ביותר בקובץ, אחרת תפוצלנה שורות קיימות, והמסמך יעבור עריכה מחודשת. פרק 16: 5 קישור בין א-ב לתוכניות זרות 33 שלב את הקוב במסמך הרצוי, באמצעות פקודת שילוב קטע (8ז). כדי להקיש את שס הקובצ: - | הפעל מצב 106% 5ק63. -‏ הקש את השס באותיות לועזיות (מימין לשמאל) כולל הסיומת שלו. לדוגמא, לקובץ בשס ז25611.0 הקש 110.11652. אס אין לקובץ סיומת, הקש נקודה בלבד (כדי שא-ב לא יתרגם את האותיות הלועזיות לעברית). - | הקש <"%6ח0>. אס תעזר בשאילתת החיפוש יימאפייני מסמכיסם לאיתוריי, בשדה 'יסוג המסמץדיי הקש ‏ 'אחריי. בשדה הבא, יאיפיון סוג המסמץיי, כלומר שס המסמך תחת 005, תוכל להקיש כל שס, בלבד שמבנהו יהיה *.*. הקובצ+ יטען לזיכרון. כל שורה במסמך המקורי הופכת לשורה יזומה (מסומנת עייי >יי). החל משלב זה, תוכל לבצע בקובץ שהסבת את כל פעולות העריכה, בדיוק כמו במסמך א-ב רגיל. 3 עבלת תרגום אותיות עברית/לועזית תחת 205, כמו גס ב-7ו2561, הופכות אותיות בעברית לאותיות קטנות בלועזית. ההבדל ביניהס הוא האות ''אלףיי. ב-456117 אלף הופכת לגרש ('), בעוד שב-005 היא מקבלת את הסימן 6. -- כ <- - ו + ₪ > = <> > אא ו ט 4 2 6 ב 2-2 כ ₪0 4 ש 4 ₪ 00 0 5- שש - ו | של שש 4 כ 2 כ 0 צ פרק 16: 6 קישור בין א-ב לתוכניות זרות ‏ -----7 ו 3 דואר אלקטדוני הפקודה "ידואר אלקטרונייי מאפשרת לצאת זמנית מא-ב כדי לעבוד עס תוכנת דאר אלקטרוני. בשיטה זו, תוכל להכין מסמך או מכתב ולהעבירו ישירות באמצעות תוכנת דאר אלקטרוני לנמען, כל זאת מבלי לסייסם ולעזוב את א-ב. פקודה זו מיועדת למשתמשים העובדיס תחת מערכת הקושרת בין א-ב לדואר אלקטרוני. (לדוגמא: א-ב תוכנה משולבת לניהול המשרד). פרק 16: 7 קביעת שיטות עבודה מועדפות 7. קביעת שיטות עבודה מועדפות בפרק זה נעסוק בתפריט /העדפותיי. זהו עוד אחד מתפריטי העל של א-ב. התפריט נועד לקביעת שיטות עבודה מועדפות, על מנת שלא תצטרך לקבוע אותן מחדש בכל פעס שתפעיל את א-ב. קביעות אלה תשמשנה כברירות המחדל של התוכנה ותהינה תקפות עד לפעס הבאה שתשנה אותן. בעזרת הפרמטריס בהעדפות תוכל לשנות את ברירות המחדל הראשוניות של א-ב. כך תוכל להתאיס את צורת ואופן עבודתך עס מסמכיסם, בהתאם לצרכיך. לדוגמא, תוכל לקבוע מה תהיה תדירות שמירת המסמכים, מה תהיה שיטת הכתיבה ו/או ההדפסה, ואיזו תיקיה תהיה התיקיה הפעילה. כיצד לקרוא לתפריט "העדפות'יי הצב את הסמן על ייהעדפותיי בתפריט הראשי והקש <"%6%ח6>. לחילופין, הקש על האות ייפיי. כעת *ופיע תפריט העל ייהעדפותיי בראש המסך. א - ב העדפות | | | |תיקיות שיטות יבוא שמירהטעינה כונן גיבוי צבעי מסך תפריט ראשי | | | || תיקיה למסמכים | | | | מסמך תבנית | | || תיקיה לקטעים | | היירי ורוו קווישו רו יו ורוו יי פרק 17: 1 קביעת שיטות עבודה מועדפות | ---7 ב כדי לצאת מהתפריט, בחר בפקודה ייתפריט ראשליי. אל תשתמש במקש 56ם! 1 תיקיות 1 תיקיה למסמכים באמצעות פקודה זו תגדיר מה תהיה התיקיה הפעילה בכל פעם שתיכנס לא-ב. שס תיקיה זו יופיע בראש המסך, בשדה ייתיקיה/תיקיי, וישתל באופן אוטומטי עייי א-ב בכל שדות יישס תיקיהיי בתיבות השיחה השונות. פרמטר זה נוח במיוחד כאשר יש לך תיקיה מועדפת - תיקיה שבה מתבצעת רוב העבודה עם ועל מסמכיס. 1. בחר בפקודה ייתיקיה למסמכיסיי מתפריט המשנה ייתיקיותיי. כעת תפתח תיבת השיחה ''תיקיה למסמכיטיי. 2 בשדה יישם תיקיהיי, הקש את שס התיקיה שתהווה את התיקיה הפעילה. לחילופין, הקש 2] ובחר בתיקיה הרצויה מתוך רשימת כל התיקיות המוגדרות. 3 בשדה ישם מגירתיי, הקש שס מגירה הקיימת בתיקיה, במידה וברצונך שתופיע כברירת המחדל בכל תיבות השיחה. מומלץ לקבוע את המגירה הנמצאת בשימוש הנרחב ביותר. גס כאן תוכל לבחור את המגירה מתוך רשימת המגירות באמצעות 2]. 4 בשדה "ספרית המסמכים" יוצג באופן אוטומטי שס ה-/ז66%0זו0 של התיקיה שבה בחרת. פרק 17: 2 קביעת שיטות עבודה מועדפות 5. | לאחר מילוי השדות בתיבה, הקש <"%6ח60> מהשדה האחרון, או חספ מכל שדה אחר, כדי לאשר את הנתוניס ולבצע את הפקודה. שיס לב: גם לאחר קביעת העדפה, תוכל תמיד לבחור בתיקיה אחרת בתיבות השיחה בהן עליך לקבוע תיקיה לעבודה. 2 תיקיה לקטעים שמירת קטעיס בעת הוצאה, מחיקה, ושמירה היא מהפעולות השגרתיות בעבודה עס מסמכיס. פרמטר זה מאפשר לך להקצות מבין התיקיות הקיימות, תיקיה מיוחדת לשמירה ואחסון של קטעיס. הדבר שימושי במיוחד למשתמשיס הזקוקיס לרמת ארגון וסדר בעבודתם, או למשתמשי א-ב ברשת. המשמעות ברשת היא שכל משתמש אחראי לקטעיס שלו. אין התנגשות במתן שמות זהים לקטעיס שוניס, ואין בעיה למצוא קטעיס רצוייסם בסבך הקטעיס של כל המשתמשיסם האחרים. 1. בחר בפקודה "יתיקיה לקטעיסיי מתפריט המשנה ייתיקיות'י. כעת תפתח תיבת השיחה ''תיקיה לקטעיסיי. 2 בשדה "שם תיקיה", הקש את שס התיקיה שבה תרצה לאחסן את הקטעיס. לחילופין, הקש 2] ובחר בתיקיה הרצויה מתוך רשימת כל התיקיות המוגדרות. ברשת, מומלץ לשמור את הקטעים בתיקיה ייפרטית'י. 33 בשדה "ישס מגירהיי, הקש שס מגירה הקיימת בתיקיה, במידה ותרצה לשמור קטעיס במגירה מסוימת. לדוגמא, כאשר התיקיה הפרטית משמשת מספר מטרות, תוכל לקבוע לכל מטרה מגירה יחודית. 4 בשדה יספריה לקטעים'י יוצג באופן אוטומטי שס ה-ץ66%0%זו0 של התיקיה שבה בחרת. 5 | לאחר מילוי השדות בתיבה, הקש <"%6ח6> מהשדה האחרון, או חסף?] מכל שדה אחר, כדי לאשר את הנתוניס ולבצע את הפקודה. שיס לב: גס לאחר קביעת העדפה, תוכל בעת שמירת הקטע לבחור בתיקיה אחרת עבורו. פרק 17: 3 קביעת שיטות עבודה מועדפות | ---7--7----ב 3 מסמך תבנית פקודה זו מאפשרת לך לקבוע איזה מהמסמכים שיצרת ישמש כתבנית שעל פיה יעוצבו כל המסמכיס החדשים שתפתח. הסבר מפורט על השימוש בתבנית תמצא בסעיף 11.7. מרגע שקבעת שם של מסמך שיהוה תבנית, כל המסמכים החדשים שתיפתת יקבלו את עיצובו ותוכנו. לכן, פקודה זו תשמש אותך גס להחלפת התבנית הקיימת בתבנית אחרת, או למחוק את התבנית, כך שמסמכים חדשים יפתחו על סמך ברירות המחדל של א-ב. 41 בחר בפקודה י'מסמך תבניתיי מתפריט המשנה ייתיקיותיי. כעת תפתח תיבת השיחה יימסמך תבניתיי. 2 בשדה "שס התיקיה'י, הקש את שסם התיקיה שבה נמצא מסמך התבנית הרצוי. לחילופין, הקש 2] ובחר בתיקיה הרצויה מתוך רשימת כל התיקיות המוגדרות. הערה: מומל לשמור את מסמכי התבנית השוניס בתיקיה מיוחדת, לדוגמא בתיקיה ייפרטיתיי. כך תוכל להפריד בין התבניות לשאר המסמכיס. 