המחשב האישי למשתמש המקצועי – שליטה בחומרה ובתוכנה של המערכת

מיועד למי שיודע ורוצה לשפר, לזה שיודע מעט ורוצה ללמוד ולהתקדם, ולכן מי שרוצה להיות "מקצוען" במחשב האירי (PC) של יבמ ותואמים ומבערכות PS/2 ו PS/1 של יבמ. – ISBN 965-361-017-1

OCR (הסבר)
משה קליג' עידו שרון. 0 טנ גנ ננננן 2 |[ 2 כ | = | דיסקט תכניות דוגמה ום ל -ונדילו םר ו ספרי לימוד והכשרה במדעי המחשב הוצאת עוד עמי המחשב האישי למשתוש המצוע /או) רכ / ק < בת - רו 2 : = שש מוקדש לאלו שהתלוננו על הזמן שהקדשנו לכתיכת הספר עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד בספר הוזכרו שמות של מחשבים ותוכנות, אשר הינם שמות רשומים של היצרנים כפי שצויין, וביניהם: .00 פ6ת1ת6 8 81ת8610ת602ת1 :47 ,צא ,6ק-אמד .0 65ם1מ080 655ת2₪51 81תס1נסהתע6סת1 :05/2 ,25/2 אמד מ8610עסקעס0 61סת1 :מדאד .0 16205090 :5-205א צַת8ק₪ 00 תססעס% 2606062 :ע86ת60₪₪8 / 061116168 תס6עסא 6 סמת1סק [עטת00 :70018 6ק 6ת- 81ת8610תת6סת1 6ת0218ם :288081 ססעטך המחשב הא ו למשתמש המקצונ' ישליטה=בחומההיובתופנה-שלי-המערכּתי משה קליג' עידו שרון למחשבי ד2דא6קואםו ותואמים ומחשבי 51ק ,52ק ואפו ובנוסף דיסקט תכניות דוגמא ערך יצחק עמיהוד ספרי לימוד והכשרה במדעי המחשב הוצאת עוד עמי 6 ז) 6 וד ו עס הסזהה5 .]| 0חב 66וו> .א חתותה .1 על 001600 (ס) כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע"מ רח' בילו 3, הרצליה 46426 טל: 052-541207 אין להעת'ק טכר וה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצע' אלקטרונ' או מכנ', לרבות צ'לום והקלטה, ללא אישור בכתב מאת הה|צאה, אלא לשם ציטום קטעים קצר'ם בצ'ון שם המקור הודפס בישראל אלול תשנ"א, ספטמבר 1991 68 פפתקות 811 6 1וח:1/-1106 8 ,3 56 116 1 שסססת00ק56 ,157861 מסת"ב 965-361-017-1 א158 תוכן העניינים 1 א > ₪ א 6 ₪ ₪ %רש > .1 *יצוג הנתונים -. . . .0 .0.0. 1 הגדרות בסיסיות -. . 1 משפחת מעבד: אינטל 6 ₪ 1 מעבדים אחרים . . . .0.0.0. 5 האוגרים במעבד ‏ . . . ... 1 אוגרים לשימוש כללי . . . .0 . 2 אוגרים **עודיים. . . .0. 3 (*גל זגל 6 % 6 ₪ 5 4 ₪ .+ 4 אוגרי מקטע . ...0 .0.0.0. 6 הערוצים (80868) השונים במערכת ‏ . . . 7 גישה למרחב הכתובות של המעבד. . . . 8 אחסון מלה בזיכרון ...0 .00.0.00 9 פעולת 36866 במעבד. . . .0 .0.0.0 0 פסיקות (8ס6קטתע6סת1) ...0 .0.0.0 1 גישה למרחב הקלט/פל0. .י. .0 .0.0. 2 תכונות מעבד 80286 . . .0 .010050 1 מב אמיתי - 6 1. . .. 2 מצב מוג( - 840866 2200860066 | . . 3 המעבדים א803865, %פ80386 . . .0 .0 . 4 מעבד 80486 0.0 .0 .0.0505 5 טבלאות להשוואת תכונות מעבדים. פרק 2 - הלוח הראשי במחשב האישי 1 מבנה כללי של הלוח הראשי במחשב . 2 מחשבים תואמים -. . .0 .0.0. 3 סוגי מעבדים ומהירויות עבודה . . 1 מזתזורי המתנה ...0 .0 .0.0.0 2 הערוצים במעבד. . . .0 . 4 מערכת הזיכרון במחשב . . . . % * 1 זזיכרון אסמקם/אסת (התקני 8105 אסת) 2 ז'כרון אא ראשי . . . . .. 3 אופני גישה לזיכרון שפתכת ‏ . . . 4 מרחב כתובות הזיכרון. -. . . . 1 מרחב הכתובות עד 6 (מרחב התוכנה). 2 מרחב הכתובות מעבר ל-64088 (מרחב החומרה) 3 ממיפוי כתובות הזיכרו[ . . . 5 זיכרונות הרחבה 6ס66ַתקאם / 666םשטאת . . .0 . 1 זיכרון הרחבה מסוג עעסמ6א 666תקאת . . . 1 תומהה א ₪ 4 ₪ ₪ 4 א א 0% 42 תנכת ₪ ₪ ₪ אפר ₪ 9 ₪ ₪ ₪ 00 2 זזיכרון הרחבה מסוג עַעסמ6א 6066ם00א₪ . . . 3 ז*זיכרון צללים - אג3 אס860ם9 (. .0 .0 .0 .0. 4 זזיכרון מטמון - עעסש6א 86ת680 -. .0 .0 .0. 6 מרחב הקלט/פלט במערכת . .0 .0 .0.0.0 0.0ש 7 רכיבים מתוכנתים על הלוח הראשי ‏ . . ₪2 1 זמנן - עסמ (רכיב 8253 או ה ₪ 20 2 בקר גישה ישירה לזיכרון - גאפ (רכיב [823). 3 בקר פסיקות - ע0116ע6ת00 6קנועע66מ1 (רכיב 4 שעון זמן אמת - 0100% 6ש11 2681 . . .0 . 5 מתגים על הלוח הראש? . . .0 .0.0.0.0. 6 מחברי הרחבה - 51068 םתס1פתהקאם . . .0 . 7 המעבד המתמטי. . .0 .00.0.0005 8 אפיונים של סוגי מחשבים נפוצים . .0 .0 .0.0.0. 9 ספק המתח במערכת המחשב. .0 .0 .0 ...שש 1 ע'יקרון הפעולה . .0 ...0.00.00 2 ייבורים חיצוניים -. ...00050.0 פרק 3 - מבנה מערכת ההפעלה 41 הגדר 6-4 א ₪ % 5 ₪ א ₪ ₪ ג ₪ ₪ 4 2 מהי מערכת ההפעלה?. ‏ . .0 .0 .00.0.0050 9 1 מה עושה מערכת ההפעלה? . .0 .0 .0 .0.0. 3 המרכיבים העיקריים של מערכת ההפעלה. . . .0 . 1 רשומת האתחול - 3466026 007 . .0.0 .0. 2 קכוב>ף ממשק (6822806ת1) לתכניות אס8. , 3 לוב תכניות שירות של מערכת ההפעלה 5 0 4 מעבד הפקודות - ע22006880 6ת8שםס0. 5 תכנלות שירות חיצוניות - 65ת8מםס6 ל 6 תכנליות הפעלה להתקנים - פעסט1עע 260166 . 4 מבנה מערכת ההפעלה 208 . .0 .0 .0.0.00 5 שירותי 205 לתכנית היישום. .0 ...0.0.0 0. 1 השימוש בפסיקות במערכת ההפעלה ‏ . . .0 . 2. שרותל 208 8 4 ₪ ₪ ₪ ₪ 0% 4 ₪ 20002 3 כיצד מקבלת תכנית היישום את השירותים . 6 תהליך האתחול (8000) במחשב .0 .0 .0 .0.0.0 1 שלב 1 - בדיקה כללית של המחשב . . .0 . 2 שלב 2 - טעינת מערכת ההפעלה לזיכרון המחשב . 7 קובצי משתמש המשתתפים בתהליך 8001 של מערכת ההפעלה . 1 כוב> 010.595א00. ...01005050 2 קוב>א 80.841א40100 . .0 ...0.0.0 8 מערכות הפעלה אחרות ‏ . . .0.0 . ה 9 האם קיימות מגבלות למערכת ההפעלה 08 4 ₪ 0 מערכת 05/2 (5%50₪/2ע5 8ת02801ק )0‏ . . . 1 דרישות חומרה במערכת ההפעלה 05/2. . . 2 תכנות 09/2 א * א 5 % א 0% 0% 008 3 דדרישות תוכנה במערכת 05/2. . . .0.0. 4 השוואה בין 05/2 לבין 205 . . . .0 .. 9 | ₪00 ₪ ₪ ₪ ₪ ש ₪ ₪ א ₪ ₪8 ₪ א כרק 4 - הממשק בין המשתמש לבין המחשב האישי . 1 מסכים ומתאמי מסך -. ...0 .0.0.0.0.0. 1 המסך במחשב האישי . . . ...0.0.0 2 כרטיס תיאום למסך (מתאם מסך). . . .0. 1 פפירוט המרכיבים השונים . . . .. 2 הסמן - עספעט6. .+ .0 .5080 0.0. 3 כרטיס מתאם למסך צבע 0084 . . שש 1 הצנגת תווים במתאם מסך 0 יש 2 הצנגה של מספר דפים - 7288868. . . 43 אופני פעולה שונים של מתאם מסך 00684 4 הצגה של גרפיקה -. . .0 .0.0.0. 4 מתאם מסך מונוכרום 24 ומתאם הרקולס 106. 1 הצגת תוו*ם במתאם מונוכרום ‏ . . . 2 הצנגה גרפית באמצעות מתאם מסך מונוכרום 5 מתאם מסך למסכי ₪04 ומעלה (08ע וכו') . . 1 האהאצנגת התווים . . .+ .0 .0 .0.0.0 02 ריקה 6 + * ₪ 4 46 רא 3 בבתירת צבעים לתצוגה . . . .0 .0. 6 סיכום תכונות של מתאמי מסך ומסכים ‏ . . . 7 הוראות לאופני פעולה במסכים . . . . .. 1 פסקודת 05: 8פסא₪ ...0 040.04 2 קכוב>צ תכנית 5צ51.5א4 -. . . .0. 3 גופנים סטנדרטיים (28₪659 0066) . . 8 גישה לכרטיס המסך דרך תכנית 8105 אסת. . 1 פסיקות א1016% של 8105 לגישה למסך 2 המקלדת במחשב ‏ . ...0.0 .1 ההקשה וקליטת ערך המקש . . . .. .4 התקשורת בין המקלדת ובין המחשב .) . . . .4 זזיהו* של המקש בתכנית 8105 אסת -. . .. .4 מסקלדת א ומקלדת 81 ומעלה . . . . .1 משמעות התווים במחשב . . . .0 .0.0. .24 צירופים מיוחדים של מקשים. . . .0 .7.0 .12 = ₪ ₪ ₪ תא םש נ5 שימוש בפסיקות 8105 לצורך עבודה . . . 1 פסודות לכל סוגי המקלדות - פסיקת 8105 2 פסקודות למקלדות מורחבות - פסיקת 8105 3 זזהו* סוג המקלדת . . .0 .0.0.0. 8 פסקודות מערכת ההפעלה לטיפול במקלדת ‏ . . 1 י*צירת קוב ישירות מהמקלדת . . . 2 בקרת מהירות המקלדת (מערכות 841 ומעלה). 3 מדפסת מקבילית ‏ . ...0.0 1 סוג' מדפסות. -. . ...0.00.00 2 פרמטרים של מדפסות . . . .0 .00.0.00 . הדפסה גרפית במדפסת מטריצה 3 4 מתאם מדפסת מקבילית (ע%6ק408 עססתנטק [16ַָעהק) 1 החומרה וכתובות כרטיסי התיאום למדפסות . 2 האוגרים במתאם המדפסת 3 הפנים במחבר המתאם וייעודם . 4 האותות במחבר של המתאם למדפסת 5 גישה בתוכנה למתאם המדפסת - פסיקות 8105 6 פספודת מערכת ההפעלה זַאזַק למדפסת 4 התקשורת האסינכרונית 1 למה תקשורת? . . .0 .0.0. 2 מתאם תקשורת אסינכרונית ‏ . 43 מהי תקשורת טורית? . . . . 1 תקשורת אסינכרונית. -. 2 פרוטוקול תקשורת טורית אסינכרונית 4 החומרה של מתאם התקשורת הטורית . 1 ככוו* הנתונים והבקרה מהכרטיס . 2 מבנה הכרט'ס. . . . המקבילית 5 חיבור התקנים לכרטיס התקשורת הטורית 1 ח*יצבור מינימלי בין שני מחשבים . 2 העעכבר - התקן המתחבר לכרטיס 6 פסקודות 205 לגישה לכרטיס תקשורת אסינכרונית 1 הפסקודה מפ0א -. . . . 2 הפסקודה צ002 -. . .. 7 גישה לכרטיס באמצעות תכנית 8105 ואס פרק 5 - מערכת הדיסקים/דיסקטים במחשב האישי 1 המצע המגנטי ואופן הגישה לנתונים ‏ . . 1 כתיבת הנתונים במצע המגנט . . 2 הדדיסקט והדיסק המגנטי - מבנה ותכונות עיקריות 3 דדיסקטים ודיסקים - כוננים ובקרים . . 1 כונן הדיסקטים ובקר הכוננים -. . 1 חחיוויים של כונן הדיסקטים 2 <*תרונות וחסרונות של הדיסקטים. 2 מערכת הדיסקים הקשיחים -. . 1 הדדסק הקשיח ובקר הדיסק 2 פרמטרים עיקריים עבור ₪86עסץ-6עפק . 3 ל*תתרונות וחסרונות של דיסקים קשיחים . 4 התייחסות מערכת ההפעלה 205 לדיסקטים ולדיסקים . 1 כתובות והקצאת מקום בדיסק/דיסקט . 2 מבנה דיסק/דיסקט תחת מערכת ההפעלה 05 . 1 גזרת ₪007 -. . .0. . 2 פפרוט הכתובות בגזרת 00 3 טבלת מיקום קבצים - עגע 3 ספלית השורש ‏ -. . . . .. 4 אחור הנתונים בדיסק/דיסקט. ,. 5 הדסק הקשי'ה. . . .0.0.0. 1 חלוקה למתיצות . . . . 2 תהלך 08%4%ע בדיסק קשיה. . . 3 הכנת דיסק קשיח לשימוש . . . . 5 תחזוקת דיסקים קשיחים - הקדם רפואה למכה! -. 6 מחיקת קבצים והיחלצות ממחיקה מוטעית -. . 7 שיפור הביצועים של מערכת הדיסקים. . . . 1 תכנית זיכרון מטמון לדיסק - 6ת080 215%. 2 בקרי דיסק בעלי זיכרון מטמון . . . . . 8 דיסק בפועל - 218% 6081ע01. . . . .0.0. 9 פסקודות 2058 לטיפול במערכת הדיסקים/דיסקטים . 1 תכנלת א7219 4 ₪ ₪2 4 56 6 60808 0:06 0 2 תס - הכנת דיסק/דיסקט לעבודה במערכת ההפעלה 43 מע טפאט - היחלצות ממחיקה מוטעית של קבצים ‏ . 4 תתא - היחלצות מאתחול מוטעה של דיסק/דיסקט. 5 תסתת1א - שמירה של נתוני תפעול חשובים של הדיסק 6 הגדרת כונן שלא מוכר על ידי 105 אסת . . . . 7 מעצדתקד5ה. - שינוי מספר כוננים לוגיים אפשריים. . 8 014258 - בדיקת תקינות הדיסק/דיסקט. . . . . 0 פסקודות 205 לשיפור מהירות גישה לנתונים -. . . . . 1 הגדרת 5תתת20 . . . ...000.0 2 אהמם0ת510ע - שמירת כתובות של קבצים שימושיים ‏ . 3 שלנוי מספר אפשרי של קבצים פתוחים . . . . . 4 הגדרת תכנית זיכרון מטמון לדיסק - 6ת080 218% . 5 הגדרת דיסק בפועל - 34% א0215 . ...0 .. פרק 6 - הפעלת תכניות תחת מערכת ההפעלה 05 1 תהליך ביצוע פקודת משתמש ‏ . . . . .0.. 2 סוגים של תכניות חיצוניות . . . .0 .0.0.0. 3 ביצוע של תכניות בשפת מכונה. . . . ...+ 4 תתחילית מקטע התכנית - 50ק . . ...0.0 1 מבה טבלת 2892 . . ...00.0.00 2 החזרת שליטה למעבד הפקודות. . . . . 3 מצד *ודעת התכנית היכן נמצאת טבלת פפק? 5 קובצי שפת מכונה במבנה 00% . . . . .0 .0. 6 קובצי שפת מכונה במבנה מאם . . . . 9-6 1 מבנה כותרת (168665) של קובצי מאט ₪ ₪ 2 תכנית מא לדוגמה -. . .0 .0.0.0.0. פרק 7 -- וירוסים במחשב האיש' . . . . . .. 7 מה עושה הוירוט? . . . .0 00.00.0505 7 מהו וירוס מחשב וכיצד הוא פועל? ‏ . . . . . 7 היכן נמצא הוירוס? -. . ...00.0.00 . הידבקות מוירוסים ודרכי התפשטותם . . . . . 7 דרכי טיפול בוירוסים ומניעתם . . ...0 .0. 7 תכניות לטיפול בוירוסים. ‏ ...0 .0.0 0.0. 7 תכנית הדגמה לולרוס . . . .0 .0 .000.0 205 206 206 209 20 210 21 203 214 214 215 27 220 222 274 205 208 206 207 2207 208 209 209 21 21 22 22 24 205 206 206 207 208 208 200 24 24 פרק 8 -- תכנית 5806 . .0 .0.0.0 .הש 1.. הרצת התכנית + .+ + .10.0 0.0. 12 פקודות תכנית 2₪806. . .0 .0.0 0.0. 1 תתקציר הפקודות. .0 .10.0 0.0. 2 פסודות נבחרות . .0 .0.0.0 .0. פרק 9 - תקשורת במחשבים אישיים ‏ . . . 1.| לאן יכול המחשב האישי להתקשר? ‏ . . . . 2.4.1 שער גישור - צ041808 + + .0 ...הש 2.| העברת הנתונים בערוצ התקשורת . . .0 .0 .0 . 3 תקנים לרשתות תקשורת ומודל 7 השכבות של 091 1.. תקני רשתות א18 . . .0 .0.0.0. 1.4 המודם - 0088 (. . .0 .0.0.0.0. 22.1 מהו מודם? . + ,0 ...שש 2 תכונות מודמים . . .0 .0.0.0 3.|. סוגי מהדמים 1 * 5% 5 ₪ ₪ 6 62 . .0 1-5 המחשב האישי כתחנת עבודה למחשב מרכזי. . . 1 המחשב האישי כמסוף למחשב מרכזי . . . 72 חיבור מחשב אישי למחשב מרוחק . . . . 1.6 רשתות תקשורת מקומיות (א14) .5 05 10.0.0505 1 תצורת רשתות תקשורת וכרטיט מתאם לרשת התקשורת 21 תווך התקשורת + . .0 .0 .0.00.00 2 תצורת רשת התקשורת (צַא8ַ10סקס1' אנסשס6א) 23 פרוטוקול התקשורת ברשת ‏ . . . 4 חיבור המחשב לרשת ‏ . . .0 . 2.. מה מקבל המשתמש מהרשת?. . .0 .0 .02020.0 21 שירותי רשת התקשורת . . .0 .0 .0 0.0.0. 22 מערכות שרת/לקוח (ע6ט0ע80/%ת )0116‏ . . 04 לא א + א = > :רא + א ₪ ג 2 איש 2 7 רשתות תקשורת ארציות (א₪4). . . . . . . . . . . . . 0.0.00... + םיתפסנ‎ תקציר פקודות של מערכת ההפעלה 205 גירסה 5 . . . טבלאות 1 וקוד סריקה במקלדת . . בסיקות עיקריות בחומרה ובתוכנה . . . כתובות מוחלטות ב-34%6 לשימוש 8105 . . . . תכניות דוגמה. -. . .0 .0. = טא ₪ = תרשימים וטכלאות . . . . . אינדקט עברית 0000000 . אנגלית ₪ ₪ 6 ש ביבליוגרפיה ‏ . . ...0.0 . 10 הקדמה המחשב האישי הפך לכלי עבודה על שולחנם של רבים במגזרי תעסוקה ותפקיד שונים: הכתבנית, שלה הוא *ועד בתחילה, המינהלן ואיש הכספים, המנהל, התלמיד, העובד במחסן המפעל או ברצפת הייצור, המדען ו..., ומיי"לא? בתחילה השתמשו במחשב האישי למשימות כמו אלו של מכונת כתיבה, או מכונת חישוב משוכללת, או שילוב של שתיהן. לאחר זמן הוחל לנצל את התכונות והאפשרויות הייחודיות הגלומות בו ולהוסיףי לו פריטי חומרה ותוכנה כדי להפיק ממנו יותר. כך אנו מוצאים, שבמקום מחשב אישי פשוט ותמים נמצא לפנינו מחשב של ממש, בעל חישנות הולכת וגוברת כתוצאה מתוספות ושיפורים שעורכים בו ועם היצע נרחב של כישורים חדשים. כל אלה מעמידים את המשתמש ההדיוט במצב מביך, מכיון שהוא מחזיק ברשותו מערכת מחשב עתירת אפשרויות, אשר רק חלק מהן באות לידי ביטוי כתוצאה מחוסר היכרות מעמיקה שלו עם אפשרויות אלו. פן אחר של הבעיה היא ההכרה שאפשר לרתום את המחשב האישי למשימות אשר חורגות משימושי המינהל, אולם לצורך זה יש לחדור ל"תחום הפרט" שלו. כדי לנצל כישורים מיוחדים אלה של המחשב יש להגיע אל הרכיבים הפנימיים, או לפחות אל הכניסה והמוצא שלהם. צריך לעתים להוסיף רכיבים והתקנים לביצוע מטלות מיוחדות, כמו קלט נתונים והפעלה של מיכשור חיצוני. משימות אלו חורגות מיכולתו של המשתמש הרגיל העוסק בתוצאות השימוש ולא בדרך הביצוע של המטלות. הספר שלפנינו מכוון אל המשתמש המקצועי במחשב האישי (0ק) של *במ ותואמיו, או במערכות 5/2ק ו-5/1ק של *במ. הוא מכוון אל מי שמעוניין להכיר את רכיבי החומרה והתוכנה של המחשב האישי, כדי שיוכל לבחון ולהעריך את הדרכים להפיק את המירב מהמחשב, להעלות את ביצועיו ולהוסיף עליהם, לבחון תקלות אפשריות ולהתגבר עליהן כאשר הן קורות. הספר מציג את עקרונות הפעולה, התכונות והרכיבים של משפחת מעבדי אינטל 6 והמעבדים 8088/86 ומסביר בהרחבה את ההבדלים בין המחשבים האישיים השונים. הקורא ילמד על מרכיבי החומרה של הלוח הראשי, מערכת ה-8105, סוגי זיכרון, כרטיסי התיאום להתקנים חיצוניים והתקני קלט/פלט השונים, תפקידיהם והשילוב ביניהם לבין מערכת ההפעלה 05פ. הביטוי של המחשב בעיני המשתמש הם התקני הקלט/פלט, כמו המקלדת, המסכים לסוגיהם, המדפסות, התקשורת האסינכרונית וכמובן ‏ - הדיסקים. המחברים מציגים בהרחבה את הדיסקטים והדיסקים: אופני השימוש, כיצד לשפר ביצועים ולתחזק וכיצד להגן על הנתונים וכיצד לשחזר ממחיקה בשוגג. המחשב האישי מתקשר לסביבתו שבה מחשבים אישיים ומחשבים מרכזיים באמצעות רשתות תקשורת מקומיות ורחבות, אשר להן הוקדש פרק נפרד. 11 החומרה ומערכת ההפעלה הן המצע לביצוע תכניות היישום. למבנה קובצי שפת מכונה ולדרך שבה מערכת ההפעלה מפעילה את תכנית היישום ניתנה תשומת לב רבה. נושא מרכזי בספר הוא הקשר שבין הרכיבים השונים במערכת המחשב ובינס לבין התוכנה, אשר מתקיים באמצעות מערכת הפסיקות (פסקטפעס6ת1) של החומרה ושל מערכת ההפעלה 05. המחברים מכוונים ומנחים את המשתמש לנצל ביעילות את עוצמת פעולתה של מערכת המחשב שברשותו. לשם כך, המשתמש מקבל הסברים והדגמה של פקודות 5 אשר רלוונטיות לנושאי הדיון השונים ופקודות אשר דרושות לניהול ותחזוקה של המערכת ושל תכניות היישום. המחברים מסבירים את הפקודות החדשות של 5 05כ2, אשר רשימה מפורטת שלהן ניתנת בנספה. הם מלווים את הספר בתכניות דוגמה רבות, אשר מוצגות בנספח וניתנות במלואן בתקליטון המצורף. וירוסים הם רעה חולה שעלינו להתמודד אתה ועל כן המחברים מסבירים את המבנה שלהם ודרך פעולתם, מדריכים כיצד להתגונן מפניהם ואף מציגים תכנית וירוס ידידותית לשם הדגמה. אנו מקווים שהלימוד בספר והתרגול באמצעות תוכניות הדוגמה המצורפות יאפשרו לך לנצל באופן יעיל יותר את מערכת המחשב שעומדת לרשותך ולפתח באמצעותה יישומים מתקדמים. תוכל להיעזר בספר גם אם אתה נמצא "על פרשת דרכים" ומתלבט באזו מערכת חדשה לבחור, איך להרחיב את אפשרויות המערכת שלך, או כיצד לאזן את הביצועים שלה. 12 פרק ! רענון עקרונות פעולה עול מחעובי מעופחת 86 פרק זה מיועד לרענון הידע במבנה המחשב ועקרונות פעולתו. הנושאים ערוכים מן הקל אל הכבד, בדרך אשר תאפשר לקורא הבקיא בחומר לדלג על נושאים אשר מוכרים לו. 1 מבוא עקרונות העבודה של מערכת המחשב האישי מוליכים אותנו לשיטות עבודה, שונות בתכלית מהדרך שבה אנו חושבים ומתפקדים בחיי היומיום. צורת עבודה שונה זו ומהירות הביצוע של המחשב הובילו למיתוסים רבים הקשורים במחשב. גם אנשים הקשורים לעולם המחשבים רואים לפעמים את המחשב כ"מכשף" ולא כ"מחשב". כוונת הספר לפזר את חוסר הבהירות, לרענן מושגים מוכרים ולעשות היכרות עם נושאים טכניים חדשים הקשורים למחשב האישי. מערכת המחשב נועדה לאפשר למשתמש להזין נתוני קלט, לאחסן אותם לזמן קצר או ארוך ולבצע תהליך עיבוד נתונים על פי תכנית אשר נכתבה מראש בידי מתכנת. בסוף תהליך העיבוד מופק פלט - תוצאת העיבוד - לשם תמיכה בפעולות התפקודיות של המשתמש בארגון, או בחייו הפרטיים. 2 יצוג הנתונים שיטת :יצוג הנתונים במחשב שונה משיטת **צוג הנתונים שאנו .מכירים בח היומיום. אנו רגילים לחשב ולכתוב מספרים בשיטה העשרונית, לכתוב מכתבים ותמליל בשפה העברית, או בשפה אחרת, ומשתמשים לצורך זה בתמונות תווים המוכרות לכל. המחשב אינו מאחסן את המידע בצורה בה אנו חושבים ועובדים. כאשר קיים קשרי ישיר בין המשתמש לבין המחשב, המחשב מקבל מהמשתמש את הקלט מהמקלדת ומוציא לו את הפלט בצורה של הצגה על גבי מסך, או על גבי ניר. נראה הדבר למשתמש, כאילו המחשב משוחת איתו באותה שפה. פעולה זאת היא רק למראית עין, מכיון שתהליכי ההצגה של הנתונים למשתמש נועדו אך ורק לצורך זה, ואינם נדרשים למחשב לצורך ביצוע הפעילות הפנימית. להיפך, פעולות התרגום של הנתונים לשם הצגתם למשתמש רק מאיטות את פעילות המחשב. 3 הנתונים מיוצגים בתוך רכיבי המחשב בשיטה הבינארית, הפועלת לפי בסיס 2, שבו קיימים אך ורק שני צירופים שונים שמהם *וצרים את התבניות של כל הנתונים. כלומר, כל נתון המאוחסן במחשב מתורגם לסדרות של מספרים בינאריים. במחשב קיימים סוגים רבים של התקנים ורכיבים המסוגלים לאחסן נתונים. | הם בנויים בטכנולוגיות שונות ומאחסנים את הנתונים בדרכים שונות. אך עם זאת, העיקרון המשותף לכל ההתקנים הללו הינו צורת הייצוג הבינארית (שני מצבים בלבד). ייצוג בינאר: ייצוג עשרוני ייצוג הקסה-דצימלי פ = א 6 ת\ס נ-סס סא ₪ = ₪ = וא נ-ס פ< ש ₪ ש ₪ ןי פי - ייצוג נתונים בשיטות ספירה שונות הייצוג של הנתונים והמידע המעובד במחשב הנעו בשיטה הבינארית, אך מטעמי נוחות של המשתמשים, אין אנו משתמשים בייצוג זה, אלא בצורה הנוחה *ותר לשימוש (נסה לקלוט סדרה של 16 סיביות ולהבין את משמעותן). לעתים אנו "מתרגמים" את סדרת הסיביות האלו ל-2 תווים אלפאנומריים, או ל-4 ספרות בשיטה ההקסה-דצימלית, שבה ההצגה נוחה וברורה *ותר. תרגום משיטה בינארית לכסיס 16 (הקסה-דצימלי) כדי להפוך ייצוג של מספר בשיטה הבינארית לייצוג הקסה-דצימלי, מחלקים את סדרת הסיביות לקבוצות של 4 סיביות (מימין לשמאל). לכל צירוף של 4 סיביות מתאימים ספרה הקסה-דצימלית אחת (ראה טבלה *יצוג) ולכן, סדרת הסיביות ‏ "0110 1010 1110 0101" (בת 16 סיביות) תחולק ל-4 ספרות הקסה-דצימליות ותתורגם למספר א5₪4686 (על פי הטבלה, הערך 0101 בעארי יתורגם ל-5 וכו'). 14 4 הגדרות בסיטיות נחזור על מספר הגדרות: סיבית (01%) - *חידת המידע הקטנה ביותר לאחסון מידע, אשר מסוגלת לייצג שני מצבים בלבד: אפס ואחד, שחור ולבן וכו'. בית (ְסְצָ9) - סדרה של 8 סיביות, אשר מייצגות בית אחד (לדוגמה אותיות, ספרות, סימני פסוק). כל פעולה המתבצעת במחשב על סימנים אלה מתבצעת בפועל על טדרות הסיביות האלו, ורק כאשר אנו מבקשים מהמחשב להציג את המידע, נעשה "תרגום" לצורת התווים שאנו מכירים (ראה פרק.הצגת תווים במסך ונספח טבלת 45011 לייצוג תווים במחשב). מלה (6ע₪02) - סדרה של 16 סטיביות (2 בתים) המי*צגות *חידת מידע גדולה יותר. מלה כפולה (6עסאכ2) - סדרה של 32 סיביות (4 בתים). אוגר - (ע29815%0) - התקן אשר :כול לאחסן סדרת סיביות שלמה (בית או מלה). כאשר מאחסנים בתוכו סדרת סיביות, הוא *חזיק את ערכה עד אשר נשנה את תוכנו. הפקודה ₪106 גורמת לכך שהתוכן הקודם של האוגר נמחק ותוכנו יהיה סדרת הסיביות החדשה שנכתבה אליו. אפשר לקרוא מתוך האוגר את סדרת הסיביות הקיימת בו באמצעות הפקודה 6ַפס. תוכן האוגר לא משתנה במקרה זה. זיכרון (ץיסמסא) - הזיכרון הינו התקן אלקטרוני המאחסן בתוכו מידע לוגי בצורה ספרתית. המידע *כול להיות הן תכניות והן נתונים. מאפיינים עיקריים לרכיבי זיכרון הינם: * יכולת כתיבה/קריאה או קריאה בלבד (ע1ת0 36864 עס 0/021%66פ6ת). ניתן להבחין במספר סוגים של התקני זיכרון הנבדלים זה מזה בתכונה זאת ובטכנולוגיה שבה הם בנויים. * אסתעם / אס - התקני זיכרון המאפשרים פעולת קריאה בלבד. את הנתונים או" התכניות האגורים בהתקנים אלו רושמים באמצעות מכשיר חיצוני למערכת המחשב, ורק לאחר שמידע זה קיים בהם, הם מוכנסים למערכת המחשב. המאפיין העיקרי של התקנים אלה הינו *כולת שמירת המידע לזמן ארוך ללא תלות באספקת מתח חיצוני. רכיבים אלה משמשים בעיקר לאחסון תכניות הנדרשות להפעלה ראשונית של המחשב. * אהת סטסטי/דינמי (אגת-כ/אות-5) - התקן זיכרון המאפשר פעולות קריאה וכתיבה. המידע האגור ברכיבי זיכרון אלה נשמר כל עוד ההתקן מחובר למקור מתח. התקנים מסוג זה משמשים לאחסון זמני של נתונים ותכניות. התקנים מהת2-2 מחייבים מעגל חומרה נוסף שמבצע רענון של הנתונים האגורים בהם. התקני שאת-5 אינם מחייבים מעגל זה. 15 * רוחב הסיכרון (םמ160א עֶעסשסא) - מספר הסיביות שכותבים או קוראים לרכיב הזיכרון בפעולה אחת. * גודל הזיכרון (5126 עעסמ6א) - מספר הכתובות שקיימות לאחסון נתונים ותכניות. גודל הזיכרון נמדד במספר הבתים בזיכרון. * %מן גישה (711₪6 460695) - משך הזמן הדרוש לזיכרון כדי לקבל, או למסור נתונים כשפונים אליו. זהו נתון חשוב בתכנון סוג הזיכרון הנדרש למערכת. נתון זה קובע אם הזיכרון מסוגל למסור או לקבל את הנתונים מהמעבד הראשל? במהירות אשר זמן לפעול בזיכרון, נמוכה. יותר, הגישה אליו כאשר הוא ארוך יותר מהזמן בקצב שבו המעבד פועל, או שהמעבד נדרש ניגש לזיכרון. שימוש הנדרש על :די המעבד המרכזי לביצוע הפעולה, מאיט את קצב המערכת ובכך מקטין את ביצועי המערכת כולה. * מעבד - 020 (16ת0 שת22000891 6281ת06) - התקן המכיל בתוכו רכיבים אחדים: -| אוגרים. משמשים לאחסון המערכת וניהול הכתובות. - *חידה אריתמטית/לוגית - 410 (16ם0 10616 ₪6616םג16ע42). מאפשרת להעביר נתונים | בין ביניים של נתונים, האוגרים השונים ולוגיות על נתונים שנמצאים באוגרים ובזיכרון. - *חידת בקרה. נתונים לעולם חיצונל ולרשום פעולות עיבוד נתונים ובקרה. א שמירת נתונים מעגל חומרה צורת רישום הנתונים מחיר/קיבולת גודל פיס: 16 לא תלו* הנתונים צרובים בצורה מכנית על גבי ההתקן. במתח. פשוט בית חרושת, או צריבת הזיכרון מחו+ למערכת המחשב. גבוה יחסית גדול יחסית מאפשרת לשלוט על העולם החיצוני, מבנה המעבד מאפשר לו זה. אמות סטטי אגת 58616 הנתונים נשמרים כל עוד ההתקן מחובר למקור מתח. תוך כדי עבודה של המחשב אפשר לבצע פעולות קריאה/כתיבה. בינרבי גדול יחסית טבלת השוואה בין זיכרונות ולבצע לשמירת מידע על מצב פעולות | מתמטיות לקרוא נתונים לבצע אאת דינמי זז 16תהתעכ דורש רענון שוטף של הנתונים. ללא רענון הנתונים. הנתונים ישתבשו לאחר זמן קצר. מורכב. דורש מעגל לצורך רענו(ן. תוך כדי עבודה של המחשב אפשר: לבצע פעולות קריאה/כתיבה. נמוך יחסית קטן יחסית מעבד עזר מתמטי (ע0005950ע2ת-00 0₪8616ת86א) - התקן עזר אשר מתחבר כתוספת למעבד ומאפשר לו לבצע פעולות מתמטיות על נתונים ממשיים. ביצוע פעולות אלו בחומרה מאי+ את מהירות העיבוד. מרחב זיכרון - במושג מרחב הזיכרון נתייחס תמיד למרחב זיכרון אגת. אם לדוגמה, למחשב שלנו יש זיכרון בגודל 640%8, פירוש הדבר שיש בו 0 בתים, או 5242880 סיביות שבהן אנו יכולים לאגור תכניות או נתונים. המרחב הזה מוגדר בבתים בני 8 סיביות כל אחד, אשר את הראשון נסמן "בית 0" ואת האחרון נסמן "בית 655360". מיפוי זיכרון - בתהליך זה מחלקים את הזיכרון לקטעים שלכל אחד מהם מוגדר תפקיד, או *יעוד. כל פניה של המעבד לקטע זיכרון זה תשמש לייעוד זה בלבד. לדוגמה, אם תכנית מסוימת נמצאת בזיכרון בתחום הכתובות א2000-300086, נאמר כי היא ממופית לכתובת א2000-300086. כך אפשר למפות טבלה, או איזור עבודה של קלט/פלט בקטע זיכרון. מרחב קלט/פלט (1/0) - המעבד שולט על שני מרחבי כתובות - מרחב הזיכרון ומרחב הקלט/פלט. במרחב הקלט/פלט ממופים התקני הקלט והפלט של המחשב כדי לאפשר למעבד גישה נוחה אליהם. כלומר, הוא דומה למרחב הזיכרון מבחינה זו שגם ממנו יכול המעבד לקרוא ולכתוב. ההבדל הוא בכך שמרחב זה קטן בהרבה ממרחב הזיכרון ואין בו מקטעים והיסטים (ראה להלן) ולכן הגישה אליו נוחה ומהירה. מקטע (6ת5098₪6) - אזור בזיכרון בגודל של 668ע6488. בתוך המעבד קיים אוגר מקטע המצביע על כתובת התחלתית של המקטע ומאפשר לו לגשת לכל כתובת במרחב של 08ע64%88 מכתובת הבסיס והלאה, בלי לשנות את ערכו של אוגר המקטע. על מנת לגשת לאיזור הנמצא מחוף ל-56ע8א64% שעליהם מצביע אוגר המקטע, יש צורך לשנות את תוכנו של האוגר. היסט (0225860) - הערך שיש להוסיף לערך של "כתובת בסיס" על מנת להגיע לכתובת הפיסית שבה מאוחסן נתון כלשהו. דוגמה: אם נאמר על נתון שהוא מאוחסן ב-02256%6 של א10086, לא נדע את המיקום הפיסי שלו במרחב הכתובות. אך אם נאמר כי מיקומו הוא א10086% *חסית לכתובת מוחלטת א100088, נוכל לחשב בקלות כי כתובתו הפיסית של הנתון היא 168% (כתובת הבסיס + הכתובת היחסית). הבאת פקודה (ג6%60ת) - על מנת שהמעבד יוכל לבצע פקודה כלשהי עליו להביא אותה ליחידת הבקרה שבמעבד לצורך פענוח. מחזור המכונה המאפשר הבאה של הפקודה ליחידת הבקרה שבמעבד נקרא ב666ק. מיעון ישיר (6ת80620991 21260%) - צורת גישה לזיכרון בפקודה מתוך אוסף הפקודות של המעבד. הכתובת שאליה מתייחסים לצורכי הבאת נתון מזיכרון או כתיבה של נתון לזיכרון מוזכרת בתוך הפקודה עצמה. לדוגמה, הפקודה 17אש00, א4 -0% תכניס את תוכן התא 7א000 ל-א4 כאשר התא %א000 מוגדר כמשתנה ברוחב 2 בתים (כתובת זא600 מופיעה בפקודה). מיעון עקיף (שת808205591 61260%6ת1) - צורת גישה לזיכרון בפקודה מתוך אוסף פקודות של המעבד. הכתובת שאליה מתייחסים לצורך הבאת נתון מזיכרון או כתיבה של נתון לזיכרון איננה מוזכרת בתוך הפקודה 17 עצמה. בפקודה מוזכר רק המקום בו נמצאת הכתובת, שאליה יש לרשום או שממנה יש לקרוא את הנתון. לדוגמה, הפקודה [51],א4 תכניס לאוגר א8 את תוכן של הכתובת שנמצאת באוגר 51. כלומר, הכתובת לא מופיעה בפקודה ויש צורך בתהליך תרגום כדי לחשב את ערכה הנכון. 4 מטכת מעבדי אנטל 00/8066 כדי לענות על השאלה כיצד פועל מחשב 26 וכיצד הוא מבצע תכניות, עלינו להסתכל על המעבד (0ק0) המהווה את לב מערכת המחשב ומקנה לה את כושר הביצוע. המעבד שייך למשפחת מעבד 86א110 זא1. בדרך כלל נמצא במערכת המחשבים האישיים את המעבד 8088, אך קיימות מערכות מחשבים אישיים המבוססות על מעבדי 8086, 80286, 80386 או 80486. המעבדים מסדרת 8086 הם המתקדמים *ותר. זוהי "משפחת מעבדי 86". כדי להסביר על מבנה המחשב נבחן את המבנה של מעבד 8088 אשר מותקן במחשבי יבמ מדגמי 7א/0ק ותואמיהם. כדי לשמור על תאימות של המערכות השונות ולהשתמש בתכונות מערכת ההפעלה 205, פעלו היצרנים כדי שגם אם יימצא מעבד אחר בתוך המערכת, הוא יפעל בדרך דומה ככל האפשר למעבד 8. את ההבדלים בין המעבד 8088 לבין מעבדים בעלי ארכיטקטורה מתקדמת יותר נפרט בהמשך. הארכיטקטורה של מעבדים אלה הינה ארכיטקטורת צינור (6ת6-11כ21), אשר כוללת שתי יחידות נפרדות בתוך המעבד. יחידת העיבוד ₪0 (ם%610ט66אם סנתעט) אחראית על ביצוע ההוראות, ואילו יחידת הקישור 210 (פטם 7% 6022806ת1) אחראית על התקשורת בין המעבד לעולם החיצוני, כגון הבאת הוראות (ם660ק), קריאת נתונים וכתיבת תוצאות. יחידות אלו :כולות לפעול בצורה בלתי תלויה ובמקביל, בהסתמך על עיקרון המקומיות (צ1.068110) בתכניות האומר שבאחוז גבוה של המקרים ההוראה הבאה שתתבצע תהא ההוראה הבאה בתור בזיכרון. זמן הבאת הוראה חדשה כמעט ולא קיים, כי במרבית המקרים הוראה זו. כבר תימצא מוכנה ב-810 בגמר ביצוע הוראה קודמת על ידי ₪0. בכך משפרת ארכיטקטורה זו את ביצועי המעבד. למעבדים 1008 ו-8086 ניתן לחבר מעבד עזר מתמטי 8087. 1 מעבדים אחרים בעולם המחשבים קיימות משפחות נוספות למשפחת מעבדי "86". הארכיטקטורה של מחשבים קטנים מתחלקת לשתי קבוצות: * 0150 (ע6ס6גקם 00 6 מ00010ע552ת1 6מטסקם00) - מעבדים בעלי אוסף פקודות מכונה גדול *חסית. ביצוע של כל פקודת מכונה נמשך מספר מחזור* "שעון" בהתאם למורכבות הפקודה. 0 (60גוס ס0 6% ת06010ע55ת1 3660606) - מעבדים בעלי אוסף פקודות קטן. משך הביצוע של כל פקודה הוא מחזור "שעון" אחד. כלומר, זמן ביצוע פקודה הוא קטן מאוד וכל הפקודות השונות מתבצעות בזמן אחיד. 8 משפחת 86 היא משפחת מעבדים אחת מתוך רבות בקבוצת 6150. משפחה חשובה אחרת היא משפחת 68000 של 0%602018א, שמשתמשים בה במחשבי מקינטוש ([%08ת861). מחשב אישי שהמעבד שלו אינו ממשפחת 86, בהכרח אינו תואם יבמ (אין זאת אומרת שכל מחשב עם מעבד 86 הוא תואם). מעתה נעסוק רק במשפחת מעבדי 86 הקיימת במחשבים תואמי יבמ. 5 האוגרים במעבד את האוגרים במעבד אפשר לקבף לפי תפקידיהם. נסקור תחילה את קבוצות האוגרים השונות ואחר כך נפרט את תפקידיהם. כל האוגרים במעבד הינם בגודל של 16 סיביות. אוגרים השייכים ל-₪0 צובר 8602 1גו60 אב אוגר בסיס 006 אפ מונה 6 מס 08 נתונים 8 אפ אוגרים לשימוש כלל' - %8ע15%66ק86 6פסקעשק 6281ת06 מצביע מקור 615060 66תטספ מצביע יעד 15%62שסת ת0ס61הת265%1 אוגר דגלים 18060שסת 8שפ1ק 5 אוגרים ייעודים - 8ע86₪18%6 6פסקעט 560181 19 אוגרים השייכים ל-0ו8 מצביע מקטע תכנית %תסושסס 0066 מצביע מקטע נתונים 6ת0וסס 8658 מצביע מקטע מחסנית 6שפסס 080% מצביע מקטע נוסף 0% העסאם מצביע הוראות 201662 15626610 אוגרי מקטע (מצביעי כתובת) - %8ע368₪15%66 6ת56800 1 אוגרים לשימוש כללי אוגרים אלה משמשים בדרך כלל לאחסון ביניים של נתונים שונים לצורך ביצוע פעולות במעבד. יש פעולות שניתן לבצע על *די אוגרים מסו*מים בלבד, אך יש פעולות רבות של המעבד שניתן לבצע בכל אחד מהאוגרים במידה שווה. דוגמאות לפעולות :יחודיות: א - באוגר זה מבצעים פעולות מתמטיות, כמו חילוק וכפל, פעולות קלט/פלט, פעולות בערכים דצימליים (8065) וכו'. אפ - האוגר מכיל כתובת בסיס לצורך פיה לאשטור זיכרון כלשהו. במקרה זה, ההתייחסות לכתובת הזיכרון הענה על ידי הוספת ערך היסט (8ו81ט 029286%). א - האוגר משמש כמונה אוטומטי בביצוע פעולות מסוימות של המעבד, כגון פקודת המכונה: 005א, 1005 וכו'. אפ - זהו אוגר כתובת בפעולות ק/5 (1/0). הוא מחזיק נתונים בפעולות מסוימות של המעבד, כגון כפל וחילוק. באוגרים 8%, אם, א0, אכ ניתן להשתמש כאוגר *חיד ברוחב של 16 סיביות, או כשני אוגרים נפרדים כשכל אחד מהם הינו ברוחב של 8 סיביות. במקרה זה נעשה שימוש בשמות הנוספים ,]א ,11א. לדוגמה: האוגר 4% הינו ברוחב של 66 סיביות וניתן לגשת אליו גם באמצעות השמות 8, או 88 המציינים אוגריס ברוחב של 8 סיביות. 20 2 אוגרים ייעודיים תפ - האוגר מצביע לראש המחסנית ומשמש כערך היסט (0/2560) למקטע המחסנית 55 בלבד. לא ניתן לגשת באמצעותו לאוגר מקטע אחר, ולא ניתן להשתמש בו למטרה אחרת. קם - מצביע מחסנית נוסף, אשר משמש בעיקר כאינדקס למחסנית לצורך העברת פרמטרים בין תכניות. אוגר זה מהווה בדרך כלל כתובת היסט לאוגר המקטע 55. אם קיים צורך להשתמש בו ככתובת היסט לאוגר מקטע אחר ניתן לעשות זאת על ידי ציון מפורש של אוגר המקטע שאליו יש להתייחס. 1, 51 - אוגרים אלה משמשים כאוגרי אינדקס לגישה לתכניות. ונתונים בשיטת מיעון עקיף, בנוסף לאפשרות השימוש בהם כאוגרים כללים. עז - סססתנסק מ5626010ת1 - מצביע הוראות. משמש כמצביע לכתובת היסט של. הוראה בתוך מקטע הקוד. הוא פועל אך ורק ככתובת היסט ל-05. 3 אוגר דגלים אוגר הדגלים (ע6815%56ע 188ת) מכיל "דגלים" לשימוש התכנית. דגלים אלה מושפעים מביצוע פעולות במעבד. על כן, התכנית יכולה לבדוק את מצבם ולהגיב למצבים משתנים על *די ביצוע קטע תכנית שונה בהתאם למצב של כל אחד מהדגלים שבאוגר. הגדרה: פעולה קודמת, לגבי אוגר הדגלים, היא פעולת מעבד אשר משנה את מצב הדגלים. לא כל הוראה משנה את מצב הדגלים והוראה המשנה את מצב הדגלים אינה משנה בהכרח את כולם. מבנה אוגר הדגלים: סיביות 0 1 2 3 % 5 6 7 8 9 1110 12 13 18 15 = | || |א|ןחןטין | | | | 0-9 שַ018 עעע08 - דגל הנשא. ערכו "1" כאשר בפעולה החיבור שהתבצעה היה נשא (עַעש08), או שבפעולת החיסור היה לווה (שספעסם). תע - 188ת עסנעאק - דגל הזוגיות. ערכו של דגל זה "1" כאשר מספר הסיביות המכילות "1" בתוצאה יה*ה זוגי, ואם לא - ערכו :היה "0 ע 4‏ - ש18ת ץע118נאטה - דגל נשא עזר. הדגל מגיב כמו דגל הנשא, אך מתייחס למצב שבו יש נשא או לווה בין סיבית 3 ל-4 בפעולה. משמש בעיקר בפעולות 802. "ל -- 188ע 2600 - דגל האפס. ערכו "1" כאשר תוצאת החישוב היא אפס, יאם לא - ערכו *היה "0". 21 תח - ₪ בשנפ - דגל סימן. ערכו "1" כאשר סיבית ₪98 בפעולה קודמת היה "1". הוא משמש לציון מספרים שליליים וחיוביים בשיטת המשלים ל-2. עד - שפנוקת 997 - דגל מלכודת. ערכו "1" כאשר נמצאים בצורת עבודה של צעד יחיד, שבה מבצעים כל פקודה בנפרד ולא ברצף. הדבר שימוש: בעיקר בכלים לניפו שגיאות תוכנה (98ע26008₪0). הדגל מציין למעבד להפסיק ביצוע בגמר כל פקודה ולהעביר שליטה לתכנית פסיקת 0 16שת51. עך - 186ת 16סהתת טקטתעס6תך - דגל הפסיקה. כשדגל זה מופעל הוא מתיר פסיקות במערכת. הוא ניתן לשליטה בתוכנה בפקודות 011 ו-501. תפ - שפוק מ60010ע21 - דגל כיוון. משתמשים בדגל זה בפעולות על מחרוזות. ערכו של דגל זה קובע את כיוון ההתקדמות בכתובות הזיכרון שעליהן מתבצעת הפעולה (לפנים או לאחור). עס - שפות ש10?מ6ט0 - דגל גלישה. ערכו "1" כאשר תוצאת הפעולה חורגת מגודל האופרנד שעליו התבצעה הפעולה. הוא מציין כי התוצאה אינה מדויקת, או אינה נכונה כלל. יש לבדוק גם את המצב של 00 כדי לדעת אם תוצאה הפעולה האריתמטית אמנם נכונה. 4 אוגרי מקטע אוגרי המקטע מכילים את הכתובת ההתחלתית של כל מקטע :יעודי במרחב הזיכרון של המעבד. 65 - האוגר מצביע לכתובת התחלתית של מקטע התכנית. המעבד משתמש במקטע זה בצורה אוטומטית בכל פעם ש"מביאים" פקודה מהתכנית. - האוגר מצביע לכתובת התחלתית של מקטע הנתונים שעליהם התכנית פועלת. 8 - מצביע למחסנית המשמשת לאחטון נתוני ביניים וכתובות לשימוש עתידי בתכנית. כל פעולות 05ע, 058ק, 0410 וגישות דרך אוגר 8 מתבצעות על אוגר זה. 5 - מצביע למקטע נתונים נוסף. 6 הערוצים (8096) השונים במערכת המעבד העו לב המערכת, אך כמו לב אנושי, הוא אינו יכול לפעול כמערכת ללא ההתקנים ההיקפיים המאפשרים לו לתפקד. התקשורת בין המעבד להתקנים אלה נעשית ביוזמת המעבד ובאמצעות 3 ערוצים קשר עיקריים: הגדרה;: ערוצ - בערכים 22 5 - היו קבוצת חוטים בעלת יעוד משותף, המעבירים נתונים של 0 ו-1: ערו כתובות - 2058 2662658: על מנת לאפשר למעבד להתקשר אל התקנים היקפיים המחוברים אליו, עליו להודיע בכל פעולה שהוא *וזם למי מהם מיועדת הפעולה המתבצעת. בחירת ההתקן נעשית באמצעות כתובת הניתנת לכל התקן ולכן, כאשר המעבד רוצה להתקשר להתקן, עליו להציג על ערו% הכתובות את הכתובת המתאימה. ההתקן מצידו חייב "להאזין" כל הזמן לכתובות הנמצאות על ערוצ הכתובות על מנת לוודא מתי פונה אליו המעבד. רוחב ערוצ הכתובות של המעבד 8 הינו 20 סיביות המאפשרות להגדיר עד מיליון כתובות שונות במערכת ( *2 צירופים שונים). * ערוץ נתונים - 5ש2 2808: דרך ערוצ הנתונים שולח המעבד נתונים (28%8) להתקנים ההיקפים המחוברים אליו, או שהוא מקבל מהם נתונים. המעבד *עביר או יקבל נתונים אל ההתקן באמצעות כתובת מתאימה בערו הכתובות. במעבד 8088 רוחב ערו הנתונים הוא 8 סיביות ואילו במעבדי 6 ו-80286 רוחבו 16 סיביות. ערוצ נתונים ברוחב 16 סיביות מאפשר להעביר בפעולה :חידה, פיי 2 נתונים| מערוץ הנתונים של מעבד 8088 שרוחבו 8 סיביות. * ערוץ הבקרה - 208 01ע62ת00: באמצעות ערוצ הבקרה המעבד מודיע על סוג הפעולה המתבצעת. באמצעותו מתאם המעבד את זמני הביצוע בין ההתקנים השונים (מתי לקבל את הנתונים דרך ערו הנתונים, מתי להוציא נתונים, האם זו פעולת קריאה או כתיבה וכו'). הערה: בצורת ההתקשרות והחיבור של המעבד להתקני קלט/פלט השונים נדון בהמשך בפרקים העוסקים בהתקנים השונים. 1 גשה למרתב הכתוכות של הטעבד - המעבד מספק ערו כתובות (פט 8 של 20 סיביות ובכך הוא מאפשר גישה למרחב זיכרון של 1 מגה בתים ("2). זה הוא תחום כתובות הזיכרון 0-א0000036. המעבד רואה את הזיכרון כרצף אחד (%ת28) של מיליון בתים, אשר לכל בית ברצף זה ישנה הכתובת המגדירה אותו. במעבדים 6, 80286 הזיכרון מחולק פיסית לשני חלקים שונים. חלק אחד מכיל את כל הכתובות הזוגיות וחלק שני מכיל את כל הכתובות האל-זוגיות. המעבד יכול להתייחס לזיכרון זה כזיכרון של מלים ברוחב של שני בתים, או כזיכרון רציף ברוחב של בית אחד. הדבר אפשרי מכיון שאוסף הפקודות של המעבד מאפשר לגשת לפי הצורך לבית אחד או למלה. התכניות המתבצעות במעבד רואות את הזיכרון בצורה לוגית כמחולק למקטעים בני 866א64%. עובדה זו נובעת *שירות מהמבנה הפנימי של המעבד, שבו יש אוגר מקטע ברוחב של 16 סיביות המאפשר גישה ל-066ע8א64%. כל מקטע כזה יכול להימצא בכל כתובת שהיא במרחב הזיכרון, ובתנאי שכתובת זו מהווה כפולה של 16 (10 בספירה הקסה-דצימלית). כל כתובת במרחב הזיכרון מחושבת באופן *חסי לאוגר המקטע בהתאם לסוג הפעולה. כך למשל, הוראות המתייחסות לתכנית תשתמשנה באוגר מקטע 05, הוראות המתי*חסות למחסנית תשתמשנה באוגר מקטע 55 וכו'). 23 המעבד *כול לאחסן מלה (6עסש) של 16 סיביות בזיכרון בכתובת זוגית או אי זוגית לחילופין, ללא מגבלה כלשהי. במעבדים 8086, או 80286 ומעלה קיימת חשיבות לאחסון מלים בכתובות זוגיות. במעבדים אלה, אחסון המלים בכתובת זוגית מאפשר למעבד לקרוא נתון ברוחב 16 סיביות בגישה אחת לערוצ הנתונים. בגלל מבנה החומרה אחטון הנתון בכתובת אי-זוגית *חליב שתי גישות של המעבד לערו> הנתונים ויאריך את זמן הביצוע של ההוראה. נראה עתה כיצד משתמש המעבד באוגרי המקטע לצורך חישוב של כתובת אמיתית. כתובת אמיתית במרחב של 1/8066 מורכבת משני אוגרים של 16 סיביות: אוגר מקטע (6םת₪0ש50) ואוגר היסט (099500). לצורך חישוב הכתובת האמיתית המעבד מחבר את התוכן של שני האוגרים בחיבור הזזה: המעבד לוקח את אוגר המקטע, מזיז אותו שמאלה בספרה הקסה-דצימלית אחת ומחבר אליו את אוגר ההיסט. לדוגמה: נניח שאוגר 25 מכיל כתובת א450086 ואוגר 51 מכיל את הכתובת היחסית א01356. כאשר המעבד ניגש לכתובת 13568 יחסית למקטע הנתונים, מה תהיה הכתובת האמיתית? צורת החישוב: | 28 מוזז 0 845000 תוכן 51 נשאר 5 הכתובת במרחב הזיכרון | א4513586 רישום של כל כתובת שהיא במרחב הזיכרון של המחשב ייעשה מטעמי נוחות והסכמה בצורה 4500:0135. ההצגה הינה תמיד הקטה-דצימלית, אלא אם נאמר אחרת. באותו אופן, כתובת 4513:0005 זהה לחלוטין לכתובת 4500:0135. בדוק | 3 אחטו| טלה בזיכוון הבית התחתון (198) של מלה *אוחסן בכתובת ראשונה ובית עליון (₪98) של המלה *אוחסן בכתובת הבאה. אחסון של כתובת בזיכרון בתוך משתנה המשמש כמצביע לכתובת תתבצע באופן דומה. כתובת ההיסט תאוחסן בכתובת ראשונה וכתובת אוגר המקטע תאוחסן בכתובת הבאה. בדוגמה לזה, אם מצביע בזיכרון מכיל את הכתובת 4500:0135, הוא יאוחסן בזיכרון כרצף של 4 בתים המתחילים בכתובת א, על פי הסדר הבא: כתובת א - 35 כתובת 1 + א - 01 כתובת ‏ 2 + א - 00 כתובת ‏ 3 + %[ - 45 תחילה המלה התחתונה 128% ולאחר מכן המלה העליונה ₪86. בתוך כל מלה אופן האחסון יהיה כפי שהוסבר לגבי אופן אחסון מלה בזיכרון. 24 בתוך מרחב הזיכרון ישנם איזורים מסוימים הנשמרים לצורך ביצוע פעולות ייחודיות למעבד: כתובות א00000-0037716 (1024 כתובות) שמורות לצורך פעולות פסיקה. מנגנון הפסיקה :וסבר בהמשך, אך נאמר כעת, כי עבור וקטור המכיל כתובת פסיקה דרושים 4 בתים: כתובת אוגר מקטע (2 בתים) וכתובת אוגר היסט (2 בתים). מכאן שמרחב הפסיקות מכיל מקום ל-256 וקטורי פסיקה שונים. כתובות א116תתתתע-0קקעק (16 כתובות) שמורות לקוד המעביר את הפיקות על פעולות המעבד לקטע תכנית המכיל אתחול למערכת. פעולת 365866 המתרחשת עם הדלקת המחשב או לחיצה על 656% גורמות למעבד להתחיל את ביצוע ההוראות מכתובת א0000816: עעסץ. 9 (עולת ₪696 במצכד אתחול של המעבד או הדלקה של המערכת נעשים על ידי הרמה של הדק 368886 ("רגל" של הרכיב) במעבד ל-"1" והורדתו חזרה ל-"0". פעולה זו תגרום למעבד להכניס את הערך א6אתקקע לאוגר המקטע של התכנית (05) ואת הערך א000006 לאוגר ההוראות (ש1). לכן, המעבד *תחיל לבצע הוראות הכתובות בקטע התכנית המתחיל בכתובת א000086:קקעע (כתובת 0עעעע). פעולת אתחול זו מוחקת את כל המידע הקודם הקיים באוגרים שבמעבד ומאפשרת להתחיל תהליך חדש במערכת ללא תלות במצב קודם. כאשר מדליקים את המחשב האישי מתבצעת פעולת 800'1, במסגרת פעולה זו מתבצעת גם פעולת זמסמה למעבד. 0 פסיקות (פוסטח6וחו) כאשר המעבד עסוק בביצוע תכנית מסוימת אין באפשרותו לבדוק כל הזמן אם התקן מסוים מבין כל ההתקנים המחוברים אליו מבקש ממנו שירות כלשהו. אם כל תכנית היתה מנסה לבדוק כל הזמן את כל האפשרויות הקיימות לבקשות שירות מהתקנים, חלק ניכר מזמן המחשב לא היה מנוצל לצורכי עבודה אלא לצורכי בדיקות אלו. כדי למנוע זאת, משתמש המעבד במנגנון הפסיקה. באמצעותו המעבד אעו צריך לבדוק כל הזמן בקשות לשירות והוא עסוק כל הזמן בביצוע התכנית. כאשר התקן מסוים זקוק לשירות של המעבד במהלך הפעללות, הוא "מפריע" למעבד על :די סימון מוסכם. בשלב זה המָעבד מפסיק (ומכאן המונח "פסיקה") את הפעילות שבה עסק בזמן שזיהה את בקשת הפסיקה ופונה לטפל בהתקן שביקש פסיקה זו. המעבד אינו מפסיק את פעולתו סתם כך, אלא שומר את מצב האוגרים ושאר הערכים הדרושים על מנת לאפשר חזרה בצורה תקינה ואמינה לפעילות שהופסקה. כאשר תכנית של המשתמש מבקשת שירותים של מערכת ההפעלה היא משתמשת בפסיקות שהוגדרו במפרט הטכני של מערכת ההפעלה, מבלי לדעת היכן נמצאת בפועל תכנית הפסיקה. זהו *תרון גדול מבחינת גמישות השימוש של המערכת 25 במנגנוני פסיקה, אשר גם ניתן להגדירם באופן דעמי על :די אתחול וקטורי הפסיקות בזיכרון 84% הקשור למעבד. פסיקה הינה תהליך שבאמצעותו "מפסיקים" את הפעולה השוטפת של המעבד לצורך ביצוע פעולה אחרת, תוך כדי שמירת הכתובת הקודמת שבה היה המעבד בעת ביצוע הפסיקה. האוגרים הנשמרים הינם 05 ו-ק1 המצביעים על ההוראה הבאה שעל המעבד לבצע כאשר יטיים את הטיפול בבקשת הפסיקה. את הפסיקות ניתן לחלק לשני סוגים: פסיקות חומרה ופסיקות תוכנה (0008עע%60ת1 118260826 86 50269826). ההבדל בין שני הסוגים נובע מהשאלה מי'יוזם את בקשת הפסיקה מהמעבד? בפסיקת חומרה *וזם את הפסיקה גורם חיצוני למעבד, או תהליך במעבד שהתכנית אינה שולטת עליו, או שאינה מושפעת ממנו (חלוקה באפס, הרצה של צעד אחרי צעד - קספ 816ת51). את פסיקות התוכנה יוזמת התכנית, על מנת לקבל שירות ממערכת ההפעלה, או מתכניות שירות הקיימות במערכת המחשב. פסיקת תוכנה מאפשרת למשתמש לקרוא לתכנית שירות אשר אין הוא יודע את כתובתה. פסיקות חומרה נחלקות לשני סוגים: פסיקות שניתנות למיסוך ופסיקות שאינן ניתנות למיסוך (₪88%8016 א0( 6ת8 16סִ85%8א). בפסיקות שאינן ניתנות למיסוך המתכנת אינו *כול לחסום את ביצוע הפסיקה והיא תתבצע בכל מקרה (דוגמה לפסיקה כזו היא הדק 1אא במעבד). בפסיקות הניתנות למיסוך, המתכנת *כול לחסום את הביצוע שלהן ולאפשר אותן שוב כשהדבר נחוצ. על הדק פטם1 במעבד ניתן לשלוט בתוכנה באמצעות הפקודה 961 והפקודה 611. תהליך הביצוע של פסיקה במשפחת המעבדים 86 ניתן להגדיר עד 256 פסיקות שמספרן אפעע-00. כאשר נגרמת פסיקה על *די גורם חיצוני או פנימי ומנגנון הפסיקות של המעבד מאפשר למעבד לקבל בקשת פסיקה, הוא פועל כך: מסיים את ביצוע ההוראה הנוכחית ושומר במקטע המחסנית את אוגר הדגלים ואת כתובת ההוראה הבאה שיש לבצע בגמר תכנית הפסיקה. רק האוגרים 05, פך ו-1.405ע נשמרים באופן אוטומטי. תכנית הפסיקה אחראית לשמירת אוגרים נוספים שבהם היא משתמשת. המעבד פונה לווקטור הפסיקות, מחשב את כתובת תכנית הפסיקה ומעדכן את תוכן האוגרים 05, 15 ועובר לביצוע של תכנית הפסיקה. כתובות תכניות הפסיקה נמצאות במערך פסיקות המכיל אסזזעת-00 (עד 256) וקטורים בכתובות 0000-0368 של זיכרון 34%, אשר משמשות לצורך זה בלבד. כתובת תכנית פסיקה מורכבת משתי מלים בנות 16 סיביות שבהן כתובת היסט וכתובת מקטע. כאשר המעבד שולף כתובת זו, הוא מכניס את כתובת ההיסט לאוגר 15 ואת כתובת המקטע לאוגר 05 וממשיך את פעילות המערכת מכתובת תכנית הפסיקה. על מנת לאפשר למעבד לחזור לביצוע התכנית אשר הפסיק כאשר פנה לביצוע תכנית הפסיקה, תכנית הפסיקה צריכה להסתיים בפקודה 1266. פקודה זו מורה למעבד לעדכן את האוגרים 05, 15, 405/ק על פי הערכים שנשמרו במקטע המחסנית לפני שהוא פנה לביצוע תכנית הפסיקה. עדכון האוגרים מאפשר למעבד להמשיך בפעילות שהפסיק בלא שיורגש שינוי בביצוע התקין של התכנית שהופסקה (פרט למשך זמן הביצוע כמובן). 16 1 גישה למרחב הקלטופלט מרחב הקלט/פלט (1/0 - >טססט0/%טקת1) מהווה תוספת למרחב הזיכרון במעבד. המעבד ניגש למרחב זה על ידי הוצאת כתובת ברוחב 16 סיביות אל ערוצ הכתובות (הדקים 40-415 של ערוצ הכתובות המגדירים 65536 צירופי כתובות שונים). המעבד מאפשר למתכנת לשלוט על מרחב זיכרון זה באמצעות שתי פקודות מיוחדות השייכות לאוסף הפקודות של המעבד: הפקודות א1 ו-001 מאפשרות להעביר נתונים מהמעבד למרחב הקלט/פלט ולהיפך. בפעולות אלו משתתף אוגר .41 להעברת נתונים ברוחב 8 סיביות, או אוגר 4% להעברת נתונים ברוחב 16 סיביות. אל כתובות 0 עד א6התץ-00 במרחב הקלט/פלט ניתן לגשת במיעון ישיר. גישה לכתובות א10086% ואילך במרחב הקלט/פלט נעשית באמצעות אוגר אפ שערכו מציין כתובת במרחב הקלט/פלט. 0 תכונות מעבד 8026 מעבד 80286 הופך למעבד בסיסי במחשבים האישיים (מעבד 8088 מפנה מקומו ל-80286, תוך כדי דילוג על דורות הביניים 8086 ו-80186). למעבד 80286 מספר תכונות נוספות על מעבדי 8088/8086 המקנות לו ביצועים טובים יותר ואפשרויות עבודה רחבות *ותר. למעבד 80286 ערו כתובות ברוחב של 24 סיביות וערוצ נתונים של 16 סיביות המאפשר גישה למרחב כתובות גדול יותר והעברת נתונים רבה *ותר מאשר במעבד 8088. למעבד 80286 שנל אופל פעולה שונים: 1 מצב אמיתי - 66ס₪ !368 באופן עבודה זה המעבד מתנהג בדיוק כמו מעבד 8088, אך עם ערו (תונים של 16 סיביות. באופן עבודה זה הגישה של המעבד מוגבלת למרחב כתובות של 6 בלבד, כמו במעבד 8088 ואין אפשרות לגשת ולנצל את שאר המרחב האפשרי במחשב. כל תכנית המתבצעת במעבד יכולה לגשת לכל כתובת במרחב הכתובות ולבצע כל פקודה מאוסף הפקודות של המעבד ללא הגבלה כלשהי, בדיוק באותו אופן שבו היא מתבצעת במעבד 8088. מעבד 80286 מבצע את התכניות במהלרות גבוהה י*ותר ממעבד 8088 מכמה סיבות: * מעבד 80286 יכול לעבוד בתדרים גבוהים יותר ממעבד 8088. * המבנה הפנימי של מעבד 80286 משוכלל יותר ומכיל *ותר שלבים במסלול הציננר - 6ת2106-1.1 (ארבעה שלבים לעומת שנים בלבד במעבד 8088). * המעבד :כול להעביר בפקודת מכונה אחת נתונים ברוחב 16 סיביות ולכן הזמן הנדרש להעברת כמות נתונים שווה קצר יותר במעבד 80286. 27 2 מצב מוג] - ₪066 66)ססוסזק באופן עבודהיזה ניתן לנצל את תכונות המעבד אשר לא באות לידי ביטוי בצורת עבודה 066 3681. באופן עבודה זהָ יכול המעבד לגשת ל-66ע16%8 של מרחב הכתובות. בנוסף לכך, למעבד 80286 ישנה היכולת לבצע מספר תכניות במקביל ועל ידי כך לנצל בצורה *עילה *ותר את המעבד. אם הינו מנסים לבצע מספר תכניות במקביל באמצעות מעבד 8088, התכניות היו עלולות להפריע זו לזו. למעבד 8088 אין תכונות אשר מאפשרות למערכת ההפעלה להגן על מרחב הכתובות של תכנית אחת בפני תכניות אחרות. כל תכנית שולטת למעשה על כל מרחב הזיכרון ויכולה לגשת לכל כתובת במרחב זה. לעומת זאת, במעבד 80286 ישנן מספר תכונות המאפשרות לו לבצע מספר תכניות במקביל, להגן על מרחב זיכרון של תכנית בפני גישות של תכנית אחרת ועם זאת - לשתף קטעי זיכרון בין תכניות. התכונות המיוחדות נחלקות למספר טוגים: א. הגנה - ת666%10סעק תכונה זו מאפשרת לתחום כל תכנית בקטע זיכרון המגדיר תחום מותר ואסור לגישה על ידי תכנית זו. תיחום זה של התכנית מאפשר לה לפנות אל האיזורים המותרים לה, ואינו מאפשר לה לגשת לאיזורים בזיכרון השייכים לתכניות אחרות המתבצעות המערכת. הוא מאפשר הגנה ובידוד של תכניות. לכל תכנית מוגדר תחום כתובות על ידי אוגרי תחום. כל גישה של התכנית לכתובת במרחב הכתובות, נבדקת על פי ערכם של אוגרי, התחום המוגדרים לה ואם הכתובות המבוקשת נמצאת בתחום, המעבד יאפשר לגשת לתחום זה והוא יאסור גישה לכתובת אם איננה בתחום המותר. תכונת ההגנה מאפשרת ליצור על מערכת המבוססת סביב מעבד 80286, מערכת של ריבוב משימות (8ת161-185%1טא). כלומר, ריצה של מספר תכניות במקביל במערכת מחשב אחת. דוגמה לכך יכולה להיות הרצה של תכנית שמבצעת חישובי משכורת ובמקביל לעבוד על מעבד תמלילים בלא שתכנית חישוב המשכורות תפריע לעבודה על מעבד התמלילים ולהיפך. ביצוע תכניות במקביל על גבי מעבד יחיד במערכת אינו י*כול להיות בו זמנית,. עלינו לזכור שבמערכת קיים מעבד יחיד, המבצע את הפקודות בזו אחר זו. עם זאת, הוא מאפשר להפסיק פעולה של תכנית, לעבור ילתכנית אחרת לפרק זמן מסוים ולחזור לתכנית הקודמת. המעבר חייב להיעשות בצורה תקינה על מנת שהמשתמש לא ירגיש בו. המעבד 80286 מספק כלים למעבר מביצוע תכנית אחת לחברתה על :די שמירת מצב מלאה של התכנית המופסקת והצבה של מנגנוני הגנה המאפשרים לה להתבצע ללא הפרעות של תכניות אחרות. המעבר מתכנית לתכנית נעשה בעזרת תוכנה השולטת על המערכת, כאשר פרק הזמן הנדרש על מנת לבצע מעברים אלה הולך ועולה ככל שיש לבצע *ותר תכניות. מספר התכניות שניתן לבצע תלוי בתוכנה המפעילה את ריבוב המשימות. ב. זיכרון בפועל - עַעסמסא 1הט6ע1ט תכונת זיכרון בפועל מאפשרת למעבד להקצות לכל תכנית עד 108966 של זיכרון, כאשר הזיכרון בפועל שאליו המעבד 80286 :כול לגשת הלו 6 תכונה זו מאפשרת להשתמש בדיסק המגנטי המחובר למערכת המחשב גם כשטח עבודה של התכנית בנוסף להיותו הזיכרון הראשי של 8 המעבד. זהו היישום של ז'כרון בפועל (5%6028₪6 1הטסע1/) - היכולת להציג זיכרון גדול *ותר מזה שקיים למעשה במחשב. במקרה כזה הרווח בגודל זיכרון בא על חשבון מהירות הגישה לנתונים, מכיון שחלק מהם נשמרים על גבי דיסק מגנטי שמהירות הגישה אליו נמוכה בהרבה ממהירות הגישה לזיכרון 54% של המחשב. שנוי זה במהירות הגישה גורם להאטה מסוימת בביצוע התכניות. הזיכרון בפועל מושג על ידי חלוקת הזיכרון בצורה שונה מהחלוקה הרגילה של המעבד. חלוקה רגילה מאפשרת למעבד גישה לנתונים ברוחב 16 או 8 סיביות בלבד. חלוקה זאת נקראת חלוקה למקטעים (65ת508₪6). ג. מקטעים - %8ת560₪0 המקטעים הינם קטעי זיכרון אשר מתקבלים מחלוקה של הזיכרון למספר חלקים בעלי גודל משתנה בהתאם לצרכים. את המקטעים הללו ניתן לשמור בזיכרון 34% של מערכת המחשב, או בדיסק מגנטי והמעבד יכול להבחין ולזהות היכן שמור המקטע. המעבד מאפשר תוך כדי ביצוע של התכנלות לטעון, או לשמור, מקטעים בצורה אוטומטית בזיכרון הראשי, או בדיסק המגנטי. תכונה זאת של המעבד 80286 מאפשרת ליישם זיכרון בפועל בשיטה החלוקה למקטעים (ת%68010ת508₪6). המעבד *כול לשתף מקטעים בין תכניות ועל ידי כך לחסוך במקום אחסנה בזיכרון הראשי, שיתוף של קוד בין תכניות (צע0₪0 6ַסעַת5) מאפשר למספר משתמשים הפועלים על אותה תכנית, להחזיק רק עותק *חיד של תכנית זו בזיכרון הראשי ובכך לחסוך מקוס רב בזיכרון זה. למרות כל היתרונות של מעבד 80286, במצב הקיים כיום תחת מערכת ההפעלה 5, אין אפשרות לניצול מלא של תכונותיו. יש למפתחים מחויבות לתאימות עבודה כלפי מטה של מערכת ההפעלה 205 ושל היישומים שנבנו סביבה עבור המעבדים 8086 ו-8088. לפיכך יש קושי בהתאמתה לנילצול מרחב הזיכרון הגדול יותר של מעבד 80286 ושאר התכונות המאפשרות ריבוב משימות. תכניות הנכתבות עבור מעבד 8088 אינן מתחשבות במגבלת ההגנה בין תכניות. | הן פונות ישירות לכל מרחב הזזיכרון, | או לכרטיסים השונים הקיימים במערכת, ולכן לא ניתן להמיר אותן בצורה אוטומטית לעבודה באופן העבודה המוגן של מעבד 80286. עם זאת, קיימת אפשרות לניצול של הזיכרון הגדול יותר של מעבד 80286 (עעסשםס/ 666ם60אם). מערכות הפעלה המנצלות את כל תכונות המעבד הן מערכות הפעלה שפותחו עם גישה לריבוב משימות כדוגמת מערכת ההפעלה 05/2 של יבמ, מערכות הפועלות תחת מערכת הפעלה א1אש וכו'. מערכת מחשב אישי המבוססת על מעבד 80286 ופועלת באותו התדר שבו פועלת מערכת מחשב המבוססת על מעבד 8088, תבצע את אותה התכנית בחצי הזמן לערך. למעבד 80286 ניתן לחבר מעבד מתמטי 7 הממאפשר ביצוע פעולות על נתונים ממשיים באמצעות. חומרה. |29 3 העד 000 0 המעבדים ממשפחת 80386 בנויים בארכיטקטורה של 32 סיביות. כלומר, רוחבו של כל אוגר במעבד הוא 32 סיביות וניתן לבצע בחומרה פעולות על נתונים ברוחב זה. הארכיטקטורה החיצונית של שני המעבדים שונה כאשר מסתכלים על הערוצים החיצוניים שלהם. מעבד 803865% מתקשר לסביבה החיצונית באמצעות ערוץ כתובת ברוחב של 24 סיביות וערוץ נתונים של 16 סיביות, בדיוק כמו מעבד 80286. צורת עבודה זו מאפשרת תאימות חומרה כלפי מטה בכרטיסים שנועדו למחשבים אישיים עם מעבדיס קודמים. הארכיטקטורה הפנימית של 32 סיביות מאפשרת ל-803865% להנות משני העולמות: להריצ תכניות שנכתבו עבור מעבדי 8088/8086 ועבור מעבדי 80286, ובכל זאת להנות מכל התכניות המיועדות לארכיטקטורה של 32 סיביות. מעבד א8038620% פועל בארכיטקטורה פנימית וחיצונית ברוחב של 32 סיביות. כלומר, הוא מתקשר לסביבה החיצונית לו על ידי ערוצי כתובת ונתונים ברוחב של 32 סיביות. למעבד א803860 כל התכונות של מעבד 80286 ונוספות להן אחרות. גם על מעבדים אלה ניתן לבצע תכניות שמיועדות עבור מעבדי 6 ר-80286. מעבד 80386 יכול לפעול באופן פעולה מוגן (066 600886סס0עק) ובאופן פעולה אמיתי (66סא 1) כמו מעבד 80286. למעבד 80386 ניתן לחבר מעבד עזר מתמטי 80287 או מעבד עזר מתמטי 80387 (מעבד עזר א803875 עבור מעבד א803865%), שהנו מהיר *ותר ומאפשר האצה של מהירות ביצוע התכניות. אפשר לחבר למעבד 80386 זיכרון מטמון (6ם080) מהיר ועל :די כך להגביר עוד יותר את ביצועיו (הסבר על זיכרון מטמון ראה בהמשך). מעבדי 80386 מאפשרים לגשת לנתונים בזיכרון ברוחב של 8, 16 ו-32 סיביות. בנוסף לטיפוסי נתונים אלה ניתן להגדיר טיפוסי נתונים ברוחב גדול *ותר כמו דפים (68א88ק) ומקטעים (65ח56606, כמו במעבד 80286). הדפים הם קטעי זיכרון בני 66צַ8א88 כל אחד. כל דף ניתן לשמור בזיכרון ראשי או על גבי דיסק מגנטי ולשתף אותו בין תכנלות **שומיות שונות. בדרך זו יכולה מערכת ההפעלה לבנות מערכת דפדוף (שַתנשַ8ק). פעולת הדפדוף חיונית למערכת המאפשרת הפעלה של מספר תכניות במקביל בשיטת זיכרון בפועל (עַע6₪0 81ט0ע1/). תכונות אלו של המעבד הכרחיות למערכת ההפעלה התומכת באפשרות ביצוע של מספר תכניות במקביל. הן מאפשרות למערכת ההפעלה ל"ראות" זיכרון ראשי גדול מאוד לעומת הזיכרון הראשי הפיסי. היא משתמשת בחלק מהדיטק הראשי לצורך שמירת חלקים של תכניות המתבצעות בזיכרון ובכך היא יכולה להוריד את מגבלת גודל הזיכרון הראשי. עם זאת ראוי לזכור ש"נשלם" בזמן ביצוע איטי יותר בהבאה של מקטעים או דפים מהדיסק. בנוסף לאופני העבודה המוגדרים במעבד 80286, *כולים מעבדי 80386 לפעול בשיטת זיכרון בפועל (%0866 7126081), המאפשרת למספר תכניות שנכתבו למעבד 8088 לרו במקביל ובלא הפרעה זו לזו, באופן שכל תכנית מרגישה שהיא מתבצעת על גבי מעבד 8088/8086 נפרד. כמו במעבד 80286 ניתן לעבור 20 גם כאן מביצוע של תכנית אחת לחברתה באמצעות פקודה. אך כאן, המעבר מתכנית לתכנית נעשה בחומרה ועל כן הוא מהיר יותר. עבור כל תכנית שומר המעבד אוגרים נפרדים, ועל כן מהירות המעבר מתכנית לתכנית גבוהה *ותר ואמינה *ותר. מכיון שהמעבר בין תכניות נעשה בחומרה והמעבד מקצה קבוצת אוגרים עבור כל תכנית, קיימת מגבלה ביצוע של 16 תכניות במקביל. מהירות הביצוע של תכניות במקביל במעבדי 80386 גבוהה בהרבה ממחירות הביצוע על מחשבים מבוססי 80286. תכונה זאת המאפשרת לכל משימה לראות מחשבי מושלם משלה ומאפשרת הפרדה מלאה בין תכניות. חלוקה כזאת קיימת בעיקר במערכות מחשבים גדולות של יבמ ונקראת מחשב בפועל (1טסענע 6 ). מעבדי 80386 מאפשרים חיבור לזיכרון מטמון (6מ080). זיכרון המטמון הינו בדרך כלל זיכרון 34% סטטי קטן ומהיר ביותר (מהירותו 10-40966 לעומת מהירות זיכרון ‏ 34% דינמי שהינו 566ת10-100) המחובר למעבד באמצעות בקר מתאים. זיכרון המטמון קטן יחסית לזיכרון הראשי ומהווה חיצ בעו לבין המעבד. זיכרון 38% הראשי במערכת אינו מסוגל לעבוד בקצב העבודה של המעבד ותמיד הוא יהיה איטי יותר ממנו. הסיבה הינה כלכלית - המחיר של הזיכרון הראשי, לו רצו להעלות את מהירותו. זמן התגובה האיטי *חסית של זיכרון 24% הדינמי הראשי לעומת מהירות המעבדים החדשים והמהירים אינו מאפשר לו לפעול במהירות שבה הם פועלים. זיכרון המטמון המהיר *ותר *כול להאיצ את פעולת המערכת בהרבה. גם זיכרון המטמון מנצל את תופעת המקומיות. המעבד שומר בזיכרון המטמון נתונים וחלקי תכניות שבהם ישתמש בזמן הקרוב, כך שבאחוז גבוה של המקרים הוא ניגש לזיכרון המטמון המהיר במקום לגשת לזיכרון 34% הדינמ: האיטי יותר. רוב פעילות המחשב מתבצעת מול זיכרון המטמון המהיר, כך שמהירות הביצוע של תכנית המערכת המבוססת על מעבדי 80386 הוזיכרון מטמון גבוהה בהרבה מביצועי מערכת ללא זיכרון מטמון. תכונות אלו הופכות את מעבדי 80386 לנדרשים יותר ממעבדי 80286. מספר גדל והולך של תכניות נכתבות כיום במיוחד למעבדי 80386 ועל כן לא תוכלנה לפעול על מעבדים קודמים. מערכות המיועדות לפעול עם מספר יישומים במקביל יש לבסס על מעבדי 80386 כתקן מינימלי. ביצועי מערכת מחשב מבוססת 80386 גבוהים *ותר מזו של מערכת מבוססת 80286 ואמינות פעולתה גבוהה יותר. מעבד 806 מעבד זה העו המתקדם ביותר הקיים היום בסדרת המעבדים של 1561 בארכיטקטורה זו. מעבד 80486 הנו בעל ביצועים גבוהים ביותר, העולים בכמה סדרי גודל על הנדרש ממחשב ביתי. המעבד בנוי בארכיטקטורה של 32 סיביות מלאה (ערוצי כתובות ונתונים ברוחב 32 סיביות) ומסוגל לפעול במהירות גבוהה יותר ממעבדי 80386. בנוסף לתכונות הקיימות במעבדי 80386, מספק מעבד 80486 בתוך אריזה אחת מערכת מחשב הכוללת בקר זיכרון מטמון וזיכרון מטמון בגודל 6סַצ0א8, 1 מעבד מתמטי 80387 שהינו חלק אינטגרלי של המעבד (ולא רכיב נפרד). רכיבים אלה ששולבו במעבד מאפשרים לו לפעול בכ-50 אחוזים ייותר מהר ממעבד 80386 מקביל. על כן, התפוקה של מערכות מבוססות 80486 הפועלות במהירות 29/12 תפעלנה הינה גבוהה יותר מזו של מערכות מבוססות 80386 הפועלות במהירות 33%812. בדרך כלל התפוקה תהיה כ-10-20% *ותר, בהתאם לסוג התכניות. במעבד מסוג 80486 יש כ-1.2 מיליון טרנזיסטורים הארוזים ביחידה אחחת, לעומת כ-275 אלף ב-80386. מעבד, 80486 מאפשר ביצועים של מערכת מיני מחשב. מבנה המעבד מאפשר להקים מערכת מחשב מהירה ביותר, קטנה ופשוטה המכילה באריזה אחת את מירב התקני החומרה שהמשתמש זקוק להם. תכונה זאת באה לפתור מצב קודם שבו בנייה של מערכת מחשב בתצורה בסיסית חייבה חיבורים ותוספות של התקנים חיצוניים למעבד שסופקו כאילתורים שונים על *די יצרני חומרה שונים. תצורה תקנית זאת מאפשרת להפוך את מערכות המחשב לתואמות *ותר זו לזו כדי לתת פתרונות תקניים המקלים על יצרנים ומשתמשים כאחד. מעבד 80486 מתאים בעיקר לצרכים של מפתחי חומרה למיניהם מכיון שעיקר הגישה הינה למזעור הרכיבים והכנסת *ותר רכיבים חיצוניים פנימה. אריזה זאת מאפשרת לבנות מערכות פשוטות *ותר עם פחות התקנים חיצוניים. גירסאות ראשונות של מעבד זה נתקלו בבעיות קשות והיו בהם תקלות תוכנה שונות, אשר רובן נבעו מהסיבוכיות הרבה ביישום אוצר הפקודות של המעבד על ידי בניית יחידת בקרה (16ת0 01ע62ת00) של בשיטת 10816 21800668 (מעגלים אלקטרונים *יעודיים) ולא בשיטת מהעשסעת 81620 המקובלת *ותר במעבדים מסדר גודל זה: מעבד 80486 אינו מוסיף פקודות רבות לאוסף הפקודות של מעבדי 80386, והתוספת של המעבד המתמטי כחלק של המערכת תורמת רק למשתמשים העוסקים הרבה בחישובים מתמטיים ובחישובי פיסיקה, שרטוט ותיב"ם. משתמשים רגילים ביישומים מינהליים *וכלו להפיק תועלת מעטה, כי לא כל תכנית צריכה או יודעת להשתמש במעבד המתמטי). מכאן, שתוספת המעבד המתמטי בתוך החבילה הכוללת אינה משפרת את ביצועי המערכת בהרבה עבור משתמשים אלה. למרות שהמעבד המתמטי קיים כחלק של המעבד, משתמשים הזקוקים למעבדים מתמטיים חזקים ומהירים *ותר, *כולים לחבר מעבד מתמטי נוסף, כמו למשל 4167 06166%. מהירות הביצוע הגבוהה יותר של מעבד 80486 ביחס למעבדי 80386 תורגש בשיטת העבודה המוגנת שעבורה נבנה המעבד,, ולא בשיטה שבה פועלת מערכת ההפעלה 205 (שיטת 1הטסעתנץ). כל משפחת מעבדי 86 של חברת 1661 מספקת תאימות תוכנה כלפי מטה. כלומר תכניות שנבנו במקורן למעבד מסוים *רוצו ויתבצעו: גם על מעבדים מתקדמים יותר, אשר ישמרו על תאימות תוכנה כלפי מטה. תכניות המנצלות את התכונות הייחודיות של המעבדים המתקדמים לא *וכלו לפעול במעבדים מדור קודם. הפעלה יעילה של המעבדים מחייבת התאמה של התכניות לאופני הפעולה המתקדמים *ותר המוצעים על ידי יצרן המעבד. 2 5 טבלאות להשוואת תכונות מעבדים רוחב ערוצ נתונים רוחב ערוצ כתובות מרחב זיכרון פיס: מרחב 1/0 מעבד מתמט: תדרי עבודה <חא ו ל אצ 7" ₪ : מעבד 8088 של אינטל | . 80486 | 8038608 | 80386868 |. מרחב זיכרון פיס: 16 16 6 6 (באופני עבודה מתקדמים בלבד) מרחב זיכרון 166 6 66 1 16 6 3681 תואם 8886/8088 מרחב זיכרון 6 3681 0120181 תואם 8086/8088 6 65ש8א60 - 6סַעַמא60 | ססקבא60 7 | א80387% - 80387 קיים מעבד 127 127 7 תמיכה במקטעים בתוך המעבד בנוסף לבית ומלה. אפשרות ניהול זיכרון בשיטת מ%8610ת508₪₪00 לא קיים 16 16 16 % פס 0888 ע6ק | 685% ע6קם יש יש יש יש תכונה זו מאפשרת לבנות מערכת הפעלה המי ישמת עְ0₪02 0181ע01 תמיכה בדפים אפשרות ניהול זיכרון בשיטת שתנשהק יש יש יש תכונה זו מאפשרת ליישם צֶ2ע6₪0) 7120081 בשיטת שתבשהץ זיכרון מטמון (6ם680) אין חיצו(:י חיצו(י 8 בתוך למעבד למעבד המעבד (כולל בקר חיצונ*) כולל בקר 4 פרק 2 הלוח הראעי במחעשב האנטי הלוח הראש? (20826 65ת80%6) במחשב מהווה את לב המערכת. הוא מכיל מספר התקנים ורכיבים, אשר אינם מספיקים להפעלת המחשב האישי. כדי שהלוח יהפוך למערכת מחשב יש להוסיף .לו התקנים שונים באמצעות מחברי ההרחבה שנמצאים עליו. במחברים אלה נועצים את כרטיסי תיאום אשר מהווים את התוספות לתצורת החומרה הבסיסית. וכך, הלוח הראשי וההתקנים הקשורים אליו מהווים מערכת מחשב מינימלית. בלוחות ראשיים של מערכות 25/2 ו-5/1ע של 18% ובמספר לוחות ראשיים המבוססים על מעבדי 80386, ניתן למצוא על גבי הלוח הראשי את כל כרטיטי החומרה הנדרשים להפעלת המערכת. בלוחות ראשיים אלה אין צורך להוסיף מתאמי חומרה נוספים על אלה הקיימים. עם זאת, יש לזכור כי תקלה בתפקוד של אחד המתאמים הנמצא על גבי הלוח הראשי תחייב בדרך כלל את החלפת הלוח הראשי כולו, גם אם האמינות הכוללת של הלוח גבוהה *ותר. במחשבים תעשייתיים נמצא את הלוח התחתון (שהוא בדרך כלל הלוח הראשי) ריק כמעט לחלוטין. הלוח התחתון, שנקרא מ18? 280%, מכיל אך ורק ספק מתח ואת קווי הערוצים השונים במערכת (ערוצ - 8058). במחשבים אלה המעבד ושאר חלקי המחשב הפנימיים שנמצאים בדרך כלל על הלוח הראשי מותקנים על כמו כל כרטיס מתאם אחר באחד ממחברי ההרחבה הקיימים בלוח הראשי. 21 מכנה כללי של הלוח הראשי במחשב סכימה של הלוח הראשי מוצגת בתרשים המלבנים המצורף. נסקור את מרכיביו. המעבד מהווה את מרכז הלוח הראשי. הוא מנהל שלושה ערוצים המחוברים גם לרכיבים בלוח הראשי וגם למחברי ההרחבה המאפשרים חיבור של כרטיסי תיאום חיצוניים. על גבי הלוח הראשי יש מקום להכנסת זזיכרון את בקיבולת עד %6ע640%8 במחשב מדגם זא. במחשבים המבוססים סביב מעבדים מתקדמים אפשר להתקין זיכרון גדול יותר. על הלוח הראשי נמצא גם זיכרון % המכיל את תוכנת 8105. גודלו של זיכרון זה הינו לפחות 66ע8%0. ארבעה רכיבים מרכזיים נוספים נמצאים על הלוח הראשי: 8255, 8237, 8259 ו-8253. על תפקידיהם ותכונותיהם של רכיבים אלה נדון בהמשך. מארז המחשב מכיל גם רמקול (להשמעת צפצוף), אשר מתחבר לרכיב 8253, ותכנית המתבצעת במחשב *כולה לשלוט על פעולתו. 55 המקלדת, או לוח המקשים, נמצאת במארז נפרד ומתחברת אל הלוח הראשי באמצעות מחבר הנמצא באחורי הלוח הראשי. בכמה דגמים התיבור הוא מלפנים, אך אין לכך כל חשיבות. לחיבור המקלדת איו צורך בכרטיס תיאום, כי כל החומרה הנדרשת להפעלתה קיימת על גבי הלוח הראשי. המסך במחשבי 1 ו-41 מתחבר בעזרת כרטיס תיאום אשר מורכב באחד ממחברי ההרחבה. ספק הכוח נמצא במארז המחשב ומספק את מתח ישר ברמות /8+, שפ-, 120+, 120-. הספק נדרש להפעלת הלוח הראשי, כונני הדיסקים/דיסקטים ושאר כרטיסי התיאום המחוברים למערכת המחשב. כרטיטי התיאום השונים המחוברים למערכת המחשב מקבלים את המתח הנדרש להפעלתם דרך מחברי ההרחבה. +הספת 0-640% ה זא דוס סה א80 צ6א מו 202 הס האס 20-42 ₪ וס +צ.קפשפ הפוס הלוח הראשי - תרשים מלבני 2 מחשבים תואמים כאשר יבמ נכנסה בשנת 1981 לשוק המחשבים האישיים היא פעלה בשיטה של ארכיטקטורה בתוחה. משמעות הארכיטקטורה הפתוחה היא במסירת כל המידע הנדרש ליצרנ? חומרה ותוכנה כדי שיוכלו לפתח התקני חומרה למערכת ותכניות שירות שונות. ‏ יבמ סיפקה נתונים מפורטים ומדויקים על מבנה החומרה והתוכנה ובכך אפשרה תפוצה רחבה ביותר של המחשב האישי ותרמה למהפך הגדול בהיקף התפוצה שלו. התוצאה השלילית מבחינתה של יבמ היתה התחרות. שוק המחשבים האישיים גדל, המכירות גדלו ויצרני חומרה רבים נכנסו לשוק זה ויצרו מחשבים שהיוו חיקוי מושלם למערכת המחשב האישית של יבמ. מחשבים תואמים אלה מאופיינים בכך שהם מטוגלים לבצע כל מה שמערכת מחשב יבמ :ודעת לבצע. כלומר, תכנית תתבצע באותו אופן על מחשב תואם או במחשב יבמ. כל כרטיס תיאום חומרה ניתן לחבר באופן שיפעל בצורה תקינה על מחשב תואם או במערכת יבמ מקורית. ארבעה הבדלים קיימים בין מערכות תואמות שונות והם מדורגים על פי סדר חשיבות: 16 מהירות הביצוע של המערכת. העיצוב החיצוני והמכני של מערכת המחשב. טיב הייצור וההרכבה של הלוח הראשי המקנים לו את אמינותו. התכנית הקיימת ברכיב 8105 א0%ת8. *% א > * מכיון שקיים מבחר גדול של מחשבים תואמי יבמ, ניתן למצוא ביניהם גם כאלה שאיכותם וביצועיהם אינם ברמה של מחשבי יבמ מקוריים. באותה מידה, גם ישנם מחשבים תואמים, אשר עולים באיכותם וביצועיהם על מחשבי יבמ המקוריים. כל העקרונות ומפרטי החומרה בספר מתייחסים גם למערכות 05/2 ו-05/1 של יבמ. ההבדל העקרוני בין מערכות אלו לבין מערכות 20 קיים רק בחיבור בין הערוצים לכרטיסי ההרחבה. במחשבים 25/2 משתמשים במיקרו ערו - 1ת 0 1620 - ולא בערו+ 805 (ראה סעיף 2.7.5). 3 סוג' מעבדים |מהירויות עבודה המעבד - 020 - הינו יחידת העיבוד המרכזית של מערכת המחשב האישי והוא המקנה לה את כוח החישוב ויכולת ביצוע הפקודות. סוג המעבד הקיים במערכת קובע את מהירות הביצוע של מערכת המחשב ותכונותיה. המעבד פועל במהירות, אשר נקבעת על ידי גביש (025%81) המחובר אליו, ומכאן שהגביש קובע את מהירות הביצוע של הפקודות במחשב. שנל מעבדים זהים *בצעו פעילות זהה במהירות שונה, אם תדר הגביש המחובר אליהם שונה. מעבדים שונים הפועלים בתדר גביש זהה *בצעו פעילות זהה במהירות שונה. הבדל זה במהירות נובע מארכיטקטורה פנימית שונה, אשר מקנה *כולת ביצוע שונה. הגביש נמצא על גבי הלוח הראשי בתוך תיבה מתכתית ותדר התנודות אותו הוא מספק למעבד רשום על גבה. התדר של תנודות הגביש ינו בהכרח התדר שבו פֶועל המעבד במערכת. במערכות מחשבים אישיים המבוססות על מעבדי 8088/8086 יש לחלק את תדר הגביש ב-3, ורק אז נקבל את התדר שבו יפעל המעבד. במערכות מבוססות על מעבדי 80286/80386 יש לחלק את תדר הגביש ב-2 ואז מתקבל תדר העבודה של המעבד. במערכות מחשב המאפשרות לבחור בין שני תדרי פעילות שונים נמצא שני גבישים, אשר כל אחד מהם מספק תדר פעילות אחד בלבד. לדוגמה, במערכת מחשב אישית המבוססת על מעבד 8088 ומסוגלת לפעול בשתי מהירויות 102 ו-2גא4.77, נמצא שני גבישים, אשר מספקים את תדרי הפעילות למחשב: האחד בעל ערך של 2גא30% והשני בעל ערך של 2ת14.31818%. יש לזכור שאין משמעות הדבר שהמעבד פועל במהירות 2מא30 1. את סדרת. המעבדים שנוכל למצוא על גבי הלוח הראשי ניתן לסדר ברשימה היררכית על 5י ביצועיהם ואפשרויותיהם. בראש הפירמידה *הו בעלי הביצועים הגבוהים ביותר ובבסיסה ‏ - בעלי הביצועים הנמוכים ביותר והמעבד הישן ביותר. הנטיה בשוק המחשבים כיום היא לשלב את מעבד 80286 כתקן מינימלי למערכת המחשב. חברת יבמ, למשל, הפסיקה לפני מספר שנים את **יצור המחשבים האישיים המבוססים על מעבד 8088. כפי שכבר הוזכר, תכניות רבות, אשר מותאמות למעבדי 80286 ומעלה אינן ניתנות לביצוע על מעבדי 8088/8086. לדוגמה, רשימה של מחשבי יבמ: 17 6, 95 05/2 מעבד | 80886 38698, 5/2-80ס מעבד | 80386 70 , 3865% מעבד א8038658% 71 608, 90 ,|,1פק מעבד 06 / 90-ל מעבד 66 זא-0 מעבד 08 מהאמור לעיל נראה, שהשימוש במעבדי 8088 ילך וירד. אבל במצב הקיים, רוב המחשבים האישים הקיימים היום בארצ הם מסוג התואם 1א שבו המעבד הוא מסוג 8088. מכיון שמחירי המערכות המשוכללות *ותר *ורדים, ומכיון שאורך חייו של מחשב אישי הוא לרוב 4 עד 10 שנים, סביר להניח שעל אף העובדה שהיום מעבדי 8088 הם הרוב, בעשור הבא לא נוכל למצוא אותם. 1 מחזורי המתנה על גבי הלוח הראשי ישנם סוגים שונים של התקנים ורכיבים בעלי תכונות שונות. המעבד המרכזי פועל בצורה מחזורית ובכל מחזור הוא מבצע פעולה אחת. משך כל מחזור מכונה "קבוע מראש" ומורכב מארבעה חלקים, או מחזורי שעון (066168 0106%). מחזור המכונה מגדיר את משך הזמן הנדרש להשלמת ביצוע פעולה אחת של המעבד מתחילתה ועד סופה. כל פנייה של המעבד לאחד ההתקנים, או הרכיבים, במערכת צריכה להסתיים בדיוק בתוך מחזור מכונה כזה. התקן או רכיב, אשר מאחר ואינו מסוגל להשלים את הפעילות בתוך מחזור המכונה, יפגע בביצוע של מחזור המכונה הבא ועלול לשבש ואף לפגוע בביצוע הפעילות במחשב. אם כל ההתקנים השונים המחוברים למערכת המחשב היו מותאמים במהירותם למהירות הפעילות של המעבד הראשי (אשר התדר שלו נקבע על פי הגביש), כולם היו מסוגלים לסיים את הפעילות בתוך מחזור המכונה והמערכת היתה מתפקדת בצורה תקינה ויעילה. אך אם מהירות אחד ההתקנים או כולם קטנה *יותר ממהירות המעבד, עלולה להיווצר בעיה בגישה אליהם. ככל שעולים במהירות הביצוע של המעבד, מחיר הרכיבים המותאמים למהירות זאת מתייקר בהתאם. בשל מחיר זה, ובשל העובדה שקיימים התקנים אשר אינם מסוגלים לפעול במהירות בה פועל המעבד, נוצר צורך לאפשר למעבד להתקשר להתקנים איטיים *ותר ממנו. המנגנון המאפשר למעבד להתקשר עם התקנים ורכיבים איטיים ממנו נקרא מחזור המתנה (55868 0816). הוא מאפשר להתקנים האיטיים לסמן למעבד כי אינם מסוגלים לסיים את הפעולות בזמן, ויש להרחיב עבורם את משך זמן ביצוע מחזור המכונה. הרחבה של מחזור המכונה מאפשרת להם לסיים את פעילותם בתוך "מחזור המכונה" בצורה תקינה. הסימון של ההתקנים נקלט על ידי המעבד בזמן מחזור המכונה וכתוצא מכך הוא אינו משלים את המחזור בזמן "הקבוע מראש", אלא רק לאחר שההתקן מסמן כי סיים את פעילותו. מחזורי ההמתנה גוזלים זמן מהמעבד המרכזי ובכך מורידים את ביצועי המחשב. במערכת מחשב שבה קיים 51815 ₪411 0 הכוונה היא, כי כל ההתקנים והרכיבים הנמצאים על גבי הלוח הראשי בלבד מותאמים למהירות העבודה של המעבד ואין צורך במחזורי המתנה לצורך פניה אליהם. ביצועים של מערכת מחשב זו מתאימים בצורה מושלמת לתדר שבו פועל המעבד, וזהו בעצם המצב 8 מהירות הביצוע של המערכת. העיצוב החיצוני והמכני של מערכת המחשב. טיב הייצור וההרכבה של הלוח הראשי המקנים לו את אמינותו. התכנית הקיימת ברכיב 8105 אסת. * % % (* מכיון שקיים מבחר גדול של מחשבים תואמי יבמ, ניתן למצוא ביניהם גם כאלה שאיכותם וביצועיהם אינם ברמה של מחשבי יבמ מקוריים. באותה מידה, גם ישנם מחשבים תואמים, אשר עולים באיכותם וביצועיהם על מחשבי יבמ המקוריים. כל העקרונות ומפרטי החומרה בספר מתייחסים גם למערכות 25/2 ו-5/1פ של יבמ. ההבדל העקרוני בין מערכות אלו לבין מערכות 20 קיים רק בחיבור בין הערוצים לכרטיסי ההרחבה. במחשבים 25/2 משתמשים במיקרו ערוף - תת ת6 0ת16א - ולא בערו 805 (ראה סעיף 2.7.5). 3 סוגי מעבדים ומהירזיות עבודה המעבד - 020 - הלו יחידת העיבוד המרכזית של מערכת המחשב האישי והוא המקנה לה את כוח החישוב ויכולת ביצוע הפקודות. סוג המעבד הקיים במערכת קובע את מהירות הביצוע של מערכת המחשב ותכונותיה. המעבד פועל במהירות, אשר נקבעת על ידי גביש (5%81ע02) המחובר אליו, ומכאן שהגביש קובע את מהירות הביצוע של הפקודות במחשב. שני מעבדים זהים *בצעו פעילות זהה במהירות שונה, אם תדר הגביש המחובר אליהם שונה. מעבדים שונים הפועלים בתדר גביש זהה יבצעו פעילות זהה במהירות שונה. הבדל זה במהירות נובע מארכיטקטורה פנימית שונה, אשר מקנה *כולת ביצוע שונה. הגביש נמצא על גבי הלוח הראשי בתוך תיבה מתכתית ותדר התנודות אותו הוא מספק למעבד רשום על גבה. התדר של תנודות הגביש אינו בהכרח התדר שבו פְועל המעבד במערכת. במערכות מחשבים אישיים המבוססות על מעבדי 8088/8086 יש לחלק את תדר הגביש ב-3, ורק אז נקבל את התדר שבו יפעל המעבד. במערכות מבוטסות על מעבדי 80286/80386 יש לחלק את תדר הגביש ב-2 ואז מתקבל תדר העבודה של המעבד. במערכות מחשב המאפשרות לבחור בין שני תדרי פעילות שונים נמצא שני גבישים, אשר כל אחד מהם מספק תדר פעילות אחד בלבד. לדוגמה, במערכת מחשב אישית המבוססת על מעבד 8088 ומסוגלת לפעול בשתי מהלרויות 2 ו-2מ4.778, נמצא שני גבישים, אשר מספקים את תדרי הבפעילות למחשב: האחד בעל ערך של 2מא30% והשני בעל ערך של 2מגא14.31818. יש לזכור שאין משמעות הדבר שהמעבד פועל במהירות 2מא30 !. את סדרת. המעבדים שנוכל למצוא על גבי הלוח הראשי ניתן לסדר ברשימה היררכית על פיי ביצועיהם ואפשרולותיהם. בראש הפירמידה יהיו בעלי הביצועים הגבוהים ביותר ובבסיסה ‏ - בעלי הביצועים הנמוכים ביותר והמעבד הישן ביותר. הנטיה בשוק המחשבים כיום היא לשלב את מעבד 80286 כתקן מינימלי למערכת המחשב. חברת יבמ, למשל, הפסיקה לפני מספר שניס את :יצור המחשבים האישיים המבוססים על מעבד 8088. כפי שכבר הוזכר, תכניות רבות, אשר מותאמות למעבדי 80286 ומעלה אינן ניתנות לביצוע על מעבדי 8088/8086. לדוגמה, רשימה של מחשבי יבמ: 17 הרצוי במערכת. בחלק מהמחשבים נמצאה אפשרות להתקין זיכרון איטי יותר במערכת מחשב מהירה ועל כן יש צורך במחזורי המתנה בכל גישה לזיכרון. מחשב 1 סטנדרטי פועל במהירות 2גא4.47 ואעו דורש מחזורי המתנה כלשהם. מרבית התואמים מסוגלים לפעול במהירות 2ת10/8% על ידי מעבר למצב הנקרא סספטע. על כן נמצא שבחלק ממערכות אלו נדרשים מחזורי המתנה כאשר הם פועלים במצב זה: 1 568066 0816. במערכות מחשב מתקדמות מסוג 80286 ומעלה הפועלים במהירות גבוהה (2ת20-33%) ההתקנים הפונים למעבד אינם פועלים במהירות שבה הוא פועל. על כן, בכל פניה של המעבד להתקנים אלה יופעל. מנגנון מחזורי ההמתנפה. מסיבה זו מחברים למחשב התקני :יכרון מטמון (6ם080) קטנים ומהירים, כפי שמוסבר בהמשך, יש לזכור, כי מחזור מכונה מורכב מארבעה שלבים, כך שמחזור המתנה אחד נוסף *וריד מביצועי המערכת כ-20/25 אחוזים וזה בהחלט משמעותי. כלומר, מחשב של 882 10 יתפקד כמחשב של <8₪א8! במערכות מהירות רכיבי זיכרון 830% שעל גבי הלוח הראשי ורכיבי זיכרון אסת הקיימים על גבי כרטיסי התיאום, הינם בדרך כלל איטיים *ותר מרכיבי זיכרון אגת3. לכן נמצא על גבי הלוח הראשי מעגל המבצע מחזורי המתנה בגישה לזיכרון זה. 2 הערוצים במעבד מבנה החומרה של הערוצ (5ש8) שדרכו מתקשר המעבד להתקנים המחוברים אללו משפיע על הקצב המירבי של העברת הנתונים בין התקנים הקשורים למחברי ההרחבה לבין המעבד. המבנה הפיסי גם *כול לגרום לשיבוש בהעברת הנתונים, כמו למשל המקרה שבו שני קווי נתונים שפרושים במקביל לאורך דרך ארוכה עלולים ליצור השראה הדדית בפעילות בתדר גבוה. ישנס שלושה תקנים עיקריים למבנה הערוצים השונים במחשב האישי: 8 158: הערוצ התקני במחשבי 7א, 81, 386. במחשבי 7א ערוצ הנתונים הוא ברוחב 8 סיביות, ב-81 וב-א3865 - 16 סיביות וב-386 - 32 סיביות. הערו+ מאפשר העברת (תונים בקצבים של 8%12 עד 12/12. מכאן, שבכל מערכת מחשב שבה המעבד פועל בתדר גבוה :ותר מתדר הערוצ, חייבים להשתמש במנגנון מחזורי ההמתנה בכל גישה של המעבד להתקן כלשהו דרך הערו הזה. 8 188: תקן הערוצים הפועלים בקצב 2םג20% ונמצאים במערכות 286 ו-386 מהירות. ערוצ זה מאפשר להעביר נתונים בקצבים גבוהים יותר מאשר ערו 8. חסרונו הגדול בכך שכרטיסי מתאם מסך אינם מסוגלים לפעול בקצב זה ולכן מהירות העבודה הגרפית אינה גדלה כאשר מחברים מתאם מסך לערו זה. מיקרו ערו (61תת8ת0 0ע16א): מעביר נתונים בין המעבד לבין התקנים המחוברים למיקרו ערוצ בקצב עד 2תַא14. ערוצ זה נמצא במערכות 05/2 של יבמ. תקן מיקרו-ערוצ אינו מקובל עדיין כסטנדרד ומספר המערכות הפועלות בתקן זה מלבד 5/2ק, קטן יחסית. 