NCR – מחשבים ושימושים – ינואר 1972

כתב עת מקצועי למשתמשים במחשבי נ.סי.אר. עורכת: דליה אבן צור. יוצא לאור על ידי חברת י.א.מיטווך ובניו בע"מ. בשער – צילום של מערכת נ.סי.ר סנצ'ורי 200 של קופת חולים ולשכת המס

OCR (הסבר)
1 מחעובים ועוימועוים ינואר ‏ 1972 גליון מס" 2 מערכת נ.סי-ר סנצ'ורי 0 במשרד הבטחון עורכת: דליה אבן צור יוצא לאזר עדידי חברת * א.מיעווך ובניו בע"ח בלפור 1, תל אביב טלפון 281151-5 --- 4]:1]])]] לטובי ועוימוטוים !רש יקר, - סשיו 6י] צי הוסאת. הטיו הכטושון 6( אתספים [שיונסיק" שויוות! ות. הוה הבגר [מיכות! 6 כתה-את 5ק. ]שן רק וש* ווק3ום ה(אניפ מק אשתאסי 3י[3 אסא , 6 6 הו אתכיש, 16 צכ'] מן661יש/ 18/90 הכתה-הצת. השיון 2ה 1 כות חי ברזר ת63:, ססות [א8רכת". אבור 5ה בָתות הב כ[ ה[כשו הוותח9) בהפייה כ01ה* המיהור נ[ניפ, בי ןפ שו הסורה המווור 6התסרטס. ככתה-את 5 ובין כ 61]. שור ת63 זר היון ה[ ,1% 66א". כטון וג איוט!רוו3יה 5[ תאתרת) קוומוזי אסוא, 5! התה( א/[ייות. וחיבושיש. (יכר וון התאר הוותסרסמ כזון 61 ([ש רק !קרשוה תר-פאאוית , | 0% ה| כרי 6/1 6 האתנר. 38ת[| !קורסוים הש טור %] השיוןות. [מחר 6 יוות [פיץ סי ת!כן, 6יסייע! [טותר שור || 01| אהוק). -- הא%רכו תוכן הגליון. כלים ושימושים מדעיים שפת תיכנות ‏ אגתלתסע "2 מהמתרחש בהתקנות 1 תפקידיו של תוכניתן ראשי ביחידה %2- 41 תוכנית פרמטרית לבניית טבלאוהת סטטיסטיות 8 בעולם 14 מדור הטכנאי 16 דרכי הטיפול בדיסקים 16 שאלות למערכת 7 דפי תיכנות מחשבה בלל מחשב "1 כלים ועוימועוים מדוניים ₪ שפת תיכנות אַַתיַת0ע |/יורם זלצמן , ממונה על התקנות,3 0 א בללי מקור השם אגת7ת20 הוא קיצור המילים 2702 פאגתץ בההנתסק זוהי שפת תיכנות מתימטית עבור מחשבים סיפרתיים. פיתוח ראשון של שפה זו החל בשנת 1956. בגלל נוחיותה התפשטה השפה בארצות רבות והחלו להשתמש בה הן יצרני מחשבים והן אוניברסיטות, מכוני מדע, מכונים טכנולוגיים , ועוד. כיוםס משתמשים בשפה זו לא רק בתחום המדעי הטהור, אלא אף במחקרים כלכליים ותעשייתיים. גם בשטח עיבוד הנתונים המסחרי רבים כיום המשתמשים ב- | אגת7ת20 . כתוצאה משינויים שהוכנסו במחשבים הן מבחינת ה- מתגחכתגת והן מבחינת התוכנה נוצרה אחדות מסוימת בשימוש בשפת %גת2007 במחשבים שונים. מאמצים רבים נעשו על מנת להכניס יותר סטנדרטים בשפה זו והחשוב בהם נעשה ע"י הוועדה האמריקנית לסטנדרטים )08481(‏ . ועדה זו קבעה שני סטנדרטים בשלהי שנת 1966: התע 0דפגב דפגפס (1 הגתהתסע 5251 (2 | בוה מהעובים ושימווים ---- אגתת0עת במחשבי ה- צתסקאמס0 . חברת 023 אימצה לעצמה את הסטנדרטים של הוועדה האמריקנית, ומפעילה שני סוגים של 202758 בהתאם לתכונות מחשבי ה- צתח7א 0₪‏ . אב2תנתסע מיזג דפמעתטעקאד ת6א. נועד למשתמשי 100- 0. עתסשתאעס ללא מתסץ7גמע מתגחכתגת שאדסע ש6אדסגסת צתסעועס בעל זכרון של 32 בתים או למשתמשי רמה זו של 20972848 כוללת את כל התכונות של אגתעת0ע 22810 281פס ואת רוב התכונות של 027828 5281 ב. אותעתסת מעטסע תסא. נועד למשתמשי 200- צתחזו0₪ הכולל מתבחפתגא שאדסע 6אדעגסמת רמה זו של 2097048 כוללת את כל התכונות של א0ת7ת0ע 251פס ו 1 )] מחוצים ועוימווים א. עיקרי השפה שפת ה- %גת72ת0ע2 בנויה על אפשרות של עבודה בטבלאות חד-ממדיות או רב-ממדיות, או עבודה במשתנים בודדים ‏ (20705דתגט) . בתוך הזכרון נמצאים המשתנים בשדות בני 4 בתים (ה8₪01510ת2 678אד9) או 8 בתים | ( 6185108מתק מעפטספ) . שדות אלה יכולים להכיל את האינפורמציה הבאה: 1. אינפורמציה אלפא-נומרית. 