הכינוס השנתי השני של איגוד האינטרנט הישראלי

7 בינואר 1998, כפר המכביה, רמת גן

OCR (הסבר)
וי בושוטי ויו 7 ץזהטחג! הח ₪381 ,0308668018 זה]א ,998פן ברוכים ה / קשני של איגוד האינג במוהלך שנת 1997 התפתחה והתרחבה פעילות האיגוד, במקביל להתפתחות האינטרנט בארצי ובעולם. בין העיסוקים שעליהם שקדנו ניתן למנות (רשיוה חלקיתן : ביסוס והרחבה של מחלף האינטרנט הישראלי (אוו) - נפח הנתונים בו הוגדל כמעט פי עשרה ! טיפול נרחב בנושא רישום וניהול שסות (פפחחסא חוסוחספ) בישראל. כל הרישום תחת סיוסת שו" סנוהל כיום ע"י האיגוד. האיגוד היה בין החותמים הראשונים על מזכר-ההבנה בנושא הרחבת תחומי השמות הגלובליים (טסוו-פוזם) שסרכז סביבו לאחרונה תשומת לב סרובה בעולם. קיום מפגשים תקופתיים, הרצאות וכוי לחברי האיגוד. ביסוס הקשר עם ארגון האם העולפי - 500 ופחזסוחו, פרטים נוספים בנושא - במהלך השנה ! הקמת קבוצת עבודה בנושא חוק וחקיקה באינטרנט (חוסזסוחו), בראשות ד"ר ויקטור ח. בוגנים. השתתפות בפעילות תקינה של מכון התקנים - בעיקר בנושא עברית ברשת. הכינוס השנתי הראשון, שנערך בדצמבר 1996, קצר הצלחה מעל למשוער. אנו מקווים שגם כינוס זה ימשיך, בעזרתכם, מסורת זו של העלאת רף האיכות, וישמש גם הוא מודל לחיקוי. השנה יעסוק הכינוס בסגוון תחוסים, החל מהחלק הטכנולוגי כסיטב הססורת, דרך נושאים "חמים" בתחום החוק והמשפט בעולם הסידע, דרך חינוך והעשרה וכלה בהשלכות חברתיות וערכיות בחברה המתוקשבת. כל זאת, שוב במסורת איגוד האינטרנט, בהרצאות ודיונים בעלי אופי ענייני ולא מסחרי. אנו שמחים ומתכבדים, לארח השנה את ד"ר סקוט ברדנר (60ח00ז8 50011) סאוניברסיטת הרווארד. בפני העוסקים בטכנולוגיות ניתוב ומיתוג אין צורך להציגו. מעבדתו של דיר ברדנר (וזסא) מהווה היום סטנדרט דה-פקטו בבדיקת איכות ביצועים של ציוד מיתוג וניתוב המתקדם בעולם. סקוט ברדנר הוא מחלוצי האינטרנט, חבר בחבר הנאמנים של ה - ץ500061 זפחזסזחו העולמי (כסגן הנשיא לתקינה), מראשי ה-זזחו (הארגון ההנדסי היוצר את הסטנדרטים הטכולוגיים באינטרנט) ועוד. ד"ר ברדנר הוא בעל טור קבוע בעיתון סווס\ אזסשז6א. הוא יתן את ההרצאה המרכזית (וסחץפא) במליאה והרצאה נוספת במסלול הטכולוגי. הכינוס ייפתח על ידי שר המדע, יסתיים בהרצאתו של מנכיל משוד התקשורת וביניהם - נביא לכם את הנושאים החשובים והמרתקים כיום. | ותוכנית ווכינזס התכנסות, הרשמה וכיבוד קל 0 > ברפות ג'ורג' מאיר | יו"ר איגוד האינטרנט - חברת החשסמל לישראל = אורח כבוד מיכאל איתן / שר המדע 66 ז הו 0065 060 66 = הרצאת אורח | | 0205 9 616816 0 חוד חו פוחשוססזק שרוד שח ה הפס 6 ות / הז 5601 זס ₪ ה 9 9 ק תק פ ה ירזשלי ח ול אולח המכביה יוזר: זהבה אסא - מנכיל אדיוסיסטמס יודר: זיקטור ח. בוגנים - אוניברסיטת חיפה = בית הספר הוירטואלי הראשון בישראל = תשתית משפטית למסחר אלקטרוני יונתן קפלן / מנהל אורט-סנונית אביב ויקטור ח. בוגנים | הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה = אמצעי תשלום באינטרנט - היבטים משפטיים עו"דך חיים רביה = אינטרנט כשותף ללמידה גיא לוי / חברת אדיוסיסטמס = קבילות משפטית של מסמכים אלקטרוניים > פרויקט "עמלנט" עו"ד ירון להן עסי סלנט / מנהל תקשורת - רשת עסמל >= רב שיח - משתתפי הסושב קהל הסאזינים קהילות זירטואליות | 14:00-12:30 | ניהול רוחב פס ינר - הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי , והרשות המשותפת לחינוך ציוני יויר: הנק נוסבכר - הנהלת איגוד האינ טרני = פארק ווירטואלי למדע, טכנולוגיה ותרבות אמיר אייל ! סמנכיל שווק 68550819 דיר דוד מיודוסר / ביהיס לחינוך. אוניברסיטת תל אביב = דרכים לביסוס קהילות ווירטואליות | דיר שחף גל / מנהל מחלקת מחשבים בחינוך. סט"ח