3 בשדה ישס מגירהיי, הקש את שס המגירה בה נמצא מסמך התבנית. גם כאן תוכל להעזר ב-2] לבחירת המגירה הרצויה. הערה: אס תשמור את התבניות בתיקיה הפרטית, מומלץ לרכז את כולן תחת מגירה יחודית. 4. בשדה "ספרית המסמדיי יוצג באופן אוטומטי שס ה-עְז66%0ז01 של התיקיה שבה בחרת בשדה הראשון. 5 בשדה יישס המסמך'י, הקש את שס המסמך שברצונך שישמש כתבנית. תוכל להעזר ב-2] או 5] כדי לאתר את מסמך התבנית הרצול. הערה: אם הינך משתמש ב-5] להכנת שאילתא, בשדה ייסוג המסמץיי יופיע הערך 'יתבניתיי. א-ב מניח שאת שמות התבניות שלך איפיינת עס הסמל יי"יי, כדי להבדיל ביניהן ובין מסמכיס רגילים. כדי לאתר מסמך רגיל, עליך לשנות את הערך בשדה זה ליירגיליי. 6. | הקש <"%6ח6> כדי לאשר את הנתונים ולהורות על ביצוע הפקודה. פרק 17: 4 קביעת שיטות עבודה מועדפות 2 שיטות כתיבה והדפסה בעזרת שתי תיבות השיחה המתוארות בסעיף זה, תוכל לקבוע מאפייניס לשיטות הכתיבה במסמך, וצורת ההדפסה המועדפת עליך. קביעות אלה תשמשנה כברירות המחדל. כדי לשנות את הקביעות עליך לחזור לתיבות השיחה האלה ולהגדיר ערכיס אחריס. ישנן מספר קביעות שניתנות לשינוי בגוף המסמך, והן מוזכרות בהמשך. 1 שיטת כתיבה הפרמטריס הבאים שולטיס על העדפות הקשורות לאופן הכתיבה, תווים מיוחדים, ונתוני עזר שיוצגו על המסך. הקביעות כאן ישארו בתוקף לכל אורך עבודתך עס מסמכים, עד שתשנה אותן. 1. בחר בפקודה "ישיטת כתיבה'י מתפריט המשנה יישיטותיי. 2 בשדה "שס קוב מקשיסיי, ציין את שס קובצ המקשיס שישמש אותך. אס הכנת מספר קבצי מקשים, תוכל לשנות את הערך בשדה זה לפי הצורך. מטרתו של קוב המקשיסם ואופן העבודה עימו מוסבריס בסעיף 6.6. אס אינך משתמש באופציה זו, השאר את השדה ריק ועבור עס <%6%ח6> לשדה הבא. 33 בשדה "אופן כתיבהיי עליך לקבוע את מצב הסמן ההתחלתי עס כניסתך למסמך: - | כתיבה (6+ו"את6שס0) - כתיבה במתכונת רגילה, בה הקשת תו על תו קייס (גס תו ריק) תחליף את התו ותבוא במקומו. -‏ דחיפה (56%%חו) - כתיבה במתכונת דחיפה, כל הקשה על תו תגרוסם לדחיפת הטקסט הקיים קדימה ושתילת התו החדש במקוס שנוצר. מרגע כניסתך למסמך, תוכל לעבור בין המצביס בחופשיות באמצעות המקש %"56ח1. פרק 17: 5 קביעת שיטות עבודה מועדפות | ---- ו ויב בשדה יידחיפה של תווים מספרייסיי, תוכל לקבוע האס מצב דחיפת מספרים (א + 11%) יופעל באופן אוטומטי עס כניסתך למסמך. במצב דחיפת מספרים, כל מספר וכל תו אחר שתגדיר כתו מספרי יכתבו במצב דחיפה משמאל לימין. לדוגמא, אס תקיש 2 ואחיים % המספר שיופיע על המסך יהיה 24, ולא 42. בשורת האינדיקציה מוצגת האות א, המעידה על כך שהינך במצב דחיפת מספרים. כדי להפעיל אופציה זו, הקש יכיי. בשדה ייהגדרת תווים מספרייסיי תקבע אילו תווים יוגדרו כתוויס מספריים וכתוצאה, תחול עליהס פקודת הדחיפה. מרגע כניסתך למסמך, תוכל להפסיק ולהפעיל מצב דחיפת מספרים בחופשיות באמצעות המקשים א + 11%. בשדה ייסוג תוויס גרפייסיי תוכל לקבוע איזה סט של תוויס גרפיים ישמשו כהעדפה ראשונה עס היכנסך למצב ציור. לאחר הפעלת מצב ציור (צ + 11%), עליך ללחוץ על המקשים + + 57115 כדי להתתיל לצייר. סט התווים הראשון שיופיע בראש המסך הוא הסט שקבעת בשדה זה. תוכל לבחור בין תוויס גרפיים מדעיים, קו בודד, וקו כפול. בשורת האינדיקציה יופיע סימן צלב בקו בודד, בקו כפול, או האות היוונית ₪, בהתאם למצב בו בחרת. מרגע שהפעלת מצב ציור במסמך העבודה, תוכל בכל עת לעבור לציור עס סט תוויס אחר. פשוט לח מסי פעמיס על המקשים צ + +21 עד שתגיע לסט הרצוי. בשדה ייסוגי תוויס מספרייסיי תקבע אלו תוויס יוגדרו כתוויס מספרייס ויכללו במצב דחיפת מספרים. אס בחרת ייכן'י בשדה יידחיפה של תווים מספרליסיי, עליך להגדיר לאיזה תוויס יתייחס א-ב כאל תוויס מספריים. כל תו שלא יוגדר כמספרי ויכתב בתוך רצף של תוויס שכן מוגדריס כך, לא יכתב במתכונת דחיפה, וייישבוריי עקב כך את רצף הכתיבה של התוויס המספרייסם. בשדה זה מופיעה כברירת מחדל סדרה של מספריס ותוויס אחרים נפוצים בפעולות חשבון. עבור על התוויס והתאם אותס לצרכיך. פרק 17: 6 קביעת שיטות עבודה מועדפות בשדה ''מיקוף אוטומטייי תקבע האס להעזר במיקוף האוטומטי של א-ב. פירוש הדבר שא-ב ישתול מקף באמצע מילה ארוכה, כדי למנוע את גלישתה לשורה הבאה ויצירת רווח גדול מדי בסוף השורה. לפרטיס ראה סעיף 6.1.6. ברירת המחדל היא ייליי. הקש <"%6ח6> מהשדה האחרון, או חסִפָ? מכל שדה אחר כדי לאשר את הערכיס בתיבת שיחה זו. 2 שיטת הדפסת באמצעות תיבת השיחה ייהעדפות להדפסהיי ניתן להגדיר העדפות עבור הדפסת מסמכיס. 41 .2 בחר בפקודה :ישיטת הדפסתיי מתפריט המשנה יישיטות'יי. בשדה /ביטול אוטומטי של קובץ הדפסה'יי, תוכל לקבוע האס לשמור מסמכי הדפסה בתוס הדפסתם, או לגרוס לא-ב לבטל אותס מהתיקיה. הקש ייכיי כדי לבטל את מסמכי ההדפסה. תוכל תמיד לבטל מסמכי הדפסה באופן ידני, וזאת באמצעות הפקודה ייפעולות על מסמכיסיי מתפריט העל ייתחזוקה/י. בשדה "יכיוון מדפסת התחלתייי, תוכל לציין מה יהיה כיוון המדפסת שישמש כברירת המחדל עס הכניסה לא-ב. בכניסה ראשונה לתוכנה, ברירת המחדל הינה כיוון 0. אס הגדרת יותר מכיוון מדפסת אחד, תוכל לציין בשדה זה את כיווו המדפסת השימושי ביותר. הקש את מספרו. תוכל תמיד לשנות את כיוון המדפסת התקף ישירות מתוך המסמך עייי כניסה לשורת ייכיוון מדפסתיי ובחירה במספר כיוון אחר. השדה ייבדיקת עמוד אתרוןיי נחוץ כאשר הינך מתכוון להשתמש במשתני המערכת ייסה''כ עמודיםיי וייעמוד הבאיי בעת ההדפסה. לפרטים, ראה סעיף 12.6.1. הקשת ייכיי בשדה זה תגרוס לכך שלא יודפס מסי העמוד אס מודפס רק עמוד בודד. הקש <ז56ח6> מהשדה האחרון, או חפף] מכל שדה אחר. פרק 17: 7 קביעת שיטות עבודה מועדפות | ----- םב 3 *בוא בתיבת השיחה "יהעדפות ליבוא קובציי תתבקש לקבוע אפיונים לטעינה של מסמכיס מיובאיס, הווה אומר מסמכים שאינס מסמכי א-ב, כגון קבצי 11ו150. בעת היבוא, התוכנה מבצעת תרגוס אוטומטי לפורמט א-ב. בתיבה זו 3 שדות בהס תגדיר לא-ב כיצד לתרגס מסמכים מיובאיס, וקביעות אלו תשמשנה כברירת המחדל (עד לשינוין). 