PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 20, אוגוסט 1994

ה-PC המושלם 94

OCR (הסבר)
שש | 1994 0.20,400057א אסודוסם 11 8/158א40421/א סק המהדורה הישראלית גיליון 20 אוגי 1996 = מחיר: 17.90 שייח כולל מעיימ. באילת: 15.30 שייח מאזן הכח: מהר יותר. 8 לסדי נתונים המאיצים הגרביים | ה משלבים עוצמה הטובים ביותר - עם קלות הפעלה שִּ ן * צּ המהמיכה המשרדית: מורבומניה: > מיחשוב קבוצתי איך עובדות > ועידות וידאו תוכנות הקהסא? > ניהול פגישות ה-א המולס )0 ו חן אניס | לג מ 4 1 איך זוניח "בורב הרג ברחו | ךר 1 | ו מו מו ון | ברטים רמ'; זנרוו: ימאי את וו 0 ראה טרורה. רה זירוו המות 2 == בה צריך? כמיה זברון מצוון: ה איך מובעוה תערכה ההמעלה? ו : ו = ה ההבדל בי חחוח' בודה ו = ן ה בוח"עח. % 9 שו \ / וו 1 זק הוויה 3 - 0 ריק קוו ו ו וה ד 18 ו בה חריצי הרחבה? ., לן הפוס ₪01 א| פטם-1? יח הדי ו 1 | דולו קטן? . | ויזה מק כו 308877 = אדגוויה 0 . ות 1 זי צרך בלומויקר: -- וררועוח: בויט קול = וריו . ב ה זה בבור-מהירות? לה המ 15 טיביות? איך 2 א "ו ה 5" | עתר" וו | | 3 בוה 1 0% 00 ומש טוב ביותר יבואנים בלעדיים לכרטיסי קול- זופ 16 פשגש סופטג4 מערכת מולטימדיה מלאה הכוללת: 5 כרטיס קול - א6055 16 שמשו סופטג 0% 6 כונן 0ואמ50גוגס מהירות כפולה 7 6 רמקולים, אוזניות, 5 תקליטורים 0 ה 6 כרטיס קול -א55ח60 16 פ/געו סופטג 99 ש''ח כולל מע"מ. 6 כרטיס קול - שעטודה ום סטג סופטג 0 ש''ח כולל מע"מ. תוספת פאס 5 מא!וכ התקליטורים של מבחר אדיו 7 כותרים ה ו תחרות! המשחקים החדשים והחמים בשוק - כל שבוע מלאי חדש //32/כי ‏ כש/ז63 יג 0 5וססאוצ 00 50 ו 0 ש'ח וסססו סט 50 6 | 120 ש"ח 2 וס השוא | 0 ה גו םה 5 0 ש"ח (300) סוחד 0 ש"ח וטאוה/ ₪ אוז טאוד וק הוסשואודוטוו 4 -- 7/0 |20 וטוה וט שו 7 -- / | 4 | 220 ' -ש = היכזנו! "0 ₪ מרכז וירוס: תל אביב פרישמן 77 טל. 03-5245639 בקהוב סניף וירוס 6% ₪1 ₪ | ₪80 רחובות: "מולטימדיה" הרצל 185 טלפקס 08-461958‏ | | חדש בהמת השרון. (₪ -₪-- הפצה בצפון הארץ: "גמלא" טלפקס 04-411145 ה | 160000 03 - יצרנית מחשבי 6? (486 ו=1אזדאמץ) המובילה מאנגליה, מתחילה לפעול בארץ ו באמצעות חברת סגמ מחשבים - נציגתה הבלעדית בישראל. 8 1 סגמ מחשבים תשווק את כל דגמי 150106% ה6181, החל מסדרת 1'6₪א \ א ג (מדגם 25א8 עד 66/כא), דרך מחשב 8וסטאזעו 0 אגם, ועד וסק/ואטודאגט - מחשב ן | ן 0 | ו וס ה-[א10זא₪? המתקדם ביותר. ; (2-1 ) מוחוס] צוטצון כ / // חו ות 0 וטא ץד 0131 מקפידה על טכנולוגיה מתקדמת, אמינות 4) ווזווווס?] יורש: ואיכות. החברה זוכה לדרוגים הגבוהים ביותר במבחנים | | ₪ 1 "ורש ר ההשוואתיים באנגליה, כשהיא גוברת על חברות מובילות בעולם. מחשבים מתקדמים, איכות גבוהה, מקצועיות ואמינות / - כל אלה עומדים עתה גם לרשות משתמשי ה-26 בארץ. ו 3 וסגמ מחשבים פותחות עידן חדש בישראל: העלח04 של +00 500%01ד 3 0. הד | רק 0ל. 09-563536, פקס. 09-5639537 ור 0 הגמ / ח ש בי ם ₪ 0 סכה טוח ונ 6 6 זס ]160130108 צסק את 8% 5 ([609 זס) מסו)קס 512%) 2568 5 6 0806 ל 60/66/90 6 5 פגום 0081 201 3 6 9 18 1400032 0 פשס6מו/ 6 11876 כ זס 5051 וק תסו 301400 1/0 "20-"14 6ותכ 415% עספסות 1.4418 250 ש200/שו 0856 65000 6 [1 28316 8 2 568[ 5 במהלך השנה האחרונה זכתה 6130 ביותר פרסים ממומחי תעשיה ומשתמשים מאשר כל חברת מחשבים אחרת. אנו מציגים בפניך את התצורות הנפוצות ביותר של מחשבי 63₪, ומזמינים אותך להצטרף למשתמשים המרוצים ביותר במחשבים הטובים ביותר. א 101 5 6 1070506 שש 6 בעברית 3.11 פקטסזקאזסצ זס] 5ו60תו/ 6 2 05 18 5 5ו60תו/ זס1 כ 5 וחק | 1063805 66 2 1 7% 30 2 ה | ק וטו ₪ 08 50%08%5 הב / וס סרד 5 6 [ח6] 01 :| זט זב צטף ואה 48 6 צטפ 33% 9 ו / 85% 33 6 9 סוחטוא 63006 256% 0 אה 88-18 9 אוו 0 אגא 9 ששחט וטוח! 670 (ד24ק) ואטודאט? 9 [ חא 0300 256% 0 [סוח6א 6306 256%-118‏ 9 [סוח6)א 6306 256% 0 צוסו5 (01) פטם |100 254 0 66 !חן 70 (247ל) ואטדדאםפ? 6 = 66חחש מוה! טקס כ241ק) ואטודאשץ 6 66]ח6 |טוה] (241?) סאחטזטצס ואטודאם? 9 0 פאוס0חוצ פוא 0 5 (1/) צט |1063 02/85 6 כ 3 1003 2/0580 0 5 (01) 85 2/05/1000 - 0 00 אמוכ זג מכ 9 ס הו 1 8 ₪ | 00000 פאוס6הוצ ]1 1818 הוו6ו5 6 00 פאוס0חל וא 9 0% אגון מסן 8וא200-540 0 הס 215% 6זג3] 1.1 )ופ 0 63 טסו 1 פוא 9 הס 215% 11916 5051 515 זס 5] 9 הסוא ה0ו3001 אוס.1 "20-"14 0 5% זגה ססן 8וא200-540 9 אמ ג סז 8/א200-540 9 זסווהסוא סחסוא "0-14 0 ל200/א 0850 קסואטכ 0 זו וחס)א ה0וו3613 10 "20-"14 0 זסו הסוא ה0ו131 60 וס "20-"14 0 6זכ 0056 עקקסהז !1.44 0 5 25 ₪ |ס!|זגק |[ 0 50 200/שו 0850 ק0ו65% 0 50 %200/או 6856 קסו0% 9 50 /220/א 0950 זטאסד 5026 |[ 0 6 א 0101 5 |ו501 2 ₪ |6[|גזגץ 1 0 5 |5678 2 8 |6||גזג? 1 0 5 |5008 2 6 [6ווג? 1 0 0 א שא 101 9 א 101 שא שא 101 9 בעברית 3.11 פקטסזקאזס\ זס) פוסחוצ 0 זו 9 6 זו 0 בעברית 3.11 פקטסזק%זס\ זס] 5וס0חו\ 0 2 0 2 8 0 52 6 2 5 זס] זסלוחגקז 0 פס 1 0 בעברית 3.11 פקטסזקאזס\ זס) פאוס6חו ‏ 6 | בעברית 3.11 פקטסזקאזס זס] פאוסטחו\ ₪ 05 זט זה 0 1005 9 005חש ז0] ז26חגקז0 וס 1 0 005ח1 זס] זט הג 0 פטוס ]1 6 6 תתו וול-16 9 בו בצ ו 6| קט 0 536, פקס. 09-563537 סגמ מחשבים 4 הסה הח' משכית 9, א,ת. הרצליה פיתוח ו יש 525 | 0003 | 04266 944/100| מו תפ 55 םו: דפםם (16פ8)1קוחס6 2000 םא ||טצסאז) ב חק הפום ורי 6 |השפו =חד סוסא הופשהווהוטוו ד 0 פס סדדטספה שהיטסצ ו טפט 0 0 וטו 05/66 חוש זס! חב למשתמשים "הרעבים" לעוצמה למשתמשים המחפשים מערכת תחת 5צוססאוו ורוצים להפיק את מולטימדיה הניתנת להרחבה המקסימום מעולם המולטימדיה, במחירי כניסה, מוצע מחשב וז 3 בנתה 76 וטאק ח63. המשלב את כל התכונות המתקדמות גם 5ססאואו 0% אגפ וגם של פשססאזצ 208 3 ואט]]אמאק 68 מגיעים אליך (זוכה הפרסים) עם מוכנים לשימוש, ופרט לשעות רבות ה-0₪א סק הזספואזה וטוא של הנאה, הם יעזרו להגדיל את ו של ₪ 03 המבוססת תפוקתך בעבודה, על ה-16 1 פאט50, וכונן וא%0-60 במהירות כפולה. כל מערכת מולטימדיה כוללת אנצקלופדיה א של מיקרוסופט 2 וו 0 זג בןס/ 570 147 0 ו זאות פוה 9 6 000005506 "15 6 את מאה 9 סו 3018110 1/0 סנ 08016 5600 6 ןסו מ0ו0180גת 10 6 006 5600087 9 טפ 0956/2008 9 6 טפס (24) נפטם6 9 פס 200/ש 6 80806 קש טפס (247ק) ותחזאמק 9 5 5681 2 8 |8[16ז9ק 1 0 5 () 5גו 10081 5 2 6 5 [5608 2 8 [91316ק 1 6 5 () פגו 20091 2058 9 מ 101 6 000107200 פעו00ם1/ 10210 פגרחווס עד 6 6 \ 7 506911 0מסנמגוק 9 6 070506[ 0 % 0506 9 סמו ברית פקטסזקאזס/ זס1 3.11 פשוסשםו/ 6 הס קסזס! ואו 16 6018516תנוסם בעברית 3.11 פסגוסקקאזס/ זס] פאוסמו/ ₪ מפז ו ו 9 052 9 5 זסוסל 9 2 05 ₪ 6מסמקסזס/ ןא 16 סופמוטמנוסם 6 סו 00 10005 0 ושגו 6טטוס 9 ₪ 0420 1/0018 0 85 ז סוס 9 וטא ]את 60 סוסתק ל תו זס אס 0 5660/2000 6ופטס 6 02 8 , : 69 202 הטווהסק ₪ טל 6, פקס. 09-563537 סגמ מחשבים רח' משכית 9, א.ת. הרצליה פיתוח לך על בטוח, קנה רז 3 99 "ץז 013 היא החברה אותה מעדיפים משתמשי 6ק, והיא דורגה כספק הטוב ביותר שאיתו כדאי לעשות עסקים" .. טחולהטֶג]א 6 אוגוסט 93 5 תש 5ת206-0 6 5156- 0 (וה5)6ש5 \|)וטו 1666וסזכ נוהוס]) פו[ותסזא 12 )זו 5 ושתטספ - [אסת 60 - 1+1/16618ט] )וא 806זפק 2 6 9 סוס ,602-001 1650660סטסכ ,16 3195167 6מט50) (61א₪ 8 6ווח ,פו6ש 50/0/816 ,688615 המחשבים האישיים של 1-5 וד רא זכו 6 ל 16 [8מ00ו400 !א 1-108 9 בהצבעה: 6אחם אפו עקקסוז מות2. 1 "5.25 5 1 17 - מסוו8ו0גא צוס.]) זס160תסוו 86 תופשה הרת 6 זסוומסות 1/ א "15 9 % בקטגוריית שביעות רצון מסז)וחח 7/ 806זשקט 1/8 זסוותסות 1/ א 177 9 10 5 0 , 0 8 מתיקוניס הגוס 6 זס)ןתסות הסז)ומתד 1/ א "207 9 ₪ 9 / ו 215855 11816 בקטגוריות אמינות ש : 5 כ רבג 00 | 5 בצ עבנ 8 6 א 600 0 שני יי ישן | א מחשבי 486 26 שולחניים 0 (‏ 1[03מם ‏ ו 0 !ן6ע0) )1116706 0870 אתסטו6א 16-11 9 ₪ בקטגוריית אמינות כל : בר ו 6 ס 265660 ב01ז) 8665זשעש / אא הרכיבים [וננבצל נ הח 5 6 שסשסך ותוא 9 לת 0 6 סד |[ 9 ₪ בקטגוריית אמינות . ּ ₪ 1 ב לוח*האם של מחשב שולחני י 2 6 פגום 1.0081 8פע או 806-025 1) 58 = ש₪ בקטגוריית אמינות מערכת הכונן 0 4006167010 פעוס6תו/ ,01 9 ₪ בקטגוריית אמינות מערכת הכותח ו ₪ ;51691 תסותגוכ 9 כל הציטוטים והנתונים נלקחו ממאמר זו 60 זט ספ מכ 9 / מא 6זא 0ק, "סקר שירות ואמינות 1993", 8 66 עץ ססז 155ואסחץ מס % אוגוסט 1993 ₪ 8 6010110 זסווסם 6זס שש ש אק וע טל 09-563536, פקס. 09-563537 110/10 אה הציהפתו הטעם ההו6, ההוצ6 מבית ואזו6וס אה=ז5ששו היא סידרת הדיסקים שטעמה נשאר עמך לעולם... אין עוד דיסקים שמציעים לך רמה כזו של חדשנות טכנולוגית, מהירות, אמינות לאורך שנים ובמחיר של דיסקים אחרים, שאת הטעם של חלקם, לפחות, היית מעדיף כן לשכוח. סידרת הּגוצ6 גם יודעת להתאים את עצמה לצרכיך המיוחדים: 170, 212, 256, 425 ו-8וא540. כל דגמי הסידרה מצויידים בטכנולוגיית !וסספסוסט החדשנית, שמקטינה למינימום את החיכוך והבלאי של ראש ההקלטה (באמצעות תגובה לשדה מגנטי) ומאריכה את חיי הדיסק לשנים רבות. לדיסקים זכרון 606 של עד 128%, זמן גישה של 1270 ומימדים זעירים (גובה "1 *"3.25). קצב העברת הנתונים של ה גוצהס הוא מדהים ומגיע עד 8וא5.75 לשנייה. בגמר העבודה חוזר ראש ההקלטה אוטומטית לאזור המוגן (6אואהגק סודגואסדטה). אחריות: דיסק 6סו היחיד בעולם המשווק עם 3 שנות אחריות (בנפחים 8/א340 ומעלה). דרוש חִהוצִג6 מספק המחשבים שלך | חדש . דיסק 6פו 5408 המחיר הרבה פחות! 6% בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9, ת.ד. 4000 פתחיתקוה 49130 טל. 9240812, 03-9233257, פקס. 03-9244857 ה-26 המושלם: סיכום שנתי וס הולדת שמח. עשור מלאו ל-41, ל-8א4621/א 0ע/המהדורה הישראלית מלאו 20 גיליונות ונסגר מחזור שני של סקירות תוכנה וחומרה, טכנולוגיות וישומים. גיליון זה, המוקדש ברובו לייס המושלסיי, והגיליון הבא, שיוקדש לאבטרים (צגים, דיסקים, רשתות תקשורת וכדומה) ולישומים המושלמים, מהוויס מעין סיכוס שנתי של מצב הטכנולוגיה הנוכחי ותחזית לעתיד. מבחינות רבות תעשית ה-20 מהווה חריג בולט בשוק העולמי. למרות שהשנה ימכרו למעלה מ-40 מיליון מחשבים אישיים, בערך כולל של יותר מ-100 מיליארד דולר, עדיין זו תעשיה לא בוגרת, עס קצב התפתחות ושינוייסם רדיקליים שמזכיריס את חבלי גיל ההתבגרות האנושי. מצד שני, הסטנדרטיזציה של התעשיה סביב ארכיטקטורת מעבדי אינטל ומערכות ההפעלה של מיקרוסופט, היא סממן של הזדקנות בטרס-עת. אנחנו לא ראינו סטנדרטיזציה כל כך מקיפה בימי מלוך ה-₪אא/תעא41/א או בתקופת השיא של מחשבי-המיני. אפילו בתעשיה מסורתית כמו תעשית הרכב, בה התיפעול של המוצרים הוא סטנדרטי לחלוטין והטכנולוגיה הבסיסית לא השתנתה מזה שני יובלות, עדיין מתחריס מספר עשרות יצרניס על אספקת מנועים שונים, בספקטרוס רחב של עוצמות מנוע, טכנולוגיות, צריכת דלק, אמינות ומחיר. למרות שמרבית הנהגים מבינים פחות בטכנולוגיות מנוע משמשתמשי 6 מבינים בטכנולוגית מעבדים, עדיין אנו מוצאים יותר גיוון ובחירה בין מכוניות מאשר בין מחשבים אישיים. סיומה של תקופה אבל, יתכן שאנו מתקרבים לסיומה של תקופה. יתכן וזו השנה האחרונה בה ה-20 המושלס מוגדר בקריטריונים של מחשב תואס 86א. המתמודד הראשון שעולה כיוס הוא ה-0תזפאוסק, אבל גם יצרני 5150 אחרים לא התייאשו. למרות הקשיים הראשוניים של כולס בהרחבת בסיס המשתמשים שלהם, מעבר לקהל המסורתי של תחנות העבודה, והאכזבה הנוכחית מרוב טכנולוגיות האמולציה, אסור לשכוח כי מדובר כאן בצעדים ראשונים בלבד. מבחינה תיאורתית אין מניעה לממש תיכנון 6 שיכול לתמוך בישומי פסטחו/ קלאסיים טוב לא פחות מארכיטקטורת אינטל והסימנים מראים כי מספר יצרנים אמנס עסוקים באינטנסיביות בכיוון זה. המחסוס האמיתי למתחרים באינטל הוא כושר יצור ומשאביס לפתח את הדור הבא של מתקני יצור למעבדים אולטרה-מהירים ואולטרה-צפופים. מחיר ההקמה של מפעל יצור שבבים חדיש הוא למעלה ממליארד דולר. אין הרבה חבהות שמסוגלות לגייס את הכסף הזה, בוודאי לא בין החברות הקטנות, בהן מתרחשת מהבית התסיסה של רעיונות חדשים. כך נאלצות חברות קטנות (יחסית, עדיין מדובר בחבהות עס מחזור מכירות שנתי מעל למיליארד דולר), כמו אש5 וסיליקון גרפיקס, למצוא פרטנריות גדולות לשיתוף פעולה אסטרטגי. דוויד מספק את המוח וגולית את הכסף. יותר ויותר הפרטנריות עס הכסף הן חברות יפניות ודהוס 6 ישראל אוג' 199% קוריאניות, הנזקקות ליצירתיות אמריקאית כדי לעקוף את החשיבה השבלונית -מונוליטית, שתרבות העסקים שלהן מטפחת בהצלחה כה מרובה. . אחד המימושים המוצלחים ביותר של מעבד 8156 מגולם בייארכיטקטורת הדיוקיי (8150-/7) של היולט-פקרד. אס נותניס למעבדים ייציון איכות" (וח6)א ]0 סזטפוי]) לפי היחס בין ביצועים למספר הטרנזיסטורים שעל השבב, מעבדי ?3 בולטים משכמם ומעלה מעל כל ה-8156-יס האחרים. אינטל, שכבר נכוותה בניסיון לא מוצלח לייצר מעבד 8156 חדיש (860:) והיולט-פקרד, שתמיד העדיפה שיתוף פעולה בפיתוח תקניס תעשייתיים, הודיעו לאחרונה על שיתוף פעולה בנושא פיתוח מעבדים עתידיים. לוח-הזמנים הוא כזה שאת תוצאות השתייפ לא נראה לפני דור ה-27 של מעבדי אינטל ואולי רק בדור שאחריו, שיוצג רק לקראת סוף המאה ה-20. המתחרה השלישית בגודלה בקבוצה זו היא דיגיטל, ששבב האלפא שלה מוסיף לשבור שיאים אבל לא לפרוץ את מחסומי השוק. דיגיטל משקיעה את רוב האנרגיה בהגדלת הביצועים והאצת המעבד, שכבר היוס הוא מהמהירים ביותר בשוק, על חשבון השקעה בפופולריזציה ונסיון לשפר את האמולציה של סביבות 6 מסורתיות. האסטרטגיה הזאת לא מוכיחה את עצמה מבחינה פיננסית, ודיגיטל ממשיכה להראות תוצאות עיסקיות מאכזבות, שגורמות לחשש כי בקופת החברה לא ישאר מספיק כדי לממן הרחבה מסיבית של מתקני היצור. התפתחות כזאת תדון את האלפא לשוק גומחה ותוציא אותו מקבוצת המתמודדים על תואר ה-20 המושלס גם בעתיד. שתי משפחות המעבדים האחרונות בקבוצה (בהחלט לא אחרונות בהצלחתן. למעשה הן המוליכות בשוק ה-8150 מבחינת כמויות), ה-52486-ים של א50 ומשפחת 8 של 855זוא/סיליקון גרפיקס, נזקקות לסיוע של הון ומשאבי יצור מהמזרח ההחוק. השותפיס האסטרטגיים החדשים ילחצו, ללא ספק, לכיוון של פופולריזציה ותחרות ישירה במוצרים של אינטל ויבמ. אם המיזוג של מקוריות אמריקאית עס יכולת יצור מזרחית יצליח (קשה להראות תקדימיס מוצלחים, אבל תמיד יש פעם ראשונה), אזי התחרות בשוק תפתח לרווחה. ישנס פרשנים הטועניס כי בכל מקרה, רק שתי ארכיטקטורות מסוגלות לשרוד בשוק ה-0ץ וכל השאר נידונו מראש לכישלון. הנחה פסימית זו משאירה את הזירה לאינטל ויבמ בלבד, להלחס על הדומיננטיות בשוק. פרשניס אחרים מצביעים על כך שהשוק תמיד הצליח לשטות בחוזי העתידות ולכן צריך להשאיר את כל האופציות פתוחות. נטיית הלב, כי היצירתיות בשוק ה-20 תתעורר מחדש, גורמת לנו לקוות כי האחרונים צודקים וכי אלף מעבדים יכולים לפרוח בגני ה-70. 0 ...ה ה=ססּוהחששי יש וי '"'"33!)...... 0000 = ראדר ררש ב פר ישי ביר הרוש ו )יש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שן סויקת התפעל משפחת סורקי דש מצטיינת בשילוב מושלם של מגוון, איכות ומחיר. ובכך ו שולחניים = 12 דגמים שולחניים ו 8 ש"ל/אפור: צבעוניים: השוק לא תמצא סורקים מציעה סורקים לכל מטרה ולכל תקציב. (מ300-6000, רוחב 4-א, (600-240000, רוחב 4-4, כאלה. גם לא במחיר... המחיר מתאים, גם קלות ההפעלה, האמינות ואפשרות ההתחברות למרבית ומפקטיים ואיכותיים לל גי קומפק תיים, כולל (בחלק מן הדגמים) 3 דגמים של סורקים התוכנות ולכל סוגי המחשבים (כולל סש ומקינטוש). כל אלה מעוררים סריקת מהירות סריקה עד 12 דף = קורא לסרקת שקופיות ידניים: התפעלות. להלן תקציר מבחר הדגמים של 4דאפס, לבטח תמצא דגם המתאים = = *דחה למחשבי 0 ושקפים ורקיהב/ = ש"ל, שיל + אפור(259 לצרכיך ותקציבך: . זסחקות ב- = | דגמים) וצבע (24 ביט). ה ו כולם ברזולוציה עד 40009 4 ביט. אופציית 008. התחברות ל"סם, מקינטוש דאואט/א50. ורוחב סריקה 10.5 ס"מ "₪ ד כ התפעלות מסריקה ראשונה אדיסמה/אשע2ודו6 יבוא ושיווק: אדיסמה/אפאודוס גאולה 45 ת"א טל: 0375102581 פקס 0375102584 לוו ימיה בעבר 000007ּםםּ: / | "אנימציה ממוחשבת" - "אנימציה ממוחשבת" - "אנימציה ממוחשבת" - תוכנת האנימציה היחידה בעברית: כלי מתקדם ליצירת מולטימדיה: לאנימטורים, לאנשי עסקים מהיום עומדת לרשותך תוכנת אנימציה - 256 צבעים בו זמנית על מסך, ולאנשים שאוהבים את זה: ממוחשבת ידידותית להפליא, מתוך 250,000 אפשריים. תוכנה מושלמת למקצוענים התוכנה מאפשרת שילוב תמונה, -פונקציות עיבוד תמונה. ולאלה שרוצים להיות מקצוענים. מחשבת תנועה וקול, תוך שמוש בפגוון - עבודה במקרו וחישוב מצבי ביניים. בצורה קלה וידידותית תוכלו ליצור ו רחב של כלים. - עריכת אנימציה במקטעים או ברצף. סרטוני הדרכה, פרסומות, קליפים מ - תוכניות עזר נלוות. ועוד. מחשבת - הר 2 -. נה 1רת , 1 41 > 2 5 - 09 פפפק ש089ק< שפפקל 9998 ₪9; : 0 אלידע הוצאה לאור בע''מ רח' תוצרת האר 16 תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: עידית בר-מעוז, אורי סוכרי פירסום: גילה שברו מנויים: דיאנה דלל עיבוד תמלילים: מירב גולדמן מחיר גליון בודד: 0 שייח כולל מעיימ 0 ש"ח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ מנוי ל-25 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ המהדורה הישראלית של שא0321/א סק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת מסווגסוחטותוחט0 ]221 מניו"יורק, וכויות היוצריס למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 6א6471/ 20 שייכות לחברת פוטוובסוחטותוזס0) *ך]71 מא[62א 0 הוא סימן רשוס של 0310 תווחו 00 *7ן21.. זכויות היוצרים לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגס הם של "אלידע הוצאה לאור בע"מ". לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשוס. כל הזכויות שמורות 01994. אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדוריס "מבוק ישראלי" ו"פורוס המפרסם" נמסר לנו ע"י החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות המסחרייס השוניס המופיעיס במאמרים הס סימניס מסחריים בבעלות החכרות המיוחסות. .6 פחוחפו[סטק גג צ.ום 1, ,צוע/-[16 .)5 188162] 61ז0)26' 16 ב כו 6[: 4972- -1 0 --4972+ אצ 3 ה6טח6 זסוו6 אא 0 ]0 הסוזו4 5361 סור וחסז) 56ה66:| ז6טתט 66ח5ו[סטק 15 16 , חק וחס<) 6811005 טוח וס יד 2.1 65 [3ח0ו501 ,זט או6א] ,אזסצר 56 / 1/40/4718 5 הו קהתג6קקג 6 ![בחו8וזס סז6צו 181 חסגוו0 מאן? א 0 ]0 מסווו4ם 5 6חו הו ע6קסזק וחק חץקס6 סו 6זם וס 111005 הטרח וחס) 21 וטו וח 2116 ,1994 !תק חץקס 5 6 וחקת !1 .ץח8קוחס) ]0 ות 106 ב ו 421 0 וא סק חק חס0) 811005סוחטות חס 2/1 תוכנת עימוד: דיזיין סטודיו. לשכת שרות: טוטל גרפוקס. לוחות ודפוס: קל, תייא כריכית אהרון 198% 5 האז א 26/ המהדורה הישראלית גיליון 20, אוגוסט 1994 4 0008 20 .סא אסזדזכט 4011 158/מאז2 א 26 16 56 6 900 6 160 18 17 126 2 9 5 ה-56 המושלם הסיכוםס השנתי של א4021/א 0 על המצב הנוכחי של אומנות המחשב האישי. קרובים יותר לשלמות המרכיבים של ייתיבת המערכת'י: לוח האם, המעבד, הזכרון, המטמון, האפיקים, השערים, המארז והארגונומיה. מאזן הכח סקירת מסדי נתונים: 8 מסדי נתונים שהתגברו על הניגוד בין קלות הפעלה לבין עוצמה מקצועית. מהר יותד, גבוה יותר, חזק יותר סקירה של הטובים במאיצים הגרפיים: עס אבחנה עד 1200א1600, עס צבע טבעי ועס מהירות שלא תאומן. מורפומניה 7 התמרה מורפולוגית היא השעשוע הגרפי 0 0 של הקיץ הזה. איך זה עובד! המהפיכה ּ | :1 ב המשרדית: חלק בי . 5 חלק שני בסקירת החידושים האחרונים ו במיחשוב המשרד. מיחשוב קבוצתי 6שוקטסז0 היא קטיגוריה בהתהוות. מה הס המרכיביס העיקריים! הטוב מראה עיניים מלמלעומע אוזן? היתרונות והחסרונות של מערכות וועידת ווידאו. למה שלא נפגש... תוכנות לתיאום וניהול פגישות . בתרונות למגבלת הזכרון - חלק בי בסידרה יימקרו למתכנתים בגיליונות אלקטרונים'" של רן אברהמי. סוק 5007 זהובּק התוכנה הגרפית שמיקרוסופט שכחה היא עכשיו חופשית על הדיסק. מיבזק ישראלי אסוזוס= !)156 הלקת של הפטיפון הישן ל תקנה את הסיפור כאילו עולס ה-20 קשור לנצח בארכיטקטורת אינטל וסביבת פ/וסטחו/צ, רק בגלל המסה האדירה של ישומיסם הזמיניס להן. מעברי פלטפורמות קרו בעבר בנסיבות לא פחות מפתיעות. רק בשניס האחרונות ראינו מעבר כזה, כאשר תעשית המוזיקה הענקית עברה כמעט בין-לילה מתקליטי וויניל שחור לתקליטורי כסף מבריקים. כאשר אתה משווה את בסיס השוק של תוכנות 76 עס מאות המיליונים של תקליטיס שהפכו באחת למיושנים, המחסום של יימעבר פלטפורמהיי לא נראה כל כך רציני. הנושא החל לעניין אותי לאחר הביקור בישראל, בו פגשתי כמה מהאנשים של אינטל המופקדים על המשך הפיתוח של משפחת הפנטיוס. בשיחה איתס אמר לי ראש הצוות כי הוא נשאל לעיתים קרובות האס הוא לא מרגיש כבול עייי הצורך לשמור על תאימות עם הרים של קוד ישן, שנכתב למעבדי 86א ישנים ומונע היוס ישוס של טכנולוגיות 8156 במעבדים חדשים! התשובה שלו היא כי הקוד הישן אינו עומס כובל, אלא יתרון ברור. למחשב תואס 86 מובטחת מראש הצלחה מעל ומעבר למה שהוא היה יכול להשיג עייי וויתור על תאימות תמורת יתרונות 6-ים. התשובה שלו מבוססת על ההנחה המקובלת כי השוק לא מעודד מעברים דרסטיים. הפעם האחרונה שזה קרה היתה כאשר יבמ סחפה את העולם במעבר מ-1א/62 ל-05כ - וזה קרה לפני 13 שנה. מאז אפילו יבמ לא הצליחה לחזור על המבצע, וכך נכשלה 05/2, המקינטוש נשאר מחשב לשווקי ייגומחהיי ותיכנוניס מזהירים, כמו ה-ּפַווחג, הפכו לכשלונות מסחריים. האיוס העכשיווי על מעבדי אינטל הוא ה-6;זסוסט של יבמ והשאלה הגדולה היא האס יבמ מסוגלת עכשיו להוליך את העולם למעבר פלטפורמות דרמטי. השיחרור הקרוב של יישיקגויי (שתרו רק על מעבדי אינטל) והשיפורים המתמידים של אינטל מעוררים ספיקות בקשר לצורך האמיתי במעבר פלטפורמות, אבל ההיסטוריה מלמדת אותנו שלשוק דרכים מפתיעות להתמודדות עם שינויים. רוצים משהו מהפכני בומן שהתקליטורים הראשונים הופיעו, פותחו גם מספר טכנולוגיות חדישות לתקליטי וויניל שהבטיחו, לכאורה, המשכיות לעוד מספר שנים טובות. יצרני התקליטים ומנגני התקליטיס התנשמו להווחה והיו בטוחיס כי האיוס הוסר. המסה של שוק התקליטיס תנצח את היתרונות הייאוונגרדייםיי של הקומפק-דיסק. ואז הס התעוררו בוקר אחד לראות איך השוק שלהם נעלם בין-לילה והמוצרים שלהם הפכו לחפצי נוסטלגיה מוזיאליים. השוק רצה משהו חדש וזה מה שמשדר השוק גם כיום. אנחנו הוציס 20 חדש, שונה, מרתק ולא מוכה. לא ייאותו הדבר הק מהר יותהיי, אלא דבר אחר, שיסחוף את התעשיה בכיוונים חדשים לאתגרים חדשים. ה-0:ז0וס יכול להיות הדבר הזה. לפי שמועות שגונבו לאוזני, יבמ כבר 06 ישראל אוגי 1994 מילאה מחסן ענק במחשבי 6זסאוסץ בעיצוב עתידני, שרק מחכים להשלמה של מערכת ההפעלה זס) (806!קאזסא) 05/2 6זוסק. העיצוב הדרמטי (בשחור, כמו ה-6236חוורך וה-45/400 החדשים) נועד להדגיש כי אלה אינס המשכה של ה-20 וה-8ע הישניסם, אלא התחלה מחדש. האפיק המקומי שנבחר להם הוא 01 בשילוב , עם אפיק מערכת 154. בואת בא הק עלי אפיקי 64)א ו-5154. לא אושרו עדיין השמועות על השבב 615, שאומרות כי הוא ישלב מעבד 486 (תיכנון של אחץס) במקביל למנוע 8156, אבל נמסר לי ממקורות יודעי דבר כי האמולציה של 05/05 על מחשבי 6;ז6וסע היא כה מוצלחת, עד שכנראה לא יהיה צורך בשבב ההיברידי. אני עדיין לא ראיתי אף אמולציה מוצלחת, אבל תיאורתית זה יכול להעשות. מקור אחר מספר לי כי הרצת ישומי 05 בתוך ייקופסאת התאימות" של 06ג!קאזס\ היא מהירה וחלקה יותר אפילו מהרצתם ביימכונת 5 הווירטואלית'י של 05/2. זה, האחרונה, נחשבת לסביבת 205 הטובה והמהירה ביותר בשוק (אני יודע, אנל משתמש בה יומיומית). לא ברור גם איך יגיבו יצרני החומרה האחרים לפיתויים של יבמ לעבור פלטפורמה. בביקורי בטייוואן מצאתי כי הם פתוחים לרעיון ומוכניס לקפוץ על העגלה ברגע שיתברר כי ה-0קזשסץ תופס מומנטוס. יצרניס אמריקאים נזהרים יותר, מחשש לפגוע במעמדס כלקוחות מועדפים של אינטל. הגדולים בהם, כמו קומפק, ,811 וגיטווי כבר יצאו בהכרזות פומביות התומכות באינטל, אבל מעבר פלטפורמות יכול להפוך על פניו גם את הסטטוס-קוו בין היצרנים. מי זוכר היוס את היצרניות הגדולות של מחשבי |א/62 - אוסבורן, קרוממקו, היתקיט, נורטסטאר, קומפיופרו ומוררו! אז נשאלת השאלה ייאיך יבמ תצליח לדפוק את השיווק ה-6קז6שסקניי (זה מה שמשקיפים וותיקים כמוני למדו לצפות מאשפי השיווק של יבמ). קיימות 3 דרכים בדוקות לכך: 1. לתמחר את המחשבים יקר מדי, כפי שנעשה למחשבי 5/2ם. 2. להתעלס מנטיית השוק ולנסות למכור אותם עס מפרט ווידאו/יכולת גרפית עלובים, כפי שקרה ברוב קווי המוצר של יבמ, כולל תחנות העבודה במשפחת 5/6000א, עד לאחרונה ממש. 3. לשוק אותס בתור שרתים! (התואר יישרתיי מוצמד לאחרונה לכל מחשב שקשה למכור אותו בשווקיס המסורתיים). הדהך האחרונה, במיוחד, תבטיח שה-0זטשוסק יהיה פיאסקו נוסף בהיסטוריה המבולבלת של יבמ בעולם ה-6. / ו 3 6-5 ₪ סו 61.55 מדיה אופטית חדשה מבית 5פושווווס דיסקים =481דוהעופח פלסטיק או זכוכית שיווק דיסקים וגשוזקס-0ז65 הו "31/2 ,"51/4 ₪ לאיחסון ארוך טווח ובטוח של אינפורמציה בנפח גדול. ₪ גישה קלה ומהירה אל קבצים ונתונים. ₪ חסכון במקום, זמן ועלות לעומת כל איחסון אחר. ₪ הדיסקים עשויים זכוכית המחוסמת בתהליך כימי, ולכן עמידים ביותר לשריטה, חום, לחות ומהירות כונן של 10,000 סל"ד! ₪ עמידותם מאפשרת לשמר מידע למשך 40 שנה. ₪ יכולת איחסון עד 6 ג'יגה בייט אינפורמציה קריאה ₪ כל אלו הפכו את 0 455 61 לשיטה הנבחרת ע"י בנקים, חברות ביטוח, ספריות גדולות וגופי ענק. 0 61455 הוא פתוח בלעדי של פיליפס סמם. מוצרים ושרותים חדשים מבית פטוווחק מוצרי ווזסח 60 ₪ מכירה ושיווק של תקליטי ח-00 באורך 63 או 74 דקות! במחירים מיוחדים. ₪ הפקת מסטרים ל-00 בישראל ₪ שיכפול כמויות של כותרי 0-8 במפעל פיליפס בהולנד, תוך 48 שעות בכל פורמט. בס : כ ל 2 2 . ם כ עי...: ב 000/04 0 אוו ו 9 8 ל צים, ולהפנ לסוכן המורשה באזורך נא לפנות לרשת קשו יפס בישראל רת'. נסק' 2 ת"א טל. 03-6836218 פקס. 25 העושר המביך של אבזרי הצבעה בזרי ההצבעה, הכלי העיקרי לאינטראקציה עס ממשק גרפי נדחף אירועים, הגיעו לבגרות. אס עד לא מזמן העצה שלנו היתה ייבחר באבזר שעובדיי ואחייכ, כשהמבחר נעשה עשיר ואמין יותר, אמרנו ייבחר באבזר שמתאים לצורת העבודה שלךיי, עכשיו אפשר להמליף: ייבחר באבזר שמתאים לישוסיי. המבחר הנוכחי מציע יכולת לבחור אבזר אופטימלי לכל ישום ואין צורך בפשרות. לישוס משרדי, על מחשב שולתני, אין אבזר שיכול להתחרות בעכבר. אחרי יותר מעשר שנים של נסיונות למצוא אלטרנטיבות, חזרנו לנקודת המוצא של ממשקי 001, זו שנמצאה במחקרים, שנערכו במעבדות 72486 בשנות השבעים, כאינטואיטיבית והקלה ביותר להפעלה. אם רק יש מקוס על שולחן העבודה, היתרון של העכבר הוא חד-משמעי. כמעט כל אחד יוכל לכוון את הסמן על הצג מהר יותר ומדוייק יותר בסיוע עכבר, מאשר עם כל אבזר הצבעה אחר. למרות כל הסיפורים שאנו שומעיס על המאצ'ו שמכוון את העכבר מול המסך כאילו הוא אקדח-לייטר או שלט-רחוק טלוויזיוני ועל עקרת הבית שניסתה להפעיל אותו באמצעות כף הרגל, כמו רגלית של מכונת תפירה. הקשר המוטורי בין תנועת כף היד לתנועת הסמן על המסך הוא הקל ביותר ללימוד ולשליטה ולכן זה היה ונשאר האבזר השולחני המועדף. אם אין שולחן יציב להצבת המחשב, מקום פנוי להנעת העכבר, מרווח מרפקים ובטחון כי הכבל לא יסתבך, מוטב שתחפש אלטרנטיבה לעכבר אבל העכבר בשילוב עס מחשב מחברת זה אסון אמיתי. אם אין לך שולחן יציב להצבת המחשב עם מקום פנוי ונקי להנעת העכבר, מרווח מרפקים נוח לתנועה של כל הזרוע ובטחון כי הכבל לא יסתבך, או ישכח, מוטב שתחפש אלטרנטיבה לעכבר. הפתרון המקובל ביותר הוא כדור העקיבה, אותו מרבית היצרנים משלבים כיוס בתוך לוח הקלידים. היולט-פקרד התקינה במחשבי תת-מחברת אסס8!תח 0 אבזר יחודי למדי, ייעכבר נשלףיי, שמגיח מהצד הימני של לוח הקלידים ומודקר בקצה של מנוף קצר. את העכבר הזה אפשר להניע ללא משטח ישר וגם אין כבל להסתבך בו, אבל אני לא כל כך אוהב את התחושה השברירית שלו. העכברון הגמדי ייגוליבריי של חברת וחוססקא הוא היחיד שניתן להסתדר איתו במקומות צפופים והוא יכול להסתפק במשטח החלקה מינימלי, אבל גם הוא אינו מספק את הנוחיות הבטוחה של כדור עקיבה. רוב היצרנים של מחשבי מחברת למדו כבר את הארגונומיה הבסיסית של המיקוס הנכון לכדור העקיבה. התקנה במרכז הלוח, מתחת לקלידים, מאפשרת הפעלה בשתי הידיים וכך לא מפלה לרעה את השמאליים. המיקוס בצד המסך הוא הגרוע ביותר, שכן כדי להזיו את הסמן צריך 10 6 ישראל אוג' 199% להתרחק מאוד מהתנוחה הטבעית להקלדה. לגבי הגודל של הכדור אין העדפות מהותיות, שכן גס כדוריס קטנים יכוליס לתפקד היטב ובלבד שהרגישות (הנובעת ממסה קטנה) אינה מוגזמת. בחלק מהמחשבים שעברו תחת ידי הכדור כל-כך רגיש עד, שהתזוזה הקלה ברגע שמסירים את האצבע מהכדור די בה כדי לשלוח את הסמן לטיול על פני המסך. הכדורים גם נוטיס להתלכלך מהשומניות של האצבעות וכדאי לוודא כי ניקוי פנימי של מגרעת הכדור אינה כרוכה בקשיים. במחשבי 0%6:800%? החדשים של אפל (סידרה 500), יושס אבזר הצבעה חדש ומעניין. לוחית קטנה, רגישה למגע מוצבת במרכז הלוח, במקום בו מותקן כדור העקיבה בדגמים הוותיקיס. הזזת האצבע על המשטח מזיזה את הסמן בכיוון הרצוי תוך שליטה ועדינות ראויות לצלייש. זה לא הפעם הראשונה שמנסים את הגישה הזאת, אבל זו הפעס הראשונה שהעיצוב נכון מבחינה ארגונומית והרגישות כויילה בצורה מוצלחת. המימוש של אפל מאפשר מצד אחד הזוה של הסמן בדיוק של פיקסל יחיד ומצד שני הוא מאפשר הזזה מהירה מקצה מסך לקצה השני בתנועת אצבע אחת. צפו לראות אבזרים דומים בעתיד הקרוב גם במחשבי 0 (זה עוד תחום בו המקעטוש משמש מעבדת ניסוי לרעיונות חדשניים, שאחייכ מיושמים בהמוניות זולה גס על 6ק). מוט ההצבעה הזעיר שיבמ הפכה לפופולרי במחשבי 6גתאחווו' הוא אבזר אחר שראוי ויעתיקו אותו. טושיבה ו-ץ03164 כבר עושות זאת ברמות שונות של הצלחה וגם כאן סוד ההצלחה הוא בכיול נכון של הרגישות. המוט לא זז ממקומו והמהירות בה הוא מזיז את הסמן נגזרת מלחף האצבע. המוטות של יבמ (ה-זחוס?אסגזיך האדום) ושל טושיבה (ציופצייק דומה, ירוק) משיגים שילוב טוב של רגישות ללח קל ויכולת להריץ את הסמן במהירות כשהלח מתגבר. לגייטווי נשאר עדיין משהו ללמוד מהן. רעיון ישן/חדש שזוכה לתחיה הוא ייקליד זיי (ְגא 1), בו לחיצה מתמשכת על האות 1 הופכת את הקליד לאבזר הפעלה של הסמן. במקביל ללחיצה על הקליד אתה מזיז את הסמן באמצעות החיצים ומבצע פעולות 0116 שונות עייי לחיצה על קלידיס אחרים. זה נשמע מוזר בהתחלה אבל, אחרל שמתרגלים לכך, מגלים כי בעצם זו שיטה נוחה יותר (לפחות לטעמי) מהזזה של כדור עקיבה. זניט מישמת את השיטה במחשב המחברת החדש אם זגו2-5 ואפשר גם לרכוש לוחות קלידים כאלה לצורך השבחה של מחשבים וותיקים. אם יש לך יותר מקו טלפון אחד בעסק או בבית, ניתן להשיג אותך על-ידי חיוג למספר טלפון אחד: הוספר הכווביל ייהמספר המוביליי הוא אחד מבין מספרי הטלפון שלך. כל חיוג ליימספר המוביליי יוביל אל שאר המספרים שלך. גם אס הטלפון שלך תפוס, השיחה הנוספת מופנית אל קו אחר אצלך, הפנוי באותו רגע. ה שירות ניתן ללא תכ ש ל ו םס ליה פי לירצי וה וש כ ורורצי ורוו וכ 9 לוע תור" קל בוק סל 10908 אנף השיווק 12 יבמ: וו ג6, או סיכוי נוסף! ני מקשיב לגיים קאנאווינו, סגן נשיא בכיר לאסטרטגיה ופיתוח, מסביר איך יבמ מתכוננת לרענן את אסטרטגית מערכות ההפעלה שלה לשנות ה-90י, כאשר זה הולם בי בבהירות מכאיבה: כבר היינו בסרט הזה, לא! זו לא הפעס הראשונה שאני יושב בחדר הישיבות המפואר במטה החברה ושומע איך הצמרת הבכירה של יבמ מתארת אסטרטגיה נועזת למהפך טוטלי במה שאנו התרגלנו לצפות ממערכת הפעלה. בפעס האחרונה זה קרה ב-1987, אז קראו לאסטרטגיה 05/2 והתוצאה, גס לאחר 7 שנים, אינה ראוייה לצפיות אותן הרעיפו הדוברים על המערכת. 05/2 אולי יכולה להתפאר ביתרונות טכניים ובגרעין קשה של משתמשים מכורים, אבל את השוק הרחב כבשה פשסטח:/. הפעם קוראים לאסטרטגיה 06ג!קאזס/ והיא אמורה לאחד את כל המאמצים של החברה, בעבר ובהווה, לתוך מסגרת משותפת, המבוססת על יימיקרו-גרעין'' ((פוח6א-סוסוןא) אוניברסלי. הנדבך הבא באסטרטגיה יבנה בטכנולוגיה של הנחיית-עצמים, במודל !50% של יבמ, המעמיק את תפיסת העצמים לרמת מערכת ההפעלה. הרובד העליון הוא יימסגרות" (אזסץוסוחגזק) טליגינט, שהן למעשה ספריות עצמים מהן ניתן לבנות ישומים עייי קישור והטמעה. סכימה זו כבר תוארה מספר פעמים מעל דפים אלה והיא, אכן, מהווה את הגישה מונחית העצמים הרדיקלית ביותר בין המערכות המפותחות לשנים הקרובות. מה שחדש יחסית היא המחוייבות של יבמ לפרוש את כנפי 6סג[קאזס/צ על כל ספקטרום הפלטפורמות של יבמ, החל ממחשבים אישיים מבוססי אינטל, דרך תחנות עבודה מבוססות 6אזטאספ, דרך מערכות הביניים 0 וכלה במחשבי מוא/ א41/א מסידרת 5/390. הפעם יבמ מוכנה להמר את כל הקופה על המערכת החדשה ולא רק את חטיבת ה-סק. בעבר ידענו כי יבמ בדרך כלל מפורת את הסיכון על כל הידיים ולא מהססת להשקיע במקביל במערכות מתחרות וגישות סותרות. ההנהלה הישנה העדיפה מדינות שמהנית והשתמשה במסה העצומה של החברה כדי לנסות ולכסות את כל האפשרויות. חוסר המיקוד פגע ביצירתיות של המפתחים, בילבל את המשתמשים ותיסכל את השותפים אסטרטגיים של יבמ. ההנהלה החדשה מביאה איתה מהפך תרבותי ליבמ, ואיתו תקווה לתחייה מחדש של התפקיד המוליך של החברה בכל ענפי המיחשוב, המוטיב הדומיננטי באסטרטגיה הוא מעבר אגרסיבי ביותר לגישה מונחית עצמים בכל ההמות. התפקיד של תיאוס כל המהלכים מונחי העצמים נפל על סטיב מילס, המנהל של ייחטיבת פתרונות תוכנהיי (פ85) ביבמ ונקודת המוצא שלו היא מודל 501 - והגירסה המבוזרת שלו, [א50ת. לדבריו, 1א50 הוכח כמודל יציב ואמין, ניטרלי ביחס לשפות פיתוח ותואם לתקנים החשוביס בתעשיה. סביבות הפיתוח שתתמוכנה ב-50(1 ותאפשרנה בנית ישומיס מעצמים המנוהלים עייי מערכת ההפעלה, תהיינה מבוססות בעיקר על השפות ++6 ו-8[6ו311וח5. כאשר ניהול העצמים מבוצע בהמת המערכת (כפי ש-פאס6חו/ מנהלת את סיפריות .₪11 עבור הישומים שלה), התפקיד העיקרי של סביבות הפיתוח 0 ישראל אוגי 199% הוא לתת כליס באמצעותם שוזריס את העצמיס הבדידים לישומים מורכבים. תקן 06 שיבמ הכריזה על תמיכה בו, יתאם בין העצמים השוניס והמסמכים אותם הם אמורים לאכלס. ברמה הגבוהה ביותר מחוייבת יבמ לתפיסה הכוללנית של טליגינט, שאמורה לבנות מערכת אחידה של יימסגרות" לשיבו עצמים. אס כל הרמות האלה של עצמיות גורמות לך לבילבול, נסה לחשוב עליהן כקופסאות בתוך קופסאות. ישוס הוא קופסה, המיוצרת ממספר גדול של חלקים - כגון עורך טקסט וכלים יעודיים לטיפול בסוגי מידע שונים. כל מרכיב מתוך הישום הוא עצמו קופסה המכילה מספר גדול של עצמים שנשלפו מתוך יימסגרות'י ישומיות. המסגרות בנויות מספריות עצמים "מחלקתייסיי (01/45599) ואת אלה מתכנתיס באחת מהשפות מונחות העצמים, כמו ++6 ו-א|141108ח5. כל אחת לחוד מהתפיסות הנייל היא מעניינת בפני עצמה, אבל השילוב הוא זה שיכול להביא למהפיכה אמיתית בצורה שאנו יוצרים ומשתמשים בישומים. לדברי מילס, 6ג1וקאזס\ תאפשר למשתמש הסופי לבנות לעצמו ישוס פרטי, המותאם בדיוק לצרכיו, עייי שימוש בעצמי בניין סטנדרטיים, הניתנים לשימוש חוזר וחיבור למבנים פונקציונליים שוניס. הגישה הזאת תחליף את הישומים המונוליטיים הענקיים ששולטים היוס בעולס התוכנה ותיצור איזון חדש בין הצורך בסטנדרטיזציה להתאמה אינדווידואלית. הגישה הזאת היא גם ייפתוחהיי מיסודה, שכן היא מבוססת על כך שכל פתרון ישומי יבנה משילוב של עצמים סטנדרטיים, עס ממשק סטנדרטי ויכולת להתחבר עם כל עצס אחר המשתייך למסגרת. כמובן שהאסטרטגיה הזאת תפגע בדומיננטיות של מיקרוסופט בשוק, עייי ניטרול היתרון שלה באחיזת המקל משני קצוותיו: מערכת ההפעלה וערכות הישומים. יבמ לא מקילה ראש באתגר והיא מודעת במידה מכאיבה לשגיאות שהיא עשתה בסוף שנית ה-80/, כאשר נתח השוק שלה עמד על יותר מ-85 אחוז. דווקא העובדה שכיוס יבמ פחות דומיננטית נראית עייי קאנאונינו כיישיחרוריי ממגבלות שמרניות וגורס מעודד לחדשנות. ליבמ יש כיוס פחות מה להפסיד ויותר מה להרוויח משידוד מערכות כללי ונראה שההנהלה החדשה הפנימה את עובדות החיים הקשות של תחרות מעמדת 06שאמפאע. גיורגי סנטיאנה אמר: ימי שלא זוכר את העבר, נגזר עליו לחזור על שגיאותיניי. בין אס האסטרטגיה של יבמ תצליח ובין אם לא, הסיבה לא תהייה חוטר לימוד של לקחי ייהנפילה הגדולהיי. 4-ב ₪ ₪ תת 4-מ/םת₪ם₪ם₪(" + -+- + -+-+-3-3-3-3- ה הטשטטששששטטטט טש אש םהה,... ‏ | ה - ביקעותי מריסטוריה את כל המסמכי על תעופה, וקיבלתי גם 'פייפר קטר. ריסטוריה לשונית זוהי תוכנה חדשנית לתיוק ולאחזור מידע. ממשיכים לעבוד עם המסכמכים כרגיל אך נעזרים בריסטוריה כדי לשלוף אותם מהתיקים. באמצעות ריסטוריה רושמים פרטים מזהים לכל מסמך ותאור מקוצר בטכסט חופשי. ריסטוריה מכילה מילון עברי מלא וחכם. ניתן לשלוף מסמכים לפי כל מילה, בכל הטיה לשונית ואפילו מילים בעלות משמעות קרובה. לדוגמא: מחפשים מכתב בענין מיסים. ריסטוריה תציג את המסמכים שכוללים אחת המילים: מס, ארנונה, מכס, מע"מ וכד'. המילים יכולות להופיע בכל הטייה דיקדוקית (מס, מיסים, מיסוי וכד') ה ריסטוריה אופטית גירסה זו מכילה את כל הפונקציות של ריסטוריה לשונית, אך כוללת גם תמיכה בסורק (ז8חח508). בשלב התיוק תוכל גם לסרוק את תמונת המסמך באמצעות סורק. במקרה זה ריסטוריה שומרת לא רק את תוכן המסמך אלא גם בונה ארכיון אופטי של תמונות המסמכים. אפשר, בכל עת, להקרין את המסמך על המסך ולהדפיס העתק מדוייק במדפסת. דחיסת התמונות מגיעה לשיעור של 2% מגודלם המקורי - יחס הדחיסה הגבוה ביותר הקיים כיום בישראל ובעולם. - ו טנא אלי והעסק עובד חכם בית חשבשבת: רח' בית הלל 3, שכ' מונטיפיורי, תל"אביב 67017 טל': 03-5631919, פקס: 03-5612310 חשבשבת צפון: רח' שלמה בן יוסף ס1, חיפה טל: 04:418222 מ מ וח ש ב. [ 33 תקשורת נתונים אלחוטית היא תנאי לכך פלאים אלחוטיים יחשוב נייד הוא המגזר התוסס ביותר של השוק ונראה שכך זה ימשיך בשנים הקרובות. ליכולת להשתמש בכלי העבודה העיסקי העיקרי בדורנו בכל מקום, ולא רק במשרד, כוח משיכה עצום שמזין את השוק. בומן שהמחשב השולחנל הופך יותר ויותר לתחנת עבודה קשורה ברשת, מחשב המחברת הוא מעוז האינדווידואליות. אבל כיוס כבר אי-אפשר לנתק את המיחשוב האישי מהרשת אפילו לא כאשר אתה נמצא מחו למשרד, והמחשב הנישא נזקק לקשר אלחוטי, כפי שהמחשב השולחני נזקק לחיבור לרשת הקווית. מיחשוב נייד היוס פרושו לא רק מחשב מחברת, אלא שילובו המתמיד בעולס המידע עייי קשר אלחוטי. אין טעס לסחוב איתך מחשב לכל מקוס אם אין באפשרותך להתקשר ממנו אל סניף הדואר האלקטרוני שלך, לשלוף באמצעותו מידע ממסד-נתונים אירגונייס או גלובלייס, או להעביר מסמכים בינו לבין המחשב שעל שולחן העבודה. אפשר לבצע זאת עייי מודס וקו טלפון רגיל, אבל הטירחה שבחיפוש והתחברות לקו טלפון בטריטוריה זרה מפיג מהר את ההתלהבות מהיכולת התיאורתית. כפי שאנשים היוס נמשכים בעוצמה אדירה לחופש שמקנה הטלפון האלחוטי-סלולרי (הייפלאפון'), כך הס יאמצו את הטכנולוגיה של רשתות תקשורת אלחוטיות. תקשורת נתוניס אלחוטית היא תנאי לכך שייאוטסטרדת המידעיי תשרת אותנו לא רק כאשר אנו ישובים במשרד או בבית. שייאוטסטרדת המידעיי תשרת אותנו לא רק כאשר אנר ישוביסם במשרד או בבית. [ ו ו 8 קט לנושא של תקשורת נתונים אלחוטית יש הילה של טכנולוגיה עתידנית ואכן במידה רבה הפריצה לשוק תגיע רק אחרי שתיפתרנה מספר בעיות יסוד בתחוס השימוש בספקטרוס האלקטרומגנטי - המדיום האלחוטי שכל כך הרבה ישומים מתחרים על ניצולו. אבל כבר היוס קיימיס פתבונות מעשיים חלקיים לאספקטים שונים של הבעיה וכבר היוס אתה רשת אלחוטית עכשיווית אינה יכולה לתמוך בקצבי הנתוניס של רשתות אג.1 מקובלות, מ-10 מיליון סיביות לשניה (באתרנט) ועד 100 מיליון סיביות לשניה (ברשת [סכ). כאן מדובר בקצביס התואמים את מה שאתה מצפה לקבל ממודס מהיר ורשת הטלפונים. זה מאכזב בהתחלה, אבל צריך להבין שהיתרון של רשת אלחוטית הוא בנוחיות ולא במהירות. כאשר התקנתי לראשונה, לפני כשנתיים, את הרשת האלחוטית שלי (כרטיסי אתרנט .31 של ומואסזק) התאכזבתי גס אני מהקצב עד שקלטתי את ייהנסיי האמיתי שקרה כאן: הקמנו רשת תקשורת בין תריסר מחשבים הפזורים ברדיוס של עשרות מטרים, תוך שעתיים, ללא התקנה של תשתית חוטים מכל סוג שהוא - והכל עובד כהלכה מהרגע הראשון. נכון שזו לא הרשת האידיאלית להעברת קבצי תמונה ולעריכת דיוני ווידאו, אבל רוב השימוש של הרשת הוא בהעברת של קבצים קומפקטיים (נתונים אלפאנומריים, בדרך כלל) ובשיתוף מדפסות, כך שהמהירות אינה בראש סולס העדיפויות. הרשת האלחוטית גס מאפשרת לנו גמישות מירבית בניהול המשרד. שוב לא צריך להתחשב במיקוס של שקעי אתרנט בקירות, אפשר להוסיף בקלות עובדים חדשים/זמניים, אפשר לחבר תחנה מרוחקת ומבודדת (למשל תחנת מחסנאל בבניין סמוך אליו לא מגיעה הרשת הקווית) ואפשר לבנות הדגמות מהירות של עבודה ברשת עייי איסוף של מספר מחשבים בחדר אחד. באחד המקריס השתמשנו ברשת אלחוטית כדי ליצור צוות עבודה של מסע בחירות, שנע בין 10 ערים ב-12 יוס. הקשר נשמר אפילו בזמן שאנשי הצוות התפזרו בין חדרי המלונות, אולמות הכנסים וכלי ההכב, שנעו כמעט ללא הפסקה. גם אס אינך זקוק לרשת אלחוטית מלאה, תוכל להעריך את היתרונות של יכול לנצל את התקשורת האלחוטית לצרכים יומיומיים. קשר אלחוטי בין זוג מחשבים (למשל מחשב שולחני ומחשב מחברת), לצורך שיתוף קבצים וסינכרון מסדי נתוניס. תוכנת %חג1201 עושה את העבודה הזאת מזה שניס, באמצעות חיבור כבל בין השערים הטוריים של שני המחשבים. הגירסה האלחוטית החדשה מחליפה את הכבל המסורבל בזוג משדרים/ מקלטים, שמחירו 250 דולר. הערכה שנקראת 6זגח8זו מאפשרת העברת נתונים בקצב עד 115,200 סיביות לשניה. הסינכרון נעשה בצורה כמעט אוטומטית. כאשר שני המחשביס מתקרבים לטווח של כ-10 מטר זה מזה, מתחילה השוואה אוטומטית של סיפריות הדיסק וקובץ שאינו זהה בשניהס עובר עידכון לפי הגירסה המעודכנת ביותר. שימוש קצר ב-6זגח5ז41/ ישכנע כל אחד כי התקשורת האלחוטית היא מרכיב חיוני בתפיסת המיחשוב הנייד. רשת מקומית (א1.4) אלחוטית מאפשרת לך כבר היוס להקים מערכת תקשורת בין חבריס לקבוצת עבודה ללא צורך בהתקנה של חוטים, מוקדים (11085) ושאר אבזרי תשתית, התקנה שיכולה להוות את חלק הארי בתקציב ההקמה של הרשת. יתר על כן, רשת אלחוטית מאפשרת להשאר קשור גס כאשר אתה לוקח איתך את המחשב מהמשהרד הפרטי שלך למשרד של חבר לעבודה או לחדר ישיבות. היכולת הזאת, להמשיך בצורת העבודה המרושתת במשך כל יום העבודה, תהייה אחת מהמטרות הראשוניות של מפתחי ציוד תקשורת אלחוטי. היוס אפשר לטעום ממנה, אבל לשם כך עליך להנמיך את רמת הצפיות. 1 6 ישראל אוג' 1994 המודעה המדברת שרות מ'דע חדשני המוג לכם באמצעות עדיפון = המודעה המדברת הינה שרות חדשני שניחן באמצעות מערכח חקשורת קולית אינטראקטיבית ול חברת עדיפון המאפעורת לך לקבל מגוון שרוחים ולבצע פעולות רבות באמצעות מקעוי הטלפון. המערכת מציעה לך. המחקעור. לקבל מידע בקול ו/או בפקס. להזמין מוצרים. פרוספקטים. לדבר ישירות עם המחלקה המבוקעות או להשאיר הודעוח. המודעה המדברת לעעשרותך 24 שעות ביממה. רקבל "ד ווסף גל המפרטמ'ם בגב'ון זה - 24 שעת ב'ממה ו 03-5201507 ואת קוד המועה המבול שה קוד קד המודעה המודעה 5פ- אהדיבי. עם' 51107 | 48-סין עמ' 61 4 - גתד אדוווט עם' 95 4 - סלע מערכות עם' 99 מחעובים ב"מ ל - נדיפון עם' 15 8- ורוט עמ' 2 0 - פר' אטרושיול - עם' 49 ל - טיפאם. מערכות עם' 45 3 - קומפיוטרסטור - עם' 43 7- משוב עמ' 75 6 - זוו2ו66? | עם' 03ו , ָ - : 5 השרוח ניחן באמצעות עריפון שרותי מידע קולי טל 03-5281025 פקס: 5280841- 03 כי המודעה המדברת זה קול מה שאתה צריך!. / 1 5 5 | ו . ו איש וי 7 צן. וק 1 ו הלמה קדה ל-85 ו ו הוח מ צר הר 0 1 צד'ךיתו06ס: מ" צריך מלומטיקר? זה זה ננול-מהירוה? ו סביוה? |00-00: אשי מ האם צר'ך בקר נברד? מה זו מו רע 1 כמו בכל שנה אנו מסכמים בעונה ואת את המצב הנוכחי של אומנות ה-26 במספר מתוויס כלליים המאפיינים את ייהמחשב האישי המושלס". כמעט בלתי נמנע שסקירה כזאת תגלוש לקלישאות שחוקות, כמו ""מעולם לא קיבלת יותר עבור כספך", 'יההתפתחות בשנה אחרונה היתה מהירה ביותר מאז שיבמ הציגה את ה-6י הראשון" נייהשנה הבאה תביא להתקדמות עוד יותר דרמטית". כולן נכונות, אבל מרוב שחיקה הן איבדו את עוק החידוש. מוטב אולי לתת לעובדות לדבר בעד עצמן. 16 6 ישראל אוג' 1994 פעם נוספת מובילה 51/ בהצגת המחשבים המהירים ביותר המבוססים על מעבדי 1112א00! .₪1 דא]. הרבה לפני האחרים י 5+ ו ו החדיש במחשבי סדרת 88/0 הותיקה מציג את הדור החדש של מחשבי 486, מחשב מבוסס מעבד 1112א100 4/אס 486 למחשב החדש תכנון *יחודי להגברת מהירותו וביצועיו ₪ 66115 פנימי 16% ועד א256 חיצוני ₪ תמיכה בדיסק 168 105 (הכרזה עתידית) ₪ שימוש בטכנולוגיה החדישה של .₪זא]- 4אס המשפרת את ביצועו המעבד הוטודוושק/אם הוהוזוושחק זדפה מחשב הפנטיוס המהיר ביותר הקיים כיוס בנוסף לאופציה של 2 מעבדי פנטיום 1112א100 לעבודה בעיבוד מקבילי, קיימות תכונות ייחודיות נוספות: ₪ הרחבת זכרון עד !א/א 18א192. ₪ 60115 חיצוני עד א512. ₪ 1.5118105] ייחודי ניתן לתכנות ₪ כרטיס וידאו/מאיץ 201 64817. ₪ בקר 761-5651-2 על הלוח ₪ מתאס ז₪אא₪11168 על הלוח ₪ תמיכה בערוצי ג161א6ק , 515 ,61 למידע נוסף על דגמי 451 צלצל - 9212040 מהשורה הראש הפ'זטץ 60 "חפט בק 24751 וס יסכוד ₪ ₪ 145706 דדוע כככו מחד* ה למקום הראש > = | פתחיתקוה. האופן 5, קרית אריה, ת ד. 3563, *7 | מיקוד 49130, טל: 03-9212040, שורות: 03-9212090, ) - 44 5קפ 03921118 * = סניף חיפה: טשרניחובסקי 35, בנין סטרקו, | מיקוד 35709, טכ: 04-331111, פקס: 03-331110 פנטיוס 90 14 8 רבעת הגרפיס בעמוד זה מר- איס איך התפתח פרופיל ה-20 המושלם בארבע הש- ניסם האחרונות. החודש חל יוס ההולדת העשירי ל-1, אותו הציגה יבמ בקיץ 1984. ההתפתחות ב-6 השניס הר- אשונות היתה איטית. אינטל לא הזדרזה עס ה-386 ויבמ עיצבה את 05/2 לפי היכולת של 286. מי- קרוסופט השתעשעה ב-ששס6ַה1/ בגישה שממשק משתמש גרפי הוא קישוט חיצוני על הגרעין הקשה של 05כ. נפח הדיסקים ל-6? המשיך להסתובב מתחת לקו ה-100 מגהבייט והגישה לזכרון מעל 8א1 היתה שמורה למקצוענים, שידעו איך להשתמש נכון בתוכנות הרחבת הזכרון. באותס שנים | המעבד ה = מששש מכונת החלומות " ₪---- המת הכניסה 5 0 - מומרץ | פנטיום 66 הדיפק המומלץ שששש מכונת החלומות ₪ רמת הכניסה 11 12 13 6 ישראל אוג' 1994 ה-6 המושלם גם נקבעה דמותו של ה-26 כתחליף הזול למקינטוש ולתחנות עבודה יימקצועיות". ב-1990 החל האצה דרמטית בקצב השי- נויים, שהוזנה עייי תחרות ייפרועה" בין יצ- רנים, החל בכניסה לשוק של יצרני שבבים תחליפים וכלה בהתמוטטות האבחנה החדה בין יייצרני איכות'" לייחקיינים טאיווניים". ה-706 הפסיק להיות ייהמחשב הזול ביותר שמסוגל לבצע עבודה עיסקיתיי והפך לייכלי היעיל ביותר לביצוע עבודה עיסקית'י. הזינוק בביצועי המעבד, במערכת התצוגה ובמערכת הדיסק הוא הגורס העיקרי לה- צלחה הסוחפת של פשסשחו/. ה-6ק של שנות ה-90י נעשה פלטפורמה חזקה דייה להרצת סביבת עבודה גרפית, ‏ "ידידותית למשתמשיי, מבלי לאבד את המהירות וה- זריזות שהתרגלנו אליהן בסביבת 05 הס- פרטנית. | מגמה זו תמשיך בשנה-שנתייס הקרובות, עם דור מעבדי 76 של אינטל (היורשים של הפנטיום) ומערכת ההפעלה יישיקגויי של מיקרוסופט. מעבר לטווח זמ- ניס זה קשה להיות בטוח בכיוון. מעבדי אי- נטל יעמדו אז במערכה מול ה-6"6שוסץ וה- תוצאה לא ידועה מראש. יבמ גס מבטיחה תחרות ממשית ל-מוסשחו/ עם משפחת מערכות ההפעלה 806!קאזס/ וגם כאן אסור לולול בענק הכחול. המאפיינים שהפרידו בין מחשבים אישיים, תחנות עבודה, מיני-מחשבים וסופר-שרתים נמחקים במ- הירות ובמקוס קטיגוריות מוגדרות היטב נמצא בעתיד ספקטרום רציף של עוצמה ות- צורה. רמת הסף, מה שקוראים יימחשב הכ- ניסהיי, תמשיך לעלות ובמקביל ינסוק מפרט 'יהמכונה החלומית'י. ביצועי 8 מגהבייט 1 1 0 א הזכרון המלומלץ 120 8 שש מכונת החלומות שש רמת הכניסה 122 4 100 20 | 80 66 9 266 172 1008 8 8 4 14 108 102 11 1000 מגהבייט צג ק אבחנה התצוגה המומלצת 10 "0 ו צשששש מכונת התלומות שש המת הכניסה 000 "20 ו 0 *17 ו 000 ו לי 1400 "15 0 100 שו 0 10 "14 00 ----- | 3 | [ = ₪-/י 0 - טורף יישומים... 'יי". 3 = 7 - - 5 7 5 טוחסל טכנולוגיות אינטל בכל רמות האינטגרציה מעבדים * לוחות-אם * מערכות פנסטייום לאספקה מיידית מהמלאי > ההישרוני"קש ורוו רוזאניס 11 תליברוך, תל-אביב, טל': 03-6458777, פקס: 03-6458666 ה- 06 המושלם 1994 | ---- 6 ---- שערים טוריים מהרים ---- ה כדי לנצל את מירב המהירות ודחיסת הנתונים של לפחות מהירות כפולה, רצוי להתיחס ברצינות לאפשרות 3 מודם חדיש אתה זקוק לשבב 0481 16550 | או 4א. ככל שהמהירות גדלה כן אפשר להציג וידאו ברצף | כונן וא60-80 | ן 1 | | | במנוע של השער הטורי. השער המקבילי למדפסת | ובאבחנה טובה יותר. אס אתה שקוע במולטימדיה יתכן | = | | צריך להיות מהסוג ?ש5, המאפשר תיקשורת ]| ותזדקק לזוג כוננים, או לכונן עם החלפת תקליטורים 1 דו-כיוונית מהירה. אוטומטית. גיבוי על אס - - לק קלטות 081 (טכנולוגיות אודיו סיפרתי) מאפשרות גיבוי של 2 עד 8 / גייגהבייט על קלטת וחוח4. נכון להיום זו טכניקת הקלטות הנוחה ביותר. / דיסק 8051, 101 ₪ לפחות ג'יגהבייט אחד של דיסק ממה בפורמט 3.5 אינטש, עם ממשק 2 מהיר (10 מגהבייט בשניה) בקר הדיסק אינו נזקק למטמון חומרה, אפשר להסתפק במטמון תוכנה 2 מגהבייט. הבקר ישמש גם כממשק לכונן 060-801 | ואביזרים חיצונייס ן (כמו סורק או תוויינים). 322 זיכרון ראשי | על מכנות חלומות לא תצטרך לסגור ישוס אחד ע'ימ לפתוח שני - ושלישי ורביעי. 2 מגהבייט יאפשרו לך להנות מהיכולת לשלב ישומים בעזרת 01.8-2. המטמון 2 יהיה בין 512% לפחות. פנטיוס 90/100 מגהר - כמובן שהמנוע של מחשב החלומות הוא השבב המהיר ביותר שאתה יכול לרכוש | כיום - פנטיוס בגידסאת 90 או 100 מגהרא. | כדאי שעל לוח האם יהיה שקע נוסף למעבד שני מסוג 1א/0546, לעיבוד מקבילי סימטרי, מוכן לרגע בו אינטל תשחרר אותו לשיווק המונל . .אי .- אפיק מקומי 0 לפחות 3 חריצי 761 נדרשים במחשב האידיאלי: לכרטיס הגרפי, לבקר הדיסק ולכרטיס הרשת. | 3 עד 5 החריצים הנוספים, לאבזרים פחות תובעניים, יכולים 153 או 54 . פקס מודם מהיר (14,400 סיביות לשניה) עם דחיסת נתונים ובקרת שגיאות. רצוי מודם חיצוני עם נוריות בקרה, אבל אפשר גם בתצורת כרטיס נתקע. \ כרטיס השת זא | 6 אתרנט או ייטבעת האסימון", בהתאם לרשת בה אתה עובד. הדבר החשוב ביותר לבדוק הוא תאימות, תוכנה וחומרה, עס השרת ושאר החברים ברשת. כרטיס מיוחד נדרש רק אס הרשת משתמשת גם לתקשורת ווידאו. חריץ ג6161ק אביזרי 01018 הם הקשר הפיזי הטוב ביותר בין המחשב השולחני למחשב המחברתת שלך. כך תוכל להעביר נתונים במהירות, עייי העברה של דיסק שליף מאחד לשני. 20 6 ישראל אוג' 1994 . ...₪ <<₪₪ ₪ -"תכתכת-=-=-=₪=₪]ץ]+]ץ:222:2 7777-77-72 תת ה- ₪6 המושלם 1994 אין כמו מסך 21 אינטש אין כמו מסך גדול ואיכותי כדי להציג עליו גרפיקה בצורה מרשימה. יקר ויוקרתי. דרוש אבחנה של 0 בסקצב ריענון של 70142 לפחות. וודא כי הוא מצוייד במיקרו-מעבד לכיוונון מודיס סיפרתי- אוטומטי. שפורפרת 8 ג/א1 או שפופרת טריניטרון הן חלק משלימות התצוגה. אל פסק ₪28 מקור מתח ''אל-פסקיי מגן על הנתונים במקרה של נפילת מתח ועל החומרה בהפרעות חשמל אחרות. מערכת קול 57 כרטיס קול המצוייד ביימעבד אותות סיפרתי" (5ע) מגיע לאיכות קול טובה ביותר, במיוחד אס הוא נעזר בייטבלת גלים" (6טגך 6צג%). הקפד לדרוש יכולת סטריאופונית ב-16 סיביות, 44 קילוהרץ. שיס לב שרמקולים טובים חשובים לא פחות, ואם אתה רוצה להשמיע מוזיקה בקול תזדקק גם למגבר חיצוני. לוח קלידים ועכבר אלה נבחרים לפי העדפה סובייקטיבית. נסה לפני שתבחר. בלוח הקלידים הבחירה היא בין לחיצה רכה ללחיצה קפיצית חזקה. העכבר צריך להיות מעוצב לפי כף היד. צבע טבעי מאיף גרפי ב- 24 סיביות נותן 16.7 מיליון גווניס. ₪ זיכרון !א מספקים אבחנה של 4. אפיק 061 מאפשר מהירות מירבית ראה מאמר יימהר יותר, גבוה יותר..." בגיליון זה. חיטכון באנרגיה לא כל-כך רלוונטי 'ילמחשב החלומות'"י, אבל עבור עבודה משרדית סטנדרטית החסכון יכול להגיע עד ל-500 קוייש בשנה. חשוב על התרומה לאיכות הסביבה! מארז מיני-מגדל מםשוסד-זאזוא הוא השילוב הנוח ביותר של יכולת הרחבה סבירה עם מימדיס קומפקטיים, של תחנת עבודה שולחנית. "ונונ החלומות" לטיבופים נטול' מעצורים שאינם מוכנים להטחבק בבחות מהטוב אבטחת נגישות וה'קר ב'ותר. בערך מםם,םו דולר נידרעשים למימון החלום המנטיונמ'' הזה. שלב הגנה מכנית (כמו מנעוליס) עס הגנה בתוכנה, עייי סיסמאות ברמות שונות של נגישות. 21 6 ישראל אוג' 1994 ה- 6 המושלס 1994 חח 5א60חוש מלושולמיח זו חחנת העבודה האידיאלית ליישוומים מעורדיים מקובלים. כאן המחיר כן מדבר והתקציב מגביל אותנו ל-מםם4 דולר בערך. חסכון באנרגיה תקן י'כוכב האנרגיהיי דורש מהמחשב ומהצג צריכה של לא יותר מ-30 וואט, כל אחד, במצב המתנה. ווידאו בצבע טבעי עוד תכונה שהפכה לדרישה לגימטימית מתחנת פאוסטחו/ אידיאלית היא תמיכה ב-24 סיביות לפיקסל. שם לב שאבחנה 768א1024 בצבע טבעי דורשת 2.25 מגהבייט ]אא לפחות. עם 28 תאל להסתפק ב-600א800 או לרדת ל-16 סיביות לפיקסל. צג 17 אינטש רק המחיר האסטרונומי מאלף אותנו לוותר על צג 21-20 אינטש. אבל תחנת 5ו60חו\ אידיאלית זקוקה לצג המאפשר כרטיס רשת ד לקרוא טקסט במוד 768א1024 ולכן מומל אתרנט או ייטבעת אסימון", להשקיע ב-17 אינטש רב-תדר. בהתאמה לרשת ו 8 כוללת את הגירסאות הוותיקות של הפנטיוס : ואת הגירסה מ המהי : א ברטיס 16 טיביות - זגירסה משולשת המהירות של 486 א ראשון יש יתרון בעיקר בעיבודי ₪ יבטיח יעילות , 0 ש יתרון בעיקר בעיבודים מתמטיים, משל בתיביים ועיבוד תמונה. גבוהה, במיוחד אם שב ה השני יהיה בדרך כלל זול במעט. הוא מהסוג 05 ו 8 זכרון, 256% מטמון 6 7--1] = = | וכרון של 26 מגהבייט נדרש כדי ל להריץ במקביל שניים או שלושה 0 ישומים -במיוחד אם אתה רוצה לעבוד במערכת מרובת נימים, כמו 2 או דא. אפיק [0/ + 154 האפיק המקומי הוא כיוס תנאי הכרחי. בתחנת עבודה אידיאלית תזדקק ל-3 חריצי 1 ועוד 3-4 חריצי 153. שערי 1/0 מהירים 7 16550 בשערים הטוריים, לפם בשער המקבילי מבטיחים כי תוכל לנצל את המהירות המשופרת של אבזרים היקפיים חדישים. מארז מיני-מגדל או מארז שולחני, לפי העדפתך מבחינת נוחיות ואסתטיקה. צריך מקום לכונני דיסקטים (אפשר אולי לוותר על 'י5.25), לדיסק קשיח או שנים, ל-60-80(1 ולאבור גיבוי//העברת נתונים. בסייה: 5 או 6 מעגנים. כונן 80(1- 6 כונן תקליטורים אינו יותר אבזר משחקים והדרישה המינימלית כיום היא "מהירות כפולה", כלומר קצב העברת נתונים של 30068 (מתוך מפרט הדרישות של 0-2ק!א). דיסק 50018 הדיסק בתחנת העבודה יכול להיות מסוג ₪פ1 (שאז הוא מוגבל ל-528%18), אבל רצוי כרטיס קול 16 סיביות אל תסתפק בפחות מאיכות קומפק-דיסק כלומר 16 סיביות, סטריאו ו-44 קילוהרא. אם אתה חובב מוזיקת 1פ]וא - אין כמו ₪57 וטבלת גלים לסיפוק אודיופילי. פקס-מודם להעדיף 10 66סהגתחש או גא זג 0 סיביות לשניה (9600 במוד פקס), דחיסה ובקרת שגיאות הן כיוס תנאים (שני מפרטי הרחבה ל-58]). אלה נותנים בסיסיים למודם, פנימי או חיצוני. אין הצדקה להתפשר על פחות, כאשר המחירים אפשרות לנפח גדול יותר, מהירות משופרת כל-כך נמוכים. ובקרה של ]6-80 מאותו בקר. 22 06 ישראל אוג' 1994 .וו .ררה ה אוליבטי - עוצמה ואיכות במיחשוב! שרתים ומחשבים אישיים 17 מבוססים על מעבדי פנטיום !