מאריוס נאכט / ססנכיל לתפעול בינלאומי זחוסק666% = הקונגרס הציוני הוירטואלי הראשון דב וינר + הרשת היהודית הגלובאלית *"ז6חח5ושש6 והמרכז הפדגוגי - הרשות המשותפת לחינוך יהודי ציוני אלכס אזולאי / מנכ"ל 0זטף90ד ות 0 רוחב 09 באינטרנט יויר: שאולה הייטגר יויר: דיר מורטון טרגין - הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי ומכון ויצמן למדע | 68/06 = כבלים תת ימיים והתשפעתם על רוחב פס באינטרנט פרופ' עמנואל גרינגרד ] שנקר - ביהיס הגבוה לטקסטיל ואונ | הנק נוסבכר = 55065 || 3060 |63וחת66ך = סיפורים סתולדות האינטרנט 5 0668 0] 65שו8 16 זו 1 צמרת וכנהאוזר / הסחלקה לקוסוניקציה, 0 160067 0 | ז6ח30ז8 5606 זם 0 האוניברסיטה העברית, ירושלים 9 ,]שוח 370 תת 0 = הרצאת אורח דניאל רוזן / מנכיל משרד התקשורת ₪ דברי סיכפוםפּ עמירם שור | יו"ר אילא מזשב פתיחה זחאאם זאו פס א =]4=א= סד סצוצד צו פו= ומסאק פחד 0 הזח ס6 |63וחח66ד זסוח56 /.5.) /חופזסטוח) 0זהעחהר | % 0 זה סס5 : וו - = ץז6שו|00 0010 0651-6108 הסססט5 ץוחס חס6 זו זו 6וססוט ץו60 וה סח660 06 חס6 זשחז6זחו 6חז זסחז זססו6 וו זס זסת 8 זו 6 61חז8זחו ז0ח1 5601665 6ח1 01 6טוסע 6חז 8056זסחו 10 זט טחו)סס! ח086 6טסח 060016 הסח זסחז ה6ססזסקס חס [והחז6ס ס|טס/ וחד .6 זטזסטזו5סזוחו ז6חז8זחו 6ח1 חן !600 (605) 5670166 ז0 ץזוו סט זח6רח6וסחו סז 5 ז0וו0 ח60 5סוטסזס 15 ₪05 זטססס חהואחוחז סַחו51וא6 6ח1 01 הסוח 1ע8 .1805 זסתוח זס? 66וז56 ץזווסטף זפתטוח סוס 10 לו סחז חזזחו 6חז סז ץוסקס 10 ה568 זסח 0065 ,605 וז 05 506 הזחו 8ח1 01 6זטזט? סור0ח860 פה סז וס6וווז 06 סו ז6הזסזחו 60ו0סח6 605 ם זסחז 5ח6050 6ח1 6זסוסא6 ווואו אוסז וחד .5 חס והות שח 6ח1 01 506 0656706 סח ה6אסזט 06 עסו 0605 605 סַחו51וא6 6ח1 ץחעו כינוס האינטרנט השני. תקצירים 5 |ו.סזס. 1506.ששעששעשש בית הספר הוזירטזאלי הראשזן בישראל -- אזרט-סנונית אביב יזונתן קפלן מנהל אורט- סנונית אביב. + 07002חקוקתס מ אביב, יוזמה חדשה של אורט ישראל ומערכת סנונית לחינוך ולהוראה של האוניברסיטה העברית בירושלים, משלב מסגרת חינוכית "וירטואלית" עם סביבה בית ספרית מוכרת. בניגוד למודלים המנסים להוות תחליף לבית הספר הקיים, אביב מוסיף ממדים חדשים ללמידה בבית הספר ע"י פיתוח יחידות למידה מתוקשבות המנצלות את יתרונות האינטרנט. להבדיל מרוב הגופים הסציעים יחידות לימוד באינטרנט, אביב מציע לבתי הספר הנוטלים בו חלק מסגרת לימודית כוללת, לרבות פעילות חוצ כיתתית, יעוצ אישי, מרכז משאבים ושיעורי עזר. פעילות אביב בכיתה מלווה בשינוי בתפקידי המורים. ההופכים ממומחים בסידע למנחים הסכוונים והמעשירים את תהליך הלמידה. כדי לעודד את המגמה הזאת, אביב סקיים סדנאות והשתלמויות למורים בנוסף להנחיה שבועית בבתי הספר. שינוי תפקיד המורה הולם את התפישה החינוכית של אביב על-פיה הלומד לוקח אחריות ובעלות על תהליך הלמידה שלו ומפתח יכולת למידה עצסאית. יחידות הלסידה באביב מיועדות לקדם מטרה זו ולכן רובן ככולן מבוססות על חיפוש מידע, משימות חקר ותקשורת בין עמיתים. השנה אביב מציע סגוון של פעילויות: קורסים המשלבים פעילות מתוקשבת (בנוכחות מנחה ברשת) עם למידה כיתתית, קורסים המוגשים מרחוק בעזרת סורה ברשת, יחידות מונחות מחשב ויחידות ללימוד עצמי ללא נוכחות מנחה ברשת. בהרצאה תוצגנה גם דוגמאות מאתר בית הספר: וו.12א.צושס. כינוס האינטרנט הנשני. תקנירים 6 !ו.