2. אינפורמציה נומרית של מספרים שלמים בצורה בינרית - (תפ0פעא1) 3. אינפורמציה נומרית בשיטת 7א01ע 6א1פבסמע -(מגמת) שדות אילו ניתנים להגדרה כטבלאות בתחילת התכנית, או כמשתנים בודדים תוך כדי השימוש בהם במהלך התכנית. האינפורמציה, כפי שהיא נמצאת ביחידות החיצוניות, לא חייבת להיות בצורת שדות כפי שהם מופיעים בתוך הזכרון. השפה מאפשרת מעבר בין הצורה החיצונית של יחידות ה- 1/0 לצורה הפנימית בתוך הזכרון ולהיפך. משפטי ה- %8ג20278 פשוטים ביותר וכוללים:- 1 יחוס נתון למשתנה, כגון 0ל + 2 = ב 2. פעולות אריתמטיות, כאשר הפעולות מוגדרות כמשוואות לפי כללי המתימטיקה: - חיבור + - חיסור - - כפל * - חילוק / - העלאה בחזקה ** לדוגמא: 2 /.5 ** (.2 + 7 * א) = ב ב 1:]]] ן] מחעובים ועוימועוים שימוש בטבלאות ע"י השימוש באינדקס לפי כללי המתימטיקה. (ב,5)1 = (1)ב כאשר 1 ו- 0 הינם אינדקסים המסמנים את מקום המשתנה הבודד בתוך הטבלה. 4. פעולות לוגיות. השוואות בין נתון למשתנה, נתון לנתון אחר, או בין שני משתנים. 5. אפשרות חזרה על מספר משפטים, כרצון המשתמש. ן ד. שפת ה- א2/ת72ת20 מאפשרת לכתוב סברוטינות שונות על-ידי תכניתנים שונים ולקשר ביניהן, כאשר ה- 00/2108 יודע להעביר נתונים מתכנית ראשית לסברוטינה ולהיפך. ה. לכל אחד מה- 000217008 אגתעתסע מצורפת סיפריה של פונקציות. בסיפריה זו נמצאות רוב הפונקציות השימושיות השכיחות, כגון הוצאת שורש, מציאת סינוס וקוסינוס, וכדומה. הפונקציות מחולקות לשני סוגים:- 41 פונקציות פנימיות - הנכללות בתכנית בצורת 0021/06 020007 בכל פעם שהן מוזכרות בתכנית המקור. אלו הן בדרך כלל פונקציות קצרות מבחינת הקידוד. 2. פונקציות חיצוניות - הנכללות בתכנית בצורת 0א0021 090807 פעם אחת. פונקציות אלו בנויות בצורת סברוטינות. בנוסף לפונקציות הנמצאות בסיפריה קיימת אפשרות ליצור פונקציות כרצון המשתמש כך שה- 00871888 יכיר אותן ויאפשר להשתמש בהן. 2 1 ]ן] מחעובים ועוימועוים מערכת ה- 1/0 באחרונה חלה התפתחות ניכרת בטיפול במערכת ה- 1/0 בתכניות הקתעתסת . כיום יש אפשרות:- א. להגדיר קבצים בצורה חפשית. ב. להשתמש בגישה ישירה. דבר זה נעשה ע"י השימוש ב- 819087 107708ע52₪01 פזדע בתכנית הכתובה ב- אגַתעַת0ע ,דבר ההופך את השפה לשימושית אף בעיבוד נתונים מסחרי. 00 אגתזתסע ת6א. הפעולות העיקריות של מהלך ה- 118ק60% הינן:- א. קריאת כרשיסים ויצירת קובץ תכניות מקור ( 5205 ) כאשר יש אפשרות לדלג על שלב זה. ב. מהלך ה-- 0082108 הכולל:- - יצירת 090807 . - דיווח שגויים. - שיפול ב- 8צג1תע07 כאשר ה- 00082128 בונה את התכנית בצורה גמישה, בהתאם לגודל הזיכרון העומד לרשותו. בתכנית הכתובה ב- 7252%ת20 יש אפשרות:- 41 לבצע רק 0089108 . 2. לבצע 00082118 וריצה ( 00 פאג 2042 ). 3. ליצור סיפריה של 021801 . 4. להריץ תכניות מהספריה. 2 1 מהטבים ווימושים ₪ 69 מהתתרחם בהתקנות תפקידיו של תוכניתן ראשי ביחידה מאת: יורם / תוכניתן ראשי משהב"ט תיאורטית מוגדר תפקידו של תוכניתן ראשי ביחידה היטב, אך במציאות ממלא התוכניתן הראשי שורה של תפקידים, המתחייבים מן האופי המיוחד של היחידה. הנסיון מלמד כי אין כמעט שני תוכניתנים ראשיים, הממלאים פונקציות זהות. ביחידה בה מספר התוכניות לאיש איננו גדול יכול התוכניתן הראשי להתפנות לתפקידי תאום בין ראשי הצוותים והתוכניתנים. מאידך , ביחידה בה מספר התוכניות גדול , נאלץ התוכניתן הראשי לפתור את הבעיות המיידיות המתעוררות ביחידה. ביחידה בה המחשב איננו מוכר לעובדים חייב התוכניתן הראשי ללמוד להכיר את המחשב ולהעביר את הידע שיצבור ליתר העובדים. לעומת זאת, ביחידה בה המחשב מוכר יכול התוכניתן הראשי למצוא זמן לשפר וללטש את הקיים, להוסיף