59 =ימשתבמתהטטהקועטתנ-ע הנועה 4 מערכת הזיכרון במחשב על גבי הלוח הראשי במחשב האישי קיימים שני סוגי זיכרון עיקריים: 1 זיכרון ואסחהפם/אסה (התקני פסום ואסח) זיכרון 30% מותקן בלוח הראשי של כל מחשב אישי וכשמו, הוא מאפשר קריאה בלבד. תוכן זיכרון 80% נכתב על ידי יצרן המחשב בבית החרושת ומכיל את תכנית ההפעלה הראשונית של המחשב האישי הקרויה 105 א808. הוא משמש למחשב האישי לפעולת האתחול (80017) ולהפעלת התקני חומרה וכרטיסי תיאוס המחוברים אליו. זיכרון 8308/0208 אינו נמחק עם כיבוי המחשב, בניגוד לזיכרון א34. הוא קטן *חסית לזיכרון אהת וגודלו בדרך כלל 8806 במחשב המבוסס על מעבדי 8088/8086 ו-066ע8א16% עד 06ע128%8 במחשבים המבוססים על מעבדי 80286 ומעלה. כאשר מדליקים את המחשב, או מבצעים פעולת 3656% למערכת, פונה המעבד המרכזי אל רכיב 8105 80% ומבצע את תכנית האתחול הכתובה בו. תכנית האתחול בודקת את מערכות החומרה המותקנות על הלוח הראשי, או מותקנות בו באמצעות מחברי ההרחבה ומתריעה על תקלות כלשהן במערכת. בגמר הבדיקה מספקת תוכנה זו כלים בסיסיים להפעלת ההתקנים הקשורים למערכת (מסך, מקלדת, מדפטת, דיסקים וכו'). במחשבי 81 ומעלה ניתן לעתים למצוא בתכנית 8105 גם תכנלות מתוחכמות יותר המבצעות 6ת0806 215%, טענת חלק מה-30% ל-48, אתחול לדיטקים קשיחים ועוד. בסוף תהליך האתחול דואגת התכנית הנמצאת ב-8105 אס לטעון את רשומת 8001 מדיסקט, או דיסק, ולהעביר אליה שליטה לצורך המשך טעינת מערכת ההפעלה (על תהליך האתחול - 2007 - ראה בפרק על 205). על הלוח הראשי, כפי שניתן לראות בטבלת מיפוי זיכרון, ניתן למצוא מקום השמור לרכיבי זיכרון נוספים המאפשרים קריאה בלבד. רכיבים אלה ההינם אופציונליים ולא תמיד קיימים במערכת. תכנית 8105 30% בודקת אם קיימים רכיבי 30% נוספים במערכת ועל כן אפשר לחבר למערכת המחשב האישי כרטיסים מתקדמים נוספים, אשר תכנית 8105 אסת אינה מכירה. הוספת רכיבי 308/8280% מאפשרת ליצרני כרטיסי התיאום לשים את תכנית ההפעלה של הכרטיס המסוים שהם מספקים על גבי הכרטיס עצמו. תכנית 8105 30% מבחינה ברכיבים אלה ומבצעת את התכנית הכתובה בהם. התקנים אלה מחייבים אתחול ותכנות לפני שניתן להפעיל אותם. כדי שתכנית 8105 80% תזהה רכיב 0% הנמצא על גבי כרטיס חייבים לציין לה כי קיים רכיב כזה. לכן, בתחילת הנתונים הכתובים ב-א308 נמצא תמיד קוד *יחודי (המלה א485586 תופיע בתחילת כל 566א2 בזיכרון 50%) אשר מציינת לתוכנת 8105 30% כי קיים רכיב 80% ויש לבצע את התכנית הכתובה בו בזמן תהליך האתחול של המחשב. כאשר תכנית 8105 80% מזהה התקן 80% נוסף, היא מעבירה שליטה לתכנית הכתובה בו. תכנית 80% הנוסף מבצעת את תכנית האתחול עבור כרטיס התיאום ובגמר האתחול היא מחזירה שליטה לתכנית 8105 30% בכדי לאפשר סיום תקין של תהליך 8001. שימוש ברכיבי 20 0% להפעלת התקנים חוסכת את הצורך להוסיף תכנית הפעלה להתקן (260168 060ג1עת) בקובא 5ע106.5עא00 של מערכת ההפעלה 205, אשר תופסת מקום יקר מזיכרון 34% במערכת המחשב. רכיבי 80% קיימים לדיסק הקשיח במערכות זא, לכרטיסי רשתות תקשורת, למתאמי מסכים מתקדמים (₪08 ומעלה) וכו'. במחשבים מהירים (80286 ומעלה) רכיבים אלה אינם פועלים במהירות שבה פועל המעבד. לכן, כל גישה אליהם לצורכי ביצוע תכניות 3105 תגרום למחזורי המתנה (5%68%668 081%6) ותאיט את קצב פעולת המחשב (ראה סעיף על גת שסַַת5). מספר פסיקת שירות תיאור תכנית השירות הדפסת עותק של המסך על גבי המדפסת. מסך - תכניות גישה למסך (טקסט וגרפיקה). פירוט ציוד חומרה המחובר למערכת המחשב. כמות זיכרון - כמה זיכרון ק*ים במערכת. דיסק / דיסקט - קריאה, כתיבה, גישה, פורמט. תקשורת טורית - פרמטרים, שידור, קליטה. טיפול בזיכרון הרחבה 606ם₪408 לצורכי קריאה וכתיבה. טיפול בקלטות, טיפול ב-א10-5916%, גודל זיכרון מעל %6ע188, במחשב* 87 ומעלה, מעבר למצב מוגן (20080086ק) וחזרה. לוח מקשים - מצב, קר:אה. מדפסת - כתיבה, אתחול, מצב מדפסת. 007 מחדש. שעון זמן אמת ותוכנה - כיוון, קריאה, כיוון אזעקה בשעון זמן אמת. טיפול במקש 608%ע22 01ע62ת00. שעון זמן - אפשרות "לשתול" תכנית משתמש שתתבצע 18.2 פעם בשנייה. אתחול מתאם מסך ובירור פרמטרים של מסך. פרמטרים של כונן דיסקטים. שעון זמן אמת - אפשרות "לשתול" תכנית שתתבצע לאחר פרק זמן שניתן לתכנות (שעון מעורר). טבלת פסיקות שירות הנמצאות ב-8105 אסת 2 זכרון אגח ראשי זיכרון 84% משמש את המחשב האישי בפעילות השוטפת. הזיכרון הראשי מאפשר למעבד פעולות קריאה וכתיבה תוך כדי פעילות המערכת. תכנית המתבצעת במחשב חייבת להימצא בזיכרון הראשי על מנת שניתן *היה לבצע אותה. התקשורת בין המעבד להתקנים ההיקפיים מתבצעת בחלקה באמצעות איזורים בזיכרון הראשי. זיכרון 38% נדיף, כלומר בכיבוי המתח הוא נמחק והתוכן שלו אובד. +1 זיכרון 84% שעל הלוח הראשי נקרא אהת דינמי (שהתכע). התכונה המאפיינת אות מסוג זה, היא הצורך לבצע כל הזמן רענון (8ת1םת86+268) של תוכן הזיכרון. ‏ אם לא יתבצע רענון, תוכן הזיכרון יימחק לאחר פרק זמן קצר ביותר (מספר מילי-שניות). הרענון נעשה על ידי קריאות *זומות של החומרה מזיכרון את בכל פרק זמן קצוב. מכיון שהפעולה נעשית בחומרה המשתמש אינו מעורב בה. עם זאת, ברוב המערכות מנגנון הרענון גוזל זמן יקר מזמן הביצוע של המעבד ומוריד את ביצועי המערכת. תכונות אלו של אגת אינן מאפשרות לשמור בו נתונים קבועים, אלא רק נתונים זמניים המשמשים את המעבד לצורכי פעילות שוטפת בלבד. בתהליך האתחול טוענת מערכת ההפעלה אל זיכרון 34% את תכנית מערכת ההפעלה 205. היא משתמשת אך ורק ב-640887%66 הראשוניס במרחב הזיכרון, למרות שמרחב הזיכרון בפועל גדול *ותר (ראה "טבלת מיפוי זיכרון"). | בזמן ביצוע תכניות משתנה תוכן הזיכרון בצורה דינמית על פי הפעולות שאנו מבצעים במחשב. ארגון הזיכרון ומנגנון כקרת עזג רכיבי הזיכרון נמצאים על גבי הלוח הראשי במחשב. במקרים מסוימים נמצא כי זיכרון 34% נמצא על כרטיס תיאום המשמש כהרחבת זיכרון. רוב המחשבים משתמשים ברכיבי זיכרון ובתצורת זיכרון 2888 תקניים. במחשבים אלה ניתן לזהות את רכיבי הזיכרון לפי שורות של 9 רכיבים בכל שורה. כזכור, רוחב הזיכרון במחשב העו בית (פטְעַפ) כלומר, 8 סיביות. כל רכיב זיכרון הוא ברוחב של סיבית אחת וכך, שמונה רכיבים בשורה מרכיבים ביחד בית אחד. הרכיב התשיעי בכל שורת זיכרון משמש את המחשב לצורכי בדיקת תקינות של הזיכרון ונקרא טיבית בדיקת זוגיות (עַ16ע5ק). כאשר נרשם נתון לזיכרון מחושבת טיבית הזוגיות (התשיעית) על פי תוכן הבית שנרשם בו. כאשר מבקשים לקרוא בית מהזיכרון מחושבת סיבית הזוגיות על פי תוכן הבית הנקרא ממנו. הערך (0 או 1) של הסיבית המחושבת מושווה לערך של הסיבית התשיעית של תא הזיכרון שנקרא. אם הערך של שתי הסיביות שווה, סביר שהזיכרון תקין ואם ערכן שונה - ישנה תקלה בזיכרון והוא אינו ראוי לשימוש. כאשר המחשב מזהה תקלת זיכרון הוא מודיע על שגיאה ומפסיק פע*לות. בזמן האתחול בודקת תכנית האתחול הנמצאת ב-8105 308 את זיכרון אגת. אם היא מזהה רכיב זיכרון שאינו תקין, היא מציגה הודעה מתאימה על המסך. במערכות יבמ ישנות תופיע הודעת שגיאה והמחשב יעצור את תהליך האתחול. במערכות חדישות *ותר, שבהן המחשב מציג על המסך את ביצוע הבדיקה, הוא לא יכלול בספירת כתובות הזיכרון תאי זיכרון שאינם תקינים. כך, השוואה בין כמות הזיכרון שמצא המחשב לבין כמות הזיכרון שקיימת פיסית תיתן מידע על תקינות הזיכרון. רכיבו הזיכרון במחשבים המבוססים על מעבדי 8088/8086 ישנה כיום אפשרות להתקין על הלוח הראשי זיכרון 33% בגודל עד 1%8766. במחשבים *שנים *ותר, ניתן היה להרכיב על גבי הלוח הראשי עד 066ע256%8, אך במרביתם ניתן להרחיב את הזיכרון הראשי עד ל-8/66א640 על גבי הלוח הראשי. במחשבי ₪1 (286) 12 ניתן כיום להתקין על גבי הלוח הראשי 06ע4/₪0 במחשבי 386 מרכיבים בדרך כלל על הלוח הראשי 2/8 או 4%8 ולפעמים אפילו 1688 זיכרון ראשי. רכיבי זיכרון הקיימים בשוק שונים זה מזה בקיבולת הזיכרון שלהם וברוחב הזיכרון. בספר ההפעלה של כל מחשב רשום אילו רכיבי זיכרון מהתת יש לחבר לו, על פי גודל ז'כרון הנדרש. בנוסף, רשום איזה מתגים או מגשרים ( ע6קמטן ) יש לחבר, או לשנות, על מנת להודיע למחשב כמה זיכרון מותקן על הלוח הראשי ובאיזו תצורה. להלן מספר דוגמאות אופייניות לרכיבי זיכרון נפוצים הנמצאים בשימוש במחשבים השונים: רוחב * אורך דוגמה לרכיב 6% זיכרון של 64% תאים כשכל תא ברוחב | 84164 של סיבית אחת. 6% זיכרון של א64 תאים כשכל תא ברוחב | 8464 של ארבע סיביות. 2% זיכרון של 256% תאים כשכל תא ברוחב| 518256, 33256 של סיבית אחת 6 2% | זיכרון של 1% תאים כשכל תא ברוחב לו של סיבית אחת. השפעת התקדמות הטכנולוגיה על רכיבי הזיכרון טכנולוגיית 7181, אשר מהווה את הבסיס לפיתוח מרבית רכיבי המחשב וביניהם גם רכיבי הזיכרון, נמצאת בתהליך מהיר של התפתחות. התפתחות טכנולוגית משמעותה מזעור של הגודל הפיסי של הרכיבים בצד קיבולת הולכת ועולה של (תונים שניתן לאגור בהם. המזעור מאפשר לדחוס *ותר חלקים לתוך מארז אחד. מכאן, שיש *ותר זיכרון בתוך "ג'וק" אחד. רכיב 41024 למשל, מכיל 016א1024 שהם 06ע0א128. ניתן למצוא היום רכיבי זיכרון זעירים *ותר המכילים 66ע4/8. התחזית היא שקיבולת זו תלך ותגדל. המזעור מקטין את גודל המרכיבים של הרכיב וגם את אורך החיבורים שביניהם. מרחק קטן :ותר בין החלקים השונים ברכיב מקטין את הקיבוליות וההשראות של החיבורים ומאפשר הגדלת מהירות הפעולה של הרכיב והקטנת ההספק הנדרש להפעלתו. כל הרכיבים במחשב האישי זקוקים למתח על מנת שיפעלו. מתח זה קרוי מתח 17 (מתח של /5). המהירות המירבית על פי שיטת עבודה זו כיום הינה היא בערך 2מ50% וצפוי שהיא תלך ותגדל. מחשבים מרכזיים (65שהעק ת81א) פועלים בשיטת ₪0, שבהם ניתן להג:ע למהירות מירבית של 500%₪2. 3 אופני גישה לזיכרון וגח ארגון הזיכרון במחשב נקבע על ידי היצרן, ולמשתמש אין אפשרות לשנות צורת ארגון זו. צורת ארגוּן הזיכרון "שקופה" לתכניות מערכת ההפעלה ולתכניות היישום השונות. |33 שיטה תקנית בסיסית - 86%206 תפו001/שסת 8516 לזיכרון שאתע קיים מעגל רענון. פעולת הרענון משתמשת בחלק מזמן המחזור של המעבד וגורמת לכך שהמערכת תפעל בקצב איטי יותר ממערכת זהה, אשר אינה זקוקה למעגל רענון (חיבור של זיכרון 84% סטטי למשל), גישה לכל תא זיכרון התע נעשית באמצעות כתובת המורכבת משני חלקים: כתובת שורה (4602058 שסת) וכתובת עמודה (658ע406 תמשט001). כתובת זו מגדירה תא זיכרון יחיד - כתובת :יכרון (80062655 עַעסשסא). באופן זה ניתן לראות את הזיכרון כמטריצה של תאים כשחיתוך של כתובת שורה וכתובת עמודה מגדיר את הכתובת של כל תא בזיכרון. שיטת עמודה סטטית - 086006 תשט601 5608616 שיטה זו מיועדת למערכות 80286 ומעלה. הזיכרון מאורגן באופן דומה לארגון הבסיסי של שורה/עמודה. שיטה זו יעילה כאשר יש גישות עוקבות לזיכרון מאת2 אשר כתובת העמודה המזהה אותן (46062655 תשט601) זהה. כאשר ניגשים ברצף למספר תאים בעלי כתובת עמודה משותפת, ניתן לחסוך את כתובת העמודה ועל ידי כך לקצר את זמן הגישה לזיכרון. זיכרון עם רווח ביניים - עעסש6א 6621,/680686ת1 שיטה זו מיועדת למערכות 80386 ומעלה. הזיכרון מאורגן בשתיים, או בארבע מחיצות. כאשר המעבד מבצע פעולה במחיצה אחת של הזיכרון, מנגנון הרענון פועל במקביל על מחיצה אחרת. כאשר הזיכרון מאורגן עם רווח ביניים, זמן המחזור כולו מוקצב למעבד ומנגנון הרענון אינו גוזל מזמן זה. כתוצאה - ביצועי מערכת המחשב עולים. ארגון בדפים - 66סא 6סשָהק שיטה זו מיועדת למערכות 80386 ומעלה. הזיכרון מאורגן בדפים (פּסשַהק) וכך גם הגישה אל הנתונים הנמצאים בו, נעשית לפי דפים. כל הגישות הרצופות לתאי זיכרון הנמצאים באותו דף *יעשו ללא מחזורי המתנה. בשיטת ארגון זו ניתן לשפר את ביצועי המערכת מכיון שמרבית הגישות של המעבד לזיכרון הן עוקבות (עיקרון המקומיות). גם נמצא, כי הפעולות המתבצעות ביו הרכיבים שעל גבי הלוח הראשי נעשות כמעט ללא מחזורי המתנה. ביצוע: המערכת טובים י*ותר ממערכת ללא ארגון דפים. כל השיטות המתוחכמות לגישה לזיכרון קיימות רק במחשבים מהירים, אשר תדרי הפעולה שלהם מעל 2082. במחשבים אלה פועל זיכרון שפתת במהירות נמוכה יותר ממהירות הפעולה של המעבד, ולכן הדבר מחייב מחזורי המתנה. שיטות ארגון אלו נועדו לחסוך בזמן הגישה, למנוע מחזורי המתנה ובכך לשפר את ביצועי המערכת. מהירות הפעולה האיטית של זיכרון שפתפ באופן יחסי למהירות המעבד הביאה להוספת זיכרון מטמון (6ם080), כפי שנראה בהמשך. זיכרון המטמון מהיר *ותר מזיכרון מה8ע ומאפשר למעבד להתקשר אליו במחירות גבוהה יותר מאשר זיכרון 288 מסוגל לפעול. 4 4 מרחב כתובות הזיכרון מרחב הזיכרון המירבי הניתן לגישה על ידי מעבדי 8088/8086 הוא 6טעמא1. במרחב כתובת זה קיים **עוד לאיזורים שונים, אשר משותף לכל מערכות יבמ והתואמים. לצורך תאימות תוכנה/חומרה כלפי מטה במערכות המחשב, גם המערכות המתקדמות *ותר ממערכות 1א, אשר מסוגלות לגשת למרחב כתובות גדול בהרבה מ-06ע8א1, מייעדות את 18866 הראשונים של זיכרון שההתע לאותו הייעוד הקיים במערכות 1א. מרחב הזיכרון עד 18866 מחולק בחומרה לשני איזורים: * א640 - 0: מרחב התוכנה - מרחב זיכרון רציף המיועד לזיכרון שפחת ומשמש לתכניות שונות במערכת. * א1 - א640: מרחב החומרה - מרחב זיכרון לא רציף, המשמש את כרטיסי התיאום ומעגלי החומרה של התקנים שונים המתחברים למערכת. לא כל מרחב הזיכרון נמצא בשימוש. 222.1 מרחכ הכתוכות עד 640016 (מרחכב התוכנה) לזיכרון תת מוקצה מרחב הכתובות א6ק00000-9077 (066ע8א0-640%). ימרחב כתובות זה מחולק למספר איזורים מוגדרים מראש, המשמשים את מערכת המחשב בפעילויות שונות המתבצעות בפיקוח מערכת ההפעלה 05: 6% ע00000-0039 מרחב זה הוא 66ע8א1 התחתונים של הזיכרון אשר בו נמצאת טבלת הווקטורים של פסיקות המערכת. הטבלה כוללת רשימת מצביעים לכתובת של תכניות השירות של 8105 80, מערכת ההפעלה, בייסיק, רשתות תקשורת, כרטיסי חומרה שונים ועוד. כל שירותי מערכת ההפעלה 205 ניתנים באמצעות שימוש במנגנוני הפסיקה, אשר מאפשרים שקיפות של הכתובות של תכניות השירות. כלומר, הם פוטרים את המתכנת מהצורך לדעת את הכתובת האמיתית של כל תכנית שירות אשר עלולה להשתנות בין י*צרני חומרה שונים, או בין גירסאות שונות של מערכת ההפעלה. תכנית האתחול של מערכת המחשב האישי שנמצאת ב-8105 ₪08 ותכנית האתחול של מערכת ההפעלה 205 מעדכנות את טבלת וקטורי הפסיקות. הן כותבות בכל כניסה בטבלה את הכתובת של תכנית השירות המתאימה לכניסה זו. כאשר הטבלה מעודכנת בכתובות תכניות השירות, *כול המחשב לפעול בצורה תקינה. 6% עת00400-004 באזור זיכרון זה שומרת תכנית 8105 50% נתונים שונים הדרושים לה לצורך הפעילות המתבצעת במערכת המחשב. בין הנתונים הנשמרים באיזור זה (מצא: מקשים שנלחצו בלוח המקשים, תצורת חומרה של מערכת המחשב, כתובת כרטיס ההרחבה של המדפסת, כתובות כרטיסי תקשורת ועוד. א6 0500-0695 באיזור זה שומרת מערכת ההפעלה נתונים שונים הדרושים לה לצורך פעילות מערכת ההפעלה. שאר זיכרון שהתע משמש את מערכת המחשב האישי לצרכים שונים, כפי שנפרט להלן. 15 בתהליך האתחול (8007) טוענת מערכת ההפעלה 205 לזיכרון שפתע את הקבצים הבאים, זה אחר זה: *+ קובצ 00%. 18110 במערכת הפעלה 5, או קוב 10.55 במערכת הפעלה 5-205. קוב+ 00%6. 10005 במערכת הפעלה 186-205, או קובצ 5צ5. 85205 במערכת הפעלה 5-205א. תכניות להפעלת התקני חומרה שונים (5ע6ט1ע2 60106כ2) על פי הסדר שבו הם מופיעים בקוב% 106.55שא60, אשר מורה למערכת ההפעלה לטעון אותם לזיכרון (לדוגמה פצס. תמטדחפ, 5צ5. צג/ז5דכ, 5צפ. 1185 ועוד). תכניות המגדירות את תצורת העבודה של מערכת ההפעלה 205. גם תכניות אלה נטענות על פי סדר הופעתן בקובף 5צ10.5א00 (לדוגמה: פתמקפטם, 5 ועוד). * מעבד הפקודות 08ס. פא60% ותכניות הנטענות כתכניות שוכנות - תפך (%ת2681066 - תכניות אשר נמצאות דרך קבע בזיכרון המחשב). תכניות משתמש שונות. בזיכרון שת שנותר, משתמשת מערכת ההפעלה כדי לטעון תכניות יישומיות שהמשתמש מעוניין | לבצע. תכניות המשתמש נטענות לזיכרון עפ הפנוי באמצעות תכנית שירות של מערכת ההפעלה, ובגמר הטענה מתחיל הביצוע של התכנית האופן אוטומטי. בסיום התכנית מוחזרת השליטה למעבד הפקודות והאיזור בזיכרון, שנתפס על ידי תכנית המשתמש שהסתיימה, מתפנה לצורך טעינת תכניות משתמש אחרות. את פירוט תפוסת זיכרון תע במהלך העבודה במחשב ניתן להציג על גבי המסך (בגירסה 4.00 ומעלה של 205) על ידי הקשת פקודת מערכת ההפעלה אהתססתכ/ אמא פירוט תפוסת הזיכרון מאפשר למשתמש לברר כמה זיכרון קיים במערכת, כמה מתוכו פנוי להרצת תכניות ומה הם השימושים של מערכת ההפעלה בזיכרון שאינו פנוי למשתמש. קיימים בשוק כלי תוכנה שונים, כמו 3 של תססעסא, או של 20100158, אשר מאפשרים להציג פירוט זה בצורה בהירה ומובנת למשתמש. גודל זיכרון 238₪ במחשב מוגבל וכל תכנית שנמצאת דרך קבע בזיכרון מקטינה אותו *ותר *ותר. מכיון שכך, גודל תכנית מירבי שניתן לבצע במחשב תלוי בזיכרון הפיסי הקיים במערכת המחשב (לכל מערכת מחשב גודל שונה עד ל-06צ8א640), בגודל הזיכרון שבשימוש מערכת ההפעלה, סוג תכניות 6ת365166 שהופעלו, מספר 8ע6ט1ע22 260166 שהופעלו ועוד. גירסאות שונות של מערכת ההפעלה 205 צורכות שטחי זיכרון בגודל שונה. ככל שגירסת מערכת ההפעלה עולה, מערכת ההפעלה תשתמש בזיכרון רב *ותר. מצב זה גורם להקטנה של כמות הזיכרון הפנויה לשימושן של תכניות היישומים. בגירסה 5 של 205 חלה פריצת דרך בכך שהיא מאפשרת לטעון חלקים ממערכת ההפעלה בזיכרון ההרחבה ועל ידי כך מאפשרת זיכרון פנוי רב :ותר מתחת ל-640% עבור תכניות המשתמש. 16 22122 מרחכ הכתובות מעבר ל-א640 (מרחב החומרה) מרחב הזיכרון בכתובות 640% עד א1024% (אסזתתקתע-120000) מחולק לאיזורים ייעודיים שונים, אשר מפורטים בטבלת מיפו* הזיכרון. חלקו העליון של מרחב הזיכרון מוקצה לרכיב 8105 א0ת, מכיון שיצרן המעבד (חברת 681ם1) קבע, שלאחר פעולת 36566 של מערכת המחשב (או הדלקה) מתחיל המעבד את ביצוע הפעולות מכתובת (:קקע, על כן יש במרחב כתובות זה רכיב זיכרון מסוג ₪280%/א0ת המכיל תכנית, אשר אינה נמחקת בכיבוי המתח למערכת. למרחב הזיכרון בכתובות א60000-07077016 תפקיד מיוחד בתהליך האתחול (80017). תכנית האתחול מחפשת באיזור זה תכניות אתחול לרכיבים ולהתקנים שונים (ראה סעיף 8105 808 למעלה). מרחב הזיכרון בכתובות א16תק"ת40000-2 מוקצה לכרטיסי התיאום למסכים השונים. לכל סוג של מתאם מסך מוקצה מרחב זיכרון בכתובת שונה ובקיבולת שונה בהתאם לנדרש מתכונות המסך. מכיון שכל כרטיס תיאום למסך ממופה במרחב כתובות שונה, ניתן לחבר בו-זמנית לאותו המחשב מתאמי מסך שונים. כרטיסי חומרה שונים משתמשים במרחב הזיכרון הפנוי על פי צורכי הכרטיס מבלי להתנגש עם כתובות של כרטיסים אחרים. 223 מיפוי כתובות הזיכרון הטבלאות הבאות מפרטות את *יעוד מרחבי הכתובות השונים במחשב האישי, אשר נקראות מפת כתובות (ק₪8 4662658). כל שורה בטבלה מתארת איזור במרחב הכתובות הכללי ואת *עודו של אותו אזור. האיזורים במרחב הזיכרון המוגדרים בטבלה כפנויים, מיועדים לכרטיסי תיאום נוספים. כאשר רוכשים כרטיסים אלה (כמו למשל, זיכרון הרחבה 6סַתהַסאם, או כרטיס תקשורת), היצרן רושם ומתעד את הכתובות שבשימוש הכרטיס. במרבית כרטיסי התיאום קיימת אפשרות לשנות את כתובת הכרטיס שנקבעה כברירת מחדל על ידי היצרן לכתובת פנויה במחשב האישי, על מנת שלא לחפוף עם כתובות של כרטיסים אחרים. 5 -8א רב [] = |803875%] 05 ₪7 בצ 803865 4 של 2 לוח ראטי במחטב 3865% 8011 780%824 217 הכתובת ייעוד איזור הזיכרון ייצוג עשרוני ייצוג הקסה טבלת וקטורי פסיקות חומרה ותוכנה במערכת. 1-8 ששתעעפ-00000 זיכרון 30%/0780%8 לצורכ: הרחבת תוכנה ובקרת התקנים, 1% שעעקם-0000 הרחבת זיכרון 666תהסאם, 6-8 - שתעעת-0000 בקר דיסק, מתאם ₪0 וכו'. שמור על גבי הלוח הראש'. 5 0 בדיקות, אתחול ותכנית הפעלה ראשונית. 6 האחרונים בלבד. כולל 24510 אס מיפוי כתובות זיכרון במחשבים עם מעבד 8088/8086 38 הכתובת ייעוד איזור הזיכרון ייצוג עשרוני ייצוג הקסה 0-08 -909000-3 טבלת וקטורי פסיקות חומרה ותוכנה. 0 | ששקץכ- 00000 זיכרון ₪280%/א308 המשמש להרחבת תוכנה ובקרת התקנים, הרחבת זיכרון 666ת8סאם, מתאם ₪04 וכו'. ששקעם-0000 רכיבי 8105 80% או התקנים אחרים. מוכפל בכתובות שעפעקםץ-0000מק. 0-28 שקעתע-0000ע 5 08 בדיקות אתחול ותכנית הפעלה ראשונית. מוכפל בכתובות גודל 2066א06-60ע8א16% עפעעעע- 0000 מךעםא16 -א1 שקקעתץ-190000 זיכרון גת לשימוש כזיכרון 68תהסאם/ 600ם66א₪. עפעתעת-0000טע זיכרון לקריאה בלבד לצורכ: הרחבת תוכנה ובקרת התקנים, בדיקות ואתחול. מוכפל בכתובות שעעעק00000-0 מיפוי זיכרון במחשבי 41 ומעלה |19 5 זכרנות הבתכה 0064 ]| 160060 לפני שהינך ממשיך לקרוא, שים לב: אין לבלבל בץן ‏ "יכרונות הרחבה" לבין הגדלת (או "הרחבת") הזיכרון הבסיסי עד א640. זיכרון המחשב עד ל-06ע640%8 נחשב לזזיכרון בסיסי, אשר כל הגירסאות השונות של מערכת ההפעלה 205 *ודעות לנצל. מדוע זיכרון הרחבה? מערכת ההפעלה 205 אינה "יודעת" לנצל את זיכרון המחשב שמעבר לזיכרון הבסיסי (מחסום 6408808 הראשונים) והדבר מהווה מכשול חמור. מגבלה זו מונעת מתכניות שונות את האפשרות להתפתח מבחינת גודלן, מורכבותן וכמות הנתונים שהן מסוגלות לגשת אליהן. המגבלה חמורה על רקע הגידול שחל בדרישות לכושר עיבוד ולזיכרון פנוי ליישומים, כתוצאה מן הגידול העצוס שחל במהירות הביצוע של מחשבים אלה ובמרחב הזיכרון שניתן להתקין בהם. במחשבים המבוססים על מעבדי 80286 ומעלה, קיימת אפשרות לפנות למרחב זיכרון גדול *ותר מאשר מערכת ההפעלה 205% *כולה לנצל. למשל, מערכת ההפעלה 205 מפעילה את מעבד 80286 בצורת עבודה מפסא המת התואמת למעבד 8 ואינה מאפשרת לגשת למרחב זיכרון מעבר ל-1%866. מגבלה זו הובילה לפיתוח פתרונות חומרה שונים, שנועדו לשבור את מחסום 66ע640%8 בכל המחשבים האישיים, גם באלה המבוססים על מעבדי 8088/8086, ולאפשר גישה לתכניות למרחב זיכרון אשר גדול בהרבה מ-08ע8א640. מעבדי 8088/8086 אנם מסוגלים לפנות לזיכרון גדול מ-א1024. הזיכרון עד א1028% מוקצה (כפי שמוסבר בסעיף 2.4.4) כמעט כולו לשימושי תוכנה מלבד האיזורים המוקצים לחומרה. הצורך בניצול מרחב זיכרון גדול *ותר הביא לחיפוש פתרון של מעגל חומרה, אשר יציג בפני התכניות השונות מרחב זיכרון גדול בהרבה ממרחב זיכרון החומרה הפנו* עבורו במרחב הכתובות של המעבד. מכיון שהמעבד *כול לגשת בו-זמנית רק למיליון כתובות שונות, הזיכרון הגדול מוצג לתכנית בחלקים ולא בו-זמנית. מעבדי 80286 פועלים ב-8066 8681 תחת מערכת ההפעלה 05כ2. אופן פעולה זה מונע בעדם את היכולת לפנות למרחב זיכרון שמעבר ל-66צ1/8. בכדי לאפשר למעבד 80286 לפנות למרחב זיכרון מעל גבול זה, יש צורך לשנות את אופן פעולתו משיטת 8066 3681 לשיטת 8066 00660066ע22. פעילות של המעבד בשיטת מוגנת מאפשרת לו לפנות למרחב הזיכרון מעבר ל-%6ע8א18 הראשונים של מרחב הזיכרון. כמובן, שבסיום הפעילות של המעבד יש להחזיר את אופן הפעולה לשיטת ₪066 681ַ, על מנת שמערכת המחשב תוכל להמשיך לפעול תחת מערכת ההפעלה 205 בצורה תקינה. תכניות המשתמש מיועדות לפעול בצורה תואמת לחלוטין בלא תלות בסוג המחשב שבו הן מתבצעות (1א, 81, 5/2ק). לשם כך נוצרו תקנים המאפשרים לתכניות השונות לפנות לזיכרון ההרחבה בצורה תקנית ומוסכמת מראש כדי שתתאפשר פעילות תקינה שלהן. סוגי זיכרונות ההרחבה השונים וצורת הפניה אליהם מפורטים להלן. 20 1" זיכרון הרחבה מסוג עזסוחפו 0סח8קא= השם המקובל לזיכרון זה הוא ₪088 (5ם5060111068%10 . עעסמס! 6086תהקאם). התקן מגדיר שתפקידו לאפשר לתכניות גישה לזיכרון גדול מ-808א640%. באמצעותו ניתן להרחיב את הזיכרון הראשי של המחשב האישי באופן שכמעט ולא *פגע בביצועי המחשב. מהירות הביצוע של מערכת המחשב נשמרת, כי מהירות הגישה לזיכרון ההרחבה זהה למהירות הגישה לזיכרון הראשי עד ל-640%87%66 (קיימת תוספת השהיה קטנה של מספר פקודות מכונה על כל מעבר בין דפי ז'כרון ההרחבה, כפי שיוסבר בהמשך). תקן זה שימש ליצרנים שונים בסיס לבניית כרטיסי הרחבה שונים הקיימים כיום בשוק. ר-ח 126 90 0 6 מחולקים ל-8 דפים בגודל של 8א16% כל אחד. נ*הול החלון על יד: ה-אאם וי זיכרון בשימוש מערכת ההפעלה 255 08% %יכרון על כרטיס %יכרון בסיסי הרחבה ניהול זיכרון הרחבה - עצסמס!? 666ַתהּסא 11 2.21 חומרה זיכרון ההרחבה (ראה תרשים) יכול להיות בגודל של 648868 ועד 3207%66. בכל עת מערכת ההפעלה והתכניות השונות יכולות "לראות" חלון בגודל 86 בלבד מתוך כלל הזיכרון הזה. על כן, כל גישה לקטע כלשהו של זיכרון ההרחבה אשר אינו מופיע בחלון, מחייבת פעולת מיתוג בחומרה כדי להציג את קטע הזיכרון המבוקש בחלון של זיכרון ההרחבה. פעולת המיתוג של הדף המבוקש לחלון נקראת 5את28 עעסמס/ 5156266. היא מחייבת ביצוע של' מספר פעולות מעבד. זיכרון ההרחבה צורך לפחות 648966 ממרחב הזיכרון של המעבד (סטְעַ8א1 ראשונים של המחשב). יזור זה של 06ע2א64% מחולק ל-4 חלקים בגודל של 8 כל אחד, הנקראים דפי זיכרון (8₪65ק עעסמסא). כל דף בחלון מקשר באופן פיסי בין מרחב הזיכרון של המחשב שאליו יכול המעבד לפנות לבין זיכרון ההרחבה. פניה זו אפשרית מכיון שמרחב כתובות זה נכלל בתוך %6 הראשונים של הזיכרון, אשר אליו יכולים לגשת כל המעבדים שאנו עוסקים בהם. התקן המלא להרחבת זיכרון מסוג 6ַס6ַתהקא נקרא 4.0 11₪. על פי הוראות תקן זה בונים יצרני חומרה את כרטיסי זיכרון ההרחבה ויצרני תוכנה - את היישומים המסוגלים לנצל זיכרון זה. התקן מאפשר לכרטיסי החומרה לנצל את כל | אסורי הזיכרון | הפנו"ים | באטור| החומרה (מרחב ‏ זיכרון 8) התקן גם מאפשר להשתמש במרחב הזיכרון שבין 256%8 ל-8א640% כחלק מזיכרון ההרחבה. כאשר עושים שימוש זה מוציאים את רכיבי הזיכרון אשר ממופים במרחב כתובות 8-640%8א256% מהלוח הראשי ואז הזיכרון שמעל פיים על גבי כרטיס ההרחבה. מרבית כרטיסי זיכרון ההרחבה אינם משתמשים בכל האפשרויות שמגדיר תקן 0 מצם. כרטיסי החומרה המשוכללים משתמשים ברוב זיכרון החומרה הפנוי (עד 066ע8א128%) ובאיזור הזיכרון פהחפ בכתובות 610%-א512. על :די שימוש זה ניתן ליישם חלון זיכרון הרחבה בגודל של 656ע256%8. כרטיסי הרחבה פשוטים יותר משתמשים בחלון של 06צ64%28 בלבד מתוך מרחב החומרה. חלקם של כרטיסי חומרה אלה אינו תואם את תקן 4.0 11₪ המורחב ולכן יש לבדוק כרטיסים אלה בצורה יסודית ולרכוש אותם רק לאחר שהם פועלים באופן תקין עם התכניות שבהן אנו מעוניינים להשתמש. בתרשים ניתן תיאור סכימתי של מערכת הרחבת זיכרון ומיתוג דפים. על פי תרשים זה מופיעים בחלון מול מערכת ההפעלה הדפים הפיטיים הבאים: דף מספר 0 בחלון הינו דף פיסי 4 בזיכרון ההרחבה. דף מספר 1 בחלון הינו דף פיסי 8 בזיכרון ההרחבה. דף מספר 2 בחלון הינו דף פיסי 9 בזיכרון ההרחבה. דף מספר 3 בחלון הינו דף פיסי 6 בזיכרון ההרחבה (הספירה בשיטה הקסה-דצימלית) המיתוג של הדפים אינו קבוע, אלא משתנה דינמית על פי צורכי התכניות ומערכת ההפעלה. תכנית ניהול הזיכרון (אא%) מנהלת עבור התכניות השונות את זיכרון ההרחבה ומספקת כל* תוכנה *עיל לצורך גישה לזיכרון זה. 2 זיכרון 6ַסִַתסא נפוצ ביותר בעבודה במערכות המחשבים ומרבית התכניות הקיימות בשוק ואלו שנכתבות, נבנות עם יכולת להשתמש בו. מעט תכניות יודעות להפעיל בצורה נכונה גם זיכרון 4666066 המוסבר בהמשך. 222.2 תוכנה מרחב זיכרון ההרחבה מחולק לדפים (68שַ88ק) של 68ע16%8 כל אחד, ללא תלות בגודלו. על מנת לאפשר מיתוג של דפים לחלון, להקצות דפי זיכרון פנויים ולפנות דפים שהתפנו, קיימים מעגל חומרה שמאפשר למתג כל אחד מהדפים לחלון ותכנית שמנהלת את הדפים. התכנית לניהול הזיכרון ‏ -- אע ( ִסשַָת18 עְעסמ0א 6ַסַתקְ8אמ) מטפלת בניהול תפוסת זיכרון ההרחבה ובמיתוג הדפים הדרושים לחלון הפיסי. הדבר נעשה באמצעות פקודה מתאימה למעגל החומרה של הזיכרון. תהליך העבודה של תכנית ₪ מתבצע באופן הבא: התכנית מחלקת מספר לכל דף של זיכרון ההרחבה ויוצרת טבלת הקצאה של דפים (תפוס/פנוי). היא ממתגת 4 דפים מהזיכרון לחלון (שגודלו %6ע8א64) המופיע במרחב 6סעמא1 של המעבד. הפעילות בחלון מתבצעת במהירות שבה מתבצעת הפעילות בזיכרון התכ הראשי. כאשר תכנית *ישום צריכה דף אשר נמצא בזיכרון ההרחבה ושאינו מופיע בחלון, היא מבקשת את הדף הזה מתכנית הניהול (אאם) באמצעות מנגנון הפסיקה (פסיקה א6786). תכנית ניהול זיכרון ההרחבה מקבלת את בקשת תכנית היישום, ממתגת את הדף המבוקש לאחד מהדפים בחלון וחוזרת לתכנית היישום. ברגע שתכנית המשתמש קיבלה אישור שהדף המבוקש נמצא בחלון, היא יכולה לקרוא/לכתוב לדף זה, בדיוק באותו האופן שבו היא פועלת מול הזיכרון הראשי. במרחב הזיכרון של המעבד מופיע בו זמנית מול מערכת ההפעלה ותכניות המשתמש חלון בגודל 648866 מזיכרון ההרחבה, בלי תלות בגודלו הפיסי של הזיכרון. באופן זה מופיע מול מערכת ההפעלה והתכניות היישומיות המתבצעות, במחשב, זי'כרון 888 גדול בהרבה מהזיכרון הקיים בפועל במחשב. עם זאת, למרות היתרונות הגדולים הגלומים בזיכרון ההרחבה, אין זה מספיק לחבר זיכרון כזה למחשב. על מנת שניתן יהיה להשתמש בו כראוי, צריכה התכנית לדעת כיצד להפעיל את מנגנון החלפת הדפים. תכנית אשר לא נבנתה עם *כולת שימוש בזיכרון ההרחבה, לא תוכל לנצל אותו1 מערכת ההפעלה 205 (החל מגירסה 3.3) מאפשרת לתכניות שונות של מערכת ההפעלה שימוש חלקי בזיכרון ההרחבה. כך היא מקטעה את תפוסת הזיכרון הראשי במחשב. לדוגמה פקודת פתמעעשם בגירסה 4.01, תכנית עטתפז1ַת5 שהיא תכנית מטמון דיסק (6ת080 215%), תכנית מט1תפאהת (בגירסה 3.3 - תכנית 8 תוכנות יישומיות שונות אחרות, כמו 230 0ע008%%6, 123 10015 ואחרות יודעות לנצל את זיכרון ההרחבה. גם במחשבי 81 ומעלה ניתן להשתמש בז'כרון 666תקאםע באותו אופן כמו במחשבי 1א המבוססים על מעבדי 8088/8086. 3 2 זיכרון הרחבה מסוג עוסוחסוא 60660 במחשבי 81 המבוססים על מעבד 80286, או במערכות 386 המבוססות על מעבדי 6, ניתן להשתמש בזיכרון הרחבה מסוג 866ַתהקאם. במערכות אלו גם פשוט יותר וכדאי לנצל את מרחב הזיכרון הגדול יותר מעל 18856 שניתן לחבר למעבד באופן פיסי. למעבד 80286 אומנם ניתן לחבר עד 16%8%66, אך מערכת ההפעלה 205 אינה מסוגלת לנצל מרחב זה ומפעילה את המעבד באופן פעולה 6 81ה, המאפשר שימוש במרחב של 666ִעְ8א1 בלבד. קיימות שתי אפשרויות לשימוש בזיכרון 666ת66א%₪ המחובר פיסית במרחב הזיכרון שמעל ס6סְעַ8א1: א. העברת המעבד תוך כדי עבודה, מאופן 4066 681 וחזרה. העברה זאת נעשית על ידי התכנית המתבצעת במחשב. התהליך מורכב ומסובך ודורש מהתכנית שליטה בהפעלת המערכת ברמת מכונה. לכן, תכניות המשתמשות בזיכרון 660מ00א₪2 באופן זה אען נפוצות. מערכת בסיס נתונים 6 למשל, משתמשת בצורת עבודה זו. ב. שימוש בתכניות שירות של 8105 א0ת8. תכניות שירות אלו מאפשרות להעביר בלוקים של זיכרון בגודל כלשהו בין מרחב הזיכרון עד 180766 לבין מרחב זיכרון ההרחבה צַ2ע6₪0 666תסטאם שמעל 6טע8א1. יתרון תכניות שירות של 8105 על פני זיכרון עעסמסא 6ַס6ַתּקאע הוא בכך שגודל בלוק הנתונים אינו מוגבל או קבוע, כמו דפי 66ע8א16 בזיכרון סא (תכנית השירות של 8105 80% המשמשת לצורכי העברת בלוקים של זיכרון הרחבה היא פסיקה א1576: פונקציה א8786 - תוכן 411 בקריאה לפסיקה). המנגנון פשוט להפעלה וגלוי לכל תכנית שפועלת במערכת ורוצה להשתמש ב-עעסמ6 60600א₪. במחשבים המבוסטים על מחשבי 80286 ודגמים מתקדמים *ותר, ניתן לחבר על הלוח הראשי עד 16/0606 זיכרון ראשי, ללא הוספה של כרטיסי הרחבה כלשהם, או הוספה של פּעפט1עפ בתוכנה לשם טיפול בזיכרון זה. מספר תכניות הפעלה להתקנים (8ע6סט1ע2 260106) מאפשרות לדמות את זיכרון ההרחבה 2866866 לזיכרון ההרחבה 6סַתהסאם. ההדמייה *עילה עבור תכניות ופקודות 205,. אשר אינן :ודעות לנצל זיכרון הרחבה מסוג 868ת₪%60, אך יודעות לנצל זיכרון הרחבה מסוג 666תהקאת. דוגמאות לתכניות אלו: תכנית 5צם. אמוזו! של מערכת ההפעלה 205, תכנית 5צפ5. האאם, תכנית 01 המתלווה ל-268%0/10% ועוד. החיסרון העיקרי נובע מכך, שלא כל סוגי הלוחות הראשיים אכן פועלים בצורה אחידה תחת תכניות שירות אלה, ולכן לא תמיד ניתן לנצל אותו בצורה אמינה! 4 אופן הגישה לנתון בז'כרון 6ַס6ַתַקא₪ שונה 6מססא. הבדלים אלה הם: )1 )2 3 1 זיכרון 460תהקא מצא את הדף בזיכרון ההרחבה 1) שבו נמצא הנתון המבוקש. מתג את הדף על מנת שיופיע 2) בחלון הזיכרון באמצעות קריאה לתכנית ניהול %₪. א15₪6 חשב כתובת של נתון בתוך הדף. רשום נתון לדף. מאופן הגישה לזיכרון זיכרון 666ת66א חשב כתובת של תא בזיכרון ההרחבה. כתוב נתון לזיכרון בצורה ישירה (באמצעות מנגנון הפסיקה). שני סוגי הזיכרון האלה שונים זה מזהּ במאפיינים נוספים: )2 3 4 65 )6 ליכרון 466תהסאם זיכרון יקר יחסית, כאשר הוא מתחבר 1) ככרטיס נוסף במערכת. מעגל החומרה מורכב יותר לצורך המיתוג. אם מתחבר דרך מחבר* ההרחבה הוא 2) פועל במהירות 805. לכן, במחשב מהיר הגישה לזיכרון זה איטית בהרבה מגישה לזיכרון רגיל המחובר למעבד הראשי. בחיבור על הלוח הראש: מתוסף זמן מיתוג הדף בלבד. הזיכרון מחולק ליחידות של 66ע16%0. | 3) מתאים לעבודה בשיטת דפים (שַחנשָהַק) ב-80386 ומעלה. המעבד "רואה" בכל רגע רק חלק 8) מזיכרון ההרחבה, אשר גודלו נקבע לפי גודל החלון. במערכת הפועלת בטיטת עַעסש6/ [הטסע1נע/ אין משמעות רבה לעובדה זו, כי בלאו הכי חלק מהתוכנה איננו קיים בזיכרון הראש'. תואם לעבודה בכל המחשבים (צריך 65 כמובן את כרטיס ההרחבה). מרבית תכניות היישומים משתמשות 6) בו, אם הוא קיים במערכת. זיכרון 666ם66א₪ זיכרון זול *חסית. מעגל חומרה פשוט יחסית. פועל במהירות גבוהה, מכיון שקשור ישירות למעבד ולכן לא מוריד מביצוע*י המחשב. אין הגבלת גודל. גודל גוש הזיכרון גמיש וניתן לשינוי. יכול לפעול כזיכרון רגיל הקשור למעבד. המעבד "רואה" כל הזמן את כל הזיכרון. תואם למחשבי 286 ומעלה בלבד. אין כמעט תכנ*ות אשר משתמשות בו. לכן צריך תכנית תיאום להצגתו כזיכרון 666תסאם. שני הסעיפים האחרונים הם המשמעותיים ביותר למשתמש. 55 3 זיכרון צללים - גח אסס508 זיכרון הצללים פועל במחשבי 80286 ומעלה בלבד. כשמו, הוא כולל העתק של תכניות שירות לשם הפעלתן במהירות רבה יותר. במספר מחשבים הקיימים בשוק רכיבי זיכרון 5105 30% הינם איטיים, ואינם מסוגלים לפעול במהירות שבה פועל המעבד. פעולה איטית זאת מחייבת שימוש במנגנון מחזורי המתנה (5%808 ₪81%6) שמאט את פעולת מערכת המחשב. על כן, טעינה של תכניות השירות של ה-8105 לזיכרון מאתע (המהיר *ותר), תשפר את ביצועי המערכת - בתנאי שה-שַ28 אכן פועל במהירות גבוהה *ותר ממהירות זיכרון 8105. אם טעינת תכניות השירות נעשית תוך ניצול של מרחב הזיכרון הראשי עד 6, שיפור מהירות הביצוע של המערכת יהיה על חשבון גודל הזיכרון הפנוי במחשב, *שנם לוחות שמקציבים זיכרון מפתע נוסף במרחב של ש6סעמא1. במקרה זה, אם נטען את תכניות השירות של 8105 ל-שהחכ מעבר ל-866א640, נשפר את מהירות הביצוע ולא נגזול חלק ממרחב הזיכרון הראשי. במחשבים מסוימים, שבהם מותקן זיכרון צללים, קיימת אפשרות לבטל את השימוש בו ובכך לחסוך במקום בזיכרון הראשי. במחשבי 386, שבהם אפשר לעשות זאת, טוענים את תוכנת הטיפול במסך ו/או את כל תכניות 2105 אס על חשבון| חלק מז'כרון| ההרחבה, ולא על חשבון הזיכרון| שמתחת ל-640%8%6. שימוש ב-8₪ת שססַַת5 אפשרי לכל תכניות ה-8105 א0ת או אך ורק לתכנית התצוגה המטפלות בהצגת המידע על גבי המסך. שימוש ב- שסַאַת5 הת במערכת מחשב איטית מבוססת סביב מעבד 8088, לא *תרום להגברת ביצועי המערכת. 4 זיכרון מטמון - עזסוח6ו! 08086 שיטת זיכרון מטמון ישימה במחשבי 80386 ומעלה. זהו זיכרון מהיר ביותר, שזמן הגישה שלו 566פת15-40, לעומת כ-566ת100 בזיכרון אגת רגיל. תפקידו להיות חיצ בין זיכרון שאתכ האיטי לבין המעבד המהיר, כדי לאפשר למעבד לפעול במהירות העבודה שלו ללא מחזורי המתנה. זיכרון המטמון מחזיק (תונים מתוך זיכרון שהתע בשיטת ניהול אשר דואגת לזמינות מירבית שלהם עבור המעבד. כאשר המעבד זקוק לפקודות תכנית או לנתונים הוא יגש תחילה לזיכרון המטמון. ברוב המקרים הוא י*מצא אותם שס ולא יצטרך לפנות לזיכרון הראשי האיטי *ותר, פעולה הכרוכה במחזורי המתנה המאיטים את התפוקה. מן הראוי לציין ששיטת זיכרון המטמון מקובלת בכל המחשבים הגדולים. מה מתבצע על ידי ז*כרון המטמון? אם המעבד צריך קטע תכנית או נתון כלשהו מהזיכרון הראשי (שהתכ) אשר לא נמצא בזיכרון המטמון, הוא יקרא אותו מהזיכרון הראשי במהירות הגישה של הזיכרון הראשי ויעביר אותו לזיכרון המטמון ולמעבד. במקרה זה אין כל 06 חיסכון בזמן גישה. אולם אם הנתון המבוקש על ידי המעבד נמצא בזיכרון המטמון יש חיסכון רב בזמן הגישה והנתון יעבור למעבד ללא השהיה. גודלו של זיכרון המטמון קטן *חסית לגודל הזיכרון הראשי (58ע0א8-256). אם כך, מתבקשת השאלה איך *ודע המעבד אילו נתונים לשים בזיכרון המטמון בהנחה שיזדקק להם בטווח הקרוב, כי הרי לא ניתן לשים את כל תוכן הזיכרון הראשי בתוך זיכרון המטמון?1 ההחלטה ‏ של מנגנון ניהול זיכרון המטמון מסתמך על עיקרון המקומיות (20681109). עיקרון המקומיות בתוכנה קובע שבאחוז גבוה ביותר של מקרים, הנתון הבא שאותו יבקש המעבד יהיה הנתון הנמצא בכתובת העוקבת לנתון הנוכחי שאליו הוא ניגש, או בסביבה הקרובה של הנתון הנוכחי. לכן, אם הנתונים העוקבים לנתון הנוכחי יהיו בזיכרון המטמון, נגדיל את הסיכויים לכך שהמעבד י*מצא אותם שם. הימצאות של הנתונים בזיכרון המטמון מקטינה את הצורך לגשת לזיכרון הראשי ותורמת לכך שהמערכת תבצע את התכניות במהירות גבוהה י*ותר מאשר ללא זיכרון מטמון. מימוש זיכרון מטמון במחשבים אישיים במערכות מבוססות על מעבדי 80386 קיים בדרך כלל מעבד נוסף, 66182385ת1 המשמש כבקר להפעלת זיכרון המטמון (בקר 82395 במעבד א803865%). בקר זה תומך בזיכרון מטמון בגודל של 3288068. עבור כל נתון שומר זיכרון המטמון גם את ערך הנתון וגם את כתובת התא שבו הוא נמצא בזיכרון הראשי. ערכים אלה מאפשרים לעקוב אחר תפוסת זיכרון המטמון ותכולתו. זיכרון המטמון "שקוף" לתוכנה וכל הפעילות מולו נעשית על *די המעבד ובקר זיכרון המטמון. במערכות שמבוססות על מעבדי 80486 ז'כרון המטמון, אשר כולל את הבקר, וזיכרון בסיסי של 866א8%, הנעו חלק מהמעבד. שילוב זה חוסך חיבורים חיצוניים ומאפשר למנגנון זה לפעול במהירות גבוהה לשיפור ביצועל המערכת. גודלי זיכרון מטמון המקובלים הינם 8%8%6 עד 08ע8א256. זיכרון מעבד > (הת) מערכת מחשב ללא זיכרון מטמון זיכרון , זיכרון מעבד | |<------->| מטמון ---- (6ת080) (מהת) מערכת מחשב עם זיכרון מטמון 7 אין יחס *שיר בין גודל ז'כרון המטמון לרמת ביצועיו. המדד לאיכות ביצועי זיכרון המטמון נקרא אחוז הפגיעה (610ה38 116), אשר מבוסס על אלגוריתם חישובי. אחוז הפגיעה מודד כמה גישות לזיכרון המטמון נענו מתוכו לעומת מספר הפניות הכולל. אחוז הפגיעה המקובל בזיכרון מטמון של 6, כפי שקיים ב-486, הוא 70-80%. הרחבה של זיכרון המטמון ל-%66ע28א32% תעלה את אחוז הפגיעה ל-85-90%. הרחבת זיכרון המטמון מעבר ל-32%8066 לא תמיד תשפר את ביצועי המערכת, אלא במקרים שבהם יש לתכנית "התנהגות" כזו הפונה באקראי למקומות שונים בזיכרון ולא ברצף, כמקובל ברוב התכניות. לזיכרון מטמון גדול יש יתרון רב במערכות מרובות משימות (8ת688%1 161טא) לעומת מערכות הפועלות עם משימה אחת תחת מערכת ההפעלה 5 6 מרתב הקלטופלט במערכת בנוסף למהחב הזיכרון הבסיסי של 1866 קיים במערכת המחשב מרחב זיכרון לקלט/פלט (1/0). למרחב זה מחוברים מרבית ההתקנים וכרטיסי התיאום שבמערכת. המעבד *כול לגשת בתוכנה למרחב קלט/פלט של 64%868 (סיביות 5 של ערו הכתובות). במערכות הפועלות עם 8059 1584 הוגבל מרחב זה ל-1024 כתובות בלבד במרחב א0000-030716. הגבלת מרחב הזיכרון נובעת מכך שכל הכרטיסים המחוברים למרחב הקלט/פלט מתייחסים אך ורק להדקים 80-49 של ערו הכתובות (בעזרת 10 סיביות ניתו לגשת ל-1024 צירופים שונים בלבד). לפיכך, כתובת קלט/פלט 0000, או כתובת קלט/פלט 4006%, או כתובת קלט/פלט א80016 וכו' הן אותה כתובת. הכתובות זהות זו לזו מכיון שסיביות 80-49 בכתובות אלו זהות, וכרטיט החומרה מתייחס אך ורק לסיביות אלו! מרחב הקלט/פלט מאפשר חיבור התקנים ורכיבי תמיכה ועזר למעבד. חלקם של רכיבים/ התקנים אלה נמצא על גבי הלוח הראשי וחלקם על גבי כרטיסי תיאום המתחברים למערכת באמצעות מחברי ההרחבה. בתהליך האתחול של המחשב, פונה המעבד להתקנים אלה אשר ממופים במרחב הקלט/פלט. תכנית האתחול "מחפשת" רכיבים/ התקניס אלה על פי כתובתם הידועה מראש ומוגדרת בטבלה ומכעה אותס לעבודה בצורה הרצויה למערכת המחשב. הטבלה שלהלן מפרטת את רכיבי העזר והכרטיסים השונים הנמצאים במרחב הקלט/פלט: ו זטזקה40/ ']שחיטו]ו 8 תיאור הרכיב / כרטיס מערכות מבוססות| מערכות 41 על מעבד: מעבדי 80286 59006 ומעלה בקר 288 רכיב ]823 גישה ישירה 900-000 000-010 בקר פסיקות ראשון ב-8259 ,2-01( 020-603 זמנן (תמא1ץ) 3 ו-8255 0-3 קפס-010 סק רכיב 8255-8 רכיב 3 לא קיים מקלדת רכיב 80%2 לא קיים 060-060 שעון זמן אמיתי, מיסוך פסיקת אא רק זאא 070-789 רכיב 0146818א 00-04 אוגר דפים לבקר אכ 3" 080-090 בקר פסיקות שני ב-8259 לא קיים 00-08 בקר ]823 גאפ שנ:* לא קיים ץפס-000 ניקוי (01848) למעבד מתמטי 80287| לא קיים 00 אתחול (עמפח3) למעבד מתמטי 80287| לא קיים 0-1 מעבד מתמטי 86287 לא קיים 8-0 דיסק קשיח א15כ פטאדע 320-3202 1-08 כרטיס מוט משחק (1/0 08₪6) 200-200 200-777 כרטיס מדפסת מקבילית שני שך278-2 שך278-2 כרטיס טורי מש(: 28-27 208-207 כרטיס אב-טיפוס לפיתוח 300-310 300-319 כרטיס מדפסת מקבילית ראשון שך378-3 שך378-3 כרטיס תקשורת סינכרוני, 5210 שני| 380-388 380-338 כרטיס תקשורת סינכרונ* ראשון קג-340 340-309 כרטיס מתאם מסך מונוכרום קם390-3 קם380-3 כרטיס מתאם מסך צבעונ: שפב-3060 שפב30-3 בקר כונני דיסקטים 3-7 3-7 כרטיס טורי ראשון (אסינכרונ') שע36-3 שפ308-3 * כל הכתובות בטבלה הינן בהקסה מיפוי כתובות מרחב קלט/פלט (1/0) 1 רכבים מתוכנתים על הלוח הראשו על הלוח הראשלי קיימים מספר רכיבי חומרה הנ*תנים לשליטה בתוכנה. הם מחוברים למעבד וי*חד עימו יוצרים את המחשב האישל. במחשבים תואמים חדישים לא נמצא את מספרי הרכיבים המפורטים בהמשך. עם ההתפתחות המואצת בשטח המחשבים, קיימת כיום אפשרות לדחוס *ותר רכיבים לתוך שטח קטן ולכן נראה רכיבים המשלבים בתוכם מספר רב של רכיבים מבין אלה המפורטים בטבלה למעלה או בהמשך. לדוגמה, רכיב 0820100 ב-81 מכיל 2 בקרי 8237 גאס, 2 בקרי פסיקות 8259, רכיב 8254 11₪628 ומעגלים לוגיים נוספים. על כן, ההתייחסות היא למספרים ולשמות על פי תפקודם של 99 הרכיבים במערכת המחשב, ולא על פי האריזה שבתוכה הם כלולים. תפקוד הרכיבים, כתובתם במרחב הקלט/פלט והתכנות שלהם, נשארים ללא שינוי, גם אם צורת האריזה משתנה. את אופן התכנות של כל רכיב והאפיון של פקודות התכנות ניתן למצוא בספר 60008ת8! ע166ו162060₪0 661ת1. את פקודות האתחול/תכנות של הרכיב יש לשלוח לכתובת המופיעה בטבלה לעיל. 1 זמנן - הסואוד (רכיב 8253 או 8254) רכיב זה העו בר תכנות. הוא מכיל שלושה מונים/זמננים 6628תט00/ עסמ גיך המשמשים את המערכת לצרכים שונים. בשלב האתחול, אחראית תוכנת 8105 אסת לשלוח לרכיב זה פקודות על מנת להפעילו בצורה הרצויה למחשב. המונים/זמננים משמשים את המחשב האישי לצרכים הבאים: מונה 0: משמש כמונה זמן כללי וכקוצב זמן בסיסי. יציאת המונה מחוברת לבקר הפסיקות במערכת (פסיקה 8). כל זמן קצוב (18.2 פעם בשנייה) גורמת יציאה זאת להפסקה בפעילות המעבד לשם עדכון "שעון זמן" (שעות, דקות, שניות ותאריך). כשיש פסיקת זמן קורא המחשב לפסיקה א1086. המתכנת יכול להחליף את ווקטור הפסיקה א1086 בכתובת של תכנית אחרת רצויה. כך, בכל פסיקת זמן יבצע המחשב קריאה גם לתכנית המשתמש, כמו לדוגמה תכנית המציגה את השעה והתאריך באופן קבוע על גבי המסך. ראה תכנית דוגמה בנספח. הערה: מונה זה יוצר פסיקת חומרה. הסבר נוסף לפסיקות חומרה ראה בפרק המתאים. הדקי מונה 0: בקרת פעולה (041₪) - אין, פועל באופן קבוע. תדר כניסה - 2זא 1.19 מוצא - מחובר להדק בקשת פסיקה 0 בבקר פסיקות. מונה 1: משמש למערכת כבקשת שירות א2 מערוצ רביעי של בקר 24 (ראה בסעיף הבא). ערוצ+ 288 משמש את מערכת המחשב לרענון זיכרון שהתק. בכל פרק זמן קבוע מבקש המונה בקשת 28 ובכך הוא מפעיל את מנגנון הרענון של הזיכרון כדי למנוע אובדן תוכן. הפסקת פעולת המונה תגרום להפסקת הפעולה של המחשב ותחייב פעולת אתחול של המערכת. הדקי מונה 1: בקרת פעולה (06818) - אין, פועל באופן קבוע. תדר כניסה - 1.1972 מוצא - מחובר להדק בקשת רענון זיכרון דינמי. מונה 2: משמש את מערכת המחשב האישי ליצירת טונים וקולות המושמעים ברמקול המחשב. מוצא המונה מחובר לרמקול של המחשב דרך מערכת בקרה להשתקת הרמקול באמצעות תוכנה, ועל כן תדר המופק באמצעות מונה זה משמיע צלילים ברמקול. המונה משמש גם כקוצב זמן לצורך חישובי זמניס והשהיות במערכת, אך במקרה זה הדבר מחייב השתקת הרמקול. 00 הדקי מונה 2: בקרת פעולה (0418) - בקרה על ידי סיביות 0 של כניסה א6186% תדר כניסה - 2חא 1.19 מוצא - רמקול המחשב האישי (דרך רכיב הגברה) ורכיב בקרה לצורך חיבור או ניתוק של הרמקול (סיבית 1 של מרחב קלט/פלט א6116) 2 בהקר גישה ישירה לזיכרון - גוס (רכיב 8237) פעולות העברה של נתונים בין הזיכרון הראשי של המחשב (544) לבין מערכות הדיסקים/דיסקטים במערכת אינן מחייבות התערבות של המעבד הראשי. על מנת לבצע פעולות העברה אלו, על המעבד לבצע תכנית שלמה שנמשכת זמן רב. בכדי לחסוך התערבות המעבד בהעברת הנתונים מהזיכרון ליחידות המחוברות במרחב הקלט/פלט ולהיפך, משתמש המעבד בבקר 2% (21260% 83 עמסםסמ6), אשר מאפשר להעביר נתונים מהזיכרון ואליו ללא התערבות המעבד. כדי להעביר נתונים המעבד מוסר לרכיב 2%4 את ההוראות לביצוע ההעברה: - כמה בתים יש להעביר מהזיכרון, או אל הזיכרון, - הכתובת ההתחלתית של הבלוק שיש להעביר, - צורת העבודה שבה יש לנקוט לצורך ההעברה (העברת בית והחזרת שליטה למעבד, או העברה רצופה של הבלוק ללא התערבות המעבד). בגמר שלב זה, בקר 284 מבצע את ההעברה בעצמו, ללא התערבות המעבד, ובזמן קצר בהרבה מהזמן שהיה נדרש לבצע העברה על ידי המעבד. לצורך ההעברה בקר 2% חייב להשתמש בערוצי הכתובות והנתונים שדרכם מתקשר המעבד לעולם החיצוני. על כן, כאשר בקר 284 מעביר נתונים המעבד אינו יכול לבצע פעולות בערוצים השונים. על מנת להבדיל בין פעולת אכ מפעילות רגילה של המעבד, קיימת סיבית בקרה מיוחדת בערוצ הבקרה המציינת מתי בקר אפ מבצע פעילויות במערכת המחשב. כל מחזור אפ נמשך 5 מחזורי שעון לצורך העברה אחת של נתונים. הערוצ הרביעי של בקר 2% משמש לרענון זיכרון שפתכ. הוא משתמש ב-4 מחזורי שעון לצורך מחזור רענון יחיד. במחשבי 81 המבוססים על מעבדי 6 ומעלה קיימים שני בקרי גאפ. ערוצי ₪ ותפקידיהם: ערוצ 0 - חופש: ערוצ 1 - תקשורת 06 כרטיס תקשורת סינכרו(? הפועל בפרוטוקול 5200 (%6201ת00 א%ת11 2868 פוסמסעתסתץ5) ערוצ 2 - בקר דיסקים / דיסקטים. ערוצ 3 - משמש לרענון של הזיכרון הדינמי במחשב. המונה 8253 מתוכנת לבקש בכל פרק זמן קבוע בקשת 2884 מדומה מהבקר. הבקר פונה לזיכרון הדינמי הראשי בכל פרק זמן קבוע ומרענן את תוכנו כדי שלא יאבד. 1 במחשבי 81 קיימים 4 ערוצי באפ נוספים. כל אחד מהם *כול לשמש להעברת נתונים ברוחב של 16 סיביות בין הזיכרון הראשי למרחב קלט/פלט ולהיפך. העברה של 16 סיביות הינה מהירה יותר מהעברה של 8 סיביות, כי בכל מחזור מועברים 2 בתים לעומת אחד. ערוצ 4 - משמש לצורכי קישור לבקר גאפ הראשון ערוצ 5 - חופש: ערוצ 6 - חופשי ערוצ 7 - חופש: 3 בקר פסיקות - זפו!סזוחס וזקטזזפוהו (רכיב 82594) אל בקר הפסיקות ניתן לחבר עד 8 התקנים (8601668) שונים. באמצעות בקר הפסיקות יכולים התקנים אלה להפסיק את פעולת המעבד ולגרום לביצוע תכנית שירות אשר מטפלת בהתקן המבקש את הפסיקה. הפסיקה הינה הפרעה של הבקר למעבד במהלך פעילותו כדי להודיע לו, כי אחד ההתקנים הקשורים אליו מבקש שירות. למעבד יש אפשרות לשלוט בבקשות שירות של כל התקן וגם לחסום/לאפשר (816/6158018ת6) בקשות אלו על פי הצורך. שליטת המעבד בבקר הפסיקות מושגת באמצעות כתיבת פקודה מתאימה לבקר הפסיקות. הביצוע תהליך בקשת הפסיקה של ההתקן: ההתקן מפעיל את הדק תזא1 סמ שלו בבקר, הבקר בודק אם להתקן מותר להפעיל פסיקה, אם כן - הבקר מפעיל את הדק 18א1 במעבד, לאחר שהמעבד מתפנה הוא נותן לבקר אישור לפסיקה, הבקר שולח למעבד את כתובת הפסיקה הדרושה, המעבד מבצע פסיקה. - טא ל = ה ₪ פירוט הביצוע כאשר אחד ההתקנים פונה לבקר הפסיקות ומבקש פסיקה ומוגדר כי מותר לו לבקש זאת, בקר הפטיקות מציג למעבד בקשת פסיקה (הדק 1א1 של המעבד). אס מנגנון הפסיקות של המעבד מאפשר לו לקבל בקשת פסיקה, המעבד ישלים את הפעולה הנוכחית שהוא מבצע ויאשר לבקר הפסיקות להודיע לו איזה התקן מבקש פסיקה. המעבד שולח את האישור לבקר הפסיקות באמצעות הדק 18א1 של המעבד ומקבל ממנו מספר המציין איזו תכנית שירות לבצע. לפני שהמעבד ניגש לבצע את תכנית השירות לטיפול בפסיקה, הוא שומר את כתובת ההוראה הבאה שעליו לבצע בגמר הטיפול בבקשת השירות ואת אוגר הדגלים של המעבד. נתונים אלה נשמרים על מנת שהמעבד יוכל לחזור לנקודה שבה הפסיק את הפעילות הרגילה לאחר סיום השירות של הפטסיקה. המעבד ממשיך לבצע את התכנית הקודמת מאותה נקודה מבלי שהמשתמש, או התכנית *רגישו בהפסקת הפעילות השוטפת ובטיפול בפסיקה. כאשר בקר הפסיקות מקבל אישור פסיקה מהמעבד, הוא שולח למעבד מספר בן 8 סיביות המציין את מספר הפסיקה שיש לבצע. מספר בן 8 סיביות מאפשר 02 להגדיר מספרי פטיקות בין אסעת-00, המתאימים בדיוק לגודל טבלת וקטורי הפסיקות. ואומנס, המעבד משתמש במספר הפסיקה כדי לפנות לכניסה המתאימה בטבלת וקטורי הפטיקות. כל כניסה מכילה הפניה לתכנית שירות אשר תטפל בפסיקה באמצעות כתובת התחלתית של הפסיקה במרחב הזיכרון של המעבד (ע05:1 - כתובת אוגר מקטע ומצביע הוראות). לביצוע תכנית הפסיקה המעבד פונה לכתובת המוגדרת על ידי אוגר המקטע ומצביע ההוראות (ק059:1) וממשיך לבצע את פעולתו מכתובת זאת. כל תכנית פסיקה חייבת לשמור את תוכן האוגרים שבהם היא משתמשת. לפני שהיא מחזירה את המעבד לפעילות הקודמת שלו, היא משחזרת את ערכם כפי שהיה לפני שהופעלה תכנית הטיפול בפסיקה. השמירה והשחזור מאפשרים להמשיך. בפעילות העיבוד השוטפת מן המקום שהופסקה. תכנית הפסיקה חייבת להודיע לבקר הפסיקות כי הסתיים תהליך הטיפול בהתקן שביקש את הפסיקה, כדי לאפשר לו לחזור ולהמשיך בפעילות שהפסיק. החזרת המעבד לפעילות שהפסיק נעשית באמצעות הפקודה 1887 (חזור מפסיקה) אשר שייכת לאוסף הפקודות של המעבד. למעבד יש אפשרות לכתוב פקודת בקרה לבקר הפסיקות על מנת לחסום, או לאפשר בקשות פסיקה מהתקנים שונים על פי הצורך. יש לזכור, כי אם החסימה תיעשה בצורה בלתי מבוקרת ומבלי שיישמר המצב הקודם, סביר להניח כי תפגע הפעילות השוטפת של מערכת המחשב. עבור כל התקן המקושר לבקר הפסיקות (התקנים 0-7) מוקצית סיבית בקרה כדי לאפשר, או לחסום, את בקשת הפסיקה של ההתקן. במחשבי 41 ומעלה קיים בקר פסיקות 82598 נוסף, המאפשר לחבר 8 התקנים נוספים, או 16 התקנים לשני הבקרים. צורת הטיפול בבקר הפסיקות השני זהה לצורת הטיפול בבקר הראשון. ההבדל הוא בכך ששני בקרי הפסיקות ממופים בכתובות קלט/פלט שונות זו מזו. כניסות ההתקנים השונים בבקר הפסיקות מסודרות על פי דרגות עדיפות לבקשות פסיקה. העדיפות הגבוהה ביותר היא להתקן המחובר לכניסה 0 בבקר הפסיקות הראשון והנמוכה ביותר - להתקן המחובר לכניסה מספר 7 בבקר הפסיקות השני. התכנית המטפלת בפסיקת חומרה חייבת להודיע על סיום הטיפול בפסיקה. היא מעבירה מלת בקרה לבקר הפסיקות הראשון אם היא קבלה ממנו את הפסיקה. אם היתה פסיקה מבקר הפסיקות השני, היא חייבת להודיע על סיום הטיפול בפסיקה לשני בקרי הפסיקות, ולא רק לבקר השנל. פירוט של פסיקות חומרה ותוכנה במערכת המחשב ניתן לקבל באמצעות תכניות שירות שונות כמו 20ם51צַ5 של מססעסא גירסה 5, או 610018ק. 9 ו כ שו צר אי | ב 1 ו 3 0 8 פסיקת שעון - מוצא 0 אמאדך 1 9 לוח מקשים 2 4 לוח הרחבה 84 3 8 תקשורת אסינכרונית 2 או תקשורת סינכרונית 06פפ 1 0 תקשורת אסינכרונית 1 או תקשורת סינכרונית 5510 5 פ בקר דיסק קשיח 6 ₪ בקר כונן דיסקטים 7 ק מדפסת מקבילית מיפוי פסיקות במחשבי 20 המבוססים על מעבדי 8088/8086 מספר פטיקה בבקר|מספר פסיקה במחשב תיאור הפסיקה פסיקת שעון מוצא 0 תמאזץך מקלדת פסיקה מבקר פסיקות שנ: תקשורת אס*נכרונית 2 או תקשורת סינכרונית 5206 תקשורת אסינכרונית 1 או תקשורת סינכרונית 5200 מדפסת מקבילית שניה בקר כונני דיסקטים מדפסת מקבילית ראשונה שעון זמן אמית: מקושר בתוכנה לפסיקה 4 שמור שמור שמור מעבד מתמט: בקר דיסק קשיח שמור 0 1 8 3 8 5 6 7 0 1 2 3 א 5 6 7 מיפוי פסיקות במחשבי 81 המבוססים על מעבד 80286 ומעלה 4 שעון זמן אמת - א0!00 6חוד |₪68 הרכיב "שעון זמן אמת" מאפשר לדעת את התאריך והשעה. הוא קיים כהתקן בסיסי במחשבי 41 ומעלה ובמחשבי תא ניתן לקבל אותו על כרטיס הרחבה. הרכיב מכיל שעון זמן אמת עם גיבוי סוללה של 64 המעניקה לו אפשרות 4 לפעול גם כשמכבים את המתח למחשב. בלוחות של מחשב אישי המבוססים על מעבד 8088/8086 לא קיים שעון כזה על הלוח הראשי ועל כן צריך לחזור ולכוון את השעה והתאריך בכל אתחול של המחשב, אלא אם הוספנו כרטיס שעון זמן אמיתי חיצוני. רכיב זה מכיל בנוסף לשעון זמן אמת גם את ההתקנים הבאים: * שעון אזעקה בר-תכנות המאפשר לבצע תכנית, או לקבל חיווי אזעקה לאחר פרק זמן שנתבקש מראש (עד 24 שעות). * זיכרון את של 64 בתים, אשר ב-16 בתים מתוכם השעון שומר את הזמן והתאריך. המעבד משתמש ביתרת זיכרון זה על מנת לשמור את תצורת החומרה במחשב: סוג* כונני הדיסקטים המותקנים במערכת, סוג הדיסק הקשיח ועוד - ראה טבלה להלן. תצורת מערכת החומרה חיונית במערכות 81 ומעלה שאין בהם מפסקים המגדירים את החומרה כמו ב-1א. כאשר הסוללה אינה תקינה מקבלים חיווי שגיאה במהלך תהליך האתחול, המתריע על טעות בהגדרת תצורת החומרה. טעות זאת נובעת מכך שזיכרון השעון נמחק כאשר מתח הסוללה לא הגיע אליו. פתרון הבעיה - על :די החלפת הסוללה וכיוון מחדש של תצורת המחשב. את תצורת המערכת הרשומה בזיכרון השעון ניתן לשנות בתהליך סש560 של המחשב (מחשבי 81 ומעלה) וניתן להציג אותה על גבי מסך המחשב בעזרת תכניות שירות שונות (כמו תסטעפסא). במחשבי 41 ישנים של יבמ ניתן היה לבצע 56060 אך ורק בעזרת תכנית דיאגנוסטיקה של יבמ. מחשבים חדישים מספקים אפשרות זאת בצורה נוחה וידידותית בתהליך האתחול על ידי תכנית 5 אסת. אפשר לגשת לשעון זמן אמת באמצעות מנגנון פסיקת שירות מספר א1886 של 5 אסת. אפשר גם לכתוב ישירות לזיכרון הרכיב, אשר ממופה בכתובות א70-7186 במרחב הקלט/פלט. כתיבה/קריאה ישירה ממנו נעשים בשני שלבים: * כתיבת הכתובת של התא הנדרש ב-34% המגובה של השעון, אל בקר הזיכרון בכתובת קלט/פלט א7086. * קריאה/כתיבה של הערך.: הנדרש מכתובת קלט/5לט א7186. שינוי של מרבית הערכים בשעון זמן אמת לא ישפיעו מיידית על המחשב, אלא רק לאחר שנאתחל שוב את המחשב. מרבית הערכים נקראים על ידי המחשב רק פעם אחת בתהליך האתחול ואינם משמשים בעבודה שוטפת. לדוגמה, עדכון זמן בשעון זמן אמת על ידי כתיבת השעה לרכיב, ישפיע רק בפעם הבאה שנאתחל את המערכת ולכן, אם נקיש פקודת 71188 במערכת ההפעלה 205 מיד לאחר ששינינו את השעה, לא נראה שינוי זה בזמן המערכת. שירות פסיקת 8105 80% לטיפול בשעון מבדילה בין עדכון/קריאת שעון מערכת לבין עדכון/קריאת שעון זמן אמת. תכנית 8105 א30 מספקת אמצעי גישה לשעון זמן אמת באמצעות מנגנון פסיקת שירות מספר א18816, אשר מאפשרת גם הפעלת שעון אזעקה (61006% מעה418). תכנית לדוגמה לטיפול בשעון זמן אמת ניתן למצוא בנספח תכניות דוגמה. 655 ייעוד בזיכרון או של שעון זמן אמת * 00 שניות שעון * 01 שניות שעון אזעקה * 02 דקות שעון * 03 דקות שעון אזעקה * 08 שעות שעון * 05 שעות שעון אזעקה * 06 יום בשבוע * 07 יום בחודש * 08 חודש * 09 שנה * 08 אוגר מצב 4 * 08 אוגר מצב 8 * 00 אוגר מצב 0 * 02 אוגר מצב 5 * 0₪ מצב דיאגנוסטיקה (בדיקה) של רכיב שעון זמן אמת * 0 מצב כבוי (תשס66טת5) סוג כונן דיסקטים 8 ו-8 שמור סוג דיסק קשיח ראשון ושני שמור ציוד מותקן (מספר כוננים, סוג מסך לצורך 8001, מעבד מתמטי ועוד. בית תחתון של גודל זיכרון בסיסי (עד 66ע8א6408) בית עליון של גודל זיכרון בסיס: בית תחתון של גודל זיכרון הרחבה 666ת66א₪ בית עליון של גודל זיכרון הרחבה 666ת66אם שמור בקרת שגיאות בתוכן אגת של השעון (מט959א60%ם0) בית תחתון של גודל זיכרון הרחבה 666ת8קסאת בית עליון של גודל זיכרון הרחבה 666תהסאם ערך של המאה הנוכחית (המאה ה-20 במקרה זה) דגלי מידע (מעודכנים בזמן 8001) שמור * ערך זה לא נכלל בחישוב בקרת שגיאות (שט66;9ם0) מיפוי זיכרון של שעון זמן אמת 5 מתגים על הלוח הראשי בחלק של הלוחות הראשיים המבוססים על מעבדים 8086/8088 קיימים 8 מתגים (59156068 215) הקובעים את תצורת החומרה במערכת. בכל המערכות האלו תפקיד המתגים ומיקומם זהה כמעט לחלוטין. על מנת שמערכת המחשב תפעל בצורה תקינה יש לכוון מתגים אלה לתצורת החומרה הקיימת. 6 המתגים נמצאים באריזה אחת הכוללת 8 מתגים על פי הפירוט הבא: אס (1) ₪( ₪=( ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש| קעקס (0) 8 7 6 5 % 3 2 1 מספר המתג מבנה רכיב מתגים על גבי לוח ראשי 31 מתג 1 - מצב נורמלי במצב שש0. בחלק מהמחשבים משמש לביטול מעגל בדיקת עס נעפס. כאשר המתג במצב אק0, המחשב משתמש במעגל צַ16ע8ע לבדיקת תקינות זיכרון מפתכת. במקרה זה יש לשים רכיבי זיכרון גם ברכיב הזיכרון התשיעל המיועד לבדיקת עט1ספק. אם רוצים לבטל בדיקת צ816ק יש להעביר את המתג למצב א0 ואז אין חובה לשים רכיב זיכרון 8₪ת2 תשיעי בכל שורה. מתג 2 - משמש להגדרת מעבד מתמטי במערכת (8087). 0 - קיים מעבד מתמטי במערכת. אס - לא קיים מעבד מתמטי במערכת. אם נגדיר כי על גבי הלוח הראשי קיים מעבד מתמטי למרות שבפועל הוא איננו קיים, *ווצר מצב שגיאה ברוב המערכות והן לא תפעלנה. לעומת זאת, רוב התוכנות שיודעות להשתמש במעבד המתמטי, בודקות בעצמן אם הרכיב נמצא על גבי הלוח הראשי ולא מתייחסות למצב המתג. מתג ‏ 4-3 - מתגים אלה משמשים לציון גודל זיכרון את במערכת. כדי להגדיר מצב מתגים אלה יש להסתכל בספר המחשב, כי ההגדרה הזו אינה תקנית ושונה בין לוחות ראשיים שונים. במרבית הלוחות החדשים אין משמעות למתגים אלה. מתגים 5-6 - מגדירים את סוג מתאם המסך המחובר למחשב. אם מחובר *ותר ממתאם מסך *חיד, הגדרה זו מציינת למחשב דרך איזה מתאם מסך עליו להציג את המידע - מסך ברירת המחדל של המערכת. כפי שראינו אפשר לחבר *ותר מסוג מסך אחד מכיון שנתוני המסכים ממופים בכתובות שונות. אם נגדיר באמצעות המתגים סוג לא נכון של מתאם מסך, לא נראה דבר על גבי המסך. המתג פ 6 קס 8ת0 - מתאם מסך מונוכרום (804) מחובר למערכת. אס 0% - מתאם מסך צבעוני (004). צורת הצגת המידע על גבי המסך: 40 תווים בשורה ב-25 שורות. שק א0 - מתאם מסך צבעוני (004). צורת ההצגה על גבי המסך: 0 תווים בשורה ב-25 שורות. אס א0 - בלוחות ישנים המשמעות היא, שלמחשב לא מחובר מתאם מסך כלשהו. בלוחות חדשים *ותר המתגים מצינים שמחובר מתאם מסך ₪0. 07 מתגים 7-8 - קובעים את מספר כונני הדיסקטים: (218% צעססס1ע) שמחוברים למחשב.. כיוון של מתגים אלה בצורה לא נכונה יפגע בפעולה תקינה של כונני הדיסקטים. כיוון המתגים למספר כוננים קטן מכפי שקיים בפועל ימנע הפעלת כוננים מסוימים וכיוון למספר גבוה *ותר עלול לגרום להצגת הודעת שגיאה על גבי המסך. המתג 7 8 שק 08 - 4 כונני דיסקטים מחוברים למערכת. אס 088 - 3 כונני דיסקטים מחוברים למערכת. שטס אס - 2 כונני דיסקטים מחוברים למערכת. אס אס -1 כונן דיסקטים מחובר למערכת. במקרה האחרון שבו מוגדר כונן אחד בלבד - פניה לכונן 8, גם אם קיים כונן כזה, תגרור פניה לכונן 4. אם לא קיים כונן 8, הכיוון של המתגים האלה מונע טעוּיות כאשר פונים לכונן 8, בכך שכל פניה ל-8 נענית מכונן 8. כיוון המתגים יעיל כאשר במערכת כונן *חיד ורוצים להעתיק קוב *חיד מדיסקט לדיסקט. פקודת מערכת ההפעלה ":פ פשהת-116+?:8 002%" תאפשר העתקה בין דיסקטים. בלוחות ראשיים של מחשבי ₪1 מופיעה תצורת החומרה על ה-84% המגובה של שעון זמן האמת. למרות זאת, נראה מגשרים שונים (פעסקשטנ) על הלות הראשי, הן במחשבי 821 והן במחשבי 20 המבוססים על מעבדי 8088/8086. תפקידם - לאפשר שליטה בתצורת החומרה ובאפיוני החומרה של המערכת. שימושים אופייניים למגשרים אלה: * שליטה על התדר שבו המחשב *תחיל לפעול, במידה וקיימת אפשרות להפעיל את המחשב במספר מהירויות. * שליטה על מספר מחזור? ההמתנה של המערכת (568088 081%). * תצורת זיכרון אות על גבי הלוח הראשי, כמו לדוגמה: האם על גבי הלות אפשר לשים 66ע8א256, 66ע610%8, או 66ש1/8. גישור זה קובע כיצד יש להתייחס לרכיבי הזיכרון שעל גבי הלוח ואילו רכיבים יש לשים לצורך פעולה תקינה. * סוג רכיבי 8105 80% המחוברים על גבי הלוח הראשי (קיבולת, מהירות וכו'). * סוג מתאם המסך המחובר למערכת. * זמני גישה של רכיבי זיכרון מהתפ. * אפשור / חסימה של זיכרון מסוג שפת שס6ַהַת5. אלה הם שימושים אופייניים בלבד, ואין זה מחייב שהמגשרים שהוזכרו יימצאו כולם או מקצתם בכל לוח ראשי. מידע מפורט על הלוח הראשי של כל מחשב ניתן למצוא בספר אשר מתאר את הלוח הראשי שלו. 08 6 מחברי הרחבה - 5108 חהסופההקא על הלוח הראשי במחשבים המבוססים על מעבדי 8088/8086 כיימים מספר מחברי הרחבה (5 במחשבי 00ק-188 ו-8 - בתואמים ובמחשבי 1א/0ק-18%). כל מחברי ההרחבה זהים זה לזה ונועדו לאפשר הרחבה של המערכת ולהוסיף מתאמים ובקרים ללוח הראשי לשם הפעלה תקינה ושוטפת שלה: בקר כונל דיסקטים, בקר מסך, בקר דיסק קשיח ועוד. התקשורת בין המעבד למתאמים והבקרים השונים נעשית באמצעות המחברים, אשר דרכם מתקבל גם המתח הדרוש להפעלתם. המעבד מעביר דרך מחברי ההרחבה את פקודות ההפעלה למתאמים ועל ידי כך הוא מאפשר את העברת הנתונים ‏ ינגו לבין כרטיסי התיאום ולהיפך. כל מחברי ההרחבה מאפשרים העברת מידע על גבי פס נתונים ברוחב של 8 סיביות (בית אחד). במערכות גדולות שיש לחבר אותן ליותר מ-8 התקנים חיצונלים, דרושים *ותר מ-8 כרטיסי הרחבה. לכן קיימים בשוק מארזים המכילים ספק כוח וכרטיס תיאום שאפשר לחבר אותם למעבד במארז הראש* וכך להוסיף 12 מחברי הרחבה ולהגיע למספר כולל של 20 מחברים. במחשבי 41 ומחשבי 803865% ק*ימים 8 מחברים משנל סוגים: - מחברי הרחבה רגילים לצורך חיבור מתאמים המעבירים נתונים ברוחב 8 סיביות, כמו במחשבים המבוססים על מעבד 8088. - מחברים נוספים גדולים *ותר, המאפשרים חיבור מתאמים המעבירים נתונים ברוחב של 16 סיביות (6עסא). תוספת זו מאפשרת לנצל את תכונות מעבדי 80286 ו-803865% ובכך לשפר את מהירות הביצוע של הפעולות במערכת על ידי העברה של 16 סיביות. המתאם, או הבקר, חייב לתמוך בסוג העברה כזה, גם אם לא כל המתאמים השונים יודעים לעשות זאת. מחברי ההרחבה עד 16 סיביות מאפשרים להתקשר למערכת בארכיטקטורת ערוצים הנקראת 805 198 (426110600026 5586826 עע605%6ם1) אשר מאפשרת לכרטיטי התיאום להתחבר למערכת המחשב ולעבוד במהירויות מירביות של 8-108812. המהירות הנמוכה יחסית של הערוצ גורמת לקושי במערכות מחשבים מהירות, שבהן המעבד פועל ומתקשר עם הזזכרון הקיים על גבי הלוח הראשי במהירויות גבוהות (₪82א 20-33). במערכות אלו, כל גישה של המעבד לעולם החיצוני דרך מחברי ההרחבה מחייבת שימוש במנגנוני המתנה, אשר גורמים להאטה בפעולת מערכת המחשב. המגבלה במהירות הערוצ נובעת מהמבנה הפנימי של מחברי ההרחבה, אשר אינם *כולים להעביר (תונים בקצבים שמעל 2 8-10. במחשבים המבוססים על מעבד א803862 נמצא מחברי הרחבה של 32 סיביות להעברת נתונים ברוחב זה בגישה אחת של המעבד להתקן. בנוסף למחברי 32 סיביות נמצא בהם גם מחברי 8 סיביות ומחברי 16 סיביות שנועדו לצורכי תאימות חומרה כלפי מטה. הארכיטקטורה המגדירה תקשורת ברוחב של 32 סיביות בין המעבד לכרטיסי התיאום נקראת ₪154 (עַע56ט6ת1 - 666תהסאת פטם 082%6ת568), אשר מאפשרת פעולה בקצבים גבוהים *ותר מאשר 805 158 שפעולתו מוגבלת לקצבים של עד 2זא 20. המהירות הגבוהה של הערוצ אינה מאפשרת לכרטיסים שפותחו עבור 805 158 לפעול במערכות אכ, מכיון שאינם >9 עומדים במהירות העבודה של הערוצ. פירוט נוסף על נושאים אלה תמצא בפרקים אחרים בספר. במחשבי 5/2 מחברי ההרחבה שונים לחלוטין. ‏ הם בנויים בארכיטקטורת מיקרו ערוצ+ (61תת8ת0 100/). למחברי מיקרו ערו+ לא ניתן לחבר כרטיסי תיאום שפותחו לערוצי 158 או 8194. גם במיקרו ערו+ קיימים מחברי הרחבה לכרטיסים ברוחב 8 סיביות, 16 סיביות, או 32 סיביות. במערכות אלו נמצא בדרך כלל 2.5 או 3 מחברי הרחבה, מכיון שמרבית ההתקנים נמצאים על גבי הלוח הראשי (מתאם מסך, מתאם מדפסת, מתאם טורי, מתאם ל-5010% צ20). 7 המעבד המתמטי המעבד המתמטלי הינו מעבד נוסף במערכת המחשב. הוא משמש לביצוע פעולות מתמטיות בלבד במספרים שלמים ובנקודה צפה במהירות גבוהה *ותר מאשר המעבד הראשי. הוא פועל במקביל למעבד המרכזי וכך הוא *כול לשחרר אותו בזמן ביצוע פעולות מתמטיות לביצוע פעולות נוספות. אם המעבד המתמסי אינו מותקן במערכת משתמשים בתכנית מורכבת, אשר מדמה את פעולת המעבד המתמטי, לביצוע פעולות מתמטיות מורכבות שהמעבד המתמטי מבצע אותן בפעולה אחת. את רכיב המעבד המתמטי מתקינים על הלוח הראשי במקום המיועד. המעבדים 7, 7, א803875%%8, או 80387 צריכים להיות מותאמים לסוג המעבד הראשי לפי הפירוט שבהמשך. מעבד מתמטי אינו חלק מתצורת המחשב ויש לרכוש אותו בנפרד (במחשבי 486 המעבד המתימטי נמצא בתוך המעבד הראשי). הכנסת מעבד מתמטי למערכת המחשב אנה משפרת את ביצועי המחשב בצורה מיידית ואוטומטית. עבור תכניות שאינן כוללות פקודות במספרים ממשיים, אין למעבד זה כל משמעות. מרבית התכניות היישומיות אינן משתמשות במעבד המתימטי גם אם הוא קיים במערכת. מכאן, שאם נרכוש ונכניס מעבד מתמטי למערכת המחשב ייתכן שביצועי המערכת לא ישתפרו כלל! תכניות מסוימות מחייבות שימוש במעבד מתמטי כתנאי הכרחי לביצוע התכנית, או לביצוע שלה במהירות סבירה. המעבד המתמטי מסוגל לבצע חישובים בנתונים ברוחב של עד 80 טיביות. מחירו של המעבד מתימטי גבוה באופן יחסית למעבד המרכזי. התקנתו במערכת פשוטה וכל שנדרש הוא לשנות את מצב אחד המתגים על הלוח הראשי כדי לסמן למערכת כי הוא קיים. בחלק מהמערכות אסור להגדיר שקיים מעבד כזה, אם הוא לא מותקן, כי המערכת לא תוכל לפעול כלל. 10 המעבד המתמטי תומך במספר סוגים של משתנים על פי הטבלה הבאה: סוג המשתנה אורך המשתנה תחום ערכי המשתנה שלם (6עס₪) 17 עד 32768- 3 עד 10%9א2- 0. עד 1019א9- שלם (6עסת5) שלם (שַתס/1) 59 5 18 ספרות עד 999999999999999999- 5 עד 37 10א8.03+ עשרוני ארוז ממשי קצר ממש* ארוך 1+ עד 397 4.19%10+ ממשי זמני 2+ עד 995 1.2%107+ המעבד המתמטי מותאם לסוג מעבד מסוים בלבד (מעבד 80287 מותאם לסוגים אחדים). הטבלה הבאה מתארת את סוג המעבד, סוג המעבד המתמטי המתאים עבורו ומהירות הביצוע היחסית של מעבדים אלה: מעבד 80886 מעבד מתמטי קיים במעבד מעבד 80386 מעבד מתמטי 80287, 80387 מעבד 803865% מעבד מתמטי 803875%, 80287 מעבד 80286 מעבד מתמטי 80287 מעבד 8086 / 8088 מעבד מתמטי 8087 ביצועים 3 אמונם של טוג' מחשבים נמוצים הטבלה הבאה מפרטת תכונות של סוגי מחשבים שונים הקיימים בשוק. היא מציגה את המחשבים על פי סוג המעבד שנמצא בהם ומפרטת את מירב התכונות אשר ניתן למצוא על לוחות המחשבים השונים. מן הראוי להדגיש שלא בכל לוחות המחשבים המבוסטים על אותו מעבד נמצא את כל התכונות המוזכרות. 71 ו 08 6 802806 | 803865% 803860 6 7( 80 - 80288 = 803875% = 80387 פנימי 00 4-12 170 10 200 זיכרון את 0% 08 08נ%0% בסיסי 8 08 אפשרות חיבור זיכרון הרחבה תפסא מעל 640%8 ניתן ניתן ניתן לחבר זיכרון כזה אך לחבר לחבר אין זה כדאי כלכלית. במערכות אלו כדאי ומומלף זיכרון מסוג 606ת66א₪. קיימים לוחות ראשיים מסוגים שונים אשר מכילים מעגל חומרה המאפשר מיתוג דפים. בחלק ממעגלים אלה (יתן למקם את הזיכרון גם מתחת 640% זיכרון 4 מירבי בלוח הראש: עד עד עד עד 18 1%8 8 תיאורטי) 808 (8א4-16) (8א8-16) זיכרון מטמון אין סוגי כונני דיסקטים - "5.25 | 8 1.2 360088 - "5.25 8 - "3.5 6עא 1.08 720%8 - "3.5 שעון זמן אמת 6 31681 תוספת למערכת ולא חלק בסיסי שעון זמן אמת נמצא כתקן בס'ס: על גבי הלוח הראש: 6 ו-צַ6₪02) 6ַסשָהק לא שפת אס6אתפ לא לא כן כן פן כן 8/16/32 2 קביעת תצורת קביעה חלקית על ברוב המערכות כיום גישה מערכת (קט590) ידי מתגים על למשתמש בתוכנה אפשרית בשלב הלוח ראש: ה-8001. במערכות יבמ נעשה ה-0ג566 באמצעות דיסקט מיוחד. כן - משמעות: ניתן לההר או למצוא לוחות מהשב המכילים את התכונה הנזכרת. לא - משמעות: לא ניתן למצוא את התכונה בלוחות ראשיים אלה. (ערך) - הגדלים המעשיים הקיימים בפועל בלוחות ראשיים מקובלים. השוואת תכונות מחשבים על פי המעבד המרכזי 72 9 סכק המתח במערכת המחשב ספק המתח של המחשב האישי מספק לו את המתחים השונים הנדרשים להפעלת הלוח הראשי וכרטיסי התיאום והבקרה. ספק המתח מופעל על ידי מתג הפעלה קס/א0 המשמש לשני תפקידים: * הדלקת מערכת המחשב. כאשר הלוח הראשי מקבל מספק המתח רמת מתח של 5+ מתחיל תהליך האתחול של המערכת. בתוך ספק המתח קיימת מערכת הגנה באמצעות נתיך (6פטק) חצי אוטומטי. כלומר, כאשר אחד ממתחי המוצא של הספק *צרוך זרם גבוה מדי, כמו במקרה של קצר, מערכת הנתיך תזהה זאת ותפסיק את אספקת כל המתחים למחשב ותעצור את פעולתו. נעילת המתחים במחשב אינה מלווה בנפילת מתג ההפעלה. כדי להחזיר את המצב לקדמותו, לשחרר את מערכת הנתיך ולהפעיל את המחשב, יש צורך לסגור את מתג ההפעלה ולהדליק את מערכת המחשב מחדש. אזהרה - אין לפתוח את מכסה הספק ואין לטפל בחלקיו הפנימיים. המתחים בתוך קופסת הספק גבוהים ביותר ומסוכנים לחיי אדם *ותר ממתח רשת החשמל. הסבר עיקרון הפעולה של הספק המובא כאן העו לצרכי *דע כללי בלבד ולא לצורכי תיקון הספק! 1 עיקרון הפעולה הספק במערכת המחשב האישי הינו ספק ממותג. עקרון הפעולה של ספק ממותג (ראה תרשים) מאפשר לבנות ספק מתח קטן במימדים ובמשקל מבלי לפגוע בכושרו לאספקה של זרמים גבוהים ביותר! המשקל הקטן מושג על ידי המבנה המיוחד של המעגלים הפנימיים. ספק מתח רגיל שאיננו ממותג, בנוי משנאי (02₪8%0%+פת728) שהנו סליל גדול עם ליבת ברזל בתוכו, המשנה את מתח הכניסה של הרשת (/220) למתח ישר הנדרש במוצא הספק. הספק ממיר את מתח הכניסה למתח היציאה הרצו? באמצעות מעגלי יישור וסינוןו המספקים מתח מוצא *ציב. בכדי ששנאי הפועל בתדר 5082 המסופק על *די חברת החשמל, יספק את המתחים הנדרשים במערכת המחשב ובזרמים הגבוהים הנדרשים בו, הוא צריך להיות גדול 5: שלושה מגודל ספק ממותג ולשקול כשני מחשבים. מכיון שגודל ומשקל אלה אינם מעשיים לצרכים של מחשבים שולחניים, משתמשים בספק ממותג. בספק ממותג כניסת המתח היא 220//5082 והוא מיושר כבר בכניסה של ספק המתח. כלומר, נקבל מיד ביציאה של המיישר הראשוני מתח ישר ברמה של 37 (נכון, ע380%). מתח זה מתחבר לשנאי באמצעות מעגל מיתוג בתדר של 2. שנאי הפועל בתדר כניסה של 82א16 הינו שנאי קטן יחסית לשנא באותו *חס ליפופים העובד בתדר של 5012 ובזה יתרון ההמרה ל-16%82. מערכת פיצוי העומסים השונים בספק ומערכת הנתיך החצי אוטומטי נכנסות כמערכות שליטה ובקרה על מעגל מיתוג תדר ה-12א16%. לדוגמה, כאשר יש 33 צורך בהפעלת הנתיך (כתוצאה מצריכת זרם מוגברת), מנתקים את תדר המיתוג של ה-82א16 בכניסה לשנאי ומפסיקים את כל מתחי המוצא של הספק. ברור מאליו שגם מעגלי הסעון והיישור לתדר של 16%12 קטנים *ותר ממעגלי יישור וסנון ל-5082; מכיון שהקבלים הנדרשים לצורך הסכנון הינם קטנים יותר מאשר קבלים הנדרשים לסינון של 5082. ספק המתח מבקר את תקינות רמת המתחים השונים במערכת ומספק ללוח הראשי במחשב אות המציין את תקינות מתחי המוצא של הספק. הפז); 6ם 18אדדספה אנא דסטה 2ה0א16 הפאסס אזגו 8 דד הסז1אם 0 דטקדטם 6ם ו : | ו [ ו הפאהסקפאגהד | ו ו [ [ ו זשסצ 220 י +הא16ן סה ד סש 9 א 60ץ ד דצאט 56 6 ספק מתח - תרשים מלבני זרמים ומתחים בספקים נפוצים 2 חיבורים חיצוניים ספק המתח מתחבר אל הלוח הראשי וכונני הדיסקים/דיסקטים השונים באמצעות 5 או 6 פתילים היוצאים מהספק. המתח מגיע מספק המתח של המחשב באמצעות שני פתילים המספקים ללוח הראשי את כל מתחי הפעולה הדרושים לפעולתו. באמצעות מחברי הרחבה הוא מעביר מתחים אלה למתאמים השונים המחוברים למערכת. 74 = א 692 תו = א %2= תס צבע נפוף לבן אדום צהוב כחול/חום שחור שחור 8 8 8 8 8 8 שחור שחור כחול/לבן אדום אדום אדום 8 8 8 8 8 8 שימוש מסמן תקינות מתחים של הספק אות בקרה (צַ86) בשימוש בלוח ראשי של 81 ומעלה 20+ -7 אדמה 6תוסת) אדמה 6תטסע) אדמה 6ת00ס) אדמה 6תטס0) צפ- צפ+ שכל+ ץפ+ הצד האחורי של הלוח הראשי (הצד בו מתחבר לוח המקשים) חיבורי מתח לכוננים המתח לכוננים מגיע באמצעות פתיל המספק מתחים של /5+ ו-/12+ בזרמים גבוהים. = א 4% צהוב שחור שחור אדום 8 8 8 8 7+ אדמה 6מוסתג) אדמה 6ת0200 שפ+ 75 פרק 3 מבנה מערכת ההפעלה ותהליך 500 במחטב האיטי התפקיד העיקרי של מערכת ההפעלה הינו לספק למשתמש ממשק נוח וקל לפעולה מול מעגלי החומרה וההתקנים ההיקפיים המרכיבים את מערכת המחשב. מערכת ההפעלה השולטת בשוק המחשבים האישיים היא 205 (₪סספעפ 8ת0062861 15%) בהמשך נסביר בקצרה את מערכת 05/2 שפותחה על *די יבמ עבור המחשבים האישיים מסדרת 5/2ק. בפרק זה נעסוק בנושאים הבאים: + הסבר של התהליך המתרחש במחשב מרגע הדלקתו ועד לרגע שבו מופיע הסימן המנחה (6>קשסעק) של מערכת ההפעלה. הסימן המנחה מורה למשתמש כי ניתן להתחיל לבצע תכניות. פירוט המודולים והתכניות השונים המרכיבים את מערכת ההפעלה, תפקידיהם, שמותיהם והדרך שבה הם משתלבים זה בזה. פירוט התהליך שבו מבצעת מערכת ההפעלה את תכנית המשתמש. בפרק זה נלמד את הפקודות השונות של מערכת ההפעלה 205 אשר נדרשות לתפעול של מערכת המחשב. לנוחות הקורא ניתן למצוא בנספח את תקציר כל הפקודות. 1 הגדרות 76 תהליך אתחול - 8פ6ססעק 6סס התהליך מתחיל בהדלקת המחשב או בלחיצה על 6566 ומסתיים כאשר מופיע הסימן המנחה של מערכת ההפעלה על גבי המסך. כך מסמנת מערכת ההפעלה למשתמש שהמחשב מוכן לפעולה. רשומת אתחול - 366026 8001 רשומה, או תכנית אתחול, שנמצאת בכל דיסק, או דיסקט המכיל את מערכת ההפעלה. מקומה בגיזרה הראשונה (ע56050) של הדיסק/דיסקט ואורכה 512 תווים. דיסק/דיסקט האתחול - 6%%56א215%/215% >ססם התוכנה המרכיבה את מערכת ההפעלה נטענת מדיסק/דיסקט האתחול אל זיכרון 3% של המחשב. קובצי ההפעלה של מערכת ההפעלה, הכתובים בשפת מכונה, נמצאים גם הס בדיסקט/דיסק האתחול. אם הם לא נמצאים בו, אין הוא יכול לשמש למטרת אתחול. כדי לטעון את קובצי ההפעלה על דיסקט שאינו משמש כדיסקט אתחול יש להשתמש בפקודות 2038471 או פצס. * תכניות שירות של המערכת (08115 5%66₪ע5) תכניות השירות הן חלק ממערכת ההפעלה ונמצאות דרך קבע בזיכרון המחשב כאשר הוא מופעל. הן נותנות שירותי הפעלה (966₪צ5) לתכניות היישום ולמערכת ההפעלה עצמה. אין להחליף בין תכניות שירות אלו . לבין תכניות שירות חיצוניות (65מ₪₪8ס0 [תת6סאם) או תכניות שירות פנימיות (65ת₪8מםס06 81תע56ם1), שתוסברנה בהמשך. * פקודות פנימיות (68מ00₪₪8 81ַתע6סם1) פקודות כמו 218, שנמצאות דרך קבע בזיכרון המחשב כחלק של תכנית מערכת ההפעלה ואין צורך לקרוא אותן מדיסקט או דיסק לשם ביצוע. * פקודות חיצוניות (68ם000₪8 1ַתע0סאם) בדיסקט האתחול נמצאים קובצי ההפעלה של 205 ובנוסף להם גם קבצים המכילים תכניות שהן פקודות שניתן לקרוא להן לביצוע. אלו הן פקודות חיצוניות, או תכניות שירות חיצוניות. * תכניות *ישום (פשהעשסעת ת1168%610סק) תכניות **ישום הין תכניות שהמשתמש פיתח ומפעיל כדי לבצע משימות שונות. תכנית *ישום *כולה להיות גם תכנית מוכנה,| כמו מעבד תמלילים, או גיליון אלקטרוני. היא גם *כולה להיות תכנית שירות כמו עורך קובצי טקסט (ע8160ם), מהדר (ת00₪0116), מחולל יישומים וכו'. 2 מהי מערכת הפעלה? מערכת הפעלה הינה אוסף של פקודות ותכניות שירות שנועדו לנהל את תהליך העבודה וזרימת המידע במחשב. מערכת ההפעלה נועדה לאפשר גם למשתמש ההדיוט להשתמש במחשב באופן פשוט ויעיל. היא חוסכת ממנו את הצורך להכיר את המבנה הפיסי של המחשב שבו הוא משתמש, את סוגי המדפסות, כונני הדיסקים ושאר הרכיבים וההתקנים. מערכת ההפעלה מספקת למשתמש ממשק פקודות פשוט על מנת לבצע את הפעולות במערכת המחשב. היא מנהלת את מערכת הקבצים ומאפשרת שמירה מסודרת של הנתונים האגורים בהם. היא מפקחת על האופן שבו *בוצעו התכניות השונות ומאפשרת להן ליצור קשר פשוט ו"שקוף" עם התקני החומרה השונים זה מזה במבנה ובתכונות. הממשק שמציעה מערכת ההפעלה ניתן הן למתכנתים הכותבים ומפתחים תוכנה למערכת המחשב והן למשתמש הפשוט, אשר חסר כל רקע שהוא בתחום המחשבים. מערכת ההפעלה הנפוצה ביותר במחשבים האישיים של *במ והתואמים להם הינה מערכת ההפעלה 205 (508₪ע5 ₪םת00628%61 18%כ2). מערכת ההפעלה מורכבת ממספר חלקים, אשר *וצרים יחדיו את המכלול השלם הנקרא "מערכת הפעלה" ומאפשרים למשתמש לבצע את פעילותו בצורה טובה, *עילה ופשוטה. מחשב אשר 77 נקנה בחנות מכיל אך ורק את מערכות החומרה השונות שהוזכרו בפרקים קודמים ואין בתוכו ממשק מתאים לצורך דו-שיח ושירותים למשתמש. למערכת ההפעלה 505 מספר גירסאות. הגירסה הקיימת בעת כתיבת הספר הנה גירסה 5. הגירסאות שונות זו מזו, אך הן שומרות על תאימות כלפי מטה בלבד. כלומר, גירסה מתקדמת של מערכת ההפעלה תכיר את תכונות הגירסאות הנמוכות יותר ותוכל לפעול על דיסק/דיסקט מגירסאות קודמות. מצב הפוך לא מתקיים. ההבדלים בגירסאות השונות של מערכת ההפעלה שונים ומגוונים. החל בתכניות שירות מקיפות ומעודכנות *ותר, דרכי טיפול בדיסקים ובמסכים בצורה *עילה/מתוחכמת יותר ושיפור ביצועים של מערכת המחשב. התופעה השכיחה ביותר בגירסאות מתקדמות היא הכנסת שירותים נוספים למערכת ההפעלה. שירותים חדשים ונוספים אלה "מאומצים" משירותים שניתנים באמצעות תכניות שירות חיצוניות וכל משתמש "לא *כול לחיות בלעדיהם". נזכיר את 6ת0806, 611ת55סכ2, אישורי מחיקה לקבצים ועוד. תוספת של שירותים למערכת ההפעלה גורמת לכך שגירסאות גבוהות :ותר של מערכת ההפעלה תופסות מקום רב *ותר בזיכרון מגירסאות נמוכות *ותר. מגוון השירותים העדכניים *ותר והממשק הנוח יותר למשתמש (כמו 8611ת9פס בגירסה 4 ומעלה), הופכים את המעבר לגירסה גבוהה *ותר לאטרקטיבי *ותר עבור המשתמש. בספר נתייחס לפקודות 205 בגירסה 4 ואילך המקנות למשתמש כלים יעילים יותר לטיפול במערכת המחשב. גירסה 5, אשר יצאה לשוק בחודש יוני 1991, הינה הגירסה העדכנית ביותר של מערכת ההפעלה 205. גירסה זו מיועדת לפעול על מחשבי 1א ומעלהך אך משתמשי 1א לא יוכלו ליהנות מכל שירותיה. מערכת ההפעלה גירסה 5 תספק למשתמש שירותים רחבים *ותר בממשק *דידותי *ותר מגירסאות קודמות. התוספות כוללות: . יותר זיכרון פנוי למשתמש מתחת ל-6408856. מערכת ההפעלה נטענת לזיכרון ההרחבה ולא לזיכרון הבסיסי. * תכנית 52611 208 מתקדמת וידידותית *ותר. הודעות שגיאה מפורטות ומדויקות יותר בצירוף מסכי עזרה למשתמש. * היחלצות ממחיקה מוטעית של קבצים וביצוע עריכה - 08847ק - לדיסק באמצעות הפקודות מדא,זמפאט ו-41אתסקאט. . אפשרות לראות ולבצע את הפקודות האחרונות שניתנו ל-205 על :די המשתמש (צ05%8₪כ). * תהליך האתחול (8001) של מערכת המחשב מתחיל בהדלקת המחשב או בלחיצה של המשתמש על לחי 666 הנמצא בחזית. בסוף התהליך, מערכת ההפעלה תופסת את מקומה בזיכרון ומתחילה לתפעל את מערכת החומרה מול המשתמש. 