פזס. 1506./עעעעש אינטרנט כשזתף ללמידה גיא לזי אדיזסיסטמס בע"מ, טכנולוגיות מידע בחינוך רשת האינטרנט הופכת חלק אינטגרלי מסביבת העבודה והלמידה. על מנת שהשיסוש באוטסטרדת הסידע יהיה מועיל ויעיל יש צורך להבין באופן מעסיק את מבנה הרשת ולהתנסות באופן מעשי בלסידה המשלבת את המיסדים השונים המרכיבים את הרשת. שני מושגי המפתח - ידיעה (הבנה) והתנסות מעשית, סהווים את החיבור לשימוש מושכל באינטרנט כ"שותף" לתהליכי לסידה בעידן המידע. * ידיעה - הבנת האפשרויות השונות הקיימות ברשת, כולל מערכות הקשרים והקישורים הנובעים מהמבנה הייחודי של הרשת וההופכים אותה לסביבת למידה משמעותית ואולי, בעיקר, לשותף בתהליך למידה פרוייקטלי. * התנסות מעשית בתהליך הלמידה הפרוייקטלי תוך איתור, איסוף ועיבוד מידע כמו גם שימוש מושכל בתקשורת (דואר אלקטרוני וקבוצות דיון) המתפתחת תוך כדי תהליך הלפידה. הרשת הופכת לשותף פעיל בתהליכי למידה, בכך שהיא מאפשרת פתיחה לכיווני חקר רחבים ביותר על ידי "חיפושים אסוצייטיבים", איתור ושליפת מידע, תקשורת עם עמיתים, תקשורת עם "מומחים", השתתפות בקבוצות דיון ועוד. בהרצאה יוצג מודל למידה פרוייקטלי המאפשר בפתיחותו ובגסישותו להשתמש ברשת בסיסדים שונים ההופכים את הלסידה לסגוונת ובעלת משמעות בכל שלבי תהליך החקר : בחירת הנושא - המידע הרב שברשת סאפשר ראייה רחבה וכיוונים שונים של חשיבה. מיפוי הנושא בעזרת הרשת מציג תמונה רחבה ביותר המובילה לכיווני חקר שונים ולעיתים בלתי-שגרתיים. הגדרת שאלת חקר המתבססת על מיפוי רחב ומגוון של הנושא. ביצוע המחקר תוך כדי תהליך אינטראקטיבי "ספונטני" (לא יזום) ברשת (דואר אלקטרוני,קבוצות דיון) הופך את תהליך הלסידה לרב מימדי ומורכב ביותר. כינוס האינטרנט השני. תקצירים 7 וו.סזס. 1506.עשעעעש * עיבוד המידע הינו רב-שלבי (במבנה ספירלי) ומאפשר העמקה רבה יותר בגלל הנגישות הפיידית הן למידע וה| ל"מומחים" ברשת. החיבור בין התאוריה למעשה יומחש על ידי מספר דוגמאות של "פרוייקטים בתהליך", בנושאים מתחומי דעת שונים, המדגישים את יצירתה של סביבת למידה חדשה בה משתלבת הרשת כחלק אינטגרלי רב מיסדי. מסחר אלקטרוני - תשתית משפטית למסחר אלקטרוני זיקטור ח.בוגנים הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת חפה 1 ו וו 36. 8]והח.עשהוס6עש//:קזזת ההבטחה הגדולה של טכנולוגיות המידע היא קיומו של שוק גלובאלי של מסחר אלקטרוני. בינתיים, נדמה כי הבטחה זו עדיין לא מומשה, בין השאר בשל העדר תשתית משפטית ראויה להסדרת הסוגיות המורכבות הכרוכות במימושו של מסחר אלקטרוני. בעוד שהטכנולוגיות אשר יאפשרו קיומו של מסחר אלקטרוני באינטרנט הולכות ומתגבשות, התשתית המשפטית עדיין לוקה בחסר. מטרת מושב זה הינה לתרום לגיבושה של התשתית המשפטית הנדרשת לקיוסו של מסחר אלקטרוני באינטרנט. בשיחת הפתיחה יאופיינו מערכות מסחר אלקטרוני מנקודת מבטו של המשפטן, ויוגדרו הנושאים המשפטיים הנדרשים כדי לסייע ביישומן של מערכות אלו הלכה למעשה. בין השאר, ידונו בהקשר זה סנגנונים לזיהוי צדדים בסחר האלקטרוני באמצעות מנגנוני הצפנה מתוחכסים של "חתימה דיגיטלית" וההסדרים המשפטיים ההולכים וסתגבשים בנושא זה. כינוס האינטרנט הנשני. תקצירים 8 |ו.פזס. 1506.//שעשעש אמצעי תשלזם באינטרנט - היבטים משפטיים והז : וה - = עד הייו ורובי ה וו.60עשהו עששעטט//:סזוח מגוון אמצעי התשלום ברשת גדול, וגע בין שיטות מסורתיות, המנתקות את התשלום מהעולם הסקוונן (מסירת פרטי כרטיס אשראי בטלפון), דרך תשלומים המערבים יסודות ייחודיים לאינטרנט (המחאות דיגיטליות) ועד לאמצעי תשלום ייחודיים, המפותחים בעצם הימים האלה (כרטיסים חכסים וכסף אלקטרוני). ההרצאה תעסוק בסוגיות המשפטיות המתעוררות מהשימוש באמצעי תשלום אלה, תוך התמקדות בשאלות הנוגעות לשימוש בכסף הקיים רק כסיביות של מחשב: -במציאות משפטית, שבה הכסף הוא ביטוי לריבונות מדינית מובהקת, האם יכולים גורמים פרטיים להנפיק כסף מיוחד לאינטרנט? -האם זהו בכלל "כסף" במובנו המשפטי הרגיל? -לסי הקניין בכסף הסצוי בכרטיס החכם - האם ללקוח המחזיק בכרטיס או לבנק? בהקשר זה ידונו גם מניעת "זיוף" של כסף אלקטרוני על ידי העתקתו, הגנת הפרטיות, המתבקשת בשל כך, שהבנקים יידעו בדיוק מה קנה הלקוח בכסף האלקטרוני, מתי בדיוק, וכמה שילם. מה ייחשב כפרעון בכסף אלקטרוני וסוגיות אחרות, שהמשפט רק מתחיל להתלבט בהן. כינוס האינטרנט הנשני. תקצירים 9 |ו.