רוטינות, לכתוב 20205 לארגן תיקי מהלכים וכדומה. בתפקידי כתוכניתן ראשי מצאתי עצמי עוסק בלימוד המחשב, הן מבחינת ה- | מתגחעת1א והן מבחינת התוכנה, ובהעברת הידע ליתר אנשי היחידה. הקניית הידע נעשית בקורסים למתחילים, בהשתלמויות לתוכניתנים, בימי עיון, בהרצאות לראשי צוותות, בהדרכת מפעילים ובהוצאת נוהלי עבודה. להלן אפרט דרכי פעילות זו. 7 1 מהעטבים ועוימוווים לימוד המחשב את לימוד המחשב ניתן לחלק למספר שלבים:- א. השגת חומר כתוב, קריאתו ולמידתו. חומר זה כולל:- - פירסומים רשמיים של היצרן המגיעים להתקנות בצינורות המקובלים. - הדפסת ‏ 6א11571 של תוכניות שרות, רוטינות, ועוד על-ידי התוכנית 20082118 . ב פגישות עם אנשי-מקצוע, לא דווקא המשתמשים במחשב הנילמד. מטרת הפגישות היא ללמוד שיטות מיון, שיטות | 00807175 וטכניקות פעולה של מחשבים אחרים, על-מנת להסיק וללמוד מהשונה ומן השווה. ג. על-סמך החומר שנילמד, כתיבת תוכניות-ניסוי לבדיקת "תגובות: ה-| 0082108 ותוכניות שרות שונות, וניתוח תוצאות הניסויים. ל 3 ]] מחטבים ועטימועוים העברת הידע קורסים למתחילים במהלך העבודה התעורר צורך להעביר קורס למתחילים, המותאם לצורכי היחידה ולשיטות העבודה אשר פותחו בה. הקורס איננו כולל פרקים הקשורים ביחידות הפריפריות, אשר אינן קיימות בהתקנה. הקורס איננו כולל גם רוטינות כגון ,לדוגמא, תפטדתפדאתע אשר מסיבות שונות החלטנו לא להשתמש בהן ביחידה. לעומת זאת כוללת תוכנית הקורס פרקי תיאוריה להבנה כללית של המחשב ושפתו, מיבנה פקודות מכונה, שיטות עידכון, ועוד. כמדריכים בקורס משמשים כל התוכניתנים הבכירים ביחידה. בדרך זו ניתנת למדריכים אפשרות להכיר מקרוב את האנשים אשר עם תום הקורס יעבדו תחת השגחתם כתוכניתנים מתחילים. קורסים והשתלמויות לתכניתנים מנוסים. תוכניתנים מנוסים משתתפים מידי פעם בימי עיון ובהרצאות, קיימנו קורס 2 עעזעת ,יום עיון על תוכניות השרות הקיימות והרצאה על הוצאה חדשה של תוכנה. הרצאות לראשי צוותות בנוסף לנוכחותם בכל ההרצאות הניתנות לתוכניתנים, מתקיימות מידי פעם הרצאות המיועדות לראשי צוותות. בבחירת נושאים להרצאות אלה מושם הדגש על הבנה בתהליכי תיכנות כלליים-מבנה תפ תא 0 ,שיטת עבודה בעזרת עמעצע א1תפעאז וכדומה. הדרכת מפעילים הדרכת מפעילים נעשית בדרך כלל במהלך העבודה בחדר המחשב עצמו, ולא בקורסים מיוחדים, אך עם קבלת מפגמתעת חדש של תוכנה מתקיימות מספר פגישות להעברת החומר. ו 1 ]])] מהעובים ווימועוים הוצאת נוהלי עבודה א. ב. נוהלי העבודה נועדו להשיג את המטרות הבאות:- להעביר לאנשי היחידה ידע אשר נרכש במהלך העבודה המעשית. להשיג אחידות בתכניות בכל הפרטים הארגוניים ,כגון נוהל התקשרות עם מפעיל באמצע תכנית, נוהל אחזקת קבצים ותכניות בזמן ניפוי ובזמן ריצה ממשית, וכו". להביא לידיעת האנשים כתזכורת אינפורמציה מקצועית, המצויה אמנם בסיפרות, אך מתעורר צורך להדגישה שנית עקב דרישות העבודה. ו 1 )] מהעובים ועוימושים דוגמאות לנוהל? תוכנלת נוהל 900עע 80010אצפ הנוהל כולל הוראות מעשיות לתוכניתן בדבר הפעולות שעליו לבצע בזמן כתיבת התכנית, לקראת ביצוע ניפוי התכנית, ובביצוע עצמו. כמו כן כולל הנוהל המלצות הקשורות בנפח הקבצים לניפוי בעזרת שפסת 520010 | והמלצות למילוי כרטיסי בקרה לניפוי ראשון עבור כל סוג תכנית. נוהל ביצוע | 0082108 | ראשוני. זוהי הוראה לתוכניתנים האומרת לבצע ל- ₪ ראשונל עפ בלבד. כמו כן חוזר הנוהל על צורת המילוי הנכונה של כרטיסי בקרת"ה- 0002108 , נוהל מס* 3. נוהל זה כולל סעיפים מקצועיים - ארגוניים כגון: - החל מתאריך מסוים אין להריץ .2₪306 המשתמש בכונני סרטים מגנטיים, לצורך ‏ .