איסוף מידע גלוי בישראל לצורכי הביטחון והעסקים בעידן השלום

בארצות הברית התקיים לאחרונה סימפוזיון בינלאומי ראשון מסוגו תחת הכותרת : "ביטחון לאומי בתנאי תחרותיות – הפתרון של מקורות גלויים". זוהי הזדמנות טובה לברר את מקומו של המודיעין הגלוי ב"סל המזונות" המודיעיני – הביטחוני: תועלתו וארגונו, תוך השוואת מקומו של המידע במיגזר הביטחוני למקומו בתחום העיסקי.

OCR (הסבר)
דָשו 036 |[ רהבבבכבבכנבבבבנננמטט-כם..; בארצות הברית התקיים לאחרונה סימפוזיון בינלאומי ראשון מסוגו תחת הכותרת: "ביטחון לאומי בתנאי תחרותיות - הפתרון של מקורות גלויים". זוהי הודמנות טובה לברר את מקומו של המודיעין הגלוי ב"סל המזונות"י המודיעיני - הביטחוני: תועלתו וארגונו, תוך השוואת מקומו של המידע במיגזר הביטחוני למקומו בתחוס העיסקי. ברוב ארצות העולס מתקיים מערך איסוף מודיעיני אזרחי המשרת את קהילת המודיעין והביטחון, כאשר התפוקה היא בנושאים מדיניים - כלכליים - טכנולוגייס. הגוף האזרחי האוסף ומפיץ מידע גלוי עושה זאת כיחידה ממשלתית או ממשלתית - ציבורית המשרתת את כל גורמי המדינה הביטחוניים, האזרחיים והציבוריים. המידע הגלוי הזה עומד גם לרשות ספריות ואירגונים הזקוקים לאינפורמציה. ישראל היא המדינה היחידה בעולס בה המידע הגלוי נאסף עייי יחידה צבאית בחיל המודיעין, כשהוא מתורגם, מעובד ומופ לגורמי המודיעין והביטחון, ואף עומד לרשות הקהילה האקדמית. השס הבינלאומי המקצועי לאיסוף ממקורות גלויים הוא אוסינט (1א02501)). | תחום המודיעין הגלוי הוא בכל המדגות נחלת ל ש ב הכלל. אלה אותם מקורות שניתן להגיע לטיפול בהם בדרך ישירה, אם גם לא תמיד כה פשוטה: השגת העיתונים והפירסומיס הגלויים למיניהס, האזנה לרדיו ולטלויזיה, מיון הידיעות הרבות לצרכים התכליתיים, תרגוס (במקוס שהוא נדרש) והפצה במועד לצרכנים הנוגעיס בדבר. עד כאן לכאורה הדבר פשוט, ובכל זאת' כדאי להאיר כמה היבטים ייחודיים למערכת הביטחון בישראל. הארגן ישראל היא המדינה היתידה בעולם בה איסוף המידע הגלוי על ארצות היעד הוא ביחידה צבאית של חיל המודיעין. שני הגופיס הגדולים העוסקים בכך בארהיב ובבריטניה נמצאיםס אמנס בזיקה הדוקה עם המודיעין שם, אך הם אם יחידות צבאיות. יש יתרון רב למצב הישראלי כל עוד אנו במלחמה והאיסוף חייב | לעבוד בקצב תגובה מודיעיני מיידי (תגובות על תקיפות חיל-האוויר, הודעות ופרשנויות במצבי מתיחות או כהכנה לשיחות שלוס). * הערה: הכותב הוא תא"ל מילי. היה בעבר קצין מודיעין בכיר, דובר צה'"ל, מפקד גלי צה"ל, וכיום מנב''ל ''יפעת'' - מרנז למידע תקשורתי * צת 4 7 8 עיונים בההליך השלום אפור מידע גלו' בישראל לצורב' הב'טחון העסקים בע'ד] העולום במצב שלוס עם המדינות השכנות