סזס.506ו.שצעעעש ₪2 ו ו וו 8/8886 עש8|ס6עט//: קז המעבר לסחר בשיטות אלקטרוניות משנה את נשא (6וזזס6) המסמכים המוכר למשפט מזה סאות שונים - הנייר. הכללים המשפטיים המוכרים כדרישת ה"ראיה הטובה ביותר" ופסילת ראיה שהיא "עדות שמיעה", אינם תקפים בסביבת מסמכים אלקטרוניים. מתן מעמד זהה לנייר למסמכים אלקטרוניים הוא בעל חשיבות קריטית לקידום נושא הסחר האלקטרוני, מאחר והוא תנאי הכרכי לוודאות הנדרשת בתהליכי הסחר. ההרצאה תציג את תמונת המצב העדכנית בחקיקה הישראלית באשר לקבילותם של מסמכים אלקטרוניים, הבעיות הנובעות מכך, הפתרונות הטכנולוגיים-משפטיים האפשריים והכיוונים אליהם פונה החקיקה הישראלית. כינזס האינטרנט השני. תקצירים 0 [ וו.0ָזס. 1506./עעעשעש קבילות משפטית של מסמכים אלקטרזניים | . , | אמצעי הצפנה - ההיבט המשפטי | מ 034 |ו.660ץעטה|ץעצעשצעט//: קת שימוש באמצעי הצפנה הוא הבסיס להתפתחות תשתית למסחר אלקטרוני בטוח ואמין ברשתות תקשורת מחשבים. אמצעי הצפנה משמשים בין היתר לזיהוי הצדדים לעסקה, ל"חתימה דיגיטלית" של תשדורות מחשב והינם המפתח לקיוסם של אמצעי תשלום וירטואלים: כסף דיגיטלי ודוסיו. ברוב מדינות העולם סוטל פיקוח כלשהו על השימוש באמצעי הצפנה. בישראל החוק מטיל איסור מוחלט על השיסוש באמצעי הצפנה, מכל סוג שהוא, ללא קבלת רשיון מתאים לכך. אף על פי שניתן למצוא צידוק להטלת פיקוח כלשהו על אמצעי הצפנה, דומה כי הפיקוח המוטל בישראל הינו הדוק מדי, ויתכן כי הגיעה השעה להתיר שימוש באמצעי הצפנה בכדי לפתח בישראל תשתית רחבה למסחר אלקטרוני ולאפשר לחברות ישראליות לפתח סוצרים שיתחרו בחזית הטכנולוגיה העולסית, הסבוססת יותר ויותר על שימוש באסצעי הצפנה. בהרצאה זו יובהר המצב המשפטי בישראל בכל הנוגע לשימוש באסצעי הצפנה, תוך השוואתו למצב המשפטי בארצות הברית ובמדינות האיחוד האירופאי, כשהדגש הוא על הצורך הדחוף לשינוי החוק - בכדי לאפשר קידוסם של אינטרסים חיוניים לכלכלת ישראל. כינוס האינטרנט הנשני. תקצירים וו וו.זס.506ו.עצעצעש אוניברסיטת תל אביב, ביהיס לחינוך, המעבדה לטכנולוגית ידע קהילות זירטזאליות פארק זוירטואלי למדע, טכנזלוגיה זתרבזת דוד מיזדוסר, אביגיל אזרן, אזרלי להב הפארק הווירטואלי למדע, טכנולוגיה ותרבות הינו אתר למודי באינטרנט. הפארק איננו עוד מאגר סידע בנושא, אלא | סביבת למידה שלסה, סביבה וויזואלית תלת מימדית בה ניתן לשוטט, להפעיל מוצגים, לבצע פעילות שיתופית עם | תלמידים אחרים אשר באותו רגע מחוברים לאתר, או לתכנן ולבצע פעילויות שיטופיות הנמשכות ימים או שבועות. הפרוייקט מתבסס על ההכרה שסביבת הלמידה העתידית צריכה להיות משוחררת מתלות במקום, בזמן ובהרכב האוכלוסיה הלומדת. עם זאת כסביבת למידה היא מחייבת בקרה על התכנים והפעילויות וסתן שירותי הנחייה ללוסד. הפרויקט מתבסס על ההנחות הפדגוגיות הבאות : 4 טכנולוגיות התקשורת והמולטימדיה החדישות מהוות הזדמנות ליצירת סביבות למידה עשירות ומאתגרות ולרכישת מיומנויות ותהליכי עבודה יחודיים להן שיתוף פעולה בין הלומדים מקדם את הלמידה. למידה משמעותית מתקיימת תוך כדי תהליכי יצירה, פתרון בעיות וקבלת החלטות. לאנשים שונים צרכים שונים, סגנונות למידה שונים ואסטרטגיות שונות של שיטוט בסביבות סידע. . סביבה גראפית המבוססת על הדסייה מגבירה את המוטיבציה ללמידה. ידע מדעי טכנולוגי ותרבותי גדל ומתעדכן בצורה מתסדת ולטכנולוגיות התקשוב החדשות תפקיד מרכזי בתהליך הפצתו בין חברים בקהיליות לומדות ומקצועיות. כינוס האינטרנט הנשני תקצירים 7 [ וו.