1 בחר בפקודה יייבואיי מתפריט ייהעדפותיי. השדה תרגוס אנגלית לעברית בטעינה'י קובע כיצד יתיחס א-ב לקובץ זר בעת הסבתו למבנה מוכר לא-ב. קבציס זרים יכוליס לשאת אחד משני סוגי פורמט וכאן עליך להגדיר מהו הפורמט של הקובץ שאתה מתעתד להסב. - 6066 א6א% - במקרה זה אל תשנה את העוך "ליי בשדה זה וגס לא בשדה הבא, אלא עבור ישר לשדה בשס יהיפוך שורהיי. רוב קבצי ה-15611 שנוצרים עייי תוכנות 26 כיוס, הס מסוג 6006 א6א. -‏ 6066 016 - הקש 'כ'' בשדה זה, כדי להורות לתרגם את התוויס הכתובים באותיות קטנות באנגלית (6356-ץ6א0 ]) לתוויס בעברית. עבור לסעיף הבא שגס הוא קשור לנושא התרגוס. השדה ייתרגום ' ל- 'א'יי קובע על פי איזה סטנדרט יתורגם הקוד שמחליף את האות ייאלףיי. שדה זה רלוונטי רק אס בחרת כן בשדה ייתרגוס אנגלית לעברית בטעינהיי (ראה לעיל). עליך לבחור בין סימון ' לבין סימון 6. הקש ייכיי בשדה זה כדי להחליף את הסימן ' באות א. השדה ייהיפוך שורהיי מאפשר להסב קבצי 15611 הפוכיס. ישנן תוכנות שאינן מיועדות להדפסה, אשר יוצרות קבצי ו1561 הפוכיס, כלומר הטקסט מופיע במהופך (אנגלית למשל כתובה מימין לשמאל). במקרה זה שינוי כיוון החיצים בשורת הסרגל לא יתקן את העיוות. פרק 17: 8 קביעת שיטות עבודה מועדפות כדי לאפשר עבודה עס קבציס מסוג זה, הקש ''כיי בשדה זה, ואז בכל מקרה, גס בקובץ אנגלי וגס בקובץ עברי ניתן יהיה לעבוד עס א-ב. ברירת המחדל של השדה היא יליי. 5. | הקש <"%6ח6> מהשדה האחרון, או חפף? מכל שדה אחר כדי לאשר את הערכיס בתיבת שיחה זו. 4 שמירה וטעינה של מסמכים תיבת השיחה ייהעדפות לשמירת מסמךיי שולטת על פרמטריס הקשוריס לשמירה וטעינה של מסמכים. 1. בחר בפקודה "ישמירה/טעינהיי מתפריט ייהעדפותיי. 2 בשדה 'שמירה אוטומטית כל: הקשות" תוכל להנחות את א-ב כך שיציג עבורך תזכורת לשמירת מסמך העבודה הנוכתי. אס רצונך להעזר באופצית השמירה האוטומטית, עליך לקבוע מדי כמה הקשות אתה רוצה שהתזכורת תוצג. ברירת המחדל היא כל 1000 הקשות. במניין ההקשות כלוליס אותיות, מספריס ותוויס ריקיס. -‏ הקש את מספר התוויס הרצוי, והקש <56%ח0>. - | אם אינך רוצה שמירה אוטומטית, השאר את השדה ריק, או הקש 0 (אפס). מה קורה במסמך העבודה לאחר הקשת מספר התוויס שקבעת בשדה זה! בראש המסך תופיע התזכורת הבאה: שמירה אוטו. האם להמשיך! כ הקש <"%6ח6> כדי לשמור את המסמך. אס תקיש ייליי ואחריו <ץ%06ח6> יחזור הסמן למסמך העבודה ולא תתבצע שמירה. פרק 17: 9 קביעת שיטות עבודה מועדפות | ---7 וב 3 בשדה "יצירת מסמך גיבוי!יי תורה לא-ב האם להכין גיבוי באופן אוטומטי עבור כל מסמך שנשמר. תמיד מומלץ ליצור לכל מסמך עבודה מסמך גיבוי, כיווו שאינך יודע מה צופן העתיד. במקרה של תקלות במסמך המקורי, תוכל לפתוח את מסמך הגיבוי ולהפוך אותו למסמך א-ב רגיל (עס הפקודה יישמור כמסמך חדשי) וכך לא תאבד את כל החומר. ברירת המחדל בשדה זה היא ייכןיי. אס אינך רוצה מסמכי גיבוי, הקש ייליי בשדה זה ולאחר מכן <ז%6ח6> וא-ב לא יצור מסמך גיבוי באופן אוטומטי. 4 בשדה ‏ ימתן שס לקטע בשמירה/טעינה!יי תורה לא-ב האס בעת ביצוע פעולות על קטעים - שמירה, מחיקה, הוצאה, שילוב - תרצה שתיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי תפתח. פתיחת התיבה מאפשרת לתת שם לקטע מסומן. הקש ייליי ולאחר מכן <60%6%> כדי לדלג על תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי בזמן ביצוע פעולות על קטעיס. הדבר שימושי במיוחד למי שעושה שימוש רב בשמירה ושילוב במסגרת מסמך בודד. במקרה זה, הקטע המסומן יקבל רק שס ומני וימחק ברגע שתבוצע פעולה נוספת על קטעים. משוס כך, עליך לבצע את הפעולות על הקטע מיד לאחר סימונו. מאידך, אס תבחר כן לתת שס לקטע באמצעות תיבת השיחה ייפרטי מסמך/קטעיי, תוכל לעשות שימוש חוזר בקטעים אלה. 5 כונן גיבוי באמצעות פקודה זו תקבע איזה כונן ישמש ככונן ברירת המחדל בעת יצירת גיבוי למסמכיס. פעולת הגיבוי מתבצעת באמצעות הפקודה 'יגיבוייי בתפריט המשנה יימסמכיסיי שבתפריט העל ייניהול מסמכיסיי. 1. בחר בפקודה יכונן גיבוייי מתפריט העל ייהעדפותיי. תפתח תיבת השיחה ייכונן גיבוי (קט8366 של 205)". פרק 17: 10 קביעת שיטות עבודה מועדפות 2 בשדה :כונן גיבוייי הקש את האות המסמלת את הכונן הרצוי ובצמוד אליה נקודותייס. לדוגמא, 'י:8יי. ברירת המחדל היא כונן :. 6 צבעי מסך בחירה בפקודה זו פותחת בפניך תוכנית שירות, המוצגת בשפה האנגלית. התוכנית מיועדת למשתמש המנוסה, ואס אינך כזה, מומלצ להעזר באדס המכיר תוכניות דומות. באמצעות התוכנית תוכל לשנות גורמי עיצוב כגון צבע המסך, צורת וצבעי התפריטיס, התיבות, וכן עיצובם. כמו כן, תוכל לקבוע סוג צג אחר. אזהרה שינוי ברירות המחדל של התוכנה עלול לפגוע ביכולתו של היצרן לסייע לך במקרה שמתעוררות בעיות! פרק 17: 11 קביעת שיטות עבודה מועדפות | --- וש שיקולי עבודה ברשת: תוכנת א-ב כוללת 5 קבציס שמטרתס להתאים פונטיס וצבעיס לסוגי צג שוניס. שמות הקבציס מתחילים ב- אאא.א10 5111, כאשר הסיומת אאא יכולה לקבל את אחד העוכים הבאים: א0א.* עבור צג מונוכרוס ** עבור צג צבעוני כלשהו 6 * 5/2ק, מודל 25 ו-30, בעל צג 6וחקב3ץף זסו60סחסוו 6 * מחשב אוליבטי בעל צג 6ותקב3ץף ץסן60סחסו₪ 6.* מחשב בעל צג 6ותק0"3 "60[0%ס0ח0א מכל סוג אחר הקובץ המתאים נבנה עבורך בעת ההתקנה, על פי הצג שברשותך. תוכל לשנותו, וזאת בעזרת תוכנית השרות ייצבעי מסךיי. מהתפריט הראשי של תוכניות השירות, בחר בפקודה ייד21 א60%%0:, ומתפריט המשנה, בחר בפקודה י₪ץ+ץך א60855פיי. על מנת לאלצ העדפות אישיות, לדוגמא כאשר משתמש עובר מהתחנה שלו לתחנה אחרת שבה מסך אחר, אך הוא נכנס עם ה-ח1ף10 שלו, ניתן להגדיר 6ו[פגּו"%3 %ח6סזוצחהם 005 בשס: אאא = צא85 ז55 כאשר אאא יכול לקבל כל סיומת, כפי שמוסבר לעיל. המערכת תפעיל קובצ אאא.א10זז5 מספרית 18118 הפרטית של המשתמש (אם הוא הגדיר קוב כזה בתחנתו הפרטית). במידה שלא ימצא קוב מתאיס בתחנה הפרטית, ילקח הקובץ המקורי שסופק עס התוכנה המספרית 8 המשותפת. שים לב: יש לבצע את פקודת ה 561 שלעיל לפני שטוענים את א-ב. אס רוצים להפוך שינוי זה לקבוע, ניתן להכניס הפקודה לקובץ ה-56.821א05ז0. פרק 17: 12 מערכת העזרה של א-ב 8. מערכת העזרה של א-ב בנוסף להסבריס ולהוראות הכלוליס במדריך זה, א-ב מעמיד לרשותך מערכת שלמה של מסכי עזרה. מטרתה של מערכת זו היא לספק לך עזרה בכל שלב שבו אתה נתקל בבעיה, או כאשר אינך יודע כיצד לבצע פעולה מסוימת. מערכת העזרה היא מעין מדריך ממוחשב המלווה אותך לאורך עבודתך. 