ספק אס השיוך הצבאי היומיומי הוא יתרון. אז ישתנה סדר העדיפות לנושאים כלכליים ומדיניים, ויהיה מקום לבחון קיומו של גוף המודיעין הגלוי במסגרת אזרחית. וא' הטיפול בישראל העדיפות ניתנת בצדק לנושאים צבאיים (אסטרטגיים וטקטיים) ורק אחר-כך לנושאים מדיניים וכלכליים בארצות היעד. המידע הצבאי מופיע במפורש או במרומז בתמונות בטלוזיה או בעתון, בידיעות. גדולות וקטנות המצטרפות לפסיפס המודיעיני הכולל (ביקור של אחיימ ביחידה, הודעה פומבית על אופיו של תרגיל צבאי והשוואה לתרגילים קודמיס ואחרים, מגעי רכש עם מדינות בעולם וכיוייב). המידע המדני בתקשורת הולך וגדל ככל שהמדינות יותר פתוחות ודמוקרטיות. במציאות המזייתית נסתמך לא אחת על מידע גלוי כזה לא רק ממקורות ערביים אלא גם מערביים. לעיתונים רבים במערב יש כבר כתבים במדינות ערב והס מתערבים עם נציגי השלטון ומסוגלים לעמוד על הלך הרוח וסימנים מעידים לשינוי גישה מדינית. למידע המדיני יש חשיבות גדולה במיוחד בתקופה של שיחות שלוס ומויימ כאשר לכל ניואנס של הצהרה או תגובה יש השפעה על דרך ניהול המו"ימ והעמדה שישראל נוקטת - ביזמה או בתגובה. הציייח המודיעיני בישראל יהיה קבוע בדרך כלל לגבי סדר העדיפויות הראשי וישתנה רק בעת שינוייס אסטרטגים. כך היה במהלך השנים. שנוי מרכזי התחולל כאשר ישראל כרתה הסכס שלום עם מצרים ואז ירדה זו מראש הצייית. כניסתה של איראן למעורבות פעילה בלבנון (דרך החיזבאללה) העלתה את העדיפות למדינה זו וכמובן תישמר "זכות הבכורהיי לסוריה כאויב עיקרי. המקורוח גיוון המקורות שמעמיד המודיעין הגלוי הוא זה שמאפשר להצליב מידע, לאמת מידע חלקי ובעיקר לשפר את מהימנות האינפורמציה על ידי בחעתה במקורות שונים. נקודת המוצא היא כי במדיעות טוטליטריות התקשורת והפרסומים הגלויים נתוניס לבקהה מלאה ועל כן מה שמתפרסם הוא רק מה שהשלטון מוצא לנכון לאשר לפרסום. במדינות חופשיות יסתגנו הרבה ידיעות ללא בקרה וישמשו הזדמנות לאתר חידושים, שינויים או רסיסי מידע שיאפשרו מאמצף איסופי לאימותם. גיוון המקורות הוא תנאי למרכזיותו של המודיעין הגלוי - היכולת להגיע בזמן סביר למאות עתוניס ופרסומים אחרים (פרוספקטים, ביטאונים מקצועיים) היא זו הקובעת את הנפת והאיכות של המידע הגלוי. במקביל חיוני ליצור כושר טכנולוגי ליירוט תחנות הרדיו, הטלויזיה וסוכנויות הידיעות הרלבנטיות באופן שוטף. עידן תקשורת הלווינים, מאמץ בין-ערבי לשידור משותף מלווין ("ערבסאט"), מקלים על כיסוי מקורות טלויזיה גס מארצות אשר אען בקו הגבול המיידי אתנו. התקשורת האלקטרונית - רדיו וטלויויה מאפשרת לעקוב אחר התפתחויות צבאיות ומדיניות בזמן אמת בעיקר בכל הנוגע להצהרות, נאומים, מסיבות עתונאים. העתונות הכתובה מוסיפה