זס. 506!./ע/ש/ש התכנים בפארק מתאימים לתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחט"ב. בכל ביתן הנושא המרכזי מטופל מזויות שונות: יסודות מדעיים, יסודות טכנולוגיים, סמגלים וממציאים, התפתחות היסטורית ותמורות תרבותיות וחברתיות רלוונטיות לנושא המדעי-טכנולוגי. בפני התלמיד עומדות צורות שונות של אינטראקציה עם המוצגים ועם האחרים בפארק, כגון צפייה ללא התערבות, צפייה פעילה, דו-שיח, מערך הוראה מובנה, אינטראקציה עם מוצגים, אינטראקציה עם משתתפים מזדמנים אחרים, פעילות שיתופית לאורך זסן. דוגסאות לפעילויות הלימודיות הינן: שאילתות, כתבי חידה, הרכבת מודלים, סיור אל תוך תת-מערכות זעירות (כגון גוף האדם, מערכות אלקטרוניות) בחינת מצבי "אילו...", פתרון בעיה באמצעות טכנולוגיה אשר היתה קיימת בתקופה היסטורית נתונה, או דיון ברעיונות מדעיים-טכנולוגיים שהופיעו טרם זמנם. כל ביתן בפארק מורכב ממספר חדרים : א. חדר תצוגה ובו חפצים, מכשירים, דגמים וציורים המתייחסים למושא המרכזי של הביתן. הביתן הינו סביבה ווירטואלית תלת מיסדית, אליה ניתן "להכנס", להסתובב בין המוצגים, לבחון אותם מכל זווית, לקבל מידע אודותם ברמות שונות של אינטראקציה: צפייה בלבד, קריאת טקסט נלווה, הפעלה (אם מדובר במכשיר או דגם) או מעבר לסאגרי מידע רלבנטיים. חלק מהמוצגים יבחרו על פי הצורך להעביר בתצוגה, יחד עם ההיבטים המדעיים והטכנולוגיים גם את רוח התקופה בה מדובר ואת מאפייני חיי הפרט והחברה באותה עת. ב. חדרי ניסוי, בהם ניתן לבצע פעילויות כגון: חקירה, ניסוי או הרכבה בנושא הביתן (לדוגמא, ניסוי משותף עם משתתפים אחרים המחוברים באותו רגע למוזיאון לחקירת נסויי המישור המשופע של גליליי). ג. הסדנא, בה מתרחשות פעילויות לימודיות הבנויות על העיקרון של למידה שיתופית, מספר לומדים המתקשרים בו זמנית סבצעים פעילויות ליסודיות בנושא הביתן (לדוגמא, בנושא גליליי מתבצע משחק תפקידים אינטראקטיבי לשחזור משפט גליליי. תלסידים מכינים את תפקידם תוך ביקור בחדר המידע - יתואר בסעיף הבא של הסוזיאון, ובתאריך מוסכם מקיימים את המשפספ). כינוס האינטרנט השני. תקצירים 5 [ |ו.סזס. 506!.ץששעעש בנוסף קיימים בפארק מספר אזורים משותפים או כלליים: א. חדר המידע, בו מאוחסן מאגר מידע בגישת היפרטקסט הסכיל סידע טקסטואלי, חזותי, קולי ותלת סימדי. דפי המידע הללו קשורים קשרי היפרטקסט למוצגים בביתנים, לדפי מידע אחרים ולאין ספור כתובות באינטרנט. הדפים יפותחו בעברית, בערבית ובאנגלית, כדי לאפשר אינטראקציה בין תלסידים בארץ לבין תלסידים סחו"ל. ב. לובי, שם מפורסמות הודעות למבקרים, הצעות להפעלות, תיבת דואר למשלוח שאלות והערות וכן כלי שיגור המאפשר מעבר מידי לאגפים אחרים שבסויאון (כיום עדיין בשלב תכנון). ג חנות הפארק אשר כמו בכל מוזיאון מציעה למבקרים מוצגים וחומרים אותם הם יכולים לקחת איתם (להוריד מהשרת במקרה זה) כגון קבלים מילוליים, חזותיים או קוליים, דפי פעילויות או חוסרי גלם להכנת מוצגים של עצסם לשילוב בפארק. הפרוייקט מיועד להציע מודל חדשני של סביבה ווירטואלית באינטרנט להוראה ולפידה. הוא יסייע לבחון את יישומן של טכנולוגיות חדישות (כגון : תקשורת, סביבות ווירטואליות, הפעלה מרחוק) בתחום החינוך. בהיותו רב-לשוני (עברית, ערבית ואנגלית) תתאפשר הגישה אליו של תלמידים ססגוון ארצות. לכך שתי משסעויות: - הצגה בפני משתמשים בעולם את הישגי המחקר והפיתוח בארצ בתחום השילוב של טכנולוגיה מתקדמת בחינוך ובו בזמן הצעת תשתית לשיתוף פעולה נרחב עם תלמידים ומחנכים בארצות אחרות. - חשיבות נוספת לפרויקט בכך שיציע, בצד חמרי הלסידה המודפסים אשר לבטח יפותחו לתכנית הלימודים החדשה לחט"ב, אמצעי הוראה ולמידה משלימים המבוססים על טכנולוגית התקשושוב. כינוס האינטרנט הנשני. תקצירים 14 וו.