1 כניסה למערכת העזרה מערכת העזרה של א-ב מאפשרת לנצלה בשתי רמות. תוכל להיכנס למסך הפתיחה של המערכת ומתוכו לבחור באחד מהנושאיס המוגשיס לשס לימוד. מאידך, אס הינך נמצא באחד מהתפריטים או באחת מתיבות השיחה ותזעיק עזרה, תתמקד העזרה ישירות בנושא עליו נמצא הסמן. מערכת עזרה מעין זו מתאימה עצמה לצרכיך, שכן היא מושפעת ממיקוס הסמן. ישנן שתי שיטות להפעלת מערכת העזרה. כאמור, מיקוס הסמן משפיע על סוג העזרה שיתקבל. = | כדי לקבל עזרה כללית: כאשר הסמן נמצא במסמך העבודה, בחר בפקודה ייעזרהיי מהתפריט הראשי או הקש על 7ז. יוצג אינדקס הנושאיס המטופלים עייי המערכת. תוכל לבחור בנושא הרצוי, כפי שיוסבר בהמשך. . כדי לקבל עזרה ספציפית: כאשר הסמן נמצא באחד מתפריטי א-ב או באחת מתיבות השיחה, לחצ על המקש 7] או 1". על המסך יוצג הנושא הרלוונטי לפקודה או לתיבת השיחה בה היה מוצב הסמן בעת ההקשה על 7] או 1:. פרק 18: 1 מערכת העזרה של א-1 ----7שר ויוי 2 בתירת נושא מתוך האינדקס מערכת העזרה מאפשרת לך ללמוד נושאיס עפייי בחירה. כאשר תפעיל את העזרה מתוך מסמך העבודה, יוצג מסך הפתיחה של מערכת העזרה. התיבה בצד ימין מאפשרת לך לבחור בנושא עייי הקשת שמו. אינדקס הנושאים, המופיע בצד שמאל של המסך, מאפשר לך לדפדף בין הנושאים ולבחור בנושא רצוי לאחר התמקדות עליו. מסך העזרה הכללי נראה כך: א - ב עזוה ך-------אינו- ------ק איתור מסמכים | אפיון ושמירה בטול חלק משווה בטול שורה אחוונה ריקה במססך בטול שווה שלמה | | | | | | בטול תווים | | גרלי אותיות גודל מסמך הרגשה ב | מילה או חלק ממילה | | בנושא המבוקש | הוספת תווים התלפת גופנים במסמך הכנסת ספוות ומספוים 6 ליציאה לבחירתך שתי שיטות להגדרת הנושא הרצול: 1. בשדה ינושאיי הקש את שסם הנושא אודותיו ברצונך לקבל עזרה והקש <"56%ח6>. תוכל להקיש מחרוזת מילים, מילה בודדת, או חלק מהמילה המתארת את הנושא בו אתה מבקש עזרה. (למשל, כדי להגדיר נושא ייטבלהיי, ניתן לרשוס טב בלבד). פרק 18: 2 מערכת העזרה של א-ב א-ב יסרוק את הנושאיס המופיעיסם במסכי העזרה ויציג רשימת הנושאיס בהס כלולות מילים, חלקי מילים או אותיות שהקשת. 2 במקוס לרשוס את שס הנושא, יש באפשרותך לבחור אותו מתוך רשימת כל הנושאיס הכלוליס באינדקס. הקש <"%6ח6>. הסמן יעבור לרשימת הנושאיס הכלולים באינדקס, הצב את הסמן על הנושא המבוקש והקש <"50ח6>. על המסך *וצג הנושא המבוקש, ובו הסבריס מפורטיס. 3 השימוש במסך העזרהת עד עתה הסברנו כיצד להפעיל את מערכת העזרה וכיצד לבחור בנושא ללימוד. אס קראת לעזרה מתוך תפריט או תיבת שיחה, יוצג מסך העזרה הרלוונטי לתפריט או לתיבה. כעת נעבור למסך העזרה עצמו. בראש המסך מוצג תפריט הייעזרהיי, השולט על הפעולות שתוכל לבצע בתוך מערכת העזרה. מתחת לתפריט רשוס שס הנושא. בפינה השמאלית מצויין מספר המסכיס המוקדשיס לנושא זה ומספר המסך הנוכחי. שאר המסך מיועד להסברים והוראות. אינדקס | בחר בפקודה זו כדי לחזור למסך העזרה הכללי. כך תוכל לעבור בחופשיות מנושא לנושא מבלי לצאת ממערכת העזרה. הרחבת בחר בפקודה זו כדי להסתעף ממסך העזרה הנוכחי להסבר מעמיק יותר בנושא מסויס. אס אין הרחבה לנושא הנוכחי, הפקודה מעומעמת ולא תוכל לבחור בה. חזרת בחר בפקודה זו כדי לחזור ממסך הייהרחבהיי למסך העזרה שממנו הסתעפת. עזרה בחר בפקודה זו כדי לקבל ייעזרה ראשונהיי - הסבר כיצד להשתמש באופציות מסכי העזרה. יציאת בחר בפקודה זו או לחילופין הקש ייציי לאחר שסיימת לקרוא את החומר הרלוונטי, כדי לחזור למסמך העבודה, לנקודה בה היית לפני קריאה למערכת העזרה. פרק 18: 3 מערכת העזרה של א-ב --- הש שו הוויש 4 תהתנועה בתוך מסכי העזוהת תוכל לנוע בחופשיות ממסך עזרה אחד למסך הבא או למסך הקודס. מקשי התנועה המוכריס לך מעבודה במסמכיס משמשיס גם במערכת העזרה. אך לעומת עבודה במסמכים, הסמן נשאר כל העת בתפריט, משוס שהוא משמש רק לבחירה בפקודות, (הרי לא תוכל להקיש מלל או לערוך מסך עזרה!)). <ז80%6> משמש לבחירת פקודת התפריט עליה מוצב הסמן. חיצים משמשיס לתנועה בתוך תפריט העזרה. 6 מעביר את הסמן לפקודה האחרונה בתפריט - ייציאהיי. סוחסו] מעביר את הסמן לפקודה הראשונה בתפריט - ייאינדקסיי. חספָץ משמש לדפדוף קדימה בנושא העזרה הנוכחי ולהצגת הנושא הבא. - | בנושאים המשתרעים על פני יותר מעמוד אחד, כל הקשה על ח0ף? תעביר אותך לעמוד הבא באותו נושא. - | אם הגעת לדף האחרון של הנושא, הקשה על ח40? תעביר אותך לעמוד הראשון של הנושא הבא. 0 משמש לדפדוף אחורה בנושא העזרה הנוכחי ולהצגת הנושא הקודס: - | בנושאים המשתרעיס על פני יותר מעמוד אחד, כל הקשה על מְ0ַאָ?] תעביר אותך לעמוד הקודם באותו נושא. - | אם הגעת לעמוד הראשון בנושא, הקשה על קְטַפָ? תעביר אותך לעמוד האחרון של הנושא הקודם, לפי סדר הופעת הנושאים בקובץ העזרה. 0 משמש ליציאה משלב העבודה הנוכחי וחזרה לפקודה או למצב הקודס. פרק 18: 4 טיפול בתקלות טיפול בתקלות בשלביס שוניסם במהלך העבודה מתבצע מעין דו שיח בין המשתמש ובין א-ב באמצעות הודעות. לא-ב שני סוגי הודעות: . הודעות אינפורמטיביות א-ב מודיע בעזרת הודעות אלה על הפעולות המתבצעות ברקע, שואל שאלות כדי להשיג נתוניס ומסב את תשומת הלב לתופעות מסוימות. הודעות אלה זוהרות או מופיעות צבעוניות ומוצגות בראש המסך. לדוגמא, בעת שמירת מסמך (עס 5) מופיעה ההודעה יישמירת מסמדךיי. כל עוד מבוצעת פעולת השמירה, לא תוכל להמשיך בעבודה. בתוס הפעולה נעלמת ההודעה והסמן חוזר למקומו האחרון במסמך העבודה. הודעות אינפורמטיביות מפורטות בדפי המדריך בהתאם לנושאיס. . הודעות שגיאת הודעות השגיאה מוצגות כאשר הינך מנסה לבצע צעד הנוגד את חוקי א-ב, או יוצר סתירה לצעד אחר שביצעת, או כאשר א-ב מזהה תקלה כלשהי. בנוסף לאזהרה שנושאת ההודעה, היא מסבירה את סיבת השגיאה/תקלה. הודעות שגיאה מופיעות בתחתית המסך בלווית צפצוף. הן תעלמנה בהקשה הראשונה. בפרק זה מרוכזות הודעות השגיאה של א-ב, ומוסבר מתי הן מופיעות ומהן דרכי הטיפול בתקלות. אס קיבלת הודעה הכתובה באנגלית בראש המסך ואינך יכול להמשיך לעבוד, הדפס את המסך (2"%56++%וּה5) והתקשר לספק ממנו רכשת התוכנה. אס לא תוכל להדפיס את המסך, רשוס את ההודעה בכתב-יד. נספת א: 1 טיפול בתקלות --77-7 םב הודעות שגיאה כלליות הודעת שגיאה תאור וטיפול תוכנה לא מורשית ניסית להפעיל את תוכנת א-ב ללא מחבר הרשאה. מחבר ההרשאה