₪900 יש להעלות קבצי נתונים ניסיוניים על דיסקים בלבד. - יש לשמור את כרטיסי התכנית המקוריים בשלמותם,גם את קבוצות הכרטיסים אשר שימשו ל- 18זַקא00פת יש לשמור בשלמות. - יש להפסיק להשתמש בפקודה | 578א0 .במקומה יש להשתמש בפקודה 106. - החל מתאריך מסוים לא תועבר לתוכניתן כל אינפורמציה על הדפסת ה- 1₪%0ע אלא ה- 106 בלבד. - יש להודיע לתוכניתן הראשי על כל תקלה, מקרה יוצא דופן או כל דבר אחר שלא ניתן להסבר בשעת ריצה. 5 אסור להעלות נתונים על כוננים לוגיים 201 ,202 . נוהל מילוי טופס הזמנת עבודה. נוהל קביעת שמות לתכניות ולקבצים. הנוהל קובע קודים לצוותות השונים, לנושאים, ולתוכניתנים ביחידה. על סמך קודים אלה ניקבעה צורת שמות התכניות והקבצים בצורה המאפשרת, זילהו? התוכניתן , ראש הצוות והנושא,על פי שם התכנית. ו || מהפובים ועוימועוים דיסקים פורמט 9. - דיסקים מפורמט 9, אשר נתחיל לעבוד אתם מתאריך מסוים, אינם מכילים את התוכנה וניפחם בערך 8100 סקטורים. - כל הדיסקים של הנתונים הוחלפו לפורמט 9. 5 תכניות 020001 יהיו על דיסקים מפורמט 1 בלבד. נוהל התכתבות עם המפעיל. הודעות למפעיל מתחלקות לשלושה סוגים:- א. הודעה על א710ת4902 חגתססתק. ש05סס גח תמפטס 0. בל הודעה על תקלה אשר המפעיל יכול לתקנה על-ידי התערבות. לדוגמא: טעות בפרמטר. המפעיל יכול לתקן את כרטיס הפרמטרים. 1 תפפטס :מ- 20 עד אעכ2. (6ם הודעה אינפורמטיבית בלבד. אין צורך בתגובת המפעיל כלל. 09 דג תעפס 0 - מם. נוהל זה מקל על עבודת המפעיל. בדרך זו אינו צריך לקרוא ולהבין הודעות ארוכות, המנוסחות בצורה שונה על-ידי תוכניתנים שונים. כל אשר עליו לעשות הוא להבחין לפי הקוד המקדם את ההודעה עצמה , מה לעשות ואם בכלל עליו לבצע פעולה כלשהי. 2 4:1 ][] מהעובים ועוימועשים תכנית פרמטרלת לבניית טבלאות סטטיסטיות שלמה , משרד הבטחון התכנית מקבלת רשומות באורך של 17 בתים, ימדפיסה עד 36 טבלאות סטטיסטיות. כל רשומה מכילה שלושה שדות:- א. מספר הטבלה אליה תסתכם הרשומה. ב. שדה המסתכם לאחד מטורי הטבלה. ג. שדה המסתכם לאחת משורות הטבלה. הפרמטרים לתכנית מתקבלים על-ידי כרטיסים מנוקבים, המתחלקים עבור כל טבלה לשלושה סוגים:- א. כרטיסי פרמטרים, המגדירים את טורי הטבלה, כל כרטיס מכיל | את השדה מאפיין את הטור (אשר יושווה לשדה ב" ברשומה), ואת שם הטור להדפסה בדווח מעליו. ב. כרטיסי פרמטרים המגדירים את שורות הטבלה. כל כרטיס מכיל את השדה המאפיין את השורה (אשר יושווה לשדה ג" ברשומה) ואת שם השורה להדפסה בדוח. ג. כרטיסי כותרת לטבלה. תאור מפורט יותר לפרמטרים של התכנית יישלח לכל המעוניין לפי דרישה. = 1-]])] מחעובים ועוימועוים כ- 200 מדפסות טרמיות מדגם 260 808 כבר סופקו ללקוחות בארצות-הברית. המדפסת הטרמית, אשר הוצאה למכירה ביוני 1971, מהווה פיתוח נוסף של עקרונות הדפסה אשר פותחו במיוחד לצרכי תקשורת בתכניות החלל. בין הלקוחות הראשונים אשר קבלו את הטרמינאל החדש ויחברוהו למערכות סנצ"ורי 200 המותקנות אצלם, נמצאים עירית סן-דייגו ובית החולים סט. ג"והן בלוס אנג"לס. הטרמינאל הופך סימנים אלקטרוניים לסימנים להדפסה, וההדפסה מתבצעת על-ידי ראש כתיבה בעל מטריצה עם 35 מקורות חום זעירים, אשר כל אחד מהם מסוגל להדפיס נקודה. כל קומבינציה של 35 הנקודות נותנת סימן אחר בהדפסה. ראש הכתיבה גולש על-פני הנייר הרגיש לחום ומהירות ההדפסה מגיעה עד 0 מילים בדקה, כלומר, פי שניים עד פי שלושה ממהירות 0ק2ץ₪7/ע? רגיל. שימושה העיקרי של המדפסת הטרמית הוא כטרמינאל הקשור לכל מחשב הבנול לטיפול בתקשורת באמצעות | ₪קצ₪7סך . ה- 260 ניתן לחיבור גם