ְָזס. 506ו./ע/עעש דרכים לביסזס קהילזת זירטזאליזת | דיר שחף גל מנהל מחלקת מחחשבים בחינזך, מט*ח ₪31: 53067.6 [| |ו.661.86.שטשעעט//: לחת לא כל קבוצת אנשים שמתקשרת דרך אינטרנט היא קהילה - ולסה נראה חשוב שקבוצה תהפך לקהילה? סתוך ובהתיחס לשאלות אלו, לאור ניסיון בהפעלת קהילות שונות אדון בהיבטים הבאים: 1. מה עשויים להיות "טריגרים" משסעותיים לקיום קהילה? 2. מה עשוי לתרום להמשכיות של קיום קהילה? 3 אילו כלים טכנולוגיים עשויים לתרום לשיסור וצמיחת קהילה? הקונגרס הציזני הזירטזאלי, 7997 (ניסיזן בהפעלת קהילה אלקטרונית יהודית גלזבלית) זוב וויער אזסע סא הסשהותזסוח! הפועצ6( |הססו ‏ > ]םצוע | 78.86 368 ]60/6016 : | והות - = במלאת 100 שנה לייסוד התנועה הציונית מתקיים הקונגרס הציוני הוירטואלי. מטרת הקונגרס לשלב בני נוער ומבוגרים מכל רחבי העולם היהודי בתהליך של דיון, הצעות החלטה והכרעות בנוגע לסדר היום היהודי בן זמננו. הקונגרס מתקיים באמצעות ועדות מכינות הפועלות באמצעות קבוצות ויעוד אלקטרוניות. פעילויות הקונגרס נתמכות על ידי הקמתם של דפי פפ\ של הארגונים המשתתפים; יועצים בכירים בתחומים הנדונים המסייעים לעבודת הוועדות המכינות והמשתתפים בתחומים כגון יהדות זסננו, לימודי ישראל וציונות; הפעלתן של פעילויות חינוכיות מקומיות; חדרי שיח (פחס), שבאמצעותם המשתתפים יכולים לקיים התייעצויות ופעילויות חברתיות. בין הנושאים הנדונים בקונגרס ואשר יבואו להכרעה בסיומו: אזרחות אלקטרונית יהודית - אוסה יהודית מתוקשבת; הקמתה של אוניברסיטה יהודית מתוקשבת; קליטת עלייה בתעשיית ההי-טק בישראל; עתידה של הציונות הדתית; עתידה של התנועה הרפורסית בישראל; יחסי ישראל והתפוצות: התרבות הישראלית; פורום הנשים; הפורום הכלכלי כאמצעי לקשר בין ישראל והתפוצות; תהליך השלום; עתידה של יהדות מזרח אירופה; ישראל מדינה יהודית או סדינת היהודים, ועוד. כינזס האינטרנט הנשני. תקצירים 5 | קיום קונגרס ראשון מהסוג הזה התאפשר עקב הפיתוח המואצ של פעילות יהודית ברשת האינטרנט. מאז תכנון הרשת היהודית הגלובלית למשרד התקשורת ב- 1991-92 מספר קבוצות הדיון היהודיות, האתרים, הספריות והפשילויות היהודיות המתוקשבות גדל עשרות מונים ונוצרה עיירה יהודית וירטואלית, דינסית ומתפתחת. הקונגרס הציוני הוירטואלי יסתיים בהצבעות על הצעות ההחלטה. ההצבעות תתקיימנה בשבוע שבין ה-22 עד ה-27 לפברואר בשבוע התקשוב היהודי 66%/ ז6] ם6/ חפושצ6. מארגני השבוע מצפים להשתתפות של כ- 600 אלף מבקרים. תקציר מזשב ניהול רוחב פ כל משתמשי האינטרנט יודעים שהוא לפעסים איטי. מצב זה נגרם לעיתים על ידי עומס יתר בקווים, מאחר וחברות ומוסדות רבים אים מגבילים את השימוש בו ולא מפעילים כל בקרה על דרישות התנועה של הצוות שלהם והמשתמשים. משתמש יחיד בחברה עם קו של 12865 לאינטרנט יכול לגרום לעומס יתר בקו זה ב- ס1286, על ידי הזרמת וידאו או אודיו. 7 היתה השנה של "ניהול רוחב פס" בה יותר מ-20 חברות הכריזו על תוכנה חדשה ופתרונות חומרה לבקרת רוחב פס בדרך טובה יותר. בין חברות אלה ישנן מספר חברות ישראליות אשר פיתחו פתרונות לניהול רוחב פס בקרב משתמשי המוסדות והקצאת עדיפות למשתמשים או שרותים מועדפים. מושב זה ישמש כבסה למספר חברות להראות את סה שיש להן להציע, להציג בפירוט את פתרונותיהם מנקודת מבט טכנית ולהסביר מדוע פתרונותיהם טובים משל המתחרים. חצי השעה האחרונה של המושב תוקדשש לעשאלות ותששובות, על מנת להתמקד בצרכי המשתמשים במוצר זה. המציגים במזשב: אמיר איל סמנכ"ל שיוזוק 63552818 מאריזס נאכט סמנכ"ל לתפעול בינלאומי זחוססא66ח 6 אלכס אזולאי מנכיל סזהטססבד כינוס האינטרנט השני תקצירים 6 |ו.