- 2א4860:, [ בנויים מודולרית ותפורים לפי צרכי הלקוח. "הוטוזחסק הטכנולוגיה המתקדמת של אוליבטי מנצלת את מלוא היכולת והעוצמה של מעבדי הפנטיום. מערכת האיכות הטוטאלית של אוליבטי מבוססת על מיליוני שעות מבחן, הרצה מעשית של מאות יישומים ועמידה בכל תקני האיכות הבינלאומיים. כל אלה מבטיחים ללקוח איכות ברמה הגבוהה ביותר. וז ורוו אוליבטי - דלתה / כו (0) חברה למסחר בע"מ, רח' בצלאל 50, רמת גן טל' 03-7516879 עכש'ו אתה יכול 24 ה- 6 המושלס 1994 חסכון באנרגיה דיסק 34018 שערים מהירים הדרישה של 30 וואט במצב המתנה היא פשוטה רמת הכניסה העכשיווית לתחנות פאוסטחוצ כמו בתצורות היקרות יותר, השערים הטוריים למימוש ברמת הכניסה. מחשב שלא מסוגל לכך נזקקת ליותר מ-300 מגהבייט נפח דיסק. והשער המקבילי צריכים לתמוך בקצבי הנתונים חשוד כמיושן. רצוי לבחור בסוג 106 66סחפוחט ע'"מ הגבוהים של אבזרים היקפיים חדישים. להבטית יכולת הרחבה משמעותית בעתיד. צג 15 אינטש צג רב-תדר, עס שפופרת מסוג 50048₪-א. זז הוא השקעה נבונה. הצגים הזולים, תואמי 5-604, עתידים להתיישן במהירות, ובניגוד למחשב עצמו, אי-אפשר להשביח אותם לצרכים עתידים. אפיק 1-8058 אתה חייב לעצמך אפיק מקומי, אבל ברמת הכניסה תוכל לחסוך מעט עס תסתפק באפיק במקום [0ק. וודא כי נשארו גם 2-3 חריצי 15 פנוייס. כרטיס וידאו מוא> שנתקע לאפיק המקומי (ש1-8)) עס 118 זכרון 81 / לפחות, לאבחנה של 768א1024 ב-256 צבעים או 600א800 ב-65 אלף צבעים. פקס-מודם 14,400 סיביות לשניה גם כאן אין מה לחסוך בחיפוש אחר פקס-מודם מיושן ואיטי. השנה 14,400 הוא 'יהתקניי לכל המחשבים. אא זכרון ראשי אל תחסוך בזכרון. מלבד התיאבון הבריא של 005חו\ עצמה, גם הישומים החדישים אוהביס מרחב זכרון גדול ומטמון הדיסק נוקק ל-2 מגהבייט לבדו. מטמון 12888 או 25688 הוא חובה. מעבד 4682/66 כיוס אין הצדקה לרכישת מחשב עם מעבד נחות יותר. תחסוך במקרה הטוב כ-10% מהעלות הכוללת במחיר חסך ביצועים של % לפחות. לא כדאי. מארז מבחר המארזים השולחניים הוא גדול וכדאי לבחור אחד שיוכל להכיל את כל תוכניות ההתרחבות העתידית שלך. א 2 "וחשב המלתח'לים" המועולח גם מ' שרוכש אח ה-6ק הראשון שלו, לבית או לעסק קון, זקוק לכל הבחוח 2/66-7א4860. התצודה המינימלית עואנו יבולים להמליץ עליה עולה בין מםם2 ל-250₪ דולד. כונן וא60-80 7 כפול מהירות גם בתצורה המינימלית הזאת. אס התקציב לוחא נסה למצוא ייעסקת חבילהיי טובה, של כונן + כרטיס קול + המקולים + מבחר תקליטורים שימושיים. 6 ישראל אוג' 1994 1 | 1 - ן % 4 0% % / | רז . 2 ₪ נה 6 07 6 .ל = . - 2 = ₪ לו ₪ 1 1 ₪ % / | 1 6 ₪ פנטיום מצטיי במת'ר 2695 כן, ב-9,617 שח כולל מע"מ יש לך מחשב פנטיום מזווד כהלכה ורעב לפעולה. 45 211 פנטיום. המילה האחרונה: המערכת במבצע כוללת: ₪ מעבד 60/02 שטודאשם זאו ₪ זיכרון !גח 88 ₪ דיסק קשיח 0/0/08 2508 ₪ מסך 5/04 25 0504₪סח6וש !₪ ₪ כרטיס 6/064 וספ עם 18 ₪ כונן דיסקטים "1.44//9/3.5 ₪ מארז מיני מהודר ₪ מקלדת איכותית מורחבת ₪ מערכת הפעלה 6.2 005 ש תוכנת 3.1 5/ססו/! עברית ₪ עכבר 0005071 מקורי וגם הגיבוי מצטיין- המקצוענים של 'ליגד' מבטיחים לך גיבוי ותמיכה מלאים. כבר 15 שנה הם ו עושים את זה. לעשרות אלפי מחשבים ומערכות. ב'ליגד' תקבל תמיכת חומרה, תוכנה ותקשורת ברמה הגבוהה ביותר. 1 ₪ ₪ ביהד 0 ! . : רח' אפעל 17 "ומטוח 68 קרית אריה, פתח תקוה 49511 . 0 טל. 03-9243555 פקס. 03-9243132 חסיזבּזסקחס0 !ודו !ס אזגויטטהזד ב 3 =סופאו וש זאו ספָטו סד" טנא אלי מאיץ גרפי לאפיק מקומי זכור, מחשב המחברת המושלם יכול וצריך להפעיל מסך חיצוני באותה רמה של אבחנה וצבע כמו מחשב שולחני. את זה יספקו המאיץ והאפיק המקומי. צג מטריצה אקטיבית תמונת צבע איכותית על מחשב מחברת מחייבת שימוש בטכנולוגיה יקרה, "מטריצה אקטיבית'י (או 11 במינוח אחר). זו יכולה להוסיף למחיר המחשב כ- 0 דולר, אבל השלימות מחייבת! אבזר הצבעה אינטגרלי ‏ --- 7 "כדורון עקיבה" או יימוט היגןלי מיניאטורי יחליפו את העכבר. בחר לפי העדפתך הסובייקטיבית ובלבד שתבטיח כי אין צורך בחיבורים חיצוניים ובמרחב נוסף לעבודה. כונן דיסקטים 18א144 --- אין ברירה, צריך כונן דיסקטים. הוא מסורבל, כבד וזולל אנרגיה - אבל אי-אפשר בלעדיו. קלידים בגודל נורמלי אל תסכים לקלידים מיניאטוריים. המרווח התיקני בין קלידים (ממרכז למרכו) הוא 19 מיימ ואסור להתפשר על פחות. כרטיס קול אינטגרלי בנוי על לוח-האם, ורמקול מיניאטורי משולב בלוח הקלידים הם חלק מהצווים של עידן המולטימדיה. אפשרות חיבור למגבר ורמקוליס חיצונייס עבור מצגות. 8 זכרון ינסו לשכנע אותך כי במחשב מחברת אפשר להסתפק גם ב-4 מגהבייט. אל תשמע והמשך להתעקש על 8 מגה לפחותת. לאבחנה גבוהה וצבע טבעי (שאינס זמינים על צג שטוח). דיסק 34018 כמו במחשב שולחני, אם כי כאן מדובר בדיסק קומפקטי בקוטר 2.5 אינטש. כדאי למצוא מחשב יימודולרי" בו הדיסק קל לשליפה והחלפה. 7 א-ש [ּ[ּ[ ה ה- ₪6 המושלם 1994 | משקל ₪ | החסרון הראשון שיפריע לך במחשב נישא הוא עודף משקל. חפש מחשב שמשקלו (כולל סוללות) פחות מ-3 קייג ומשקל הנסיעה שלו (כולל מטען, מתאמים וסוללה רזרבית) פחות מ-4 קייג. מעבד 2/66א0 או 45 לא צריך להתפשר בביצועים תמורת ניידות. אינטל מייצרת כיוס את המעבדים החזקים ביותר במשפחת 486 בגירסאות חוסכות אנרגיה. ה-4/75א2 במיוחד מתאים למחשבי מחברת, עם פעולה במתח 3.3 וולט. תחנת עגינה זו מיועדת להחזיק את האבזרים שאתה לא רוצה לשאת איתך, כמו כונן /א60-80, כרטיס רשת וכרטיס גרפי סוללות 81]אוא סוללות ניקל-הידריד אמורות לספק לפחות 3 שעות עבודה אינטנסיבית - ב-50% יותר מסוללות ניקל-קדמיום - והן גם שומרות על איכות הסביבה! שערים מהירים חשובים במחשב מחברת לא פחות, ואולי יותר, מבמחשב שולחני. אתה תודה ל-+041 16550בכל פעס שתעביר קבצים בין השניים תוך שימוש בתקשורת. חס:-0ו-חסק (למשל בתוכנת אחו1קג.]). חריצי ג61]א6ץ לפחות 2 מסוג ]1 66ע1, בנוייס בצמידות זה לוה כך שהם יכולים לשמש גם כחריף יחיד מסוג ]]1 קעד. אבטחה חשובה במיוחד במחשב נישא, שיכול להגיע לידיים לא רצויות. הגנת סיסמא בשילוב עם דיסק 6101 נשלף יספקו אותה. לשור המלחברת העור זה לא היה קל לדחום אח הכל לחוך מארז הקומפקטי שמשקלו 3 ק"ג, אבל אם אתה מחפש אח המחברת המושלמח, חוכל למצוא אותה במחיר עובין םםם ל-מםם5 דולר. 26 6 ישראל אוג' 1994 זה מחשבי פנטיום יוצרים רמה חדשה של מהירות וביצועים. מחשב ]001601 51/28 מבוסס על מעבד פנטיום של 1781 ומציג טכנולוגיה עתידנית ותכנון מתקדם במיוחד של לוח האם. 0 5005 הינו מחשב 88 1.001 [0ק, הסטנדרט שפותת ע"י ₪ ,זמדא! (כולל 3 חריצי הרחבה בתקן 001), עובדה המעניקה לו ביצועים 7 משופרים ונצילות מירבית של מעבר הפנטיום. = ה צר ויחשוני - !₪ ל ווך. טופ אז אם אתה צריך כח מיחשובי, והרבה - יש ליאד פתוון עבורך 7 01 50/0 - מבוסס פנטיוס. מחשב ששווה לרכוש. במתיר שווה. עכשיו במלאי. ביאד. [' ו 100% חשוצעצ שוגו זטטחט = משפחת מחשבי 0110/11) בי.א.ד כוללת גם מחשבים עם מעבדי '''486 |שוח]. ₪ ₪ ₪ סוה סקז 60 [16ח1 ]0 0185ח11806 1681516706 376 1% התטו)ת6? [16ה1 6חג 4867 [16ח1 ,10805 ז066550ז ותטוות6? 0תג 5166ח1 |16ת1 6 | שג ו ג] [ | . | ָ | | | י:א.ד אלקטרוניקה: הלח'י 25 אזור התעשיה ב"ב, מיקוד 51200, טלפון: 03-6197744, פקס:03-6196999 4 י.א.ד רעוחוח: טלפון: 03-6194190, פקס: 03-6194189. מלע ב דרת *.א.ד: טלפון: 19709 תת - המחברת המועולמית קטיגוריה המוגדרח בעירבול "מחעובים קטנים יור ממחעובי מחברת", שאופבח תאוצה לאחהונה בזנות היבולת לטק ה- 6ץ המושלם 1994 משקל פחות מ-2 קיג, כולל סוללות וכונן דיסקטים חיצוני. מחשב תת-מחברת צריך להיות קומפקטי דיו לנשיאה בתוך תיק המסמכים ('יגיימס בונד") בונקציונליוח סבירה במאהז קליל. מחירים החל ב-ם250 דולה. ושישאר מקוס לכמה ניירות וסנדווי. מעבד 4865/33 לפחות פקס-מודם 14,400 זכרון ראשי 81 אינטל מציעה מבחר מעבדים הפועלים במתח תקשורת היא החלק החשוב ביותר של מחשב זה שקוראיס לו ייתת-מחברת" לא אומר 3 וולט ומודעים לצורך בחסכון אנרגטי. לך על נישא ובוודאי מחשב תת-מחברת. אס בחרת שהוא יכול להסתפק בפחות מהזכרון המינימלי 0 אם המחשב הזה הוא תחליף למחברת בכרטיסון ג6%161? למודם, וודא כי המחבר הנדרש להרצה יעילה של ישומי צאוסחוצ רגילה. קבוע בתוכו בצורה אמינה ולא בקצה חוט, שיתלש בהודמנות הראשונה. 8 מגהבייט ולא פחות מכך. אבזר הצבעה אינטגרלי בגלל המקום המיזערי על לוח הקלידים, "מוט ההיגוי", בסיגנון ה-דא]0קא6אך של יבמ, הוא הפתרון המושלס לאבור הצבעה. שערים מהירים חלק בלתי נפרד ממפרט התקשורת, שכאמור הוא דומיננטי במחשב תת-מחברת. 0481 16550, או שבב אקוויוולנטי, יבטיח קצב נתונים גבוה למודס ולמדפסת. מכפיל שערי ג6161ק מעין 'יתחנת עגינה" מיניאטורית, המאפשרת להוסיף זוג אבזרי 6161 - למשל פקס-מודם, או הרחבת זכרון. צג פטיבי מונוכרומטי או צבעוני. כאן מוכרחים להתפשר ולקבל את העובדה שצגים אקטיביים זוללים יותר מדי חשמל. אבל אל תסכים לצג שאינו מואר מאחור, למרות שזה יכול להכפיל את זמן העבודה. חבל על העיניים. דיסק 18₪א200 כונן דיסקטים חיצוני רצוי מהסוג הנשלף - לא תמיד תוכל להעביר נתונים | זה שנתקע לתוך חרי 5 שעות עבודה באמצעות דיסק 20101 או קד ןואל מרוות 17.5 מ'מ בין קלידים ההסתפקות שלך במועט (זכרון, דיסק, בכבל ואז תגלה את הצורך 0 מגהבייט הם מעט קצת פחות מהמרווח הרצוי במחשב מחברת, = ביצועים, גודל מסך) צריכה להשתקף להעזר בכונן דיסקטיס 144. מדי לעבודה סדירה, גם זה חלק מהפשרה של גודל מוקטן. בהסתפקות במועט (אנרגיה) לא נורא, תוכל למצוא כאלה אבל יכולת השליפה אבל לא פחות מ-17.5 מיימ, או שתאל של המחשב. דרוש 5 שעות עבודה, ששוקלים כ-300 גרם בלבד. מפצה על כך. לחדד את קצות האצבעות. למרות המשקל הנמוך של הסוללות. 25 0 ישראל אוג' 1994 777 ור רר-. א : : כמ" ל . ₪ כשמדובר בתחנות עבודה שם המשחק הוא כוח ואמינות. משניהם יש ל-00/040 בעופע. בלי הגבלה. מבחר תחנות העבודה של 00040 עס מעבדי 486 ופנטיום של אינטל מעניקות למשתמש עוצמה ללא גבולות בעיבודים מורכבים של נתונים וגרפיקה. התכנון הייחודי של 00040 מבטיח מיקסום התוצאות והעוצמה. טנא אלי התה 777776 כ לוי פנה עוד היום תיםחה6ם הסוס תים מחשבים ומערכות בע"מ מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905 טל: 03-5340962 פקס: 03-5343917 סניף חיפה: 04-338205 ומהטוזחסט 8 0 8 8 ₪ 6 0 ה יש ל-040/ו60 תשובות חכמות תחנות העבודה של 60040 מצויידות במיוחד לתפקידן - רכיבי חומרה ותוכנה המותקנים במערכת משפרים ומאיצים את ביצועיה, לתחנות יכולות קול וגרפיקה משופרות, לכולן אופציות הרחבה לעתיד והתאמה לשינויים. בהחלט ניתן לומר, שלא כל התחנות נולדו שוות. במיוחד אלה של 040/ו00. אחריות 600 ותיס - הכי טוב שיש כאשר אתה בוחר בשילוב של סגסוסס ריתיםי אתה מבטיח לעצמך לא רק את המוצר הטוב ביותר אלא גס את השרות והתמיכה של ספק מקומי מהשורה הראוונה.יתים* היא קבוצת המיחשוב המצליחה בישראל עם יותר מ-250 אנשי מקצוע ואגף שרות מהמנוסים והגדולים בישראל. הפעילות של 'תים תקשורתי משלימה את המעגל מוצר-שרות- תקשורת. באופן מושלם. והמחיר - כאן בהחלט מצפה לך הפתעה - נעימה... שילוב אובתה=לי במליחעווב יותר אחריות מכולט 5 ,בר 7-ה הז שא 00 ורנ בנ 0 0 א ידרה - ה- 76 המושלם 1994 שרח העוומי'ם המועולם ה-06 הזה נוטל על עצמו חבקידים עול מחעוב מרכזי-בעיקר לנהל גיבוי טייפ 247 השימוש בתצורת 515 לא פותר אותנו מהצורך לבצע גיבוי תקופתי של הנתונים. כונן קלטות 231 וחווו מספק נפח של 2 עד 8 ג'יגהבייט על קלטת זעירה ולא יקרה. אפיק 61 משולב עם ₪153 אפיק 61? מספק את רוחב הסרט המשופר בגישה לדיסקים ואילו אפיק ₪158 מספק מספר גדול של חריצי הרחבה, להוספה של כרטיסי רשת (668]א לפי הצורך. צג 64 פשוט זול תת-המערכת היחידה בשרת אליה אפשר להתייחס בחסכנות. מערכת התצוגה משמשת רק לדיאגנוסטיקה, כך שלא צריך להכנס להוצאות מיותרות. מארז מגדל מרוות מערך דיסקים גדול, מספר רב של כרטיסי רשת, ספק כוח כפול, חריצים מיוחדים להוספת מעבדים וזכרון, כל אלה נזקקים למארז ג דול ומרוות. 10 לכל הפחות - אם כי מספר שרתים נמכרים במאר גדול עוד יותר, עס מקום ליותר מתריסר דיסקים. 0 06 ישראל אוג' 1994 2562 של זכרון ₪06 טכנולוגית ₪06 (י'איתור ותיקון שגיאות") היא אחת מאמצעי | מעבדי פנטיום 100 מגהרץ, או מעבד ₪156, שיפור האמינות הבסיסיים של שרת ישומים. בזכרון 866 שגיאה של סיבית אחת במילה מתוקנת בצורה אוטומטית ושגיאה בשתי סיביות (נדיר ביותר) גורמת למעצור. מטמון 8 לכל הפחות - ובמקרה של ריבוי מעבדים, 18א! מטמון לכל אחד. אח מטד הנחונים ולבצע טרנסאקציות בזמן אמיתי. כאן נדרשו העויא בטכנולוגיה, באמינוחו בתקציב - 5 אלף דולר הוא מחיר אובייני. 1דדוו.. ספק כת גדול + ''אל-פסק'י הכמות הגדולה של כרטיסים וכונניס בשרת דורשת לפחות 500 וואט. לשיפור האמינות כדאי שמערכת ההספק תכלול 2 ספקים, שכל אחד לבדו יכול לספק את הדרישות. מתקן "אל-פסק" (05) חיצוני הוא תנאי הכרחי בשרת המשמש מרכז העצבים של האירגון. יעשו את העבודה. חפש ארכיטקטורה התומכת בריבוי מעבדים סימטרי (15א5), הדרך היעילה ביותר לשפר את הביצועים של השרת בצורה מדורגת. שרתי ישומים זמינים היום עם 1 עד 6 מעבדים והם מהווים תחליפים תחרותיים למיני- מחשבים ולמחשבי ₪]אג חחא141. במערך דיסקים 18-5גא אמינות משופרת מושגת ע""י התקנה של 5 דיסקים בני 8 כל אחד, בתצורת 5 8410. הנפח האפקטיבי הוא אומנס 4 גיגהבייט בלבד, אבל נפילה של דיסק יחיד לא תגרום לקטסטרופה. תוכנת ניהול החוסן של מרכז שירות ישומיס נקבע עייי תוכנת הניהול לא פחות מאשר ע''י מפרט החומרה. התוכנה כוללת כלים לאבטחת נגישות, ניהול חשבונות משתמשים, גיבוי מערכתי, בקרת תקלות, יכולת סיוע ותיקון מרחוק ועוד. כאן כדאי ללמוד מהנסיון הנצבר על מחשבי מואג תאזה ]א. בטחון בשרת ישומים אי-אפשר להגזים באמצעי האבטחה. החל בנעילת דלתות וכלה במשטר חמור של סיסמאות ומניעת יכולת כיבוי ואיתחול מעמדות המשתמשים. בחאום יש לך פנטיום ||[₪26 זה 64ה3ל במחיך מלדהים ₪75 %2* וכמת אי הו ו לבעאת שי סה ה א6גק, מהיצרניות הגדולות בעולם של מחשבים לסוגיהם, מציעה היום בישראל את מחשב הקצה העליון 520 חם, וס ואטודאשק איכותי במחיר ללא תקדים. תצורה ₪ 88 זכרון (עד 8/ו128) ₪ 256%8 - זכרון מטמון ₪ חריצי הרחבה ו00 |-84! ₪ כרטיס מסך |60 5/6 568 + מאיץ 2 הסגוש-וזא עד 8ו2 ₪ דיסק =פו/וסק 8ו340% ₪ מסך 8528 ₪8 5/8 ₪ כונן "3.5 ₪ מקלדת מורחבת ₪ עכבר 55טסו/ פס |ו26 חְוב3ּא6ב3ק סופר שיווק טכנולוגיות(1986) בע"מ תוכנות המצורפות לחבילה:: ₪ מערכת הפעלה 62 ₪05 ₪ 3.11 פשססאועע ₪ מעבד תמלילים דגש ₪ מזהה וירוסים וק ₪ תוכנת הסדה6ועשגא *9,390 ש"ח כולל מע"מ סניף חיפה: שער פלמר 1 טל': 04-671074. עתיד מחשבים: 04-410286. טלמור: 03-51707888. עיד מחשבים: 06-383:612. רשת חנויות באג: 03-579:4711. פטקום: 07-376955. אוטו קו: 03-6966668 רד. מחשבים: 08-560892 דיונון: 03-6410351. אקדמון: 02-811326 רדיקס: 03-9606350 דיזי שופ-סנטר: 03-204804 דינמיקה: 03-6189920 טנא אלי טיים גיבוי 41 החוז4 מי שאחראי על ניהול מסד הנתוניסם האירגוני אחראי באופן אוטומטי גם על ביצוע מדיניות גיבוי, שתמנע אסון במקרה של אובדן השרת ו/או הדיסקים. קלטת 41 יחידה יכולה לגבות את כל הארכיב במחיר של כ-25 דולר ליחידה. ספק כח גדול תזדקק ל-400 וואט או יותר עבור שרת בתצורה שאנו מציגים (40-60 משתמשים, 8 דיסקים). חבר אותו לספק "אל פסקיי חיצוני, עס תפוקה של 800% וסוללות לחצי שעת עבודה. כונן וא62-80 ה- 00 המושלס 1994 אפיק 201 + אפיק 5154 רוב העבודה של שרת קבצים נעשית בשינוע נתוניס בין הדיסק לזכרון הראשי (כאן אפיק 1 יכול להראות את יתרונו) ובין הזכרון לכרטיסי הרשת (אפיק 8154 יאפשר להתקין עד 8 מהם). כרטיסי הרשת חייבים להיות מסוג 145188 805, כדי לעבוד בצורה עצמאית. מערך דיסקים 401 ייהאוצריי של שרת הקבצים שוכן על הדיסקים ועליו צריך לשמור בכל מחיר. נפח אפקטיבי של 6 ג'יגהבייט מתקבל בתצורת 5 15 מחמישה דיסקים של 168 כל אחד, או בתצורת 1 541 (יישיקוףי) מ-8 דיסקים כנייל. בכל מקרה המערך מיושם עס דיסקים 50512 מהירים, עם 2 או יותר בקרים. בטחון מנע גישה לשרת ובמיוחד לכונניס למדיה שליפה. *ישם מערכת הגנה תוכנת ניהול זו נחלקת לתוכנות ניהול השרת, ניהול תחנות העבודה וניהול צמתי הרשת. כולן חיוניות לאבטחת שירות. חלקן קיימות כחלק ממערכת ההפעלה הרישתית ואחרות תצטרך להוסיף בעצמך. שליטה מרחוק דורשת התקנת ייסוכנייי ק/אא5 בכל נקודת ביקורת ותיקשורת ניהולית בקו עזר (םא54 "0 דטס). 1 זכרון, 512 מטמון יחוק בוהן" אומר כי עליך להתקין בשרת 18א8-16 זכרון למערכת ההפעלה ועוד כחצי מגהבייט לכל משת מש-לקוח. המטמון מיועד להאיץ את פעולות מערכת ההפעלה ולתסוך עומס מיותר על אפיק הזכרון. תצוגת 64 כמו בשרת הישומים, מערכת התצוגה מיועדת לשירותי תחזוקה בלבד ואינה נוקקת למאיצים וצגים משובחים. מעבד 4860%2/66 לכל הפחות המעבד בשרת קבצים אינו עובד קשה במיוחד, אבל בכל מקרה אי-אפשר להתעלס מתפקידו בניצוח כולל על העבודה. 082/66 מסוגל לטפל בכ-40 לקוחות 6ג\ו6א1 ,4/100 יעשה כן, תקליטורים הם חלק ממשאבי המידע שעל השרת לספק, כרגיל אנו ממליצים על כונן כפול מהירות לפחות. כדאי לחשוב גם על מחלף תקליטורים אוטומטי ו/או כונן יירב-אופנים" (66סחזווטוא), המשמש גם לכתיבה על תקליטורי סוא. בסיסמאות. אס אפשר, מנע שימוש במדיה שליפה בתחנות העבודה. את העבודה ל-60 לקוחות ופנטיום 100 מגהר יספק את הצרכים של 100 משתמשים. שרח הקבצים המועולם מארז מגדל חבקידו ול זה הוא להיות הטברן או הארכיבאי של האירגון. זריזות ואמינות בטיבוק בקעוות השירות הם הקריטדיונים שרתים ורשתות נמצאים במסלול התרחבות בלתי-פוסקת. לבחירה. תקציב רכישה: מםם? עד מםם.םו דולר. כדאי לקחת זאת בחשבון ולבחור במארז המהווח ביותר המעשי. 2 6 ישראל אוג' 1994 בהתחשב בביצועים | הם ראויים למחיאת 66/1 בהתחעוב במחיר הס ראויים לתקיעת ‏ 04/41 מחשבי =04 משלבים את הטוב שבוני העולמות - מבחינת הביצועים מדובר במשפחה שלמה של מחשבים איעויים, תחנות עבודה ושרתים בטכנולוגיה מתקדמת ביותר. משפחה של מחשבי 586,486 ופנטיום עם תכנון מתקדם | | ואמינות גבוהה. כולם בטכנולוגיית 805 100641 משום/מפו, עם צמסשש 04075 א256. וככל שמדובר במחיר - מחשבי =64 מייצגים יחס עלות תועלת מהטובים ביותר שקיימים בשוק. כי 04 היא אחת מחברות המחשבים המובילות בטיוואן ומובריה נמכרים ברחבי העולם ועומדים בתקנים המחמירים ביותר. הוסף לכך את התמיכה של *אומניטק: ויש לך שילוב מנצח הראוי למחיאת 04. מחעשבים ראויים לעומם -6/%1 6 "חפט \ן 6 \ פתחיתקוה: האופן 5, קרית אריה, ת.ד. 3563, מיקוד 49130, טל: 05-9212040, שירות: 03-9212090, פקס: 0379211198 סניף חיפה: טשרניחובסקי 55, בנין סטרקו, חסוובזססזס0 .1 דא וס אזב!אסטגדזד ב ו שסופאו ודו ספסו סוד" מ'קוד 35709, טל: 04-551111, פקס: 057538208 ן וו 343433ּ3ֶָרוָּןּ3ּ3(ב(שְָי ‏ ה 000 ה- 6 המושלם 1994 וחו רכיבי זיכרון 511 ח ךח וו / ש ה 4 עד 8 שקעים, רצוי לרכיבי 9 סיביות. וודא שאפשר אל תקנה חחול בשק. היחידה הממרכזיח של המחטוב להרחיב את הזיכרון עד ל-128 מגהבייט לפחות ואפשר כוללח אח מרביח האלמנטים הקריטיים ביוחר. ל אל תהסם לבתוח אוחה ולבחון בקמדנות את החכולה. מפרצי כוננים שעון גבישי חריצי הרחבה וודא כי בגוף המחשב יש מקוס להתקנה של 4 או 5 | | זה קובע את מהירות המעבד. לפחות 5 או 6 חריצי הרחבה, מתוכם 3 לאפיק מקומי כונניס לכל הפחות, מתוכם לפחות ל-3 יש גישה כדי לאפשר השבחה ללא החלפת והשאר 15 (לתחנת עבודה) או ₪153 (לשרתים). מהחזית והם מסוגלים לקלוט אבורים הגביש רצוי שהשעון יאפשר שינוי וודא שאפשר לתקוע ברובס כרטיסים באורך מלא, בפורמט 5.25 אינטש. מפרצים פנימיים לדיסקיס תדר ע'"י גימפרים או בתיכנות. מבלי שהס יתקעו במפור החום שעל המעבד או 5 אנטש צריכים לאפשר פירוק והרכבה קלים של הכוננים ולא להסתיר את המעבד, ה-8105 ומודולי ה-1ָא1א51 שעל לוח האם. בכבלים הפנימיים. [ לוח-אם לוח-אם מתוכן כראוי מאפשר להתקין את כל כרטיטי ההרכבה, הדיסקים ומודולו ה-1א511 ללא הפרעה הדדית. תיכנון משובח ניכר בניקיון של המאהו מחוטים וכבלים מיותרים. התבונן בצד האחוהי של לוח-האם לראות אם לא בוצעו בו תיקוניס וקוצורי-דרך. [ 5 ברכיבי 1.4581 גם ה-8105 עובר שיפורים ועידכוניס ולאחרונה יותר מתמיד. רכיב זיכרון 1.4581" כונן 6-01 יכול להתעדכן מדיסקט או 5 באותה נוקק למפר 5 אינטש. בחר מהירות כפולה, המעבד קלות שבה אתה מתקין דריבר חדש לכל הפחות, ובמהיר ביותר אם אתה שקוע בין אם זה 486 או פנטיוס, וודא שהוא מותקן עמוק במולטימדיה. על שקע :21 (המאפשר החלפה קלה) והוא שערים טוריים ומקבילים כונן דיסקטיס מצוייד במפור חוס אפקטיבי (במיוחד המעבדים ‏ לאחר שנים ארוכות ללא שינויים, עברו גם הם 5 אינטש (1.44 או 2.88 מגהבייט) הוא חובה, הישנים יותר, שפועלים ב-5 וולט). אס אתה שיפורים בשנה האחרונה. דרוש רכיב ₪67 5 אונטש (1.2 מגהביוט) כבר לא קונה מחשב 486 וודא כי התקן ה-6טוז06 0 להפעלת השערים הטוריים ותמיכה מאושר עייי אינטל להשבחה לפנטיום. בתקן 877 לשער המקבילי. כל-כך חובה, אבל עדיין רצול. ו 06 ישראל אוג' 1996 השרת הוא לב המערכת במרכז מערך המיחעווב שרת/לקוח ניצב הישרת" - המנהל את רשת המחשבים ואת הקצאת המשאבים. בלעדיו אין תפוקה וכל תחנות העבודה מושבתות יותר מכל מחשב אחר חעווב שהשרת יהיה אמין ועמיד בפני תקלות. חשוב שזה יהיה 0גווסס טנא אלי שים )תמויס נלב ותזכל 2(ה2 ברש שק תי 60 סממווום תים מחשבים ומערכות בע"מ מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905 טל: 03-5340962 פקס: 03-5343917 סניף חיפה: 04-338205 יש ל-00%/00 תעובות חכמות סגסשווסס 'המציאהי את פלח השוק של השרתים והיא מספקת יותר מ-26% ממנו (יותר מ-60,000 יח" ב-95* בלבד). ל-00ו60 שלוש משפחות שרתים -,%-080א055% א6ו5סחק ו-זאגו וסתס - המיועדות לטפל ברעותות בכל סדר גודל ובכל רמת חעויבות. בין השרתים גם דגמים של "שרתי-על* רב-מעבדים בעיבוד מקבילי (עד 4 מעבדי פנטיום במקביל). 000 ותים - הכי טוב שיש כאשר אתה בוחר בעוילוב של סגמווסס ויתיםי אתה מבטיח לעצמך לא רק את המוצר הטוב ביותר אלא גם את השרות והתמיכה של ספק מקומי מהשורה הראשונה. *תים* היא קבוצת המיחשוב המצליחה בישראל עס יותר מ-250 אנשי מקצוע ואגף שרות מהמנוסים והגדולים בישראל. הפעילות של 'תים תקשורת" משלימה את המעגל מוצר-שרות-תקשורת באופן מושלם. שילוב אובתה=לי במ'חעווב יותר אחריות מכולם. 5 שנים כבר פילוסופים קדומים זיהו את המילה שלימוּת כמושג מטפיזי, מעצם היותו מוחלט בעולס שבו אנו מכירים את המציאות רק במושגים יחסיים. ייה-26 המושלסיי אינו מושלם אפילו במושגים יחסיים ליותר מימים ספורים. מדי יום מופיעים בשוק עשרות רכיבים, תתי-מערכות ומוצרים מוכללים, המשנים את הגדת השלימות בקצב מסחרר. וה לא המצב שהיה תמיד ולא ידוע עדיין כמה ומן הוא ימשך בעתיד, אבל כיום אנחנו נמצאים בפאזה נזילה במיוחד של התפתחות ה-6ק. ציון במבח| ז9550ססזש [ן גבוה ממְוצע סְּ במוך ₪ 710 ותטווחס? התטונהט? | 04/100 4860%2/66 4860%2/50 4860%/50 4860/33 4865%/33 = 4865%/25 מחו 00) | 60300] זוא 6 התפלגות ציוני ז7006950: לפי סוג המעבד 56 6 ישראל אוג' 1994 5 ₪וש ₪ שו ד' אוורו 4 7 / =( / ₪ % ם | מאמר על ה-20 המושלם מציג קריטריוניס חשובים וטווח של פרמטים ריאליסטים לתצורות מחשב, העונות ל-7 פרופילים של שימוש. בכולס נעשה שימוש בא- רכיטקטורה הקלאסית של 6, כפי שעוצבה עייי יבמ, אינטל, מיקרוסופט, 54 ואי- רגוני תקינה שוניס במהלך תריסר השנים האחרונות. זו אינה הארכיטקטורה היחידה האפשרית, כפי שאפשר ללמוד מהמאמרים שפורסמו בגיליונות 18 ו-19 של 6 שא א / המהדורה הישראלית ואשר משוויס בין מחשבים המבוססים על אר- כיטקטורת 886 של אינטל עס מחשביס המ- בוססיס על ארכיטקטורות 4156 שונות. בכל זאת, בנקודה הנוכחית בזמן, רק 26 מבוססי אינטל יכולים להתחרות על התואר ה-70 המושלם, כאשר הקריטריונים הס: זמינות במחירים אטרקטיביים, תאימות תוכנה רחבה ביותר, מסלול התפתחות בטוח ועושר מירבי של אבורי-עזר ומוצרים משלימים. ארכיטקטורות אחרות יכולות להציע ית- רונות חשוביס בתחוס זה או אחר, בעיקר בתחוס הביצועיס הגולמיים, וללא ספק קני- מות קבוצות גדולות של משתמשים להם ית- רונות אלה חשובים יותר מאלה שמגדיריס את ה-20 המושלם שלנו. ברור שאנו נמצאיס על פרשת דרכים בה- גדרת המושג 6ץ, שאלה שעלתה כבר לפני כשנה, כאשר החלו להופיע מחשבים לא-אינטליים עם יכולת להריץ ישומי 005חו//205 בצורה סבירה. במשך השנה האחרונה ראינו המשך המגמה של ייריבוד והפרדהיי, של התערובת הכאוטית של מוצרי 6 (תוכנה וחומרה), לרבדים ועצמים בדי- דים. התהליך דרמטי במיוחד בהתפתחות מערכות ההפעלה, עד שכיום כבר קשה למ- נות את מספר הרבדים הייווירטואליים" שמ- פרידים בין ישוס לבין החומרה המבצעת אותו, אבל ניתן לזהות אותו גם בהתפתחות הישומים (שנעשים בלתי תלויים במערכת ההפעלה) ובהתפתחות החומרה (למשל, אפיק 201 שאומץ עייי רוב תחנות ה-150 ובסיוע תכונת ייתקע והפעליי מאפשר לך - את הנתונים צריך לאסוף - רצוי בזמן האירוע - זה יכול להיות במכשיר בנק אוטומטי, בנקודת מכירה קמעונית, בתחנת שירות לקהל, או בכל מקום אחר בו מתבצעת תנועה עסקית כלשהי. תמיד היינו המובילים בעולם בתחומים אלה. ב יבירר] - את הנתונים שנאספו צריך גם להעביר - העף מבט על הלוגו החדש שלנו. 1 הוא תאגיד התקשורת הגדול ביותר בארה"ב, והוא "חי" מהעברת נתונים. ב כ-1] - לא מספיק לאסוף ולהעביר. צריך גם להשתמש, להפיק תועלת עסקית. אנחנו מאפשרים לך להפוך את הנתונים למידע הנחוץ לך לגבור על מתחריך, להרוויח יותר. לשם כך אנחנו מעמידים לרשותך את סדרת המחשבים הרחבה ביותר בענף (חלקה כבר מבוסס ואטזדאטץ) - ממחשבי מחברת ועד למעבדים המקבילים המסיביים הגדולים בעולם, בעלי עוצמות עיבוד המגיעות לעשרות 0 2 מילארדי פקודות אריתמטיות בשניה. בשנת 1995 תפסו מערכות אלה כ- 46% וט מהשוק העולמי של מעבדי הענק, מעבדים ששמשו תאגידים רבים לקבלת " וחוטוזחפק החלטות עסקיות נבונות בסביבה תחרותית ביותר. זו המומחיות שלנו חסוזוזסזח! |ססוג6 ( 1 ץז וחזט)) פחסוזט|ס5 = -- י. א. מיטווך ובניו בע"מ טלפון: 03-209511 > השוואהת תנונות ע'קויות: שו 6 | סוה או 6 בהירם העורנים|בחירת העוונים 90 010 0< מקטסע | = <סולומתוס וופפ' 7 = 2 0 / 0 [) ב 509088032 | 3808- -- % 11] שמם מה 223 3( 120 5 230 7( ו00%82 | 00882 2 7 בב שמקשחשאט. = 0 311קסעטט 311 מסטאטאו זו בי = זהסע ו = (אשן )549 (שטן 1 10טוסה! = (ססן 1) אבטומח! = (ומסץ 1) 3נטוסתר 5 .ו סק .19 ו 08 א שו ₪ שוח ות ב ות , א - ו זול ו תס 3 הטסו 07 0.05 אותפסת = (2/19/94) גותססה? 0 *. 1 מ :1 מלפו-9 | 20/8ו-₪08 | 808-2508 | 198-מאט טפ %%ל-% || א512-296% | | 256% החלש ו | בסקקבוה-וסטזום ב 8- 108%18-4268 2-8 50 460 21 0 שריי 2% רייא ל 8 18 - ד 0% כ 3 ןה 00 0 40 8 4 סרכ - הכה ו ה וו ו 0 0 ה-6 המושלם מהשג' נבנט'ום 38 מגהו] מסובחטהמג 0 911 01 0790 מזטותה. 2 29 70 (9 1 ו 8 שמם ממם זט ופט 2000 2007 2 2 1 וסנת ער 1 סנה ו סוד [מפץ 1) 00וסת (סן 1) 329 0 ו0ז .גו ₪1 ,וטוווו ותו וסזתו שחר 7% זת 90 ר/11) ונת (3/9/93) וגה ]1- 11 28 ו-8ואפ | 208-1288 6% 256% [קקטות-סטזום | ב6קקטתת הטום 00-ו %סהם-8וו/ 8 30-08 יס ו 1 50 02 2 + 18 ו | סוחספםחטק = 001206 פקווותק 3 5.0.0 0 |00 0 1 1721 | ששסשק שוש וס 3 א ה ו 7 להוציא כרטיס הרחבה מתחנת אלפא ול- תקוע אותו ב-20 וההיפך). ייאמולציהיי היא שם המשחק בין היצרנים שמנסים לדחוק את אינטל מתפקיד ההולכה בפיתוח מע- בדיס למיחשוב שולחני, או את מיקרוסופט מתפקיד דומה שהיא ממלאת באגף התוכנה. הכל יחסי 4 מחשבי לכן, לא רק המושג ימושלם" פנטיום/90 בשימושנו הוא יחסי, גם שם העצם הפשוט "6" הפך לכזה. מחשב פנטיוס תוצהת קומפק הוא יייותר 26" ממחשב זטפשסץ ח0וחוס3! של אפל, כי הוא מריצ 58 6 ישראל אוגי 1994 יותר ישומי 60%3חו/%/05, ביעילות גבוהה יותר ותוך ניצול יותר אלמנטים מפ- לטפורמות חומרת 26 קודמות. ה- זטשסץ 6 הוא מחשב שולחני-אישי לתפארת ל- היו מי שיגידו כי הוא יימושלםיי יותר מה- קומפק, אבל ביחס לקריטריונים של 76 4 שאסדפאועש 0 ירה לא קיים | היה ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובי: הם לפי המחירון האמריקאי מסם]]פזתו 300 30007 אטי0 10ב ההכ 93 61/1 0, 56 8 [ 2 - הסופזסט פויסנתו זוסטיהתו/ל , 05 תבוט 66 הסו90 לופה( מעבד וזכרון 50003 ,קתפודטוק) משמהסהותשוה ₪5 זט 130 הבהז ונס זשזוס 1 זסנו3 רוקה זכע קאו). חזפק 300/סָקו וספפטטסזק לבט 0) הטגמוסו ₪005 1וסקקט= 1 ( 19550 / שוסוחטות הקב] (םח פופ ומב!ומגמהו סוסבס ₪11 |מוזזסנום טפט 6 069000 מ! זאו סתסמ מרכיבים אחריסם ב הסגזסס! וסווסטתסט מו ['5 3 , 25 5) מצט ₪ וטהפפסכט. 3.9 , "25 5) פצשט פאוזנ ומתזססת! 5 05% שקססו טע וטס בסו 3902 גפו) ,ג בסו פטס-]הסוסל זמזטהוקטזק ,וס ,פנם: ו ב 1 המסטמכוס! סיס ששאקטים זסע1 הכהו 501 אוו 000 ססר הוא ייפחות מושלסיי. כנייל לגבי תחנת אלפא או 1125א המריצות את מערכת פשסשחתו/ זא או תחנת 7456פזסקט5 של סאן המ- ריצה ישומי 20 באמולצית 481 /. בתוך הקבוצה של מחשבי 06 מבוססי אי- נטל הדינמיקה שונה. כאן אי- נטל קובעת את קצב הה- תפתחות, עייי דחיפה מואצת של שבבים חדשים בגירסאות מהירות | חדשות | וסגירת "הקצוות הפתוחים" בהגדרת אפיק 01. למעשה, בקבוצה זו אנו רואיס מגמה הפוכה, של התכנסות והגדלת הדמיון בין זה 9 היאג ל ו 00 ל שי 0) ל ו / . / , 1 / 4 0 3 יר יריש . . % תחנת עבודה ושרתים רבי עוצמה מבית היוצר של 83968.8 אוה'ב הטוזחסט ה 0 3 3 5 6 0 תה א מעבד טוח 60/2 או 66/2 ₪05 משולב |6= / ₪154 אר יישום וידאו ₪0 על כרטיס האם א בקר וו ו505 בטכנולוגית (₪0 על לוח האם א זכרון מירבי 192!/8 בג יי אלדור מחשבים בע'"מ, קהילת סלוניקי 11, תל אביב, טל': 03-6459292, פקס: 03-6487754 ₪2 222-2525725 כתכת2ת-ת-ת="5"*"-"-2 ..."7 עעתע' ₪ מחשבי פנטיום 90 20 מגהרף התאמה למשימה ישומי ₪05 : 5 ומח יצ ארי לטל יר ולו ישומי פ)וססוצ יכולת הרחבה מחשבים תוצרת יצרנים שונים. יותר ויותר אנו רואים כי הלוגו 185166 |6)ח]1 | מכריו על-כך שכרטיס-האם כולו יוצר עייי אינטל. הדבר בולט במיוחד במחשבי פנטיוםס וב- מחשביס המבוססים על אפיק 61, בהם כנ- ראה שרוב היצור העולמי כבר מתרכז בידי אינטל. מבחינות רבות מנסה אינטל לשבור את הכד ולשמור את המים, עייי איזון עדין בין הרצון שלה להגדיל את נתח העוגה שלה מכל 6 שנמכר, לבין הצורך לא להרגיז את היצרנים-הלקוחות. כאשר הפנטיוס מותקן במחשב, שכל שאר רכיביו יוצרו עייי יצרניס אחרים, הנתח של אינטל הוא בין 10 ל-15 אחוז מהמחיר הכולל. כאשר אינטל מספקת את לוח האם, הכולל מלבד המעבד לפחות גם את בקר המטמון החיצוני ובקר ה-01ק, חלקה גדל ל-20 עד 30 אחוז. בחלק מה- מקרים אינטל גם מרכיבה רכיביס שאינס מתוצרתה, כגון בקר דיסק 5כ], בקר ווידאו ורכיבי זכרון מטמון, ואז חלקה עולה ליותר מ-40 אחוז. צניעותו של אכילט בניגוד למיקרוסופט, שדוחפת תהליך דומה בחזית התוכנה בצורה די מתריסה, אינטל מצטנעת ומנסה להוריד פרופיל. חברות רבות מוכרות כיוס מחשבי 76 שיוצרו בשלמותס עייי אינטל - כולל המארז וספק הכוח. אבל אינטל לא מרשה להם להתייחס לכך בצורה מפו- רשת וכל מה שתראה על החזית הן המילים ייאינטל בפנים". יצ- ‏ ומו רנים אחרים זועמים על כך והם | !או מתכווניס לפעולות תגמול, בצו- רה של הזדקקות מסיבית יותר | :שי למעבדים תוצרת אוזץ6, פואג, ואחרות. אינטל לא תצא למ- לחמה גלוייה ביצרניות השבביס הקטנות ולא תטיל אמברגו על מי שיקנה מהן מעבדים תת- ליפיים. במקוס זאת תאיץ אי- נטל עוד יותר את קצב הפיתות של מעבדים חדשים וגירסאות מהירות| מתקדמות, בתקווה 06 ישראל אוג' 1994 ו ה-0 המושלם התאמה למשימה ישומי 005 ו להשאיר את המתחרות מאחור, במקוס לר- מוס אותן. האסטרטגיה הזאת מבוססת על כך שכיום יש לאינטל משאבים לפיתות ול- צור שאינס זמיניס למתחרות. עקב אכילס באסטרטגיה של אינטל הוא החיזוי בשאלה מה תעשנה יצרניות גדולות אחרות, במיוחד יבמ. זו האחרונה וויתרה על הזכות החוזית שהיתה לה לייצר מעבדי פנ- טיוס לשימוש פנימי. נראה שיבמ החליטה לאמ את התיכנון של 61% לתחליף פנ- טיוס (586 במינוח של המתחרות, פנטיוס הוא שס רשום ומוגן של אינטל), ולדחוף במקביל שלוש אלטרנטיבות: 6?זטשסק בגי- רסאות הולכות ומשתכללות לקצה השוק העליון, 486 בגירסאות מוכפלות מהירות לקצה התחתון ו-"586'" לכל מי שנפל בין הכסאות. ההימור של אינטל הוא שאפילו יבמ לא מסוגלת להשקיע משאבים תתח- רותיים בדחיפת שלושה קווי מוצר במקביל ולכן השטח ייבין הכסאות"" ישאר טריטוריה של אינטל ושהוא ימשיך להוות למעלה מ-80 אחוז מהשוק הכולל למיחשוב שולחני. כדור הבדולח פילוח השוק הנוכחי של אנטל וואה ב-2אע (אינטל ווצה שתשכחו מהמספר אחהואאועצ 65וק 6 התאמה למשימה פוססאוצ שפתמועט לליק בטור 6) ו-2א8% את רמת הכניסה ל-6ק, ב-4אע ופנטיוס מהדור הראשון (60/66 מגהרץ) את רמת הביניים ובפנטיוס 90/100 מגהרץ את הרמה הגבוהה. גירסאות אכ ו-58 רגילות של 486 עתידות לחלוף במהירות מהעולס מלבד, * אולי, במחשבים נישאים. מא- קסטרפולציה של המגמה בשנתייס הקרובות אפשר לראות כי בעוד שנה ה-26 המושלם לפי גירסת אינטל יהיה: 84 ברמת הכניסה, פנטיוס 90/100 מגהרף ברמת. הביניים (גירסאות 60/66 מגהרף תצאנה מיצור המו- ני) וגירסאות פנטיוס במהירויות שבין 120 ל-200 מגהרץ ברמה הגבוהה. שנה אחרי זה וגם ה-4כ יהיה זכרון היסטורי ולרמת העל יכנס היורש - 26 - של הפנטיוס. במקביל תימשך ההכפלה מידי שנה של נפחי הזכרון בכל רמה בהיררכיה של זכרון מחשב. בעוד שנה נראה ב-0? המשרדי המושלס מטמון של 1 או 2 מגהבייט, זכרון ראשי של 2 עד 128 מגהבייט, דיסק של 1 או 2 גי- גהבייט וזכרון ווידאו של 4 מגהבייט לפחות. תחוס המחירים ישאר פחות או יותר דומה למצב היום: רמת כניסה של 1500 עד 2500 דולר, רמת ביניים בתחום 2500 עד 4500 דולר ורמת-על עם מחירים שבין 4500 ל-6000 דולר. המגמה בשרתים תהייה להו- סיף פנטיוס שני, להגדיל את הזכרון הראשי ל-256 מגהבייט ולהגדיל את 5 מספר חריצי ההרחבה בתקן 1. כיום ניתן להתקין על ציון לוח-האס סטנדרטי עד שלושה יי / - יי חריצים בלבד, מספר מספיק לי- 0 שומי תחנת עבודה אבל לא לש- קריק | | רתים. שרת ראוי ל , ' | : שמו צריך לא- פשך התקנה של ?2 עד 4 כרטיסי רשת (16א), 2 עד 4 כרטיסי בקר דיסק 5051 (במיוחד אס מיי- שמים טכנולוגיות 410 מו- רכבות) ולפעמים גם כרטיס נתב (עמדסס8) או/ו כרטיס תק- שורת רחבה (א150 או 71/₪1). כיוס האפיק המתאיסם ביותר לי- שומי שרת הוא ₪154 הוותיק, אבל לאחר שאינטל תתגבר על 5 ו | פצצת פנטיום. 00 - לוח האם המבוקש והנמכר ביותר בישראל, מציע כעת סוג חדש של עוצמה, שטרם | נראתה על שולחנך: |אטוזאפק א5ד00 - כל הסטנדרטים בכרטיס אחד: 84ו, 64ם/ |-וס₪. אשזסס - גדלת על איכות ואמינות שמלווים אותך במשך שנים: מ-זא ל-286, דרך 386 ו-486 וכעת - פצצת פנטיום. ףו. לוח השנה בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ 5 1 הח' השילוח 9 רוזח סְּ פתחיתקוה 49130. ססטו סואז מד!! תו זס) 100% לפרטים והזמנות התקשר ישירות חסווהזססזס ומאו זס וטס גד 8 5 סופא ידאו 0פסו סד" *5ו0000ז 68/1 זטס חס לספק המחשבים שלך התאמה למשימה " 5 0 00 ישומי 005 9 9 ישומי פ/שססאוצ מחלות הילדות של 201 אפשר להניח כי אפיק 15 ילך בדרך של אפיק 64)א זייל. טקטיקה בשתי חזיתות מבחינתה של אינטל התהליך הנייל צריך לה- תרחש במהירות האפשרית, לפני שחברות מתחרות תצלחנה לבסס מעמד משמעותי בשוק ה-26. לשס כך משתמשת אינטל בט- קטיקה שונה בשני האגפים. בחזית ה-486 היא מתבססת על כך שמעבדים כפולי-, משולשי- ומרובעי-תדר יכולים להחליף את המעבדים הרגילים ללא כל שינוי בלוח האם ומבלי שהיצרן הקטן יצטרך לשס כך ללמוד משהו חדש על תיכנון אלקטרוני בתדרים גבוהים. באגף הפנטיוס, בו מדברים על מהי- רויות אפיק של 60 או 66 מגהר%, יודעת אי- נטל כי רוב היצרנים (מלבד אולי שני תרי- סריס של חברות-צמרת) אינם 4 מסוגליס להתמודד עס בעיות ה-6 המושלם התאמה למשימה 5 %4 צרניות הקטנות מסוגלות להציע מחשב פנ- טיוס אמין וזול מהרגע הראשון. למה לא, אס אינטל בעצם מייצרת עבורן את לוח האם ובודקת שהכל יעבוד כפי שצריך! לה- בריג ספק כוח ודיסק יכול כל אחד ומי שרו- צה יכול לבקש מאינטל לעשות גם את זה עבורו. מיליונים ומליארדים המספריס הפיננסים הכרוכים בכך הם עצו- מים. לאחרונה פירסמה אינטל כי ב-12 החו- דשים האחרונים נמכרו כ-45 מיליון מח- שבי-0ק. קצב היצור הנוכחי הוא 6.5 מיליון מחשבי 486 ומיליון אחד של מחשבי פנטיום בחודש. עד תחילת שנת 1995 המספרים אמורים להגיע ל-6 מיליון מעבדי 486 ו-2 מיליון פנטיומיס בחודש. עד סוף 1995 יע- ישומי 005 | 8 2 ישומי פצוססאוצ 1 יכולת הרחבה בשנת 1994 (כולל מעבדים אחריס במשפחת 6, מעבדי 8156 משובצים, בקריס שונים, רכיבי זכרון, תתי מערכות, כרטיסי הרחבה ותקשזרת; מחשבים תעשיתיים, מחשבי אפס ועוד) צפויות: להגיע לכ-10 מיליארד דולר ייבלבדיי, כך שהתחזית מצביעה על אפ- שרות של הכפלת היקף המכירות בשנה אחת. זה קצב דימיוני כאשר חברות מגיעות למימדיס של אינטל וקשה להאמין כי הת- חזית תתמש בדיוק. לכן ברור גם מדוע יבמ החלה גלות אג- רסיביות לא אופיינית בהסתערותה על שוק ה-26. בהודעה לעיתונות היא הכריזה כי יצור ה-6ז6או20 (השבב בינתיים, לא מחשב 06) עבר את קו המיליון ב-10 החודשים מאז החלה האספקה. המספרים יהיו מש- מעותיים יותר כאשר נראה את ה-20 הר- אשון שמבוסס על 6קז6שסץ ומ- סוגל להריץ גירסה רגילה של 5סשחו/, את יישיקגויי למשל. התיכון האלקטרוני. לכן היא או נוכל לשפוט מי מהשניים מהווה מנוע טוב יותר לפ- לטפורמת 26 סטנדרטית ונוכל להווכח אס יבמ מצליחה לנגוס משמעותית בשוק של הפנטיוס. אבל, כאמור לעיל, יבמ לא שמה את כל הביצים בסל אחד והיא מתכננת מתקפה מסיבית על שוק ה-486 ועל שוק ה-"586, כאשר היא רותמת את מלוא כושר הי- צור שלה להפצצת השוק עס מח- שבי 6 זולים, תחת שמות מותג שונים. אס זה יתרחש (נכון יותר לאמר, כאשר זה יתרחש) אזי נהייה צופים במלחמת מחירים חריפה ללא תקדים בין שני ענקי מחשבי נמשכת לוואקוס שנוצר ברמת ₪ ה מה5 468 מתל סאל מעו ‏ כל צ'ן פנטיופ/90 | לוח-האם והיא מציעה את השי- ‏ 269 | = א לוב שכה מרגיו את היצרנים הג- 15 ו יכה דולים. ו | אמ ל ור 9 | | א ו 1% 2 חפ 7105 הטקטיקה הפנטיומית בולטת הכי טוב הכי גרוע בחריגותה בהשוואה למה שקרה עבדים 386 |-486. אז הוטלה 5 2 3% 2 0% [ ו ו 6.8 ציון המעמסה של תיכנון לוחות"אם ‏ וו : 2 חדשים, צפופים ומהירים יותר, ‏ ו 0 ופ 0 0 אשון05 וש על היצרנים של מחשבי 76| ל 2 כאשר הסיוע של אינטל היה ג ל [- 993 ץ 1605 בסיסי ביותר. כתוצאה מכך רק ב 8 חברות בודדות גדולות היו מסו- גלות לספק מחשבים יעילים וא- מיניסם בשנה-שנתיים הראשונות של כל דור = בור יצור הפנטיוס את יצור ה-486 ביחידות, חדש וכך הן זכו לאסוף את השמנת בזמן = במילים אחחהות, אינטל מקווה לייצר ב-1995 שהקונים היו מוכניס לשלס מחירי פרמיום = למעלה מ-20 מיליון מעבדי פנטיום, שערכם תמורת ביצועים נדירים. כך הפכה, למשל, | כ-10 מיליארד דולר. אם אינטל תצליח למ- קומפק לחברה המוליכה במחשבי 6ק, שמ- | כור את וובם כשהם בנוים כבר על סוגלת לדרוש ולקבל עבור החומרה שלה | לוח-האם ומוקפים בתריסר רכיבי אינטל כ-50 אחוז יותר מחברות מתחרות. היוס, = אחרים, המספרים הנייל יכולים להיות כפו- בתחנות עבודה מבוססות פנטיום, גם הי- = לים ויותר. להשוואה, המכירות של אינטל 22 6 ישראל אוג' 1994 ה-20. יצרנים קטנים יגלו כי אין להם סיכוי לשרוד כאשר שני הענקים מתנגשים, חברות בינוניות תהפוכנה לאפיקי שיווק בלבד למ- חשבים שיוצרו ביבמ או אינטל - ואנחנו הל- קוחות נזכה לתמורה שלא תאומן לכסף שנ- שקיע ברכישת מחשב חדש. יבמ ואינטל יודעות כי 1995 תהייה שנת ההכרעה, שתו- צאותיה יורגשו הרבה לתוך המאה ה-21. וור הוקו קיפי יווקו יררהה היום, כד' לנצח אתה ח'ייב מחשב, שמג'ב אליך מהר. שופ זטאו0" המחשב החדש מבית "קומפיוטרסטורי, המבוסס על מעבד וחטווח6? 81 64 נותן לך, המשתמש המתותכם, אפשרות לרוץ קדימה עם "פאוס6חו\", ‏ 6זטצ", דגש, "154001 "1.0105" טסוט ", לשרמ גו0שחזגווט1ג עכשיו אתה מכתיב את הקצב בלי להמתין, בלי להתקע וס ותטוזח6ם 6)₪]= זסעוסק 6 מעבד: 12 60/66 81 64 (586) הזטגוח6ל 6 וכרון. טן8 ניתן להרחבה עד 641/15 6 4 חריצי הרחבה ]26 6 כרטיס מתאם כונן קשיח 10/5081 26.1 ₪ כרטיסים גרפיים 01 עד 215 זכרון עם מאי ייעודי 6 מסכיס "7[, "15, "14, ברזולוציות גבוהות ]/ תהזטוזח6ק 16ו|= זסשסק 6 מעבד: 1112( 60/66 011 64 (586) התווח ₪ וכרוך 80 ניתן להרחבה עד פ64%1 6 3 חריצי הרחבה /5/ 8 כרטיס מתאם כונן קשיח 5681/ 1.10 כרטיסים גרפייס עד 21/15 וכרון עם מאי ייעודי 6 מסכיס; "17, "15, "14, ברזולוציות גבוהות. ..1 1 000% משוק מורשה א הורמון צמיחה 5 מלא ושלח בפקס' ל'קומפיוטרסטור': 03-5798360 --- כן, אבקש לקבל, ללא התחייבות, הצעת מחיר מפורטת ל: | | | . . למחשבי וחטות6ק 1116 זסצוסק, | | כמות:- 7 ן בטכנולוגית: כ [6ק ‏ ב מ מעבד: | 1826א60 | |82א66 | | ןה ובו ב ספ | יו | שמי: | | תפקידי: | | טלפון: | | שס החברה: הנהלה ומשרדים: הקישון 13 בייב טל. 03-5798350, פקס. 03-5798360 מוקד שירות ארצי: 03-6194231. 4 84א2: ההגדרה המעודכנת לרמת הביניים מחשבי פנטיוס/90 = למרות ש"על הנייריי רמת הבי- | *י ניים של מחשבי 76 כוללת מח- | ו שבי 4/100 ומחשבי פנטיום ‏ ששו 0 מגהרץ, מבט כוללני יותר | *ו מראה כי הכף נוטה לכיוון הר- אשונים. הפנטיוס בגירסאות 60 ו-66 מגהרץ מיוצר בקווי יצור וותיקים, בגיאומטריה של 0.8 מיקרון ובעלויות יצור גבוהות. | או לאינטל לא כדאי לייצר אותו | תו והיא עושה זאת בעיקר מחמת | %% הצורך לא לזנוח מוצר תוך פחות ₪ משנתייס להופעתו. אבל היא לא הלטוה תמשיך בכך לאורך זמן וה- מחשבים המבוססים על גירסאות אלה של הפנטיוס צריכים להחשב כבר היוס כבסיס לשיפורים תוך שנה-שנתיים. (ללא ספק תציע אינטל בעתיד גירסאות מוכפלות מהי- רות של הפנטיוס, הארוזות במארז עס מבנה פיניס דומה לגירסאות 66/60 מגהרץ. אלה תשמשנה להשבחת מחשבים ישנים עייי הח- לפת המעבד.) לעומת זאת, ה-4א מיוצר בקווי יצור חדישיס, בגיאומטריה של 0.6 מיקרון וביעילות מצוינת. כאן רואה אינטל את העתיד של 686 בשנתייס הקרובות, עד שהפנטיוס יתחיל לתפוס גם את התפקיד של רמת כניסה. מבחני הביצועים מראים ‏ כי המעבד 0 מגיע ל-80 עד 85 אחוז מהתפוקה של מעבד פנטיום 60 מגהרץ. במבחן הי- שומים הפער הוא אפילו קטן יותר: הממוצע של 26 המחשבים שבחנו לסקירה בגיליון זה במבחן 94 6חסופחו/\ היה 72.5 - גבוה יותר מהממוצע ההיסטורי של מחשבי פנטיוס 60 מגהרצ! פער המחיריס לטובת ה-4אכ הוא כיום כ-300 דולר בלבד, אבל הפער יגדל ככל שאינטל תקטין את הסיבסוד הסמוי שהיא נותנת היוס לפנטיוסם 60 מגהר ומצד שני היא תפעל להפוך את ה-4א2 לאפשרות קו- סמת יותר כתחליף ל-2אפ. התאמה למשימה ישומי ₪05 יכולת ההחבה.. 24 6 ישראל אוג' 1994 הכי טוב" אאהוופסס ה-6ץ המושלם הכיגהוע. ו -לציון 2605 0 רמת טכנית אפשרית ובדרך לר- מוס את המחיצות שהפרידו בעבר בין יצרני יוקרה ליצרנים 01 0750 בומהות. פופו | "רגישי מחיר'י. לא כולם או- טויפ | הביס את זה, אבל הקונים יכו- 0 = לים להיות רק מרוצים. מב- חינתס התוצאה היא מחשב טוב יותר במחיר נמוך יותר. כדי להבין עד כמה נפלו המ- חיצות, די להתבונן בתוצאות ימיא | המבחנים שערכנו ל-6 מחשבי 0 25א 08ו5ח6ופ:ם 091 וסוט | פנטיום 90 מגהר חדשים, הנ- יי | סקרים בהמשך. אלה כוללים 90701 מסזשוא : קמל רב'עיה | "זולה", | תוצרת הכי גרועע מא (חברה של יבמ), 5, א1680וא (שתי חברות לסקירה הזמנו מחשבי 4/100א2 עם 16 מג- | שווק | ישיר ידועות) | והקו | היוליי הבייט זכרון, דיסק 300 מגהבייט, כרטיס ווידאו מואף, צג 14 אינטש, כונן 1א05-80 וכונן דיסקטים. לאחר סינון ראשוני נשארו למבחנים 26 מחשבים בטווח רחב של מחי- רים ומגוון של שיפוריס ביחס לדרישות המינימוסם. אס מצמצמים את האופציות שחלק מהיצרנים הוסיפו למחשביהם (כדי לשאת חן בעיני הבוחנים!) לדרישות המי- נימוס, מסתבר כי כמעט כולם נופלים לת- חוס שבין 2500 ל-3000 דולר. 500 דולר נו- ספים יקנו לך גם זכרון מטמון של 256%8, כונן תקליטורים כפול מהירות וזכרון ווידאו מורחב. אבל לא צריך לחטט עמוק בארנק כדי לצאת מעיסקת רכישה וחיוך על שפתיך: שני המחשבים שזכו בייבחירת העורכיםי עו- לים 2700 עד 2900 דולר והביצועים שלהם משייכים אותם לעשירון העליון. 0 מטו)ח6ז: פיסגת העוצמה האחראי העיקרי לרעידת האדמה המ- תחוללת במחירי 76 הוא השבב הלוהט ביותר בשוק, הפנטיוס בגירסת 90 מגהר. אינטל נכנסה ליצורו בקצב מוא והיא עושה כל שביכולתה כדי להפוך אותו לשבב שיגדיר מחשב 76 בשנת 1995. לשס כך היא מוכנה לספק ליצרנים השונים סיוע בכל התאמה למשימה ישומי 008 ישומי 5/וססצו יכולת הרחבה. אסופאםואזכ של /11טפ. הזוג היקר כולל את היולט-פקרד וקו היוקרה א6!?וחוח0 של 2. הפער בביצועי | המעבד בין הטוב-ביותר לפחות-ביותר הוא פחות מ-7 אחוז. ההבדל במבחן הישומים 94 6חסו5חו/ הוא פחות מ-19 אחוז. הפער במחיר, לעומת זאת, הוא תוספת של יותר מ-80 אחוז (אס1פאם!וא1ע בארבעת אלפים. דולר, 04 ב-7237 דולר) והמחשב הזול מצוייד בדיסק ענק של 108, שאם נקזו את עודף העלות שלו נקבל כי יחס המחירים הוא 2:1. אמנס טוב שם משמן טוב, אבל פערים כאלה קשים ביותר להצדקה גם אס אתה נחשב ליצרן האמין ביותר בעולם (זה לא הפריע לעורכים שלנו לתת לווקטרה את אחד משני אותות ייבחירת העורכים'). קפיצת מדרגה התצורה של המחשבים כפי שהווזמנו הל- צרנים לספק כוללת 16 מגהבייט זכרון ראשי, דיסק 300 מגהבייט, צג 15 אינטש רב-תדר כונן 62-80 כפול מהירות וכונן דיסקטים. חלק מהמחשבים סופקו לנו עס תוספות מעל ומעבר למצופה, כמו ה-א510א8]א21 שהגיע עס דיסק 108 או ץגש0316 ששלחה צג 17 אינטש. יש הגיון התאמה למשימה ישומי 005 ישומי פאוססאושש. יכולת הרחבה כבר לא צריך למכור את התחתונים כדי להשיג מוניטור ברמה של 8 | (שלא לדבר על השרות *וצא הדופן של וא "7 :1718 - ₪ 0-5 5 2 בינואר 1994, ב- המגאזין האמריקאי מדצם ,5 העניק למוניטורי 856 / 5 א עומד את תואר ייהקניה הטובה ביותריי. בכל מבחני 9002 1580 בארצות הברית, מרכז עולס המיחשוב, נמנה ₪6א בין מובילי יצרני המוניטורים האיכותיים. וה לא מקרי. - -₪ תצוגה חדה ויציבה ללא ריצוד . א סריקה דיגיטלית, 1280 א 1024, םודק -מצב מ 1 חווות | , , 0 ושוון עד 90 פעם בשניה הקיפ נ- ווק (מ1101568)] 1461136601 סאז) אי קרינה מזערית: 7 העומדת בתקן [אק]א השוודי. אי מסך שטוח המונע עיוותים בתצוגה 5 - 5 7 7 3 (5 2 = 02 א זכוכית ללא השתקפויות תמיכה 6 7 אר לחצני כמ דיגיטליים )קז מקבוצת 6026 6פא-הגרה קונטרסט, בהירות, התאמת צבעים וסיבוב תמונה. להשכרה ומימון מערכות מיחשוב. 46 התאמה למשימה ישומי 005 ישומי 5/שססאו/ יכולת הרחבה מסוייס בכך שהחברות רואות בפנטיוס/90 את ספינת הדגל והם מציידים את המ- חשביס בהתאם. תוצאות המבחנים אכן מר- אות כי השיאיס ממשיכיס להשבר והשבב הזה מהווה ‏ ""יקפיצת מדרגהיי משמעותית בביצועי 6ק. השוואת ציוני 280085505 של ששת המחשבים שבסקירה עם הממוצע ההיסטורי של מחשבי פנטיום/60 מראה על שיפור ממוצע של 53 אחוז - יותר מהשיפור הנובע מהאצת השעון! נקודות חשובות אח- רות בניתוח הביצועים הן: ) המחשב 5/900 (1א 8זו60/ קבע שיא חדש לציון 000550זק, 107.0, אבל הזכיה שלו בב- חירת העורכים נובעת מהמצויינות הטכנית הכללית יותר מאשר תוצאה של מבחן זה או אחר. ראוי שכל מתכנן 26 עם יומרה לאי- כות יקח לידיו אחד מהמחשבים האלה וי- למד איך היולט-פקרד רכשה את המוניטין שלה לאיכות עילאית. | " % השני בייבחירת העורכיסיי הוא 790201 של מיקרון, שקבע שיא חדש במ- בחן 94 סחסופחו\ - 108.3. שיא זה טוב ב-23 אחוז ביחס לציון של הזוכה בבחירת העורכים בין מחשבי פנטיום/66, אסותוחוחס של,ןזטס. % 790 8705 חסופתטוחו |61 קבע שיא חדש בציון סמפזצ תחת 205 - 7596. את התוצאה הספקטקולרית הזאת יצר כרטיס ווידאו תוצרת 6חתוא1 זסטוחטצן , המבוסס על השבב 964 חסופו/י של חברת 53. מעניין להשוות תוצאה זו עס הציון באותו מבחן שהשיג כרטיס וה כאשר הוא היה מותקן במחשב 25-60 :א|| (פנטיום ‏ 60 מגהרץ) תוצרת ‏ , ץ03163. התוצאה מדווחת במ- אמר יימהר יותר..." בגיליון. זה, הדן בהשוואה של מאיצי ווידאו. שם הציון היה 4,550 בלבד, כלו- מר רק 60 אחוז מהציון שלו על 6 ישראל אוגי 199% ה-006 המושלם התאמה למשימה ה-חסופח6וחוכ. זו הוכחה נוספת לכך (למי שעוד לא השתכנע) כי בעולס ה-20 התצורה הכוללת חשובה יותר מרשימת הרכיבים. % תוצאה דומה אפשר למצוא במבחן אזגוחהו\ פסוחקגז). בסקירה הנוכחית זכה במקוס הראשון המחשב של ק1, שצוייד בכ- רטיס גרפי [04/70)א של אססזוג)א. הציון: 4 מיליון פיקסליס בשניה. במבחנים שע- רכנו לסקירת המאיצים הגרפיים (שס המ- חשב היה 75-60 2000 ץְ8ש0816, | כאמור) הציון הטוב ביותר של כרטיסי אסזוג!א הגיע ל-23.5 מיליון בלבד - 68% מהציון של הוו- קטרה. מסקנה: כרטיס גרפי מצויין מראה את שיא כוחו כאשר מתקינים אותו במחשב מצולין. המחשב של מיקרון זכה במקוס הראשון בשני מבחני הדיסק, תחת 205 (מבחן % מתוך ה0ת36 26) ותחת 8אסשחו/ (מבחן אזגוחהו/ 18%). הציון 3060 במבחן אזגּוחהו/\ הוא שיא, שאת חלקו אפשר לז- 4 שאסזפא ₪ | (נשתה- סמש : || .| | משממושמשאש - התאמה למשימה 0 | ישומי ₪005 קוף לזכות החומרה (בקר 01 אינטגרלי, ללא מטמון חומרה, כונן פפאא00 כולל מטמון 256%) וחלקו לתוכנה - השימוש במ- ערכת ההפעלה פקטסזם)אזס/ זס1 פאוס6תו/ 1. שלושת המקומות הראשונים במבחן זה נלקחו עייי מחשביס שסופקו עס מערכת זו, מה שמעיד על יעילות מטמון התוכנה שלה (זה שונה מהמטמון 841018%%וח5 של 1 פטוס6חו/. כמו ב-7א, מקצה המערכת הקבוצתית נפח מטמון משתנה דינמית, לפי הכמות הפנוייה בכל רגע. כך מגיעים לנ- צילות אופטימלית של ה-84%1 המותקן במ- חשב). זהירות - מתח נמוך! שס לב שההבדל בין 2אכ ל-4א ובין פנ- טיוס/60 לפנטיוס/90 אינו רק במהירות. למרות שבשני המקרים מהירות האפיק החי- צוני לא משתנה (33 מגהרץ בזוג הראשון, 60 מגהרץ בשני) אי אפשר לשלוף את המעבד הישן מהלוח לתקוע מעבד חדש (כפי שעשינו כאשר השבחנו מ-אכ ל-2אכ). המעבדים החדשים עובדיס במתח אספקה של 3.3 וולט ונ- סיון לחבר אותס למקור 5 וולט יגמר בפקעת עשן יקרה. רוב המחשבים בסקירה זו לא עברו הסבה אמיתית ללוח אס המ- ספק 3.3 וולט למעבד, אלא הס נזקקיס למתאס מתחים, שחוצ בין המעבד ללוח האם. זה פת- רון לא כל כך אלגנטי הן מב- חינה זיוודית והן מבחינה אנ- רגטית. אס אתה יכול לבחור, העדף מחשב עם אספקת 3.3 וולט ישירה מלוח האס. יתרון הביצועים הבולט ביותר של הווקטרה אינו במה שהוא מציע ברגע זה, אלא במה שתוכל להפיק ממנו בעוד חודשים ספו- רים, כאשר השבב 2540/04 יהיה זמין מסחרית. מאחורי הסימון הסתמי עומד שבב פנ- אמ ...הרוח וו ל מתכנן רשת תקשורת? שוקל כיצד לקשור את הרשתות המקומיות (א/1) שברשותד? מחפש פתרון עם "עלות-תועלת'י אפקטיבית? ו יו רו ו לקישור רשתות - (תבים, מעבדי קצה ועוד לשכת הפרסום הממשלתית ₪ א אגף השיווק ?0-77 = = ₪ה₪₪ה . מחשבי 0 8 טיוס שתוכנן לעבודה בריבוי-מעבדים (ה-וא מייצגת פחופפטססזקוו1ט]א), בתנאי כמובן שמ- ערכת ההפעלה תומכת בכך (למשל זַא או שיקגו). לוח האס של היולט-פקרד כולל תו- שבת למעבד שני, ששונה מה-6שוז0ז6ש0 הר- גיל. שני הפנטיומיס בתצורה מרובת מעבדים סימטרית (ש//5) מודעים האחד לנוכחות של השני ולעובדה שהםס משתמשים במטמון חי- צוני משותף, אבל בשני מטמונים פנימיים נפרדים. העובדה שכל מעבד כולל על השבב מטמון מסוג ייכתיבה מאוחרת" יוצרת את האפשרות שאחד מהם ישנה נתון הכתוב בז- כרון, אבל השינוי ישמר במטמון עד שאפיק הזכרון יתפנה מבקשות קויאה סו המ- שמעות של מטמון "כתיבה מאוחרת" - 8408 םז1/). אם באותו זמן המעבד השני פונה לקריאת אותו נתון, מה שהוא יקבל מהזכרון הראשי יהיה שגוי. כדי למנוע זאת צריך שכל מעבד יעקוב כל הזמן אחרי בקשות הקריאה של השני ויתערב במקרה והוא מוצא כי חברו מבקש נתון הקייס במ- טמון שעל השבב. הק להתלבטות אינטל כבר הציגה את היכולת לריבוי-מעבדים בתחנת. פיתוח שהיא מציעה ללקוחות טכניים 4 --[ ₪ בעיקר. | בשילוב עם ישוס - ₪ יימרובה נימיםיי ומערכת הפעלה | !* המסוגלת להריץ זוג נימים במ- 5 קביל, אפשר להגיע לשיפור בי- - ₪5 צועים שבין 40 ל-80 אחוז. שי- | 2 פור כזה מביא את הפנטיום | ו למרכז הטריטוריה של תחנות ל עבודה מבוססות 8156 (השוואה | ₪3 מלאה יותר של הפנטיוס מול - מחשבי 156 שונים, הן כתחנת | גש עבודה והן כשרת ישומים, מו- | ו פיעה בגיליונות 18 ו-19 של 0ץ 21 5 / המהדורה הי- ‏ 60 שראלית). ה-0 המושלם לקיץ ‏ :₪ 4 נושא אמנם פנטיום יחיד, | ₪8 אבל זה של 1995 יכלול ללא | '% ספק זוג או יותר. בשילוב ₪ התאמה למשימה ישומי ₪05 ישומי פווססאו. ‏ = יכולת ההחבה 6 ישראל אוג' 1994 ה-6 המושלם הגברת מהירות השעון ושיכלולים במערכות ההפעלה תומכות ?5%1, אפשר לצפות לשי- פור פי 3 או יותר בביצועים. הפסימיסטים יגידו, שכרגיל, המחשב המושלםס שתקנה היוס יהיה מיושן לפני שתגמור לקרוא את התיעוד שלו. האופטימיסטיס ישמחו לציין כי, כרגיל, ההתפתחות המואצת תמשך ואתה לא יכול לטעות כאשר אתה ממשיך לשים את יהבך על 76 מבוסס אר- כיטקטורת אינטל. שניהס צודקים, כמובן, ולכן כדאי להפסיק את ההתלבטות ולקנות את ה-6? המושלם ביותר שאתה יכול לה- רשות לעצמך. המבחר עשיר, הביצועים מעו- לים והמחירים מעולס לא היו אטרטיביים יותר. יחידת המערכת המושלמת המחשבים שאנו סוקרים כמעט בכל גיליון, ואלה המייצגיס כאן את העילית של מחשבי פנטיוסם/90 ו-84/100, נבחנים כמערכות מוכללות. הדרישות שלנו נגזרות מתוך נקו- דת המוצא של מבחני 4858] 70 הס- סק לוח-אם ממוצע התאמה ישומי 008 ישומי 5אוססאוש. . יכולת הרחבה טנדרטיים, כלומר, שנוכל להריץ על החומרה הנבדקת את כל ערכת המבדקים ללא סיוע של ציוד עזר. לכן גם המסקנות שלנו מו- שפעות מהשילוב של אבזרי-עזר וציוד הי- קפי, כפי שהיצרנים ראו לנכון לשלב במ- ערכת. כפי שכל קורא וותיק של 6 מא]62 א יכול להעיד, אי אפשר להפריד את הביצועים של יחידת העיבוד הבסיסית מאלה של הכרטיס הגרפי, בקר הדיסק, הדי- סק עצמו, הדרייברים, טכנולוגית המטמון וכדומה, אלא אם מוכנים להסתפק בערכים תיאורתיים, שאינס משמעותיים במיוחך כאשר אתה יושב לבצע משימה אמיתית על המחשב. יחסי הגומלין המורכביס בין חלקי המערכת הס אלה שעושיס את הנדסת ה-70 לאומנות ואת ההשוואות למרתקות. אבל לא כל אחד יכול, או רוצה, לרכוש את אחד המחשבים שאנו בחנו, ואז נוצר הצורך לבחור את חלקי המערכת, כל אחד לחוד. המרכיבים העיקרייס הם: 4 יחידת המערכת ()ום 5)6₪ק5). זו כו- ללת את תיבת המארז ובו (00310ז0!06 - ), ספק-כח (ץ|קקט5 זסשסק) כוננל דיסקטים, דיסק קשיח ולוח חי- בורים אחורי. החלק החשוב ביותר של יחידת המערכת הוא לוח-האם והרכיבים המותקניס עליו. כאן אנו מוצאיס את המ- עבד המרכזי ((601), לפעמים גם מעבדי עזר (לביצוע מטלות ספ- ציפיות, כמו מתמטיקה בנקודה צפה או גרפיקה ועיבוד אותות), ערכת שבביס המיישמת את אפיקי המערכת (חיבור ה-670 לוכרון ולמטמון, אפיקי ‏ ]0 4 ,15 או .1/), הזכרון הב- לתי-נדיף בו שמורה התוכנה. הבסיסית ביותר של המחשב, ה-8105, הגביש ושעון התיזמון של המערכת (אלה שקובעים את היימגהרציסיי של המחשב), בקר מטמון חיצוני (12) וזכרון מט- התאמה למשימה אאש חס 33 55 פתתדאז הדוו הפוך כבר היום למפתח ז6ת5/זחשו!6 אם אתה מפתח ב-אספ גא ג , אתה יכול לפתח גם יישומי 61160/567/67‏ ! קשה להאמין? עובדה! בורלנד מציגה את 4.5 אס0גּזג החדש במהדורת פיתוח ל -87:י60חג/ - כלי פיתוח היישומים הגמיש ביותר שיצא אי-פעם לשוק. עם קשרי,501 מובנים (51?0610760 ) אתה יכול עכשיו לשל ב נתונים מ-018616 , שרת ,501 15א575850 או המג!זסם, 6 עם נתוני אסכ א ג ור-68458 מקומיים, באותו יישום. שפר את כישוריך הנוכחיים אתה יכול לעלות עכשיו כיתה ל 6ש611601/56 תוך שימוש בכישורים אותם רכשת במשך שנים. עכשיו יכולים יישומיך לתמוך בכמויות גדולות של נתונים ובמספר רב של משתמשים, הכל באמינות רבה יותר. אתה יכול לנצל תכונות כמו מילוני נתונים וטרנזקציות. אספ תג קל לשימוש למפתחים ולמשתמשים כאחד, ומעמיד לרשותך את מערכת ה *%6ז56/)ת6ו[6 הקלה ביותר להתקנה ותמיכה. וק 8 פא + המעבר ל-566/]ת6ו1 מעולם לא היה כה קל ות- השרת המתקדם ביותר 3 1672256ת1 6מג!ז0ע ל-אזאש אופואץ. - מצוייד בתכונות מתקדמות שמצי בות אותו גבוה מעל האחרים. הוא מכיל מנוע גירסאות חזק הנותן ליישומיך מהירות שלא תאומן. עם שליטתו המלאה על טיפוסי נתונים רבים ויכולת הניהול שלו, הופך 3.3 8856ז6)ח1 - יחד עם אספ גג - לדרך הקלה ביותר לפתרון +6ש:4/80ח61:6 מושלם. כלי א00 ג מקצרים מחזור פיתוח מערך מלא של כלי תכנון ויזואליים עוזרים לך היום לפתח יישומי ע6)/56706ג1) בזמן שיא. אתה תבנה אב-טיפוס של יישום בתוך דקות, ויישאר לך שפע זמן לבדיקות. כלי מודל הנתונים הויזואלי יאפשר לך ליצור סכימות נתונים מורכבות לעריכה, בקליק אחד של העכבר. ועם שפת הפיתוח המשולבת 0061 , כל האובייקטים של ממשק המשתמש והקוד הקשור אליהם ניתנים לשימוש חוזר מיישום ליישום, בלי כתי בה חוזרת של קוד חדש. לזה אנו קוראים חסכון בזמן! אסזדוסת דאמועקסמטמט 45 אסס גת 6 עלה עוד היום על הדרך ל-567061/+ת10[) וקח איתך את 00% 670856-1וח]. יו או ₪ א ₪ אא ₪ אא או מא מא אא אמח 1 מחירים בשקלים (כולל מע"מ): 45 סוה במהדורת פיתוח ₪ ל-00005ח1: - 0 ש"ח (8695+מע"מ) ₪ או\( זו 3.3 018850!ח!: 1 5 ש"ח (8995+מע"מ) 7 00005 ס: 0 ש"ח (8295+מע"מ) /[ [ : 5 100 לקבוצת עבודה ו תחת פווסטחוו!: ם 5 ש"ח (8495+מע"מ) [ [ 5 100 ל- פאוססחו): 5 ש"ח (8199+מע"מ) 00 00 1806 5 הל זזש כ 7 7 כ קש ד שרי אינטרווויונל רח' בית הילל 34 תל-אביב 67017 טל. 03-5622976, פקס. 03-5622985 כל שמות החברות והמוצרים הם שמות רשומים של בעליהם. ?7 --ת/[/]/].*]*]"*]ץ]/- 0 ---.- 0 התאמה למשימה ישומי ₪05 מ = ישומי 5וססאו/ו שביר?! | הקט יה ל הס ענק טפ | סו !