מימד חשוב של הפרשנויות והרקע הרחב יותר לארוע. | צורת ההפצה שאיפתם של צרכני מודיעין לקבל את המידע האותנטי ביותר: התמונה והטקסט ללא עיבודים המושפעים תמיד מ"טלפון שבור". בזירה שלנו השפות היחידות בהן ניתן להפיץ מידע לרוב הצרכנים הן עברית ואנגלית. באיסוף כלשהו, לרבות ממקורות גלויים, על יעדיס ערביים | יש צורך לתרגם את הידיעה מערבית לעברית. כשמדובר בנאום חשוב יש צורך בתרגום סימולטני מהיר מערבית לעברית ודווח בכתב לנוגעיס בדבר. ההעווואה עם איסוף מידע למטרות עיסקיות באיסוף מידע למטרות ביטחוניות ומדיניות - אסטרטגיות יופעלו מקורות ושיטות המחייבים השקעות גדולות יחסית ללא בחיעה יומיומית של עלותם. : באיסוף מידע לצרכים עסקיים אזרחיים פועל כלל יסוד שונה בתכלית - המידע צריך להיות רלבנטי וזמין אך בעלות שתצדיק לצרכנים את רכישתו. ניהול מערכת איסוף מידע גלוי למטרות עיסקיות יהיה בתחומים רבים דומה לאיסוף הביטחוני ובחלק שונה בתכלית. הדימיון העיקרי הוא בישרשרת הייצור"?. = מקור ידע - (עתון, רדיו, טלויויה) המחייב השגה - ברכישה או בדרך אחרת. י מיון - הידיעות הרלבנטיות מתוך האלפים המצוות בשטת 7 = 4 המנחה הוא מתן תשובה מיידית לצורכי החבר, אס מובהר ומוכח עפי"י בדיקתנו שהחבר ובת זוגו (אם ישנה) אכן זקוקים לסיוע בהסדר המיוחד שלנו, והס עומדים בקריטריונים שקבענו. מה השתנה, איפואו לאחרונה, בעקבות עבודה שקיימנו בוועדה, והצעות שהובאו לפני ההנהלה הארצית, חלה התפתחות מאד משמעותית בגישת ההנהלה בצוות, ובאפשרויות לסייע לחבר. ההנהלה אימצה שינוי כיוון בגישת האגודה לנושא בתי אבות: שינוי אחד הוא בהחלטה שאין הכרח שהפתרון לחבר או החברה יהיה רק בבית אבות שבו האגודה רכשה זכויות. יתכן שימצאו חבריס שבשבילס ההיצע הקייס היוס במסגרת האגודה הוא יקר מדי, או לא נוח בהיותו במרכז האר, בעוד הס עצמם אנשי פריפריה, כמו למשל בית- שאן או דימונה. אס החבר או רוצה לעווב את מקום מגוריו הוותיק מדוע שישתכן דווקא במרכז הארצ! לכן קבענו שאם ימצא פתרון בקרבת מקוס מגוריו - אנו ניתן לו סיוע ברכישת דירת בית אבות בסכום יחסי שווה או דומה לפתרון שהיה מוצע לו - אילו רכש אותו באמצעות דירת צוות. וזאת בתנאי שהסכוס המקסימלי לא יעבור את מה שאנו משלמים היום לדירה ביימשען". בעצם זו מהפכה. אנשים שלא יכלו לראות עצמס נכנסיס לבית אבות יוכלו לעשות ואת מעתה בעתיד הנראה לעין באיזור מגוריהס. פן נוסף הוא מתן פתרון זה לחברינו החרדים שהס אוכלוסיה ייחודית ללא פתרון בהסדרים הקיימיס. השינוי השני: ישנס חבריס שמטעמי מינהג עדתי אינס נכנסיס לבתי אבות. לגביהס נבדקת האפשרות שבמקרים מיוחדים, יוכלו הנזקקים להנות מסיוע כזה או אחר, אם יעמדו בקריטריונים. עניינית