לטלפון רגיל, על-ידי שימוש ב- 00020288 40005716 . עירית פיטסבורג מתקינה שתי מערכות גדולות של סנצ"ורי 200. כל אחת מהמערכות תכלול:- - זיכרון מרכזי בן 128% 5 יחידות 5- 022% 6 יחידות תקליטים ו קורא ומנקב כרטיסים - מדפסת 4 1]4]:1)] מהעובים ועוימועוים פע חברת +92 א20250 הקנדית הזמינה 65 5 רותפי ,דד יחת מדגם 0 8 0א. 13 טרמינאלים כבר הותקנו בסניף החברה אשר בוויניפג. סנצ'ורי 200 מפקח על ניהול מלאי ותהליך הייצור של מחשבי הסנציורי בבית- החרושת ב- ממפאטסע . באוקטובר 1971 הופעל 2172-2488 על 0846 המכיל אינפורמציה על 50,000 חלקים הדרושים לייצור הסנצ"ורי. 0 ת6א הוא לישכת שירות המספקת שרותים מיקרו-פוטוגרפיים בעזרת ציוד חדיש. המרכז מצלם מסמכים רגילים ודוחות - מחשב על-גבי נייר רציף, ומעבירם למיקרופיש (98 דפי אינפורמציה ב-6א4 אינץ"), לסופרפיש (240 דפי אינפורמציה), ולאולטרא-פיש (עד 3000 דפי אינפורמציה). בוופו 2 :]3 ][)] מהעובים ועוימוושים בב עשתה השתמש במיכל המשלוח של הדיסק בעת שהנך מעבירו ברכב ממקום למקום. בדוק מפעם לפעם אם כיסוי האבק (השקוף),לא ניזוק. אם הכיסוי סדוק או שבור, יש להחזיר את הדיסק ל-103. נגב את כיסוי האבק בעזרת מטלית נקיה או מגבת נייר רכה ( 10128א ),כדי לסלק הצטברות רגילה של אבק. החזר את הדיסק למקום האיחסון הקבוע שלו בעת שאינו בשימוש. דאג שהדיסק לא יופרד מכיסוי האבק שלו ושהשניים יהיו כיחידה אחת. השתמש במדבקות מאיכות מעולה לסימון הדיסקים. דאג שמקום האיחסון של הדיסקים יהיה נקי. דאג שהתנאים הסביבתיים בזמן הפעלה ואי- הפעלה יתאימו לדרישות. דיסקים יש לאחסן במצב מאוזן. הנך רשאל להניחם אחד על גבי השני, עד מכסימום של 5 דיסקים. מצוות "עשה" ו"לא תעשה" בדרכי הטיפול 89 2150 של מחשבי סנציורי 16 מדור הנוכנאי לא תעשה אל תסמוך על כיסוי האבק כהגנה מספקת בזמן שימוש מרובה בדיסק. אל תפיל,תזרוק , תחליק או תנהג בכל דרך לא נכונה אחרת בדיסק. אל תשתמש בדיסק שכיסוי האבק שלו פגוע, מכיוון ששטח פני הדיסק עלול להיות מלוכלך. נזק רב עלול להיגרם לדיסק ולראשים. אל תלכלך את היחידה על-ידי הטענת דיסק מלהכלן; אל תשתמש בחומר כימי כלשהו לניקוי כיסוי האבק. אל תניח דיסקים על הריצפה, או על גבי המחשב. אל תשתמש במדבקה המשאירה סימני דבק על כיסוי האבק, לאחר הסרתה. אל תשנה את הכתוב על המדבקה בעזרת מחק. חלקיקי המחק נדבקים לכיסוי האבק ועלולים לחדור לדיסק, או ליחידה עצמה. אל תניח כוס משקה (קפה, תה וכו") על או בסביבת הדיסק או היחידה. אל תקרב דיסק לשדה מגנטי חזק , כגון טרנספורמטור ריתוךְ, לוח חשמל וכו". אל תניח דיסק באור שמש ישיר. החום המצטבר עלול לפגוע בספציפיקציות של הדיסק. 6 א' וויה ושימושים ‏ ----- - | שאלות למוגרכת |ך 8 - ו שאלה: | איזה שימוש אפשרי יכול להיות למקרו פקצפעט | (דפי תיכנות בגליון "מחשבים ושימושים מס" 1)? דוד עשת, לישכת המס המרכזית. תשובה: השימוש הוא הצגת מסיכת סיביות בהדפסה. לדוגמא: רשומה מכילה מסיכת סיביות, כאשר כל סיבית מייצגת חודש תשלום | (0 - לא שולם 1 - שולם). על המסיכה להיות מוצגת בדיווח בצורה הבאה:- ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יונל לךלק אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר אילמלא הפקודה 029178 היה צורך:- א. להגדיר את 12 הבתים בשורת ההדפסה כטבלה, כאשר כל פריט בטבלה= בית אחד. ב. להגדיר 8 בתים, שבכל אחד מהם סיבית אחת 1 והיתר 0, על מנת לבדוק כל סיבית ברשומה לחוד. ג. לבדוק כל סיבית לחוד, בעזרת 8 המסיכות שהוגדרו, ולשים בטבלה על שורת ההדפסה 1 או 0 בהתאם. הפקודה 029105 מבצעת בפקודה אחת