| יכולת הרחבה יה | [ קהטק ה מל מון הממומש ברכיבי 5841 מהירים, זכרון ראשי הממומש ברכיבי 84 או במודולי ]א/א51 זולים, ממשקים תיקנייס ללוח הק- לידים, לעכבר, לכונני הדיסקטים ולדיסק קשיח, 2 שערים טוריים ושער מקבילי אחד. לפעמים תמצא על לוח האם גם תתי-מערכות נוספות, שהיצרן מעדיף לשלב אותן בתצורה הבסיסית ולחסוך את הכ- רטיס והמחברים הדרושים למימוש נפרד. אלה עשויות להיות מערכת התצוגה, בקר 1, מערכת קול, ממשק לרשת אתרנט ועוד. ) מערכת התצוגה (וום0 עג1ק5וע). זו כו- ללת שני מרכיבים עיקריים: כרטיס מתאם ווידאו וצג. הכרטיס נתקע בדרך כלל לאחד מחריצי ההרחבה ביחידת המערכת, אם כי רואים לאחרונה יותר ויותר מתאמיס הב- נוייס על לוח-האם עצמו. בגיליון זה, בה- משך, אנו מביאיס סקירה מקיפה של מאיצי 1005 מהעילית העולמית. אלה מספקים איכות צבע טבעי (24 סיביות), אבחנה גבו- הה מאוד (עד 1200א1600 פיקסלים), בי- צועים מבריקים ושלל תכונות רצויות. המחירים שלהם גם הס בצמרת, בין 400 לאלף דולר לי- חידה. כרטיסים גרפיים זוליס יותר זמינים במחירים החל מ-50 דולר בלבד, אבל הזוליס ביותר לא ראויים להתקנה במ- חשב חדיש. החלק השני של מערכת התצוגה, הצג עצמו, יוכה למאמר נפרד בגיליון | הבא | של 76 5 א/המהדורה | הי- שראלית. בגיליון 18 (יוני 1994) הבאנו סקירה רחבה על צגים של 14 ו-15 אינטש, הסוג שמ- משיך להיות כ-85 אחוז מנפת המכירות של צגים בעולם ויותר מ-90 אחוז מהשוק בישראל. % מערכת הדיסק. זו מותקנת בדרך כלל בתוך תיבת המארז, 6 ישראל אוגי 1994 ה-206 המושלם התאמה למשימת | יכולת הרחבה ה 5 אבל פונקציונלית היא מהווה יחידה הי- קפית. במערכות גדולות ומורכבות, כמו' מע- רכי ש541 לשרתים, הדיסקים מותקנים במארז נפרד, עס ספקי כח עצמאיים ומ- ערכת בקרה, שמטירה מהמעבד הראשי את העול של תחזוקת סיפרית הקבצים. כמו מערכת התצוגה, גס מערכת הדיסק כוללת שני חלקים עיקריים: בקר דיסק וכונניס. הבקר הסטנדרטי של מחשבי 76 נקרא 18 ובדרך כלל הוא בנוי כבר על לוח האם. תק- נים חדישים יותר מועילים בשיפור הבי- צועיסם: 5051 24571 לגירסאותיו השונות, 5 66סח8מחם שפותח עייי ווסטרן דיגיטל ו-ג47 7951 של סיגייט, מציעים שיפור שבין 0 ל-200 אחוז בקצב העברת הנתונים בין הכונן לזכרון הראשי. תקנים אלה זמיניס בדרך כלל עייי הוספה של בקרים נתקעים לאפיק המערכת. הדיסק עצמו הוא אלמנט אלקטרו-מכני, שמותקן כייקופסה שחורה'" באחד ממפרצי הדיסקיס שבמארז. הגודל הפופולרי ביותר כיום הוא דיסק 3.5 אינטש, שגובהו 1 עד ו מליוני פיקסלים לשניה ישומי ₪05 | ישומי פצססצוש יכולת הרחבה 7-7 4 ו 0 ₪ 6 אינטש והוא מכיל בין 200 ל-2000 מג- הבייט. בגיליון הבא נקדיש מאמר מיוחד לטכנולוגית הדיסק ואיך לבחור את הדיסק המושלס. % מערכת מולטימדיה. כיום זו נחשבת לחלק חיוני במחשב ובעתיד תפקידה רק ילך ויגדל. היא כוללת, לכל הפחות, כרטיס קול, כונן /62-80% וזוג רמקולים. בעתיד הקרוב נראה גם שילוב רב יותר של ווידאו ות- קשורת עם מערכת המולטימדיה. המעצורים כיום הס עלויות גבוהות וקשיים טכניים בדחיסה, פרישה ואיחסון של קבצי הווידאו העצומים. הפתרון לבעיה הזאת יבוא כתוצאה מהי- כולת המוגברת של מעבדים עתידים לבצע את פעולות הדחיסה והפרישה בזמן אמיתי ובאבחנה גבוהה. בגיליון זה אנו מביאים מאמר קצר (ייהטוב מראה עיניים...'י) בנושא י"פגישות ווידאו" על מסך המחשב, אבל עדיין מדובר בהודקקות לחומרה מיוחדת ולקווי תקשורת מיוחדים. אלה לא ידרשו בעוד שנתיים, כאשר ה-26 המו- שלם ישא מעבד 26 (היורש של הפנטיום), | או שבב 8156 או- לטרה-מהיר. בגיליון הבא של 76 הא ]א/המהדורה הי- שראלית נייחד מאמר לבחירת מערכת המולטימדיה המושלמת. % רשת התקשורת. יותר ממ- חצית ה-70 בישומים עיסקיים בארהייב כבר חוברו לרשת תק- שורת מקומית וקצב ההתחברות הולך וגדל. גסם רשתות רחבות נע- שות פופולריות יותר מיוס ליוס והחזון של י"יאוטוסטרדת המי- דעיי יהפוך את ה-20 הביתי למ- סוף של כל מאגרי המידע האו- ניברסליים, לנקודת קצה ברשת מולטימדיה אינטראקטיבית ול- תחנת עבודה מרחוק, המרושתת עם כל משאבי האירגון ושאר החברים לצוות העבודה. צר 5 ו 46205 6/ו0ווושו. % בכיכ | ג ב 0 הוכגת העונה ₪ כל רכישה של אחת מתוכנות + 68 מזכה במנור שנתי + ל-= ]42 246 6 ניהול משאבים מסוג חומר - קצב צריכה וצבירה 5 בעברית מול רמות מלאי הגדרות תלויות בן פגנילויות שונות בפרויקטים שונים |+ תעריפים וזמינות משתנים של משאבים משותפים, + ניהול סעיפים תקציביים ללא תלות ה רפגניליות או משאבים "קפדטקו//ס מסכים, תפריטים נתונים וספרות בעברית + |₪'| סח 505 קורס הכרות בן יומיים כלול ברכישת התוכנה ‏ | + - 7 005 ל זוז ט5 זס/50 מקבוצת מ.₪*. להזמנות ולהדגמה צלצלו עכשיו ל-.0.8.₪ מערכות בע" 05-6590055 4 מחשבי 0 2 ההתלכדות (86000ז0096) של טכ- נולוגיות מיחשוב, תקשורת, מא- גרי מידע מולטימדיה, עבודה מבוזרת ובידור אינטראקטיבי, תהייה ההזדמנות הכלכלית הג- דולה ביותר בסוף המאה ה-20 / תחילת המאה ה-21. בגיליון | הבא | של 0 מא /וא/המהדורה הי- שראלית, נדון בצדדים הפ- רקטיים, הישימים מיידית, של רשתות תקשורת ואיך לבחור 4 תצורות אופייניות של רשת תק- שורת בהתאם לצרכי האירגון. נדון גסם בהתחברות לרשת העו- למית = ייאינטרנטיי ובטכנולוגיות המהירות, |6חזסתו 8%/, | שמ- תחילות לדחוק את רגלי התקן הישן של אתרנט. כאמור, בס- קירה הנוכחית אנו מתרכזים בי- חידת המערכת, ובמיוחד בא- למנטים משמעותייס במיוחד לביצועים יומיומיים. הפיטוב המעבז: אין יותר מדי הדבר הראשון והחשוב ביותר לזכור הוא שאי-אפשר לרכוש מעבד ייחזק מדייי. מה שנ- ראה מוגזם היום יהיה אלמנטרי מחר ומיושן תוך שנתיים. מספיק שברון-הלב הב- לתי-נמנע, שקורה כאשר אתה רואה איך מחשב החלומות שלך הופך למקור לתיסכול עוד לפני שמיצית את האמורטיזציה לצרכי מס. אין שום סיבה הגיונית לחסוך אחוזים בודדים ממחיר המערכת ולקנות משהו שכבר היוס אינו בשיאו. בעיתונות בישראל מקובל לעשות אנלוגיות לשוק הרכב, להשוות מח- שביס שונים למרצדסים או סובארואים, אבל ההשואות האלה גורמות לשגיאות חמו- רות בהחלטות רכישה. מחשב פנטיום הוא לא "יהמרצדס של ה-20" ו-386 אעו ייסובארויי. אם מישהו נזקק לאנלוגיה מו- טורית בכל מחיר, אזי הפנטיוס הוא יימכונית משפחתית סטנדרטיתיי דגם 94י וה-386 הוא התאמה למשימתהת ישומי 008 ישומי פ/ססו יכולת ההחבה. = 0 ישראל אוג' 1994 529% 94006 4100 31 סז 038 פטס 340 1080 4/100 011063 הַמקוס0. 611 0605108 5 00 ד !6/-4/100 4860 507/65 653ה8031 צץ5 *ימולטימדיהיי ביתי, | מצוייד בכונן !62-80% כפול מהירות וכרטיס קול 16 סיביות, לא יצ- ליח להריץ את קטעי הווידאו המשובציסם במשחקים הח- דישים, אס המעבד המרכוי אינו ברמה הדרושה. כל המ- שחקים החדישים על תק- ליטורים נזקקים לפרישת וול- דאו בתוכנה, בזמן אמיתי, ובכך אפילו 22/66 עשוי להתקשות. | 0 וקוק 0 61 0ו+460% זם 50 0 בי 006 12 מזו66ש לוג 81 [ד1 ש1סה6פד פשוופגו:ח. 0 זפפזוה? 053מ:ט8 אהוא 8160 .זוה 1 + 41000 4580 6 8 ףא האלגוריתמים המקובלים היוס לדחיסת ווידאו ופרישה בתוכנה (6ק) 49504 הסז6וח | מאפשרים למחשב 22/66 לש- אפאפפצופוטואן | הזר ווידאו בקצב של בערך 100 5 5 0 אלף פיקסלים בשניה, 500930 566% 0 יגיע ל-150 אלף פי- ישי = קסלים לשניה ופנטיום/90 מג- 0 גז)סגק 2105 7777 הכיגהוע הרף יגיע לבערך רבע מיליון. להשוואה, כרטיס גרפי 5/0 יימכונית משפחתית סטנדרטית" דגם 89'. = אמור לייצר לפחות 35 מיליון פיקסלים לש- כפי שהאחרונה לא יכולה להמכר כמכונית חדשה היום, כך אי-אפשר להתייחס ל-386 כאל אלטרנטיבה זולה לפנטיום. כיוס רמת הכניסה היא 2/66א4862. לא כדאי בשום מקרה לרדת בדרישות לשבב נחות יותר וגסם את השבב הזה אנו מוכניס לקבל רק בשל הפונטציאל להשביח את המ- חשב בעתיד. צפה לכך כי ב-1995 תתחיל תנועה המונית של השבחה עייי החלפת מעבד, מ-2/66 ל-4/100א. ולגירסאות 6זז06 של הפנטיום. הדבר השני לזכור הוא שיימחשב ביתייי אינו נזקק לפחות עוצמת חישוב ממחשב עיסקי. את ה-386 הישן שיש לך בעבודה תוכל לה- פוך לשרת הדפסה ואפילו לשרת קבצים, אבל אל תביא אותו הביתה כדי יישהילדים ילמדו על מחשביי. המשחקים הטובים ביותר כיום דורשים עוצמת מעבד שעולה בצורה משמעותית על מה שצריך כדי להריצ גיליון אלקטרוני או אפילו מסד נתונים. מחשב התאמה למשימה ישומי 005 ניה, ולכן ברור כי אפילו המעבד המהיר ביו- תר רחוק מאוד מהיכולת שהיינו רוצים לר- אות בווידאו על מסך המחשב. אפילו כדי להגיע לרמה של טלוויויה ביתית בלבד, אנו זקוקיס לשחזור של יותר מ-3 מיליון פי- קסליס בשניה באבחנה של 26 סיביות. במי- לים אחרות, בעתיד הנראה לעין אנו תמיד נדרוש מהמחשב יותר ממה שהוא מסוגל לבצע ולכן אי אפשר לרכוש עוצמה יימוגזמת" אפילו לא לשימוש ביתי. לוח-אם 3.3 (ולט רוב המשתמשים לא יודעים איזה לוח-אם מותקן במחשב שלהם ומה המשמעות של בחירה בלוח זה או אחר. בסקירות שלנו אנ- חנו לא בודקיס לוחות-אס בפני עצמם, כי מבחינת המשתמש הסופי הרגיל, אלה אינס נמצאים בתפריט הבחירה. בדרך כלל בחירת המחשב קובעת את בחירת הלוח ואת הש- פעת הלוח על הביצועיס תגלה דרך מבחני ה6ח36 26 המתייחסים למערכת בכללותה. התאמה למשימה ישומי 08ם > חידוש עולמי ו אנטי וירוס למערכת הפעלה 08/2 / ,על 7 ל - טודבו אנטי-וירום כרמל נחשבת 741122 [/0' 1 בעולם 7 ל פוש לאחר שעברה מבחנ' איכות ובקרה מחמירים מ וקיבלה את ההכרה הרשמית כדאוייה לשאת את טמליהן של המובילות בעולם. ל = - בג 1 1 / - 92 : ₪,.; -- - - | 6 1 סז : 0 0 1 ₪ ספא הציון הגבוח בלותר לאנטי ויהוס כהמל 608 | למה להתפשר - בהישג יד הטובה ביותרי /ו/קיס קריה המהב כרמל הנדסת תוכנה בע"מ צ'ק פוסט-שד' ההסתדרות 20, חיפה טל. 04-416976, פקס. 04-416979 4 מחשבי 0 4 אבל עולם ה-206 מתקרב עכשיו למה שה- פיזיקאים קוראים יימעבר פאזהיי, ממתח הפעלה סטנדרטי של 5 וולט למתח הפעלה של 3.3 וולט. הסיבות שהביאו לכך נובעות מהאילוצים הטכנולוגיים של יצור שבביס מורכבים וצפופים יותר ויותר. ככל שמ- קטיניס את הגיאומטריה של הרכיב המשולב כן גורמים לריכוז קריטי יותר של מוקדי חוס - האוייבים הקטלנייס ביותר לרכיבי אלקטרוניקה. יתר על כן, הקטנת המימדיס מגדילה במקביל את עוצמת השדות הח- שמליים ומקשה על בידוד חשמלי בין מי- ליוני הרכיבים שעל השבב. הפתרון הוא הו- רדת מתחים כללית - וכבונוס אנו מקבלים גם ירידה דרמטית בצריכת האנרגיה. ה-284/100, הפנטיוס בגירסאות 90 ו-100 מגהרף וכל המעבדים העתידיים של אינטל ויצרניות אחרות יוצרו בגיאומטריה של 0.6 מיקרון או פחות ולכן, בהכרח, :ודקקו למתח הפעלה של 3.3 וולט או פחות. מאחר והמעבד לא פועל בחלל ריק, אלא הוא שרוי כל הזמן בדו-שיח אלקטרוני עס שאר חלקי המערכת, יש צורך בהתאמת מתחים כללית. כיום רוב הרכיביס ההיקפייס נזקקים למתח פעולה של 5 וולט ורק תקן 61? מאפשר לכ- רטיסי הרחבה ואבזרים הי- קפיים על לוח-האם לתקשר במתח של 3.3 וולט. המצב הזה בו רכיבי 5 וולט צריכיס לפעול צד לצד עם רכיבי 3.3 וולט ימשך לפחות שנתיים ובינתיים אנו נזקקיס לפשרות לא-אלגנטיות. אם אתה הוכש מחשב 4/00א₪ או פנטיום/90 כדאי לוודא כי אספקת ה-3.3 וולט תגיע מלוח-האם עצמו ולא ממתאם מגושס המפריד בין לוח-האם למעבד. אם אתה קונה מחשב 6 אן פנטיוסם/60, נסה למצוא כזה שתומך בשני המ- תחיס במקביל. אינטל שינתה כפר 6 4 ופ ₪ ונד 3 ₪3 8 ר] = מו ₪ גמ זו 3 2 ישומי 08 ישומי 5)וספטוא יכולת הרחבה 6 ישראל אוג' 1994 ה-6 המושלם גם את מבנה הפינים בין גירסאות 5 וולט וגירסאות 3.3 וולט של הפנטיוס, כך שרצוי ולוח-האם ישא שקע 6ווזפזפטס לגירסה נמוכת המתח. אפשר להבחין בקלות. בין שקע של פנטיוס/60 לשקע של פנטיוס/90. האחרון קטן וצפוף יותר והחורים לפינים מסודרים לסירוגין - כל שורה מוזזת בחצי מרווח ביחס לשתי השורות שמצדדיה. למשתמשי-עוצמה (1568 זסאוסע), גם הפ- נטיוס/90 לא יספיק תוך זמן קצר. מעצבים וארכיטקטים העובדים על מודוליס תלת-מימדייס בהמחשה ריאליסטית, אני- מטורים ויוצרי מולטימדיה, חוקרים המ- נסים ליצור וויזואליזציה של תופעות פי- זיקליות, כל אלה מעדיפים היוס תחנות עבודה 8156 יקרות להחריד, מהסיבה הפ- שוטה שגס ה-20 המהיר ביותר אינו מהווה תשובה נאותה לצרכיהם. התחזיות של אי- נטל מדברות על הצגה של היורש לפנטיוס, ה-6, עוד השנה, אבל אפשר להיות די בטו- חיס כי אספקה בכמויות לא תתחיל עד מאוחר מאוד בשנת 1995 וגירסאות 6וזסזשס0 שלו לא תופענה לפני 1996. אחההוופסס ישומי 05ם ישומי פ/שססטוצ *כולת הרחבה במשך 18 החודשים הקרובים האלטרנטיבה הטובה ביותר של אינטל למעבדי 3156 תהייה ארכיטקטורת ריבוי-מעבדים, המ- בוססת על השבב |א/2540. אם אתה משייך את עצמך לקבוצה זו של משתמשים, וודא כי הפנטיום שאתה קונה היוס כולל אפשרות להתקין מעבד שני במקביל. מטמון פנימי אינו חתול בשק המעבדיס במשפחות 686 ופנטיום כולליס זכרון מטמון על השבב עצמו, המסומן בקי- צור 1.1 (יירמה ראשונהי). ‏ זכרון מטמון מקצר את הזמן שהמעבד ממתין לנתונים שיגיעו מהזכרון עייי שמירה מקומית של קבוצה, קטנה אמנם, של נתונים שגדולה הסבירות כי יודקקו להם בקרוב. אס הנ- תונים נמצאים אכן במטמון, אזי זמן הש- ליפה מתקצר לבערך חצי מהזמן שהיה נדרש להביאם מהזכרון הראשי. הזמן הזה יהיה קצר עוד יותר אם הם ישמרו על השבב עצמו. כך אפשר לעקוף את המעגלים האי- טיים יחסית של הממשק בין המעבד לאפיק הזכרון או/ו להשתמש ביותר קווי נתוניס לשינוע המידע. היתוון של מטמון על השבב ביחס למטמון חיצוני 12(‏ - ייהרמה השניהיי) גדול במיוחד במעבדיס כפולי תדר, בהס המ- עגלים הפנימיים עובדים מהר יותר מהחיצוניים. ב-%2/66כ תמצא מטמון פנימי מאוחד (משמש לפקודות ולנתוניס ללא הבחנה) בגודל 8%8. ב-%4/100 אינטל הגדילה אותו ל-16%8. 16 קילובייט הם גם נפח המטמון שעל השבב הפנטיום, אלא שכאן יש פיצול בין 8%8 המוקדשים לפקודות ל-888 המוקדשים לנ- תוניס. במעבדים. לא-אינטליים תמצא קומבינציות שונות של מטמונים. "הברק הכחוליי של יבמ נושא התאמה למשימהת ישומי 005 ישומי פשססאוצ יכולת הרחבה עיח8ו0 חדש ב-6ק! 00 ווח מבית ו0106א6=ז 68 - אנגליה ל 5 001/וחטוח08 הוא המילה האחרונה במחשבים רבי-עוצמה מבוססי ותטוזח6ס, כשהוא משלב את ארכיטקטורת 5 1.008 ₪01 עם עוצמת העיבוד האדירה של ה-וחטוזח6ש. ץז 63 קיבלה עבור ה-וסס/וחטו1ח8 0 את כל הפרסים החשובים באנגליה - המחשב שנבחר ע"י שוסח 6018וחזזוט!! (יולי 94) כמחשב המולטימדיה האידיאלי. | לפרטים והזמנות, התקשרו לסגמ מחשבים - נציגי 50/80100%ד 3 בישראל. ₪ ה ספ חפ סאוו . : . : [ וי 58 080 195 מסצפ תמאו ו091. 8 5 -..*. יש - 7 - ו והוז ו חק 6+ זט 160010 01 אאא ₪3 . 2 8 1 0 - : ([509 זס)] תסווקס 512) 25688 % 0550 אדא 60/66/9012 % 58 פט [1008 01 8 9% 1 07400032 8ואן * 006[67907/ שוחו 000 18% 11876 2₪] זס 5051 01 % סוחס ה0ן81ו330 שס] 147-207 * ות 018% עסקסות 1.4418 % 0 ש200/ש 0856 ק65%)0 % 5 |8ה56 2 8 |6][הזהק 1 % 6 6 101 % 6 1107050 6 9 בעברית 3.11 פקטסזשאזס\ חס) 605מו/ > 2 05 185 % 5 עס 0826 1/0705 > שש 70 ו וי שדח הפחד זם 558% ם0|- 8557 ףח ט|1ה6ק תטוזה6ק 4 ווזס א 0. 09-563536, פקס. 09-563537 0 (716/0 האיפה 8" שאעבטתמהאיקמוטוו לכא אה עה יי לש רה ההר רריש ה דה שי = הא השח הח יחה החץ הנר המר חירה 7 וחק ורויב וו ןה 4 מחשבי 0 6 0 5קא חסופתפחחוס ווס | | ישומי פשססאוצ [מנ 5 ונ ג"ל 0 יכולת הרחבה מטמון 8א16, כמו 4/100א2, אבל הקשר שלו למטמון החיצוני סובל מכך שאפיק הנ- תוניסם הוא ברוחב 16 סיביות בלבד. המ- עבדים של !א זהים כמעט לחלוטין עם אלה של אינטל, אבל אזץ6 מסתפקת, בחלק מהגירסאות שהיא מציעה, במטמון קטן יותר תוך וויתור על מעבד מתמטי אי- נטגרלי. לעומת ואת, במעבדים אחריס אוזץ6 משתמשת במדניות מטמון של ייכתיבה מאוחרת" (340% טשווז/), כמו בפ- נטיוס, שהיא יעילה יותר ממדיניות '"כתיבה במקביליי (מקטסזחך שווז/) של 486 אינטלי. נכון להיוסם, בפיסגת הביצועים של 486 נמצא ה-284/100, אבל ל-2/66א8כ יש תח- ליפים שקולים של כ)א4 ושל אוזץ6. את התיכנון של אוזץ6 אימצה גם טקסס אי- נסטרומנטס, שהופכת במהירות לספקית חשובה של מעבדי 486 ובעתיד נראה אותו מיושם גס בשבבים תוצרת יבמ (למרות שיש לה טכנולוגית 486 משלה). כל היצרניס מציעים כיום את השבביס החדשים גם בגי- רסאות 3.3 וולט. 6 ישראל אוגי 1994 ה-6 המושלם 0 זוחסץ 7505 ישומי 005 ישומי פשססאוצ [ שש ב יכולת הרחבה מטמון חיצוני - צורך תיוני המטמון החיצוני במחשב בגוי על לוח האם והוא מתקשר למעבד דרך אפיק הזכרון הר- גיל. המטמון כולל בקר, המנהל את מדיניות הכתיבה והמחיקה של נתוני המטמון ושומר את תגיות הזיהוי של כל מילה (כדי לזהות לאיזה כתובת בזכרון הראשי היא מש- תייכת), ומספר רכיבי זכרון סטטי (1א/584) מהיר. גודל הזכרון המינימלי במחשב 2/66א צריך להיות 256 קילובייט, במחשב 0 ובפנטיום - 8א512. מהירות שבבי הזכרון גס היא חשובה: במחשביס עס אפיק 25 מגהרץ (למשל 2/50א, הנדיר למדי, או 2%4/75) אפשר להסתפק ברכיבי 5 ננושניה. במחשבים עס אפיק 33 מגהר> (2/66א2 או 4/100א2) לא פחות מ-20 ננו- שניה ולפנטיוס (עם אפיק 60 או 66 מגהר) יתאימו רק המהירים ביותר, של 12 ננושניה. (הגירסאות הישנות של הפנטיום נזקקו ל-1א/58 מיוחד ויקר, הנקרא ייסינכרונייי, כדי להגיע ליכולת מירבית). 5 ה הט חי םה הימ | | 1 זוססזססחהטחד וחסזסבטד ישומי 008 ישומי פשססאוצ | ו וו יכולת הרחבה כמו לגבי המטמון הפנימי, גס חשיבות המ- טמון החיצוני גדלה והולכת ככל שהמעבד נעשה מהיר יותר וככל שהוא מסוגל לקלוט נתונים מהאפיק מהר יותר. הפנטיום, למשל, מסוגל לקלוט נתוניס מהזכרון בקצב של 60 או 66 מגהרץ - אבל רוב מערכות הזכרון לא מסוגלות לעבוד מהר כל-כך. כאשר הפנטיוס מבקש מידע מהזכרון, הוא מוכן לקלוט את התשובה אחרי 15-17 ננושניה, אבל זכרון קונוונציונלי לא יהיה מוכן עס הנתוניס לפני שיעברו 45 עד 60 ננושניות, כלומר המ- עבד יצטרך להמתין כ-3 מחזורים לפני שהוא יקבל אות מהזכרון שאפשר כבר לק- רוא את מה שמצוי על האפיק. זכרון מטמון יקטין את המתנה למחזור יחיד ובכך יקצר את מחזור הקריאה לחצי (המטמון הפנימי עובד ללא המתנה כלל וכך הזמן מתקצר שוב לחצי). זכרון של פיל לאחר המעבד, הגורס השני בחשיבותו לעי- בוד אפקטיבי הוא הזכרון. בימי 205 נא- /עָאָש" שמחמ 1 - | ו מ 100 > 2 סזס קרט זג זג אש >סוא? ‏ + של ווה 6 4 3 = 0 ככל שמדובר בהפקה וטיפול בצבע,א0א6 היא המלכה הבלתי מעורערת. אין חברה שהישגיה ומוצריה מתקרבים לרמה ומגוון המוצרים שמציעה א0א/6: משפתת61/6- משפחת מעתיקות הלייזר בצבע מלא. באיכות גבוהה ביותר. כולל אפשרויות חיבור למחשב ופעילות כמדפסת צבע באיכות"על. גודל דף -- ההדפסה - 3 ג. אפשרויות הקטנה, הגדלה ודיגיטציה מתקדמות ביותר. 1- מדפסת ענק צבעונית בטכנולוגיית הזרקת דיו. רוחב נייר עד| 4 והדפסה בגליל "אינסופי". פתרון אידיאלי להפקת כרזות שילוט, תמונות ענק ועוד, והאיכות - חובה לראות. משפחת10- משפחת מדפסות הדיו העסקיות. החל מ-816-600, המתאימה בתכונותיה ועלותה לכל משרד, עובר דרך דגמי ה"800 (מ"820 עד 880) המעניקים איכות צבע גבוהה בפורמט\ ו"3, למחשבי 6ק ומקינטוש, ובתיאום עם כל התוכנות המוכרות. סווק צבע- ל"א0אג6 סורקי צבע למחשבי 6 ולמקינטוש באיכות גבוהה ותאימות מלאה. "קרט" מוסיפה עוד צבע ל-א6\0: :"קרט" מייצגת בישראל חברות נוספות המשלימות את "קו הצבע'" בחבוה: 1 ו - המומחים לתאוס צבע באיכות הגבוהה ביותר הנדרשת בהוצאה לאור שולחנית ובקדם דפוס (ריפים, תוכנה), ב ש ב | 6 -=- חברת התוכנה המובילה בעולם בתחום יישומי ב ש - טנא אלי 7 ב ש | 5 ב 6 5 5 2 5 5 6 | 5 + 2 | 5 - ש | 5 ב ש | קד וקדם דפוס. יצרנית 68087, 08 חד5ט וז 0507ד0ק וכמובן -1ק005186%1. בוא ל"קרט". גלה עולם צבע מדהים. והשנה, בשנת היובל, גם המתיר מדהים... מוכז מידע ומניוות אוצ': 66372[1:-03 =שה ש נה יהיה לך ע ס ק עם קרט == . | ב : סט | = 5 6 ב . 6 = : | = : % | = : % ו = : [: | ב ש 6 ש..-כ--- -7-₪--₪‏ - - 27 = 2 2" ה ה-6ץ המושלם > השוואת תנונות ע'קו'ות: להשג'00ו/4אם 2 5 3 0 קט 0086 סג אואת ‏ 10 סטגזם ד5ה | 044800>סזה | הסמט|סעם ת!ת | 800 ווה זססת 5 ה סק 100 א סקאס -480%4 0 ב לא קייר קיים ₪] - /340 10001 525% 000 100 המוצריס מפורטיס בסדר אלפאבתי 0 651001960 [53,87. (160מוח50ט) 4,227 8.נ 0 9 4 הק הקוב הלכ ו =₪ם₪ 300 341805 סו 5408 002 שו 5408 שסו 5408 ב 522 וו 206 030017 015% 11810 שמם .. ₪ םמם 0 שמם ₪" 1 התבס הסזטפ 0001-0051 /631075 7 8פהוחופ חווט סחווותוופ ו ב ז שוחו = |חוזקזסס-!091 זס1-וחוו 8 (6) 200. [4) 145 (4) א145 (6) 250 (4) )149 (5) 2500 (4) 200% (4) 200. [0000001015 01 זססוחטח 800) ץ!קקט5 זסועיסץ : /: 02 ,2 02 02 0000 .02 ,2 2 זט 00 הו 80105011 ,05 ו ו ויו 31 פעסטחועצ' יי 1 פשוסטחו/ 1 סח 1 פצסטחו/ אי | 311 פקטסזהָאזס א + 1 טחוס 1 5 ב זע 1 ונ מ 5 זט ץחזו/ 30 0תזוז1ו! 3001! פתוחסתו 15 ו 1 סה ,150 | וקסוק ,198 ה בוסחקסוק ,150 0 8 1 8 8 5 0005 יי 0 9% וב 85 הו וסט ופ 0 פס ופ 68 ופ 2 ו זו? זול ה :ו זל 0 אוחססת? = (3/4/94) 00 = (1/12/94) חס (8/9/93] 1 80890 ד5ה//18 6 1.02.07 אותססתק 4 הח אמח םח ₪ח ₪ ₪ ] םח 8 - 8//8-10008 8 - ₪/1008-1280 8-ו 8-ו 8-ו 202%% 126 6 0% ל 08( א 0 זו ץ3ש-סוך ו ו סק הוח-1סזו ו וו 8 170/8-10568 0 ו-170/8 | 1200/8-1768 = 8/א270%/8-540 = 2120/8-1.868‏ - 368 2100/8-1 0 ו ו 68| ו 0-ו ו פטפ- ו 21 הו 11 40 21 40 21 ₪ ו 1 אל ה 0 22 02 20 ₪ 18 18 18 - --- 200 00 40 ו 7 201 לקו 6 סז | ו ה םלוה ל 8 208 28 ב [/56000087 , /תמוחוזק) 11001078ת810 05 זו 600870 וס וס 01 חח 561 קת 6 000550 הנס 808זסקט 0695507 [1/24/94) 60 [0318 ז0) חסופזסע 8105 ₪ סקפ 081 16590//הסחזטוו חפה ו |[ ה8ז5ץ5 6ופמ|!518ח. | 8 -256% 6806 // הז ו 0 | 2-08 ב [יי יי חסון8טס| ז9!וסזחס6 אפום. 43 ["5 3 ,"29 5) 085 סצוזט סוטופפט0מ. 2 ו 1-8 ו 005% עסו יי 6 00-00 0( 5,055 ,150 2000 5 פטס-0091 ץמוטתקסזק ,ו ,865 / 1-21 סק פפטסחז ,960061 ,78106 ו חפוזסס! טוטסזוס וקפוס וא 90 הפיח 501 קות6 660 . 6 15-1517100 0 פותש 551 פזכקזתו 515-5000 ,סוט ומ ומוס :הו 115 , 30/00 10 ,ו תת 1 675-ל , 0 3 10 1 1 ה-א לצה כל תוכנית להסתפק בייטביעת רגליי של פחות מ-640 קילובייט בזכרון הבסיסי ול- הסתיר את שאר הקוד בייזכרון עליון" או ייזכרון מורחב'י. ב60חו/ פרצה את מחסוס הזכרון והביאה לגל אדיר של תוכנות ענק. ייקישור והטמעה של עצמיסיי (01₪) מעודד את המשתמשים להחזיק מספר ישומים פתוחים בו-זמנית ומערכות ההפעלה עצמן גדלו למימדי ענק. פשסשתג/ אינה יעילה בפחות מ-8 מגהבייט וכרון, 05/2 וקוקה ל-8 עד 16 מגהבייט, 1א פטוסטחו/ 22 עד 24 מגהבייט ושימוש אינטנסיבי ב-2.0 ₪ ימשיך להשתפר גם מעבר ל-32 מג- הבייט (ראה מאמר בנושא זה, "כמה זכהון אתה צריך!" בגיליון ‏ 18 של | 6ק מא 6/א/המהדורה הישהאלית). המ- 6 ישראל אוגי 1994 חיר של מגהבייט זכרון הוא בין 40 ל-60 דולר, כך שההמלצה שלנו ל-16 מגהבייט בתחנת עבודה אידיאלית מהווה המלצה לה- שקיע קרוב לאלף דולר (כרבע מתקציב הר- כישה) בזכרון הראשי. על החשיבות של הז- כרון | אפשר ללמוד מכך שהשקעה אקוויוולנטית נדרשת כדי לעבור מ-%2/66ש לפנטיוס - אבל אנחנו בהחלט לא ממליצים על מחשב פנטיום עם 418 כאלטרנטיבה לרמת הכניסה. כאשר אתה בוחר בזכרון שס לב לשאלה האס המחשב שלך נזקק לרכיבי |אוא51 של 8 9 או 36 סיביות. הסוג האחרון מיושס רק עייי מספר קטן יחסית של יצרנים, אבל הה- בדל בין 8 ל-9 סיביות הוא משמעותי. הסי- בית התשיעית משמשת לבקרת שגיאות (צ'ד41) ובלעדיה המחשב לא מסוגל לז- הות נתונים שגויים כתוצאה מכשל של אחד משבבי ה-ו/ גק. רצוי מאוד להעדיף רכיבי זכרון בני 9 סיביות למרות תוספת המחיר. וודאי כי אפשר להרחיב את הזכרון הר- אשוני מבלי שתאל לזרוק את הרכיבים הי- שנים (שקעים פנויים ל-1א]א51-ים נוספים, אפשרות לערב רכיבים של 1, 4, 16 ו-64 מגהבייט). בשרתי ישומים אי-אפשר לה- סתפק בבדיקת זוגיות פשוטה ויש צורך בז- כרון 560, המסוגל גם לתקן שגיאות. האפיק המקומי לתנועה מהירה האפיק המקומי (1/0641,805) היה הנו- שא המדובר ביותר השנה - ואחד המ- ) 1.004 עִם תמיכה עברית מבית כיוון מחשבים ובידך 7 [ [ [ = קורל 5 משלבת בתוכה מודולים שונים המהווים את הפתרון הטוב ביותר לעבודות גרפיקה והוצאה לאור. בקורל 5 ישנה מערכת חדשנית לניהול צבע, תמיכה >" מלאה ב 2 01₪ , ממשקים אחידים בתוכנות ופונטים חדשים. כמו כן מסופקות בחבילה כל האופציות לעיצוב גרפי, הוצאה לאור, ליטוש ועריכת תמונות, הכנת מצגות . :| גרפיות ואנימציות בקורל 5 נמצא כלים ₪[ " 2 | | כמותם בתוכניות = הגרפיקה. כמו כן !| ישנן תוכניות עזר רבות הנותנות לך רבות מאד. ב כ כיוון מחשבים בע"מ ת.ד. 53063 ירושלים 93420 ] ואפקטים שטרם נראז המשתמש אפשרויות טל. 02-793723 פקס. 02-793731 5 דאוהק-0 סוק 601 ₪" 5 ד 6 ו5הס6 6 5 םשסו.ו75ה60 6 5 605.50 6 קורל דרו - גרפיקה מקצועית ונטורה - הוצאה לאור שולחנית תכנה לעיבוד תמונה מקצועית תכנה לעיבוד ועיצוב גרפים קורל אנימציה קורל מצגות גרפיות הוויה חריה ₪ עבודה בכל גרסה של חלונות ₪ 40 גופנים בעברית ₪ תפריטים מלאים בעברית ₪ כתיבה מושלמת ברמת פסקאות ₪ כתיבת מלל משולבת ( מספרים, אנגלית) תמיכה ללא הגבלה וללא תשלום נוסף ₪ בקרוב ספר לקורל 5 בעברית קישוריות מלאה לדגש 2 ₪ והעיקר, מאות לקוחות מרוצים בכל הארץ 3 תקליטורים מלאי חמונוח, אנימציות, איודים ועוד 5 4 השוואת תנונות ע'קו'ות: 2 608 קון 00 ב ונ שןך. שחוזותווו (1000//3 .0.2 חור טס 5 (681 1) 610090ה1 כו בוו זת (2/1/94) אוחססח? םמ 18 0% 1-1 ו05500- 1 0-0 4 008 ו 348 ₪ח וו (פ) /250 .002 051 זו ב 5 ו סו זו אוחססוו? יי ₪םם 8-ו 2% קקחוססזום 1-0 "ו ביתי כ וי 800 ד 5 5 ו פסו 3458 ₪םמס ₪םמם זסיט)-וחוו/ 1 001-ו 145 )4( 220% )4( 2. 2 0 ו 1 פקטסוטאוטע = 11 3 פקטסזףאזסעצר 315 5 1 1 9 9001 (630ץ 1) 000ט1סח| = (901/ 1) 006ט1סח! ו 5 סו 65 זו 2 (6/0/92) /2ת = (2/24/94) ובע כ* ₪ 18 1-8 1% א | הזו 6-000%ו/ 0-06%זוז// 1 של 10 51-51 , 8 הפוצ 5 טכ וסשזוז! הססטוופ---515 ,הס 1 שוב קי6י- 13/5 , ככ נכלש- וטו ק5)- --4? , 6 מסיסטיסתיסט 1 ?> --5) = מו מש בלבליס ביותר למשתמש הלא-טכני. הק- דשנו לו מספר מאמרי רקע בעבר ולא נחזור כאן על כל הפרטים הטכניים הקשורים לתיפקודו במחשב החדיש. סיכוס בתכלית התמציתיות מעלה את הנקודות הבאות: % האפיק יהמקומייי (בניגוד | לאפיק ייהמערכתייי) מהווה ענף של האפיק הזכרון, שמקשר את המעבד לוכרון, ובתור שכזה הוא מסוגל לשנע נתוניס בקצב המירבי שה- מעבד מסוגל לקלוט מאפיק הזכרון. בדרך כלל מדובר במילה שרוחבה 6 בייטים (32 סיביות) מדי 30 ננושניה (33 מגהר). קצב זה גבוה פי 16 ויותר מאפיק 154 הישן ופי 4 מאפיק /₪15. בעתיד אנו צפוייס לקצבים גדולים עוד יותר, שיוכלו להתמודד עם 0 ישראל אוג' 1994 2-0 סל 0 005- חר 0 0 005-ו 22 5.0 0 11 20 02 02 200 18 בו 18 ו 8 1 וו ו 8 = 00-33 509 והזו 090-000 8 20.0 1200 5.000 000 20.0 20 200 0.0 11 10 10 שו ה ו 6 וק 8 פום- הר ףס ) פטזזו 1% וזו 0% ו 005 2000 2000 18 108 0 זם 05 :ו כ ₪םמם )והזו 230% )4( 00. 005 ויח 15 (יסץ 1) 375.00 8 יי 5 65 2 [2/2/94) 0ז3/צ/ שמם 8-ו 1-8 וס בי 0-000%// ה-76 המושלם 016% ווסם ו [ 26 ₪םמם בהום (פ 140 ,0 31 00%5ח:/ זט ו (זמפץ 1) 10010060 סו , בי ופפ [ ו 71 (2/23/94) אוחססחץ םת 4-8 2% ו החטסזה10-1וז//ר מהשב'00ו/4אם חסו5ה6ז:ם !61 ב [= סו 5028 ₪שס ו (פ) 200 2 סח ו (זסץ 1) 10080ח1 |סזחן בי 6 2 10 0 איחססתק תמ 8 2% ו 1-0 8 -210%8 [ 1 0 6 פטם- ו |[ וטו 2 20 0 01 01 02 ו שס ואום 18 28 1 ו 00 הח 3 3 ו 200 0.0 2.00 0.0 200 1-20 1.21 1.21 ₪ .חר ו 0זש 5נום- חר סוקסוק (ב10091-0 אסוו1/3 8 בו 5 2008 2008 2008 עומס התנועה של ווידאו ספרתי באבחנה גבוהה. האפיק המקומי 5ט1-8/, שהוגדר ותוקנן עייי אירגון יצרני ציוד ווידאו למחשביס 5% /, מותאס במיוחד לאפיק של 686 וב- תור שכזה הוא מציע את הפתרון הזול ביו- תר למימוש אפיק מקומי על מחשבי 486. יתר על כן, במחשבים אלה אין לאפיק המ- שוכלל יותר 261 יתרון ביצועים. אס אתה מעוניין במחשב יירמת כניסהיי, אפיק ,1 יכול לספק אותך. , אפיק 201 שהוגדר ותוקנן עייי אינטל הוא הפתרון המועדף לכל תצורה לא מי- נימליסטית - בוודאי אם היא מבוססת על לא קיים! | ק"ם ₪] המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי 8 306 ץ6ו62086 005% 70ה ]תת תסוז0ו60/015/07601-0/30ס 8 (5זססטַחְחכ 0 זטסוחטח 300) צוקקטפ זסוייסק הסו5זסע בעוססחו// ז]ספסזסו/ז ,005 ו 16 50/00 5116-ח0. 0 זה 60070ת1מ/1 זזנזסה]נותהח 561 ות וכ 806זחְסט 0פ5מססוץ (0318 ז0) ח0ו615 8105 7 0590 1/)ןסוחשוח ת05ו1 ןפש 516ה!!51ה1 9 7 [8הזסדום וזה 09090 0 וו 006 5 08% 0 3010ו8ע/ 00ו0031! זס!והזזחסס 05% 57 2 ,-5.25) 035 00/6 0%6ו0655 "3.5 ,"5.25) 5ץ9ס 6/זז0 |החזטזחו פסצווט 5%ו0 ץקקסת 0 15, 5, 10 5 5 פמנום |פסס! ץזכזסוזקטזם ,01 ,פטם- ור 5 שפטסמז ,507001 ,הזב וזב סס! ץתזנכזס 1503 9011 טחפודו זפ קיס סשסתר ססבמ בכ בס ה 1 טסב זמן?-- 1 1-ו , זו תשוכססעוה סאנ כהכוי 16-00 שָ מעבד פנטיום. אפיק 201 יתן ביצועיס משו- פרים ובטחון כי הכרטיסים שתרכוש עבורו ימשיכו להיות שימושייס גס אחרי שתחליף פלטפורמה. לא רק מחשבים אינטליים הפכו את 201 לאפיק תיקני - תמצא אותו גם ברוב תחנות ה-150 החדשות ובקרוב גם במחשבי מקינטוש. אפיק 701 אמור לספק גם שירותי ייתקע והפעליי (ץג1? 8 פָט[ת), החוסכים ממך את קשיי ההתקנה של כרטיסי הרחבה ב-0ק. עם שירותי ייתקע והפעליי מערכת ההפעלה, ה-8105 והאפיק המקומי משתפים פעולה בזיהוי הכרטיס החדש והתאמת התצורה לקליטתו בצורה אוטומטית. כפי שכבר מובן, גם מערכת ההפעלה צריכה לתמוך אל תפול ברשת רק מרכז הדרכה למחשבים, בקנה מידה של סיון,יכול לשמש לך כמגדלור, בים בתי הספר המציף אותך בשלל פיתויים. בסיון מאפשרים לך לבחור בהכשרה המתאימה, ללא צורך בידע מוקדם, ומציעים לך מגוון רחב של קורסים המוכרים לגמול השתלמות. מרכז ההדרכה סיון (1977) ורשת סניפיו, עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של הוראת מחשבים בארץ. סיון משמש כמרכז הדרכה מורשה (סזא) של % 8 יצרנית התוכנה המובילה בעולם. לכאן מגיעים מיטב המרצים, ומכאן יוצאים הבולטים באנשי המחשבים. אז אם מחשבים מדגדגים לך, אנחנו על אותו הגל. / בואו והרשמו עכשיו לקורס המתאים לכם ממגוון קורסי" ]0501זכאו/] 9 וקבלו תעודת אחריות להצלחה בטוחה. 8 למתחילים ומתקדמים דא 5)ססאוש סח סו 8 005!/ למשתמשים 68 למשתמשים ולתכניתנים > [₪!0ק0)=3ק 6 00)5]] למתקדמים (11.5)!₪ 1!)1) 6 56051 למתחילים ומתקדמים 0 התקשר עוד היום לסניף סיון הקרוב אליך: ₪ ירושלים: 02-243245 ₪ חיפה: 04-419393 ₪ ראשל"צ: 03-9623548 מרכז הדרכה למחטבים \ בית היוצר לאנשי תוכנה שד' יהודית 24 תל-אביב 03-5621115 > השוואת תנונות ע'קו'ות: 6 ו בממפוו0! = 8950%4 הסזכא4! = 4850%4 הסזסוחן 5 4אם-ת5פע ן ((סם) (טטזבוחוזסט) 53,037 5 2099 > ו 459 ו זו 530% זו 530%/9 2 ה* ₪םח ₪ 9510 | זהותקוסס)-!!5100 ו קטז5 (4) 149% (6) 200 (פ) 145 (פ| 145% ,2 22 0 0051 1 3 ססחו/ ו ב ו וע 311 פקטסזח וס = 3.11 פקטסוחָאוטשץ = 3.11 פקטסזמא וס ב ב זט 1 1 0 1 חן = (000צ1) !חן ב בכ ב כ כ 66 הפטפזו] סוווסזטוו/! ב 05 65 פסוחסזסו!/ ! ו 00/005ו101 זת 1 זתּ 71 01 אפס (6/0/92) ונת 0 אוחסטוץ 3 1 אוחססווץ 0 ו .ה כ* ₪ש .. 8-ו ב 8-ו 8-ו בש 1266-206% 2% 2% טשסקסית- 001 בשסקטוה-זסטזים | ו הבשטזת- קז כ-ז שי ו ו 8 208 210%/8-1 808 "8 ו 0-ו יי 0 ו (פטם-/ 30 0 32 21 2 02 0 1 8 | 144/88 1208 וו 18 2 תופטוש 60 1 1018 ופה ווחטפזוו/1 ו 0.0 5.0.0 0.0 200 00 2000 200 200 וו 120 1-20 10 | ב [ ו 60 וס ה [ן ו אס 1 1 פאו 2008 28 208 ה-6 המושלם מהשגב'00ו/4אם 1סבקוה! 163 -זז5ח! ה[ ווה[ +4860%4/1000 אהו טופ ו זסתזזם] 55סהגפט] וו וי 05 55 5 327 ו 5498 זו 54008 .. .ה" -- טיו וחגות קזחו כ יו (5 /250 (פ 250% (4) 200 2 .2 .2 1 3 פעיסטח/ 1 סח זס! ס0וו/ש 1 פקטטזףאוסע זו ו זגסץ 1 זט 1 הא | (הסץ 1) 66טטוסחו ה/א 5-ו ,15 1-80 ,150 0 ו צסוחסזסו 1 חסו81זחסתתטוז5ת 5 65 פסוחסוסו! זו? זול ]7 (11/11/92 וו (8/8/93) וו 0 אוחססון מ 0 .. .. 4-8 8-ו 8-ו 128 ו 1-6 ו ץגש-סע שטטקפת-זסטזום - 500-0550008 | המטסזו!1-זוז שש ו 8 =- 250%!8-2268 8-ו ו ה 0 32 4 2/2 01 3 01 18 18 ו 48 20/1 ר 1 5 = 34018 00וח105 ו3% הוקפוזוטוא 60 0.0 5-0 500 200 200 200 ו 1-20 10 5-ו 001 805 ור מ זו ו 0% 5 ו 28 8ו? לא קיים ר ) קיים ו המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי !זפזחו 800 60000 005% 16ב ופתחבחס חסוזטסחז5וט-1001ו01615/0ם 8 (01015 תס 01 זסמוחטח 006) ץ!קקטפ זסיטק חסופזסע ב'אוקסתו/ זספסחס/ ,05 ו 560 6ז/5-וו0. 58000007 .ץזבתוזק] סזטז100וח6זה פטפ ו זט הטמו 501 קוח 3 06ַ8זמְט ו550טססז [0016 07) הסופז%6 0109 [הסקקו5 10/07 18590 הסוח ה5הו] 1 והפזנץ5 0/0טו101מת] + 6066 9 |ההזסזא 0 ופ זוז 00 מרכיבים אחרים 5 115% זה טנ! ו את הסוזססט! זק!סותסס אציו "5 3 ,"25 5) 035 סצוזט :0065510 "5 3 ,"29 ל) 0475 0190 ובחזמזתו 5 05% סקסו + בי 5 .)תבו 5 10081005 עזם]טווקסזק ,0 ,005 ור זט ספטסח ,501081 ,1/61 ו חסוז060! ץזזונכזוס סוטמו תח ז0פ 6% ספםצ | סשטוע 56 פולז מוופצ! זכוח 5ס קלוס טג לוכ !סקא וסא---ה וא 6 חס!סהה10 151---5 1 , קזסכ) תוזע (ט!העקת1ח! הפיו -- 518 טיטפ סש זפוט ה!- 13/15 , 00 נתב סבה 17-13 , סו יסיטמוסתוכ1 175---כ] ] שמטוטריכו10 1-1 , תו הוה א 6 .3 א --ה א 2 בכך (זה יקרה רק עס גירסת שיקגו של 5וסשחו/\) וגם ה-8105 נזקק לעידכון (לכן יש להעדיף 8105 שוכן 1458ע על 8105 הצרוב בזכרון 1א0א, שאינו ניתן לכתיבה מחדש). אפיק מקומי לא יכול לספק, ואינו צריך לספק, את כל אפשרויות ההרחבה של המ- ערכת. בדרך כלל, לוח"האם מאפשר להתקין 2 או 3 כרטיסי הרחבה בלבד באפיק המ- קומי (ההגבלה נובעת מאילוצים חשמליים של עומסים קיבוליים בתדרים גבוהים). אלה יספיקו רק לתקיעת הכרטיס הגרפי, בקר הדיסק וכרטיס ההשת. הרחבות נו- ספות תעשינה דרך אפיק מסורתי, 154 או 4. בתתנות עבודה אין הצדקה לעלות 0 ישראל אוגי 199% הנוספת של אפיק 8154, אבל שרתים בתנאי עומס בינוניים ומעלה יתפקדו טוב יותר עם אפיק 0154. % אפיק 64 של יבמ הגיע לסוף הדרך. אס אין לך מחוייבות מיוחדת לענק הכחול, אין לך סיבה לבחור בו. אפילו יבמ תנטוש אותו במוקדס או במאוחר לטובת שילוב סטנדרטי של 701 עם אפיק 154 או ₪154. % אפיק 201018 של כרטיסונים נתקעים, פותח במקורו למחשבי מחברת, אבל נראה כי הוא ימצא שימוש גס במחשבים שו- לחניים. הסיבה לכך היא הצורך לספק מדיוס להעברה פיזית של קבצים בין מח- שבי מחברת ותת-מחברת למחשבים שו- לחניים. הדיסקטים 3.5 אינטש המשמשים לכך כיום הס מגושמים, איטיים, זוללי אנ- רגיה, כבדים וקטני נפח ביחס לכל שאר המרכיביס של מחשב מחברת. פותחים שער מאז ה-41 הראשון מצויידים כל מחשבי 6 בשלושה שערים לפעולות קלט/פלט (1/0) - האחד מקבילי (שער המדפסת) וש- ניים טוריים. השער המקבילי הוא' מעין אפיק פרימיטיבי ברוחב 8 סיביות, שעד לומן האחרון היה גם חד-כיווני (מהמחשב למדפסת) ואיטי להחריד (200 קילובייט לשניה). השערים הטוריים (או הסידרתיים, 12) נקראים כך כי הס מתקשרים בקו נכולגית הנידע * בשליטה מלאה. . | המוביל העולמי של דיסקים מעולים /, = 08ַהחַ509 0 מו האפ "מ" )כו בית אקרשטיין רח' מדינת ה --- 133 ה ₪ / - פקס: 097507008 8 וו ככ ירוי 7 ---- קוו 4 התאמה למשימה ישומי 5/שססאוצ יכולת הרחבה 1 ישומי 005 ה ישומי 5/שססאו/צ כ - 1 יכולת הרחבה ישומי 5/שססאוא יכולת הרחבה ו ו ישומי פ/שססאוצ יכולת הרחבה יחיד (אמנס המחבר נושא מספר גדול יותר של חוטים פעילים, אבל רק זוג אחד משמש לתעבורת נתונים) עס העולס החיצון, בעי- קר עם אבורי תקשורת כמו מודם. המנוע שמפעיל את השערים נקרא 0887 (יימקלט/משדר אסינכרוני אוניברסלייי) ומ- הירותו עלולה להוות צוואר בקבוק בת- 6 ישראל אוג' 1994 ה-6 המושלם > השוואהת התנונות ע'קו'ות: 07 0 מהשג'00ו|4אסם 8 205 וחהזף3ד 5 פץ ו 0" + ז[ספזסטחטווד ו ו ל הר זסששסד ווטז המוצרים מפורטיס בסדר אלפאבתי 655 9 098 ב המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 6 5288 ו 5408 ו 9768 6 3428 וו 806 0008011 015% 810 ₪שם 21 םח ₪מ הסיטל 01615/07901-0/501. ו וו ד קופס 06 (ס) 200 (4) 200 (פ) 250 (פ| 200 [ ו .02 2 .2 ,02 חסופזפע פצוסטחו/ 05011זסו1/ ,05 זס! פאטטחוע וו 1 פס 6חו/ 1 פאיסטחו/ 1 פקטסזח וס זסץ ו צנ זסץ ו זה 1 ו (ופסץ 1) 549.00 | (והטץ 1) 006טו6ח1 ו נוי 8 5006 8זופ-ח0. מעבד וזכרון 8 5 ד ב 5 (/5900068 ,ו פוחוזק) סווססזוחסוה 05 5 שססח3ץ0 |/801 ב 105 8011 טתכוח 6זסטזפתוס/ 1 ( ו 600 |טוחו ודוס בם 1/0 ו זול ' סו זו? זו? ו(31ק 806זסקט זסטפטסטות [9ו00ט0/אוחססת? | (11/11/92) וואצת | (2/3/94) טזפושת 0 אוחטסוו [0819 01) תסופזסט 8105 4072 00 4 .הח חח ממ הסקקט5 037 16950/ץוסוהטוה מב 1-8 8-ו 8 - ואו 18 וחטזגתי סוסה!/8זפח! 6% 7% ו א טס 100 והחזטד] 6קטוח-1סטוום | השקקהת טסוו = טסקקחזסטוום = 6סקקסותהזום ןזה 0308 6-ו וו %-זוו// 06%-זו ו 065 ועו 08 מרכיבים אחרים 8 204//8-10708 | 2518-1508 8 55 005% 1₪ח 1/9916 ו ו 0 85-ו 0 חסו0681! זש!וסוחסס או 1-80 2.2 22 0 221 (3.57 ,"25 ל) ₪35 010 2006550019 ו 00 13 12 ("3.5 ,"25 9) 005 00 הזחו 8 18 טס 18 5 0% וקססו] 448 29/1 1 והעגפוו!/! 93506 34018 שטותפסד | 000-334 507 טחז0 00-80 0ו0-000 8 0.0 5.0.0 2000 5.0.0 5 0 ,₪15 .188 0 1-00 20.0 200 05 פטס-(מסס! חמזטוזקטזק ,0 ,05-ו 1.0 21| 1.20 2 5 שפטוסת .507081 ,010061 ? 08 7 ו פס 5ט. ור חטוזהסס! ץזוונסזוס ץבוס5ום וו 309107065| פד אס וא 20| טסה 501 קוו סטםוער 2008 208 2008 2/8 גת ססטו -009! פוש טיתג] וסח 5פכו הנכטום 118 סומנטטקקה אש!--ת/ון 501 3/0 21 סוה ---5///! , כ0) נ ונס ל-1וסו//קין---37) , א 5סקסטלסחובט1 75]- 5+ , כו שומסכלאשד 1-3 סו הסג 6 ססתמ מ ---ה ות קשורת. במשך שנים רבות לא היינו צריכים להקדיש תשומת לב רבה לשערים, אבל הה- תפתחויות האחרונות הביאו לשינוי מש- מעותי. המודם התיקני היום, כמעט לכל צורך מעשי, הוא כזה שעומד בתקנים הבי- נלאומיים 32988./ (קצב שידור וקליטה של 0 פיביות לשניה), 42. (ישוס בקרת שגיאות) ו-4208. (תקן דחיסת נתונים). מודס כזה נזקק לרוחב-סרט של 57,600 סי- ביות לשניה בקשר בו לבין ה-887ש. כאשר משתמשים במודם חיצוני (בניגוד לכ- 16 18:00 151/'--51 1/'. כחס0) ההכ מסספ קופחה! הנ0ו/5---518 רטיס מודם נתקע) ה-0481 שמזין את השער הטורי הוא שמכתיב את רוחב הסרט והרכיבים האיטיים שעשו ואת בעבר לא מסוגלים להתמודד עס הקצב העכשיווי. כדי לספק את התיאבון של 32088./ לנתוניס (וגם להתכונן לתקן הבא, 34./ שיכפיל את הקצב שוב, ל-115 אלף סיביות בשניה), צריך לוודא כי ה-0477 על לוח האס הוא מסוג המסומן במספר 16550. (המשך בעמוד 143) חררשם קובע והמחיר משכנעו מכתב היוצא ממדפסת א0.4006 -ואס ירשים את כל מי שיקבל אותה. וכשתראה את המדפסת הקומפקטית והזריזה, תתרשם גם אתה. המדפסת המכילה 18 פונטים מובנים, מתאימה לכל מעבדי התמלילים ומדפיסה ברזולוציה וכ! 300א300. ואת מה שכתבו עליה בוחני =וו2)ו סק : 7/7 המדפסת המעניינת ביותר היא א6 400 .01, עם מנוע 4 עמודים לדקה. זר מדפסת קומפקטו"ת וקלה עם מעבד ש 6 זריז, אמולצית 4-.01ש ומוד חסכון באנרגיה המוריד את צריכת החשמל במצר המתנה ל-10 וואט בלבד. שר אלקטרוניקה (1988) בע"מ אות בחירת העורכיט ]2 = ברון הירש 22 בני-ברק טל.05(5795077), פקס. 05(5701171) 9 אלידע ו % | |] מסדי - ₪ נתונים שאכי | מאת סאל ריקרדי, תרגום: ניר ארד בעבר הלא רחוק, הביטו' "בטים נתונים למשתמש קצה" היווה פתירה בנ'מית. מערכות למעוחמשים שאינם מומחים לא היו מציאותיות כלל. ביום הולכח ג'שה זו וחולבת לה מן העולם. מבט אחד על האוםף הקיים של בסיפ' [חונים למעותמשי קצה מוכיח שהקו המבריד בין משתמש הקצה ובין מוצרים מקצועיים אמנם לא נעלם, אבל קלוח שוימוש ועוצמה כבר אינן מונחים מנוגדים. 66 6 ישראל אוג' 1994 אסוזופם ו:םגחפו = לא נמאס לך שכולם "משאילים" את חוברות =או642ג/ 50 שלך? אפשר לעצור את התופעה וגם לזכות תוך כדי כך בפרס: חולצת ד של ₪או6/2/ סס/המהדורה הישראלית. כל מה שעליך לעשות הוא להרים טלפון ולהשאיר הודעה בתיבה הקולית של שאו62ו ₪0 עם שמות ומספרי הטלפון של 5 חברים (שאינם מנויים עדיין) וכדאי כי יהיו מנויים של המגזין. את כל השאר אנחנו נעשה ואתה תקבל את החולצה אם לפחות אחד מהם יחתום על הירחון. והעיקר, אל תשכח להשאיר את השם, הטלפון ומספר המנוי שלך, על מנת שנוכל לשלוח לך את הפרס. ודרך אגב... המבצע הזה לא מבטל את תנאי מבצע "חבר מביא חבר" הקודם! על כל מנוי חדש שיצטרף מהמומלצים שלך תקבל הארכת תקופת מנוי של 5 גיליונות נוספים! צלצל עוד היום! .. ותקבל חולצת >או2ג6הוו סק חינם! הגיליון האלקטרוני החדש והחדשני 5חו זס) 2|0?)זסקט5. ו 4 0% 0-ו סופר ג'ליון אלקטרוני הגירסה החדשה של 680310קט5-/6 משלבת את כל האלמנטיס החדשניים ביותר בגיליונות אלקטרונייס ומודליס רב מימדיים לניתוח עיסקי; + ממשק משתמש גרפי ידידותי ביותר, עס תמיכה בעברית. גיליון אלקטרוני קלאסי עס כל התכונות המתקדמות. מודלים ב-12 מימדים בסיגנון !66קוחס6- 6 ץ כלי ניתוח חזקים, יכולת ניהול נתוניס מיהבית. ץ נוסחאות גלובליות, שמות בשפה טבעית לטורים ושורות מודול גרפים הקשוהים דינמית לנתוני הגיליון. ץ עריכה בשיטת קסזכ ₪ קגזס, סרגלים וכליס ניידים. שפת המקהו האוניברסלית 64-81.8. לאינטגרציה עס ישומים אחרים. ניהול תרחישיס (4810 505% בקרת גישה (6אז1 0ג) והגנת נתוניס. תנאי המבצע: חתום על מנוי חדש/ חדש את המנוי שלך/ הארך את תקופת המנוי למהדורה הישראלית של ₪א140/421/ 20 לתקופה של 25 גיליונות במחיר 9 שייח בלבד (40 אחוז הנחה על המחיר בחנויות) ותקבל בחינם את הגיליון האלקטרוני החדש 1.0 פאיס6תו) זט 6816ז6קט5-ג/6 בגירסת 0% מלאה. (גירסת אמ 0 כוללת את כל קוד התוכנה ואת התיעוד למשתמש סופי במאהז פשוט. השלמת תיעוד לתוכניתנים ניתנת לרכישה ישירות בחברת 0.8.א) השתמש בגלוית ההרשמה המיוחדת המצורפת לעמוד גליונות המשוב. סאלידע צג' ח₪64563 20ו₪ הציבו את שיאי האיכות בכל הקטיגוריות: 4 "15 "17 "20, ו-"21, ל--06, מקינטוש ותחנות עבודה 4 מסכי פזבט60 ובוח וטהיביטהון משופר (ה5)/עם ציפוי נגד הבהק % אבחנה עד 1600א1280, הוחב סהט/עד ₪2/ו200, היענון מסך עד 120072 + עמידה בכל התקנים למניעת קהינה ולחסכון באנהגיה. צגי 65690 20| (הנמכהים באהה"ב תחת השם סהטואא) זכו ביותר "בחיהות עוהכים" מכל מתחהה. הוגמאות: 625 6 על הגם //-ו550-] ח508אסו : 0005 0600 תו 5 ו 53 זסלגה 606 06-06 0 66 ]סו 01-16 1030 1000500 06 00 = 001 ו 518016 051 300 61697651 זווא - 60105 0600 זט 30 06 הו 6וו50-אססז פזו וו - 868 .סע סק 053 על דגם /)-7801-] ח508א6!-]: 86 6- 08 3ח קפס ...0007 :זאו ג 606 5 וז ...015180100 6זסעו 850115 -. 0019015 )780 ח503א16 6ח) זס סוס 6ח1 הק 10 סחוווו 6 5010 8 .פ6חטאט| 80080000 על הגם //-5601-] ח508א6!-: 0 5 הטפ 8 ...סח "פזסוו0 4 ( ו | | התקשה עוד היום ונבוא להדגים במשהדך איך הצגים הטובים בעולם יעשו חגיגה גם לעיניים שלך. 1 מל | 5ח6ז5ע5 215013 [3ח165%10סזק % כ].א.ג מערכות לייזר בע"מ.. נחמני 46 תל-אביב / טל: 03-5600650 פקס: 03-5601327 (-1-] 06 ישראל אוג' 1994 סיסי נתונים למשתמשי קצה מכילים כיום תכונות שהיית מצפה למצוא. במוצרים. למ" פתחים בלבד, כולל קשרים יח- סיים בין טבלאות, כלי שאי- לתות מתוחכמים, כלים חזקים לעיצוב טפסים ודוחות, יכולת תכנות מלאה וקישוריות קלה למידע מקומי ומשותף. כלים חזקים אלה נבדלים מכליהם של בסי- סי נתונים למתכנתים בכך שהם מגיעים יחד עם יכולות עזרה אוטומטית ואינטליגנטית, ובכך שהממשקים מתוכננים בצורה הה- גיונית ביותר שראינו בכל קטגורית תוכנה. אס תקדיש את הזמן הנדרש כדי להשתלט על הרעיונות הבסיסיים, המוצרים הללו יתנו לך תוצאות ברמה מקצועית. קריטריון הםקירה קימים בימיניו עשרות בסיסי נתונים למ- חשבי 20. בסקירות שערכנו בשנים קודמות סיננו את המוצרים לפי קריטריונים כמו יילא ניתן לתיכנות" כדי לבחור אילו מוצרים מת- אימיס למשתמשי קצה, אך גישה זו כבר אינה מעשית. לסינון המוצרים לסקירה זו, התחלנו בזיהוי בסיסי נתונים ל- 205 ול-5שס6חוצ המו- גדרים במיוחד כמוצרים למשתמשי קצה על-ידי החברות המשווקות אותס. אחר-כך מחקנו מהרשימה כל מוצר שלא עודכן באופן משמעותי מאז הסקירה הקודמת (מתחילת 3). בשלב הבא הורדנו את המוצרים שאינס כוללים מנוע בסיס נתונים מקומי או שממשק המשתמש שלהם מתבסס על עורך בלבד. מחקנו גס מוצרים המשתמשים במנוע בסיס נתונים .501 מקומי. לבסוף, הסרנו את החבילות שיעניינו פחות את משתמש הקצה העסקי המצוי. קלוח השימושו אדירה קלות השימוש המופלאה היא תוצאה של תכונות | עזרה אוטומטיות | הקקרויות ייאשפיסיי, ייעוזרים'י או יימומחיסיי. לתוכנת 58 10105061), לדוגמא, | יש המון "אשפיםיי - מודולים מוכווני-משימה ששו- אלים אותך סדרת שאלות ואז יוצרים את האובייקט הרצוי על בסיס תשובותיך. ניתן לעשות כל דבר בעורת ''אשףיי - החל ביצירת טבלאות חדשות וכלה בשאילתות. תוכנת פאסחו) זס) 08/8 מספקת את מצאת, ראשי תיבות של שזט/ פחותועחג סכ 35 (ייעשה הכל בקלות"), מודול עזרה סקירת מסדי נתונים המוביל אותך דרך סידרה מונחית של בחי- רות תפריט ליצירת שאילתות או לביצוע מטלות אחרות. גם יצרנים אחרים כבר ראו את האור בקצה המנהרה ומשקיעים מא- מציס ליצירת כלים דומים. תוכנת 1.0165 0 ח080זקק/ תכלול מספר ייעוזרים"י ותו- כנת 5.0 א460ז3? תכלול את היימומחים'י של בורלנד. כלים לשרטוט ויזואלי של המסך הס היבט חשוב אחר של קלות השימוש. הם מא- פשרים ליצור ממשקים נעימים לעין עם לתה בסגנון יישאילתה באמצעות דוגמהיי, בו ניתן להגדיר את קריטריון החיפוש על-ידי בחירת שדות ומתן דוגמאות. טכניקה זו דו- רשת יותר צעדים אבל קל להשתלט עליה והיא מתאימה יותר לשאילתות מורכבות. לשלמות המידע ואמינותו אחת התכונות החזקות, שמוצאות את דרכן למוצרים של משתמשי קצה, היא היכולת לקבוע כללים לשלמות-המידע. כאשר אתה אומר לבסיס הנתוניסם שהשדה יישס הלקוח" קלות השימוש המופלאה היא תוצאה של תכונות עזרה אוטומטיות הקרויות "אופים", "עוזרים" או "מומחים" תכונות 001, כמו כפתורים לחיצים, בלי לתכנת כלל. בדומה, יצירת דוייח היא בדרך כלל ענין של לגרור ולהפיל עצמים וטקסט סצאןפצשו (מה שאתה רואה הוא מה שאתה מקבל). השליטה על עיצוב המסך נעשית, בדרך-כלל, על-ידי סרגלי כלים המאפשרים לך לשנות הופעה בקלות ובמהירות של לחיצת כפתור בעכבר. תכונות אלו נפוצות במיוחד במוצרי 5 אבל זטסץ גוק1א, מוצר ה-05 היחיד בסקירה, מציע גם הוא גישה נוחה לבניית טפסים ודוחות פשוטים. לבסוף, שי- פורי ממשק בסיסיים (כמו השימוש בדימוי של דפדפת-פרקיס - א016000%ה-30060ו, וה- צגה ויזואלית של קשרי טבלאות) יכולים להקל על גישתך לרבים מהמוצרים, כל בסיסי הנתונים שסקהנו מאפשרים לבצע חיפוש או שאילתה במידע בלי לכתוב קוד, כל אחד בדרכו. ארבעה מהם (,מ0ס9סזקק/ 0 ז116/1260'] ,655זקאם 9140256 ו- 08/3 5 זס)) תומכים בגישת יישאילתה דרך טופסיי. זוהי טכניקה אינטואיטיבית, המאפשרת להעביר שאילתה לבסיס הנ- תוניס על-ידי הכנסת ערכים ותנאי חיפוש לשדותיו של טופס קיים. תוכנות 460655 ו-0085ח1/ זס] 791400% מציעות חלון שאי- הוא שדה הכרחי, אתה מגדיר כלל לש- למות-המידע. קביעת ברירת מחדל, בדיקה שנתון נמצא בתחוס נדרש של ערכים, קביעת המבנה של מידע (כמו מספר טלפון) וכללים דומיס הקשורים לדיוק המידע המאוחסן, מתייחסים כולם לרעיון שלמות המידע. כל המוצרים הנסקרים כאן תומכים בבדיקת תחוס הערכים המותר ובברירת מחדל, וכו- לס פרט ל-8ו60ח1/ זס] א4600ז29 תומכים בשדות עם מונה הגדל אוטומטית. למהות זאת קיימים הבדלים ביישוס התכונות של שלמות-המידע. תוכנת 460655 כופה את הכ- ללים שקבעת ללא יוצאים מן הכלל, בין אם אתה מיבא מידע ממקור אחר, ניגש לבסיס הנתונים ישירות, או משתמש בשפת התכנות שלה, 40005508510/. למוצרים אחריס שיטות חזקות פחות, הכופות את הכללים רק בת- נאים מסויימים. תוכנת חסגסזקקג, לדוגמה, שומרת את כללי השלמות בקבצי צפייה נפ- רדיס מבסיס הנתוניסם. אס אתה משתמש בקובץ צפייה אחר וניגש לבסיס הנתוניס ישירות - תוכל לעקוף את הכללים. מידע זר כל המוצרים שסקרנו מציעים מספר דרכים ליבוא מידע בפורמטים סטנדרטיים. שלוש מהן - זס] ה080זקק// ,400055 ]1100506 605ת/ (-00%5ח1\ זס] 360%ז3 - מציעות יכולת חזקה לעבודה ישירה עם קבצים של מספר בסיסי נתונים שונים בפורמט המקורי שלהם, בלי תהליך יבוא. תוכנת ו ספסזקק יכולה לעבוד ישירות עם מידע בטבלאות של סז אס ,10 00/55 ,]1 00/5 ו-אס0גזגץ, כמו גם עם בסיסי נתונים ,501 של 8616ז0, ו-1א18. היא תומכת גם בגישה ל-.501 דרך הגדרות 0080 (28182450 חק ץוו60הת00) | של מיקרוסופט. תוכנת 5 יכולה "ילהתחבריי למידע בבסיסי זא ,00.50 ו-א73:360 ולמגוון בסיסי סקירת מסדי נתוניס ליישומיס פשוטים מאוד. הסקירות הבאות יכולות לסייע לך לצמצם את בחירתך בה- תבסס על דרישותיך הספציפיות. יהי אשר יהי המוצר שתבחר לבסוף, דבר אחד ברור: אוסף בסיסי הנתונים למשתמשי קצה שבר השנה, סוף סוף, את מחסוס קלות השימוש. חוד 50 הח | וטס בּחקובה לא כל הספקים נסחפו אחר פוסשחג/. תו- כנת זטסי 8(ק41, אחת הפלטפורמות שנבחנו זמן רב ביותר, נותרה מעוז של 05. הגי- תוכנת וטס גחק!ג, מציעה סביבה בונקציונלית מאוד לאלה שהחומרה האיטית שלהם מונעת מהם את יתרונות פשסטחו 15, תוכנת 5שס6חו/ זס] א60גז3? תומכת ב-]1] 0855, ב-ץ]1 68458 ובכמה סוגי 2 (אבל לא 0086). ביתוח יישומים בעת שתוכנות 60058 ו-ז0] | אססַגזגק 5 חו הן שני המוצרים היחידים בס- קירה זו עם שפות תיכנות מלאות, אין מש- מעות הדבר ששאר המוצרים אינם מא- פשרים אוטומציה. לכל האחרים יש יכולות מקרו או תסריט המתוכננים לאפשר לך לא- סוף מספר צעדים יחדיו ולקשור אותס למקש אחד, למשל. שתיים מהחבילות, סז זסאג)א6וו ו- 08/8 5ס6חו/ זס] מבוססות עדיין על מודל *קובץ-שטוח"י המגביל אותס ליישומים של טבלה אחת, כמו רשימות קשר ותויות דואר. מערכת קובץ-שטוח יכולה לתמוך ביישומיס מתקדמים יותר, באופן תיאורטי, אך הס הו- פכים במהרה לבלתי ניתנים לניהול, כיון שהמודל מעודד יתירות מידע גבוהה. דבר וה מגדיל את הסבירות שתקרה שגיאה ומגדיל בהרבה את דרישות האיחסון. בסיסי קובץ-שטוח יכולים להיות די קליס לשימוש ומגבלותיהס עשויות שלא להיות חשובות רסה האחרונה, 3.0, מציעה סביבה פו- נקציונלית מאוד למשתמשי 05, בייחוד לאלה שהחומרה האיטית שלהס מונעת מהם את יתרונות 5או60חו/. הגירסה למ- שתמש יחיד עולה 5495 (כל המחירים בארהייב), וגירסת רשת לשלושה משתמשים עולה 5595. קל, אבל יחטי התוכנה מותאמת לטווח משימות רחב. היא קלה דייה כדי להיות בסיס הנתוניס הר- אשון שלך, ועמוקה דייה ליצירת יישומים יחסיים מונחי-תפריטים. ביצועיה הת- חרותייס והתיעוד המצוין מהוים נכס הן למשתמש החדש והן למנוסה. זהו מוצר מבוסס-תוים לחלוטין, וחובבי סביבת 5וס6חו/ יחסרו את חופש הבחירה של גו- פנים וגדלים. בסיסי הנתונים נשמרים בקבצי .חמק ו-.אעא תואמי 0845₪. תוכל לבחור בין תאימות ל-:]]1 68885 לבין תאימות ל-10 68/58, למהות שהמערכת אינה תו- מכת בקבצי האינדקס .אפוא של 68455 צן. ניתן להגדיר שדות תויים, נומריים, תא- ריך, לוגי, או תזכיר. למרות שניתן להשתמש בשדות תזכיר בדיוק כמו בשדות האחרים, בפועל המידע המאוחסן בהם נשמר בקוב פיסי נפרד. כל שדה תזכיר מוגבל ל-5,000 תויס. ניתן ליצור טבלאות חדשות בקלות, ותוך דקות תוכל לעבוד ולהשתמש בבסיס הנתוניס הפעיל שלך. בעוד שכל טבלה נשמרת כקובף ."8 נפרד, ניתן לבנות בסיסי נתוניסם יחסיים מרובי קבצים בעזרת תכונת )56. אפשר לקשר קב- צים נפרדים בתוך אוסף (56) בקשרי אחד-לאחד או אחד-להרבה, ליצירת מבניס יחסיים מורכבים המתאימים ליישומים עס- קייס רבים. ניתן לקבוע שהאוסף "ישרשריי עדכוניס ומחיקות, כך שכאשר רשומה בט- בלה מעודכנת או נמחקת, הרשומות בט- בלאות-הבנות המקושרות אליה יעודכנו או ימחקו בהתאם. בכיוון ההפוך, תוכל להגדיר כללים שיקבעו כיצד שדות משותפים בט- בלאות-בנות ימולאו באופן אוטומטי כאשר נוספת רשומה בטבלה-האס. אם תגדיר נכו- נה את כללי השלמות, תוכל לשפר את תפ- קוד בסיס הנתונים שלך ולסייע באבטחת אמינות המידע שהוא מכיל. תוכל לטפל במידע כרצונך בעזרת תפריט 65 זסותם/ש16). כשתבחר באפשרות זו המערכת תיצור טופס סטנדרטי שיציג רשו- מה אחת בכל מסך. לחילופין, תוכל לעבור למצב ייהתבוננות", המציג טבלה של רשומות בסיס הנתונים, בה ניתן לנוע מעלה-מטה. כשתתבונן במידע באוסף מסוים, תוכל לה- תמקד (0ח200) במידע שבטבלה-בת המ- קושרת לרשימה הנבחרת בטבלת הה- תבוננות. איבה המידע שלי? חלק מרכזי בארכיטקטורת המערכת הוא רשימת 501/ה0ז563, מנגנון המאפשר לך לסנן את המידע כך שיתאיס לדרישותיך. ניתן להפעיל את המנגנון ישירות באופן חד פעמי, או לשמרו לשימוש עתידי. בעת הפ- עלתו, המידע מבסיס הנתוניס או מהאוסף מסונן בהתאםס לביטויים שהוגדרו, ואס תרצה הוא ימויין על-פי קטגוריות שתבחר (עד חמש קטגוריות). תוכל להגדיר את הקריטריון ל-00/50ז568 בשתי דרכיס שונות: דרך מצב ייטבלהיי קל לשימוש, המציג את הרשימות של השדות והאופרטורים הזמינים, או דרך מצב ייביטוייי - שורת פקודה שתקבל ביטויים מו- רכבים, כולל השוואות של ערך השדה לערך נתון. ניתן להריץ את המנגנון באופן סדרתי, 9 6 ישראל אוג' 1994 70 כאשר התוצאות של חיפוש אחד משמשות כקלט לשני. והו דבר חיוני בעת בחירת המי- דע הרצוי לדוחות. תצוגה ויזואלית המערכת משתמשת במודל ויזואלי הקרוי 5 תבניות עימוד לניהול קלט המידע ולהצגת פלט. ניתן ליצור 1.305 לטפסים, דוחות, טבלאות התבוננות, תויות דיוור וט- פסי מכתבים. אפשר להגדיר עד 26 סוגי 5 שונים לכל בסיס נתונים. עימוד של טבלאות התבוננות הוא יישוס מותאם לל- קוח של מצב ההתבוננות במערכת, המאפשר להגדיר את השדות שיוצגו ואת פעולת הה- תבוננות שניתן לבצע. מעצב הטפסים מבוסס-התוים נותן די כח ליצירת טפסים פשוטים וטפסים מרובי טב- לאות בקלות, אך חסרה לו הגרפיקה המ- תוחכמת והבקרה הויזואלית של מערכות בסיסי נתוניס רבות ל-פשס6חוא..- בנוסף למיקום שדות רגילים בטופס, תוכל להגדיר איזוריס בטופס שיתנו מצגת מתגלגלת מרו- בת-רשומות של טבלאות-בת באוסף. הש- ליטה המוגבלת בגופנים מגבילה את רוחב הטופס לשמונים תוים בלבד. כותב הדוחות של המערכת מייצר ביסודו 5 0 = :6וחפח זסוחס)פט 1 פד כ 16 עווחפ ו [י ו [ 0 יב ימש 6 ואד 86 =" :סד 8 : וו ||[ | 60000 ווניוס1 501168 זסטוחטח זז 0 155 זסטוח טח ז6וח00500 9/16/88 :015816 86 0 5 :%608066ח|8] הס סופ 0010 1 [₪- | ששה]ם| ‏ --- שפ]. שש סקירת מסדי נתונים התאמה למשימות וה מסד נתונים פשוט טפסים ודוחות. שאילתות וניתוח פיתוח ישומיס דוחות בשורות וטבלאות פשוטות, אבל ניתן במגבלות מסויימות לעצב גס דוחות מבוססי-טופס בעזרת פורמט ה-זסקסת החסופטס. | שוב, החוסר בבקרת גופנים מגביל את כמות המידע שניתן לה- כניס לכל דף דוייח. פרטי לכך, רשימת תכונות הדיווח מכו- בדת למדי. תוכל להגדיר קבוצות, בלמים (686ז0 ), וביטויים מסכמים. תוכל להגדיר גם דוחות מהצלבת נתונים (01055080) | היוצרים סיכום מידע משדה אחד בהתבסס על ער- כים משני שדות אחרים; לרוע המזל, תכונה חזקה זו אינה מתועדת דייה. יצירת תויות דיוור וטפסי מכתבים נעשית בעזרת די- אלוגים | תחת התפריט 0ץ3. אתה מוגבל לפלט פשוט בשל החוסר של התו- כנה | באפשרויות | עיצוב. טפסי מכתבים נוצרים במ- עבד תמלילים פשוט. תוכל להגדיר פיסקאות טקסט מותנות שיודפסו בהתאם לערכיהם של שדות שונים בבסיס הנתונים. ו ]₪ וש עוצפה | מסד נתוניס פשוטי טפסיס ודוחות : 87 0 -- 209 שאילתות וניתות ביר פיתוח ישומים 6 ישראל אוג' 1994 היה סביר 015 פהס01ק ‏ שוממוןא | אט4 גמ פפטסת תפ)ה ספהאע. 4 יישומים בעווטים המערכת מאפשרת ליצור יישומים פשוטים על-ידי הגדרת סידרה של תפריטי משתמש וחיבור תכניות מקרו אליהם. עורך היי- שומיס מוביל אותך בתהליך, המרוכז סביב מבט מסכס על התפריטים שכבר יצרת. כל פריט-תפריט יכול להיות מוצמד למקרו, אשר תוכל להקליט תוך כדי ביצוע על-ידי לחיצת 3 בעורך היישומים. בתוכניות המקרו הללו משתמשים רבות כדי להציג פלטי טפסים, טבלאות התבוננות ודו- חות שהוכנו קודם לכן. המערכת כוללת גם שפת תסריט בה ניתן להשתמש כדי לדמות לחיצת כפתורים, לקבל קלט מהמשתמש דרך תיבות דיאלוג ולשנות את פריטי הת- פריט הסטנדרטי של התוכנה. הגירסה מרובת המשתמשים של זטסי גחק1/ מספקת נעילת רשומות וקבצים ועידכון מסך אוטומטי בעת שהמידע מתעדכן על-ידי מש- תמשים אחרים ברשת. ניתן להציב סי- סמאות לפריטי תפריט ביישומים, וכך לה- גביל גישה לא מורשית לרכיבים של בסיס הנתונים. התוכנה שימושית למשתמשים בכל רמות ההתנסות עס מחשב, ומנהלת את הפעולות הבסיסיות בבסיס הנתונים בצורה טבעית. יך ון ך א ו ו ו ו 70 57 ד 7 מש 0 וי 7 עפוקפום !וי תוםואשטה 8 וקו 0 ו = - 60 הנס 60 67 60018 ח!