חייב להיות מחובר ליציאת המדפסת מקבילית. אין מקוס בדיסק הודעה זו תופיע כאשר לא נותר מקוס פנוי בדיסק. מומלצ לערוך בדק בית, לברור את המסמכיס הנחוצים ולבטל מסמכיס בלתי נחוציס. לאחר פעולת היינקיוויי, יהיה בדיסק יותר מקוס פנוי ותוכל להמשיך בעבודה. לדוגמא, תוכל לבטל את כל מסמכי הגיבוי הישניס. הודעה זו תוצג כאשר תבקש לפתותח קובץ אשר שמו כשס מסמך א-ב, אך מסיבה כלשהי המסמך השתבש. עבור לתפריט העל ייתחזוקהיי ובחר בפקודה ייתיקון מסמדיי. אין זה מסמך א-ב רגיל המסמך לא נמצא ביקשת פתיחת מסמך, אך מסמך בשם זה לא קיים בתיקיה/מגירה/תיק שבחרת. בדוק שזוהי אכן התיקיה/מגירה/תיק בה אמור המסמך להימצא, ובדוק אס איתת את שם המסמך בצורה מדויקת. אס בכל זאת לא מצאת את המסמך, עבור לתפריט העל ייתחזוקהיי ושחזר את התיקיה שאמורה להכיל את המסמך המבוקש. נספת א: 2 טיפול בתקלות הודעת שגיאת תאור וטיפול יותר מדי מסמכים פתוחים הודעה זו תוצג כאשר תבקש לפתות מסמך נוסף, וכבר עברת את מכסת העבודה עס מסמכיס במקביל, כלומר כבר פתחת 10 מסמכים. שינוייס לא ישמרו, להמשיך! הודעה זו תוצג לאחר שתבחר בפקודת סגירת מסמך או פתיחת מסמך חדש (כאשר כבר קייס מסמך עבודה פתוח), ולא ביצעת פעולת שמירה לפני מתן הפקודה. אס לא תחזור למסמך ותשמור אותו, לא ישמרו העדכוניס האחרוניס שביצעת. שס המסמך שגול בשדה יישס המסמךיי הקשת שס שאינו חוקי. לדוגמא, מעל 8 תוויס. ראה מצוות עשה ולא תעשה בסעיף 3.2. מסמך בשם זה כבר קיים הודעה זו תוצג אס בשדה יישס המסמדיי תקיש שס למסמך כלשהו, וכבר קייס מסמך בעל שס זהה. הקש שס חדש למסמך, או שהמסמך יוחלף במסמך חדש. שם אסור בשימוש הודעה זו תוצג כאשר תבקש לקבוע למסמך שס המכיל שס של כונן (לדוגמא, ייכונן חיי). בחר שס חליפי למסמך. התשובה לא בסדר השתמשת בערכיס לא נכוניס בשדה. לדוגמא, הערכיס האפשרייס בשדה הס ייכיי (כן), וייליי (לא). אל תקיש ערך אחר. אין מקוס בשדה הערך שהקשת בשדה מסוים חורג מגבולות השדה (הקשת יותר תוויס מהמותר). נספח א: 3 הודעת שגיאה מקש אסור במקוס זה % וז %+סחה 81 תקליט מוגן נגד כתיבה טיפול בתקלות ‏ ---7 םוש לוי ב תאור וטיפול הקשת ערך לא מתאים בתיבת שיחה כלשהי (הוראות הדפסה, הוראות כותרת וכדומה) או ענית עס מקש אסור לשאלות המערכת. לדוגמא: 1. ניסית להסיט פיסקה פנימה או החוצה בשורה שאיננה שורת תחילת פיסקה. הצב את הסמן בשורה הראשונה בפיסקה. 2 הקשת לשאלות ייכ/ליי אות שאינה ייכיי או ייליי. הקש התו הנכון וההודעה תעלס. 3 עבדת במצב א06%! 5ק62, אך לא ביטלת מצב זה וניסית להקיש נתון למערכת. שחרר את מקש א06] 05ג6. 1 היא תוכנית קישור בין א-ב לאחת מהתוכניות המיוחדות. אס אינה קיימת לא ניתן להפעיל את התוכניות המיוחדות. בצע איתחול מחדש של א-ב. ניסית לכתוב על תקליט מסמכיס המוגן במדבקת הגנה. הורד את המדבקה לצורכי כתיבה על התקליט, או בצע הפעולה על תקליט אחר. נספח א: 4 טיפול בתקלות הודעת שגיאה תאור וטיפול תקלת תקליט תקלה זו מופיעה באחד משני מקרים: 1. חסר תקליט בכונן. 2 התקליט אינו תקין. 1. הכנס תקליט לכונן. 2 צא מא-ב חזרה למערכת ההפעלה והתחל את העבודה מחדש. הורד הגנה מתקליט התוכנה אס קיימת מדבקה המגנה מפני כתיבה בתקליטון, ותבקש להעביר/להעתיק לתקליטון זה קוב כלשהו, תיתקל בהודעה זו. מסמך מוגן נגד שינוי ניסית לשמור מסמך אשר סומן בדיסק כ- ץ[ח0 ₪680 או שאין לך הרשאת כתיבה ברשת. קטע מסומן אינו בטופס הודעה זו תוצג כאשר חסרה שורת בקרה שבתחילתה מופיע התו א. חזור לשורת הבקרה והקש תו זה. תקלה פנימית אס מופיעה הודעה זו, אנא צור קשר עס היצרן. מבנה נתונים שגוי אס מופיעה הודעה זו, אנא צור קשר עס היצרן. המסמך גדול מדי במסך רשימת המסמכיס של תיקיה מסוימת (2] או 85), כאשר תבקש תצוגה של מסמך שסומן, תוצג הודעה זו במקרה שהמסמך גדול מ-א20. במקרה זה תוכל לעיין רק בחלקו הראשון של המסמך. תקלה ביצירת קוב תיקיות/תיקים הודעה זו תוצג כאשר ישנה תקלה בעת ההתקנה, וכונן ההתקנה אינו קיים. נספח א: 5 טיפול בתקלות | ---- ו הודעות שגיאה הקשווות להדפסה הודעת שגיאה תאור וטיפול קובץ מתאם מדפסת איננו ביקשת להדפיס מסמך, אך המתאס שציינת בכיוון המדפסת לא נמצא בתיקיה ייתוכניותיי. בצע התקנה למתאס המדפסת הרצוי מתוך תפריט תחזוקה (ראה הוראות בפרק 64). כיוון מדפסת לא שונה הודעה זו תוצג לאחר שפתחת את התיבה ייכיוון מדפסתיי, אך לא שינית בשדותיה ערך כלשהו. אין תמיכה במתאם מדפסת זה מתאמי מדפסת מגירסאות קודמות של א-ב (סיומת /08) אינס תומכים במצב תצוגה גרפית על המסך. רק מתאמיסם בעלי סיומת 088 תומכיס בתצוגה גרפית. כיוון מדפסת אינו מתאים אס תשנה ערכים מסוימים בכיוון מדפסת בתחילת מסמך, או את הכיוון הראשי (בתפריט הדפסה), ערכים אלו עלוליסם לסתור ערכיסם שקבעת בשורות כיוון מדפסת בגוף המסמך (לדוגמא, גופניס שאינס נתמכים, אורינטצית הדפסה וכדומה). בדוק את הכיווניס ושנה את הערכיס בהתאם. הסרגל הנוכחי רחב יותר התראה זו תוצג כאשר תקיש בכיוון מדפסת, בשדה יימספר תווים ממוצע בשורהיי ערך הקטן מרוחב הסרגל הנוכחי. בדוק שנית את הערך הרצוי. נספח א: 6 הודעת שגיאה מחוץ לתחום המותר צאחם אינו תומך בריווח זה הוראת הדפסה מחוץ לתחום הוראת סוג תו שאינה מוכרת טיפול בתקלות תאור וטיפול הקשת נתון שאינו בתחוס המותר. לדוגמא, הערך בשדות 'ירוחב דף' או ייאורך דףיי בייכיוון מדפסתיי הוא מחוצ לתחוס המותר. במרכז התיבה מצוי חלון ובו מוצגיס תחומי הערכיס לשדות השוניס. עיין בערכיס ושנה את השדות בהתאסם. אס תשתמש במתאמי מדפסת מגירסאות קודמות (סיומת +08), תוצג הודעה זו במקרה ובחרת 1.5 שורות רווח בשדה יימרווח בין שורותיי בתיבת השיחה ייהוראות הדפסהיי. הודעה זו תוצג כאשר אחד ההערכים בשדות ייהוראות הדפסהיי אינו תואס לערך המתאים בייכיוון מדפסתיי. 1 כשנמצאיס בתיבה ייהוראות הדפסהי ומקישיס ערך הנוגד לייכיוון מדפסתיי. 2 כשנכנסיס למסמך שבו ייהוראות ההדפסהיי סותרות להוראות בייכיוון מדפסתיי. 