68 המשתמש החומרה תוכנת תכנית תוכנת ההדיוט אסת מערכת היישום 0 | 155 ההפעלה של המשתמש תוכנה צרובה ז בחומרה (אסת) לוח ראש: מקלדת 6% או הדלקת המחשב תרשים זרימה של הוראות המפעיל במחשב 1 מה עושה מערכת ההפעלה? למערכת ההפעלה מספר תפקידים. התְפקידים העיקריים של מערכת ההפעלה מחולקים על פי שלבי הביצוע שלהם: + + שלב 1: תהליך אתחול (8001). שלב זה כולל את הבאת המחשב למצב עבודה לאחר שמפעיל המחשב הסיט את מתג המתח, או ביצע 86886 למחשב. שלב 2: תקשורת בין המפעיל למערכת החומרה במחשב ושליטה בסביבת העבודה של המערכת. המערכת מאפשרת ניהול החומרה, הקמת ספריות חדשות, מעבר מספריה לספריה, מעבר בין דיסקים, העתקת קבצים, מחיקת קבצים, ביטול ספריות וכו'. שלב 3: טעינה והרצה של תכניות *ישום ותכניות מערכת ההפעלה עבור המשתמש. שלב טעינת והרצת תכניות משתמש נראה טבעי ופשוט, אך זהו שלב מורכב ביותר. הוא מתחיל כאשר המשתמש מקיש את שם קוב התכנית, אשר מורה למערכת ההפעלה לקיים את פעולת "טעינה וביצוע", או 0 8 1086. פעולה זו מתבצעת בשלבים: א. מערכת ההפעלה 205 מחפשת אם קיים קובף בשם זה. החיפוש נעשה בספריה הנוכחית ואחר כך בספריות שהוגדרו בפקודה 411ק. שמו של הקוב+ חייב להסתיים בסיומת ‏ 847, בסיומת 00% או בסיומת מאם. אם קיים *ותר מקובצ אחד בשם זה, סדר העדיפות הינו לפי הסיומת: ₪סס, סאת, 286 (קובצ עם סיומת ₪ס0 מתבצע ראשון). ב. מערכת ההפעלה 205 טוענת את הקובף מהדיסק/דיסקט לזיכרון . אגת (פעולת 1086). אם הקובצ הוא בעל טיומת 841, היא תקרא אותו שורה אחרי שורה ותתייחס לכל שורה כאילו הוכנסה כפקודה על .די 99 המפעיל (תהליך ביצוע של קובצי אצווה 24108). כלומר, עבור כל שורה בקובצ נחזור לבצע את שלב 3 מתחילתו. ג. | מערכת ההפעלה 205 מכניסה לאוגרי המעבד 1 ו-05 את הכתובת של תחילת התכנית שנטענה לזיכרון את בשלב ב'. כך, המעבד מתחיל לבצע את התכנית שביקש המשתמש (פעולת סמאם). ד. מערכת ההפעלה מספקת שירותים לתכנית היישום שמתבצעת במחשב. בשלב זה השליטה במעבד היא בידי תכנית היישום. עם זאת, כאשר היא צריכה להשתמש בהתקן חומרה כלשהו כדי לקרוא רשומה מדיסקט, להקרין למסך, לקרוא ממקלדת וכו', היא פונה למערכת ההפעלה לקבל את השירות הזה. לאחר מתן השירות מחזירה מערכת ההפעלה את השליטה במעבד לתכנית היישום להמשך הביצוע. ה. מערכת ההפעלה מורידה בסיום הביצוע את תכנית היישום מזיכרון אגת וחוזרת לשלב השני (6קשמספק). שלב זה בעייתי מבחינת תפעול ועל כן נמצא שברוב המקרים שבהם המחשב "נתקע" ומפסיק לפעול הוא נמצא בשלב זה. מערכת ההפעלה אינה מגבילה את תכנית היישום. המתכנת מקבל אמצעים להפעלת המערכת ללא בקרה כלשהי ועל כן פעולות לא מסודרות ולא חוקיות שהוא מבצע עלולות לגרום להפסקת פעולת המחשב. במערכות ההפעלה הפועלות במחשבים המשרתים משתמשים רבים בעת ובעונה אחת לא ניתן למשתמש/מתכנת מרחב תמרון כזה, ואם הוא שגה - רק התכנית שלו מופסקת. הסברים מפורטים אודות שלב הטעינה ניתן למצוא בפרק 6. 3 המרכיבים העיקריים של מערכת ההפעלה 1 רשומת האתחול (זסספה זססם) רשומת האתחול (5005) נמצאת בכל דיסקט או דיסק מגנטי המכילים את מערכת ההפעלה 205. היא "תופסת" תמיד גיזרה (ע58660) אחת, שגודלה 512 בתים. מקומה במסלול 0, גזרה 1, צד 0 שבכל דיסקט שעבר תהליך של הכנה לעבודה על ידי תכנית 20847 הכלולה בתכניות השירות של מערכת ההפעלה. רשומת האתחול מאפשרת למחשב להבחין אם הדיסקט שנמצא במערכת מכיל את התכניות של מערכת ההפעלה 205. כדי לאפשר פעולה התחלתית של מערכת ההפעלה, חייב הדיסקט/דיסק להכיל מספר קבצים .הקרו*ים גרעין (61ת62א). אם הדיסקט שבכונן 4 (או הדיסק בכונן 0, אם לא הכנסנו דיסקט לכונן 4) אינם מכילים את גרעין מערכת הפעלה המאפשר תחילת פעולה במחשב, תופיע הודעת שגיאה על המסך בזמן האתחול: 218% 566₪ע5 מסא. בדיסקים קשיחים נמצא את רשומת האתחול בגיזרה הראשונה על גבי מחיצת 5 (מ1610סע8ק 205, ראה הסבר בהמשך). ג[סרה זו אינה חייבת להיות הראשונה על גבי הדיסק. בגזרה הראשונה בדיסק נמצאת טבלת מחיצות (%8016 ת61610ע8ק). התכנית הנמצאת בתחילת הגיזרה תחפש בטבלה זו את 020 מחיצת 205 ותחליט לאיזו רשומת 8001 יש להעביר פיקוד (הסבר מפורט תמצא בפרק הדן במערכות הדיסקים במחשב). 2 קובץ ממשק (ספזזסוחו) לתכניות סה תכניות 8105 80% הן חלק מחומרת המחשב ו"צרובות" בחומרה. הן מבצעות פעולות בסיסיות של המערכת, כמו גישה להתקני חומרה מסוגים ובעלי תכונות שונים (דיסקים קשיחים, כונני דיסקטים, מסכים, מדפסות ועוד). תכניות אלו מאפשרות למתכנת לפנות אל התקני החומרה הקשורים למערכת ולבצע בהם פעולות שונות ללא צורך להכיר את מבנה החומרה וצורת הגישה הפיסית להתקנים אלה. הקובצ מהווה ממשק בין התכנ*ות הכתובות בזיכרון 8105 08 המגיע *חד עם מעגלי החומרה של המחשב ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, לבין הקובצ המהווה ממשק לתכניות השונות הפועלות במחשב. קוב זה מכיל את התכנית 11א51צ5 שתפקידה ליצור את סביבת מערכת ההפעלה במחשב האישי. תכנית 11א5+51 אחראית להמשך תהליך טעינת מערכת ההפעלה כפי שמפורט: בתהליך האתחול. התכנית בודקת את מרחב הזיכרון הקיים בפועל עבור מערכת ההפעלה, פותחת ומבצעת את הפקודות הרשומות בקובצ 210.5%5א00 שורה אחר שורה (פקודות כמו 1168ע2, 58ע6+?+ט2) ומכינה מקום בזיכרון עבור טבלאות לטיפול בקבצים ושטחי עבודה לנתונים לקריאה וכתיבה מדיסקים (8ע6עגוּם). תכנית 1זא51צ5 טוענת את התוכנות להפעלת ההתקנים (פעסט1ע2 260106) אשר רשומות בקובף 186.5%5:א00, בודקת את הכוננים השונים וההתקנים המחוברים למערכת ומבצעת אתחול של מעגלי החומרה (אם הדבר נדרש על *ד* תכניות ההפעלה להתקנים). תכנית 1'1א551 טוענת את הקוב% 008. 188205 ואת הקוב ס.א תכנית 11א51צ5 הינה הקובצ א18%010.00 במערכת ההפעלה 205 של *במ, ובמערכת ההפעלה של מיקרוסופט שם הקובף הוא 10.5%5. קובף זה חייב להיות| הקובף הראשון הקיים בספריית השורש | (צע21260%0 >ססת) בדיסק/דיסקט של מערכת ההפעלה. כאשר נקיש את הפקודה 218 לדיסק/דיסקט המכילים. את מערכת ההפעלה שם קובצ זה לא *וצג מכיון שהוא מוסתר (מ11086). 3 קובץ תכניות שירות של מערכת ההפעלה 05 קובצ תכניות השירות של מערכת ההפעלה כולל את השירותים הנדרשים עבור פסיקות השירות השונות. תכניות השירות מספקות למתכנת ולתכניות היישום השונות ממשק ברמה גבוהה, המאפשר גישה נוחה להתקנים השונים של המחשב, לניהול מערכת הקבצים ומערכת המחשב כולה. תכניות השירות מהירות וקלות לגישה. קריאה לתכנית שירות מתורגמת לקריאה או קריאות לקובצ הממשק לצורך השלמת הפעולה שנתבקשה. הגישה לתכנלות השירות" היא בעזרת מנגנון פסיקה ושימוש באוגרים השונים של המעבד, אוגרי המעבד משמשים להעברה של פרמטרים וכתובות של טבלאות שונות הנדרשות לביצוע תכנית השירות. 1 תכנית האתחול הנמצאת בקובצ זה נקראת על ידי תכנית עזא91צפ. תכנית האתחול בונה את הטבלאות לשימוש מערכת ההפעלה, מאתחלת את וקטורי הפסיקה המתאימים לתכניות השירות, בודקת את מספר הדיסקים/כוננים המחוברים למערכת ומכינה שטחי עבודה בזיכרון להעברת נתונים בין מערכת הדיסקים לבין מערכת ההפעלה. תכנית זאת גם מציגה את גירסת מערכת ההפעלה. במערכת הפעלה 205 של יבמ נקרא קובצ+ זה 188005.00% ובמערכת 205 של מיקרוסופט נקרא הקוב% 5צ5. 8005 הקשה של הפקודה 218 בדיסקט המכיל גרעין של מערכת ההפעלה לא תציג קובצ זה, מכיון שהינו מוסתר (ת11886). קובצ זה חייב להיות הקובצ השני בדיסק/דיסקט לאחר הקובף 60%. 10אם1. 4 מעבד הפקודות - זספפפססזק 6ההחחוסס תכנית מעבד הפקודות יוצרת ממשק לתקשורת בין המשתמש לבין מערכת ההפעלה. כל פקודה שנכתבת על ידי המשתמש נקלטת על ידי מעבד הפקודות ומבוצעת' על ידו בשיטת "טען ובצע" (66אם 6 1086). מעבד הפקודות מכיל מספר מרכיבים המספקים ממשק לקליטת פקודות מהמשתמש, הרצה וביצוע של קובצי אצווה (ם8860) אשר החשוב בהם הוא קובף 66.586א606נ12. לתכנית המעבד יש שלושה חלקים: חלק ראשון (6ע8ק2 מ16181128610ם1) חלק זה מכיל תכנית אתחול למעבד הפקודות וקוך לביצוע אוטומטי של הקוב% דגם. סמאמסדטה בסוף תהליך האתחול (82007). קובא 41ם. 2010880 הוא קוב אצווה המכיל פקודות 05פ, אשר הוכנו על ידי המשתמש כדי להורות למערכת ההפעלה לבצע סדרה קבועה של פקודות בכל פעס שמדליקים את המחשב. ההרצה של פעולות אלו בסיום תהליך 8006 מכוונת להכין את סביבת הפעולה של מערכת ההפעלה ולהתאימה לצורכי המשתמש (התקנת עברית, הגדרת ספריות ודרכי גישה אליהן, ביצוע של תכניות שירות כמו תכנית אנטי-וירוס, טעינת פונטים לבקר מסך 00684 וכד'). חלק האתחול של תכנית 608, פאהאאסס טוען את שני החלקים הנוספים של מעבד הפקודות למקום פנוי בזיכרון 34% של המחשב ומשאיר אותם שם. בגמר פעולות אלו חלק האתחול אינו נשאר בזיכרון המחשב, כי אין בו צורך. חלק שני (סע8ק %6ת65160ת) החלק השני של מעבד הפקודות טעון באופן קבוע בחלק התחתון של זיכרון המחשב. זוהי תכנית תושבת (שהעשסעק 6ת868166). החלק הקבוע של מעבד הפקודות מכיל קוד המאפשר לטעון את החלק הארעי (5ת10פת8ע6) של מעבד הפקודות (ראה להלן), מאפשר להחזיר שליטה למעבד הפקודות בסיום תכנית משתמש (פסיקה א226 של 205), מטפל בלחיצות המשתמש על 605201+8268% (פסיקה א2386 של 205) ומטפל בפסיקה של שגיאות קריטיות בתכנית (פסיקה 246% של 205). 2 חלק שלישי (%ע28 6תס1פתפקך) החלק הארע* של מעבד הפקודות מקשר בין המשתמש לבין מערכת ההפעלה. הקשר אל המשתמש מתקיים באמצעות הסימן המנחה (>קמספק), אשר קורא את פקודות המשתמש מלוח המקשים ומפעיל תהליך הממלא את הבקשה/ההוראה. החלק הארעי של מעבד הפקודות טעון בחלק הגבוה של זיכרון המחשב. תכנית יישום יכולה להסיר חלק זה מזיכרון המחשב ולהשתמש בו לצרכיה. בכך היא יכולה להגדיל את כמות הזיכרון העומד לרשותה. בסיום התכנית מחזיר החלק הקבוע של מעבד הפקודות את החלק הארעי לזיכרון, על מנת שניתן *היה להמשיך בפעילות במחשב. החלק הנייד מכיל את הפונקציות הבאות: 1) פקודות פנימיות של מערכת ההפעלה 205, אשר טעונות דרך קבע בזיכרון המחשב, כמו למשל ממע, 18כ, 002 וכו'. התגובה שלהן מיידית, כי אין צורך לקרוא אותן מדיסק/דיסקט. 2) מעבד הפקודות של קובצי אצווה המאפשר ביצוע של הפקודות הרשומות בקבצים אלה. אם המשתמש מבקש לבצע תכנית חיצונית של מערכת ההפעלה (פקודה מתוך ספריית התכניות של 205), או תכנית *ישום כלשהי,. החלק הארעי של מעבד הפקודות 60%. פא%3א060% קורא לתכנית שירות של 205 הנמצאת בקובא תכניות השירות. תכנית השירות טוענת ומפעילה את התכנית המבוקשת (8 1086 6)) כלומר, מעבד הפקודות ממלא את בקשת המשתמש על ידי ביצוע פקודה פנימית מתוך מעבד הפקודות הטעון בזיכרון המחשב, או על :די ביצוע קוב עם סיומת 241, א00%, או ₪%8 מתוך הספריה שבה נמצא המשתמש באותו רגע, או לאחר חיפוש של הקוב+ במסלול החיפוש שהוגדר באמצעות הפקודה 2411 של מערכת ההפעלה (לפי שלב 3 של סעיף 3.2.1). ראה הסברים נוספים בפרק 6. התכניות הטעונות באופן קבוע בחלק הזיכרון הגבוה של המחשב נקראות גרעין (61ת%62) מערכת ההפעלה 205, או אוסף הפקודות הפנימיות של מערכת ההפעלה. גודל גרעין מערכת ההפעלה משתנה כתלות בגירסאות השונות שלה. גודלו של הגרעין עולה ככל שעולה גירסת מערכת ההפעלה וקטן הזיכרון בפועל עבור המשתמש. לגרעין מערכת ההפעלה הוכנסו תכניות נבחרות שמשתמשים בהן בתכיפות גבוהה, על מנת לחסוך בזמן הטעינה של תכניות אלו מהדיסק/דיסקט. גודלו של הגרעין כ-50%28%66, שאר תכניות 205 תופסות כמה מאות 6סַע8א. בגירסה 5 ומעלה של 205 ניתן לטעון חלק זה לזיכרון ההרחבה. את קוב+ 60%. פא00%9₪4 ניתן לראות בפקודת 218 של מערכת ההפעלה בכל דיסק/דיסקט שניתן לבצע דרכו תהליך 8001 תקין. פירוט של כל הפקודות הפנימיות הכלולות במעבד הפקודות ניתן למצוא בנספח פקודות 05. 5 תכניות שירות חיצוניות (₪5חחוח0ס6 |החז6זאם) תכניות שירות מסוגים שונים נועדו להשלים את מגוון התכניות השייכות לגרעין מערכת ההפעלה הקיים במעבד הפקודות. נזכיר כמה מן השימושיות ביותר כמו צ000א215%, דאזתק, 1גאת0ע ואחרות. תכניות השירות החיצוניות 33 מגיעות על גבי דיסקטים בקבצים נפרדים. שם הפקודה העו כשס הקובצ המכיל אותה וסיומת הקובצ הינה 00% או מאם. כדי שאפשר *היה לטעון תכנית חיצונית, היא צריכה להמצא במערכת המחשב בדיסקט או בדיסק באופן שניתן לגשת אליה, לטעון אותה לזיכרון ולבצע. בגמר ביצוע של כל תכנית כזאת מוחזרת השליטה למעבד הפקודות ההתושב בזיכרון המחשב (%6ת6518606ַ3) והוא אשר מחזיר את הסימן המנחה ומאפשר המשך פעולה. פירוט של הפקודות החיצוניות תמצא בנספח פקודות 205. 6 תכניות הפעלה להתקנים - פזפטוזם 6סו6ם תכניות ההפעלה להתקנים מאפשרות למשתמש להגדיר את התקני החומרה במערכת ולשנות אותם, להוסיף התקנים ולשפר את הביצועים של מערכת המחשב. לא ניתן להריצ תכניות אלו באופן רגיל על ידי הקשת פקודה למעבד הפקודות, אלא באמצעות קוב 10.5%5עא00, שבו הן רשומות. במהלך 8001 תכניות אלו נטענות לזיכרון 348% של המחשב ונמצאות בו כל עוד הוא פועל. הסיומת שלהן היא 5צ5, עתפ או אזם. כרטיס התקשורת הטור* 00₪1 כרטיס מתאם טוריי ראשון כרטיס מתאם טור* ש(: כרטיס מתאם טור* של:ש: כרטיס מתאם טוריי רביע: המקלדת כקלט, או המסך כפלט כרטיס מתאם מקבילי ראשון כרטיס מתאם מקבילי שנ: כרטיס מתאם מקבילי של:ש: התקן דמה. משתמשים בו כאשר לא רוצים שפלט מהתכנית ייכתב במסך או במדיה מגנטית התקני חומרה תקניים ב-205 תכניות הפעלה אלו הן מסוג 58ע6ט10ע2 260106 6808666 ודומות מבחינת ההתנהגות לקובצ. כלומר, אפשר לקרוא ולכתוב מתוכן. ישנן תכניות מסוג 8 260106 א8100% שמתנהגות כמו כונן או ספריה (לדוגמה, חלוקה למחיצות בדיסק קשיח). תכניות ההפעלה להתקנים מסופקות יחד עם מערכת 5 או על ידי יצרני ההתקנים. ניתן לכתוב תכניות הפעלה להתקנים *יחודיים או לכתוב תכניות אחרות להתקנים הקיימים. 4 מבנה מערכת ההפעלה ₪05 התרשים הבא מתאר את מרכיבי מערכת ההפעלה, במבנה של רמות, אשר כל אחת מהן מופעלת מהרמה שמעליה ומקבלת שירותים מהרמה שמתחתיה. שירותים אלה ניתנים על ידי שימוש בפקודות מתאימות. מסלול גישה זה העו לעתים ארוך מדי מבינת זמן הביצוע ועל כל ניתן גם לקצר אותו על ידי פניה ישירה מרמה אחת לרמה הרחוקה ממנה בהררכיה, וכך לקצר את משך הביצוע של התכנית. החיסרון הוא בכך שהדבר חורג מהסטנדרט שנקבע על :ךדי יצרני מערכת ההפעלה והוא מתאים לגירסה מסוימת של תוכנה וחומרה בלבד. יצרני מערכת ההפעלה אינם ממליצים על גישה כזו, אלא על פעולה היררכית ברמות, המבטיחה תאימות של תוכנה גם בשינוי גירסאות של מערכות התוכנה והחומרה במערכת. למרות האמור לעיל, נמצא תכניות הפועלות *שירות מול חומרת המחשב או מול תוכנת 8105 8086 בשל *תרון הזמן העצום על פ פעולה באמצעות שירותי מערכת ההפעלה. תכנית ממשק המשתמש פועלת מול תכנית מעבד הפקודות 0%ס. פא4ג60₪. היא קוראת את פקודות המשתמש מהמקלדת, טוענת ומריצה תכנית מבוקשת, או מבצעת את השירותים המבוקשים על ידו. ממשק ----> | מעבד הפקודות 00%.פאג00%% |תכניות שירות חיצוניות המשתמש המשמש כמקשר בין המשתמש של מערכת ההפעלה מול מערכת לבין שירותי מערכת ההפעלה |ותכניות יישום של ההפעלה ומכיל פקודות פנימיות. המשתמש. שירותי מערכת ההפעלה (על גבי דיסקט/דיסק) תכניות מערכת ההפעלה (קובף א00. 1805 ) וקובצ 810.00%א18 לקישור לתכניות 05ז2. רכיבי תכניות שירות המסופקות עם מעגלי החומרה ונועדו זיכרון 80% | להפעיל את מעגלי החומרה (5105 804). מעגלי החומרה במחשב, התקנים מתוכנתים שונים, התקנים היקפים וכרטיסי תיאום שונים. רמות מערכת הפעלה 05 5 5 שירותי 05 לתכנית הישום מערכת ההפעלה 205 מספקת שירותי מערכת לתכנית היישום (שלב 3ד בסעיף 1) בץעזרת מנגנון פסיקות (8ססטעע6סת1). התכניות שמספקות שירותים אלה נקראות שירותי 205 (10605ש562 05כ). 1 השימוש בפסיקות במערכת ההפעלה במעבדי 8086 ניתן להגדיר 256 פסיקות שונות. פסיקות אלה (יתנות להפעלה גם בחומרה וגם בתוכנה. * מדוע צריך פסיקות חומרה/תוכנה? נניח שהתקן חיצוני, כמו למשל המקלדת, רוצה לשלוח נתונים למחשב. לשם כך המעבד צריך להפסיק את המשחמה שהוא עסוק בה, ביצוע תכנית, לקבל את הנתונים ולחזור ולהמשיך בביצוע התכנית ממקום שנמצא בו לפני הפסיקה. המקלדת צריכה להודיע למעבד על "רצונה" להזין נתונים והמעבד צריך לפנות אליה כדי לקבל אותם. בלעדי פעולות אלו לא ניתן לבצע את קליטת הנתונים מהמקלדת. ההפרעה של המקלדת למעבד במהלך פעולתו הינה פסיקה (%סטפעססת1). את תהליך הפסיקה והתקשורת למעבד משיגים באמצעות פסיקת חומרה. פסיקות תוכנה משמשות במערכת ההפעלה כמנגנון המאפשר ניידות של תכניות השירות בזיכרון. * מדוע צריך ניידות וגמישות של תכניות שירות? נניח שקיימות שתי תכניות שירות, אחת שמטפלת בקליטת נתונים מהמקלדת ואחריה תכנית שמטפלת בהצגת תווים על המסך. אם רוצים לשפר ולהרחיב את התכנית הראשונה, עשוי הדבר לגרום לשינוי בכתובת ההתחלתית של התכנית השניה. כל תכנית שהתייחסה לכתובת ההתחלתית של התכנית השניה לא תוכל לפעול יותר במערכת המחשב. הפתרון מושג על ידי שימוש במנגנון פסיקות. * כיצד משתמשים בפסיקות לקבלת ניידות בתכניות? וקטור הפסיקות (שמקומו קבוע בחומרה בין כתובת 0 ל-א1% בזיכרון 4%) הינו טבלה המכילה את כתובת תכניות השירות השונות. התוכנות נטענות לזיכרון בזו אחר זו וכתובותיהן מוכנסות לטבלת ווקטור הפסיקות. כאשר תכנית *ישום זקוקה לשירות מסוים, היא מפעילה את הפסיקה המתאימה לשירות הנדרש באמצעות מנגנון הפסיקה. אין היא *ודעת היכן נמצאת תכנית השירות בזיכרון. תפקיד זה מוטל על המעבד אשר יגש לווקטור הפסיקות, יקח ממנו את כתובת תכנית השירות ו'בצע אותה,. שנויים והרחבות של תכניות השירות *חייבו עדכון של וקטור הפסיקות בלבד והתכניות *וכלו להתבצע באופן תקין גם לאחר ההרחבה. 66 2 שירותי 05 המשימה החשובה ביותר בשירותי מערכת ההפעלה היא קריאה וכתיבה להתקנים. התקן (106ט26) הוא רכיב, או אביזר חומרה הקשור למחשב למטרת קלט ופלט. דוגמאות להתקנים השונים: מסך, לוח מקשים, מדפסת, דיסק, דיסקט, שעון פנימי, כרטיס תקשורת טורית וכד'. עבור התקנים בסיסיים מספקת מערכת ההפעלה שירותי כתיבה/קריאה מיוחדים. יצרני חומרה לא תקנית *כולים להשתמש בכלים של מערכת ההפעלה לתכנות תכניות הפעלה להתקנים (260166 5עסטגעס) אשר מותאמות לחומרה המיוחדת שהם מספקים. מערכת ההפעלה מאפשרת לבצע שינויים בסביבת העבודה של המערכת מתוך תכנית היישום. שינויים אלה כוללים מעבר בין ספריות, מחיקה והוספה של ספריות וקבצים, שנוי מצב השעון הפנימי, ניהול זיכרון ועוד. מערכת ההפעלה מספקת כלים לניהול התוכנה כמו שירותי צַ6218ט0 ושירותי זיכרון הרחבה. 3 כיצד מקבלת תכנית היישום את השירותים תכניות השירות (10668ט0ע562 205) מופעלות על *די קריאה לפסיקת שירות. מערכת ההפעלה משתמשת בפסיקות רבות, אבל תכנית היישום אמורה לקרוא רק לפסיקה א2186, שהינה פסיקת השירות הראשית. סוג השירות המבוקש, או מספר השירות, מוכנס כמספר באוגר א8%. בספרים רבים מוזכר רק מספרי השירות והקורא אמור לדעת שמדובר במספר שיש להכניס לאוגר א בקריאה לפסיקה א2186. יש לזכור כי את סוג השירות המבוקש והפרמטרים השונים לשירות יש להכניס לאוגרים המתאימים לפני הקריאה לפסיקת השירות של מערכת ההפעלה. המהדרים של שפות התכנות מכניסים קוד מכונה שקורא לפסיקה א2186 כאשר המתכנת מבקש קריאה/כתיבה להתקנים: למשל, בפקודות זַאדָתק בבייסיק, ₪ בפסקל, אעאזתת בשפת 6. במהדרים *עודיים קיימת אפשרות לפעולה ישירה מול מנגנון פסיקות מערכת ההפעלה ותכניות 8105 (ראה תכנית בנספח "תכניות דוגמה"). מתכנתים המעוניינים לפנות *שירות לתכניות השירות, חייבים לעיין בספר 6ססת 1681תת766 205 של יבמ, או בספר אחר המיועד למתכנתים ב-05. 6 תהליך האתחול במחשכ תהליך האיתחול (800%) מתחיל בהדלקת המחשב, או בלחיצה על לחיף 66פפ36 (הנמצא ברוב המחשבים הקיימים בשוק). התהליך מסתיים בדרך כלל לאחר מספר שניות בהצגת הסימן המנחה (6קשס2ץ) של מערכת ההפעלה <8 או <6. במחשבי 20/6 18% ומחשבי 7א/0ק 18% ישנים התהליך נמשך כדקה, אך בדרך כלל מספר עשרות שניות. בתהליך האתחול מערכת ההפעלה נטענת לזיכרון המחשב והמשתמש מקבל אפשרות לפעול באמצעות הממשק שמספק מעבד הפקודות. התהליך מורכב ממספר שלבים, 7 אשר מאפשרים למערכת ההפעלה "לתפוס פיקוד" על מערכת החומרה של המחשב. ניתן להבחין בתהליך זה בשני שלבים עיקריים השונים במהותם (ראה תרשים זרימה של תהליך האתחול): 1 שלב 1 - בדיקה כללית של המחשב בשלב זה מתבצעת תכנית הכתובה ב-8105 80% של המחשב. היא מבצעת בדיקה כללית של מעגלי החומרה של המחשב ומעבירה את השליטה לתכנית אתחול של 5, אם היא נמצאת בכונן המחשב. על שלב זה אחראית החומרה והוא מתבצע ללא קשר למערכת ההפעלה. כאשר מדליקים את המחשב או מבצעים ₪6566, מתחיל המעבד המרכזי להרי+ את תכנית האתחול של 8105 אסת מהכתובת 068% עעעץ (ראה הסבר בסעיף 36886% של המעבד בפרק 1). תכנית 8105 אסת מכילה שגרות לבדיקת שלימות של רכיבי החומרה השונים והכנתם לפעולה תקינה. רכיבי חומרה הקיימים היום מחייבים תכנות הקובע את אופן הפעולה שלהם והוא מתבצע בכל הדלקה או קביעה מחדש (6866) של המחשב, על מנת שיתחילו לפעול באופן הנדרש מהם. הבדיקה כוללת את המעגלים הבאים: זיכרון ראשי, לוח ראשי וכל הרכיבים אשר עליו (אתחול של השעון 8253, בקר פסיקות 8259, בקר 8237 4אפ), מקלדת, מסך, כונני דיסקים/דיסקטים, מתאמי מדפסות, מתאמים טוריים וכו'. בתהליך זה מעודכנים הווקטורים של פסיקות השירות השונות של תכנית 8105 א80. פירוט של פסיקות תוכנה וחומרה ניתן לקבל על ידי תכניות שירות כמו ספַתִ1פצַפ של תס6פסא, תכנית 0880111 לבדיקת התקני חומרה ותכניות אחרות. לאחר אתחול הרכיבים בלוח הראשי מחפשת תוכנת 8105 הראשית תכניות אס 5 נוספות. כרטיסי הרחבה של דיסקים קשיחים, רשתות תקשורת ומסכים מסוימים מכילים תכניות 8105 ברכיבי 308 הקיימים על כרטיס ההרחבה. רכיבי זיכרון אלה ממופים בכתובות מעל כתובת א00000816 והתכניות מזוהות על ידי המלה 55168 בתחילת בלוק של א2 בזיכרון. בשלב זה, תכנית 8105 הראשית עוברת על כל הזיכרון בדילוג של א2 כדי לחפש את סימן הזיהוי 4455. אם נמצא זיהוי כזה, אוגר 12 מקבל את הערך של הכתובת שאחרי הזיהוי וכך מקבל כרטיס ההרחבה את השליטה במעבד לצורך אתחול עצמי של הכרטיט. חובת כרטיס ההרחבה להחזיר שליטה לתכנית ₪109 הראשית, כדי להמשיך את התהליך. עתה עוברת תכנית 8105 לשלב הבא. בשלב בדיקת מערכת החומרה, כל תקלה שמאובחנת ומזוהה כקריטית להמשך תפקוד המערכת מדווחת באמצעות קוד שגיאה על גבי המסך וגורמת להפסקת התהליך. תקלה שאינה קריטית ואינה מונעת המשך תפקוד חלקי המערכת תדווח באמצעות קוד שגיאה, אך לא תעצור את תהליך ₪007. |08 הסבר קוד השגיאה תקלה בספק מתח או באחד המתח*ם השונים במערכת. תקלה בלותח ראשי - 20826 ַ566צ5. תקלה בזיכרון ראשי 4% (בדרך כלל יופיע גם הקוד המסמן 060% עְסְ1תפק). תקלה במקלדת. תקלה בכונן דיסקטים (6ט1עע צעססס1ק). תקלה בדיסק קשיח. א - ערך מספרי כלשהו קודי שגיאה בתהליך 8001 הדלקת המחשב או 4656% חומרה שלב 1 - רוטינות של ה - 805 ואסם שלב 2 - טעינת מערכת ההפצלה 5 מ->0!5%כ או =דדם אפוס <6 או <4 [ק|אסחק המעצרכת מחכה לפקודות המשת מש השלבים בתהליך האתחול - 8001 בגמר השלב מנסה תכנית 8105 לקרוא את רשומת 8001 מכונן 8 במערכת. אם בדיסקט שבכונן 8 קיימת רשומת 8001, היא תוטען לזיכרון המחשב ותקבל פיקוד לצורך המשך ביצוע שלב 2. אם אין דיסקט בכונן, תכנית 8105 תנסה לטעון את רשומת 8001 ממחיצת 205 הפעילה בכונן הקשיח 0 ותעביר לרשומה זו שליטה לביצוע שלב 2 של 8₪007. .9 אם יש דיסקט בכונן 8, אך אין בו רשומת 8001, או אם בדיסק הקשיח לא נמצאת רשומה כזו, תופיע על גבי המסך הודעת שגיאה המוסרת שאין דיסקט המכיל מערכת הפעלה על גבי המערכת. במערכות ישנות של יבמ היתה מועברת השליטה במקרה כזה לתוכנת 284516 א0ת שנמצאה על הלוח ראשי של המחשב לתחילת עבודה בבייסיק. כיום, לא נמצא במחשבים הקיימים בשוק את רכיבי החומרה המכילים 4510. בגמר שלב 1 *ודע המחשב אילו התקני חומרה יש במערכת ואם הם כשירים לפעולה, ואת הכתובת שבה הם נמצאים. הוא רושם פרטים אלה ב-34% באיזור ידוע מראש. מערכת ההפעלה 205 משתמשת בנתונים אלה במהלך עבודתה. -- רור; רזליר; בינת ג עול' רור כביר; רוכ:ר/וב:רז ברכיבם !₪ 2%1)!. |-- +<ר;ראלי בכור רוכשסיכקוה; , ב-דיכזר; רכ'ב:י בב-דיקורנ רזוכזרז * במחשבים חדעים ניתן בשלב זה ק 551 למחשב א בדיקות. ביצוע כעולות אלה בסהלך 8001 אפערי באמצעות לחיצה על סקש או צירף סקשים מיוחד. שלב ראשון בתהליך 8001 2 שלב 2 - טעינת מערכת ההפעלה לזיכרון המחשב בשלב זה, התכנית שנקראה מגיזרת 8001 שבדיסקט/דיסק מקבלת שליטה ומתחילה להתבצע בטעעה של מערכת ההפעלה לזיכרון המחשב. מערכת הפעלה מתחילה לבצע סדרת בדיקות ולטעון תכניות ומסיימת בפניה אל המשתמש על ידי הסימן המנחה (>%סמספת). 0 תכנית 8001 שנטענה בודקת את ספריית השורש בדיסק/דיסקט ומוודאת ששני הקבצים המוסתרים (00%. 18810 ו-184205.00%, או 10.55 ו-5צ5. 5005) נמצאים ראשונים בספריית השורש וטוענת אותם לזיכרון. היא מעבירה את השליטה לתכנית האתחול של מערכת ההפעלה (17א5+51) הנמצאת בקוב %סס. 1810 שנטען על ידה לזיכרון. תכנית ‏ '1א51צ5 מאתחלת את מערכת הדיסקים, טוענת את תכניות הההפעלה של התקני החומרה השונים (28ע106ע82 260106) על פי הפקודות הרשומות בקוב 5 אם קובא זה (מצא בדיסק/דיסקט 8001, הוא מכיל פקודות להגדרת תצורת החומרה של המערכת (צורת טיפול במסכים, כונני דיסקטים, דיסקים ועוד) והגדרת הפרמטרים לשימוש טביבת מערכת ההפעלה. פירוט של הפקודות בקובף 10.55שא00, מטרתן והדרכים לשפר באמצעותן את התפקוד של מערכת המחשב ניתן למצוא בפרקים המטפלים בהתקנים השונים. תכנית ‏ 17א5951 טוענת גם את קוב%ף 008. 18205 אשר כולל תכנית העורכת את הטבלאות השונות שבשימוש מערכת ההפעלה ומאתחלת את כל ווקטורי הפסיקות רשום הודעה על גבי המסך טען רשומת 8001 של סחיצת 05 6'מםד הסו)וץזפכן ₪!!8/ח! הנצור תהליך! (רזמה ראעונה במחיצה המטוטנת כ 3007 ה העבר שליטה לתכנית ‏ 80071 הנמצאת בבזרת 8001 לצורך המשך תהליך טען קובץ ואס6.סופואםטו לצורך המשך תהליך טען קובץ ו005.60%!א8! ובצוג אותו בצע פקודות הרעוסוות ב 5צ3.5| 0 טען קובץ ואס סאהואואס6 יען סקודות כנימיות לזיכרון ובצע את הקוב .ד( בבמר הביצוע הצב את המנחה של מערכת ההפצלה רשום הודעת שגיאה ]זכ ז9+ח| תמ ותוח0) 0ַח!853א זכ) ₪84 וצצור שלב שני בתהליך 8001 1 השייכים ל-205 באיזור אגת המוקצב לכך. בגמר הכנת סביבת העבודה של מערכת ההפעלה מחזירה תכנית העריכה שליטה לתכנית 11א51צ5 שקראה לה. תכנית 11א91צ5 טוענת את מעבד הפקודות 5.00%א%/00 ומעבירה אליו שליטה. מעבד הפקודות טוען לזיכרון את התכניות השליכות לגרעין מערכת ההפעלה, מפעיל את קובף 41ם. 4010₪%80 אם הוא קיים במערכת הקבצים, או מבקש עדכון תאריך ושעה בלבד, אם לא קיים קובצ כזה. בגמר התהליך נשאר מעבד הפקודות בזיכרון, מציג את הסימן המנחה של מערכת ההפעלה ומוכן לקשר אליה את המשתמש לצורך ביצוע הפעולות שהוא מבקש לבצע. פירוט של הפקודות החיצוניות והפנימיות של מערכת ההפעלה ניתן למצוא בנספח תקציר פקודות מערכת ההפעלה 05פ. 7 קובצי משתמט המשתתפים בתהליך 8001 של מערכת ההפעלה במערכת ההפעלה 205 קיימים שני קובצי הוראות מיוחדים שהמשתמש עורך לצורך תהליך 8001. מערכת ההפעלה קוראת קבצים אלה בתהליך 8001 ומבצעת את ההוראות הרשומות בהם להגדרת סביבת העבודה של המחשב: - קובצ 816.55א00 מבוצע על ידי תכנית 17א51צ5 לאתחול מערכת ההפעלה. - קובף 841. 80א4010₪ מבוצע על ידי תכנית 608. פאגא00. לכל אחד מהקבצים %5צ10.5קא600 ו-247. סמאט0ה תפקיד מוגדר. המשתמש מגדיר בהם את אופן הפעולה של מערכת המחשב ואת הפרמטרים השונים המגדירים את סביבת הפעולה של מערכת ההפעלה. אם המשתמש אינו מגדיר קבצים אלה, אין הדבר גורם לשגיאת מערכת בתהליך 8001. התוצאה תהיה שתצורת המחשב וסביבת הפעולה של מערכת ההפעלה *היו בהתאם לברירת המחדל של מערכת ההפעלה שנקבעה על ידי היצרן. 1 קובץ 6.5+85-60₪ ההוראות שבקובף 10.5%5עא00 מאפשרות למשתמש לקבוע את תצורת מערכת החומרה והתוכנה המבקרת את התקנ* החומרה. הפקודות נכתבות על :די המשתמש וניתן לראותן ולהציגן על גבי המסך, להבדיל מקובצי הפעלה בשפת מכונה, שתוכנם אינו מובן למי שאינו בקיא בתכנות. הפקודות הכתובות בקובף 0710.55א00 מאפשרות למשתמש לשפר וליעל את ביצועי מערכת המחשב מבלי לשנות את הרכב החומרה. הן עושות זאת על *די הגדרה מחדש של אופן הפעולה של מערכת ההפעלה. הן מפורטות בפרקים המתארים את הציוד שאליו הן מתייחסות. נציין את המאפיינים שלהן: א. הגדרת תכנות לטיפול בהתקני חומרה שאינם מוכרים על ידי תכנית 5 אסת. 2 ב. הגדרת סביבת מערכת ההפעלה: מקום המוקצה בזיכרון הראשי לשמירת נתוני מערכת ההפעלה, מספר קבצים פתוחים של מערכת ההפעלה, גודל מחסנית, מספר קבצים פתוחים אחרונים ועוד. ג. אופן פעולה והגדרות של מערכת הדיסקים: מספר כוננים במערכת, תכניות 6ת080 15%כ, תכניות 215% 1אטסעצט ועוד. ד. הגדרת מערכת התצוגה במחשב: סוגי מסכים ותכניות לטיפול במסך כמו חיקוי למסך ₪851.55 ועוד. ה. הגדרה של המקום שבו נמצא מעבד הפקודות של מערכת ההפעלה: קובצ אס פא תקציר פקודות 016.5%5א00 ניתן למצוא בנספח. דוגמה לקובף 16.5%5עא00 בסיסי: 0=ם ץע 0 =פהתתעעטם 090 אא א5ק4510ת5כ : 1,=0ה דפאד (בגירסה 5 ומעלה) ₪ = 205 2 קובץ זגם.סםאפסדטה קוב 8841. 8010880 מאפשר למשתמש להכין את טביבת העבודה להפעלת היישומים בצורה המתאימה לדרישותיו. הפקודות בקוב הנן פקודות של מערכת ההפעלה ופקודות של קובצי אצווה. הפעולות השכיחות בקוב% 41ם. 80א40108 הן מעבר בין כוננים, טעינת מעטפת (50611) מתוחכמת לעבודה, הפעלת עברית, טעינת גופנים (68םס+) למסך, שינוי הסימן המנחה של מערכת ההפעלה, הגדרת מסלולי גישה (מס8כ) לספריות של קובצי מערכת ועוד. דוגמה לקוב+ 1גם. ₪0א108 בסיסי (הסברים ראה בנספח): 0 סק אסיתסא:60:205;0 אק ןופ שמתססת 0 נס1: פ/ 'אדתק פ:6 פאמקקה (בגירסה 5 ומעלה) וי (בגירסה 4 ומעלה) 2 93 8 מערכות הפעלה אחרות עד כאן דנו במערכת הפעלה אחת, מערכת ההפעלה 205. רוב המחשבים האישיים פועלים בפיקוח מערכת ההפעלה זו, אך יש לזכור שהמחשב האישי ותוכנת 205 אינם :חידה אחת. את מערכת החומרה במחשב האישי, ניתן להפעיל באמצעות מערכות הפעלה אחרות כמו 05/2, א1אמט, א%ק0 וכו'. ישנן תכניות, כמו משחקים, שפועלות מדיסקט באופן ישיר מבלי להזדקק לשירותים של מערכת הפעלה כלשהי. 9 ההם קיימות מגבלות למערכת ההפעלה 005 מערכת ההפעלה 205 פותחה בתחילת שנות השמונים עבור מעבדי 8086 ו-8088. מאז חל שיפור משמעותי במעבדים. הוכנסו מעבדי 286, 386, 486 וכבר התבשרנו על מעבדי 586. מערכת ההפעלה 205 שופרה ועודכנה בגירסאות חדשות, החל בגירסה 1 שהיתה ראשונה ועד גירסה 5. מספר עקרונות במערכת ההפעלה 205 נשמרו לאורך כל הג*רסאות, אך הם מגבילים אותה ומונעים בעדה מלנצל בצורה מלאה את הטכנולוגיה המתפתחת. בצד ניצול חלקי של המחשבים, מערכת ההפעלה 205 מספקת יתרונות של פשטות ומהירות ביצוע. מערכת ההפעלה 205 פועלת באופן פעולה אמיתי, הקרוי ₪066 8681, או מצב אמיתי, שהינו היחיד הקיים במעבדי 8086 ו-8088. זהו גם אופן הפעולה הפשוט ביותר והמהיר ביותר במעבדי 286 ומעלה. מכאן גם נובעות רוב הבעיות. המונה מחסום %66ע640%80 של הזיכרון הוא למעשה מחסום של 66ע8א18 (א640 זיכרון תוכנה + 384 זיכרון חומרה). מחסום 640%87%68 מתבטא בכך שמערכת ההפעלה 205 אנה מאפשרת גישה ישירה לז'כרון מעבר ל-56ע8א640 הראשונים. קיימות מספר דרכים לעקוף את המחסום הזה (ראה בפרק 2 את הדיון על זיכרון הרחבה), אך פתרונות אלה אינם תקניים ואינם נתמכים בצורה מלאה על ידי מערכת ההפעלה. במושג "פתרון לא תקני" אנו מתכווניס לכך שאפשר שהוא לא י*פעל בגירסה מתקדמת :ותר של מערכת ההפעלה. הפעלת המחשב האישי בנוהל של ריבוי משימות (קת1%1685%1ט/) אינה מהווה מחסום חד משמעי. למעשה, במערכת ההפעלה 205 קיימת אפשרות לכלול פרוצדורות מיוחדות כדי לאפשר ריבוי משימות בגירסאות עתידיות. הבעיה היא שרוב הבעיות הקשות שמערכת הפעלה רבת משימות צריכה לפתור, אפשר לפתור בחומרה באופן פעולה מוגן (8066 20%60%666ע2) של מעבדי 286, או באופני פעולה מתקדמים *יותר במעבדי 386 ומעלה. פתרון ויישום מערכת רבת משימות בתוכנה איננו כלכלי, ‏ כי ביצועי מערכת כזאת נופלים בהרבה ממערכת הפותרת בעיות אלו בחומרה. מערכות כמו ש2658%/16, הן תכנלות מעטפת המאפשרות ריבוי משימות תחת מערכת ההפעלה 05פ. 4 0 מערכת 05/2 (2/ת96ץ5 19 0) מערכת ההפעלה 05/2 הוכרזה על ידי יבמ בעת ההכרזה על מערכות המחשבים האישיים מסידרת 05/2. מערכת הפעלה זו פותחה כדי לאפשר ניצול מלא של חומרת המעבדיס המתקדמים מסוג 286 ומעלה בלבד. השיקול אם להחליף את מערכת הפעלה אינו פשוט כלל ופעמים רבות ההחלפה גם אינה כדאית. 1 דדרישות חומרה במערכת ההפעלה 05/2 מערכת ההפעלה 05/2 *כולה לפעול על מעבדי 80286 ומעלה בלבד. היא משתמשת בזיכרון מינימלי בגודל 1.5866 עבור מערכת ההפעלה ומחייבת זיכרון נוסף של כ-08ע2/8 לפעולה רגילה. כמות זיכרון זאת אינה לוקחת בחשבון את הזיכרון הנדרש על ידי תכניות המשתמש. מכאן שהמינימום הנדרש לפעולה תקינה של מערכת ההפעלה הוא זיכרון בגודל 38066 לפחות, ובפועל רצוי זיכרון בגודל 66ע4%8 ומעלה. מערכת 05/2 אינה יכולה לפעול על: - מחשבי 20/%1 ותואמיהם. - מחשבי 25/2 דגמים 25 ו-30 (לא כולל דגם 30-286). מערכת 05/2 תפעל על מחשבים אלה: .80286 עם מעבד‎ 841 - - %1286 - דגם בעל ערוץ 8 סיביות עם מעבד 80286. מחשבי 386, א3865 ו-486 תואמי 0 הקיימים בשוק. - כל מערכות 05/2 הכוללות מעבדי 286 ומעלה. לכל הדגמים המוזכרים חייב להיות זיכרון של לפחות 06ע1.5%8 על הלוח הראשי והמצב הרצוי: זיכרון של 66ע4/8 ומעלה. מערכת ההפעלה 05/2 צורכת הרבה ממשאבי המחשב. ולכן, למרות שהיא מסוגלת לפעול גם על מעבדי 6, מומל) להפעילה במעבדי 80386 ומעלה בלבד. ודאי שלא כדאי להפעיל אותה במערכות 41 ישנות הפועלות במהירות 6-8%82. 2 תכונות 05/2 מערכת ההפעלה 05/2 מעניקה שירותים רבים אשר דומים לשירותים שמעניקות מערכות הפעלה במיני מחשבים. היא מיועדת למחשבים האישיים עם המעבדים המתקדמים ביותר ולתחנות עבודה מבוססות מעבדי אינטל. מערכת ההפעלה 2 מתאימה לסביבת עבודה רבת משימות ולא מומלף להשתמש בה במקום מערכת ההפעלה 205, כדי לקבל שירותים דומים. א. מערכת 05/2 פועלת ומפעילה יישומים באופן מוגן (066 06606%66ע2ק2) של המעבד, אבל היא *כולה לפעול גם באופן אמיתי (₪086 681), בעיקר לצורך תמיכה ב-05כ. 95 ב. ג. ד. ה. ח. 6 המערכת תומכת ב-505. האפשרות להפעיל תכניות 205 דרושה מכיון שרוב התכניות למחשבים אישיים בעולם נכתבו לעבודה תחת 205. אפשר להפעיל תכניות יישומיות שנכתבו עבור מערכת ההפעלה 205 במספר מגבלות: 1 התכנית נכתבה לעבודה תחת גירסה 3.3 205 ומעלה. 2) התכנית אינה פונה לשגרות של 2105 ומשתמשת רק בפסיקות שירות של 05כ. 3 התכנית אינה פונה באופן ישיר להתקני החומרה. 4 התכנית תפעל לאט יותר מאשר היא יכולה לפעול ישירות תחת מערכת ההפעלה 05פ. 5) בזמן שתכנית היישום המופעלת תחת 205 בפיקוח 05/2 מועברת לרק (60תט0ש286%₪), היא "מוקפאת" ואינה מקבלת זמן מעבד. מרחב זיכרון בפועל שאליו יכולה התכנית לפנות בגישה ישירה הוא עד 6 אפשרות לזיכרון בפועל (עץע0שסא 1אטסענ/). אופן פעולה זה הלו הדמיה של חלק מהדיסק כזיכרון ראשי של המחשב על חשבון מהירות פעולה. מערכת ההפעלה מציגה זיכרון ראשי גדול בהרבה מזיכרון : אא העומד לרשותה בפועל. מערכת 05/2 תומכת בסביבה רבת יישומים בשיטת ריבוב תכנלות (אתנממהעשסתק1%1טא). היא מאפשרת להריצ ולבצע מספר תכניות *ישום במקביל. מערכת 05/2 תומכת ביישומים רבי משימות (₪ת161%85%1א). כלומר, באפשרות שתכנית משתמש אחת מבצעת מספר משימות בו זמנית (במקביל). לדוגמה, התכנית תקבל קלט מהמקלדת ומערוצ תקשורת ותכתוב את הקלט גם למסך וגם לדיסק במקביל. למערכת 05/2 שגרות שירות המנהלות קלט/פלט כמו מדפסות, מסכים עכבר, מקלדת. במהדורה המורחבת ₪8 של 05/2 כיימים שירותים נוספים: 1) מנהל תצוגה (8862ת08/ ם68%10ת22686) התומך בחלונות המאפשרים לראות על גבי המסך מספר יישומים הרצים בו זמנית. 2) מנהל בסיס גתונים (עסקפת%8 28682856) מספק שירותי בסיס נתונים עם ממשק .561 לתוכנות הרצות במערכת. 3 מנהל התקשורת (סקַ8ת8/ ם168610תט₪מס6) תומך בשירותי התקשורת הבאים: - רשתות א18 (לא כל סוגי הרשתות). - תקשורת טורית סינכרונית/ אסינכרונית. - | חיבורים *יעודים למחשבים מרכזיים (6מהעץ תדהא). מערכת 05/2 מספקת מיגוון של אפשרויות תקשורת פנימיות במערכת: - תקשורת בין משימות שונות של אותה תכנית יישום. - תקשורת בין תכניות יישום שונות הרצות בו זמנית במערכת. - תקשורת בין משימות המשתמש לבין משימות של מערכת ההפעלה. ט. מערכת 05/2 מספקת הגנה על הזיכרון. מערכת 05/2 מגנה על עצמה וגם על תכניות המשתמש ואינה מאפשרת לתכניות השונות המתבצעות במקביל "להפריע" זו לזו. תוכנת *ישום הפועלת תחת מערכת הפעלה 205 אינה מגינה על עצמה ועל הזיכרון. כלומר, מערכת 205 מתירה לתכניות השונות לבצע כל פעולה שהיא על מערכת החומרה במחשב ובכך כל תכנית משתמש יכולה לפגוע בה. 3 דרישות תוכנה במערכת 05/2 למערכת 05/2 ישנם מהדרים (5ת116ק00₪) המיועדים לתכניות בשפות התכנות השונות. בדרך זו היא פוטרת את המשתמש מטיפול בנושאי התפעול המיוחדים לתכנית תחת 05/2. כדי לאפשר לתכנית לנצל באופן מלא את תכונות 05/2 ולקשור אותה לתכניות אחרות הפועלות במערכת, יש להכיר את מערכת ההפעלה בצורה מעמיקה *ותר וללמוד ‏ את הקשרים בין מרכיביה כדי לנצל את אפשרויותיה הרבות. תקשורת בין תהליכים ויישומים שונים במערכת 05/2 אפשריים באמצעות אתתים | (0965ת50₪80), אותות| (815ת518), צנורות | (1068ק), תורים (6008ט0) ובאמצעות שיתוף דינמי בזיכרון (עַ2ס₪ס 68ע58). כדי להסב תכנית שפועלת במערכת ההפעלה 205 לפעולה תחת 05/2 יש לבצע מספר דברים: 1. להמיר את כל הפקודות הישירות להפעלת התקני חומרה (אם יש כאלו) לקריאות באמצעות שירותי מערכת ההפעלה. 2. את קריאות השירות לשגרות 8105 ולשגרות של 205 יש להמיר לקריאות התקשרות דינמיות של הליכי הקלט/פלט המתאימים. כדי לבצע את ההמרה יש לפעול לפי ההנחיות בספר 06ת362629 פע6ממהעפסצס 05/2. 4 השוואה בין 05/2 לבין 05ם במה דומות המערכות? א. מערכת ניהול הקבצים. כל קובץ שנכתב במערכת 205 *כול להיקרא על ידי 05/2 ולהיפך. ב. בשתי המערכות קיים קובף 5צ710.5א00 המגדיר את תצורת המערכת. ב-05/2 ישנן אפשרויות נוספות להגדרת תצורת המערכת המורחבת וחלוקת המשאבים הקיימים בה. ג. | בשתי המערכות סיימת אפשרות לבצע תכנית אצווה בסוף תהליך 8001 באמצעות קובצ דוגמת 80א80108. במערכת 05/2 שם הקוב%ף הוא פאס. פטיזת51. סיומות קובצי אצווה ב-05/2 הם 2א08 ולא 847. 7 דוגמה לקוב> פאס. 5140102: התכנית הסברים 0 ססנספס כמו ב-505 ע61עם:0:;0:092;0 ב8%ק כמו ב-505 8860 תע 90826 הרצ קובצ אצווה בשם ₪6ס.ת8806ע שסעסעם הרצ תכנ*ת שסעסצ₪ש במקביל לפעולה הקודמת %ע961%0 הרצ תכנית עריכה במקביל לפעולות קודמות 0% צא. התכניות שהופעלו קודם לא יופסקו. ה. במה א. ב. 68 תהליך 8001 דומה מאוד בשתי המערכות ומוכתב בעיקרו על *די רכיבי החומרה של 8105 80%. בסיום התהליך ב-05/2 המעבד *היה במצב מוגן. במערכת 05/2 יש אפשרות להפעיל מחיצה דמויית 205 ומכאן שמערכת ההפעלה 205 כלולה במערכת 05/2. יש לזכור שהדמיית 2505 של 05/2 אינה מלאה ומחייבת שינויים מסוימים בתכניות. הן שונות? מערכת 05/2 פועלת באופן מוגן ומנצלת את כל האפשרויות של אופן עבודה זה. מערכת 205 פועלת באופן אמיתי ולכן היא "זריזה" ופשוטה יותר. מערכת 05/2 מחייבת החלטות רבות, בדיקות, מעבר בין תכניות, ניצול משאבים וחלוקת משאבים ולכן היא איטית יותר ממערכת 05כ. פניות של תכנית יישום למערכת ההפעלה. במערכת 205 כל הפניות לקבלת שירות ממערכת ההפעלה מבוצעות על ידי פסיקות שירות, ובעיקר פסיקת השירות א2186. במערכת 05/2 הבקשות ממערכת ההפעלה מבוצעות על ידי קריאה לשגרות של תהליכים במערכת ההפעלה, מכיון שיש קשרים בין התהליכים במערכת. לדוגמה: כל הקריאות לטיפול בלוח המקשים מתחילות באותיות פפא, כמו קריאת תו מלוח מקשים אזתהספסת כל הקריאות לטיפול במסך מתחילות באותיות 10/, כמו כתיבת מחרוזת תווים למסך | ת7פתגת10תחסנש כל הקריאות לטיפול בקבצים מתחילות באותיות 05, כמו פתיחת קוב | יו כל הקריאות לטיפול בעכבר מתחילות באותיות 001וא, כמו הצגת העכבר על המסך חקו תסטסו יש שוני באופן הפעולה של תכנית ההפעלה להתקנים (עסטנעע 166ט6כ). תכנית ההפעלה במערכת 05/2 מקבלת בקשה לקלט/פלט בעזרת שגרת האסטרטגיה של ההתקן(ב-205 שגרת האסטרטגיה ריקה תמיד). שגרה זו רושמת את הבקשה וכאשר ההתקן מתפנה, מתבצעת פעולת קלט/פלט על ידי שגרת הפסיקה המנוהלת באמצעות מנגנון הפסיקות. ניהול התקנים באמצעות מנגנון פסיקות מאפשר למערכת 05/2 לנצל את משאבי המחשב בצורה אופטימלית, מכיוןו שהמעבד ממשיך לטפל בתכניות אחרות ואינו צריך להמתין לסיום פעולת ההתקן. ד. ניהול הזיכרון. במערכת 205 ניהול הזיכרון פשוט ומתאים לזיכרון קטן. החלק התחתון של הזיכרון מכיל את טבלת הפסיקות, אחריה נמצאת מערכת ההפעלה, תכניות תושבות (198) ולבסוף נמצאת תוכנת המשתמש. ב'מערכת 2 הזיכרון מנוהל בצורה דינמית. הסגמנטים שמוקצים לכל תהליך מוקצים בצורה דעמית ומקושרים לתהליכים אחרים. הקצאת הזיכרון, הקישור בין תהליכים, הגנה והרשאה לתהליכים מנוהלים אך ורק באמצעות מערכת ההפעלה. ה. קישור בין תהליכים. במערכת 205 אין דרך מוכתבת לקישור בין התכניות השונות הנמצאות בזיכרון. הקישור היחידי הניתן הוא בעזרת פסיקות תוכנה. לעומת זאת, במערכת 05/2 הוקדשה מחשבה רבה (כמו בכל מערכת הפעלה מסוג שת101685%1ט/) לקישור בין תהליכים. כל פעילות במחשב היא תהליך ומערכת ההפעלה מנתבת את הפעילות בין התהליכים השונים. 65 סיכום מערכת ההפעלה 05/2 מספקת סביבת עבודה הדומה לסביבת עבודה במ מחשבים. אנשי מחשבים מרקע של מחשבים גדולים ימצאו הרבה קווים משותפים לסביבת עבודה זו. לעומתה, מערכת 205 פשוטה, קטנה וזריזה. מערכת 205 מיועדת להפעיל את המחשב עבור משתמש בודד עם תוכנית אחת ותמיכה מינימלית בסביבת העבודה. יש לזכור שמערכת הפעלה אינה מטרה, אלא אמצעי להפעלת תכניות ישום. מכאן, שמערכת הפעלה אלגנטית, משוכללת ובעלת *כולת גבוהה, אינה צריכה להיות שיקול מכריע למעבר למערכת הפעלה חדשה. השיקול המכריע הוא אופי היישומים שאנו רוצים להפעיל באמצעות המחשב האישי ותחת איזה מערכת הפעלה הם מסוגלים לפעול ביעילות ולתת לנו את השירות המירבי. כיום, מרבית היישומים הקיימים פועלים תחת מערכת 205 ורוב היישומים שמפתחים הם עבור מערכת זו. כלומר, על אף הציפיות שמערכת 05/2 תסחוף אליה את מרכז הכובד של פיתוח התוכנה, הדבר עדיין לפנינו. מוצר חשוב אשר הולך וכובש את מקומו בשוק הוא 005סא1א. מוצר זה *וצר עבור המשתמש סביבת עבודה הפועלת מעל למערכת ההפעלה 205 ונותנת לו שירותים אשר מתחרים בחלק מהשירותים של 05/2. פשספא1ש נוגסת בשוק של 2 ותפוצתה רבה מאוד. 5 י*וצרת סביבת חלונות גרפיים המנוהלים גם באמצעות העכבר וגם באמצעות המקלדת. ב"תוך" כל חלון כזה אפשר להריצ תוכניות יישום נפרדת ובכך, הופכים את המחשב למערכת של ריבוי משימות (שת1%61%685%1טא). הפעלת החלונות הדינמית הנעשית בצורה סטנדרטית בתוך תוכנית היישום, הופכת את הלימוד והשימוש בטכניקה זו לפשוטים ואחידים. 0₪5פא₪1 הופכת כיום למוצר הדגל של חברת מיקרוסופט. 9 פרק 4 הממעק בין המשתמט לבין המחעב האיטי המחשב האישי, או ליתר דיוק - המעבד שלו, אינו מערכת מחשב. כלומר, על מנת שניתן יהיה להפעיל את המחשב האישי כמערכת שלמה ולאפשר למשתמש להתקשר ולנהל דו-שיה, יש צורך בממשק (602/806ת1) כדי לקיים קשר זה. הממשק יאפשר למשתמש להכניס נתונים ופקודות באופן נוח, או לראות באופו ברור ונעים לעין פלט והודעות המשמשות לבקרת פעולתה של מערכת המחשב. הממשק גם יאפשר למשתמש להוציא את המידע מהמחשב על גבי (ייר לשימוש חיצוני. ניתן לומר, שללא ממשק מתאים לא ניתן להפעיל את מערכת המחשב. ככל שהממשק המקשר בין המשתמש למחשב האישי יהיה נוח *ותר ופשוט יותר, כך תהיה הפעולה נעימה וקלה יותר. ממשקי הקשר מגוונים ומכילים קשת שלמה ורחבה של מוצרים והתקנים מכל הסוגים, שנועדו לאפשר למשתמש עבודה נוחה ויעילה מול המחשב האישי. מטרת פרק זה להסביר את סוגי ההתקנים העיקרים הניתנים לחיבור כממשק בין המשתמש למחשב ואת אופן הפעולה שלהם. בנוסף נסביר כיצד מתקשרים המשתמש והמתכנת להתקנים אלה ומבקרים את אופן הפעולה שלהם, הו דרך פקודות מערכת ההפעלה 205 והן דרך פקודות תכנות שונות. בפרק זה נעסוק בהתקניס שמקשרים את המשתמש למחשב: המסך וכרטיס התיאום למסך. לוח המקשים. המדפסת ומתאם המדפסת המקבילי. תקשורת טורית אסינכרונית 35232 (העכבר). : * % % * התקן התקשורת הטורי מוצג בפרק זה כהתקן קישור לעכבר. בנוסף לשימושיו הבסיסיים כממשק קלט, קיימים עבורו שימושים נוספים שבהם נדון בהרחבה בפרק 7. 1 מטכים מתאמי מסך המסך במערכת המחשב האישי משמש אמצעי פלט, אשר בעזרתו רושמות מערכת ההפעלה ותכניות היישום השונות הוראות למשתמש, נתונים שונים, הודעות שגיאה וכו'. בנוסף, משמש המסך כאמצעי בקרה למשתמש. כל הנתונים שמוקשים כקלט מופיעים על גבי המסך ומשמשים כבקרה חזותית לנכונותם, לפני הזנתם למחשב. באופן זה מקבל המשתמש חיווי מיידי על שגיאות שביצע ויכול לפעול בצורה של דו-שיח עם מערכת ההפעלה ותכניות היישום השונות. 1000 באמצעות ראיה של הנעשה על גבי המסך *כול המשתמש להגיב ולבצע שינויים בנתונים, לקבל החלטות חדשות ולהיות מעורב בנעשה. וכל זאת, תוך כדי התהוות המידע במהלך העיבוד ולא לאחר פרק זמן, שבו התגובה עלולה להיות מאוחרת ולא מתאימה. תהליך זה, הנראה פשוט ובסיסי לכאורה, לא תמיד היה כך. בתחילת דרכו של המחשב לא היו בידי המשתמש כלים לפעולה אינטראקטיבית והוא היה נאל לחכות פרק זמן ארוך של שעות/ימים עד שקיבל תגובה לבקשותיו. הדבר לא היה לפני עשרות שנים, אלא בשנות ה-70, לפני כ-20 שנים. המסך קשור למחשב האישי באמצעות מתאם מסך, כרטיס המתחבר לאחד ממחברי ההרחבה הנמצאים על הלוח הראשי (לא חשוב לאיזה מהם). במספר מחשבים אישיים כדוגמת 5/1ק, או 25/2 של *במ ומחשבים תואמים מתקדמים, לא מופיע מתאם המסך ככרטיס נפרד, אלא כחלק מהחומרה הקיימת על גבי הלוח הראשי של המחשב. המסכים השונים הקיימים כיום מסוגלים להציג מידע טקסטואלי (אותיות ותווים) ומידע גרפי. ההבדלים בין מגוון המסכים הקיימים כיום באים לידי ביטוי באיכות ההצגה הטקסטואלית, במספר הצבעים שניתן להציג, באיכות הצגת המידע הגרפי ועוד. 1 המסך במחשב האישי התכונה העיקרית של מסך המחשב (מ56260, או מרקע) היא כמות המידע המירבית המופיעה על פניו. המסך מחולק כמטריצה דו-מימדית של נקודות (618א1ק), אשר מספרן (גודל המטריצה) קובע את הרזולוציה של המסך. לדוגמה, מסך מונוכרום מחולק למטריצה שמכילה 720 נקודות אופקיות (לרוחב) ו-350 נקודות אנכיות (לגובה). מכאן, שהרזולוציה של מסך זה היא 350א720. כדי לקבל את כמות המידע המוצג על גבי המסך יש לכפול את הרזולוציה בכמות הגוונים/ צבעים שניתן להציג על גבי המסך בכל נקודה ונקודה על המטריצה. לדוגמה, במסך מונוכרום ניתן להציג בכל נקודה של המטריצה שנל צבעים שונים בלבד, ומכאן שכמות המידע במסך מונוכרום היא 82א350א720 (נקודות, או סיביות). במסך ₪04 הרזולוציה היא 350א640. רזולוציה זו נמוכה מזו של מסך מונוכרום, אך כל נקודה במסך ₪04 יכולה לקבל 16 צבעים שונים ומכאן שכמות המידע בו היא 16א350א640. כמות מידע זו גדולה בהרבה מכמות המידע במסך מונוכרום. ככל שכמות המידע שניתן להציג על גבי המסך גדולה יותר, מחירו של המסך גבוה יותר. המסכים נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: * מסכי גביש נוזלי אלה הם מסכים שטוחים המיועדים למחשבים ניידים/נישאים. מסכים אלה יקרים יותר ופחות נוח לצפות בהם. הם בנויים העיקרון של המסך בשעונים דיגיטליים. מסך הגביש הנוזלי מחולק למטריצה של גבישים 11 נוזליים. הגביש הנוזלי נעשה שקוף כאשר מחברים אותו למתח חשמלי ואז מופיע עליו צבע הרקע (בדרך כלל לבן). גביש נוזלי אשר אינו מחובר למתח חשמלי אינו שקוף, ולכן הוא משאיר נקודה שחורה על גבי המסך. על ידי חיבור נקודות מטוימות מהמסך למתח חשמלי וניתוק הנקודות האחרות, נוצרים ‏ על גבי המסך אזורים שקופים המחוברים למתת ואיזורים כהים, אשר אינם מחוברים למתח. כך ניתן להציג תמונות וצורות שונות על גבי המסך (אותיות, גרפיקה ועוד). מסכים אלה מחייבים כרטיס מתאס מיוחד. * מסכי שפופרת קרן קטודית (ְזזּס) מסכי שפופרת קרן קטודית הם המטכים הרגילים הנפוצים בשוק. מסך קרן קטודה (681) מונוכרוס פועל כדוגמת מסך הטלווטיה הביתי. קרן אלקטרונית הנשלחת מהחלק האחורי של המסך מכוונת אל החלק הקדמי וסורקת אותו בשורות אופקיות, שורה אחר שורה מלמעלה למטה. הפקודות הנשלחות מהכרטיס המתאם אל המסך מציינות לקרן אם יש צורך להאיר את הנקודה אותה היא סורקת על פני המרקע. כדי ליצור תיאום (סינכרון) בין הכרטיס של המחשב לבין הקרן, שולת הכרטיס המתאם שתי אותות תיאום: אות הסינכרון האופקי (%81ת2120ס1) מסמנן לקרן התחלת טריקה של שורה אופקית חדשה. אות הסינכרון האנכי (82%1681/) מסמן תחילת סריקה של המסך מנקודה שמאלית עליונה. אות הטינכרון האנכי יופיע אחת לכל מספר אותות סינכרון אופקיים, על פּי מספר שורות המגדירות את הרזולוציה האנכית במסך. אות הסינכרון האנכי חשוב במיוחד ליציבות התמונה ולכן התדר שלו גבוה יותר. הבהוב של התמונה, אשר קיים בדרך כלל במסך 008, נגרם בשל תדר טריקה נמוך. ההבהוב גורם לעייפות העיניים אצל אלה אשר עובדים זמן רב מול המסך. השאלה המתבקשת היא: מדוע לא נעלה את תדר הסריקה ונשפר את *ציבות התמונה? התשובה נעוצה בעובדה שהעלאת תדר הסריקה תגרום לקרן לשהות זמו קצר יותר על כל נקודה. כדי שנוכל לראות את המידע הנשלח אל אותה נקודה על גבי המסך ולשמור על הפרדה בין הנקודות הסמוכות, יש להשתמש במטכים בעלי :יכולת פעולה מהירה יותר (בעלי רוחב פס, תה בת10, גדול יותר), כלומר מסכים יקרים *ותר. מסכי קרן קטודה צבעוניים פועלים באופן דומה למסכי קרן קטודה מונוכרום. במסכי קרן קטודה צבעוניים יש שלוש קרניים אלקטרוניות לעומת קרן אחת בלבד במטכי קרן קטודה מונוכרום. קרן אחת מאירה בצבע אדום, אחת מאירה בצבע ירוק ואחת מאירה בצבע כחול (מסכי 8 - 68ג, 86, ח0090ע0). שילוב מתאים בעוצמת ההארה של כל קרן יכול ליצור את כל גווני הצבעים הקיימים בקשת הצבעים, כולל הצבעיס שחור ולבן. במסכי מונוכרום וצבע רגילים (עד רמת 4) הכבל בין הכרטיס למסך מעביר אותות סינכרון וגם אותות נתונים בכל אחד מ-4 החוטים שלו (8106 ,ת6266 ,06 , צֶ15פת66ת1). כך מתקבלות רמות של 0 ו-5 וולט בלבד ולא רמות ביניים כלשהן. שתי רמות מתח אלו מגבילות את כמות הצבעים שניתן להציג. ואמנם, באמצעות 4 חוטים המתחברים בין המתאם 12 למסך ניתן להגדיר במסך 4 עד 16 צבעים שונים (מספר הצירופים של 0 ו-1 בארבעה חוטים הינו 16). מסכי 808 מאפשרים חיבור של רמות מתח כלשהן בתחום שבין 0 ל-5 וולט ועל כן הם מסוגלים להציג רמות וגווני צבע רבים *ותר ממסכים רגילים. מסכי 80 הינם בעלי רוחב פס של 40-60/82 ומתאימים לכרטיסי מסך ₪04 ,04 ומעלה, מחיר של מסך 808 גבוה בהרבה ממחיר מסך רגיל. המסכים מקבלים ממתאם המסך את כל המידע הנדרש להצגה חזותית של התווים או הגרפיקה באמצעות כבל המכיל מספר חוטים. המסכים אינם זוכרים או מאחסנים את המידע, אלא מציגים אותו בלבד. המידע נראה מוצג באופן קבוע על גבי המסך, מכיון שהכרטיס המתאם שולח את המידע למסך מספר פעמים בשנייה על פי תדר הסריקה האנכי. מספר 0 סאסא 4 0 פין מחבר 9 פין מחבר 9 פין מחבר 9 פין מחבר 15 פין 1 ו ו פאטסת ספת 2 0 ספת צת8פא00מ אמספתס 3 ספת סעת צתגאזהק טספ 84 אמטתס אמח שתהאזתק ו 5 שטעם מטזם צתגאזתק וי 6 צידנפאט אד עי1פאתצאד | אמסחס / צדנפאטעאך 00 פפת 7 סמפתט | סשסד סאסא / טטזפ פא00ת0 אממהס 8 סא | 142א120הסת 2 000% טסופ 9 וו | ו יי 000 .סאצפ . סאצ 6‏ 74ַא150אסא . סא 1085צתסע פירוט חיבורים בפתיל מסך 2 כרטיס תיאום למסך (מתאם מסך) כרטיס התיאום למסך (או מתאם המסך) מתחבר למחשב באמצעות אחד ממחבר: ההרחבה שעל הלוח הראשי במחשב. ישנם סוגים שונים של כרטיסי תיאום למסך ולכן, בתהליך 8001 יש לציין למערכת ההפעלה איזה סוג של מתאם מסך (לא סוג מסך) מותקן במערכת. אם מותקנים מספר מתאמי מסך, יש לציין למערכת ההפעלה איזה מהם ישמש כברירת מחדל להצגת מידע של מערכת המחשב (הודעות שגיאה, דו-שיח בתהליך ‏ 8001, דו-שיח עם מערכת ההפעלה וכו'). במחשבים המבוססים על מעבדי 8088/8086 ניתן לציין את סוג מתאם המסך על ידי כיוון מתגים על גבי הלוח הראשי (658ת51%66 218, פרק 2). במחשבי 47 ומעלה ניתן לציין את סוג המסך במתגים, או על ידי הגדרה בתהליך 56000 (ברכיב השעון %גת 0805). הצורך בהגדרת סוג מתאם המסך נובע מכמה סיבות: * מתאמי המסך השונים נבדלים זה מזה בחומרה המרכיבה אותם. הם ממופים במרחב הזיכרון של המעבד בכתובות שונות במרחב של 18866 של המעבד. 13 למסך מערכת תרגום נתוניםך< לכן, גישה לכתובת של מתאם מסך שלא קיים במערכת המחשב, לא תאפשר הצגת נתונים על גבי המסך הקשור אליו. קיים הבדל בפקודות הבקרה והשליטה על מתאמי המסך השונים. פקודות תוכנה שונות המאפשרות לבצע פעולות זהות יוצרות חוסר תאימות מסוים וגם קושי רב. הן מחייבות את מערכת ההפעלה ותכניות היישום השונות להכיר את סוג מתאם המסך הנמצא במחשב. רק כך הן תוכלנה להפעיל את מתאם המסך בצורה נכונה ולהציג את הנתונים על גבי המסך באופן הרצוי. מתאמי המסך נבדלים זה מזה בממשק (16622806) -החומרה. יש מתאמי מסך המתחברים למחשב בממשק ברוחב 8 סיביות. ויש מתאמים המתחברים למחשב בממשק של 16 סיביות. במחשבים עם ערו נתונים של 16 סיביות ניתן לחבר את שני סוגי המתאמים. רוחב הנתונים הנכתבים למסך הוא בדרך כלל 16 סיביות, ולכן בממשק ברוחב 16 טיביות זמן הכתיבה למסך קצר יותר מאשר בממשק של 8 סיביות. התקן אחסון מערכת בחירת זיכרון אגת כתובות מפס כתובות זיכרון של המעבד (מרחב זיכרון) 0 מערכת תרגום עססי ןת ? מידע גרפית רכיב ייצור ממרחב תבניות תווים קלט/ פלט של המעבד פתיל חיבור לאותות בקרה לוידאו מבנה בסיסי של מתאם מסך 1 כירוט המרכיכים השונים * מערכת בחירת כתוכות זיכרון זוהי מערכת חומרה הממפה את הכרטיס המתאם למסך במרחב הזיכרון של התקני החומרה של המעבד, על פי המקום שיועד לו על ידי יצרני החומרה/תוכנה. מערכת בחירת הכתובות מאפשרת העברת מידע מהכרטיס למעבד ולהיפך, רק כאשר המעבד שולח כתובת על ערו הכתובות השייכת למרחב הכתובות שבו ממופה הכרטיס. 14 * זיכרון אגה גודל זיכרון 4%8ת של הכרטיס תלוי בסוג מתאם המסך. המעבד *כול לכתוב/לקרוא נתונים לזיכרון| זה, מכיון| שהזיכרון | ממופה במרחב הכתובות של התקני החומרה. בזיכרון 384% מאחסן המחשב את הנתונים שיש להציג על גבי המסך (נתונים גרפיים או תמליל). המעבד ניגש לזיכרון באמצעות פקודות גישה, בצורה ישירה ובמהירות גבוהה כדי לכתוב/לקרוא נתונים. בזיכרון זה אין בקרת שגיאות (צַ16ספַק). מרחב זיכרון אב במחשב משמש גם את מתאם המסך. מתאם המסך לוקח מתוך הזיכרון את הנתונים שיש להציג (נתונים גרפיים או תמליל) ומתרגם אותם למידע הנשלח להצגה במסך. יכולים להיות מקרים שבהם מתאם המסך מכיל *ותר זיכרון ממה שמוקצה לו במרחב הז'כרון במחשב. מכיון שאסור לתפוס שטח זיכרון גדול ממה שהוקצה, משתמשים בשיטת הדפדוף. בשיטה זו הזיכרון מחולק ל"דפים" (8₪68ק), אשר נטענים ומוחלפים זה אחר זה לפי הצורך. כך, בכל עת יוצג מול המעבד דף (שטח זיכרון ב-א34%) בגודל מירבי המוקצה למתאם המסך. התכנית המאפשרת גישה והפעלה של מתאם המסך נמצאת ב-8105 אס (פסיקת שירות 1086%). למתכנת ניתנת האפשרות לכתוב ישירות למתאם המסך באמצעות תכנית השירות של 8105, או דרך פסיקות שירות של מערכת ההפעלה 05כ. מערכת ההפעלה משתמשת גם כן בתכנית 8105 לצורך תרגום בקשת השירות של המתכנת להצגה על גבי המסך, אך מספקת ממשק תוכנה פשוט :ותר ואפשרויות רחבות *ותר למתכנת. ה"מחיר" שהמתכנת משלם עבור ממשק מערכת ההפעלה הוא בזמן ביצוע ארוך יותר של התכנית. סוג מתאם מסך כתובת זיכרון |מרחב קלט/פלט| גודל חגת (אות) מוקצב מתאם מסך צבעוני 00| 8800:0 קפ30-3 6 16 מתאם מסך ש/ל סאסא 0:0 שפר-300 6 32 ללא גרפיקה בפועל א מתאם מסך צבע 04 0 6 64 2:0 התקן כיום 8 256 מתאם מסך צבע 5708 0:09 28 1:0 עד | 8א1 זיכרון 4% שעל גבי מתאם המסך ממופה במרחב הזיכרון של המחשב, ולכן ניתן לגשת ישירות לזיכרון זה כדי לכתוב, או לקרוא ממנו נתונים. מכיון שהנתונים הנמצאים ב-4%ת של מתאם המסך מוצגים ישירות על גבי המסך, ניתן לשנות את המידע המוצג על *די כתיבת נתונים ל-אגת. כתיבה ישירה למתאם המסך מהירה יותר מאשר כתיבה באמצעות 8105, או 155 באמצעות מערכת ההפעלה. אך פעולה זו מחייבת את המתכנת להכיר את צורת הכתיבה ב-אג, את מרחבי הכתובות של יש המסך השונים וצורת הארגון של זיכרון 34% במתאם. כתיבה ישירה למסך אינה מומלצת בשל קשיים אפשריים של תאימות תוכנה עם פיתוחים עתידיים של החומרה. עם זאת, בתכניות שבהן משך ביצוע התכנית הינו קריטי, הכרחי לכתוב ישירות למתאם המסך. * מחולל תווים (ז910ז8ה6 זס801ז8ה0) המחולל מייצר את הצורות הגרפיות של התווים. לכל תו מ-256 התווים הנתמכים בו-זמנית ‏ על ידי הכרטיס המתאם למסך יש צורה מסוימת ומוגדרת מראש, אשר מוגדרת בתבנית מטריצה של 8 א שא נקודות (גודל התבנית נקבע על פי סוג המתאם). הערך % מגדיר את מספר הנקודות לרוחב התבנית (ם016%) והערך 8 מגדיר את מספר הנקודות בגובה. שליחת תבנית נקודות למסך תגרום להצגת התו המתאים על פי הקביעה של מחולל התווים. הוא נעזר .לשם כך בזיכרון 34% שבמתאם המטך, המכיל את התוויסם שיש להציג. על גבי הכרטיס המתאם למסך נמצא רכיב אס, המכיל את התבניות המתאימות לכל אחד מהתווים. מחולל התווים לוקח מרכיב זה את התבניות הדרושות לו כדי להציג את התווים על גבי המסך. אוסף התבניות ברכיב 80% נקרא גופן (7א0ע). בכרטיסי 0064 ומונוכרום קיים גופן אחד בלבד, וכדי לשנותו (להוסיף תווים בעברית למשל), יש צורך להחליף אותו. פעולת ההחלפה מורכבת ומצריכה ציוד חיצוני, כמו צורב זיכרונות. במרבית המקרים אין למשתמש רגיל יכולת לבצע את פעולת ההחלפה. בכרטיסי ₪04 ומעלה קיימת אפשרות לשנות את הגופן המוצג על גבי המסך. ולהציג במקומו גופן אחר על פי בחירתנו. הגופן האחר :*כול להיות עיצוב אחר של אותם תווים, או אוסף תווים המותאם לדרישות שפה מסוימת. המשתמש, ובודאי כל אדם מיומן, יכול לטעון את הגופן הרצוי לזיכרון 34% של הכרטיס המתאם באמצעות תוכנה. בכרטיסי ₪084 ומעלה המשתמש *כול גם לעצב גופן על פי בחירתו והעדפתו האישית. על מנת לאפשר לו לעשות זאת, מספקים מספר יצרנים של מתאמי מסך ₪04 ומעלה תכנית לעריכה גרפית של גופנים. באופן זה ניתן לטעון גופן כלשהו לזיכרון אגת של מתאם המסך ולהציג אותו במקום הגופן הבסיסי שמסופק על ידי היצרן ברכיב אסם. כאשר מתאם המסך נמצא במצב של הצגת טקסט, מרחב הטקסט (ראה טבלה למעלה) מוצג על גבי המסך. לכל נתון/תו המוצג על גבי המסך מוקצה במרחב הטקסט של המתאם מלה אחת בזיכרון ברוחב 16 סיביות. לדוגמה, כאשר מתאם המסך פועל באופן פעולה של 25א80 (כלומר 25 שורות בנות 0 תווים בשורה), יוקצו למסך 2580-2000 מלים שהן 4000 בתים. לאיזור הזיכרון במתאם המסך *כולים לגשת גם המעבד וגם מערכת החומרה במתאם המסך. כדי להציג את התווים בצורה נכונה על גבי המסך יש צורך לתרגם אותם באמצעות מחולל התווים - ע628%60ת00 ע8066ע82ַת0. התווים 106 "מתורגמ*ם" לתבניות של נקודות המגדירות את צורת התו. לשם כך דרוש תיאום בין: - מיקום הקרן במסך. - מיקום התו בזיכרון המתאם. מיקום זה קובע היכן :ירשם התו על גבי המסך. - זיכרון 80% הקובע את תבנית התו על פי ערך התו שיש להציג וצורת הגופן הקיים ב-א80. את השליטה על הת*אומים האלה לשם הצגת הטקסט מבצע מחולל התווים. כבקר המסך מתאם המסך כולל את בקר המסך (%6201162ת00 07). רכיב זה נמצא על כרטיסי מתאם המסך ותפקידו לשלוט על פעולת הכרטיס ועל אופני ההצגה השונים שהכרטיס מאפשר. בקר המסך ניתן לתכנות ועל כן אפשר לכתוב פקודות שונות כדי להפעיל אותו באופנים שונים: טקסט, גרפיקה, רזולוציה שונה וכו'. מערכת תרגום גרפית מערכת התרגום הגרפית ‏ הינה רכיב חומרה, אשר תפקידו לתרגם את הנתונים הנמצאים בזיכרון 4% של המתאם לנקודות המוצגות על גבי המסך. בהצגה גרפית מתאם המסך מתרגם כל נקודה באמצעות מערכת התרגום הגרפית, ואילו בהצגת טקסט מתאם המסך מתרגם כל תו באמצעות מחולל התווים. המערכת הגרפית מקצה לכל נקודה מספר סיביות בתוך ה-84%, בהתאם למספר הצבעים שניתן לצבוע בהם כל נקודה. על כן, כמות הנתונים שיש לכתוב למתאם המסך על מנת להציג מסך גרפי מושלם גדולה בהרבה מכמות הנתונים שיש לכתוב למתאם המסך על מנת להציג מסך טקסט מושלם. בשל כמות הנתונים הקטנה *ותר, הצגת טקסט מהירה הרבה *ותר מהצגת גרפיקה. מערכת חוצצי זיכרון מערכת זו מאפשרת לכתוב/לקרוא מהכרטיס המתאם בהתאם לבקשת המעבד. מכיון שזיכרון 348 משמש גם את המחשב וגם את הכרטיס, יש צורך במערכת מתאמת, אשר תמנע התנגשות ביניהם ותאפשר למעבד המחשב לקרוא/ לכתוב מידע לכרטיס בלא לפגוע בתהליך הצגת הנתונים על גבי המסך. מערכת תרגום לאותות בקרה לוידאו המערכת ממירה את הנתונים הנשלחים מבקר המסך לאותות וידאו השולטים על פעולת הקרן .במסך. אותות הוידאו שונים בהתאם לסוגי המסך השונים המחוברים לכרטיס. מתאמי מסך מסוימים *כולים להפיק אותות וידאו למספר סוגים של מסכים באמצעות מערכת תרגום משוכללת. בעת הפעלת המסך יש להורות לכרטיס המתאם את סוג המסך שבו משתמשים. 107 2 הסמ[ -- זספזטס הסמן הנראה על גבי המסך, מסמן למשתמש היכן יירשמו על המסך הנתונים שיוקלדו. הסמן מופיע רק באופן ההצגה של תווים (טקסט). כל נתון שיוקש מלוח המקשים יירשם במקום שבו הוא נמצא. כאשר הסמן מגיע לסוף השורה, הוא מועבר מידית לתחילת שורת התווים הבאה. פעילות הסמן, מיקומו על המסך וצורתו - מוכתבת על ידי תכנית 8105 808 המטפלת בגישה למסך. באמצעות תכניות שירות של 8105 ניתן לקבוע את צורתו של הסמן וגודלו ולהניל אותו על גבי המסך לכל מקום שנרצה. במידה וקיימת אפשרות להציג יותר מדף אחד על המסך (ראה בהמשך, נושא הצגת דפים), אחראית תוכנת 5 לנהל את הסמנים של כל הדפים שאפשר ליצור ולשמור. צורת הסמן וגודלו יהיו זהים בכל הדפים המוצגים. 3 כרטיס מתאם למסך צבע 0668 (ז16ק08// 680105 זסוסס) כרטיט מתאם למסך צבעוני (ע268506 004) מכיל זיכרון 34% בגודל %66ע8א16 לשמירת הנתונים שיש להציג על גבי המסך: נתוני גרפיקה וטקסט. מתאם המסך מאפשר הצגה של 256 תווים שונים בו זמנית באמצעות תרגום ערך התו לתבנית התו המוצגת על המסך. תבניות אלו נמצאות ברכיב א08ת שגודלו %6, תרגום ערך התו לתבנית נעשה על ידי מחולל התווים. 1 הצגת תווים במתאם מטסך 004 איך מוצגים הנתונים כמסך? רזולוציה של מסך צבע 004 הינה 640 נקודות על ציר אופקי ו-200 נקודות על ציר אנכי. מכאן, שכאשר מציג המסך 80 תווים בשורה, ניתן להקצות 8 נקודות עבור רוחב התבנית של כל תו (640 נקודות מחולק ב-80 תווים). עבור אורך תבנית של כל תו ניתן להקצות 8 נקודות (200 נקודות מחולק ב-25 שורות). מכאן, שעבור הצגה של תווים מקצה מתאם המסך לכל תו תבנית (מטריצה) של 88א8 נקודות, אשר באמצעותה בונים את צורת התו. כאשר התבנית נשלחת למסך ניווכח שתמונת התו המוצג מורכבת מנקודות. על מנת ליצור רווח בין השורות השונות ופין התווים בשורה, כוללת תבנית התו שורת נקודות אחת ריקה, אשר "נשתלת" בין השורות המוצגות. תווים אשר נאלצים לחרוג מתחת לקו התחתון של האותיות הגדולות באנגלית משתמשים בשורה תחתונה זו, כמו סש למשל. לכן, נראה לעתים שת* אותיות הנמצאות זו מעל זו כשהן מחוברות ללא הפרדה של שורת רווח. תבנית התו כוללת גם עמודה אחת עבור רווח בין התווים המוצגים בשורה. כאן אפשר להעיר ששורת רווח זו מנוצלת גם עבור מספר אותיות בעברית אשר חורגות מתחום האות הסטנדרטי. כתוצאה משמירה של שורת הרווח, גודל תבנית התו המשמשת להצגה הוא 7א7 נקודות ולא 8א8 נקודות. תבנית התו 7א7 במתאם מסך 008 מציגה את התווים באיכות הנמוכה ביותר מבין מתאמי המסך השונים, שבה ניתן לראות במסך את הנקודות המרכיבות את התו. תבנית בגודל 7א7 אינה מאפשרת להבליט את 18 הגופן ומקשה על ההפרדה בין התווים השונים כדי לתת צורה *:יחודית לתו. היא גורמת לעייפות יתר של העיניים בעבודה ממושכת מול מסך 0084. כאשר מציגים נתוני תווים (%א16) מקציב מתאם המסך שני בתים בזיכרון את של המתאם עבור כל תו. בית ראשון מכיל את ערך התו שיש להציג (לפי טבלת 45011) ובית שני מכיל את התכונות השונות (12502100065) שיינתנו לתו כאשר *וצג על גבי המסך. תכונות אלו ניתנות עבור כל תו בנפרד והן מאפשרות על כן להציג כל התו בצבע רצוי, חוזק הארה (צ510%ת56ם1) והבהוב (א%ת11). 7 מטריצה כללית 8%8 - = 0 מטריצת תווים ‏ 77 | = ₪ 08 000 06 00 - 1 00 6" 009 8 008 8 008 > 08 רווח בין שורות ‏ 66066666 סססססססס הצגת תווים במסך 00684 בהצגת טקסט קיימת אפשרות להציג 80 תווים בשורה ב-25 שורות (80א25) או 0 תווים בשורה ב-25 שורות (0%0א25). הפינה השמאלית העליונה בשני המקרים מסומנת (0,0). בהצגה 80א25 הפינה הימנית התחתונה תהיה (79,24) ובהצגה 10א25 פינה זו תהיה (39,24). שים לב שכמה משפות התכנות סימון הקואורדינטות הוא מ-1,1 עד 80,25. במסך אפשר להציג 2000 תווי טקסט במערך של 80א25 ולכן צריך עבורס 86 זיכרון אגת. בהצגה של 40א25 שורות, אפשר להציג על המסך 1000 תווים וצריך זיכרון 34% בגודל 8%6א2 על מנת לשמור את המידע המוצג. הכתיבה למתאם המסך כאשר רוצים לכתוב את התווים ישירות ל-84%8, צריך לכתוב למתאם המסך שני בתים עבור כל תו שיוצג. שני בתים אלה מכילים את ערך התו שיש להציג ואת התכונות שלו. תהליך זה שקוף למשתמש, מכיון שהוא מקיש תו על גבי לוח המקשים והתו מופיע על גבי המסך. 1.09 בעת הצגת התו על גבי המסך, ערך התו מתורגם על :די מחולל התווים לתבנית של נקודות המייצגת את תמוות התו. התכונות השונות שיקבלו הנקודות המרכיבות את התו (צבע, חוזק הארה, הבהוב) מתורגמות ומבוקרות על ידי הבית המכיל את תכונות התו. השימוש בשני בתים עבור כל תו מקנה יתרון מהירות למתאמי מסך הפועלים בממשק ברוחב 16 סיביות. (1+א) בית תכונות (א) בית תוכן התו הקצאת מקום לכל תו במתאם בית התוכן של התו קובע מה *וצג. יש 256 צורות שונות אפשריות לתו, אשר מוגדרות על ידי טבלת תווים בינלאומית הנקראת קוד 85011 (ראה נספה). טבלת 1 מתאימה לכל ערך מבין 256 הערכים השונים של בית התוכן. התמונה מורכבת מתבנית (מטריצה) של נקודות הנקראת גופן (סמסק). ערכ: 9 2-1 3 84 5 6 7 צבע התו חוזק הארה צבע הרקע הבהוב 8 6 -ת5 8 8 6 8 8 הסיביות בבית תפקיד הסיביות השונות בבית התכונות הבית המשמש לתיאור התכונות של התו שיש להציג מכיל 8 סיביות שתפקידן: תכונות * צבע התו - סיביות 0-2 מגדירות את צבע התו (ע0010 6תט0עשסעסת). צבע זה ניתן לבחירה מתוך 8 צבעי הצגה שונים (3 סיביות מאפשרות. 8 צירופים שוניס). ראה להלן את הטבלה לבחירת הצבעים. * עוצמת הארה - סיבית 3 מגדירה את עוצמת ההארה של התו שיוצג. יחד עם 3 סיביות (0-2) קודמות אפשר לבחור צבע תו מתוך 16 צבעים שונים. עוצמת ההארה נותנת גוון שונה לצבע ועל ידי כך מתוספים 8 צבעים. * צבע רקע - סיביות 4-6 מגדירות את צבע הרקע (ע6010 6מטסעשאס88) של התו המוצג. את צבע הרקע ניתן לבחור מתוך 8 צבעים שונים, מבץ 8 הצבעים הראשונים בטבלת בחירת הצבעים. עבור כל תבנית תו ניתן לבחור גם את צבע הרקע של תבנית התו וכך ניתן להגדיל את מספר הצבעים המוצגים על גבי המסך. הצבעים הנוספים נוצרים בשל שילוב הצבעים בין צבע תבנית התו לבין צבע הרקע. * הבהוב - סיבית 7 משמשת לבקרת הבהוב (א%ת811) של התו על גבי המסך. ערך של 1 בסיבית זו יגרום לתו להבהב בקצב קבוע על גבי המסך וערך 0 יגרום לתו להופיע באופן קבוע על גבי המסך. תכונה זו קשורה אך ורק לתו מסוים ולא לכל התווים במסך. 110 צבע התו שיוצג עוצמת הצבע שיוצג 8 6 תּ הארה 0 0 0 -0 שחור 186% 1 0 0 0 כחול 86 0 1 0 90 ירוק ת00) 1 1 0 0 כחול + ירוק 68 0 0 1 0 אדום 6% 1 0 1 0 אדום + כחול 8 ו 0 1 1 0 חום משטספם 1 1 1 0 לבן 6 נמש 0 0 0 1 אפור 8 1 0 0 1 כחול בהיר 68 סת118 0 1 0 1 ירוק בהיר ת02006 1.186 1 1 0 1 כחול + ירוק בהיר תה8צ0 11806 0 0 1 1 אדום בהיר 4 סת18 1 0 1 1 אדום+כחול בהיר 8 סת118 0 1 1 1 צהוב שס611צ 1 1 1 1 לבן מואר 6 בת %תש 11 טבלה לבחירת צבעים נבחן לדוגמה, את המקרה הבא: נתון תוכן של 2 בתים ב-348 המכילים את התו שיש להציג ואת תכונותיו: 7 6 5 5% 3 2 1 0 7 6 5 5 3 2 1 0 (1+א) בית תכונות (א) תו להצגה כתוצאה *וצג התו 8, מכיון שהערך א4186 בטבלת 45011 מייצג את התו 4. תבנית התו תופיע בצבע אדום (ערך 1), צבע הרקע יהיה כחול+ירוק (ערך 4) והתו יהבהב באופן קבוע על גבי המסך (סיבית שמאלית 1). 2 הצגה של מספר דפים -- 08468 כאשר מתאם המסך מציג טכסט במערך של 25א80 תווים, נדרש זיכרון של 8 בלבד מתוך 668צ8א16 זיכרון אגת שהנמצא על הכרטיס המתאם, או %6 עצבור מערך של 825א80 תוולם. ניתן לנצל את זיכרון 338 הפנוי בכרטיס המתאם לשמירת מידע נוסף והצגתו על פי דרישה. באופן זה מחלקים את הזיכרון ל-4 חלקים בהצגת 25א80 תווים, או 8 דפים כאשר מציגים 5 תווים. כל חלק כזה, הקרוי דף (2886), מכיל קיבולת נתונים של מסך שלם, אשר ניתן להצגה באופן בלתי תלוי, כי הכתיבה נעשית בנפרד בכל אחד מהדפים. 11 בכל נקודת זמן, מופיעים על גבי המסך נתונים של דף אחד בלבד מבין הדפים שנמצאים במתאם. ניתן לכתוב נתונים לדף אחד בלבד, גם אם הוא אינו מוצג באותו זמן על המסך. על מנת לגרום למתאם המסך להציג דף כלשהו מבין הדפים האפשריים, התכנית שולחת פקודה למתאם המסך להחליף את הדף המוצג. החלפת הדפים נעשית בחומרה במהירות רבה וללא שהיות ועל כן המשתמש אינו רואה כיצד תמונת הדף, כלומר הנתונים, משתנית! הדף המוצג על גבי המסך הוא דף נראה (2886 151516ש) והדף שאליו כותבים הוא הדף הפעיל (פשַפק 6). עבור כל .דף שומרת תכנית 8105 מידע על המיקום (צ,א) של הסמן (עספתט0). בעת החלפה של הדפים היא מקפיצה את הסמן למקום על גבי המסך שבו הוא היה בפעם האחרונה כשדף זה הוצג. 3 אופני פעולה שונים של מתאם מסך 00% לסיכום, מתאם מסך 6004 יכול לפעול במספר אופנים (865סא): 0 - הצגה של 80 תווים ב-25 שורות הצגה בשני צבעים בלבד (ש/ל). 0 - הצגה של 40 תווים ב-25 שורות הצגה בשני צבעים בלבד (ש/ל). 00 - הצגה של 80 תווים ב-25 שורות. הצגה ב-16 צבעים שונים. 00 - הצגה של 40 תוויס ב-25 שורות. הצגה ב-16 צבעים שונים. 4 הצגה של גרפיקה הצגה של תמונה גרפית שונה בתכלית מהצגה של תווים. בהצגה גרפית מנוצל כל זיכרון 388 להצגה של המידע הגרפי. המסך מחולק ליחידות תמונה (6189א1ת), או נקודות, אשר המשתמש *כול לציין כל אחת מהן ולקבוע את צבעה. היכולת לקבוע את ערכה ומיקומה של כל נקודה על פני המסך מאפשרת לצייר צורות וקווים. איכות ההצגה של התמונה הגרפית תלויה במושג הנקרא הפרדה, או רזולוציה (מ610ט36501). הרזולוציה מגדירה את צפיפות הנקודות על גבי המסך. במתאם מסך 0064 הרזולוציה המירבית היא 200א640 כלומר, 640 נקודות על ציר א האופקי ו-200 נקודות על ציר צ האנכי. המסך בנוי באופן שהנקודה השמאלית העליונה היא הנקודה 0,0 והנקודה הימנית התחתונה היא 639,199. ערכה של הנקודה הימנית התחתונה *כול להיות גם 319,199 או 159,99 על בי הרזולוציה שנבחרה להצגה. באופן פעולה גרפי, מתאם המסך תומך ב-3 אופני הצגה ברזולוציה שונה: * 200 א 640 - באופן פעולה של רזולוציה גבוהה (תס1סט365801 תשנת3) מוצג המידע בשני צבעים בלבד: שחור ולבן. רזולוציה זו היא הגבוהה ביותר האפשרית במתאם, אך איכות ההצגה היא על חשבון מספר הצבעים שבהם ניתן לצבוע כל נקודה. באופן זה, לכל נקודה במסך מקצים טיבית אחת מתוך זיכרון א848. מכיון שכל סיבית *כולה לייצג אחד משני צירופים בלבד (0 או 1) הרי שניתן לייצג שני צבעים בלבד (0 עבור נקודה שחורה ו-1 עבור נקודה לבנה). ברזולוציה זו כל בית בזיכרון מייצג ערך של 8 נקודות (618א1ק). לדוגמה, אם נתכנת את מתאם המסך לאופן פעולה גרפי ברזולוציה של 12 0, הרי שכתיבת הערך א5586 (551=010101018 מספרי הטיביות משמאל לימין) לכתובת זיכרון א8800:086, נקודה ראשונה על גבי המסך (צד שמאל למעלה) תהיה שחורה (ערך הסיבית 0) שנייה לבנה (ערך הסיבית 1), שלישית שחורה (ערך 0) וכו'. * 200 א 320 - ברזולוציית ביניים (ם610ט265010 מט661א) מוצג המידע ב-4 צבעים בלבד. ניתן לבחור צבע אחד מתוך אוסף של 16 צבעים עבור הרקע (811606ַק) ואחד מתוך 4 צבעים (שחור, ירוק, אדום, חום או שחור, לבן,...) עבור צבע ההצגה של כל נקודה. ברזולוציה זו מקצים לכל נקודה על גבי המסך 2 סיביות בתוך זיכרון א84. ומכיון שבעזרת 2 סיביות ניתן לייצג 4 צירופים שונים (00, 01, 10, 11), הרי שכל צמד סיביות מייצגות אחד מתוך 4 צבעים עבור כל נקודה במסך. כל בית בזיכרון 33% מייצג ערך של 4 נקודות (618א21) מהמסך. לדוגמה, אם נתכנת את מתאם המטסך לרזולוציה של 200א320, הרי שכתיבת הערך א1886 (000110118 מספרי סיביות משמאל לימין) לכתובת 8800:0 במרחב הזיכרון ונבחר אוסף צבעים מתוך ירוק, אדום וחום על רקע שחור, נקבל את התצוגה הבאה: נקודה ראשונה על גבי המסך בצבע שחור (ערך 00 מייצג צבע שחור), נקודה שנייה ירוקה (ערך 01 מייצג צבע ירוק), נקודה שלישית אדומה (ערך 10 מייצג צבע אדום) ונקודה רביעית חומה (ערך 11 מייצג צבע חום). * 100 א 160 - באופן פעולה ברזולוציה נמוכה (ת610ט26801 ש0ס1) מוצג המידע הגרפי באחד מתוך 16 צבעים (לפי טבלת צבעים, כולל שחור ולבן) ברזולוציה הנמוכה ביותר. ברזולוציה זו מקצים לכל נקודה 4 סיביות בזיכרון א34%. מכיון שבעזרת 4 סיביות ניתן לייצג ‏ 16 צירופים שונים הרי שניתן להציג בכל נקודה אחד מתוך 16 צבעים שונים. כל בית בזיכרון 34% מכיל מידע של 2 נקודות מהמסך (מספרי נקודות משמאל לימין). לדוגמה, אם נכתוב את הערך א1886 (000110118 מספרי סיביות משמאל לימין) לכתובת זיכרון 8800:0, הרי שנקודה ראשונה על גבי המסך תהיה כחולה והשנייה - ת8ַץ0 בהיר. בכל אופני הפעולה הגרפית, הזיכרון בכרטיס המתאם (8800:0) מחולק לשני חלקים. חלק אחד אחראי על השורות הזוגיות והחלק השני על השורות האי- זוגיות. כך שאם נרצה להאיר את חצי המסך התחתון בנקודות בצבע כלשהו, משמעות הדבר היא שנמלא את החצי התחתון בחלק ראשון של הזיכרון במתאם המסך ונמלא את החצי התחתון בחלק שני של זיכרון מתאם המסך. אם נמלא רק חלק תחתון של מתאם מסך נקבל נקודות מוארות אך ורק בשורות הזוגיות במסך והשורות האי-זוגיות תהיינה ריקות. כלומר, המסך :ואר "שורה כן שורה לא". להלן תמונת הזיכרון של מתאם המסך עבור מקרה זה. 138 0 שטח זיכרון המאחסן את כל השורות הזוגיות במסך בציר האנכי 2 ו %א% 8-46 א 100 : :00 0:10 "שטתח זיכרון המאחסן את כל השורות הא:* זוגיות במסך בציר האנכ: 1, 3 פ5, 47 9 0 1.9 :800 :0 14 מתאם מסך מונוכרום פוא ומתאם הרקולס ₪866 מתאם מסך הפא קיים רק במערכות מחשבים ישנות. מתאם זה זהה למתאם מסך 0 אך אץ לו יכולת הצגה גרפית. מכאן, שכל הנאמר בנושא גרפיקה מתאים אך רק למתאם מסך 800, או מתאם מסך תואם 106, כל ההסברים לגבי הצגת טקסט מתאימים לכל סוגי מתאמי מסך מונוכרום. מתאם מסך מונוכרום *כול להציג אך ורק בשני צבעים. כתובת חזיכרון של כרטיס המתאם שונה מכתובת כרטיס מתאם מסך ב00, וכך גם כתובות מרחב הקלט/פלט של מתאם המסך שבתוך הכרטיס. כרטיס מתאם מסך 24 מכיל 66ע8א4% של 348 בלבד. מתאם מסך 466 או תואם מכיל זיכרון 348 בגודל 066ע8א32 ויכול להציג גם מידע גרפי (כדוגמת כרטיסי הרקולס, גנואה וכו'). 1 הצגת תווים במתאם מונוכרום הרזולוציה של מסך המונוכרום הינה 720 נקודות על הציר האופקי ו-350 נקודות על הציר האנכי. מכאן נובע שבצורת הצגה של 80 תווים בשורה ב-25 שורות, רוחב התבנית של כל תו הינה 9 נקודות (720 נקודות בשורה אופקית חלקי 80 תווים בשורה) וגובה התבנית הוא 14 נקודות (350 נקודות חלקי 5 שורות). כלומר, להצגה של תווים מקציב מתאם מסך המונוכרום תבנית (מטריצה) של 14א9 נקודות. בעזרת תבנית נקודות זו בונים את צורת התו אשר נשלח למסך. בחלק עליון בתבנית מקצים שתי שורות כדי ליצור רווח בין השורות. שורה נוספת בתחתית התבנית מוקצית לרווח בין השורות. בנוסף, מקצים שתי שורות נוספות בתחתית התבנית עבור אותיות קטנות חורגות באנגלית כמו ץ או 4 למשל. עמודה אחת מכל צד בתבנית מוקצבת עבור רווח בין התווים המוצגים בשורה. שורות רווח והדגשה משאירות תבנית של 9א7 נקודות לכל תו ולא 4 נקודות שמהוות את התבנית הבסיסית. התבנית המוקצית לתמונת תו היא 1א, אך עבור כל תמונת תו, התבנית שבשימוש היא 9א7. 144 תבנית התו במסך מונוכרום צפופה *ותר מתבנית התו במסך 004 ולכן איכות .,ההצגה במסך מונוכרום טובה יותר, והגופן המגדיר ‏ את צורת האותיות והתווים יפה ומלוטש *ותר. הליטוש ואיכות האות נובעים מכך, שככל שתבנית האות צפופה *ותר ניתן להדגיש *ותר פרטים בתמונת התו וליצור הבדלים חדים וברורים בין האותיות השונות. מטריצת כללית 9%14 מטריצת תו 7%9 סוס נמ 0 0 =יני יי יו ס 5 0000 יס 0 5 00 0 ינ 0 0 0 יס רווח בין תויםס רווח בין שורות 0 9 2-3 אותיות קטנות ' רווח בין שורות תו שג'''נגי''יגייי. 