את כל הרוטינה המתוארת לעיל. = 3-1][)] מהטבים ועוימועוים | | | שאלה: האם תוכלו לתת דוגמא לפקודה 9000 ? עדנה פריס, לשכת המס המרכזית. תשובה: נתונים 2000 סניפים, כאשר לכל סניף יכול להגיע חומר מסוג א" ו/או חומר מסוג ב". במהלך התוכנית מנוהלות 2 טבלאות סיביות, אשר בכל אחת מהן אותה סיבית יחסית מייצגת את אותו הסניף. בטבלה 4 כל סיבית אומרת אם חומר א" הגיע (1) או לא הגיע (0) עבור הסניף אותו הסיבית מייצגת. בטבלה 3 כל סיבית אומרת אם חומר ב" הגיע או לא הגיע עבור אותם סניפים. בסוף התכנית יש להדפיס:- א. עבור איזה מהסניפים הגיע חומר א* או חומר ב". ב. עבור איזה מהסניפים הגיעו חומר א* וב" גם יחד. 9ב עבור איזה מהסניפים לא הגיע אף אחד משני סוגי החומר. שלוש הפקודות הבאות תיצורנה 3 טבלאות סיביות נוספות, אשר כל אחת מהן מייצגת בהתאמה את אחד המצבים הדרושים א", ב" ו-ג":- ,0 < ,2 2002 צ,פ,פאא < ,4 2000 2 << ,ג 2000 2 1]][)] מהעובים ועוימועוים דפי תיכנות / ו פיז פד פיי מא הינה תכנית שרות המבצעת בדיקת תכניות 3/ 7גפא לפני ביצוע | קומפילציה מלאה. הקונפיגורציה המינימלית הדרושה להרצת התכנית הינה סנצ'ורי-100 א 32. התכנית מבצעת את הפעולות הבאות:- א. מסמלת שגיאות בתכנית המקור; בּ: מדפיסה רשימת שגיאות לכל שורת מקור; ה מדפיסה את התכנית המלאה, שורות נכונות ושורת שגויות, לפי בקשה בלבד; ד. מדפיסה - 005 אלפא-ביתי, או רשימת 005 זמתטעטסת לפי סדר הופעה או בסדר אלפא-ביתי, לפי בקשה בלבד. בביצוע א" ו-ב" בלבד מגיע החסכון ל- 30% זמן מחשב, יחסית לקומפילציה מלאה. פמט פיז מתבצעת לאחר התכנית 5208[88205 בשלושה שלבים. 1 ]]]] מחעובים ועוימועוים שלב א" דד דט , צתט אס בשלב זה קוראת התכנית רשומות 8208 ויוצרת טבלאות הגדרה, אשר ישמשו לה בשלב ב" לביצוע הבדיקות. בשלב זה מבצעת התכנית את הפעולות הבאות:- % בודקת סדר עולה של השורות, ומזהה סוגי שורות. | * מאמתת חוקיות השמות הסימבוליים בתכנית המקור: ו א. בודקת אם השמות מורכבים מאותיות חוקיות. בּ: בודקת מציאות שם במקומות בהם חייב להיות שם (כמו, לדוגמא, ב- שנפאת סו 1070 מזדת). * מוודאת מציאותן של מספר שורות קבועות, כגון: כרטיס ראשון, כרטיס צתצאע , הגדרת קובץ לפני הגדרה רשומה, וכו". | % בונה קובץ שגיאות, הכולל מספר דף ושורה והערה מתאימה לכל שגיאה. שלב ב- בשלב זה קוראת התכנית שנית את רשומות 820 , והפעם תוך כדי השוואה לטבלה אשר ניבנתה על-ידי שלב א". בשלב ב* מבצעת התכנית את הפעולות הבאות:- ₪ מאמתת נכונות כל פקודה מול טבלת פקודות 3// 27פא. ₪ מוצאת 02822825 כפולים ולא מוגדרים. ₪ בודקת 209827 : סדר רישום ה- 02924825 בפקודה, חוקיות רישום 5 1 סצ טס ללטהללם), ‏ הכה במסגרת זו לא נבדק אורך שדות וערכם, אם ניתן ערך. קד מבצעת מיזוג בין קובץ השגיאות אשר ניבנה בשלב א" לבין השגיאות אשר | בתגלר בשלב ב-. 2 מוציאה דיווח על השגיאות בתכנית המקור (בין אם נתגלו בשלב א" או בשלב ב"), הדיווח מכיל רק את השורות השגויות, כשבצד כל אחת מהן מופיעה הערה לשגיאה המתאימה. ₪ במידה ונדרש מודפסת התכנית המלאה, שורות נכונות ושגויות. = /0( = , 3]1][] מהעובים ועוימושים שלב ג" סיד דט , לת את שלב זה הוא רצוני ומתבצע רק אם נדרשת אחת הפעולות הבאות: * רשימת| פעסאמתפעעת המופיעים בתכנית, לפי סדר אלפא-ביתי. % רשימת כשסאתתעעפת המופיעים בתכנית, לפי סדר ההופעה. * 0 מןתמנתמת 02098 בסדר אלפא-ביתי. ביצוע התוכנית התכנית 1527₪געא הינה חלק משרשרת התכניות 5208 . אם 2= 25 עא (טור 75 בכרטיס) 5205 (עץאפא ‏ , התכנית פ4פחגפא | תתבצע לאחר" מסתמעתס האפשרויות הנוספות מבוטאות ע"י 29 א (טור 79), 30 ₪ (טור 80) בצורה הבאה:- 129 נדרשת רשימת פמפסאתתמתמת לפי סדר ההופעה. 