33 כאשר בשורת הגדרת כותרת מקישיס מספר שורה הנמצא מחוץ לתחוס שהוגדרת בייהוראות הדפסהיי, או ייכיוון מדפסתיי. שנה את הוראות ההדפסה/כיוון מדפסת או את מספר השורה בה תופיע הכותרת. הודעה זו תוצג כאשר במסמך המודפס קיימת הוראה למאפיין הדפסה שאינו נתמך במדפסת זו (למשל קו תחתון). נספח א: 7 הודעת שגיאה תו הדפסה שאינו מוכר קובץ תמונה לא נמצא זה אינו מסמך הדפסת מסמך זה כבר בהדפסה אין מסמך בתהליך הדפסה טיפול בתקלות | ----77 םב נספת תאור וטיפול הודעה זו תוצג כאשר במסמך שאתה עומד להדפיס קיים תו שאינו נתמך עייי הגופן שבו בחרת להשתמש. תוכל לבדוק מראש באילו תווים תומך כל גופן באמצעות המסמך יי"מסמכיסיי אשר בתיקיה ייתוכניות'י. תוכל להחליף גופן או לשנות את התו שאינו נתמך עייי הגופן הנוכחי. במסמך המודפס ניתנה הוראה לשילוב קובץ תמונה גרפי אך הקובץ ששמו צויין בפקודת השילוב לא נמצא. הסיבות שיכולות לגרוס הודעה זו: 1 הקוב לא נמצא בספריה הנוכחית. - הגדר בפקודה לשילוב הקוב נתיב מלא. 2 הקוב לא נמצא במבנה מוכר לא-ב. ביקשת להדפיס מסמך כיימסמך הדפסהיי, מבלי שקודם לכן יצרת מהמסמך הרצוי מסמך הדפסה. חזור לתפריט הדפסה ובחר בפקודה ייצור מסמך הדפסהיי ולאחר מכן בחר בפקודה יישלח מסמך הדפסהיי. הורית לא-ב ליצור מסמך הדפסה, כאשר באותו זמן מסמך בשס זהה כבר (מצא בתהליך הדפסה כיימסמך הדפסהיי. הודעה זו תוצג כאשר תבחר בפקודה יישלח/בטל/השהה/חדש הדפסהיי בזמן שאין מסמך בתהליך הדפסה. הודעת שגיאת תקלת הדפסת אין נייר במדפסת טיפול בתקלות תאור וטיפול הודעה זו תופיע במקריס הבאיס: 1. מדפסת לא הופעלה. 2 | אין נייר במדפסת. 3 | כבל המדפסת לא מחובר למחשב ו/או לחשמל. 4. בשדה "ערוץ הדפסהיי אשר בתיבת ייכיווו מדפסתיי לא מוגדר ערוצ ההדפסה הנכון. 1. הדלק מדפסת. 2 שים נייר במדפסת. 3 חבר כבל המדפסת. 4. הקש את ערוץ ההדפסה ההולס. המדפסת ממתינה להזנת נייר. הודעות שגיאה הקשורות למחולל הטבלאות אין טקסט מסומן אין מספיק מקום תאים לא באותו גובה/ תאיס לא באותו רוחב כשלב מקדיס להעברה, מחיקה, הוצאה, שמירה ושילוב של קטע יש לסמנו. חזור לטבלה, סמן את הקטע ובחר שוב בפקודה הרצויה. הטבלה במתכונתה הנוכחית ברוחב המקסימלי לפי הוראות ההדפסה, ולא נותר מקוס להרחיבה. ניסית לאחד תאים שאינס באותו גובה/רוחב, כלומר תאים שאינס תופסים את אותו מספר שורות/תוויס. כדי לאחד אותס, שנה את מבנה התאיס כך שיהיו בהס מספר שורות/תוויס זהה, ובחר שוב בפקודה 'איחודיי. נספתח א: 9 הודעת שגיאת קיימיס תאיס מאוחדים בכניסה/ עמודה ולכן לא ניתן להעבירה או לבטלה לא ניתן להפוך עמודה שבה תאים מאוחדים/מפוצלים לעמודה מסוג מספרית, תאריך, נומרטור או הערת שולייס לא ניתן לפצל/לאחד תא בעמודה מספרית/תאריך/נומרטור תאים מסוג שונה טופול בתקלות ----7 ו תאור וטיפול בכניסה/עמודה הנוכחית ישנו תא המאוחד עס תא שבכניסה/עמודה הקודמת, ועל כן לא תתבצענה פעולות העברה או ביטול. כדי לבצע פעולות אלה, פצל את התאיס ובחר שנית בפקודה המתאימה. הודעה זו תופיע גם במקרה שיש עמודת ייהערת שולייסיי בטבלה. בעמודה הנוכחית קיים תא מאוחד או מפוצל. כדי לשנות את סוג העמודה, פצל או אחד את התא, בחר שנית בפקודה ייסרגל עמודותיי, ובחר בסוג העמודה הרצוי. זוהי הודעה המסבירה לך כי תאים בעמודות מספריות, תאריך או נומרטור אינס מיועדיס לפיצול או איחוד. בעקבות מתן פקודה לאחד תאים שאינם מאותו סוג, כלומר שייכיס לעמודות מסוגיס שונים, תוצג הודעה זו. נספח א: 10 טיפול בתקלות הודעת שגיאת תאור וטיפול מיקוס לא חוקי הודעה זו תוצג בשני מקרים: 1. עמודת הערות שולייסם תוכל ליצור רק בקצה הימני או השמאלי של הטבלה. אס תנסה להעביר עמודה כלפי חוץ, מעבר לעמודת הערות השוליים תוצג הודעה זו. עליך לבחור מקוס חילופי לעמודה. 2 ניסית להעביר או להעתיק כניסה או עמודה בין שתי כניסות או עמודות המכילות תאים מאוחדים. עליך לפצל תחילה את התאים המאוחדיס ורק לאחר מכן להעביר או להעתיק את העמודה/כניסה. כיוון כתיבה שונה ניסית לאחד תאים בעלי כיוון כתיבה מנוגד, ולכן כל מלל בתאים אלה יגרוס לסתירה. כדי לאחדם, שנה את כיווו הכתיבה באחד התאיס ובחר שנית בפקודה ''איחודיי. אין איחוד עם כותרות ניסית לאחד בין תא כניסה לתא שבכניסת כותרת. אין אפשרות לאיחוד זה. תא לא מספרי בעמודה שאיננה מספרית, ביקשת לשתול נוסחא שחלה אך ורק על תאים מספריים ניתן להפוך עמודה לעמודה מספרית באמצעות הפקודה ייסרגל עמודות'י. תא מלל ניסית להכניס נוסחא בתא של עמודת עיבוד תמליל. ניתן לשנות את העמודה בהתאס לצורך, באמצעות הפקודה ייסרגל עמודותיי. נספח א: 11 הודעת שגיאה טבלה זו לא ניתנת למיון אין נוסחא בתא זה תא מחושב תא מספרי תא תאויך לא ניתן למיין לפי עמודת נומרטור כיוון כתיבה מימין לשמאל טופול בתקלות ----7 ב תאור וטיפול ביקשת מיון טבלה, אך זו מכילה תאים מאוחדיס. לא ניתן למיין טבלה המכילה תאיס מאוחדיס פרט לשורות הכותרת. ביקשת להעתיק נוסחא מתא מסוים לתא אחר, אך בתא המקור לא קיימת נוסחא. בדוק שנית את מיקוס הסמן. תא מחושב פירושו תא המכיל תוצאת חישוב של נוסחא או תא בעמודת נומרטור. בנסיון לעדכן נתוניס בתא מחושב, כלומר שינוי תוצאת החישוב או מספר בעמודת נומרטור, תוצג הודעה זו. ניסִית לבצע פעולה שאינה מותרת על תא בעמודה מספרית. ניתן לשנות את העמודה בהתאס לצורך, באמצעות הפקודה ייסרגל עמודותיי. ניסית לבצע פעולה שאינה מותרת על תא בעמודת תאריך. ניתן לשנות את העמודה בהתאס לצורך, באמצעות הפקודה ייסרגל עמודותיי. ניסית לבצע פעולת מיון על עמודת נומרטור. ניתן לשנות את העמודה בהתאס לצורך, באמצעות הפקודה: ייסרגל עמודות'יי. ביקשת סיכוס בעמודה שבה המספרים כתוביס מימין לשמאל. כדי לסכס את העמודה, החלף את כיוון הכתיבה בעמודה ליימשמאל לימיניי. נספח א: 12 טיפול בתקלות הודעת שגיאה תאור וטיפול אזור מוגן ניסית להקיש תו כלשהו על אחד מקווי הטבלה (קווי המסגרת או קווי החלוקה הפנימיים). הזז את הסמן ונסה שנית. יותר מדי נוסחאות הודעה זו תוצג כאשר תחרוג ממכסת הנוסחאות שניתן להכניס לטבלה אחת (50 נוסחאות). יותר מדי תאים ממורכזים הודעה זו תוצג כאשר תחרוג ממכסת התאיס שניתן למרכז בטבלה אחת (20 תאיס). מספר תא שגול הודעה זו תוצג על המסך אס תקיש כתובת של תא שאינו קייס בטבלה, או כתובת שגויה (למשל 18 במקוס 41). כבר קייסם טקסט מסומן ניסית לסמן קטע בטבלה, אך כבר קייס קטע מסומן אחד. בטבלה, לא ניתן לסמן יותר מקטע אחד בו זמנית. קובץ במבנה לא חוקי הודעה זו תוצג אס תנסה לשלב קטע שאיננו מסוג ייקטע טבלהי. מצב הצגת נוסחאות ניסית לבצע פעולה הקשורה לנוסחאות במצב ''הצגת נוסחאותיי. עבור למצב 'יהצגת תוצאות חישוביי וחזור על הפעולה. עמודה