| ופוס 6 זטס ופוס 8[ 0 ו 6 5 7 תי שו חן אב ;א 7 1 0 ור ו 4 1 ו אוו זט 11 לוו ו כו" ו ות א ו ו ור שטוו ה 011 זי "וז ודו זנוט 16הת + המות זט 1 וציו[ לור פוב ווח חכן זווו 7 ד ו מקצצים... עם ם₪ זס | 4% הספר המלא של לא כל הקיצוצים צריכים להכאיב. דינמי של עצמים - באותה קלות שילד בונה הסוז3ּ!פחבּוד בוב עם שפת הפיתוח הוויזואלית שש דפ של | בקוביות לגו. םשש דם מבוססת על שפת אי איסוף נתונים חסווופחגד פומם, אפשר לקצץ בזמן הפיתוח | הפיתוח =ם/ סו והיא זוכה לתמיכה אר יבוד אותות ובתקציב הפרויקט - ולצאת מבסוטים עד | מלאה של היולט-פקרד. * עיבוד תמונה הגג. חסוו9|פחדד ₪8)8 מציעה את המבחר העעויר שמש דס לסביבת פווסטחוו היא שפה מונחית = ביותר של כרטיסי איסוף נתונים לתעשיה, ‏ ך אשונים בכל! / עצמים רבת-עוצמה וקלה ללימוד, למחקר מדעי, למערכות צבאיות א בתעשיה 9 - חיום שתאפשר לך לבנות ישום של איסוף ולמערכות בקרה ושליטה. במחקר ופיתוח ספ -- נתונים, ניתוח ועיבוד, אינטראקציה לקבלת ספר מוצרים/הדרכה חינס, פקסס: = =? במערכות צבאיות וויזואלית ובקרה בזמן אמיתי, ע"י קישור = 09-574385. להדגמה טלפן: 09-581860. א בשליטה ובקרה | ו תד 13324 ת"א, 61130. פקס 09-574383, טל: 09-584872 ,09-581860 שם כתובת ראשונים באיסוף נחונים טל': ו ₪ מבקש סט קטלוגים 94' חינם ה מבקש מידע בנושא איסוף נתונים 72 כיון| שהממשק מבוסס 5 ובשל החוסר בג- רפיקה וביכולת שרטוט, מערכת זו מוגבלת ליישומי ניהול המידע המסורתיים יותר - אך אותס היא מב- צעת היטב. פשסטחוע התוכנה, בגירסה 2.1, טי- פחה את המוניטין המו- צדק שיצא לה כפשוטה וכקלה לשימוש. החבילה, העולה 5395, מצ- טיינת בסיוע שהיא מגישה לך בביצוע מהיר של מרבית המשימות הבסיסיות, כיצירת טפסים להכנסת נתונים, דיווח, תויות, וט- פסי מכתבים. כיון שהמוצר מסוגל לעבוד עס קבצי בסיס נתונים מסוגים שונים, הוא מציע גם גישה מהירה למידע הקיים אצלך - כולל מידע .801. חלק מהמשתמשים ימצאו כי החוסר בכליס עדכניים וביכולת פיתוח יישומים חזקה יותר מגביל למדי. גירסה חדשה, הצפויה לצאת בעת פרסוס המאמר, מבטיחה להביא את התוכנה לקו הראשון של בסיסי הנתוניס למשתמשי קצה. ההבעלה בסיס נתונים של מסגסזקס4 בנוי משני סוגים של נתונים: קבצי בסיס נתוניס וקבצי צפיה. קובץ בסיס נתוניס מאחסן את מבנה הט- בלה הבסיסי ואת המידע שהכנסת. קבצי הצפיה מאפשרים לך לשמור ולנהל את העי- צוביס של טפסים, דוחות, מכתבים, ותויות. הם כוללים גס מידע חשוב על בסיס הנ- תוניס - בין השאר, את כללי התקפות של בסיס הנתונים. תוכל ליצור ולשמור קבצי צפיה רבים, וכל אחד מהם יוכל להתייחט לבסיסי נתונים רבים. מערכת בלתי-רגילה זו פותחה כיון של-80זקק/ אין פורמט משלה לבסיס הנ- תונים; במקוס זאת, היא מציעה בחירה בין מספר בסיסי נתוניס סטנדרטיים. הגישה למידע גמישה מאוד, אבל כללי התקפות אינס חלק מבסיס הנתונים. כשתרצה להגיע למידע, תגלה כי סרגל הס- טטוס היעיל והדינאמי של מסגסזקק מא- פשר לך לעבור בקלות בין מצבי התוכנה 0 ישראל אוגי 1994 סקירת מסדי נתונים התמיכה של 2.1 הסבּסיזוטכה במשימות הבסיסיות כמו גישה, עריכה ודיווח הופכת אותה לאידיאלית למשתמש החדעו השונים: התבוננות, עיצוב, חיפוש, וצפיה מוקדמת. המוצר חזק במיוחד במתן גישה נוחה למידע קיים. פשוט בחר 0065/וע ובחר אחד מקבצי בסיס הנתונים הקיימים, והתוכנה תיצור באופן אוטומטי קוב צפייה, תפתח טופס הכנסת-מידע למידע שלך, ותציב אותך במצב התבוננות. תוכל מייד לערוך את המידע ברשומה הנבחרת או להשתמש בכפתורים, המזכירים כפתורי מכ- שיר וידאו, לתנועה בבסיס הנתוניס. קישוריות מעולה למערכת קישוריות טובה מאוד, המאפשרת להתבונן ולייבא מידע המאוחסן בקבציס של בסיסי הנתונים ,/] 48458 ,]1 08458 ז% ,500 ]0:80 ,א460ז74 ,סז?אסע ו-282. אפשר גם לייבא מידע מקבצי 1 בפורמט קבוע ומהגליונות הא- לקטרוניים 1-2-3 1.0165 ו-661א₪ )0501ז0ו)]. התוכנה תומכת בהגדרות 0286 לגישה מו- כללת ל-.601. ליצירת טבלת בסיס נתוניס חדשה, מש- תמשים בתיבת הדיאלוג תסוחו61 666ות (הגדרת שדות) כדי לקבוע את סוג המידע ואת אורכו של כל שדה. הדיאלוג גו4 פחסווק0 זוה מאפשר לך לקבוע מגוון של כללי תקפות לשדה. תוכל לציין, לדוגמה, שחייבים למלא את ערכו של שדה מסויים, ולהגדיר ערך המהווה ברירת מחדל, או תחוס ערכים מותר לשדה. התוכנה תומכת גס באפשרות של שדות המ- תקדמים באופן אוטומטי: אתה בוחר את הערך ההתחלתי ואת צעד הגידול והתוכנה מספקת, למשל, מספרים סידוריים חדשים. זהו דבר שימושי לייצור אוטומטי של מפ- תחות ראשיים, אס כי התוכנה אינה תומכת בסוג יימפתח ראשייי בהגדרה של שלמות. כדי לאלץ שלמות של מפתח ראשי, עליך לב- חור בדיאלוג | גוג 05 עזוהם את הא- פשרויות 6ףותע ו-ח] 11166. כיון שכללי התקפות שמורים בק- בצי צפיה, לקבצי צפיה שונים יכוליס להיות כללי תקפות שונים. אם אתה ניגש לבסיס הנ- תוניס מחוץ לקובץ הצ- פיה, אתה עוקף את כללי התקפות שבקוב. בקבצי צפייה משתמשים גם כשרוצים לאחד מספר טבלאות בתוך בסיס נתונים. כדי לאחד טבלאות יש למקמן תחילה בחלון חוס1, ללחוץ על הטור המשותף בכל טבלה, ולבסוף ללחוץ על כפתור חוס[. התוכנה מש- רטטת קו המקשר בין הטוריס בטבלאות כדי לציין שהס מאוחדים. לחיצה על כפתור 3 בחלון תוס תאפשר לך לקבוע כללי שלמות שאליהם תתייחס הטבלה הכוללת. בניית אובציות תכנון הטופסים קל למדי. בחר אוסף שדות התחלתי, והתוכנה תתכנן טופס כברירת מחדל. היכנס למצב התכנון כדי להניע ול- תמרן את העצמים ולהניח עצמיס חדשים בטופס, כמו טקסט, שדות, כפתורים, לחי- צים, ותיבות סימון. לח על כל עצס עס הכ- פתור הימני בעכבר, ותקבל תפריט אפ- שרויות ספציפי לעצם הנבחר. בעת עבודה עס שדות, תפריט זה מוביל אותך לדיאלוג גוחזס 716!6, בו תוכל לקבוע פורמט של תאריך, זמן, מספר או טקסט לעמודה. לטפסים יכולים להיות "אריחים מחזוריים'י, תכונה המאפשרת יצירה מהירה של טפסים המתייחסים לרשומות במספר טבלאות. מי- קוס כפתור על כל שורה באריח מחזורי אינו משימה מחזורית ומתישה, כיוון שכל דבר שעשית בשורה הראשונה חוזר על עצמו באו- פן אוטומטי. אחר-כך תוכל לקבוע שהכפתור יבצע מקרו הקורא לפרטיכי בשורה, לדוגמה. יכולות השאילתה דרך טופס מאפשרות לך להשתמש בטפסים שתכננת כדי להגדיר שאילתות. כדי להגדיר קריטריון חיפוש, פשוט הקלד ערכים וביטויים לשדות המ- תאימים בטופס ולחף על צלמית 6חוע. התו- כנה תגביל את צפייתך לרשומות, התואמות את השאילתה, שכלולות באוסף התוצאות. פשכלניח -המרכז לתוכנות 6 (ציגים ומפיצים של. "00פסחסו/] *בנטסא 1/0015 = ]080 חדש! תמיכה טלפונית חינם| | ₪ - קטלוג התוכנה הגדול בישראל! ללקוחות בלנית. ו ל 0 השיג בדוכני ו מחלקות מיוחדות לעסקים, מוסדות ודילרים. 6 ] / העתונים ובכלנית / 7 שר -60/050) חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טל' . 2929 37 -03 (רב קווי פקס. 03-5372928 מעבדי תמלילים ב ב עצב 32 < ה וע | | 50 20 סה ד : 5צצססצוועצ/פכיס | אורן קונ ם == רצי ]סש המחיר בש"ח לא כולל מע*מ -- 5.. . --- 80 אא |56 - = 80 5פוזטות) 09108 - חדשו ו רנגו ו - . 5א0/חוווסס - חדש!|27 . - - - 40 סו ל 9 5 -‏ (005 05 50628000 - - 065 0 0 ור מעבד סלוט המובן מאליו. 4 סו 05 28000 |536 - = - = 78090 2010045 - חדשו מבצע אפס - כולל הגםססופ מחיר 273 > || 0 7 ? = מ | = || ;| ₪ || ₪ | 9 (5266) מעופטיים איות אוטומטי עברי/אנגלי (אופציה בתשלום) | פן 9 9 " 0 יח 7 0 שב במקוס 1737 ₪ או שי הרא 0 [] 6זס א במבצע 33 6141 ש"ח ₪9 החל מ- 28.2 ₪ (במקום 803 ש"ת) ב 5 541 מש נום- : ו 0 לה ל וי רס 0 2 5 מ ה שַ | ק ב ח ך | עם השירות של בינת. באו ו=ססוא ו ב ו מערכת ההפעלה המתקדמת עבור: | = מחיר מבצע: 22:353 ש"ח וסנת ס2) ז/ר561- +מסג[2) םסק םק 0-5 ע, אשר תוכננה לנצל את הכוח ב ב המקסימלי מהמחשב שברשותך. כפרוייץקקכו'יבו ב;גבריר? א - ב מעבד תמלילים +6.2 מ 5 ד 1 5 ה : 3 . מבצע: 4455 1 ש"ח | א - ב משרד ממוחשב ל / 6 + קורס בן יוכמזיים י י יל יש וה 5 4 מז | סזק חחוססחו מהירה ביותר. ' 0 מיוחדת להקשה רטשרואקטיבית - ה איינשטלין פלוס של תלושים שחושבו ידנית או בלשכת שרות התוכנה לשיגור פקסים כולל מיילר: תוכנת שכייע לעובדי השטחים!: טלפן! הנפוצה בעולם! 7 5 ש"ת 9 (5166) כל מחיר 4 רעוכרכורצ כזבצע וס כס// 5 ט 1 (6 | ורסיות, 3.4 .2.4 .י !ו או (4.0 אווזיו.!. כולל תמיכה וספרות עברית מלאה. וו ש ב כע רב- צרע 5 ר<בזננובד נבצנבוגבדר גרסה 5.2 החדינטה! 1 רד- תמיכה נה בפונטים יחסיים וי 2 בז א 2 מ ק7 צ ע | 6 ... עבודה יעילה ברשתות... הגהה עברית התוכנה המובילה בניהול מח! רכב אם הנך שולט/ת בתוכנות מנטוכלכת... הגהה אנגלית 1- 5 ט663ת)... מבלאות גמינטות... חישובים אריתמטיים... על לקוחותינו נמנים: המופיעות במודעה אנא פנה/י לורד 03-5372929 חדנם! ,111.1אא 3 פקס אינטגרלי בתוכנהו ולק, זוו בעמיקלים, ישקה, 1 הנ עוד.. הש 1 1 65 | מיקרוסופט פרוג'קט עברית מלאה ללא הגנה !! במבצע 2009 ש''ח -- 9 2% בול עברית+תמיכה וליווי של אמן כרמון- מומחים לניהול פרוייקטים מידע. ₪55 ל " /232, (0. 11270 07 ) כולכין לכנרייר התוכנה המושלמת לעיצוב גרפי ם 1 ' ט.ל.ח. מח רִ מ וחד לסטודנט ם השמות המסתריים השונים המופיעים במודעה, הם סימנים מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. כל המחירים בשקלים עפ"י שער דולר יציג ולא כוללים מע"מ (שער בסיס 3 ש"ח). ה [=<ץ ו ו מידע ברפואה מידע במחשבים מזידע כללי 2 המחירים כוללים מע"מ 364146 לפי מקצועות רפואיים- ‏ החל "1339 ₪ ו ל ₪ מ 1 כתבי עת רפואיים...-----..-- -.-- החל מ'661 ₪ 2% חס זוסקקטום ו ו ב = חדשוו לבית !! אנציקלופדיה ישראלית.....-- 930 ₪ תקדין --.-.-....-...869 ₪ א - תוכנת עזר בדיאגנוזה לרפואה פנימית ו וו -// .| - 74 כדי לעבור חזרה לצפיה בכל הרשומות, לח על צלמית !41 שסוו5 בסרגל הכלים. טכניקת השאילתה דרך טופס הינה טבעית וקלה לש- ליטה, ומסוגלת לטפל במרבית השאילתות הפשוטות. יצירת טפסי מכתביס קלה ביותר גם היא, וכמוה גם יצירת תויות דיוור. עליך רק למקם עמודות וטקסט יח- דיו על דף במצב העבודה של תכנון טופס מכתב. אחר-כך תוכל להגדיר תוית משלך או לבחור מתוך מגוון סוגי תויות מוגדרות מראש. התוכנה תסגור אוטומטית שורות ריקות ורוו- חים על התוית המודפסת, בהנחה שלא הנחת חלקים שוניס בחפיפה בשלב התכנון. מצב הצפייה המו- קדמת מאפשר לך לראות כיצד יראו הטופס, הדוייח, וו ייה סקירת מסדי נתונים רסה 3.0 מציגה ממשק אלגנטי המתוכנן בצורת דפדפת, עס סמניות (889!) בשולי הע- מודים, אינטואיטיבית. בסך-הכל, התמיכה של 2.1 מסאסזקק במ- 1% ו = חח 0 התוית או המכתב | הלות שימוש בעת שיודפסו. תכנון דוחות דומה לתכנון טפסים, מכ- תבים ותויות. אתה נמצא במצב תכנון, ומשתמש בצלמיות של סרגל הכלים וב- סרגל הסטטוס הדי- נמי, המסייעים לך במיקוס רכיבי הדוייח. תוכל ליצור דוחות סט- נדרטיים, | טוריים | או במבנה פס-שורות. קיימות גם מספר אפ- שרויות לקיבוץ ולסיכוס. גירפה חדשה בדרך לתוכנה יש גם חסרונות. בגירסה זו חסרים, | לדוגמה, | מערך עזרה רגיש-להקשר ויכולות שרטוט. דברים אלה ישתנו בגירסה 3.0, שבביטא שלה התבוננו. הגירסה החדשה מצול- דת בעזרה. מצוינת, כולל עוזרים מקוו- ניס המצעידים אותך דרך המ- שימות. מנוע הת- רשימים החדש המו- בנה למערכת מספק מגוון גרפים תלת-מימדיים. בעת שגירסה 2.1 חסרה מעט מהזוהר של מו- צרים עדכניים, גי- /- ו 6 ישראל אוג' 1994 4 : פיתוח ישומים גדוע ו פיתוח ישומים | | ן | שימות הבסיסיות כמו גישה, עריכה ודיוות הופכת אותה לאידיאלית למשתמש החדש הזקוק ליותר עוצמה מזו שבסיס נתונים של קובץ-שטוח יכול לספק. התוכנה מציעה גם קישוריות מצויינת למקורות מידע אחרים. למרות שאיננה שיא הש- למות, תוכנה זו נותרה כלי מרשים ביותר. ז0] 655ז0א₪ 313154356 הו התוכנה, בגירסה 1.1, היא העדכון האחרון של אחד מבסיסי הנתונים החלוציים למשתמשי קצה תחת %5).. מוצר יחסי זה מציג בי- צועים מכובדים וכמה תכונות חז- קות מאוד, אך ממשק המשתמש שלו מבלבל והתיעוד מפוזר מאוד. השי- מוש במוצר, מעבר לפעולות בסיסיות, ידרוש מאבק עם שפת השאילתות ]| שלו. אם כבר 5 תחת יישומים ל-ז10 4.5 8)82856 58, אולי תהיה מעונין בתוכנה זו כיון שהיא מהווה בר יג | 77 0 גשר עד ליציאת קו ]16‏ סשחש ‏ 967215 0 06ה8ה וטשפ 56860 השש 06] 5 זס 6 מחיר התו- יי אוו ב ₪ ויו רד ב ליי שק האמה לת מסד נתוניס פשוט טפסים ודוחות שאילתות וניתוח | ום צשעפ ו[ 0 1 | כנה 5395. בתיחה מבלבלת בניית בסיס נתונים במערכת מש- מעותו יצירה של דבר שהמוצר מכנה יייישוםיי. מונח מטעה זה מתייחס לאוסף הלא-מוגדר של עצמים כמו טבלאות, טפסים, תפריטים ודוחות המיוצגים עייי ייקטלוגיי - חלון המ- זכיר למדי את חלון ‏ "בסיס הנד תוניסיי של תוכנת 58 10705011)/. למרות שהארגון הויזואלי של עצמים מרכזיים בתכנון שי- מושי מאוד, מש- תמשים שאינם מו- רגליס למערכת עלולים לעשות שגי- אה בסיסית בפעם הראשונה שינסו לי- סצטן סאאפאו אתם יכולים להרעות לעצמכם כאן ועכעויו את עושור האפערויות. 60 המחבים המובילים בעולם. הקלים והיעילים ביותר מסוגם. 8000 >זס ספק בח פנימי, מאיץ גרפי 106410065 800% 509/07 קל וצבעוני. שנות אחריות לכל מוצרי וי 60 לקבלת פרטים פנה אל: מעווב מחעובים ועזיווק בע"מ, מחלקת )סוי רח' אהליאב 8 רמת-גן טל: 0377520190, פקס: 037-5759046 שם החברה נוש דן והמרכז א. ניןנון ושות' בע"מ נת"א) - אלון ויר אינו קעור דיסקל מערכות בע"מ אבור בוקובזה מלקוד מחעובים בע"מ = סוקולובסקי תאודור לינד ידע טבני בע"ם = ישראל בהן מל המח גן אדיב ברוך/אלי שטרק סיסקום מחעובים בע"ם = עמית זמירלי עדיף מחעובים בע"ם אבי סניטובסקי קומפיוטרסטור בע"ם מיכה וישנקר .0 בעים מיק' שייופלד ראוטדלינק הובי דולב 9 "02 "2 5 551 4 99 "05 7 5 פקס 7 53 2 22 5 8 7 00 6 "6 תוספות יחודיות כבסטנדרטם. תחנות עבודה פעוומות ועד תחנות רבות עוצמה. ּ עורתים לקבוצות עבודה : קטנות, ועד לעורתים : מרובי מעבדים. 6אודם אגא 5הםדטק ו 60 שסהפגו מסדטפוה דפום ס=2והסוזדטא וכזי 60 עום החברה אינו קעור טלפון ירושלים משוביח ירוולים לילי הבר/אריק קציר = 027512112 באר שבע והדרום הורון באר-שבע משה גרשוני 59 חיפה והצפון אסדור מחעובים בע"ם הוד אטשטיין 7 א.נין נון ושוח" בע"ם שוקי גרינברג 57 5 בע"ם אילן שעיה 08| רמאללה ומזרח ירושלים סאפר מחשבים איברהים ברהם 22 פקס 2 0008 8 24 08 9 76 0 ישראל אוג' 1996 תכונה נחמדה אחת של המוצר היא יכולתו לעבור בין מצב "משתמש" המריץ יישום, ובין מצב "מעצב" שיכול לענותו צור טבלה: הס יחפשו ללא הצלחה אחר פקודת ייטבלה חדשהיי בתפריט 6ן. למ- עשה, יש לבחור וחזסת ש6א/116 ולציין שה- טופס ייצור טבלה חדשה באופן אוטומטי. פעולה זו תיצור טבלה עם שם זהה לשס הטופס. ניתן להשתמש בה כדי לגשת למידע, אך כיון שהטופס מגדיר את הטבלה, חייבים להשתמש גם בו כדי לבצע שינויים מבניים בטבלה. אס כל זה נראה לכס כבלבול מוח שלא לצורך - אתס מתחיליס לקבל את הר- עיון. אבני הבניה המרכזיות מסמכים (שיכולים להיות טפסים, דוחות, או תפריטים) הס אבני הבנייה המרכזיות של יישומי התוכנה. תכונה נחמדה אחת של המוצר היא יכולתו לעבור בין מצב 'ימשתמשיי המרי יישום, ובין מצב יימעצביי שיכול לשנותו. תוכל לעשות זאת פעמיס רבות כרצונך מכל מקוס בתוכנה, בעזרת הכפתוריס של סרגל הכלים. התוכנה תומכת, בגליונות תבנית, אוסף שמור של עיצובים וי- זואלייס שניתן ליישמו על מסמך מסוים או להשתמש בו כבסיס למסמכים חדשים. תכו- נה שימושית זו מאפשרת לתכנן מסמך עם אוסף סטנדרטי של צבעים וסגנונות קוים, וליישס בקלות את אותן קביעות למסמכים אחרים. המוצר מגיע עס מספר גליונות מו- גדרים מראש. בעת שתכונות אלו מפשטות את העבודה מבחינה ולזואלית, הדברים אינס כה ברוריס ברמת הקובף. התוכנה משתמשת במנגנון מוזר למתן שמות לקבצים, אשר נועד לה- בטיח תאימות לגירסאות הקודמות של המו- צר לסביבת 205. כל טבלת בסיס נתונים מוגדרת על-ידי קבצים פיסיים נפרדים רבים, הכוללים את הגדרת השדות, את המי- דע, את מבנה המסמך, את מאפייני גליון התבנית ואינדקסים. מערכת זו מאפשרת לך סקירת מסדי נתוניס להקצות שמות לוגייס לטבלאות באורך גדול משמונה תוים, אבל השס המקודד-חלקית המתקבל בסוף עלול לבלבל. המערכת בדרך-כלל עוקבת אח- ריהם בצורה טובה, אבל אם אי-פעס תע- ביר בסיס נתונים ממ- קוס למקוס - תסתבך קשות כיון שתאל לע- שות הכל ידנית. עיצוב הצלט עיצוב טפסים הוא אחד מהרכיבים החזקים במערכת. סרגל הכלים במצב יימעצביי מציע מספר כלים ויזואליים ליצירת עצמי ממשק כמו מלל, שדות מידע, כפתורים, תת-טפסים ותיבות תמונה. בעזרתס תוכל לשרטט במ- הירות טפסי הכנסת מידע שיתאימו לצרכיך. הגישה הטובה ביותר להתחלת יישוס חדש היא הגדרת טבלה חדשה בזמן מיקומס של שדות חדשים בטופס. בדרך זו תוכל לתכנן את בסיס הנתוניס שלך בצורה ויזואלית. ניתן להקצות פעולות מוגדרות מראש לכ- פתורי הפקודה שבטופס הכנסת הנתונים, כמו מחיקת רשומה, או שמירה כרשומה חדשה, כך שפעולות שחוזרות על עצמן תבו- צענה באופן אוטומטי. עיצוב תפריטי משתמש ליישומים נעשה במ- משק דומה. התפריטים אינס בנוייס בצורה הנפתחת המקובלת אלא בצורת סוג מיוחד של טופס, המכיל כפתורי פקודה שמובילים אותך לטפסים אחריס ביישום. כאשר אתה ממקם שדה חדש בטופס, עליך להגדיר את טבעו בתיבת תסוווחו]6 166 , המהווה ממשק רב-שימושי שמאפשר מגוון מפתיע של התנהגויות. על-ידי בחירת כפ- תורי הפקודה המתאימים, תוכל לנוע בין דיאלוגים המגדירים את סוג השדה ומ- אפייני האבטחה שלו, את הנוסחה ממנה נג- זריס ברירת המחדל והערכים המחושבים, את נוסחת האימות, ואפילו את טקסט הע- זרה שילווה את השדה. סעיפי הגזירה וה- אימות מציעים בונה נוסחאות מסוג "הצבע-ולחציי, המאפשר להדביק שמות של שדות, אופרטורים ופונקציות יחדיו. פגס אחד בכלי החזק הזה הוא החוסר בעזרה מקוונת הולמת. התוכנה מציעה סוג שדה ייוירטואלייי ותכונה שימושית מאוד הקרויה יביטויים מק- ריניסיי. שדות וירטואליים הם שדות המו- גדרים עבור טבלה ונגזרים מנוסחה אך אינם נשמרים פיסית על הדיסק - לדוגמה, סיכוס חשבון. בכל פעסם שהרשומה נערכת דרך טופס, הערך של השדה הוירטואלי מחושב מחדש ומוצג. ביטויים מקרינים הס דבר דומה, אך קשורים לטופס מוגדר או למצגת מסוימת ולא לטבלה עצמה. שאילחות ודוחות ישנן שלוש דרכים לביצוע שאילתה על טבלה: בעזרת מודל, בעזרת טופס, ובעזרת ביטוייס שנבנו בשפת השאילתות של המוצר. דיאלוג השאילתה-בעזרת-מודל הו כלו ייהצבע-ולחציי מתקדס שמאפשר ליצור שאי- לתות יחסיות (כולל הוראות למיון והגדרות סיכוס) לביצוע שאילתה או דוייח חדש. יצי- רת שאילתה דרך טופס מתבצעת דרך פקודת 5 )56160. תוכל להכניס לשדות הטופס ערכים מילולייס או ביטויים המקילים על ביצוע שאילתות על שדות מרובים. לתהליך היצירה של דוחות בתוכנה יש ית- רונות וחסרונות. בעזרת דיאלוג שאל- לתה-בעזרת-מודל, תוכל ליצור מבנה דוייח הכולל מספר טבלאות די בקלות. מאידך, ההתאמה הויזואלית של המבנה כך שיתאיס לצרכיך קשה, והופכת לכמעט בלתי אפשרית כאשר מטפלים ביותר משתי טבלאות. למערכת יש מבנה ניתן להתאמה של תוית דיוור, אך פורמטי ה קַָ6צא הסטנדרטיים אינס נתמכים ישירות. למוצר חסרה גם תמיכה בהצלבת שורות ועמודות וביכולת מובנית לשרטוט תרשימים. במהלך הבחינה נתקלנו במצבים רבים בהם לא היה ברור כיצד יש לבצע פעולה מסוימת - או אס בכלל ניתן לבצעה. פעמים רבות התשובה היתה איזשהו ייטריקיי שעל החברה היה לה- סביר לנו. בסך-הכל, התוכנה איננה שיא הטכנולוגיה בבסיסי הנתונים למשתמשי קצה. יש לה בי- צועים תחרותיים, מספר :יכולות יחסיות חז- קות וגמישות תכנות. לעומת זאת, לא הו- שקע די מאמף בידידות למשתמש, בעזרה מקוונת או בתיעוד, וזה די חבל, בהתחשב ביכולותיה האחרות. 5 זסן סזק ו6אב3ּו6ו= 5טססחוע התוכנה, בגירסה 2.1, מציגה בסיס נתוניס אינטואיטיבי, מבוסס קובץ-שטוח, ליחידים ולקבוצות. החבילה, שמחירה 5399, מציעה ביצועי שאילתות מהירים, טפסים קליס לשימוש, מתכנן דוחות נוח ותאימות עס בסיסי נתונים שנוצרו בגירסת המקינטוש של התוכנה. לפני שתתלהב, קח בחשבון מספר מגבלות רציניות. התכנון הלא-יחסי, מגבלת הגודל של עד 3288 לבסיס נתונים וחוסר הקי- שוריות למידע .501 מבוסס שרת אלה עלו- לים להיות מגביליס מדי לצרכיך. המאק עשה את עלו... הודות לשורשיה בעולם המקינטוש, יש לתו- כנה ממשק קל והגיוני, המטפל בהצלחה במורכבות של יצירת בסיס נתונים. פשוט לח על מצב וטסץג! והתחל לבנות את טפסי הקלט. כשתמקם כל שדה, התוכנה תבקש שתגדיר את סוגו. התוכנה תומכת במספר סוגי שדות, הכוללים מלל באורך משתנה, מספרים, תאריך וזמן, תמונות (כולל קליפיס של 18600488/ זס] 6וחו דאסוט00), קולות, שדות חישוב ושדות סיכום. לכל סוג שדה תוכל לקבוע מגוון תכונות, הכוללות אימות מידע, מיסוך, אוספי ערכים וחיפוש בטבלאות אח- רות. בעת יצירת השדות המחושבים תוכל לבחור מתוך אוסף מרשים בן למעלה מ-60 פונקציות דמויות מקרו, כולן זמינות באופן מיידי בלחיצת כפתור. בסיס הנתוניסם מאפשר מספר צורות הצגה, המציעות מצגות שונות של אותו מידע. מסך אחד שתתכנן עשוי להיות טוב יותר להכנסת מידע, לדוגמה, בעת שהאחר יהיה טוב יותר לדוחות. התוכנה מגיעה עס תבניות לדוגמה, אותן תוכל להתאים למשימות הבסיסיות ביותר (כמו מצאי, הכנסת הזמנות, ניהול קשרים ודוייח הוצאות). תוכל לשלב מלל וג- רפיקה עם שדות בסיס הנתונים כדי ליצור טפסים משלך עם מראה מקצועני. הכלים לתכנון המבנה מאפשרים לך לבחור עצמיס לפי סוגם (כל השדות, או כל הגופים המ- רובעיס למשל) ולשנות את תכונותיהם באו- פן כולל. תכונה זו חוסכת זמן ומסייעת בי- צירת מראה אחיד לחלקי הטופס. עבודה עם נחונים לאחר שתכננת את הטפסים, פשוט עבור למצב התבוננות כדי להוסיף או למחוק השו- מות. תוכל "לאכלסיי את בסיס הנתוניס ישירות או לייבא נתונים קיימים מקבצי שפם, קבצי פאאו. וקבצי טקסט - רשימה קצרה יחסית לחלק מהמוצרים שבחנו. אס אתה מתכנן לייבא כמויות גדולות של נתו- סקירת מסדי נתונים נים, חשוב שתזכור: במ- בחנינו התוכנה היתה איטית במיוחד ביבוא נתונים, כיון שהיא בונה אינדקסים על כל שדה. בתכנון בסיסי נתונים יח- סיים, -תכנתים משתדלים לצפות את הדרכים בהן עשויים המשתמשים לחפש נתונים. על-ידי הקצאת אי- נדקסיס לכל השדות - ולכל מילה בודדת בשדות המלל - התוכנה מוכנה תמיד לחפש כל דבר שה- משתמש ירצה למצוא, וערכים בודדיס ניתן למצוא במהירות רבה במיוחד. במצב התבוננות משתמשים גס לחיפוש, מיון ועריכת רשומות. תוכל לעדכן או למ- חוק קבוצות גדולות של רשומות. היה מודע לעובדה שמרגע שמחקת רשומה - היא אבו- דה לנצח. התכונה היעילה של שמירת עותק מספקת דרך יעילה לגבות את בסיס הנ- תוניס לפני ביצוע פעולות תחזוקה כבדות. לתוכנה יכולות דיווח גמישות להצגת הנ- תוניס ולהדפסתם. התוכנה מציעה תמיכה טובה בשדות סיכוס (הן סיכום לפנים והן סיכוס לאחור) על-ידי קבוצות של רשומות, בעת שהשדות החוזרים מאפשריס לך למקס רשומות עס פרט מוטמע בתוך דוחות (כמו, למשל, בבסיס נתוני מלאי עס פריטים המו- רכבים מחלקים רבים). שוב, תוכל לתכנן את הדוחות שלך מהתחלה או להיעזר בתבניות השימושיות. התוכנה מגיעה עס תבניות למרבית השימושים העי- סקיים הבסיסיים, כולל דוייח במבנה עמו- דות (שנותן לנתונים מראה של גיליון אל- קטרוני) וטופס במבנה של עמוד אחד (המתאיס לסיכומים של קבוצות רשומות). יש גם טפסים מוכנים ליצירת תויות דיוור ומעטפות, ותוכל להגדיר מלל וגרפיקה כייעצם ניידיי, כדי לבטל באופן אוטומטי את המרווח הלבן והבלתי רצוי בין שדות. לע- בודה בשילוב דואר, כלול בחבילה בודק איות. לא תוכל להציג בדוחות גרפים, כיון שלתוכנה אין מודול תרשימים. משתמעים חזקים וריבוי משתמשים התוכנה כוללת תמיכה בתסריטים בעזרת כלי הקרול ז1/)460קת50. כלי זה מקליט סדרת פעולות, כמו פתיחת קובץ, מיונו וה- בפים נתונים המפוגל לפעול ללא עונוי הן בסביבת מקינטוש והן בסביבה תואמת אפו דפסת. דו'יח, ומאפשר לך לערוך את הפ- קודות באופן ידני. ישנן למעלה מ-60 פקו- דות תסריט, שמאפשרות לך לבצע באופן או- טומטי כמעט כל פרוצדורה. בעזרת ז8]אוקוז50 תוכל להצמיד תסריט לכ- פתורים או לשדות בטפסים, כך תוכל לעבור בין מבניס שונים, או אפילו בין בסיסי נתו- נים שונים, בלחיצת כפתור. התוכנה מאפשרת לתכנן מבנה של בסיטס נתוניס המסוגל לפעול ללא שינוי הן בסביבת מקינטוש והן בסביבה תואמת /18%, יתרון לחברות בהן שני סוגי המחשבים נמצאים על אותה רשת. המשתמשים יכולים להשתתף אפילו באותס קבצים. לתוכנה יש גם כלים חזקים לניהול בסיסי נתונים, המאפשריס בקרה על קבוצת משתמשים. תוכל ליצור ול- נהל קבוצות משתמשים ולקבוע סיסמאות להגבלת הגישה אל מבני דוחות מסוימים ולפעולות שונות. בעזרת מעט תכנון, ניתן להשתמש בתוכנה לניהול מחלקה קטנה עס עד 25 משתמשי 26 או מקינטוש. להגברת יכולות עבודה קבוצתיות אלו, הכריזה חברת 58 על גירסת שרת מקינטוש לשימוש על 0 ז6אוס? ומערכות מקינטוש חזקות יותר. בעקבותיו עתיד לצאת 916ג1.040 6ז8/ו6א1 (/א.1א) 10016 למשתמשי השתות 6ק. גי- רסת זמן-ריצה של המוצר, להקלת הפיתוח של יישומים, נמצאת גם היא בפיתוח. חוצים את המחטום משתמשים פוטנציאליים של התוכנה חייבים לזכור כי למרות נוחיותה ועוצמתה, זו עדיין מערכת קובצ-שטוח. משמעות הדבר היא מג- בלות חמורות: עליך לשים את כל המידע בטבלה אחת, כמובן, במקוס שיהיה לך מידע יחסי בטבלאות שונות המקושרות ביניהן. בסיסי נתונים גדולים ומורכבים יותר - למשל, שמירת מידע על לקוחות בטבלה אחת ואת היסטוריית ההזמנות שלהם בא- חרת - אינס אפשריים. 77 6 ישראל אוג' 1994 קלוח שימוען טר 5600 ששו 64] 6ן הו ומוס לשן ב נשונ .שמחכ ינ ו 1-8 ילא אע 105400 10 ו גישה חדשה שמנסה לפצות על מגבלות הקו- ב-השטוח היא רעיון השדות החוזרים, המ- מומש בתוכנה. פתרון זה מאפשר לך לאכסן עד ל-1,000 שדות פרטים כחלק מרשומה בו- דדת. בדרך זו קל בהרבה להציג קשרי מידע אחד-להרבה, כיון שאחרת היית נאלץ לה- כניס כמויות גדולות של מידע מיותר בצורה ידנית. מגבלות נוספות הן שהגישה לנתוני 8 מוגבלת ליבוא טבלאות, ואין כל דרך לגשת לבסיסי,501. התיעוד הברור של התוכנה והעזרה המקוונת מנחים את המשתמש לשליטה בכל צדדיה. מגבלותיה יאלצו משתמשים רבים לחפש פתרונות אחרים, אך עבור בסיסי נתונים קטנים או עבור מחלקות קטנות המערבות מחשבי 706 עם מחשבי מקינטוש - החבילה הנוחה והמתוכננת היטב עשויה להתאיס. 5 05041סו! בחירת העורכים התוכנה, בגירסה 2.0, נמצאת לאחר העידכון המשמעותי השני שלה. היא מתאימה למגוון מערכות - מקטנות ועד גדולות, ויש הטועניס שהיא הטובה מסוגה בתחום זה. מערך מר- שים של תכונות חדשות ושיפוריס באופן השימוש - כולל מאגר של ייאשפיסיי חדשים - הופך כלי זה, שמחירו 5495, למתאים הן 78 6 ישראל אוג' 1994 סקירת מסדי נתונים למתחילים והן למפתחי מע- רכות לתאגידים. יסודות חזקים יותר השיפוריס | ב-2.0 4000585 מתחילים במנוע בסיס הנ- תונים שביסודה, המכיל כעת חלקים מטטכנולוגית 6זסוחתפט של מיקרוסופט, שפותחה במקור ל-0ז?אסץ לפני שמיקרוסופט רכשה אותו. טכנולוגית 6זסוחספטת מבצעת שאילתות באופן או- פטימלי על-ידי הגדלת פירוט האינדקס וכך להביא לצימצוס הצורך בגישה לטבלת המי- דע. במבחני המהירות שלנו, לתוכנה היו בי- צועי השאילתה הטובים ביותר בקבוצה והיא היתה אחד המוצריס החזקים ביו- תר בכל הבחינות. שיפורים יסודיים אחרים כולליס את היכולת לקבוע חוקי שלמות-מידע ברמת בסיס הנתונים על-ידי שר- שור עדכוניס ומחיקות. תכו- נה זו מאפשרת לך לקבוע כללים כיצד מושפעות רשו- מות בטבלאות-בנות כאשר רשומת-האס משתנה. בכך קלות שימוש ...22| | תתה מצטמצמת כמות הקוד הנדרשת לבניית ישוס פועל. האשבים באים כשאתה :וצר בסיס (תונים | חדש ב-2.0 400655, כל מרכיביו - טבלאות, שאי- לתות, טפסים, דוחות, מקרו ומודולי קוד - נשמרים בקובץ )א בודד. עבודתך מת- רכות סביב חלון בסיס הנתונים, בעל מבנה מובן של דפדפת-פרקים, המציג את הפ- ריטים בכל קטגוריה שאתה בוחר. מחלון בסיס הנתונים ניתן להריץ כל עצס בבסיס הנתונים, או לפתחו במצגת העיצוב. לחיצה על כפתור ש6א! מתחילה את תהליך היצירה של עצם מהסוג הנבחר, וכאן באיס הא- שפים, המבצעים עבודה מהירה בהבאת הת- כנון הפונקציונלי למצב פעיל. אחד העזרים החזקים ביותר הוא ה- 9916 6 המנחה אותך דרך התהליך של הג- דרת טבלה חדשה ויצירת קשריה, אם יש, לטבלאות אחרות בבסיס הנתונים. ה-916 6 מספק גם למעלה מ-40 דוגמאות לטבלאות אישיות ועסקיות. בכל טבלה יש שדות עס מבנה המתאיסם לה, כך שאתה :כול לבחור שדות המתאימים ליישום שלך ול- הציבס בבסיס הנתוניס שלך. מסד נתוניס פשוטט טפסיס ודוחות. שאילתות וניתוח פיתוח ישומיס שיא השידות - התקנות והתאמות לרוב הפלטפומות המוכרות לפי דרישה. בדיקה ומתן פתרון מיידי במקרה של כשל. שיחזור והצלת נתונים. שיא הטכנולוגיה - טכנולוגיית וווחפ בשיתוף ראשי חא להשגת הצפיפות הגבוהה ביותר ליחידת שטח ושמירה על מהירות סיבוב נמוכה. אמינות ללא תקדים עד 800,000 שעות =חדוא. שיא הביצועים - קצבי העברה וזמני איתור והשהיה מעולים. קיבולות מ-1718 ועד 5.268 בפורמט "2.5 ו-"3.5, מתאים למחשבים אישיים, תחנות עבודה ומקינטוש. המימשקים הנתמכים שפו וכל סוגי 11111 1 ו909. 6% הנתונים שלך בכר חיר טריפל סייף דיפק קשיח וטו 0 הגדרות שדות בבסיס הנתונים (ועצמים רבים אחרים, לצורך הענין) כוללת קביעת התכונות והגדרת המאפיינים הויזואלייס של השדה והתנהגותו. בגירסאות קודמות של התוכנה, הקשרים בין טבלאות הוגדרו בחלון - כל זוג בנפרד. בגירסה זו נוסף חלון קותפתס!!613 גרפי המציג את כל טבלאות בסיס הנתוניס עם קויס מחברים המייצגים קשרים פעילים. עליך פשוט לגרור קו משדה בטבלה אחת לשדה באחרת כדי להגדיר קשר, ואז לבצע התאמה מדויקת של הקי- שור. התוכנה יכולה להשתמש במידע ממגוון מקורות, הכולל 68455 ,ץ] 48458 סזלאסץ ,2.0 סזקאסץ ]1 00%גזג. ,א.3 א00גזגל ,2.5 א.4 כמו גם בסיסי 501 של 06 ו ו-579856, ותואמי 0286. תוכל לבחור לייבא את המידע, אבל התוכנה מצי- עה גם אפשרות חזקה של ייהצמדה" לטבלאות תי- צוניות ועבודה עס המידע שבהן בפורמט הקיים. לעו- מת זאת, לא ניתן לגשת לבסיסי הנתוניס של התו- כנה ישירות מ-89510 [8ט8ו/ מיקרוסופט הבטיחה תאימות בעזרת ערכת המ- פתחיס העתידה לצאת וע- רכת הפיתות ]וא |ח6וחקס|6צ6 01106 שמ- חירה 550. בוח העואילחות חלון עַ6ט0 נותן תצוגה גרפית של הטבלאות ומספק סריג נגלל שעליו ניתן להגדיר את כל השאילתה בצעדיס ספורים. כדי להוסיף שדה לשאילתה, לח לחיצה-כפולה על יצוגו בתרשים או גרור אותו לסריג שמתחת. הס- ריג מאפשר להגדיר את כיוון המיון ולקבוע אס הערך של שדה יוצג בתוצאת השאילתה; הוא מספק גם תאים בהס ממוקס קריטריון החיפוש. לחיצה של הכפתור הימני בעכבר על תא 83 ובחירת 8!וט3 מהתפריט המופיע תעלינה תכונה חדשה של המוצר: בונה הבי- טויים - ז81106 חסו658זקאם. כלי זה'מאפשר לך, עייי הצבעה-ולחיצה -בלבד, לבנות בי- טויים שלמים מתוך רשימות בחירה, וכולל רשימה של הפונקציות הקיימות בשפת המ- קהו של התוכנה - 04816 400685/. בנוסף למ- 6 ישראל אוג' 1994 סקירת מסדי נתונים צגת תכנון השאילתות הרגילה, גירסה זו נותנת גס חלון .501 המציג את בי- טוי ה.501 המקביל לשאילתה, ומאפשר לך לערוך את ה-.501 ישירות. שתי המצגות של השאילתה נשארות מסונכרנות היטב, ומ- ספקות לא רק שתי דרכים לביצוע שאילתה, אלא גם מנגנון ליצירת משפטי ,501. אשף השאילתות יסייע ביצירת שאילתות נפוצות כמו 055/808ז6 (איתור נתונים עייי הצלבה של כותרת שורה וכותרת עמודה), העתקת רשומות ואיתור רשומות שלהן מיקרוסובט ראויה לתשבחות על הצלחתה המרעשוימה של 266655. הטכנולוגיה המהוקצעת של המוצר והאעשפים הידידותיים ללשת מעו נמצאים צעד גדול לפוי המתחרים חסרה רשומה יחסית בטבלה-בת. מרשים במיוחד הוא ה-61055)89, המשתמש בגישה פשוטה של צעד-אחר-צעד שמביאה אותך, בדרך כלל, אל מה שרצית כבר בפעם הר- אשונה. תוצאות השאילתות מוחזרות בדרך-כלל לאוספים דינאמיים, מצגות דמויות טבלה של מידע ממשי הנבחר מתוך אחת או יותר מהטבלאות. עידכוניס או מחיקות באוסף הדינאמי ישתקפו בטבלאות שמהן נלקתח המידע. תכונה חזקה זו אינה חדשה בתוכנה, אך עדיין אין לה מקבילות במרבית התו- כנות המתחרות. טבפים בקלי-קלות מתכנן הטפסים של 400658 פשוט נפלא. נו- ספו לו אשפים חדשיס המאפשרים ליצור לא רק את סוג מבנה הטופס שתרצה אלא גם את פרטי הבקרות הוזואליות המ- מוקמות על הטופס. לכל העצמים - כפתורי פקודה, תיבות רשימה, קבוצות אופציות וג- רפים - יש אשפים משלהם, עס דוגמאות לע- צמים נפוצים. אשפי כפתור הפקודה מס- פקים תגובות מוגדרות מראש לאירועל לחיצה, הכוללים כל דבר מניווט רשומות ועד הפעלת יישומי מיקרוסופט אחרים. תכונות מזס)0)ט ו-חסקסזסוט החדשות מאפשרות ליצור דוחות וטפסים בלחיצת כפתור. בשילוב עס אשפי השאילתות, תכו- נות אלו מאפשרות ליצור במהירות טפסים ודוחות הדורשים שינוייס משנייסם בלבד, אס בכלל, כדי להתאים לד- רישותיך. תכנון דוחות דומה לתכנון טפסים, בעזרת אש- פים וכלים ויזואליים המ- סייעים במשימה. למרות שאין אשף ליצירת טפסי מכתבים בפועל, למערכת יש אשף 86ז6)א [ו3]א שעובד עס 0 שזס/ של מיקרוסופט. המוצר כולל גם את מנוע השרטוט רב-העוצמה המ- שמש באקסל. ניתן להגיע לאינטגרציה נו- ספת עם יישומי 011פסזסווא 6 אחרים בעזרת שלו- שה כפתורים חדשיסם על סרגל הכלים הקרויים |[וגו ]1 (שלח זאת), !1 6קְוַגח4/ (נתה ואת) ו-1 ממ|סטץ (פרססם זאת), השולחים מידע מעצס מסוים ל-]ו18א 05011ז0ו]א,. לא- קסל או ל-6זס%0 בהתאמה. התוכנה תומכת ב-2.0 01.5 כיישוס מכיל (מפא841 7 60), כלומר, תוכל להטמיע עצמי 01.8 בטפסים ובדוחות. כחברה שלפני שנים ספורות לא היה לה בסיס נתוניסם למשתמשי קצה, מיקרוסופט ראויה לתשבחות על הצלחתה המרשימה של 5. הטכנולוגיה המהוקצעת של המוצר והאשפים הידידותיים למשתמש נמצאיס צעד גדול לפני המתחרים, ונותנים כוח ברמה מקצועית בידי משתמשי קצה חסרי נסיון. : ,5צ0ס0חו/ זס] אסטְבּזבּק ה0ו%ו0ם קטסיוףאזס/צ התוכנה, בגירסה 4.5, מגשרת על הפער שבין משתמשי הקצה ובין תכנתים בעזרת סביבת העבודה האינטואיטיבית שלה ובעזרת פל- טפורמת הפיתוח העשירה. יכולות שאי- |אם מדברים על איכות הסגיבה... ניו-איקס מעוכות בע"מ מ:לתהישוב, ה משורד בס בויבת עבודיה מודפנית ש + 007 4666-71-00 שג 86 406 40 בב ו 6 ]ו סביבת מיחשוב רשתות וא/ו = הטמעת מיחשוב במשרד = עבודה בקבוצות (080₪95א088/) תפירת פתרונות ₪ א/5 קמא ג גדא פוססאזע מרכז תמיכה ל-0108 11080507 = קישור לרשתות ‏ זמ/וסא ו-א]אז מומחים לתוכנות 1680507 לטיוותן, במשודינו התדשים: 6 טלפון: 6 פקס: 1 -03 2 שש 7 -ק)/ בית אילו[ (ע"י קניוך אילון), ת.ד. 39454, ת"א 61393 שק-ץלקק עלק לע קישוריות לנתונ? ן השבשבת | מתוך | דולר | לוטוטס 13 תיכנות: רן אברהמי העברה אוטומטית: ‏ + תנועות + מאזן בוחן הפצה: לוטוס ישראל המסגר 12 תל אביב 67776 טלפון 03-6383239/43 פקס. 03-371977 שמות המוצריס והמותגיס הס סמליס מסחריים רשומיס של בעליהם. רן אברהמי, יועץ מיחשוב ומפתת יישומיס רחוב בורלא 7 ירושלים 93714 טלפון 02-792768 (גם בערב) | | רן מלמד מקרו לת:כנות בגיליונות אלקטרונייס באוניברסיטה העברית (מרכז בובר), במפעליס ובמוסדות ומפתת | | יישומי גיליון ופתרונות לשינוע נתוניס בין מתחשבים. רן הוא מתחברס של ספרים ומאמריס מקצועיים. | 6 1079 062.0 627 ם6)0 )אא 606006 )ג 026 1 6 ישראל אוג' 1994 2 לתה-לפי-דוגמה רבות עוצמה, התכונה הח- זקה ביותר של המו- צר, מאפשרות למ- שתמשי קצה לנווט מידע באופן | א- נטואיטיבי בין טב- לאות רבות - אפילו טבלאות ,501 מבו- ססות שרת. ו | טוב בעת שפרדוקס אינה הוה קלה לשליטה כמו חלק מבסיסי הנתונים האחרים למ- שתמשי קצה, מי שמוכן להתמודד עס שלב הלמידה יהנה מהיתרונות של בסיס נתונים יחסי חזק. הגירסה הס- טנדרטית של המוצר (במחיר 5150) אינה מציעה את הקשרים השקופיס למידע .501 ואת מנוע 088% של בו- רלנד להפצת מידע למשתמשי רשת ולמשתמשיס רחוקים, תכונות שגי- רסת ה-קטסזשאזס\ מציעה. שאילחות חזקות פרדוקס בנוי סביב גישה יחסית למי- דע; המידע מאורגן במספר טבלאות יחסיות הניתנות להשוואה כדי ליצור רשימות חד- שות של מידע התואס את קריטריון החיפוש. בעת שהמוצר מאפשר בקרה מלאה על תצו- גת המידע למשתמש הקצה, בעזרת טפסים ניתנים להגדרה, התצוגה היחסית של המידע היא שמספקת את עוצמת השאילתות, שה- פכה את פרדוקס למפורסם. ממשק הש- אילתות-לפי-דוגמה (02₪) מאפשר להגדיר במהירות אפילו את השאילתות המורכבות ביותר ולשמרן לשימוש עתידי. חלון ה-085 מספק מבט סכימטי על השדות הקשורים לשאילתה בכל טבלה. אתה מגדיר את מא- פייני השאילתה עייי עריכת סכמות אלו. תהליך בניית השאילתות הפך לקל יותר בע- זרת סרגל הכלים היעיל של פרדוקס, הקרוי זג0600ק5. תוכל לאחד טבלאות בקלות על-ידי לחיצה על צלמית 5ח101 ב-ז9266003 ואחר-כך על השדות המשותפים בכל טבלה שיש לאחד. לאחר שעשית זאת, יופיעו אסי- מוניס בשדות, כדי לציין את הקשר ביניהס. אתה משלים את השאילתה על-ידי ציון כל שדה שאתה רוצה לכלול באוסף התשובה וה- כנסת קריטריון סינון לכל השדות בהם אתה רוצה לסנן את המידע. לאחר שתבצע את השאילתה, המידע המתקבל מוחזר לטבלה חדשה, בה ניתן לטפל באופן דומה למדי לט- בלה רגילה. 6 ישראל אוג' 1994 קלות ש'ימוש | שמ | שאילתות וניתוח | 0 | סקירת מסדי נתונים התאמה למשימות פיתוח ישומים הזם. יס ואש - 05 קוסן] והמו859/9 |ממןוס! ‏ 6ממפחה פתחם | 50/60 08 [צן 1 | 6 ו ןה | ו 1 861 !1 16ח! סמו שש 5 חש ב ו כ ללשכ ות 0 66 0) ₪0 צצסאן 04 ,קוסע סא( 6הגחס6 10 הסווקס חפ 564061 ה יש רייק ןק ו[ מ ה רה (016ו1 )1008 68 מובן שתהליך זה מניח כי משתמש הקצה מבין את מבנה בסיס הנתונים, את מושג הקישור, ואת המשמעות של שם כל שדה. כל טבלה שתיצור תישמר בקובף נפרד. בנו- סף לפורמט ה-8 העצמי פרדוקס יכול לי- צור ולהשתמש בקבצי ]]] 68458 ו-08455 צן. בשונה ממוצרים רבים אחרים התומכיס בפורמט 08% בלבד, פרדוקס יכול גס ליצור ולנהל קבצי אינדקט %פ]א של 6855. אס יש לך יישום 08/58 קיים, לא צריכה להיות לך שוס בעיה לגשת אליו עם פרדוקס. ניתן להשתמש במגוון סוגי שדות, כולל מטבע, תזכיר, 81.08 (עצם בינארי גדול), תמונות ועצמי 01.5. פרדוקס :כול לייבא מלל מוגבל-פסיקים או באורך קבוע, ומגוון פורמטים של גליונות אלקטרוניים נפוצים. בשונה ממרבית המוצרים, המוסיפים את המידע המיובא לטבלה הפתוחה כרגע, פר- דוקס יוצר טבלה חדשה למידע החדש. פעו- לת 406 מאפשרת להוסיף את הטבלה הת- דשה לטבלה קיימת. יצירח טמטים אינטואיטיבית יצירת טפסים בפרדוקס היא תהליך ישיר עם שליטה מלאה על המראה והייתחושהיי של התוצאה. דיאלוג ה-0661)/ 418 מאפשר לך עוצמה | לבחור | את הט- ו = בלאות אליהן אתה מתייחס בטופס וליצור את הקשרים ביניהם באופן ו'- זואלי. ניתן לשנות קשרים דרך דיאלוג || אח11 6ם6. | לאחר שבחרת את 8 | מקורות המידע יו- פיע בפניך דיאלוג ]130 68 בו תוכל לקבל הח- לטות כלליות הנוגעות למראה ול- תחושה. חלון צפיה מוקדמת מציג את הטופס בהקטנה ומסייע לך לה- חליט בין מבנים עס רשומה אחת או רבות, או אם יש לסדר את המי- דע בשורות או בעמודות. תוכל לה- תחיל עם טופס ריק. מתכנן הטפסים של המוצר מציע סביבה ויזואלית חוקה, בה תוכל יילצייריי את הטופס בצורה אי- נטואיטיבית. בעזרת ה-ז66008ק5 של המתכנן תוכל למקם כפתורים, גרפיקה, שדות, מלל סטטי ועצמי 018 ישי- רות בטופס. תוכל גסם למקס עצמי 05589ז0 ותרשימים שיספקו ניתוח מפורט של המידע. כל חלק בטופס הוא עצם שתכונותיו נגישות בלחיצה אחת על הכפתור הימני בעכבר. תכנון טפסים מתבצע בתהליך דומה שמ- תחיל גם הוא בדיאלוג |006)/ גּו04. כותב הדוחות אחיד במראה ובתחושה עס מעצב הטפסים, ונותן את אותו אוסף של כלים וי- זואליים. תוכל להוסיף פסי הדגשה והפרדה לדוייח כדי לקבף מידע על כל שדה, ותוכל אפילו להגדיר את תחוס המידע המותר לאו- תו שדה קבוצתי. תוכל להוסיף שרטוטיס ישירות לטופס, אבל לא תוכל ליצור דוחות 0. לפרדוקס חטרים גם כלים המו- קדשים לעיצוב מלל, ולכן חייבים . ליצור טפסי מכתבים מפורטים בצורה של דוחות בשורות. בניית יישומלים פרדוקס הוא כלי חזק לפיתוח יישומים מלא. שפת התכנות, .00[601/41, היא גירסה מו- כוונת-אירועים של שפת ג (886ט2ח1.3 ח0ו1631[קקג/ שהוממותגזקסז) שב- גירסת ה-205 של המוצר. לכל עצם בטופס פרדוקס יש שיטות הקשורות אליו מנהלות את האירועים הנוצריס מפעולות המשתמש דאהצפס מ ס ן א הו היום תוכלו לראות בקלות את כל היתרונות של מסכי זדמשסה: תמונה חדה ובהירה, פרי טכנולוגיה מעולה'מסך מלא' מקצה עד קצה - יותר תמונה מכל מסך אחר וסטנדרטים של הגנה למניעת קרינה, כדי שיהיה גם בריא ונעים בסביבת העבודה בלב שלם. אי.איי.אם אינטהנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9 פתחיתקוה 49130. טל: 03-9240812, פקס: 03-9244857. מסכי זאש40 מצטיינים במספר יתרונות טכניים חשובים, המייחדים אותם ממסכים אחרים, ומאפשרים למשתמש עבודה נוחה ורצופה מול המסך: ₪ מנורת מסך איכותית תוצרת וחספווח, מצופה בחומר 61/85 אסאא, המונע השתקפות וחוסם את החזר האור לעיני המשתמש. ₪ תדרי סריקה אופקיים ואנכיים, אידיאליים לעבודה רצופה: תדר סריקה אנכי של עד 902 המייצר משטח תמונה אחיד. תדרי סריקה אופקיים של עד 65802 לרזולוציית מסך של |א1024 א 1280 במסכי "17. ₪ פונקציית 'מסך מלא' (ח98ז50 וו=) מאפשרת ניצול מלא בכל שססוו של מלוא שטח המסך (מסך "14 במידות 200 א273 מ"מ - זהה למסך סטנדרטי "15). ₪ ה - 90910 סוופַחחָ8! שס1 - מסך בעל קרינה מגנטית נמוכה. -- 0... סקירת מסדי נתונים 4 השוואז תהנונות ע'קוי'ות. מעזד' נתונים 0 נחיוח העוונים שי זט 08 זט א800זהץ סז ז0א0!ו7 56 זט 80סזק קת זס !סה 0זקת ,זטס] חקו ,5שסח:ו// -אזס/ ,טסה הוצ 5 ,5שסשח:// זס! זט זא ,פשסטהועץ ,פשסשהוצ 0 חסופז6/ נא ]₪ קיים ₪ 0 חסופז/ | ,חס600 קטסזםָ 0 ח0סו5ז0/ 1 ח0ו8ז0/ ,5ששסוחועצ *3.0 חסופז/ 1 ח0ו8ז6/ המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתי 5 ח0ו5ז6/ 1 חסו8ז6/ המחירים הנקוביס הם לפי המתירון האמריקאי 5 0 1-00 [וייא 0 בוטב סח סוחו 00 ו 5ס0חו סח 5ס0חוש בי שחו 5 פשוס0חו/ 5 רזוחש חַו61 0 6 וו 207 255 2055 000 255 26 26 206 זפ 81961075ח6 01 זססוחטח וחטוחו8%/! ו 2008 255 255 ווה 255 2055 255 18 8 וס 18105 01 זססוחטח וחטוחואג !1 4% 5% 2% ווח 4% 4 48 5% 8 80070 וחטוחוא8/! חסוו!ווח 16 חסווווס ו חסווווט ווח חסווווט 2 חטוו!וט 1 חסוווום 1 חסוו|וט 2 שו 0818 זפק 1600705 01 זסטוחטח וחטוחו18% 1 וו 2208 1 ו 0 0 0 8 זסק 85!ו1 01 זט וחטת וחטוחוא1/3 ו 00% בי וו 8 6 בו 6 ו ם ₪ ם ט ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ּ ₪ 6 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 018-610 וזה ₪ ₪ ₪ ם ם ₪ ₪ ם הו | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ זח סק-0 081 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ויד ₪ּ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ּ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו ₪ּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם הו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 וז חח זסחו !168 חזס1טו. ם ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ט 5 |50 10 ץושו01פוזח60 065סזק 0 ם ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ 5 80-6001807 00 0608565 ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ וזח 160זסקק 50 091808565 501 50 15 זט 60 שח הסקוחו - ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ה - ₪ ₪ ם ₪ ₪ ם ₪ 501 חוחַחו-60או1 ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ 06 ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שו שו שו וו ץו.+ווו עו .וו ץו,+ווו צו.ווו ממ 0.00 1.0 0.0 8 8 2070 2.00 86 טפ 15005 (6סא= 1 50סזסוו] וו 0 סזוואטם 6וו אד ,6חו -ו5ו) ‏ חסחקחחץ5. 0 0 | 5 .6זהוחוזוטו/! וו 0 בי 105 16 5זק) ץחס תסחי .080-ו ה וי [ | . . ם .₪ ם |₪ ₪ ו 001618 800 800 680 10561 . ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 6טףוחט 6010708 68 50 ₪ . ₪ | | ₪ ₪ ₪ ₪ שטםוחט 08 ₪01 660ח 81065 60אטסחו 5 זטפחו . . . ₪ ₪ ₪ .ם . 0 וםו ₪ . . ₪ . . . 5 וזח חס 110105 680013160 . . . . . [] ₪ | | 5 6 61801 . . . . . . ₪ ₪ 5665 010 8016חו061- 50 ט . ₪ ם . . . . 5 וטו 4 6חזו) 1655 01 561 סזעזו קז מ 6 ישראל אוגי 199% ב 0 ייר זס 708 7 זס מק ,5שש0שחו) -אזס/ ,פ/שסטח:/ ,חסוזו60 קטסזף 5 6510 50 0 ו נהיוח העו 0 0 | 0 תשק 7 7 5 0 ח0ו5זס סקירת מסדי נתונים מו ,5שסטח!:/ זסו זט 655זקאם 1 80 ,5שסשח:/ 1 חסו5ז6/ זז ה ,5שסחוצ *3.0 ה0ו5ז6/ זסו הד .5שסשחו/ 1 ח0ו5ז8/ ,זטסז חכוה 0 ח0סו5זס/ רא קייםר) כ" ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי האש רש ה ₪ כ ₪ ₪ ₪ נש ₪ ₪ ₪ ש ם ₪ ₪ ₪ האם 0 .חסטטוז ,108 וה י: 5 0 שמש אה₪₪₪ש שש ם חחח 00 ,8 [י וי ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ םס ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 3 ם ₪ ם ם ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ ם 06 סא ר₪ ₪ ₪7 ₪ ש הלשכנהאאאם סםפםסםםם 8 5 ₪ שש שמם ₪ |הא שחש כססםססםסם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = 5 ₪ 9 ₪ שמהאמם (אאאא -א*. (60טחוזחס6) 1165ו!ו180 זטקח! 5 16000 6!סוזוטו/! 5 פחַבקוזוטו! הסוזהסו! זע שוח בו ו חס החזס! עפ ץזפט 6 עס וסט 5 זס 28705ואו עסנו 5 115 0818 6ווזוטו/! 05 8 50 זס סז80ו/! יי ו ו 61 פחו 1 8 וק 61 8 5180860 0 6056 ח6קס- שסו-חפות זו 6 זו 5 8 הזוק ו 8 זסשש !סה 0 50 1 ששאוטוטו 5 501 01 ז6סחזטח התטוחוא8ו/! וק סקז 6 שפצ 5 [: 0 6 [1חחפ!-0או1) 08566- וס ] חסוזוחו061 זוסק6ה 5 6וווזוטו 085 5 חס 50101815 5 חחוזחווק 8 שפושסז זחוזק סט ט5 זקוז50 051 (חזסח6! !80 ופץ) 616 1/1 5 ווח 51800870 ₪ ₪ ₪ּ ₪ ם ₪ ₪ ₪ּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 0 25 255 3 255 255 255 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ - ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ט ₪ . ₪ ₪ . ₪ ₪ ₪ . . ₪ . . . ₪ . ₪ ₪ . .ם . . . ₪ ₪ . 2 . . . . . . . . . . . . . . ₪ ₪ . . . . . . . . . ו יצירת בסים נתונים והפעלתו הן משימות קלות מאוד עם 68. הנחיה מקוונת ואינפורמטיבית מציגה את העקרונות המרכזיים של היישום בתוך שעה או עשעתיים 5 6 ישראל אוג' 1994 0 12 נוי 4 עשי 1 10 9 9 ו 56 89 4 5 3 02 כ 435 16 גורוע דקשה - 12 או מהתוכנית עצמה. ניתן להצמיד את קוד שפת התיכנות לשיטות אלו כדי להתאים את ההתנהגות של העצם אליו הן מקושרות. מודל האירועים של פרדוקס הוא מכניזס מו- רכב המעביר את האירועים דרך כמה רמות של עצמים ודרך הטופס המכיל עצמו. שליטה במערכת זו אינה משימה קלה ודורשת כי- שורי תכנות גבוהים. יצירת יישוס אוטומטי פועל תדרוש כתיבה בשפת ,00[601241; בשי- מוש נכון, השפה יכולה להיות כלי חזק מאוד. יחרון הקבוצתיות הגירסה הקבוצתית של המוצר מגיעה יחד עם דרייברים לקישור .501, המספקים גישה ישירה לבסיסי .501 של בורלנד, מיקרוסופט, אורקל ו-98%6ץ5. הגישה ל-.501 שקופה לח- לוטין, ואפשר לבצע שאילתות על מידע .501 כאילו היה בטבלה מקומית. תוכל גם ליצור קשרים הטרוגניים בין טבלאות מקומיות ומ- רוחקות. אס כי קשרי ה-501 הללו מהוויס תוספת מבורכת למוצר, גירסה 4.5 אינה תו- מכת בבסיסי נתוניס תואמי 0086. בחבילה כלול גם ה-ק658)0 קטסזקאזס , 20 2 0 מפעולה 6 ₪ 00 ל קתשנמת מ עולה 0 00 ל וותשנות סקירת מסדי נתונים מודול משולב המאפשר להעביר בסיסי נתו- נים ברשת או דרך מערכת דואר אלקטרוני. בלב המודול נמצא מנוע 085% של בורלנד (ספחהגהסאם 00[60) בעזרת 088% תוכל יילפרססיי טבלאות, תוצאות שאילתות ואו- ספי קבצים למשתמשים שביקשו את המידע. דבר זה :כול להיות שימושי ביותר להפצת עדכונים תקופתיים של מידע באופן או- טומטי. בסך-הכל, התוכנה מצליחה במיזוג בסיס נתוניס יחסי חזק עם ממשק קצה מתוחכם. אם אתה מוכן להשקיע בלימוד היסודות, הכלי התכליתי ורב העוצמה יעניק לך מרחב גידול רחב. 06 פשסחו:/ זס) 08 לכל מי שאי פעם השתמש בגיליון אלקטרוני, לא צריכות להיות בעיות בעת השימוש ב-/06, גירסה 4.0. החבילה, שמחירה 5250, משתמשת בעקביות לאורך היישוס בבסיס נתוניס דמוי גליון. משמעות הדבר היא שגם משתמשים חסרי נסיון יכולים ליצור ולהרי בסיס נתוניס במהירות. מובן שלפשטות יש מחיר. בשל מודל הקו- 10 | סוט זסף בלכו ו | ן ו הנ | ן 005 101 61655 3186350 1 | | 0 ה ן | 0 לסקא בנ | סו תת | 00735 4 1 ברוע 0000 | ₪ ב-השטוח עליך לוותר על הגמישות והכח של מודל יחסי, וכמעט שלא תהיה לך כל גישה למקורות מידע חיצוניים. התוכנה מצי- עה יכולות ריבוי-משתמשים הולמות, כך שאם אתה וקוק לבסיס נתוניס פשוט עבור יחידים או עבור מחלקה קטנה, היא עשויה להיות בחירה טובה. הקמת יישולים תכנון בסיס נתונים בתוכנה קל מאוד. יש למלא את שמות השדות ותכונותיהם בשורות תאים דמויות גליון אלקטרוני, ההופכים את יצירת המבנה ושינויו לקלים וישירים מאוד. תמיד תוכל להוסיף או למחוק שדות בקלות, או לשנות תכונה של שדה בלי לסכן מידע קיים. לתוכנה שמונה סוגי מידע - מלל באו- רך משתנהּ, מספרים, מטבעות, תאריך, זמן, כן/לא, תמונה ויימילת מפתחיי (תזכיר) - וני- תן לקבוע מיסוך שדות ולספק ברירת מחדל. תוכל גם להגדיר לאילו שדות ליצור אינדקס כדי לזרז תהליכי חיפוש ואפילו לשלב טקסט עזרה עס כל שדה. ניתן לייבא מידע קיים ממגוון מקורות הכו- לל את 08458, פרדוקס, אקסל, לוטוס 3, וקבצי מלל ומלל-מופרד-פסיקים. אפ- אמסאו פאה פהסיו אססחן ₪ 6 5 | 002000 001000 000000 >| טעית דקית טניות ₪ 4 | סש סכה חן | מ ו ך ו | ו מז באססת ו זס! 08 שחו זכ! סוק זג | | | | ן ו מעולה ץוו0ס) ₪ 18 6 ות וק / א 7 ז ך [ 7 ל 05 ו 0 0 הד | | 3 ן / ל | ד 0 9 | ו 0 סו 3" | וטו כ ]1 בס 4 | הממח הההומהםההמקמק ממ 88| באכ0ת/0וכ! טשפומה 6 ה ה גרוע מ עולה 605 זס! ה0וסק 2 ו 08 כ סוזפחטא ₪ הכ ₪ 0 5 ₪ 5 0 >< טנות 14 ב ידו 5 13 08 פמס0ת)ש זכ סז 065% 5% = וקית טניות 58 ב ₪1 וו | 1000 ב 4 זס תפ סוסק א ₪ תססות 10 זט כל 200 שגומ ם. סז גחו 5 3 ונק | 95 וק ב 1 כּ | - 203 105085 100 טוקפא 6 ישראל אוג' 1994 מ עולה כל מה שרצית לדעת על... איסוף נחונים %ך יבוד אוחות אלכירת וידאו 3% עיבוד חמונה אל תוכנות מעבדה למו"פ מערכות בקרה ושליטה אל ראית מכוגה א ראית לילה/ אבטחה מחובים תעששיתיים וצבאיים א מערכות זמן אמת אלקרראופטיקה 7% חישה מרחוק ועית שאנו מעמ'דים לך שא -₪ - % : | ו )> בק יי 4 19 ג ל זס = ה 6 טּ כ 00 0 שתתקיים בחודש דצמבר 4 ובה נציג את המערכות החדישות ביותר בליווי הדגמות וסמינרים טל מומחי היצרנים מחו"ל. טל: 09-584872, 09-581860 הפי אי מעוניין בקבלת : ד ספר חסוו8|פחפזו בבס ספר חספוסו ₪ ספ טס 1 הזמנה לתערוכת 6 אוו שרויות היבוא/יצוא גמישות: תוכל לסרוק קבצי מידע קיי- מיס וא לבחור אילו שדות לק- רוא לבסיס הנתונים החדש שלך. אם אתה מתתחיל את בסיס הנתוניס מהתחלה, התו- כנה מציעה טופס הכנסת מידע כברירת מחדל, הקרוי טופס ראשי; תוכל, כמובן, ליצור גם טפסי הכנסת מידע משלך. מעצב הטפסים מספק בקרה מלאה על מבנה הטופס, מאפשר להוסיף מלל וגרפיקה, ומציג הכל ב-0 א51צ/. לעשות הכל בקלוח ובאנגליח במצב 60/26 תוכל להתבונן בבסיס הנ- תונים, להוסיף או לשנות רשומות או לחפש אחר שדות שאתה מעונין בהם. לתוכנה יש עזר אינטליגנטי וחוק המקיל על פעולת הש- אילתה וקרוי 48 (עשה הכל בקלות - ופ ץזס/ קחוהועֶתג/ סכ). בעזרת סדרה של בחירות תפריט מונחות, 2%8 מאפשר לך ליצור שאילתות - להן קוראת התוכנה סקירת מסדי נתוניס התצוגה היחטית של המידע, היא שמספקת את עוצמת מ השאילתות, שהפכה את פרדוקט למפורסם ייהגדרות שיחזור" - בעזרת משפטים המ- זכירים אנגלית רגילה, שאינס משלבים מב- ניס תכנותיים. לדוגמא, המשפט יימצא את הרשומות בהן השדה מדינה הוא ישראליי ישחזר את כל הרשומות, מתוך רשימת לקו- חות, המתגוררים בישראל. במבחנינו, קצב החיפוש היה תחרותי. להאצת החיפושים הנפוצים ביישום, תוכל ליצור אינדקס לש- דות מסויימים, למרות שתמיד תוכל לחפש בכל שילוב של שדות (וגם כאן יסייע לך 5 בתכנון סדר המיון). גם יצירת הדוחות קלה ומהירה. הפקת דו- חות טבלאיים נעשית בקלי-קלות, הודות * נציגי 401165 08 065 בישראל * תוויני עטים (בגדלים שוניס עד 80) * תוויניס טרמיים (80) * תוויני לייזר משולבים במכונות צילוס 80 * סורקים (גודל 80) * נייר להעתקת אור * מכונות להעתקות אור * מכונות צילום 40 * נייר צילום, מסמכים ומדפסות לייור * משווקי נייר לתווינים: תוויני עטיס/תוויני הזרקת דיו/ תוויני לייור נייר לבן (רגיל, מצופה) נייר שקוף 90 גרי, 112 גרי פוליאסטר ירושלים: גבעת שאול בי מרכז שטנר 3. טל. 02-514314, פקס. 02-511728 חולון: א. התעשיה, המרכבה 25. טל. 03-5560680/2, פקס. 03-5564386 6 ישראל אוג' 1994 לדימוי הגיליון האלקטרוני - של המוצר. קל לבנות חופשיים מטפסים, לפי רצון המשתמש, וכל הדוחות | :כולים לכלול שדות מחו- שביסם ושדות סי- כוס. התוכנה גס תומכת במגוון תויות דיוור בסטנדרט עְז6צג; צריך רק לה- דביק את השדות שרוצים להדפיס לתוית בודדת והתוכנה כבר תדאג להדפסת גליון מלא של מדבקות עבורך. השימוש בשדות ניידיסם מבטל את הרווחים הלבנים בין שדות נפרדים ומפיק פלט עם מראה מק- צועני. חברת 66והגחץ5 צירפה את מעבד הת- מלילים שלה, 6ווזא 08/8, לחבילת בסיס הנתונים, כך שניתן ליצור מסמכים מעו- רבי-דואר. למרות שלמעבד התמלילים אין את כל התכונות של מעבדי התמלילים המ- תוחכמים, הוא עדיין מהווה תוספת שי- הפצה: באמצעות חברת הבת - אופר תעשיות בע"מ ובאמצעות משווקים מורשים מושית. תוכל ליצור מכתבים כרצונך עייי גזירת שדות מבסיס נתוניס והדבקתס לתוך מלל תבנית מוכנה מראש. התוכנה תומכת גס בהדפסת מעטפות. מה שאין בתוכנה הוא תמיכה ביכולות גרפיקה ותרשימים. מעבר ליטודות אם ברצונך לעדכן או למחוק רשומות רבות, יהיה עליך להכיר את שפת התסריטים של התוכנה. כלוליס בה למעלה מ-70 פונקציות, עם שמות שכל מי שאי פעם השתמש בגליון אלקטרוני יזהה. בשפה יש פונקציות סט- טיסטיות, תאריך וזמן, מחרוזות, מתמטיות, פיננסיות ופונקציות חיפוש. תוכל להשתמש בפונקציות בתוך נוסחאות כדי לחשב מחדש את הערך של כל שדה, או של כולם, ולעדכן שדות רבים. תכונה דמוית-25, הקרויה 50018 1חו55, מסייעת לבנות תסריטי מקרו. תוכל להפוך את המשימות הנפוצות וה- מחזוריות, כמו פתיחת בסיס נתונים, ביצוע שאילתה, מיון אוסף תוצאות והדפסת דוייח, זוסט6 מתפקדת בעברית נורמלית, עם שמות קבצים בעברית לא- משובשת, מימין לשמאל, בממשק רב חלונות יעיל וידידותי. כמובן ש-זוסספו! מספקת את כל הפונקציות השיגרתיות של 005 ושל תוכנות העזר המקובלות, כמו חסוזסו זו אבל בנוסף לעברית יש ל-זו0פ6ה! כמה טריקים שיגרמו לנורטון לחזור לשולחן העבודה. ו למעטפת 05פ טובה יותר, עברית יותר וזולה יותר! סקירת מסדי נתונים לאוטומטיות. יש גס דרכיס אחרות לשליטה בהתנהגות התוכנה, כמו תכנות מנווט, תכו- נה המאפשרת להניע את הסמן בטופס בת- גובה לערכים המוכנסים. לתוכנה יש יכולות מובנות לעבודה בריבוי משתמשים ברשת, כך שמשתמש עס הר- שאות גישה מתאימות ועם עותק של התו- כנה יכול לגשת לבסיס נתונים מרכזי. בצי- רוף עס חבילת 240% אזסשו6)] של החברה (במחיר 5499), מנהלי בסיס הנתונים יכולים להוסיף שלושה משתמשים נוספים למערכת. התוכנה מספקת נעילת רשומות אוטומטית, המבטיחה כי משתמשים רבים יוכלו לעיין במידע ולשנותו בבטחה. החבילה גם מא- פשרת למנהל להפעיל הגנת סיסמה על פו- נקציות מסוימות. לרוע המזל, אין כל גישה ל-501, והתוכנה יכולה לגשת לקבצי 08458 רק לצורך יבוא או לבצע בהם פעולות חיפוש פשוטות. מש- תמשים המעונייניס לעבוד עס 68455 או עס בסיס נתונים במערך שרת-לקוח יאלצו לחפש פתרון אחר. מחודשת ומשופרת גירסה תוכנה יהושלים והמסקנה? יצירת בסיס נתונים והפעלתו הן משימות קלות מאוד עם 064. הנחיה מקוונת ואי- נפורמטיבית מציגה את העקרונות המ- רכזיים של היישוס בתוך שעה או שעתיים. המדריך למשתמש כתוב בצורה בהירה ומ- ספק חומר רקע על יסודות בסיס הנתונים, ותמיד ישנו 24 שיסייע לך בביצוע משי- מות בסיסיות. לרוע המזל תלויה עננה מעל בסיס הנתונים הזה: מדיניותה של החברה היא שלא לחשוף תכניות פיתוח למוצריה, ולמרות שהיא כבר הצהירה על כוונתה לה- משיך ולתמוך בגירסה 4.0, אין זה ברור כלל אם המוצר יעודכן לאחר גירסה זו. לביצוע משימות פשוטות - חוזי התקשרות, דואר, ואפילו מערכות מלאי קטנות - נוחות המערכת הופכת אותה לפתרון יעיל. אס אתה יכול לחיות עס המגבלות של קובץ-שטוח ללא קישור ל-801, | מערכת 4 שווה התליחסות. ואהוהאוהפהוה דם הסמפמהחפו. החוהו בשכל הבונקציות עול דוט מוביעות בעברית? נפרדים בו זמנית. כדי העתקת קבצים (כשהדיסקט הראשון מתמלא). 4 בחירת קבצים עם פונקצית 60 סווא המושוכללת ביותר ותאריך. זו600 ב-99 ש"ח. 4 הצגת 9 מדורים בחלונות העתקת עסס0 א של קבצים נבחרים במדורים ותתי- מדורים. 4 פירמוט דיסקט חדש תוך ... וכמעט שכחנו להזכיר, עכשיו אתה יכול לרכוש את להשיג בחנויות המחשבים והתוכנות. | ת.