המדריך השלם ל DOS 5 וגירסאות קודמות

הכרת המחשב ומרכיביו. הפעלת המחשב והשימוש במקלדת. הכנת דיסקט ודיסק לעבודה. ארגון קבצים ועבודה בספריות. ייעול העבודה בדיסק הקשיח ושיפור הביצועים. הדרכה כיצד למנוע אובדן נתונים. עצות מעשיות לעייעול העבודה היומיומית. – ISBN 965-361-018-X

OCR (הסבר)
דהה 7 ודו | זהר עכ (יהוד הדרכה זו דו וצילומ מ משנ | כל פקודות 5 5 5 וכל הפרמטרים = הוראות התקנה והפעלה של 5 05ס = ניהול הדיסק הקשיח גיבו ושחזור | = שזמוש במעטפת 055705 | בעזרת עכבר ומקלדת = הדרכה להגגה מפני וירוסים 4 = מדריך לרכישת מחשב אישל [] עצות למשתמש | המתחלל והמתקדם | | = *ותר מידע מכל ן הדרכה אחר | | מדרלד חי בו ש?מזושי לצד הרודזט -. - 1 7 שפרי לימוד והכשרה במדעי המחשך הוצאת הוד-עני אצ *צ *צ אא *י*ד א* *צצ *א* ספרי לימוד והכשרה במדעי המחשב המחשב האישי, חומרה, תוכנה ומערכות הפעלה שפות: טורבו פסקל, טורבו 6, קובול, לוגו, פרולוג מעבדי תמלילים א-ב, 1א316) | מחוללי יישומים וגליונות אלקטרוניים תקשורת ורשתות פיתוח יישומים במחשב האישל ניתוח מערכות והנדסת תוכנה ארגון נתוניס ובסיסי נתוניס אבטחת מידע והגנה על פרטיות המידע תוכנות להבנת הנקרא והבנת הנשמע ועוד- להשיג את הספרים בחנויות הספרים ובחנויות לשיווק מחשבים רשימת הספרים בדף האחרון. הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טל: 0527541207, פקס: 052-7571582 התקשר כדי לקבל מחירון מעודכן ומידע על מבצעים. 005 5 המדריך השלם = כולל גירסאות קודמות / מוקדש באהבה לאשת צילה עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד 60848 : 5-205: 1162050+%6 00 ת8610עסס‎ םמ0020028510 6מ6מקס61ט26 100498 :123 10105 0 4802168 251688 81ת8610תע%6ת1 :47 , 0ק-א10 1סתתססת1 6ת18תסם :0תק 710 6 סת1סק 6281ת06 :6.0 אט/מע 70005סק עת8קעס0 מססעסא ע6606ק :5שדע11עש אסעתסא [תסנסהתע56ת1 .1 ת56061ת21 : (אינשטיין) א1פעפאזטם ו ו ,2 *-- שק / דריו השלם זהר עמיהוד ספרי לימוד והכשרה במדע? המחשב הוצאת הוד-עמי 005 5 86 8ש8ה6ח6זקוה 60 ₪ 20/68 8 08 חח ז8ה20 עס (60) כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע"מ ת.ד. 8 הרצליה 46160 טל': 052-541207 אין להעתיק שבר זה או קטע'ם ממנ! בשום צורה ובשום אמצע' אלקטרונ' או מבני, לרבות צ'לום והקלטה, ללא אישור בכהב מאת הה!צאה, אלא לשם צימום קטע'ם קצר'ם בצ'ון המקור. הודפס בישראל אדר תשנ"ב, מרס 1992 46 6תשנת 411 .4 זמ -1104 8 6108 .0.8.ק 2 ג0820 ,182861 מסת"ב א-965-361-018 א158 תוכן העניינים קד :ג % א > 2 5 > מ-1.0 209 עד 5.0 208 . . - פרק 1 -- מערכת המחשב . . רכיבי המערכת . . . . לוח אם . . . .0. מעבד ‏ . . . . זיכרון פנימי (אות) חריצי הרחבה. . ספק כוח -. . זיכרון חיצוני . דיסקט . . . דיסק . . לחצנים, נוריות ומפתח 8 < 8 ₪ > ₪ ש מקלדת . . . . . מדפסות . . . . . 0000000000 000000 . . . . . . ס מדפסת סיכות, או מדפסת מטרי מדפסת ליזר . . . מדפסות אחרות . . ציוד היקפי אחר . . . השימוש במקלדת . . . . כתיבה בעברית ‏ . . . פרק 2 -- הפעלת המחשב . . מערכת ההפעלה ותפקידיה . . . אתחול/הפעלת המחשב ‏ . . . . הפעלת מחשב באמצעות דיסקט הפעלת מחשב באמצעות דיסק . תהליך האתחול -. . . .0 . תאריך וזמן במחשב . . . . . תאריך - 2818 -. . . .. שעה - 7188 . . . .0 .. מעבר מכונן לכונן . . . . .0 . הפעלה מחדש של המחשב ‏ . . . ₪ ... 5 ₪030. 0090300300 0000000000. פרק 3 -- רשימת קבצים ותוכנם . . הפקודה 218 . . . . .0 .50 060. רשימת הקבצים ‏ . . . . ... שם קוב ‏ . . . . .... כללים לכתיבה של שם קוב%. . הצגת רשימת קבצים בכונן אחר . . עצירה והפסקה של פעולה . . . . הצגה של רשימת קבצים ארוכה . . תווי הכללה - 08268 %116 . . . הפקודה ע%זטת . . . . .0 .0.0.. הפקודה מעקעצך ,. . . ...0 .60. הפקודה 8088 . . . . ...0 .. הדפסות ש'רות . . . . . .0 ... הדפסת רשימת שמות הקבצים . . . הדפסת תוכן מסך. . . . . .. הדפסת תוכן קובף . . . . .. פרק 4 -- הכנת דיסק/ט לעבודה ‏ . הפקודה זַ4א08ת . . . . . ... בדיקת מוכנות של דיסקט לשימוש ‏ . בדיקת הימצאות הפקודה 47את0ק ‏ . קבצים גלויים ונסתרים . . . . . פקודות פנימיות וחיצוניות ‏ . . . . . שימושים של הפקודה 1אאת0ק . . . . ביצוע הפקודה 08%471ק . . . . .. הכנת דיסקט 205 לעבודה . . . . . מחשב עם שני כוננים. ‏ -. . . .. מחשב עס דיסק קשיח -. . . .. .... . . . . . 8%5 הפקודה‎ פרק 5 -- העתקת קבצים . . . . הפקודה 002 . . . ...+ העתקת קוב בודד . . . . העתקת משפחת קבצים . . . . העתקת כל הקבצים . + . . .. העתקת קבצים תוך כדי שינוי שמם . העתקת קבצים מדיסקט לדיסקט בכונן סיכום הפקודה צק00. . . . הפקודה צ00א3. . . . . . 4 4 סידור קוב% 4 . * + ,+ . 4 . העתקת דיסקט לדיסקט - הפקודה 1500 . העתקה מכונן לכונן . . . .0. העתקה באותו כונן . . .0 .0. טבלת השוואה בין פקודות העתקה ‏ . שינוי שם של קובא - הפקודה מאבאמת פרק 6 -- מחיקת קובץ/קבצים ‏ . הפקודה 289 . . . .0 .0.0. כללי זהירות בהפעלת הפקודה ,מכ .| מה לעשות אם מחקת קבצים בטעות? מעקב אחר קבצים שנמחקו - הפקודה מסתתדא. שחזור קוב שנמחק - הפקודה מש,נתפאעט . שחזור דיסק או דיסקט שפורמט - הפקודה ספתו מתי ניתן לשחזר דיסק או דיסקט? תבנית הפקודה ?גאתסעאע . . . דוגמאות להפעלת סקט " פרק 7 -- ספריות בדיסק הקשיח אחסון נתונים בדיסק הקשיה ‏ . . . ספריות משנה (21260002108 סט5) . רעיונות ועצות לניהול ספריות. ‏ . פקודות לניהול ספריה ‏ . . . .0 . הפקודה 2081 . . . . .0. פתיחת טפריה חדשה: הפקודה פא מעבר לספריה: הפקודה 62. . . תרגול עבודה עם טפריות . . מחיקת ספריה: הפקודה עת. . . פרק 8 - עבודה בספריות . . . הפקודה 218 בעבודה בספריות. . . פקודת צ002 בעבודה בספריות. . . הפקודה צ002א בעבודה בספריות .‏ . תחביר הפקודה צ002א . ,. . . טבלת השוואה בין פקודות העתקה ‏ . העברת קבצים בין ספריות . . . . הפקודה שפת1 . ,+ + . .0 .0.0. הפקודה 418ק + .+ .+ .+ .0 .0.0. . / הפקודה א01%25 . . מבנה הפקודה . . התכנית צ8א05כ ‏ . . מבנה הפקודה . . תכנית מקרו ‏ . . פרק 9 -- קובצי אצווה קובצ+ 41. 80א10100. -. קובצ 5צ10.5עא00 | . הפקודות של קוב% 5 אס . הגדרה בסיסית של קובא 5צפ 06 : , ברירות מחדל לפקודות בקובץ 5צ106.5עא00. האצת פעולות קריאה וכתיבה . קביעת מספר הקבצים שניתן להפעיל בו-זמנית שימוש בעכבר . . . דוגמא לקובצ 5*פ אס פקודות לניהול זיכרון קובצי אצווה ותכניות מקרו. קובצי אצווה אחרים . . דוגמא: קובצ+ אצווה להפעלת סק . = 0%. . דוגמא: הפעלת תוכנה בעזרת קוב אצווה . פקודות נוספות לשימוש בקובצי אצווה . הפקודה 240958 . הפקודה אחת . . פרק 0 -- תכניות עריכה יצירת קוב אצווה על ידי הפקודה 002% תכנית העריכה אזפק -. עריכה של קובצ חדש העורך 2517 . . . . . המבנה הכללי של פקודת עריכה של קובצ חדש שורת התפריט . . . שמירה . . . . ניקוי מסך . . .+ יציאה ‏ . . . . עריכה של קובצ קיים משימות תרגול. . . עזרה - שימוש ב-38610 . . . פקודות אז,ןתם לעריכה של קובצ קיים 15 115 16 17 17 18 18 18 1|9 1|9 139 10 11 121 13 133 14 14 127 127 18 19 12 12 14 14 18 18 112 12 143 14 146 מקשי תנועה -. . עבודה ב"בלוקים". סימון בלוק ‏ . פעולות עם בלוק פרק 11 --מעטפת 005 - .1 ₪ח553סס סביבת הפעלה ,2055181 -. מבנה המסך. . . . . עבודה ב-205588]0 . . . תנועה על פני המסך.. . . . עבודה עם כוננים, ספריות וקבצי שימוש בתפריטים . . . תפריט 116ת . . . .. תפריט אופציות - 8ת00610 תפריט תצוגה - 07166 . . יציאה מ-2055881 -. . . . פקודות מקוצרות . . . 5 א ₪9 62 5 . . . . ... פרק 12 -- גיבוי ושחזור של קכצים הפקודות ₪400 ו-פהסזפפה . למה צריך לשמור עותק נוסף? . . . . מה עלול לקרות לקבצים ו/או למחשב אילו קבצים רצוי לגבות? . . מתי לבצע גיבוי?. . . . גיבוי נתונים מדיסקט לדיסקט . . גיבוי נתונים מדיסק לדיסקט ‏ . . פקודת הגיבוי 880802 . . . . תרגול פעולות גיבוי בסיסיות . תחביר הפקודה 840%002. . . פקודת השחזור 1088פעת ‏ .י. . תחביר הפקודה 1088פמת . . עצות לגיבוי ושחזור . . . . . 0000000000 . . . פרק 13 -- עצות למשתמש במערכת ההפעלה כיצד תוכל להימנע מקשיים ותקלות?. עצות למשתמש בדיסק קשיח. . . . תחזוקה וטיפול בדיסק הקשיח . . . תקליטון חילוף -. . ,+ . .. . . . . ... 139 11 11 11 13 183 14 17 17 18 11 11 16 100 כיצד לנהוג בעת תקלה. . . . .. פרק 14 -- וירוס מחשב . . . ... כל מה שרצית לדעת על הולרוס ‏ -. . . . עצות לחוששים מוירוסים. ‏ . . פרק 15 -- התקנת תוכנה . . . . . התקנת תוכנת "אינשטיין" -. .7. . .0. התקנה במחשב עם שני כונני דיסקטים . התקנה במחשב עם דיסק קשיה -. . . פרק 16 -- התקנת עדכון לגירסה 5.0 05ם עדכון גירסת 205 במחשב עם דיסק קשיח . מה קורה במהלך ההתקנה . . . . . מהלך התקנה . . . .0 .0.0.0.0. שחזור גירסה קודמת . . . . . ₪ מחיקת הגירסה הקודמת - ו 5% פרק 17 -- ניהול זיכרון . . . . .. זיכרון 30%קמ₪/אסת (התקני ₪105 א )80‏ . זיכרון אאגת . . . . זיכרון מוגדל וזיכרון מורחב' - פמפאמדאט, פמפאהסאם תכנית 5010 00805 . . . . . . . . . . התקני הניהול (106ט6) שבקובצ - אס 4 הפקודה אאא ...0 .0 .0.0000 פרק 18 - פקודות מערכת ההפעלה 05 הגדרת פרמטרים לפקודות . . . . . כל פקודות מערכת ההפעלה 205 . . . . פקודות 5-205א% להפעלה מהמקלדת. . פקודות בקובצי אצווה . . . . .0. פקודות עריכה ושירות . . . פקודות להגדרת תצורה בקוב 59 0 5 תכניות הפעלה להתקנים (628ט1ע22 106ט6כ2). ... 199 100 1000 155 117 17 17 1.9 201 201 202 208 208 209 21 21 212 215 26 27 209 222 222 203 203 205 206 206 208 נספחים נספח א - איך לקנות מחשב? איך מתחילים בפרויקט? . מחשב לבית. . מחשב לעסק ‏ . תיבת המחשב . . המעבד . . . זיכרון פנימי ‏ . זיכרון חיצוני - מסך . . . . : +. * . . . . תספדמ‎ איזו מערכת מחשב לרכוש? . רשימת תיוג לרכישת מחשב אישי . . . . . . . . . . . . 0030330300. נספח ב - 8/וספאוש 5 - תוכנת חלונות מהו האתגר העומד בפנל מערכת ההפעלה העתידית? סביבת תכנות מרובב (שת 1מממ פס 61 1גוא) .2 נספח ג - תקשורת במחשב אישי תקשורת באמצעות מודם. ‏ . . רשת תקשורת מקומית (רת"מ). ‏ . . .* . . . . .היצלומא‎ נספת ד - תוכנות נפוצות הפועלות תחת 05ם תוכנות כחול לבן . . . מעבדי תמלילים ‏ . . מחוללי יישומים -. . תכניות אנטל-וירוס -. בדיקת א'ות ‏ . . . תכניות שונות מחו"ל . . . נספח ה - מונחים . + .> . אינדקט ‏ * + > > 5 > פקודות 208 - 00/4805 . . . . . . . . . . 221 221 22 212 23 23 244 205 27 209 200 202 24 24 255. 207 207 207 208 209 209 209 209 200 200 200 24 206 209 מערכת ההפעלה 205 (568₪ע5 8םת0002801 215%) הינה מערכת ההפעלה הנפוצה ביותר למחשבים אישיים מתוצרת חברת 18% ותואמיהם. תפקידה לנהל ולהפעיל את מערכת המחשב ולקשר בין המחשב לבין המשתמש. למערכת ההפעלה 205 יש מספר ג'רסאות, בהתאמה להתפתחויות הטכנולוגיות ולדרישות המשתמשים. במהדורותיה האחרונות היא כוללת כלים רבים וחשובים לתועלתו של המשתמש, אך שומרת על תאימות לגירסאות קודמות. משתמש בגירסה קודמת :כול להשתמש בגירסה מתקדמת *ותר ללא צורך בשינויים כלשהם. הספר מציג את הפקודות של מערכת ההפעלה 85-05 של חברת %, גירסה 5 (הגירסה האחרונה בעת כתיבת הטפר) וגירסאות קודמות. מכיון שיש תאימות בניהן ‏ - ההפעלה של הפקודות נשארה ללא שינוי. המבנה היסודי של הפקודות והפרמטרים זהה בכל הגירסאות. בגירסה 5 נוספו בדרך כלל פרמטרים, אשר צוינו במפורט בהתאם לענין. הדו-שיח בין מערכת ההפעלה לבין המשתמש דומה בכל הגירסאות. עם זאת, ישנם מספר הבדלים ובחרנו כמובן, בספר זה, להשתמש בהודעות של גירסה 5. המחבר מביא מניסיונו| בהדרכת משתמשי ‏ 0ק שונים: מנהלים, סטודנטים, עובדי מינהלה, הוריו ואף אשתו. על כן, הוא מצילג בדרך ידידותית את הפקודות השימושיות ביותר של מערכת ההפעלה המיועדות להפעלת יישומים ולאחזקה שוטפת של מערכת המחשב. הפרק הראשון הינו מבוא להכרת מערכת המחשב ותיאור מרכיביה. תשומת לב מיוחדת ניתנת להסבר על המקלדת והשימוש בה. במערכות מחשב רבות נמצא היום דיסק קשיח, אשר משרת אותנו לאחזקת תכניות ונתונים. קיבולת האחסון הגדולה שלו מחייבת גישה שונה ופעולות מיוחדות | אשר | אנן נהוגות| בעבודה בדיסקטים. המחבר מדריך את המשתמש כיצד לנהל את הדיסק הקשיח כדי להבטיח פעולה *עילה ומהירה. 10 *יעול העבודה במחשב נעשה באמצעות ‏ קובצי אצווה ואחד מהם הוא יזהם. 0מא100ט1. המחבר מדריך את המשתמש כיצד לערוך קובצי אצווה כאלה. אחד הכלים החשובים להגנה על מערכת המידע הוא הגיבוי. הספר מציג דרכים שונות לעשות זאת. בנספחים *מצא הקורא צרור עצות מעשיות, אשר מכוונות לייעל את עבודתו ולסייע בידו בעת תקלה כלשהי. הוא גם ימצא את כל פקודות 5 והסברים על תפקידן. הספר מיועד לכל משתמש במחשב 18%8-00 או תואם, אשר רוצה ללמוד באופן ענייני את עיקרי ההפעלה והשימוש במערכת ההפעלה 5. הספר מכוון אל משתמשים מתחילים במערכת ההפעלה.. שילבנו במספר מקומות נושאים מתקדמים *ותר. מ-1.0 05ם עד 5.0 05 05 היא ללא ספק מערכת ההפעלה הפופולרית ביותר והתוכנה הנמכרת ביותר בעולם ה-0ק. חברת י*במ הכריזה ב-11 באוגוסט 1 על המחשב האישי החדש וקראה לו ע66טסשס0 1המספעסק, או בקיצור - 0ק. מאז ועד הלום מערכת ההפעלה 59 מלווה אותו ואת תואמיו. מחשב אישי זה, שאיתו "נולדה" מערכת ההפעלה, היה בתצורה של מעבד | 8088 בקצב :8ו1.77, כונן | דיסקטים בגודל ‏ "5.25 ובקיבולת 8א180%, זיכרון החל מ-8א16 ועד 8א256% (בד"כ 8א64) ומסך *רוק/שחור או מסך גרפי מסוג 002 (4 צבעים). מערכת ההפעלה הראשונה נקראה 0 20-08 והצטיינה ביכולת לציין את הזמן והתאריך. היא כללה עורך פשוט, התקנים קלים לשימוש ואת שפת התכנות 84510. נקודה מעניינת לגבי שפת התכנות 845160 היתה בכך שהתוכנה היתה חלק בלתי נפרד מהמחשב, באופן שאם לא הועלתה מערכת ההפעלה מהדיסקט, הופעלה התוכנה באופן אוטומטי מתוך הרכיבים האלקטרוניים שבמחשב. שנתיים מאוחר יותר הוכרזו גירסאות א.2 205 שטיפלו טוב *ותר בציוד היקפי. מערכת א.3 505 הוכרזה עם מחשב 47 שהתבסס על מעבד 80286. גירסה זו תמכה בכוננים של 1.28 ורשת תקשורת (אג.1). הגירסה האחרונה| מסדרה זו היתה ‏ 3.3 205 והיא הפופולרית ביותר. הגירסאות מסדרה א.% 205 תמכו בעיקר בדיסקיס הגדולים מ-3288 והעניקו תמיכה בזיכרון מורחב. 1 כפי שתואר עד כה, מערכת ההפעלה 205 עברה מאז שינויים כד* להתאימה לחומרה החדשה והמתפתחת: זיכרונות גדולים והתייחסות אל מעבר ל-8א680%, דיסקים גדולים, מסכי צבע משופרים, כוננים בקיבולת גדולה *ותר וכדומה. ידידותיות למשתמש לא היתה הצד החזק, בלשון המעטה, של כל הג*רסאות החל מ-1.0 205 ועד 3.3 205. מערכת ההפעלה טיפקה מסך ריק ואיזו הנחיה (>קמסעק) למשתמש בצד השמאלי העליון של המסך ולא סיפקה שירותים בסיסיים רבים שנדרשו על :די המשתמשים. מלבד הפעלת המחשב ושימוש במספר מצומצם של פקודות אלמנטריות | דרושים למשתמש כלים חיצוניים | לביצוע פקודות ופעולות מתקדמות במחשב האישי. ההוכחה הטובה לחוסר הכלים האלה במערכת ההפעלה 205 היו והינם אלפי תוכנות השירות (0%61116168) המבצעות מה ש-205 לא מבצעת. גירסה 4.0 205 ניסתה לסגור את הפער. בגירסה זו התכונה המושכת ביותר את העין היא ה-20558811, שהוא מישק נוח למשתמש הדומה למישקים שטיפקו תוכנות השירות השונות. אבל בהשוואה למה שהיה קיים כבר בשוק, היתה זו מסגרת חיוורת למדל. . גירסה 5.0 8 הינה ג'רסה *דידותית *ותר מקודמותיה. הכלים החיצוניים מהווים עתה הלק ממערכת ההפעלה, שאחד מאיפיוניה הבולטים הוא מישק *דידותי למשתמש. בשורות נוספות שהביאה הגירסה 5 205 הם *ותר זיכרון פנוי בגבולות 68088 הראשונים, ניהול משופר של הזיכרון מעבר ל-640%8, *כולת מעבר בין *יישומים, עזרה למשתמש בלחיצת כפתור, תוספת פקודות, ומעל לכל - תאימות כלפי מטה, כלומר תאימות עם כל הגירסאות הקודמות של מערכת ההפעלה 05פ. 12 רכיבי המערכת מערכת מחשב 20-18%, או מחשב תואם, כוללת מספר רכיבים, אשר נמצאים בתוך התיבה של המחשב. אנו מכנים אותם רכיבי חומרה (6ע1182608) של המחשב. בהמשך נלמד על מערכת 205, שהיא תוכנה (%0826+50). ציור מחשב - תרשים 1 מערכת המחשב האישי מורכבת ממספר חלקים: - תיבת המחשב -- מסך - מקלדת בתוך תיבת המחשב נמצאות מספר יחידות: 3 - לוח האם שעליו מותקנים: | מעבד, זיכרון | פנימי וחרלצל הרחבה). - ספק כוח. - זיכרון חיצוני (דיסקט, דיסק). - לחצנים, נוריות ומפתח. לוח אם (6זפסם זסתוסוא) על הלוח נמצאים מספר רכיבים עיקריים: מעבד (זספפפססזס סזסוו) המעבד הוא החלק המרכזי של המחשב המבצע את פעולות החישוב וההשוואה, כמו להבדיל "השכל" האנושי. המעבדים הם של חברת 1661 מסוג 8086, 8088, 80286, 80386 לסוגיו (א5 ,20) או 80486. ההבדל בניהם מתבטא בעיקר במהירות העיבוד, אשר נמדדת ביחידות של %812, כמו למשל 12 2, 25/12 וכו'. במרבית התואמים קיים לחצן סטעגת המאפשר עבודה מהירה *ותר של המעבד. כלומר, המעבד *כול לפעול בשתי מהירויות. נציין זאת כך, למשל: 12ז16/21%. המעבדים 8086, 8088 - אלו הם המעבדים של דגמי המחשבים האישיים הישנים. המעבד 80286 - הוא המעבד של המחשב 1. נתוני השוואה בין המעבדים ראה בנספח. זיכרו| פנימי ((\ם - /סותפו 200055 והססחב) כמות הזיכרון הפנימי במחשב שברשותך תלויה בשני גורמים עיקריים: - צרכים הנובעים מדרישות התוכנה שלך, - סוג המעבד (ראה בהמשך). במחשב עם מעבד 8086 או 8088, גודל הז'יכרון הפנימי *כול להגיע עד 88א6408. ז'יכרון מקובל למעבדים 80286 ו-80386 הוא מא1 או 2/8. במחשב עם מעבד 80486 גודל הז:כרון הפנימי יכול להגיע עד 32/8 (8א8-1021%א1). נתוני השוואה של גודלי ז*כרון ראה בנספח. 14 בית (סַס6עַם) הינו יחידה המגדירה תו אחד שיכול להיות ספרה, אות, רווח או סימן מיוחד. קילו-בית (56ע %110=מא) הם 1024 בתים. מגה-בית (56ע 8₪) הם 1024*1024 בתים שהם כמיליון בתים. זיכרון המחשב שברשותך מכיל בדרך כלל 88א640 (כלומר זיכרון שיכול | להכיל כ-640,000 תווים), | אשר ‏ מנוצלים | לתכנלות ונתונים. התכנית הראשונה המוטענת בזיכרון היא מערכת ההפעלה 5. אם ברשותך *ותר מ-8א610, עומד לרשותך זיכרון פנימי גדול יותר עבור התכניות והנתונים. כל הפעלה של תכנית תתפוס עוד מקום בזיכרון הפנימי. חריצי הרחבה אל המחשב מחשבים *חידות חיצוניות. | משתמשים לשם כך ב"כרטיסים" המורכבים על גבי לוח-האם בחריצי הרחבה (בדרך כלל 5 או 7 חריצים). למשל, כרטיס מסך/מדפסת, כרטיס לידית משחק (5616% צַ10), כרטיס לדיסקטים/דיסקים וכו'. ניתן | להרכיב כרטיסי הרחבה למטרות אחרות כמו קישור לפקסמיליה, כרטיס קול וכו'. ספק כוח תפקידו של ספק הכוח להפוך זרם חילופין (היוצא מהקיר) לזרם ישר המיועד להזנה של רכיבי המערכת. הזרם הדרוש למערכת מחשב הינו 150 עד 200 ווט. זיכרון חיצוני הזיכרון| החיצוני העו שם כולל ליחידות חיצוניות | לאחסנת נתונים, אשר מורכבות בדרך כלל בתוך תיבת המחשב. יש להבחין בשני מושגים הקשורים בזיכרון חיצוני: - כונן העו ההתקן הפיסי (260106) שאליו מכניסים את הדיסקט, או ההתקן המכיל את הדיטק הקשיח. - דיסק, או דיסקט, שהוא המצע (6618א) שעליו נרשמים התכניות והנתונים. הדיסקים והדיסקטים נבדלים זה מזה בכמה תכונות, כפי שנפרט בהמשך, שהבולטות בהן: - מהירות גישה לקריאת נתונים (בדיסק הקשיח, למשל: 8ש28, 8)). - קיבולת (נפח אחסון) מ-8א360% בדיסקט עד 8א40, 808 ו*ותר בדיסק הקשיח. בונן ד'םק קשיח דיסקט דיסקט (או תקליטון, 218%6%006, % עססס1ע) הינו משטח גמיש המצופה בחומר מגנטי. ‏ לא נעמיס עליך פרטים טכניים כיצד נכתבים ונקראים הנתונים על גבי הדיסקט. לעומת זאת, ננחה אותך כיצד לבחור ולהשתמש במבחר הרב של הדיסקטים העומדים לרשותך. ישנם שני גדלים פיסיים לכונן ולדיסקט (5.25 אעצ' ו-3.5 אינצ'). לכל כונן יש נפח אחסון שונה: גודל (פחי אחסון 1.2088 8 5.25" "פ.3 8 1.30 2.8 דיסקט בנפת אחסון נמוך קרן* פפפת (16מטס2 516864 16סטסכע ע981%ת26) ודיסקט בנפח האחסון הגבוה קרוי 85 (ג818 ע510ת6ע). 16 ₪ יש לשים לב לכך, שבכונן בעל קיבולת גבוהה ניתן להשתמש בדיסקטים בכל נפח (גם בנפח נמוך ממנו), אבל לא להיפך. לדוגמא: כונן בגודל פ'ס* של "5.25 בנפח אחסון של 8א1.2 יכול לקרוא ולכתוב בדיסקטים "9.25 בנפח 360% ו-1.280, אבל כונן "5.25 המיועד לדיסקטים בנפח 8א360% לא *כול לקרוא או לכתוב בדיסקטים בנפח /1.2%. הדיסקט הגמיש נתון בתוך מעטפת פלסטיק קשיחה מעט. מעטפת זו מגנה עליו, אך הגנה זו אינה מספיקה. לדיסקטים הקטנים, בגודל "3.5, ישנה מעטפת פלסטיק קשיחה ומבחינות מסוימות הם יותר בטוחים מפני פגיעה. פתוח 3 קריאה/כתיבה סגור 8 קריאה חלון קריאה/כתיבה (מוסתר) 1 תוית חריץ למניעת כתיבה/מחיקה 77 מקום למנוע הכונן --- נקב אותחול > חלון קריאה/כתיבה סגור פתוח קריאה/כתיבה | קריאה חריץ למניעת 7 כתיבה/מחיקה עצות לטיפול בדיסקטים: - את הדיסקט מחזיקים. בשתי אצבעות באיזור המיועד למדבקה, כאשר המדבקה כלפי מעלה. - כאשר הדיסקט נמצא מחוצ לכונן יש לשים אותו במעטפה. - כאשר המדבקה (מצאת על-גבי הדיסקט, השתמש בטוש לכתיבה ולא בעט כדורי או עיפרון, כדי לא ליצור לחצ על הדיסקט. - אחסן את הדיסקטים בקופסה קשיחה מפלסטיק ואל תיתן להם להתגלגל סתם בחדר. - הכנס את הדיסקט בעדענות אל תוך הכונן. הפעלת כוח עלולה לפגום בדיסקט. - אל תחשוף את הדיסקט לשמש. 17 - אל תשאיר את הדיסקט במכונית מפאת החום בשעות החמה. - אל תעמיד את קופסת הדיסקטים על אדן החלון הפונה לשמש. 0 77777 ו | || ההםהמשארו . / [ שא הגנה על הדיסקט מפני כתיבה ישנה אפשרות למנוע כתיבה על הדיסקט. מניעה זו נעשית במקרים אלה: א. כאשר אין צורך לבצע כתיבה על הדיסקט. למשל, הדיסקטים המקוריים | של התוכנה (מערכת הפעלה, מעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני וכדומה). ב. מניעה, כדי למנוע כתיבה בטעות ודריסת נתונים קלימים. בדיסקט "5.25 ההגנה נעשית באמצעות מדבקה המכסה את החרל). את המידע הרשום על גבי הדיסקט ניתן לקרוא תמיד, גם אם ישנה מדבקת הגנה מפני כתיבה. כאשר החריף גלוי, ניתן לכתוב על הדיסקט וכאשר החרלצ סגור (הודבקה עליו המדבקה) לא ניתן לכתוב עליו. בדיסקט "3.5 ההגנה נעשית בעזרת המתג הנמצא בחלון. כאשר החלון סגור ניתן לכתוב על הדיסקט וכאשר החלון פתוח, לא ניתן לכתוב. שים לב, שבדיסקט "3.5 ישנם לפעמים שני חלונות. האמור לעיל מתייחס לחלון שבו נמצא המתג ויש רק אחד שכזה. לסיכום, בדיסקטים ק<קיים מנגנון המאפשר או מונע כתיבה. מהדיסקט ניתן לקרוא בכל מצב ללא כל קשר לאפשרות או א'- אפשרות הכתיבה. 8 דיסקט "5.25: חריצ+ פתוח: ניתן לכתוב. חריצ מכוסה במדבקה: לא ניתן לכתוב. את החריצ סוגרים בעזרת מדבקה מלבנית המסופקת ‏ עם הדיסקטים ותוויות הסימון. דיסקט "3.5: חריצ פתוח: לא ניתן לכתוב. חריצ סגור: ניתן לכתוב. המנגנון נמצא בתוך המעטפת הקשיחה של הדיסקט. יש להניע את המתג בחלון מטה/מעלה לפי הצורך. דיסק הדיסק נמצא בתוך מעטפת קשיחה ולא ניתן לראות את חלקיו הפנימיים ולכן הוא נקרא "דיסק קשיח" (2158% 6ע18). באופן עקרוני ‏ הדיסק בנוי ממספר דיסקות (לדיסקט יש דיסקה אחת) הנמצאות במרחק מסוים זה מעל זה. גם הדיסקים, בדומה לדיסקטים, נבדלים בגודל ‏ פיסי ובנפהח אחסון. הגודל הפיסי *כול להיות ‏ "5.25 או "3.5 והנפה החל מ-10%80 ועד 320%8. מתקן אחסנה חתוס ראטי קריאה וכתיבה מערכת ההינע מערכת ההינע סל הראשים מסנני אבת מערכת הבקרר 19 (3600 סיבובים לדקה) 1 | לחצנים, נוריות ומפתת בחלק הקדמ של תיבת המחשב מצו*ם שני לחצנים: האחד הוא לחצן 686% והשני הינו לחצן ספטגת. לחצן 369665 הינו לחצן קפיצי, אשר לחיצה עליו גורמת לניתוק הזרסם מהמחשב, בדומה להפסקת חשמל או להוצאת השקע מהקיר. לכן, נדרשת זהירות כאשר רוצים להפעיל אותו. לחצן ססעגת העו בעל שני מצבים. תפקידו למתג בין שתי מהירויות הפעולה של המעבד. כאשר הוא לחוצ, המעבד פועל במהירותו הגבוהה, וכאשר הוא אינו לחו+, המעבד פועל במהירות נמוכה שהינה בדרך כלל מחצית ממהירותו הגבוהה. הלחיצה על לחצן זה משנה, כאמור, את מהירות הפעולה של המעבד, אך אינה פוגעת בתוכנה או בנתונים. בגלל הקירבה של לחצן 36566 ולחצן ספעטן' יש לשים לב על מה לוחצים. במחשבים א3865 ומעלה וגם ברבים ממחשבי 286 (41) מפעילים את ה"טורבו" באמצעות לחיצה בו זמנית על 0%621+416 ועל מקש + (פלוס) שבימין המקלדת. כדי לעבור למהירות עבודה נמוכה *ותר יש ללחו+ על 0621+416 ומקש - (מינוס) שבימין המקלדת. הנוריות מיועדות| לצ'ין מצב הפעלה, מצב טורבו ‏ או צון שהדיסק הקשיח פועל (קריאה/כתיבה). המפתח משמש לניתוק הזרם מהמחשב באופן פנימי. מסך למחשב האישי ניתן לחבר מספר סוגי מסכים, אשר יש להם כינויים | שונים | המייצגים| תכונות שונות. | נצין | את המספר המירבי של גווני הצבע האפשריים בכל סוג של מתאמי המסך. חד צבע, טקסט בלבד 4680662 215018 6פמסעתססתסא - פא חד צבע, אפשרות גרפיקה 8 סע ת6סתסו 6 צבעים 4080002 0280216 עס001 - 004 6 צבעים, איכות טובה 46480662 0280216 6סתהתסתם - 04 6 גוונים 3 קסס ע468266 02802106 60608 - 702 תקן מסכי צבע משופרים של יבמ 8 6 גוונים, איכות גבוהה 4 עספטפ 6 גוונים, איכות משופרת 4 20 המסכים נבדלים זה מזה בתכונות שונות: - גודל פיסי ("12, "14 או "19). - צורת כתיבה: טקסט בלבד או טקסט וגרפיקה. - תצוגה של צבע אחד (שחור/לבן) או תצוגה בצבע. - מספר גוונים במסך חד-צבע או מספר הצבעים במסך צבע (מ-4 עד 256). - גודל הנקודה המשמשת לתצוגת התווים במסך (למשל: 0.31, 8.. - מספר הנקודות ליחידת שטח (רזולוציה). לדוגמא: 320*200, 00*0. - זיכרון 34% לאחזקת תמונת המסך (0.5%8, מא1). מקלדת הקלידים מסודרים על פני המקלדת (לוח המקשים, 6עפסטעסא) במספר קבוצות: - אותיות וספרות נמצאים במרכז הלוח. - מקשי עזר (מצאים בשוליים על גבי לוח המקשים, למשל: %, [1םס0, 416, ₪80, 100% מטא, 100% 0808 ואחרים. - מקשים פונקציונליים שעליהם כתוב 1ע, 2ע ועד 10ק. ישנם לוחות שבהם המקשים הפונקציונליים נמצאים בצורה מאונכת בשני טורים בצד השמאלי של לוח המקשים. ישנם לוחות שבהם נמצאים המקשים בשורה אחת מאוזנת בחלק העליון של המקלדת, מעל איזור מקשי האותיות והספרות. - מקשי ספרות נמצאים בצידו הימני של הלוח. - מקשי חצים נמצאים בצידו הימני של הלוח. - מקשי עזר ומקשי חצים מופיעים בסוגים שונים של מקלדות יותר מפעם אחת, אך פעולתם זהה. במקלדת המורחבת, המותקנת במחשבי 81 ומעלה, ישנם ‏ 101 מקשים. ₪ הסבר מפורט על הקלידים והפעלתם ראה בסעיף "השימוש במקלדת". : 21 מקשים אורות הכוונה ה מקשים בונקצ'ונליים | מקש 080 וב > א מל ו מש מוו .ו = 10 ולי בב ,"ב שב יכל לגע הי ן0-//ה "יאט לאני סי 96230662 :304254 ה" מקש' טברות מקשים להכזונת אי זור המקלדת והכוונת הסמן | תנועת הסמן אות'ות וסברות מדפסות הסוגים הנפוצים של מדפסות הן מדפסות סיכה ומדפסות הלייזר. מדפסת סיכות, או מדפסת מטריצה מדפסת הסיכה (ע606ת1עק %) שייכת לסוג הנפוצ ביותר וגם הזול ביותר של מדפסות. ראש המדפסת מורכב מקבוצה של סיכות (9 או 24), כך שבמבט קרוב על האותיות המודפסות ניתן להבחין שהן מורכבות מאוסף של נקודות. מדפסות הסיכה שונות זו מזו בפרמטרים הבאים: מספר סוג* אותיות | (עבור עברית ואנגלית), | אמולציה (אפשרות התאמה) למדפסות של *צרנים אחרים, פשטות הפעלה, מהירות, רוחב הדפסה ועוד. מדפסת לייזר מדפסת הליזר מאפשרת הדפסה באיכות גבוהה,. מחירה גבוה בהשוואה למחיר מדפסת סיכה הן בגלל הטכנולוגיה המשופרת שלה והן בגלל ביצועיה. 22 מדפסות| הליטחר שונות זו מזו בפרמטרים הבאים: תאימות לתוכנות (למעשה התוכנה היא שצריכה להתאים למדפסת), צפיפות ההדפסה, מהירות ההפקה של הדף הראשון והדפים שאחריו, גודל הזיכרון במדפסת, תמיכה בגופנים (עברית/אנגלית, ‏ גם התוכנק צריכה להכיר את הגופנים), עלות תפעול לאורך זמן ועוד. מדפסות אחרות בקבוצה זו כלולות מדפסת מניפה, מדפסת בועות, מדפסת התזת דיו, מדפסת טרמית ועוד. : ציוד היקפי אחר - מוט משחק (א5010% 10) משתמשים בו בעת הרצת תכניות משחקים במחשב, כדי להנלע צורות על המסך ולאשר פעולה באמצעות הלחצן המותקן בו. - עכבר (6פטסא) העכבר הינו התקן להזזת הסמן על ג הלחצנים שמותקנים 33 השימוש במקלדת המקלדת הינה המכשיר שבאמצעותו נעשה הקשר בין המשתמש למחשב. המשתמש *כול להקיש מספר, אות, מקש פונקציונלי, או צירוף מקשים המורכב ממקשי עזר, או ממקש עזר ואות. מקש וסוחם במקש חשוב זה משתמשים לאחר כל פקודה שניתנת למערכת ההפעלה, או לתכנית, כדי להורות למחשב לקלוט את הנתונים שהוקשו. ישנן מקלדות בהן מסומן המקש על *די הח 4-> עם המלה ש66מת או בלעדיה. יש מקלדות שבהן מופיע מקש זה בעמיים: פעם - צמוד למקשי האותיות כפי שפרטנו זה עתה, ופעם נוספת - צמוד למקשי הספרות בחלקה הימני של המקלדת (על מקש זה רשום ע6פמת בלבד). התפקוד של שני המקשים זהה. הבחירה באיזה מקש להשתמש הינה לפי נוחות השימוש. מקשי אותיות על גבי מקשי האותיות, הנמצאים במרכז הלוח, מופיעות שתי אותיות: אות אנגלית ואות עברית. כאשר העך נמצא במצב עבודה (להלן: מוד - 66סא) ב"מוד אנגלי" ותקיש על מקש אות, תופיע על גבי המסך האות האנגלית. כאשר הינך נמצא ב"מוד עבר:" תופיע האות העברית. באופן כללי, במקש שבו נמצאים שנל סימנים - הצד השמאלי העליון של המקש מייצג את האות באנגלית והצד הימגי התחתון מייצג את האות בעברית. שים לב שישנם של מקשים עם נקודה, שני מקשים עם פסיק ועוד, לשימוש ב"מוד אנגלי" ולשימוש ב"מוד עברי". ישנם מקשים שבהם שלושה סימנים, כמו למשל המקש שבו מופיעים הסימנים "ף : ;". האות השמאלית התחתונה היא ב"מוד אנגל:", האות הימנית התחתונה היא ב"מוד עברי", והאות העליונה מתאימה לשתי השפות (יחד עם החזקת מקש 126ת5). 24 מקש אוח5 בשורת מקשי הספרות שבחלק המרכזי של המקלדת שבהם מופיעים שני סימנים ובמקשי האותיות שבהם *שנם שלושה סימנים, יש להיעזר במקש 1%6םת5 (המסומן גם בח עבה כלפי מעלה). שני מקשים כאלה נמצאים בשני צידי החלק המרכזי של גוש האותיות). אופן השימוש: שמים אצבע "כבדה" על מקש 5196 ומקישים "קלות" על המקש הרצו*. במקשי האותיות הלחיצה על מקש 1%6ת5 תגרום לכתיבת האות האנגלית הגדולה (8 במקום 8). ברוב תכניות המחשב, הפועלות בעברית, השימוש במקש זה יגרום להצגת אות אנגלית "גדולה". מקש א060]! 0805 למערכת ההפעלה 205 נותנים פקודות בשפה האנגלית, באותיות גדולות או קטנות. עם הפעלת המחשב המקלדת נמצאת במצב של אותיות קטנות (6ס8). לחיצה על 100% 0805 תגרום לכך שכל מה שיוקש מעתה ואילך יופיע באותיות גדולות (480) על פני המסך. לחיצה נוספת על מקש 100% 0805 תחזיר את המצב לאותיות קטנות. במרבית המקלדות קיימת גם נורית 100% 0825 בצד הימנל העליון. נורית דלוקה פירושה "אותיות גדולות". מקש זה אינו משפיע על מקשי הספרות. מקש 10608 וחטא במקלדות שבהן ישנה קבוצת מקשים הנושאת סימון של חצים ושל ספרות, יש צורך להפריד בין הקשת הח לבין הקשת ספרה. מקש 0% מטא, אשר נמצא בצד הימני העליון של המקלדת, מבצע את ההפרדה. נורית דלוקה מציינת שבהקשה על מקש ספרה/חצ *ופיע מספר ולהיפך. מקש ₪50 לחיצה על מקש ₪56 מציינת חרטה על הוראה או פקודה שניתנה למערכת ההפעלה לפני לחיצת עסטתע. עם לחיצת מקש ₪86 המערכת 25 4 , תעבור לשורה הבאה ותציג את הסימן בצירוף כינו* כונן (זאת נסביר בהמשך). ניתן להקיש הוראה חדשה, או ללחו שפסמם. מקש 3 מקש זה משמש להצגת הפקודה הקודמת שהקשת. למשל: הקשת פקודה מסוימת ואתה רוצה לחזור עליה שוב. הקש 3ע ותקבל את הפקודה האחרונה, והסמן נמצא בסוף השורה מצד *מין. אם ברצונך להקן את הפקודה - חזור בעזרת 28080806 (->) כדי למחוק את האותיות שאינן רצויות והוסף מה שרצול. כתיבה בעברית כדי לכתוב בעברית יש להפעיל את תכנית שמתממת (עבור 8-205) או מהמצטא (קיימת בגירסאות 26-205 18% בלבד). הכתיבה *כולה להיעשות בשתי דרכים: א. כתיבה מימין לשמאל. ב. | דחיפה משמאל לימין. בשיטה הראשונה, מחזיקים את מקש 41% לחו> ומקישים על 85/. הסמן יעבור לצד *מין של המסך, והכתיבה תהיה בכיוון התנועה הרג*ל. בשיטה השניה, מחזיקים את המקש 0621 לחו ומקישים על 185. לא יראה כל סימן על המסך, אולם התווים שיוקשו יהיו בעברית וידחפו משמאל לימין. ניתן גם להחליף שפה על *די לחיצה על 416 והקשה במקש "". יש לשים לב שה-08051.06% לא מופעל. את שאר מקשל* העזר והמקשים הפונקציונלים הרלוונטים נכיר במהלך הלימוד. סיכום בפרק זה למדנו על החומרה ועל חלקי המחשב החשובים לעבודתנו: - תיבת המחשב ("השכל") -| מסך - מקלדת - מדפסת בפרק הבא נלמד כיצד להפעיל את המחשב בעזרת מערכת ההפעלה. 66 ]- | הפעלת המחשב | מערכת ההפעלה ותפקידיה מערכת החומרה של המחשב דומה ל"גוף ללא נשמה". החיוניות של המערכת מושגת באמצעות מערכת ההפעלה, אשר לה מספר תפקידים חשובים: א. ניהול, הפעלה וניתוב כל התנועות (התרחשויות) בין המחשב (מעבד) לבין היחידות שמסביבו (זיכרון פנימי וחיצוני, מדפסת, מסך, מקלדת) ובין המחשב למשתמש. ב. תחזוקה של הקבצים הנמצאים על גבי הדיסקים והדיסקטים: כתיבת קבצים, הצגת רשימת הקבצים, העתקה, מחיקה, גיבול וכו'. ג. | העברת הפיקוח בעת הפעלת תוכנה (מעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני, תכנית משחקים) וקבלת הפיקוח חזרה עם סיום העבודה בתוכנה. זכור!!! מאז1 הדלקת המחשב ועד רגע הכיבוי מערכת ההפעלה נמצאת ב:יכרון הפנימי של המחשב. ולכן, כאשר היא מעבירה את הפיקוח לתכנית אחרת, היא עדיין נמצאת ב"רקע". ד. הכנת דיסק או דיסקט לעבודה. מכיון שכך, הדבר הראשון שצריך להיעשות בעת הפעלת המחשב הוא הטענה של מערכת ההפעלה לזיכרון והעברת הפיקוח אליה. בעת הפעלת המחשב, החומרה "מחפשת" את מערכת ההפעלה בכונן 4 ו-0 (אם קיים דיסק קשיח) לפי הסדר (קודם 8 ואח"כ 6). הטעינה לזיכרון נעשית אוטומטית על *ד* החומרה ומרגע זה הפיקוח נמצא אצל מערכת ההפעלה. 27 אם טענת את מערכת ההפעלה לזיכרון באמצעות דיסקט, אפשר להוציא אותו מהכונן לאחר קבלת הסימן <4. עם זאת, כדאל להשאיר את דיסקט 205 בקרבת מקום למקרה שמערכת ההפעלה תבקש להחזיר אותו לכונן 4. מערכת ההפעלה מבקשת להכניס את דיסקט 5 ככונן 4 כך: 4 62106 ם1 615% אסס. פא00%4 15026 68 תסתשט צַ6 צתה 8021%6 מה במצב זה *היה עליך להוציא את דיסקט העבודה שלך מכונן ג, להכניס את דיסקט 205 ולהקיש על מקש כלשהו. בח 0ך ע69! עחג זו אפשר גם כך ... י מערכת ההפעלה כוללת פקודות שונות לתמיכה בשירותים שהמשתמש נזקק להם בעבודתו. כאשר אתה מפעיל תוכנת יישום כלשהי, כמו לדוגמא מעבד תמלילים, גיליון | אלקטרוני וכד', אתה עשןל להזדקק לשירות שאותה תוכנה לא מספקת לך (כמו למשל העתקת קובצ+). במקרה זה יש "לצאת" מתוך התוכנה אל מערכת ההפעלה, לבצע את השלרות הרצו* ולחזור לתוכנה בה עבדת קודם. 8 נתאר עתה בפירוט את תהליך ההטענה של מערכת ההפעלה לזיכרון והכנתה ל יעולה. אתחול הפעלת המתטוב לציוד העזר הקשור למעבד יש "כתובות", כדי שמערכת ההפעלה והתכניות *וכלו לפנות אליו. מערכת ההפעלה מתייחסת לציוד הקשור למחשב בשמות אלה: - כונן דיסקטים :1 ו/או :5 - דיסק :1 ו/או :2 - מסך :00 - מדפסת :2 או :אתק קיימות שתי תצורות בסיסיות של מערכות מחשב: מערכת הכוללת דיסקטים בלבד. - מערכת הכוללת דיסקט אחד או יותר וגם דיסק קשיח. את המחשב ניתן להפעיל באמצעות דיסקט, או באמצעות הדיסק. הפעלת מחשב באמצעות דיסקט במחשב בעל כונן דיסקטים אחד, או במחשב בעל שני כוננים: דיסקט מערכת ההפעלה 205 (דיסקט 05) ניתן לך על-ידי המשווק (בהמשך תלמד כיצד להכין דיסקט 205 נוסף לצורכי גיבו?): א. הכנס את דיסקט 205 לכונן 8 וסגור את דלת הכונן. אם למחשב יש כונן דיסקטים אחד בלבד, זהו כונן 8. אם ישנם שני כונני דיסקטים, אחד מהם הוא כונן 2 והשני - כונן 8 אם טעית (ראה בהמשך כיצד לזהות מצב זה) והכנסת את הדיסקט לכונן 8, הוצא אותו והכנס אותו לכונן הנכון. ב. הרם, או לח, את מתג ההפעלה של המתח (בדרך כלל הוא נמצא בדופן הימני של תיבת המחשב ולפעמים בחזית). ישנסם מסכים שנזונים ממתח המחשב ‏ וש כאלה שנחונים ממתח הרשת. באלה האחרונים יש להפעיל את מתג ההפעלה. |29 הפעלת מחשב באמצעות דיסק בעת רכישת מערכת המחשב דרוש מהמוכר להתקין עבורך את מערכת ההפעלה על גבי הדיסק. א. וודא שאין דיסקט בכונן 4 ודלת הכונן פתוחה. ב. הרם, או לחצ, את מתג ההפעלה של המתח (בדרך כלל הוא נמצא בדופן הימני של תיבת המחשב ולפעמים בחזית). ישנם מסכים שנטונים ממתח המחשב כ וש כאלה שנטונים ממתח הרשת. באלה האחרונים יש להפעיל את מתג ההפעלה. תהליך האתחול בעת הפעלת המחשב, ולא חשוב באטזו דרך מהדרכים הנ"ל תעשה זאת, יקרו מספר דברים: 1. תתבצע בדיקת ז'כרון. ברוב המחשבים התואמים למחשב יבמ תוכל לראות את כמות הזזכרון. ב-%9 מוצגת בצד השמאלי העליון של המסך. 2. המחשב יפנה לחפש את מערכת ההפעלה 205 בדיסקט או בדיסק. אם נמצא דיסקט 205 בכונן 8 ודלת הכונן סגורה, אז מערכת הוזפעלה תוטען לזיכרון הפנימי של המחשב מכונן 4. אם לא נמצא דיסקט בכונן 3, או שהדלת פתוחה, ובמחשב אין דיסק קשיח, או שבכונן 3 נמצא דיסקט שאינו דיסקט 205 והדלת של הכונן סגורה, אז המחשב *ודיע (בגירסה 5): 8 16 :0000 6'ת08 415% 15תך .תסצ6קס (566₪ע5) 5/ 6ג6 6טסת10ש 02₪86666+ :א פצפ 61116 205 6ב 6פט 20058016 16 ₪8%6 סך .צַסא 8 658עק 8 415%98 סשתת0 בגירסאות קודמות של 205 תופיע ההודעה הבאה: 02עע6 618% עס 615% מסטפ5ע5-תסא ע680ע תסבש ע6א עת8 862186 6ת8 1806ק6ת 20 במקרה זה יהיה עליך לדאוג לכך שבכונן 4 יהיה דיסקט 205. במחשב עם דיסק, יש לוודא שדלת כונן 4 תשאר פתוחה. כאשר דלת , כונן| הדיסקטים פתוחה המחשב אינו: יכול להשתמש בדיסקט שבכונן. אם לא נמצא דיסקט בכונן 8 ומותקן במחשב דיסק קשיח (כונן 0), אז מערכת ההפעלה תוטען לזיכרון הפנימי של המחשב מכונן 0 - כל זאת, בתנאי שמערכת ההפעלה נמצאת על הדיסק. אם מותקן במחשב דיסק קשיח (כונן 0) ללא מערכת הפעלה, יש להפעיל את המחשב עם דיסקט מערכת ההפעלה 205 בכונן 4. בוודאי תרצה שמערכת ההפעלה תופעל תמיד מתוך הדיסק הקשיה. לשם כך עליך לקרוא את הפרקים העוסקים בכך בהמשך הספר או לקבל סיוע בעת רכישת המחשב. 3. לאחר שהוטענה מערכת ההפעלה לזיכרון הפנימי, המחשב יבקש ממך להקיש את התאריך והשעה. לאחר מכן הוא *ודיע את הגירסה (וורסיה) ו'סיים בהצגת ה-סקשסעקת - זוהי הפיה של המחשב למשתמש. לדוגמא, בגירסה 5 205 *יראו הדברים כך: (בהמשך נסמן את השימוש במקש ₪662 על *די סוגריים מרובעים, כך: [66מם]). מחשב: 90 14666 18 6866 סת6עעט0 : (צע-06-₪ש) 6866 שסת עססתם המשתמש מקיש משמאל לימין: חודש, מינוס, יום, מינוס, שנה [ע6סמ₪] 10-20-91 מחשב: 8 155 0116 ס6ת6עעטש0 :1 שסת סססתת המשתמש מקיש משמאל לימין: שעה, נקודתיים, דקה [662ם₪] 07:50 מחשב: 0 תסבפעסט (5-205)2א (162080+6)3א 1 0057 81620580+6 %ת18עעקסס(0) <0 או <4 על שאלות אלו אפשר לענות בדרך הקלה בלחיצת עססתם, אבל אז התאריך במחשב :היה 01-01-1980 והזמן ימדד מרגע הפעלת המחשב. 11 ההמלצה היא לוודא שהתאריך *היה מעודכן. כלומר, יש להקפיד על הכנסת התאריך הנכון. לגבי שאלת השעה, אפשר לענות ב-ע66מ₪. ועוד הערה לגבי השעה: כדי להפריד בין המספר המייצג את השעות (בדוגמא שלעיל זהו המספר 7) לבין המספר המייצג את הדקות (בדוגמא שלעיל זהו המספר 50) יש להקיש נקודתיים (:), ולהיעזר לשם כך במקש 51+6 (ראה פרק קודם). מערכת ההפעלה מציגה למשתמש סימן הנחיה (6סמספת) כדי שסין הוראות. סימן ההנחיה **ראה כך <4 או כך <0, בהתאם לכונן שממנו הוטענה מערכת ההפעלה לזיכרון הפנימי של המחשב. רק כאשר מתקבל טימן ההנחיה אפשר לתת פקודות למערכת ההפעלה. כאשר מקישים את התאריך עלולים לטעות. אפשר למשל להשמיט את סימן המינוס בין החודש ליום, או שאפשר לכתוב את התאריך בסדר שגוי: *ום-חודש-שנה ולא חודש-יום-שנה. צריך לשים לב לכך ולתקן כנדרש. אם כותבים נכון מבחינה תחבירית, אך טועים במספר היום למשל, אפשר לתקן באמצעות הפקודה 7₪'גכ. ישנם מחשבים בהם התאריך מופיע בצורה שונה - קודם :ום ואחר- כך חודש. יש לשים לב למה שמופיע בסוגריים. הערה: במחשבים החדישים מותקנת טוללה חשמלית (בדומה לסוללה בשעון דיגיטלי) ולכן המחשב "זוכר" את התאריך והשעה והוא לציג אותם בעת ההפעלה. במידה והנתונים (כונים, הקש שפסתע להמשך. תאריך וזמן במחשב תאריך - 5דגס כדי לשנות את התאריך שבמחשב, או כדי להציג את התאריך על המסך, יש להפעיל את הפקודה 2418. כאשר הינך רואה את הנחיית המערכת כמו *8 או <ל60, :היה עליך להקיש את המלה מ78גס ולאחריה להקיש ש6סתם. [ץ66מ] 422478 מחשב: 90 1146 18 0806 6ת6עע00 : (עצע-66-₪₪) 6856 שסם עסס6תם המחשב מחכה שתקיש את היום לפי הסדר הבא: 2 - חודש בתחום 1 עד 12 - סימן מינוס - *ום בתחום 1 עד 31 (תלוי במספר הימים בחודש) - סימן מינוס - שנה בתחום 80 עד 99, או 1980 עד 2099 ובסיום - לחצא עס6תק. | שים לב לכך שניתן להורות למערכת ההפעלה להציג את התאריך - בסדר "אירופאי", כמקובל אצלנו: עְעַ-₪ש-68. שעה - שאוד כדי לשנות את השעה שבמחשב, או כדי להציג אותה על המסך, יש להפעיל את הפקודה 11%8. כאשר הינך רואה את הנחיית המערכת, כמו <3 או 0 *היה עליך להקיש את המלה 1186 ולאחריה - עססתם. [ע6סם3] מאדץ<ה מחשב: 8 185 6016 6ם6עעט0 שס6ם עססתם המחשב מחכה שתקיש את השעה לפי הסדר הבא: - שעה בתחום 0 עד 23 - נקודתיים (:) : - דקה בתחום 0 עד 59 - נקודתיים (:) - שניות בתחום 0 עד 59 ובסיום - לתא עשסתם לא חייבים לציין שניות. בדרך כלל מציינים רק שעה ודקה, ואז נראים הדברים כך: מחשב: 8 1 6ם01 טתסעעט0 משתמש: [עס6םת] 19:05 :51₪6 שסם ע66>תת 3 מעכר מכנן לכנן לאחר שמערכת ההפעלה הוטענה לזיכרון נראה על המסך את ההנחיה ?4 (אם מערכת ההפעלה נטענה מדיסקט), או את הסימן <0 (אם מערכת ההפעלה נטענה מהדיסק). פירוש הדבר, שהמערכת מוכנה לקבל פקודות. כונן 8 (או 6) הוא כרגע כונן "ברירת המחדל". המשמעות ה*א, שאם ניתן פקודות למערכת ההפעלה מבלי לציין את שמו של הכונן (במידה והשם הוא חלק מתחביר הפקודה), מערכת ההפעלה תתייחס לכונן 8 (או 0). אפשר לשנות את כונן "בר'רת המחדל" על :די מעבר מכונן לכונן. המעבר נעשה על *די כתיבת שם הכונן, נקודתיים ולחיצת מססתת: התחלה <4 מעבר מכונן 4 לכונן 0 [עפסמע] :2<06 סיום הפעולה : <0 התחלה <4 מעבר מכונן 4 לכונן 8 [ת%66ם2] :ס<4 סיום הפעולה לפ הערה: במעבר מכונן לכונן יש לוודא שאכן קיים הכונן שאליו מתבצע המעבר. אם עוברים לכונן 5 (כמו בדוגמא), יש לדאוג לכך שיימצא בו דיסקט ולא "סתם" דיסקט, אלא דיסקט תקנל מבחינתה של מערכת ההפעלה. אם לא תעשה זאת, תקבל הודעת שגיאה. שים לב! אם לא יהיה דיסקט בכונן 5, תופיע ההודעה הבאה: 8 62106 שת0801ע עסעת6 צ680ע >סא 17 ,3662 ,%6ע0ס24 יהיה עליך להכניס דיסקט לכונן 5 ולענות באות 8 (או ם) כדי שהמחשב ינסה שנית. לעתים במעבר לכונן ריק (4 או 5), או במקרה של תקלה כלשהי, המחשב 'נתקע" ואף מקש לא :כול לחלף אותנו. הדבר הלחיד: שניתן לעשות עכשיו הוא לאתחל את המחשב. *שנן כמה דרכים להפע*ל את המחשב מחדש. 4 הכעלה מחדש של המחשב דרך אחת להפעיל את המחשב היא על ידי הורדת מתג ההפעלה כדי להפעילו מחדש. בשפה המקצועית התהליך הזה נקרא "התנעה קרה". לפנ שתעשה זאת, הנה מספר הסברים על דרכים אלטרנטיביות, מבלי לכבות ולהדליק את המחשב - "התנעה חמה": לחצ בו זמנית על המקשים 0021+41%6+261. הלחיצה מתבצעת באופן הבא: שמים שתי אצבעות של יד שמאל על מקש 416 ועל מקש 06021 הנפמצאים בצידה השמאלי של המקלדת. בעזרת אצבע יד ימין לוחצים קלות על מקש 261, הנמצא בצידה הימני של המקלדת, ומרימים את שת הידיים. קיימת אפשרות נוספת: לחיצה על 66פפ6ַ. שתי הדרכים האחרונות, כלומר "התנעה חמה", מומלצות *ותר מהדרך הראשונה. לכן, אס "נתקעת" השתמש באחת מהשתיים. סיכום בפרק זה היכרנו את מערכת ההפעלה של המחשב ופקודות בסיסיות ראשוניות לעבודה במחשב: - כיצד להפעיל את המחשב בתחילת העבודה וכיצד להפע:לו מחדש במקרה ש'"נתקעים". - מ7גס - מאזץ - מעבר -מכונן לכונן בפרק הבא נמשיך ונרחיב לגבי פקודות מערכת ההפעלה. רצן? לקרוא את הספר כשאתה *ושב ליד המחשב ומתרגל את הדוגמאות הנתונות לפי הסדר, שכן כל פקודה חדשה והדוגמא המצורפת אליה בנויה על הדוגמא הקודמת. 55 רשימת קבצים ותוכנס | נתחיל עכשיו בלימוד הוראות ההפעלה (8ם6610טת2ס5ת1), או הפקודות (פ6ַמ₪8מס0), של מערכת ההפעלה. אנו ממליצים ללוות את הלימוד בספר בתרגול מעשי, כלומר - להפעיל את הפקודות במחשב. כאשר אתה מקליד את ההוראות, אין כל הבדל אם אתה משתמש באותיות גדולות או באותיות קטנות. עשה כרצונך. אם תשתמש באותיות קטנות *היה לך קל להבתין בין הפלט של המחשב לבין ההקלדה שלך. לאחר כל פקודה יש להקיש עפסתם, אנו נכתוב זאת כך: [לפסתם], כדי להזכיר לך לעשות זאת. בהמשך נתייחס. להפעלת 205 מכונן הדיסקטים 8. למשתמשים אשר טוענים את מערכת ההפעלה מדיסק 6 תוצג ההנחיה <0 ולא <ג, כפי שנראה בדוגמאות הבאות. בחלק מהדוגמאות *וצגו לפניך פלטים של המחשב בתגובה לפקודות שאתה מזין. שים לב, שהפלט מותאם לגירסה 5. בגירסאות קודמות ייתכנו שינויים | קלים | שאינם משמעותיים, | אלא אם נאמר במפורש. 