00 כ 00 כ ( 7 2 0 % 5 תבנית תו במסך מונוכרום בדומה למתאם מסך צבע 004, גם מתאם מסך מונוכרום *כול להציג 256 תווים שונים בו-זמנית. ברכיב 80% (בגודל %68ע8%8) במתאם המסך נמצאות תבניות המתארות את תמונות של כל התווים. מתאם מסך מונוכרום אעו תומך בטכניקה של מיפוי דפים, למרות שבמתאם מסך מונוכרום בעל *כולת גרפית (160 ותואמיו) קיים זיכרון אס בגודל 866א32, אשר יכול להתאים למטרה זו. שמירת נתוני התווים בזיכרון את שעל גבי הכרטיסס. זהה לאופן שבו נשמרים הנתונים בכרטיס 004. במתאם מסך מונוכרום מוקצים עבור כל תו שני בתים, המכילים את ערכו של התו ואת התכונה המתארת את האופן שבו הוא *וצג על המסך. מספר התכונות האפשריות עבור כל תו במתאם מסך מונוכרום מוגבל, בשל העדר *כולת הצגה בצבע. לכן, רק לחלק מהערכים שניתנו עבור תכונות תו במסך 00 יש משמעות במתאם מסך מונוכרום. הערכים האפשריים עבור תכונת התווים מובאים בטבלה הבאה: 15 סיביות 5-8 6 7 בבית תכונת התו|חוזק כ תכונת הרקע שי התכונות התכונה המייחדת את התו 0 ך 4 6 8 שחור על רקע שחור-לא מוצג לבן על רקע שחור לבן על רקע שחור מואר שחור על רקע לבן (6286ט86) מתחת תו לבן רקע שחור מתחת תו לבן רקע שחור מואר תווים מהבהבים על גבי המסך לבן על רקע שחור לבן על רקע שחור מואר שחור על רקע לבן (866256) מתחת תו לבן רקע שחור מתחת תו לבן רקע שחור מואר טבלה לבחירת תכונות תווים 2[ הצגה גרפית באמצעות מתאם מסך מונוכרום ₪486 לא קיימת אפשרות להציג מידע גרפי באמצעות מתאם מסך מונוכרום גפ המכיל זיכרון 348 בגודל 656ע8א4. הצגה של מידע גרפי אפשרית אך ורק במתאם מונוכרום עם *כולת גרפית המכיל זיכרון 388 בגודל 66ע0א32, כדוגמת כרטיס הרקולס - 800 (0826 0280108 06200168) וכרטיסים מתאמים תואמי הרקולס. הצגת של מידע גרפי שונה מהצגת מידע תווים בכך שמשתמשים בכל זיכרון 34% לשמירת הנתונים הגרפיים והצגתם על גבי המסך. בהצגה גרפית מחולק המסך לנקודות בהתאם לרזולוציה. שליטה על הארה בכל נקודה מאפשרת לצייר צורות גרפיות שונות וליצור תמונה גרפית באיכות סבירה. איכות הצגת המידע הגרפי תלויה ברזולוציה של המסך. הרזולוציה המירבית במתאם מונוכרום היא 8348א720. ניתן אומנם להציג על המסך 350 שורות של נקודות, אך מכיון שנוח *ותר לחלק את המסך ל-4 חלקים שווים, מנצלים אך ורק 348 שורות (348 מתחלק בצורה שלמה ב-4). מכאן, שבמסך ישנן 720 נקודות על ציר א האופקי ו-348 נקודות על ציר צ האנכי. ערכה של כל נקודה גרפית על המסך *כול להיות שחור או לבן בלבד, ולכן כל בית של זיכרון 34% מכיל מידע עבור 8 נקודות שונות. לדוגמה, אם 116 הבית הראשון בזיכרון מכיל את הערך הבלעארי 01010101, הרי הנקודה הראשונה על המסך תהיה שחורה, הנקודה השנייה תהיה לבנה, השלישית שחורה וכו'. ציון הקואורדינטות במסך הגרפי: הנקודה השמאלית העליונה היא נקודה 0,0 והנקודה הימנית התחתונה היא 719,347. ההבדל ה*חיד לגבי צורת ההצגה הגרפית בין מתאם מסך צבע לבין מתאם מסך מונוכרום גרפי הוא החלוקה של הזיכרון לשורות הצגה. בעוד שזיכרון מתאם הצבע חולק לשני חלקים (שורות זוגיות ואי זוגיות), מחולק זיכרון מתאם המונוכרום ל-4 חלקים שווים על פי הפירוט הבא: 0:0 שטח זיכרון המאחסן את כל השורות שמספרן אשר מחולק ב-84 נותן שארית 0 0 5, 305 ...8.5 (88 שורות הצגה) 0:6 מרחב זיכרון לא מנוצל ::000 שטח זיכרון המאחסן את כל השורות שמספרן אשר מחולק ב-4 נותן שארית 1 1 -5, 355 ...9 (88 שורות הצגה) 0:06 מרחב זיכרון לא מנוצל 00>: 9 שטח זיכרון המאחסן את כל השורות שמספרן אשר מחולק ב-84 נותן שארית 2 2, 6, 3486 ....10 (88 שורות הצגה) 9:06 מרחב זיכרון לא מנוצל 0:0 שטח זיכרון המאחסן את כל השורות שמספרן אשר מחולק ב-5 נותן שארית 3 3 7, 387 :112.0 (88 שורות הצגה) 2: ]>016 מרחב זיכרון לא מנוצל 0: 17 5 מתאם למסכי 6₪ם ומעלה (הצ וכו') מתאם מסך 204 (8680%68 108ת0280 66סתהתתם) יכול להציג נתונים ב-16 צבעים שונים בדומה למתאם מסך 0084. הרזולוציה המקובלת של מסך ₪04 היא 0 שהינה טובה בהרבה מזו של מסך 004. על פי תקן יבמ קיימים מסכי ₪04 60606א, או 204 עסקט5 ברזולוציה גבוהה יותר. זיכרון 84% על גבי כרטיס מתאם ₪04 או ב0/, גדול יותר מהזיכרון במתאס מסך 004. כרטיס זה *כול לפעול באופן מושלם גם ככרטיס מתאם מונוכרום וגם ככרטיס מתאם ל-604. מסכי ₪08 ומסכי 104 המשופרים יותר, הם המסכים המקובלים הטובים ביותר, בכך שהם משלבים רזולוציה גבוהה ואפשרות נרחבת להצגת צבעים. כיום נפוצים גם מסכים מסוג 004 עספטפ, בעלי רזולוציה גבוהה יותר. ויכולת הצגה של צבעים רבים יותר. 1.1 הצגת התווים הרזולוציה במסך ₪084 היא 640 נקודות על ציר אופקי ו-350 נקודות על הציר האנכי של המסך. מכאן נובע, שהצגה של 80 תווים בשורה ב-25 שורות מאפשרת להקצות 8 נקודות (640 נקודות חלקי 80 תווים בשורה) עבור רוחב תבנית התו ו-14 נקודות (350 נקודות חלקי 25 שורות) עבור גובה תבנית התו. בהצגת תווים, התבנית המוקצית עבור כל תו היא, אם כן, 14א8 נקודות. תבנית בגודל זה מאפשרת להציג תווים באיכות הקרובה לאיכות ההצגה המושגת במתאם מסך מונוכרום, אך כאן נוסף גם הצבע. מתאם מסך ₪08 תומך בטכניקה של מיפוי דפים ובאפשרותו להציג יותר מ-4 דפים האפשריים במתאם 004. שמירת הנתונים בזיכרון 548 שעל הכרטיס זהת לאופן שמירתם בכרטיט 004. גם כאן מוקצים עבור כל תו שני בתים המכילים את ערכו של התו ותכונותיו, אשר זהות לאלו של מתאם מסך 004. מתאם מסך 08 מאפשר לשנות את צורת התווים, כלומר, לשנות את הגופן שנקבע בטבלת 85011. מחולל התווים במתאם מסך 6004, או במתאם מסך מונוכרום, יצייר על המסך את הגופנים (פטתסע) על פי תוכנו של רכיב אסת שעל הכרטיס המתאם, אשר לא ניתן לשינוי תוך כדי פעולת המחשב. כדי להחליף גופנים צריך להחליף %, וזה מה שעושה היבואן של כרטיסי מסך 4 ו-ב0. בזמן הדלקת המחשב שבו מותקן כרטיס מתאם ₪04, נטענת משפחת הגופנים הראשונית מזיכרון 30% שעל הכרטיס המתאם אל זיכרון אגא של המתאם. מחולל התווים מקבל את תבניות הגופנים מזיכרון 38% ושולח אותן למסך. בזיכרון אגת של מתאם מסך ₪04 יש מקום ל-2 משפחות של גופנים שאפשר לטעון אותן לזיכרון על 5'י בחירת המשתמש. ניתן לעצב אותיות ותוויס אחרים שאינם קיימים בטבלת 345011 ולהציג אותם באמצעות מתאם המסך. *צרני הכרטיס המתאם מספקים בדרך כלל תכנית המאפשרת לערוך ולטעון גופנים שונים על פי בחירתנו. מערכת ההפעלה 205 כוללת משפחות גופנים סטנדרטיים, או פאק 0066, אשר נקראות על פי ארצות שונות (ארה"ב, צרפת, אנגליה, ספרד, ישראל וכו'). מספר פקודות של מערכת ההפעלה נועדו לטפל בטעינת משפחות הגופנים למתאם [8 מסך 04ם. אפשרות הטעינה של הגופנים ל-84%. פוטרת מהצורך להחליף את ה-30% בכרטיס המתאם המתחבר למחולל התווים על מנת להחליף שפה בארצות שונות. בדרך זו נפתרה גם הוספת העברי*ת. כזכור, הדבר אנו אפשרל בכרטיסי 004 ומונוכרום. הכנסת עברית למתאם מסך ₪04 נעשית באמצעות טעינת תכנית בלבד! ניתן לכלול בקובף 841. 40108880 פקודה כדוגמת תכנית א₪0488.008 אשר תטען בתהליך 2001 את הגופן המכיל עברית אל מתאם המסך. קיימים מתאמי מסך 4 שהיבואן החליף בהם את זיכרון 80% והכניס בו מראש את הגופן העברי. במתאמי מסך אלה אין צורך לטעון עברית בתוכנה. עבור הצגת תווים, כרטיס מתאם מסך ₪04 ממופה כברירת מחדל באותן כתובות זיכרון כמו מתאם מסך 604. כלומר, כל ההסברים שניתנו על הצגת תווים ואחסון תווים בזיכרון עבור מתאם מסך 00, תקפים גם עבור מתאם מסך 4. ההבדל הגדול הינו באיכות ההצגה המשופרת של התווים הנובעת מתבנית נקודות גדולה יותר להצגת הגופנים. מן הראו* לציין כאן שהצגת תווים נעשית באופן דומה במסכים מסוג ₪04 ובמסכים מסוג 64/. ההבדל בין שני סוגי מסכים אלה קיים רק בגרפיקה. 2 גרפיקה הגרפיקה במתאם מסך ₪04 משופרת יותר מאשר במתאמי מסך 004 ו-₪00, אך גם כאן נמצא מתאמי מסך בעלי תכונות שונות. מתאמי המסך הראשונים נבנו עם זיכרון בגודל 68ע64%8 להצגת גרפיקה. ז'כרון בגודל זה מאפשר תמיכה בשני אופני פעולה: - רזולוציה 350א640, 2 סיביות לנקודה, 4 צבעים אפשריים. - רזולוציה 200א640, 4 סיביות לנקודה, 16 צבעים אפשריים. כרטיסי תיאום למסכי ₪04 מכילים כיום בדרך כלל 66ע82א256 זיכרון אגות ואפשרות לפעול כמתאם מסך 204 ע6קט5. זיכרון בגודל זה מאפשר פעולה עם דפים גרפיים בדומה לפעולה עם דפים בהצגת טקסט. כאשר מתכנתים את מתאם מסך ₪04 לאופן פעולה גרפי, יש דף פעיל (266106), שאליו נשלח המידע מהמעבד, ודף נראה (151016/), שאת תוכנו מציג המתאם על גבי המסך. כדי ליצור אפקט של גרפיקה מהירה, ניתן לכתוב מידע גרפי לתוך דף פעיל מספר 2, בזמן שדף 1 הוא הדף המוצג על'המסך. עם סיום כתיבת המידע הגרפי ניתן להפוך את דף מספר 2 לדף נראה, אשר תוכנו *וצג על המסך ולכתוב מידע בדף מספר 1. פעולת המיתוג בין הדפים נמשכת מחזורי מכונה בודדים ועל כן החלפת הציור על המסך מהירה מאוד. ניתן לראות כי קיימים מספר אופני פעולה במתאם מסך ₪04 המכיל זיכרון 84% בגודל 256%8%66: > רזולוציה 200א640, 4 סיביות לנקודה, 16 צבעים, 4 דפים גרפיים. - רזולוציה 350א640, 4 סיביות לנקודה, 16 צבעים, 2 דפים גרפיים. - רזולוציה 400א800, 4 סיביות לנקודה, 16 צבעים, דף גרפי *חיד (אופן פעולה כמתאם מסך ₪04 65סט5). אפשרות עבודה ברזולוציה 800400 של ₪04 מססט5 אינה נתמכת על ידי רוב התוכנות. על כן, הכרטיס אשר מאפשר אופן פעולה זה משווק עם ממשק 1|9 למרבית התכניות הגרפיות הנפוצות. כדי להפעיל את הכרטיס באופן פעולה 04 שסקופ דרוש מסך 6מע1615טו. 43 כחירת צבעים לתצוגה ניתן להציג על מסך ₪0 16 צבעים באופן פעולה גרפי, אבל באילו 16 צבעים נבחר לתצוגה? במתאס מסך ₪02 קיימת טבלת גוונים, אשר ממנה נלקח הצבע שאותו בוחר המשתמש. כשנבקש לצבוע נקודה כלשהי בצבע מספר 5, המתאם לוקח את הצבע מכניטה מספר 5 בטבלת הגוונים. בתהליך 8001 טבלת הגוונים מכילה את הגוונים שהוכנסו כברירת מחדל. ערכים אלה מתאימים לטבלת הגוונים הקיימת במתאם מסך 004. ניתן לרשום בטבלה ערכים אחרים באמצעות פקודות מתאימות. כתיבת ערכים חדשים לטבלה מאפשרת לשנות צבע מסוים לצבע אחר כלשהו, אך שינוי מסוג זה אינו מקובל (אפשר לעשות זאת גם במתאם מסך ג00). השימוש העיקרי נובע מכך שאפשר להכניס לטבלה ערכים רצויים כלשהם כדי ל"שחק" עם גווני צבע. לדוגמה, אפשר לכלול בטבלה 4 גוונים שונים של צבע צהוב ב-4 כניסות שונות (על חשבון 4 צבעים אחרים) ובעזרת גווני הצהוב לצייר על המסך דמות מוזהבת. את הערכים השונים שניתן לרשום בטבלה אפשר לבחור מתוך 64 גוונים שונים. במתאם מסך ב00 ניתן לבחור 256 גוונים שונים, וזהו ההבדל המהותי ביותר בין ₪08 ל-08/, מבחינת התוכנה. מתאם מסך 80 ומעלה מחזיק 4 בנקים של זיכרון: - בנק 1 לצבע ירוק, - בנק 2 לצבע אדום, - בנק 3 לצבע כחול, - בנק 4 לעוצמת הארה. במסך מוצגים ארבעת הבנקים בו זמנית. על כן, אם נדליק טיבית (נהפוך אותה מ-0 ל-1) בבנק 1 ונכבה אותה בשאר הבנקים, תתקבל על המסך נקודה ירוקה בינה השמאלית העליונה של המסך. אם נדליק את הסיבית העליונה בכל הבנקים, נקבל נקודה לבנה בפינה הימנית התחתונה של המסך. כיצד כותבים לבנקים השונים? כל הבנקים ממופים החל מכתובת 4000:0 ואוגר מיוחד (א305₪6) במרחב הקלט/פלט מנהל את הכתיבה אליהם. ארבע הסיביות התחתונות באוגר שייכות בהתאמה לארבעת הבנקים. לכן, הדלקת הסיבית התחתונה באוגר ולאחר מכן כתיבה למרחב הזיכרון 8000, תצייר בירוק. הדלקת כל ארבע הסיביות (א16ת) ולאחר מכן כתיבה למרחב הזיכרון 0 תבצע כתיבה בו זמנית לכל ארבעת הבנקים, כלומר, תצייר בלבן על המסך. אנו ממליצים לבצע גרפיקה באמצעות שפת תכנות עילית בלבד. בכל זאת נזכיר, שניתן לכתוב לזיכרון המופיע בכתובת א4000:000016. הנקודות במסך מיוצגות בזיכרון אגת ברצף: בית ראשון בזיכרון 8 נקודות ראשונות, בית שני בזיכרון 8 הנקודות הבאות וכו'. כלומר, כדי להדליק נקודה לבנה על המסך עליך להפוך את הסיבית המתאימה ל-1. לדוגמה, על מנת להדליק נקודה לבנה בקצה העליון השמאלי במסך יש לכתוב את הערך א8086 לכתובת 6% :. כדי להדליק נקודה לבנה בקצה התחתון השמאלי של המסך יש לרשום את הערך 1 לכתובת א4000:652716 (ראה תכנית דוגמה 80800880 בנספח תכניות הדוגמה). 120 6 פיכום תכונות של מתאמי מסך ומסכים מסך מונוכרום עם מתאם מסך 8060 הוא טוב לפעולה, נוח לקרוא בו ואיכות ההצגה שלו סבירה. החיסרון הגדול של מסך מונוכרום הוא העדר :כולת הצגה בצבעים ולכן, מספר משחקים לא יפעלו עם מתאם מסך כזה. הפתרון לחוסר התאימות למשחקים הוא הוספת כרטיס מתאם 004. ניתן להשיג כרטיס מתאם 0 שמאפשר לפעול הן באופן 8060 והן באופן 004. תכניות המחייבות צבע תוכלנה לפעול על מסך מונוכרום, גם אם התוצאות לא תהינה בדיוק מה שאנו רוצים: נקבל תחום של גווני הצבע האחד של המסך ולא צבעים שונים. מסך צבע עם מתאם מסך 008 טוב למשחקים. אבל חלק מהמשחקים החדשים היום דורשים מסך ₪04 כמינימום. מסך 004 יקר *ותר ממסך מונוכרום. *תרונו הגדול של מסך 004 הוא הצבע, ואין חולק על כך שהצבע יפה ומרשים *ותר מהצגה במסך חד-צבע. חסרונו הגדול של מסך 004 הוא הרזולוציה הנמוכה שלו. כאשר משתמשים בו לעיבוד תמלילים או תכנות, גורמת הרזולוציה הנמוכה לעצבנות ולעייפות יתר של העעיים. ככלל, מומל+ לרכוש מסך מונוכרום או מסך ₪04 ומעלה, ולא מסך 004. מסך ₪084 או משופר *ותר עם כרטיס מתאים עדיפים על מסכי 604 ומונוכרום. מסך ₪04 ומעלה משלב את *תרונות שני המסכים הקודמים: רזולוציה גבוהה בתוספת הצגה בצבעים. חסרונו הגדול של מסך זה הוא המחיר, גם אם מחירם של המסך והמתאם הולכים ויורדים. מסך יבמ/8514 ומסכי רזולוציה גבוהה אחרים הינם הטובים ביותר,אך רוב התכניות הנפוצות אינן תומכות באפשרויות המתוחכמות של מסכים אלה. המחיר שלהם גבוה בהרבה ממחיר מסכי ₪04 ו-008. מתי אם כן דרוש מסך כזה? כאשר מייעדים מחשב כתחנת עבודה גרפית (תס56861 אעסש 165ַת82ת0) ויודעים שהיישומים ש*ופעלו בתחנה תומכים במסך כזה. מסכים מתקדמים אלה משמשים בעיקר לתכניות שרטוט מתקדמות, כמו רוב תכניות השרטוט ההנדסי (042), אשר מצדיקות את המחיר. יש לציין את חסרונו של מסך 8514 ביחס לשאר המסכים מסוג זה: הוא פועל בשיטה של שורות זוגיות ואי-זוגיות לכל תמונה (כמו בטלווזיה), אשר :וצרת הבהוב מסוים על גבי המסך. מסך 8514 מכיל מעבד גרפי המופעל באוסף פקודות מיוחד משלו. 11 נתמך ע"י מספר |מספר רזולוציה מתאם מטך מסוג דואלי, 004 דואלי, 004 +04ם, דואלי, 004 דואלי, 004 דואלי, 004 +04 דואלי, 004 דואלי,004 דואלי, 104. +04 +04 +04 +04 +03 +03 +04 +04 +0004 עסקופ +08 ססקט +₪006 ע6קטפ +00 עסקט5 +000 עפקט5 +₪04 עסקטופ +00 ע6קטפ +04 ע6קט5 +00 עסקטפ +08 עסקט5 +00 עססט5 +08 פססטפ +000 עסקטפ 320*0 320* 0 3600 00 60+ 0 2000 3200 3200 120* 0 200 3200 600*+0 680* 0 60+ 0 60* 0 0 3200 1056 2 1056* 0 0 11880 11882 00 600 8000 1028 00 102%*+8 1028*8 1288 1020*8 0 9 9 2 2 2 .4 6 7 7 פ מּ ס כ סס מס כס סס סס ו הערות: אופני פעולה א0-13₪86 הם אופני פעולה תקניים של יבמ. אופני הפעולה המיוחדים של 704 עס6פט5 ו-₪04 עפסטפ אינם מקיימים בהכרח תאימות מלאה במסכים שונים. השוואת תכונות מסכים 12 7 הוראות לאופני פעולה במסכים 1 פקודת 5ס0ס: מססא₪ פקודה זו מאפשרת מעבר בין אופני הפעולה השונים של מתאם המסך. מתאמי המסך השונים תומכים באופני פעולה שונים, על מנת לשמור על תאימות כלפי תכניות שונות. מתאם מסך 08ם, יכול לפעול גם כמתאם מונוכרום או 668. למשל, הפקודה 0 מפסא תעביר מתאם המסך 0084, ₪04, או 704 לפעולה במצב של מתאם מסך מונוכרוס כתוצאה, המתאם יגיב לתכונות תווים 2%5%62100608 כמתאם מסך מונוכרום. למשל, הפקודה 0 מפסא תחזיר את המתאם להצגה בצבעים על פי תכונות של מתאם מסך צבע. 112 קוכץ תכנית 451.55 קובצ זה הינו תוכנית הפעלה להתקן (עסטצטס 6) המשמשת לתיאום בין תכנית המתבצעת על גבי המחשב האישי, לבין תכניות שפותחו על גבי מחשבים אחרים. במחשב האישי מתאם המסך הוא חלק בלתי נפרד מהמערכת, אך במחשבים בינוניים וגדולים (כדוגמת 04% של דיגיטל) איןו הדבר כך. המחשב תומך במספר גדול של תכניות ומשתמשים וכל משתמש פועל' מולו בעזרת מסוף המכיל מסך, מקלדת, כרטיס מתאם למסך וכרטיס תקשורת לקישור אל המחשב המרוחק. תכנית הרוצה להציג נתוני תווים במסוף המחובר למחשב שולחת אליו את ערכי התווים. כדי לציין את תכונותיהם משתמשים בצירופים של תווי בקרה (06ת56000 ₪560806). התו הראשון הוא תו בקרה מיוחד (₪568086) אשר מסמן למתאם המסך כי יש לפענח את צירוף. התווים שאחרין כתווי הוראות ולבצע את הפעולה המתבקשת מהם (שינוי צבע, חוזק הארה וכו'). תווי הבקרה אינם מוצגים על המסך. התקן הבעלאומי לצירופים השונים של תווי הבקרה הללו נקרא תקן זַפּאג, על שם ועדת התקעה בארה"ב. ליצרנים שונים קיימים צירופים ייחודיים, אך בדרך כלל כל מסוף תומך גם בתקן 51א4. אם יצרן פיתח תוכנה במחשב גדול ורוצה לפתח גירסה עבור המחשב אישי, עליו להתאים את פקודות הבקרה המכוונות למסך. הפקודות המיועדות להצגת נתונים במסוף לא תפעלנה בצורה נכונה על מסך המחשב האישי, מכיון שכל הצגת התווים נעשית דרך התכנית הכתובה ב-8105 80%. תכנית 8105 אינה מכירה את תקן 51א8 ולא מתייחסת לתו הבקרה (₪80806) כתו מיוחד, אלא מציגה אותו ואת כל הבאים אחריו על גבי המסך. לדוגמה, הרצף "7 2 ] 56806" יגרום למחיקת המסך הפועל על פי תקן 1פא8, כמו שפקודת 015 פועלת תחת מערכת ההפעלה 05פ. מפתחי תוכנה שאינם רוצים לשנות את כל פקודות הבקרה למסך מתוך חיסכון בזמן הפיתוח, *כולים להגדיר בקובף 10.5%5קא00 פקודה לטעינת תכנית 5. פא אשר מבקרת את פעולת המסך. היא מאפשרת למחשב האישי להכיר את צירופי הבקרה השונים (06ם19ו560 250806), לבצע אותם ולהציג על המסך את הנתונים בדיוק באופן שהיו מוצגים, אילו היה זה מסוף התומך בתקן 1ַפא2. אם מפעילים תכנית המחייבת. שימוש ב-51א4 צריך להגדיר פקודה זו בקובף 5 5. דא 208 :05=0דע₪פ 13 1.3 גופנים טטנדרטיים (₪8465 00066) מערכת ההפעלה 205 תומכת בהחלפת גופנים תוך כדי פעולה שוטפת. תמיכה זו נועדה לאפשר למשתמשים לפעול עם דפי קוד סטנדרטיים (8805ק 0006), או גופנים של ארצות שונות, אשר כוללים תווים שונים ומבנה שונה של המקלדת. מתאמי מסך 204 ו- 704 כוללים גופנים הצרובים ב-א80 בהתאס לארצ היעד של המוצר. מערכת ההפעלה מאפשרת להגדיר את הגופנים שיוצגו על גבי המסך בהתאם לצירוף הגופנים ופריסת המקלדת האפשרלים לבחירה בכל ארא. פקודות טעינת גופנים מחייבות שימוש במתאם מסך ₪04, או 04/. על מנת להכין את המחשב האישי לשינוי גופנים ולהגדרת המקלדת על המשתמש לבצע הכנות מסוימות כפי שמפורט להלן. קוכץ 6.5+8א0ס0 בקובצ זה יש להגדיר: . קוד "ארצ", אשר זהה לקידומת הארצ במערכת הטלפון הבינלאומית. לארצות שונות צירופי פונטים מיוחדים לתצוגה ולמערך התווים במקלדת, הצגת תאריכים וזמן באופן מסו"ם, הצגת מספרים וכו'. בקוב% 5צ. צהעא600 כלולים ערכים אלה עבור הארצות השונות. * טעינת תכנית הפעלה להתקן (עסט1ע2 60166כ2), אשר מטפלת בשוי גופנים ובהגדרת סוג המסך (כזכור, רק מתאמי מסך 204, 004 ומעלה תומכים בשינוי גופנים). תכנית זו היא התכנית 5צ5. צ1,4ק9דס. % הרצת התכנית אשר טוענת ל-%ה3ּ את כל המידע על האר המבוקשת לצורך פעולה עם שינוי דפים. הגדרות בקוכצי 5צ5. 10תאסס ו-דגם. סמאמסדטה לצורך הדוגמה ניקח את המקרה הבא: גופנים אפשריים עבור ארה"ב הם 437 ו-850, קוד האר הוא 001 וקוד המקלדת הוא 05. בהנחה שמתאם המסך במערכת הינו 08, נשתמש בפקודות הבאות כדי להכין את המערכת לפעולה עם גופנים, או דפי קוד סטנדרטיים (28₪085 0066). מניחים שידוע שהגופן ב-08ת של המתאם הוא 437. לפיכך, בקוב* 10.5%5א600 נכלול את הפקודות הבאות: 1 5 צת דא 6:205600, , 001=צהדאטסל 2) (1, 437, 0)=א00 5צ5. צג, 19 205 : 108>0ש₪ג 3 שאם . 0א90]א5כ: 41.,=0 פאז בקוב+ 41. 4010880 נכלול את הפקודות הבאות: 4 5 תה םעט א5כ:0 ,,05 פצע: 5) (091. 04 205 :0 (850) ) =מת קתע 00202408 :א00 מפסו 14 הסבר: 1) בחירת הארץ, המידע נמצא בקוב% 55. צתזאט60. 2) הגדרת המסך 804. המספר 437 מציין שהגופן הבסיסי ב-0% הינו 437, ו-1 מציין שניתן לטעון גופן אחד נוסף לגופן הקיים ב-א30% של הכרטיס. 3) טעינת המידע הייחודי לארא המוצא. 4 שינוי פריסת המקלדת לפי ארה"ב (ברירת מחדל - לא מחייב). 5) טעינת הגופן הנוסף 850 לזיפרון של המתאם. בשלב זה ניתן לעבור מגופן אחד למשנהו. צורת המעבר בין הגופנים: כדי להציג את הגופן הפעיל יש לרשום את הפקודה 9:0 כדי לעבור לגופן 850 יש לרשום את הפקודה 0 005 מניחים שלא ידוע מהו הגופן ב-308 של המתאם. לפיכך, בקובצ 5צ106.5עא00 נכלול את הפקודות הבאות: 1) 5. צאט 6:2050, , 001=צתצאט00 2) (2, , ₪04)=א00 5צ5. צג.0521521פ : 108=0עטפ 3 מא . 5900 ]א 205 : 0=, 1 דפאד בקובצ+ 241. 80108880 נכלול את הפקודות הבאות: 64 5. פה 0מצמאפסכ:6 ,,05 פצסא 5) (01. 0 205 :0 (437, 850) ) =מתקמתק 000408 :אסס מכסא הסבר: 1 בחירת האר>. המידע נמצא בקובף 5ע5. עתזאט000. 2) הגדרת המסך ג80. המספר 2 מצ"ן שניתן לטעון שנל גופנים לזיכרון המתאם ושלא נשתמש בגופן הקיים ב-30% של הכרטיס. יש לזכור, כי בכל פעם שנבצע 3001 למחשב, המתאם מכניס כברירת מחדל את הגופן הקיים ב-א0ת שלו, ורק הפקודות שנגדיר ישנו זאת. 3) טעינת המידע הייחודי לאר% המוצא. 4) שינוי פריסת המקלדת לפי ארה"ב (ברירת מחדל - לא מחייב). 5) טעינת הגופנים הנוספים 850 ו-437 לזיכרון של המתאם. בשלב זה ניתן לעבור מגופן אחד למשנהו. צורת המעבר: כדי להציג את הגופן הפעיל יש לרשום את הפקודה 0 כדי לעבור לגופן 850 יש לרשום את הפקודה 0 005 כדי לעבור לגופן 437 יש לרשום את הפקודה 77 00 15 במעבר בין גופנים נראה הבזק קצר של המסך. אותיות וסימנים שהוצגו על גבי המסך הווייצוגם שונה בין הגופנים השונים ישתנו (במעבר מגופן 437 ל-850, אותיות העברית יתחלפו באותיות בעלות צורות חסרות משמעות). במערכת ההפעלה 205 כלולים מראש דפי קוד (78₪08 0066) סטנדרטיים אלה: 7 - עבור ארה"ב. 100 - בינלאומי, מתאים לרוב הארצות דוברות אנגלית (אירופה, צפון- אמריקה, דרום אמריקה וכו') 0 - עבור פורטוגל. 3 - עבור צרפת / קנדה. 155 - עבור מדינות סקנדינביה (שבדיה, דנמרק, נורווגיה). דפי קוד אחרים זמינים לפי ארצ היעד של התוכנה. כך למשל בישראל זמין דף קוד 972. 8 גישה לכרטיס המסך דרך תכנית 05ןו8 סח אפשר לכתוב נתונים על המסך באופנים אחדים: א. כתיבה ישירות לכרטיט מתאם המסך. כתיבה בדרך זו הינה המהירה ביותר האפשרית בשילוב עם כתיבה בשפת אסמבלי, אך מחייבת את המתכנת לשלוט בצורה מירבית בכרטיסי החומרה השונים. ב. פסיקת תוכנה הקוראת לתכנית השירות הנמצאת ברכיב 8105 א0ת ומאפשרת להציג נתונים על גבי המסך ולשלוט על פעולת מתאם המסך. פסיקת אס 5 מתרגמת את הפרמטרים השונים שנשלחו אליה לפקודות המכוונות לכרטיס מתאם המסך, ולכן זמן הביצוע ארוך יותר מכתיבה ישירה למתאם. ג. פסיקת תוכנה הקוראת לתכנית שירות של מערכת ההפעלה. מערכת ההפעלה מתרגמת את הנתונים והפרמטרים השונים הנשלחים על ידי התכנית הקוראת לצורה שבה הם צריכים להישלח לפסיקת השירות של 81058 ₪06, מבצעת פסיקת תוכנה וקוראת לתכנית 2105 אסם. משך זמן הביצוע של פסיקת השירות של מערכת ההפעלה ארוך *ותר ממשך זמן הביצוע הישיר דרך תכניות 8105 אסם, משום שיש צורך בתרגום כפול של הנתונים שיש להציג על גבי המסך: תרגום ראשון בתכנית השירות של מערכת ההפעלה 05פ, ותרגום שני על ידי תכנית ₪105 אסם. ד. באמצעות שפת התכנות שבה משתמשים. בשפת אסמבלר יש לבצע כתיבה באחת מהשיטות הראשונות, אך בשפות עיליות כמו פסקל, או 6, ישנם כלים נוחים לכתיבה למסך. חלק מהמהדרים משתמש בתכניות שירות של מערכת ההפעלה על מנת להציג על גבי המסך וחלקם קורא ישירות לתכניות 5 0% מבחינת המתכנת המתחיל, כתיבה בדרך זו היא הנוחה והבטוחה ביותר. בהמשך נציג את השירותים העיקריים שמספקת תכנית השירות של 8108 אסת על מנת להתקשר למתאם המסך, להציג נתונים ולבקר את פעולתו. הגישה לתכנית השירות לטיפול במסך היא באמצעות פסיקת תוכנה 1086%. את הנתונים, או הפרמטרים, לפסיקת השירות יש להעביר באמצעות האוגרים של המעבד. 156 1 פסיקה א1046 של 05ו8 לגישה למסך פסיקה א1086 של 8105 מספקת למתכנת את השירותים שהוא זקוק להם לצורך גישה וניהול המסך. ממשק הפקודות מורה לו מה צריך להכניס לאוגרים השונים 88(‏ ,852 וכו') כד*י לקבל שירות מבוקש. פירוט האוגרים שיש להעביר לפסיקת השירות נמצא תחת הכותרת "בקריאה לפסיקה". כאשר פסיקת השירות מסיימת יאת הפעולה היא מחזירה לתכנית הקוראת ערכים המתארים: קודי שגיאה, פרמטרים מבוקשים וכו'. הערכים המוחזרים מפורטים תחת הכותרת "בחזרה מפסיקה". פונקציות כלליות של א10146 0 - כיוון אופן הפעולה של מתאם מסך (46סא) בקריאה לפסיקה: גא > 0 כיוון אופן פעולה של מתאם המסך. 2 = ערך אשר מציין את אופן הפעולה המבוקש בהתאם לטבלה שלהלן: רזולוציית הצגה שורות א עמודות טקסט טקסט טקסט טקסט גרפיקה גרפיקה גרפיקה טקסט גרפיקה גרפיקה גרפיקה גרפיקה גרפיקה גרפיקה גרפיקה > * א 4 א * א * א א %* ררה רה הר רד "רה "ררה ררה "ררה "הר הר "רה"רה"ר"הה "רה "הרה "רה "רד * ראה טבלת אופני פעולה והשוואת תכונות מסכים. אופני פעולה שונים של מתאמי מסך בחזרה מפסיקה: לא מוחזר ערך כלשהו בגמר פעולת השינול. 127 1 - כיוון הצורה והגודל של הסמן (2ע50עט0) - הסמן מוצג על ידי החומרה באופן פעולה ₪066 6א76 בלבד. - הסמן מוצג תמיד כמרובע שניתן להגדיר את גובהו. בקריאה לפסיקה: 8 > 1 כיון צורה וגודל של הסמן. 1 = מספר שורה ראשונה בתבנית התו שבה יתחיל הסמן. ₪ = מספר השורה בתבנית התו שבה יסתיים הסמן. רוחב הסמן קבוע ובאמצעות פקודה זו ניתן לשלוט על גובהו במסגרת תבנית התו. השורה המירבית האפשרית במטריצת הנקודות של התו שבה יסתיים הסמן תלויה בסוג מתאם המסך ונקבעת על פי הגודל המוקצה לתו בכל סוג מסך. לדוגמה: במתאם מסך מונוכרום, שורה אחרונה אפשרית היא 13. במתאם מסך שורה אחרונה אפשרית היא 7. מספרי השורות מתחילים במספר 0. כרטיס החומרה של המסך הוא האחראי על הבהוב הסמן ואין למשתמש/מתכנת שליטה על כך. בחזרה מפטיקה: לא מוחזר ערך כלשהו באוגרים בגמר השינוי של צורת הסמן. 2 - קביעת מקום הטסמן על גבי המסך בקריאה לפטיקה: א > 2 קביעת מקום הסמן. לאחר פקודה זו הסמן *ופיע במקום אשר נקבע עבורו בפקודה. אפ = מספר דף. פרמטר זה ישים רק במתאמי מסך המאפשרים פעולה על מספר דפים (פרט למתאם 8006 כל מתאמי המסך מאפשרים פעולה על דפי 18%1). הערכים האפשריים עבור אוגר .4 הם 0 עד 7, שהם מספר הדפים האפשרי. לכל דף קיים סמן נפרד שניתן לשלוט על מיקומו. השורה בה *ופיע הסמן (ציר צ). העמודה בה יופיע הסמן (ציר א). הם 0 הפקודה תפעל אך ורק באופן פעולה 1881 של מתאם המסך. הציון של הפינה השמאלית העליונה של המסך הוא 0,0 והציון של הפעה הימנית התחתונה הינו על פי אופן הפעולה הנבחר: 39,24 באופן פעולה של 25א40, או 79,24 באופן פעולה 25א80). בחזרה מפטיקה: לא מוחזר ערך כלשהו באוגרים בסיום הפעולה. 18 3 - קריאה והחזרה של מקום וצורת הסמן בקריאה לפסיקה: ₪8 = 3 החזרה של מקום וצורת הסמן כפי שהוא מופיע על גבי המסך. את = מספר הדף שממנו יש להחזיר את מקום הסמן. לכל דף קיים סמן שניתן לשלוט בו בנפרד. בחזרה מפסיקה: הת = מספר השורה בה (מצא הטמן. םס = מספר העמודה בה נמצא הסמן. ₪ = השורה שבה מתחיל הסמן (צורת הסמן - ראה פקודה 1). = השורה שבה מסתיים הסמן (צורת הסמן - ראה פקודה 1). 4 - קריאה של מיקום עט האור עט אור (ם6ק 6ג11₪) הוא התקן חומרה שניתן לחבר למסך באמצעות התקן מיוחד לטיפול בעט והוא מאפשר לתת פקודות למחשב באמצעות הצמדה של העט למסך והארה. מכשיר זה אינו נפוצ במיוחד, אך תכנית 2105 80% מספקת כלים לטפל בו. בקריאה לפטיקה: א > 4 קרא מיקום עט אור והחזר באוגרים את מיקומו. בחזרה מפסיקה: חא > 0 עט אור אינו פעיל ואין מידע נוסף על מיקומו. 1 המתג בעט האור לחוצ או פעיל ושאר האוגרים מחזירים את מיקומו של העט במסך. את = העמודה במסך שעליה מאיר עט האור (נקודה מסוימת על פי החלוקה הגרפית של המסך). 8% = השורה במסך שעליה מאיר עט האור (נקודה מסוימת על פי החלוקה הגרפית של המסך). םת = עמודת 1א1₪ שאותה מסמן עט האור. את = שורת 1א1₪ שאותה מסמן עט האור. 5 - בחירת דף אקטיבי להצגה על גבי המסך א > 5 בחירת דף עא1₪ מבין הדפים הקיימים כדי שיופיע על המסך. שאר הדפים נסתרים באותו זמן מעיני המשתמש, אך תוכנם אינו נמחק. הדבר מספק למתכנת אפשרות לרשום נתונים בכמה דפים ולהחליף תצוגה במהירות גבוהה ללא כתיבה למתאם. מספר הדף שיוצג על גבי המסך. על פי אופן הפעולה וסוג מתאם המסך. 2, בחזרה מפטיקה: הדף שנבחר *ופיע על גבי המסך. הסמן של דף זה *ופיע במקום שבו היה לאחר הכתיבה האחרונה לדף זה. 119 6 - גלגול המסך המוצג כלפי מעלה 7 - גלגול המסך המוצג כלפי מטה בקריאה לפטיקה: הג 6 גלגל (502011) את תוכן המסך כלפי מעלה. זא > 7 גלגל (011ע502) את תוכן המסך כלפי מטה. > 0 גלגל את כל המסך מעלה/מטה. (תוכן המסך ייעלם). 11 מספר המציין כמה שורות יש לגלגל כלפי מעלה/מטה. = עמודה התחלתית שמאלית של משטח הגלגול. ₪ = שורה התחלתית עליונה של משטח הגלגול. עת = עמודה ימנית תחתונה של משטח הגלגול. א = שורה תחתונה של משטח הגלגול. זחזם = מציין מה תהיה התכונה של תוכן החלון שיתרוקן/יגולגל. הסבר: ערכי האוגרים 0% ו-אפ משמשים להגדרת" החלון שיש לגלגל כלפי מעלה/מטה. השורות שמתחת לחלון יעלו/ירהו כלפי מעלה/מטה ומתחת/מעל. ייכנס תוכן ריק (ערך א2016). הצבע והתכונות של כל תו שייכנס נקבעים על פי ערכו של אוגר אם. פקודת הגלגול שימושית בעיקר כשרוצים ליצור חלונות ולאפשר גלגול אך ורק של החלון ולא של כל המסך. ב( - החזרת אופן פעולה של מתאם המסך בקריאה לפטיקה: זה = 016% החזר את אופן הפעולה הנוכחי שבו נמצא מתאם המסך. בחזרה מפטיקה; 1 = אופן הפעולה של מתאם המסך (ראה את הפקודה 0 כדי לכוון את אופן הפעולה של מתאם המסך). מספר עמודות על גבי המסך. מספר הדף המוצג על גבי המסך. הג כ פונקציות לטיפול בתווים של פסיקת 10186 הפקודות הבאות תפעלנה בצורה מלאה וללא תוספות רק באופן פעולה דאמ אם המתאם נמצא באופן גרפי, פסיקות אלו תפעלנה בצורה חלקית. כדי לשפר מצב זה קיימת פסיקה 1ע1 וכדי לטפל בה היעזר בספר: 1681תת160 059 6 8 - החזרת ערך התו ותכונתו ממסך בקריאה לפסיקה: חא > 8 החזר את ערך התו מהמקום שבו מופיע הסמן בדף המבוקש ואת התכונה שבה הוא מוצג. לכל תו במתאם המסך מוקצים שנפ בתים: אחד עבור ערך התו ואחד עבור התכונה. מספר הדף המבוקש בפקודה. חפ 10 בחזרה מפסיקה: 1 = ערך 1 של התו שנמצא במקום שהסמן מצביע עליו. 1 = התכונה המלווה את התו. 9 - כתיבה של התו והתכונה שבה יוצג, במקום שבו נמצא הסמן בדף המבוקש בקריאה לפטיקה: זה 9 כתוב את התו הנמצא באוגר 4. ,1 = ערך 45011 של התו שיש להציג. 2 = תכונת התו שיש להציג. את = מספר הדף שבו *יכתב התו. אס = מספר הפעמים שיש לחזור על פעולת הכתיבה. בחזרה מפסיקה: בגמר הכתיבה הסמן יהיה לאחר התו האחרון שנכתב. אוגר 0% שימושי כאשר רוצים לכתוב תו זהה מספר פעמים. במקרה זה קוראים לתכנית פעם אחת ומשנים את ערכו של אוגר 0% בהתאם. כתיבה יחידה חוסכת זמן גישה לתכנית 5 ומאיצה את ביצוע התכנית. - כתיבת תו במקום שבו נמצא הסמן בדף מבוקש בקריאה לפסיקה: 1 = א0416 כתוב את התו במקום שבו נמצא הסמן מבלי לשנות את התכונה השייכת לתו המוצג. 1 = ערך התו שיש לכתוב למסך. את = מספר דף בו יש לכתוב. א = כמה תווים יש לכתוב. בחזרה מפסיקה: בסיום הכתיבה, הסמן יוצב לאחר התו האחרון שנכתב. אוגר 0% שימושי כאשר רוצים לכתוב תו זהה מספר פעמים. במקרה זה קוראים לתכנית השירות פעם אחת בלבד ומשנים את אוגר 0% בהתאם. כתיבה *חידה חוסכת זמן גישה לתכנית 8105 ומאיצה את ביצוע התכנית. 3 - כתיבת מחרוזת למסך בקריאה לפסיקה: 1 = א1386 כתוב מחרוזת (שת1ע56) למסך. הפקודה שימושית כאשר רוצים לכתוב למסך הודעה או סדרה של תווים שונים זה מזה. 0 = 0, 1 המחרוזת מורכבת מתווים בלבד, התכונה שלהם רשומה באוגר ,1 אם ערכו של אוגר 42 הוא 1, בגמר כתיבה הסמן *עמוד לאחר התו האחרון של המחרוזת. אם ערכו של אוגר .41 הוא 0, הסמן לא יזוז ממקומו. 2, 83 המחרוזת מורכבת מאוסף של תווים ותכונות: בית ראשון מייצג את ערך התו ובית שני מייצג התכונה שלו, בית שלישי מייצג ערך תו שני ובית רביעי את התכונה שלו וכו'. כל תו 11 הפ 0% אם ספ סם יירשם על גבי המסך על פי התכונהּ המלווה אותו. אם 41/=2, הסמן יישאר במקומו ולא *זוז כתוצאה מהפקודה. אם 41=3 הסמן יוצב לאחר התו האחרון שנכתב. משמעות התווים 08, קם, גד היא כתווי בקרה למסך. תכנית 5 תתייחס אליהם כתווי בקרה, תבצע את הפקודה המיוצגת על ידם, ולא תציג אותם על המסך: הערך 08 *ורה לסמן לחזור לתחילת שורה, הערך 1/8 יגרום שהסמן ירד שורה והערך 8 יגרום לתזוזת הסמן לנקודת העצירה הבאה במסך (לפי כיוון השפה). מספר הדף שבו יש לכתוב את המחרוזת. אורך המחרוזת. מספר שורה ועמודה לתחילת כתיבה. כתובת המקטע (40820658 %6ת908₪0) שבו נמצאת המחרוזת. כתובת ההיסט (0+9886%6) של המחרוזת במקטע. פונקציות לטיפול כגרפיקה של פסיקת א1016 8 - קביעת צבע משטח העבודה (116%66ה8ק) בקריאה לפסיקה: הג חפ 20 68 קבע את צבע משטח העבודה על גבי המסך. משטח העבודה קובע את הרכב. הצבעים המופיעים על גבי המסך מכיון שכל צבע הנכתב על המסך יעורבב עם צבע המשטח והצבע המתקבל *היה שילוב של צבע הנקודה וצבע המשטח. כיווו צבע הרקע וגבולות משטח העבודה. כיווו צבע המשטח. מספר הצבע שבו יש להשתמש למשטח, או לגבולות. 0 - סימון נקודה (61א1ק) בקריאה לפסיקה: הג 1 112 06% כתיבת נקודה במקום המבוקש על גבי המסך ובצבע המבוקש. 7 הצבע בו תופיע הנקודה. כתיבה מחדש של הנקודה תמחק את הנקודה הנמצאת במקום שבו יש לכתוב את הנקודה החדשה. 6 הנקודה תיכתב במקום המבוקש על ידי ביצוע פעולת 08א בין צבע הנקודה החדשה לבין צבע הנקודה המטומנת באותו מקום על המסך, פעולת 08א שימושית כאשר רוצים לצייר דמות על המסך ולהניע אותה, מבלי למחוק את הציור שנמצא מתחתיה. לדוגמה: צבע נקודה | צבע נקודה צבע הנקודה קודמת חדשה לאחר כתיבה 9 9 9 9 1 1 1 0 1 1 1 9 0% = מספר העמודה על גבי המסך (קואורדינטה א). את = מספר השורה על גבי המסך (קואורדינטה +). 2 - החזרת צבע נקודה במסך בקריאה לפסיקה: 1 = א0286 קרא את צבע הנקודה מהמקום המבוקש על גבי המסך. 0% = מספר עמודה במסך (קואורדינטה א). אפ = מספר השורה במסך (קואורדינטה +). את = מספר הדף. בחזרה מפסיקה: 1 = צבע הנקודה המבוקשת. 13 2 המקלדת במחשב המקלדת (לוח מקשים - 806ססע6א) הינה הממשק המרכזי בין המשתמש לבין המחשב האישי. היא מאפשרת למשתמש להתקשר אל המחשב כדי לתת לו הוראות וכדי להרי> בו תכניות שונות. הממשק בין המקלדת לבין המחשב נראה פשוט ומובן מאליו, אך התהליך שבין לחיצה על מקש כלשהו בלוח לבין הצגתו של התו התואם על המסך אינו פשוט. המקלדת מתחברת אל הלוח הראשי של המחשב באמצעות פתיל המחובר בדרך כלל מצידו האחורי. פתיל זה מזין את המקלדת מתח הדרוש לפעולתה ומאפשר את התקשורת בינה לבין המחשב. הנתונים הנשלחים מהמקלדת אל המחשב, גורמים להפעלת מנגנון פסיקה: פסיקת חומרה 1261 בבקר הפסיקות; פסיקה א986 במערכת המחשב. מנגנון הפסיקה מבקש מהמחשב, כמו בכל פסיקה אחרת, להפסיק את פעולתו לצורך טיפול באירוע חריג, במקרה זה - קבלת הנתונים מהמקלדת. הנתונים המתקבלים הם על מצב המקשים - איזה מקש נלח ואיזה מקש שוחרר. התקשורת בין המקלדת לבין המחשב היא תקשורת טורית. כלומר, הנתונים זורמים למחשב סיבית אחר סיבית, 8 סיביות לכל תו מוקש. בסיום ההקשה של כל תו משודרת למחשב סיבית לגילוי שגיאות (ע16ע28), המאפשרת לו לבדוק אם הנתון שנקלט הינו תקין (ראה הסברים על מנגנון ץ16ע8ק בהמשך, בסעיף תקשורת טורית). במקלדת קיים מעבד נוסף השולט על פעולתה ומאפשר למחשב להתקשר אליה. המחשב יכול לבקש ממעבד המקלדת שירותים שונים, כגון שליטה על מהירות הדפסה (במחשבי 41 ומעלה בלבד), אתחול (36500) של המקלדת, אפשור/חסימה (2158016/ 16סחם) של המקשים, שליחה מחדש של תו שהתקבל שגוי ועוד. בתהליך 8001 מבקש המחשב מהמקלדת לבדוק את עצמה ולהודיע אם מתגלית תקלה כלשהי. בשלב הבדיקה, אם מקש כלשהו לחוץ מסיבה של תקלה או במכוון, הדבר יגרום להודעת שגיאה, כי המשמעות הקבועה היא "תקלה". כל פקודה הנשלחת מהמחשב למקלדת מחייבת אותה לשלוח אישור קבלה בתוך פרק זמן נתון. חוסר תגובה של המקלדת לפקודה שנשלחה אליה מזוהית כתקלה. 1 ההקשה וקליטת ערך המקש המעבד של המקלדת סורק כל הזמן את הלוח כדי לבדוק אם נלחצ מקש כלשהו. המעבד מזהה מקש שנלח ושולח למחשב מידע על כך. הצירוף הבינארי הנשלח מהמקלדת אינו הצירוף המתאים לתו על פי טבלת 45011 (68%%ת558 ת168עסםה 6שמהתסעססת1 ת0ס1)השעס+ת1 05ס? 6). מידע זה הוא קוד סריקה (ת568 6), אשר מציין את מיקומו של המקש שנלחף במערך המקשים על פני הלוח. כלומר, המקשים ממוספרים על פי מיקומם ולא על פי הצירוף המתאים להם בטבלת 45011. לחיצה על מקש גורמת לשליחת הודעה למחשב כי המקש נלחצ, ושחרורו יגרום לשליחת קוד הסריקה עם הודעה שהוא שוחרר. במחשבי 41 ומעלה מבחין המחשב בקוד השחרור על ידי זיהוי קידומת מתאימה לפני קוד הסריקה של המקש שפירושה: "שוחרר המקש שקוד הטריקה שלו מוצג כאן". במחשבי 1א, המספרים בתחוםס א0-7986 הם קודי סריקה של מקש שנלח>. תוספת של א80116 לקוד מסמן 14 מקש משוחרר. לפיכך, הצירוף 016% מודיע למחשב שנלחף מקש שקוד הסריקה שלו 1, והצירוף א8186 מודיע למחשב כי המקש שקוד הסריקה שלו 1 שוחרר. כאשר מקש לחו באופן רצוף, ממשיך לוח המקשים לשלוח את קוד הסריקה שלו למחשב באופן רצוף. הזמן שבין הלחיצה הרצופה על המקש לבין התחלת שליחת קודים רציפים של אותו מקש למחשב, נקרא זמן השהיה (11₪6 2618). הזמן החולף בין קוד רצוף אחד לשני, נקרא קצב הקלדה (3866 10ס8מססע1). שני פרמטרים אלה קבועים מראש במחשבי 1א. במערכות 47 ומעלה ניתן לשלוט על שני פרמטרים אלה בעזרת פקודת 8008 בגירסה 4.0 ומעלה של מערכת ההפעלה 58. כאשר שני מקשים נלחצים בו זמנית, המקש האחרון שנלח% הוא זה אשר ישודר בצורה רציפה למחשב (רק אם השארנו אותו לחו+ באופן קבוע). 2 התקשורת בין המקלדת לבין המחשב המקלדת משדרת למחשב את קוד הסריקה (0088 מ568) בצורה טורית, כמטגרת מידע, כפי שמוסבר בסעיף תקשורת אסינכרונית. אם המחשב אינו מגיב לבקשת השירות של המקלדת, היא שומרת את זיהוי המקשים שנלחצו עד אשר המחשב יתן אישור לשליחתם. במקלדת ישנו ז'כרון המאפשר לשמור עד 14 לחיצות מקשים. כאשר המחשב קולט את המקשים הוא מעביר נתונים אלה אל זיכרון את השמור למטרה זו. || 5ב מכ סיבית סיביות נתונים לקוד סריקה . סיבית סיום 8 80₪ התחלה (1) (0) סיבית זוגיות (צס1עפק) ציר הזמן << שידור מסגרת מידע מהמקלדת למחשב 43 זיהוי של המקש בתכנית 8105 אס תהליך הקליטה של קוד הטריקה מהמקלדת מורכב מבקשת שירות של המקלדת ותגובה לבקשה זו. בקשת השירות מהמקלדת יוצרת במחשב פסיקת חומרה מספר 9 המחשב מקצה בזיכרון 34% מקום עבור נתוני המקלדת שבו אפשר לשמור בתור עד 14 קודי סריקה (תווים). הקשה של למעלה מ-14 מקשים לפני שמערכת ההפעלה סיימה לבצע תכנית קודמת, תגרום להשמעת צפצוף של המחשב המציין כי המקום המוקצה מלא ואין באפשרותו לקבל מקשים נוספים. כאשר הנתון נקלט מלוח המקשים, תכנית 8105 80% המטפלת בפסיקת המקלדת מתחילה להתבצע ומבררת איזה מקש נלח% ורושמת זאת בזיכרון 4%ת, במקום 15 שהוקצה לנתוני המקלדת., היא מתרגמת את ערך קוד הסריקה שמתקבל לקוד 1 של המקש, כי קוד הסריקה אינו מובן כתו. נתאר עתה את השלבים: בשלב ראשון, תכנית 8105 מבררת אם המקש שנלחץ הוא אחד המקשים בעלי תפקיד או משמעות מיוחדים. כידוע, מקשי 196ת5, 60621, 16 משנים את משמעות המקש אשר (לחץ יחד איתם. התכנית מסמנת לעצמה את מצב המקשים האלה (ראה טבלה בנספח). בשלב הבא מזהה תכנית 8105 אם המקש הנלחץ הוא אחד ממקשי הבקרה המשניים, שיש להס פעולה נגדית בכל לחיצה עליהם: מקשי 35, 100% מטא, 100% 011ע50, 0825. היא מסמנת את מצבם במקום מיוחד בזיכרון 84%. בשלב הבא מנסה תכנית 8105 לתת משמעות למקש הנלחצ על ידי תרגום של קוד הסריקה שלו לקוד 85011. קוד 45011 וקוד הסריקה נשמרים בזיכרון 34% של המחשב האישי במקום המיועד למקלדת. אפשרות גישה למקלדת ניתנת למתכנת על ידי תכנית 8105 80% באמצעות פסיקת תוכנה מספר א1686. פסיקת שירות זו מאפשרת לברר את מצב מקשי הבקרה השונים, לברר אם מקש כלשהו נלחצ וערכו נשמר בתור וגם לקרוא מקש מהתור (ראה תכנית דוגמה לבדיקת מצב מקשי בקרה בנספח תכניות הדוגמה). שירותי פסיקת השירות מתוארים בהמשך. בלחיצה על מקש פונקציה במקלדת, כמו 12ע-1ע, שמסע, 0 286 וכו', תחזיר תכנית 8105 30% את הערך 0 בטבלת ד כקוד 45011 של המקש שנלח%> ואת קוד הסריקה שלו. תכנית השירות של מערכת ההפעלה (או שפות התכנות השונות) מתרגמת את קוד הסריקה למקש פונקציה מתאים ומאפשרת לתכנית לזהות אותו (תכנית דוגמה ניתן למצוא בנספח תכניות הדוגמה). 4 מקלדת דא ומקלדת זג ומעלה במחשב 20 המבוסס על מעבד 8088 הגישה אל המקלדת נעשית באמצעות כתיבת נתון לרכיב הכניסות - 6ע0סת (8255) המחובר לאוגר הזזה טורי. אוגר זה שולח את הנתון למקלדת בצורה טורית. במחשבי 81 החיבור מתוחכם *ותר ונעשה דרך מיקרו בקר (מעבד 8042) הנמצא על הלוח הראשי במחשב ואחרא:? על התקשורת הטורית למקלדת וממנה. חיבור המקלדת דרך הבקר גמיש יותר מהחיבור במחשבי 1א, כי הוא מאפשר להרחיב את אפשרויות השימוש במקלדת. שינויים בתקשורת למקלדת נעשים במקרה זה בתוכנה, ללא שינויי חומרה כלשהם במערכת. חיבורי החומרה בין המקלדת למחשב זהים במחשבים השונים (מלבד 05/2) ולכן מבנה הפתיל והמחבר לקישור המקלדת למחשב זהים. על מנת להסב את המקלדת מצורת פעולה המתאימה למחשבי א לצורת פעולה המתאימה למחשבי 1, קיים בתחתיתה מתג, שבאמצעותו ניתן לשנות את צורת הפעולה (רק בלוחות מקשים המאפשרים זאת). ממשק התוכנה של מחשבי 81 מורכב יותר ויכול לשלוט על זמן ההשהיה ועל קצב ההקשה של התווים (11₪6 צ618%כ ו-38066 170608616 בהתאמה). 116 זיכרון אגת פס רכיב 8255 אוגר הזזה אל המכיל תור המשמש ממיר ממידע |< של מידע 6 |כאוגר מידע טורי למקביל| המקלדת מהמקלדת למקלדת ולהיפך מערכת ערוצי המחשב התקשורת למקלדת במחשבי 26 זיכרון אגת ]פס בקר 8082 אל ומ- המכיל תור מנהל את כל | ל-------6 של מידע 6 ומעלה ההתקשרות עם| המקלדת מהמקלדת המקלדת מערכת ערוצ: המחשב התקשורת למקלדת במחשבי 47 5 משמעות התווים במחשב משמעות התווים המועברים ביןו המקלדת לבין המחשב חורגת מהתחום הצר של תקשורת בין שתי *חידות אלו. נסביר זאת עתה בהרחבה ואת השימוש נלמד בהמשך הפרק. קובצ, תכנית או אוסף נתונים כלשהו מורכב מתווים. כל קוב מורכב מנתונים ברוחב התלוי באופי הנתונים השמורים בו. לדוגמה, בקובצ המכיל נתונים מסוג מלה (6עסש) כל נתון הוא ברוחב של 16 סיביות. בקובצ המכיל תכנית בשפת מכונה כל נתון הוא פקודה למעבד, אשר הרוחב שלה משתנה בין 8 ל-64 סיביות לפי סוג הפקודה, בקובצ המכיל טקסט, כל נתון בקובצ הוא ברוחב 8 סיביות. 8 סיביות הוא מספר "קסם". סוגים רבים של נתונים הם ברוחב 8 סיביות והם נפוצים במערכות תקשורת רבות, הן מקביליות והן טוריות. לנתון ניתן להתייחס במספר דרכים, על פי ההגדרה בתקנים: *+ בית (סִ6צָ): ערך מספר* חיובי שלם בתחום 0 עד 255. * מספר שלם קצר (ע66₪0ם1 6עסת5): ערך מספרי שלם 127- עד 128. * תו טקסט (ת8086%66ת0): התייחסות על פי הערכים בטבלת 45011. שני הסוגים הראשונים הם מספרים פשוטים, בינאריים. הטקסט מורכב *ותר ומבוסס על תקן 45011 שהוא התקן הנפוצ ביותר כיום. מן הראו* לציין שישנס תקנים אחרים, בעיקר למחשבים גדולים (למשל תקן 6דפסם). 117 בהתייחסות לתווי טקסט, נחלק את טבלת 45011 לשלושה תחומים: *‏ 0-31 ערכים עבור תווי בקרה. * 832-127 ערכים עבור תווי טקסט רגילים. * 127-255 ערכים עבור תווי טקסט עליונים. קבוצת התווים העליונים מתחלקת על פי הפירוט הבא: * 128-168 תווים עבור שפה שנייה (עברית, ערבית וכו'). * 169-255 תווי*ם גרפיים (עבור טבלאות וכו'). בתוך קוב *כולים להופיע תווים בכל ערך שהוא. בקובצי טקסט קיימת משמעות מיוחדת לתווי הבקרה, אשר שלושה מהם מובנים על ידי מרבית ההתקנים: * ערך 10 מסומן כ-א או 1₪, אשר מודיע להתקן להתקדם שורה. * ערך 13 מסומן כ-08 ומודיע להתקן לחזור לתחילת השורה. * ערך 26 מסומן כ-08 ומודיע להתקן שזהו סוף טקסט. כאשר רוצים להסתיר ממשתמש חלק של קובא טקסט, ניתן להכניס את הערך 26 במקום שממנו רוצים להסתיר. תכניות תקניות להצגת טקסט או לעריכת קובצי טקסט, *ציגו את הקוב רק עד למקום בו קיים ערך זה, ולא *>ציגו את המשכו. התקנים שונים מתייחסים לתווי בקרה הנשלחים אליהם באופן שונה. כך למשל, * תו שערכו 13 (08) מדפסת - החזרת הראש הכותב לתחילת השורה. מסך דרך 8105 - החזרת הסמן לתחילת השורה במסך. מסך בכתיבה ישירה - נכתב תו שצורתו תו מוסיקלי. * תו שערכו 7 (0811) מדפסת - לא תבצע דבר. מסך דרך 8105 - נשמע צפצוף קצר של הרמקול במחשב. מסך בכתיבה ישירה - נכתב תו שצורתו עיגול מלא. כאשר משדרים קבצים דרך רשתות תקשורת, קיימת בעיה הנובעת מכך שאין תקן אחיד. בחלק מהרשתות יש שקיפות (עסחסעהספת8ע7) מלאה לתווים המועברים דרכן, כלומר כל תו שנשלח מצד אחד מתקבל בצד השני ללא שינו*ים מבלי להתייחס לתוכנו. | לעומת זאת, קיימות רשתות שאען מעבירות תווים עליונים, או שהן משתמשות בתווי הבקרה. כלומר, רשתות אלו אינן שקופות לנתונים ושימוש בתווי בקרה או תווים עליונים עלול לשבש את התקשורת. בנספח מוצגות טבלאות 85011 תקני, טבלאות 845011 הכוללות שפה שנייה עברית וטבלה של תווי בקרה. כאשר כותבים תכניות תקשורת או ממשק להתקנים שונים רצוי להכיר את תווי הבקרה, או לפחות את החשובים שבהם. תכנית 8105 מאפשרת לשלוח צירופים מיוחדים מהמקלדת למחשב במספר דרכים המקובלות גם במחשבים שאינם תואמי יבמ. 18 6 צירופים מיוחדים של מקשים התכנית המטפלת בקליטת נתונים מהמקלדת מטפלת בצורה שונה בצירופי מקשים בעלי משמעות מיוחדת. צירופים אלה אינם ניתנים לקריאה כקלט רגיל על ידי התכנית. לחיצה על מקש 0621 ואחר כך על אחת מאותיות האנגלית 4-2: 1 + 2 תחזיר את הערך 1. 1 + 8 תחזיר את הערך 2. 1 + 6 תחזיר את הערך 3. עד 1 + 2 תחזיר את הערך 26. * לחיצה רגילה על ₪562 תחזיר את הערך 13 (08). * לחיצה על 0691 + עססמם תחזיר את הערך 10 (עע). ‏ צירוף המקשים 061+ז0+ו41 הצירוף ‏ 416+0%521+261 הוא בעל משמעות מיוחדת. כאשר תכנית הטיפול במקלדת מזהה צירוף זה, היא גורמת לתהליך 8001 של המחשב: איפוס בתוכנה של מערכת המחשב, ולא 38866 בחומרה. באתחול תוכנה של המערכת לא מבוצעים כל שלבי בדיקת החומרה, אלא רק שלבי טעינה של מערכת ההפעלה 5. פרק הזמן הנדרש לטעינת מערכת ההפעלה בצורה זו מהיר *ותר מתהליך 017 בחומרה. צירוף מקשים זה מושג על *די לחיצה על מקש 416, וכשהוא לחוף - גם לחיצה על מקש 0621, וכאשר שניהם לחוצים, הוספה של לחיצה על 61כ. כך שבמצב הסופי נקבל 0621+261+41% לחוצים ביחד. סדר הלחיצה, ברוב המחשבים, חייב להישמר בדיוק כך, אחרת הצירוף נחשב לצירוף אחר. צירוף המקשים וו ומקשי 80קע6א סוזסוחטא במצב זה מאפשרת תכנית 8105 למשתמש להכניס את הצירופים השונים של טבלת 1 על פי ערכם המספרי. הקשה רגילה על המקלדת אינה מאפשרת להכניט כקלט את כל צירופי טבלת 45011, אלא רק את מקצתם. לדוגמה, הקשה על 416 ועל הספרות הבונות את המספר 219 תשלח למחשב את הסימן שמספרו בטבלת 1 הוא 219. סימן זה הוא ריבוע מלא. צירוף מקשים זה מושג על :די לחיצה על מקש 416, וכשמקש זה לחו% הוספה של לחיצה על מקש כלשהו מלוח המקשים המספרי הנמצא בצד ימין של המקלדת. לאחר סיום הקשת המספר יש לשחרר את מקש 416, כדי שהתו *ישלח למחשב. צירוף המקשים ₪150+1ח5, .או מקש ח65ז50 וחוזק צירוף מקשים זה מפורש על ידי התכנית הקוראת מהמקלדת כבקשה להדפסת מסך. התכנית תבצע פסיקת תוכנה מספר 5, אשר תדפיס את תוכן המסך על המדפסת (ע000 8826 של המסך). 1339 צירוף מקשים זה מושג על ידי לחיצה על מקש 5156 וכשהוא לחוץ, הוספה של לחיצה על מקש 56ספק. יש מקלדות שבהן אין צורך ללחוצ על מקש 50156, אלא על מקש ת60ע502 טתצפק בלבד. כאשר המחשב נמצא במצב גרפי ומעוניינים להדפיס את המסך בצורה גרפית, לא נוכל לבצע זאת בעזרת תכנית שירות מספר 5 של 2105. בכדי להדפיס מסך גרפי, יש לבצע תחילה את התכנית 02800108 של מערכת ההפעלה (פקודה חיצונית). תכנית זו נטענת כתכנית 158, מחליפה את פסיקת שירות מספר 5 של 3105 ומאפשרת הדפסת מסכים גרפיים. תכנית 02802108 מגירסה 4 של 205 מאפשרת להדפיס גם מסכים גרפים מתקדמים *ותר כמו מסכי ₪04 ומעלה. בגירסאות נמוכות :ותר של מערכת ההפעלה 205 לא ניתן להדפיס תוכן מסך גרפי 808 ומעלה באמצעות לחיצה על 6+ צורוף המקשים א69זם+וזוס צירוף מקשים זה גורם לפסיקה בפעולת התכנית. הצירוף מושג על ידי לחיצה על מקש 0601 וכשהוא לחו>, הוספה של לחיצה על מקש 8568%. כאשר נלח% צירוף מקשים 0021+22068%, תוכנת 2105 של לוח המקשים קוראת לפסיקת שירות מספר א1846%. תכנית *כולה לחסום את הפסיקה הזו, לבצע שגרה מיוחדת לטיפול בצירוף מקשים 1+8208%ע06, או לאפשר (16סְהח5) פסיקה. תכנית המאפשרת את הפטיקה הזו ומזהה צירוף זה, תסיים את פעולתה באמצע ותחזור למערכת ההפעלה. ניתן להגדיר שגרה מיוחדת שתתבצע כאשר המשתמש *קיש 0621+8208%. לשם כך צריך לעדכן בווקטור פסיקת א1886 את כתובת השגרה המטפלת בצירוף המקשים. השגרה יכולה לשמור מידע על מצב המערכת והאוגרים לפני חזרה למערכת ההפעלה. לחיצה על צירוף זה וטיפול לא נכון בפסיקה, עלולים לגרום לאובדן מידע של התכנית. 110 7 שימוש בפסיקות 5סופ לצורך עבודה 41 פכקודות לכל סוגי המקלדות -- פסיקת 8105 1640 0) קריאת תו מהמקלדת בקריאה לפטיקה: 8 = 0 החזר את התו הנמצא בראש התור במקלדת לאוגר .4. החזר את קוד הסריקה של המקש לאוגר 811. בחזרה מהפסיקה: 1 = ערך 89011 של המקש יימצא באוגר זה, או הערך 0 אם המקש הוא מקש פונקציה. 8 = קוד הסריקה (0066 ם568) של המקש. 1) בירור מצב התור במקלדת (האם נלחף מקש כלשהו?) בקריאה לפטיקה: ₪8 = 1 בדוק את מצב התור במקלדת והחזר 0 בדגל האפס (0ע26), אם מקש כלשהו מחכה בתור. הדבר שימושי במשחקים למיניהם. התכנית ממשיכה בביצוע עד שיילח% מקש כלשהו. בחזרה מפסיקה: 8 = אם תוכן דגל האפס הוא 0, ישנו מקש בתור של המקלדת המחכה לקריאה מהמקלדת. אם תוכן דגל האפס שונה מ-0, אין מקש המחכה בתור. 2 1 = כמו הפונקציה 0. 2) בירור מצב מקשי הבקרה במקלדת בקריאה לפסיקה: 8 = 2 החזר את מצב מקשי הבקרה המתאימים באוגר .41. בחזרה מפסיקה: 1 = מכיל את מצב מקשי הבקרה על פי הפרוט הבא: סיבית משמעות (1 משמעותו מקש לחו>ף) מקש 5126 י*מגנ: מקש %+1ת5 שמאל: מקש 0601 (ימני או שמאלי) מקש 416 (ימני או שמאלי) מקש 106% 502011 מקש א1.06% שטא מקש 106% 0805 מקש פת1 3 א = תו נ (תכנית דוגמה לטיפול במקשי בקרה נמצאת בנספח) 11 2 פקודות למקלדות מורחבות בלבד -- פסיקת 8105 16116 הפקודות הבאות תפעלנה רק בלוח מקשים מורחב (00826ע6 6מפתתת) הנמצא במערכות 81 ומעלה ולא בלוח מקשים רגיל. בהמשך מוסבר תהליך הזיהוי אם זוהי מקלדת מורחבת או לא. 3) קבע קצב עבודה של המקלדת בקריאה לפטיקה: = > 3 קבע זמן השהיה (צ2618) עד לזיהוי לחיצה רצופה על מקש. קבע קצב הקשה (866), או זמן המתנה בין מקש למקש בשידור רצוף. קבע השהיה וקצב שידור. המתנה של 0.25 שנייה עד לזיהוי לחיצה רצופה. המתנה של 0.50 שנייה עד לזיהוי לחיצה רצופה. המתנה של 0.75 שנייה עד לזיהוי לחיצה רצופה. המתנה של 1.00 שנייה עד לזיהוי לחיצה רצופה. -0 זמו המתנה בין שליחת מצירוף אחד לשני בלחיצה רצופה. ערך 0 יתן את הקצב הגבוה ביותר, ערך א16ע1 יתן את הקצב הנמוך ביותר. 1 = חס וש שש - זכ בצ' ו 5) כתוב ערך מקש למקלדת בקריאה לפסיקה: ה = 5 כתוב ערך למקלדת. במקלדת ישנו תור המכיל 16 כניסות למקשים שנלחצו. ניתן באמצעות פסיקה זאת לשלוח מקשים לתכנית. 2 = ערך התו לפי 45011. ₪ = קוד הסריקה של המקש. בחזרה מפסיקה: > 1 התור במקלדת מלא. 9 1 התו נכתב בהצלחה למקלדת. 10) קריאת תו מהמקלדת בקריאה לפסיקה: 8 = א1086 החזר את התו הנמצא בראש התור במקלדת לאוגר ,4, החזר את קוד הסריקה של המקש לאוגר ₪11. בחזרה מפסיקה: 1 = ערך 85011 של המקש יימצא בתוך האוגר או הערך 0 אם המקש הוא ‏ מקש פונקציה. זז = קוד הסריקה של המקש. ההבדל בין תכנית שירות זו לבין תכנית שירות 0 הוא ביכולת המקלדת להבחין בין מקשי 41%, 0921 ו-15%ם5 הימני והשמאלי. 1412 1) בירור מצב התור במקלדת (האם נלחצ מקש כלשהו?) בקריאה לפסיקה: 8 = א1180 בדוק את מצב התור במקלדת והחזר 0 בדגל האפס (0ע26) אם יש מקש כלשהו המחכה בתור. שימושי במשחקים למיניהם. המשך בביצוע התכנית עד שיילח מקש. בחזרה מפסיקה: 8 = תוכן דגל האפס 0, ישנו מקש בתור המקלדת המחכה לקריאה. אם תוכן דגל האפס שונה מ-0, אין מקש המחכה בתור. 4 = כמו בפונקציה 0 ההבדל בין תכנית שירות זו לבין תכנית שירות 1 הוא ביכולת המקלדת להבחין בין מקשי 41%6, 0621 ו-%6+1ת5 הימני והשמאלי. 2) בירור מצב מקשי בקרה במקלדת בקריאה לפטיקה: 1 = א1286 החזר את מצב מקשי הבקרה המתאימים באוגרים 4 ו-48. בחזרה מפסיקה: 1 = מצב מקשי הבקרה על פי הפירוט הבא: סיבית | משמעות (1 משמעותו מקש לחו>). מקש 1+6ת5 ימנ'. מקש 1+6צת5 שמאלי. מקש 0621 (*מני או שמאלי). מקש 41%6‏ (ימני או שמאל'י). מקש 100% 562011 מאופשר (168סהַת80). מקש 106% שטא מאופשר. מקש 206% 08059 מאופשר. מקש פת1 השתנה מאז הפעם הקודמת. כ = ₪ יש .ו ד זה = ערכי מקשי הבקרה הבאים: (1 משמעותו מקש לחוץ) מקש 0521 שמאלי. מקש 41% שמאלי. מקש 0021 ימנ'י. מקש 416 ימנ'. מקש 106% 011ע50. מקש 106% שטא. מקש 200% 0805. מקש 5%04ע5. פ ₪ ₪ = תו דר 13 43 זיהוי סוג המקלדת על מנת לזהות איזה סוג מקלדת קשור למחשב, צריך לפעול כך: - השתמש בפונקציה 5 בכדי לרשום ללוח המקשים. כתוב למקלדת את הערכים א16 348 כערך מקש, א₪6 55 כקוד סריקה. כתוב למקלדת את הערכים 86% 55 כערך מקש, א16 42 כקוד סריקה. - השתמש בפונקציה א1086 בפסיקה א1686 בכדי לקרוא מקשים אלה מהמקלדת. אם קראת את שני המקשים על ףי הסדר שנכתבו, לפניך מקלדת מורחבת, ואס לא - המקלדת הינה רגילה. 8 פסקודות מערכת ההפעלה לטיפול במקלדת 1 ייצירת קובץ ישירות מהמקלדת כדי ליצור קובצ ולשמור אותו על גבי דיסק/דיסקט עלינו להשתמש בתכנית עריכה כלשהי. רצוי שגם תוכל לערוך בו שינויים. כאשר לא מצויה תכנית כזאת, אפשר ליצור קבצים קטנים (כמו 247 80א40108 או 5צ10.9קא00) על: ידי שימוש במקלדת ובפקודה צ002. הפקודה 005% מאפשרת ליצור קבצים בלבד ולא מאפשרת לערוך בהם שינויים או תיקונים. תבנית הפקודה: 6הא-116ע א00 צק00 כאשר: צפס - פקודה להעתקת קבצים. א0ס - שמה של המקלדת במערכת ההפעלה. 86 - שם הקוב שיש ליצור. לאחר רישום הפקודה יש להקיש את תוכן הקובצ. כל שורה הינה רשומה נפרדת. נסיים על ידי לחיצה על 0621+2 (2* - סוף נתונים) ו-עס66חם. דוגמה: הפקודה ורצף השורות שאחריה 0.5 א00 צק0ס <4 (תשובות מערכת ההפעלה מודגשות) דע 0=פתמקקטם 2 4 16%נק 1 4< כתוצאה נקבל בכונן 8 קובצ המגדיר את תצורת המערכת ומכיל שתי פקודות (11,05ע ו-פהמקעטם). 2 בבכרת מהירות המקלדת (מערכות זג ומעלה) השליטה על המקלדת אפשרית בגירסה 4 ומעלה של מערכת ההפעלה 205 באמצעות הפקודה: מססמ. קודה זו מאפשרת שליטה על קצב ההקשה ושידור ערכי המקשים למחשב (3806 8016שסקעי') ועל פרק הזמן לזיהוי השליחה הרצופה .(11₪6' ץ2618). 14 תבנית הפקודה: ץ=צה/סת 866ת=טדהת :א60 טפסא כאשר: 6 - פרמטר זה קובע את קצב השליחה למחשב של קוד הסריקה של מקש הלחו באופן קבוע (3866 616פמ6כע7). יש לקבוע ערך בין 1 ל-32. ככל שהמספר גבוה *ותר, קצב השליחה של קוד הסריקה גבוה *ותר. צָ9]8 - פרמטר זה קובע את זמן ההשהיה של המקלדת עד לזיהוי של לחיצה רצופה על המקש (11₪6 2618). חייבת להיות השהיה כלשהי, מכיון שאחרת, כל לחיצה לא זהירה על כל מקש שהוא תגרום להקשה כפולה, או *ותר. ערכים אפשריים הם בין 1 ל-4, אשר מציינים זמן השהיה של 0.25, 5, 0.75, 1 שנייה (4 מציין שנייה ו-1 מציין 0.25 שנייה). לדוגמה, הפקודה 4 32=שדגת :א00 מססא תגרום לכך, שהמקלדת תמתין 1 שנייה, עד שהיא תזהה לחיצה רצופה על מקש כלשהו ואז תשלח את קוד הסריקה שלו למחשב בקצב של 32 קודי סריקה (הקצב הגבוה ביותר). הערה: בקרת מהירות המקלדת שימושית מאוד בתכניות המחייבות חזרה במהירות גבוהה על מקשים, כמו תכניות גרפיות, משחקים, מעבדי תמלילים ועוד. זס)6168ח] ,ח50766 זחוזק חסוזסהט- 50 ו 0% |וסזסט 5 ץצ ג .6 מש 1 בב 4 ל )פוה לוה פמו, .מו תוקר. 6 לי 5 מה פא קיפה 5" פין פא מ <₪א פי .חאי, מו גג ממ שוג בש ] 7 > מו או סוזהטא זספזגו) 8 ז6)!זשו6קעד | ]הס טסו בצ 145 4 מדפטת מקבילית המדפסות הנפוצות במחשבים אישים הן מדפסות מקביליות. המדפסת אינה חלק מהמחשב האישי וחיבורה אליו אינו חיוני לפעולתו התקינה. היא דרושה רק כאשר ברצוננו להוציא פלט מודפס על גבי נלר. פלט זה *כול להיות תווים, מתוך טבלת 45011 או גרפיקה. בדרך כלל נעסוק בהדפסת תווים, וגם אז לא נוכל להדפיס בכל המדפסות את כל התווים שיש להם תבנית גרפית בטבלת 45011. הדפסה גרפית אפשרית במדפסות מסוימות ובתנאים שנלמד בהמשך. המדפסת מקבלת את המתח הדרוש לפעולתה באופן ישיר מהרשת. אותות הבקרה והנתונים. להדפסה נשלחים אליה מהכרטיס המתאם המקבילי הנמצא במחשב. את המדפסת ניתן לכוון לאופן הפעולה הרצוי (קצב, צפיפות ועוד) בדרכים אחדות: א. באמצעות מפסקים (1%6268ש9 ס1ע) הנמצאים על המדפסת. ב. על ידי תכנית 5600 של המדפטסת. ג. | על :ידי שליחת פרמטרים מהמחשב. מרבית הפרמטרים נילתנים לשינוי ומאפשריס הדפסה באופנים שונים (66ת5600₪6 %6). נזכיר שיש גם מדפסות טוריות שמתחברות למחבר הטורי. נדון בכך בהמשך הפרק, בסעיף על מחבר טורל. 1 סוגי מדפסות בשוק קיימים מספר סוגים של מדפסות הפועלות בפרוטוקול מקבילי. מדפסת מניפה במדפסת מניפה כל התווים נמצאים על גבי דיסקית עגולה (מניפה) או ראש כדורי. הם *צוקים מעופרת או פלסטיק על גבי המשטח הנושא וניתן לראות את צורתם. כל צירוף הנשלח להדפסה גורם לפעולה מכנית של בחירת התו להדפסה מתוך המניפה או הכדור, ומנגנון ההדפסה גורם להקשה של התו על סרט הדיו שנמצא מעל הנייר. תהליך ההדפסה מזכיר פעולה של מכונת כתיבה. ההבדל הוא בכך, שהנתונים נשלחים למדפסת מהמחשב ולא מהמקלדת של מכונת הכתיבה. מדפסות מניפה מדפיסות תווים בלבד ואנן יכולות להדפיס גרפיקה. כאשר משתמשים במניפה מסוימת. אין אפשרות לשנות את גודל האותיות המודפסות והן מאפשרות צורה מוגבלת של הצגת תווים והדגשתם. להדפסת תווים שונים יש להחליף מניפה. מדפסת מטריצה (זחוזס אוזופו! 1סם) מדפסת מטריצה נקראת לעתים גם "מדפסת סיכות", מכיון שההדפסה בה נעשית באמצעות תבנית (מטריצה) של סיכות שנמצאות על ראש ההדפסה. כאשר כותבים בית (656ע5) נתונים למדפסת, היא יוצרת בתבנית הסיכות את צורת התו על ידי הבלטת הסיכות היוצרות את תבנית התו הזה. הדבר דומה לשיטה של הצגת 1466 תווים במסך. ההדפסה נעשית בעת ההקשה של תבנית הסיכות על הניר ומכאן מובן שצפיפות הסיכות בתבנית קובעת את איכות ההדפסה. לאחר כתיבת התו ראש ההדפסה מתקדם למקום שבו יש לכתוב את התו הבא. בדרך כלל קיימות שתי צורות הדפסה: % - הדפטה רגילה, או הדפסת טיוטא: ראש המדפסת עובר פעם אחת על כל שורה. בתנועה בכיוון הלוך מודפסת שורה אחת ובתנועת ראש ההדפסה חזרה מודפסת השורה הבאה. בהדפסת טיוטא ניתן לראות בבירור את הנקודות המרכיבות את התו ולעתים גם קשה לקרוא אותו. 11 166062 השא (0א) - הדפסה באיכות מכתב (או "כמעט"): באופן הדפסה זה המדפסת חוזרת על כל שורה פעמיים ולכן קצב ההדפסה נמוך פי 4 לערך מקצב הדפסה במצב טיוטא. בחזרה של ראש ההדפסה על השורה הוא מוזז מעט בכיוון אנכי ובכיוון אופקי. תזוזה זו גורמת לכך שכל אות נכתבת פעמיים בהסטה מזערית ועל כן איכות ההדפסה עולה באופן משמעותי. בהדפסת בא כמעט ואין רואים את הנקודות המרכיבות את האות והכתב ריא יותר. מדפסות מטריצה מסוגלות להדפיס צורות גרפיות בנוסף לתוו*ם, ניתן לשנות בהן את תכונות הצגת התוו*ם (הדגשות, הגדלת אותיות, חיקוי פקודות של מדפסות אחרות - אמולציה ועוד). מרבית מדפסות המטריצה מדפיסות את השורה רק לאחר שהתכנית סיימה לכתוב אותה למדפסת והמחשב שלח תו סיום המורה לראש ההדפסה לחזור למקומו. מדפסת התזת דיו (ז6וחוזם 6%[ 6ח!ו) אופן הפעולה דומה מאוד לאופן הפעולה של מדפסת מטריצה. במדפסת התזת דיו אין תנועה מכנית של הקשה על גבי סרט הדיו. הדיו שעל סרט הדיו נדחף אל הנייר על *די חשמל סטטי שנמצא על הסיכה, ולא באמצעות הקשה מכנית המתבצעת במדפסת מטריצה. מדפסות התזת דיו שקטות *ותר בפעולתן ממדפסות מטריצה ומניפה ואיכות ההדפסה שלהן משופרת *ותר, אפילו מזו של מדפסת מטריצה. חסרונן של מדפסות אלו נובע מצריכה גבוהה של סרטי דיו שמחירם גבוה. מדפסת לייזר (ופוחוזס ז1859) מדפסת הלייזר מדפיסה דפים שלמים בדרך דומה להעתקת מסמכים. מסיבה זו המדפסת שקטה בפעולתה, שלא כמו מדפסות ההקשה לסוגיהן. דף הפלט נשלח בשלימותו ‏ מ המחשב ואז הוא מודפס. לעתים הדף הנוכחי מודפס לפ(ל שהמדפסת קלטה את כל התוכן שלו. מצב זה נוצר אם בתוך פרק זמן סביר המחשב לא שלח נתונים נוספים והמדפסת זיהתה מרווח זמן זה כסיום דף. פרק זמן ההמתנה ניתן לתכנות. מדפסת הלייזר מדפיסה באמצעות קרן לייזר שמאירה מסך, אשר מועתק כמו בצילום מסמכים לדף המודפס. הקרן נעה על גבי המסך בעזרת מראות מצולעות המסתובבות במהירות גבוהה. דף הנייר מונח על גבי התקן פוטו אלקטרי היוצר מתח חשמלי על גבי הנייר בהתאם לצורת התו שיש להדפיס., טונר (ע6תס1), חומר שנראה כאבקת פחם נמשך לנקודות שהוטענו במטען חשמלי וכך הוא יוצר את צורת התו. הדף עובר עם הטונר שעליו ל"תנור" הנמצא בתוך המדפסת, כי דרוש תהליך חימום להדבקת הטונר על הנליר, ואחר כך ממשיך ויוצא מהמדפסת. 117 מדפסות הלייזר מאפשרות שליטה בתוכנה על כל פרמטר אפשרי בהצגת תווים: הגדלות והדגשות, גופנים שונים הניתנים לטעינה בתוכנה, חיקוי מדפסות ותוויינים, הדפסת בר-קוד, מדבקות, נייר בדיד, כתיבה ברווחים פרופורציונליים הנותנים דף ברור וקריא ועוד. מדפסות לייזר יקרות יותר ממדפסות מטריצה, מתוחכמות *ותר ואחזקתן יקרה *יותר יחסית לסוגי מדפסות קודמים. מדפסת לעבודה מאומצת (עוטס ע₪68%) בכל סוגי המדפסות שצוינו לעיל ישנם דגמים ביתיים וישנם דגמים לעבודה מאומצת (עַסט2 עט868). הדגמים הביתיים אינם מיועדים לפעילות הדפסה ממושכת, אם כי במקרים מיוחדים הן *כולות לעמוד בכך לזמן קצר, אחוזץ הבלאי במקרים אלה גבוה במיוחד ויש להתחשב בכך. דגמי המדפסות לעבודה מאומצת מיועדים לפעולה רציפה במשך מספר רב של שעות בכל *ום ומתאימים למשרדים וארגונים המדפיסים כמות חומר רבה. התכונה הקשה מטר יצה איכות הדפסת תוו*ם מצוינת בינונית טובה מהירות הדפסה איטית בינונית מהירה תווים לשנייה (005) עד 80005 | עד 800005 10 דפים שינוי אותיות ותכונות הדפסה מעט הרבה הרבה אפשרות לשינוי גופנים החלפת מניפה - מסורבל החלפת אסתעם - טכנאי טעינת תוכנה יכולת הצגה גרפית לא כן רעש סביבת: הרבה הדפסת דפים בדידים כן* הדפסת נייר רציף כן * דרוש התקן מיוחד השוואת תכונות של סוגי מדפסות 108 2 פרמטרים של מדפסות פרמטרים שונים אשר נגזרים מתכונות המדפסת קובעים את האופן שבו *ופיע התו המודפס על גבי הנ"ר. יצרני המדפסות השונים קובעים אילו פרמטרים ניתן לשנות בשנויי חומרה בלבד, אילו פרמטרים ניתן לשנות ‏ על :ד פקודות מהמחשב ואילו פרמטרים ניתן לשנות גם בחומרה וגם בתוכנה. אנו נתייחס לשינוי פרמטרים בתוכנה, כי בשינוי הפרמטרים בחומרה אין סטנדרט אחיד. הדבר כפוף לתכנון של היצרן וזאת יש לבדוק בספר היצרן של כל מדפסת. גם הפרמטרים להדפסה שניתנים לשינוי באמצעות פקודות הנשלחות מתוכנת המחשב אינם זהים בין כל המדפסות, אך קיימת אחידות די גבוהה בין היצרנים השונים, או לפחות גישה דומה לענין זה. כאשר רוצים לשנות פרמטר הדפסה כלשהו, חשוב לבדוק אם יצרן המדפסת איפשר שינוי זה בתוכנה. במשך הזמן נוצרו מספר תקנים של פרמטרים להדפסה, כשהנפוצ ביותר הינו 8046 תס5קם ולכן מרבית המדפסות מספקות חיקוי בתוכנה לפעולת מדפסת תספסם. כתוצאה, כל פקודות הבקרה המתאימות למדפסת תספקם יפעלו על כל מדפסת המאפשרת חיקו* למדפסת זו. למדפסת אשר אינה תומכת בחיקוי תספקע יש צורך לבנות קובצ פרמטרים מפט1עכ2 עססתנקק המאפשר לכוון את פעולתה. תכנית אשר אינה "מכירה" מדפסת מסוימת לא תוכל לשלוט על פעולתה כראוי ולנצל את כל תכונותיה בצורה טובה. שינוי פרמטרים של המדפסת מתבצע על :די שידור של של קוד בקרה למדפסת. זו מזהה את הקוד ומבדילה בגו לבין התווים המיועדים להדפסה. חלק מקודי הבקרה העם צירופים מטבלת 45011 וחלקם - רצף של מספר תוו*ם הנקראים רצף בקרה (06ת50000 ₪50806). רצף הבקרה מתחיל לרוב בקוד הבינארי של התו ₪50806 (0מכ 27) שבטבלת 85011. כאשר המדפסת מזהה התחלה של רצף בקרה, היא מתייחסת לתווים שאחריו כהוראות לביצוע. תנאי הכרחי הוא, שהפקודות תהיינה כלולות באוסף הפקודות אשר המדפסת מכירה. הפרמטרים השימושיים אשר ניתן לכוון: * מירווח בין תווים בשורה (צפיפות הדפסה ם0ת1 ע6ק2 58ע8006ע82ת0 - דק0) הצפיפויות הנפוצות: 5, 6, 8, 10, 12, 17 דקס. * מירווח הדפסה בין שורות (צפיפות אנכית מ0ם1 265 88םת11 - דקן) צפיפויות קיימות: 6, 8 101. * איכות הדפסה - הדפסה רגילה, או הדפסת איכות (%6+28ת, 6/א). * הדגשת תווים (8016), קו מתחת לתווים (6מ66211ם0), אות*ות עליונות (%ק629021קט5), אותיות תחתונות (%ק5005021), רוחב כפול (16סטסכ ת16%א) ועוד. * גרפיקה של נקודות (02802168 206). * הטענת גופנים במדפסות לייזר (1.086 תשס2 68תסק). ותכונות רבות נוספות. את צפיפות התווים (17, 10 תוו*ם באינצ') וצפיפות השורות (6 או 8) ניתן לכווןו גם באמצעות פקודות 05כ: 1 פהת0: 171 טפסא 19 כאשר: ע8ת0 - מספר תווים בשורה. ערכים אפשריים: 80 (10021), או 132 תווים (1ק170). 1 - מספר שורות באינצ'. ערכים אפשריים: 6 או 8. דוגמה: הפקודה 8 מפסא תעביר את המדפסת לצפיפות 17071 ול-8 שורות באינצ'. משמעות הקוד / פירוש קוד התחלה קוד סיום הדגשה אופקית (80184) כתב מורחב 5 תווים לאינצ' (88%66ת010) כתיבה בחהחצי שורה תחתון (9₪0502106) כתיבה בחצי שורה עליון (10%ע02502סט5) הדגשה על ידי קו תחת: (6ת66211ת) הדגשה אנכית (3016 61681ע06/) אותיות נטויות (1081105) * רוב המדפסות פועלות בקוד מספקם, או מחקות אותו. קודים נפוצים במדפסות תחספקםע או תואמות 3 הדפסה גרפית במדפסת מטריצה כאשר מעבירים את מדפסת המטריצה לאופן הדפסה גרפי, מאפשר הבקר למחשב לפנות לכל סיכה במטריצת הסיכות שבראש ההדפטה. הדפטה גרפית היא איטית מאוד, מכיון שכדי לבצע אותה, המחשב שולח בראש רצף הנתונים קוד בקרה כדי להעביר את המדפסת לאופן פעולה גרפי. מעתה, המדפסת מתייחסת לתווים המגיעים מהמחשב בצורה גרפית ומתרגמת כל סיבית לנקודה על גבי הלר. סיבית שערכה 1 מודפסת כנקודה שחורה וסיבית שערכה 0 אינה מודפסת. כל בית הנשלח למדפסת מוצג כקו אנכי קצר באורך 8 נקודות, אשר סיבית 1088 שלו מייצגת את המיקום של הנקודה התחתונה בקו וסיבית 58 מייצגת את המיקום של הנקודה העליונה בקו. לדוגמה: הבית שערכו א16-קעע יצייר קו אנכי שלם, כי יש בו 8 סיביות שערכן 1. בית שערכו א186 יגרום להדפסה של הנקודה התחתונה של אותו קו בלבד ובית שערכו 80116% *ציג את הנקודה העליונה של אותו קו. 100 ישנם צירופי בקרה גרפיים רבים המאפשרים שליטה על מספר רב של פרמטרים: צפיפות הדפסה, מהירות הדפסה, הדפסה של 8 או 9 סיכות בכל הדפסה וכו'. כדי לשלוט על פעולת המדפסת בצורה גרפית ללא ממשס מוכן מראש, צריך לבדוק בספר היצרן את אפשרויות הבקרה השונות. אנו ממליצים לא לפעול בדרך זאת. זהו בזבוז זמן, כי קיימים ממשקי הדפסה גרפיים, אשר מיועדים להקל על המשתמש בעבודתו. כדי להדגים את עיקרון הפעולה הגרפי מצורפת דוגמה (28028₪%0) בנספתח תכניות הדוגמה. זוהי דוגמה לקוד בקרה המעביר את מדפסת תספקם לאופן פעולה גרפי במהירות כפולה ובצפיפות כפולה (....שםת 1 ₪86). הפרמטר שת הוא מספר ברוחב 16 סיביות המציין את מספר הבתים הבאים ברצף, שאת ערכם יש להציג בצורה גרפית על גבי הנליר. מהירות התנועה של הראש הכותב מוכפלת על חשבון הקטנת צפיפות ההדפסה. 4 מתאם מדפסת מקבילית (ז9וק2₪39 זסוהוזם |6ו!8זבק) מתאם המדפסת המקבילית הוא כרטיס מתאם, המאפשר לחבר מדפסת מקבילית למחשב האישי לשם הפקת מידע בדפוס. למחשב ניתן לחבר עד שלושה מתאמים: 1 ], 2י], -1,0'73. הכרטיס המתאם בדרך כלל או כרטיס נפרד, אלא משולב עם המתאם למסך על גבי אותו כרטיס. ניתן למצוא מתאמי מדפסת מקבילית על גבי כרטיסי תיאום *עודיים נפרדים, או על כרטיסים משולבים המכילים בנוסף למתאם המדפסת גם קשר להתקני קלט/פלט נוספים. תקשורת מקבילית היא פרוטוקול המהווה אוסף כללים ששני ההתקנים צר*כים לקיים על מנת ליצור ביניהם תקשורת. בהדפסה מקבילית הכרטיס המתאם והמדפסת מאפשרים העברה של נתונים מהכרטיס למדפסת במהירות גבוהה יחסית (כ-1000 תווים בשנייה), הנתונים העוברים למדפסת הם ברוחב של 8 סיביות, אשר מתאים בדיוק ל-256 צירופי התווים השונים הקיימים במחשב (קוד 48011). הפרוטוקול המקבילי מאפשר העברה של כל 8 סיביות הנתונים בבת אחת מהמתאם ‏ למדפסת. כל סיביות הנתונים עוברות במקביל זו לזו בצורה אמינה וללא שגיאות. התקשורת המקבילית מתאימה ואמינה לטווח קצר בלבד (מספר מטרים) ולכן נמצא תמיד שהמדפסת המקבילית צמודה למחשב. בין מתאם המדפסת לבין המדפסת מקשר פתיל המעביר את אותות הבקרה והנתונים. כרטיס מתאם המדפסת ממופה במרחב הקלט/פלט בכתובות א6 ע378-37, או בכתובות א16 ש278-27. 1 החומרה וכתוכות כרטיסי התיאום למדפסות בתהליך ‏ 8001 המחשב בודק את החומרה המחוברת אליו ומזהה היכן נמצא הכרטיס המתאם למדפסת המקבילית. אם הוא מצא כרטיס מתאם אחד או יותר, הוא כותב את כתובותיהם הפיסיות באיזור זיכרון ה-4%, אשר נקרא איזור המידע של 8105 0ת, החל מהכתובת א0040:0816 (ראה נספה). כתובת מתאם המדפסת היא ברוחב של מלה אחת (16 סיביות). כדי לשלוח נתונים ישירות למתאם, צריך לדעת את הכתובת ההתחלתית שלו. כתובות המתאמים הן: 1 = 480:8 2 = 40:2 3 = 40:60 11 אם ערך הכתובת עבור מתאם המדפסת הוא 0, פירוש הדבר שלא מחובר כרטיס מתאם מדפטת למערכת המחשב. ערך הכתובת ההתחלתית של מתאם המדפסת דרוש על מנת לשלוח את הנתונים בצורה ישירה למדפסת (ראה תכנית לבקרת מדפסת בצורה ישירה בנספח תכניות הדוגמה), בכתיבה ישירה ניתן לשלוח נתונים מהתכנית למדפסת ללא שימוש בכלים של מערכת ההפעלה. בכתיבה ישירה משתמשים כאשר רוצים לחבר התקן חומרה כלשהו למתאם המדפסת, כמו לדוגמה תקע (6גו1ק) המשמש כמפתח הגנה בפני העתקות תוכנה. הפעלה ישירה של המדפסת אינה מומלצת מכיון שהיא תלויה במעגלי החומרה של המחשב. על כן, תכנית הניגשת באופן ישיר למתאם המדפסת, לא בהכרח תפעל בצורה נכונה על מחשבים שיפותחו בעתיד! אפשרות נוספת הינה להפעיל את המדפסת המקבילית באמצעות פסיקות שירות של תכנית 2105 כפי שמוסבר בהמשך. מחבר הרחבה למחבר 25 פין על לוח ראשי של 6 בכרטיס ‏ | | ספס מתאם | 8 סכית נתונים כ ו למדפסת 2% [ הדק בקרת קריאה 10 [ הדק בקרת כתיבה 10% | 4 סיביות בקרה | למדפסת 1 מפס | 50096 ,ת 9 בתונים וו ה על סק 1 1 ו ו ן שען*מות] ------- | ש! מתאם מדפסת מקבילית - תרשים מלבנים 2 האוגרים במתאם המדפסת אוגר נתונים (ע30₪1800 868כ) - אוגר ברוחב 8 סיביות המשמש לאחסון תו אחד שנועד להדפסה. אוגר הנתונים משמש כפלט מהמתאם למדפסת. כאשר תכנית רוצה לשלוח תו למדפטת היא צריכה להציב באוגר זה את ערך התו לפני שחיא שולחת למדפסת את ההוראות לקלוט אותו. כתובת אוגר הנתונים היא א38086 או א37810, על פי הכתובת ההתחלתית של מתאם המדפסת. המספרים בתוך הריבועים שבשרטוט המצורף מציינים את מספר הפין במחבר המתאם. המספרים מעל הריבועים מציינים ‏ את מספר סיבית הנתונים באוגר הבקרה הקשורה לפין זה. 112 אוגר הנתונים במתאם המדפסת 20| 1 22 3 וו 55 06 7 במחבר כתובת אוגר הנתונ*ים: כתובת בסיס של הכרטיס אוגר בקרה (ע36818%60 01עטת00) - אוגר הבקרה שולח אותות בקרה למדפסת ומאפשר למחשב לשלוט על פעולתה. באמצעותו ניתן לבקש מהמדפסת לקלוט את התו הנמצא באוגר הנתונים, לבצע אתחול (3858%6) וכו'. בשרטוט, המספרים שבתוך הריבועים מציינים את מספר הפין במחבר המתאם למדפסת. המספרים מעל הריבוע מציינים את מספר סיבית הנתונים באוגר הבקרה המחובר לפין. אוגר הבקרה במתאם המדפסת 20 11 22 3 תו 5 6 7 יפי[ 1 ך ן | במחבר כתובת אוגר הבקרה: כתובת בסיס של הכרטיס + 2 אוגר מצב מדפסת (2ע3681866 568008 ע6סת1עק) - המדפסת שולחת לאוגר המצב פירוט של מצבה. מתוך נתונים אלה *כול המחשב לבדוק אם המדפסת עסוקה, ללא נייר, סיימה לקלוט תו וכו' ו'כול לקבוע אם אפשר לשלוח אליה נתונים להדפסה. בשרטוט המצורף, המספרים בתוך הריבועים מציינים את מספר הפין במחבר המתאם והמספרים שמעל הריבועים מציינים את מספר סיבית הנתונים באוגר המצב. אוגר מצב מדפסת 0 31 22 3 תו 555 6 ויו יי ה 1919 במחבר כתובת האוגר: כתובת בסיס של הכרטיס + 1 3 הפינים במחכר המתאם וייעודם אל מחבר המתאם מתחבר פתיל המדפסת, אשר כולל 25 פין 6סע1'-0 מסוג נקבה. משמעות הדבר, שפתיל המדפסת חייב להיות מסוג זכר כדי שיוכל להתחבר אליו. פתיל המדפסת מתחבר למדפטסת בצידו השני באמצעות מחבר בן 36 פין 8 מסוג זכר. הצורות השונות של המחברים במחשב מונעים בלבול בין מחבר המדפסת המקבילית לבין המחבר הטורי. 18 הטבלה הבאה מתייחסת לכרטיס המתאם. המונח "קלט" מכוון לקלט אותות המגיעים אל הכרטיס מהמדפסת (פלט של המדפסת) והמונח "פלט" הוא הנתונים הנכתבים מהמחשב לכרטיס המתאם וממנו למדפסת (קלט עבור המדפסת). פלט אפשור מדפסת פלט סיביות נתונים 7ְפ-0כ קלט אישור קליטת נתונים קלט מדפסת עסוקה קלט אין נייר במדפסת קלט מדפסת במצב שנבחר פלט קידום שורה אוטומט: קלט טעות במדפסת פלט אתחול מדפסת פלט בחירת כניסה קלט / פלט | אדמה 6תש0ע0 הפינים של פתיל המדפסת - צד מחשב 4 האותות במחכר של המתאם למדפסת בפלט הבקרה מהכרטיס המתאם לכיוון . המדפסת, הסימנים 0 ו-1 מציינים את ערך הנתון שנשלח על ידי המחשב, ולא את הנתון המגיע למדפסת. הכרטיס המתאם הופך את ערכם החשמלי של אותות הבקרה ולכן ההתייחסות היא לנתונים שצריכים להישלח על ידי המתכנת. לדוגמה, ערך 0 לבקרה שיישלת על ידי המתכנת *ופיע כמתח חיובי עבור המדפסת! אפשור מדפסת (006ע562) - במצב מנוחה הערך של סיבית אפשור (16ס 16פַת₪) הוא 1. כאשר המחשב רוצה להורות למדפסת לקלוט נתון הנמצא על תללי הנתוניס (ובתנאי שמדפסת פנויה) הוא *וריד את ערך סיבית האפשור ל-0 לפרק זמן מינימלי של מיקרו שנייה ויחזיר את ערך הסיבית ל-1. :רידה ועליה אלו של סיבית האפשור מורים למדפסת לקלוט את התו. סיביות נתונים (7 2868 - 0 2808) - סיביות אלו מכילות את ערך התו להדפסה. ערך התו חייב להימצא על תילי הנתונים לכיווו המדפסת לפנל שמאפשרים קליטה בעזרת הדק אפשור מדפסת. אישור קליטת נתונים (06106068₪6ת6%) - סיבית אישור קליטה נמצאת במצב 1 במנוחה. כאשר המדפסת סיימה תהליך קליטת תו, היא מורידה את ערך סיבית אישור קליטה למצב 0 למשך 5 מיקרו שניות ומחזירה את ערכה ל-1. תהליך זה מהווה אישור למחשב כי התו ששידר למדפסת נקלט על ידה. כמו כן משמש מנגנוו זה עבור פסיקת מדפסת (12647 בבקר פסיקות, או פסיקה א00416 במחשב). ברגע שמתקבל אישור קליטה המדפסת מתבצעת פסיקה למחשב, בתנאי שאפשרנו פסיקה, ואז הוא יכול לשלוח לה תו נוסף. 14 מדפסת עטוקה (עָפט8) - באמצעות סיבית זאת מודיעה המדפסת לכרטיס המתאם את מצבה. חיווי עָפטם אומר אם ניתן לשלוח למדפסת (תונים, או לא: כאשר המדפסת פנויה לקבל תווים הדק זה נמצא במצב 0, וכאשר המדפסת עסוקה ואינה יכולה לקבל תווים, היא תעלה את ההדק למצב 1. הדק זה הינו חיווי כללי למצב שבו המדפסת אינה *כולה לקלוט תווים והוא אינו מדווח את הסיבה. הדבר יכול להיות כאשר המדפסת עסוקה בקליטת תו, כאשר זיכרון המדפסת מלא (2011 68/+ט2 66תגסק) וזמנית אין היא יכולה לקבל נתונים נוספים, או כשיש בעיה אחרת שמונעת ממנה לקלוט תווים. מדפסת במצב שנבחר - כאשר הדק זה במצב 0 לוגי, הדבר מסמן כי המדפסת נמצאת' באופן שנבחר (₪066 56166666) והיא יכולה לקבל נתונים. כאשר הדק זה במצב 1, המדפסת אינה *כולה לקבל נתונים. כלומר, מצב 0 מסמן כי המדפסת מוכנה לעבודה. בחירת כניסה - על מנת שמדפסת תעבוד בתיאום עם המחשב, הדק זה חייב להיות במצב 0. כאשר הדק זה יועלה למצב 1, המדפסת לא תקלוט נתונים. אין נייר במדפסת (28₪) - במצב רגיל, כשיש נייר במדפסת, הדק זה במצב 0. כאשר הנייר במדפסת אוזל, הדק זה יעלה למצב 1 ויחד איתו תסמן המדפסת עסמעם. הדק זה מאפשר חיווי מדויק של מצב המדפסת. קידום שורה אוטומטי - במצב 0 בסיבית זו, המדפסת תקודם שורה באופן אוטומטי לאחר ההדפסה. טעות מדפסת - ערכו של הדק זה במצב תקין של המדפסת הוא 0. ההדק *ועלה על ידי המדפסת למצב 1, אם המשתמש צריך לגשת למדפסת לטיפול בתקלה. בכדי לבטל חיווי טעות מדפסת, על המשתמש לבצע פעולה מכנית/ידנית. לדוגמה: להזין נייר אם אזל, או לחבר את המדפסת אם היא מנותקת וכד'. אתחול מדפסת - מצב רגיל הוא 1. כאשר נשנה מצב ל-0 נבצע אתחול למדפסת. הנתונים שהיו בזיכרון המדפסת (ע26+ט 665>תנעק) להדפסה *ימחקו וה*א: תחזור ותכוון לכיוונים התחלתיים שהיו לה בזמן ההדלקה. כלומר, כל הפקודות לשינוי אופן העבודה שנשלחו אל המדפסת מתבטלות. 15 מו = עפטם = 8 הרו שאך 2% . חן 618 0066 טבלת זמנים.. 0 10-6 * 0.5 וחטוחוח!וא :פוחוך ק( 561 08)8 -: ₪5 0 10-6 * 0.5 חטחוחווא : הז6ו פוט 6ססזו6 - ספ 0 10-6 * 0.5 חטוחוחו/ : חוד 6וס4] 814 - גום 16 * 5 : ה01ו ₪156 00/16006ח0%/ - 20% תרשים זמנים - פרוטוקול תקשורת מקבילי 59 גישה בתוכנה למתאם המדפסת - פסיקות 8105 0) שליחת תו למדפסת בקריאה לפסיקת שירות, יש לציין את הפרמטרים הבאים באוגרים של המעבד על מנת לשלוח תו למדפסת המקבילית: 8 = 0 שלח את הבית הנמצא באוגר ,41 אל המדפסת. ₪ = בית התו הנמצא באוגר זה :ודפס. אכ מספר | ערך בין 0 ל-2. מייצג את מספר המדפטת. מדפסת ‏ 71ק1, 2דקע, 3קן. בחזרה מפסיקה תעדכן תכנית 8105 את תוכן האוגרים הבאים: אחז > בית בחזרה מפסיקה סיבית 0 של אוגר 48 מחזירה 1, אם הבית לא נקלט במדפסת מסיבה כלשהי. שאר הסיביות מציינות את מצב המדפסת על פי הפירוט בסעיף "בדיקת מצב מדפסת". 1656 1) אתחול מדפסת בקריאה לפסיקה יש לציין את הפרמטרים הבאים באוגרי המעבד כדי לאתחל (8686%) את המדפסת המקבילית: ₪ = 1 אתחול מדפסת (26500). כל הכיוונים שהתבצעו על ידי קודים שנשלחו מהתוכנה מתבטלים וזיכרון המדפסת מתרוקן מכל התווים הקיימים בו. את = מספר ערך בין 0 ל-2. מייצג את מספר המדפסת שיש לאתחל: מדפסת ‏ 71ק10, 72ק1, 3דקן. בחזרה מפטיקה תעדכן תכנית 8105 את תוכן האוגרים הבאים: 8 = מצב ערך אוגר 41 מציין את מצב המדפסת על פי פירוט בסעיף "בדיקת מצב מדפסת". 2) בדיקת מצב מדפסת בקריאה לפסיקה יש לכתוב את הפרמטרים הבאים באוגרי המעבד: א = 2 בדוק את מצב המדפסת והחזר את מצב הקו המקבילי. את = מספר ערך בין 0 ל-2. מייצג מצב של איזה מדפסת לבדוק: מדפסת ‏ 71ק1, 72ק1, 3קן. בחזרה מפסיקה תעדכן תכנית 2105 את האוגרים: א = מצב ערך אוגר 41 מציין מצב המדפסת. מדפסת ערך 1 בסיבית האוגר מציין את מצב המדפסת כפי שמופיע באנגלית מימין לסיבית. סיבית תיאור (006 1₪6ץ) - 0 מדפסת אינה מגיבה בתוך סביר. הדק עַפט2 נמצא זמן רב במצב 0. 