חסומה ניסית לבצע פעולה כלשהי על עמודה שהוגדרה כעמודה חסומה. היכנס לסרגל עמודות כדי לבטל חסימת העמודה. נספח א: 13 83333 ה 770 טפול בתקלות ----- ב הודעת שגיאת תאור וטיפול פעולה זו תגווס למצב בו כל עמודות הטבלה הינן עמודות הערות שוליים או חסומות ולכן לא ניתן לבצעה הודעה זו תופיע כאשר כתוצאה מהפעולה שרצית לבצע היו הופכות כל עמודות הטבלה להערות שולים או חסומות. אין טבלה במסמך זה ביקשת לייבא טבלה ממסמך, אך במסמך הנדון לא מצא א-ב טבלה. אין עוד טבלאות במסמך ביקשת לייבא טבלה ממסמך, אך לא בחרת באף אחת מהטבלאות שא-ב הציג מהמסמך הנדון. לא קיימות טבלאות נוספות במסמך שנבחר. אין מקום לסימן סוג אות בחרת בפקודת גודל אות, אך במקוס הרצוי לא יועד תו ריק בו יוכל א-ב לשתול את קוד גודל האות. בחר ייכויי בשדה המתאיס בתיבה ייסרגל עמודותיי. סוג אות ניתן להגדיר רק בתא נומרי הודעה זו תוצג אס תבקש להגדיר סוג אות בתא שאינו תא מספרי. תוכן/מלל העמודה ימחק התראה זו תוצג במקריס הבאיס: 1. כאשר תבקש להפוך עמודה כלשהי לעמודת נומרטור. 2 כשתבקש להפוך עמודה כלשהי לעמודה מספרית או תאריך. במקרה שקיימים מספרים בעמודה, הס לא ימחקו. נספח א: 14 הודעת שגיאה קיימים בעמודה מספרים בעלי מספר ספרות גדול יותר קיימים בעמודה מספרים בעלי מספר ספרות גדול יותר אחרי הנקודה שמירה אחרונה לא נקלטה במסמך. המשך עבודה בטבלה זו ימנע שחזור הטבלה הקודמת מספר עמודות בתחום 52 - 1 טיפול בתקלות תאור וטיפול ביקשת להגדיל את מספר הספרות אחרי הנקודה העשרונית בעמודה מספרית, ובעמודה זו קייס מספר בעל מסי ספרות עשרוניות מקסימלי. ביקשת לצמצס את מספר הספרות אחרי הנקודה העשרונית בעמודה מספרית, ובעמודה זו קייס מספר בעל מסי ספרות עשרוניות מקסימלי. אס לא תשחזר טבלה שנשמרה תחת שסם זמני לאחר נפילת מחשב, תוצג אזהרה זו כדי למנוע מחיקת הטבלה בטעות מהקובץ הזמני. ברגע שתתחיל לעבוד על טבלה חדשה ותשמור אותה, היא תתפוס את מקומה של הטבלה הקודמת בקובץ הזמני. לאחר שתוצג האזהרה, תוכל להקיש ייכיי, והאזהרה לא תוצג שוב. כדי לשחזר את הטבלה השמורה בקובץ הזמני עליך לטעון את המסמך במעבד התמלילים ולבצע פעולת שילוב (8]) לקטע "7טבלה.ק. ביקשת להוסיף עמודה חדשה לטבלה שמכילה 52 עמודות. א-ב אינו תומך בטבלה בעלת יותר מ-52 עמודות. נספת א: 15 טופול בתקלות ------77-7 ה ב הודעת שגיאה תאור וטיפול לא ניתן להוסיף עמודה במקוס זה עמודת הערות שוליים, מעצס הגדרתה, ממוקמת בשוליים הימנייסם או השמאליים של הטבלה. הודעה זו תוצג אס תבקש להוסיף עמודה כלשהי מחוצ לעמודת הערת שוליים. לא ניתן להעתיק עמודה זו ביקשת להעתיק עמודת הערות שוליים, אך פעולה זו לא נתמכת. החלף זמנית את סוג העמודה לייעבוד תמליליי, בצע ההעתקה, והחלף חזרה את סוג העמודה לייהערות שולייסיי. שורת הטבלה אינה ניתנת לשילוב במסמך כאשר יש בטבלה שורה המשתרעת על פני מספר רב של עמודות, המכילה פקודות רבות לאיפיון אות (הדגשה למשל), יתכן מצב בו לא ניתן יהיה לשלב שורה זו במלואה במסמך. במקרה זה, ייתקוצציי השורה. ניתן להשלים שורה זו במעבד התמליליס לפי הצורך. יותר מידי תוויס בתא עברת את מיכסת התוויסם המותרת לתא בודד. נספח א: 16 טיפול בתקלות הודעות שגיאה הקשווות לתתחזוקה הודעת שגיאה תאור וטיפול קיימת תיקיה בשם זה ניסיון להגדיר תיקיה בעלת שס של תיקיה שכבר קיימת. ישנן מספר אפשרויות פעולה: 1. בחר שס שונה לתיקיה החדשה. 2 שנה את שס התיקיה הקיימת. 33 בטל את הגדרת התיקיה הקיימת ושנה את שמה. ספריה מוגדרת לתיקיה אחרת כבר קיימת תיקיה בספריה שאת שמה הקשת בעת הגדרת תיקיה חדשה. ספריה לא יכולה לשמש שתי תיקיות, או מגירה ותיקיה. יש להקצות ספריה שונה לתיקיה החדשה שאתה מקיס. לא ניתן לשנות את שמות התיקיותה מיוחדות אסור לשנות את שמן של התיקיות המיוחדות של א-ב. התיקיות הן: תוכניות, צבורית, פרטית, כונן 4 וכונן 8. לא נמצאו מסמכים ביקשת לקבל רשימה של מסמכיס בתיקיה ו/או מגירה קיימת, אך ויקה. בדוק שנית שזו אכן התיקיה/המגירה הרצויה ושבחרת בסוג מסמך אשר קיים בתיקיה/מגירה זו. כמו כן, הודעה זו תתקבל אס הגדרת שאילתא ולא קיימיס מסמכיס העוניס לתנאיס שהגדרת בשדות השאילתא. אס תוצג הודעה זו לאחר שביצעת פעולות תחזוקה באמצעות 005, עליך לשחזר תחילה את התיקיה הרצויה ורק לאחר מכן תוכל לקבל תצוגה של רשימת המסמכיס הכלולים בה. נספת א: 17 טיפול בתקלות -----777 ו הודעת שגיאה קיימיס מסמכים מתויקים עם שס התיק יש מסמכים מתויקים במגירה :0( תקלה ביצירות ספויה בדוק שם ספויה והרשאות אין התאמה בין מגירת המקור והיעד. יש לבדוק את השמות ותת הספויות של המגירות אין מספיק מקום פנוי בדיסקט! פעולת ההעתקה/העבוה הופסקה תאור וטיפול הודעה זו תוצג בבקשה לביטול תיק. אוהי התראה שתיק זה מכיל מסמכים. תוכל לבטל את המסמכים או להעבירס לתיק/מגירה או תיקיה אחרת. ניסית לבטל מגירה המכילה מסמכים. תחילה, עליך לבטל את המסמכים או להעבירס למגירה או תיקיה אחרת, ורק אז לבטל המגירה. הודעה זו תוצג בשני מקריס: 1. כאשר תקיש בשדה יישס הספריהיי נתיב לא חוקי. 2. כאשר תנסה ליצור ספריה ללא הרשאה מתאימה ברשת. תשובותיך בשדות תיבת השיחה ייתיקית יעד להעתקת/העברת מסמכיסיי יצרו חוסר התאמה בין מגירות המקור והיעד. ביקשת להעתיק/להעביר מסמכיס למגירה בתיקית היעד שהינה זהה למגירת המקור. אולס, בתיקית היעד קימת כבר מגירה אחרת בספריה המבוקשת. בדוק שנית את שמות המגירות והספריות במגירות המקור והיעד. ניסיון להעביר/להעתיק מסמכים בין מגירות שונות לא עלה יפה, מאחר שלא נותר מקוס פנוי בתקליטון. נספח א: 18 טיפול בתקלות הודעת שגיאה תאור וטיפול חסר מסמך תבנית בשם 'י"מסמכים'י ביקשת הדפסת רשימת מסמכים שסומנו באמצעות ייפעולות על מסמכיסיי, אך מסמך התבנית המאפשר ביצוע פעולה זו ("מסמכיס) נמחק מהתיקיה ייתוכניות'י. נספח א: 19 עבודה ברשת הודעת שגיאה קובץ בשימוש, נסה שנית שחזור תיקיה נכשל בדוק הרשאות קובץ נמצא בשימוש תיקיה נמצאת בשימוש תיקיה/קובץ נמצאת בשימוש תקלה ביצירת מסמך חדש המסמך שונה בינתיים קובץ ספוור מסמכים נמצא בשימוש =,""ירי טיפול בתקלות -----77-7 ה שוי ו תאור וטיפול משתמש אחר עובד כעת על הקוב שביקשת לפתוח. נסה שנית מאוחר יותר. ביקשת לשחזר תיקיה, אך אינך מורשה לבצע פעולה זו. ניסיון לפתוח קובצ נעול נכשל. ביקשת