16 הפקודה 18 פקודה זו מציגה את תוכן הדיסקט או הדיסק. כלומר, היא מציגה את רשימת שמות הקבצים (קובצי נתונים, תכניות וספריות). התחלה <4 הפקודה [ע66ם2] ע4<61 תשובת המערכת (דוגמא בלבד) 1 סת 88 4 62106 םת1 6מט1סט 6 125 סשפסמטא 562181 פמט1סט :4 02 עְע0סס6עצת 8 04-09-93 57845 00% פאגואאסס 8 04-09-93 36092 | מאם <טאסגם 8 02-09-93 20634 | מאם | טממכ 8 01-09-95 813 0% זידסם 8 "08-09-91 18650 | מאם 0 8 04-09-93 32911 | א00 עגאתסקע 8 04-09-91 23537 | 00% מפסא 8 08-09-93 16200 | מאם אפסא08 0:75 06-12-91 19 5 שא 00 8 196301 | (116)8/ 9 6 פססעס 89088 4< במקרים רבים הרשימה ארוכה ועל כן היא "רצה" על המסך ותוכל לראות רק את סופה. בהמשך נלמד כיצד לעצור אותה, כדי שנוכל לקרוא את הכתוב. אפשר להשתמש בפקודה 218 כדי להציג (תונים אודות קובצ אחד בלבד או אודות קבוצה של קבצים. כדי לראות (תונים אודות קובצ אחד נכתוב, למשל: עסס.601% ע4<261 8 04-09-92 813 00% וניכ וכתשובה נקבל: כיצד לראות קבוצה של קבצים נלמד בהמשך. 7 41 רשימת הקבצים הרשימה מורכבת מטורים. נקרא אותם משמאל לימין: - הטור השמאלי ביותר מכיל את "השם הפרטי" של הקובא. - הטור שלאחריו הוא "שם המשפחה" (או "סיומת"). - גודל הקובף ביחידות של בתים (פססַעַם). - התאריך בו נבנה, או עודכן, הקוב>. - השעה בה נבנה, או עודכן, הקובא. בסיום רשימת הקבצים, מציגה הפקודה 218 מספר נתונים: - מספר הקבצים שהוצגו ברשימה. בדוגמא שלעיל - 9 קבצים. - נפח האחסנה של כל הקבצים שהוצגו ברשימה. בדוגמא שלעיל נפח האחטנה הוא 196301 בתים (בערך 191%). - את נפח המקום הפנוי הנותר על הדיסקט או הדיסק. בדוגמא שלעיל הנפח הנותר הוא 89088 בתים (בערך א87%). נפח המקום הפנו* מוצג רק בגירסה 5. הפקודה 18 הופעלה על דיסקט שנפחו הכולל הוא 36088 (למעשה ישנם רק 8א355). מערכת ההפעלה מציינת שנוצלו 191% על .די קבצים ונותר מקום פנוי של כ-87%, סה"כ 278%. השאלה היא להיכן נעלמו כ-16%, שהם ההפרש בין 278% ל-א358%? התשובה היא, שנפח של כ-76% הוא הנפח של קבצים הקיימים על הדיסקט, אך אעם נראים בהפעלת הפקודה 218 - אלה הם קבצים נסתרים (1168ק מ11666). בקבצים אלה נדון בהמשך. שים לב, נפח הקבצים הנסתרים וכן נפה שאר קובצי מערכת ההפעלה שונים בכל גירסה. עכשיו גם ברור מדוע חשוב לעדכן את התאריך במערכת. אם בעת הפעלת המחשב תשיב ב-עסטחע לתאריך, תמצא מהר מאוד דיסקט, או דיסק, שכל הקבצים בו נרשמו ב-01-01-80 ותאבד על ידי כך מידע חשוב: תאריך בניית, או עדכון, הקוב. עליך לזכור: - ההתחלה היתה במצב שכונן "ברירת המחדל" היה .8. הפקודה הזכ ניתנה בלי ציון שם הכונן ולכן היא הציגה את רשימת הקבצים שבכונן "ברירת המחדל" - כונן 84. - למערכת ההפעלה אין כל משמעות אם אתה מקליד באותיות גדולות או קטנות. אפשר היה לכתוב ע41 ,218 או ת01. 8 שם קובצ שם קובף במערכת ההפעלה 205 מורכב משלושה חלקים: - שם "פרטי" באורך מ-1 עד 8 תווים (8₪6ת116ק), - | . (נקודה), - שם ‏ "משפחה" ‏ (או "סיומת") באורך מ-0 עד 3 תון'ם (מ810ת60א3). ניתן להשתמש בתווים הבאים עבור שם קובצ: - אותיות האלף-בית האנגלי 4 עד 2, - ספרות 0 עד 9, - טימנים מיוחדים % ! 0 8 4 8 ( )- [+' אין הנחיות מיוחדות לגבי כתיבה של שמו ה"פרטי" של הקוב>, אך רצו?ל ששמו של הקוב *היה משמעותי, כדי שקל *היה לזהות ולאתר אותו. - סימנים אסורים - רווח [ ] / " : > 2 + = לגבי שם ה"משפחה" קיימים מספר כללים. להלן מספר דוגמאות: שם "משפחה" | משמעות זגם קובצ המכיל פקודות 05כ2. 00% קובצ+ תכנית. מאם קוב+ תכנית. 1 קובצ של תוכנת 100098 1 קובצ של תוכנת 0עס086. 05 תכנית בשפת התכנות 28516. זגס קובצ+ המכיל נתונים. זאי' קובצ המכל*ל נתונים. התד קובצ+ וורדמיל עברי. הסג קובצ א-ב עברל. בשלב של ההפעלה הראשונית של המחשב, קיימים על הדיסקט או הדיסק, קבצים בשמות שונים ולחלקם יש שמות "משפחה" כפי שהזכרנו. כאשר אתה משתמש בתוכנה כמו מעבד תמלילים, לוטוס, או שפת תכנות כמו בייסיק או פסקל, אתה תצין את השס ה"פרטי" של הקוב+ בלבד. את שם ה"משפחה" תוסיף התוכנה באופן אוטומטי. יש שמות משפחה שהמשתמש קובע ועל כך נלמד בהמשך הספר. .>9 כאן צריך לזכור, שלקובף מסוג "תכנית" יש סיומת מאם או 00%. הפעלת התכנית מתבצעת על ידי הקשת שמה הפרטי בלבד. כללים לכתיבה של שם קובץצ - הת:יחסות לשם קובצ תיעשה על ידי כתיבת כל שלושת חלקיו: שם "פרטי", נקודה ושם "משפחה". שם הקוב *כול להיות רק שם "פרטי" ואז ההתייחסות היא לשם ה"פרטי" בלבד (ללא נקודה וללא שם "משפחה"). - אין משמעות לכתיבה של אותיות קטנות או גדולות. -‏ כדי להפעיל תכניות (שם ה"משפחה" הוא 8א%ם או 008%), או כדי להפעיל קובצי הוראות ששם "משפחתם" הוא 8417 - אפשר לציין רק את השם ה"פרטי" שלהם. הצגת רשימת קבצים בכונן אחר פקודת 213 כפי שהופעלה ([עסשסתם] ת21<ג), הציגה את רשימת הקבצים הנמצאים בכונן "ברירת המחדל", במקרה זה - כונן 4. אפשר להציג באמצעותה רשימת קבצים שנמצאים בכונן אחר. נעשה זאת בשתי דרכים: דרך א. התחלה 24 הכנס דיסקט לכונן 8 הפקודה [ע6סםת] ‏ :0 ע2<61 תשובת המערכת (דוגמא בלבד) 1 סת פב 2 021086 ת1 6שטו1סש 6 15 עססמטא 962181 6מט1סע :8 +0 ע2126000 8 04-09-95 57845 008 פאהאאסס 8 08-09-93 36092 | מאם <טשאסגם 8 08-09-93 20634 | מאם וני 8 04-09-95 413 00% זידסם 8 04-09-93 18650 | מאם 5% 8 01-09-9535 42911 | 6008 שהאתסק 8 03-09-9232 23537 | 006 מפסא 8 08-09-91 16200 מאם אפכא01 75 06-12-91 19 58 16קא0ס 8 196301 | (116)8? 9 6 6689עס 89088 4 20 המערכת מציגה את רשימת הקבצים בכונן 58, אך ברירת המחדל נשארת - 2. דרך ב. התחלה <ב הכנס דיסקט לכונן 8 שינוי כונן "ברירת מחדל" :ס<ב2 תשובת המערכת <ם פקודה [2ע60ת₪] 8<612 תשובת המערכת (דוגמא בלבד) 1 סת פת 2 82106 ת1 6מט1ס? 6 1:5 סססמטא 562181 6מו1סש :2 +0 212606027 8 04-09-92 47835 | 0086 פאגאאסס 8%₪ 04-09-91 36092 | מאם | קטאסהם 8% 08-09-91 206348 | מאם ו 8 04-09-93 413 00% דדסע 8% 04-09-91 18650 | מאם סע 8 04-09-9535 32911 | 008 עהאתסק 8 08-09-93 23537 | 008 מפסא 8 04-09-93 16200 | שאם | א25א01 1:5 06-12-91 19 858 1תא00 8 196301 | (2116)5 9 6 פסטעט 89088 8< שים לב, אס לא יהיה דיסקט בכונן 8, תופיע ההודעה הבאה: 8 02106 שת08061ע עסעע6 2686 ססא 7 , עעסס6ת ,סעסס4 יהיה עליך לענות באות 8 (או 8) כדי לחזור לנקודת ההתחלה שלפני ביצוע הפקודה, או להכניס דיסקט לכונן 8 ולהקיש 8 כדי שהמחשב ינסה פעם נוספת. לעתים, בזמן מעבר לכונן ‏ 8 שאין בו דיסקט או אפילו "כך סתם" בגלל הקשה על מקש לא נכון או בגלל תקלה כלשהי, המחשב "נתקע". כדי להיחלץ ממצב זה השתמש ב"התנעה חמה" כפי שתוארה בסוף פרק 2. +1 עצירה והפסקה של פעולה הפקודה 8זפ, כפי שהוצגה עד כה, מציגה את שמות כל הקבצים שבכונן המבוקש (אם לא מצוין שם כונן, מוצגים הקבצים שבכונן "ברירת המחדל"). אם הרשימה נעה על המסך מהר מדי, ישנה דרך לעצור את הביצוע, אך לא לבטלו. כדי לעצור את ביצוע הפקודה (אך לא להפסיקה באופן מוחלט) יש להקיש על שני מקשי עזר בו-זמנית: אחד 0521 והשני 106% מטא. אופן הביצוע: שים אצבע "כבדה" על מקש 1ע06 והקש קלות על מקש 106% מטא, שחרר את האצבע ממקש 0021. אפשרות אחרת היא ללחוף 0021+5, כלומר מקש 0621 ומקש 5 באותו אופן שתואר לעיל, או על מקש ספגּפק. אם ברצונך להפסיק באופן מוחלט את .ביצוע הפקודה *היה עליך להשתמש בשני המקשים 1ע0%62 ו-68%ע2. מעתה נכתוב זאת כך:. % ץג (מקש 8% נמצא על המקש שעליו גם כתוב ס6פגּ8ק, או 100% 562011). צירוף המקשים 0%21+0 משמש גם כן למטרה זו: שים אצבע "כבדה" על מקש 0621 והקש קלות על מקש האות 6, שחרר את האצבע ממקש 0021. נסכם את האפשרויות שתיארנו: עצור פעולה 8% נמטא+0%621 או 5 או 6 הפסק פעולה 010 או 8% +01 או % 0%621+502011 "התנעה חמה" | 1+ חרטה ו 56 עצה: כל ניסיון ללחוצ בו-זמנית על שני המקשים שלא בדרך המפורטת לעיל, לא ישיג את התוצאה המבוקשת, וי*גרום להאצת הדופק, לפיספוסים ולמפח נפש. 4142 הצגה של רשימת קבצים ארוכה במסך אפשר להציג 20 שורות בלבד. יכול להיות שברשימת הקבצים יש שורות רבות *ותר. כאשר יסתיים ביצוע הפקודה 218 תראה על המסך את 20 השורות האחרונות. כדי לאפשר הצגת הרשימה בקבוצות של 20 שורות (כלומר, מסך אחר מסך), יש להקיש את הפקודה 218 עם הפרמטר 2/ (מהמלה 6)): התחלה <24 הפקודה [עסטתם] ק/ ע4<61 תשובת המערכת (דוגמא בלבד) 1 סת פפת 2 42106 ת1 6מט1ס? 6 1:85 תססמטא 562181 6מט1סע :4 02 צַע60%0ע1ע 8 04-09-91 57845 00% פאגואאסס 8 04-09-93 36092 | מאם <0א20 8 04-09-93 20634 | מאם ספת 8 04-09-91 413 0% שידס מחשב: מודיע בסוף כל מסך .. . צ080ע2 תסגתש צ46 8 502186 משתמש: לוחף על מקש כלשהו להמשך %% המסך האחרון ייראה כך 11 8 04-09-93 23537 00% מפסו 8 04-09-91 16200 מאם| א25א01% מ 06-12-91 19 5 6 8 196301 | (116)8? 32 6 85ססעס 89088 4 דרך נוספת להצגת רשימת הקבצים, אשר כוללת רק את שמם הפרטי ואת שם המשפחה, נעשית בתצוגה "רחבה" (0186). נפעיל את הפקודה 18 עם הפרמטר ₪/ כך: 33 4< התחלה 7 [ע6סמ₪] ש/ ע4<61 הפקודה תשובת המערכת (דוגמא בלבד) , 1 סת פהת 4 82106 ם+ 6מט1סט 6 185 עססמטא 562181 6מו1סש :4 %ס עע0ס60מ1ע מאם.סע %. זי'דס מאם. סשמטת מאט. פטאסהם 60 . פא 0 5 מא . אפפאס .ו תס 8 196301 (9116)8 9 6 60985ע0 89088 <4 הפעלת הפקודה הזת עם הפרמטר ₪/ מציגה מסך המכיל 5 טורים של שמות קבצ'ם. כל טור מכיל שני חלקים: שם "פרט:ג" ושם "משפחה". כל עוד רשימת הקבצים קטנה, נוכל במבט חטוף למצוא את הקוב% המבוקש. פקודת 218 *כולה להציג תוכן של דיסקט או דיסק, שבו יכולים להימצא עשרות ואף מאות קבצים. במצב זה, קשה לאתר קוב מסוים. ברשימה שאינה ממוענת (אעה מסודרת בסדר אלפאביתי כלשהו) הדבר קשה עוד *ותר. תווי הכללה - 6805 פוו/ש מערכת ההפעלה מאפשרת להשתמש בשני תווים מיוחדים, סימן שאלה (?) וכוכבית (*), כדי להגדיר תנאים המתייחסים לשמות הקבצים הן בחלק השם ה"פרטי" והן בחלק של שם ה"משפחה". המשמעות היא "כל תו", אלא שהכוכבית (*) מציינת "כל תו" מכאן ועד לסוף השם ה"פרטי", או שם ה"משפחה", ואילו סימן השאלה (?) מציין "כל תו" אבל במקום בו הוא מסומן (כלומר תו כלשהו אחד בלבד). מקובל לכנות תווים אלה בשם תוו* פרא (08268 0116), או תווי הכללה. להזכירך, ציון שם קוב נעשה על-ידי ציון שם "פרטי", נקודה, שם "משפחה". דוגמאות: הצג את כל הקבצים, כך [עססתם] .24812 או כך [עססתע] ‏ *.* ע2<01 הצג את כל הקבצים ששמם ה"פרטי" *כול להכיל תו או תווי*ם כלשהם, ושם "משפחתם" 00%: [עשסת₪] שסס.* 242612 4 זכור! לשם "משפחה" עד 3 תווים בלבד. הצג את כל הקבצים ששמם ה"פרט:" מתחיל באות 4 ושם "משפחתם" מתחיל באות ₪: [ע56ם] *8*.6 22612 הצג את כל הקבצים ששמם ה"פרט*" מתחיל באותיות 00 ושם "משפחתם" הינו 00%: [ע66ת] ₪ס0ס.*60 22015 כל הקבצים שאין להם שם "משפחה": [66%מ] .* :2201 השימוש בסימן השאלה (ל) נדיר *ותר. דוגמא: הצג את כל הקבצים ששמם ה"פרטי" מתחיל באות 6 ולאחריה באים 4 תווים נוספים בלבד, ובשם ה"משפחה" האות השנייה היא א: [?66מם] 7א?.?0777 ע2201 הצג את כל הקבצים ששמם ה"פרטי" מתחיל באותיות 24 והאות הרביעית (האחרונה) בשמם ה"פרטי" היא 25. שם ה"משפחה" מתחיל באות 4 ומסתיים באות 0: [עססת] ₪?8?8.8ק 42612 השימוש בכוכבית (*) נפו *ותר ויכול לחסוך הקשות רבות, אם שמות הקבצים נכתבו כיאות. הדוגמאות שלעיל *כולות לתת לך כמה רעיונות למתן שמות לקבצים. מעט מחשבה בנושא תביא הרבה תועלת בהמשך. נסכם עתה את אשר למדנו על הפקודה 18כ: התייחסות לשמות קבצים על-ידי * ו-? (תווי הכללה) - הצגת רשימת הקבציםס מסך אחרי מסך ?/ הצגה לרוחב ₪%/ דוגמאות נוספות: [עססתע] ש/ *.10677עק ע61< [עספת ]2‏ ק/ 6א6.* ע4<41 [62סם ]2‏ ק/ ש/ 898*.086ם 22612 155 ההפעלה 205 כמו צ0ס, תטמס ועוד מנצלות אפשרות :ו, ועל כן חשוב שתהיה לך מיומנות לעשות זאת. בגירסה 5 יש לפקודה מזת אפשרולות הפעלה נוספות ומגוונות. למשל, ניתן להציג את רשימת הקבצים כשהיא ממו*נת: אפשרות 1: ס/ 42012 אפשרות 2: 8 :4261 הסבר: 1. כאשר כותבים את הפקודה 218 עם הפרמטר 6/ ללא ציון סדר המיון, | רשימת הקבצים תופיע בסדר אלפאביתי | (ברירת מחדל). בתחילה תופיע רשימה ממוינת של ספריות המשנה (נסביר זאת בפרק על ספריות המשנה), ואח"כ רשימה ממוינת של שאר הקבצים. 2. כאשר כותבים את הפקודה 218 עם הפרמטר 8-:6/ רשימת הקבצים תוצג במיון לפי גודל הקובצ, מהגדול לקטן. נציג מספר אפשרו"לות נוספות למיון, כאשר מציבים ערך במקום הפרמטר 0: מפתח המיון סדר המיון הפרמטר שם "פרט:" אלפאביתי עולה מ-4 עד 2 ב - "- - " - :ורד מ-2 עד 4 ם- שם "משפחה" אלפאביתי עולה מ-4 עד 2 6 - " - - '" - יורד מ-2 עד 4 6 תאריך ושעה סדר עולה (מהתאריך הנמוך) 8 - "- סדר :ורד (מהתאריך הנוכחי) 6 גודל הקוב מהקטן לגדול 8 - " - מהגדול לקטן 8 46 הפקודה וז הפקודה 8802 נותנת עזרה תחבירית לפקודות מערכת ההפעלה. אין הכוונה שמסכי העזרה יאפשרו ללמוד את הפקודות, אלא שניתן יהיה להסתייע בהסבר כאשר לא ברורה הצבת פרמטרים, או תנאל ההפעלה. הכוונה היא לתת תמיכה, או עזרה, למי שכבר :ודע וזקוק לרענון מדי פעם. זכור, בגירסה 5 205 יש למעלה מ-98 פקודות, כאשר לכל אחת מהן יש פרמטרים, אופציות ומתגים שונים. ניתן להשתמש בעזרה בשתי דרכים: דרך אחת מיועדת למי שיודע את הפקודה. כדי לקבל עזרה אודות פקודה מסוימת יש להקיש אותה ולאחריה את רצף התווים ?/ (קו נטוי וסימן שאלה). למשל, נבקש הטבר אודות הפקודה צ002. נכתוב: ?7 עססס<:0 ההסבר: .ת1008%10 עס6תססת8 60 21168 6עסם עס 6ם0 000188 [[...+] [8/ 4/] 66עט50+] [5/ 2/] שספטס8 [8/ 8/] 002 [ץ/] [[8/ 8/] מס1ה8ת46551] .1 06 60 21168 עס 2116 6בס 5826011168 8001206 .4 סאסס 45011 ת8 181685065 4 . עעפת1ס 8 61068608ת1 8 1186 עס/בתה8 עע60%0ע412 6ת6ס 520012168 | ב8%610ת609%1 . (116)8? שסםת 6ת% עס+ ממ 16080עש 826 21108 שסת סת% 00212168 ץ/ ,(ת10ס8ת609%1 ע0+ 2116 16קת81 8 צ+82601 ,1108 6מתססקה 0סך עס 11608265 שַםת1פט) 6סעטס8 ע0ס+ 21168 1%61216ג₪0 טס . (₪86ע02? 1161+2?1162+11163? רק לשם השוואה, ההסבר על הפקודה 00% במדריך של חברת %‏ תופס כ-4 עמודים. ניתן גם לבקש עזרה על פקודה כך: צֶסְסס מס61ת כתשובה נקבל מסך זהה לזה שהופיע כתשובה לפקודה ?/ ע600. אלה שאינם זוכרים, או שאגם רוצים לזכור את שמות כל הפקודות, . יכולים להקיש 88/2 ולקבל את רשימת כל הפקודות, כשהן מוצגות מסך אחרי מסך. לאחר מכן :היה (יתן לבקש עזרה ספציפית, לפי הצורך. .7 הפקודה ?וד הפקודה מֶסְצְז מאפשרת למשתמש להתבונן בתוכנו של קוב (לא להפעילו, אלא לראות מה נכתב בתוכו). הפקודה פועלת .על שם של קובצ אחד בלבד, לעומת הפקודה 218 אשר מציגה רשימה של מספר קבצים. המשמעות היא, שהפקודה 28₪צ1 צריכה לקבל את שמו המלא של הקובף, ללא שימוש בכוכביות (*) וסימני שאלה (?). הפקודה מאפשרת לראות את תוכנו של כל קובצ, אבל באופן מעשי היא ישימה רק לקבצים מסוג מסו"ם, קבצים שניתן לקרוא את תוכנם. קבצים אלה הם קובצי תמליל (טקסט 6א66) והם נקראים למשל 680.06ע2, 6 8108.086ת5, 9% גם את הקבצים עם סיומת 086. יכולה הפקודה שפצך להציג בדרך שנוכל לקרוא. לדוגמא, נבקש להציג את תוכנו של קובף 6. ססאסססגו8, | שנדון בו בהמשך: [665מם] %. 860660 עס <:0 תשובת המחשב (דוגמא): אפס >סשסעס ;:;:6 מסאקש 0:< הפקודה ₪קצ7 לא תוכל להראות לנו תוכן של כל קובא. בעת ביצוע הפקודה על קבצים ששם "משפחתם" מאם או 00% וקבצים אחרים שאינם טקסט, יופיעו על המסך סימנים משונים ולישמעו צפצופים למיניהם. | זאת, מכיון | שהנתונים שלהם הן פקודות הכתובות בצורה בינארית ולא בצורת תוו*ם הניתנים להצגה. הכקודה 05!! מתסא היא פקודת שירות, אשר קוראת מאמצעי הקלט ומציגה מסך אחד של נתונים בכל פעם. משתמשים בה בעיקר כדי להציג קבצים ארוכים. זוהי פקודה חיצונית. אם נרצה להשתמש בפקודה 158 כדי להציג קוב%> שאורכו גדול ממסך אחד, יש להוסיף את הפקודה 088 כדי לקבל תצוגה של מסך 88 אחד אחר השני עם עצירה ביניהם. הפקודה דומה לפרמטר .5/ בפקודה 18כ. דוגמא: 6 ן 680.₪6ע 6סעס דרך אחרת לבצע פעולה זו, היא על ידי שימוש בסימן >. דוגמא: 8 >> 6עסם בסוף הצגת מסך מקבלים: --026-- יש להקיש על עססםם כדי להמשיך. הדפטות שירות במהלך העבודה במחשב אנו מעוניינים לשמור נתונים מסוימים בדפוס. לרשותנו דרך פשוטה להדפסה של רשימת קבצים, להדפסת תוכן ולהדפסה של תוכן קוב>. נלמד כיצד לעשות זאת. הדפסת רשימת שמות הקבצים את רשימת הקבצים המופיעה על המסך בעת הפעלת הפקודה 18ע ניתן להפנות למדפסת. ההפניה נעשית באותה שיטת הפנלה, שנשתמש בה בפקודה מקצץ (ראה עמוד 50). לדוגמא: [עססמת] ‏ :1261 < 6א6.* 22612 פקודה זו תשלח למדפסת את רשימת שמות הקבצים ששם "משפחתם" מאם. הדפסת תוכן מסך בהדפסת תוכן מסך יש לזכור מספר דברים: א. המסך *כול להיות צבעוני והמדפסת מדפיסה בצבע שחור בלבד. ב. צבעי רקע הנראים על המסך לא *ופיעו בהדפסה. |9 הדרך הפשוטה ביותר להדפסת מסך היא ללחו על המקש ם80260 6ם1עת הנמצא בשורת המקשים העליונה במקלדת. במקלדות אחרות מופיע המקש 6פ6עק, וכדי להפעיל אותו יש להקיש עליו יחד עם המקש 1%6ג5. במקלדות מסוימות הפעולה של שני מקשי ההדפסה זהה ואין צורך במקש 51+6. הדפס מסך תמ56200 6תצ+עק או 0+ תס דרך נוספת להדפסת תוכן המסך היא הדפסה ברצף. מרגע הפעלת אופציה זו ועד הפסקתה, תודפס כל פקודה שתקיש וכל תשובה של מערכת ההפעלה. כדי להתחיל, הקש 0621+22696 וכדי להפסיק לח +01 פעם נוספת. התחל הדפסה 6+ הפסק הדפסה 6+ הדפסת תוכן קובץ בעזרת הפקודה מפצץ' אפשר להדפיס (לשלוח להדפסה במדפסת) תוכן קובצ. נציג לדוגמא את הפקודה להדפסה של קובף 86כ.660אפססטה, שהוא קובצ טקסט: [ע66ם2] :1051 < 60.08%אסססג8 6פעס<:0 מערכת ההפעלה מכירה את המדפסת בשם :171 או בשם :אתק. הסימו < מורה למערכת ההפעלה להפנות את הפלט לעבר התקן הפלט אשר רשום מימין לסימן ולא למסך, שהוא ברירת המחדל להצגת נתונים. בדוגמא שלפנינו, הפלט מופנה למדפסת. בשיטה זו תוכל להדפיס קבצים אשר נהוג לציין את שם "משפחתם" בכינוי 200, 2א1, 841 או כעוי אחר. קובצ בשם 2686.₪6 למשל כולל בדרך כלל הוראות והנחיות למשתמש להפעלת התוכנה שהוא רוכש, ועל כן הוא מיועד גם כן להדפסה. סיכום בפרק זה עסקנו בפקודות: 218 - - מקצעץך - ₪08₪ (נשתמש בה בצירוף עם הפקודה מקעי') - מסכי 8812 (רק בגירסה 5) - צורות שונות של הדפסת מסכים. 20 הקודה 10811 הפקודה ז'האתסעת מאפשרת להכין דיסקט לעבודה (היא משמשת גם להכנה של דיסק קשיח, אך על זה נדון בהמשך). דיסקט חדש אינו מוכן לשימוש במחשב ויש להכינו בפעולה: הנקראת ‏ - 8%6מעסע, ובעברית - פירמוט. בדיקת מוכנות של דיסקט לשימוש איך נתייחס לדיסקט ללא תוויתל איך נדע האם הוא חדש ודורש הכנה, או שהוא כבר הוכן ואז אין צורך בהכנה נוספת? כדי לבדוק אם הדיסקט מוכן לשימוש, נפעיל את הפקודה 218 המוכרת לנו. אם ברשותך שני כונני דיסקטים (4 ו-8): דיסקט 205 נמצא בכונן 84. הכנס לכונו 8 את הדיסקט שיש לבדוק. התחלה ל2 הקש את הפקודה [תס6מת] ‏ :ם :4261 אם ברשותך דיסק (כונן 0) וכונן דיסקטים (4): מערכת ההפעלה נמצאת על גבי הדיסק. הכנס לכונן 4 את הדיסקט שיש לבדוק. התחלה 0% הקש את הפקודה [ע66ת] | :8 ע0<61 על המסך *כולה להופיע תשובה אחת מבין השלוש האפשריות: 1 סם פת 4 42106 ם1 סתט1סטל 11-16 5 עספמטא 562181 פשט1סע :4 02 עַע60%602ע1ם 8מטס? %סם 2116 המשמעות: הדיסקט מוכן לעבודה, אך ריק מקבצים. 11 סת פַ18 4 82106 ת1 6מט1ס/ 6 58 עססמטא 562181 ששט1סע :4 +ס עע21260%0 0-08 0-1 5 אסס פא 0:8 0-1 2 מאם 0 0 | 08 0-11 1100 מא 0 008 1 32911 0% דהאתסעת 8 0-1 1000 מאם ו 1:75 1 1999 85 0 8 151717 | (116)5? 6 6 5סטע0 133672 4 המשמעות: הדיסקט מוכן לעבודה ויש בו קבצים. ג. 4 62106 שת6861ע עסעת6 26צנו7811 81ע0ת00 . 17 ,צ662 ,0026 המשמעות: זהו דיסקט חדש שיש לפרמט (86מעסע). ענה על שאלה זו באות 8 (או ת), שפירושה "סיים פעולה וחזור לנקודת המוצא". במקרה א' תוכל להשתמש בדיסקט. במקרה ב' תוכל להמשיך ולהשתמש בדיסקט. במקרה ג' הינך חייב לבצע 8%6מעסץ לדיסקט. במקרה ב', אם ברצונך למחוק את כל הקבצים ולקבל דיסקט ריק, תוכל לבצע פירמוט. אך ישנה דרך מהירה ופשוטה למחיקת כל הקבצים, שעליה תלמד בהמשך. זכור! אם ביצעת 208%1 לדיסקט, או דיסק, שהיו בהם קבצים - אין דרך לשחזרם, כי הכל נמחק. 2 בגירסה 5 ניתן לשחזר את הקבצים (לא תמיד ב-100% הצלחה). ראה את הפקודה *אתסעאט. קרא בעיון את כל הפרק לפני הפעלת הפקודה 038417ע בדיקת הימצאות הפקודה זאאחס- הפקודה ‏ 200801 העה פקודה של מערכת הפעלה. למעשה, זוה* תכנית הנמצאת בדיסקט 205 המקורי אשר ברשותך. כאשר עורכים דיסקט 205 לעבודה, משמיטים לעתים פקודות מסוימות, כדי לפנות מקום בדיסקט לקובצי נתונים. בעזרת הפקודה 218 ניתן לבדוק אם התכנית ₪86.00₪ע0ס? נמצאת בדיסקט 205 שבכונן 4. לאחר שתקיש [עססתם] מסס.8%שע0ס? 42612 תקבל תשובה מיידית אם הקובא נמצא בדיסקט מערכת ההפעלה, או לא. תוכל לקבל מידע זה בדרך נוספת: י, [ע6סת] שסס.* ע4<61 דרך אלגנטית יותר תהיה: [2ע66ת] שסס.*? ע2<01 בדרך זו אתה משתמש במירב האינפורמציה שבידך על שם הקוב>: השם ה"פרטי" מתחיל באות א ושם ה"משפחה" הוא 00%. אם מצאת קוב בשם שסס.6שפס? תוכל להפעיל את התכנית ?אתסע. להזכירך, את התכנית מסס.86שעס+? אפשר להפעיל על :די ציוןו שמה המלא (שם "פרטי", נקודה ושם "משפחה"), אך גם על-ידי ציון שמה ה"פרטי" בלבד. קובצי תכניות ששם "משפחתם" הינו 008 או ₪88 ניתן להפעיל בציון שמם ה"פרטי" בלבד. אם לא מצאת את הקובף 0₪ס.0228%6? בדיסקט ואין ברשותך דיסק המכיל את כל תכניות מערכת 205, לא תוכל להכין דיסקטים לעבודה. אם לא מצאת את הקובף ₪86.00₪ע02ס+ בדיסקט ולא בדיסק, יהיה עליך לבצע את סדרת הפעולות הבאה, ללא הטבר בשלב זה: - בצע את הפקודה 218 לדיסק הקשיח 6, וחפש ברשימת הקבצים שתופיע על המסך שורה כזו: <> 05 או כזו למשל: <ת1כ> 05סמ פעולה זו אפשר לערוך גם בדיסקט, לשם בדיקה. 8 , = - הקש [ע6סם] 605 004 או [ע66מ] פס6פת 006 ואח"כ את הפקודה 612 אם התכנית נמצאה (תוכל לראות זאת כפלט של הפקודה 2+9) -7 תוכל לבצע פורמט. אם התכנית לא נמצאה, לא תוכל לבצע פורמט. הפקודה שהקשת לעיל "לוקחת" אותך למקום אחר, כדי לחזור למסלול העבודה שלך, הקש [ת%66ם3] 006 שים לב לכך, שאין קוב בשם תואם להפעלת הפקודה 218 ואפשר להפעיל את הפקודה בלעדיו וזאת, מכיון שהפקודה 218 הינה פקודה פנימית, אשר כלולה בתכנית 00%. פא00%% שבזיכרון. קבצים גלויים ונסתרים מערכת ההפעלה 205 מורכבת מגרעין מרכזי של שלושה קבצים שנטענים לזיכרון הפנימי בעת הפעלת המחשב: שנ* קבצים נסתרים 65 רו-10.989 וקובף אחד גלוי בשם א00. 5א00. הכינויים "גלוי" ו-"נסתר" נגזרים מכך ששמות הקבצים מוצגים, או שאינם מוצגים בעת ביצוע הפקודה 18כ. כלומר, כדי להפעיל את המחשב בעזרת דיסקט, למשל, כל שעליך לבדוק הוא שיש עליו את שלושת הקבצים הנ"ל. פלודות פנימיות וחיצוניות תכנית מערכת ההפעלה מכילה מספר פקודות (שכיחות ביותר) להפעלה - אלו הן הפקודות הפנימיות (05ת00₪₪8 1ַַתעססת1), אשר להפעלתן אינך זקוק לדיסקט או לדיסק של 205. הפקודה 218 היא דוגמא טובה לפקודת 205 פנימית וכך גם הפקודות ₪צגס, מאזד ו-מקצע. הפקודה 08%841ע היא דוגמא לפקודה חיצונית (6תהעעס6 81תע66א2), אשר להפעלתה אנו צריכים לקרוא אותה מדיסקט, או מהדיסק שבו נמצאות תכניות השירות השונות של מערכת ההפעלה 05פ. הערה חשובה לבעלי דיסק קש'יח: בהפעלה של פקודות דוגמת הפקודה 08%4%ע, צריך הקוב להיות במקום שניתן *היה לפנות 4 אליו. אם לא רואים את הקוב לאחר הפקודה 218, צריך לנקוט בצעדים הכאים (שיוסברו בהרחבה בפרק 7): - בצע את הפקודה 218 בהיותך בכונן 0: [עססתע] ‏ 02610 התבונן ברשימה המופיעה על גבי המסך ומצא את השורות שבהם מופיעה המלה <218>. מצד שמאל לסימן <218> כתובה מלה אחרת שצריכה להזכיר לכם שמדובר במערכת ההפעלה 205. מלים כגון: 5, 208 או 20533 וכדומה. : נניח, שלאחר הפעלת הפקודה 218 קיימת השורה 205 | >218< 11-04-91 +: 3 - כתוב את הפקודה הבאה: [ת2%56] 6408 02064 לאחר הפעלת פקודה זו תוכל לפנות לכל הפקודות החיצוניות של מערכת ההפעלה, כדוגמת הפקודה 203%417. כדי לחזור למקום שבו היית, הקש [ע66םת₪] 06 שומושים של הפקודה זגו/ח0] 1. הפקודה 08%87ע עורכת (מפרמטת) דיסקטים לפי ההגדרה הסטנדרטית של הכונן, אלא אם נאמר לה אחרת. מכיון שאנו יכולים להשתמש בדיסקט בעל קיבולת נמוכה בכונן בעל קיבולת גבוהה *ותר, יש לדעת את נפח הכונן מחד ואת נפח הדיסקט מאידך לפני הפעלת הפקודה. 2. הפקודה 4%א08%ע מאפשרת להכין דיסקט 205 נוסף, כלומר דיסקט שאפשר להפעיל באמצעותו את המחשב. צריך לזכור שנפח של כ-80%8 מהדיסקט נדרש לקובצי מערכת ההפעלה. זהו נפח גדול, בהתחשב בכך שבדיסקט יש 36088. לכן יש לשקול אם יש צורך לפרמט את הדיסקט, כך שיכיל גם את שלושת קובצי מערכת ההפעלה 5205.5%5א, 10.55 ו-אסס, פאגואאסס. היתרון של דיסקט עם קובצי מערכת ההפעלה הוא בכך, שניתן להפעיל באמצעותו את המחשב ללא צורך בדיסק מיוחד של מערכת ההפעלה ולהחזיק בו תכניות קובצי נתונים, משחקים 55 ועוד. החיסרון - מערכת ההפעלה תופסת מקום אחסון על גבי הדיסקט. הסיבה להכנת דיסקט 8 נוסף היא הצורך בגיבוי. אם תקרה תקלה לדיסקט המקור* שימנע ממך להשתמש בו, תוכל להפעיל את המחשב בעזרת הדיסקט הנוסף שהכנת. 3 הכנת דיסקט לעבודה רגילה, או כדיסקט 205, כוללת רישום של מסילות (72806%8) וקטעים (580%6029) על פני המשטח של הדיסקה המגנטית (המדיה המגנטית). | המסילות והקטעים משמשים למעשה "כתובות" שבהם נרשמים הנתונים בדיסקט או בדיסק. אם מסלול או קטע מסוים פגום - מערכת ההפעלה מציינת זאת לעצמה וחוסמת אותו בפני כתיבה. לסיכום, לפקודה 098% מספר תפקידים: - הכנת דיסקט לעבודה. - הכנת דיסקט 208 (לפי בקשה). - מציאת פגמים פיסיים בדיסקט ו"חסימתם", כך שלא היה ניתן להשתמש בהם. מה עוד עושה הפקודה 1/את0ע: - חלוקת הדיסקט למסילות (1280%8) וקטעים (56606028). - *צירת טבלאות צע66%60ע1כ ו-4.7.ע. טבלת הספריה, עע126000כ, מחזיקה את שמות הקבצים וטבלת 1גק מחזיקה את נתוני מיקום הקבצים בדיסקט או בדיסק. +כור!!1 אין דרך לשחזר דיסקט שבוצע עליו פורמט!!1 בגירסה 5 ניתן לשחזר, ראה את הפקודה 1'אאתסקאט. להפעלת הפקודה 08847 צריך לציין את שם הכונן שבו נמצא הדיסק או הדיסקט המיועד לפירמוט. לדוגמא, הכנת דיסקט לעבודה (ביצוע 208%417) בכונן 8. 66 ביצוצ הפקודה זגווחס; (כונן: "5.25 36088) (דיסקט;: "5.29 360%8) תיאור השלבים והדיאלוג (כפי שהם מופיעים בגירסה 5): הכנס דיסקט 205 לכונן 4 הכנס את הדיסקט המיועד לפירמוט לכונן 8 הקש: [עספמת] :5 סהשעס?<ב המחשב משיב: :1 60106 עס? 6 ששב 6ע6פתך -.. :2080 תסגתשט המעאת 658עק 6תה המשתמש מקיש [עססמח] המחשב משיב: 6 618% ₪ת15%1א6 שת060%1 8 שת1ססבמעסק . 00001606 סהמפסק 6(17תסת עסץ תפזאם ,5ע000הע2התס 1) 18081 6מט1סש המשתמש יכול להקיש שם לדיסקט, עד 11 תווים או עססתם, אס הוא אינו מעוניין בשם 6 615% 1 59%5עס 362896 % תס 118016בטה 8 362496 .דט ב81008010 680 ת1 פססֶעס 1028 .1% תס 118016הט 353 811008010 25% 1-9 8 פססמטא 500181 סמט1סץ המחשב שואל: 1(א/צ) עסת%סת8 6פמעסק המשתמש עונה כן (ע) - אם ברצונו לפרמט דיסקט נוסף, או לא (ם) - כדי לסיים את הפעולה. כפי ששמת לב, בגירסה 5 ניתו במהלך הפירמוט לתת שם לדיסקט. נתינת שם לדיסקט אינה חובה. היא מאפשרת לד לצין למי שייך הדיסקט או מה הוא מכיל, לנוחיותך. בגירסאות קודמות, כדי לשלב שס בפקודה %מעסץ יש לציין את הפרמטר /, לדוגמא: צ/ :0 6המעס?<ב 7 כאשר אין מציינים לאיזה קיבולת לפרמט את הדיסקט שבכונן 8, המחשב יפרמט אותו לפי הקיבולת הגבוהה של הכונן: אם הכונן הוא 1.288 והדיסקט מיועד לקיבולת זהה, אז הדיסקט יפורמט להכיל 1.2%8. אם הכונן הוא 1.28 ורוצים לפרמט את הדיסקט לקיבולת של 8, אז אפשר לעשות זאת בהוראה מתאימה. להלן טבלה המרכזת את אפשרוות הפקודה לפי סוג הכונן, קיבולת הנתונים האפשרית בכונן וקיבולת הדיסקט. כונן קיבולת הדיסקט גודל קיבולת 38 12 "5.25 1 : 1האחסע לא ניתן לביצוע "5.25 .1 8 :ם דהאתסעת :ם ןהאתסע כונן קיבולת הדיסקט גודל קיבולת 8 מו 1 "3.5 72 : ןאחסק לא ניתן לביצוע "3.5 .1 9/1:80:א/:5 זהאחסע : -ןתאתסץ דוגמא: אם ברשותך כונן "5.25 בקיבולת 1.288 ואתה רוצה לפרמט דיסקט לקיבולת 8א360, יהיה עליך לרשום: [עססתת] 4/ :₪ ₪8%ע0ס?<4 לפקודה %1א%ת20 בגירסה 5, יש אופציות נוספות ומשוכללות, כמו למשל ציון של קיבולת הדיסקט: [ע6סת] 360:+2/ :0 02₪86ס+ הסבר: הפרמטר :%/ מורה לפקודה 208%%1 את הקיבולת של הדיסקט. המספר 360 פרושו 360%8. 8 ניתן להשתמש בפרמטר זה עם ערכים אלה: סוג הדיסקט פרמטר אפשר* "5.25 1500>:, "5.25 12,' "3.5 20 "3.5 8 "3.5 28 [ע6סם3] ט/ :0 ₪86ע0ס? הסבר: הפעלת הפקודה 08%1ע עם הפרמטר 0/ מפרמטת את הדיסקט או הדיסק באופן שלא תוכל לשחזר את הנתונים שהיו בו קודם, אם תרצה להתחרט לאחר ביצוע הפקודה (ראה את הפקודה ץ'גאת0עאט). לפנ שהינך ממשיך בלימוד, הכן דיסקט לעבודה בעזרת הפקודה 07 והשתמש בו בהמשך התרגול. >99 הכנת דיטקט 905 לעבודה שבכונן ם כדיסקט 05כ2, יש להעתיק אליו שציינו, מערכת ההפעלה כוללת את הקבצים האלה אנו לשם כדי להכין את הדיסקט, את מערכת ההפעלה (ם508צ5). כפי שלושה קבצים: שניים נסתרים ואחד גלןל. מעתיסים לדיסקט. ניתן לשלב את ההעתקה בפקודת הפירמוט. כך, נכתוב את הפקודה 08%81ע עם הפרמטר 5/ בצורה הבאה: ביצוע פורמט: הכונן | "5.25, 360%8 הדיסקט "5.25, 360%2 מערכת הפעלה: 5.0 205 תיאור הדיאלוג: [פסטם₪] 8/ :0 86ם02ס?<3 מחשב :1 62100 ע0ס? 818%6%606 שסם 18026 .. .2686 תסתש המ1אם 8פ6עק 6תם המשתמש מקיש [ע66תמ] המחשב משיב: 56 סהנפסק שיס לב להודעה 6 +פתהע> עסטפע5 ? (6תסת עס+ המזאםת ,866628ע8ת0 11) 18061 6תט1סט המשתמש יכול להקיש שם לדיסקט, עד 11 תווים או עספתם, אם אינו מעוניין בשם. 6 א618% 60081 668צ0 362896 900₪ע5 עַס ₪566 668עַס 119808 % תס 88118016 פססעס 202688 .דט ב81068010 ת680 ת1 668צס 1024 .1% תס 808118016 1%8תט ת811068%610 237 6 15 מססמטא 562181 6מט1סע מחשב ?(א/ץ) עסתססתה8 %השעסקע משתמש עונה כן (צץ), או לא (ם) בהתאם. דיסקט 205 הוא דיסקט אשר עבר פירמוט עם הפרמטר 5/. ההודעה מססַבַצַ5 של מערכת ההפעלה, מצביעה על כך שהועתקו לדיסקט המפורמט שנ* קבצים נסתרים (21168 ב816446) ששמס: 00 89 וו-%5205.9%859 וקובף נוסף בשם 5.004%א00%%4. בכמה מהגירסאות הקודמות של 205 לא מועבר הקוב> 00%, פאואאסס, ויש להעבירו בפקודת 002% כפי שיוסבר בהמשך. הפקודה 218, אותה למדת, לא תראה את שמותיהם של הקבצים הנסתרים, למרות שהם קיימים- בדיסקט--ותופסים נפח של 70%8 עד 8. בגירסאות 205 קודמות, קבצים אלה תופסים כ-55%8. כאשר תבצע את הפקודה 218 לדיסקט שזה עתה פורמט עם המתג (הפרמטר) 9/ תראה את המסך הבא: :1 07615 1 סת פפם 4 42106 ת1 6מט1ס? 6 :1 ספסממטא 962181 6מט1סש :4 02 1260602 8 04-09-91 847835 0% כאגאאסס 8 478355 (9116)8 1 6 סע 212688 נחשב את נפח הקבצים הנסתרים: נפח הדיסקט 360% שהם 362496 בתים (למעשה 8א354) קובף מסס. 6תהממסס 1005 מקום פנןי 220008 נפח הקבצים הנסתרים 8 בתים, שהם כ-10%8 מחשב עם שני כוננים הכנס דיסקט 205 לכונן 4. בדוק אם הקוב%ף 8%.060₪םע0ס+ נמצא בדיסקט 05פ. הכנס דיסקט ריק לפירמוט לכונן 8. דוגמא לביצוע פורמט והעתקת 500₪צ5: כונן 8: "5.25, 1.288; דיסקט 5: "5.25, 36080 [עספתם] 8/ 4/ :0 86םמעס?<4 בגמר ביצוע הפירמוט, בדוק מה קרה: [עססמע] ‏ :ס ע2<681 1 סת פּםת 2 42106 ת1 6מט1סש 6 1138-098 18 עססמטא 562181 6מט1סש :8 02 21260602 8 03-09-91 57835 00% פאגאאסס 8 47835 (2116)8 1 6 מססעָט 212688 1 שים לב! כמות הזיכרון שעל הדיסקט הפנוי (242688) ועוד כמות הזיכרון התפוס (47845) צריכה להיות 362496, אבל היא פחות ממנה. ההפרש תפוס על ידי הקבצים הנסתרים, שאינם מוצגים בפקודה 2128, אך הם הועברו, מכיון שציינת את הפרמטר 8/. אם קוב%ף יו הועבר אוטומטית לכונן ‏ 8 סי'ימת את תהליך הכנת הדיסקט, ולא - בצע את הפקודה הבאה: [ 66 ] :ל שסס.6תהמעסס ע000ס<4 מחשב עם דיסק קשית דוגמא לביצוע פורמט והעתקת ססַפּעפ5: כונן 4: "5.25, 1.2%8; דיסקט 4: "5.25, 8א360% בדוק תחילה אם הקוב%א מסס.8%ע0ס? נמצא בד:סק: 1 בצע את הפקודה 18 2. אם העך רואה את הקוב 02₪8%6.60₪+ תוכל לבצע הכנת דיסקט לעבודה, דלג לסעיף 7. 3 כאשר אינך רואה את הקוב 02086.00₪?: בצע את הפקודה 8 06 4. בצע את הפקודה 218 5 אם חינך רואה את הקוב 28%.60₪ע02+ תוכל להכין דיסקט לעבודה, דלג לסעיף 7. 6. כאשר אינך רואה את הקובף 0₪ס.₪8%6ע2ס?, לא תוכל להכין דיסקט 05כ נוסף. 7. הכנס דיסקט ריק לפירמוט לכונן 4. [עססת₪] 8/ 8/ :8 ₪86ע0ס0<1 בגמר הפירמוט [ע66םע] ‏ :8 ע0261 1 סם 5בם 4 42106 ת1 6שט1סע 6 1859 עססמטא 962181 6מט1סע :4 09 צע126000ע 8 04-09-91 47845 008 פאה/אאסס 8 878355 (2116)8 1 6 פססעס 212688 אם קוב 00%. פא00%% הועבר אוטומטית לכונן 4, הסתיים תהליך הכנת הדיסקט, ולא - בצע את הפקודה הבאה: [ע66ת] :8 4.00₪תהמשסס צק00ס<0 02 בגירסה 5 אפשר לכתוב בפקודה 02₪8%6ס+ את הפרמטר 360:?/ במקום 4 כדי לבצע פורמט בכונן 1.20 עבור דיסקט של 88א360. כך, הפקודה *ותר ברורה ומובנת. פקודות אלו זהות ומבצעות את אותה הפעולה. [ע68מם] 8/ 2/ :8 ₪86ע0ס?<0 [662ם2] 8/ 360:+/ :8 00₪8%6ס+<0 הכקודה 815 לעתים, מכינים דיסקט לעבודה ולאחר זמן רוצים להוסיף בו את מערכת ההפעלה. כלומר, לעשות פעולה זהה לפעולה של הפרמטר 5/ בפקודה ₪86ע02ס?. אם, ורק אם, יש מקום פנו* בדיסק כדי להכיל את שנ* הקבצים הנסתרים (אלה שמסומנים 5צ5.) ואת התכנית א60. פא00 תוכל להפעיל את הפקודה 5%5. אם ברצונך להעתיק את מערכת ההפעלה מדיסקט :8 לדיסקט שבכונן :פ יהיה עליך לכתוב: :ס 98צ4*8% כדי להעתיק את מערכת ההפעלה מדיסק :6 לדיסקט שבכונן :8 תכתוב: , :ף 02878 083 סיכום בפרק ‏ זה למדנו כיצד להכין דיסקט חדש לעבודה, בנפחים שונים: י'/אתסע. והפרמטרים המתאימים. וכיצד להכין דיסקט לעבודה בנפחים שונים ולהעתיק אליו את מערכת ההפעלה: 5 אע אם ברשותך דיסקט שיש בו קבצים (שאינך רוצה למחוק) ואין עליו את מערכת ההפעלה וברצונך להעתיק אותה לדיסקט, תוכל לעשות שני דברים: א. לפרמט דיסקט אחר חדש עם הפרמטר 5/, ואז בעזרת הפקודה צסס, שתלמד בפרק הבא, להעתיק את הקבצים מהדיסקט הישן לחדש. ב. סיימת אפשרות אחרת. ראה את הפקודה 55 שלמדנו זה עתה, או ראה הסבר בפרק 13 בסעיף "כיצד לנהוג בעת תקלה". 4 הכקודה 000% פקודת העתקה 002 הינה פקודה פנימית (6ת8מע060 81ת62סם1) של 5 (כלומר, אין צורך בדיסקט 205 בתוך המחשב). היא מעתיקה קובצ אחד או יותר מהתקן להתקן (התקן=דיסק, דיסקט, מדפסת או מסך). היא "מעתיקה", כלומר, הקובצ המקורי נשאר במקומו והעתק ממנו נמצא במקום נוסף. דוגמאות: התחלה 4 הקש את הפקודה 8זכ [ע6>תת] 42615 המחשב ישיב: 1 סת פפת 2 8216 ת1 6מט1סל 3 159 עססמטא 562181 6מט1סט :4 +02 ץע21260%0 08-26-90 117760 מאם ק0מעסת 28 968 6352 אס ש0נמעטס 8 08-26-90 110128 מאם | 16מקקה 8 08-26-90 88520 | 008 6ךסקה 08-03-90 6350 אס 16וסק פ3: 08-05-90 29 עא | 200%ט 3 325139 (116)8? 6 6 פסטסעס 886783 סיום ל4 לפקודה 002% ארבעה חלקים: 1. שם כונן המקור, 2. שם או שמות הקבצים להעתקה, 3 שם כונן היעד, 4. שם או שמות הקבצים המועתקים, כפי שיופיעו בכונן היעד. 65 המבנה הכללי של הפקודה: יעד מקור | +צ007 העתקת קובץ בודד מכונן 4 לכונן 8: הכנס דיסקט לכונן 4 - דיסקט המקור (800206). הכנס דיסקט לכונן 8 - דיסקט היעד (6%6שע68). משתמש: [ע66ם2] :0 מ0ס116.0קק8 צססס<2 מחשב: 4 (2116)8 1 <4 - פקודה זו תעתיק את הקובף 116.60₪4₪סק8 ומכיון שלא צוין באיזה כונן הוא נמצא, מערכת ההפעלה התייחסה לכונן המקור ככונן "ברירת המחדל", שהוא במקרה זה כונן 8, כאילו היה כתוב: 8:820116.60₪. - כונן היעד הוא כונן 8 (כך צוין בפקודה). - מכיון שלא צוין אסה שם <תן לקובצ בכונן היעד (ם), הוא יועתק באותו שם: 116.60₪סק8. אם היעו כותבים את הנוסח המלא, הפקודה שלעיל צריכה להיראות כך: 116.002סק8:ס שסס.116סק8:8 צַכ0ס<ב העתקת משפחת קבצים מכונן 4 לכונן 8: הכנס דיסקט לכונן 4 - דיסקט המקור. הכנס דיסקט לכונן 8 - דיסקט היעד. משתמש: ּ [ץססםת] :0 *.*6 צַ000ס<4 מאם, פס [טשטכ א0ס. פס וטטטת 4 (116)8? 2 <2 - נוכל להשתמש בפקודה זו בכוכביות (*) וגם בסימן שאלה (1). בדוגמא זו העתקנו את כל הקבצים ששמם ה"פרטי" מתחיל באות 5 ואחריה :כול להיות "כל תו", ואשר שם "משפחתם" יכול להיות "כל תו". 6 - בדיסקט הנמצא בכונן ‏ 5 *ופיעו שני הקבצים, שהועתקו, באותו שם. העתקת כל הקבצים מכונן 8 לכונן 8: הכנס דיסקט לכונן 8 - דיסקט המקור. הכנס דיסקט לכונן 8 - דיסקט היעד. [פעססם] | :0 *.* עקסס<4 - כל הקבצים שבדיסקט שבכונן 4 (פרט לקבצים הנסתרים של מערכת ההפעלה) *ועתקו לדיסקט שבכונן 8. העתקת קבצים תוך כדי שינוי שמם ניתן להעתיק מכונן לכונן, או באותו כונן ובאותו דיסקט, תוך כדי שינוי שס הקוב, למשל: 38.*: 6א8:*.6 צַק00ס<4 %תל.11₪0 116.600₪סק8 עקסס<4 הסבר: בדוגמא הראשונה מועתקת משפחת קבצים מהדיטקט שבכונן 4 (כי כך צוץן), ששם "משפחתם" הנעו 8א%ם ואין חשיבות לשמם ה"פרטי", אל דיסקט שבכונן 8 (כי כך צוץ) באותו שם "פרטי", אבל עם שם "משפחה" 505 (במקום מאם). בדוגמא השנייה מועתק קוב בשם 0₪ס0ס.116כקה8 מכונן 8 (כונן "ברירת המחדל") אל כונן ‏ 8 (כונן "ברירת המחדל"), לאותו דיסקט, ושמו יוסב לשם 6ת110.%6. העתקת קבצים מדיסקט לדיסקט בכונן אחד במחשבים רבים שבהם מותקן דיסק קשיח מתקינים כונן דיסקטים אחד. נוכל להעתיק קבצים מדיסקט לדיסקט רק אם נחליף בין שני הדיסקטים, דיסקט המקור ודיסקט היעד, במהלך העבודה לפי הוראות המחשב. התחביר של הפקודה זהה לתחביר הפקודה בעבודה עם של דיסקטים. מערכת ההפעלה "יודעת" שיש בפועל רק כונן דיסקטים 07 אחד והיא תבקש מהמשתמש להחליף בין הדיסקטים. למשל, בעת הביצוע של הפקודה :ל ע0ס.116כקה:8 צ4<600 כאשר למעשה אין כונן 8, יבקש המחשב להחליף דיסקטים. הערה: במערכת עם כונן דיסקטים אחד ודיסק קשיח ניתן לבצע העתקה מדיסקט לדיסקט בדרך נוספת. ראה בפרק 8 - עבודה עם ספריות. סיכום הפקודה 609% 1. העתקה *כולה להתבצע!: - מדיסקט לדיסקט. - מדיסקט לדיסק, ולהפך. - באותו כונן (דיסקט או דיסק), כלומר, המקור והיעד הם אותו כונן דיסקט או דיסק. 2. בהעתקה באותו כונן (דיסקט או דיסק) יש לשנות את השם, אחרת תופיע הודעת שג'אה. שינוי שם הקוב פרושו שינול השם ה"פרטי" ו/או שם ה"משפחה", אך לפחות אחד מהם. 3 אם לא צוץן שם כונן המקור או היעד, מערכת הפעלה מתייחסת לכונן "ברירת המחדל". 4. הקבצים המועתקים על-ידי פקודת צ002 מתוספים לקבצים הנמצאים בכונן היעד. 5. ברשימת הקבצים אין שני קבצים בעלי אותו שם. לכן, אם ביעד (דיסקט או דיסק) היו קבציס, לאחר פקודת 00 :היו בו י*ותר קבצים. כאשר מועתק קוב ששמו כבר קיים בכונן היעד, הקובצ המועתק "ידרוס" את הקוב שהיה בכונן היעד, והשם יישאר ללא שכעוי, אם כי הגודל של הקובצ והמקום שלו בדיסקט, או בדיסק, עשוי להשתנות. בנוסף *שתנה גם תאריך הכתיבה של הקוב>. הרחבה של הפקודה צ00 לשימוש בדיסק קשיח נמצאת בפרק 8, העוסק בנושא ספריות. 8 הכקודה 000% פקודת העתקה נוספת היא הפקודה צַת60א, שהינה פקודה חיצונית (הפקודה צע60 היא פקודה פנימית). היא דומה בתחביר לפקודה צ005 שאותה הכרנו. השוני העיקרי בין הפקודות נמצא באופן ההעתקה: הפקודה 002% מעתיקה קובף אחר קובף, גם אם ניתנה ‏ "לה הוראה להעתיק מספר קבצים. ההעתקה של הפקודה 609 מתבצעת באופן הבא: הקובצ נקרא מכונן המקור ונרשם בכונן היעד וחוזר חלילה, עד לגמר כל הקבצים המיועדים להעתקה. הפקודה 002% משתמשת בז'כרון המחשב כמאגר בעיים לביצוע העתקה. היא קוראת קבצים המיועדים להעתקה מתוך כונן המקור אל תוך הזיכרון הפנימי של המחשב ולאחר ששטח העבודה בזיכרון התמלא, הקבצים נכתבים ליעד. אם יש להעתיק נפח גדול, התכנית חוזרת על הפעולה פעמים אחדות. אפשר לומר, שאס הפקודה 002% מעתיקה קובף אחר קובף, הפקודה 609% מעתיקה ב"מנות". כאשר מעתיקים מספר קטן של קבצים, או שהנפח של כל הקבצים קטו - ההבדל אינו משמעותי, אך ככל שמספר הקבצים גדול או נפח ההעתקה גדול, מורגש הבדל משמעותי בזמני הביצוע. בבסיס, התחביר של הפקודה צ002א זהה לתחביר של הפקודה ץצ יעד מקור | 007%א הפקודות הבאות זהות בפעולתן: : 686.* צעַקסס : 686.* עקססא התחביר המלא של הפקודה %צ002א והרחבה לשימוש בדיסק קשיח, פרמטרים ועוד, נמצאת בפרק 8 - עבודה עם טפריות. לידור קוב מערכת ההפעלה כותבת את הקובצ על-גבי הדיסקט או הדיסק. מבחינת המשתמש, אין הוא צריך להיות מוטרד לגבי מיקומו הפיסי של הקובצ במשטח המגנטי, כי עבורו מה שחשוב הוא, 09 שהקובצ יהיה שם. ניהול מיקומו של הקוב בדיסקט או בדיסק הינו באחריות -מערכת ההפעלה. היא תכתוב את הקובצ במקום פנן* שתמצא. לאחר סדרת פעולות כתיבה, מחיקה וכתיבה מחדש, *ווצרו בדיסקט או בדיסק "חללים ריקים" מנתונים. כאשר מערכת ההפעלה תכתוב קוב חדש לדיסק, או לדיסקט, היא "תפזר" אותו כדי למלא את החללים הריקים. המשתמש לא יודע על כך ולא צריך לעסוק בזה - זהו תפקידה של מערכת ההפעלה. כאשר יועתקו הקבצים האלה לדיסקט אחר ריק, הם *כתבו על-גבי דיסקט היעד באופן רציף. פעולה זו נקראת "סידור מחדש של הקוב>". התועלת מסידור הקבצים היא בשיפור קצב קריאת הנתונים. למערכת ההפעלה 205 (גם בגירסה 5) אין כלי לסידור הדיסק או הדיסקט באופן אוטומטי. תוכנות כמו 00611262 2183%, 0018ס1סק או 6םט0210 ואחרות מבצעות "סידור מחדש" ללא צורך בהעתקת הקבצים לדיסק או דיסקט אחר כאמצע* ביניים. ניתן לבדוק אם הקובצ כתוב בדיסק או בדיסקט ברציפות או בקיטוע באמצעות הפקודה "שם קוב" א25%א08, הסבר על כך ראה בפרק 8. הצתקת דיסקט לדיטקט - הפקודה 196009 פקודת העתקה נוספת היא פקודת צ002א15כ. פקודה זו מעתיקה את תוכנו המלא של הדיסקט לדיסקט אחר. יש לדעת כי פקודה זו אינה מעתיקה את תוכן הדיסקט במובן קבצים, אלא את תוכנו > במובן פיסי. לפיכך, ניתן להעתיק דיסקט אחד לדיסקט אחר רק אם הם בעלי אותו גודל פיסי ואותה הקיבולת. המשמעות היא, שלא נעשית בדיקה אם יש קבצים בדיסקט או אם הדיסקט ריק מקבצים. הפקודה תפעל בכל מקרה באופן דומה ומשך ההעתקה לא ישתנה. ההעתקה היא העתקת ראי, של תכולת הדיסקט כולו. בהעתקה שכזו יועתק 5 מה שנמצא בדיסקט כולל הקבצים הנסתרים (ם11446 3). שים לב, לפני העתקת הקבצים עצמם, הפקודה מבצעת עגאתסת לדיסקט היעד, כלומר אם היו שם קבצים היא תמחק אותם ללא יכולת שחזור (ה*א אינה פועלת כפקודת צ000). לכן, רצוי לבדוק את דיסקט היעד לפני ביצוע הפקודה. הפקודה 002%א215 מעתיקה מדיסקט לדיסקט בלבד!! 70 העתקה מכונן לכונן הכנס דיסק?י 205 לכונן ג, הכנס את דיסקט היעד (חדש, ריק, חצי-מלא, משומש) לכפונן 8, הפקודה [602ם] :5 :8 ע4<6415%600 מחשב: :1 62106 םת1 619886606 500808 סעספתך1 :1 62106 ת1 41566006 14201 סעספתד צ680ע תסתש 56 8 6א1עטס הוצא את דיסקט 205 מכונן 4 הכנס את דיסקט המקור לכונן 4 הקש מקש כלשהו להמשך (81066)8 2 ,52808 ע6ק 8609028 9 שת1עקסס 86 זדז 6000 ?(א/צץ) עסםתססמה צַ000 משתמש: הקש כן (צ) או לא (א) לפי הצורך. ניתן גם לבצע את פקודת צ002א215 מדיסקט לדיסקט באותו כונן דיסקטים. הדבר אפשרי מכיון שהפקודה צ:215%00 עושה שימוש בזיכרון המחשב לצורך ההעתקה. נקרא תוכן של דיסקט המקור (כולו או חלקו לפי גודל הזיכרון הפנימי - א84%) העך מתבקש להחליף דיסקט ואז נכתב התוכן מה-אג3 לדיסקט היעד. במקרה זה הדיאלוג ישתנה מעט ויהיה צורך בהחלפת הדיסקטים, לפי בקשת מערכת ההפעלה, עד להשלמת ההעתקה (לעתים יהיה צורך להחליף בין הדיסקטים פעמים אחדות - עקוב אחר ההוראות על המסך). העתקה באותו כונן הכנס דיסקט 05 לכונן 4 הפקודה [ע668ת ]2‏ :8 :8 צ42618%600 מחשב: :1 62106 ת1 641886606 50080₪ 6ע562ם1 ץ680ע תסבש ע%6 8 1%6ע56 הוצא את דיסקט 205 מכונן 4 הכנס את דיסקט המקור לכונן 4 הקש מקש כלשהו להמשך לאחר זמן מה המחשב :ודיע מחשב: :1 62106 ב1 615566006 113021 9626ת1 ץע תסתשט ע%66 8 1%6ע962 הוצא את דיסקט המקור מכונן 4 הכנס את דיסקט היעד לכונן 4 הקש מקש כלשהו להמשך 71 6 ְז 00 ?