1 לא בשימוש 2 לא בשימוש (עסעסע 1/0) 3 שגיאת קלט/פלט )56180%500(‏ 84 מדפסת במצב שנבחר (ע0ק8ק 0% )00%‏ 5 אזל הנייר (106086שסת140%) | 6 אישור קליטת בית על ידי מדפסת (צָפט2 6סא) ‏ 7 המדפסת אינה פנויה תכנית דוגמה לשימוש במדפסת ניתנת בנספח תכניות לדוגמה. 6 פסקודת מערכת ההפעלה זאוח: למדפסת המקבילית הפקודה זאזאק מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות: קביעת פרמטרים של תכנית ההדפסה (קצב, מספר קבצים וכו'). שליחת נתונים להדפסה. קבלת סטטוס של קבצים המחכים בתור להדפסה. מחיקת קבצים מתור ההדפסה. ביטול כל הקבצים בתור ההדפסה. * % א א % 157 תבנית הפקודה: [0/ ][1/ ][ 6שהא-2116] צאדמק או [11₪6-0:081%/ ][ 2:22+02-5126/ ]| סמהא-166ט6כ:5/ ] דאזחק [6/ ][1/ ][ 0:00606-5126/ ][ 11₪6- [הטעססת1 :5/ ] [ 1₪6י%6-1ת דמק : א] כאשר: . סשתהא-2116 - שם קובא/קבצים שיש לשלוח להדפסה. הקובצ/קבצים :יכנסו לתור הדפסה ויודפסו על פי סדר הכנסתם לתור. 1/ - הוראה זו תמחק את שמות כל הקבצים המחכים בתור להדפסה ותרוקן בכך את התור למדפטת. קוב הנמצא בתהליך הדפסה *ופסק. בדרך כלל נראה כי המדפסת ממשיכה להדפיס, אך התוכן המודפס נמצא בזיכרון המדפסת ולא נשלח מהמחשב לאחר ביצוע הפקודה. 6 - הוראה לבטל את כל שמות הקבצים הבאים לפני פרמטר זה מתור ההדפסה. פרמטר זה חייב להופיע בלווית שמות קבצים לפנלו. את הפרמטרים הבאים ניתן להגדיר בהפעלה הראשונית של הפקודה קַאזַאק. שינוי של פרמטר כלשהו מחייב תהליך 8001 חדש של המחשב. 86 -גודל מאגר ההדפסה בזיכרון שיש להקצות לתכנית 6תנתק. ככל שמאגר ההדפסה גדול יותר, יהיו פחות גישות לדיסק במהלך ההדפסה. המחיר הוא בכך שנשאר פחות מקום בזיכרון עבור תכניות אחרות של המערכת. ערך ברירת מחדל המינימלית לזיכרון הדפסה הוא 512 בתיס. ערך מירבי לזיכרון הדפסה הוא 1634 בתים. ניתן להגדיר פרמטר זה רק פעם אחת ויחידה בהפעלה הראשונית של פקודת עַאזַָתק. שינוי שרוצים לבצע מחייב 8001 למחשב. 6תהא-060106 - מספר הערו+ המקבילי של המדפסת. ערכים אפשריים הם 1273 1 1072,. פרמטר זה נוח כאשר מפעילים את פקודת עאזאּק בקוב 7ם. 0א40'100. הפרמטר פוטר מהצורך להקיש את שם הערו+ להדפטה בכל פעם שנבצע 2001 למערכת. ברירת המחדל היא ערו+ 171. ₪86-0881ע66ת1 - פרמטר זה קובע את פרק הזמן שבו תתבצע פסיקה שתעביר פיקוד לתכנית זַאזאּע. ערך ברירת המחדל הוא 8, כשערכים אפשריים לפרמטר זה הם בין 1 ל-255. יש לזכור, כי ככל שנאפשר מרווח זמן קצר יותר לתכנית זַאזַא2 נגזול יותר מזמן הביצוע של המחשב, אך כמות הנתונים שתודפס תגדל גם היא, בהנחה שהמדפסת מספיק מהירה על מנת לקלוט ולהדפיט את הנתונים. 86 צעת -ערך: זה קובע כמה מחזורי שעון ניתן לחכות למדפסת בזמן הדפסה. ערך זה קובע כמה תווים רצופים ניתן לשלוח למדפסת כאשר מעבירים פיקוד לתכנית ההדפסה. ככל שמחכים זמָן רב *ותר, כמות התווים המודפסים תגדל ופרק הזמן המוקצב לביצוע תכניות אחרות *קטן. ערך ברירת המחדל עבור הפרמטר הוא 2, כשהערכים מותרים הם בתחום בין 1 ל-255. 18 6 - הפרמטר קובע את גודל תור הקבצים להדפסה. ברירת המחדל של המערכת היא שמירת תור של 10 קבצים. הערכים האפשריים הם בין 4 ל-32. הפרמטר מאפשר להגדיל/להקטין את מספר הקבצים המחכים להדפסה. 6 -₪81% - הפרמטר קובע כמה מחזורי שעון יש לחכות לתגובה מהמדפסת עד אשר מחליטים שהיא אנה מגיבה, או אנה פנו*יה. יש משמעות לצפיה למדפסת, כי ייתכן שהיא תתפנה במשך ההמתנה. ערך ברירת המחדל הוא 1, כלומר בתשובה הראשונה שהמדפסת אינה פנויה חוזרים ולא ממתינים. ערך מירבי לפרמטר הוא 255. יש לזכור כי בזמן שתכנית זאז8ק ממתינה, תכנית המשתמש אינה מתבצעת, ולכן ההמתנה גוזלת זמן ביצוע מהמחשב. הפרמטרים השונים קובעים את אופן פעולת תכנית %א1א8ע2 עם מתאם המדפסת המקבילית. הערכים המוגדרים בהם קובעים את תצורת החומרה (שנוי שעון המערכת), תפוסת הזיכרון, כמות הזמן שתוקדש להדפסה ועוד. לא ניתן להגדיר רשימת ערכים הטובה לכל מקרה שהוא. כיוונוו של ערכים אלה תלן* במהירות המדפסת, בסוג המחשב שאליו היא מחוברת ובאופי העבודות במחשב. כיוונון נכון עשוי לשפר את ביצועי מערכת המחשב והדפסת הקבצים. כדאי לנסות ערכים שונים ולבדוק את השפעתם על ביצועי המחשב. תכנית 1אזתק היא תכנית תושבת, 158, הנמצאת דרך קבע בזיכרון הראשי של המחשב (6ם3685186) והיא מאפשרת למשתמש להדפיס נתונים תוך כדי ביצוע פעילות אחרת במחשב. דוגמה: הפקודה 4 נק1:פ/ צאזתק פקודה זו תטען את תכנית זַאזַ2 לזיכרון, תגדיר תור קבצים מירבי של 20 קבצים, מאגרים (עס6+פטם) בגודל של 1634 בתים ותשלח את כל ההדפסות אל המדפסת המחוברת לערוא המקבילי הראשון. הפקודה 67 סק זט צאזתק תשלח את הקובף 157. פוט להדפסה במדפסת. 199 4 תקשורת אסינכרונית 1 למה תקשורת? התקשורת האטינכרונית (ת18810שפת8ע92 פטסתסעתסתעַ45) הינה דרך נוספת לקשר בין המחשב האישי לבין המשתמש והמערכות הנמצאות בסביבתו. התקשורת מאפשרת להרחיב את אפשרויות הפעולה של המחשב האישי כדי להתחבר למחשבים אחרים ולהתקנים הפועלים בתקשורת. התקשורת האסינכרונית מאפשרת חיבור זול ופשוט, אם כי מוגבל במקצת. השימושים של תקשורת אסינכרונית הם: * ממשק משתמש פשוט ונוח לתכניות *ישומיות שונות. ממשק זה מתקבל באמצעות חיבור התקן "עכבר" לכרטיס התקשורת. * חיבור כמסוף למחשב מרכזי ובכך לחסוך מסוף נוסף על שולחן המשתמש. * חיבור בעזרת מודם למערכות מחשבים אחרות הפועלות בתקשורת זו. כרטיס מתאם לתקשורת אסינכרונית חיוני כיום במחשב של כל משתמש המעוניין להתקשר בצורה נוחה אל המחשב האישי. ואומנם, מחשבים אישיים רבים מכילים כיום את הכרטיס הזה כחלק מהתצורה הבסיסית של המערכת. תכניות רבות *ותר :ודעות לנצל את צורת התקשורת האסינכרונית לצורך ממשק נוח לפעולה מול המשתמש. תכניות הפועלות עם עכבר מאפשרות למשתמש לבצע את כל הפעולות בתכנית מבלי לגעת במקלדת. גם תכנית 50611 205, המהווה חלק בסיסי של מערכת ההפעלה 205 גירסה 4 ומעלה, מאפשרת להתקשר באמצעות עכבר אל מערכת ההפעלה. תכניות יישומיות רבות אחרות משטח הגרפיקה, חלונות ועוד מאפשרות ממשק למשתמש באמצעות עכבר. בפרק זה נעסוק בהיבטים של התקשורת הטורית האסינכרונית כממשק למשתמש. בפרק 7 נדון בנושא התקשורת אל הסביבה. 2 מתאם תקשורת אסינכרונית (ז10ק03/ הסו09והטוהוח 0 פטסחסזהסהץ5 ) הכרטיס המתאם לתקשורת אסינכרונית מאפשר למחשב האישי להתקשר להתקנים היקפיים המחייבים תקשורת טורית (ת₪155910פת8ע%2 181ע56). דוגמאות לכך הם עכבר, תוו"ן (ע10606ת), מדפסת רחוקה הפועלת בשיטה זו, מודם חיצוני ועוד. הכרטיס לתקשורת טורית בנוי סביב רכיב המסוגל לשדר ולקלוט נתונים בצורה אסינכרונית בפרוטוקול 5%600/%ע5%82 הקרוי עתאס (ע12809₪15%66/ 36001062 פטסתסעתסהצץ45 62581ט1ת0). הפרוטוקול הו הנוהל המוסכם, אשר כאן הוא מיושם לתקשורת. הכרטיס המתאם לתקשורת משדר/קולט נתונים ברוחב 8 סיביות (בית) בצורה עצמאית. כל שנדרש מהמחשב הוא לכתוב את הנתון (בית אחד) אל הכרטיס, אשר יבצע את פרוטוקול ההתקשרות כדי להעביר את הנתון אל היעד. בקליטה, הכרטיס יקלוט את הנתון מהצד הרחוק ורק לאחר שסיים את קליטת הנתון, המחשב יידרש להתערב כדי לקחת אותו מהכרטיס. בגמר קליטה/שידור הכרטיט יבקש מהמחשב פסיקה לטיפול בתקשורת. המחשב יעבור לטפל בפניה של הכרטיס 100 המתאם ובסיום הוא יחזור לטפל בתכנית שהוא מבצע, עד לבקשת הפסיקה הבאה מהכרטיס. דרך פעולה זו חוסכת מהמחשב את הצורך לטפל בכל שלבי ההתקשרות ומאפשרת לו לבצע אותה באמצעות מנגנון הפסיקה. 3 מהי תקשורת טורית? תקשורת טורית (ת15510שפת628 181ע562) הינה שיטת התקשרות שבה הנתונים עוברים בין שני התקנים בצורה טורית. כלומר, אם ברצוננו להעביר נתון ברוחב בית (פטְעַס) מהמחשב להתקן או להיפך, הסיביות *ועברו בזו אחר זו (בטור) על גבי אותו קו תקשורת, כאשר בו-זמנית תופיע על קו התקשורת סיבית אחת בלבד. פרוטוקול תקשורת טורי שונה מהפרוטוקול המקבילי, שבו כל שמונה הסיביות המרכיבות את הבית עוברות בו במקביל בו-זמנית. על קו התקשורת הטורי יש אות 1 לוגי, או אות 0 לוגי ברגע נתון (הנוהל קצת *ותר מורכב בתקשורת דו-כיוונית). פרוטוקול טורי מאפשר להעביר את הנתונים למרחק גדול *ותר מתקשורת מקבילית ונדרשים פחות תילים (חוטים) להעברתם. פרוטוקול מקבילי, המקובל במדפסת, מחייב לחבר כבל של 25 תילים בין המדפסת לבין המתאם. פרוטוקול מינימלי לתקשורת טורית מחייב חיבור של 3 תילים בלבד! כדי ששני ההתקנים :וכלו להתקשר ביניהם בתקשורת טורית, עליהם להסכים מראש על מספר פרמטרים שיאפשרו זאת. בלעדי הסכמה, התקשרות בין ההתקנים אינה אפשרית. מצב מצב מנוחה של הקו מנוחה של הקו 1 ₪ 0 סיביות מידע 3 סיבית סיום 8 2808 התחלה סקס 7[או 8 5% 12 | תמיד 0 תמיד 1 סיבית זוגיות צֶס1עהק (לא תמיד ק*ימת) ציר הזמן , תבנית הפרוטוקול הטורי האסינכרוני 21 תקשורת אסינכרוגית בתקשורת אסינכרונית לא עובר אות סינכרון רצוף בין שני ההתקנים, כי הסינכרון ביניהם נוצר מחדש בכל העברה של יחידת נתונים. יחידה זו מועברת במסגרת טורית (6ש8תת), אשר מאפשרת סינכרון באמצעות סיבית 9% וטיבית 5600 (ראה תרשים). כל מסגרת משמשת להעברת *חידת נתונים אחת. הנתונים מועברים בקו מסגרת אחר מסגרת, אשר כל אחת מהן מהווה 11 התקשרות נפרדת. סיביות הסינכרון של הפרוטוקול הטורי האסינכרוני נתנו לו את השם "פרוטוקול 0ס5582%/5%". מקובל כיום בעולם המחשבים תקן אחד בתקשורת טורית אסינכרונית: תקן 85232 בגירסה האמריקאית, או תקן 24 - שמו הרשמי לפי תקן 00171 האירופאי. צורת ההתקשרות הטורית האסינכרונית (ראה תרשים של תבנית הפרוטוקול):; במצב מנוחה, כאשר לא משודרים גתונים בין ההתקנים, הקו נמצא במצב מנוחה. מצב זה מוגדר על ידי העברת ערך 1 לוגי רצוף על קו התקשורת. כאשר צד א' מעוניין לשדר נתון, הוא מוריד את הקו למצב 0 למשך זמן של סיבית אחת. *רידת ערך קו התקשורת ל-0 למשך סיבית אחת מסמנת לצד ב', כי צד א' החל בהתקשרות. כלומר, זוהי סיבית התחלה (%5ע558 1%). ברגע שצד ב' זיהה תחילת התקשרות, הוא ממתין משך זמן של חצי סיבית. לאחר ההמתנה, בודק צד ב' את מצב קו התקשורת בזמנים קצובים באורך של סיבית אחת. על פי ערך הקו בבדיקה, מפענהח צד ב' את תוכן הסיביות שנקלטו. דגימה/בדיקה של קו התקשורת במרכז הסיבית מאפשרת קליטה באמינות מירבית, גם אם יש הבדלי מהירויות קטנים בשידור או בקליטה בין הצדדים. בסיום שידור סיבית התחלה משדר צד א' את סיביות הבית זו אחר זו, החל בסיבית 20 וכלה בסיבית מידע אחרונה 27 או 26 בהתאם למה שהוסכם מראש (8 או 7 סיביות לבית בהתאמה). ערך סיביות המידע 0כ עד 57 משתנה בהתאם לתוכן הנתון המועבר. בסיום שידור סיביות הבית משדר צד א' סיבית לבדיקת זוגיות (עְסְ1עַק) שערכה נקבע ומחושב על פי ערכו של הנתון המועבר במסגרת. סיבית הזוגיות מאפשרת זיהוי שגיאות תקשורת והיא תחושב ותשודר רק אם הסכימו ביניהם הצדדים על העברתה (זהו חלק מהפרוטוקול). לאחר סיבית הזוגיות משודרת סיבית סיום (ק560). ערכה של סיבית הסיום תמיד 1 והיא מסמנת את סוף המסגרת. משך הזמן הדרוש לשידור של כל אחת מהסיביות במסגרת שווה וקבוע מראש, פרט למשך השידור של סיבית 56000 .שתלוי בצורת ההתקשרות. משך השידור (או "אורך") של סיבית הסיום *כול להיות כמשך השידור של סיבית מידע אחת, 1.5 סיביות, או 2 סיביות בהתאם לפרוטוקול ההתקשרות שנקבע. 2 פרוטוקול תקשורת טורית אסינכרונית על מנת לקיים תקשורת טורית על שני הצדדים להסכים על הפרמטרים הבאים: * אורך סיבית - אורך הסיבית קובע את קצב ההעברה (38068 816) של הסיביות מצד לצד, או כפי שמכנים זאת: 06ת5600 ע6ק 2108 - 5ק8. קצב ההעברה הוא מספר הסיביות שניתן להעביר בין שני ההתקנים בשנייה אחת. במרבית האיזכורים בספרות המקצועית מכנים קצב זה בשם 6ט88 68. מן הראו"* לציין כי 2806 6ט28 או קובע את מספר הסיביות שניתן לשדר בשנייה דרך קו התקשורת, אלא את מספר השינויים מ-0 ל-1 שניתן להעביר בין ההתקנים בשנייה. בכל התקן קיימת אפשרות לכוון את רכיב 0481 לקצב ההעברה שהוסכם בין ההתקנים. כיוון קצב ההעברה נעשה בנפרד בכל צד, כך שכל התקן סומך על דיוק השידור של ההתקן האחר, מהירויות נפוצות לשידור (תונים 12 בתקשורת טורית הן 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 סיביות לשנייה. * מספר סיביות בבית (21%68 28%8) - הפרמטר קובע כמה סיביות ישנן בכל מסגרת. קיימת אפשרות לבחור בין העברה של 7 סיביות לבין העברה של 8 סיביות בכל מסגרת. 7 סיביות מאפשרות להעביר 128 תווים שונים, שהם חלק ממגוון התווים האפשרי בשידור של 8 סיביות - 256 צירופים שונים אפשריים הכוללים גם גרפיקה ועברית. * זוגיות (ע10ע8ע2) - סיבית הזוגיות מיועדת לגילוי שגיאות תקשורת בין שני הצדדים. מצבי פעולה אפשריים: *+ ללא סיבית זוגיות (צט1נע8ק סא) - לא מועברת סיבית זוגיות בין שני ההתקנים, אלא רק סיביות נתונים וסיביות התחלה/סיום. במצב זה לא ניתן לזהות ולגלות שגיאות בתקשורת. * עם טיבית סוגיות - עבור כל מסגרת (בית - 66עס0) מועברת סיבית נוספת לבקרת שגיאות. בגמר העברת סיביות הנתונים במסגרת מחושב מספר הסיבית בבית ואז מוסיפים לבית סיבית אחת לביקורת זוגיות בהתאם לנוהל. אם נקבע שמספר הסיביות "1" צריך להיות זוגי (מסטם צַס1עהס), תתוסף סיבית "1" רק אם מספר הסיביות "1" בבית היה לא זוגי. אם מספר הסיביות "1" היה זוגי, סיבית זו תהיה "0". אם נקבע שמספר הסיביות "1" צריך להיות אי-זוגי (צ16עהק 068) תתוסף סיבית ‏ "1" כדי להשלים את מני*ן הסיביות "1" בבית למספר אי- זוגי. אם מספר הסיביות בבית הוא אי-זוגי, סיבית זו תהיה "0". דוגמה: כאשר סיביות הנתונים של הבית המועבר הן 01011101, יש בו פ סיביות שערכן ‏ 1. אם נבחר בנוהל "זוגי", סיבית הזוגיות הנוספת צריכה להיות "1" כדי שמספר סיביות "1" במסגרת *היה זוגי. כעת יהיו 6 סיביות של 1. אם נשלח את הצירוף 01100110, שכולל 4 סיביות "1" - תהיה סיבית הזוגיות "0", כדי לשמור על מספר זוגי של "1". אם בוחרים בנוהל "אי-זוגי", נוסיף סיבית ‏ "0" במקרה הראשון וסיבית "1" במקרה השני בהתאמה. הצד שקולט בית נתונים מחשב את סיבית הזוגיות בהתאם לנוהל שנקבע (זוגי/ אי-זוגי) על פי הנתון שקלט ומשווה את ערכה המחושב לערך סיבית הזוגיות שנקלטה. אם ערך הסיבית שחושבה שווה לערך הסיבית שקיימת, סביר שהתקשורת נקלטה ללא שגיאות (סביר, אך לא בטוח!). אם ערך הסיביות שונה, יסמן כרטיס התקשורת הטורי שגיאה בקליטת התקשורת הטורית. * סיבית סיום (21%6 000ס5) - סיבית הסיום מועברת בגמר שידור סיביות הנתונים של הבית וסיבית הזוגיות ומסמנת את סיום העברת המסגרת. אורך סיבית הסיום (כלומר משך השידור שלה בקו) יכול להיות מכפלה של 1 1.5 או 2 של אורך סיבית הנתונים. סיבית הסיום משמשת להתקן הקולט זמן למנוחה ולהכנת המערכת לקליטת המסגרת הבאה. שים לב, מאחר ובמנוחה קיים ערך 1 על הקו, אורך סיבית הסיום קובע למעשה את הזמן המינימלי שבו *ופיע ‏ 1 בסוף מסגרת. הזמן המירבי תלו* בזמן השידור של המסגרת הבאה. מכיון שאין מגבלה על משך הזמן המירבי בין סיום 5 שידור של מסגרת אחת לבין תחילת שידור של המסגרת הבאה, אורך סיבית "1" אינו מוגבל ומשתנה בהתאס לצרכים. דבר זה מאפיין את השידור האסינכרונל. בפרוטוקול תקשורת אסינכרונל, המסגרת המשמשת להעברת הנתונים מכילה בנוסף לסיביות המידע, גם סיביות לבקרת מסגרת (התחלה, סיום, זוגיות). סיביות אלו גורמות לכך שקצב העברת הנתונים בקו נמוך *ותר, כי עוברות בו גם סיביות מינהלה בנוסף לסיביות נתונים. מסיבה זו, המונח 38086 81% אינו חופף את המונח 3806 68 280₪. חישוב מספר התווים המירבי אשר ניתן להעביר בשנייה דרך ערוצ+ תקשורת טורי, נתון על פי הנוסחה: תווים 6 ס16ם לשנ: יה -. ד ה 5 6 5ע508 + 1%ם עס1עהק + 0165 5600 + פס1ס פסה דוגמה: נתון פרוטוקול תקשורת אסינכרונית עס הפרמטרים הבאים: 0 = 2806 2160 (בַטְהם) 8 = 81068 2808 4 = ע16עהק 2 = 0168 5600 00 מספר התווים שיועבר בשנייה *היה 0 | > 7 1+ 1 + 2 + 8 4 החומרה של מתאם התקשורת הטורית כרטיטס מתאם כרטיס מתאם התקשורת מאפשר לשדר מידע טורי בצורה דו-סיטרית (11נק א16קטת), או בצורה חד-סיטרית (א16קם51, א16קטע 881%). התקשורת מתקיימת רק לאחר ששני הצדדים הסכימו על הפרמטרים לפרוטוקול התקשורת וכיוננו את כרטיסי התקשורת בהתאם. הנתונים שנשלחים לכרטיס התקשורת הטורי מהמחשב באמצעות תכנית 8105 ₪08 למשל, נכנסים לתוך אוגר שידור בתוך ה-0881 שעל הכרטיס (ראה תכנית 520880 בנספה). ה-0481 מבצע את הפעולה בשלושה שלבים: שלב ראשון: מפנה את אוגר השידור לקליטת הנתון הבא ומעביר את הנתון הקודם לאוגר השידור הטורי (בהנחה שהוא פנו*). שלב שני: משדר את הנתון בקצב ובמסגרת המתאימים (5682%, קסספ, צס נסהק), בהנחה שהצד השני הודיע שהוא פנוי לקליטה. שלב שלישי: מודיע למחשב שהינו פנול. הכרטיס הטורי מספק חיוו* לתוכנה על מקום הימצאו של הנתון המשודר, באוגר שידור או באוגר שידור טורי*. תהליך השידור כולל דו-שיח של אישורים בין הכרטיס המשדר לכרטיס הקולט, אשר מתקיימים באופן עצמאי על ידי הכרטיס הטורי ללא התערבות המחשב. תהליך השידור הטורי אפשרי רק 14 לאחר שקיים חיווי מהצד הקולט באמצעות הדק 258, שהוא מוכן לקליטה. כאשר זיהה זאת, הכרטיס מבקש אישור לשידור מהצד הקולט באמצעות הדק 5. לאחר קבלת האישור מהצד הקולט, באמצעות הדק 015, מתחיל שידור המסגרת. בתהליך הקליטה, המסגרת נקלטת באוגר קליטה טורי ורק לאחר השלמת קליטת המסגרת, היא (כלומר, הנתון) מועברת לאוגר קליטה ונמסר חיווי מתאים למחשב. הכרטיס הטורי גורם לפסיקה בגמר תהליך הקליטה, על מנת שהמחשב ייקח את הנתון הנקלט בזמן. אם הנתון הנקלט לא יילקח בזמן, :יתכן וייקלטו נתונים נוספים, אשר תוכנם "ידרוס" את הנתונים שקדמו להם והם יאבדו. אם אובדים נתונים, מסמן הכרטיס חיווי מתאים למחשב (מטתעסט0). גם בתהליך הקליטה מעורב תהליך אישור ודו-שיח בין שני ההתקנים. כרטיס התקשורת נותן חיווי באמצעות הדק 21 שהוא מוכן לקליטת נתונים, והוא מאשר באמצעות הדק 015 תחילת שידור מהצד האחר, ורק לאחר שנתבקש לעשות כן על ידי הדק 15 של הצד האחר. החיווי בתהליך הקליטה על מצב הנתון הנקלט מתייחס למצב הזוגיות, נכונות המסגרת ובתים שאבדו. את תהליך התקשורת הטורי אפשר לקיים בתוכנה בלבד, ללא דו-שיח בין ההתקנים ואישורים בחומרה לתחילת ההתקשרות. תהליך התקשורת בחומרה נקרא 60158, 59 ותהליך התקשורת בתוכנה נקרא שתסא, .אסא בהתאמה. כרטיס | מחבר הרחבה מפס בקרה 0 דט מערכת לבחירת מפט כתובות כתובות מערכת המרת מתחים מ 5-0 וולט למתחים מפס נתונים ש- וולט ו 2 וולט מסיקה בקשת פסיקה יכרטיס טורי אסינכרוני - תרשים מלבנים 165 עבור תקשורת בין התקנים, הכוללת אישורי חומרה דרושים מספר רב של תילים להעברת הנתונים, הבקרות והאישורים. בתקשורת בתוכנה, מסתפקים אך ורק בשלושה תילים. בתקשורת בתוכנה, צד אשר אינו מוכן לקבל מידע נוסף, שולח תו א08א (צירוף 9 מטבלת 45011). כאשר הצד השולח מזהה תו חחסא, הוא מפסיק לשלוח נתונים עד אשר הוא קולט תו אסא מהצד המקבל (צירוף 17 מטבלת 45011). פרוטוקול אע0א, א0א הינו בעייתי, משום שאין הוא מספק חיוויים על מצב הקו. גם. תהליך העברת הנתונים אינו שקוף וישנם צירופים שלא ניתן להעביר בקו, כמו למשל עפסא, א0א המשמשים לבקרה. חוסר השקיפות של קו התקשורת *וצר בעיה לתוכנה, אך הוא נפוצ בשל החיסכון הגדול במספר התילים שיש להעביר בין ההתקנים. 1 קווי הנתונים והכקרה מהכרטיס פרוטוקול תקשורת טורי אסינכרוני 85232 מגדיר את כל הפרמטרים של התקשורת, אשר ניתן למצוא אותם גם בפרסומי 60171 תקן 24/. הכרטיס המתאם התקני מתאים לרוב דרישות התקן. נדגיש כאן את הוראות התקן העיקריות: - מצב 0 לוגי הוא מתח של 15+ וולט, הכרטיס מוציא רק 12+. - מצב 1 לוגי הוא מתח של 15- וולט, הכרטיס מוציא רק 12-. שים לב, שהמתח בפועל אינו מתאים לתקן, אך זהו למעשה מה שמקובל, ואין כאן כל תקלה בכרטיס. התקשורת הטורית מתבצעת בין שתי תחנות בלבד והיא אינה מאפשרת לחבר מספר תחנות ברשת. אם רוצים לחבר מספר תחנות בחיבור טוריי אסינכרונל, יש לחבר כל אחת מהן לכניסה נפרדת של מאגד - אש 85232 (ראה הסבר להתקשרות באמצעות רשתות תקשורת ארציות ישראנת וסיפרנת). על פי התקן, המרחק המירבי המותר בין שתי תחנות (האורך הפיסי של הקו) הוא 15 מטר. זהו המרחק המומלף לתקשורת באמינות גבוהה, אבל במקרים רגילים ובתנאי סביבה שקטים מבחינה אלקטרו-מגנטית (1עתשס1) שבה אין בסביבה מנועים גדולים או משדרי רדיו וכו', ניתן לחבר באמצעות פתיל תקשורת תקני מספר תחנות הנמצאות במרחק של עשרות או מאות מטרים ללא חשש לשגיאות. הכרטיס מתחבר להתקן הטורי החיצוני של המחשב באמצעות מחבר זכר מסוג 6-כ הנמצא באחורי הכרטיס. קיימים שני סוגי מחברים: מחבר 25 פין על פי התקן, או מחבר 9 פין שאינו תקני ונמצא על גבי חלק מהכרטיסים. בטבלה שלהלן נפרט את תפקיד ההדקים הפעילים של מחברי הכרטיס לתקשורת טורית. הסימון 1 מצייןו הדק "קלט" לכרטיס והסימון 0 מציין הדק "פלט". 166 מחכר 25 פין מספר ההדק השם. במגוסי) פא פאת פנת 015 5% 3 0 3 8 ₪ ₪ = תא 1 00 1 ספעת 20 0 הז 21 1 22 מחכר 9 פין מספר ההדק השם 1 1 פס 0 35 6 ₪9 רֶָ> - נש כס 3 4 ת+וס בס ס 2 מכנה הכרטיס התפקיד אדמה משותפת (0, אדמה מוגדרת של חברת החשמל) הדק טידור נתון טור'י. הדק קליטת נתון טור'י. הדק בקשת אישור שידור (6ת56 סל 000656). הדק קבלת אישור שידור (6ם56 10 ע0188). מודם מוכן לפעולה (ההתקן הנגדי מוכן )2808 5505 אדמה משותפת לנתון. מסמן שתדר נושא נקלט על ידי המודם. בקו תקשורת העובר דרך מודם, סימון זה מציין שיש מודם בקצה שנ* והוא פועל. (260860% 1 6ת11 6061066) מציין לצד שני שכרטיס התקשורת פעיל ומוכן לפעולה (ע36868 81ת₪1ע16 2808). בפעולה עם מודם בקווי טלפון - מציין שיש צלצול מקו הטלפון ומאפשר למחשב להגיב לצלצול זה (6168%602ת1 שתנת). התפק יד מסמן שתדר נושא נקלט על ידי המודם. בקו תקשורת העובר דרך מודם, סימון זה מציין שיש מודם בקצה שני והוא פועל. (26%6600 ע16עע08 2808) הדק שידור נתון טורי. הדק קליטת נתון טור'י. מציין לצד שני שכרטיס התקשורת פעיל ומוכן לפעולה (ע3686 81ת₪1ע16 2808). אדמה משותפת לנתון. מודם מוכן לפעולה (התקן הנגד* מוכן 3680 566 28068) הדק בקשת אישור שידור (6מ58 10 686ט0סת) הדק קבלת אישור שידור (6ת56 10 :0108) בפעולה עם מודם בקווי טלפון - מציין שיש צלצול מקו הטלפון ומאפשר למחשב להגיב לצלצול זה (ע6108%60ם1 שַתנ). הרכיב העיקרי בכרטיס הוא 1487, זהו רכיב 8250 של 61סת1, או רכיב תואם לו. שאר הכרטיס מקשר את 0481 למחשב מצד אחד ולקו התקשורת מצד שנל. כדי לחבר את הכרטיס לקו ישנם מתאמים מרמת מתה זי (5%+=1, 0-0) אל רמת המתח הנדרשת על פי תקן 35232 (/12-=1, /12+=0). כדי לאפשר את פעולת הכרטיס הטורל בתוך המחשב האיש', קיימים על הכרטיס רכיבים 107 הממפים אותו בזיכרון הקלט/פלט (1/0) ומאפשרים לבצע פסיקת חומרה של ה-0831 למחשב. לרכיב 0481 יש שמונה אוגרים הממופים בכתובות קלט/פלט (1/0). באמצעות כתיבה וקריאה של תוכן האוגרים מנהל המחשב את הכרטיס הטורי. ניתן לחבר למחשב מספר כניסות טוריות אטינכרוניות, שכל אחת מהן נמצאת במחבר נפרד. לכל כניסה יש שם נפרד: כניסה טורית ראשונה נקראת 1א00, כניסה טורית שנייה נקראת 6082 וכו': כרטיס 0081 ממופה בכתובות קלט/פלט שע398-3 ויכול להפעיל פסיקת חומרה מספר, 4. כרטיס 0082 ממופה בכתובת קלט/פלט 228-299 ויכול להפעיל פסיקת חומרה מספר 3. יש לזכור שכתובת 0 של הרכיב מתייחסת לכתובת הנמוכה של הכניסה האסינכרונית. לדוגמה, להפעלת כרטיס טוריי 00%1 בצורה ישירה, כתובת אוגר 0 של הרכיב היא כתובת א886ק3 במרחב קלט/פלט וכתובת אוגר 8 של הרכיב היא אסזקק3. בהמשך נראה ביצוע של תקשורת טורית בעזרת פסיקות שירות של תכנית 8105 (ראה סעיף תוכנה). תכנית אשר ניגשת ישירות לכרטיס מובאת בנספח תכניות הדוגמה. תכנית הדוגמה אינה פועלת בכל סוגי המחשבים ואעה מתאימה ליישומים מיוחדים הדורשים תקשורת טורית במהירות גבוהה, שאין אפשרות לבצעה דרך תכנית 105, כמו תקשורת טורית במהירות 6ט110%88 כפי שמעבירה תכנית מססעפסא, למשל. המשמעות של כל סיבית באוגרים הפנימיים של רכיב 8250 מופיעה בספר 6000%ת18 ת108610תנוםמ 0 160 של חברת 61סת1, או בספר 1681ַתת760 6 של יבמ. 5 חיבור התקנים לכרטיס התקשורת הטורית את חיבורי ההתקנים השונים לכרטיס התקשורת. הטורית האסינכרונית אפשר לחלק לשלוש קבוצות עיקריות. שים לב שמספר הפין מתייחס למחבר 25 פין תקני, ולא למחבר 9 פין. שידור קליטה משותף 2 פאץ 3 כאת 1 אס 5 פדת 5 015 7 אפ 6 58 90 תד 8 205-3159 2 זת עד כאן הזכרנו שבתהליך התקשורת הטורית, ברגע נתון יש רק סיבית אחת בקו התקשורת. מצב זה אינו מדויק, מכיון שהתקשורת מסוגלת גם לקלוט וגס לשדר נתונים. כלומר, ברגע נתון יכולות להיות שתי סיביות בקו, אחת משודרת ואחת נקלטת. פעולות השידור והקליטה נפרדות לחלוטין מלבד פין 7 המשמש כאדמה המשותפת. צורת חיבור של התקנים לכרטיס התקשורת הטורי נקבע על פי סוג ההתקן שיש לחבר ועל פי התכנית המפעילה את הכרטיס. בהתקנים המתחברים עם פתיל 1.08 עצמאי לכרטיס התקשורת הטורי, החיבורים בין הכרטיס להתקן כבר נעשו על פיי הדרוש לתכנית המפעילה ולהתקן הפועל. ההסבר להלן מראה כיצד יש לחבר התקנים למחשב, בדרך שתאפשר למחשב להתקשר גם דרך תכניות מערכת ההפעלה (באמצעות פקודות דַאזַתק, צ005) וגם דרך תכניות תקשורת למיניהן. התקן המתחבר בתקשורת טורית למחשב, *כול עשות זאת באחת משתי דרכים אופייניות: * יציאה לתקשורת - לדוגמה: יציאה למחשב אישי אחר .או כמסוף למחשב מרכזי. פירוט הפינים השונים בהתקן זהה לפירוט הקיים בכרטיס הטורי. במקרה זה, יש לחבר את נקודות השידור והקליטה בין שני ההתקנים בהצלבה (שידור של הכרטיס לקליטה של ההתקן ולהיפך) ועל כן חיבור זה נקרא חיבור מוצלב. חיבור שלם בין שתי טערכות חיכור כחיל של 3 רוסים בין המערכת (הקצרים חיוניים לפעולה תקינת) מחשב / החקן רוק מרעוב. אשי סחשב / החקן רחוק כראוב אשי ]-----ר----------------6 1 תרשים חיבורים מוצלב *+ כניסה לתקשורת - לדוגמה: כניסה ממודם המחובר לקו טלפון. כניסת פאך במודם מקבלת את יציאת השידור 2א71 של הכרטיס במחשב ומשדרת את הנתונים לקו הטלפון. בחיבור מודם יש לחבר במקביל את הנקודות בין המחברים במודם ובכרטיס המחשב. כלומר, יש לחבר את כל הנקודות אחת לאחת בין שני צידי הכבל שבין המודם למחשב. לא ניתן לדעת מראש לגבי התקן מסוים אם החיבור הטורי לתקשורת הו מסוג יציאה או כניסה. לדוגמה, מרבית המדפסות הטוריות מחוברות בכניסת תקשורת, כלומר הן מיועדות להתחבר למחשב ישירות בחיבור יציאת תקשורת. אבל יש מדפסות המיועדות להיות במרחק רב מהמחשב בחיבור דרך מודם. מכאן, כאשר נרצה לחבר מדפסת כזו ישירות למחשב (לא דרך מודם) נצטרך חיבור מוצלב. 1-99 1 חיבור מינימלי בין שני מחשכים כפי שציינו קודם, אפשר לבצע חיבור טורי באמצעות שלושה תילים בלבד. יש לחבר את פין 7 של הכרטיס לפין 7 של ההתקן ולבצע הצלבה בין פין 2 לבין פיןו 3. זוהי הצלבה כפולה בין שידור לבין קליטה. במחבר של כל צד, יש לקצר בין רגליים 4 ו-פ ובין רגליים 6, 8 ו-20. פין 7 מחבר את האדמת המשותפת לשידור ולקליטה, אך לפעמים התקשורת תתקיים גם ללא חיבור. ללא חיבור זה ה"אדמה" שתהיה בשימוש תהיה "אדמה" של חברת חשמל, אבל הפגיעה באמינות התקשורת תהיה חמורה. חיבורי פעים 2 ו-3 הם חיבורי שידור, או קליטה. הקצרים נועדו ל"רמות" את המערכת. כלומר, אין קבלה אמיתית של אותות הבקרה מהצד השני והמחשב מקבל את אותות הבקרה שלו עצמו. בחיבור מינימלי יש סכנה של איבוד מידע, כאשר צד שני אינו מוכן לקליטה, או אפילו | אינו פועל. כדי לפתור בעיית אובדן המידע נוצר פרוטוקול אסא אסא, אך הוא גורם לבעיות אחרות כפי שציינו קודם. המחשב האישי מאפשר להשתמש בכרטיס הטורי האסינכרוני למטרות רבות ומגוונות הקשורות בחיבורו למערכות אחרות. פירוט מלא של חיבורים אלה ניתן למצוא בפרק הדן ברשתות תקשורת. 2 העככר -- התקן המתחבר לכרטיס העכבר, כהגדרתו בעולם החי, הוא חיה ממשפחת היונקים המכרסמים, בעלת זנב ארוך. בכל הקשור למחשב, העכבר עשוי מפלסטיק וזנבו הארוך הוא פתיל המקשר אותו למחשב האישי. העכבר משמש כממשק נוח לקלט בנוסף למקלדת. כאשר מניעים אותו על גבי משטח, הוא מעביר את תנועותיו ומיקומו למחשב על פי הסמן (בדרך כלל ח) אשר מציין את המיקום על פני המסך. הזזה של העכבר על השולחן יוצרת תנועה מקבילה של הסמן על גבי המסך ומאפשרת לעקוב אחר תנועתו. לעכבר 3 לחצנים בדרך כלל, המשמשים לבחירה בין פונקציות שונות מתוך תפריטים המוצגים על המסך. כיום, *ותר תכניות מכילות ממשק פעולה לעכבר ובניהן תכניות שירות שונות (תכניות מעטפת כמו 58611 205 של מערכת ההפעלה 205 גירסה 4 ותכניות גרפיות שונות). תרגום תנועת העכבר על גבי המשטח לתנועה על גבי המסך *כול להיעשות בשני פתרונות חומרה עיקריים: . עכבר חיכוך: כדור הנמצא בתוך "בטן" העכבר מתגלגל על השולחן כאשר מניעים את העכבר מצד לצד. תנועת הכדור מניעה שתי גלגיליות קפיציות המיועדות לתנועה אורכית ורוחבית של העכבר (שתי התנועות מאוזנות). סיבובי הגלגליות נספרים ומועברים למחשב כפקודות תנועה של העכבר *מינה ושמאלה, למטה ולמעלה. מצביע כדורי או עכבר סטטי הוא התקן ממשק מכני עם כדור בחלקו העליון. סיבוב הכדור מניע את הסמן. מלבד הבדלים מכנים והבדלי עיצוב, זהו עכבר חיכוך כדורי השוכב על גבו. * עכבר אלקטרו-אופטי: שתי נוריות (168) ושני התקנים לקליטת אור (פוטו דיודות) מותקנים ב"בטן" העכבר. העכבר נע על משטח מיוחד של לוח מבריק (ראי) אשר מחולק על *די קווים אורכיים ורוחביים. קווי האורך והרוחב כהים *ותר מהמשטח ואינם מחזירים אור ועל כן התקני 110 קליטת האור (פוטו דיודה) מעבירים למחשב את מספר הקווים האורכיים והאנכיים שנחצו על ידי העכבר. ספירת קוו* אורך/רוחב שנחצו במהלך התנועה מאפשרת למחשב לעקוב אחר מיקום העכבר על גבי המשטח. את המשטח המבריק יש להניח על השולחן בצורה שחלקו הארוך *ותר נמצא במצב אופקי. כל אחד מהתקני קליטת האור מיועד לספור קווים מסוג אחד ואינו יודע לספור קווים מהסוג האחר. כלומר, התקן היודע להבחין בקו אורכי לא יזהה קו רוחבי ולהיפך. יתרונו של עכבר האור האלקטרו-אופט?י הינו בעיקר בהיעדר החלקים המכניים. הוא אמין יותר מעכבר חיכוך ואורך חלו גדול *ותר. עם זאת, עכבר זה פחות נוח למשתמש, כי דרוש לוח מבריק מיוחד על מנת להניעו עליו. חסידיו של עכבר זה הופכים חיסרון זה ליתרון בטענה שהצורך בלוח מיוחד יגרום לפינוי מקום על השולחן כדי לאפשר את התנועה החופשית של העכבר. רגישותו של העכבר ודיוקו בתנועה נמדדים ביחידות "מיקי", כהוקרה למיקי מאוס. יחידת מיקי אחת מוגדרת כמספר ההודעות הנמסרות למחשב על תנועה במרווח 1/200 אינצ' של תנועת העכבר. מרבית העכברים הקיימים בשוק מתחברים למחשב באמצעות הכרטיס הטורי האסינכרוני 5232, אך קיימים גם עכברים המתחברים לכרטיס מיוחד להם. בכל אחת מתצורות החיבור גורמת תנועת העכבר לפסיקת חומרה במחשב, אשר מאפשרת לעקוב אחר מיקומו. הנתונים שמעביר העכבר זמינים למתכנת באמצעות מנגנון פסיקת תוכנה א33116. תכנית הממשק המקובלת ביותר בשוק לטיפול בעכברים הינה לפי התקן של מיקרוסופט (162050+6א), המוגדר בפירוט ב-00₪166 66מ362020 6פטסא 5א. התקן מפרט שתי צורות גישה חליפיות לנתוני העכבר: * עסטנעק 85 - תכנית לטיפול בעכבר (קובצ 0058.595א) הנטענת דרך קובצ 5ע106.5:א00. תכנית זאת אינה נתמכת על ידי רוב היצרנים. * תכנית 758 - גישה זאת נתמכת על ידי כל היצרנים. בגישת 758 נטענת תכנית 758 לזיכרון ומאפשרת ממשק בין התוכנה היישומית לעכבר. פסיקת תוכנה פסיקת חומרה | תכנית 158 לאתחול העכבר לממשק בין העכבר לתכנית תת-תכניות לשליטה על העכבר שליטה על ההצגה במסך סביבת הפעולה של העכבר במחשב האישי 171 לאחר טעינת תכנית הממשק לזיכרון המחשב,. יכולה תכנית היישום להשתמש בעכבר על ידי קריאה לפסיקת שירות א3316. אוגר 8% מכיל את סוג הפעולה שתכנית הטיפול בעכבר צריכה לבצע. כדי לנפעול בתיאום עם העכבר, יכולה התכנית לברר את מיקומו, להחביא את הסמן שלו ולא להציגו על גבי המסך, | להציג אותו שוב במיקום חדש, לברר את מצב הלחצנים השונים של העכבר, אם הם לחוצים או משוחררים. ראה תכנית בסיסית לניהול העכבר בנספח תכניות הדוגמה. 6 פקודות 05 לגישה לכרטיס תקשורת אסינכרונית 1 הכקקודה מססא למחשב האישי ניתן לחבר שני כרטיסי תקשורת אסינכרוניים אשר מוכרים למערכת 205 בשמות :1א00, :0082. הפקודה ₪028 של מערכת ההפעלה 05 מאפשרת לכוון פרמטרים הקשורים בתקשורת טורית. מבנה הפקודה: 0010 -עע66ה, 05 5600-201, 2868-01%69, עצ8216ק , 2808066 : 60 מפסא כאשר: ם - מספר הכרטיס שיש ברצוננו לכוון (לכל כרטיס יש לתת הוראה נפרדת). 1 - 1א0ס. .0082 - 2 8 280%8 - מספר סיביות הנתונים בתוך מסגרת (בית). ערכים אפשריים הם 7 או 8 סיביות. 6 86 - מהירות פעולה (38066 81%6). ערכים אפשריים: מהירות ערך בפקודה 11 1310 15 100 10 1200 00 00 12 100 28 2200 8 00 066 000 99 1000 ץסנע8ק - זוג'ות. מכוון את סוג סיבית הבקרה לגילוי שגיאות. הערכים האפשריים הם: עס1עהק סא - א צַטסנע8ק תסטם - ₪ צַט1ע8ק 086 - 0 8 סמסספ - מספר סיביות סיום למסגרת. ערכים אפשריים: 1, 1.5, 2. 172 מ46010 עַעס6ת - באזו צורה לטפל בתשובה עָפטם של הכרטיס. כלומר, אם מנסים לשדר נתון ומקבלים מהכרטיס תשובה שלא ניתן לשדר, מה צריך לענות לתכנית הקוראת? ערכים אפשריים: 8 - החזר הודעה שהכרטיס מוכן לשידור. המחשב *חזור ויפנה לכרטיס כדי לשדר נתונים, למרות שאין אפשרות לעשות זאת. פניה חוזרת לכרטיס צורכת משאבים רבים (זו ברירת המחדל של הכרטיס הטורי). ₪ - החזר קוד המסמן טעות (קוד שגיאה), אם הכרטיס מודיע שאין ביכולתו לשדר את הנתון. 8 - החזר קוד המסמן שהכרטיס נמצא בתהליך שידור ואינו *כול לשדר נתונים נוספים (מתאים לערך > בגירסאות 205 שלפני גירסה 4). לדוגמה: הפקודה 8, א,96: 00%1 מססא תכוון את כרטיס התקשורת האסינכרוני הראשון (00%1) לפרמטרים הבאים: מהירות 9600 באוד, ללא סיבית זוגיות, ‏ 8 סיביות נתונים, ‏ 1 סיבית עצירה, החזר ע8ט2 אם כרטיס התקשורת עסוק ואינו יכול לשדר נתונים. 2 ההפקודה 605% פקודה 002% של מערכת ההפעלה מאפשרת לשדר קבצים בתקשורת טורית דרך הכרטיס האסינכרוני. ‏ כאשר משתמשים בפקודה זו המחשב עסוק כל הזמן בשליחת הנתונים ואינו יכול לבצע פעילות נוספת כלשהי. שליחת הנתונים מתאפשרת רק לאחר שמאתחלים את הפרמטרים להתקשרות בין הכרטיס לבין המדפסת הטורית, הן במחשב האישי והן במדפסת הטורית. מבנה הפקודה: :00% פמהא-116ע צ005 הפקודה תפעל באופן .תקין רק לאחר שהפרמטרים לתקשורת בין הכרטיס להתקן המחובר אליו נקבעו בעזרת הפקודה 028₪. הסבר הפרמטרים: סמהא-116ע - שם הקובץ שיש לשדר דרך הכרטיס האסינכרונל. ם - מספר הכרטיס האסינכרוני (1 או 2). הפקודה 1א81ע של מערכת ההפעלה מאפשרת להדפיס או לשדר קבצים באמצעות הכרטיס האסינכרוני. כאשר משתמשים בפקודה זו (*תן לבצע פעילות נוספת במחשב במקביל לביצוע ההדפסה. תהליך ההדפסה מורכב מהשלבים הבאים: * הגדרת הפרמטרים להתקשרות לכרטיס האסינכרוני באמצעות הפקודה מפסא. * ביצוע הפקודה תַאזַאת2 של מערכת ההפעלה. יש להפנות נתונים ל-00%81 או ל-060%2 במקום למדפסת מקבילית. 133 7 גישה לכרטיס באמצעות תכנית פסו₪8 אסם ניתן לבצע התקשרות בפרוטוקול תקשורת אסינכרוני באמצעות שפות תכנות שונות. בכל מקרה, הגישה לכרטיס הינה באמצעות פסיקת שירות מספר א146 של תכנית 8105 30% המשמשת לתקשורת טורית 9232. תיאור הגישה לכרטיס: את הגישה לכרטיס מבצעים בעזרת מנגנון של פסיקת תוכנה בתכנית, אשר אפשרי בכל שפות התכנות. דוגמה לתכנית כזו ראה בתכנית סאמספפת שבנספח תכניות הדוגמה. את הפרמטרים ואת בקשת השירות מתכנית 8109 808 מעבירים באמצעות האוגרים שבמעבד. כאשר מנגנון הפסיקה מעביר את השליטה לתכנית 5 0%, התכנית בוחנת את ערכי האוגרים שהועברו אליה, מבצעת את בקשת השירות המתאימה ומחזירה את התשובה לתכנית הקוראת באמצעות אותס אוגרים של המעבד. כשהתכנית הקוראת מקבלת שוב שליטה, היא משתמשת בערכים החוזרים לצורך בקרה על פעולת הכרטיס והמשך התכנית. 0 כיוון פרמטרי התקשורת בקריאה לפסיקה יש לשלוח את הפרמטרים הבאים על מנת לכוון את פרמטר: התקשורת השונים בפרוטוקול הטורי: הא = 0 כיוון פרמטרים של פרוטוקול התקשורת בהתאם לתוכנו של אוגר 40. את > 0 פניה לכרטיס 00%1. = 1 פניה לכרטיס 2א608. 2 = בהתאם לאופן הפעולה הרצוי ערכי הסיביות באוגר 0 - 21 - מספר סיביות נתונים במסגרת. 0 1 - 7 סיביות (2165 2808 7). 1 1 - 8 סיביות (8168 28%8 8). 22 - מספר סיביות הסיום במסגרת (8108 00ס5) 0 - 1 סיביות 1 - 2 סיביות 3 - 2% - סוג זוגיות (עְס1עהַק). 0 0 - ללא סיבית זוגיות (סא). 1 0 - זוגיות אי זוגית (088). 9 1 - ללא סיבית זוגיות (סא). 1 1 - זוגיות זוגית (תסטם). 14 (המשך) ערכי הסיביות באוגר 5 - 26 - 27 - מהירות (3868 6ט88) 0 0 090 - מהירות 110 1 0 0 1090 0 1 0 100 1 1 0 0 0 0 1 1200 1 0 1 2000 0 1 1 00 1 1 1 1000 בחזרה מפסיקה יעודכנו ערכי האוגרים הבאים: א = מצב מצב הכרטיס האסינכרוני. ערך 1 בסיבית מצ*:ן שהתיאור מתאים למצב הכרטיס. סיביות 471 תיאור 0 נקלט בית מצד רחוק. 1 נקלט יותר מבית אחד, אך מכיון שהמחשב לא קלט את הבתים שנקלטו בזמן, מספר בתים אבדו. טעות זוגיות, הבית נקלט שגןו: טעות מסגרת, המסגרת שנקלטה איננה באורך המתאים (תיאום שגוי בין שני הצדדים). נקלט צירוף של 268% מצד שנ'. אוגר שידור ריק, ניתן לשלות לכרטיס נתון נוסף. אוגר שידור טור* ריק (כל סיביות הנתון כבר נשלחו). המידע לא נשלח בשל 006 6ש71. תכנית 8105 מחזירה ערך זה אם הכרטיס אינו יכול לשדר. גא 6 = תא ₪ 1 סיביות 40 תיאור התקבל אישור לשידור מצד שנ* (015). צד שני מוכן לקליטה (258). אבחנת טבעת (ע610860ת1 שתנת). נקלט אות מצד שני (במודם הדבר מציין שיש תקשורת בין הצדדים). פ = ₪ 0 תש נר 1%5 1) שליחת בית לצד שני בקריאה לפסיקה יש לשלוח את הפרמטרים הבאים באוגרים על מנת לשלוח נתון דרך הכרטיס הטורי. זא = 1 שליחת הנתון הנמצא באוגר .81 דרך כרטיס התקשורת הטורי לצד שנ'. 1 = הנתון מכיל את ערך הנתון שיש לשדר. לשידור את = 0 פניה לכרטיס 60%1. = 1 פניה לכרטיס 6082. בחזרה מפסיקה תעדכן תכנית 2105 את מצב אוגר 41. ₪8 = תיאור בחזרה מפעולה ערכו של אוגר 41 מסמן הצלחת/כישלון הפעולה | הפעולה. אם ערכה של סיבית 7 באוגר 41 הוא 1 הפעולה נכשלה. אם ערך הסיבית הוא 0 יש להתייחס לסיביות 0-6 כסיביות מצב קו תקשורת טורי, בהתאם לתיאור שהוסבר בפעולת כיוון פרמטר*ם. 2) קבלת נתון מכרטיס התקשורת בקריאה לפסיקה יש לשלוח את הפרמטרים הבאים באוגרים על מנת לקלוט נתון מהכרטיס הטורי. זאג 2 קלוט נתון מכרטיס התקשורת לתוך אוגר 40. אפ 0 פניה לכרטיס 6081. 1 פניה לכרטיס 2א00. בחזרה מפסיקת השירות מחזירה תכנית 8105 את הפרמטרים הבאים באוגרי המעבד: = הבית תכנית 2105 מחזירה את ערך הבית שנקלט על :ד: הנקלט כרטיס התקשורת באוגר 84. ₪ = תיאור אוגר 881 מחזיר את מצב הפעולה ומצב שגיאות של הפעולה קו התקשורת. ערכן של סיביות ‏ 1, 2, 3, 5, 7 באוגר הוא בהתאם להסבר שניתן בכיוון פרמטרים. 1%6 3 קבלת סטטוס של כרטיס תקשורת בקריאה לפסיקה יש לשלוח את הפרמטרים הבאים באוגרי המעבד על מנת לברר את מצב הכרטיס הטורי; ₪8 = 3 החזר מצב קו התקשורת. את = 0 פניה לכרטיס 00%1. = 1 פניה לכרטיס 2א00. בחזרה מפסיקת השירות תכנית 2105 מחזירה את הפרמטרים הבאים באוגר: המעבד: א 4‏ = מצב מצב קו התקשורת. ערכי הסיביות באוגר בהתאם הקו להסברים שניתנו בחזרה מפסיקת כיוון פרמטרים של קו התקשורת. 177 פרק 5 מערכת הדיטטים / דיסכקטים במהגעב האינטי מערכת הדיסקים/דיסקטים במחשב האישי קרויה גם +יכרון משני (עע68ת5000 6 ). כשסקרנו את תכונות הזיכרון הראשי, זיכרון אג3, ראינו שיש לו מספר מגבלות: הוא אעו יכול לשמור נתונים לזמן ארוך מכיון שתכנו אובד בכיבוי המתח (מתנדף), גודלו מוגבל לצורכי עבודה תחת מערכת ההפעלה ומתחירו גבוה *חסית. *תרונו הגדול של הזזכרון הראשי הוא במהירות ההעברה הגבוהה של הנתונים בינו לבין המעבד המרכז'. הזיכרון המשני *כול לפתור את המגרעות של הזיכרון הראשי, על חשבון האטת מהירות הגישה. סדר גודל של זמן גישה במחשב של 1082 לזיכרון אגות הינו 6 0-0 (כלומר, פחות מחצי מיליונית של שניה) לעומת זמן של כ-30 אלפיות שניה (מילי-שניה) בדיסק קשיח, ‏ זמן גדול פי 10 וותר בכונן דיסקטים. כלומר, הז'כרון הראשי מהיר 5 כמה עשרות אלפים מהזיכרון המשני. הזיכרון המשני מורכב ממשטח בעל תכונות מגנטיות, אשר ניתן לכתוב עליו באמצעים חשמליים נקודות מיגנוט שהן סיביות הנתונים, וניתן לקרוא את הנתונים האלה על פי הצורך. את הנתונים ניתן לשמור לאורך זמן ולהשתמש בהם לפי צורך, כי ניתוק אספקת המתח אינו גורם למחיקתם. את הנתונים האגורים על גבי המצע המגנטי (80618/ 6616ת888), או דיסקה, ניתן למחוק תוך כדי פעולה במחשב, באותם אמצעים חשמליים שמשתמשים בהם לכתיבתם. בפועל כותבים נתונים חדשים, או תווי "ריק" (תווי רווח או אפס למשל) על הנתונים הקיימים. יכולת קריאה/ כתיבה מקנה לזיכרון המשני גמישות רבה כאמצעי אחסנה של נתונים לזמן ארוך בקיבולת גבוהה ללא חשש מאובדן בעת ניתוק מתח החשמל, בצד מחיר אחסנה, אשר נמוך ממחירו של זיכרון 84%. קיבולת הדיסקים הקשיחים (215%8 6ע88) הינה עשרות, או מאות מגה בתים, כפי שאפשר לראות בדגמי הדיסקים השונים. לשם השוואה, הקיבולת של תקליטונים, או דיסקטים (218859 עסקס1ע) הינה מ-06ע8א360 עד 66ע8א1.82. בהמשך, המונח "דיסק" או "דיסקט" *ציין את סוג ההתקן המסוים בלבד. הכינוי "דיסק/דיסקט" יציין את שני הסוגים. |68 1 המצע המגנטי |אופן הגישה לנתונים המצע המגנטי, בדיסק או בדיסקט, מורכב מדיסקית דו-צדדית המצופה בחומר בעל תכונות מגנטיות. על גבי הדיסקית ניתן לשמור נתונים ספרתיים בינאריים שמקודדים באמצעים חשמליים. את הנתונים ניתן לכתוב, לקרוא ולכתוב שוב באותם אמצעים. המצע שעליו רושמים את הנתונים הוא משטת מגנטי רציף מבחעה פיסית, אשר הכונן מחלק אותו למסלולים (17280%5) לוגיים בתהליך עריכה מיוחד. את הנתונים כותבים על גבי מסלולים אלה, שהינם בתבנית של מעגלים קונצנטריים בקטרים שונים. מנוע צעד (ע₪0%0 5680) של הכונן מניע את הראש הקורא על פני המשטת ממסלול למסלול, עם רווח המפריד בין מסלול למסלול. המסלולים ממוספרים מ-0 ועד מספר המסלולים הכולל, פחות 1 (40 מסלולים: 0 עד 39). 1 כתיבת נתונים במצע המגנטי בכל צד (5166) של הדיסקה המגנטית ישנו ראש חשמלי (11686) אלקטרו מגנטי המשמש לקריאה וכתיבה של נ(תונים. על פי כיוון הזרם החשמלי המוזרם דרכו בפעולת כתיבה, הוא גורם למיגנוט המשטח המגנטי שמתחתיו לצפון או דרום מגנטי. בקריאה, כאשר האלקטרו מגנט נע מעל המשטח המגנטי ומזהה שינוי מצפון לדרום או להיפך, הדבר גורם בו להיווצרות זרמים בקוטביות משתנה, אשר מתורגמים בחזרה לנתונים. על פי חוק לנצ, הראש הקורא *כול להבחין רק בשינוי מגנטי. כלומר, ניתן להבחין רק במעבר מ-0 ל-1 לוגי, או להיפך. כדי לקבל את הנתונים בצורה נכונה, (בנים בתהליך האתחול של המשטח המגנטי שנ* מסלולים מגנטיים מקבילים זה לזה עבור כל מסלול נתונים יחיד. נהוג לומר, שמסלול מגנטי אחד הוא מסלול התזמון ומסלול מגנטי שני הוא מסלול הנתונים. מסלול התזמון בנוי מתאים, אשר נמצאים ברצף ותוכן כל אחד מהם הפוך לתא הקודם לו (ראשון 0, שני 1, שלישי 0 וכן הלאה). כאשר הראש הקורא חולף מעל מסלול התזמון הוא מזהה את השינו*ם המגנטיים בתאי התזמון ויכול להבחין בגודל תא נתונים. כוננים במחשב |99 מכיון שהראש הקורא *כול לזהות רק שינוי בנתונים (צפון/דרום ולהיפך), הוא אנו יכול לזהות נתונים רצופים המכילים נתונים שווים. הוא סופר את מספר הפעמים של השינויים במסלול התזמון ועל פי מספר זה הוא קובע את התוכן הרשום במסלול הנתונים. מכאן שמסלול התזמון משמש כעין מונה קבוע לתנועת הראש הקורא ובלעדיו הוא לא *כול לזהות ולפענח את הנתונים שבמסלול הנתונים. מכיון שאין אפשרות לקרוא/לכתוב נתונים בצורה פשוטה למשטח מגנטי, קיים צורך להחליט על אלגוריתם ושיטה שבה הם *יקראו וייכתבו. שיטת הקידוד בין מסלול התזמון לבין מסלול הנתונים נקראת אפנון נתונים (ת18%10ו₪00 2858). קיימות מספר שיטות לאפנון הנתונים ולממשק ביו כרטיס בקר הדיסק לבין הדיסק המגנטי; . ת06018%10 ע0ת600ע2ת 612106סא -- אחא 1 מגסשת10 מטת -‏ פחת .6 500ע5 ע6סטקעס0 5₪811 011 .6 2600106 9₪811 606תהתתת - דפפם . %5תסמס6תהתתם מש2691 806/ע62>תד שפד שיטות האפנון נובעות מהטכנולוגיה שבה משתמשים לצורך ביצוע האפנון. שיטות אלו משפיעות על מהירות העברת הנתונים למשטח המגנוט וממנו, על בקרת שגיאות, אמינות וצפיפות הנתונים על גבי המשטח. השיטה הבסיסית לאפנון הנתונים היתה שיטת אקא. שיטת זו היתה בזבזנית במקום אחסון בגלל צפיפות נמוכה של הנתונים על פני המשטח המגנטי. יתרונה היה באפשרות ליישם אותה "גם במשטח מגנטי בעל אמינות נמוכה יחסית. במשך הזמן השתפרה הטכנולוגיה לייצור המשטחים המגנטיים ופותחו בקרים שפועלים בשיטת אפנון 31. בשיטה זו ניתן לדחוס ב-50% *ותר נתונים על גבי משטח מגנטי לעומת שיטת אטא. המשטח המגנטי הנחוצ לשיטת שת חייב להיות באיכות גבוהה בהרבה ממשטח אפנון אקא, כדי שתהיה לו אמינות זהה ל-0ע. בשתי השיטות, הנתונים האנלוגיים עוברים באמצעות הכבל השטוח המוביל מכרטיס הבקר אל הדיסק. העברת הנתונים האנלוגיים בסביבה אלקטרונית עם "רעשים" סביבתיים גורמת להגבלת מהירות העברת הנתונים ביו הדיסק לבקר שלו. המרת הנתונים ממבנה אנלוגי למבנה ספרתי ולהיפך מתבצעת בכרטיס הבקר. התפתחות טכנולוגית נוספת הביאה לכך שניתן לבצע את ההמרה בדיוק גבוה באמצעות רכיב הנמצא על גבי הדיסק במרחק של עשרות מילימטרים בלבד מהראש הקורא ומהמשטח המגנטי. פיתוח טכנולוגי זה הביא לפיתוח שיטות 1 ו-₪501. שיטות אלו מיושמות בעיקר בדיסקים גדולים שהקיבולת שלהם מעל 06ץ8א70. בדיסקים בקיבולת גבוהה דרושים משטחים מגנטיים בצפיפות גבוהה ומהירות העברת נתונים גבוהה ביותר. שיטה 128 שפותחה בזמן האחרון| משלבת יתרונות טכנולוגיים ומחיר נמוךך יחסית והופכת כילום לנפוצה ביותר בדיסקים קטנים. מכאן והלאה לא נתייחס בנפרד למסלול התזמון ולמסלול הנתונים, אלא נראה את שניהם כמסלול לוגי יחיד המכיל נתונים. כמו כן לא (תייחס לשיטת אפנון המידע בתוך המסלול. 100 2 הדיסקט |הדיטק המגנטי - מבנה ותכונות עיקריות הדיסק הקשיח מורכב ממספר דיסקיות מגנטיות, אשר מורכבות אחת מעל חברתה עם מרווח מספיק לכניסת הראש ביניהן. כל הדיסקיות מסתובבות יחד והראש מוזז פנימה והחוצה באמצעות מנוע צעד. כל המסלולים שיש להם קוטר שווה בכל משטחי המגנוט במערכת נקראים צילינדר (תע86ת011). מסלול המידע הלוגי מחולק לגזרות (8ע580002) לוגיות, אשר כל אחת מהן מקבלת מספר בין 1 עד למספר המקסימלי של הגזרות במסלול. כל גזרה מכילה 512 בתים של נתונים, אשר נרשמים בצורה סדרתית (בטור), סיבית אחר סיבית. כלומר, רוחב המסלול מבחינת נתונים הינו סיבית אחת, אך נהוג להתייחס ליחידת המידע הקטנה כסדרה של 8 סיביות המייצגות בית אחד. תנועת הראש הקורא על פני המשטח המגנטי מורכבת מצירוף של שת תנועות: * תנועה אופקית פנימה והחוצה (חיפוש - א566%) של הראש הקורא על גבי המשטח המגנטי. הראש הקורא "מרחף" על פני המשטח המגנטי ואינו נוגע בו[ בכונן| דיסקטים קיימים שנ* ראשים קוראים/כותבים ובדיסקים קיימים *ותר ראשים קוראים/כותבים, כפול ממספר הדיסקיות המרכיבות את כונן הדיסק. * תנועה טיבובית (תסנטהסס3) של הדיסק/דיסקט מביאה את הגיזרה הרצויה אל מתחת/מעל הראש הקורא. משך הזמן הדרוש להבאת הגיזרה מתחת/מעל הראש הקורא תלוי במהירות הסיבוב של הכונן. זוהי ההשהיה של התנועה הסיבובית (ע8618 1ַת658510ס3). מהירות הסיבוב של דיסקטים היא 300 סל"ד (טיבובים לדקה) ומהירות הסיבוב של הדיסקים היא בד"כ 3600 סל"ד, אך יש גם דיסקים המסתובבים במהירות גבוהה יותר. על מנת לקרוא נתונים האגורים על גבי המצע המגנטי, צריך הראש הקורא להגיע למסלול המתאים שעליו רשומים הנתונים בתנועה אופקית ‏ - 586%. תנועה זו מתאפשרת באמצעות מערכת של מנוע צעד (עסטסא 5060) המניעה את הראש הקורא/כותב. המנוע מקבל פקודות תנועה מבקר הכוננים המחובר למחשב ומניע את הראש עד אשר הוא מיוצב מעל למטסלול הנתונים המבוקש. זמן הגישה של הראש הקורא למסלול המתאים נקרא "זמן חיפוש" (6ם61 566%). מהירות התנועה של מנוע הצעד אינה לינארית. הזמן להנעת הראש הקורא ממצב מנוחה למסלול הראשון נקרא 1286% 10 אס8ע 6נץ. זמן תנועה ראשוני זה ארוך *ותר מהזמן הנדרש להמשיך ולהניע את הראש למטלולים הבאים. ולכן, בין הפרמטרים המאפיינים את הכונן נמצא את הפרמטר המציין את זמן החיפוש ממסלול למסלול (568% 71280% 10 א7586%) ואת זמן החיפוש הממוצע (11₪6 560% סשַַעסִטְ4). זהו הזמן הממוצע הנדרש על מנת לחלוף על 1/3 של המסלולים בדיסקט/דיסק. מנוע כונן הדיסקטים מסובב את הדיסקית המגנטית בתנועה סיבובית במהירות קבועה של 300 סיבובים לדקה. מנוע כונן הדיסק הקשיח מסובב את מערכת הדיסקיות של הדיסק הקשיח במהירות של 3600 סיבובים לדקה. סיבוב המשטח מאפשר לראש הקורא המתאים להגיע לגזרה המבוקשת במסלול, אשר חולפת מולו. לכל גזרה יש כתובת המאפשרת לזהות אותה ולכן, כאשר הראש הקורא 11 מתייצב במסלול המתאים והגזרה המבוקשת חולפת מולו במהלך הסיבוב, הוא מתחיל לקרוא את הנתונים ולהעביר אותם לבקר הכוננים ומשם בתהליך אכ לזיכרון המחשב. העברת הנתונים נעשית *שירות לזיכרון ללא התערבות המעבד). | 86008 ...ו גזה 2 4 חור גזרה 1 - סינכרון מבט מסלול 0 0 החד מלפנים - 0 מסלול אחרון ל שטח כתיבה מגנטי [ ראש 0 4680] בי מצד יג | : ראש 1 40= ציר סיבוב מבנה דיסקט כאשר מערכת ההפעלה רוצה לקרוא נתונים מהדיסקט, או מהדיסק, עליה למסור לבקר הכוננים כתובת (4662058) של הגזרה שהיא מבקשת לקרוא. פעולה הפוכה מתבצעת בעת כתיבה. כתובת הגזרה מורכבת משלושה חלקים: * מספר ראש קריאה (צד - 51866). * מספר מסלול (עסשסמטא אספע7). * מספר גזרה (עפסמטא ע56060). רק כתובת מלאה של הגזרה תאפשר למערכת ההפעלה לקרוא/לכתוב את הנתונים. מכיון שמהירות הגישה למשטח המגנטי איטית מאוד באופן *חסי למהירות הזיכרון הראשי במחשב, כל קריאה/כתיבה על גבי המשטח המגנטי תתייחס לגזרה שלמה (512 בתים) אחת לפחות. כלומר, גם אם נדרש לקרוא, או לכתוב בית בודד, יש לקרוא/לכתוב את כולה. העברת הנתונים בין הבקר למחשב מהירה מאוד באופן יחסי לזמן הגישה (מאות קילו בתים בשנייה) ולכן *עיל יותר להעביר גזרה שלמה ולא בית בודד. העברה של הגזרה בשלמותה *עילה יותר, מכיון שבמרבית המקרים זקוקה התכנית, או מערכת ההפעלה גם לשארית הנתונים שבאותה גזרה. קצב העברת הנתונים (3808 62+פת128 2868) בין הבקר למחשב שונה במערכות 12 כוננים שונות ותלויה במהירות המחשב, סוג המעבד במחשב, סוג בקר הדיסק ושיטת אפנון המידע בדיסק. דוגמה לפרמטרים אופייניים לדיסק קשיח: זמן חיפוש ממסלול למטלול 11₪6 1280% 10 80%ע7 - 20566 מילי שנייה. זמן חיפוש ממוצע 86 5668 2062886 - 702560 מילי שנייה. מהירות סיבוב של הדיסק 4 - 360008 סל"ד. מכאן, שזמן הגישה הממנימלי למסלול בדיסק שבדוגמה הנעו 20566 וזמן הגישה המירבי כדי לחלוף על פני כל המסלולים (0%6ע5%6 11טע) הינו 16 0% - 3א(10-1280%-1280% - 12062886-11₪6) = 0%6ע562 11טע 3 0( 20 - 190 ( 16 3 דיסקטים |דיסקים - כוננים ובקרים 1 כונן הדיסקטים ובקר הכוננים כונן הדיסקטים מאפשר לחבר למחשב האישי דיסקטים ולכתוב/לקרוא מהם נתונים. הכונן הוא מערכת מכנית שעליה מורכב כרטיס אלקטרוני, שתפקידו לתאם בין הכונן לבין כרטיס בקר כונני הדיסקטים - 220 (218% עססס1קע 0118%ע6ת00). השימוש בדיסקטים נוח למדי. את הדיסקט ניתן להחליף במהלך העבודה במחשב, לשאת אותו לכל מקום כדי להשתמש בו במחשב אחר, או כדי להעביר נתונים בין מחשבים. באופן זה ניתן להזין למערכת המחשב תכניות שונות שנרכשו על ידי המשתמש. נתונים מגנטיים אגורים על גבי הדיסקטים בצורה שהוסברה בפרק קודם, לפי צדדים, מסלולים וגזרות. בשוק המחשבים קיימים כיום שני סוגי כונני דיסקטים עיקריים: 5.25 אעא' ו-3.5 אינצ'. השמות לכוננים ניתנו לפי קוטר הדיסקית המגנטית שלהם. הדיסקטים (בדלים ביניהם, בנוסף לגודלם, גם במספר פרמטרים נוספים המפורטים בטבלה להלן: קיבולת הדיסקט (ע0808610) נתונה על פי הנוסחה: מספר צדדים א מספר מסלולים א מספר גזרות א 512 (מספר בתים בגזרה) קיבולת מסלולים | גזרות 9 0 6 5 120 1 .%6 9 0 (6 8 |20 1.6 קיבולת ומבנה של דיסקטים שונים 13 .41 3 חויוויים של כונן הדיסקטים כונן הדיסקטים (6ט1עכ 86 מספק לכרטיס בקר הכוננים (עססס1ק %ע020116ת00 2158%) את מצבו (5ש5086). הוא מסוגל לחוש את הדברים הבאים הנובעים מהפעלת כונן הדיסקטים: + כוון הכנסת דיסקט + מסלול 0 - לכונן ישנה מערכת חיווי המסמנת שהראש הקורא/כותב נמצא מעל מסלול 0. אות זה מסמן לבקר הכוננים כי הראש נמצא במסלול 0. צטיפָה "ם משטח מגנטי מו -. בלל -- ו תריס הגנה למשטח סימון בדיטקט | הגנה בפני / % כתיכה חריץ מכוסה - - ב '5.25 חריץ גלוי - מוגן בדיסקט *3.5 דיסקטים - מבנה חיצוני הגנה בפני כתיבה - קיימת אפשרות פיסית להגן על הדיסקט מפני כתיבה. החסימה נעשית באמצעות תווית הגנה בדיסקט "5.25 ובאמצעות פתיחת התריטס הפלסטי בדיסקט "3.5. חיווי החסימה מנטרל את מערכת הכתיבה של הכונן. הוא מסמן לבקר הכוננים כי לא ניתן לכתוב נתונים על גבי הדיסקט. ההגנה הפיסית מאפשרת למשתמש למנוע מחיקת הדיסקט על :די פעולה לא מבוקרת וטעות אנוש, או פגיעה בדיסקט על ידי וירוס כלשהו. לא ניתן לעקוף הגנה פיסית באמצעות תוכנה. מהירות סיבוב - הכונן מספק לבקר אות סינכרון בגמר השלמת סיבוב שלם של הדיסקט. באמצעותו הבקר :כול לעקוב אחרי השלמת המעבר על המסלולים השונים ואחר מהירות הסיבוב של הכונן. בכוננים שבהם מושג החיווי על ידי חור בדיסקט יש מערכת אופטית אשר מזהה אותו. הנתונים צריכים להיכתב על גבי המסלול במהירות סיבוב קבועה של הדיסקט - 300 סיבובים לדקה. קריאה/כתיבה לדיסקט במהירות שונח תגרום לשיבוש. כתיבה/קריאה במהירות שונה שקולה לשיר המוקלט על .קלטת של רשמקול במהירות מסוימת ומושמע במהירות גבוהה, או נמוכה *ותר. בשני המקרים 14 השיר יישמע מעוות ובמערכת מחשב הדבר קריטי *ותר כי הנתונים לא *ובנו. * חיווי פתיחת דלת - רוב הכוננים מספקים חיווי אשר מאפשר לבקר להודיע כי דלת הכונן פתוחה ואין אפשרות לבצע פעולה כלשהי. ישנם מקרים שבהם יש חיוו* על כך שבמהלך העבודה נפתחת הדלת או נסגרת. * חיווי סיבוב - הכונן אעו מסתובב באופן קבוע כמו דיסק קשיח, אלא מתחיל להסתובב כאשר מתקבלת בקשת גישה. מכיון שכך, דרוש פרק זמן מסוים כדי להגיע למהירות הסיבוב הנכונה ופרק זמן נוסף כד* לעצור את סיבוב הדיסקט בגמר קריאה/כתיבה. חיווי על הסיבוב ועל הגישה. לכונן ניתן למשתמש באמצעות הנורית הנדלקת בחזית הכונן. החיווי דרוש למשתמש כדי למנוע פתיחת דלת הכונן במצב של סיבוב, אשר עלולה לגרום לקריעת המשטח המגנטי או פגימתו. בקר כונני הדיסקטים (ספק) הוא כרטיס מתאם אלקטרוני המתחבר על אחד ממחברי ההרחבה של הלוח הראשי ומאפשר לחבר למחשב האישי מערכות של כונני דיסקטים. לבקר כונניי דיסקטים ניתן לחבר בדרך כלל שנל כונניס, אשר *כולים להיות מסוגים שונים, "5.25 ו-"3.5. הכוננים מתחברים לבקר באמצעות כבל שטוח בעל שני מחברים המאפשרים חיבור זה. הכונן הראשון (8) מתקשר לכבל השטוח באמצעות המחבר המוצלב בקצה הקרוב למחבר. הכונן השני (5) מתקשר לכבל באמצעות המחבר המחובר אליו בצורה ישירה ללא הצלבות. ההצלבה בכבל שטוח המשמש לחיבור כונני דיסקטים היא בקצה הקרוב לנקודה מספר 1 בכבל, אשר ניתן לזהות אותה על פי צבעה האדום לעומת שאר חוטי הכבל השטוח שהם בצבע אפור. במחשבים אישיים המבוססים על מעבד 8088/8086 הבקר לכונני הדיסקטים הוא כרטיס מתאם נפרד התומך בחיבור כונני דיסקטים "5.25 בקיבולת 360%8 ובכונני "3.5 בקיבולת 720%8. התוכנה להפעלת הכוננים כלולה ב-8105 אסת3 שעל גבי הלוח הראשי. אין אפשרות להגדיר את סוג הכונן המחובר למחשבים אלה, אלא רק את מספר הכוננים המחוברים למחשב. תוכנת 8105 308 מכירה אך ורק כונני "5.25 בקיבולת 8א360. על כן, אם נחבר כונן של "3.59 בקיבולת 720%8 מערכת ההפעלה תכיר אותו ככונן 3608 בלבד. כדי לגרום למערכת ההפעלה להכיר בכונן זה ככונן של 8א720% ולהשתמש בו בצורה נכונה, יש צורך להגדיר אותו באמצעות קובף 10.595קא00. במחשב: 1 ומעלה בקר הכוננים משמש גם כבקר למערכות הדיסקים הקשיחים. הוא מכיר ומסוגל להתחבר לכונני "5.25 ולכונני "3.5 מכל הסוגים. תכנית 55 0% מכירה את כל סוגי* הכוננים ועל כן ניתן להגדיר תצורת מערכת מחשב באופן שמערכת ההפעלה תכיר את הכוננים השונים המחוברים לבקר ואת תכונותיהם. את תצורת המחשב, אשר כוללת את תצורת הדיסקים/דיסקטים, שומרים על :די כתיבה לרכיב 0805 עם ג'בוי הסוללה שבתוך שעון זמן האמת. כיוונון מערכת הכוננים נקראת פעולת קט560. במחשבים חדישים מופיעה במהלך 8001 הודעת הדרכה מתאימה, המפנה לאפשרות 5₪105. במחשבי 47 ישנים *ותר של יבמ עושים זאת באמצעות תוכנת דיאגנוסטיקה מיוחדת היודעת לכתוב ל-34% את תצורת המחשב הרצויה. 15 2 יתרונות וחסרונות של הדיסקטים היתרונות: * הדיסקטים נתיקים וקל להעביר באמצעותם נתונים ממחשב למחשב. - פשוטים בהפעלה ותחזוקה, קל מאוד להכין אותם לפעולה. * הדיסקטים זולים יחסית וקל להשיגם. חסרונות: % הדיסקטים נוחים להינזק (בייחוד דיסקטים גמישים של "5.25). * קיבולת הדיסקטים קטנה *חסית (866א360% עד 66ע0א1.04). ישנס דיסקטים של 30%8 אבל הס יקרים מאוד. הדיסקטים פועלים במהירות נמוכה. סדר גודל של גישה לנתונים - מאות אלפיות השנייה. 2 מערכת הדיסקים הקשיחים 1 ההדיסק הקשיח וכקר הדיטק כונן הדיסק הקשיח מורכב *ותר מכונן הדיסקטים. את הדיסק הקשיח לאי ניתו לשלוף מתוך הכונן, מכיון שהוא והכונן מהווים יחידה אחת בלתי נפרדת. הדיסק מורכב ממספר דיסקיות מגנטיות אשר לכל אחת מהן שני משטחי מגנוט, אשר לכל אחד מהם יש ראש קריאה/כתיבה נפרד. הדיטק הקשיח מסתובב כל הזמן במהירות גבוהה של 3600 סיבובים לדקה. יש כוננים שמהירות הסיבוב שלהם 5400 סל"ד. זמן הגישה לנתונים בדיסק קשיח קצר :ותר מזמן הגישה לנתונים בדיסקט. צפיפות המסלולים על גבי המשטח המגנטי גבוהה יותר וניתן לשמור *ותר נתונים על גבי המשטח המגנטי. צפיפות המגנוט הגבוהה מתאפשרת מכיון שהדיסקית קשיחה ואטומה בתוך הכונן לשמירת *ציבות וניקיון. | הדיסק הקשיח מתחבר לבקר הדיסקים (ע520110ת00 218% ₪826 - 126) באמצעות שני כבלים שטוחים בהתאם לשיטת האפנון. אל הבקרים הנפוצים של הדיסק הקשיח ניתן לחבר שתי יחידות דיסקים קשיחים. במחשבים אישיים המבוססים על מעבד 8088/8086, התכנית להפעלת הדיסק הקשיח נמצאת על גבי כרטיס בקר הדיסקים ואין צורך להגדיר למחשב שדיסק כזה מותקן במערכת. בזמן 8001, המחשב מזהה שקיים דיסק קשיה באמצעות רכיב א215% אס הנמצא על כרטיס הבקר של הדיסק הקשיה. רכיב זה העו תכנית, אשר מבצעת באופן אוטומטי אתחול של הדיסק ומכינה אותו לפעולה. במחשבי 81 ומעלה התוכנה להפעלת הדיסק הקשיח כלולה ב-8105 0% ולכן יש להגדיר את סוג הדיסק בתצורת המערכת שב-34% 08605 מגובה הסוללה. קיימים סוגים רבים ושונים של דיסקים קשיחים, אשר מערכת ההפעלה ותכנית 5 אסת צריכות להכיר את הפרמטרים השונים שלהם: מספר מסלולים, מספר גזרות במסלול, מספר ראשים קוראים ועוד. הגדרה לא נכונה של פרמטרים אלה תמנע אפשרות להשתמש בבדיסק. הצילינדר האחרון בדיסק הקשית אינו משמש לשמירת נתונים ואינו ניתן לשימוש מערכת ההפעלה. הוא משמש לבדיקות שונות של תקנות הדיסק. העובדה שאין עליו נתונים של המשתמש, מאפשרת לתכניות הבדיקה לכתוב 16 עליו ולקרוא ממנו ובכך לבדוק את תקינות הדיסק, מבלי לפגוע בנתונים של המשתמש. אסור שתכניות בדיקה כלשהן *יבצעו בדיקת כתיבה על גבי הדיסק באיזור הנתונים! בדיקת כתיבה על מסלולי הנתונים תגרום למחיקתם. תכנית 08887ע הכלולה במערכת ההפעלה 205, אינה *ודעת לבצע הכנה של הדיסק הקשיח לפעולה (הסברים מפורטים בהמשך הפרק). על מנת שהיא תכיר את המבנה הפיסי של הדיסק הקשיח יש לבצע תחילה תהליך הנקרא 86מעסת-6עק או פירמוט חומרה. לאחר מכן יש ליצור את המחיצות (8ת1610טסק) השונות בדיסק באמצעות תכנית 215% של מערכת ההפעלה, ורק לאחר מכן לבצע ןבאתסע ב-05כ2. תכניות דיאגנוסטיקה של יבמ מאפשרות 86שעסץ-6פק כזה. קיימים ‏ גם כלי תוכנה נוספים למטרה זו כמו עסשַהת88 158%כ2. תכנית 0% לאתחול קיימת גם על גבי בקר הכוננים במחשב אישי מבוסס על מעבד 8088, או ב-8105 80% במספר מחשבי 81 ומעלה. תכנית זו מוחקת את כל הנתונים הקודמים שהיו על גבי הדיסק הקשיח ורושמת את הגזרות מחדש. כאשר מבצעים תהליך ס8שעסע-26ק יש לשים לב לפרמטרים הנדרשים על .די תכנית האתחול. פרמטרים שגויים עלולים לפגוע בביצועים של הדיסק. 2 פרמטרים עיקריים עכור !פחזס--6זק כאשר מבצעים 86עסע-26ע יש להזין לתכנית את הפרמטרים הבאים: * מספר ראשים קוראים/כותבים. * מספר צילינדרים (6628ם11ע0), או מספר המסלולים שעל פני המשטת המגנטי. * מספר גזרות במסלול (1280% ע262 8ע560602). פיצוי מראש (ת58%10ת600₪06עק) - מכיון שקוטר המסלולים הולך וגדל ככל שמתרחקים ממרכז הדיסק, צפיפות הנתונים במסלולים בעלי קוטר גדול *ותר נמוכה *ותר. במספר סוגי כוננים היצרנים ממליצים להכניס החל ממסלול מסוים, רחחו קבוע בין גזרה לגזרה, כדי להשיג צפיפות שווה של הנתונים על גבי המשטח המגנטי. באמצעות פיצוי מראש משיגים ביצועים טובים יותר של הדיסק. * רווח ב'ני*ם (5626806ת1) - מושג זה חשוב ביותר להשגת ביצועים טובים של הדיסק. רמת רווח הביניים קובעת כמה סיבובים יש לסובב את הדיסק מרגע שהראש הקורא נמצא מעל המסלול המבוקש עד שכל הנתונים הנמצאים על גבי המסלול יקראו על ידי המחשב. יוצא מכך, שאם המסלול יאותחל עם רמת רווח ביניים של 1, נשיג את קצב העברת הנתונים הגבוה ביותר (38%68 ע20פת128 2868). ברווח ביניים של 1, הגזרות מסודרות על גבי המסלול בזו אחר זו (3,2,1... ראה תרשים). המחשב צריך לקלוט את הנתונים מבקר הדיסקים לזיכרון בקצב ההעברה של הבקר. אם הוא אינו יכול לעשות זאת, הראש יחלוף על פני הגזרה הבאה מבלי שיוכל להעביר לזיכרון את הנתונים שקרא, כי הבקר המתווך בו לבין הזיכרון עסוק עדיין בהעברה של נתוני הגזרה הקודמת אל זיכרון 17 המחשב. במקרה זה נאלצ+ להמתין לסיבוב הבא של הדיסק על מנת לקרוא את הגזרה ש"חמקה". אם נבצע 86פשעסת-26ע עם רווח בעיים של 1 במחשב שאינו עומד בקצב הקריאה של הבקר, מהירות העברת הנתונים תהא נמוכה ולא תהיה התאמה ביו הדיסק למחשב. לכן, הביצועים הטובים ביותר יושגו באמצעות התאמת רמת רווח הביניים בדיסק לקצב הקריאה של המחשב מהדיסק. ברמת רווח ביניים של 2, הגזרות אינן ממוספרות בזו אחר זו, אלא בדילוג ונוצר רווח של גזרה אחת בין גזרה לגזרה בעלת מספר עוקב. בתהליך ט8שעסץ-6פק נרשם בתחילת כל גזרה המספר הסידורי שלה במסלול וכך יודע הראש הקורא כי הגיע לגזרה המתאימה. בתהליך הקריאה קיים רווח בין גזרה לגזרה, ואם נבקש לקרוא גזרות 1 ו-2 מהמסלול, גזרת הביניים נותנת למחשב את פרק הזמן הדרוש לו כדי להעביר את הנתונים שנקראו אל הזיכרון. כך, הזמן החולף עד שהראש הקורא מתייצב מעל גזרה 2 מאפשר לנתונים של גזרה 1 להגיע לזיכרון המחשב והוא :כול להתחיל להעביר את הנתונים של גזרה 2. נעיין למשל בצורת הארגון ומספור הגזרות ברווח ביניים של 2 כאשר קיימות 17 גזרות במסלול: משמאל (ראה תרשים): 79 כלומר, אם נרצה לקרוא את כל הגזרות מהמסלול, נקרא בסיבוב ראשון את גזרות 1 עד 9 ובסיבוב שני של הכונן נקרא את הגזרות 10 עד 17. לכן רמת רווח זו נקראת רמת רווח 2. סיימות בשוק מספר תכניות המאפשרות לקבוע את רמת רווח הביניים האופטימלית לפעולה עם הבקר הנמצא במחשב ולבצע 86שעסת-6עק של הדיסק על פי רמה זו, מבלי לאבד את הנתונים הנמצאים בו (לדוגמה, תוכנת 106עת1ס5 או פחס6עסא). עם זאת, מומלצ לבצע גיבוי של הנתונים לפני שימוש בתכניות אלו ואחרות! טכנאי מחשבים ומוכרים בחנויות | לא תמיד מבצעים 6אמעסת-6עע בצורה אופטימלית ועל כן מומל+ לבדוק אם רמת רווח הביניים מתאימה למחשב. ביןך הכונן לבקר קיים שילוב מסוים הנוצר בתהליך 86םעסק-6עק. אם מחליפים את הבקר מסיבה כלשהי, יש צורך בדרך כלל לבצע שוב את תהליך 6 מפסת-6סק. כי אם לא נעשה זאת, עלולה להיפגע מהירות העברת הנתונים שש 2 = 6446 ]זס+ח] 1 = 64/6 |זסזחו 2 3 שא חלוקת הגזרות ברמות שונות של רווח ביניים 18 בין הדיסק למחשב וביצועי המחשב עלולים לרדת. כאשר מחליפים דיסק או בקר יש לוודא שרמת ביצועי הדיסק תואמת את *כולתו (שוב - ניתן לעשות זאת באמצעות כלי התוכנה שהוזכר קודם לכן). כמו פן, מומלף לבצע גיבול של הנתונים ולבצע 86שעסק-6פק אחת למספר חודשים ולאחזר את הנתונים שגיבינו. ביצוע התהליך יאפשר לשמור על תקינות הנתונים על גבי הדיסק וישפר את בלצוע: המחשב. כאשר *וצרים קבצים חדשים על גבי דיסק שעבר הכנה מחדש לפעולה, הנתונים נרשמים בדיסק בצורה אופטימלית וביצועי המחשב יעלו (הסברים מפורטים לתופעה ניתן למצוא בהמשך). 84 6 5 6 9 1 6 2 4 פרמטרים אופייניים לדיסקים קשיחים (דוגמה בלבד) 3 ייתרונות. וחסרונות של דיסקים קשיחים יתרונות: * זמן גישה לנתונים בדיסק מהיר ביותר. זמן ממוצע 16 אלפיות שנייה בדיסק מהיר ועד כ-80 אלפיות שנייה בדיסק איטי. שימוש בדיסק קשיח חוסך את הצורך להחליף דיסקטים תוך כדי עבודה ומקל על עבודת המשתמש. * קיבולת הדיסקים גבוהה ביותר, החל מעשרות ועד מאות מגה בתים. קיבולת גבוהה מאפשרת שמירת נתונים בצורה *עילה, נוחה וברורה על גבי הדיסק (ארגון בספריות, מחיצות וכו'). חסרונות: * מחיר *קר *חסית לדיסקטים (מאות דולרים). דיסק קשיח אינו ניתן להעברה ממחשב למחשב, אלא לאחר פירוק. * מחייב הבנה של המשתמש וידע על מנת לנצל את תכונותיו. דרושה הכנה לשימוש ואחזקה שוטפת. * אובדן נתונים בדיסק קשיח פירושו אובדן כללי של הנתונים בכמויות גדולות אם אין גיבוי מתאים. 199 4 התייחסות מערכת ההפעלה 205 לדיסקטים ולדיסקים מערכת ההפעלה צריכה להכיר את הסדר והמבנה שבו רשומים נתונים בדיסקט, כדי שתוכל לקרוא ולכתוב עליו נתונים. כדי להשיג את ה"היכרות הזו", יש להכין תחילה את הדיטקט לעבודה תחת מערכת ההפעלה 205 בפעולת עריכה, או מיבנות (ט>8שעסתע), אשר נעשית באמצעות הפקודה החיצונית 08847ע. בתהליך זה שולחת מערכת ההפעלה לבקר הכוננים פקודות, אשר קובעות את החלוקה למסלולים (712806%88) וגזרות (5600028). במהלך הסימון נערכת בדיקת תקינות של המשטח וסימון של האיזורים הלא תקינים. כלומר, מתבצעת כתיבה פיסית על גבי הדיסקט כדי לחלק אותו למסלולים וגזרות. כל גזרה מקבלת מספר המאפשר לזהות אותה ולכתוב/לקרוא ממנה. מספר הגזרה נע בין הערך 1 למספר הגזרות המירבי במסלול. בדיסק קשיח התהליך דומה וההבדלים יוסבהו בהמשך: 1 כתובות והקצאת מקום בדיסק/דיסקט לכל גזרהּ בדיסק, או בדיסקט, יש כתובת המאפשרת לזהות אותה. אבל בדומה למערכת הדואר, אפשר לקרוא לאותה גזרה במספר דרכים. נשווה את הכתובות בדיסק לכתובות דואר: הגזרה היא הרחוב, המסלול - העיר, הצד - המחוז, שם הדיסק - האר. כמו בכתובת מגורים, יש גם מיקוד שהוא שיטה ספרתית עוקבת למציאה מידית של השכונה. השכונה המוגדרת במיקוד היא 1%6ת0 ח0ס411008%1 או יחידת הקצאה. שיטה זו מתייחסת לדיסק בסדר רציף עולה מבלי לציין צד, מסלול וכו' אלא רק את מספר ה-16ם0 מ411068610. אפשר על כן, לציין מיקומה של גזרה מסוימת בשני אופנים: * בהתייחס למיקומה הפיסי - צד, מסלול וכו'. * בהתייחס למיקומה הלוגי - מספר יחידת הקצאה (1%6ם0 מ11068610). הערה: בספרות מצוין לעתים המונח ע610566, במקום 01% ת411068%10. מערכת ההפעלה מחלקת את המשטח בצורה לוגית ליחידות הקצאה - מ211068010 85. כל *חידת הקצאה מכילה מספר שלם של גזרות, אשר גודל כל אחת מהן 2 בתים ומספרן במסילה שונה, בהתאם למבנה של הדיסקט/דיסק. כלומר, אין זה הכרחי שההקצאה של מקום בדיסקט תיעשה ביחידות פיסיות של גזרה אחת. מערכת ההפעלה *כולה להגדיר שכל קבוצה של 2, 4 או 8 גזרות תחיינה יחידת הקצאה לוגית אחת. *חידת הקצאה זו הינה *חידת השטח הקטנה ביותר המוקצית בתשובה לבקשת מקום על גבי הדיסק/דיסקט. לכן, כאשר מקצים מקום לשמירת נתונים בקוב, ואפילו אם גודלו 10 בתים בלבד, *וקצה עבורו בדיסק/דיסקט שטח בגודל של יחידת הקצאה אחת שלמה. אם נדרש שטח גדול מיחידת הקצאה אחת - תוקצצעה *חידות נוספות, תמיד בכפולה של מספר הגזרות שנקבעו. הקביעה כמה גזרות (8ע56650) תהיינה יחידת הקצאה (16ת0 מ0ס411008%1) אחת משלבת יתרונות וחסרונות כתלות בגודל הקבצים השכיח במערכת. בקבצים בעלי קיבולת גדולה הכנסה של מספר גזרות רב ליחידת הקצאה אחת 100 (>1תש ם2411008%:10 גבוה) תתרום להקטנת פ"ור הקובף במקומות פיסים שונים על פני הדיסק ותבטיח זמן גישה קצר. באופן זה, הקוב% מאורגן ברצף גזרות והמרחק שהראש הקורא יצטרך לנוע על מנת לקרוא את תוכן הקובצ יקטן. מצד שני, בקבצים קטנים שגודלם פחות מיחידת הקצאה אחת, תגרום הקצאה של 16ת0 2110686010 גבוה לבזבוז רב, כי ההקצאה נעשית תמיד בכפולה של יחידות הקצאה. במקרה זה חלק מיחידת ההקצאה לא *נוצל, ואי אפשר יהיה להשתמש בו לקבצים אחרים במערכת. יחידות ההקצאה בדיסקט ממוספרות החל ממספר 0. המספור מתחיל בראש 0 (כלומר, צד 0), מסלול 0, גזרה 1. כאשר יש יותר מגזרה אחת ביחידת הקצאה, יוקצו גם הגזרות העוקבות. המספור ממשיך במספרים עוקבים באותו צד ומסלול וממשיך לצד העוקב של אותו מסלול מגזרה 1 ובהמשך עובר למסלול הבא בצד 0 וכך הלאה, עד שמקצים את כל *חידות ההקצאה בדיסק/ דיסקט. ההקצאה נעשית על פי צילינדרים, כדי לגרום לתנועה מכנית מעטה ככל שאפשר של הראש הקורא ולהקטנת זמן הגישה לנתונים. בתהליך 86מעסע על דיסקט, מערכת ההפעלה עוברת ורושמת את כל *חידות ההקצאה זו אחר זו ובכך הורסת את המידע שהיה על הדיסקט. בגמר תהליך 6עסת, יוצרת מערכת ההפעלה את גזרת 8006, את ה-41ע ואת ספריית השורש (צע126600כ 6). בגירסה 5 של 205 ניתן לבצע תהליך 86מעסע לא הרסנל המאפשר גם שחזור של הנתונים בדיסקט. בתהליך 02₪86ת של הדיטק הקשיח מערכת ההפעלה אינה מחלקת את הדיסק למסלולים וגזרות ואין היא רושמת על גבי הדיסק נתונים כלשהם. הכנת הדיסק לפעולה וחלוקתו בצורה פיסית למסלולים וגזרות נעשית בתהליך %מססת-6עק, או 8%מעסת 1.6061 שס (ראה הסברים בהמשך). תהליך 6אפעסע אינו הרסני לנתונים שהיו ק'ימים בדיסק. מערכת ההפעלה רושמת רק את גזרת 800%6, טבלאות 41ת ואת ספריית השורש. בתהליך זה מכינה מערכת ההפעלה את שטחי העבודה שלה ובכך היא "מנקה" את הדיסק מנתונים קודמים. היא מנתקת קשרים קודמים שבין המדריכים לבין הנתונים, אך היא אינה מוחקת נתונים בפועל. כלומר, ניתן לשחזר את הנתונים אם ביצענו 6המפסע בשגגה על דיסק קשיח. 2 מגבנה דיסק/דיסקט תחת מערכת ההפעלה 05 11 כל דיסק, או דיסקט בנוי באותה מתכונת, ללא תלות בקיבולת שלו. גודל האיזורים השונים המוקצים לשימוש של מערכת ההפעלה משתנה בהתאם לסוג הדיסק/הדיסקט והקיבולת שלו. 1 גזרת זססם גזרת 2001 הינה תמיד על מסלול 0, צד 0 גזרה 1 של כל דיסקט שעבר תהליך טהמעסע. בדיסק קשיה נמצאת גזרת 8001 בגזרה הראשונה המוקצית לדיסק הלוגי, ולא בגזרה הראשונה של הדיסק (הסבר לכך תמצא בהמשך). בגזרה זו נמצא כל המידע הדרוש לתכנית 8105 בתהליך 8001. בדיסקט הערוך לטעינת מערכת הפעלה, תכיל גזרת זו את כל המידע הדרוש לטעינת מערכת ההפעלה ובדיסקט שאינו ערוך לטעינת מערכת ההפעלה, מסומנת הגזרה בהתאם. אם ננסה לבצע טעינה דרך דיסק זה נקבל הודעת שגיאה: 818% 856₪ע5 מסא. גזרת 8001 הינה תמיד בגודל של גזרה אחת (512 בתים). המידע נרשם. בטבלת פרמטרים 25 (81006% 5 06ס0ם), אשר מפרטת את מבנה הדיסק/דיסקט כפי שרואה אותו מערכת ההפעלה. את ערכי טבלת 5פפ ניתן להציג בעזרת תכניות שונות (כמו תסטעסא), אך לא מומלצ לשנות אותם. שינוי לא מבוקר עלול לפגוע בגזרת 8001 של הדיסקט/דיסק ומערכת ההפעלה לא תוכל להשתמש בהם לטעינה. למידע נוסף, ראה תכנית ‏ 8001 בנספח תכניות הדוגמה. מערכת ההפעלה ניגשת למסלול 0 בכל דיסק/דיסקט בתדירות גבוהה מכיון שרשומים בו כל הנתונים החיוניים להפעלה, כמו 41ת, ספריית השורש וגזרת 1. מסיבה זו סיכויו של איזור זה להיפגע גבוהים :ותר מסיכוייו של איזור אחר בדיסקט. 2 פירוט הכתוכות בגזרת דסס8 הכתובות בגזרת 80017 מפורטות החל מכתובת 0 (ערכים הקסה דצימליים). כתובות פירוט הייעוד (168) 2- 3 בתים: כתובת קפיצה בתוך גזרת 8001 לצורך המשך טעענת מערכת ההפעלה 205 מדיסקט שניתן לבצע דרכו 8001. בית ראשון 28-68 מציין שפקודת הקפיצה בת 2 בתים: בית ראשון א₪9-86 מציין כי פקודת הקפיצה היא בת 3 בתים (ראה ציור בהמשך). 4-4 8 בתים: גירסת מערכת ההפעלה ושם יצרן מערכת ההפעלה. ערכים השייכים ל-מקם: 0 2 בתים (מלה אחת - 6עסש): מספר הבתים בכל גזרה (ע560%02/ 665 ע3). פ בית אחד: מספר הגזרות ביחידת הקצאה אחת (10ת0 מ560%028/411068%10). 12 ש- 2 בתים (6עס₪): מספר הגזרות השמורות שלא נלתנות להקצאה לקבצים (בד"כ 1 עבור גזרת 8001). 10 בית אחד: מספר טבלאות 42ע. ישנם מקרים שבהם מערכת ההפעלה אינה משתמשת בעותק שני של 842 (כמו למשל, בדיסק המוחזק בזיכרון אגות). 12 2 בתים (6עסא). מספר הכניסות האפשריות בספריית השורש (ראה טבלת מספר קבצים מירבי בספריית שורש). 14 2 בתים (6עס0): את הערך 0 או את מספר הגזרות בדיסק לוג: (לדוגמה, בדיסק 360%8 הערך יהיה 720, בדיסק עם מחיצות הערך יהיה כמספר הגזרות המוקצות לדיסק לוגי). 15 בית אחד המתאר את שוג ,המדיה המגנטית (ערכים אפשריים ראה בטבלת מספר קבצים מירבי בספריית שורש). 17 2 בתיס (26ס₪): מספר גזרות בטבלת עגת. * 9‏ 2 בתים (6עסא): מספר גזרות במסלול (1280%/ 50006025). * 8‏ 2 בתים (6עסא): מספר משטחי מגנוט בדיסק (116865). שן-10 *‏ 4 בתים (6עס₪ 16סטספ): מספר גזרות נסתרות (ת₪81666 8).. 3 * 4 בתים (6עס% 16סטסע): מספר גזרות לוגיות (10₪1081 8 ). (*) ערכים אלה אינם בשימוש של מערכת ההפעלה. הם משמשים לצורך גישה למצעי האחסון המגנטיים על ידי תכניות הפעלה להתקנים (60106 פעסטנסת). ניתן לראות פרמטרים אלה באמצעות תכניות שירות כדוגמת תססעסא, או 8 1 כתובת 0 תכנית 8007 (ע10860 80ע200050) טבלת |הוראת קפיצה לאתחול מבנה רשומת 8001 133 43 טבלת מיקום קבצים -- דג= (סוטפד חסוופססו!ת 6וו=) ציוו מספר לכל *חידות ההקצאה (105ם0 ת411008610) בדיסק/דיסקט הופך את הדיסק למשטח מגנטי לוגי רציף. אם הקבצים היו נכתבים לדיסק/דיסקט בזה אחר זה בצורה רציפה ולא היינו מוחקים קבצים מהדיסק/דיסקט, לא היתה נוצרת כל בעיה בהקצאת שטח לקבצים חדשים. הקובצץ הראשון היה נמצא תמיד בתחילת| הדיסק/דיסקט, | קובף שני אחריו וכו'.| מכיון | שניהול | הקבצים במערכת נעשה בצורה דינמית שבה מוסיפים ומוחקים קבצים, תוכן הדיסק/ דיסקט משתנה במהלך העבודה. מחיקת קבצים *וצרת "חורים" ברצף *חידות ההקצאה, אשר מנוצלים לצורך כתיבה של קבצים חדשים. על מנת לעקוב אחר המקומות המוקצים והפנויים בדיסק קיימת טבלת 7ת. לכל *חידת הקצאה יש כניסה בטבלה, אשר מציינת אם היא פנויה או מוקצית. אם היא מוקצית, יש ציון היכן לחפש את המשך הקובצ. גודל הכניסה המתארת את מצב *חידת ההקצאה תלו* בגודל הדיסק/ דיסקט ובגודל יחידת ההקצאה. כניסה בטבלת זגע יכולה לציין את המצבים הבאים: * יחידת הקצאה פנויה. כאשר צריך להקצות מקום לקוב>, ניתן להשתמש ביחידה זאת. הערך 0 מציין שיחידת ההקצאה פנויה. * יחידת הקצאה אחרונה בשרשרת. זאת יחידת ההקצאה האחרונה המוקצית לקובצ. הערך המספרי המציין יחידת הקצאה אחרונה הוא אסצתקק-8קק (או אסזזקעעת- 8פעת, אם גודל כניסה בטבלת 41ע הוא 16 סיביות). * מספר *חידת ההקצאה הבאה. ערך זה מציין את המספר של *חידת ההקצאה הבאה המוקצית . לקובצ. הערך המספרי של *חידת ההקצאה הבאה *כול להיות מ-1 ועד מספר יחידת ההקצאה האחרונה בדיסק/דיסקט. * יחידת הקצאה לא תקנה. ציון כי *חידת ההקצאה לא תקעה ולא ניתן להשתמש בה. בתהליך 86שעסע מציעים, את כל האטורים שנתגלו כלא תקינים על מנת שמערכת ההפעלה לא תכתוב בהם נתונים. הערך המספרי המציין יחידה לא תקנה הוא א6ה78קע-0קע (או אסע7קקק-0קעע, אם גודל כניסה בטבלת 41 הוא 16 טיביות).. הטבלה אינה מציינת מי היא יחידת ההקצאה הראשונה המוקצית לקוב. מספר זה נמצא בספריה (ע1266602כ). רישום ההקצאה ב-דג- טבָלת 841 מתארת את ההקצאה של 168ם0 ת811068010 לקבצים. לכל :חידת הקצאה בדיסקט (או בדיסק שגודלו מתחת ל-28866) מוקצים ב-זגע 12 סיביות (בית וחצי), שבעזרתן ניתן למנות 4096 *חידות הקצאה בנות גזרהי אחת ועל כן בדיסקט בעל קיבולת של 1.25%866 ישנן: 2 צדדים א 80 מסלולים א 18 גזרות במסלול = 2880 יחידות הקצאה שונות. 14 (קו מתחת)8ס8 שם יצרן תוכנה פקודת קפיצה | 2 33 53 4 44 53 2ב 90 36 פע 0000 7 2-2 06050 01 02 02 00 30 ₪ 06 00 00 00 00 02 00 09 00 02 פץ 02 20 00 70 02 0010 אא סא... ( .4 51 88 20 4 45 ע0 מ0 10 29 29 60 00 00 00 00 00 0020 33| 4712 | שא 33 4" 20 20 20 32 31 50 41 46 20 20 20 20 485 25 0030 670.את..|.0.מל | 56 18 37 65 36 00 78 88 07 16 76 00 80 20 88 00 0080 ה95..תן<ןפ. ₪ 05 06 ע1 06 44 3ע 0ע 00 08 29 70 38 עם 53 16 0050 .| 8ע 70 38 07 07 02 47 89 פע 4 88 70 18 08 88 09 0060 |..כ.ף|..2|3!9. | 70 13 08 88 08 7% 70 13 06 39 00 33 70 72 13 פס 0070 . .* 13 76 10 06 03 70 16 26 7ת 70 10 80 76 20 08 89 0080 .| 52 16 89 70 50 43 00 22 83 70 05 06 03 76 18 16 0090 | 88 70 11 26 7? 00 20 88 76 88 16 89 76 49 83 70 000 766 88 16 83 76 89 06 01 3ע 7ע 48 03 03 70 08 18 0080 .| 20 72 00 87 58 70 50 41 76 52 16 88 05 00 88 00 0000 3ת פ7 8 88 00 08 89 מע 88 19 72 00 41 88 01 80 0020 8 78 46 3ע 00 08 89 מ7 ₪6 88 20 עך 80 05 75 6 0080 8 8 04 ע8 ע1 58 16 02 ₪4 32 00 51 88 פ7 93 88 0000 9 41 00 03 89 07 00 88 ₪8 8ת 58 58 58 19 62 02 0100 8 01 80 ₪6 72 00 34 ₪8 51 52 50 76 48 16 88 76 0110 8 15 03 00 22 83 00 01 05 09 72 58 58 59 00 54 0120 1 70 49 15 88 70 24 16 88 76 15 28 84 82 22 76 0130 7 88 05 84 29 74 00 04 40 00 70 00 00 גם 70 48 0180 מע 70 18 36 7ע 19 73 70 18 16 38 2ת םע 10 02 00 0150 3 70 25 16 88 76 14 36 7ע 02 33 70 ע8 16 88 02 0160 6 52 06 81 70 4 16 88 02 84 03 9ע 63 28 70 45 0170 0 25 36 84 76 2% 16 84 ₪9 86 04 88 76 88 36 08 0180 5%6₪ע5-הסא..]. | 20 62 65 78 73 79 53 22 65 ע6 45 04 00 03 13 פס 0190 עע6 615% עס 615% | 72 72 65 20 68 73 69 6% 0 72 6% 20 68 73 69 6% 010 אתה 1806ק6ת. .