לפתוח תיקיה, בעת שפעולת תחזוקה כלשהי בוצעה על תיקיה זו. נסה שנית מאוחר יותר. התיקיה בה בחרת נמצאת כעת בשימוש עייי משתמש אחר. ניסיון לפתוח מסמך חדש, ללא הרשאה מתאימה. המסמך שביקשת לשמור, עבר בינתייס שינוייס עייי משתמש בתחנה אחרת ונשמר. כדי לא ליצור סתירת גירסאות במסמך, נחסמת אפשרות השמירה. אס אתה משתמש בספרור רץ של מסמכיס (הקשת = בשדה ישס המסמדיי), הודעה זו תוצג כאשר הקוב האחראי למספור תפוס באותו רגע. המתן עד שיתפנה הקובץ, וחזור על הפעולה. נספח א: 20 נספתח קיצורי דרך קיצורי דרך לפקודות א-ב להלן רשימת קיצורי הדרך ומקשי הפעולה בהס תוכל להעזר תוך כדי עבודה בתוך מסמך/מסמכים. תוכל להקיש את קיצור הדרך מבלי לצאת ממסמך העבודה הנוכחי, ומבלי לבחור בפקודה הרצויה מהתפריט התואס. לנוחיותך, הרשימה מחולקת על פי התפריטיס השוניס. מרבית קיצורי הדרך מחייביס הקשה על שני מקשיס. הקפד ללחוץ על המקשיסם בו זמנית! תפריט פעולתה קיצור דרך תפריט 'ימסמך'י פתח מסמך נוסף סגור מסמך נוכח עבור בין מסמכיס שמור מסמך נוכחי עבור לתפריט העל ייתחזוקהיי שלב מסמך תפריט 'יעריבה'י היכנס למחולל הטבלאות הפעל מצב ציור שורה שחזר שורה/תוויס מחוקיס בטל שורה עליה עומד הסמן הוסף שורה בנקודת הסמן מרכז שורה עליה עומד הסמן מחיקה עד סוף השורה נספח ב: 1 ₪5 + |"6% 0+ לו ₪5 + %ו 5 7 + |["6% 8 + %ו4 ט + 81% צ + צו1 ש + %+!ו 6%"[ + ]1 ]1 1] + %ן4 46 + ["6% נספת קיצורי דרך (--7-7-7-7-7-7-7-7-7--- ב תפריט פעולה קיצור דרך תפריט ''עריכה'י (המשך) סעיף/פיסקה התחל/בטל סיעוף אוטומטי ס + %ן4 הסט פיסקה פנימה 1 + %ו הסט פיסקה החוצה 0+ %וה הסט תחילת טקסט פה + %ן1 התחל פיסקה ראשית ץססחם + %ו4 בטל/התחל היסט ץ + %ות מאפייני אות הדגשה !+ %ן| קו תחתון - + %+ו4 סופרסקריפט 0+ %ן סבסקריפט כ + %וה גודל אות קטן 4+ %וה בינוני 5 + 11% גדול 6 + %ו8 רגיל 7+ %ן4 חיפוש חפש מחרוזת 2 + %זות5 חפש מחרוזת והחלף 2 + %ןו1 לך לעמוד/שורה 4 + 1% סימון קטע סמן תו 2] סמן שורה 4% בטל סימון 6 + %%ות5 העתקה/העברה שמור קטע 6 מחק (לקובץ) 6 + +41 הוצא (לקובצ) 6 + ["6% העתק תוויס למטה 1 + %זות5 העתקת תו קודם 0 העתק קטע 8 + %%זוח5 העבר קטע 8 + |["6% שלב קטע 8] כתוב עמודה 9+ ןג שלב עמודה 8 + %צן|8 נספח ב: 2 נספת קיצורי דרך תפריט פעולה קיצור דרך תפריט 'עריבה'י (המשך) שפת החלפת כיוון ושפת כתיבה אותיות לועזיות קטנות אותיות לועזיות גדולות שונות רווח קשה מיקוף בסוף שורה תפריט העל ''מחולל טבלאות'י קלוט מבנה ונתוניס מרכז תוכן תא נוכחי הוסף כניסה בטל כניסה סמן תוכן תא קרא לסרגל עמודות הרחב עמודה הצר עמודה בצע חישוביס תפריט 'יעיצוב'יי הוסף סרגל בשורה מעל הסמן הוסף/עדכן הוראות הדפסה הוסף/עדכן כיוון מדפסת הוסף שורת עמוד חדש הוסף/עדכן כותרת הוסף/עדכן הוראות סיעוף תפריט 'הדפסה" קרא לתפריט הדפסה שתול 6006 656806 תו קיבוע בעברית תו קיבוע בלועזית תו קיבוע למירכוז נספח ב: 3 0] + [6%9 1 + %ןו4 א רוות + %ן2 - + %|ו8 5 + ["6% 1] + %ו|וה ץ6פחם + ["6% 6 + [6%0 4 3 + 6זו0ה5 <-- + ["6% --> + ["6% = + צלן84 3 + %6וח5 9 + |"6% 9 + %%ות5 3 ₪9 + %ןו2 3 + שן4 9 0] + ["6% 3 + %ן12 8 + %ןו12 9 + %שן ות קורל דרך == תפריט פעולה קיצור דר תפריט 'תוכניות'י חישוביס מסכי עזרה כניסה למערכת העזרה מקשי תנועה קפיצה לסוף טקסט/שורה קפיצה לתו ראשון בשורה דפדוף 15 שורות דילוג על מילה שמאלה דילוג על מילה ימינה קפיצה לתחילת מסמך קפיצה לסוף מסמך נספח ב: 4 1 46 סוחסו]ן ח0ףץ קְטַפַץ -> ["0% <- ["06% קלפ + ["6% חסף? + ["6% הסבת מסמכיס זריס למבנה א-ב הסבת מסמכיס זּרים למבנה א-ב תוכל להסב מסמכיס זריס למבנה המוכר לא-ב. א-ב תומך בהסבה של מרבית תוכנות עיבוד התמלילים העבריות. לאחר ההסבה יעמוד לרשותך מסמך א-ב רגיל ותוכל לבצע בו את כל מגוון הפקודות של א-ב. התקשר ליצרן לקבלת פרטים ורשימה של סוגי המסמכיס שתוכל להסב. עבור כל מעבד תמליליס זר מותאמת תוכנית מיוחדת. תוכנית זו יש להריץ משורת הפקודות של 005 (מצב <) עס הפקודה הבאה, הכוללת את שמות כל המסמכים שיש להסב: [שס-מסמך] [שס-מסמך) [שס-תוכנית- ההסבה] (א-ב) (זר) כדי להסב קבוצת מסמכים, הכן קוב אצווה (ח58%6), אשר יעבור על כל המסמכים שברצונך לתרגס ויפעיל עבור כל אחד מהם את תוכנית התרגוס. טבלת תרגוס אותיות עבריות למבנה 005 ניתנת בסעיף 16.2. באמצעות טבלה זו תוכל לתרגם שס עברי של מסמך לשמו תחת 05ם. הערה: לאחר התרגוס עליך לתייק את המסמך המתורגס. עבור לתפריט העל ייניהול מסמכיםיי, ובצע פעולת העברת המסמך שנוצר לתיקיה הרצויה. לחילופין, בחר בפקודה יישיחזוריי מתפריט המשנה ייתיקיותיי, ושחזר את התיקיה בה נמצא המסמך המתורגס. נספתח ג: 1 רו" ה תוכנת א-ב המשרד הממוחשב נותנת פתרון יעיל לניהול ומעקב אחר פעילויות המשרד. התוכנה פועלת גם בסביבה רבת משתמשים כ יי במסגרת ציבורית, קבוצתית ופרטית. מערך הרשאות והגבלות גישה מגן על סודיות הנתונים. התוכנה בנויה על בסיס מחולל ישומיסם אשר יה ניתן להגדיר יישומיסם חדשים לפי הצרכים. מעבד תמלילים: עבודה עס תפריטים נפתחים (חלונות). עורה לכל פעולה וגם לפי אינדקס. הדפסה גרפית על המסך. סיעוף אוטומטי מלא ומשוכלל. עבודה עס 10 מסמכיס במקביל. ניהול מסמכיס מקיף. עריכה בטבלאות ""יגמישות" ובעמודות. | [יי יר חישוב חופשי בתוך המסמך. אינדקס ותוכן עניניסם אוטומטי. יי שר יי ל עבודה ברשת מקומית. למג יי | תוניי יר [ םייכרי ה איחזור מידע יי לי ₪ חיפוש מסמכיס לפי טקסט חופשי. ו משלוח הודעות בין המשתמשיס ברשת. העברת מסמכים וקבצים אחרים. משלוח מסמך לרשימת תפוצה. מעקב אחר סטטוס דאר יוצא ונכנס. משלוח פקס מרכזי ברשת (אופציה). חייגן וספר טלפונים 70. ₪ חיוג מידי וחיוג לפי תור: ₪ חיוג במקביל לעבודה השוטפת. 7 = ₪ שליפת מס' טלפון ממאגר כתובות. תזכורות ₪ רישוס תזכורת למועד ושעה הרצויים. ₪ צירוף מסמך ותיק מעקב לתזכורת. ₪ רישוס תזכורת מתוך יישוס כלשהו. . הודעה מתפרצת בהגיע מועד התזכורת. יומן פגישות ₪ ניהול יומן פגישות רב-משתמשיס. ₪ בדיקות לוחות זמנים ועומס פגישות. ₪ מערך הרשאות להגנת סודיות היומן. גי גג ₪ רישוס סיכום דיון אוטומטי. ₪ דיווח על החלטות לפי חתכים. [ יר מחולל ישומים | וני יי יר ₪ הגדרת תפריטים. ₪ עיצוב כרטסות, מיונים ודוחות. ₪ קישור בין מאגרי מידע.