(א/צ) עפב6>סתה עסס6 ענה כן (צ) או לא (א), לפי הצורך. לעתים *היה צורך להחליף בין הדיסקטים פעמים אחדות - עקוב אחר ההוראות על המטך. אם דיסקט היעד אינו מפורמט, יתבצע פירמוט ומערכת ההפעלה תודיע בהתאם. אם ברשותך דיסק קשיח והפקודה צ00א215% נמצאת בו י*חד עם שאר פקודות 205, לא תצטרך לשים בהתחלה דיסקט 205 כדי להפעיל את הפקודה. הפעלת הפקודה תתבצע מהדיסק הקש*ח באותה צורה המתוארת ב"העתקה באותו כונן". שים לב להוראות מערכת ההפעלה. טבלת השוואה בין פקודות העתקה (טבלת השוואה נוספת נמצאת בפרק 8) צססס | צסססא צ18%6000ע פקודה פנימית/חיצונית פּ ח העתקה ב"מנות" - + 58 תמ 148660 - + מתוטפים קבצים ליעד + + נמחק כל מה שנמצא ביעד - - ביצוע 86משעסע ביעד (אם צריך) - - סידור מחדש של הקובף שינוי שם קוב העתקת קובצ אחד בלבד העתקת "משפחת" קבצים ביצוע בין דיסקט ל-דיסקט ביצוע בין דיסקט ל-דיסק ביצוע באותו כונן [ > + + + + + + + + + + +4 + + 72 שינוי שם של קובץ - הפקודה >ווהופת בעזרת הפקודה שאגאמת ניתן לשנות את שמו של הקובצ מבלי לשנות את מיקומו. הפקודה צק60 איפשרה להעתיק את הקובףא או הקבצים באותו כונן אבל תוך כדי שנוי השם. לא ניתן להשתמש בפקודה שאגאמת בין כונניס שונים, כלומר לא ניתן בעזרתה להעביר קבצים אלא לשנות את שמסם בלבד. במקום לכתוב את הפקודה מא4גאמת אפשר להשתמש בקיצור אמת. 8 1200שט 1200₪.08%6ש ב24<20 פקודה זו תשנה את שם הקובא מ-1260₪.28%6ש ל-016. 0₪ס1280ש כאשר הקובצ נמצא ונשאר באותו מקום על הדיסקט שבכונן 4. באותה פקודה אפשר לשנות "משפחה" של קבצים, לדוגמא: סאס.* קמס.* תססע<ב סיכום בפרק זה למדנו את פקודות ההעתקה של מערכת ההפעלה: 0 - פנימית צק0ס6א - ח:*צונית צ00א15כ - חיצונית הרחבה על השימוש בפקודות אלו ראה בפרק 8. כמו כן, למדנו כיצד לשנות שם של קובצ או קבצים: אפת או טאגאמת ‏ - פנימית שים לב! בפרק הבא נלמד פקודת מחיקה. הדוגמאות הניתנות בספר הן של קבצים של 05כ2. אינך חייב לבצע את הפעולות על אותם קבצים. בכל מקרה עשה לך העתק של מערכת ההפעלה. אם ברשותך דיסקט 205 השתמש בפקודה צ215%002. אם מערכת ההפעלה נמצאת בדיסק הקשיח השתמש בפקודה 002% או 002%א כדי להעתיק לדיסקט את מערכת ההפעלה. 3 הקודה ₪ הפקודה מכ והפקודה ₪458 הן פקודות זהות. אנו נשתמש בהמשך בפקודה בלבד. חזור וקרא את ההערה בסוף עמוד 73. פקודת המחיקה ,281 מאפשרת למחוק קוב אחד או יותר. למשל: [ע%66ם3] מסס.קטא%ס8ס 4<661 פקודה זו תמחק את קובף שסס.קט86%ס מכונן 8, שהוא כונן "ברירת המחדל". הפעולה בוצעה בו, מכיון שלא הוגדר כונן אחר בפקודה. כדי למחוק את כל הקבצים בדיסקט שבכונן 4 נכתוב: [ת6סם] *.* 2<661 המחשב ישיב: 1 656 111ש 012606027 ת1 21168 411 ?(א/צ)6עטפ טסץ 426 ענה כן (צ) או לא (א). נצל שאלה זו למחשבה שנייה: האם אתה באמת רוצה למחוק את כל הקבצים בדיסקט? באותו אופן נוכל לבצע פקודה שתמחק קוב או קבצים שלא בכונן "ברירת המחדל", כך למשל נוכל לכתוב: [עספת] מסס.*:ם 22661 [ אנו ממליצים לעבור לכונן שבו רוצים לבצע מחיקה, כדי להימנע מטעויות. 4 בפקודה ₪ע טמונה סכנה של איבוד קבצים, והיא נובעת בעיקר מו העובדה שאפשר להשתמש בתווי פרא (* ו-7) כד* לצין קבוצות של קבצים, מבלי לראות במפורש את שם הקובף המיועד למחיקה. משום מה, הטעות הנוראה הזאת של מחיקת קוב בשוגג מתרחשת בשעות הקטנות של הלילה כאשר העליפות מתגברת. מנהלים מדווחים שהטעות מתרחשת בדיוק כאשר המנכ"ל מבקש את הדוה באופן דחוף ביותר. מרפי היה אומר: "אם עלולה לקרות תקלה היא תקרה, ואם היא תקרה, היא תקרה בצורה ובעיתוי הגרועים ביותר". יש המכנים את חוק מרפי בשם "חוק הפרוסה והריבה": "אם פרוסת לחם מרוחה בריבה עומדת ליפול, היא אכן תיפול ואם היא תיפול, היא תיפול כשהצד המרוח בריבה פונה לרצפה". כללי זהירות בהפעלת הפקודה +56ם 1 כאשר הנך מבצע פעולת מחיקה וודא שכונן "ברירת המחדל" יהיה הכונן שבו עתה מוחק את הקבצים. כלומר, אם ברצונך למחוק מכונן ‏ 4 - עבור לכונן 4, אם אתה רוצה למחוק מכונן 0 - עבור לכונן 6. כך לא תמחק בטעות קבצים ב-0 במקום ב-4 (אני *כול להעיד מניסיוני שתקלה כזו אכן מתרחשת). 2. לפני פקודת מחיקה כללית בצע פקודת 218, כדי להציג את רשימת הקבצים שברצונך למחוק (בדרך כלל, אם זהו *ותר מקובצ אחד). 3 הקש את הפקודה פע לקובף או לקבצים אשר ראית בפקודת 8 שביצעת לצורך בדיקה. לשם כך השתמש באותם פרמטרים שהשתמשת בהם בפקודה 18כ. נתרגל מחיקה של מספר קבצים מכונן 8, ששם "משפחתם" הוא .% הכנס דיסקט לכונן 8, התחלה 24 מעבר לכונן שבו תתבצע המחיקה [עסטתת] :סלב [ע66ם] שסס.* ע61<ם 1 סת פפת 2 6ט10ע42 1 6מט1ס? 3 15855 עססמטא 562181 6מט1ס% :8 +02 ע2126600 19 08-26-90 117760 0 0פעטת 8 08-26-90 110128 | 008 160זססה 98 227888 (2116)8 2 6 פסטעס 8867853 75 לאחר שהתבוננת היטב ברשימה והגעת למסקנה שאכן יש למחוק את הקבצים שברשימה שעל המסך - עבור לפקודת המחיקה: פקודת המחיקה [ע6סמ₪] מסס.* 22461 סיוס < מה לעשות אם מחקת קבצים בטעות? אם, למרות אמצעי הזהירות שנקטת, מחקת קבצים בטעות - הדבר הנכון ביותר לעשות הוא לסגור את המחשב. שב, הכן לעצמך כוס קפה והרגע. לאחר מכן תוכל לבחור באחת משתי הדרכים: א. שחזר בעצמך את הקוב>, או קבצים, באמצעות תוכנה כגון 38₪ תמתססטטעסא, או 2660018 וכד'. בגירסה 5 תוכל לשחזר באמצעות הפקודה אדש,[זטפאט. ב. קרא למומחים. בארצנו הקטנה כבר קמה חברה שמודיעה בפרסומיה שהיא "החברה להצלת נתונים". אולי זה לא "הג'וני", אבל הדבר הנכון ביותר לעשות לאחר מחיקת קבצים בטעות על ידי הפקודה 461 הוא לסגור את המחשב. כל פעולה אחרת, במיוחד בפאניקה שאחרי המעשה, עשויה להזיק. עתה נחשוב, כיצד אפשר לשחזר קבצים ש"נמחקו"? התשובה היא שהקבצים לא נמחקו פיסית, אלא שמותיהם הוסרו מרשימת הקבצים שבדיסקט. מערכת ההפעלה "מקלקלת" את שם הקוב על :די כתיבה של ?7 כתו הראשון של השם ה"פרטי". כל שנותר לתוכנת השחזור הוא להציג לפניך את רשימת הקבצים הנושאים סימן שאלה בתו הראשון ולבקש ממך לקבוע את האות הרצויה לך במקום הסימן הזה. בשלב זה ההסבר מספיק, אך השחזור אנו כה פשוט. בכל מקרה, אס לא תכבה את המחשב מיד ותמשיך לכתוב קבצים, מערכת ההפעלה תשתמש במקומות שהתפנו על ידי הקבצים שמחקת ולא ניתן יהיה לשחזר את הנתונים הקודמים. 76 מעקב אחר קבצים שנמחקן - הכקודה מסחמווו פקודה זו קיימת בגירסה 5 בלבד. אם רצונך שמערכת ההפעלה תמשיך לעקוב אחר קבצים שנמחקו מהדיסק ו/או הדיסקט, *היה עליך להפעיל את הפקודה הסתתזא. התכנית תסתת1א *כולה להימצא בזיכרון מרגע ההפעלה ועד לכיבוי המחשב. במצב זה היא קרויה תכנית "שוכנת זיכרון" (198, או %6ת681606ע), כמו מערכת ההפעלה. בהיותה בזיכרון, היא עוקבת אחר קבצים שנמחקו ועורכת רשימות מצב, אשר *סייעו אחר כך בשחזור הקבצים האלה, אם דרוש. רצוי להפעיל את התכנית מיד לאחר שמערכת ההפעלה נטענת לזיכרון. לפקודה זו שני חלקים: חלק אחד מטפל בהתקנה של התכנית בזיכרון המחשב לשם ביצוע המעקב, וחלקה האחר עוסק בשמירה על טבלאות הקבצים. הפרמטר ‏ 7/ בפקודה 13808 מאפשר להפעיל את התכנית במצב "שוכנת זיכרון" לשם ביצוע מעקב אחר קבצים שנמחקו. נכתוב' למשל, את הפקודה הבאה;: [ע66ם2] 56/ %8/ :0 עסעע1ם02 פקודה זו תשמור העתק של טבלת 1גע (המכילה את רשימת הקבצים ומיקומם בדיסקט, או בדיסק) ושל הספריה הראשית של כונן 6 (בנושא זה נדון בהמשך) ותבצע מעקב מחיקה לקבצים שבכונן 4 ובכונן 6. מספר הקבצים שמבוצע עליהם מעקב, תלוי בקיבולת הדיסק ו/או הדיסקט. אך אל דאגה, מדובר בעשרות עד מאות קבצים. בדרך כלל מפעילים את התכנית על ידי קוב שמופעל עם הפעלת המחשב. פרטים נוספים ראה בפרק 9 ו-10 על קובצי אצווה (1108ע2 ת860). 7 שחזור קוב שנמחק הכקודה אד וטסוו פקודה זו קיימת בגירסה 5 בלבד. כדי לשחזר קוב% שנמחק, בטעות או שלא בטעות, יש להשתמש מיד לאחר המחיקה בפקודה אתש,1טפאט, כמו בדוגמא הבאה: [ע66ת₪] 6א6.ם0ס:8 8616%56תש<0 שחזור הקובצ מתאפשר, מכיון שמערכת ההפעלה אינה מוחקת ‏ את הקוב באופן פיסי. במקום זאת, היא רק סימנה לעצמה בטבלאות שהקוב%צ מחוק, כלומר, היא ציינה שהמקום שלו על גבי הדיסק או הדיסקט פנוי. לכן, תוכן הקובצ עצמו נשאר בדיסק או בדיסקט עד שמערכת ההפעלה תשתמש באותו מקום, כלומר תרשום בו תוכן של קוב אחר. זוהי הסיבה שבגללה אפשר לשחזר את הקובף. ניתן לשחזר גם "משפחה" של קבצים, למשל [ע66ם2] שסס.*:8 661666מ0<0 הפקודה מש 1פפאט תפעל בצורה טובה *ותר אם היא נעזרת במידע שנרשם על ידי הפקודה תּסתַת1א, במידה והופעלה. עם זאת, הפקודה ₪מיש,זמפאט תוכל לפעול גם אם לא הופעלה תכנית תסתת1!. במקרה זה תתבקש להקיש את האות הראשונה עבור כל קוב שברצונך לשחזר. הפקודה 18808א שמרה את שמות הקבצים שנמחקו, ולכן היא גם מסייעת לשחזר אותם באופן אוטומטי. הנה מספר דוגמאות של הפקודה מץש, זטסאט: - הצגת רשימת הקבצים שניתן לשחזר בכונן 4 (ללא שחזור): 6%, *.*:8 661666תש02 - שחזור "משפחה" של קבצים מכונן 4 מבלי לאשר בנפרד את השחזור של כל קוב>: 1 8:*.861 661666ת020 - שחזור לפי טבלאות מערכת ההפעלה, ללא קשר להפעלת תכנית הסתתזו: 8 8:2898*.486 0620661666 %8 - שתזור לפי המידע שרשמת תכנית הסתחדוא: 5% 8:85*.6805 6 בשתי הפקודות האחרונות מתבצעת אותה פעולה. השוני הוא מהיכן מתבצע השחזור - ממערכת ההפעלה - 205/ או מתכנית הסתחדא - צם]. התכנית ₪ע תפאט יכולה לשחזר קבצים רק במידה ולא נכתבו, שונו, או נוספו קבצים אחרים לדיסק או הדיסקט. לכו, כדי לתת סיכוי להצלחת הפקודה טפאט, עצור מיד לאחר המחיקה והשתמש בפקודה ₪ץש,נפפאט לשחזור הקוב>. נניח שכתבת את הפקודה %. 0661 התחרטת ואתה רוצה לשחזר את הקוב כתוב את הפקודה : 6 מערכת ההפעלה תשיב לך: :0 9% עע126050 *.א* :0010 6 -1108? 6016606 7 8 2116 6160108 16 ןוה 1 6לפת 8 3 ו 0% ו 016 39 506 6 1168 0 . 8118016 ככ סמ 6טה 21168 ₪ . 1108 4 3 | יביב פסם-פא לת 6 צָהּש 1108? 1 שס אפשר לראות זאת בהודעה: .6 6808 -ה6616010 6 שתצפט 8 0:5 17-51 55 צאם שם 11:30 1-1 יב - 8118016טם 6 116 18ם% 09 180008 6 + 11 המחטב ישאל ואתה תציב "כן" - צץ צו(א/צ) 6 . 6616000תט צ011 00088 ס6ננ 4.. . 1:09 1 221 אאם 0 *% 2230 1-71 בי . 8118016 6 9116 18ת% 0% 8ע18062נוס 6 01 6תסא סס צַסא עת8 688עק 16 6 ססתתף 6 189 . 6ות61תסס >9 הסבר: הפקודה הראשונה מחקה קובצ בשם 587,עכ ומיד לאחריה הופעלה הפקודה מעתשטפאע. הפקודה השתמשה בקובצ המעקב של תכנית תסתתזזו התכנית מודיעה כי 7 קבצים נמצאים במעקב, אך ניתן לשחזר רק 83 קבצים מהם. 4 קבצים לא ניתן לשחזר כלל. במקביל, בטבלת מערכת ההפעלה, מצוינת מחיקתם של 3 קבצים בלבד שמהם ניתן לשחזר רק קוב אחד. השחזור מתחיל. שים לב! מכיון שהפקודה מתתמפאט משתמשת בטבלה שנוצרה על ידי תּסַתת1א, היא זוכרת את שמו המלא של הקוב. את קובצ 282.עכ ניתן לשחזר באופן מלא ולכן תשובת המשתמש לשאלה ?(א/+) 8661606ם0 היתה צ. את קובף 00.8841א40100 לא ניתן לשחזר. ליד שמו מופיעות שתי כוכביות (**) המציעות זאת. לא נותר אלא להקיש מקש כלשהו ולהמשיך. אם נרצה לשחזר בעזרת טבלאות מערכת ההפעלה את המצב שתואר זה עתה, הדברים *יראו כך: 0066166865 3 :0 +02 עע1260%0ע *.* :ת601+108010ק5 116ק 4616006 7 88 2116 שת1אס8ע2+-ת2616010 ,6 610800075 811 סטפת 1168? 3 05 - ,808118016 8ע010₪8%0 806 סַטְהםת 21168 0 .1 010800275 סםת 6ט8ת 21168 84 .8 4616006 3 8 41260602 05כ-5א 413 656 28 1168/ 1 ,6 א . צע01200060 065-205 6ת> שתצפט 84. 6:15 12-27-91 55 דה ק? המשתמש הקיש ץ בתשובה צ?(א/צ) 6616%66תס :את א7? ע0ץ 028280002 86ע12? 6ת6 606 168588ק המשתמש מקיש אות כלשהי, למשל % טפט צ80000881011 116ק 4. 12:33 12-19-91 217 7 4% 6 ססתתה8ס 116? 8. .8118016טהתט 18 ע610866 שםת61ע5%8 . 60860 78 ]טפאט תסדש 260006266 . סות1סתסס 60 צ6א עת8 658עק 020 הסבר: הפעם, הפקודה שש ,טפאט משתמשת בטבלאות מערכת ההפעלה לשם שחזור. שים לב! כאשר התכנית מש 1טפאט משתמשת בטבלאות מערכת ההפעלה היא מוצאת סימן שאלה (?) במקום האות הראשונה של שם הקוב (בשחזור עם טבלת 18808 השם הופיע במלואו). את הקוב 7.221 ניתן לשחזר, ולכן המשתמש הקיש צ. אז נשאלת שאלה נוספת - מהי האות הראשונה של שם הקובצ? על המשתמש להקיש אות, או מספר (במקרה זו האות א), מבלי להתחשב באות המקורית החסרה, אם הוא אינו זוכר אותה. את הקוב השני לא ניתן לשחזר. וחור דיסק או דיסקט שפורמט המקודה דגןמסחוט פקודה זו קיימת בגירסה 5 בלבד. למרות מה שנאמר לעיל ש"אין דרך לשחזר דיסק או דיסקט שבוצעה עליו הפקודה 08821" קיימת אפשרות לעשות זאת בתנאים מסוימים. מתי ניתן לשחזר דיסק או דיסקט? הפקודה 90%41א0 משחזרת דיסק או דיסקט בתנאים הבאים: - הפקודה %41א08עא0 אינה משחזרת דיסק או דיסקט שהופעלה עליו הפקודה 20881 עם פרמטר ט/ (ראה פרק 4). - הפקודה עגאת0עאע *כולה לשחזר דיסק או דיסקט שהופעלה עליו הפקודה 08%%1ע עם פרמטר ט/, אבל בתנאי שלפני ביצוע הפורמט הופעלה התכנית הסתה1א. - כדי שהפקודה 1גאת0עא0 תפעל בהצלחה יש להפעיל את התכנית תא על כל כונןו במערכת. - אם תפעיל את הפקודה תבאתסטאט מיד לאחר ביצוע 1אחסת, הטיכויים להצלחה גדולים. אם שמרת קובצ בין הפקודה ץאתסק לבין הפקודה 31את0עאש ישנו סיכוי נמוך שהשחזור יצליח. - הפקודה 1/את0עאט תפעל בצורה טובה יותר אם תבצע ץהאתסק ללא פרמטר ש/ או אם תפעיל את התכנית 13008א. גם אם לא 11 1 תבצע אף אחד משתי הפעולות שנסקרו, תוכל לבצע שחזור, אבל הסיכויים ש"יצא מזה משהו" - קלושים. לא ניתן לשחזר דיסקט שפורמט לקיבולת אחרת משהיה קודם הפירמוט. תכנית הסתת1א "מצלמת" את מצב הדיסק או הדיסקט. הפקודה ץהאתסעאט משתמשת באותו "צילום", שבוצע על ידי תכנית תסתתזא, לצורך השחזור. מכיון שה"צילום" נעשה בעת הפעלת התכנית, בעת השחזור לא יטופלו קבצים שנוצרו לאחר הפעלת תכנית הסתתז. אם הפקודה ?1גאתסעאט מצאה קוב שחלקיו "מפוזרים" על פנ5 הדיסק או הדיסקט (כי לא היה מקום רצ'ף לכתוב אותו בשלימות), היא לא מסוגלת לשחזר אותו במלואו, אלא את הלקו הראשון בלבד. במקרה זה התכנית תבקש את אישורך לשחזור החלק הראשון, או לביטול הפעולה. השימוש בתכנית זא מעלה את *כולת שחזור הקובצ מעבר לחלקו הראשון. אם העבודה נעשית בגירסה אחרת של 205, לא תוכל להשתמש בפקודה 1את0עאט בגירסה 5, אלא בתכנית שירות אחרת כמו 83 אם ברצונך לשחזר את דיסק 6 בעזרת הקוב שיצרה תכנית הסתתזא (אם קיים), הקש: [ע66ת2] :6 86םעס+תט< תבנית הפקודה זגאחהס-אט רשימת הפרמטרים של הפקודה 1אתסקאס: 2 הפרמטר המשמעות 3 בדיקה שנתוני הקוב שיצרה תכנית הסתתזא מתאימים לנתונים שנשארו בדיסק. גוּ/ שחזור מבלי להשתמש ב"צילום" של הסתחדו. 1 הצגת הקבצים שנמצאו בתהליך השחזור. נשתמש באפשרות זו כאשר לא רוצים להשתמש בנתונים הנמצאים בקובצ שנבנה על ידי הפקודה הסתתדא. %])/ בדיקת *כולת שחזור מבלי להיעזר בקובצ+ שנוצר על ידי הפקודה תּסתִת1. פ/ שליחת הודעות התכנית למדפסת. דוגמאות להפעלת זגשמס-אט - בדיקה אם אפשר לשחזר את דיסק 6 לפי הקוב שנוצר על :די התכנית 118308 1/ :0 ₪86ע0+תט<0 - בדיקה אם אפשר לשחזר את הדיסקט בכונן 4 מבלי להשתמש ב"צילום" של תכנית תסתת11!. % :8 ₪865ע0ס+תט<0 דוגמא לשימוש בפקודה: הכנס דיסקט עם נתונים לכונן 4 : 0612 1 סת פב 4 642106 בת1 6מט1ס 8 18 מעססמטא 562181 סמט1סע .:4 09 צע21060%0 1138 9 266133 פא 7041021 5:23 8 1686 מא 5 1:80 09-28-89 18880 מאם 1א251028 11:230 01-17-89 1.00 מאע 2580029 8 57579 (116)8/ 84 6 פססעס 1155584 02202086 : :1 82106 ע0+ 618%6%66 שפם 6ע86ת1 .. . צ2680 תסתש 188אם 688עק 6תם .0+ 618% שת1301א6 שת60%1ת0 בדיסקט עם קבצים מודיע . ת02₪8%10+ת1 1האת0עא0 שתנטפפ % שִת1ץ12עס7 .61 סאנעסע 6(7תסת ע0+? הצא ,8ע828000ת6 11) 18061 6מט1סט 6 6189% 60581 668ע0 1213952 % גס 118016ַט8 5ּ6סצָכ 1213952 .דט ם811008%10 ת680 ת1 068צ0 512 .8% גס 808118016 163תט ת811008%10 2371 1032-0702 16 עססמטא 562181 6מט1סט ם?(א/צץ) עסת%סת8 6המעסקע 3 : 86ם0ס+תל0 : 82106 ם1 2000116 60 615%0%66 סע6פת1 . 2680 תסתש 8מ1אם פפסעק 4תם הקש ע6סת₪ 6 סתס שת1פט עס 618% עטסץ +0 8208 שסספע8 6תס 6560268 . 6תהפממס6 813808 6גס עס 6208606 2116 1! באזאתאח 1 6א1אתגט 6 מסע? עפטסס6ע סס צ1תס 866 06 186טסגת8 מהתמסס 13ת7 תתעסספת 66 עס 6תהמםס6 [038%4ע2 6ת6ס 01 6פט סַתס6עסט4הת1 עָ₪8 6תהעמס6 71א03עא0 6ב> 02 6פט עפתסס צַם4 .64מהםמסס 81 10585 סס טסץ 6פטַה08 4 פצש 116? 1886 08תת1א 6גס 06ת851 20612166 1168קע .2 סכ עבמ .6 תהסתת1א עס 618% 8ת1ת0ע68ס 83 6064פגו פצפש 6תהממס6 03%47ע עס תסתת1א 6גס 61₪6 18865 6תך 1 תמ ס 00:07 86 41 פפת 2116 1₪8₪6 08תת1א 6תך ענוסץ 02 8208 900₪עץ8 6תס 68686קט 60 סמאש טסץ 6תעט8 טסעץ 26ב צֶ? (א/צ) 4 62106 הקט צ .4 עמפספססכ פת 4 62106 +0 08ק82 מסטְפּצַ8 6ת7 .₪ 6תס 6ע65082ע סט 666ת צַ8ם טסצ ל0 הסבר: בדוגמא שלעיל מספר חלקים: א. ביצוע הפקודה 8זכ. ב. ‏ פירמוט הדיסקט על ידי הפקודה 1'את0ע. ג. | שחזור הדיסקט על ידי הפקודה *1אתסקאט. בדיסקט שבדוגמא נמצאים 4 קבצים. נפחו הכולל של הדיסקט הינו 3 עם ביצוע הפקודה %1%א03%ע, שומרת מערכת ההפעלה מידע אודות הדיסקט לשימוש עם הפעלת הפקודה 1גאת0ספא. 4 לאחר שהדיסקט פורמט, משתמשים בפקודה ץ'את0עאט כדי לשחזרו. השלבים של הפקודה *'אתסעאט: א. אזהרות: - בפקודה 41א0עאט יש להשתמש רק לאחר ביצוע 1גאתסע או המטססמת. - כל הקבצים ששונו לאחר ביצוע הפקודה ה0תת1 לא ישוחזרו. - שימוש לא נכון בפקודה +1גאת0עאש עלול לגרום לאיבוד מידע. ב. חיפוש קוב שיצרה התכנית הסתתזו. ג. | הודעה על תאריך הפירמוט האחרון. ד. שאלה לפנ* תחילת ביצוע. ה. הודעה על סיום פעולת השחזור. השימוש בפקודה צגאת0עאטש אינו פשוט כלל, וישנם תנאים רבים שחייבים להתקיים כדי להבטיח את הצלחת השחזור. היה זהיר והשתדל לא לבצע פורמט בטעות. סיכום בפרק זה למדנו: כיצד למחוק קבצים: אפנין כיצד לבצע מעקב אחר קבצים לשם שחזורם בצורה טובה: הסתהדן כיצד לשחזר קבצים שנמחקו או דיסקט שפורמט: מש טפאט 1אהסעאט 55 ספריות בדיסק הקשיח אחטו| הנתונים בדיפק הקשיח הקיבולת של הדיסקט הנפוץ ביותר, בן "5.25, היא 8א360%. יש דיסקטים באותו קוטר ש':כולים להכיל *ותר נתונים ויש גם דיסקטים של "3.5 בנפחי אחסון אחרים. מספר הקבצים שניתן לאחסן בדיסקט תלוי בפרטים אלה: - קיבולת הדיסקט כפי שנקבעה על ידי 3א360%, 1.2/8, 8א20], או קיבולת אחרת. - מספר שמות הקבצים שניתן לאחסן בספריה הראשית שנוצרה בפעולת ?אתסע. הדיסקטים מוגבלים בקיבולת האחסון שלהם ובמספר הקבצים שהם יכולים להכיל. ניתן אמנם להשתמש בדיסקטים נפרדים לכל נושא אך אין זה נוח. קושי נוסף הוא קצב קריאה/כתיבה של נתונים. הדיסק הקשיח (215% 6ע882) פתר את מצוקת הקיבולת והמהירות של הדיסקטים. הכוונה במלה "קשיח" היא לכך, שבניגוד לדיסקט, משטח המיגנוט קשיח *ותר וארוז בתיבה קשיחה. הקיבולת של דיסק קשיה נעה בין 10%8 ל-32088. דיסק בקיבולת 2₪, למשל, יכול להכיל בתוכו למעלה מ-55 דיסקטים בנפח של 8. גם לדיסק יש מגבלות אחסון, הן מבחעת הקיבולת והן במספר שמות הקבצים שיכולים להימצא בספריה הראשית. כשהכרנו את הפקודה 218 רמזנו כבר שמתן שמות לקבצים עשן* לעזור לנו בניהול הקבצים שעל הדיסק ו/או הדיסקט. זהו פתרון אחד, המאפשר טיפול נוח *ותר במספר רב של קבצים. הפתרון המקיף יותר הוא ניהול טפריות משנה ‏ (1858ע61260%0-ס50). פתרונות אלה טובים לדיסקט ולדיסק באותה מידה. 66 במערכת עם דיסק אחד, כונן הדיסק נקרא 6. בעת הכנת הדיסק לעבודה אפשר לחלק אותו באופן לוגי למספר דיסקים ולתת לכל אחד מהם כעוי שונה, כמו למשל, 0, 2, ₪ וכו'. כך מקבלים חלוקה לוגית למספר דיסקים בעוד שיש רק *חידה פיסית אחת. את הדיסק הלוגי :6 ודיסקים לוג'ים נוספים (כע, ₪ וכו') צריכים להגדיר במפורש, כדי שמערכת ההפעלה תכיר אותם. לדוגמא, בדיסק בקיבולת של 4288 נהוג לבצע חלוקה לוגית לשני דיסקים :0 ו-:2. נוהגים להקצות 18%8 לדיסק :0 ו-24/8 לדיסק : באופן תיאורטי ניתן לחלק בכל צירוף שהוא. מכיון שהספריה הראשית מוגבלת במספר הקבצים שהיא *כולה להכיל (עד 112), עלינו להקים ספריות משנה, אשר תתפצלנה ממנה. ספריית השורש (הספריה הראשית) מוגדרת תחת שם הכונן שלה. לדוגמא 0 או 2, ובמקרה של דיסקטים: 4 או 8. ספריות משנה טסו מטפ) הפקודה 03%41ת יצרה את הספריה הראשית (עע02ס21266 ת1הּא, או ספריית שורש - 21266602 >ססת). כבר ראינו שיש קושי בניהול מספר רב של קבצים בספריה אחת. לפיכך,| נקים בתוך הספריה| הראשית ספריות משנה (סטפ5 8)) לאחר שלצור ספריות| משנה בתוך הספריה הראשית, **מצאו בספריה הראשית שמות של קבצים והפניות לספריות משנה. בתוך כל ספריית משנה *היה ניתן לשמור קבצים ולפתוח הפניות לספריות משנה אחרות. הפקודה 218 מציגה את שמות הקבצים בספריה הראשית ואת שמות ספריות המשנה המתפצלות ממנה. כאשר "עבור" לספריית משנה כלשהי ונבצע את הפקודה 218, נראה את רשימת הקבצים הכלולים בה ורשימה של ספריות משנה המתפצלות ממנה. ניתן לראות את החלוקה לספריות משנה כארון שיש בו בגדים גלויים לעין וכמה מגירות, שלכל אחת מהן יש שם שונה. כשפותחים את הארון רואים רק את הבגדים הגלויים והמגירות הראשונות ואין רואיסם שבחלק מהמגירות יש מגירות נוספות, שיש להן שמות שונים ובתוכן בגדים נוספים ו/או מגירות נוספות. 7 אנו משתמשים באפשרות של ניהול ספריות משנה בדיסק הקשיח בעיקר, | אך ‏ גם בדיסקטים נוהגים ליצור ספריות לנוחות העבודה. באופן סכימטי נראה הדבר כך: 00% 8 טנטפ ענת קבצים הפניה לספריית משָנה 83 1% ת5661ת61 מבנה זה מאפשר חלוקת הדיסק ו/או הדיסקט לספריות משנה ולפיזור הקבצים בצורה *עילה שתהיה נוחה לאחזקה (כתיבה, העתקה, מחיקה) ולחיפוש. בשימוש בדיסקטים ה"סדר" וההפרדה בין הקבצים לנושאי הפעילות השונים בקבצים נעשה באופן טבעי על ידי כך שלכל נושא יש בדרך כלל דיסקט נפרד. כך ניתן בקלות למצוא את מה שמחפשים. בדיסק, ה"סדר" נעשה על ידי שימוש בספריות. 88 רעיונות ועצות לניהול ספריות 1 פתח ספריית משנה לכל תוכנה בנפרד. בדוגמא: | ספריית | א1ש1פא1ע לתוכנת | מעבד התמלילים אינשטיין, ספריית 10105 לתוכנת לוטוס 123, ספריית 205 לקובצי מערכת ההפעלה, וכד'. 2 הפרד בין קובצי תכניות לקובצי נתונים. לכן, פתח ספריה או ספריות משנה לקובצי הנתונים של אותה תוכנה. בדוגמא: בספריית א1₪1פא1ם יהיו הקבצים להפעלת התוכנה ובספריה 2418 שבתוך ספריית א51₪1א₪1 :היו המסמכים. 3 פתח ספריות משנה לפי נושאים: מערכת הפעלה, תכניות שירות, משחקים וכו', 4. אף על פי שאין הגבלה ב"עומק", כלומר ניתן ליצור ספריה בתוך ספריה בתוך ספריה, מומלצ לבנות עד רמת עומק של 4 בלבד. בתרשים שלעיל הרמה המכסימלית היא 3. מעבר לכך תתקל בקשיים של סרבול בכתיבת ההפנייה לספריה המבוקשת ושכרך יצא בהפסדך. 5. מערכת ההפעלה פועלת לאט *ותר כאשר הספריות מכילות מעל 0 קבצים לערך. השימוש בספריות משנה חיוני במיוחד בעבודה עם דיסק, אך הוא טוב גם לדיסקט. את התרגול של ניהול דיסק קשיח נעשה על גבי דיסקט, אותו דיסקט שבו השתמשת עד כה. באותו אופן *וכלו בעלי הדיסק הקשיח לבצע על הדיסק שלהם את כל הפקודות שיתורגלו בדיסקט. מקודות לניהול ספריה הפקודה דקואסחק איך נדע אם אנו נמצאים באמת בספריית 10105 שתחת הספריה הראשית? לפי ה-7קאסתע (הפנייה. של המחשב אלינו בצד השמאלי של המסך - למשל <2) לא נוכל לדעת. לעזרתנו באה הפקודה זשאסתת עצמה, אשר קובעת את אופן הפנייה של מערכת ההפעלה למשתמש. >.9 לפקודה 28087 אפשרויות הפעלה רבות, חלקן שימושיות וחלקן לא. תוכל למשל לקבוע שהפנייה תהיה בציון שמך הפרטי: [ע6סם] ע8ג20 סקשסעק<ב 20081 לאחר פקודה זו, מערכת ההפעלה תפנה אל המשתמש בשם 8ג201, במקום ציון שם הכונן שבו הוא נמצא. תוכל להשתמש ברשימת הפרמטרים הבאה להפעלת הפקודה 1קאסתק: 4 סימן שיוו*ון (=) % סימן דולר (%) 6 שעה נוכחית 4 תאריך נוכחי סא שם הכונן והספריה הנוכחיים טש" מספר הגירסה של מערכת ההפעלה ם% שם הכונן הנוכחי ש% סימן גדול מ- (<) 1 סימן קטן מ- (6) ספ סימן נכתוב מספר דוגמאות לפקודה 1קאסתק: ט% >קמסעס<בה התוצאה: 0 תס76251 5-05 םת% %קשסעק<4 התוצאה: 4 אפ םת% :62106 6כמסעס<ה התוצאה: ? 4 :62106 שים לב שתוו* הרווח שהיו בפקודה כלולים גם בפלט. תוכל לבצע ניסיונות נוספים בפקודה 20817 עם צירופים שונים של פרמטרים. הצירוף השימושי ביותר הוא ₪ צירוף זה נותן לנו את האפשרות לראות את הכונן והספריה הנוכחית שבה אנו נמצאים. הקש את הפקודה [עספת] %8כ%0 %קשסעס<4 תשובת מערכת ההפעלה : <:4 את פניית המערכת נקרא כך: ("ספריה ראשית" "כונן") <:4 00 % + מעתה ואילך העבודה בספריות תתבצע מתוך הנחה שהפקודה דקאסהק הופעלה בדרך זו: אפס %קשספסש פתיחת ספריה חדשה: הפקודה פא התחלה <:4 פתיחת ספריה בשם 1.0208 [שססתם] 0 6םל:4 סיום <:4 כאשר מערכת ההפעלה פותחת ספריה על ידי הפקודה א, היא אינה עוברת אוטומטית לספריה שנפתחה. מעבר לספריה: הפקודה 60 התחלה <:4 מעבר לספריה בשם 1.0105 [ע266] 10008 4:<68 סיום <24:1005 שימושים נוספים בפקודה 02: - מעבר לספרלית 1.0115 שנמצאת בספריית "ברירת המחדל", שבה הינד נמצא. בדוגמא שלנו, אם העך נמצא בספריה הראשית, תוכל לעבור לספריית 1.0105 שנמצאת בה. אם אתה (מצא בספריה אחרת, הניסיון *יכשל, מכיון שלא קיימת באותה ספריה ספריית משנה בשם 101058, אלא תחת הספריה הראשית. הודעת הכישלון תהיה 8118טת1 עע01266%60. 06 08 לכן, כשמסלול החיפוש צריך לעבור דרך הספריה הראשית - ראה את הדוגמא הבאה: - מעבר לספריית 10105 שתחת הספריה הראשית, ללא תלות בספריה שבה הינך נמצא. 8 06 | | - מעבר לספריה הראשית, ללא תלות בספריה שבה הינך נמצא. 086 | 1 - הצגה של שם הספריה שבה הינך נמצא. | - שים לב - כשאנו מדברים על ספריות, ה- הוא משמאל לימין. תרגול עבודה עם ספריות חזרה לספריה הראשית מכל ספריית משנה שבה נמצאים נעשית באמצעות הפקודה 64, או 6 לדוגמא, אם נקיש 66 בספריית 1.0105 1,0708<66 :2 תשובת מערכת ההפעלה תהיה <:4 עתה ניצור שתי ספריות משנה בספריית 10105, אשר הוגדרה תחת הספריה הראשית בכונן 8. נעבור לכונן 4 ונתחיל בביצוע (אל תשכח להקיש עסטםם לאחר כל פקודה). התחלה <:4 מעבר לספר>* ית 1005 8 64סל<:4 מחשב <1005: 2 יצירת ספריית דכ 8 4:1.005?₪6 יצירת ספריית הג208 20082 4:10105<26 פקודת חזרה לספריה הראשית 1.0105<66 :2 תשובת מערכת ההפעלה <:4 עתה ניצור את שאר ספריות המשנה על פי אותה דרך: 4:< 89 6בל:4 ת61ס9פת61 6ם<:4 893 ל:4 ם5%01ת61 4:<606 8 86ם<אזמפאזם:4 66<א5101א4:51 <:4 הערות: 1 *כולות להיות שתי ספריות בשם זהה אם הן לא מוגדרות באותה ספריה. בדוגמא זו נתנו את השם 2418 לשתי ספריות, מכיוןו שכל ספריית משנה .נבנתה בתוך ספר*ה אחרת. ספריית 4 אחת נבנתה בתוך ספריית 1/0105, וספריית 2414 שנייה נבנתה בתוך ספריית א81עפאזט. 2. מספר הקבצים שניתן לאחסן בספריית משנה אינו מוגבל. 2 המשך התרגול: - מעבר לטפריית 2418 שנמצאת תחונ ספריית 1.0105 שתחת הספריה הראשית, ללא קשר לטפריה שבה הינך נמצא. 06 10 8 8 - מעבר לספריה שמעל לספריה הנוכחית, כלומר רמה אחת אחורנית 02. נתרגל מעבר לטפריית 10105 שמעל לספריה הנוכחית, אם הספריה הנוכחית היא 6:100096808 4 : 1.0105 241406. - 24:10705< ההיכרות עם המושגים "ספריה ראשית" ו"ספריית משנה" מרחיבה את המושג "ברירת מחדל". המושג "ברירת מחדל" *תייחס מעתה לכונן ולספריה. מחיקת ספריה: הפקודה פמ כדי למחוק ספריה יש לנהוג כך: - למחוק את כל הקבצים שבספריה, או לבדוק תחילה שהספריה ריקה , - להיות מחו% לספריה, רמה אחת אחורנית (למעלה). כך מוחקים את טפריית 15מדשיד שתחת הספריה הראשית: התחלה <:4 מעבר לספר>: ית 15מדמיד 8 6₪6סל:4 מחיקת הקבצים *.* 4:1₪1815<661 מחשב: 1 מס 111ש צע6120000 ם1 21168 411 ?(א/צ)6עטפ נוסע 426 עונים בחיוב (עַ) ו-[עססמת] מחשב: 15 :4 יציאה לספריה הראשית 4:1815<06 מחשב: <:4 מחיקת הספריה 15אמך 8 6כעל:24 4:< 33 עצות ידידותיות: 1. כל מה שנאמר לגבי הפקודה מכ וקבצים, נכון גם כאן: בצע את הפקודה 28 בספריה המיועדת למחיקה, ולא בשום מקום אחר. כמו בדוגמא, כדי למחוק את הקבצים בספריית 1₪78₪715, עברנו תחילה לספריה זו ורק אח"כ הפעלנו את הפקודה עמפ. 2. בצע את הפקודה למחיקת ספריה (ע5) מהספריה שמעל לספריה המועמדת למחיקה. בדוגמא שלנו, נמחקה טפריית 5דַַ7₪1 שתחת הספריה הראשית, לכן בצענו את הפקודה כ82 מהספריה הראשית. כדי למחוק את ספריית 24174 שתחת ספריית 1.0705 שתחת הספריה הראשית, יש להימצא בספריית 1.0705. 3 מערכת ההפעלה אינה מאפשרת מחיקת ספריה שיש בה קבצים. ההודעה הבאה תופיע כאשר תנסה למחוק ספריה עם קבצים: ,צע61260%0 ססת ,גס8ק 114הטת1 עס 0%ת עע6126060 עס סיכום בפרק זה למדנו על ניהול :עיל של הדיסק הקשיח בעזרת ספר:ות משנה. הפקודות לניהול ספריות הן: פא - יצירת ספריה 02 - מעבר לספריה עת - מחיקת טפריה מחיקת קבצים בספריות זט צורת פניית מערכת ההפעלה למשתמש: יזקאסתק בפרק הבא נלמד כיצד לעבוד בספריות. 4 עבודה בספריות המקודה חופ בעבודה בטפריות ניתן לראות את רשימת הקבצים בספריה כלשהי ועם זאת להישאר באותה ספריה שבה אתה נמצא (ראה שתי הדוגמאות הראשונות): 08ס8:1 ע4:<61 מסס. *868%68ש10%5 4:<612 4:<61 89 *.*8%8ת5%01ת8:61 ע10105<61:ב / ע4:1010561 בגירסה 5 נוספו מספר אפשרויות בפקודה זו: - כדי לראות את תוכן' הספריה הראשית, כאשר שמות ספרצות המשנה מסודרות כולן לפני שמות הקבצים, הקש ₪:ס/ :8 ע0:<61 1 סת פפת 2 02106 ת1 6מט1סל 3 155 פססמטא 562181 6מט1סש :4 02 21266602 2 12-07-91 לתזת> 105 2 12-07-91 <219> 5דיד 20 12-07-91 לתדת> אזעצפאדם 2 12-07-91 לתדת> 05 1:0 11-28-91 32 ץג כ 12:30 08-05-91 34 זגם אטת :6 08-17-91 54 זג 06 0 12-07-91 49664 ענת תסתתזא 12-07-91 49664 אא תסתתזא 8 99848 (116)8/ 9 6 פססעכ 1107620 55 כדי לראות את תוכן הספריה הראשית, כאשר שמות ספריות המשנה מסודרות כולן אחרי שמות הקבצים, הקש ש₪-:0/ 0:<615 כדי לחפש קוב או "משפחה" של קבצים בספריה הנוכחית ובכל ספריות המשנה שלה, השתמש בפרמטר 8/. הקש למשל, 8] 177.606ק ע0:<61 אפשר להשתמש בפרמטר :8/ כדי להציג קבצים וספריות: הצגת קבצים לפי מצבם עם הפרמטר :8/ בפקודה זו יש מספר אפשרויות: תיאור פרמטר קבצים נסתרים (211685 ת114846) ת קבצים שאינם נסתרים ב- קובצי מערכת 8 קבצים שאינם קובצי מערכת 8 ספריות בלבד 4 קבצים בלבד (לא ספריות) 6- קבצים שעודכנו מאז הגיבוי האחרון 8 קבציס שלא עודכנו מאז הגיבוי האחרון 8 קבצים לקריאה בלבד ב קבצים שאינם לקריאה בלבד ע- דוגמאות: 6 הצג בצורה רחבה (ש/) את רשימת הקבצים 86.* הנמצאים בספריה הראשית (). שמות טפריות המשנה :היו ממונים בסדר אלפאביתי לפני רשימת הקבצים. גם רשימת הקבצים תהיה ממוינת בסדר אלפאביתי (0ס/) בכל טפריות המשנה שתחת הספריה הנוכחית (8/). עצור לאחר שהמסך התמלא (2/): 0/8/0// 86ס.*:6 0:<618 תשובה לדוגמא: 7 -תגם. פהאזם ץגם. דט דגם. פזט 21 1 0 62106 ת1 6מגו1ס? 4 1933 תססמטא 562181 6מט1ס :0 09 עע21260%0 ץגם. ספהאזם 21 סטאמסנטה עגם.סדטבה דגם. אטת עגם. פס צהם.ק דגם. 12208 8 1177 (2116)8 11 5 :0 09 עע00%0ע1ע 1.7 1 ?116)8( 16 98 98 02 צע60%0ע1ע זגם. דהאתסע 8 28 (2116)8 1 70581 21165 5 13 ?116)8( 1221 8 6 85ססע 1982864 0:< - הצג רק את הספריות המוגדרות בספריה הראשית של כונן 0. תשובה לדוגמא: 64 פ0:<61 21 1 0 82106 ם+ 6מט1סש 74 13 מססמטא 562181 6מט1סש :0 0% ע21260002 29 >18< 06-25-91 :200 2:2 06-25-91 <תדת> אפ 2:05 06-27-91 <18ת> 5 ק2:25 06-27-91 <18ת> 8 8 07-14-95 <תדק> 4 :1 11-30-91 <8דת> א 8 0 (116)8? 6 6 689סע0 2019328 0:< 7 - הצג בצורה רחבה (ש/) את כל הקבצים שאינם קובצי מערכת (8-:0/), בספריה ₪1220% שתחת ספריה ראשית כ. קוו 1700 זו ]0 8 .00 וי [15085 ה ] 0% |קקת ונ יי .וד זדס. ד0טס0חץ דגם. אשת [הד] ש/ 5-:0/ ש12208<61ש:2 2 [0156 15 0 6עוז6 תו 6חטוס? :ם 0% עְץס%סשזוּם ל יי 054 ד סו. 06651 0 ות ל ז וס דט | זהס.צפדאט60 זפ קל דד [068] [-.) [00085] 0 קס םסס .ד .0 יי 5 . 006056 0. 1][ [גשז] 5 922584 (6)5ו%1 37 6] %65ע5 9844736 :1200%< השמות המצו*ים בין סוגריים מרובעים הינם שמות הספריות. שים לב שבאותה פקודה 8 מוצגת הספריה בשתי צורות שונות: צורה אחת: צורה שנייה: <תזכ> שסם-ספריה [שם-ספריה] הראשון בהצגת הקבצים לאורך והשני בהצגת הקבצים לרוחב (₪/) מקודת 601 בעבודה בספריות כפי שכבר למדנו, בפרק 5, לפקודה 002% ארבעה חלקים: 1, מקור: שם כונן וספריה, 2. שם או שמות הקבצים להעתקה, 3 *עד: שם כונן וספריה, 4. שם, או שמות הקבצים, כפי שיופיעו ביעד. 688 כתוב את הפקודות הבאות (בסיום כל פקודה הקש שססםת): 8 8:10 ע24:<61 *.*פטטס8:1 *.* עקסס<:4 68 <:4 05612 4:1 6 * 6808 10008 :8 מסס. * ע4:1005<000 8 06ל4:1008 474612 4:1.0105 *. א868 ת5001ת8:61 *.* 4142600 פטס 1:ג 414<66 פ24:].00 6. *ם8661ת61 :8 6א6. *?8:1000868%68 עַפסס<:4 . = ₪ 62= ת.וש נ-0ס ס = + פס הסבר: 1 פ. .7 ביצוע הפקודה 218 לספריית 1.0105 שתחת הספריה הראשית. כרגע אין בספריה קבצים, אך נראות בה שתי שורות של "כאילו קבצים" (שורה עם נקודה אחת ושורה נוספת עם שת נקודות ‏ - הן מופיעות בכל ספריית משנה). "קבצים" אלה 'מהווים ציון של מערכת ההפעלה שזאת ספריה ומיקומה בין הספריות השונות, אך לנו אין גישה אליהם. העתקה של כל הקבצים שבספריה הראשית שבכונן 8 ("ברירת מחדל") אל ספריית 10105 שנמצאת תחת הספריה הראשית בכונן 4. שמות הקבצים *ישארו ללא שינול. מעבר לספריית 1.0105 שתחת הספריה הראשית. הסימן הוא שמה של הספריה הראשית ולכן, הופעת הסימן בפקודה פירושה שהמעבר לספריית 1.0105 נעשה דרך הספריה הראשית. ביצוע הפקודה 218 לספריית "ברירת המחדל": ספריית 1,075 שתחת הספריה הראשית. העתקה של כל הקבצים בספריית 10105 שתחת הספריה הראשית בכונן 84 ושס ה"משפחה" שלהם הוא 004. קבצים אלה *ועתקו לכונן ‏ 8 (אותו הכונן), אל ספריית 281 שתחת ספרלית 58 שתחת הספריה הראשית ו'רשמו ‏ עם סטיומת (שם "משפחה") 'א1', במקום סיומת 00% שהיתה לקובצי המקור. מעבר לספריית 2814 שתחת טפריית 10105. מכיון שלא צויו הסימן , שפירושו ספריה ראשית, המעבר הוא לספריה הנמצאת מתחת לספריית "ברירת המחדל". פקודת 018 לכונן "ברירת המחדל": ספריית 281 שתחת ספריית 1.01'05] שתחת הספריה הראשית. 9 8 העתקת כל הקבצים מכונן 8, ספריית 2418 שתחת ספריית 5 כלככונן ג, ספריית 241 שתחת ספרי*ת א71מ18פאז1ע באותו שם. 9. מעבר לספריה הראשית. 0. העתקה של כל הקבצים ששמם ה"פרטי" מתחיל באות ץ ולאחריה יכול להות כל תו ושם "משפחתם" הוא 1%1, מכונן 2, ספריית 24 שתחת ספריית 1.0105 שתחת הספריה הראשית. הקבצים *ועתקו אל כונן 8, ספריית א5181א₪1 שתחת הספריה הראשית, תוך שינוי שמותיהם במהלך ההעתקה מסיומת 1א1 לסיומת ₪אם. הקודה 6001 בעבודה בסכריות נחזור על עיקר:* ההפעלה של הפקודה 002%א, ונתאר את המבנה המורחב של הפקודה הכולל את כל הפרמטרים האפשריים. פקודת העתקה נוספת, אותה כבר הכרנו, נקראת +002א. זוה תכנית חיצונית (לפני שאתה ממשיך בקריאה, חזור ועיין בהסבר הפקודה בפרק 5). באמצעות הפקודה %צ002א ניתן להעתיק את כל הקבצים שבספריה וגם את ספריות המשנה של אותה ספריה ואת הקבצים בתוכן. זה הוא שוני לעומת הפקודה 005%. יש עוד הבדלים, ראה בהמשך. 10 תחביר הפקודה צ602א [ם/] [6:6868/] [ם/ 8/] [₪6%ע582] 6סעטס8 צפססא [*/] [צ/] [6/] 8/] משמעות הפרמטרים: 8 /8 העתקת קבצים שסיבית 8202106 שלהם במצב + העתקת קבצים שסיבית 6ט1םסע8 שלהם במצב + ולאחר ההעתקה שנה את מצב הסיבית למצב - 6 העתק רק קבצים ששונו בתאריך 4866, או לאחריו. 5/ בקש אישור לפני העתקת כל קוב )| העתק גם תת-ספריות ולא רק קבצים ₪/ העתק גם ספריות ריקות. פרמטר זה מופיע רק עם פרמטה 5/ צ/ בדוק נכונות העתקה (בדיקת אימות) של כל קוב ₪/ בקשת אישור כללי לפני תחילת העתקה דוגמאות: הפקודה הבאה מעתיקה מהספריה הראשית שבכונן 4 אל כונן 8 את כל הקבצים ואת כל ספריות המשנה המוגדרות באותה ספריה (5/), כולל הספריות הריקות (₪/): 58/ :ס :8 צכססא הפקודה הבאה תעתיק אל כונן 5 את כל הקבצים שבספריית עמם-ע.] שתחת כונן 6 וכל הספריות הכפופות לה. 6 8/ :0 6%כ6:8162-0 עקססא הפקודה הבאה מעתיקה את כל הקבצים ששם משפחתם הוא מאם | מספריה בשם ₪1220% בכונן 60 אל כונן 8, רק אם הם עודכנו החל מיום 04-11-91 (2:04-11-91/). לאחר העתקת כל קוב תתבצע בדיקת אימות כדי לוודא שהוא דומה למקור. ץ/ 6:04-11-91/ :0 6א1260₪*.6ש:6 עקְססא< 11 טבלת השוואה בין פקודות העתקה פרטי ההשוואה בין 002, צַפ0סא ו-צ219%000 נסקרו בפרק 5 ועתה ניתנת השוואה רק בין 002% ל-002%א. צסס צסססא פקודה פנימית/ח*צונית פ ח העתקה ב"מנות" = + מחיצות ותתי-מחיצות (215) - + 3 ת11440 - + מתוספים קבצים ליעד + + נמחק כל מה שנמצא ביעד - - ביצוע 6המעסע ביעד (אם צריך) - - סידור מחדש של הקוב% + + שינוי שם קוב + + העתקת קוב+ אחד בלבד + + העתקת "משפחת" קבצים + + ביצוע בין דיסקט ל-דיסקט + + ביצוע בין דיסקט ל-דיסק + + + + ביצוע באותו כונן העברת קבצים בי| ספריות הפקודות 602% ו-%000% *כולות להעתיק קבצים מספריה לספריה, אך לא להעביר קוב בדרך שהוא לא *ימצא יותר בספריה הקודמת. לשם ביצוע פעולת ההעברה (כלומר, להעביר קוב ואחר כך לבטל אותו בספריה שהוא "נלקח" ממנה) יש לבצע פעולות של 005% או צפססא ו-.זמפ. לדוגמא, העברת הקבצים 6א6.* מספריית 1.01052418 לספריית 14 אזש5א21 תתבצע באופן הבא: 8 טס 10 0:<06 *, א 6808 ת8%61ת6:61 %. * ע600א<244 6:10'105 . %>. * 2414<661 5י0:10 414<66 1005 :0 0:< 102 העיקרון הוא: - עבור לספריית המשנה שממנה אתה רוצה להעביר. - בצע העתקה מהספריה הנוכחית לספריית היעד (אפשר להשתמש גם בפקודה צ002). - מחק את הקבצים בספריה שבה הינך נמצא (ספריית המקור). הקודה ד כדי לראות את מבנה הדיסק או הדיסקט על קבציו וספריות המשנה שבו, יש להשתמש בפקודה ממתץך: [ע66ם] 606ע0:<%6 יפד נודגק צתסצסמתדק 8 :תספק 14 :601260%021058-סטפ האומס 5 :גס8ק סא :61260%02108-סטפ אזמצפא1 :תשק 4 :41260502168-ספ 5 :ַת6פק 6תסא | :61260%02108-סטס בגירסה 5 הפלט של הפקודה ממת1 ייראה כך: [ע%66ת₪] 66ע%<:0 1 פמ6ששצ1ס/ ע0+ ₪ת118%1 24181 צעַע60%0עצע 94 195 עססמט) 802181 6מנו1סש 0% 15 הס 20 5 אזטצפאזט 5-1 05 13 אם ברצונך להוסיף גם את שמות הקבצים לפקודה ממתג1' יהיה עליך לרשום אותה כך: [עספםת] ‏ +/ :0 68ע0:<%6 הפעלת הפקודה מעת1 בציון שם הכונן והספריה, מאפשרים לראות עצ שלם של כל הספריות שמקורן בספריה הראשית שבדיסק, או עצים חלקיים של ספריית משנה כלשהי. במקרה זה, אין חובה לכתוב :0 מכיון שכונן/ספריית "ברירת המחדל" בעת הפעלת הפקודה היו דיסק 6 והספריה הראשית () שלו. למשל, הפעלת הפקודה 0:8 0:<6266 היתה נותנת לנו את מבנה ספריות המשנה של ספריית 1.0105. בדרך כלל הרשימה ארוכה יותר ממסך אחד, ועל כן תוכל להשתמש בפקודה 088א, כפי שראינו בפרק 3. 6 | 66עס כפי שצוין בפרק 3 - גם פה תוכל לשלוח את הפלט למדפסת 1 < 2/ :0 66ע0:<5 הכקודה דק נפחו של הדיסק הקשיח ומבנה הספריות *וצר קושי בהפעלת התכניות (להזכירך, גם תכנית היא קובף). כאשר השתמשנו בדיסקט 205 המקורי, שבו היתה ספריה אחת, עמדו לרשותנו כל קובצי התכניות של הפקודות החיצוניות של 205, כמו למשל התכנית 1גאת0ת. ידענו שקוב בשם זה ;יב להיות בדיסקט ויכולנו להפעיל את התכנית. כאשר מערכת ההפעלה מקבלת שם של קובצ להפעלה (כדוגמת 08%41ע או %צ15%005ע2, או שם של תכנית אחרת) היא מחפשת את הקוב% בספריית "ברירת המחדל". אם הקוב% המבוקש ק'ים - הוא מופעל, ואם הוא אעו קיים - מערכת ההפעלה מודיעה: סשמפת 2116 עס 6תהשמסס 286. נניח שכל תכניות מערכת ההפעלה נמצאות בספריה 0:205 (התכנית 00%.א00%% חייבת להימצא בספריה הראשית של הדיסק). לפי מה שנאמר כאן, כדי להפעיל את תכנית %צ000א215% 14 חייבים לעבור תחילה לספריה 0:205 ורק אז לכתוב את הפקודה. ו התחלה 78 א1פא1ת:0 מעבר לספריה [ע66ם] 414<66608כא1מ פאז :0 הפעלת התכנית [עס6םמ] ‏ :0 :8 צ0:205<618%0600 וכו'.. הפקודה 2418 חוסכת את פקודות המעבר בין הספריות ואת הטרחה הכרוכה בכך. כבר נאמר, שמערכת ההפעלה מחפשת את הקוב להפעלה בספריית "ברירת המחדל" ורק שם. הפקודה 2411 *וצרת שרשרת של ספריות שבהן תחפש מערכת ההפעלה את הקוב המבוקש, אם הוא לא נמצא בספריית "ברירת המחדל". נניח שלצורך הדוגמא, הדיסקט בכונן 4 מפורמט וריק מקבצים. נעבור לכונן 4. 4:< המשתמש [ע6סםם] ‏ :0 ס8שע0ס+<:2 שפת 116+ עס 6תהשמסס 86ס 4:< המשתמש ' [עספסתם] ;0:;6:609 תסבק<:ב המשתמש [ע6סםת] ‏ :0 ס8מעס+<:4 מחשב :1 62106 02ס? 6198%6%506 שסת 6ע6פתך צֶס תסתש תמ1אם 862186 6תם הסבר: בדיסקט 3 אין קבצים ולכן הניסיון להפעלת תכנית עאאת0ת לא הצליח. בפקודת 241% נקבע נתיב חיפוש למערכת ההפעלה. אם הקובצ לא נמצא בדיסקט "ברירת המחדל" (בדוגמא זו, דיסקט 4) היא תחפש אותו בספריה הראשית של כונן 0 (:0). אם הקובף נמצא - הוא *ופעל, ולא - ימשך החיפוש בספריית 2058 שתחת הספריה הראשית בכונן 0 (0:205). אם הקובצ נמצא שם - הוא יופעל ולא - תתקבל ההודעה ששהפת 2116 עס 6תהממסס 864 (זוהי ההודעה הסטנדרטית). בדוגמא נמצא הקובץ באחת מהספריות שבנתיב החיפוש (אם פעלת לפי ההוראות, הקוב א1.600האתסק אמור להימצא בספריה 0:205). אין הגבלה על מספר הספריות שניתן לקבוע בנתיב החיפוש. מפרידים בין ספריה לספריה ע"י הסימן ; (נקודה פסיק). במצב תיאורטי, אפשר להגדיר בפקודה 2411 את כל הספריות המכילות את קובצי התכניות (לא קובצי נתונים), כדי שיהיה ניתן להפעיל כל תכנית מכל מקום (ספריה) שאנו נמצאים בה. 105 היתרון כבר הוסבר, אבל התחיסרון יהיה בזמן החיפוש הארוך. לכן, נהוג לקבוע נתיב קצר שבו נמצאות מספר ספריות עיקריות ' בלבד. המסלול משמש לקובצי תכניות ולקובצי אצווה (116ע תססםם), ששם "משפחתם" *גם, ועליהם נדבר מאוחר יותר. הפקודה 0/105% הפקודה 0₪8%25% משמשת לבדיקת דיסק או דיסקט והיא מספקת מידע מגוון אודות הדיסקט, או הדיסק הנבדק והזיכרון. היא *כולה גם לתקן פגמים מסוימים בדיסקט או בדיסק. - מדווחת על טעולות לוגיות של מערכת הקבצים שבכנן הנבדק. - מדווחת על מצב מערכת הקבצים בכונן. - מדווחת על סקטורים פגומים (860%028 086) כפי שנמצאו בעת ביצוע הפקודה 08%41ש. - מדווחת על מצב הזיכרון במסגרת ה-8א6%0. - מדווחת על קבצים שאינם רציפים. - מתקנת טעויות לוגיות ואינה מתקנת פגמים פיסיים. מבנה הפקודה [צ/] [+/] [[6ש8₪ת116?] [םת8%ק] [:45106]] א5כא01 1 שם הכונן. | [[8₪6ת116 ]ת6הק] שם הקוב או הקבצים. ע/ תיקון טעויות לוגיות של מערכת הקבצים. צ/ הצגת שמו של כל קובצ שנבדק. 106 דוגמאות: :6 06-25-1991 0268666 001/-1א215% 6מט1סל 8 155 עפסמטא 562181 סמט1סע 6 619% 50581 6685ע0 9973760 9 מ 16640 6 ם1 פססעט 94208 893 100 ם1 פססעס 840960 8 עטעספט 311 ם1 8םס6ע0 77168653 % מס 88118016 פסטע0 2121728 % ת811008010 ת680 ת1 68סעס 4096 % מס 8ס1תט ת811068610 60581 2135 % תס 1085תט ת811008%10 16סַ118ט8 518 צַע₪900 פע 50581 655360 6 085סע0 211216 כאשר משתמשים בפרמטר +/ התכנית א25%א011 מתקנת טעויות לוגיות שנמצאו במערכת הקבצים. ‏ אם (מצאו טעויות, התכנית פונה בהודעה הבאה ובשאלה: .61 3 ת1 6תט0ס? 5ס1תט ת811008610 1056 12 17 סס 8ת81ת0 1086 6ע6טת00 מכיון שהתיקון דורש שנוי פיסי של טבלאות הקבצים שעל גבי הדיסקט, או הדיסק, התכנית פונה למשתמש לאישור הפעולה. אם התשובה חיובית (צ), התכנית שומרת את חלקי הקובץ, שאעם "קשורים" כראוי לטבלה ולכן . הם קרו*ים "אבודים", תחת השם %. תתתתמ11ע. הקוב הראשון ייקרא 11₪0001.08%ע, הקובף השני 08%. 11.20002ע וכך הלאה. לרוב, לא תוכל להשתמש בקבצים אלה ללא מיומנות. בכל מקרה השתמש בפקודה מטצ כדי לראות את תוכנם. תוכל למחוק אותם על ידי הפקודה ₪פ. אם תענה בשלילה (א), התכנית תתקן את מערכת הקבצים אבל לא תיצור את הקבצים 0%. תתתחםט,זדק. כאשר מופעלת תכנית א01605 על קוב או קבצים, נוספת הודעת דיווח. התוספת מתייחסת לרציפות של הקובף, או של הקבצים, שנסקרו. לנושא הרציפות התייחסנו בפרק הדן בפקודות העתקה. 107 לדוגמא: עסס.* %68%ת0:<6 :1 0-1 68 001/-215%1 6שט1סט 14 8 מס6סמטא 562181 שמט1ס/ 6 א61585% 50081 68טעס 9973760 ₪% ת 16660 6 ם1 665עס 94208 8 1606 ם1 668ע0 840960 8 קספט 312 ם1 8סטעס 7720960 % תס 8118016 8ססעס 2117632 %ט 811008610 ם680 מ1 פּסְסַעַס 8096 15% תס 168תט ת811008%10 %0%681 2835 1% תס 1%68תט מ0ס81100861 118016בט8 517 עעסמסם 568ע0 60581 655360 6 685סעס 892132 לת 00 6ע8 (116)8? 82601106 411 הדיווח מורה על כך שכל הקבצים שנבדקו (מסס.*) הינסם רציפים. שאר הנתונים מתייחסים לכל הדיסק הנבדק. דוגמא נוספת: *. א*סת6 2052<02668%אזט:פ 0:90 06-25-1991 6268606 002/-1א215 6מט1סע 6 618% 60681 668עס 32385028 83 ת1680ת 1 םמ1 פססעס 2088 8 57 ם1 8ַפסעס 163840 8 ששסשפט 2511 ת1 668עס 25651200 618% מס 808118516 665ע5 6567936 %ט 811008610 מ680 ם1 665עס 2088 % תס 168תט מ811068%10 %0081 15813 18% תס 168תט ת811068%10 808118016 3207 צ0₪0ם 08טעס 50581 655360 6 סע 892832 4 8פטסטש61תסס-תסת 3 8מ651ת00 5-ק2052אזם:2 8 פ8נטסט61תסס-תסת 6 0026818 0522-3פא1מ:פ 89 פצטסגוק61ת00-תסת 2 8מ681ת00 2-4א2052אדם:פ 8 פגוסג61ת00-תסת 2 8ת581מ00 2052-2א1:פ |18 הדיווח נירה על כך, שמבין כל הקבצים שנבחנו (*.