9 118 נדרשת רשימת 0₪8אתתמעעת בסדר אלפא-ביתי. 9 0 נדרשת רשימת | פ0אתמעעת 020598 בסדר אלפא-ביתי. ו ו סה = ל 4 ו 0 1 נדרשת הדפסת כל התכנית (גם בשורות הנכונות). = 0 = ]| ן] מחנטבים ושימועוים -- 25 3 פפס החפ צפטיףאס ה חדאם ,5,2,0 ופוסל הפקודה מזיזה שדה-מקור 5 אל שדה-יעד 2 , כאשר אורך שדה-המקור נקבע על-ידי הפרמטר ‏ . לפני ביצוע ההזזה מושווה האורך 2 לאורך שדה-היעד כ ואם 1 גדול יותר, נלקחת היציאה ל- עזאע . פ - שדה-מקור טיפוס <, ₪ או 2 מכל מיבנה. אורך מקסימלי 32,767 בתים. כ - שדה-יעד טיפוס א , 0 או 2 מכל מיבנה (אבל חייב להיות אותו טיפוס כמו שדה 8). אורך מקסימלי 32,767 בתים. 2 - בית אחד או שניים בינאריים, המכילים את אורך השדה להזזה. | זא - שם של רוטינת שגיאה, אליה יעבור הביצוע אם אורך שדה-המקור גדול מאורך שדה היעד. השימוש: למקרה שיש צורך להזיז מתוך שדה מסויים בתכנית אורכים שונים בהתאם למצבים שונים. פקודה זו חוסכת את הצורך בהגדרות מישנה של השדה, בכל האורכים האפשריים, ובמספר פקודות הזזה כמספר האורכים. לפני ביצוע הפקודה יש להעביר את האורך המבוקש לשדה וההזזה תרשם בפקודה אחת בלבד. = ₪ = ]| ן] מחובים ווימועוים 3/ גא פפס הטפ צפטפאתס 2 חדאם, 1 5 5 סא הפקודה מזיזה שדה-מקור מטיפוס < לשדה - יעד מטיפוס %, פאשר אורך שני השדות נקבע על-ידי הפרמטר 1 . / ב שדה-מקור מטיפוס א, כל מיבנה, אורך מקסימלי 32,767 בתים. 9 = שדה-יעד מטיפוס <, כל מיבנה, אורך מקסימלי 32,767 בתים. (הערה: אורך 39 בתים גורם לבעיות בהוצאת תוכנה מספר 1). 0 בית אחד או שניים בינאריים המכילים את אורך שדה-היעד. חדאם - שם של רוטינת שגיאה אליה יעבור הביצוע אם 1 גודל מאורך שדה-היעד בהגדרה, דוגמא:- רוטינה מקבלת שדה 8 המוגדר כ-25 בתים מטיפוס א. לאחר קביעת מספר ה- | 828068 | מימין לנתונים האלפא-ביתיים, על הרוטינה לכתוב שדה 2 באורך (א25-8), כאשר לפני שדה 2 יש לרשום בשני בתים בינאריים את אורכו. בעזרת פקודה זו תתבצע העברת השדה בשתי פקודות בלבד: העברת ((25-1) לשדה 1 וביצוע הפקודה| 17א₪,8,2,2 018008 , אילמלא פקודה זו היא צורך להגדיר את השדות. 5 ו- 2 25 תת-הגדרות (בכל האורכים האפשריים בין 1 ל- 25), והיה צורך לבצע 25 פקודות הזזה שונות, בהתאם לאורכי השדות. 1]]]ן] מחקטבים ועוימושים 0% 13 2 3/ מו כפס זוב דפטידותס 2, 1 , 2, 0, צצ < 00 הפקודה סורקת אזור וסופרת את מספר התווים המובילים אשר מקיימים תנאי מסולים לגבי ערך נתון. הסריקה נפסקת כאשר נמצא תו אשר איננו עונה על התנאי, או כאשר האזור נגמר. 2- אחת מהמילים השמורות הבאות המבטאות את התנאי: ,0 ,6 ,פע ,ס - בית אחד אשר אליו מושווים בינארית בתי האזור הניסרק. 0 יכול להיות ליטרל, כאשר צורת ההצגה לפי טיפוס שדה ( . - אזור בן 1 עד 32,767 בתים מכל טיפוס שהוא, אשר עליו תתבצע הסריקה. - שדה בינארי בן בית אחד או שניים (חייב להיות שני בתים | אם אורך שדה 1 גדול מ-255). לאחר ביצוע הפקודה יכיל שדה זה את מספר התווים המובילים המקיימים את התנאי הנדרש. - שדה בינארי בן בית אחד או שניים (חייב להיות שני בתים אם אורך שדה גדול מ-255). לאחר ביצוע הפקודה יכיל שדה זה את ההפרש בין אורך שדה ל בקך ה הכדי םי 2 [:]4]]ן] מחהטבים ועוימועוים 3 פפס ונגשכב. צתטוס 000 הפקודה משווה שני שדות מטיפוס <, כאשר אורך השדות המושווים ניקבע על-ידי הפרמטר בפקודה. כ שדה מטיפוס א עד 255 בתים. 9 = שדה מטיפוס א עד 255 בתים. - שדה בינארי אשר הבית הימני שלו מבטא את אורך השדות המושווים. עם גמר ביצוע הפקודה 6,2,2 נדלקים בהתאם לתוצאת ההשוואה. - 25 - 4:1 ] ן] מהעובים ווימושים 3/מו פפס הגטכג. צתטוס כ (22),( ,ג עס הפקודה משווה שני שדות מטיפוס א. קיימת אפשרות להגדיר כל-אחד מהשדות עם [עפעע 0 אורך השדות המושווים ייקבע לפי הפרמטר / . - שדה מטיפוס א עד א 32. יכ הנט רכ שמוטהשרת) הקנ - שדה מטיפוס א עד 8 32. 