עס 20 6% 65 51 90 65 3 61 60 70 65 52 04 02 72 68 0180 םא 0( עתה פפסעק | 68 77 20 79 65 68 20 79 65 61 20 73 73 65 72 70 0100 0 "0 20 20 20 402 89 00 084 02 79 68 61 65 72 20 65 65 0120 צפ | 5585005 9 53 20 20 20 53 ע8 44 53 42 53 59 53 20 20 20 0180 אט 4-2 ((2 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 0120 0 סימון תכנית הטעינה (מודגשת) לגזרת 20017 מבנה גזרת 8001 בדיסק קשיח מקצים ב-41ם לכל יחידת הקצאה כניסה אחת ברוחב 16 סיביות (2 בתים), שבעזרתן | ניתן | למנות | 65536 *חידות | בנות | 512 בתים, או להגדיר דיסק בקיבולת של 66ע3208. כניסה של 16 סיביות מנעה ממערכת ההפעלה בגירסאות 3.3 ומטה אפשרות לפעול עם דיסקים בקיבולת שמעל 686 כדיסק *חיד וחייבה חלוקתם למספר דיסקים לוגיים בעזרת תכנית אפזסץע של מערכת ההפעלה, או כלי תוכנה אחרים. במערכת ההפעלה מגירסה 155 0 ואילך התגברו על בעיה זו באמצעות הקצאת כניסה ברוהחב 32 סיביות למספור יחידות ההקצאה, אם צריך לעשות זאת מפאת גודל הדיסק. מערכת ההפעלה רושמת את פירוט הקצאת המקום בדיסק/דיסקט בשתי טבלאות 1גאת במקביל, לצורך אמינות ובדיקה של נתונים, פרט למקרים שבהם הנתונים אינם נרשמים על משטח מגנטי, כי הדיסק מוגדר בזיכרון אגת של המחשב. שתי כניסות ראשונות בטבלת 41ע מכילות את הנתונים הדרושים לצורך טיפול בדיסקט וב-1גע: סוג הדיסקט ורוחב כניסה בטבלת 47ע (12 סיביות, 16 סיביות, או 32 סיביות מגירסה 4.0). מןו הכניסה השלישית ואילך נמצא בטבלת ‏ 42ק מיפוי מדויק של יחידות ההקצאה השונות המשמשות לשמירת נתוני הקבצים. כלומר, אם במקום ה-18 בטבלת 41ע קיים הערך 0, פירוש הדבר שיחידה 18 פנויה וניתן לכתוב בה נתונים. ההקצאה לקבצים נעשית על ידי מערכת ההפעלה, אשר "מפשירה" *חידת הקצאה אחת בכל פעם שנחוצ מקום נוסף לקובף. היחידה הראשונה הפנויה בטבלת זגק היא זו שתוקצה. אלגוריתם הקצאה זה אינו מחייב שההקצאה לקוב> .תיעשה באמצעות *חידות הקצאה עוקבות ועל כן *יתכן שהקוב לא "ימצא ברצף על גבי הדיסק/דיסקט. האלגוריתם יעיל ביותר לניצול שטחים שנתפנו לאחר מחיקת קבצים, אך הוא אענו *עיל מבחינת זמן הגישה לנתונים. שטחים שהתפנו *וקצו שוב בבקשת ההקצאה הבאה ולכן נוצרת אי רציפות בשטח הקובא. אלגוריתם ההקצאה אלגוריתם ההקצאה *כול ליצור מצב, שבו הנתונים של קובץ אחד מפוזרים על גבי מספר מסלולים הרחוקים זה מזה, זהו קיטוע הקובצ | (116ק ת%8010מ0מפאעע). במצב זה, תידרשנה תנועות רבות של הראש הקורא, לצורך קריאת הקוב>, שמשמעותן הארכת משך הקריאה והורדת הביצועים של המחשב. יש לדבר משמעות בעיקר בקובצי נתונים גדולים על גבי דיסק קשיח. אלגוריתם הקצאה יעיל *ותר מבחינת תנועות זרוע של הראש הקורא, הוא הקצאה בבת אחת של כל יחידות ההקצאה הנדרשות לקוב באופן שכולן עוקבות זו לזו. אלגוריתם המקצה ברצף את כל יחידות ההקצאה הדרושות לקובף, מחייב חיפוש שטחים כנויים וצורך *ותר זמן. כמו כן, לא כל בקשות ההקצאה לקבציס נעשות בצורה רציפה. קבצים שגדלים או קטנים באופן שוטף מחייבים הקצאה של יחידות בודדות נוספות. אלגוריתם הקצאה רציף יגרום לשטחים מתים בדיסק/דיסקט | שאינם מספיקים לאחסון | קבצים גדולים, | כלומר לקיטוע (מ08010 חסמשהעע), אם יחידות ההקצאה אינן עוקבות. כדי להקטין את פזור הקצאת היחידות על ידי אלגוריתם ההקצאה של מערכת ההפעלה צריך לארגן מדי פעם מחדש את הקבצים. כלומר, שצריך לכתוב אותם מחדש בצורה רציפה על גבי הדיסק/דיסקט. לשם כך (יתן להשתמש בתכניות שירות כמו 26-100186 או 5 תססעסא (ראה פרק על אחזקת דיסקים קשיחים). לאחר פעולה זו יקטנו זמני העיבוד של הקבצים - לעתים באופן משמעותי. 106 יחידות הקצאה לקובףצ משורשרות זו לזו. נציג זאת בדוגמה של .קטע מסוים מה-7ת. המספרים מעל הריבועים מציינים מספר *חידת הקצאה והמספרים בתוך הריבועים מציינים את יחידת ההקצאה הבאה, או סוף הקצאה. מקום בטבלה 18 17 16 155 18 13 12 11 19 ד 9[ [ 6[ [ 5[ 35[ ג דוגמה לקטע מטבלת אע בטבלה הנתונה, לקובצ אשר מספר יחידת ההקצאה הראשונה עבורו הוא 10 יש 6 יחידות הקצאה שמספרן: 10, 11, 13, 15, 16, 17. עבור כל יחידת הקצאה רשום בטבלה המספר הסידורי של *חידת ההקצאה הבאה. מספר 0 מציין *חידת הקצאה פנויה לצורכי הקצאה, מספר בי 8עע ל-קפע מציץ סוף שרשרת הקצאה, מספר בין 0עע ל-7קע מציין *חידת הקצאה לא תקינה. כך, בדוגמה זו, היחידה הראשונה שהוקצתה לקוב מסוים היא 10 ואחריה 11, 13 ואח"כ 155 וכן הלאה עד *חידה 17 שהיא האחרונה ברשימת ההקצאה לקוב זה. לקבצים המתחילים ביחידות הקצאה שמספרן 12 ו-14 יש יחידת הקצאה אחת לכל קובצ. יחידת הקצאה 18 פנויה וניתן להקצותה לקבצים חדשים. המשתמש או המתכנת, אינו מטפל בטבלת הקצאת קבצים, מכיון שכל בקשות ההקצאה והשחרור נעשות על ידי מערכת ההפעלה 205 שמנהלת את טבלת צַגע. ניתן להציג פרמטרים אלה בדוח בעזרת תכניות שירות כדוגמת מססעסא או 8 43 ספריית השורש (עזסוס6זום וססח) בזמן תיבנות הדיסק או הדיסקט, תכנית 208841 בונה ומקצה מקום לספריית השורש. מיקום ספריית השורש הוא לאחר שני עותקי טבלת מיקום הקבצים (עת) והוא משתנה בהתאם לסוגי וקיבולות הדיסקים/דיסקטים השונים. ספריית השורש היא טבלה קבועה בגודלה, שכל כניסה בה הינה בגודל של 32 בתים. היא מתארת קובצ *חיד, או תת-ספריה הנמצאים על הדיסק/הדיסקט. גודל ספריית השורש קבוע (בהתאם לסוג הדיסק/הדיסקט) ועל כן היא יכולה להכיל מספר מוגבל של כניסות. לעומת זאת, תת-ספריות (21266602169 סטפ) הן טבלאות דינמיות המוחזקות כקבצים לכל דבר, ועל כן הן *כולות להכיל רישום של מספר לא מוגבל של קבצים, או תת-ספריות נוספות. פרטי קוכץ הנשמרים בספריה בתים 0-7 - שם הקוב: 8 בתים מכילים את שם הקובף ב-45011 ללא סיומת. בית 0 עשוי להכיל ערכים בינאריים שאינם מותרים בשם קוב ומשמעותם "ת*אור מצב הקוב>". רשימת הקודים: אס 00- לא קיים קובצ בכניסה זאת וגם בעבר לא היה בה קובא. 117 - 05 68% אסא 28 - 6% פם - ציון שהאות הראשונה של שם הקוב היא באמת א46 ₪5 ואין זה קובצ שנמחק (ראה קוד ₪5). ערך זה (התו "." בטבלת 485011) מציין כניסה של תת-ספריה, בתנאי שגם הבית השני של השם מכיל את התו ‏ ".". מספר יחידות ההקצאה מצביע על מיקום הספריה של האבא. אלה הקבצים ששמם "." ו-".." אשר מוצגים על המסך כאשר מקישים פקודת 218 בתת- ספריה. קוב* היה רשום בכניסה זו, אך נמחק. סימון קוב כמבוטל נעשה על ידי ביטול האות הראשונה בשמו. על כו, צריך להקיש את האות הראשונה של שם הקוב בפעולת שחזור 6616%68ת0 בתכניות כמו תס6פסא או 8 כל ערך אחר מציין קובצ שקיים בדיסקט/דיטסק. בתים 8-10 - הסיומת של הקוב (תסדפתס6אם): 3 תווים. בית 11 - התכונות של הקוב% (66ט10ע160). כל טיבית בבית זה מציינת תכונה שונה, והיא יכולה לקבל ערך 0 או 1 על פי הפירוט הבא: מספר סיבית ערך 1 - קובאצ שניתן לקריאה בלבד 0 ערך 1 - קובף נסתר (ת81066) 1 ערך 1 - קובף מערכת (566₪צ9) 2 ערך 1 - 11 הבתים הראשונים הם שם הדיסקט 3 ושאר הבתים אינם מכילים נתונים (18018 6שט1סט) ערך 1 - הכניטה היא עבור תת-ספריה. 8 כלומר, הקוב שכניסת טבלה זו מצביעה עליה אינו קובצ, אלא תת-טפריה ערך 1 - סיבית הארכיב (811 6ט1תסע4). 5 הסיבית משמשת כמנגנון בקרה בתכניות צק60א, סטאסגם כדי למנוע העתקת קבצים לא רצויים ערך 0 קבוע 6 ערך 0 קבוע 7 בתים 12-21 - שמורים למערכת ההפעלה. בתים 22-23 - הזמן הקלנדרי שבו נוצר הקוב, או עודכן לאחרונה: |18 בית 22 בית 23 ב ו ו 0 - 55 6 7 0 3 5% 6 7 ו 2 א שניות דקות שעות הערה: זוהי הצורה התקנית של מערכת ההפעלה 205 לרישום זמן (שים לב שהשניות תמיד זוגיות). בתים 24-25 - התאריך שבו נוצר הקוב או עודכן לאחרונה: בית 21 בית 25 0 2 3 55% 6 7 0 2 3 5% 5 6 7 !]ב ב ב כ[ ]0 ה יום חודש שנה ‏ + 1980 בתים 26-27 - המספר של *חידת ההקצאה הראשונה עבור הקוב. עבור הקוב שתואר בדוגמת 41ע למעלה, מכילה כניסה זו את המספר 10 כדי לציין את המספר של יחידת ההקצאה הראשונה של הקובא. בתים 28-31 - גודל הקוב בבתים. תכנית דוגמה לטיפול בנתוני קבצים ניתן למצוא בנספח תכניות הדוגמה. סוג |גזרות |גזרות|מספר גזרות |מספר מירבי|מספר גזרות|אפיון דיסקט|במסלול|ב-41ע|בספריית שורש|של קבצים |ב-.0 .4110|ב-8קם מספר קבצים מירבי בספריית השורש 4 איזור הנתונים בדיסק/דיסקט (68זג הּוּהּם) באיזור הנתונים שעל הדיסקט/דיסק שומרת מערכת ההפעלה את תוכן הקבצים. *חידת ההקצאה הבסיסית לקובצ היא יחידת הקצאה אחת (16ת0 מ0ס41106861) ללא תלות בגודלו, ואפילו אם הקוב קטן מיחידת הקצאה אחת, אם יחידת ההקצאה היא גזרה אחת, המושגים גזרה ויחידת הקצאה זהים. כאשר הקוב גדל ומתרחב מקצים לו את היחידה הפנויה הראשונה על פי טבלת 71גש. איזור הנתונים אינו כולל את כל שטח הדיסק/דיסקט, מכיון שחלק מקיבולת זו מוקצית למערכת ההפעלה (2ע2126660, 47ע, 8002). מערכת ההפעלה מקצה 1.09 שטחי אחסון בשיטת "ראשון פנוי ראשון מוקצה". אלגוריתם זה הוא הפשוט ביותר ומבטיח שאם קיימות יחידות הקצאה עוקבות פנויות, תהיה תנועה מינימלית של זרוע הראש הקורא. מצב אופטימלי זה הופך בלתי אפשרי ככל שהמשטח מתמלא וישנן כל הזמן פעולות הקצאה ומחיקה. סוג גזרות מסלולים קיבולת דיסקט במסלול כוללת 50 2,0 9 20 9 80 -- 15 0 8 קיבולת איזור הנתונים בדיסקטים השונים קיבולת לנתונים 2,106 ,2 737 ,0 1,213,952 | 0 1,457,665 | 686 מתקן אחסנה התרס 8 וג 0 א א ראשי קריאה וכתיבת מערכת ההינע מערכת ההלינע של הראטים (3600 סיבובים לדקה) מסנני אבתק מערכת הבקרה דיסק וינצ'סטר 200 5 הדיסק הקשיתח 1 חלוקה למחיצות תהליך ₪86עסת-26ק לדיסק הקשיח אינו מספיק על מנת להכין אותו לפעולה תחת מערכת ההפעלה 205 ולהקצות בו את שטחי העבודה הדרושים. כדי לעשות זאת, יש לבצע את החלוקה למחיצות (8ת28261%10). חלוקה למחיצות היא הגדרה של הדיסק הפיסי כיחידה אחת, או חלוקה לוגית שלו למספר *חידות משנה, אשר כל אחת מהן מהווה דיסק לוגי וכוללת מספר צילינדרים עוקבים של הדיסק. מספר סיבות גרמו את הצורך לחלק את הדיסק למחיצות: * עד גירסה 4.0 של מערכת ההפעלה 205 לא ניתן היה להשתמש במחיצת 005 (ת1610סמהַק 8) אשר גדולה מ-320668. הדבר נבע מכך, שכל כניסה של זאת היתה ברוחב של 16 סיביות, אשר *כולה לייצג מספר שערכו המקסימלי 65536. מספר זה של גזרות, אשר כל אחת מהן היא בת 512 בתים, אינו מאפשר לעבור את מחסום 32/868. מסיבה זו צריך לחלק את נפח הדיסק שקיבולתו גדולה| מ-32/8%65 למספר דיסקים לוגי:ים (61%6108ע8ק). בגירסה 4.0 ומעלה של מערכת ההפעלה נפתרה הבעיה על ידי כך, שכל כניסה בטבלת את הינה ברוחב של 32 סיביות, אשר מאפשרת להגדיר מחיצות גדולות. * חלוקה של הדיסק למספר מחיצות לוג*ות גורמת לכך שתנועת הראש הקורא (566%) למסלול המבוקש הינה מהירה :ותר, מכיון שהוא צריך לעבור על פני מספר קטן יותר של מסלולים כדי להגיע למסלול המבוקש. משך הבאת הראש הקורא למסלול המבוקש הוא פרק הזמן הארוך ביותר במהלך הקריאה/ כתיבה ועל כן קיצורו יתרום לכך שהגישה תתבצע במהירות גבוהה *ותר וביצועי המחשב *עלו. החלוקה למחיצות נרשמת בגזרת 007 של הדיסק הקשיח, אשר נמצאת בצד 0, מסלול 0, גזרה 1 של הדיסק. בטבלה המחיצות (18016 ם8261610ק) מפורטת החלוקה הלוגית של הדיסק למחיצות. עבור כל מחיצה נמצא את המסילה שבו היא מתחילה, את המסילה האחרונה שלה ואת סוג המחיצה. בתהליך 8001 של המחשב המתבצע דרך הדיסק הקשיה, קוראת תכנית 2105 את גזרת 8001 מהדיסק, בוחנת את טבלת המחיצות וטוענת לזיכרון את הגזרה הראשונה שבמחיצה המסומנת כ"מחיצת 8001" של מערכת ההפעלה 205. לאחר הטעינה מתבצעת תכנית 8001, אשר ממשיכה בתהליך וטוענת את מערכת ההפעלה 205 לזיכרון המחשב. רק מחיצה אחת מכל המחיצות בדיסק פיסי יכולה להיות מסומנת כמחיצת 8007. החלוקה של הדיסק הקשיח למספר מחיצות נעשית באמצעות תכנית 15%סץ של מערכת ההפעלה 5. היא מאפשרת לחלק את הדיסק הקשיח למספר רב של דיסקים לוגיים, אך יש להתחשב במגבלות מערכת ההפעלה 205 ובתועלת או הנזק שיצמחו מחלוקה למספר רב של דיסקים לוגיים. ראה הסברים על דיסקים לוגיים מסוגים שונים בסעיף 3.3.6. מערכת ההפעלה 205 מכירה בשמות של עד 5 כוננים (64-8) כברירת מחדל. כל מחיצה או דיסק לוגי מוסיפה אות לציון של השם למערכת ההפעלה והדבר משמש לזיהוי בעת פניה אליהם. החלוקה של הדיסק למחיצות באמצעות תכנית 8% מאפשרת למערכת ההפעלה להגדיר את הכונן האחרון שאליו ניתן לגשת, 201 על פיי מספר הכוננים הלוגיים המוגדרים. הכונן האחרון מוגדר על *ד: אות, כמו למשל :ע). דיסקים לוגיים ניתן להגדיר מ-:8 עד :2, כלומר עד 6 דיסקים לוגים. במקרה כזה, האות האחרונה תהיה :2. למרות האפשרות להגדיר דיסקים לוגיים רבים, אין אנו ממליצים לעשות זאת. גם במערכות גדולות לא יעיל להגדיר *ותר מ-4 עד 6 דיסקים לוגיים. בשוק קיימות תוכנות כדוגמת 8862ת8/ 215%, המאפשרות לחלק את הדיסק למחיצות באמצעות תכנית חיצונית למערכת ההפעלה ולעקוף את 05כ2. חלוקה למחיצות בעזרת תכניות חיצוניות מחייבת את המשתמש להגדיר בעצמו באמצעות הפקודה 8₪עש1451281 בקובף 5צ010.5א00, את שם הדיסק הלוגי האחרון שאליו ניתן לגשת. בנוסף, חלוקת הדיסק למחיצות על *די תוכנית חיצונית מחייבת להשתמש בתכנית ע6ט1ע6 260106 מתאימה, המכירה את החלוקה הזאת. גם תכנית זו תוטען על *די המשתמש באמצעות פקודה מתאימה בקובצ 5*צ10.5א00. אם המשמש לא יגדיר פקודה לטעינת תכנית 166ש6 691062 שלו לטיפול בדיסק, מערכת ההפעלה תכיר ותדע להשתמש בדיסק הלוג: הראשון בלבד ולא תכיר את שאר הדיסקים הלוגיים. לפיכך, אנו ממליצים ששימוש בכלים מחוצ למערכת ההפעלה ייעשה רק כאשר הדבר הכרחי, ורק על ידי אנשים מיומנים. בגזרת 2001 הראשית של הדיסק (צד 0, מסלול 0, גזרה 1) מפורטת טבלת המחיצות (%68018 ת1610סע8ק). בטבלה זו ניתן להגדיר עד 4 מחיצות שונות הנפרדות זו מזו. אפשר להגדיר מחיצות רבות *ותר באמצעות המחיצה המורחבת, כפי שיוסבר בהמשך. סוגי המחיצות: צתהאזתתק-205 - מחיצת 205 ראשית (41/ של 12/16/32 סיביות, או בהתאם לגודל המחיצה). סמפאמ1את-205 - מחיצה מורחבת המאפשרת לכלול בתוכה מספר דיסקים לוגיים. סוג מחיצה זה מאפשר חלוקה של דיסק גדול מאוד למספר דיסקים לוגיים. 5 -אסא - מחיצה שאינה שייכת ל-205. מחיצה כזו *כולה לשמש לצורכי מערכת הפעלה אחרת שתפעל על אותו דיסק, או שהיא בשימוש של תכניות כמו ע6שַ8ת8 215%, אשר מחלקות את הדיסק בצורה שונה ממערכת 205 ומספקות 60166 עסע1ת לצורך הפעלתו. עבור כל אחת מארבע המחיצות מוקצים בטבלת המחיצות 16 בתים המגדירים ומפרטים את המחיצה. הטבלה נמצאת החל מכתובת א86 188 בגזרת 8001 הראשית ומתייחסת למחיצה הראשונה בדיסק. להלן תיאור הטבלה: 202 11 100 ב 198 התחלה עס6ת11ץ0 6168002ת1 8007 15 108 13 12 19 108 107 106 גזרות 162 100 1% 104 מספר קטע מטבלת מחיצות - מחיצה ראשונה הסבר: 610800%ת1 2001 - ערך א8086 בבית זה מסמן כי בתהליך 8001 זוהי המחיצה שיש לבצע דרכה 8001. ערך 0 מציין כי דרך מחיצה זו לא ניתן לבצע 8001. רק מחיצה אחת בדיסק *כולה להיות מחיצת 8007 ע610800ת1 ₪סס5עַ5 - סוג המחיצה, על פי הפירוט הבא: ערך א0086 - מחיצה שאינה מחיצת 05כ. ערך א0186 - מחיצת 205 ראשונית (עַע8ש1עע) עם כניסה ב-41ע ברוחב של 12 סיביות. ערך 046% - מחיצת 205 ראשונית (עע1₪8עק) עם כניסה ב-41ע ברוחב של 16 טיביות. ערך א0586 - מחיצת 205 מורחבת (666ם66אם). התחלה - 3 ערכים מציינים את המסלול, הצד והגזרה שבהם מתחילה המחיצה. 68 - מספר הצד. 0 - מספר גזרת התחלה במסלול. תע - מספר המסלול של התחלת המחיצה בדיסק. 2 סיביות עליונות של מספר זה נמצאות ב-2 סיביות עליונות של הבית המציין את מספר גזרת התחלה. סיום -- 3 ערכים מציעים ‏ את הגזרה, המסלול והצד שבהם מסתיימת המחיצה (כמו בהתחלת מחיצה). 208 גזרות *חסיות מספר גזרות - מספר בן 4 בתים, אשר מכיל את מספר הגזרות שהוקצו לפנ מחיצה זו. הספירה מתחילה מצד 0, מסלול 0, גזרה 1 וממשיכה באותו צד, עוברת לצד הבא ולאחר מכן למסלול הבא. כלומר הספירה נעשית באותו אופן שהיא נעשית עבור מספר: י*חידות ההקצאה. - מספר הגזרות שמוקצות למחיצה. מ.מ'מ+8. |!כ.]כ!+. 88 מע ₪0 88 70 00 88 28 88 00 88 0 85 00 28 גת 0000 060 10 89 02 00 ₪9 45 23 01 00 89 0ע 78 00 אם 0ע 0010 7 ו"ץ+.א6כ 37 מם 6ע ₪2 10 מם 83 08 75 80 0% 6ע 78 85 36 88 0020 (ב!.ם"א>..ת₪.דךנ 12 88 70 00 8ם 55 45 3 00 08 89 57 07 85 עם 90 0030 יו ייר פס 00 28 09 73 13 02 02 01 88 00 65 כם 02 406 88 0080 ד.000=ן[*זא86.6. מם 12 75 42 55 35 עה פ7 מע מם 0ע פס 19 74 פה 13 0050 י6ח67.כ6כ..!.9.ז 89 36 88 03 םם 78 87 36 88 00 00 70 00 גם 07 פם 0960 [..8זש).ת7כ6כ.6- 84 00 07 88 מת 74 00 03 40 מ7 88 36 88 0% מם מ7 0070 01 656.. 49 03 05 78 08 78 7 מ7 82 חך מם 22 מם 10 02 608 0080 מ10ס8201ת 118טת 65 ת6 69 73 69 7% 72 61 50 20 6% 69 60 61 76 68 0090 1 עסעעת...18016 40 20 72 ע6 72 72 45 08 02 00 65 60 62 61 58 20 0040 שת0062861 שַת0861 67 65 69 74 61 72 65 70 3 20 67 65 69 68 61 ע6 0080 ם50₪...1551ע5 65 69 73 73 69 42 02 02 00 62 65 7% 73 79 53 20 0000 5 שת02801ק0 ₪ 7% 73 79 53 20 67 68 69 75 61 72 65 70 2 20 67 0020 0080 65 62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 =. 0020 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 44 55 00 060 .)4-2 0100 08 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 090 00 006 066 .)42 5% .....5...8... ............. 4 0118 00 00 00 00 00 080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 006 .... 0120 00 00 00 09 09 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... 0130 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ... 0148 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... 0150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... 0168 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 ... 0170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 09 00 00 ... 0180 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... 0190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... 010 00 00 00 00 00 00 00 00 00:00 00 00 00 00 00 09 ... 0180 00 00 00 00 00 00 080 00 00 00 00 00 00 00 80 01 ... 75 .... 00 00 90 0 0 שכ 00 00 00 11 38 11 03 06 00 01 0100 4-2). 0.0%>. 00 00 00 00 68 00 00 08 0ע 65 91 03 51 30 01 0120 204 ... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0180 ... 44 55 00 00708 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 88 0190 | וטק ומד גל סימון טבלת המחיצות (מודגשת) לגזרת 0017 קיימת גזרת 8001 ראשית בדיסק קשיח וטבלת המחיצות בגזרת 8007 הראשית בדיסק ישנן 4 מחיצות, שבכל אחת מהן 16 בתים רצופים אשר מתארים את 4 המחיצות השונות האפשריות. תיאור המחיצה הראשונה מתחיל בכתובת א6חמם1, תיאור המחיצה השנייה - בכתובת א10₪16, תיאור המחיצה השלישית - ב-א6א88פ1 ותיאור המחיצה הרביעית - ב-א15₪16. ניתן להציג פרמטרים אלה בדוח ערוך בעזרת תכניות שירות כדוגמת מסספסא או 0-100158ק. בדוגמה שבשרטוט מוצגת טבלת מחיצות לדיסק קשיח, שגודלו הפיסי 066ע8א21. הדיסק מחולק לשתי מחיצות שהוכנו באמצעות תכנית פַפַשַ8ת%8 18%כ: * מחיצת 205 שניתן לבצע דרכה 8001 (ערך א8086) בגודל 66ע2₪8. * מחיצה שאיננה מחיצת 205, בגודל 66ע19%8. * שתי מחיצות נוספות שאינן בשימוש וכל הערכים בהן 0. מחיצה מורחכת (חסוווחב3ק 060ח0ם) מחיצה מורחבת מאפשרת חלוקה של דיסקים גדולים למספר דיסקים לוגיים, אשר נוחים יותר לניהול על ידי המשתמש. בדיסק המשמש ל-8001 ניתן ליצור מחיצה מורחבת רק לאחר שיוצרים בו מחיצת 205 ראשונית. בדיסק שאינו משמש ל-8001 (דיסק פע למשל) ניתן ליצור מחיצה מורחבת, גם ללא מחיצת 5 ראשונית. מחיצה מורחבת אינה מאפשרת לבצע 8001 של המערכת. מגדירים מחיצה מורחבת באמצעות תכנית א15%כץ של מערכת ההפעלה. היא מתחילה ומסתיימת תמיד בכפולות של צילינדרים שלמים. "גזרת 8007", שהינה הגזרה הראשונה במחיצה זו (גזרה 1 של מסלול ראשון, צד 0 במחיצה המורחבת) דומה ותואמת לגזרת 8001 הראשית של הדיסק ומשמשת לטבלת המחיצות הפנימית. אף על פי שבטבלת המחיצות של המחיצה המורחבת יש גם כן מקום ל-4 כניסות, ניתן להגדיר עבור כל מחיצה כזאת רק כניסה אחת עבור כל דיסק לוגי וכניסה נוספת, המשמשת כמצביע עבור הדיסק הלוגי הבא. השרשור של הדיסקים הלוגיים יוצר אוסף של דיסקים לוגיים כשהקישור (%ת1.1) ביניהם נעשה באמצעות גזרת 8001 הנמצאת בתחילת כל דיסק לוגי. דיסקים לוגיים שהוגדרו באמצעות תכנית 2515% של מערכת ההפעלה 05 מוכרים על ידה באופן אוטומטי והמשתמש לא צריך להגדיר פרטים אלה בקובצ 5 אס 2 תהליך דגאהס: בדיסק קשיח לאחר חלוקת הדיסק למחיצות באמצעות תכנית א15ַע, יש לערוך אותו לשימוש באמצעות פקודת מערכת ההפעלה *ַאת0ק. עריכה זו יש לבצע בנפרד לכל דיסק לוגי אשר מוגדר בדיסק הפיסי. אם, למשל, דיסק פיסי 6 מחולק לשני דיסקים לוגיים ‏ 6 ו-2, יש לבצע עריכה לכל אחד מהם. כזכור, תהליך יזאתסץע בדיסק קשיח עורך את האיזורים השונים המשמשים את מערכת ההפעלה (גזרת ,28001‏ 41ע, עע1266%0כ2 6ססת), אך לא פוגע באיזור הנתונים. תהליך 08841 בדיסק קשיח נבדל מהתהליך המתקיים בכונן דיסקטים בכדך שהוא אינו מוחק את הנתונים שבדיסק על *די כתיבה מחדש. על כן, אם מבצעים בטעות 08₪141ע לדיסק קשיח ניתן לשחזר את הקבצים שהיו בו 205 באמצעות תכניות :יעודיות לפעולת שחזור, כמו תמסטעסא או 6-10015ק. פעולת | 08%41ע בדיסקט היא פעולה בלתי הפיכה. בגירסה 5 ומעלה של 205 ניתן לשחזר את הדיסקט אם הפעולה נעשתה בעזרת הפקודה הסטנדרטית. 3 ההכנת דיסק קשיח לשימוש על מנת להכין את הדיסק הקשיח לפעולה יש לבצע את השלבים הבאים: (להכנת דיסקט יש לבצע שלב מספר 3 בלבד). 41 ביצוע 8%ועסע-6עק. תהליך 86שעסע-6עע מחלק את הדיסק בצורה פיסית למסלולים וגזרות. ניתן לבצע זאת גם באמצעות תכניות *יעודיות חיצוניות למערכת ההפעלה 205, כמו 60%16ת0, עסשַהתה8א 15%כ ועוד. 2. חלוקת הדיסק לדיסקים לוגיים ויצירת המחיצות (5ת61610ע82ק) באמצעות תכנית 15%סע של מערכת ההפעלה 05פ. 3 ביצוע 09841ע לכל מחיצה באמצעות מערכת ההפעלה 205%. שימוש בתכנית כמו ַסשַַת8/-218% חוסך את ההרצה הנפרדת של שלושת השלבים בנפרד, מכיון שהיא מבצעת את שלושת השלבים ברצף. 5 תחזוקת דיסקים קשיחים - הקדם רמואה למכהו הדיסקים הקשיחים הינם "לב" מערכת המחשב. מחירם גבוה יחהסית לשאר יחידות החומרה ובלעדיהם קשה, ולמעשה בלתי אפשרי, לעבוד בצורה ראו:יה. ההשקעה הרבה הנדרשת להכנסת הנתונים לדיסק הקשיח (מסמכים, נתונים עסקיים וכו') גבוהה עשרות מונים על הסכום שמשקיעים בקניית החומרה למערכת. על כן ראוי שנשים לב לתחזוקה מונעת של הדיסק הקשיח ולאבטחת הנתונים השמורים בו.' תחזוקה מונעת וטיפול בדיסק הקשיח, ימנעו אובדן מידע חשוב שלעתים לא ניתן למדוד את ערכו בכסף, *מנעו תקלות מהדיסק הקשיח ויאריכו את חיו. על מנת לשמור על הנתוניסם בדיסק הקשיח ועל *עילות השימוש בו מומלף לבצע את הדברים הבאים: * גיבוי שוטף יש לגבות את המידע הנמצא על גבי הדיסק הקשיח באמצעות סרט גיבוי או באמצעות דיסקטים. השימוש בדיסקטים אנו נוח בגלל הטרחה הרבה הכרוכה בכך ולעתים - גם אינה מעשית בגלל מספר הדיסקטים הרב שיש להשתמש בהם עבור דיסק גדול. למשתמשים אשר מהירות הגיבוי ואמינותו חשובים מומלצ לרכוש כונן קלטות לגיבוי (1806), המאפשר ביצוע של הגיבוי על גבי קלטות מגנטיות במהירות גדולה :ותר מגיבוי על גבי דיסקטים ובדרך נוחה יותר. 206 הגיבוי יכול להיות *ומי, שבועי או חודשי והוא נקבע על פי כמות הפעילות וסוג הפעילות המתבצעת בנתונים. מומלצ לשמור אחת לתקופה גיבוי שלם במקום נפרד ואת הגיבוי השוטף לבצע במחזורים של 3 גיבויים (סבא-אבא-בן). כלומר, גיבוי ראשון נעשה על עותק אחד, גיבוי שני על עותק שני, גיבוי שלישי על עותק שלישי, גיבוי רביעי שוב על גבי העותק הראשון וחוזר חלילה. בדרך זו לא נהרוס את עותק? הגיבוי, ואם גילינו תקלה - נוכל לחזור תמיד לגירסה תקנה של הנתונים (גם אם חלקם אבד). יאת הגיבוי ניתן לעשות באמצעות העתקה רגילה (צ005, או צַ05סא), באמצעות תכנית 05א840 של מערכת ההפעלה 205, או באמצעות תכניות גיבוי אחרות של תוכנות שירות כמו תססעסא, 0-10015ק, או באמצעות תכניות ייעודיות כמו 85%6-880%ע, למשל. הכנה של הדיסק לעבודה תכניות 86מעסץ-6פק, א15%כק, 1גאת0ע יש להפעיל רק לאחר גיבוי. מומלצ להריצ* תהליך זה אחת לכמה חודשים, כדי לארגן מחדש את הנתונים על גבי הדיסק. כאשר הקבצים *וחזרו לדיסק בפקודה 5108₪מה, ההקצאה שלהם תיעשה באופן כזה, שכל קוב יימצא על הדיסק ברצף של גזרות ומסלולים עוקבים ועל ידי כך לשפר את זמן הטענה והחיפוש בקבצים. אפשר גם לשנות את ההגדרות המקוריות של הדיסק. ניתן לבצע ארגון מחדש של הדיסק, כלומר הקצאה רציפה של הקבצים, גם כאשר הנתונים רשומים בו. לשם כך יש להשתמש בתכניות שירות כמו 606218%ק5 של מססעסא, 89 של 26-10018 ואחרות. הרצת תכנית א00%65% זוהי פקודה חיצונית של מערכת ההפעלה 205. רצוי להפעיל אותה בכל יום, או כל מספר ימים, כדי לבדוק את תקינות ההקצאה של 411068610 8 בדיסק. בדיקה באמצעות %65%ת0 מאפשרת לזהות תקלות וגם לתקן אותן באופן אוטומטי. אפשר להשתמש בתכניות השירות "20660 >15, תססעסא, 6-10015ק ואחרות. ניהול אחוז תפוסה המנע ממצב שבו הדיסק מלא בלמעלה מ-90 אחוזים מהקיבולת שלו. במצב זה סיכויי הפגיעה ב-41ע ובמערכת הקבצים גדולים, ונתונים עלולים להיעלם. שמירה על נתוני הדיסק העיקריים רצוי לשמור את גזרת 8001 (ע50000 500%) ואת טבלת המחיצות של הדיסק המפרטת את המבנה הלוגי של דיסק פיסי (718016 ת0ס161טעהק) על גבי דיסקט נפרד. תחת 205-5 ניתן לשמור פרמטרים אלה באמצעות הפקודה הסתתזא. ניתן לבצע שמירה כזאת גם באמצעות תכניות שירות כמו מססעסא, או 0-10015ק. אם קורה נזק לאיזורים אלה על :די וירוסים למיניהם, הפסקות מתח וכו', אפשר "לאבד" את הקבצים שבדיסק. לכן, אם קיים גיבוי שוטף למידע חשוב זה, ניתן לשחזר אותו ו"להציל" את הקבצים. יש הממליצים גם על שמירה של טבלאות הקצאת הקבצים (41ת). 207 מכיון שהשינויים בטבלאות אלו הינם תכופים ומתבצעים במהלך העבודה, יש צורך לשמור את הטבלאות באופן שוטף, דבר שאינו מעשי. * שיפור מהירות העבודה של הדיטק תוך כדי עבודה שוטפת נוצרות בדיסק מספר תופעות שגורמות להורדת הביצועים שלו. תשומת לב נאותה וטיפול שוטף *כולים לשפר במידה רבה את ביצועי מערכת הדיסקים ובכך להגביר את ביצועי מערכת המחשב כולה. התופעות הן: קיטוע קבצים (מס1>בצחסַקַבע72 116ע) - אלגוריתם ההקצאה מקצה איזורים פנויים | ולאו | דווקא | רציפים. | אי-רציפות | של *חידות | ההקצאה (1%8ת0 ת211068010) בקובא גורמת להגדלת זמן הקריאה של הקובצ בשל התנועות המכניות הרבות שהראש הקורא צריך לבצע כדי להשיג את קטעי הקובצ* הפזורים לעתים על פני* צלינדרים שונים. המצב העדיף הוא, שכל קובצ ימצא ברצף על גבי הדיסק. ניתן לבדוק רציפות של הקצאת מקום לקבצים באמצעות הפקודה 25%א01 בגירסה 5 ומעלה של 05כ. קיטוע איסורים פנו"ים (םת%8%610ת6חקהע" 215%) - מחיקת קבצים *וצרת בדיסק איזורים פנויים, אשר אינם בהכרח רצופים. כתוצאה, הקצאה של יחידות הקצאה לקבצים תיצור בעיה של אי-רציפות. המצב העדיף הוא רצף אחד של כל יחידות ההקצאה בדיסק, כדי שכל הקצאה חדשה תהיה ברצף. קיטוע ספריות (ת%8%10ת28806? עע6000ע21) - קבצים שונים השייכים לאותה ספריה (/212660002) מפוזרים על גבי הדיסק. כתוצאה, על מנת לקרוא קובצי נתונים ותכניות המצויים באותה ספריה על הראש הקורא לבצע תנועות רבות. המצב העדיף הוא, שכל הקבצים השייכים לספריה אחת יהיו ברצף, כדי להקטין את זמן הגישה אליהם. מצב לא יעיל זה של עבודת הדיסק הקשיח נוצר תוך כדי עבודה. סידור מחדש של הקבצים *כול להיעשות בתהליך 02א20, זהאתסע של הדיסק ו-1005פטה, אך הוא גוזל זמן רב. קיימות תכניות שירות רבות המבצעות פעולות אלו בצורה יעילה ופשוטה להפעלה, כמו 5066618% של מסספסא, או תכניות השירות של 0-10018ק. מומלצ לבצע גיבוי של הנתונים לפנל כל פעולה אשר מוחקת, או עלולה לפגוע בנתונים שבדיסק. ארגון מחדש של הדיסק מתקן מצב קיים, אך או פותר את הבעיה לתמיד, בגלל ההקצאה של שטחי אחסון וביטולם הנדרשים לכל עדכון של קוב נתונים או תכנית. לכן יש לחזור על פעולות אלו בצורה שוטפת, בהתאם למידת הפעילות בקובצי הנתונים והתכניות. * חניית הדיטק - אחגס רוב כונני הדיסק הקיימים בשוק אנם עמידים בפני זעזועים מכנלים. על כן, כאשר נטלטל את המחשב, יפגע הראש הקורא ו*פגום במשטח המגנטי שמתחתיו. ‏ כדי למנוע פגיעה זו בזמן טלטול המחשב ממקום למקום, חייבים "להחנות" את הראש הקורא בסוף המשטח המגנטי. ישנן תכניות אהת שמסופקות יחד עם 205 (ראה תכנית דוגמה ל-א248% בנספח). |08 מחיקת קכצים והיחלצות מסתיקה מוטצית הקצאת מקום פנוי כדי לכתוב בו (תונים נעשית על ידי חיפוש של יחידת הקצאה פנויה החל מהמקום הראשון בטבלת 4ק. עבור כל קוב מוקצים 32 בתים בספריה, או בתת-ספריה, המתארים אותו (שם, תאריך, זמן, מיקום של %חע ת411008610 ראשון וכו'). מחיקת קובצ אינה מוחקת את הפרטים הרשומים בספריה (%ע1260%0כ), אלא מסמנת בכניסה בטבלה המתייחסת לקוב שהוא נמחק מהספריה. שים לב שקובף שנמחק מזוהה באמצעות התו "?" במקום התו הראשון של שמו ועל כן ניתן לשקם אותו באמצעות תכניות שירות. במקביל לפעולת סימון הקובצ+ בספריה, מסמנת מערכת ההפעלה בטבלת את שכל ה-198ם₪0 ת411008%10 שהוקצו לקוב פנויים עתה. היא עושה זאת על *די כתיבת הערך 0 בכל כניסה של 41 בכל אחד משני העותקים שלו. שיטת סימון זו מאפשרת על כן לשחזר את תוכן הקוב לאחר מחיקה, כל עוד לא הוקצו י*חידות ההקצאה של הקוב שנמחק לקובצ אחר כלשהו וכל עוד לא נכתב בהן דבר. כלומר, השחזור אפשרי רק אם המשתמש זיהה מיד כי מחק בטעות את הקוב>, או קבצים, ולא המשיך בעבודה. השחזור *כול להיעשות באמצעות תכניות כדוגמת תססעסא או 20-10018, או בעזרת הפקודה שע₪ טפאט בגירסה 205-5 ומעלה. פעולת השחזור כרוכה במספר שלבים: * שחזור התו הראשון של שם הקוב. כזכור, תו "?" בראש השם מציין קוב מחוק. כאשר משתמשים בתוכנה 0-10015-6ק2 ניתן לשמור מידע על כל הקבצים שנמחקו (תסַתַת1א), כדי שאפשר *היה לשחזר אותם בפעולת מזש,טקאט. שירות זה ניתן עתה גם על ידי מערכת 205 גירסה 5. * מציאת *חידת ההקצאה (1%6ת0 חס411068%1) הראשונה של הקוב>. מערכת ההפעלה אינה מוחקת פרט זה כאשר היא מציינת שהקובף נמחק. אם :חידה זו רשומה כתפוסה בטבלת 1גע, לא ניתן לשחזר את הקובף, כי ברור שקוב% אחר נכתב באותו מקום. * הקצאת יחידות ההקצאה הפנויות העוקבות ליחידה הראשונה השייכת לקוב ב-41ע. מספר :חידות ההקצאה שיוקצו לקובצ מחדש *יעשה על פי גודלו המקורי של הקוב>. גם את גודל הקוב צריך לעדכן בספריה. ההקצאה של היחידות הפנויות יכולה להיעשות בשתי דרכים: אוטומטית - באופן פעולה זה מקצים את כל יחידות ההקצאה בצורה אוטומטית בזו אחר זו על פי סדר היחידות העוקבות הפנויות ב-47ת. מניחים כי מחיקת הקובצ יצרה שרשרת של יחידות הקצאה פנולות ולכן הקצאת יחידות עוקבות פנויות על פי סדרן תאפשר, קרוב לודאי, שחזור אמין של הקוב שנמחק. במקרה שנמחקו מספר קבצים שהיו משולבים אחד בשני (מבחינת מקום פיסי על הדיסק), יש לבצע שחזור *דגל. ידנית (1הטתה88) - באופן פעולה ידני המשתמש בוחר את יחידות ההקצאה השונות עבור הקובף. הוא נדרש לבחון ולאשר כל יחידת הקצאה שהמערכת בחרה להוסיף לקובצ המשוחזר. גם כאן *חידת ההקצאה התורנית תהא יחידת ההקצאה הפנויה הבאה. נוהגים בדרך זו כאשר השחזור האוטומט:י לא הצליח לשקם את הקוב>. הדבר יכול לקרות כאשר ההקצאה של היחידות 209 אינה רציפה וישנן ב-41ע *חידות הקצאה פנויות נוספות כתוצאה ממחיקת קבצים אחרים. הערות: * אם יחידות ההקצאה שהוקצו לקובץ בעבר כבר הוקצו מחדש, אין כל דרך לשחזר את תוכנו המלא של הקוב שנמחק. מסיבה זו יש לשמור תמיד גיבוי כדי למנוע אובדן של נתונים ותכניות. שימוש בתכניות שחזור טוב ויעיל רק אם המחיקה נתגלתה תוך פרק זמן קצר בלא שהמחשב הקים קבצים חדשים במקום שהתפנה על ידי הקוב שנמחק, גילוי של מחיקה מוטעית לאחר זמן רב לא תאפשר שחזור. * תוכנות כמו תסטעסא או 20-10015 מספקות תכניות תושבות (%6ם368160) בזיכרון, אשר רושמות את כל הפרטים על הקבצים שנמחקו במערכת, על מנת לאפשר שחזור אמין במקרה של מחיקה מוטעית. בצד היתרון שבשמירת מידע זה, יש לזכור כי תכניות אלו גוזלות זמן מחשב ושהמידע הזה שמיש כל עוד השטח שהתפנה לא הוקצה לקבצים אחרים שהוקמו. 7 שימור הביצועים של מערכת הדיטקים 1 תכנית זיכרון מטמון לדיסק - 08006 אפום תכנית זיכרון מטמון לדיסק (6ת080 215%) מאפשרת שיפור של ביצועי הדיסק בצורה משמעותית (נושא "זיכרון מטמון" נדון בהרחבה בסעלף 2.5.4). זיכרון זה משמש כתווך בין הזיכרון הראשי לבין הדיסק, שהוא התקן איטי ביחס לזיכרון הראשי. רצוי שבזיכרון המטמון :היו כמה שיותר נתונים שיובאו מראש מהדיסק, כדי שיהיו זמינים למעבד. השיטה ליישום של מטמון הדיסק היא על ידי הקצאה של מקום בזיכרון המחשב, ועדיף בזיכרון ההרחבה שמעל 640%866, כדי לא לבזבז מקום בזיכרון הראשי. כאשר מערכת ההפעלה מבקשת לקרוא מהדיסק גזרה מסוימת, היא בודקת תחילה אם התוכן שלה נמצא בז'כרון המטמון (6ת080). אם הנתונים נמצאים במטמון, היא תקרא אותם לשטח העבודה ואם הם לא נמצאים בו - היא תקרא אותם מהדיסק. הקריאה תבוצע ישירות לזיכרון הראשי ובמקביל ‏ - גם לזיכרון המטמון. מעתה עותק של הגזרה נמצא בזיכרון המטמון. אם מערכת ההפעלה תבקש לקרוא את אותה גזרה שנית מהדיסק, תכנית זיכרון המטמון תמצא את העותק בזיכרון המטמון ותעביר אותו משם לזיכרון הראשי ללא צורך בפניה לדיסק. כאשר עומד לרשותנו זיכרון מטמון גדול, נלווכח שרוב הפניות לקבצים, ובמיוחד קבצים גדולים, מתבצעות במהירות גבוהה מאוד. כאשר זיכרון המטמון גדול מספיק, לא נדרשות גישות לדיסק כדי לקרוא נתונים ועל כן התכנית תפעל במהירות גדולה. עם מערכת ההפעלה 205 מסופקת יחד תכנית שירות :-6ת0806 215% הנקראת /583128. תכנית זו יש לטעון באמצעות פקודה בקובצ 5צ10.5עא00. תכנית זיכרון המטמון של מערכת ההפעלה משתמשת בזיכרון ההרחבה 666ת60א₪ או 668ַתהַסאם (עדיף!) ולא בזיכרון הבסיסי שמתחת ל-6130%8866. 20 ישנן תכניות 6ג086-215% המאפשרות שימוש ב-6ת080 גם לצורכי כתיבה לקובצ+. בצורה זו ייכתב מחדש תוכן של גזרה (ע580%0) על גבי הדיסק רק אם תוכנה הנמצא בזיכרון 6ם080 שונה מהתוכן שיש לכתוב על גבי הדיסק. הפעלת 0866 גם לכתיבה משפרת את זמן ריצת התכניות, אך מצב זה לא תמיד רצוי ועלול לפגוע בנתונים שבדיסק. לדוגמה, בהפסקת חשמל, כאשר תכנית היישומים כאילו כתבה לדיסק את הנתונים, אבל הם נרשמו למעשה בזיכרון המטמון. ישנה תמיד אפשרות לבטל את השימוש בזיכרון המטמון. בחלק מהמחשבים שמותקן בהם מעבד א803865, אכע80386 או 80886, קיימת ב-8105 80% תכנית 6ת080 215% המאפשרת להקצות חלק מזיכרון ההרחבה שלהם לטובת זיכרון מטמון לדיסק ולהשיג בכך ביצועים טובים יותר. 2 בהקרי דיסק בעלי זיכרון מטמון 5זסזזחהס6) 08086 או 0ז8 בקר הדיסק שולט על פעולות קלט ופלט המתבצעות בדיסק. ספקים שונים הוסיפו לו גם את הפונקציה של ניהול זיכרון מטמון, שאינו אלא זיכרון נוסף, אשר משמש כחיצ מהיר בין הכונן הפיסי לבין הזיכרון הראשי של המחשב. ההבדל בין בקר בעל זיכרון מטמון לבין תכנית זיכרון מטמון הוא בכך, שבבקר מטמון נעשית כל הפעולה באמצעות כרטיס חומרה ולא באמצעות תכנית מחשב הגוזלת משאבים ומשפיעה על ביצועי המחשב. כרטיס חומרה של בקר עם ז'כרון מטמון זמין רק במחשבי 41 ומעלה. זיכרון המטמון הינו בגודל של 06ע256%8 ועד 16866. הבקרים תומכים בדרך כלל גם בכונני הדיסקים וגם בכונני הדיסקטים. בקרים מסוג זה (פוצים *ותר בדיסקים גדולים מאוד שפועלים בממשק ₪901 ו-5091 (ראה סעיף 5.1.1). הזיכרון צרוב על גבי 8304 בכרטיס הבקר (8105 אסת א215%). טעינת תכנית 808 לניהול הדיסק מתבצעת בשיטה שהוזכרה לגבי מחשבים המבוססים על מעבד 8088. תכנית ההפעלה שעל הבקר דרושה מכיון שתכנית 8105 30% של המחשב אינה מכירה סוג זה של בקרים. כמה מהבקרים מסוג זה :יכולים לזכור את מקומו של הראש הקורא לאחר פעולה אחרונה. על כן, אם ישנן מספר בקשות לקריאה ממסלולים שונים בדיסק, הם מתכננים את הבאת הנתונים בצורה המהירה ביותר, במינימום תנועות הראש הקורא ובכך הם משפרים את ביצועי מערכת הדיסקים. בדיקת ביצועים של בקרי דיסק עם זיכרון מטמון מעלה שבמרבית המקרים אין ביצועי המחשב עם בקר כזה גבוהים מביצועי המחשב עם תוכנת 6ת086 א15%ק. הדבר נובע בעיקר מכך, שמערכת ההפעלה 205 מכוונת למשתמש יחיד ומשימה יחידה (71898% 16את1פ, ע096 816ת51). אולם, בעבודה במערכות הפעלה התומכות במספר משימות, או תחת שרת קבצ'ם (ע6טע50 116ק) של רשת תקשורת, יש לבקר כזה יתרון רב על פני תכניות 6ת080. מחירו של הכרטיס גבוה יותר מההשקעה הדרושה בזיכרון הרחבה על גבי הלוח הראשי, ולכן בשימוש מקובל במערכת הפעלה 205 לא תמיד כדאי לרוכשו. התרשימים הבאים מתארים מערכות מחשבים הכוללות 080686 215% בתוכנה ובחומרה; 21 מערכת בסיטית ללא 0806 אפום העברת הנתונים בין בקר הדיסק לבין הזיכרון הראשי נעשית על ידי פעולת האפ. המעבד המרכזי מתכנת את בקר 4א2 ולאחר מכן הנתונים עוברים ישירות לזיכרון ללא התערבות המעבד. מערכת הכוללת תכנית 68606 אפום ניהול זיכרון המטמון נעשה בתכנית כמו 5צ5. /128₪ת5₪. העברת הנתוניםס בין בקר הדיסק לבין הזיכרון הראשי נעשית על ידי פעולת אכ. העברת נתונים לזיכרון המטמון נעשית על ידי שגרה של 8105 א80, כאשר .זיכרון המטמון נמצא בזיכרון ההרחבה. המעבד המרכזי מתכנת את בקר גאפ ולאחר מכן הנתונים עוברים ישירות לזיכרון ללא התערבותו. כאשר פונים לדיסק, תכנית זיכרון המטמון בודקת תחילה אם הנתונים נמצאים בזיכרון המטמון. אם הם נמצאים בו, היא מביאה אותם מזיכרון המטמון, אחרת, הם מובאים מהדיסק. בקר זיכרון אג3 כוננים זיכרון 084088 מערכת הכוללת בקר בעל זיכרון מטמון (08606 5וכ) כאשר בקר הדיסקים כולל זיכרון המטמון, העברת הנתונים בינו לבין הזיכרון הראשי נעשית באמצעות פעולת 4אפ. המעבד המרכזי מתכנת את בקר גאפ ולאחר מכן הנתונים עוברים ישירות לזיכרון ללא התערבותו. כאשר הנתונים נמצאים בזיכרון המטמון שבבקר הם מועברים ישירות לזיכרון המחשב, ואם הם אינס בזיכרון המטמון - הם מובאים מהדיסק. 212 זיכרון %ג3 זיכרון 83 דטק בפועל - 6 |גואז תפישת העבודה בשיטת "דיסק בפועל" מאפשרת להגדיר חלק מזיכרון המחשב כדיסק לוגי. עדיף להשתמש לצורך זה בזיכרון הרחבה, כדי לא לגזול מקום בזיכרון הראשי. לשימוש בזיכרון 34% כדיסק יש חסרונות ו'תרונות של זיכרון, כמו מהירות העברה ונדיפות! בדיסק בפועל ניתן לשמור (תונים כאילו היה דיסק אמיתי*י ובאותו מבנה ואופן שהמערכת פועלת על דיסק פיסי,. היתרון שלו הוא בכך שכל פעולות הקלט/פלט נעשות במהירות את .ועל כן תכנית שבה יש פעולות קלט/ פלט רבות תפעל במהירות רבה *ותר. החיסרון של השימוש בדיסק בפועל הוא בכך שיש צורך להעתיק אליו את כל הנתונים לפני תחילת העבודה ולהחזיר אותם לדיסק הפיסי בגמר העבודה. שימוש בדיסק בפועל לאחסון זמני של נתונים ופלט מתכניות מחייב זהירות רבה, מכיון שהשמירה נעשית ב-34% של המחשב וכל תקלה בתוכנה, כיבוי המחשב, או נפילת מתח עלולים למחוק את תוכן הזיכרון ולגרום לאובדן הנתונים של "הדיסק" ושל שעות עבודה רבות. מערכת ההפעלה מתייחסת לדיסק בפועל כדיסק פיסי רגיל. היא מספקת תכנית להפעלתו באמצעות עסטנ1פכע הנקרא 5צ158.5כ2/. פקודה זו יש להגדיר בקוב א בגירסה 4 ומעלה של 205 נשתמש בתכנ*ת 595. מטדתפוות. את מספר הכניסות בספריית השורש של דיסק בפועל ניתן לכוון. מערכת ההפעלה מקצה עותק אחד בלבד של 41ע לדיסק זה כדי לחסוך במקום, ובשל האמינות הגדולה *יותר של הזיכרון הראשי במחשב, לעומת שיטת הרישום על גבי דיסקים/דיסקטים. 2038 3 מקודות 905 לטיפול במערכת הדיטקים דיסקטים 1 תכנית אפוסת בגמר תהליך ₪8%עסת-26ת לדיסק הקשיח יש ליצור טבלת מחיצות. כדי לעשות זאת, יש לבצע 8001 מכונן 4 עם דיסקט מערכת הפעלה המכיל את הקוב מאם. א5דכע. לאחר שמקישים את הפקודה א215%ע מקבלים תפריט שבו 4 אפשרויות: תסנס1סע8ק 205 029808 .1 ת61610ע8ק 406106 6שת8ת0 - .2 תסנט1טע8ק 205 2861666 .3 8 מסבס1סעה? 18018 .84 5 אפשרות 5 תופיע רק [ 218% 66א1ת 6אשא 9618606 .5 ] במערכת עם שנ* דיסקים קשיחים. הסברים לאפשרויות הבחירה: 1 - *צירת מחיצת 205 ראשית (עַע8ם1עק), או מורחבת (668ם66א₪). בכונן 6 יש ליצור תחילה מחיצת 205 ראשית ורק לאחר מכן ניתן ליצור מחיצת 205 מורחבת. בכונן כ ניתן ליצור את מחיצת 205 המורחבת גם ללא מחיצה ראשית. 2 - בכונן 0 יש ליצור את אחת המחיצות כמחיצה שניתן לבצע דרכה 01 אם לא נעשה זאת, נקבל הודעת שגיאה (ת8201610ק 116הטת1 6) בתהליך 8001. 3 - מחיקת מחיצות שנוצרו. זוהי פעולה הרסנית, אשר מוחקת את תיאור פרטי המחיצה. 4 - הצגת מבנה המחיצות המוגדרות בדיסק. 5 - בחירה של דיסק כ לצורך חלוקה למחיצות. אפשרות בחירה זו לא תופיע אם קיים רק דיסק יחיד במערכת. תהליך העבודה: המשתמש צריך לקבוע אם רצונו במחיצה אחת או *ותר וכיצד הוא רוצה לחלק את הדיסק למחיצות. אם החליט על מחיצה אחת, עליו ליצור מחיצת 205 ראשונית (עָע1₪8עק) על *די בחירה באפשרות 1 שבתפריט הראשי. בתפריט משני של :צירת מחיצות עליו לבחור באפשרות 1 ליצירת מחיצה ראשית (עע1₪8עק) ולהקצות למחיצה זו את כל המקום בדיסק. התכנית 15%סע תהפוך את המחיצה היחידה בדיסק למחיצה שניתן לבצע דרכה את תהליך 8001. עתה יוצאים מתכנית 215% וממשיכים בהכנת הדיסק לעבודה:; אם החליט לחלק את הדיסק למספר מחיצות, עליו לבצע מספר פעולות. לצורך הדוגמה נניח שלפנינו דיסק של 66ע20%8 עם 613 מסלולים, שיש לחלקו ל-3 מחיצות שוות, כך שנקצה כ-200 מסלולים לכל מחיצה. המשתמש צריך: 214 ליצור תחילה מחיצת 2059 ראשית על פי תהליך שתואר בשלב קודם ולהקצות לה 200 מסלולים ולא את כל שטח הדיסק. לחזור לתפריט ראשי על :די הקשת ₪86. לבחור שוב ביצירת מחיצה (אפשרות 1) ובתפריט המשני של יצירת מחיצות לבחור יצירת מחיצת 205 מורחבת (866ם66א₪) (אפשרות 2 בתפריט). יש להקצות למחיצה זו את כל המקום שנותר בדיסק (413 מסלולים). יש לחזור לתפריט הראשי על ידי הקשת ₪56. לבחו שוב ביצירת מחיצה (אפשרות 1 בתפריט ראשי). בתפריט המשנל יש לבחור באפשרות 3 ליצירת דיסקים לוגיים על מנת להגדיר את הדיסקים הלוגיים בתוך המחיצה המורחבת. כאן יש להגדיר לכל דיסק את הגודל המבוקש (במקרה זה 200 מסלולים לראשון ו-213 מסלולים לשני). חזרה לתפריט ראשי על ידי הקשת ₪56. כל שנותר בשלב זה הוא להגדיר את מחיצת 205 הראשית לביצוע 8001 (466106). יש לבחור באפשרות 2 בתפריט הראשי ולסמן את מחיצה מספר 1 הראשית כ-4661086. עתה הדיסק מוכן להמשך העבודה (פעולת 1ַ4א0₪8ע). 2 דגהס; - הכנת דיסק/דיסקט לעבודה במערכת ההפעלה הפקודה - דהת0סע הכנת דיסק/דיסקט לעבודה תחת מערכת ההפעלה 05כ. מקום הפקודה - מערכת ההפעלה (פקודה חיצונית). מבנה הפקודה - [פ/ ][5/ ][ 61ס1.8:ט/ ][ 6:586%5/ ][ 5ע566602:ם/ ][8/ [[3/ ][1/ ]:ע דמאתסע או: [9:5126/ ][/ ][5/ ][ בססם/ז:ט/ 7ך8/ ]ך8/ ][1/ ]:פ דהאחסק כאשר: 1 - בצע 208847 לצד אחד בלבד (דיסקט עם משטח מגנטי מצד אחד בלבד). אפשרי בדיסקטים "5.25 בקיבולת של עד 06ע8א360. 4 - ביצוע ]האתסע לדיסקט "5.25 בקיבולת של 66ע8א360 על *די כונן בעל צפיפות גבוהה של 1.2866. 8 - ביצוע 47א08ע של דיסקטים בקיבולת של עד 68ע8א360% במבנה של 8 גזרות במסלול במקום 9 גזרות (לצורכי תאימות עם כוננים *שנים ומערכות הפעלה מגירסה ישנה). 8 - הגדרה של מספר המסלולים במשטח המגנטי. ההגדרה אפשרית בדיסקטים "3.5 בלבד. 83 - הגדרה של מספר גזרות בכל מסלול. ההגדרה אפשרית בדיסקטים "3.5 בלבד. 215 לדיסקט 3.5 בקיבולת 720% כתוב: 9 לקיבולת 1.4388 כתוב: 18:ם/5:80/ הערה: נשתמש בשיטה זו בגירסאות 3 205 ומטה ולכוננים מיוחדים. 1 - הגדרה של תווית 18061 (שם כלשהו עד 11 תווים) לדיסק, או לדיסקט. אם לא תציין כאן את השם, אך תציין את הפרמטר ט/, יחכה המחשב לנתון זה בסיום פעולת 1 אתסק. פ/ - בצע 81א08ע ללא גרעין מערכת הפעלה, אך השאר מקום פנוי עבור מערכת הפעלה שתוכנס בעתיד. בגירסאות קודמות לגירסה 4 של 205, לא ניתן היה להוסיף לדיסקט את מערכת ההפעלה אם לא ביקשנו זאת מראש בעת אה0ת. 8 - בגמר תהליך 08%841ע הכנס לדיסקט את גרעין מערכת ההפעלה. יש לזכור, כי גרעין מערכת ההפעלה תופס מקום על חשבון קבצים ולכן נשתמש באפשרות זו רק כאשר יש צורך לאפשר 8001 דרך הדיסק/דיסקט שמכינים לעבודה. 86 - בצע דבאתסק לדיסקט בקיבולת 5126. הקיבולת הסטנדרטית של הדיסקט קובעת את הפרמטרים (צדדים, מסלולים, גזרות) ולכן. אין צורך להגדירם. אין אפשרות להגדיר פרמטרים ם ו-% של דיסקט יחד עם אפשרות זאת. 8 - עבור "5.25: 160 180 320 360 1,208 (665ע%0א) עבור "3.5: | 360 | 720 1,840 / - אתחול מהיר. הפקודה משתמשת במבנה הקיים של הדיסקט, כשהתנא? הוא שהדיסקט עבר אתחול לפחות פעם אחת. צ/ - אתחול ללא תנאי. יתבצע אתחול לדיסקט מבלי לבדוק הימצאות של נתונים. הפעולה בלתי הפיכה. דוגמאות: הפקודה 5 : ץהאחסת הכנת דיסקט של 68ע8א360 בכונן של 56ע1.2%8, אשר יכלול את גרעין מערכת הפעלה. הפקודה 6מהאס:2/5/7/ :6 דהאחסק הכנת הדיסק הקשיח 6 לעבודה. יש להשאיר מקום להכנסה עתידית של מערכת ההפעלה. שם הדיסק הוא ₪,זסאהאם. הפקודה :+ ץך סק אם הפקודה צגאתסק מופנית לכונן דיסקט שקיבולתו 1.24%89%66, היא לא תשאיר מקום למערכת ההפעלה, אך תכין את כל איזורי מערכת ההפעלה (סססם צע66000ע1ת, דגק). היא תערוך את הדיסקט במבנה בעל 80 מסלולים, 2 216 צדדים, 8 גזרות בכל מסלול. אם נכניס לכונן זה דיסקט של 06ע0א720, נקבל הודעות שגיאה במהלך ביצוע פעולת האתחול. הפקודה הנכונה לאתחול דיסקט של 7208 בכונן של 1.448 צריכה להיות 6 :0 דהאתסק. הערות: הפקודה 1באתסת עד לגירסה 5 של 205 המתבצעת בדיסקט היא בלתי הפיכה. פעולת 1גאת0ע מוחקת את כל הנתונים בדיסקט ולא ניתן לשחזר אותם. בדיסק קשיח אובדים כל הקשרים לנתונים, אך אין כתיבה מחדש על גבי הדיסק באיזורי הנתונים. גם כך פעולת השחזור כמעט בלתי אפשרית. בכל מקרה, יש להיזהר בביצוע הפקודה ולבדוק על איזה כונן הפקודה עומדת להתבצע והאם הביצוע תואם את בקשתנו. מערכת ההפעלה תבקש תמיד אישור להמשך הפעולה, קרא אותה בעיון ובדוק אם לא טעית. מגירסה 5 ומעלה של 205 הפקודה זהאתסע שומרת את המידע הנחוצ לשחזור הנתונים בדיסק או בדיסקט. 3 שדם ומסאט - היחלצות ממחיקה מוטעית של קבצים הפקודה - מש זפפאט היחלצות ממחיקה מוטעית של קבצים. הפקודה מאפשרת לשחזר קבצים שמחקנו ממערכת הקבצים, בתנאי שלא נרשמו נתונים חדשים באיזור שבו אוחסנו קודם קבצים אלה. מקום הפקודה - מערכת ההפעלה (פקודה חיצונית). מבנה הפקודה - 8 ([ פסנהא-116ע ][ם280] [6טבעפ] מתש טפאט כאשר 006105 מתוך האפשרויות הבאות: 14 - שחזר את כל הקבצים מבלי לשאול את המשתמש לאישור ולהשלמת האות הראשונה בקובצ. במידה וחסרה האות הראשונה בקובצ (?) האות הראשונה תושלם לסימן 4 (או 6 אם כבר קיים קוב בשם זה). 5 - שחזור של הקבצים הנמצאים בספריית 885-205 בלבד. לא יתבצע חיפוש בספריות אחרות. זת/ - ישוחזרו רק הקבצים הרשומים בקובצ המעקב אחר מחיקות קבצים (שת1280%1 ת2616%10 116ע). קוב המעקב נוצר מהפעלת תכנית מעקב 18808 (ראה הפעלת תכנית מעקב בסעיף 5.9.5). 57/ - הצג את שמות הקבצים המסומנים כקבצים שנמחקו מהמערכת. *יוצגו שמות הקבצים והסיכוי לשחזור שלהם. הערות: - אופציות ,411 ו-1.151 לא. ניתן להפעיל ביחד. -‏ אופציות 217 ו-205 לא ניתן להפעיל ביחד. - כל שאר הצירופים אפשריים. 217 דוגמאות: הפקודה 5 + *100 :6 מש זטפאט תציג את כל הקבצים הרשומים כמחוקים בספריית 6:120 אך לא תשחזר אותם. בצד כל קובצ תציג התכנית אם ניתן לשחזר אותו. 0: :צַע1060%0ת *.* :95ת506011+108010 16נע .טס? 6סת 2116 שַת1אס8ת%62-ת2616010 661686006 13 00818 41266609 05כ-פא 0656 ₪8 921108 7 085 6, . צע61260600 85-205 6תס שתבפט 57344 7-07-91 9:56% .4 606 9-10-90 9:178 .... 65536 77-06-91 3:25% .4 84985 7-06-91 2:2378 ...4 9600 1-11-91 8:07פ‎ .... 3166 55-21-91 10:29 .... 4000 55-06-91 6:12 ... 12288 77-06-91 1:338₪8 ..4 4946 17-06-91 1:818 ..4 86160 55-01-91 10:25 .... 218( 1 10:21 3. 10792 71-06-91 1:108 .4 4950 17-06-91 8 4 5 דאס 5 אגם דאס אספ 5 ו מאם 5 8 208 090788ק? ** 8זה? 8 פתפהדת? ** ?5000 ** 7 0 ** 5 מנפהדת? אמכטץ? ** אמפט? 5 ** םםית? 6 שתס 08 16ת0 ת411008%010 8%6ע12+ 6םס 6168665ת1 "*א" 646 06 ססתתהס 6ת8 118016הטאתט 18 . תהממס6 ₪ע, טפאט 6ם6 ת%נש הפקודה 5 *+. *6:120 מש זטפאט תשחזר באופן אוטומטי את כל הקבצים שניתן לשחזר מבלי לבקש אישור, או אות ראשונה מהמשתמש. 0 :0 :צע6000ע12ע *.* :פת6011108610ק5 16גץ .טס טסת 2116 8ת80%1ע%2-ת2616%10 8616066 12 08 41266602 5-205א 6 911068 ₪8 06506 +. 05 6, .צע61260%0 85-205 6תס שת081 218 4... 9:56% 7-07-91 57335 5% 090788ק? ** 6 %סתת68 2116 1218 .118016בטהתט 15 16ם0 ת08010ס411 שַתנסעה68ס סט צ6 עתה 226855 .6מהמש60 ₪18 טפאט 6ב6 תס1שט 260000266 . 006116 8 9-10-9898 606 עגכ שטעגט? . 1 צ80000952₪11 116ק 4... 3:258%5 77-06-91 65536 6% 02528₪ק? .טפט צ801000559011 116ק 4. 2:87%8 77-06-91 8985 אגת מתםגדת? טפט צ8500009581011 116ע 75 11-11-91 9600 ו 007 ** 6 06םת08 9116 1215 .118016הטהתט 18 1%6ת0 מ2411008610 שתנסעה56 50 ע%0 עת8 22688 .6ת8מ60₪ מ1₪7מקא0 6תס מסנש 2600002066 . תס תסס .... 10:29 5-21-91 3166 ?1 ** 6 6סתת68 116? 1215 .118016הטהת₪ 18 016 מ411008010 שת558261 ס% 6 עתה8 22688 .6ת8ממ60 מ7]מעא 626 ת16ש 260006206 .תת 00 מ12: 5-06-91 8000 א50 0 ** 6 6סםתת08 2116 115 .118016הטהתט 18 016 ת211008%10 שת558261 סט 46 עת8 22688 .6מ8שש60 מ7ם]מקא0 626 מס1ט 60006260ע .תת 00 4. 1:138 77-06-91 12288 5% 245ע0143ק? .שטטט צ5₪00089%011 116ע 0:25 55-08-91 846160 מאם אמתץ? ** 6 05םת68 %116 15ת7 .8118016טהתט 18 16ת0 ת211068%10 שת%61ת568 סל ע%6 עַת8 22655 .6תה8מש60 מ7ע]עקאע 6תס ת16ש 60006206ע . 06 0:20 55-04-91 2189 6 אמסט? טפ ץ500065851011 116ק 4. 1:108 77-06-91 10792 אגפ | 65כש/ת? ** 6 06תת68 2116 פנת7 .118016הטהת₪ 18 16ת0 מ411068%10 שת1סתה68ס 00 צ50 עתם 8 .8תהמש 60 מע מקא/ 6ג6 ת16 260006266 . 6ם61תסס 209 8. 1:238 77-06-91 84950 8 םםדת? .טוט צ80600852011 116ק הפקודה 5 *.* מ זטפאט תשחזר את כל הקבצים מהספרים תּגא1אמ6:5 (על פי הסימן המנחה ניתן לראות כי הפקודה בוצעה בספריה זאת). עבור כל קובץ המשתמש נדרש להשלים את האות הראשונה של שם הקוב% במקום סימן השאלה (?). *+.* מדם טפאט <תהא1אפ:0 הא :0 :צַע1260%0ת *.* :8ת50001/108010 116נק .מטס? ס6סם 116+? שת86%1ע%-ת2616%10 1 8616006 2 398 ע61260000 5-205א .1 06 ₪8 1168? 2 05 . צע4120000 605-205 6תס שתדפש ץַ?(א/צ) 601006ת 0 ...4‏ 11:1%2 7-08-91 65437 אגם 1 8 :אהם. 1 00 028286002 80ע1+ 6ת6 06צ5 16856ק .טטט צ81606851011 116ק צַ? (א/צ) 8 ...28‏ ק11:16 7-01-91 15881 אא 1 8 :אגת. 1 20 ע8000ע8ת0 112806 6ת6 6סעס 10856ק טטטט צ816008551011 116ק 4 דהחהס:אט - היחלצות מאתחול מוטעה של דיסק/דיסקט הפקודה - 41אתסקאט שחזור תוכן דיסק/דיסקט אשר עבר פעולת אתחול באמצעות הפקודה צַַַאת0ם. מקוס הפקודה - מערכת ההפעלה (פקודה חיצונית). מבנה הפקודה - | 8ת6010ק0/ :6ט1עכ לבאתסקאט הפרמטר פת00610 נלקח מתוך האפשרויות הבאות: 1/ - מתבצע אימות של הקובף המאפשר שחזור הדיסק/דיסקט ,1ק. הסתתזא לעומת הנתונים הרשומים על גבי הדיסק/דיסקט. אם הנתונים מתאימים השחזור אפשרי בצורה מלאה. 220 / ש/ אזתהם/ דפס ט/ דוגמה: - הצגה של הקבצים ותת הספריות שניתן לשחזר מהדיסק/דיסקט. מתבצעת בדיקה מלאה על כל הדיסק/דיסקט על מנת למצוא את כל הנתונים האפשריים. כאשר יתבצע שימוש גם באופציה אעַת3ע תוצג גם טבלת המחיצות המתאימה לדיסק. - כל ההודעות למיניהן של התכנית *ישלחו גם למדפסת המקבילית המחוברת לערוצ המקבילי הראשון (1211) או להתקן הדפסה אחר במידה ובוצע ניתוב מחדש (ת61260%610סת). - שחזור של טבלת המחיצות של הדיסק הקשיח. הדבר *עיל כאשר משתמשים בתכנית %דסע ומשנים את מבנה המחיצות בדיסק. פעולה זו מאפשרת לשחזר את המחיצות ואת מבנה הדיסק. - מתבצעת רק בדיקה של אפשרות השחזור ולא שחזור אמיתי. הנתונים של השחזור לא נכתבים לדיסק. הדבר *עיל כאשר מעוניינים לוודא תקינות השחזור לפני השחזור המעשל. - השחזו של הדיסק/דיסקט *תבצע מבלי להשתמש בנתוני קובף השחזור | זם.'תסַתִת1א. ‏ *עיל | כששאר הקוב לשתזור ‏ נח"וק ומעוניינים לבדוק אפשרות שחזור של הדיסק. אפשרות זאת לא תמיד יעילה! :1 לע אתסעאט פקודה זו תשחזר את הדיסקט מכונן 8 ותשתמש במידע שבקוב> ,זדץ. חסתהזא על מנת לשחזר את הנתונים בדיסקט. :1 82106 םת1 2600116 60 615% 6ע6פת1 . ש2680 מסתש 8מ7אם 655עק 6תה8 6 18866 66 שתדפט עס 615% עטסע 0% 8008 550₪ע8 66 8602068סת . 6מתהממס6 108 6ם6 עס 0268666 !! סאזאתגט !! סאזאתגט 6 שסע+ 68ט600ע 60 ע1תס ₪566 06 16טסם5 6תהמשסס 18תך 6מהמס6 800/88 6בס עס 6תהמש60 [האת0ת 6ת6 02% 086 6ת66ע0ט80ת1 טסץ 68086 ₪8 6תהממס6 47את0טאע 6ב 0% 6פט עסתסס עתה 6 ת0תת1א 66 66ת81 ₪0611106 71108 !6868 10586 60 .1 060 /ע₪8 0208606 ₪85 7116 . 1₪8₪6 08ת13א ע0+? 618% שת1ת0ע508 פפש 1860 85 6תהמםס6 03881ע עס תסתהת]א 6גתס 6שנס 1856 6תך 1 מס 10:58 86 .1 מססס 5ת 116+ 1₪8₪6 ת0תת1א 6מ עטסץ 01 8208 ם560צ9 6ס 6868ק₪ 60 פתהש טסץ 6עט8 טסץ 6ע2 21 ץצ ?(א/צ) 2 פטנע .11% ת060 85ם 2 60106 +0 8208 שסטפצַ5 סתך .560₪צ5 6תס 2650820 סט 606םת צ8ם טסצ הערות: * אם פעולת האיתחול בוצעה ב-205 גירסה 5 ומעלה, המידע לשחזור נשמר על גבי הדיסק/דיסקט ואם לא נכתב בו דבר, השחזור יתבצע בצורה מלאה! אם' האיתחול בוצע בגירסה נמוכה *ותר של 205 או על :די שימוש באופציה ש/ לא ניתן לשחזר את תוכן הדיסקט ואילו בדיסק ניתן יהיה לשחזר את מרבית הנתונים. * האופציה 1 ניתנת לשימוש רק כאשר היא האופציה היחידה בפקודה. * האופציה א2487/ ניתנת לשימוש רק עם האופציה .1/. 5 האסחחוא - שמירה של נתוני תפעול חשובים של הדיסק הפקודה - הסתחזא שמירה של נתוני הדיסק: גיזרת 2001, עותקי ₪41 וטבלת מחיצות, על מנת שניתן יהיה לשחזר את הדיסק במקרה של נזק מוירוס, או שימוש מוטעה בפקודות 15%כק ו-ך11אתסק. מקום הפקודה - מערכת ההפעלה (פקודה חיצונית). מבנה הפקודה - פתסבטסס 0/[ :6ט23כ] הסתחדא כאשר 026108 מתוך האפשרויות הבאות: 1 - שמירה של המידע החדש שנאגר על גבי הדיסק בלבד ולא לשמור שוב את המידע הקודם. אזתגס,/ - שמירה של טבלת המחיצות של הדיסק הקשיח על גבי דיסקט. נחוצ על מנת לגבות את מבנה הדיסק על גבי מדיה מגנטית חיצונית. 6שצמפץ/ - הפעלת תכנית למעקב אחר מחיקת קבצים עבור הדיסק 6טצ1מפ. מרגע זה עבור כל מחיקת קובצ *ירשמו כל נתוני הקובצ שנמחק והשחזור יוכל להתבצע בצורה מלאה מבלי שהמשתמש יידרש לזכור את האות הראשונה בקובא. עססמטטא-62168ת₪ - מספר הכניסות המירבי למעקב אחר מחיקת קבצים. בתוך הקובצ יירשמו רק פסספטא-168ע6תם הקבצים האחרונים שנמחקו. 0 - ביטול והוצאה (042א0) של התכנית למעקב אחר מחיקת קבצים מהזיכרון. יש לזכור כי התכנית צורכת משאבי מחשב (זיכרון וזמן) ולכן לא תמיד נרצה לטעון אותה. 222 דוגמאות: הפקודה 0, תסחחזא הפקודה תשמור את נתוני הדיסק 6 בקובף 1ע.תסתת1א ותפעיל את תכנית המעקב אחר מחיקת קבצים עבור כונן 6. בתכנית המעקב *וגדרו 20 כניסות למעקב. .3 מםס0ס59צ5 6ג0 09% 1₪886 ת8 0268609 אתבס 0 שטצעת 11 85 60655סעס 818808 תד שת061 50200826 שת80%1ע%2-ת2616%610 :1 826 8210868 שתדשס2011 6תך .1 2116858 20 - 0 שעטבעק .1606קמסס מ558118610ת1 הפקודה אדתגק/ הסתתזא .עסט58 718016 תסבטבסעהק 215% ת66 285 (02106)8 6עהת עטסץ מסע+ ת8610שעס+ת1 תס161סע8ק 6םמ7 1 .% צססס1? 8 60 ת6ס1%תעש 6ס ₪111 1ע.עשהפא1תק 2116 6תס ,6אסא 6 01 6מהת פתס 6כעט 6ת8 819%6%06 102280006 8 6ע6פת1 16856ק .6 618460060 4 621067 סהתא 5160685 1001 . הפקודה תשמור את טבלת המחיצות של הדיסק על גבי קובצ בדיסקט בכונן 4 תחת השם ,11ע. טעבפאדתגק. הפקודה ט/ תהסתתזא תסיר את תכנית המעקב מזיכרון המחשב. . עַעסמסם 0₪ע+? 6₪0066ע 50200826 שת1אסהעט-ת2616010 הערה: האופציות ט/ ו-א2881/ ניתנות לשימוש רק כאשר הן האופציות היחידות המוזכרות בפקודה. 23 6 הגדרת כונן שלא מוכר על ידי 05ו8 ואסח הפקודה - 5צ5. טע חיבור של התקני דיסקים/דיסקטים בעלי תכונות אשר אינן נתמכות על ידי תכנית 5105 אסם. מקום הפקודה - יש להכניס את הפקודה לקובף 59צ16.9קא00. מבנה הפקודה - [ף:5:5[]/1/ ][ת:8/ ][%:8/ ][6/ ][ת:2/ ] 5צ5. תמטדתפ=מ0דעסס בגירסה 4 ניתן לרשום: [:5:5[]/1/ ][ת:א/ ][?:א/ ][6/ ][ת:פ/ ]=וותהלטדחכ כאשר: 8+ - אישה כונן פיסי יש להגדיר (0 עבור 8, 1 עבור 8 וכו'). 6 - מצין שהכונן *כול להבחין במצב פתיחת דלת של הכונן. יש להגדיר אפשרות זו, רק אם הכונן מזהה את הפעולה. 2 - 5 מציץן את סוג הכונן 0 - כונן של 36087686 1 - כונן של 1.2866 2 - כונן של 7120806 7 - כונן של 66ע148₪. 1 אס מציינים את סוג הכונן אין צורך להגדיר את הפרמטרים הבאים. ברירת המחדל של 208841 היא 2 (כונן %6ע120%8). ת:ה/ - | ת מציין את מספר הראשים הקוראים שישנם בכונן. 8 - 8 מציץ כמה גזרות (5666028) בכל מסלול. 7% - > מציין בכמה מסלולים במשטח תומך הכונן. דוגמה להגדרת כונן "3.5 12088 במחשב 7א: הפקודה 2 598. תס/1תק=105עכ נניח שבמחשב -א מותקן כונן 8 של 866א1208, אף על פי שכונן 8 ב-7א מוגדר כסטנדרט ל-א360%. הפקודה תיצור כונן לוגי נוסף במערכת (אם קיימים 8, 8, 06 היא תיצור גם כונן בשם 2) שמופנה פיסית לכונן 8. כונו :2 החדש *היה בגודל של א720. תכונות כונן 8 תשארנה כפי שהן מוגדרות במערכת ההפעלה (3608866 במחשב עם מעבד 8088). על מנת להשתמש בכונן כפי שהגדרנו, ‏ יש תמיד לגשת לכונן שנוצר. עכשיו, הפקודה :8 86שעסק תערוך 360% על אותו דיסקט והפקודה :2 86שעסת תערוך 720% על הדיסקט. בגירסה 4 נוכל לכתוב: 2: פ/ =אתהיטדחת 224 גם כאן הגדרנו את הכונן הפיסי שקשור למחבר 8 של בקר הכוננים ככונן של 66ע8א720. אך כאן, שלא כבגירסה א.3, לא נוצר כונן לוגי חדש והפרמטרים החדשים הם במקום הפרמטרים הקודמים של כונן 8, כך שהגישה נוחה *ותר. הפניה לכונן נשארת לכונן 8 עם הפרמטרים החדשים של א120%. אם ברירת המחדל של 205 לשמות כוננים 4 עד ₪ אינה מספיקה וצריך ליצור שם לוגי נוסף, יש להשתמש בפקודה 1451281/8₪ לצורך הגדרת השם הנוסף. 7 =שותסדפגו - שינוי מספר כוננים לוגיים אפשריים הפקודה - 1/45703108 הרחבת מספר שמות הכוננים במערכת. הפקודה משנה את ברירת המחדל של מערכת ההפעלה שמאפשרת להכיר ב-5 כוננים 4-5. מקום הפקודה - יש להכניס את הפקודה לקובף 810.595א00 מבנה הפקודה - 0 = מע1ת1570 כאשר: 6 - אות בין 8 ל-2 המסמנת את אות הכונן המירבית שניתן להגדיר במערכת המחשב. דוגמה: ש = מטדתס1451 פקודה זו תאפשר להגדיר במערכת כוננים מ-4 עד א, כלומר עד 6 כוננים פיסיים ולוגיים בלבד. 8 >5כאחהס - בדיקת תקינות הדיסק/דיסקט הפקודה - 0058 בדיקת בטבלת 41 אם יש טעויות בהקצאת *חידות ההקצאה (108ת0 ם111068%10) לקבצים, כמו למשל 16ת0 ת411068610 שהוקצה בטעות פעמיים או *ותר. במקרה כזה *וצגו שמות הקבצים שבהם יש שגיאה מסוג זה. התכנית מראה גם את מצב הדיסק: מספר קבצים, שטח פנוי, שטח מוקצה, גודל יחידת ההקצאה בדיסק, גודל זיכרון 348 כולל וגודל זיכרון אגת פנוי. מקום הפקודה - יש להקיש את הפקודה כשמקבלים את הסימן המנחה (טפפספק) של מערכת ההפעלה. ניתן להכניס את הפקודה לקובצ 7 סט מבנה הפקודה - [/ ][?/ ][68שהת-116+ ][ :65106] אפסאזס 205 כאשר: : - שם הכונן שיש לבדוק. 116-8/ - שמות הקבצים שעבורם יש לבדוק קיטוע (תס6861תסש28+?). ק/ - הוראה לתקן שגיאות הקצאה על הדיסק. הפעולה היא הרסנית לעתים, כי היא מלווה בשנויים ב-41ק. לכן יש להיזהר כאשר משתמשים באופציה זו. בכל מקרה התכנית תשאל לאישור פעולת השינוי כך שניתן להתחרט. ץ/ - להציג כל קובצ נבדק במהלך הפעולה של התכנית. דוגמה: הפקודה ץ/ע/:0 אפפאחס תבדוק את כונן ‏ 6, תציג תוך כדי בדיקת שמות כל הקבצים והספריות הנבדקים ותאפשר לתקן את התקלות אם ישנן, לאחר אישור של המשתמש כמובן. הערות: * פעולת התכנית כרוכה בשינויים של טבלת ההקצאה 417ע ולכן יש להפעילה בזהירות. * מומלצ שלא להגיע למצב שבו הדיסק הקשיח מלא ביותר מ-90 אחוזים מקיבולתו. במצב כזה פעולת ההקצאה נמשכת זמן רב ויש סיכון של פגיעה בטבלת ההקצאה. עבודה במשך זמן רב על גבי 10 האחוזים הפנויים האחרונים בדיסק עלולה לגרום לשגיאות רבות ב-1ק. 0 פקודות 005 לשיפור מהירות גשה לנתונים מכיון שהזיכרון הראשי של המחשב (248) נמחק בכיבוי המתח, שומרת מערכת ההפעלה את כל המידע החיוני למציאת הנתונים וההתמצאות בדיסק על גבי הדיסק (241, עע21260%0). כל בקשה ממערכת ההפעלה להפעיל על מערכת הקבצים בדיסק, מחייבת את מערכת ההפעלה לגשת לדיסק/דיסקט על מנת לחפש בו את הנתונים. הקטנה של מספר הגישות לקריאה מהדיסק על מנת לקרוא מידע הנדרש למערכת ההפעלה, תביא לחיסכון בזמן והביצועים של מערכת המחשב *יעלו. על מנת לשפר את ביצועי המערכת כוללת מערכת ההפעלה 205 מספר פקודות המאפשרות לה לחסוך בגישות לדיסק. כאשר מערכת ההפעלה מתחילה לפעול בסוף תהליך 8001, מקבלת סיבית הפעולה של המערכת את ערכי ברירת מחדל שקבע יצרן מערכת ההפעלה. ערכים אלה אינם מתאימים לכל סביבות העבודה ועל כן צריך להפעיל מספר פקודות כדי לשנות את סביבת העבודה של מערכת ההפעלה לשיפור ביצועי מערכת המחשב. 206 1 הגדרת פהםתזעטם הפקודה - פתמקקטם הפקודה מקצה למערכת ההפעלה מקום שבו תוכל לשמור מידע הנחו לה לפעולה. מידע זה קיים על גבי המדיה המגנטית במערכת: ספריות, צגע וכו'. הוא משתנה תוך כדי פעילות של מערכת המחשב ועל כן הימצאותו ב-%ג חוסכת גישות לדיסק. מקום הפקודה - יש לרשום את הפקודה בקוב% 010.958א00. מבנה הפקודה - [ א/ ] [ 8ע86060,] 5126=פתמתקעסם כאשר: 8 - מספר הבלוקים בזיכרון של 512 בתים שיש להגדיר לשימוש מערכת ההפעלה 205. ערכי 5128 הם בין 1 ל-99, אם נקצה את הזיכרון עבור 5ע6?+?ט2 על גבי הזיכרון הראשי (כלומר נקצה עד א50%). אם נקצה את הזיכרון על גבי זיכרון ההרחבה (א/ עבור 666תהקאם, מגירסה 4 ומעלה) הפרמטר יקבל ערכים בין 1 ל-10,000, כלומר עד 58 זיכרון. 8 - מספר הגזרות שניתן לכתוב או לקרוא בפעולת קלט/פלט אחת בגישה לדיסק. ברירת מחדל של המערכת - 1, הערך שניתן להגדיר הינו בין 1 ל-8. דוגמה: 0 יט הקצאה של 30 גזרות לשמירת נתונים לשימוש מערכת ההפעלה. הערות: אין להבין מכך, כי תמיד יש לצייץן את הערכים הגבוהים *ותר. אם מקום ההקצאה הוא בזיכרון הראשי, הרי כל המעעעם יגזול ממנו כ-528 בתים. כמו כן, לחיפוש בתוך ה-פהעעקטם יש מחיר של זמן ולכן מעל גודל מסוים לא יהיה חיסכון בזמן, אלא להיפך. יש לבצע מספר נסיונות עם ערכים שונים של 2022035 ולראות כיצד המערכת מגיבה. גודל מומלצ 30 עד 40. 2 א מםססדפה: - שמירת כתובות של קבצים שימושיים הפקודה - א451008ת הזמן לפתיחת קוב>, טגירתו ואיתור הנתונים השייכים לו נמשך זמן רב. בייחוד אם מבנה הספריות על גבי הדיסק מורכב ורב. הפקודה מאפשרת למערכת ההפעלה לשמור את כל הפרטים על המקום הפיסי בדיסק שבו נמצאים הקבצים ואת פרטיהם ובכך לחסוך זמן רב בחיפוש. מידע זה נמצא בנפרד ב-41ע וב-צ%ַ12606%502כ. בכל פתיחה של קובצ חדש במערכת, התכנית תשמור בזיכרון אאגת את כל המידע הנדרש לאיתור הקוב בדיסק ובכך תחסוך זמן כאשר נבקש לפנות שוב לקוב> זה. 2207 מקום הפקודה - יש להכניס את הפקודה לקובצ 16.55א600, או לרשום אותה בסימן המנחה של 05פ. מבנה הפקודה - בקוב :א [[א= ]:62106] אמק 0דפ4ק=.. ]יפאד בסימן מנחה 5 : 62106] א8ק4510ע כאשר: :1 - שם הדיסק שבו יש לאתר את הקבצים. א - מספר הקבצים שיוגדרו לאיתור מהיר. ערך אפשרי 1-999. ברירת המחדל של מערכת ההפעלה היא 10 קבצים לאיתור מהיר. 8/ - הזיכרון עבור שמירת המידע *וקצה בזיכרון הרחבה 666ת8ס<ם. דוגמה: א8/ 0:50 מאם. אמק0ד6גק=,1 1 יפאד הפקודה מציגה 50 כניסות לאיתור ופתיחה מהירים של קבצים מכונן ‏ 6. הפקודה מוכנסת בצורה זו לקובצ 10.55א60. הערות: הפקודה ניתנת להפעלה פעם אחת בלבד ועל כן יש לבצע 800% למערכת כדי להפעיל אותה שוב עם פרמטרים שונים. הפקודה מתייחסת לדיסקים קשיחים בלבד ופועלת אך ורק על קבצים שכבר פתוחים ופועלים, ואינה שומרת מידע על קבצים שטרם נעשה בהם שימוש כלשהו. כל כניסה לקובצץ תופסת כ-48 בתים בזיכרון המחשב. 3 שינוי מספר אפשרי של קבצים פתוחים הפקודה ‏ -- 1/05ק הפקודה מאפשרת להגדיל את מספר הקבצים שתכנית אחת *כולה לפתוח במקביל. פתיחת קובצ לצורכי קריאה וכתיבה מחייבת את מערכת ההפעלה לשמור מידע על פעולה זו ולכן היא מגבילה את עצמה למספר קבצים קבוע על פי ברירת המחדל שלה. אם גודל זה לא מספיק, ניתן באמצעות הפקודה, 211.85 להתיר פתיחה של מספר קבצים גדול יותר במהלך העבודה. מקום הפקודה - יש לרשום את הפקודה בקובא 10.5%5עא00. מבנה הפקודה - ת=סט, [1ק כאשר: ם - מספר הקבצים. ערכים אפשריים בין 8-255. ברירת המחדל של מערכת ההפעלה היא 8. דוגמה: 0 הפקודה מאפשרת לתכנית לפתוח 30 קבצים במקביל. 208 4 הגדרת תכנית זיכרון מטמון לדיסק - 08006 א8ום התכנית - | 695. טתפידת/5 מקום התכנית - יש לרשום את שם התכנית בקובף 5צ16.5עא00. מבנה הפקודה - [ 8/ ] [ גודל ]5ע5. ע758ת105=5/4עטכ כאשר: גודל - קיבולת זיכרון, בכפולות של 1024 בתים, שיש להקצות לזיכרו( המטמון. אם לא נגדיר ערך זה, תשתמש התכנית ב-66ע8א256% מזיכרון 8668ת68א₪, או בכל זיכרון ה-666תהסאם. 4/ | - אם רוצים להשתמש בזיכרון הרחבה מסוג 6ַסוַתַקא, או כאשר רוצים להשתמש בזיכרון הרחבה מסוג 666ם56א₪ כזיכרון הרחבה מסוג 6סתהכאם. דוגמה: 2 8%959פ. עתפי'ת105=5עמ נכתוב את הפקודה בקובף 10.5%5קא00. היא תשתמש ב-06ע8א512 מזיכרון ההרחבה 866ת66א₪ עבור 0806 15%כ. הערות: + + יש לזכור תמיד את מחיר החיפוש בזיכרון המטמון. במבט ראשון נראה כי ככל שנגדיר יותר מקום עבור זיכרון המטמון נשפר את ביצועי המחשב. לחיפוש גזרה במטמון יש מחיר של זמן. אם הזיכרון המוקצה גדול מאוד והגזרה אינה נמצאת בו, מהיר יותר *היה להביא אותה *שירות מהדיסק ולא לחפש בזיכרון. כדאי לבדוק את תגובת המערכת לגודלי מטמון שונים ועל פי בדיקות אלו להגדיר גודל מתאים למערכת המחשב. גירסה 4 ומעלה של 205 בלבד. זיכרון הרחבה 0026686א8/ 3082666 במחשב הכרחי להרצת הפקודה. ישנן תכניות חיצוניות ל-205 המאפשרות שימוש בזיכרון עד %66ע8א640 לצורכי 6ת086 כמו תכנית ת-0408₪א של אסצתסא. 5 הגדרת דיסק בפועל - וגח אפוסצ התכנית - 595. 215% מקום התכנית - יש להכניס את הפקודה לקוב 5צ10.5קא00. מבנה הפקודה בקוב> 5צ210.5א00: עד גירסה 3.3 של 05פ, [ ₪/ ][גודל דיסק]595. 108=0215%עטכ או [ 8/ ][גודל דיסק]5צ5. 158פט=10טמכ 209 בגירסה 4 ומעלה, [8/][מספר קבצים][גודל גזרה][גודל דיסק]5צ5. מט1תפאת-05דעמכ או [4/] מספר קבצים][גודל גזרה][גודל דיסק]595. מע1מפאה=0דעמכ כאשר: גודל דיסק - גודל זיכרון 34% שיש להקצות לדיסק בפועל, בכפולות של 4 בתים. ברירת מחדל היא 56ע88א64 וגודל מינימלי הוא 6 גודל גזרה - מספר בתים שתכיל כל גזרה בדיסק (כמה בתים מה-אגת מהווים גזרה). גדלים אפשריים: 128, 256, 512, 1024. ברירת המחדל היא 512 בתים. מספר קבצים - כמה מקום יש להקצות לספריית השורש לצורך יצירת קבצים. מספר הקבצים הוא בכפולות של גודל הגזרה שהגדרנו חלקי 32 והתכנית תעגל את המספר שנבקש לכפולה הקרובה ביותר. הדבר נובע מכך שכל כניסה לקוב> בספריה היא בת 32 בתים. למשל, עבור גזרה בגודל 256 הכפולה היא 8. אם נבקש 41 כניסות התכנית תעגל זאת ל-48 כניסות שזו כפולת ה-8 הקרובה ביותר למעלה מ-41. ₪/ - שימוש באופציה זו *חייב את התכנית להשתמש בזיכרון ההרחבה (666מ66א₪) לצורך הדיסק בפועל. 4 - שימוש באופציה זו *חייב את התכנית להשתמש בזיכרון ההרחבה (660ת08אם) לצורך הדיסק בפועל. הערה: לא ניתן להשתמש בשתי האופציות ₪/ ו-8/ ביחד! דוגמה: 5/ 64 1024 128 595 מט1תפאהת-מ10טמת הפקודה תיצור דיסק בפועל (126081/) בגודל של 668ע8א128, גודל גזרה של 4 בתים ו-64 כניסות לקבצים בספריית השורש. התכנית תשתמש בזיכרון ההרחבה (666ם66אם) לצורך הדיסק. 200 פרק 6 הפעלת תכניות תחת מערכת ההפעלה 05 מערכת ההפעלה מיוצגת עבור המשתמש באמצעות מעבד הפקודות א0ס. פאגו0ס0. אחד התפקידים של מעבד הפקודות הוא לקלוט הוראה מהמשתמש ולטפל בביצוע נאות שלה (ראה גם פרק 3). כאשר מוצג בפני המשתמש הסימן המנחה (0ק20₪כ2), הוא יכול לבקש ממעבד הפקודות לבצע עבורו שירות כלשהו של מערכת ההפעלה. עבור כל בקשת שירות של המשתמש מבצע מעבד הפקודות סדרת פעולות לפי סדר קבוע מראש, אשר מכוונת למילוי בקשה זו באופן המתאים ביותר. 1 תהליך ביצוע פקודת משתמש מעבד הפקודות קורא הוראה מלוח המקשים ומנסה למלא אותה על פי התהליך הבא: א. מחפש באוסף התכניות הפנימיות של מערכת ההפעלה תכני*ת פנימית ששמה מתאים להוראה של המשתמש. ב. מחפש קוב חיצוני למערכת ההפעלה עם סיומת 00% ושם הוראה שביקש המשתמש. ג. מחפש קוב חיצוני למערכת ההפעלה עם הסיומת שא ושם הוראה שביקש המשתמש. ד. מחפש קוב חיצוני למערכת ההפעלה עם הסיומת 241 ושם הוראה שביקש המשתמש. תכניות פנימיות של מערכת ההפעלה 205 טעונות דרך קבע בזיכרון המחשב ועל כן הפעלתן מהירה ביותר. מעבד הפקודות מעביר את השליטה לתכנית הפנימית. בגמר ביצוע התכנית, חוזרת השליטה למעבד הפקודות והמשתמש יכול לבקש שירותים נוספים ממערכת ההפעלה. תהליך החיפוש והביצוע של תכניות חיצוניות למערכת ההפעלה מורכב *ותה. מעבד הפקודות מחפש תכנית מתאימה על פי סדר קבוע. התכנית שתתבצע תהיה התכנית הראשונה שתתאים בצורה מלאה ומתאימה לבקשת המשתמש. חיפוש של תכנית חיצונית *יעשה תחילה בכונן ובספריה שבה נמצא המשתמש (ברירת המחדל), ורק לאחר מכן בכל אחת מהספריות המוגדרות במסלול החיפוש (ת8%ק). במידה ונמצא קוב העונה לבקשה, החיפוש :יעצר והתכנית תוטען לזיכרון ותבוצע. אם לא נמצא קובף> מתאים, המשתמש יקבל הודעת שגיאה: סמהא 116 עס 6תהששסס חַ5ם2. 21 בכל ספריה שבה *תבצע החיפוש, יחפש מעבד הפקודות תחילה בין הקבצים בעלי סיומת 00%8, לאחר מכן בין הקבצים בעלי סיומת 8א₪ ורק אחר כך - קבצים בעלי סיומת 8841. כלומר, אם משתמש נמצא בספריה שקיימים בה הקבצים שאם .ש.1ק54, 5.008 1קאה5, דהם. ם.זסאה5 והוא רוצה לבצע את הפקודה 5₪, יטען מעבד הפקודות את התכנית א54₪21.8.00% לזיכרון המחשב ולא את אחת התכניות האחרות בשם 8( זקאה5. 2 סוגים של תכניות חצוניות קיימים מספר סוגים של תכניות חיצוניות למערכת ההפעלה שניתן לטעון אותן לזיכרון המחשב ולבצע: 1. קבצים עם טיומת 008 או ₪88 - קבצים אלה מכילים קוד בשפת מכונה של המעבד (020). על מנת לבצע תכנית עם סיומת א00%, או עם סיומת מאם, יש לטעון אותה לזיכרון ולאפשר למעבד לבצע את ההוראות הרשומות בה. הצגה של תוכן קובצי שפת מכונה על גבי המסך או על גבי יר היא חסרת משמעות למשתמש. המעוניין בכך *וכל לראות תווים שונים חסרי משמעות ואף לשמוע צפצופים צורמניים. אפשר לראות את תוכן הקבצים בייצוג הקסה-דצימלי באמצעות תוכנת שירות חיצונית כמו תססעסא, או 8 למשל. קובצי שפת מכונה נוצרים באמצעות שפות אסמבלר ומהדרים (00₪011629) המתרגמים תכניות לקוד שפת מכונה המוכר למעבד (פס). 2. קבצים עם סיומת 841. קבצים אלה הינם קובצי טקסט המכילים הוראות של מערכת ההפעלה 205 המובנות למעבד הפקודות 60%. פא00%₪4. קבצים עם סיומת 881 נקראים קובצי אצווה (ת2860), מכיון שהם מכילים אוסף פקודות אשר מעבד הפקודות "יודע" לבצע, כאילו ניתנו לו מהמקלדת. ניתן להציג את תוכנם של קובצי אצווה הן על גבי המסך והן על גבי המדפסת. כל משתמש *כול ליצור קובצי אצווה (ראה הסברים על קוב% 7 אמעט בפרק 3) ולהבין את מרבית הפקודות הרשומות בקובצי אצווה שיצרו משתמשים אחרים. נזכיר שני סוגי קבצי תכניות נוספים שמערכת ההפעלה מטפלת בהם: 1 קובא 5צ16.5קא00 - קוב אצווה להכוונת מערכת ההפעלה (ראה פרק 3) 2. קובצי הפעלה להתקנים - קובצי תכניות (פעפט1עע 106ש26) המפעילות שהוסברו התקנים לא סטנדרטיים (ראה פרק 3). 43 בצוע של תכניות בטפת מכונה נניח שבדיסק, או בדיסקט קיים קובצ המכיל פקודות בשפת מכונה של המעבד, ואנו מעוניינים שהמעבד יבצע את הפקודות הרשומות בקוב>. הפתרון הבסיסי הנראה לעין הוא להעתיק את תוכן הקובצ לזיכרון, לעדכן את אוגר פך לתחילת קטע הזיכרון שבו נמצאת התכנית ולגרום להפעלה. הפתרון המתואר מיושם באופן בסיסי זה, אבל תחילה יש להשיב על שתי שאלות: 22 1. היכן בזיכרון יש לטעון את קובצ התכנית? 2. כיצד תדע התכנית שבזיכרון להחזיר את השליטה למערכת ההפעלה בסיום הביצוע? ננסה לבחון את הבעיה הראשונה. פקודות התכנית צריכות לדעת היכן נמצאים נתוני התכנית ומהן הכתובות של השגרות השונות שהתכנית צריכה לבצע. חלק מכתובות אלו הן יחסיות למקטע הקוד (%ת508₪6 0066), או למקטע הנתונים (0ת56₪₪0 2858). קיימות כתובות אחרות, שאינן י*חסיות ואיתן קיים קושי - היכן הן בזיכרון וכיצד למסור מידע זה לכל מי שפונה אליהן? כתובות יחסיות מאפשרות לפנות לפקודות, או לנתונים, ללא תלות בכתובת המוחלטת של מקטע הקוד או מקטע הנתונים בזיכרון המחשב.. הכתובת היחסית תצביע תמיד מנקודת ההתחלה של אותו מקטע בזיכרון אל הכתובת הנכונה בתוך המקטע. לדוגמה, פקודה בכתובת יחסית א10086 תפנה תמיד לכתובת המוחלטת 05:100, בהתאם לערכו של אוגר 05 באותו זמן. כתובות שאינן יחסיות מחייבות טיפול שונה. בזמן הביצוע של התכנית חייבות להימצא בקוד התכנית כל הכתובות המוחלטות שאליהן יש לפנות. כיצד ידע המהדר מהן הכתובות המוחלטות? הפתרון הפשוט אומר, שיש לטעון תמיד את תכניות המשתמש למקום קבוע בזיכרון ואז אין כל קושי מבחינת המתכנת/מהדר, כי כל הכתובות ידועות מראש. הקצאה מסוג זה נקראת הקצאה קבועה. הבעיה בפתרון ההקצאה הקבועה נוצרת כאשר לדוגמה, תכנית א' היתה מפעילה את תכנית ב'. אם הן היו מוכנסות לאותו מקום הן היו מוחקות זו את זו. הפתרון הוא, שמערכת ההפעלה 205 תקצה את הזיכרון בצורה דינמית. על כן התכנית אינה *ודעת מראש היכן היא תוטען בזיכרון בזמן ההפעלה ויש לבנות את הקוב בצורה שתתאים להקצאה דינמית. מהאמור לעיל מובן, שיש להוסיף טבלה לקובץ התכנית בשפת המכונה, כדי שבעזרתה תדע מערכת ההפעלה כיצד לעדכן את הכתובות הקבועות בקוד בזמן שמוקצה לתכנית מקום בזיכרון המחשב בעת הטעינה. תכנית השירות 66ש60א 86 10886 מערכת ההפעלה מזהה שהקוב מכיל תכנית בשפת מכונה על פי הסיומת 60% או מאם. מעבד הפקודות מבקש באמצעות מנגנון הפסיקה של מערכת ההפעלה 05כ, לטעון את התכנית לזיכרון המחשב ולבצע אותה. תהליך הטעינה לזיכרון והביצוע של התכנית נקרא 0006א26 8 1086 והוא נעשה באמצעות תכנית השירות 6טאם של מערכת ההפעלה (פסיקת שירות א16ַ1זם4 של מערכת ההפעלה). תכנית, השירות 36066 8 1.086 מבצעת מספר פעולות: 1. מוודאת כי קיים מספיק זיכרון על מנת לטעון את התכנית לזיכרון הראשי. בעבודה תחת מערכת ההפעלה 205, כל תכנית שיש לטעון לזיכרון לשם ביצוע חייבת להמצא כולה בזיכרון המחשב. אם אין כמות זיכרון מספקת לטעינת התכנית, המשתמש מקבל הודעת שגיאה: ץצעסמסם ת1 216 60 שנס 600 םהסשסעק 23 התכנית לא תיטען לזיכרון המחשב והסימן המנחה של מעבד הפקודות יופיע על גבי המסך. 2 אם קיים מספיק מקוס בזיכרון המחשב לטעינת התכנית, תכנית השירות מקצה בזיכרון שטח הנקרא 55 (א691עק 6מ568₪00 מהעשספע) בתחילת שטח הזיכרון המוקצב לתכנית ולאחריו היא טוענת את התכנית. 3 תכנית השירות מעבירה שליטה לתכנית שהוטענה לזיכרון ומתחילה לבצע את הפקודה הראשונה. בקבצים עם סיומת 00% הכתובת ההתחלתית לתחילת ביצוע התכנית היא כתובת א10086, שנמצאת לאחר טבלת 92ק (הסברים מפורטים על טבלת 255 בסעיף 6.1.4). בקבצים עם סיומת מאםת הכתובת ההתחלתית אינו קבוע והוא רשום בתחילת הקוב+ בשפת מכונה. התכנית *כולה להשיג שטח עבודה נוסף לשימושה בזיכרון על ידי "דריסה" של חלק ממעבד הפקודות אשר טעון בחלק העליון של הזיכרון. דריסה של חלק ממעבד הכקודות נעשה על ידי תכניות הזקוקות למרחב עבודה גדול יותר ממה שזמין עבורן בזיכרון. תכנית המסיימת את פעולתה, מחזירה שליטה למעבד הפקודות הנמצא דרך קבע בזיכרון המחשב. כאשר השליטה חוזרת אליו, מעבד הפקודות בודק אם כל חלקיו נמצאים בזיכרון. אם הוא נמצא בשלמות בזיכרון, הסימן המנחה של מערכת ההפעלה *ופיע על גבי המסך וניתן להמשיך בפעילות. אם התכנית השתמשה בזיכרון שהוקצב לחלק הניד של מעבד הפקודות, הוא :וטען לזיכרון מהדיטק/דיסקט ורק אז יופיע הסימן המנחה. מסיבה זאת נראה שבמקרים מסוימים מופיעה הודעת שגיאה בסיום ביצוע תכנית. הודעה זו תופיע אם הוצאנו את הדיסקט שבו הקוב 004 פאגוואסס, או אם לא הגדרנו היכן נמצא קובץ זה. אם הקוב הזה נמצא במקום שונה מאשר בכונן ברירת המחדל, נוכל לציין את מיקומו באמצעות הפקודה 0 בקובא 8צ16.5קא60. 4 תחילית מקטע התכנית - קפ (טוק |ה6ו56 וזמזססוק) תפקידה של תכנית השירות 60066 ₪ 1/0086 של מערכת ההפעלה 205 לטעון את תכנית המשתמש לזיכרון ולהתחיל בביצוע הפקודות. תכנית זו מגדירה בזיכרון את טבלת 55 (א6+1עק %תסמשסס תהעשסעת), אשר גודלה א100816 בתים (256 בתים). אחרי טבלה זו מופיעה הפקודה הראשונה של התכנית. בטבלת 55ע שומרת תכנית השירות מידע חיוני הדרוש להמשך הפעילות במחשב. המידע נמסר גם לשימוש תכנית המשתמש והוא מאפשר למערכת ההפעלה להחזיר שליטה לתכנית 0%ס. פא3א00 בסיום ביצוע התכנית. תכנית המשתמש נטענת לזיכרון מיד אחרי טבלת ספק. 274 1 ממבנה טבלת קפס (כל הערכים בטבלה הם הקסה-דצימליים) כתובת 0 12 16 50 120 1 עד כתובת 1 11 5 58 עך 120 עק יעוד קוד לביצוע פסיקה א2086%. באמצעות פסיקה א20816 ניתן להחזיר שליטה למעבד הפקודות. החזרת השליטה למעבד הפקודות תתבצע בצורה תקינה, בתנאי שאוגר 05 מכיל את כתובת תחילת טבלת 55ק ואוגר 15 שווה 0. הערך בכתובות אלו יהיה תמיד 6220. כתובת של מקטע הזיכרון הפנוי הראשון מעבר לזיכרון שהוקצה לתכנית. בדוגמה למטה, ערך זה הוא 9800. שמור לשימושי מערכת ההפעלה. 18:ס. זוהי הכתובת שבה מסתיימת תכנית המשתמש וממנה חוזרים למעבד הפקודות. בדוגמה למטה, הכתובת 7. פז:0. מצביע לשגרה המטפלת במקשי 0621-0. כאשר לוחצים על מקשי 76" במהלך תכנית, נוצרת פסיקה המפעילה את התכנית שכתובתה רשומה באוגרים אלה. בדוגמה למטה, הכתובת היא 2403:1056. 2ז:0. הצבעה על תת-תכנית המטפלת בשגיאות של תכנית המשתמש. כאשר חלה שגיאת מערכת בתכנית המשתמש (למשל, חלוקה באפס), תתבצע התכנית שכתובתה רשומה באוגרים אלה. בדוגמה למטה הכתובת היא :23. מרחב כתובות זה הינו לשימוש מערכת ההפעלה. תוכן שני הפרמטרים הראשונים שהמשתמש הקיש בשורת הפרמטרים כאשר הפעיל את התכנית. הצורה בה נמצאים פרמטרים אלה מקבילה לטבלת בקרה לקוב> שעדיין לא נפתח (21006% 01ע62ת00 116ע 66תסכסתט). בדוגמה למטה הפרמטרים הם: ₪,1קא4א₪ ו-08. מספר התווים בשורת הפרמטרים. פרמטרים שרשם המשתמש כאשר הפעיל את התכנית (2828₪6%0028 6ת1,1 6ת8משס6). בדוגמה למטה קיימים 5 פרמטרים: 66028שע8ק 6ת11 6תמשס6 +0 16קמהאם. כל מלה במשפט מהווה פרמטר לתכנית. טבלת 292 הבאה מפרטת את הערכים השונים המוגדרים עבור תכנית הדוגמה. תכנית הדוגמה, שממנה נלקחה טבלת 55ע, הופעלה עם שורת הפרמטרים הבאה: 8 סשסש6ךת11 6תהמתסס ?0 16קתהאם 205 2 החזרת שליטה למעבד הפקודות תכנית המשתמש *כולה להחזיר שליטה למעבד הפקודות 608. פא%4א60% בכמה דרכים: 1. קריאה לפסיקת שירות 2186% של מערכת ההפעלה כשאוגר 41 שווה 46. פסיקת שירות 846 של מערכת ההפעלה מסמנת סיום תכנית והחזרת השליטה למעבד הפקודות. כל מרחב הזיכרון שהוקצה לתכנית משתחרר ופנוי להקצאה לתכניות אחרות. 