*סםס) נמצאו מספר קבצ'ם שאינם רציפים. תכנית א25א01 רק מדווחת על המצב ואינה יכולה ‏ לעשות דבר בנדון. להזכירך, ישנן תכניות שירות מיוחדות המטפלוות בארגון רצף של קבצים לא רציפים. בכלים שבידך במערכת ההפעלה 205, לא תוכל לעשות זאת, אלא אם תוכל להעתיק את הקבצים מדיסקט לדיסקט. בדיסק לא תוכל לטפל כראול. בדוגמא שלעיל תוכל לראות שמתוך דיסק של 328 נשארו כ-6.5%8 פנויים וזה בהחלט נתון סביר. אחד השימושים. הנפוצים של הפקודה א25א61 הוא לבחון כמה מקום פנוי נשאר על הדיסקט, או הדיסק. מומל+ לא לרדת מתחת ל-10% מקום פנוי בדיסק. מתחת לגבול זה גדלה הסכנה שמשהו יתקלקל במערכת הקבצים. העומס המוטל על תהליך הקצאת המקום לקבצים יכול לגרום לטעויות הקצאה. התכנית ]055 תכנית זו מאפשרת למערכת ההפעלה "לזכור" את הפקודות שבוצעו ממצב ההנחיה (דקאסתע), כדי שאפשר :היה לחזור עליהן ללא צורך בהקשה. התכנית הינה שוכנת זיכרון (158) וגודלה כ-3% (כלומר מרגע הפעלתה היא נמצאת בזיכרון עד כיבוי המחשב). התכנית 205%8% מאפשרת לבצע פעולות שונות: - שמירה על פקודות/תכניות אחרונות שהופעלו (כ-30): - הצגה של רשימת פקודות/תכניות שבוצעו. - עדכון תוכן הרשימה. - הפעלה של פקודות/תכניות שכבר הופעלו. שים לב שכבר למדנו על כך שניתן באמצעות 3" לקבל את הפקודה האחרונה בלבד. - יצירה והרצה של פקודה או של קבוצת פקודות ברצף. פקודות אלו נמצאות בז'יכרון. | בהמשך, נלמד ‏ על קובצי אצווה הכוללים קבוצה של פקודות ונשמרים בדיסק להפעלה חוזרת. 1.9 מבנה הפקודה [ עעס215%/ ][ 80205 / ][ 8126=8126טס/ ][ 8%811ת261/ ] צמאפסם [[%א6ס ] =86 תס 90 ] [ 1%6ע0 8ע6טס/ 802%6ת1/ ] 1 התקנה מחדש של תכנית ש8א205. אם תכנית צמא5סע כבר היתה מופעלת, הוראה זו תגרום למאגר הפקודות שנשמר בזיכרון (84%) עד כה להי*מחק. לדוגמא: 1 ע608%0 6ר וט ברירת המחדל היא של 512 בתים (תווים). גודל זה מאפשר שמירה של כ-35 הוראות (בהנחה שגודל הוראה ממוצע הענו 15 תוו"ם). הגודל המקסימלי הוא< 512 בתים והמינימלי הוא 256 בתים. לדוגמא: 6 וט צ605%8 8 הצגת רשימת המקרוס (רשימת שמות התכניות המוגדרות בזיכרון). תכנית מקרו דומה לרשימה של פקודות הנמצאת בקוב+ אצווה. בקיצור ניתן לכתוב ₪/. ץע18%60ת/ הצגת: רשימת כל הפקודות שהתכנית "זוכרת". הפקודות האלו נמצאות בזיכרון. בקיצור ניתן לכתוב ת/. 6 6ע56ת1/ הכנסת טקסט חדש או החלפת שורה קיימת בשורה אחרת. ניתן להפעיל את התכנית עם הגדרות "ברירת המחדל" ובדרך כלל הפעלה שכזו עונה לצרכים. פשוט הקש ע808%6. המשתמש מקיש: ץ0:<6056 המחשב משיב: 4 60866 דיפדוף בין הפקודות: חץ מעלה הצגת הפקודה שלפני הפקודה שהינך רואה על המסך. זהו דיפדוף ברשימה מלמטה למעלה. חצ מטה הצגת הפקודה שאחרי הפקודה שהינך רואה על המטך. זהו דיפדוף כלפי מטה. סשת הצגת הפקודה שנמצאת בראשית הרשימה (זוהי הפקודה הכי ותיקה ברשימה). תקקק הצגת הפקודה הנמצאת בתחתית הרשימה (זוהי הפקודה האחרונה). 110 עדכון שורה: 8 מעבר ממצב "הכנס" (טסע6פת1) למצב "כתוב על" (₪21%6ע6ט0). 11 מחיקת התו שעליו מוצב הסמן. 6 מחיקת התו שנמצא משמאל לסמן. חצ ימינה הזזה של הסמן תו אחד לימין. ח+ שמאלה הזזה של הסמן תו אחד לשמאל. ח *מינה+0921 הזזת הסמן מלה אחת לימין. חצ שמאלה+0%21 הזזת הסמן מלה אחת לשמאל. סמסזז הזזת הסמן לתחילת השורה. | הזזת הסמן לסוף השורה. 50 ניקוי השורה מהמסך. 1 הצגת התווים של השורה האחרונה, תו אחר תו. בכל לחיצה מופיע תו אחד. 2 חיפוש קדימה של תו אחד לאחר לחיצת 2ע. לחיצה על 2 ואחריו על התו המבוקש תגרום ל"הקפצת" הסמן לפני אותו תו. 3( הצגת כל השורה, או מה שנשאר ממנה. 4 מחיקת תווים בשורה האחרונה שהוקשה, עד לתו שצוין לאחר לחיצת 4ק. פע העתקת הפקודה למאגר בזיכרון וניקוי השורה במסך. 76 סימן סוף קוב (0621+2). 7 הצגת כל הפקודות הנמצאות בזיכרון עם מספר שורה. ראה שימוש ביחד עם מקש 9ק. 4167 מחיקת כל הפקודות שנשמרו עד כה בזיכרון. 98 חיפוש פקודה מתוך הפקודות שנשמרו בזיכרון. החיפוש נעשה לפי האות הראשונה של הפקודה. הקש תו ואחריו 8ע. הפקודה המתחילה בתו שצוין תוצג במסך. לחיצה נוספת על 28 תציב את הסמן על הפקודה הבאה המתחילה באותו תו וכך הלאה. 9 הצגת שורה לפי מספר. 0 מריקת כל תכניות המקרו מהזיכרון. מבין כל המקשים, השימושים ביותר הסם: 1 הצגת התווים של השורה האחרונה, תו אחר תו. עם כל לחיצה מופיע תו אחד. 33 הצגת כל השורה, או מה שנשאר ממנה. 7ק+16| מחיקת כל הפקודות שנשמרו עד כה בזיכרון. 0 מרחיקת כל תכניות המקרו מהזיכרון. 11 % תכנית מקרו "מקרו" הינה פקודת 5 אחת או *ותר הנשמרת בזיכרון להפעלה חוזרת. בהמשך נלמד כיצד משתמשים למטרה זו בקובף אצווה זהם. סמאססינט. ההבדל הוא בכך, שקובץ אצווה שמור בדיסק ותכנית המקרו נשמרת בזיכרון וניתן להפעילה בכל עת. קוב אצווה קליס בדיסק עד שנמחוק אותו ותכנית "מקרו" קיימת בזיכרון המחשב מרגע הגדרתה ועד למחיקתה, או לסגירת המחשב. נגדיר לדוגמא מספר תכניות מקרו עבור הפקודה צשא05ע. המבנה הכללי של הפקודה *היה: [ 6680 ]=6נ8מ8620ם 60586 דוגמא 1: 8] 360:+/ :8 ₪8%6ע02ס+=8? 7ץ605%6 שורה זו מגדירה תכנית מקרו בשם 8?. כדי להפעילה צריך לכתוב 8 ולהקיש ש66תם. פקודת המקרו תפרמט דיסקט בנפח של א360 בכונן 4 ותעביר אליו את קובצי המערכת הנסתרים. דוגמא 2: לעתים שם המקרו נקבע בשם זהה לתכנית או לפקודה של 205. אם ברצונך לעשות זאת, עליך לנהוג לפי הכללים הבאים: - להרצת המקרו הקש את השם צמוד ל-1קאסתק, ללא רווחים. - להרצת פקודה או תכנית של 205, הקש רווח אחד לפחות ורק אחר כך הקש את שסם התכנית. תכנית המקרו הבאה נקראת 002%, בדיוק כשם הפקודה צ002. 4 9 9 5 86 60א811606 צַ600=עק60 ע005%6 כדי להפעיל את הפקודה 002% יש לכתוב (שים לב לרווח שלאחר תווי ההנחיה): [662מ2] :8 0₪ס.6תהממסס עקסס <:0 כדי להפעיל את המקרו נכתוב (צמוד לתווי ההנחיה): [עסטת2] עַק0:<60 112 דוגמא 3: נגדיר מקרו לפתיחת ספריה לפי השם שנקבע בפקודה: 1 6ם=6 צ605%6 שורה זו מגדירה מקרו בשם 6 לפתיחת ספריה. הסימן %1 פירושו שלצורך הפעלת המקרו יש לכתוב את שם המקרו וטקסט נוסף המתייחס לפרמטר, שבמקרה זה הוא שם הספריה שיש לפתוח. למשל, אם נרצה לפתוח ספריה בשם טאעשא צריך לכתוב: , גאט 6 ספריה בשם 0א80% תפתח תחת הספריה שבה אנו נמצאים. ניתן גם לכתוב כך, גואטא:88265 0 כדי לפתוח ספריה בשם שאשא תחת טפריה טא 0. בתכנית מקרו אפשר לכתוב *ותר מפקודה אחת. להלן דוגמא של תכנית מקרו למחיקת טפריה. לשם ביצוע משימה זו יש להשתמש בארבע פקודות: א. מעבר לספריה שרוצים למחוק, ב. מחיקת הקבצים בספריה, ג. | מעבר לספריה ש"מעל" הספריה שאותה רוצים למחוק, ד. מחיקת שם הספריה. ניתן לבצע משימה זו גם בשתי פקודות בלבד: א. מחיקת הקבצים בספריה, ב. מחיקת שסם הספריה. נכתוב שתי פקודות מקרו שונות לביצוע המשימה: הסימן %6 הינו סימןו ההפרדה בין פקודה לפקודה. 1 6ע 66 6 86 *.* 661 56 51 61=06ע ע6א605% 1 26 56 *.א*%1 62=661ע2 צ608%6 תוכל להניח, כי קיימת ספריה בשם 804א80% תחת ספריה ₪5א01 בדיסק 0. נמחק את הספריה שא0א6:4₪5 בשתי הדרכים. דרך א': [ע66ם2] טא%ג₪א6:₪8268 61ע0:<2 3 המקרו מתחיל להתבצע צאט ₪808 :6 0:<66 *.* 861<טשאסאפםה0: 1 66 111 צע61260%0 ת1 21163 411 ?(א/?) 6ע50 טסץ 426 המשתמש מקיש צ : <66אא 05 :0 גואט ₪8₪68 :0 6ע<:0 <:0 דרך ב': גאט 6:₪8265 0:<262 *, א נואגו 868 :6 0:<661 1 06 ₪111 צע8126000 ת1 21108 411 ?(א/צץ) 6עטפ גוסץ 426 המשתמש מקיש צ גואטא ₪8265 :6 0:<26 כדי לבטל מקרו, נשתמש בתכנית צ₪א205 באופן הבא: =01ע2 605%0 כלומר, כתיבת שם המקרו והסימן שווה (=) בלבד. סיכום בפרק זה עסקנו בעבודה בספריות: פקודות העתקה בצורתן המלאה: ץצ צפססא הצגת רשימת הקבצים וספריות המשנה: 8 הצגת מבנה הספריות בכונן: מטתך בניית מסלול מקשר בין הספריות: אק בדיקת כונן: 8 דרך לחזרה על פקודות אחרונות שהוקשו ותכניות מקרו: עס 14 בתויייווופהשווטטטרררר קובצי אצווה - == חסזאם קובצ אצווה (2118 ג2800) הנו קוב+ המכיל פקודה, או פקודות, של מערכת ההפעלה לשם ביצוע ברצף זו אחר זו. את קובצ האצווה אפשר לערוך באמצעות הפקודה א00 צק00 (ראה את ההסבר בפרק המתאר את הפקודה), באמצעות הפקודה ע'1כם (ראה בהמשך) או באמצעות כל עורך (%ס261%0) שהוא. נסביר את קובצי האצווה החשובים (כמעט הכרחיים במערכת). , / קוב סד נוכחנו לדעת שישנן מספר פקודות בסיסיות שנצטרך להפעיל עוד לפני שאנו מתחילים לעבוד. הפקודה הראשונה היא דקאסתק, שתסדר עבורנו את הפנייה של מערכת ההפעלה ותציג את הכונן והספריה שבה אנו נמצאים. הפקודה השנייה היא 418ק, שתקבע נתיב חיפוש בין הספריות להפעלת תכניות. הפקודה השלישית היא הסתתזא (גירסה 5) שתבצע "צילום" ומעקב אחר הפעילות בדיסק, כדי שניתן יהיה לשחזר מה שנמחק בטעות. כאשר מערכת ההפעלה נטענת בעת הדלקת המחשב, היא מחפשת קוב בשם 80.881א40100. קוב זה, אם קיים, מכיל אוסף של פקודות 5 שתופעלנה בעת הדלקת המחשב. זהו הקובץ שאותו אנו צריכים להכין, כדי שבאופן אוטומטי *ופעלו הפקודות דקאסתק, חדהק ו-12805 | בכל ‏ פעם שנדליק את המחשב. כלומר, | קוב 41 סמאטסנטה, בדוגמא שלנו, צריך יהיה להכיל את הפקודות עס הפרמטרים הבאים: [ע66ם2] 50588 6קשסעס [602מ] ;6:;6:609 תשק 6 650/ :6 :6 תעסעת1ם 15 הסבר: את קובף עגם. סמאמס801 כותבים בספריה הראשית של כונן 4 (אם מערכת הפעלה נטענת מדיסקט), או של כונן 0 (אם מערכת ההפעלה נטענת מהדיסק). רק שם תחפש אותו מערכת ההפעלה בעת טעינתה. קוב+ ‏ 80.881א40108 מופעל באופן אוטומטי על ידי 205 בעת ההפעלה של המחשב. לאחר מכן, ניתן להקיש את שם הקוב% (סְסַא6ַס6טַ8) וסדרת ההוראות תופעל פעם נוספת (בדרך כלל אין צורך בכך). בכל פעם שמפעילים את המחשב מחדש במהלך העבודה, קוב הפקודות הזה *ופעל באופן אוטומטי. על הדרך לבניית הקובצ ועל מרכיביו השונים נלמד בפרק הבא. קוב 000965 קובצ נוסף שמתבצע בשלב ההפעלה, ורק אז, הגנו קובצ בשם 5. הקוב מכיל מספר הוראות המגדירות למערכת ההפעלה את סביבת העבודה. הקובף מכיל סדרה של פקודות הטוענות לזיכרון תכניות לניהול התקנים (8ע6ט10ת22 6סצט6כ) ולארגון חלוקת הזיכרון למשימות שונות. קובצי תכניות הניהול של ההתקנים נושאים שם "משפחה" 595 ויש להפעילם מקוב% 5 בלבד. קובצ 5צ10.5עא00 *כול להיראות כך, למשל: 98. מסנג6:608 = 600106 הזת = 6083 21108 = 90 0 = 628?+טס קוב 210.595א00 יופעל רק בעת הפעלת המערכת, או לאחר הפעלה מחדש במהלך העבודה. אם תבצע בו שויים, הם לא יופעלו, אלא אם תפעיל את המערכת מחדש. כיצד תבצע הפעלה מחדש? ראה סעיף "הפעלה מחדש של המחשב" בפרק 2. הפעל מחדש את המחשב, עקוב אחר מהלך ההפעלה וראה את ביצוע הפקודות הרשומות בקובף 41פ. 4000%₪0, זו אחר זו. 116 את קוב האצווה 10.55עא00 ניתן לבנות בעזרת עורך כלשהו (עס₪41%), כשם שבונים כל קובצ אצווה. בפרק הבא נלמד כיצד להשתמש בעורך. הפקודות של קובץ 6.5%5=אסס 8% עצירה על ידי הקשת 1+0ע002 או 0021+2208%. 989 כמות הזיכרון המוקצה למאגרי קלט/פלט הקשורים בדיסקט או בדיסק. צֶע6תטס6 קביעת השפה (למעשה - מערך המקלדת). 6 טעינת תכנית התקן עבור מערכת ההפעלה. 18 ת16טס טעינת התקן לזיכרון העליון (4268 עְעסמסא עספסט) 8 קביעת מיקום הטעינה של מערכת ההפעלה בזיכרון. | מעהקט+ע2 הגדרת תכונות הדיסקט, או הדיסק. 83 קביעת מספר 8100%8 01ע62ת00 116ע - 08ע שמערכת ההפעלה מורשית לפתוח בו זמנית. 383 קכביעת מספר הקבצים שמערכת ההפעלה מורשית לפתוח בו זמנית. 1 הרצת תכנית 58 כאשר מערכת ההפעלה קוראת את קובצ 106.595עא00. 86 קביעת מספר הכוננים בשליטת מערכת ההפעלה. עסת שורת הערה בקובא 5צ10.5קא00. 1 קלקביעת השם והמיקום של ע2606קע6>ת1 6תהממס6. 89 קביעת כמות הזיכרון שמערכת ההפעלה שומרת עבור פסיקות חומרה. 898 שימוש בלוח מקשים מורחב, כאילו היה זה לוח רגיל. הגדרה בסיסית של קובץ 5צ6.5ושאס0 מערכת ההפעלה 205 *כולה לפעול גם ללא קובף 5צ106.5קא00, שנקבע על-ידי המשתמש. לרוב הפקודות של קובצ 5צ16.5קא60 קיימת ומופעלת ברירת מחדל הגבוהה ממה שנדרש, למשל, אם לא תציין | את מספר הקבצים שיכולים להיפתה בו-זמנית, תוכל לעבוד, מכיון שברירת המחדל מציינת למערכת ההפעלה, גם ללא התערבותך, עם כמה קבצים היא מורשית לעבוד בו-זמנית. הפקודות בקובף 5צ10.5עא00 מאפשרות לך להגדיר את סביבת מערכת ההפעלה ואת אופן פעולתה כרצונך. 17 ברירות מחדל לפקודות בקובץ 6.5/5ופאסס לנוחותך, נפרט את רשימת פקודות הביצוע בקוב% 5צ816.5א00 ואת ברירות המחדל שלהן, אם קיימות: = %א68עס 5 = 226028טם 1 = עע6תוסס 8 = 608+ 8 = 21108 8508608 = 8 האצת פעולות קריאה וכתיבה על מנת לשפר את ביצועי המערכת בכל הקשור לגישה לדיסק/טים ניתן להקצות שטח עבודה בזיכרון לשימוש מערכת ההפעלה. מערכת ההפעלה תשתמש במאגרים (5ע6+??ט2) אלה כדי להקל על ההתקשרות עם המדיה המגנטית (דיסק, או דיסקטים). היא תקרא מראש נתונים ותכין נתונים לכתיבה על הדיסקט או הדיסק. הפקודה היא: תת = 8ע2262נם תת העו מספר המציץן את מספר המאגרים, בני 512 בתים, שיוקצו בז'כרון. אם נכתוב 926258=30טס, הקצאת הזיכרון תהיה בגודל של 1588 למאגרי קלט/פלט עבור דיסקים ודיסקטים. גודל מומל+ץ לפקודה זו: 30 עד 40. קביעת מספר הקבצים שניתן להפעיל בו-זמנית פתיחת קוב לצורכי קריאה וכתיבה מחייבת את מערכת ההפעלה לשמור מידע על פעולה זו, ולכן היא מגבילה את עצמה למספר קבצים קבוע, על 5י ברירת המחדל. אם מספר זה לא מספיק, תוכל להשתמש בפקודה 1168ע כדי לקבוע ערך אחר, מומלצ להגדיר 30 עד 40 קבצים שיכולים להיפתח בו-זמנית. הפקודה היא: 0 = 21108 פקודה זו מאפשרת למערכת ההפעלה להפעיל עד 30 קבצים בו-זמנית. [8 שימוש בעכבר אם חיברת עכבר למערכת המחשב, יהיה עליך להגדיר את המשפט הבא בקובצ 5ע216.5א00: 6601066 = 0: 0.8 הפקודה הזו מניחה שבספריה 6 קיים קובף בשם 5צ6.5פטסם, אותו העתקת מהדיסקט המצורף לעכבר שכקנית. אם תרצה שקובף> ₪056.88 *היה בספריה אחרת, למשל בספריה הראשית, יהיה עליך לכתוב כך בקובף 10.55עא00: 8 :6 = 600106 שים לב, שישנם עכברים של *צרנים שונים שאינם מופעלים על ידי הגדרת תכנית ניהול להתקן בקובץ 16.5%5א00. עכברים אלה יש להפעיל בעזרת קובאי תכנית ששמו מסתיים ב-מא₪ או 604 ויש להפעילם מקובא האצווה עגם. סמאטסידטה. דוגמא לקובץ 606.55 קוב+ 10.55עא00 בסיסי ביותר: 5 = 028?+?טס 0 = 21168 שים לב, שבתוכנות יישומיות רבות תידרש לקבוע ערך כלשהו מינימלי לשתי פקודות אלו. במערכת שבה מותקן עכבר, קובף 5צ210.5א00 *כלול פקודה נוספת: 0 = 8ע1602/גום 0 = 11168 83 6פסם :0 = 600106 פקודות לניהול זיכרון אחד התפקידים החשובים של קוב 10.5%5קא00 הוא להגדיר את סביבת העבודה של מערכת ההפעלה ובמיוחד - את הז'כרון. מי שזיכרון המחשב שלו עד א030, אינו צריך לעשות דבר, אך מל |39 שהתקין במחשב שלו זיכרון גדול מ-610% ראו*י שישים לב לדברים הבאים. מערכת ההפעלה 205 לא תתייחס לזיכרון שמעל א680%, אם לא תהיה לכך הגדרה מיוחדת לכך בקובף 10.5%5עא00. כלומר, אם יש ברשותך 188 זיכרון פנימי או *ותר, ואתה מעוניין| לאפשר למערכת ההפעלה גישה למרחב הזיכרון הזה, יהיה עליך להגדיר זאת בקוב% 5צ10.5עא60. הסבר מפורט על ניהול הזזכרון ודוגמאות שונות של קוב 9 תמצא בפרק העוסק בניהול זיכרון (פרק 17). בינתיים נראה לך קובף 5צ10.5עא600 אופייני המכיל את ההגדרות הדרושות. 83 מסענ:609 = 600166 ממט בש1ת = 608 21108 = 0 0 = 028/פטס מידע מפורט וטכני *ותר תוכל למצוא בספר "המחשב האישי למשתמש המקצועי" מאת משה קליג' ועידו שרון, הוצאת הוד-עמי, ספטמבר 1991. קובצי אצווה ותכניות מקרו לאחר שלמדת כיצד לכתוב מקרו בעזרת תכנית צ₪א05כ, נוכל להשוות בין מקרו לבין קובצ אצווה. באופן כללי קובצ אצווה ותכנית מקרו דומים. ההבדלים הם: 1 קוב האצווה נמצא על גבי הדיסק, ותכנית המקרו נמצאת בזיכרון, כלומר תמחק עם סגירת המחשב. 2. כדי להפעיל את קובצ האצווה הינך צריך להימצא בספריה שבה כתוב הקובצ או שה-28411 *כלול את אותה טפריה. את תכנית המקרו תוכל להפעיל מכל ספריה בה הינך נמצא. 3 קובצ האצווה תופס מקום בדיסק ותכנית המקרו תופסת מקום בזיכרון הפנימי. 120 קובצי אצווה אחרים עד כה הכרנו שני קובצי אצווה השייכים למערכת ההפעלה. השימוש בקובצי אצווה מקובל מאוד, כי ניתן לבצע באמצעותם רצף של פקודות במיגוון משימות. תוך כדי עבודה במערכת ההפעלה תמצא שאתה חוזר ומקיש פעמים רבות את אותו רצף פקודות, או את אותה פקודה, פעם אחר פעם. למשל, כדי להפעיל תוכנת מעבד תמלילים כלשהי יש לבצע סדרה של פעולות: להיכנס לספריית המשנה המתאימה, להפעיל את התוכנה ובגמר העבודה לחזור לספריה הראשית. מערכת ההפעלה מאפשרת לך לשמור את רצף הפקודות הזה בקובא 8₪, ששאותו ניתן להפעיל בהקשת שמו בלבד, למשימות כגון אלו: - הכנת דיסקטים לעבודה. - הפעלת תוכנות שונות. - בניית מערכת תפריטים. ועוד... דוגמא: קובץ אצווה להפעלת דגאחס- הפקודה ‏ 208841 הינה פקודה "מסוכנת" מאוד. היא *כולה, בהפעלה לא נכונה, למחוק את הדיסק הקשיח וכל מה שהיה בו (נכון, ישנה אפשרות לשחזור, אך אף אחד לא מבטיה 100% הצלחה). על כן יש לנקוט במספר צעדים: 1 לשנות את שם הפקודה 208841 לשם אחר. מי שינסה להפעיל את הפקודה 20881 על ידי ציון שמה, יקבל את ההודעה המאכזבת: , 6שמהפת 116+ תס 6מ28ם60 286 2. בניית קובצ+ 84108 שיפרמט דיסקטים בלבד. הפקודה 208841 הינה פקודה חיצונית, אשר נמצאת בדרך כלל בספריית משנה 205 שבדיסק :0 (תוכל לבדוק זאת בעזרת הפקודה תזת). שם הקובצ הוא א208041,00. עתה נשנה את שם התכנלת לשם אחר. 121 8 6ס<:0 428%.60₪ 02₪86.60₪? 8₪6ת0:209<20 0:205<06 0:< הסבר: - מעבר לספריית המשנה 205 שתחת הספריה הראשית. - שינוי שם הקוב שסס.8%םעס+ לשם מסס.86ם42. - חזרה לספריה הראשית. מעתה, כדי לבצע זַאת0ע, נפעיל את התכנית 4₪86, מכיון ששינינו את השם המקורי לצורך הגנה מפני הפעלה בשוגג. נוכל: לשפר הגנה זו על :די שימוש בקובצ אצווה, אשר יבצע פירמוט לדיסקטים בלבד. הפעלת קוב האצווה תתבצע על ידי הקשת שמו בלבד. להלן תוכנו של קוב אצווה לפירמוט דיסקט 36088 בכונן 4 שקיבולתו 8א1.2: 0 :8 סבמן בגירסת 205 שאינה גירסה 5, צריך לכתוב 4/ במקום 360:+/ קוב אצווה זה יפעל רק אם :היה 2818 מתאים שיקשור את ספריית המשנה 0:205, אחרת הוא לא יפעל. בדרך דומה תוכל להכין קובצי אצווה לפירמוט דיסקטים בכוגנים אחרים ובקיבולות אחרות. בדוגמא שראינו, קובצ האצווה הכיל רק שורה אחת - פקודה אחת, אבל ניתן לכתוב קובצי אצווה עם מספר פקודות. הנה דוגמא לקובצ אצווה לביצוע אותה משימה: צגאת סק 0ב 600 . ₪85 8: 0 00. ...9 189 2 62106 ם1 18%6606ת 0 שיס. לב, שהשורה הבסיסית של קובף האצווה "רופדה" בהוראות נוספות שמשמעותן הצגה על המסך של הודעות המיועדות למשתמש. 12 דוגמא: הפעלת תוכנה בעזרת קובץ אצווה אחד השימושים הנפוצים בקובצי אצווה הינו להפעלת תוכנות. נניח שאנו רוצים להנפעיל את תכנית "לוטוס 123" הנמצאת בספריה 10105 המוגדרת תחת הספריה הראשית. בנוסף, נניח שה-241 המוגדר במערכת מכיל את ספריית השורש (הספריה הראשית :0). נבנה קובצ אצווה כזה: מעבר לספריה 8 הפעלת התוכנה 13 מעבר לספריה הראשית לאחר יציאה מהתוכנה 6 ניקוי המסך 01568 פקודות נוספות לשימוש בקובצי אצווה בעת כתיבת קוב אצווה ניתן להשתמש בפקודות נוספות שתוכננו במיוחד לקבצים מסוג זה. הפקודה 500 פקודה זו מציגה הודעה. משתמשים בה לרוב כדי לתת הוראה למשתמש. ניתן מספר דוגמאות לשימוש בפקודה: הצגת הודעה על המסך 4 62106 ם1 015% 8 סטש 2168956 | סם60 - קפיצת שורה במסך 00 - הפסקת הצגת הפקודות (לא ביצוען), שיתבצעו אחרי פקודת 0, על גבי המסך. 2 סת60 - הצגת הפקודות המתבצעות על גבי המסך תס 0ת60 13 דוגמא: 900 :1 מ0סס. 6תהעטסס6:8058 עקסס :8 60:*.586 עססס : פּצָ60:*.8 עְקסס .00 4 - פַצַ8.* 286.* מסס.6תהמעסס צק00 0גת60 קובצ אצווה זה מתבצע מבלי שדבר יראה על המסך מכיון שהפקודה ++ס סת66 הופיעה בתחילת הקובף. לאחר מכן תהיה קפיצת שורה (.0ת60) והצגת הודעה על סיום. הפקודה 64085 הפקודה 24058 עוצרת את מהלך ביצוע הפקודות בקוב> .האצווה כדי לאפשר למשתמש לעצור את הבצוע או לעשות פעולה כלשהי, כמו למשל - החלפת דיסקט. הודעת מערכת ההפעלה .. 6טםת61ת600 60 26 עםת8 683עק להמשך - לח מקש כלשהו לעצירה - הקש 0621+0 או 1+2268%ע002 דוגמא: 1 000 4 62106 ת1 618% 8 סנוש 216896 0ג60 6 : 865ס.*:6 צססס : פַּצַ0:*.8 צְקסס .600 6תסע 6020 מקובל, כפי שכבר נוכחת, לשלב את הפקודות ₪080 ו-מפטגק. כאשר תריצ את קוב האצווה הזה, תקבל: 4 42106 ת1 418% 8 6טק 16886ק . . . 6טת61ת00 60 ע6א עתה8 688עק הקש על מקש כלשהו ובסוף תופיע המלה 6מסםש הפקודה ואשח הפקודה 34 מאפשרת לכתוב שורות הערה בקובצ האצווה, מבלי ששורות אלו י*תבצעו או יופיעו על המסך בעת הפעלת הקובף. 14 בדרך כלל השימוש בשורות הערה נעשה במקרים הבאים: - כדי לתת כותרת לקוב>, שבה היה כתוב מה הוא מבצע. לדוגמא: ת61 שסע) 2/1108 8%ם.* 811 261606 מסע מס +07 0ב60 1 >8.* 811 שת861601 אסא סם60 8%ם. *>א6ת6:61 661 %פם.*60985ם6:61 661 00. - בקובצי אצווה ארוכים משתמשים בפקודה כדי לתת כותרת לחלקים שונים של הקובף. לדוגמא: 8 קנ280%01 %** מסע סע צע61260%00 %6א5 קטאס8ם *אא* מסע + 600 4 62106 ת1 615% 6ע6פת1 216856 0ג60 ספ 600 . : *.*6א%ת6:61 צעקסס 8 ₪11 08010 **א* משסע 6010 . 4 642106 ת1 618% עסתפסת8 6ש2 סם60 ספטפם 600 . : *.₪11סא%ת6:61 עקססא - הפקודה %מת טובה כדי למנוע ביצוע (ניטרול) של פקודות כאשר אין רוצים בכך, אך רוצים להשאיר אותן בקובצ לשימוש עתידי. לדוגמא, נתון הקובף 41ם. סמאמסנטה: 6 6 ₪ סקמסעק ]םס86פ:11;6סט:0:;6:608;6 ב86ק 6 50/ :6 :0 עסעע1ם 5% 8 155 נניח שאינך רוצה לבצע כעת את הפקודה תּסַתִת1א, אבל אינך רוצה למחוק אותה מהקובף. אם תכתוב את המלה אמת לפני הפקודה היא תשאר בקוב>, אבל לא תתבצע (הקו מתחת לפקודה ההינו להדגשה בלבד): 16 66 ש₪%% ף>קשסעם ;ב611;6:8606ט:6:;6:6058;0 בספם 6 600/ :6 :0 עסעתדש שפע 5% 5 אס לאחר מכן תרצה להחזיר את הפקודה למצב של הפעלה, *היה עליך. למחוק את המלה אאת. ו סיכום בפרק זה למדנו על קובצ'י אצווה (711868 ג8606), צורתם הבסיסית והשימוש בהם. למדנו על שני הקבצים החשובים: זגם. סמאמסדטה .0% בפרק הבא נלמד כיצד לבנות קובצי אצווה בעזרת עורך כלשהו. 16 תכניות עריכה צירת קוכץ אצווה על ידי הפקודה 000% הדרך הפשוטה ביותר לעריכת קובצ אצווה היא בעזרת הפקודה צ60. לשימוש זה מספר מגבלות: - לא ניתן לתקן שורה שנכתבה והוקש בסופה עסשסתו. - תיקון קובצ אצווה בעזרת הפקודה 004% *כול להיעשות רק על ידי כתיבה מחדש. - מיועד לקובצי אצווה קצרים ופשוטים. והיתרונות, - העריכה לא מחייבת הפעלה של תכנית עורך, שהינה תכנית חיצונית. הפקודה 002 הינה פקודה פנימית. - פשטות ונוחות יחסית להכנת הקוב>. הפקודה צ002 משמשת להעתקה של נתונים ממקום אחד לשני. אנו נשתמש בפקודה זו כדי להעתיק, לדיסק או לדיסקט, קוב אצווה, שנכתב ומוצג על גבי המסך (באמצעות המקלדת). ליחידות קלט/פלט של מערכת המחשב יש שמות מוסכמים. כך למשל אנו מכנים את כונן הדיסקטים הראשון בשם 8, כונן שני (אם קיים) נקרא בשם 8 והדיסק הקשיהח קרוי בשם 0. כך גם המסך קרוי בשם "א00". כדי להשתמש בפקודה 602% להעתקת נתונים מן המסך נ(ציין שאנו מעתיקים מהיחידה א00 אל הדיסקט (4, למשל), או לדיסק (0, למשל). נכתוב לדוגמא קוב 80.247א40108% בעזרת הפקודה 002% (יש להקיש ₪662 בסיום כל שורה): %. 8000 :ת0ס צעְקסס<:0 127 המחשב נמצא במצב בו הוא מחכה ממך לתגובה והסמן נמצא בתחילת השורה משמאל. עליך לכתוב את ההוראות שתרצה לכלול בקוב, שורה אחר שורה. בסיום כל שורה הקש עססתם. הקש את השורות הבאות: 98 >קפסעם 08 :0; פטס0ס0:1; :6 הסה עכשיו, | עליך להורות למחשב שסימנו את ההקלדה. לה 6ע ו-ש66תם. עכשיו תתבצע העתקת הקוב% מהמסך לדיסק. המחשב יודיע 4 (2116)59 1 בעזרת הפקודה 218 תוכל לוודא שהקובף 41פ. 4010%80 אכן קיים בדיסק. זכור] אם נעשתה טעות יש לחזור על הכל מההתחלה. כלומר, להפעיל שוב את הפקודה 60.086א81606 :תסס עקסס. תכנית העריכה !01 תכנית העריכה א911ע העה מסוג עורך שורת (ע261%60 6םת1/). המשמעות היא, שהמשתמש מטפל בשורה אחת כל פעם והסמן *כול לנוע ימינה ושמאלה בלבד, ולא בין שורות. תכונה נוספת שמאפיינת את העורך היא, שבכל הוראה כמו העתקה, החלפה, מחיקה וכדומה יש לציין את טווח הפעולה, כלומר מאיזו שורה עד איזו שורה. בעזרת תכנית העריכה א₪211 אפשר ליצור קובצ אצווה בדיוק כפי שעשינו באמצעות הפקודה צ002. היתרונות של העורך הם: - פשטות הפעלה, אבל עס אפשרויות רבות *ותר מהפקודה צ602. - אפשרויות| לעריכת קוב>: העתקת שורות, העברת שורות, תיקונים, חיפוש, חיפוש והחלפה ועוד. חסרונות: - קוב 004.א₪501 (התכנית) צריך להיות זמין בדיסקט או בדיסק. - יש להפעיל את הקובצץ מהספריה שבה הוא (נמצא, או שצריך להכין 2111 מתאים (בדרך כלל הקובא נמצא בספריית 05). - אי נוחות בשיטת עריכת השורות. 188 בהמשך נלמד על עורך מסך (ע84160ע ת66ע50) אשר פועל על מסך שלם ועל כן נוח יותר לשימוש. פקודות אנוס= לעריכה של קובץ קיים נתרגל את העבודה בעורך א₪21 על ידי עריכה של קובאצ אצווה זגם. סמאמסינטה, שערכנו בתחילת הפרק: ₪% סקשסעק ]:5;0ט6:;0:100 מספק נפעיל את תכנית העריכה על הקוב% 41ם. 80א80108. מטרת התרגול היא: - הכנסת שורה בין שורות קיימות. - הוספת שורה בסוף הקובא. - עדכון שורה. ההוראות של העורך מוצגות באותיות שונות. בתרגיל זה נשתמש באותיות ‏ 1 (1), 1 (1), א (ם) - אין חשיבות לגודל האות. כאשר מזינים נתונים יש להקיש עסטחתם, כפי שמסומן. כדי שהתכנית תופעל צריך להימצא בספריה שבה קיימת התכנלת, או לדאוג למסלול המפנה אותה לספריה (בדרך כלל, ספרלית 5), באמצעות הפקודה 4171. כדי להפעיל את תכנית העריכה יש לציין את שם התכנית (אז,זפם) ואת שם הקוב שברצונך לערוך. תחילה נציג את מהלך העבודה ואחר כך את ההסבר. הפקודה: [ע66ם3] 60.085א80506 םת0:<6611 המחשב מגיב בהודעה וכוכבית 6 סטספת1 +0 6תת המשתמש מקיש 1 ו-עססתם [ע6סתע] ‏ 1* ₪ 6קמסנעק*:1 7 ;:0 מספק :2 [ע66ת₪] %21 [עספת] 2:*68656 [עססמע] [6ק] :3 [ע66םם] ‏ 1* ₪ >קמסעקם :1 2: 6 :6:;0 ת8%6ק*:3 19 [תספת] 41* [פססתת] | 8:*618 [ע66ם] [6ק] :5 [662סממ] 1* 1% סקמסעס :1 6 :2 :0:;0 תסהק :3 8 :48 [עשסם₪] ‏ 3* 6:;0:1 בסהק*:3 [2ע60ם] ;6:;6:10008;6:605 ב86כ*:3 [עססםם] 1* ש₪%ס% 6>קשסעס :1 6 :2 ]:0;פטסס6:;60:1 תסהק*:3 8 :4 [עספם] 6* <:0 הסבר: לאחר | הכניסה | לתכנית | א1כ₪, | התכנית | פונה | במשפט 6 סטכת1 08 6ם₪ ולאחריו כוכבית| (*) משמאל. כלומר, התכנית מציינת שזהו קובץ קיים. אם ה*נו כותבים שם קוב שאינו קייס, המערכת היתה מודיעה 116+ שסא. הכוכבית (*) בצידו השמאלי של המסך היא פנייה של התכנית אע למשתמש, כמו שמערכת ההפעלה 205 פונה למשתמש באמצעות שם הכונן והטימן < (למשל, <4). הפקודות הבסיסיות של תכנית אז.1פם הן: הפקודת משמעות 2 או 1 % -- הצגת תוכן הקובף. ב - עדכון שורה שמספרה ת. 1ת או 1ת %עספת - הכנסת שורה שמספרה ת. עת או 6ת 86 -|-- מחיקת שורה שמספרה תם. ₪ או 6 4 - שמירה ויציאה למערכת ההפעלה. | או 6 6% - *ציאה ללא שמירה. - הפקודה הראשונה שניתנה לתכנית היא 1 (האות הראשונה במלה %) ובתגובה קיבלנו את שתי השורות של הקוב>. 10 - הפקודה 21 "פתחה" שורה חדשה שמספרה 2. שורה 2 הקודמת תמוספר כעת "מספר 3". לאחר הקשת תוכן שורה 2 ו-עפסתע, התכנית תאפשר להכניס שורה נוספת (שורה חדשה מספר 3). מכיון שאין אנו מעוניינים בהכנסת שורה נוספת, יש להקיש 6 (על המסך נראה 7"2) ו-ע6סתע. - הפקודה 1 מאפשרת לראות את תוכן הקוב בשלב זה - "תמונת "ו מצב". - הפקודה 41 פותחת שורה חדשה שמספרה 4. לאחר הקשת תוכן שורה 4 ו-עססתע, התכנית מאפשרת להכניס שורה חדשה, מספר 5. אין אנו מעוניינים בכך ועל כן נקיש 26 ו-עסט6מם. - נקיש שוב את הפקודה 1. - הפקודה 3 (ליד הכוכבית) מצביעה על כך שאנו רוצים לעדכן את שורה מספר 3. התכנית תציג אותה ובשורה שמתחת לה - תציג רק את מספר השורה. עתה שים לב! אין אנו מעוניינים לכתוב את השורה מחדש, אלא לעדכן אותה, לחצ על מקש "חצ ימינה" עד שתגיע לתו נקודה-פסיק (;) הראשון. ;:6:;0 ב86ק*:3 ;:6 םסא :3 הקש על מקש %ע86ת1 (או 8ם1) והקלד ג0:10009 ;0 :6:;0 ת8%6ק*:3 ;0 :6:;0 בס8ק :3 לחצ+ על "חצ ימינה" עד לטוף השורה ו-עססתם₪. :6:;0 ב8%ק*:3 [ע66מ2] 0:;6:10048;0:608 תסהק :3 - נקיש שוב את הפקודה 1 כדי לראות "תמונת מצב". - הפקודה 6 (האות הראשונה במלה 6מם) מכוונת לשמירה של הקובצ+ שערכנו ויציאה מתכנית א51.1ע אל מערכת ההפעלה. אם התחרטנו, ואין אנו רוצים לעדכן את הקוב>, נקיש ‏ 1. הפקודה תחזיר אותנו למערכת ההפעלה והקובצ שאותו ערכנו יישאר ללא שינול. 11 נזכרנו ... בדרך כלל נהוג להפעיל את הפקודה ת0תת1א מיד עם הדלקת המחשב, כלומר לצרף אותה לקובף 40102820.241%. נעשה זאת עתה. נוסיף את הפקודה 6 608/ :0 עסעע1ם עשה זאת כתרגיל (אין חשיבות למיקום של השורה בקובף). עריכה של קובץ חדש בפרק 9 ישנו תיאור של תוכן הקובף 5צ10.5קא00. נערוך קוב% זה מהתחלה, בהנחה שהוא אינו קיים בספריה הראשית של הדיסק הקשיח או הדיסקט. אם הוא קיים, המשך בתרגיל, אך קבע לו שם אחר, כמו למשל 8ע2.8תס6ץש. אם תרצה תוכל אחר כך להעתיק אותו לקובצ 210.5%5א00 וכך למחוק את הקוב המקורי. הפקודה: 8 בג0:<6611 6 שסא [עססת ]3‏ 1* [ע56ת] 88.שסם1ת6:6409 = 106ש1:*66 [ע6סם2] 30 = 2:*?1168 [ע66ם₪] ‏ 40 = 8ע2?6גס*:3 [עספטתע] [6ק]*:4 [ע66ם ]2‏ 1* 958 פפסנב:608 = 1:660106 2:211638 * 0 0 * 628+??טס:3 [ע66ת] 6* <:06 זכור שבלחיצת 6ע תקבל 2* על המסך. העווך זו0ז אחד השעויים הבולטים בגירסה 5.0 לעומת קודמותיה הנו העורך (ע0ס841%6) בשם עזכםע, שהעו מעבד תמלילים שמותאם למשימת העריכה של קבצים. בעוד העורך הקודם א1עפעע פעל במסגרת של שורה אחת (ת₪41%60 6ת121), הרי העורך החדש הו מסוג "עורך של מסך שלם" (ע₪0160 ם56260 11נַת2). המשמעות 12 היא, שניתן לפעול בו במסגרת מסך שלם, כמו מעבד תמלילים. העבודה מתבצעת מתפריטים וקיים כ161 פנימי מפורט לכל הפקודות, המצבים, הטעויות והפעולות שניתן לבצע. באמצעות העורך ניתן ליצור, לערוך ולהדפיס: - קובצי אצווה (כמו למשל %8צ10.5קא00, | 4%7ם.6מאמסצטב ואחרים). - מסמכים פשוטים (ללא קווים תחתונים, הדגשות, מירכוזים). לותיקים שעדיין משתמשים בעורך א1/פע נכונה הפתעה נעימה - גם עורך זה מצורף לגירסה 5. כדי להפעיל את העורך ₪011 יש לוודא שהקובף מאם. 004510 נמצא באחת הספריות המוגדרות ב-4181ק. אנו מציעים שתכנית זו תהיח בספריה שבה נמצא קוב התכנית 11.00%כ₪, כדי שלא :היה צורך לציין דבר נוסף ב-47ק. מה נעשה באמצעות העורך? נתרגל עריכה של קוב חדש בשם 231 20א20105 שיכיל את ארבע הפקודות הבאות: ₪ >קמסעם 6 :0608;0ס6:;60:1 ב8%קש 4 50/ :6 :0 עסעע1ם לאחר מכן, נעדכן את הקובצ שיצרנו. ניתן להיכנס לעורך בשתי דרכים: 1 ללא שם קובף. זאת נעשה כאשר אנו יוצרים קובצ חדש, או כשאנו לא זוכרים את האיות של שם הקובצ אותו אנו רוצים לערוך. 2. עם שם קובף. זאת נעשה כאשר אנו רוצים לעדכן קוב קיים. כלומר, לשנות בו שורות שכתבנו, לבטל או להוסיף שורות. 133 המבנה הכללי של פקודת העריכה [נתסת/] [ת/] [₪/] [פ/] [8₪6ת116?] [תסהס] [:42106] עדכם הסבר: :1 - שם הכונן: אם לא מצוין שם הכונן, מערכת ההפעלה משתמשת בכונן ברירת המחדל (הכונן שמופיע על המסך בעת הפעלת התכנית). תס8ם - מסלול החיפוש: אם לא מצוין שם הספריה, הכוונה היא לספריית ברירת המחדל. 16 - שסם הקוב שאותו מתכוונים לערוך. 5/ - הפעלת העורך כאשר רקע המסך שחור והאותיות לבנות. ₪/ - הפעלה במסך מסוג 064. ם/ - שימוש במירב השורות שאפשר לראות על פני המסך. 1 - שימוש ב-8 צבעים במסך, במקום ב-16 צבעים (אם אפשר). עריכה של קובץ חדש התכנית 00%. 11 נמצאת בספריה שבה נמצאים כל קובצי ההפעלה (בדרך כלל זוהי הספריה 0:205). דאג שה-418ק *ציין ספריה זו ושקובף 88א094510.8 *ימצא בה. מכיון שהספריה 0:205 מוגדרת ב-41%ק, תוכל להפעיל את העורך מכל ספריה או תת- ספריה שבה הינך נמצא. בסיום העריכה של קובף 401. ₪0א20100, הוא צריך להיות בספריה הראשית של כנן ‏ 60, ולכן כדאי לעבור לספריה זו ורק אז להפעיל את העורך. עבור לספריה הראשית על-ידי הפקודה 6 אנו "ניכנס" לעורך ללא ציון של שם קוב. הקש [ע66ם₪] 0:<86416 כתשובה נקבל תצוגה של "מסך 1". 14 . ו 5 : 43 8 סנכיי 0)] 0 1 הקש ₪86 כדי להיכנס לעורך. על המסך תראה את "מסך ריק", ובו סמן מהבהב בצידו השמאלי העליון. הסמן מציין שניתן להקיש את שורות הטקסט. הקש את שתי השורות % טססתמסעס 6:;1 בסהק בכוונה הקשנו שתי שורות בלבד. לאחר סיום ההקשה של שתי השורות תקבל את "מסך 2". + 6: בח רו 0 1 | שו" מסך 2 155 לעריכה תוכל להיעזר במקשים הבאים: עסטמם: מעבר לשורה הבאה ויצירת שורה חדשה. על מקש עססחם יש ללחוצ עם סיום כל שורה (אך לא תמיד). בכתיבת טקסט חדש יש להקיש שססתם בסיום כל שורה. לחיצת עס%6מ₪ באמצע שורה קיימת תפצל את השורה. כלומר, טקסט שהיה מצד שמאל של השורה :ישאר בשורה וטקסט שהיה מצידו הימני של הסמן (כולל התו שעליו עומד הסמן) *ועבר לשורה חדשה. מקשי החצים: ‏ חצ מעלה/מטה/ימינה/שמאלה מיועדים לתנועה במסך לכל מקום שתחפוצ (זהו ע6160ע ם66ע562 11ע). שים לב, שהשימוש בחצים הנמצאים על מקשי המספרים :כול להתבצע רק כאשר נורית 106% מטא כבויה. אם צריך, להצ על המקש אסס מטוא כדי לכבותה. 6: מש זה נמצא מעל מקש עפסמם ונראה כחף הפונה שמאלה. לחיצה על מקש זה תגרום למחיקתו של התו הנמצא משמאל לסמן ומשיכת המשך השורה לשמאל. אם כך, כדי למחוק תו הצב את הסמן מימין לתו שהינך רוצה למחוק והקש 2868508066 פעם אחת. מקש 88052806 משמש לפעולה נוספת - חיבור שורות. אם לחצת בטעות עססתם, באמצע שורה קיימת ופיצלת אותה, תרצה עכשיו "לחבר" אותה מחדש. כדי לעשות זאת, הבא את הסמן לתחילת השורה השנייה שהנך רוצה לחבר לקודמת והקש .. 380%50806. 7 דוגמא: כתבת בטעות: 9% 6קמסנס וברצונך למחוק את התו 4 הצב את הסמן, בעזרת החצים, על האות ₪ והקש 6ַסםַכ5ַאס08. התו + נמחק ו"זנב" השורה שהיה מימין לאות + זז תו אחד שמאלה, והתקבל: ש%ס% %סשסעס דוגמא: לאחר שכתבת את השורה 6סתשסעס לחצת בטעות על מקש עססתע כאשר הסמן היה על הסימן % הראשון משמאל. לחיצה זו גרמה לטקסט להיראות כך: %סמסעק ₪ 1-16 8 :1 כדי לחבר את השורות מחדש: - הבא את הסמן לתחילת השורה שהינך רוצה לחבר (במקרה זה סימן % שמשמאל ל-ם). - הקש 8380%52806 והתקבל 8 ססמסעק מקש זה משמש למשימות 1862%/0062021%66, כלומר "הכנס" ו"כתוב על".. מקש 8ת1, הנמצא בצידו הימני של לוח המקשים, משמש למעבר בין מצב 8ם1 ("הכנס") לבין מצב 6 (("כתוב על"). המקש נמצא מימין, ליד מקשי הספרות והשימוש בו אפשרי כל עוד נגורית 106% פטא כבויה. ישנו מקש 15626 נוסף מימין למקש עססתת. כאשר העורך במצב 8ם1, מצב "הכנס", הסמן נראה כמו קו, וכאשר העורך במצב 02108ע6ט0 הסמן נראה כמלבן גדול. במצב פת1 כל מה שיכתב *תוסף לשורה הקיימת (אם קיימת) והטקסט שהיה מימין לסמן "וז ימינה ו"יפנה מקום". הבא את הסמן למקום שבו הינך רוצה להתחיל להוסיף והחל להקיש תווים כדי ללמוד את הפעולה. במצב 006202166 כל מה שייכתב - ידרוס את מה שכבר כתוב בשורה. כדי לתרגל, הבא את הסמן למקום בו הנעך רוצה "לדרוס" את הטקסט הקיים והחל להקיש תווים. דוגמא: נניח שכתבת אס %קשסעס עליך לתקן את הפקודה ולהוסיף את הסימן % בין האותיות ש ו-₪. הצב את הסמן על האות ₪, עבור למצב 58ם4 (סמן קטן) והקש את הסימן % בעזרת המקשים 52196+4 ותקבל | 80858 ססשסצס אם היית נמצא במצב 6202106ע0, היית מקבי?: | 50% 6>ספסעס מקש זה נמצא בצידה הימני של המקלדת ליד מקשי הספרות. אפשר להשתמש בו רק כאשר נורית 100% מטא כבויה (אחרת תקבל נקודות בעת ההקשה). במקלדת מורחבת נמצא מקש 261 נוסף מעל מקשי החצים מימין למקש עס6תם. דוגמא: כתבת בטעות: 8+%ס5 6קשסעס וברצונך למחוק את התו 2. 17 + הצב את הסמן בעזרת החצים, על האות + והקש 261. התו 2 נמחק ו"זנב" השורה, שהיה מימין לאות ‏ 5, סד תו אחד שמאלה והתקבל: סתנסעפס 6: מקש זה משמש לצורך חזרה שלב אחד של הפעולה לאחור. זהו מקש מאוד שימושי בעבודה עם תפריטים כפי שתיווכח מיד. שורת התפריט זה הזמן להסתכל על השורה העליונה במסך. זוהי שורת התפריט, שדרכה ניתן לבצע שמירת הטקסט לקוב>, טעינת קוב לעריכה, הדפסה, חיפוש והחלפה ועוד. נסקור פעולות אלו. שמירה הטקסט שכתבנו ושמוצג כעת ב"מסך 2" נמצא גם בז'כרון המחשב. כדי לכתוב אותו בדיסק יש לבצע "שמירה" (5806). זוה ההזדמנות הראשונה לעשות היכרות עם שורת התפריט. באמצעות המקלדת: לח על מקש 8216 (בתחתית המסך תוכל לקרוא את ההנחיה לשימוש במקש זה). לאחר לחיצה על מקש 416 יקרה משהו לשורת התפריט. המלה 116ע תופיע. "לבן על גבי שחור" והאותיות הראשונות של שאר המלים בתפריט *ופיעו מוארות. בנוסף, שורת ההנחיה בתחתית המסך תשתנה.. נוכל ל"ט::ל" בתפריט על ידי שימוש בחצים ימינה/שמאלה ("מסך 3"). | ו ה ו ב רו ]| 2 ] 1|8 השמירה מתבצעת דרך תפריט 116ע. לכן דאג שהמלה 116ע תופיע "לבן על-גבי שחור" ולח עפ6מת. תקבל תפריט אנכי כפי שמוצג ב"מסך 4". בתפריט האנכי התנועה בין השורות מתבצעת בעזרת החצים מעלה/מטה. שיטה זו של תפריטים נקראת "תפריטים נופלים", או "תפריטים נמשכים", והיא מקובלת בתוכנות רבות. בעזרת החצים מעלה/מטה הבא את השורה המוארת על השורה 6ט58 ולחף עספ6תת. שים לב שבמלה 5808 האות 5 מוארת. המשמעות היא, שניתן לבחור באופציה זו על ידי הבאת השורה המוארת לשורה זו ולחיצת עסטמם (כפי שהסברנו), או שאפשר להקיש את האות 5 בלבד. ו הזה עכבר: אם אתה משתמש בעכבר, תוכל לנהוג כך, הצב את הסמן על 116ע ולח. הצב את הסמן על 6ע58 ולתחף. במרכז המסך *ופיע מסך דיאלוג (שיחה) כפי שנראה ב"מסך 5". מסך זה *ופיע רק כאשר אתה שומר את הקובצ בפעם הראשונה. זכור, לגבי המחשב, שמירה בפעם הראשונה פירושה מתן שם לקובף והקצאת מקום על הדיסקט, או הדיסק. מסך הדיאלוג כולל שתי מסגרות. מסגרת אחת, האופקית, מטפלת בשם הקובצ: השם שיעתן לטקסט שנמצא על המסך בעת כתיבתו לדיסקט או לדיסק. המסגרת השנייה עוסקת במקום שבו **רשם הקובץ: שם הכונן ושם הטפריה. מכיון שאנו מפעילים את העורך 119 בספריה שבה אנו רוצים לכתוב את הקוב, לא נשתמש במסגרת השנייה, האנכית. הסמן מהבהב במסגרת האופקית ומחכה שנקיש את שם הקוב>. הקש 7גם, סטאמסצטה, כפי שמופיע במסך 5, ואחר כך - עפסתח. ד :6 + 0 מ ה ו |-שסתתה 716160 6א180-06 = [250:08005 מסך פ אם קוב בשם זה כבר נמצא, תופיע על המסך שאלה בתוך מסגרת הדיאלוג, כפי שנראה ב"מסך 6". וטו חשוהטי, וההד אדו א :וש ן | 8 ססות + ּ 7 0 ל מ ו ר בש ‏ דט ו כ בי מ הי מסך 6 110 ב"מסך 6' אפשר להשיב באחת מהתשובות האלו: פס - כן! אם בדיסק קיים כבר קובצ בשם זהה (66.086ַא6סס6ט8 בדוגמא שלנו) ונענה בחיוב - הטקסט החדש שמופיע על המסך ידרוס את השקסט הקיים בדיסק באותו שם קובא. - לא: אל תיגע בקובץ הקיים בדיסקט, או בדיסק. - בטל: במקרה זה - בטל את פעולת השמירה וחזור למצב עריכה. פוט - עזרה: | קבלת הסבר והדרכה. כדי לבחור בין התשובות השונות, עליך להציב את הסמן על התשובה הרצויה. ניתן לעשות זאת על ידי שימוש במקש סב הנמצא בצידה השמאלי של המקלדת ועליו מצוירים שני חצים. לחיצה על 180+919% תזיז את הסמן לבחירה הקודמת. כדי לענות על השאלה בחיוב, הבא את הטמן בעזרת המקש 155 אל המלה 8 והקש עסשטמע. לאחר שהקובץ נכתב בדיסק (ראה את הנורית מהבהבת) יופיע שם הקובף במרכז: המסך למעלה, ובמקום המלה 61%166תש שהיתה שם קודם, כפי שנראה ב"מסך 7". +פוסו :+ ו מסך 7 141 ניקוי מסךר מתי מנקים את המסך? א. כאשר מסיימים לעבוד על טקסט ושומרים אותו וכעת מתכוונים לערוך טקסט חדש. ב. כאשר מתחילים לכתוב טקסט חדש ורוצים למחוק את הכל מהמסך ולהתחיל עריכה מהתחלה. במקלדת ועכבר בצע משמאל לימין: שסא 116ת 416 המסך מתנקה, והכותרת של הטקסט היא 616166ם/. יציאה במקלדת: לח 416, וודא שהמלה 2116 מודגשת, הקש עססמם, האר את השורה 16א₪, או לח על האות א. בעכבר: הצב את הסמן על 116ע ולחצ. אחר כך בחר ₪16 ולתף. העורך לא מאפשר לצאת מקובף שחל בו שינוי כלשהו (הוספת תו, לחיצת רווח, עפסמע וכדומה) מאז פעולת השמירה האחרונה. השאלה הבאה תוצג במסגרת הדיאלוג, כפי שנראה ב"מסך 8". חן - ד שר רק :וג ₪ ו 0 + ו ו עו שרי ₪ . 6 103-866 | [מסהם250:0 = 0016מ00-ת6)הש מסך 8 112 הבחירה בין האפשרויות נעשית על ידי מקש 180 בשימוש במקלדת, או על יד הצבת הסמן במקום הרצו* ולחיצה, כאשר משתמשים בעכבר. בזה הסתיימה עריכת הקובף 2417. 80100880 ושמירתו. תוכל לראות את תוכן הקובצ על ידי הפקודה 6פע7: [ע%66ם] 00.08%6א81608 6סע0:<6 עריכה של קובץ קיים כאשר ערכנו את הקוב 241. ₪0א20₪ע2, היינו צריכים לכתוב בו ארבע שורות. אולם אנו כתבנו שתי שורות בלבד. כעת נקרא לקובצ, שזה עתה שמרנו בדיסק ונשלים את החסר. כדי להיכנס לעורך, נשתמש באפשרות השנליה של כניסה לעורך, שבה נציין את שם הקובצ שאנו רוצים לערוך. בדוגמא זו קוב 8₪0.247א4010₪ קיים כבר על הדיסק, ולכן נפעיל כך את העורך: [ע56ם2] 66.28%6א81506 0:<861%6 אם ביצעת את הפקודה ₪017 עם שם-קובא, הקובצ שאת שמו ציינת נטען לזיכרון. מקריס אחרים בהם אנו בוחרים את שם הקוב לטעינה: - כאשר נכנסיס לעורך ללא שם קובף, ורוצים לטעון לעריכה קוב קיים. - לאחר גמר *צירה/עדכון/הדפסה של קוב אחד רוצים לעבור לעדכון קוב נוסף. כיצד נעשה זאת? במקלדת: לחצ 416, בחר 116ת, בחר מססס. בעכבר: בחר 116ע ולחף, בחר ב006 ולתא. בסיום הבחירה תופיע מסגרת דיאלוג ובתוכה שלוש מסגרות כפי שנראה ב"מסך 9": 1. מסגרת אופקית עליונה: שם הקוב>. 2. מסגרת אופקית תחתונה משמאל: שמות הקבצים. 3 מסגרת אנכית מימין: שם הכונן/ספריות. 13 במסגרת העליונה האופקית של הדיאלוג מופיע הכיתוב עא1.*, אשר מציין שבמסגרת התחתונה משמאל *ופיעו כל שמות הקבצים שהסיומת שלהם היא עא1. אם ישנם קבצים כאלה, שמותיהם *וצגו במסך, ואם אין - המסגרת התחתונה השמאלית תשאר ריקה. מכיון שאנו רוצים לטעון קובצ קיים שהסיומת שלו היא 2471, יש להקיש שלוש פעמים על 50806א286, כדי למחוק את האותיות 7א1%, במקומן לכתוב 547 ואחר כך להקיש שפסמםע. אם יש קבצים שהסיומת שלהס היא 841, הם *ופיעו במסגרת. ו ו 0 , = מ0)] 0 4 ל -מ שב ו סו מסך 9 אנו רוצים לטעון את קובף 0.24%א40100 שבוודאי מופיע במסגרת השמאלית התחתונה. כדי להצביע עליו, יש לעבור תחילה למסגרת זו. במקלדת: הקש 280. בעזרת החצים הצבע על הקובף. הקש ס78 פעמיים עד שתגיע לתשובה <60%> והקש עסס6תם. בעכבר: הצב את הסמן על שם הקובף ולחף, הצב על 08 ולחא. משימות תרגול משימת תרגול 1: עתה נכניס את המלה 6808 (הכוונה לפקודה, כמובן) בשורה חדשה > בין השורה הראשונה לשנייה. 14 הסתכל בתחתית המסך בצד *מין, שבו מופיעים שני מספרים במבנה 1, המהמספר השמאלי מורה על מספר השורה והמספר חימנ? (מימין לנקודתיים) הוא מספר התו בשורה, בספירה משמאל לימין. הבא את הסמן לתחילת השורה השנייה. לשם כך היעזר במקשי החצים ובמספרים המופיעים בתחתית המסך בצד *מין (צריך לקבל 1)).. נלמד עתה שתי דרכים לביצוע מטלה זו (וודא שהינך נמצא בתחילת השורה השנייה): א. הסמן נמצא במצב 5פם1 (סמן קטן). הקש את המלה 6868 ובסיומה 662ת₪. ב. הקש עססתם. שורה ריקה נפתחה, אך הסמן נמצא כבר בשורה 3. בעזרת חצ מעלה חזור לשורה מספר 2, הקש את המלה 6866 ואל תקיש עססתםע. אם הקשת פססם₪ע מיותר, בטל אותו על :ד? לחיצת 280050806. משימת תרגול 2: במקום השורה השלישית הנראית כך: 6:;0:1 ב86ק יש לעדכן את השורה כדי שתראה כך: :0; פָטס0:;0:10 8% הטקסט הנוסף מסומן בקו לשם הדגשה בלבד. - הבא את הסמן בעזרת החצים לשורה השלישית, למקום שממנו יתחיל הטקסט החדש לאחר הנקודה-פסיק הראשונה: שורה שלישית, תו עשירי (00003:010). - ודא שהינך במצב 8ם1 (סמן קטן). - הקש |0:10009 6 משימת תרגול 3: הוסף את השורה הרביעית 46 60/ :6 :0 עסתע1ם - הבא את הסמן לתחילת השורה הרביעית. כדי לעשות זאת, תוכל להשתמש בחצים או בלחיצת מקש 6מ0ס8 (בצד *מין של המקלדת). כאשר רוצים לעבור לסוף השורה ניתן להקיש על מקש 6מם. - הקש 4 60/ :6 :0 עסתע1םת ואחר כך - ע66ת₪. - שמור את הקובא: בצע את הפעולות משמאל לימין, 586 1168ק 416 - שמור את הקובצ בשם *הם. שאשא. בצע הפעולות משמאל לימין, ₪ 5806 2116 416 8 5806 - כאשר קיים קובצ עם שם כלשהו ורוצים לשמור אותו בשם אחר, כלומר כדי לקבל 2 קבצים זהים בעלי שם שונה. עזרה - שימוש ב-ק!₪46 אחת התכונות המועילות בעורך ₪011 המצורף לגירסה 5.0 של 205 הינה האפשרות לקבל עזרה בכל מצב עבודה. ניתן לראות את מסכי העזרה וגם לעבוד על הטקסט והכל - על אותו מסך. כאשר אתה נמצא במהלך העריכה, לח על מקש 1ע ולפניך *ופיע מסך כפי שמוצג ב"מסך 10". :241106 5-205] 6+ שָת51 .1% פפסתק 2860 שחסא 201400 70-205 טו() 466ש40%1 סך 5 .ת6106| 466תחו1תאָות 16 פפסתק ,05הגהא00 884 פשהסא 30110816 סך 1 .65 610604100 ש1 ₪55 ,000765 חב ₪5חפ ה36%056 ששה סך ו .1 שק ,אס אָ618|0 05 ,60006 ,השש 56160066 8 הס ק[6ת 66% 70 5 .0 פפשטק ,ע|6] +1א6 סך 1 :56 ק|₪6 0160 205-₪] 105 שה| משסיק 1 86+ 0% שש (78 6+ פפשחת ,100165 שה|טס|[0] 6ת+ ]0 שתם 56[60% סך + :ה ה0ן)גמתס]ת] 566 0) שַ%6 ת16ה2 ש() 655זע חטו1 .