הצהרת העצמאות של הסייברספייס

תורגמה ופורסמה בגליון קפטן אינטרנט מיום 29.9.1998

OCR (הסבר)
0 צצלאות של ו רספייק קפטן אינטרנט 23.9.98 הפר אל ממשלות המו ל הת שת, ענקי בשר ופלרה גדולים ומאוסים שבמותכם, ממרחבי הסיובר אני בא, מהעולם החדש של התורעה. בשם העתיד אני מבקש מבם, אנשי העבר, לעזוב אותנו במנוחה. אינכם רצויים בקרבנו. ריבונותם אינה תקפה במקום שבו אנו מתאספים. און לנו ממשלה נבחרת, וגם לא תהיח לנן, לפיכך, איני מובר אתכם בסמכות ותרה מזו שו החורות מדברת בשמה תמוד. אני מכריז על המרחב החברתי הגלובלי שאנו מכוננום בכזה החופשי מטבעו מהעריצויות שאתם מבקשים לכפות עליו. אין לכם כל זכות מוסרית לשלוט עלינו, ואתם גם אינכם מחזוקים בשיטות אביפה שוש לנו סיבה אמיתות לחשוש מפניהן. מקור " ההצן 4 לות הוא ו סכמת הנמשל. לא נועצתם בנו 0 לומת את הסכמתנו. לא הזמנו אתכם. אינכם מכירים אותנו, ואינכם מבירים את עולמנו. מרחבי הסייבר אינם שוכנים בין גבולותיכם. אל תחשבו שאתם ובולים לבנות אותו כאולו מדובר בפרויקט קבלנו ציבורי. מדובר בפעולה של הטבע, הצומחת באמצעות מעולותינו הקולקטיוויות. איז שיהה הנדולה והמתפתחת שלנר, , ואתם גם לא וצרתם את / ושר השווקיס שלנו. אינבם מבירים את תרבותנו, את האתיקה שלנו או את הקודים הלא"כתובים שכבר מספקום לחברה שלנו יותר סדר מבפי שבל האביפה שלכם תוכל לעשות ם שקוימות בקרבנו בעיות ש לו :ם לפתר. אתם משתמשים בטענה זאת בדי לפלוש לתחומנו. וגות מהבעיות האלו בלל אינן קוומות. במקום שבו קיימים קונפליקטים אמיתיים, במקום שבו קיימות עוולות, אנו נזהה אותן ונספק להן מענה באמצעים שלנו. אנו מייסדים את האמנה החברתות שלנו, בעצמנו. הממשל הזה יבונן בהתאם לתנאים של עולמנו, ולא של העולם שלבם. העולם שלנו שונה. מרחבי הסייבר מתבסטים / (מקוות / מעלפות יחפים ול מחשבות. העולם שלנו נמצא באותה עֶת בכל מקום ובשום מקום, אבל זה אינו עולם שבו וש חיום סוסיים. אנו מבוננים עולם שבולם, מבל מקום, יכולים לבוא בשעריו, בלי זכויות יתר ובלא הפליה הקשורה לגזע, ליכולת בלבלית, לכוח צבאי או לזכויות מלירה. התפושות המשפטיות שלבם לגבי רבוש, ביטוי, זהות, תנועה והקשרים אינן נוגעות לנו. הן מבוססות על חומר. באן אין חומר. יי ו הרוווח בוונוי העאברו בימוי ברוח בעיני בארלן זו וט" = בוחב ומרצ יח" (חסו 3 חס זסוזחכ 6ותסזו 66 זבויות יוצרים קוהם כב חב בארלו חמלילים לט להקח ור ופול הד עמוד הביח טול 1 מו || פרי באו הי |, כולל הצהרת ו סוס 6 :ות זו ו ₪ ₪ או| 58, ולסיכך, בנוגוד לבם, איננו יכולים להשליט סדרר באמצעות בפייה פיסית. אנו מאמינים שבאמצעות אתיקה, אינטרסים עצמיים ורצון הבל יתהווה העולם שלנו. החוק היחיד שיכירו בו כל תרבויותונו הוא "חוק הזהבי. אנו תקווה שיעלה בירינו לכונן את הסתרונות הייחודיים שלנו על בסוס זה. אבל איננו יכולום לקבל את הסתרונות שאתם מבקשים לאכוף. אתם מבועתים מהיללים שלכם, משום שהם נולדו לעולם שאתם תמיר תהיו בו מהגרים. מכיוון שאתם מסחדים מהם, אתם מעניקום לביורוקרטים שלבם את סמכויות החורים שאתם מפחרים מדי להתמודר עמן בעצמכם. בעולמנו, בל הרגשות וההבעות של האנושות, החל מהשפלה ביותר וכלה במלאבית ביותר, הן חלק משלמות חסרת תפר, השיחה הגלובלית של הביטים. אוננו יכולים להפריד בין האוויר שנחנק לבין האוויר שבו נשמע משק הכנפיים. -- - מניה, בצרפת, ברוסיה, בסינגטור,. באימליה | באה" אתם מנסים להדוף. את וורוס החירות באמצעות הצבת עמרות שמירה בחזיתות הסייברססיוס. הדבר עשוי למנוע הירבקות לזמן"מה, אבל הוא לא ועשה את פעולתו בעולם שבקרוב יכוסה במדיה נושאת ביט. 1 המיך! | ₪₪7₪, שו ! למיושנות וותר ויותר 2 ינסו להנציח את עצמן באמצעות חוקים שוטענו 0 על חופש הביטוי בכל רחבי העולם. החוקים האלה יכריזו על רעיונות בעל מוצר תעשייתי נוסף, שאין בו יותר אצילות מאשר בברזל פשומ. בעולם שלנו, בל מה שהמוח האנושי עשוי ליצור ניתן לייצר מחדש ולהפיץ ללא גבול - וללא עלות. התעבורה הגלובלית של המחשבה אינה נזקקת עור למפעלים שלכם. תעשיון הצעדים האלה, ההופבום יותר ויותר לעוינים ולקולוניאליים, מציבים אותנו באותה עמדה שבה היו בעבר אוהבי החופש והנחישות, שעליהם חיה לרחות את הסמבות של כוחות רחוקים ומאוחדים. אנחנו חיובים להכריז ל עצמנו כעל מחוסנים מפני הריבונותכם, גם בשעה שאנו מוסופים להיות כפופים לחוקוכם בכל הקשור לגופנו. נפיץ את עצמנו ברחבי הבדור, בדי שאיש לא יוכל לעצור את מחשבותינו. וויליזציה של המחשב מי ייתן והיא תהיה 60 6050 2000/00 םבל בי) בו 8וחעו₪7 שיפרן 8₪וש/|ו₪8'9 הקפר. אנרשית וו 6 דאבוס, שווייץ הפחי קפטן אינטרנט 25.9.98