זהו פתרון טוב במיוחד לבני העדה הדרוזית, עמיתינו בצוות שעד עתה לא חלמו על פתרון במסגרת הסדרי צוות לבתי אבות. אנו שמחים לציין במיוחד את פריצת הדרך הזו, שלי היא קרובה במיוחד, שכן מדובר בחברים שרובס באיזור הצפון שאליו אני עצמי שייך. יודגש כי השינוייס המוצעים נמצאים. בבחינה וקביעת נוהליס וקריטריונים במסגרת ועדת בתי אבות וחייבים באישור הנהלת "צוות". מעתה תובו למצוא פתוונות גם לא:זורים מרוחקים מהמרכז ! אכן כן. אנו כבר פועלים לבחינת הצעות לרכישת זכויות בבתי אבות בצפון, בעיקר במרחב חיפה, בלעדי כלחברי אגודת צוות שירות משלוחים חינם לצורך זה אף עשיו סקר: מ-499 פניות ששלחנו לבני 27 ומעלה חברי צוות בצפון ענו בחיוב 256 חברים, מהם 242 זוגות ו-14 בודדים. אף אם כ-5% בלבד יזדקקו לפתרון בקריטריונים שלנו, מדובר ב-128 יחידות דיור. מדובר בהשקעה משמעותית ביותר. בעתיד נבחן הצעות בירושליס ובדרוס. כמה זמן ימשך פרוזיקט כזה אם <ופעל בצפון1 להערכתי בין 3 ל-4 שנים, כולל מויימ, רכישה, הצעת הפתרונות לחברים ובחינת התאמת האנשים לקריטריוניס ובסוף האיכלוס. הראשונים שנכנסים מושכים איתס את האחרים. יש איפוא בשורה לחברים! יש, אבל רק אחרי שיקבעו הנוהלים וסדרי מתן הסיוע. כשאלה יקבעו - נפרסם חוזר לחברים. אנל מדגיש שכיום הפתרון בגיבוש, אך טרם בשל וטרס הוסדר מבחינה פורמלית ומעשית. וזו אכן בשורה לחברים בכל רחבי הארץ ולא רק במרכז, וכן לחברים בעלי זיקה ייחודית ואני חושב שגס יש מסר ל"צעיריםיי שביננו שלעתים לא רואים את הנושא ארוך-הטווח של הפרוליקט. דומני שמעתה תהייה יותר הבנה לנושא, בגלל גמישות ופתרונות רבים יותר. קו- אוני 27 " | מהפכת התקשורת בקניות חסכון מושלם בשיחה אחת תינם! מהפכה בשיטת הקניות ברשת קו-אופ. עכשיו כבר אין צורך לצאת מהבית. במקום לבוא לקו-אופ, הקו-אופ מגיע אליך. קו-אופ ליין - שירות ההזמנות הטלפוני שחוסך לך זמן-וכסף. מתקשרים חינם, מזמינים בטלפון, בפקס או דרך המחשב, והמוצרים מגיעים הביתה או למשרד. אנחנו בוחרים עבורכם את המוצרים המובחרים, הטריים וזה עוד לא הכל שרות מעולה מבצעים והנחות כל השנה, אם אתה לא בא לקו-אופ והאיכותיים ביותר. הקו-אופ בא אליך הביתה צמת₪ | תרגופ - רלבנטי רק לידיעות שמקורן בערבית או בשפה שאינה עברית/ אנגלית השגורות בפני הצרכנים. הפצה - שיטות ההפצה דומות: טלפון, תקשורת מחשבים או פקסי או דואר/שליחיס. השוני העיקרי בין האיסוף הביטחוני לבין האיסוף העיסקי נובע מכך שצרכני המידע העיסקי חיים בארץ, רואים את המקורות (עתונות או רדיו וטלויזיה) ועוקבים, אמנס באופן לא מסודר, אחר המידע ויכולים "למדוד" את מיידיות הדווח של גורס האיסוף העיסקי. צרכני המידע הביטחוני לא יידעו