סָזס. 1506/עשעש תחתה |06 הּזזסוד פרזפ' עמנזאל גרינגרד שנקר-בית הספר הגבוה למדעי הטקסטיל ולאופנה | 6 זה 3.56 ]6 תה 6 > |וההח משך עשר השנים האחרונות חזינו בחידושים בקצב הולך וגדל הקשורים למדעי המחשב וליישום יכולתו של המחשב. יכולת החישוב העולסית גדלה אלפי מונים בד בבד עם הנפיצות של המחשבים האישיים - שהחלו אומנם כמחשבים קטנים וחלשים שיכולתם מצומצסת, אולם התפתחו לאחרונה למחשבים רבי עוצמה. מיספרם הרב מעניק מימד חדש ליכולות העיבוד הקיימות כיום בעולם. משך אותן שנים התפתחו זה בצד זה שני תחוסים מרתקים שקשה למצוא בניהם השקה כלשהי. הנושא הראשון שייך לתחום מדעי המחשב והוא "חיים סלאכותיים" שהינו חקר מערכות מעשה ידי אדם, המציגות תכונות התנהגותיות של מערכות חיים טבעיות, הניסיון לברר מהן התכונות הכלליות המהותיות של החיים, המשותפים לכל צורת חיים שהיא נתקל בקשיים סחוסר דוגמאות נוספות לחיים הקיימים על פני כדור הארצ שכולם מבוססי פחסן. לפיכך המאסצ לבצע סינתזה של התנהגויות חיים באמצעות מחשבים. חיים מלאכותיים הוא סדע חדש, אם כי יסודותיו עתיקים סאוד, המנסה לחלוף מעבר לחיים, כפי שאנו מכירים אותם, ולחקור את החיים, כפי שהם יכלו להיות, וכמו כן לדון בשאלה המהותית באם יהיה בידנו לא רק לחקור אלא גם ליצור. בבוא היסים, חיים סלאכותיים. בינה חישובית מהווה ערך מוסף של חקירות אלו והיא אוסף של אלגוריתמים הסעשירים את מדעי המחשב וזאת על ידי השאלה ושימוש בתהליכים הקיימים בטבע. התחום השני שהתפתח רבות בשנים האחרונות הוא "האינטרנט". מערכת נפלאה זאת היא רק בתחילת דרכה והשפעתה האדירה על שווקי המחשבים, העסקים ובעיקר עולם התרבות שלנו עדיין רחוקה מלהיות ממומשת. תפוצת המחשבים עזרה לביסוס האינטרנט והפוטנציאל הגלום באינטרנט עשה רבות לתפוצת המחשבים. כינזס האינטרנט השני. תקצירים / |ו.זס. 506!.ששעעטשש בהרצאה אציג מחקר מעניין אחד מתחום ה"חיים המלאכותיים", פרי הגותו של פרופי תומס ריי, המקשר בין נושא מחקר זה ו"האינטרנט". המערכת שפיתח ריי מכונה זטיירה" והיא אחד מהנסיונות היותר סעניינים לביצוע סינתזה של אבולוציה באמצעות מחשב. לאחרונה קישר ריי בין טיירה והאינטרנט באמצעות הצעה (ההולכת וסתגשסת) לייצור מאגר ביולוגי רב גוני של אורגניזם דיגיטליים באמצעות רשת רחבת סימדים. ההצעה דנה ביצירת אזור סייברספייס גדול סאוד, סבוך סאוד ומקושר שיופרה באורגניזם דיגיטליים ושיאופשר לו להתפתח באופן חופשי על ידי ברירה טבעית. המטרה היא להשיג התפוצצות של מגוון הדומה להתפוצצות הביולוגית בתקופת הקמבריון. אם הדבר יצלח אזי תהליך התפתחותי זה יאפשר לנו למצוא צורות טבעיות של תהליכים מבוזרים ומקבילים וייצור מערכות דיגיטליות מורכבות במיוחד שינצלו את היכולות הגלומות בחומרת הרשת המקבילה שלנו. הפרוייקט ימומן על יד שימוש בזמן החופשי של אלפי מחשבים המחוברים לרשת. סיפורים מתזלדות האינטרנט ו 6 ו המחלקה לקומוניקציה, האזניברסיטה העברית, ירושלים + רשת האינטרנט כיום היא חלק אינטגראלי מחייו של האדם המערבי. רבים מכירים אותה רק בצורתה העכשווית ואינם מודעים להיסטוריה הארוכה שלה ולתמורות הטכנולוגיות והחברתיות שחלו בה במהלך 30 שנות קיוסה. דווקא היום מתעורר הצורך בשיחזור האינטרנט "ההיסטורי". מיהם האנשים סאחורי הטכנולוגיות? מיהם האנשים שהעזו להתנסות בהם? יסופר כאן על "הכפר הקטן" שהיה האינטרנט לפני הנהירה הגדולה של שנות ה-90, על האנשים שתחיו בו: אנשי-חזון, חלוצים ומייסדים וגם רכלנים וטרדנים למיניהם ועל הווי חייהם בקהילה שכיום כבר אינה קיימת ותולדותיה הן רק פרק מתולדות האינטרנט. כינום האינטרנט הנו(י. תקצירים 8 וו.0זס. 1506./עעעשעש ממממוהקלומוו 0000 - 5 |6) מ=5התכצ אס זאמסאודצוס= 5! מזסושסצפ זמאא דצו 3 5פטצז אחג | 6סזטם; אחו! 10 0116015 ץ!