ס1קס+ שת+ ]0 ת160)6 שת 0ח3 260100 785-205 106 התופט 4ה3 הַה10401 ?5442164 חַתו406%% א16פום ק[6| ז24110/ 6-05 מ[ :241% ₪5-005 876 16% חַה16811טגח 804 שַה261%1 )4+ . חס ק61] 6() מסץ] 1149[6א80 8[50 356 פסנקס) 6פטסך :קוך 14166 עזרה נוכל לקבל בשני נושאים עיקריים: - פקודות התפריט שאת חלקן הכרנו, כגון: שמירה, טעינה ויציאה. - מקשי עריכה שאת חלקם הכרנו, יכגון: 8ת1, 286%50806, 61ע, חצים וכדומה. מכיון| שכבר למדנו את הפקודה 68ש58 2116 לשמירת קוב מהתפריט; נראה עתה איך נראית הפקודה וההסברים לה במסכי סנפוע. הקש 416, שורת התפריט תואר והמלה 116ע תופיע ב"לבן על שחור". לחיצה על 6סםם או א, תפתח תפריט. הצבע על השורה 86 ולח 1ת. תקבל את "מסך 11". מ "7 )| ההסישטתקה ‏ 611|] אס8-טמך 6 0מק-ת6וה מסך 11 במסך עזרה זה נמצא הסבר קצר על פעולת השמירה. לחף ₪56 כד: לצאת ממסך העזרה. עזרה נוספת תוכל לקבל בלחיצת 21 גם במהלך ביצוע הפקודה, כפי שתוכל לראות ב"מטך 12". בדרך זו תוכל ללמוד בעצמך על פקודות התפריט. עזרה למקשי עריכה כמו 280%90808, 261 ואחרים ניתן לקבל באופן מעט שונה. 1277 6 ו ו ו ו ו ו ו ו זה יה 13 ץ 6א-0גד ה 1 מסך 12 לאחר לחיצת מקש 21 ממסך העריכה, מתקבל המסך כפי שנראה ב"מסך 10". שים לב שבמסך זה מסומנות שתי שורות: 8ַת06%01 6 ו-0086ע6א. תוכל לעבור ביניהן באמצעות מקש 180. הצב את הסמן על 595826664 ₪ם06601 והקש ת6סםע2. המסך שלפניך יחולק לשניים. בחלקו העליון מופיע הטקסט של פ61א₪ ובחלקו התחתון מופיע הטקסט שלך (אם ק"ם), כפי שמופיע ב"מסך 3". .201009 18-205 6+ ₪56 800 51876 טסט צק[סת הסן560% 5וו :חס ה0ן)מת0/ת| 566 0) 105קס? שתוטם[01] 6(+ ]0 שחס שצסס6 4510 ₪6! 005 406 שת" חַח4051 00 218106 8 6ַח4051 ?00000 241405 205-מה4 ?10 36 4001 סו 6 + 6 0)/ :4 :0 תסתת)₪ 188 עזרה נוכל לקבל בשני נושאים עיקריים: - פקודות התפריט שאת חלקן הכרנו, כגון: שמירה, טעינה ויציאה. - מקשי עריכה שאת חלקם הכרנו, יכגון: 5םת1, ססִַספאסה2, 61כ, חצים וכדומה. מכיון | שכבר למדנו ‏ את הפקודה 6עש58 2116 לשמירת קוב% מהתפריט, נראה עתה איך נראית הפקודה וההסברים לה במסכל סנפןע. הקש 416, שורת התפריט תואר והמלה 2116 תופיע ב"לבן על שחור". לחיצה על עססתם או א, תפתח תפריט. הצבע על השורה 6,, ולח 1ע. תקבל את "מסך 11". ו ו ו 0 ו 7 ₪ ם))] |אס)ישנתתה ‏ 71614 )א86-(18 - |006מ75050 | 16גםמא0:ת6ותם ‏ כ[ מסך 11 במסך עזרה זה נמצא הסבר קצר על פעולת השמירה. לח ₪56 כדי לצאת ממסך העזרה. עזרה נוספת תוכל לקבל בלחיצת 1ע גם במהלך ביצוע הפקודה, כפי שתוכל לראות ב"מסך 12". בדרך זו תוכל ללמוד בעצמך על פקודות התפריט. עזרה למקשי עריכה כמו 280%92866, 261 ואחרים ניתן לקבל באופן מעט שונה. 1417 כדאי שתעיף מבט לעבר השורה התחתונה שבה מופיעות הוראות ההפעלה. לחיצה על 6ע תעביר אותך מחלק המסך העליון לחלק המסך התחתון ולחיפך. כאשר אתה במסך העליון הכותרת 5682606 8ת06661 :קזטת תהיה מוארת, וכאשר חלק המסך התחתון :היה פעיל, הכותרת עם שם הקוב 41ם. פמ (במקרה שלך - %גם. 80א40108) תהיה מוארת. עבור לחצי המסך העליון (מסך העזרה - כ861). תוכל לראות רשימה של נושאים הרשומים בחלק השמאלי של המסך העליון. הצבעה על אחד מהם תיעשה על :די מקש 180 ובחירה - על ידי עסטתם. למשתמשים בעכבר: הצב את הסמן על שורת הנושא שבחרת ולח פעמיים. לדוגמא: בחר את הנושא 8ת00%10 ע4160ע 5-205. על המסך *ופיע ההסבר לפקודה 8211 אותה למדנו זה עתה. בעזרת מקשי החצים, או מקשי 2600 ו-תסשק, דפדף בהסבר מעלה ומטה. לחיצה על מקש ₪886 תוציא אותך ממסך העזרה. אם לפניך מסך חצוי, בחלקו העליון נמצא ₪615 ובחלקו התחתון נמצא הטקסט, לחיצה על 856 תחזיר אותד למצב עריכה עם הטקסט בלבד. אם תבחר בנושא כ861 שַם091 תוכל לראות איך וכיצד להשתמש ב-1610. מקשי תנועה מכיון שזהו עורך (עס₪8616) מסוג "מסך שלם" התנועה בו *כולה להתנהל בעזרת החצים: מעלה, מטה, ימינה ושמאלה. כדי לשמור על תאימות עם כמה מהעורכים הנפוצים בשוק כמו ע026558ס0₪, 6% ואחרים, ניתן לבצע פעולה כמו הזזת הסמן תו אחד ימינה במספר אופנים: על :די הקשת חף *מנה, או על :די צירוף מקשים (בהמשך הודגשו מקשי האותיות לפי הפעולה). מקשי תנועה - תו 6 8 55 ב + 0601 0 א תו שמאלה חצ שמאלה 0015 תו ימינה חצ ימינה 1+2ע00 139 מקשי תנועה - מלה תש טח 0 ץכ 5 4ב + 06201 0 א מלה ימינה +01 מלה שמאלה 0614 מקשי תנועה - שורה ה ₪ 6 ש פ 5 4 + 06201 0 שורה למעלה חצ מעלה +01 שורה למטה חצ מטה א+0521 תחילת שורה סוס סוף שורה אמצ + תחילת השורה הבאה 6+ 0621 0217 מקשי תנועה - מסךר 58 ₪ 6 ץכ 5 4 + 1ע00 0 א מסך מעלה סטשק 0%21+8 מסך מטה תספק 0010 מקשי תנועה - מסמך לתחילת המסמך 1+06ע116+0%תפ לסוף המסמך 126+0%21+8תס מעבר בין 8םת1 ל-62021%6ט00 8 מחיקת התו עלי*יו נמצא הסמן 1 0021+0 מחיקת התו משמאל לסמן 66 0-81 מחיקת שורה צ+0621 א+1ע06 יצירת שורה חדשה 1( עבודה ב"בלוקים" המושג "בלוק" מת:יחס לכך שאנו פועלים עם *ותר מתוה אחד, למשל מלה שלמה, מלים,ומספר תווים ברצף ומספר שורות. בעבודה ב"בלוק" מספר שלבים: א. סימון הבלוק. ב. ביצוע הפעולה: מחיקה, העתקה, העברה וחיתוך. העבודה בבלוק מתבצעת (בחלקה) בעזרת לוח-עבודה (011000826). כדי לבצע העתקת קטע, העברה ועוד יש לבצע מספר פעולות כפי שמוסבר בהמשך. סימון בלוק חצ ימינה+%6+521 סימון תו מימין חצ שמאלה+1?6ת5פ סימון תו משמאל סימון מלה מימי*ן חצ *מינה+12%6ת1+5ע052 סימון מלה משמאל חצ שמאלה+0021+9019%6 סימון שורה נוכחית חצ מטה+1+6ת5 סימון שורה למעלה חצ מעלה+%6+?1ת5 פעולות עם בלוק מחיקת קטע 1 חיתוך קטע (מחיקה והעברה ללוח-העבודה) 1+ הכנס קטע מלוח-העבודה (העתקה) 5ת1+6+7ת5 העתק קטע ללוח-העבודה ּ; 018 כל הפעולות בבלוק (למעט סימון הבלוק) *כולות להתבצע דרך תפריט 616ם. מספר דוגמאות לפעולות שכיחות בבלוקים: מחיקה - סמן את הקטע שברצונך למחוק - הקש 261 או בחר ע0108 ₪616 מהתפריט 11 העברת - סמן את הקטע שברצונך להעביר - לח 12%6+261ת5 או בחר 006 ₪616 מהתפריט - הבא את הסמן למקום שאליו יעבור הקטע - הקש 8ם116+1ת5 או בחר 88086ק2 881% מהתפריט העתקת - סמן את הקטע שברצונך להעביר - הקש 58ם1+1ע052 או בחר צַק00 ₪816 מהתפריט - הבא את הסמן למקום שאליו *עבור הקטע - הקש 8ם1+6+1ת5 או בחר 28806 ₪616 מהתפריט סיכום בפרק זה למדנו על העורכים השונים לשם בני'ית קובצי אצווה שונים: צ מאזפט ענפע (רק בגירסה 5) 112 מעטפת 05כ - 1 הפפ אחד החידושים החשובים בגירסה 5.0 הינו מעטפת 205 הנקראת עד כה למדנו פקודות כמוה ממכע, עבאתסע, צ005 ואחרות. הקשר עם המחשב בוצע על *די מתן פקודות נפרדות זו אחר זו. לעתים, כדי לבצע מטלה מסוימת כמו הצגה של תוכן תת- ספריה היינו זקוקים ליותר מפקודה אחת, או שהיינו צריכים לכתוב פקודות ארוכות. היו משימות שלא היתה להם פקודה מתאימה ב-205 והינו צריכים להרכיב את המשימה מרצף של הוראות מפורטות. ניקח לדוגמא את הפעולה ישל העברת קובף או קבציס מספריה לספריה. פעולה זו דרשה עבודה רבה: צריך להעתיק את הקוב מספריה לספריה ואחר כך למחוק את הקבצים בספריה שמעת:קים ממנה (זכור, זוהי המשמעות של העברה). היתה לנו גם בעיה לא קטנה אם רינו להעתיק, או "להעביר" קבצים שאין ביניהם מכנה משותף: אין להם אותה סיומת, או שמות פרטיים שונים ועוד. בפקודה 218 (בגירסאות עד 3.3) היה החסר משהו: אין מיון, אין שליטה על תוכן התצוגה וכדומה. ובכן, ב-20595881 הכל מסתדר ומיד נראה זאת על-גבי המסך. סביבת הפעלה 005581 את ,2095801 ניתן להפעיל באמצעות קובף ₪0.227א0200ה, או בכל עת שרוצים בכך. מבנה הפקודה:+ [פ/] [%/] 055381 או [ס/] [₪/] 20558800 %/ - הפעלת ,2055881 במצב טקסט. /₪‏ - הפעלת ,20558871 במצב גרפי. פ/ - הפעלת .20558811 בשחור/לבן. 18 שים לב, שניתן להפעיל כל אחד מאלה לחוד, או לשלב את 5/ ו-ם/ או את 8₪/ ו-ס/. להפעלה, הקש: ,055181 הערה: המסכים הבאים *וצגו במוד גרפי (ט/ ₪/ 611ת6058). לאחר הפעלת הפקודה תראה מסך כפי שנראה ב"מסך 1". 1 205-פו ק[ט 1866 ע6ן0 00%ג1ק0 1116 ןותרש 1 5 ₪4 1 283 5 1 268 68. 000 ₪5 1 389 8 0006 ₪5 7 11,288 8 צתזושטס 5 7 11,299 .18710 ₪ 8 71,184 5 א םש אזפ. הטחסתם 5 01 מסך 1 הערה: אם הגעת למסך השונה מזה שמוצג ב"מסך 1", לבצע את סדרת הפעולות הבאה: - הקש 416. - הקש את האות . - הקש את האות א8. מבנה המסך שורת כותרת השורה מכילה את הכותרת: 5611 85-205. 144 וד ו ו ב מ ור | כ ₪03 ₪ ₪ +אחסי? 6תבחחו תסו 0 205- 88 א:ו 0 בת 8 ₪ -₪ ם ₪ יהיה עליך שורת התפריט סוס 6סך שסדע 84 6 זוה" השורה העליונה במסך המציגה את שמות התפריטים. בחירה באחד התפריטים תציג תפריט נוסף. כלומר, עם בחירת התפריט 6 י*ופיע תפריט נוסף. כל תפריט *כול להכיל בתוכו תפריטים נוספים או פקודות ביצוע. דוגמא של תפריט 2116 תוכל לראות ב"מסך 2". 5 5 1 מס 9 >000%60% 71[6 ש016 גי |ל--לש-ם-נכמנו:<. ש=-רקים . 0006 מש . צאז/60 5 . 2180104 ₪5 , ו אזפ. תטתקחע 5 בה (נקטטס ינשכ שק מסך 2 שם הכונן הפעיל :0 זהו שמו של הכונן הפעיל שפרטיו מופיעים באיזור התצוגה. שורות הכוננים ₪:[‏ [:6] [:5] [:ג] שורה זו מכילה את שמות הכוננים שבמערכת: 2, ם, 0 ואחרים (אם קיימים). בדוגמא זו מוגדר במחשב גם כונן פ. שורת כותרת איזור התצוגה שורה זו הענה למעשה שורת הכותרת של שג אסורי תצוגה הנמצאים זה בצד זה. האחור השמאלי קרוי 1266 עְעַ126650כ 15 8 (איזור עצ הספריות) והאטור מימין קרו* 116-118%5ע 8 (אזור רשימת הקבצים). באיזור רשימת הקבצים רואים את רשימת הקבצים הנמצאים בספריה שנבחרה באסור עצ הספריות (4208 1206 עע60%0ע1כ). כאשר בוחרים ספריה בחלון השמאלי משתנה רשימת הקבצים בחלון מימין בהתאם. שים לב ששם הספריה המוארת בחלון השמאלי הינו שם הכותרת של החלון הימני. את רשימת הקבצים בחלון הימנל ניתן להציג באופנים שונים, ואת זה נלמד בהמשך. שורת כותרת תכניות הכותרת תנה%8 העה שורת כותרת לשני אזורים (למרות שעכשיו רואים רק אטור אחד). באטזור זה נמצאת רשימת כותרות של תכניות שניתן להפעיל מתוך התפריט, ביניהן >קמסע? 6תהממס00 (הפעלה מקובלת של פקודות 205 ברמה של שורה), כותרת ₪41605 שמפעילה את תכנית 8616 (עורך הטקסטים החדש של גירסה 5.0) וכן כותרת 008816 %5-205 המפעילה את תכנית 608516. שים לב, שבשלושת האזורים: אזור הספריות, | איזור רשימת הקבצים ואזור ם%81 קיימת עמודה (ע8ס) בצד *מין. תפקידה להורות את המיקום היחס* שבו אנו נמצאים ביחס לתחילת הרשימה. כאשר הריבוע נמצא למעלה פירוש הדבר שנמצאים בתחילת הרשימה. בתחתית המסך נמצאת שורת מצב והנחיות לתפעול. 5:9 >קמסעק 1?6+29=00₪₪826ת5 8 שימוש בעכבר האפשרות להשתמש בעכבר תעשה את העבודה הרבה *ותר קלה ופשוטה. כדי להשיג זאת, בחר באפשרות הרצויה לך על המסך, הבא אליה את הסמן של העכבר ולחא. אתה רוצה למשל לבחור איזור - הבא את הסמן לאיזור המבוקש ולחץ, רוצה לבחור כונן- בחר את אות הכונן באמצעות הסמן ולח+, רוצה לבחור קוב - בחר ולח וכדומה. 156 עבודה ב-00550₪1 כל פעולה במהלך התרגול נבצע במקלדת ובעכבר. מכיון שאין בידך תקליטון תרגול, אנו נציג את הפעולות והתוצאות במסכים, תוך כדי הסבר של הפעולות. תחילה נסביר את השימוש במקלדת ואח"כ - את השימוש בעכבר. תנועה על פני המסך המשתמשים במקלדת צריכים להניע את הסמן מאיזור לאיזור ובתוך האיזור. . בחירת איזור וכונן בחירת האיזור נעשית על ידי מקש 7180 או 12%6+180ת5. בעזרתו ניתן | לערוך "סיור" בין האזורים השונים: שמות הכננים, איזור הספריות,| אזור רשימת הקבצים ואסור התכניות. | אם המסך צבעוני ניתן לראות את הצבע של כותרת האזור משתנה במעבר מאיזור לאיזור וחצ, במסך שחור/לבן תוכל לראות חא. תנועה באיזור הפעיל סמסון הסמן מגיע לראש הרשימה גת הסמן מגיע לסוף הרשימה חץ מעלה הסמן עולה שורה אחת מעלה חצ מטה הסמן :ורד שורה אחת מטה עב מסך איזור למעלה מסשק מסך איזור למטה לחצ 7180 וראה היכן נמצא הח, לחצ פעם נוספת מ8? וראה איזה איזור פעיל עתה. אם אינך רואה חצ - אעך יצב על שורת הכוננים. 4 שימוש בעכבר הבא את הסמן לאשטור המתאים (אפשרי גם לכותרת האזור) ולחצ. תנועה באיזור מתבצעת על ידי גרירה של העמודה שבצד הימני של האיזור. הבא את החף לריבוע שבעמודה, לח ואל תרפה, וגרור את החצ למעלה או למטה כפי הצורך, ואז הפסק ללחו>. 17 עבודה עם כוננים, ספריות וקבצים שינוי כונן - הקש 180 עד שתגיע לאטור הכוננים (תוכל לוודא שהינך באיזור הכוננים בכך שלא תראה חף). - השתמש בחצים *מינה ושמאלה כדי להצביע על הכונן. - לח עפסתם. - ניתן גם ללחו שם-כונן+1ע06 למשל, כדי לעבור לכונ 4 הקש 0521+4, וכדי לעבור לכונן 0 הקש 0621+0, וכך הלאה. עכבר: הבא את הסמן לשם הכונן שבשורת הכוננים ולחא. שינוי ספריה - הקש 185 עד אשר מואר אזור הספריות (712866 עע60%0ע1ע 8). - בעזרת החצים מעלה/מטה הצב את הסמן על הספריה שברצונך לראות את קבציה. רשימת הקבצים תופיע בחלון הימנל. שים לב, כאשר אתה מצביע על שם טספריה בחלון השמאלי, אותו שם מופיע בראש החלון הימנ*י ורשימת הקבצים בחלון הימני מתייחסת לאותה טפריה. כל מעבר מספריה לספריה בחלון השמאלי, תשנה את הכותרת והתוכן שבחלון הימנל. עכבר: הבא את הסמן לשם הספריה ולחף. הרחבה/הצרה של הצגת מבנה הספריה ליד שם הספריה המוצג בסוגריים מרובעים, *כול להופיע סימן + או סימן -, או שלא *ופיע דבר. הסימן + מצביע על כך שבספריה זו יש ספריות משנה והן לא מוצגות על המסך. אם תצביע בעזרת הסמן על ספריה זו ותלחצ על מקש + שבצידה הימני של המקלדת, *ופיע עצ הספריות והסימן יתחלף לסימן -. הסימן - מצביע על כך שבספריה זו יש ספריות משנה והן מוצגות על המסך. אם ספריית השורש של אותה קבוצה מוארת וסימנה -, בלחיצה על - העףצ של תת הספריות *עלם והסימן *הפוך לסימן . כאשר אין סימן, פירוש הדבר שבספריה זו אין טפריות משנה. 18 לדוגמא, ראה את מבנה הספריות שב"מסך 3". 1 505-ו ץק[ 1866 ש016 צתסן1ק0 1116 אי וכ פסת] 1960+090 ב . 70098 1 . 1701998 1 . 701098 2-02 . תסתתזת 2 ע. תסתהות %סתץ 6הגהת00 1 ו בס 6 5-208 = 1 88 :21 של הסבר: ליד שם הספריה ₪5א64 ישנו הסימן +. נציב את הסמן על ספריה זו ונלח+ + ובתגובה נקבל את רשימת ספריות המשנה של הטפריה 5, כפי שנראה ב"מסך 4". עכבר: יש להציב את הח על הסימן +, או על:סימן -, שליד שם הספריה ואז ללחו>. ק|66 1866 ש016 צתסן%ק0 1116 ו ₪8 21200%09, 8 0% 6000376 ו 5-9085 0 ₪ 215% הדוא ד ו | מסך 4 19 בחירת קובץ אחד הקש 780 עד אשר מואר איזור רשימת הקבצים. בעזרת החצים מעלה/מטה הצבע על הקובא המתאים. עכבר: הבא את הסמן לשם הקובצ ולתף. בחירת קבצים ברצף (מספר קבצים המופיעים אחד אחר השנ*) הקש 180 עד אשר מואר איזור רשימת הקבצים. בעזרת החצים מעלה/מטה הצבע על הקוב הראשון שיבחר בראש או תחתית הרשימה. החזק את מקש 51%6 לחוצ ובעזרת הצ מטה/מעלה בחר את הקבצים הנוספים. עכבר: הבא את הסמן לשם הקוב הראשון ולחא. החזק את מקש 5126 לחוצ ולחצץ על הקובצ האחרון שברצונך לבחור. בחירת קבצים שאינם ברצף הקש 7180 עד אשר מואר איזור רשימת הקבצים. בעזרת החצים מעלה/מטה הצבע על הקוב הראשון שיבחר בראש או תחתית הרשימה. הקש 12%6+28ת5. בתחתית המסך מצד *מין תופיע הכתובת פפג. בעזרת החצים מעלה מטה הצבע על קוב נוסף. הקש 50800285. המשך לבחור קבצים על פי שתי הפעולות האחרונות. הקש 19%6+08ת5 לסיום. וודא שהכתובת כפפ8 נעלמה. עכבר: החזק את מקש 0621 לחו, ולחצ על העכבר כאשר הסמן שלו מצביע על הקבצים שברצונך לבחור. ביטול בחירת הקבצים (ביטול חלקי) הקש 5212%5+28. בתחתית המסך מצד *מין תופיע הכתובת סס1. בעזרת החצים מעלה/מטה הצבע על הקובצ שאת בחירתו הינך מעוניין לבטל. הקש 800085כ5. המשך לבטל בחירת קבצים (לפי הצורך) על פי שתי הפעולות האחרונות. הקש 51+6+28 לסיום. וודא שהכתובת 8255 נעלמה. 100 עכבר: החזק את מקש 1ע0%6 לחוצ ולחצ כאשר הסמן מוצב על שם הקובא. שימוש בתפריטים כדי לבצע פעולות בקבצים וספריות יש צורך להיעזר בפקודות, או בתפריטים הנמצאים בשורת התפריט. בחירת תפריט הקש 416, או 10ע, כדי להשתמש בתפריט. בעזרת החצים *מינה ושמאלה הבא את הסמן לתפריט הּמתאים ואז הקש ₪66 (ניתן גם להקיש את האות המוארת בתפריט המתאים. תוכל למשל להקיש ע כדי לבחור ב-116ע). בהיפתח התפריט החדש תוכל לבחור בתוכו על ידי הזזת חצים מעלה ומטה ולחיצת ₪662. תפריט 6ו= עכשיו הקש 416 והקש שוב שפסתם. שים לב, עם לחיצת 416 הסמן מוצב על הפקודה 118ע ולכן, כדי לבחור בפקודה זו ניתן להקיש עססתע בלבד. דוגמא לתפריט 116ע ניתן לראות ב"מסך 2". שים לב, - לא תמיד כל השורות בתפריט 116ע מוארות. רק את השורות המוארות ניתן להפעיל. - חלק מהפקודות השכיחות ניתן להפעיל בעזרת מקש בודד. את ההוראה צֶקְסס, למשל, ניתן להפעיל גם על ידי הקשת 8ע2. תפריט 29116 משמש לאשזור הטספריות וגם לאזור הקבצים. כדי להפעיל את התפריט על ספריות יש להימצא באיזור הספריות ורק אז להקיש % ולהיכנס לתפריט. כדי לבצע פעולות הקשורות לקבצים שנבחרו, יש להימצא באיזור הקבצים ורק אז להקיש 416 לקבלת התפריט וכך הלאה. יציאה מהתפריט תיעשה על ידי הקשת ₪86. עכבר: הצבע על התפריט ולח>. 11 בחירת כל הקבצים - הקש 180 עד אשר מואר איזור רשימת הקבצים. - הקש 216, או 10ע, כדי להגיע לתפריט. - הקש א עבור 116ע2, או הצב את הסמן על 116ע והקש שס6תע. - הצב את הסמן על ההוראה 411 561600 והקש מססתם. 1 561605 16בע ‏ 7זה ביטול כל הקבצים שנבחרו - הקש 180 עד אשר מואר איזור רשימת הקבצים. - הקש 16, או 10ע, כדי להגיע לתפריט. - הקש א עבור 116ע, או הצב את הסמן על 1186ע והקש שססתם. - הצב את הסמן על ההוראה 411 268561606 והקש עססםם. 1 2688160 118ק 2477 הפעלת תכנית עם סיומת ואסס, מאם, או זגפ פעולה זו הינה בעלת ארבעה שלבים: - בחירת כונן - בחירת ספריה - בחירת התכנית - הפעלת התכנית להלן, פירוט הצעדים: בחירת כונן: - לחף 780 עד שתגיע לאיזור כוננים. - בעזרת החצים *מינה/שמאלה בחר את הכונן המתאים. - הקש מ66ם₪. בחירת ספריה: - לח 780 עד שתגיע לאיזור הספריות. - בעזרת החצים מעלה/מטה בחר את הספריה המתאימה (רשימת הקבציס שבתוכה, תופיע באסור רשימת הקבצים שמימין). השתמש בסימן + או בסימן - לפי הצורך. בחירת התכנית: תכנית מוגדרת כקובצ שהסיומת שלו היא 00%4, מאם או דגם. - לח 1808 עד שתגיע לאיזור רשימת הקבצים. - בעזרת החצים מעלה/מטה בחר את הקוב המתאים. 12 הפעלת התכנית: - הקש עססםם, או - הקש 216, או 10ע, כדי להגיע לתפריט. - הקש א עבור 116ע, או הצב את הסמן על 116ע והקש תססתם. - הקש 0 (האות האנגלית) עבור הפקודה מ008 או הצב את הסמן בעזרת החצים מעלה/מטה על הפקודה ב026 והקש עססחתם. מ06ס 16צדקע זה עכבר: לחצ פעמיים על שם התכנית. העתקת קובץ מספריה לספריה בפעולה זו יש לבצע את הצעדים הבאים: - בחירת כונן - בחירת ספריה - בחירת קובצ או קבצים להעתקה - הפעלת פקודת העתקה - ציון הספריה שאליה *ועתק/ו הקובצ+ או הקבצים. להלן פירוט הפעולות הנדרשות להעתקת קוב>: בחירת כונן: - לחף 180 עד שתגיע לאיזור כוננים. - בעזרת החצים ימינה/שמאלה בחר את הכונן המתאים. - הקש שססתם. בחירת טפריה: - לח% 180 עד שתגיע לאיזור הספריות. - בעזרת החצים מעלה/מטה בחר את הספריה המתאימה (רשימת הקבצים שבתוכה, תופיע באזור רשימת הקבצים שמימין). השתמש בסימן + או בסימן - לפי הצורך. בחירת קובצ: כעת נבחר בקובף יחיד, אך אפשר גם לבחור מספר קבצים. - לח% 180 עד שתגיע לאיזור רשימת הקבצים. - בעזרת החצים מעלה/מטה בחר את הקובא או הקבצים להעתקה. העתקה: - הקש 416 או 10 כדי להגיע לתפריט. - הקש ק עבור 116ע, או הצב את הסמן על 118ע והקש עססתת. - הקש 0 עבור עַ000, או הצב את הסמן על צַ000 והקש ע6ס6תם. - בחלון שיפתח הקש את שם הספריה שאליה *ועתקו הקבצים. - בעזרת מקש 180 הצבע על א0 והקש ע66מם. צַכסס 116ע ‏ 207 18 ראה "מסך 5" למסגרת הדיאלוג בעת העתקת קבצים. 1 5-05 קוש 106 שסן/ צתסג21ק0 ה ב עב ₪3 ₪5 = 1 2-18 5 :חס | אהו : א :סד 9:2 . ודע מ ור ד ד | מסך פ העברת קובץ מספריה לספריה - בחר את הכונן המתאים - בחר את הספריה המתאימה - סמן את הקובא/קבצים המיועדים להעברה - ה*כנס לתפריט 116ק - בחר את הפקודה 6טסא 6 16צבע זזה - ציין את שם הכונן והספריה שאליה יועתק/ו הקובצ/קבצים. מחיקת קבצים - בחר את הכונן המתאים. - בחר את הספריה המתאימה. - סמן את הקובצ/קבצים המיועדים למחיקה. - היכנס לתפריט 116ק. - בחר את הפקודה 61כ, או הקש 61כ. 1 16נקע עעבה במסך 6 יוצגו לפניך הקבצים שביקשת למחוק. תוכל לאשר זאת על ידי 08, לבטל את בחירתך או לבקש עזרה. אם אישרת את רשימת הקבצים תקבל מסך נוסף, שבו תתבקש לאשר את ביצוע המחיקה, או לבטל אֶת בקשתך. 14 1 205-ו ק|ס 1265 טשן0 פתסו%קס0 11[6 ניו די פב ₪8 5 ג( 34,097 1 פדש | פה ראה 006 2 | תפסוא ב 6 8-208 5 ' 6% 2:85 א מסך 6 תפריט 9116 משמש גם באיזור הספריות לשם ביצוע פעולות כמו: פתיחת ספריה, שינוי שם ספריה, מחיקת שם ספריה ועוד. כד: להפעיל את תפריט 116ע בנושא ספריות יש להביא קודם את הסמן לאיזור השמאלי - איזור הספריות. פתיחת ספריה פעולה זו מורכבת ממספר שלבים: - בחירת כונן. - בחירת ספריה שבה רוצים לפתוח ספריה חדשה. הבא את הסמן לספריה שמתחתיה יש לפתוח את הספריה החדשה. כאשר למשל, רוצים לפתוח ספריה תחת ספריית השורש - יש להצביע על ספריית השורש. - פתיחת ספריה. צע060%0ע212 026806 116קע 7ז2 - ציון שם הספריה החדשה. ב"מסך 7" מוצגת פנייה לפתיחת ספריה בשם סמסץ. 15 הנ ו " 7 1066 0100 בתס::ק0 ]1/0 הי ₪₪ ₪ 21960%090( 1968 1 : || 05 5202 1 395 4- - 91 4 א )/:2 :פחגה +הסתה? . 6הגה 41266%099 טס [ הב | ן ם הז 6אחסת? 8ה8ת79:608+%/ו57 פהסג)סא-118 מסך 7 תפריט אופציות - פחסווקס תפריט זה מאפשר שליטה על הדיאלוג משתמש--,20558₪11, התצוגה (פירוט וצבעים) ועל האפשרות להפעיל *ותר מתכנית אחת. כל הפקודות תחת תפריט זה אינן פקודות ביצוע, אלא לתצוגה בלבד. ראה "מסך 8", אשר מציג את תפריט 9מ02610. ה וע סו ו 0 סוכ 561606 ) .. ה10703410ה1 טסו ] | ם] א 185% 16פגתל | 1-9 233 ב 01 1 266 6 008 ₪0 1 309 8 0006 מם 7 11,288 ץז 60 מ 7 11,298 8 *21570 ₪5 8 71,184 5 אש [;,-20- אופ. )2 3016 ההס6 ו 6 8-05 165 2158 הו ו ו | מטך 8 16 אישור - הסוופחזווחס) בתפריט זו נלתן לשלוט על הדיאלוג עם מעטפת 0558870כ. בפעולות כמו מחיקה והחלפה נדרשת מהמשתמש פעולת אישור - זוהי השורה ‏ 0₪0א04 0% המופיעה בעת מחיקה, למשל. דרך תפריט ת128%610?תס6 פת0סבסס 0 ניתן להורות למערכת לא לבקש אישור לפעולה. אופציות להצגת קבצים - פחסוקס עוספום 516 בתפריט זה ניתן לבחור: - אילו קבצים *וצגו? - האם *וצגו קבצים נסתרים (21165 מ11686)? - לפי מה נעשה מיון רשימת הקבצים? לפי שם, סיומת, תאריך, גודל, או סדר הופעתם בספריה? - קביעת סדר המיון, עולה או *ורד. המעבר בין האזורים השונים במסך נעשה על *די מקש 780 ובעזרת ח+ מעלה/מטה. 9-05 ₪ נז 6 טטוט ]1 7116 ם פב ₪8 8[₪ 8 8 צת60%0ת21 שורית או ו = יע 909% 6 6 = 1165] ת59546/ה446!ת שַג21521 (א] ןהש 6 8 0 8 6 ת66תס פָת61ה20506 [ ] |720 486את00 שת 215009069 6 ו ש | 5 208-ת כ 4% 95 ₪ מסך 9 אופן התצוגה - וקפוס בתפריט זה אפשר לבחור את: 17 - אופן. התצוגה: טקסט או גרפיל. - מספר השורות במסך. זוהי בחירה משולבת. קיימות מספר אפשרויות שהפעלתן קשורה גם בסוג המסך שבשימוש. בדוגמא שמוצגת ב"מסך 10" אנו בוחרים את האפשרות: ת610סט36901 שס] 1169 25 165ת0280 אשר מעבירה את המסך למצב גרפי, ממצב טקסט שהוא נמצא בו כעת. [ ד | 6 | 6סעך טטגט ]14010]] 7116 . 6% פב ₪ ([₪ - ו / 8 19604090 ו ד - 4 שת טובזן --- -- | 26-9 1-1 20606 1 389 1 288 7 29868 7 1684 98 |; חסן)ט|0650 שס] 65ה:1 25 + 1 הסן+ט6501ת (ף41 פסהגו| 43 6% 2 הסו)ט[650א תִפָוא 5סהג1 50 1% הז ודד עדי שר ו שר ד 00306 70 = 6 ₪8-2085 5 6% 215% שד חס 00הַ79-00888+%/501 18:00%1085? מסך 10 צבעים - פזסוסס במסכים צבעוניים ניתן לבחור שני צבעים: - צבע הרקע - צבע האותיות תפריט תצוגה - א6ו תפריט זה, אשר מוצג ב"מסך 11", שולט על מספר האזורים המופיעים במסך. נבחר על :ד' 11868 116ע/מהעשספק במסך עם 1.08 שלושה אזורים: אזור ספריות, | אזור רשימת קבצים ואזור תכניות. ניתן גם לבחור אזור אחד או שנים. נסה לעשות זאת. 1 , 1 2833 5 481 לכשבסטכסבר-מט יי 1 268 5 ל 5 הססת50 + 1 3899 5 06 בגו [מיין 7 11,288 5 ץז 8 עול ה 7 11,296 5 צ2!52 - 8 71,186%4 5 לש מטפפווע מ |4| 84-89-91 21,186 אזם. סי 4הגהת00 (7 ףטו כם 6 ₪5-208 3 68 215% ₪5 ח ה )קחסתק ההמהת1/6+79-00ת3 5הסן18:000? מסך 11 וצואה מ-00595011 אפשר לצאת ממעטפת ,209588 בשתי דרכים: א. יציאה מוחלטת. ב. יציאה רגעית/זמנית. יציאה מוחלטת: - לחף על מקש 416 כדי להגיע לתפריט: - לח על מקש א כדי להיכנס לתפריט 116ע. - לח על מקש א כדי לבחור ב-1%א₪. סנאם 16ב1ק 2/7 יציאה זמנית: בהקשת 126+29ת5 תוכל לצאת באופן זמני ממעטפת ,055₪₪11כ. המשמעות היא שהמעטפת נשארת בזיכרון ומחכה שיחזרו אליה. החזרה נעשית על :די הפקודה ₪%16 שיש להקיש ממצב ההנחיה (0ס₪ס2ק) של 7.205 | 1-9 לדוגמא: - עבור למעטפת ,2055811 - הקש 9ע+%?1ת5 תקבל את המסך הבא: 0 תם0ס1פע6ט 858-205 (6205026)8צא 1 פף00 102050906 6ש1עעססס (0) <:0 הקש ₪81% ו-ע66ת₪ כדי לחזור ל-/.055181. אפשרות נוספת ליציאה זמנית: בחלק השמאלי התחתון של המסך מופיעה השורה >קמסיק 6תהממס0, - בעזרת 185 הבא את הסמן לחלון התחתון. - בעזרת החצים מקם את הסמן על השורה >קמסעת 6תהמנסש. - להפעלה, הקש עפסתם. בעת היציאה הזמנית, תופסת התכנית 2095881 בין 5% ל-א8, בהתאם לאופן הפעלתה. זוהי כמות קטנה של זיכרון. כדי לחזור למעטפת יש להקיש: [ע66מ₪] 16א0:<6 מקודות מקוצרות "פקודות מקוצרות" הען דרך נוחה לבצע פעולות בדרך קלה יותר, למי שכבר *ודע מה לעשות וכך, "החיים *ותר נוחים": דרך א דרך ב הקש הקש יחד הפעולה 29 עלץ 4160 פסתססת00 2116 שפנ 116ק 8 0 4160 צַסס 116ע ץק אע 24216 6 116ק 11 פע 416 6 16צ1ע 3 ,210+24 אע 416 6% 116ע /+0621 5 ע 416 1 56160 116ק +0621 7 4216 1 268816005 116ק 170 גיבוי ושחזור של קבצים הפקודות <(ו2409 ו-=רוס זפשם למה צריך לטמור עותק נוסף? הדיסק שברשותך יתמלא מהר מאוד בתכניות ונתונים. לחלק מהקבצים תרצה לעשות גיבוי (עותק נוסף) כדי להבטיה שאם הדיסק *נזק, או הקבצים שעליו ימחקו, יהיה בידיך העתק נוסף, שתוכל להשתמש בו ולהקטין את הנזק שעלול להיגרם. בדרך כלל, נכין העתק של קבצים בודדים, או של ספריות שלמות, לאחר שערכנו בהם שינויים. ההעתק הנוסף *כול להיות העתק של דיסקט אל דיסקט אחר, או העתק של תכולת הדיסק הקשיח אל דיסקטים. עבודה רבה עלולה לרדת לטמיון בגלל חוסר בעותק נוסף - עותק גיבוי (צֶסְ00 סטאסםַ2). השחזור (פעולת 6ע36800) הגנו התהליך שבו משתמשים בקובצי הגיבוי להמשך עבודה לאחר שקוב או קבצים נמחקו, נגנבו, אבדו, פורמטו בטעות או שונו בטעות. כל מקרה אפשרי, אך גם צירוף של כמה אפשרויות אינו נדיר. : מה עלול לקרות לקבצים ו/או למחשב? טעויות אנוש: - ביצוע 471א08%ע בטעות לדיסק, או לדיסקט. - ביצוע צ215%002 לדיסקט הלא נכון. - ביצוע מחיקה .281 ללא אפשרות לשחזר את הקוב שנמחק. עשיית "סדר" ומחיקה של קבצים שלא צריך היה למחוק. 11 גורמים חיצוניים: - פגיעה חיצונית כמו שריפה, הצפה או חבלה. - המחשב נגנב עם הדיסק הקשיח שבו ועם הדיסקטים שה;יו לידו. - הפסקות חשמל סומות, או לא "ומות, שגרמו לפגיעה בראשי קריאה/ כתיבה ובעקבות כך נגרם נזק לדיסק או לדיסקט. ועוד ועוד... העתק נוסף שתיצור, עשוי להקטין עד למינימום את הנזק האפשר?* שיקרה בעקבות אובדן הנתונים. אילו קבצים רצוי לגבות? לפני שנחליט לאילו קבצים רצוי לבצע ג'בו*, נזכור שישנם מספר סוג* קבצים: - קובצי תכניות (קבצים השייכים להפעלת התכנית:| מעבד תמלילים, ג*ליון אלקטרוני, שפת תכנות, משחק וכו'). - קובצי נתונים (קבצים שנוצרו על-ידי התכניות: | מסמכים, גיליונות, תכניות). תוכנת עיבוד תמלילים *וצרת קובף הנקרא מסמך, תוכנת גיליון אלקטרוני, כדוגמת לוטוס, יוצרת קוב הנקרא ג'*ליון, תכנית שפת התכנות ,245041 יוצרת קובצ תכנית. העתק של קובצי התכניות אפשר לעשות פעם אחת בזמן ההתקנה הראשונית ולאחר עדכון התוכנה, כי הם אעם משתנים במהלך העבודה. בקובצי הנתונים *כולים להיות שינו'ים כתוצאה של פעילות שוטפת: - הוספת קבצים חדשים. מסמכים | חדשים במעבד התמלללים, | גיליונות | אלקטרוניים נוספים וכו'. - עדכון מסמכים מסוימים. במסמך קיים בדיסק מחקת שורות, הוספת ושית ולבסוף, שמרת אותו עם כל התיקונים שביצעת. - מחיקת מסמכים. 1112 מתי לבצע גיבוי? לקובצי הנתונים יש לבצע עותק גיבוי לעתים תכופות. כמוז תכוף? האם כל *ום, או בסוף השבוע? הדבר נשאר לשיקולו של המשתמש. אנו ממליצים להכין גיבוי של קבצים בודדים עיקריים לאחר כל עדכון ולערוך גיבו"י של ספריות מסוימות בפרקי זמן מוגדרים מראש, או לאחר עדכון הקבצים שבהן. גיבוי ‏ שחזור מדיסקט לדיסקט גיבוי גיבוי מדיסקט לדיסקט ניתן לבצע באמצעות אחת מפקודות העתקה: צַסְסס, עַקססא וגם בפקודה צ600א213%. הכנס את דיסקט העבודה לכונן 4, הכנס את דיסקט הגיבוי לכונן 8, [עססםע] :0 *.*:8 צ000<ב שחזור נעיין בתהליך השחזור לקבצים שגובו בפקודות העתקה (כמו צַסְס0). שחזור (תונים מדיסקט ‏ לדיסקט מבוצע על :ידי אחת משלוש פקודות העתקה שהזכרנו. נניח שבדיסקט העבודה היה קוב בשם 90.001/את. קובצ זה הכיל נתוני רווח והפסד של שנת 1990 שעובדו בתוכנת סע? סעס6ט0. ביצענו גיבוי לדיסקט העבודה בתחילת השבוע, אך בטוף השבוע הקובצ נמחק בטעות ואין דרך לשחזרו. כיצד נפעל? - נכניס את דיסקט העבודה לכונן 4, - נכניס את דיסקט הגיבוי לכונן 8, - נשתמש לשחזור בפקודה צַ5ְ600 ונקיש: [עססת] : 190.61תק:0 צְַסס<2 בסיום נקבל בכונן 4 את הקוב מוכן לעבודה. 133 גיבוי |שחזור מדיטק לדיסקט גיבוי פקודות העתקה (עַססס, עַס60א) :כולות לשמש גם לגיבו* נתונים -מדיסק לדיסקט. נפרט את היתרונות והחסרונות של השימוש בפקודות העתקה אלו לגיבוי מדיסק לדיסקט. יתרונות: - העתקה מהירה. - הפקודה עק060 העה פקודה פנימית וניתן להפעיל אותה בכל עת ללא קשר לספריה בה הינך נמצא. - אין צורך בשחזור - (יתן להשתמש בדיסקט שאליו העתקנו כדיסקט רגיל לכל דבר. חסרונות: - סרבול בניהול התהליך: מה כבר הועתק? כמה מקום פנוי נשאר בדיסקטל וכו'. - אי אפשר להעתיק קוב שנפחו גדול מנפח הדיסקט. - לא מנוצל כל המקום הפנו* בדיסקט. - הגיבוי נעשה על דיסקט אחד בכל פעם. אי אפשר להעתיק קבצים "ברצף" על מספר דיסקטים. לגיבוי מדיסק לדיסקט קיימת פקודה חיצונית מיוחדת הנקראת 0, שאותה תלמד בהמשך. שחזור אם השתמשת לגיבוי נתונים מהדיסק בפקודות העתקה, עליך לשחזר קבצים, או ספריות, גם כן בפקודות אלו, כפי שעושים בשחזור של דיסקט. אם ביצעת את הגיבוי מדיסק לדיסקט באמצעות הפקודה 0א00, יש להשתמש | לשחזור נתונים בפקודה חיצונית בשם 51088מע, שאותה נלמד בהמשך. 14 כלודת הגיבוי ₪607 הפקודה 02א240% הינה פקודה חיצונית שמטרתה לבצע גיבוי של קבצים מדיסק לדיסקט, ואף לדחוס אותם כדי לקבל נפח אחסון גדול יותר בדיסקטים. , הפקודה לשחזור היא מ1088פמת, שאותה נלמד בהמשך. הדוגמאות הבאות מתייחסות לדיסק בעל מבנה הספריות הבא: 123 -- 1 -- 4504 בדה הדי יונו באמצעות הפקודה 24080 ניתן לגבות קבצים לפי התניות שונות שנגדיר בפרמטרים שנכתוב: גיבוי של קוב בודד, גיבוי של כל הקבצים בדיסק/דיטקט או בספריה, גיבוי של ספריה וספריות המשנה שלה. נכתוב מספר פקודות ונסביר אותן: : *.*:1234868 קטאס8 (1 8] :8 0ע866ט0:1 קטאס8ס (2 8 ם/ :8 פהק.*שסעק1ַַס6פק:6 קטאסהס (3 8] :8 :0 סטאסה (84 הסבר: בכל הפקודות המוצגות כאן, הגיבוי יבוצע מכונן ‏ 6 אל דיסקט בכונן 4. 1) פקודה זו מורה לבצע גיבוי של כל הקבצים (*.*) אשר בספריית 2414 שמתחת לספריית 123 שמתחת לספריה הראשית, אל דיסקט בכונן 4. זוהי פקודת הגיבו*י בצורתה הבסיסית ביותר. 175 2) פקודת ג'בו" עם התוספת ‏ 8/ תבצע גיבול של ספויית 0ש, כולל ספריות המשנה של טפריה זו והקבצים שבתוכן (בדוגמא שלעיל אלו הן הספריות 2414 ו-08). 3) פקודת הג'בוי עם התוספת ₪/ תבצע ג'בוי של קבצים ששם "משפחתם" 45ק2, אשר נמצאים בספריית 2300 שתחת ספריית 1 (עד כה פעלנו בדומה לסעיף 1) ואשר הם (הקבצים) שונו, או התוספו, מאז שבוצעה לאחרונה פקודת 02א840%. הפרמטר 8/ בפקודה מורה להוסיף את הקבצים שיגובו אל הדיסקט האחרון של הגיבוי הקודם. 4) שימוש נוסף בפרמטר 8/ שמשמעותו גיבוי כל ספריות המשנה המוגדרות מתחת לספריה שצו"ינה בפקודה 0א0ג2. מכיון שהספריה שצווינה היא הספריה הראשית (:0), יגובה כל דיסק 60. תרגול פעולות גיבוי בסיסיות נתרגל עכשיו פעולת גיבו* באמצעות הדיאלוג של הפקודה 0 הכנס דיסקט גיבוי לכונן 4, [ ₪662 ] :ם *.*6:1236868 קטא80%ט<:0 : 02106 ת1 01 015%6%606 קטא80% 6ע86ת1 6 סס6שעם6 6ת6 מ1 1168ע [6א1אתגח אזהרה 4 6 111ש עע81260060 005ע :4 ... 6שום1סת60 0ס צַסא עם8 688עק הכנס דיסקט לכונן 2, הקש מקש כלשהו להמשך הודעה %א** :1 62106 סט 21108 קט שת286%1 *** ' מספר הדיסקט 1 :ע6סמטא 218%66%66 שמות הקבצים 1 1 דא יד 123 1 דת 123414 1 מז 14 123 1 הפ 123 123 1 10123 1 הודעה :4 82108 ם1 02 618%6%566 כ080%0 %6ע86ת1 1%6 אזהרה 86 082605 56 םת1 1168ע !שם1תעהט | 6 ₪111 ,61260002 6ססע :4 ... 6טת61ת0ס 60 צ%58 עתה8 688עק הוצא את דיסקט הגיבוי מהכונן, הכנס דיסקט גיבוי נוסף לכונן *** :2 42106 סס 211068 קט שתדאסהם **4 מספר סידורי של דיסקט הגיבו: 2 :עסממטא 218%6%06 1 סופ יפ 123 1ו. אטפסע יק 123 1אזו. קשואטת סט 1 123 <:0 הסבר לדיאלוג: המונחים הבאים ופירושם מתליחטים לדוגמא שלעיל: אזהרה: אזהרה למשתמש מפני מחיקת הקבצים בדיסקט הנמצא בכונן .8‏ הפקודה <0א240% "דורסת" כל מה שנמצא בדיסקט 8 (לא כמו הפקודה צַ00 או צַפס6א) ולכן דרושה הודעת האזהרה. הודעה: הודעה על התחלה, או המשך הגיבוי. מספר דיסקט: המספר הסידורי של הדיסקט שעליו מתבצע המשך הגיבוי. הפקודה את מוסיפה | לדיסקט | שמ קבצים: תתת. כ1ו86% ו-תתת. 1סע6תסס, כאשר תתם ההינו המספר הסידורי של הדיסקט לפי סדר הכנסת הדיסקטים לכונן לשם גיבול. במרבית המקרים, נפח הנתוני*ם שמגבים גדול מנפחה של דיסקט אחד. התכנית 240802 תבקש מהמשתמש לשים דיסקט נוסף בכונן בכל פעם שיתמלא הדיסקט הנוכחי של הגיבוי וכךך הלאה, עד להשלמת הגיבוי כולו. תוכל לשים דיסקט מפורמט או לא מפורמט. חשוב לרשום על גבי הדיסקט את המספר הסידורי. הסדר של הדיסקטים חשוב עבור תכנית השחזור. לאחר השלמת פעולת הגיבוי תוכל לבצע 8 על אחד הדיסקטים. להפתעתך לא תוכל לזהות את הקבצים, מכיון שלפקודה קשא0גם שיטה משלה להעתקת הקבצים, אשר שונה מזו של הפקודות צַ00ס0 ו-צָסססא. 17 לא ניתן להשתמש בקבצים שגובו, על ידי הפקודה 02א840%, כל עוד לא בוצע להם שחזור, על ידי הפקודה מתספמת. תחביר הפקודה קעא80 בדוגמאות, שניתנו עד כה, הוצגה הפקודה 240%02 במספר אפשרויות הפעלה השכיחות ביותר. התחביר המלא של הפקודה, הניתן בהמשך, כתוב בשלוש שורות, אך יש להקיש את הפקודה ברצף בשורה אחת, כשניתן להשתמש בפרמטר אחד או יותר לפי הצורך. [:2] [[[6א6. ]סמ8ת116 ][ב85ק][:61]] פטאסגם [2:68%6/ ][[8126: זע/ ]81/ זרא זך5/ ] [1:1₪6/ ] [ [ [5א6] . 8₪6ת12110 לק ][ :10 ] ] :5 / ] הסבר: 1 כונן המקור. חסהפש הספריה לגיבוי. 12 כונן היעד. הפרמטרים של הפקודה ק02א0: 5 גיבוי של ספריות המשנה שתחת הספריה המגובה וקבציהן. א/ גיבוי לקבצים ששונו מאז בוצעה לאחרונה פקודת פטאסהם (בזמן גיבוי מערכת ההפעלה מסמנת כל קובץ שגובה ובאיזה תאריך). 4 הוספה של הקבצים המגובים לקבצים שכבר נמצאים בכונן היעד, מבלי למחוק דבר בכונן היעד. צֶצַ-66-שםע:2/ גיבוי של הקבצים שעודכנו בתאריך זה, או בתאריך מאוחר יותר (זכור! יש להזין למערכת ההפעלה את התאריך, כדי שתוכל להשתמש באפשרות זו). 3 :םם:תת:/ גיבוי של הקבצים שעודכנו החל מהשעה המצוינת. *צירת קובצ מעקב. ע/ ביצוע פורמט תוך כדי ביצוע הפקודה, הפקודה 02א840 תבצע פורמט לדיסקט שאינו מפורמט, גם אם לא תציין את הפרמטר. אי אפשר למחוק, בעזרת הפקודה 261, דיסקט שהגיבוי עליו בוצע בעזרת הפקודה 240%02. כדי למחוק השתמש בפקודה 1א03ת, או השתמש בדיסקט זה לגיבוי חדש. כאשר תנסה למחוק באמצעות הפקודה ,1טפ, תקבל: 1%8 4:<612 1 24000 18 4 642106 םת1 6מט1סע :4 09 עע2156060 8 12-10-93 22909 001 סטאסגם 8 12-10-91 315 1 מסתץא00 59 23253 (116)8? 2 6 פססעס 11904200 *.* 4:<861 1 סס 111ש צע61260%02 ם1 21168 211 צַ?(א/צ) 6עטפ טסץ 26 ענה צ 6 126008588 4:< כקודת השחזור =ה0זספח כדי לשחזר קוב מהדיסקט לדיסק נשתמש בפקודה ₪ת10פמת. הפקודה 1088פמ מאפשרת רק שחזור של קבצים שגובו באמצעות הפקודה 02א840. לדוגמא, נכתוב את הפקודה 1. פטעס+:12368%68 :8 6ע6800ע0:<2 פקודה זו תשחזר את הקוב 1<*ש.שטעס? מדיסקט 2 לספריה. 123%8 בדיסק 60. שים לב! בעת ביצוע הפקודה 02א840, הקובף 1אש.שטפס? היה קיים בספריה 12368%68. כלומר, הפלודה 51088ע3 מחזירה את הקובצ לספריה שממנה בוצע הגיבוי. לא ניתן לשחזר לספריה בשם אחר. שים לב לדרך כתיבת הפקודה. ציון הקבצים שרוצים לשחזר נעשה ביעד (0) ולא במקור (4). כעת נתרגל את פעולת השחזור: הכנס "את דיסקט הגיבוי שמספרו 1 לכונן 4, |99 1. מנת ס?]:1236808 :8 6ע0550ע<:0 : 62106 םת1 01 81886606 סטאס8ס 862%מך . . . ס6טת61ת0ס 60 26 צעתה 688קק וודא שדיסקט גיבוי מס' 01 נמצא בכונן 4 הקש מקש כלשהו להמשך *** 05-01-1991 קט 080206 סעפשט 1108ק **4 *** :2 42106 מסע? 2/1168 שַת1עסספסת **% 1 :18%6%06 1 פנ ?+ 68%58 123 :4 6 ת1 02 41586606 קט080% 6עספתד . . . שטת1סתסס 00 צַ%68 צעתה8 658עק הקש 0021+6 כדי לצאת מהפעולה ולחזור לכונן. <:0 הסבר: הפקודה 1038פמת *כולה לשחזר אך ורק קבצים שגובו על ידי הפקודה %02א400. חשוב לזכור, שהקוב+ המשוחזר חוזר לכונן ולספריה המקוריים, כלומר, למקום שבו הוא היה בעת ביצוע הפקודה ק0א240. הפקודה 1088פמת תסרוק את כל הדיסקטים כדי למצוא בהם את הקובצ, או הקבצים, שביקשת לשחזר. גם אם נמצא הקוב>, או הקבצים, שהינך רוצה לשחזר, התכנית תסרוק עד הדיסקט האחרון של הגיבוי. אפשר להפסיק את ביצוע הפקודה על *די הקשת 010 אם לא *ימצאו הקבצים לשחזור, תופיע ההודעה הבאה: 86 00 6מט0? שעסא 2/1108 סא [שתנתעפע פירוש ההודעה - לא נמצאו קבצים לשחזור. בדרך כלל הטעות היא באיות שם הקוב ו/או הספריה. 10 תחביר הפקודה מהסזפפה בדוגמא שניתנה, הוצגה הפקודה 51088ע3 באפשרות ההפעלה השכיחה ביותר. התחביר המלא של הפקודה, הניתן בהמשך, כתוב בשלוש שורות, אך יש להקיש את הפקודה ברצף בשורה אחת, כשניתן לבחור בפרמטר אחד או *ותר, לפי הצורך. [[ [%א6. ]8₪6ת116?][ת82:[]286]] [:641] מתסנפטת [2:61₪6/ ][ 4:6806/ ][8:8806/ ז[/ זך5/ ] [פ/ ז[א/ זְנְא/ ][61₪6 :/ ] הסבר: 1 כונן המקור. 2 כונן היעד. סש שם הספריה שאֶליה יבוצע הגיבול. פרמטרים נוספים של הפקודה 8ת5108מת: 8 שחזור קבצים גם מספריות משנה. פ/ בקשת אישור המשתמש לפני שחזור קובף שעודכן אחר? הגיבוי האחרון. צֶץֶ-66-₪ם:8/ שחזור של הקבצים שעודכנו בתאריך המצוץן, או לפניו. צֶעַ-88-₪ם:4/ שחזור של הקבצים שעודכנו בתאריך המצוין, או אחרלו. 8:ם:תת:ט/ שחזור של הקבצים שעודכנו בשעה המצוי"נת, או לפניה. 8:ם:תת:]/ שחזור של הקבצים שעודכנו בשעה המצועת, או אחריה. א/ השוואה בין הקבצים בדיסקט הגיבוי לבין הקבצים בדיסק היעד, לשם שחזור של הקבצים שהשתנו, או נמחקו מאז הגיבוי האחרון. א/ שחזור של קבצים שאינם קיימים יותר בדיסק היעד. פ/ הצגה בלבד של שמות הקבצים הנמצאים בדיסקט הגיבוי ללא ביצוע פעולת השחזור. 11 עצות לגיבוי ושחזור 11 3 .4 ס. 12 שמור תדפיס של הקבצים אשר הנך מגבה וצרף אותו לדיסקטים. תוכל להדפיס כך את שמות הקבצים: תעס < 0:1232414<612 פקודה זו תדפיס את רשימת הקבצים בספריה 123241. תוכל להשתמש למטרה זו גם בפקודה +/ ממחץן. כדאי לנסות את הפעלת הפקודות 05א2840 ו-1088פמת זו אחר זו לצורך תרגול (כדי שתהיה מוכן לעת הצורך...). אל תשמור את הדיסקטים של הגיבוי בקרבת המחשב, רצן? אפילו לא באותו חדר. אם תהיה תקלה כלשהי, כמו שריפה או גניבה, ישארו בידיך הדיסקטים של הגיבוי, גם אם תאבד את המחשב עצמו. שתי הפקודות 0א240% ו-מתס1פמת "רגישות" מאוד לגירסה של מערכת ההפעלה שבה משתמשים. לכן, אם ביצעת גיבוי בגירסה מסוימת, עליך לשחזר בפקודה של אותה גירסה. רצוי על כן שתשמור עותק של מערכת ההפעלה כאשר אתה עובר לגירסה חדשה, שמא תזדקק לה. כאשר מגבים קבצים מספריה מסוימת, יש לשחזר אותם לטפריה באותו שסם. אפשר לעשות זאת באותו מחשב, או במחשב אחר. אם שם הספריה שציינת אינו קיים - הפקודה 106₪פמת תפתחה את הספריה בעצמה. עצות למשתמש במערכת ההפעלה 05 אנו מגישים לך מספר עצות פרי נסיונם של משתמשים, מורים ותלמידים. | שים לב, שרובן| מת':*הסות לנתונים. | כפי שכבר הדגשנו - זהו הנכס האמיתי שלך ולא המחשב עצמו. כך תוכל להשתמש במחשב להנאתך ללא חשש מאובדן נתונים, או פגיעה בהם ללא יכולת לשקם את הקבצים ולמנוע נזק אפשרל. כצד תוכל להימנע מקשיים ותקלות? - בצע גיבויים באופן קבוע. הדפס את תוכן הספריות שהינך מגבה וצרף את התדפיס לדיסקטים של הגיבוי. אנו מדגישים זאת, מכיון שהתכניות והנתונים ‏ הם הנכס האמיתי שלך, ולא המחשב (שגם עליו צריך להגן כמובן). - לפעמים, פקודות אינן פועלות כמו שציפית. בדוק: - האם התחביר של הפקודה תקין? - האם יש דיסקט שמיש/תקין בכונן? - האם ציעת במפורש את הכונן והספריה, או שהשתמשת ב"ברירת המחדל"? - האם שם הקוב הוקלד כיאות? - האם שכחת את שם ה"משפחה" של הקובא? - היה זהיר בשימוש בכוכבית (*) וסימן שאלה (3) במיוחד בפקודה מפ: - השתמש בפקודה 218 לבדיקת שמות הקבצים שיימחקו. - וודא שאכן אלו הם הקבצים העומדים למחיקה. 13 צצו ניתן - מחק. - במקרה של מחיקה בטעות, עצור! סגור את המחשב! פנה למומחים, או השתמש בפקודה שעשמפאט (גירסה 5), או בתוכנת שירות כלשהי המשמשת למטרת שחזור. הפקודות 158002 ו-2א215800% פועלות על דיסקטים מאותו סוג בלבד. בעת הפעלת המחשב הכנס את התאריך והשעה, אם הם אינם מתקבלים אוטומטית מהשעון הפנימי. מערכת ההפעלה רושמת את התאריך והשעה בכל *צירה, או עדכון של קובצ. כך, בעת ביצוע הפקודה 218, התאריך המוצג הוא תאריך העדכון האחרון של הקובף. מידע זה חשוב לניהול הקבצים. הפקודה 02א380 משתמשת בתאריך לצורך ניהול הגיבוי. הפקודות צ600, צפססא ו-צ215%009 זהות רק כאשר מעתיקים מדיסקט לדיסקט, וכאשר בדיסקט המקור אין קבצים נסתרים וכונן היעד ריק לגמרל. :םס :8 צכ618%00 :ם *.*:8 עְקסס :ם *.*:8 צְקססא למד את ההבדלים בין הפקודות. ת למשתמש בדיסק קשיח לעשות מספר פעולות כדי להגביר את מהירות התגובה של הדיסק הקשיח. 144 מחק קבצים מיותרים. דאג שנתיב החיפוש להפעלת קוב *כלול רק את ספריות המשנה ההכרחיות. בדוק את הדיסק למציאת אזורים "אבודים". ארגן מחדש את הדיסק. מחק קבצים מיותרים - מחק קבצים שאין שימוש בהם. לאחר עבודה עם מעבד תמלילים תמצא "פתאום" שבספריית המסמכים יש כמה עשרות או מאות מסמכים. מכיון שאינך זקוק לכולם לעבודה שוטפת, *היה זה נכון להעתיק את המסמכים * שאין בהם צורך אל דיסקטים, ואח"כ למחוק אותם מהדיסק. - מחק קבצים זמניים שנוצרו בעת הפעלת תכניות. מספר תוכנות *וצרות על הדיסק קבצים זמניים תוך כדל הפעלתן. במקרים רבים שם ה"משפחה" של קבצים אלה הוא קאך וכך קל לזהותם. דאג שנתיב החיפוש להפעלת קובץ יכלול רק את ספריות המשנה ההכרחיות כאשר אתה רושם שם של תכנית, או שם של פקודה חיצונית, מערכת ההפעלה מחפשת בספריה הנוכחית. אם התכנית לא נמצאה היא ממשיכה לחפש בספריות המשנה כפי שהוגדרו באמצעות הפקודה טדגט. החיפוש בספריות המשנה שהוגדרו ב-241₪8 נמשך זמן רב אם קישרת ספריות רבות, או שיש בהן קבצים רבים. במלים אחרות, ככל שיהיו פחות ספריות משנה בהגדרת ה-2811 וככל שיהיו בספריות פחות קבצים, כך החיפוש יהיה יותר מהיר. בספריות שיש בהן למעלה מ-150 קבצים, זמני החיפוש מתארכים עוד *ותר. בדוק את הדיסק למציאת אזורים "אבודים" במהלך העבודה עם הדיסק אזורים (יחידות הקצאה) שהוקצו לקבצים עלולים "ללכת לאיבוד". כלומר, מערכת ההפעלה לא מכירה באזורים אלה שאעם' קשורים לכל קוב מוכר ברשימת הספריה. הדבר נגרם מכיון שתכניות עלולות להסתיים בדרך בלתי צפויה, או שקבציס "נפתחים" לעבודה ולא "נסגרים" כראוי. בכל מקרה, | המשתמש ‏ לא *כול למנוע | את היווצרות| האזורים .