בדרך כלל מה מתפרסם בארצות ערב. במידע העיסקי בעיקר מהארץ אין צורף לתרגם - הצרכנים מקבלים את המידע כפי שפורסם בכלי התקשורת השונים בפורמט המקורי שלו בעיתון או בתמלול מלא של המשודר ברדיו או בטלויה. המקורות הישראליים מגיעים לידיעת הצרכן העיסקי מהר יותר (לעיתים בטווח של דקות או שעות אם נדרש), מאשר המידע המתפרסם בארצות עהב, משס מגיע החומר הכתוב לאט יותר. בשתי צורות האיסוף הללו - הביטחוני והעיסקי - עדיין יש משקל מכריע לגורם האנושי העוסק במיון המידע, בתרגומו ובהפצתו. זוהי יחידה עיסקית ייעתירת עבודה". אמצעים טכנולוגיים רביס הוכנסו לשימוש בעיקר בכל הקשור להדפסה, שיכפול ותקשורת אך מאחוריהם עדיין מצוי תמיד המוח האנושי הזקוק לזכרון טוב, לברירת עיקר מטפל (ובמידע הגלוי הדילמות אכוריות יותר) ולזריוות תגובה שתאפשר דווח מיידי. זהו מכנה משותף המכתיב צורך להציב בסוכנויות האיסוף הללו אנשים מתאימים לתפקידים של שיקול דעת, כושר הבעה בכתב, זריזות טכנית וחריצות. לתכונות אלה יש השפעה ישירה על האפקטיביות של האיסוף יי בלעדי לחברי "צוות" יש מכנה הב בין מערכות איסוף המידע לצרכים ביטחוניים לבין אלה האוספות מידע עיסקי בתנאי שלוס. לשתיהן יש מטרות מוגדרות מ ח ש ב ל מ ק , (כ ן ש [/ 7 ד 9 ות (ציייח), גופי ביצוע של מיון והפצה (אנושים וטכנולוגיים) ושיטות דיווח רלבנטיות לצרכנים. וציוד הפקפי תוכנרמנע זר לפ השוני העיקרי הוא שבמערכת הביטחון ההשקעה הכספית אינה נבתנת כל יום מחדש (ייאיין מחיר למודיעין") ואילו במערכת העיסקית זו שאלה של ושה ת של ומים ל ל א ויבית קבועה של עלות תועלת (60658צ6110011 2051)). ככל שמערכת הביטחון תהיה מונעת משיקולים 'משקיים כך יופעלו ועד 6 תשלומים בכרטיס אשראי קריטריונים של תועלת מול עלות במקורות המודיעין הגלוייס בהתחשב בתועלת האובייקטיבית ובהשוואה למקורות מידע אחרים. . 2 ּ בתקופה שהשלוס בפתח וצפויים קשרים כלכליים בין ישראל והעולם מבצע בשילוב "בנק אוצר החייל" 8 הערבי יש מקום לחשוב כי בישראל יהיה גורס אחד - אזרתי - שיאסוף 9 ויפוץ מידע גלוי על העולס הערבי למערכת הביטחונית והממשלתית הלוואות עד 50,000 שיח לרכישת ו וגס לגורמים האזרחיים - עיסקיים הרבים שיהיו מעונייעים במידע זה. מ המעבר מכלי לכלי - במקרה שלנו מערבית לעברית -‏ טומן בחובו לקבלת מידע התקשר "מוקשיםי" הבים. הוא מושפע מהמת ידיעת הערבית של המתרגמים. ככלל קל ונוח יותר להתמודד עם טקסטים כתובים בעיתון מאשר עס 7 [ 4 / 2 %- 5/ 4 (910.) 4 זו הגירסה המדוברת המושמעת ברדיו או בטלויויה. צוהת ההפצה האפקטיבית - בטלפון, בתקשורת מחשבים, או בדואר תושפע ממדות המע הרלבנטל לייח השוטן. אבן גבירול 131 ת"א, ל: 5462648, טלפקס: 09-6046996