ד. 31076 יהושלים 91310, טל: 02-932190, פקס: 02-932204 9 06 ישראל אוג' 1994 || ונמנ 7- סקירה זו דומה למרו / | ? גרנדיפרי, לא בדיוק הסביבה 2 הטבעית של הנהג חישראלי = המצוי, אך לראות אותו - זה כיף. בדקנו את המאיציס הגרפיים הטובים ביותר בשוק - כרטיסים שנועדו להשביע את רצונס של המשתמשים הכבדיס ממחשב גרפי. רק משתמשים אלה מציגים דרישות רבות כל כך מתצוגת 601. הס דורשים ביצועים טוביס 5 | 6 ל | מאוד, הכוללים אבחנות 0 ₪ | || = גבוהות וגווני צבע טבעי, 9 יי המיועדים למטלות הדורשות 2 שימוש רב במשאבים, כמו: הוצאה לאור שולחנית ('דס), תיכון באמצעות מחשב (עג6) והכנת מודלים בשלושה מימדים, עריכת תמונות ומצגות מולטימדיה. אלו הם יישומים הדוחפים את המחשב עד לקצה גבול היכולת. צצב ל עיפעל 2 2 ו ( 24 מאת ג'יימס קארניי : תרגום: אביש: בידני | חר יור בוה 'ותר, חוקל יור 6 ישראל אוג' 1994 . 5 '80- 0901889 :6/0 0 :ימ 'א, 1 0 ,/00וו/2 0 0% 4 :מא חאשט א ' \ונאס טח וו |6ו2/0 ו 06 ו .16% 0 | וננ 8 או | ופ אוו ו ואונן 8 וט לוה ל 68 600 604 568 66 7 66 | 9 6 1 505 7 67% ( ו ו >לל ל 65 4 600 09 8לל 6 ופט | ףפן ופט | 6כוק ופצ | פן ופצן | ופן ופ כו ופ 6כוק ארפ | כו 0וק - וטוןןוסט תהוטנעטגן:5 תהוטהפטכט !00 96" ח/וטם8סטכ הסנפוסט ס'0 - וו נספחןך סן ט בֶ5ך וסס5הגוט6 סה [50ך 9925 וַנטט5050 טגס כו5ןטא טכ סכ טכ 1 1-09 בקי 6 ןס = 10-29 9-ו 6-ו ןטס =9ק-0ו1 כו 9075 10 8005 | כוגנח5 לשל 5 08 40 908 5 866 50951 6076-ו 65 009 96ל \/פווט: 00066 \/פוגטו 110-2600166 - 1ווס 6גט0אוכ5 055900 כןוו0' [חוטן9ג 40 וָנָ5 טוסטס 590 וס ססנסגנטונוס 05ספכן: 995 תהוטועטגן5 ספןסת / / ]7 271 66 21 - /17ן2 טטכן חף |5 זָןוכןיפג וָגכּּ 6 080%009 טו 087079 לו 9ל%0ל08 לו 009008 ו 009008 גטפס|חןוסט /8: 91-/ צעווןוסט 0 ןוס 8: 2:91 4אוןןוסט ופ 291 צעווווסט )ופ +2-9 ועוןווסט תוס 0עף: .2/9 ועוןווסט סו 080%079 כסן50 16 009%008 טן 08009 לו 009008 לו 0099008 סו ||98%06ל ו 009%008 טס |080א60]9ל 1 +עוןןוסט כסן510 /: 91:/ ועווווסט .9 )/ון|וסט כסן|0ג5 7 1-91 צעוו|וסט /ף: 2-91 ועווווסט ל /8: 2-91 )אוןןוסט - וט טחוט9ג 10 כסן0ג5 5[וסחוט סט סחג 5 9 שעוןןוסו (2ק-וך כסןס1) |5 סנס גפטןו5בוכי כס|510 7 כסן510 91 כסן|510 7 כסן510 7 כס|510 9669 כסן510 7 כסן510 9 כסן510 | 89/9700 אוןן לק או 60ק אונט 60ק אונט 0ק אנט | 0קק אונט 0ק ונט אנט 291 /ון|וסט כסןס51 ל %/8: 2-9 וו|וסט - 901 טחוטן9ג 10 6ואפן5 פווסחחט סט ,סחג 5כנספ ההוַנוסחך וג הס |9 0 ?/8 ח60נסססףן9 0 ?8 ח60נסססףן9 01 8/7 ח0סנטסטף|9 01 ל/8 ח0סנטססףן9 01 קעם /8 סמשץ |וף סמטוץ |וף סמטץ 91 /מש/ 81 סמשץ 87/7 המשץ 8/7 המלו )/ם /מש)ץ - |/|910 ופוס 5916 וטסגפ כסן510 סך וְפוְוְסּג גספסןחְן1ָוְסט ופט" /ך8 ופט" 28| ופט" /ך9 ופצ" /רפ - גווס כסווטסכנָסג וָט /סחג כסוטחְחְנָסג הסג סח ןח6 וט גוס כטג /רפ' 4כו /רפ' סו /רפ' 4כו /רפ' כו שהסוןסף|פ ו 6" 090 טככטןסגט ןוס טססטכסס 9ק-חוך סככפן9נ ןוס שככפן9 ןוס \/וטססא5 סו נפכטטסן60) ססנוסנ סג סופונטן 8 טככסןפנ6שןוס אוו פטס כ פטס כש סככפן9נטןוסט [10 0ככס|9 ןוס 150 ןוס טככפן619ן0 וננ [גחפ-כס|סחג 9גס0)וכ5 \/וטסס\א5 \/וטסס\א5 520 9-ו 52110616 סככפן9נטןוסט חפט פסןחןוסט [נחפ-כסןסג. |50ן 6ןןסנסטף|פ שןןסגסטסס טג /-|סס| ווס-נטט6ט ווס-נסטסס \/סג|5,0 159156 6 520015 5 ו- >> 980 וטעעוס ו 6 01[1 6 פע 65 שו לק 6 שר [0%₪ 6 6 6 9 ו4בט ו4ט טס ()) פטטנווכ5 שככצרצטצטגוסש שטאסנהכ+54 2 יצרניסם משתמשים בביצועי הכרטיסים ובתכונותיהס כחלון ראווה, המציג את יכולת התכנון של המ- הנדסים, ולבחינת יכולת הכרטיסיס בתנאים קי- צוניים. הס משתמשים בחומרה, בתוכנה וב- דרייברים מקדמת הטכנולוגיה (106 01 51866 1. כבר היוס דורשים המקצועניס מה- כרטיסים את התכונות אותן בדקנו, ובעתיד הקרוב ימצאו התכונות את דרכן גם לר- שימת הדרישות של המשתמש הממוצע. יתכן שהיצרנים יתחילו להוסיף תכונות אלו לקו המוצריס הרגיל, כיוון שתצוגה מהירה יותר אינה רק קישוט, היא גס מגדילה את הת- פוקה. שדר בסקירה כדי לעשות סדר בסוגי הכרטיסים ובשבבי המאיצים הגרפיים, צירפנו כרטיסיס מיצרן אחד המשתמשים באותו שבב מאיץ לסקירה אחת (לכל סוגי האפיק - פטס), ומוצרים שמ- שתמשים בשבבים שונים נסקרו בסקירות נפרדות. ציוני הייהתאמה למשימהיי יכולים לסייע לך לבחור את הכרטיס המתאים לך לפי היתרונות והחסרונות היחסיים של המו- צרים השונים. הרכבת ממערכח תצוגה באינות גבוהה דורשח התאוה נכונה של מא'ץ הגרב'קה וצג בגודל מחא'] - :י לםוג העבודה טכנולוגיית הכרטיסים המאיציס מתקדמת בצעדי ענק. מעבדי עזר ב-32 סיביות, הט- כנולוגיה הדומיננטית לפני שלוש שנים, הו- חלפו בשבבים מאיצים ייעודיים ב-32 סי- ביות, המפנים כעת את מקומם לשבבים חדשים ב-64 סיביות. במאי 1993 הכריוה חברת 01300105 אסזוג]א לראשונה על כרטיס המשתמש בשבב מאי> גרפי ב-64 סיביות - ארכיטקטורת מולטימדיה גרפית (04)/ ). יתרון הזמן של חברת אסזוג!א מתבטא בי- ציבות | דרייבר | ה-68) ובציוני ה-א%ז03ת0ח6 של השבב המאיצ. הכרטיסים של החברות האחרות, המשתמשים ב-64 סי- 6 ישראל אוג' 1994 מאיצים גרפיים ביות, מתחילים להתחרות בכרטיסים של אסזוג/א. מטרוקס היתה גם הראשונה לה- שתמש באפיק 201 אך גם החברות הא- חרות כבר מתחילות להשתמש בו. למרות שהשבב המאיץ הוא החלק המרכזי בכרטיס, הוא עדיין רק חלק מהשלם. כדי לנצל את השבב עד תום, יש צורך בחומרה מתאימה נוספת בכרטיס, בדרייברים מצוי- נים ובשיפורי תוכנה המעלים את תפוקת המשתמש המקצועי. כל הכרטיסים מש- תמשיס ב-84%' (זיכרון ייעודי לוידאו המאיץ את פעולת הכרטיס); רובס מש- תמשים ב-18א4. היזהר מכרטיסי 64 סיביות המשתמשיס בפחות מ-א4ת 88א2: לא תוכל לנצל את רוחב הפס הנוסף במלואו, וכתוצאה מכך ההשקעה בהם היא בובוז כסף משווע. בצבע הטב1 מערכת צבע טבעי צריכה להציג 16.7 מיליון צבעים (24 סיביות). צבע טבעי משמעותו גווני ביניים והצגת תמונה באיכות תצלוס. אין בתמונה שעל הצג הפוסטריזציה (תמונה במספר צבעים קטן) הקיימת בצג 04/, רווית | הצבעים (ת810ט)88) והניגוד (11951ח60) בתמונת מפת סיביות (ק4חזופ ) טובים יותר. כרטיסי 4 סיביות (אין כל קשר לרוחב הפס של השבב) חייבים לספק לכל פיקסל שלושה ערוצים של שמונה סי- ביות, ערוץ לכל צבע ראשוני בצג: אדוס, ירוק וכחול (08א). הע- הנתונים | לצג מחייבת שימוש ברכיב ממיר נתוניס ספרתיים לאנלוגיים | 80(‏ , כיוון שהמחשב עובד ספרתית והמסך אנלוגית. כוונון מיטבי של ה-246 לזיכרון הוא אחד הגורמים המ- שפיעים על הביצועים, כמו גס איכות הד- רייברים של הכרטיס. מאחר שאין בייחלונותיי תמיכה מובנית בצבע טבעי, חייבים יצהני הכרטיסים לכתוב דרייברים ב-24 סיביות ורוטינות התקנה ול- בדוק אותס בעצמם. קיים קשר ישיר בין יכולת הדרייבר לנצל את תכונות השבב המאיף לבין מהירות הכרטיס בביצוע המ- טלות, ולאיכות הביצוע. דרייברים חלשיס עלולים לפגוע לא רק במהירות, אלא גם לג- רוס לך שהמערכת תהיה פגיעה יותר לת- קלות. בעבר, היו כרטיסי הצבע הטבעי ידו- עיס במחירם הגבוה, בהתקנה המסובכת וב- באגים שלהם, שהיו מתגלים חדשית לבקרים. היבול החדש מראה כי הוכנסו שי- פוריס רבים. אינוח החיים הרכבת מערכת תצוגה באיכות גבוהה דורשת התאמה נכונה של מאיץ הגרפיקה וצג בגודל מתאים לסוג העבודה הגרפית. התוספות המובנות מאליהן, של אפשרות קביעת קצב הריענון האנכי ושל אמצעי שליטה בצג דרך תוכנה, יכולות להיות ההבדל בין אפשרות עבודה רציפה ונוחה מול הצג לבין חוסר האפשרות לעבוד זמן רב מול הצג. מספר כר- טיסים מציעים למשתמש מספר רב יותר של קצבי ריענון אנכי. כמובן שתצטרך צג שמ- סוגל לטפל ברוחב-הפס שמצריכה תוספת זו. בקרות התאמת צג (הנתונות לשליטתך) מא- פשרות לך להתאים את קצב הריענון האנכי של הכרטיס, לזה של הצג, בצורה מדויקת. רוב השבבים תומכים באבחנה של 1200א 0 ב-16 סיביות צבע, ובאבחנה של 1024א 0 ב-24 סיביות צבע. בצגים מסוימים , כמו 5"0 סתץפוו[ט]א 86 ניתן להשתמש בנפח זיכרון זה (של כרטיס הצג) ישירות או דרך שולחן עבודה וירטואלי במסכים. מא- פיין זה חשוב למי שעובד בהוצאה לאור שו- לחנית ורוצה לצפות בשני עמודים, ואינו רוצה לרכוש צג יי21. (מספר הפיקסלים בשו- לחן עבודה ווירטואלי גדול יותר מהמספר המירבי על המסך. הדרייברים מאפשרים להציג על המסך ייחלוןיי מתוך השולחן הוןל- רטואלי ולהזיז אותו מצד לצד, או מלמעלה למטה, וכך לסרוק במהירות תמונה גדולה באבחנה גבוהה). לפני שתאמר כי לא ניתן לקרוא טקסט בצג יי17 באבחנה של 1200 א 1600, כדאי שת- בדוק את תכונות מיתוג המצבים של כרטיסי ו-אסז81)/. כלי מיתוג המצבים מא- פשרים לך לבחור את האבחנה ואת מספר הסיביות לפיקסל תוך כדי עבודה - כך שאי- נך חייב לסגור את היישוס בו אתה עובד. משמעות אופציה זו היא שאתה יכול לבצע משימות לא קריטיות ב-8 סיביות צבע ול- עבור, בלחיצת מקש, ל-24 סיביות צבע, או למצב תצוגה אחר. אולס אל תבלבל בין או- פציה זו לבין תוכנת יילוח בקרהיי, המאפשרת לך לבחור מצב דרייבר לפני איתחול מחדש של מערכת ההפעלה. מספר יצרנים טוענים כי המוצרים שלהם יכולים לבצע מיתוג אב- חנת צג, אך האבחנה בצג לא תשתנה מיי- דית, כיוון שהתוכנה שלהס מחייבת אותך לנטוש את כל היישומים ולאתחל את 5סחו/+ מחדש ורק אז תראה את שנוי האבחנה - וזהו הבדל משמעותי, גס בזמן וגם במאמף. בדיוק בגוון ההדבטה ראיית הצבע הטבעי בצג היא קריטית לע- בודה בגרפיקה באיכות גבוהה, ויצרניס רבים, הרוצים למכור לשוק זה, מציעיס כלי כוונון צבע. היצרנים הטובים ביותר מציעיס כוונון עדין של פונקצית ה-גוחוח8ק, הבהירות והניגוד לכל ערוץ צבע. מטרת כוונוניס אלה היא לקבל על הצג את הצבע המדוייק שיו- דפס במדפסת. עלויות הפרדות צבעים חו- זרות, והדפסות בצבע עלולות לחסל את הת- קציב שלך במהירות. סטנדרד המצועות נקבע על ידי כלי התאמת הצבעים .של כר- טיסי סג]אזטקט5. כלי זה שולט בפלט ה-286 לתותחי האלקטרונים של הצג (קיימים שלושה תותחים 8 - אדוס, 0 - ירוק, 8 - כחול, וביחד - 808; תותחיס אלה קובעים את הצבע הסופי של הפיקסל). הכלי של אסו3א אנו חזק כמו הכלי של 0 טא אך ניתן לצרף לו בחון (טסזק) צג חיצוני, כדי לשפר את איכות הצבע. וזה אינו הכול, כדי להצליח בשוק המ- קצועני, מציעים היצרנים גם כלים אחרים. אסז81! מציעה דרייבר מתותכם לו אפשרות הדמיית צבע ( פחוזטוווו6-יצירת גווני בינייס על ידי עירבוב של מספר קטן יחסית של צב- עים יסודיים) תוך כדי עבודה. הדרייבר יכול ליצר תמונות ב-256 צבעים, הנראות כמעט כמו תמונות בצבע טבעי. אמנס ניכרת ירידה בביצועים, אך דרייבר זה מציע יתרון ברור למולטימדיה וליישומים לא-קריטיים אח- ריס, בהם אין צורך ביכולת טיפול מדויקת בפיקסלים. הדק! אח החגורות כל שאמרנו עד עתה נשמע כחדשות טובות למקצוענים בתחוס הגרפיקה ולמשתמשים הזקוקים לעוצמה, אך אל תרוץ ותקנה כר- טיס מאיץ גרפיקה רק על סמך מודעה יפה בעיתון. בעת ההכנות לכתיבת הכתבה נפלו כרטיסים רבים עוד לפני שהגיעו לקו הה- תחלה. הקריטריונים היו עבודה בייחלונות" באבחנה של 768א1024 בצבעים טבעיים (16.7 מיליון צבעים), המוצרים היו חייבים להימכר לציבור הרחב בעת הכנת הכתבה, ולעמוד בתקן 8 0185 66; הם היו חייביס מאיצים גרפיים לעבור את מבחני 4.0 תסת6תתוש ואת 4 חס!5ח1/, גירסה 1.0, ללא כל נפילות. קריטריונים אלה נראיס קליס ופשוטים, אך מתוך 55 כרטיסים שהוצעו לבדיקה הר- אשונית הגיעו רק 18 לקו ההתחלה. יתר הכרטיסים מתחלקים למספר קבוצות, יש כאלו שהובטחו וכלל לא הגיעו לבדיקה; כאלה שלא היו מוכנים בכלל לשיווק; וכ- אלה שלא עבדו במחשב הבדיקות שלנו או לא עברו את שני המבחנים. היה גם כרטיס בו הוסרו הסימוניס שעל השבבים - לא בדיוק מוצר המוכן לשיווק. אחת הסיבות לה- תנהגות היצרניס היא הלח להוציא מוצר לשוק. היצרנים מנסיס להוציא מוצר חדש לשוק במהירות הא- פשרית, וכמה מהם שלחו אלינו מוצרים חדשים מאוד יחד עם מוצרים ותיקים יותר. מספר כרטיסים נראו כאילו הם מוצרים מוגמרים, אך לנו ברור כי החברות לא בדקו מספיק את אמינותם. מספר הכרטיסים שלא עמדו בבדיקה הר- אשונית מעיד על רמת אי הוודאות הקיימת היוס בשוק הגרפיקה הממוחשבת. שורש הבעיה נעוץ במורכבות בניית כרטיס קצה עליון (0ח6-חקות) איכותי. השבביס המ- איצים, ב-64 הסיביות, עדיין חדשים. יש צורך בזמן ובמשאבים לבנייה נכונה של החומרה ולכתיבת הדרייברים לייחלונות" ול-6 (במיוחד דרייברים ב-24 סיביות). גורם מקשה נוסף הוא ההיצמדות למגמה השלטת בשוק, בה מוסיפים שיפורי תוכנה למוצר באופן שוטף. החברות שמוצריהן קי- בלו במבחנים ציונים טובים וזכו לסקירה אוהדת הן לרוב חברות בעלות רקורד מכובד וכישורי הנדסה טובים. פלח השוק של מוצרי ה-26 עובר תמורות נרחבות. בעבר היה קו שהפריד בין יצרני כרטיסי מאיצי הגרפיקה לקצה העליון לבין המספר הגדול יותר של יצרנים להס נפת מכירות גבוה. קו זה אינו קיים כבר. יצרני קצה עליון מבוססים, כמו אסווג)א ‏ ו- הו זססמחטא[, רואים כי ציפיות המ- שתמשים עולות, וכי המחירים הצונחים מכ- ריחים את יצרני נפח המכירות הגבוה לנגוס בטריטוריית הקצה העליון. עת ובעונה אחת, יצרני נפח המכירות הגבוה רואים כי יצרני ב ₪ הו הקצה העליון נכנסים לשווקים שלהם בחי- פוש אחר פלח שוק גדול יותר והתשובה שלהם היא הוספת יכולת למוצרים המוניים. עשה חיים, אך בקח עיניים אלו הם חדשות טובות לקוניס אך גס סיבה לוהירות. בצד הזכות, מחירו של כרטיס 8 נבצבע טבעי ירד לשישית ממחירו לפני שנתיים. פלוס נוסף הם הביצועים. ציו- ני המוצריס מורים כי החל כבר המרוץ בת- חוס המוצרים בקצה העליון. אסזו3)א אמנס מטנדרד המצוינוז נקבע על ידי נל' התאמית הצבעים של ברט'ח' 6ג!!ז6קטוס, ה- סז זסו9זטו|64 ץ8וס8ו נטלה את ההובלה בכך שקיבלה את אות ייבחירת העורכים'י, אך גם 4711, 6חסוחגוע ו-6תגצ! זטטוחטצ[ קיבלו ציונים מכובדיס. המחיר והביצועים הם שיקולים ראשוניים, אך הס אינס חזות הכול. כאשר תקרא את הסקירות כדאי לך לראות מעבר לציוני ה-%ז4מח(סח6 וליכולת הצגת הפיקסלים. הצרכן הנבון יבדוק את התאמת המוצר וה- שיפורים לצרכיו-הוא, או היא. יכולות מיתוג מצבים, דרייברי 64 מיוחדים וכוונוני צבע יכוליס להיות גורס החלטה מכריע יותר מה- בדל של 5% בציון המוצר, או הפרש מחיר של 50 או מאה דולר. הטריק הוא למצוא את מערכת המאפייניס המתאימה לצרכיך, ואת היצרן בו תוכל לבטוח כי יוכל לספק את התמיכה. רכוש בחכמה. סטזטד סיו 65וחכקְ3ז6 ודה שני כרטיסים אלו, אחד לאפיק 701 והשני לאפיק .1/, מהוויס כניסה מרשימה של 471 לתחוס כרטיסי האבחנה הגבוהה והצבע הטבעי. כרטיסים אלו כוללים שבב מאיף), 4 40וח, ב-64 סיביות, מתוצרת החברה ו-240 ב-64 סיביות. הכרטיסים מסוגליס לייצר צבע ב-24 סיביות ואבחנה מקסימלית של 1024א1280. הכרטיסים אמנם לא קיבלו את הציונים הגבוהים ביותר, אך הביצועיס 5 0 ישראל אוג' 1994 4 א סט ב גרפיקה רסטרית. טוב ' טוב , לשימוש כללי טוב. תיבס, 00 טוב ' גרפיקה וסטרית סביר + ור | 4 - גרפיקה וקטורית סביר 7-ו לשומוש כללי [ של בו .הפנ :706 .= סי | | | גרפיקה וקטורית ה ן דהה רדרדה הח חיר סיינ ההש ש ייוו ררוע לשימוש כללי התאמה למשימה * )!5/ גרפיקה רסטרית 3 לשימוש כללי . | מעולה . 06 ישראל אוגי 1994 מאיצים גרפיים החלקים שלהם הופכים אותם למתחרים חז- קים בזירת כרטיסי מאיצי הגרפיקה האי- כותיים. עבדנו עס הגירסה הראשונה שהוצאה"לשיווק של ספזוך סז? 8105ק8ז0, ולמרות שיש מקום לשיפורים, הם תפקדו בדרך כלל טוב. הפ- עולות בצג נראו חדות וברורות, והדרייברים המצורפים שיפרו את תפוקת המשתמש בייחלונות". השבב המאיץ תוכן למתוח את יכולת ייחלונות" עד קצה גבול היכולת, עס פונקציות האצה להזזות |[8118, לפונקציות מילוי (18), לקווים ולגזירים במגוון מספר סיביות צבע. שני סוגי הכרטיסים מגיעים עם את 48 | קצב הריענון האנכי נע מ-6087 עד 10082 באבחנה 480א 640, ומ-43112 עד 75112 באבחנה 1026 א 1280. גירסת ה-201 עברה את רוב המבחניס בצורה חלקה, וסיימה רביעית במבחני אזג|אחו/ באבחנה 768 א 1,024 ו-24 סיביות צבע. גי- רסת .1 הובילה את קבוצתה במבתני הייחלונות"י 4 6חס!פחו\, גירסה 1.0, אך גי- רסת ה-[26 הגיעה במקום שני צמוד, אחרי שמסוחגום. במבחנים שערכנו עם 46006 קסח05וסח? ו-%/612₪ז00 סיימו שתי הגי- רסאות במקוס טוב במרכז, לבד ממבחני גר- פיקה רסטרית בו סיימה גירסת ה-1) במ- קוס הראשון. שני הכרטיסיס כוללים דרייברי צבע ב-32 סיביות, המשתמשים בשמונה הסיביות הי- תרות להאצת העברת הנתונים (דרייברים מסוג זה מעבירים נתוני 4 פיקסלים של 24 סיביות ב-3 מילים בנות 32 סיביות וכך מג- דילים את קצב הנתונים האפקטיבי ב-33 אחוז). הדרייבר הראשון שקיבלנו הציג בי- צועים טובים יותר מגירסת 24 הסיביות, אך כאשר בדקנו את הכרטיס בתוכנת קסתפסוסהק היו מספר פעולות בערו אלפא בהן נעלס הצבע האדוס מהתמונות (ערוץ אלפא בתוכנת פוטושופ כולל נתוני מסיכה והוא משתמש ב-8 הסיביות הנוספות בכל מילה). החברה 3 לשימוש כללי | ו תיבס, 030 גרפיקה וקטורית טוב ' | | לשימוש כללי / תיבס, 040 אוו גרפיקה רסטרית סביר + גרפיקה וקטורית לשימוש כללי התאמה למשימה 5 6510 6זורח | ------₪ ו / גרפיקה רסטרית מוב | / | . סא 68 103% ש%: |] ו / גרפיקה וקטורית טוב. | + || / לשימוש כללי - < כ לשימוש כללי הקוקחה הטנ הלקת תיבס, 60 גרפיקה רסטרית גרוע ו גרפיקה וקטורית גדו .> לשימוש כללי גדוע ואה במו"עינייך ממה כולם מתלהביס צגי 6וחספצוסו/ קצרו יותר תשבחות ופרסים מכל תוצרת אחרת והם ניצבים בראש טבלת המכירות של צגי איכות למשתמשים מקצועיים (כן, הרבה לפני 6פא, סוני, 146א, מיצ'ובישי והאחרות, לפי דו"ח 5 א לשנת 1993). לא מפליא כאשר אתה בוחן את המפרטים הטכניים ומשווה מחירים. או, אפילו טוב יותר, משווה צג של סוחספצוטוצ צד לצד עם כל מתחרה אחר. מבט אחד יראה לך את ההבדל: בחדות התמונה, בעומק הצבעים, באבחנת הפרטים, ביציבות ומניעת רטט, בגיאומטריה המושלמת עד לקצות המסך, במניעת בוהק ובארגונומטריה המתקדמת. סוחספאוסו מייצרת צגים רבי-תדר מגודל 14 אינטש ועד 21 אינטש, עם אבחנה עד 1280א1600, בקרה ספרתית מלאה, בקרת דיוק צבעים אוטומטית, קרינה מוגבלת לפי [] 8!א וטכנולוגית מניעת בוהק יחודית. שר ו 5 בוו ג הי ןאוא 5א שו לו ה הח שפופרות המסך הן מסוג א עם מסיכת חורים צפופה ביותר (עד 0.25 מ"מ, עשויה 8 /צא]ז בחלק מהדגמים) ומיישמות שיטה בלעדית למיקוד הקרן על כל שטח המסך ללא סטיות התלכדות. נשמע מענין? בוא לראות במו-עינייך ממה מתלהבים כל המומחים. במרכז התצוגה של גרנד-אדוונס תוכל לראות זאת ב-16.7 מיליון צבעים משכנעים. ואתה לא צריך לדאוג מנושא התמיכה והשירות לאחר הקנייה. בתור הנציגות הישירה והבלעדית של טוחספ65ו בישראל, אנחנו והיצרן מחוייבים לספק את השירות הטוב ביותר בישראל. אז למה לחפש מציאות אצל אחרים כשאפשר לרכוש את הטוב ביותר ישר מהמקור? התקשר עוד היום לתאום הדגמה, טל: 03-6962105/6/7 או 03-6916155/6 7אתיפאשו שי 7 וליא א 5 לול אסג צ' בי שמ 16 גרנד אדוונס רח' חיי אדם 9, תל-אביב 67449 טל: 6918187; 6962105-7, 03-6916155-6 פקס: 03-6918186 6 מספקת כעת גירסה מתוקנת| של הד- רייבר, אך הביצועים שלו דומים כעת לד- רייבר 24 סיביות. בצבעים חיים בשני הכרטיסים היתה תצוגת מסכי ייחלונות" בשני המ- צביס (8 ו-24? סי- ביות) ברורה וב- צפיפות צבע טובה. ההתקנה היתה בין הקלות בסקירה, בשני הכרטיסים. תוספות התוכנה כוללות את חסוואפחוצ, כלי מיתוג אבחנה ומספר סי- ביות הצבע תוך כדי עבודה, ללא צורך לצאת מייחלונות''; ואת ת63%503 שהינו שולחן עבודה וירטואלי מעולה המאפשר שליטה מדויקת בעקיבה (חזק) ובזוס (וחסס2). הכרטיסים כוללים גם רוטינה די טובה לכוונון הצבע. הבקרות בכרטיסים אינן מתו- חכמות כמו אלו שבכרטיסי 0ג))ח6קט5 , במיוחד בקרת תיקון ה-₪8וח88, והכרטיסים לא תומכים בבחון (טטסזק) ובבחירת. גוון ממקור חיצוני, אך הבקרות והתמיכה הקיי- מיס מהוויס התחלה טובה. פעולת הכוונון אינה מתועדת, לבד מהודעה סתמית על אפ- שרות הכוונון, וכדאי לחברה לכתוב תיעוד שיתאר את תהליך הכוונון. אם החברה רוצה לעניין את המשתמשים הכבדיס בכרטיסים אלה היא צריכה לשפר תהליך זה. כשמותחים דמויות וידאו משתמשים הכ- רטיסיס באינטרפולציית צבע כדי להפחית את תופעת הדמויות הרבועות, גם בשני הצי- ריס בנפרד. הכרטיסים יכולים לנצל את שי- פורי האצת התנועה בוידאו הכלולים ברכיב המאיצ. כאשר מותקן בכרטיס |א/8/ 418 תוכל להשתמש בדרייברי האצה מיוחדיס כדי לשלוט בצבע, בבהירות, בניגוד ובגווניס של סרטי 401 (קובצ לוידאו ממוחשב המ- כיל סירוג קול-תמונה) בּאבחנה מקסימלית של 10248768 וב-24 סיביות צבע. כרטיסים בהם מותקן רק 218 מוגבלים לאבחנה של 0 א800 בצבע טבעי, אך הם יכולים להריצ קליפים ב-16 סיביות באבחנה של 768א 4 הדרייברים ל-640סו הס עותקי אפס של 0/8 6חופחם 508 וחגזטו), בהם מש- תמשים גם המתחרים של 811. לא היו לנו כל בעיות כשהשתמשנו בפונקציות 68₪. 6 ישראל אוג' 1994 מאיצים גרפיים שנ' ברטיםים אלו, אחד לאביק 06 והשנ' לאביק \, מהווים בניטה מרשו'מה של ודה לתחום ברטיט' האבחנה הגבוהה והצבע הטבעי לסיכוס, אם החברה תכניס מספר שיפורים בכרטיסים, הס יהיו מוצרים מושלמים. 4 5163/11 )חסווובּוש שוסוחאוכ ניסתה להשתמש ברכיב 64 הסי- ביות 964ח%100 53 כדי להגיע לפסגת השוק. אולם, למרות שהחברה ניצלה את יכולת הרכיב עד תום, והכרטיסים מוצלחים מאוד בטיפול בגרפיקה וקטורית, הם לא הצליחו במבחני הגרפיקה הרסטרית. כיוון שזהו רק הדור הראשון של התוכנה, חסריס בה העומק, מספר התכונות והיציבות של מוצרים ותיקים יותר. אולס המחיר הקור, בשתי הגירסאות, (5599 ל-4%/8 או 5399 ב-18א2), מהווה מכת פתיחה מרשימה של. 6חסוחאו. שני הכרטיסים הובילו במבחני הגרפיקה הווקטורית, אך הס לא שמרו על מעמדס במבחני הגרפיקה הרסטרית. במבחניס אלה, בהס צריך לסובב ציור בגודל 18א16, סיימה גירסה ה-01? במקוס האחרון, הפעם הי- חידה בה הובס כרטיס זה על ידי כרטיסים אחריס שמשתמשים בשבב תוצרת 53. גי- רסת ה-1/ סיימה במקוס החמישי, מתוך שמונה. אך אל תניח למספרים להרתיע אותך, כיוון שההפרשים בציונים, בין המהיר ביותר לאי- טי ביותר, אינס גדולים במיוחד. במבחני *זג]אחו/, הבודקים את הביצועים הכלליים של הגרפיקה, הגיעה גירסת ה-1 למקוס השני, רק אחוז אחד פחות מהמקוס הר- אשון. גירסת ה-61? הגיעה למקוס השלישי, ארבעה אחוזיס פחות מהמקום הראשון. במבחני 6חסופחו/, המודדים את הביצועים בייחלונות'י, סיימה גירסת ה-201 במקוס החמישי. הביצועיס בסביבת ה-₪05 היו מרשימים, גירסת ה-%1 הגיעה למקוס הראשון, ואילו גירסת ה-[0ק הגיעה למקוס השני. ביצועי הכרטיסים ב- כ1004ש4. בינוניים ומטה. ההוננה הדרייברים וכלי התו- כנה לא יכולים לה- תחרות בתכונות. ובי- ציבות | של מוצרי החברות האחרות. הכלים ב-01ז1ח00ח], השו- לטים בפעולות הצג של ייחלונות", מספקים מערכת כלים סבירה. מערכת הכלים כוללת מצבי צג קבועים, שולחן עבודה וירטואלי באבחנה מקסימלית של 1536 א 2048 הכולל "מקשי פעולה מהירהיי לעקיבה (חגק) ולזוס (ח200), כוונון צבע ובקרת 8חוזגק. הפעלת [0זוחס)ה] מבלבלת, ולעתיס אף אינה סדי- רה. כאשר ניסינו להפעיל את המקשים בפעס הראשונה, הס לא פעלו. כשניסינו לה- פעילס מאוחר יותר, באותו מחשב, הס פעלו כיאות. החברה המליצה להפסיק את פעולת 1 ה] בזמן עריכת מבחני אזגותתסחטל. הדריבר אינו מתועד, לא בתיעוד המקוון ולא בספרות הנלוות. כללית, הפונקציות. בתוכנה נראות כאילו הן רק מחממות את הכיסא לפונקציות בגירסת תוכנה עתידית, ולא כפונקציות שיעזרו למ- שתמש. ובנוסף לכך, החברה לא יישמה מספר תכונות מפתח, כמו מיתוג מצבים תוך כדי עבודה. לסיוס, הכרטיסים שמרו אמנם על יציבות במרבית המבחנים, אך הם נפלו כשהפעלנו יישומי ייחלונות'' רגילים. תוצאות אלה לא הפתיעו אותנו, בהתחשב בגיל הרך של התו- כנה ובמחזור הפיתוח הקצר של החומרה. אנחנו לא מסכימים לפילוסופיית ייפיתותח ושיווק במהירות הבזקי, אך אסור לנו לה- תעלם ממנה. לא נסתכן אם נאמר כי כש- תקרא כתבה זו, תהיה התוכנה יציבה יותר. סו זסקו/ טחסווובּוס אס אתה מחפש כרטיס מאיץ גרפיקה מהיר במחיר נוח, לו נתיב התפתחות ברור למו- לטימדיה, הרי שכרטיס זה, שמחירו 5699, הוא בחירה טובה מאוד עבורך. אולס, הכ- רטיס אינו אידיאלי ליישומים גרפיים מה- קצה העליון, שכן חסרים בו רוב פונקציות התוכנה | הנמצאות בכרטיסים אחרים, באותה רמת מחיר, להם ביצועי חומרה שוויס או אף טוביס כרטיס זה הוא הי- חיד המשתמש בשבב מאיץ גרפי 29100 של א6ו/. = ה-79100 מציע גישה ישירה ב-64 סיביות ל-140א34 (שבב 6 וטבלות צבעים) ול-וא/תע 18א4, בנו- סף למערכת פונקציות גרפיות, כמו שליטה בסמן באמצעות חומרה (זספזטס 6זגצו0זגו ), הזזות !81181, וציורי קווים וווקטורים. שבב ה-40כ של יבמ (182א200 11666גק 08525), המשולב בכרטיס, מאפשר לכרטיס דחיסת פיקסלים ([סאוק 40866ק), | באבחנה של 4 בב-24 סיביות צבע, תוך שימוש ב-/ 418 בלבד וקצב ריענון אנכי של 2. החברה תשווק את הכרטיס בגירסאות 701 ו-.1/, אך רק גירסת ה-201 היתה מוכנה לסקירה. הכרטיס הוביל את טבלת ה-[0ק במבחני 6חסופחו/, הובלה שמצביעה על בי- צועים יוצאים מהכלל בהרצת יישומי ייחלונות"י רגילים. ביצועי הגרפיקה היו צנו- עים יותר, במבחני אזג!/אחו\ הוא הגיע למ- רכז הטבלה. ובמבחני הגרפיקה הווקטורית סז זסק1/ סיים שני, צמוד ל-הו51691. תוכנה צנומה למרבה הצער, אין התוכנה מהווה השלמה נאותה לחומרה המצוינת, ואין בה פונקציות תוכנה מינימליות, כמו שולחן עבודה '- רטואלי או כוונון צבע. העדר תכונות אלו מסביר את הציונים הצנועיס של ביצועי הג- רפיקה הרסטרית והווקטורית. החברה מב- טיחה לתקן חסרונות אלה עד הקיץ הקרוב על ידי התאמת התוכנה של ת!]5/08 ל-זטקו/י 0ז. אולם יתכן שההתאמה לא תהיה קלה כפי שהחברה חושבת. הכרטיס עבר אמנם את מבחני אזג]אחג/ (-6חסופחג/ ללא כל בעיות, אך הדרייברים הנוכחיים הפילו את המערכת כל פעם שההצנו יישומי ייחלונותיי רגילים. 6סוחגו מספקת תפקודיות 64סוט4 דרך הדרייבר של |חגזסו, התומך בממשק או- טוקד 401 ב-₪066 0160166ז ודרייברי רשי- מאיצים גרפיים המלחיר הקורץ. בשח' הג'רסאוח, 6 [%593 ל-418 א! 5195 ב-8ו21], הווה מכח בח'חה מרעו'מה של חסוחגוס מת תצוגה ((618137-118). = אבל, הדרייבר סיפק | ביצועים | בנוניים | במבתני ה-אז3חסח6ט ובמבחני הביצועים. בסביבת 5 לא הגיע 0ז? זסקוצ אף לשליש העליון של הטבלה. התקנו את כלי בחירת המסכים והמצביס מבוסס ה-05 ללא כל קושי. הכלי כולל הגדרות קבועות מראש עבור רוב המסכים הנפוצים. מתקינים את הדרייברים של הכ- רטיס דרך תוכנית נפרדת, אותה מריצים דרך פקודת יקובציי/ייהרציי ביימנהל התו- כניות'י של ייחלונותיי. אולס, קובץ התצורה של ייחלונות" אינו קורא את סוג הצג מתו- כנית ה-205, אתה חייב לקבוע אותו בע- צמך. סוק זסקו הוא הכרטיס הראשון התומך ב-זסְ0? 1060 29130 של א6ו61/. שבב זה מאפשר לך להריץ קבצי וידאו בקצב של 30 תמונות לשנייה, באבחנה של 1,026 א 1,280. הוא עובד בכל פורמטי דחיסת הוידאו המו- בילים, כולל אינדאו של אינטל, ח'ק04 הסחטז6 של תסופן 166|8/, א8%ק6הו0 של 86, חסווס)א 50ק1 ו-0םק)א. | אס תרצה תוספת זו תצטרך להיפרד מ-100 5 נוספים. הכרטיס מאפשר לך להריץ מסכיס באבחנה גבוהה ובמספר סיביות צבע גבוה. הוא גם מאפשר לך להצי ולראות איך ייראו הא- רכיטקטורות העתידיות של המולטימדיה. אבל, למרבה הצער, החברה צריכה להשלים פונקציות רבות בתוכנה. 0 חזסחה:/ ₪158 [0ם-סזק כרטיס 201 זה מבוסס על השבב המאל ב-64 סיביות 15100964/' 53. אך למרות שמ- ספר כרטיסים אחרים בסקיהה מוכיחים את '₪=--7ְּ העוצמה הטמונה בשבב זה, לא היו בי- צועי | הכרטיס מר- שימים במיוחד. תהליך ההתקנה ארכאי, ן'- רתיע את הוב המ- שתמשים. כדי להיות הוגניס נאמר כי מש- תמשי 0842 מנוסים יעריכו | את אופציית "מעבד רשימת הת- צוגה" | ( 81]-6150187 ,| בגירסת ה-642. הכרטיס מת- פאר גם במערכת מאפייני ייחלונותיי ורכיבי חומרה מעולים. 4 היא חברה מגרמניה ותוכנת ההתקנה מבוססת ה-205 מאפשרת לך להמשיך את ההתקנה בגרמנית או באנגלית, אך ברור כי הספרות נכתבה גרמנית ותורגמה (בתרגוס חופשי) לאנגלית. טעויות התרגוס מקשות על המעקב אחר ההתקנה, המסורבלת בלאו הכי. לאחר שקבעת את הגדרות המערכת בתוכנת ההתקנה, או לאחר שהחלטת לקבל את ברי- רות המחדל של 8154, תוכל להמשיך ול- התקין את הדרייבר לייחלונות'י. 2154 היא החברה היחידה המסתמכת על תוכנת הה- תקנה של יחלונות'י. אולי זה יישמע לך טריוויאלי, אך אס תרצה לשנות מאבחנת ברירת המחדל של יחלונות"י ( 6408480 04) לאבחנה אחרת, תצטרך לאתר את הדיסקטיס המקוריים של ייחלונות' כדי לה- תקין את הגופנים ואת דוגמאות הרקע המ- תאימים, ולאתר את קובצ שאז דאס חיבנון ארכאי לדרייברים לאחר התקנת הדרייבריס ואתחול ייחלונות'י, מאותחלת אוטומטית תוכנת חגמחא]/. הת- ברה תכננה את התוכנה בצורה די טובה, והיא מספקת גישה למספר רב של אבחנות תצוגה, מספר סיביות צבע מ-8 סיביות עד 4 סיביות, קצבי ריענון אנכי, עד 82 100, ויכולות תצוגה וירטואלית. 4% מציעה שתי גירסאות של דרייבר ה-640/מעבד רשימת תצוגה (ם.1כ). הגי- רסה הבסיסית 15440ם, דרייבר 41 המיי- שם יימבט ממעוף הציפוריי, וכוכית מגדלת, מבט כללי, עקיבה וזוס דינמיים, ומערכת תפריטים גרפית בשם תססו81.5. אופציית 077 6 ישראל אוג' 1994 4 1.7 1.7 יוו 410 566 165 15 ו 14 02 47 0-98 100 ו 100 4 2 15 |12 107 פהמססדטה כרטיסי 15 200 30 1 200 |אפד 3 10 12-14-16 |88 פחות טוב טוב יותר כרטיסי פעם- 1 200 30 1 200 ואטד ₪1 0 2 4 6 8 10 12 חַסוהּוס 6והההץס 1 8 06 04 02 00 < שניות חסו895זקח! 63| אסזוהוא 60904 0ה!/זסקט6 חַסופוס סווחההעס 1 > שניות ססזטד סז 6והס8ז וזה 4 חה5168|1 טחסוחהום ח0ו655זקוח! 63| אסזובו/! 5 בחווו( )ו אסזוה ו 4 סו80ז3) סז חסופו/ 8ו60 5 !077518 סזווח 678 0608505 1 4 וחטזו5006 ס8זסקט5 פחות טוב 4-77 1ב י113%. כרטיסי וסק 200 30 1 200 ואד 1 גו סווההחעס 1 12 10 8 6 4 2 0 < שניות פחות טונ ----------------------+ טוב יותר 8 06 ישראל אוג' 1994 ססזטד סז סוהק8ז וד סז זסקוש סהסוחהוס 4 ה5108|1 0הסוחהוכ 0-01ז200007 זסהחו/ש 5 1ם 58 החווו( 6 אסזוהו 0 פטוכ] 8וחון!( )ו אסזופון 5 !01518 סזווח סז 564 903% 6חוא זססוחטצ מאיצים גרפיים גירסת ה-642 (5269) כוללת שי- פורים ל-ח00ו214 המאפשרים למשתמש ליצר תפריטים מו- תאמים. האופציה כוללת גם את ש6וצ81.5, כלי לניהול שרטוטים ואיורים. שתי גירסאות התוכנה מכילות תכונות המשפרות את התפוקה, אך התכנון הכולל סובל מארכאיות ורמת סיבוכיות גבוהה. 00 זסחתג/ לא הציג בי- צועיס מזהירים (במבחני ה-אז04ח6ח06 ובמבחני הביצועים) יחסית לכרטיסים האחרים שמ- שתמשיס ב-964ת18)(0). ציון ה-אזג!אחו/ שלו היה נמוך מציון הכרטיס ה-64פִחסו1/ הטוב ביו- תר בתשעה מיליון פיקסליס. זהו כרטיס 201 וניתן היה לצפות שהוא יהיה טוב יותר מכרטיסי ה-1/ במבחני 6חסופחו/, אך למ- רות זאת הוא הגיע וק למקוס השישי מבין שמונת כרטיסי ה-.1. הכרטיס הגיע למקוס הא- חרון במבחני הגרפיקה הוו- קטורית. נקודת הזוהר היחידה היו הבי- צועים המזהירים שלו במבחני הג- רפיקה הרסטרית, אותו הוא סיים ב-186 שניות וציון הכרטיס היה נמוך ב-5% בלבד מהכרטיס של אסזו8)/ן, שהגיע למקוס הראשון. ה-0/6 (182א170) של טקסס אי- נסטרומנט, אתו עובד השבב המ- אי+, מאפשר לכרטיס לתמוך בק- צבי ריענון אנכי גבוהים ובצפיפות צבע טובה. כדאי להזכיר גם את תמיכת החברה במספר רב של דרייברי ת68. אולם ההתקנה המסורבלת והביצועים הבינונייס מטילים צל כבד על תכונות טובות אלו. ניתן רק לקוות כי שיפורים שייעשו בתוכנה יאפשרו לחומרה לתת ביטוי טוב יותר לעוצמתה. אסזו31ּ!] ה0ו655זקוחו! 16 5 %3!₪ 6 כל חמשת הכרטיסים שהוצגו על ידי אסזוג)/א מבוססים על סדרת שבבי 64 /10א, שפותחו ויוצרו על ידי החברה. התוצאה היא מערך מוצרים מעוליס להס מימשק גרפי משותף וביצועים מעולים. סקרנו שני כרטיסים מסדרת חסופפטזקח], גי- רסאות 158 ו-1ש שמחירן 5900, ותוסף (חס-800) זיכרון 21 שמחירו 5200; שלו- שה מסדרת >ט][? גוזו[ - גירסאות 201 ו-1ש, שמחירן 5549, ותוסף (חס-800) זיכרון ]אגתק שמחירו 5250; וכרטיס 200 גמזווע 5 בגירסת 201 שמחירו 5999. סדרת ה-65808ז1₪ מיועדת ל-642 ול- הצגה בשלושה ממדים. אס עובדים בכ- רטיסים מסדרה זו עם דרייבר שטו)גחעכע סטג זס) של אסזוגוא, עולה יכולתס לעבד בזמן אמת פקודות הצללת גורו (8ח50861 6ַט8זט00)) לכזו המיוחסת בדרך כלל לתחנות עבודה לגרפיקה בשלושה ממדים מבוססות 6156 הצגת מודל קווי מסגרת ([₪006 6ח6]:8זו1שו) ב-40 סוט או ב-0ו5106 32 היא כמעט מיידית; לאחר השלמת הציור בצג תוכל לייטייליי בתוך המודל ללא צורך להמתין זמן רב להכנת נקודת המבט החדשה. בנוסף לכך, כלי ה-שטו/ ₪6 0'5זו₪ (יימבט ממעוף הצי- פוריי) ו-ש6ו 01855 עֶק5 (זכוכית מגדלת) מתפקדים להפליא, והס מרשימים במיוחד כאשר משתמשים בהצללה בשלושה ממדים. בין התכונות האחרות ניתן למצוא שולחן עבודה וירטואלי, כלי ה- תסטסו!|6אוץ לעקיבה וזוס מבוססי חומרה, ו-א6ו/1660/, | המ- אפשר לך לבצע זוס דינמי של סרט שהוכן ב-60%5חג/ זס] 71660 ב-24 סיביות, לצג מלא. דועשם חיובי בכרטיסי סדרת חסו655זקוח1 קיימת אופציית זיכרון /א4, המתפקד כחוצף למימד העו- מק (ציר 2 במערכת צירים תלת-מימדית) ומשפר את ביצועי הצבע ב-24 סיביות (על ידי הגדלת זיכרון המטמון, בו מתבצע מיפוי סיביות כהכנה לתצוגה בצג). גירסת ה-1 הגיעה עם 218 זיכרון 1א4כ2, בתוספת ל-18א3 זיכרון 1א54/; תצורה זו תומכת בהצללת גורו בשלושה מימדים עד לאבחנה של 1024א1280 ב-8 סיביות צבע. לא היה אכ בגירסת ה-154 אותה בדקנו; גירסה זו תומכת בהאצת הצללה בשלושה מימדים עד למקסימום אבחנה של 600א800, אך היא יכולה לתמוך ב-24 סיביות צבע. סדרת 218 8חגו₪1 מיועדת ל-6/0 בשני מי- בו ו 00 0 בר חח הסטנדרט החדעו למאיצים גרביים 2 2 וי הנוב וו בו ו דר ג אסוזסאודפום | 1 0 0 ₪ -- | ּ | 0 | ב אט ותוע 6 6 68 ה ב 5 ועט ב ב ג ג | 4 ציוני או טצוו\ וח 65 הגבוהים ביותר בכל הקטגוריות 4 רזולוציה מקסימלית :01 1600 ב-256 צבעים 8882 1152 ב-16.7 מליון צבעים >ורסיות: וטס ,8 וו- 5 4>תמיכה ב- סא6סזטג ו- אסואזפסחסוש > מערכות הפעלה: פ/טססאצוועש-פוע ,05/2 , אואוע ,זצו-5/שססצווע 4 6םעוס לעשרות אפליקציות: עס 605 6שא/65ג ועוד.. + תמיכה במולטימדיה, אופציות לחלון וידאו והמרה ל- 6פזצו/ |א4ש מאיצים גרפיים 4 השוואת התנונות ע'קו'ות. מא'צ'ם גוב'ים 0 שי 6 בד 6 = טפהחָסץ 518 | פח| זספחט א 325 !017518 סזותח 325 |07/518 סזווח סזק הסופוש 16818 אסנובו אסזוגות אסזזגון [ יב [ יב סזק 90564 4 פסוחק3ז₪ 200 פט!? באזו 5 החזזוע פטן הזו (נ ב 1009 109 0 99 1009 1.09 19 99 5 4 5 0 ג בו בו 2% ג 05 ו 08 מ וי ו 72 4 סו 4 בוא 4 0 6 פטזזוס 6 פטזזוס 18 שחו זססוחטא 3 3 פטזו) 60 סיס 15 קז 6וף10 181 00 6וף10 151 ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ם ₪ ₪ ₪ ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ [ 2 חן 0א 1,152 0 א 1,600 [ יי 1404 4 א 1,408 8 1.024 00 1,600 0 א 1.600 [י שי יו א 4/ 1.000 86 86 8 אא 686 6 86 חסוווווח 16.7 חסו!ווז 16.7 חסו!!וח 16.7 חסו!וווח 16.7 חסווווח 16/7 חסו!ווח 16.7 חסוווח 16.7 חסווווחז 16.7 חסו!!וח 16.7 חסוו!וחז 16.7 חסוווותז 16.7 חסו!!ווח 16.7 חסו!וווח 16.7 חסו!!ווח 16.7 חסוו|ווח 167 חסו!ווחז 16.7 חסו!וותח 7 16 חסו|וחז 16.7 חסון!ותז 16.7 חסו!|וחז 16.7 ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו ואה טוב ואה 48 שה 4 וההץ 4 ,הח פוב וה 2.258 וגח טואג הש 4 וח ור ואה 3 חש 38 הצע ואג הצע ושוג ההש 48 |/החץ 48 חש 8ו2.25% הח 48 ה פוא |הת) 4 5 06ת | 5ססוצ06 חָסוהת/ 5 81000108 5זחסוחנח!פח| 6%85ד 5 10001865 5 800108 חסופו 6018 15הסוחנת51ח| 16485 15חסוחנת51ח| 1635 15חסוחטזו5ח| 6%35ד 4 471 15 72 1000 1000 1000 ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ - ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | ₪ ם ם ם ם ם ם ₪ ₪ ם ם ם ₪ [אחסוזקס |4חסווקס |החסוזקס ם סוק ו סוק ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ אא אא ם ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ א/א א ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ אא ה/א ₪ ₪ ₪ - ₪ ₪ ₪ ₪ 4/א אא ₪ ם ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ 0/0000 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ - ₪ ₪ . ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . ₪ . ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪4 . . . ₪ ₪ ₪ ₪ - ₪ ופפ סוהוקקקככם המוקמ מה מ ה ) | הר הירי משוטטו! . . ם ₪ . . ם . . . .ם . ם . . . ם . . ₪ . . . . . . . ₪ .ם . ם ם ם . . . ם . . ₪ ₪ . ם . . . ם ₪ . . 18 1.0248 א 8 א 2,048 4 2,048 4 2,048 א 0 א 1,600 0 > 1,600 00 100 ם ם ם . . . ם . ₪ . 100 6 ישראל אוג' 1994 מאיצים גרפיים 0 6 אסזוגות | 0 אסזובות זסחהו/ 515 שהסוחהוס חסוחמום חסוחומום וד ווק דד רא קיים ] ק"ם ₪] ח0ו655זק וח! חסו655זקוח! 2 סז זסקוץ 4 ה!!5188 4 518811 ספזטד סזק ספזטד סז המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 1009 1.009 9 1.009 19 בנ 109 19 המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי | 5 0 0 0 ב | 0% ו 6 04 4 0 4 0 106 ממ 4 4 80 וג 4 86 |ד. קותס 8008107901 פסותק3 ₪ 00 006 15 קז סוּחָ0 16 ור סו יו סו וזא וא חח 8105 ג/0/ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ חס החטסזת353-1ק /0/ ₪ּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו מאפייני תצוגה 10000 0 א 1,600 לי 00 1,600 4 א 1,280 4 > 1,280 4 > 1,280 4 א 1,280 חסוזט6501ז 5סותק 8זף 187!3086הוחסח ההטוחואה)/1 (18118080הוחסח) 601015 ]0 זסטהחטח החטוחוא3!/! א/א /א 86 חסו!!וח 16.7 86 86 חסו!!וח 16.77 חסו|!וח 16.7 4 > 1,280 ז חסוו|ווח 16.7 חסוו!וחז 16.7 חסו!!ווח 16.7 חסוו|וחז 16.7 חסו!ווחז 16/7 חסו!ווחז 16.7 חסו!!וחז 16.7 חסו!ווח 16.7 8 102 ו חסווווח 7 16 חסו|!וחז 16.7 חסו!|ותז 16.7 חסיוווח 16.7 חסו!!וחז 16.7 חסו!!והח 167 חסו!!וח 16.7 חסו!ווח 16.7 (/0/ זסקט5) 600 < 800 זה ₪ּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ססקט 55 ההש 3 חש 3 ההש 48 ה 48 הצ 48 הצ 4 |הה 48 הש 4 (וחט 65180]) סוחס ץהוקפום חס 28 הט פוב \הח/ 3 |אהח/ 48 |/החץ פו4 |ה 48 /ההע פוט4 \הה 48 /החץ פו4 ץ סח 5181!8516חו החטרחוא 1/3 חס 28 הס 28 00685 5 87006006 5)חסוחטזו5ח! 1685 5 5 0066 5 0086 0 וג 0 וז ססות 1000 ₪ ₪ ₪ ₪ . ₪ ₪ ₪ 0065 זס)וחסת סו!ו5060 זס! 8165ז ח65ז/6] 501זק ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 59115 811858-1818] וחסזפט0) ם ם ם ם ם ם ו מו יו ₪ יו סוק סוק ₪ . 21 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ססות ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ הס 6ץ1'5-6ו8 ₪ ₪ ₪ ₪ ]. ₪ ₪ ₪ זוז זס ז066550זק ז5ו!-8וקפום ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 10 0006ח-16160ס ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 0 וע זאד ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 10 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ (18051615] 100%ם-1/ם) 8118115 ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ . 680 הוחו ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 0368 זחס] ₪ ₪ ₪ . . . . ₪ וק 09 |68ח קז . ₪ ₪ . ₪ ₪ .ם . 16/0 ₪ . ם ₪ . . . .₪ 5 ופ . . . ₪ . ₪ . . 5 הזו ₪ . . . . . ₪ . 5 חספץו סי ההקצסהאמהופהמקהוקמ הנור ווק וטו וו מממ היריש . . ם . . . . ח0סו3זט/(63 זס001. . . ם ם . ם . . ה . . . . . . . . [חות16ו5 חסו1ט16501 11800165 . . . ם *. . . ₪ חב . . ₪ ם . ₪ ₪ . 0650100 |הטחו/ 00 1,600 0 א 1.800 6 א 2,048 הא 6 2,048 20486 8 + 2,048 08 הסנזט6501ז ותטרוואג)/1 . . ם ם . . . . 00 1 6 ישראל אוג' 1994 2 מאיצים גרפיים 30 4 5180 הסי655זקחחו ₪ אסזובו 4 500180 5 |05/8 סזוחו סטזטד סז 5סיחק3ז6 ודא 4 05 ח80ז3) סז חסופו/ 1008 ה0ו655זקוח! 05! אסזוג! 5 הוחוזו( 1 אסז81ו1 8505 518 77 0|0866ק 64 חו/5168 6הסוח8ום 2 סז זסקו/ בתסחזה/ם. 8 ₪0 890664 פחו זססוחטוא 155 ססזטד 10 05/ח3ז) וזה 00 5 הוחו !₪ אסזובו 6086 0 פטול בחווו ₪5 אסזו3ות 55 5 !01518 סזווח 01ק-2000070 זפתחו\ 5 ום פחות טוג -----------------------==4 = יותר טוב. אסדפצו/ 20 10 0 א ציין 0 / חסן655זקח/ /5)! אסזוהו/1 50864 30 סקט ספזטד ₪10 6800/05 וד 5 ההחחוו!( 5)] אסזובות ח0ו655זקרח! 105 אסזו הו 4 !5108 סחסוחמים 5604 180 קט 4 8סוח380 סזק חסופו/ 1/60/3 5 075188 סזווח 600505 818 0 זסקו סהסוחה/. ספוטד סול 65וח630 ודה 0 פטו הוחווו 16( אסזוםו 1 5 בוו( 16 אסזוהו 4 חו51081 0הסחזהום סז 896564 6חוא זססוחטו 5 07518 סזוח 200070-001 זסחה/ שש 1.58 פחות טוב יותר טוב מדים וליישומי ייחלונות" באבחנה גבוהה וב-24 סיביות. כרטיסי סדרת הסו655זקוח1 מציעים אמנם האצת שלושה מימדים משולבת, אך סדרת כרטיסי >ט[? אחוווס מקריבה אופציה זאת לטובת בי- צועים מעולים באבחנה ובקצבי ריענון אנכי גבוהים מאוד. 000 00 3,000 0 שתי גירסאות 2105 08וו01 כוללות 8 ייכרון )4 ו-46 64 סיביות (175%182), כדי לתמוך באבחנה מקסימלית של 1200 א 0 ב-16 סיביות צבע, וקצב רי- ענון אנכי של 66782 בכרטיס 0 פט[2 גחם₪|₪ מותקן 86 2 המגדיל את תדר הריענון 6 ישראל אוגי 199% 0שפו פס פחות טונ -------------------4 יותר טוב. 5-ו חם זפה 0 0 = שניות 2 ופ ססזטד 10 5סיחק3ז וזה 5 !07518 סז!וח 207 8505ח6ק 5 208 חסו855זקוח! | אסזוה/] 66| 61 ח5188/1 סחסוחג/כ. 202 5 בוחוזו() 5 אסזן/ 23 509014 59186 5 !00/5188 0זווח 155 ססזד סז פסוחקהז6 וזא 6 [2000070-00 זפחח//ץ 1.5 1108 0 ז6קן/ 6הסח3/ 12 סול 590564 פחוא ז6פחנוא 108 5 בהזו ₪03 אסזו 1 204 4 ח5168/1 סחסוחמום פחות טונ ---------------------------4 יותר טוב אה האוש פ6והקהחס 0 < מליוני פיקסל לשניה 4/חטז50661 50067030 , ו ו ודו 5 הזו( 10 אסזוה!! 19 4 חז/5163 סחסחזבום. 19 4 013065 סז חסופש 160.3 7 חסי65זקוח! 3)!! אסזוהו/1 10 50604 ססקט 8 5 08 טוח 518 6085/05 25 5 החמ 10 אוו 24 0 פטו בחוזו( ה !| אסזוה!( 226 ססזטד סוק 5סוחק3ז6 וד 226 4 חז/5169 הסח 14 0 זפקו/ הסחמ 19 0 8903%564 0ח: זשטוחטו! 16 2000010-001 ז6חחו/ש 8 51 6 5 0818 סזוחח פחות טוג -------------------------4> יותר טוב זה ל-76112 באבחנה זהה וב- אותו מספר סיביות. (ניתן לה- שיג בכרטיסי פט[7 גחווו0 קצב ריענון של 100112 באבחנה של 64 א 1280). 100 2000 0 < צין 4 /חטזוספק5 500610/86. 00ו655זקחו ג 0/) אסזוב/ 5 8 4 תו/5163 000וחג/0. = ההבדלים באבחנה ניכרים במ- 9 סכי "20 (או גדולים יותר) ו ומ = המיועדים לתצוגת שני עמודיס וסיגו ביישומי הוצאה לאור שולחנית 65500זסח! 10| סוה סק = או ליישומי עריכת תמונות. וב- בס כ 0 נוסף לכך, קצב ריענון גבוה 5 סמ *ותר מפחית משמעותית את (2000070.00 ]חח 5 1 ל מאמץ העינייס בעבודה ממו- סוי הגס | שכת מול הצג. 0 פטו] בוחטו) 06/ אסזום/ר 5 החוזו() 03/! אסזוב/ 4 וול וו! 6 מנע חור בהשכלה. אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 פקס: 03-6963080 אני החיימ ת.ז כתובת טל: בבית בעבודה ₪ ויוה ₪ ישראכרט בתוקף עד מספר הכרטיס ה [) ופצ רה הלו על ותמתטו טסט מצםטם ו ניתנת בואת הרשאה מתמדת לחייב את חשבוני הנייל בסכומיס המתחייבים מחידוש אוטומטי של תקופת המנוי ל-70 מא1/071א/המהדורה הישראלית לתקופה של 10 גיליונות כשתסתיים תקופת המנוי. אני מאשר בזאת את תנאי ההרשאה המפורטים לעיל ומצהיר כי כל חיוב שיעשה בהת אם יחשב כנעשה בידיעתי המלאה. כדי שלא תפספס את חידוש המנוי ל-20 215 0/]/המהדורה הישראלית, תוכל מעכשיו לחתוס על הרשאה מתמדת לחיוב חשבונך בכרטיס אשראי - ויזה או ישראכרט - ולשכוח מהחשש שתשכח. 1. חידוש החתימה הוא לתקופה של 10 גיליונות במחיר המנוי שיהיה תקף בזמן החידוש, כלומר בתאריך הופעתו של הגיליון הראשון בתקופת החידוש. 2. חיוב החשבון יעשה 3 ימים לאחר משלוח הגיליון הראשון של תקופת החידוש. חשבונית/קבלה תשלת בדואר לאחר ביצוע החיוב. 3. תוכל להפסיק את החידוש האוטומטי עייי הודעה בכתב או טלפונית למשרדנו בכל עת עד משלות מנוי מס' פקס הגיליון הראשון של תקופת החידוש. הביטול יכנט לתוקף בגמר תקופת המנוי הנוכחית ולא יחול על חיובי החשבון הקודמים. טל. 03-6966231. 4. במידה ותהייה זכאי לבונוסים בצורת הארכה של תקופת המנוי ללא תשלום, ידחה מועד החידוש האוטומטי עד לגמר תקופת הבונוס. 5. במידה ותרצה לנצל מבצע מחירים כלשהו, או להקדים תשלום מסיבה כלשהי, תוכל לעשות זאת בתנאים הרגילים. במקרה כזה ידחה מועד החידוש האוטמטי בהתאם. 6. חידוש החתימה יכנס לתוקף לאחר אישור החיוב ע'יי חברת האשראי. 7 חתימתך על ההרשאה המתמדת מהווה הסכמה לתנאים הנ"ל. | 6 אלידע | הא )0 |שאר-3;| | 1 ןו הפו ן ₪ |* | ר] > %0 | :₪ !| ו" ₪ ו ּ א , ודופ= ו451ח5ו לאנשיס שמביניס במחשביס. 14 דרייברים יציבים אסזוג3/ מספקת דרייברים יציבים, מהירים ואיכותיים. במבחני 4.0 ת6ח6םחו/ היו הבי- צועים של שני כרטיסי ה-01? טובים בצורה משמעותית מכל הכרטיסים האחרים. במ- בחני 6תסופחו/ הס תפסו את המקוס הר- אשון, יחד עם 0ז7 זסקו של שחסוחגוע ו* 0 ססזט1 105ק8ז0 4171 גם כרטיסי ה-1/ תפסו מקומות מכובדים בשני המבחנים, אך במבחני 6חסו5חו/ היה כרטיס ה-154 מהיר משניהס. אסזו9]א נמנית על החברות המעטות המ- ציעות מיתוג אבחנות ומספר סיביות הצבע תוך כדי עבודה בייחלונות". 00ו1ש0005!א מאפשר לך לקבוע ארבעה מקשים מהירים למיתוג אבחנות מהיר, בתמורה לירידה קלה בביצועים. מאפיין ייחודי נוסף הוא 0007 (תהליך | הדמיית | צבעים | בטכניקת סאזתםהדזס), דרייבר צבע ב-8 ו-16 סי- ביות המדמה 24 סיביות צבע באבחנה מק- סימלית של 1200 א 1600. התרשמנו מאוד ממאפיין זה ומהדרך בה הוא מציג תמונות 4 סיביות צבע תוך שימוש ב-256 צבעים. אסזוג/אא מספקת דרייבר 642 אותו כתבה בעצמה. אטו/גחץכע חולל מהפכה בתחוס מימשק ה-62סוט4 הסטנדרטי: ניתן לשנות את הגודל של כל חלון ואת מיקומו. במ- בחניס שערכנו היו ביצועי ששו/גחץ מצוי- נים, אך יש להתחשב בכך שהמבחן האו- טומטי הכללי לא הפעיל חלק ממאפייני הדרייבר, ביניהם, עקיבה וזוסם בצעד יחיד והצגת שלושה מימדים. הכרטיס משווק עם דרייברים ל- 5שסשחו\ זס) כ ג6סווג/, ניתן להזמין | דרייברים | ל- 5₪61:0 | פג, ח0ן)0913זסו]א, ‏ 05/2 ו- א ללא תוספת תש- לוס. כללית, סדרות חסופפטזקח1 ו-פט[7 8תזווש מציגות מערך כרטיסי מאיצים מרשים, והם כיוס הטובים ביותר בשוק. בכרטיסים עתי- דיים ישולב מחבר 6זט)168 060ח8ש40/ 35/4 ז 60 (76/) שיעבוד מול כרטיסי לכידת וידאו וציוד פריפריאלי אחר המ- שתמש ב-826/, ליישומי מולטימדיה באי- כות גבוהה. הסופו 16013 4 05סוחכ3ו סוק מאיץ הגרפיקה החדש של חסופג/ 16018, 464 006₪5ם0180 סז שמחירו 5449, ראול לציון בשל התיכון החדשני שלו. הוא מסוגל לייצר תצוגה בצבע טבעי באבחנה גבוהה, 6 ישראל אוג' 1994 מאיצים גרפייס ישמה בללית, סדרות ח0ו655זקח! |-פטול הזו לצ'גוח מערך ברטים' מאיצים מרשים, והם ביום הטובים ביוחר בעווק אך חסרים בו שיפורי תוכנה הנמצאים ברוב המוצרים האחרים בסקירה. הכרטיס מיועד יותר לציבור הרחב מאשר למקצועני הג- רפיקה. גירסת ה-%1 מבוססת על מערך השבבים של חסופו/ 8ו60)א, המאפשר עבודה באבחנה 768א1,024% בצבע טבעי תוך שימוש ב-2.2518 בלבד, (במקוס ב-8/א4 בהס מש- תמשים רב הכרטיסים האחרים). לב הכ- רטיס הוא מערך השבבים 8:824חו51, המו- רכב משבב הגרפיקה 452ש/!א ומתמר 246 2 2 מאופיין על ידי ארכיטקטורת 72 סיביות, התומכת בכתיבה מסורגת בשלושה מופעיס (24א3) לזיכרון ה-%51. הוא מספק גם פונקציות האצה, תמיכה ב-04 ומימשק חוצ הצג (6]טט-06ח14 - ביחידת זיכרון זו מוצג כל פיקסל בתמונה כבייט, או יותר, תלוי באבחנה). ה-246 מפרק את הסיביות המסורגות מנהל את טבלות הצ- בעים ומטפל בפונקציות, כמו שליטה בסמן באמצעות חומרה (זספזטס 6זגאוזגּת). במבחני אזג!אחו/ באבחנה 768א 1024 עמד הכרטיס בכבוד מול כרטיסי ה-1/, ותפס את המקום השני עם 16.9 מיליון פיקסלים בשנייה, יחד עס 64 51641 של שחסוחאו. אך ציון ה-סתסוצחו/ היה נמוך יותר, הכ- רטיס סיים במקוס השישי עם ציון של 49.8. במבחני הגרפיקה הרסטרית, תחת 46006 קסח05וסתץ, קיבל הכרטיס את הממוצע הנ- מוך ביותר, 273.7 שניות. במבחני הגרפיקה הווקטורית, תחת /6[284ז00, הגיע הכ- רטיס למקוס החמישי, עם ממוצע של 556.3 שניות. החקנה וקוץ בה התקנת הכרטיס היא חוויה בפני עצמה. רוב רגלי הרכיבים בכרטיס קוצצו בצורה חלקה, אך מספר וגליים בקצה הכרטיס נשארו חדות, ואחד הטכנאים שלנו נדקר. קביעת התצורה של הכרטיס לצג ה-0ת4 ס6מא היתה אתגר. ניתן להשתמש בתוכנת הה- תקנה של הכרטיס כדי לבחור צג מסוים, כולל 4:0 80א. אולס, הכרטיס לא הצלית לעבוד עס שתי מערכות שלנו. היינו חייביסם להתקשר למחלקת התמיכה הטכנית כדי לקבל הדרכה צמודה על הגדרות התצורה הנדרשות להפעלת הכרטיס במחשב הב- דיקות. אולם, לזכות המוצר ייאמר כי הוא כולל תו- כנה לסינכרון הכרטיס למסכים בעלי הג- דרות לא סטנדרטיות. התוכנה התאימה את הכרטיס לקצב ריענון אנכי של 73812 במ- הירות. ניתן לשנות את מצבי ההמתנה (411 5 של זיכרון הכרטיס, כדי להשיג תאי- מות עס הצג. ברירת המחדל של הכרטיס היא שלושה מצבי המתנה, אך הצלחנו לשפר את הביצועים על ידי שינוי ההגדרה לשנל מצבי המתנה בקריאה ומצב המתנה אחד בכתיבה. חוכנה ושיבורים חסופו/ גו60) מציעה את זסשסץ 47% 8 של חברת 6זגשוו501 1186. זוהי מע- רכת תוספים (חס-460) לתוכנות גרפיקת מפת סיביות (קגוחווט), כמו ה8ו05 | 80)8ז/ ז חן ו-ק0ת20105 40006. אחת הסיבות להעדר שולחן העבודה הווי- זואלי היא התיכון הייחודי של הכרטיס; בגלל נפח הציכרון, 2.2588, היה מוגבל שו- לחן העבודה לאבחנה סטנדרטית של 768א 4. אחת הנקודות העומדות לזכות המוצר היא תוכנית הסרת ההתקנה (!5/81ח1-חט) של הדרייבר של ייחלונות'". 4 פסוחק3ז0 סז? מציע תיכון מעניין, אך אין בו- עדיין הדרייברים, התוכנה וקלות ההתקנה הנדרשים להצלחה בשוק מוצרי הקצה העליון. אס החברה תשתמש בנפת הנמוך של הזיכרון ובעובדה שהפיתוח נעשה בחברה עצמה כמנוף לשמירה על מחיר נמוך מספיק, היא יכולה אליה למשוך את הציבור הרחב. נקווה ש-חסן15/ 16018 תמשיך בפי- תוח שיפורים לתוכנה ותציע קו מוצרים שי- נצל עד תוס את עוצמת השבב הייחודי שלה. מאיצים גרפיים לא'] הגרב'קה החדש 78 חסופו גוסוו, 4% 05ח80ז6 סזק, שמח'רו 5%83, ואו' לציו| בשל הח'בון החדשנ' שלו שני הכרטיסים של סזווח, גירסת 761 וגירסת 1, לא ישברו שיאי עולם. אולס, הס מצי- עים תאימות מצועת בהרצת. יישומי ייחלונות" רגילים, תודות לדרייברים היציביס וליישומונים ייחודיים, המגדילים את תפוקת מקצועני הגרפיקה. ביצועי הכרטיסים, המוגבלים בגלל שבב ה-928 (32 סיביות) המיושן של חברת 53, מיקמו את הכרטיסים במבחני הסת6פחו/ טיפה מעל הכרטיסים האיטיים ביותר. גי- רסת ה-261 היתה טובה יותר מגירסת ,1), והוכיחה את עצמה בביצועי 04 ב-05. הכרטיס הפתיע אותנו וסייס את מבחן סי- בוב התמונה ב-ק0ו0105ח? במקום השני. הת- קנת הכרטיסים קלה, והוראות ההתקנה בת- חילת הספר מסייעות מאוד בהתקנה. מתקינים את שני הכרטיסים על ידי אותה מערכת התקנה ודרייברים. אולס, שני הכ- רטיסיס תומכים רק במספר מועט של קצבי ריענון צג; אין הגדרות קבועות מראש של מסכים פופולריים. הדרייבר חסטזספזסקט5 הוא אבן הפינה של אמצעי השליטה בחלונות בשני הכרטיסים, איתו תוכל ליישם הגדרות אבחנה במצב סטנדרטי (אבחנה קבועה) או שולחן עבודה וירטואלי | באבחנה | מקסימלית | של 4, תוכל לקבוע מצב של צבע טבעי באבחנה מקסימלית של 768א1024. בכ- רטיסים מותקן ‏ גת 4/88, המאפשר עומק צבע מקסימלי של 6588 גוונים בא- בחנה 1024א1408. תוכל לקבוע מקשים מהי- רים למעבר מהיר בין מצביס או בין תכונות. קיימות תכונות די חדשניות בכרטיסים של סזווח. לדוגמה, יישומון ה-806]תושך וה- דרייבר שלו מאפשרים לך להכפיל את הא: בחנה המקסימלית ל-1024א2816, על ידי התקנת כרטיס סזווח שני במחשב וחיבור צג נוסף לכרטיס זה. כדי לעבור מצג אחד למ- שנהו הזז את העכבר על פני השולחן. תכונה זו שימושית במיוחד ליישומי הוצאה לאור שולחנית, כמו 665זאאזגט2). לדוגמה, תוכל להציג את סרגלי כלי העבודה בצג המשני ול- עבוד בצג הראשי שלך. תוכל להשתמש באחד הכרטיסים הזולים של סזווח (העובדיס בעו- מק צבע נמוך יותר) ככרטיס השני. סזווז מס- פקת יישומון המציג חלון זוס בזמן אמת של אזור הסמן, המקביל ליימבט ממעוף הציפוריי של 0640וט. דרייברים לאנימציה סזוחז מתפארת בדרייברי 04סוט4 חזקיס התומכים באנימציה בשלושה ממדים בזמן אמת. למרבה הצער, לא היו ביצועי הכ- רטיסים טובים כמו הכרטיטיס המשתמשים בשבביס החדשים. הדרייברים הוכיחו את עוצמתס בכל המבחנים. גם כשהפעלנו ברקע את | 770/00 46006 ,\ 00608 ו-0ז0/ 11070508], | הצלחנו לפתות שישה חלונות 205, תוך הפעלת תכניות שירות קטנות, ללא כל בעיות. מבחן זה היה פטלי עבור מוצרים אחרים בסקירה. סזווח מספקת מספר רב של דרייברים ללא תוספת תשלום, המאפשרים הפעלת הכ- רטיסים בפלטפורמות שונות, כולל 2/ 05, א ו-ק1506א6א]. תוכל לקבל את הדרייבריס העדכניים של סזווח בשירות ה-885 של הח- ברה. כללית, ביצועי הכרטיסים היו טובים וכדאי לשקול שימוש בהם אס אתה זקוק לגרפיקה מואצת יציבה ומוכן לוותר על מעט מהירות לטובת מערכת תכונות חזקה. אולם, כיוון שמחיר הכרטיסים זהה למחיר של הכ- רטיסים החדישים והמהירים בסקירה, כדאי לך להמתין לדור הבא של כרטיסי סזווח, הא- מור להופיע בקרוב. 4 סה וסטוהטא סוק ה-0ז? 890264 (5499, עם 218, ו-5749 עס 4%)8), מצטיין בצירוף של השבב 4 עהם ה-2₪0 של טקסס אי- נסטרומנט, ובמערך תכונות שיפור תפוקה מצוין. הכרטיס מסוגל לתמוך ביישומיס הדורשים ביצועים גבוהים, ואף יותר. הכ- רטיס מספק יכולת הרחבה לתמיכה עתידית במולטימדיה דרך ה-40/ (מחבר שירותי 5 נוספים). ה- 40 מיועד לפעול ב-175182 ולאפשר לכרטיס לתמוך בקצבי ריענון אנכי גבוהיס מאוד. כשהפעלנו את הכרטיס בקצב ריענון אנכי של 10082, באבחנה 768א 102%, וב-24 סיביות צבע עם צג 'י20, קיבלנו תצוגה בצפיפות צבע טובה מאוד וללא הבהובים. אך עד שלא קיבלנו מ-6חוא זספוחטא! תוכנית שירות 205 לא הצלחנו להפעיל את תכונות קצב הריענון בכלל. המערך המרשים של תכונות הייחלונות' כולל תוכנת התקנה חלקה. כאשר תפעיל את ייחלונות" לאחר התקנת התוכנה, תופעל תו- כנת השליטה 6בא8אג1, וקבוצת התוכניות של 6חוא! זסטוחטא! תכלול את מערך הפקודות המלא של 6ע%0ש13. לדוגמה, אופציית 5 (""'מצב") מספקת תמונת מצב מלאה של הפרמטרים במערכת, כולל מצב תצוגה נוכחי, גירסת דרייבר ותאריך היצירה של ה-8105. אופציית 86ח003א חסווט[650 (מיתוג אב- חנות) מאפשרת לך לבחור מצב אבחנה ומ- ספר סיביות הצבע מתוך רשימה. הכרטיס אותו בדקנו כלל 54 4%)8; ב-24 סי- ביות הוא תומך באבחנה מקסימלית של 4,; ב-16 סיביות הוא תומך באבחנה מקסימלית של 1024א1280; וב-8 סיביות הוא תומך באבחנה מקסימלית של 0. שולחן העבודה הווירטואלי, אותו ניתן להפעיל מתוך | ת0)ש|650 6, הוא כלי שימושי ביותר. שלא כמו הכרטיסים האחרים, שמקפיצים את הא- בחנה לדרגה הבאה ותו-לא, מדמה כרטיס זה תצוגה בשני דפי זיכרון, וכך הוא מספק אב- חנה וירטואלית בכפולות זוגיות שלמות של אבחנת הצג. כך שאם אבחנת הצג היא 8, האבתנות הווירטואליות תהיינה 8 ו-1024%1536. שינוי האבחנה או מספר סיביות הצבע מחייב אתחול מחדש של ייחלונות", אך תו- כנית השירות |ת6ח!5ט[46/ זסווחסוא (כוונון צג) מאפשרת לך לשנות את קצב הריענון תוך כדי עבודה. כדי להתגבר על בעיות חוסר (המשך בעמוד 143) 155 6 ישראל אוג' 1994 החהמרה מורבולוגית מאת ג'ף פרוסייס, תרגום: אבישי בידני .0 9 8 4 8-9 8 0 0 850 0 ₪-192 0=0 | 85259 0-0 עששה עששה אקששה פששם שמש 1-1 ב בב בבםם בבבם מיסמוס צולב: -00085) 6 עיוות במתיחה: א מדור פרסומי 0-ו |] / | הו\-74ק011 הינו תוסף לשפת הפיתוח הפופולרית זס 4-0 6, המאפשר פיתות יעיל וקל בסביבת תלונות. חברת 808 - מפיצי תוכנות 64 בישראל - הסבה את ]| | התוכנה לתמיכה מלאה בעברית, כולל קריאה ישירה של קבצי נתוניס המאוחסנים כיוס במסדי נתוניס תחת 208. זסו1 6-6 מקובלת כיוס כאחת משפות המחשב המתקדמות / חק ו( 1 בעולם, לפיתות יישומיס אישיים ולמערכות שרת/לקות תוך שימוש בקוד אתיד עבור מערכות 05ק, 5או0פא]/ ו-05/2 . בישראל ישנם כ- 2/0000 מפתחי םקק1 01 אשר פיתחו באמצעותו יותר מ- 5,000 יישומים הרציס בלמעלה ה ז6סק![0-/6, בגירסתה החדשה, מתאימה עצמה לעבודה עם כל מסד נתוניס קיים (בעבר היה רק 08886 וכיוס פתוחה השפה לכל מסדי הנתונים) ומשחררת את המתכנת מניהול הזכרון הפנימי. התוצר הסופי הוא קוד הפעלה עצמאי ה (מאם), אותו ניתן להפיץ ישירות - ללא צורך בתשלום רס" |שו/" 957 | | | תמלוגים לד 6 (כפי שנהוג במחוללי יישומים הנפוצים בשוק הישראלי..). :חא זס ד ₪618 0 | 6 6 6 8 0 0 0 0 המעבר ל- פשוספאוו מאה טעה. המעבר לסביבת "חלונות" מסביבת 205 - מקשה על המתכנתים מכיון וכמעט ואין כיוס כלים המציעיס מעבר חלק ורצוף לסביבה החדשה. מו\-110-4 מאפשרת ליצור תוכניות 5ו60ם1/ אמיתיות בעזרת קוד זססק:64-01 רגיל המשלב קריאות לספריות דינמיות (.21.1) של פאוס0חו/. התוכנה מיועדת למתכנתי '6' ו- ז00ק!6/4-01 המבקשים לפתח יישומים חדשים בשיטה הפרוצדורלית הקיימת או להסב תוכניות 05. העבודה עס מו/-4-ק611 דורשת סביבת הפיתוח 00[6015 1841 ) תוכרז בקרוב הכרות עם 421 5או60מג'\, הודעות מערכת, ארועים, 5 ושיטות העבודה של 8צו60מ1/ ברבדים הנמוכים. 