ה"אבודים", אלא רק "להחזירם" למערכת להמשך שימוש, אם רצונו בכך. הפקודה 08%25% הענה פקודה חיצונית שבודקת ומדווחת על מצב הדיסק או הדיסקט. הפעלת הפקודה עם הפרמטר +/ מחפשת את אותם 15 אזורים "אבודים" בדיסק והופכת אותם, לבקשת המשתמש, לקבצים שניתן לבדוק אותם ולמחוק, אם אין בהם צורך. 2 א65%את0:<0 אם *ימצאו אזורים "אבודים" נקבל את ההודעה .0 3 ת1 6תט0+ 168תט מת811008010 108% 10 17 סס פת81ת0 1086 סעסטת0ס0 ענה בחיוב (צ) על השאלה. מערכת ההפעלה תאסוף את האזורים ה"אבודים" לקבצים בשם %, מתתתם,11ע (במקום תתתת *היה מספר סידורי המתחיל ב-0001) שיימצאו בספריה הראשית. תוכל לבדוק קבצים אלה בעזרת הפקודה מפצע' ולמחוק אותם, אם רצונך בכך, בעזרת הפקודה טפ. ארגן מחדש את הדיסק תהליך הכתיבה והמחיקה יוצר מצב שבו הקוב אינו רשום באופן רציף על גבי הדיסק. מערכת ההפעלה מנהלת רישוס של המקומות הפנויים בדיסק או בדיסקט. לכן, במקרה של העתקה, היא עשויה "לפזר" את הקוב באזורים שונים בדיסק, דבר שאינו קשור לתוכן הקוב ואינו פוגע בו. בעת קריאת הקובף הוא למעשה "נאסף" ממספר אזורים, דבר המאריך את משך הפעולה. קריאה ברצף הינה מהירה הרבה *ותר. / מערכת ההפעלה 205 אינה תומכת בפעולה זו. עם זאת, יש תוכנות שמבצעות תהליך "סידור מחדש", כמו: 00611202 18% ,6תטסס0ס ,001116168 תססעסא ,018ס62ק בדיסקטים אפשר להשתמש ל"סידור" הקוב בפקודת העתקה צק0ס6, או צ002א, מדיסקט לדיסקט. תחזוקה וטיפול בדיטק הקשיח הדיסק הקשיח הנו מדיה מגנטית רגישה. נפח האחסון הגדול מאפשר להכיל בו תכניות רבות, ובעיקר - (תונים. אובדן של הנתונים הינו נזק אמיתי ופגיעה באפשרות השימוש במחשב. משום כך, יש להגן על אמצעי האחסנה של הנתונים מפני פגיעה אפשרית 16 וצרידך לקיים אפשרות לקרוא את הנתונים, גם אם היתה תקלה טכנית כלשהי שגרמה ל"איבוד" הקשר איתם. להלן רשימה חלקית של האירועים העלולים לקרות: - קובצי ההפעלה נפגעו. - טבלאות 1ש נפגעו. - מקטעי כתיבה פגומים (68ע860%0 86). - ניתוק קשר את מקטע (6תט0+ 6סת ע56050). - הספריה הראשית נפגעה בדרך כלשהי. כמה מהבעיות הנגרמות כתוצאה מאירועים אלה: - לא ניתן לבצע איתחול מהדיסק, או מהדיסקט. - נעלמות ספריות. - נעלמים קבצים ו/או חלקי קבצים. - בעיות קריאה/כתיבה. אזהרה: לפני שהינך ניגש לביצוע תחזוקה על הדיסק הקשיח ‏ - בצע גיבוי. יש מספר תוכנות בשוק המאפשרות: - בדיקה ותיקון של המשטח המגנטי. הבדיקה כוללת קריאה וכתיבה על גבי המשטח המגנטי. במקרה ונמצא סקטור פגום, התוכנה *ודעת להעביר את הנתונים שהיו בו למקום תקין ולעדכן את טבלאות הניהול (צת) בהתאם. - ביצוע פורמט פיסי (86מעסץ 16061 שסת). הפורמט הזה נועד לחדש את האות המגנטי של נתוני הפורמט הפיסי הרשומים על הדיסק. נתונים אלה נרשמו על הדיסק בעת ביצוע פקודת 08%%41פ, ומאז הם לא טופלו. בתוכנה 610018ק (לדוגמא) כלולה תכנית בשם א213%"1, אשר בודקת ומתקנת בעיות שנוצרו במדיה המגנטית, או בנתונים: - שחזור סקטורים לאיתחול. - תחזוקת טבלאות 41ע. - שחזור מבנה ספריות. - תחזוקת כתובות. - איתור ושחזור ספריות שנעלמו. - בדיקת המשטח המגנטי וחסימת הסקטורים הפגומים. 17 מכיון שהבעיות שתוארו עלולות להתרחש, יש לנקוט מספר צעדים מקדימים, כדי שתוכל להיחלצ מתקלה אפשרית: - בצע נוהל מסודר של גיבוי מעת קעת. - בעת כיבוי המחשב הפעל את התכנית 00%.אהק, או תכנית דומה המחנה את ראשי הדיסק ורק אז כבה את המתח. פקודה זו חשובה בעיקר בעת הזזת המחשב ממקום למקום. תקליטון חילוץ - כלי שימושי לחילוץ מתקלה - הכן תקליטון חילוצ-1 שיכיל ‏ את מערכת ההפעלה בצורתה הבסיסית ביותר+ - פרמט דיסקט מערכת באמצעות הפקודה 8:/8 86שעס+?. - העתק את הקובף מסס.6תהשמסס בעזרת הפקודה צַק60 (אם. הוא לא הועתק בעצמו). (ראה בפרק ההסבר על 86שע0? כיצד להכין דיסקט כזה). - העתק את הקבצים: 81. 0100 ו-5צ5. 10קא0ס. : 60.0865א80606 עַקסס<:0 : 8צ8.ש1+תסס עְקסס<:0 שנה את שמות הקבצים בכונן ‏ 3 לשמות אחרים, כגון: פס ₪0א05עטא ו-019. 10עא00. 64. 660א81606 086. 81506860 תסע<:4 4 89צ18.837+תסס מסע<:24 אם הקבצים הפעילים (541.) *יפגעו על ידי עדכון שגוי, תוכל להשתמש בקבצים הנושאים את "שם המשפחה" 02, לאחר שתעדכן אותם ל-7. - העתק את קובצי "מנהלי ההתקנים" (8ע62ט10ת22 1606ט6כ), כפי שמופעלים מתוך שורות ה-460106 בקובף 5צ10.5קא00: מנהל התקן הזיכרון, מנהל התקן לדיסק, מנהל התקן למסך וכדומה (למשל, אם בקובצ 5 כתוב 8 10ב=400100, יהיה עליך להעתיק | את הקוב% 8. מסמ+ת לדיסקט). 1-8 - אם הדיסק שלך הוכן לעבודה בעזרת מערכת השונה מ-205, למשל ע8₪60םת88 215%, העתק את קובף 6א8₪.6, או כל תוכנה אחרת המשפיעה על איתחול המערכת. - אם הדיסק הוכן לעבודה בעזרת 205 העתק את הקבצים 0% דא 0סת, 5.00%8צ5, א0ס. א6דפע. הכן תקליטון חילוצ-2 ובו תכנית לתחזוקת הדיסק, כמו למשל תכנית א13%"1כ, או דומותיה. במחשב 21 ומעלה ה-56002 של המערכת צרוב ב-א34 05א0. היכנס ל-5₪102 0805 והדפס את המסך בעזרת מקש סת1עק מ50260. אם לא ניתן להדפיס מסך זה, רשום את הערכים באופן ידני על נייר וצרף זאת לדיסקט ההצלה שבנית. כיצד לנהוג בעת תקלה אם לא ניתן לאתחל את מערכת ההפעלה מהדיטק, השתמש בדיטקט החילוצ-1. אם לדעתך הבעיה קרתה בגלל שינוים שנעשו בקבצים 7ג סמאתסנט ו/או 10.5%5קא00, מצא את הטעון תיקון בקבצים אלה.ואתחל מחדש ללא הדיסקט. אם הדיסק נגראה בסדר (טפריות קיימות,| קבצים *שנם), . התוכנות שעליו פועלות והבעיה היתה בשלב האתחול, נסה להעביר את מערכת ההפעלה מהדיסקט אל הדיטק באופן הבא: העברת הקבצים הנסתרים לדיסק : 8צ24*8 *.*:6 מעסס.6תהממסס עַקסס<ב ואתחל מחדש. אם הדיסק לא נראה כפי שהכרת אותו (ספריות חסרות, מבנה ה-218 מבולבל ומופיעים בו סימנים גרפיים שונים) הפעל את תכנית התחזוקה הנמצאת בדיסקט החללוצ-2. +כור!! אם אינך בטוח, מוטב שלא תעשה דבר, מאשר לעשות את הדבר הלא-נכון. פנה לקבלת עזרה מאלה המתמחים בהצלת נתונים. 199 25% וירוס מחשב כל מה שרצית לדעת על הוירוס את הפרק הזה נלמד בסגנון שונה מאשר פרקים אחרים. נקיים את הלימוד בסגנון של שאלות ותשובות בנושאים שונים הקשורים במושג "וירוס מחשב" ו"נקנח" בצרור עצות למשתמש המתחיל וגם למנוסה (אשר לעתים מתעלם, או דוחה את הטיפול וההגנה על נכסי המידע שבמחשב שלו). מהו וירוס מחשב? וירוס מחשב העו שם כולל לתוכנות שמתרבות בתוך מחשב. הוירוט מגיע למחשב על ידי הרצה של תוכנות נגועות בוירוט. כלומר, ו'רוס העו תכנית מחשב המשכפלת את עצמה ונצמדת לתכניות אחרות. או, תכנית המסוגלת ל"הדביק" תכניות אחרות על :די שינוי שלהן, כך שיכללו העתק שלה. ידועים סוגים רבים של וירוסים, אשר ניתנו להם שמות שונים כמו למשל וירוס מריחואנה, פינג-פונג, ה-1 באפריל, *רושלים, יום שישי ה-13 בחודש ועוד. היכן נמצא הוירוס? וירוסים :כולים להיצמד למגזרי האיתחול (580%6028 006ם) ולקובצי תכניות ונתונים. 100 מהם הסימנים ל"הידבקות" בוירוס? וירוס יכול להיצמד באופן חיצוני לתכנית. בצורה זו הוא *כול לגלות את עצמ מכיון שגודל התכנית *שתנה. לכן, ישנם וירוסים הבוחרים לשבצ את עצמס בתוך התכנית ה"מארחת" אם הם מסוגלים לאתר מספיק מקום שיכיל אותם. בדרך כלל ההיצמדות היא חיצונית והוירוס דואג לבניית מנגנון מתוחכם| להפעלתו. מרבית הוירוסים| אינם מותירים סימנים חיצוניים לאחר ההדבקה. התכנית *כולה לפעול באין מפריע למרות ש"דבוק" אליה וירוס. כיצד מופעל הוירוס? כאשר תכנית שנדבקה בוירוס מופעלת, מופעל גם הוירוס. איך הוירוס משכפל את עצמו? כאשר מופעלת תכנית ש"נצמד" אליה וירוס, הוירוס עובר לשכון בזיכרון המחשב. מעתה, הוירוס מעתיק את עצמו ו"נדבק" לכל תכנית שמופעלת. כאשר וירוסים מסוימים מגיעים לזיכרון המחשב הם מחפשים תכניות וקבצים על הדיסק ומדביקים אותם, גם מבלי שתכניות אלה *ופעלו. הו*רוסים הפוגעים בתקליטונים נמצאים ב"האזנה" לקווי התקשורת (קלט/פלט) במערכת המחשב ומזהים פנייה לכונן (קריאה או כתיבה). אז הם "משכפלים" את עצמם על ידי כך שהם נדבקים למקטעי האתחול (8ע598606%602 2006) של הדיסקט/דיסק. האם הוירוס "חי" כשהמחשב סגור? כאשר אין מתח במחשב, הוירוס אעו פעיל - אבל אין זה אומר שהוא אינו קיים. כשם שתכנית אנה מפסיקה להתקיים כאשר המחשב כבוי. סגירת המחשב כאשר הינך מרגיש שיש בו ו'רוס לא תפתור את הבעיה. הוירוס יתעורר לחיים כאשר תופעל התכנית ה"נגועה" בו. אם הוירוס העו מאותם וירוסים הנדבקים לסקטור האתחול מיד עם ההפעלה, הוא *וטען לזיכרון המחשב ו'יתחיל לפעול. אם הולרוס נדבק לתכנית, הוא *ופעל רק אם התכנית המסוימת תופעל. 11 האם יש כונן "נגוע"? לא, אין כונן "נגוע". יש רק דיסקט, או דיסק 'נגוע". מתי ארגיש שיש לי וירוס במערכת המחשב? באופן מצער - לאחר שהוירוס כבר גרם נזק, או כאשר הוא מודיע על קיומו. אז מה הוירוס יכול לעשות? האפשרויות הן רבות ומגוונות, החל משליחת הודעה למטך בנוסח: "הה, הה, הה, זהו האחד באפריל. יש לך ירוס במערכת!"; שיבוש הדפסה (החלפת אותיות א/ע ט/ת כ/ק); האטת פעולת המחשב; הגדלת מימדי הקבצים בצורה קלצונית; שינויים בשמות הקבצים; מחיקת תכניות הנקראות לזיכרון; הצגת נקודה מרצדת על פני המסך; השמדת טבלאות הקבצים ומחיקתם ועוד. איך וירוס עובר ממחשב למחשב? על גבי דיסקטים, או דרך רשת תקשורת מקומית (אג1), או דרך תקשורת רחוקה באמצעות מודם. האם וירוס יכול להצמד לדיסקט עם מדבקה נגד כתיבה? לא! דיסקט שלא ניתן לכתוב עליו - ו'רוס לא יכול להידבק בו. שים מדבקה כנגד כתיבה בכל דיסקט תוכנה מקורית ובדיסקט "ההצלה" (על דיסקט "ההצלה" תוכל לקרוא בפרק "עצות למשתמש"). אם רק ביצעתי זגאהס: לדיסקט, האם אפשר להידבק? כן. אפשר להידבק בוירוס ה"מתלבש" על סקטור האתחול, אם תכנית 08%17ע נגועה, או שבזיכרון המחשב קיים וירוס פעיל. 12 האם הוירוס עובר מדיסקט לדיסקט ב"מגע פיסי"? לא. הוירוס מועתק לדיסקט רק ב"מגע" עם מערכת נגועה. לצורך זה הוירוס צריך להיות כבר בזיכרון המחשב (מחשב מופעל). הכנסה של הדיסקט לכונן הינה ההתחלה של תהליך ההידבקות. כיצד ניתן לגלות וירוסים? בשוק קיימות עשרות תכניות המטפלות בז'הוי ובניטרול של וירוסים | מתכניות, | קובצי נתונים | וממגזרי האתחול | (סססם ₪8 הלקן מטפלות במאות ו'רוסים וחלקן ספציפיות לוירוס או לקבוצה של וירוסים מאותה "משפחה". מה עושה תכנית "אנטי וירוס" לוירוסים? תכנית "אנטי וירוס" היא "תרופה נגד ולרוסים במחשב". ה*א תגלה את הוירוס במחשב, תזהה את סוגו, תסיר אותו מקובצי מערכת ההפעלה או מקבצים אחרים ותשקם אותם כדי לאפשר פעולה תקינה בעתיד. בנוסף לכך, תכנית "אנטי וירוס" תמנע חדירה של וירוסים על ידי התרעה על הפעלה של תכניות נגועות, או על שינויים אחרים בקבצים של מערכת ההפעלה וקבצים אחרים. תכנית "אנטי וירוס" בנויה בדרך כלל משלוש משימות עיקריות: - איתור של הוירוס וז'יהוי הסוג, השמדה שלו ושיקום התכנית הפגועה. בחינה של הדיסק הקשיח בכל הפעלה של המחשב והתרעה על שינויים בקובצי מערכת ההפעלה או בטבלאות הניהול של הדיסק ובסקטור האתחול של הדיסק. - מניעת חדירה של ו'רוסים על *די בדיקה של זיכרון המחשב בעת הפעלת המחשב ובאופן שוטף, השמדת וירוסים בזיכרון והגנה מפני פגיעת וירוס בעתיד. ("חיסון"). | פונקציה זו מתריעה על שימוש בתכניות נגועות. כיצד מתבצע הגילוי והניקוי? תכניות אנטי-וירוס פועלות בדרך כלל לג'לוי וניקוי של כל הקבצים הנגועים מכל הסוגים: קובצי הפעלה, קובצי תכניות, קובצי נתונים וסקטורי האתחול (560600028 2006). רוב התוכנות משלבות את שני המנגנונים *חד, אבל יש גם תוכנות שיודעות רק לגלות. התכנית *ודעת כיצד להסיר את הוירוס מעל התכנית 13 ה"מארחת". פעולה זו של הסרה כרוכה בסיכון מסוים. לא תמיד מצליחה התכנית במשימתה והקובצ עלול להיפגע באופן בלתי הפיך (כאן *כול לבוא לעזרתך עותק גיבוי קודם, אם נהגת כך לפ המלצתנו). האם ניתן לגלות כל וירוס? תוכנות "אנטי וירוס" נכתבו כדי לגלות, לנקות ולהתריע מפני וירוסים קיימים שה*ו :דועים לכותבי התוכנה בזמן כתיבתה. ישנס *צרני תוכנות ‏ "אנט" וירוס" הטוענים| שפיתחו מנגנון לגילוי | וניקוי | ולרוס | עתידי| באמצעות שיטות | של בינה מלאכותית. מהו מנגנון החיסון/ מניעה? מטרתו של מנגנון החיסון הוא לאפשר לקבצים מופעלים לבצע בדיקה עצמית כנגד וירוסים בעת הפעלתם. מנגנון המניעה, או "חיסון" מכוון למנוע את כניסתו של הוירוס לזיכרון המחשב. זוהי תכנית המופעלת עם הדלקת המחשב ונשארת בזיכרון (158) ומתריעה כאשר ולרוס שמנגנון הפעלתו *דוע לה מנסה להיכנס לזיכרון. ישנן| תוכנות שמתריעות| בלבד וישנן תוכנות| שגם חוסמות את הכניסה. מהו המנגנון לשמירת שלמות הקבצים? תכניות לשמירת שלמות הקבצים מיועדות להתריע על שינולים במערכת הקבצים. מנגנון זה לוקח "טביעת אצבע" של הקבצים (חלקם או כולם) שעל הדיסק ומשווה אותם למצב העכשו*י של הקבצים במערכת. למה צריך לשמור עותק של סקטור האתחול וחלוקת הדיסק? שמירה על סקטורי האתחול וטבלאות אחרות הקשורות לתפקוד הדיסק הקשיח ומערכת הקבצים שעליו *כולה לטייע כאשר הפגיעה בדיסק היא הרטנית. שמירת אזורים אלו מאפשרת את השחזור. זהו המנגנון האחרון לשימוש, לאחר ש"כלו כל הקיצים". 14 עצות לחוששים מוירוסים למעשה, כולנו צריכים לחשוש מצרה זו שנחתה עלינו. שים מדבקה כנגד כתיבה (06605עקש 6ס1עט) על כל דיסקט שאינך כותב עליו. בדרך זו תגן על דיסקטים מקורי*ים של תוכנה, על דיסקט ה"הצלה" שהכנת למקרי חירום ועל דיסקט 5 (במידה והינך עובד ללא דיסק קשיהח). דיסקט עס מדבקת הגנה - מוגן לחלוטין. לכל דיסקט חדש/לא מוכר/ממקור לא ידוע או חשוד, בצע "ביקורת כניסה" בעזרת תוכנת "אנטי וירוס". אל תחסוך בסעיף זה. תוכנת "אנטי וירוס" עולח מעט מאוד יחסית לנזק שעלול להיגרס לך מוירוס. אל תתעצל ובדוק גם תוכנות מקוריות שהגיעו אליך בעטיפת צלופן ועליהן המדבקה "נבדק כנגד וירוסים!" - כבר היו דברים מעולם. שיתוף | דיסקטים בין מחשבים | העו נוהג מקובל בקרב המשתמשים במחשבים אישיים בבית ובארגון. כל דיסקט כזה הוא בחזקת חשוד. בדוק אותו מיד עם הכנסתו לכונן. דיסקטים חשודים נמצאים גם ברשותם של אנשי שירות למחשבים, סוכני | מכירות, | אנשי הדגמת תוכנה, | *ועצים הפועלים בארגון וכדומה. אל תתבייש ואל תהסס - בדוק אותם מיד עם הכנסתם לכונן. שנה את מצבם של קובצי תכניות מסוג 8א₪ ו-008 לקריאה בלבד (צַ1תס 6ַס3). פעולה זו לא תמנע לחלוטין הידבקות של וירוסים, | אבל לפחות היא תמנע הידבקות של קובצי תכניות. הפעולה נעשית באמצעות שתי פקודות אלו: 8] 6א6.* ע+ מ1ע86% 83] שסס.* ע+ 866210 היה חשדן. היה | עירני | לשינויים במערכת: | איטיות, | שיבושים, | גודל הקבצים וכדומה. נגלל בלבול, דיעות קדומות, חוסר ידע אודות וירוסים והעובדה שמרבית משתמשי המחשב האישי לא ראו מעולם וירוס בפעולה, קמו מספר מיתוסים אודות הוירוסים ומעלליהם. מסיבה זו נוהגים אנשים לשייך כל 1:05 16 אירוע במערכת לפעילות הוירוס ולא תמיד בצדק. ברגע שעולה חשד, הפעל את התכנית לגילוי וניקוי וירוסים שברשותך. איתחול באמצעות 416+0%621+261 אינו מסיר מהזיכרון את הוירוסים, אם נמצאים בו. רק סגירת מתג ההפעלה מנקה לחלוטין את הז'כרון. אפשר להשתמש בלחצן 268566, אם קיים. בצע גיבוי. "בפעם המי :ודע כמה" בספר זה, נזכיר שוב שיש לבצע גיבוי. הדרך היחידה להבטיח שקבצים שפעלו היום *פעלו גם מחר היא באמצעות גיבוי. גיבוי טוב נותן לך ביטוה, ולא משנה מהי התקלה שקרתה מהולרוסים. חוצ מזה, גיבוי טוב גם למקרה שבו נשפך קפה על המחשב שלך, או גם כאשר יש הפסקת חשמל באמצע פעולת עדכון/שמירה חשובה. עדכן מפעם לפעם את תוכנת ה"אנטי וירוס" שברשותך. וירוסים חדשים יש ויהיו תמיד. בית התוכנה דואג לעדכן את תוכנת ה"אנטי וירוס" שלו בהתאם להמצאותם, או הופעתם של וירוסים חדשים ולא *דועים עד כה. מנע גישה של אחרים למחשב שלך. המחשב האישי תוכנן ללא אמצעי אבטחה/הגנה כלשהם וזה לא כל כך מסתדר עם הירוסים. כל אחד במשרד :כול לגשת בהיעדרך למחשב שעל שולחנך, להפעיל אותו,: להכניס לתוכו דיסקטים ולהרי+ תוכנות בחופשיות *תר. זכור! ו"רוסים מועברים באמצעות דיסקטים. הפעל את תוכנת "אנטי וירוס" לעתים קרובות. איו 100% הצלחה במניעת הידבקות בוירוס למרות מאמציך הרבים. מדי פעם הפעל את תכנית הגילול. השתמש בתכנית החוסמת כניסתם של ולרוסים - פעולת חיסון. השימוש בתכנית זו יעיל כאשר הינך משתמש בדיסקטים. אם המחשב שלך פועל רק עם תכניות וקבצים הנמצאים על הדיסק הקשיח, מספיק לבצע גילוי וניקוי ואין צורך בחסימה. התקנת תוכנה אנו מציגים כאן, לדוגמא, התקנה והפעלה של תוכנת מעבד התמלילים | "אינשטיין". תהליך ההתקנה של כל תוכנה שונה, בהתאם לתכנון של היצרן. בדרך כפלל תמצא בחוברת המצורפת לתוכנה שקנית הסבר מפורט כיצד לבצע את ההתקנה. רצוי ליצור קובצ+ אצווה להפעלת התוכנה, כמו שיצרנו כאן, שבו יש מעבר אל הכונן, או הספריה שבה נמצאת התוכנה. משימה נוספת יכולה לה*ות יצירת הקשר עם קובצי הנתונים שבדיסקט או בספריה כלשהי בדיסקט או בדיטק הקשיח. לעתים יש צורך לשלב פקודות נוספות בקובצ האצווה של מעבד תמלילים, כמו הפעלה של מילון, תיקיית מסמכים ועוד. התקנת תוכנת "אינטטיןף נסקור את התקנת התוכנה בדיסקט ובדיסק קשיח. התקנה במחשב עם שני כונני דיסקטים הסר את תווית ההגנה מדיסקט "אינשטיין". הכנס את דיסקט "אינשטיין" לכונן 4. לב [עס6תם ] % :תסס עְקססל2 [עס6םע] :ס [עספתת] 6א0.₪:8 [עס6ת ]3‏ :8 [ע66מע] [6ק] 46 (2116)859 1 <4 17 אם [ע66ם] 6א002.60ס86 42612 1 סת פהת 4 42106 ת1 פמט1ס? 6 15 מפססמטא 562181 6מט1סע :4 02 ע60502ע1ע 1:20 2-17 208 מאם סנס 8 2516%4 | (116)5ע 1 6 פססעט 8067 <4 כתשובה לפקודה 6א86000.6 615 קיבלת את ההודעה: 6סת 2116 ַמטס+ - הסתיים לגביך תהליך ההתקנה. תהליך התקנה מלא חייב להתבצע עם הפעלת התכנית 58102 כדי לקבוע בין השאר את המסך והמדפסת שבו תשתמש התוכנה. להפעלה הקש ₪102פ ו-עססמט₪. [ע66ם3] קנ0ס2<36 4 הוצא את דיסקט "אינשטיין" מכונן 84. הדבק את תווית ההגנה. להפעלה הכנס את דיסקט "אינשטיין" לכונן 4 הכנס דיסקט מסמכים לכונן 8 עבור לכונן 4 הקש א₪1 ו-עססתם. [ע68ם₪] ת2<61 הערות להפעלה בשני כוננים: |18 בדרך ההפעלה שתוארה לעיל, תמיד, דיסקט התוכנה *היה בכונן 8 ודיסקט המסמכים *היה בכונן 8. אפשר גם להשתמש בדיסקט מסמכים בכונן 8. לשם כך יש להיכנס לתפריט "ניהול קבצים" ולשנות את שם הכונן ל-:4. אין אפשרות לקבלת 861 (לחיצת ₪8 41%6) כאשר הכונן שאליו מתייחסת התוכנה הוא :8. לכן, כדי לקבל עזרה צריך לעבור לכונן :8 (תפריט 'ניהול קבצים": "שנה ספריה"). יש לוודא קודם שדיסקט "אינשטיין" נמצא בכונן ‏ 8 וקיים בו קוב% שזו, טוט בגמר השימוש ב-1812 אפשר לחזור לכונן :5 (תפריט "ניהול קבצים": "שנה ספריה"). התקנה במחשב עם דיסק קשיח הכנס את )יסקט "אינשטיין" לכונן 4. עבור לכונן 0. יצירת ספריית התוכנה [עססם2] ת61 6םל:0 יצירת ספריית המסמכים [ע%66ם₪] 6א6ת61 6ע<:0 עריכת קוב אצווה: [ע68ם] 08%6.ם61 :תסס עקסס<:0 [תס60ם] 6א6םמ0661 [ע66מ] 6א6.שם0:61 [ע68ת3] 8 [תע66ם₪] 018 [662ם₪] [6ק] 1 2116)8( 4 מעבר לספריה ת61 [עססת] ת0:<6661 <א0:1 [ע606ם₪] *.*:8 עַסס6<א1מ:0 <א1ם:0 [ע66ת2] 6א80002.6% ע61<א1ם:0 1 סת פהת 0 8ע8210 ם1 פשט1סל 6 :1 תססמטא 562181 6מט1סע אזם:0 ?0 צע2126000 1:29 2-12-87 | 2516% | מאם סנפ 8 25164 (116)8ת 1 86 %5סטעס 12315612 לא0:1 אם כתשובה לפקודה 6א6.קג865 612 קיבלת את ההודעה: 6סת 2116 אמטס? - הסתיים לגביך תהליך ההתקנה. תהליך התקנה מלא חייב להתבצע עם הפעלת התכנית <5₪10, כדי לקבוע בין השאר את המסך והמדפסת שבו תשתמש התוכנה. להפעלה הקש 58102 ו-עססתם. [ע66ת] כט560<א1ש:0 לא :0 הוצא את דיסקט "אינשטיין" מכונן 4. 19 להפעלה הכנס דיסקט "אינשטיין" לכונו 4 עבור לכונן 6 הקש א₪01 ו-עססת₪. הערות לעבודה עם דיסק: כאשר תפעיל את תוכנת עיבוד התמלילים "אינשטיין" על :די הקשת | א₪1, הכונן/ספריה שאליו תתי'יחס התוכנה הוא זאעאזם:6 (כך בדוגמא זו). אם רצונך לעבוד עם ספריה אחרת בדיסק, עליך להיכנס לתפריט "[ניהול קבצים" ולשנות את שם הספריה (הספריה צריכה להיות קיימת בדיסק). אין אפשרות לקבלת כ861 (לחיצת 416+1) כאשר הכונן שאליו מתייחסת התוכנה הוא עאץעא1ם:0. לכן, כדי לקבל עזרה עליך לעבור לספריה א0:81 (תפריט "ניהול קבצים": "שנה ספריה"), אשר בה צריך להיות הקובף > זז. םש זמזה). בגמר הפעולה אפשר לחזור לספריה תאזא1ם:0 (בתפריט "ניהול קבצים": "שנה ספריה"). אפשרות אחרת היא להעתיק את הקובף >< ]1 זז לספריה שבה נמצאים המסמכים. אם הספריה הראשית (:0) מוגדרת ב-2411, ניתן להפעיל את תוכנת "אינשטיין" מכל מקום בדיסק על ידי הקשת אזם. כדוגמא, הצגנו בקצרה תהליך התקנה של אחת מתוכנות עי*בוד התמלילים המקובלות. לפרטים והסברים נוספים, יהיה עליך לפנות לתיעוד המקורי של התוכנה שרכשת. 20 +פרקן 16 התקנת עדכון לגירסה 5.0 05 עדכון גירסת 205 במחשב עם דיסק קשית "עדכון גירסה" מיועד להתקנת גירסה 5.0 במחשבים שמותקנת בהם מערכת הפעלה 205 מגירסה נמוכה *ותר. כדי לבצע את עדכון הג*רסה יש לוודא שקיימים התנאים הבאים: בידך 6 דיסקטים "5.25 לעדכון, לפי הפירוט הבא: קפ - 1 218% 2 18% 3 18% 8 15% 5 18% 6 218% במחשב מופעלת מערכת הפעלה 205 מגירסה 2.11 ומעלה. במחשב יש לפחות 8א512. בדיסק הקשיח דרושים לפחות 2.888 פנו*ים. לפנ ההתקנה יש להסיר את כל התכניות "שוכנות זיכרון". ניתן לעשות זאת על ידי כניסה לקבצים 0.241מא0₪ד40 ו-810.5%9א60 (על :די אחד מהעורכים ‏ - ראה פרק 10) וכתיבת הפקודה אשת בתחילת כל שורה שמפעילה תכנית "שוכנת זיכרון". ‏ כך אנו מנטרלים את הפקודות האלה אך משאירים אותן לשימוש עתידל. בנוסף יש להכין: או דיסקט 1.28 מפורמט. שני דיסקטים 36088 מפורמטים. 201 מה קורה במהלך ההתקנה תהליך עדכון הגירסה מתקין את גירסה 5.0 במחשב במקום הגירסה הקיימת. בתהליך זה קורים מספר דברים, שכדאי שתהיה מודע להם, כדי שתוכל לעקוב אחר מהלך ההתקנה: - בחינת מערכת המחשב שברשותך. - אפשרות לגיבוי כל הקבציס שבדיסק לפני התקנת גירסה 9.0. - שמירת עותק של קובצי מערכת ההפעלה וקובצי 541 המפע*לים אותה. - העתקת קובצל מערכת ההפעלה מהדיסקטים אל הדיסק. בתהליך ההתקנה תתבקש להכניס את הדיסקט או הדיסקטים שהכנת. דיסקטים אלה יקראו ‏ 411.1פא1אט ו-51411.2א1א0. בעזרתם יתאפשר לך לשחזר את מערכת הפעלה הקודמת במשך, או לאחר התקנת גירסה 0. תמצא עליהם את הקבצים ת. 40208880 ו-5צ5. 910א00, אלא שהפעם שם "משפחתם" יהיה צג, באופן שקוב. 47 0108880 נקרא ‏ 80.241א40108 וקוב 4598 נקרא %ג10.2עא00. השימוש בדיסקטים אלה יהיה אפשרי אם לא *יעשו במהלך ההתקנה שינויים מהות:ים בהגדרות המערכת, כמו למשל חלוקה מחדש של הדיסק למחיצות או פירמוט מחדש. במהלך ההתקנה *עודכנו הקבצים זאם. סמאמסינטה ו-5צ16.5קא00. הקבצים המקוריים ישמרו בדיסקט ‏ 91811.1א1אט. עדכונים אלה נועדו להסדיר עבור מערכת ההפעלה החדשה את סביבת העבודה. מכיון שישנה אפשרות שבמהלך, או אחרי התקנת גירסה 5.0 *היה ניתן לחזור למערכת ההפעלה הקודמת, נשמרים כל קובצי מערכת ההפעלה הנוכחית בספריה מיוחדת. אם אתה מתקין את עדכון הגירסה בפעם הראשונה, קובצי מערכת ההפעלה *ישמרו בספריה בשם 010-009.1. אם תחליט לשחזר את מערכת ההפעלה הקודמת, *ועתקו הקבצים מספריה זו למקומם המקורי. לאחר גמר ההתקנה ופעולה תקינה של המחשב נלתן למחוק את הספריה, אבל זכור! לאחר מחיקת ספר*ה תו, לא תוכל לשחזר את מערכת ההפעלה הקודמת. הזכרנו את האפשרות, ולפעמים הצורך, לשחזר גירסת 205 קודמת. הדבר עלול להיות דרוש משני טעמים: תקלה במהלך ההתקנה של גירסה 5.0 שאינה מאפשרת להמשיך ולכן צריך לחזור ולהשתמש בגירסה הקודמת. סיבה שנליה *כולה להיות למשל, שתכנית מסוימת אינה פועלת מסיבות כלשהן תחת מערכת ההפעלה בגירסה .0 202 מהלך התקנה ההתקנה תבוצע בדיסק הקשיח. בדוגמא זו מוצגת ההתקנה במחשב בודד, לא ברשת. - הפעל את המחשב עד להופעת <60. - וודא שנית שלא הופעלו תכניות "שוכנות זיכרון". - הכנס את הדיסקט הראשון לכונן 4. על הדיסקט רשום: ספ - 1 215% - הקש [עססם] כט0ס0:<8:56 על המסך יופיע מסך הפתיחה כפי שנראה ב"מסך התקנה 1". מסך זה מזכיר לך להכין דיסקט אחד או שני דיסקטים שישמשו לשחזור מערכת ההפעלה. הקש עשסתע להמשך. 0 חס51ץ6) (45-005)8 (8)%+167050 קט56% 0+ ₪6[6008 .01 חסו5ץפץ 5-005 %0 1165) 005 [גת0"161 מטסץ 665בחפָקט קט56% , .(01585 "0) 615% עקקס[) 3 06וט0"ק 50 666ת טסע קט59% פתוזטם .5 005 וּחוּףָו"0 מטסץ 5%0%6 %0 (015%)5 6ת+ 56 |ווא פט56% .5 385 (5)א015% 06+ |1856 1 |דפאזאע (66060ה +1) 42 || ז5א1אע ש[אפה עס 0703%%60+תט 56 ת63 ת6ותא ,(5)א015% שהך .: 60718 ח1 ₪566 06 5%ש₪ 4 יה [[5%3תות0 6ה+ %0 1[65) 5086 600165 שט56% .א 0)0 631160 015% 036 "ט0ץ ה0 "0176610 8 0+ 6"5ת0% מטסץ חס 005 [בּתזףו"0 8ה+ 655076" הג6 טסץ ,1[65+ 656ת% פַתו05 .0 860 00/ +1 015% 6"בת ץס[60 0%6ח5-86] %%זא3=5] כ[1=₪6] 6טהו%ת60=הםזאם מסך התקנה 1 ב"מסך התקנה 2" מופיעה השאלה האם אתה עובד ברשתל? ענה א, כי התקנה זו מודגמת במערכת שאינה עובדת ברשת. במהלך ההתקנה קיימת אפשרות לביצוע גיבוי הדיסק לפני שנעשה עדכון הגירסה. במסגרת הנמצאת במרכז המסך, "מסך התקנה 3", מופיעות שתי שורות. בעזרת החצים מעלה ומטה תוכל להצביע על השורה העליונה ‏ אם אין צורך בביצוע ג'בוי, או על השורה התחתונה אם ברצונך לבצע גיבוי. לאחר ההצבעה לתף מ66ת₪. 203 0 חסו5חסץ (₪5-005)8 (%5)8+16050וו ו ור ₪ רו צוסגפסזק הווש צסץ ,א"סא6%ה 3 ₪56 טסע +1 5 3061510031 6+ 3 6000[8%6 10 666ה - חףסו5תפט 845-005 פָתוּ[[5%8ה1 6+0"6ס .] 655זק ,%ץ0א61ה 3 ₪56 טסץ +1 .א 5 ,6500786 4 ₪056 %סה 60 טסץ +1 *ס[00 60006ת-5] %וא:-3] מסך התקנה 2 0 ח510ז0) (₪5-005)8 (46050+5)8ו ו יי קט 886% חהג6 ק56%0 ,5.0 הסו5ְסע 85-005 50 פַהוּ0ַבלפָקט 86+076 - (615%)5 8876 לטסץ תסו%קס שת+ 5% 0 66 ווסחחה אס וס אסתמה קט 6ה% שפש .15 655" 6ת3 %ה93 טסל - (5)א015 8876 קט 286% %סח ₪0 . (015%)5 0876 קט 8866 3% ק[1=06] 6טהו%ה60=התדא; מסך התקנה 3 ב"מסך התקנה ‏ 4" מופיעים מספר פרמטרים חשובים להתקנה. הראשון 6סַעַ1 205 הינו סוג מערכת ההפעלה (בדוגמא: 5). השני ג280 205 מצין את נתיב י הספריות כפי שמוגדר בקוב% 1ם. סמאמסנטה. הפרמטר ‏ 6811ם5 05כ-פא מאפשר התקנה של 24 ה"מעטפת" (אם תבחר באפשרות חיובית, תתוסף פקודה לקוב% זהם. 80א1010). | הפרמטר האחרון הוא סוג המסך שברשותך (בדוגמא: 4). ניתן לשנות כל אחד מהפרמטרים. לצורך כך, השתמש בחצים מעלה ומטה ולח% פפסמע על הפרמטר שברצונ" לשנות. אז *יפתחו בפניך מספר אפשרויות שמהן תוכל לבחור. 0 חסו5ץם6 (₪5-005)8 (11670501%)6 6 610665ח1 575560 "טסע 170% 66הו66%670 05 קט56% . 6000000013 50+19376 חב 6עבא6זגת פְהוּאסו[0+ 5 שמעד 005 5:: ת3%? 005 .קטלז5+3 תס [[506 ₪5-005 חטץ 0% 00: |ושת5 5-005!! 4): 6קעז עגּוקפום .ד 85 6ש50ג הסו3%ה"0+תו 6ת] :קש56% 6טתו%ה60 .]| 655"ק ,607766% 6חג3 5%ו[ 6ה% תו פח%6ו 6ת% וג + 7 שת% ₪56 ,5%ו| %06 תו ה%6ו הג 6פַהבה6 %0 >הבּא טסץ +[ 8" 655חק הסה[ .1% 56[66% 60 ץ6א אסתהה אא0ם ץס אסתהת .הלו 103% "0+ 65טו86ה8[%67 568 %0 | כן[1=06] 8טהושה60=ה5זאם מסך התקנה 4 עכשיו הכל מוכן להתקנה. במסך, כפי שנראה ב"מסך התקנה פ5", ניתן לענות בהקשת האות צ כדי להמשיך בהתקנה, או להקיש 3ע כדי לצאת, ללא ביצוע עדכון הגירסה. 0 חסו5ץ6? (₪)₪5-005 (4167050%%)8 טסץ + חסופ"פט 5-005 50 66ב"ףקט %0 ע680ץ 15 קש56% % [ו%חט קש56% %קטחץ%6ה1 0 6ן[35 06 %סח /₪3 טסץ ,פטהו%ת60 .ח5%6ע5 "טסץ חס 45-005 פהו|[5%3ה1 600018%60 פגת .] 655" ,אסח 5.0 ה6"510ט 645-005 50 66ַבתפַקט סך .4 655"ק ,ְהַהו0ג"ףֶקט %טסת+1א קש56% 1%א6 סך ,ץ6א 0%08% עהג3 655"ק ,5ה56[66%10 ת11073%10ת60 תטס/ א16ש6ץ סך 5 [5%1ה1=+ 16א352] מסך התקנה 5 205 ההתקנה מתחילה ואז תופיע הודעה, ראה "מסך התקנה 6", כדי שתוכל לשים בכונן 4 את הראשון מבין הדיסקטים שהכנת. שים אותו בכונן ‏ 4 ולח% עססתם. ישנה אזהרה המודיעה שאם *שנם קבצים בדיסקטי זה הם **מחקו. 0 חתסו%6"5 (5-005)8! (167050%%)8 ה .קט % 561% אסת 1% 0 חס651ע 5-005ו + 566 .5560 5 865-005 8516 8 5 פ 5 ו 056%'5 65-05 1 1% [008ו%ו00 0% % עפסססו+ 3 [1356 1 | וגזפאזאע 8 0חו 1% %"56הו 6הב :41 00" 55% + 30% 3 וסץ שט*-פת . [הטחּ₪ 6ת+ תו 361 0+ 5-005 .זא 5 ,640%" הסח 5 פַת15%1א9 וו :6אזאחגא הר 6 וווא 615% 5ות% תס 6 קוטס 5% ן +31 6טת1+%ת600-תתזאם מסך התקנה 6 שים לב איד בצד שמאל שבתחתית המסך מצוין מה מתבצע. ב"מסך התקנה 7" ניתן לראות שנכתב קוב 8105.002 וכך הלאה. כמו כן תראה שבמסגרת המצויה בחלקו התחתון של המסך קיימת עמודה שמתמלאת משמאל ‏ לימין ומספר המציין באחוזים איזה חלק מההתקנה' כבר בוצע (בדוגמא: 10%). 0 חס651ץ (5-005)8!! (₪)%+11167050 יי .קט 56% 9ח261 אסת 15 5.0 ח0ס51פע 5-005!! 6% 6 566 .2/5600 5-005 6 בג 5%31[15ה1 36%02 30011 + תחג6[ 0+ '66ה61676ת ג 60106 0567'5 5-205 1. 55 שטסץ פַת0051121 חס "ְ6תקְבת6 6ת+ 4 0+ חב עה טס 6הט:-6ה11 0? אסת 065671565 6082%6% 5 .וטת₪3 6ה% תו 66 ?סק מטחואגת 6ש16ת36 0+ 5-205 10% 0-6 0 5פח161א] מסך התקנה 7 206 לאחר שיועתקו הקבצים לדיסקט/ים תתבקש להחזיר לכונן 8 את הדיסקט הראשון של מערכת ההפעלה החדשה, ממש כפי שמופיע ב"מסך התקנה 8". הכנט את הדיסקט המתאים, ששמו 1 18%ע, לכונן 4 ולח% 662תח. 0 חסופח6ץ (₪)₪5-005 (8)%+4167050 .קט 56% פָחוּ6ם אסה 15 5.0 חסו5ץפצ 05ם-5!| 5% פ>ת 566 .575%80 405-005 23516 3 554[[5ח1 קטל50 [003ו%ו300 30081 ת687[ 10 '66ה₪6+076 6הג 00166 5'ס50ט0 ו -9" 0 >חגּא צַבּח טסצ [ .[הטתג₪ 6ה% הו 361 %0 15-005! 55160 עטסץ שַה| 156[60 5%ו6 פת% %ז56ה1 שחט+-6תו+ 1 אבו 5.0 5-005א₪ 86" ס%חן 41 .זא 655חק ,810" הפתא 068 12% ו ₪ | 6 60=ח זא מסך התקנה 8 באופן דומה, תתבקש להכניס את שאר הדיסקטים (2-6) לכונן 4 בזה אחר .זה. בסיום ההתקנה, "מסך התקנה 9", תופיע הודעה המבקשת להוציא את הדיסקט מכונן 4 וללחוצ עססמם. פעולה זו תבצע הפעלה מחדש של מערכת המחשב ותטען את מערכת ההפעלה החדשה המותקנת בה. 0 חסופז6) (5-005)8! (₪)%+₪567050 = ענססוד עהג 60006ץ 6856וק .6%8|ק6007 אסת 15 קט56% 0 הטזאת 5 חפת+ 6הג 65צוץ0 חטסץ ה0ץ+ 61565 4 ח6"510ץ ₪5-005 %"5%3 = 605 36 ד6.8א0ד0 [גתוףוחס ץש" 34 דם. 56א06דטה 5 53/66 ₪676 (עַח3 +1) .015% [[5%3הוח0 6ת% הס [ַ16.0]א60 | | 6 מסך התקנה 9 207 שחזור גירסה קודמת דיסקט ‏ + 1 דפאואט ותפקידו במהלך ההתקנה תתבקש להכניס דיסקט או דיסקטים לכונן 2. תכנית 5810 שהפעלת לעדכון הגירסה רושמת פרטים חשובים על גבי הדיסקט/ים לצורך שחזור מערכת ההפעלה הקודמת (במידת הצורך). בנוסף, בעזרת דיסקט זה תוכל להפעיל את המערכת אם אין אפשרות להעלות את מערכת ההפעלה מהדיסק הקשיח. הפקודה 218 לדיסקט ,1411פא1אט בנפח 1.28 תפיק את התצוגה הבאה: 1 1דפא-א 18 2 62106 ם1 שמט1סט 8 :1 עס6ממטא 562181 סמט1סל 88 18 83 218981 6 פססעס 889856 1 0-1 0-1 1 8 "2-8 7-8 1-1 1-1 1-1 1-1 1-71 1-1 1-1 1-1 10 5 19 200 22008 2008 202008 216 1% 12 12 6 3 18 006 שחזור גירסת 05 מדיסקט 4111 דסאואט :4 02 צַע126000ע 1אם סטאמסצטה 0% אס זא זפ מא 14פאזאט פס 155 פס 05 עגפ פאגאוסס גת סמאמסצטב אכ 10קא00 1גכ | 0010מע וציו 007 דגס 0200 עאם- 000940 דג 007 דגס זע 15 9116)8( במערכת עם דיסק קשיח נמצאת מערכת ההפעלה על הדיסק. *כול להיות מקרה שמיד לאחר עדכון הגירסה, מערכת ההפעלה "מסרבת" להיטען מהדיסק. במקרה זה יש להטעין את מערכת ההפעלה מדיסקט 208 שחזור גירסה קודמת דיסקט +41 דפאואט ותפקידו במהלך ההתקנה תתבקש להכניס דיסקט או דיסקטים לכונן ‏ 4. תכנית 5810 שהפעלת לעדכון הגירסה רושמת פרטים חשובים על גבי הדיסקט/ים לצורך שחזור מערכת ההפעלה הקודמת (במידת הצורך). בנוסף, בעזרת דיסקט זה תוכל להפעיל את המערכת אם אין אפשרות להעלות את מערכת ההפעלה מהדיסק הקשיח. הפקודה 218 לדיסקט ,1841פא1אט בנפה 1.280 תפיק את התצוגה הבאה: 1 זזה פאנאט 18 4 82106 ם1 6מט1סט 8% 15 עססמטא 562181 סמט1סע 4:8 08 88 8 120008 121008 12008 1-78 20108 18% 18 118 18 18% 118% 1680 1 578355 1 11399 1 89220 1 22398 8 30128 8 25308 8 216 1 16.45 1 512 1 512 1 86 1 7093 1 163883 1 4096 1 89 218981 6 פססעט 889856 שחזור גירסת 05 מדיסקט 4111 דסאואט :4 02 עע21260800 '1גם סמאמסצט 0% פאגאאסס | 1א1 קתפ שאם 14פאזאט פס 05 פס 205 נא פאגאאסס אס סטאמסצטר ענת 160עא600 1גפ | 0עססמא ו 07 וציו 0( את 00084 צגס 007 ו עחע 15 2116)5( במערכת עם דיסק קשיח נמצאת מערכת ההפעלה על הדיסק. *כול להיות מקרה שמיד לאחר עדכון הגירסה, מערכת ההפעלה "מסרבת" להיטען מהדיסק. במקרה זה יש להטעין את מערכת ההבעלה מדיסקט 208 1אנזאט ולבחון היטב את שני הקבצים: 6.847מאמסדטה ו-5צם. 10/א00, באופן הבא: - מחשב כבול. - הכנס את הדיסקט הראשון (1 65811ת1ם0) לכונן 4. - הפעל את המחשב. תכנית 681פת1ת0 תופעל באופן אוטומטי. - לחא 3ע כדי לצאת מתכנית זו למערכת ההפעלה. - לחא על מקש צ לאישור היציאה. מחיקת הג'רטה הקודמת - 5101006 לאחר גמר ההתקנה ופעולה תקינה של המחשב במשך תקופת מה, ניתן למחוק את הספריה 022-205.1. אבל זכור! לאחר מחיקת ספריה זו לא תוכל לשחזר את מערכת ההפעלה הקודמת. כדי למחוק את הטפריה שבה נשמרים קובצי מערכת ההפעלה הקודמת, הקש את הפקודה ₪1.07205כ. [עססתע] 0:<86101608 שלושת המסכים של התכנית 010205,זת: מסך 1 - מסך אזהרה. הקש צ להמשך או מקש כלשהו כדי לצאת. 0 חס51ז6ץ (₪5-005)8 (₪)%5+167050 == ה-------------פָהוְּחְ ,55% לטסץ הסץ+ 65וו1+ 5 016 [1ב3 65טסחשיץ 06101005 פַתוחחטות 1068צפזק ץטסץ 7660067 50 05518[6קמו 15 פַהואגח .[ 655זק ,05101005 ה%וא 6טתו%ה60 סד .א 6ה0% עתג פב6חק ,1%א6% סך 2 | ז60[0 ₪60008-5] מסך מחיקה 1 209 מסך 2 - הצגת פעולת המחיקה. מסך 2 - הצגת פעולת המחיקה. 0 חסו6"5 (ה)₪5-005 ()41670500% = .550 "טס מסיו1 5 005 016 פַתוטסח6ץ אסת 15 501005ס 1 0150 פָת0616%1 ו פַת6%1ו6פ| מסך מחיקה 2 מסך 3 - הודעה שהמחיקה של הגירסה הקודמת הסתיימה. לחף עסטמם להמשך. 0 חסו5חם%6 (15-005)8) (1670501%)8 .5 005 016 פהוץסה6ץ 66ת5ות1+ 35 6101005 .5 60 תתש6%ץ 60 58]) 27655 מסך מחיקה 3 20 ניהול זיכרון ‏ = על גבי הלוח הראשי של המחשב האישי קיימים שלושה סוג* זיכרון עיקריים: א. זיכרון 0?00%8ם/אסת (התקני 8105 אס). ב. זיכרון 1/0805 בגיבוי סוללה. ג. | זיכרון 4%ת, אשר כולל שלושה חלקים: - זיכרון בסיסי/קונבנציונלי. במחשבי 386 ומעלה כולל 4208 עעסםס/ פסספט (גאט). - זיכרון "מוגדל" עְעסמס!) 006ם60א₪. במחשבי 286 כולל 4208 עעסשס שג (הא1). - זיכרון "מורחב" עְעס9? 666ת8קא₪. זיכרון 30% אנו מעניין אותנו כמשתמשים, כי הוא נקבע מראש על ידי היצרן של לוח האם. לעומתו, נרחיב את הדיון על זיכרון 3% שבו אנו משתמשים. מספרים כמו 640 קללובייט (60088), אחד מגהבייט (8א1) וכדומה, מתארים את גודלו של זיכרון את זוכרון 301/80 (התקני 8105 ₪01] זיכרון 30% (עַעסמסא ע1ת0 3684) מותקן בלוח הראשי של כל מחשב אישי וכשמו, הוא מאפשר קריאה בלבד. תוכנו של זיכרון זה נכתב על *די *צרן המחשב והוא מכיל את תכנית ההפעלה הראשונית של המחשב האישי הקרויה 8105 804. הוא משמש למחשב האישי לפעולת האתחול (800%6) ולהפעלת התקנ* החומרה וכרטיסי התיאום המחוברים ללוח האם (כרטיס מסך, כרטיט דיסק, כרטלסי תקשורת וכדומה). זיכרון א2₪2804/א0ת אינו נמחק עם כיבוי המחשב, בניגוד לזיכרון אגת. הוא קטן *חסית לזזכרון אגת 211 וגודלו בדרך כלל 8%8 במחשב המבוסס על מעבד 8088/8086 ומ-16%8 עד 8א128% - במחשבים המבוססים על מעבדי 80286 ו-80386. כאשר מדליקים את המחשב, או מבצעים פעולת 88866 למערכת (לחיצת כפתור 868586, או ביצוע "התנעה חמה" על :די הקשת 41,), פונה המעבד אל רכיב 105 808 ומבצע את תכנית האתחול הכתובה בו, התכנית בודקת את מערכות החומרה המותקנות על הלוח הראשי ומתריעה על תקלות במידת הצורך. בגמר הבדיקה מספקת התכנית כלים בסיסיים להפעלת ההתקנים הקשורים למערכת (מסך, מקלדת, מדפסת, דיסקטים, דיסקים וכו'). במחשבים המבוססים על מעבד 80286 ומעלה, מאפשרת תכנית 8105 לבצע מספר פעולות נוספות, כמו טעינת חלק מהתכניות במערכת מסוג ז'כרון אהד לשני, הפעלת 0408₪ א215%, אתחול דיסקים קשיחים ועוד. בסוף תהליך האתחול דואגת התכנית הנמצאת ב-8105 30% לטעון את רשומת 8006 מהדיסקט או מהדיסק ולהעביר אליה את השליטה לצורך המשך טעינת מערכת ההפעלה. התקנים מסוימים כוללים בתוכם :חידת 80%: דיסקים, כרטיס תקשורת,. מתאמי מסך מסוג 04 ו-ג00 ועוד. באלה לא נדרשת פעולה נוספת פרט לחיבור אל הלוח הראשי. זכר ווה זיכרון 34% (ְֶעס0₪/ 4060655 מס6תהת) נקרא גם ""יכרון ראש:" מכיון שהוא משמש את המחשב האישי בפעילות השוטפת. זיכרון גת מאפשר פעולות קריאה וכתיבה. תכנית המתבצעת במחשב חייבת להימצא בזיכרון הראשי (זיכרון א88) על מנת שיהיה ניתן לבצע אותה. בנוסף, בזיכרון 34% מתבצעת, בחלקה, התקשורת ‏ בן המעבד להתקנים ההיקפיים (פעילות זו עוד תתואר בהרחבה בהמשך). זיכרון 348 העו נדיף ומשמעות הדבר היא, שבעת כיבוי המתח הוא נמחק והתוכן שלו אובד. עם גמר פעולת התכניות של 105 א0ת פונה המעבד ל-800% %ע56000 בדיסקט או בדיסק, מתחיל תהליך הטענת מערכת ההפעלה 5 אל תוך הזיכרון הראשי לפי הסדר הבא: - קוב נסתר 10.5%5. 212 - קובף נסתר 5%5. 5005 : - תכניות| להפעלת התקני חומרה שונים: הרחבות זז'כרון, מסכים, | כוננים | ועוד. | תכניות | אלו מופעלות | מקוב% 5 - מעבד הפקודות 008, פא004. לאחר שמערכת ההפעלה הוטענה לזיכרון אגת, ניתן להמשיך ולטעון תכניות לפי הצורך: - תכנות שוכנות זיכרון (158) כמו תכנית 16%א5146% ,הסתתזא ועוד, הנמצאות בקובף 41ם. ₪0א0105. - תכנית, או תכניות משתמש. עכשיו נציג מה קורה בזיכרון 4%ת. נשתמש לצורך זה בדוגמא של מערכת מחשב 803865% עם 28 זיכרון ומערכת הפעלה 5.0 205. - התחלנו עם 64088 זיכרון פנוי. במהלך האתחול הוטענו: - קוב נסתר 10.5%5. - קובף נסתר 5495. 5205א. - הגדרות המופעלות מקובצ 10.5%65עא00: - התקן לדיסק קשיח - התקן לזיכרון "מוגדל" - 20 = 11168 -‏ 20 = 8ע926טס - מעבד הפקודות 60%. פא00%/4. - תכניות 158 המופעלות מקוב% *ַגם. ₪0א40208: - 96/ 06/ :6 :0 עסעע+1ם בשלב זה נשארנו עם 88א519. כלומר, עוד לא התחלנו לעבוד וכבר נתפסו כ-121%8 שהם כ-19% מתוך 8א640 העומדים לרשותנו. עכשיו יש לטעון את תוכנת היישום ומה שיישאר מזיכרון אגת יהיה עבור מאגרי נתונים שנזדקק להם במהלך העבודה. גודלו של זיכרון 34% במחשב שלך תלוי במספר גורמים: - גודל מקסימלי אפשרי: - רוחב ערו הכתובות וסוג המעבד: 8088, 80286, 80386. - גודל פנו': - מערכת ההפעלה: 05פ, 50₪5א₪1, 05/2. - אופן ניהול הזיכרון. - דרישות היישום. - *כולת תכנית היישום להתייחס לזיכרון שמעל 8א640. 218 - קובף נסתר 545. 5005 - תכניות| להפעלת התקני חומרה שונים:| הרחבות ז'יכרון, מסכים, כוננים ועוד. | תכנלות | אלו מופעלות מקובצ 0-8 - מעבד הפקודות 008, פא 00. לאחר שמערכת ההפעלה הוטענה לזיכרון א%גת, ניתן להמשיך ולטעון תכניות לפי הצורך: - תכניות שוכנות זיכרון (ת19) כמו תכנית 5146%16% ,תסתתזא ועוד, הנמצאות בקוב% 841. 50א4010. - תכנית, או תכניות משתמש. עכשיו נציג מה קורה בזיכרון 34%. נשתמש לצורך זה בדוגמא של מערכת מחשב א863865% עם 8א2 זיכרון ומערכת הפעלה 5.0 205. - התחלנו עם 64088 זיכרון פנול. במהלך האתחול הוטענו: - קוב נסתר 10.5%5. - קוב נסתר 5005.5%5. - הגדרות המופעלות מקובצ 210.5%5א00: - התקן לדיסק קשיח - התקן לזיכרון "מוגדל" -‏ 20 = 21168 -‏ (2 = 8ע226גסם - מעבד הפקודות 6004%. פא 00. - תכניות 198 המופעלות מקובף 41. ₪0א401708: - 64/ 60/ :6 :0 עסעע1ם בשלב זה נשארנו עם 8א519. כלומר, עוד לא התחלנו לעבוד וכבר נתפסו כ-121%8 שהם כ-19% מתוך 8א640% העומדים לרשותנו. עכשיו יש לטעון את תוכנת היישום ומה שיישאר מזיכרון אגת3 יהיה עבור מאגרי נתונים שנזדקק להם במהלך העבודה. גודלו של זיכרון 34% במחשב שלך תלוי במספר גורמים: - גודל מקסימלי אפשרי: - רוחב ערו+ הכתובות וסוג המעבד: 8088, 80286, 80386. - גודל פנו': - מערכת ההפעלה: 205, 005א1, 05/2. - אופן ניהול הזיכרון. - דרישות היישום. - :יכולת תכנית היישום להתי*יחס לזיכרון שמעל 8א640. 2|8 - קובף נסתר 5צ5. 15205. - תכניות | להפעלת התקנל חומרה שונים: הרחבות זיכרון, מסכים, | כוננים | ועוד. | תכניות | אלו מופעלות | מקוב 0-95 - מעבד הפקודות 00%., 5א004. לאחר שמערכת ההפעלה הוטענה לזיכרון אגת, ניתן להמשיך ולטעון תכניות לפי הצורך: - תכנטשת שוכנות ז'כרון (158) כמו תכנית 5146%16%‏ , הסתתזות ועוד, הנמצאות בקובף> 41ם. סטאטסנטה. - תכנית, או תכניות משתמש. עכשיו נציג מה קורה בזיכרון 34%. נשתמש לצורך זה בדוגמא של מערכת מחשב א803865 עם 288 זיכרון ומערכת הפעלה 5.0 05. - התחלנו עס 8א640 זיכרון פנוי. במהלך האתחול הוטענו: - קוב נסתר 5צ10.5. - קוב נסתר 5%5. 5005ו. - הגדרות המופעלות מקוב% 10.5%5עא00: - התקן לדיסק קשיח - התקן לזיכרון "מוגדל" - 20 = 21168 - 20 = 8ע6+??טס - מעבד הפקודות 00%. פא00. - תכניות 1758 המופעלות מקובף 47ם. ₪0אמ10ט10: - 06/ %0/ :6 :0 עסעע1ם בשלב זה נשארנו עם 8א519. כלומר, עוד לא התחלנו לעבוד וכבר נתפסו כ-121%8 שהם כ-19% מתוך 640%8 העומדים לרשותנו. עכשיו יש לטעון את תוכנת היישום ומה שיישאר מזיכרון את יהיה עבור מאגרי נתונים שנזדקק להם במהלך העבודה. גודלו של זיכרון 4% במחשב שלך תלוי במספר גורמים: - גודל מקסימלי אפשרי: - רוחב ערו הכתובות וסוג המעבד: 8088, 80286, 80386. - גודל פנו??: - מערכת ההפעלה: 05, 5005א ,1‏ 05/2. - אופן ניהול הזיכרון. - דרישות היישום. - *כולת תכנית היישום להתליחס לזיכרון שמעל 8א6%0%. 213 - קובף נסתר 5%5. 15005 - תכניות| להפעלת התקני חומרה שונלם: הרחבות זיכרון, מסכים, כונניס ועוד. | תכניות | אלו מופעלות מקוב 0-5 - מעבד הפקודות 008, פא004. לאחר שמערכת ההפעלה הוטענה לזיכרון אגת, ניתן להמשיך ולטעון תכניות לפי הצורך: - תכנות שוכנות ז*כרון (158) כמו תכנית 16%א5166% , הסתתזא ועוד, הנמצאות בקובף 41ם, ספא05ס2טה. - תכנית, או תכניות משתמש. עכשיו נציג מה קורה בזיכרון אג3. נשתמש לצורך זה בדוגמא של מערכת מחשב א803865% עם 8א2 זיכרון ומערכת הפעלה 5.0 05. - התחלנו עם 64088 זיכרון פנול. במהלך האתחול הוטענו: - קוב נסתר 10.5%5. - קוב נסתר 5צ5. 5005. - הגדרות המופעלות מקובף 10.5%5עא00: - התקן לדיסק קשיח - התקן לזיכרון "מוגדל" -‏ 20 > 11168 -‏ 20 = 8ע62+?2סם - מעבד הפקודות 604%. פא00. - תכניות 758 המופעלות מקוב> 881. 40100%₪0: - 064/ 6%0/ :6 :0 עסעע1ם בשלב זה נשארנו עם 8א519. כלומר, עוד לא התחלנו לעבוד וכבר נתפסו כ-121%8 שהם כ-19% מתוך 640%88 העומדים לרשותנו. עכשיו יש לטעון את תוכנת היישום ומה שיישאר מזיכרון אגת יחיה עבור מאגרי נתונים שנזדקק להם במהלך העבודה. גודלו של זיכרון 84% במחשב שלך תלוי במספר גורמים: - גודל מקסימלי אפשרי: - רוחב ערו הכתובות וסוג המעבד: 8088, 80286, 80386. - גודל פנול: - מערכת ההפעלה: 205, 5005א₪1, 05/2. - אופן ניהול הזיכרון. - דרישות היישום. - *כולת תכנית היישום להתייחס לזיכרון שמעל 8א6130. 213 מערכת ההפעלה 205 מסוגלת להתייחס לגודל ז'כרון מקסימלי של 8. מעבד מסוג 8088/8086 מסוגל להתייחס לגודל זיכרון מקסימלי של 1/8 שהם 8א1024%. המשמעות היא, שהשילוב של מערכת הפעלה 2085 ומעבד 8088 מאפשרים התייחסות ל-640%8 בלבד. זוהי הסיבה שבמחשבים אישיים הנקראים 0/0ק-א18, | עא-אם1, או תואמיהם, זיכרון 34% מקסימלי לשימוש הינו 630%8. המונח "מחסום 653088" של הזיכרון הוא למעשה מחסום של 188 (64088 זיכרון תוכנה + 8א384 זיכרון חומרה). מחסום 8א640% מתבטא בכך, שמערכת ההפעלה 205 אינה מאפשרת גישה ישירה לזיכרון ‏ מעבר ל-8א6408 הראשונים. ה-38188 שנמצאים מעבר ל-610%5 הראשונים הם זיכרון חומרה, שבו שמורים מקומות לתכניות ההתקנים של מתאמי מסך, הרחבות זיכרון ובקר דיסק. את מרחב העבודה של 205, שהנו 68088 הראשונים, אנו מכנים גם בשם "זיכרון רציף" ואילו את 3813%88 הבאים אנו מכנים "זיכרון לא רציף" כי הוא אינו מנוצל באופן רציף. כמות זיכרון של 64088 מהווה מגבלה למשתמש מסיבות אלו: - הגירסאות החדשות של מערכת ההפעלה בצורתם המינימלית, כדוגמת 5.0 205, דורשות *ותר זיכרון 34% מבעבר. - תכנית | "מעטפת" | כמו | 605מם00₪0₪8 | תססעסא, | 670018ק ו-611ת20855 צורכות זיכרון אגא - ככל שהתוכנות היישומיות *ותר משוכללות הן זקוקות ליותר זיכרון א4ת, ואז פחות זיכרון נשאר עבור הנתונים. באופן זה, כמות זיכרון 34% של 8א640 הינה מגבלה. המעבדים המתקדמים 80286, א803865, 80386 ומעלה, מאפשרים הגדלה של כמות זיכרון 54% עד לרמה של 32/8 ואפילו עד 8 (8 מיליארד בתים). אבל, דבר חשוב *ותר הוא שניתן לפנות מקום בתחום 61088 שכל כך "יקרים". הדבר נעשה על :די ניהול ז'כרון *עיל *ותר המאפשר עד 62288 פנויים למשתמש מתוך אותם 8א610%, כלומר תפוסה של כ-3% בלבד (!) לתוכנות המערכת, במקום 19% בדוגמא הקודמת. שילוב של מערכת הפעלה 205, מעבד 80286 ומעלה ותכנית לניהול ז*כרון מאפשר הת'יחסות אל מעבר ל-8א640. אפשר לדמות את מערכת הפעלה 205 לבעל-בית הגר בבית אטום (ללא פתחים) ששטחו %8, ואילו שטח האדמה עליו בנוי הבית גדול *ותר, למשל מאן. כאשר בעל הבית רוצה להביא משהו מהחצר הוא אינו *כול 214 לעשות זאת, אלא באמצעות "חלון". את אותו "חלון" לחצר מספקת תוכנת ניהול הזיכרון. לוח-אם עם מעבד 80286 ומעלה מגיע בד"כ בכמות מינימלית של זזיכרון אגת והוא *כול להגיע עד 8א16 זיכרון, או אפילו ל-3270. זיכרון מוגדל וזיכרון מורחב - ודום, סווום שני מושגים עולים כאשר מדברים על "זכרון נוסף: 066ת66א₪ ו-666ת8אא. | כאשר מדברים על עעסשפא 4562600 מתכוונים לזיכרון = מוגדל הנמצא על לוח-האם, וכאשר אומרים עי 00 64 תפסא מתכוונים לזיכרון מורחב, או לכרטיס זיכרון המתוסף למערכת. את התקן להרחבת זיכרון מסוג 666ַת8ק%₪ הגדירו שלושה "ענקים" בעולסם המחשב האישי: 4162050+5, 661ם1, 8ש206. התקן זה נקרא על שמם - א11. על פי תקן זה בונים יצרני החומרה את כרטיסי הזיכרון ויצרני התוכנה את היישומים המסוגלים לנצל זיכרון זה. מכיון שהז'כרון מסוג 666ת8סא2 הינו *קר *חסית לזיכרון מסוג 606ת66א₪, רבים מעדיפים לרכוש את הזיכרון מהסוג השנל. חלק מיצרני התוכנה כותבים את התכניות שלהם, כך שיתאימו לתקן 666ַתקאם שהינו תקן כללי ולא לז'כרון 666ַת66א₪. כד? לפתור את הבעיה הזו, יש צורך לבנות תכנית תיאום שתציג את זיכרון | 6006ת06א₪| כאילו היה 66סִַתקא₪. הכעו* המקובל לזיכרון 6ַסְתקאש הוא: 8 ע מססמס 666תמקאם - פם למי שהתבלבל, הנה סיכום קצר: במחשב אישי עם מעבד 80286 ומעלה יש צורך להפעיל תכנית תיאום שתציג את הזיכרון הנוטף שעל לוח האם, כז'כרון מוגדל (86066ת56א8) או כזיכרון מורחב (0ַסְַַתהַסאם), או בחלוקה כלשהי ביניהם. תכנית זו מופעלת דרך קובצ 16.55עא00. מערכת ההפעלה 205 (החל מגירסה 3.3) מאפשרת לתכניות שונות של מערכת ההפעלה שימוש חלקי בזיכרון ההרחבה ובכך היא מפנה מקום במסגרת ה-8א640 הראשונים. את זה נסביר בהמשך. ההת:יחסות אל הזיכרון שמעבר ל-8א610% נעשית גם בהגדרת התצורה בעת הפעלת המערכת (למעבדים 80286 ומעלה). 