2. קריאה לפסיקת שירות א2186% של מערכת ההפעלה כשערך האוגר 41 הוא 1. פסיקת שירות ‏ 31 מסמנת סיום חוקי של תכנית המשתמש והחזרת השליטה למעבד הפקודות. התכנית נשארת כתכנית תושבת (198) בזיכרון המחשב ומרחב הזיכרון שהוקצה לה אינו פנוי להקצאה לתכניות אחרות. 3 חזרה רחוקה (מעטס6ת עע) מתכנית המשתמש לכתובת 0 של טבלת ספק. בחזרה רחוקה מתעדכנים האוגרים 05:12 של המעבד לכתובת ההתחלתית של טבלת פפע. חובת המתכנת לעדכן את ערך האוגרים האלה. חזרה למעבד הפקודות בדרך 1 או 2 מומלצת *ותר. באופן זה ניתן לשמור על תאימות התכניות גם בגירסאות מתקדמות *ותר של מערכת ההפעלה 05כ שיוצאו בעתיד. 3 כיצד יודעת התכנית היכן נמצאת טבלת קפק? התכנית צריכה לדעת מה* הכתובת ההתחלתית של טבלת 5פק, מכיון שבאמצעותה היא מקבלת פרמטרים חשובים הנחוצים לה במהלך הביצוע. כאשר תכנית השירות 60006א₪ 8 1.0086 מעבירה שליטה לתכנית המשתמש, היא מעבירה אליה גם את הכתובת ההתחלתית של טבלת 55ק. העברת הכתובת תלויה בסוג התכנית המועטנת לזיכרון: תכנית במבנה 608, או תכנית במבנה מאם. כאשר מעבירים שליטה לתכנית במבנה 006, כתובת המקטע של טבלת קפס מופיעה בכל אוגרי המקטע של תכנית המשתמש (55, 5ם, 5כ2, 05) ואוגר קך מקבל את הערך א10086. התכנית מעדכנת את אוגרי המקטע 55, 5ם, 25 ואת אוגר המחסנית 5 בתחילת התכנית על מנת שהיא תתבצע בצורה נכונה (הסברים מפורטים בסעיף 6.1.5). כאשר מעבירים שליטה לתכנית במבנה 8א₪, כתובת המקטע של טבלת ספק מופיעה באוגרי המקטע ₪5 ו-25 בלבד. לכן, תכנית במבנה ₪68 חייבת לעדכן את אוגרי המקטע האלה בלבד. שאר האוגרים מעודכנים על ידי תכנית השירות 6 8 2086 (הסברים מפורטים בסעיף 6.1.6). 26 ב%].נ-- .4. 01 56 2 03 01 37 20 12 מע 0 98 00 98 00 20 05 ו .4 <> אק 03 02 00 01 01 01 2 03 28 03 05 עם 2 03 --. 77 30 27 ש7 שע חע סק עע עע עע עע עקץ עק עע עקת שק 4)). 06 00 00 00 שק קק עע אע 22 56 00 18 00 18 28 03 ---]).). 06 00 00 00 00 00 00 00 09 00 09 08 00 00 00 09 4.... .... 311 58 35 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 05:21 7 20 846 4 00 00 00 00 00 20 20 20 20 45 40 50 פ4 -)). 06 00 00 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 16.0/.00₪ק8₪א1.6 60 69 63 20 66 6% 20 65 60 70 60 61 78 65 20 8 8.11.86 65 62 61 72 61 70 20 65 65 69 60 20 6% 65 61 60 4 260 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 73 72 65 7% 42). 260 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .---))).- 06 060 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ל .1 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 08 -4-]-)). 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 09 09 00 00 09 4].). 06 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 09 98 555 8 דוגמה לטבלת ק5ק של תכנית משתמש 5 קובצי שפת מכונה במבנה 60/1 קובצי תכניות בעלי סיומת 00% מכילים שפת מכונה של המעבד. מרבית המהדרים (00₪011625) והאסמבלרים (016%8מ2886) הקיימים כיום, אינם יוצרים קובצי שפת מכונה במבנה זה. המבנה של קובצי 008 פשוט :יותר ממבנה קבצים במבנה ₪א₪, אך הם מציבים מגבלות רבות למתכנת. טעינת תכניות במבנה 00% פשוטה ביותר. קובף שפת מכונה במבנה 00% בנול באופן כזה שבתהליך הטעינה לזיכרון נבנה פפק ובהמשכו נטען קובצ שפת המכונה כפי שהוא, ללא כל שינוי. קובצ התכנית במבנה 00% שמור על גבי הדיסק/דיסקט מוכן להרצה. בגמר הטעינה לזיכרון מועברת השליטה אל התכנית, לכתובת א100816 *חסית למקטע שבו מתחילה טבלת 55ק. כתובת א10086 הינה קבועה עבור כל התכניות במבנה 008 ובה נמצאת הפקודה הראשונה בתכנית. המגבלה העיקרית של תכנית במבנה 00% היא הגודל שלה, אשר מוגבל לקטע זיכרון בגודל של %66ע8א61 בלבד. גודל זה מותאם לגודל מקטע (6ת508₪6) בארכיטקטורה של מעבדי אינטל. תכנית המחייבת זיכרון גדול מ-66ע8א61, חייבת להשתמש במנגנון של רבדים (0062188 - חלקים נפרדים של התכנית הנשמרים על גבי הדיסקט ונטענים לאותו שטח זיכרון לשם ביצוע). שימוש בנוהל זה מאט את ביצוע התכנית ומסרבל את תהליך העבודה במחשב. כיום, כשהזיכרון הראשי העומד לרשות המתכנת גדול, מהווה מגבלת הזיכרון של קובצי 00% חיסרון, ולכן השימוש בקבצים אלה הולך ופוחת. עם זאת, תהליך הטעינה וההפעלה של קבצים הבנויים במבנה 00% מהיר *ותר מתהליך הטעינה וההפעלה של קובצי מאם. 27 6 קובצי שפת מכונה במבנה ₪05 קובצי שפת מכונה במבנה 8א%₪ מורכבים יותר מאשר קובצי 008. גודל תכנית במבנה ₪א%₪ אינו מוגבל למקטע יחיד בגודל 638808 ולכן היא יכולה להכיל מספר מקטעים של קוד (065מ508₪0 0066) ומספר מקטעים של נתונים (2808 58 ). השימוש במספר מקטעים בתכנית מאפשר למתכנת ליצור תכניות מורכבות יתר ומתאימות *ותר לצרכים העכשווים שלו. על מנת שתכנית במבנה מא תוכל להתבצע, תכנית השירות 60066א₪ 86 1086 צריכה לעדכן מספר פרטים בקובצ שפת המכונה בכל פעם שהוא נטען לזיכרון. הכתובת ההתחלתית בתכנית שאליה מעבירה תכנית השירות את השליטה שונה מתכנית לתכנית ואינה קבועה כמו בקבצים במבנה 00%. בראש קובא (168665) שפת מכונה במבנה מא קיימות הוראות כיצד לטעון את התכנית. הן מיועדות עבור תכנית השירות 600606א₪ 8 1086 אשר משתמשת בהן כדי להכין את התכנית הנטענת להרצה במחשב. "הכנה" של התכנית הנטענת לקראת הרצה כוללת בעיקר עדכוני כתובות. בכל פעם שתכנית נטענת לזיכרון, הכתובת ההתחלתית שלה משתנה בהתאם לתפוסת זיכרון המחשב ומשתנות גם הכתובות של השגרות השונות הכלולות בה. 1 מבנה כותרת (ז9906) של קובצי שאם כתובת גודל יעוד 1. 00868 2 בתים הערך יהיה תמיד האותיות 82 (ערכים א5411₪ ו-א4286) והוא מציין שהקובצ מכיל קוד מכונה במבנה מאם. 2. א0286 2 בתים מלה ברוחב 16 סיביות. הערך הקיים במלה זאת הוא שארית החלוקה של מספר הבתים הכולל בקוב ב-512 בתים: (512) 806010 (5126 16ק). 3 א0486 2 בתים גודל הקובף (5126 116ת). זהו הגודל הכולל של הקובצ, כולל כותרת הקוב% (1680665). 4. א0686 2 בתים מספר הכניסות/מקומות בקוב אשר תכנית 6 1/0086 6 צריכה לעדכן. מספר זה מציין כמה כתובות של מקומות עדכון בקוב* שפת המכונה קיימות בטבלת המיקום הנמצאת בכותרת הקוב. פ5. א0886 2 בתים גודל כותרת הקובף>. מספר זה מציין לתכנית הטעינה כמה קטעים (2828228028) בתחילת הקוב% מכילים נתונים לטעינה. בכל קטע יש 16 בתים. 6. א08716 2 בתים מספר מינימלי של קטעים בזיכרון המחשב אשר (אזא) דרושים לתכנית מעבר לכתובת האחרונה בזיכרון המוקצית התכנית. כל קטע (תקהעשהעהק) מכיל 16 בתים. ערך זה הוא. בדרך כלל 0. 208 7. א0086 0086< 8 9. א1086 0. א1286 1. א140 2. א1686 8. א1880 4. א1486 2 בתים (אהא) 2 בתים 2 בתים 2 בתים 2 בתים 2 בתים 2 בתים 2 בתים מספר מירבי של קטעים בזיכרון הדרושים מעבר לכתובת האחרונה בזיכרון המוקצית לתכנית. כל קטע (מסאעשַהע8ק) מכיל 16 בתים. ערך זה הוא בדרך כלל א6זתעתק0. אם ערך אזא וערך אא הם 0, תטען תכנית השירות את התכנית באזור הגבוה ביותר האפשרי בזיכרון אגת. ערך התחלת* של הכתובת שתוטען למקטע המחסנית (6ת50800 5680%). הערך *חסי לתחילת התכנית, נמדד במספר קטעי זיכרון מתחילתה ומעודכן על ידי תכנית השירות 60₪066א₪ 86 12086 לפי הכתובת ההתחלתית שבה נטענת התכנית. גודל מקטע המחסנית המוקצה לתכנית. ערך זה יש לטעון לאוגר מצביע המחסנית (עססת01סק א5080). ערך זה יחסי למקטע המחסנית ואינו דורש עדכון על פי כתובת התחלתית של התכנית. ערך זה נועד לבדיקת ואימות תוכן קובצ שפת המכונה. מסכמים את הערכים של כל הבתים בקובצ, מחלקים ב-69936 ואת השארית שומרים ב-2 בתים אלה. ערך זה נקרא שט066%5. ערכו של אוגר מצביע ההוראות (מ60%10ש560ת1 עססת1סק). ערך זה יוכנס לתוך אוגר 15 כאשר השליטה תועבר לתכנית. הוא איננו משתנה או מעודכן על ידי תכנית השירות 601066א₪ 8 1088 על פי מקום תחילת התכנית בזיכרון. ערך התחלתי של מקטע קוד התכנית (0066 %ת5). ערך זה מעודכן ‏ על *די תכנלת השירות 60006א₪ 86 1086 בזמן הטעינה לזיכרון. מקום טבלת הכתובות המחייבות עדכון בזמן הטעינה. מקום הטבלה יחסי לתחילת הקוב בשפת המכונה ומספר הכניסות בה נקבע על 5י מספר העדכונים שיש לערוך בו (המספר נמצא בכתובות 7 של כותרת הקובצ). עבור כל כניסה בטבלה, תכנית השירות 600686א₪ 8 086 ניגשת לכתובת מתאימה של התכנית בזיכרון ומוסיפה לערך הקיים בה את ערך מקטע הקוד ההתחלת: שאליו נטענה התכנית. הוספת הערך לכל המקומות, המופיעים בטבלה מבטיחה עדכון של כל הכתובות, על מנת שהתכנית תתבצע כראוי. ראה את הדוגמה. המספר הסדורי של רובד התכנית (צ18ת6ט0 עסממטא). כאשר התכנית בנויה ממספר רבדים (9ץ006218) ניתן לכל קובצ מספר. מספרה של התכנית הראשית הוא 0. ערך זה יהיה 0 עבור תכנית ראשית ללא חלקים. 209 2 תכנית =5אם לדוגמה תכנית הדוגמה (ראה גם קובצי *.5פמַ8קע₪% בדיסקט תכניות הדוגמה) קוראת מהמשתמש לחיצות מקשים. היא אוגרת את ערך המקשים שנלחצו עד שנלחא מקש עססתם, או עד שהוקשו 16 מקשים. בשלב זה התכנית לא רושמת כל נתון שהוא על גבי המסך, אך בגמר הכנסת הנתונים היא מציגה על גבי המסך בסהר הכפוך את כל הערכים שאגרה. תכנית הדוגמה הינה בשפת אסמבלי. היא תורגמה בעזרת אסמבלר, עברה תהליך קישור (%ם11) שבסופו התקבל קוב במבנה מאם. התכנית מוצגת כפי שהופקה מתכנית האסמבלר: בכל שורה מופיע מספר השורה, כתובת הפקודה בתכנית, קוד שפת המכונה והפקודה בשפת האסמבלי. הבהרות: * בכל מקום שבו מופיע הסימן 8 ---- הכוונה לכתובת *חסית לתחילת המקטע. המקום במקטע משתנה על פי הכתובת ההתחלתית שבה נטענת התכנית בזיכרון. * כל הערכים הם הקסה-דצימליים. * בתכנית הדוגמה יש צורך לעדכן רק כתובת אחת בקוב> (2 בתים בכתובות 5 ו-6 במקטע הקוד) לפני העברת השליטה לתכנית. כתובת זו היא כתובת מקטע הנתונים (שליד כתובתו מופיע הסימון 8 ----). בכתובת א1₪86 בתחילת הקוב נמצא שתי מלים המייצגות כתובת היסט שערכה 0005 ומקטע שערכו ‏ 0021. כלומר, שבטעינת התכנית צריכה תכנית השירות 1086 6 ₪ לעדכן את כתובת מקטע הנתונים בהתאם לכתובת הזיכרון המוקצית לו. בזמן הטעעה תיגש תכנית השירות לכתובת 0021:0005 בקובצ שפת המכונה שנטען לזיכרוןו ותטען בה את ערך מקטע הנתונים. התכנית: וס 6 ק 2660 מקטע מידען 0מפכ 0000 (0)פטע 108 8 פאד1 ]0 0000 00 1 5 מפת 0000 מקטע מחסנית; 8 5 500 0000 (?)פטתע 1008 אפ ]0 0000 ?1 1 5 מפפ 200 מקטע קוד; 5 000 5:0 05:00 מאטפפבה 200 כתובת חזרה; ל-005 :0 כתובות 5,6 איתחול 25; קריאת מקשים; האם 08 ?ן שמור מקש; לולאת הדפסה; קוד הדפסה; פסיקת 8105; (המשך) ו 16 הת 200 ם,זקהאם 5 תפטת 1% אה א 508 0 28 אג מפטק 50 6, א שסא 8 ---- 88 אס טסא 68 85 0 שא 0 53 מא 1 1 8 0000 36 85 8 0 עסא 090 59 :00 - ומת 0 טסא 00 548 8 זאד 6 65 סאד 3 מק אס פס 30 0-ו 12 5 7% 1 עשסא % 88 1 סאד 6 007 -מת 1005 1 ₪2 : 100- ידו זמס, םה שסא 8 4 1 מס מף [51],.זה טסא 8 8 עאד 90 05 0 סמ 08 מק דדתט 2אנ 5 75 דסשת 8 ספא 8 זפאם 5 0900 מ זפואם פאם 0 : תוכנת ה 1 000 000 0001 3 0008 007 009 0008 ₪ 002 02 0018 6 |18 0014 0106 008 1 001 01 3 2 06 0008 0024 00 | 221 מבנה כותרת (ע86866) של קובצ הדוגמה כתובת יחסית ערך אסא לתחילת קוב בית/מלה סימון קובצ שפת מכונה במבנה שאם. הצירוף יהיה תמיד 82 בערך תוו'י. שארית החלוקה של גודל התכנית בערך 2. במקרה זה ערך זה שווה לגודל קוד התכנית, מכיון שגודל התכנית קטן מ-512 בתים (א86כ3 בתים). גודל התכנית הוא 3 קטעים (488 בתים) מעגלים את גודל התכנית לכפולה של 6 אף על פי שגודלה א86כ3. מספר איברים בטבלת המיקום. מספר הקטעים הש'יכים ל-168662. סה"כ 512 בתים = א16*2010 מספר הקטעים (אזא) בזיכרון הדרושים לתכנית מעבר למה שהוקצה בטעינה. מספר הקטעים (א48%) הדרושים לתכנית מעבר למה שהוקצה בטעינה. מקום המחסנית בתוך התכנית. נמדד בקטעים בגודל 16 בתים. ערך התחלת* של מצביע המחסנית. ערכו 200 בתים כי הגדרנו 100 מלים. ערך ₪ט60%9ת0 של הקובא. ערך התחלתי שיוכנס לאוגר ק1 כאשר התכנית תקבל שליטה. מקום תחילת מקטע הקוד בקובף. בדוגמה תופש ה-ע₪86866 20 קטעים ומקטע הנתונים תופס קטע אחד, ולכן מקטע הקוד מתחיל לאחר 21 קטעים. מקום טבלת מיקום הקבצים. מספר סידורי של תכנית (צ18ע6ט0). >> ראה המשך... 22 כתובת יחסית ערך אש לתחילת קוב% בית/מלה יעוד >>> המשך 16 05 11 6ת1חסס | תה4118 26 כתובת היסט. כתובת מקטע. שתי מלים אלו מגדירות איזה מקום בקובצ יש לשנות במהלך הטעינה. בדוגמה יש לשנות מקום אחד בלבד (ערך מקטע קוד) והמקום אותו יש לעדכן אכן נמצא בכתובת 0021:0005 מתחילת הקובף. בתכנית הדוגמה יש לעדכן רק כתובת אחת. בתכניות אחרות יתכן שיעודכנו כתובות רבות. שאסא ההק 2 . מאסא ההק 90 .. 0 ההק 0 . גודלי המקטעים השונים 283 פרק 7 וירוסים במחעשב האינטי השוואות בין תכונות מחשבים לבין מערכות ביולוגיות מתחום החי שייכות יותר לתחום הפילוסופיה של עיבוד נתונים ובקרה, ולכן לא נעסוק בהן בספר זה. בכל זאת, כאשר מתייחסים לוירוסים במחשב חייבים להביא את המקבילה הביולוגית על מנת להבהיר את מקור השם. גד מה עושה הוירוס? וירוס המחשב קיבל את שמו בשל צורת ההתפשטות וההידבקות ממנו, אשר מזכירה את הוירוסים הפוגעים בבריאותנו. הוירוס הביולוגי הוא קטע של קוד גנטי (8אפ) רדום שנמצא בטבע. כאשר הוא מתעורר, הוא מחפש תא חי, תוקף וחודר לגרעין שלו. הוירוס מחפש בתוך הקוד הגנטי מקוס מסוים שבו הוא מסוגל לפעול. הוא חותך פיסית את הקוד הגנטי ומכניס את עצמו במקום החתך (גם הוירוס הוא קטע של קוד גנטי). כך, הרצף של הקוד הגנטי נשמר, אבל נוסף לקוד הבסיסי קיים בקוד הגנטי החדש קטע של קוד גנטי חדש המייצג את הוירוס. קטע הקוד החדש הזה משנה את תפקוד התא החי. הקוד החדש מורה לחלבוני התא ליצר וירוסים חדשים, אשר יוצאים לדרכם וכך מתפשטת המגפה בצורה אקספוננציאלית. וירוס המחשב זהה בפעולתו לוירוס הביולוגי, ‏ אלא שבמקום תכנית גנטית ממנה מורכב הוירוס הביולוגי, הוא מורכב מתכנית מחשב. המיתוסים שנוצרו סביב הוירוסים במחשב אינם נכונים ברובם. ההכרה כי הוירוס היא תכנית מחשב לכל דבר והבנת הרעיון המרכזי בסוג תכניות זה, יבהירו את *כולתו. כמו בוירוס הביולוגי, כך גם כאן אין אפשרות לחיסול מוחלט של הולרוס, כי עבור כל תכנית המסוגלת לטפל ולחסל וירוסים, ימצא מי שיבנה תכנית וירוס שעוקפת את תכנית המניעה. כדי להבהיר נקודה זאת, תמצא בנספה תכנית וירוס פרמיטיבית (שאינה מזיקה!). הסברנו באופן מדויק את דרך פעולתה וכיצד אפשר להסיר אותה. תכנית הדוגמה, על אף היותה פשוטה ולא מתוחכמת, אינה ניתנת. לגילוי (לפי מיטב ידיעתנו) על ידי אף לא אחת מתכניות האנטי וירוס הקיימות היום בשוק. התלבטנו רבות בשאלה אם להציג תכנית דוגמה לוירוס, מכיון שתכנית כזו עלולה לשמש קרש קפיצה למחבלים למיניהם. הפשרה שקיבלנו היא להדגים את הנושא בעזרת שיטה פרמיטיבית, כך שניתן להתגונן מפניה באמצעים פשוטים ללא צורך בתכניות אנטי וירוס מיוחדות. 24 בוירוס מחשב ניתן לטפל. קיימות תרופות לטיפול ומניעה של הוירוס וקל לפתח תכניות לטיפול בוירוסים חדשים, בניגוד לאפשרויות ההגנה מפפל וירוסים הפוגעים בבריאות. יש לזכור כי הוירוס התוקף את המחשב הינו תכנית מחשב! אך ביגוד לתכניות מחשב *ישומיות שנועדו ליצור דברים לתועלת המשתמש, כל כוונתו של מתכנת הוירוסים היתה לפגוע במידע האגור במחשב, להאיט את פעולתו ולגרום אך ורק נזקים! ישנס סוגים רבים של הירוסים הנבדלים זה מזה בסוג הנזק שהם גורמים, במידת הנזק, בצורת ההתפשטות ובמבנה. עם זאת, מרכיבים משותפים שנמצא ברוב הוירוסים מאפשרים להלחם בהם כתופעה. המקור העיקרי להתפשטות הוירוסים הגנו העתקות התוכנה מסיביות ושימוש בעותקים לא חוקיים של תכניות מחשב, שלא תמיד ידוע מהיכן הגיעו ומה כלול בהן. הנשק העיקרי במלחמה נגד הוירוסים הינו בהבנת דרך פעולתם, מהותם ודרכי התפשטותם. הבנה זו מאפשרת למנוע הידבקות בוירוסים במחשב ולטפל בהם לאחר שתקפו את המחשב. הולרוסים גורמים נזק בעיקר למערכת התוכנה והנתונים שבמחשב. עיקר ההשקעה במערכת המחשב הינו בנתונים האגורים בו, ולא בחומרה המרכיבה את המערכת. תוכנה ונתונים הינם המרכיב העיקרי בעלויות, ואילו החומרה הינה מרכיב שולי. לעתים לא ניתן להעריך בכסף את ההשקעה הרבה ביצירת מאגרי המידע, שלב שנמשך לעתים שנות עבודה רבות. ידוע על וירוסים הגורמים נזק עקיף לחומרה במחשב, כמו למשל וירוס הגורם לקריאה בלתי פוסקת ורציפה מגזרת 8001 בדיסק/דיסקט ובכך הוא מקצר את אורך ח'לו. 2 מה ורוס מחשב וכיצד הוא פועלל וירוס הוא תכנית מחשב שנמצאת על גבי דיסקט/דיסק וכך ניתן למעשה להעבירו ממערכת מחשב אחת לחברתה. מכיון שכך, כדי שהוא :וכל לחדור למערכת המחשב יש צורך לבצע את הפקודות הרשומות בתכנית הוירוס. התכנית המרכיבה את הוירוס בנויה בדרך כלל משלושה שלבים: א. שכפול - תכנית הוירוס מעתיקה את עצמה לתוך זיכרון א34 של המחשב ולתוך הדיסק/דיסקטים במערכת. תכנית הוירוס נמצאת בדרך כלל כתכנית תושבת (158) בזיכרון המחשב. ב. הסתתרות - תכנית הוירוס קובעת להיכן תוטען בזיכרון ומהיכן תפעל. ג. | חבלה - תכנית הוירוס מבצעת פעילות כלשהי על התקני המחשב. לדוגמה, פורמט של הדיסק הקשיח, או ציור כדור קופצני על המסך. חשוב לזכור: 1) שלב החבלה אינו מתבצע בכל פעם שהתכנית נטענת לזיכרון המחשב ואם מתבצעת חבלה, לרוב אין היא מיידית. הוירוס מחכה לעתים לביצוע פעולה מסוימת, או לתאריך/שעה מסוימים, על מנת לפעול ולחבל (זכור את תאריך יום שישי ה-13 בחודש). 2) ישנם וירוסים שמיועדים רק להרג'ז, אך לא לפגוע בפעולת המחשב. עם זאת, גם וירוסים כאלה עלולים לפגוע בנתונים. 205 שלב א' הוא השלב היחיד ההכרחי לקיומו של וירוס. שלבים ב' ו-ג' אומנם קיימים בכל הול*רוסים שיש היום, אבל הם אינם הכרחים. בוירוס שהכנסנו בתכנית הדוגמה קיימים שלב א' ושלב ג'. שלב ג' בדוגמה שלנו כותב הודעה על המסך בלבד ואינו פוגע במידע. התפשטות הוירוסים מהירה ביותר ככל שגדל ההיקף של העתקה בלתי חוקית של תוכנה. ישנם וירוסים הבנויים משני מרכיבים (כמו זכר ונקבה). חלק אחד הוא התכנית הראשית וחלק שני הוא תכנית הפעלה שלה. התכנית הראשית מוחבאת בקובצ נתונים, או באיזור כלשהו בדיסק או בדיסקט. תכנית ההפעלה מוצאת את הוירוס הראשי ומפעילה אותו. על מנת שוירוס זה יוכל להתפשט ולפעול, הוא זקוק לתכנית הראשית שלו. 3 היכן נמצא הוירוס? מחשב כבוי אעו מכיל בזיכרון הראשי כל ולרוס! לוירוס אין *כולת להדביק את התקני החומרה במחשב, או את רכיבי 8105 אסת, מכיון שזיכרון זה הוא ז'כרון קריאה בלבד. הוירוס אינו *כול להדביק דרך קבע את זיכרון 34% הראשי, מכיון שתוכנו נמחק כאשר מפטיקים את המתח. יוצא מכך שהוירוס במחשב קיים רק על גבי המדיה המגנטית (דיסק קשיח, או דיסקטים) והוא נכנס לזיכרון המחשב ומתחיל לפעול בו רק כאשר נפעיל את המחשב ונבצע את תהליך 8001. את הוירוסים ניתן למצוא במספר מקומות אופייניים בזיכרון: + גזרת 8001 - באחד משלבי תהליך 8001, תכנית 8105 808 מבצעת את הקוד הרשום בגיזרת 8001 וטוענת את מערכת ההפעלה, מכאן, שהמקום האופייני והיעיל ביותר מבחנת הוירוס, הוא לשכפל את עצמו על גזרה זו. הימצאות וירוס בגזרת 8001 מבטיחה שהוא *וטען לזיכרון המחשב בעת ההפעלה שלו ובכך יוכל להדביק את זיכרון המחשב מיד (כמו וירוס פינג-פונג למשל). וירוס כזה מכיל קוד הדבקה המאפשר לו לשנות את גזרת 8001 של כל דיסק/דיסקט הקיים במערכת, או של דיסקטים שיוכנסו לשימוש במהלך העבודה. קובצי מכונה - הוירוס משכפל את עצמו בתחילת קובצ המכיל קוד בשפת מכונה. קובצי שפת מכונה הם קבצים עם סיומת ₪אם, א00, 5צ9, אדם, קובצי 2210625 260106 לטיפול בהתקנים, או כל סוג אחר של תכניות שנטענות למחשב. קובצי נתונים, קובצי טכסט של מעבדי תמלילים וכדומה מכילים נתונים בלבד ולא קוד תכנית לביצוע ולכן אינם יעד מתאים. כאשר המשתמש מבקש לבצע תכנית בשפת מכונה, הקוד מתבצע מיד עם טעינת התכנית לזיכרון הראשי. ביצוע קוד התכנית על ידי המעבד, הוא תנא? הכרחי לכניסת הו*רוס למערכת. וירוסים הפוגעים ומשכפלים את עצמם על קובצי שפת מכונה, מנפחים את גודלו של הקובצ ומשנים אותו ולכן קל לאתר אותם בקלות יחסית, אם ידוע הגודל המקורי של הקובא. 26 כאשר מריצים תכנית נגועה בוירוס, מתבצעת תחילה תכנית הוירוס שחדרה לתחילת התכנית, ורק לאחר מכן מועברת השליטה לקוד התכנית. תהליך זה שקוף למשתמש וקשה לראות ולהבחין בכניסת הו*רוס למחשב. * קובצי נתונים - הוירוס משכפל עותק של עצמו בתחילת או בסוף קוב הנתונים. ‏ לא ניתן להידבק מוזרוס הנמצא על קובף נתונים מכיון שמערכת ההפעלה אינה מבצעת קבצים אלה. אולם וי*רוס הנדבק לקובצ נתונים גורם בחלק מהמקרים לאובדן ונזק, מכיון שהוא משנה את הקובף. שינוי מבנה הקובצ גורם לכך שתכניות יישום המטפלות בקבצים לא *וכלו למצוא את הנתונים האגורים בהם, או שיטפלו בנתונים משובשים. 4 הידבלות מוורוסים ודרכי התפשטותם הוירוסים אינם מתפשטים דרך האויר, אלא באמצעות מדיה מגנטית או רשתות תקשורת בין מחשבים. הם גם אינם צריכים יד אדם מכוונת כדי להתפשט. מחשב לא יכול להידבק, אלא אם העתיקו לתוכו את הוירוס והריצו בו תכנית נגועה בוירוס. מכאן, צריך לבדוק את המקרים השונים בהם קיים מגע בין מערכת הדיסקים במחשב האישי לבין מדיה מגנטית אחרת המכילה ול*רוסים. האפשרות הנפוצה להידבק מוירוס קיימת כאשר מכניסיָם דיסקט נגוע בו*רוס לכונן הדיסקטים במחשב ומפעילים אותו. הדיסקט הנגוע מדביק את הזיכרון ואת הדיסק הקשיח. אפשרות נוספת, אשר הולכת ונפוצה יותר היא באמצעות רשת תקשורת, אשר קושרת מחשבים רבים בסביבת עבודה אחת. תכנית וירוס יכולה לכתוב נתונים על דיסק/דיסקט של משתמש מרוחק, או שהמשתמש יכול לקרוא נתונים מדיסק או דיסקט אשר נגועים בוירוס. מצב שבו קיימים וירוסים במערכת המחשב נכנה "מערכת מחשב נגועה", אשר הופכת בעצמה ליצרנית וירוסים. מערכת נגועה הפועלת ללא דיסק קשיח מייצרת וירוסים עד שנכבה אותה. היא תמשיך לייצר וירוסים בהפעלה הבאה רק אם נשתמש בה בדיסקטים נגועים. בדרך כלל, מערכת ללא דיסק קשיח מדביקה גם את דיסקט 8001 המפעיל אותה וברגע שנפעיל אותה מחדש עם דיסקט 8001 נגוע, היא שוב הופכת למערכת נגועה. אם נפעיל את המערכת עס דיסקט 8001 מקורי, או עם דיסקט לא נגוע, המערכת תחזור להיות "נקיה". יש לזכור שדיסקטים שנפגעו בוירוס לא יהפכו ל"נקיים" אם נסיר אותם מהמחשב. בשימוש הבא הם עלולים להדביק דיסקטים נוספים. במערכת הכוללת דיסק קשיח אשר נגוע בוירוס, המערכת תשאר נגועה עד ש"ננקה" אותה בעזרת תוכנה *עודית להסרת וירוטים. מערכת נגועה מדביקה כל דיסקט שמוכנס אליה בשלב 8001, או תוך כדי פעילות. כאשר *ודעים שהמערכת נגועה, אסור להכניס אליה דיסקטים נוספים כדי שלא נדביק בוירוס גם אותם. יצרני הוירוסים חיקו את פעולת הוירוס הביולוגי ולכן, ברוב המקרים, אין אנו יודעים אם מערכת המחָשב נגועה או לא. לחלק מוירוטי המחשבים, כמו לוירוס הביולוגי, יש זמן דגירה. בתקופה זו לא מופעלות שגרות ההרס 27 שלו, אלא רק רק שגרות ההדבקה ולכן קשה לזהות ולאתר וירוס כזה. תהליך ההדבקה והשכפול תלוי ב"דמיונו" הפורה של מתכנת הוירוס, אבל ישנן מספר דרכים אופייניות לביצוע השכפול: א. ביצוע תהליך 8001 במחשב. כאשר בכונן 8 מוכנס דיסקט הנגוע בוירוס יגרום תהליך 8001 להדבקת דיסקטים נוספים והמסוכן מכל - הדבקת הדיסק הקשיח. ב. הפעלת מחשב המכיל בשלב 8001 מדיה מגנטית שאינה נגועה בוירוס, לא תגרום להדבקת המחשב. אך אם בשלב כלשהו נבצע את הפעולות הבאות, המחשב ידבק מוירוס: 1 נריצ תכנית מחשב או קובצ אצווה הנגועים בוירוס. 2) נכניס דיסקט נגוע בוירוס לכונן הדיסקטים במערכת ונבקש לטעון ממנו תכנית כלשהי. 3) נבקש לבצע תכנית או קוב אצווה ממדיה מגנטית אחרת הקשורה למחשב ברשת תקשורת. התפשטות דרך רשת תקשורת היא המהירה ביותר בשל ריבוי המשתמשים המחוברים לרשת בו-זמנית. כאשר תכנית הוירוס מתבצעת, הוירוס מתמקם בזיכרון המחשב ומדביק את המדיה המגנטית הקיימת במערכת. אם מעתיקים באמצעות רשת התקשורת תכנית נגועה בוירוס, אך לא טוענים אותה לזיכרון, הוירוס אינו פע*ל. כאשר נטען את התכנית הנגועה הוירוס *כנס גם הוא לזיכרון ויהפך לפעיל. יש לזכור כי תכנית או קוב נגועים אינם הופכים מיידית את המחשב לנגוע כולו בו*רוס! ג. הכנסת דיסקט שאנו נגוע בוירוס למערכת נגועה, שבה הולרוס נמצא בזיכרון המחשב, תגרום מיידית להדבקה שלו בוירוס או בוירוסים הפועלים במחשב הנגוע. תכנית הוז*רוס עוקבת בדרך כלל אחר מצב הדיסקטים במערכת המחשב וברגע שהיא מזהה שהכנסנו דיסקט חדש, היא משכפלת את עצמה על הדיסקט החדש. על כן, כל דיסקט שיוכנס למחשב נגוע יודבק גם הוא. מכיון שהדיסקטים הם אמצעי ההעברה הנפוצ ביותר של מידע, הרי בכל מערכת שבה נבצע תהליך 8001 עם הדיסקט הנגוע, נגרום להדבקה מיידית של המערכת. ניתן לראות על 5י שלבים אלה את ממדי ההתפשטות ומהירות ההתפשטות הגדולה של וירוסי המחשב. בו 2 ל 0% 208 5 דרכי טפול בוורוטים ומניצתם המלחמה בוירוסים יעילה *ותר לאחר היכרות עם דרך פעולתם. ניתן לנקוט מספר צעדים על מנת להקטין את ממדי התופעה, או למנוע אותה כליל: א. גיבוי נאות של התוכנה והנתונים במחשב (עיין בפרק 5 הדן בתתחזוקת דיסקים). רק גיבוי מלא יציל מנזקיו של וירוס! ללא גיבוי, המערכת נותרֶת חשופה לפגעים ונזקים. הגנה על דיסקטים המכילים תכניות או גיבוי. דיסקט המוגן בתווית הגנה (או תריס בדיסקט "3.5) אינו מאפשר לכונן לכתוב עליו. ההגנה בפני כתיבה מושגת באמצעות מעגלי החומרה של כונן הדיסקטים והוירוס אינו יכול להסיר הגנה זאת בשום אופן. מכיון שתהליך ההדבקה כרוך בכתיבה של תכנית הוירוס על הדיסקט, הרי שהגנה זו תמנע את הדבקתו. שינוי תכונה של כל קובצי 00% ו-מאם לקריאה בלבד (ע1ת0 הַסת). את תכונת הקבצים אפשר לשנות על ידי תכנית 817818 של מערכת ההפעלה, או באמצעות תכניות שירות למניהן כמו תסספעס%[ או 0-70015ק. לא כל הוירוסים *ודעים לעקוף את ההגנה בפני כתיבה (411818) של הקבצים וכך מקטינים את סיכו*י הפגיעה. ראה תכנית לשינו* תכונות קבצים בנספח של תכניות הדוגמה. דוגמה לשימוש בפקודה 8471818 שאם.* ם+ בנתד7ה ‏ <ב 8+ ם+ פנתדזה <4 פקודות אלו יהפכו את כל הקבצים בכונן 8 בעלי סיומת 00% או סיומת פא ל"קבצים לקריאה בלבד". התכונה "קריאה בלבד" אינה מאפשרת למחוק או לשנות את תוכנם של קבצים בעלי תכונה זו. ביצוע 8001 רק דרך הדיסק הקשיח במערכת שבהן הוא מותקן. ביצוע 8007 דרך כונן דיסקטים מסוכן *ותר, מכיון שדיסקטים משמשים להעברת מידע בין מחשבים והסיכוי להידבק מהם גדול *ותר. קיימת אפשרות לחסום ביצוע 8001 דרך כונן 4. אפשר לקבוע חסימה כזו במערכות עם דיסק קשיח וכונן דיסקטים *חיד. החסימה של כונן 4 נחוצה בעיקר לאלה השוכחים להוציא דיסקט מכו;ן זה לפני ביצוע 8001 דרך הדיסק הקשיח. דרך זו אעה מומלצת למשתמשים, אשר אינם בקיאים בחומרת המחשב. שימוש בתכניות שנועדו להילחם בולרוסים. תכניות אנטי-וירוס למיניהן הקיימות בשוק מאפשרות לבדוק דיסק או דיסקט והן מספקות למשתמש אזהרה אם הם נגועים. רוב התוכנות גם מאפשרות ניקוי של הולרוסים שנמצאו. מומלצ להשתמש בתכניות אנטי-וירוס על מנת לבדוק כל דיסקט המוכנס למערכת המחשב לפני שימוש בו וכמובן שיש להשתמש בעותק חוקי מוכר בלבד. תכניות המנקות וירוסים מציעות לתקן את הקבצים הפגועים, אך מומל% לנקוט אמצעי זהירות מירביים לפני ההרשאה לתיקון. פעולת ניקן* 209 מוירוס מחייבת שינוי תוכן הקובצ, או מערכת הקבצים, ולכן היא עלולה במקרים מסוימים לפגום בהם. על כן, רק גיבוי "נקי" של הקבצים *כול להציל את התכנית "המתוקנת". אם נקפיד לנקות כל דיסקט לפני השימוש בו, נקטין את הסיכויים להידבק בוירוס. ו. שימוש בתכניות חיסון לממיניהן. תכניות אלו נועדו למנוע מתכננלות הנגועות בוירוס להכנס למערכת המחשב. יש תכניות חיסון תושבות (6ת2681060), אשר נמצאות בזיכרון המחשב מרגע שנטענו לתוכו. הן מזהות וירוסים ולא מאפשרות להם לחדור למערכת. הזיהוי והחסימה מתבצעים כאשר מריצים תכנית נגועה בוירוס, או שתכנית ו'רוס מנסה לשמור נתונים בקבצים. יש לזכור, כי כמו כל תכנית הנמצאת בקביעות בזיכרון, גם תכננות אלו צורכות משאבי מחשב ולעתים הן עלולות להתנגש עם כלי תוכנה אחרים הקיימים במערכת. ז. העתקות: תוכנה או שימוש בתוכנה ממקור לא ידוע. הדרך הבטוחה להמנע מוירוסים היא לא להכניס למערכת המחשב דיסקטים המכילים תוכנה שאיננו יודעים מה מקורה. עותקים חוקיים של תוכנה הנרכשים מחנות לא אמורים להכיל בתוכם וירוסים ולכן מידת הסיכון בשימוש בהם מעטה. קיימות היום בשוק תכניות רבות המסתתרות תחת שמות של תכניות ידועות וכל המשתמש בהם משתמש למעשה ב"חומר נפצ". מטרתן היא אחת: למחוק את המידע במחשב בו הן מורצות ולגרום לנזק רב ככל שניתן. תכניות שאינן מקוריות וחוקיות עושות דרכן דרך מערכות מחשבים רבות ועל כן הסיכוי שהן מכילות וירוסים גבוה במיוחד. אם הדבר אפשרי, אין לתת לאנשים נוספים להשתמש במחשב ואין להשאיל דיסקטים לשימוש במערכות אחרות! ח. יש להקפיד על מספר כללי הגנה. אם המחשב משותף למספר משתמשים, יש להקפיד שלא לבצע 8001 מדיסקט שאיננו "מכירים", אלא רק מדיסקט שלנו המוגן בתווית הגנה ואינו מכיל וירוסים. רצוי לכבות את המחשב ולבצע 1 לאחר שימוש של אחרים בו, כי תהליך זה מוחק כל וירוס אם נמצא בזיכרון המחשב משימוש קודם. 4 תכנות לטיפול בוורוסים בשוק התוכנות לטיפול בוירוסים קיימות תכניות אנטי-וירוס רבות, אשר חדשות מצטרפות אליהן מדי פעם. תכניות אנטי-וירוס אטרקטיביות למשתמשים בשל עלות ההשקעה הגבוהה בתוכנות ובנתונים האגורים במחשב ומידת הנזק הגדולה שעלולים לגרום הוירוסים. לא כל תכנלות האנטי-וירוס *ודעות לאתר את כל הוירוסים הקיימים, ולא כל תכנית היודעת לאתר וירוס, *ודעת גם לנטרל אותו בצורה טובה, או לשחזר את מצב הקוב הפגוע. תמיד :היו וירוסים חדשים, אשר אנם מוכרים לתכנית אנטי-וירוס ותמיד יוצעו בשוק תכניות אנטי-וירוס חדשות. יש להימנע משימוש בתכניות לא מוכרות, אשר עלולות לגרום נזקים למערכת המידע במחשב. מומלצ להשתמש רק בעותק חוקי של תכנית אנטי-וירוס, ולא להשתמש בתכניות מועתקות, או מפוצחות. התועלת שבשימוש בתכנית אנטי-וירוס מקורית מצדיקה את ההשקעה, לעומת הנזק האפשרי הצפוי. 2 200 קורים מקרים בהם תיקון של קובצ ומחיקת הוירוס ממנו גורמים לו נזק ולכן מומלצ להשתמש בתכניות אנטי-וירוס בזהירות ולדאוג תמיד לגיבוי נאות של , התוכנה והנתונים. חלק מתכניות החיסון עלולות למנוע מתכניות חוקיות להתבצע, מכיון שהן משתמשות במנגנון הדומה לזה של וירוסים כאשר הן נמצאות דרך קבע בזיכרון. מספר תכנלות חיסון מתריעות על ניסיונות טעינה של תכנית תושבת ומאפשרות למשתמש להחליט על דרך הטיפול. מומלצ להכניס את הבדיקה של הדיסק בעזרת תכנית האנטי-וירוס לקוב* 87 50אמ0צט כדי לבדוק באופן אוטומטי את מערכת המחשב ולנקותה מוירוסים, אם נמצאו, בכל פעם שמבצעים 8001. בנוסף, יש לבדוק כל דיסקט המוכנס לכונן הדיסקטים לפני השימוש בו. אנו חוזרים על כללי ההתנהגות: ברגע שנתגלה וירוטס במערכת, או שקיים חשד, אין להמשיך ולהשתמש במחשב. יש לכבות מיד את המערכת, לבצע 8001 באמצעות דיסקט 205 מקורי, נקי מוירוסים ומוגן בתווית הגנה, ורק לאחר מכן לנקות את המחשב בעזרת תכנית אנטי-וירוס. הדרך הטובה ביותר להחזיר למצב עבודה תכניות שנפגעו מוירוס היא להעתיק אותן מדיסקט הגיבוי אל הדיסק הקשיח (או דיסקט), ולא להשתמש בעותק שתוקן על ידי תכנית אנטי-וירוס. תכניות לטיפול בוירוסים ניתן לרכוש בכל חנות מחשבים. תכניות נפוצות: +61-0/1205ת4, 71205826, פטע1/ת0, עסתססהש₪ 215%, 6תטםם1, סַפצְ1התה-/, 68 ועוד. ד תכנית הדגמה לוירוט ה"תקיפה" של תכנית וירוס כוללת שלושה שלבים: שכפול, הסתתרות וחבלה. תכנית הוירוס 45פ. 71308%0 שבדוגמה משתמשת באמצעים פרימיטיבים על מנת שלא תשמש הדרכה לחבלנים. כמו כן לא הוכנסו בה אמצעי הסתתרות, כדי שאפשר יהיה לחסל אותה בקלות, מבלי לגרום לתקלות במערכת הקבצים. שלב השכפול: כאשר התכנית נטענת לזיכרון המחשב, היא בוחנת את כל הכוננים הקיימים במערכת ומעתיקה את קוב מאם. סאטפת1 מהספריה הנוכחית אל ספריית השורש של הכונן. שים לב, קוב מאם.סאמקתנט הוא תכנית הוירוס עצמה, אשר שכפלה את עצמה על ידי פעולת ההעתקה. שלב ההסתתרות: בדוגמה זו לא הסתרנו את הוירוס, אלא הצבנו אותו במקום גלוי. התכנית מכניסה את הפקודה 0אמפת1/ בתחילת קוב *גם. סמאמסצשה של הכונן, או הכוננים שעליהם היא שכפלה את עצמה. פעולה זו גורמת לכך, שכאשר נבצע 8001 מהדיסקט/דיסק הנגוע, תכנית הוירוס תוכנס לפעולה. שלב החבלה: תכנית הדוגמה אינה הרסנית! "החבלה" מתבטאת בהצגת הודעה על המסך המציינת שמערכת המחשב נגועה בוירוס וויתנת הסבר קצר כיצד להסיר אותו. בסיום קטע זה של לימוד בעיית הוירוס, אנו מאחלים לך שהידע ישאר תיאורטי בלבד ושלא תצטרך לנצל אותו לניקוי מערכת מחשב נגועה. 21 22 ללרר - ₪ 495 | א חת מידע במערכות ממוחשבות. הת הדע במערכות ממוח שש בת ספרי לימוד והכשרה במדעי המחשב הוצאת הוד עמי פרק 8 הוכנית 6(ופשס תכנית 28806 כלולה במערכת ההפעלה 205 כתכנית חיצונית. היא משמשת למפתח* תוכנה ככלי עזר עיקרי לניפוי שגיאות תוכנה (שסששטססכ). תכנית 6טממכ מאפשרת מספר פעולות המסייעות בגילוי השגיאות: הרצה של התכנית ברצף פקודות, או פקודה אחר פקודה. הצגה של האוגרים השונים במהלך ההרצה. הצגת קטעי זיכרון וערכי קלט/פלט מהתקני קלט/פלט במערכת. עדכון של קטעי זיכרון ומרחבי קלט/פלט. תרגום מקוד בשפת מכונה לקוד בשפת אטמבלי ולהיפך. טעינה של תכניות. %* 8 א א א * התכנית 6ש₪8ת שימושית לא רק בגילוי שגיאות בתכניות מוכנות. היא גם מאפשרת בדיקה של החומרה המותקנת במערכת המחשב, או אתחול של ציוד חומרה כלשהו. לדוגמה, בחלק מבקרי הדיסק הקשיח במחשבים המבוססים על מעבד 8088, תכנית האתחול (8%6םעס0ע-6כ2ק) של הדיסק נמצאת בבקר הדיסק. כדי לבצע אותה צריך להשתמש בתכנית 28806. התכנית מסוגלת לטעון ולהריצ אך ורק קבצים במבנה ₪%5, אך לא קבצים במבנה א008. ההסברים שבהמשך מתייחסים לתכנית 28806.00% הפועלת בגירסת מערכת ההפעלה 4.01 05כ. 1 הרצת התכנית יש להקיש את הפקודה: שט34<060 או א . 6ההא-116/ שטס6<ב מאם . סתהא-116ע - שם התכנית שיש לטעון לתכנית שטססכ. הקשת הפקודה תיעשה בתת-ספריה 205, או תחת כל תת-ספריה אחרת אם הוגדרה הפנייה למסלול (מ6פַק) של תת-ספריה 205. יש להמתין לסימן '-'. תו זה הוא הסימן המנחה של תכנית 8ַט60פ. הוא מציין בכל שלב שהוא, כי התכנית מוכנה לקבל פקודות מהמשתמש. 23 2 פקודות תכנית 5800 בפרק זה לא נפרט את כל פקודות התכנית, אלא רק את הפקודות העיקריות והשימושיות ביותר. כך *וכל הקורא לתרגל את החומר שנלמד בפרקי הספר השונים. במהלך ההסבר, מלים וספרות מודגשות מצינות שנתונים אלה הוכנסו על ידי המשתמש. מלים וספרות שאינן מודגשות, מציינות נתונים הנכתבים על ידי תכנית אגוססכ. מושגים בתכנית: כתובת - בכל מקום שבו מוזכרת המלה "כתובת", המשמעות היא: כתובת במרחב הכתובות, אשר מורכבת משני חלקים, מקטע והיסט. כלומר, היא כוללת שני מספרים כמו לדוגמה, כתובת 6000:0 - אשר מצינת כתובת 0 *חסית למקטע א6000836, או כתובת 09:100 - המציענת כתובת א10086 *חסית לאוגר מקטע הקוד. כתובת קלט/פלט- כתובת במרחב הקלט/פלט. זהו מספר בין הערך א00086 לבין הערך א6עע3. תחום - תחום הכתובות מורכב מכתובת בסיס, ורצף של כתובות המציין מה אורך רצף הכתובות שאליו יש להתייחס בפקודה. קיימות שתי דרכים עיקריות להגדרת תחום (ראה דוגמאות בהמשך): * 86-0118066 568₪606:0%%860 תחום הכתובת בין הכתובת 029866 לכתובת 8% בתוך המקטע 6ת998₪060. 86 ; 02928566:%מ598₪0 כאשר התחום הינו בגודל 51286 החל מכתובת 099566 היחסית למקטע 6מ998₪6. 1 תקציר הפקודות * קרא תוכן זיכרון תחום פע קפטת * כתוב נתונים לזיכרון כתובת ₪ עססתם * הצג/שנה תוכן אוגרים אוגר 8 ע566נקסת * קרא בית מערוא קלט/פלט כתובת-קלט/פלט 1 סוסתד * כתוב בית לעצרוף קלט/פלט כתובת-קלט/פלט 0 סגו 0 * תרגם משפת מכונה לשפת אסמבלר תחום ש 6- ית * בצע תכנית מכתובת כתובת=0 00 * עקוב אחרי ביצוע התכנית בצעדים כתובת=י' 66 * תרגם משפת אסמבלר לשפת מכונה כתובת 8 5-6 * תן שם לקוב שם-קובצ א ספא * טען קובף שם-קובצ 1 148 * מלא תוכן זיכרון בערך ערכים תחום ע 1גת * צא מתכנית למערכת ההפעלה 0 1% 24 2 פסקודות נבחרות נציג ‏ את הפקודות השונות ונסביר את אופן פעולתן ואת צורת הכתיבה של הפרמטרים, והעיקר - ניתן דוגמאות. שים לב לכך שקידום כתובת קוד שפת המכונה (אוגר פ1) נעשה על ידי התכנית שטססכ ובהתאם לאורך הפקודה. 77 ו מבנה הפקודה תחום ‏ פע פ - הצגת תוכן קטע זיכרון במערכת המחשב. תחום - תחום כתובות הצגה. מטרת הפקודה ואופן השימוש: הצגת תחום זיכרון ממרחב הזיכרון במחשב על גבי המסך. על המסך *וצג קטע זיכרון הכלול בתחום. הנתונים *וצגו ב"הקסה" ובהצגת 85011 (תווים). בתחילת כל שורה תוצג כתובת הבסיס של אותה שורה במרחב הזיכרון במחשב. דוגמאות: 0 2 8000:0 פ- 7 20 07 20 07 20 07 07-20 20 07 20 07 20 07 20 000:0000 7 20 07 20 07 20 07 07-20 20 07 20 07 20 07 20 ₪000:0016 7 20 07 20 07 20 07 07-20 20 07 20 07 20 07 20 5000:0020 7 20 07 9 07 20 07 07-20 20 07 20 07 20 07 20 8000:0038 7 20 07 20 07 20 07 07-20 20 07 20 07 20 07 26 ₪000:0040 הפקודה תציג על גבי המסך א5086 בתים ממרחב הזיכרון החל בכתובת 0168 ועד כתובת א8005986. מכיון שתוכן כרטיס מסך מונוכרום נמצא בכתובת ₪000:0, יוצגו על המסך 37 תווים ראשונים וליד כל תו *וצג ערך המציין את תכונותיו (100₪608עט46) כפי שהוא מוצג במסך. פקודה: 7 0 פ- 0 00 00 00 00 00 03 28 0040:0000 פקודה זו תציג על גבי המסך את הכתובות של 4 כרטיסי התקשורת הטוריים הקיימים במחשב (00₪1 עד 4מסס). הפלט המוצג בדוגמה מתייחס למחשב שקיים בו כרטיס טורי יחיד, שכתובתו היא א0328816. פקודה: פ 80:8 פ- 0 00 00 00 03 86 0080:0000 הפקודה תציג על גבי המסך את הכתובות של 4% כרטיסי המדפסת המקבילים הקיימים במחשב (1071 עד 1013). במחשב שבדוגמה המתוארת קיים כרטיס מקבילי *חיד בכתובת: א00386. פקודה: % 40:13 פ- 2 עד 0040:0010 205 הפקודה תציג על המסך את גודל הזיכרון הבסיסי המותקן במחשב. במחשב שבדוגמה קיים זיכרון בסיסי של 66ע639%8 (הערך העשרוני 639=א027016). פקודה: 7 80:17 פ- 0 0: :9 הפקודה תציג על המסך את מצב הדגלים השונים של המקלדת (פת1, 416 וכו'). על פי הדוגמה, ערך המספר הוא ₪0 ולכן 3 הסיביות השמאליות שלו הן 1. לכן, הדגלים מסמנים שמקש % במצב א0, מקש 200% 0805 במצב אס ומקש 1.06% מטא במצב א0. פקודה: 9 40:49 פ- 07 :₪ הפקודה תציג על גבי המסך את אופן הפעולה של המסך (066א 026). הבדיקה בוצעה על מחשב עם כרטיס מתאם מסך מונוכרום ולכן צורת הפעולה של המסך מוגדרת 1. פקודה: 69 80:60 פ- 000. 1 64 22 0080:0060 הפקודה תציג על גבי המסך את ערך השעון הפנימי במחשב (שעון התוכנה). כדי לקבל את השעה יש לבצע את הפעולה בהקסה 00116422/2000. בדוגמה זו נקבל 11116% שהם 17, כלומר השעה 5 אחה"צ. כדי לקבל את הדקות יש לחלק את השארית ב-0פעק בערך 08884. בדוגמה 255 = 848 (סקקת 0 00116422) כלומר, השעה 17:25. הסבר: פסיקת שעון התוכנה מתרחשת 2 פעמים בשנייה. יש 60 שניות בדקה ולכן נקבל 1092 פסיקות בדקה (א44486 פסיקות). בשעה יש 60 דקות, ולכן נקבל 65520 פסיקות בשעה (א0816עשת0 פסיקות). ראה תכנית הדוגמה א01.00%. וה ו מבנה הפקודה כתובת ‏ ₪ או ערך כתובת ‏ ₪ ₪ - הכנסת ערכים ושינוי תוכן הזיכרון. כתובת - כתובת התחלתית בזיכרון. ערך - ערך שיש להכניס לכתובת. מטרת הפקודה ואופן השימוש: על המסך תופיע כתובת בזיכרון ובצידה :ופיע ערך הנתון הקיים בכתובת זו (נתון ברוחב 8 סיביות). מספר אפשרולות קיימות במצב זה: * נזין נתון ולאחריו נקיש ע66ת8: הנתון *כנס לזיכרון בהתאם לכתובת. תהליך עדכון תוכן הזיכרון *יפסק ונקבל את הסימן המנחה של 6ַטַם. 206 * הכנסת נתון והקשה על מקש רווח בסיום הכנסתו: הנתון *עודכן בזיכרון ותוצג הכתובת הבאה להכנסת נתון. ניתן להמשיך ברצף באותו האופן לעדכון של קטעים נוספים. כדי לסיים את הכנסת (תונים יש להקיש על מקש ע66תם. * הקשה על מקש רווח ללא הכנסה של נתון תגרום לכך שתוכן הזיכרון בכתובת המתאימה לא ישתנה ונמשיך ברצף לכתובת הבאה. הקשת מססמם ללא הכנסת נתון תגרום לכך שתוכן הכתובת המתאימה לא ישתנה ותהליך העדכון **פסק. לדוגמה נקיש את הפקודה הבאה: הקשה על מקש המדא מקש רווח 08 8072:0000 20.41 07.70 3. / 07.70 4. תכונת התו תכונת התו = 8 8 4 4 הפקודה תאפשר הכנסת נתונים ברוחב של 8 סיביות (בית) החל מכתובת 8075. הקשת נתון ולחיצה על עס6סת₪ תכניס אותו לכתובת זו ותהליך העדכון יסתיים. הקשת נתון ולחיצה על מקש רווח תכניס אותו לכתובת ותאפשר להמשיך בתהליך העדכון. מכיון שכתובת 8072:0 היא כתובת התו של אמצע המסך במתאם מסך 0א0א, ערך הנתון ראשון שנכניס ישנה את התו המוצג בפעה השמאלית העליונה של המסך. הערך השני שנכניס ישנה את צורת ההצגה של אותו התו (תכונה) על גבי המסך. אם קיים ברשותך מתאם מסך צבע, יש לרשום 3879:0 במקום 90. בדוגמה *וצגו התווים 48 ברצף ברקע לבן (6פע6טסת). מבנה הפקודה 5 או סהא-18002שסת ‏ 2 8 - הפקודה תאפשר להציג את תוכן האוגרים של המעבד. (ראה פרק על מבנה מעבד). סמהא-618%02ת - שם האוגר שיש להציגו או לשנות את תוכנו. מטרת הפקודה ואופן השימוש: הפקודה מאפשרת להציג את תוכן האוגרים השונים של המעבד לאחר ביצוע פעולה כלשהי. מעקב זה מאפשר לבדוק את נכונות הביצוע של תכנית בשפת מכונה ולהציג את דגלי המעבד בעקבות ביצוע הפקודה. כמו כן, ניתן לשנות תוכן אוגר תוך כדי ביצוע תכנית. אם לא מוזכר שם האוגר, *וצגו כל האוגרים. שמות אוגרים האפשריים הם: אב, אם, א6, אע, 05, 5ם, 25, 55, פם, קפ, 51, 1ע, אע, ס0פ. 207 דוגמאות: הצגת כל האוגרים והדגלים ה- 0 51=00080 382-0000 ממעע=קס 0 08-0006060 88=0000 0000=א2 סא 20 .א ?א ,זק ₪1 פט שא 12=0100 05=3293 5553293 3 25=3293 הצגה ושינוי ערך אוגר 4% א ת- 0 ב 8: הד 08 51=000080 802-0000 מפפק-9 0000-א2 0000-א0 0000=א₪ 1238=א4 סא 0 בא 2א אק זם קט עא 12=0100 05=3293 585-3293 ₪5=3293 25=3293 הצגה ושינוי ערך אוגר א8 אפ ח- 0 אה :1 אפ ה- 1 אם כאשר מבקשים להציג תוכן אוגר יחיד מוצג תוכנו ולאחריו הסימן ‏ ":". בשלב זה ניתן להכניס ערך כדי לשנות את תוכן האוגר. בדוגמה, לאוגר 4% הכנסנו .את הערך א12316 ולאוגר 8% הכנסנו את הערך א183216. של" -------- - מבנה הפקודה: תחום ‏ 0 או ט או כתובת ‏ 0 טַ - תרגום מקוד בשפת מכונה לקוד בשפת אסמבלי (קיצור 4589₪016מט). תחום - תחום הכתובות שיש לתרגם. כתובת - כתובת התחלתית בתחום אותו יש לתרגם. מטרת הפקודה ואופן השימוש: הפקודה נועדה לתרגם תוכן קטע קוד בזיכרון משפת מכונה לשפת אסמבלי, כדי שההצגה התכנית לבדיקה תהיה בשפה מובנת יותר למתכנת. התכנית שַג60ע תתרגם את תחום הכתובות הנדרש לשפת אסמבלי ותציג את הפקודות זו אחר זו. כל פקודה תרשם בשורה נפרדת בלווית הכתובת שבה היא נמצאת. אם לא נרשום כתובת או תחום, תתרגם התכנית את הקוד החל מהמקום שעליו מצביע אוגר 15, יחסית למקטע הקוד (05). 208 דוגמה: הפקודה הבאה מציגה את תרגום קוד המכונה של הקוב> מאם .₪ זקוןהס לשפת אסמבלי. הרצ את התכנית מא ם ]54 0סממס<ה 0- 5 פטק 8 32₪0:0000 א4,אג 8ט50 0 0001: 3280 אה אפטסק 0 32₪0:0003 ,אה זסא 2 /32₪0:0003 ,פס עשסא 8 32₪0:0007 9 שא 0 32₪0:0009 [51,]0000 ₪4 0 8 32₪0:000 0 שא 90 ₪ 000: 320 98 שא 0 3200:0012 6 תאד 6 3280:00113 עפ 6אך 3 32₪0:0016 פס, אס 3280:0018 1 ה-52 5 3200:0013 2 עשסא 43 3280:0016 1 שאך 6 3200:0018 2 100 1 א3200:001 הערכים בתכנית 0שַממ2 מוצגים תמיד בקוד הקסה-דצימלי. מבנה הפקודה כתובת-קלט/פלט 1 1 - פקודה לקריאת נתון ממרחב הקלט/פלט. כתובת-קלט/פלט- כתובת מרחב הקלט/פלט, בהקסה. מטרת הפקודה ואופן השימוש: קריאת נתון ממרחב הקלט/פלט בכתובת כלשהי נתונה. על גבי המסך *וצג נתון ברוחב של 8 סיביות (בית) שנקרא החל מכתובת "כתובת-קלט/פלט" שבמרחב הקלט/פלט. דוגמה: 1 1- 8 הפקודה תציג על גבי המסך נתון שקראה מהתקן קלט המקושר לכתובת א2186 שבמרחב כתובות קלט/פלט. בכתובת א2188 מקושר בקר הפסיקות הראשון המספר א886 מציין אילו פסיקות חומרה מאופשרות (85186ם8) בבקר. בדוגמה מאופשרות פסיקות 1800 המשמשת את שעון הזמן, פסיקה 1861 המשמשת את לוח המקשים ופסיקה 1862 שמשרשרת את פסיקות בקר הפסיקות השני (התכנית בוצעה במחשב 427). 209 מבנה הפקודה 86 כתובת-קלט/פלט 0 0 - פקודת לכתיבת נתון להתקן פלט המחובר למרחב קלט/פלט. כתובת-קלט/פלט- כתובת בהקסה של ההתקן במרחב הקלט/פלט. %06 - ערך בגודל של בית שיש לרשום החל מ"כתובת-קלט/פלט" שבמרחב הקלט/פלט. מטרת הפקודה ואופן השימוש: כתיבת נתון למרחב הקלט/פלט בכתובת הרצויה. להתקן במרחב הקלט/פלט יכתב נתון ברוחב של 8 סיביות (בית). דוגמה: הפקודות הבאות ידפיסו את התו 8 על גבי המדפסת המסבילית. בגמר כתיבת התו 8 נשלח למדפסת הצירוף א08+12, כדי לגרום למדפסת להדפיס את התו ולרדת שורה בדף. הכתיבה נעשית ישירות לכתובת הכרטיס המתאם המקבילי. מציאת כתובת הכרטיס המתאם למדפסת 9 0:8 פ- 0:0 80 3 התו 4 1 3860 0- בקרה למדפסת פע 385 0- בקרה למדפסת 6 385 0- התו 08 פ 380 0- בקרה למדפסת ע 385 0- בקרה למדפסת 6 388 0- התו 1 4 380 0- בקרה למדפסת פע 35 0- בקרה למדפסת 0 388 0- מבנה הפקודה כתובת=0 או 0 או, 0 תבותכ‎ 0 - בצע את קוד שפת המכונה. כתובת - כתובת התחלתית לביצוע הקוד. ברירת המחדל היא ק05:1. מטרת הפקודה ואופן השימוש: הפקודה מאפשרת לבצע הרצה של תכנית מכתובת מסוימת, או עד כתובת מסוימת. פקודה זאת שימושית כשרוצים לבדוק נכונות של קטעי תכנית או כשרוצים להריצ קטע תכנית שאין כל דרך אחרת להגיע אליו. דוגמה להרצה כזו יכולה להיות הרצת תכנית המבצעת ס6ַמעס0ת-6מק לדיסק קשיח ונמצאת בבקר הדיסק, ולא בתוך קובצ שפת מכונה. 200 דוגמאות: הר+ את התכנית מא . םזי54 0סממפ<4ב = 5 מפסק 8 32₪1:0000 א4, אה מ0פ 0 32₪1:0001 אב אפחק 90 0003: 3201 0 +60 2 /000%0: 3281 א8,פס עסא 8 32₪1:0007 הפקודה בכתובת 9 0" שסא 0 0009: 3281 51,]0000[‏ 184 0 0005: 321 9 שסא 906 000₪: 3281 0 ץ60 0 3281:0012 קרא מקש מלוח מקשים 6 עאד 6 0011: 3201 הפקודה בכתובת 18 עפ 6א1 3 3201:0016 | 0 2 3281:0018 1 2 5 /328₪1:001 ₪א,[] עסא 48 0016: 3201 1 א1 6 0018: 3201 2 1.00 1 א001: 321 בצע עד כתובת 9 יחסית למקטע הקוד 9 >- 08 51=000060 82=0000 52=0190 0000=א2 0%=0232 0000=א8% 3200=א4 0 מק גא 25 .םש ₪1 פט שא 12=0009 05-3281 55=3201 3280-=₪5 553200 08 לשא 0 0009: 32₪1 בצע עד כתובת 18 י*חסית למקטע הקוד 6 א- כאן התכנית מחכה שנקיש על מקש כלשהו. נקיש על מקש 4 שערכו א4186 לפי טבלת 48011, ונקבל: 0 51=0000 08 52-010 0000=א2 0%8=0010 0001=א₪ 1801=א4 0א 0 40 2א ,תק דש קט טא 1250018 05=3281 55=3201 ₪5=3280 5=3200 1 >א1 6 3201:0018 הצגת תוכן מקטע הנתונים ץ 5:0 פ- 00 0 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 41 3200:0000 ערכו של מקש 8 מוצג במקטע הנתונים (א4186) - וו 2-ה מבנה הפקודה '] או כת ובת=י' או ערך כתובת=1 או ערך 7 21 שי, - עקוב אחר התכנית ובצע פקודה אחת, או מספר פקודות מוגדר מראש. (קיצור של המלה 72806). כתובת - כתובת התחלה של קוד התכנית שיש לבצע. ערך | - מספר הפקודות שיש לבצע., ברירת המחדל: פקודה אחת. מטרת הפקודה ואופן השימוש: ביצוע של מספר פקודות מוגדר מראש. עבור כל ביצוע של פקודה, הצגת תוכן כל האוגרים במעבד ועצירה לאחר הביצוע. הפקודה 1 מאפשרת לבצע את התכנית צעד אחר צעד ולבדוק בכל שלב את צורת הביצוע ותוצאתו ובאופן זה לבדוק אם התכנית מתבצעת כראןל. דוגמאות: טעינת תכנית הדוגמה מא 5 420800 ביצוע פקודה אחת 1- 0 00000-=51 8250000 ₪ע52=01 0000=א2 0232=א0 0000-א8 0000=אה סא 20 גא 2א תע ₪1 פע שא 12=0001 05-32₪1 55-3201 ₪5=3200 5-3280כ א4, אב 08 0 0001: 3281 ביצוע רצוף של שתי פקודות 2- 0 0000-=51 82=0000 525018 0000=א2 080232 0000=א8 0000-א4 סא 28 בגא 28 םק ₪1 קט טא 1250003 05=32₪1 55-3201 ₪5=3280 5=3280כ אה חפסק 0 32₪1:0003 0 581-0006 82=0000 52=0100 0000=א2 0232=א0 0000-א8 0000-א4 סא טע גא 28 םק ₪1 פט טא 12=0004 05=32₪1 55=3201 ₪5=3280 3280->5 0 לא 2 (0000: 3201 מבנה הפקודה: כתובת ‏ 4 4 - תרגם קוד בשפת אסמבלר לקוד בשפת מכונה (קיצור של ץ48990₪01). כתובת - כתובת התחלתית בזיכרון. מכתובת זאת יש להתחיל לרשום את הקוד שפת המכונה. מטרת הפקודה ואופן השימוש: כתיבת תכנית, או פקודות בשפת אסמבלי ותרגומן המיידי לשפת מכונה של המחשב כדי שניתן :היה לבצען. כתיבה בשפת אסמבלי פשוטה *ותר עבור המשתמש מאשר כתיבה בשפת מכונה. לאחר הקשת הפקודה 8, ניתן לרשום פקודות באסמבלי. התכנית שַט60ע תתרגם אותן לשפת מכונה ותקדם את מצביע הכתובת (אוגר 12) על פי אורך הפקודה שהוכנסה. על מנת להבדיל בין סוגי הפקודות השונים של המעבד, יש להוסיף קידומת של פהסא ו-ע8ע לפני סיעוף (06010) וקידומת של 0026 ו-06ע8 במיעון 202 לזיכרון. יש להקיף כתובת בסימנים [כתובת] על מנת להבדילה מערך קבוע (מיעון עקיף מושג על ידי שימוש במיקוף). דוגמה: אוסף הפקודות הבא יאפשר ליצור תכנית בשפת מכונה. הפקודות מוכנסות בשפת אסמבלי ותכנית 26006 מתרגמת אותן לשפת מכונה. התכנית מיועדת לבצע חניה (את4ת2) לדיסק הקשיח. "חניית הדיסק" הינה הזזה של מערכת הראשים הקוראים של הדיסק הקשיח לצילינדר האחרון ונעילה שלהם. ללא פעולה זו, עלול הדיסק להינזק כאשר מטלטלים את המחשב ממקום למקום. הכנסת פקודות בשפת אסמבל: 4- 9 0 3293:0100 08 0 3293:0102 פסיקת שירות לנעילת ראשים 3 תאז 3293:0104 פסא 3293:0106 2257 הצגת התכנית ₪- 9 טסא 9 3293:0100 808 שא 0 3293:0102 3 תעאדך 3 3293:01034 כתובת 106 קססא 0 3293:0106 אה אפסק 0 3293:0107 5 טא 0 3293:010868 090 פה 9 (ְ3293:010 [0118₪], אס טסא 1 3293:0100 6%,4% כפג 8 3293:0111 8ס, [05-א8] שסא מקה 3293:0113 [0126], 0% טסא 1 3293:0116 א4,א פסה 8 (ה/3293:011 א09[,6-א8] טסא 7 3293:0110 [0120], א6 טסא 1 ת3293:0115 בצע עד כתובת 106 106-- 0 00000-=51 820000 ממעק-50 0080-אע 0000=א0 0000-א₪ 0000-א4% סא פע 40 25 םע דם עס טא 12=0106 05=3293 558-3293 ₪8=3293 5=3293ע פקודה אחרונה בתכנית ססא 0 3293:0106 בשלב זה ראשי הדיסק נעולים וניתן לכבות את המחשב ולהזיז אותו למקום אחר. 2083 מבנה הפקודה שם-קוב% א א - מתן שם לקובף התייחסות בתכנית 26008₪. לאחר פקודה זו, פקודת 46 תתייחס לשם הקוב שהגדרנו. מטרת הפקודה ואופן השימוש: הפקודה מאפשרת לתת שם לתכנית שאליה מתייחסים בתכנית אַ2600. שם קובצ נדרש כאשר רוצים לטעון תכנית בשפת מכונה לסביבת העבודה של תכנית שגוססכ. הערה: צריך לתת שם קוב>, אם הפעלנו את תכנית 26508 בלא להזכיר את השם של תכנית בשפת מכונה שאותה יש לטעון לשם בדיקה. בלעדי פקודה זו לא נוכל לטעון תכנית לתוך סביבת העבודה של אַטסספ. מבנה הפקודה 10 2 - טען קוב שפת מכונה בסיומת 8א₪ לתכנית שגוסספ. מטרת הפקודה ואופן השימוש: פקודה זו מאפשרת לטעון תכנית הכתובה בשפת מכונה לסביבת העבודה של תכנית 28006 על מנת שאפשר :היה לבדוק ולבצע אותה. שם הקוב ניתן על ידי פקודה א. לדוגמה, נכתוב את רצף הפקודות: מא םזי א- פקודות אלו תאפשרנה לטעון את הקובצ ₪א₪. 54718 הכתוב בשפת מכונה לתוך תכנית שַטססכ. מבנה הפקודה סדרת-ערכים תחום ‏ ק ס - מילוי תחום כתובות בערך, או בסדרת ערכים נתונה. תחום - תחום הכתובות שאותו יש למלא בערך, או בסדרת הערכים. סדרת-ערכים - הערך או סדרת הערכים שיש לכתוב בתחום הכתובות בזיכרון. מטרת הפקודה ואופן השימוש: פקודה זו מאפשרת למלא תוכן של זיכרון בערך כלשהו רצוי, או בסדרת ערכים. אם נכתוב ערך בודד - כל התחום יתמלא באותו הערך, ואם נכתוב סדרת ערכים - הסדרה תחזור על עצמה לאורך כל תחום הכתובות הנזכר בפקודה. 24 דוגמאות: הפקודות הבאות יטענו את תכנית ₪אם. ₪,54/1, יריצו אותה עד להגדרת מקטע הנתונים וימלאו את הזיכרון בעזרת הפקודה א. בשלב ראשון ימולא מקטע הנתונים (א1088 בתים) בערך ‏ אע ובשלב השל ‏ - בסדרת המספרים: 0 30 20 10. טעינת תכנית הדוגמה מא . ₪ ]5 סספמס< הרצה עד לפקודה המגדירה את מקטע הנתונים 39| על מנת שלא נפגע בתוכן זיכרון החיוני ל-205. 0 00060-=81 22=0000 582-0180 280000 0232=א0 0000=אם 3200=א4 סא 25 גא 28 םק ז₪ סט טא 12=0009 085-3281 55=3201 ₪5-3280 25=3200 06 שא 0 ַ0009: 3281 הצגת מקטע הנתונים ? 65:0 64- 0 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 3200:0000 מילוי מקטע הנתונים בערך טק 10 65:0 +- הצגת מקטע הנתונים + 5:0 6- שק סק שק סק שק סק שק עק שק סק קק סק קק תק אע אע 3200:0000 מילוי מקטע הנתונים בסדרת מספרים 0 30 20 10 10 1 68:0 2- הצגת מקטע הנתונים + 65:0 4- 3200:0000 10 20 30 80 10 20 30 40-10 20 30 40 10 20 30 0 מבנה הפקודה 0 6 - יציאה מתכנית אַט260 וחזרה למערכת ההפעלה 05. מטרת הפקודה ואופן השימוש;: יציאה מתהליכי הניפוי של תכניות המשתמש וחזרה למערכת ההפעלה. הודעה: ה''ג'וקים'" נוטשים! 205 פרק 9 הקעורת במהעובים אישיים המחשב האישי מוגדר כמחשב למשתמש יחיד ומשימה יחידה (8 0862 16שת91 % 16שת51). כאשר הוא פועל כמחשב יחיד וממלא פונקציה או פונקציות, אשר אינן תלויות בנתונים הנמצאים במחשבים אחרים, הוא ממלא את יעודו בצורה הטובה ביותר. בתחילה לא נדרשו כל משימות נוספות. ככל שהלך והתרחב השימוש במחשבים האישים התעורר צורך לחבר בין המחשבים לבין עצמם, לשתף מדפסות, דיסקים ונתונים בין המחשבים, לחבר את המחשבים האישיים כמסופים למחשבים מרכזיים ועוד. צרכים חדשים אלה יצרו פתרונות שונים ומגוונים שנועדו לפתור בעיות שונות ולענות על צורכיהם של המשתמשים השונים. דרך החיבור של המחשב האישי למערכות מחשבים אחרות תלויה בצורכי המשתמש, בצורת העבודה הנדרשת ובתצורת החומרה הקי*ימת במחשבי הארגון. 1 לו יכל המחשב האשי להתקטר? מחשבים אישיים ניתן לקשור למחשבים אחרים בדרכים שונות: 1. רשת תקשורת מקומית - א18 (%ע6090/ 4268 0681). 2. רשת תקשורת רחבה - א04 (אעסשספא 4268 0166). 3 חיבור ישיר אל מחשב מרכזי. בהמשך נדון בכל אחד מהנושאים בנפרד, אך עתה נציין אפיון כללי לסוג: הקשר השונים. ההבדל בין א18 לבין אגט מתבטא בטכנולוגיה המשמשת להעברת הנתונים. הטכנולוגיה אשר מיושמת ב-א1 תומכת במהירות העברה גבוהה על חשבון ,מרחק קצר, מהירויות שידור ברשת א14 יכולה להגיע עד 30005 (פמא - מיליון סיביות לשניה, שהם כ-125,000 בתים) למרחק של קילומטרים אחדים. השידור ברשת מסוג א₪8 נעשה בקצב נמוך מ-500%85 (%85 - אלף סיביות לשניה, שהם כ-125 בתים לשניה), אבל הוא *כול להגיע לכל מקום על פני כדור הארצ. ההתפתחות הטכנולוגית המהירה מאפשרת להגדיל את טווח ה-אג.1 ולהגדיל את קצב ה-א₪4. בפועל, שינויים של הגדלת הטווח והגברת הקצב נעשים כל הזמן. תקן "רשת דיגיטלית לשירותים מתושלבים" - א152 (50828%666ם1 אמסשססא 181681כ 58 שהוא תקן העתיד לתקשורת משרדית, משלב במידה מסוימת בין אג.1 לבין אגש. 206 1 שער גישור - צג2/שםך6 שער הגישור (08%808) בתקשורת הוא התקן המחבר בין שתי מערכות תקשורת נפרדות. בפועל הוא מקשר בין מחשבים במערכת תקשורת אחת לבין מחשבים במערכת תקשורת אחרת, שער גישור אידיאלי יוצר אצל כל אחד מהמשתמשים את ההרגשה, שכולם פועלים באותה רשת תקשורת. ישנם מספר סוגים של שערי גישור: בין רשתות א18 לבין רשתות ניהול מסופים במחשבים מרכזים, בין רשתות אג18 לבין אגש, בין אג1 לבין א14 ועוד. שערי גישור אשר משמשים לקישור בין מערכות מחשבים רחוקות איפשרו למשל, לנערים שישבו בביתם בחוף המערבי בארה"ב, לחדור למחשב בפנטגון שנמצא בחוף המזרחי. 2 העברת הנתונים בערוץ התקשורת שידור הנתונים בקו התקשורת מאופיין על *די סוגי האותות החשמליים העוברים בו (זרמים, מתחים, תדרים וכו'). שתי שיטות עיקריות מאפיינות שידור: 1 כס-בסיס (0ה₪3 8856) בשיטת פס-בסיס קיים ערוצ תקשורת פיסי יחיד המקשר בין המערכות. הוא מאפשר העברה של מספר ערוצי תקשורת לוגיים באמצעות חלוקה, או הקצאה, של זמן השידור בעיהם. כל הערוצים הלוגיים מאפשרים התקשרות, אך בזמנים שונים, בשיטת שיתוף זמן (שַתצעהת5 71₪6). שיתוף זמן בשיטת פס-בסיס נעשית על *די חלוקה של ציר הזמן לחריצים שונים. כל ערוצ לוגי מקבל חריץ זמן (5105 1₪6?) אחד, או כמה חריצי זמן, שבהם הוא יכול להעביר את הנתונים שלו. בדרך זו *כולים כל ההתקנים המחוברים לערוצים הלוגיים להתקשר באמצעות ערו התקשורת הפיסי, אך לא בוזמנית. כמות הנתונים המירבית שניתן להעביר דרך ערוצ לוגי בזמן נתון תלויה בכמות הערוצים הלוג*יים ובכמות הנתונים המירבית שיכול הערוצ הפיסי להעביר. זוהי התפוקה (6טסתשטסעמי') של הערוא. בשיטת פס-בסיס אין אפנון בין הנתונים לבין תדר של גל נושא כלשהו. הדוגמה הנפוצה היא תקן 85232 שהוסבר בפרק ג'. במספר מערכות א4] שפועלות בפס בסיס נמצא קידוד של הנתונים *חד עם תדר השעון. זהו אומנם אפנון (םתס18%1ט6סא), אבל לא עם גל נושא. 2 5ס-רחכ (6ה₪8 6פסזם) בשיטת פס-רחב קיים ערו תקשורת פיסי יחיד המאפשר העברה של מספר ערוצי תקשורת בו-זמנית. העברה זו מושגת על :די הקצאה של תדרים שונים לשידור על *די הערוצים השונים. כך משיגים העברת כמות נתונים גבוהה *ותר מאשר בערוצ תקשורת הפועל בשיטת פס-בסיס. מערכות פס-רחב מיועדות לרוב לשידור למרחקים גדולים. 207 צרוץ לוגי תדר 1 = ערוץ לוגי תדר 2 ערוץ לוגי תדר 3 ערוץ לוגי תדר ח .ערו תקשורת בשיטת פס בסיס - 6ַת5608ב2 300-8800. ויייו ערוץ תקשורת פיסי ערוצ תקשורת בשיטת פס רחב - 6ת8208608 208 בשיטת פס-רחב מאפננים את הנתונים בעזרת תדר גל נושא. ניתן ליישם העברת נתונים בשיטת פס-בסיס על ערוצ בפס-רחב, אך לא ניתן ליישם תקשורת פס-רחב על פס-בסיס. הכלי המאפשר ליישם פס-בסיס על פס-רחב נקרא מודם (אטפסא). דוגמה למערכת פס-רחב היא מערכת העברת נתונים במערכות הטלוויזיה בכבלים המוכנסות עכשיו לשימוש באר%. במערכות כאלו, הפועלות בשיטת הפס-הרחב כל משתמש במחשב לקבל תדר נפרד. בעזרת מודם מיוחד המחשב הזת יכול להתחבר לכל נקודה ברשת הכבלים, מבלי להפריע לשידורי הטלוו*זיה ולשידורי המחשבים האחרים באותה רשת. 3 תקנים לרשתות תקטורת ומודל 7 השכבות של 051 בתקשורת קיימת משמעות מרכזית לתקנים, אשר מאפשרים לפריטי ציוד ותוכנה שונים של אותו יצרן, או של יצרנים שונים, ל"דבר" זה עם זה בנוסה "עם קצת רצון ותקן תקשורת יכול גם פיל לדבר עם תרנגולת". כאשר מוגדר תקן תקשורת, *כול כל *צרן ליצר חבילת חומרה ותוכנה המתאימה לתקן זה והצרכנים יכולים לרכוש ולהתקין מוצרים של *צרנים שונים ללא חשש של א תאימות. כאשר פועלים לפי תקן מוסכם, *כול משתמש במחשב מסוג א' לדבר עם משתמש במחשב מסוג ב' ובלעדי תקן כזה לפנינו מגדל בבל של תקשורת. הבעיה בתקינה נובעת מכך שמסיבות של תחרות כלכלית היצרנים *וצאים בדרך כלל לשוק עם מוצרים לפני השלמת התקינה. כך הדבר גם ברשתות תקשורת. אבל, מכיון שבתקשורת התקינה הכרחית לביצוע המשימה, היצרנים משלימים בסופו של דבר עם דרישות התקינה ומתאימים את עצמם להנחיותיה. הדוגמה הטובה ביותר היא הכרזה של חברת יבמ בסוף 1990 על צ080608 בין רשת שתנת מ10%6 שלה לבין רשתות בתקן 802.3 ממם1. המסגרת הפורמלית לתקשורת בין מחשבים ידועה כ"מודל 7 השכבות של 51ס0". 1 היא תת-ועדה של 001717, שהינה ועדת התקיגנה האירופאית העליונה לנושאי אלקטרוניקה. מערכות התקשורת של כל החברות פועלות כיום במסגרת מודל השכבות של 051. ישנן מערכות תקשורת ששינו במקצת את ישום השכבות במודל, אבל המבנה הכללי שלו נשמר. אנו מפנים את תשומת לב הקורא לספרות העניפה הקיימת בנושאים אלה. ניקח לדוגמה קישור בין המחשב שבתוך הכספומט לבין המחשב המרכזי של הבנק. המשתמש רואה לפניו את השיחה המתקיימת, שבה הכספומט שואל את המחשב המרכזי אם אפשר לתת לו 100 שקל, והמחשב המרכזי עונה ב"כן" או "לא". זהו קשר ברמת היישום. ברמה הפיסית, או קו התקשורת המחבר בין שני המחשבים, עוברים תדרים שונים המיוצרים על ידי המודמים שבשני הקצוות. המעבר בין רמת היישום של המשתמש בקצה אחד לבין המשתמש בקצה השני (במקרה זה - תכנית מחשב) מחייב מספר פעולות ניהול ובקרה, אשר נעשות בשכבות שבין רמת היישום לבין הרמה הפיסית. תהליכים אלה מוגדרים במודל השכבות של 051. השכבות של 051 מגדירות תקשורת עקרונית כלשהי, ולכן יש צורך להתאים את התקן לכל סוג תקשורת. לרשת א₪4 הפועלת על פי 051 נקבע תקן 25א. לרשת 209 אא הפועלת לפי תקן 051 נקבע תקן 802 18₪5₪, שהוא היום התקן החשוב ביותר ברשתות אלו. נתבונן כיצב התקן מגדיר את מבנה ארבעת השכבות התחתונות של התקשורת ברשתות אג.1. מס' שכבת 051 ישום על ידי אג1 7 יישום ת1168610סס4 1 085 / אעסשספא פא 6 תצוגה ת%68%10ת650לק מערכת הפעלה 5 שיחה ת05510 - 600108 תוכנת תצורה לתקשורת 84| משלוח >מסספתפתיך" 2 מסםם1, פאא אסעסא 3 רשת אסשס 6 8 מממם1, 802.3 מממך 5 מססמך 2 קו תקשורת אתנ] 28068 1 פיסית 1 צְע 1 תקני רשתות אג13 3 - תקן לרשת הפועלת בשיטת 0584/02 כמו ספתפסת0, למשל. 4 - תקן לרשת 205 א₪א20. 5 - תקן לרשת גאדת א6א10. בהמשך נסביר כל אחד מהתקנים האלה. 4 המודם - |שססוו 1 מהו מודם? המודם - 8028% (ע1860ט26₪06 / 186005ט6סא) הינו מכשיר אשר מתווך בין המחשב הפועל השיטה דיגיטלית לבין מערכת התקשורת, אשר פועלת בשיטה אנלוגית. כלומר, כל רשת תקשורת שאנה פועלת בשיטת פס-בסיס מחייבת שימוש במודם, אשר מתאים לאיפיוני הרשת. המחשב מעביר למודם, או מקבל ממנו נתונים בייצוג ספרתי דיגטלי, בשיטת פס-בסיס. המודם "מדבר" עם רשת התקשורת שאליה הוא מחובר באמצעות שני תדרים (שני צלילים): צליל אחד לשידור נתונים וצליל אחד לקליטת נתונים. המודם נראה בדרך כלל כקופסה מלבנית, אשר שלושה פתילים יוצאים ממנה. פתיל אחד מיועד לחיבור מקור מתח חשמלי והשנים האחרים מיועדים לנתונים: האחד מוליך למחבר הטורי במחשב והשני - למערכת תקשורת כלשהי. אפשר להשיג מודמים, אשר מורכבים על כרטיס המותקן במחשב האישי. במקרה זה יוצא מהכרטיס פתיל אחד, המתחבר למערכת התקשורת. מערכת התקשורת יכולה להיות לדוגמה קו טלפון של בזק, קו למערכת פרטית, כבל של טלוויזיה בכבלים, קו לרשת תקשורת מחשבים ישראנת של בזק, קו לרשת סיפרנת של בזק וכו'. 200 המודם יכול להתחבר לקו התקשורת בשתי דרכים: 1. חיבור 126 2: בחיבור זה קו התקשורת מורכב משנ* תילים, אשר מהווים קו תקשורת *חיד. תדר השידור ותדר הקליטה מופיעים ביחד על הקו. חיבור ₪126 2 אופייני למודם המתחבר לקו הטלפון. 2. חיבור ₪126 4: בחיבור זה קו התקשורת מורכב מארבעה תילים. שנים מיועדים לשידור ושנים - לקליטה. בחיבור שענש; 4 תדר קליטה מופיע על שני תילים ותדר השידור מופיע על שני התילים האחרים. כלומר, יש הפרדה מוחלטת בין שידור לבין קליטה. חיבור זה אופייני למערכות הקשורות באופן ישיר זו לזו - קשר נקודה לנקודה (נל"ן). 2 תכונות מודמים המודמים נבדלים זה מזה בתכונות רבות וכתוצאה מכך, גם במחירם: * מהירות העברת הנתונים נמדדת בסיביות נתונים לשנייה (805) ותלויה גם באיכות קו התקשורת. * יכולת התגברות על רעשים בקווי התקשורת, גילוי ותיקון שגיאות הנובעות מכך בנתונים המשודרים. * אפשרות דחיסת נתונים לצורך הקטנת כמות הסיביות המועברות דרך קו התקשורת, כדי להקטין את עלות ההעברה ומשך זמן השידור. צורת החיבור של המודם למערכת המחשב נקבעת על פי תצורת מערכת המחשב, המרחק בין המחשב האישי למחשב הראשי ואיכות קו התקשורת. 3 סוגי מודמים מודם נליין מודם לחיבור נל"ן - 212 (נקודה לנקודה - 6םת201 60 סתצסק) הוא המודם הבסיסי. כאשר רוצים בתקשורת נל"ן בין מערכות, אשר מרוחקות זו מזו מאות מטרים או מאות ואלפי קילומטרים, אין אפשרות לחבר בניהן ישירות על ידי חיבור 85232, אשר מוגבל על פי התקן ל-15 מטר. המודם מוצב סמוך למחשב ומחובר אליו בקו 85232 והעברת הנתונים ביניהם היא בייצוג ספרתי. המודם מחובר דרך קו נל"ן למודם הנמצא ליד המחשב בצד השני ומעביר לו את הנתונים בייצוג אנלוגי. אורך קו נל"ן האנלוגי תלוי בטיב קו התקשורת, טיב המגברים לאורכו וסוג המודם והוא *כול להג*יע לאלפי קילומטרים. כדי לספק שירות לטווח גדול מותקנים בו מגברים ומתאמים שונים. מודם לקו טלפון מודם לקו טלפון הוא מודם נל"ן מסוג 0126 2. הוא תואם גם לתקני רשת הטלפון ומסוגל לבצע התקשרות בחיוג דרך הרשת. כאשר המחשב רוצה ליצור קשר, הוא שולח למודם צירוף מיוחד של תווים, המודם עובר למצב חיוג והרצף של תווי 45011 שיישלח אליו הוא המספר שיחייג. 201 יש לוודא שהמודם יודע לבצע חיוג מתקפים (1565שק), או צלילים בהתאם לסוג החיוג הנדרש בקו הטלפון. כמו כן, יש לודא שהמודם יודע לזהות צלילי חיוג לפי התקן של חברת בזק. כיום רבים *ותר השירותים הציבוריים הניתנים באמצעות מודם חיוג, כמו לדוגמה שירות* בנקים, שירותים של מאגרי מידע (עורק זהב, שירות מודיעין 133 של בזק לאיתור מספר טלפון ועוד). מודם למערכת טלוויזיה בככלים עם כניסת הטלווויזיה בכבלים יוכלו החברות המפעילות את הכבלים לאפשר חיבור מודמים לרשת הכבלים בערוצים מיוחדים המוקצים" לכך במקביל לשידורי הטלוושזיה. קיימים היום בשוק מודמים המסוגלים לספק שירותי תקשורת נל"ן, שירותי מיתוג ואפילו העברת שיחות טלפון במקביל להעברת הנתונים (כמו למשל, חברת שס0 ספהַתק). 5 המתב האישי כתחנת עבודה למחשב מרכזי מחשב אישי יכול לשמש כתחנת עבודה, או מסוף למחשב מרכזי, בסביבת עבודה זו יש צורך לשלב בין מסוף המשמש כיחידת קצה למחשב המרכזי לבין הצורך בתחנת עבודה עצמאית בעלת כושר עיבוד עצמאי. המחשב האישי ממלא תפקידים אלה בדרך טובה. בדרך עבודה זו נבדיל בין שתי משפחות של מחשבים מרכזיים: 1. מחשבים שהחיבור אליהם נעשה בתקשורת טורית אסינכרונית, כמו בסביבת עבודה של מחשבי דיגיטל, דטה ג'נרל ועוד. בנוהל תקשורת זה יש צורך בתכנית תקשורת, אשר מדמה את המחשב האישי למסוף של המחשב המרכזי. תכניות תקשורת שונות מאפשרות הדמייה של' מסופים אסינכרוניים, כמו למשל 6160₪ע8שס, עספענא ועוד. יש לבחור את תכנית ההדמיה על >: סוגי המסופים שיש ביכולתה לדמות וסוגי המסופים הנדרשים לעבודה מול המחשב המרכזי. תכנית הדימוי גורמת לכך שהמחשב האישי פועל בתיאום מלא עס המחשב המרכזי כאילו היה מסוף. התקשורת מתבצעת על :די חיבור של קו נתונים בין כרטיס התקשורת האסיכרונית הנמצא במחשב לבין המחשב המרכזי. החיבור בין המחשב האישי לבין המחשב המרכזי נעשה באמצעות ערו תקשורת פשוט הזול המכיל 3 חוטים בלבד (ראה פרק על תקשורת טורית). החיסרון העיקרי של תקשורת טורית אסיכרונית הוא בחוסר האמינות שלה. פרוטוקול התקשורת אינו תומך בגילוי ותיקון שגיאות ולכן קיימת בעיה גדולה בהעברת קבצים בצורה אמינה בין המחשבים. 2. מחשבים שהחיבור אליהם נעשה בתקשורת טורית סינכרונית. שיטה זו מאפיינת בעיקר סביבת עבודה של מחשבי חברת *יבמ, או מחשבים תואמים. בשיטה זו דרושה תוכנת הדמיה, כמו 8שע1, קטאת11] אססק, ובכרטיס תקשורת סינכרונית. הכרטיס לתקשורת סינכרונית *קר *ותר מכרטיס 202 תקשורת טורית אטינכרונית. במרבית המחשבים האישיים לא נמצא כרטיס לתקשורת טורית סינכרונית. החיבור בין המחשב האישי לבין המחשב המרכזי נעשה בעזרת כבל קואכסיאלי המקשר בין הכרטיס הסינכרוני במחשב לבין בקר התקשורת של המחשב המרכזי. כיום *שנם התקנים המאפשרים להמיר את הכבל הקואכסיאלי בזוג חוטי טלפון וכך לחסוך בצורה משמעותית בעלות הכבל. בפרוטוקול תקשורת סינכרונית קיימת בקרת שגיאות טובה ואפשרות לתיקון שגיאות ולכן העברת הנתונים אמינה *ותר. 1 המחשב האישי כמסוף למחשב מרכזי היתרון המשמעותי בחיבור של המחשב האישי כמסוף למחשב מרכזי על 5 חיבור של מסוף רגיל הוא ביכולת העיבוד העצמאית שלו. בעזרת תוכנת התקשורת ניתן להשתמש במחשב האישי כמסוף וגם להעביר קבצים בין המחשבים השונים כדי לבצע את עיבוד הנתונים במחשב האישי ולא במחשב המרכז'. עיבוד במחשב האישי מוריד מהעומס על המחשב המרכזי ומנצל את היתרונות הגרפיים שלו, בצד המחיר הנמוך *חסית של תכניות העיבוד. תוכנות התקשורת מאפשרות: - שליטה על הפרמטרים הקשורים בתקשורת, כמו מהירות, מספר סיביות נתונים וכו', - דימוי של המחשב האישי לסוגי מסופים שונים, - העברת קבצים בין המחשבים, - אחסון נתונים במערכת הדיסקים שבמחשב האישי, - המרת קודים 45011 ל-₪80210 ולהיפך, ועוד. חיבור 26 כמסוף למחשב מרכזי 203 2 חיבור מחשב אישי למחשב מרוחק כאשר המחשב האישי מרוחק מהמחשב המרכזי יכולים להיות שני מצבים: אי אפשר לחבר ישירות בינו לבין המחשב המרכזי באמצעות תקשורת טורית אסינכרונית בגלל המרחק, או שאי אפשר לחבר ישירות בינו לבין הבקר של המחשב המרכזי בתקשורת סינכרונית (במערכות יבמ). תקן 85232 מתיר מרחק עד 15 מטרים, אם כי באופן מעשי ניתן להגיע במקרים מסוימים עד למאות מטרים, אך אין זה מומלצ. במקרים אלה יש צורך לחבר את המחשב האישי אל המחשב המרכזי או אל בקר התקשורת של המחשב המרכזי באמצעות מודם, אשר מאפשר ליצור קשר למרחקים גדולים. יש להזכיר כאן, שישנם שערי גישור בין רשתות מקומיות לבין מחשבים מרכזיים. הם מאפשרים לכל תחנה ברשת המקומית לפעול כמסוף מול המחשב המרכזל. שם חגות קזי טלמן ו 1 |[ 1 1 ו ו 1 ו [ חיבור 20 כמסוף למחשב מרוחק (שימוש במודם) 5 ושתות תקטורת מקומיות (2!] רשתות תקשורת מקומיות (%ע0ש%66 4268 10681 - א8) נועדו לחבר בין מחשבים אישים. הן מאפשרות שיתוף משאבים והעברת נתונים בין מחשבים שונים הנמצאים באותו אתר. הן *כולות לתת פתרון בעיקר ברמת הארגון, כלומר פתרון לקשר בין מחשבים הנמצאים במרחק קצר זה מזה באותו בנין, או באותו אתר ועם צרכים ומטרות משותפים. רשתות התקשורת המקומיות השונות נבדלות זו מזו בשירותים שהן מעניקות למשתמשים ברשת ובצורת החיבור בין המחשבים השונים. המרחק תלוי בסוג הרשת ולא עובר טווח של קילומטרים ספורים. רשתות התקשורת הראשונות נתנו פתרון של חלוקת משאבים ושיתוף משאבים מרכזיים בין תחנות העבודה השונות, כמוּו מדפסות, דיסקים מרכזיים וכו'. גם בעת שיתוף ברשת נשמר האופי של המחשב האישי כתחנת עבודה למשתמש יחיד. רשתות מקומיות מאפשרות חיסכון במשאבים והן כדאיות עקב מחירם הגבוה של ההתקנים ההיקפיים: דיסקים, טייפים לגיבוי, מדפטות מהירות וכו'. עיקר 204 הבעיה של רשתות אלו היא בשיתוף הנתונים בין המחשבים. השיתוף לצורכי קריאה בלבד הוא זמין ויעיל. כלומר, אם הצורך היחידי הוא לשאוב נתונים ממאגר מידע מרכזי, טעינה של תכנית מדיסק מרכזי ופעולות נוספות הכרוכות בקריאה בלבד, הרי שרשת התקשורת מספקת את כל הכלים הדרושים. עם זאת, רשתות התקשורת לא סיפקו בתחילה כלים יעילים לצורך עדכון של אותו מאגר נתונים על ידי משתמשים אחדים. כלומר, אם שני מחשבים צריכים היו לעדכן את אותו קוב נתונים הרשת לא סיפקה כלים מתאימים לצורכי נעילה הדדית של קבצים, רשומות או שדות, אשר בלעדיהם לא ניתן לאפשר לשני מחשבים, או *ותר, לגשת ולעדכן את אותם (תונים. כלומר, רשתות תקשורת אלו הציבו מגבלות רבות ליישומים שדרשו שיתוף נתונים ומשאבים באופן מלא לפעולות קריאה או כתיבה. רשתות התקשורת הקיימות כיום פותרות את הבעיות לשיתוף משאבים ונתונים, תוך שימוש בכלים מתאימים לצורכי נעילה מפני עדכון בו-זמני ממספר מחשבים. הפתרונות התאפשרו עקב ההכרזה על תקן 6%010%א, המאפשר גישה לנתונים ברשת בצורה תקנית ואמינה באמצעות מערכת ההפעלה. כמו כן בוצעו שינויים במערכת ההפעלה 205 החל מגירסה 3.1 בצורה שאפשרה לה לתמוך בעבודה ברשת תקשורת. עד ליישום של הרשתות המקומיות החדשות בארגון היו המחשבים האישיים נפרדים לחלוטין משאר מערכות המחשוב. עתה הם החלו לנגוס בנתחי שוק של מחשבי מיני ואפילו של מחשבים גדולים. יש לזכור שטיפול במערכות של בסיסי נתונים גדולים כמו חשבונות בבנק או ביצוע חישובים מורכבים כמו תחזית מזג אוויר, מאגרי מידע גדולים המשמשים מספר גדול מאוד של משתמשים, עדיין רחוקים מיכולתו של המחשב האישי, גם כאשר הוא פועל ברשת תקשורת מקומית וגם כאשר עוצמתו רבה. לרשתות התקשורת המקומיות יתרונות גדולים על המחשב המרכזי. צורת עבודה בהן הענה בשיטת עיבוד מבוזר (8₪ם22006551 100086ע15%כ), לעומת גישת העיבוד הריכוזי של המחשב המרכזי, חיבור ברשת מאפשר לכל מחשב "לשוחח" עם כל מחשב אחר ברשת ועם זאת, אינו מבטל את *כולת העבודה העצמית של כל תחנה ברשת. עיבוד הנתונים נעשה בכל מחשב בפני עצמו ולא במערכת המרכזית ועל כן, "נפילה" של תחנה כלשהי ברשת אינה גורעת מיכולת העבודה של יחידה אחרת. כמובן, פרט לשירותים ולנתונים הנמצאים בתחנה שאיננה פעילה באותו זמן ואינם זמינים לתחנות אחרות. שיתוף נתונים בתצורה של רשת תקשורת מספק מספר יתרונות: 1 אי כפילות נתונים, מכיון שיש צורך בעותק *חיד של תוכנה או נתונים בדיסק מרכזי. כל תחנה יכולה להשתמש בעותק המרכזי. 2. זמינות ועדכניות של הנתונים בזמן אמיתי לכל התחנות. 3 גיבוי מרכזי ומניעת אובדן נתונים. 4. העברת נתונים בצורה מהירה ואמינה, לעומת הקצב הנמוך :ותר בעת שימוש במחשב אישי כמסוף קצה למחשב מרכזי. 5. אפשרות קישור לרשתות תקשורת רחוקות. 6. בין המחשבים ברשת ניתן לשתף ציוד יקר ובכך לחסוך בעלות הגבוהה של ציוד זה (שיתוף משאבים בין המחשבים). 205 1 תצורת רשתות תקשורת וכרטיס מתאם לרשת התקשורת רשתות התקשורת מיישמות את שת* הרמות הראשונות של מודל 051: 1. הרמה הפיסית (1.882 681בַפּעֶתת) מפרטת את האותות החשמליים הזורמים בערו+ התקשורת. 2. רמת ערו הנתונים (את1.1 28%58) מפרטת את האופן שבו זורמים הנתונים בערוצ (או קו התקשורת). היא מספקת בקרה על זרימת הנתונים ממקור ליעד ללא תקלות ושגיאות ובכך מבטיחה קו תקשורת אמין. הרשתות השונות נבדלות ביניהן בכמה אפיונים: 171 תווך התקשורת תווך התקשורת (6618א8) הינם הכבלים המרכיבים את רשת התקשורת ואשר בהם עוברים האותות החשמליים. הכבלים הנפוצים הם: כבל קואכסיאלי 70 אום או 0 אום, כבל שזור או שטוח, חיבור ₪126 4 או חיבור 0126 2. סוג הכבל קובע את מהירות ההעברה המירבית של הנתונים בערו התקשורת. למשל, כבל עם זוג שזור מסוכך מאפשר מהירות העברה של כ-108816/566, ולעומתו כבל קואכסיאלי מאפשר העברת נתונים עד כ-300%81%/566 למרחק רב *ותר, אך מחירו גבוה *ותר. 2 תצורת רשת התקשורת (עפס|סקסד אזסש)6א) אנו מכירים בכמה תצורות רשת תקשורת: ערוץ משותף - 8ט8, טבעת - שת1, כוכב - 5680. תצורת ערוץ משותף -- 8ט8 בתצורת חיבור של ערו משותף (ראה תרשים) כל התחנות קשורות לערוא תקשורת דו כיווני הפרוש באתר. שני קצוות ערוצ התקשורת אינם מתחברים ביניהם ולכן יש להתקין בהם רכיבי סיום (8ע8%60ת₪1ע16) על מנת לשמור על התכונות הפיסיות של הערו. רכיב הסיום הוא רכיב חשמלי שנועד לאפשר תיאום של עכבות סיום (8ת1ת%866/ 06ת1₪0668) לקו, בקצוות שאליהם לא מחוברות מערכות מחשב. כל התחנות מחוברות לערו+ התקשורת וכולן מאזינות לנתונים העוברים בו. יתרונות: 1. חיבור פשוט של כל תחנה לערו* התקשורת. כל שנדרש הוא ניתוק הקו באמצע וחיבור מתאם 1, שמאפשר חיבור של התחנה החדשה לערו%ף התקשורת. 2. אורך הכבל הפיסי הנדרש לצורך חיבור התחנות באתר קטנה לעומת חיבורים בתצורות אחרות. משיגים זאת מכיון שניתן לחבר כבל *חיד בין כל התחנות ולחבר כל תחנה לערו% באמצעות מתאם וכבל קצר. 3 נפילה של תחנה כלשהי ברשת אינה מפילה את כל הרשת. חסרונות: 1 קשה לגעוונ נתק בערוצ התקשורת, או כל תקלה אחרת. 2. פרוטוקול התקשורת ליישום התקשורת הדו-כיוונית מסובך. תצורת טכעת -- צחום בתצורת חיבור טבעת (ראה תרשים) מחוברות כל התחנות במעגל. ערוצ התקשורת הוא חד-כיווני והנתונים זורמים בו מתחנה אחת לתחנה הבאה. כל תחנה מאזינה לנתונים שתחנה קודמת העבירה אליה. יתרונות: 1. קל לגלות בשיטת חיבור זאת נתק בערוצ התקשורת. 2. פרוטוקול התקשורת ליישום תקשורת דו-כיוונית פשוט. 3 (פ:לה של תחנה כלשהי ברשת אינה מפילה את כל הרשת. חסרונות: 1. מסלול זרימת הנתונים ברשת ארוך *ותר מכיון שכל תחנה מייצרת מחדש את האות הזורם בערוצ התקשורת ומעבירה אותו לתחנה הבאה. 2. חיבור של תחנה חדשה לערו+ כרוך בסלילת כבל תקשורת נפרד ולכן אורך כבלי ערוצ התקשורת גדול *ותר מחיבור בתצורת פ. לדוגמה, בפריסת רשת תקשורת 8ם31 מ10%6 של יבמ כל תחנה ברשת מתחברת בעזרת כבל תקשורת למרכזיית פתילים, אשר יוצרת את הטבעת. תצורת טבעת תצורות (ע₪ס1ססס') של רשתות תקשורת מקומיות 277 תצורת כוכב -- ]518 בצורת חיבור כוכב (ראה תרשים) כל התחנות ברשת מקושרות לתחנה מרכזית אחת המנתבת את הנתונים הזורם ברשת. יתרונות: 1. קל ונוח להוסיף תחנות חדשות לרשת. 2. איתור מהיר של תקלות .בתחנות. 3 מעגלי חומרה פשוטים ביותר של כרטיסי הרשת. חסרונות: 1. נפילה של תחנת שירות מרכזית תגרום לנפילה של כל רשת התקשורת. מצב קריטי זה יש למנוע עד כמה שניתן בעבודה מבוזרת ברשת תקשורת. 2. עומס גדול על תחנה מרכזית כאשר מחברים מספר רב של תחנות קצה. 83 כל תחנה דורשת כבל נפרד למאגד המרכזי. 