5 6-1508|1 3 שווט 8618 | 1.0 חסופזס/ 0-1 :6 כ] 6ט0סז [החס!81 תז16ה! 4550618169 ז6וטקתו60 ,1993 חושק 60 אין צורך בהפעלת 82% 8/ו60מ1/ של מיקרוסופט לפיתותח יתרונה של ת:4-1%-!01 הוא במיזוגה השקוף אל תוך השומום: 0-01 תוך הצגת ספריות אובייקטים (01.45885) ליצירת מימשק 0101 גרפי ותוך שימוש בקוד התוכנית 2 הקיים ! התמיכה העברית של מו/)-4-מו!0 באמצעות התוכנה ניתן להסב יישומי 205, בקלות יחסית, מאפשרת טיפול במרכיבים הבאים: לתמיכה בתכנות מוכוון עצמיס ומימשקי 001, בצורה שתאפשר השתלבות נוחה ו"שקופה" במערכות פיתות עתידיות, כולל מוצר הדגל - 00[6018 41ש07/18 - שיוכרז עוד השנה. 8 מציעה במקביל, מיגוון רחב של קורסיס והכשרה מקצועית לפיתוח *ישומים בעברית לסביבת 8א00ם1 כולל תירגול מעשי במודלים עברייס שפותחו בישראל. קליטת שדה עברי קליטת שדה סוז6] או משתנה מיונים והיפוך מחרוזות תיבות שיח בעברית ואוריינטציה עברית בחלונות תפריטים בעברית מחהוזות עבריות בקוד התוכנית שינוי שפת המיקלדת תאימות ליישומי 205 קיימיס בעברית לפרטיס נוספים: 82 מערכות בע"מ טל' 03-6390055 68 חד האפקטים המדוברים ביו- תר בימים אלה בגרפיקה המ- מוחשבת היא התמרה. מו- רפולוגית (פחומקזס!א) - בניית רצף הנפשה בו מעוותים צורת עצם או הופכים אותו לעצם" שונה בתכלית. ההתמרה מורפולוגית (פחותקזסוח) הופיעה לראשונה בסרט ייוילו והנסיכהיי שיצא בשנת 1988. היא הופיעה גס במקומות אחרים, כולל קליפים (יישחור או לבןיי של מייקל גיקסון), פרסומות בטלוויזיה, ובסרטים אחרים (ייהתהוםיי וייאינדיאנה גיונס ומסע הצלב האחרוןי). היה זה למעשה סרט שפרסם את המונח ‏ "התמרה מו- רפולוגית". באחת הסצינות המפורסמות ביו- תר בקולנוע, קיבלה עיסת מתכת נוזל אמו- רפית צורת אדסם, ואז הפכה לדמות השחקן רוברט פטריק בסרט ישליחות קטלנית 2: יוס הדיןיי. התמרה מורפולוגית היתה אחת ממספר טכנולוגיות הגרפיקה הממוחשבת בהן השתמשו ביצירת השינוייס הכמו-קסומים. כמו בהוליווד בהוליווד מבצעיס התמרה מורפולוגית על תחנות עבודה גרפיות יקרות. המנפישים של (/א.11) 13810 6ח3 1.1801 [18ז51ט16, החברה של ג'ורג לוקאס בקליפורניה, אשר היתה החלוצה באמנות ההתמרה המורפולוגית בס- רטיס ובאפקטים ממוחשביס אחרים, עבדו אלפי שעות-אדס כדי לייצר את האפקטים של יישליחות קטלנית ?יי. רוב העבודה נע- שתה על תחנות עבודה מרובות מעבדים של סיליקון גרפיקס, אשר בכל אחת ארבעה מע- בדי 8156, 64 מגהבייט זיכרון ותוכנה :י- חודית שפותחה על ידי 11 - תצורה שאינה בהישג ידו של המשתמש הממוצע. אך תודות למספר יצרני תוכנה נמרצים, הה- תמרה מורפולוגית נמצאת כעת בהישג יד עבור מי שיש לו מחשב 386 לפחות. אם תק- דיש לכך טיפת זמן ומאמף תוכל ליצור הנ- פשות יפיפיות, בהן עצמים ישנו את צורתם לנגד עיניך. חבילות ההתמרה המורפולוגית מבוססות ה-26 עדיין אינן יכולות ליצור גר- פיקות מהממות כמו ביישליחות קטלנית 2', אך הן מקלות את תהליך ההתמרה מו- רפולוגית. במקוס ליצור כל סצינה, או תמונה (סוח3גז), ברצף בצורה ידנית, יוצרים את תמונת המקור ואת תמונת היעד ומגדיריס מספר אילוצים פשוטים ואת מספר תמונות הביניים (66₪5אוו). התוכנה עושה את היתר. התמהה מורפולוגית היא ביסודה תמהיל של 6 ישראל אוגי 1994 התמרה מורפולוגית (6א11ץת0)א) תוכנות ההתמרה המורפולוגית למחשב 76 > עדיין בחיתולים, אך כמו כל תינוק, הן הופכות גדולות וטונות *ותר מדי יום ביומו שתי טכניקות גרפיקה ממוחשבת מעניינות, אך לא מרשימות כל כך: 5ח!!055-61550ז0 (מסמוס צולב) ו-קחוקזגש (עיוות). לאחר הבנת שתי טכניקות אלה נותר רק צעד קטן להבנת ההתמרה המורפולוגית. מיסמוס צולב: 6 נניח שתקבל שתי תמונות בגודל, צורה ור- זולוציה שוויס ואתה רוצה ליצור הנפשה בה מוצגת מעבר מתמונה אחת לשנייה. הדרך הפשוטה ביותר היא להציג את התמונה הר- אשונה ולבצע בה )טס-806] (מחיקת תמונה עייי יידהייהיי של הצבעים של התמונה. המ- חשב מקטין בהדרגה את רוויית הצבעים עד שבסוף התהליך מתקבל מסך לבן-שקוף) וב- אותה עת לבצע חו-866 (תהליך הפוך ליידהייהיי. ההתחלה היא מסך לבן-שקוף ולאט לאט נוצרת עליו התמונה) לתמונה השנייה - תהליך הנקרא 8חוע!058-01850ז0. האתגר מהבחינה החישובית הוא לקבוע את עריכי ה-₪08 עבור כל פיקסל בכל תמונה ברצף ההנפשה. עריך ה-809 של כל פיקסל בתמונות הביניים (663אוו) נקבע על ידי שק- לול העריך הממוצע של הפיקסל בתמונת המקור ובתמונת היעד. השקלול מחושב כת- אחוז מביצוע השינויים. לדוגמה, בתמונה הנ- מצאת בדיוק באמצע הרצף יחושב הרכיב האדוס של הפיקסל על ידי הכפלת הרכיב האדוס של תמונת המקור ותמונת היעד ב-0.5 וחיבור התוצאות. עבור תמונה הנ- מצאת ברבע הדרך יהיו המכפילים 0.75 ו-0.25, בהתאמה. מבצעים את התהליך גם עבור הרכיבים האחרים של הפיקסל, ירוק וכחול, ומקבלים את כל הנתוניס הדרושים לתמונות הביניים. בדרך זו, ככל שתמונת בי- נייס קרובה יותר לתמונת המקור (או היעד), כך עולה משקל תרומת תמונת המקור (או היעד) בתערובת. תמונה 1 מציגה 01058-018501%6 פשוט מאוד, בו הופך ריבוע אדוס לכחול בחמש תמונות. בתמוניה השלישית, צבע הריבוע הוא מיזוג מושלס של אדוס וכחול. בתמונות השנייה והרביעית הצבע נוטה יותר אחר האדוס או הכחול. המספרים מתחת לריבועים הם ערכי ה-808 של הפיקסלים בריבועים. קשת הע- ריכים החוקיים נעה בין 0 ל-255, כש- העריכים הגבוהיס יותר מייצגים גוון בהיר יותר. מכיוון שמחשבים את עריכי הצבעים עבור כל תמונה ופיקסל, תהיה טכניקה זו טובה גם אס הריבוע יכלול פיקסלים בצ- בעים שונים. היא תעבוד גם אם אין כל דמיון בין שתי התמונות. עיוות במתיחה: 6אזת ו נניח וכעת במקום לשנות את צבע התמונה, תרצה לשנות את צורתה - בדרך שבה מש- תנה צורה במראה קעורה או קמורה, כמו בלונה פרק. כדי לבצע זאת תצטרך לעוות את הצורה תמונה אחר תמונה, להעביר פי- קסלים באיטיות מתמונת המקור למקוס אחר בתמונת היעד. תהליך זה נקרא קחוקזגצו. דרך אחת לבצע זאת במחשב, היא לחלק את התמונה למספר רב של פוליגוניס קטנים, כמו חלקי פאזל. כל פוליגון מוגדר על ידי קואורדינטות הקודקודים (הנקודות בהן נפגשות צלעות הפוליגון). כאשר הפו- ליגון והקודקודים שלו נעיס, הנקודות בתוך הפוליגון נעות וגם מספר הפיקסלים יכול להשתנות. מבתינת האלגוריתם, מבצעים זאת על ידי אינטרפולציה של הקואורדינטות של תמונות הבינייסם בין הקואורדינטות הה- תחלתיות והסופיות ודגימה חוזרת של הצ- בעים. במליס אחרות, מבצעיס תהליך שקלול בין התמונה המקורית לתמונה הנוכחית. תה- ליך זה אינו קשה במיוחד, אך הוא יקר במו- נחי זמן-מעבד, מאחר שכל תמונה מורכבת ממיליון פיקסלים או אף יותר. תמונה 2 מציגה - שוב, בצורה פשטנית - כיצד מחלקים תמונה לפוליגוניס רבועים ומ- בצעים בה תהליך סזגאי. התמונה הראשונה מציגה ריבוע פשוט. בתמונות הבאות מזיזים את הפוליגוניס בתוך המרובע ומחוצה לו ומ- שנים את צורתם עד שהפיקסלים בתמונה התמרה מורפולוגית (11186ת0//) אם תקדיש לכך טיפת זמן ומאמץ תוכל ליצור הנפשות יפיפיות, בהן עצמים ישנו את צורתם לנגד עיניך הסופית מציגים, בקירוב, מעגל. ניתן לחשב באינטרפולציה את הקואורדינטות של הקו- דקודים בתמונות הביניים, עבור פוליגון מסוים, מהקואורדינטות של הקודקודים בת- מונה הראשונה והאחרונה. לדוגמה, אס קו- דקוד מסוים מוזז מ-(10,10) בתמונת המקור ל-(20,20) בתמונת היעד, אזי על ידי אי- טרפולציה לינארית פשוטה ימוקס הקודקוד ב-(15,15) בתמונה האמצעית. אם נחלק את התמונה לפוליגונים קטניס יותר ונבצע את שינוי טוב יותר, נוכל לקבל מעגל כמעט מו- שלם. + 6א1 או = 6אזצץ סו 6 התמרה מורפולוגית משלבת פחוקזג עס 8חו/[61055-61550 לתהליך אחד. בדרך כלל, תוכנת התמרה מורפולוגית מאפשרת למ- שתמש לבחור שתי תמונות: תמונת מקור ות- מונת יעד. המשתמש ממקם נקודות שליטה בתמונת המקור ומזווג אותן עס נקודות תו- אמות בתמונת היעד. המשתמש שולט בז- רימת הפיקסלים במהלך ההתמרה המו- רפולוגית באמצעות שינוי מיקוס נקודות השליטה, כמו שליטה בזרימת נוזל לתבנית יציקה. נקודות השליטה בתמונת היעד כמו מפעילות משיכה פיזית בתמונה, מעוותות אותה כמו היתה סדין גומי. תוכנת ההתמרה המורפולוגית משתמשת בנקודות השליטה כדי לחלק את התמונה לפוליגונים. תפקיד תוכנת ההתמהה המורפולוגית הוא ליצור תמונות ביניים, המקשרות את תמונת המקור לתמונת היעד. כדי ליצור תמונה הנ- מצאת, נניח בעשירית הדרך, התוכנה מבצעת תחילה קְזגּאי מתמונת המקור 10% לכיוון תמונת היעד. כעת היא תבצע קזגּאי מתמונת היעד 90% לכיוון תמונת המקור. כעת היא תבצע 61055-61880[/6 | לתמונה המתקבלת. ככל שהתהליך נמצא בשלבים מתקדמים יותר גדלה השפעת תמונת היעד על צורת התמונה וצבעה, והשפעת תמונת המקור קטנה בהתאמה. כאשר מציגיס את התמונות ברצף רואיס איך העצמיס בתמונת המקור משנים בהדרגה צורתם לעצמיס האחרים בתמונת היעד. תפוחים לימוניס התמונות בסידרת הפתיחה נוצרו מהתמרה מורפולוגית מלימון-לתפוח שיוצר בתוכנת תס)אסוסת? של חברת ‏ 008% החסא 6. קל היה לבצע התמרה מורפולוגית זו מאחר שצורת לימון אינה שונה כל כך מצורת תפוח. לכל נקודת שליטה בתמונת המקור יש נקודת שליטה מקבילה בתמונת היעד. כדי ליצור את נקודת השליטה שנ- מצאת בראש הלימון, הקשתי בכפתור הש- מאלי של העכבר במקום זה בתמונת היעד. כעת, גררתי את נקודת השליטה המקבילה בתמונת היעד ומיקמתי אותה בראש התפוח. אחר כך יצרתי את נקודות השליטה האחרות בהיקף הלימון וגררתי את נקודות השליטה המקבילות למקומות מקביליס בהיקף הת- פוח. לאחר קביעת נקודות השליטה, לקת לתוכנת תקזס)אסוסת? רק מספר שניות כדי ליצור קוב 41 (סירוג קול-תמונה) של תו זס] 1660/, שניתן להקרינו עס ץק 4/1 של תקזס!אסוסת? או כל מודול הקרנה 4/1 אחר, כמו כלי ז0ץ66/4713)א של ייחלונות'י. בעיקרון, כל התמרה מורפולוגית שאתה רואה בסרטים אינה שונה מזו שבדוגמה. אין שוס דבר שהוא קשה במיוחד בהתמרה המו- רפולוגית עצמה, הקושי נובע מיצירת תמונות הביניים בצורה שתשנה מאפיינים (6ז6310]) מזהים של תמונת המקור (במקרה שלנו, הלימון) למאפיינים מקבילים, אך אולי שו- ניסם בתכלית בתמונת היעד. כללית, ככל שת- - היינה נקודות שליטה רבות יותר תוכל לק- בוע טוב יותר את מתאס המאפיינים בין שתי התמונות, וההתמרה המורפולוגית תי- ראה ריאליסטית יותר. לדוגמה, אס אתה מבצע התמרה מורפולוגית של דג לאדס, תוכל לקבוע נקודות שליטה כך שהסנפירים הקדמיים של הדג יהפכו לזהועות האדם וה- זנב יהפוך לרגלי האדם. במקריס בהם המ- אפייניס צריכים לצמוח מתוך צורה תחילית אמורפית, כמו ביישליחות קטלנית 2י, כדאי להיעזר בתמונות ביניים, שתגשרנה בין תמו- נת המקור לתמונת היעד. (המנפישים ב-וא ]1 בנו מודליס של דמות ה-1-1000 | של "שליחות קטלנית" בשלבי התמרה מו- רפולוגית שוניס והשתמשו בתהליך הנקרא קוחו [₪006 כדי ליצור סצינות המקשרות בין המודלים). ללימוד מתקדם ניתן למצוא מספר ספריס המתארים מימוש התמרה מורפולוגית. שנייס מהחביבים עלי במיוחד הס 6ו38)א פחותקזס!א! של סקוט אנ- דרסון וספרו של מייק מוריסון 01 3816]א שו" 100655108 11886 (שניהם בהוצאת 580055 3 ה,פחותפו!סטל). 13810( פהותקזס]א נכנס לפרטי הפרטים של ההתמרה המורפולוגית וכולל תוכנות דוגמה כתובות בשפת 6. ספרו של מוריסון מטפל בתחום הרחב יותר של נו- שאי הגרפיקה הממוחשבת, כולל התמרה מו- רפולוגית. לשני הספרים מצורפות תוכניות דוגמה עמס תוכל לבצע התמרה מורפולוגית משלך. 1 ע08!סםקזס!א של 501816 60851 החסצן הוא מוצר תקליטור חדש, אותו ניתן יהיה להשיג בקרוב, המכיל עצות מעשיות לה- תמרה מורפולוגית. 101 עקס!סתקזסוא! מדגיס איך מיפוי מאפיינים דומיס בשתי תמונות הנראות שונות בתכלית, מוסיף אלמנט רי- אליזם חיוני. אס אתה מתעניין בנקודות הע- מוקות יותר של ההתמרה המורפולוגית, כדאי לך בהחלט לבדוק מוצר זה. מבט לעתיד תוכנות ההתמרה המורפולוגית למחשב 206 נמצאות עדיין בחיתולים, אך כמו כל תינוק, הן הופכות גדולות יותר וטובות "יותר מדי יוס ביומו. יבוא יוס ומערכות מבוססות פנ- טיום או 2066 תוכלנה לייצר סרטי הת- מרה מורפולוגית בני תחהות לאלו שרואיס בסרטים, במיוחד כאשר כרטיסי הווידאו משתפרים מבחינת המהירות, הרזולוציה ל- כולות הטיפול בצבע. אם הגירסה של 7 (שפת תיאור גרפי לעצמים תלת-מימדיים, שפותחה במקור עבור תחנות עבודה של סיליקון גרפיקס), שהוצגה עבור זא תתקבל על ידי השוק, היא תוכל לשחק תפקיד חשוב בהתפתחות תוכנות ההתמרה המורפולוגית. הישארו עמנו לעידכוניס תקו- פתיים. 0 9 06 ישראל אוג' 1994 בגיליון הקודס התחלנו סי- דרה בה נסקרים השינויים המהותיים שעוברים על צורת העבודה במשרד המ- מוחשב. מושגים רבים, שב- משך שנים ובות לא היה 0 = להם כיסוי במוצרים ממ- שיים, החלו לקרוס עור וגידים. עדיין לא הגענו לשלב בו ניתן לאחד את כל הא- למנטים למסכת קוהרנטית של עבודה מש- רדית ממוקדת 76 (הדבר הקרוב ביותר לאי- דיאל הבלתי אפשרי של יימשרד ללא נייריי), אבל חלקי הפאזל כבר נראים מוכרים ל- ציבים. הגיליון הקודס כלל מבוא לנושא ייהמהפיכה משרדית"" ושלושה פרקים ראשוניס בסידרה: % מכסחי הנייר. תוכנות ניהול מסמכי תמו- נה. מאמר זה דן בכלים החדישים לקליטת מסמכים עייי סריקה אופטית, אירכוב על הדיסק בפורמטים רסטריים (כלומר המסמך נשמר כתמונה ולא כקובף אלפאנומרי), הו- ספת תגיות זיהוי למסד נתונים תמונתי, שליפת מסמכי תמונה והמרת 006% לקבצי מלל. % רחוק מהעין, קרוב למחשב. מאמר זה דן בתוכנות ילוח תצוגהיי (עת804ד1ת/ ) המשמשות להעברת נתונים חזותיים במהלך פגישות טלפוניות (פ6אםתםתא 00 1טד ). תוכנות מסוג זה מחליפות את הלוח הלבן, המשמש בחדרי ישיבות לצורך שירבוט רעיו- נות והמחשה וויזואלית, בצגי המחשב וקווי התקשורת. % מפגשים מהסוג האלקטרוני. | תוכנות יימפגשים אלקטרונייסיי נועדו לניהול מושכל של. דיונים הנערכיס במתכונת של ייפגישה מהוחקתיי. הכלים שהן מעמידות לרשות מנהל הדיון והמשתתפים בו נועדו לכסות על החסך. בנוכחות הפיזית והתקשורת המ- | המהב 1 25 4 > : 1% -% קבילית, המאפשרים לדיון רגיל להתפתח גם ללא כלים פורמלים לניהול. בגיליון זה אנו מביאים שלושה פרקים נו- ספים לסידרה והם: מיחשוב קבוצתי. סקירה קצרה המתארת את הקטיגוריות השונות של כלים לעבודה קבוצתית יוצרת. המאמר מפתח תרשים זרי- מה של הליך בחירה בקטיגוריות המתאימות ביותר להשגת המטרות שלך במיחשוב קבו- צתי. ומציע מספר תוכנות לבחינה/בחירה. % הטוב מראה עיניים ממשמע און? יוועידות ווידאוי" הן המשך בלתי נמנע לת- פיסה של יפגישות מרוחקות'י, כפי שה- טלוויזיה היא המשך לרדיו. הקושי העיקרי נובע מרוחב הפס הנמוך (הקצב המכסימלי הנמוך של הזרמת נתונים) של קווי התקשורת הטלפוניים. הפתרונות כוללים שילוב של מספר אלמנטים: רכישה של קווי תקשורת סיפרתית (רצוי א152) רחבי-פס (רצוי 5 או יותר), חומרה לדחיסת תמונות ווידאו בזמן אמת, הסתפקות בשתי נקודות קצה לדיון והסתפקות באיכות ווידאו לא מו- שלמת. כל אלה כדאיים אם התוצאות של וו- עידת ווידאו אכן פרודוקטיביות יותר מוו- עידה טלפונית ללא תמונה. % למה שלא נפגש... כאשר אין ברירה וחיי- בים להפגש פיזית, פנים אל פנים, מסתבר שקשה להביא את כל הגורמים המעונייניס בנושא באותו הזמן לאותו המקום. קשה גם לוודאי כי כולס מכינים יישיעורי בית" ומ- עבירים מידע מוקדם מירבי על נקודת הה- שקפה שלהם. בזמן הישיבה יש צורך לשלוט בנושא הדיון ולמנוע התבדרות לנושאים אח- רים. תוכנות ניהול פגישות אמורות לספק כלים לפתרון בעיות אלה. בגיליון הבא נביא את החלק האחרון של הסידרה, שדן בכלים לניהול זרימת העבודה ה שרה (שס.1ז א 0/). כאשר המחשבים ורשתות התקשורת מהוויס פלטפורמה משרדית או- ניברסלית לעיבוד נתונים מכל סוג שהוא, ניתן אז להתייחס לעבודה המשרדית במו- שגים השאובים מתהליכי היצור של מוצריס פיזיים. כפי שכל מהנדס יצור יבנה תהליך זרימת עבודה, בו יובטח כי כל חלק יזכה לכל העיבודים שהוא נזקק להם ושכל הח- לקים יגיע בתיזמון נכון לתחנת ההרכבה הסופית, כך המתכנן המשרדי צריך לבנות הליך זרימת עבודה לנתונים - המיוצגים בדרך כלל במטפורה של מסמך נייר. תוכנות ניהול זרימת עבודה מספקות את הכלים לניתוב ותיזמון הזרימה של מסמכים אל- קטרוניים בין כל הגורמים הנחוצים. הסידרה ייהמשרד הממוחשביי מהווה המשכה והשלמה של הסידרה ישילוב ישומים"י בה עסקנו במספר חוברות קודמות. יעילות מי- רבית במיחשוב עבודה משרדית מתקבלת כאשר האינטגרציה נעשית במקביל בשני המישורים: אינטגרציה של הישומים למסכת קוהרנטית של כלי עבודה לטיפול במסמכים אלקטרוניים - ואינטגרציה של כל עובדי המשרד לצוות מלוכד, המשתמש בכלים הנ- כונים כדי להגיע לתפוקה מירבית. השלב הזה עדיין לא קייס וגם חסרים מרכיבים מרכזיים בכל אחד משני המישורים לחוד. אבל המפתחים נעים במהירות לסתימת החורים, ואם המלחמות על שליטה בתקנים שונים לא יסיחו את הדעת ויבזבזו יותר מדי אנרגיה אינטלקטואלית, אנחנו נראה איך השילוב הרב-מימדי גורס למהפיכה עמוקה בעבודה המשרדית כבר בשנתיים-שלוש הק- רובות. זה לוח זמנים קצר דיו כדי לגרוס לכל אחד, שלא רוצה לאחר את את הרכבת, להתחיל בניסיונות כבר היום. לא בטוח כי ההצלחה תבוא. כבר בסיבוב הראשון, אבל התמדה ‏ ונחישות יניבו: לך > את פיהות ייהמהפיכה המשרדית'י. סק 36] - פאוס טחוש זט פט 1 מסדי הנתונים, על כל המחשבים, נפתחים לפניך עם מחולל הדוחות הגרפי זפוזסספת 0005= . כל משאבי המידע של החברה - =והחחאוהוו, מיני- מחשבים, רשתות א! ורשתות גלובליות - נגישים מתוך סביבת פאסטחו\. גישה ליותר מ-55 מסדי נתונים שונים, על יותר מ-35 פלטפורמות, נותנת לך פתרון אוניברסלי להפקת דוחות. טכנולוגיה מונחית עצמים וממשק גרפי מתקדם מאפשרים לך ליצור ישומי חזית קלים להפעלה ופשוטים לתחזוקה. ממשק לכל מסדי .50 הפופולריים - 5/0856 ,0218016 ,082/2 56/6 אג 1 ועוד. % ממשק לכל מסדי 8855א ומסדים בתקן 0086. בקרוב גם ממשק למערכת 5שדסא של לוטוס. % ממשק לכל מסדי הנתונים על מחשבי שוח סאואו - כמו 082 ו-והפע - ומינימחשבים (סטח, 08/5 ואחרים). 4 ממשק לרשתות אג/1, שרתי אואט ושרת' 6ז6)))9). 4 מחולל טפסים גרפי, זפוחוש פוחזס=, יוצר מסכי שאילתה גרפיים ע"י גרירה והשלכה (ססזס 8 חַּזס), כפתורי לחיצה ותיבות דיאלוג. % מחולל גרפים מציע מבחר של למעלה מ-50 סוגי גרפים בצבע, כולל גרפים תלת -מימדיים. 4 סיוע מקוו|, 45508 זפחסספה, מנחה אותך איך להפיק את המיטב מ-זחסק₪6 0005 מהרגע הראשון. + ניידות בין פלטפורמות ושילוב כל מסדי הנתונים למערכת מידע אירגוני אינטגרלית. 4 תמיכה טכנית של צוות "משאבים", המומחים לניהול מסדי נתונים אירגונים. לפרטים והדגמה פנה לנורית, טלפו|: 03-6383324- ר בורבו או 9" מ שש א ב ם ג 5 שיד 50 בדביבז אויהגריובי אס אתה רוצה לבנות מערכת תקשורת פנים-אירגונית לשירות קבוצות עבודה מערכת חקשורת לניחול קבוצות נבודה: הליך הבח'רה 0 6 ישראל אוג' 1994 מיחשוב קבוצתי |ו0103ה0ץ₪6 |ו3 :00 [[613 וסחו/3ם וח3סד פטזטזט- 5 1.0168 |[ +]ספסזסוו אזס//16סא |וגוח:/ 6 ]00 0זס/ ראה מאמר על תוכנות דואר אלקטרוני בגיליון 8 (יוני 94י) ולהעביר תשדורות פשוטות מאחד לשני 631.3 וסחוגס קא 13867 חחו601ו + 56060016 5011סזסוו חוד 0 50060 6|קססק 2 ₪ סוחוך 1זם! 6 61601 0זס/ ראה תוכנות מפגשים במאמר יילמה שלא נפגשיי וכן את התוכנות לתיזמון הבאות: 05 56 3זס60|!3 5 פצט]ס.] 6חץ5 וחד אד בחר במדיוס המועדף: ) לוחות 886 לסוג האחרון בחר בין: ולנהל דיונים פרטיים 1 זזח! מתמשכים בצורה לא 4 דואר אלקטרוני 6 וח 0 מובנית וקבוצות דיון פנימי 06 0108 / לא פורמליות 0 שירותי 6ח(! חס מסחריים 5וח516ץ5קטסז) וחססח חַהו661 הד 6זבחו61 וו ראה המאמר יימפגשים מהסוג האלקטרוניי בגיליון 18 (יוני 94') לנהל דיוניס אלקטרונייס בצורה מובנית ופורמלית ראה המאמר יירחוק מהעין קרוב למחשביי בגיליון 18 (יוני 94) 6 סז [6)ח! חס5ז6ק 10 החספז6ק וו 0 זזהוחפ שסח5א!3ד ולשתף את כולם בצפיה במסמכים חסן5!/ח! 05 0 חסז6ום 6ז סק |6זח! ד ךא ד |ו063ו ולאפשר למשתתפים לראות אחד את השנל 0 ]ו מיחשוב קבוצתי אס אתה מנסה להגדיר הליך ניהול נתוניס ממוחשב לפונקציה אירגונית כלשהי - התחל כאן קט'גוריות של ניהול המידע כלול במסמכים 0650 פוחזס= [[13 הסץ6ם 6 ששס!= וחזס- בחוזו6ם דמויי-טופס (כלומר ראה מוצרים לניהול ו ₪ ב טפסים במאמר על זרימת 10185 ק עבודה בגיליון הבא 065101 פוחזס= סוהסז₪1661 ו אהו אזסצ פוחזס= ח! 61661 0זס/ המידע כלול במסמכים הניתניס לעריכה ממוחשבת (למשל מעבדי תמלילים וגיליונות אלקטרוניים) אתה צריך לעקוב אחרי גירסאות שונות של אותו זסחְבח3! שסו!אזסס\ חסוו6ה מסמך 5 פט)0.] אתה צריך לאחסן את 6 המסמך בארכיב 6 6 פעותסז ה ז0חו065 פוחזס= |ו0113הסץ₪6 אתה צריך לצרף אלמנטים סו וחזס= החוזו6ם שונים למסמך אחד 065000 פוחזס= סוהסזו166= 15 אהו אזסצ פוחזס- ח| 160%ז6ק 0זס/ 5 0 3001 ]ה6וחטס00 58705 פחסו)ט!5050 אתה יכול לוותר על ניתוב מובנה המידע כלול במסמכי ז3 הח שסו!אזס/ הסוסה תמונה (כלומר, במפת אתה זקוק ליכולת 2 סח ואו סיביות רסטרית שהמחשב ניתוב מובנה 6 לא יכול יילהבין") 5 פט)0.] קוטס-5 |66 "1 אתה מסתפק באירכוב סו בארכיון מסמכי-תמונה 5 39060 6וו= טק או / זג 2700655 8160 וחסוטה שס!= אזס/ 66)'8וו- אזג ו עסו וו6ח5 | אתה זקוק לפתרון כלל 0 אירגוני מקיף ווח שס!)אזס//ח6ק0ס 6זגסן-] פטא6וק ששס!|= זסששסק שסו=-56ד | 86 אתה זקוק לפתרון שוס! אזס/ 6615 מחלקתי, לקבוצת וח 6פָהוח! 100% עבודה אחת 6 0ז0 שסו!1אזס/ חק [חונים מובנים: | - : 06| פטאסוק ץש סח א ח60ך הליך הבחירה 6+ |ספזווט 6 ישראל אוג' 1994 = 4 6 ישראל אוג' 1994 ברוכים הבאים לעולם של מיחשוב קבוצתי. לפני כשנה היה זה עולם מבולגן לחלוטין, שהאורים והתומים שלו היו וטא 5גט1.0. באותה תקופה היו הרבה 'ימומחים", אך לא היתה אף הגדרה בהירה ועקבית למיחשוב קבוצתי. במהלך השנה שעברה נתקלנו ביותר מומחיס ובהרבה יותר הגדרות, ורק במעט בהירות. במצב שכזה החלטנו ליצור הגדרות משלנו. כפי שקל לראות ממספר המוצרים המתוארים להלן, קיימים, ביס הרבה ותד מוצרים הטוענים להיות 6ווקטסזט (תוכנה קבוצתית) מאשר בעבר. ‏ ' 2 מאת ריק אייר ובן גוטס אין זה קל לרכוש תוכנה קבוצתית. אין זו = מובנית שכזו מאחוריה. במקום זאֶת תחפש רכישה של יישוס בלבד, אלא של יכולת ושל תוכנה שתסייע לך לפשט את. התהליך שיטה. מסיבה ואת הקדשנו זמן ניכר ליצירת = הקיים, או כזו שמאפשרת לתהליך להתפתח תרשימי זרימה ושרטוטים המלווים כתבה עם הומן. זאת. מטרתס לשרת כמפות דרכים שיסייעו לך לזהות את צרכיך, לשלב מוצרים, ולאתר אילו סוגי תהליך כדאי להפוך לאו- את סקירת המוצרים המתייחסת לסוג הבעיה | טומטייס בעזרת תוכנה קבוצתית! מציאת שאתה מנסה לפתור. התשובה דורשת עיון: בקבוצות המוצרים עוח התובנה הקבוצחית לות בסיסיות:. מ סוג המידע שיש לשתף! עבודה מאפשרות לקבוצת לשתף מידע ולבקר את מהלך אוטומטי, בעזרת מחשב. קיי- שו : רבות אודות קבוצות עבודה 'יק, . / ותהליכים של/עבודה קבוצתית, וחלקן מו- /4 צאות את דרכן -<;/ האם לתאוריות : חדשות הטובות הן שסופסוף אנו מביניס מספיק בנושא כדי בתוכנה שתעזור לך 8 זא 2 לצמצס את הגדרתו, ובעקבות חור מודל בסיסי שעליו תעשה שינויים. גישה זאת איתרנו מספר מוצרים זו מוטמעת במערכת | שוס|אזס)חסוו6/ שהתאימו להגדרותינו. הסינון | ז884886ח8] של חברת 66ופס[סתת60 1 חסווס. של המוצרים לקטגוריות המ- תאימות להס בתחום זה, מא- = אם, מאידך, אתה מרוצה מהמבנה הנוכחי, פשר השוואה הוגנת בין מוצרים מאותה קט- | ומעוניין להפוך את התהליכים הקיימים לאו- | בשלב הבא עליך לחשוב על אופן זרימת גוריה. טומטיים, אולי לא תרצה תוכנה עם תיאוריה | המידע: האם אתה זקוק לזרימה גמישה שת שמות של 5 חבריס (שאינס מנויים) יכוליס לזכות אותך בחולצת 1 של 8א40471/א סק כל שעליך לעשות הוא למלא את הפרטים בצד השני של הגלויה ולשלוח אלינו עוד היוס בפקס או בדואר. אנו נשלח לך את החולצה אס לפחות אחד מהם ב יחתוס על הירחון. כמו-כן על כל מנוי חדש שיצטרף ווון ו בהמלצתך תקבל הארכת תקופת המנוי שלך ₪3 : | ב-5 גליונות נוספים. 4 | ו 1 223/1//2 המש ]= [= = '3?, 2 , ו כ | | 7:2 )ו 6 בול אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 פקס: 03-6963080 אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 טל: 03-6966231 פקס: 03-6963080 מנוי חדש ל-25 גיליונות של 1402185 20 + 04|0ז0קט5-/6 חינס! חידוש מנוי מספר ל-25 גיליונות + 6310ז0קט6-5 חינס! הארכה נוספת מנוי מספר | ב-25 גיליונות + ס|04ז6קט64-5 חינס! במחיר 269 שייח בל בד (230 שייח באילת), החל בגיליון מסי * תוכנה בשווי 5495 + 40% הנחה על מחיר המגזין בחנויות. א'י.ז'ה: מ בצ ע ! בול אל: אלידע הוצאה לאור בע'/מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 שמות מומלצים (שאינס מנוייס) המתאימיס להיות מנוייס של 8א21 0 ס6ין הישראלי: 1שס: טלפון: 2שם: טלפון: 3שם: טלפון: 4שם טלפון: 5שם: טלפון: שמי מס. מנוי כתובתי טל. בבית טל. בעבודה 5שסשחו/ יזס1 63|6ז26 6-5 סופר מעבצע! שם כתובת ומיקוד ] רצייבשיק מסי ----- כבנק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. 7 נא לחייב את חשבוני בויזה /ישראכרד מספר הווה ו הו הפה הכרטיס בתוקף עד תאריך משפחה טלי בית טלי עבודה חתימה אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב הזמנת מנוי חדש ל-5א11021 26 /המהדורה הישראלית ב החל מגליון מספר . 1 10 גליונות במחיר - .119 שייח (102 ש'יח באילת) שם כתובת ומיקוד משפחה טלפון רצייב שיק מספר מק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . נא לחייב את חשבוני בויוה/ישראכרט מספר: ו הכהטנס בתוקף עד תאריך חתימה אפשר, לדוגמא, לשלוח מסמך מכל אחד לכל אחד אחר בקבוצה! או שמא אתה מחוייב לזרימת מידע מוגדרת בכיוונים קבועים! כיצד תתקשר עם המידע: האס זהו מודל עסקי או מודל מופץ המסתמך על טפסים! לבסוף, עליך לשאול את עצמך על תהליך התקשורת - מכניזם התעבורה המקשר בין חברי הקבוצה שלך. התשובות לשאלות אלו תנחינה אותך דרך תרשימי הזרימה, רשימות המוצריס והסקירות העוקבות. המדריך למיחשוב קבוצתי בשורה התחתונה, תוכנות קבוצתיות נועדו ליצור דרכים חדשות שתאפשרנה לאנשים לשתף ביניהס מידע. כיון שהמונח ייתוכנה קבוצתית'" נרחב מכדי להיות יעיל, הפרדנו את המוצרים לקבוצות נפרדות המבוססות על סוג המשימה שיש לבצע. יצרנו שלוש קטגוריות גדולות. הראשונה מרוכזת סביב תקשורת; מטרתה להתמקד בתקשורת בקבוצת העבודה ולשפרה. השניה מתמקדת בהעברת מידע מובנה, כתמונות ומסמכים, בין האנשיס בקבוצת העבודה. השלישית מתמקדת בניהול מידע עסקי, כמו העברת הזמנה בזמן אמת. מבין השלוש, האחרונה היא כנראה הבהירה ביותר. משתמשי 76 התרגלו כבר לחשוב על סוגים שונים של מנועי בסיס נתונים וכליס לפיתוח ולשאילתות. אנו סוקרים מוצרים כאלה באופן קבוע, אך הס אינם במוקד מאמר זה. במקוס זאת אנו מתבונניס בת- חומיס הרחביס של שיתוף תיקשורתי מובנה או לא מובנה, בתוך הקטגוריות החדשות, ההולכות וצומחות, של תוכנה קבוצתית. הקוים המפרידים בין המוצרים השונים אינס ברורים כל צרכם - רבים מהס מנסים לחצות גבולות - ולכן ניסינו להתמקד במ- שימות, ולפרק משימות אלו לחלקים קטנים יותר. הדואר האלקטדוני ומעבר לו המוצרים המתרכזים בתקשורת מערבים דבר מה שמחשבים ניסו לעשות כבר מזמן: לסייע לתקשורת בין קבוצות ולשפרה. המידע שק- בוצות עבודה משתפות ביניהן ובינן לבין עצמן נוטה להיות לא מובנה ותכליתי - הו- דעת דואר אלקטהוני, דיון דרך לוח מודעות אלקטרוני, ועידת וידאו או פגישה אל- קטרוניות. הקטגוריות הידועות ביותר בקבוצה זו הן מיחשוב קבוצתי דואר אלקטרוני ותזמון קבוצתי. דואר אל- קטרוני עומד ביסוד התוכנות הקבוצתיות. הוא משמש לא רק כאמצעי לתקשורת אל- קטרונית אלא גם כאמצעי תעבורה לתוכנות קבוצתיות אחרות, כתוכנת תזמון ותוכנה לניתוב טפסים. תוכנה לתזמון קבוצתי בנויה בדרך-כלל על דואר אלקטרוני, או על העברת הודעות. היא מאפשרת לאנשים לקבוע פגישות בקלות בכך שהיא לוקחת בחשבון את לוחות הז- מנים של שני הצדדים ואת זמעות המ- שאבים, כמו רכב או חדר ישיבות. קטגוריה זו צומחת במהירות, והמוצרים הולכים ומ- שתכללים - בייחוד אלו המיועדים לסייע למשתמשים מרוחקים. התקשורת מתרחבת לביצוע מטלות מעבר לתוכניות הדואר האלקטרוני המסורתיות. לשס המחשה, רבים מאיתנו חשיס סלידה מפגישות. אולס האס זו הפגישה שאנו מת- עבים, או שמא בזבוז הזמן המדהיס בה- מתנה שתתרחש ושתסתיים! אומנס, עדיין עלינו למצוא את האדם שנרצה לפגוש, אך כעת אנו מתבונניס ב-19 חבילות תוכנה שח- לקן מיועדות לקבוע פגישות לקבוצת אנשים באותו זמן, ואחרות שמתאימות לדיונים על לוח מודעות לאורך זמן. הבג'שה האלקטרוניח מה אם במקוס להשתמש בתוכנות לתזמון קבוצתי למציאת הרגע בו כל המשתתפים בתהליך יוכלו להיפגש, יכולת לנהל את הפ- גישה על המחשבים שלך ושלהם, כאשר הא- נשים מצטרפים ועוזבים בזמן שנוח להם! זו התיאוריה שמאחורי תוכנות ועידה, החל מ-0005 5ט)1/0 וכלה ב-65ז9/ו/501 !גמד 5חג6. חבילות ועידה אלו מתוכננות במיוחד כדי לסייע לך לערוך דיון בין מח- שבים דרך א1.4 או בקשר חיוג. ועידות אל- קטרוניות לוקחות את מקומן של ועידות 5 מסורתיות ומוסיפות עליהן תכונות חדשות. למרות זאת, עבור חלק מהאנשים, התכונות הקיימות כיוס בועידת 885 מס- פקות את כל הצרכים. אנו מתבוננים בי- כולות הועידה של תוכנת 385 וכן ביכולות 5 שאולי כבר יש לך במערכת הדואר הא- לקטרוני שלך. אס אתה מתכוון להיפגש, בסופו של דבר, פניס אל פנים בכל מקהה, מספר חבילות חדשות תוכננו לסייע לך בהפיכת הפגישות הללו ליצרניות יותר. אחד הדברים המ- ענייניס בתוכנות לסיוע בדיון הוא שורשיהן האקדמיים. תוכנות אלו תוכננו בעזרת מו- מחים שטענו כי תהליך הפגישה הוא הוא האשס בתיסכול שלנו ממנה. אנו מתבוננים גם במוצריס שתוכננו לשתף סוגים חדשים של מידע. תוכנת 0ז6503ו1מ/ היא מעין "ועידת וידאו לענייםיי. סוג חדש זה של תוכנה מאפשר לחברי קבוצה להעשיר אחד את השני על-ידי שיתוף של אותו מסמך ויישוס זה עס זה, ודרך שיתוף האינפורמציה עם קבוצה של מי שעשויים להיות משתפי פעולה מרחוק. כל שתזדקק לו הוא קו הט- לפון והמודם שיש לך. התקדם עוד צעד קדימה ואתה נכנס לעולם העשיר של ועידות וידאו. מעבדים רבי עו- צמה; כמו הפנטיום, יובילו תחוסם חדש של מיחשוב שיערב וידאו ודיבור יחד עם צורות המידע הקיימות והמקובלות. ישנם אלו שי- גידו כי שנת 1994 עשויה להיות שנתה הג- דולה של ועידת הוידאו, אך מוטב שנזכור כמה שניס כבר עברנו שהוגדרו כיישנתה הג- דולה של ה-א1.4'י. לכתבת ילראות זה כמעט להאמין"י, מעבדות 6ח8821ַ3)א 26 בחנו שבע מערכות לועידות וידאו, שכולן דרשו אפפ. מצאנו כמה שניתן להמליף עליהן, ול- מדנו רבות על מה שנדרש כדי לגרום לכל אחת מהן לעבוד. מה לגב' ניהול מידע? בעת שהקבוצה הראשונה של מוצרים מתו- כננת לעבוד עס מידע לא מובנה כמו הודעות דואר אלקטרוני או אותות וידאו, הקבוצה הבאה עוסקת בסוגי המידע היותר מובנים עימס אנו מתעסקים בכל יוס, החל מטפסים למסמכים שניתן לערוך ועד תמונות ממו- חשבות המאוחסנות במערכת מרכזית גדולה. אפילו בין המוצרים הללו, הממוקדיס בצורה חדה על ניהול מידע, ‏ יש שני תת-סוגים. האחד מתמקד במיוחד באיכסון, בקריאה ובשיתוף המידע. המידע יכול להיות מבוסס טקסט או תמונה; מספר דוגמאות טובות לתוכנות בתחוס זה הן ח6ק0 2005 6 או ג תת-הסוג השני עוסק יותר בת- הליך של הזרמת המידע בקבוצה. תת-סוג זה כולל תוכנות טפסים ותוכנות מסורתיות של זרימת-עבודה. באופן טבעי, שני תת-הסוגים הללו אינם נפ- רדים לחלוטין בעולס האמיתי. תוכנת 6, לדוגמא, גם מאכסנת טקסט ומידע אחר וגם מזרימה אותם בקבוצה. תוכנת 6% פ8ט10 דומה לזיקית, התלויה בעד כמה טוב אתה מפתח יישומים עם כליה הב- 5 0 ישראל אוג' 1994 |צששט הפר 0 רה 6 סיסיים. היא גס משנה את צבעיה, בכל פעס שאתה מוסיף משהו. אם תשתמש בתוסף 8ט)10 תסוטסס 5 קחוקוחז ([0/א1) | או באחד התוספים הא- חרים לתוכנה, תוכל לה- פוך אותה למנהל תמו- נות. למרות שקבוצות אלו אינן נפרדות באמת, הצ- לחנו למתוח את הקויס החשובים המפרידים בין תת-הקבוצות הגדולות. הראשונה היא תוכנה לאוטומציה של זרימת העבודה. כפי שניתן לראות מהסקירה הנ- רחבת בנושא זה, הנושא עדיין הולך ומ- תחמם. התבוננו ממושכות בתוכנות השו- לטות על ורימת מידע הכולל מסמכים ותמונות, על אג.1. תוכנות לזרימת עבודה מתבגרות במהירות, ולמוצרים הללו. פו- טנציאל אדיר. התבוננו גם במוצרי קצה לבקרת זרימת עבו- דה, הלוקחים את אותו הרעיון ומעבירים אותו לסקלה אחרת. תוכנות אלו נוטות לד- רוש מידה גדולה של התאמה. הן נרכשות, בדרך-כלל, ‏ מיועצים שבונים ומתקיניס אותם. מערכות אלו יקרות אך יתכן שהן שוות את ההשקעה אם אתה מתכנן תהליך קבוע בתוך ארגון גדול. ג'רשח הניירת אם יש לך מידע רב אך אינך זקוק לזרימת עבודה פורמלית, מספר מוצרים גדול יענה לצרכיך. במאמר "מכסחי הנייר בגיליון הקודם אנו עוסקים במגוון מוצרים המיו- עדים להסיר את הניירת מהשולחן ול- החליפה בתמונות אלקטרוניות. אנו מת- בוננים במגוון רחב של מוצרים, החל מפתרונות כולליס המשלבים חומרה ותוכנה, דרך פתרונות קבוצתיים המשלבים 008 ועד שרתי .01 המתחברים ליישומים אחרים לאחסנת וניהול תמונות. בליבם של ייגורסי הנייריי נמצא סוג-חדש ומ- תפתח של תוכנות לניהול תמונות, המיועד לפרטים ולמחלקות. חבילות אלו מאפשרות בדרך-כלל לכל אחד לסהוק ולנהל תמונות של מסמכיו - ולעשות זאת בקלות הבה. בנו- סף התבוננו במוצרים יעודיים המציעים יכו- לות דומות אך דורשים חומרה משלהס. 06 ישראל אוג' 1994 מיחשוב קבוצתי הקוים המפרידים בין המוצרים השונים אינם ברורים כל צרכם - רבים א%הם מנסים לחצות גבולות - ולכן ניפינו להתמקד במשימות אס אתה צריך לעבוד עס מסמכים שניתן לערוך בפורמט טבעי של מעבד תמלילים, מערכת לניהול מסמכים בקבוצה עשויה לה- תאיס לך במיוחד. קיימים מספר מוצריס כאלה, החל מ-6ק0 20058 26 זוך 8 ועד 186ח6228]/. לבסוף, אם תרצה לנהל מספר עצום של פריטים, התבונן בתוכנות ניהול התמונה. סקרנו מגוון מו- צרים מקבוצה זו, שכולם יועדו לנהל מס- מכים כאלה. לחלקם אפילו נוספות תכונות של ניהול שטף עבודה, הסוגרות מעגל במ- סלול שצעדנו בו. ניצד להחליט מה לקנות כדי לסייע לך לנווט בין הסקירות הללו לעו- מק, תיעדנו את הפירוק לקטגוריות בתרשים זרימה. התרשים יוכל להנחות אותך בחי- פושיך אחר מוצר מתאים. בעת שתנוע לאו- רך מסלולו של התרשים, החלטות הרכישה שלך תעשנה לפתע ברורות. אם אתה צריך תוכנה המבצעת תקשורת לא מובנית, כדאי שתחשוב על תוכנת דואר אל- קטרוני, תוכנת תיזמון או איזושהי תוכנה לסיוע בפגישות. אם אתה צריך לנהל מידע ב-א1.4, עליך למקד את דרישות ניהול המי- דע שלך אפילו יותר. איזה סוג של מידע עליך לנהל! איזה סוגים של בקרת ניתוב נד- רשים! האם תרצה לנהל תמונות, תמונות של מסמכים, קבצים ניתנים לעריכה, או מידע מבוסס טפסים! האם אתה זקוק לב- קרת ניתוב ביָן הקבצים, או בתוכס! ישנן גם כמה שאלות כלליות שכדאי לשאול. אחת מהן היא האס אתה מעדיף מוצר מדף, או מוצר תפור לדרישותיך! האם אתה רוצה לרכוש תוכנה שתוכל להתאים בעצמך, או שתותאם עור מגצו עליך לש- קול את נושא הה- רחבה. | פתרונות ניתנים| להרחבה עוניס לצרכיך המיידיים ויכוליסם לגדול ולמלא את צרכיך העתידיים. במבחנינו התבוננו באפשרויות | הה- רחבה של כל המ- ערכות, כך שאס כעת צרכיך צנו- עים| אך אתה צופה גידול בעתיד - תוכל לבחור מוצר שיחזיק מעמד לאורך תקופה ארוכה. חדש או ישן? לבסוף, עליך לשקול כל רכישה חדשה לאור מה שכבר יש לך. לדוגמא, אס כבר יש לך מערכת דואר אלקטרוני, אולי כדאי לך לש- קול קניית תוכנה אחרת היכולה להסתייע במערכת הקיימת כמנגנון לתעבורה ולניתוב. בדרך זו תוכל להשתמש בספר כתובות קיים, ומנהלי המערכת לא יאלצו לתמוך בשתי אסטרטגיות רשת שונות. קיימות דרכים רבות לגשת לקניית תוכנה קבוצתית. דרך אחת היא לקנות פתרון גדול. הדרך האחרת היא לקנות את חלקיה, אחד או שניים בכל פעם. הדרך האופיינית לר- כישה עבור 26 היא לקנות את המוצר האי- נדיוידואלי הטוב ביותר ולשלב את המוצריס להשגת הפיתרון הטוב ביותר עבורך. הדרך המסורתית יותר, לפני בוא ה-76 - המכונה דרך 15 - היא לרכוש פתרון אחד גדול המ- תאיס לכל אחד בחברה. מיחשוב קבוצתי מציב אסטרטגיות אלה ישירות זו כנגד זו. העתיד של התוכנות הקבוצתיות נראה ורוד עבור המשתמשים. השווקים המוצפים, כמו זה של ניהול רצף עבודה, ימשיכו בדרך זו. מוצרים עם תמיכה בעבודה קבוצתית, כמו דואר אלקטרוני, ימשיכו לנסות ולמקם את עצמם במרכז ההתהחשויות. ספקי תוכנה מרכזיים בעולם ה-76 עובדים קשה כדי להתאים את מה שיש להם היוס למה שהם הוצים שיהיה מחר, והמקום בו הם רוציס למצוא זאת הוא בליבת המיחשוב הקבוצתי. זוהי בסך הכול השנה הראשונה בה ניתן בכלל לבצע ועידת וידאו שולחנית ( ק0ו68%ע ולא השנה בה ניתן לבצע זאת כמו שצריך. ועידת וידאו שולחנית חייבת את קיומה למספר גורמים: מחשבים מהירים יותר, אלגוריתמים לדחיסת וידאו, רכיבי עיבוד אותות ספרתי (059) ונגישות גבוהה יותר לקווי טלפון ו-אג.1 מהירים. כיוון שמרכיבי המערכת חדשים מאוד, לא היינו מופתעים מהעובדה שהמוצר הסופי אינו מלוטש כפי שהוא צריך להיות (אך הוא יהיה). מאת ביל מקרונה, תרגוס: אבישי בידני הטוב ראה ע'ניים ו אוזן? שאלת היסוד בנושא זה היא: יימדוע אתה רוצה בוה". הטיעון אותו שומעים ממרבית המשתמשים הוא: ניתן להשיג פגישה טובה יותר כאשר נע- זרים בווידאו מאשר מבשיחת ועידה טלפונית, מאחר שאתה רואה את פני האנשיס - ללא כל צורך בטי- סות. אך האמת היא שקצב התמונות (טוחגז]) והאבחנה הנמוכים של המערכות הנוכחיות מאפשרות לך לראות רק אם האדם בצד השני מרוצה, כעוס, ער או רדוס. אך למרות זאת, חיסכון הנסיעה הינו יתרון. עלות מסע מחוף לחוף היא 52,000 או יותר. קשת המ- חירים של מערכות אלו נעה מכ-51,000 עד כ-56,000 לעמדה, כולל חומרה, כך שהשיקול הכלכלי ברור לחלוטין. חיוני: שיח" מלסמנים שיתוף מסמכים הוא מרכיב חיוני במערכת ועידת וידאו שולחנית. אך כל אחת מה- חברות נוקטת בגישה שונה לנושא. רק מע- רכת אחת, של 787, מיישמת שיתוף 5- שומים' אמיתי, המאפשר לשני משתמשיםס לעבוד במשותף על מסמך אחד. כאשר מי מהמשת משים מריא יישום יחלונות'" בעמדה שלו, רואה המשתמש בקצה השני את היי- שוס ושניהם יכולים לעבוד עליו. כל אחת מהמערכות שנסקרו, לבד מ-חס)סוש, מציעות אופציית 6זגססטווחשו, הנושא תמונה סטטית של פלט היישום (0זגסטטוותש הוא במקור אותו לוח לבן, הנמצא בחדרי ישי- בות). תוכל להוסיף טקסט או איורים ל-6ז1!6008אי על ידי שימוש בכלי האיור וה- טקסט המצורפים. שני הצדדים יכולים לר- אות את הפלט ואת הסימונים. המערכת של אינטל נוקטת בדרך אחרת: עריכת דפי הפלט מתבצעת דרך מטפורת ייפנקס", אך היא יכו- לה להשתמש ב-01 (קישור והטמעת עצ- מים) על פני הקשר, כדי להריץ עותק מקומי של היישוס. המערכת של חס)6ו? לא כוללת תוכנת שיתוף מסמכים. מגבלוח וחוסר תא'מויות לבד ממגבלת האבחנה, סובלות מערכות אלו ממגבלות משמעותיות נוספות. הוב המערכות שנסקרו יכולות להתקשר רק אל משתמשים להס מערכת זהה. היוצאות מהכלל הן המ- ערכות של 41877 ו-6161זטוסוק, התואמות ל-320 .1] |4ז0' 80661816ז16ה1 הסוחוח 0 (1.230), משפחת תקנים של איחוד הט- לקומוניקציה הבינלאומי - 180 (לשעבר דד00). משפחת תקנים זו מאפשרת למ- ערכות התואמות לה להתקשר, באמצעות רשת הטלפונים הבינלאומית, זו עס זו ועס מערכות חדר ישיבות וידאו ( 6660 וח00ז 06ה66]חס6). אולס, שיתוף קבציס מחייב שימוש בתוכנה זהה בשני צדדי הת- קשורת. רוב המערכות שנבדקו הן מערכות נליינ (מתקשר אחד, עונה אחד). הא ,דה ו-[616זטו6 מציעות צורה פרימיטיבית של מיתוג וידאו רב-נקודתי המאפשרת רב-שיח בוידאו, אך מחייבות את המשתתפים לתאם את רב-השיח עס חברת הטלפון. מספר חב- רות עובדות כעת על יישום רב-שיח גמיש יותר. יש לשקול גם את גורמי האיכות, כמו הצגה רציפה וחסרת קפיצות של תנועות הצד השני. רוב החברות טוענות כי המערכות שלהן עובדות בקצב מקסימלי של 15 תמונות (06ח3ז1) לשנייה (תלייש), קצב איטי יותר מ-30 תלייש, שהוא הקצב הסטנדרטי בט- לוויזיה. במבדקים שערכנו, היה הקצב המ- מוצע של המערכות מבוססות ה-א180 (רשת טלפון ספרתית משלבת שירותים) 7 עד 10 תלייש. מערכות אחרות היו איטיות אף יותר. שתי המערכות העובדות בקו אנלוגי עבדו 17 6 ישראל אוג' 1994 18 6 ישראל אוג' 1994 ועידת וידאו שולחנית מו התאמה למשימות עוצמה | | | 0 | 650 0ו00ח6!6ד זאד החפ | קט | לסחל קפוה0י- 20 סג 0 לגר הפיו א טס שש הצר[ עפ חן טוב סביר גדו טלווידאו שיתוף מסמכים | תרות שיפוע התאמה למשימות | עצחה .| [0ח50ז0? 6זסה5סזק |6!חו 0 5/5600 1060 ַהו0ח6ז9)ח60 לולה: בקצב של 1 תלייש, קצב שגרס לתנועה קו- פצנית בוידאו. וידאו על אחרנם ועידת וידאו בקווי א1.4 אתרנט סובלת מב- עיות הרשת, כיוון שכל שיחה צריכה לה- תחלק ברוחב הפס עס היישומים האחרים ברשת. תזמון מידע הוידאו חשוב מאוד, וה- מידע עלול להיות חסר ערך אס קיימת הת- נגשות כתובות או בקשת שליחת מידע מחדש (0ח656ז). | טכנולוגיית טבעת-אסימון יכולה לשפר את התוצאות על ידי הענקת רמות קדימויות למידע, אך התנועה בתמונה תהיה קופצנית בכל זאת. הבעיה מקבלת משנה חשיבות בשל זמן התגובה של חיבורי הרשת, ב-א/1 וב-א%4 (רשת תקשורת רחבה) כאחת, זמן תגובה יכול להתמשך מחצי שנייה עד יותר משנייה. למרות שאתה סבור כי אתה רואה תמונת וידאו בזמן אמת, למ- עשה אתה רואה איך הצד השני נראה לפני שנייה. כך שאם תספר בדיחה, הוא ייראה כלא מבין למשך זמן הנראה כשנות נצח. יעבור זמן רב עד שאנשים יקבלו את הרעיון של פגישה ראשונית בוידאו. מרב הפגישות העסקיות הראשוניות יהיו פגישות פנים אל פנים, כמו היוס. לאחר שתכיר את האדם, יהיה לך קל יותר לקבל את האבחנה הנמוכה ואת אי הנוחות הארגונומית. ועידות הוידאו יפחיתו כנראה את תחושת הבידוד אותה חשיס בתקשורת מחשבים. הן תהיינה שי- מושיות בראיון חוזר של מועמדים לעבודה, לימוד מערכת הידברותי ומכיהות בטלפון (טלמרקטינג). דרישוח טף הקריטריוניס להשתתפות בסקירה היו: עבו- לולה טלווידאו שיתוף מסמכים דה במחשב 26 תחת 05כ או ייחלונות'י; שי- דור וידאו חי בקווי אכ18, קווים רגיליס (5ד0ק), ורשתות | א1/8 אתרנט; ומכירת המוצר בכמויות מסחריות בזמן הבדיקות. 77 ו-ח16[000' חזטהוזסא! הן ענקי תק- שורת עם עניין ברור בפיתוח תקשורת הוי- דאו. אינטל, היצרנית הגדולה ביותר של מי- קרו-מעבדיס למחשב, יכולה להרוויח המון משיווק יישומים. חדשיס הדורשים שימוש אינטנסיבי במעבד. |16טזטוסוק היא יצרנית מערכות חדר ישיבות וידאו. 184 ,חסו5ו שח[ ו-וח660ק5 הן חברות חדשות קטנות בשוק יישומי ה-0ק. המערכות של 418₪71, אינטל, חזסםוזסא 1616001 ו-[6ך6זטו0וק נבדקו בקווי טלפון אס]. המערכת של וחססט[16 חזטחחסאו, דו- רשת קו טלפון נפרד לתקשורת הקולית. ניתן לבחון את המערכת של חסופו/ח1 רק בקוול אתרנט, והמערכות של 184 ו-וזסס6ס5 מיו- עדות לתקשורת מודס בקווי טלפון רגילים. יצרנים שאינס משווקיםס חבילות מלאות, לדוגמה /8]א, נדרשו לספק תוספי (חס-00) חומרה. כל בדיקה כללה התקנה של שתי מערכות מלאות, חיוג ובדיקה של דיוק התמונה, דיוק שחזור הצבע והתנועה החלקה בתמונות הול- דאו שנתקבלו. כיוון שהמערכות משתמשות באלגוריתמים לדחיסת וידאו, תנועה רבה באחת העמדות תאל את האלגוריתמיס להאט את קצב שידור התמונות. העלינו בה- דרגה את רמת תזוזות המשתמשים בעמדה ובדקנו אס התמונה נעשית קופצנית. סיביוח ורביבים ניתן לבנות מערכת ועידת וידאו במספר דר- כים, אך השלב הראשון בכולן הוא המצלמה. מספר מערכות מציבות את המצלמה על מסך המחשב, ואחרות מציבות אותה על חצובה או על שולחן. ‏ יש חשיבות למרחק המצלמה מהמסך, ככל שהיא תהיה קרובה יותר למסך כך תיראה טבעי יותר, וכאשר תביט לתוך עדשת המצלמה (מאחר שבדרך כלל תעבוד מול המחשב) תיראה כאילו אתה מביט על בן (או אולי בת) שיחך. חשיבות רבה מיוחסת לעדשות מתכווננת (לה מרחקי מיקוד רבים) לצילומי תקריב, ולבקרת המי- קוד. עדשות ארוכות לא יקלטו פרטים מיו- תריס (כמו משרד לא מאורגן) והן עדיפות על פני עדשות רחבות זווית. אך נחוצה עדשה לצילום רחב זווית כאשר רוצים לצלם יותר מאדס| אחד. המערכות | של אנטל ו-6161זט161 מציעות את שתי האפשרויות. המערכות משתמשות בדרכים שונות ליישס את חלק השמע בוועידת הוידאו. אינטל מש- תמשת ביחידה המורכבת ממיקרופון ואו- זנייה. האחרות משתמשות בשפופרת טלפון או במיקרופוניס המובניס במרבית המקרים בבסיס המצלמה ומסודרים בתצורה מבטלת רעשים. רוב המערכות משדרות את השמע (בצורה ספרתית דחוסה) ואת הוידאו על פני אותו קו טלפון. המערכות של 84 ו-וח161660 חזסת!זסא! דורשות קו טלפון נפרד לשידור השמע. יתר המרכיבים נמצאים בתוך המחשב. המ- ערכות של אינטל, ‏ 4187 ו-6[1[שזטוסוק מיו- שמות בשני כרטיסיסם בכל מחשב, של חסופו/ח1 בכרטיס אחד ושל המסס6ק5 בש- לושה. המערכות של 184 ו-חסופגשח] הס מוצרי תוכנה-בלבד, וזקוקות לחומרה מח- ברה צד-שלישי. הלב הדוחם הלב של כל מערכת ועידת וידאו הוא המ- דחס/פורש (600₪0), אשר מקבל את זרס המידע מהמצלמה ודוחס אותו. | המ- דחס/פורש מתבסס על העובדה שאין מספר רב של שינוייסם בין תמונה לתמונה. הפה וה- עינייס שלך נעים מעלה מטה, אתה אולי תשנה את תנוחת הישיבה שלך, אך רוב המי- דע בתמונה קבוע ואין צורך לשדרו כל פעם מחדש. בקצה השני נמצא מדחס/פורש זהה, הפורש (פ65זקוח6660) את המידע תוך שימוש באלגוריתם תמונת ראי של אלגוריתם הד- חיסה, או בטכניקות אחרות, כמו אי- נטרפולציית תנועות. לדוגמה, אם תדגוס שתי תמונות תוכל לקבוע מה ההבדלים בי- ניהן, ואז לבצע אינטרפולציה של תמונה שלישית כדי לתת אשליה של תנועה חלקה. לב המדחס הוא לא יותר מיישוס אלגוריתס תוכנה בחומרה. המדחס מבצע חישוביס רבים מאוד, במיוחד בדחיסה. כל המערכות שנבדקו, לבד משתיים, משתמשות בחומרה בתהליך דחיסת תמונת הוידאו ופרישתה. אינטל משתמשת בצד המצלמה בדחיסת חו- מרה ובפרישת תוכנה בצד המקבל. אא אינה משתמשת בדחיסה. אינטל ו-חסופו/ח1 משתמשות במדחס 0מפא]. החברות הא- חרות משתמשות בטכניקות דחיסה קנייניות. 7 ו-|616זטוסוק משתמשות בשיטות דחיסה תואמות תקן 8.261, שהינו תת-תקן של 1.320. בעם זה היה בעוום יוחר תחום ועידות הוידאו היה פשוט יותר בעבר: היית מתקשר אל חברת 1405 ח0ו655זקוח00) או אל [616זטו16? ומשלס 25,000 5 או יותר (ולפעמים הרבה יותר). החברה היתה מר- כיבה את הציוד בחדר הישיבות שלך. אחר כך היית שוכר קו 11 [גחסווסגזי (למשל, קו אפ5] במהירות 384 קסלייש) מחברת הט- לפון, וזהו, יש לך מערכת ועידת וידאו. קצב שידור התמונות והאבחנה של מערכות חדר ישיבות וידאו (המשתמשות במדחסים איכותיים יותר) גבוהים יותר מאלו של המ- ערכות השולחניות. המערכות השולחניות מסתפקות באבחנה ובקצב שידור תמונות נמוכים יותר, במטרה לעבוד עס קוויס שמ- הירותס 100 קסלייש לערך. תקן 4.320 מא- פשר שימוש בפורמט המהיר ובפורמט האי- טי. השימוש בטכנולוגיות דחיסה 0-1מקו ו-50-2ק1א, והתפוצה הרחבה של פרוטוקולי תקשורת ברוחב-פס גבוה, כמו 471 (מצב העברה אסינכרוני), יאפשרו בעתיד למערכות השולחניות להגביר את קצב התמונות ל-30 תלייש, ולהעלות את איכות האבחנה. סימורי חלאות ה-אפפו חמש משבע המערכות שנבחנו יכולות לעבוד בקווי 152 (רשת ספרתית משלבת שי- רותים), ומאפשרות שילוב המהירות וה- גמישות של הקשר הספותי בנוחות ובעלות הנמוכה של תקשורת בחיוג. הלוואי וזה היה פשוט כל כך! אס משרדך נמצא באזור עירוני בו יש קווי תקשוהת חדשים ומרכזיה ספ- רתית לא תהיה לך בעיה להשיג שירותי אפפ]. אך גם אז תיתקל בבעיות. האופי הספרתי של 1558 אינו מבטיח תאי- מות קו מקצה אל קצה. חבהות הטלפון מסוגלות לעוות את האותות שיישלחו, והן ועידת וידאו שולחנית יעשו זאת. בבדיקות שלנו הצלחנו לקבל שי- חות ב-א152, אך לא לחייג. | אצלנו (בארהייב) ניתן לפתור את הבעיה על ידי חיוג יי10-4177-0", חיוג העוקף את חברת הטלפון המקומית ומגיע ישירות לקווי 477. בעיה זו קיימת גם במערכות חדרי הישיבות. כדי להתגבר על הבעיות ו/או להימנע מהן, תצטרך לברר את סוג הקווים בהס תשתמש בוועידת הוידאו, לקבוע את האופציות ולנקוט באמצעי מנע מתאימים. כללית, מערכות אלו יבחנו את הנחרצות שלך. כדי לשלס את מחיר המערכת ולהתגבר על בעיות ההתקנה שלה, צריך שיהיה בך רצון עז להשתמש במערכות ועידת וידאו. אך לאחר ההתקנה הן מבצעות את עבודתן נאמנה, כמובן בהתחשב במגבלות התכנון שלהן. 5 - דאדה 201500 86013ו6!6ד וו5%6ע5 1060 העובדה שמערכת ועידת הוידאו הטובה ביו- תר היא זו של חסוו4חזס)ח] [01008 דד ₪85, חברה-בת של 4787 שנוצרה לאחר רכישת 68א, אינה צריכה להפתיע איש. 161606014 ייחודית בין המערכות שנ- סקרו: היא היחידה המספקת שיתוף ל- שומיס אמיתי. משמעות שיתוף זה היא ערי- כת מסמך בצוותא, ולא סימון תמונת המסמך גרידא. עלות עמדה אחת היא 5 דולר, והיא כוללת מצלמה, כרטיסים, כבלים ותוכנה. ניתן לרכוש את המערכת מו- תקנת במחשב 2/66א4860 תמורת 9,151 5. התוכנה כוללת 6זגסטשווחא, אך תכונה מר- שימה יותר היא יכולתה לשתף כל יישוס ייחלונות'י. ניתן לשתף את היישום גם אם הוא אינו מותקן בעמדה של הצד השני, אך אז ישתמשו שני הצדדיס בסמן אחד, דבר היכול ליצור בלבול. איכות הוידאו במערכת גבוהה יחסית - 15 תלייש בחלון 352 על 240 בקו 180 - למ- רות שהיתה ירידה באיכות עם התגברות רמת תזוזות המתקשרים. השמע, הנשלח גם הוא בקו ה-א150, היה מסונכרן עס הוידאו. המערכת לא מאפשרת לך להציג את תמונתך לצד תמונת הצד השני בו-זמנית. כאשר תרצה לראות את התמונה המשודרת מה- עמדה שלך, כדי להוסיף סימון במסמך עליו עובדים, תצטרך להחליף בין התמונות. גי- רסאות עתידיות יאפשרו לך לראות את שתי התמונות בו-זמנית. המערכת תומכת בתקן 4.320, כולל ועידות רב-נקודתיות (לא נבדק). אך שיתוף היל- שומים אפשרי רק בוועידה בין שתי עמדות. 6והח5 וק 200 |6זח! 60066 [3ה50זסק וח5%6ע5 1660 ההתקנה הישירה, ההפעלה הקלה והמחיר הנמוך של 6זגחפ5סזק, 52,499, הופכיס אותה למושכת למי שרוצה לבצע ועידת וידאו בין שתי עמדות בקווי א150. קצב התמונות של המערכת נע בין 8 ל-15 תלייש. הוידאו היוצא נדחס בחומרה והוידאו הנכנס נפרש דרך תוכנה. כיוון שפרישת הול- דאו הנכנס מתבצעת בתוכנה, תלויה איכות התמונה במידה רבה במחשב בו משתמשים, מאחר שמעבד מהיר יותר יפרוש את התמונה במהירות גבוהה יותר. הבדיקות שלנו נערכו במחשב 2/66א4862 והתוצאות היו מס- פקות ואף יותר. ו קוח שיפוש ‏ התאמה למשימות, וניב 5 ₪6!6056 , חסופושח! א סביר גדו1 א ישן טלווידאו שיתוף מסמכים או 6 קלוח שימוש התאמה למשימות | עוצמה | 4 חסו5ז8/ ,!ו60טו/ טלווידאו שיתוף מסמכיס 1% 6 ישראל אוג' 1994 120 במצלמה המצורפת לחבילה קיימים רק שני מצבים: צילום תקריב או רחב זווית. התו- כנה מאפשרת הצגת שתי התמונות במסך בחלון 160 על 120, או בחלון 320 על 240. ניכרת ירידה (לא גדולה) באיכות התמונה כשבוחרים את החלון הגדול יותר. דיוק הצבע במערכת טוב למדי והוא משחזר טוב גם גווני עור. המערכת מאפשרת כוונון הב- הירות (655ח1ח8וזפ), הניגוד (851זוחסס), עו- צמת הצבע והגוונים. התיעוד המלא הופך את ההתקנה לקלה יותר מהתקנת כרטיס קול. המערכת כוללת שני כרטיסי 154 (כרטיס סיפרות וידאו המ- תחבר למצלמה, וכרטיס א50! הכולל גס את השמע), מצלמה, יחידה המורכבת ממי- קרופון ואוזניה, ותוכנה לייחלונותיי. תוכל להחליף את המצלמה בכל מצלמה תואמת 6 (תקן הטלוויזיה האמריקני) או לחבר רמקול ומיקרופון פרטיים. התוכנה כוללת לוח מקשים הנמצא על מסך המחשב, חייגן אוטומטי וספר כתובות המ- אפשר לך להדביק תמונות של מתקשרים. ה-06ז11!6008צו המובנה מאפשר לך לעבוד על מספר מסמכים בו-זמנית, והוא כולל גם שטח להערות. ניתן לרכוש את התוכנה בנ- פרד תמורת 599. בגירסה הנוכחית, ה-0ז6908ו1 משתמש ב-01 אך או תומך בשיתוף ‏ ל- שומים. תכונה זו תיושס בגירסת זוז שתצא כנ- ראה בקרוב. בה- משך השנה תצא גי- רסה שתתמוך בתקן הדחיסה 1.320 , תמיכה שתאפשר עבודה מול מערכות של חברות אחרות. חסופ1/ח1, | שהינו מוצר תוכנה בלבד, מספק ועידת וידאו דהך | כמעט ‏ כל קלות שימוש מדיום | תקשורת מהיר, מ-א152 דרך אא עד אגאש (רשת תקשורת רחבה). דהושיס 9 ] מספר שיפורים ו 6 ישראל אוג' 199% ועידת וידאו שולחנית ב-חסופ!שח1, אך הוא מספק ועידות וידאו טובות, במיוחד ברשת. מחיר המוצר 5995, והוא עובד עם ]] 6018/א-ח0וו46 של אינטל או עס ססוחגוא של 50316 8ו66)/. בדקנו תצורה מלאה הכו- ללת כרטיס מדחס :160 חסנו40, שפופרות טלפון, מצלמת 1616030088 של 6זאוס11] 5זותם. מחיר עמדה מלאה הוא 3,165 דולר. המוצר נמכר יחד עס 8105ק018חסו8ו/, שהיא תוכנת ה-19186500₪ 6ז6009!ו1תצו של 6זטוט 5. לא הצלחנו להשתמש בתוכנת היילוח" ברשת הבדיקה שלנו ( 3.12 6/386א) גס לאחר קבלת תמיכה מהחברה. היו לנו גם בעיות בהתקנה (שפופרת ומחבר שמע לא תקיניס). כללית, ביצועי חסופושח] טובים, והוא מספק תמונה חדה וברורה בצבעים מדויקים. קצב התמונות בחלון 256 על 240 מתקרב ל-20 תלייש, הקצב לו טוענת החברה. התוכנה משתמשת בקצב זה ב-512 קסלייש מרוחב הפס של הרשת; החברה טוענת כי ניתן להו- ריד את הנפח ל-56 קסלייש על ידי האטה ידנית של קצב התמונות. השמע היה מובן, אך הוא מזכיר שיחת חוץ רועשת. סינכרון התמונה לשמע די טוב אך אינו מושלם. המוצר כולל ייספר טלפוניס חזותייי המאפשר מש יו התאמה למשימות עוצפה 0 ח0ס8560/ ,1680 ]51 טלווידאו שיתוף מסמכיס קלוח שימוש התאמה למשימות | עוצפה | 2 | 0 05 6/ן] |6זפזטוסוק טלווידאו שיתוף מסמכים התאמה למשימות רח6ו5ץ5 חס!סוק גרוע טלווידאו גדוע שיתוף מסמכים | עוצפה | להדביק בו תמונה שנלכדה משיחה נכנסת או לשמור תמונה לכודה ולדחוס אותה ב-100. [ו063:/ 2550013165 החו [16031/, שהינו מוצר תוכנה בלבד, 599 לשנל משתמשים, הוא אחד הפתרונות הזולים ביו- תר בתחום ועידת הוידאו. הוא נמנה על המוצרים המעטים היכולים לעבוד גם בר- שתות וגם דרך מודס מהיר בקו טלפון רגיל. אך תכונות המוצר, התיעוד והביצועים נמ- צאיס בתחתית הספקטרוס. תצטרך להוסיף כרטיס לכידת וידאו, מצלמת וידאו וטלפון כלשהו, כדי להפוך את המוצר לחבילת ועידת וידאו מלאה. אנחנו הש- תמשנו בכרטיס לכידה 1660 סזטו)א של 7 ובמצלמת 16608008 שהעלו את מחיר המערכת ל-5720 לעמדה. לעולם לא תצליח לקבל תנועה חלקה, כיוון שהמוצר לא מספק כל דחיסה מבו- ססת-חומרה. כאשר עבדנו ברשת תגענו לקצב של קצת פחות מתמונה אחת לשנייה, וקצת יותר מכך כאשר השתמשנו במודס 4 קסלייש בקו טלפון רגיל. המוצר מאפשר לך לראות את עצמך ואת הצד השני בחלונות נפרדים. גודל ברירת המ- חדל של החלון הוא 5 סימ על 3.8 סיימ; ניתן לשנות את גודל החלון תוך ויתור על איכות התמונה. לא הצלחנו לקרוא טקסט קטן ‏ תר מ-72 נקודות, שזה גדול יותר מכותרת עיתון רגילה. | הצ- בעים לא תאמו למ- קור והם נטו לה- תפשט מחוץ לתחוס המוגדר להס. ניתן לחייג באמצעות לוח המקשים שעל המסך או מספר הט- לפונים. אם תרצה להוסיף תקשורת שמע, תצטוך לה- תקשר לצד השני בט- לפון. אם תשתמש במודם שמע/נתונים תוכל להשתמש בקו טלפון אחד. או ל ון ועידת וידאו שולחנית / 1 1 1 ו > השוואת תנונות ע'קו'ות. וע'דת וידאו שולתנית נה'ות העוונ'] שי / 0 6010 !816זטזסוק חזפת סא = 5500/8165 ההוש חסופושח! קז |זח! 603 דד 6 6שו] |676זטז0וק יי ב 6חו 5 88>%5ת05:ז; |6זה! חסוזהחזס!ח! 00 0 סח יי | בי , |508ז6ק . 5 1 יים ח516ץ5 חסוסוק ,0 ווצו 4 חסו5ז6/ ,חסו5ו/ח! הַהו0ה6ז16חהס6 8!668:8ד דא ד לא ₪ 7 ₪ 5 0 חס5ז6/ 5 8616855 | 5!60ץ5 660; | 0060 |החספזסק המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 200 וחו5ץ5 המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי (?) 52,995 (1) 55,995 (1) 55,319 (599/2 (ו) 5995 (ו) 52,499 (ו) 54,995 ,154 ,154 ,15 ג גא 5 5 טפ ץז פטס 0 ₪ שש ₪ ₪ ם 41 ₪מ 000/50 ם ₪ ₪ יי ₪ ₪ 8 0 (5420-5599 ם ₪ . . שחסתקסזסוו 3200 8 352 4 0 א 280 0 0 א 320 0 א 352 3765ז) 080 זס] חסו1ט16501 תחטוחוא3//! 8 0 1 (אספו) 15 (אספו) 15 8ח8) 0.4 (א/] וסחזסתו6) 20 (אספו) 15 (אספו) 15 6 זוסצס חסוזט!7850 החטחזואפוח 81 566006 זפק 1105 (6חו! (6חו! 6הסח 16160 (80חו6!3) החטו60 וח ₪ ₪ 0 5 ססקט ₪ ₪ - ₪ . 0 חו0ףטס 806 חַחוהחס6ח: 01 61518 5טס6ח8זוטוחופ 6 6 6 10 8גא גא 4 5 זחוסק )!טרח 01 ז6סוחטח החטרחוא3!/! חס 060וע חטז סז 8981/8016 5ח0ו15/ סם טב ₪ש ₪םם ו 01/7851 חתות ם סם ם ₪₪ 1 הַחו-ח10%6 5ספ!//-5/16ק0ו/4-1. ם ם ₪ ₪ - ₪ וטס שם הש ₪ ₪ ₪ הא הפ 6ו| 6 הסחק6ו16 סָסוח150/3 פּ שש ₪ כא . סם ממ 6חו! 56 66ת16ושו5/פחו! 168566 ₪ ₪ ₪שם ₪₪ ם שםמם 1 |חסוז96ז/ רז ₪ ₪ ₪ ם ח0ו55ו0ח11805 סו6ט8 ז0! סחו| פהסחק16!6 חָסחב 5087316 65זוטססה מרכיבי תוכנה 0 חס6וק 1.0 6צו |6ז6זטוסוק 0 060ו/ 511 4 !008 5 חסופו/ח! ב הד חסופזש 800 806 0119/8716 15008 סוחס 0 ו וו 5 1 50110906 םש ₪₪ש ₪ש [ 1 ₪מ ₪שמ 6הססקווס 1600810/508760ותע ם ם ₪ [ַחו5031 הסו81סו!קקה 6וחוו-3681 בי סם 8 8 ויוי בו בי פאחו! חסוז3סווקקה סם ₪םש ₪ם ₪ שםמם ם 11| 0 ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ [] ו !511 119057115 806 65זט1ק8 0 ם .