215 השליטה על תצורת הזיכרון נעשית בשתי דרפים: - תכנית 50105 של רכיב 0805 במערכת. - התקני הניהול (2210628 269106) שבקוב 10.9958קא00. תכנית קטז55 0₪05 במחשב מסוג 80286 (מחשב ‏ ע8) ומעלה ישנו רכיב הנקרא ]את 00805 (348 עסססט6ת0ס10מ56 186א0 6%81א8 עע%8ת1600קמסס). בזיכרוןו זה נשמרת התצורה (5₪105) של המערכת. הפרמטרים של המערכת לעולם לא ימחקו (כי זהו רכיב מסוג אסַתק₪ם₪). במחשב מותקנת סוללה קטנה, אשר שומרת על ערכי הזמן והתאריך, אך נתוני 52102 0805 לא יימחקו גם אם הסוללה תפסיק לפעול. שמירת ה-5₪102 חשובה, מכיון שהמשתמש מגדיר בה, בין השאר, גם את סוג* הזיכרון וחלוקתו. דוגמא ל-5₪105: 2 (1.00 חסו5ץ6) עְ%וּ[0%1 55107 אוחססהץ 6 פפתפָוּה [[ | 1990 ,1985 .16| 65ו0[08סהה66] אוהססת? (6) 2:]|:11 2, ,10 זב 5.25", 8 :ו 5566 55 :ה 6%%6א5ום : 01506566 סע' : 015% 3870 4 %סא :> א015 6ז3] | :1 6600ו? 1% ל 0: 46 סו :חס 06% )חטא ]7 566 6‏ 76 ₪4 |ץ6 0 17 977 300 5 97 הוראות להגדרת 58105 תמצא בחוברת השייכת ללוח-האם המורכב :0% 8105 583608 : 1660/ 503008 :וו8360)1 1060 : 63 640-1024 46 68 ו 646 6 -/ סג 8 640 8 384 8 1024 164 %סא 2 0 5ע5 מסך 50102 במחשב שלך. אם אין לך, בקש אותה מהמוכר, 216 : סח 8456 : 160 060ה%6א2 : סוה ₪5 :א 80376 ++0 1 וש בדרך כלל תקבל את הפרמטרים מוכנים לפי דרישותיך בעת הרכישה, אך ראוי שתדע כיצד לשנות אותם אם תרצה בכך. התקני הניהול (06וש6) שבקובץ 6.5+5=אס0 התקן הניהול 8% (סתסשסקהתם8? עעסםס/ 6ַסַתקא₪) מסופק על ידי יצרן לוח-האם (בצירוף החוברת - זוכר?) והוא כאמור תומך בתקן 5אמ-1.18 (עַעספסא 666ת8ק8א₪ 05006ע162/-661ת10018-1 1080108 ). שים לב שהתקן זה מותאם ללוח-האם ולכן, התקן ניהול של לוח-אם אחד לא יתאים בהכרח ללוח-אם אחר. את הוראות ההתקנה של התקן ניהול הזיכרון תמצא באותה חוברת של לוח-האם שקיבלת עם המחשב (נושא: עעסם6 606תהסאם - אום %תמ התה ). פעולות לניצול כל מרחב הזיכרון: - הגדר 58105 ברכיב 0805 של המערכת. - העתק את התקן הז'כרון שקיבלת למחיצה הראשית של כונן 6. למשל: הקובף פצַ5.משקס>% הנו התקן להול הז'כרון שצורף ללוח-האם של המחשב שלי. אצלך במחשב, עשוי להיות קוב% בשס אחר. - בקובצ 10.5%5:א00 צריך להיות המשפט הבא: 8. טטססס = 660106 בדרך כלל לא צריך להוסיף לשורה זו פרמטרים. מידע נוסף תמצא בחוברת שסופקה לך עם המחשב. - הפעל את המחשב מחדש. בתוכנת 5.0 205 תמצא מספר התקנים לניהול זיכרון: - 8צ8.שפם1ת - ניהול זיכרון עעסמסא 666םת₪456 למחשבים עם מעבד 80286 ומעלה. ההתקן מאפשר את השימוש בסוג זיכרון זה ודואג ששתי תכניות לא *וכלו להשתמש באותו קטע של הזיכרון בו-זמנית. חייבים להתקין אותו אם רוצים להשתמש בזיכרון מסוג עַ2ע₪0₪0 666ת6טא₪. - 6א 6₪₪386.6‏ - מדמה ‏ 'כרון| 6686ת8קא₪ בז'כרון מסוג 4 במחשב עם מעבד 80386 ומעלה, ומאפשר להשתמש בזיכרון העליון לטעעת תכנשות והתקנים. ‏ יש לטעון את 58 לפני הפעלת 6א6₪2386.6. הפקודות בקוב 0.5 9.נ1ת = 66106 6 868א6₪₪386.0 = 600106 פמט ,ם1₪ת = 605 7ך2 לסיכום נציג לדוגמא הגדרה של קובף 10.5%5שא00 במערכת הפעלה 09 205 עם כל התקני הזיכרון לחלק הגבוה. הגדרה זו תריצ את מערכת ההפעלה בזיכרון מסוג 8066ם₪466 ובכך תפנה מקום במסגרת 8 הראשונים. קובצ 16.595א00 צריך להיראות כך: 5 וסנת = 660106 משט ,ג18ת = 605 6 פטס = 600106 8 = 18ת660106 0 = 21168 0 = 85ע226טס - טען את 9ץ8.מסמנת - טען את מנהל התקן הזיכרון הנוסף (8ס8ַתאם₪) אם קיים. (בדוגמא שלעיל לא קיים התקן זיכרון ‏ 666ת66א₪ חיצוני). - טען התקנים אשר משתמשים בזיכרון מסוג 0066ת66א₪. (בדוגמא: טעינת מערכת הפעלה 205). - במחשב 386 טען את 6א0₪₪386.6 - טען התקנים אשר משתמשים בזיכרון מסוג 666תסאם - טען התקנים אשר משתמשים בשזיכרון העליון (4אע) בעזרת 00101 מה עוד ניתן לעשות עם זיכרון אג3? - הגדרת כונן שלא מוכר על ידי 8105 א80. - שמירת כתובות של קבצים שימושיים לקיצור זמן הגישה לקובא. - הגדרת תכנית זיכרון מטמון לדיסק - 6ת086 18%כ. - הגדרת דיסק בפועל - 62106 א4ת, או 215% 0081ע1/. - זיכרון צללים - 34% שסספתפ. מידע נוסף על אפשרויות השימוש בזיכרון נמצא בספר "המחשב האישי למשתמש המקצועי", | משה קליג' ועידו שרון, הוצאת הוד-עמי, ספט' 1991 (עמודים: 50-58 ,224-230). 218 המקודה !וו המלה ₪4א היא קיצור של צתסאמא. בעזרת הפקודה %מא ניתן לראות את ניצול הזיכרון על ידי התכניות השונות השוכנות בו ברגע מסוים. הפקודה שימושית גם כאשר רוצים לראות: א. האם ההגדרות (קט860 0₪05ס) של מערכת המחשב בשילוב עם ההגדרות של תוכנות ניהול הזיכרון (פעפט1עע 260106) בקובצ 106.5%5א00 נקבעו כראוי (הגדרות מסוג זה דרושות במערכת שבה מותקן מעבד מסוג 80286 ומעלה). ב. כמה זיכרון פנוי נשאר לאחר שנגמרה הטענת מערכת ההפעלה על כל קבציה. מבנה הפקודה: [צ+618981/ 6000₪/ םהעשסעכ/] מסם השימוש השכיח בפקודה הוא פשוט לכתוב %₪א ולהקיש עססתם. בדוגמא זו, הזיכרון של המחשב הוא 208: 6₪ם<:0 ץעסמסם 81ת610מ6טתס6 60581 668עט 655360 65 600 808118016 568ע2 655360 6 מעפסעק 600%68016א6 808%6ע18 504848 עעסמסם ₪08 50681 668עס 1041792 עע0סמ6ם 109 2266 68סעס 1088576 ץסמסם 646 פטסגש61תסס 50081 668עס 393216 ץססמ 6026066א6 פטסגוש61תסס 6 פססעס 393216 הסבר: הזיכרון הרגיל (עַעסש6 81ַת10ס6ת6טם00) של המחשב, הוא בתחום של ה-640% הראשונים, שהם 655360 בתים. כל הזיכרון הזה עומד לרשות מערכת ההפעלה (48118016). הזיכרון המקסימלי הפנוי לתכניות הוא 544848 בתים בלבד, מפני שחלק מקיבולת הזיכרון נדרש למערכת ההפעלה. 29 הזיכרון מסוג פמסאגפאם (₪69) הנו בגודל של 1441792 בתים שהם א1408% (כאמור, קיבולת הזיכרון המקסימלית במחשב הנבדק היא א2088% שהם 8א2). כלומר הזיכרון שמעבר ל-680% הראשונים הוגדר בתור 668מ8%08. חלק מזיכרון זה הוגדר בתור זיכרון פעסאמנאם בגודל 393216 בתים (א384%) שהם ההפרש שבין המספר 2 לבין המספר 1048576 (₪65 2206). הערה: התדפיס שלעיל מתייחס למערכת מחשב שבה הותקן התקן זיכרון שאינו של מערכת הפעלה 5 205. זה לא היה 5ע5.מפמנת ולא נעשה שימוש ב-6א6₪₪386.6. בשימוש בהתקנים אלה הפלט של הפקודה אמא יראה אחרת, אם כי דומה. ניתן לקבל "דין וחשבון" *ותר מפורט על ניצול הזיכרון הרגיל (עד 680%8) ועל ניצול הזיכרון העליון של המחשב. בדרך כלל נרצה להריצ פקודה זו מיד עם גמר הטענת מערכת ההפעלה וקבציה (עגם. סמאמסעטה ו-5צ10.9קא00), כדי לבדוק כמה מקום נשאר פנוי עבור תכניות. להלן דוגמא של הרצת הפקודה אמא מיד לאחר הטענת מערכת ההפעלה: %+618581/ מ6ם<:0 א6] ת1 5126 1 מ1 5126 ספא 00 (59.18 ) 8 5 100 (4.18 ) 2 סאפ 310 (13.98 ) 120 אתאססיד 10 (8.6%8 ) הד א 200 (9.10 ) 206 8 2000 (10.38 ) 106 וו 100 (6.89 ) 2 מסהתד 20 (0.1% ) 8 ממות 00 (532.2%) 0 מחתץק (532.38) 1 :: ממתת 70681 (א532.3) 515024 | :מהעפסעק 60 801818216 608ע0 70681 (532.1%) 508888 :1 מפעפשסעק 6901108016 1808680 ץעסמסם 65 00681 פסטעט 1081792 עעסמשסם 265 2266 668ע0 1018576 ,₪002 6806666 פט1800סתסס 50581 68סעס 393216 צעסשסת 006ת00א6 61800198תס0ס 808118016 605עכ 393216 220 מערכת 5 209 מאפשרת לפנות לפחות 45% מהזיכרון הרגיל, על ידי העברה של חלקים מתוכנת מערכת ההפעלה ששוכנת בו, אל הזיכרון המורחב. במערכת מחשב זו אפשר לפנות עוד 8% כאשר משתמשים בתוכנות ניהול זיכרון של 5 05פ, כמו סשט,ת18ת=605 5ע5.מסשנת או 6. 386 מותס כלומר, במקום כ-א532 זיכרון פנויים בדוגמא זו, נקבל 584% זיכרון פנוי] חברת %162050+6 טוענת שניתן במערכות מסוימות להגיע ל-621% פנויים! נוכל לקבל תמונת זיכרון, כמו בדוגמא זו: ת6ם<:0 עעסמסם 81ת10סתסטת0ס 00081 65טעס 655360 5 סס 808118016 068ע0 655360 6 מפפפסעס 6860068016 1828056 598628 עעסמסם 09 50581 668עס 1881792 ענסמסם 09 2266 665עס 1088576 עסמסת 8 פ0008ש01ת60 00081 665עס 393216 ץעסמסע 666ת56א6 פטס0ש1סתס6 808118016 פפטעס 0 צֶעסמסם %%5 808118216 605עכס 327680 8 עע0ם0 818 ת1 6ת268166 5-205א 221 פקודות מערכת הפעלה 05 ברשימת הפקודות המובאת להלן נמצאות כל הפקודות של מערכת הפעלה 205 בכל הגירסאות, כולל גירסה 5.0. מקרא [ פקודה פנימית (81תע66םמ1) של מערכת ההפעלה 205, אשר נמצאת במעבד הפקודות וטעונה דרך קבע בזיכרון - 158 (%ם365160 ע568 6סבת1מע16). ח פקודה חיצונית (1תעססאם) לעומת זאת, היא קוב תכנית חיצונית, אשר מערכת ההפעלה טוענת אותה לזיכרון לשם ביצוע. 5 הפקודה קיימת בגירסה 5.00 בלבד. *,7 | ניתן להשתמש בתווי הכללה (65ע08 0118) על מנת להגדיר שם/שמות קבצים בפקודה. הגדרת פרמטרים לפקודות לרוב הפקודות *ש פרמטרים שהם חובה (בדרך כלל מעט), ויש פרמטרים רבים שהם רשות. סדר הכתיבה של הפרמטרים האלה אינו חשוב !1 כדי לסמן את הפרמטרים שהם רשות, נהגנו כך: [] כל מה שכתוב כין סוגר*ם מרובעים, [‏ ], העו רשות, או אפשרות לבחירה בלבד. אם רצונך להשתמש בפרמטר, הקש רק את מה שכתוב בין הסוגריים (אל תקליד את הסוגריים!!1). / ניתן לחזור על הקטע שבין הסוגריים המרובעים מספר פעמים. : שם הכונן. 3 תזהץ שם ספריה או נתיב (נכתוב למשל: 9%828111₪ט06ס1). הערה: אם לא תציץ ג8:286, או אם תציין רק את הפרמטר/ים של הנתיב, תניח 205 שיש לקחת את הכונן/ספריה המוגדרים כברירת מחדל. 6 שם קוב (כתבנו כך לשם הקיצור, אך שים לב ששם הקובף מורכב משני חלקים: 186 - שם "פרטי". 6 - שם "משפחח" (חלק זה הינו רשות). אותיות גדולות נכתבו רק לצורך הבלטה, ניתן לכתוב גם באותיות קטנות. בפקודות שבהן יש פרמטרים בעלי טקסט מוגדר לכתיבה, כמו א0, קת0, ת/ וכדומה, השתמשנו באותיות גדולות לשם אבחנה בלבד בינן לבין השאר. | כאשר סימן זה מופיע בין פרמטרים, משמעותו שיש לבחור רק באחת מהאפשרוזות. 222 ביו הפקודה לבין הפרמטרים שלה חובה לכתוב תו רווה (א%ת518). בין הפרמטרים יש לרשום רווח, פסיק או נקודה-פסיק, כפי שמוצג. כאשר מפעילים פקודה חיצונית, ‏ יש צורך בנתיב גישה לקובצי מערכת ההפעלה הכוללים אותה (באמצעות הפקודה ב86כ), או שיש לכתוב במפורש את מסלול הגישה לפקודה. לעניין זה משמעות מיוחדת כאשר משתמשים בדיסק קשיח: נניח שפקודות מערכת ההפעלה נמצאות בספריית 205 בכונן ‏ 0 ויש נתיב (תס8ק) מתאים המפנה לספריה זו, למשל: :6:;0 צלגק בעבודה עם דיסקט בלבד, דיסקט 205 צריך להיות בכונן 4. כל פקודות מערכת ההפעלה 05 את הפקודות וההסברים להן חילקנו למספר קבוצות, בהתאם לשימוש שאנו עושים בהן: א. פקודות 858-205 להפעלה מהמקלדת. ב. פקודות בקובצי אצווה. ג. | פקודות עריכה ושירות. ד. פקודות להגדרת תצורה בקובף 16.55קא00. .. ה. תכניות הפעלה להתקנים (8ע6ט221 260106). פקודות 5-05 להפעלה מהמקלדת הטסבר ופרמטרים תבנית הפקודה [5/] [פפס|א0:א1אפ/] [[שפס|אס:] א/] [...;] [ת86ס][:6]] סאפססה נתיב חיפוש של קובצי נתונים [ח]. אס:א/ מאפשר ליותר תכניות להשתמש בנתיב החיפוש. :א מאפשר לפחות תכניות להשתמש בנתיב חיפוש (תלוי בצורת השימוש של התכנית ב-205). 8/ מאפשר לשמור את הספריות המוגדרות בנתיב החיפוש בסביבת 205 לשם חיפוש מהיר (אפשרי רק בהפעלה ראשונה). א1:0ת/ הפש בנתיב גם קבצים שמוגדר עבורם נתיב חיפוש מלא בפקודה או בתכנית. 1:08ת/ חפש רק קבצים שלא מוגדר עבורם (תיב חיפוש מלא, אלא רק . שמם. כדי לבטל את הפקודה יש לכתוב אותה ללא פרמטרים, אלא עם ; בלבד. 5 [...] [:][עַ-[:]א] א5510 קביעה של שם כונן אחד לכונן אחר (ם681266010) [ה]. א כינוי של הכונן שאת שמו מגדירים על כונן דיסק/דיסקט אחר. צָ כנוי של הכונן שאליו מסיטים את פעולות קריאה/כתיבה מכונן אחר. 5 הצג אם קיימת הפניה לכונן זה. כדי לחזור למצב הראשוני יש להקיש את הפקודה ללא פרמטרים. 23 [5/] [826ת116? [תטהק][:4]] [א-|א+] [5-|9+] [ג-|4+] [ת-|ת+] מנתזדה הצגה ושינוי של תכונות קובצ [ח, *,?] -/+ הרם/הורד סיבית הקריאה בלבד (1מ36880). -/+ הרם/הורד את סיבית 6ט1ת420. -/+ הרם/הורד את סיבית המערכת (מ556צ5). -/+ הסתר/בטל הסתרה של קבצים נסתרים (ת811886). 6מ8ת110), תסהק, 6 יש לציין לפחות את שם הקובף. 5 יש להתייחס לכל טפריות המשנה של הספריה שבה פועלים, ללא פרמטרים אחרים. טס ₪ ₪ נם [ג/] [א/] [5/] :8 [₪6ש8ת2116?] [ת86כ]:8 קשאסגם [[0₪9116ס1 [ת86ק][:1]:]8/] [1:616/] [2:8866/] [[5126:]ק/] גיבוי קבצים מדיסק לדיסקט [ח, *,?] 5 בצע גיבוי גם לתת-ספריות. א/ גיבוי של קבצים שסיבית 6ט1צת8:6 שלהם היא + בגמר העתקה הורד סיבית זאת ל - 3/ העתק בסוף הנתונים בדיסקט. הפעולה 4מססקג. 868 פירמוט של דיסק/דיסקט היעד. אס הוא אעו מפורמט בהתאם לקיבולת הרשומה ב-85126. בגירסה 5 כותבים ב-8126 את קיבולת הדיטקט בבתים. 86 העתק רק קבצים ששונו ב-8806, או לאחר תאריך זה. 86 גגיבוי קבציס שנוצרו ב-1₪6ט, או לאחר זמן זה. 86 ררשום לקוב% 1066116 את תהליך הגיבוי. בקרה למשתמש. [פעס|אס] אגמתם קביעה של בדיקת הקשה של 1+0ע06 (70) על ידי המשתמש [5]. אס בדיקת ההקשה 1+0ע06 תעשה בכל פעולות קלט/פלט במהלך ביצוע התכנית. אע בדיקת ההקשה 0621+0 תעשה רק בקריאה מהמקלדת, או בכתיבה למטך. ראה 08218 פס [אאא] 0802 שינוי דף-קוד [פ]. אאא מספר דף קוד שיש להפעיל (ארה"ב - 437, מתאים גם לישראל). [ [..] [תטסהס][:6] האזפאס [] [..] [ם86פ][:8] פס שינוי ספריה. זו תהיה "ספר*ית ברירת המחדל" [9]. אם מקישים .. לפני שם הספריה, המעבר נעשה לספריה ברמה הגבוהה יותר. אס מקישים בלבד - עוברים לספריית השורש. אם מקישים לפני שם הספריה, המעבר נעשה דרך ספריית השורש של הכונן. המסלול יכול לכלול מספר טפריות עם הפרדה של ביניהן. [צ/] [ש/] [6ש8ת116+] [תש8ק][:6] א05ס בדיקת הדיסק או הדיסקט (ח]. 1186 בדיקה אם הקוב מפוצל (606מסמשפטת). אק/ אפשר תיקון של איזורים פגועים. ץ/ הצג רשימת קבצים וספריות בזמן בדיקה. 204 ניקוי מסך [פ] 05 [90א/ ] [אא0א:2/] [אַת1ע50 6/] [2/] [669166] [בסהס][:8] סאהאאסס טעינת מעבד פקודות נוסף [ח]. פ/ מחזיק את מעבד הפקודות השני בזיכרון ולא חוזר אוטומטית לראשון. שַת1ע85 0/ מורה למעבד הפקודות השני לבצע את הפקודות שב-שת1ע85. אאאאא:ם/ | גודל סביבת העבודה בבתים בתחום 160 עד 32768. 68 הודעה למשתמש. [826תה116?] [ת86ק][:8] [826ת9116] [הסהק][:8] <א00 [ם=א] [/] [5/] [0/] רָא/] השוואה ביו קבצים [ח, *,?] 4 הצג הבדלים בצורה של תווי 45011. 0 התייחס באופן שווה לאותיות קטנות/גדולות. פ/ הצג הבדלים בצורה עשרונית (2601₪81). 2 הצג את מספר השורה במקרה של הבדלים. ם=א/ השווה רק את םת השורות הראשונות בקבצים. [6מ8ה110?] [תס8ק][:6] צק0ס [8₪6ת116?] [מסהק][:4] [8/ן8/] [6מ8ה2116] [תפ8פ][:4] [2|/8/] צפסס [[] [8|/8/] [8₪6ת116+] [ת8%פ][:4]+] [%/] [8/ן4/] [886ה116+] [ג86פ][:4] העתקת קבצים [פ, *,?]. 4/ קובצי 45011 העתק עד לסוף קוב (72). 8 קובצי שפת מכונה. העתק את הקובף לפי גודלו עם טימן סוף-קוב. + פעולת צרוף של קבצים שיועתקו לקובץ אחד נפרד. ?/ בדוק שהקבצים אכן הועתקו כראול. 6 ץד שינוי התקן הקלט הנוכחי להתקן אחר [5]. [66-₪ם-עע] | [עע-מם-68] | [צַע-66-₪₪] מצאת הצגה וקביעה של תאריך המערכת [5]. יש שלוש אפשרויות להצגת התאריך. שים לב לסדר *וס-חודש-שנה במחשב שלך. אפשר. לכתוב "שנה" כך: 1992, או כך: 92. [5/] 6שהת116? [םס8ק][:6] ממתם מחיקת קבצים [פ, *,?]. + 5/ בקשת אישור לפני מחיקת קוב. [[ 1866210668 : ]] 8/] [₪/] [2/] [6מ8ה116?] [תטהק][:8] תד [ע/] [8/] [8/] [[ש66ע0סע80[:]] 0/] רשימת | קבצים וספריות, | גודל הקבצים, | תאריך יצירה/עדכון, | מקום פנוג בדיסק/דיסקט [פ, *,?]. פ/ הצגת עמוד אחר עמוד. כדי להמשיך יש להקיש על מקש כלשהו. / הצגה רחבה של שמות הקבצים בלבד. 205 8 הצגת הקבצים שהתכונה שלהם היא 8. התכונה 8 מציינת: - קבצים שסיבית 6ט1םת0ע8 בהם מופעלת, 2 - ספריות, ₪8 - קבצים נסתרים, 8 - קבצים לקריאה בלבד, 5 - קובצי שסטפּע5. הסימן - מציין רק קבצים שבהם התכונה המצוינת אינה קיימת. 0 הצגת שמות הקבצים על פי הסדר ס. התו 0 מציין מיון על פי: ע - תאריך ושעה, 6 - טיומת הקוב, 6 - ספריות מופיעות ראשונות, א - שם קובצ, 5 - גודל הקובצ. הסימן - מציין מיון בסדר הפוך: מגדול לקטן. ]|| הצג שמות קבצים גם בתת הספריות (אם נמצאים בספריית השורש. החיפוש יתבצע בכל הדיסק). 8 הצגת רשימת קבצים מקוצרת, ללא כותרות. 0 הצגת שמות הקבצים באותיות קטנות באנגלית (0896 ספשסם). [8/] [1/] [[:4:]8] <א0סא5דם השוואה בין דיסקטים מאותו סוג [ח]. 1 השווה רק צד אחד. 88 השווה רק 8 גזרות במסלול. [צ/] [1/] [[:6:]4] צפססא8דס העתקת דיסקטים מאותו סוג בלבד [ח]. 1 העתס רק צד אחד של הדיסקט (לדיסקטים מדגמים *שנים). / בגמר העתקה יש לבדוק תקיפות (ת81168%10ט) של הפעולה. [ע0פדוז/ ] [840905/ ] [ת=מ2דפסטם/] [.1והדפא1טה/] צשאפסס [ [66%6 ]=86ת8020] [מאזהיפתטע0/ | דתתפאד ] עריכת פקודות 205 ודפדוף, הגדרת פקודות מקרו ל-205 [ח, 5]. את טעינת עותק חדש של תכנית צ205%8 לזיכרון במקום עותק *שן. ת=8005128/ גודל זיכרון שמוקצה לפקודה. מחדל: 512 בתים. 5 הצגת כל פקודות המקרו שהוגדרו בתכנית ע205%8 (אפשר 8/). סז הצגת הפקודות האחרונות שניתנו ל-205 (אפשר 8/). ץתפפא1/ מצב החדרה בעת עריכת פקודה. שאזת1פתתע0/ מצב החלפה בעת עריכת פקודה. סמהתסעסהם | עריכת פקודת מקרו בשם 65א66. [8/] [[[ת]65ע:] 0/ן17/] מעפ5סם טעינת מעטפת 8 - מערכת תפריטים [ח, 5]. 1/ הצג במצב טקסט (066א 6א16). / הצג במצב גרפי (4066 00802168). 8 כושר הפרדה של המסך: 1 - נמוכה, א - בינונית, ₪ - גבוהה. ת כושר הפרדה כאשר יש *ותר מברירה אחת. 8 הצגה בשחור-לבן. [099=א0=₪] [סעטה ןפ 0|א0] ₪06386 הגדרת זיכרון מסוג 866666 כזיכרון מסוג 666ת8ק:₪ במחשבי 386 [ח, 5]. ןאס הדלק, כבה, הפעל אוטומטית את התכנית לפי דרישת היישום. קפס | אס הפעל או הפסק את המעבד המתמטי. 86ת116) [ת8%ק][:4] מפגתת מחיקת קבצים (ראה את הפקודה /8פ) [פ]. 26 16 [בסהק][:6] אדמכמאם [6מ8ה110?] [ג6:[]28%] הסבה של קוב 5א₪ (הראשון) למבנה בינארי [ח]. דצאם חזרה לתכנית שממנה בוצעה *ציאה זמנית למערכת ההפעלה [5]. מ8610ת889%01 [[... ] 6משהת116? [ת8%ש][:8]] סאגפאםת הרחבה של קוב דחוס כלשהו של 5 5 מהדיסקטים המקוריים [ח, 5]. 6+ שם קובא המקור. ת8610ת865%1 שם היעד: כונן וקוב* שבהם *ירשמו הנתונים. [א/] [...] [מטת=:82] [מטת=]:61 אמפ0נפוע פתיחה מהירה של קבצים וספריות לשם גישה מהירה *ותר אליהס [ח]. מטת מספר הקבצים המירבי שהפקודה תשמור בזיכרון. א/ גתוני הקבצים לפתיחה . מהירה **שמרו בזיכרון 24088666 ולא *תפסו מקום מתחת ל-640%868. [8262ה9116] [8261ת116?] רָ₪/] [צ/] [א/] [הפע/] [ַע/] [0/ [8262ה110?] [8261ה2116] [תתם/ 83 רדר ₪ < שס וו ריר השוואה בין קבצים, או קבוצות קבצים והצגת ההבדל ביניהם [ח, *,?]. 4/ השוואה של קובצי טקסט (45011). הצגה מקוצרת של ההבדלים. 0 להתעלם מהבדלים בין אותיות קטנות לגדולות באנגלית. 2/ השוואה כקובצי טקסט. דיווח מלא על הבדלים. 8 מספר שורות לא שוות שמעבר לו תופסק ההשוואה. מחדל: 100. א/ הצג מספרי שורות בהשוואת קובצי טקסט. 1/ התייחסות | לרווחים וטבולטורים | כתווים נפרדים. התייחסות | ברירת המחדל מרחיבה רווחים לטבולטור כשצריך השוואה מסוג זה. א/ צמצום ודחיסה של רווחים וטבולטורים לרווח *חיד ואז ביצוע של ההשוואה. 8 השוואה של קבצים בינאריים. תתת/ מספר השורות שצריכות להתאים לאחר שמוצאים הבדל. אחרת - גם הן *וכרזו כלא מתאימות. 2 כוללים גם את הכינוי של הכונן והנתיב. אק עריכת המחיצות בדיסק הקשיח [ח]. זהו פורמט לדיסק הקשיח, שים לב!1 בעת הביצוע, מוצגים למשתמש תפריטי הוראות המכילים פרמטרים שונים. [.. .6ש8ת116? [הס8פ][:4]] [1/] [א/] [6/] [ץ/] פאצק חיפוש מחרוזת תווים (אַת1ע56) בקוב והצגת השורות שבהן נמצאה [ח]. ץ/ הצגת כל השורות שבהן מחרוזת החיפוש שַת1ע56 איננה מופיעה. 0 הצגת מספר השורות שבהן נמצאה המחרוזת המבוקשת. א/ הצגת מספר השורה שבה מופיעה המחרוזת בכל קובף החיפוש. 1 התייחסות שווה לאותיות קטנות/גדולות. 207 בפ/ |8/] [8/] [3/] [1/] [ט/] [6/] :6 צתאתסע י [5/!/5/] [8:8126/] [ט/] [0/] [18061:ט/] :6 עהאתסע [8|/5/] [8ע560%02:א/] [1:5286%8/] [ט/] [60/] [0:18061/] :6 צגאתסקע [81/5/] [3/] [1/] [ט/] [8/] [18061:ט/] :6 צגאתסע הכנת דיסקט לשימוש [ח]. בפקודה זו ישנס מספר פרמטרים *יחודיים לגירסה 5. פורמט מהיר, שימוש בפורמט קיים ושמירת מבנה הדיסק/דיסקט לצורך שחזור עתידי שלהם [גירסה 5 בלבד]. 0/ ביצוע פורמט ללא יכולת לשחזר בפקודה 41א0אט [גירסה 5]. 1 פירמוט של צד אחד בלבד של הדיסקט (דיסקטים "5.25). 4 פירמוט דיסקט 8א360 בכונן 1.288 ("5.25). 8 פירמוט של 8 סקטורים במסילה ("5.25). 8/ השאר מקום לגרעין תכניות מערכת הפעלה בלא להכניס אותן. 8] הכנס את קובצי גרעין מערכת הפעלה לדיסק/דיסקט המפורמט. 41 בבגמר התהליך *נתן לדיסקט השם 18061. אפשר ללא ציון שם. 6 הגדרת קיבולת דיסקט לפירמוט: א1.44, א720%, א1.2, א360 [5]. 5606028:א/ הגדר מספר הגזרות במסלול (לדיסקטים "3.5). 8 הגדר מספר המסלולים בדיסקט ("3.5). 85 | [אאא] מפגעגת0 טעינת דף-קוד גרפי לזיכרון [ח]. אאא מספר דף-קוד (ארה"ב - 437). לקבלת מסך עזרה להקיש ?. 58, לכקבלת מספר דף-קוד הפעיל. [פסם | פדפ:אסמנאצתפ/] [פס8[]/10/ זְָה/] [טססת+עק] 05דאת4ת0 טעינה של תכנית הדפסה של מסך גרפי [ח]. 660מ+עק כינוי לסוג המדפסת. אס לא מציינים: מדפסת סטנדרטית *במ. 8 הדפסת המסך בשחור/לבן. הדפסת האותיות הינה בצבע השחור. 8 הדפסת הרקע בצבע, כאשר אפשר במדפסת. 2 הדפסה ממסך 105 שמותקן במחשבים ניידים. פסן | מ אסמעאז1ת2/ גודל תמונת ההדפסה. ניתן לכתוב גם ..28/ 0 הפעלה של תכנית 84510 [ח]. תכנית זו כלולה בגירסאות קודמות. בגירסה 5 כלולה 034510. [6ת₪8םס6] זמ קבלת עזרה [ח, 5]. 4תהממס6 הפקודה שאודותיה מבקשים הסבר על המסך. [םס8ס[:6] :8] א101 פ/ :6 אנסנ הרחבת נתיב החיפוש, על *די צירוף כונן לנתיב החיפוש בספריות [ח]. + הכונן שיש לצרף. ת86ק:4 הנתיב (כונן ונתיב) שאליו יצורף הכונן שצוין קודם. 2/ ביטול ההגדרות שנעשו. [מתת:פ1/] [5/] [[[6מ8ת116+ [גס8ע][:6].] [עעצ],] אא] מצסא טעינת קוד מקלדת [ח]. אא קוד המדינה: 118 8צ%8 - ישראל. ברירת מחדל: ארה"ב - 058 מצםא. צָצֶץץ מספר דף-קוד המגדיר את מערכת התווים. 208 116 שם הקוב> המגדיר את המקלדת, מחדל: 5צ5, פת04מצטא. ₪ מקלדת מורחבת מותקנת במחשב 8086. ע/ ציון של המקלדת שמשתמשים בה. [8:[]18061] מממגן קביעה או שינוי של שם דיסק/דיסקט [ח]. [8ע600מהעהק] 6מע8ת110? [ב86כ][:4] 0₪1081ה10 [866628ע8כע] 6מ8ת2116 [תל8:[]28] א טעינה של תכנית שוכנת זיכרון (198) אל הזיכרון העליון [פ]. [צ:018951/ | שטססכ/ | םהסשספק/] |תחן הצגת תפושת הזיכרון הפנימי [ח]. אפשר לכתוב את הפרמטרים בקיצור. פ/ הצג את רשימת התכניות הטעונות בזיכרון. פ/ הצג תכניות, 2210698 106ש6כ ונתוני תוכנה שונים של 505. 0 הצגת (תוני תכניות, נתוני מצב, גודל תכניות ומקום פנו* בזיכרון על פי סוג השימוש בזיכרון. להצגת מצב בלבד יש להקיש: אחא [[... ] [168עשת6-]6ט2601/] [נג] . ]:6] תסהתתזא [ט/] הסתתצת [אצתתפ/ ] הסתחדון שמירת נתונים חיוניים של הדיסק/הדיסקט לשם שחזור במקרה תקלה [ח, 5]. 1/ שמירה של הנתונים החדשים בלבד. 6 טוען את התכנית העוקבת אחר מחיקת קבצים עבור הכונן 6ש6:1. 989 מספר הקבצים המירבי למעקב. 0 מוריד מהזיכרון את התכנית למעקב אחר מחיקה. / א%פ/ שמירת טבלת המחיצות של דיסק על גבי דיסקט. לקבלת מידע אודות הדיסק שבכונן הנוכחי הקש: הסתחצא. הספם [:8] הדסאת מסהס [:6] פא יצירת ספריה בספרית השורש או בספריה אחרת כלשהי [5]. חספ *כול להכיל נתיב של מספר ספריות. שליטה על התקנים חיצוניים - מפסא [ח]: [[ש,] [68ת11],] [שהת6] [:]תד10 מססא [ץ=צהעטת] [85=1א11] [00856] [ : ]הדק1 שפססא הגדרה של מדפסת מקבילית [ח]. ת מספר המדפסת (1, 2, 3). (או ע8ת0) מספר תווים בשורה. למסך: 40 או 80. למדפסת: 80 או 132. (או 88ח11) מספר שורות באינצ' (6, 8). קובע את תגובת המחשב במקרה שגיאה: ₪ - הודעת שגיאה, 8 - הודעה "תפוס", ק - נסה שוב, 8 - הודעה "מוכן", א - אל תנסה (מחדל). 0-מ 209 [בנך[ס.ם 8₪, ] 88580165 ] ע16פפק, ] 806ם] [:]תאסס מססת ךש=צתדתת] [09=9עפ] [418=6פ] [פ=עצצתהק] [פ=פטאפ] [:]תא00 מססא הגדרה של כרטיס תקשורת טורית [ח]. ת מספר הכרטיס הטורי (1 או 2). וי מהירות העבודה (3856 6ט88), שתי הספרות הראשונות: 30 במקום 0, 24 במקום 2400 וכד'. צס1ספס סוג סיבית הזוגיות: ₪ - זוגי (מחדל), 0 - אי-וגי, א - אין א - אתהם, 5 - רווה. 1-98 מספר טיביות הנתונים (7 או 8). 8נכת מספר סיביות הסיום (1, 1.5 או 2). ב תגובת המחשב במקרה שגיאה: ₪ - הודעת שגיאה, 58 - הודעה "תפוס", 2 - נסה שוב, 8 - "מוכן", א - אל תנסה (מחדל). 6פת110) [ת86כ][:8] ([... זָעְעץ) )=מת1פטתק ₪ 00 800106 מססת עְעַע=₪018 01 ₪ 4601065 מססא זפמתתמת 00002408 300106 מססא [5 0 ] ₪ 860108 מססא הגדרת תמיכה בשפות שונות במדפסת מקבילית ובמסך [ח]. 6 מסך - מסס, מדפסת - 1061 וכד'. מתופטתת הכנת מספר דף-קוד. 07 | בחירת מספר דף-קוד. הפמתעסת רענון דף-קוד. עַצְעַ מספר דף-קוד ארה"ב - 437. 116 שם הקוב המכיל את (תוני דף-קוד. הסיומת: 091 כמו למשל 1 עבור מסך מסוג זה. 5 הצגה של דף-קוד הפעיל. [: ]1-00 : ]ח11 | מססע הכוונה של פלט מדפסת מקבילית אל קו תקשורת. ם, ₪ מספר היחידה הרלוונטית. [4=צ,1טע פ=מדגת] [:]א60 מפסא הגדרה של אופן השימוש במקלדת [ח]. ם קצב השידור של תווים רצופים למחשב (1 עד 32). 4 השהיה עד לזהוי לחיצה רצופה (הערכים: 1 עד 4, כלומר מ-1/4 שניה עד שניה אחת. מחדל: 2). [[ד, ] 156ת5, ] [סאסא ן ת00 ן מו [ ת] אפסא [ת, ] [0אסא | ת00 ן תאם ן ת] מפסא [8=מא11] [ת=0019] [:]א00 מפסא הגדרה של המסך שמשתמשים בו [ח]. , םת מספר תווים בשורה (80 או 40). יכול גם להשתלב בפרמטרים שונים. תפ | תצוגה בשחור/לבן. ת00| תצוגה בצבעים. 0 מסך מונוכרום (מספר תווים קבוע - 80) . % ככוון תנועת הסמן: 1 - שמאל, 8 - ימין (למסכי 004). ד הצגת צורה לבדיקת כיוון הסמן. ם מספר השורות במסך: 25, 43, 50. 2 [51005/] [800106] מססא הצגת הסטטוס של התקן כלשהו, או של כל ההתקנים המחוברים [ח]. 68% הכנעוי של ההתקן. 5, לציין שרוצים רק את הנתונים של המדפסת שהופנתה לתקשורת. כדי לקבל נתונים על כל ההתקנים יש להקיש: פפסא 0)')בלבד. 86ת116? [ת86ק][:6] > מחסא מתסא | 6תפממסס הצגת (תונים בדפי מסך, זה אחר זה [ח]. ניתן לכתוב כפקודה עצמאית, או כהמשך לפקודת הצגה במסך או הדפסה. 6הת116? [ב86ק][:8] סאסטפתא טעינת מידע ספציפי למדינה - דף-קוד [ח]. [...[םפהק][:8];] [בסהאס][:8] זדגק הגדרה של נתיב חיפוש לאיתור קובצי תכניות [פ]. כדי להציג נתיב הקש "2418". כדי לבטל נתיב שקבעת הקש ";זדגק". [5108ע5ט0:5/] [228126שס:8/] [2:660106/] עאצתק [1/] [68126ט6ש0:0/] [5:01₪681106/] [8%616%ם:א8/] [פ/] [0/] [...[6ש8ת116?] [מס8ק][:6]] הדפסה של קובצי טקסט ברקע של פעולות העיבוד [ח, *,?]. ע/ כעוי המדפסת. למשק: 11ק1, אתק, 0081. 8 גודל מאגר ההדפסה. מחדל: 512. ניתן להגדיל עד 16386. ₪ זמן ציפיה עד לביטול המשימה, אס המדפסת אינה מוכנה. א/ הזמן לביצוע הדפסת תו אחד. מחדל: 2. ניתן להגדיל עד 285. 5/ פרק הזמן המוקדש ל-205 לביצוע הפקודה. מספר הקבצים המותרים בתור ההדפסה, אם רוצים *ותר מ-10. 1/ מחיקה של כל הקבצים המחכים בתור להדפסה. 0 מחיקה מהתור של הקובצ הרשום לפני והקבצים הרשומים אחרל. פ5/ הוספה לתור של הקוב הרשום לפני והקבצים הרשומים אחרי. [%א6פ-6>קשספק] | שקאסתק קביעה של פניית המחשב, הנקבע על יד צירוף של פרמטרים [5]. 8 הצג את הסימן | 2 הצג את התאריך. 8 הצג את התו ₪50806. 80 הצג את התו < 8 הצג את הסימן 880%52866. הצג את הסימן > א הצג את שם הכונן הנוכחי. 5 הצג את הכונן והספריה הנוכחיים. 6 הצג את הסימן = הצג את השעה. % הצג את הסימן %. -% הצג את הסימן 018676068 ו-תעש66ת 21886ע08. טשאסט אוסף תווי 45011 שיופיעו על המסך. לרוב משתמשים בצירוף %068, כדי להצביע על הספריה הנוכחית. 21 06 הפעלה של תכנית 004510 [ח, 5]. בגירסאות קודמות כלולה תכנית 0004510. ראה תזפאת התסה פת 1086 [הסהק] [:8] המטססמת שיקום של קוב או דיסק פגומים [ח]. אם מציינים את שם הכונן בלבד, משקמים את כל הקבצים בכונן. 86ת110/א 826ה02116 [תס8ק][:8] [מתה]אטת שינוי שם קוב [פ, *,?]. 6 שם קוב> ישן. ]א שס חדש. [/] [/] [פ/] [ה/]ז [2ת82:[]28%] 886ה116? [1ת61:[]28%] מס זקתת נט/] [%/] [5/] [8/] [פ/] [62:[]28602] 2116826 [1ת81:[]28] מסגתקתה הוספה/העתקה/ החלפה של קבצים בדיטק [ח, *,?]. 4/ מוסיף קבצים חדשים ולא מחליף קיימים. לא אפשרי יחד עם 5 ו-ש. ?/ מבקש אישור לפני כל החלפה / הוספה. 8/ מחליף ‏ / מוסיף גם קובצי קריאה מוגנים (צ1ח36860). 5/ מחפש גם בתת ספריות אם קיים קוב+ מתאים. ּ/ מבקש אישור העתקה כללי לפני תחילת ביצוע. 0/ מחליף רק קבצים אשר התאריך שלהם נמוך מתאריך העדכון. [פ/] [5/] [[6ש8ת116/] ם86ס][:62] :61 מהסדפתת [פ/] [א/] [א/] [₪6צט:ם/] [2:51₪6/] [84:6806/] [8:0806/] שחזור קבצים שגובו על-ידי הפקודה 02א840 [ח, *,?]. 5 משחזר גם תת-ספריות. 2/ בקשת אישור לפני כל שחזור של קובצ. 8 שחזור קבצים שנוצרו או עודכנו בתאריך 2866 או לפניו. / שחזור קבצים שנוצרו או עודכנו בתאריך 2866 או אחריו. 00 שחזור קבצים שנוצרו או עודכנו בזמן 11₪6 או לפניו. 2/ שחזור קבצים שנוצרו או עודכנו בזמן 1186 או אחריו. א/ שחזור רק של קבצים שעודכנו מאז הגיבוי אחרון. א/ שחזור רק של קבצים שלא קיימים על דיסק היעד. תספס [:68] הזסאת מסהק [:8] פת מחיקה של ספריה [5]. [[8ת1ע5%] =18016ת8ט] עשפ קביעת מחרוזת (תונים בסביבת עבודה, לשימוש במועד מאוחר יותר [פ]. 6 משתנה שרוצים להציב או לשנות. שת1תספ פרמטרים שרוצים לשייך למשתנה. כדי להציג את כל המשתנים המוגדרים יש להקיש: 9₪7. 212 [[0016%/ ] 6 [פטתפסט] [6מ8ה116?] [ת88ק:8] המטצספ מספר הגירסה ש-5.0 205 תדווח לתכנית שהוכנה בגירטה קודמת [ח, 5]. ת86ק:6 הספריה שבה נמצאת תכנית טאם, תפע507. 86 שם הקוב (התכנית) הדורש שינוי גירסה. מטתעפש מספר הגירסה ש-205 תדווח לקובף. למשל: 3.3 ע/ מחק את הקובף מרשימת תם/וחפ. 6 אל תציג את ההודעה על המחיקה. [12:10685/] [2:82806/] מתגס הפעלת שיתוף ונעילה של קבצים (מיועד בעיקר לרשת תקשורת) [ח]. 6 המקום שיש לשמור עבור (תונים לשיתוף ונעילה של קבצים (ברירת מחדל: 2048 בתים). 8 מספר הנעילות המותרות במערכת (מחדל: 20). [8₪62ה116+ [2תס8ק][:82]<] 8₪61ת116? [1תטהק][:61] [>] [ם+/] [8/] 508% [8₪62ה116? [2ת62:[]286] <] [ת+/] [8/] 5082 [| 6תפממסס] מיון נתונים: קריאה, מיון, הצגה במסך או כתיבה לקובצ מוגדר [ח]. סימון "1" שם קוב> (כולל הנתיב) שאותו רוצים למיין. סימון "2" שם קובף שאליו ינותב פלט המיון. בת מס פלט פקודה שישמש קלט למיון. 8/ מיון בסדר יורד (כלומר 2 עד 4, 9 עד 0). ם+/ התחל מיון מעמודה א בכל שורה. שים לב לסימני ההכוונה < > בפקודה. [ת86פ[:82] :61] 90851 כ/ :6 50851 הגדרת שם כונן בפועל (22108 81ט0ת1/) עבור נתיב [ח]. 1 הכינוי של הכונן בפועל. פ/ ביטול הכונן בפועל. כדי לקבל תמונת מצב של כוננים בפועל שהוגדרו, יש להקיש: 50851. :1 [ת80פ][:81] 885 העתקה של קובצי גרעין מערכת 205 לדיסק/דיסקט [ח]. ג80ק:1 הנתיב שממנו יש להעתיק את הקבצים. 2 הכונן שאליו יש להעתיק את הקבצים. [[פ | 4] [[[אא.] 58:] שם] :תת] מאנך הצגה וקביעה של הזמן במערכת (שעה, דקה וחלקי דקה) [פ]. הצגת הזמן: תת - שעות, ₪ם - דקות, 88 - שניות, אא - מאיות שניה. | א אם הזמן מוצג לפי 12 שעות, יש לציין 8%, או אק. [8/] [ע/] [תצהס] [:8] שמחך הצגה של ספריות במבנה עצ [ח]. ע/ הצג את שמות הקבצים בכל ספריה שמוצגת. 4/ שימוש בסימני 45011 ולא בגרפיקה כדי להציג את מבנה ה"עצ". , 86ת116? [ת8:[]286] ממצך הצגת תוכן קובץ טקסט על המסך [9]. 28 [צפ/ |208/ ] [.411/ |1.191/ ] [6מ8ת116? [ת86ק][:6]] מעשממסאט שחזור קבצים שנמחקו על-ידי הפקודה ,טפ [ח, *,?, 5]. 1186 שם הקובף/קבצים לשחזור. 51ז/ הצג את רשימת כל הקבציס שניתן לשחזר. שתזר את כל הקבצים שניתן לשחזר לפי רשימת המעקב (הסתת1א). 8 שחזר את הקבצים שנמחקו ללא שימוש ברשימת מעקב. צס/ שימוש בקובף המעקב בלבד לשם שחזור. [נ/] :8 +האתספאט [פ/] [צ89ל/] [2/] [ט/] :4 צהאתסעאע [/] [אג/] עגאתספאט שחזור קבצים שנמחקו על-ידי הפקודה 7את0ע [ח, 5]. 1 בדיקת התאמה בין קבצים שנוצרו מתכנית| 812208 לבין נתוגל הדיסק/דיסקט. 1 היחלצות מפורמט מוטעה של דיסק/דיסקט (ייעשה שחזור של הדיסק) מבלי להשתמש במידע שנשמר בפקודת 1808. הצגה של כל הקבצים והספריות הכלולים בטבלת המחיצות שנשמרה בפקודת אסתת1א והצגת טבלת המחיצות. פ/ כל הודעות השגיאה לסוגיהן *ודפסו במדפסת. עפחן/ | בדיקת אפשרות השחזור מבלי לשחזר עדיין. אזתת/ שחזור של טבלת המחיצות (ם61610ספק). המעט הצגת הגירסה של מערכת ההפעלה שפועלת במחשב [5]. [פעס | א0] צעצתטעט בדיקה של תקינות פעולת הכתיבה בדיסק/דיסקט [5]. א 0‏ בעת כתיבה לדיסק בדוק על ידי קריאה חוזרת, אס הכתיבה נכונה. אע הפסק לבדוק. [:8] מסט הצגת התווית של שם הדיסק והמספר הסריאלי, אם קיימים [פ]. [8862ת9116] [2ת8%6ק][:62] 8261ת116? :1 4 [א/] [צ/] [₪/] [5/] [2/] [5:8866/] [א/ | ג/] העתקת קבצים טלקטיבית, כולל ספריות וספריות משנה [ח, *,?] סימון 1: | לציון הנתיב ושם הקוב או קובצי המקור. סימון 2: | לציון הנתיב שאליו *ועתקו הקבצים. אפשר לצ'ין שם קובף אם שס הקוב המועתק שונה משם המקור. 4 העתק רק קבצים שסיבית 6ט1ת420 שלהם במצב + (ראה 18ג71). א%/ העתק קבצים שסיבית 4262106 במצב + ולאחר העתקה שנה מצב סיבית 6צתסת) ל - פ/ העתק רק קבצים ששונו לאחר או במשך 18אפ. 5/ בקש אישור לפני העתקה של כל קוב>. 5] העתק גם ספריות משנה ולא רק קבצים. ₪/ העתק גם ספריות ריקות. ץ/ בדוק כל קובצ מועתק וודא נכונות כתיבה. / קבל אישור לפני תחילת העתקה. 24 פקודות בקובצי אצווה טע ] 2116ם66הע [ת ]4:[]286‏ 0400 הרצת קוב+ אצווה מתוך קובץ אצווה שמופעל [5]. 86 ששחם קוב> האצווה להפעלה ("שם משפחה" חייב להיות 847). 8תסמטפעה חזרה לפקודה זו בקוב% המקורי (מחדל: הפקודה העוקבת). [ת0 | אס] 0א0ם [₪6898₪6] 040ע שליטה על הצגת הודעות על המסך [פ]. [ 8ע82806%66ק] 6ת8ששסס 20 (565) א1 עהטאא הסע [8ע280826%6] 6מהמםס6 20 (566) א1 עהטא חסקע חזרה על פקודת מערכת הפעלה עבור קבוצה של קבצים [פ, *,?]. שהטא)< כל תו פרט לספרה לעבודה באצווה. פהטץ | כל תו פרט לספרה לעבודה אינטראקטיבית. 1% קבוצה של קבצים, למשל א008.* 00100 1 דילוג אל תווית בקובץ אצווה [פ]. 1 תווית היא מחרוזת תווים, אשר מתחילה בתו "נקודתיים" (:). תמ 60 עססומטת מע 1תסתתת [01סא] ‏ 1 תמ 60 2שת1ע8%6 == 1שת1ת86 [07א] ‏ אד 6086 8₪6ת2110? 151אם [ע0א] ‏ עך בדיקה לשם ביצוע מותנה של פקודה [פ]. 1 אם התנאי אינו מתקיים. עססמנות ,₪0/ם,]תסהתת התנאי מתקיים אם, ורק אם, פקודת 205 הקודמת הסתיימה בקוד *ציאה שווה או גבוה מ-עסטפטת. 2 == 862181 התנאי מתקיים אם, ורק אם, המחרוזות שוות. 110086 191א התנאי מתקיים אם, ורק אם, הקוב הזה קיים. בתהממעסס פקודת 205 שתתבצע אם התנאי מתקיים או שאינו מתקיים (דסא). [8ת1ע8%] מפט3ק השהיית הריצה של קובצ אצווה [5]. אַת1ע5%6 מחרוזת תווים כלשהי שתוצג על המסך כהודעה למשתמש. [8ם1ע3%6] אעת טקסט משולב בקובץ לשם הסבר בלבד [פ]. משתמשים ב-3₪% כדי לסמן כהערה פקודה שמבוטלת זמנית ולא רוצים ‏ למחוק. שת+ע85 תווים כלשהם המכוונים כהודעה למשתמש בלבד. צשדוופ אפשרות לשנות פרמטרים בקובץ אצווה [פ]. 205 פקודות עריכה ושירות [נטסא/] [א/] [6/] [8/] [8₪6ת116? [מ4:[]28%]] צדסם טעינת "עורך מסך מלא" (ע₪6160 מ0260פ 1נגת) של מערכת ההפעלה [ח]. ראה פירוט הפקודות ונוהל הפעלה בפרק המתאים. [פ/] 110086 [ת4:[]286] אדמסת טעינת "עורך שורה" (₪81602 6ת11) של מערכת ההפעלה [ח]. ראה פירוט הפקודות ונוהל הפעלה בפרק המתאים. 8 הנחיה לתכנית להתעלם מסימגי 0621-2 (סוף קובף). [ [6א6. ]8₪6ה2116] ססממם הרצה, בדיקה ועדכון של קובצי הפעלה [ח]. ראה פירוט של הפקודות ונוהל הפעלה בפרק המתאים בספר "המחשב האישי למשתמש המקצועי" בהוצאת הוד-עמי. פקודות להגדרת תצורה בקובץ 60₪|6.8%8 קובץ 98צ910.5א00 מכיל פקודות להגדרת תצורת החומרה וסביבת מערכת ההפעלה של המחשב (6מסמתסע1טת6 6ת8 ת%18028010ת60 6). קוב זה מתבצע בתהליך 01 על :די תכנית האתחול של מערכת ההפעלה 208. הפקודות בקובף 210.5%5א00 מאפשרות לשפר את ביצועי מערכת המחשב. פקודות אלו אינן ניתנות להרצה ברמת הסימן המנחה (סקמספק) של 205, אלא רק מתוך קובץ 910.5%5א00 ורק בתהליך 8001. כולן פקודות בנימיות. [פפס|אס] אגמתם קביעה של בדיקת הקשה של 0621+0 (70) על ידי המשתמש. אס בדיקת ההקשה ‏ 1+0ע069 תעשה בכל פעולות קלט/פלט במהלך ביצוע התכנית. פטס בדיקת ההקשה 0%521+0 תעשה רק בקריאה מהמקלדת, או בכתיבה למסך. [,] ת=פתמקעטם מספר מאגרי קלט/פלט בזיכרון שישרתו את 205 בקריאה וכתיבה. לכל בלוק דרושים כ-532 בתים בזיכרון. בגירסה 5, אם תכנית ההפעלה תוצב בזיכרון העליון, גם הבלוקים *וקצו שם. מ מספר הבלוקים בתחום עד 99. ₪ הקצאה נוספת עד 8 בלוקים. א/ התכנית תשתמש בזיכרון 666ַתפּקאם. פרמטר עבור גירסאות קודמות. [[8₪6ת116? [הטהע][:4],] [60],] 6066=צהצאטסס קביעת נתוני הקודים של המדינה. 6 מספר האר על פי הקידומת הבינלאומית (לדוגמא: ישראל 972, ארה"ב 1, וכדומה) פס מספר גופן (28₪6 0086). לארה"ב - 437. 1166 שם הקוב שמכיל את המידע (5ע8.עפ6תטסס - קוב חיצוני). 26 [88ת56156] 6 [ם85פ][ :8 ]=מ0ס1עטטס הטענה של תכניות שירות להתסני קלט/פלט (עסט1ע2 260106). 6 שם קוב התכנית שיש לטעון לזיכרון, בעל סיומת 5צ9. 0:5 פרמטרים שנדרשים על ידי התכנית הנטענת. [65ת5%1%0] 116 [מס8כ ]1 :8 ] =3108מ0ס1טמם הטענת תכניות התקנים לזיכרון העליון [5]. בו פרמטרים שנדרשיס על ידי התכנית הנטענת. [פאטסא, | פאט, ] | א0ם | 104 >05ש האטסא, | | [200 | ₪108] =08 טעינת מערכת ההפעלה לזיכרון העליון [5]. סע | 104ת טעינת 205 לזיכרון הגבוה/הבסיסי. מחדל: 10₪. מאטסא | פאע ציוו קשר/אין-קשר בין שני תחומי הזיכרון. מחדל: פאטסא. רצוי לציין את הפרמטר מאט עבור מעבדים מסוג 386 ומעלה. 77 5:550 0802/1307 78 ועט 07/5 פטום :כ הזעת קוח הגדרת כונן דיסקטים שלא מוכר ל-8105. פטת:/ מספר כונן (450, 1, 052 וכו'). 0 הכונן מספק חיווי חומרה על פתיחת הדלת. 6מעט:ק,/ סוג כונן (360%, 1.28, %, כונן סרט וכו'). אי אפשר יחד עם הגדרת 1, 5, 4. :א מספר ראשים קוראים. 1 לציין שמותקן כונן "3.5, אס 8105 30% לא תומך בו. א/ מציין כונן דיטס קבוע, או יחידה קבועה אחרת. 5:58 מספר גזרות במסלול, %8פסס:ץ/ מספר מסלולים במשטח. א=85סק מספר מירבי של טבלאות בקרה לקבצים (8100%5 001 116ק). א מספר טבלאות בקרה (908) שיכולות להיות פעילות בו-זמנית. מחדל: 4. מנת=8 זדץ קביעה של המספר המירבי של קבציס פתוחים בו-זמנית. פטת המספר המירבי של קבצים הפתוחים, עד 255. מחדל; 8. [8866025ק] 16 [תל8ק:1=]6ה1פאד טעינת תכניות לזיכרון והפעלתן כפקודה בקובף 8צ218.5ח60, 116 שם תכנית חוקי: מתג53, סא ]א, פושא, אמפסדפץ. 98 לאחר שם התכנית אפשר לכתוב את הפרמטרים שלה. 116 הכינוי של הכונן האחרון (המירבי) המותקן במערכת. 8 אחת מן האותיות 2, בהתאם למקרה, [8ת1ע5%] אמת טקסט משולב בקובצ לשם הסבר בלבד [5, 5]. משתמשים ב-אפת כדי לסמו כהערה פקודה שמבוטלת זמנית ולא רוצים למחוק. שתנט5%5 תווים כלשהם המכוונים כהודעה למשתמש בלבד, 207 [ 886668 ] 6מפת116? [םס8ק][ :3 ]= מ51 טעינה של מעטפת (מעבד פקודות חלופי ברמה גבוהה) מתוך קובץ מוגדר [ח, 5]. 6מ8ת116? שם הקובף של מעבד הפקודות הרצול. בשוי רשימת הפרמטרים המוכרים על *די מעבד הפקודות שמוטען. 6, מנות=5א5140 קביעה של גודל ומספר המחסניות שיעמדו לרשות 205. במחשבי 20 ו-1א הערכים בשני הפרמטרים הם 0. ובמחשבי 286 ומעלה: מטת | מספר המחסניות. ערכים מ-8 עד 64. 6 גודל כל מחסנית. ערכים מ-32 עד 512. 5 1035= הפעלה של מקלדת מורחבת כמקלדת רגילה. א פרמטר קבוע. אם משתמשים ב-5צ5. 91א8 צריך לציין בה את הפרמטר א/. תכניות הפעלה להתקנים (פזסטוזם 06%106) תכניות הפעלה להתקנים (5ע6ט1ע2 260106) מאפשרות להפעיל התקני חומרה לא תקניים. בכך הן מאפשרות למערכת ההפעלה 205 להפעיל התקנים שאיננה מכירה ולהרחיב את אפשרו"לות הפעולה של מערכת המחשב. תכניות הפעלה אלו נטענות לזיכרון 'המחשב בשלב 8001 של המערכת. הפקודות לטעעת 8ע106ת2 260166 צריכות להיות בספריית 205, או בספריה אחרת, כפי שמצויין בנתיב, שלאחר הפקודה מסזַע₪פ. את הפקודה כותבים כך בקובא> 2106.5%8א00: 8ע6%66מהעהכ 65ט21ע460106-6 [ת86ק][:8]=מ0שמם בהמשך לא נכתוב את הפקודה 108/מ2, אלא את שם ש8ט1ע880106-6 בלבד. א/ א/ 5צ51.5א3 תכנית 51.5%9א4 מאפשרת להשתמש בצירוף של התווים "] ₪56" ותו נוסף, כד? להעשיר את אוסף הפקודות של 205, בהתאם לתקן 51א8 (תקן אמריקאי). במיוחד ניתן לשנות פונקציות גרפיות ולכוון את תנועת הסמן על פני המסך. %/ בלוח מקשים מורחב: משמעות שונה למקשים המשמשים לאותו תפקיד, אך ממוקמיס במקום שונה,. למשל מקש ק0אַק ומקש 00 סאשָאק. א*/ להתעלם מהמקשים הכפולים במקלדת המורחבת. ([₪ם, ת,] [ססאם,] שקעס) = [:]א00 5צ5.+14ק15ק תכנית זו מאפשרת להשתמש במנגנון החלפת גופנים (פשַ8ק 6066) במתאמי מסך ₪04 ומעלה. 86 סוג מסך:0א0א, 004, ג0ם, 64ע, פס. ססשם סוג הגופן (28₪6 0086). עבור ארה"ב הערך הוא 437. ת מספר גופנים נוספים שניתן לתמוך בהם (תלוי בחומרה). 5 מספר גופני משנה שנתמכים בכל גופן. [ 80%8תס :1/ ][ 5:8666098/ ][א/ ][ 6885ת:8/ ][6פעט :2/ ][0/ ] מטת:ע/ 5צ5.תמטנחת הגדרת כונן דיסקטים שלא מוכר ל-8105. מטת:פ/ | מספר כונן (450, 8*1, 0=2 וכו'). 0/ הכונן מספק חיווי חומרה על פתיחת הדלת. 208 6 סוג כונן (360%, 1.28, א720, כונן סרט וכו'). אי אפשר יחד עם הגדרת 1, 5, 411 8 מספר ראשים קוראים. א/ מציין כונן קבוע. 83% מספר גזרות במסלול. 49 מספר מסלולים במשטח. 0.5 שמירה ושחזור של המסך כאשר משתמשים ב-ע6קק8שפ 189% למסך ₪04 [ח]. [פ0]|א0=₪] [4₪10 |טק0|א0] מאם. ₪386 הגדרת זיכרון מסוג 8000666 כזיכרון מסוג 666ת₪%28 במחשבי 386 [5]. לפקודה פרמטרים נוספים. ראה הסבר על המשמעות והשימוש בספר למתקדמים. 5צ, חן תכנית| להגדרת ז:'כרון מסוג | 2606066 כזיכרון מסוג 666ַתקאם. הפקודה שימושית כאשר תכנית היישום *כולה לפעול רק בזיכרון 666ַתאם [5]. לפקודה פרמטרים שונים. ראה הסבר על המשמעות והשימוש בספר "המשתמש המקצועי". [[ת,] [[...,] פסאפ,] 06ע6] =אצק1 5ע5.תמזאנתק החלפה של דפי קוד במדפסות שמאפשרות זאת. 19% כינוי המדפסת, או אחק במקום 71 ]. פסשס סוג הגופן (86ַ28 0066), אם המדפסת מאפשרת חילוף גופנים. מ מספר גופנים נוספים. נ/ | 8 [105ע6מ0] [500002] [615%] 5צ5.מטדהסאהת הגדרת דיסק בפועל (415% א4ה, או 618% 1צט) בחלק של הזיכרון. מיועד לזיכרון 600866א₪ הגדול מ-1%8, או עבור זיכרון מטוג 668ַתפקאם. 5% גודל זיכרון א ב-א שיוקצה לדיסק. ברירת המחדל היא 8א64%. 800009 גודל הסקטור בבתים: 128, 6, 512, 1024. מחדל: 128. 8 מספר הכניטות המותרות בספריית השורש. מחדל: 64. 