3 פפרוטוקול התקשורת ברשת כיצד מנהלת רשת התקשורת את מעבר הנתונים ברשתות 8ת1ת מסאסע', פ0/ 05% ואחרות?. פרוטוקול התקשורת מפרט כיצד עוברים הנתונים ברשת ברמת שכבת הקו (ע186 %ם11 2868) של מודל 051. הפרוטוקול מאפשר גילוי ותיקון שגיאות בהעברת הנתונים על מנת לאפשר זרימה אמינה שלהם בין התחנות השונות המחוברות ברשת. שני פרוטוקולים עיקריים נמצאים בשימוש ברשתות תקשורת: פרוטוקול 658/00 (26%6800 ת00111810 / 200058 0101016 56ת96 ע10עת08) בפרוטוקול 0584/02 מחוברות כל התחנות על ערו תקשורת יחיד ולכל אחת מהן ישנו קוד גישה (כתובת). כל מסר העובר בערוצ מכיל את תחנת היעד, תחנת המקור, נתוני בקרה לגילוי ותיקון שגיאות ונתונים המיועדים לתחנת היעד. כל התחנות מאזינות למסרים הזורמים בערו+ על מנת שתוכלנה לזהות את אלה המיועדים להן ולקלוט אותם. כל תחנה ברשת שמעוניינת לשדר נתונים חייבת לתפוס שליטה בלעדית על ערו התקשורת, כי רק תחנה אחת *כולה לשדר בערו בו-זמנית. התחנה היוזמת התקשרות מאזעה לערוצ ומסוגלת לזהות אם קיימת בו זרימת נתונים (86ת50 ע16עע08). כל התחנות *כולות ליזום התקשרות (4606655 161016טוא) באותו זמן. כל אחת מהן תנסה לתפוס שליטה על ערו% התקשורת ולשדר דרכו, נתונים, רק אם הרגישה שאין בו שידור של תחנה אחרת, כי רק תחנה אחת יכולה לשדר (תונים בצורה אמינה דרך הערוצ בעת ובעונה אחת. שידור במקביל של מספר תחנות יגרום לשיבוש הנתונים. בפרוטוקול זה כל התחנות הן במעמד שווה ואין תחנה אחת המרכזת את הבקרה ולכן נפילה של תחנה ברשת אינה גורמת לנפילת הרשת. כאשר תחנה אחת בלבד מנסה לשדר, הנתונים שהיא משדרת יעברו בצורה תקינה בערוצ ויגיעו ליעדם. *כול להיות מצב שבו כל התחנות *וזמות התקשרות 208 ומגלות שאין זרימת נתונים בערו ומנסות לשדר בו-זמנית. במצב זה קורית התנגשות נתונים, אשר גורם לשיבוש שלהם. הכרטיס המתאם לרשת בכל תחנה יכול לזהות התנגשות כזו (286%6806% מ00111510), לבטל את ניסיון השידור ולנסות שנית. על מנת למנוע אפשרות שכל התחנות סו לשדר שוב באותו הזמן לאחר הכישלון, כל תחנה בוחרת מספר אקראי ומנסה לשדר אחרי פרק הזמן האקראל שבחרה, כדי להוריד למינימום את סיכויי ההתנגשות. כאשר הרשת אינה עמוסה, סיכויי ההתנגשות קטנים ופרק הזמן המבוזבז על נסיונות שידור סרק הוא מזערי. ככל שהרשת עמוסה *ותר ומספר התחנות עולה, גם סיכול ההתנגשות גדלים והזמן המבוזבז על ניסיונות סרק עולה. מספר תוכנות לניהול רשת תקשורת משתמשות בפרוטוקול חומרה זה, כמו 1שסא למשל. הפרוטוקול 0584/05 מיושם בדרך כלל בתצורה של פט8. קצב העברת הנתונים ברשת 6%תת6ג₪%5 המשתמשת בפרוטקול זה העו כ-10 מיליון סיביות לשנייה. החיבורים ברשת מיושמים על *די כבל קואכסיאלי בו 75 אום, אשר זהה לכבלים של אנטנות טלוויזיה עם מחברי 6א8. כדי להגדיל את טווח השידור מכניסים מגברים עד למרחק מקסימלי של כ-3 ק"מ. כל מסר (658886, או הודעה) העובר ברשת כולל מספר מרכיבים על פי הסדר הבא: 8 בתים ראשונים של המסר המאפשרים סינכרון בין המערכת המשדרת לקולטת. כותרת המסר (ע8₪6886) כתובת היעד - 6 בתים המזהים את הנמען. כתובת מקור המסר (השולח) - 6 בתים המזהים את השולח. סוג המסר המועבר - 2 בתים המודיעים על סוג המסר: אם זהו מסר (תונים, אישור על מסר, הודעה על שגיאות בקליטה וכו'. גוף המסר - עד 1500 בתים המכילים את תוכן המסר. בקרת שגיאות (086) - 4 בתים המכילים ערך המשתנה על > תוכן המסר ומאפשרים זיהו: שיבושים בהעברה של הנתונים בין התחנות. פרוטוקול 0584/02 לרשתות הוא הנפו ביותר גם ברשתות תקשורת למחשבים גדולים בשל הפשטות בחיבור הרשת ומחיר הקמתה הנוח. רשת 66תלסת₪6 ורשתות דמויות לה, כמו 66םת0ק868ת0 הן הרשתות הנפוצות ביותר. הן משתמשות בפס-בסיס (6ת285608) וכוללות אפנון לוגי של השעון והנתונים. פרוטוקול פַחו הסאסד פרוטוקול רשת האסימון, או רשת הסמן (שת1ת מ10%6) מאפשר חיבור של רשת טבעתית (שתנת). כל התחנות ברשת קשורות זו לזו באופן שכל תחנה מקבלת נתונים מהתחנה שלפניה ומשחזרת אותם עבור התחנה שנמצאת אחריה ברשת. כדי לפקהח על השידור ברשת מגדירים סדרה של סיביות רצופוּת הנקראת אסימון, או סמן (ת10%6), אשר עובר בין תחנה לתחנה, אך נמצא בו-זמנית בתחנה אחת בלבד. 209 ברגע שתחנה כלשהי מקבלת ומזהה אסימון (קוד ‏ 25011 מסוים) ומעוניינת לשדר נתונים, עליה להוריד אותו מהרשת על מנת שהתחנה הבאה אחריה לא תקבל אותו ותשדר גם היא. לאחר שתחנה הורידה את האסימון היא משדרת את הנתונים שברצונה לשדר ולאחריהם היא מחזירה את האסימון אל ערואצ התקשורת. פרוטוקול העברת אסימון יוצר סדר בגישה של תחנות לרשת, כי הוא מאפשר לתחנה אחת בלבד לשדר בזמן כלשהו ומונע בזבוז זמן בניסיונות שידור סרק. לפרוטוקול העברת אסימון יתרון גדול ברשת עמוסה, אך כאשר הרשת אינה עמוסה מתבזבז זמן בהמתנה לאסימון שעובר ברשת בתנועתו בין תחנות שאינן רוצות לשדר. רשת העברת אסימון מנוצלת בתוכנות ניהול רשת כמו פטטע60 ו-611שסא. החיבור הפיסי דומה לחיבור כוכב כשבמרכזו מרכזיית הרשת, שבה מופעל עיקרון הטבעת. כפי שציעו למעלה, הוכרז על :די יבמ שער גישור (ע086068) בין 802.5 לבין 802.3 כלומר, בין רשת שת1ת מ10%6 של יבמ לבין רשת סס6תעסתסם, בהתאמה. קצב העברת הנתונים הוא עד 16801%6/566 (מיליון סיביות לשנייה) ברשת שת31 מ10%6 של יבמ. רשת יבמ שתנת ת6אסך היא השנייה בתפוצה. שני יתרונות בולטים לרשת זו: 1 היא מיועדת לעבודה בתנאי עומס תקשורת. 2 היא נתמכת על ידי יבמ. חסרונותיה: 1. סיבוכיות גבוהה יותר של תצורת החיבור של המערכות לרשת. 2. מחיר יקר יותר של רשת התקשורת. תחנה 3 כבל יו לחיבור תחנה לרעות חיבור לסגירת טבעת האסימון רשת שת31 ת10%6 בשיטת הכבלים של יבמ (תצורת הפריסה של הרשת) 200 4 חיבור המחשב לרשת כדי לחבר את המחשב האישי לרשת תקשורת בתצורת תקשורת כלשהי דרושים מספר רכיבים חיוניים: 1 כרטיס תקשורת לחיבור המחשב לרשת. כרטיס התקשורת חייב להיות מותאם לסוג רשת התקשורת. הוא מיישם את פרוטוקול התקשורת ומאפשר לתוכנת הרשת להשתמש בו כדי לספק את השירותים הנדרשים. כבל תקשורת שמחבר בין כרטיס התקשורת במחשב לבין הרשת. תכנית המאפשרת למחשב האישי שירותים בסיסיים להעברת נתונים דרך כרטיס התקשורת שבמחשב אל רשת התקשורת. תכנית זו יכולה להמצא על גבי כרטיס התקשורת ברכיב 80% 8006 המבצע אתחול וטעינה לזיכרון בשלב 2006 של המחשב האישי, או באמצעות תוכנת 221062 260106 הנטענת בעת טעינת קוב% 5צ5. 10קא00. תכנית רשת תקשורת המאפשרת לבצע את הפעולות השונות ברשת, כמו הדפסה, טעי:נת תכניות והעברת מסרים. קיימים סוגים שונים של תכניות לרשתות תקשורת כמו: 611טסא, ‏ פטטע0סס, א14 0ק אם1 ועוד. 2 מה מקבל המשתמש מהרשת? תכנית רשת התקשורת מאפשרת לתחנות השונות להשתמש בחומרה (כרטיסי תקשורת וכבלים) לצורך העברת נתונים בין התחנות ומתן שירותים שונים. 2-1 שירותי רשת התקשורת % שיתוף קבצים ודיסקים: מספר תחנות פונות ילדיסק מרכזי. מושג חיסכון בעלויות דיסקים ובכפילות תכניות. העברת קבצים: שירותים נוחים להעברת קבצים בין תחנות. חסימה ונעילה של קבצים/רשומות/שדות: החסימה חיונית להקמת מאגרי מידע ובסיסי נתונים. כאשר מספר תחנות ניגשות לאותם נתונים ורוצות לשנות אותם, צריך לחסום את הגישה מתחנות אחרות כל עוד התחנה הכותבת לא סיימה לעשות זאת. הרשת צריכה לספק אפשרות נעילה ושחרור של גישה לנתונים ברמות שונות: קבצים, רשומות, שדות. חסימה באופן זה מאפשרת חסימה על פי שכבות נתונים, זמנים, סיסמאות ועוד. סיסמאות וקודים לחסימה של משתמשים לא מורשים. שיתוף מדפסות: אפשרות שימוש במדפסת אחת למספר מחשבים. אמולציה של מסופים: הרשת מאפשרת שער גישור (086808) למחשב מרכזי ומספקת אפשרות חיקוי של תחנה ברשת למסוף של מחשב מרכזי. 21 דואר אלקטרוני, מיתוג מסרים: אפשרות העברת מסרים בין תחנות. דואר אלקטרונ פוטר את המשתמש מהצורך בהעברת תכתובת *דנית. * ניהול רשת התקשורת: ניהול של מערך החשבונות במחשב, כמו זמנים, עלויות שימוש ועוד. שמירת מידע על שגיאות במערכת, הוספת דיסקים לרשת והורדתם, מתן מידע על ביצועי הרשת ומצבה (8ש680פ, 1088, %8, 11608ע מסק0) ועוד. * רישום זהה על שני דיסקים במקביל להעלאת אמינות הנתונים ואבטחתם. * סגירת הרשת בצורה מבוקרת ולא הרסנית במידה ונפסקה אספקת החשמל ומכשיר האל-פסק (5ש0) החל לפעול. - הרצה של יישומים על השרת (ע6טע56) מקנה מהירות הרצה גבוהה *ותר. אפשרי במספר רשתות על שרתים 386 ומעלה. במרבית הרשתות המשתמש מקבל מהרשת את שלושת השירותים הראשונים הנזכרים בסעיף הקודם. מימוש הרשת נעשה באמצעות הגדרת דיסק לוגי (ראה סעיף 6) המסומן לרוב באות % (אפשר לחבר דיסקים נוספים). עבור משתמש או תכנית היישום הדיסק הלוג: הוא דיסק לכל דבר, יש בו ספריות וקבצים, אפשר לקרוא ולהעתיק קבצים עליו וממנו. ההבדל הוא בכך שהדיסק הלוגי אינו נמצא על המחשב הנוכחי, אלא במחשב אחר שקשור למחשב של המשתמש באמצעות רשת התקשורת. כלומר, דיסק במחשב שכלשהו ברשת, אשר משרת גם אחרים מוגדר אצלם כדיסק ת. במרבית רשתות התקשורת קי*ם מחשב אחד שעוצמתו גבוהה מזו של חבריו ברשת ובו מותקן דיסק שקיבולתו גבוהה. זהו שרת הרשת (עסטע56 אעסשס6א), שתפקידו לעיתים גם ניהול הרשת. 2 מצרכות שרת/לקות (ז6עז50/וחפווס) במספר רשתות (לדוגמה 611טסא או עסשַ8ת8א א/1), יש צורך במחשב שרת בעל דרישות מינימום לחומרה: מעבד 80286, או אף 80386. ברשתות אלו ניתן לחבר יותר משרת יחיד. שאר התחנות ברשת יכולות להיות מחשבים מכל סוג שהוא ללא מגבלה. ברשתות שבהן פועל שרת (עפטע50), כל לקות (6ם0118), תחנה (אעסט מ568010) או שרת אחר *כולים לשאוב נתונים ולקבל שירותים משרת כלשהו ברשת, אך אין אפשרות לשאוב נתונים, או לקבל שירות ממחשב המוגדר כתחנה (ת5%68%610 א%פס0). כלומר, לא ניתן לשאוב נתונים או להשתמש במשאבים המורכבִים על מחשב חבר ברשת (יע"מ, מדפסת, דיסק וכו'). ברשתות אלו נפילה של השרת תורגש מיידית ותפגע בעבודת הרשת. ברשתות אחרות (לדוגמה 18685510 או ת5₪82618) אין מגבלת שרת וכל תחנה יכולה לשמש כשרת לתחנות האחרות, לשתף את משאביה ולהשתתף במשאבי התחנות האחרות. כלומר, כל מחשב ואפילו 1א/20 יכול לשמש כשרת למטרות מסוימות. השירותים שמספקות רשתות מסוג זה מצומצמים *ותר, אך התקנתן פשוטה *:ותר ונוחה יותר. הן מתאימות למספר קטן של תחנות שמשימותיהן פשוטות. 22 השיתוף של שרת הדיסק דורש הסברים נוספים: נניח שיש שני פקידים בבנק, אחד עם מחשב א' והשני עם מחשב ב'. פקיד א' מעדכן את כתובתו של פלוני ופקיד ב' מעדכן באותו זמן את" כתובתו של אלמוני. שניהם מעדכנים למעשה את קוב הכתובות שנמצא בשרת. הבעיה היא בכך שמערכת ההפעלה במחשב השרת חייבת לפתוח את קוב הכתובות לכתיבה עבור שני משתמשים. פתיחת קוב עבור *ותר ממשתמש אחד *כולה להתבצע מגירסה ‏ 3 של 05כ2. הבעיה שהצגנו קודם מחריפה, כאשר שגל הפקידים מעוניינים לעדכן את אותה רשומה. במקרה זה צריך לנעול את הרשומה כאשר הראשון שביניהם מעדכן אותה. בגמר הכתיבה של המשתמש הראשון תשוחרר הרשומה ותהיה זמינה לעדכון על ידי המשתמש השני. שני מנגנונים מאפשרים ניהול ונעילה: * פסיקת השירות א218₪ של מערכת ההפעלה 205. פונקציה 50118% של פסיקת השירות מאפשרת נעי*לת רשומות. * תכנית מאם.מת512 (מופעלת לרוב ב-66א%606ש4) מאפשרת שיתוף קבצים על ידי מספר תחנות. תכנית 58488 מוסיפה אפשרויות לאופן פתיחת הקוב באמצעות מערכת ההפעלה 05כ: בית מססא ערך מספר: משמצעות הסיבית סיביות סיביות פהמת 00 0-2 מנזתט 01 מדדתש/ פאמת 00 כב 0 3 צ8101110מסס 00 6 1 עתספת 001 6 עת6כ 00 תוספת 4 עתסכ 01 לשיתוף קבצים 6תסא עַת6ע 100 באמצעות ₪ת4פ 3 סיכום נסקור את פרוטוקול התקשורת במחשבים אישיים: * אם אתה יצרן של כרטיס תקשורת, אתה: 1. בונה מערכת חומרה שתומכת בתקשורת פיסית מסוג שתדצת ת0%6ך 6% וכו' (כפי שמפורט בתחילת הפרק), או מסוג אחר. 2. מפיק באמצעות כרטיס רשת התקשורת פסיקת חומרה 1264 או פסיקה משנית 1203 (אפשר לבחור בין הפסיקות במתגים שעל הכרטיס). 28 3 מכין תכנית 804%, הקרויה 6%62105א, אשר מופעלת על :די פסיקות החומרה. תכנית זו אוספת את הנתונים והפקודות המועברים בערוא התקשורת של הכרטיס ומפיקה פסיקת תוכנה א4416. תכנית 80% מקבלת פקודות ונתונים מפסיקת תוכנה א7886 ומעבירה אותן לערואצ התקשורת של הכרטיס. כדי לקבל את פרוטוקול המלא לפסיקות התוכנה הזו ראה 620206 1081תת160 פאעסשס6א 5 % אם אתה כותב תכנית תקשורת, אתה;: 4. כותב תכנית ממשק להתקן תקשורת. תכנית הממשק מקבלת פקודות ממערכת ההפעלה 205 ומגדירה עבורה דיסק לוגי ת, או דיסק לוגי אחר. מערכת ההפעלה פונה באמצעותו לרשת התקשורת. ראה הוראות לכתיבת עסטבעכ2 260106 106% בספר 06ת61620 פעסממהפשספק 005 65 התכנית מקשרת את הדיסק הלוג* לערוצ התקשורת דרך תכנית 668105 באמצעות פסיקות התוכנה א44116 ו-א86ב7. ₪ אם אתה כותב תכנית ישום שאמורה להתקשר לתכניות ישום נוספות דרך רשת התקשורת: 5. התכנית צריכה לפעול ‏ עם נעילת רשומות ושיתוף קבצים בצורה שהסברנו בסעיף הקודם. שים לב: הצגנו כאן את חמש שכבות של התקשורת על פי מודל 051, החל מהשכבה הפיסית שמצוינת במספר 1 ועד רמת השיחה המסומנת במספר 5. 7 תות תקטורת ארציות מו רשתות תקשורת ארציות שונות באופן מהותי מרשתות תקשורת מקומיות (א14). רשתות א18 פועלות בקצב של 16/016/566 ורשתות ארציות פועלות בקצב 6 ועד 20816/566. כאשר מעוניינים בהעברת נתונים למרחקים גדולים קיימות מספר אפשרויות ליישום הרשת: מודם טלפון: כפי שצויין, אפשר לחבר שני מחשבים דרך קו טלפון באמצעות יחידות מודם הקשורות בכל קצה. זהו הפתרון הזול ביותר, אבל חסרונות:ו רבים. טיב קווי הטלפון בארצ אינו מאפשר פעולה בקצב של 960081%/966. על כן משתמשים בקצב נמוך *ותר כמו 4800 או 2400 וגם אז בחלק מהקווים עלולות להיות שגיאות רבות. קו 242 ישראנת באמצעות קו נל"ן או דרך טלפון. רשת ישראנת היא המקבילה ל-161686% האמריקאית. זו היא רשת מיתוג מנות לפי תקן 25א. היא מאפשרת למשתמשי מחשבים אישיים להתחבר אליה בחיבור אסינכרוני ולמחשבים גדולים יותר - בחיבור ישיר בפרוטוקול 25.א. לכל מחשב המחובר לרשת ישראנת יש כתובת ברשת. כאשר רוצים ליצור קשר למחשב אחר ברשת, בדומה לפעולת החיוג ברשת הטלפון, מקישים את כתובת המחשב המבוקש והרשת דואגת לחיבור בין 24 המחשבים. מחשב היעד להתקשרות *כול להמצא בבנין סמוך, בעיר אחרת, או אפילו בארצ אחרת. אמינות העברת הנתונים בתוך הרשת גבוהה יותר מאמינות הקו המחבר בין המחשב לבין הכניסה לרשת בגלל שיטות הבקרה בתוך הרשת. קו העברת נתונים - קה"ן: קו העברת נתונים הוא קו פרטי של הלקוח, אשר מקשר בין שני אתרים. חברת בזק תחבר כל שתי נקודות בארצ או בעולם (לא כל מקום בעולם) בקו העברת נתונים בנל"ן לפי דרישות הלקוח. הלקוח *כול לקבוע קצב העברת נתונים ורמת אמינות של קו התקשורת (עד גבול מסוים ומחיר בהתאם לדרישות). קו נל"ן יקר ואינו מומלצ לאנשים פרטים, אלא לעסקים. קו העברת הנתונים הוא קו פיסי כלומר, קיים ערוצ' תקשורת במסלול קבוע וידוע מראש המוקצב אך ורק להעברת הנתונים. קו סיפרנת: קו זה דומה לקו קה"ן. כלומר, הוא מקיים קשר בין שתי נקודות. אבל בניגוד לקו העברת (תונים, הקו בין שתי הנקודות איננו פיסי, אלא לוגי. כלומר, אם קיים קה"ן בין ירושלים לתל אביב וטרקטור חתך אותו, ערוצ התקשורת ישאר מנותק עד שהקה"ן *חובר פיסית. לעומת זאת, בסיפרנת החיבור הפיסי בין הנקודה בירושלים לנקודה בתל אביב אינו קבוע. אם נחתך הקו בין ירושלים לתל אביב, הרשת תיישם את ערו התקשורת הלוגי בדרך חלופית, למשל דרך חיפה, ללא תלות בתיקון הקו בין ירושלים לתל אביב. אפפת: זהו התקן לרשת התקשורת העתידית. אין עדיין מקום בעולם שבו קיימת ופועלת רשת א1592 מלאה, אך *ש ניסיונות רבים בתחום זה. גם בישראל החלו מספר ניסיונות בתקן אפ15. בזק אמורה להתחיל בשיווק של רשת אכ15 לצרכנים בשנת 1995. שירותי תקשורת אסינכרונית ינתנו על :די רשת א150 בדומה לרשת ישראנת. חס דאומס 205 נספחים 3 תקציר פקודות של מערכת ההפעלה 05ס גירסה 5 2 טבלאות וו450 וקוד סריקה במקלדת 3 פסיקות עיקריות בחומרה ובתוכנה 4 כתובות מוחלטות ב-ו4₪ח לשימוש 5סו8 5. תכניות דוגמה 206 נספח 1 תקציר פקודות טול מערכת ההפעלה 505 ג'רטה 5 מקרא: % פנימית /חיצונית: מיקום הפקודה במערכת ההפעלה 05כ2. פקודה פנימית נמצאת במעבד הפקודות וטעונה דרך קבע בזיכרון (758). פקודה חיצונית היא קוב תכנית חיצונית של מערכת ההפעלה. שימוש ב- *?: מציין אם ניתן להשתמש בתווי פרא אלה על מנת להגדיר שם, או שמות, של הקבצים בפקודה (011808265). אופציות שונות: פירוט האפשרויות השונות להפעלת הפקודה או התכנית. בכל פקודות 205 ניתן להשתמש באופציות הבאות המציינות מיעון שונה לקלט/פלט: 6מהא-116ע > משמעות הסימון שהקלט לתכנית מתוך 6ש8א-116ע ולא מהמקלדת המהווה ברירת מחדל לקלט. סמהא-116ק < משמעות הסימון שפלט התכנית *ירשם לקוב% 8מ8א-116ע ולא למסך המהווה ברירת מחדל לפלט. שמ ומסס- 205 | משמעות הסימון שהפלט מהתכנית לא **כתב למסך, אלא ישמש כקלט לתכנית 6מ205-00₪8. את פקודות מערכת ההפעלה 205 ערכנו במספר סעיפי משנה, לפי מיון של שם הפקודה (באנגלית): 11 .2 פקודות לטיפול בקבצים פקודות לטיפול בספריות פקודות לטיפול במערכת הדיסקים פקודות כלליות של מערכת ההפעלה פקודות של קוב 5צ10.5עא00 תכניות הפעלה להתקנים (פעפט1עע 106ש26) ראה את הרשימה הביבליוגרפית הכוללת את הספרות של חברת מיקרוסופט (859) וספרות אחרת. 207 208 פקודות לטיפול בקבצים הפקודה חבנית הפקודה שינוי תכונה לקובץ| פ1[6-080] 6+טפוז%:4+ 18אזדה העתקת קבצים 86 118₪"-086זש50 +60 השוואת קכצים 2 -6[ו] [פההא-6וו] 008 מחיקת קבצים שההא-6וו; )6 רשימת קבצים שחהאא-6וו- הז הצגה של גודל הקבצים המוצגים והמקום הפנוי שנותו בכונן פנימית/ חיצונית| ב- פנימית פנימית פנימית ?* אופציותיעיקריות הרם/הווד את סיבית 6צוח6ז הסתר/בטל הסתרה של קבצים נסתרים (ת41606) הרם/הורד סיבית הקריאה בלבד (עוח808860) הורם את סיבית המערכת (5%60ע5) קבצי 050611 העתק עד לסוף קובץ (7") קבצי שפת מכונה. העתק את הקובץ לפי גודלו פעולת 0א4706. הקבצים יועתקו בסוף קובץ היעד בדוק שהקבצים אכן הועתקו כראוי הצג הבדלים בצורה של תווי 45011 אין הבדל בין אותיות קטנות/גדולות הצג הבדלים בצורה עשרונית ([08018) )/ הצגת גם את מספר השורה במקרה של הבדלים ח=/ השווה רק את ח השורות הראשונות בקבצים ?/ בקש אישור לפני מחיקת קובץ 8 הצג את הקכצים שהתכונה שלהם היא 8. התכונה 8 מציינת: 4 עכור קבצים שטיבית 8מות6ז בהם מורמת, / עבוו ספריות, 8 עבור קבצים נסתרים, 8 עבור קבצים לקריאה בלבר, 5 עבור קובצי ח5%6ע5. - מציין רק קבצים שכהם התכונה המצויינת אינה קיימת 8 רשימת קבצים מקוצרת ללא כותרות )/ הצגת שמות הקכצים באותיות קטנות באנגלית (0858 0₪68ס]) 209 פקודות לטיפול בקבצים (המשך) הפקודה פתיחה מהירה של קבצים השוואת קבצים הופסת קבצים חכבנית הפקודה זססחטא=:6צוזס א6ק0ז5] 2 [1פַהְא8א-116] 6] שחהא-6וו= זא[קק פנימית/ חיצונית| ב- *? אופציות עיקויות 0 הצג את שמות הקבצים על פי הסדר 0. 2 5 א %/ ז 1. 8 (6 / א/ זז א ז/ 6 התו ס מציין מיון על פי: 0 תאריך ושעה, 6 מיון על פי סיומת הקובץ, 6 מיון על פי ספריות ראשונות, מיון על פי שם קובץ, 5 מיון על פי גודל. - מציין מיון בסדר הפוך: מגדול לקטן הצג עמוד אחר עמוד וחכה למקש כלשהו להמשך הצג שמות קבצים גם בתת הספויות (במקרה של יתבצע חיפוש בכל הדיסק) הצגת רחכה של שמות הקבצים בלבר נתוני הקבצים לפתיחה מהירה יישמרו בזיכרון 46 ולא יתפסו מקום מתחת ל-%8ע64068 פחט/ - מספר הקבצים המירבי שיש לשמור התייחסות והשוואה כקבצי טקסט (45611) התייחסות והשוואה כקבצים בינאריים אין התייחסות להבדלים בין אותיות קטנות לגדולות באנגלית ("שסק0 8 "6א0ס|) השוואה כקובצי טקסט. דיווח מלא על הבדלים הצג מספרי שורות בהשוואת קובצי טקסט התייחסות לרווחים וטבולטורים כתווים נפרדים. התייחסות ברירת מחדל מרחיבה רווחים לטבולטור כשצריך השוואה מסוג זה צמצום ודחיסה של רוותים וטכולטווים לרוות יחיד ואז ביצוע של ההשוואה מחק מהתור את כל הקבצים המחכים להדפסה מחק מהתור קכצים מסוימים (אפשרויות נוספות בפרק 4 סעיף 4.3.6) 200 פקודות לטיפול בקבצים (המשך) הפקודה שינוי שם של קובץ הצגת תוכן קובץ החלפת / עדכון קבצים הכנס מנגנון נעילה ושיתוף קכבצים. לשימוש בעיקר בושת תקשוות העתקה סלקטיבית תבנית הפקודה 6 ]א 6וו--4ו0 א6ח שחה8)-6ן[ו] שקצך 86 8פ68-1118חטס5 46056 |ק?ק 8 11₪]-500706 צק60א פנימית/ חיצונית| ב- *? פנימית פנימית אופציות עיקויות / מעתיק קבצים חדשים ולא מחליף קיימים. לא אפשרי יחד עם 0, 5 ?/ מבקש אישור לפני כל החלפה / הוספה %/ מחליף / מוסיף גם קובצי קריאה בלבד ע[ח88860 5] מחפש גם בתת ספריות אם קיים קובץ מתאים 1 מחליף רק קבצים אשר היעד (085%) מעודכן פתות מאשר המקוו (בדיקת תאויך ושעה) %/ מבקש אישור העתקה כללי לפני תתילת ביצוע 86] כמה מקום לשמור עבור מידע לשיתוף ונעילה של הקבצים השונים (ברירת מחדל - 8 בתים) זספחטא: |/ מספר הנעילות המותרות במערכת 4/ העתק רק קבצים שסיבית 0016ז4 שלהם במצב + ז:/ העתק רק קבצים ששונו לאחר או במשך 0816 =/ העתק גם ספריות ריקות %/ העתק קבצים שטיבית 6צ1ח0ז0 במצב + , לאחר העתקה שנה מצב סיבית 8צ001ז8 ל - ?/ בקש אישור לפני העתקה של כל קובץ 5] העתק גם חת ספויות ולא רק קבצים )/ בדוק כל קובץ מועתק וודא נכונות כתיבה %/ מבקש אישור כללי לפני תחילת העתקה 201 פקודות לטיפול בקבצים (המשך) הפקודה ביטול מחיקה של קבצים (שחזור ממחיקה) חבנית הפקודה סחהא-16] שד שסאט פנימית/ אופציות עיקריות חיצונית| ב- *? ||/ בטל מחיקה של כל הקכצים שניתן לשחזר 5 שימוש בספוית 45-005 בלבד זס/ שימוש בקובץ מעקב אחר מחיקות כלבד לשחזור זפ])/ הצג את כל הקבצים שניתן לשחזר 202 פקודות לטיפול בספריות של מערכת ההפעלה הפקודה חבנית הפקודה פנימית/ חיצונית| ב- *? אופציות עיקריות הגדות מסלול חיפוש . . . ; 061ח8-+28 סאפקקג =/ מאפשר לשמור את הספויות המוגדוות במסלול של קובצי נתונים החיפוש בסביבת 2005 לשם חיפוש מהיר (אפשרי רק בהפעלה ראשונה) 0%:ז?/ חפש במסלול החיפוש גם קבצים שמוגדר עכוום מסלול חיפוש מלא בפקודה, או בתכנית המבקשים לפתוח אותם 0:ד?/ חפש רק קכצים שלא מוגדר עבורם מסלול חיפוש מלא, אלא רק שמם א0:%/ מאפשר ליותר תכניות להשתמש במסלול החיפוש 0:/ מאפשר לפחות תכניות להשתמש במסלול חיפוש (תלוי בצוות השימוש של התכנית ב-005) שינוי תת-ספריה 6חאא-ה3%ק 00 | פנימית יצירת תת-ספריה 6חגא-ת3%? 0 | פנימית הגדרת מסלול חיפוש]|. . 23%8-8₪82; [פח8-ת3%? הזהק | פנימית לקובצי תכניות / מחיקת תת-ספריה סהאא-ת3%? 80 | פנימית הצגת עץ מבנה של :ו =אז | תיצונית 4/ שימוש בסימני 45011 ולא בגרפיקה בציור"העץ ספריות ]/ הצג את שמות הקבצים בכל תת-ספריה שמוצגת 203 פקודות לטיפול במערכת הדיסקים הפקודה תבנית הפקודה שינוי שם לכונן :וח :שטוח א15516 (ח₪601760%10) גיבוי דיסק :1 פפחה6-0[ו- 840000 בדיקת דיסק/דיסקט :1 06056 השוואת דיסקטים :ו :6צוזם ק158608 העתקת דיסקטים :ו :פצוחם צק015800 עויכת דיסק/דיסקט :ו דוס לשימוש אופציות עיקריות 5 הצג אם קיימת הפניה לכונן 4/ העתק בסוף הנתונים בדיסקט. פעולת 6חססק4 86 העתק רק קבצים ששונו בזמן או לאחר 08%8 86] בצע 08841] לדיסקט שאינו מוכן לפעולה לגודל המוגדר ב-5126 6ג8)-16ו]:|/ רשום לקוכץ 6ַח116-08] את תהליך הגיבוי. בקרה למשתמש / גיבוי של קבצים שסיבית 6טוחסז שלהם היא + בגמר העתקה הורד סיבית זאת ל - 5] בצע גיבוי גם של תת הספריות פחוּז:ז/ גיבוי קבצים שנוצרו בזמן או לאחר שחוד %/ הצג ושימת קכצים וספויות בזמן בדיקה */ אפשר תיקון של איזורים פגועים 6חג8-116] בדיקה האם הקובץ רציף או אינו רציף (%60ח6 8 ]) 1 השווה רק צד אחד 8 השווה וק 8 גזרות במסלול 1/ העתק רק צד אחר )/ בגמר העתקה יש לוודא שהנתונים הועתקו נכון 8] השאר מקום לגועין מערכת הפעלה בלא להכניסם 1 בצע הכנה על צר אחד כלבד 4 הכן דיסקט 8א360 על כונן 1.288 204 פקודות לטיפול במערכת הדיסקים (המשך) הפקודה ציווף של כונן למסלול חיפוש בכונן אחר שמיות מידע תיוני של דיסק לשם שחזוו במקרה שבו נגום נזק לדיסק שינוי שם לכונן / ספויה (הגדרת כונן בפועל) העתק גרעין מערכת הפעלה לדיסק או ריסקט יר תכנית הפקודה ת8%?:פצוז0 :פצוזס א901 :וס סז -6צ071 8%%88|-07196 ]5085 8וות0-088% 6צות570-0 55 פנימית/ חיצונית| ב- *? אופציות עיקריות 86 הגדר קיבולת דיסקט:1.44, 720, 1.2, 360 5ז 9 הגדר מספר גזרות במסלול )/ פורמט מהיר, שימוש בפוומט קיים ושמירת מבנה הדיסק לצווך שחזור עתידי של הריסק/ריסקט 5/ הכנס גם קובצי גועין מערכת הפעלה 8% הגדו מספו מסלולים בדיסקט ַא:)/ בגמר התהליך יתן לדיסקט את השם 6ח8( :וז הכונן שיש לצרף. ה016:/8% מסלול החיפוש שאליו יצורף הכונן 1| שמירה של הנתונים החדשים בלבד 8 - מספר הקבצים המירבי למעקב אזק;/ שמירת טבלת המחיצות של דיסק ע"ג דיסקט 66ז/ טוען את התכנית העוקכת אחר מחיקת קבצים עבור הכונן 8צוזפ (/ מווריד מזיכוון את התכנית למעקב אחר מחיקה 0/ בטל את שם הכונן בפועל 6%%60]-8צ2"1 (פצוזם [8ט%זו)) 6ווז570-0 כונן וספריה המכילים קובצי מערכת (לא חייבים להגדיר) 6צוז0-065% הכונן שאליו יש להעתיק את הקכצים 205 פקודות לטיפול במערכת הדיסקים (המשך) הפקודה תבנית הפקודה שתזור לאחר כיצוע סוס דהאחס-אע זו לדיסק/דיסקט שתזוו קכצים 5 :שצוז0 8557086 מקובץ גיבוי (840607) חיצונית| ב- *? אופציות עיקריות נ/ בדיקת התאמה בין קבצים שנוצרו מתכנית 418808 לבין נתוני הדיסק/דיסקט / הצגה של כל הקבצים והספריות הכלולים בטבלת המחיצות שנשמרה בפקודת 18808 והצגת טכלת המחיצות. ?/ כל הודעות השגיאה לסוגיהן יודפסו למדפסת אז0?/ שתזור של טכלת המחיצות (הסו%ו87?) זז בדיקת אפשרות השתזור מבלי לשחזר 0/ היחלצות מפורמט מוטעה של דיסק/דיסקט (יעשה שחזוו של הדיסק) מכלי להשתמש במידע שנשמר בפקודת 418808 86 שחתחזור קבצים שנוצרו או עודכנו כתאויך או לאחר תאריך 28%6 8 שחזור קבצים שנוצרו או עודכנו כתאויך או לפני תאריך 08%6 6חוז:;/ שחזור קכבצים שנוצרו או עודכנו בזמן או לפני זמן 6חוד שחוז:|/ שחזור קבצים שנוצרו או עודכנו בזמן או אחרי זמן 6חוך %/ שחזור של קכצים ששונו לאחר גיבוי אחרון א/ שחזור של קבצים שלא קיימים על דיסק היער ?/ בקשת אישור לפני כל אחזור של קובץ 206 פקודות כלליות של מערכת ההפעלה הפקודה שינוי תאריך הפעלת תכנית דפרוף בפקודות 5 קודמות הפעלת [[508 005 הפעלת עווך מסך (660ז50 [[ש") הפעלת עווך שורה הוחבת קובץ דחוס של תוכנת 905-5 מצא בקובץ את מחרוזת החיפוש חתבנית הפקודה פאס 0 055 116-836 זןסם שחאא-16ו] א סם % שההת-6וו- סאהקאם שההא-16ו?] "פַהוז5%" סא]] פנימית] חיצונית פנימית חיצונית אופציות עיקויות א=805176/ כאשר מספר הפקודות המירבי לאחור שהתכנית תשמור ₪/ הצגה של הפקודות האחרונות שניתנו ל-005 ]|ז5]:א/ הכנסת עותק חדש של תכנית +005%6 לזיכרון במקום עותק ישן 5 הצגת כל המקרו שהוגדרו בתכנית 00565% 8] הצגה בשחור ולבן 6 הצג כבצווה גרפית (₪006 05ו67800) ז/ הצג בצורת טקסט (₪006 6%%) שחאא-1[6] שם הקובץ שיש להרתחיב % שם הקוכבץ/קבצים והכונן לשם יירשמו נתוני הקבצים המורחבים 6/ מספר השורות שבהן מופיעה מחרוזת החיפוש 1/ אין התייחסות לאותיות קטנות/גדולות בחיפוש / הצג את מספר השורה שבה מופיעה המחרוזת בכל קובץ החיפוש )/ הצג את כל השורות שבהן מחרוזת החיפוש פַחוּ"5% איננה מופיעה 207 פקודות כלליות של הפקודה טעינת טבלה גרפית טעינת תכנית הדפסה של מסך גרפי שנה שם דיסק/דיסקט הצג תפוסת זיכרון כיוון פרמטרים של כורטיס טורי כוטיס מקבילי מקלדת (מהירות) מערכת ההפעלה (המשך) תבנית הפקודה 0 חנ :ו 86| אסא 005 0: [,6 :חדקן 6ססא 4=ץ ]פס +==זהח :608 4005 פנימית/ חיצונית חיצונית חיצונית אופציות עיקריות 6/ הצגת נתוני תכניות, נתוני מצב, גודל תכניות מקום פנוי בזיכוון על פי סוג השימוש בזיכוון 0/ הצג תכניות, פזפטוז0 284106 ונתוני תוכנה שונים של מערכת ההפעלה 005 ?/ הצג מצב תכניות הטעונות בזיכוון מספר הכרטיס הטורי (1 או 2) מהירות העבודה (88%6 06ש88) סוג סיבית הזוגיות (א,0,5) מספר סיביות המידע (7 או 8) מספר סיביות הסיום (1 או 2) מספר הכרטיס המקבילי (1 או 2) מספר התוים ברוחב הדף (80 או 132) קצב השידוו של תווים רצופים למחשב (1 עד 32) השהיה עד לזיהוי לחיצה רצופה (1 עד 4) פקודות כלליות של מערכת ההפעלה (המשך) 2008 תבנית הפקודה פנימית/ |: שימוש חיצונית| ב- *? ח60 005 וו סו חפ 4006 16-36 > 6 %+קחסיזק-6א דקאסאק הצג נתונים ברפים שינוי הסימן המנחה מיין נתונים שחג-116] > 508 שינוי זמן מערכת הצג גירסת 005 אופציות עיקריות ח אופן הפעולה של המסך (80 או 40) 0 מסך מונוכרום 0 הצגה בצבעים 8% הצגה בשחור/לבן | מספר שורות באינץ (6 או 8) 8 הצג 0 הצג 6 הצג 6 הצג 0 הצג + הצג א% הצג הצג הצג הצג הצג הצג סק את את את את את את את את את את הסימן | התאריך התו 650806 התו < הסימן 880650866 הסימן > שם כונן ברירת המחדל הספריה והכונן (כויות המחדל) הסימן = השעה הסימן % הסימן 6:660הו| ו-תזט₪6% 68771886. -6% - אוסף תווי ]4561 שיופיעו על המסך 8/ מיון השורות בסדו הפוך א+/ החל מיון מעמודה א בכל שורה פקודות כלליות של מערכת ההפעלה (המשך) הפקודה תבנית הפקודה פנימית/ אופציות עיקריות חיצונית| ב- *? שנה דגל בדיקת צקןם) | פנימית 0% - הרם דגל בדיקה. בכל כתיבה לדיסק מתבצעת אמינות כתיבה קריאה חזרה על מנת לכדוק את תקינות הכתיבה לדיסק/דיסקט - הווד דגל בדיקה | הצג שם דיסק/דיסקט :ו |%0 | פנימית | קביעת מספר הטא-67/ סהא8א-6וו1] מ=צז56 | חיצונית 6א-16ו1] - שם קובץ (אפשר תווי פרא) שאליו המהדורה ש-005-5 מדווחים תדווח לקובץ זפפהטא-67) - מספר הגירסה ש-005 תדווח לקובץ התכנית 0/פחהא-116] 567068 0/ מחק את הקובץ מרשימת ה-5610/68 209 120(0 פקודות של קוב 9106.5%8א60 קובץ 600:16.5%5 מכיל פקודות לשינוי תצורת החומרה וסביבת מערכת ההפעלה של המחשב. קובץ זה מתבצע בתהליך ]800 על ידי תכנית האתחול של מערכת ההפעלה 005. הפקודות בקובץ 60%]16.5%5 מאפשרות לשפר את ביצועי מערכת המחשב. פקודות אלו אינן ניתנות להרצה ברמת הסימן המנחה (+%קחסז?) של 005, אלא רק מתוך קובץ 000/16.515 ורק בתהליך ז800. הפקודה 5 ץז 5 אה קז תבנית: הפקודה והסבר = שינוי אופן ההתייחסות של מעוכת ההפעלה להפרעת משתמש לתכנית באמצעות לחיצה על 6+|6%87 (7"0). חטא=85 ]807 מספר בלוקים בזיכוון שישמשו את מערכת ההפעלה לשמירת נתונים לפעילות שוטפת. 16-86 ], ק6, 6006= ץח זא600 שינוי צורת הרישום של תאריך, שעה, מפרידים עשרוניים וכו', על מנת להתאימם לארץ שבה פועלים. 66-86 6/166=06/1 הטענת תכנית הפעלה להתקנים (ח6צו"0 284106). בי הגדות כונן דיסקטים שלא מוכר ל-8105. אופציות עיקריות התייחסות ללחיצה על צירוף 0+[0%7 תעשה רק בקריאה מהמקלדת או כתיבה למסך התייחסות ללחיצה על הצירוף 0+["6% בכל פעולות קלט/פלט במהלך ביצוע התכנית מספר הבלוקים (עד 99) כאשר משתמשים בזיכרון בסיסי עד 640%8, או עד 10000 אם משתמשים בזיכרון 060ה08א6 התכנית תשתמש בזיכרון 060ח8קא] 6 - מספר הארץ על פי הקידומת הבינלאומית. לדוגמה, ישראל 972, ארה"ב 001 וכו' 0 - מספר גופן (8פ3? 0006) פחאא-116] - הקובץ המכיל את המידע 575. 6008181 חההא-06%106 - שם התכנית שיש לטעון לזיכוון 8% - מספר כונן (8-1, 82=0 וכו') 6 - סוג כונן (720, 360 וכו'). הגדרה של סוג לא תבוא עם הגדרת ], 5, 3 2011 פקודות של קוב 5צ10.5עא00 (המשך) הפקודה 5 1 אזפאז | אפ 5 חבנית הפקודה והסבר 6 685=0] הגדרת מספר מירבי של טבלאות בקרה לקבצים (810085 [%70ה00 1[6]). חטא=55 |]] הגדרת מספר מירבי של קכצים פתוחים. 6-6 ו ]= | |זפא1 הרצת תכנית באמצעות פקודה בקובץ 60%:16.515. 6 |-6צ1ז6=0 10 5 | קביעת שם הכונן המירבי האפשרי במערכת. הערה בקובץ. אין התייחסות לתוכן השווה. 6, חטא=514065 קכיעה של גודל המחסנית שתעמוד לרשות מערכת ההפעלה. 8 - מספר ראשים קוראים 5:560%0%/ - מספר גזרות במסלול 6% - מספר מסלולים במשטח / - הכונן מספק חיווי חומרה על פתיחת הדלת 006 - מספר 68" שניתן לפתוח בבת-אחת 8 - מספר קכצים המכילים 08] שמערכת ההפעלה אינה יכולה לסגור אוטומטית חטא - מספר הקבצים הפתוחים. עד 255 6-6ו1] - שם תכנית תוקי: 8צ;6, א5ק0ד5ה] 5 06 וא 6556%|-8צוז0 - האות 4-7 הטא - מספר המחסניות. ערך מ-0 ער 64 8 - גודל כל מחסנית. ערך מ-0 עד 512 כאשר הערך של חטא ו-5128 הוא 0, מערכת ההפעלה תשתמש במחסנית המוגדרת על ידי המשתמש 102 תכניות הפעלה להתקנים (25ע6ש2210 2601066) תכניות הפעלה להתקנים (8חפטוז0 6סוּ084) מאפשרות להפעיל התקני חומרה לא תקניים. בכך הן מאפשרות למערכת ההפעלה 005 להפעיל התקנים שאיננה מכירה ולהרחיב את אפשרויות הפעולה שָל מערכת המחשב. תכניות הפעלה אלו נטענות לזיכרון המחשב בשלב 1 של המערכת. את הפקודות לטעינת פח6טוז0 284106 כותבים בקובץ 008016.5%5. התכנית חבנית הפקודה והסבר אופציות עיקריות (ח6צו1ז0 084%108) 5 ו 15 בלוח מקשים מורחב, שימוש באופציה זו מקנה תכנית 451.5%5 מאפשרת לתכנית יישום לשלוח משמעות שונה למקשים המשמשים לאותו תפקיד פקודות הצגה למסך לפי תקן 1/51. תקן 051 משמש אך ממוקמים במקום שונה. למשל מקש 740 בעיקר במטופים המחוכוים למחשב מרכזי. ומקש 0( סִחָ? 5. ;15 (א, 6006, 06ע1-008:=)50% 5 ץצ 610601571 0-8 - סוג מסך 6%), 56 וכו' תכנית 5+5. ].|0159 מאפשרת להשתמש במנגנון החלפת 8 - סוג הגופן (ספָ? 6006) גופנים הקיים במתאמי מסך 664 ומעלה. א - מספר גופנים (5ספ8/ 0006) .טס 5 5% - מספר כונן (8-1, 2=0 וכו') הגדרת כונן דיסקטים שלא מוכר ל-8105. שעז:ז/ - סוג כונן (720, 360 וכו'). הגדרה של סוג לא תבוא עם הגדרת ], 5, ₪ 4 - מספר ראשים קוראים 5:500%0%/ - מספר גזרות במסלול 6% - מספר מסלולים במשטת 6 - הכונן מספק חיווי חומרה לפתיחה של הדלת 5. 386וום 5. 610386 5 וא תכנית להגדרת זיכרון מסוג 060ח%6א5% כזיכוון 5 מסוג 060ח8קא5 במחשבי 386. 103 תכניות הפעלה להתקנים (5פע6ט221 166ש6) (המשך) התכנית תבנית הפקודה והסבר (מפטוז0 06ו08%1) 5 05 תכנית להגדרת זיכרון מסוג 060ח%6א5 כזיכרון מסוג 0חהקא. הפקודה שימושית כאשו תכנית היישום יכולה לפעול רק כזיכרון 060ח8%08. 5. חםזאז את (א, 6006, פקעד)=חדק. | 5צ5. מ6דא81ק-1605ץפס החלפת גופנים (65אַ8/ 0068) במדפסת. לא כל המדפסות תומכות בחילוף גופנים. בי 8 560%0 018% 575. 106 616558008 5 התקנת דיסק בפועל (015% [אַט5"ו)). 5 68 555. 060ד6/165=5%48 התקנת תכנית זיכרון מטמון לדיסק (8ת680 015%). 5. 268 5. 2618 האא=105 06 תכנית לניהול זיכרון מסוג 660ַהקאם. אופציות עיקריות עז - סוג מדפסת (5202, 4208, 4201) 8 - סוג הגופן (6א3/ 0008) - מספר גופנים 15% - גודל זיכרון 84% ב-8א שיוקצה לדיסק "560%0 - גודל סקטור בדיסק (בתים) 8% - מספר כניסות בספריית השורש , =/ - הדיסק בפועל ישתמש בזיכרון 080ח%6א5 4/ - הדיסק בפועל ישתמש בזיכרון 080ח8קא6 6 - גודל הזיכרון ב-68 שיוקצה לדיסק 4/ - הדיסק ישתמש בזיכרון 80060קא] ולא בזיכרון %60060א6 נספח 2 טבלאות 501 וקוד סריקה במקלדת תווי בקרה בטבלת וו50ב2 תו ריק תח ילת ראש התקשורת תחילת טכסט סיום טכסט סיום תקשורת מה המצב בצד השני של הקו הפעל פעמון (צפצוף למפעיל) הזז ראש כותב צעד אחד אחורה הקפצ ראש כותב אופקית קדימה התקדם שורה 6תצ1 קפוצ+ קדימה מספר שורות קפוצ דף שלם קדימה החזר ראש כותב לתחילת שורה צא ממצב תקשורת חזור למצב תקשורת צא מהעברת נתונים בינארית המשך בשליחת נתונים שליטה בהתקן מס' 2 עצור שליחת נתוגים שליטה בהתקן מס' 4 בטל הודעה אחרונה סיום עבודה בערו תקשורת זה עבור לערוצ תקשורת חלופי סיוס קובצ טכסט פּ ם . + ג + : 9 8 4 9 זַ ת % ץ 4 3 ו ף 58 1 1 1 + 1נטא 08602 ]0 90%ספ 6 /0 969806 %אסט 02 6תם פתהעס 0% 6תם צע1טסת התקבלו נתונים תקינים 06 510106סק 201 6 380₪ 85 1200581ססת שסא עס 0606 6ת14 פד 06061681 6 מספסת 08221886 6002 50166 06 ח1 50126 86 שאת11 868 1 00062001 260166 2 0006901 60166 3 5201ת00 260166 8 0006201 60106 התקבלו נתוגים שגויים 06 86106ש6א סינכרון בין צדדים ללא תקשורת1616 פטסתספתסתצפ סיום העברת בלוק נתונים 106% פת128 06 6תם 1 ₪ט6610א 02 6חם 6 6 מ86א16 06 6תק חזור לרמה קודמת בסביבת העבודה שלך 86מנ מפריד בין שני קבצים בתקשורת מפריד בין קבוצות של קבצים מפריד בין רשומות מפריד בין יחידות רווח של תו אחד 204 800898600 116ק 900828%0% קטסע0 מססהעה8קסס 660026 5008280602 1%6ת0 6 מלתת , < ש םס ש ₪ !' ₪ ₪ 3 ₪ 5 ו ו 0 , ₪7 0 ₪030 <> >ו תת המשך טבלת וו50ה .---..תסחֶַ%ששי או 228- 225- 226- 221- 228- 229- '230- 231- 232- 233- 238- 235- 236- 237- 238- 239- 280- 281- 212- 283- 288 - 205- 216- 281- 208- 289- - . 44 ש א א 250- 251- 252- 253- 258- 255- 75 4 סד | ה-ח2= ₪ ןש ₪ ₪ == ] שש ה ₪ 4 ₪ ₪ 77 = כם--- - - א! ₪<= 192- 13- 198- 195- 196- 197- 198- 199- 200- 201- 202- 203- 208- 205- 206- 207- 208- 209- 210- 211- 212- 213- 218- 215- 216- 211- 218- 219- טא ₪ א טא ₪ א רע 223- ית יס ם ו תב ₪ "₪ ה א- א צ מ ל ---- -1-- -4-- = = 28 מ22= 2= = ם ₪ 4 160- 161- 162- 163- 168- 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 112- 173- 17%- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 188- 185- 186- 187- 188- 189- 190- 191- של ש > 4 רש + 3 כב 6+ 4צ שש >> ₪ 26 ט אצ א ש ₪2 ש 9 8---- ן 128- 129- 130- 131- 132- 133- 138- 135- 136- 137- 138- 139- 180- 181- 182- 183- 188- 145- 186- 147- 118- 189- 150- 151- 152- 1- 158- 15- 156- 157- 158- 159- ₪ ₪ 0 ם 2557560 20200 ₪ 7 2 4 ₪ א 6 א 2 22קשן סּ 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103- 108- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 118- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122- 123- 121- 125- 126- 121- .- + % 2-7 ₪ ₪ ה = ₪ = תא בס פ .- י+ א | כש פד 32- > , 35- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 48 - 55- 16- 17- 18- 89- 50- 51- 52- 53- = 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- קוד סריקה וקוד |ו450 במקלדת רגילה לחיצה על לחיצה על 018₪| לחיצה על 6+מקש 1 :מקש 1% :מקש סריקה 45017|משמע' סר' 450|משמע' סר' 456|משמע' סר' 456 41 2 3 5 55 6 ₪ 8 פע 10 סוסא (מספר') סט (מספר*) סטאע (מספר*) % (מספר*) 5 (מספרי) הצ (מספר') ( ( ( ( ( שפסססס סס ספ ספ שש סס ס ססספ פס בח (מספר: תשסכע (מספר: מקש? (מספר: 8 (מספר: 1 (מספר: סמסז אסעעג סש סט 6שפק ש0ע12 162% אשסעע4 6חש1ת3 בח סע תשסם תאסע 2886 תד %6 6 280₪8 1 עד 9 מרכזי 8 0 0 מרכזי 129 0 סשססססססססס כ פס 5 ש סש ס ספ סס פס סט פס משמע' = משמעות; סר' = סריקה; 450 = 45011 106 *(ה5) ש+6)אם ₪060 )40% - ₪606 66 |שטצש )\ם+סט ₪ שש 06626 000% 10 '₪0000 066 ₪400 02 - ₪006 66 \₪66% \)+בט . א 9 אחש ךס |5סנסון רסא 0. 107 קוד סריקה וקוד וו460 במקלדת מורחבת (ראה הסבר על קריאה ממקלדת מורחבת - פונקציה 1086%) לחיצה על לחיצה על לחיצה על 1% +מקש 01:+מקש 1% :+מקש סריקה 1 |משמע' סר' 450 |משמע' סר' 256 |משמע' סר' 250 41 2 3 8 55 6 ד 8 9 10 1 12 (מספר*) סט (מספרי) סטקק (מספר') סשס סס סססס ס פס + 6 השס תסאץק 8 1 13 6מס , 11 שספםג פס 12 כ 6שפק 13 שסעס1 1696 105 שסעם4 3186 17 68 1599 שסעע1 תשסם 100 תשס2 הק 38| טפספתך 12 006 : 13 6 880₪ 1 18 56 1 1 עד 9 מרכזי 8 0 מרכז: 88 9 0 (לוח ימני) 8 0 (לוח ימני) 2 ספספפסססססססססס 0 ס 0 ס 0 ססססס סט סט 0 סש סססססססססססססתס סט טס ספ 0 מקרא: משמע' = משמעות; סר' = סריקה; 450 = 25011 1508 בן 659 0 ב6] |בל ב ] |בפ | [בע | |בפ | | ₪9 | 9ל) ( 99 [ 99 פי בוס] |ב] |ב6 ל 9 | [99) [28 | | 98 ו פמ 0% 5 0652 660 06626 ))ששש‎ )]10[( *(50) 64אאם ₪000 00 - הססש 66 תושצט ופט *00 06 ₪040 02 - ₪000 66 666ש וס)פש וי 'קָאָ 6400 02 000 060₪) השס ₪6 שש ₪400 02 066 - שטט 1.09 נספח 3 מסיקות עיקריות בחומרה ובתוכנה מטפר תיאור הפסיקה והשימושים פסיקה חלוקה ב-0. פסיקה זו מתבצעת כאשר מחלקים ב-0. צעד אחר צעד - ק966 816ת51. משמשת לתכניות 5ע6ששטססכ. פסיקה שלא ניתנת למיסוך (1אא). משמשת במחשב לבקרת שגיאות צַטנע8ק של הזיכרון הראשי במחשב. נקודת שבירה - %6ם01ק 68%ע2, משמשת תכניות 8ע6ששטסס6כ. גלישה. מתבצעת כאשר בפעולה חשבונית יש גלישה. הדפסת מסך - מ66ע50 פתנעק. תוכן המסך מועבר למדפסת. שמור לצרכים עתידיים. שמור לצרכים עתידיים. פסיקת חומרה של השעון 0 ססשנץ. פסיקת חומרה של המקלדת - 0826מע6א. פסיקת חומרה ב-241, שרשור לבקר פסיקות שני. ב-1א - פנן'. פסיקת חומרה לכרטיס תקשורת טור* שני 2א60. פסיקת חומרה לכרטיט תקשורת טור* ראשון 1א608. 1: פסיקת חומרה לכרטיס מקבילי שני 72ק1; עא: דיסק קשיה פסיקת חומרה לכונן דיסקטים. פסיקת חומרה לכרטיס מקב*לי ראשון 71ק1. 5 71680, שירותי מסך. 5, שירות לקבלת פירוט מרכיבי החומרה במחשב. 5, שירות לקבלת פירוט של גודל זיכרון. 5, שירותי גישה לכונני דיסקטים/דיסקים. 5, שירותי תקשורת טורית ל- 2א008, 60%1. 5, שירותי כונן קלטות (טייפ), זיכרון 6606ם66א₪. 5, שירותי מקלדת. 5, שירותי תקשורת מקבילית 72קע, 171. 5, כניסה ל-28816 הצרוב ב-80% על הלוח הראש'. 5, שירות איתחול למחשב 10866% 60ע20008%2. 5, שירותי זמן:קביעת שעון מערכת, שעון זמן אמת ואזעקה 5, פסיקה הנגרמת מלחיצה על צירוף המקשים 68%ע0621+22. 5, פסיקת שעון המתבצעת 18.2 פעם בשניה. 5, איתחול מערכת הוידאו לאופני הפעולה שונים. 5, פרמטרים של מערכת כונני הדיסקטים. 5, אלתחול טבלת התוים הגרפיים להצגה גרפית. 20 | | המשך טבלת הפסיקות תיאור הפסיקה והשימושים 5, סיום תוכנית 806ת102₪1 שהפשספק. 5, שירותים כלליים של מערכת ההפעלה 205. 5, כתובת סיום תוכנית. משמשת לחזרה למערכת ההפעלה. 5, כתובת יציאה לתכנית בלתחיצה על 1+0268%ע002. 5, תכנית לטיפול בשגיאות קריטיות. 5, שירות לקריאה ישירה מהדיסק/דיסקט. 5, שירות לכתיבה ישירה לדיסק/דיסקט. 5, שירות לסיום תכנית והשארתה בזיכרון כ-7598. 5, תכנ*ת שירות המציינת ש-205 במצב מנוחה ומצפה לקלט. 5, כתיבה מהירה (תגחסדטק 57גק). 5, ממשק לרשת (%662+806ת1 %עסש0ס6 81620850%%). 5, שמור. 5, טעינת תכנ*יות לזיכרון תחת 205. 5, שירותים מורכבים (שרת הדפסות עאזהּק, ופרמטרים שונים של תכניות כמו א45510 ,מת512 ועוד). שמור. פסיקת שירות לטיפול בעכבר. שמור. 5, במחשבי 817 משמש כהפניה לגישה לכונן דיסק/דיסקט. פסיקות 8105. פרמטרים לגישה לדיסק קשיח במחשבי ₪1 ומעלה. שמור לפסיקות משתמש. פסיקות חומרה של בקר פסיקות שני במחשב:י 27 ומעלה. ממשק ל-8105 של כרטיס תקשורת (8105 אעסשס6א). זיכרון הרחבה 666ת8קא2. שירותי עפטנעכ2 106ט6כ של הזיכרון פסיקות חומרה של בקר פסיקות שנ* במחשבי 81 ומעלה. שמור לשימוש 510גם. שמור לשימוש המפרש - ע666עקעסטת1 84510. פנוי לתכניות משתמש. 211 נספח 4 כתובות מוחלטות כ-₪ ₪ לשימו ₪05 הכתובת שימושים (אמו1) 00000-0038 7 0-0 1"( 2 0-8" 8 7 0-8 0-0 0-0 8 9 8 0 0-ו 0-0 0-1 2-7 0 1 2 0-8 6 060-006 00 מרחב פסיקות. כל פסיקה % בתים, סה"כ 256. כתובות של עד 4 מתאמי תקשורת טורית | (א60). כתובות של עד 84 מתאמי תקשורת מקבילית (7סן). פירוט של כל מרכיבי החומרה העיקריים במחשב. דגל איתחול. גודל הזיכרון בפועל בכפולות של א1. דגלי מצב של המקשים המיוחדים במקלדת. מצביע לראש התור של המקלדת. מצביע לסוף התור של המקלדת. תור למקשים שנלחצו במקלדת וטרם נקראו. פרמטרים לחיוויים מכונני הדיסקטים. אופן פעולה נוכחי של מתאם המסך. מספר העמודות להצגה במסך. כמות הבתים הנחוצה להצגת המסך האקטיבי (סִשַק). כתובת התחלתית במתאם המסך של הדף האקטיבי. מיקום הסמן בדף 0 במסך. מיקום הסמן עבור דפים 1 עד [1. אופן ההצגה של הסמן על גבי המסך. 'כמות דפי הטקסט שניתן להציג על גבי המסך. כתובת התחלתית במרחב קלט/פלט של כרטיס מסך. ערך של טבלת הצבעים (2816668 05ס001). 8 בתים שמחזיקים את ערך השעון של המערכת. דגל של שעון מערכת המציין שחלפה שעת חצות. נספח 5 תכניות דוגמה דיסקט תכגיות הדוגמה כולל מספר סוגי קבצים: 6. לס תת - הקובצ כולל רשימה של כל תכניות הדוגמה. 5. * - קובצי תכניות בשפת פסקל. תוכל ללמוד כיצד הן נכתבו וגם לערוך בהן שינויים כרצונך, כדי לנסות אפשרויות נוספות. התכניות כתובות בטורבו-פסקל והורצו במהדר 85681ק-ססעוך מגירסה 4.0 ומעלה. חלק מהתכניות חובה להריצ במהדר גירסה 0, או להתאים אותן להרצה במהדר בגירסה נמוכה *ותר. מא * - לכל התוכניות ניתנו גם קובצי ההרצה בשפת מכונה, בהתאמה לקובצי המקור. הן מיועדות לאלה שרק מעוניינים לראות את ההרצה עצמה, או שאין ברשותם מהדר פסקל מתאים. לצורך ההרצה נמצאים בדיסקט קבצים נוספים הנושאים סיומות כמו 1א, או 801 למשל. מותר להעתיק את קובצי התכניות שבדיסקט. אנו מקווים שתוכל להריצ+ את התכניות במחשב שברשותך ולהפיק מכך את מלוא התועלת שבלימוד בספר זה. רשימת התכניות| שלהלן וההסברים להן נלקטו מתוך קובצי התכניות שבדיסקט. 20138 1ו250 - הצבת תווי |ו850 וערכם הדצימלי תכנית זו משתמשת בטכניקה של כתיבה ישירה למסך, כדי להציג טבלה מלאה של הסימנים הגרפיים ב-85011. בכל דרך אחרת הסימנים המופיעים במקומות 7 10, 13, לא היו מופיעים, אלא מתורגמים לפקודות. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה 45011. השגרה 612606%6ע156802ע₪ כותבת מחרוזת תווים ישירות למסך, בדומה לשגרה המופיעה בתכנית 45ק. 20 50. ראה תכנית 245. 50322880 לשליטה על תכונות התו המוצג. ראה נספח 2. 5 סואמפחדדרת - שינוי תכונות קכצים התכנית מאפשרת למשתמש לשנות תכונות (מ111886, עְ1ַתסַ0ַסת) של קבצים. היא גם מאפשרת לו לקבוע אילו קבצים ישונו, ומה תהיעה התכונות שלהם. התכנית מציגה גם קבצים נסתרים וקובצי מערכת. הפעלת התכנית על ידי הפקודה: <פסמהת-9116> סאמפחדה. התכנית מציגה את גודל הקבצים, את התאריך שבו נוצרו ואת תכונותיהם. לחיצה על מקש צ תתן לקובצ את התכונה המסומנת, לחיצה על מקש א תבטל את התכונה המטומנת מהקוב>, לחיצה על מקש ₪56 תסיים את התכנית. ראה פרק 5 סעיף 5.4.3 5 - הצגת רשומת זסס8 בדיסקט שבכונן ג התכנית ניגשת בצורה ישירה לדיסקט באמצעות 8105, קוראת את רשומת 8001 מצד 0, מסלול 0, גזרה 1 בדיסקט ורושמת על גבי קוב+ 1ַא1'. 8001 את תוכן הגזרה בהצגת א6ע והצגת 45011. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה 8001. ראה פרק 5 סעיפים 5.4.2.1,2 8 - הצגת שעון כפינה ימנית של המסך התכנית מציגה באופן קבוע שעון בפינה הימנית העליונה של המסך. התכנית משתמשת בשעון התוכנה של המחשב האישי ונמצאת דרך קבע בזיכרון המחשב כתכנית 158. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה א61.00. 214 55 אם, 245.א256= תכניות להצגת קוד הסריקה וקוד 85011 של מקשים במקלדת. תכנית עבור לוח מקשים רג:ל: 5. 05048 תכנית עבור לוח מקשים מורחב | 45ק. א564פאם הפעלת התכנית באמצעות הפקודה א0504א, או א85064א2. שים לב לכך שלוח מקשים מורחב קיים רק במחשבי 41 ומעלה. התכנית מחכה ללחיצה על מקשים. כל לחיצה על מקש תגרום להצגת קוד הסריקה וערך 1 של המקש. לחיצה על מקש ₪56 תסיים את התכנית. ראה פרק 4 סעיף 4.2.7.2 58 - הצגת מצב הדגלים במקלדת הרגילה התכנית מציגה באופן קבוע את מצב הדגלים בלוח המקשים. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה 40 םא לחיצה על אחד ממקשי הדגלים (11%ת5, 0621, 416, 106% 0805, סע6פת1, 0% שא ), תשנה את מצבו של הדגל על גבי המסך. לחיצה על מקש שאינו מקש דגלים תסיים את התכנית. ראה פרק 4 סעיף 4.2.7.1 טא - שינוי מהירות ההדפסה (819ז 0ו41וחסמעד) התכנית מאפשרת לשנות את מהירות הההקלדה במקלדת מורחבת במחשבי 41 ומעלה. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה פשמספפא. תנועה בעזרת חצים *מינה ושמאלה. הצד השמאלי של הסקלה מציין מהירות גבוהה. מקש 286 יסיים את התכנית. ראה פרק 4 סעיף 4.2.4 6 ו םספפטסו - הדגמת פעולת צכבר לפני הרצת התכנית יש להטעין תכנית הפעלה לעכבר (עפט1עע 6פטסא) בהתאם לסוג העכבר הנמצא ברשות המשתמש (תכנית זו, למשל ₪0058.008 מסופקת עם העכבר בעת הקניה שלו). הפעלת התכנית באמצעות הפקודה אטפמפטסא. התכנית מציירת שני ר*בועי בחירה על גבי המסך. לחיצה על אחד הלחיצים של העכבר, כאשר העכבר בתוך אחד הריבועים, תגרום לציור של ריבועים או מעגלים. לחיצה על מקש כלשהו במקלדת תסיים את התכנית. בתכנית מודגם השימוש במספר שגרות שירות לעכבר. נמצאות בה שגרות שירות נוספות שלא משתמשים בהן כאן (ראה גם תכנית דוגמה 1א41ק). ראה פרק 4 סעיף 4.4.5.2 215 6 דאוגק - הדגמה של הפעלת מודול עכבר (ראה תכנית אשפםפטסא) להפעלת התכנית נחוצים שלושה קבצים: 801.* ,א00.מפט0א ,מאם. דאזגס. הקוב+ 80058₪.00%, או מקביל לו, מסופק בעת הקניה של העכבר. הוראות הפעלה לתכנית: א. הקש ב. הקש את הפקודה 0058 (למשל, לטעינת תכנית ההפעלה של העכבר). את הפקודה דאזגק. הוראות התכנית: 1. הפעלת העכבר מאפשרת את הפעולות הבאות: א. ב. ג. ד. בחירת צבעים ועובי קו: הבא את העכבר למסגרת הימנית. באמצעות לחיצה על אחד מלחיצי העכבר, בחר את מסגרת הצבע או הקו. ציור נקודות: לחיצה על כפתור ימני בעכבר תצייר נקודה על המסך בצבע שנבחר. כדי לצייר מספר נקודות, לח באופן רצוף והזז את העכבר לכיוון הרצול. ציור קווים: לחיצה רצופה על כפתור שמאלי של העכבר, הזזת העכבר למקום הרצוי ושחרור הכפתור. תנועה: הזזת העכבר למקום הרצוי. 2. הפעלת המקלדת מאפשרת את הפעולות הבאות: המקש הפעולה 1 שינוי עובי קו. 9 שינוי צבע מ-0 ועד 9. הצבע 0 הוא שחור ומשמש למחיקה. א תחילת סימון בלוק לשמירה על גבי הדיסק/דיסקט. לחיצה על כפתור תסמן גמר בלוק. התכנית מבקשת <6שפא 2116>, יש להקיש שם קוב והתמונה תישמר בקובף ‏ ת6<.03מאא 116ק>. גודל התמונה שניתן לשמור תלוי ברזולוציה של המסך. אם התמונה גדולה מדי *ישמע צפצוף. לביטול שמירת הקובצ לח על מקש ₪86. 1 טעינת קובצ. הקובץ יטען במקום הסמן. יש להקיש את שם הקובצץ. אם הקוב% אענו קיים *ישמע צפצוף. ביטול שמירה באמצעות לחיצה על מקש ₪86. חיצים תזוזה על גבי המסך. אם הופעל מקש כ להורדת העט, התנועה תגרום לציור של נקודות בצבע שנבחר על גבי המסך. פ "הורדת" העט. כל תנועה באמצעות המקשים תגרור ציור על גבי המסך. ט "הרמת" העט. תנועה באמצעות המקלדת לא תגרום לסימון על המסך. 56 יציאה. 2 שינוי של גודל הצעד בתנועת המקשים. כשהצעד גדול אין ציור. 116 אק - נעילת הראשים הקוראים של הדיסק התכנית מז[זה את הראשים הקוראים של הדיסק 6 לסוף המשטח המגנטי ומאפשרת לטלטל את המחשב ללא חשש לפגיעה של ראש הקריאה במשטח. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה אגּג4ק. התכנית תפעל רק על מחשבים בהם קיים 5105 חדיש (מ-1986 והלאה). ראה פרק 5 סעיף 5.5 %5ררורטנטטטט - הדפסת קובצי ‏ א6ד באמצעות פקודות 8105 התכנית שולחת קובצי %א16 למדפסת המקבילית. שליחת המידע מתבצעת באמצעות פטיקת השירות א1786 של 8105. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה <פסו8א-2116> סאמפםתט. כאשר ל65מ8א/-116ק> מפרט את שמות הקבצים שיש להדפיס. ניתן להשתמש בתווי פרא (011868269: ?,*). לדוגמה, הפקודה ‏ "151.* 45ק. * סאמפפתת" תדפיס את כל הקבצים המסתיימים ב-245, או קבצים המסת*ימים ב-1.51. ראה פרק 4 סעיף 4.3.5 5פכ רטק - הדפסת קוכצי א6ד בצורה ישירה התכנית שולחת קובצי %6א716 למדפסת המקבילית. שליחת הנתונים מתבצעת באמצעות פקודות ישירות למתאם המדפסת. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה <פ6מהא-116ק> סאמפפתק. כאשר <8₪065/-7116> מפרט את שמות הקבצים שיש להדפיס. ניתן להשתמש בתווי פרא (011668265: ?,*). לדוגמה, הפקודה "1.51 * 245 * סאמפפתע" תדפיס את כל הקבצים המסתיימים ב-245, או קבצים המסתיימים ב-1.51. ראה פרק 4 סעיף 4.3.4 8 - הדפטה גרפית למדפסת המקבילית התכנית מציירת על הדף תשעה מעוינים, זה בתוך זה, באמצעות מדפסת תואמת לתקן של ת0ס58קפ. התכנית מדגימה שליטה בגרפיקה של מדפסות. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה 0אמפסהק. שגרה | %066ת₪500280 מעבירה את המדפסת למצב גרפי, כאשר במשתנה 01% 00 ע022מטא נמצא את מספר התווים. ראה פרק 4 סעיף 4.3.3 %5---ָָ - תכנית תקשורת טורית אסינכרונית באמצעות 8105 התכנית מאפשרת תקשורת דו-כיוונית פשוטה באמצעות מתאם התקשורת האסינכרונית. היא משתמשת לשם כך בתכנמיות שירות של 8105 (פסיקת שירות א1416). הפעלת התכנית באמצעות הפקודה 0אמפפפת. 17 כל לחיצה על מקש תשלח את ערכו למתאם, וכל בית שיישלח מצד המחשב יוצג על גבי המסך. ניתן ליצור התקן לבדיקת תקינות של הערוצ הטורי ובאמצעות התכנית לוודא תקינותו. כדי לבנות את התקן הבדיקה, יש להתקין את החיבורים הבאים בתקע של המתאם הטורי ת1ס25 (לא לחבר את החיבורים ישירות לכרטיס!): חבר פין 2 לפין 3 בתקע (שידור לקליטה). חבר פין 4 לפין 5 ו-8 בתקע (הדקי 619, פעַת). חבר פין 6 לפין 20 בתקע (הדקי אתדע, 58כ). בבדיקה עם התקן הבדיקה, כל תו שיישלח לערו+ התקשורת הטורי יוצג גם על גבי המסך, מכיון שערו> השידור מחובר בעניבה לערו+ הקליטה. ראה פרק 4 סעיף 4.4.7 5 סוםסספת - תכנית תקשורת טורית אסינכרונית בצורה ושירה התכנית מאפשרת תקשורת דו-כיוונית פשוטה באמצעות מתאם התקשורת הטורית האסינכרונית. התכנית משתמשת בפסיקות קליטה/שידור לצורך בתקשורת ושולחת את הנתונים בצורה ישירה למתאם התקשורת. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה סאמפפפם. כל לחיצה על מקש תשלח את ערך המקש למתאם, וכל בית שיישלח מצד שני יוצג על גבי המסך. ניתן ליצור התקן לבדיקת תקינות של הערו+ הטורי ובאמצעות התכנית לוודא תקינותו. כדי לבנות את התקן הבדיקה, יש להתקין את החיבורים הבאים בתקע של המתאם הטורי ת2501 (לא לחבר את החיבורים ישירות לכרטיס!): חבר פין 2 לפין 3 בתקע (שידור לקליטה). בבדיקה עם התקן הבדיקה, כל תו שיישלח לערו+ התקשורת הטורי *וצג גם על גבי המסך, מכיון שערו+ השידור מחובר בעניבה לערו+ הקליטה. בתקשורת הישירה אין צורך בקצרים על הדקי 258, הדע, 015, פדת. ראה פרק 4 סעיף 4.4.4 58 - כתיבה למסך תכנית זו משלבת שלושה נושאים: א. שימוש בשגרות של 8105 30% לשליטה במסך. ב. שימוש בפסיקת שעון א1086 כדי לעורר שגרות. ג. הכנסת תכנית 158. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה סאמפםת50. נושא א' (מוסבר בפרק 4 סעיף 4.1.8) מודגם על ידי שתי שגרות: 1052100802 כותבת מחרוזת תווים למסך, בדף ‏ במקום המוגדר על .די הקואורדינטות צ, א. 8105980 מחליפה דף הצגה אקטיבי המוגדר על :די ק. בצורה זהה ניתן לבנות לפי ההנחיות שבסעיף 4.1.8 שגרות לשליטה מלאה על המסך ללא שימוש ב-205. הן תבצענה את המלאכה בצורה מהירה יותר מאשר כתיבה דרך 05כ. נושא ב' מודגם בפרוצדורת 110%88'. ראה תכנית דוגמה 61.00%. זוהי שגרת פסיקת חומרה. ראה הטברים בעניין זה. |58 נושא ג' - תכנית 758. ב-288081 ספעט1 הוספה הפקודה פחטא שמפעילה את הפסיקה א27816. היא מסיימת את התכנית, אבל משאירה את התכנית בזיכרון. מכאן, ששגרות הפסיקה בתכנית ימשיכו לפעול (ברקע) גם לאחר סיום התכנית. תכנית זו תפעל רק במסכים צבעוניים, מאחר ובמסך הרקולס אין תמיכה בדפים. 8 - כתיבה ישירה למסך התכנית כותבת תווים אקראים עם תכונות אקראיות במקומות אקראיים על פני המסך. השורה התחתונה במסך (מספר 25) נשמרת ריקה, כך שהכתיבה הרגילה במקלדת מוצגת בשורה זו. שים לב, שמילוי המסך מתבצע ללא פגיעה בסמן שנמצא וזז בשורה זו כתוצאה מפעולות ההקלדה. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה 0אמפפת0פ5. אין אנו ממליצים למשתמש להשתמש בטכניקה לכתיבה ישירה, אלא בטכניקה של 59 בלבד (ראה תכנית סאמכם503). 58 - הדגמה של כתיכה גרפית ישירה למתאם המסך 64), 504 התכנית מציירת קו אלכסוני על גבי המסך. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה 50802₪40. סיום התכנית על ידי לחיצה על מקש 665ם₪. התכנית מדגימה 5 פעולות במתאם המסך: 1. מעבר ל-066א8 גרפי ב-81ס6פ8ק. 2. ציור קו אדום ב-88081ק. 3 ציור קווים צבעוניים על ידי שימוש ב-8105. 4. ציור קווים צבעוניים על ידי שימוש בכתיבה ישירה למרחב הזיכרון של הכרטיס. 5. שינוי טבלת הצבעים בכניסה הלבנה (15) על ידי שימוש ב-841ספַ8ק. ראה פרק 4 סעיף 4.1.5.3 5 ווחה ודפ5 - הפעלת שעון זמן אמת וכיוון שעון עצר התכנית נטענת כתכנית 158 בזיכרון המחשב. התכנית משמיעה ציפצוף ורושמת הודעה על המסך בשעה שכוונה בשעון העצר. התכנית מאפשרת לכוון את שעון העצר לשעה הרצויה. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה "₪6558₪6 6ש1ט את 111ש5", כאשר: 6 - שעת שעון העצר. אם לדוגמה קבענו 1230, הציפצוף ישמע בשעה זו. 6 - הודעה שתוצג בשורה הראשונה במסך. בכל פעם שתופעל התכנית, שעת שעון העצר תכוון מחדש על פי 6מ61. 209 5 פאטס5 - השמעת ציפצוף ברמקול התכנית משמיעה ציפצוף בתדרים 50-1000882 (בקפיצות של 50812). הציפצוף נשלח בשלב ראשון באמצעות כתיבה ישירה לרכיב 8254 המחובר לרמקול, ובשלב שני - באמצעות פקודות הכלולות בשפת פסקל. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה פאט90. תכנית 45ק.סואםספשחד - הצגת מכנה הספריות התכנית מציגה את מבנה הספריות של הדיסק/דיסקט שבו נמצא המשתמש. התכנית עוברת על פני כל הספריות ותת-הספריות ומציגה את מבנה העא בדומה לתכנית ממת1' של 05כ. הפעלת התכנית באמצעות הפקודה סאמפמסתד. ראה פרק 5 טעיף 5.4.3 סואפפחוצ - הדגמה של תכנית וירוס הפעלת התכנית באמצעות הפקודה 0אמסת1ץ/. זהירות!!! הפעלה של התכנית מדביקה בוירוס את כל הדיסקים/דיסקטים במערכת. | עם זאת, תכנית | הוירוס | "ידידותית", | אעה מזיקה ‏ ואעה "מסתתרת". על כן תוכל להסיר אותה בקלות על פי ההנחיות, גם ללא שימוש בתכניות אנטי-וירוס (אשר מצאנו שהן אינן מגלות אותו). לאחר שהדיסקים הודבקו, תכנית סאמפ13/ תפעיל את עצמה בכל "הדלקה" של המחשב. כדי לנקות את המערכת יש לפעול בדייקנות על פי ההנחיות המופיעות על גבי המסך: יש למחוק את כל קובצי מאם. סמפת1/ ואת השורה הראשונה בכל קובצי 7גם.6מאמסדש שבכל הדיסקים/דיסקטים שהופעלו במחשב בעת הפעלת התכנית לראשונה. השגרה 6שָפסס58-פטענט פועלת בזמן אקראי ומציגה הודעה על גבי המסך. השגרה 125-5020806 פועלת רק בהרצה של התכנית ומדביקה את הדיסקטים. בתכנית אין שגרת הסתתרות על מנת לאפשר למשתמש להוריד את הוירוס בקלות. כמו כן בחרנו שלא ליצור תכנית התפשטות הפועלת כל כמה דקות, אלא בחרנו בהתפשטות המתבצעת רק פעם אחת בתחילת התכנית, על מנת לא לספק כלי "חבלה". באמצעות תכנית זו רצינו: א. להדגים את עקרונות הפעולה של וירוסים ולא לגרום לחבלה! ב. להציג מצב שבו אין תכנית אנטי-וירוס שמגלה את וירוס הדוגמה. השתמשנו בטכניקה מסוימת ליצירת הוירוס, כדי להדגים שאין אפשרות לחסום מערכת מחשב לחלוטין בפני וירוס ושניתן ליצור וירוסים שיוכלו לעקוף תכניות אנטי-וירוס קיימות! 100 תרשימים וטכלאות תרשימים התרשים פפו הלוח הראשי - תרשים מלבנים 16 ניהול זיכרון הרחבה עפסמסא 666תהסאם 1 מערכת מחשב עם זיכרון מטמון 7 ספק מתח - תרשים מלבנים 4 תרשים זרימה של הוראות המפעיל למחשב 19| רמות מערכת ההפעלה 505 5 השלבים בתהליך האתחול - 8001 9. שלב ראשון בתהליך 8001 0. שלב שני בתהליך 8007 1 מבנה בסיסי של מתאם מסך 14 הצגת תווים במסך 004 1.9 תבנית תו במסך מונוכרום 115 שידור מסגרת מידע מהמקלדת למחשב 155 התקשורת למקלדת במחשבי 7 117 מתאם מדפסת מקבילית - תרשים מלבנים 12 תרשים זמנים - פרוטוקול מקבילי 156 תבנית הפרוטוקול הטורי האסינכרוני 11 כרטיס טורי אסינכרוני - תרשים מלבנים 165 תרשים חיבורים מוצלב 139 סביבת פעולה של העכבר במחשב האישי 171 כוננים במחשב 1|99 מבנה דיסקט 12 דיסקטים - מבנה חיצוני 14 חלוקת הגזרות ברמות שונות של רווח בינייס 18 זיכרון מטמון לדיסק 212 ערוצ תקשורת בשיטת פס-בסיס 208 ערוצ תקשורת השיטת פס-רחב 208 חיבור 20 כמסוף למחשב מרכזי 23 חיבור 20 כמסוף למחשב מרוחק (שימוש במודם) 274 תצורות של רשתות תקשורת מקומיות 207 רשת 8ת31 מ10%6 בשיטת הכבלים של יבמ 200 221 222 טבלאות הטבלה יצוג נתונים בשיטות ספירה שונות טבלת השוואה בין זיכרונות האוגרים השונים במעבד השוואת תכונות מעבדים פסיקות שירות של הנמצאות ב- 8105 80% מיפו*י כתובות מרחב זיכרון מיפוי כתובות מרחב קלט/פלט מיפוי פסיקות חומרה מיפוי זיכרון של שעון זמן אמת סוגי משתנים במעבד המתימטי השוואת תכונות מחשבים על פי המעבד המרכזי זרמים ומתחים בספקים נפוצים חיבורי מתח של הלוח הראשי ללוח המקשים התקנ* חומרה תקניים ב-205 קודי שגיאה בתהליך 80071 פירוט חיבורים בפתיל מסך כתובות מתאמי המסך בזיכרון תפקידי הסיביות השונות בבית התכונות טבלה לבחירת צבעים מיפוי זיכרון גרפי במתאם מסך 004 טבלה לבחירת תכונות תווים מיפוי זיכרון גרפי במתאם מסך מונוכרום השוואת תכונות מסכים השוואת תכונות של סוגי מדפסות קודים נפוצים במדפסות א0פקם, או תואמות תוכן האוגרים במתאם המדפסת הפינים של פתיל המדפסת - צד המחשב קיבולת ומבנה של דיסקטים שונים פרמטרים אופייניים לדיסקים קשיחים מבנה דיסק/דיסקט תחת מערכת ההפעלה 505 מבנה גיזרת 8001 בדיסקט דוגמה לקטע מטבלת עאגאם תכונות קבצים מספר קבצים בספריית השורש קיבולת איזור הנתונים בדיסקטים שונים קטע מטבלת מחיצות - מחיצה ראשונה גיזרת 8001 ראשית בדיסק קשיח וטבלת המחיצות מבנה טבלת ספק דוגמה לטבלת 55ע של תכנית משתמש מבנה כותרת של קובצי מאם מבנה כותרת של קובצ הדוגמה תקציר פקודות 06שמטת מודל 051 ויישומו ב-אא.1 תכונות קבצים בקישור לרשתות אנדקט האינדקס מחולק לשני מדורים: האחד - בעברית והשני - באנגלית. האינדקס נותן את מראי המקומות העיקריים של הדיון בנושא, או במונח. המדור בעברית כולל בדרך כלל גם את המונחים המקבילים באנגלית ועל כן הוא יכול לשמש כמו מילון פשוט, אשר מת*יחס למונחים שבספר. אינדקס עברי א אוגר 36615062 - דגליס 18858ץ היסט יעודי מקטע 9980606 מצביע הוראות ע66תגסק ת56206%10מ1 אות סינכרון איחזור 3656096 איפנון ם18610ט6ס/ איתחול 36866 006 )פס אסינכרו(נית פטסתספת6חץ49 ראה גם תקשורת טורית אסמבלר ש4890₪016% אצווה ב ביט 816 - ראה סיבית בינרית (שיטה) עפהחנם בית שטע ב גביש 8%81צע0 גופן 6תסת (ראה תווים) גיבוי קטא980% גיזרה גזרת 8001 - 5606028 8001 גישור 0860668 גרעין 61ת62א גרפי 0080810 ד דיסק/דיסקט 215%/215%6%6656 דיסק בפועל 215% 0120081 דף 6ש8ע ה הגנה ת6660%10ספ2ק (ראה גם מצב מוגן) היסט 0995865 הקסה א6ון הקצאה תח2411068%610 תכנית הפעלה להתקן ת6ט221 26106 15 ,16 ,19 ,7 19 ,1 23 21 20 ,22 ,28, 3 21 ,63 ,239 ,5 11 207 ,237 180 ,7 25 ,78 ,87 ,2 80 ,76 ,79 ,87 ,90 ,83 187 ,205 ,215 ,0 11 232 ,237 ,8 202 14 5 37 198 ,6 181 ,2 191 ,20% ,205 ,207 ,6 267 ,269 ,0 80 ,3 112 ,116 ,119 ,132 ,0 1|8 212 ,9 30 ,105 ,111 9 190 ,19% ,196 ,5 56 .58 ,88 ,202 ,% 13 1 וירוס 71205 ז זוגיות צַ16סהק זיכרון עפספסא מסס / פס אופן אחסון אופן גישה בפועל 0120081 גודל 9126 דינמי 16שהחעע הרחבה 666תהקאת הרחבה 666ת60א מטמון 6ת086 מיפוי סהא סטט'י 958016 מרחב 92806 צללים אס86ת5 רוחב ת₪160 ריענון 8ת1ת36/265 זמן גישה 61₪6 2000898 השהיה סיבובית 8618 81תס61ה8טסת היפוש 61₪86 566% ח חיפוש (מסלול) תסהק חניה אעהק ט טבלה הקצאת קבצים ז4ק מחיצות 5ת01%10ע282 - ראה מחיצה פרמטרים פס ו יחידה אריתמטית לוגית 41/0 יחידת העיבוד 1%6חט תסנפטס6אם יחידת קישור לערוצים טזַ8 כ כונני דיסקטים ל לוח מקשים 4600826 זמן השהיה 11₪6 618 מורחב 666תהתחם צירופי מקשים מיוחדים קצב הקלדה 2866 6₪8610פעך לוח ראשי 008206 5665צַ5 מ מחולל תווים 860%ע6ה₪6 08080660 מקלדת (ראה לוח מקשים) מדפסת ע6שסתבפק הדפסת איכות השעא הדפסה רגילה 98/6 התזת דיו 166 אתך 124 8 6 28 ,50 ,6 16 15 ,16 , ,2 8 50 ,52 ,55 ,66 ,72 ,06 50 ,58 ,66 ,72 ,0 31 .3% ,56 ,58 ,72 ,210 ,9 17 7 15 ,16 ,1 17 35 56 ,68 ,2 1 5 42 ,60 ,1 16 ,9 1-41 181 ,3 253. 1 263, 8 198, 191 ,197 ,197 ,205 ,90 192 ,9 16 8 18 ,90 67 ,2 132 ,6 135 8 135 182 8 139 135 8 95 17 17 186 ,8 לייזר ע18586 מטריצה א1ע80ש טסם מגיפה 661ת9 ,2812 מתאם ע66ק2408 עומס צַטט6 עֶטְ168ן מאגד אטא מגנטי (משטח, מצע) מהדר 0001162 מודם שס6סא מחבר הרחבה 5106 תס1פתהקאם מחזור שעון 616ע0 0106% מחזורי המתנה 508585 ₪816 מחיצה ת61610ס8ק מחשב בפועל 6ת1ת₪80 0150081 מחשבים תואמים מיעון ישיר שח86020991 219806 מיעון עקיף ₪שת8006205951 61260%ת1 מקטע 6ת6ם508 מיקי צא16א מלה ₪026 מנהל בסיס הנתוגים 284 - ססקָת8 2856 2868 מנהל תצוגה 8868ת₪8 ת%8%10ת2656ק מנהל תקשורת שסשַפת8ש ת108610תנום 00 מגוע צעד פסססש ק6ספ מסך ת96066 גביש נוזלי 105 מבנה מתאם 4680665 081 מונוכרום פשספתססחסא שפופרת קרן קטודית 0871 04 כ 04 8|= מסלול 780% מעבד 090 מעבד עזר מתמטית 665508סעק 6₪8%1681ת8% 1006 10006 1006 06 מערכת הפעלה 508₪צ8 שת0060801 055 02 מצב אמית'י ₪068 ₪681 מצב מוגן ₪088 660666טסעק מקומיות 1008110 מרחב 16 6חשפו זיכרון 52806 עפסשסא- ראה זיכרון חומרה 82806 8200826 קלט/פלט 1/0 - ראה קלט/פלט תוכנה 508086 6ע90/068% מתאםס מדפסת 8680688 טסטסתנפק - ראה מדפסת מתאם מסך 8080068 ה50266 - ראה מסך מתאם תקשורת טורית 8680062 562181 - ראה תקשורת מתגים 89166658 1 186 ,8 1846 ,8 11 197 16 178 ,182 ,6 232 ,231 169 ,269 ,270 ,8 9 8 38 ,56 ,8 187 ,201 ,208 ,207 ,8 10 46 17 17 17 ,20 ,29 ,233 ,23[ ,233 ,% 11 15 6% 6% 6 179 ,1 67 ,100 ,103 ,112 ,127 ,0 101 ,5 104 ,7 67 ,101 ,105 ,118 ,255 ,7 102 67 ,105 ,106 ,108 ,1 67 ,101 ,105 ,118 ,1 67 ,105 ,118 ,1 12 179 ,2 16 17 .33 .67 0 32 ,37 ,38 ,2 27 .35 ,37 2 29 ,3% ,37 ,2 31 .38 ,37 ,2 7 88. דד 9% ,95 7 27 ,30 ,3% ,50 ,55 34 27 ,30 ,50 18 ,57 ,0 ד 5 66 ,3 125 נ נקודה 61א1ק2 נתונים 2808 יצוג ערו פטם 2858 - ראה ערו נתונים ס סיבית 81% התחלה 015 58ע9608 זוגיות 01% צַס1עפק עצירה 016 כסטפ5 סינכרון ת128610תסעהסחעפ אופקי ה128%10תסעהסתע5 681ת120מס אנכי ת128010תסעתסהצ5 06201081 סמן 50%8תט0 ספק מתח עָ1מקט8 ססאסץ צ עכבר 6פגוסא ערוף 8ט8 בקרה פטס 01ע62ת00 כתובות פטס 46862655 מיקרו 61חתאת6 1620א נתונים פטס 2868 4 14 5 פונט סחסת - ראה תווים פיצוי מראש ת8610פתסקשססספק פסיקה טקטפפפסתך חומרה 6ע8ש0ע8 מיפוי סגא ניתנת למיסוך זאא שירות 8105 שירות 9690106 תוכנה 50/00806 9 - ראה 8259 פקודות היצוניות 68ת60₪₪8 [8תעסס6אם פקודות פ(ימיות 65ת₪8ם0ס6 1התעסטת1 פתיל 08016 מדפסת עשטת1עק מסך 50260 ספק כוח צ1קקט8 פסשסק צ צד 9166 צילינדר 665ת011 צירופי מקשים 5ת8610ת1סש0ס6 עְ6א - ראה לוח מקשים ק קוד סריקה 6068 ת508 קוד שגיאה 0006 פססתם קיבולת 0808010 קיטוע ת68610תסמקהסק קלט/פלט ‏ 1/0 מרחב 50806 1/0 קצב העברה 866ע 68+פתה8עך קצב שידור 866ע 6ש28 106 101 ,112 ,2 3 5 122 162 ,2 162 ,2 12 12 107 ,8 33 110 22 ,35 9 3 22 ,23 ,33 ,2 37 9 |06 23 ,33 ,2 39 9 39 9 17 25 ,6% ,86 ,256 ,9 6 8 26 89 ,126 ,1811 ,7 1 6 77 3 77 3 15 13 | 75 12 1.1 183 ,0 196 ,208 ,6 27 ,22 ,58 ,59 ,9 162 ,182 ,187 ,1 ר רווח בי('יים 6טש660168ת1 רזולוציה ת0ס1סט36501 ריבוי משימות 8ת585%1 161טא ראש מגנטי 36806 6616ח8₪א רשומת איתחול 866006ע 800% רשת אעסאס6א ישראנת 8%ת1808 סיפראנת 66ת91/98 תקשורת ת168610תט00₪₪ - ראה תקשורת ש שורש טסס3 שעון זמן אמת 0106% 616 3681 שרת ע6טע6פ ת תדר סריקה צ0ת26006] ת908 תדר עבודה צ0ת6006עק תווים 8ע828060ת0 בקרה 01ע6ת00 מחולל תווים ע62860ת80 ע828066ת0 צבע 00108 תבנית (גופן, פונט) שתסץ תכונות 4662100665 תחילית מקטע תכנית ספק תכנית שירות 0811 506₪ע5 תקן 6896ת568 0 אזע 868 12 ה 5 תקשורת ת168610תטש₪מ00 אסינכרונית פטסחספת60חץ45 טורית 5060181 סינכרונית פטסחספתסחץַ5 פרוטוקול 60001סעק פרמטר'ם פַתס666מַַַעפק פס בסיס 6ת8ס 8856 פס רחב 6ת8ס 85086 רשת מקומית א18 רשת רחבה א₪4 179 ,1866 ,3 76 ,0 29 28 25 191 ,197 ,5 8 211 ,2 12 33 .33 ,37 ,2 118 ,8 138 ,189 ,0 106 11 106 ,109 ,115 ,% 110 ,111 ,116 ,90 23% ,6 77 .7 1 275 ,4 162 ,1 102 209 206 100 161 ,255 ,2 61 ,2 161 ,178 ,269 ,270 ,8 118 207 207 266 ,270 ,% 266 ,% 207 35, 59, 61, 2 35. 9 35, 9 2 190 ,19% ,196 ,5 16 13 18 138, 136. 7 232 ,237 ,8 11 29 92, 93 8 22 ,35 9 22 ,23 ,33 ,2 23 ,33 ,2 37 ,39 0 118 ,8 110 ,111 ,116 ,90 106 11 אינדקס אנגלי 1231 200 22228 1055 109 4 11008610 30 5ץ. פא 6 01 5500160 פטסתסעתסהץ5 168010 60 966 פנע466 .טר 8 סטאסהת 00 ב866 8806 6 ץפהת1ם 1% 6 עס1ספק 6 99806 6 50 816 86 טנ 3005 6 098 %08 8 400268985 8 006201 8 2808 8 14 1תהתס 620+א עפ 0 16 צַ[סקטפ עסשסק עס6סת1ספק 020 0 מ606ע50 566 08 89 9665 - 86008ע0ת₪6 ע828006ת0 9 8 008280008 00628602 00102 138 ,189 ,0 106 ,109 ,115 ,8 8 207, 5 8 100 1.06 168, 2 5 86, 82, 83, 91, 1 206 100 207 207 266 ,270 ,% 118 161 ,17% ,269 ,0 .8 161 ,255 ,2 61 ,2 266 ,% 66 232 ,7 86, 88, 92, 8 133 16 32 ,37 .38 ,2 27 ,3% .37 ,2 29 ,3% ,37 ,2 31 .3% ,37 ,2 17 .33 ,67 ,0 37 270, 278, 9 15 107 ,8 1.1 3 6 23 46 .,58 ,88 ,202 ,4 66 .,3 17 |08 35, 59. 61, 2 228 165 165 137 1 19, 0 >9 10 270, 79 38 99 11 טחסע 00 ו 01008 6 (ח811008%10 6) :010566 (0100% 86 681ע 506) אגת-0₪05 02 60 פא 1681 ת טס פטסתסתסתע25 אפס 8856 הפס 35086 אג1 מק 1 041 פסתסת תע אא שסאפתהם ח610 168 תטמם ס0 0 116 5 ץק פס 106 10006 10006 6 20605509 8620₪861681 1 פס 0 05 פספעט0 0110662 ספ 2% פס 566 - פטס 2868 שסשהתה₪ 0856 2868 6 8 260166 5 1 שת8060%0581 60%ע1ס 215% אס 5 ססטנפת בי יו ם מזנומן: ו (ח80006 )566‏ 204 (צעסשסם )566‏ 5ם תספסט 6 מסספם 1 6סתעסתם 6חט מ510ט66אם % תס1פתהקאם 109 77 3 277 15 205. 8% 208 196 ,2086 ,6 33 .38 .37 2 1% 13 267 ,269 ,0 112 ,116 ,119 ,132 ,0 277 27 ,22 ,58 ,59 ,9 86, 1 86, 1 100 86, 1 1 266, 5 17 17 77 .3 25 ,68 ,86 .256 ,9 89 ,126 ,151 ,7 6 2 6 1 66 80 3 132 ,6 139 135 ,8 135 1892 8 135 8 202, 28 19 41 > 18 .57 0 100 5 0 1פתעססאם = שאם. תסססס פמק ספ 8% 68 (8ע82806%8ת0 586) סתסק 800 תסמקמפץ שסתסגוסעץק א16קטף 11גת 6 11גות 5 0 6 חּ א16קטם 818 ספ אסון 6 ת1860 סנסהס סג ו 1/0 6 .ד 60%. 18005 1% 18 אפ15 שת80626591 81260%ת1 16 5המשסס [תע6סת1 %קטתפססתך 9 506 - 8259 15 6 סג נא 6 6מנ 4 1תתסא 68 5596- 8ה8610ת0₪01ס צ%6 ו 0-5 86 צ618 | 6 608616קעך 1 06 חסק %תה11₪ן (6ע08ת558 566) 4.0 אך11 6 א 1086 ע011% 176 עס 16061 שס1 ₪ 3, 186, 179 8 ס6610תשאא 6, 182, 178 6טטפ 886610 1, 30, 35 עעסמסא 9, 16 86 1060585 9, 210, 72, 58, 56, 35, 31 06 8 52 31, 16, 15 6בתהחצס 0, 72, 66, 55, 52, 50 תפסא 0, 72, 66, 55, 50 סא 7 17 ספא 1, 60, 82 שתנתפסע]סת 0, 16, 15 מסססם/ מסת 2, 68, 56 5800 16 26 5 3, 17 6 1, 16, 15 16 6 50, 28 1 15 ב166 9 ,180 אפא 11 16 2 ,220 ססספ ג 2 ,149 ,123 6 3, 270, 269, 169 ו 7, 180 ה18610טסא ח80260 566 - 6שסעהססתסא 1|10 ספטסון 41 , ,56 5 0 3 28 שת585%1 1%1טא 16 אטא א 209 אעסאס6אן ה60₪0168510 586 - ת168610תטששס0 208% דא 25 דשאת51 0 1 17 5% 506₪ע5 שת8%1ע0060 7. 85. 77 05 7 95. 9% 02 8 ,276 ,269 01 15 מטעת6ט0 ב 9, 111, 105, 30 86 2 ,120 116 2, 482 עס1עהס 8 ,263 אפס %, 207, 20%, 201, 187 ה61610ספק 1 ,252 מ6מק 2, 112, 101 1אנק 3 צ[סקטפ עסשסץ 6 ,187 6 0)-6טק 17 060580100 2600ק 06 מסקהתפת ת%58610ה2686ק 3 .158 שתנעק 211 11 186 ,8 186 ,8 17 17 186 ,8 157 157 27 ,30 .50 28 ,0 35. 35, 0 23 ,6 213, 0 2 ,30 38.50 5 15 ,16 ,19 ,7 21 ,63 ,239 ,5 20 22,208, 3 25 ,78 ,87 ,2 40 ,76 .79 .87 90 8 187 ,205 ,215 ,0 101 2 8 37 0 5 191 ,197 ,5 11 165 138 102 67 ,100 ,103 ,112 7 ,80 67 ,105 ,106 ,108 ,1 12 10% ,7 67 ,101 ,105 ,118 ,1 101 ,5 67 ,101 ,5 ,118 .255 ,7 12 , 67 ,105 ,118 ,1 10 181 ,2 191 ,203 ,205 ,7 ,6 181 ,3 17 ,20 ,29 ,233 7 ,203 3 211 ,2 23 2 עסטתנעק ו 1 815 18ע80ש 0% 6פפס צסט6 עטפסון 6% אתך 16 סא שססתנעק 6 - 86800605 ת6פת1עק 6 200800066 ה66510ססעק 1 2 ספק מ 5 6ט1 ממ 3681 6 3681 6166 % - 30215065 585 פססת1סק מ610סטע6פהד 0% 5 1% 00% 6המפסץ ח65010610 6 0108%08ת1 שתנת 0 0 5 אס %סס 8 81ת8610:ס פת 5 6 90 ץ600ע] תאספ 502660 04 7 ב 04 1 6מספתססחהסו 08 4 ה50060 066 - 8082008 ת80206 01 560009 5606502 8007 6 9666 6 16810 הטמו סס 6 - 86826000 902181 צר 6 12 18 210, 9 7 5 41 275 ,8 162 ,1 12 209 179 1 102 102 1 35 77 7 18 194, 191 ,197 ,197 ,205 ,1 192 ,9 200 270, 278. 9 179 ,2 162 ,182 ,187 ,1 99. 1 162, 16%, 7 217 20 229 213 ,9 10 27 .30 ,33 ,50 ,5% 208 ,0 33 |08 38 .56 ,8 5 18 15 00 16%סמגפס 85 68 6 ס05ת8שא0עג1ן 0 5686 - 1/0 ראה זיכרון -50806 צע05ס6₪ 6 90/0896 | 09 אזם :ג 2 ן 5 ₪060 5060 תח80066 566 -- 02/ מססקטפ הח128610תספתסתצ5 ה128010תסעת6הצ5 1200681עסו1 ה128610הסעתסחע5 06261081 זז 5500 ₪0 1 900₪ע9 5500 ₪ 6 68 פ601 566 - 65ת59156 ד 6 דום ת01610ת8ק 566 - 58ת1610סעהק 1-8 5 ח66א0ך שַת1ע ח70%6 7% 68 ס16/פת8פך 68 ט צתאט 6 ?חש ץ 15 תח50066 966 4 % 0081ש01 0100081 ₪860106 0120081 2681 86 בי 1 0166 1 ו 8 ס081 6 א צססא ,תסא 13 ביבליוגרפיה | רשימת הספרים עבור משתמשי 0 מקיפה תחומים רבים. בתחום שבו עוסק הספר אפשר להיעזר בספרות העניפה של היצרנים ושל מפתחי רכיבים ומערכות עזר. בחרנו לציין מספר פריטים. 6)סת [108תת166 41 ע6סנוקםס00 1התספעשק אפד ת8610עססעס0 188 68 1081תת7160 1א עססטקםס6 1התספפשק אפד מס1טאעסקע0ס6 אפך 096 1081תת160 60 6ת8 50 808661 6₪/2ס5ץ5 1תספעס6ק אמד 7 ,תס1סהעסקץ00 אםד 666 6ת8 0166 5'ע056 6ם8 5082006 שת06561 815-205 80%%סס ג 1 ,0020028010 6+8162050% / 5 ם810ע00 68 תססעסא / ע66ת8ם00 תסספסא 90 ,תססעסא ע6ס6ק 6 מ510ע6/ אט261 70015 0ק 0 ,50100820 סת01ק 81ע%2ת00 2ע162002000880 5% 386 9 ,ם8010עססע00 6861מ1 6 11 / תת8ש26%6 צַע6ך (28 6םת2) 06ם₪6+620 5'עסממהעקסתק 205 9 ,מס1טהעסק 60 06 1תצא 82% -016) 8[1ט1טעטפ 218% 826 סתך 1 ,אססצס 1צא >עהא 6 8206ת66ת881] 6ת8 866ע8ק0 20 0021606 6תך 1 ,אססעפ תספקמם51 ת418 5 445-205 +02 200% 8686 1 ,5 24 מס ה8פטם] 6ת8 7618 6ם אססטתזן 68 05/2 6ת8 6ק אפד 0 ,80088 6ת6ע6 100 נפתסו) תתסנ אסססתפזן 108010 )תסס 20 1 |,מפסתהם ד"ר דניאל גלין פיתוח מערכות מידע אישיות / הוד-עמי, 1991 זהר עמיהוד 5 505 - המדריך השימושי / הוד-עמי, 1991 ג'פרי '. קרנצ, אנה מ. מיזל, רוברט ל. וויליאמס 0/2 - מאפיינים, פונקציות ויישומים / הוד-עמי, 1989 9 % ּ 3 ב שיר שק ג'פרי י. קרנץ - אנה מ. מיזל דוברט ל. וויליאמס. 34 ₪ = הברס נצות" ‏ > 6 15 הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים ת.ד. 6108 הרצליה, 86160 טל': 052-501207, פקס: 052-5711582 (תווגטים סברים שכורסתו נטנים ספפו, ופפו+ :יי ו ו 01 זהר עתיהור עיקרי ההפעלה והטימוש במהשב האישי ובדיסק הקטיח. מתאים גם לגירסאות קורמות. דר יד ישנ 1ות] ו"ר ז' גכין. תכנון יישומים למחשב האישי בבית העסק או בכית. דוגמאות רבות ואירוע תכנון מפורט. וי ליון. עקרונות וטיטות הגנה. אבטחה פיסית, בקרה, הצפנה, מערכות תקטורת ומערכות מקוונות, מחשבים איטיים. החוק צנעת הפרט וחוק המחשבים בישראל. יי יניג ןפג = ג | ית שר /] כרוכ' אי אנגלנרג. כולל: 10015, 661608, תכנות מבני, מבני (תונים, רקורסיה, קבוצות, תצוגת מסך ועוד, פסקל - שפה לתכנות מבני. נרוני א' אנולנרג רמה תיכונית ואוניברסיטאית, מבני נתונים, רקורסיה, קבוצות, דוגמאות ותרגילים. ספר התשובות לפסקל, אזיר קֶנלֶן. פתרו(ות לשאלות ותרגילי תכנות בספר "טורבו-פסקל" ו"פסקל". המדריך השלם לשפת 6, + ו-פ' לינטמן. סכניקות מתקדמות לתכנות ב- 0-סספט1ך, קדם-מהדר, שילוב עם א1אע. כולל דיסקט תרגול. כ ומ ק1] א' כילאווקים. למתחיל ולמתקדם - כלי תכנות ושירות ושימוש ב-0. לתחזוקה - גיבוי וטיפול בתקלות. 8-1 ה עו יי 8 יליו ה ק]] כרוב' א' אנגלנרג. הדרכה למתכנת. תכנות מבני, פונקציות חדשות, הדרכה לתכנות יעיל. תוכניות מוסברות. לוטוס 123 למתקדמים - שפת המקרו, אי אופפן. לימוד שימוט במקרו לבניית ייטומים. דוגמאות. דיסקט תרגול. (10 7 8 ל רגו די וי תהק ר' אברהתי. ייטומי מקרו מתקדמים, שליטה בגיליון ובמאגרי הנתונים, תפריסים, אבטחת מידע. מחוללי יישומים פטזק ווו 08458 ו- וא08 למשתמש בעברית, אי רון. >הרורה מו ודכנחככ למתחיל - תפריטים ומסכים. למתקדם - תכנות בדור הרביע', איחזור מידע, דוחות ועוד. (ב= יבוד יפ ג שד[ ו הת ]לי רוקה. שאלונים במתכונת בגרות עס כמתרונות. בסיסי מספרים, יישומים מדעיים ומערכות טפרתיות. התלמיד והמחשב - 80 פתרונות. ‏ ג' הותי. פתרון בעיות, תידות ושעשועים בבייסיק ופסקל. מ הננ יע 8] קרנץ. מיול, וויכיאמם. הכרת מערכת ההפעלה והשוואה ל-005. הסבר המעבד'ס 286/386. פסאַהת8א ה8510:ת650פק, שסקהתם!! 8680056. פרולוג שפת בינה מלאכותית. ו"ר ני צירולניקוב. לוגיקה כבסוקית, תכנות לוגי, בניית מערכת מומחה. דוגמאות. 0 - תכנות פונקציונלי, צ' אנולה. תכנות מבני, פונקציות ופרוצדורות, רקורסיה, רשימות, דוגמאות פתורות ותרגילים. יסודות בניתוח ותכנון מערכות מידע. ותיהוד ו-קורבל. מחזור חיים לפיתות מערכת, הנחיות והמלצות לכיווני פעולה. ביג != ירפה = בור בי ד הונית/] ת' נתתיאם. גישות, מתודולוגיות, טכ(יקות וכלים מתקדמים. המלצות לעבודה יעילה ודוגמה מפורטת. ארגון נתונים וניהול קבצים. וי ג'ינופן. מבני נתונים ומאפייני קבציס, תכנון רשומות וניהול קבצים. בסיסי גתונים - עקרונות, מודלים ויישומים. רי הי ינרמן. הסבר המודלים ומערכות מסחריות, מערכות בסיסי נתונים סבלאיים (81ה₪618%610). = 11111 /] א' סקוכ. רכיבי חומרה ותוכנה, יישומי רשתות רחבות ומקומיות. תקני 051, תכנון רטת, ביזור. אר"מ - 4.א.5 - ארכיטקטורת רשת מערכות תקשורת. נ' שו. מרכיבי החומרה והתוכנה ברשת התקשורת. המחשב האלקטרוני - עיבוד נתונים ותכנות בייסיק. ‏ *' האן ו-י' צמיהוד. חומרה ותוכנה, תקשורת, מערכות הפעלה, (יהול נתונים, מיני ומיקרו מחשבים, בייסיק. מיקרו- מחשבים וה-6800 - חומרה ותוכנה. א' הואל. מערכות תקשורת נתונים. אי סקוב תכנון ותכנות יישומי מחשבים. ‏ *' ממיהוז. תכניות דוגמא לספר המחשב האישי למשתמש המקצועי מחשבי יבמ 6פ ותואמים הוצאת הוד - עמי לספרי מחשבים בע"מ ת.ד. 6108 הרצליה 46180, טל: 052-541207 המחשב האישי למשתמש המקצועי מיועד למי שיודע ורוצה לשפר, לזה שיודע מעט ורוצה ללמוד ולהתקדם, ולכל מי שרוצה להיות "מקצוען" במחשב האישי (סם) של יבמ ותואמיו ובמערכות 55/2 ו-9/1ק של יבמ. מה תמצא בספר! ₪ שליטה מקצועית ברכיבי המערכת. לניצול. יעיל ולשיפור התפוקה. = החומרה של ה-0ק: מעבדי משפחת 86א80% של אינטל, הלוח הראשי ורכלביו, פסום וסח, ציכרונות, כרטיסי ההחבה ותיאוס. = התקני קלט ופלט: המקלדת, המדפסת, המסך, תקשורת אסינכרונית ורשתות תקשורת. רות ו ב | והדיסקט: אחסון נתונים, שחזור ושיפור ביצועים. = מערכת ההפעלה: מבנה פנימי, פסיקות, מיפוי מרחבי הזיכרון ומרחבי קלט/פלט.. פקודות. יחודיות. לניהול, בקהה ותחזוקה. רשימת הפקודות של 5 05פ. ₪ מבט אל הקרביים של המערכת באמצעות 6שטםםס, מבנה קובצי תוכניות וחדירת וירוסיס למערכת. דיסקט תוכניות דוגמה כולל אוסף של תוכניות שירות, אשר מציגות *ישומים מגוונים (גם תכנית וירוס ידידותיתי) בכלי החומרה והתוכנה ומאפשרות ללומד לתרגל ולהשתמש בהן לתועלתו. למי מיועד הספר! ₪ למי שרוצה להכיר את ה"קרביים'' של המחשב ואופן פעולתו; ₪ למל שמתכנן ובונה מערכות משובצות במחשבים אישיים. ₪ למי שנותן שירותי מיחשוב בארגון וכמובן, ₪ ספר חובה למשתמש המקצועי, לטכנאי ולנותן שירות ללקוחות. משה קליג', תואר ראשון (890) במדעי המחשב ותואר שני (4א) במינהל עסקיס ומערכות מידע מהאוניברסיטה העברית ביהושלים. מהצה במדעי המחשב ומנחה פרו*ליקטים בחומהה ותוכנה במחשבים אישיים בחברת בזק, עידו שרון, מהנדס אלקטרוניקה (880) מהטכניון בחיפה, ראש צוות פיתוח ו בחומרה ותוכנה של מחשביס אישייס בחברת בוק כ( (- מ :|