ז60 6ח! חס 18005 6ח! וחסז) ,600165 560ז6סחט )0 ץזסו5וח 6ח! 6זסוקא6 ו5זו] ||ואו זט1661 פוחד ]0 56 0זחו 0ָחור60 600185 50660 תפוח עששח פטסחסט פחז טחוזסוקא6 זזסז5 |ווש 6ש הסוחצ 1167 .510165 ס6ווח 6ח! סו .16 ,6-6 , אק ,5-3ו/|-5)-/56 ,1/6 05 ח0ש5 5]ס6ץ שש16 1אפח 6חז 0600 זופחז חס 060חט1 6זס ץ6חז עשסח ,600165 656ח1 565 סחצו זסשס6 וווא 6) .0 6ס ספום |!וצ ח6השא0 601[סזק 6700 60 01 5ח01!וסחסס 61חז6זח! 6חז 6זסוסא6 |!ועש סא ,600|65 וססופץחס 6ח1 ]0 ץזסזהפטחו 616|קחזס6 0 סח פא ]16 8 6חוץ!ז סחט 8ח1 56 זסחז (816 , אז0 ,61חסןז6סט5 ,.6חססם) 65ח00א6סס 80 05 וופצו 05 (זחוזס5 ,גו וס ,זחטט) ו זפ ץ 5 05 | 05 חזשוסז) זה868ז 6חז חס חוזסוסא6 ,600165 061560חט ]0 105 סח660 6ח! חס 5ט06 |וווצ וזסס 51| 6חז זו 0580 0חט פָחועֶס! חו 8ץסוכ זס(סוח 16 6זס סחצו חס 5חסו801[סזס חס וטסזוס 13 חס [1 זס] 60חזסת6 5 חסטר סח סחס 600165 858ח1 01 8ופץ|סחס 6051 0 60 10 זסוח6זזם חסחד |ווצ סש וס 6ח זטסחטסזחז זחזסזח! 16 01 הזוס 16 0016015 פוחז עוסת סח 6 0חו6ם 5 זווסזס הסט עשסה כינזט האינטרנט השני. תקצירים 9 1 [ו.זס. 6ס5ו.שצעשטעצ 0 חח ס6 [168חח66ד זסוח59 /.2.5) ,/סופזסטוח! ! סזהּ/חבון .65 60א06!-0חס! 506 800 זסח חסש6 ,ווסזפחו 10 6חוז פָחס! ס 1086 ח60 ,6שו5ח6א6 6זס 600!85 560ז6חט !וטס ח!ז60 צוס! זס 5טסחסזה6הץ605) ,501611165 6זס 600165 6560 0חט 0 6עווסחזס!וס 65160פָסָט5 ץ|חסת ות60 |פסוח שחז סו 65חופ 6ח1 01 506 סחס >אחון 16ווו5018 זפצס פחוהחטז פהחשוססזס 66חסחזסזזסכ 5ט0ו56 ץזפע פטסח חס6 קו/ק6ץ וטם .5 500 |ססוזו!סכן 5טסוז56 ץזפע סטסח שס 65והססוחס6 8זוו5016 6חז זסז 06 |ו0610 סחס 600185 6560סחט 10 פעוזסחז6זוס חס 05 85זו!5018 סחופט חזוש פח6וססזס 6ח1 זס אסס! 0 6אסז וווש אוסז וחד .0!65 סז ק!/ 167 6ח1 26וחוחורח 10 עשסח זטססס פחואחוחז ז65זס! 6חז זס כינוס האינטרנט הנשני. תקצירים 0 2 |ו.זס. 506ו./ע/עעש אולם הנשיא = מרכז שרונה תד 5179 טלפון: 5 פסקס: 09-7440437 ה60.ז0060)חו6!ססא :ווסוח - = החסס.זס660סחו. תועש/ / :קת קת | <-- | תבואות הארצ 3 , תל אביב 69546 לפון: 1 פסקס: 03-6473717 [ו.6011.60זסרחס1 :|וסרח - 5 ה05001.607ז00.שיצ/ /:סחת מווווש * ת.ד 4479 | ירושלים 91045 טלפוו: 2 פקס: 02-5672028 ה8104.607חסחסוזס :ווסוח - 5 הח04.60ז6ח.עצש/ / :שחת | רח' האמנות 8 אזור התעשיה פולג נתניה 42504 טלפון: 1 פקס: 09-8853112 החס6. וחסז|6!650וזס :!וסרת - = וחסס.וחסזוס5.עצצצאעצ/ /:שחת 6 6ו | זשוץ 6 2 / 96175667 >6 תיק )רכ |ר- 0 סופ | [ זיבוטינסקי 35 (מגדלי התאומים 2) רסת גן 52495 טלפו|: 08-7518127 פקס: 03-7518187 -ה0500.607ח0116665!0 :!וסרח - = החס50.6חס|5. עצעצצ/ / :כ סנוניה מערכת מידע דלחיני ולהוראה האוניברסיטה העברית גבעת רם ירושלים 91904 טלפון: 02-6586488 פקס: 02-6586495 |ו.6ס.ו(טח. שעוע ץזח5סז :וס - = וו.12א.זוחטח5/שצצ/ /:קחת 60% )סז רח' סורוקה 29 חיפה 34759 טלפון: 8 פק0ס: 04-8245414 ה6!6/6018|6.00₪סחסורח :ווסוח - 5 וחסס.6וזס6עש.צשצשוצצ/ /:סחת 0 ,ץזוזט560 0010 0660/ג >קוהחס/ מדינת היהודים 103 תד 12534 הרצליה 46783 טלפון: 7 פסקס: 09-9512179 |ו.6.60זוסזוסש6סנחו :!ווסות - = |ו.6.60זוסז!סץ. צועוצ/ /:כח יום רביעי, 7 בינואר 1998 59 - 19:00 אולם ירושלים מפגש פורום נשים באינטרנט ובתעשיית ההי-טק הסטטיסטיקה מראה כי 90% מהגולשים ברשת הינם גברים. הפורום יעסוק בהיבטים השונים של שותפות נשים באינטרנט ובתעשיית ההי-טק. משתתפי הפנל: | גליה אלבין אילנה כהן-פנר הבה אסא ד"ר אילה גליקסברג מנהלים מחברות ההי-טק וממשרדי ממשלה מנהלי פרסום והסברה