5/ שימוש בזיכרון 86006066 שמעל . אפשרות זו עדיפה על 4/. 4( שימוש בזיכרון 08800 בתקן 118 מאם . הפע טעינת טבלת מהדורות 205 אל הזיכרון [5]. [4/] [5126מ1א] [165126ה1] .1 התקנת תכנית זיכרון מטמון לדיסק (6ת080 215%) [5]. 6 גודל הזיכרון ב-9א שיוקצה למטמון הדיסק. מחדל: 256%9. 6ז זיכרון מינימלי מותר, אם יש תכניות שמקטינות את ההקצאה. 8 מטמון הדיסק ישתמש בזיכרון 666תפקאם ולא בזיכרון 666ת66א₪. 25 תכנית לניהול זיכרון מסוג 666תפקאם. 209 *נס 2:5 איך לקנות מחשב? איך מתחילים בפרויקט? זהו, הגיע הרגע וברצונך לקנות מחשב. במה לבחור? והרי המבחר כה רב. למי להאמין? והרי כל המוכרים "מפציצים" בשמות שרובם מוצגים בשפה האנגלית ובראשי תיבות. למי להטות אוזן? והר? ישנם כל כך הרבה "מומחים" ו"יועצים". היכן לקנות? בחנות אלקטרוניקה? בחנות כל-בו? בחברת מחשבים? בפרק זה ננסה לפשט את הדברים ולהכין אותך לקראת הרכישה. במידה ולא יהיו לך מובנים כמה מונחים ‏ - היעזר בפרקים השונים בספר. יש מספר נקודות שיהיה עליך לקחת בחשבון בעת רכישת מערכת מחשב: - התייחס אל הרכישה כאל השקעה לטווח ארוך. - סכום הרכישה הראשוני לא יהיה ההשקעה היחידה במחשב. בדרך כלל ההשקעה מתחילה כך: מחשב עם מסך צבעוני ושני כונני דיסקטים. לאחר לא *ותר מחצי שנה, מתחדשות הרכישות: שולחן למחשב, תוכנות, מוט משחק (10-5516%), מדפסת ושולחן מדפסת, דיסק קשיח, תוספת זיכרון. ולא לקחנו בחשבון רכישות שוטפות: דיסקטים, קופסאות לדיסקטים, נייר למדפסת, מסנן מסך, עכבר, עיתונות/ספרות מקצועית, השתתפות בקורסים/חוגים. - תיווכח שקניית מחשב מסובכת לפעמים *ותר מרכישת רכב חדש. חכה ותראה! אך אל תיבהל! - אל תנסה להתאים את המחשב לתקציב שברשותך. קניית מחשב בהתאם למחיר בלבד, יכולה לגרום לצרות רבות ולהגדלת היקף הכספים שתצטרך להשקיע בעתיד להתאמת המחשב לדרישותיך. 221 - מהתחלה התאם את המחשב לדרישותיך. והמחיר? אז תראה אם יש בידך מספיק. בהתחלה צריך לענות על השאלה: איפוא יהיה המחשב? בבית או במשרד? מחשב לבית בדרך כלל רוכשים את המחשב עבור הילד או הנער. פעל לפי כלל הרכישה הבא: קנה מחשב מאותו סוג שיש לילד בבית-הספר (או באוניברסיטה) ואם לא, אז לפי סוג המחשב שיש אצל החברים שלו, ואם לא - לפי סוג המחשב שיש לחברים שלך. המחשב בבית המיועד לילדים, ולמעשה לכל המשפחה, צריך להיות מחשב שהילד מכיר. *כול להיות שבבית הספר יש כיתת מחשבים והילד ירצה לתרגל בבית את שלמד בבית הספר. ואם אין מחשבים בבית הספר - בחירת המחשב צריכה להיות לפי מה שיש אצל החברים שלו. צריך לדעת שחלק מה"כיף" שבהתעסקות עם המחשב (לילדים בכל אופן) הוא החלפת דיסקטים (לטוב או לרע) שעליהם תוכנות המשחק האהובות עליהם. ואם אין לחבריו הקטנים מחשב, רכוש מחשב שיש לחברים שלך. גם אתה, עם העמקת כניסתך לעולם המחשב האישי, תיצור קשר עם עמיתים המשתמשים במחשבים. מחשב לעסק. מחשב אישי לצורכי עסקים יכול לשמש לשתי מטרות עיקריות: א. המחשב ישמש כמחשב משרדי והתוכנות שבו *היו מעבדי תמלילים | (וורדמיל, | א-ב, | אינשטיין, | קיו-טקסט וכדומה), גיליונות אלקטרוניים (לוטוס 3, קוואטרו, אקסל וכדומה), כספים וניהול העסק (חשבשבת, פיננסית+, גביה, מירז וכדומה). כל אלו הן תוכנות מדף, כלומר - תוכנות סטנדרטלות. ב. המחשב ישמש ליישומים הנדסיים כמו גרפיקה, תיב"ם (תכנון ייצור בעזרת מחשב), שרטוט, חישובים סטטיסטיים מורכבים, חישוביס מתמטיים וכדומה. נתייחס לסיווג זה בהמשך. בנתיים הבה ונסקור בקצרה מה מכיל מחשב אישי. 22 המחשב, כמו מוצרים רבים אחרים, מתחלק לשלושה חלקים עיקריים: - תיבה, אשר מכילה מעבד, זיכרון פנימי וחיצוני - מסך - מקלדת עזרים נוספים, אותם נוהגים לכנות "ציוד היקפי", הינם: - מדפסת - עכבר - מוט משחק (104-5610%) ועוד. תיבת המחשב בתיבת המחשב נמצאות מספר יחידות, שהחשובות בהן: מעבד (זהו למעשה ה"מחשב"), זיכרון פנימי (4%) וזיכרון חיצוני (דיסק, דיסקט). המעבד המעבדים | (8ע22000990) מתחלקים לשלוש משפחות מבחינת הביצועים שלהם: בקבוצה הראשונה מעבד ששמו 8088 או 8086, שהוא הוותיק שבחבורה וגם האיטי ביותר מבין כל חבריו. אבל, איו מקום לזלזל, כי מעבד ותיק זה מלווה את המחשב האישי מיום היוולדו ועדיין עושה עבודתו נאמנה. המעבד בקבוצה השנייה נקרא 80286. הוא *ותר מהיר מקודמו. אס מהירותו של ה-8088 היתה 4.7712 הרי שמעבד 80286 :כול להגיע למהירויות שבין 162 ל-20%82. מחשב עם מעבד 80286 נקרא 41 (מן הראו* לציין שהמחשבים הראשונים במשפחה זו הו בעלי מהירות של כ-12812). את מהירות המחשב מודדים ביחידות של %82 אשר מציינות שהקוצב הפנימי המפעיל את המעבד פועל במהירות מסוימת. ככל שמהירות המעבד גדולה *ותר הוא מסוגל לבצע :ותר פקודות באותה *חידת זמן ולכן הוא "חזק" *ותר. המעבד בקבוצה השלישית נקרא 80386, או א803862. זהו מעבד מהיר באמת, אשר מגיע למהירויות של עד 3382. 23 פרט למהירות יש הבדלים נוספים בארכיטקטורה של המעבדים אשר מקנים להם תכונות נוספות - על כך תוכל לקרוא בספר "המחשב האישי למשתמש המקצועי" מאת משה כקליג' ועידו שרון, הוצאת הוד-עמי 1991. ישנה קבוצת ביניים של מעבדים שמקומה בין הקבוצה השליה לשלישית שבה נמצא מעבד בשם א803865. זהו ניסיון לתפוס מעט מעולמוּ של ה-80286 וקצת מעולמו של ה-80386. המהירות שלו הינה בטווח של 1682 עד 20%82. קבוצה רביעית שהולכת ומתפתחת, כוללת את המעבדים 80486 המצוי ו-80586 הצפוי,| בעלי עוצמה רבה *ותר ומתחירים תואמים. מעבד - תכל'ס המלצתנו היא לרכוש מחשב עם מעבד 80286. הוא מעבד טוב לבית ולכל הסוגים של עיבוד התמלללים, גיליונות אלקטרוניים ולכל תוכנות המשרד. מעבד א803869 מתאים *ותר לסביבת עבודה גרפית ולמישק הגרפי הצובר תאוצה של חברת %+162050א הנקרא 8ש0ס0ם₪1. לאלה הנמנים על משתמשי קבוצה ב' מומל לקנות מחשב מסוג 6, או מהיר *ותר. זיכרון פנימי הזיכרון הפנימי 22% הו הזזכרון| העומד לרשות המשתמש להפעלת תכניות ולנתונים. | הוא נמדד ביחידות | של בתים (668ע2). בית אחד=66ע8=תו אחד - אות, סימן ואפילו רווח; במעבד 8088 גודל הזיכרון *כול להגגע עד 88א620 (= 8 8 ס811) במעבד 80286 ומעלה כמות הזיכרון *כולה להג*ע ממינימום של 102888 שהם 188 ועד למקסימום של 32%₪. בעולם המיחשוב היחידה 110א, או א, מציעת אלף (ליתר דיוק 4) והיחידה 6₪8א, או 8, מציעת מיליון (ליתר דיוק 0)). מכיון שמדובר בבתים (85658) נוהגים לצן את כמות הזיכרון בכמויות של % או א ולפיכך 20608 8110 680 הם % או 88א680. כמות זיכרון של 2668 ₪688 2 הם 8א2 או 28 או 20482 או 6668עַ2 2,097,152. 24 זיכרון פנימי - תכליס אם המעבד יהיה 8088 - קנה 63088 זיכרון אגת (זוהי כמות הזיכרון המקסימלית האפשרית בהתקנה על לוח-האם). אם המעבד יהיה 80286 ומעלה - קנה לפחות 8א1 זיכרון אגת (כיום זהו הסטנדרט). למחשב ביתי - גם זיכרון של 1808 יספיק. לסביבה עסקית מינהלית, | אם אתה מטפל בגיליונות גדולים ומשתמש בתוכנה ש"יודעת" להשתמש בזיכרון שמעל 88א630, אל תהסס וקנה 2%8 - לא תצטער (להסבר על השימוש בזיכרון מעל 8 עיין בפרק 17). לסביבה עסקית, שבה עוסקים בעיבודים גרפיים, גודל הזיכרון יהיה לפי המלצות בית התוכנה המספק את התוכנה המובילה במשרד. זיכרון חיצוני - דיסקט ודיסק "הזיכרון החיצוני" של המחשב מחזיק את מאגרי הנתונים שלך ומאפשר לך להעביר נתונים ממערכת מהשב אחת לחברתה. כאן שולטים הדיסקט והדיסק הקשיח. חישבו למשל על הזיכרון החיצוני כמערכת וידאו ביתית. נכיר כאן שני מושגים חדשים: כונן - :הו ההתקן הפיסי המחובר בברגים לקופסת המחשב. בדוגמת הווידאו זהו מפשיר הווידאו. דיסקט או דיסק דומה לקסטת הווידאו, אותה אנו מכניסים לתוך מכשיר הווידאו. את הדיסקט אנו מכניסים לתוך כונן הדיסקטים. הדיסק נמצא באופן קבוע בתוך כונן הדיסק הקשיח. דיסקט קיימים מספר סוגים של כונני דיסקטים (תקליטונים). ההבדלים העיקריים עבור המשתמש הס בעיקר בגודל הפיסי ובקיבולת האחסון. האחד גודלו "5.29 והוא הדיסקט הותיק (מעל 10 שנים) והנבוצ ביותר בעולם ה-0ק. השני גודלו "3.5 והוא חדש :ותר ותופס אט אט את מקומו של הדיסקט הגדול ממנו, בגלל אמינותו, הקיבולת הגדולה *ותר שלו ומהירות פעולתו. לדיסקטים יש קיבולת אחסון ולכונן (60106) המותקן במחשב יש "קיבולת" עבודה. 205 ההבדלים בקיבולת האחסון הם לטובת הדיסקט הקטן יותר ("3.5). בעוד הקיבולת בדיסקט הגדול ("5.29) היא 360%8 או 120088 (מעתה נקרא ל-1200%8 בשם 1.2/8), הרי הקיבולת בדיסקט "3.5 היא 72088 או 1.428 וגם 8א2.88 - נפח עצום. שים לב לכך שכונן בגודל פיסי מסוים, בעל קיבולת גבוהה :כול להשתמש בדיסקטים בנפח גדול או קטן, אבל כונן בקיבולת נמוכה לא. יכול להשתמש בדיסקט בנפח גדול. במחשב מסוג %1 אפשר להתקין כוננים בעלי קיבולת נמוכה בלבד. במחשבים עם מעבד 80286 ומעלה אפשר להתקין את כל סוג: הכוננים, ועדיף בעלי הקיבולת הגבוהה ביותר. דיסקט - תכל'ס מומלף לקנות כונן דיסקטים אחד בגודל פיסי "5.25 ובקיבולת וכונן דיסקטים שנל בגודל פיסי ‏ "8.5 ובנפת 8א1.44% ומעלה. במלים אחרות: קנה כונן אהד מכל גודל פיסי בקיבולת הגדולה ביותר שמאפשרת הטכנולוגיה של המחשב שרכשת. דיסק דיסק הינו אוסף של 3 או 5 דיסקטים בדרך כלל, המוצבים באופן קבוע במרווח זה מעל זה, כדי לאפשר תנועה של ראשי כתיבה/ קריאה וסגורים בקופסה אחת קשיחה, ומכאן שמו: "דיסק קשיח". הדיסק נמצא בתוך התיבה והסימן היחיד לקיומו תהיה נורית הנמצאת על דופן התיבה ולידה הכתובת 215% .₪8 או משהו דומה. את נפח הדיסק מצינים גם כן ביחידות של מא. גדלים אופיינים הם: 40%, 80%8, 123%8 וגם מעבר לזה. פרמטר חשוב בדיסק הוא המהירות. זהו הזמן הממוצע הדרוש לתנועה של ראש הקריאה/כתיבה לנוע ממקום למקום על פל הדיסק. זמן זה נמדד ביחידות של ₪58 (אלפית שנייה). מהירויות מקובלות הן 40₪5 בדיסק איטי או 1629 בדיסק מהיר. אפשר לדמות את הגישה של ראש קריאה/כתיבה לנתונים שעל הדיסק למהלך שמבצעת זרוע הפטיפון בדרך לרצועה (או ה"מסילה") המתאימה. ההבדל במהירות דומה להבדל במהירות הגישה של זרוע פטיפון לעומת מהירות הגישה בקומפקט-דיסק (פ05). ועוד בקשר לדיסק. הדיסק "מדבר" עם המחשב באמצעות :חידה הקרויה "בקר". הבקר (ע0116ע6ת00) פועל בשיטות שונות: מפ1, אעא, 521ע, 5051 ו-עמת. 26 דיסק - תכל'ס נפח הדיסק המנימלי המומלץ לרכישה הוא 8א208, מהירות שבין ₪83 ל-2025 ובקר 8פ1. זוהי תצורה שבהחלט עונה על נפחי האחסון| הדרושים בבית וגם במשרד הקטן העוסק ביישומים מינהליים. עם זאת, יש בהחלט מקום לשקול התקנת דיסק גדול יותר, בקיבולת של 8א808. עבור התוכנות החדשות והעתידיות והנתונים דרושים נפחי אחסון גדולים, כך שבמערכת עסקית אנו עלולים למצוא שהרבה מאוד מקום פנוי לא יישאר. חברי קבוצת המשרד העוסקת בגרפיקה, בעבודות מדעיות, או שיש להם נפחי נתונים גדולים *יטיבו לעשות אם *תייעצו עם משווק: התוכנה העיקרית הפועלת אצלם לגבי הפרמטרים המתאימים. לבית, אפשר לרכוש את הדיסק בשלב מאוחר *ותר, לאחר התנסות מסוימת בעבודה במחשב. מסך המסכים במחשב מתחלקים למסכים המציגים בצבעים ולאלה שמציגים בצבע אחד. הצבעים במסך חהד-צבע (6שסעםססתסם) הם שחור/לבן, ירוק/שחור, כתום/שחור. מסכים כמו 0068, 20 ו-%08 הם שמות של מסכים "צבעוניים". החיבור בין המסך למחשב נעשה דרך כרטיס בקר וגם בו יש להתחשב ברכישת המסך המתאים לצרכיך. לשם מה נחוצ מסך צבעוני? לבית, בו המחשב משמש למשחקים נחוא מסך צבעוני וכך גם למשרד העוסק בסביבה גרפית: שרטוט ותיב"ם במיוחד. מעבר לזאת, *צרני התוכנה התחילו זה מכבר לכתוב תוכנות מינהליות ועסקיות שונות המנצלות את *כולת הצבע במסכים ולכן ניתן לומר שישנה מגמה לעבוד בסביבה "צבעונית". כך נוכל למצוא היום חלק גדול מתוכנות המשרד המנצלות את *יכולת הצבע, בעיקר בסוג מסך הנקרא ג6/: תוכנות הג'ליון האלקטרוני | (לוטוס,| קוואטרו,| אקסל) תוכנות ניהול | משרד (ניהול פרויקטים, הנהלת חשבונות) וגם מעבדי תמלילים. המסכים לסוגיהם השונים, נבדלים זה מזה בעיקר בצפיפות ה"נקודות" המתארות את התווים על פני המסך, בגודל הנקודה ובמספר הצבעים. צפיפות גדולה *ותר פירושה אות ברורה *ותר 207 (טקסט) וקו "חלק/ישר" *ותר בתוכנות גרפיות. במסך צבעוני *כולים להיות מ-4 צבעים ועד 256 ויש גם מסכים אשר :כולים להציג עד 32,000 צבעים. המסכים מציגים מה שכרטיס הבקר שלהם *אמר להם להציג. הכרטיס הוא שקובע למשל את מיגוון הצבעים ואת צפיפות הנקודות שבה הינך רוצה להפעיל את המסך ואת המעבר מהצגת טקסט להצגה גרפית. אלה שאינם זקוקים | לצבע ‏ *וכלו | לבחור | במסך חד-צבע (₪6סעםססמסם). ישנם גם מסכי 6שסעםססמסש ג00. ההבדל הוא בצפיפות הנקודות לעומת מסכי 6שסעתססתסע רגילים. מסך - תכליס מסך צבעוני (סוחקפוס זסוסס) כל התוכנות הנכתבות מחדש או מהתחלה מותאמות לעבודה בסביבה צבעונית לפי תקן 004 (הידוע גם כתקן 108-8513), לפי תקן 4 ולפי תקן 04/ע6קט9. מסכים מסוג ‏ זה :כולים "לחקות" את פעולתם של מסכים "נחותים" מהם כמו ה-004 וה-204, כך שניתן להריצ בהם את כל מיגוון התוכנות שנכתבו לכל סוג של מסך. ההמלצה היא לבחור כדלהלן: מסך 5062/04 עם הנתונים הבאים: צפיפות: עד 768 א 1024 (מספר נקודות לרוחב המטסך א מספר נקודות לאורך המסך). גודל נקודה: רצוי ₪ע0.26 או ₪ש0.28, אך לא *ותר מ-0.31₪₪. כרטיס 562/04 עם הנתונים הבאים: זיכרון בכרטיס: מינימום 256%8, רצוי 51288. תמיכה בעברית: בחן היטב את האותיות. לכל כרטיס יש אותיות אחרות. שים לב, - האם תבנית האותיות נעימה לעין? - האם האותיות הרחבות, כמו הצירוף "חש", "טפ", קרובות מדי זו לזו? - האם התוכנות שברשותך פועלות עם הכרטיס? - לאיזה תקנים (מאלה שהוזכרו לעיל) הכרטיס תואם? מסך חד-צבע (פוחסזחססחסוא) ליישומי משרד רבים כמו עיבוד תמלילים, הנהלת חשבונות, כרטסת לקוחות, משכורת ואחרים מתאים מסך חד-צבע היכול להציג 208 טקסט וגרפיקה מסוג 86200168. "כרטיס דואלי" מאפשר למסך כזה "להתחפש", בשעת הצורך, למסך צבעוני מסוג 004. אבל, במקום צבעים (שאין לו) :יראו הגוונים של צבע המסך. במסך רוק או שחור *ה*ו הגוונים של ירוק. מסך חד צבע עם *כולת גרפיקה גבוהה הוא מסך 6שסעתס6סתסש 04/, אשר *כול להציג גוונים רבים בצפיפות מרשימה ומיועד להוצאה לאור שולחנית ולעיבוד תמלילים במיוחד. מדכטת המדפסות הנפוצות ביותר הן משנ*י סוגים: מדפסות סיכות (או מדפסות מטריצה) ומדפסות הלייזר. בכל קבוצה *שנם סוגי משנה אחדים וישנם סוגים נוספים של מדפסות *עודיות ולכן ‏ - פחות נפוצות. במדפסת טיכות ראש ההדפסה מורכב מקבוצה של סיכות. ראש ההדפסה נע על פני הנייר ובמהלכו הוא *וצר על ידי הקשה את תבנית התווים המודפסים. ואמנם, בהתבוננות מקרוב על דף מודפס במדפסת טיכות ניתן להבחין בנקודות המרכיבות את התווים. מדפסות אלו יכולות לפעול גם במצב של "הדפסת איכות" הקרו* באנגלית 6א (ע008110 166062 פהסא). במצב זה ראש ההדפסה מדפיס את האות בשלבים, או מספר פעמים, וכך ניתן להגיע לצפיפות גבוהה של נקודות עד כי מעט קשה, בעין בלתי מזוינת, להבחין שזוהי הדפסת טיכות. מדפסת סיכות *כולה להיות "רחבה" או "צרה". כלומר, רוחב הדף שניתן להכניס לתוכה *כול להיות ברוחב של עד "13.2 במדפסת רחבה ועד "8 במדפסת צרה. בנוסף, ההבדלים בין המדפסות טמון במספר סוג*י האותיות שהן מסוגלות להדפיס בעברית ובאנגלית, בנוחות התפעול המתבטאת במבנה לוח הפיקוד החיצוני, בנוחות הזנת הנייר לסוגיו וגם במהירות ההדפסה בעת הדפסה רגילה והדפסת איכות. מהירות הדפסה נמדדת ביחידות של "מספר תווים לשננייה" או במונח המקצוע' 84ת98600 ע26 0282806629 - 025, למשל, מדפסת הפועלת בקצב 180008 תדפיס 180 תווים לשנייה (זה קצת *ותר משתי שורות בדף הדפסה צר). כאשר המדפסת פועלת במצב נעא מהירותה יורדת באופן דרסטי אל מתחת 60608. 209 מדפטסת לייזר משתמשת בשיטת הדפסה שונה ממדפסת הסיכות, שיטה זו דומה במקצת לשיטה שבה פועלת מכונת הצילום. התוצאה: המסמך נראה "חלק" *ותר, מלוטש *ותר ומקצועי *ותר. תבניות התווים רבות *ותר וניתנות לשליטה באמצעות "קסטות" שמסופקות על ידי היצרן, או באמצעות תוכנה שניתן לרכוש. התוצאה - מיגוון של אפשרויות בהדפסה של תבניות תווים. ההדפסה מהירה יותר, עד 8 עמודים לדקה. כל הביצועים האלה עוליס כסף. מדפסת - תכל'ס עבור שימוש ביתי קנה מדפסת סיכות. שים לב לנוחות ההפעלה וסוגי האותיות בעברית ובאנגלית אשר זמינים ‏ לך. המגוון אינו חשוב כל כך. מספר הסיכות המקובל הוא 9, וזה טוב למדי. אם תרצה באיכות גבוהה *ותר תשיג זאת על :די דרישה ל-0שא. מהירות ההדפסה תרד, אך תשיג את האיכות. מהירות ההדפסה אינה קריטית עבורך, כי באמת, מה יקרה אם הדפסת הדף כולו תתעכב בעוד 12 שניות? לעסק או למשרד אשר נותן שירות ללקוחות חשובה הדפסה מהירה (של חשבוניות למשל) ולכן חשוב לבחור במהירות גבוהה *ותר. אין צורך באיכות משופרת ולכן דרושה מדפסת סיכות מתאימה. מי שזקוק להדפסות איכות צריך לבחור במדפסת הלייזר. נקודה חשובה במיוחד היא ההתאמה של המדפסת לתוכנה. בדוק שהתוכנה שברשותך, מעבד תמלילים במיוחד, יכול למצות את כל האפשרויות | הניתנות | על ידי המדפסת, כגון גודלי וסוגי אותיות. איז מערכת מחשב לרכוש? הבה נסכס לעצמנו את הפרמטרים השונים אשר נחו אותנו איזו מערכת מחשב נרכוש לשימוש ביתי, או לעסק. התצורה שאנו ממליצים עליה כוללת את המערכת המינימלית הזו: - מעבד: 6 "1 16-20812 - זיכרון פנימי: 2 - דיסקטים: "5.25, 1.28 "3.5, 1.8408 - דיסק: 8, זמן גישה 8ם16 - בקר דיסק: שפצ - מסך: 4 (או 04 5ססטפ) - כרטיס מסך: בהתאם לסוג המסך 200 ממי לקנות מחשב? מחשב ניתן לקנות אצל ספקים או מוכרים שונים: חנות המתמחה בציוד | מחשבים, | מעבדת שירות| למחשבים, | תנןלות | לציוד אלקטרוני/חשמלי ובחנויות הכל-בו. הנקודה החשובה היא שבתור קונה תרגיש שלמחשב שהינך עומד לרכוש יש "אבא". אולי תרצה להחליף את המקלדת, אולי כרטיס המסך לא מתאים לתוכנה שחשבת שהוא יתאים לה, אולי כונן הדיסקטים יסרב להתייחס לדיסקטים שאתה מכניס לתוכו, בוודאי תרצה להוסיף אביזרים בעתיד וכו'. לכן, חשוב שתהיה בטוח שיש למחשב שלך "אבא". האם הרכישה כוללת "ברזלים" ו"פלסטיק" בלבד? כאשר אתה רוכש מחשב שים לב שאתה מקבל "חבילה" הכוללת: - קופסאות של מערכת המחשב: תיבת המחשב לפי התצורה שהזמנת (כלומר זיכרון, דיסקטים, דיסק וכו'), מסך, מקלדת. - כבלי חיבור בין היחידות האלו ולרשת החשמל (עם תקעים מותאמים). - דיסקטים להפעלת לוח-אם, מסך, מערכת הפעלה (05כ). - חוברות הדרכה עבור: לוח-אם, מסך, בקר, מדפסת, מערכת הפעלה. - תעודת אחריות לתקופה של שנה לפחות. אם אתה רוכש גם מדפסת עליך לקבל: - את המדפסת עצמה עם כל האביזרים הנלווים לה (בדוק שדבר לא חסר). - חוברת הפעלה למדפסת. - הנחיות להתקנה של המדפסת, לשימוש בעברית ובאנגלית, הדפסה רגילה והדפסת איכות וכו'. הרשימה שמופיעה בהמשך הינה רשימת תיוג לרכישת מחשב. ברשימה זו תמצא פירוט לכל מה שאתה צריך לקבל עם רכישת כל פריט של המערכת. 21 ושימת תיוג לרכישת מחשב אישו ברשימה מופיעים כל הפרטים החונל*ם | כדי שתוכל "לסגור עסקה". תוכל להיעזר ברשימה בבואך לקנות את המחשב וכך תוכל לוודא שלא שכחת דבר וקיבלת את מה שהוסכם לגביו. תיבת המחשב ספק כוח: 1508, 2008, כבל חשמלי (בדוק התאמה לשקע ישראלי) לוח-אם: חוברת הדרכה (81ת%8 06מ62020ת) דיסקט הפעלה (למעבד 80286 ומעלה) מעבד: | 8088, 80286 ,803865%, 80386, 80486, זיכרון פנימי: 8ס6, הא1, א2, יציאה למדפסת מקבילית: 81161עהק שתי יציאות טוריות (562181) 85232: עבור מדפסת, עכבר ומוט משחק : כונן "5.25, קיבולת אחסון: 360%8, 1.2%8 כונן "3.5, קיבולת אחסון: 720%8, 0א1.48, 2.88%0 דיסק קשיח בקיבולת מא , מהירות גישה 5ם בקר דיסקט/דיסק: 128, 5051, 51כ₪, מתת, אחא כרטיס מסך: הרקולס, דואלי, 004, 204, 0/, 04שעסקטפ לכרטיסי 704 ו-62/04קטפ: זיכרון 256%8, 8א512, 8א1 חוברת הדרכה (81טםת8 06ת362020) דיסקט/ים להפעלה מפתח לנעילת לוח המקשים. מסך מסך חד-צבע, 00, 204, 702, 04/ע6קטפ למסך 04/ ו-62/04קטפ: גודל הנקודה ₪ש חוברת הדרכה (81טמ₪8 06ת36/620) כבל חשמלי (בדוק התאמה לשקע ישראלי) כבל חיבור למחשב כיסוי מסך 202 מקלדת - מקלדת: רגילה, מורחבת (101 מקשים) והתאמתה למחשב. - כיסוי למקלדת מערכת הפעלה 5 גירסה 3.3, 4.01, 5.0, דיסקטים של מערכת ההפעלה ספרות נלווית [ תעודת אחריות זהו, עתה בקש ממי שסיפק לך את המחשב להתקין אותו עבורך בביתך או בבית העסק, כפי שסוכם בעת הרכבישה, או שתעשה זאת בכוחות עצמך. ב ה צ ל ח ה |! 23 פ5פשססצוו/ש 5סכ - תוכנת חלונות מערכת ההפעלה 205 מלווה את המחשב האישי מאז הכרזתו באוגוסט 1. מאח, חלו הרבה התפתחו"לות בתחום החומרה: מעבדים מהירים, דיסקים גדולים, מסכים צבעוניים, זיכרון פנימי גדול ועוד. מערכת ההפעלה 205 היתה חייבת להתאים את עצמה לסביבת החומרה החדשה המתפתחת ובמקביל, לאפשר לכל אלפי היישומים שנכתבו עליה בגירסותיה הקודמות לרוצ בסביבה החדשה. גם גירסה 5.0 המוצגת בספר זה לא מנצלת ואפילו חלק קטן מהעוצמה שמעמידה לרשותה הטכנולוגיה של המחשבים החדשים. התפיסה של המחשב האישי ב"עיניים" של מערכת ההפעלה 205 הוא של משתמש בודד ויישום בודד. מהו האתגר העומד בפני מערכת ההפעלה העתידית? את האתגר ‏ הזה (ציג בשלושה היבטים: טכנולוגי, | תפעולי ויישומי. אתגר טכנולוגי: מערכת ההפעלה צריכה לנצל את *כולתם של התלקני החומרה החדשים: מסכים בעלי רזולוציה גבוהה (004 מסקט5, 04א), דיסקים בעלי קיבולת גדולה (02-80%), מעבדים בעלי עוצמת חישוב ותכונות (4861) ועוד. אתגר תפעולי: עולם המיחשוב פועל בכיוון של סטנדרטים. סטנדרטים בכל תחום: תקשורת, מישקים, גישה למסדי נתונים ועוד. מערכת ההפעלה 205 לא הגדירה מישק אחיד למשתמש ועובדה זו גרמה לכך שלכל *ישום מישק משתמש שונה. אתגר יישומי: ממשתמש בודד העובד על *ישום אחד בו-זמנית לעבר משתמש בודד העובד על מספר *:שומים בו-זמנית (קת1משהעשסעק1>1טא), השותף ברשת של מחשבים אישיים. העבודה עם מספר *ישומים בו-זמנית 24 20: צריכה לאפשר העברת מידע (נתונים, מסמך, צלור וכו') מיישום ליישום. הטכנולוגיה החדשה הכוללת מסך צבעוני בעל רזולוציה גבוהה ומהירות עיבוד גבוהה מאפשרת למשתמש פעולה במסכים גרפיים ("תמונה אחת שווה אלף מלים"). מערכת ההפעלה 205 לא מנצלת טכנולוגיה זו. היא לא מנצלת את המסך לסביבת עבודה גרפית מלאה, ולא מנצלת את המעבד לעבודה בו-זמנית. סביבת תכנות מרובב (פָח!והוח8זטסזטוווטו) שיפורים שונים במערכת ההפעלה 205 מאפשרים עבודה של *:ותר ממשימה אחת בו-זמנית. למשל, לאחר הפעלת הפקודה עאצמק ניתן להפעיל תכנית נוספת בעוד ההדפסה נמשכת. אבל, באופן בסיסי מערכת ההפעלה 205 בנויה לשרת תכנית אחת בלבד בעת ובעונה אחת. כאשר המחשב משרת תכנית בודדת, המעבד (ע20668590ק) המותקן בו פנוי במרבית הזמן. נסה להעריך כמה זמן צריך המעבד לחכות בעת הקלדת מסמך, בניית ג*ליון אלקטרוני, הקשת פקודה נוספת למערכת ההפעלה ועוד. זמן ההמתנה של המעבד *כול להיות מנוצל לשרת משימה, או תכנית אחרת, אם יש כלים לעשות זאת. הדרך לנצל את המעבד ביעילות רבה *ותר היא על ידי הפעלה של יותר ממשימה אחת (תכנית אחת) בו-זמנית. לא תמיד זה אפשר:, אך הבה נחשוב על המשימות הבאות שאפשר למשל, לבצע ביחד: עבודת הנח"ש, תכנות בשפת תכנות כלשהי ועיבוד תמלילים. בסביבת עבודה רבת תכניות ניתן להיכנס לתוכנת הנח"ש ולהפעיל דוח מאזן, ובעוד פעילות זו מתבצעת - לעבור לשפת התכנות, לקרוא לתכנית ולהעביר אותה קומפילציה ובעוד שת" פעללויות אלו מתבצעות - לעבור למעבד תמלילים ולהתחיל להקיש את המסמך. הנה לפניך מערכת תכנות מרובב: שת1שמהעפשסעק161ט. שירותים אלה ניתנים באמצעות תוכנת פשס6ת1/, שהינה סביבת הפעלה גרפית של תכנות מרובב (רבת-:יישומים), המתבססת על מערכת ההפעלה 05פ. בעבודה בחלונות יש שירותים חשובים נוספים, ובין החשובים בהס - אפשרות להעביר נתונים מתכנית אחת לתכנית אחרת הפועלת באותו זמן במחשב. עבור המשתמש התכנית מייצגת יישום, ולפניו אפשרות| להעביר נתונים מיישום ליישום.| לדוגמא, | במערכת פועלות התוכנות | הבאות בו-זמנית: | מעבד תמלללים, | ג'ליון אלקטרוני, בסיס נתונים, כרטסת לקוחות. במערכת החלונות ניתן 205 | | | ן להעביר גרף מהג'ליון | האלקטרוני למעבד התמלילים, להעביר תוצאות חישוב מהג'ליון אל בסיס הנתונים, או להעביר נתונים מכרטסת הלקוחות לגיליון האלקטרוני, לבסיס הנתונים ולמעבד התמלילים, וכך הלאה. העברת נתונים בין *ישומים נעשית באמצעות מישקים אחידים, "שקופים" למשתמש, כלומר הם אינם מתייבים אותו להורות איך לעשות, אלא רק לומר מה ברצונו לעשות. בסביבת העבודה הסטנדרטית של 205 האחריות לביצוע הפעולות היא בידי המשתמש. למשל, כדי להעביר נתונים מגיליון אלקטרוני לבסיס נתונים יש צורך לשמור את הנתונים בצורה שהתוכנה השנייה תדע איך לקרוא אותם וגם להעביר אותם למקום הדרוש. בסביבת עבודה בחלונות המשתמש צריך לציין מה להעביר ומהיכן להיכן. אין זה מתבקידו להורות למחשב כיצד להעביר את הנתונים. 41ףתמחוון 1 אי זמחאיוז 1 כ ו 0063ה כ וו ד | זט ה הו 5 6 ב 60 76.000] 5 ה ןב הג סזיח ר] ג !>< שרי יווד זו "| 5 סזיח מז םש 966165 ו 1 סחח[] 7 00523855ש/6ם] חן 65 מו 5 ב ה אא חופגווש ] 36825 | 16954 |55 7 4260 - 14400 | 8 | סד ה =0:091877865‏ )וס זמ 0808055 של ₪4 ₪ ! 6661 | 66פטקוחס6 | 206 תקשורת במחשב אישי ‏ - המחשב האישי מוכר לרובנו כמחשב הפועל לבדו (6םת810 6ב568). עם זאת, רבות מאוד האפשרויות לקשור אותו עם מחשבים אחרים כדי ליצור סביבת עבודה מורחבת של משתמשים רבים. בפרק זה נסקור בקצרה מושגים מעולם תקשורת הנתונים ונתאר אפשרויות תקשורת שונות במיחשוב האישי. תקשורת באמצעות מודם משתמש במחשב אישי הרוצה להתקשר אל מחשב אחר המרוחק ממנו, יכול לעשות זאת על *די שימוש בקו טלפון. בין המחשב לקו הטלפון יש להרכיב מכשיר הנקרא מודם, אשר מטרתו לאפשר תמסורת נתונים דיגיטליים בשיטת השידור הנהוגה בקו טלפון. תקשורת המבוצעת בשיטה זו מחייבת אם כן, שמשני צידיו של קו הטלפון *היו מחשבים ומודמים. שימוש במודם נפוצ במתן שירותים פיננסיים על *די בנקים וחברות בורסה, קניית מוצרים (רשתות שיווק) וכמובן, קשר בין משתמשי 6ס. רשת תקשורת מקומית (רת"מ) כאשר מחברים מחשבים אישיים זה לזה במסגרת מחלקה, או ארגון יוצרים "רשת תקשורת מקומית" (א%עס669) 1208 10081 - אגם - רת"מ). כל המחשבים *כולים להתקשר זה לזה להעברת תכנלות ונתונים, וכולם "שווי זכויות". אפשרות אחרת היא להציב מחשב אחד, או *ותר, כדי שישרתו מחשבים אחרים, כמו למשל לשם הדפסות איכות במדפסת ליזר, או לשם אחזקת מאגר נתונים אחד עבור שאר המחשבים. המחשב המשרת את האחרים הוא שרת (עסטע96) וכל מחשב אחר הוא לקוח (%ם0116). דרך נוספת של חיבור מחשבים ברשת נקראת הבר-אל-חבר ע66ק-682-10ק2, בשיטה זו מחברים מספר מחשבים אישיים ברשת 207 באופן שכל מחשב יכול לשמש שרת לכל מחשב אחר. ברת"מ מסוג זה כל מחשב *כול לתרום משאבים לרשת: אמצעי אחסון, אמצעי פלט וגם כוח עיבוד. כל משתמש יכול לעבור לכל מחשב אחר ברשת ולהפעיל ממנו *ישום או להשתמש במדפסת שלו, בנתונים שבדיסקים ועוד. אמולציה המחשב האישי מחובר למחשב אחר (בד"כ גדול ממנו) ומדמה פעולה של מסוף כלפי אותו מחשב מארח. במלים אחרות: אל מחשב גדול קשורים מסופים רג*לים ומחשבים אישיים המשמשים כמסופים. עמדת מסוף רגילה מכילה מסך זמקלדת (חובה), מדפסת ואמצעי פלט אחרים (רשות). המחשב האישי יכול לדמות פעולה של מסוף שכזה והמשמעות היא, שבתפקידו כמסוף רגיל הוא אינו מנצל את המשאבים שלו כמו: מעבד, זיכרון ואמצעי אחטון. עד כאן כאשר המחשב האישי פועל בנוהל אמולציה. מכיון | שלפנינו מחשב המשמש כמסוף, ולא "סתם" מסוף, אנו יכולים לנצל את הקשר להעברת נתונים מעובדים במחשב האישי אל המחשב המרכזי, או לקלוט נתונים מהמחשב המרכזי לעיבוד ואחר כך להציגם למשתמש. פרטים נוספים תוכל למצוא בספרים הבאים: "תקשוב ורשתות" מאת אריה סקופ, הוצאת הוד-עמי 1990; "המחשב האישי למשתמש המקצועי" מאת מ' קליג'' וע' שרון, הוצאת הוד-עמי 1991. 208 - תוכנות נפוצות הפועלות תחת 5סס תוכנות כחול לבן מעבדי תמלילים א-ב מעבד תמלילים / ניהול המשרד גרינברג מהנדסים איינשטיין (םת8661ת₪1) איינשטיין אי. אינטרנישונל איריוורד (1810082) איריס תוכנה ומחשבים וורדמיל (26111סש₪) אינטרסופט תעשיות תוכנה קיוטקסט (6א006) דביר מוצרי תוכנה מחוללי יישומים איריס (1815) איריס תוכנה ומחשביס וויזדום (01260₪) מלל מג'יק (4010א) משוב מחשבים עיט דלה מערכות ממוחשבות 209 / תכניות אנטי-וירוס אנטי-וירוס איריס תוכנה ומחשבים אנטי-וירוס צ'יף החברה להצלת נתונים וירוסייף (120881+6/) אליישים מיקרו-מחשבים וירמזהיר 1 מערכות בדיקת איות כתבן בר-קוד מחשביס מיכל פרודקט מחשבים תכניות שונות מחו"ל 4 תוכנה לתכנון| ושרטוט כולל פרספקטיבות,| הצללות, תכנון בנפחים, הוצאות חזיתות וכתבי כמויות. 8 עק60 חסטי08 תוכנת תקשורת בין מחשבים אישיים מהטובות בעולם. מאפשרת שליטה והפעלה של תוכנות ומחשבים מרחוק. ע6סס+01 מסד נתונים ושפת תכנות המהווה סטנדרט של שוק מסדי הנתונים על 0ש. מבנה הקבצים והאינדקסים הינו תואם 42886, אך השפה חזקה ומורחבת *ותר. תוכנת ע6כק0611 העה מהדר חזק היוצר קובצי ₪88 המאיצים את עבודת הפיתוח והרצת התכניות. 1 00261 זוהי תוכנה גרפית קלה לשימוש הפועלת תחת 0005א₪₪1. באמצעותה אפשר ליצור מסכים המכילים כתב, ציורים וצורות אחרות גם בצבע ולהדפיס על כל אמצעי הפלט (צבעוני או שחור/לבן). יש תמיכה בעברית. 200 | | | | | [ ו - ו 16 מחולל היישומים (פוצ. תוכנה המאפשרת למשתמש להגדיר מה הוא רוצה מבלי לעסוק בדרך שבה הדבר מבוצע במחשב. ו מחולל *ישומים התואם למחולל 628986 ואף *ותר טוב ממנו. כולל חלונות, מערכים, גרפיקה. 6 00160פס תוכנה לניהול משאבי המחשב. מאפשרת תכנות מרובב (161טא (שת1תמהעקס22) וריבוב חלונות (שתבצשס8ת1טא 161טא) בסביבת מערכת ההפעלה 205. נוהל תכנות מרובב מאפשר להרי+ מספר משימות בעת ובעונה אחת, כאשר כמה מהן מתבצעות "ברקע", בעוד משימה אחת מתבצעת "בחזית" (6תטסעשסעסע) ומוצגת על פנל המסך.. התוכנה יודעת לנהל את זיכרון המחשב ביעילות מירבית. [עהטהןן תכנית גרפית מהטובות בעולם ליצירת גרפים. בנוסף, תוכל לערוך ולעבד את הגרף ולצרף אליו טקסט נוסף, צ'ורים וסמלים. : בה רשת תקשורת. מספר דוגמאות ליכולת התוכנה: ניתן להעביר דואר וקטעי מסך בין משתמשים שונים ברשת, ניתן לשוחח בו-זמנית עם מספר משתמשים ועוד. 3 צשטססן הסטנדרט | של הג'ליונות| האלקטטרוניים. | הג'ליון | האלקטרוול הראשון למערכת הפעלה 205. הגירסאות האחרונות *ותר מהירות, יותר גרפיות ועם הרבה *ותר אפשרוזות. 58 ₪ 66תהמנוס תס6עסא תוכנת מעטפת מהטובות בעולם. באמצעות שירותי המעטפת של התוכנה ניתן לבצע כל משימה כמו העתקה ומחיקה של קבצים, פתיחה ומחיקה של ספריה ועוד אפשרויות רבות נוספות. בעזרת התוכנה (יתן לשחזר קובצ שנמחק, או דיסק שפורמט בטעות. 1פטסא מערכת הפעלה נפוצה לרשתות תקשורת מקומיות ומרחביות. מערכת ההפעלה מאפשרת שיתוף משאבים של מחשבים אישיים שונים הקשורים ברשת התקשורת: דיסקים ומדפסות. הכוונה היא לכך שכל משתמש ברשת יכול לפנות אל כל התקן בכל מחשב. .1 "א " 02 מערכת ההפעלה/2 מהווה דור חדש של מערכות הפעלה חדשות ומשופרות למשתמש ולמתכנת היישומים.| היא מאפשרת הרצה בו-זמנית | של מספר ‏ *שומים | (שתנמםהעשסתס1%1טם) גרפ'ים וטקסואליים בסביבה של חלונות. אסטפינבק מחולל יישומים ושפת דור רביעי (.241) המאפשרים לפתח *ישומים שונים. שימוש בבבסיס נתונים טבלאי. 8 60 תוכנת מעטפת מהטובות. בעולם. בעזרת תוכנה זו תוכל לבצע כל פעולה שניתן לבצע במערכת ההפעלה ואף מעבר לכך. לתוכנה יש מספר תכניות שירות המטפלות בשחזור דיסק, בקבצים שנמחקו, בארגון מחדש של הדיסק, בגיבוי קבצים, בתקשורת ועוד. 8 נממסססעק תוכנת תקשורת מהטובות בעולם. סע סע018%% תוכנת ג*ליון האלקטרוני למערכת הפעלה 205. התוכנה מאפשרת להפעיל את הג'ליון גם בנוהל של תוכנת לוטוס 1-2-3. התוכנה מאפשרת שילוב של טכסט וגרפיקה. 8 5166%10 תוכנה משולבת הכוללת: *ומן, מחשב, עורך טקסט פשוט, ספר טלפונים עם אפשרות חיוג. וכל זה מופעל בלחיצת מקש "חם" בכל עת, גם כאשר תכנית אחרת עובדת. סע 560 תוכנה ליצירת תמונות ומצגות. הת תוכנה לעריכת תמליל לדפוס (פ21), כולל גרפיקה. פשטסטתזש מישק גרפי העובד בסביבת 05. הופך את ה-0ע הפועל תחת מערכת הפעלה 205 ממערכת של משימה אחת (תכנית אחת) בו-זמנית למערכת היכולה לבצע מספר *ישומים (תכניות) בו-זמנית (תכנות מרובב שת1מנהתקסיק1%1טא). 202 פאנסט התוכנה כוללת ארבעה כלים משולבים: מעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני, מסד נתונים ותקשורת. מעבד התמלילים מאפשר עריכה, שילוב טקסט וגרפיקה, שילוב נתונים מהגיליון האלקטרונ? ומבסיס הנתונים וכן עריכת המידע שהגיע בתקשורת. סט כל התכונות הרגילות| של מעבד תמלילים ובנוסף פקודות מתקדמות: ראיית הדף המודפס על-גבי המסך, הגדרת עלצוביס למסמך ועריכה אוטומטית לפיהם, שילוב טקסט וגרפיקה, שפת מקרו, תוכן עניינים, אינדקס ועוד. בי מעבד התמלילים מספר 1 בעולם. למרות שיש בו הכל, הוא קל להפעלה. העבודה נעשית בעזרת תפריטים נופלים, תוך כדי שימוש בעכבר. 6 תוכנת מעטפת כדוגמת 10018 26 ו-06111%165 תסספסא. 208 ב *נספח יה בנספה זה תמצא רשימה של מונחים המקובלים בעולם המחשב האישי, ואשר מוזכרים בדרך כלל בראשי התיבות שלהם: מסך 56 כינויים של כרטיסי מסך מקובלים. מכנים בכינויים אלה גם כמה מסוגי המסכים. מתאם חד-צבע, טקסט בלבד 4082662 219018 6שסעתססתס הק מתאם חד-צבע, טקסט וגרפיקה 6ע2082 1098ת0282 16200109 פס מתאם צבע גרפי בסיס: 4680002 02822105 ע0ס001 | 004 מתאם גרפי (צבע) משופר 4080602 02822108 666תהתתם | 04 מתאם גרפ* (צבע) משופר צֶהעע 02822108 סספ14ש 00 מתאם גרפי (צבע) משופר במיוחד 4 טסקט 50/04 זיכרון עי 1160 תקן להפעלת זיכרון מורחב 1% ד תקן רכיבים של זיכרון 6 סש6שם11-ם1 1ט פזע תקן רכיבים של זיכרון 93 שס6ךת11-ת1 816ת51 15 תקן רכיבים של זיכרון 168ש6סא עעסמסא 6ת11-ת1 816ת51 אאזס תקן זיכרון מורחב ת5060121068610 עעסעסא 6ס66תהקאם | פא רכיב זיכרון לשמירת תצורת המערכת (במחשב: ₪21 ומעלה) % 000002ת56₪160 166א0 6081א ע%82ת10₪0קמ 00 את 005 זיכרון המחשב לקריאה וכתיבה | עעסמ0 א 400058 מס6תפת | אגת זיכרון המחשב לקריאה בלבד ץֶעסש6א צ1םת0 686 | אסת 24 דיסק 15% שיטות לאיפנון נתונים ולמישק ביו בקר הדיסק לבין הדיסק המגנטי. 8 68ג0ט1ק2 50₪28006ת1 מפך 68 ₪ 900ע5 עפטסנוקמס0 5₪811 091 . 6 260106 5₪811 6ססתהתתם דספם 4 תמ ס6שת10 תטת ,]ות מ00018610 צסמסטסעע 612166סא אחא ערו פטם 5ם, הוא הערו> שדרכו מתקשר המעבד להתקנים המחוברים אליו, כמו זיכרון, דיסקים ודיסקטים, מדפטת, מסך ועוד. לערו+ ישנם שלושה תקנים עיקריים: (10 16) 16ע50 87 20166006 6826ת508 עַע90ט8ת1 194 (016 32) 201006 6ע08ת558 צַע8%ט6ת1 666ם60אם ג9זם (32-01%) 420010606 61תתהת0 41620 ב6א פקודות בסיסיות של המחשב לביצוע קלט/פלט 900₪ע5 סטקסט6/0טפת1 08510 108 205 האינדקס מציג בעברית ובאנגלית את מראה המקום של המונחים העיקריים. הרשימה המלאה של פקודות 205 ניתנת בהמשך. מונחים מיון א-ב אזור הזיכרון הגבוה 21 8 עְעסמסא הקגג - הא אזור הזיכרון העליון 21 8 עעסמסא עסססט - האט אתחול המחשב 9, 30, 212 00% בקר דיסק 26 1160סעסתסס 18% ברירת מחדל 33 תסצסקס 6+8016ת גיבוי 107 קוספ דיסק זיכרון 208 % את דיסק מערכת הפעלה 0, 60, 202 5% מסספץפ דיסק קשיח 9, 86, 246, 265 5% 6ספ דיסקט 6, 2835 86 החדרה 137 %פתדך החלפה (כתיבה על) 117 8 התנעה חמה 5, 212 6 תעפסט התנעה קרה 5 סע808 0016 התקנה 201 1 ד וירוס מחשב 1:00 18 זיכרון בסיסי. 3 211 צַעסמס₪ (81תע66ת1) ספ זיכרון בקרה, הגדרה 216 30 005 זיכרון בקרה לקלט/ פלט 21 5 אסת זיכרון בקרה לקריאה בלבד | 211 סקט אסת זיכרון בקרה לתצורה 21 את 005 זיכרון גישה אקראית 8, 2 268 00 1000688 מסשתהת - אהת זיכרון חיצוני 5, 285 (615%) 5%502886 1התעסשאם זיכרון מוגדל 1, 219 צעסמסם 666ת6טאק זיכרון מורחב 1, 2195 צַע₪6₪0 6606תהקאת זיכרון מטמון 22 6 18% זיכרון קריאה בלבד 21 צעסם6א צ1ת0 3686 - אסת חומרה 13 6 תג חלונות 208 ב טבלת הקצאה לקבצים 6. 77 6 ת411008610 116ק - צגק סבלת מחיצות בדיסק 6 ת0ס101טעהק כונן 5, 34 6טצפם לוח אם 18 6 שסתססא מדפסת לייזר 2, 2839 עס6ת1עק 18862 מדפסת סיכות 2, 289. עסטת1עס 6סע מודם 21 סו מוט משחק 23 9% צס1 מחסום 64088 218 צַפ68תטסס 640% מסילה (בדיסק/דיסקט) 56 אס8עץ 206 מסך 0, 287, 26% וי מסך חד-צבע 2068 615018 6מסעתססתסא מסך צבעונ: 26 צֶ18ק619 עס010ס0 מעבד 5 283 0ע66880סמע מעבד פקודות 58% 200068909 6תהממסס מעטפת 205 13 וי מערכת הפעלה (מבוססת דיסק) [2, 201 956₪ע9 שת801ע006 218% - 205 מקלדת 1, 25 4מפסטצסא ניהול זיכרון 1|9 6מפ קתפ עמסמסו1 נתיב (חיפוש לתכניות) %, 222 מספק סביבת עבודה 116 6מסמתסי טח ספריות משנה ד עע6120000-טטפ ספריית הקבצים 7, 95 צַע0מ21260 - תדע ספריית השורש 7 ץע6000ע61 סססת עורך (טקסט) 7, 236 61602 עכבר 3, 119 ספטסון עץ - מבנה הספריה 6, 103 עע6120000 6ע₪6000ע85 66ע ערוצ 205 05 עריכה 206 616 פורמט (הכנת דיסק/ט לשימוש) 51 %שפסק פקודות חיצוניות 1% 222 מ 0 81תע6סאת פקודות פנימיות 5% 222 3 מממסס [התעסטת1 צלינדר (בדיסק/דיסקט) 566 בכ קוב 58 6 קובצ אצווה 15 6 ג 8800 קובצ הפעלה ראשונית 115 %. 80א1606ו קובצ התצורה של 5058 6, 217, 236 ב קובצ נסתר 58 6 ת1116650 רשת תקשורת מקומית 201 66902%א/ 1208 10081 - א1 שחזור 17 6 שעה 1, 33 6 תאריך 1, 32 6 תו הכללה (תו פרא) 8 222 6 ₪116 תוכנה 133 6 תוכנית 209 ממסשססק תחביר פקודה 222 א68חעפס תכנות מרובב 205 שת1ממהעשסתס161גו תכנית אנט'-וירוס 13 מהפשסעק פמע1ט-1>ת4 תכנית הפעלה להתקן 208 ע6ט601 60106 תכנית מקרו , 2, 120 0עס8ו תכנית "שוכנת זיכרון" | 222,109,77 6מ08166( 568 ₪ 866ת₪1ע16 -98פך תפריט 8, 155 טתסא תצורה 116 המ118610 תס תקן 121% לזיכרון המורחב 215 838 פפת-אז מיון 4-8-0 מחסום 8א640% 218 עפה68תטסס 680% תכנית א(ט'-וירוס 13 מהעשסעק פטע1ט-61ת2 קובצ הפעלה ראשונית 15 %6, 241006860 גיבוי 107 קספ זיכרון בסיס: 8% 211 צ0%ע₪6 (81תע60ת1) 8886 207 קובצ אצווה אתחול המחשב ערוצ זיכרון בקרה לתצורה זיכרון בקרה, הגדרה התנעה קרה מסך צבעונ: מעבד פקודות קובצ התצורה של 5058 תצורה צלינדר (בדיסק/דיסקט) תאריך ברירת מחדל תכנית הפעלה להתקן ספריית הקבצים זיכרון מסמון בקר דיטסק דיסקט מסך מערכת הפעלה (מבוססת דיסק) מעטפת 505 מדפסת סיכות כונן עריכה עורך (טקסט) סביבת עבודה פקודות חיצוניות זיכרון מורחב זיכרון מוגדל זיכרון חיצוני טבלת הקצאה לקבצים ובצ פורמט (הכנת דיסק/ט לשימוש) 1 דיסק קטיח חומרה סובצ נסתר אזור הזיכרון הגבוה החדרה התקנה פקודות פנימיות מוט משחק מקלדת רשת תקטורת מסקומית מדפסת לייזר תקן אד לזיכרון המורחב תכנית מקרו ניהול זיכרון תפריט מודם מסך חד-צבע לוח אם עכבר תכנות מרובב החלפה (כתיבה על) 208 1:5 6 תססבם 9, 30, 212 סט פ 211 אא פסאס 216 567 005 35 0016 26 0010 53 בכר 6 6, 7, 236 5 תס 56 בכ 1 32 6 35 תס1טסס 1% 2006 16 60106 71 95 21006009 - הדס 212 6 48% 26 0005201106 458% 6 235 6 2 237, 26% צ ג 1 201 0 ₪ 5% - 205 13 וו ו 2, 289 66%ת+עק שספ 5, 31 6פם 206 ₪ 1, 236 6160 למסשתס1טחק 8% 222 מס 1 א 1, 215 צַ₪0סם אע 1, 215 צֶ6₪0ם 6 5, 2135 (618%) 86 1תע60אק 9 71 6 110 6 - עאק 6 סק 9, 6, 6, 205 % 16 13 16 5% 16 ה11666 221 8 עעסמסא ה18 - הא 137 0% 201 1ד 222 0:8 1 0% צסנ 1 28 עס 21 אעסאטסאן 8 1 - אא 2, 249 פעססת1עק עספםן 205 8 פו-אד1 2, 120 60 19 קת צֶ₪0סא 8 155 חס סא 208 ו 6ס תס 1% 6 עסתטסא 3, 119 ספטסו 205 סנו 1317 6 טבלת מחיצות בדיסק 6 תמסץצט1סעהק נתיב (חיפוש לתכניות) %, 222 תלפק מעבד 4 283 08502סספק תוכנית 209 םהסשסעק זיכרון גישה אקראית 5, 260,204 | עעסשסא 400088 עס6תפת - אגת דיסק זיכרון 218 8 או שחזור 1-7 6 זיכרון קריאה בלבד 21 עע0ם9 צץ1ת0 686 - אס זיכרון בקרה לקלט/פלט 21 5 אס זיכרון בקרה לקריאה בלבד | 211 אסתקמ/ אסת ספריית שורש 7 61260609 6>סס3 תוכנה 13| 06 ספריות משנה 7 ע60002ע61-סט5 תחביר פקודה 222 אפסתעפ דיסק מערכת הפעלה 0, 60, 202 1% מסספצפ שעה 1, 33 6 מסילה (בדיסק/דיסקט) 56 %סמטיך עצ - מבנה הספריה 6, 103 01260600 6ע001טע8% 66ע תכנית "שוכנת זיכרון" | 222,109,77 5ת68106ת 558 8 866ת₪1ע162 -תפך אזור הזיכרון העליון 21 8 עעסמסא פפספט - גאט וירוס מחשב 100 18 תו הכללה (תו פרא) %, 222 6 ₪116 חלונות 208 מ התנעה חמה 5 212 5ע8ס8 מפסש כקודות 006 - 00/05 05 5 ,32 ,31 מצגע 6 50% 5 ,7% חפ 8 ,237 מסבטטפ 8 51.5%8א1 8 59585 צ1501פ 9 0..5%55ם 9 םאם. 386אאם 9 5975 אפאז 9 5צם התמצאנתק 9 %55צ5.מטדתפות 9 אאם תמ/נספ 9 5945 שתכ1ת4אס 9 595. 205 7 11 10טט 3 פמאמסטה 3 ₪א495106 4% ,195 מצתדךה % ,167 שטאסאם 6 ,228 אהמחם 6 פתמעקטם |55 005 4 1 ,106 05%א0 05 5 סאגא 00 00 5 5 ,127 ,98 ,65 002% 6 עתתאט0ס 5 | ץצ 209 229 ,219 ומא 9 ,77 תסתתדת 08 ,229 מפסת 1 ,58 מחסת 1 סאתפ וא 1 ,222 ,108 אעאק 5 ,128 מפטגק 1 תאדתק 9 דקאסהק 0842510 2 2 תהמעטססטת 7 ,235 ,12% אמת 2 ,73 (מאגאתת) אמת 2 מסגוקטת 2 ,167 מת10פמת 2 תפ 3 תקספ 3 ממהגצפ 8תנ.| 5 5 תשזתפ 3 908 8 814088 3 90852 8 50110185 3 ,63 5צפ 3 ,33 ,31 שאדך 3 ,103 ממתך 3 ,88 מקצך % ,78 ,76 מתשמספאט 84 ,81 ץהאתספאט 8 הסט 4 וסתנתמט 8 טסל 5% ,100 ,69 צפססא 210 5 אדכ 0 צחססמתדע ,91 0 9 ,91 פא 2 ,93 פת 6 15800 6 ,70 +005א8דע 7 505 6 ,109 צמאפסע 66| 0 7 אתגטזת 5 ,123 080 6 ,132 עדסם 6 ,128 אעמסם 6 ₪%8386 6 מפגתת 7 אדמכ2תאם 7 חדאם 7 פאגפאת 7 אתמססצפגע 0 7 7 ,117 085ק 7 אפדסם 7 פסמודק 7 פאצע 5 תסע 8 ,51-68 צהאתסק 6010 5 8 8 084011085 8 00048510 8 ,57 סומת 5 18 7 גג1פאד1 8 א0ב 8 עשת 9 ממהן 7 א(שט17א5ך15 9 זן ספרי לימוד והכשרה במדעי המחשב קטלוג 1.7.92 ]ו ספרי 1991/2 מסומנים ב-+ *1. א-ב גירסה 6.2 - מדריך שימושי; ש' עמיהוד > חדש < *2. |א6ו1) גירסה 4.0 - מדריך שימושי (כולל 2.52); ה' קדמן >> חדש < *3. המדריך השלם - 5 05כ וגירסאות קודמות; ז' עמ'הוד 2 מדריך שימושי; ז' עמיהוד מהדורה‎ - 2025 5 .4* המחשב האישי למשתמש המקצועי; קליג' ו-שרון (+דיםקם תכנ'ות)‎ .5* 6. 025/2) - מאפיינים, פונקציות ויישומים; קרנץ,מיזל, ו*ליאמם >בצעכ 7. ללמוד א1%א11 (למתחיל ולמתקדם); א. נילאווקים *8. טורבו-פסקל - תכנות מבני למתחילים ומתקדמים; נרונ'י אנגלנרג 9. פסקל - שפה לתכנות מבני; נרונ' א' אנגלנרג 0. ספר התשובות לפסקל; (תשובות לשאלות בספרי פסקל) א' קְנלן 1. המדריך השלם לשפת 6 (טורבו); מהדורה 2; דש-ליכטמן (+ דיטקנ) 2. 1000200 - תכנות פונקציונלי; ש' מנולה 3. פרולוג שפת בינה מלאכותית; ז"ר ב' צירולניקוב *14. קובול 85 מבני (6ק, 8%ש, יבמ); נרונ' א' אנגלנרג 5. הכנה לבגרות במחשבים (מבוא, מדעי, לוגיקה, בייסיק); לי רוקח 6. התלמיד והמחשב - 80 פתרונות (תרג*לי בייסיק ופסקל); מ' הומי 7. תקשוב ורשתות; א' סקוב 8. אר"מ - 5%8 - ארכיטקטורת רשת מערכות תקשורת; ג' שחר *19, מקרו למתקדמים בלוטוס (פיתוח *ישומים בלוטוס); ר' אנרהתי *20. לוטוס 123 למתקדמים - מקרו גירסה 2.3: אדלמן-ליסנסק' (+דיסקט) *21. מחוללי יישומים 2188 111 68455 ו-00%1; מהדורה 2; א' רון *22. פיתוח מערכות מידע אישיות לעסק ולבית (ב-6); ז"ר די גלין 3. הנדסת תוכנה - הלכה ומעשה בפיתוח מערכות; ת' נחתיאם 4. יסודות בניתוח ותכנון מערכות מידע; עת'הוד-קורבל 5. אבטחת מידע במערכות ממוחשבות; ו.1. ליין 6. ארגון נתונים וניהול קבצים; ר' הי ינרמן 7. בסיסי נתונים - עקרונות, מודלים ויישומים; ר' הי ינרמן *28, גל אנטי וירוס; גלפונט, תואס אירים >> חדש < *29. לקסימדיה - הבנת הנקרא והבנת הנשמע: גיל-קורן >> פנה אלינו כדי לקבל קטלוג מפורט ושלם והצעת מחיר לרכישה מרוכזת. 9 2 * = 8 ₪ 28 הוצאת הוד-עמי ת.ד. 6108, הרצליה 46160, טל': 052-541207, פקס: 052-571582 ניתן להשיג את הספרים בחנויות המחשבים ובחנויות הספרים הנבחרות וו דאנאקוי 0 7 ו זכ ומ לק לו םי | מש | קט 0 רישק ל נות מעשלות לללעו הפקודות השלזמושיות נלמדות צעד אחר צעד ומלו בדוגמאות ובצילומי מסכים המציגים את מה שמתרחש י המסך ובמחשב. ההסברים כוללים הארות לחיסכון בז ובמאמץ והנחזות כדי להמנע מטעויות. במקרה של תקלה טעות בהפעלה תוכל להעזר במידע שבספר, כדי לחז ווך | לעבודה תקינה. | 5 ב הספר, המכיל מידע רב, כתוב בשפה קלה ומיועד למשתמש: בכל הרמות, הרוצים לגשת "ישר לעננץן", להכיר ולהשתמ במחשב. ללימוד נושאים נוספים בתחום המיחשוב ראה את רש'כ ספרי הוצאת הוד-עמ* בעטיפה הפגימית של הספר. זהר עמ:הוד, תואר ראשון בניהול-כלכלה מטעם אוניברסיט תל-אביב מסיים לימודי תואר שני במי?נהל עסקים, עול בפיתוח ישומים על מחשבים אישים (50), יועץ בנושאי ואנ בתעשיה ובמיחשוב. עוסק בהדרכה ובניהול צוות מדריכ: למחשבי 0ק. עורך ספרי מחשבים ותוכנשת. ללמודי ל במחשבים. מסת"ב א-965-361-018 58|