₪ ₪₪ סם סם 8 78/0/0010 1060 תוכנת ה-6זגסטסוותאי, הנקראת 806ק5אזס), מגבילה את שיתוף הנתונים לתמונות עו- מדות המיובאות דרך ילוח הגזיריםיי של ייחלונות". אס יש לך כבר את החומרה הד- רושה ואתה זקוק רק להחלפת תמונות, הרי שהמוצר מציע אפשרות לא יקרה לנסות ועי- דת וידאו. אחרת, עדיף לך לוותר עליה. וה76!660ד הו6ה+וסא 0 +ופו העוצמות הגדולות של 1660 וצ טמונות בתאימות הבין-פלטפורמית שלו (קיימת גס גירסת מקינטוש) וביכולתו להשתלב בצורה חלקה במרכזיות החבהה - תכונות שימצאו חן בעיני חבהות בינוניות וגדולות להן סבי- בת מחשוב מעורבת. המערכת עובדת בקווי אפפ או בתקן האמריקאי לקווי טלפון ספ- רתייסם 56 66חסווש5. החברה מציעה את התוכנה בגירסת צבע או בגירסת מונוכרוס (גווני אפור). המערכת אותה בדקנו, התו- מכת בצבע בקווי א150, עולה 55,319 לע- מדה. כל הגירסאות זקוקות לשני קווי טל- פון. למרות שאיכות הוידאו סבירה (קצב של 15 תלייש), יש איחור של שנייה לערך בהצגת התמונה. הבחנו גם בסטיית צבעים, אך, לרוב, איכות התמונה סבירה. ועידת וידאו דורשת שני קווי טלפון (אחד לוידאו והשני לשמע), אך ספר הטלפונים מאפשר לשמור את שני המספרים. אם יש לך מרכזייה של הסס16!6 חזשחוחסא, תוכל להשתמש במחבר (ללא חיוב נוסף) כדי לחבר את הטלפון לשער הטורי של המחשב, והמערכת תחייג את שני המספרים. תוכנת ה-0416פ6ווחאו, הנקראת 6ז4ם5ת50166, מספקת מערכת כלי סימון (קטאזגמ) סט- נדרטית ומטפלת במגוון פורמטי גרפיקה. אין אפשרות לשיתוף יישומים, למרות שניתן לשלוח מסמכים דרך הקו. המערכת כוללת את כל המרכיבים להם תז- דקק להתקנת עמדת ועידת וידאו: כרטיס לכידת וידאו, כרטיס מתאם נקודת קצה אפפ, רשת זַא-1 ומצלמת וידאו. התקנת המערכת לבדיקה ארכה זמן רב יותר מה- התקנות של המוצרים האחרים, גס מכיוון שהיינו צריכים לתכנת מחדש את המרכזייה של 161600 חז6ה!וזסא! המותקנת במשרדינו. היינו צריכיסם להשתמש בתוכנית שירות (המשך בעמוד 125) 1 6 ישראל אוג' 1994 1212 פגישות יכולות להיות אבן הנגף בחייה של חברה. זה קשה, אם לא בלתי אפשרי לחלוטין, לקבוע פגישה שבה נוכחים כל האנשים שאמורים להגיע. כאשר בסופו של דבר מצליחים להיפגש, החברה כולה עומדת מלכת, כיון שכל מי שנוכחותו חשובה בעבודה - נמצא בפגישה. אפילו אם דבר זה לא קורה, עדיין פגישות עלולות להיות מאוד לא מוצלחות. אנשים מגיעים לא מוכנים לדיון בנושא, או שמועלה נושא הדוחק לשוליים את כל שאר הפגישה. גרוע מכך, לעיתים יש לדחות את הפגישה, או לקבוע פגישה חדשה, ואז כל הבלגן מתחיל מחדש. מאת גו סלמי, תרגום: ניר ארד לה שלא 'נהע... מרבה המזל, פני הדברים יכוליס להיות שונים. | מגוון של כלים יכול לסייע בפתרון בעיית הפ- גישות. חלקס קיים מזה שנים, אך רק לאחרונה הפכו רשתות ה-א1.4 וה-א4/ו, שמהוות תש- תית טכנולוגית לפתרונות אלה, להיות כה נפוצות ולאפשר שימוש בכליס הללו באירגונים רבים. אחד הפתרונות הח- דישים הוא תוכנה לסיוע בפגישות. פתרון מעט בוגר יותר הוא תוכנה לועידה קבו- צתית. טכנולוגיה זו מאפשרת לחברות ליצור פגי- שות אליהן יצטרפו המשתתפים בהתאס ללוח הזמנים שלהם. מה שאינה מציעה, בדרך כלל, הס כלים למיצוי תוצאות מה- פגישה (לדוגמא, רישוס החלטות אופרטיביות או דוחות). מאידך, תוכנות ועידה נותנות למשתתפים זמן לאתר את המידע הנחו להם ולשקול את מה שהם מעונייניס לתרוס לדיון בקצב שלהס. בחנו ארבע חבילות תוכנה לועידה קבוצתית למאמר זה: את תוכנת 685חת8ת6, גירסה 8, של חברת 6זגשוו501 1א/15, את תוכנת 5 פטו1.0, גירסה 3.0, של חברת 1/0108, 6 ישראל אוג' 1994 את תוכנת 6חץ16885, גירסה 1.33, של חברת קז60 ח0100815/68., ואת תוכנת |63ך, גירסה 1.0, של חברת אגזך אזסש!]50. כל המוצרים מבוססי 5ס6ח1/ ויש להם תכונות וממשקים דומים. חבילה חמישית, 50316 18ז0ג![60 של חברת 3ז001!80 6, אמורה לצאת באמצע 1996, אך לא יכולנו לקבל גירסת ביטא בתקופת המ- בחנים. מהמידע שקיבלנו נראה שגם היא תהיה דומה בתכונותיה לארבע החבילות האחרות. שורשי הועידה סוג אחד של תוכנה לועידה קבוצתית היה קיים כמעט מיוס היוולדו של ה-6ק, והוא מערכות ה-885 (לוח המודעות האלקטרוני). רבים מעקרונותיהן של החבילות החדשות מתבססים על החלוציות של מפתחי ה-885. אלה תוכננו במקור כאמצעי למשתמש בודד בכל פעס להתחבר, לקרוא את נושאי הדיון, ולהשאיר הודעות משלו. כיוס התפתחו ה-885 למערכות מרובות משתמשים הפו- עלות הן על א1.4 והן על מודמים, ומגיעות לעיתים למאות משתמשים בו זמנית. למהות שחבילות אלו עדיין מוגבלות לשי- מוש בטקסט רגיל, ובמקרה הטוב גרפיקה של ]4501 או 51א, יש להס יתרון אחד על-פני חבילות הועידה שבחנו, והוא הת- מיכה הטובה בהרבה במשתמשים רחוקים. למרות שלכל חבילה יש את השמות שלה לפונקציות השונות, ארבעתן נעזרות בפו- נקציונליות של פשסשחו/ ולכולן דרך לה- גביל את הגישה לדיון לקבוצת משתמשים נבחרת. דיון יחיד מוגדר בתור יינתיביי, מונח שהו- שאל מעולם ה-885. החבילות משתמשות בשתי שיטות בסיסיות להצגת הודעות מה- נתיב. תוכנות 140166 1.0105 ו-615חח03) מציגות נתיב כעץ מסתעף, עס חיווי על המסך להודעת השורש ולכל התגובות אליה. במוצרים אלה קוראים המשתמשים את ההודעות עייי לחיצה על נושא ההודעה, הפותחת חלון נפרד שמכיל את טקסט ההו- דעה. לעומתן, תוכנות סחץ16305 ו-א68181ך מציגות את הנתיב כתעתיק מתמשך בו מצויינת זהותו של כל משתתף המשתתף בדיון עייי ציון מקדיס לכל הודעה שהוא מעביר. הן מציעות גם אפשרות להצגת הנ- תיב כעץ. אנו מצאנו כי קל יותר לעקוב אחר הדיון כשהוא מוצג כתעתיק רציף. מבלם לרגשות כל המוצריס מציעים דרך להדגשת מסרים חשובים בהודעה. ההדגשה המקובלת ביותר בעולס המקוון היא האמוטיקון - ביטוי גרפי מבוסס טקסט המציין הומור, כעס, או רגש אחר. שתי דוגמאות הן 0-: ו- (-: (סובב את הדף ב-90 מעלות עם כיוון השעון כדי לר- אות את הפרצופים) המציעות תדהמה וחיוך. רק תוכנת 131%ח164 מציעה גרפיקה מובנית להעברת מסרים רגשיים בהודעות. תוכנות 0165א1 1.0105 ו-0תץ15ח168 מאפשרות למשתמש לשנות את הגופן ואת הצבע של הטקסט לשם הדגשה. למרות שכל החבילות דומות באופיין, לכל אחת יש תחומיס בהס היא חזקה במיוחד. תוכנת 6חץ16305, לדוגמא, היא היחידה הכוללת בודק איות מובנה ומאפשרת לנהל הצבעות בזמן אמת בנושא הדיון. תוכנות 5% פ8(ש)1,0 -0618ח84 יכולות להתחבר למערכות דואר אלקטרוני חיצוניות ולשרת כקצה קידמי הן לדיוניס והן לדואר פרטי. לתוכנת 68800615 יש גם רשימות מטלות פו- מביות ופרטיות ושמירת הודעות שהתקבלו "כשלא היית פהי. הן 6תץ5ח168 והן 05 תומכות באפשרות לשיחה פרטית בין שני משתמשים. תוכנת סוסא כוללת תכונות נוספות רבות מעבר לקיוס ועידה וקשר דואר אלקטרוני. זוהי מעין חבילת תוכנה קבוצתית עם יכו- לות ועידה. ספקי חבילות הועידה אוהביס לציין כי מרבית החברות משתמשות ב-6וסאן בעיקר לשס קיום ועידות. ספקים אלה משווקיסם את המוצר שלהס כחלופה זולה ל- 016] שעולה 5495 למשתמש (בארהייב). למרות שחבילות התוכנה לועידה קבוצתית לעולם לא יחליפו לחלוטין את הפגישות פנים-אל-פנִיס, הן התקדמו כברת דרך ארו- כה בהקלת עומס התכנון של תכנון וקיוס פגישות. 50 שפד 3 חוס!65/ ,637086!5 יופיה של תוכנה זו בתענוגות הבסיסיים שהיא מספקת. זהו יישוס שרת-לקוח השומר את המידע על ועידות בבסיס נתוניס מוגדר מראש המנוהל על-ידי מודול השרת. תוכנת הקצה אינה מדהימה, אך היא קלה לשימוש ועושה את העבודה. ההתקנה של התוכנה די ישירה, אך יש לה- תאים תחילה את הפרמטרים של מערכת תוכנת ועידה קבוצתית ה-אג.1. החשוב ביניהם הוא מספר הזיהוי החדש לכניסה למערכת, עבור תוכנת 56 ת0ו)68ותטוחוח00 615תה08 - השרת. השלב הבא הוא לבחור את תחנת העבודה עליה תותקן תוכנת השרת, אשר תשמש כת- חנת שרת יעודית למערכת; השרת רץ תחת 605ח1/. התוכנה יכולה לתמוך בכל מע- רכת דואר אלקטרוני מבוסס |א]/ (תקן של הודעות בלתי-תלויות ביצרן) או 41 (ממשק לכתיבת יישומים של מיקרוסופט), ויש להגדיר זאת בזמן ההתקנה בתחנת הע- בודה. מערכת הדואר האלקטרוני תשמש כקצה קדמי עבור תיבת הדואר של המ- שתמש. למערכת נלווית תוכנת שיכפול המ- עתיקה דיוניס בין שרתיס, אך לשם כך צריך מערכת דואר אלקטרוני מבוססת |א1 או ]ַ]א; שרת ההעתקה משתמש במערכת הדואר האלקטרוני כדי להפיץ הודעות בין מערכות 040615 שונות. כצפוי, כל תחוס דיון נקרא ערו ([6חח688), וערוצים נפרדיס מקובצים יחדיו כדי להקל על תחזוקת המערכת. המערכת מציגה את הודעות הערוץ ברשימה הירארכית, כאשר כותרת ההודעה הפותחת מודגשת. ההודעות עצמן מופיעות בחלון נפרד כאשר לוחצים על הכותרת שלהן. החזרת מענה על הודעה עשויה להיות קצת מעצבנת כיון שהמערכת לא לוקחת את נושא ההודעה מההודעה הקודמת באופן אוטומטי. למערכת מספר תכונות ייחודיות, ביניהן הי- כולת לשלוח למשתמשים אחרים הודעה של ייכשלא היית כאן...". בסך-הכל זוהי חבילת ועידה טובה במחיר סביר, עם מספר יכולות קלוח שיחוש ‏ התאמה למשימות ‏ ודה קבוצתיות שמתגלות כמועילות במצבים רבים. מאידך, בדומה ל-6)סא!, עליך לה- קדיש למערכת זו תחנת עבודה שתשמש כשרת נפרד ולהריץ בנוסף דרייבר של 5 או של 102/12 אם אינך משתמש באף אחד מהס כפרוטוקול המקומי של ה-א1.4. עלות המערכת (כל המחירים בארהייב): לחבילות של 10 משתמשים, 20 משתמשים או 50 משתמשים המחיר 555.90 למשתמש. לחבילת 100 משתמשים המחיר 549.41 למ- שתמש. 0 ח0ו5ז0/ ,10165 1.0105 אחת מתכונותיה הרבות של פטוסא] היא הי- כולת ליצור ועידות קבוצתיות, אליהן היא מתייחסת כאל ידיוניסיי. יכולות הועידה שלה בנויות סביב בסיס נתוניס סטנדרטי ומקבילות לאלו שב-א|3 16817 וב-0חץ15ח168. דיונים קבוצתייס אלה קל לארגן, לנהל ולנצל. אם אינך משתמש כבר ב-6)סא למטרות אחרות, תמצא שכל אחת משלוש החבילות האחרות בסקירה זו יכולה לעשות את הע- בודה לא פחות טוב, במחיר נמוך יותר ובלי המורכבות הכרוכה בהתקנת 66וסא. שרת המערכת (המאפשר משתמש אחד) עולה 5; המחיר לחבילת הלקוח הוא 5495 למ- שתמש. המערכת משתמשת בבסיסי הנתונים הס- טנדרטיים שלה ליצירת קבוצות דיון ול- 5 ₪ - שירותי מנהלה | מוב ניהול הפגישה ו מוב פיתוח ישומיס טוב קלות שימוע התאמה למשימות 108 5 פיתוח ישומים 1425 6 ישראל אוג' 1994 3 ...| --.=.=*=*!=]*=]=-]--] .1 ה 24 ניהולן. מרגע שבסיס הנתונים נוצר, המ- שתמשים המורשים יכולים להוסיף אליו את הייתיקיותיי שלהם. כיון שדיוניס הס למעשה בסיסי נתונים של פטוסא, ניתן לגשת אליהם מרחוק דרך מודס או אג/%, בעזרת היכולות לגישה מרחוק המובנות במערכת. ניתן לח- לוק בדיונים בין שרתים שונים בעזרת יכו- לות השיכפול. יוצר הדיון הופך, באופן או- טומטי, למנהלו; למנהל הדיון יש הרשאות גישה מלאות והוא יכול לקבוע את הה- רשאות של משתמשים אחרים בבסיס הנ- תונים. ברירת המחדל של המערכת היא תצוגה הי- רארכית, כאשר הנושא של ההודעה הר- אשונה מודגש וצמוד לשוליים השמאליים, והתגובות מופיעות תחתיו. כיון שהדיוניס מבוססים על תבנית של 165סא, תוכל לשנות את מראה פניה של ועידה כך שיתאים לס- גנונך ולצרכיך. המשתמשים יכולים לקרוא את ההודעות עייי הקשה על הנושא. תפריט היצירה מא- פשר למשתמשים להתחיל יינתיביי - נושא חדש לדיון, להגיב להודעה הראשית בדיון, או להגיב לאחת התגובות שכבר קיימות. למרות שהתוכנה לא מספקת אמוטיקוניס גרפיים מוכנים מראש, המשתמשים :כוליס ליצור אמוטיקונים משלהם, או לשנות את הצבע והגופן של הטקסט לשס הדגשה. מצאנו כי המערכת היא פלטפורמה אי- דיאלית, אס כי די יקרה, להרצת ועידות קבוצתיות. היא מקילה על יצירת תחום דיון ועל השימוש בו - בייחוד אס אתה כבר מש- התאמה למשימות ו תוכנת ועידה קבוצתית תמש בה למטרות אחרות. אס אתה משתמש בה, או שוקל לרכוש אותה בגלל תכונותיה האחרות, כדאי לך מאוד לשקול את ניצולן של תכונות הועידה שלה. מאידך, אם אתה מחפש רק תוכנה לניהול ועידות, עדיף שת- בחר באחת החבילות האחרות שאנו סוקריס במאמר זה. מחיר המערכת 5495 למשתמש (עד עשרה משתמשים). , וחד |084 ו 3 ח675800/ , 6הע635ד זוהי החבילה הזולה ביותר מבין אלו שבחנו, אך אל תיתן למחירה להטעות אותך - זוהי תוכנת ועידה איכותית. 6חץ5וח168 היא בחירה טובה לועידה קבוצתית אם אינך זקוק למגוון התכונות שמציעה תוכנת | 768 הממשק מאפשר ליצור דיונים ולהשתתף בהס בקלות. המשתמש הראשון שנכנס למ- ערכת מוגדר כמנהל, ולו יש את הסמכות להוסיף משתמשים נוספים ולקבוע את ברי- רת המחדל של הרשאות למשתמשים חד- שים. המוצר תומך בהוספת תמונות קחוופ לרשומות המשתמשים, כך שאס תסרוק את תמונתך ותכניס אותה למערכת, תוכל לגרוסם לה להופיע בדיונים בהם תשתתף. ממשק ההודעות דומה לזה של א[1/4ח168: כל הודעה מוצגת בחלון נגלל עס תיבת מענה בתחתיתו. המשתמש יכול לצפות בת- עתיק הדיון הן כעץ מסתעף, המציג את ההודעה שבשורש ואת כל התגובות על-פי ץד [ואאחהההה ה = שירותי מנהלה ניהול הפגישה מוב טוב פיתוח ישומיס קלות ש'מוש התאמה למשימות | עוצמה | ויב ניהול הפגישה לולה 0 ישראל אוג' 1994 הנושא שלהן, או כרשימה דחוסה המציגה רק את הנושא, את התאריך ואת שמו של יוצר ההודעה. המערכת מציעה גם מספר תכונות אחרות שמרבית המשתמשים יאהבו. זהו המוצר הי- חיד שבדקנו, לדוגמא, עס בודק איות מובנה הבודק את ההודעות לפני שהוא מוסיף אותן לרשימה. המערכת תומכת גס בהודעות אנו- נימיות. תכונה יחודית נוספת היא יכולת ההצבעה בזמן אמת, תכונה שנמצאת בדרך-כלל רק בתוכנות מתוחכמות לפגישות. כל משתתף בדיון יכול לקרוא להצבעה עייי יצירת פי- תקית הצבעה דרך תיבת דיאלוג. את הפי- תקית ניתן לשלוח למשתמש אחד או יותר ולקבוע שתפוג בתאריך מסוים. החיסרון המרכזי במערכת זו הוא שהיא תקפה רק למשתמשים המחוברים למערכת באותו רגע; לא ניתן לשמור הצבעות או לגשת אליהן מאוחר יותר, כשנכנסים למערכת. התמיכה במשתמשים מרוחקים והקישור למערכת דואר אלקטרוני נמצאים בפיתוח ויתכן שי- צאו לשוק עס צאת מאמר זה. העידכון יכלול גם תמיכה ב-2.0 01₪, ב-פככ, בס נכרון/שיכפול, בחיוג פנימה של משתמש רחוק וב-500 משתמשים לשרת. זהו מוצר ועידה חזק במחיר סביר. אס אינך זקוק לעושר התכונות של מוצר כמו א%|1/9ח168, תמצא ש-0הץ5חג16 היא הש- קעה טובה. המחיר לחבילה של 5 משתמשים 599; ל-10 משתמשים 5179; ל-25 משתמשים 5349; ל-50 משתמשים 5599. ו 0 4% 0 ח65:)0/ ,א!3 דוד בחירת העורכים זוהי חבילת הועידה האינטואיטיבית ביותר מבין ארבעת המוצרים שבחנו במאמר זה. הממשק שלה מאפשר התחלת דיון או הש- תתפות בדיון פעיל בקלות, ותומך במגוון הרחב ביותר של מערכות הפעלה לרשתות תקשורת. יכולות אלו באות לידי ביטוי במ- חירה הגבוה יחסית. אחד הנכסים הגדולים של המערכת הוא יכו- לתה להוץ על כל רשת התומכת בנעילת קב- ציס מהסוג של 518 05כ, כולל רשתות א שיוויוניות (0-66)-ז66ק). | המערכת תומכת גם ב-2.0 01/5, וכל הודעה או הערה בנושא דיון כלשהו יכולה לכלול עצם 01.8. למעלה מזאת, והו המוצר היחיד מבין אלה שנסקרים במאמר זה המאפשר למשתמש לחפש מילה או ביטוי בין כל הנושאיס אלי- הס יש לו גישה. ניתן להפעיל את המערכת במצב כניסה אוטומטית (בו היא משתמשת במערכת האבטחה של הרשת), או להשתמש בסיסמה נפרדת למערכת. משתמש הפותח דיון חדש הופך למנהלו באופן אוטומטי, וביכולתו להקצות הרשאות ולהתיר הודעות אנונימיות. למערכת יש גם פונקצית מנהל מערכת, המיועדת בעיקר לתחזוקת דיונים שכבר אין להס מנהל ולבניה מחדש של האי- נדקסים של בסיס הנתונים. כל התגובות מופיעות על מסך נגלל רציף. ועידת וידאו שולחניח (המשך מעמוד 121) מבוססת-205 כדי לתכנת את כרטיס ה-152. אך לאחר סיוס ההתקנה היתה המערכת קלה לשימוש וסיפקה יכולות ועידת וידאו מספקות. 0 065 6שע:] |676וט6%וק אם איכות וידאו גבוהה היא הקריטריון הח- שוב ביותר עבורך, כדאי לך לבדוק קודס את 0 205. בבדיקות שערכנו היתה איכות הוידאו במערכת הטובה ביותר, אך מחיר של 9 5 לעמדה הופך אותה גס ליקרה ביו- תר. המערכת, העובדת בקווי 18%, תומכת בקצב תמונות מקסימלי של 15 תלייש שמ- תבטא בתנועה די חלקה. איכות התמונה מצוינת, והצד השני נראה חד וברור. המ- ערכת משחזרת את הצבע, ואף את גוונל העור, בדיוק מרשים. המצלמה המצורפת, וחג6וחו1ז, מספקת זווית צילוס המאפשרת לשני אנשים לשבת בנוחות מול המצלמה ולהדגיס את המוצר. השליטה בהגדלה ובהקטנה, במיקוד ובבהירות של התמונה ידנית. חצובת המצלמה מאפשרת לך לשנות את כיוון המצלמה על ידי בורג כוונון. המערכת יכולה לקבל קלט וידאו גם משני מקורות נוספים. תוכנת המעהכת מאפשרת לך לחייג מספר טלפונים | פנימי | או מלוח מקשים. ה-0ז09ס6וו מאפשר לך לשתף את אזור תוכנת ועידה קבוצתית התוכנה מוסיפה תגובות חדשות בסופו של הנתיב, ולכל קורא יש גישה מיידית לתגובה החדשה. אס משתתף בנושא מסויים אינו מעיין באותו נתיב, הצלמית של הנתיב תה- בהב ותתריע בפני המשתמש על המידע החדש. בעת כניסה למערכת מופיעה הודעת ייעודכן" בכותרת של כל נושא שנוספו לו תגובות חדשות מאז הפעם האחרונה שה- משתמש נכנס למערכת. במערכת יש גם אמוטיקוניס מוכניסם מראש (הקרויים גם סטיקרים) שניתן לגרור לתוך כל הודעה מתוך חלון נפתח. בעזרת הממשק של המ- ערכת קל מאוד להשתתף בדיונים קבוצתיים ולעקוב אחר נתיבי הדיון. החוסר היחיד העבודה תוך שימוש במערכת כלי סימון (קטאז3ח) סטנדרטית. אין אפשרות לעבוד בצוותא על יישום או להריץ יישוס מהעמדה הרחוקה; ניתן רק לטפל בתמונות סטטיות ולהעביר קבצים. הגירסה שנבדקה לא כוללת לכידת תמונות וידאו, אופציה שתיכלל בגי- רסה הבאה. 0 08 תואם לתקן 1.320 619, כך שניתן להתקשר למערכות חדר ישיבות וידאו. הוא תומך גם באבחנות "01 (352 על 288) וב- ?0 (176 על 144). ההתקנה קלה, כיוון שהחברה דאגה לכך שהתיעוד והאיורים הכלולים בו יהיו ברורים ומובנים. 100 2065 מבוסס על שני כרטיסי 4 או 154ם, ארוכיס: כרטיס מסך 8/04, התומך ב-256 צבעים באבחנה של 1024 על 8 ומבצע דחיסת וידאו, וכרטיס תקשורת שמע המטפל בדחיסת שמע, ביטול הדהוד ותמיכה ב-א152. לאחר התקנת המערכת, תודיע לך מערכת האבחון (דיאגנוסטיקה) אם הכול עובד כשורה. 5 וו526007 5 חס)סוק וע היא מערכת ועידת וידאו מבוססת 5 העובדת דרך קווי טלפון רגילים. מחיר המערכת הוא 2,995 5, לשני משתמשים (ללא מצלמות). המערכת מציגה את הצד השני בתמונה ללא תנועה מטושטשת, ואינה מצי- עה יכולות שיתוף מסמכים. החבילה כוללת כרטיס מדחס, לדחיסת השמע, משולב בפקסמודם במהירות 14.4 קסלייש פלוס שפופרת טלפון, כרטיס 04, וכרטיס לכידת וידאו. אנחנו השתמשנו במ -תוּו בגירסה שבדקנו הוא התמיכה במספר מע- רכות דואר אלקטרוני; דבר זה יכלל בגירסה 8, שאמורה לצאת עד לפרסום מאמר זה. לסיכום, וזהו מוצר יקר, אך התמיכה ב-2.0 01.8 ובמערכת ההפעלה של כמעט כל רשת הופכים אותו לאחד מיישומי הועידה הקבוצתיים הטובים ביותר שיש. המחיר לחבילה של 5 משתמשים 8395; ל-25 משתמשים 81,775; ל-50 משתמשים 53,450; ל-100 משתמשים 56,700; ל-250 משתמשים 0 ל-500 משתמשים ‏ 531500 ל-1,000 משתמשים 561,000. צלמות מתוצרת שרפ. העלות הסופית של העמדה בה השתמשנו היא 81,850. לא הופתענו מהאיכות הנמוכה של הוידאו, כיוון שהמערכת משתמשת במודס איטי. קצב התמונות היה 1 תלייש, גם כאשר עברנו לתמונת מונוכרוס קטנה. ניתן לקבוע שלושה גדלי חלונות (כולל מסך מלא). אך הדבר המ- רגיז ביותר במערכת היה איחור קבוע של 15 שניות בהצגת התמונה החדשה, איחור שה- קשה עלינו לזהות את תגובות הצד השני. המערכת מאבדת פרטיס מהתמונה; שחזור הצבעים גרוע, והס נוטיסם להתפשט אל מחו לתחום המוגדר (וחסס[פ); וגם איכות השמע בינונית, כיוון שהשמע מרובב באותו קו טל- פון עס הוידאו. כאשר יוזמים שיחה, המערכת יוצרת קשר טלפון רגיל. לאחר טעינת המודולים של וו- עידת הוידאו, חייבים שני הצדדיס ללחו על מקש מסויס בהפרש של לא יותר משלוש שניות זה מזה. תכונות שיתוף הנתונים של המוצר מוגבלות לשליחת תמונת סטיל; אין וטו משותף, אך ניתן להוסיף חבילות מחברה צד ג', דוגמת שג650א|14 | או 6. החברה מוסרת כי המוצר החדש שלה, ת0ו)04ותטותות16[600 6ז16018508 , מספק יכולות 6זגספת!ותש משולב ומימשק מבוסס ייחלונותי. קיוס ועידת וידאו בקו טלפון רגיל היא אפשרות מושכת. אולסם, 700 מהווה דוגמה של חסרונות ועידת הוידאו. 5 6 ישראל אוג' 1994 46 5 14.3| ו 628 | 920 - 38.8| | 958-986 || 126 רן אברהמי בחודש הקודם ראינו כיצד לבצע עיבוד נתו- נים חסכן בזיכרון. לשס כך יצרנו פלטפורמה. העיבודים בוצעו במקום אחד בגיליון עבור כל אחת מהרשומות ואת תוצאת העיבודים של כל רשומה העברנו למקוס אחר בגיליון. שליפת הנתונים אל הפלטפורמה בוצעה על ידי פונקצית האינדקס ותפוקת העיבודים הועברה ליעדם בגיליון בנוהל 4106 6פַחג33 או בנוהל [ש0ס[606ח00ק3). המנוע היה מקרו (...) והרצועה המשנעת מהמוצא אל הפ- לטפורמה וממנה אל היעד היה מונה הפ- עימות של המנוע הזה. אך גם נוהל זה איננו מנצל עדיין את מלוא יכולת עיבוד הנתונים של הגיליון הא- לקטרוני. במהלך העיבודים נוצרת שורת תפוקה כנגד כל שורת נתונים. ובמהלך עיבוד הנתונים הו- לכות ומצטברות שורות התפוקה אחת אחר השניה. כל תוספת כזאת בגיליון מקטינה במשהוא שני דברים - את מהירות העיבודים של נתוני השורה הבאה ואת גודל הזיכרון שנותר פנוי לביצוע עיבודים נוספים. כאשר הגיליון מכיל אלפי שורות עם נתוני מקור אפשר לראות את האפקט הזה בעין כש- מסתכלים על מונה הפעימות בעת הרצת העיבודים. 6 ישראל אוג' 1994 מקרו למתכנתים המהדרים יכולים גס להשוות את משך הבי- צוע של עיבוד מאה רשומות בתחילה עס מהירות הביצוע של עיבוד מאה רשומות לק- ראת הסיום. בנוסף לכך, ככל שהגיליון עמוס בדברים נוספים שאינס משתתפים בתהליך הנוכחי כך קטנה גס מהירות העיבודים וגם הכמות שאפשר לבצע עם הזיכרון הפנוי באו- תו הרגע. על כל אלה אפשר להתגבר ללא קושי. אפשר לבצע עיבודים על מספר אין סופי של רשו- מות (מוגבל רק בגודל הדיסק), בכמות מי- זערית של זיכרון פנוי, במהירות עיבודיס קבועה ובלתי תלויה במספר הרשומות וב- מהירות. עיבודים כוללת מרשימה ביותר. במילים אחרות - אפשר להשתחרר לגמרי ממגבלת הזיכרון ו/או ממגבלת מספר השו- רות בגיליון. יישוס שפיתחתי ממיר אוטומטית תנועות ומאזני בוחן שנוצרים בייחשבשבתיי למבנה גיליון אלקטרוני לוטוס 1-2-3. מהירות הה- מרה היא כ-8000 תנועות בדקה (כ-133 בש- ניה) במחשב 112 82/66 עם דיסק של 8( הבה נראה כיצד אפשר לבנות מכונת מקהו זעירה עם ביצועים כאלה. שינוע יצירת תפוקות וצבירתן בגיליון עצמו ביצענו בחודש הקודם על ידי מכונת מקרו לשינוע. המגבלות שנותרו ושתארתי למעלה הן תו- לדה של צבירת התפוקות בגיליון עצמו במ- הלך העיבודים. כל המגבלות הללו, ללא יוצא מהכלל, נעלמות כלא היו כאשר צוברים את התפוקות בדיסק במהלך העיבודים ולא בגי- ליון. איור מספר 6 מראה את מבנה ומרכיבי תהליך השינוע ממקום למקום בגיליון בא- מצעות הדיסק. במהלך השינוע מתרחשות תמורות על פני זמן בגיליון ובדיסק כדלקמן: רגע א - מונה הפעימות המשולב בפונקצית האינדקס (משוואת פלטפורמה) שולף נתון מאזור המוצא אל הפלטפורמה. רגע ב - משוואת שדה ממירה את התפוקות למבנה ]4561 והן נכתבות אל קובץ טקסט בדיסק ונצברות בו. רגע ג - העיבודים הסתיימו מבלי שהתווסף אפילו נתון אחד בגיליון, הכל הצטבר בדי- סק. רגע ד - הנתוניס נשלפיס מהפלטפורמה בדי- סק אל פלטפורמה בגיליון. רגע ה - הנתונים שנשלפו מופרדים להצבה סופית בעמודות שבאזור היעד בגיליון. יש לנו כאן תנועה בין חמישה מקומות. מה- מוצא (התחום בו שוכנים הנתוניס המו- קלדים) אל היעד (התחום שנועד להכיל את העיבודים הסופיים) עוברים דרך שלוש פל- טפורמות. שתיים בגיליון ואחת בדיסק. תחילה מופעלת פלטפורמה בגיליון לביצוע העיבודים, המרתס למבנה טקסט ושידורם אל הדיסק (פלטפורמה אקטיבית). הפ- לטפורמה (הפסיבית) בדיסק משמשת לא- כסנת התפוקות עד תוס העיבודים. וה- איור מקרו למתכנתים פלטפורמה (הדינמית) השניה בגיליון מש- משת לשליפת הנתוניסם מהדיסק, להמרתם חזרה ממבנה 45011 לערכים ולהעברה אל היעד הסופי בגיליון. תתפלאו, כמוני כש- ניסיתי זאת לראשונה, אבל זה עובד הרבה יותר מהר - על כמויות נתוניס גדולות בגי- מספר 6 שינוע ממקוס למקום בגיליון באמצעות הדיסק - מבנה הגיליון ברגעים ד ה בוו 0 17 1 איור מספר 7 מכונת מקרו לשינוע באמצעות הדיסק (ץ, 8430161!ו-] ח6קס) [2 הסחפזפ)[1, 50601 1קס)6, 6081 1ז6זהטס0 זסו) [ט)ץ- (116861-)160/--[81רח (1)חוזק] ח|6)ז/צ)-- [חזט)0ז) (0!056) 68]|-)[804)650/-%1ח0010(0!3) [וטף)-[0%1ח8!8 %ח8|פ)ם-11טכ0ס--861זהקוזקם/-(31).--561ז3 ססחז/ | / משוואת רשומה 7 2 כ משוואת פלטפורמה ב 01 משוואת שדה ב 02 1( )סז 0 (חזט)0ז)(ט)[0ח2[)6 0()0ח )6‏ 1 משוואת מעצור 6 | 1 0 1 011 1[ וז 61| 2 ליונות עמוסים - מכל נוהל אחר. שתייס עד פי עשר יותר מהר. בין פי משוואת שדה במשוואות שדה ומשוואות רשומה אטפל בהרחבה במקום אחר. מסגרת המאמר הנו- כחי קצרה משאוכל להקיף כאן נושא זה במ- לואו. אך אקדיש לעניין מספר דברי הסבר. איור מספר 7 מדגים משוואת פלטפורמה ומשוואת שדה. משוואת הפלטפורמה נועדה לבצע עיבודיס במקום בו היא מוקרנת כאשר הנתוניס לצורך העיבודיס הללו משו- נעיס אליה באמצעות מונה הפעימות של מנוע המקרו. ובנושא זה כבר הרחבתי קודם. עתה יש צורך להמיר את תפוקת משוואת הפלטפורמה ממבנה של ערך (41/0₪/) למ- בנה של מחרוזת (0א5181). וזאת כדי שא- פשר יהיה לכתוב את התוצאה אל קוב 1 בדיסק. באותה עת יש צורך ברוב המקרים לשמור על גודל שדה קבוע. דהיינו, אס מספר התווים המירבי שיכולה להפיק משוואת הפלטפורמה הוא למשל 9 אזי משוואת השדה שלה תייצר תמיד 9 תוול טקסט ולא משנה בן כמה ספרות או תוויס יהיה החישוב שתפיק משוואת הפלטפורמה. משוואת הרשומה שבאיור 7 מדגימה שילוב מספר משוואות שדה ברשומה הנוכחית. את הכתיבה אל הדיסק מבצעים דרך משוואת נתוניס מוקלדים + | 1 \ [אחפום | | ]84..48000[ | (9)01,0חוז9)01,0(((8651ח625111)חז0ח9-6216," % 7 וננ ו 0 ישראל אוג' 1996 | תד מקרו למתכנתים איור מספר 8 קטן ונחמד הקרנת מונה הפעימות מעל לסרגלים ו 7 | תוספת למקרו מאיור 7 (חזטז0ז)קוח ד.קוח6 ד: 0‏ 61ה63וו-= הרשומה. וכך, בכל רשומה ורשומה נקבל מספר תוויס שווה ובתוך כל רשומה יופיעו השדות באותו הסדר. ולכל שדה יהיה אותו גודל (מספר תווים) בכל רשומה. תנאים אלה חיוניים לביצוע מספר מירבי של מטלות על הנתוניס שנצבור בקוב הטקסט בדיסק. מכונת המקרו הבה נראה עתה את המרכיבים העקריים של מכונת המקרו לשינוע באמצעות הדיסק. נשיס לב שלמרות התהליך המורכב וה- תוצאה החשובה המקרו עצמו קטן ופשוט. סדר הפעולות של מנוע זה הוא כדלקמן. 1. פותחים קוב זמני בדיסק. 2. מפעילים לולאה שהמטלה שלה נמצאת במשפט מקרו 1. 1 התלתל (-) מקרין את מספר הפעימה במונה הפעימות - החל באפס. כאשר מונה הפעימות הוא אפס אזי משוו- אות הפלטפורמה מבצעות עיבודים על השו- רה הראשונה של הנתונים המוקלדים ומ- שוואת ההשומה ב-1!חוז? מקרינה את שילוב משוואות השדה עם העיבודים של השורה הראשונה. 2. כותבים את הרשומה אל הקובץ שנפתת בדיסק. 3. חוזרים למטלת הלולאה, המונה מת- 18 0 ישראל אוג' 1994 (ש, 061 63!ו= הסקס) ל [2 הסת8זפ)[5)001,51001,1, 5081 1ז6זה טס זסו) (1)חוזק חו6זוזשש)(0, 1ז6זחטס 9)6חו51) 6 1 4 [חזט)6ז) % 2 )0|056[ 1 1 11 1 1ונחוזס עדכן ומקבל ערך הגדול באחד מקודמו, מת- בצעים עיבודים עבור הרשומה הבאה ונ- כתבים בקובף כרשומה נוספת. 4. וחוזר חלילה עד שמשוואת המעצור מי- דעת את המקרו שהסתיימו הנתוניס. 3. סוגרים את הקוב. 4. מייבאים את הקוב ומוחקים אותו מה- דיסק. 5. מפרידים את הרשומות לעמודות לפי הש- דות שנקבעו מראש. מציבים את המופרד באזור היעד ומוחקים את הנתוניס שייובאו. נפתחת הרשמה למחזור נוסף של קורס הרחבה אל מעבר לגבולות גיליון אחד מכאן קצרה הדרך אל עיבוד נתוניס שבו גם אזור המוצא הוא קובץ 45011 בדיסק - מה שמאפשר לבצע עיבודים על מספר אין סופי של רשומות תוך ניצול של חלק מזערי ביותר של הזיכרון ובמהירות מירבית. קטן ונחמד מי שרוצים להקרין מעל הסרגלים את ריצת ספירת הפעימות ממונה הפעימות של הלו- לאה ישתמש בטכניקה המוצגת באיור מספר 8 כתוספת לאיור מספר 7. ההקרנה מתבצעת גם כאשר מפעילים: [86011ז]), (01681 ]6101חהק), 007חו), במדידת זמן ריצה על 4000 פעימות לא מצ- אתי הבדל בזמן בין הפעלה עם ובלי הקרנת המונה מעל הסרגלים. בחודש הבא בחודש הבא אציג נוהל פשוט לשליטה בדי- סק וניהול קבציס. החומר המוגש כאן הוא חלק מהתרגילים בקורס מקרו. לתיכנות בגיליונות | אל- קטרונייס שהמחבר מלמד בירושלים באו- ניברסיטה העברית (מרכז בובר) טל: 0, ובחברת רוברט הלף: בתל-אביב טל: 03-5612040 ובירושלים 02-259595, במוסדות ובמפעלים. (6) רן אברהמי, יוע מיחשוב ומפתח יישומים. טל: 02-792768. 9 מ ק ר 0 אלקטרוניים עם רן אברהמי הקורס מתחיל מיד אחרי החגים - פרטים והרשמה: אשר(ת מונכזי הדרכה מקגוצת רוברט הלף רחוב סעדיה גאון 24 תל אביב טלפון: 5612040 - 03 פקס: 5611295 - 03 רן אברהמי, יושי מיחשוב ומפתח יישומים רחוב בורלא 7 ירושלים 93716 טלפון 02-792768 (גם בערב) רן מלמד מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרונייס באוניברסיטה העברית (מרכז בובר), במפעלים ובמוסדות ומפתח יישומי גיליון ופתרונות לשינוע נתונים בין מחשבים. ‏ רן הוא מחברס של ספרים ומאמרים מקצועיים. ם. טש ז -. . ח ₪ וט למרות ש-8ש60מ1/ נחשבת לסביבת עבודה גרפית האמורה להכיל אופציות גרפיות בסיסיות, כל משתמש רציני ימצא את עצמו לאחר תקופת עבודה קצרה מחפש פתרונות לבעיות יומיומיות, כגון המרה בין פורמטים גרפיים, לכידת תמונות מסך ועוד - כלים ש- 5אסשחו\ אינה מספקת. התוכנה השיתופית 0 00ח8 )מ91? נועדה לענות על חסרונות אלה ובנוסף תעניק לך יכולת עריכה גרפית טובה לאין שיעור ממה שמציעה ג08ז3)ם791 של 5אוסשמו/. 0 0 )הוג? התוכנה הגרפית שמיקרוסופט שכחה תוכנת סזל קְ0ח5 וחו3? היא תוכנה עתירת אופציות החיונית לכל משתמש פשסשחו\. אס תקרא כתבה זו תחסוך לך שעות ארו- כות של התבוננות מאומצת במסכי העזרה של התוכנה, מפני שתיעוד אינו מסופק למי שלא נרשם אליה. זן נדיר 60'5חו\ היא מדיום ויזואלי, בלשון המ- עטה. כל מה שמופיע על המסך שלך, ללא יוצא מן הכלל, הוא מפת סיביות. מפת סי- ביות היא בדיוק כמשתמע משמה: מפת בי- טים (או סיביות), היוצרים תמונה. החבריה במיקרוסופט זכהו לתת לנו עורך תמונות פשוט, םפטזפ!חוג3? (מברשת צבע), אך הם שכחו לספק לנו דרך טובה יותר לעריכת תמונות, מעבר לרמה הבסיסית שמציעה מפנתפ!חוג?. זו הסיבה לכך ש-קסת5 |חוגק סל כל כך חשובה לנו. סז? קסח5 וחוגק היא אחת מאותן תוכנות שיתופיות נדירות, המ- שתוות ואף עולות באיכותן על תוכנות מס- חריות קיימות. אלה מאיתנו המשתמשים ב- )חן סז 500 , משתמשים בה מדי יום. סז 5000 1חוג2, שנכתבה על ידי הוברט יט, היא כלי הכרחי עבור כל מי שעובד עם קו- בצי תמונה. 0ז? 500 1ח791 היא כלי לת- רגוס פורמטים גרפיים, כלי לריטוש תמונות ולוכד מסך. יחד עס זאת, סז קסח5 וחוגק אינה עורך תמונות: לא תמצא בה ארגז מוגש על ידי הוצאת פוקוס-מחשבים בעיימ כלים עם מברשות או תרסיסי צבע. פו- נקציות | אלה הושארו לתוכניות | כמו 1פטזפ!חו3ק, המהוות כלי עזר שימושי כאשר עובדיס עם תמונות ב-0ז7 5000 |וח41ק. נוהל התקנה תקין בניגוד לתוכניות 5איסחו/ רבות, ל-]חו9? טז? קס5 יש נוהל התקנה, כך שאינך יכול להתחיל לעבוד עם התוכנה סתס כך. כדי להתקין את סזק קסח5 וחוג4?, השתמש במנהל הקבציס כדי לעבור אל הכונן והספריה בו נמצאת התוכנה ולח לחיצה כפולה על הקו- ב מאם. קט ד0פ. איור 6.1 מציג את תיבת הדו-שיח קטו56 (התקנה) של סזק קסח5 )חוגק. בשתי תיבות הטקסט נרשמות ספריית המקור וספריית היעד. סזל קסו5 1ח31? מזהה נכונה את הס- פריה בה הפעלת את ההתקנה ומציעה לה- תקין את 0ז? קסה5 )ח41? על ידי יצירת הס- פריה 0:?5 ומיקוס הקבצים בה. בנקודה זו, אתה יכול להקליד את ספריית היעד הר- צויה לך - אליה אתה רוצה שהקבצים יו- עתקו. בתחתית תיבת הדו-שיח ממוקמים מספר כפתורי רדיו, | המאפשרים לך להורות ל-5א5₪107.0 האס ברצונך ליצור קבוצה במנהל היישומים. אם אתה משאיר את תשובת ברירת המחדל 6%ץ (כן) מסומנת, תיווצר קבוצת יישומיסם חדשה. הקבוצה החדשה תכיל סמל עבור סז קסח5 וחוגק. גרירה לצורך הפעלה ביכולתך לגרור את הסמל מקבוצת הל- שומים 4 0ז7? קסמ5 1ח491 ולשחררו בקבוצה בה אתה רוצה להשתמש, או לענות סא (לא) בתיבת הדו-שיח ופשוט לגרור את הקוב מאם.ק5 מן הספריה המותקנת ישירות אל הקבוצה המועדפת עליך. כאשר סז קסף5 וח731 הותקנה, ייתכן שת- רצה לשייך סיומות שונות של קובצי גר- פיקה ל-0ז? ק0מ5 )חוגק, כך שכאשר תלת לחיצה כפולה על קוב מסוג זה, קסת5 וחוג? 6 תפתח את הקובצ. כדי לשייך קוב), כל שעליך לעשות הוא להשתמש במנהל הק- בצים כדי להאיר את הקוב בעל הסיומת המתאימה ולבחור באפשרות 4550012)6/ (שייך) מתוך התפריט ₪116 במנהל הקבצים. לח על הלחצן 6פשסז (עיון) = בתיבת הדו-שיח העוקבת ואז נווט אל הספריה בה התקנת את סז 5800 |חו74. לח לחיצה כפולה על 257.88 כדי לבחור ב-]חוגץ סז? ק0ח5. לאחר מכן, לחץ על 0% (אישור) בתיבת הדו-שיח 455001466 116 (שייך קוב) כדי לאשר את בחירתך. בצע צעדים אלה עבור כל אחד מסוגי הקבצים שברצונך לשייך ל-0זק קסח5 )חוגק. 19 06 ישראל אוג' 1994 הר2 ...תתב ,הר הוותה ו לאחר שתסיים, לחיצה כפולה על קובף כל- שהו בעל סיומת משויכת תגרוס ל- 0085ח1/ להשתמש ב- סזק קסח5 וחוגץ כדי לפתוח את הקובץ. בעבודתנו היו- מיומית, קובצי , ?וא 01 ו-0%ק משויכיס כולס ל-0ז? ק0ח5 וחוג7. סיור תפריטים סז? 5000 1ת31? היא תוכנה רבת עוצמה וא- פשרויות. בכתבה זו נציג את עיקרי המ- שימות שניתן לבצע בעזרת סז? קסחפ וחוגק. הדרך הטובה ביותר לקבל מושג על היכולות של סז 00ם5 1חו3? היא לעיין בתפריטים, כדי לראות אילו פקודות זמינות. בסעיפים הבאים, תוכל לבחון כל אחת מן הפקודות העומדות לרשותך בתפריטים ולקבל מושג על מה שהן עושות, וחשוב מכך, על מה שהן עושות לתמונות שלך. להלן סיור בכל אחד מתפריטי סז ק0ח5 וחוגק: התפריט 6 (קובץ) % 0765 (פתח). פקודה ח6ק0 מציגה על המסך תיבת דו-שיח, המאפשרת לך לפתוח ולהציג מידע אודות קבצים. קיימות שתי תיבות רשימה. התיבה שבצידו השמאלי של החלון מציגה את כל הקבציס הזמינים. תיבת הרשימה שמימין מציגה את כל סוגי הקבצים עימם יכולה לעבוד ק5%0 וַתוַג7. סז התוכנית תזכור תמיד את בחירתך הא- חוונה, כך שבפעם הבאה שאתה פותת קובצ, מוצגים סוג הקובץ והספריה שהו- פעלו בפעם האחרונה שפתחת קוב. בתחתית תיבת הדו-שיח ח6קס ₪116 ממוקם לחצן, המסומן במילה 0)ח1 (מידע). כאשר אתה לוח על לחצן זה, סז? קסת8 וחוג? מציגה מידע על הקוב המואר באותו רגע: סוג, גודל תמונה, מספר הביטים למישור, מספר הצבעים, גודל הקוב וכך הלאה. 4 איור 6.1: התקנת. סזת קסוו5 וזוגם היא פשוטה: הורה לתוכנת ההתקנה היכן אתה רוצה שימוקמו הקבצים והאם במנהל היישומים.סזס פסוו5 והוגמאתה מעוניין בקבוצת +4 איור 6.2: סזע קו/5 וחופע מאפשרת לך ליצור מטריצת מסנן 0 מוגדר-משתמש משלך. בדוק אפשרות זו כדי לראות מהן התוצאות שמתקבלות. 6 ישראל אוג' 1994 חופשי על הדיסק 4 01056 (סיגור). פקודה זו מוחקת את הת- מונה הנוכחית המוצגת מן הזיכרון ומציגה חלון סז? קסו5 1הו3? ריק. אס ביצעת בת- מונה שינויים כלשהם שלא נשמרו, תישאל אס ברצונך לשמור אותם. % 45 586 (שמירה בשם). בניגוד למספר תוכניות אחרות, המכילות גם את האפשרות 6 (שמירה) וגסם | את האפשרות 5 506, סז 5000 וחוג? מתייחסת לכל שמירה בדיסק כאילו לא נכתבה קודם לכן. ההשלכה היא, שעליך לאשר את כוונתך בכל פעם שאתה שומר תמונה בדיסק. אם אתה מבצע שינויים כלשהס בתמונה ולאחר מכן שומר אותה בדיסק, 0ז? 5800 וחו4? תמיד שואלת אותך אם ברצונך לדרוס את הקוב הקיים. זהו אמצעי זהירות מועיל, אז אין לך מה לרטון ולהתלונן שהוא מסורבל. 4 26866 (מחק). פקודה זו מוחקת את קוב הדיסק של התמונה הנוכחית הפתוחה. 4 וםוז? (הדפס). כפי שניתן לצפות, אפ- שרות זו שולחת את התמונה הנוכחית המו- צגת על ידי סז? ק500 וחוגק אל המדפסת. % ז0)הוז? קט)56 (הגדרת מדפסת). אפ- שרות זו מספקת לך קיצור דרך אל תיבת הדו-שיח זטוחוז? (מדפסות) שבלוח הבקרה. כל שינוי שתבצע ישתקף בתצורת פאו60חו/ שלך בעתיד. 1616765605 (העדפות). לתפריט העדפות 5 יש שתי תת-אפשרויות לבחירה: 5 ו-60ח11. % 145 פורמט הקבצים 185 נוצר על ידי רוברט ויט ו-1456 (החברה שלו) במיוחד עבור 0ז7 5000 )ח231. פורמט הקבצים 185 הוא פורמט דחוס ואתה יכול לקבוע את מידת הדחיסה. ביכולתך לקבל מידה גבוהה של דחיסה על ידי אחסון התמונה בפחות פיוט. בתיבת הדו-שיתח 158 58 העדפות 145) , השתמש בפס הגלילה כדי לשנות את הערך הרשוס בתיבת הטקסט או הקלד את הערך בתיבת הטקסט בעזרת המקלדת. טווח הערכים המקובליס 5610 00 קסו!5 והוה עוס!106ו חב סצוו₪ פח! זסחס סצמסוקן .6חטס] 6 חם6 12.22 25] סזסחוי :עזסו66זו 0 5 סצוו 4066 0-1 5 5 5 40601 אחם סצוו סת! זסח6 סגמסוק ה ספ 018 סז?] קס5 |חום<] סזפחיי :עוס!66וום 5 סצוזם הסוופחוו26 0ן 80060 56 0זל] 50 |תגם2] 6ווסח5. ?7חה) הזה וף סז ב 6 הוא מ-1 עד 99. ככל שהערך גבוה יותר, הדחיסה רבה יותר. ערכים נמוכים מספקים תמונות באיכות גבוהה יותר, אך הקבציס המכילים אותם גדולים יותר. % 60 (בטל). סז 500 וחוג? מכילה אפשרות 60, המאחסנת גירסה מוקדמת של התמונה, כך שאתה יכול להרגיש חופשי לבחון תחליפים. קיימות שלוש אפשרויות: ) 2158160 (לא זמין). בחירה בהעדפה זו חוסכת זיכרון, אך מונעת ממך את היכולת לשחזר תמונה לאחר שביצעת שינוי. אס אתה בוחר באפשרות זו, עליך לשמור את הקוב בדיסק במהלך העבודה כדי לשמור על השינוייס המתווספים. % 6 ם1 (בזיכרון). | בחירה בא- פשרות זו היא הדרך המהירה ביותר לשמור תמונה קודמת של עבודתך, אך היא עלולה להשתמש בזיכרון רב, בהתאם לסוג התמונה ולגודלה. למידע נוסף, עיין בסעיף הדן בד- רישות זיכרון, בהמשך הפרק. 4 2% 10 (בדיסק). אס אין לך מספיק זיכרון פנוי, בחירה באפשרות זו שומרת את התמונה הקודמת בדיסק. מובן שאס חסריס לך גם זיכרון פנוי וגם מקוס בדיסק, כדאי שתוציא את הארנק ותשיס פעמיך אל חנות המחשביס הקרובה. 4 וואם (יציאה) אפשרות זו מסיימת את העבודה עם 0:ז? 00מ5 |ח1ג7 וחוזרת אל (5שס0ח1/ בדרך כלל אל מנהל היישומים). אם התמונה הנוכחית המוצגת שונתה ולא נשמרה, סז? 5000 |חו3? תציג על המסך תיבת דו-שיח, שתשאל אותך אס ברצונך לשמור את עבודתך. התפריט ₪01 (עריכה) התפריט |(₪6 של סז? קסת5 |חוג2 שונה מעט ממרבית תפריטי העריכה של תוכנות אחרות, משוס ש-0ז? ק0מ5 1ח791 אינה מצי- עה את האפשרות וט60 ( גזור). להלן סקירת האפשרויות העומדות לרשותך: [הטוווו 16 א 235 א 348] + 6וקקפ - סל 50 ומוק כס.- פני 9 - 6 60מ0 (ביטול): אס אינך מעוניין בתו- צאת הפעולה שביצעה 0ז? קסח5 וחוגק, השתמש ב-60ח0 כדי להחזיר את התמונה למצבה הקודס. אס אתה מכוון את הבורר 85 600 (ביטול העדפות) למצב 6 (לא זמין), אפשרות זו מכובה. | 0 (העתקה). ב-סזל קסח5 1ה1ג?, אתה יכול לבחור בכל חלק של התמונה בקלות. כל שעליך לעשות הוא למקס את סמן הע- כבר בפינה אחת של האיטור ולגרור מלבן סימון אל הפינה הנגדית. אס סומן חלק מן התמונה, הפקודה 600 שולחת חלק זה של התמונה אל הלוח של פאס6ַחו/. אס שום שטח אינו מסומן, התמונה כולה מועתקת אל הלוח. % 86 (הדבקה). | אם הלוח של 18605 מכיל תמונה, פקודה זו מביאה את הנתונים אל סז? קסח5 וחוג?. עס זאת, הנתוניס המודבקים אינס מכסים את הת- מונה הנוכחית. חלון סזל קס5 |ח31? מת- רוקן לפני שמוצגת תמונה מודבקת. הכותרת משתנה כדי לשקף זאת, בכך שהיא נותנת לתמונה את הכינוי 66םווח (ללא שס). % 0008:6ן01 וקומ₪ (נקה לות). אפשרות זו מנקה את הלוח מכל תמונה שהוא מכיל. התפריט ששו (תצוגה) התפריט שטן מספק לך אפשרויות לה- תבוננות בתמונות. ארבע האפשרויות הר- אשונות בתפריט מקובצות יחדיו בגוש. רק אחת מתצוגות אלה יכולה להיות פעילה בזמן נתון; האפשרות הפעילה מצוינת על ידי סימן %. לא חשוב מה גודל התצוגה, גו- דלה הממשי של התמונה אינו משתנה, כך ששמירת התמונה בדיסק או בלוח תוך שי- מוש בתצוגה מיוחדת, אינה משנה את הת- מונה עצמה. במצב תצוגה רגילה ([גחזסאן) ביכולתך לסמן רק חלק מהתמונה. להלן האפשרויות הזמינות עבורך לבחירה: 256 א 235 א 14| ק.16קקפ > 0 קס5 ומומ 1 )| 66 60005 86| 6 /6] חן חופשי על הדיסק % שסהחו% 10 זוע (התאם לחלון). בעזרת אפשרות זו, ביכולתך לשנות את גודל חלון סז קסח5 |וַחוגק, אך עדיין לשמור על תצוגת התמונה כולה, או להתאים את התצוגה לגו- דל החלון הנוכחי. שינוי גודל החלון משנה את גודל תצוגת התמונה. % |הומזס] (רגילה). תצוגה רגילה היא גו- דלה הממשי המאוחסן של התמונה. אם הת- מונה גדולה מחלון סז? קסח5 |חו8ק, על המסך יופיעו פסי גלילה, שיאפשרו לך לגלול את זהתמונה. רק תצוגה רגילה מאפשרת לך לגרור את מלבן הסימון מעל חלק של הת- מונה; כל התצוגות האחרות מבטלות אפ- שרות זו. 4 ם] וצ200 (התקרבות). בעזרת אפשרות זו, ביכולתך להתקרב לתמונה כדי לראות אפילו פיקסלים יחידים. כאשר אתה בוחר באפשרות זו, מופיע על המסך תפריט מי- שנה, המאפשר לך לבחור מקדם הקטנה (זוס). מקדמי ההקטנה נעים בין 2 ל-10, כאשר מקדמים גבוהים יותר מקרבים יותר. לאחר שבחרת באפשרות ח] ₪ 200, לחיצה על הלחצן השמאלי בעכבר מקרבת אותך אל התמונה במקדם 1 ואילו לחיצה על הלחצן הימני בעכבר מרחיקה אותך במקדס 1. 4 001 20081 (התרחקות). בעזרת אפ- שרות זו, תוכל להתרחק מן התמונה, כדי לראות תמונות גדולות יותר באופן מוקטן. כאשר אתה בוחר באפשרות זו, מופיע על המסך תפריט מישנה, המאפשר לך לבחור מקדס הקטנה (זוס). מקדמי ההקטנה נעים בין 2 ל-10, כאשר מקדמי הקטנה גבוהים יותר מרחיקים יותר. לאחר שבחרת באפשרות 01 וזסס2, לחיצה על הלחצן הימני בעכבר מרחיקה אותך מן התמונה במקדם 1 ואילו לחיצה על הלחצן השמאלי בעכבר מקרבת אותך במקדם 1. 0 ה50760 ||שע 10 ות (התאם למסך מלא). אפשרות זו משמשת להצגת התמונה לבדה, ללא התאמת חלון סז? קסח5 וחוגק, כך שימלא את המסך כולו. אם התמונה גדו- ו ב 0 1 וו (9. ממ ואו ך) | 646 00 8660 לה מן המסך, היא מכווצת. תמונות קטנות נמתחות כדי למלא את המסך כולו. 4 ם56266 |1טע (מסך מלא). " אפשרות זו מציגה את התמונה בתצוגה רגילה ((הוחזסצ!), ללא חלון סזץ קסח5 וחזגק. התפריט 11386 (תמונה) האפשרויות בתפריט 886ח1 משמשות לשי- נוי אספקטים שונים בתמונה. הן מאפשרות לך להפוך ולסובב תמונות וכן להחיל מס- נניס על התמונה כדי לשנות את המראה שלה. להלן תקציר האפשרויות הללו: 4 פו!? (הפוך). | אפשרות זו הופכת את התמונה על הציר האופקי, כך שהיא מוצגת בצורה הפוכה. 0 110 (מראה). אפשרות זו הופכת את התמונה על הציר האנכי, כך שהיא מוצגת כתמונת ראי. וקו 0136 (סובב ימינה). אפשרות זו גורמת לתמונה להסתובב רבע סיבוב (90 מעלות) בכיוון השעון. 4 160 0036 (סובב שמאלה). אפשרות זו גורמת לתמונה להסתובב רבע סיבוב (90 מעלות) כנגד כיוון השעון. 0 !11 0870מג/5 עקְק (החל מסנן רגיל). זוהי אחת האפשרויות החזקות ביו- תר ב-0ז7 ק0ח5 [חוגק. אפשרות זו תעמוד לרשותך רק כאשר 0ז? 5000 |חו29 מכוונת להציג את התמונה במצב של 24 ביטים לפיקסל (16 מיליון צבעיס). אס התמונה הנוכחית המוצגת אינה ניחנת בעומק צבע זה, השתמש באפשרות מוק26 זס!ס6 (עומק צבע) מתוך התפריט 88זס!60 (צבעים) כדי להמיר את התמונה. קיימות מספר גרסאות שונות של מסנניס. לאחדים מהם ישנן רמות סינון קל, בינוני וכבד. ההמה מציינת את מידת העוצמה בה מופעל המסנן. סוגי המסננים הבסיסיים הסם: 4 איור 6.3: סזק קסו5 וחוגע מאפשרת לך להת אים את ערבוב הצבעים בתמונה על ידי הגדלה או הקטנת אחוז צבעי היסוד. 4 איור 6.4: סז קסו₪ז5 והופ מאפשרת לך להתאים את הדרך בה הצבעים מומרים, כאשר אתה מקטין את עומק הצבע. לרוב, לחיצה על האפשרויות סאוו |-1צ6ז60א *0010 (הצבע הקרוב ביותר) תיתן את התוצאות הטובות ביותר במעבר מ-256 צבעים או יותר לתמונת 16 צבעים. 11 6 ישראל אוג' 1994 % |16091 66חגמתם (הדגש פרטים). זה מדגיש את פרטי התמונה. ם6זה5 (חדד). מסנן זה מספק הגדרת פאה בולטת יותר על ידי הגברת הניגוד בין פאת העצס לבין הפיקסליס הסמוכים לו. האפקט מגביר את הגרעיניות ואת הניגוד. מ50166 (רכך). מסנן זה הוא המשלים של חססז 503 הוא מטשטש את פאותיהם של עצ- מיס סמוכים. האפקט מקטין את הניגוד. 4 זטות (טשטש). מסנן זה משמש לט- שטוש עצמים סמוכים בתמונה כולה. הא- פקט מוציא את התמונה ממיקוד. 0 6660 ₪686 (מצא פאות). | מסנן זה מאתר פאות בתמונה וצובע פיקסלים סמו- כים בשחור. האפקט המתקבל הוא פו- סטריזציה והכהיה של התמונה. משמעותו של המונח הגרפי פוסטריזציה היא ביטול המעברים המדורגים מצבע לצבע וצביעת התמונה בשטחי צבע אחידים. 0 66חג מ 086 (הדגש פאות). מסנן זה מגביר את הפירוט ומדגיש את פאות הת- מונה. האפקט המתקבל יוצר פוסטריזציה מבלי להכהות ומגביר את גרעיניות התמונה. 0% 205 (הבלט). מסנן זה יוצר אפקט של תמונה מובלטת. האפקט גורם לתמונה להיראות כאילו רוקעה במתכת. מסנן 3-4 איור 6.5: התמונה המקורית לפני ההמרה. 4 איור 6.6: שים לב, כיצד התמונה הומרה, כך שהיא נראית כמו ציור. | [256 א 235 א 149] ק.6כק8 - טל 580 וחומק. חופשי על הדיסק בצידה הימני של תיבת הדו-שיח עופק א זטוות 0ז09ח518 (החל מסנן רגיל) ממוקמות תיבות סימון. חלק זה של תיבת הדו-שיח מאפשר לך להפעיל את המסנן על 016 6% (ערכי אפור) או על | 000 תקוח (מרכיבי צבע). % 6מ6ח0קומ60 :6010 (מרכיבי צבע). כאשר תיבת סימון זו מסומנת, תיבות הסי- מון 66 (אדוס), | ח66ז0 (ירוק) ו-סט31 (כחול) מסומנות באופן אוטומטי כך שהמסנן משפיע באופן שווה על כל מרכיבי הצבע. על ידי ביטול הסימון בצבע אחד או יותר, מר- כיבים אלה אינס מושפעים באופן יחסי על ידי המסנן. % 31065 02267 (ערכי אפור). בעזרת אפ- שרות זו, ביכולתך ליישם את המסנן באופן בלתי שווה על כל שלושת מרכיבי הצבע, משוס שערך האפור של צבע מורכב מכמויות לא שוות של שלושת הצבעים. % 11100 26860 056 עקְק (החל מסנן מוגדר-משתמש). אפשרות זו שמורה גם היא לתמונות של 24-ביטים-לפיקסל (16 מי- ליון צבעיס). היא מאפשרת לך לבנות מט- ריצת מסנן משלך בתיבת הדו-שיח הנלווית (ראה איור 6.2). מטריצת מסנן היא תיבת ערכים, הממוקמת מעל איזורים בתמונה. פי- קוו ווק 60/5 ססָה! שסו 8 6הך] [256 א 235 א 349] וק שקב - 10 קס51 וחומ קסליס הממוקמיס מתחת למטריצה עוברים שינוי, בהתאם לערכים שהוכנסו למטריצה. למידע על בניית מסנן מוגדר-משתמש, עיין בחלק הדן קוב 3610 (עזרה) של ותוגק, 0 5100 תחת הכותרת הגדרת מסננים חד- שים. % 36531010 (דגימה חוזרת). ניתן להפעיל אפשרות זו רק על תמונות 24-ביטים. היא משמשת לשינוי גודל התמונה תוך צמצוס החספוסים, המופיעים, בדרך כלל, כאשר משנים את גודלה של התמונה. 0 656 (שנה גודל). אפשרות זו משמשת לשינוי גודל התמונה על ידי שכפול או מחי- קת פיקסלים. שיטה זו נוטה ליצור חספוסים יותר מאשר דגימה חוזרת, אך היא אינה דו- רשת תמונת 24-ביטים-לפיקסל. % םתד (קצץ). | אפשרות זו זמינה רק כאשר חלק מן התמונה סומן. האפקט של קיצוץ תמונה הוא להיפטר מכל חלקי הת- מונה, פרט לחלק המסומן, תוך הזות החלק המסומן אל הפינה השמאלית העליונה של החלון. 0 186 +ס] ק6זק (הכנה למקינטוש). אפ- שרות זו משמשת להמרת הפורמט של יצוג הצבעים מהפורמט של פשסשחו/ | לפורמט קובצי מקינטוש. כאשר אתה בוחר באפשרות 259 א 235 א 35 0 80016 - 0ל/ 500 ומוק == / ]686 00008 6ןנת| 064 68] 16 ו 60005 6מפת| שסע 60] 255 א 235 א 149] ).כ . איור 6.7: השימוש ב-ו!פווזפוחוגץ או בכל עורך 7 / תמונות אחר מאפשר לך לעבוד עס חלקים מן התמונה, בעוד סז קסו5₪ וזופן פועלת תמיד על התמונה כולה. מגרמת צגצ - א > וקקו אמרויות ע. 7 קונץ. עריכה תצוגה מקסם +4 איור 6.8: זו התמונה הסופית, מוכנה לשימוש כמודעה. 2 6 ישראל אוג' 1994 זו, אתה נשאל אס ברצונך להפוך את צבעי התמונה. אם תענה 68 (כן), קסם5 וחוגק 0זץ תהפוך את התמונה לנגטיב על ידי הפי- כת איזוריס שחורים ללבניס ואיזוריס לב- ניס לשחורים. התפר'ט 601018 (צבעים) כנרמז משמו, האפשרויות הזמינות תחת התפריט 0010:8 משפיעות על הרכב צבעי התמונה. להלן האפשרויות העומדות לר- שותך: % ₪02 )ט[40 (התאם 2628). תיבת הדו-שיח המשויכת לאפשרות זו מוצגת באיור 6.3. היא משתמשת בשלושה פסי גלי- לה כדי לשנות את מרכיבי הצבע של הת- מונה הנוכחית. נניח שהתמונה אדמדמה מעט, ביכולתך לקצץ את ערכי האדוס ולהוסיף קצת כחול וירוק כדי לשנות את הגוון. )18118655/001795 2 | (בהירות /ניגוד). תיבת הדו-שיח של אפשרות זו משתמשת בשני פסי גלילה כדי להתאים את מידת הב- הירות והניגוד. היוהר מהוספת ניגוד רב מדי, משום שהדבר נוטה להוסיף כתמי צבע או להפוך את התמונה לגרעינית. % 0077606 גוחומ03 (תיקון גאמה). אפ- שרות זו משמשת בעיקר לתיקון ההבדלים בין הדרך בה אתה רואה צבעיס על הצג שלך והדרך בה פריטי ציוד, כמו סורק, רו- אים צבעים. למעשה, ביכולתך להשתמש בה כדרך לה- תאמת עוצמת הצבעים. כאשר אתה בוחר באפשרות 000608 גותח08, מופיעה על המסך תיבת דו-שיח, המבקשת ממך להקיש ערך. ערך של 1 אינו גורר כל שינוי. ערך נמוך מ-1 מכהה ומחזק את התמונה ואילו ערך גדול מ-1 נוטה להבהיר את הגוון. 4 5686 0787 (סקלת גווני אפור). | אפ- שרות זו משמשת לצמצום תמונות צבע לכדי סקלת גווני אפור (שחור ולבן). הצבעים מו- מרים לאחד מ-256 גווני אפור, בדומה לצ- פייה בתוכנית צבע על מרקע טלוויזיה שחור-לבן. 4 1886 6צ60341א1 (תמונה נגטיבית). אפ- שרות זו הופכת את הצביעה של תמונה לנ- גטיב. תמונות צבע מומהות לצבעיס המ- שלימים שלהן ותמונות בסקלת גווני אפור מומרות משחור ללבן ומלבן לשחור. 4 1560 60108 )מט0) (ספור צבעים מש- תתפים). אפשרות זו מונה את מספר ערכי הצבע הייחודיים, המשמשים בתצוגת הת- מונה הנוכחית. אף כי התמונה נשמרת בפו- המט של 256 צבעים, ייתכן שאינה עושה שימוש במספר כה רב של צבעים. חופשי על הדיסק % 11ק06 ש6020[0 26676856 (הפחת עומק צבע). בעזרת אפשרות זו, ביכולתך להמיר את עומק הצבע של תמונה. הפחתת עומק הצבע דורשת מספר קטן יותר של ביטים לפיקסל, ולכן מקטינה את גודל הקוב תמונות שנשמרו בפורמט של 16 מיליון צב- עים (24 ביטים) משתמשות לעיתיס קרובות רק ב-256 צבעים. שינוי עומק הצבע חוסך מקום בדיסק. 4 1)ק06 "0010 676856ה1 (הגבר עומק צבע). אפשרות זו משמשת להגברת עומק הצבע בתמונה הנוכחית. עליך להגביר את עומק הצבע בתמונה כדי לנצל חלק מן הא- פשרויות המוצעות בתפריט ₪886]. באופן כללי, ביכולתך להפחית את עומק התמונה לאחר השימוש באחת מאפשרויות אלה. נלב-יבע יב נעיורודדיבו: בלעדי להוצאת בוקופ-מחעבים בלבד! ככ ספר 1:-1002 -1"1] +6 עש"ח דמי עשולוה המדריך השלס ל-צ1] 55 03 מדריך הקניות של 6ח148421א ל)ק התחל ורוץ עס 5.1 160%ז66זס/י בעברית מדריך לאנטי-וירוס ת8ספשזושי התחל ורוצ עס קיוטקסט 4 שספר הפקודות של 3 ז66ההותות620 תס)זסצן הזמנות בכרטיסי אשראי בטל: 38-98 - 677 (03) בהמחאות: תד 863 ר''ג, 52108. ובמודעפון 38 38 38 (03) התפריט 6עט)ק63 (לכידה) התפריט 6טוק03 מאפשר לך להשתמש ב-710 500 1ח31? כתוכנה ללכידת מסך. בת- פריט קיימות שתי אפשרויות בחירה, בעזרתן אתה יכול ללכוד איזור במסך או את המסך במלואו. כאשר אתה בוחר באחת מא- פשרויות אלה, מופיעה על המסך תיבת הדו-שיח | 8תחטוקג6 5חסווק0, (אפשרויות לכידה), השואלת אותך כיצד צריכה |ַחוג? 0זץ קְ0ת5 להגיב. קיימים שלושה כפתורי רדיו, המאפשריס לך להורות ל-קס5 וחו3? סז להפוך לבלתי נראית, למזער את עצמה לכדי סמל או להישאר בתמונה. 4% 4763 | (איזור). כאשר אתה בוחר בא- המדריך למחשב האישי 76 18%1 ותואמיו 8 עי - 39 שדח התחל ורוץ עם 6.2 205 192 עי - 39 ש"ה ספר הפקודות של 6.2 ₪08 - =א! > הכול על תקלות מחשב וכתרונ. -אך תוכנת יקוס והצלה נמתנה מש 8 ע' - 89 ש"ח | ופון מדריך נורטון למחשב האישי -אך הכל אודות אזא] ודיסק קשיח 68 ע'- 89 ש"ח המדריך השלס לפקודות %5ו60םו\ -אך לגירסה 3.1 העברית והאנגלית 0 ע' - 59 ש"ח מדריך הישרדות ל-6? ₪ תוכנה וחומות 4 ע' - 69 ש"ח המדריך הקצר לקניית 76 וציוד היקפי 1 שיח דריך לתקשורת באמצעות מודם א מנוי אאא במתנה (א500 ליוס ל-3 חודטים) 0 ע' > 39 ש"ח מדריך למעבד התמלילים לילל -אך לגירסה 5.5 וקודמותית 1 ע' - 49 ש"ח המדריך הקל לניהול המחשב באמצעות 4 חחח 0-) מסדוסאן 6 עי - 45 שדח ספר הפקודות של 7 1111106 מסדזסא 7 ע' > 45 ש"ח ספר הפקודות של 08516 8 עי - 9( ש"ח המדריך לצילוס והפקה בווידאו 0 ע' - 54 ש"ח ברטים על מבצע התוכנות - החובעויות ול בוקום מחעובים . | 52 6 ישראל אוג' 1996 14 פשרות 868 ומגיב לתיבת הדו-שית קחוזטזק6, פחסווק0 ביכולתך לגרור מלבן סימון מסביב לחלק המסך שברצונך ללכוד. בניגוד לפס המקווקו של תיבת הסימון הר- גילה, סימון לכידת המסך הוא פס שחור מוצק, בעל גובה ורוחב (בפיקסלים) המו- צגים במרכז המלבן. כאשר אתה משחרר את לחצן העכבר, חלק המסך שסימנת מיובא אל 0 500 1חו3? בתור התמונה הנוכחית. 4 ם5666 |ושע (מסך מלא). כאשר אתה בוחר באפשרות 5060 |!ט ומגיב לתיבת הדו-שיח >חסווק0 פחוזטוק63, המסך כולו נלכד ומיובא אל סז קסח5 זחוגץ. ניצד לעבוד רוב הזמן, עבודתך עס סז? 5802 וח731 ישי- רה למדי. לדוגמה, כאשר אתה ממיר מפו- רמט 0% לפורמט >וא8, מתאים את בהי- רות התמונה, לוכד מסכיסם וכדומה. עם זאת, ביכולתך להשתמש ב- סז? קסח5 1חו3? בשי- לוב עס עורך התמונות החביב עליך כדי לי- צור אפקטים מהממים למדי. אחד האפקטים המוצלחים ביותר שניתן לי- צור הוא הפיכת תצלוסם לציור פחס מדומה. אפשרות זו שימושית במיוחד להפקת איו- רים עבור עלוני חדשות וכדומה. כדי להדגים טכניקה זו, עקוב אחר הצעדים המשמשים להמרת הצילום המקורי לגרפיקה, שתוכל לשמש עבור פרסומת או איור. נסה צעדים אלה על תמונה הקיימת ברשותך. בהתאם להרכב התמונה, תוכל לשנות אחדים מן הע- רכים המשמשים בדוגמה שלהלן. איור 6.5 מציג את התמונה לפני ההמרה. צעד אחר צעד ראשית, התחל עם תמונה והגבר את עומק הצבע ל-16 מיליון צבעים. עבור לתפריט והשתמש ב-זשו!ן1 51806816 ( מסנן רגיל). בחר באפשרות )1480 חסקז3ח5 ( חדד ]0 כ[) מס 6ת42921]/ 1116618גז1ט/ 6היד ופ זס סופטוח ץבוק ...8סזטוסוק חהועסוח תוואי 3-0 חואו 685 זטסץ 082216 ... וסץ זס! [טסץ 10 א|13 הש6 800 ...וחק הז .6 06 10 01 068008א6 ח8 15 ,בו 6 ישראל אוג' 1994 ירחון מולטימדיה על תקליטור. קבל בגירסת מקינטוש אד חלונות (כונן תקליטורים הכרחי) חופשי על הדיסק אור) ובטל את סימון התיבה 6טן8 ( כחול), בצידה הימני של תיבת הדו-שיח. בחר בא- פשרות זטו!11 6ז63ח5/4 ץ[קקג/ 386וח1 ( החל מסנן רגיל על התמונה) שוב ובחר באפשרות ( 58 חח הבלט). הפעם, בטל את סימון תיבות הצבע האדום והצבע הירוק, כך שרק הח- לקים הכחולים בתמונה יובלטו. עתה, בחר באפשרות 08ס!60 56816 ץ6ז0 (סקלת גווני אפוור) כדי להפוך את התמונה לתמונת שחור-לבן. התוצאה אמורה להיראות בערך כמו באיור 6.6. הצעד הבא הוא לשנות את הרקע, שהוא שחור כהה מאוד. זה הרגע בו אתה זקוק לעו- רך תמונות, כדוגמת תפטזטוחו3? (ראה איור 7. הפחת את עומק הצבע ל-16 צבעים על ידי בחירה באפשרויות פשש00תוו-651ז68אן !0 (הצבע הקרוב ביותר) בתיבת הדו-שיח וק ז06010 6016856 (הפחת עומק צבע). לאחר מכן, העתק את התמונה אל הלוח וה- דבק אותה אל תפטזטוחוג9? או לכל עורך תמונות אחר כרצונך. השתמש בכלי הגלגלת (ז0[!6ז) כדי להפוך את הרקע השחור לאפור בהיר ואס אתה רוצה, הוסף גסם טקסט. לבסוף, העתק והדבק את התמונה בחזרה אל סז 500 ]ח731. לאחר מכן, הגדל את הניגוד ב-20%. בפעולה נפרדת, הקטן את הבהירות ב-10%. אם תנסה להתאים את הניגוד וה- בהירות בו זמנית, התוצאה שתתקבל תהיה שונה מאשר אס תתאים אותן בנפרד. זה לא הגיוני, אבל ככה זה. התוצאה הסופית של כל המניפולציות מוצגת באיור 6.8. כפי שאתה יכול לראות, ביכולתך ליצור אפ- קטים מרשימים למדי. את אפקט ציור הפחם גיליתי לגמרי במקרה, כששיחקתי עם התוכנה ערב אחד, וזו בדיוק הנקודה. אתה אף פעם לא יכול לדעת מה ניתן לעשות עס תמונה עד שאתה מתחיל לשחק איתה. אז תהנה עס 0ז? ק0ת5 |חוג3? וכדאי שתקדיש קצת זמן גם לעבודה בה אתה מרוויח את לחמך. לסיכום התקנה - 10 אופציות - 8 ידידותיות - 9 עזרה מקוונת - 10 תיעוד - לא קיים בגירסה הבלתי רשומה דמי הרשמה לתוכנה - 549. את התוכנה ניתן להשיג בתחנות ה-88 במחסני תו- כנות חופשיות ובהוצאת פוקוס מחשבים, טל. 03-6773898 עדבון לכתבה בנושא הדפסת כתובות על מעטפות בגיליון 18 של 6ח42821]א 20 /המהדורה הישראלית, ציינו שמדפסת המדבקות של חברת ברדר אינה מתקשרת ל-0ק. בינתיים נודע לנו על דגם חדש של מדפסת זו, המתקשר למחשבי 6 (דרך 60₪5חו/%) ומקינטוש ומאפשר הדפסת כל תמונה או טקסט. המדפסת נקראת 0 חסטסך-2 ומחירה בארהייב הוא 5449. 58000358 זסווח6זק 6ת1 15 כ 0פטווזובא 6 פזסוטטוזוחסס זט ,010301 בו0סוחטוטרח 63 סחשו 105הקו ,500751015 5 ב/0סוחט!טוח 6 10 ה85 ח50799 זסוטקוחסס זטסץ הוח רוינבו כו)ווונוובא להזמנה חייג 02-257828 קול זאב. ראו כריכה פנימית אחורית (10 ש"ח בלבד דמי טיפול ומשלוח) הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 5 שירותים 6 מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים תק 0 1.0005 לראשונה בעברית לוטוס ישראל הכריזה על גירסה עברית מו- שלמת ליומן המשרדי הממוחשב ז6?