2 שדה בינארי אשר הבית הימני שלו או שני הבתים הימניים שלו מכילים את אורך השדה להשוואה. - שדה בינארי בן 1 - 3 בתים. השדה מכיל את מספר הבתים אשר יש להוסיף לתחילת השדה, כדי להגיע לכתובת השדה 4 להשוואה. 2 - כמו 1 2, מתייחס לשדה5 . עם תום ביצוע הפקודה הדגלים 0,2,2 נדלקים בהתאם לתוצאות ההשוואה. - 26 - הזו מחעטבים ועוימושים 3 מא 02 וזכ צפסי וס - חדאם ,4 0228 הפקודה קוראת כרטיסי פרמטרים עם % 0 בטור 8 לאזור עבודה ן בזיכרון , ויוצאת ל- זא כאשר הפעולה נגמרת. 8 איים שטח בזיכרון מטיפוס א באורך 80 בתים. / חדא שם של רוטינה בתוכנית. . הפקודה עובדת בכל מחשב סנצ"ורי. - כל פקודת 007228 תביא את הפרמטר הבא בתור. - יש לשים את הפרמטרים בזמן ביצוע התכנית לאחר כרטיסי ה- (ע1אפא ולפני 70982 - הערה: אם משתמשים בפקודה 687228 בהתערבות לתכנית מיון, לדוגמא, יווצר מצב אשר בו כרטיסי הפרמטרים של המיון עצמו יבואו לאחר ה- קיז אחריהם כרטיסי הפרמטרים של התכנית, ואחריהם 9702892 פקודת 081243 הראשונה תביא לזיכרון במקרה זה את כרטיס ה-% 8280 הראשון אחרי ה- קפאפא כלומר , על התכניתן לדאוג בהתערכות למיון לדלג על כרטיטי הפרמטרים של המיון עצמו ולתת פקודות נוספות עד שהתכנית תקבל את כרטיסי הפרמטרים המיועדים לה. = 0 ?₪ 6 א מחשבים הטימועוים שלשה אנשים 2 2 ו- 6 ,עומדים בשורה, כך ייראו שני הסוסים הדוהרים:- האחד מאחורי גבו של השני, כך שכל אחד מהם שומע את חבריו, אך רק ג (האחרון בשורה)רואה את 3 ואת 0 , 2 רואה את 6, ואילו 0 (הראשון בשורה) אינו רואה איש. מתוך 5 כובעים, 3 מהם לבנים ו-2 שחורים, שמים על ראש כל אחד מהם כובע מבלי שיראהו. כשנשאל 4 ,ענה שאיננו יודע איזה כובע לראשו. | כשנשאל 29 , ענה שאיננו יודע איזה כובע לראשו. כשנשאל 6, ענה שהוא יודע. איזה כובע היה לראשו של 6? 2 מה התוצאה של הבטוי. (2-א).....(כ2-א) (0-א) (5-א) (4-ת)? תרגם לאנגלית האם בחישובי זמן הכינון נלקח בחשבון זמן קריאת המצדים? כאשר עובדים במחרוזת תכניות זמן הכינון הוא אפסי ביחוד כאשר עובדים תכנות מרובב. דבר זה נכון גם בעבודה עם החקאל. 1 )] מחקטבים ווימושים שר - - בת הנויה ב המילון הקטן הבא יסייע להבנת הקטע - שנכתב עברלת טהורה, אך לא כל כך מובנת במדור זה בגליון מספר 1. (כל המלים נלקחו מהפרסום הארעי שהוצא בשיתוף איל"א והאקדמיה ללשון עברית). החלצה 6 משגוח ידאוו הוראות בקרת משגוח תפז סתאסס פסדדאסוו לזמן ו תכנית מהדי"רה 0 תכנית מחוללת 0 נפול 0 לשפוך שותזת מסוט 0 חסם אנ זמב"ת (זמן ממוצע בין תקלות) מפתטדבע הממזודסת ועדי גחו זת"מ (זמן תיקון ממוצע) טנד תדגעפת אהפון מחזר חתפת פתרונות לחידות מגליון מס" 1 1 בעזרת המשקלות 21,9,3,1 ניתן לשקול במאזניים כל משקל בין 1 ל-40 ק"ג.. 2, כל נקודה הנמצאת א ק"מ צפונה מקו הרוחב אשר הקפו א ק"מ. 3. נקח מטבע אחת משק מספר 1, שתי מטבעות משק מספר 2, שלוש מטבעות משק מספר 3 וכך הלאה עד השק העשירי. נשקול את המטבעות שאספנו שקילה אחת, בהתאם לתנאי החידה. מספר השק המזויף יתקבל על-ידי החסרת משקל המטבעות הנשקלות מ-110. הבה אם המטבעות בכל השקים אמיתיות נקבל בשקילה 110. אם,לדוגמא , המטבעות בשק מספר 6 מזוייפות נקבל בשקילה 110-6). 2 --- 1]]4]1] מחוטבים ושימושים שאר |