וח8קזס. הגירסה העברית כוללת את כל רמות הת- פריטים, מסכי העזרה, תיבות הדו-שיח וכן מאפיניסם חשוביס נוספים למשתמש המ- קומי, כמו שילוב כל חגי ישראל ביומן. לחז 0 הוא יימנהל מידע אישייי (ואזק ) גרפי, קל ופשוט להפעלה, המכיל: יומן פעי- לות שנתי, רשימת משימות, לוח תכנון, יידפייי כתיבה (טיוטון), "ספריי כתובות וט- לפונים (המכיל 65,000 רשומות) ויומן תז- כורות לארועים חשובים. ניתן להעביר נתו- נים בין כל חלקי היומן וביניהס לבין יישומי לוטוס ואחרים, מעבדי תמלילים, גיליונות אלקטרוניים, תוכנות איור ועוד. מצפיני פקס לאבטחת מידע יימחקר אלגוריתמים" תשווק בישראל את "05 /ע", מצפין פקס לאבטחה מלאה של המידע המועבר בפקסים ובטלפון. כדי לשלוח פקס מוצפן יש צורך במצפינים משני עברי הקו. בנוסף להצפנה מוודא המצפין לאורך השיחה כולה כי מכשיר הפקס שאליו נשלח המידע המוצפן הוא אכן הכתובת הי- עודה, ואין מלבדה כל גורס מקבל אחר. "םי 5א יי מאפשר גס לשוחח בבטיחות בטלפון, אס לשני המשוחחים מצפיני פקס. ניתן לעבור בקלות למצב שיחה כאשר חסיון המידע נשמר. כותר מולטימדיה חדש ''מדף הספרים 1994 מיקרוסופט שחררה לשוק גרסה חדשה של כותר המולטימדיה "מדף הספרים" (900) המכיל טקסט מלא של שבעה ספרים שונים וביניהס: מילונים, אטלס ואנציקלופדיות, המקיפים מגוון רחב של נושאים. המוצר כולל יותר מ-80,000 ביטוייס המושמעים בקול אנושי ויותר מ-60 אנימציות וקטעי וידאו, המבארים בשילוב של קול, וידאו וטקסט, מושגים מדעיים ואירועיס היסטוריים. לשימוש יעיל ולאיתור מהיר של אינפורמציה, שולבה במוצר או- פציה בשם ‏ 0010858181, המאפשרת חי- פוש מהיר לפי נושאים, תאריכים, שמות ומ- גוון אפשרויות נוספות. וועידות ווידאו ברשתות מקומיות מערכת ישראלית, המאפשרת למשתמשי מחשבים אישיים לקיים ביניהס שיחות ועי- דת וידאו על גבי רשת תקשורת מקומית (אג.1) פותחה עייי רד-ויזיץ הישראלית, מק- בוצת רד-בינת. הציוד של רד ויזיץ מהווה תוסף לציוד ועידת וידאו הקיים בשוק, המ- קנה לו את היכולת לפעול על קווי א1/8. תכונה ייחודית של המערכת מבטיחה יכולת של מרכזת וידאו ומאפשרת יצירת קשר ישיר מיידי בין המשוחחים ביניהם בוידאו על גבי מסך המחשב. ספר חדש: ממוס6חו - שיפור ביצועים הספר "צשסחו/ - שיפור ביצועים'י מציג בפני המשתמש את תוכנות השירות: ק21חג/ - לדחיסה, פריסה ועריכה של קו- בצי ארכיב. * 0ז? ק0ח5 וחוגק - (ראה במ- אמר ייהתוכנה שמיקרוסופט שכחהיי בגיליון זה) * 6טְ8) זס)]4 6טג/ - תוכנית שירות להשמעת קובצי קול * 1א4111 - לתחזוקה של קובצי ה-1א1. * זטוחטצ! - לחיפוש טק- סטואלי * א6800%ו0א - לכתיבה ועריכה של קובצי טקסט * 6706 - שתאפשר לך לעבור בין יישומיס בלחיצת עכבר ימנית * 700186 - לצפייה בספרית הגופנייים * ח6]א66ז - למעקב ושליטה על המשאבים והזיכרון * 06%ססחו/ - תוכנית להשמת סמלים * 5 50:60 - מכבי המסך המהממים 786 * 500 1101 - לכיבוי המסך כאשר הייבוס"" מתקרב ‏ * 865ט0)/ 6/4 - לשליטה על צורת הסמן * ₪01 תסס] 42 - ליצירה ועריכה מחדש של סמלים * חגוזסזסו]תסט1 - תוכנית שירות לקיטלוג סמלים * ה0ו03חו/ - ביצוע אוטומטי של פעולות ב-או60חו/. כל התוכנות מתוארות בעברית ומצורפות לספר. מאת אד טילי, בהוצאת פוקוס-מחשבים, 0 עי, 69 שייח, כולל דיסקט 1.44. 8 שיפור ביצועים 7- לגירסה העברית והאנגלית אד טילי כל התוכנות החזקות לשיפור יכולת עבודתך ב-%%ו00מ1 \ 0 כל התוכנות מתוארות בעברית ומצורפות לספר! המו(ם)פוקוסמוונט | =נוכם אה זשא-6 לניהול מערכות מחשוב בארגון במסגרת הסכס לשיתוף פעולה עס חברת 64 ישראל, חתמו חברת אלדור מחשבים וחברת פכא, (נציגת ‏ 08 למוצרי תוכנה בסביבת מחשוב אישי בישראל) על הסכםס שיתוף פעולה בשיווק. ויישוסי מערכת אג)אזטא-64 בשוק הישראלי. במסגרת שיתוף הפעולה התמנתה אלדור מחשבים למשווק הבלעדי בישראל של מערכת אהואדטא-64. מערכת זו, המיועדת לא- רגונים גדולים ובינוניים, תומכת בניהול מצאי המחשבים בארגון, ניהול מרכזי הסיוע (2658-ק1161) וניהול רכש ואחזקת מחשביס בארגון. | תוכנת א4/אזשא-64 מותקנת אצל למעלה מ-5,000 ארגונים בעולס ובי- שראל. מדפסת פוסטסקריפט מהירה טי.פי.אמ. מערכות החלה בשיווק מדפסת הלייזר 600 21178 של חברת 666, המ- ספקת הדפסות איכות במהירות של 10 דפים בדקה. ההתקנה והשימוש קליס במיוחד, כאשר המדפסת מתאימה כמעט לכל סביבת הפעלה. 600 ₪116 מספקת הדפסות איכות ברזולוציה של 300071 או 600271. זכרון המדפסת, 8]א4, ניתן להרחבה עד 18א20 על ידי רכיבי זכרון רגילים. למדפסת אפ- 5 0 ישראל יוני 199% הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 5 שילותים 6 מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים שרות הזנה של עד 800 דפים וממשק 50981 לחיבור פנימי לדיסק לאיחסון פונטים נו- ספים. ו/3// %4 ספרית ''עזר יוכבד'' לספרות מחשבים נפתחת ספריה מיוחדת למשתמשי מחשב, מתחילים ומקצועיים. הספרים העומדיס להשאלה דנים במגוון נושאים: הכרת המ- חשב, וירוסים, דוס, דיסק קשיח, הדרכה למשתמשי תוכנה, גרפיקה, תכנות בשפות סף ועילית, וירחוני מחשב בעברית. הספרייה מחולקת ל-9 תת-מדורים: שפות תכנות, גר- פיקה ותיביים, גיליון אלקטרוני, חינוך למ- חשבים + כללי, הכרת המחשב, מערכות הפ- עלה (דוס 05/2 ,א1א0) + דיסק קשיח, ירחוני מחשב, מעבדי תמלילים, בסיסי נתו- נים | ומחוללים. | לפרטים | ירושליס: 0 גוש דן: 03-798713. ספר חדש: מודס במתשב האישי מלודם ב-מלדועוב: ד:איעוי הדרך תקלה ביותר להפיק את המירב מהמודס ד או[16 606 ה 0 זיכוי לשירות וק 0 ורוא סק את ראת הודיצחי פתם | לטגוי מחטדים תקטוות 56 6 ישראל יוני 1994 הספר החדש בסדרת ייהמאמן האישייי מקיף את כל תחומי הפעילות באמצעות המודם המותקן במחשב האישי, במערכת 05 או 5ש60חו/. הספר מדריך ויוע כיצד לרכוש ולהתקין מודס, להתקין תוכנות תקשורת וליצור קשר עס הנמענים, ואיך לנהל דואר אלקטרוני. בספר יש הדרכה להתקנה ול- קבלת שירותים ממערכות 6%6פטק₪0 600 בארץ ובחוייל, מערכות עְ8ַו06ז ואחרות, וכיצד להתקין ולהפעיל את תוכנת הת- קשורת הנפוצה | |16 ואת התוכנה מתסתהשצאק. בספר שיצא בהוצאת הוד-עמי, 240 עמי, 49 שייח (כולל מעיימ) + דיסקט תוכניות תקשורת. מבצע עדכוני תוכנה לרשתות נובל חברת משוב מחשבים שיווק, נציגת נובל בי- שראל, הכריזה על הצטרפותה למבצע העו- למי של חברת נובל לעדכוני גרסאות לר- שתות נובל. במסגרת המבצע תוריד משוב את מחירי עדכון התוכנה בכ-15%. מבצע עדכוני התוכנה תופס לגבי כל סוגי המ- ערכות | הקיימות: | מ-3.11 6ז6))8א ל-3.12 6זג\61א!, מגרסאות %.3 לגרסה 4.01 וכדומה. המבצע מוגבל בזמן. 0 חוד 60הו\ דואר אלקטרוני בהקשת עכבר כלנית תשווק את תוכנת התקשורת לחלונות 0 ותתססהו/ מתוצרת דלרינה, לה- תקשרות בין מחשבים, העברת קבצים ול- שומי דואר אלקטרוני והתקשרות עס כל מאגרי המידע הנפוצים כגון: קומפיוסרב, גוא [10א, דלפי, 4167 ,ה 6א5ש6א, דאו-ג'ונס, ו-א81. אין צורך לזכור מראש הגדרות ודרישות ייחודיות לכל מאגר מידע. המשתמש מסמן בעזרת העכבר על המאגר הרצוי, והקשר נוצר. 5199 (שייח + מעיימ). בינה מלאכותית למלחמה בוירוסים מודול חדש המכונה ד088אם, שנוסף לתו- כנת האנטי וירוס הגנרית 6455-% מביא טכניקה של בינה מלאכותית למלחמה בול- רוסים. הפעלת התוכנה נעשית באופן יזוס על ידי המשתמש והיא מסוגלת לחקור וירוס הפעיל בזכרון בזמן אמת או לחקור ויהוסים מתוך רשימת קבצים. לדברי היצרנית זו מהווה פריצת דרך בתחום חקירת הו רוסים והבינה המלאכותית. התוכנה 0-68 בתוספת המודול החדש דתסקאם, משווקת עייי חברת 0.5.4 אי- נטרפרינט, טל: 03-5272237 חוות מחשבי אלפא במנון (יצמן מכון ויצמן החליט לבחור במחשבי אלפא של דיגיטל כגרעין המרכוי לפעילויות המיחשוב המדעי במחלקה לפיסיקה כימית, בעיקר בתחוס הוויזואליזציה המולקולרית. ‏ ייחוות אלפאיי במכון ויצמן כוללת שש תחנות עבו- דה מדגם 3000 286 מודל 600, הפועלות במהירות של 175 מהייצ, ותחנת עבודה אחת מדגם 800 [₪066ח 300 806, הפועלת במ- הירות של 200 מהייצ. תחנות העבודה קשו- רות ביניהן ברשת ]6חז6ת)₪. פתרונות קישור מערכתיים חברת א.מ.ת מיחשוב, נציגת 50 בישראל, הקימה חברת-בת, "אינטראופ - פתרונות קישור מערכתייסיי, שתשווק בארץ את מו- צרי התוכנה של חברת ‏ 5081חט5 ותתרכז במתן פתרונות קישור בסביבות הטרוגניות. בנוסף למוצרי התוכנה של 506חט5 תציע אינטראופ מוצרי תוכנה של ספקים נוספים בתחומי קישוריות בסביבות חומרה מגוונות. בין מוצרי התוכנה שישוקו וייתמכו עייי אי- נטראופ מצויים גם: 4 5"א-20 - קישור 26 לשרתי יוניקס לצו- רך שיתוף משאבי דיסקים ומדפסות. 4 5018%6 - קישוריות 26 בפרוטוקול ד וכלים לניהול ובקרת הרשת. 4 ז300ח3]/ ו6אתט5 - לניהול רשתות מקו- מיות. גירסה ערבית של 1-2-3 לחלונות לוטוס ישראל החלה לשווק גירסה ערבית מלאה של הגיליון האלקטרוני 1-2-3 בגירסת 1 לחלונות. הגירסה הערבית מאפשרת עבודה מלאה באנגלית או בערבית בכל רמות התפריטים, תיבות הדו-שיח והודעות הש- גיאה, כולל כתיבה מלאה מימין לשמאל. 3 בערבית זמינה מהמלאי במחיר של 5 + מעיימ. תוכנה לעריכת מעגלים מודפסים 63101 70 6118651 משלב בתוכו מספר רב של טכנולוגיות מתקדמות כדי לענות על הצרכים ההולכים וגדלים של מתכנני מע- גלים מודפסים. המוצר מנצל באופן מלא את התכונות של מערכת א 60תג/ ומאפשר שיתוף נתונים מלא עם יישומים הנדסיים נו- ספים. מערכת ז6חקו65 68 ]6865 מש- תלבת בקו מוצרי העריכה ובסיס הנתונים של אינטרגראף אלקטרוניקס, בדומה למ- הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 5 שירותים 6 ערכת זסח8ו65 47 הכוללת בתוכה טיפול במעגלים מודפסים, מעגלים היברידיים, ומו- דולים רב שבבים (א0!א). 5 ג הגיעה לישראל חברת אדיסמה בעיימ החלה בשיווק של תו- כנת הגרפיקה 08424105 פחה 1 של חברת 526, הכוללת תמיכה בעברית ומ- תאימה גס לחסרי כל ידע בגרפיקה ממו- חשבת. היא מיועדת להפקת מצגות במחשבי 6 כולל אפקטים של תנועה וקול (מצגות מולטימדיה). לתוכנה ז150ש6-ח00ז50-ח0 , המספק ייעוץ והדרכה לאורך תהליך בנית המצגה, הכנת טקסטים באופן מהיר ובחירת תרשימים וטבלאות שיתרמו את חלקס לא- פקטיביות של המצגה. מספר שלביס ידריכו את המשתמש בבחירת האופציות האפשריות מתוך תיבות הדיאלוג. ספר חדש: 05צו00חו - טיפים וטריקים כיצד לאתחל את פשס6חו/ בהתאם לצ- רכיך! כיצד לנהל את מנהל היישומים של 5סטחו/! כיצד לנהל את הקבצים בצורה היעילה ביותר! כיצד להשתמש במקליט המ- קרוז כיצד לשלוט בטפטים וליצור גם טפ- טים משלך! כיצד לשלוט במכבי המסך! כיצד לשלוט בסמן העכבר, ולראותו היטב בכל מצבו כיצד לשלוט על הסמלים, לערוך אותס ולהוסיף חדשיס! כיצד לשלוט בקול ובנגינה, | להקליט, לערוך ולהשמיעו כיצד לשלוט בגופנים שבמסך ובמדפסת! כיצד להשתעשע במשחקי פסשתנ/ן זאת ועוד בספר מאת מתיו לייק, שיצא בהו- צאת פוקוס-מחשבים. 224 עי, 79 שייח, כולל דיסקט 1.44. 4 5-31 נצר את פואסטחו/ עד לוזקט' החאם את פוווסטחו/וי לצרכיך/ 4 מפתח הגנת תוכנה מהפכני ה-0-2000 מהווה סוג חדש של התקני הגנה לתוכנה, שאינו תלוי במחשב ולכן מת- אים לעבודה גם על מערכות א]אש ומ- חשבים אחריס שאינס תואמי 26. המפתח של חברת אלישים מתחבר ליציאה טורית סטנדרטית של המחשב. ההגנה מבוססת על תהליך ייאתגר-תגובהיי באמצעות אלגוריתס 5פא, שפותח עייי ואם] ומשמש מזה עשור שניסם לאבטחת המערכת הבנקאית. הפלג אינו תלוי פלטפורמה, והוא מתאיס למחשבי ,0821105 א5111600 ,אע5 [א8] ,תה ומערכות א1א₪ אחרות. האו- ניברסליות היא ברמת קוד מקור. אותה תו- כנה שנכתבה לפלטפורמה אחת יכולה להיות מוסבת לכל פלטפורמה אחרת מבלי לשנות אותה כלל. עבבר אלחוטי חדש ללוג'יטק חברת גייגה, המייצגת בישראל את חברת לוגייטק השוויצרית, החלה בשיווק עכבר אלחוטי חדש מתוצרת החברה. טווח השי- דור/קליטה של העכבר הוא שלושה מטרים. כדי להתגבר על הפרעות ולהשגת קליטה נקיה, קיימים במקלט העכבר ארבעה תדרי קליטה שוניס הניתנים לבחירה ידנית בה- תאס לתנאי השטח והפרעות אלקטרוניות המתקבלות ממכשירים שונים. מהדורה עברית ל'"'מוצארט - מחולל *ישומים לסביבת 60םג/ל חברת פורמולה טכנולוגיות מכריזה על זמי- נות מהדורה עברית למוצר התוכנה יימוצארטיי לסביבת חלונות. מקורות המידע יכולים להיות בסיסי נתוניס במחשב מרכזי, בסיסי נתונים במחשביס מחלקתיים, קבצים מקומיים, יישומיס קיימיס במחשב המרכזי ועוד. בנוסף, מאפשרת התוכנה שימוש באו- בייקטים גרפיים ליצירת עצמי מסך וה- תקשרות ליישומי 5שס60חו/ אחרים דרך ממשק 05 סטנדרטי של פוסשחו/. ספר חדש: מולטימדיה בקלות הספר עוסק בעולס האות הכתובה, הצליל והתמונה. הוא מדריך את הקורא איזה ציוד ואילו תוכנות דרושים להפקת מוצרי מו- לטימדיה סטטיים ודינמיים. הספר כולל הסברים והדרכה כיצד להכין מצגת מו- לטימדיה, כיצד להקליט ולהשמיע צלילים וכיצד לעשות הדגמת אנימציה, השימוש ודרך הפעולה של כונן תקליטור (א80 6), כרטיסי קול, 151וא, מערכות תצוגה, סו- רקים, תקליטורים מיוחדים שבשוק ותוכנות שונות המשרתות את עולם המולטימדיה. בספר שיצא בהוצאת הוד-עמי 316 עמי + ? דיסקטים, מחיר 79 שייח (כולל מעיימ). חלונות לקבוצות עבודה בעברית מיקרוסופט הכריזה על גירסה עברית של קטסזקאזס/ זס] 5/ש40חו/%, מערכת הפעלה מדורגת הנותנת פתרון מלא למגוון צרכי מי- חשוב, החל ממשתמש בודד ועד למחלקות בארגונים גדולים, החוברים באמצעות הש- תות תקשורת מקומיות. פיתוח הגרסה הע- ברית לחלונות לקבוצות עבודה, נעשה בה- שקעה של כחצי מיליון דולר (כולל תרגוס הספרות). בחלונות לקבוצות עבורה שולבו מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 7 2 27 שש 12 6 ישראל יוני 1994 דד . הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 5 שירותים 5 מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים 2% 7 508 תכונות חדשות שהן יעילות במיוחד גם למ- שתמש במחשב אישי שאינו מחובר לרשת. אלה היוו גורס מרכזי בהחלטת מיקרוסופט ישראל לפתח את הגרסה העברית של חלונות לקבוצות עבודה ולהפסיק לשווק את חלו- נות 3.1 הסטנדרטית. חלונות לקבוצת עבודה תימכר במחיר של חלונות 3.1 הרגילה. מחברת צבע + מדפסת ביחידה אינטגרלית שנה אחרי שהפתיעה את העולס עס מחשב נייד משולב מדפסת אינטגרלית, מוסיפה ח0ח63 דגס חדיש, 1206-א8, בעל מסך צבע איכותי. משקלו של הנייד החדש 3.9 קייג בלבד, מעט יותר ממשקלו של 15800%סא רגיל ללא מדפסת. למסך הצבע החדש, מסוג 51% ח5093 [גו 1.6 בגודל 'י9.5, רזולוציה של 480א640, ו-256 צבעים. המחשב מצוייד במעבד אינטל א4865 וזכרון 18א4, הניתניס להרחבה עד 18א12. הדיסק מוצע בשתי או- פציות, 12018 או 200%/8. המדפסת האי- נטגרלית -בנויה בטכנולוגיית 6-16|סטטם הלי- חודית של חסת03 ומציעה רזולוציה | של 31 ומהירות הדפסה של 140005. 0 00660 )ל ל - 100495 בעברית אזטק מערכות, נציגת )160ז076ז0/ בישראל, הכריוה על השלמת הפיתוח של גירסה עב- רית מלאה למעבד התמלילים 076660זס/ 3 לסביבת פוסטחו/. בישראל משווקת מזה כשנתיים גירסה 5.1 בעברית מלאה ל-205. בכך הופך 860ז676זס/ למעבד הר- אשון בישראל הפועל בשתי מערכות הה- פעלה ומקנה גמישות בכל הנוגע לחומרה המצויה בידי המשתמשים. במקביל להכרזת המעבד החדש תוצע בקרוב גירסת השבחה ל-205, הכוללת גסם תמיכה בשיגור פקס מהמעבד. 5 4 )1.5616 117 - שיפור של % במהיוות 5 4 )16ז1.356 117 משפרת ב-50% את מהי- רות ההדפסה ביחס לדגם שהיא מחליפה: 2 דפים לדקה באיכות של 600 נקודות לאינטש. להדפסת איכות של תרשימים (לי- שומים גרפיים מצויידת המדפסת בט- כנולוגית 561 להחלקת עקומות, הייחודית ל-17. היא תומכת בשפה הגרפית התקנית 8 .10-01 ומפיקה 120 גוונים של אפור. כאופציה תומכת המדפסת בשפה הגרפית 6 ישראל יוני 1994 ייפוסטסקריפטיי, ובאפשרות הדפסה משני צידי הדף . פורוס תקשורת למשתמשי 'קליפר'י חברת 88, המייצגת את תוכנות המחשוב האישי של 64 בישראל, הקימה פורוס טכני הכולל מספר מאגרי מידע ופורומי תמיכה טכנית בתקשורת (885), פקסימיליה, וב- קרה מרחוק באמצעות קווי הטלפון. פורוס התמיכה מרכז את כל המידע הטכני והחידושים אודות מוצרים המשווקים עייי החברה ומאפשר למפתחים ולמשתמשים בתוכנות 6/4 ובמוצרים נלוויס, להתעדכן בגירסאות האחרונות של המוצרים ול- הסתייע בפתרון בעיות טכנית במהלך עבו- דתם. 8 מציעה גישה חופשית, למשך 60 יום, על כל רכישת מוצר חדש. לאחר מכן, גובה החברה מ-99 עד 5595 דולר למשתמש, עבור סל שרותים הכולל את מאגר המידע, שרות טלפוני, ספרות טכנית והנחות שונות. כמו-כן מציעה 808 שרותי תמיכה טכנית לחברות, במחיר 55000 לשנה, בתוספת 250 דולר למשתמש. מדפסות ל'יזר ליישומי גרפיקה ודפוס מקצועיים חברת טי.פי.אם. מערכות החלה בשיווק מדפסות לייזר 000-56160171685 ברזולוציה של 600201 וברזולוציה של 1200071 . 0 56160121068 הינה מדפסת בעלת זיכרון פנימי של 18א24, עם אפשרות הרחבה עד 8. נפח הדיסק הפנימי 160%18 ויש אפ- שרות לחבר דיסק 50651 חיצוני נוסף. ל-600 5616012658 זיכרון פנימי של 8018 הניתן להרחבה עד 40%18. נפח הדיסק הפ- נימי הוא 8/א40 וגם אותה ניתן לחבר לדי- סק 5051 חיצוני נוסף. בשתי המדפסות גודל הדף המודפס הוא 43. וידאו באינות גבוהה על מסך המחשב חברת דיסק-אין, המתמחה בתחום עריכת וידאו ומולטימדיה, קיבלה לאחרונה סוכנות השווק בישראל של 016/א ,1מטא, כרטיס מולטימדיה המאפשר להציג וידאו מתוך קוב שנדחס באמצעות סטנדרט 6מק). בנוסף לוידאו, תקן 80פ]א כולל ערוץ קול סטראופוני באיכות פ0. מכריזה על הטלמניה הטלמניה היא יימזכירה אלקטרונית"" בעלת יכולת חיוג אוטומטי, השמעת מוסיקה או שרות הקלטת הודעות ומאפשרת גם דיבור ברמקול. היא מהווה מוצר משלים לכרטיס הקול 8145158 פא500 של מץזד 5ת6, המתחבר לכרטיס מצד אחד ולקו הטלפון מצד שני. יתרונה הבולט הוא היותה מכשיר חיצוני למחשב - היא אינה תופסת חרי הר- חבה במחשב - וכן היא חוסכת את השימוש במודם, מזכיר אלקטרונית או טלפון. מחירה 9 שייח. שיווק: גרפיקס מולטימדיה. פתרון המשלב את 0 ו- סא החברות ‏ 0850717 ו-1/0705 הכריזו על שתוף פעולה בפתוח ספרית אוביקטים משותפת ל-8מס.011 20/0 - מחולל הי- שומים מוכוון האובייקטיס - ול- 1/0705 858, המוצר המוביל של תוכנות ה-08007%/45. ארגוניס שרוצים לשלב בבסיסי הנתונים של ה-85סא גס נתוניס ממערכות בסיסי נתונים ,501, יוכלו לעשות זאת עתה, ללא קשר לפלטפורמת המסד. הפתרון מאפשר לקרוא, לכתוב ולהעביר נתוניס בין שני סוגי מאגרים אלה, כולל שי- לוב בין בסיסי 85'ד0א לקבצים שונים בש- רתי אז]אש, 5אוססאזש ,אנא זטשסא 8אצ/אהא א ואפלו אפן מו אזה וא ניהול תצורה (ניהול ארכיון הנדסי למשתמשי אוטוקד חברת 60ש6, המיוצגת באר> עייי אותו-קו הנדסה ממוחשבת, הכרטה על תוכנת שסן]אז0/ ז0קַ3ה10/]3ט4/ גירסה 3.1 לח- לונות, המיועדת בעיקר לניהול ארכיון הנ- דסי. התוכנה מאפשהת לראות מראש את המידע על קובא שרטוט לפני הכניסה לאו- טוקד, כשהיא יכולה לשמש גם כמסד נתו- נים לקבצי עיבוד תמלילים, גיליון אל- הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים 5 שירותים > מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים קטרוני ועוד. [0/אזס/ זספַגח4)סוטג לח- לונות משולבת באופן מלא בגירסה 12 של אוטוקד לחלונות, והיא גם יכולה להחליף פקודות קבציס רבות של אוטוקד בפקודות חדשות, הפועלות דרך בסיס נתוני המסמכים ב-צו810ז0/ ז386ח0)43זטג/. מדפסת הצבע של 50180 משלבת שתי טכנולוגיות הדפסה חברת כור תקשרות ישראטל החלה לשווק לאחרונה את מדפסת הצבע 2 60100 .1 א5510תסת. זו מדפסת הצבע הראשונה בה משובף פו- סטסקריפט רמה 2 של אדובי, המציעה יכו- לות הדפסה תרמית והדפסה בשיטת סו- בלימציית צבע (א50811/4710% טצכ ), בגודל 43 וברזולוציה של 300 נקודות לאינץ. 0: מערכת פתוחה לישומי שרת לקוח 0, מחשב הביניים של יבמ, יפעל מעתה בסביבת שרת-לקוח, בתאימות לתקני %, המגדירים ממשקים פתוחים לשילוב עם מערכות אחרות - ויתמוך בממשק גרפי למשתמש ולמתכנת, ובישומי מולטימדיה. בסיסי הנתוניס 082/400, המשולב במערכת ההפעלה של ה-45/400 תומך מעתה שפת השאילתות המובנית, ,501, המהווה . כיוסי את תקן התעשיה. כדי להבטיח את: שַילובָו בסביבות מיחשוב הטרוגניות ובסביבות בסי- סי נתוניס שוניס, תומך 45/400 מעתה בתקן בסיסי הנתונים הפתוחיס 0286. בנוסף, נתמכים בסיסי 282 בסביבות מחשבי יבמ מרכזיים, מערכות יוניקס מסדרת 5/6000 ומערכות 82/2 על גבי מחשבים אישיים. דיסק אופטי רב-שכבתי יכפיל פי 10 את נפח האיחסון מדעניס במעבדות יבמ באלמדן, קליפוניה, פיתחו טכנולוגיה חדשה של דיסק אופטי רב-שכבתי, הבנוי ממספר שכבות של משטח הקלטה, זו מעל זו. הזות המשטח מאפשרת מיקוד קרן האור אל השכבה עליה יש לכ- תוב, או ממנה צריך לקרוא. ההשלכות הע- תידיות של טכנולוגיית הדיסק האופטי הרב-שכבתי צפויות להיות רבות חשיבות. בצפיפות אכסון הנתונים הזמינה כיום בעו- לס הדיסקים האופטיים, יכיל דיסק 5.25 אינטש שלו 10 שכבות, 6.5 גייגהבייט של מידע. כך אפשר יהיה, למשל, לאכסן סרטים עלילתיים באורך מלא על גבי תקליטור יחיד. מחשב תת-מחנות חדש: 0 א 100אואס לוז היולט-פקרד מכריזה על מחשב תת-מחברת חדש, 430 1800%א]א0 2א, המבוסס על מעבד 48651.0 11 במהירות שעון של 25 מגה-הרצ, ומצויד בדיסק 201614 בנפח של 5 מייב, עכבר פנימי, 6 מייב של זכרון אג, מסך 162 בגודל 9 אינטש ומקלדת 5 מקשיס. המחשב קולט ומפעיל מגוון כר- טיסי 261014 כדוגמת כרטיסי-דיסק, כר- טיסי מודם-פקס וכרטיס תקשורת לרשת מקומית. למחשב מידות זעירות ומשקל 1.3 קייג בלבד, ובכל ואת ניתן להגיע ל-8 שעות עבודה על ישומי 205 ו-5וסשחג/. דיבור ממוחשב בכרטיסי 5002 2 הד גרפיקס מולטימדיה, נציגת קריאייטיב בי- שראל, מוסרת כי חברת קריאיטיב הכריזה שתצרף לכל כרטיס 88 81.45 פאש50 מה- דור החדש (4%%832) תוכנת 455151-דאטך. התוכנה עובדת | על כל אפליקציית 0\5פא1א כתובה, והמשתמש יכול להפעיל את קולו שלו או לבחור קול ממבחר קולות הקיים בתוכנה: גבר, אשה, ילד, במבטא אנ- גלי, אמריקאי ועוד (כתשעה במספר). לתו- כנת ה-18%1-55151' מצורפות 5 תוכנות עזר אשר יאפשרו שימוש מלא בתוכנה. 5 52 - מכפיל התדר החדש של אינטל אינטל הכריזה על מעבד מ/[תסתםט0 חדש, 2א4865 המיועד להכפלת תדר של מחשבים עם מעבדי 4865% רגילים ומקנה שיפור ביצועים בין 50-100%. המעבד החדש משווק כערכה להרכבה עצמית: במחשבים בהס המעבד המקורי ניתן לשליפה, תוקעים במקומו את המעבד החדש. במחשביס בהם המעבד המקורי קבוע, מחבריס את המעבד החדש בשקע מש1כתם/0 מיוחד ליד המ- עבד המקורי. החלפת המעבד המקורי חדש הופכת מחשב מדגם א4865% רגיל, עם מהי- רות של 25 מגה-הרץ, למחשב שמהירותו מגיעה ל-50 מגה הר>. ספר הדרכה חדש ל-)610[60קט0/4-5) חברת 8 כא, המייצגת בארץ את תוכנות מי- חשוב אישי של 64, סיימה לאחרונה את הפקתו של ספר הדרכה בעברית, המסופק כחלק מערכת התוכנה לניהול פרוליקטים 1 06ט5-./6. במדריך כ-350 עמודים והוא מלווה בשרטוטים, תמונות מסך וה- דגמות רבות. כמו-כן מצורף לו מילון מקיף, לפרוש מונחים בניהול פרוייקטיס ממוחשב. במבצע שיווקי מוצעת התוכנה בשילוב עם קורס מקיף בשיטות ניהול פרוייקטים, במ- חיר 5795 בלבד. 310 בעברית - מערכת לניהול ומנים חברת ראוט-לינק, נציגת ידה וינציייי, = בי- שראל, מכריזה על מערכת חדשה לתיכנון לו- חות זמנים ומשימות במתכונת 6זגשקטסזס, מוצר-המשך למערכת הדואר האלקטרונל "דה-וינציייי. | ז634א641.4 החדשה נתמכות בעברית מלאה ופועלת על מחשבי 26 בס- ביבות מעורבות של 205 ו-5שסשחו/. וכן מחשבי מקינטוש. ז04א041.4, היא מערכת תכנון לוחות זמנים ויומני פגישות כלל אר- גונית למשתמש בודד, לקבוצת אנשים או למשאבים משותפים בארגון, כדוגמת חדרל 050 2 19 0 ישראל יוני 1994 הו ₪. ורייייייייייי ור ----. ו 0 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 5 שירותים 5 מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשיס 140 ישיבות, מתקנים וכוי. מחיר ל-10 מש- תמשים: 1095 דולר+מעיימ. וי ובו |בוט "קטלוג התוכנה 94/ כלנית החלה להפיץ את מהדורת אביב 94 של ייקטלוג התוכנה", היוצא לאור זו השנה הרביעית ומכיל למעלה מ-11.000 תוכנות. הקטלוג מחולק בדיוור ישיר לאנשי רכש, מנ- הלי יחידות מחשב, בעלי עסקים, מתכנתים ואנשי מקצוע. ניתן להשיגו בכלנית, ברשת י"סופר אופיס" ובדוכני העיתונים. מחיר הק- טלוג לצרכן: 19.90 שייח (כולל מעיימ). % מחברות המחשבים בארה'"ב משתמשות בתוכנת ''כרמל/סנטרל פוינט" מסקר האירגון האמריקאי לאבטחת מח- שביס 654א עולה כי אצל 80.2% מה- נשאליס התגלה ב-1993 וירוס במחשב. עוד נמצא כי: 4 הוירוס הפעיל ביותר הוא פמא510 שתקף 44 מהנשאלים וירוס מיכאל אנגילו תקף 30 מהנשאלים וירוס פורס תקף 23% מהנשאלים % 98% ממשתפי הסקר משתמשים בהגנה כל שהיא למניעת וירוסים 4 41.1% משתמשים בתוכנת ייכרמל/סנרטל פוינט". % 10.6% משתמשים בתוכנת יינורטון" אנטי וירוס. סורק שולחני באבתנה גבוהה כור תקשורת - ישראטל החלה בשיווק הסו- רק החדש 20/1008 תוצרת אג/!אש, הסורק מצטיין בטווח דינמי-אופטי רחב (ע30), המבטיח הפרדה טובה של גווניס בתמונות עם ניגוד גבוה. הטווח הדינמי מושג עייי שימוש במתמר 30 סיביות לפיקסל - יותר מבכל סורק שולחני אחר. הסורק משיג 6 ישראל יוני 1994 אבחנה ישירה של 600א1200 וע"י אי- נטרפולציה ניתן להגיע עד 2400071א2400, הסורק מסופק עס תוכנת פוטושופ לעיבוד תמונה ועס תוכנת 4680841 להעברת קב- ציס בין פלטפורמות. אפשר להשיג גם מתאס שיקופיות. 64 רוכשת את קבוצת 45% חברת 6 רכשה את קבוצת התוכנה 5%, המתמחה בתוכנות לסביבת יוניקס ומחשבי ]18% בינוניים (45/400). בין המוצרים הבו- לטיס | של הקבוצה: ,א/ח3 ]הגוא 5 הס ,0600 ו-400//א51 מכירות קבוצת 85% בשנה האחרונה היו 6 מיליון דולר. 4 מקשרת תחנות יוניקס ומחשבי 76 בינת מערכות תוכנה, נציגת | חברת סאופסא]ואואטז בישראל, מכריזה על גי- רסת 4 280852 לחלונות, הכוללת את כל המרכיבים הדרושים למשתמשי 76 לקשר בין היישומיס שלהס ובין סוגיס מגווניס של פלטפורמות | יוניקס. | המוצר משתמש ב-510% 102/12 חדשני שפותח עייי חברת ד אמודאסתץ וכן ב-8255 8000/08 לקישוריות סידרתית וערכת פיתוח למחשבי יוניקס. 0 למחשבי 45/400 חברת יימג'יק תעשיות תוכנה" הכריזה על 0, מערכת בסיס נתונים למחשבי יבמ 45/400 בסביבת שרת/לקוח. המוצר החדש מאפשר למשתמשים לעבוד על 6-לקוח מול מחשב 45/400-שרת, תוך יכו- לת עבודה בריבוי בסיסי נתונים ואינטגרציה עס סביבות מיחשוב נוספות. ארכיטקטורת 0 תואמת את מדיניות יבמ לגבי מחשבי 45/400 וארכיטקטורת 588 של יבמ. כל פלטפורמות יבמ, החל מרשתות מקומיות, דרך מחשבי ה-85/6000 וכלה במ- חשבי ₪5/400, מסוגלות להפעיל את אותס יישומים, עם אותס נתונים ללא כל צורך בהסבות מיוחדות, שינויים בתוכנה או הידור היישוס מחדש. איך לשלוט ב-256 מכשירים מבלי לקוס מהכורסא! חברת ייפיקוק מחשביסיי מהוד השרון מציגה את יירמוקון" - מתקן חדשני לשליטה במאות מכשירים חשמליים ואלקטרוניים בבית, במ- שרד ובמפעל. המכשיר יכול לשלוט בשלושה עד 256 מכשירים חשמליים באמצעות אותות רדיו המופקים משלט-רחוק אלחוטי, מבוקר מחשב, הפועל בטווח של כחמישים מטרים. ניתן לשלוט באמצעותו בהתקני מיתוג המ- שתלבים בשקעי החשמל הרגילים, אליהם מחובריס המכשירים הנשלטים. ניתן להדליק ולכבות מכשיריס חשמליים שונים ממרחק או בזמניס קבועיס. מחיר ערכה הכוללת שלוש יחידות מיתוג, תוכנת הפעלה, חיבור למחשב ושלט רחוק - 349 שייח. מחיר כל יחידה נוספת - 65 שייח. לפרטים נוספים טלי: 09-901346. מחשב מחברת ממשפחת אלפא דיגיטל וחברת ע8ס!סחמ160' 186016 חתמו על הסכם איסטרטגי לפיתוח מחשב מחברת המבוסס על שבב אלפא, שיהיה מחשב המ- חברת הראשון בעולס בעוצמה של 64 ביט. מחשב המחברת החדש יתבסס על השבב 6 קן000 - מיקרומעבד אלפא הפועל במהירות של 166 מהייצ. השבב מיישס תקן ערו (צטפ) מקומי בטכנולוגיית 701, המ- אפשר שילוב קל ופשוט של מעבדים ורכיבים היקפיים בתוך מערכת ממוחשבת, בקצב תקשורת גבוה ביותר. תמונה אחת שווה אלף צבעים חברת 4800ע, המיוצגת בישראל עייי חברת אדיסמה, הכריזה על ערכת הרחבה לצבע טבעי מלא למדפסת הצבעונית ג חםואות?, הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 5 שירותים 5 מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים במחיר 5345. הערכה נותנת אפשרות להדפיס תמונות צבע, באיכות צילומית, בתהליך ייהמראת צבעניסיי (/א14710א50811 מצפ), המבוסס על חימום דיו צבעוני עייי ראש הה- דפסה. מדפסת 281584 הינה מדפסת זז" |גמזסת1 | במחיר | אטרקטיבי (51295), קומפקטית במידותיה, פשוטה וקלה להפעלה ולתחזוקה. המדפסת מפיקה הדפסות צבע על נייר בדיד ושקפים בגודל 4 בכ-2.5 דקות בלבד. מדפסת / אם]אזחץ מצויידת במימשק מקבילי סטנדרטי. פקס/מודם 26101 למחשבי מחגרת בינת תקשורת מחשבים, מקבוצת רד-בינת, מתחילה לשווק בישראל את המודס 6, הבנוי בטכנולוגיית 1014א0ק . המודס משדר וקולט נתונים בקצב של 0 ביטים לשנייה, ובעזרת דחיסה עד 0 ביטים לשנייה. המכשיר משדר וקולט פקס בקצב של 9600 ביטים לשנייה. בנוסף, הוא כולל מנגנון תיקון שגיאות בתקן 42.ץ. 0: שלושה בסירה אחת כור תקשורת - ישראטל החלה לשווק בימיס אלה את 300 - מערכת משולבת, המאפשרת צלוס, פקסוס וסריקת מסמכים בשחור/לבן ובצבע בתווך מכשיר אחד. ה-3060 כשלעצמו הוא יכול רק לסרוק מסמכים אולם, בא- מצעות 26, מדפסת ומודם הופך ה-300 למ- כונה רב-תפקידית ומאפשר למשתמש יילערבב ולחבריי | פונקציות משרדיות כמו סריקה, העתקה, פיקסוס וצילום. ה-360, כולל גם מזין נייר של 10 דפים לסורק קזן-דט!א112-56, שילוב אידיאלי לסריקת תמונה באיכות גבוהה. קשוריות בין 011 למערכת מומחה זה אפקון בקהה ואוטומציה בעיימ ויעד ד.ט., סיימו שתוייפ לקשוריות ביָן מחולל הישומים את לבין מערכת מומחה | זקתסה 10 ]206 הוא מחולל ישומיס חדיש הפועל תחת 5וספא1/א, שפותח עייי חברת אפקון בישראל ומשמש במערכות ]וזא לבקרת תהליכים תעשייתיים, איסוף נתונים, הפקת דוחות, ניהול תפריטים, קבלת התראות והצגת נתונים הסטוריים. תוכנת 5801/0016 47 היא תוכנת מומחה המשווקת ונתמכת עייי יעד ד.ט. מחי- פה. אינטגרציה בין התוכנות תאפשר למ- שתמשי ה-א01? להשתמש בשרותי מערכת מומחה. כרטיס תקשורת 1618א6ק אתו 6 למחשבי מחברת חברת אדאנת תקשורת, נציגת 300% בי- שראל, התחילה לשווק בארץ את כרטיס הרשת של 1 אהו ח6םום | בפורמט 014?, המותאם למחשבי מחברת. לכ- רטיס ביצועי אתרנט גבוהים בזכות אר- כיטקטורת | 0א745%81 .411.0 48, המ- אפשרת לכרטיסי התקשורת של החברה לעבוד בו-זמנית עם מספר מנות של נתוניס. ההבדל מתבטא בתפוקת הנתונים, המהירה בשעור של עד 110% לעומת כרטיסים אח- רים. סורק תלת-מימדי שולחני חברת טי.פי.אמ. מערכות החלה לשווק את זס0 32 ת110508, סורק צבע של חברת עטעט ה פז/, המסוגל (בנוסף לסריקה דו-מימדית) | לסרוק | גםס אוב'יקטים תלת-מימדיים. בראש הזרוע, הנעה מעל האובייקט הנסרק, ממוקמים ה-662 (עין אלקטרונית), העדשה ומקור האור. השטח הנסרק יכול להיות עד גודל 43 והאבחנה 6 גווני אפור לסריקה בשחור-לבן או 16 מיליון צבעים לסריקה בצבע. 32 ח508טזך עובד ברזולוציה עד 900271 הוא מסופק בגירסאות ל-20 ולמחשבי מקינטוש. שולחן עבודה עברי לצוותי עבודה דיגיטל ישראל השלימה הסבה לעברית של אתו - יישולחן עבודה אלקטרונייי המ- הווה פתרון למיחשוב צוותי עבודה (6ז3שקטסז0). המוצר מכיל מרכיבים המ- אפשרים הגדלת פריון העבודה ותחסכון במ- שאבים, כגון דואר אלקטווני, ניתוב מידע בארגון, תיוק משותף ועוד. הגירסה העברית הותקנה כבר במספר אתרים לניסויי שטח. במקביל הכריזה דיגיטל ישראל על איחסון תמונות במערך התיוק של >אזס/אח13 ושי- תופן בין קבוצות המשתמשים באמצעות תו- כנת זסוו6 6פַח] ספ פרי אינטרנשיונל מרחיבה את מעוך התמיכה בתוכנות בורלנד חברת פרי אינטרנשיונל, נציגת חברת התו- כנה בורלנד, הודיעה כי היא מרחיבה את מערך התמיכה ובנוסף לתמיכה רגילה, הני- תנת ללא תשלום, היא מציעה שלוש קט- גוריות תמיכה בתשלום: 4 שירות 455151, במחיר 540 + מעיימ לכ- רטיס של 8 יחידות תמיכה. % תמיכה מורחבת, במחיר 5129 + מעיימ לשנה. 4 שירות 601.2 צתתםק, במחיר של 5495 + מעיימ לשנה. שירותיס אלה נבדלים ביניהס ברמת הה- טבות אותן מקבל המשתמש, כולל הנחות בקניית תוכנות חדשות, קלטות וידאו ות- קליטורים להדרכה, ואף השתתפות בתוכניות ה-2₪1 של בורלנד. גירסה חדשה ל-80 אגעתושו חברת כלנית החלה לשווק את גירסה 4.0 של תוכנית הפיקסוס הפופולרית 80 אגשחו/. הגירסה החדשה הותאמה לטכנולוגית זע והוכנסו בה כ-50 שיפורים ושי- כלולים, כולל זיהוי תוויס (0065) והמרה או- טומטית ל-26 פורמטים של מעבדי תמלילים וגיליונות אלקטרוניים. התוכנה גם מאפשרת שליחת הפקס בדואר אלקטרוני עס שילוב גרפיקה ואפקטים שוניס. שרת אלפא עם עיבוד מקבילי השרת החדש, 2100 [גווּאָוע דגס ?!500%, הוא השרת רב-המעבדיס הראשון הכולל אפיקי מערכת 201 ו-8154. השרת מבוסס על מיקרו-מעבד אלפא במהירות של 190 מהייצ וניתן להרחיבו עד לארבעה מעבדיס. השרת 2100 1188 מסוגל להריץ שלוש מע- רכות ההפעלה: 057/1 56 ,8)א/חסקס ו-1 600/5ת1/ לישומים ברשתות מקומיות וכן כתחליף למחשב מרכזי. ₪ 141 0 6 ישראל יוני 1994 0 142 ה-06 המושלם (המשך מעמוד 64) השער המקבילי תוכנן במקור לתמוך במ- דפסות סנטרוניקס, שמהירותן לא עלתה על 0 סימנים לשניה. כיוס מדפסות הלייזר נז- קקות לעיתים קרובות להפיק עמודי גרפיקה מקבצים בגודל של מספר מגהבייט. יתר על כן, היוס אנו מצפים כי המדפסת תדווח לנו (יותר נכון לדרייבר ההדפסה שלה) על המצב ועל תקלות בביצוע המשימה. במילים אח- רות, אנחנו רוציס להפוך את השער המקבילי לאפיק דו-כיווני מהיר. את זה עושה תקן סק שפותח עייי אינטל, זירקום וזניט. הקפד לוודא כי הוא מיושס במחשב המושלס שלך. % א יבל ואינטל יודעוח ני 1883 חהייה שנח ההברעח, שתוצאוחיה 'ורגש! הרבה לחוך הלאה ה-21 המאהו: גדול הוא/או יפה! יש משקיפים הסבורים כי מרכיב חשוב בפו- פולריות של מחשבי מחברת הוא המראה האלגנטי של מארז קומפקטי, מעוצב מכל עבריו, הכולל את כל החיווט בפנימיותו. בה- שוואה למחשב מחברת הפשוט ביותר, כל מחשב שולחני נראה מגושס ופרימיטיבי. לעומתס ישנס משתמשי-עוצמה, עבורס מארז מגדל גוליתי הוא הקרנה של תדמיתם העצמית. בין שני הקצוות אנו מחפשים פשרה סבירה למארז של מחשב שולחני. הצ- רכים מכתיבים התחשבות במספר גורמים בסיסיים: , המארז צריך להיות מרווח ומאוורר היטב, כך שאפשר יהיה להתקין בו לפחות חצי תריסר כרטיסי ההחבה (פקס/מודם, כרטיס רשת, מתאם ווידאו, בקר דיסק 60סהגתחם 5 או 5051, כרטיס קול ושערי 1/0 מהי- רים במידה ואינס מותקנים על לוח האס) 06 ישראל אוג' 1994 ה-6 המושלם מבלי להפריע לזרימת האוויר שמקרר את המעבד. תזדקק ל-4 או 5 מפרצי התקנה לאבזרי איחסון: כונן דיסקטים (לפחות אחד, של 3.5 אינטש), דיסק קשיח (3.5 אינטש, יכול להיות פנימי - ללא גישה מהחצית), כונן [אסת-62 (מפר4 5.25 אינטש) התקן גיבוי (רצוי 7כ, אבל אפשר גס טייפ קלטות 6 או דיסק שליף - ברנולי או 0₪6%1ץ5) ורצוי לשמור מקוס פנוי להוספת דיסק קשיח שני או דיסק אופטי. מתוך הנייל 3 נז- קקים לגישה מהחזית ו-2 לפחות לרוחב של 5 אינטש. 4 ספקי כח סטנדרטיים אינס קטנים, במיו- חד אם הם כוללים איוורור. הספק צריך להיות מותקן בצורה שאינה מפריעה לגישה ללוח האס. מפרצי הדיסקים צריכים להיות ממוקמים כך שלא יפריעו לגישה אל הש- קעים של רכיבי הזכרון, המעבד וה-8105 על לוח-האס. צריך להשאיר מספיק מקוםס פנימי להעברת כבליס בצורה שאינה מפ- ריעה לתקיעה ושליפה חופשיות של כרטיסי ההרחבה. שלושת הדרישות האלה מכתיבות מארז בגודל ‏ 47-+צ24 או מיני-מגדל. רוב הא- נשיס מעדיפים את השני, שכן הוא משאיר יותר מקוס פנוי על השולחן. שרתים, לעומת זאת, עדיף להתקין במארז מגדל מלא, עס מקוס ל-8 או יותר התקני איחסון (עד 5 די- סקים קשיחים, טייפ גיבוי, כונן דיסקטיס וכונן ו02-80%, לכל הפחות), 8 או יותר כרטיסי הרחבה (עד 4 כרטיסי רשת, 2 כר- טיסי 5051-2, כרטיס 1/0 לחיבור מדפסות וכרטיס פקס/מודם), ספק כוח גדול (רצוי כפול, עם גיבוי ייאל פסקיי אינטגרלי), איוו- הור משופר (השרת מוצב לפעמים בחדר תק- שורת סגור, צר ומחניק) ולוח-האם רחב ידייס שמאפשר התקנת יותר מ-256 מג- הבייט זכרון. אס אתה בכל זאת מתעקש לרכוש מארז שו- לחני דק ואלגנטי), וודא כי מרבית הפו- נקציות ההיקפיות ממומשות על לוח האם ברמה שאתה דורש מהמחשב המושלם. הד- בריס אמוריס במיוחד בקשר למתאם הווי- דאו ובקר הדיסק. שניהם חייבים להיות מחוברים לאפיק המקומי (למרות שהם לא כרטיסים נתקעים. אבזרי אפיק מקומי יכו- ליס להיות בנוייס על לוח-האם ואז הס לא נזקקים למחבר) ובעלי ביצועים משובחים. יצרנים מסויימיס כבר החלו להכליל את מערכת הקול על לוח-האס, אבל בדרך כלל מדובר באיכות ובתאימות של ישומים עס- קיים - לא מוזיקה ולא משחקים. מתאם רשת אתרנט על לוח-האם הוא עדיין נדיר בסביבת 26 וכנראה שכך עדיף. המעבר הצ- פוי לרשתות מהירות 10088:6% או 1000/6, שניהס עם קצב נתונים של 100 מיליון סי- ביות לשניה, (פי 10 מהר יותר מאתרנט), יביא לכך שבמהרה נצטרך להוסיף כרטיס ורשת חדש גם למחשבים בהם לוח-האם מספק ממשק אתרנט. ארגונומיה ושמירת הסביבה שני הנושאים הייירוקים"" של מחשבים החלו לתפוס מקום חשוב יותר בתודעת המ- שתמשים - כולל משתמשים עיסקיים קשו- חיס שרואים את העולס דרך החור שבגרוש. ארגונומיה, תיכנון נכון המתאיס להפעלה ממושכת עייי בני-אדס ללא נזק בריאותי, מתורגמת ישירות לשיפור תפוקה וחסכון בהוצאות רפואיות או תביעות נזיקין בשל ייסינדרוס הפעולה המחווריתיי. ארגונומיה כוללת גם מניעת סיכונים ידועים (מסכים מהבהבים למשל) וסיכונים משוערים (קרינה אלקטרומגנטית בתדרים נמוכים, תקן הלוא ]ז הידוע). באותה הזדמנות אפשר לפתור גם את בעית האסתטיקה המפוקפקת של מארז ה-70 וסבך הכבליס המתפתל מאחוריו. שו- לחן עבודה מתוכנן היטב יבטיח כי לוח הק- לידים והצג יוצבו בגובה האידיאלי ביחס לגובה המפעיל, היחידה המרכזית והכבלים יכוליס להיות מוסתרים בתוך השולחן וא- בזרים היקפיים יכולים להשתלב במקומות שיאפשרו גישה נוחה. המחיר של שולחן מחשב טוב יוכל להיות מעל ל-500 דולר (האלגנטים עולים יותר מאלף) אבל הכסף הזה יחסך בסופו של דבר - במיוחד בה- תחשב בכך שהשולחן ישרת אותך שנים ארוכות אחרי שתשכח לאיזה מחשב קנית אותו. החסכון באנרגיה של מחשבים ייכוכבי אנ- רגיהיי, ביחס ליצירות המופת של מרתף הה- רכבות השכונתי, יכול להיות משמעותי. בי- שומים עיסקיים מדובר ב-250 עד 500 קווייש לשנה בצריכה ישירה ובמספר דומה בחיסכון במיזוג אוויר. גסם התרומה שלך לאיכות הסביבה, כפועל יוצא מחסכון בא- נרגיה, אינה עניין של מה בכך. מדובר בש- ריפה של כחצי טון פחס בשנה, שהופכים לאפר ופיח ובעיקר לגז פחמן-דו-חמצני, שתורס לאפקט החממה הידוע לשימצה. זה לא עולה לך יותר להיות ידיד הסביבה, אז למה לאו מאיצים גרביים (המשך מעמוד 105) כוונון אפשריות, הנגרמות על ידי שינויים קלים ביכולת הצג להתכוונן עס קצב הריענון החדש, תוכל לכוונן את הצג ולשמור את הצג הממורכז על ידי תוכנית השירות ץג1קפוש [חסוח!5ט[40/ תסוו2051 (כוונון התצוגה). מבחן הביצועים ממקם את הכרטיס במרכז טבלת הכרטיסיס המבוססים על 964ח1510/, ובחלק העליון של הטבלה הכללית. ביצועי הכרטיס ב-206 (פלאים וציון ‏ 17.9 ב-6חסופחו/ הוא די טוב. במבחני הגרפיקה הרסטרית קיבל הכרטיס ציון הנמוך ב-8% מהכרטיס המוביל, 200 8וו01 אסזוג!א וגס ביצועי הגרפיקה הווקטורית שלו חזקים. הכרטיס מומלץ בחוס בשל מערך התכונות המתוכנן היטב של החומרה והתוכנה וה- ביצועים הראויים לציון. משתמשים הז- קוקים ל-62, להוצאה לאור שולחנית, לה- צלמת מסמכים או ליישומי מולטימדיה לא יתאכזבו מ-90%64>. 51 603505 1 מחיר כרטיס ,1 7628505 518 (5849) דומה אולי למחירי הכרטיסים המבוססים על 64 סיביות, אך אין בטכנולוגיית 32 הסיביות שלו העוצמה הדרושה להתחרות בהם. ברוב המבחנים היו ביצועי הכרטיס מהנמוכים ביותר. ערכת התוכנה היתה צנועה, יחסית לתוכנה המצורפת לרוב הכרטיסים האחרים בסקירה. גורמים אלה הופכים את 7688848 לבחירה גרועה לרוב סוגי היישומים. הלב של הכרטיס הוא שבב ה-928 (32 סי- ביות) של חברת 53. המסתייע ב- 8/א4 [4%/. ה-928 מספק שליטה בסמן בא- מצעות חומהה, ומגוון תכונות גרפיקה רס- טרית וווקטורית המאיצות פעולות ייחלונות" נפוצות, כמו הזזות |81!81. אך המבחניס שע- רכנו מורים כי אפיק הנתונים הפנימי של ה-928 ואפיק הנתונים לזיכרון אינס בני תח- רות לארכיטקטורת 64 סיביות. ציוני ה-6חסו5ח1/ וה-אזג!אחנ/ היו הנמוכים ביותר בקטגוריית ה-1/. המבחנים ב-40006 קסח05וסחל, וב-א4/ 606128 תמכו בממצאי %זג]אחנ/\ - 5ט26285 קיבל את הציוניס הנ- מוכים ביותר בשניים מתוך שלושה מבחניס אלו. 5 מציע תצורה. לייחלונות" של מאיצים גרפיים 0 ב-8 סיביות צבע, אבחנה גבוהה יותר מזו שמציעים חלק מהכרטיסים המ- תחרים. אך הוא אינו מציע תכונות תוכנה הדרושות להוצאה לאור שולחנית. או ל- שומים גרפיים אחרים. לדוגמה, חסר בו שו- לחן עבודה וירטואלי הכולל עקיבה, זוס וכוונון צבע. 5 הוא קורבן של פער הדורות, ברמת השבב וברמת התוכנה כאחת. קשה לגו לאתר גומחת שוק אותה יוכל למלא, בגלל ביצועיו הירודים, מספר התכונות הלא מספק ומחירו הגבוה. החברה מתכוונת להכריז בקרוב על כרטיסים חדשים עס שבבים בטכנולוגיית 64 סיביות. אנו מצפים כי כרטיסים אלו יהיו טובים יותר מכרטיס זה. 4 וט 506 501130 56064 6180קט5, שמחירו 5799, כנ- ראה לא יספק את הצרכים של אלו המ- שתמשים ביישומים עתירי-ביצועים. מאז הכרזתם, באפריל 1993, לא שונו שתי הגי- רסאות (1 ו-154), אבל ביצועי הכרטיסים והתכונות למטלות עריכה גרפית תחת ייחלונותי" ממקמים אותם בין הטובים בטווח מחירים זה. שני הכרטיסים דורשים שימוש בכרטיס 4 ((פרד | או מחבר לכרטיס-בת (90810ז010ש00) אופציונלי מתוצרת החברה. בשני המקרים תצטרך שני חריצי הרחבה צמודים עבור כרטיסי הצג. כרטיס הבת יח- סוס את הגישה לחריץ שנמצא ליד הכרטיס המאיצ. לאחר התקנת הכרטיס תהיה מוגבל לעבודה בייחלונות" ב-24 סיביות בלבד. הכרטיס לא תומך במספר סיביות צבע נמוך יותר, ואינו כולל דרייבריס ל-06/.2ו. הכרטיסים מט- פלים ביישומי ייחלונות'י נפוצים ביעילות, אך הם אינס מהירים מאוד. לבטח תשאל כעת : ייאס כן, באילו תכונות ייחודיות הם תומכיס בכללזיי. ובכן, שני כר- טיסים אלו מתוכניס למטרה אחת ויחידה: עריכת תמונות לשווקי ההוצאה לאור השו- לחנית וה-58סזק6זק סוסחק (הכנת תמונות לד- פוס). שני כרטיסים אלו הם מהטובים ביותר לעבודה עם יישומים כמו קסמפסוסתץ 40006/. תוכנת ההתקנה עובדת תחת ייחלונותיי ומ- ביישת את תוכנות ההתקנה של כל כרטיס אחר. בכל צעד וצעד, מספק 24/₪ו60ק5 אופציות המאפשהות לך לראות את הגדרות ברירת המחדל ולשנותם, אס יש צורך בכך. תוכל לצפות בתסריט ההתקנה לפני ההרצה; תוכל גס לשנות את כתובת חוצף הצג (ז10]טס-6וח3ז1) ולבדוק כתובת זאת לפני שה- תוכנה תשנה את קובצי [אן.אש ו-[א1.1א51צ5 (קובצי הגדרות המערכת של ייחלונות'"). יותר מכך, התוכנה כוללת מודול הסרת התקנה המאפשר לך לעדכן דרייברים לפי בחירתך ולהסיר דרייברים מיותרים מקובצי ה-[א]. לאחר התקנת הכרטיס משתמשים בתוכנת ו חסןזט6501 כדי לבחור סוג צג, או כדי לשנות את האבחנה, או את קצב הריענון של הצג הנוכחי. שתי הגירסאות מטפלות בא- בחנה של 8910א1152 בקצב ריענון אנכי של 2. סג]אזטקטו5 מספקת רשימת צגים ארו- כה כאורך הגלות, ואם הצג שלך לא מופיע ברשימה זו תוכל ליצור פרופיל צג אישי. כיוון שהחברה שמה דגש על תחום יישומי עריכת | התמונות | מספקים | כרטיסי 4 וטזוססק5 תמיכה באבחנות לא קו- נבנציונליות (כמו 624 א 832) כדי להתאים לגודל הצג ואמצעי הפלט שלך. ניול צבע מקצוע' לאחר שמירת ההגדרות תוכל להשתמש בתו- כנת חסו!4זטו[08 זס!וחס)א | (כיול | צג). 0 מוכרת גם את כיול עג!קצוע 0 זס0ו3זסו[23) (5799), שהיא חומרה המ- נתחת את המערכת הגרפית שלך ומכווננת אותה אוטומטית. אך ניתן להשתמש בתוכנת כוונון הצבע ללא החומרה כדי לכוונן את המערכת בהתאס לעוצמת ההארה בחדר, לקבוע את תיקון ה-₪3מגק ולהדמות (14/6טוח51) טמפרטורות צבע שונות בהםס תש- תמש בתנאי הארה שונים. במבחני יישומי ייחלונות לא היו ביצועי הכ- רטיסים מרשימים כלל וכלל. הכרטיסיס ממוטבים (אופטימליים) עבור פונקציות לטיפול במפת סיביות, בהן משתמשת תוכנת עריכת תמונות, והם אינס יכולים להתחהות בכרטיסים המאיצים פונקציות וקטוריות, כמו ציור פוליגונים ואליפסות. אך להפתעתנו במבחני 6תסופחו/ שמרה גירסת ה-1) על כבודה; במבחני הגרפיקה הווקטורית, תחת שו ז00, היא התחרתה בכרטיסים חדי- שים יותר, שרובס לא מספקים תכונות שק חיוניות הקיימות בכרטיסי סו- פרמק. ₪ 6 ישר 5 אל אוג' 1994 1 [ ניוון מהשבים - ביוונים הדעזים בתערוכת קומפיוטקס השנה, בגני התערוכה בתל-אביב, הציגה חברת כיוון לא פחות משמונה מוצרים חדשים: דגש 2.0, קורל 5, דגש אישי, לוטוס אורגנייזר בעברית, דגש בערבית, חבילות פונטים של סטודיו רוזנברג (5)חסי ז18510א), המערכת הרב-לשונית ]0 ודגש ל-7א ול-0פזפאסק. נבחרת מוצריס זו מציבה את חברת ייכיוון מחשביסיי בין החברות הבולטות בישראל. קבוצת משקיעים גדולה, שבין חבריה נמנות גם מספר ממשלות של מדינות בארהייב בשסם 8וא] החולשת על קרן של כ-500 מיליון דולר, החליטה להשקיע בחברת ייכיוון מחשביס'י סכוס לא מבוטל על סמך בדיקה מקיפה של מגוון מוצריה ושל כדאיות הפצתסם באר ובעולס. דגש 2.0, מחליפתה רבת העוצמה של דגש 1.1 הוותיקה תשוחרר לשוק בסביבות ה-30 בספטמבר 1994. נכון, זמן רב חלף מאז הגירסה הקודמת. אולם, עיון קצר ברשימת התכונות שנוספו לגירסה החדשה מסביר את פרק הזמן הארוך שנדרש להשלמת הגירסה: טורים, טבלאות, מספור אוטומטי, תוכנת פקס משולבת, ניהול קבציס משופר, עזרה מקוונת בעברית, מילון+תזאורוס, עבודה משופרת בטקסט משולב עברית אנגלית ומספרים, תפריטים בשפות שונות, פילטרים גרפיים ו-018 - אלה הן רק חלק מהתכונות בהן נכונה הגירסה 2.0. כמובן שעוד ניתן להוסיף לרשימה זו את כל הפלטפורמות השונות בהן התוכנה יכולה לעבוד, כגון חלונות אנגלית (למעשה בכל שפה שהיא), חלונות א ,6ז6/וס? של מקינטוש. דגש 0 הוא מוצר ייחודי שמתעלה מעבר לכל מקביל לו. דגש 2.0 כולל ספרות מלאה בעברית ותמיכה טלפונית חינם, והחשוב מכל, דגש 2.0 הינו מוצר כחול לבן, המכיר את השוק המקומי ופועל בהתאם. חברת כיוון ממשיכה להיות נאמנה לקו בו נקטה מרגע הכרזתה של דגש גירסה 0, וכל לקוחותינו שרכשו את הגירסאות 1.0 ו-1.1 של התוכנה יקבלו ללא תשלום גס את דגש גירסה 2.0. כמו כן פועלת החברה לפתיחת מגוון רחב של קורסים במקומות רביס, בהתאם לדרישות הלקוחות. תוכנת קורל 5 מהווה כיוס את הפתרון הטוב ביותר מבחינת ביצועים ועלות לתחוס ההוצאה לאור והעיצוב הגרפי בסביבת 6ץ. התוכנה מורכבת ממודלים שוניס המאפשרים מגוון רחב של עבודות, החל מעיצוב גרפי, ליטוש תמונות ועריכת ק4חוו8 ופורמטים נוספים, ועד להכנת מצגות ואנימציות תלת-ממדיות. בקרוב יתווסף לתוכנה מודול נוסף - קורל-ונטורה 5, לטיפול בנושא ההוצאה לאור. מודול הציור המרכזי, ש/חפ]|זסס, כולל אפקטים שעד עכשיו היו נחלתס של בודדים בלבד. יחד עם רמת העיצוב הגרפי הגבוהה של התוכנה יש לציין את קלות השימוש בתוכנה, מהירות הביצוע ומחירה האטרקטיבי. לתוכנה יש תמיכה בעברית מלאה של כיוון מחשבים, הכוללת תפריטים עבריים לכל המודולים, ותכלול גם כתיבת פסקאות משולבים עברית אנגלית. בכנס של חברת ייקורליי שנערך באוטווה שבקנדה בחודש מאי הוענק לחברת ייכיוון מחשביסיי התואר יימפיץ השנה 3 בישראל. תוכנה נוספת מבית ייכיוון מחשביםי היא המערכת הרב-לשונית 4060587 הקוצרת הצלחה עצומה בשווקים בהס היא נמכרת, בארהייב ובאירופה. תוכנה זו מאפשרת לכתוב ולעבוד ביותר מ-30 שפות שונות. גיון דבורק, הגורו של 6ק 6ו3832)א, ציין את תוכנת 1ח006/ כתוכנה שהדהימה אותו ביותר, וזאת בגלל השימוש שהיא עושה ב-16066ש והפשטות בה ניתן לכתוב במספר כה רב של שפות באותו מסמך. לאחרונה הסבה חברת ייכיוון מחשביםיי את תוכנת ז20ח29ז1108-0 לעברית. כיוס משווקת התוכנה עייי חברת כיוון ורדיקס, כשהעברית מהווה חלק מהחבילה המקורית של התוכנה. חברת ייכיוון מחשביסיי ממשיכה לפעול לאיתור מוצריס חדשיס וגיורס לעברית. כמו כן, פועלת החברה להרחבת השווקיס למוצריס שלה ועובדת כיוס על הוצאת :40 ביפנית. דוד שמשוני, מנהל שווק ומכירות כִּיווּן כיוון מחשבים בעימ ת.ד. 53063 ירושלים 93420 טלי: 972-2-793-723+ פקס: 972-2-793-731+ המשך הלחמה בדרכים אחרדות אני טורח להגיב על מכתבו של הקורא ירון בן עמי מגיליונכם מסי 18, משום שהוא רצוף אי-אמת, עצותיו עלולות להזיק למי שישעה להן ומנקר בלבי ספק לגבי אותנטיות הכותב. פקס אנונימי שתוכנו זהה נתקבל במשרדי בפברואר השנה ופורסם, ללא שם הכותב, בתחנת ה-885 התומכת במוצר מתחרה לשלנו. ראשית, איננו מפיצים ייגירסה חופשית שאינה מסוגלת לשחזריי אלא את המוצר המלא והאמיתי! כל מה שעל המשתמש לעשות הוא להתקשר בטלפון למוקד הרישוי, ולקבלו בו במקום תמורת התחייבות לתשלום. ללא הגירסה ייהחופשיתיי לא ניתן יהיה לשחזר דבר אס וכאשר ייפגע המחשב בוירוס! מי עוד מציע שירות כזה בחינס, שניתן לשלמו רק כאשר דרוש, אם בכלל! הכותב גם מגלה בורות באשר לערבוב טכניקות אנטי-וירוס. יש אינטראקציה - לעיתים מסוכנת ממש - ואם מר בן עמי יואיל להתקשר אלינו נספק לו טלפוניס ושמות של מי שאיבדו את הדיסק שלהם לצירוף קטלני של שניים מן המוצרים אותם הזכיר. יבדוק נא בעצמו! באשר להתרעת המוצר שפנו על החיסונים של כרמל: אמנס היינו הראשונים לעשות כן, אך לאחרונה נוהגת כך גם תוכנת האנטי-וירוס של פרידריק סקולסון, המדורגת כיום כסורק הטוב בעולם! צבי נתיב, נץ מיחשוב בעיימ כסף קטן אינני יודע עד כמה מתאימים דברי הבאים לעיתון, שהרוח הנושבת בין דפיו היא בסגנון של יימינימום פנטיוםיי. אבל בכל זאת אני מקוה שהמערכת תקצה מקום כדי להתיחס גם לנושאי חסכון פשוטים ועממיים, למען אלה מבין קוראי העיתון המנהלים חשבון של חסכון בנוגע להשקעות בציוד מחשבים. עורכי העיתון ערים בודאי לכך שיש בין הקוראים גס מוגבלי תקציב, כמו שיש ביניהס גס כאלה שעומדים בקשר עס הציבור הרחב, כגון סוחרי מחשבים ומתכנתים, ולחלק מאלה יש תחושה של פיגור מאחורי המהירות בה דוהר העיתון קדימה עס חידושי הטכנולוגיה המעודכנים ביותר. אמנס זאת באמת המטרה העיקרית של הקריאה בעיתון, להיות 8 מעודכניס כמה שיותר, וככל קוראי העיתון אני מוקיר את העבודה החשובה הנעשית בתחום זה. אבל בכל זאת הייתי מציע להוסיף מדור בשם ייכסף קטןיי, מדור של חסכון שאינו עוסק במלה האחרונה של חידושי הטכנולוגיה, אלא בחסכון של המשתמש הפשוט. איך לצמצס את ההשקעה בלי לפגוע בתפוקה ואיך לא לקנות דברים בדיוק לפי צניחת מחירים קטסטרופלית! יצחק וינברג, גיליון מחשבים ירושלים | העלאת מחידים במשך השנה החולפת הצלחנו לשמור על מחיר קבוע של המגזין למרות עליה רצופה של כל מרכיבי העלות. עליית המדד הכללי, מאז שנקבע המחיר הנוכחי, היא מעל ל-11 אחוז ומחיר הנייר עלה ביותר מ-20 אחוז. לאור זאת אנו נאלציס לקבוע מחירים חדשים, שיכנסו לתוקפם בגיליון הבא (מספר 21) ובחידושי מנולים החל ב-1 בספטמבר 4. המחירים החדשים יהיו: גיליון בודד - 19.90 שייח, כולל מעיימ (17 שיח באילת) מנוי ל-10 גיליונות - 139 שייח (199 שייח באילת) מנוי ל-25 גיליונות - 299 שייח (255 שייח באילת) כרגיל, אנו נותנים למנויים וותיקים הזדמנות להאריך את תקופת החתימה במחירים הישנים, עד ל-1.9.94, גם אס התקופה הנוכחית לא הסתיימה. ניתן לעשות זאת טלפונית (חיוב וויזה או ישראכרט) לטל: 03-6966231. שם אברהמי אדיסמה אוליבטי אומניטק איסטרוניקס אלדור בוק בי טכנולוגי גרנד אדוונס גרפיקס וירוס חשבשבת טריפל 0 ואד כיוון מחשבים כלנית כרמל ליגד מאג מחשבת מיטווך (68א) מיליטרם משאבים משוב סיון מחשבים סלע מערכות עדיפון פוקוס מחשבים פרי אינטרנשיונל פקרד-בל קול זאב קומפיוטרסטור קרט רשת קשר שר אלקטרוניקה תים מחשבים אום אששאן מפת 50% ואד 1 137 43 7 41 65 5 3 41 507 5 65 15 06 ישראל אוג' 1994 ה --------------.-.-- ו ב (י**ץש א .חש תת ה המחירים הטובים ביותר בישראל לכתבי-העת הטובים ביותר בעולם. ב"קול זאב" תגלו את היתרונות של שיווק אגרסיבי הפט םוץזפ. תוכנות, ספרות טכנית, כתבי-עת ואבזרי-מחשב במחירים הטובים ביותר ביש מחיר בשייח תדירות כולל מעיימ | לשנה שם המגזין מחיר בשייח תדירות כולל מעיימ | לשנה שם המגזין מחר בשייח תדירות כולל מעיימ | לשנה שס המגזין 60 66 אם]אאזהדת6 אק ירחון מולטימדיה על תקליטןך ייחזוראטון ש"ח בלבד דמי בגירסת מקינטוש או חלונות (כונן תקליטורים הכרחי) ו ה ו :1 כ] )15| ₪30 500515 605 חו| וח 876 5זסוטטו ]חס זט .ץושו07681 6008 וו!|ורח 01 0456שוסח6 זסווחפזכ סח 5 כ 0פטווושג א טסץ זס) חַחו5 זס סופטוח !כ ...66זטוסו סרח ת!וצו 16| 10 1185 5066 ז6 !קרס זנוסץ 365 חס סתשו 05] בוא .6 06 0 )0 6 ח3 65] |וסץ 10 א|3) תס6 800 ...5סותקפזף 3-0 חואו 665 זוסץ 082210 ... 6אןואוא 06 סמדדאטןא0 ד0םנפ0 [האאטס 50 12 5 60 20 6 20 68 וו 90| 2 א 9 6 אאתטס טואסו גוא 200 2 65 סמו 8 אמדקוא60 26 כ 210 12 ו 110 6 שופזפת פוא 6 המדחקו 60 6-90 זא טנס 20 12 פזפסאוס אא א0ספ-סס/אופןמ פוא 6 המד 609 220 האוא 052 20 2 יפסוא 20 2 דאפואאודא:דאם 2-20 020 200 12 ?וס סק 200 12 ופסא סאוו 6 ?60 20| 2 דא )אסא אספפגק 25 12 רק סק 20 12 דאמואאן אדא סוסא וט כ 90 - 6 0 65 2 מאו? 6 סק 20 12 א 0 10 6 (רח.ומת זהעתחו) פס 20 12 פופסא 0 120 6 המתסא פוא ₪ 12 או א אפ 10 6 0 אא אס כ 1פסואסוק 20 12 0/566סאטדדאזא פיט צ וק םוא 20| 2 דאקס שמ מ הרה 50 %5 4 הטוא 00 81 זא ס? 9 6 0 ו 10 שומזשפת אזאט 15 6 מ ות 511 30 12 סאם-סוו1 190 12 6אדדטץו60% אפקס-פ ופסעו אזאט 20 12 8או2 וא פאוספאוש 20 מ 5804 8שאוו0/א אטו ₪ 8 005 510 .1501 0 4 ןטס 511079885 פשוססאוש 20 12 6 0 ו 20| 2 0 ד פס או 20 / 85 פאוססאוצ 120 6 שעג ןק ₪וא/0) דאםואא ד :דאס סע 2-0 פ'םקס םמ 05 / פאוססאו/ו 20 12 סספו 20 12 005 170 8 עאאתטס א 170 7 ל סו 30 2 (158 ודדושו) 0/0 6 ₪ 2 פמטססאן\ 08 ז0מתחמקקתסאו 65 12 5 ץד 1 0 את 120 6 וטס 5יממצטם מא 50788 16 6 605 ,אא דשא 265 12 0 10 8 200 12 0 5 4 0 120 6 0 פא ,5פקד קוא 00 20( 2 סו 05 0 10 6 סוסא דפאף דא 10 4 לס 10 2600 5 4 אא סוס ו 20 12 פאזל א א.1 20 12 0 0/6 10 6 סואז פמק 51 זי 15 12 5 רדא 20 12 10 0 12 6 20 0 א אס 200 12 מדום 10 6 ו 5 2 (0100אזז0ד א/1) 5705 30 12 או דחו 1104 00 170 8 0 8 0105 20 10 6 5 0 5 2 ומפנומ טק 5 6 ד סמפו שי להזענה חייג 8 % לאנעי מחובים 4 לחובבים למבתחי תוכנה 4 לתכנתים ג קפ אואק 0 ווה ותב 5 המקור לספרות מקצועית 4 ותוכנות מחשב 6 סוי דה וק % // <- תו | 31 פ/וספאו/ 5 | אח=זאו ב זט || 4 אצנ)]והוו \ מחיר בשיח תדירות שם המגזין 2 כולל מע"מ | לשנה גןפחזאהגז טא 1 די 20 6 אוסטוארטטוא ואס פס ו | | || ד ש ₪ 0 אש פוא וא6-0 מחיר בש"ח 20 0 פופס\ וא 6 כולל מע" 0 ב-+ 25 6 1אא0ו555ז0א? ואסא- = 5 9 4 ד לקת ואס 6 955 2% - 155 4 אס-60 ודדוצו צססד ואסף-6 רז ו ו 5 5 4 , : 40/2 הנא שי : ו רו עברית מלאה כולל ספרון 10 4 צהססד הוספואדדוטוג 5 1 , 0% ו ת 50 12 (ס6) 5או0סאזשו פ6 פטוודטאא = 56 . 0 . 1 חו 30 ₪ (ס6) 0511דאו140א סש פטוודט אא 20 - 14 ו | 20 2 אוספוא זוא כ 20 0 מואסאו וסטוארטוטוג 0 0 ו 10 4 אוספואודוטוא וא זס סוס ו 2000 0 שפטסא ל 006 00 ו גירסה 2 חדשה 220 2 דטקאט וא 20 ב 10 6 וא 400055 0 0+ ו 265 12 .א 0 05585 ++6/6 תוכנה לניהול פננסי גס לשמוש ביתי ₪ 9 + -- 0 א 15 6 ו חקו ו 09 110 עברית מלאה 0 0 הספופא ₪55 זא ל 7 אא 20 0 אסומ 8 6אזואו חק 55 דאס 9 100 0/0 ה 6 190 0 5 כ א 15 6 ןס 0500805 05 10 מנחר לפרי 4 +65 פא,801, 20 מ אאאטס 20885 אפ ₪ 0 = , 00 פאוספאואו +6% סאג 25 12 וג סקאס -) 10 7 ו ו 0 10 4 קומס 05/2 18% | - ו 0 ה ל 4 + סאא.1ה90 צתפ ופ דהוואי 193 0 0 00 ו כ 100 5 = 809 שו 2800 א 0 . 20 דל 46 , לוד סריס רביס נוספים. 0 1 פאוססאוא 6 דורות ראשונים 5, מדרחוב ירושלים 1 לכל רחבי הארץ. טל. 02-257828 פקס. 02-257807 1 ש 2 ו ח ח 1 ם לביתך למחרת ה ל ו ₪ קניון ירושליס, מלחה 23 זיוס, על קניה ספרות ותוכנ למחשב מל. 02-79536 0 2 מעל 200 ש"ח. | 0 ! > מקודי טיבה 1 טובה ישן לרכוש מולטימדיה מקורית של קריאייטיב. עברית כל כרטיס סאונד בלסטר מקורי מצויד בתרגום עברי של התוכנות ומלווה בספר הפעלה מתאים. תקליטור בעבר'ת "טבע הדבדים" תקליטור המולטימדיה האיכותי הראשון בעברית שהופק עייו סי. די. מדיה וניתן לרכישה באמצעות תלוש הנחה המצורף לכל כרטיס סאונד בלסטר. שעד 6 = כיד! צס וסאו6טד מעצוד = ה ויש 'ותר... ב בר תוננת "קו1" תוכנה לפיתוח שמיעה מוסיקלית המקנה באמצעות שעשועונים ומשחקים. היכרות מפתיעה עס מושגים נרחביס בתחום המוסיקלי. מתאימה לכל הגילים (קוב חלקי בכל כרטיס) הפבר הרומ' בכל כרטיס סאונד בלסטר תמצא תלוש הנחה של חברת גרפיקס לרכישת הספר הרשמי המלא על סאונד בלסטר בעברית, כולל הסבר מפורט של התוכנות ודיסקט עס תוכנות נוספות. לולטימד'ה בונועים סאונד בלסטר 0. 2 מסופק עס רמקולים סטריאופוניים. 600-801 מסופק עם שני תקליטורים איכותיים. עקוב אחר מבצעי הנחה לקיצ. סאונד בלסטר הרבה לפני קול האחרים להשיג בחנויות המחשבים המובחרות 0 מק בוצת קונלוג בע "מ רחי הסדנא 7, אזור התעשיה רעננה טלפון: 09-911913